Skip to main content

Full text of "Patrologiae cursus completus: seu bibliotheca universalis, integra, uniformis, commoda ..."

See other formats


Τΐιΐδ ΐδ α άΐ^ΐΐαΐ οοργ οί α ΐ3θθ]<: Ιΐιαΐ \ναδ ρΓ^δεΓνεά ίοΓ ^εηεΓαΙΐοηδ οη ΙΛιαΓγ δΐιείνεδ ΐ3£ίθΓ6 ΐΐ \ναδ οαΓείιιΠγ δοαηηεά \)γ Οοο^ΐε αδ ραΓί οί α ρΓθ]£θΙ 
ίο ιηα]<:6 Ιΐιε χνοΓίά'δ ΐ3θθ]<:δ άΐδθον6Γαΐ3ΐ6 οηΐΐηε. 

ΙΙ Ιιαδ δΐίΓνΐνβά 1οη§ εηοιι^ΐι ίοΓ Ιΐιε οοργή^ΙιΙ ίο εχρίΓ© αηά Ιΐιε ΐ3θθ]<: ίο εηΙεΓ Ιΐιε ριιΐ3ΐΐο άοιηαΐη. Α ριιΐ3ΐΐο άοπιαΐη ΐ3θθ]<: ΐδ οηο ΙΙιαΙ \ναδ ηενεΓ δΐιΐ3]60ΐ 
ίο οοργή^ΙιΙ ΟΓ \ν1ΐ0δ6 Ιε^αΐ οοργή^ΙιΙ Ιεηη Ιιαδ εχρίΓεά. λΥΙιεΙΙιεΓ α ΐ3θθ]<: ΐδ ΐη Ιΐιε ρπΐ3ΐΐο άοιηαΐη ηιαγ ναιγ οοπηίΓγ ίο οοιιηίΓγ. Ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ 
αΓ6 οπΓ §αΐ6\ναγδ ίο Ιΐιε ραδί, τερΓεδεηΙΐη^ α λνεαίΐΐι οί ΙιΐδΙΟΓγ, οπΙΙιίΓε αηά ]<:ηο\νΐ6(1§6 Ιΐιαί'δ οίΐεη άΐίβοιιΐΐ ίο άΐδοονεΓ. 

ΜαΓίίδ, ηοΐαΐΐοηδ αηά οΙΙιεΓ ηιαΓ^ΐηαΙΐα ρΓβδεηΙ ΐη Ιΐιε οή^ΐηαΐ νοίπηιε \νΐ11 αρρεαΓ ΐη Ιΐιΐδ βίε - α τεηιΐηάεΓ οί Ιΐιΐδ ΐ3θθ]<:'δ 1οη§ ]οιΐΓη6γ ίΓοηι Ιΐιε 
ρπΐ3ΐΐδ1ΐ6Γ ίο α 1ΐΐ3ΓαΓγ αηά βηαΐΐγ ίο γοιι. 

υ83§6 ^αίάεϋηεδ 

Οοο^ΐβ ΐδ ρΓΟίιά Ιο ραΓίηεΓ \νΐ1β 1ΐΐ3ΓαΓΪ£δ Ιο άΐ^ΐΐΐζε ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ηιαίεήαΐδ αηά ηια]<:6 Ιβεηι χνΐάεΐγ αοοεδδΐΐ)!©. ΡιιΙ)1ΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ ΐ36ΐοη§ ίο Ιβ© 
ρπΙ^Ηο αηά \ν6 αΓ6 ηιειείγ ΙβεΐΓ οιΐδίοάΐαηδ. ΝενεΓίβεΙεδδ, Ιβΐδ \νοΓ]<: ΐδ εχρεηδΐνε, δο ΐη ΟΓάεΓ ίο Ι^εερ ρΓονΐάΐη§ Ιβΐδ ΓεδοιίΓοε, \ν6 βάνε Ιαΐ^εη δίερδ ίο 
ρΓενβηΙ αβπδε βγ οοηιηιεΓοΐαΙ ραΓίΐεδ, ΐηο1ιιάΐη§ ρ1αοΐη§ Ιβοβηΐοαΐ ΓεδΙήοΙΐοηδ οη αιιΐοηιαίβά ςπεΓγΐη^. 

λνε αίδο αδ]<: ΙβαΙ γοπ: 

+ ΜαΙίβ ποη-αοηιπιβΓοίαΙ Η5β ο/ίΗββΙβ^ λΥε άεδΐ^ηεά Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ ίοΐ ιίδε βγ ΐηάΐνΐάιιαίδ, αηά \ν6 τεςπεδί ΙβαΙ γοιι ιίδε Ιββδε βίεδ ίον 
ρεΓδοηαΙ, ηοη-οοηιηΐ6Γθΐα1 ριίφΟδεδ. 

+ Κβ/Γαίη/Γοηι αηίοηιαίβά ρΗβΓγίη§ Όο ηοΐ δεηά αιιΐοηιαίβά ςιιεήεδ οί αηγ δΟΓΐ ίο Οοο^ΐε'δ δγδίεηι: Ιί γοπ αιε οοηάποΐΐη^ τεδεαΓοβ οη ηιαοβΐηε 
ΐΓαηδΙαΙΐοη, ορίΐοαΐ οβαΓαοΙεΓ Γεοο^ηΐΙΐοη ογ οΙββΓ αιεαδ \νβ6Γ6 αοοοδδ ίο α ΙαΓ^ε αηιοιιηΐ οί ΙεχΙ ΐδ βείρίιιΐ, ρΐεαδο οοηίαοί ιΐδ. λν© οηοοιίΓα^β Ιβε 
ιίδε οί ριιββο άοηιαΐη ηιαίεπαΐδ ίοΓ Ιβεδ© ριίφΟδβδ αηά ηιαγ β© αβί© ίο ββίρ. 

+ Μαίηίαίη αίίήΒηίίοη Τβ© Οοο^ΐε "\ναΐ6ΓηιαΓ]<:" γοιι δε© οη εαοβ βίε ΐδ εδδεηΐΐαΐ ίοΓ ΐηίθΓηιΐη§ ρεορίε αβοιιΐ Ιβΐδ ρΓθ]60ΐ αηά βείρΐη^ Ιβεηι βηά 
αάάΐΐΐοηαΐ ηιαΐ6ΓΪα1δ ΙβΓΟίι^β Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ. ΡΙεαδε άο ηοΐ Γεηιονε ΐΐ. 

+ Κββρ ίί Ι6§α1 λΥβαΙεν^Γ γοιίΓ ιίδε, τεηιεηιββΓ ΙβαΙ γοιι αΓ© τεδροηδΐβίε ίοΓ εηδίιήη^ ΙβαΙ \νβαΙ γοιι αΓ6 άοΐη§ ΐδ Ιε^αΐ. Βο ηοΐ αδδΐιηιε ΙβαΙ ]ιΐδΙ 
βεοαιίδε \ν6 βεβενε α βοο]<: ΐδ ΐη Ιβε ρπββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη Ιβε ΙΙηΐΙεά δίαΐεδ, ΙβαΙ Ιβε \νοΓ]<: ΐδ αΙδο ΐη Ιβε ριιββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη οΙβεΓ 
οοιιηΐήεδ. λΥβεΙβεΓ α βοο]<: ΐδ δΙΐΠ ΐη οοργή^βΐ ναήεδ ίΓοηι οοιιηΐΓγ ίο οοιιηΐΓγ, αηά χνε οαη'Ι οίίεΓ ^ιιΐάαηοε οη χνββΙβεΓ αηγ δρεοΐβο πδο οί 
αηγ δροοΐβο βοο]<: ΐδ αΠοχνοά. ΡΙοαδο άο ηοΐ αδδΐιηΐβ ΙβαΙ α βοο]<:'δ αρρβαΓαηο© ΐη Οοο^Ι© Βοο]<: ΞοαΓοβ ηιοαηδ ΐΐ οαη β© ιΐδεά ΐη αηγ ηιαηηοΓ 
αηγ\νβ6Γ6 ΐη Ιβο \νοΓΐά. Οοργή^βΙ ΐηίήη^οηίβηΐ ΗαβΐβΙγ οαη βο ςιιΐΐο δονοΓο. 

ΑβοαΙ Οοο§ΐ6 Βοοίί δεαΓοΗ 

Οοο^ΐο'δ ηιΐδδΐοη ΐδ ίο ΟΓ^αηΐζο Ιβο \νοΓΐά'δ ΐηίοΓηιαΙΐοη αηά ίο ηια]<:ο ΐΐ ιιηΐνοΓδαΠγ αοοοδδΐβίο αηά πδοίιιΐ. Οοο^ΐο Βοο]<: δοαΓοβ βοΐρδ ΓοαάοΓδ 
άΐδοονοΓ Ιβο \νοΓΐά'δ βοο]<:δ χνβΐΐο βοΐρΐη^ αιιΙβοΓδ αηά ριιββδβοΓδ Γοαοβ ηοχν αιιάΐοηοοδ. Υοιι οαη δοαΓοβ ΙβΓΟίι^β Ιβο ίηΠ ΙοχΙ οί Ιβΐδ βοο]<: οη Ιβο χνοβ αί |]ιίίρ : //]οοο1^3 . α^οοα^ΐβ . οοιη/ τϋδ, 

ιΐδ, οοΜΜΟολ. 0Β^ΟΝΟIII^^^, 

0Ι1Ε Ε(Μ;ΙΚ8ΙΑ8ΤΙΟΟΙΙΙΙ, VI (Α^ΝΟ 154η) ΡΗΟ ΙΑΠΝΚ 
"ί ηΟΗϋϋΗΙίΝΤ : 

10ΝΙ8 ΡΒΚ ΟυίΝΟΒΟΙΜ ΡΒΙΜΑ 

"ΐκίΓηι οοι.ι.ΑΤΑβ, ηιΐοΟΑίι οιυο•»Ν 
τηΝίΝτνιι ιι,ι^υιτιίΑΤΑ ; ομνιβοι 

ίΒίΝΤυΚ ΑΙΐ•01.υΤΑΙ, 0ΚΤ10ΤΙ•| 

ΑυστοΜΜ Αυοϋΐϋ• ιιομιντγι 

, ΝΙΟΝΟΝ ΒΤ Τ1Τυΐ«ΙΒ βΙΝΟϋ- 
»0Κ ΜΑ1ΈΙΙΙΑΙΙ «ΙΟΝΙΠΟΑΝ* 

νβηο ΑυοτοΜΤΑΤΜ ιν 
«ΜποΑΤΑ ; 

ΐΑηίΓΙΟΙΗ, 0ΜΙΙΟΝ01.ΟΟΙ0Ι8, βΤΑΤΙ• 

οοπΜΑΤιαυιι» ιιυΜΑίβ, ι^ιτυκ- 
«οκρπονη; βκο ρη^βΗητίΜ 
Ουο αοΝβυι,το, αυιοουιο 
ιΐκ υπο ουιοκΜ ομιμο, 

ΤΛΜ ΘΟΗΙΡΤυΗΛί 

Μ κτ ΙΝ ουιβυι 

ηΜ νΚΜίυβ , Α 
ΙΤΑΤ1 βΙΝΤ. 

ιγυη οΗΑΝΑατβιιοιι μιτιογτα•, 
Ιοηυιι τυΜ υαμικταβ τυΜ 
Ι οκουηβυ οονατανγκμ 

κτ ΟΜΗΟΝΟΙιΟΟίαΑ, 

ο •»ΑΜοιιυιι, 

ΛΟ ΟΗΜΜ ΈΜΡΟΗΑ ; 

Ε, Μ ΚΑΜΟ• ΙΟΙΤΟλΙ. 

ΠΝΑ, Α1.ΙΑ αΐΙ«00•Ι.ΑΤίΝΑ. 
Ιϋ νθΙ.υΜΙΝΙΒΐ;ΐΙ ΜΟίΚ βυΑ 

νκ η<ΑΝ0ΐ8 γκΝίτ. οηΑύΑ 

Ι^ΑΤΙΝΑ 1.ΑΤΚΙΙΑ1.18 ΑΜΠ^Β- 

τη ΑυτκΜ ΠΑΝΟ νκηβιΟΝκιι 

ϋΤΗΑΟΤ;Κ ΤΙΟΜΙΜΑ ΟνΑΜΤΑ 

Οοτο, (;Ντ;Μθτ;οβθϋΚ μβιι• 

β ΒΚΝΚηβΙΟ ΨηνΑΎΧΐϋ ββ- 
ΑΜΡΜΟΒΙ ΚΟΙΤΙΟΝΒ Κϊ 971 

(υτ;βοι;κ ▼οι.υΜίΝΐβ Α«η.ί- 

•ΜΑΤ ΙΝΤΒΟΚΒ ΒΤ ΒΒΜΙΒΪΚ 
Β ▼ΟΙ.υΜΒίν πιο ΝΟΤΒΗ ▼«« 

• ΑΨΤί^ίαΑΝΊΌη αθΕ8ΘΟΒΕ3 ■?')/>/-)>:. ^■'^αΓΓ^^.:^^ Το<:Ι ί% ΡΑΙκόίΟΟΙτΕ 

^ ΟϋΚδϋδ ΟΟΜΡΙΕΤϋδ, 

^ΐϋ Ενΐΐν.10ΤΗΕ(:Α :υΝΐνΕΚ8λΙ.Ιδ, ΙΝΤΕβΒΑ, υΝΙΡ0Β1Π8, βΟΜΜΟΟλ, (ΕεΟΝΟΜίελ, 

ΦΙΝΠΙΜ 8$. ΡΑΤΒΙΙ,ΟΟΟΤΟΚΙΙ, 80ΚΙΡΤΟΒ(]ΜΟ(1 Εΰ€ΙΕ8ΙΑ8ΤΚ0ΚΙ1, 

βπτι υιΐΊΝΟΒυΜ, βινι ΟΗ^Β^0Ηυ^ι, 

^Ό^ ΑΒ Αίνο ΑΡΟΒΤΟυαΟ ΑΏ ΤΕΜΡΟΗΑ 60Ν€Ιΐα ΤΗΙΟΕΝΤΙΝΙ (ΑΝΝΟ 1545) ΡΚΟ ΙΑΤΙΝΙ8 
ΕΤ αΟΝαίΙΙΙ ΓΙΟΗΕΝΤΙΝΙ (ΑΝΝ. 1439) ΡΗΟ 010Ε€Ι8 ΡΙΟΗϋΕΚϋΝΤ : 

ΚΕΟϋδΙΟ €ΗΚ0Ν01.0β1€Α 

ΟΜΜΙϋΜ ^Ό^β ΒΧδΤΓΓΒΚΕ ΜΟΝϋΜΕΝΤΟΚϋΜ ΟΑΎΕΟΙΛΟΜ ΤΚΑ0ΙΤ10ΝΙ8 ΡΕΚ ΟυίΝΟΕΟΙΜ ΡΕΙΜΑ 

£€εΐ.Ε81£ δ^Εευΐ,Α ΒΤ ΑΜΡυυδ, 

ΑΙΧΤΑ ΒΟΙΤΙΟΝΒβ Αβ€υΐΙΛΤΙ88ΙΜΑ8, ΙΙΓΓΕΗ βΒ ΟυΜΟΟΒ ΝΟΝΝΌΙ^Ι^Ιβ βΟΟΙΟΙΒΟΘ ΜΑΝΟββΒΙΡηβ ΟΟΙ^Χ^ΑΤΑΒ, ΡΒΗΟΠΑΜ ΟΐυΟΒΝ- 

ΤΧΒ 0Α8Τ10ΑΤΑ ; ΟΙββΒΒΤΑΤΙΟΝΙΒυβ, βΟΜΜΒΝΤΑΒΙΙβ, νΑΗΙΙβΟυΒ ΙΛΟΤΙΟΝΙΒυΒ βΟΝΤΙΝΒΝΤΒΒ ΙΙ.Ι<υΒΤΗΑΤΑ ; 011111808 

ΟΡΒΒΙβυβ Ρ08Τ ΑΜΡυβΒΙΜΑΒ ΒΌΙΤΙΟΝΒΒ ^ΌΜ ΤΒΙΒυβ ΝΟνίββΙΜΙΒ ΒΛαυίΛΒ ΟΒΒΒΝΤυΕ ΑΒΒΟΙ^ΙΤΤΑΒ, ΟΒΤΒΟΤΙβ, 

αόοτα; ινοιοιβόβ ΡΑΒτιευι.ΑΒΐΒυ8 αναι^ττιοιβ, ΒίΝουι^οβ βινκ Τ0Μ08, βΐΥΒ ΑαβτοΒΒΒ Αυουαυβ μομβντι 
βΟΒβΒουητπΒσβ, οονατα ; ΟΑΡίτυι^ιβ ιντβα ΐΡβυΜ τεχτόμ βιτβ οιβΡΟΒίτιβ, νεονον βτ τιτυυβ βίΝου- 

υ^ΒΌΜ ΡΑΟΙΝΑΒΌΜ ΜΑΒΟΙΝΒΜ ΒυΡΒΒΙΟΒΒΜ ΟΙβΤΙΝΟυΚΝΤΙΒυΒ βυΒ^ΒσΤΑΜΟυΒ ΜΑΤΒΒΙΑΜ ΒΙΟΝΙΡΙΟΑΝ- 

τίΒυβν αοοβνατα; ορεβιβηθ αυιι οοΒυβ, τυΜ αροοβτρηιβ, αι^ιοοα υββο ΑυστοΒίτΑΤΒ ην 

ΟΒΟΙΝΒ ΑΟ ΤΒΑΟΙΤΙΟΝΒΜ ΒβΟΙ^ΒΘΙΑΒΤΙΟΑΜ Ρ0ΙΧΒΝΤΙΒΌ8, ΑΜΡίΙΡΙβΑΤΑ ; 

ΒΌσατη» κτ Αΐιρυυβ ι.οουρχ<ΒΤΑΤΑ ινοιοιβοβ ΑυοτοΒυΜ βιβυτ βτ οΡΒΒυΜ, αι^ρβαβετιοιβ, οηβονοι.οοιοι8, βτατι- 

8ηθ18, 8ΤΝΤΗΒΤΙ(38, ΑΝΑΙ.ΤΤ10Ι8, ΑΝΑΧ^ΟΟΙΟΙβ, ΙΝ ΟυΟΟΟυβ ΒΕΙ<Ιβ10Νΐ8 ΡυΝΟΤΌΜ ΟΟΟΜΑΤίΟυΜ, ΜΟΒΑΙ.Β, Ι«1ΤυΒ- 

ΟΙΟυΗ, ΟΑΜΟΝίσυΜ, ΟΙΘΟΙΡΙ^ΙΝΑΒΒ, ΗΙβΤΟΚΙΟυΜ, ΕΤ ΟΌΝΟΤΑ ΑΙ.ΙΑ 8ΙΝΒ υΐ.Ι.Α ΕΧΟΒΡΤΊΟΝΒ; 8ΒΟ ΡΒ^ΜΒΒΤIΜ 

ΟΌΟΒΟΒ ΙΝΒΙβΙΒυβ ΙΙΙΜΒΝ818 ΒΤ ΟΒΝΕΒΑΙ,ΙΒυβ, ΑΙ.ΤΕΒΟ βΟΙΟΟΕΤ ΒΕΚΟΜ, 000 βΟΝ8υΐ.ΤΟ, 0υΠ>0υΐΟ 

«ΟΗ βΟΙ,ΌΙΙ ΤΑΙ^ΙΒ ΤΑΙ^ΙΒΥΒ ΡΑΤΒΒ , ΥΕΒΌΜ ΕΤΙΑΜ υΝΌΒΟυίδΟυΒ ΡΑΤΕΟΜ, ΝΕ ΙΙΝΟ ΟυίΟΕΜ 0ΜΙ880, 

/7Τ ΟΟΟΟυΒΒΤ ΤΒΒΜΑ ΒβΒΙΡΒΒΒΓΓ, ΌΝΟ ΙΝΤυίΤυ ΟΟΝΒΡΙΟΙΑΤυΒ ; ΑΙ.ΤΒΒΟ βΟΠΙΡΤΟΒ^Ε 

8Α0Η^ΰ, ΒΧ 000 Ι.Β€ΤΟΒΙ ΟΟΜΡΒΒΙΒΒ 8ΙΤ ΟΒνΐυΜ ΟυίΝΑΜ ΡΑΤΒΒ8 ΒΤ ΙΝ ΟυίΒΌΒ 

ΟΡΒΒΟΜ ΒυΟΒΟΜ Ι<0018 8ΙΝθυΐ.08 8ΙΝ0υΐ.0ΒυΜ Ι«ΙΒΒΟΒυΜ 8^ΒIΡΤυΒ^Β ΥΒΒΒυβ, Α 

ΡΒΙΜΟ 0ΒΝΒ8Β08 ΌΒΟΟΒ ΑΟ ΝΟνίβδΙΜΟΜ ΛΡ0€ΑΙ^ΤΡ8Ι8, ΟΟΜΜΕΝΤΑΤΙ 8ΙΝΤ. 

Κ1ΜΤΙΟ Α€€ΙΠΙΑΤΙ88ΙΙ1Α, ΟβΤΒΒΙβΟυΒ ΟΚΝΧΒυΒ ΡΑΟΙΧ^Β ΑΝΤΒΡΟΝΒΝΟΑ, 81 ΡΕΒΡΕΝΟΑΝΤΌΒ ΟΗΑΒΑΟΤΒΒυΜ ΝΙΤ10ΙΤΑ8» 

βΗΑΒΤ^Β ΟυΑί^ΙΤΑβ, 1ΝΤΕΟΒΓΓΑ8 ΤΒΧΤυΒ, ΡΒΒΡΕΟΤΙΟ 00ΒΒΕ0ΤΙ0ΝΙ8, ΟΡΕΒΌΜ ΒΒΟυΒΟΒΙΤΜ ΤυΜ ΥΑΒΙΕΤΑΒ ΤυΜ 

ΝυΜΒΒΟΒ, ΡΟΒΜΑ ΥΟΙ^υΜΙΝΌΜ ΡΕΒΟϋΑΜ βΟΜΜΟΟΑ ΒΙΒΙΟΌΕ ΙΝ ΤΟΤΟ ΡΑΤΒΟΙ^ΟΟΙ^Β ΟΒΟυΒΒϋ 00Ν8ΤΑΝΤΒΒ 

8ΙΜΐυβ, ΡΒΒΤΙΙ ΒΧΙΟυίΤΑΒ, ΡΒ^ΒβΒΒΤΙΜΟυΒ Ι8ΤΑ β0Ι.1.Β0ΤΙ0 ΟΝΑ, ΜΒΤΗΟΟΙΟΑ ΕΤ 0ΒΒ0ΝΟΙ.ΟΟΙ0Α, 

ΒΒΧβΒΜΤΟΒΌΜ ΡΒΑΟΜΕΝΤΟΒΌΜ ΟΡυ8ΟΌΙ.ΟΒυΜ0υΒ ΗΑβΤΒΝΌΒ ΒΙΟ 11^1.10 8ΡΑΒ80ΒυΐΙ, 

ΡΕΙΜΌΜ ΑΌΤΒΙΙ ΙΝ Ν08ΤΒΑ ΒΙΒί^ΙΟΤΝΒβΑ, ΒΧ ΟΡΒΒΙΒΌΒ ΒΤ Μ88. ΑΟ 0ΜΝΒ8 

>ΒΤΑΤΒ8, 1.0008, Ι^ΙΝΟΌΑΒ ΡΟΕΜΑΒΟΟΒ ΡΒΒΤΙΝΒΝΤΙΒυΒ, βΟΑΟυΝΑΤΟΒυΐΙ. 

8ΕΚΙΕ8 αΚ^ΟΑ ΡΟδΤΕΚΙΟΚ, 

(Ν ΟϋΑ ΡΒΟΟΚϋΝΤ ΡΑΤΚΕ8, ΟΟΟΤΟΚΚδ δΟΚΙΡΤΟΚΚδΟϋΚ Κ^^I.Ε8ί^Ε ^Ε^Ε^^Ε 
ΑΒ ^ΕΥΟ ΡΗΟΤΙΑΝΟ ϋδΟϋΕ Αϋ ΟΟΝΟΙ!.!! ΡΙΟΚΕΝΉΝΙ ΤΕΜΡΟΚΑ; 

ΑΟΟυΚΑΝΤΕ ^.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, 

ΒΙΜΙ•(ΜΜη €1βρΙ ιΐΜΐν«ΡΒ«, 

3ΙΤΚ βυΚβυσίΙ 0ΟΜΡΙ.ΒΤΟΒυΗ ΙΝ 8ΙΝ0Ι7Ι.03 8€ΙΒΝΤΙ^Β ΒβΟΙ<Β81Α9ΤΙβ^1 ΒΑΗΟβ Β0ΙΤ01Β. 

ΡΑΤΚΟΙ^ΜΙΙΑ, ΑΟ ΙΝ8ΤΑΒ ΙΡΒΙΓβ ΒΟΟΙ^ΕθυΒ, ΙΝ θυΑ8 ΡΑΒΤΒ8 ΟΙΥΙΟΙΤυΒ, ΑΙ.ΙΑ ΝΒΜΡΕ Ι.ΑΤ1ΝΑ, ΑΙ.ΙΑ ΟΒ^Β^Ο-I.ΑΤIΝΑ. 

Ι-ΑΤΙΜΑ, 4ΑΜ ΡΒΝΙΤυΒ ΕΧΑΒΑΤΑ, ΟυΟΑΟ ΡΒΙΜΑΜ 8ΕΒΙΕΜ ΥΙΟΙΝΤΙ-ΟυΐΝΟυΒ ΒΤ ΟυΟΕΝΤΙβ ΥΟΙ,υΜΙΝΙΒυθ ΜΟΙ.Β ΒΟΑ 

9ΤΛΎ, ΜΟΧΥΒ Ρ08Τ ΡΕΒΑΟΤΟδ ΙΝΟΙΟΒ8 8ΤΑΒΙΤ, ΑΟ ΟυίΝΟϋΕ-ΥΙΟΙΝΤΙ-ΟΕΝΤϋΜ ΕΤ ΜΙΙ.Ι.Β ΡΒΑΝ018 ΥΕΝΙΤ. ΟΒ^Β^Α 

ΟνΡυΟΙ ΒΟΙΤΙΟΝΒ ΤΤΡΙ8 ΜΑΝΟΑΤΑ Β8Τ. ΡΒΙΟΒ ΟΒ^ΒΟυΐΙ ΤΕΧΤΟΜ ΟΝΑ βΟΜ ΥΕΒ8Ι0ΝΕ Ι.ΑΤΙΝΑ Ι.ΑΤΕΒΑΙ.Ι8 ΑΜΡΙ.Ε• 

€ΠΤυη« ΒΤ ΑΟ ΝΟΥΕΜ ΕΤ ΟΕΝΤΟΜ ΥΟΙ^ϋΜΙΝΑ ΡΒΒΥΕΝΙΤ, 8ΒΟ 8ΙΝΒ ΙΝΟΙβΙΒΟβ *, Ρ08ΤΕΒΙ0Β ΑΟΤΕΜ ΜΑΝΟ ΥΕΒβΙΟΝΕΜ 

ΤΑΙΙΤυΜ ΧΧΗΙΒΒΤ, ΙΟΒΟΟΟΒ ΙΝΤΒΑ ΟΟΙΝΟυΒ ΕΤ ΟΟΙΝΟΟΑβΙΝΤΑ ΥΟΙ^ΟΜΙΝΑ ΒΕΤΙΝΕΤΟΚ. ΟΤΒΑΟΟΕ ΥΙ0Ε8ΙΜΑ ΟΟΑΚΤΑ 

Οαΐ ΟΚΟΒΜΒΒΙΒ 1860 ΟΜΝΙΝΟ ΑΡΡΑΒΟΕΒΑΤ. υΝΟΜΟυΟΟΟυΕ ΥΟΙ,υΜΕΝ αΒ^ΒΟΟ-Ι,ΑΤΙΝυΜ ΟΟΤΘ, υΝΟΜΟυΟΟΟυΕ ΜΒΒΒ 

Ι-ΑΤΙΝυΐΙ ΟυίΝΟΟΕ ΡΒΑΝ018 βΟΙ^ΟΜΜΟΟΟ ΕΜΙΤΟΒ : ΟΤΒΟΒΙΟΟΒ ΥΕΒΟ, ΟΤ ΡΒΕΤΠ Ηυαυβ ΒΕΝΕΡΙΟΙΟ ΡΒΟΑΤΟΒ ΒΜ- 

ΡΤΟΒ, 001.Ι.ΒΟΤ10ΝΕΜ ΙΝΤΕΟΒΑΜ, 8ΙΥΕ ΟΒ^ΒΟΑΜ 8ΙΥΕ Ι.ΑΤΙΝΑΜ, 326 ΥΟΙ^ΟΜΙΝΙΕΟΒ ΡΒΟ ΑΙΙΡΙ.10ΒΙ ΕΟΙΤΙΟΝΒ ΕΤ 17) 

ΤΜ> ΐαΚΟΒΙ ΑΒ80υΒ ΙΝΟΙΟΙΒΟΒ 00Ν8ΤΑΝΤΕΜ, ΟΟΜΡΑΒΕΤ ΝΒ0Ε88Β ΒΒΙΤ; 8Ε0Ο8 ΕΝΙΜ ΟΟ^ΟβΟΟΕ ΥΟΙ^ΟΜΙΝΙΒ ΑΜΡΟ- 

ΎηοαπΜ ΝΒΟΝΟΝ βτ ΟΙΡΡΙΟΟΙ^ΤΑΤΕΒ ΥΑΒΙΑ ΡΒΕΤΙΑ ^ΒΟΟΑΒΟΝΤ. ΑΤΤΑΜΕΝ, ΒΙ ΟΟΙβ ΕΜΑΤ ΙΝΤΕΟΒΒ ΒΤ 8Ε0Β8ΙΚ 

ΟΗΧΒΟΤΙΟΝΕΜ ΟΒ^βΟΟ-ίΑΤΙΝΑΜ, ΥΕΙ. ΕΑΜΟΕΜ ΕΧ ΟΒΛΟΟ Ι.ΑΤΙΝΕ ΥΕΒ8ΑΜ, ΤΟΜ ΟΟΟΟΟΟΕ Υ0Ι.ΟΜΒΝ ΡΒΟ ΝΟΥΒΜ ▼>!« 

#•0 8ΚΖ ^ΒΑΝ^I8 ΟΒΤΙΝΒΒΙΤ. ΙΒΤΜ 00ΝΟΙΤΙ0ΝΒ8 ΒΕΒΙΒΒϋΒ ΡΑΤΒΟΙ^ΟΟυΒ ΝΟΝΟΟΜ ΒΧ0Ο8Ι8 ΑΡΡΙ^ΙΟΑΝΤΟΒ 

ΡΑτηοιθ6ί£ ^Η^Ε^^ τοΜϋ8 αχιν. 8ΥΗΕ0Ν ΜΕΤΑΡΗΑ8ΤΕ8. ΡΑΚΙδΙΙδ ι ΑΡυΟ ΟΑΚΝΙΕΚ ΡΚΑΤΚΕ8 Ε01Τ0ΗΕ8, ΕΤ 4.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, 8υα(3Ε880ΚΕ8 
ΙΝ νΐΑ ΟΙΟΤΑ : ΑνΕΝϋΒ Οϋ ΜΑΙΝΕ, 808 

1Θ03 Α 


1., 


^ Κΐ 


βΐΐοΐιγ. — Εχ Ι3φΐ8 ΡΑϋΙ. ΟυΡΟΝΤ, 12, νι& €ΐία& Ββΰ-ά'ΑβηίόΓββ. — 109.12.1903 ΤΚΑΟΙΤΙΟ ^ΑΤΗ0I^1^Α. 

8ΜαυΐυΜ χ. ΑΝΝΌΒ 968. 

ΣΪΜΕΩΝ 

ΑΟΓΟΘΕΤΟΥ, 

ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟΥ, 

ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. 

8ΥΜΕΟΝΙ8 ΕΟαΟΤΗΕΤ^Ε, ΟΟΟΝΟΜΕΝΤΟ ΜΕΤΑΡΗΚΑδυ:, 

ΟΡΕΒΑ ΟΜΝΙΑ, 

Α8€ΕΤΐαΑ, ΡΑΚ^ΝΕΤ1€Α, ΟΑΝΟΝΙΰΑ, Η18Τ0ηΐ€Α, ΗΛΟΙΟβΗΑΡΗΙΰΑ, ΜΑ6ΝΑΜ 
ΡΛΚΤΕΜ ΕΧ Μ88. ΡΑΚΙ81ΕΝ81Βυ8 Μ/ΛΤβ ΡΗΙΜϋΜ ΟϋΜΟΕ ΕΒΙΤΑ ; ΑΟΟϋΚΑΝΤΕ ΕΤ ΟΕΝϋΟ ΚΕαΟΟΝΟδΟΕΝΤΕ ^.-Ρ. 


ΜΙβΝΕ, 


Βηι.ιοτΗΕ€^Ε ουΒκι υΝίνεοβ^Ε 
δίνκ 
οϋΒβυυΜ εοΝρυετοηϋΜ ιη 8ΐΝβυι.ο8 βείΕπτι^ΰ Ε^(:;1.Β$IΑ$ΤI^^Ε 


ΚΑΜ05 ΒΟΙΤΟΒΒ. 
Λ 


ΤΟΜϋδ ΡΚΙΜϋδ.• / ' ; ; 

ΥΕΜΕυΤΙΤ ΤΚΙΑ ΥΟΐυΜΙΗΑ 33 ΡΒΑΝβΙδ βλί^ιιαδ. ΡΑΚΙδΙΙδ 

ΑΡυΟ ΟΑΗΝΙΕΒ ΡΚΑΤΚΕβ Ε0ΙΤ0ΒΕ8, ΕΤ ί.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, 8υ00Ε88ΟΚΕ8 
ΙΝ νίΛ ΟΙΟΤΑ : ΑV£^VI/£ Οΰ Μ ΑΙΝΕ. 208. 

1903 ΗΛΚνΛΚρ 
ΟΜΝίΤΥ Τ' τ 
Ί^]1(:^^^^ .'^ΙΟΓΟι^'^ο ^ Το κ. -Ι ΡΑΤΚΟίΟΟΙτΕ 

— ΟϋΚδϋδ ΟΟΜΡίΕΤυδ, 

8Εϋ ΒΙβυΟΤΗΕεΑ .υΝΐνΈΚδλΙ.Ιδ, ΙΝΤΕ6ΒΑ, ϋΝΙΡΟΗΒΟδ. ΟΟΜΜΟΟλ, ΟΕΟΟΝΟΜΙΟλ, 

ΦΙΝΠΙΙ 88. ΡΑΤΒ11,00€ΤΟΕΙ1, ^(ΜΡΤΟΚΙΜφΙΙΕ Εΰ€ΙΕ8ΙΑ8ΤΙ€0ΚΙΜ, 

βΐΥΒ ι<ΑΤΐΝθΐιυιι, βινκ οιυΒ€θΐιυιι, 

βϋ/ ΑΒ ΜΥΟ ΑΡ08Τ0Π€0 ΑΒ ΤΕΜΡΟΗΑ ΟΟΝαίΙΙ ΤΗΙΟΕΝΤΙΝΙ (ΑΝΝΟ 1845) ΡΕΟ ΙΑΤΙΝΙ8 
ΕΤ αΟΝαυΐ ΕΙΟΗΕΝΤΙΝΙ (ΑΝΝ. 1439) ΡΗΟ 0ΗΜ€Ι8 ΠΟΚϋΕΚϋΝΤ : 

ΚΕΟϋδΙΟ 0ΗΒΟΝΟΙ.ΟβΙ€Α 

ΟΜΜΙϋΜ Ου^Ε ΕΧ8ΤΙΤΒΚΕ ΜΟΝϋΜΕΝΤΟΚϋΜ ^ΑΤΗΟ[.I^^ε ΤΚΑ0ΙΤΙ0ΝΙ8 ΡΒΚ 0υΐΝΟΒ€ΙΜ ΡΗΙΗΑ 

Εΰ€Ι.Β8Ι^£ 8^Ε^υI.Α ΕΤ ΑΜΡΠυδ, 

ΐυΧΤΑ ΗΜΠΟΚη ΑββυΐΙΑΤΙβθΙΜΑβ, ΙΝΤΒΚ βΒ ΟυίΙΟυΒ ΝΟΝΝυίΧΙβ ΟΟΟΙΟΙβυβ ΜΑΝυβΟίαΡΤΙβ βΟΙ.Ι.ΑΤΑβ, ΡΒΒΟυΑΜ ΟΐυΟΒΝ- 

ΟΒ ϋΑΒΠΟΑΤΑ ; ΟΙββΕΒΤΑΤΙΟΝΙΒυβ, ΟΟΜΜΒΝΤΑΒΙΙΘ, ΥΑΕΧΙβΟυΒ ΙΛ€ΓΓΙΟΝΙΒυΒ βΟΝΤΙΝΒΝΤΒΒ^ η,Ι,υβΤΒΑΤΑ ; ΟΜΝΙΒυβ 

ΟΡΒΒΙΒυβ ΡΟβΤ ΑΜΡΙ^ΙββΙΜΑβ Β0ΓΠ0ΝΒ8 Ου^Β ΤΒΙΒΌβ ΝΟΥΙΒβΙΙΙΙβ ΛΜ<1ΌΙΛΒ ΟΒΒΒΝΤυΒ ΑΒ80Ι.υΤΑ>, 0ΒΤΒ0ΤΙ8, 

ΑΟΟΤΑ; ΙΝΟΙβΙΒυβ ΡΑΒΤΙ0υΐ.ΑΒ1Βυ8 ΑΝΑΐ^ΤΤΙβΙβ, βΙΝΟυΐ.08 8ΙΥΒ Τ01Ι08, 8ΙΤΒ ΑΌΟΤΟΒΒΒ ΑυΟυ^ΟΒ ΜΟΜΒΙΙΤΙ 

βυΒίΒουΒΝΤίΒυβ, οονατα ; ΟΑΡίτυυΒ ιντβα ΐΡβυΜ τεχτόμ βιτβ οιβροβιτιβ, νεονον βτ τιτυυΒ 8ΐΝου- 

Ι^ΑΒΟΜ ΡΑΟΙΝΑΒυΜ ΜΑΒΟΙΝΒΜ ΒυΡΒΒΙΟΒΒΜ ΟΙβΤΙΝΟυΚΝΤΙΒυΒ ΒυΒ^ΒβΤΑϋΟυΒ ΜΑΤΒΒΙΑΙΙ 8ΙΟΝΙΡΙ0ΑΝ- 

τΐΒυ8, αοοηνατα; ορββιβόβ βυιι ηυβιιβ, τυιι αροοβτρηιβ, αι^ιοοα υββο ΑυστοΒίτΑΤΒ ιν 

ΟΒΟΙΝΒ ΑΟ ΤΒΑΟΙΊΊΟΝΒΜ Β00Ι<Β8ΙΑ8ΤΙβΑΜ ΡΟΙΧΒΝΤΙΒυΒ, ΑϋΡΙ^ΙΡΙβΑΤΑ ; 

ιηοαηίΒ η Αΐιρυυβ ι^οουρι^ΒΤΑΤΑ ΐΝοιοιβυΒ ΑυοτοΒυΜ βιβυτ βτ οΡΒΒυΜ, αι^ρβαβετιοιβ, ΟΗΒΟΝΟι^οοιειβ, βτΑτι- 

ΒΠαβ, 8ΤΜΤΒΒΤΐαΐ8, ΑΝΑΙ«ΤΤ10Ι8, ΑΝΑΙ.00Ι018, ΙΝ ΟυΟΟΟυβ ΒΕΙ.Ι010ΝΙ8 ΡΌΝΟΤυΜ ΟΟβΜΑΤίΟυΜ, ΜΟΒΑΙ^Β, Ι,ΙΤυΒ- 
βΙΟΌΜ, ΟΑΝΟΝΙΟυΐΙ, ΟΙ8θΙΡΙ«ΙΝΑΒΒ, ΗΙ8Τ0ΒΐαυΐΙ, ΕΤ ΟυΝΟΤΑ Α1<ΙΑ 8ΙΝΕ υΐ,Ι^Α ΒΧβΒΡΤΙΟΝΒ; 8ΒΟ ΡΒ^ΒΒΒΒΤΙΜ 

ΐΌΟΒΟΒ ΐΜοΐ€ΐΒυβ ΙΙΙΙΙΒΝ818 ΒΤ 0ΒΝΒΒΑΐ<ΐΒυ8, ΑΙ.ΤΒΒΟ Βοιι^ιοΕτ ΒΕΚΙΙΜ, ουο οοΝθυι.το, ουιοουιο 

1ΚΜΙ Β01.Ό1( ΤΑΙ.Ι8 ΤΑΙ<Ι8ΥΒ ΡΑΤΒΒ, ΥΕΒΟΜ ΒΤΙΑΙΙ υΝυ80υΐ80ϋΒ ΡΑΤΒυΜ, ΝΕ ΙΙΜΟ ΟυίΟΒΜ 0ΜΙ880, 

ίϋ οσοι>ι.ΐΒΒΤ ΤΗΒΜΑ ΒβΒίΡβΒΒίτ» ΌΝΟ ίΝτυιτυ οοΝ8ΡΐβΐΑτυΒ ; Α1.ΤΒΒ0 80ΗΙΡΤυΚ^4Β 

δΑΟΚ^ϋ , ΒΧ ΟϋΟ Ι.ΒΟΤ0ΒΙ ΟΟΜΡΒΒΙΒΒ ΒΙΤ ΟΒΥΐυΜ ΟυίΝΑΙΙ ΡΑΤΒΕ8 ΒΤ ΙΝ ΟυίΒΙΙΒ 

ΟΡΒΒυΜ ΒϋΟΒυΜ ΙΛ>βΙ8 8ΙΝ0υΐ«08 8ΙΝ0ΌΙ.0ΒυΜ υΒΒΟΒυΜ ΒΟΒΙΡΤυΒ^Β ΥΕΒ8ϋ8, Α 

ΡΗΙΜΟ ΟΒΝΕΒΒΟΒ υΒΟυΒ ΑΟ ΝΟΥΙΒΒΙΜυΜ ΑΡ00ΑΙ.ΤΡ8Ι8, ΟΟΜΙΙΒΝΤΑΤΙ 8ΙΝΤ. 

ΐηΤΙΟ Α00υΒΑΤΙ8βΙΙΙΑ, αβΤΒΒΙΒΟυΒ ΟΜΝΙΒυΒ ΡΑΟΙΙ.Β ΑΝΤΒΡΟΝΒΝΟΑ, 81 ΡΒΒΡΕΝΒΑΝΤΌΒ ΟΗΑΒΑΟΤΒΒυΜ ΝΙΤΙ0ΙΤΑ8» 

^ΗΑΒΤ^Β ΟυΑυΤΑΒ, ΙΝΤΒ0ΒΙΤΑ8 ΤΕΧΤΌΒ, ΡΒΒΤΕΟΤΙΟ ΟΟΒΒΒβΤΙΟΝΙΒ, ΟΡΕΒΌΜ ΒΒΟυΒΟΒυΐΙ ΤΌΜ ΥΑΒΙΒΤΑ8 ΤΌΜ 

ΒϋΗΙΒϋβ, ΡΟΒΜΑ ΥΟΙ^ΟΜΙΝυΜ ΡΒΒΟΌΑΙΙ βΟΜΜΟΟΛ ΒΙΒΙΟΠΒ ΙΝ ΤΟΤΟ ΡΑΤΒΟΙ<ΟΟΙ>Β ΟΒΟΠΒΒυ 00Ν8ΤΑΝΤΒΒ 

ΙΙΜίυΒ, ΡΒΒΤΙΙ ΒΧΙΟυίΤΑΒ, ΡΒ^Β8ΕΒΤI1I^υΒ Ι8ΤΑ ΟΟΙ.Ι.ΒΟΤΙΟ ΌΝΑ, ΜΕΤΗΟΟίβΑ ΒΤ βΒΒΟΝΟΙ,ΟΟΙΟΑ, 

βΒΖΟΚΝΤΟΒυΐΙ ΡΒΑΟΜΕΝΤΟΒΟΜ ΟΡυ8€υΐ.ΟΒυΐΙ0υΒ ΗΑΟΤΒΝυΒ ΒΙΟ ΙΙ.Ι<ΙΟ 8ΡΑΒ80ΒυΐΙ, 

ΡΒΙΜυΜ ΑυΤΒΜ ΙΝ Ν08ΤΒΑ ΒΙΒΙ.ΙΟΤΒΒΟΑ, ΒΧ ΟΡΒΒΙΒΟΒ ΒΤ 1188. ΑΟ ΟΜΝΒΒ 

^ΤΓΑΤΒΒ, 1^0008, Ι.ΙΝθυΑ8 ΡΟΒΜΑΒΟυΒ ΡΒΒΤΙΝΒΝΤΙΒυΒ, βΟΑΟυΝ ΑΤΟΒυΜ . 

8ΕΚΙΕ8 αΚ^ΕΟΑ ΡΟδΤΕΚΙΟΕ, 

ίΝ ΟϋΑ ΡΒΟΟΕϋΝΤ ΡΑΤΚΒ8, 00αΤ0ΙΙΒ8 δΟΚΙΡΤΟΚΕ^ΟϋΒ ΕΟΟίΒδίΛ ΟΚΛΟΛ 
ΑΒ ^ΕVΟ ΡΗΟΉΑΝΟ ϋδβϋΕ ΑΟ ΟΟΝΟΙΙΠ ΡΙ.ΟΚΕΝΉΝΙ ΤΕΜΡΟΗΑ; 

ΑΟΟυΚΑΝΤΕ ^.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, 

Ι Ι1ΤΙ ουιβσυιι οοιΐΡΐ.κτοΜυιι ιν βίΝουι^οβ ββικΝΤί^ Β^^I.Β91Α8ΤI^^Β μαμοβ βοιτοιβ. ίΑΤΚΟΙ^ΚΟΑ, ΑΟ ΙΝ8ΤΑΒ 1Ρ8ΐυ8 Β00Ι.Ε8Ι^Β, ΙΝ θυΑ8 ΡΑΒΤΒ8 ΟΙΥΙΟΙΤυΒ, ΑΙ.ΙΑ ΝΕΜΡΕ Ι^ΑΤΙΝΑ, ΑΙ.ΙΑ ΟΒ^Β€0•Ι.ΑΤΙΝΑ. 
Χ^ΤΙΜΑ, ^ΑΜ ΡΒΝΓΤυΒ ΒΧΑΒΑΤΑ, ΟυΟΑΟ ΡΒΙΜΑΜ 8ΕΒΙΕΜ ΥΙΟΙΝΤΙ-ΟυΐΝΟυΕ ΕΤ ΟϋΟΕΝΤΙβ ΥΟΙ,υΜΙΝΙΒυΒ ΜΟΙ.Β 8ϋΑ 
ίΤΑΤ, ΜΟΧΥΒ Ρ08Τ ΡΕΒΑ0Τ08 ΙΝΒίαΒΒ 8ΤΑΒΙΤ, ΑΟ ΟυίΝΟϋΕ-ΥΙΟΙΝΤΙ-ΟΕΝΤυΜ ΕΤ 1ΙΙΙ.Ι.Β ΡΒΑΝβΙΒ ΥΕΝΙΤ. ΟΒ^Β^Α 
ΦΟΡίΐα Β01Τ10ΝΒ ΤΤΡ18 ΜΑΝΟΑΤΑ Β8Τ. ΡΒΙΟΚ ΟΒ^ΒβυΜ ΤΕΧΤυΜ ΌΝΑ ΟυΜ ΥΒΗ8Ι0ΝΕ Ι.ΑΤΙΝΑ Ι<ΑΤΕΒΑΧ.Ιβ ΑΜΡΙ<Β• 
ΟΠΤϋΒ, ΒΤ ΑΟ ΝΟΥΒΜ ΕΤ ΟΕΝΤϋΜ ΥΟΙ^ΌΜΙΝΑ ΡΕΗΥΕΝΙΤ, 8ΒΟ 8ΙΝΒ ΙΝΟΙΟΙΒΌΒ *, ΡΟΒΤΕΗΙΟΒ ΑΙΠΈΜ ΗΑΝΟ ΥΕΒ8Ι0ΝΒΜ 
ΤΑΗΤυΜ ΒΧΒΙΒΒΤ, ΙΟΒΟαίΙΒ ΙΝΤΒΑ ΟϋΙΝΟυΒ ΒΤ ΟυίΝΟυΑΟΙΝΤΑ ΥΟΙ,υΐΙΙΝΑ ΒΕΤΙΝΕΤϋΒ. υΤΗΑΟυΕ ΥΙ0Β8ΙΙΙΑ ΟΟΑΒΤΑ 
>« 0Β0ΒΜΒΒΙ8 1860 ΟΜΝΙΝΟ ΑΡΡΑΒΟΕΒΑΤ. υΝυΜΟυΟΟΟυΒ ΥΟΙ.υΐΙΕΝ ΟΒ^ΒΟΟ-Ι,ΑΤΙΝυΜ ΟΟΤΟ, υΝυΜΟυΟΟΟυε ΜΒΒΒ 

ΐλπΝυΜ ουίΝουΕ ρβανοιβ 8θΐ.υιΐΜθοο ΕΜίτυΒ : υτΒΟΒίουΕ υββο, υτ ρβετπ κυ^υβ ββνεριοιο ΡΒυΑτυκ βμ- 

ίΤΟΛ, ΟΟΙ^ΙΛΟΤΙΟΝΒΜ ΙΝΤΕΟΒΑΜ, 8ΙΥΕ ΟΒ^Β^ΑΜ βΙΥΕ Ι.ΑΤΙΝΑΜ, 326 ΥΟΙ,υΜΙΝΙΒυβ ΡΒΟ ΑΜΡΙ.ΙΟΒΙ ΕΟΙΤΙ0ΝΒ ΕΤ 174 
'ΒΟ Μ1Ν0ΒΙ ΑΒβΟυΒ ΙΝΟΙΟΙΒΟΒ αΟΝβΤΑΝΤΒΜ, βΟΜΡΑΒΕΤ ΝΕ0Β88Β ΕΒΙΤ ; 8Εβυ8 ΒΝΙΜ Ου^υβΟυΕ Υ0Ι.υΐΙΙΝΐ8 ΑΜΡΙ.Ι- 
ϊβ^ΙΪΒΜ ΝΒΟΝΟΝ ΕΤ ΟΙΡΡΙβυΐ,ΤΑΤΒΒ ΥΑΒΙΑ ΡΒΕΤΙΑ ^ΟυΑΒυΝΤ. ΑΤΤΑΜΕΝ, 81 0υΐ8 ΕΜΑΤ ΙΝΤΕΟΒΒ ΒΤ 8Ε0Β8ΙΚ 
^0(^.Κ^Τ1ΟΝΒΜ ΟΒ>ΒβΟ-Ι.ΑΤΙΝΑΜ, ΥΕΙ. ΕΑΜΟΕΜ ΕΧ ΟΒ^ΒβΟ Ι.ΑΤ1ΝΕ ΥΕΒ8ΑΜ, ΤυΜ ΟυΟΌΟυΕ ΥΟΙ,υΐΙΒΝ ΡΒΟ ΝΟΥΒΜ ΥΒΙ« 
'Μ ΙΒΧ ΡΒΑΜ0Ι8 0ΒΤ1ΜΒΒΙΤ. I8Τ^Β ΟΟΝΟΙΤΙΟΝΒΒ 8ΒΒΙΒΒυ8 ΡΑΤΒ0Ι.0ΟΙΛ ΝΟΝΟυΐΙ ΒΧ0υ8Ι8 ΑΡΡΙ^ΙΟΑΝΤΟΒ 

ΡΑΎΜΙΟβΙΜ ΟΚΛΟΜ Τ0Μϋ8 ϋΧίν. δΥΜΕΟΝ ΜΕΤΑΡΗΑδΤΕδ. ΡΑΒΙ8ΙΙ8 

ΑΡϋϋ ΟΑΗΝΙΕΒ ΡΚΑΤΗΕ8 Ε01Τ0ΗΕ8, ΕΤ ί.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, βυαΟΚΒβΟΒΕβ 
ΙΝ νΐΑ ΟΙΟΤΑ: ΑνΕΝΟΕ Οϋ ΜΑΙΝΕ, 308 

1903 ί1. ΟΙκΙιγ. — Εχ «τρίβ ΡΑϋΙ^ ΟϋΡΟΝΤ, 12, τί& άκϋα Β»:-ι1Ά«ηϊόΓΜ.— 109.12.1903 ^ν. ΤΚΑΒΙΤΙΟ €ΑΤΗΟϋ€Α. 

8Μ€υΐυΜ χ. ΑΝΐίΙ]8 965. 

ΣΥΜΕΩΝ 

ΑΟΓΟΘΕΤΟΥ, 

ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟΥ, 

ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. 

δΥΜΕ0ΝΙ8 ΕΟΟΟΤΗΕΤ^Ε, εΟΟΝΟΜΕΜΤΟ ΜΕΤΑΡΗΚΑδΤ,Ε, 

ΟΡΕΒΑ ΟΜΝΙΑ, 

Λ50ΕτΐΟΑ, ΡΑΗ^ΝΕΤΙΟΑ, ΟΑΝΟΝΙΟΑ, ΗΙ8Τ0ΗΙ6Α, ΗΛβΙΟΟΗΑΡΗΙΟΑ, ΜΑ6ΝΑΜ 
ΡΑϋΤΕΜ ΕΚ Μ88. ΡΑηί81ΕΝ81Βϋ8 ΝυΝβ ΡΗΜΟΜ ^η^Ε^Ε ΕΒΙΤΑ ; ΑΟΟϋΚΑΝΤΕ ΕΤ ΟΕΝϋΟ ΚΕΟΟΟΝΟδαΕΝΤΕ ^.-Ρ. ΜΟΝΕ, 

Β»I.IΟΤΗΒ^^Κ ΟυΒΗΙ υΝIVΕΑ8^Κ 

δΐΥΒ 
ΟυΗβυυΐΙ ΟΟΝΡΙΒΤΟηυΜ ΙΝ $1Ν6υΐ.08 8^1ΕΝΉ^£ Ε^(XΒ5IΑδΤ1^^Ε ΙΙΑΜ05 Β01Τ0ΒΒ. ι β II > ■ ■■! ι ' ^;-, - * - • « » « ΤΟΜυδ ΡΚΙΜϋ8.ν • ΥΕΜΕυηΤ ΤΒΙΑ νΟίυΜΙΙΙΛ 33 ΡΒΑΝα8 ΟΑΙΠείδ. ΡΑΚΙδΙΙδ 

ΑΡυΟ 0ΑΒΝ1ΕΚ ΡΒΑΤΠΕΒ ΕΟΙΤΟΒΕδ, ΕΤ 4.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, δϋΟΟΕβδΟΒΕβ 
ΙΝ νίλ ΟΙΟΤΑ : ΑΥΕΝυΕ Οϋ ΜΑΙΝΕ, 20β. 

1903 ΙΙ.' Μ^ ί ΤΚΑΒΙΤΙΟ ΟΑΤΗΟΠΟΑ. 

8Μ€υΐΌΜ Χ. ΑΝΝυ$ 96». 

ΕΕΕΝΟΗϋδ 

ΑυοτοηυΜ ετ οΡΕΒυΜ ουι ιν ηοο τόμο οχιν οοΝτίΝΕΝτυΒ δΥΜΕΟΓί ΜΕΤΑΡΗΚΑ8ΤΕ8. 

ΡαίτοΙο^ Εάϋοπιιη Ρτοΰίαϋο. οοΐ. 9 

Ι60ηί8 ΑΙΙαίη Ββ 8ψηεοηί8 ΜΗαρΗΓΟ&ίω 8€Ηρίΐ8 ΌΙαίτϋα, 19 

Όβ αιΐΰίοηίαίβ βΐ ίεεϋτηοηίο ΜβίαρΗνοΒίδθ, αηαίονβ Β. Ρ. Ποηοναίο α 5• Μανία, 

ϋαπΜΐίίίί ά%$οαΙϋ6αίο, ιη € ΒέΟβχίοηβ 80γ 168 τέ^ΐββ 6Ι βυπ Ι'αδ&^β άβ 1& οη- 

ϋφίβ. » 18Τ 

8]/ιη€οηϊ$ ΜβίαρΗναείβθ Εηοοτηίηιη ααοίονβ ΜϊοΗαεΙβ Ρ&βΙΙο, 183 

Ε]η8ά^ιη ΜβίαρΗτα$Ιεο Οίβάητη βοάετη αηΰίοΓβ, 199 

8ΤΜΒ0ΝΙ8 I1ΒΤΑΡΗΒΑ8Τ^^: ΟρΒΗΙΙΜ ΡΑΒ8 ΡΒΙΜΑ. — Αδ€ΕΉ€Α ΕΤ ΡΑΚ^εΝΚΠΟΑ. 

Οραϋο ίη ΐΑοιβιΚ&ΐίοηειη Οβίρ&τβΒ. ^09 

δ6πηοη63 ΕΐΙιίοί XXV β δΟπρίΊβ Ββδίΐϋ Μα^ηί οοΐΐβοϋ. ^17 

Ρ&Γ&ρΙΐΓ&δίβ ίη δβπηοηββ 8. Μαο&Ηί ^Έ^γρΙϋ. 219 

ΡΓ6θ&(ίοη65. 219 

ΟΡΒΚυΜ ΡΑΙ18 8ΕΰυΝ0Α. — ΕΡ18Τ0Ι^, 8εΚΙΡΤΑ ΟΑΝΟΝΙΟΑ ΕΤ ΗΙ5Τ0ΑΙ0Α. 

Ι&ιηΙ)ίοί Ιηιηβΐη. 2&4 

Α1ρΙι&1)€ΐ& ιηοΓαΙία φΐ&(υοΓ. 224 

Ερίβίοΐ». 227 

ΕρίΙοιηβ ο&ηοηαιη. 23β 

Αηη&ΐββ & τβ^ηο Ιι^οηίβ Απιιβηί αβςαβ αά ΝίοβρΙιΟΓαιη ΡΙιοοαιη, ]&ιη 6<1ί(ί ίη (όπιο 
ΟΧ, ίηΐ6Γ 8οηρ(θΓ68 ρο5( Τ1ΐ6ορΙ)&ηθπι. 

ΟΡΕΗϋΜ ΡΑΒ8 ΤΕΚΉΑ. — V ΤΛ δΑΝσΤΟΗΟΜ. 

Μοηίίηηι ΕάίίονηΛη• 

Μανίίηί ΗαηοΙηι ΟαίαΙοςηΒ. ί^Ι^ι£ψη φιαε Βρτηεοη ΜβίαρΗΓα8ί€$ €σηιρο$ηα. 

ΒαηίβΙί8 άβ Ν€9ββΙ^^$ύρρύ^^ύ^' βδάβτη. 299 

Iη^Iρ^να^. γΐ)8β *<β^Αρίοναηι*. * .. ;*:**• 305 

;. •, •. ••/*•..•••'* . . • ••. • •. ; \ • • • • •• • • • , • • • 

• • • •. • • » ΡΑΤΚΟΙ.Ο&Ι/Ε ΕϋΙΤΟΚϋΜ 

ΡΗ/ΕΚΑΤΙΟ. Οβ ?ίΐΑ 6ΐ δϋπρίίδ 8ϊΐη6οηί8 Μβ1&ρΙΐΓ&8ΐ8β, Μα^ίδίΓΐ θΐ Ικ)£;οϋιβ(», ίΙ& 8ΰΓίΙ)ί( I^βο Α1Ι&ϋυ$ ίη βαλ 
ΌίαΐτίΙ^α άβ Ξί^ηκοηντη ΒΰτίρΙίβ^ φιαχη ιηΓγα πιβ^ηα 6χ ρ8ΐ1β βίΐθπιυβ, υ( ηοβ β1) οηοΓβ 6ΐυ£ίάΑ0(1ι 
ι1οϋΙί5$ίηιί νίη ^ηίΑ (Ιί^ρβηββΙ. 

Οβ ΦΐΑίο η«ι^ 5;ιη6οη ΙΙοΓυίΙ άίυ 61 ΑεηΙβΓ άίβρυΙΟΓοηΙ νίή ρβΗΐί, ίηΐβτ ηοοβ Οα(ϋηάι, ηυΙΙλ Ιι«1)ί(Α 
ηΙΊοηβ (Ιοουηιβηιοηιιη 35 ΑΙΙ&ΙΙο ρΓοΙβΙοηιιη, ΜβίΑρΙτ&δΙβη 8»ΰυΙο χιι νίχίβιβ εοηίβηάίΐ. Αΐ ^ο«Iιη68 
ΒοΠ&η(1ϋ$, ίη ΰ6ΐ6ΐ>βιτίΐΏ& βΐ 6Γυ(ΙιΓΐ8$ίιιι& ΡΓ9βί&ϋοηβ ((υ&πι ρΓβπιίβΚ ΑΰΙίε 8αη€ΐατηιη^ ^ιη ρηιΐβπι 
ιΙβηαοη^ΓανβΓαΙ δ^ιηβοηβιη ΜβΙαρΙΐΓ&βίβιη 8υΙ) ΰοηβίοηΐίηί ΡοΓρΙιτΓΟββηίΙί ίπαρβήο 8επρ8ΐ88θ, 6ΐ €υπι 
είΓΟΑ 3η. 914 νίΐββ 83ηο(θΓΐιιη οοηιροηβΓθ ίηεβρίβδβΙ, νίΐΑΐη 8ΕΓΐ6ΐη υβααΰ αά 3η. 965 ρΓοΙτ3ΧΪδ86, 
ςιιο Γ6βη3Κ)3ΐ ΗοπίΑηαβ, (]ίοη8(3πϋπί ΡοΓρ1ι;Γθ([6ηιΙί Οϋυβ 6ΐ 8υ€€β880Γ. Ια ρο8ΐβ3 ρΐιιηνιίβ ϋοευιηβιιΐίδ 
οοηΒπηΑτιΙ ίβο ΑΙΙαΙίυβ ίη Ι3υ(ΐ3!3 Οί&(Γϋ)&, 3ά60 υ( άβ τβπι »1316 Ιηι]ιιβ ηυ1ΐ3 8υρ6Γ6β86 ροδβίΐ άυ- 

Ι)ΐΐΑ(ίθ. 

δ;πιβοη Μ6ΐ3ρΙΐΓ39ΐ68 ηοη (3η(υιη άοε1ηη3 βΐ βεηρίίδ οΐ3ηιί(, 8β(Ι Θΐί3ΐη βοοίοπίβΐβ β( ροΙιΚείβ 
ηαη §β$8ίΙ πιυηβπΐιυβ. Αά ρηπ)απ38 βηίιη Ιιηρβηί ΟπβηίΑΐίβ (1ί§ηί(3(68 ρΓοηιοΙίΰ, ηβ^οΙία |;τΑτίδ8ίιηβ 
ρβήΐβ ΐΓ3εΐ3νίΙ, β( 1)οηο ρυοΚοο 83ρίθη(βΓ 6( ιβΙίοίΙθΓ εοηδίιΜί. 

δβά ηυο(ΐ3ϋΓβπ) ηο8ΐΓ3πι Π)3χίιη6 Γ3οί1,ΐ3π(ΐ6πι 8απ)(η3Γη β8ΐ&88β€υ1υ8(1υσι νίΓβ8ίη|;βιιϋοιηηβ8 ίηοοί- 
\ί£6ΐιΑ\8, εοιτί^βηάίδ, δεηύβηάίδ β1 β^Ιβηάίδ ΥίΙίβ δβυείοηιπ) ίαιρβηάίΐ. Μ%τβ ΓβΓ6ΐ)3ΐ ηβπιρβ, ΑοΙβ πιαγ- 
ίγτίΐίη^ ?ϋ38 58. εοηίβββοΓυπι 61 νίΓςίηυπ) δίνβ οϊ) 3ΐ)]6ε1ιιηίΐ ηυο βεπρία Γαβηηΐ 8ΐ;1ηιη, βίνβ όϊ> ίη- 
Ιβπηί8ΐ33 η3ΓΓ8(ίοηβ8 Ρ3Γ0Π) εΓ6(ϋ1>ίΐ65, ρ.ΊΓΐίιη ηβ^Ηξί, ρ3Γΐίπ) οοηΐβπιηί, βΐ 8αί οΐΰεϋ 688β ρυίλνί! 
635 3(1 ιηβΙίοΓβσι ΓοΓίηβπι ΓβϋυεβΓβ, ιιΙ 3 Γΐ(ΐ6ΐίΙ)α8 ίη ρΓ6ΐίο (Ιβηυο 1ΐ3ΐ>6Γ6ηΙυΓ 6( 35 οιηηί5α8 65Η8• 

Ιί3ηί$ ρ388ίπΐ ΐ6^6Γ6ηΙηΓ. 

Κ68 61 ρΓο νοΙιβ ε388ί1;ίη€Γ6(1ί5ίΐ6 6ηίπι 681 ςοΕηΙιιπ) ί3ηΐ3Π) 8ΐ5Ι ίη Ηοο ορβΓ6 ρΓθ86ςα6η<1ο εοηιρ3Γ&- 
Τ6ή1, (]α3ηΙυπιηυ6 ρΓοΓβεΐιιηι 5ρΙή1ο3ΐ6ηι ρορυΙο ΟΙΐΓΐβΙίβηο Η30 ΐ6€ΐίοπ6 ρΓοουΓ3ν6η1. Α5 βΐ3ΐ6 (|υ3 
8€ΓίρΜΐ,εο(1ί€65 Γ6Τ6 ίπηυοιβη οοηίβοΐί 8ΐιηΙ, ίη ηηί^αβ Υίΐ!» 83ηε1οηιπι 6Χ 6αίιίοη6 6ία8 (ΙββεΗρΙββ βυηΐ, 
6ΐ οοίηιΐ6 ίοβηιηΐ ρΓορ3£3ΐΦ. 8υη)Π)38 βί Ι3υ(ΐ68 1Η5αυηΙ ηοη Ι3η1αηι ΗίεΙΐ36ΐ Ρδβίΐυδ, ςυί ε6ΐιΐ68ίηιο 
ρο8ΐ ίρβοιη $€Γί5653ΐ 3ηηο, 6ΐ 6ΐηη τίη8 83η8ΐί88ίπιί8 Γβτβ 8θ(ΐιΐ3τί1; 80(1 ρΓ8β(6Τ63 βαεΐ0Γ68 ηυίεαηηαβ 
Γβηιπι ίΙΙίυδ (6πιροη8 ηοΙί1ί3ΐη ρο8ΐ6η1α1ί (Γ3η8Π)ί86πιηΙ. 

Ρ3ΐη3 δ}ηΐ6οηΐ9 Μ6!3ρ}ΐΓ38ΐΦ ρηπιυπ) ο58εοΓ3η οδθρϋ 8»€ΐι1ο χνι, εαπ) }ΐ9βΓ6ΐ1εΙ, ευΐΐυί δ3η€ΐοηιπ) 
ίΒΓ6η8ί, ίη ε6ΐ656ΐτίπιυηίΐ βΓδΡχοηιηη }ΐ3£;Ίο^3ρ}ιυιη 6χ ίηάα8ΐη3 (Ιβ^ΕεεΙιαΙί 8ηη1, υ1 ρΓβΒοίρυοπι 3υο- 
ΙοΓ6ΐη νίΐ3ηιπι ϋΐαηιπ) ίη ςυί5π8 νίΓ(αΐ68 83ηε(0Γυπι 6ΧΐοΙ1ιιη1υΓ 6ΐ ευ)1ιΐ8 βοΓυηι εοιηπΐ6π43ΐυΓ, ίη 
€οηΐ6ΐηρΐαιη 3(1άαε6Γ6η1» 6( βίε τ6(6Γ6ηη Εοοίβδί» εβίΐιοΐίείβ (ΙοοΙηηΕΠί «16 ν6η6Γ3ΐίοη6 83ηοΙί8 βχΐιί- 
Ι)βη(ΐ3 /«είΐίυβ 35οΐ6Γ6ηΐ. 

Η2ΒΓ6ΐί€0Γυπι ηΐ3ο1ιίη3ΐίοηί5υ8 ίητίΐ6 ίβτίίβεΐιοΐβίΐΐβ }ι;ρ6Γ€Ηΐίεοη](η, ηυββ 898ευ1ο χτιι ίη 63ΙΚ3 η3ΐ3 
ββ1,6ΐ ίη (Ιίδε6Πΐ6η(1ί8 {βηοίηΐδ (Ιοοηηιβηΐίδ 3 ίΐ&ΐδίδ,δορροβιΐίβ ααΐ εοιτυρίίδ Γθγθ ΐοΐ3ΐη ορ6Γ3ΐη δυ3Π) υΐί- 

Ιίΐ6Γ €θΙΙθε3νί1. Μ6ΐ3Π1 31ΐΐ6Π) ρβΓίΓΕηβίίΙ, (ΙαΠ) εβεο ε8Γρ6ηάί ν6ΐ6Γ6δ 3Γ(ΙθΓβ35Γβρΐ3, Μ6ΐ3ρΙΐΓαδ(6η 61 

2ϋίο3 ηοηηυΐΐοδ π)6(1ίί Φνί δεΓίρΙθΓ68 ίη]υπΐ8, εοηνίεϋδ 6ΐ εοηΐβιηρία ίΐ3 ΕΰΓβείΙ, 30 δί ίη δεΗρίίβ βοηιπι 
ηίΐιίΐ ▼6η, ηί5ίΙ δ3ηί ρΓΟΓδοδ Γ6ρ6ηΓ6ΐιΐΓ. δί 608 3υ(1ί38, δγπιβοη ηοδΙβΓίη Υ6η(ΐ6η(1ίδ ίΑϋυΙίδ Ιοίαβ 681 ; 
Ι€Τ3 πιοηαηΐ6ηΐ3 οοιτυρίΐ 6ΐ ρ6ΓΐτΐΓ53?ί( ; π»6η(]3εΐ3 ΗίδΙοιίεβ ίηηηπιβΓ3 οοηι^βδίίΐ ; ηυΙΙβη ρΓΟΓβυδ 
πιβτβΙηΓ ύάβπί ; Ιί^η 6]υ8 (]η38ί ηοβηίΑηιπι Γ3ΓΓ3{ίη68 3 νίΓο (ΙοεΙο 61 ρ6ΓίΙο 3θΙ]ίυί6η(Ιί 8ηη1. 

Η9βθ οπιηί3 ρΓ»ΐ6Γ ν6Γίΐ3ΐ6ΐη άίεΐ3 δΐιηΐ, βΐ ίη (ΙβΐΗπιβηΙυπι ίίδΙοηβΒ 6ΐ (ΙοείΗη» 83ϋΓΦ. Οαβηςυβπι 
βΒίιη δγαΐ6οη Η6ΐ3ρΙΐΓ38ΐ68, ηαοά οηηίηπι π)οη3ΐίυηι 80Γ8 681, ίη 3ΐί<]υί5υ8 βΓτβνβηΐ, 61 ν6Γί(3ΐ6πι βηΐ 
ί{ΐιθΓ3νβΓίΙ, 3ηΐ6χ ρ3Γ(6 Ι8β86η1, (3ΐη6η ίηϋυίίϋΠ) 6δΙ 6]α3 (1ίϋ£6η1ί3 Π)υ1ΐ3 ν6ΐ6Γ3 (1οευπ)6ηΐ3 δ6Γν3ΐ3 
ίαίδδβ, (]υίΒ 56εο8 ρ6Γϋ5δ6η1, ηβε 6ΐιπι ιηβηάαείΕ δείβηίβηι δεήρδίδ^β 3υΙ 6χ ίη^βηίο ίΗύυΙίδ ίη(1ϋ1δίδ86. Ε 
εοηίΓα βχ Ιιοο ε3ρίΐ6 3 νβ(6η5υδ ΐ3υά3ΐυΓ,(|υο(1 6 ΥίΙίδ δαηεΙοΓυω 03είΐ3ηΐ6Γ 8εηρΙί8,η9υΙΐ3 πιίΓ3ευΐ3 ίη* 
£Γ6ϋί1ιϋί3,η3ΐΤ3ΐ1οηευΐ3δ ίυΓιΙίδ5ίπ)38,6ΐ ρΓ0(ϋ{ί3 8υ5ρβεΐ3 αυΐ ηΐ3ηίί6δ1θ βοΐ3 Γβδβεαβηΐ^βΐ 63$(ΐ6ηίΐ 4ίς- 
ηίοΓι ΓθΓΠΐ3 βίΙίάβηΙ.Ουββ δΙ;Ιο Ιιυηιίΐί ?6ΐ 35|]βε1ο εοηαροδίΐΦ ίυ6Γ3ηΐ, ίρδβ δίγΐο 3πΐ€Βηίοπ (!68επρ$ί1;(]ΐ]9θ 
ρΓοΙΙχίΐ3ΐ6 ίχάϊο ΙβεΙοΓί βδδβ (ΐ65653η(9 ^^ 5Γ6νίοΓ6πι η3ΓΓ3ϋοη6ηι εοη(Γ3χίΐ: Λάβο υ1 1οη{;6 ρΙυΓ3 Γβδ6- 
ομΗΙ, «Ι113ΠΙ άθ δυο 3ΐ(1ί(!6π1, ηυβιηΕίΙιηοάυπι ^3^η ο5δ6Γν3νϋ Ι. Βο1ΐ3ηθαδ ; ςα» βΙβ^ΕηΙί εαίΑΠίο 
^τ^τζίΛ 6Γ3ηΐ ίη(3οΐ3δ ββΓν3νίΐ 61 (Ιβ5εη56Γβ ΓβείΙ. Ιη ίίδ 3υ(6αι ρβΓβοίβοιΙίδ ηοη ίβηιβιη δεπρΙΟΓίδ 
£ηΐί€οηιηι δηύδβηυβηΐίδ 8Βΐ3ΐίδ, δβά άβ ρΓορ8£;3η€ΐίδ ηΐίΐιίαδ Ιί^πδ 6ΐ άβ εΐιπδΐίβηλτυπι νίΓΐυΙυπι 6Χ6Γ- 
ϋίΐίο, ρ6Γ βχβηρΙοΓυπι ρΓ2β(]ίε3ΐίοη6η) εοηίΐΓΠ]3η(Ιο υηίεο εο^ίΐ353ΐ. 

Οι»ο(1 δχωβοα Μ6ΐ3ρΙΐΓ3δΐ6δ 3(1 3α£6η(Ιυιη εηΐΐαηι δ3ηεΐ0Γαπ) οΐίπι ίβείδδβ ΙβςίΙηΓ, ίά βυΙδβςαβηΙίΒιΐδ δφ- 
οοΐίδ,ηοη 8ίη6 ρίοηιηι 3ρρΐ3υ8α ΓβεβΓαηΙ νίΓΐ (Ιοείί βί ρίί,ίηΐ6Γ ηηοδ ηοα)ίη3Γ6 ρΐ3ε6ΐ ΐ3εοΙ)απ) άβ ΥοτΒξΐ• Ρατκοι.. βΕ. ΟΧίν. ι 


11 ΕΟΙΤΟΚϋΜ ΡΚΛΓΑΤΙΟ. 12 

ηβ, ΡβΙηιιη (Ιο Ν&ΙλΙίΒιιβ, ϋροιπΕηυιη, 8ιΐΓΐυηι, ΗΊΒΑάβηβίΓΑΐη, Κο$ν6;(1ΐ)ΐη, ΒοΙΙαικΙππ) ειιιη δοοϋβ, 
ό]^ΐ7) Θΐ ΑΙΙ)&ηυιη ΒυΙΙβΓ» <]ΐιί οιηποβ, 2^(1 αηυπι, νβ&ϋιίΑ 8)Ίηβοηί3 Μβΐ&ρΙιπίδΐφ »8Ρ€υΙί, ρΙ^Ι)ί εΐΐΓί$- 
Ιί&η» ρΐυηιηιιπι 8υίβ 8€ηρ1ΐ8 ρΓοίυβΓυηΐ. 

ΟβΙβηιιτ) 1ι&1)60( 61 !ρ9ί ΙιίβΙοήεί βΐ νίπ εΓΪΐίεί,ιΐΓκΙβ §;ηί)6οη1 ΜβΙβρΗΓα&ΙβΒ ^ΓαΓίΑβ ο^αηΐ: ηαιιι,ιιΐ ιηε- 
Γί(οο^56Γν&ΐΗ Ρ. ΗοηοΓΑΐυδ &&ιη€!Α-Μ2ΐΓί& ίη ΟΙ)$βνναΙ\οιν\)η8 αά τβ§ηΙα$ €τίίί€η,ψ9χ\χΐη ΓΓ&^βη• 
Ιηιη ίηΓΓ0 6(ΐ6ΐηιΐ8, ίρβί ΗίΙΙβιηοηΙ, Β&ΙΙΙι^Ι, ί&υηογ, &οΐ&3 δγιηοοηβ Μ6ΐ8ρΙΐΓα$(68ΓΓν&(& ΙαυίΙβΓβ οο|;υιι- 
(ΟΓ 6( Ι&οά&ιιΐ ; 6( ηβ 8ί1)1αΐ6ΐίρ5ί8 οοηΐΓ&(ϋ€6Γθ &ϋΙ ΗβΙ&ρΗΓ88ΐ9β &1ίςυί(1 (ΙβΓβτΓβ νίιΙθ&ηΐϋΓ, βα Ι«υ(1&ηΐ 
5υΙι ηοιηΐηβ δοπί ΑυΙ ΒοΙίΑίιάί, ηυί ββάβιη Αείβ α ΜβΙ&ρΙΐΓ&8ΐ6 ΑοοβρΙβι 8οί8 οοΙΐ6εΐίοηί1)υ8 ίηββΓυβ- 
ΓοηΙ. ^. ΒοΙΙ&ηάα8 αυΐβιη, Ι^^^ρβΓοηΐίϋίβ ίβΐίβ οϊηυίοΓ, 8}ΐηβοηί8 Η6ΐΑρΙ)Γ32>1» ρβίΓοοίηίυιη αρβΓίβ 8υ8- 
οίρΗ 6ΐ Ιί&υάβιη 6]υ8€ΐ6πι οαοάίιΐβ ρΓοοΙαιηβΙ. Ροί^Ιηυαπη βηίιη ίη ΡηΒβιΙΐοηβ ΑοΗβ 8αηαΙοηίϊη ρΓδβ- 
πιΐ8δΑ (ΐ6ΐ)ί(Α βηοοιηίΑ Ευδθύίο εββδβτίβηβί 1ηΙ)«ιΐ586ΐ, ί(3 άβ 8>π)6οη6 (ΙίβββηΙ : 

« ΐΑυ(]&1)ϋβ Εα8β1>Η 8(αάίαιη &1ϋ άβίηΰθρδίπιίΐ&ϋ. ΟβΙβύβΓπιηαδ 60 ίη^^βηβΓβ 8^η)6οη Μ6ΐαρ1ΐΓβ8ΐ65, 
<|υί 6ΐ Ιιθ(οΙΙΐ6ΐΑ άί£(ιΐ8, &1) ΠΙυβίΓί, ςυαηα €οη8ΐ&ηΙίηοροΙί(&ηο ίη ρ&ΐπΐίο ^6$8ί(, ϋΐ(|;ιιί1&1β. Οβ €υ]ιΐ8 νίη 
ΦΐΑΐβ, τίΐββ ίαδίίΐαίο, 1α£υΙ)Γ3(ίοηίΙ)α8; (|αι& ιηυΙίΑ ρβΓρβΓ&οα βιτίρίΑ α νίπδβΐίαηι ηοηίηιΐοοίίβ^ ΙΐΓβτίΙβΓ 
άίοβΐβ οοηβϋΐυι. Μ^ίΧβΐύ ίρ86 βυβπι ίηιΐιε&ΐίη Υίϋι 8. ΤΗβο€ΐ!8(65 1.651)133, ηυΑίη χ Νονβιη1>Γί8 ϋαΐίιηυ». 
Ι1Ηιΐ8 ΥίΐΦ Αΐΐ€ΐ0Γ6ηι 6886 Η6(Αρ1ΐΓ&8(6η, ηοη αΐίυαι ςαβαιρίΑπι &ηοη}^ίηυηι 8€Γίρ(οΓ6πι,ρΓθΙ)&ΐ ίβο Α1Ι&- 

(ίΐ18 Ι68(ίη)θηίθ Μίελ&6ΐί8 Ρ861Ι|»6 6υ]ΐ18 0(1β 5 ίη ΗβΙαρΙλΤΑδΙβη ίβίΑ ΓΟείΙ&Ι : Τ6 πρώτον σου 7ύγγρ2μμ« έχ 
προνοίας θ&ΐχτις χαι 6(Αΐλ(ας γέγονε του ΙεροΟ ηρισβύτου )ςα\ μονιατοΰ, Σ^μεών θεσπέσιε, δν έν Πάρφ τ^ νήσφ 

τεθεώρηχας. Ρήίηα Ιηα ΰοτηηιβηίαΐίο ΰχ ϋνίηαρνονχάβηίχα βΐ €οΙΙοηιιίο (αοΐα €$ί εαοη ίβηι» βί εοΗίαΗι, 
8χΐίΜθη αάίΛίναΗΙίζ (ΐπαίΛ χα Ρατο ίηβνία υίαΜί. ΡΙβηΙιιβ οοΙΙοςυίυπι ίη ΤΗθοοίίβίββ νίΓ^ίηίδ ΥίΐΑ γ6- 

ΓβΓίΐΙΓ. Αά(1ίΙ ΡδβΙΙΐΙβ : '\ξίω; έξύμνηνας τής Λεσβίας τζ λομπρχ κχι ΟεΤα αγωνίσματα θεοκτίστης της όντως, 
άγγελιχ6ν μιχροΟχχΙ ίισωματον τελεσάσης πανσ«ί«ο)ς το πολίτευμα. Ργο (ΙίςηΗαΙβ Ιαί»ί1η$1ί ί>€ώϊΧ ίΙΙη$ίΤ\α 

βί άίνιηα οετίαιηίηα ΜΤβ ηβοοϋείΒ {ϋ 68ΐ α Οβο ίΗΐ)ΓΐεΑΐ»), <ιιι(β αηρ€ΐί€υΜ ρΓορβ βΐ ίηΰοτροτβηηι 
νϋω ηιοάηίη 9αρ%εηί€Τ Ιβηηϋ.Ο,νΛ νβΓο οεο&βίοηβ ίη Ρ&Γυπο νβηβΓίΐ, 6ΐ 8Απεΐί85ΐηί)8Β νίΓ{ίηΐ8 ρΓ»- 

οΙαΓΑ ίίΐ€ίηοη βΧ Αη&εΙίΟΓβϋΐ (1ί(1ί€6ή(| ίρββ ίηάίο&Ι Βΐ6ΐ3ρ1ΐΓ&8ΐ68 : Γενομένφ μοί ποτέ Χϊτα τον Παρον' 
γέγονα δε, χχΐ γάρ έπ'ι Κρήτην διέπλεον 6π6 του μαχαρίτου Λέοντος έχεΤσε πεμφθείς, Λέθντ({ς φημι του ευτυ- 
χούς ^ντος βανιλεως, χ«1 τί^ν εύτυχίαν 'Ρΐι^αιον τψ τάφψ άναθάψαντος* ^πεμπόμ^ν χαϊ συστρατρ8υ<{μενος Ήμε- 
ρ(φ τφ πάνυ, τφ στρατηγιχυιτάτφ οηλαδη, χαΐ αρχοντι του τβ δρόμου χαι του στόλου παντός 1^ τόγε άλτιθέστερον 
χαΐ αυτών εΙπεΤν τών παθών χαι ινα μη τ6 πολλών 1γχωμ(ων δξιον της στρατηγίας έχε(νου πάρ«ργον πυιησά- 
μενος, χαι μιχρα τούτου μνηαθεις ατιμάσω νον άνδρα, έπί τδν παρού^αν τέν ς ύπόθεσιν εΙμι, Ιχε(νου χατά χαίρων 
μνηαθησόμενος* Ιστελλάμην τοιγαροΰν τοϋτο μίν έχε(νφ συστρατευόμενος, χαι προβιβαζόμενος εΙς πεΤραν στρα- 
τηγεχην, οία πώλος μητρί, προς τα γενναιότατα τοϋ στρατηγημάτων σ-^γναιρων οΟτω γαρ ην μαχαρίτου μου 
βασιλέως σχοπός' τοΰτο χαΐ πρίΦβευόμενος προς τους τόν Κρήτην έχοντας Λραχας. ^1I?» αΙί<ΐηαηάθ ίη ΡαΤΟ 

ύ$$€Μ ϊίίίΗία : (η% αίΐΐ&ηι ηαηι ίη €ν6ΐα ηανίοΛαιη α Ι^βοηβ ύβαίω Μβηιονίω βο ιηί$$υί$ ; Ικοηβ ΐηοΗοίη 
ΗΙο ν€τ$ (αΠνηαΙο ίιηρβναίοτβ^ φΐιί ίρ$αηι Ηοηιαηοτηηι ίεΙΜίαΙβίΛ Ββεατη νΐίΐβΐην %η 80ρηΙοηιιη ιηΐη^ 
Ιί$8β. ΜϋΜαν αηίβηι ίηίΐϋαίηηιαηηί €ΐαη$8ί9ηο ίΙΙο Ηίηιβηο, η^ροιόάίΑ^βηά^ βχετβϋηΒ ρ^ηϊικιιηο, 
Οκοτηί ρταίβοΐο (8ίνβ ίο^οΐΐιβίβΐ, (ΐηι ηηίνβτ&α ΰΙα$$% ίηιρβταδαί^ αηΙ. ηί ν€τίη9 ϋοανα^ ίρ$ύ αηίηχ^ίτ• 
ίΗΓίΜΐισηίύίϋ : 9βά ηβ ίηηΙίι$ βββνβηάαηχ ΙαηάΙύηΜ ίΙΙίηε ρβΗΐιατη ΜΗ αάτηίηίίίναηάί οί^ίΐβτ αΐαη§βη$, 
Ιβυχ €ρι$ (αοία ιηβηϋοηβ^ αβάβοηΒ βίροίίη$ υϋβαν ίηη99ί$9β^α(Ι ρτοροεΗαηχ ίηΐβτβα ηαίταίίοηβηι τβάβο^ 
(Ιββο ορροΓίηηίνε άί€ΐχΛΐΊί8 αΐίαε. ΙΙίΙΙβίατ ΙρΗητ ρατϋίη ονίίΛ βο Μϋί/α/ιιπΜ, βΐ αά ΐίηρβταίοηω ατίίε 
άοΰΗΐηβίΐίίαη αΐίφιοά ρτοτηουβηάηε^ η^ β^ηΐίίβία τηαΐή εοΐβί^ αά ρπβΰΐατα β)η$ 8(να(α§βηχαΙα αΒ$χΙίβη$ 
(χά βηχηχ ρτϋβίρπβ Αηςη$(ηί ερβΰΐαύαΐ); ρατΗιη ιιΙ αά Αταύαε ϋηίαηι οΜηεηΙβε ΙβραΙίοηβ (πηρβτβτ. 
ΥΑτίΑβ Ηίιη6ηυ8 ίοκοιίιβία 6ϊρ6(1ίΓιοηβ8 ηλναΐ68 ίβοηβ ίοαρβί'ληΐβ 5α866ρίΙ, (Ιοηβο ΐΑηάβιη βα δ&ιηαπι 
ίηδυΐαοι ιηβηδβΟοΙοΒπ βηηο 91 4 αάνβΓβαβ εοβ Α|;ΑΓ6ηοΓααι ηανββ ίηΓ6ΐίοίΐ6Γ €οαιηιί88θ ρΓββΙιο,ρΓορΙβΓβα 
Λ Αΐ6Χαη(ΐΓο ίιηρβΓ&ΙοΓβ, ίβοηίδ (γαΙγθ, ίη Ο&ίγροηιπ) πιοηΑ8ΐ6ηοιη Γβίβ^αΐαδ,ΐι&αά Ιοη^ο ρο8( (βπιροΓβ 
»ηιπ)ηΐ8 οοηΓ66ΐιΐ8 οΒϋΙ. Ου&ιη Ιιίο Η6ΐ3ρ1ΐΓΑ$Ιθ8 πιβαιοΓοΙ Θχρ6(1ίιί9η6ηι, ευί6( ίρ86ίηΐ6ΓΓη6ηΙ, βλνί- 
^ΙβΙυΓ ςυ&ιη 0υΓορΑΐ&ΐ68 61 06άΓ6ηα8ΐΓ3(1υηΐ€οηί60(Απι (Ιβοβπι 3ηΐ6 Ιιβοηίδ οϋΙΙϋΐη βηηίδ, οηαι 8}αΐ6οη 
8'6ετ6ϋΐΓίιΐ8 (ΐ|υι ίϋ6ΐη ίρ8β Μ6ΐ3ρΙΐΓ38ΐ68 νίά6ΐαΓ ίαί856) οβηίαπι 3υή ΙίΙ)Γα3 α Κοάθ(>Ιΐ|ΙΙο 6υΙ)ίευΐ3ηο 
ίη ί(ίη6Γβ Γ6ΐιεΙα8, Ιι6οηί ΤήροΠΐ» 3ρο8ΐ3ΐ2β (16(111, η6 Τ1ιβ583ΐοηίειηι εβρίαιη 6νβΓΐ6Γ6ΐ : ηαοά ίΙΙίυβ 
ΓΑΟΙυαι ίΐ3 ^ΓΑίαπι ίυίΙίίηρβΓβΙοπ, υ( 6ασι ρΑΐΓίοίαπι οΐ ρηπιαοι 86εΓ6ΐ&πϋΐη ΓβηυηΙίβηΙ. 

•Νοη ΘΓΑΙ Ιοηο ^(Ιιηοάαιη ηπΐυ ρΓ0?60ΐυ8Ηβ(3ρΙΐΓ38ΐ68, υΐ ((υί Ιαιρ6Γ«ιΙοηΦ νίΠυΙιβ ΙίΓΟΰίηίυτη ροαβτβ 
8υΙι ν6ΐ6Γ&ηο άαο6]α1}6Γ6ΐηΓ. ΡαβΓίΚυηο χχ 3υΙ χχιι αηηοηιηι ; ροΐαίΐ ί|ρ(υΓ «ά «ηηαπι ΟΙΐΓίβΙί ^7 •υΙ 
960 νίϋιηι (Ι6ίη(ΐ6 ρΓθ(1υο6Γ6. Αΐ<ιυ6 ίΐΑβυΙι 0οη8ΐ3η1ίηο ΡθΓρΙΐ]^Γθ{6ηΙΙο,Ιιβοηί8 ΟΠο (αηι ΤΙΐ6οεΙί8ΐ68 ?ί- 
ΐΑΐη, ΐαιη αΗα (]ί?6Γ8οηιπ) 86ΐ3 βυιη 6ΐαευ1>Γ388θ οβΓίυηι νί(ΐ6(αΓ; ηοη, υ1 ΑΙΐΑΐία8 8εΓϋ)ίΙ, «αΙ^ ίβοηβ βΙ 
€οη8ΐ3ηΙίηο:η3η)ίη 1ΐ3ο Υίΐ&ίβοηβηι (1ί8θΓΐ6τονμαχχρ!την,^<?/^ι:/8 ιη6ΐιΐ0Γί£ΐ?,αρρ6ΐΐ8ΐ,<)υ8 Γ&ιίοη6 Ιοςαί άο 
ηαοΓ(αΐ8 8θΐ6ΐιιυ8. 8ι 63 ρπω3 6]υ8 εοιηιηεηίαΐίο Γυϋ,ηίΙιίΙ ΐ|:11υΓ8ΐ]1) ίεοηε δοιίρδίΐ,ςαοιΐ ηιιίάβιη 6αί(1β- 
ηΐ ίη Ιαοβηι.Νβηαβ ΑΙβχβηάΓΟ ΓδΓαηι ροΗβηΙβ ίΐ3 ΙαοιΙαρθ ΗίηιβΓίασι 30808 68861. ΡΓΦείρυβ ρυ1)1ίε38 Γββ 
ΐΓ3εΐ3Γ6 8αΙ) Ιι6οη6 εθΒρίΙ.ΝΑτη εαω, αΙ Ρ86ΐΙυ8 ΐ68(3(υΓ, ϋΙυ8ΐη η3ΐα8 Γ3ηιίΙί3,3ηίΐρ1ί88ίιηί8 ορώηβ βίΒαβ- 
Γβΐ, 6χε6ΐ1βΓβ( 6Γυ(ϋΙΙοηί3 Γ3Π)α, 31406 62Γ6|;ίοπι ίΙΙίε ρΓοάβηΙΙ» 8ρ6είπΐ6η ϋ6(1ΐ886(, Ιαηία (Ι6ίη06ρ8 ίη 
{[ΓΑΐΐΑ 83ρίθηϋ8 ίίηρ6Γ3(οπ8 ΓϋίΙ^ υΐ ({αοιί Ρ3Γίυ8 ίΙΐ6 ηιοη3εΙιαδ ρΓφάίχβΓΑΐ, δαπηπιο3 (1βίηα6ρ8 ΗοηοΓββ 
8ί( 0008660108 ; ^008 ίη<1θ8ΐη3 8ίη|[θΐ3η, 0(]β, ^ΓΑνίΐΑΐβ, πιοά68ΐί3| 1ίΙ>6Γ8ΐ1ΐ3ΐ6 8β88ί( ; ςο» οηιηία 
ρΓ»(1Ιε3ΐ Ρ86ΐΙα8. 

< Ηίβ ί1ΐ6 (ΙοεΙτίοΦ ΓοΓΐου8β()θ6 ρΓΦδίιΙίδ οΓΟλΙοδ, ευπι εοΓηεΓεί 6ΐ (^ΙοΓίοδΑ η^Ατί^^Γοπι εεΓίΑΠίίοΑ^ 6Ι 
ΐηοοΑεΙιοηιπι ργφοΙαγαα 6Χ6τειΐ3ΐίοη68, ίΐ3 ίιηρ6ηΐ6 6( ιοογοαΙο ΐΤΑάίΐΑ8 6886 Ι•(ΐ6η8, αΐ ιηοΗί η6 Ιι-^βΓΟ 13 ΕΒΙΤΟΚϋΜ Ρίι^ΕΚΑΤIΟ. 14 

ςυί(ΐ6ΐη 625 ?βΙΐ6θ(,ςυί(1&ιη βΙίιιΐΓ. πβα βχαρβΓβηΐ; ιηβϋθΓ& «υΐβιη ιβΤβΓΤβ^&Κοβ ρΓορΙβΓ ληίιηι β0€0Γ(ϋ&ιη 
οοΠβ, »ϋο8 (\ηοά ορυ8 65£6( ίηί)ηα6η$ί βΐυιΐίι, β( ηηί ηβ Ιοία ζ^ιάβία ρίη νϋα ε^ΙΓβίχΗί^ ηοη ροβιβ, /ιι- 
νύΐίίΐβ, υΐ ί(ΐ6(η Ρ^βΙΙυβ $«Γί1>ίι, αρρναίΐΐην ίαείηαβ^ νβΐ {€ΐίύ$9Λ ροΙίν9 αΰίίοη^η αηαηι ηη11ν$ στηηίίίΜ 
)($$η βΙίΰϋβνφ^Γ ^παη ίΙΐ6 €Όα8α ΰΐανίοτ οιιιηι5ΐϋ <ΐϋϊ ίηη( ΗΜςη^^βτΗάίΗΒ^βΙ υ€θ€οη$ε€τανΗ βα ^νω 
ίϋηΙ 0ϊηη%ΗΜρηΐΓΗ€τήηια^ηιανίΐίη»ηΐ(ΐιΐ6 οετίαίπνια βί αιτ9%ί$^ β^ ίηοηαΰΗοΓΗη^ αΜίη^ηΟοΜ αίαη^ 
ραΙίοίΙία/Λ οηιανΗαο άβοοτανϋ. Εΐ ιηυΐΐο ηυίιΐβιη ίΙΙβ βο ιη8|μλ& 1«η1»Γ6ΐ ρβη^βη^βΒ &(]]υηιβη(«η&- 

1)€ΐ)ΐΙ 8€ ρΓ8β$ίΐ1κΐ. Αυ€ΐθΓ ρΓβΒΤίΑίΙ εΟΟβίΙίί ΐρββπαβί Γΐ1€Γ&( ίΐηρ6Γ2(0Γ (ΙιβΟ ΓθΓΐΑ88Μ^ θ(»ί 60 ΙΟρβΓβΙίΙθ 

Γ«πι 56ηο 3{£[Γβί1ί ηοη ροΐαοπΐ δγπιοοη, &ϋΙ β]ιΐ8 βΐίυβ ΰοη&Ιβηΐίηυβ, Ιιο|ο8Υ6 80€6Γ Κοπΐληο8)9 ^ο- 
ηηΙ 1ιοΓΐ8ΐθΓ68 ρίοηιηί ; ΗΙ)Γοηιπι 6{Γ6(ίυ9 ΑρπΑΓ«(ιΐ8, «Π)βηυ6η8ΐιιυι 86Γΐολη]ηιΐ)α6 οορίλίαηΑάβίαίβββ 

τί(ΐ6(υΓ, ρΓΟρΙβΓ &$δί(Ιϋ8, ςυί1υ8 ρΓ»6Γ&1,ΓβΙρηθΙΙθ» η6|[0ΐί«,αα8Β €θΙΙβκί886( «ο άΐ8(&886ΐ Γ6€0(η08€βΒάί 

Γ8€ϋ)(88. Τβη(1βαι ηοηοαι νίι» εοη86η(3η€&π) εοηδβεαίιιβ, Αά Ββίηη α9€€ηάίί. ίοηοίΐ ίάβπι αοφΙογ, $ί 
αρνά ίΙΙο$ άηΰϋ €Ηοηο^^ ςαοτηηι ίΛ0Γ€8 €( νϋαιη Η$ΰ €ίν€ηηί$€ηρ9α. Νατη να ίη βίΐβ ο$1$ηά%ί^ (μΜ^ 
ΙηΛ νύαΜ €<β%>^$α. Νοη εηίηι βαιη νΗηίχ α\η€ί$9ηηί αηΐ (ϋνΐίΗΐη ίαί$Η άίΰηηΐ ϋ ςηί Όίάύτηηί : «^ 
νίά^ύαίντ νβΐηΐϊ α ίΐηοάατη υιηονίο Μβταη Η ΙιίΙαή ηηίη »6 6χ(ωιά€τ$ αά άη€€ηί6$ αηρ€ΐο»^ Η φΛΟ- 
έύηιηιοΛο λ^'ρ^ιιιι• Ιταάβτβ ίΙΙοΓαηι ΜαηίύΗ$, ίαΙ οΗο ίΜίρναηί ^ οοΓρστβ. > 

Οιπι.ίβνβηΐβ ]8πι ρΓβΙί ΓβευηιΙΗ&Ιβ,άθ €οΙΙί(;Γη(1ί8 6( ρΓ^ρβ^Εη ϋίβ ¥1118 δΑποΙοηιηιρηηιιπι €0|ί1ιΐυηι 
β$1, (Ιο€ΐί85ίιηυ$ ΑΙορίϋδ 1.ίροπιαηιΐ8, «"ρίδοοραβ ΥοΓοηβηδίδ,ΐΓ&ηδΙαίίοηβπι Ι4ΐ(ίη&πι ΥίΙαηιπι & 8]^ιηθοηβ 
Η6ΐ8ρΗΓ8$(β β(ϋΐ&ηιη) 8ί1>1 ρΓ0€υΓ8ν!ι Ιη^βηΐΐδΟοΙΙβοΐίοηίβ 8ο» Ιοηιυπι ρηηιαη) &η.155Ι ίηρηΙιΙίοΑαι Ια- 
εβπ) ιηίβίΐ.Τοπιο βαΐβπι Υ,ηυί&η. 1556 ρ^οιI^^^, νίΐ&β 8&η€ΐθΓυιη (|υοΓαηι ίβ8ΐ& ιη Νον6ΠΐΙ)Γΐ, Οθ€βηιΙ>η 
]8οη8ήο 6ΐ ΡβΒπίΑηο οβίβϋι αηΙυΓ,β ΜβίΑρΗΓΕδΙβ οΐίιη 6γ8Β€6 δοηρίΑδ,βΙ ηυρβΓ & ββηΙίΑηο ΗβττβΙο ϋι11• 
ηΐ8 Ι^(.ΐ8δ ίη$6ΓυΊΐ.Τϋπιιΐ8 νΐ,ςυί «ηηο 1558 6(ϋ(ιΐ9 68(, Υί(α8 δ&ηοΙΟΓυιη Μ&ίί, ^οη^^, ^α1^^,Αυ|υ8(^,86ρ- 
Ιβιη1)η8 βΐ θ€ΐοΙ>η8 8 ΗβΙαρΙΐΓβδΙβ οοΙΙβοΙββ οοηΐίηβΐ. Ιη Ιοπιο VII ΗιιΙιβηΙυΓ ΥίΙΐΒ βληοΐοηιιη Μλΐϋί βΙ 
Αρη1Ί$ιΜβΐ3ρΙΐΓλ8ΐ6 πιιιΙυ&Ι» βΙ « Ρ. Ζίηο ΥβΓοηβηβΙ ίη ί«ΙίηΑη) Ιίη&08πι ίηΙβΓρΓβΜΐβ, ρΓ88ΐβΓ ΥΐΐΑβ 
φΜΐ 6€0(ϋ€ίΙ>ιΐ5 ιηοηιβίβπί βΓββοί ϋΓ^ρΙββ-ΡθΓΓΑΐ», ρΓοοθ Ηοπι&οι.ίη ΐϋβΐίηυπι ΐΓ&ηβΙιιΙοΓλΙ Ό. 8ίΓΐ6ΐθ8 
ηο^ΜοοΙΙβΓίίοηίδ (οπιηβ ΥΙΙΙ βι οΙΐίπΐϋ8, πιοΓίοο ]3πι ΑΙθ]^8ίο ΙιΙροηιβηο, Αηηο 1560 βάίΐυβ β8ΐ. * 
Τβηίοιηΐθπι οπιηίαηη «ρρίαυδυ οοΐΐβοΐίο ίΙΙα βχεβρίΑ 68(« οΐ ίαυΓβηΙίοδ δυηυβ, ε«η1ιιΐ8ί&ηα8 ΟοΙο- 
ο/θη$ί5,]8αι ηιυΙ(ίδΙίΙ>η5 βϋίΐίδ ηοΐυβ, Α. ϋροηιβηι ν68ΐί|[ίΑ ρΓβιηβηδ, ηοτ&ηι €θΙΐ6€(Ιοηβη) ΥίΙ«ηιιιι 
8ζηύ^οτηιη οοιηροδυίΐ ίη ηιια ΥίΙαβ 8;πιβοη6 ΜβΙ'ΐρ1ΐΓ»8(6 6(1ίΐΑ9 ΥίΙίδ δΑοοΙοΓοπι ΕοοΙβδί» ΟοοΜβη* 
Ι2ΐί5 ίπηιηίδϋηίΐ, ςυαπι ββχ Ιοιηίδ ίη (οΐίο οοιηιτβΗβηδλπι αϊ) αηηο 1570 Λύ &η. 1575 β<1ί(ΙίΙ. 

Ροηο ηβ€ ίρδβ 8υηυ8 Υίΐ&δ ι1Ια8, ρΓοαΙ ίη οο(ϋ€ϋ)α8 1ΐΑΐ>β58η(υΓ« οίΑαδίδ οειιΐίβ ίηιρηπιβη(1&3 6886 
οβοδυίΐ ;8β^ ίη ^Εΐίαηι ΙβοΙοΓαπι, υ( ιρ$6 (ΐ6€ΐ3Γ.'ΐΙ, ηοηηαΙΙ&δ οηΐύηιίΕνίΙ, οογγοιΙΙ, εοηίΓοχίΙ, ηβ ρΓο- 
ϋχίΐιΐβ ηίιηίΑ (ΦΐΙίυηι α06Π*6ηΙ,&υ( ίοδυΐδίδ ηαΓΓαϋοηίϋοδ ηηβιηιΐοηυο ίηΐ€ΓΠ)1χ(ί8 τθγφ Ιιίδ^ηφ, β(ΐ6ΐ68 
οΟβοιΙβΓοαΙ. 

Ρηωφ δατϋ 6ύί(ίοη1 ηοχ δΟοαηιίΑ βαοΰβδδίΐ, ηυ» ουπι &4 Οηβπι Π)60δ18^ϋηί^ «η. 1578 ρ6ητ6- 
οίδδβΐ, ρίυ5 6(1ίΙθΓ δατίιΐδ 6 νίϋι η)ί(|^8νίΙ. ΑΙίοΓυπι 61 ρΓδβδβΓίίπι ^α^οι)^ Μοδληϋπ ε«ΓΐΙιυδ ΟοΙοη. 
εηηϋβίηύο ρβΓΓθοΙβ 681, 3(1(1ίΙο νοίααιίηβ ΥΠ, ηηο Υί(» 8&ηε(0Γυηι οαιί$8Φ, ΜατΙττοΙο^ηπι Αύοηίβ 
6ΐ ίηύίε68 οορίθ2»ί οοηΙίηοηΙαΓ. Ηοο νοίυηιβη ρΓΟίΙίίΙ αη. 1586. 

Νοχ Γ6€υ82 βδΐ ν6η6ΐίί3Αη. 1581, άαοιίβοίιη Ιοπιίδ, 86χ τοίυπιΐηίίαδ ίη ΓοΙίο. 

Είδί €ΐίΠ(6ηΓι& δηηί ίη €0Γτ!];6η(1ί8 61 εοηΐταίιβηάίδ ΥίΙίδ $«ηεΐ0Γοω λ ηιυΐΐίδ Ι8α<1&(β ίυίδβοί, ηοη- 
ηοΟί ίζϊηβϊϊ νίΓί {πι?68 6( άοείί ίρδί νίΐίο νβΠβΓΑαΙ ηυοίΐ 8(;1απι ({βηιιίηαπι «υεΙΟΓοαι, η( ίη ίηεαίΐο- 
πιπι, 6Χ 3Γΐ>ίΙπο ηΐ9ΐ2886ΐ, 80 ρΓοίοϋΙο 0Γί»ηι1βαι ν6π(6ΐ6Π) αΙΐ6Γα8$βΙ. ΡΓορΙβΓβα 4αλη(1ο οοΙΙοοίίο 
δοη^ηΕ ηοΕΓίο μπ) ρΓβΙο οοπιηιίδδΑ 68(, 6αι(0Γ68 δίνΐηηι ρηαιί|βηίαπίΐ αοεΙοΓυσι υΙ)!(ΐα6 Γ68(ί1α6ηιηΙ, 
β( ηοηηΐ]Ιΐ89 ΥίΐΕ9, & δυΠα οιηίδδ&δ, εοΙΙοεΙίοηί αάαίϋοηιηΐ. Ηφο ^υαΓία 6(Ιί(1ο, ηοαπι Ι. ΒοΙΙιηάυδ 
ΙβΠίαιη ΑρροΙΙαΙ, ρΓοάϋΙ ΟοΙοηίΰβ αη. 1618, XII υοΙ. ίη ΓοΙίο. 

ίοη^υιη 68$6ΐ Γ6ε6η86Γ6 &υε(0Γ68 ηαί 6χ οο1ΐ6εΐίοη6 δυΓϋ^Εο ρΓοίηάβ 8;ηΐ6οηίδ Μ6ΐλρΙΐΓ&8ΐΦ, Υϋ^8 
δ»ΐ€ΐθΓαπι ν6ΐ Αΐίευ]ιΐ8 Γ6§ίοηί8 ?6ΐ6ϋεϋ]υδ δίΑΐυδρεοοΙίΑηδ 6Χ€€Γρ8€Γυηΐ,6ΐ ίη υδυπι&^ΙβΗυηι Ι7ρί8 
εοπιπ)ί86Γύη(.Ρϋί( 6ηί ιη Ι黀 οοΙΙοεΙίο Τ6ΐι:(ί οοσιπιυηΐδ βιιπΜίηα 6χ ηυ^ υηυ84ΐϋ8^υ6 ρτο εοΒοκχΙο δυο 
υΐ68ΕαΓθ8 ββοίΐίΐ. Νϋηςυαιη Ιαπιβη εοηΐίκίΐ υΐ Υί(Φ δ8ηείοΓυαι Εΰοίοδί» ΟηβηΙ^Ιΐδ Ιίηβυ6 8ΐΜΐοτί|ρη«1ί 
οαιη65 •ίιηοΙ 6<ΐ6Γ6ηΙιΐΓ.Ε(ϋΙ»8υηΙ ηιιίάοιη ηοηηυΙΙ» ΥίΙ» βΓ^εο ΥβηβΙίίδ, 86(1 ρΐ6ηιη)(ΐυ6 (γαβ8Ια(» ίη 
Γιο§α8αι 6Γ»6«αι τβπι&ουίαιη. ΟοΙβΙβηυδβΙ ΜοηΙ&υεοη υη&ηι 61 β1ΐ6Γ8πι (}ηΒ06 6(1.&ϋη6 6 εοΐΐΙοίΙ)!» 
ηΐδδ. 6<1ί(ΐ6ΓϋηΙ.ΡΙαΓ68 άβΙ>6ηιυ8 δοοίίδ ΒοΙ1βη(1ίΕΒί8,(ΐιιί(ΐ66(ΐ6η(1ί8θΓθ€66(ΐΑ(ίη6 ΥίΙίδ &Μ6ΐαρ^η8ΐ6 
εοϋ6θ1ΐ8 εοηδίΐίυιη €οηε6ρ6Γ8ηΙ, 86ά ΙΙΙυά λΐΙ 6χί1υπι ηυηηααιη ρ6Γ(Ιυχ6Γηη(. Νοηάαηι οχβίλΐ ί%ϊίατ 
οοΙΙβεΐίο Υίίαιαω ΟΓΦεβ δΟΓίρΙαπιπι (]υ9Β εαιη ίαΐίηίδ αΙΙα Γ&Ιίοη6 οοηίοιτί ροδδίΐ• 
ΟοΙθΙ ^. ΒοΙΙαηάαδ ηυοίΐ Ι&ιη ρ^αο» Υί(» 88. Ογμοπιοι ΙΐΑεΙοιοδ βάϋΛ βίηΐ, Ιϋ 6ηίπι 86η1)ί( : 
€δ6<1 46 Μ6ΐ»ρΙΐΓ3δΐ9β !Βΐ8ΐ6 8(1 Ιιοε ρΓοροδίΙοηι ηοδίηιπι ]8ΐη δ8ΐίδ 86 ίοΓΐ8δ86 ηίπιίηπι. ΙΙϋοδ ορ6π 
8(Μίΐ88 6886 8 ροδΐ6ΓίοηΙ)υ8 νίΐ8δ Γ6ε6ηϋοηιπι 88η€ΐοηιπ) ηιοηβΐ Βδτοηίυ•. ΑΙ ηοοά ίο 8ηΙί<ιιιίοηιιη 

ΐρβά ΟΌΐη ΥίΐΙδ δ«ρ6ηυΐη6Γ0 (ΐ6εΐ8Γ6ΐ δ€ηρΐ0Γ δ6 68(ΐ6ηΐ, ςΐ18 ίΙΙί, νίχί886 8Θ(8(6, 68υ88Π1 ί<ΐ6Π1 88ρί6ΙΙ- 

Ιΐδδίηιτ» ε8πϋη8ΐί3 1τ8(1ί1, ςυοά νϋω ΜηοΙονηπι ηοη (ΐΜΗηΙ οίρΙηΗνΜίΜ α ΜβΙαρΗτα$ΐ6 ΰοηίοΗρίω^ 
ιεέ ^οιι^^ι(Β^αη(Μη^,ο^ά^η^^η€Ό€^8^η^Ηια^ηί6η$έ8ά^φο$^ιω.ϋ^β^η\Λεβ^^ Υί(880Γ(1ίη6πι ηΐ6η8ίαη 
8€η1>ίΙ 611801 Αο11>6Γΐυδ ΜίΓΦυβ. ΙΙίΙιί ηοη ΙίςυβΙ.ΡοΙηίΙ ίά 8Πυ8 ηυίδρΐ8πι ροδ(68. ΑηϋςυίοΓΟδ ΥίΐΕΐ,ςηϋδ 
6ΐ6(2η(6Τ €0Π)ρ08ί(88Γ6ρ6ΓίΙ,ΐΓ8η8εηρδί(, β6Γν8ΐ8 611801 ρη8(ίη8 8116ΐθίυθ1 ρΙΐΓ88ί, 80ΐ ηιο(Ιί€6 ίη(6Γρο- 
18Ι8. ΡβΓ8ρίο6Γ6 ί<1 Ιίε6ΐ6χ Υίΐ8 8. δγοΐ6οηί8 δίγΐίΐ» ▼ ^8ηα8^^ί,^α^α8 ηΐ8(;η80ΐ ρ8Γ(6ηι 6 ΤΙΐ6θ(1θΓ6(ί Ρΐιί- 
ΙοΙΙιβο Βοοορίΐ, ρ8α€ηΙί8 8<1 ΒΐΙοηϋοηοηι €οη€ίυ8η(ΐ8αι, 8ρΐίυ8?6 6οηη6€ΐ8θ(ΐ88 ρ6Γίθ(1οβ ίηίοιίοοίίδ. Λ1ί8| 15 ΕΒΙΤΟΚϋΜ ΡΚ^ΕΡΑΤΙΟ. 16 

θχ ΙηΙβ^ο εοπιροδυιΙ. ΑΙ οοη ηυββευηηυβ ίη ΟΓΟβοίδ οοάίο'ώαβ ΓβρβπυηΙπΓ ¥!(», βίΟ εοιιΐίηυο ΜβΙα- 
ρΙΐΓ&5ΐ(Β ίβΐυδ 6886 οβηββικί^β $υηΙ; η!$! νβΐίιηυβ β\ΐΐα 6ΐ ρποΓββ νίι&$, υΐ βΓβηΙ οΐίιη δοπρί», ΓβΙϋΙίβδβ ίη 
10 8υυπ2 ορα8| 6( ηοναβ βοηιπΐ(ΐ6πι δβηοΙΟΓυηη α 8β ΙυειιΙ)Γ2ΐΙα8 &(Ι(ϋ<1ί886. Νοη φΐοΓϋπκΙαπι 8&ηεΙοΓΐιηι, 
υ( ^ο&ηη^$ Οα1ί1>;ΐ9θ, χν Ιαηυ&Γπ, Ιοαη. ΕΙββιΐιΟδγηαηί χχπι, Χβηβδ δίνβ Ευ$6ΐ)ί9β χχιν, ρΙυΓ68 Γβρβ- 
πυηΙϋΓ Ογ8?08Θ νίΟβ, ηα&Γυιη υηαιη 6886 3 ΜβΙ^ιρΙΐΓβδΙβ βΙαϋοΓβίΑΐη νβΓίβίιηίΙβ 65(. 

«Ηα^ηο Ε€6ΐ68ίφ Οαΐΐιοΐίεββ βπιοΙασι6η(οορ6Γ9 ΜοΙ&ρΙΐίβδΙθ,αυΙ ε6Γΐ6 ςυ^δβυΐ) 6]αδηοιηίη6 ΓβρβπΙ 
6Γ9β0Α8 δ&ηεΙοΓυηι )ιί8ΐοπ&8,1•&1ίθ6 α ΡβίΓο ΡΓβηείδεο Ζίηο,0βηΙίΑηοΗ6Γν6(ο,βυίΙίβ1ιηο8ίΓΐ6ΐο νβΓίι ου- 
Γ2ΐνίΙ Α1ο;8ίιΐ8 ϋροιη^ηυδ, 6ρί8εορυ8 νβΓοηβπδί^ : ςυ&Γυίτι ιηυΚβδ ίη βαυπ) ορυδ διιΗυδ ΐΓ&πδΙαΙίΙ, υΙ 
ββηυβηΐί ρ&Γ&^&ρΙιο (ΙίεΑπο. ΑΙηυί ηβςαβ οηιηββ &ΐ6ΐ9ρΙΐΓ3$ΐ2θ ΥίΐΦ βϋίΐββ α(ΙΗυε δυηΐ (ηαπι είΐβίαηι δ. 
δ;ιηβοηί8 δίγΐιΐ» Υϋαιη, (|ιιαπι εοηδίβΐ» ΗβΙαρΙΐΓ&δΙβ δεηρίαπ), ρΓΐιηαπ) ηυηε 6(1ο) ; 6( βΐί^β ί^ιΐίηβ 85 
Αΐϋδ,ϋδςυβ ρΓ»οΙ&Γί8,6(1ί(δβ &αεΙοηΙ)υδ, νβΐ Βρχιά βρ^εοδ νβΐ ίη I^&ι^η^8 6ΐί&π) Ι)ίΙ)ΙίοΙΗ6εί8 Ογοθο» δληείο- 
Γαιη 1ιί8(οπ»Ιαΐ6π(. Η&8 6§ο, δί Οβοβ νίΐ&ιη 6( νίΐ3ΐη βΙ νΪΓβδ άβάβπΐ, Ιιοε ορβΓβ &1)8θΙιι1ο,ςαϊ&ίη ςυίΐυδ- 
άΛΐη ίη(6ΓρΓ6(ίΙ)α8 ρβΓρβΙιιοδ ςυίίίαπι ΗβΙΙβπΙδηαυιη βΐ οΒδευπΙβδ ΓαδΙίάΙυπ) ΙβΐΙοή 8(Γ6Γ(» εο^Ηο έΓββεο- 
Ιι&Ιίηβ β(ΐ6Γ6, ευιη ηον& & τηβ 6ΐιιεϋΙ)Γ&η(1α ίη(6ΓρΓβΐ3ΐίοη6 ; ηίδί ηυίδ π)6, ηβο Γ6ριΐ{;η3ηΐ6Πΐ, βιι(6- 
νβΓίιιΙ, αυΐ ε6Γΐ6 Ι&Ι)0Π8 ρ&Γΐβ δυΒΙβνβΙ ηοηηιιΙΙαβ ΑεειίΓαΙβ ίη(6ΓρΓθΐ8ΐυδ. Ει πιαΠαδ Ιυπι οΐίιη βοδνε;- 
άυδ εοΙΙβ^βΓαΙ, (υαι β§ο αϊ) 3πιίεί8 ροδίβα αεοβρί, ηυαηιιτι ςαββα^ηι ΙαΙίηβ αϋΐιυε ηοη 6χδ1αηΙ. νί(]6ο 
Ιαηΐ6η ρΙυπΐΏ38 αάΐιυε ιηίΗί (1β6δδ6, ςυ&δ ΙιΒίίηθ είΐαΐί βηΐβ αυεΙοΓβδ νβΓίβΓυηΙ ; 63δ(]τΐΰ δρβΓΟ πΐ6 
ίηΙθΓβα 6886 εοηίβείαπιιη. 

« Ουοά ΗΐΓβΒίΐδ 6χ ΜοΙαηί πίδ. Ι)11)ΠοΐΗ6οα &Γ&άίΙ, ΜβΙ^ρΙίΓΑδΙβη νίΐα$ αιηΰΙονηΐΛ ΟηβηΙαΙίί ΕΰοΙβ- 
$ίω €θΙΙβ§ί8$β 63δςΐ]6 8θΙα$ ίη Οτΰβοονητη €€€ΐ^8ίί$ /γ^/, ηίΓυιηςυβ ΓβΙδυηη οδΐ. ΡΓοηίΐίδευβ, /{υί αΙ>ίςυ6 

16ΓΓ3Γ0Π1 νίΧ6Γβ, δβηεΙΟΓαΠΙ 36111 ΟΟΐΙβςΚ Μ6(3ρΙΐΓ3δ(6δ, Ιίΰ6ΐ ρΓ!Βείρ06 ΟπβηΙβΙίυΟΙ 3$86ευ1υ8 δίΐ : 066 

8οΐ26 6» ία ΟΓί^εοΓϋπι εεείβδίίδ Ιε^υηΙυΓ» αιΐ38 Ι1Ι6 οοΐΐΐροδυίΐ, ίπίΐο ρ3ΐιεα} οπιηίηο, υΐ 6Χ Μ6Π9Βί8 Οτΰβ- 
€0Ραη9, (16 (|ΐι16ο8 ρο8ΐ63, Γι! ιη3ηίΓ68(υ(η. δί ίά ναΐι Μοίαηυδ, (ΐυοΓαπι 83ηε(0Γαπη Αεΐ3 εοΙΐ6|;6π( Ηβ- 
ΐ3ρΙΐΓ38(63, 6θΓοιη Τ6ΐ Γ6είΐ3Π 6ΐθ{;ίαίη ν6ΐ ηη6πιοπ3ΐη δαίΐβπη εβΙβΙΐΓβΓί ίη ιΐίνίηο ο£βείο 3 ΟτΒ&οί^ ηοη 
ί4 ίηβείοΓ : 3ΐ ρΙυηιηοΓυπ) 3§ί(ϋΓ ιη6ηιοΓί3, ςυοπιιη αε(3 ηοη νίςΙββΙιΐΓ ίΙΙβ (ΐ6δεπρ8Ίδδ6 ; 3υΙ δβηβ 
ίΐΏπΐ6η8υπι ρΐ3η6 ίΐΐΐυδ ορυδ ΓαίΙ, ειι]υδ πιίηίΓα3 3(11ιυε δί( ραΓδ 6(1ίΐ3. • ΗβεΙβηαδ ί, ΒοΙΐ3η(Ιυ8. 

1(3<]υ6 ορ6Γ8θ ρΓ6ΐίαπι 68δ6ΐ δί Π10Χ Υίΐφ δ3ηεΙοΓϋΠ) 3 Μ6ΐ3ρΙΐΓ38ΐ6 οΠίΠ εοΙΙβεΐΦ, επίίεβ 6 60(ϋείΙ)η8 
πΐ3ηυ8εΗριί8 (|αί ιηυΐΐί δυηΐ βΐ ίηδί^ηβδ,ίη ραΙ)1ίο3η] Ιυοβο) βάβτβϊΐίηΐ. Είβηίαι Ιιοάϊβ (3ηΐ3 βδΐ ίη εο^^ε^- 
1)υδ ηιβηυδεηρίίδ οοηΓαδίο υΐ νί(8β 3 Μβΐ3ρΙΐΓ3δΙθ δεηρίοθ νίχ (ΙίδεβΓηί ροδδίηΐ 3ΐ) ϋδ ς^^β βπΐ6η43νί1 
(3ηΙυπι, νβΐ ίη(6^Γ3δ ά6δεΓϋ)6Γ6 ίβειΐ ; η6 1οηα3Γ ^β ϋ5 ηοβΒ ρο$( οϋίΐυπι β]υ8, εοΙΙβεΙίοηΙ 6ίυ846πι Λ 
3ΐί6η3 πΐ3ηα 3ά 3υξβηάα!η νοΙυπΐ6η ίη36Γΐ9θ ΓυβΓυηΙ. ΟβΓίυπι 68( Ιιθ(1ίθ δυΐ) ηοηιίηθ Μ6ΐ3ρΙΐΓ38ΐ» 
4υ3η(Ιοςυ6 ρΓοΓβΓπ νίΐ38 ηα3δ Μ6ΐ3ρΙΐΓ38(68 ηοη Ιβύ^ίί ώβο νί(1ί1 υηηηβπι. 

υΐ ^6ρΙοΓ3η(ΐ9Β ΙιιΓιε εοηΓαδίοηί 3ΐί^υ3βχρ3Γΐ6 πΐ6(ΐ6Γβ(υΓ 1.60 ΑΙΐ3(ίυ8(πρΙίε6πι εοηΓβείΙ εΑΐβΙο^ηπι,ίη 
ςποΓίιηη ρππιοροδυίΐ νί(33 ηυ38 6(]ί(ιο 8υΓΊ3η3,νβΙιι(ί αηνίΟΓ ΜβΙαρΗταΒίβ δεΓίρΙαδ ρΓοΓβΓί.Ιη δβεοηϋο Γ6 - 
ε6η8υί(,υΓ3}ε6ρΓοΓ6Γ6ηάο(ί(υΙαπ) 6( ίηΚίηηι 8ίηβ:υΐ3Γαπι Υί(3Γαπί), νίΐ38 ςιΐ38,3ΐΐ6η(ο δίγΙο 6ΐ άίεβηιΐί (^β- 
η6Γβ, Μβΐ3ρΙ)Γ38ΐίΒ ε6Γ(οε6Γ(ίο8 ποη 6586 εΓβ(ΐ6ΐ}3ΐ. Ιη (βΓΐίο ε3ΐ3ΐο£[θ (Ι6δεπρ8ί1 ΙίΙαΙιιπι 6( ίηίΐίαπι Υϋλ- 
Γηπι ({038, 3ΐΐ6ηΙο δεΓίΙ)6η(1ί ^6η6Γ6, 3 Μ6ΐ3ρΗΓ3δΐ6 εοπιρο5ί(38 6886 6Γ3ΐ ρ6Γδα38αδ. ΤηρΙίε6πι Ιιαηε 
ε3(3ΐο^υπι Γ6ρ6η6ΐ 6Γυ(1ίΐυ3 ΙβεΙοΓ ίηΓΓ3, ίη 0ί3ΐΓίΙΐ3 Α1ΐ3(ίί ιΐβ δ^αιβοηίδ Μ6ΐ3ρΗΓ38(» δεπρΙΙδ. 

υΐίΙίΐ6Γ 6ΐί3Πίΐ 6οη3υ\ί ροΙυβΓαηΙ 03ηίβΙ Ν688βΙ ηυί ίη δηρρΐ6Π)6ηΙο 1.3Π)1)6εί3ηοΓυηι άβ 1)ί5Ιίο(Ιιβε3 
Υίη(1οΙ)οηοη8ί εοπιπΐ6η(3ΠθΓαιη, ρ3^. 109, 6 εο(1ίεϋ)αδ ηΐ88• ε3(3ΐοβυπ) (βχυίΐ Υί(3Γααι ηυ3Γυπι Μβ- 
ΐ3ρΙΐΓ38ΐ6δ 3υ6ΐοΓ Ιΐ356ΐαΓ, 6ΐ Μ. Η3ηεΙ(ίυ8 ςυί ίη ορ6Γ6 8υο άβ 8οήρΙοη^Η$ ΒυζαηΙΙηίβ^ ιηάΐϋΒ III, 
&α νοεβπι ΜβΙαρΗτα8ίβ8^ οε(02ίη(3 8ορΐ6Π) νίΐ38 Γ606η86( 3 Η6ΐ3ρ1ΐΓ38(6 εοηιρο8ί(38. 
ΙΙββε οηιηί3 ΓυΙυΓΟ 6άίΙοπ βαχίΠο 6δδ6 ρο(6Γαη(. 

Οη3Π)ηυ3ηι ηοΙ)!δ 3(1 63 δυΙ)βίάί3 ρΓορβΓ3ηϋ1)αδ ςυ® δυΐ) π)3ηί1)Η8 Ιΐ3ΐ)6αια8, ηίΐιϋ ρΓΦ8(3ηάυπι ίαβ• 
Ι^^ΐίυά, (|α3ΐη ιιΐ ΥίΙβδ ςη38 δαηαδ, ΒοΙΐ3η<1α8 6( 3ΐίί ηοηηηΙΙί νίη άοείΙ 3 Με(αρ!)Γ3δ(6 οοηροδίΐ^β 
6(1ί(1βΓυη( νβίαΐί εοΓρϋδ εο1Η$6Γ6,6ΐ 6Γ06ε6 3υ( 1ι3ΐίη6 Γ6ευ(ΐ6Γ6, ρΓοηΙ ηοΐιίδ ίη Ιίόπδ ίωρΓ688ί8 οεοίΓ- 
ΓβΙΐ3ηΙ, ρΓ2Βΐ6Γη)ί8δίδ ϋδ (]υ(Β ίη Μβΐ3ρΗΓ38ΐο, ^61 αρηΛ Η6ΐ3ρΙΐΓ38(βη Γβρβππ (ϋε6ΐ)3ηΙιΐΓ, ηΐροΐβ ςη® α5 
60 δεπρί» Γυίδ56 ηοη ε6ηδ6η(ιιτ, νοίυίπιηδ (Απιοη, ηοη ρ3Γνί8 6χρ6η8ί8, (οχίαηι βΓδ6€υπι Υιΐ3Γυηι ηυ38 
δαιΐαδ 3υΙ ΒοΙΐ3η(1α8 ΙιΟΐίηε (3ηΙηΓη νβΙυΐΙ ορ6Γ3 ίρδίυδ Μ6ΐ3ρΙΐΓ38(Φ ρΓ0ΐηΐ6ΓυηΙ, 6 εο(1ίεϋ)ΐΐ8 πΐ3η«ι$- 
οτίρΐίδ 6Γα6Γ6, 6ΐ ηοδ(Γ8β 6<ϋ(ίοηί ΡαΐΓθΙο§ίω βτωΰΦ ίηδ6Γ6Γ6, ςυο νίη ΟΓαάίΙί ιη3ίοΓ6ΐη ΓΓαεΙυπι ο 
ΗΙ)Γί8 ηοδίηβ ρ6Γείρί3η(, ηΐ6ΐίη8(]υ6 ίηΐ6ΐΗ63ηΙ (ΐα3ηΙορ6Γ6 ηοΜδ εοΓ£ΐί δίΐ οοΓαηι υ(ί1ιΐ3(ί ίη οηιηίΐιαβ 
6οη8υ1βΓ6. ΡοΓΓο Υί(2θ 83ηεΙθΓυπ) ςηβθ Μ6ΐ3ρΙΐΓ3δ(6η ηοη Ιΐ3ΐ)6ηΙ 3αεΙθΓ6πι, 6(8ί ίη εοΐΐεείίοηβ 6]«ΐ3 - 
άβιη ροδΐ63 1ηδ6Γΐ(Β ίυβπηί. 

θα» 3ά Ιβαάβηι 6ΐ (ΐ6Γ6η8ίοη6πι δνπΐ6οηί3 Ηθΐ3ρΙ)Γ3&1» ίηϋίο 1ιυ]α8 ΡΓφΓ3ΐίοηί8 άίχιηιυδ, δαΙβοβΓβ 
▼^(16ηια^ 3(1 3Γε6η(1οδ 87εσρ1ΐ3ηΐ3δ 6ΐ η;ρ6ΓεΓίΙίεο8 ^υν3ΐ)ίΙ Ιαηιεη Ηίε Γβείΐ3Γ6 3ρο1ο^ΐ3Πΐ δγιηοοηίδ Μβ- 
13ρ1ΐΓ33ΐΦ 4α3 1θ3ηη68 ΒοΙΐ3η(Ια8 ]υ(1ίε1οπι Κοϋβηί ΒβΙΐ3πηίηί Φ^ιαο δενεπαδ (6ίηρβΓ3Γ6 εοη3ΐϋ8 68(. 
€ 06 Μ6(3ρΙ)Γ38(» ροιτο ορ6Γί1}υδ ίΐ3 δεΓί1>ίΙ Β6ΐ!3Γπιίαιΐ6 : ΙΙΙαά αηΐβαι αΐ οΙ)8€νυαηάηγη, αΜβία- 
ρΗνοΒίβ 80Τ%ρία8 βί8$β Ηί8ίοηα8 άβ ΥιΟβ ΒαηοΙοηιτη ηιηΐΐίβ αάάϋίβ βχ ρνορνιο ϊηρβηίο^ ηοη αί τ^β 
ρ€$ί€β (ηετηηΐ^ 8€4 ηΐ αεη ροίηβνηηί : αάάϋ ΜΰΙαρΙΐΓα8ΐ€8 ιληΙΙο ωΙΙο^ηία 8ίνβ άίαΙορο$ τηαΓίι/νηηί 
ΰηηι ρ€Τ8€ϋηίοηίΜ8^ αίί^ηα8 βϋατη €οην6Γ$ίοηβ$ αΒίαηΗηνη ραραηοηιηι ίη ίαηΐο ηηηιεΓο^ ηΙ ίηοτβ^ 
ά%Μ6$ ΌίάβαιιΙαΓ : άβαί^πβ τηίΓαειιΙα ρΙηΓίηΜ ΰί ΐΛαχίτηα ίη βνβΓΒΐοηβ ΙβιηρΙονηίη βΐ ίάοΙοΓηίη, 
βΐ ίη οΰΰήίοηβ ρβΓ8€€ηί0Γηϊη^ ^αοηιτη ηηΙΙα 68ί τηβηϋο αρηά υβΙβνβΒ Ηΐ6ίοη€θ8. Υ6ΐΐ6(η ηιίΐίυβ άβ 
γίτο πΐ3|ηο νίτ ηΐ3χίηιιΐ8 ρτοηυηΙί38$6(« Ιΐηιΐο εοηβίαΐ 6υιη ηοη τβΐ6Γ3 δβεαίαηι 6886 ηιοηαωεηίΑ ? 17 ΕΟΙΤΟΗϋΜ ΡΗ^ΕΡΑΤΙΟ. 18 

Οπ)ί5ί55β ρο(ίυ5 ιηυΐΐθ, ηυ» ηοη οιηηίηο ρΓθ1)3Γ6(, βχίβϋαιο, ηυ&πι αΐίηαίά 8(1(1ί(1ί58θ βχ ρτορηο ίη- 
^«αίο. ββΐυΐβπΐ Ι&πιβη ίη 6υο$ οοιηποβηΙοΗοδ αΐίηυίύ, αιιθ(1 ουαι ρΓοοβΙίβ νβΙβΓυπι ΡαίΓαπι 86πρ(ί8 
ΒΐΙηββ εοοξΓυ«Γβ νί(1ββΙυΓ, Ιιοιηο 6Γα(, ΓαΙΙί ροΙβΓβΙ. Οο(ΐθ(]αί& ιτιαΓίγΓυπι οιιιη ρ6Γ86ΰΐιΙοηΙ)υ8 ιιο(1θ 
Γοη$ΙλΙ (ΐ2ΐ5ί(Α ηοη β8>6? ΑηιρΙίβΰ&πΙ β& 5Εηθ &ά Ιβ^βηΙίαπι υΙϋίΐΑίβηι αο νοίηρίαΐβπι : ςυί8]θΓβ Ίά 
ΓθρΓθΙιβηάΒΐ ? &η 68ΐ ςυί^ςη&ηι ηηί ίά ηοη ρβΓπιίΚαΙ (ιίδίοήοο ? 1.ίνίο οββίβηβςυθ ΙίοβΙ (Ιυευπι οΓ&Ιίο• 
ηβ5 $αο8 &ά ρΓ£ΐίυπι βάΙιοΓίιιηΙίυπι εοηοΙηπΑΓο, 8&εΓο 80Γίρ(οη ηοη Ικβ&'κ ηι;8(6ηΑ ηο8(Γ8ΒΓ6ΐί{ίοηί8 
§6ηΐίΙΐ1)α8 ΐΓ2(1ί(3, ίρδΟΓϋΐηηαβ οοηΓα(2ΐ38 8ορβΓ8ΐί(ίοη68, βχρίίο&ϋαβ ρΓοροηβΓβ ? Ναηι πι^^ηο ηυηιβΓο 
οοην6Γ8θ8 &(| Γΐ(ΐ6ΐη ηοδίΓαηι, νίδί8 ((υΰβ δ&ηείί ραίΓαρβηΙ πιίΓαεαΙίβ. ηυηςυαπι β(]υί(ΐ6πι δΐιπ) αϋποίΓαΙαδ: 
(|υΐ βηίπ) 3ΐίοςυί ΙοΙ 3ο ΐΑηΙ» ρΓονίηΓίββ ΙβηίΠΙο ΙβηιροΓβ 8αΙ)]ίοί ΟΗπδΙο ροΐυίδδβηΐ ? ΙΜΐηουΙα οπιηια, 
6(1301 ςΰφ ηαηο βαπί, δί δΐιίδ οοπ)Π)6ηΐ3ηί8 ϊηδβΓβΓβηΙ αυι ηιοϋο βεείβδίοδίίοαδ ΙιίδΙοη&δ δοΓί^ηηΙ, 
ςοαη(3 5ΐΌ§υ]3Γαιη πιοΐββ βχδίδΙβΓβΙ ! (^υβηίαπι οίΓοηδίοηίδ η3ΐ)6Γ6( αίςυβ ΓαδΙίάϋ ? Νβηοβ ηυΐΐβ, ηβηυθ 
οιηβί3 οΑΓΓΑηΙ» 86(1 €[υ2θ(1απι ηααχίπιο ι11υδΐπ3 νβΐ (ββΐιυπι ε6ΐ6ΐ)π(3(β, νβΙ εοηδβευΐί (τυοίαδ απιρΗία- 
(Ιίηβ. Μβπι νβΐ6Γυηι δΐυϋίυηι ΓυΐΙ : (]υί ρΓορΙβΓβα ίΓβςαβηΙΟΓ (ΓβάυηΙ ιηαΙ(& βΐ ηί)3(^η&, 3ά δ^ηοίοπιπι 
Τ6ΐ (65(3ηΓΐ3ΐη 3ε πιηη6Γ3η(ΐ3πι 83ηεϋ(3(βπ), νβΐ (ΙίοΙα εοηΓΐΓΠ)3η(ΐ3, β(1ί(3 βδδβ (ϋνίη3 νίΓΐυΙβ ιηίΓ3ειιΐ3, 
ηβ^αο υΐΐυαι Ιιπιβη Γοη)Π)6πΐ0Γ3ηΙ. Αΐ δι ςυίδ βχ ρΓοΓβδδο 83ηεϋ ευ]αδρί3Π) ΙιίδΙ*)η3Π) δεΓΐ1)3(, ηίΐιίΐ 
6υιη ρΓχΙβΓΪΓβ εοηδυΐΐο Γ38 6δ(, ςιιοοΙ δϋ Λ βο άίεΐυπι 3υΙ ΓβοΙυπ) ρΓ9βεΐ3Γ6, αυΐ 6]υ8 ε3υδ3 δΐΐδΟθρΙυιη 
2 αιοη3ϋ5υ5, 3υΙ €ΐβηί(]υ6 ρ3ΐΓ3ΐυΓη 3 Οβο. » Η3€ΐβηιΐδ Ι. ΒοΙΐ3ηι1ιΐδ. 

Α(1(1βΓ6 ρο886πιυδ Οίοηγδϋ Ρ6ΐ3νϋ δ6ηΙβη(ί3Π) ςυ3 ΙιΟΒΓβΓιεοδ ςυί δδ.Ρ3(Γ68 ίη€Γ6ρ3ηΙ,^αο<1Ιιί8ΐοη3πι 
ΰ1ιη&(ί 83ΐν3ΐοΓΐ8 Γ^βΙοι ίείδ 3ΓΐίΙ)υδ 0Γη3ν6Γυπ(, ΓβάβΓ^υίΙ, 83ρί6η(6Γ 3άίηοηθηδ βΙ ηίΐ;δΐ6Π3 ΓβΙί^ίοηίδ 6ΐ 
Α€(3$3ηεΐθΓυιη]υΓ6 πιβπίο 3 (1οε(οπΙ)υδ Εεείβδίδβ 0Γη3Π ροδδβ, άαιη 63 ςυβΒΓ3εΐ3 βδδβ εΓβίΙυηΙαΓ, νβΐ 
&βΓΊ (Ι6ΐ)η6ηιη1 3υΙ ροΙυβΓυηΙ, νβΐυΐί Γ3ε(3 η3ΓΓ3ηΙιΐΓ, ϋιιιηπιοάο ηιΗίΙ 3δδ6Γ3(υΓ ηυοά νβπΐιΐί 3αΐΗί8- 
1οη26 π)3ηίΓβ$ΐ6 ΓρρυςηβΙ. ΡΓοίβοΙο 8;πΐ6οη Μβ(3ρΗΓ3δΐ6δ 1)3ηε Γ6£:υΙ«ιη, 3 ΓβεβηϋοηΒυβ 8»ρ6 86Γ- 
νΜ3ΐΏ, ςυοίΐ δείβπι ηυηηυβπι ρΓ8Βΐ6Γ£Γ688υδ βδΐ. Νοη β8( ί^ίΙϋΓ ηιιοά ηύίι 60 βχ ελρίΐβ βοιη €3Γρ8(• 

Οοιη &υρΓ3 (ΙίεβΓβηι ηυ1ΐ3Γη βχδΐ3ΓΡ ΥίΙβΓυπι δβη'εΙοΓυπι βΓ^βββ 8επρ(3Γασι εοΐίθοϋοηβηι, ςυΐ6εαηι 
Ιλίίηΐδ εοιίβεϋοηίϋυδ εοηΓβηί ροδδίΐ ΐηδίηαβνί ηοηηυ1ΐ38 εοΐίβεΐίοηβδ 6Γ2Βε38 βχδίβΙβΓθ (;ρί8 ίηιρΓ68- 
»5,$θά ίΙ\£ αιΐ3η1υηι 8είο, ηοη Ηη^Α 6Γ»ε3 ΙίΙΐ6Γ3ΐΙ,8Ρ(1 1ίη{;υ3 Οϊβ^λ νβΓη3εοΐ3θ(1ίΙ« δοηΐ. 8ίε. βχ. 

ρ*. ρΓ£ΐη3η\ΐΗ18 Ιΐ3ΐ)βηΐυ8 νοίηοηβη βχί^υΐυη ί(3 ίηδεηρίυπί : ΒιβλιΌν χχλούμενον *£χ\ογη, ηνουν μεροιώ^ 
Λγίιαν βίΉ οΐ ώρΐίοτεροι του ΜεταφραστοΟ, μετοχφρασΟέντες ϊα της των Ελλήνων εις την κοινήν διαλεκτον πχρα 

'λγιπίωμοιτχχ6•ί,χ, τ. λ. έν Βενετί^Ε «χμό'. Ια βδΐ : ίϋβΙΙϋΒ ([ηΙ νοΰαίϋν Ε€ΐο(ΐ6 8βη ηοηηηΙΙοΓα$η εαηο' 
Κηαηι νίΐΛ ρπΙΰίιτίονβΒ α ΜβΙαρΙινααίβ οοηιρούΚΒ, ηηα8 β Ιίηρηα Οτοεοα ιη ίάίοτηα νθτηασαΐηηι ΐΓαπε- 
ΐΜΑραρίΗ$ άία€οηη8, βΙε. 42° νβηβίϋε 1642. Ηοο νοίαπιίηβ εοηΙίηβηΙυΓ ηυίηηυ» Ι3η(υπι, νίάβΐίεβΐ 
5./οδβρΙιί Ρ3ηο3ΐί,8 Αΐβχϋ,δ. Ρ3(Π5θηηρΙιπί,83ηε(ΰβ ηιαίπδ ΕυρΓ3χί3ΐ 6( ιη3Η;ηαπι 8. Ρ3ηΐ3ΐβοηΐ8. 
£€ΐ9§6 ίΐΐιάβίηάβ 3υεΐ3, 3ηηο 1664, εΐ δβςυβηΐίϋαδ βηηίδ βάίΐ3 βδΐ ρΐυηββ ΥβηβΙϋδ. υΜα)3 αηβιη 
Βοτίπΐΐΐδ βάίΐίο ίπ)ρΓβδδ3 β.Ηΐ ΥβηβΓπβ 3η. 183, ΙΐΟΟ ΙίΙυΙο : Νέος παρχ8εΐ9ος ήτοι λ($γοι διάφοροι χα! βίοι 
ίγίων IX του ΜεταΕβρ»στί.Ο Συμεώνος, ε!ς την κοινην ί^μετέρχν διάλεκτον μετχγλωττιβθέντες μεν παρά Άγαπ(ου 
μονιχοΟ τοΰ Κ ρητό;. Νυν δε αύθις τυπο^έντ»ς »1ς κοινην των (ίρΟοδόξων ώφέλειαν^ μετά τοϋ προτ/,κοντος π(να- 

ζο(, 4* έν Βεν<τ{(;^ 4853. ΥοΙιιπιβη Ιιοε εοηΐίηβΐ Υίΐ3δ 83ηεΙοΓυπ) β( 83ηεΐ3Γυαι δ6ρΙυ3^!ηΐ3 ({υίηηυβ, 

ρΤΦ^βΓ η3ΓΓ3Γΐθηβη) ίπίρΡΠβΙίδ βΐ ρ3(Γί3ΓεΙΐ3ΐί8 Γηοη381βΓϋ τοϋ ΒζτοπΣ^ίου. 

Οιιχδΐίο 68ΐ οΐίπι 3ςί(3ΐ3,ηβε ΙιοάίβάυΐΏ δοΙυ(3: ϋίΓυπ) δγιηεοη Μβΐ3ρ1ΐΓ3δ(68 δεπρδβήΐ εοπ)πιβη(3ηυπι 
ΐη ΕηοςοΙίυηι 8. Ι.υί3), η6εη6? 8υη( ηυί 3δδβΓυηΙ ΓΓ3κηιβη(3 ςυββ δυΐ) ηοηιίηβ Μβΐ3[)ΙΐΓ3δ(8β ίη 63ΐ6ηΐ8 
Ρϊίτυηι οεεοΓηιηΙβχοβΓρΙββδδβ β ΥίΙίδ 83ηεΙοηιιη, 86(1 εοηιηΐ6η(3Γΐυπι εοηΗηυυΓΠ ίπ Εν3η£;β1ίυπι δ. 
Ιλοβ 1Ιβΐ3ρϋΓ38(» ηηΐΐιιιη βχ^ϋΐίδδβ υηηυαιη. Η3ε (1β Γβ ςαίάςυκί δί(, ΓΓ3^αιβοΐ3 Ηβ(3ρΗΓ33(» ίηβ- 
ίήρΐΛ ΐη ε3(6η3 ία δ. 1υε3τη ςα3Π) ΝίεβΙαδ δβΓΓοηίυδ δχεαίο χι οοηιροδυίκ, ηιίΑπιςϋβ βυο Ιοεο βάβ- 
ιηοδ, Ιιίε ρΓ^βΙβΓπιίΚίπιαδ. ηβ 3(1 3ΐί(]υ3η(1ο 3εΙυηι 3ςβΓβ νί(ΐ63η)υΓ, 3ΐιΙ ε3€οη3πι 3ΐ)ΐυπ)ρ6Γ6 εο^λπιυΓ. 
ΙιάβΐΏ ε3(6η3 εοη!ίηβ( ΓΓ3$ηη6η!3 ρΐηππίΐβ ^03ηη^8 ββοπιβίΓ»! (]υ3> ρ3π(6Γ ΐη ε3(6η3 ίη(β{;Γα δυΐ) 
ΒΟΓηίπβ ΝίεβΙΟΒ δοΓΓοηϋ βίίβηϋα δυΐ) αηηο ^090 Ιββί ροΙβΓοηΙ. 

Υίΐίδ 83ηοΙθΓυαι δυ1)56ςυυηΐυΓ ε86(6Γ3 ορ6Γ3 δ^πιβοηίδ Ηβΐ3ρΗΓ38ΐ3>, (]υίΙ)υ3 ρΓο ηβεβδδίΐβΐβ ααΐ 
β(Πί{3(6 Ιβοίοπδ ρβευΙαπΑ πιοηι(3 ρΐΦΐηίδίιηυδ. 

Β 9ΑρηΊϊ8 486ΐ. ΝΟΤΙΤΙΑ δΟΒΙΡΤΟΚυΜ 8ΥΜΕ0ΝΙ8 ΜΕΤΑΡΗΙΙΑ8Τ^Ε (Εχ Α1ΐ3(ίο, Ού ^Μ€ΰηΗΜ ατίρϋΜ. ΡλΗβ 1664, 4ο.) [Μ] δ6(1]3ΐη 1116 νοοαΐ 3(1 δβ, €υ]υ8 ν6ΐ βοΙίυςΑαιϊ, ηηΐία αΛάίάΗ €χ ρ^ορτιο ιηρηΗο, ηοη ιιΙ ΚΓ&ΙίΑΐΐ8Β€ηο8&Γ8θί3ΐπΙ)& ίιΐδΐίΐπίαβδί 8;ιη6οη Μβ- 
ΐΒρ1ΐΓ&€ΐ65, (υιη τιΧυΙβ, (υιη δεηρίίδ ιιΙίΓα 1)υιη&- 
ηυιη εβρίυιη «άΐΏίταΙιίΙίδ, ηυο νβΙ δοΐο ΓΓ2υ()ί1>υ8 
«(1νθΓ88Π0Γυπι οοΓΓυβηΙβδ Εεείβδίφ βΙηιεΙυΓδΒ δοΗ- 
(ΙβηΙυΓ β( βυιΙίηβΕηΙοΓ. ΡίβΙβδ Ιβηϋ τίΗ, βΟΓίρΙ^ι 

6ΐ€βΑ1ΐ(ί881ΐη&, ΐ8ΐ1)ΟΓ68 ίπ^βΠ 108185*111)1, \ί^ίΙίφ Ι&ΠΙ 

υΐΠ68, «ηίιηυβ δίηεβηΐδ, τβΓβχ, ιηβηΙΪΓί ηββείυδ, 
βΙοΐΏΑοΙιυιη ιηονίΙ ΙΐΦΓβΙΐοΙδ ; ηοη ραΙίυηΙιΐΓ ϊβϊϊϊ 
ρΑίβηΙβΓ 808 ρτίβ${τ\η%\ & |25| ΙαηΙο βεπρΙοΓβ πιβη- 
(Ι&αΕ. ^ϋ\ά βΓ^ο? 0β]ίεί6η(1υ8 βδΙ άο ^Γα^ΐυ: (Ιίπιο- 
ν6η4υ8 βχ (ΙίβηίιιιΙβ : νίΐβδεαΐ : βαΐ υηυβ €χ (ητίο : 
ίηβίπιοΙβΙυΓ ίηεοηδίβηΐίφ πιβηάΑεϋ, ηβ^Ιί{;οηΙίφ, 
ίβϋοηηΙί»;η6β6ΐαΓίΙΙϋη|6η!θΐη»8ΐυ(]ίυιη,ΓαειιΙΙ&8, τβ» ρβΒίω ίηετηηί, 8^ά νί Ηβη γοΐνβτηηΐ. 

Εχρβηά&ηΙαΓ, 8β(Ι ]υάίείο ρπκίβηΐίυσι δϊη^αΐβ. 
Μάγιστρος, Μαςί8ί€Γ^ ηοπιβη ίη ΑυΙα ίπίρβΓΑΐΟΓυΠΙ 
(ϋ^ηίΐβΐίβ 8(ςαβ οίΒΰϋ, 6]υ8(]υ6 ίηΙβΓ αΙί& ρΓΦοίριιί, 
ΐ8ηςυΑπι ηυί ΙίΙυ1θ3 8ί()ί νίηϋίεαΓβΙ, τιεριφανοΟ-, 

βΐ πίριβλέπτου, ίηΐ6Γ ρ8ΐηείθ8 Ιοευηΐ Ιΐ8ΐ6Γβ(, \η\α 

8υρΓ8 608(1601 Ιι&()6Γ6(υΓ, ίη εοηεϋίίδ δθάβΓΟΙ, «ιά 
8υ8ΐίη6η(]ο8 ίη 1)8ρΐί8ΐη8(6 ίπ)ρ6Γ8(0Γυπι ΓιΙίοδ 8 ]- 
8εί8ε6Γ6(υΓ, εοη88η{;αίηίΐ8(6 εοηιπκίβηι ]υηςβΓε« 
ΙιΐΓ, ί{;ηοΓ8ϋ()ηβ ΓβΓυπι ΰΓχεοΓυπι ίη ί,ηάΐ'ΜίψΒ- 
Ιτντη, δ( δί Ίίί8 ρίβεβΐ βΐ Ηοδρίηίληο, ΙνΜαΙδίη^ 
Ιρ86 Ιιίε (ίοπιυηι, ηε ηίπιίϋδ δΐηι, ςυί(1 άε 68 ά\- 
Ι;ηίΐ8ΐ6 δεΓίρδεπΙ ΟοηδΙαηΙίηοδ ΡοΓρΙι;Γθ{εηηοΐι, ]υ(Ιίείιιπ).8ίε)ιοιηίηΙ(]6Π)ίΙυΓ β(1βδ. υΐ)ί ίθί'θΓΓυρΐ8 ^ ςηΙ Ιΐ8ηε Ιιβηε δείΓβ ροΐ6Γ&% ίη ΥίΙβ Ββδίΐίί Μβεε- Δά68 ηοη 68ΐ, εΓ6(1αΙί(88 68ΐ, ίηεοη$ί(ΙθΓ8ηΙί(ΐ, (β 
ιη6Η(88.Ν6 ΐ6ΐη6Γ6 (ΙίεβηΙυΓ εΓεάοΓε, π6 ρ6Γρ6Γ8πι 
£(ΙβΓ6, (ΙίεΙυηι τείυΐί (ΙυΙίυπι 6Χ8Π)ίη8η(1υπ), ]υάί- 
ε8η(1υσι, ίη 6Χ8ηιίη6 ΐ8Εη τ8γ1ο, εΐ ρ8Γ•*π) »ηυο 
ηοη (ΐ66πιη( πΐ8εΙ)!η»8(Ι Γ6ΓεΙ1εη(]ϋπι:88ΐ(6Πίΐ (Γ8υ- 
άοΛ 6ΐ (ΙοΙί Ιοευπ) ίηνβηίεηΐ, εΐ Γ64(ΙεηΙ Ιε^εηίίδ 
ληίπιοπ) δυβρεηδυηι 6ΐ8ηχίυω. ΙΙίηε οΓηηίδ ΙκεΓΟ- 
Ιίεοηιπ) ίη Μ6(8ρ)ΐΓ88ΐ6Π) Πΐ8ΐεά1ε6η(ί8 ε(Βυχ!ΐ;ςιιο 
Ιληάβπ) 1οετο?εοη8ί(ΐ6Γ6&υΓ ΟβδηεΓυδ ίη ΒίΙΓιοίΗε- 
€1. 8ί/ηΐ60ίΐ €ωΐ8ίαηΙ%ηοροΙΗαηηί Ιηάίίηαςί$ΙβΓ 
ΰίηϋβτ αηηο8 αΙ^Μηΰ άη€€ηί08 εοιιιρο8ΐα7 βναϋβ 
Μ€ΐαρΗνα8β8^ %ά €8ΐ^ναα8 8αηο(οϊΜηί ηπα 8ίηρυΙί8 
ιη^ι»ϋηαρΓορπ^Ι^9^ηΐ!/Γ.ΙΙθ8ρίηί8ηϋδθ6(6πιρΙί8 
86ΓΙΙ>!1 αίπηι (ηΐΜ€ ίηνίαΐβίη 6οη$ίαηΗηοροΗ ΙίίάΙ άοηίδ, ({υοά ηοη ίΐ8 οΐινίυπ) δίΐ ΓεΓοΓβηη Ναιτ^Ι 
8ίςυί<1επι ίΙΙε άε ΒθδΙΙΙο : τής $2 προνοίας άγού3η<: "εο*» 

Ββφίλβιον εύμη^/άνώς προ.* δπιρ έβούλετο, εΙιΟεως μετά 
την έχ της στρβτείβς υποντροφην [26] υίοποιετιι τού- 
τοι 6 ββ^ιλεύς ΈτύγχβνΕ γβρ χζθχπζξ οίχιία; γονής 
άμο'ρών, γ.ΊΛ της των μβγίστρων ύπερλάαπρας τιμή; 
άξιο'•. Έφ' ών ττί βασκανία ^ηγνύμενος ^ λογοθέτης 
Συμβατιος, χαΐ τα ίςής. ΥβΓυίηΐαίη^η ρνΟΌΧάβηϋα 

(βτ€ΐ\1^ ΒαΒΪΙίητη, ηά Μ, ({ϋοά Ιϋβταί αρίη^χηιβ^ 
ίΙΙχτο ρο8ΐ ίΙΙηιη ί^χβτοϋαΐίοηβτη βΐ τεάίίηίη, ίπι- 
ρηαίατ βηίηάαη ρτο ίίΐίο^ ^ιιοά ^ρ86 ηιιΙΙθ8 //6^- 
Τ08 ΗαΛ^ΙαΙ, ηάορίαί, Η /ηα^{8(Γ0Γ*/ηί ρΓα/α/- 
αβηΐβ άίρηίΐαΐβ σοπάβοοναί. Η/5 ηΐϊηρΚητ ΐηνί- 
άία ΙοροΙΗϋΙα $ί/ηιΙ>α!ίΗ8^ εΐε. Μβ^ίδίΓοηιιη (Η- ιηαρ%8ίτυηι,Ώΐ(ίΐάααονίΐηι ί^ς^άοΒ ίί€τίρ8ί\^8$,η€€^ ^ηύΆ$ ε8 εδί, υΐ ηβοΛ ίπ)ρ6Γ8ΐοΓίδ βΐίίδ ηε£ΐ αηιρΗη8 αΙΗ%η€άν€6ηΐΐ8νίρίηΗ αηηί8νίχ1»ί>^. Οβ- 
δΑίώοηυ^ ίη ΒβΓοηίοπι εχεΓείΙ. Ιθ,ηυηι. 95: Μ^Ια^ 
ρΗτα$ί(Β,^η{νΗαίη βίτε8ρβ8(α8ΐ.ωψηί ίβΙίηΒ $€ή• 
ρίίί^ ΙαηΙηίΗ ΐηύηίηιηΒ ηθ8 ^ηαηΐηοί €ΐ άβύβΐϋΓ^ 
ςη% αΐίρβηΐίύ «ιιιηΐΝίτ, 8θάριίαοίθ ηυΙΙο ίη €α ωΐ- 
Ιβΰξίοηβ ^α ν$τ8αΐΗ8:η€^η€ αΐϋη Βατοη ίυ8) κάίϋα ί . 
ρΐύα$8ίηί€ηίίί αηίΜΐΐΜ : φίοά «Κηαοι β^ιηρ^Γ /Ιτγιμ^. 
Ν$ αΐία Ιοοα φ$ ρνοίβΓαίη, ίη ({ϋίΗΒ ΜείαρΗνα- 
Μία, Μί αηί^ΗΜ $(τρ€ {αΐίαΐατνιη Ηαηαχαήυτη ίη'€Τ€ 
€α8Ηραί : ίη Ηαο ΗίεΙοΗα ηοη €οη8ΐαΙ Ιρ$6 αίΜ. Εί 
ηαπι. 96: Ργ/ιμιμ εηίη ^ηοά^υΐάετη Ηοάίβ ^τίαίυτ, 
ΜβΙαρΗτα8(68, ΒοηρΙοτ ορρϊάο Γ€Γ^η$, βί ρ^νβαρβ 
ναηί$8ίίηη8^ ηιαρηη8(ΐΗ€ {αΜατηηχ ίΐηίϋυηι ϋοη- ΐ;εΓ6ΐυΓ, 8ε(1 8ά εβπ) ^βΐυΐί ^\ΛΑ 8υΙ)1ίιη1υ8, οχ 
ίηΓεηοΓο ίΓηρεΓ8ΐθΓυηι ίίΐϋ ^γ&^ιιπι ΓβοεΓεηΙ. 

1ΙΙ8 ςυί ύίευηΐ, (]υ8Γε ηοη ρΓ0(1ιιηΙ βυείοη^π) ? 
Αρπ(] ςηεπ) 1η?εηεΓε? 6( ίηνεηίδδε ηεεεδδηηι ε$ΐ, 
ηί 8υ88 ιη6(ϋ(Α(ίοη68, εΐ ηοη τεπο ^ε8<8ΐη ΐΠΙεΓίδ 
π)Δη()8η(. ΥίΗε ςυί(Ι (Ιε πΐ8^ίδΐΓί (Η^ηί(8ΐε {Ιί55<>- 
Γαη16θ(ϋηυ5, Ηί^Ιηποί 8ΐϋ, ρ( 6Ιοδ5.ΊΐοΓε8 Ογοϊγο 
ΒαΓΐ)8Γί. Ει υΐ 8εεΓΐ)ίπδ ίηδπηίηηΙ, αικίίβηΐ εΐ (Ιίδ- 
ΓβηΙ,Ιυπι (Ιεηηυπι ΓΓεηιηηΙ, ΜεΐΛρΙΐΓ88ΐ•ίΐΏ 0οη?ΐ3η- 
Ιίηοροΐί οΓΐυιη ίΙΙ δΐη Γ8τηίϋ8, 5υηΗηο()υε ^' ηοΓβ 
ρΓ02;η8<υπι,^ίνϋίί$ ;•1}υη(1ίΐηΐεηι, 8ΐ) ίηηρεηίοπϋπβ 
ν8πίδ(Ιί(^η1ΐ8ΐίΗυ8 €οη(ΙεοοΓ3ΐηπι«ηοη ροΐιιί.<$οε$8<<^ 
ίπιΙ δυ)78εΙΙϋ νίπιπι, ιηϋΐ!ο πιΐηιΐδ ΤτΜαΙβιη Λι/^/ι- ΜΓ€ΐΜΐοΓ, ηη$ τ€%ίΜηίΐηα. Κΐ ίΙΙϋ»: νί/ο# ιαιίΓίϋΓνιιι : «ΐΛ^ΐί/Γΐιηι. ΗίεΗαεΙ ΡδβΙΙυδ Εηεοίηίο ίη ευιηϋηη : 

ΙταηζΙαΙίΙΒ ΐΑΐϋηβ αρηά ΙίροηίαηΗηΐ, βί ΞΗΠ'ηηΐ Κχ• τογε θαυμαιιώτερον, καΐ 013 μάλλον 5ν τι; έχε^- 
'Μ€ΐηη8;8βάρΙηηίηα%ηα8 (αΙίηΙθ86^θηρΙα8υηΙ^ νον θαυμάζει» ν, δτι χ«ι γένους εύ ?•/ων, χαι τα ττ.ς 
ίί€ΐηρε Ιΐ€ίαρΗνα8ΐ€8, ηΐ ΒβΙΙαηηίηη8 νηΊ88ήηβ ε!»χλι(ι; οΤχοΟεν χ«χτημίνο;, βιΟεΤ τι πλούτ ;* χο- 21 ΒΕ 8αΚΙΡΤΙ8 δΥΜΕΟΝΙδ ΜΕΤΑΡΗΒΑδΤΛΙ ΟΙΑΤΗΙΒΑ. η ΐιάν, χβί οίον αν τις «ρος πχιδευσιν λποχνήββιιν. 0ΐ Α ίαπί ΙοηΟ^ ^η^άβηί αύ ^ΟύΙ^βίΙ : $€0 η€^Η€96$ι€1η 

η€€ ΗνίΜΒίαοάι ηον%ΙαΐΛ\ι$ ςβιιηί ά€άβ€θτβ β/^- 
6ί€9^,η€^€ ϋΐνίΐΜ €αΜ$αίβ秀η$ $ξ η/Ιηρ€9α,η€φΐ€ ίιια- 
ηϋίτ [\ίη2€η$ μιιιι€Γ« τΚ^Ιοτίί, §€η€Τίί ^ίά^ηί έφοοτ• 
ηΐβίαίητ οηιηίηο αά \>6η6(αοΙΰηά%ίηι^υιτΜεηί ο»- 
ΐ€ίη^(ΐηαηί ηΗ ρατανβτΛΐ € (ΙίΒοίρΗηίδΜΙηίΐί ρνο- 
αηΗ$ οΰΰΟίίοη^Μ ΜρΙβηάοΗαί ηίαρηί/ίαηίία.ΝθΛ ολμ 
ίοιρβτα/ΟΓίόιιι €ναη$$€ί •ιιι«6ί/ίι, ηπί /ΙΜ οοΜίΛϋ- 
Ιιιιι^ιΐΓ ^Η& €ταΛί ΟΜίιιιιιιι η^χΐΜ€ λοϋοτα^ιίία, Ηί ςπί 
ρτορβ ίτίΙ^ΜηαΙ ίΐαηί ρτομί^τ ΜαρίβηΟαΜ ; ηίρηΙ^ΗαΒ 
αηΐβη^ αάίΛΐηίίΙναΟοηίηί ρτορί€τ ίηραύί ΜΟΙφτϋαΜ βί 
τ€τηΜ ηίτοΜ αξοροΊΐ. Λο ρτϊμημ ςπίάϋΜ ρτα^Μ 
τώη$ τηαρίΒ αηαηί$, βί ΒβατβΗοίνη €οη$ύίοηίΐη 
βίϋ ρανϋαρΜ πιη ίΐΛρ$ταίοτίΙια; αά€θ «Ι ίΜρεταίοΗ 
«εύετίΐ, το με έγγυ; έίΐτάνιι του βήματος δια ττ^^ βΤαΐηηϋαΤίΙ βα^ ([ΠίΒ αβ'βΓίύαηί ύΧίβτί^ €ί ΓηΤ^ΗΒ 

βxι€^^^,βα^^η<Β^η^€^αI^ίηρ^^αIο^ :ηία$€ί ΌβΙηϋ 
^ηοάάαηι οΰοηΓαΙηιη νίηΰηΙηΜ αάιηίηί$ΙταΙίοηί$. 
ΛΙςΗ€ οτΐήί φϋΜίινίΜίαηι ραη φίίάξΜ αί αΐίΐη^η 
Όβτο 6$1 ορηά ίΐο$;ίΙΙβν€Γβ ίοίη$ βταίαρηά ίιηρ^α- 
(οτ€ίΛ^6ΐ ίη ^ρ5^^η^ςο(^^$.^ί^οίηοάο €ηίίη 9ΗρβηΗ$ 
Βίρηίβΰανίί σταϋο^νβηαΗΙβ εί αά οβιιιίύα^ϋΟΜίηο* 
άαίηηι Ηαύίίίί ίί^ίηίηηι,αάΰο ιιίρτίιιβ ϋοηηίΗαηΙ, 
€ί ορβ»'αηΙητ$Λ^^ηχ νοη$Ηΐία (ηβταηΙ^Ηί ΒατϋατοΒ 
ρτοοίΐΙρ^*ορηΙ$ατ€ίαΙίηαίΐ$ ΗοιηαηοΗιΐΛ^αΙιοΒαη' 
ΐ€νΛ $ϋρ6Γατ6ΐ^ αηί αφϋί, απί ανϋΐηα, εΙ ρβΜΐβί ία 
$ηαΐΛ τίά^εηί ροί€$ίαί6ηί;ίεηίροτ%Ι^ίί$^Η€ βί τΛμ 
άεχΐ€ηίΜ€ Ηίί ρο$$(ί, ςποά ΜπίαηίΐΛτ ς%Ληάο οιροτ- 
ΐ6ύαΙ,<ΐΗθά ίηηοψω'βίΗν <ιηαηάο βχρ^άιΛαί^ ςνοά 
€ατΛά€ΐη $9^να^€^ $ρ6€ί€ηι, ^ί^αηάο ίοηπηίνιάβΗ' γΐρ «λβΤτϊοι άφορμην τοΰ πλονίτεΤν^ ώαπβρ τον λ<$γον 
τΛίιαιν, ουχ ίνα Ιπήβολοι των )φειττ<$νων γένοιντ' 
5ν, άλλ' δπα>ς τοΤς ματαίοις έπεντρυφήσωσι, πα- 
ριιζ8•ϋ?ς ΪΛεΧ'Φος ταΤς πάρα της ΙξιοΟεν τύχης προς 
^Ο7οο(ζν βχέ/ρητο. ΕΙ, Ά) λ* έκεΤνος ούχ ούτως* 
ιολλοΟ γβ και δεΤ, 3τλλα μήτε την Ιυθητα μεταλλάξας^ 
μήτε τοϋ μεγαλοπρεπούς χαθ->φεις^ Ι^ή'ε* "εο γένος 
άτιμάιας ταΤς τοιαύταις χαινο1ομ(αις, μήτε πλάκας, 
ξ μετά κλάδας ^πο6έ9εις πολιτικας, μήχε ττιναλλως 
9ο<ρΐ7χευ9^μΕνος τη μεν ά-^ του γένους φιλοτιμί^, 
δλ|^ προς το ευ ποιεΤν πολυαρχεοτάττ^ έ/ρήιατο, 
την δι από τών μαθημάτων άρετην άφορμην εύθυς 
Ιτ^ε μεγζλοπρεπβ,ίζς τε χαι λαμπα(!τητος• Βασιλεύει 
γιρ έπέραστος γεγονώ:, τα τιμιώτατα τών δλων πι- αϋνεσιν, ττ,ν δΐ νη; πολιτείας διοίχησιν, δια τε την 

τ^ς (^^9ε^ικ έπιτηδειότητα, χαί την τών πραγμάτων 

Ιπ'.μέλειαν* χα; πρώτα μίν ταΤς μυβτιχωτέραις έφ• 

εττήχει τών πράξεων, και τοΤς άπο^ήτο«ς βουλεύ- 

μιτι χοινων^ς παρεΐ9ΐήχει τ3Τς αυμβουλε'ίουτι* 

Έπιι δΙ ί^ του τρο'που π(»τις έν τούτοις τούτον έχή- 

ρυςε, μιτα τών άδυτων και τας χοτμικας φροντίδας 

βΛίΐλει^β^ ώς αυτόν γεγενησΟαι εισαγγελία τε τψ 

χ^χΰίτπι τών εςωΟεν, και εςαγγελέα τών του χρα- 

τοΟντο; τοΤς^ Ιςωθεν. Και ίΐν ώ^ανει δεα,^,δς της διοι- 

χτ^ίΐω; άχριο-/^^. Του μΙν ούν ηλιαχου κύκλου το μΙν 

είΤϊν έιέρΐϋθι, το δε προς η;Αα;, ΙχεΤνος δε 6 αύτ?>ς 

Όος ην και τψ ρααιλεΤ και τοΤς πράγμα^ΐν. "ϋσπερ 

γίρ χαί άνα»θεν δ λόγος τούτον Ιγνώριαεν, παντο- ^ιηϋς εΤχε της φύσεως. Τά μεν ι:^ο^'Λε6929^2\, ^ίηΓ.8€άη€(ΐη$βΤΛίνίΓ €Xρ€^^(ρ^α^^α^VΜ€^ιη^Μ$η^$€^ 

' ' "^ "' αά οηιηεΜ Ιίροηηι €Ι ρταΟαΜ ΰαην€Ηί€ηί€Τ άο€€ηάΛ9Λ 
€θίηρο$αβ βΓαΙβί Ιίηρηα {ιηίτηαία βί αηίίηνΒ. Οηηί 
αηίβΐΛ ε$αί $% Μβρηίβαιί €ί αΜίΓΐΜ «Ι ΗαΒϋια ίήηπΐ 
ονΜ ίη€β$8η,ίηοτ€$ (ΐυορηβ ηιηίαύαί αάίάηηοά π- 
άβΐΗΐίητ^ αί ([ηί 6$$6ί ρταΟοΒυΛ βί α/ΓαΜΗε, βί βο 
ίρΜ οίηηβε $ηΜάβ7ΐ$αά$αΙίΓαΗβίαί, [38] ΡνοβΙβ- 
τβα ανίβίη ιηαηη ςποςαβ τηίηίηιβ βναί ραηη$^ ιιΝ 
ροίβ ςηο4 άηω νβ8 βχίβηάβτβηί, ηβΜρβ άίνίϋω βί 
νοΙνηΙα$. ΗαΜαί ηηίβηι ϋα ηηο^ηβ ηΐ οροτίβύαί 
ηοηηηΙΙίχ ρτοηη$ βχ α$,€ΐ€. ΕΐίηΟ&ηοοβ, 0(163 : 

Ένδιαπρέψας έν άρχα^ς ταΤς της κάτω συγκλήτου, 
ώς άνηρ βουληφ<(ρος, τ^ πολίτευμα τδν σ^ν Ικτήσω 
έν ούρανοΤς, και τί^ν ανω σύγκλητον έκοσμησας. ΟητΛ 

€ΐαιιιΐ89βϋ ίη ηιηηβηΙρη$ ίηίβτίοηε $βηαΐη$ νβΐυΐΐ 
€οη$%ΙίαηΗ3, οοηυβΤΒαίιοηβίη Ιηαηι αάβρίηί β$ ίη 
βαΐίζ^ βί ΒηρβηοΓβιη 8βηαΙ%ΐίη βχοτηαείί, ΙΠικΙ 
ηυοηυβ οΙ)8βΓνο 6χ ΰΙίΓοηίεο ΑΙεχαηάπηο, ΡΑυΙί- 
ηιιτη ΤΗβοάοδΗ ίΐΏρβΓΑΐοηβ, βΐ Ευ(Ιοείφ ρ3Γ2η;ιη- 
ρΗυιη ιηβχίπιβ βριιά 608(Ιθΐη ΒυεΙοπίΑΐ'ιβ νίΓυιη ρο$1 
&Ιί&$ (ϋςηίΐΑΐββ, ςιιίΙ)υδ ίηδί^ηΐΐυβ ΓαβΓΒΐ, Ι&ηάβπι 
▼βΐϋΐί οιηηίυπι ευιηυΐυπι πΐ8([ί§1π €οη$6€υΙυιη. 

*0 δε βασιλεύς Θεοδόσιος Γίχυλτ-νον ώς φ'λον αύτοΟ 
χαΐ μεσάσαντα τψ γάμφ, χαι συναριστοΟντα αύτοΤς 
έποίητε δια πάσης άξίις έ^ΟεΤν, Και μετά τχυτα 
προηγάγετο αύτον μάγιιτρον. Και ηυξήβη ώς Ιχων 
πα^σίαν πρ^ς τ^ν βαιιλέα θεοδόσιον, καί την Αύ- 
γούσταν, ώς παράνυμφος ^ύτών γενόμενος. ΡααΗ" 

ηιιιη νβτο νΙ αίΛίβηΐη, βί ηνρίίατητη βοηβίΐίαίο^ τα δι τών βουλευμάτων χα: χατεργάσατθαι, βαρβά- 
ρ^Κ τε πόρρ!θ της 'ΡωμαΙων άπώσασΟαί γης, τους 
^ κα? χαταγω#ίσασ6αι, η στρατεύμααιν, II "'ίεχ^ά- 
σμα^ΐν, εθντι τε ΰποποιησαι χαι στηναι δεξιός προς 
τώς καιρούς και τα πράγματα, τψ μεταβεβλήσθαι, 
δτε δέον, τψ καινοτόμησαν δτε συμφέρον, τψ την 
αίτην τηρησαι Ιδέαν, οτε |47] τούτο καλόν δόςειεν. 
Κ 21 έπΙ τούτοις ουδέ χαρίτων άμοιρος 6 ανηρ, άλλα 
χατήρυτο αντψ προς πά?αν σπουδή ν μετ' έκμελους 
κζιοιάς, και ί^ γλώσσα και ί^ διάνοια. Μεγαλοπρεπώς 
δΙ £χων και της στολής και του σ/ήματος αμα και 
τ(ό βαδίσματος, άντήλΑα:τε το ζΟος προς το φαινό- 
ρίνον, έπίχαρ'ς τε ών και ευ προσιτό; καΐ αύτόΟεν 
ΐλκων πάντας τψ μειδιάματι. Είχε δε και της χειρός 
^^δώς, δυο τ αύτη ν έπεκτεΐνδντων, πλούτου χα? 
α^αιρέϊεως. Και προίχειτί γε αύτφ ύπτιάζουαα, 
«ι έ',ήντλει ταύτης, ώσπερ 1/ ποταμού δαψιλώς ό 
βουλόμενος. ΚΤχε μεν ουν ου:ω ταύτα τψ μεγάλψ 

τούιψ άνδρί. Εί ρηοά βίί αάιηίταϋΙίίΐΒ βί ρτορίβτ 
ίηοά ΗΙυτη ίΐηι$ρίατη αιάρίε ββιίί αάα^ίναίη$^βνιη 
^ηβίρβηβτβ βίανηε,βίβχ ίΙίΗβίή (αίΛίΙία ηαίηα,αβ 
αύΐΜάανβί άΜΐϋε^βΙ ?ϊ«, ραχ εβρηίονβηί β1[βοβηηί 
ψΛ^ηρία^η αά άιενίρίχηαε. ΜηΙίί βηίηί $ίΜ ρτορο- 
ηαα άο€ίηηαΐΛ βί €ΐοΐίΗβηίίαΐΗ Ιοη^παιη ορπίΛ ραταη- 
^•ηίΛ ίΛαΐ€τ\αΜ. ηοη ηί α$$€ςΗαηίητ βα, ςπα επηί 
ηβϋονα ; $βά βί βίηάβηίβε, ηβ $β ηοη τβΙη$ ηοχϋε 
νοίηηίϋο βχρίβαηί ΗΙβ βχίβτηί» (στί^ηα αάίΗί- 
ηίβ¥ΐί$ ΐΛ$α$ β$ί αά ρΗ^ιο8ορΗιαηι,6\^.8^ά ίΙΙβ ηοη 23 ΙΕΟΝΚ ΑΙ.Ι.ΑΤΙΙ. 24 Γύίη^ΰοΐίνίΰίοτβτηςηβ ΤΗβοάθ8ίη8 ΑηρίίεΙνβρβίΌΐη- Α 8ΗοΤ€$^ ίηΙβΓρΓβΙαΙυβ 65( ηοη ΐΓίαΙβ,νθΙυΗ ο&5(Γ6η« ηβί Ηοηοτηιη ρταάΗ$ αο άίρηιΐαΐ0$ βνηϋ,αο ά€ηίίΐίη ηια- 
^Ιτνη ίΤ€αΌα; €ί αηοΐνί β$Ι, (αηςηαηι ςηί ροίβίία- 
ΐ€ΐη €ί ΙίΙ>€Γΐαί€ηι αά^νηάί ευηι Αα^οΒίηηϊ ΤΗίοάο- 
9ΙΜΙΙΙ, Ιηηι Αηρη$ίαίη, κ/ ^ίΐί αηιϋοτνίΛ ραταηι^ιηρΗίί$ 
(ηβί^αί, Ρθ8ΐ &ϋ88 (ΙίςηίΐΒίβδ ίηβςίδίΓαΙυιη 3^(1ί(, βΐ 

ΑυΟίϋδ 65ΐ. Α ν)ϋθΓί1)υ$ &ΐΙ Γ6ΐβΙ)ΓίθΓ&» 81 &£0Γβ8α- 

ιηυ8, (ΓΑίΙυιη ΓΕοΐηουβ. 5ί ΙιβΒο ΐΏυηία κπηΐ αρυά 
Ογ»0Ο8 Ιηάίηιαρί$ίή^ ίΙΠυδηιιβ ΤνινίαΙίβ, ηυ» 
βΓοηΙ &ρυ(( νο8, Ηοδρίηίαηβ, εοπιίΐί8, ρ^Ιπεϋ,ϋυο- 
(οΓυΐΏ 6ΧθΓείΙυ8, βο 1&η(ΐ6ηι ε8β8απ8? Ροδδβιη Ιιί€ 
ίρ86 ιηυΐΐο ρΐυδ €χ ν68ΐπ8 ΓΟοβηββΓβ, ςυΐ βΓυ- 
άίβικίίδ ρυβπδ ϊίίβηβάβ νίΐίδδίιιια ορβΓαιη δυαίΏ 
ΙυεαηιηΙ,ίη πι&ςηα (απιβη 8ρυ() νοδ 8Β£(ίπι&(ίοη6, βΐ 
βάβ. Ει Ια Ιιοο υηο ηοΐπιτίβ Ιηάίτη α ρίβίτί ΎηνιαΙίΒ 818 ρβουηίδΒ ϋίδρβηββΙΟΓβδ βΐ ευΓίΐΙοΓβδ. ΤβικΙβιη 
Ι8ΐ)6η(6 ίΐϊΐρβηο Ιθ£;οΙΙΐ6(ΰ8 ιηιιηοδ 3(1 αΙία ςαοςυβ 
ηιΐ]η6Γ& άίδίΓ&εΙυιη οδΐ, ρΗιυα δΐιί οπςίηβ ιιηί- 
ευιη, {[ΓίδεβηΙβ ρηηείρυιη ΙίΙ)ί(1ίηθ ίη ρΙυΗπΐ(8 
δϋΓευΙοδ (ΙίνυΙδυηι. Ηίηο ό τ«>ΰ ΓενιχοΟ. ΙηεοΠυδ 
άθ οΑιοϋδ ρ9ΐ3ΐη ΟοηδΙ&ηΗηοροΙί(&ηί, Κ^ι τον γε• 

νικον λογοθέτη ν ε1σ(5ρατ. Εΐ ^βηβΤύΙϋίΙΙ ΙοροίΙΐβΙαΜ 

€οη$ρκ€. Ει Μ8ΐΐΗ8?υ8 ιηοηαείιυδ άβ ίίδϋβπ). ΈτΧ 

τραπέζης δλ>οι τε Γενικού λογοθέτης. Α ίηβΙΙβΟ αΐύ 

^ϋη€ταα$ ίο^οΐΐιοΐα. Λΐϋ νβΠβΓυηΙ (ΤΓανη ροηΰΓα- 

Ιί8. Ιη()υΐη6ηΐΑ(ΐ6δεΓΊΐ)ίΙ Οθ(1ίηυδ : Το τνυ λογ^Οέτου 
του Γενικού σκιάδιον λευκον βλατίον μετά μαργελλίιον. 
Τδ Καβδάδον έκ των συνήθο)ς πλιτευομένων βλατ(«ι>ν• 
Το δι σχαράνικον χρυσίίλευκον βλβτινον, συρματέϊνον ί^ηοίηίηί&ΐη, βίςυβ ίη&ΐηίαΐη ε01Ώρ3Γ&Ι)ί8, βΐ άβ β έχον Εμπροσθεν τε και όπισθεν την αού βασιλέως άί^ηϋβΐβ ά6ΐαΓΐ)2ΐΙ)ίδ? Αΐία ρβδδυιτκίαικίί ΟαΐΗοΙίεοδ 
ίηβυηάα υια βδΐ. 

Οηιη νβΓΟ ηοη πι&ςίδίη Ι3η(υιη ()ί^ηί(&(β, δ6(1 βΐ 
ίο^οΐΐιβίφ ΜβΙ&ρΙΐΓ&δΙοδ ηοδΐ€Γ 6ηΙΙυί(,ηοη 8ΐ)8 Γ6 
ίυβηΐ, δί ηοηηυΐΐα ηοδ εΐίαπι ΐ £Γ6Γ3Π)αδ, υΐ ά\%ηϊ' 
Ιαΐθ οβίεϋ δ^ηιβοηίδ (ϋ^ηίΐ&ΐεπι ΙαηΙο εο^ηοιηιηβ 
ϋΙυδίΓβπι εοηδρίείβιηυδ. Οο ΕεεΙ^δί&δΙίεο ηοη ιηο- 
ΓΟΓ, ΙβηΙυπι άβ Ρ&ΙαΙίηο οίΟείο δβΓπιο 8ΐΙ. ΙΙΗ ίο- 

^0ΐ1ι6(98 ρΓ0ρη6 6Γ3η( (]ϋί Γ8(ίθη68 βδε3ΐ68, ΥθΙ 

ρυ1>Ηε38 εο^ηοδειιηΙ, 61 (ϋδεβρίαηΐ : δυηιρίυδςυβ, 
νβΙ ίηΐτοίΐυβ ίΙ& (ΙίπρηΙ, υΐ ΓβίριώΙίεΦ ροΐίιΐδ 
ςοΑπι ρην&(οΓαιη]ιΐΓ3 8υδΠη6αη(: βοδ (ΙΐδειίδδΟΓβδ 
ηοηοϋΠί ηυηευραηΙ.Ρίοεορίυδ Γώ.ΙΙΙΒβΙϋΟοΙΙιίεί: 

*Ην 8ε •Αλέξανδρ(5ς τις έν Κ\>ζαντ•ψ τοΤς δημοσίοις εΙκ(5να διαγέλυτον ώιπερ και τοΟ Πρι^^μικηρ('^ϋ, χαΐ 
ανεα διΧίΤ/ικίου. ίο^ΟίΗβΙθβ (ΙβηβταΙϊΒ αταΤίΧ ρΐ' 

ΙβίΐΒ β$1 αΙΙ)η$ ραηηη$ οιιηι τηαΓρΗϋβ, ΰαύϋαάίυηι 
βχ 0$^ ςηΰβ ΰοτηηιηηί νηοΓβ ρβαίαή 8θΐ€ηί νβίίί- 
ίηβηίίΒ, 8€ατηηίαίηι αηΓ€ί εΐ αΐϋ οοίοπε €$ί ρην- 
ρηνβίΐτη βί βηιίήαίητη, ΗαΙ)$η$ αναβ Π νείνο ί/η^ 
ρβταΙοΗ ΰηαρίη€ίη ρ/ΐΐηείάίνιτί οοηείριΦιη ιη- 
)η8τηοάί βΐίαηι ββί εοαΓαηΐοαηι Ρήνηοβιϋ : οανΗ 
β^φ/ΓΟ. Ηυ]υδΓυηεΙίοη6ΐη ΐηεο{η)ΐ3πι δυο ΙεηιροΓβ 

Γϋίδδβ Ρ6ΓΙιΊ1)ΡΙ ίίΙβΠΙ Οοάίηαδ, Ή του Γενικού λο- 
γοθέτου υπηρεσία ου γΐνώσκεται. ΟβηβΓαΙίΒ Ιοζ/Ο- 

ΐΗίίω τη%ιηη8 ίςηοίαΐντ. Ηίε Οοϋίηυδ & ΜβυΓδίο 
ν3ρϋ1βΐ:Η6ηΓδίυ8 α Οι 6(δ6Γ0,3η ύβηο ^υϋίεβηΐ 3ΐϋ. 
Εςονοείδ γινώσκεται 8ί|;ηί0εαΙυηι ϋΐυπ) βδδβϋίχβ- έφεστώς λογισμοΤς, λογοΟέτην έλλτ,νζοντες την τιμήν Ο ΠΟ), ηοηηΟΜϋί, ηοη βδδβ δεΙΙίΟΰΙ ίη Ιΐβυ; 63 6ηίΐη»ςΌ9Β ταύτην καλούσι 'ΡωμαΤοι. ΑΙβΧαηάβΙ νβΤΟ ^ηΧ8ρίαηϊ 

Βϋζαηίϋ ταΙίοηιΙ>ηΒρχΑΐ>Ιίά8 ρΓαηαΙ^ίοροίΗβίαηχ 
6να€0 νθ€θΙ>ηΙο Βοηιαηι ιοοαηΐ. ΙΙίηο Λογοθέσιον 

πολιτικών π<ίρως, ςϋού ΤΗεορΙίβηί βδΐ, ϋΐ βϋηο- 

ΐΛνίΙ ΑΙβηαβηηυδ, Γενικών λογοΟέτιον. Εΐ ΝίεβρΗο- 

Πίδ ρ3ΐΠ3Γε)ΐ3, Δημοσίων πόρων λογιστή ν ίη (29] 
1)Γ6νί3ηο ΙΐίδΙΟΓίεΟ, θεόδοτον δέ τίνα μοναχόν Ιγκλβι- 
κλειστον τ^ πρότβρον κατά τα θρς^κώα τού στενού λεγο• 
μένου πο'ρου γεγον<5τα, των δημοσίων λογιστή ν ^ ον τ^ 
δημώδες λογοθέντην καλούσι, καθίστησιν. Ιάβΐη ρΟΙΤΟ 

ΤΗβοάοτΜίη ^ηβηιάαηι πιοπαοΗντη, ^υ^ ρνίη$ ίη 
ΤΗναοίίΒ ρχϋηΒ αά (τβίχ αηρυΒίίαίί χηώΐΒάτη αο 
ΒοΙΗανχηηϊ νϋαηχ άηχβταΐ, ρχώΐκχ αταήχ ρτα- 
βΰίχιηχ €αη$1χίηχί^ ηχΑβηχ ΙοροίΗβίαηι χταίςο ηνη (ΙβδίβΓυηΙ ηβε ίη υβα ^υηι, ίηΙβΓ βϋοΓυη) υδυπι 
ηηίηίιηβ εο(ηο5εί (ΙίευηΙυΓ. ΑΙΙβΓβΓΑΐ λογοθέτης το6 

δρ^ίμου. Ιηε^Γΐϋδ, ο λογοθετών σύν αύτψ τοΤς του 
δρόμου, ϋηαςπβ ΓϋίϊΙ 60 ΙθρθΐΗ€ία €Χΐν8ΧΛι>, νβδίί- 
ηΐβηΐ3 ίΙΙίυδ βχ Οοϋίηο, Τό τού λογοθέτου τού δρόμου 
σκιάδιον, οίον το τού μεγάλου Xαρτο^λαρίου. Φακεωλίδα 
οΐ φορεΤ ούτος καΐ όπιλουρίκιον, ου μήν σκαρά νικον. 

ΙοροίΗβία ϋχίν8Η8 ρχΙϋΧίΒ ΰ$1 ({χιαϋχ τηαρηχ Ο/ιοΓ- 
ΙχχΙανϋ. Ρβτ1 181^ ΡΙίαΰβαΙίίΐηχ €ΐ[30]η[>ίΙοήιχαηι, 

αίηυη$ΓΜναηί€ίηη.Ε{ 03ρ. 5: Ό λογοθέτης τ;ύ δρό- 
μου εΤχε μίν πάλαι και ούτος ύπηρεσίαν ήμΤν άνεπί- 
γνωστόν, νυν δΙ ούδεμίαν. ΣθρθίΙ)€ΐα €ΧΙΧ*8Χ18 οΙίηΧ 

ΗαύηΗ ίχΛηύΠοηβηχ ηοδχ8 ίπϋορηΠαχη, χηιηο νετο 
ηχΛίΙαηχ. Οαίάςυίά (Ιίε3ΐ Οοάίηυδ. ΓυηεΙίοηβπι ίΙΙίυβ Οηραηί. Ει, Τούτοις ηγεμόνα έφίστησιν Ιωάννης ^ ηοΙ)ΐ8 εοηδβΓΤανΐΙ ΝίΓβρΗοΓυδ ρ3ΐη3ΓεΙΐα ίη 1)Γβ• 
δΐδίκονον ταν Μεγάλης εκκλησίας, και τών δημοσίων νίβΗο ΙΐίδΙΟΓίεο: Τού δ' ην Άντίο/ος μεν 6 τών δήμο- 
φόρων λογ*στήν- ον λογοθέτην γενικών οΤδε καλιΤν σίων πραγμάτων τας υπομνήσεις αύτψ διακομίζων. Λο• ή συνήθεια, υπάρχοντα Ιμφρονά τβ καϊ έμπειρον 
χβθιστάμενον. 8ηϊηηΧ(Β άείχίΛβ Γ€Χ ύοαίίηβηΐ ρ€Γ' 

(€€ΧΙ Μαρηχ βΟΰΙβΒΧΰΒάίαεοηατη,βΙ εκναίοτετη ρχί- 
Μχ€θχ*ηχη νεΰίχααΐίίΐϊη^ ςχιβηχ ρβηααΐεηχ ΙοροίΗβ^ 
ίατη αρρβΙΙαη να!ρο$οΐ€ηΙ,νίΓηΐη ρινάεχιίεΜ, βί 
ηιηΗαηιτη Γβτχίτη βχρβηβηίχα ρΓαί/ίίΐι»ι. ^υδι^η^Ε- 

ηυβ ρ08&63, υΐ ΡΓΟεορίΐΖδ ΐΓ3άίΐ ίη άνεκκίεοις^ νί- 

Γϋδ 3 86 π)ίΗΐί1)ας εοηδίϋυΐοβ, ςυί 6ΐ οηιηί ίο- 
ηηίηηηι Ι^βηβΓβ, (ΐυ3ΐη η)3χίπΐ3η) ρ6οηηί&πι ίη 

ε38ΐΓί8 ΟοΠίββΓβηΙ, λογοθδτας,/()30/Α^/α5βρρβΙΐ3νϋ. 
"Ονομα δε λογοθέτας αυτούς εθετο, ΑΙβΠΙβηηοβ €0η• γοθέτην δι τού δρόμου τήν αΙΙα^ (Λ περί τα βασίλεια κα- 

λούσιν. Εχ ι/θ Αηι^ο^Η%ι$ ίηο0ί8ί€Ρ ίηβιηοη<ΐΡ^ηχΐ€ηχ 
πιαρχΒίταΙυτη ΙοαϋΙΙιβΙαηχ €Χ»ί8ΧΛ8^ ηχιχ ίη ωιία 

ίΐΐηί αρρβΙΙαΤβ ΒΟΐβΧΙΙ. Νθΐ3ΐ ΡβΚνίΐιδ Λογοθέτην 
τού δρόμου, (Ιίεί Ηίε 3 ΝίεβρΙΐΟΓΟ : Τον τών δημο- 
σίων πραγμάτων τάς υπομνήσεις Βιακοψίζοντα, Οϋθ(Ι 
Π)3^ίδ1π η^βπιοπφ ρΓορπυπι βΓΟί. ()ΐΐ/ ΧίΙ €8ί %η 
ΝοΙίΗα ϋπρβηχ Οη'βηίαΙχ8, αηηοίαΙΐυν6$ άίο^αΐ^ 

Ηθ€ €81, 8€Γ%ρΙΧΛνα$ δχ*€Όβ8,ηΐίίϋυ8 €0 εοηίΐ*!βΗΐΗΤ, 

^χχχ ρηηοχρίΒ ηοηιχηβ 8ίαιxίx^ηίx^^, αχχΙ ΰοηβηηωι• 
ίΗΐ\8αΙ βΐ ρΓ€€χΙηί8 Τ€$ροηάΗ^ Ιιοο ^^^ ΐύίροηΒα 25 ΒΒ δΟΚΙΡΤΙδ δΥΜΒΟΝΒ ΜΕΤΑΡΗΗΑ8ΤΛ! ΒΙΑΤΚΙΒΑ. 26 ϋΰΐαΐ, αηα ρη'ηθ€ρ$ ΙίΜΙχ$ ΒηρρΙίοϋ^ηΒ άβάβήί : α ™ο$ ροηιίΠοηββ νβΙ Μβάμ ίηΙβΓ παϊΜΐΙοβ ρίβείβο •ά Ηα€ άιρίοίηαΐα αά ονΓπηάίΛίη Μηίίη€ ρΗηϋίρύ νβί 
ιηα3ί$ΙΗ ο^άοτητη άατβ ΐΗ^^ηβτη 6]Η8ά6ΐη/ηίΙ, α 

ηηο λογοθέτης του δρίίμοϋ άί€(η8 €8ί. ΤβΓίίαβ βδΐ, 
Ό λογοθέτης των οίκειακών. ΒβΠηΛ άΟΙΛΒΛίΚαΤηίΛ 
Ιο^ΟίΗβΙα, ΙηοβΓίϋΒ, Ό των οΐχβιαχών λογοθέτης άρ• 

χέτω. ΟοίηβΒΗωπίτη ΙοροίΗβΙα ρτωβαί. Μ&ΠΐΐΦα5 

Πραίτωρ του δι^μου, οΙκβιαχΛν {>,ιού ί λογοθέτης. Ργ(£' 

ΙΟΓ ροριιΐι, άοηίβ$ίίοω*ητη $ΜηΙ ΙοραίΚ€ΐα. Οοιη- 
ρβΐϋοΐ ϋΙΊ ρΙίΑΓβοΗαιη 6ΐ βρϋοηάυιη β( ηοη &ϋ&- 
ηηίευΐη. 6θάίηυ8, Τα του λογοθέτου των οίκειι- 
χών οαχεωλις, χχι έπιλορίχιον, ου μην 81 ίχαρά- 

νιχον.' ΟΐΓβΙ ΓυηοΙίοηβ: ίάβιη, Ό νών οΐ^ιιακών 

λογοθέτης ουκ έχει υιτηρεσίχν τινά. I^>^Ο^Ηβ^α Γβί /α- 

«ιΙίαΓ•βιιιι//αι»Αα6^//ιι»ΐΓΐιοη^ιιι.ΟϋΛΓΐϋδ,6λογο- ^ , . 

θέτης τουβτρατιωτιχον». ΙοροΐΗβία€α$Ινβη$ί8Ληο^Τ'ΐ^^^^^^^* βΐ οοοπηβϋΐη, 61 βΐϋΐπβΐιιι», ϋοηΙΐΒβοβ Ιθ8 νί(1β&ηβ, (Ιικηί(&8 ίρβΑ πΗιΗ ρβοιίΜοΓ. Β1ιΐ€ 
ίηΙβΓ οΙΏοΐΑ ρβΐ&ΐη^ υΙίηΑΐη βΐΐλΐη ίη βοΰΙθβίΜΐίοίβ 
ιηιιη€ηΙ)ΐΐ9 ιη&Ιοπ) Ιιοο Ιοουηο ηοη 1ι&1>ιιΐ88Η, Μ&• 
Ιζοί ηοιηβη ροΐίοη, αϊ ίϋ άίΰΑΐη, ίη θα ίοηΰΐίοηβ 
ΰοη€688αιη β8ΐ. Νβ βίη^Ιβ τβΓβΓβιη,ΑιΗ Η 1Ι>βηο8 
1.0{0ΐ1ΐ6ΐ& ηοη ΙληΙυπι βαΰΐοΗίλΙο, 8β<1 νββίίιιιιι 
6ΐΐ8ΐη !η8Ί^ηϋ)υ8 8ρβΰ(βΙ)ΐΙί8. βοάίηηβ, τ^ του μβ- 

γάλου λογοθέτχ;υ φόρεμα , Ι^τοι τό τε σχιάλον, 
τ6 χαββάδιον, <ίαί τό σκ^ράνιχον, νΤ« τλ του ιτρ«- 
τοστράτορος, ούδεν δε φέρει 8ικαιον(χιον• ^Ιιΐ^ί £θ- 
§οΐΚ€ίω ρβΒίαιηΪΛα, Ηο€ αί ρίΐ€η$, ϋθ6Ν4ι«ι» βΙ $€•-- 
ΓΟΜίοΜΐ ηίΜΙ α6 Α», ςϋαψτοίαΐτη(9Η9 9^ηί άί/ΙΙ&ηηί: 

ηβΰίβΠ $€βρΙτηίη. ΡίΙβΙΙβ δ€ίΙΐ€6ΐ €θΙθΓ• 9ίΙΙΤ6118,βΙ 

€0ε€ίη6υ8, εΙανΑΐυδ Α^β^αο 8Π)1>οηβ 8€λπιηί€απ) ΙΟΑ, λογοθέτη ν δρα μοι χαν ατρ«τιώταις Ι,Ο^ΟίΗΒίαίΐί 

ωη$ίά€τα είχατη Μβν ίηίΙίΐ€8. ΜβίΛβΒϋβ, Ό δΙ 

του βτρατιοτικοΰ κατχλ<5γου λογοθέτης.ίΟί/Ο/Α^/Λ ϋβΤΟ 

ιηϋϋανύ ΰαίαίορί, Ιιθςο11)6ΐΦ οχβΓείΙαδ ^βδΙαπιίηΑ 
5Ι1ΙΙΙ ρΗΑε60(ϋυιη οΐ βρίίοποίυη), &1 ηοη βο^ίΓα- 
ΒΙΰΟίη. Οοάίηυδ , Τά τοΰ λογοθέτου το53 ατρα- 
τι«ιτιχοΰ φορέματα φακεωλις, καΐ έπιλορ(κιον, ού 

ν^η^ Χ3Λ σχιράνικον : ηιιΙΙυπιςυβ ίΠίυδ αιίηίδίβ- 

παΐη Ι^ηοΐείΙ. Ό λογοθέτης του στρατιωτικού ού- 
%£/3ν33Γη^7{ζνεχει. ΟΐΐίηΙΐ18 68ΐ, λογοθέτης τώνάγε- 
^^. Ηή ρ€ίνατί€Β ϊοςοΛβΙα. ΙηοβΡίυδ, Και τών 
άγεΑάν λογοθέτης εισίτω. Εί ρ^ϋΟΓΙέΙΛ Ιο^ΟίΗεΙα 
ΧηΙΤΟ€αΙ^ Μ&ΙΙΙίΦυδ, λογοθέτης αγελών, δ τε δικαιο- 

»υλζς. ΙοςοίΗβία ρεΰχιάχ/ιηίΗίηήυίίη €ΧΙ8108. ΙΙΙίυδ 

ύώ'ΙΠδ βο^ίηαδ, τά τοΟ Λογοθέτου τών αγελών, ^ 
φαχεωλις κα( έπιλορ^κιον, ώ; τά του λογοθέτου το^ 
στρατιωτικού, ού μην καΐ σκαράνιχον.£,09θίλ6/ύ? ^Γ^- 

§χίΜ ρΗα€^οΙίητη €ί βρϋοτίοιητη, ([Χίαϋα Ιορο(Η€ΐ4Β 
€ΜηΗΗ$^ά ί€βΓΛΜ€θ ϋοπ «ΙιΪΜΓ. ΡγφΙ^τ 1)08 8ά(1υηΐ 
δβείαπι τών Σέκρέτων, αηαηοχ^χιτη, ΙΙΙίυδ πιβηιΐηίΐ 
Αηηα 6οιηη6η& ΙίΙ>. ιι. ΝίεοΙβδ ίιι πι^ηυοίο Οοσι- 

ηβηο ΗΙ). ^1Ι : 'ϋς ί^ Λατίνων βούλεται φωνή Καγγελ- 
λαριον, ώς δ' "Ελληνες εΤποιεν λογοθέτην, ϋΐ ΙμΙΧΆΟ^ 

Γϋΐϊΐ νοΰε ^τρΗιηχΙητ οαηοβΙΙοηχιέ^χιί βταοι (Ιχΰβ- 
Τ€ηί ΙοροίΗ^ία. ^ο^η^68 ΰίηηβωυδ ΗίδΙοπΦ Κο- 
ιηιη» Ι'ώ. ιν [31] (Ιβ ΚίεΙΐ8Γ(Ιο Αη(Γί άοπιίηο νβΓΐ)^ 

{ΐ€ί€η8: *ΐ2ς δε τών πυλών άλογισς/,σαντες Γιβενάτζί()ν 
τε αύτο ^μολογίς. ε^χ^^» ^^^^^ ^^?' '***'' λοιπών προαιόν- 
τες έακέπτοντο, κο'μησί τε άλλοις, και δη και τψ 
Γυλιέλμου •κα'η^τιΑθίρΟγ συγγεγονώς, δν λογοθέτης ρ8η6 8ηΐ6η0ΓΘ ίπΐρ«Γ8(0Γ6Π18ΐ8ηΙ«ΠΙ, ΓβίΓΟ ΑϋΙΟΟ) 

δοίίβηΐβη) ίη ΙΙίΓοηο : οβϋΐΜκϋιπη ρβτρυρουπ), νβΙ 
ςυαίβ οχ οοηδοοίηάίηβ τοίιιοηΐ. ΜβΙΐΗβιιβ σιο- 
η&οίηΐδ. 

Της δε δευτέρα; μέγας δουξ, μέγας δομ8ΐτικ<5ς τε 
'ϋ πρωτοστράτωρ πεφυκεν, 6 Μέγις λογοθέτης 
Μέγας ατρχτοπεοάρχης, ων ερυθρά τά τηύλα, 
Διάχρυίον έμφϊίνοντα το μέρος ανω μ<5νον, 

ΡίΙβυπ) αυΓουο), ο( οοοείηβαιη άοηο άαίιιπ) ίθ|[θ- 
ΐΗβΙβΒ &1) ίπιρθΓΑΐοΓβ Αΐ)(ΐΓοηίεο γοΓοΠ ΙηοβΓίυβ : 

ΚαΙ δη μετ' α•>Γ^ν χον καλδ# Μετοχ(την 
Λογοθετών μέγιστον βοφ{ας ληζιν, 
Φοροϋντα ερυθρά ν την χαλύπτραν 
Ην δώρον αύτψ συνανέ/οντι κράτος 
Άναξ δ λάμπρος παρέσχεν *Ανδρ<5νικος, 

ΝίοβρΙιοΓϋδ 6γ6^ογ88 ΗίδΙΟΓ. ΚΙ). VI, Ββ Μα- 
ζλίοηΐδ Μ^ςηί ί^^^οιίιβΐ» ρίίβο : λΓ £ δη καΐ 

τιμγ.ν τίνα ταύτην Γαχεν έςα(ρετον μ(5νον τώ# 
πάλαι τΐ δμοιον αυτψ προειληφότων άξ{ωμα χΛυ- 
πτραν φορεΤν έπΙ κεφαλής -/ρυβοχοκχίντ[| [383 *«*«- 
λυμμένην έν^ύματι, δίον τ6 άνω και πρ^ς τ^ πυραμ(δι 
της επιφανείας χύμα έν τούτψ παραλλάτοαααν μ^νφ 
του παραπλησίχν είναι καθάπαξ ττ^ τών του βασιλέως 
εγγόνων, δτι μη καΙ την κάτω και κο(λην έπιφάν€ΐαν 
εΤχε κυκλίσ^οις πεποικιλμένην χρυσοειδέαιν, άλλα 
λείχν τέλεως. ΟχΛϋνδ άβ €0^8X8 €ΧΧίηίη8 6% 8^ί Λ 

υ^ΙβηΙηΐΒ }Μί €θά€ΐΗ τηνηΦίβ [χιχχϋΗ βεταηί Μΰ 
Ηοηο8 68ΐ ΑαΑί(ιΐ5, ιι< ϋαΙ^ρΙταίΛ ίη οαρίΐβ ραηηο 
ρχΛτμχιτα,βΙ αχΛΤο ίΐΗαχ ίβχίο ΰίηηχηάαίαηϊ ζ€8ίανβΙ^ άν τις έλλην(ςων άνηρ, Ιιτϊ Τράνΐν συν βύτοΤς ^ ίΙ«α/βΙΐΙ4« ΛΙΠΙΙΙΙ• »^ίΙ, ίΙ οά ρ^αΜ\4€Ψ^ 8Χφ9Τ^ήα 

^ηηάίΐητ ; ίη Ηοο ηηο •6 ί%Λρ6ταΙοΓΗΐΛ ΗΙ^ΐί ά%([€^ 
ηηϋη, ^χωά ηοη εϋαη χη^έηοηΜ εί οαναηΛ ιΐφβΓ- 
βαβίη ΗαΜαί «>(:ΐίΛ*« βιιτβ/ίι υαΗαίαηχ, $€άρτοτ$Η8 
Ιβνβηι. ΡοΓΓΟ ΙοβοίΗβΙ» οίβΰίυιη (ΙΙδοίπΐϋδ βχ Οοίι- 

ηο, Ό μέγας λογοθέτης διατάττει τά παρά τοΰβββιλέως 
αποστελλόμενα προιτάγμαλα χαί Χρυαόδουλλα προς 
τε ^ήγας, σουλτάνους, καΐ τοπάρχας, καΐ τούτο μεν 
ίδιον του μεγάλου λογοθέτου ν5πηρέτημα. Μα^ηΧΙΒ ΙΟ' 

ςοίΗ^ία άί8ροηΗ ίηί88α ηχαηάαία^ €ΐ γ*γ^«ο6ιι//ο8, 
ι?ι» αΗηα8 Ηΐ(€τα8, βά τ€9€8, $χλΙΙμο8, ί(φΛηΗα8, €ΐ 
Ηοϋ ΐΛΐΛηη$ ρτορηπίΛ €8ί ηχαρηί ΙοααΐΗ€ΐΛ, ϋΐ νΙόββ- 
(υΓ, 4υβπ)&4πιο(1αω οϋλπι &(1ηυΐβνίΙ 6τ6(8θΓη•, 
Οη€0ΐ1&τίθ8 Αρηά Ι^ϋηοδ ιά ιΟΗίδδίπι οχρΗιηοΓβ. ηλθεν,ώς αύτοβοει την πόλΐν άναρπασόμενος,^ΐΐΐη Ι^^ΓΟ 

ροτίχ ίίΓΜ8 ραπίτη οαχχίβ ^xι8Iοά^^6ηίΗ^^^xιν6ηα- 
ίικιη ϊρΜίιη ίη βίπΒάβηι βά^ιη 8β Λβάιάϋ,Ηίηοριο 
ΟϋύυραηάίΒ ΰ(Βίβη8 αιτη οοιηίΜηε αΙχί8^ ηβΰχιοχι 
ΟΛίΜτηί ΰαηϋβΙΙανίο^ ^χιβτη ΙοροΟιβΙαΜ Οχ(ζοα 
φίΐ9 ΙΐΆρχία €χρτ€8$€Τίΐ^ €θχΐ€Ηίχιιη χηΛαΙ^ βί 
ΤταηίΜ Η8(ΐχΐ€ οχιτη ίΐίύ ρτοα88Η, ^υο8ί ρνχτηο 
ίΜρύΙη υΓύβτη άίνβρΙχίΓΗΒ [ΊΛΧ88€ί. 

Αηΐβ Ιΐύο οιηηβδΟΓβΙ Μαχηαδ Ιθ£θ1Ι)6(&: βο βηίπι 
ΐΜϊα ρ688ίπιίδ πιοηΐ^υδ εοη^^Γβδδ» βδΐ λάυΐαοΐι 1ί- 
1)ί(1ο, υ( ηί η)8£ηυΐΏ 6( βχίπιίυηι ίη οΓΓιαίδ &(1δυ8- 
(ΐΓ, οΠιεία ίρδα δοηΐϋ&ηΐ, βΐ ηί ίη άίβηίΐαίο ίρ52 
ρΗη)»8 ρνΐ«8 δηδίίηολδ, οΙ {ί{Α8 ίρδο ίηίοΓ ιηιηΐ- 27 ΙιΕΟΝΙδ ΑΙΙ^ΑΤΠ. 28 Ηίιΐ€ Βοη ιηβ1« « ΝίοβΙα βΐ Οίηη«π)ο οΙχβητΧυΓ, α Ιεςαβ ΤτϊνίαΙίί, ββίκ ρο(βϊ(, ϊαάίοβηΐ αϋΐ, ββά οαί €ΜΙΰ6Π&Ηθ8 (ϋεί1θ{[θΐ{ΐ6ΐ&8& 6Γ8β€ί5. 06 ο&ηοθΙΙβ 

ηο ιηϋΙίΑ 6&8ααΙ)οηα3 ίη ΡΙ&νίυιη Υορί^ουπι, €( 
χηιιΐΐο ρΙυΐΆ 8&ΙίηΛ5)α8. Ι^οίΗβΙβπ) ρΓβ^ΐβΓβΑ ]ιΐ8- 
]ιΐΓ&η(1νιη 2 ηονο ίιηρβτ&ΙοΓβ 3€θίρ6Γβ ίη Ι^ηηρΙο 
ΒΙβεΙιβηΐΜΓΐιηι, βχ ΝίεβΙβ ίη Μ&ηυβίβ Οοιτ^ηβηο 
Ιίΐ). 3, 6«(ΐ6ΐη(|υθ (Ιί([ηί(ο(6 ρΙυΓββ βούβιη ΙβηιροΓβ 
ίυΐΜβ 6χοΓη8ΐθ8, 6χ €3ηΐ8€υζ6ηο ΙίΙ). ι, ταρ. 14, 
οΙ>86Γν»νί( Ν(>υΓ8!α5. Ε( ηο8 ηυο.]ΐΐ6 8ΐιίπ)&(Ιν6Γ• 
1ίιηυ8 Α ιηίηοΓαιη Ιο|;οΐ1)6ΐΑΓαΐΏ οίΏείο 8<Ι ιηα- 
]οπ8 ικΗΐηαηςυ&ιη κΓ8(Ιυηίΐ Γυίδββ, ηυο(1 άβ ΤΙιβο- 

άστο Μ6ΐ6€ΐ)ίίΑ η8ΓΓ8ΐ εθ(]ίηυ8 : Τ^ν ουν θεόοωρον 
τον Μ$το/{την λογ&Οέτην ζντχ του γβνιχοΰ ί βαιαι- 
λεν>ς *Αν$ρ<5νικο; τών Παλχ(ολ($γων 6 ^ρωτος τιμήσχς 
μέγαν λογο6δ:ν/ πεπο(η/.εν, δς χ«1 ην υπερέχων του 
μεγάλου στρίτοηε^άχου, υπο τίιν ιτροτοστράτορχ δέ» 
ΤΗ^οάύΠίίΛ Ηο^ν$ Μ€ΐο€ΐίαβίη (Βταήί ρν6/ίοί ΙοροΐΚ^- 
ίατη ϋητη ίηφ€ταίσν Αηάτοιη€ί»Β βχ ΡαΙαοΙορίΜ 
Ηθ€ ηοϊϋίίΐΰ ρτίτηη» Ηοηοτατβ €οηΒί%Ιηί$$6ΐ^ νηο- 
ρηητη ΙοςοΙΗΗητη [βαί, ηηί €ΐ ρηοτ^$ ηιαρηο 
ΒίταΙορβάατοΗα ίϋπ^ύαΐ, 8^ά ηοη ρτοΙΟΒίιαΙονβ. 
Υΐάβ ΟΓΡβΟΓβίη ΗίβΙοΓ. ϋϋ. νιιι, οβρ. 19. 

δβϋ €υιυ| υ( ^8^η ▼ίίΐίηιυδ, ]ο£ο1))6(φ ναηί αο 
άίτβΓ8ΐ ΓυβηηΙ, (1υΙ)ΐυιη βδ8β ροίοπΐ, 8ϊΐηβ0Γβιη 
Ιιαηε ηοδίηιιη Ιοςοίΐιβίβπι αά φιβη\ΐ)Ηη) βχ ίΙΙίδ Γβ- 
ΓβΓΓβ (ΙθΗβαιηΐϊβ.Κοη (ΙυΙ)ίΙο Ιιοηη'ηοηη ρηιΗβηϋδ^Ί- 
πιυιη ρΓο ορροΓίυηίιβΙο ΓΡΓΟιη ίη ββηβΐυ ΟοηΒίαη- 
ΙίηοροΗΐ9Βθ(Ιίν6Γ885Γιιη£ΐίοη68 801)11886, β( ορϋιηβ 
αάιηιηίδίΓβίΑ ρΓονιηεΐ& & ιηίηοηΐιυς &(] ιη8)θΓ&οΓΓι- 
ϋΐΑ ικΙΊΐυπ) 8ίΒί 8ρθΓυί886;ςιιο(1 ιγαιΗι βΙίΑπι Ρδβΐΐιΐδ ρβΓβριοιαηΙοοΓ 8&ρί6η1ίφ;ηαιη ΓαΓί&ια τη^ηίβ οοη- 
ηίί, οσιηία ίηεοηδίάβΓαΐβ 1)ΐ8(6Γ&ηΐ. 

Ει ηυΒΠβιη Γ8ΐίοηβ ίήνίαΐύ ΙηάίΜαρίΒίετ ΓυβΓίΐ 111 ?, 
Γυ]ιΐ8 8υοΐθΓί(88 βΐ εβΐ6ΐ)Γί(88 13012 ΓαίΙ α( ςυοι)άΐ6 ίη 
60€ΐ68ϋδ, ροΜίεο 8€πρ(8 ίΙΠοδ ΐ6£;6Γ6ηΥαΓ 8(1 €οη- 
βηπΕηάα ύο{πΐ8ΐ8, ΓβΓοηαηυβ ββπβπι 8(8ΐ)Πί6ηιΐ8η) 
ίη ΟοηοίΙίο 8 Ρ8ΐΓίΙ)08 ΐ8υά8Γ60ΐυΓ, δβηίβηΐίί^ηυβ 
δυβΒ νβΓίΐ&Ιίδ ροη(1πδ 8(1(1ί(υπι βχίδΐίιηβΓβηΙ, δι 68- 
(Ιβηι ςυ» βΐ ίρ^ί,ίΙΙυπι 8886Γυί8δ6 (ΐ6Π)οη8(Γ88δ6ηΙ, 
Ρ&ηεοδ 6χ (]ϋΑπιρΙυηιηίδ ΓβΓβΓαιη, βΐ υΐ ρΓΦ(6Γ68ΐη 
ςο8θ ΡδβΙΙυδ ϋβ βο 60*υδ6 ρΓΟδβςοίΙοΓ ίη ίΙΙιο$ Εη- 
ΓΟ011Ο, 8β6Γ8ΐη ηοηηϋΙΐ8 6Χ €0()6Πΐ ίη ΤΓαρηπίδ. 
Σου τοΤς θε'οις χείλεσι χβρις πολλτ^ ^ί^χύθη, Χ«ι 
σοφίας εμψυχον τη; άκτίςτου γέγονας οίκτ,τ/ριον, 
Β ώί πυρ^ς γλώση^ διιστομωθείς δσιε, έν τοΤς λόγοι< 
υπερηύγασας• τών άττοσχύλων τε και τών αθλοφό- 
ρων τα σχάμμχτχ, και β(ον τον ίσάγγελον άσκτ,τών 
^κί^του διέγραψις, και νυν συνοικ/ϊοφ γενόμενος 
τοΤς έν ούρχνψ, Τριάδος φώς τ^ άν^σπερον βλέπεις 
άγαλλόμε;ος. Εΐ, ΌρΟοδο^ας 6δηγέ, ευσεβείας δι- 
δάσκαλε και σεμνότ^ίΤσ;, της οικουμένης φωστ^,ρ, 
τών λογογράφων θεόπν^υοτον έγ/αλλώπισμα, Αύρα 
του Πνεύματος, ταΤς διδαχαΤς σου πάντας φωτ(σας, 
Συμεών Πάτ-ρ ίιμών, πρέσβευε Χριστψ τφ βίφ 
σωβηναι τας ψ^χας ^μών. Ε»., Νο6ς όξύτητι και 
καθαρότητι, καΐ λαμπρό- ητι βίου το νοερόν σε φώς 
καΟωράϊσε, χαΐ ταυς τών λόγων καλλοναΤς, δ θεός 
σε έχαρίτωιε/, Εΐ, Μελψδικώς πιοτό», συνιλθόντες 
εύφημήσωμεν πάντες Ιπβξίοις ωδαΤς τ^ν μέγα^ ίη 6]θ8(ΐ6Π) βηοοηΐΐο. ΗΙηε ΓΧΪρΙΙπΙΟ βυηΐ ΙβηΙορΟΓβΟ θεού θεράποντα Συμεώνα, τίν 5γιον λογοΟέτην, 86ημΐίθη6 ν8ΐ6Γ6 8 Ιθ^θίΗβΐ8 ΟυΓδΟδ, (]υθ(Ι ίη 0Γ8- 

ΙίοΒΪΒοδΑΐ) ίρ^ο βχ ορ€Γί1)υ8 άΐνίΒ88ίΙϋ οοηοίηηΑΐίδ 
ρΓ£6ιοπι Ιοφ.Μή πΐ8βηί Ιο^οΐΙΐΗ» άΙ^ριίυΐβπι βδοεη- 
^Ιδδβ. Α(1<1β, α( ρΐηηηιυπι 1οςοΙΙ)6ΐ9β [33] ηοηιεη 
8ίη6&Η8 8(Ι4ίΐίοη6 ρΓοΙβΙοιη, πια^ηυπι ηοΙ)ί8 Ιο^ο- 
Ιΐΐ6ΐ8ΐη ίη(Ιίε&Γ6. Νβ ιη βχβπιρίίδ ρΓθ(Ιυο6η()ί5 ηί- 
ιηίοδ 5κη, Ιβςίπιοδ ρ8δ8ί;η 6βοΐ|^ίί ΑεΓοροΙίΙββ Ιο- 
{ο!ΐιβ(» εΙίΓοοίΓοπ) : ίη βο ΙίοβΙ Οου88 Ιι^γγοΙ, 
8ί1)ίΐ]υβ Ιΐ80(Ι 88118 οοηιρβΓίυπ) 6.^86 ίαΐ68ΐυΓ, ςοο 
ιηιιηβΓ6 6Χ ί^Ιίδ οπιηίύυδ,ηαφ 8ορΓ8 οοιηπιβπιοΓα- 
τίπιυβ, Ιο(;ο11ΐ6ΐ68 ββθΓ|;ίθ8 Γυηο(ΐ]8 δίΙ, πΐ8^ί (8* 
ΐηβη Ιο|;οΙΙι«ΐ8Β Γοη€(οπ) βχ &11βΓ« β]α8<|ρπ)ηιβΙ Ηί• 
8101188 8(1(Ιί(ίοηβ Ιΐ8θ1βηο8 ίηβ^ΙίΐΑ, ββΓίυπι βδ(; ίΙΙί 

0801^06 ρΓΧθ£;ΐ(υΓ : 'Β παροΟσα χρονική συγγραφή 6 ν ή Χρίστου *Εκκλησ(α φωστήρα πεπλούτηκεν έπΙ 
γης το*'ς διδασχάλοις Πατράσιν έκλάμψαντα, συν 
τούτοις •>(αρ ψάλλων άπαύσιως Χριστφ, φωτός τβ 
άϊδίου πληρούμινος συγ/π(ρει πρεσβεύων 6περ πάν- 
των ήμον. Ει, Ευγενούς άνεβλάστησας 3ίζής ^οδον 
χατά^υΟρον, βεοαμμενον χάρισι ταΤς του Πνεύμα- 
τος, και τους πιστούς ένωδίαιας, λσμαΤς συγγραμ- 
μάτων σου άποττό^ων, άθλί^τών καΐ 6σ{ων τα σκάμ- 
ματα συνταξάμενος, ων και σύσνοι^ος <!^φθη; θεοφάντωρ 
Συμεών^ τρυφής ^ν χλό^ ττί έν Ιρ6σ^^ [34) σκηνού- 

μενος. ΕχίΗίΒ άΜηί$ Ιαύϋβ ρναϋα ηιηΐΐα Θφέαα 
€$(, €( ίαρίΜίω αηίκΜ/ιιιη ίηηηαία [α€ΐίΐ$ η ΗαΜοϋη* 
/«ι», ν^Ιηϋ ίρηί$ Πηραα ά^άΗ^^Η^» οοη[€$$οτ ίη ^βηηοηί- 
6ΐί« $ίΐρ€Τ αίπηώ ςη€ ν€$ρ!€ΐιάηί$Η, αροίΐοΐοηίηι €ί μοτ^ του μεγάλου λογοΟέτου του Άκροπολ^του έστιν, Ζςϋίρΐ*ηΜ€€νΙατηίηα^ ^ίνααηΐηοηάΐ8$ίΐηΗ€ίηαηρ€Η$ Ικχίσε τί> μοναστήριον της Άγ(ας του Χρίστου Άνασ- 
τάσως* περιέ/ιι δΐ τα μετά τή# ά/ωιιν. ΡνοβΒβηΒ 

ζΗνυηίοα α^ροΒίΙίύ ηιαρηί ΙοροίΗβΙα ΑϋτοροΗ- 
ία «Ι, ηνι αάίβοαίΊί ηιοαοΒί^ίηίη 8αη€!(Γ ΟΙιΗβΗ 
Β€Β^ΓΤ€€αοηΙ$χοηΙίη€ΐ ν€το ραα ροΒΐ ναρΙαηι,^Χο. 
Εί Ιιβθε (|υί(ΐ6πι 8(1ηοΐ8νβΓ0πι, αηΐβςιιαπ) ΙυοοΙβη- 
ΙίδδίπΜ βΐ (1<'β(ί89ίιη8 ^8^ο1)^ Γιοβη! ίη Οβοφυπι 
ΰθ(1ίη«Ηη (1β οίβοΗδ Ρ8ΐ&1ίί 0θ'ηηίΐβηΙαΓί8 ρΓ0(1ίίδ• 
δβηΐ. Νοηο 8πΙβνη ροδΙηοΑπι ίΙΐ8 β(1ίΐ8 5οηΙ, ρβΐίΐο 
αΒ 18 ήοίίΙηιιΙ^Ι βδΐ ίη 8η(ί(|ΐΓιΐ8ΐβ (Ιβ Ηοο ηβ^οΐίο 
Γβεοηϋϋυιη. ΗαΙ)οη( ίΙΙ»,(ΐυο<ΐ8ί|ίη)8β(ΙβΙ βΙ<1β<ί- 
(ΙβΓίοπι βχρίβιιΐ. Το! ψίΙπΓ Ι8η1ΐ8(]αβ ()ίςηΐΐ8(ίΙ)υ8 
8υ€ΐιΐ8 8;πιι<*οη ηοδΙβΓ, (}οοπιο(!ο ί,ηάίτηΐβίΒΐ^τ, αΒ€6:αηΐίη υηίηΒ€υ)ηΒςιΐ€ άβΒ^ΗρΒίΒϋ,βί ηηηουηα 
αιτη ίΙΙΐΒ ΗαύιΙαηΒ ίη ΰοείο, ΤτίαάίΒ ϊντηεη οχϋπρηί 
ηβΒαντη ηοηΒρΜΒραηάβ^ΐΒ.Εΐ,ΒβααίΙίάβΙ άνχ^ρί&' 
ίαϋΒ ηιηρίΒί€Τ €ί νβτεΰΜηάίΐΕ, Ι^ττατηΜ ογΙι» Ιηιη^η 
Βΰηρίοτντη βηΙΗεαίητη 0ΐΎΐαίη€ηΙίΐιη,Ιι/Γα8ρίΗ(ίξ8^ 
Μβ ρναάΐοαΗοηίΙ^Μ οπΛϋα ίΙΐΜηΐίηαηΒ, 8ρίΛ€αη Ρα* 
ί€τ ηοΒί€Τ, ρτωεατΒ Ώβατη Ο^ΓίΒίηίη, »/ αηιηκΒ ηοΒίνω 
ΒαΙυβηίην.Εί,ΜβηΙίΒ αιηιηίηβ €ί ρηήΐαΐ^,βΐ ΒρΙ^η- 
άοτΒ νιίω Μ€ΐΙβ€ΐηαΙβ /νιικ^ ί$ ^οηιανί/, Η Β€Τί»0' 
ηη» υέη^ΒίαϋΒυΒ Ό^πί Ιβ ιηιΙοτηίνί/.Εΐ, ΌηΙϋΐ ΜοάυΙα- 
Ηοηβ βάίΐβί ^οη^€η^€η^€Β αΙ^ΙητηηνΒ ΟΜηβι άίρηή ύαη- 
{ώνΒ ηιαρηαΜ Οβί Ββτνηίη %ιη«οιι^ιιι Βαηαηηί ΙϋρΟ' 
(Ηβίατη, φΐΐΰϋΐ ΟΗΗΒίϊ ΕαΙεΒία ίαηηνύΜ Ιηηίβη ?9 ΟΕ 80Κ1ΡΤΙ8 8ΥΜΕ0ΝΙ8 ΜΕΤΑΡΗΚΑ8ΤΛ Ι)ΙΑΤΚΙΒΑ. 30 Μϋεάίί ίη Ιβηα.ηηα «ιιη αΐα$ΡαίΗ1>«$ ιρίβηάοτβ Α ηβη ϋΐνη, ?«{ Μ6ΐαρΗτα$β$ ρτβΟαη ΜΛροιαϋ. ΟΗήΒίο^ €ί Ιη9»ίηί$ ΒβίηρΗβΓηί Γβρϊβίηζ ΰοηραυάα 
9τα»$μτο ηοΐ^'α οίΛηίΙηα, £1, ΝοΙ^ιΗ ναάία ρτορηα(α$ 
ί$ Γο$α τνϋεηηάα,ίίΓαΐαί 8ρίη(ηί χη/βτία,εί βάβ- 
Ια ΜΗΟΌϋαίβ ν€ρΐ€η$, οάοΗΒπί ίναηίΜ €(ηΛρο$ίαοηίΐιη, 
αρο$ΙοΙοτηιη^ηίατί\ιηίίη βί αηψΒεοτηιη ΰενίαηιίηα 
€άη$$ηηΜ^ ^οϊμμ ιί €οηίον$ (ααΜ €$, ηταη άΐνίηα- 
ΤΜΜ ίχρΦΜϋοτ 8}^Μεοη, άέΜαν^ηι ι» ^αοιίιΐβ^ ηηοά 
ίϋ ΓΦΤ#β«ΐ λα&ί/βιι<.Ηίρρο1γΙυ& Τ1ΐ6ΐ)8ηα5ΐιι εΐιτοηίεο• 

ΆριΟμουμένων δε των ττεριοδων έπληρώθη ή δβκβτη 
τ.ιρΙζΛος έν τφ ι:ενχ«κΐ(τχιλιοστψ τρ'ακοστφ είχοστψ 
Ιτβι, Άρξϊμένης δε της ένδε/άτης περκίδου ρπζ^' Ιτη 
πιρηλθον, χΛΐ έσαρχώΟη ^ Κύριος Ι,μώ^ '(ησοϋ ΧριστΙ>ς. 
ως η ?•'^<Χ •εοϋ Νικομηδείίς, και του Μεταφραστοΰ 8αα$ ίρϋΜτ ΗΙ Μΰ,ρ^ϋη Μαηϋίπηι ^Μβικ ζΟΜη^^ηί^Ηο 
ίΐα €χ%$ΙηηανΗ. ΤΙιβοίΙοηΐδ 62ΐΐ8βιηοιι ίη Οβηβ- 
ηβίη 63 ΤηΐΙΙαηΐΙΐη, χάρις τοίνυν τφ μακβρίττ^ 
Μετακρραστ^ τφ τβ μ«οτι>ρικ4 6τ?^ρ βης αληθείας 
σκάμματα πολλοίς π<5νοις καΐ Ιδρωσι κατακαλλύ- 
ναντι, εΙς υμνον θεού και δ<>ξαν αΙων(ζοοίαν τών 
άγ{ων μαρτύρων. Μορηα ίίαιίίΐβ Β^ΤίΟ Μ$Ιαρ1ίΤύ$1(Β 
αρ€ηάα βΙ ρταΙία, ς^ ιιι•τί^Γ«ιι• ρτο ν0ηίαΙ$ €€τίΛ• 
ηίΐηα μοιι «ύιβ ΜίιΚά ίβ^οΗΝι α ««ιΙοπ6ιμ ηοτηΛ^ϋ 
•ά Ό€% ΐΛηά€Μ, €ΐ μικτ/οπιμ ΝΐαΓήΤΓΜίι ρΰπηηαΛ 
ρΙοΗαηι, Μ&03Γίυ& ΗίβΓοιηοιι&ΰΙιυβ ίη ΰοΗβοΙίοηβ 

€ηΐθηυΐη Οβρ. 104 : Η<5«ου τοίνον άξιος δν εΤη μ: - 
καοισμου ^ θαυμάσιος Συμεών, δ το καλεΤσΟαι Με- 
ταφραστής διαφβρ'ίντως ηών άλλων άιιενβγκάμενος, ζεριέχει. Εηηηΐ^αηάο ίρίΙϋΤ Ηοε ρηίοάοε άεΦ Β^ -ί ί^^^,οί^ τοΰ &γ(ου Πνεύματος -«^^^ 'ϊ^»^ 
ΙΜ ΟΟίηρΙεΙα €$ί αηηΟ 5320. Ββ ίη€€ρΙα αηίβτη μ«?χύρων υπ:ρ άληθε(α; σναμματσ πολλοΤς 1δ>ωσι ηηάΰϋΐΜαρ6τίοάο\6& αηηί αϋβννηί^βΐ Ηηηιαηαηι 
ηαΐνταηι ίηάηιΐ Οοηιίηη» ηο$ί€Γ ^β^ί^8 εΗη^ίαβ, 
Ηΐ ΙΛ€Γ Νί€οηΐ€α^8ΐ\^1 Μ€ΐ^>ρΗτα8ίβ$ ΗαΙβηί.Εΐ, 

\ί,ύ «αθών δια ττ4ν ήμετέραν σωτηριαν, ττ, κγ' του 
Μιλίου μηΝ^ς Ιστχυρώβη, ττ[^ κδ' ετάφη, και τ^ κε' 
αιΐβτη ^)μ^ρ? '^Ρ*^"^^» τουτέστι Κυριακή, ώί ό Με- 
ιαφρατυτ^ς δηλο% καΐ ή β{';λος του Νικομηδεία;. Ε Ι 
ρτΰρϋτ ηοΜίτανΛ $αΐΗί€ΐη Λ^ί€ίΛ ραί$Η$ «3 Μα^^^^ 
ί^ηΗαβχΜ, ά9€ 34 $€ρϋΙίη$, βΙ 55 ναηττεχ^ 
(Ιί^ρτίίηα,ηίιηίτΗηι Οοιηίηίνα,νβΙηΙ ΜβίαρΗΓαχΙβε 
€ΐΝί€θίη€άί€η$ί$ άβοΐαταηί. Ε( $6ηΐ6ηΐίΗΐη ΜβΙα- 
ρ1ιπι$(2Β ρΓΰΒΓβΠ αΐϋδ ΡαΐΓ'ώυδ, ηιιβιη ηου βίηβ νβ- 

ηβηϋοηβ η0Πΐίη&( : Έγώ δΐ πείθομαι τοΤς λόγοις καΐ π<$νοις συγγράψαμε /ο;, και δ•^νάμ8ι λιίγου, χαι 
σοφ?<? καλλύνας εΙς δμνον του Κυρίου ημών Ίησοΰ 
Χρίστου, και %ξβν διαιωνίζουσβν τών ίτπίρ α•νιου 
ήγιονισμένων αγίων μαρτύρων καΐ ηαν Αισσββη άπο^ 
ράψας στ<5μα, και μηδ' ήντινοϋν ιτρ^ίφασιν αμφιβολίας 
τοΤς εύσεβέσι καταλιττών. ΟηαηίΟ ίίαφΙΙ^ ΙΟΜίΙβ άΐ- 

ρηη$ βτϋ αάιηηαΜΙί$ ϋριη^οη, φίί Μ€ίαρΗΓα»ί(Β 
$ίΜ ηοΜβη αηΐβ αΗο$ ζΐηρηίαηίβν νίηάίϋαηΐ, €ΐ 
αΐβαίη ΞρίίϋνΒ $αηοΗ ζαηαοτητη «αΓίι/ΓΚίη ρτο 
νβίϋαΐβ οβιίαηίηα ίηηΐΐίε 8ίΐάσηΰη$ α ΙαΙοτίΙηΛ» 
ΰοηοΙηηανΗ,αάίΟβηάίίαοηΙίαΐβ €ί ίαρίβηύα ^χοτ- 
ηανίΐ ίη Ιαηάβηι Οοη%ηίηο$ίΗ]€$η ΟΗηια^ΒίρΙΟ' 
Γίβι» ιιΐ({ΜΪιΐ6η^ιιι ιαιίϋΙοΓίιιιι» ίΐΜΧ 90 ρτο €€τία9ηίηα ηβηΐΐοηβ ηοίηΐη&ΐ: κ-γω οι πειοομαι τοίς Λογοις • — - ι.,^^.^,^ ^* Ι^ηίία άοηιιηι 8]ΐηιευηί8. ίβο εβηίβηρίηυδ Ογ81 
ίη ιη3(ηαιη 8ρο8ΐοΗιιη ^α€ο1)υIΏ ΖΛ^άΒΒ^ι Οΐίιιιη ; 

Τίθηπα γαρ υποτοπάσας, πώ; τοσούτοι λ^κάβαντες 
σπαρ(|*χ/|Χασι και λογογράφοι, και Τοτορες, μάλιστα 
δί ί μί^^Λς τών Μεταφράσεων συγγραφεύς άπνημό- 
%ευτον αίτω παραλελαιπύτες ττ»ν έν ΰπερώοις άϊδ•οις 
τοάνομζ γβγραμμενον εΐ; άδιάλειπτον Ιχοντα μν/,μην. 

ΛάΜίπβΤ ηΛίηςη^ ςηοτηοάο ΙοΙ αηηίβ άβοηπίΒ, 
η^ρπε $€τ%ρΙΰΤ€8, η€ίη€ ΜβΙοΗοι, βΐ ρίοεοίρνβ 
ΐ»αρηΗ$ ίΙΐ€ Μβ(αρΙιτα8€οη ΰοτηραοίον, 8ί€ Ιιμμ ίη 
$€ίηρα€τηί$ οοηιααιίΐΒ ίηάβΐ^ύίΐί τηβτηοτία (ΐ€8- 
ΓΓχρίΗΐη^ 8ΐΙβηαο ριαί^Γβηηίη, ηΙΙαιη ϋΙίϋΒ β•^- 
ί^ατίατη ρο8ΐ€τί8 [35] τβΐίηϊι^νηηί. 

Οίΐΐαο : •0δ1 τών Μεταφράσΐω•, γλυκύ; αυγγ,αφευς, ^ ρο τα^ -άντων ιτερι^δονται γλωσσχι, .ι^ Συ• 

. ίίσίας εΤ,ε τον λ^^γον εΤναι δηίωτικόν ρΑΓ.,.οη >-. Μαγί,τριρ τφ^ο-'. νι, ^^^1^^^^^ ^^\^^ 

ΓΓ • •.. ,. ,. ^^ μεγέθους, και των έργων α;.ω;. Οι^ και -ί^μ.* 

Ιντ'/χεΤν έγένετο, το ::ερ•.ον -ου τ3 τιλήθον»:, χαι της 
δυνάμεως -ών είργιτμένων έκπεπλημένο'.ς. |361 €<Ρΐ6' 

ίϋίΠίηηΚα (ΐυοιιηβ αίχα ηηηΐ€ηιηΐ8ηρηαηΐί8 5^- 
ϋΐβοΛ €011, ^νοΒ 8αη6 /ίΐϋροΓβ Ιοπ^Γβ, ίΐ «ιι^α ρο- 
/ιίίοΓί, Ιηιή αηϋΜ ορϋη ΓΰαΙίαΗ ίηϋβ^ηΙ. Εα ΗηονΒ- 
^Ηβ ββηηοηβοη^ηίηηι ϋΗΛΓαηίαν α δι^τηβοηβ τηα- 
αί4Γ0,αηαίηνί8 ηοΐί^ρίο αίςηιΜβ ίηαρηίΐΗώΗί$ Η 
ορΒτΜτη ϋοτϋϋΤίρία, ίη φ*€ΐη Κ6γ«»λ ^ί «Μ •6ιιηί/βπ. 
αη €ορίαηί €ΐ τίνΛ ορβηιΐΗ ιβιΐΓ(ί τίτί <•««»• 'ί«Γ«^« 
αάτηίιαίί, ίηαάίηιη8. ΜίΛεβΙ ΟΙγοα υΙ)ί (Ιβ Μβχι- 
ιηίαοί βΐ ΟίοοΙθΙΐαηι ΓβΙ)ΐΐ8 ίπ ΟΙιήδΙιβηυβ Ιταοΐβΐ : ηηΙΙα άηΜαηάί απ«α ρίί8ΐωιηίηίΙ)υ$ηΙΐ€ία. Νίοβ- 
ρΙιΟΓϋβ ΟδίΠδΙϋδ ΗίβΙ. ΕοϋΙβδ. Γώ. χιν, €βρ. 50: Ήν 

άριστα μετά τδν ιιολΰν θϊθδο>ριτον 6 δμώνυγος 
αύτου Συμεών δ Μεταφραστής έπεξελθε, πάσι και- 
ν•/,ν τίνα και ξένην πανδαισίαν τα εκείνου προθέμε- 

νος. βΐέαΐΛ, ΗίδΙοήβηο ηβιηρβ ίβ ΥίΙίίβΙ ΓβΛαβ ίβ- 
δΐΐ» δγιη€θηΐ8 81>Η•» δοηίοιίδ, ρυ$ί Μρηι$ΐΛ ΤΙμ)- 
άοτϋηιη, ορίίηιβ €θρηοιηίη%$ €ί 8}βη€αΛ Λί^Ιαρλτοβ/βι 
ϋοη8€Τίρ8ίί, ηονηη ^η^^άα1Λ €ί αιί«•<ηι«ίΐΜΛ %η εα €Χ 
οηηίΒ ρ€ηφΗ$ π6οπμ €θηνίνίηηι ομιιι6μ ρτφροιιη••. 
ΕΐΓώ. XVIII, ο»ρ. 14, (Ιβδ^πιβοηβ δΙγΗΐ» ]υηίθΓβ: 

ΰολλ2ι δΐ και ?τερα άρ.θμου κρείττονα διεττράξατο, 
α δη κιι χρόνου πο)λου, κχΐ γλώσσης χεκο^ψευμί- 
νης. καί πραγματείας ιδιαιτάτης, άπερ και εΙς δεΟ- ' λόγον είναι δηλωτικόν ρΑΓίΙίί 
ν€ΤΟ 89Μνί8 «ίΤ/ρίΟΓ ΙΛ€Γΐαί€ηΐ άίΰ€ηάί 8€ΤΜ0 

η^ιη χηΛιοατβ Ιταάίί. Ιη ςιιβΠο Μ.αοΙίηο : Άλλα 

ΤΛ^ τούτου αμεινον εαοΰ λέγει τον Μεταφράσεων δ 
γ/νικ«ς συγ-;ραφ«ύς 8€ά άβ Μ$ ηΐι'ΙίΐΙβ ςκαΐΠ βρο ίΛ 
{•€€Τ€Μ, »€τίρΙοτ ίΙ(€ έίιιίίί* Μ^ίορΗταΜβοη άίίΗτίΐ, Ει 
ςιιίηΙΟ, Και ώς αν μη και ημεΤς δόςχιμεν άπεοικύτα 
ι:ίντ*ύεσθαι, άξιόχρεων ένχα'^ι τιαραγωμεν μάρ- 
τυρα Συμεώνην, τον τα,* Μεταφράσεις ευ μάλι συνθέ- 
με-ίον. Άπό/ρη ούν ούτος έν τφ εΙς τον Ιερον Λου- 
Λαν υπομνημζτι τούτο ποιούμενος. Αο 1X6 η08 ϋΐίοτη 

$ίηερτοΙ)ηΙηΙ% Γαμ*α άίνίηατβ νβίΐο νιάναίηηΓ, Μβ 
άίρηηΐΛ {€$ΐ€ΐη αάΗαηο τ€ΐη ρνοάηνίηΐΗΒ, 8}ΐηΐ€0 31 ΙΕΟΝΙδ ΑΙΙΑΤΠ. 32 /νρΜ Μΐ %ϋ#Μ• 1^ ζορηοΐΛ€ΐϋο ΜίΙαρί^νΛίία αί(, α Ει, Μ€ίΛρΗνα$ί€ΐΛ $άίο υίτϋΜ (ίΐιαβ $αηαί$$ίίΛαΜ, €ί ^9ΐ%Η$ ρττέΐΜΤαΙιΐΓβΐΜ €$$€ ρτοηΜΛίίαΡίί, φΑΟΜ ίρ$α$ 
Οτ€ίροΓία$. ΕΐΕρ»ΙοΙ& 21, Άά Ιδβί&ιη ιηοηβεΐιαιη: 

κ αϊ ταϋτ» τδν έν άγιοι; Συχεών δρα τ^ν Μετχφρβ- 
στήν 10 ^γμα τούτο συνιστώντα πρί) των 5λ)ο)ν 
ίυρίσκοντβς• Ιν γβρ τψ βίψ της μβγαλομϊρτυρος 

Άναντανίας χαι τάά φηνί. ΕίχηΙβταΙία $αηοΙιιτη 
8ρη€9ηέ9ί Μ$ί•ρΗΓα$ΙαίΛ ιιιΙιμγ^ <^8ΐα Αοϋ Γοη«/•- 
αΚτηί€ίη^ΐίαίΛ ίηυιία ηΜ^ηχ£ ηΜΗ\ιή$ Αηα8(αή(Β 
ΙκΒϋ άίΰϋ. 6γ6^ογηι8 (>)ηιιΐ}ιίθ8 Μ6ΐ«ρ1ιπι$ΐ£ΐη ίη- 
ΐβτ β1ίο8 &α€ΐοΓ68 οοηηυιηβηΐ. « ηυίέυδ Ι)6η0 ίΐί- 
€βη()ί,1)βηβςοβ η&ττ&ικϋ βχβιηρίιι ρ6ΐ6η(ΐ88ΐ!η1.Αη- 
<]γ6&8 ΚΙιοίΙί ρΓ£β8υΙ ιη εοηείΐιο ΡΙοΓβηϋη. 8^8$. 7 αρηά ΟπΒοοί Ραΐτη ^βα(οτηη ΟαίαΙοςο αάίοήρίΗΜ : 
8ίςΗ$ά€ίη ^^Η$ βίίνηι αρηά %ΙΙο$ 27 Νου, αΙεΰΓαΙητ, 
ΟΐΜίΓβ ρΐ6ίη%ί$ίηα βά€$ ηια ΒοτίρίίΜ αάΜεη ρο(€$ί, 
ρΓΟηΐ ά€€€ξ, ^Γανιιιιηοπιηι ραΗΐβτ» €ΐ άθ€(ί$$ίίηοΓηιη 
Ραίηιη /ηίιικοιιιιιιιι ΗαΙ>6ίηι»$. (7ιιί αηί$ιη ίΙΗ $ίη( αά 
ίηαηι ^υο^νβ βάενη ΰοηβνίηαηίΐαηι, βϊοηΙ €ΐ τηβαηι 
ϋοΓΓούοΐ'αηΙ,βοεΜαηΐϊίΰΐηΐϋΒ, Υίάβίΐβπ) 6γ6($6- 
Γυπ) (16 Ιιη8κίηί1)υ8α 8. ίϋεαρίεΐίβο. 19. Ηίο ίιαηυβ 
1&η1υ8 νίΓ, ΙοΙ ρΓθ1)3ΐί88ίιηοΓυηι αεΙΟΓΟιη Ιβδϋιηο- 
ηϋβ άθΰ1υ8,6ΐοηυ6η8^ ίάοηβαδ,Γηβ^ί^ίΙη, Ιο|;οΙΙ)6(8β, 
βΐϋδηυβ (Ιί^ηίΙ&ΙίΙΐϋδ οοΐιοηβδί&ΐυδ,δβηείυδ ίη Ογιο- 
οοΓυιη ΕεεΙβδίίδ εβΙβΙΐβΓΓίιηιΐδ, ουιη &1ίίδ εοηιριι(9- 
(υδ, ςυί ΕοεΙβδίαιη 86Γΐηοηί1)υ8 $υίδ ίΙΙυδίΓ&ΓοηΙ: 6ΐ 
ευ]ϋ8 ϋίοΐα αά 8ΐ3ΐ)ίΙί6η(Ια 6ά&\ άο^νη^Ι^ ίη εοηείΐϋδ βΓΦΓΟδ ί(8 &ΙΙοηιιι(ιΐΓ:/η ρτίίηιε ίρϋ^τ 8^ηϊ€οη Μΰ- » ρΓοάυουηΙυΓ, νβΐ 8θ1ο υηίυδ, νβΐ αΚβπυδ ΙιΧΓβ^οί ίαρΗΓαΗβ$νβ$ίίΊ3Ϊη6€€ίβ9α8€€ΐ€ΐ€ΤΓίηΐ^4$α€€€(ΙαΙ. 

Εί^ Ιβ^αΙητ ΗΙβ ^ηία νούϋ( ηηοίΜίβ ΙβαχΙην ίη βο- 
οΐ€$α8 Ξρηβωι ΜβΙαρΗΓΟίΙβΜ ^08βρ^ια8 Μοίΐιοηβη- 
818 ΑροΙορΑ ρΓο δ5ηο{Ιο ΡΙοΓβηΙίοΑ εοη(Γ8 Μηγ- 

ευπα ΕρΙΐ68Ηΐΐη : Και Συ]ΐ£ών £1 6 νέος βιολόγος « 6 
Μϋαιρραστης καλούμενος, ττΐ τρ(τΐ(^ τού Όχτωβρίου 
εΙς τϊν β{ον τού αγίου Διονυσίου του Άρεοπαγί'ου, 

σ:^τω γρί^π. Εί 8ι/τη€οη η€οΙορΜ$ Ιηηιοτ, ςαί βί 
ΜβΙαρΙίτα$ί€Ζ άΐϋίΐντ^ Ιβτϋο ΟοίοΜε άίβ ίη ΥίΙα 
8(ηιαί Ι)ίοηι^$Η ΑτβοραςίΙοβ Αύ^Α^Μ.Οοηηβύίιΐδ 

ρΓΟ ΟΟηοίΙίο ΡΙΟΓβηΙίηΟ Οβρ. 5 : *Εν ήμΤν δϊ χιΐ 
μάλα καλώς οώζο/ται, καΐ ^^νται μετά μελφο.ών καθ 
ήμερα ν καΐ ΜηναΤα, και Τριώδια, χαΐ Λόγοι, και 
Μεταφραστής, χαΐ Πεντηχοβτάρια, χαι Στιχηρα, ϋΙοΙο,ηυΙίΑ ρΓοΙ)&1ί νίπ αυείοπίαίο, ηυΙΙο βΐί&ιη Ιπ- 
νίθΐίδίικίίιη&^ίδΐπ ΐ68ΐίιηοΩΐοεοιηρΓυΙ)αΙο ]αο6ΐ)ίΙ 
ίη(πνίοΙιΐ(/ίηβαι/ΐ5/^*ίη§Ιοπυδ?Αρ3ς6ίηβρ(ί3Γυ(η. 
86(1 ΒϋΗρίΟΓ ορρίάο Τ6€βη8 €$1. Ιιΐ ηυοηαβ ρυΐβ- 
ιηυδ, 6ΐ Γβιη δυο ηοιηίηίδ ροηϋβΓβ ρβηάαηουδ. Ε( 
ρπηηιιιη, αηΐβ οιηπία Ηάβηάα 6δΙ ΙΐδβΓβΙίεοΓυπι ηυ• 
^2ΐείΐ8δ,(ΐιιίυΙΜ6ΐ3ρΙΐΓ»δ(2ββ<!οιη οΐβνβηΐ,βυηι τβ- 
€βηΐ)δδίιτιυιη ΓβείϋηΙ,βΙροδΙβα ραρυιηε&υΙί,ραΓοιη- 
ςυβ 8ί1)ί ς'0ηδ(2ΐη(08,&η(ί(]υίδδίπϊίδ ΡβΙηΙυδ,βΙ ςυοιΙ 
ιηα^Ίχ 65(,3ροδ1ο1θΓυΓη (ΙίδείρυΙίδ,τβΙ βροδΙοΠδίρδίδ 
ρίΓβηι,βΙ δμόχρονον εοπδΐίΐουηΐ ΙπΙοΓ 608 ρΓΟβοίραί 
8υη( ΟβδηβΓϋδ 62ΰΐ6πηα6 6ρίΙοπΐ3(οΓ63,^υί Ηίρρο- 
ΙγΙυιη Τ1ΐ653ηιιιη ΓβοβηδίοΓβπι εΙίΓοηοςΓβρΙιυιη 
ουιη ΗίρροΙγΙο ΡθΓΐυ6η5ί εοηΓυη(ΐ6η(6δ , Μβ- χαΐ Τροιτάρια, χαι Ίδιόμηλα, χαι Κοντάρια, /αί ΙαρΙΐΓ3δΐ6ΐη ΟΙΓΟα ΙβΠίρΟΓβ βρΟδΙοΙΟΓϋΙΏ δΟΠρδίδδβ Οίκοι, καΐ Συναξάρια, χσΐ Έςαποστειλάρια, χαι ίνα 
μη χαθ' δχαστον λ•γω, πήσα απλώς εΙπεΤν 4» της 
Εκκλησίας ημών συγγραφή ταύτην 2χιι την δόξχν, 
Αριιά ηοι ν€το, €ί νΛΐά€ 6#Μβ Γθη#^νταιι/ιΐΓ, «αηιιιι/ιΐΓ- 

€1 ΤίΊοάίο,ΰί ΟτύΙίοηΒ8,€ί Μ€ίαρΗΐα8ΐ€9^ €ΐ Γ€ηΐ€- 
€ο$(ϋΓ{α^ €ί δϋϋΗβτα, €ΐ Τνορηίία, βΐΙΜοιΠΰΙα, €ί 
€9Λΐατ%Μ,£ί θ€άΜ 8^ΐΜχατ%α^ €ί Εx$ρο$^^ια^^α,^(^., ηβ 
$ίηρ9ΐΙα ηαη$€αΐΛ, κηιντΓΜ ηοΜίνω Ε€θΙί$ί€ί οφεία, 
$ί ^ΗΜΰΐα $€ηρί9ΐτω ΗαΜ ορ%η%οη€ηί Τ€ΐίηίηί. Μβΐ»- 
ρ1ΐΓ8•ΐ» ΐ6•ιΙιιιοηίο 8ΐίΙ>ί βιίβιη Ιη 60(Ιβιη ορβΓο ββΐΗ 
ηΜϋοδ ϋΙίΙυΓ. Ν6εηοη Νί€6ΐ&5 €β{ομ ίη 1.ιιε3Π), 6ΐ 
Η8(&ηΐ]8 εΗΐ780€6ρΙΐ8ΐιΐ8 ίη Μβ^ηο Α1ρ1ΐ8ΐ)6ΐθ|8γ- 
ιηοη ΤΗβδδ&Ιοηίοβηδίδ Ιη Οί&Ιθ(;ο εοηίΓΗ ΗφΓ6δ68, 
βί <1β ΝαεΓαιηβηΙίδ, Β688αηο ηιιοηυβ €8Γ(Ιίη&Η8, βΐ 6(ί8ΐηηοΙβη(6&(ΐ6(6Γηι{η8η1.6υιη βηΐηι ϋΙΙυδπιβπιί- 
ηοπΐ Ηίρροίγΐυδ• ςυβπ) ίρδί Ροηη6ηδ6πι 6886, <Ι6 
ςυο Ηί6Γοη;ηουδ ίη εαΐβίο^ο, Γ8(68ηΙυΓ η6ε6886 68ΐ, 
&ηΐ6 ίΙΙα ΐ6ΐηροΓ6 ηοΓυί886,ίά6οςυ6 ευπι ίρδίδ βροδ- 
ΙοΙίδ,ν6ΐ ιηίηίιηηιη ευπι Αροδίοΐοηιιη άίδιίρϋΐίδ ?ί- 
Ιβπι 6{ί8δ6. ΗίρροΙ;(υδ εηίπι ΡοΓΐϋ6ηδί8 βυΙ) Αΐ6χ- 
βηϋίο ίπ)ρ6Γ&ΙοΓ6, απηο ΟοπιΙπΙ εοχχιχ, πι8γΙ;πο 
νιίαηι βηίΐ. Εΐ Ιιίε Γ6ε6ηϋδδΙιηυί> 6ηΙ αυεΙΟΓ ίη Ε€- 
εί6δί3, ευ]υδ αυείοπίΕΐβ βυα εοηΟηη&Ι ΗίρροΙγΙιΐδ, 
6ΐ άβ ηυο ηοη ΙαηςυΗπι (16 Γ6ε6η8 νίΐα Γυηείο, 86(1 
ΙαηςυΑΠί &ηϋςϋίθΓ6, 6ΐ ευ]υ8 ]8ΐη αυοίοηΐ&δ βυο 
]υΓ6 3άπιίΠ6Γ6ΐυΓ, ν6Γΐ)8 Γ&οίΐ ? ΑηΙίήϋίδδίιηοΓυπι 
ΡαίΓυπι άβ ά\6 ΡΒδδίοηίδ 61 ηαοΓίίδ Οοηιίηί 86ηΐ6η- 

1ί386Χ3Πί)ίη3η8,1ΐη3Πί) 0Φΐ6Ι'ί8 ρΓ8βΓ6Γ( Η6ΐ&ρ1ΐΓ38(8Β, 

ςυβπι ηοη δίηβρΓΒΒεοηίο ηοπιίηαΐ,ϋοΰδ ίΙΙί δγιηο- Αϋί.Εΐ ίηΐ6Γ ΐ3ΐίηο8 ΑΙογδίοδ ϋροπίΑηηιΐδ: ΜβΙα- Ό οη^ φήάφιΊά Μι (1ίθ3ηΙ, ΙΐΦδίΙαηΙεηι ίηΐ6ΐΐ6ε(οπι ρΙη'α$ΐ€$ ναα$ εαηοΐστηιη^ Η^ςαηΙί $ί\ιΙο €ΐ οοηάϋο 
ά$$οήρ$α^€ΐ ΐΘρ€ηάα8 ΕοΰΙβΒία ρΓορο&ηίί,ίαηίαςΗ$ 
ΛΜ€ίοΤίΜ€ Ιώη Ηίΰ ίη Ιηομ ρτοάϋΙ, ηί αρίίά Ονίβη^ 
(αίβιη Ε€€ΐ€$ίαΜ, |ΐ»ί $αηαοΓΜ9Λ ΥίΙαΒ ρταΐ€Τ ιιηιιιιι 
Μ€ίορΗτ•α09^, αΗρΜβτϋ, η€€ ςν^ΒταΐΐέΓ, η€€ Γ€ρ€Ηα^ 
ΙΜΓ. ΟηΜμο [37] οΐΜΐι ίη ηΜ Μ€ηαί$,€ΐ μοτομ ίαποίο- 
ηιΐη ναβ$Γ€€ίίαί, ηοη αΐίαβ, ηπαπί 0Χ ίίϋβ άοεητη- 
ρΙοΒ ΐ€99ί;αά^ο ρτο ϋ€Ηί8^ν€Τί$^α%ΐΗ€ηΐ%Η8 αϋοίη- 
ηίΙ>Η$^€ί(ηΛηίη9»αΜ€ίΌνααΐ6€οηβν»ιαΙί$ΙιαΙ>€ηίηΓ. 
ΐΜύ Μ€ Β€€ΐ$$ία (Ιτ(Ηα ρπΒΰα ΟΓΟίίοηα^Μ Μ^ία^ 
ρΗτΜίΛρωί ΒΒ$αα €ί Ολτι^ΐΗΐίαΜί ΜΜρρίΜίίίηία Βία- 
$ίηι Ι0οα$$α^ η ηΰβηϋΒ ΐβηιροτίΒ αηοΙοή$ βεεβηί. βΠΏ&Ι. 'Κγώ δέ πείθομαι τοΤς λόγοις του κυρίου Συμεών. 

Εςο νβτο βάβιη αάΜδβο νβτϋΒ άοηιίηί 8ιιη^€οηί8. 

ΡΓ0{;Γ68δ1] ΐ6Πΐροη8, 6ΐ Ι68ΐ3ΐ& ρΙϋΠΟΠ) ΒηηΟΓΌΠΙ 

εοηίβηιίοοθ (ΙίοΐοΓυηι 8ϋ6ΐ0Γίΐ8^68ΐ 60 ιηββίδ, $1 «ΙΗδ 
3ηΐ6ροηί (ΐ6ΐ)6ηΐ, ηοη υηίυδ άχβι ηυΐ3ηΐ6 ρβηευΐο 
εοπί)ρ3Γ&ΙυΓ.[83|Ουπι ϋ3(ΐα6δ5η)6οηί8»ΐ38,8ί 1>6η6 
83ρ1ηου8, ηοη ίΐ3 αηΙίηηΒ δί(, οοηεΙα(Ι&ιηυ8 βιΐδρί- 
ρίείοηθπι Νον3ΐθΓυηι (16 Ηίρροίγΐο Ιθνβηι, βο ΑιΐίΙβιη 

68δ6 6ΐ δί ρΐ3€6ΐ, <ΐ6ΐίΓ3Π1. Ν6€ ρ1υ8 ▼ί(1ίΐ ΡΓβηείδ- 

εοδ ΒίνβΗυδ Οοηηβηι, ίη ΡΙβΥίαπι ΟβχίΓυηι 8ηηο3, 
({υί ΗίρροΙ;Ιυιη Ιιυηε, φι^ηι Τ1ΐ6ΐ)3ηυιη •ρρ6ΐΐ3ΐ, 
αηίβΕρΙρΙι&ηίηιηδεηρδίδδβρ&Γυπ] ε&ϋΐοίβδδοδ ββΐ; 33 ΒΕ δαΚΙΡΤΙδ 8ΥΜΕ0ΝΙ8 ΜΕΤΑΡΗΚΑ8ΤΛ; ΒίΑΤΗΐΒΑ. .14 ίΙΙιιιηηοοΙβ^ίΙηυίάβιη.Ουοποοάο βηίηι,ηυίΟβοΓ^ϋ Λα (]υορί3ΐη (Ιίΰΐ!(αΓ6ΐαΓ?Ν6<]α6ίΐ3ηύ6Ρ•6ΐΙα9,ιΙαιη Νίοοηαβάίβηδίδ, 5^ιη6οιη8Μ6(8ρΙ)Γ&5(9β, εΐΟβοΓ^η 
εΐίΓοηο^ΓαρΙιϋ ηουΚο ΕρίρΗαηίο ΓβοβηΙίοΓαηι 165- 
Ιίπιοηίο υΙϋιΐΓ, Βίναπο ηοη (ΙοηηίβηΙί ΕρίρΙι&ηίο 
βηΙίςυίοΓ νίάβπ ροΐιιίΐ ? βΐ ηοη αηίιη&άγβΓίιδκβ 
Βίναπαιη, 51 ιΐίο&δ, ηο ιΙΙβ χ%τ6 (υΐβπΐ. 

ΟυβιηΑϋιηοάυιιι 6ΐ^ο βΒίΑβ ^ϋο 2ΐη1ί(]υ3 Ηβ1&- 
ρ)ΐΓ&$|φ {ΙβηβμΙϋΓ, ίΙ& 6ΐ ίΙΙα Γ6ε6η(ί$8ίπ)& Λ αΐϋβ 
9856Γΐ&.Κ2φ1ι»6ΐ βοΊπι Υο1Ι&ΐ6Γ2ηυ8 ΟοιηιηβηΙ. ΙΙγ- 
1)300Γαηι ΠΙ), χα βΙ βχ οο ΟοοΓβάαβ β^^δΟθΓϋΒ ίη 1>Ι- 
5ΠοΐΙι. οε8ΰϊο ηυβ ^ο^^θ^ιυΓ& Γβεβηΐίβί^ΐιηυιη («οΐυηΐ 
άτάίετ^ ηαιηηυο αηηοε αύΗίηο άίΛ€€ηίο$ οοιηρο- 
8111386 νίΐΑ8 8Αηΰ1οηιιη8ΰπΙ)υηΙ|ςυοάα(ΐ6θ αΙϋ8 2ίΓ- 
Γί$ί1,ιιΐ€ΐιιη(1βιη ΑηηοΓυιη ηυιηβΓυιη,νβΙ ίηνίΐα ββηβ 
ΙβαιροΓυιη,ηοη ηίιηίβ άβ τΛ\χ& βοΙΙίΰίΙί,πάίουΙβ Γ6- οΗ ίΙΙίβ, ςυί νίάβΓυηΙ δγπηβοοβιη αηάίΗ, 850)60018 
χΜι ΐΰςυ^Πδ (Ιίοβη(Ιυ8 68ΐ. 

Αι Γΐ6Γί ρο886 (ΙΐοβηΙ, υ1 ηοίβ βοάβϋη ΐ6ΐηροΓ6Τΐ- 
νβηδ, αΐΐβπϋδ Ιυπ) (ΐυο4<36 τίν6η1ί8 Γ68{68ΐ&8 ηιι&8 
ίΙΙβ Π)υ11&8 οΐ) ε&υ838 ηοη ΥΐϋβηΙ, &α(1ΐ6ηΐαιηι•ιι & 
νίπδ β(ΐ6 <ϋ|[ηί8,ηυι ίΗί ορβΓ&ηΐΙ &(1Γιΐ6ΓίηΙ,8€ΗΐΜ(. 
δίΰ ))θο ΐ6Π)ροΓ6 ιηυΙΐΔ 8€ί8θίΙ&ίηυΓ, 6ΐ βυ<ϋιηυ8 α 
δΰί6ηΙΙΙ)υ8,6ΐ ηυί 63 νί(ΐ6ηιη(,Γ6ΐΕ(«(|α6 ϋΙΙβή ρο- 
8ΐ6α οοιηη)6η(ΐ3πιυ8.Μ6ΐη ροίηίΐ Ρ86ΐ1θ66ηϋ{ΐ9β6. 
Οιΐ3Γ6 τ^ύο, ηυ9β 6χ ίβΐίβ οου1&Ιί8 ΙββϋΐΜβ «ΐ64π- 
είΙυΓ,ιΠίϋδ δΒςη&Ιβπ) ορρί(1ο εοπιρΓοίΜΐΙ Μβ^ΐιτ•- 
8(6ΐη, αηΙίςιι'κΓβπ) νοΓο ηβηυαςικιπ). 

Ρβαείδ ΐϊίο 08ΐ6η<1&πι, πιο(1υπ) ίιΐιιπι 1ο<|θ6η(1ί, 

ςυβδΙ 86αΐρ6Γ άβ Γ65υ5 8ηΐ086ΐΐ8 φΐΙΐΗΙδ Β084»ΐ6Τβ886 ώ)ΐΐ6ΓίοΙ. Κο(ΙϋΙρ1ια8 ΗοδρίηίΔηυβ ϋβ Ιοιηρϋβ, (ΐ6ΒοΙ)ίΒΐ&!βπι ηοηρο(υίπ)α8,(1ί€ί:(ϋε1οπΐ6ουιιο,¥6ΐ&1- ΐ6ΐηροΓ6ΐΙθΐ8ρ1ΐΓ&5ΐ»δ6ΓΠ)οηθαιΙ)8Κ)6η88ΏΓη)8(,βυπι 
110)1 αηίρΗϋί αύΚίηο άα€ΰηΙί8 νίςίηΗ αηηή $οΗρ- 
5ίΜ^•Β6θ6ΐλθΙυπ) ουιη Ηβί8ρΙΐΓ3δ1β ; ηα^ηοΙο ]&ιώ & 
6β$η6Γ0 3(1 Ηοδρίαίβηυο) αηηί νί(ίη1ί εΓονβπηΙ. 
δίιηϋβδ Αηϋηυββ 6ΐ Γ606ηΙίοπ5 ΗίδΙοτίφ ρΓο ηυ(υ 
ιη(ΗΐβΓ«(0Γ68 νί(ΐ6ΓυηΙ οχ&οΐο νβΓοηυβ επίευΐο,ηοη 
ΐ!ηρ\ίιΐ8νίρη1ίαηηο5Γυί886 6ΐαρ5θ8. Ουί<1 νβΓΟ,ςυί 
8ίΚ>ίΐιηΙυΐΏ ΙπΙ)υίΙ ίη ^ηηύ'ώι\$0^3α\ιϊα)ΐϊ\ι$^ Μβία- 
ρΜη$ί€αεήρΐοτ ορρίάο Γ€αηΜ, €ίρ€η<Βρ€ ναηίϋίΜΜ, 
ΐαύιηιη 2η ίΠί νβΐ Ιιοβ,ςυ&Ιοβοηηηυβ δίηΐ,άυεοηίοδ 
8οηο8 ΐΓΪϋυ&Ι.Ηίηε βρίΙοηη&ΙοΓθδ 668η6π&ηί ίη 6χ- 
8εη1>6η<ΐ3 Κ)ΐ51ίοΐΙιβε8 βηηοιυη) ηυαι^^Γααι, ηβδοίο βη 
611801 ϋ)ο ίηΐβτνβΙΙο ΓβεβηϋοΓβιη» >6ΐ,υ( ν6Γίΐ88β8ΐ, 
«ηΙίςοίοΓβιη 6χί8ΐίπιαηΐ68 οπιίδοηιηΐΧβηβύΓατϋυβ (βΓο βχ6ηί)ρΙο ί&εί&π) β^ϋδ.Εαηιρίοβ 8&Γ(ϋιηιΐ8,νί- 
138 8ορΙ)ί$ΙαΓαηι,(|Μθ8 ίρ86 ηον6η1, ςαοβ 6ΐί•ιη &ιι- 
(ΙίΙϋ (ΙβρΓβΗβηάβπαΙ 8ετίρΙυΓ08, &υ4ίΙίθΑ6ΐη Ηαηο 

ηοη &ά Γ<^5 $088,86(18(1 8ηρ6ΓίθΗ8 £ΐ8ϋ8ΐ6αφ18Γθίΐ;η. 
Νίεεΐ88 €1)θηί8ΐ68 ΟΐυΙΐβ (^6^08Βη6^0IIIII6^Ο6ΟIIII^0• 

πΐιΤ3(,(|υ;6 ίρ$6 ηοη %ί(ϋΙ,86ιΙ&1>βΙη8 &€€βρ6Γ&(,<|υί 
^ο^ηη6ηί) νΜβΓυηΙ, 6ΐ 6χρ6(ϋΙίοηί8 €οηιίΐ68 (ιι6Γ6. 
Ηοο ί(ΐ6η) ρΓοβΙβΙοΓ ^0Αηη68 6ίηη&ηιυ8. Ουίδ Ι«- 
π)6η (]ίε6Γ6( Γ68 ϋ1&8 (ΙίεΙοΓαπ) 86ηρΙθΓ»π) ιβτυπι 
ηοη ρΓ£ε685ί886 τ Αυ(ϋΜηιΐ8 Ροΐ5ΐ>ίυπ), ηοο 8λ06 
ηβπιο η)6ϋυ8, η6Π)ο 8ε€ΐπΓ&(Ιϋ8 ΙίΙ>. ιν ΗίβΙοιί. : 

Δεύτερον όε οι^ τον χχΐ τους γρ<ίνους ο(ηω «υντρέχιιν 
τους έ^ής, κ«ί το!<ς «(πτοντβς &π^ τ)"|ν ^Γΐέρχν 1»το- 
ρίχν, ώστϊ τους μίν κ«6* ήμβς •Τν«ι, του; δέ χ«τά εΙ)ΓθηοΙθβΐ86 Π1).ΐν Μ6(8ρΙΐΓ83(6η) ραυίο &ηΐί(ΐαίθΓβΐη (2 τους πατέρας ημών. Έξ ου 9υμβ9ΐ(νιι τους μίν αυτούς ίκίΐ. 8ΐίΐΗ€οη Μ€ίαρ]ιτα$ΐη Ηηα Η<Β€ αηηί 1200 («ίη- 
ροτα,Ει ΐΑΐηεη Ρδβΐΐυπι δΟΓίϋΗ αοΓυΐ38θ βοηο 1073* 
ΕΓα(1ίΙί88ίιηυ8 ΟοΓ&ΓίΙυδ Υθ88ίυ8 άβ ΗίδΙοΓίείδ 
6ί8Βεί5 Ιϋ).π,ε3ρ.26,8υΚ) 0οη8ΐ3ηΐίηοΒυε8,ν^ΐ88ΐ(θσι 
είΓοαϋΙα ΐ6ΠΐροΓ28}πΐ6οη6πι ΗβΙ^ρΙίΓαί^ίοπίΐ ροηίΐ; 
η^π) (16 6]υ8 8β(&ΐ6 &<1Ιιυεϋ8 68ΐ8υ1)]υ(1ίςβ,νίχίΙ 1&- 
Π)6η (1α66ηϋ8 βηηίδ ροδίβηαβ, (]α&π) βχίδΐίηατηηΐ 
Β^Γοηίαβ 6ΐ Β6ΐ1&ηηίηυ8.ΡΓθΙ)3ΐ 6Χ <βΐ3ΐ6 Ρ86ΐ1ι,ςιιί 
8ΐ]|ιϋ8<ΐ6η) ίαί)ρ6Γ&1θΓί1)υ8 νίΐαηι α^Λίίϊ, 6ΐ ίη Ι&υ- 
άβω δ^ιηβοηίδ οΓ&Ιίοη6πι )ιύ)\χΒΐζΙ. ^£(88 ίΐ3ηυ6 
Ρ86ΐΙί,υΙορία3ΐυΓ Υθ88ίυ5,8θ(α(6ΐη Η6ΐ3ρΙΐΓ38(8Β ίη• 
(Ιίε^α. ΥβπίΣη (Απιεη ευπι ΡδβΠο νίχίδδβο ο1) ΟΓβϋο- 
0601 ίη 600) ί3ε(3ΐη 3Ρ86ΐΙο ηβπιο ϋίεοΐ,οχ 63η3Π)- 
^06 θΓ&Ιίοη6 87Π)6οη Ρ86ΐΙο 3ηΙί(]ϋίθΓ, ηοη ίΙΙίυδ ήμας πιραγεγονένχι, τα $ε παρά τών έωρ»κοτ«»ν &χη- 
χοέναι, Τ6 χαΐ ανωτέρω «ροσλαμβάνβιν τοΎς χρόνοις, 
ώς άχοήν έξ &χοης γράφβιν, ούχ έοα^νεθ* ΙίμΤν ασφα- 
λώς Ιχειν, οδτε τάς ^αλήχεις, οδτ• τβς ά«ο^9ΐις• 
Οβίηάβ ^οηίαίη ρτοχΐηια ίΙΙ%$ ί&Μρθνα^ βί εα, 
^ίι(Ε ίη ποΒίτανη ΰαάαηΙ ΜΒίοίίατη Ηα ίηνίϋβηί 
ΰοηπΒχα εηηΐ^ηί ρατίπΛ ηο$ίτα ρατΗίη ηαΐτοτηηι 
ραίΓΗίη ΟΒίαχ Μ ίΙΙα ίηΰίάαί. Εχ ψΛΟ βί νίνβΤΜίη 
άίοαιΛατηίη αΐϋε (ρΗ ^ΐ€ψβ$0ηΜίΗ$, αΐίαί α^ 
ίϊ8 αύϋ€ρη%9η%$^ %η% (β$ΐ€$ οο^ΙαΙΙ [πατΰ. Αη^β- 
νίοηιτη ίίηνίά^ιη ί^τηροπΛίη ν^ε ^βίίαε αίϋΛ^ετβ, 
ηί αυάΗίση$ίη €Χ ηηάίϋοηβ ί€Γϋ€η, ραπίτη 
εαήζϋίηανί Ιηίηίη, φϋ}Λ η€€ νβηία$ ίΙΙατΜΛΛ άβ• 
ρΓβΗβηάι, η€€ ίηάί€Λη ροαβί ύύ ΒίημηΙίΜ. Τη« 8Β(]ΐΐ3ΐί8 6?ίηείΙϋΓ. ΑίΙ 86 Ρ86ΐΙυ8 3υϋί8$6 αϊ) ίίδ, ςυι |^ίη Ι)ίδΙοΓί3 εοηδίϋυίΐ Ιβηηροη, 8αί, ρ3ΐΠ8, 6( &η- 1ΐ6(«ρΙΐΓ3δΐ6Π) 3$6ηΐ6η) 3ηίπ)βπ) νί(ΐ6Γ3ηΙ:ηοη 6γ§ο 
ίρ86 γί(ΐ6Γ3ΐ. Ει ςιιί νί(ΐ6Γ3η( ΐΏΐι11οδ3ηΐβ &ηηο8 νί- 
(11586, οΐ6ΐ8αη6νί(!6ηιηΙ, ββηροΐυίΐ. Ε( β^ο ρυβΓ 
άοο) ΡαηΙφ ίη €8!8ΐ)Γΐ3 εοη)θ)θΓ8Γ6Γ,3υ(11νί ^φρίυδ & 
[39] ςυοάααι δβηε ρίοδ βηηοδ εεηΐυπ) βΐ νίι^ίηιί ηβίο, 
ού 86Βίη) Ιοη^υο) βΐ εοΓνίηοπ), νίν3χ Ιβηιβη, οιη- 
ηϋΗΐ$ ▼6η6Γ3η(1ο, ιηη1ΐ3 (Ιο Β. ΡΓαηείδεο ροριιΐβη, 

86 οίνο 800, ηυβΠ) ίρ86 ίη Γ3ΐηΐ1ί3ΓίΐΑΐ6 ν6Γ83ΐυ8, 

οεοΙίδ9ΐΐδαΓρ2ν6Γ3ΐ,Ιαηηυ3Π) ΙβδΙβ οευΐ3ΐο η3ΓΓ3ηΐ6: 
40» 81 ίη 8€Γίρϋ8 ΓβΓβΤΓβπ), (1ίε6Γ6Π) 63 αΐ) ίΐϋδ» ςυί 
]).ΡΓ&ηεί8εοη)τί(ΐ6Γ3ηΜηΐ6ΐΐ6χίδδβ:ί(ΐ6οη6Β.ΡΓ3η- 
Φί8(:ιΐ8, (]αί 3ηΐ6 ηιβ, (Ιαπα Ιιφο 8εΓί1)ο αηηίδ οβηίαπ) 

90ΐΑΤ3(ίθΐ3 6ΐ ηηοηΐ αίΟΓίΟΟδ 68ΐ, ΐηίΐΐί σύγχρονος ΐ6Πα8.Β68 |[68!α9 800 ΐ6Η)ρθΓ6 ΙΙθ11ίΐΙ8 λΐΐβτΐΐΐβ 0ρ6, 

86(1 800 ίρδβ 8ΐο(!ίο 46ρΓ6ΐΐ6η8Μ ηλτηΐ θϋηιϋεΑΐ, 
ΡαΐΗδ ιη6Π)0Π3 ί3εΐ38 3α(ϋΙίοηβ οοο86φΐίΐοτ: ςο» 

ρ3ΐΓ6Π1 ρΓ86ε68$6Γυί)1 ^80) 000 8θηΙ&0(1ίϋθ,86(1 10- 

(ΙίΙίο 6χ 8υ(1ίΙίοΓ.β.Ροΐ7ΐ>ίί86ηΙβιαί«σι ορρΓθΐΜΐ1[40] 
ερίρΙ)3ηίυ8 €;ρτί βάνοΓδοδΗβΒηδβιίη Ρτο<ΒΠ)ίο : 

τών δΐ ύφ' δμ^^ μελλ(>ντων εΙς γνωΜν τών έντυγχα- 
ν<5ντων ίζχείν ϊΐρέσεών τε χβΐ των άνωτάτω, τβ μεν έκ 
φιλομαΟε(χς Ίσμεν, τα δΐ ^ξ άχοης χατειλέι^χμεν, τοΤς 
δε τΐίΐν Ιδίοις ί>»1 χαΐ όφθαλμοΐς π«ρετυχ<ψι«ν. 

ΙΙ(βΓ€$€οη ροττο^ (ΐηω α ηοΗ9 ί» ηοϋΟΛίΛ ΐ€§βη- 
ϋητη Βηςρβτβηίητ, €(%Ληι αηίί^ηίΜίηαηίΐη^ ηοη- 35 ΙΕ0ΝΙ8 ΑΙ.Ι.ΑΤ11. 36 €Χ αηάίΐΗ κούΐί (ΌΐΛρατανίηΐία, ςπαΜάοη ιΚαη ρτο- κ οοηΐβΓΓαηβϋδ ΑΙ>•ρΙο.5ί€ «ίιίιιι 9ί€ςνα4αίη 1)νηίρηΗα(€ ρναε αηηΰια οοηΐΐίήηβ ά^ρνώβηάχιηηΒ, ΑηΙίςυβ 
$εϋκ6ΐ, 6ΐ ίυρΓα ραίΓυιη ιηβηιοη&ίΡ βηΙίςϋΟΓυιη 
ΐ6€ΐίοηβ;<|υΰβ ραη^ηΐυιη ίηβιηοπΑ βχοΓίΟΒ 8υηΙ, αο- 
4ΐίΓιοπ6 ; ηοΒίΓο φτο (1ί8$θπιίη3ΐα) &υπΙ)υ5 ηοβίπ^, 
βΐ οοιιϋ8 εοιυρ^ΓοηΙιΐΓ. Έΐ ηοΐα βϋυά β&86 αΐίηιιίά 
αιιάχίχοηβ α^οφ^Γ^, αϋαιΐ ρΙιί1οιηα11ιί&,&Ιίυί1 οουΐίβ 
3υπΙ)ϋ8ςϋ6 ρΓορΓίί5 ΙυδίΓαΓβ. 

Οαί(]4)υί(1 Ιαιηοη δίΐ,βχ βοϋϋίτι ΡδβΠο,βηΐβ ηαΐυπι 
Ρβ^ΙΙϋΐη Μ6ΐ&ρ1ΐΓ&£ΐ6ΐη ϋίβιη 8ϋΐιη) οΙ)ϋ886 βτίηει 
νΐϋβΙιΐΓ : ^Ιοπαιη εηίηι ΠΗυβ ίη ^τοτΑ'χο οΓ&Ιίοηίβ 
ϋχροο(τη8 &ίΙ : Ριτ ΧΑηίνβηυιη οτΐ^ηχ ((ΧΓτα ηοηαη €ί 
Γ€$ ρ€»ία$ €€ΐΐΙ)Γαίαί (ηχϋζ. Εγ^ο ηοη 60 ΐυηα ρΗααο 
πΐϋΓίαο Ρ86ΐΙυ8 8€ήυ6ΐ>2ΐΙ: α(1 6χΐ6η(ΐ6η(ΐ2ΐη Γοίιη 
ίβιηνηρβΓ ιιηίνβΓβυηι 0Γΐ)βιη ΐβηιροΓβ, βοςυοηοη Γ« ηο$(τα$ Οεηα αάηιιηίόΐτανίΐ, χχί ςηί €χ ίρ$α 
ραΙχΊίΐ ρΓοάΐί€ίχΐ8 /Ίΐίτα/, /γμ/:/«5, €ηχη χρ$ι ηίηυ$ 
ραίΗα ΐΛϋΗαηχ άιάίτϋ »αΐΗίαηχη. Νοη Ι^υπιοη νοίο 
6ΐ (ΐ68ίίΐ6Γίο ({ί8είρυΙα8, $6(1 ΊΙΙίυβ βΙί3ΐη ίπδΐίΐυι 
ρΓθΓο&5θΓ.Ευο(^ τοΓΐί& ΡοΓΓο αΗίίΐη €ρο ^Ηθςυ€,ςαί$υ$η 
ΐΗζΒ ρΙαχι(αΙχοηχ5 νιΊίΜχηχα^ ο Ραΐονί Η Ιαιάα ρτο- 
ραρο^ιηηο {ιιηώ^βίη οταΐ'οχι^χτχ αχχ8υ8 $ίΐιη ϋϋ ά€- 
άκαη Εχ,Νίςηαςχίαηι οΰΗΌΧ$€αη»,ο$αηΰί€, οη'νιιι ίπω 
ηχαηάχ'ίζ! &(:ά εί 8ΐ βχϋπε ρίοη'α €οηιηχ,ηχίί ΰαΓ^χιΙ 
ηιαίβηα,ήηα άχνχχχχίαΙχ$ ν€τ$οη8 ρηΙεΙιΗΙιχάί'η^πχ, 
ηθ8 α8ρ%α,θΙ ηο8ΐή τη%$βΓ€νβ^ ςυθ8 ^ί €0χχςτ€ζα8ί%, 
€ΐ 0τρΗαίΧ08 νβΙί(ΐχιΗ(^αρϋνΐ€ άχο€ΐχ8: Ραοβηι ίΜ- 
8α άο νοα8: ναΐβΐβ, α €οη8$ηαηιίηί, ο βΐϋιβί ηοη 
[οηηχάεΐ ηβο ίητϋβΐχίτ αηίχϊχα νβείτα. 8;π)βοη νβΓο 6λίβϋθ ορϋ8 651; 6ΐ ^6813 ρβΓΗοοοΓίβοα,ηαο) 6ΐί«ιη Β η(8ΐ6Γ, 6( 0οη8ΐ3η(ίηοροΙί(&ηυ9, 6ΐ €ίνίΙίΙ)α8 Γ6ΐ)υ8 ίρΒΑ ΙβαιρυΓβ £υη(, αΙ) υιια α((]υ6 3ΐΐ6Γ3 είνίΙ&(6 ίη 
Αΐί»ιη (Γ&α8ν6ΐιαηΙυΓ, ΐΓ3η8Τ6εΙα(]υ6 εοιηιηυηί οιη- 
ηίυηο εοηββιηίοιιβ&ρρΓοΙίΑηΙυΓ.Ιπίο βΐί&ιη,υΐίάβπι 

36βΙΙΓ&ίίυ3ρΓθΙ)6ΐυΓ»(Γα(ϋ1 6Χ €0Γρ0Γ6 Μ6ΐ3ρ>ΐΓ35ΐ» 

6ΐίαιη86ρα1(Γ0 ΓβεοηϋίΙο, 0(1ογ6Π) ρβΓ ρΙυΓββ άίββ 

6η)3ΒΙΙ886,ςΐΙβΠ1 (ΐ61Ώ11ΐη &1ίθ ΐ3ϋ3ν6Γ6 1θ{;68ΐθ λΟίί- 
86ηΙ: Κχι έχ&Ονν.κει μέν ούτως* ε•Ιωο{χ; 8ε αύτιχχπάντχ 
έγεΝονει μ£οτά^ καΐ ούκ εύ6ί;ς μόνον, ούδΐ εις τρ(την 
^μέραν^ άλλα κιι εΙς πολλοα-.ην απ* έκε(νου Ιως δη 
μόνος τφ τάφφ ένεΟησαύριστο και ην αν μέχρι παηος 
άροματ'ζουσα η σορός, εΐ μή τίνες τοσούτον παρηνο- 

μήχασιν. Εΐ 810 βχιίάβηι β$1 ηχοΓίηιΐ8 ; (η€ννίχ}1 αιι- 
ΐ€ηι Βίαίίίη οίπηχα Η ηοη ίηηο8θΙηιη ί^ηανί οάονβ 
ρΐεηα^ η^ο ίη άχϋχη ΙβΠιηηχ^ 8€ά βίχαη ίη «ιι/Ζ/οι 3(Ι(ϋ6ΐί88ίιηυ8, ιηοη3ΓΗθΓυιη βΙΙ>ο ηυοηοΑίη δβ 38- 
^^^ρδ6^3ι,(]υο^ )ρ8βδε!3αι.ΝοηΙιΐ6 ΤΰΓ^ΤΑΟι ^βηυβ 
(ϋε6θϋί ηυοά τβ! ίιηρβηΐίδβίιηο 6Χ ίρ83 Ιοεϋοηβ 
ρ3((^Γ6 ροΐ6Γί( 3 8}ίη6ϋηίδ 8ΐ] Ιο, 6ΐ Γ6Γυηι (η€ΐ3ΐ3- 
Γυιη Γοηη3 ^ά^ο (ΗνβΓδυιη. Νοη 6γ|;ο 3(1 ΗβΓβοΙίί 
ΐ6ΐηρθΓ3 Μ6ΐ3ρ1ΐΓ3$(68, 8€Γίρΐοη8 ΥιΊ» ΑΙ]Γρί3ηοβ 
3α€(οηΐ3(6, ηυ» ρ6Γ ίπιρβΓΪΙίβπι βίάβπι 3ρρίη(ρ(υΓ, 
6ΐη6η(ΐ3η(Ιο8 68ΐ βΓΓΟΓ,ηυί ρ3υεοΓΐιιη •ηίιηο3 οεεη- 

ρ3νί(. Α(1(Ι6, 81 ίΐ3 3ηΙίςοα8 Μ6ΐ3ρ1ΐΓ38ΐ68 ίβοίΐ 

ροΙί88!πΐ3ΐη 83θΐΙοΓυ[η Υι'3Γυοι ρβΠβιη , ηυββ 

ΐ3Π16η ϋΙίϋ8 688β Ι6{ί(ίπΐυ8 €6ΐ(θ δοίοοΐ 0Πΐη68, 

ΐ3ηηο3η) ίΙΙί ηυ|[3οί8δίιη6 3ρρίο(3ΐη, Γ6]ί€ί6η(ΐ3ΐη 
6886 Ι3πηα3πι $ρυΗ3πι, ιηΥ68(ί{3η(Ιθ5ςιιβ λΠοδ 
63Γΐιιη 3υε1θΓ68. Ιηάίςηυπ) 83η6 Γδοίηυβ» ιηυΗηαι- άί€8ρο8ΐ€ύ, άοη€€ίηίΙ$οΙη8 οοχχάΗχα ίη εβρηΐ€Γο:ηψϊ^ ίηΙβΓ ρίοι Ιιοηίηββ (Ιβ|]1οΓ3η<Ιυπι. ΟίΟοϋΠηίΑ 

^* Έ^,,^μΙ^,λ ^^^λλ^λ*^.^ »^1^μ»μ ^.^ί^ζ^^^Λ ^Λ .. >.• ΜΑηΑ#..•Α Ιι*«αΙλ<.:«ρ^ λ^...,^^^^^ ^^^:- 1 .^α• €ΐ Ιθ€ηΙχί8 ρ€τρ€ΐΗ0 ΙαΙβηχ, €ΐΗη%886ί οάοτβηί, ηίΗ 

8€ αΙ%φί% Ιοίη ίηίφΐ^ ^€88ί88€ηΙ, 6ΐ€. 

ΑΙρΙιοηδϋδ^ νίΙΐ6Κ38 Λ% Υίΐίβ 83ηε(οπιαι ίη δ;- 

ΙΙΙ•0Β6 Μ6(3ρ1ΐΓ38ΐ», Μ6ΐ3ρΙΐΓ38(6ηΐ οίκηπΐ 6ίΓ63 

Η6Γ3θΙϋ ΐ€ΐιιροΓ3, «ηοο βοϋιεϋΐ 620, αοΓηί886»6Χ νίΐ3 
8€ηοιί Αίγρϋ είοοίΐχ,ςαβηι ββδο δΰΓίρίβαι 3 δγιηεοοβ 
6χί3ϋιη&1| €οηΐ6η(1ί(.Ι(1 ιΑ^να ΡβίΓϋδ ΗίΙ)3(ΐ6η6;Γ3 
άβ ΥίΙίδ $3ΐΐ£ΐοΓαιη ηΜί ηοη δυηΐ ίη 03ΐ6η(]3Γίο, (ΐ6χ- 
ΐ6Γβ 3Κ6η3 εοηΐΓ3 03Γ0(1)ΐιη) οβίβηάίΐ, ηοη 3ΐίο 3γ• 
^ηπιβηΐο, ςιίΑΐΒ 6χ 63(ΐ6ηι ΑΙγρϋ Υιΐ3, ίη ςα3 86 
57θΐ6οη ΐΓ3(1ίΙ 6186 ίΐΐΐϋβ (Ιί86ίρϋ1υπ]. Ει 3ρυ(1 
δοΗυαι ιΐβ ΥίΐΑ ε^ηείί Α1}'ρϋ ίη ωΑτ^ίηβ ΐ6{;ϊΐϋΓ, 
8ψΛΒ% η ΜΗαρ^Λ9ί€$ άίΜΐίρΛίχΐί ίίχα /μιι. Ιΐίηο ρΐα- 
Γ68 ηοΐιίβ ΡδβΙΙί ΰοΐι&ηβ6η(1ί $αηΐ : ρΓ8Βΐ6Γ 6ηίη ίη 

Οί3ΐΓίΙ>3 0163 Γ666Β3ί(0$ |]3ηΐ 6Γί( 3ΐίθ8 ΟΠίηίυΠΙ 3η- 

(ίςοίβΜίηυβ, ηαί ηοη πιυΐΐο Η6Γ3θ1ίο ρο8ΐ6ηοΓ ίη 
Μ6ΐ3ρ1ΐΓ3»ΐ6πι 0Γ3?ϋ, ςυ3Α(Ιο ςυί ρΓ3ϊ οΐ3ηίΙ)η8 68ΐ 

Ρβ6Ηα8 ίη Μ6(3ρΙ&Γ38(6αΐ Γ6Γ6Γ3(,8686 ρ1υΓ3 ϋ6 ίΐΐο 

35 1ιοπιίηίΙ>υ8,ςαί ίΐΐαα νί(ΐ6Γ3ηΙ 30 ηον6Γ3ηΙ, 3α- 
ϋίβ86. Υ6ηιη)(3η)6η €ϋπι Υίΐ3 ί1ΐ3 ΑΙ^ρίί ΟίοηίΐΦ, 
ηηιηι ίρδί κΐ ρΓο1)3η(ΐ3ηι [41] 8Β(3ΐ6ΐΐλ Μ6ΐ3ρ1ΐΓ38(Φ 
3(Ι(1ιιοαηΙ ηοη ίυβπΐ 3 Μ6ΐ3ρ}ΐΓ38(6 εοηδοΓίρΙα, 
(|υ3ηΙυπι ΑΙρΙιοηβυδ 6( Ρ6ΐηΐ8 α ν6Γ0 3ϋ6ΐΤ6η(, 3ΐίί 
ίϋϋίεοηΐ. £1 ηβ 3Γ£;υπΐ6η(ασι 6Χ οΓ3ϋοη6 Ρ86ΐΙί3η3, 
(|ΐ46ΒΗ6Γ3Γΐ63ηί8ΐ6ηιροπ1)υ8 ηιυΐΐο 6υπ) ίηί6ηοΓ6αι 

άΐ6ίΐ) 8(Βρίη8 «1ηυ6 ίΐ6ΓυΠ) Γ6ρθΙ<ιη), 6Χ 1ΐ36 63ά6Π1 

νίΐ3 83η€ΐί Α1;ρίί, ηηί8η3ΐη ίΙΙίαδ 3ϋθΙθΓ Γα6η(, 
€θ1Ιί|[3ΐηα3. Ραίΐ ί1ΐ6 ρ&Ιτα ΑιΐΓί3ηορο1ίΙα, ΰίνίδ οΐ η3α)(ΐυ6 Εεοΐ68ί8Β (6ΐηροΓ3, ν3Γίί8 Ιι«Γ6ΐί6οηιπι 
ηη^ίδ, 36 (γΓ3ηηοη]Π) Π)3ε1ιίηί8 ροΓ νίπι 61 η6ί38 
εοη(υΓΐ>3(3, ςυ» 3ΐ) Φΐ3(6 Η6Γ3εΙίί ρ6Γ 3ηηο8 300 
6( {η(ΐ6 6χουιτυηΙ, 6ΐ ρΓΦ€ΐ3η88ίπιί8 83η€(οηιπι 
άοοίηηίδ βο ίηδίίΐηίρ €ο1Ιυδ(Γ3ΐα 630 δχηιβοηίι 3η- 

1Ι<Ιΐή(3(6, 8ίη6 €611! βεηρΙΟΓίδ ηθΙί!ί3 ▼ίΐ6866Γ6ηΙ. 

οβΜίηυδ €οη8ΐ(ΐ6Γ3(6 ΙοεηΙυδ ββΐ Ιο3ηη68 Μο]3ηυ8 
3(1 13 Μ3ίί ίη Η3ΗχΐΌΐθ{ίθ υ8ϋ3Γ<ϋ, 3(Ιηθ(3ΐΙ8 6Χ 
ΤοηΐΟ ΥΙ ϋρθΐη3θί, Ιΐ6ΐ3ρΙΐΓ38(6ηΐ 6Χ66Γρ3ί88β 

ΗίδΙΟΓίβπι νίΐΐθ 83η€ΐί Ερίρ1ΐ3ηίί εοη8ΐ3ηΙίΐΒ ^ρη 
6ρΊ8εορί, 6Χ νο€6 6| Γ6ΐ3ΐη ^03πηί8 6]ο8 (ΙίβοίραΙί, 
<ΐυί Η6ΐ3ρΙΐΓ88ΐ6 (6(ίΑτη (ίρεο Η6Γ3εΙίο) 3ηΙίηιιίθΓ 
651, νΙχί(ςιΐ6 6ίΓ03 3ηηυιη εΐΐΓίβϋ 430, νβΙ ρ3υΙο 
ίηΓΓ3.δ6(1 Μοΐ3ηί ίηοοη8ίιΐ6Γ3η1ί3 6χ Ιιίβ,ςυββ ιορη 
εοηίΓα Υί1ΐ6^πι 6ΐΚίΚ)3(ΐ6Π65Γ8η) 8ΐΙη1ίιιηα8»ρΐ3ηβ 
Γ6ί6ΐΙΗυΓ. 1(1<ιη6 υΐ πΐ3£ί8 ρ3(63ΐ, ηο(ο 6Χ Υίΐί8 
83ηοΙθΓυπι, ςυ» Ιιο(1ί6 ρ3Γΐί!η δΐυιίίοβοηιηι π)3ηί* 
Ιυδ ΐ6ΓυηΙυΓ,ηο1Ιυιη ε6Γ(υηι <ΐ68υη)ί ρο85β (ΐ6«1&(β 
Μ6ΐ3ρΙ)Γ38(2β 3Γ8ϋΠ)6ηΙυπ),νυπ) 6ηίηι ν6ΐ ρίοτοβ Ηβ- 
ΐ3ρ1ΐΓ38(3δ, [48] ν6ΐ Ιρδϋΐη Μ6ΐ3ρΙΐΓ38{6ηι οιιιηί1)υ8 

δΦεαΚδ νίΐίδδ6,8επρ81886<1ϋ6 ε88βΓ6Γ6 εο(6Γ€ηιΐ]Γ, 

ϋΐ νίίΐίιηυδ. ΟοηΟπηοςυο 6Χ6η)ρΙο. δ3Βθϋ θηΐ)» 
Υί(3 6<ϋ(33ρυ(] 8αΓίυπ),δ|ηί)6οηίΙΐ6(3ρΙιπΐ8ΐονίιι- 
(ΙίεαΙυΓ 1(1 δί τοηιπι Γιΐ6η1,]3!η 3ΐί3ηίΐ ςυο<]α6ίρ8ΐιΐ8 
Η6ΐ3ρΙΐΓ35ΐ2θ φ(3(6Π) δϋΐ) ίυδΙίηΐ3ηο ΐ6η6Πΐα8,ουσι 
δεηρΙοΓ ίΙΙιοδ Υϋηβ ιί5(ΐ6ΐη ουηι δ3ΐ>3 ΐ6σ)ροηΙ>υ8 
νίχί886 5686 3886ΓΑΐ.Υίη 3ΐ!6Γαηι?Αυ<ϋ.Υίΐ3 83η€ΐί 
Αυίοηοπιί πΐ3Γΐ;Γί$ 3<ιιΐ(Ι δαΓίυιη βΐ 3ΐίο0, Μ6(η- 37 ΒΕ 8αΚΙΡΤΙ8 8ΫΜΕ0Ν18 ΜΕΐΑΡΗΚΑδΤΛ ΟΙΑΤΗΙΒΑ. 38 Ι ΙΐΓ^Ιβπι βαεΙοΓΰηι 3£ηο$ε!( : ί<1 $1 νβΓυηη ρ$- α Ιβιη τεί «ώ ίΐΙϋ< αυοίοπΐ). 8(ΙοεΙϋΐη»ιηιιΐΑΐο 8ΐ;1ο, βΙ $6ΐ, Αΐίαιη ςυο(]ΰβ ίΒίαΐβιη ΜβίαρΙΐΓ&βΙίβ }ι&1)γγ6• 
ιηυ8. Ν^ΓΓΑΐ 15 αυοΙοΓ α ιη&η;Γίο (ΙίεΙί ΑιιΙοηυ- 
ιηί ΐά &υ2ΐ υ.^ςυβ (βιηροΓα (ΙυΓ6Γ)1ί5 Αηηίβ ρΓ8β(6ΐ'- 
§Γε$8ί5, εαά&νεΓ ϋΐίυδίίεβΐ ίη ββρυΙεΙιΓο ρο5Ϊΐυιη, 
ίο!β£Γυιη ίηεοΓΓυρΙϋΐηηυβ ρ6Γ(ΙυΓ3856. Εη νβΓΐ)3 : 

'Ε•^ώ δι νιχώντχ τον αΟλτ^τ/|ν όρων την φυΐιν κχΐ μετά 
Οάνζτον, προς οο;ολογ:αν θεού Ειζν^σχχμαι, Ιπιβαλών 
γάρ ποτέ τις όψεις τφ τάφψ του μάρτυρος, το Ιερόν 
ΦΧ?ινος έθ^ασάμην, χιι αήττητο ν υπό γε τη; Ισ•/ύος 
τού θανάτου μεμενηχΐς χαχενόηνζ. Ό γφρ πανίν τοΰ 
ζώο•^ την σύμπηξίΝ τριημερφ ^ιαστήμίτι λύειν αύχών, 
ίχει;ν ηδη διαχονίοις τρίχχ του γενείου οιαφθεΤρχι ο*-»κ 
Τσχ•Λ€*, άλκ' η τε χόμη της χίφαλής δαψιλης χχι 
ίλύμχντος, οίε της μορφής χαραχτηρ συνεΓτηχώς \» ΓοΓηΐ3 (Ιιεοηϋί ίη ιηβϋοΓβιη ρΓο&ρβεΙυηι (Ιβ^ϊΪΜβ : 
ηοη ίΐΑ Ι&ιηβιι, ιιΐ ΜΠίίςυίοΓββ οΙ^ΗΐβΓλΓβΒίυΓ. 
Ουίδ βηίιη 1ο( νοίυηιίηιιιη &(ηιβιη βιΐΐί οοιηρ&• 

Γ&5$6ΐ, 6ΐ βΧ ίΙΙίβ ν!(88 ^βΙΙΐρ^ίΐ^ΟΙ ? δίΰ ΙΚίΟΠΙ 

ί*$ΐ,υΙ υΐΓΐ5«]υ« ρ6Γΐη&ηβηΙίΙ>ιΐ8, ηοη (ΑοΙαοα ΓθΜΟδ 
&εηρ(& & 8|ΐηβοη6, νβά 9ΐιΐί(]ΐιίθΓ «({«ηι,εαιιι (Ιίεί• 
ΙϋΓ νίΐαηι ί1ΐ2ΐιη 3 δ}ΐηβοη0(Ιβ8€Ηρΐ8ΐη Γ«ί8&β, Μο- 

ΙϋρΙΐΓ&8(Φ ίρδί α886Γ6Γ6(ΐΐΓ Ηίοε ρ1θΓ68 ΜθΙ«ρίΓ&- 

8ΐ8Β Φ(&168, 6ΐ ρΙυΓ2ΐ 10 βιιιπ λ ρβΓίιιη ρηκίβηΐίΐιυβ 
εοη^επιηΐυΓ,οοηι λΠοηιιη νίΐ8,6ΐΓ&ΐ8« ηιτΓ8ΐίοιΐ65 
Μ6(8ρΗΓ85ΐ8β Α (ΑΐίΙ)υ8 εΓΗηίηί1>υ8 νβειιο ίβΙ^ρτο- 
η»6 Γ6ΓβΓ3η(. δϋ βχβΓομΙί ε«υ8&: 8εηρ8Κ δγιηβοη 
Υίΐ3ΐη 53ην'(ί ΕυβΙαεΙι!!, βΐ βΙίοΓυιη ; αιιΐβ βυιΐΜΐβιη 
ΜβΙαρΙΐΓ&δΙβιη &1) «Ιϋ8 εοΒείηη«(&,βί 81 ηοΑ ίΐ• βίβ- Χ2( ά/.ώβητος τ^ τε δ'>ράς εύτον.'^, μηδΐ τά; Οπήνη; ^ §3ηΐ8Γ ίη Εεο1β8ί& Ιβ|;β1>3(ϋΓ. ΙιλΙΐϋλΙΐΙΓ Α ΙΟΑϋΠΟ τρίχβς άποβχλών^ ά\έφγε δε χύτφ χαι δ των δμμάχιον 
χύχλος, δι' ων έμοί δοχεΐ χαι θεώμενδς, αΙδοΤ τοΰ νό- 
μου της τελευτής, την σιωπτι> προιτιμ^ν, Ιιτηκε δΙ 
χιι δ χας του σώματος τύπος την Ιδίΐν συντηρών άρ- 
μον{αν χαι ουιε της χεψαλη; ουδ' δλως άπο^^αγεις, ου: ε 
τ»ν ΛΜπών μορίων την διά^τασι^ ΰπομείνας. Ούτω γαρ 
ι μενα/όδωρος Κύριος δοξάζειν οΤοε τους οικε'οις αύ- 
τ«η \ά\&9ΐ δοςαναι προελομένους. Ε (/ο ΟίέΙί^ΙΛ ν%ά€ίΛ$ 

(ΜαοΜ βίίαιη ρο8ί ιηοΓίβηι νίηοαΗ^ηί ηαΐη- 
ΓΟΜ, €χ$ητ§ο αά Ββητη ςΙοΓίβοαηάΗη^ ίηηοί^^ 
^ΛίΜ αΙί^Ηαηάο οονΙοΒ %η πρηία^ιη ιηατίί/η8 
αίρ6χί ^αοτοΒ ηπε νεΙίί^ηίαΒ, ςηω ίηνκίω ιηοη- Οαπιαβεβηο οΐ 8ΐϋ8.Εαιη βί ςυίβ Μβ(»ρΙΐΓ&8(ο ΙΗ- 
Ι}υεΓ8ΐ,]3ΐη 3!ί3 »138 &η(6 ίρβυιη ΟαηιΑβεβηαΜί Μβ- 
ρΙίΓαβΙβ 38«υΓ{6Γβ!| νίΐί3ςϋ6 βίπιίΐίυιη «(ΓίρΙοπιιη 
Ιη Μ6ΐ3ρ1ΐΓ88ΐ6Π) ΓβΓαηάβιβηίοΓ,ηυοίΙ βΐΐδοηυιηίιι- 
(ϋχηυιηςυβ (βηίο νΪΓΟ ΓυβπΙ. Ιΐ3 βλίΜΠί ιΐβ 83Β€(£ 
ΕιιρΓ3χΐ2Β, Οαηίΰϋδ «1)1)3ΐί8, ^ο8ηη^8 ΟΐΓ^βοϋοιη. 
ΕυρΙιβπιί» π)3Γ(γΓί8, ΡΓοεορϋ ιη&η7η8, Αη«8ΐλ8ϋ 
Ρ8Γ59Β, ΑηηρΙιίΙοοΙιη Ιοοηίβηβίδ βρί^εορι, βΐίοπιιη- 
ηυθ ηβ 5ία|;υΙο8 ΓβεβηδβΑπη, νίΐίβ εβηβθηάϋπι β8ΐ, 
0υ38 ιιΙ>ί ρηιηυιη {βηυίηβδ Μ«(3ρΙπη8ΐ» • 8ρυηί8 
(ϋβΙίηχβΓΪΝ Ιαπι ϋβιηυπι (Ιβ »1&Ι6 δγπΐ€οηί8, 6]ιΐ8- 
ςαβ ίηΙβ^ΐ3(β, βΐ ίη βη&ΓΓαηιΙ» ΗίβΙΟΓίλ νατί^λΐβ αηαιί ο ίηοτΙ%$ νίήΙηα.Ονω ηηίυ€τηίηι αηιτηαΐίί ]υ(]ίείυιη ΓβΓβδ; 3ΐί38 βεηίβηΐί&πι <ϋ1Γ6Γ&8, βΐ 3 βτί- 
ΰοηιροηίίοηβτη, $6 Ιήηηί ϋεηιηί 9ραίίθ ζίοτιαίητ η)ίη3(ίοηί1)α8 3ΐ)8ΐίη638,η6 ίη ίηιπκΎβηΙθίη ηα1ΐ3ΐη 
άίίΒοίΗίηταΜ^ ]αιη άηύεηϋΒ αηηί$ ηοη να/ι/ί/ςοΙ) ε3083ηίΐ ίΐ)]υπυ8 3υώ'38 Ηΐ8απι ιηΙΙιι 88»ρ6 οαο- ρταάανί ΐΙΗα$ νίη νβΐ νβΐ ρίΐνηί €οιτη9Λρ€Τ6\$€ά 
€1 €οιηα €αρΗί$ €$1 άβηία, $1 %11<Β8α, βί [οηηα ΰ/ια- 
ίαεϋτ €(ηΐ5ί$ΐα ίηίβρβΓ,ρβΙΙβ {Ιίΐηα 61 ίηΙβηζα^Μ 
ατηί8Η$ ηηίά^ηι ριΙ%$ Ιαϊτί $νίρ€τίοή$. Είί αηΙ$ιη 
ή οι1τΪ9 ςίΛοηηΰ υρηίη$ οοΛίοπίίη, ρβκ ςηο8 ίηΐη- 
^ηΗ ιηίΑί νχά^ύαΐην ^ηυά Ι^ρβίΗ ΙαηΙηί» τηοτΗ^ τβΓβ ϋ, ςυί ηιιί(1ηυ!(1 1ΐ3ΐ)υ6ηηΙ <16 Υί(3 83IIΦIο^απι 
βίηβ 3υεΙοη8 ηοιηίηβ, ίϋ (οΐιιπι βίηβ «ϋο βχβηιίηβ 
8(υ1ΐ6 ηίιηίβ 3ΐ(ΐιιβ !πιρυ(ΐ6η(βΓΜ0ΐ3ρ1ΐΓ3βΙ»ίΐ6(Ιιπι1. 
Ιά 81 εοη${ϋ6Γ355θΙ (1οε(ί88ίπ)α8 Β6ΐΐ3Γηιίηυ8 άβ 
δεπρ(οΓί1)ϋ8, Ιηβο ο1)(ΐ6€(8η(Ιο ηοη ίΐ3 ρΓθΑΐ8ΐΐ8 
Γυί886ΐ. ΙίΙηά αηΐ^τη οίεβηαηάαηί α ΜΗ•ρΗτα$ί€ ^ρη τ^νίήΐια, ιιΤβιι/Μΐιι $ίΜΗΐατΗ.8ίαί αηΐίη ίΜίΐΦπα εοΗρΙαε (\λ »^ ΒΐαΙον%α$ άβ ΥχΟ» ΞαηΟοτηΜ μιιΙ- φιο^ν€ ρ^ητα ηΜ ωτροτίΒ «ιταοι €οη$ΦτναΜ οοιηρα' 
9^«, βί η€€ €)η$ οαρϋίί ηρΐηη αΐ αΐίςηίά^ ηεο 
πΙί^ΗαΓΗΜ ρατΗηΜ /αε/β €$1 ηΙΙα β α ίηνιοίη άΐί^ηη- 
€ίίθ, 8κ €ηηη ηιηηΐβε^Β ΟθΜίην$ $οΗ νί€ί$ΗΜ §1ωίβ- 
€ατΒ €09, ς^ιιί ιιιί5 ηΐ€ίηδΗ$ νοίΜηαηΙ ίννη ρΙοτί/Ιεαη. 
ΑοΐΟΗΟίηυδ η)3Γΐ}πυπι 8ϋ1)ϋΐ8ΐιΙ) ΟίοεΙβΙίΒηο 
ε'ίΓοα απη.ΟϋΠ).303, 3ά(ΐ6 ίηΐ3ε(ί 3 ( υΐΓ6<Ιίηβ εοΓ- ίίί αάάίΐΗ €χρτορήθίηρ€ηίο,ηοηΗίηίθ€ίί€ί^»$τύηί, 
$€ά ίΐΐ ροή ροΐυύταηΐ : άάάϋ βηίη ΜύίαρΗταϋα 
ί^ηΐΐα ΰύϋοφιία,ίίνβαβίοροί οιαΓ<^πιιι• ειιιιι ρηΗΜο• 
τ'ώηζ^ αΙίςηαΒ ΰΐιαιη €οην6Τ8ίοη€9 αά$1αηΐνινί φα* 
ραηοηηη ίη ίαηίο ηη^ηείο,ίίί ίηϋτβάΜΙα ΌίάεαηίΜΤ. 0β- 
ηίςιιβ ίηήαοηίαρίηήηια, βΐ ηιαχίηια %η η>€ηίοη6 
ϋίηρίοτηηί βί ϋοΐονηιη^ (ιηοΐΊίηι ηηΙΙα αΐ ΐΛβηϋο ροτϊΒ 30008 200, βηΐ εΐιπδΐ β03, ηυο Βθήρίοτ^Λρηά€€ίβΤ68Ηΐ8ίοτρ:ο$Μ\Λ{Ά9Λά\άΪΒΒ^ύβ&ηοΜ€ί 

νίΐ2βτίνβ1)3ΐ. 86(1 Ιιίε ΓυβπΙ Αη38ΐ38ϋ ίαιρ8Γ3ΐοη5 ΐ3ρΙλΓ38(6η). Ηοε ν6Γ0 ρΓθΙ>3θ(Ιυιη 68(. δβά ςοίβ 

άβείηΐυδ ΐ6Γ(ίυ8, βί^ο Ιυπι ηυοςυβ τ1τ6ΐ)3ΐ 8επ1)6- ίΠβ 1;ηοβϋ8 ΓοβηΙ ? ηαίδ !η ούδετίΓίββιιηίδ 3ΐιΙίηαΙ- 

ΐΜίςυβ λΐ6ΐ3ρΙΐΓ35(68. Ηβπ) ρΐ3ηβ Γ!(1ίευΐ3ΐη.0ο3ίβ ΙπΙίδ ΙβηεΙπδ νίιΐ6η5,&(Ι(ϋΐ3 3 νβΓβ (^βδΐίδ 86εβτη8(? 

νίΐ26 €(ϋΐ2Β, ν<;1 βίίβηιΐφ 3ε€υΓ3ΐ6 εοη8ί(ΐ6Γ3η(ΐ2Β Ε(ί3Π)δί Ιρ^3 ΑείΑ ιηαΓΐ}Γυιη 3υ(ο^Γ3ρΙΐ3, 6( νίΐΦ 

8ααΙ, (υιη ϋοπιιιιη Η6(3ρΙΐΓ3δΐ26 ;ι>£6Γ6η(ΐ96 Οίβεί- ίρδφ αΐ) ϋδϋεπιιηβΐ, ςυοηιηι νϋ3 6η3ΓΓ3ΐυΓ 1ιί8ΐο- 

ριιΐί βηίΐΗ οιηηβδ δίνβ ιηοη3εΗί, βίνβ 3Η3 ςυοςυβ παηι ΙιαΙβΓβηιυδ, άίάιοϋί (υπι βΐίβιη βχβπ^ίηθ ΊΛ 

6ε€ΐ88ί3$ϋε3 (1ίςηΙΐ3ΐ6 ρΓχεθΙΙβϋΙβδ Η6ΐ3ρΙΐΓ38ΐ6Πΐ ροδδβηιυδ εοηδοςοίιηοηυβ οηίπ) οπιη)3 ίη ΠΠδ Γ6- 

3ΐ)ι1ίε3η1 : ευπ) ίΐΐβ δβΒεοΙ&ηίυδ ηβχοΐϋδ [43] 3(}(ϋ- εβηδίΐΑ δυοί,οίΐιίΐςϋβ ηβι^ΙβεΙοπι ίΐ3 υ1 3ΐ> 3Ηο 3()(1ί εΐυδ, (]α3Π)γί5 ρ!6ΐϋΐ6 6ΐ δαηείίΐαΐβ ίοδί^ηίδ ίο 88Β- 
€ϋ1ο νί(3ηι 6(|[6Πΐ.ΙΙΙιΐ(Ι (]υο^υ6 3ηίπιο Γ6ρυΐ3ηθυηι 

65ΐ« νίΐ38, (|υ38 ϊΐ6ΐ3ρΙΐΓ38ΐ6δ ε0Πείηη3νίΙ, ρΐ€Γ<Ι8- 

({116 3ΐ) 3ΐίί5 3ηΐ63 (οίδδβ ϋεδεηρίαδ, εοηι Ιαπαβο ίίΐί 
οοε8ΐ}Ιϋ8δ3ΐί5Γ3ε6Γε(, ηβε ΗίδΙοηβ^ δβήΰβ νετίΐα• ηοο ροΐυβπΐ. Εΐ <ιο3γθ ροΐΐοδ [44] ηοη ιηοΐΐι ίρ86 
οηιίΒβηΙ,ηιΐΦ ηιίηοδ ρΓοΙ)3Γ6ΐ,4υ3ΐη 3ι1(1ίίΐ6ηΐ?Ν3Τ• 
Γ3ΐ ρΓί£ΐβΓε3 Γβδ §β8ΐ38, ηογι ιι( ΠΒ ρηί(Β (ηβΠίίΐί^ 
^€ά ηί ρβνί ροίΗβίηηΙ. ϋηιΐο ί(1 Ιΐ3ΐ>ε( Β6ΐΐ3Γηιί-> 
ηοδ ? Η3ΐηιί886 ίρδβ Γβεΐυιιι αοΐοΓίιαι οτ^ΐιαβιρ» 6ΐ 39 Ι^ΕΟΝίδ ΑυΑΤίΙ. 40 ιιΙ/68|β6ΐιιβ8(«1>Αΐίοεοηβ€πρ(αιη,6ΐρα1)ϋθ2ΐ«ιη, Α πιαα&ιη άίνίηλίηςαο ίηΙβΓδίι» ηυίιΐ ίηΙβΓ Ιιί»(ο- αοιΚ) Ιιηηιοϋΐίοοί» Ιια]υ5ΐηο(Ιί Μβΐ&ρϋΓβ^ΐ^ηι 8Γ£06- 
η(? Ργο<Ι&Ι ίη Ιιιοβιη• Αΐίαβ ίΙΙί 6ΐ ίη^βηίο θΙ $ιΐ5ρί- 

€10116 ψΙΒίΙβίη 8Ι4Α &Μ0Γ6ηΐί ΠΟΠ €Γ6(ΐ6Πΐυ8. 8υ8ρί- 

«βΙιΐΓ ίΙΙβ ςαΜΐ(}θίϋ νβΐίΐ, ιεαιηίηβ ίη|;βιιϋ,(|υο ροΙ* 
16Ι, 6{1ί€6ΐ. Κθβ €υιη ίη ίλείο €οη8ί$(Αΐ, ηίβί Γβη 
ίρββ,υϋ (68^2 €8ΐ,ίη ο)€(1ίιιιη ρτοίβΓΑΐ, Γ6ΐη λΙίΐβΓ, 
6Ι υϋ {6Γ1 ροΙαβηΙ,ηβΓΓΑΓί α ΗβΙαρΙίΓΜίο ηοη (Ιί- 
€βναίΐΛ.Αάύα ΰοΗοςπία €ί άία1ορο$ ηατίι/ηίηί οηιη 
ρ€τ$€ϋΜ0Τ%ΐΜίί Οιιί(1 8ΐ ίΠα Ηιι1)ΐιίΙ ίρ8β βχ ιΐίίβ ιη&- 
Βΐΐ8€Γίρϋ8 6ΐ1ί1)Π8 Αΐι(1ΐ6ΐιϋοί8,ςΐ]ί ιηοΊο τβΐ ηβξΐί- 
Κ6ΐιΙί& ΙιηηιίΒυιη,ΐίβΙ ηιβίίΰίΐ^^ 211» βιίΑ,νβΙ Τ6ΐυ8(&ΐ6 
οΐΜθΙβ?6ΗΒΐ?0ΙΠ|{(ΐιιί8 6Γ£6θθΓυηι ιιηρϋΓ8ΐθΓυιη ςυο- 
ηια ηβχΙΐΒλ ΐαιη 6γ»Ι ρβηβδ υοινιτ&υιη οΓϋοιη 3θοΐο• 
Ηΐ•8, Ιβ 11118 €θθθ<ιίΓ6θάί5 000 όοίϋίΐ. λίαχίπιί «υιηρ- ηειιιη, οΐ βναηςβίίδΐ&ιη, (|υί(1 ίηΙβΓ ϋο^πταΐα βΐ 
εοηδυβίυιΐίηβε, ηυί(1 ίηΙβΓ Γβ$ ρΓ2βείρο&8 βΐ ροΐίδ- 
8ίιιι&8» ςυ28 νβΐ ΐ6Υί58ίιη& ίιηιηυΙ&Ιίοηβ νιιΙηεΓΑ- 

▼6η8, 6( ίηΙβΓ Ι6νί8$ί(η&8, 6ΐ 8€Γί1)6ηΐί8 8Γΐ)ί(Γίθ 

οΙ)θθχί88, ηαΦ υΐΰυιιςαβ ηαιταΐ96 (Ιυιη α νβηίΑΐβ 
ηοη ΓβεβίΐΗιΐΓ» ηυΙΠ (Ι6ΐπιη«η(υη) &(1]υη|[υπΙ. Οιιίβ 
ίη Γ6Γ6Γβη(ϋ8 εο1Ιοηιιϋ8 ν6Γ08ΐη)ί1ία (!&η)ηβΙ ? 
0ρβΓ38 61 ί&01ΐ1ΐ3ΐ65 €θ1ΐ8(&8 Α ίηιρ6Γ&ΙοηΙ)α8 
βέαι.άβ βχρΓ688ίΙ ΡδθΙΙυδ ίη οΓ&Ιίοηο : Φχ^ί γέ τοι 

μηδ' έχ παιρέργου τούτον τίφΟιι του πράγματος, μηδί 
α^τον προΟέμενον &Ι μη όσον βούλενθ^ι. Βυ'!λειον 8» 
τούτον παφαχλι^Φεις ϊτΧ τούτο προήνε-^κιν, κχι οΤς 
έφρο'/τίζ^το λ<5γος και αύνεσις. Και ην αύτψ ή ηρα^- 
κευή έ; Ιτοίμου, κύκλο; τε ου βρα/υζ τιόν τε ιτρώτως ΗΜίΜϋΧ ίΐηρ6Γ&ΙΟΓΙΐηΐ«Γ8ΠΟ»Ιαπ1βΧ ρη•ρΓϋ3ίρ8ίυ5 ^ ένίημαινομένων την λέξι>, και των μετάτζϋτζ τεθέντων* 1ΙβΙ«ρ^ΓΜ(«,6!ΐ]ΐ18 ΑΙΟρΙβ 6Γ8ηΙ Ι&οαΙίΑ'.οδ,ίη ΙΐΟ€ ηθ- 

|οϋο (ΐ6€Γβϋ,βΒιΐ8ί88ίπ»6 8ΐιρρ6(1ί(λ(ί 8ϋηΙ: ηοη (Ιο- 
ΑιβΓ• €οιηΙΐιιιη.θοηιιη(ΐαβ άοοιί88ίη)θΓυηι &υχίΙί8.Ε3 
ΐ|ΐιο<|ΐι« ΐ6Π)ρο•Ι^β ρΙυΓβδ πι&ηυ8€πρ1ί οοάίϋβδ 1ΐ8- 
ίβΐΜίηΙυΓ, ςιίΑΠί Ιι&ο ηοΒίτα 2βϋι(β, ουιη 6ΐ ΒατΙ)»- 
τοηιπι ίη€ΐΐΓ8ίοηί1)ΐΐ8 υηίνβΓδΑΟΓΦΰίβ αΙΒίεΐΑ βδΐ,βΐ 
•ίηίΐββ ϋθ<Ιί€68 ηβςυί^δίπιοηιη) Ιιοιηίηαίη 8ΓβΙ«Γ6 
¥Μϋ8 πιοάίδ (ΐ6ρ0Γ<1ίϋ:4<1(ΐ€ εηηο&οιαπι Ιιοηιίηυπι 
8θΙ1ί€Ηιΐ(ϋοβ 6ΐ βΐυάίο, βΐίο ικΐηυο »1ίο βχροΓίΗΐί. 

ΟιιΙβ ιΐΜΐιιβ ]υΓ6 ηββ&νβΓίΙ, ηυβΒ ΜβΙαρΙίΓοβΙβδ 
€οη€ίηΒΐνίΙ ίη βΐίίδ €οιϋ€ίΙ>α8, ϋδςηβ β(ΐ6 άί^ηίδ 
ϊΜΝί ρ•Γΐβ(ί8•6 ? Ει ρο(68ΐ Ιιιηόβπ) ςυίΗΙ)6(, <1απι- 
ιηο(1ο ΓβΓαπι δηΐΜΐ&ηΙίβιη ηοη ίπιαιυΐαηΐ, &Ιίο 6ΐ 
ηΚο η)θ(Ιο τ«πι οββιτβ. Είβηίηι δί ίίδάβηι ίρ86 Γογ- 

ΙΙΙ»1ί8βΐΙΐΙΐηίηί1>ΙΙ8»2ΰΤ6ΐβΓ68ίΙϋ,Γ6ηΐ 6Χ8ΟΤίρδί880ΐ, 

νϋνιυη ^8€πρ(ΡΓ, ηοη ικυ€(0Γ (Ιίοί ιηβΓϋίδββΙ. 
δίικίίυπ] βίηιίΐβ 1ιιιά«τβηΙ ίη Υίΐβ ^04ηη^8 0«πια8- 
εβηί, 4οΑηιΐ€8 ραΙγι^γοΙια Ηί6Γθ8θ1;πιίΐ3ηα8 : ΕΙ ουν 

τ^ν έχ§(ν<Μ μορφην οδτω το λιμπρδν έπιβπεύδουγι, τ( 
9γ% $έον περί τ3(ς Ιατορ^χς των πράξεων ι^μελημένους 
ϊψ* τονκ λ($γου<, ^ςαι άχχλλιΤς ; ΟύμενοΟν. Τοις γαρ 
&γροικοτέροις νυγγνώμη,ακ ^χο^'^ι σχεδιάζουνι λ<$γους* 
τα< πράξιις $' Ιντορουντας τών έναρεοτησάντων Χριστψ, 
οΤ( 6 λ<(γο( το σπουδαζ($μενον γέγονεν, σ^ συγγνωατέον, 
β{οικ άγ(ων παριωραμένοις^ έσχεβιασμένοις, ώζ 2τυχε, 
ΛοΧ μάλλον άντρων τοιούτων, οΤς πνοί^ και ζωη τ^ λόγοις 

ιπβγρυπνιτν λχρημάτισεν. 1^%^η^ $1 αίτοα ίηιαρίηυίη 
ββριαίΗτοΜ ίαηίοροτβ ρτούαΐητ ίά 9^ιμ< είηάϋ^ 
άί^ηΗΜηε /πΰτϋ^ ςηοά ίρ^οτηΜ ίβηβ ρταοΐανβ^ 
9ΐιβ ραΐα η^ρΙίραΛίΗΓ^ βί ίηοηΐΐα ίαοβαηί Ηηίο^ και δλλος έπ' αλ^ω* δ μεν τα πρώτα ποιων, 6 6έ τά 
δεύτερα, και έπί τούιοις οΐ τα «υγγεγραμμένα έξακριβού- 
μενοι, Τν* δτι τους υπογράφε»; λάθοι, προς την υποκβι- 
μένί^ν διορθώνονται εννοιαν. Ου γαρ ^νήν αύτψ διβ το 
πλήθος τών συγγραμμάτων πολλάκις τα αυτά άνακυ- 
χλεΤν τε καΐ έφορφ». Άλλ' εΐ και πολύς δ ζήλος δν(5μαί- 
τος και ή φροντις περιττοτέρα του δέοντος, η μάλλον 
προς τούτο δη άξΐ'ίχρεως• άλλ' 8γβ ατάχυς ένενικήκβι 
μακρφ την σπορς^ν, καΐ τδ λ^ϊον οίον ουδέπω και τήμε- 
ρον. Ειτέ και μηδίν άλλο τφ άνδρι δ^εσπούδαντο, μηδ* 
άποχρώντα τά νά άλλα σύμπαντα, και χϊΘ' Ικαστον τφδς 
άφορμήν ευφημίας άρκουν, άλλα τ($γε τοιούτον έλέσθαι 
σΓ.ούδασμα, χαΐ ούτω καταπράξασθαί τε και άκριβώγασ- 
θαι, βυταρκες αντί παντ?>ς άλλου προς ^γκωμιον τψ άν- 

δρ(• Ροηο αηίβηι άίαιηΐ βατή ηοη ΙβυιΙβτ^Ι ςηαεί 
αΐίηά αρβηΐ€ΐη Ηαηο τβηι β$Ββ α§ρΓ68αιηι ; ηβ^η€ 
ιρηϋη ίά$αιρτορο$Η%8$6,ηΙβ€€Τ€ΐ ^ααη/ιιιιν^ί- 
ΐ€ί.8€ά ίχηρΒναΙοτίδ αύΠοτΙαϋΟΜί βηχη αά Ηόο αά- 
άνίΧ€Τ€, €ΐ η, ^ηϋηΜ αινώ βναί Λοοίηηα βΐ ίηΐ€ΐ- 
Ιίρφηϋα, βΐ ρνοτηρίΜ βί [ηχΐ αρραναίηΒ, βί ηοη 
ρατυίΐ$ οήίε €οηαη^ ^ηϊ ρηηιο άίεΟοηβηι ηοΟε 
€Ζ€ίρί€ίαηί, 6ΐ βοηΐΜ, ^ηίροεί^α ΐΓαη$αα€ύαηί: 
ιίί αΗη$ ρο$ί αΙίηΜ^ ίΙΙβ ςηιάεηι ρηηα βειβίαί^ 
Ηίΰ νβΓΟ Ββΰηηάα βχεοΗΜαΙ. Εΐρο$1 Ηο$ αία^ηϊ 
^ίίΰβ $^^^ρια (η€ταηΙ^ ρηΙοΗτβ %ηΐ6ΐΙ%^6ΐΗΐηΙ^ ίΐΐ 
φιοά ΒΰήρίΟΓβΒ ΙαΙη^ταί^ αά ρτορο8ίίαηι ΰοηΗςβ" 
νβηί $6η(€ηΙίαηι.Νατη [Ιβ\ρΓορΙβΓ$ΰηρ(οτηΜ ηίηΐ- 
ίϋηάίηβηι ηοη ΙιοβΙαΙ Η 9(Βρβ εαάίηι ΓβυοΙνα^ βί 
ίηΙη€ή.8€ά ΰί$χ(η6τα ηιηΐίηύαίοτ,α ψηα^οτ ηηοΜ 
ρατ 6$8βί ΒοΙΗύίΙηάο, ίικο νβτο Λίρηα, φκκ ίη Ηοο Ηα ? Νοη ρτοβϋΐο. Ναη ηΐ ίηΐβίίηί €ϋηο$άαί%ν^ αάΗϋετΒΐην; εεηΐΜίβηι ίσηι^η Ιο)ψ νίΰίίχρκα €ΐ 

8€ρ^8, ^ηαΙίΒ ηοηάητη βίί η^ςηβ ίη Ηοάΐβτηαηι 
α€ίη, Οηοοιηα βΐίαηι, $% ηίΗίΙ αΐίηά α υίνο ίΙΙο 
[η%$$€ΐ βΙαΒοΓαίηηί^βΐ η οη αΐία οηιηία,ίΐηοβ νβΐ 5«η- 
ρηία ίυβΰίηηΐ αά Ιαηάΰρη οοηΰίΐίαηάαηι, ορίΜ ία- 
ηΐ€η Ιαΐ6 6η$€€ρί836 €ΐ ίά (ατη ρτ(Β€ΐανο ί^βοίπηι 
τ€άάιάν,$€^ νίτο ρνο φιονίΒ αά Ιαηάβη βϋβΰβτβί. 
Α1%^ηα$ βΗαηι οοηνηείοηββ αϋαηΐίηίη ραραηο- 
Γΐιηι ίη ίαηΐο ηιίΑΜΓΟ : ηΐΜταοηΙα ρΙαηΐΛα,Η η^αχί^Μ ίη 
€Ρ€ηίοη€ ί€ηιρΙοτηηι $ί ίάοΙοτην^,φίΟΠίη ηη11α€$ί «ϋΐι- 
Ιίο αρηά νΗ€τ€$ Μ$!οτί€θ8. ΝυΙΙ&ηι βδδβ ιηβηΐίο- 
η6Πΐ&ρη(1ν6ΐ6Γ68ΐιίδΙοη€θ8,η6[ηο?6Γ6, ηβηιιο Ιη• 
ΐ;6ηιιο άίλβτίΐ, ηίδί ^^ί οηιηί• αηΙίςαοΓϋΠΐ πιοηυ- ίί9ΗρΙίοίοΗ^$ νβηίΛ, (ΐηί^ ^ηα ρο8$ηη$ ορβτα 
ίίοηηΐίατία^ άίνοτηιη Λεία €0η8€τίΙ>ηηΙ : άΐ^βτϋ 
ΙΟΜβϋ, ίηρεηίοίΗΰ ροΙΙβηίβΜ^ η^^ί^αςηαηί άί^ 
/ηοηάί 8Ηηί υβηία^ $ί, ςηοά /άιίηηί^ €οηΐ€ΐν,ρίηί 
Μ>€ηΙ^ νίΙα$ 8αη€ίοηιηι, ρν(Β8€ΓΗηί $ί ίΙΙονηηι 
«ρίτίΐΜ α€ νϋα ίηΌίςίΙανίί ΙϋήΒ^ βΙο. ΑωρΗ- 
ϋεΑνβηΙ βϋ&ηι» υΐ Ιβββηϋυπι ληίωΐδ 8&(ίδΓ8€6ΓβΙ, 
φοά \η αΐϋδ ΗίδΙοτίΰίδ Ιαυ(1&ΙυΓ, εχρβϋΙϋΓηοβ αΙ) 
οσιηίΙ»α8,]υΓ6 ίη ΜβΙαρΙΐΓ&δΙβ ηοη ΓβρΓβΙιοηάίιηυδ. 
ΑΙ [45] ΓΘ8 ίρδβ 8«ΰΓΑ8 ροΓίΓίεΐΑνϋ, ίη ςυΐΐυδ νβΐ 
ΙαιηιιιΙ«Γβ,¥•ΐΑ(1(ΐ6Γ68υιηη& ίβϋ^ίο. ΡίΓΟΑηΙπιίΙιί 
<|«ί ί8(« ορροΑίιηΙ. ΝβΦοίηηΙ ςαίΑ ίηΐβτ Ιίιίοπι 1ια • 41 ΒΕ δαΚΙΡΤΙδ 8ΥΜΕ0ΝΙ8 ΜΕΤΑΡΗΚΑ8ΤΛ: ΒΙΑΤΚ1ΒΑ. 42 ιηβο1ιι,βΙίβιηηυ8Β«ΙίουΙ)ίΐ8ΐ6ΐιΐΥ6ΐ (ΙίβρβΓόίΐΑ (4β]Λίΐ5, (ΐηί οαΓΠί ηιαςίΒ αάάίοΗ Βΐιηί; ηηί ηβΒοίπηί 8υη(,1β^βπΙ:(]υ9Β Ιβ^ί^ββΒβΙΙ&Γηοίηυηι.ηβΰ ίρδβ Ββΐ- 
1βΓΐηίηο5 όί€βΐ $ίε5»τίΠα3 8εοιι«8νίι ί&Ι$ΐΐ3ΐί5 ιηυ1(83 
ΐΏΐΓβΓοΙοηιιη η8ΓΤ8ΐιοοβ5ίη6εοΓ(;ϊο Αΐ6Χ8ηάΓίηο,ςυ{ 
νίίΑπι εΐίΓγβοιΙοίηί 8επρ86Γ3ΐ, ηυί 8η1ίέ|υ!θΓ68, υΐ 
8θ€Γ&ΐ68, 8οζοτηβητΐδ, Τ)ΐ6θ(ΙοΓ6ΐυ8, ΡβΙΐ8(ϋυ5 683 

ηοη η8ΓΓ80!. 00881 νΟΓΟΓβδ 60€ΐ6$ί88ΐίθ38 3ΐϋηοη$εΠ• 

ρ8βηη(; ΙίεβΙ 8εηΙ)8ΐυΓ βΐ) 8ΐϋ8, ΓβΙδϋίη, &€ 8υ5ρβ• 
εΐυιη δίΐ.ΝυςΦ. ΗϋΙΐ8 βΙΙαιηβχ ΐΓ8()ί(ίοη6ΐΐ8ΐ)6ηΙυΓ 
ςυ» ίο ΙΐΙ>Γΐ8 3€ίίριΐ8ηοη 8Χδΐ8ηι ΝίΙυδ€Ιΐίί$θ9ΐοω{ 
()ΐ8θίρυ]ο8 ίη βρί8ΐοΙ)8δεηύίΐΧ1ΐΓ^8θ8(οιηιιηι,τοΤς 

γ^τ^σίοις τών πνευματικών φ•λων κατ* Ιδίαν διηγήαατο, 

1>€ζίΗηι%$ ερίΓϋηαΙίύίΐΒ αναιοη ρΓίναΙίτη ηαννανϋ. 
Ειβρί>ΐοΐ8 8(1 Λη&$ΐι$ίυιη η8ΓΓ3ΐ νίδίοηβδ βη^βΙοΓυπο, 
(\αί εβ1βΚ)Γ8ηΓι ^ΗΓ^δΟ!:(0Iηο 8δδίδ(6ΐ)8ηΙ. 8ίε βΐίβιη γτοροτϋοηβ /ΐ(/^ι, ίηηηβνηίπ {ίβη άίίΐτίύηίίοηβηι, 
€ΐ ρατνα ηηίάβηί άοΗ Ηαύβηϋϋηε ρατναηι βάβίΛ^ 
ηιαρηα αηίβηι ίΙΙίβ ςπι ίηρβηΐι βάβ ρναάϋχ 9ίΐηΙ. 
ΑυεΙοΓ νίΐ£ δ&ηείί [47]Νίεοηί8,ηυί β ροβιιΚβηϋΑ 
δίΙ)ί εο^ηοιηθηΐυιη ΙιαΙ)ϋίΙ : Πεφύχχσι ΐ(άρ πω< οΐ ^ν• 
θρωποι προς την οίκείίν άφορώντες άσθένειβν, τα παρά- 
δοξα πολλάκις χών πραγμάτων,και απο της 08(βς χάριτος 
εΙς τΐζ τιμ-^ν τών αγίων τερατουργούμβνα, άδύ/ατβ οιεσ- 
θχι, και μη ρ^δίως πιστευειν ταύτα Ι) παραδέχεσΟαι. /^β 

ηαΐηνα Ηοηιίηβ8 οοηιραταΗ ^ηηί εηω ίηβιιηίίαΙίΒ 
Ιίηιίία ηοη βχ€βάβηί$8^ ηί τβ8 $αρίη$ ρναίβΓ $Χ' 
$ρ€€ΐαΙίοηβίη^ €ί ίη Ηοηονβιη βαηοίοπίηί α Β$ο ηιί• 
Τίβϋβ ρβνρβίναΐαί, Ηαχιά ββτί ροΙηί83€ €Χί8Ηιη$η(: 
η6(ΐχί€ ίία βάΐβ ί11ί$ βάβτη αάΜύβαηί, ηβύ αά' ΡΓΟΓίοδ ηβΓΓ&νίΙ,νβΙ βϋαιη δεηρδίΐ,Πεει ηοη&χδίβΐ, β τηίΐΐαηί. 8^[Ώ6οη ίρδβ Μ6(<ιρ1ΐΓ&8ΐ6 ίη ΥίΙα βαηοΐί ΠΝίοηβΐΏ δ8ηε(ί ΡαυΙί (ϋεΐ8η1ίδ ^ΗΓ^δΟδιοπ1ο ίηΙβΓ- 
ρΓ6ΐ8ΐίοη6ΐη 6ρίδ(οΙαΓαΓη.Μ8ΐ6 ΐ(8(]υβεοη('.1α(1ίΙυΓ: 
Νϋο Ιβ^ΙυΓ αροά νβΙβΓβδ ΜδΙοπεοδ» βΓ^ο ηοη ΓυίΙ. 
ΙΙίΓ8ευΐ8 8806,ςυΦη3ΓΓ3ΐΝ6ΐ3ρΙΐΓ88ΐ(^δ,ιηα^Ίηα5κη^ 
Νοη 8ΐ)ηυο. Ιά ίΙΙί ίη 3ηίιτ)ο Γυίΐ,Γβδ Π)8βη8δ, &<1ηί)ί•* 
Γ8εάο8,ίη8υϋΐ38(ΐυβ ίη εεΓίρΐίβ ΓβίοίΓβ.ΡβΓυοι ίΠΐ ευ- 

ΤΧ ίθΙΐΐηίηΐ1ΐίθΓ3Γ€ε^η5βΓΡ,(ΐυ26 6Γΐ8Πΐίρ$6(!3ΐ8 ορβΓ8 

ρτΦΐι'Γηΐ^Η. Οοην^^Γδίοηβδ ρ3^8ηοΓυΐΏ ΐβαΐδρίδ^Φθΐ 
\ηΐ9ΐτιΙο ηυπ)6Γ0 ίηοΓ6(]ί1)ίΐ6δ δυηΙ.ΙηοΓβίΙίύίΙββ ίίβ, 
9υ]£!βΓηίΐ8ΐβπι 6ΐ (βπιρυδ,δυπιηιυΐΏ Ι)οηυπι,6ΐ8υΑ 
οοιηπ)οίΐ3:νίΐβπ) 1)68ΐ8Γη,3ε νεηΙπΐΐηινΪΓβδ άΐτίηα*^, 
61 1)υπ)8η38 ρβϋβ δυο,βΐ πιοάυΐο,ηοη τβϊ ηΑΐυΓβ αιβ- 
ΐίηηίοΓ.ΟτββοΗυβ Νγδ8(ΐβ08 ίη Υίΐ8 88ηεΐ»Μ3€ΐίη£: 
Οί πολλοί τών ανθρώπων πρί>ς τα έ^-υτών μέορα τί> πιστών 8γ(η6οηί3 8ΐ}Ιί(£ δβοίοΗβ : Άλλα δέδοίχχ μ^ τοΤς 
μετά ταύτα μύθος είναι οό^-^ της αληθείας γιγυμνω- 
μένος. Φιλοϋσι γαρ άνθρωποι τη φύσει μετρεΤν τα γινό- 
μενα* εΐ δε τις τϋόν αύτης ορών έπ'έχεινχ λέγοιτο, ψευδείς 
τοΤς τών θείων άμυήτοις δ λ({γός νόμιζε ται.5^£(ν0Γ^ΟΓ, 

ηβ ρο8ΐ€Γί8 Η(Βο ίαύηία νίάβαίην,α νβτίΐαίβ αΗβηα. 
Ναηιηηβ Ηοιηχη€8 ηαίητα [ηαα €οηίΜβη$ΗταΓ€ 
ΒοΙβηί, Ει 8% (ΐηίά βχίτα ίΙΙχΜΒ Ιίηιίΐ€8 αΐίςηίά 
ηαΐΎανβήΙ, ηιβηάαχ τβτητη άίνΐησπΑΐη ίη€χρβτΐ{$ 
8βτηίθ]ηάχ€αίην. ΙηεΓβάίΒίΙβδ ηβδείβηϋύυδ^ςυαη- 
Ιοαι 6δ( ίη δ&π^υίηβ (ΙΙΐΓίδΙί νίΓυαι, βαηκίοη βίβο 
ροΐ6δ(8ΐβπ) ίη €1]ηδ(ο οβηΐυιη, β( πιίΙΙβ, 6( (Ιβοβηι 
ιηίΠία, 6ΐ ηιυΐΐο ρΙοΓββ ίη Οάβιη ϋοη?βιΐ6α<1ί. ΤοΙ 
Γβ^ηβ, ΙοΙ ρΓονίηείδβ ριΐδϋΐο (βπιροΓβ Οΐιτίβϋ β(ΐ6ΐη Ιν τοΤς λεγόμενοι; κρίνουσι. Το δε υπερολΤνον την τουρ ρΓοΓβδδΦ, ΙΟί ηΐ8Γΐ;ΓυΠ1 ηΐγΠ3(ΐ68 5Γ6νΐ88ίΐηθ ΙβΙΏ ^[χοδοΝτος δύναμιν, ώς εξω της αληθείας ταΤς τού ψεύ- 
δος Οπονοίαις ύβρίζουσι. Διο πχρίημι την απιστον έκεί- 
νην έν τφ λιμψ γεωργίαν, πώς έκβαλλόμενος ό προς τ^^ν 
χρείαναΤτος, όύδεμί«ν αιαθηοιν έποίει της αφαιρέσεως* 
^ν τφ ί»μοίφ διαμένων δγκψ, καΐ πριν διαδοθτί ταΤς τών 
αΐτούντων χρείαις, και μετά τούτο* καΐ άλλα τούτων 
παρ2^;(^τερα, παθών Ιάαεις, χαΐ δαιμονώντων καθάρ- 
σεις, και άψευδεΤς προ^ήσεις τών έκβη δομένων, "Απαντα 
τοΤς μεν δι' ακριβείας έγνωκ(ίσιν,άληΟη είναι πιστεύεται, 
κ3ν όπερ πίστιν η. Έπί δΐ τών σαρκωδεστέρων, εςω 
τού ενδεχομένου νομίζεται* ο1 ο'κ Ισασιν^ δτι κίιτα την 
ά\αλογίαν της πίιτεως, και ί^ τών χαρισμάτων διανομή 
παραγίνεται• μικρά μεν όλιγοπίστοις, μεγάλη δΐ τοΤς 
πολλην εχουσιν έν έαυτοΤς την εύρυχωρίαν της πίσ- ροΓβ 060 εοη8βεΓ8ΐ2β, Ιαηΐί ηυαιβη εοηνβΓβοηιιη 
ρ8^8ηοΓαπι β(<6πι ηβε (Ιαύίαπι Γ8είυη(. 

Ιΐίδ ηυοςυβ ηΐΗηίΓβδίβ εο11ί^ίΙιΐΓ,(|α8η(ιιιη ίηβρΙί&Ι 
Ο&δΑίιΒοηυδ, άυπι ηυΙΙαηα ο1) εΗυδαηιίη Μ6ΐ3ρίΐΓ&- 
δίοη 8εε6ΓΓίαΐθ άθβχνίΐ.ΕχθΓεΙί,β. Μ€ίαρ)χτα$ίβ8 •ατί- 
ρίοτ νρρίάο Τ€€€ΐΐ8, βΐ ρβΓΒΟΒρβ υαηί8$%ίΛη$^ τηα- 
ρηη$ςΗβ {α\)ηΙατνίίη αηί/ιιιηι <;οιΐ5(ΐΓοιιια/θΓ.Τ8ηΐυαΐ(ΐαθ 
61 (ΓίΙ)αί(, (ΐηαηΐίΐίη βί ά€ΐί6ί,ςηί άιΗρβηϋα ςηίάβΜ 
8ηίηϊηα,8€ά ίηάιαο ηπΙΙοίη €α οοΐΐβοΐίοηβ λΠό^γ^ 
8αίη8;η€(ΐηβαΙίί€Γ Βανοηίη8]ηά%(ίαί^ςυοίίβ8 ίηίβη" 
άίΐ αηιηΐΛΐη, ςαοά Ηϋηατη ηνηρετ /βϋίιι^Ι. Νβ αΐία ΙίΚΛ 
ήίΐ8ρτο[6Γαίη ίη ηηί1)Η8 ΜβΙαρΗναΒίβηχ^ηί αηίΐίητη 
8(£ρ6 [αύηίαταιη Ηαηχαχανίηιη 8$ΌβνΒ οαείίςαί^ ίη 
Ηαο ίρ$α ΗίζΙοτία ηοη οοη^ίαΐ ίρ$β <ί6ι, βίο. Μοάβ^ΐίβΐη τέως. ΡΙαΊηπί ρτο €0, (ΐηαηΐϋίη ίρ8ί ρο88ηηΙ ^ΐΏ^ηι^ βΐ ρυ(!θΓ6ΐη! €883υ5οηβ, δί 68(. ΥβΓΐ>3ί8ΐ3 (βίοβΤΒ^ €Γ€άιιηί βα, ({ηω άίαιηΐιιι, (ΐηω νβτο 
αηάΐ€ηα8 8ηρ6Γαηί ΌίΓ€8^ Ιαηςπατη α υ^τίΐαΐβ 
Τ€ίηοΙα ίηοηάαΰϋ 8ΐί8ρί€ίοηίΙ)α$ ίη8$€ίαηΙηΓ. 
Ρνοίηάβ ίηίϊαηάατη ίΙΙαιη ίη ρβηηΗα, €ί [αηχβ 
αρτίοηΐίΐίταιη ρνοβίβνηίίΐίο. Οηοηιοάο ίη ραπρβ- 
πιιη Μη8 ρνοίβΰίητη [τηηιβηΐηηι, ηεβ άηηι άί8ΐνί' 
\ηΐ6Τβ(^τ,ιΐ€€ ρο8ΐ ίτηΜίηηίηηχ 811 ^86ά βαάεκη ηιβη- 
$ΗΓα ίίηηχβτο^Ηβ ρ€ηηαη86ήΙ : αΐία^ηβ Ηί8 Ιοηρβ 
ιηαρή αάτηίΐαηάα^ ΐΜΟΓ^οη/ιη ο\ιταίίοη68^ βχρηί- 
$ίοη$3 άατηοηηγη, βί νβτα8 (ηίητοτηηί ρταάίο- 
Ιΐοη€9 : ηηα (ΐηίάβιη οηιηία ίί8, ςηί άίΙίρβηΙβΓ 
^χρΙΟΓαηιηί, νβτα β88β οοιι^ία/, ΗοβΙ βάεηχ «α- 
Ρ€νατ6 νίάβαηΐην, ηβο β€ήροΙιιί886 ιηάίοβηίην αύ 

ρατκοι-. βκ. αχιν. (υβ (απο πια^ηίΟεα 1ΐ3ΐ)βΙο (ί5ί ίρδί : ηβ αρρίη^Αβ 
ΒαΓοηίο δεπρίοπ πιοάβδίίδδίιηο,βΐ νβΓθ Οιτίβϋ^ηο. 
Μθΐ8ρΙΐΓ88ΐΐΒ άίεΐυηι 8ΐίςυ8ηάο Β&Γοηίυβ ηοη βρρΓΟ- 
1)8νίΐ, αΙί(]ΐι&η(1ο Γβ]6είΙ, ίάβοηββΐ νΑηίβδίαιααι, 6( 
αηίϋυπι ίαύυΙαΓϋΠ) εοη88Γείη3(0Γ6α]» βΐ Ιΐ8ΐη&χλ• 
Γίυη) (ΐ6εΙ&Γ8νίι ? Οαίά άΐεβΓθΐ άβ δοίδ ίιΐίβ ΕχβΓβίΙβ- 
(ίοηίΙ)υ3 β&83ΐι1)οηυ8) ίη ςαίΙ)α8 ηοη ρ6Γ8»ρ6, βοά 
8βη)ρ6Γ,6(8ίη^υΙΐ8 ρ8(|[1ηί8 αάοοϋδβίπιίδ δοηρίοη- 
Ι)υ8,ηοη ίαΙβιΙαϋδίΑηΙαπι,βΚβηοβΗΐ&Ιίδ) 86(1 6ϋ8πι 
ΐΏ8ΐΙςηί(8ΐί8 εοηνίηοίΙΟΓ ? ϋΐ ογ^ο ηιίηυβ Ηηίηιοβί 
δίπιυδ ίη Η6ΐ8ρΙΐΓ&δΐ6Π)» ρπυδ βΐ &η1ο οπιηίΑ, υ( 
δυρΓΑ (Ιίχί, ΥίΙα δ&ηείί 6Χ3Πί)ίη&ηά& 68ΐ, &η βίΐ Ιβ- 
£111018 ΗοΙαρΙΐΓ&βΙδθ,ηο «ΙίοΓυπι πι&Ιο,Ιηβοηβίάβπι- 

2 43 Ι,ΓΌΝΙδ ΑΐΙ,ΑΤΙί. 4ί (βςϋβ <1ί€ΐ8 ίο Ιΐ6ΐϋρΙ)Γ85ΐ€ΐη ΓβΓιιοάθηίοΓ.Νί Γ πιβϋυ^ Α ^5/ 8α€η $(;ηίί €ΐ αηα€ΐιοηΙ(ζ,8%ιηί6θη οάηιιναΜή^ 83ρίι ΡΓβηΰίδουβ Οοάυνίποβ <16 ρΓ9β$υ1ίΙ)υ$ Αο^Η^β 
03ρ. 7. 0$ 8ιιηί€οηε Μ€ΐαρΗτα$Ιβ^ή ηοη $υΙΡ€α ώ'- 
χ%$%6^ ςηοά ά€ 8οζοϊη€ηο ΜβΙΰΗιοτ Οαηηβ^ Ογχοηβ 
%$ /ι»ί/, €ί λακ ηαΐίο €»ί, $€ΐηρ€τςΗ€ /ίιίί αά ίη€ηα€ηάαΐΛ 
ρνοτηρίηία, 1^8] ςηαηι άίρηιΐβ 8ίί βάβ ίηίΐίΰβΐ Βανο- 
ηίίίό, Γϋ;«5 νβνύα ΜβηΙβτ Η$\ιτραν$τίίη Λβ €0 Ηαο 
ίη εαπεα ΙαίντΜ ίεηίβηΐίαιη: εΐϋ βηίη ίΙΙβ: Βΐεαί ιη <ι/ιί5 
ίηΐίΙίί$ ί!>ί α η ροΜ$ ύηατβ Μ€ίαρΗτα$1(η ητίαιη αΐ, 
ίΐα €ί ίη Μ$ ΗαΙΙνοίηαίηη €$$€ εοηίίαί. Αΰ^πη ρτο{€€ΐο 
ίνίίη άβηιηιη ροί€Γαί ίηβηάαΰΐ$9ίηί% η^6ιι/οηΜ ίΐίρηαία 
ίηηνβΓβ,ςηβηι (€Γ,$ίηοη ^ηαΐβι^τηβηάαή,αν (αΐεχία- 
1%$ (ητη ηιιρβηίϊηβ αΓ3ηί$$6 άβρτοΗεηάβΙ, (ΐηί$ςηί8 
ραηαιία (υΐία Ιοοηιη ίΙΙηηι ρνοβοβάεηίχα ΰνοΐνβτίί. 

ΒβΙΙβ βηυίίΙβΠ). Η6(3ρΙΐΓΒ5ΐ68 ΟΓ^ευδ β$1 : βΓβΒΟί ^η€ϊη ίη Ρατο %η8ηΙα €0ΐηρ$χ%8α. Ει, ρί*ο ίΛ§η%Ιαίβ 
Ιαηάα$Η ΐ€8Μ(Β ΛΙχι^ίτία,Η ϋνίηα ^6τίαηι%ηα^ν€Γβ 
η^οΰϋίΐω,α Οβο [αύπΓαΐΛ,ςυοΒ αηρβΙίοατη^Η (αη- 
ίηηί ηοη ίηϋονροηαΜ αΐίίοΐνίί $αρίίηί€τ η'/ύ^Γοίίοηηιι, 
€υιη ίΐ&ςυβ €6Γΐ(ΐιη 8ίΐ, νίίαιη Ιι&ηο. Τ1ΐ60€ΐί$(89, 
ςυ8β[49| ρΓ» ιηαηίΙ)αβ οιηηίηιη ββΐ, βεηρί&νη Γυί$8β 

& Μ6ΐ9ρΙ)Γ&5ΐ6, ίη 6&(|ΰ6 383(υΓ (1β ΦΐΒΐβ ΑυεΙΟΓίδ, 

€6Γΐυηι ςυοηυβ ΓβηαβηβΙ Ιβσιροδ 8γη)6οηί$ ΜβΟ- 
ρΙ)Γ98ΐΦ. Ουβθευηςοβ βηινη (Ιβ 5β &υοΙθΓ, νβΐ άβ 
Ηίπ)6Γίο εοηίΓΑ Αγ&1)65 εΓ6(&ιη ιηί$8ο, η&ιτ&Ι, θα 
βνβηβΓβ ΙβιηροΓβ ίβοηίβ ίιηρ6Γ&Ιοπ$ Β&8ΐ1ϋ Μαεβ- 
(ίοη.'ββίϋ» 6Ι 0οηδΐ&η(ίηίΡθΓρ)ιγΓθΚ6ηη6/»ρ&Ιη8, 
ςυί οΐ) (Ιοείπϋ&ηη,βΐ ΓβΙιςυ88 &Η&8 (]ί8είρ1ίο&8, ηιιί- 
1)118 ίηοΙαΓυίΙ, 88ρΐ6η1ί8 δΐϋίοο^ηοιηβηΐυπι&εεβρίΐ. 8υπ^ ρΓοπιρίί 8(1 ιηβηΙίβη^Ιυιτ). Εγ^ο ηυΙΙα Ω(Ιβ8 Με- β Αάάβδίβ 66(]Γβηϋπι, Ζοη&Γβιη, ΟυΓορβίΑίοιη, γ^Η ΐ3ρΙΐΓ&δ(2Β α(]Ι)ίΙ)6η(!&. δβςυβΓβ, οιηηεδ ΗΙδΙΟΓίοί 
βεοΙβδίΒδΙίοί &η1ί(ΐιιίοΓ68 Οϊβάοι δυη( ; βτ^ο (ϋίεΐα 
βοΓυιη δυηΐ Γ6]ίεί6η(1&. δι (]υί2ΐ 6Γ9Βεί, ίίΐεο Ιίάβεα- 
ΓβηΙ,ςυαηαπι Γ^ϋοοε δοαϋεΙιίιηυΓ άίεΐίδ Ιοί ^αηείίδ- 
δίπιοΓοιη ΡλίΓυιτ), ΙοΙ εοηείΙίοΓοιη <ΐ6εΓ6Γΐ5? 6ο()υ* 
τίηυδ Γβδροη(ΐ6ΐ)ί(, οηιηίηο οιηηβδ &(Ι υουπ), εΐ 
βοηιιη ϋίεΐαοιηοία ηβ||[Ιί^βη()Α,ςυί& ΟΓΦεοηιπι δει 
ΚεεΙ : ηβ Ιαιηβη νεΓα,ηυία ηοη ρΓθΙ)3η1ιΐΓ, ηεεδυηΐ 
β ε6ΓβΙ)Γ0 ΓβεβηΙίοΓοπι (ιβΒΓβΙίεοΓυηι. Α η πιβηΐίΐί 
βυηΐυηςυ&ίπ Αη^Ιί,εΙ ΓβΙίηυδβηΑΐίοηεβ οεεκΙεηίΑ- 
Ι68»υ( ηβπιρε (Αηςυβη) ηοη^υαιη πιεηΙίΙοΓυπι 6(1βί 
εΓ6(Ιαίηυ8 ? Μβΐβ βηυίϋβίη ευηι ΙιίδΙοπα (υιη ρρο- 
ί3η&, (υιη εεεΐ68ί38(ίε& α(;βΓ6ΐυΓ« δί Οάειη βοΓυπι 
ρεηίΐυβ νεΙΙβηιυδ.ηυί &1ί(]υ3η(1ο&1)&ΐΗδ5εηρ(οπΙ>υδ 
ιη6η(]&εϋ, αοΙ ίβίδΐΐαΐίδ Γεά&Γ^υυηΙυΓ. ευιη εηίιη 
Ιιαπιίηβδ δυηΐ, ρο58υηΙ ίη 8ΐΙηυϋ)ΐΐ8 ίαΙΓι, βΐ ίΐα 
1ιαπ)3η3 οοηάίΐίοηε ροδεεηΐε δφρίδδίηε ΓαΙΙυηΙυΓ, 
ηοη ίΐα (βηαεη^ υΐ πιυΐΐο δφρίϋδ \εΓ2 ηοη ηυη- 
(ίεηΐ, 61 ίΐα είηΐ υΐ ίρδί άίοιιηΐ, εΐ ηαΓΠΐηΙ. 

ΒβΓοηίυδ ίη Αηη&1ίΙ>υδ βηΐε 8ηηυπ) 859, ΜεΐΑ- 
ρ}ΐΓ&δ!βηι ▼ΊχΙδδε εοΠίςίΙ βχβΒί&ΙεΜίεΙι&εΙΙδ ΡδεΙΙί, 
ηυί εο &ηοο νινεϋ&Ι, εΐ ΟΓαΙίοηεπι ίη ίΙΙϋπι 1ι&1)ΐιε- 
Γ&(,ςυ3 2ΐ8δεπ1 άβ 6]υ3 ο1)ί1υ &υ(ϋδ86 εοδ,ςιιί νίιΐβ- 
Γαηΐ,ίεΙίεεπι ίρδίυδαϋ Οευπι (Γ&η8ί(υπι.0υ8ΓεείΓεα 
αηηηπι ηιίηίπιυπ) οε(ίη|;εηΙβ8ίπ)ϋπι ΜεΙαρΙΐΓ&δΙειη 
ϋοηιίδδβ ηβεεδδε εδί,ςυί κηηο859,]&ηί)ρπ(Ιεη] ϋε- 
ΓυηοΙυδ Ιβυϋ&ΙυΓ. Β&Γοηίυπι (εευΐί δοηΐ ρΙυΓεδ λΐϋ, 
ηυο8 Ιιίε εοπ)Π)€πιθΓ8Γ6 ηεεεδδε ηοη εδί: δβηίβηΐί» 
Γυηά&ιηεηΙυηι ηυΙΙυπι Βΐίυ(1 επΙ,ηη&πι ΡδεΙΙυδίρδβ ςηοδηυε Εεείεδίφ ΟίδΒεΦ δεΓίρΙοΓεδ. Ηίδ Βί&ΐΓ!ΐ>& 
πιε8 ϋε ΡδβΙΙίδ οοηείυδί δγιηεοηεηί) ΜείαρΗΓΑδΙεπι 
νίΟΓοηι δεηρΙοΓεπ) δαί) Ι,εοηε ίΙοΓυίδ^ε, ηιηηεη- 
1)118 &ε (1ί^ηίΐ8ΐΐΙ)υ8 ΑϋεΙυπι : 8υ1) εο(!επι δεπρίίο- 
ηεηι ειοΓδίιΐΏ ε>86, εΐ δυΐ) ϋοηδίαηΐίηο ίβοηίδ 
61ίο, εΐηεροίε Βοπιαηο, ββ(α(ε εΐίβπι ρΓονβοΙίοΓβ, 
Βδδίάυίδ 1α()0ΓίΙ)υ8 &1>8ο1νί8δ6. 

Ηββε (Ιοείίδδίπιυδ ΒοΙΙ^ηιΙυβ ηοη ηδηυοςυλςυε 
ρΓθ1)3νίΐ. ΝοηβΓαίίητη ^Λ^ηο^ί^9η ηαία ρνον€€ΐν8 
Μ€ΐαρΗτα»ί€8,η( 9<<** ιηίριταίοτχΛ νϊτΜίί ί}/Γ0€ίΗίΜΜ ρο^ 
ηβτΒ 8ηΙ)ν€(€ταηο άίΐ€€]ηδ€Τ€ίηΓ. ΡηβτίΙΙΐίηο 20 
αηΐ 22 αηηοΓυτη : ροίηϋ ίρίίίΐΓ ωιηηνη €ΗτΪ8α 957 
α%ίΙ 960 νϋατη άβιηάβ ρτοά\ιθ€Γ€,αΧ(ΐΗε ϋα «α6 Οοη- 
ΗαηΙίηο ΡονρΗι/ΓορβηίΙο Ιβοηί8 βΐίο Ιπτη ΤΚ^οο^ 
α$(β$ Θαηι νίΐατη,Ιαηχ αΐία άινοηχνη ααα εΐιΐη βΙχΛαι- 
ύταα8€ €€τί\ΐίη νίάβίην, ηοη υΐ ΑΙΙαΗη8 απΉί^ 8η^ 
Ιβοηβ€ΐεοη8ίαηίίηο.Νοη ίη Ηαο Υίΐαίεοηβίηάί' 
δ^Γ/βτ^νμβχβρίττ,ν, [6ΐκί8 ίη€ΐηοΗ(Ε ορρβΙΙαΐ^ ςπα 
ναΐίοηβ ιο^ηί άβ ιηοΗΗί8 8υΐ€ίηη8.8ί βα ρηηία €)η$ 
€οΜΐ%€ηίαΙίο (ηίΐ, ηίΜίρϋΗτ ιιι6 ΙβοΜ $€ηρ9ί(, ^ποά 
ηιιίάετη βάχάβηί ίη Ιϋΰβιη Νβ^χιβ ΑΙβχαηάνο Τ0τηηι 
ροξί€ηί€, ίΐα Ιαπάαη ΗίηχβτίΗτη αη$Η$ α$€ί. Ρψοκίρηβ 
ρη\>1ίύυ8 Γ€8 Ιΐαοίαη 8ηΙί ίβοΜ αχρίί. Αΐϋ εΐίβαι 
&(1(1αη(, ναΐάβ αάοΐ€8οβηίηΙηίη ίη ΟνΗατη ρτο^εΰ- 
Ιηιη (11X886. ΡοηϋΑΟληδ τεπι δυο ροηάερε. Ιϋςυβ αΙ 
^οεϋΓ&Ιίυδ δοεεεϋ&Ι, τεΓΐ)α 8}πιεοηί8 τεοίΐεπιιΐδ εχ 

ΥίΙ& 8&ηε(8Β ΤΙίεοεΙίδΙεδ. Γενομένφ μο( πο:κ χ«τ« 
την Παρόν. Γέγον« δε, Καΐ γαρ Ιπι Κρ/τη*• διέπΛ(ον6π^ 
τοΟ μαχαρ('(ου Λέοντος έχεΤαε πεμφθεις, Λέοντος, 6Γ&1ίθηί8 αυεΙΟΓ: η&ηΐ ΐάεπί ίρβΟ ίη ε]υ8(1ε(η ΜεΐΑ- φημ^ του ιύνυχους ^ντως βασιλέως, χαΐ την βύτυχ^αν 
ρ1ΐΓ28ΐ8ΒνεηεΓ8ΐίθηεΐΤ),8εουΗυΐηο£ΒείυΠ) ίηΕεοΙθ-'^ Ρωμχ(ων τφ τάγΫ άναθάψαντος. Έπέμπόμην 91 δία εοηείηεηάηπι εοπιρο^υίΐ. Ιδ ίη ε&ηοηίδ οάε 8, 
ΓεΓεΓίίΙΙυπ) εοηδίΐίο αΐηυε ιηοηΚυ Ραπί αηλοΙιοΓβ- 
18Β ιηηηυδ &|[(Γε88υΐΏ 8επΙ)6η(Ι1, ρπιηυιη οιηηίιιηη 
εοΙΙοςυίϋπι ίΙΙυά δοπρδίδδβ, εΐ ΤΙιεοοίίδΙδβ ΥίΙαηι 

ρβρίΐίεο »(Ιη)0(1αΠ) εε1εΙ)Γ&88ε : Τ6 πρώτον σου σύγ- 
γραμμα έχ προνοίας θεΐχής, χαΐ ομιλίας γέγονε του 
Ιερ^ΰ πρεσβύτου χαΐ μοναστοΟ, Συμεών θεσπέσιε, ον 
έν Παρφ τ^ νήσψ τεθεώρηχας• Εΐ, Άξίως ^ύμνη- 
σας της Λεσβίας τα λαμπρά χαι θεΤα αγωνίσματα, θεοχ- 
τίστης της ^ντως άγγελιχ^ν μιχρου χαι άσώματον τε- 
λεσάσης πανσό^ως το πολίτευμα. ΡΐΧΙΛΛ ΙΧίΛ ΰΟίΛ" 

ίη€ηΐαΐ4ο €χ άίνχηα ρτονχάβηΐίαρ^ί οοΐ^ο^ηία (αοΐα συστρατευόμενος Ημερίφ τφ πάνυ, τψ στρατηγιχω• 
τάτφ δηλαδή χαί αρχοντι του τ• δρόμου, χαΐ τοΟ 
στάλου παντός, 15 τόγε άληθέστερον ποιήσαμε νος, κχΐ 
μιχρα τούτου μνησΟεΙς ατιμάσω τίν ανΒρα έπΙ τήγ 
παροΟσαν τέως υπόΟεσιν εΤμι, έχείνου χατά χαιρ^γ 
μνησΟησόμενος. Έστελλόμην τοιγαρουν τοΰτο μεν 
εχείνψ συστρατευόμενος , χαι προβιβαζόμενος εΙς 
πεΤραν στρζτιχήν , οΓα πώλος μητρί πρ^ τβ 
γενναιότατα τών στρατηγημάτων συσχαίρων. Ούτω 
γαρ ήν 6 του μαχαρίτου μου Βασιλέ(ος σχοπός* 
τούτο δΐ πρεσοευόμενος προς τους τήν Κρήτην 

Εχοντας "Αραβας. 6*11111 αΐίίίχιαηάο ίη Ρατο η$€ίη ίη^ 45 Οε δΟΑΙΡΤΙδ δΥΜΒΟΝΙδ ΜΕ!ΤΑΡΗΗΑδΤ^ε ΏΙΑΤΗΙΒΑ. 46 ινία : [η$ αα/^Μ, παΜ %η Ονβίατη ηανίςαΙ>αίη α α 
ίίοη^ \>€αΙ<ζ τη€ηιθΓί3Ρ €0 ΐΛί$$η$, ΐ€οη€^ %η ηηατη 
ίΙΙο ν6η(θΓΐΗηαΙο ίτηρεταίοτβ,ςηί ίρ&αηί Κοηίαηο- 
ηι« ^βΐίϋϋαίβη $€€Μιλ ν^ά^ιη^ ίη ΒβρηΙϋΤΜΜ ίαΙπΗοΰ. 
Μίϋί^ αηί€Μ ΗΆΛ Μ%ΙίίαΛ$αηΛ€ΐΛΤί$9ΐηιο ϋΙο ΗϊιλΘ' 
ΤΪΦ,%ίρϋί€ άποΛάί €χετ€αυ$ρ€Ηίί$$ίΐΛθ, ϋΓθίΛίρτω/€ϋΙο ρ 
ψή €ί ιΐϋΐΜΓΜν €ΐα$$% ίβιρ«Γο6αΐ, αηί, η( ιτβτιΐϋ άί€αη^, 

(μι4ι6μ ίΙί%%α Ϋ^τίϋαηί ΜΗ [50] αάηΛΆί$Ιταηάι οΙήί•τ 
Λ!Ηηρ^η5,ΙίνίηηΜΓα€ΐα Μ^Ιίΰηβ,ά&ΐ€€Η8 €ίροΗη$ 
ΗΛ^ατ ίηΗ$$ί$$0ρ αΛρτορο$Ηατη ίηί^Φα ηανταϋο- 
η6ΐΛ τβάβο^ άβ 60 ορροΗηηΐΗΒ άίαητ%$ αΙία$. ΜΗ^ 
Ιώατ ίρίΐΗτ ρατΙίΜ αιιη βο ηιίΙίΙαη8^€ί αά ίΜρβνα- 
ΙοΗ(Β ανίΐζ άοοίηιβηίΗίη αΗηποά ρνοίΛΟΌΒηάίΑΒ, ηΙ 
6φΐΜΐη$ τηαΐτϊ,αάρτωοία^α ^^ηβ Βίταίαρβηι^ηΙα 0$- 
$ίΙί6η8:ίά ίηίηι ρτ<ζ€ίρνβΑηρΗ$(η98ρ€€ΐαΙ>αί:ραΓ' 
ίΜ ηΐ αά ΛΓΛΐ>α3 ΟπΙλμ οδϋηέηίβί ΐ€ραΐ%οη$ /ΐίηρβτετ» 
Ρίβηυιη 6&Ι, (Ιιιηι ΙΐδΒοεοιηροηβΓβΐΜθΙιρΙΐΓ&βΙββ 
Ιβοηβιη ιιηρβΓ&ΙοΓβίΏ τίΐα (ΙβΓαηεΙικη ίυίδβθ,ηοη βχ 

?6Γΐ)α1θ Ι&ηΙΟΠ), Τοϋ μαχαρίτου, $6(1 ηοοά Μ βρΟΓ- 
ϋβδίΐΒΪβ Τ6γΙ)Ϊ5 βηαηΐίβΙυΓ, Λέοντο; , φημί, του 
ι^τιγούς όντως βασιλέως, χίΐ τήν βύτ^χίχν 'Ρωμχ(ων 
τφ τζγΫ άναθάψλντο:. ίβοηβ^ ίη^ΜαΤΤΙ^ ίΐΐο νΘί*β 

/οτΐΐϋΐαίο ιηιρβΓαΙοτβ, ηηι ίρ$ατη ΒοΗίαηοτητη (β- 
ΗϋύαΙ^Μ ί€€ηη% ΌχάβΙην ίη βφιιΐοηιπι {ηΜίΒΒβ, 
Κί5ΐ β«ρ)08»αΙ Ιιο€ ςυοηιιβ ϊϊ'κ οΙ)ίΐ6Γ,6ΐ5ί ηοη βιίΓΑ 
ιη3(βΓί&ιη οΙ)86ηβιη,Γί()ίΰυΐ2ΐιη 66η6ΐ)3Γ(1Ι ίη Οιγο- 
βίΰο ιιηηο αη1β01ιη8ΐιΐ!η 263ίηΐ6ΓρΓ6ΐ&(ίοηβιη,<ιοι 
τβΓίβηβ ίΙ1« δοί(ΐ9Β (16 δγιηβοηβ Μ6ϋιρΙΐΓ&8ΐ6 , 
Έν ττΐ τί,Ο μαχ«ρ{του ΛογοΟετου μβταιφσει τ^ ε(ς τ<5 
μχρτύριον του άγιου Αουκιχνου, ί(α 6υυη(ίανί(. ΝοϋΒ 

ΟίΒε^αΐΗΓ ΜαΰύήΐΗί ΙοοοΐΗ€ΐ€8 ίη /ι6. ΜβίαρΗτα- 
ίί$^ λϊ8 νη1>ί8 : €υιη (Ι6ΐ)υί856ΐ, ηοϋί αΒΒβηΗΙητ 
^βαΐΗΒ ΙοροίΗ^ία, Μβ(&ρΙΐΓβ5(68 δοϋίεβΙ, ίη Μ^ία- 
ρΙίταΒί^ Ιιοε 68(, ίη ΥίΟ €ΐ ΜιτΙγΓίο ΒαηΰΙι Ιηοίαηί. 
Νβ ηονοπι 1ιιιη€ &υ£(0Γ6Π) Μαε&ΓΐΙυπι ίο^^οΐΐ^βΐ^ιη, 
ρβΓ ίαιρηΐ(]βη1ί&ηι €0ηίΙε1ιιιη ίη 3η(ίςαί!&(6 ςή»- 
ί6Γ6ίη8υΐ86 €0(;&ιηυΓ.Τυιη βτΛίναΙάίαάοΙβΒΰβηίη- 
ΙίίΒ, τβΙ, ηοη €τα( αάπιοάητη ηαΐη ρνονβοίηΒ : [ηβνΐί 
ίηηΰ νί^ίηΐί^ αηί νίςίηΐί άηοτητη αηηοτηνη. Ηοο 
1^0 ηοη ρΓθΙ>&ΙυΓ. Οαίηίιηο βί Γββ, άβ ςυβ &{Ί(, &1- 
1«ηϋο8 εοη&ί(ΐ6Γ6(υΓ, ιηιιΐΐο νί(ΐ6ΐϋΓ ηαΐυ |;Γ&η()ίθΓ, 
β(ιη6<ϋ&ιιι Ηοη)ίηί8 Φΐ&ΐεπι (ΙβευΓΓβπβ. ΑΗιΙβδβίη 

62<ΐ6ΠΙ ΥίΐΑ : *Εγώ δέ 'η(ριεργ($τερος ών, χα( συνιένζι 
λινός Τ|Οος.£^0 ΰΠΐΠ €ΒΒ€Μ €ηηθ8%ΟΓ,0ΐ ΒαΙίΒ^ΟΐβΤΒ^ 

Λ€ Βαραχ 9ηοτ€β Ηοτηιηηιη ρβΓοίρίβηάίΛί ^οΙβΓίίαη) 
88{Μΐ1&ΐ6αιςα6 οοη8ίιηίΐ6ΐη,6ΐ Ιοη^ο βχρβπΐΏθηΙο^ Β 
βΙ«ΐΑ(β ρΓον60(2 €0η864αίη)ΐΐΓ.Εΐ (ΐιιί(ΐ6ΐη ίη (Ιβιι- 

(ϋ€1ΐ1θ 6886(, 8ί (1018 ίη ]υνβηί1ί 8β1λΐ6 8ίιηΐ1ίΑ ρΓΟ- 

&ΐ6Τ6ΐαΓ. 0ΰί8 ρΓ«6ΐ0Γ6& «(ΙοΙβδοοηΙβιη οοπ) (&ηΙο 
(Ιαεβ «ίοαυΐ ηαίΐϋβηΐβαι ? 0υί5 1ηιΙ)6Γΐ>6Π! ΟΓαΙΟΓβηι 
«Ι Κβ^οβ, 6ΐ ροϋ88ΐιηα(η Β&Γΐ>&Γυαι ιηίδβΗΐ, ηυί 
Τ€οα^ιΐ(}Α, Ι>ΑτΙ)&(&9υ6, ϋΐ ίΐιι (ϋ€&π)) ΓοΓΠ)&, ίη 
ΐ)0Α οτβιΐιιηΐ βλρίβηϋ&αι, ρηκίβηϋ&ηα, βάβπιςιιβ 
106886 πΐ3(ί8 ΑβεΙοηΙυΓ, ςα8Π) ίπιΙ>6Γΐ)ί αο (Ιβρίΐβ 
ΙΐΜβ,οο]ΐΐ8ΐη ρ6Γ886η(1ί8 η6|;οΙϋ8 ηοΙΙ^ιη Γ&ϋοηβπι 
ΙΐλΙ)€ηΙ. Ει Μ6(ΑρΙΐΓΗ8ΐ68 Ιυοι η)ίΙ(6ΐ)Α(υΓ, ΟΓβΙ&ιη 
κΙ Αγ81)68 1β{8ϋ πιαηυβ οΜβηβ : ΤοΟτο οέ πρ€• 
νβιυόμβνος -προσ του ρήν Κρήτήν Εχοντας "Αραβας; ΡανΗίη αάΑταύοΒ ΰτβίατη οΜιι^(6Β Ιβραϋοηβ/αη- 
§€ν€Τ. Νβ )ιίε Γ6ί6Γ3η],ςυ» ΡΙ&Ιο 1ίΙ>.χιι Οο Ι6{ί1>α8 
βίβΐυίΐ, ΐΏ3]6Γβ8 &ηηί8 <|ϋίηςυ?(ίηΙ« &(1 ροΜίοασι 
ΐΏυηυ8 ρβΓβ^Γβ ΠΐίΙΐί : ί(1βΟ(ΐυβ πρέσβεις (ϋεί, ΒεηβΒ, 
ηαΐη ρνοηάίω'βΒ, 3ΡίαΙβ ρνοΌβϋία. Ε( ηυοΑ Ρϋηίαβ 
£0Γΐρδ6Γ&Ι 8(1 ΤΓΑ|Αηυπι• ΰαιι^ιιΐϋ €Βί, άοηίηΘ, ηβ 
^ηϊΒ οαρίαΐ ίΗαρίΒίΓαηιτη,ΜνβΒίίίηεεηαίΐί ηιιηοτ 
αηηοΐϋηι Ιη^ιη/α. ΑηΙββηίπι ΙΙίΑΐη ΦΐΒίβπιΙιοηιίηββ 
ηβςυο [51] ΓβΓυηα (;6Γ6η(]&ηιηη υδα, η6<ιιιβ «αείοη• 
1&(β&ρϋ(1 608, (|υίΙ>η8 ρ6Γ$ιΐ8(ΐ6Γ6 εοηβοΙοΓ, θχεβΙ* 
ΙυιιΙ : ίπιο (ΙοΙίδ 6ΐί&ηι Ιι&α(Ι (Ιί£Βειι1(6Γ ΟΑριυηΙατ, 
ηυο(1 άβ ίΙΙίβ βηυηϋβΓλΙ ΑΗδΙ. ΙίΙ). ιι ΗΗβΙοηοοΓοηΐ• 
Κάάο ιβΛίί 8;η6δϋ άβ ΗΓ^ηο &<! Ατε«<ϋηηι : 

Ισχυρίίν γάρ ή νε({ρης έφ' έχατερα ^ιηΐ, ώσπιρ ο( ιτο- 
ταμοί ταις δοθείσαις ο^ν (έφορμα?ς άπληστ^τερον έπι• 

ξέρχονται. ΥβΗβηιβηΒ €Βί ίτηρβΙηΒ ίηνβηίίΕ ίη ηίταηι• 
^ηβ ραΠβΐΛ^ ηοη αΙίΙβΓ α^ αηηβΒ^ ςηα νχα άαία €$ξ^ 
βπιρϋοηίΗίΒ αΐ^ €Χ€ΗΤΓηηί ανίάίηΒ. ίοΙ)ήε& 68| 
πιοΓ'ώυβ 8β1&8. ΙΐΏΟ 81 νβΓυΐΏ 68(, ςυο(Ι ηο8 εοη- 
]6€ΐυΓ8 ηοη Ι6ν1 άηού Ηδδβηιίαιιΐδ ; ηβίΐηβ 6«ιη ίια- 
ρΓοΙ)&νίΙ ΒοΙΐ2ΐη(Ιυ8, δ;α)6οη6Πΐ & 86εΓβ(ί8 βιιΐ) Ιιοο 
ί6ϋη6, ςαί ΑΐίΓυΐΏ & Κο(ΙορΙιγΙΙο ΓβΠεΙυπ) ί60ΐιί 
ΤηροΙίΙ» ίηΓαηΙ βροδίβΐ® οΙ)Ιυΐ6Γ&!, οΐ 6ΐιαι &1) 
6χεΙ(1ίο Τ1ΐ688&Ιοηίεβη8ί «ν6Γΐ6Γ6(, ίάβοςοβ (Ιι^ηί- 
(Α(ίΙ)ϋ8 8αε(οηι αΙ) ίιηρεΓ&ΙΟΓβ, ηοη «ϋυπι Γυί886, 
({υβιη 8γπ)6οη6πι Ιιιιηε Μ6ΐ8ρ1ΐΓ&8ΐ6Π)» μω 1ι&1)6- 
ΐΏϋδ ε6ΐ1ίδ8ίπ)6, δγιηοοηοπι 60 ΙβηιροΓβ, ηαο ϋβ- 
ΐΕοα α(1η3νίβ8ΐ)&1 »1816 ρίβηυπι ίυίδδβ, (ΑηΙοια 
8ΐ)68ΐ, υ( ?8ΐ()6 8(1οΐ68ε6η1υΙο8 οδδοί, 6ΐ ίηίη τί- 
Κίηΐί ΙΓ68 9ηηο8 βΒίλΙβηη ηυιη6Γ8Γ6(. Εχρβόίΐίο 
βηίιη Ηίηιβπί ροηΙΙΟΓ αηηο εΐιπδΐί 903. Ι,οοηίδ 
ίιηρ6ηΙ βηηο (Ιβείηαο δβρίίπιο» Κο(1ορ1ιγΙΙί, βΙ 
δγΐΏΟοηίδ ουοι ΤηροΙίΐα ίοοηο ραεΐ8 αηηοείιηδϋ 
904. α ^08ηη6 ε8ηαίηί8ΐ8 ΙΙΙίυδ 8Βνί δεηρίοΓΟ, βΙ 

(|Ιΐί Γ6ΐ)υ8 ^(ΙβΓΗΐ, Γ606ηδθη1ΐ1Γ ΙΪΙ>Γ0 άΒ 6Χθί(1ίθ 

ΤΙ)6888ΐοηίε6η8ί, ίη ςυο 8γπΐ6οη6Π) Ιιυηε φΙαΙθ 

ρΓΟνοοΙυπΙ νΟΓβΙ, '*Ανδρι φρονήσει βεβηχ^τα, 6( διί 
•πείρας ^ντχ πολλών πραγμάτων. νίΠΑΜ ρίύάβηΗα 

ρτονβοίηνη^Η ηιηΗαπίηι νντηηι βχρβτίβηίία πιηηί" 
(ηηιρβΰΙηΒ ρβΓβηίβηι, Αη (Ιυοηιπι &ηηοΓαηι ίηΐ6Γ- 
ν&ΙΙυπ) Ι&ηΙυη) Ιιοηιίη6ηι,6ΐ ρΓυ(ΐ6η(ίφ, 6ΐ Φΐαΐίδίιι 
αΗο 8ΐ(ΐυβ Ηΐίο 8(8(α οοΙΙοοανεηΙ, 6ΐ (αοίαιη Γ6Γαπι 
εχροΓίοηΐίαιη &εεΓ6ν6ΓίΙ, οΐ 8(Ιοΐ68ε6ηΐ68 ίη τίΓΟδ 
ίπιπ)υ(6ΐ,6ΐ ιηίηϋδ ρΓϋίΙοηΐβδ α4 ρΓυ(ΐ6ηϋ2β υΚίηιοβ 
1ίπ]ίΐ68 ροη3ΐ? Ουοηί8πι ^6γο ΐ6|;&11ο ΐ8(α Κθ(ϋιο- 
ρΐιγίΐί» 6ΐ8γπΐ6οηί8 ηοη ίΐα οΙ>¥ί& 68ΐ, 6ΐ ]6ίαη6 
^άοίοάΐλΐη α β6(ΐΓ6ηοη&ΓΓ&ΙυΓ, 6π(ορ6Γ» ρΓ6ΐίαπι, 
81 8 Ιοηηο 08ηί)ίηί8ΐ8, αηεΙοΓΟ ηοη ίΐΑ ηο(ο &α«1ί&- 

(ϋΓ : Ήν δέ (ΐς μετά τοϋ λοιπού πλήθους τών αιχμαλώτων 
συλληφθείς ευνούχος του βασιλέως, χαι τών έξ<^χων 
εΤς 'Ροδοφύλλης οδτω καλούμενος, δς Ιτυχ• πρ^ 
μιχροΰ του χινδύνου την ΙπΙ δύσιν σταλείς* χαί τίνων 
χρειών Ινεχεν πρ^ς τ^ π($λιι γεν($μινος μεθ* ^ών 
συγχλεισθηνβι, χαΐ τών ^θέντων ανιαρών μετασχεΤν, 
"Ος χαΐ 1χ<$μιζε μεθ' έαυτου πλήθος χροβίου, βπερ 
Ιλεγεν άπάγειν έπιχούρίας τιν<5ς χ^ρι^ '^ο^ ^^^^ 
Σιχελίαν στρατοΟ συμπλεχομένου τοΤς χατά τ^ 
*Αφριχήν Βαρβάροις άεΐ, χαΐ πολλής δεομένου της 
ϊν τοΤς πράγμασι συνεργείβς, Οδτος οδχ χατά τ^ιν Αϊ Ι.Ε0ΝΙ8 ΑΙ^Ι,ΑΤΗ. 48 νύχτα, μεΟ' ττ^ν του κινδύνου την πετραν όίτ,ΛΤίΒζΑίαυΗβ ομβρνορί^ι^αίηάιαωιΐη,αιιχίΐίηηιύέίβηβ. έδεξάμ,εθα, ^αθεν, ουκ οΤδ* Ζηως^ έςενεγκεΐν της πό 
λεως το χρυσίον έκεΤνο, μετά καΐ τίνων των υπηρ- 
στουμένων αύτψ, κ«1 προς τον στρατηγον Στρυμμό- 
νος έξαποντεΤλαι, χαράξβς έπιστολην περιέλουζαν 
άσφχλως φυλάττειν τούτο μέχρι της ^κβά^εως του 
πολέμου. Χειρωθείς ούν ούτος ηχθη κατά πρ($σωπου 
του τυράν'^ου* δ ^» την μορφήν άλλοιώνας έμβριΟέ- 
στερόν τε μάλλον 1^ τιρίΐτερον εΤχε πρδς αύτον /ρη- 
σαμενος, άνηρώτα. Που δη, φηαί, το του βχσιλέω; 
χρυσίον, τά δύο τάλαντα, άπερ έπι Σικελίαν άγειν 
έτάχΟης ; Ό δε. Τούτο δη, φησίν, ει; δπερ κατείλημ- 
μαι• δεδιώς, την πολιορκίαν λέγω της πόλεως, έπεί- 
περ σύτος [52] έγώ δευρο τυχών, άδυνάτως εΤ/ον 
τοσούτου κίνούνου παρόντος υποχιορεΤν, και μη τά Ηί€χ(α^η€ ηο€(ε^ςη3Βρΐ(ε€β$86ΓαΙ €ΐί8€ηηι&η,ηηοά 
οηη€$ ΒχρβΓίί $ηιηηί, ΰΐαηουΐαίη ηααο ςηα νοϋοηβ, 
Ιητη αηηιιη ΗΙηά, Ιητη 8βτνο$ εηοβ ηοηηυΙΙο$ ηνύβ 
^χΐηΐβταΐ^ βΐ αά 8ΐΓί/ίηηιοηΐ8 άποβοι ηιΐ86ναΙ^ άαΐίη 
ΗΐΙβτί8, ηί ίΙΙηά αά βηβηι ηεςηβ 1)€ΐΙχ βχρβίϋαίη 86- 
οηηίαίβιη ΗαΙ>€Τ€ί»€αρίη8 ίρχίητ ΗΗοάορΙι\ιΙΙη8 αά 
(ΐβναηηηηχ όοηάηοίΙχίΓ. ΙΙΐ€ αερβοίχι ηχαίαίο, βΐ Ό^ί- 
ΙίβΜβηΙχοτβηχ ςχίαιη αηίβα ηαίχίΓαηχ χχίΐάηβχιβ β^^χ• 
Ια\)αΙ : 1}Μ8αηί ίτηρβταΙυνΗαηηίαΙδηάα άx^ο,^x^x 
/ι6ι €0ηιηιχ88αίηβτβ^χίί ιη βίΰχίχαηι αάν€Ηβχ*€8?Λθ' 
άορΗι/ΙΙχί8 : Μβχίτη Ηχίΐιο Γα^ιιηι, ςηβηχ ρβτΙ'ΰτο, ρα- 
Ηοτρχβ αϋρχΗαη»,ΰβΓη€η$ςΜβ ΗΓΐ»ί$ οΙ>8χάίοια9^;ςΗΜηάο 
$ρ8€ Ηηο (οτίηϋο άβίαίχιβ χιοχιρο88€ηχ αδ χηχηχχηύηί^ 
ίαηι άχτο ρ^ήοχιΐο βναάβτβ^ 8€€€ά6Γ€ηχί6^ α ηχβα πχρ' έαυτου δεικνύναι, πάντων εΙς έμέ βλεπόντων ώ^^ςΗαϋαοίίηςΜΗΙα ^οπηΐ, ϋοη/^ίΧη, ΟΜηϋήΛί χ绀0€Η' αν τι χρηστδν τοΤς, και τψ καιρφ τούτφ χρήσιμον, 
δυνάμενος παρασχεΤν, τούτου δη χάριν το μεν χρυϊίον 
Ικεΐνο της πόβεω; Ιίπεξήγαγον' ού γαρ έδυνάμην 
άκριδώς περί αδήλων στοχάζεσθαι. Έ•νώ δε σοι 
παρεστηκα τήμερον δορυάλωτος, πολλών άλλων χ:η- 
μάτων πχραίτιος, ει' γε ζώντά με και άβλαβη συν- 
τηρήσειας. ΆχΟεσθείς ούν έπΙ τούτοις δ άλαζών 
έκεΤνος, Ααι τδν Ουμδν δποιω; αύτδν είχε διά τε τών 
οφθαλμών, και τη; φωνής έκδηλο ν παράστησα;, 
ρύθιον έξεβόησ£ν. Έπειδήπερ, φησίν, ουκ ^μαχεν εκ 
τών προκειμένων άδιάδραστον εΤναι την του θανάτου 
ψήφον, τοΤς μη τά οικεΤα χρήματα λύτρον παρεχό- 
μενος δ της γυναικών ίτιδος ούτος, άλλ' ώσπερ έπι 
σκηνής έπίδειξιν ποιεΤται το πλάσμα του ψεύοους, Ιοί ν0τί€$αχδΗ$, ΙαηςχίαχΛ ρΓοβεπχίίη ίχΒί, €ΐ ΐ€ίηροη 
ρβτορροΓίΗηχχηι, απτητη χΙΙχιά οίαηχ χίΓΐε (άητί; η€ςΗ€ 
οηίη ροίβναηΝίβ άχΛ\)χχ8 αΗο αΐχςχιίά ϋοημΰΙαη.Α ί 
χρ86 χχηηό αά8χιηχ ίώχ οαρΙχνχΑχ χηρβηΙχχΛτη ηίχαηχιη 
ρτοίηιηπίη ΒΧ^η^ηχαηχ 6χχδί1ητχί8, [53] $χ νίνχχίη αίςαβ 
χηηοχχχίΜ $βτναν€ΓΧ8. Ηχ8ΰ€ $ηρ€τ!>ν8 ι7/β ΰοηχηιοίχϋ, 
6ί (β^Γβ [ΘΠπί,ίΧ (ΗΤΟΗΐη, ςΐίΧ χΙΐΗχη οδίϋάύταΙ, βί 0£ΐι/»5, 
€ΐ νοοβ6χρΙί€αη8^χίηχ8βχρν(Ζ€οτάα8 χχχΙοηηα.€χίΐη 
€Χ ρίν^αιΙώηεΗαιιά άίάηβταααΐ€χιΙχιηχηχοτΙί$6νχ' 
Ιαή α\) χχ8χιοηρο$8β,ηΗίρΓορΓχα8ρ6€Χίχχία8ρΓο 8χια 
Χ'βάβτηϋοηΰ ηοη βχΗχύβχιί^ Αΐϋ,ςι^ί β 6\ιχΜΒθ6χοβ8ί^ 
χηχο ν€ΐχχίχ χη ηβηα ηχΘΧχάαάϋΜ βιρϋοαί, χηρεία χΙΜ 
ςχΛχάβηχ^ βί αάηχήαηάχιηχ^ 8ηΙχίίβιη €οηΐ€χηίχβχί8, 
€οχα$ 6ί ΗαρηΙα$ /Ίΐ5<ι&ιι< εοηίΧΛηάαίητ ; χιί ηιιη^* ίαηΛίίη μέγα και Οαυμαστον, οία κχτά της έαυτου προβ:<λ- ς ^{/ηοΐ^αί, ϋηί αΐίαί, βΙ ύί^ ^2Ζΐ(α5 ίο^Ι/ΧίϋΓ, ^/ ΙΙ« (ί^ 

(Λχ6Χΐχ8ρ6€χιχιχχ8ίρ8ΰάί8ρ\ιίαη8,ρτορνχχιηχΌΧΙ<Βάί8- 
οήιη€η »ηί>€αί. Οαάχηηχ χίαςηβ χηχςχΛαΓχχηχ αάηχχηχζίη^ 
χιί νχάβΓχιηί βηχη βχίβηεα νοεβ^ βΐ ναϋχβ €ί[χΐ8α ίη 
ρΓΰΒ86ηΐ€ηχ βϋχ είτηίΐβχη δαιίβιιϋωη (οβηΐβχη 
νβτύοςχίοίχδίΐ €χίχχί8,Ηοηιχη6ηι ίη ίβηααιαΙΙχάηηί^ 
ΙοΙςχχβ €χιηχ ν€νϊ>€χχΙχΐ8 πιαοίαιιί, χχί οοχψχΐ8 ηχχεύτί 
ηοη άχχ$ γ€$Η(6τΗ, αά ραΗ€$ χη ρΙηΗηια$ άΐΙααταίΧΛΜ, 
$αιιρχίχχιχ8 V6ιx^xίx άχιείχύχιε 8ηδ)€€ΐηιη 8χΜ 8θΙη9η 
χηχχηάανέτϋ, $χ€ςΗ$ αχιχχηαιη φαν$τχΙ, ΰχχιη άχτο$ χΙΙο» 
άοΙοΓϋ ιικ/ιηβΓβ ηαηροηεΧ. ϋχ νβτο άβίαίχραΐηηχ αρηο- 
ν€ΓΧ(ηΙχτηηχαη€3 χΙΙχ Ιχ€(0Γ€8,(ΐχιχρΙαρχ8 χχχ(€Γ6ηά%8 
βίχαηχ ρο8ΐ οοβάβηχ βηβηχ ηοη (βεβναηΐ^ νχχ ίαηά^ηχ 
άβ /ΊίΓΟΓβ αΐχςχίχά ΓβΗχχΙ(βη$ χΜχοΓαδίΙχ* χΙΙα ΜΙηα^ 
Ε8ΐο^ χηςχιϋ, οηχη αχινό χΙΙο βΐ χ$*€ χη ρβΓάχϋοηβηχ . 
Ναχηιιχιβ χιί νχάβίχιτ^ βίχαχηεί €< ηχρύΠχιηχ (χιί8$€ί^ λόμενος σωτηρίας, ράβδοι; τυπτέσΟω τά τε ί^χία, 
και τά κχτά τδν νώτον μίρη' ώ; αν άρτι γνψ πρώτον 
τ(νΐ παρίσταται, και περΊ τί.ων διαλέγεται, και μη 
χρημάτων άλλοτρίων αμφισβητών τδν περί ψυχής 
έα^τφ περιποιεΤ:αι κίνουνον. Οΐ λιιτουργοι ούν τώ* 
αδίκων φόνων, ώς μόνον εΐδον αύτδν μεθ* ύποσυρμού 
φονής κα ι μανίας την τοιαύτην ψήφον κατά του έστώτος 
{ξενεγκα'μενον^ Οάττον λόγου παντδς τ^ γγ» τούτον προ- 
σέ^ξαν, /αΐ τοσαύταις βάλλουσι πληγιΤς, ώς μη έπΙ 
πολ^ άντισχίΐν του αθλίου το σώμα, άλλ* εΙς πολλά 
διαιρεθεν, και τοΤς όχετοΤς τών αΙμάτών τδν ύποχείμε- 
νον τόπον πλήρωσαν^ ούτως την ψυ^ ην έπαφεΤναι, 'ΑΛ^" 
τιρβΐν ταΤς δριμείαι; έκείναι; άγληδόσιν ουκ ^ςισχύσα- 
σαν. Ί2ς ούν άπείρηκε και δήλος ι[;ν τοΤς ώμοτ; έκείνοις 
δορυφόροις Ετι τά; πληγά; άφιεΐσι, και μετά θάνατον, μόλις ποτέ της κατεχούσης έαυτδν οργής περιάρας δ δυ- • ηΐΐ//ϋΐη χΙΙΧΧί8 Χ18ΧΧίη ρ€Τ0€ρΧ886η Η8.ΕΐραΧίΙθΧΧΧ{τα 
σέντευκτο; θήρ, *Εστω, φησί, μετά του χρυσίου εκείνου 
χαΐ ούτος εΙς άπώλειαν* αλυσιτελές γάρ, ώς ^οικε, 
και βύρεθίν αν διεδείκνυτο. Οχΐηχ ΤβΙίίΙΧία εαρίΧΌΟΧΊΙΤη 

ηχχιΙΗΐΧίάχηβ €αρΙχΛ8 ηχιοηχιβ (χιοναί (ΐχιχάαηχ ιιη- 
ρ€ταίθΐί8 €Χίηη€Ηχΐ8, Χίχιχΐ8 €χ ρννηαα\)χΐ8, ουχ 
ΒοάορΗ^ΙΙο ηοηχεη /«ίί, ηχιι ραχιΐο αηΐβ ρειχαι^ 
Ιπηι ίη Οθΰ\ά6ηΐ€ηχ ιηχ88χΐ8 ού χιοηηχΛΐΙα8 οαχΐ8α8 
αάηχοάχιηχ ηβθ€88ατχα8 ΙΙχϋβηχ αρρβ11βη8^ ΰηη ηο- 
1x8 ίη€ΐχΐ8α8, ηοχα, ηχιαηχ ηχβηχοΓανχηχΗ8, ραΗχ- 
€€ρ8 βί. ΌχΛΰβίαΙ χΙΙβ εβζχιηι ηχαρχχαηχ αχίχΗ νίηι, 
ςχιοά χΙΙβ α88βτν6ΐαΙ)αΙ χη ΞίοηΙί βχ€ηχΙχΐ8, οοη- 
(ιηκοϋΜίη ΒαΓύαή8 Αίτχχ:αηχ8θοη3ν€άχ6ηίχ8, ηχηΐ' Ερχόμενοι; γάρ τισι μετά τδ τ?ι ' πόλιν άλώναι τοΤς 
δπωσδηποτοΰν δίλδράσι, και του; Ιδίους αΙχμαλώτο»>ς 
ώνουμένοις σ'^νήπτ8το μετ* αυτών, και τις άνηρ κα- 
λούμενο; Συμεών, φρονήσει βεβηζώς, κα? διά πείρας 
ών πολλών πραγμάτων, δς ην πρδς του βασιλέως 
σταλείς δι* αΐτίαν τινά χρειώδη πρδ μικρού τ^ πόλει, 
περί ης νύν ουκ άναγκαΤον είπε ι ν. Τούτοις ούν καθ* 
έκάιτην μέχρι των ημερών τού απόπλου συχνώς 
έρχομένοις ά^εχοίνωσε την κατά τών ε!ρημένων 
βουλή ν δ δεινός ούτος λέων ειπών πρδς αυτούς, ό)ς 
Έγώ άπεχΟώς, φησΙ, φερόμενος έξ αρχής καθ' υμών, 
ούκ εκρινον ζωώσαι ιών άλόντων ούοένα' ιίς γάρ 49 ΟΕ δαΚΙΡΤΙδ 8ΥΜΕ0ΝΙ8 ΜΕΤΑΡΗΒΑδΤ^Ε ϋΙΑΤΚΙΒΑ. 50 έχ θεού μισθός πολεμ(οις άνξρασιν έν χχιρψ νίκης τ^ν Α ν/Γ, €11% 8ί/Μ^0ηί ΗΟΤηβη βΤαΙ, ρίονβΰία ρίΊΛά^^ •άναχον σαγχωρβΤν^ ον αυτοί μάλλον έτέκταινον κ«6* 
Γ^μΌν 5 Άλλ' έπειδν, χρε(α τις επείγει, καθ* ί^ν Ιστιν 
έχάνϊγχες ζωωΟηνί". τούτους, εΤπερ αΤτιου τύχοι του 
«ριτο;, περί τούτου καθ' εαυτούς υμεΐς σκεψχσθε" έπεί- 
γομιι γαρ ηδη τοΰ '.αιρου με καλούντος προς ττ,ν ιδίαν 
άποπλεΤν πατρίδα ΛυνασΟε οΰν άντιποιήθγίναι τούτων 
οΐίχω-ί διακοσίων τον αριθμόν, δι' έγγραφου έγγύης, ώς 
λιδεΤν ί^μάς άντ' αυτών ^ν τφ καιρψ της καταλλαγη; 
Ι»ιρ'0ιιου; Άγαρηνούς, πεΤσαί τε τί>ν κρατούντα των 
'Ρωμαίίον τα σκήπτρα^μηδεμίαν περί τούτου άμφιβολίαν 
ε/εΐί, άλλα συνθεσΟαι τοΤς ύφ' υμών πεπραγμένοι;• ^ 
ίε^ίττειθε μεν την Ιγγύην, ώς μη έν υμΤν κειμένην, 
αδι^λον ον^ {^ παραδεχϋ/,σεται δπ' εκείνου, 1^ μή* έν ού 
δεν. δε τίθεται τοσούτον κακί^ν, μικρας προμηθείας μέγα ίία, 6( ιηηΐΐατητη τοηιηι βχρβΗ^ηίία ΰβΙβΜΒ. ΙΙΙβ 
(Λ ίτηρβταίονβ ραηΐο αηΐβ ίη ηΓΐ)βίη ού ΰαηαατη 
τηαχίτηβ ρβτωιητηοάαηί τηίδηΐΒ α€€βί$<!ταΙ, άβ φλο 
ηηηο αΐί^ηϋ άίΰβνβ ορηοί ρνφΗ^αη ηοη Ραβνϋ. 
Η%8 ϋα^ηε ςηοϋάιβ οοίΐβτΗηιηηβ αά ν60€$ίηίη 
η8(]ΐιβ ηανίηηί €0η€ίΛΓνβηΙιΊηί8, €οη$Ηίηγη ίπητη 
αάν$Γ$η8 ίαηι άί€ί08 ίίΛτηϋίΒ Μβ Ιβο €οτηίηηη%' 
ΰανϋ Ερο, αί{, νοδίβ αΙ) ίηιϋο ίη^βη^ί βχ βηρ^ 
ανί8 ηβηίΐηβιη νίνηπί ΓβΙίη^ηβνβ ίή αηΜο ΗαΙπιί. 
φίοβ βηίηι βχ 0^0 ίηβη€9 β8ί ϊιο$αΐ>η$ ν%ΰΙοή(Β 
Ιοπιροτβ ηιοτί^τη ΰοηάοηανβ^ ςιιί ίΙΙατη αάυβηί»8 
ηθ8 ϊηαρ%8 8βάηΙο ρνοοηΓαΙ>αηΙ? 8€ά (??ιηι ηβ€€88ΐ* 
108 ητρραΐ, η( Μ8ηρ€Γ8αΐβ8 ν{ναηί,8ί^ίά6ίη (στ- 
ίηηαίο βηβ ν€8 50Γ/ί(ΐ/«Γ, άε Ηοο χηΐβν το8 νοΒίηβ' :Εροζενοΰν τοΤς δμοφύλοις τ^ν 5^>εθρον• εΤπατε ούν άπο- Β ^ψ8ί ΟΟΠίυΙίίβ. Ιαΐη βΠίΤη ΟΟρΟΤ, ΐ€ίηρ€8ΐαίβ ρ08' τερί) τούτων στοιγε'τε, ίν ένί γε την ψήφον δώμεν. {^ 
του ζΐϋώσαι, η του απαλλάξαι αύτου;. Ο ουν ψηθείς Συ 
μΐων^ ατε δη των αλλΐι)ν προτέχων πρ^ς αύτον Εφη• 
*Εγώ ταύτην την έγγύην μ<>νος κανεγγυώμαι, σαφώς 
είδως το ιιερι πάντα φιλάνθρωπον του κοθ' ήμας αύτο- 
κρατορος, χαΐ ώς δίχα λ(ίγου παντός παρέξεται τούτων 
Ινεχεν, έξ ών έχει δεσμίων Άγαρηνών τοσούτους, δσοι 
κι\ ούτοι τνγχανουιιν ^τες, ου: καΐ αύτ^ς έγώ ττ^ 
Τιρ3ψ διατιομίβ'ο, Τν' έπ' [54] βμοϊ πάλιν τα πβρΙ της 
^Τρη; λυβ^, καΐ μηδέν Ιχτ^ς χα^' έμου προφέρειν, έπβν 
την όοειλην έκπληρώιω. Μ<!νον τυχωσι κ£ν ουτοί τίνος 
«(ϋτηρίας, Τνα συλλέςαντες ταφτ^ δώσι των άποιχομένων 
τέ σώματα, α δια πάση; της πόλεως κείμενα, και αύτί>ν 
τον αέρα προς θρηνον έφέλκβται, Ταιυτα άκουσας δ χα Γ&ιιΐβ αά ρτορτία τετηβαΓβ. ναΙβίί8ηβίη νθ8 α88η7ηβ' 
τβ,ηχτη Η% »ΐηΙ ηχιηιηο (ίΗ€€ηάί^βάβηη8$ίοηβ δ<τί- 
ρίο €οη8ίςηαία,ηο8,ρΓ0 ιί», αιιη νβΰοηοίΐίαΐίο ΰοη^ 
€0Γάί(Β 8ηΙ>8β€αία (ηβηΐ, ΐοΐ αΙ\08 Αραηηοε τβοβρ-^ 
Ιηνο8^ ρβΓ8ηαάβΓβ(ΐα€ τε8 Κοτηαηοηιτη ΜοάβταηΙΙ 
8βη6 ηΙΙα ΗΰΡ8ίΐαΙίοηβ α νοΗ8 ραοϋΜ α8€βη8ηίη ρτ(ζ• 
Ι^Θτβ: αη νβΓο άίώίΙαϋ8 8ΐίηΐΐ€ίη βά€ίίη88ίϋη€9η ίη 
ν€8ΐτα ρϋΐ€8ΐαΐ€ ηοη €886, €ηηι ίη ίηοβΠο γ05/7^)- 
ά^ηί^αη αύ βο βχοίρίβηάα 8Η^ ηβρίιραίςηβ ίαηίηηί 
ηιαίννη, ρη8^ιιο^Η6 άβΜβήο ρο8ΐροηαί άατηηηΐΛ 
8Η0 ρβηβη (αηίηιηάβτη ηοχίητη ? ^^^^Iο^β βί^ο 
ΐίΐηιτη αρρΓο()αίί8,νίΙαίηηβ,αη€ΐαά€ηΛΤαίη άίϋΙη$ 
8ίβηιβοη^ ΙαηςναΜ αΐα8ρΓ(Β8ΐαηΗον8ί€€ηΜ αί^α-- 
ΐηπΕρο Ηαη€βά€ΐ]η88ίοη€ΐη 8θΙη8 β^τηο,οηηι ίβη$ χοί^θτ,ς Ικετνος, Ιγγραφόν τε πδίσας τΝ αύτ^ν Συμεών ρ )Ιθ5ίΓπΊΐ•ρβΓαίθΓί5αίίθηΐηΐαΑ«ΙΛΟίΐίίθΙ^ΐη<?αΙ/Γαΐη: χβί ένώμοτον παρασχεΤν τί>ν περί συνθηκών τούτων λ<$ 
γον^ άπολυΟη\αι πάντας έχε(νους τους ές ημών περιτ• 
τεύσαντας αΕνδρας έπέτρεψεν. Επειδή και τα περί τού- 
τα» καλώς «Τχεν αύτφ, και έ» ασφαλείς ην το πανούρ- 
γευμα, Ετερον πάλιν ούχ 2λαττον τούτου τ•{1 δολιότητι 
τών φρβνώ-/ έπενόηοεν* πυρπολυθήνο/ι γαρ άπασαν την 
ιτολιν προσέταττ:ν, Τν' ?, και τούτο αύτψ ου τί> τυχόν 
^Εχρεμπόρευμα, ζδει γαρ ώ; οΐ τους αΙχμαλώτους ώνού- 
μενοι, ουδί τούτο πράττείν αύτον ές ανάγκης άνασ- 
γοιντο, αίρούμενοι μά<λον αυτούς εκείνους καταπρησ- 
•τ,ναι, •ϊ\ τοιούτον τι καν άκο^ παραδεξασθαι• μήπω 
γβρ τών Βαρβάρων δια μέ^ου της πο'λεω; την φλόγα 
διισπίΐράντων^ άλλ' ετι πλησιάζουσας τη θαλάσσ(ΐ ττυρ- 
«ολούντων οικίας, μόνον δτι πρί)ς το καταβάλλειν τάς βΙΙ^ϊί]αΙί8(ΐΗβΗΐΙα ΐ€Τ3\ν€Τ8αΙίθη€ρτο Ηί86χΗ%δ6Μ 
βχ €αρΗΌί8 Αρανβηοτηιη ΙοΙ αΙίθ8, ςηοί Μ 8ηηΙ^ 
^ηο8 ίρ$β Ταηνηι άβ/βναιη,ηΐ τηηχ»8 ίηηι« βάβι- 
)η88ίο άί88θΙναΙην, ηίΜΙ<ιηβ ρν(Β(βηάα8 αηιίνα «ι^, 
ΟΛηι άβΜητη βΧ8οΙνβνχίη. ΤαηΙητη Μ ΙϋβΓίαΐΒ ρο• 
Ηαηίητ,ηί νββοΐΐββία οαάανβΓα,ίΐαίΒ ρ€ΤηηίϋύΤ8α$Λ 
ιηδβη ρτο)βοΙα αηβπι 1ρ8ηιη ίη 8ηί ηιί8€ναΗοηβηί 
α€ /α^ί^ΐΛαβ ΙναΗηηΙ,8βρ€ΐ%αηί,Ηί8 χΙΙβ ιηβ/νβ,ρ^Γ- 
νβΤ8η8{Ι\ΐ€ ρβηβρί\8, 8ίΐαάβΙ δρτηβοηί, ιΐί 8€ηρ(ο 
ραΰΐα ύΐα €οη8ίρηβΐ,βΙ ίητβ^ηταηάο εοηβτίηΗ: ίΐίΤΛ 
οηιη€8 ίΙΙθ8 Ηοιηίη68, ςηί βχ ηο8ίτί8 8υρβτβναηί^ 
8θΙνί τηαηάανίί. Ηαο βητη ρτο8ρβΤ€ αί8οΙνΐ88βΙ^ 
/ταηάβηιηηβ €0η9ρΙβ88βΙ,αΙίατη ηοη τηχηοτβίΛ οαΙΟ^ 
άίΙαίβρΓορηα βοτητηίηήβΗην. νη\νβΤ8αίη ητΙ^βΨΛ \ιύρ της πόλεως τιμάς οΐ παρόντες προς ζί}1'ί^λο\}ς ^ίρηβ 8ίία€ηά% ΐηίβΙ,ηΐΗθΰηΗΟ(ΐηβηβροΙ%αί{θηί ΙίΙ' έχύρω^α^, καΐ πάλιν πρόσταγμα πανταχού διεπέμπβτο, 
«τ^σθχι της οΐ/.είας συνεργείας τύ πύρ, ώς εις χρησ- 
τών αύτφ πορας και ταύτης προελθούσης της έπινοίας. 
Οί γαρ ανδρε: έχεύτοι συν τψ ^ηθέντι Συμεών, μή 
Ιχοντίς άλλοθέν ποΟεν καταβαλέσθαι την περί τούτου 
ποσόνητα, τα δύο ύπέσχοντο του χρυσίου τάλαντα, 
ίτερ ην ό θανών έκ τών ^οπάλων ευνούχο; πρύς τύν 
Στρυμμόνχ έςαποστείλας, ά και θα^ϋον άγ/γόντες διά 
τιν»ν ταχυδρόμων, δθβ* έκρύτττοντο, καΐ τοΐς Βαρδά- 
Ϋ'Αζ έ^αριΟμ/ίσαντες^ οΰτως την πόλιν ττ^ς πυρκοϊαάς 

ϊ•.£3ώσαντο. Αάν€ηίβηΐαίΐ8 ηοηηηΙΙί8 ςηί ιι/ηιη- 
({Ηβ φί3βταηΙ ρο8ΐ βχ€{8αιη ητύβιη, βί €αρΗνο8 
ίτορήοί τβάίηίβηίί^, ιιη6 οηηι ϋη αάνβηβταί οτητη αβοβάβΓβί,ηβοιηΰοηιηιοάβ. Ξβίβϋαί βηίηι^ ^ηί 
€αρΙϊυο8 τβάίγηβύαηΐ,οίηηίηο ηηηςηατη ίά ρβΐ^ίί^- 
8ηη8,βΐ€ΰΙηνο8 ροαΗ8 αβη\€ΐ κηο€βη8Χ8 ίρη(Η8 Ροτ^ 
τβη,φιατη (αΐ6ςαίάρχαίηνβΐ8θΙο αηάαχΛ8Η8ίχηβτβ. 
Νοηάχιηι βηχιη α ΒαΓΐ>αη8 ίη ηιβάία χινύβ βαηΐΐηΛ 
α8ροτίαΙα,αάαάΗη€ηιαΗ ρτοχιηιιζ ωά%\>χΐ8 άββα^ 
ρΓαηία)χΐ8, ?Μί Ιχχχη αάβταηίρτβϋχιηι ρτο ΧΛτύβ ρο- 
ηβνβ χηΙβΓ 86 8ίαΙ)χΙχχΛηί : χνν8Ηίηψα6 ίχΐ88α ξΧίοηχί4 
8ρανςηηΙν,τ^ χρηεηι α\> αάίύη8 8χΛηίον€ηάχιτη,€ΧΛίη 
€ΐ Ηαηο τηαοΜηαηι ργο8ρ6Τ6 βχΜ 8χΐ€€68ή886 αο^ηο* 
8^6^€^. Κίη' βηχτη χΙΙχ ϋχίτη άίβίο 8ί/ιη6οη6^€Ηχη ηοη 
ΗαύβτβχχΙ αϋχιηάβ ρτβϋχΛχη τβί οοηβββτβ, άηο αχιΗ 
ία1^ηΙαρτοΜί8€τχίηΐ,^Ηω 6ηηχΐ€Ηχί8 ίχί8ίΛη$6η6€α- 51 Ι.Ε0Ν18 ΑΙ,Ι^ΑΤΙΙ. 52 ίη$ αά δίΓρτηβοηβηί ϋηίΒβναί^ ί11ί8 άϋΒΒί'ηιβ ρβν α ιϋηΒ. Ρθ8ΐηχιαΜ αηΐβνη β]η8 (ιάβ» [ηΗ ίη *ί< Γβ6ι« 

νΰΙθ€€$ €ητΒ0Τ$8, νηάβ ΙαίβΙαηί, αάνβ€α8 6ΐ Βαν- '""" "" ->•--- -^ . ^ «^•---- 

Ιανί8 ηηηιεταΗ8,ηΓΐί6ΐη α* χπΰβηάίο €οη$6τυατηηΙ. 
Ηί8 ρΐαηβ εοηοΙο^ίΙοΓ, ηαυίΐο ςυαιη ίδΐί ΓαοΊυηΙ, 
8;ιη6οη6ΐη Φΐ&ΐβ £Γ&ηάίθΓβη) Γαίβδβ. 

Ε(, υ( ιη0{ί£ΐ υΓ^βαιη, δ^ιηβοη ίρ8β5υ&ιη εο (6ΐη- 
ροΓθ »ΐΑΐ6ΐη 6(ϋδ56Γ&(: ίη ΥίΙα Β^ηοΙββ ΤΙιβοοΙίδΙβδ 
ΓΟ^ΑΐοΓ 8 δ^ιηβοηβ 3η&οΙιοΓ6ΐ0 η6 δΟΓίϋβηάί οηαβ 
ά6(Γ6€(6ΐ^ 0&υ8α8ςυ6 ρΓ^θΙβικΙαΙ, ηυί1)υ$ εβ 2ΐ 808- 
είρίβηιΐο βεΓίίβηάί ιηυηβΓβ 8αΙ)Γ&Ιΐ8ΐ. β&ϋ83δ, ςιιαβ 

ΡΟΙΘΓ&Ι »£ΓβΓΤ6 Μ6ΐ8ρΙΐΓ&8ΐ08 ρΓΦΟίραθ 6586 ρθΙβΓ8ηΙ: 
Αβγών άπορίαν,δουλείας, γυν^Τχα^ιΙ τέκνα, οίκου φρν- 

τίδας, άί€6ηά% ΐηορΐατη, 8€Γν%αοτυ9η [τβ^ηβηίίαηι, 
Ηχοη8,€ΐβΙίθΓϋΐη ηιοΐαϋαιη^ €ΐ άοτηη9ρΓορήα$ οιιταβ. 
Νβ^ΐβαίδ Γθΐίςυίδ, ίΙυ&8, 86(1 1)Γ6νί88ίιη6 6ΐ8ΐηίη&- $ρ€€ΐαΙα,€ί ρτΰβάίοαία $ΐηιηΙ €ηηι ύηαηί8 ρηΜίΰύί 
5«ο?ΐ4β αΐΓα8 8η8€€ρΗ;αά€0 ηί ίπιρεναΐω^ι Γ^ηΐέη- 
Ηανβί βα^ςηω αΐ^ετβύαηΐ βχίεη^ βί ΓηΓ8η8 ύχίβπΜ 
ηη(Β)ΐιίβδαΙιηίρΰΓαίοτ.(ί{ΐ2^ίϊνίΙβίί\ βυηΙίΠ» κράΐαζ 

μ^στιχώτεραι, ίΙΓΐυ8 Ιβηΐροηδ δΰΠρΙΟΓ ΙρβΙϋδ (Ιία- 

εοηυδίη ΥίΙα δΗηοΙί ΝίοβρΙιοη ρβΙτί&ΓοΙίδΒΟοηδίΑΟ• 
Ιίηοροΐιίαηί, ίΐ8 εχρίίεα^ Και την δΐ9 /εφ^ς χαΐ 

μέλανος τέχνην ποιούμενος• {^ρέθη γαρ ^πογραφευς 
τοΤς των κρατούντων μυστηρ(οις 6πηρετούμινος. θ3τω 
γαρ παρά ττ^ Αυσον(δι διαλέκτφ τδ άσηκρτίτις όνομα, 
&επΙ μυ9τηρ(ων μεθερμηνεύε^θαι βούλεται. Εί βατη, 

ς!ΐ3? ίηαηη βΐ αίναηιβηΐο ατ8 (αοΐϋαίαν, βχβτ- 
€€η8 : ηαίηηηε βΐ€€ΐη8 [νβναί 8€ηΰα^ άοτηίηαη- 
Ηηιη αηαηί8 8ηϋ8βΓνίβη8. Ιίηρηα Αα8οη%α βϊ- 1)0, δουλείας, 8€τνίΙία ρϋΜιοα Γοίδδβ »1) ίπίΐρβΓδΙΟΓβ Β 9^^Λ6ηι α 8β€Τβίΐ8 ηηηοίραίνΓ,ςηί αρηάηο8 αύατ ίη ι^ατίίδ ηβξοϋίδ Γ6ίρυΙ)Η€8β (Ιβηααηά&Ιβ, (1υ1)ίυιη 
ηοη 68(.Εγκο ηοη Ιοιη ρπιηυιη Ιβς&Ιί ιηυηβΓβΓυη- 
Κ6ΐ)8ΐιΐΓ, 86<1 δίηίΙΙΒυδ Αδδοβίυδ, 8ΐς»6 βχβΓείΙυβι 
ϋΐ βίηβ ιηβηά&αο Αΐίςυίά 8ίΙ)ί ίιηροηβηάί 8(1 βχ^ιι- 
ϋβηάιιαι ΐ8ΐ)θΓ6ΐη,(ΐ6η6§8η(Ιυιηηυ6ηιιο(1 ρ6ΐβΙ)8(ϋΓ, 

8&1ίδ βδδβηΐ. Α116Γ8 6δΙ, υχΟΓ ,βΐ 61ϋ, Συ μεν ίσως προ• 
φα9(9{| περί ών άξίοϋν έθέλω σου την άγάπην, άπορίαν 
λόγων, ^ δουλειών άφορμας,ί^ γυναικός καΐ τέκνων, καΐ 
ο7κου φροντίδας, ί τίνα; αλλάς αΙτίας διακρουβμενος 
ί^μων την άξίωνιν.Έγώ δε σοι και εύημερίαν, και εύπο- 
ρ(αν πάντων επαγγέλλομαι, και πολλην έκεχειρΐαν ευ- 

ρκτν. Τη ςηίά€ίη/άτία88β αά ίβ βχοηΒαηάητη άβ ηοη 
ίηΒάρίβηάο €0,άβςιη0 8ηίη Ιηαίη νοραίηπΜ οΗαΗ- 
Ιαίβτη^ ίη πιβάίπνη αάάηΰβΒ, Ββηηοηχιιη ίηορίαηι, €αηί& βχρήηίί 8ηβν%1, Ρρίιηυιη εΓ^ο (υιΐ 8 δβΟΓβΙίδ, 
6( 8 οοη^ίΐϋδ ίηιρβΓβίοπδ : άβίηεερβ ποη 8(8ίίιη, 
δβά ρο8ΐςυ8Πί) 6]υδ βύεδ 8ρ60ΐ8ΐ8 ίαϋ,ρυίΐκίδ ηβ- 
ςοΐϋδ (ΙβδΙίηβΙυΓ : εΐ ηοδ 8(1ο1ε8€6η(υΙυιη, βΐ ηοη 
υΙ(Γ8 νί^Ιηϋ ηιΐ8(υοΓ 8ηηοΓυιη 8θΐηηί8ΐ)ίιηυδ?Τοιη- 
ρυδ ί(1ςϋε ηοη εχί^υυιη, βΐ εχρ6η€η1ί8 \οη%Ά &η- 
ηοΓϋΠ) βεπβ 6Χ8ΐηίη8(8 Μ^να Ιιοπιίηίδ οοηιρΓο- 
1)8ΐ)ΐιη(. 8ορ1ιοεΐ68 ίη &ά\ρο 1;Γ8ηηο : 

ΧρΟνο; δίκαιον ανδρχ δείκνυσι μβνος. 
Κακ^ν δε κδν έν ήμέρ^ γνοίης μις^. 

Τ6χηρΗ8 ίοηηΐη άβοΐαναί %ιηηΐ€η8Ηΐη νίηιηι. 
ΟΐΜ 8ίί αβ8 8αΙχ8 νηα ρνοΛβηάί8 τηαΙίΜ. 

Αι ροηεΙ)8ΐ Ιυπι νΪΓΐύΙίβ (ίΓοοίηίυπι δυΙ) ΗίηιβΓίο, αηί εΰτνϋΙοΓΗΐη θ€€α8ίοη€8^ αηί ηχοή8, €( Ηύβτο- ^ΙΙΛ εδί. δ6() ΰυ]υ$ νίπυϋδ ? ΑΙίυά 68( πιϋίΐί» ίγιο πιι», €ί άοτηνΒΰΗΓαηί^αηί αΗ^να8 αΗα8 €αιΐ8α$,Γ€ 
αί$αη8ί ίά^άβ ςηο ηο8 1€ ΓοραηιηΒ. Εςο αηΐβτη α\>% 
τβπίΜ ρτο8ρ6Τ\ΙαίβίΛ^ (βτίίΐίΐαΐείΐί, €ΐ αύηηάαη- 
Ηαπι [56] νεηιηι οΐϋηίιιηι ροΙΙχοβον, €ΐ (οτβ ιιΐ 
ιηα^ηιιιη Μι 8ηρρ€ΐαί οϋηηί. Οηοηιο^ο βΓ^ο ςυί 
ιη8]οΓ8 ίη ΓείρυΙ)Ιίο8 ορ6Γ8 βηβΙίηεΓβ βΐ ροΐ6Γ8( 
θ( 8θ1ε1)8ΐ, ςηίηυβ ιιχοή 8ά]υη€ΐυδ ΙίΙβΓοδ εχ 
ίΙΙβ ρΓ00Γ68ν6Γ&η( ρΙθΓ68, γί^ίηΐΐ (ΙυοΓυπ) νεΙ νί- 
{ίοΐί 6( ηη8ΐ0Γ 8ηηοΓυπ) εΓ8(, εΐ ηίπιΐδ 8(Ιοΐ6εεεη- 
1ο1θ8, 61 ηοη ροϋηβ ςϋ8(ΐΓ8ςίη(8, 8υΙ ΐΓ^ίη(8 
ρηίηηιιβ ηιίηίαιυηι η8ΐυ8 ? Οτάο ςυοςυε ίρ8ε τε- 
ΠΙΠΙ {ε8(8Γαηι !(1 ροδίαΐβΐ, ίά εχροδοϋ, ί(Ι 8ΐ8- 
])ΠίΙ• Αηΐ6€|υ8Πΐ βηίπι Μεΐ8ρΙΐΓ88ΐε8 πιυηί8 ρυ- 
ΙΛίοΛρ εΙ 1«|[8(ίοηεδ 8ρυ(1 εχΐ6Γ88 η8(ίοηε8 ο1)ίΓεΙ οίηίηπι ευπ) ίη €88ΐΓ8 (ΙβϋυείηιυΓ, ίΙ)ίηυε ρππΐίδ 
8Γΐί8 ηιί1ίΐ8Π8 ρΓΦοερΙίδ ίηΙΓι&η)υΓ, ηυο ροΐίυβ 
ηιίΐίΐίβθ &υ8ρίο^ηιεηΐ8, ε1 εΙεηιεηΐ8, εΐ ίηεηη8ΐ)υΙ» 
(Ιίεί ηεΓβηΙυΓ : 8ΐίυ(1 εδ( ίπ)ρ6Γ8ΐο**ί8Β νίΓΐυΙίδ Ιί- 
Γοείείυπ), εοπι εηιεηδίδ π)ίΙίΐ8Γί8 [57] ρεπίίββ τα- 
(ίίηιεηΐίδ 8ά π)&]ογ89 ^^ ηοΙίΙίοΓ8 §Γ8(]υηι Γ8είιηυ8, 
6( Γε^εηϋί 8ΐίθ8, εΙ (Ιυεεηόί ειεΓείΙυβ, εΐ ΓϊΙΙεηάί 
ίηίπιίευπι 8Γΐεηι είΐίδοίιηυδ^ ρΓονεεϋ ]8η) 8β(8ΐβ, 
ηοη ίυνεηεδ, ςυ8ΐίδ εΓ8ΐ $]τηιεοη ίδΙε 8ρϋ(Ι Ηί- 

ΠίεΐΙυΠ), υΐ ίρδε βρεΠΟ 8ΙΙ : Τούτου μεν 1χείν(|> 
συστρατευόμενος, και προβιβαζόμενος εΙς πεΤραν στρι- 
τηγικην, οΤα πόλος μ/^τρι πρδς τα γενναιότατα τών 
στρατηγημάτων συσκαίρων. ΡαΓίίΤη Οητη €0 ίηίΐίίαη^ 

αά ινηρβναΙοΗοΒ ανΙί8 άοοηηιβηία ρνοίηονβηάηα^ ίη αΐίίδ οβΒεϋδ, ηυ» ρπν8ΐίπι, εΐ ίηΙεΓ (Ιοπιεδϋεοβ ρΐι^ βςηηΙίΐΒ ιηαίη βοΐβΐ αά ρτ(ε€ΐαη$$ίίηα 8ίταία^ 
— :^. . Λ 1 . : 1 ρβτηαΙα(ΐ38ίΙί€η$, 8(Γ8!β^ίε8 εηίπϊ εδΙ, υ( Οηο8<ιη- 

άβί εΐ ίεο ίΐηρ6Γ8ΐ0Γ ΐΓβάυηΙ,'^τρατηγών αγαθών ασ- 

κησις,θ/Γ^ηαοηιιη άνΰυηι βχ^ΓΰίΙαϋοΜοϊΐηΒ ροΐίδ- 
δίπιοπι, ηυο(1 888εΓ8ΐ Μεΐ8ρ}ΐΓ&8(ε8, ηοη 8(1 πετρχν 

στρατηγικήν, €Χ6Γ€ίίαΙίθη€$η ΖΐΤαΙβ^ίΟαχη Ι8η(υπΐ, 
8ε(1 8(1 τα γενναιότατα τών στρατηγημάτων, αά ρΤΛ^ 

οΙατί88%ηία Βίταίαςβηχαία. Οίεεδ, δε \όγ8Γ6 €ηηη^ 
Ιηηΐ αά ΐηα/Γ^ΐη, πώλον πρ^ς ττί μητρί. $ίπιίΙϋυ(1ο 
ηοη ββΐ8ΐεη) τεδρΐοΚ; δε (Ιοεί1ί(8ΐεη) ε1 (1ί8είρΙίη8ηι. 
0υεπ)8(1π)0(1απ) εηίηι εςυυΐοδ ηΐ8ΐη ο1)Ιεη)ρεΓ8η8, 
οΙ)6(1ίεη8(ΐυε, 68 <]υ2β π)8(η8 δυηΐ, 8(1(1ί8ΓίΙ, ίΐβ β1 
ςυί 8ΐίθΓυπ), ίηρεΓίο ηιοπ^εΓοβ 8ΐιΙ)εβΐ, ευ]η>εΰη « 
ηηε ίΙΙε βίΐ »ΐ8ΐί8, 8 (ΙυεεηΙε, 8ε ιη8ηυ(6ηεη(6. ρ8Γί6ΐ68 εχεΓεεηΙυΓ, 8ρυ(1 ίη)ρεΓ8(0Γεπ) βαί δρεεΙ 
ιηεη άβά^τΛΐ, (υπιηιιε ευηι ίη 8Γ08ηί8, ε( δεεΓεΙίδ 
οοηλίΐίίδ ΟιΙεδΠΙίοδ ίηηοΙοίΙ,ίπ)ρ6Γ8ΐθΓυη) ηΐ8η(ΐ8ΐο 
ροΙ)Ιίε88 ευΓ88 δοδεερΚ. ΡβεΙΙαβ : κ%\ πρώτα μίν 

ταΤς μυστικ'οτέρας Ιφεστήκει τών πράξεων , κιι 
τοΤς άπο^ήτοις βουλεύμασι κοινω*#^ς παρειστήκει 
τοΤς συμβουλεΰουσιν. ΈπεΙ δέ ή του τρόπου πίστις 
Ιν τούτοις τούτον έκήρυξε, μετά τών άδυτων, χαί 
%άς κυσμιχάς φροντίδας συνείληφεν, ώς 4ύτί)ν γεγενης- 
Οβι ιΐσαγγβλέα τε τώ κρατούντι τών Ιξωθεν, καί Ιξαγ- 
γελέα τών του κρατούντος τοΤς ίξωΟεν. Εί ρΗίΜΙ/ΐΛ 

ςηϋβηι ρνωίύϋ ηίπΒ ηιαρίβ αηαηΐΜ α $6€Τ0' 
ΟΓΐΐίΛ οοηίίΙίοτΗηι βϋ ρατΗθ6ρ8 αιιη ϋοηεηΐ^η- 63 ΒΕ 80ΚΙΡΤ18 8ΥΜΕ0ΝΙ8 ΜΕΤΑΡΗΚΑ8Τ^Ε ΒΙΑΤΚΙΒΑ. 54 90«€αηςυ6 ίΙΐ6 βΧΒβηιιίΙυΓ^ (&οςο3πι & ιη&ίοΓβ 8ΐιο Α άτο βοΐυβ ββΐ. Ναιηςαβ ροΐυίΐ Αϋςυαη^ο, νίΓ ίΐΐίαβ ίιι$(τυί(υΓ βΐηυβ ΊιηύυίΙυΓ 

ΛΙ^ ίΐα <ιι6 Οοη$ίαηαηο ΡοτφΗ^το^^ηϋο ΐ€οηίί β- 
Ηύ ίνιη Τ/ΐ0οΗηΙΰΒ βαιη τί/αι», (ητη αΐΐα άίνοηιπί 
Λ€ΐΛ πΐΜ εΐΐέοιίναεββ ϋηΐηη^ νίάβίην,ηοη ηί ΑΙΙα- 
ϋίϋ ίοτϋα 5ΐί6 ί^οηβ €ΐ ΟοπΜίαηΙίηο. ΑΙΙαΓιυβ Οία- 

Ιΐώα^ ςΟΑίη 8€Πρ86Γ3ΐ (Ιβ ΓδβΙΙίδ, (Ιβ €θ1βΓ6 Μ6(&- 

ρ1ΐΓ2ΐ5ΐβ ςυχΓβηδ ΐΓ3(1ίΙ βυπ) δυΐ) Ιιβοηβ, 6( €οη- 
$(Αηϋηο νίχί$86. 8ί &ηΐ6 £βοηί5 οΙ)ίΙυιη αηηο5 ίβτβ 
(Ιβοβιη Μ6!8ρ1]Γα8ΐ68 βίϋβίΐβπ) ίβοηΐδ ιηαη(ΐΑ(ο Ιβ- 

ρΐί ρΓΟνΐηΓΙΑΠ) 9ρθ(1 Αγ&Ι)63 5υ8εβρβΓ8ΐ 61ίί5 311• 

€ΐυ8, 30 ρΓορβ ςιι&άΓ8£βη&Γίιΐ8, ιη&Ιβηθ 8€πρδίΙ 
ΑΙΐ9(ίιΐ8 6υιη 8υΙ) Ι-βοηβ βΐ εοη8ΐ&ηΙίηονίχι$8β?δ6(Ι 
8€ηρ8ίΐ ευτη δεηρίίοηβιη βχοΓβυιη 8αΙ) Ιιβοηβ, 8υ1) 
ΟηδίΗηϋηο 6( Κοιη&ηο ηβροΐβ 8ΐ)8θΙνί886. Ουί<1 ρΓα(ΐ6ηΙί8$ίίηα8 6( ίπ)ρ6Γ&Ιοη8β νίΓΐυΐίβ ηιβ^ίβΙβΓ 
8οΙθΓΐί88ίιηυ8 3(]ν6Γ88ΐΌ ΓβΓΓΟΒ ΦΓυπιη&Γη,βΙ ΰβίαιηί- 
(8(ίΙ)υ8 ^βηβΓβ ΓοΓίυηββ ΙπιρβΙυ» 6ΐ υΐ πιβ^ίδ ίηΓοΓ- 
Ιυηίο ^οηίΐθΓβΙ ίη]υπί$ ρηηείρίδ υΓ^βΓί.Μ ν^Γο &(1- 
Ιιυ0 6χιιηίηβη()υιτ) 6δ1, απ ΑΙβχβηόβΓ&ϋβο ίηίςυαδ 
ίυβπΐ,υΐ Ι&υάβδ ςυοηυβ ΗίηηβΓϋ ίη άοίοτβ ροηβΓβί, 
νβΙ ί(α δ6(ΙυΙαδ δεπρί» 8ΗθΓυιη ίη(]&§3Π(, υ( δΐ 
(]υ!(1 ίη ίΙΙίδ βδδβΐ,ςυοά ιηίηυδ ΑΓπϋβΓβΙ, ίηνβδίί- 
{&ΓΡΐ? Ηοηιο ηβΓβΓϋδ ΙίΙ)ί(1ίηίΙ}υδ άβ(ϋ(ιΐ8, νβηΐη 
3(](ϋοΙυδ,(ϋβ ηο€(υςυ6ίη δοιηηο,βΐ δε^ηίΐίε δβρυΝ 

Ιϋδ,βΙ ρίβηβ ]υνβη€ϋΙυ8. ΟβϋΓβηυδ : Ό δε βασιλεύς 
Αλέξανδρος και πάλαι βίον άβροδ(«ιτον έχων, και διχ- 
κεχυμένον, /αί ιιρός μόνα έπτοημένον τα κυνηγεαια, Ιιιιη ? Αηηοη ροΐαίΐ 8€ηΙ)6Γ6 ςΐ]3(ΐΓ3{?6η3ηυ$ ? 86ά β ^ρ^ 003 δΰΓίρδίΙ Τ1ΐ€0€ϋ8ΐ6δ νίΐβπ). Νβΰ Α1ΐ3(ίυδ ί(Ι (Ιί- 

Χΐ(. Οβ€ Γ8Β0Ο8 ί() (]ίχί886ΐ, εοΠ) βρβΓίβ ίπ 63 ΥΐΐΑ 

(ΙΪ€3(ϋΓ Ι,βοηβ ιηοΓίυο νίΐ3πι 8εηρΐ3πι Γυίδδβ.ΟίχίΙ 
ΑΙΙβίίυδ ίΟΓϊρΙίοηβαι βχοΓ8υαι. ΓΓοΚ>&Γϋ (Ι6ΐ>υίΐ Βοΐ- 
Ι83(1ιι§, ρΓ«:βΓ Υίΐ88 6( ΑοΐΒ δηοοίΟΓΟίΒ ηίΙιΗ 3Ηυά 
βεφ&ίδδβ.εοιη βηβεΙιοΓβι» ΜβίβρϋΓΗδίΦίωροοθΙ, ηβ 
αχορ{τ» λόγων, Β^τηοηίίίη ίτηρο'ίΐίαπι ίη πηβάίυαι 
3{[βΓ3ΐ,ρΐ3ηβ ]3πι εβΓίιιπι ΓβΙίςαίΙ Η6(3ρΙΐΓ3δΐ6Π) ίη 
ΐϋήν>€ηίΐο πιυΐΐυηι Ιΐ3ΐ)υί886 υ$υιι, ίη βοηηβ πιυΐ- 

Ιυοι 86 6Χ6Γ€ηί8δ6. ΟϋθηΑπι 6Γ§ο Γ3ϋοη6 (Ιίΰίηηυδ 
1ίβΐ^ρ1ΐΓ«αβοι 8θ5 Ιιβοηβ ηοη ^ϋΓΐρβΙ^δεΤ ΙηΐβΓ νίΐ88 
ίΐ3ςοθ 83ηΓΐοτΌηι ρτΐιηυοι Ιοουη οε€υρ8ΐΤΙΐ6θ€ΐΙί-ΐ'^, 
εαιη 3η(β3ΐί38 ΠΙαπι δεηρδβηΐ ί1ι ΡββΙΙο 3886Γ6η(<^, 
ιηΐ6 3ΐί38 βϋΓίρΙίοηβδ, ηοη ϋοαι. ευπ) 3ΐί3 ςυοηυβ 
€Βπι 8Γη)•βί$86 €( ΓΐίδδίΓηυπι δίΐ. Ε( 4η8Βη3(η ίΐΐβ, 
ΐΓπρδβηΙ ? Οίεβηΐ 3ΐϋ : ίρδβ (Ιίνίηυδ ηοη δυπι, 6( 
Ιιοσ^ίηβπι ρΓον6€ΐυπ) Φΐβΐβ, 6ΐ ηιιί δθίβΗΐίίδ,3€ άΐΒ^ 
πρϋηίδ.βΐ ρΓ8β< ίρυ6 ΓβΙΙιοποιτ ορ6Γ3ΐη (Ι6(]€η1,3η- 
16 (|υ3ΐΓ3§ίη!α βηηοδ 3ΐΙ(|υί(! δεηρδίβδβ, βϋ'κΐίδδβ- 
Ι|ΐΐ6 ίη ?υ]ςυδ, ςυίβ ρΓϋίΙεηδ η6^3ΐ)ίΙ ? Ροδδυηιυδ 
011201 άϊϋβτβ 3ηΐ6 Ι,βοηίδ ΐπ)ρβΓ<)(οπ8 οΙ)ί(υιη [58] 
€0ΐκτίηη3886 ί1ΐ3, (|υ2β ϋβ ΤΗβοεΙίδΙβδ νίΓ(ιιϋΙ)υ& 
δοΊρδίΙ, ρυΙ>11ε3ΐυηιπ) νβΓβ ρο8(63 63 3(1(1ί(1ίδ86, 
ςι»β (Ιβ ίβοηβ (ΙΰΓϋπεΙο,βΙ ΓβΒυδ ίρδβ δυίδ βη3ΓΓ8ΐ. 
ΡΓχΓαΙίοηβδ βηίιη,ηΐ 86ΓΓηοηυπ) ρΓο(ΒΓηί3 δββρίδδί- 
ιηβ ορβΙΙίδ 8Γηρϋ»3(1(ϋπ[)υ8 Ε^ο ρΓ86(6Γ Υί(3δ πιυΙ- 
Ι3 Ιιο]88εβ βυοίοπδ, βΐ ε3Γΐηίηβ, 6ΐ ρΓ083, οΓ3(1οη6 
ΐΓΓίρΐ3, εβηιιβ 6ΐ6(:3η1ί88ίπ)3 νί(1ί, 6ΐ ρβΓ οΐίυιη 
Ι6{ί, ςΐ)8Β ίηΓΓ3 Γ6εβη86ΐ)ο. 

5ι Υιΐ3 83ηϋΐ£ΤΙι<*0(Ιΐδ(6ή ρη'ιηα ηπί €ο§ΛηΐίηΙαΙ%ο και τας α)λας ακολάστου;, κα\ έκοεδιτ^^ττιμένας των 
;εων. και μηδέν έργον βασιλέως, και των δλων έγέ- ν«το έγκρατηί, ούδεν αςιόν λόγου, ζ διινοήσατο, ^ 

κατεπρ;ςατο. Εηιτηνβτο Αΐ3χαηά€τ )ατη ρτ\ά€ΐη 
ιηοΙΙη άΊ$$οΙ\ιίΰβ<ι\Χ6 α$8ηβΐΜ8 νίίΛ, 8οι^8^η€ άβ- 
αΐη$ νβηαΐίοηίδηβ^ αΙϋΒςηβ ίηΙβτηρβταηίΛηΒ αί- 
ςη€ ιηΐβτηρββϋνή αοΐίοηϋηβ^ ηηΙΗη8 ίτηρβταίο- 
τβίη άβΰβηίΐΒ νβί ρετεηάω ίρηανη8^ ίαηΐηηκιηβ 
ΙηχΗΐ, €1 ΙΛχάχηϋν^ ίηίβηΐια, %ίηρβτ%ηϊηαά€ρΙη$, 
ηϋΐίΐ ηί€Υηονααΐ€ ηβςηβ ϋορΗανϋ^ ηβ^η^ ^ρϋ, Εΐ 
Οοηδΐ3η(ίηυδ Η3η3δ86δ : 

*0 γαρ 'Λ.\έςανδρος τρυφαΤς ήσ/οληκώ; και πότοις 
Και μόνον τον γαργαλισμον τού σώματος φροντΓσας, 
"Αλλο δ* οϋδενκατάξιοί του βασιλείου κράτους 
Ου δράσας, ού φθεγξάμενος, ου σχών κατά καρδίαν, 
Ως άνθος ε^ι^ευσεν οΙχτρον έκμαρανθίν ήλ(ψ, 
ΚαΙ τάχιον εξέλιπε νόσοις τακβις φθινάσι. 

Νατη ΑΙβχαηάβν νοΙηρΙαΙ\Ιη$ €ί οοτηροΙαίχοηϋηΒ 
ίηάαΐρφηί, ηηηΙΙα η (αηίο ίτηρΰήο άίρηα^ ν^Ι ορενβ, 
ν€ΐνβΓΜ8 ρβφοία,νβίαηίιηο άβηίςνβ εωίοβρία^οβη 
^08 8θΗ8 βφοαήΐαΐβ ιηαη€8ί€η8 βχ8ΐηΐ€ίη$€8ί,^ί α 
ίηοτΙίί8 οβίβνχΐβτ ίΐ&8ΐ/η?ρίϋ8.Εΐ [ηίΓ3ΐ)ίηΊϋΓ βί Μβΐ3- 
ρ1ΐΓ;ΐδΙβδ, νίνο ΑΙβΧ3η(ΐΓ0 [59| δί Ιβπιβη (υηττ, ουηι 

ί1ΐ3Μ6ΐ3ρΙΐΓ3δΐ68δ€πΙ)6Γβ(, ΑΐβΧΒΠίΙβΓ νίν6ΐ)3ΐ, ςυΙ 

Ιιθοηί ΐΓβΗθοίιη Ι3η(υπι ηιβηδβδ δυρβΓνίχίΙ, Ι3υ(ΐ68 
ίΙΐ38 δυο Ηίπιβπο (πΙ)υίδ86 ? Ε4ΐιί(ΐ6ΐη (]ι8ίείΐ6 3(1 
βύβιη 651, Μοΐ3ρ1ΐΓ8δΐ6[Τ) ροδίδοπρίυπι 3ΐίςαΙ(Ιί(3 
ηο^ΐβχίδεβ ; υΐ ηυηηυ3ηι ροδΙθ3 ίΙΙυά ίη π)3ηυδ 
δυηιρδβπΐ, ΐ6ΒΓΠΐ(1"β, ΓβΙβΓίϋΠίςυβ οοΓΓβχβΓίΙ. 
ΡοΙυίΙ ΡΓ^ο ΐ3υ(]68 Ηίτηβπί πιοΠϋο ΑΙβχ3η(ΐΓ0 ΥίΙβΒ 
8η(63 δοηρ(9β3ηη6ε(6Γβ. 
8υ^(1^1ΰΓ,ρΓ(?^ίρ1^β ριι6/ίί-οι τα ίναοΙαίΒβ ίηΐ ίίοηβ /«ιί, ηχΗΗ ί^ΊΙίΐτ εηύ Ιβοηβ 8θΗρ8Χΐ,ςη€ά (ΐηίάβτη ^^(ΒρΗ,^^ϊ^ά 3η1β ίβοηβπι β^βΓίΐ Μβΐ3ρ1ΐΓ3δ'β?,ί8ηο- ^ίάέήΐ ίη ΐΗ€€ηχ. Ηοε ?6Γ0 ί3ΐδυτη βδ( ; η3ΐηςυ6 
Β'8αρΓ3 (Ιίχί ιιυ8,!ιοιηοβ3 &6(3ΐ6 δί Υίΐ38 δ3ηε(0Γυιη 
Βοη δεηρβ'Ι, 3ΐΐ3 δεπρδίΙ. Αΐ ηοη 6()ί(1ίΙ ίη Ιυεβπ). 
Οοίδ ία 3ίΙ? 8ί 6(ΐ6Γ6 ίη Ιυεβπι, ρυΙ)Γιο8Γ6 Γυβηΐ, 
ηιυΐ3 3ηΐ6 Τΐιβοείίδίβδ Υί(3Π) ρΐ]Ι)Γιε88δ6, ςηίβ ηε- 
{6ΐ? Ν^υ€ ΑΙ^χαηάτο τβτηηχ ροϋ^ηίβ χία Ιαηάανβ 
ΐαηΐ€ηηηι αχαυΒ 688€ΐ. δοΙ^πιηε ί<1 Γαίΐ βΐίίδ 6ΐί3Πΐ 
Ιιίδίοτίείδ. ΟυοΙ ΐ3υ()3( ΡΓοεορίϋδ νίΓΟδ ίΠυδίΓβδ, 
(|Β08 ΙιΐδΙίηίΑηυδ ίπ)ρ6Γ3ΐοΓ,6ΐΤΙ)6θ(ΙπΓ3 (Ιίπδ 301ί- 
ν ΓΙΟΙ πΐ8ΐί5,3ά))υ ^^^ι^^ ίβηο δυρβΓ^ιίΐθ. Ουοΐ 8ΐί)? 
ι«δίη{υΙοδΓβι*βη863Π). Νοη ΐ3υ(Ϊ3ΐ Ηίη)6ηυπι Μβ- 
(ιρΙΐΓ38ΐβ8 ρΓορΙβιβα (|υο(Ι ίη βχδίΐίηπι &1> ΑΙβχβη- Γ3ΐυΓ. Ε( ΓοΓδΒη ρο(υίΙ Ββδίΐίί ΜΒεεϋοπίδ ίηιρβπο 
ρϋ6Ι:ΐ'θ ηρ^οΐίο (ΙοΓυη^ί. δβά βδ!ο εδερβπΐ δαΙ) 
ίβοηβ. Αηηοη ροΐϋίΐδπΐ) ίρδο ίπιρεπί βχοΗίο ηοη 
8(ΙοΙεδθβηδ, 8γ(Ι Φΐ&Ιβ ρΓον6ε(3 ηηυηηδ ρυΜίευη) 
8α8ΐίη6Γ6?0πί(1 6Γξθ (]οε(τδδ'η)υ$ΒοΙΐ3η(Ιυδ εοηΐΓΒ 
ΑΙΐ3ΐίυηίΐίηΓ6Γ6ΐ,(]υί (ίίχΊΐΜ6(3ρΙ)Γ3δ(6Πΐ δηΙ)ί.6οηβ 
Τ]χίδδ6? Αη ηιιί δϋΐ) ίεοηβ ίηείρίΐ Γ6δ ρηΙ)1ίε3δ 
ΐΓ3εΙαΓβ, 8υΙ) Ιβοηβ νίνβΓβ, 3υΙ (ΙοΓβΓβ (ΙίεβπίΙϋδ 
ηοη βδΐ ? ΥίχίΙ ίΐ3ςαβ, δΟΓίρβϋςυβ δυΐ) 1.βοηβ, βΐ 
0οη8ΐ3ηΙίηο ΜβίΒρΙΐΓΒδΙβδ, ηΐ ΑΙΐ3ΐΙυ6δθΓί1)ίΙ ; ηοη 
αΐΒοΙίΒηιΙϋδ βχείαιίεηδ ίεοηεσι, βυΐ) ΟοηδίΒηΙίηο 
ΡοΓρΙι^Γο^εηίΙο Ιοοοίβ ΟΗο. 51 Ι.Ε0Ν18 ΑI^I^ΑΤII. 52 ίη$ αά ΒίνρηίΘοηβηί ϋηΐΒβΓαΙ^ ίΙΙίε οϋχΒΒϊίηβ ρβν α ιαη$. ΡοεΙηηαηι αηίεηί βίηΒ ΙιάβΒ /Ί*« ίη Μ$ ΓβύπΒ 
νβΙθ€€Β οητΒονβΒ, ηηάβ ΙαίεΙαπί, αάνβΰΙΐΒβί Βαν- "" ' ^^* ' ' '^'* 

ΙιαηΒ ηητηβταΗΒ,ηνΙβτη α* ίηοβηάίο €οηΒβτναηιηΙ. 
Ηίβ ρΐ&ηβ εοηοΙο^ίΙοΓ, ιηυΚο ςο&ιη ίδΐί ΓαοίυηΙ, 

850)601160] φΐΑΐ6 ^Γ&ηάίθΓ601 Γαί856. 

Ε(, υΐ οΐ0{ί£ΐ οΓ^βαο), δ^ιηβοη )ρ86$υ80ΐ 60 (6Π)- 

ρ0Γ6 8βΐΑ(6Π1 6(ϋ886ΓαΙ: ίΟ Υίΐα 82η€ΐ8β Τ1ΐ600ΐίδΐ6δ 

Γο^αΙοΓ α δ}πΐ60θ6 &η&εΙΐ0Γ6ΐ& ηβ δεΓΪΒβικϋ οηυδ 
άβίτβοΜ, 090808406 ρΓ9θΐ6η(ΐ0ΐ, ηυί1)υδ δ6 2ΐ δοδ- 
είρίβοάο 8εΓί1)60(1ί αιυο6Γ6 δαΙ)Γ&Ιΐ8ΐ. ΟβοδΑδ, ςο&δ 

ρΟΐβΓ&Ι »£Γ6ΓΤ6 Μ6ΐ8ρΙΐΓ&8ΐ08 ρΓΦΟίρΟΘ 6586 ρΟΐβΓβΟί: 
Αβγών άπορίβν,δουλβίας, γυ>'ΛΤκαΛαΙ τέκνα, οίκου φρον- 
τίδας, ά%€6ΐιά% ίηορίατη, ΒβΓνϋίΟτυίη /τ^ήϋ^ι/ία»!, 
Ηχοτίί,βί βΙίοΓΜίη ηιοΐ€$ίίθίη^ €ί άοηη» ρνορήαΒ οίίταΒ. 
Νβ^ΐβαΐδ Γβΐίςοίδ, (Ιυαδ, 86(1 1)Γ6νίδδίοΐ6 6ΐ80)ίη3 ΒρβοΙαΙα^βί ρτοεάίΰαία ΒίτηηΙ €ητη αηαηίΒ ρηύΙίοα$ 
ςηο(ΐΗβ οητοΒ ΒηΒ€€ρΗ;αάβο ηί {τηρβΓαΙω^ί ηηηη- 
Ιιατβί 6α,^ηω αΙ[6τβίαηί βχΐβτί^ βίτητΒηΒ βχίβη$ 
ηη(Β]ΐι6€δαΙ ίιιιρ^ αίΟΓ.Ουδβ αοΐβοι βυοΐ ίΠ» (7ράξ^ι^ 
(λ^9τικώτερ2ι,^11ίυ8 (βηιροΓΪδ δοπρΙοΓ Ιραΐϋδ (Ιία- 
€000810 νϋ3 δΗΟΟΙί ΝίοβρΙιοπ ρβϋτίαΓεΙίφΟοοδΙαο• 
(ίοοροΐίΐβοί, 1(8 6ΧρΗ€α(. Και ττ^ν δι« χειρός καΐ 
μέλανος τέχνι^ν ποιούμενος* ^ρέθη γαρ ^πογραφευς 
το'ίς των κρατούντων μυστηρ(οις υπηρετούμε νος. 0'3τω 
γαρ παρά ττΐ Αύσονίδι διαλέκτφ τδ άσηκρητις ^νομα, 
&επΙ μυστηρίων μεθερμηνεύεσθαι βςύλεται. Εΐ €ατη, 

9!ΐ5? ίηαηη βί αίταηιβηίο ατΒ (αοϋΐαίαν^ ΰχβτ- 
€€08 : ηατηηηβ €ΐ6€ΐη3 [ίΐβταΐ Βοηύα^ άοτηίηαη- 
Ηηιη αηαηΐΒ ΒηδΒ€Γνί€ηΒ. Ιίηρηα ΑηΒοηία Βί- 1)0, δουλείας, ΒβτνχΟα ρυΜίο» Γϋίδδβ Λ ίοιρβΓΛίοΓβ Β ^^ϋ^^ β 8€€νβΙίΒ ΐϊΐΐΛίΐιραίι/Γ,ίΜΐ' αρηάηοΒ αϋαν ία νατϋδ α6£;ο(ϋ8 Γ6ίρυ1)1ί€8β (Ι6Π)&0(1&18, (1υΙ)ίαοι 
ηοο 681.ΕΓΚΟ 000 (00) ρποιοη \β%^ύ οιοοεΓΰΓυο- 

Κ6ΐ)&(0Γ, δβά δίηϋΙΒοδ 38806(08, α(ς06 6Χ6Γ€ί(υ8> 

α(8ίθ6 οΐ6θά&ειο βϋςοίά 8ίΙ)ί ίθ)ροο6θ(1ί &(1 βχ^υ- 
1ί6θάαα) 1&Ι)θΓ6α),()6θ6ς&οάυοιηυ6ςοο(Ι ρ6ΐ6ΐ)3ΐοΓ, 

8&(ί8 6886θΙ.Α1ΐ6ΓΕ 68ΐ, ΟΧΟΓ,Οΐ 61ϋ, Συ μίν Γσως προ- 
φασ{»(| περί ών άξίουν έθέλω σου την άγάπην, άπορίαν 
λόγων, II δουλειών άφορμάς,Ι^ γυναικ?>ς καΐ τέκνων, καΐ 
ο7κοϋ φροντίδας, η τινας αλλάς αΙτίας διακρουβμενος 
^μων την άξίω9ΐν.'£γώ δε σοι χαι εύημερίαν, και βυπο- 
ρίαν πάντων επαγγέλλομαι, καΐ πολλην έκεχειρίαν εύ- 

ρ&τν. Τη ζηίά€ίη/οηαΒΒβ αά ίβ ^χοΗΒαηάητη άβ ηοη 
ΒηΒΰϊρίβηάο βο,άβ ςνο Βηιη Ιηαηι νοραίηηΐΒ €ΗαΗ' 
Ιαίβτη^ ήι ηι^ιΚΜ αάάη€€Β, Ββτηιοηνίη ίηορίαηι^ οαπίΒ βχρηηΐί ΒΗβνίΙ. Ργϊοιοοι βΓ^ο ίοίΐ & βοοΓβΙίδ, 
6( α εοοδίΐϋδ ίοιρ6Γβ(οπ8 : άβίοοβρδ οοο δίοΐίιη, 
8β(Ι ροδΙηοΑΠί) 6]οδ 6(ΐ68 βροοίΑΐα ίοΚ,ροίΙίείδ οβ- 
{[οΐϋδ (ΙβδΙίο&ΙοΓ : 6( οοδ &(1οΐ6δ€6θ(υ1υο), βΐ οοο 
οΙ(Γ2ΐ νί^ίοϋ ςοαΙοοΓ αοοογοιο 8θθ)οί&Ι)ίο)υ8?Τ6θΐ- 
ρΟδ ί(Ιθ|ϋ6 000 βχί^ΟϋΠ), 6ΐ βχρβΠΓΟΙίΕ Ιοη|[& &η- 
ΟΟΓϋΟ) 86Π6 6Χ9α)ίθαΙ& βϋβΟ) ΙΐΟΟίίοίδ ΟΟΟίρΓΟ- 

1)&Ι)00(. 8ορΙ)θ€ΐ68 10 ^Εάίρο Ι5Γ&000 : 

Χρόνος δίκαιον ανδρχ δείκνυσι μ(ίνος• 
Κακ^ν δε κ£ν έν ήμέρ^ γνοίης μι^. 

ΤβτηρΗΒ Ιοηηηι άβ€ΐαναί χτηηίβηΒηιη νίτηίη, 
Οημ Βϋ Μ€Β ΒαίΐΒ υηα ρνοάβηάίΒ ηιαΙι«. 

Αι ροο6ΐ)&1 (00) νίΓΐύΙίδ ΙΪΓοοίοίοο) 8ϋΙ> Ηίηιβπο, αηί ΒΰτνϋΙοηΐίη θ€€αΒίοη€Β, αηί υχοήΒ, βί Ιϋβτο- ^ Κα 6δ(. $6(1 οο]ο8 νίΓ(ο(ί8 ? ΑΙίο(1 68( α)ί1ί(ί8β (;ι ο πιΐϋ, €ί άοίηηΒ€ηΓα9η^αηί αΙί^ναΒ αΙίαΒ €αηΒα$,ν€ 
αίΒαη$ίά,ά€ςηο ηοΒ ί€ νοςαιηηΒ. Εςο αηίβηι Ηϋ 
ΓβηΐΜ ρτοΒρ€νααί€9η^ βτΗΙίίαΙβΜ^ α αύηηάαη- 
ϋατΛ [56] νβνηίη ονΜχχηηι ροΙΙ\€€ον, βΐ [οτβ νί 
ψηαρηητη Ηϋ Βηρρ€ίαί οϋηη^. Οοοοιο^ο 6Γ{ο ςοί 

ΙΟ&]θΓα ίη ΓβίρυύΙίΟΑ 0ρ6Γ& 8αβ(ίθ6Γ6 6( ρο(6Γα( 
6( 8θΐ6ΐ)&(, ςθί(ΙΟ0 ΟΧΟή &ά]00€ΐ08 ΙίΙΟΓΟδ 6Χ 
ίΙΙβ ρΓ0€Γ6&ν6Γ&0( ρ1υΓ68, νίβίοΐί (ΙΟΟΓΟΟ) Τβΐ νί- 

(ία(ί 6( ςο&ΐοΓ 3000Γ0Ο) 6Γ3(, 6( οίιοίδ ΑίΙοΙβεεβο- 
(αίοδ, 6( 000 ρο(ίθ8 ςο&()Γ8^ίο(&, &υ( ΐΓ^ίο(& 
ροίοςοο 0)1010)00) 08(08 ? Οτάο ηοοςυο ίρδβ γ6- 

ΓΟαΐ (^68(8Γ0ΙΩ 1(1 ρθ8(θΙΐΐ(, 1(1 6Χρθδθ11, 1(1 8(&- 

1>ί1ί(• ΑοΙβςυ&ο) 6ο!ο) Μ6(8ρΙ)Γ88ΐ6δ ο)οοί& ρο- 

ΜίΟΑ, 6Ι Ι6{α(ί006δ 3ρθ(1 6Χΐ6Γ&δ Οβ(ίθ068 θ1)ίΓ6( αοίΟΙΟ ΟΟΠ) ίο €&8ΐΓ& (1β(1θθίθ10Γ, ίΙ)ί(}06 ρπίπίβ 

&Γ(ί8 ιοίΗίΑπδ ρΓββεβρΙίδ ίοΙ(ί&α)υΓ, (|οβ ρο(ίυ8 
ιοίΗΐίββ &08ρίε^0)60(8, 6( 6ΐ6θ)6θ(&, 6( ίοεοη8ΐ)υ1& 

άίεί α)6Γβ0(0Γ : 8ΐίθ(1 68*. ίθ)ρ6Γ8(0Γί8Β νίΓ(ο(ί8 Ιί- 

Γοείείοο), εοιη βοιεοδίδ ο)ίΙί(8Π8 |57] ρ6Γί(ί8Β τα- 
(110160(18 8(1 ο)8]0Γα, ϋΐ οοΙίΙίοΓΗ §Γ8(]οα) Γαοίοιοδ, 
6( Γ6^60(1ί 8ΐίθ8, 6( (1υε60(1ί 6Χ6Γεί(υδ, 6( ΓαΙΙεηάί 

ίθίθ)ίεθΙΏ 3Γ(6ΐη 6(]ίδαΠ)08^ ρΓ0ν6ε(ί ]&0) 8βΐ8(6» 
ηοο ]0ν6068, ςοαίίδ 6Γ8ΐ $]Τ0)600 18(6 8ρθ(1 Ηί- 
0)6ΗθΟ), 0( ίρ86 8ρ6Γΐβ 8ΐ( .* Τούτου μεν έκείνφ 
συστρατευόμενος, και προβιβαζόμενος ιΐς πεΐραν στρα- 
τηγικην, οΤα π όλος μητρι πρδς τα γενναιότατα των 
στρατηγημάτων συσκαίρων. ΡατΙίίη €\1ίη €0 ίΐίϊΐίΐαηί 

αά ίηιρβναΙϋΗοΒ ατϋΒ άοοηίηβηία ρνοίηονβηάη»^ ίη αΐϋδ οβΒοϋβ, ηο» ρπν8ΐίο), 6( ίοΙβΓ (1οο)6δ(ίεο8 ρΐι/ βηηηΙϋΒ τηαίή εοΐβΐ αά ρτΰε€ΐανίΒΒϊηια Βίταία- 
— :«. . Λ : . : 1 ρ^ηιοΐα α$Β%Ιΐ€η$. δίΓβΙβ^ίεβ βηίοι 68(, ο( Οοοδ<ιη- 

άβί 6ΐ 1.60 5θ)ρ6Γ8(θΓ ΐΓ8(Ιϋθ(,''τρατηγών αγαθών βσ- 

χησις,^/ΓβηαοΓίιηι άνϋυηι €Χ€ηΗαί^ο. Εο(\\ϊβ ροΙί8- 

810)00), (]00(1 Α886Γ31 Μ6(8ρΙ)Γ88(68, 000 8(1 ΐτεΤρχν 
στρατηγική ν, €Χ€Τ€ίΙαΗθη€ΐη ΒίΤαίβρίοαηΐ (λΟίΟΠ)» 
86(1 8(1 τα γενναιότατα τών στρατηγημάτων, αά ρΓ(Β^ 

€ΐατίΒΒίηία Βίναία^βηιαΙα. 0ίε68, δ6 νοε8Γ6 €(ΐΗη- 
Ιητη αά ηΐαίτβηί, πώλον πρ^ς ττ^ μητρί. $ίιηιϋ(ο(Ιο 
000 8β(8(60) Γ6δρίεί(^ 86 (ΙοείΗΐ8(6θ) 6( (ΙίβείρΗο&ιη . 
Ου6θ)8(1ιοο(1οο) 6θία) 6ςαοΙυ8 οιαίη ο1)(6θ)ρ6Γ8θ8, 

056(11608(106, 63 ({ΟΦ 0)8 (Πδ δΟΟΐ, 8ά(1ί8Πΐ, ί(8 βΐ 

ςοί 8ΐίθΓυο), ίθ)ρ6Γ(ο ιοοΓί|[6Γθ8 8θ1)68(, ευ]ιΐ5εο» * 

ς06 ίΙΐ6 βϋ »ΐ8(ί8, 8 (1υε60(6, 8ε Π)80υ(6060ΐ6, ρ8Π6(68 6Χ6Γε60(0Γ, 8ρθ(! ία)ρ6Γ8(0Γ6Ο) δΟί δρβεΙ 
1060 (16(Ι6Γ8(, (υη)(]06 εΟΟ) ίο 8Γ08ηίδ, 6( 86εΓ6(ίδ 
€ΟΟλί1ϋ8β(]68ί]|ίθ8 ίθΟ0ΐ0ί1,ίθ)ρ6Γ8(0Γ0Π) 0)80(1810 
ρθΙ)Ιίε88 ευΓ88 8υ8ε6ρί(. Ρ86ΐ1υ8 : κ αϊ πρώτα μίν 
ταΤς μυστικ'οτέρας έφβστήκει τών πράξεων , κιΊ 
τοΙς άπο^ήτοις βουλεύμασι κοινω*»6ς παρβιστήκει 
τοίς συμβουλεύουσιν. ΈπιΙ δέ ή του τρόπου πίστις 
Ιν τούτοις τοΟτον έκήρυξε, μετβ τών άδυτων, και 
%άς κυσμιχ^ς φροντίδας συνείληφεν, ώς αυτί)ν γεγενης- 
Οβι (Ισαγγβλέα τ• τώ κρατουντι τών Ιξωθεν, και Ιξαγ- 
γ<λέα τών του κρατούντος τοΤς Ιξϋ)6εν. Εί ρτίίηΐΐηί 

ςηιάΰηι ρτχβϋ τβ^χΐΒ τηαρίΒ αΓοαηΐΒ €ί Ββοτε- 
ΟΓΗτη ϋοηΒίΙίοτηηι βϋ ρατΗοβρΒ αιιη ΦοηΒηΙϋη- 53 ΒΕ 80ΚΙΡΤ18 δΥΜΕ0ΝΙ8 ΜΕΤΑΡΗΚΑδΤΛΙ ΒΙΑΤΚΙΒΑ. 54 ({οβκαΒςαβ ί1ΐ6 οιββηιιίΙυΓ, Ι&ηςοαιη & ιη&]οΓ6 8υο Α (Ιγο 8€ΐα3 68ΐ. Ν&ιηηυβ ροΐυΐΐ Αΐίςυ&η^ο, νίΓ ^Ιΐαβ ιΟΒίΤϋίΙοΓ βΐηυβ ίιηύυίΙυΓ, 

Αΐφί€ ίΐα $βΙ^ ΟοηΛίαηΗηο ΡοτρΗί/νο^βηαο ΐ€οη\Μ β- 
Ιίοίνιη ΤΗ^οίΐΜίΟΒ βαιη νί/αι», ίητη αΐία άινοπιπί 
ΒϋΐΛ βηΜ βΙ^οίΐίναΒΒΒ οβτΐηηί νίάβίηι\ηοη ηί ΑΙΙα- 
ΙΐΜΒκηΗΐ $ίΐύ ί.(οη€ βί ΟοηΒίαηΙίηο. ΑΙίΑΐίυβ Οί&- 

Ιη&ϋ, ςυΑΙΤΙ 8€ηρ86Γ3ΐ (1β Ρ$6ΙΠ8, ϋβ €θΙ&Γ6 Μ6(&- 

ρΙΐΓ95(β ςυατβηδ ΐΓ3(1ίΙ βυιη βυΐ) Ιιβοηβ, 6( €οη- 
$1«ηΙίοο νίχί$8β. 8ί &η(6 ίβοηίδ οΙ)ί1υιη αηηο5 ίβτβ 
(Ιθοβαι Μ6!3ρΙΐΓΑ8ΐ68 6]ϋ8(ΐ6ίη ίβοηίδ ιηαηάΑίο 1β- 
μ\Ί ρΓονίηεί&πι 9ρο(Ι Αγ8Ι)68 βυδΰβρβΓΒΐ 01ϋ5 3ΐι• 
€ΐυ8, ηο ρΓορβ ηιιΑ()Γ3ς6η&Γίιΐ8, ιη&Ιβηβ δθΓίρ$ί( 
ΑϋβΓιιΐδβυιη 8ϋΙ) ίβοηβ βΐ εοηδ(&ηΙίηονίλί586?δ6(1 
«(πρ^ίΐ οιιιη «εΓίρΙίοηβιη βχοΓδυιη δαί) ίβοηβ, δυΙ) 
6οη$ΐ8ηΙΙηο βΐ Κοιηληο ηβροΐβ βίδοΐνίδββ. Ουί(Ι ρΓυ(ΐ6ηΙί88ίίηα8 6( ίπ)ρ6Γ&Ιοη8β νίΓΐυΐίβ ηΐθ^ίδίβΓ 
δοΙοΓίίδδίιηυδ ^(ΙνβΓδβΐΌ ΓβΓΓββ ^ΒΓυπιη&ΐΏ,βΙ εβίαιηί- 
1&(ίΙ)υδ ξβηβΓβ ΓοΓίυηβΒ ίιτιρβίιι, 6ΐ υ( ιη3{;ίδ ίηΓοΓ- 
Ιυηίο ι^ΓΐηβΓβΙ ίη]υπί$ ρηηοίρίδ αΓ^6η.Ι(1 ΥΓΓο&ά- 
ΙιυοβΧΊΐϋίηαηάυιτ) βδΐ, απ ΑΙβχ&ηόβΓ&ϋβοίηίςυαβ 
(υβηΐ,υΐ Ιαυϋβδ ςυοςυβ ΗίηηβΓϋ ίη (ΙοΙοΓβ ροηβΓβί, 
▼βΐ ίΐα δ6(ΙϋΙαδ δεπρί» &ϋθΓυιη ίη(1&καπ(, υΐ δί 
ηυί(1 ίη ίΙΙίδ βδδβΐ,ςυοοΐ ιηίηυδ ΑΓπάβΓβΙ, ίηνβδίί* 
(&Γ6(? Ηοηιο ηβίβΓϋδ ΙίΙίάίηίΒυδ άβάίΐυβ, νβηΐπ 
&(1(ϋοΙυδ,(ϋβηο€ΐυςυ6ίη δοιηηο,βΙ δε^ηίϋβ δβρυΝ 
Ιϋδ,βΙ ρίβηβ ]ΐΐνβη€ϋΙυδ. ΟβϋΓβηυδ : Ό δε βασιλεύς 
Άλεςανδρος και πάλαι β'ον άβροδίαιτον έχων, και δια- 
κεχυμένον, /αί τιρός μόνα έπτοημένον τα κυνηγ^σια^ 
και τας α)λας ακολάστου;, κα\ έκδεδιγιττ,μένας των ΙϋΗΙ ? Αηηοη ροΐαίΐ δΟΓϋβΓβ ςΐ]3()Γ3{?6η3ΠΙΙδ ? 86ά β πρά;εων, και μηδέν 2ργον βασιλέως, και των δλων έγέ- Βοο δ€Γίρ$ί( Τ1ΐ€0€(ί5(6δ νίΐ8Π). Νβο ΑΙΙβϋυδ 1(1 (ϋ- 
ιίΐ, ο€ε €2Β€ΐΐδ \ά άίχίίδβΐ, ευιη βρβΗβ ίη 63 ΥΗα 
()ίθ3(αΓ ίβοηβ ιηοΓίυο Υϋαιη δΰπρίΕΐη Γυίδδβ.ΟίχίΙ 
ΑΙΙβιίοδ &οπρΐίοη6αι βχοΓδυαι. ΓΓοΚ>&Γϋ (!65υίΐ Βοΐ- 
ΙβοΑο^, ρΓ»!6Γ Υίΐ38 6ΐ Αβΐ3 δηηβίοΓυοι ηίΙιΠ «Ηυά 
ΚΓ{ρ5ί$&ρ.εοιη βηβεΙιοΓβΐβ ΜβίβρϋΓΑδίΦίωροοθΙ, ηβ 
έ«ορ{ιν λόγων, Μ^ΜοηΗίη ίτηρ^τΜατη ίη πιβιΐίυαι 

>^6Γ3ΐ,ρΐ3ηβ ]3Π1 εβΓίΚΠΙ ΓβΙίςοίΙ Η6(3ρΙΐΓ3$(6Π] ίο 

8(ή\>βη(Ιο πιυΙΙυιη Ιΐ3ΐ)υί$δ6 ϋδυη, ίη βοηυβ ηπυΐ- 

ΙΟΟα €6 6ΙβΓ€ϋί886. ΟϋβΟΑΠΙ 6Γ^0 Γ3ΐίθη6 (Ιίοίπΐυδ 

ΜύίΒρ^ηηΒΐη 5θ5 Ι^οηβ ηοη ^εηρΒί^^δβΤ ΙηΐβΓ νίΐβδ 
ίΙκ|οβ $80Γΐοη)ΐη ρΓΐοηυιη Ιοουιη οε€υρ8ΐΤΙΐ6θ€ΐΙ^Ι^, 
αιιπ30ΐ63Η88 ίΙΙβπι δεηρδβήΐ ίΐι ΡββΙΙο 3886Γ6ηΙ<^, 
ιηΐβ 3ΐί38 8εηρ(ίοη68, ηοη ϋηη, ευιη 8ΐί3 ςυοςοβ 
βοιη 8€Π).8ί586 0( ηίδδίπιυπ) βί(. Ει 4ΐ]86η3αι ίΙΙβ^ 
ΐΓΐίρδβπΙ ? ΟίεβηΙ 8Πί : ίρ86 οΐίνίηηδ ηοη δυπι, βΐ 
Ιιοιτίηβο) ρΓον6£(υπι 88(8(6, 6( ηυι 86ί6Ηΐϋδ,8ε ώδ- 
ηρ!ίοίδ.6( ρΓ3β< ίρυε Γβΐΐιοηοιτ ορ6Γ3ΐη (]6(ΐ6η(,3η- 
(6 (]ϋ8ΐΓ3^ίη!α βηηοδ βΐίηυίϋ δΰπρδίβδε, 6(]ί(1ΐ8δ6- 
ςυβίη νυΙ^υδ, ςηίβ ρΓυ(]6ηδ ηβ^3ΐ)ί(? Ροδδυιηυδ 

611200 <ϋε6Γ6 80(6 1.60013 ΐΠ)ρ6Γ3(0Γί8 θΙ)ί(υΠ) [58] 

(Οΐΐ€ίηο8$86 ίΙΐ3, (]υ2β ϋβ ΤΗ60€(ί8(6δ νίΓ(ο(ϋ)υ& 
<αίρβί(, ρυΙ>1ί6&(υηιπ) ν6Γ3 ροδ(68 68 &(1(1ί(1ίδδ6, 
φα^ <Ι6 1.6οη6 (!6Γυη€ΐο,6( Γ6ΐ>υδ ίρδ6 δυίδ 6η8ΓΓ8(. 
ΡΓ£Γ3(ίοηβ8 οηίπι,ηΙ 86ΓΓηοηυηη ρΓο(Βίηί3 δφρίδδί- 

Π)€ ΟρϋΙΙίδ 8ΓηρΙΐ»8(Ι(ΙίΠ)υδ Ε^Ο ρΓ86(6Γ Υί(8δ Π)υ1- 
ϋ Ηθ]β8ε6 8υ€(0Π8, 6( ε8ΓΠ)ίη6, 6( ρΓ088, ΟΓ8(1θη6 

<0Γίρ(3, 63ςο6 6ΐ6£:8η(ΐ88ίηΐ3 νί(1ί, 6( ρ6Γ ο(ίυιη 
Ιφ, ςπφ ίηΓΓ& Γβε6ηδ6ΐ)ο. 
δι Υιΐ3 88ηεΐ£ ΤΚιοοιΙίδίβή ρη'ιηα €]η$ €ο§ΛηΐίηΙαΗο έγκρατηί, ούδΐν αςιόν λόγου, ^5 διενοήαατο, ^ 

κατε^ρ;;ατο. ΕηίτηνβΓΟ ΑΙ^Λ'αηάβΓ )απί ρηάενη 
ηιοΐα$ άΊ$8οΙηΙθΒ(ΐη€ α88η€ίν8 όχΙλ, 8υΙί8(ΐιΐ6 άβ- 
άίΙη8 ΌβηαΙίοπίδιίΒ^ αίαεςαβ ίηί6τηρβταηίΛν8 αί- 
ςν€ ίηΙβτηρβΒίίνη αοίΐοηϋιΐΒ^ ηηΙίίηΒ χτηρεταίο- 
νβίη ά€€€ηί%8 τβί ρετβπάοΒ ίρηαηΛ8^ ίαηίητηςί/ίβ 
ΙηχΗί, βΐ ΙΛχάχηϋν^ ίηίεηίχα, χηχρβνχηηιαάερίιι^^ 
ηχΗχΙ ηχβτηοΓαϋΙβ ηβςηβ οορΗανϋ, η€^ί^^ (ρϋ, Εΐ 
Οοηδ(8η(ίηυδ Η8η8δ56δ : 

Ο γαρ 'Λ.\έ;ανδρος τρυφαΤς ήί/οληκως και πότοις 
Και μόνον τον γαργαλισμον του σώματος φροντΓσας, 
"Αλλο δ* οΰδ^νκατάξιο^ του βασιλείου κράτους 
Ου δράσας, ού φθεγξάμενος, ου σχών κατά καρδίαν, 

βς άνθος ε^υσεν οίκτρον έκμαρανθιν ήλ(ψ, 
ΚαΙ τάχιον έςέλιπε νόσοις τακεις φθινάαι. 

Νατη ΑΙβχαηάβΓ νοΙηρΙαΙχΙη$ €ί ϋΟΥηροίαϋοηϋηΒ 
ήχάαΙρ€η$, ηη ηΙΙα τβ ίαηίο χτηρ^ηο άίρηα, ν€ΐ ορ€ν€% 
νβΙν6Γύχ8 ρβφΰία,νβίαηχηιο άαήςνβ εωίαρία^ΰβη 
^08 8οΙχ8 ββεαήΐαΐβ ιηατ€€8ί€η8 €Χ8ΐίη€ΐχΐ8€8ί,€ΐ α 
ηχοτΙ>χ8 οβΙβηΙβΓ αΙ>8υΐηρίη$,Ε{ πιίΓ8ΐ)ίπΐϋΓ δί Μ6ΐ8- 
ρ1ΐΓ;ΐδ(βδ, νίνο Αΐ6Χ8η(ΐΓ0 [59| δί (Ηπιβη (υηττ, ουιη 
ϋΐ8Μ6ΐ3ρ1ΐΓ8δ(β8 8€ΓίΙ)βΓβ(, Αΐβχ8ηϋβΓ νίνβ1)3(, ςυί 
1•6οηί ΐΓ6()θΓίιη (3η(υηι ιηεπδβδ δυροΓνίχίί, Ιβυάΰδ 
ίΙΐ38 δυο Ηίσιβπο (ΓίΙ)υίδ86 ? Ε4υί(ΐ6ΐη (ΙιΟίοίΙε 8(1 
ύάΒνι\ βΜ, Μο(3ρ1ΐΓ8δΐ6Πΐ ρο8(δοπρ(υίη 8ΐίςα!(Ιί(3 
ηο^ΐβχίδξβ ; υ( ηυηςυ3Π) ροδ1θ3 ίΙΙυά ίη ιη8ηυδ 

δϋΐηρδ6Π(, ΐ6ΒΓΠΐ(11Ιβ, Γ6ΐ6€ΐϋηΊςυβ 0ΟΓΓβΧβΠ(• 

Ρο(υί( 6Γ^ο Ι3ϋ(ΐ6δ ΗίτηεΓϋ ΓΏθΓ(υο ΑΙβχΑηϋΓο ΥίίβΒ 
8η(68 δοπρ(2β 3ηη6εΐ6Γ6. 
δϋΙ>ίϋΐ«Γ,ρΓ(Β5ίρΐ4β ρχίΗίϋαί τβί ΙταϋΙ<ι»8Β 5ΐι6 Ιιοηβ /«ί, ηχΚιΙ ίρΗντ «ι& Ιβοηδ 8€Ηρ8Χΐ,^ηοά (ΐχιιάετη ^ΰωρίΙ.Οηιά 3η(β ίβοηβπι ε^επί Μ6ΐ8ρ1ΐΓ3δ?β8,ί8ηο- (άίάίήί 1/1 ΐΗ€6ηχ, Ηοο ?6γο ίβίδυτη 6δΙ ; η8ΐηςυ6 

8'50ρΓ3(Ιΐχί ΐιϋδ,ΙίΟΠίΙΟ 63 861316 8ΐΥίΐ&9 δ3ηε(θΓΐΐιη 

Β0Ι1 8εηρ8*1, &1ί8 δεπρδίΙ. Α( ηοη 6()ί()ϋ ίη Ιυΰβιη. 
Οαίδίά 3ίΙ?8ί 6(Ι6Γ6 ίη Ιυοεπι, ρηΙ)Γιο8Γ6 Γυ6η(, 
οιβΙι 3η(β ΤΙ)6οεΐίδΐ68 Υί(8Π) ρυΙ)Γιε88δ6, ςιιίδ η6- 
ίβΙ? Αίβ^ιι^ ΑΙ^χαηάτο τβτηηχ ροίί^ηΐε χία Ιαχιάανβ 
ϋίίηηίχίϊη αχαυ8 €88€1, δοΐ^πιηε ί<1 Γο1( βΐίίδ βΐίβπι 
ΙιΊ$(οπεί8. Ουοΐ Ι3υ()8( ΡΓΟοορίυδ νϊΓΟδ ϋΙοδίΓβδ, 
<|υοδ ]υδΙίηί8ηυ8 ίπιρ6Γ8ΐοΓ,6ΐΤΙ)6θ(ΐΓ)Γ& (Ιίηδ 801ί- 
ντ«οΐιη8ΐίδ,3ά&υ ^^'}(^^ ίβηο δυρβΓ^ΐίιε. Ουο( 8ΐίι? 
Ββ5ίη^ΙοδΓ6ΐ6η868Π). Νοη Ι3υ€ΐ3( Ηίπ)6ηυπι Μ6- 
(ιρΙιη8(68 ρΓορ(6ΐ6α ςυο(Ι ίη βχδίΐίυη) &1> Αΐ6Χ8η- Γ3(υΓ. Ε( ΓοΓδ3η ρο(υί( Β3δίϋί Μ&εβϋοπίδ ίοιροπο 
ρυ6Ι:ΐΌ ηρ^οΐίο (ΙοΓυη^ί. δ6(1 βδίο Γ3Βρ6π( δαΙ) 
1,βοη6.Αηηοη ρο(υϋδΐιΙ) ίρδο ίηιρβπί βχοΓ<1ίο ηοη 
&(Ιοΐ68ε6ηδ, 8((Ι 8β(8ί6 ρΓον6ε(3 ηηυηηδ ρυΜίουπ) 
δαδ(ίη6Γβ?0ίΗ(1 6Γ80 (Ιοϋ(ίδδ'Πΐυ8ΒοΙΐ3η(Ιϋ8 οοηΐΓ» 
ΑΐΙ&(ΊυηίΐίηΓ6Γ6(,(]υί (1ίχΊ(Μ6(3ρΙ)Γ3δ(6Πΐ δυΙ)ΐ6οηβ 
ν1χίδδ6? Αη ηιιί δυΙ) ί6οη6 ίηοίρί( Γβδ ρυΙ)1Ιε3δ 
(Γ8ε(3Γ6, 8υ1) ίεοηβ τίνβΓβ, 8ΐι( ΠοΓβΓβ (Ιίοβηάϋδ 
ηοη 6δΐ ? ΥίχίΙ ί(8ςα6, δΟΓίρβίΙςυε δΐιΐ) 1.βοηβ, 6( 
εοη8(8ηΙίηο Μ6(αρΙ)Γ8δ(6δ, ιιΐ ΑΙΐ3(ίυ8δεΓίΙ)ί( ; ηοη 
α(ΒοΙΐ3ηι1υδ βχείυάεη^ ίεοηβσι, βυΐ) εοηδΐ8η(ίηο 
ΡθΓρΙΐ]^Γθ^6ηίΙο Ιοοηίδ ΟΗο. 55 ΕΕ0ΝΙ8 ΑΕΕΑΤΙΙ. 56 Τβδϋιηοηίο ΡδβΠί οβΓίο ίηηοΙυβΓ&Ι ηοΙ)ί8 ΜβίΕ- Α οίνηΐέ^, δί/ηιβοηβηί ίΙΙηιη, (ΐυί ΜβίαρΗτα$€$ ρΓΟΒ- ρΙΐΓββΙο £β1&8. Ρθ5ΐιηο(1υιτ] «υιη ΒβΓοηίο, 6ΐ ΒβΙΙβΓ- 
ηΐίηο, αΐϋεηυβ ΐ3υ(ΐ8ΐίοαβ(η ϋίαιη Μ6ΐαρ1ΐΓ&$(9Β α(1 
86ηίθΓ6Πΐ ΡδβΙΙυπ) ίβοηίκ ΡΙιϋοδορΙιί ιη3£;ί$ΐΓϋΐα 
Γ6(υ1ίδ56 νίδϋδ δυιη,ΰοιη 5ΰΓίρδ6ηιη:/ι/ηιοΓί ΡεβΙΙο 
αάίηάίοαη ηηίΐο ρτον8η$ αναηπιβηΐο ανοίονβτη 
οταίίοηίΒ ΡίβΙΙηη αΐΐ^νηηι €$η, ηοη Ιιοηή ΡΜΙο$ορΜ 
ίηαςϊΒίταίη^ ηηηιι^ανη βνίνΙιίΓοβ, ςη% εοηΐνα Ββη- 
Ιίιιη/.Αυάί&ΐΏΐΐδ ΒοΙΐ3θάυιη:Ι«ο ΡΜΙο$ορΗη$ρο$ίςνατη 
ΡεβΙΙο ίΙΗββηίοη ίηΑηΐΓοίη8ηΙα άβάβΓαίορβΓΟΥη, 
οηηι ηοη ηηαηΐηιη νοΙηί886ΐ,αί> βο Ηαη8ί88βί βναάι- 
ίίοΜίί, ηιοηα$ίβήα νατία οΜνα,τ6ρο8ΐΙθ8(]Η€ ίη %1- 
Ιί$ ΐα>το$ίηνααραη$ 8ΐηά%08€ Ιβρϋ,αίςαβ εχοΰΐίβηΐβίη €$1 
βηίάίΐίοηβτη αά6ρΙη8, ηΐ €ητοραΙαΐ68 ίναάίΐ: Οβίη 
€οη$ίαηίίηοροΙίηι τβνβΤΒΠΒ ρηναΗη ςηο8άαίη άοΰυϋ ΰΐατβ €οηιρο8ΐίΗ. ίίαΐί» ίρίΙιΐΓ 8ί( Ιιίε^ ςηί %η χαη^ 
οίηίη ίηοαηι οοηιιηβηίαηο €χί8ΐίηίαΌΗ, Μβηαίηϋ 
ίΐΑςυβ Μ6(&ρΙΐΓ&δΐ(Β ΤΗβορΙιαηβδ, 86(1 Τ1ΐ6ορΙ)&- 
ηβδ νίν6ΐ)8ΐ ΐ6ΐηροΓβ ΒαδίΙίί ΗαεβίΙοηίδ, βΐ ίεοηίδ 
ίΙΙίυδ βΙϋ,βΓ^ο ΜβΐΕρ1ΐΓ&δ{68 &ηϋ(]αίθΓ Τ1ΐ6ορ1ΐ3ηβ 
ρο(υί(& ΡδβΙΙο,ηυί δυ5 ΜίεΙιαβΙο (βιΐίο ςΪΓεαδϋοηϋΐη 
Οοιηίηί 860 νίνβϋβΐ Ιαυά&Γί, βοςοβ π)&{;ί8, ςυο<1 ιΐο 
Μ6(αρΙ)Γαδΐ6, Ιβηςυοπι Γαϋδ ΓυηοΙο, βΐ ρΐυιίπηαιη 
αρυά οηιηβδ αυείοπίαΐβη» β^δβευΐο, ςυοιΐ ίη ρβιι- 
είδ 2ΐηιπ8 ηοη Γι(, 5θγπ)ο )ΐ2ΐΙ)β&ΙυΓ. ε&(ίυηΙ ^γ^ο (οΐ 
Βο11&η(ϋ εοπιρυΐυβ βχαεΙΟΒηυβ ΙβπιροΓυπ) (Ιίδευδ- 
δίοηβδ, (1υηίΐπ)οϋο νβΓαιη δίΐ, (ΐηοά άβ 9βΐ3(β ΤΙιβο- 
ρΐΐϋηίδ ΐΓ&()ίΐ8εοΓδυδ.Οοηξ>1ϋυίΐ5εοΓ8ηδ(Ιυοδ &ηηο- 
Γυιη ίηΙβΓουΓΓ^ηΙίυιη (βηηίηο^!, ίη(Γ3ΐ ηαοδ Τΐιβο- Ηοηιηι (ΐηίάατη ίη ργϋβϋο €αρίη8 α 8ατα€€ηί8 αο β ρΐιαηβπι νίχίδδβεβΓίυπι οιηηίηο εβηδβΐ: ρπηιιΐδ ^Λ νίτο ίΙΙηβίή ίΓαάιίη8 ίη 86Γνίίηΐ6ηι , οηηι ρθ8ίιηΰάηιη 
6€θτη6ΐή(βρ€ΗΙίαηιρΓθ{'68η8^α ςυοϋαηι άίάκοΓαί 
ΣβοηείηρΗναΙητη, βίίηορβηι άερβτβ 8ίρηίβ€α88€ΐ^ 
ΐαίβΓί8 βΗίΛ αά 86 ατηρΗ88ίίηα ρνοροίϋα ψηεηίάβ ιηνίία- 
υίί ΒανΗνοΓΗτη γ6Χ, Πα ο Ιί11ηα8 ί,€ο Τίΐ€θ€ΐί8ίο 
ΙοροίΗείω, Μο ΤΗ^ορΜΙο ίτηρβΓαΐοή οΜηΙίί ςηί βαη 
Β^ιηΐηοβνο ίαυοη €0τηρΙεχη$,αίηρΙί$αρίΙυ8 άϋανϋ^ηε- 
$ίίςηβ ρηΜίΰβ άοοβνβ^ αο ρο$Ιβα Τ/ΐ€88αΙοηί€βη8% 
ΕΰΰΙβΒίωρΓΛ/ίΰίίηίάητη οητανίΐ. Υετυτη ηιοΓίηο8ηΙ) 
αηηηη 841 ΤΗβορΗίΙο, νβάαοίηΒ ςνοςηε ίη οτάίηβτη αί 
ίβο,ςηοά Η(£Γ€8ίτη 8β€ΐαΙη8 €88βίΐ€οηοτηαϋΗθΓανη, 
Οαω «ί φΜΜ τβΰΐβοτηηία βχρεηάαί,βίΜίηηηΙ) ΜίΰΗαβΙ^ 
ΒοΙΙίο,ςηί αηηο 820 ίη ίτηρβΗητη, βο β!ΐ6 ίΙΙ%η8 ά€θβ8ίοτ€ 
Αντηβηο νίρβήίεοηβτη Ρ8βΙΙο ά€άί88$ ορβναιη ηια- αηηυδ 862 βΓ^υηιβηΙο ίαοοϊίΊ ΟΓβίδβπ Ιοιη. II άβ 
Οηιεβ ίη ΝοΙίδ αά (Ιη&δ ΟΓαΙίοηβδ ΤΙΐ€ορ(]2ΐηί$, ςαί 
ρϋΙ&Ι βιιπ) ΟοΓϋίδδβ, ηυο ΙβηηροΓβ 8ίΓί1ί8 ηοη^Ιυπι 
(ο(& 3 8αΓ&ε6ηίδ 655βΐ 8ΐ]1)3εΙα, ςυοά 6δΐ είΓεα &η 
ηυηα ηοη^βηΐβδίίπιιιτι. ΑΗβΓ βδΐ 3ηηυ$, (|υο τη- 
ρΐυηη α 83Γ3ε6ηίδ ΤαυΓοηιεηίυπ) ΓυίΙ, ί\\ιοά δυΐ) 
ίβοηίδ Β&δίΙϋ Μαεβάοηίδ 61ϋ ίπαρβηο εοηΐί^ίδδβ 
(ΓθάυηΙίβοηίδ ΓιΠυδ ΟοπδΙαηϋηιΐδ ΡοΓρ1ι;Γθ§6ηη€ΐα 
ΗΙ)Γ0ΐι ΤΙιβηι&Ιυπι ίηηρβηί ΟπβηΙ. Ιοαηηεδ Οογο • 
ραΐβία,εΐαΐϋ ΓβεβηΐίοΓβδ, ηοβπι Γυίδδβ ρ1υΓίΙ)ΐι$ &η• 
ΐίηϋΟΓυιη πιοηίπιβηΙοΓυηι ΙβδΙίπιοηίίδ ρΓθ))&( 893. 
ΡΙοΓαϋ ίΐαςυβ Τ&υποιηβηϋ 3ΐ) αηηο ΒαδίΙϋ ΙβΓίίο, 
ςυί ΓυβπΙ ΟΗπδΙΙ 870υδςιιβ 3(1 ίβοηίδ 3ηηυη) άβύ • 
ΐΏηιτι δβχΐυηι, (|υ1 βδΐ 702. ΡγοΙ)3( 3ΐϋ8 β]υδ(ΐ6πι Ιηνωβαηί ιΐβΙαί%$ υίνο, ^νί^ ροίηίΐ ίρϋπνα Ρ5(;//ο ς 3υεΙοπδ Ιοείδ : ίη Ηοπιίΐ. Βο ρ3Γ3ΐ)οΐ3 €(£η3 νοεβΐ Ιαηάαή Μ€ΐαρ}ιτα8ίΒ8 νίία (ίΐη€ΐη8, ηΐέί οβηίυιη 
ρο8( ΡΒβΙΙηιη αηηί8 νίχίί ? Ν€^ηβ άβ Ρ8βΙΙο ΜεΙα- 
ρΗταίΐα Ιαίίάαίοη ηρ%ίρηα88€ΐ Βατοηΐηί. ύ αΐΐηηάβ α«- 
$βτί ΜβΙαρΗταΒίω οβίαίβηι ρο88β βχ%8ΐίηια886ΐ, Α8ί 
Ηηηο αΙϋΰηηΐΒϋΙ) €οη8(αηΙίηο ΡονρΗψο^βηϋο,^ηί 
αρΙΰηηΐΒ Αίφχαηάνο ραΐτηο,αηηο 912 [6(>] έΧ8ΐίηοΐο ίι»- 
ρβτανβ οχρα^υίχίΒΒβ βίεαηίην: χηίτον ηοη ρ€Γ8ρί- 
οβτβ α Ρ$€ΐΙο ([ηί ΰβηΙηΜ, ηΐ ηιίηίηιηηι αιηι αηΐβ- 
€€88α, ΙαηάαΗ β^ηίάβηι τηοΓίηηπι ηοη ροίαί88β. 
ΕΙ ^8θθ ηυί(ΐ6πι Βο1ΐ3ηάυ8: (]ΐιί(Ι νεΓο 1>3ηεί$<*υέ 
δεοΓδϋδ 6Χ 63(!βπι 8οεί6ΐ3(6 ΒοΙίαπάο ϋίχβΓίδ, ίηβ- 
ρίοί3Πΐιΐ8. υρϋαιβ ροΙοίδδβΜβΙορΙίΓαδίεηιβ ΡδβΙΙο 
ββηίοΓθ Ι3ΐΐ(ΐ3η, 3ηΙί(ΐυίοΓ6ΐη 3 ΓβεεηΐίοΓΟ. Μ6ΐ3- 
ρ1ΐΓ38ΐ9Β 6ηίπ) ΐΏβπιίηΗ ΤΙιβορ1ΐ3ηεδ ΟβΓβπιβυδ, 6( Αξ3Γ6η08 δμόρους, οποίους όρώμεν τους δμόρο^; ^ιμΤν 
άπογόνοις των Ισμαήλ. €η)η8ηΐθάίνίά€ηΐ118 Ηοϋβηί- 

ϋηιοΒ ΗηιαβΙχΒ ρ08ΐ€Γ08, ΗοηιίΙίβ άβ ββηεϋδ βροβ- 
ΙοΙίδ ΡβίΓο 6( ΡαυΙο ιηβ^ηΐίίεβ βχοΓηβΙ (βπιρίυπι 
εοη()ί(υηίΐ 3ΐ) ίπιρ6Γ3ΐθΓ6Β3δίΙίο ίηΡαΙαΙίο ΟοηδΙβη- 

(ίηοροΐί. Συνήδομαί σοι, <ΐ(ίλις, καί σοϊ, θείε ιών άναχ* 

τόρων [61] ναέ. ΟταΐηΙοτ ίιδί, αν 11(18,61 ίίδί,8ααΊίίη 
ίη ΡαΙαΙίο ΙβιηρίΗτη βνβοΐνίη. ΟοηεΙυεΙΙΙ ΐίοε ρ3ΐ- 
ηΐ3Π 3Γ^υπΐ6η(ο, (|υο τεπι οηιηβη) βνίϋεηΙβΓ ενίη- 
εβΓβ εοηίκΐίΐ : ηβΐυ {(Ιβηι ΤΗβορΗβηβδ δεΓίϋίΙ 3(1 
3!ηυδ$ίΓη ίπιρεΓ3ΐθΓ(3δ, ρΓο ςυίΚ)υδ ίη ρεΓ0Γ3η(1ο 
Ββυπ) (ΙερΓ6ε3ΐπΓ, Ηοηιϋ. Ββ Β3πιίδ Ρ3ΐιη3Γυηη, 

Έπευχόμενοι το θεοτ>ρούρητον κράτος -οΟ ευσεβούς βα- 
σιλέως ημών τοΤς υΙοΤς αυτού διαμένειν^ άσά)ευτον, καΐ ΗοίηίΠβ (Ιβ Ιι8Ζ3Γ0 δυδοίΐβΙΟ. *0 δε τών Μεταφράσεων κατευοδοΰαθαι Ι»πο θεοΟ τοΟ κοσμ^,σαντος τούτον σοφ?ςτ, 
γλυκύ; συγγραφεύς, παρρησίας είπε λ(ίγον είναι οηλωτι- ■ ~^ ^ί— /- ο— λ..- ί._^./ γ^ -*.• — .., 

χί^ν, ΜβίαρΗνοΒβοη νβτο 8ηαΌί8 Β€ηρΐο8, βάβηΐβτη 
αο ΙίύβτηίΛ αηίηιηηί α Ββνηίΐοηβ ίηάίοαΓί 06η$6^, 

Ει ία (111811ο ΜθΙϋϋηΟ. Άλλα περί τούτων υμεινον έμου 
λέγε•, τών Μεταφράσεων 6 γλυκύς συγγραφεύς. 3€ά άβ 

Ιίά 9ηβΙίη8, ^ηαιη βρο ίά Ιαοίαηι, $νΐΊρΐ0Γ ίΙΙβ 
άηΜε Μ€ίαρΗνα86οη άί886ΐΊΐ. Ει ςυίηΐο : Και ώ 

Λν μή καί ήμεΤς δ(5ξαμεν άπεοιχόνα μαντεύεσθαι, α;ι<$- 
χρεων ενταύθα παράγωμεν μάρτυρα Συμεο)ν/,ν, τον τάς 
Μεταφράσεις εΰ μάλα συνΟέμενον. Άπ(ίχρη '>ύν ούτος έν 
τψ βίς τον 1ερδ>» Λουχαν ύπομνήματι τυυτο ποιούμενος, ^4^ 

ηβ ηοΒ βίίαηι ίίηβ^ ρνούαύίΐί οαηΒα άίνχηατβ ν(1ΐ9 
νίάβαπίην^/ϋβ άίρηπίη ί$8ί€ηι αά Ηαητ τβη ρτοάπ- καΐ άνδρεί(? βασιλικφ διαδτίματι. ΟτβίΛΙΙΒ βϋαηΐ^ ίΐί 

ρίί$8ίηιί ίηιρβΓαΐοη» ηοΒίή ίχηρβήηηι άιυίηϋηΒ 
οηΒίοάίΙηηί, βϋΒ αΐίαηι β]η8 ρβηηαηβαί ίηοαηαίΒ• 
8ηηι,ηΙ ίηίβηάαί^βί ρτο8ρ€τβ ϋβίάηοΐυρνύΰβάαί,φή 
}ιηηο 8αρ\εηΙχα,€ΐ (οτΐϋηάίηβ, βΐ ίηιρβραίοηο άία- 
άβηια{€6ΧθτηανϊΙ. Εΐ Ηοπ)ίΙί3 (1β ββηοΐίδ βροδίοϋδ: 

Αδιαλείπτως εύ/όμενοι έν πολλαΤς ετών περιόοοις 
το κράτος οιαφυλάττεσθαι του εύτεβοϋ; βασι)έως 
•ί^μών, δς ε!>σεβεί^ της αρχής Ιθυναν τους οιακας χλι 
λόγοις κοσμών το διάδημα, και χρηστότητι τροπών 
κοσμούμενος έξ αρετής γνήσιον έχει τον επαινον. Εί8ί' 

ι\€ ίηί6τηΐί8$ίοηβ Οβηηι οτβηιηΒ, νί ρ€Τ τηηΙΙα αη- 
ηοηιηι $ραΗα ρίο ίηιρβΓαίοτί ηοΒίνο €0ΐί86ϊΧ€ί ρο-> 57 ΟΕ 8αΚΙΡΤΙ8 8ΥΜΕ0ΝΙ8 ΜΕΤΑΡΗΚΑ8ΤΛ ϋΙΑΤΚΙΒΑ. 58 'ΛΐΙίβπι,ίΜΐ άίΐίη ΰΐαν^τη ίηιρβτηρβΓ ρίβίαίβιη άί- 
ή§ί(,6ΐ€ηηι ηιοηΐΫηρΓούϋαΙβ οτηαΐΜ$ ιρ$β 8ί1^ηνη 
^ίβη άίαά^ηια άοείτΐη» βχονηαί, νηαη ιηρβηηαηιςΗβ 
οίϋηβΐ Ιαυά€ΐη. ί^ηΜ'ύ δοοΓδϋδ : Οηίε ανίβηι β8ΐ, 
ο^9€€Τθ, α{ιΐΜ Ηί€ ίηρ^ταίοΓ, ςηί $αρί€ηΙία ονηηίπε, €ί 
ααά€ίηα άοείηηα €χοτηανίΙ,ηί$ί Ιβο Βαβϋη Μα 
αΛοηίί βϋιΐΜ, ςιή ίαρήπί, ί£η ρΗϋΟΒορΗηί α6 οιηηίίΗ$ 
κήρίοΗΙηαϋορηοηίίηαΙην, Ει Γβοι ίηιιιρ^Γ ίηβηϋο βΗο. 
πιοι ίαψ€ΓαΐθΓί$ ςνω βί α ΤΗ^ορΗαηβ υαΐάβ εοττοΐοναί: 
Μηίί ϋηΐίη Βα$%Ηίέ$ ςαίά^η ΙύοηβΜ Κηηο, 6ί ΑΙ^χαη- 
(ίΓθΐη^ΐ(!ά6Γβροΐ6Γ9ΐ ΟοηδΙ&ηΙίηυπι,θΙ δΙβρΗαηοΐΏ; 
£ίθ, εοη$(αηίίηαίη. ΡΓΦΐίτββ, ία ίίίβΓη ρΓθΙ}αΙ 
φίδΙοΙβΡΙιοΙ ί ρ3ΐιί&Γΰ1ΐ9β3(ΙΤ^6ορ})&η6ηι ιηοπα- 
εΐιπιη ιηί$$3, ςυβίΏ ίηΙβ^Γ&ιη Οτχοβ βίηηυΙ 6( 1.&- 
(106 άβδοηρΙβίΏ 6(]ίάίΙ ίη ΡΓοοΒΠΐϋ εβευικίί § 3, 
ςυβπ) ΤΙιεορΙιαηβιη 6886 €6Γ3πιβυΐΏ 8υ3(ΐ6ηΙ, ιι( 
&0Γ5118 εοη^βεΟΙ, 8ίεί1ία ίρ83, ^ιϊ^υ8 βΙ ιηβηΐίο ίη 
ίρ5& βρί8(οΐ3, 60 ςιιοά €ϋΓη 3ΐϋδ 6ρίδΙοΙί8 υηα Γβρβ- 
Π2ΐιΐΓ, (]0φ βΐ 6Γ6^οΓίο δ^Γβουββηο βρίδοορο, 6( 
ΕϋΐΙ)|ΐηίο €3(3η2Β ΜβίΓοροΗΐΰΒ, 6( Η3Γ0Ο δίευΙο 
»€πρΐ2β δοηΐ, 6( (6Πί)ροηδ Γ3(ίο« ςυ3ηι άιοΛ δβ ίη- 
(Γ3 δϋΜϋίυβ 8υρρυ(3(υΓυΐΏ.ΤΙΐ6ορΙΐ3η6δ φ(αΓ,(ΐυί 
6θ(6Π)ροΓβιηοη3€ΐιυΒ6Γ3(, ροδ(63 3(1 βρίδεορί ώ• 
ξηίΙ&ΐ6ΐη βνβοΐυδ^ ΖβεΙίΑΓίίΒ ΓυίΙ δυεοβδδΟΓ. Εΐ Ηδθο 
()ΐ)\ι\6το δεοΓδυδ Βοΐίβηάο τεροηβη (. 

ΰΌΐά δΟΟΓδΟ ΒοΙΙλΠ ίϋδ? Ρ3υ03, δ6Γΐ ρΓΟ Γβ. Μ6- 

ΐ3ρΙιπΐ5ΐ9Β 9Βΐ3(6ίη δϋΐ) Ι.6οηβ, 6ΐ Οοπδίαηΐίπο β]υ8 

£Ιίθ 0€Γ(ί58ίΐη3ΐη βΧ Ρδ6ΐΙθ Η3ΐ)6η. ΡΓυδΐΓ3 3Γΐ3Π1 

ίηςυίπ Ιιίηε εοη]β€(υΓ3δ οτηηββ ()6 86(3ΐ6 ΤΙιβο- 
ρΐιιηίδ ηιι1ΐ3$ βδδβ. Είβηίιη δί Τ1ΐ6ορΙΐ3η6δ Μ6(3- 
ρΐιπδΐβ ΓβεεηΙίοΓ 68ΐ, υΐ ρΐαηβ βδΐ,ευιη ίρδβ Μ6(3- 
ρ}ιηδΐ2Β, (Βπςαατη βηΙίςυίοΓίβ, βΐ 3υ€(οπ(3ΐίδ ]3ηι 
2(1υ!ΐφ πΐ6ηηίηβπΙ : 6ΐ Μ6(3ρ})Γ38(6δ νίχβπΐ δυΐ) 
Ιβοηβ 6( ϋοηδίίΐηΐίηο, ηεεεδδβ βδΐ ΤΙιβορΙίΕηβπι 
5υΙ)36ευ(Ϊ8 ΐειηρυΓίΙιυδ 8β(&(6[η β^ίδδβ, ΓυβΓβςυε 
001013 δεοΓδΙ, ςοίΙ)υδ ΤΙιβορΙίθηΙδ 8βΐ8(6ΐη $υ1) Ββδί- 
Γΐ0 6ΐί6οη6εοηδΐ3ΐ)ίΙΗ, 6ΐ 1βΓίηίοοδίΙ1οδ3ηποΓυπι 
ίηΙβΓουτΓεηΙίϋηο, [62] ιπΙγγ ςιιοδ ΤΙΐ6ορ!ΐ3ηβηίΊ νί- 
Χ1556 εεπδβΐ, Ι6ν6δ 6886, 06 (]υί(1 ρ6]υδ ()ίε3ΐη. Αι 
Ωοηιίΐ 3η1θ Τ3υΓ0ΐη6η1υΓη 03ρΐυηίΐ 3 δ3Γ3ε6ηίδ, 
φΐοά ε3ρ(υπιΓαΙ(8ΐ2ΐ)Ιι6οηίδ Β38ίΙϋΜ3ε6(1οηί8 Οΐίί 
ίπιρβηο : ευιη ΤβοΓοηιβηϋ εοηοίοηβίη Ιΐ3})6η8 νο- 
061 δ3Γ3εβηο8 εοηΓιιΐ6δ. ΡΙυΓ3 Ηίε ρΓοΙ)3η(ΐ3 Γυ6« 
ηοΐ, εοηείοη6ΐηίΙΐ3ΓΏ Τ3υΓ0Γη6ηϋ 1)3ΐ)ίΐ3Π] : ευιη 
οοηείο ίΙΙα 1ΐ3ΐ)6ΐ)3ΐυΓ,ηοη(]τιπι Τ3υΓ0Π)6ηίυπ) 3 δ3- 
Γ3«6ηί8 8υΙ)3ε(υπ) Γηί886.Τ3υΓθπΐ6ηιυπ) δ6Π)6ΐ οεεα- 
ρ8ΐαπ) 3 83Γ3€6ηίδ^ ηυηηυ3πι 3 6}ιπ8(ί3ηί8 Γ6ευ- 
ρ6Γ3ΐυσι, ςυβθ ηεε ρΓθ1)3Κ3 δυηΐ, ηεουη^υβπ) ρΓ0• 
1>3Π ροίθπιιιι. ΟυβΓβ ροιυβΓβ 6$8β δθΓΒΟβηί βηίΐίπιί, 
86(1 ηοη Τ3υΓοηΐ6ηίο, 8β(] υπίΜ, ίη ςυ3ίρ86 ρ6Γ0Γ3- 
Ι»1, 6ΐ ρ6Γ0Γ38δ6 Τ})60ρ1ΐ8η6πι ίη 3ΐϋ8 υΓΐ)ίΙ)υ8 ηοη 
000 6Χ6η)ρΙο ί(]6Π) δεοΓδυδ ρΓθ1)3νίΙ. δίε ίΐηίϋπιοδ 
6386 ηοη Ι3η1ϋηι ιΐΓΐ)ί,ίη ςυ3 δυπιυδ, ρΓοχίπιοδ, 86(1 
608 6(130)^ ηηί ρΓονίηεί96, ίη (]ΐΐ3 δυηιυδ, βΐ ίηιρβ- 
ΓϋΙίπιίΙ]|)η8 3(]]3ε6ηΙ. 1(3 ΤυΓεδβ ΓιηίΙίπιί δΐιηΐ 1(3- 
Ιίχ, 6( δίεϋί^Β ΑΓΓΪεβηί, 6( ΡοΙοηίδθ Τ3Γ(3Π. Ββ 
(6πιρ1ο83ηο(οΓαηίΐ Λρο8(οΙθΓυΓη ίη ρ3ΐ3(ίο ηΙΗίΙ βδΐ. 
Μοη οηυδ Β32ί1ίυδ ί^ δοΐαπι εοη3(αδ 68(. Ε( π(ίλιν 
60 Ιοεο Β}Ζ3θϋαηη ςυί5(1ίε6(? ΥβΓαη)(3ηιβη ρ3ΐ- Α π)3Γ6 &Γςη[η6ηΐυιη 6χεα(ί3πιοδ.Βοη3 ρπβεβΙιΐΓ Ιπι* 

ρ6Γ3ΐ0Γί ; 6( βΐϋδ, (]υ6Π) (1ίεί( 88ρί6η(ί3, β( ΓθΓ(ί- 

(υ(ϋη6, 6( (ϋ3(1οπια(6 3 Βεο 6λ0Γη3ΐυηι, 6ΐ ίιηρβ- 
ΓΪϋηι ρ6Γ ρίβΐ3ΐ6πι (Ιίπ^βΓβ ουπι ηιοηιπ) ρΓθ(3ίΐ3(β, 
1υηί)6ϋ3ΐη ϋοε(πηίδμΓίΒ(1ιΙυηι.Ι(Ι 3ί(,ηοη ηβ^οΧεο 
ίπιρ6Γ3(0Γ ΓαίΙ ρίοΐ3ΐο 6( (ίοίίπηίδ ίηβί^ηίδ, Α«1βο 
υΐ δ3ρΐ6ηΐί3 εο^ηοπΐ6η(υηι 8ΐ1)ί 38είν6Γϋ. ΥβΓυιη 

68(. Εγ^Ο άβ ίβΟηβ ίηΐρ6Γ3(ύΓ6 ν6Γΐ)3 ίΙΐ3 *ιη(6ΐΙί« 

ξ6η()3δυη(.Ηοε ν6Γοη6ςα3ςυ3πη.Νυηςυ3Π) ί(1,ηί- 
81 (ΙοΓηιίβηδ 3(6γπι3()ο. Ιιηρ6Γ3(0Γ,ςυί ΟΓιοδ Ιΐ3ΐ)6(, 
ίΙΙβ 68(, (]υί 6( νίΓΐυΙίΙυδ, 6( (ΙίδείρΙίηίδ ροΐΐβΐ. δί 
άβ 1•6οηβ ίηΐεΐΐί^πδ Γ3ΐδυιη βΒ( : ςυ3ΐΏνί8 βηίιη ίΙΙβ 
6( ρίβΐ3(6, 6ΐ (ΙοεΙπηα οχεείΐυίΐ, ηυη{|Μ3η) (3ΐη6η 
ΓιΙίοδ ΙιαΙ}υίδδ6 (1ίεβη(1α8 68(, ςυί ιιπίεο (3η(υη) δυ- 
ρ6Γδ(ί(β, 60(]υ6 ρυβΓυΙο 3()1ιυε €οηδ(3η(ίηο νί(3ΐη 
Β Ωηί(. Αη ηοη ίηδ3ηίΓ0( ΤΗ6ορΙΐ3ηβ8, ρΓούβςυβ 3ΐι 
ίη)ρ6Γ3ΐθΓ6, βΐϋδηαβ ίΓΓΪ(ΐ6Γ6(ιΐΓ» Οΐίϋηι υηίευπι ίη 
βΐίοδ, 608(|υ6 ρΙυΓ68 (ΙίδεβΓρβηδ ? &ί άβ ΒβδίΙίοίβΙ- 
δυπι (]αοςυβ 65(;ςυ3ηίΐνίδ βηίπι ίΙΙε 6Ιίθ8 Ιΐ3ΐ)υ6Γί(, 
ηιιηςυ3πι (3ηΐ6η βιιπι 6( (1οο(Γίη3, 6( (ΙίδείρΗηίδ 

ρΓι'6δ(38δ6 (ϋε6δ. Ιδ 3Γ(ί ΐηίΙίΐ3Γί (1β€ΐί(ΐΐ5, 6( εΟΓρθ- 

Γίδ νίπϋυδ 8(Γ6ηυυδ, ηοη (Ιοε(ηη3, αυ( δ3ρί6η(ία 
ίηηο(υί( Ε( ΙίεβΙ 8υ1} 6]υδ ηοπιίηββΐ ε3ρί(3 ρ3Γ96- 
η6(ίΓ3 3(1 1.6οη6ηι βΐίυιη, 6( ηοηηυ1]3 3ΐΐ3 είΓευηι- 
ί6Γ3ηΙυΓ, ηοη ρΓορ(6Γ63 83ρΐ6η(ί8, Τ6ΐ ΡΙιΗοδορΙιί 
δίΜ ηοπίΐεη βοΓυπι 3υε(οΓ νίη(1ίθ3ΐίΙ. Οιΐ3Γβ ε6Γ(ο 
ε6Γ(ίυ§εοηο1υά6η()υιη, ΤΙΐ6ορΙιηπ6η\ ηοη άερΓβοβΓί 
Ββυπι,η6(]υ6 ρΓΟ Β3$ίϋο, (]υί (ίίδοίρΙίηΊδ 6Χ0Γη3- 
(ϋδ ηοη ίϋίΐ, ηεςηβ ρΓο Ι,εοηβ, ({υί βΐίοδ ηοη !ΐ3- 
1)υί(. Βε 6ρί8ΐοΐ3 Ρ1ιο(ϋ3(1 Τ1ΐ6ορ1)3η6τη, ηίΐιίΐ β8( 
,. (]υο(1 (1ίθ3η), (]υί οηίπι δοηϋβΓβ ρο(υί( ΡΙιο(ίιΐ8 δυΐ) 
' ΒΗδίΙίο Τ1ΐ6ορ1ΐ3ηί €6Γ3Φ6ο, (]υί πιβηΐίοηεπ) Γ3είΙ 
Η6(3ρ1ΐΓ3δ(2β δυΙ) ίβοηε Β38ίΙίο 6Ιίο,6( 0οηδ(3η1ίηο' 
η6ρο(6 νίΐβπι 3Γ^βηΙί8,ηί8ί Γ6Γυπι ΟΓίΙίηβπ) ίηνβΓ(3- 
πιυ8?Ρυ6Π( 60 (βπφΟΓΟ 6ΐ Μ3ΓουδδίευΙυδ,6( ΕυΐΙιγ- 
πιίηδ 03ΐ3η3β πΐ6(Γορο1ίΐ3, βΐ 0Γ68οηαδ δίΓ3εα83- 
ηυδ, 8(1 ςυοδ δεπΙ>ί( Ρΐιοΐίυδ : ία6π( 6( ίδΐβ ΤΙ)βο- 
ρΗβηβδ ηΐ0Η3Γΐΐϋδ βΓ^ο ηβ δ(3ΐί(η ίδ(6ΤΗβορΙΐ3η68 
6π( 6(Τ3πΐ6υ8 ίΙ!6, ειφίδ [63] ίδΙ^β ΗοιηίΙί(Β Ιο^υη- 
(υΓ, β( (]υο(1 η)3ςίδ 6δΙ, Ζ3ε1ΐ3η8β 8υεε6δδθΓ? 

Ουοηβπ) 6Γ^ο (6ηιροΓ6 νίχίΐ Τ1ΐ6ορ1ΐ3η6δ? Οο9Β- 
Γ3( ουί ρΐ3οί(ιιπί) 6δ(. δ3(ίδ δί( ηο1)ίδ οδίοηάίδδ^, 
βυπι Β3δίΙίί Μ3ε6(Ιοηίδ, 6( ίβοηίδ ίΙΙίυδ ίΐΐϋ «νο 
πιαΗο ροδίβΓίοΓβηι 6886. Ε( ςιΐ3πι ίρδβ δβ ίηνβηίδδβ 

ρΓθβ(6ΐυΓ 8εθΓ8ίΐδΗ6(8ρ1)Γ38(3β 8Β(3(6Π1 3(ΐ60 3η(ί- 

(ΐα3η),α(3 ΡδβΙΙο δβηίοΓβ Ι3υ(]3π ρο(υ6Γί(, Γ3ΐ)υΐ3πι 
^6886. δ6(1 ηβ ίη 3Γ^υιη6η(ο ΐ3Γη ββπο ]6]υηί β$86 
νί(ΐ63Π)υΓ, ηοη 3ΐίυ(1 ίη^Γ3(ί3ηί) δΙυϋίοβοΓηηι 3ίΓθ• 
Γ6ηί)υδ,(]υ3Π) (]υο(1 ίρδβδεοΓδυδεοηνβΙΙβΓβ εοη3(υΓ, 
βΐ ίη 3ϋ3ΐη. 3(ςυ6 3ΐΐ3η) δ6η(6η(ί3ΐη (Γ3άυε6Γβ. Ιη 
Ιιοπ]ίΙί3 (ϋε(3 ά\β Οοηιίηίεο Ρ3ΐηιβΓυαι ίπδεπρίίο 

ίΙΙβ. Ελέχθη δε ενώπιον του ^ηγο; Ρογερίου, άίοΐΛ 

€8ί ρνα8€ηί6 Γβ§β Βορβήο^ ςυ3η)ν!8 3 όυοϋυδ εο- 
(ϋείϋυδ 63ΐϋ€3ηίδ 3ΐ)δί(, ΓβείρίΐυΓ (βηιβη 3ΐ) ίηηα- 
οηβπδ αΐϋβ ηιβηυδεπρίίδ, (3ηςο3η) 3η(ί(]ΐ!3 6( £^6- 
ηυίηβ, 1ίεβ( ίη 3ΐ!ςυί1)α8 ί(α (ΐ68επρ(3 8ί(, υΐ ηοηιβη 
Κο^βπί ρβΓ οοηιρ6η(1ίππι βί^ηβΐ : ηβπιςυβ βχρη* 
ηηί(υΓ ίη Ιίηββ ^ογ, δυρΓ3 ΙίηβοΙβπι 6χρ3η83ΐη 
«ρβΓίίδδίπι ου 3^ηοδείΐυΓ. Ούθ(1 ίη(1ίθ3( ίηΙΟΓ ρη•* 59 Ι.Ε0ΝΙ8 ΑI^I.ΑΤ1I. 60 ιη&8 Ηα€Γ&8ΐη ϋοβ&,βΐ &1ί&8 8υρΓ2 ίη βραϋο αηβάίο 
ϋΐίςιιίιΐ (Ι6β$$6, ί(ΐ60(ΐιιβ ΓβείΚ ηβςοίίο δυρρίβπ, βί 

βΧίβηΙβ 'ΡογερίΟυ ηοΠΙβΟ ρΓθΓβΓ38 ; ΠΑΠΙ δί ^γου 

€ηιιηϋα8,πι!Γ3ίη δοηρίοη'δ ίηΰοη8ί(ΐ6Γ&ο(ί3Γη,&1ςυ6 
ίηβρίί&η} (ΙβρΓβΙίθηίΙβδ ςοί ηοΙΙο ίΓαοΙυ, 6ΐ ιι( ίΐ3 
ϋΐΓ&ιη, Ηΐΐ6Γ8Γυίη ΓϋΒΐιΟΓβ ηοιηβη ίΙΙϋϋ 63 Γ&Ιίοηβ 
άβοοΓίβνίΙ, ςυο(Ι ροΙβΓ&Ι Γαοϋίυδ ββάβη) ϋηβα ιη- 
ΐ6^Γυπι βχρπιηβΓβ. Τυιη βηίιη ηοιηίηΒ ιΐα (ΙβουΓ- 
Ι&ηΙοΓ, ηΐ ΙίΙ(6Γ» Αΐίαδ ίη Ηηβα ραπ βχρηιηθηϋββ, 
ςυο()3ΐη(ηο(]ο ίηΙβΓοβρΙ» ρχ ίη(1ί€6 δαρβπδ Ιί- 
ηβοΐββ, Βί Ηΐ(6Γ3Γυπι ίη(6(ΐΓ8θ 1ΐ3ΐ)6&η1υΓ : ηυοά ΓιΙ » 
80Γίρ(οπΙ)α8 νβΐ ευπι ίηορία ρ8ρ;π ιΐΓ^βΙ,νβΙ Ιβπι- 
ραβ 1)Γ6τβ ΓηοΓ3<« εοΙΗοίΐΕΐ : 8»ρίυ8 βΙίΑΐη 3(! 8€ηρ- 
]υΓ8Ρ εοοείηηίΐΒίβο)^ βΐ βΙβςβηΠ^πι, βΐ ροΐίδδίπιυίη 
ΟΓδβΰβ, ςυββ 8ίίηί1ίΙ)υ8 ΙίΙΙβΓαΓυιη ΐΓ2€ΐίΙ)υ8, βΙ (Ιβ- 
ουΓίΑίΙδ 8}1ΐ3ΐ)!δ νβηιΐδίΑΐυδ. δοοΓδί ιηαείιίηδβ βχβ- 
ιηιηαοΙυπβο^βΓϋ Γβ^ίδ (βαιροΓβ Τ&υΓ0ΐη6ΐιί(3ηυη) 
βρίδοοραιη ΟοΓυίβδβ,νβΙ εΐίαιη Γαίδδβ ίη δίεϋίβ ηβ- 
ιηο (ΙίχβηΙ» νβΙ Ιβΰ1α<η, νβΐ (ΓΑίΙίΙυω, πιοάο ΙιίδΙο- 
ΓΐαΓοαι ΙβοΙίοηβ, βΐ ρΓβΒδθΓΓιιη δίοίΐίβηδίυπι ΓβΓυιη 
ραυίιιΐϋΐη δίΙ ίη)1>α(α8. ΡγοΙ>31 ΐ68ΐίπ)οηίο βΑυίπϋί 
ΗλΙαΙβΓΓΑ βοηιαι ΙβπιροΓυπι 8€ΓίρΙοΓίδ, ςυί ίη δα& 
ΠίβΙοΗ) υηίυδ Ι&ηΙυπ) Ρ3αοΓΠΐίΐ8ηι ΒΓΰίιίερίδεορα- 
Ιυβ ΓβδϋΙαΙίοηβιη & Κο^βπο εοιηίΐβ, 6ΐ (Ιυεβ Κο- 
1)6Γ(ο εοπ)Π)6ΐΑθΓ3( (?ιι» ίαπβ οητη ίαηι άιΗρβηίίΓ 
ΰΟΓυτηΙβψηροΓαίη [αΰία άβίονϋαί, ί$ ζΗ%8 αΐιηη αύ 
ίΙΙα άαάβ ίηοοίηηιίβ €ΌαΒΧ88€ί βρίΒοορηε, άίΰ^Ύβ 
€€Η€ ηοΜ οηί%ήΐ4€ΐ. δίΐυοηιηΐ ΤΙιοιηΰδ ΡβοοΙΙυδ, βΐϋ 
ςαοΓϋΐη Ιιοο ίρβυιη ΓυΗ ίηδΓιΐυΐυαι ρϋΓ8εΓυΐ8Γΐ,6ΐ ίο 
1υ€6σ) ρΓοάβΓβ ηοΐίΐίαηι βρίδεοροπιπι. δ! 3ϋςυίι] 
άθ ΤαυΓοπιβηίΙιιηο 6ρί5€ορο3(1 Ηο^ργΗ Γβςίδ Ιεπι- 
ροΓ3 6υρ6Γδΐ|ΐ6&Ηου1)ί δεΓίρΙιιπι βδδβ ΓβρβΓίδδεηΙ, 
βνυΙ^&δδβηΙ.ΕίΟϋΠ) (Ιβ ΒΐϋδβρΙδοορ&ΙίϋυδίβδΙίΙυΙίδ, 
βίΥ6 6Γ6ε(ίο οαηι 3 Κο^εηο,Ιυπι 3 δβςυβηΐίϋυδ Γβ^ί- 
1)υδ π]6ηιοπ3 Ιΐ3ΐ)63(υΓ, βί Τ3υΓ0Π)6ηίΐ3ηιΐδ ίη8(&υ- 

Γ&ΐυδ 3 Ηθ|(6τ!θ Γβ^β ΓϋίδδβΙ,υ 3ΐί<]υί8 8€Πρ(0Γ Π)6- 
ΐηοΠδβ ρΓΟίΙίάίδδβΙ. ΡΓ0ρΐ6Γβ3 ΐ'ηδϋΠρίίο του ^ηγος 

ηοη εοηνβηίι ευπι ϋδ,ςαββ Ιη ίρ83 ΗοιηίΙί3 (ΙίοϋηΙυΓ, 
ίη ςα3 βχσιλιυς (641 βρρεΙΙβΙυΓ, οη^χιε ρτ(Β9οηβα^ 
ηηαηι ηυηο Ητηβο, €ΐ €0η1τβπίί$€0 ^ηάοτβ αερβΐ- 
«ΐί5, ρανοΓβ 0€€υραίη8, τβυεΓβηΙχα άείβηΐηί^ ρα- 
νβηΐβ αηίηια,ηηίβηΐβ ηίβηΐβ^ βί $ηύί»η11αηί^ εοτάβ, 

ίηΙβΓοΙίϋΟ ^ίίατη ^0^^$80η09^ηοά Ρι^ιλικαΤς άκοχΤς, 

ιηιρβΓαίοήίΒ αητίί>η$ Βΰτηιοηβιη^ ςικιβί δαίίυριηβ 
ατηατηηι ριορίηο. Τ3η(3 (Ιβηιίδδίο, Ι3ηΐυ8ςυβ 
ΙΓ6Π10Γ άίεεηΐίδ ηοηηίδί !\\> ίπιρ6Γ3:οΓί3 πΐθ]βδ(8ΐ6 
6χαΐ3Π νίάθΙυΓ ροδδβ. Νοηηβη βχσιλέω; εοηνε- 
ηίΓ6Κο{6Γΐο ηοη ροΙαίΐ6ΐ8θ1υπ)3ρρεΙΐ3(οδίπιρ6- 
Γ310Γ68 3 Μ!ε1ΐ36ΐί8 ΤβΠίί ΐ€πιροπΙ)υ8 ιΐδςυβ 3(1 
εοηείΠυπι ΓΙοΓεηΙίηυπι (Γβεθηΐίβ ροΗΐ Βο^βπυπι 
βηηίβ εβ16^^3ιυη1 εοηιρβηΙυΓ.ΗίηΓ,ηβοηοη β\ (1ί3- 
<Ι6Π[1316,61 εοη8688υ,Α(1ν6ηΙυ(|η6 βρίδεοροΓυηι,ςυ» 
ηοη αΙίΙ^ί, ηιΐ3η) Ιη υΓΐ)6 ίρ83 £οηδ(3ηΐίηοροΓι εοη- 
^υβηΐίυδβνβηΐΓβ ροδδβ νίάβηΙυΓ^εΙ ίΓ6(ΐϋβηΙί3 άυ 
ευη), β( ηαΑι^ίδίΓβΙυη) βυΐ» 6οη8ΐ3η1ίηοροΗ(3η8β 
ίΙΐ3η) ΗοαιίΙίΑη) 6οηδ!3ηΐιηοροΗ Ι)3ΐ)ίΐ3ηι, εΐ ΙίΙα- 
Ιυηι εοΓηιρΙυπι 8υ8ρίε3ΐιΐΓδοοΓ8υ8; είευπ) εο (Ιίβ 

ίηΐρ6Γ3(0Γ6δ ΟΗΟ) 80 ρ3ΐΠ3Γε1ΐ8β ^ίγα<, ΙΐΟΟ 68ΐ 0)11- 

ΙΙ6Γ3, 61 άοΜ (1ί8(πΙ>η6Γ6ηΙ, βπιβηάβΐ) €ΐ Τ68(ϋ)υδ Α 3ΐϋ8 είΓευπινεβΙίΙ,Γεροηβηδ» ελέχθη 81 έν τ^ ^γ(|, 

VI 1 ΓοΠβδΗδ ενώπιον τη; ^γις, Γβ ίρ83 βΐ (ΙίδΙΠ- 

1)υΐίοη6 οαυπεΓυπι ρΓο εοηνβηΐυ, εοηδεβδίιηιιβ 
διΐΐΏρΐ3 : ςαοϋ 3ΐ) ί£ηοΓ3η(ί1)υδ, ηοίί] 8ίΙ)ί νβΐίι έ« 
•^ίί (^όγ<?, γβΙ ρόγου, βΐ ΗαηοΙβηΙίϋυβ ηυηιβη ίΐΐυιΐ 

6886εθϋ€ί886 δεΓίρΙυΐΠ ρΓΟ 'Ρογερίου (ίΙυΙϋΠΙ ίρδϋΐη 

3(1(ϋ()ίε86 του ^ηγ({ς• Ουφ ίια 76ΐίπι 3 ΙβεΙοπΙαδ 30- 
ε6ρΐ3. υΐ 6χ ΐίΐδ ίΙΙυά 86 δείΓβ ρΓοΓιΐ63(υΓ, ηοη βδδβ 
63Π1 Ηοηιί1ί3ηι 3(1 Κο;;6Γϋ ΙϋΠίροΓα Γ6Γ6Γ6η(ΐ3πι ; 

€8βΐ6Γ3 άβ 6ρί^Γ3ρ1ΐ6, υΐ 6Χεθ^ίΐ3ΐ3 3 86 6ΐ 0ρίη3- 

13 ηοη 6χρΙοΓ3ΐ3, αίςυε εοηιρ6Γΐ3 (Ιίεί. 

δυ1)(ίΙί8 68(, εΐ 83(ίδ 3θυΐ3 Βο^εηί ίη ^γου, νεί 
^γχς ίηιηιυΐαϋο : υ( (θηίπηι 3η(ί(|ΐιί!3ΐΐ8 δβΓνοΙϋΓ 
ΤΙιεορΙΐ3ηί ρυΐ) ΒβδίΙίο, ε( ίβοηε. Εαππ Ι3πΐ6η ηυΙ- 
ΐ3Πΐ 68$6, υ( ορίηοΓ, ευπ) 6υρΓ3 3ΐ)υη(ΐ6 (ΐ6η:οη- 

Β 8ΐΓ3(υηι δίΐ, ηυ)ΐ3 ε3υ.<3 ΓυεπΙ, υΐ νίΓ«^8 ίη^εηίί 3ά 
(οΙ εοηιηι1ηί806η(]3 6Χ6Γε6ΑΠ)υδ. Βο^^επί φυο ηαΐ- 
Ιυδ ΓαίΙΤ3υΓ0Π)6ηί(3ηυ8 ερίδεορυδ, εοπιρΓοΙ>3ΐυΓ• 
ςυβ δίΐεηΐίο δεΓίρΙΟΓυπι.ΑΓ^υπιεηΙυπ) 3ϋ 3υο(οπ- 
Ι3(6 η6£[3ΐίΥ6,ςιΐ3η(υη) Υ3ΐ63ΐ,(1οε( δδίηιί ςυίηυε νί- 
η δοίυηΐ. Οητη οηιηίβ δεπρίορυπι ηιοηυπ)€ηΐ3ηοη 
δίηΐ 3(1 π)3ηυδ. Εΐ ΓοΠε Γιϋ, ςυί ίΙ1ίυ<$ ηαεπιίηεηΐι 
ιηευπ3 Ι3πΐ6η Ιιοπιΐηυπ), γεΙ ίη]υΓί3 ΙειηροΓυπ), 
ευω άερβΓάίΙυδ δίΐ δοιίρΙΟΓ,ηοη ροΐυίΐ ηοΐίδίηίΐί- 
ε3Γΐ.Ι(1 (16 ΡβηοΓηιΙΙβηο 6113») ΓβδΙίΙυΙο εοηΐίξί8£6ΐ» 
ηίδί 8υμ6Γ8(β3 03υΓπ(ίυ8 ΜβΙβΙεΓΓβ ηΐ6π)0Γ388εΙ.Εΐ 
Βο^επί ΐ6ΐηροΓ6 ρΙυΓβδ ίη δίεϋί3 6ρί8εορο8 Ογφ* 
εο8 Γυί886 ρΓοΙ)3Π ροΐ68ΐ 6χ Βο^επί ΕοΙ^'ρο, ευ]υ8 
6Γ8Βε3ΐη ίηδεΓίρΙίοηεπ) ηοΙ)|δ δεοΓδϋδ 3ΐ) 3ΐϋδ 30- 
Γερ(3η) 6λρΓε88ίΙ.Ου3 εηίπ) ε3υ83 Βο^εΓίαδ Οτ^Βείβ 

^ ΙΐΚεπδ ηοη)εη ίπηρΓίηιί δυτι•η ρΓοευΓ3!;8ε(, δί η 
η6Π)ίη6 νεί ίηΙεΙ1Ι§εΓε(υΓ, νεΙ Ιε^εΓεΙυΓ, 6ΐ ρΓΦ- 
86Γΐ)η) ( ο Ιεη)ροΓε, ςηο(Ι 1)&γ1)3γ168 ίεΓε οαοηίΑ οε- 
ευρ3ν6Γ3ΐ, εχδΐίηείΐδ ΙίΗειβΙυΓΦ ροϋΙΙοηδ Ιυηιίηί- 
1)08 ? Ε( 8306 η6Π)ίηΙ (1ο1)ίαπ) 6886 άεΙ)6ΐ βο Ιεοο- 
ροΓ6 ΰΓββοίδ δίοί1ί3ηι 3ΐ)υη(ΐ3686,ηοη(1υηη ρεΓ ίβΐί- 
ηοδ ΟΓβΒοίδ ερίδοορίδ ειρυΐδίδ, νεί δοηιιηο 6ΐί3ΐη 
δΙυ(1ίο 3 Βο^επο ίρδο, ευί ευηο Βοπηβηίδ ροηΐίβ- 
είΐιοδ ίηίαιίείΙ οβίαεΓΟ,εΙ Π)30ηΐΒ τεί ΓβπιίΙίβπδ οοη. 
ίΓονεΓ^ί8Β,ρΓοευΓ3(ί8, υ( σιβάϊο δεΗί8σ)8ΐ6, [65] νβΐ 
εοΓοηι ςυοςυε 3υχ1Ιί3ΓΐΙ)08 εοη3ΐ1Ι)θ8 86 δυίδ ΙιοβΙί- 
1)υδ Γ6(1(1εΓ6ΐ ΓοΓΐηίά4ΐ)ϋίοΓ6ηι. ΟίοίΐΜ3ΐ3(6ΓΓ3 Βο- 
^6Γίυιη, 6( Βο1)6Γ(απ) 3(1ερΙο Ρ3ηοΓΠ)θ ΕεεΙεδίΑπι 
δ3ηε(2β Μ3Γΐβ9, ςυ9Β βηΐίςυίΐοδ 8ΓεΗί6ρί8εορ3(υ8 
Γυ6Γ3ΐ, γίοΐ3!3ηι 3 δ3Γ3ε6ηί8, Γ6εοηείΙί3ΐ3 (1θ(6, 6ΐ 

^.ΟΓηβαιεηΙίδ εεεΐ68ί38(ίείδ 3οχίδ86, Γ6ηοΥ3ηΐ68ςοβ 
Γεδίίΐυίβδθ 8ΓεΙ)ΐ6ρί8εορυα) ηβΐυαι ΟΓββευοο, ςαί ίη 
ρβυρβΓΟ ΕεεΙε8ί3 δ3ηε(8β €}'Γί3ε8θ εαΐΐοη) 0)Γί5ΐί8- 
ηββ ΓεΙίςίοηίδ ρΓΟ ρο886 εχδειυεΒβΙυΓ. ΟϋΜςυίίΙ δίΐ 
(Ιε Τ3θΓ0Π)εηίΐ3ηο ερίβοορο,βχ Ηίδ Μ3ΐ3ΐ6ΓΓ9β υ6Γ• 
1)ΐ8 ηίΗΠ (Ιε 1.3<ίοΐ8 ερίδοορίδ εΙίοίΙυΓ: ίη)ο δί ν6Γΐ)8 
Πΐίοδ βΐΐεηΐΐοδ εοηδΙϋεΓεηΙοΓ, ΡβηοΓπιΗβηυδ ερί- 
δεοροδ 6Γ9β6υδ 6Γ3ΐ ηβΐίοηε ίη ΐ6Π)ρΙο 83ηεΐ39 
β}Γί3ε8β εοη)Π)θΓ3ηδ, 6ΐ ΓοΓίε 6ΐί3ηι Ογχοο ΓίΙυ 
0Γ(1ίη3(υ8, 6Γ»εοςυ6 τίΐη ευΐΐυηι 6Ι)ΓίδΙί3η8β τεΙί- 
^ίοηίδ 6χεΓιΐ6η8 : εΐ Ιιηηο ευοηίΐεη) ηοη 3ΐίυπ) γ6- 
γοε3ηΐ6δ ΓεδΙίΙοεΓοηΙ, δοΐεηΐ \ά 6Γ»εί βϋβπ) δυΙ) 
1;Γ3ηηΙ(ΐ€ Β3Γΐ)αΓ0Γυπ), εΐ εΐΐΓί6!ί3η» Γοϋβίοηίδ 
Ιΐ08ΐίυη) ερίδοοροβ 3 86 οΓ^ίηβΙοδ η)ί(ΐ6Τ6 ίη 638 61 ΒΕ δαΚΙΡΤΙδ 8ΥΜΕ0ΝΙ8 ΜΕΤΑΡΗΚΑ8ΤΛ ΟΙΑΤΚΙΒΑ. 62 οτ1)«8,ίη ς|αϋ)υ8 &ηΐ6(]υ&πι λ Βαγ1>ιγ!8 οοουρ&Γβα Α βΐ υοϋΐη βρίδεοροβ 8υΙ)]βε(ο8, ββευη^ο Ιοοο ροηϋ ίαΓ»]α8 8]ίςυο(1 &(ΐ6ρ(ί ΓυβΓβηΙ. Ιιηο Ιιοε 60(ΐ6ΐη 
ΐ6ΐηροΓ6 Κο^βηί Γ6Γ6 ρβΓ υοΙνβΓδΑπι δίοίΙίαιπ,βΙ υΓ• 
5€5 ϋΐίυδ ρΓ8β€ίρυ«8 ϋΓΦοοδ βρίδεοροδ & ρϋΐΓΐ3ΓεΙι& 
εβη»(λθΓιηοροΗΐΑηο οΗίοΑίοδ ]ιΐΓί5(ϋ€ΐίοη6ΐη 6( 

|Κ)(€8(&(6ΐη ίη 608 ρθρΐΐΙθ8 €ΧβΓευί886 ]\ΛβΟ 6Χ 

ιοεΙΟΓβ ί1Ιίθ8 8Βνί ΝίΙο Οοχ&ραΐΓίο, ςυί άβ ςυίηηυβ 

ύίΓΟΟίδ ρ«ΐΓί8ΓεΙΐ2ΐΗ1)Ι18 ΓΟ{β(υ$ &Ι) βοάβΐη Βθ|(6Γίθ 

«1 βαιηάβπι Κο((€Ηυιη βεηρδίΐ, 6ΐ ρΓδβΓαΙυΓ : Συγ- 

γρχμμι γ£νόμε>ον παρβ Νείλου άρχίμίν^ριτου του Λο- 
ξοπβχρί κχτα <ιέλ«υ»ιν του ε•^γένβΤζάτοϋ μεγά)»ου ρηγος 
*Ρογερίου περί των πέντε πατριαρχικών θρ(5νων, και 
χύν υπ* αυτούς αρ•/ιεπίσχοπών, και ,Αητροπόλεων^ χαΐ 
των Οπο τβς μ7|τροπ($λε•.ς επισκοπών, και των ενοριών 
έχά<7Χθυ πατριαρχικού θρόνου, καΐ πώς και 1:6x1 συνέστη ΤλυΓοηΐ6ηίΐβηυιη.Ι1Γιιΐ8ν6Γΐ)3ίο8ρΙ&ΚίηΑΐ6ηο8ΐΓο 
άβ ΕεεΙβΗΪ^Β οεείίίβηΐ&ϋδ,&ίςηβ οπβηΙ&Πε ρρΓρβΙυα 
εοηδβηδίοηβ ΙίΙ). ι ροδίιίπΐϋδ. Ρπιηυιη βηΐιη Ιοοιισι 
ΟβΙαηίβ,ββευικΙυΐΏ Τ&ϋΓοιηβηίυηι,Ιβηίυιη Μβ5§&η& 
θΓουραΙ.£(βη(6&(]ίχ6Γ&1 δυοφνο βρίδεορ&Ιιΐδ α 86 
ηυιτ)6Γ8ΐϋδ,ίηΐ6Γ ςυοδ βΐ δίείϋεηδβδ Γα6Γ6,<|υο8 ίρββ 
ΟϋΠΐιηβιηοΓΑΐ βυΙ) ραΐΓΐ&ΓεΙίΒ βοηδΙβηΙίηοροΙίΐΑηο 

Γυίδδβ Νυν ούν κατέχει ^ θεοφρούρητο: θρ($νος Κων- 
σταντινουπόλεως δν δ πρωτύ/λητο; Ανδρέας ενίδρυτεν 
πρώτος Ιπ'σκοπον έν αύτψ καταστήσας της π<5λεως ετι 
Βυζαντίου οΟτης, μέρος ουκ ολίγον ττ^ς πίίλεως και της 
Ασίας, καθώς έ^ής δηλώσομεν. Νηηΰ ίρϋντ ροκί- 

άεί α Ββο οη$ΙοΉΐη9 ίΚτοηχα εοη$ΐαηΗηοροΐαα' 
ηη$, %η ηηο αάΗυβ ηιιη €3$€ΐ Βί^ζαηΙίηίη^ίίηηίη Ιχαστος πατριαρχικός θρ(5νος, καΐ περΊ της τάξεω; αύ- Β ΓΟΓβίΐΙί ΑηάΓβα$ ρΓΐηΐνΒ ίηαΐίΐηίί βρί^ΰΟρητη^ραΓ τ»ν, και των ιδικών έκαστου ονομάτων, καΐ που λ^γον 
ϊτν^ύΜί. Ζυνεγράφη δ*ε ετει ^ζ'χ^'α', Ινδιχτιώνος ζ^' 
Πίνευγενίίστατε αυθέντα μου^ περί ?ίς μοι Ιγραψας 
^αοθεσεως, μέμνημαι, δτι έν τψ καστελλίω ΙΙαν($ρμψ 
^ Ι'ΐραψα πρί>ς την σην άντί)ηψιν, πλην ουχ ούτω 
αλχτύτερον, ώς νυν ηρώτησας* νΟν δε πολλά είσι τα έρω- 
ττ^^βντα, και χρβία λεπτοτέρας γραφής, καΐ διηγήσεως. 
&ια τοΰτο και παντ?)ς π6νου καταφρονήσας (τούτο γαρ 
ικχρ«τχέστΙν άπαραιτ/,του 6φειΑ($μενον, το όλοψύχως 
έχζλι^ροΰν το πβρβ της σης μεγαλυπ£ρ<!χου υπεροχής 
ένιτ2ττήιεν<$'ν μοι μετά καΐ προτροπής του άγ(ου μου 
Οχτρός}, πειράιομαι δια βραχέων δσον τ^ κατά δύνα- 
μιν δια γραφής σαφοΟ; παραστήσαι πάντα τα έπιτε- 

τιγμένα μοι. Οοίίϊτηύηίατ %ίί$ ΰοηαηηοίΗβ α ΝιΙο ΐ€ΐη ηοη ραηαηι Εητοροα^ Αείαηηβ , «Ι ιη/ια 
ίηάΐ€αΜτηη$. ΡοΙυίι βΓ^ο ΤΗοορΙι&ηβδ Κθ£;β- 
τίί ΐ6ΐΓροΓ6 Τ&ΟΓΟίηβηϋ βρίδεοραδ 688β, 6( οοΓ&ιη 
Κο^βΗο ΙιοπιίΙίβιη ΠΙαπι Ιι&Ι)6Γ6. 

Ου^ηβηο ί^ίΙυΓΓΑΐίοηβ βασιλέως, ίΐϋυδηυβ (ΗυΙίδ 
Βο^βΓίυπι Γβ^Ηΐη ρΓβθΐβΓ ΟΓββοοΓϋΐη ιηοΓβοι ίη$ί^ηΙ- 
?ίΙ ? Τ;Γ&ηηΐ8 Βο^βΓϋ, αηιΜίίο, ΙίΐδΙϋδ ; Ιυιη 6γ»- 
εοΓυιηδυ5(ϋΙθΓυΓη «άιιΐ&ΐίο,ηοί άβ 6ο 1>εη6 σιβΓβπ 
ευρβΓβηΙ, ί(1 ΓβείΙ 8οΐ6ηιη6 ί(1 ΓυΚβΓΦείδ ρΓορποδ 
όοιηίηοδ, ηοη ςυϋ)υδ ίΙΙίδ (ΐ6ΐ)6ΐ)&ηΙυΓ ΙίΙυΙίδ, $βά 
πιηΐίο &πιρΙίοΓίΙ)υδ «({οΓη^Γβ^ ο( βοδ 8ίΙ)ί δίπιίΐί (ί- 
(υΙοΓϋη) ΗΙ)6Γ&Ιί(&(β εοηείΙίβΓβηΙ Ε( ηβ ρΙϋΓβ Ιιίε 
&£^6Γϋπι 6Χ βθ(ΐ6πι, €1 (]ΐιο 8εοΓ8θδ εοπίΓαΓίαο) 
εοηδ1«1)ϋίΓ6 εοη3ΐϋΓ. & ΝίεβΙα ρ^ο^&(υ^, 6( εοη- ΟοχαραΙηο αΓ€Ηίτηαηάη(α,)υ8&η ηοαΐί$8ίηιί ηια- ^&ΐ9ίϊϊΙ\$Β\τηβ ΡΙιοΙίυδ ίΙΙίδ ίίδ(1βιη 1βΓηροπ1)υ8, ηυί ίηί ηςί$ Εορβηί άβ ({ηίίίςυβ ραΙηατ€ΗηΙ%ΙήΛ$ 
Λτοιίίί, βί ίΗ$ 8ηΙ}]€€ΐί8 ατ€Ηί€ρί$€ορα(ίΙ>η8, €ί 
Μ^ίτοροΙΗαίϋίΐίΒ^ βί ςηί τηβΙτοροΙίΙαΙϋαΒ ευΜυη- 
Ιντ, €ρί8€ορί8, €ί άίθβ€€8ίΙηΐ8 ηηίη8€α]η$ςηβ 8€α8 
ραίηαΓ<ΛαΙί$. Εΐ ςυοηιοάο, βΐ ^ηαηάο ραΐηατ- 
Λίά ΛΓοηί ίηΒίΗνίί 8υηΙ,6ΐ €0νηΐΛ οτάίηβ, βίρτο^ 
ρπ» ηοηκ'ηιΤ^ια, €ΐ Πέ/ικ Ιοαίίη Ιβηεαηί. όοη- 
€ίηηαΙη8 β$1 αηηο 6651, ίηάίεϋοιιβ ^^xία, Ρβτ 
ψίΛΜ ί11υ$ίνί88ΐηιβ άοτηίηβ ιιιί, άβ βυ ςηυά αά ηιβ 
£σιρ<ι<<ί, ατρηηεηΐο τβΰστάοτ ηί€, ονιη ίη €α^ίνο 
Ραιιοταιο ^88^η, αά (ηανη ςαα8ΐίοηέηι Γβ»ττφ^ΐ8- 
^, ηοη ϋα Ιατηεη {η8€, ηί [66] ηηηο ρο$Μα8ΐχ. 
ϋ\ΐΜ νετο ςηΰί α ΐ€ ροΒοηηίητ ρΐβναςηβ $ηηΙ, ίη- 
άψηΐ(ΙΗ€ 8€τίρίίοηβ βχοίΐίοτβ €ΐ ηαηαίιοηβ, 
Ρτύρΐ€Τ€α οηιηί Ιαύοτβ ηερίεοΐο (Ηθ€ βηίηι βχ άβ- 
^ϋο ηηοά βίΙΉρβΓβ ηβτηο ναΐβί, άΐ>ί άβ1?€ΐηΓ, Ιοίο 
ρ^οτβ α€ αηίτηο βαηρίβνβ, ςηίάςηιά α Ιηα ρταεχ- 
Γ^ίια αηΐηβηϋα πιΜ ίτηροπΗντ, βί ροΗ88ίηιηίη 
ί•«« 8αη€ί{ ΡΛ^η8 τηβί ίπιρ^τιητη αΰο^άαί) οοηα- 
^οτ ύτ€Όίίΰτ, «Ιί ροΐΒτο^ $€ηρΙωηβ ρΐαηα, αίςηβ 
ορηία ΰοηχτηίαα ηιίλί <ηηηια οοτηρίαηατε, 8ί 
Κΐ{6Γϋ ΙβπιροΓβ ηυΐϋ βΓβηΙ βρίδεορί ΟΓκεί ίη δί- 
(ϋί«, Γηίδίη ϋβ ςηίηςοβ ραΐΓίΑΓεΙι&ΗΙιυδ ΙΙίΓοηίδ, 
«ΐ€οηισΐ8υΙ)]6€(αδ6ρί8εορίδ 408681 νί$86ΐΒο^6ηυ8: 
ίηίδίη βηίπι βοηιπι, ηυββ αά ηο8 ηοη δρεείαηΐ εο- 
ΐιηίϋο (]08Βτί(ηΓ. Ηίε ίΐ^ςυβ Νϋυδ ουιπ (16 βρίδεορίδ 
Ρ^ΐΗιτε^φ εοηδίΑηΙίηοροΠίβηο οΒηοχϋδ 8Κ6Γ6ΐ, 
&;η€ΐΐ8Μΐί ίη 8ίεϋία πιβπιίηίΐ^ εο]ϋ8 ίηΐβΓ τί{1η(ί 1>υ8 εοηίΓονβΓδία Ιιβθε ίη(6Γ οΓίβηΙβΙβδ &1ςυ6 οεεί- 
<ΐ6η(8ΐ6δ &^!(85&(υΓ, ίίηρ6Γ3(0Γΐ οεοίά6η(&1ι, &(ςιΐ6 
ίηιρβΓβΙηεί, δι 8ίΙ)ί πιοΓ6ηί) ^6Γ6ΓβηΙ, ροΙΗεβΐηΓ 86 

βασιλείς ρΓΟείΑηΐβΙυΓηπί. Δώρο€ γαρ λαμπραΤς δτι 
μάλιστα το ν ρτΐγα Φραγγίας Λοδόηχον, κ χι Ήγγιλβέρ- 
ταν δε την αύτοΰ γχμετήν, ύποποιούμενος βασιλείς 
τούτους 3τ\ευφηαεΤν έν Κωνσταντινουπόλει έπηγγέλ- 
λετο, εΤγ£ συνεργγ^σειεν αυ-ψ προς την άτοπον ταύ- 
την καΐ αθεσμον, έπιθυμίαν, και τ^ν δίκαιον άνδρα τής 
χατ' αύτον Εκκλησίας βιαίως έςωθήσιιεν. Μαρηίΐ €0- 

τητη γηηηβΓϋηε ρνοεοχρη^ νβραη Ρν(ΐη€%8 Ροάοβ- 
ώητη €ΐ ΕηδΗΜενίατη ηη8 ηχοΓ€Μ8ίΙ?ίρτορίΙν)8 
Τ€άά€ηϋ^€08 ίιηρ^ΓοίοΓί'^,βασιλετς,ίιι νΐ'ύβ ΟοηίΙαη* 
ΗηοροΗ[6Ί]8€ ρτοΰΐατηαί^τηηί ροΙΙί€€ΐ>αΙητ,8ί 8ώί 
ορβΜ [βΓΓβηϋη Ηαΰ τβ αάβο α}>8ητάα,€αη]η8ΐα,%ίί 
Βαηΰίητη ίΙΙηιη νίτητη αΙ> ΕονΙβδία νί φοβτεηΐ. 

8ί ρ8(Γί8ΓεΗ8 ίη ιιγΙ)6 Β}'Ζ3η(ϋ, Γ6ΐυε(&η'6, βε 
εοηΐ6η(ΐ6ηΐ6ίιηρβΓΗΐοΓβ,ηοπΐ6η 1ιοεβχΐ6Π8 (πΒϋίδ- 
86(, ςιι&ηΐο πια ίδ ΠΊίηοΓ βρί^εορυβ ίη ρΓορπβ άίΟΒ- 
εβδί, (^Γβηηο^ αε ιιηρίο, 6ΐ ΓοΓίβ 6(ίαηι &πιΙ)ί(ίθδ6 
βίΓβεΐΑηΙί, 6χ<γ<ι υΓΐ)6Π)εοηδΐ&η(ίηοροΙί(3ηαπι? Νβ 
ςυΙ(](ΐ6 ηιίηοΓίΙ)υ8 6ΐίαηι ρΓίηΓίρ11>υ8,ςυί Ιιοε Ι(ΐ6Πΐ 
ίηΐ6Γ ΟΓχεοδ οΙ)(ίηυ6ΓυηΙ, (Ιίε&π)^ βίδί 86Γ6ηίΐ8(ίδ 
(ίιυΐϋδ ρΓβΒΓβεΙο \χτ\}\ (ΓίΙ}υ(υπι €8(, ςηβΓβ ί(Ι ηοη 
ροίηίΐ^βΐ Ι)οη6δΙίοπ Γ6δρ6εΙυ Βθ£6Πθ ΙπΙ)Μί? Οοη- 
('ΐυάθπι 3Γ{υπ)βη(υη),δί οΙΐβΓο 6]υ8(]«*α)8ΒνΙδεΓΐρ(0Γ{8 
ΐ68(Ιπ)οηίο ρΓοΙ)βν6Γθ, Κο^οηυπ] ΙιοηοΓϋΠ) δίηιί- 
Ιίυηι 8ε άί((η!ΐ&(απ) ρ6Γ({υ&ηι εηρΜυπ) Γυίδδβ, 63 ΙιΕΟΝΙδ ΑI^I^ΑΤ1I. 64 ιιοιηβηςυθ ίιηρβΓΑΐοηβ δυηαηιορβΓβ ΰβρΙ&$$β. Ηί$Αΐ^ΐ6(8ρΙΐΓ8$ΐ8β ΡδβΙΙο $οηίοη,(]υι οβηΐυηι &ηηο8 βη- ίυβηΐ ^08ηηβδ Οίηηβιηυδ ΗίδΙοπ» ΙίΙ)ΐ•ϋΐη πι. 'Ρο- 

γέριος δε έπειδη τού Άατα σκοπον έτυχε, πρέσβεις εις 
βισιλέα 'ΐωάννην, ετι π-ριόντα τιέμψας, ιξ^τεΤτο κτ'δους 
του Ικ βασιλείων αιμάτων επί παίδι τεύ;α3θχι τφ «ύ• 
τοϋ, *Αλλ' ουπω εΤχε τα της πρεσβείας, και Ιωάννη; 
τον βίον κατέλυσε. Μετά ίέ τίνα χρόνον Μανουτ,λ ηδη 
την αύτοκρατορίαν διέποντας, ταύτα καΐ πάλιν πέμψας 
ήξίου. "Οθεν κοί* βασιλείας τις έπώνυμον Ξηρός εις Σι- 
κελ(αν άφΤκτο, Ρογερ^ψ περί τούτου διαΑεξ()μενο^, 
Άλλ' εκείνος χρυα(ψ χλαπε'ς πιρ' αύτοΟ αλλόκοτα 
τίνα ώμολόγει, ών δη χεφαλαιον ην το έν ισψ μεγαλείου 
ΒασιλεΤ τε τοΟ λοιπού και 'Ρογέριον έσε^ιΟαι. "Οθεν δη 
τάς μεγάλας άνα^ι^αγήναι ξυμβέβηκε μι^ας. Έπειδη 
γαρ δ μίν Ξηρός είς Βϋζάντιον έπανίών τον β(ον κατέσ- τρεψί, δίκην οΰπω των τετολμτιμένων δούς, βασιλεύς ρ δίΕρίπδ ίπΙβΓΓυρΙϋΙΠ. ΙβηβΕδβΓδΙ αΙΐηΙ)ϋί•6β ? Ιρδβ δοηρδβΓαηι δϋΐ) Ι,βοηβ 
6ΐ6οηδΐ3η(ίηοΜ6ΐίϊρΙΐΓ3δΐ6Γη,ηοη $υΙ) ^*οηδΐ3Πΐίηο, 
βλοΐϋδο Ιβοηβ, δΒίαΙβΓΠ βΒ^,'ίδδβ, ςιιοίΙ αύυικίβ δΐιρΓΑ 
ρΓθΙ)8ΐ«π) βχίδΐίιηο. δθΐΙ ςοίδ νβΓβ «ϋοβΐ ΡδβΙΙυιη 
Μϋ(3ρΙ)Γ3δΐ6πι ρΓ26ε6£δίδ56 εβπΐυιπ 8ηηοδ? ΥίχβηΙ 
βυΐ) ΤΙιοορΗϋο ΡδβΙΙυδ,ίηιο δυΙ)1,ι;οηβ Αηηβηο,νί- 
ν6ΐ)3ΐ δυΐ) ίβοηβ δβρίβη(6 ΗβΐηρϊίΓαδΙοδ ηοη 8()ο- 
Ιβδΰβηδ, δβά 9Β(3ΐβ πιαΙυΓα, ρΓονβοΙαςυβ βΐ οΐυϋίο 
ρΓοοϋΙ ιηβίΙία.ΝυιτιβΓαηΙδΙ) Αγιπηπο α(Ι δβρίοηΐβίπ 
βηηοδ 75 αΒ ΤΗβορΙη'Ιο αηιιηοδ 65, δί ίΐβ ιΙβΓυηεΙο 
Η6ΐ3ρΙ)Γ88(β δΟΓίηο βδΙ,Ιυπι ρΐ8η6 8ηηί ο^ηίοιη ίη- 
ΙβΓεβιΙαηΙ. 86(1 ηπίδ (απι ρ6Γ$ρίΓ8ΐη (Ιίβιιι οΙ)ίΙυ8 
Β1βΐ3ρΙΐΓίΐδΐ8Β οβΓίο δί^ηανβπΐ ? €οηδΐ3ηΙίηι ίηιρβ- 
ηιπη Ιοη^Ίδδΐηιυπι ΓυίΙ, 6( 8ΐίυΓυπι ϋοηηίηδίίοηο δσι και άθύρμασι ταΐς εκείνου πρεσβείαις προσεσχηκώς, 
'Ρογέριον αύχου χαίρειν εια. ΠυξΙβΗη^ νβΤΟ, (]η(£ 

ίρεβ οηρίβύαί α$8€€ηίη8 αά ίτηρηαίοτ€τη ^οαηη^ίη 
αάΗηο Βηρβν^ίϋβτη οΓηίονϋπί τηί38ί8 βχ ΐΐτιρετα- 
ΙοΗο ρβηΰτο ιηηΐίβνβηι ηηρίηηι βΐίο 8ηοΙθ€αίΎρο$• 
€βΙ)αΙ. 5€(ί ηοηάηηι ΙνραΙιο ήηβηι ΙιαΙ>η6Γαί, βΐ 
}οαηη€$ (αίο άβΙΉηςΐΙην. Ρθ8ΐ αΐίηνοά ί€ηίρΗ8 
αιτη ΜαηνβΙ $ηηιπιατη ίηιρβΗί αάτηίηήΙνανβΙ,ΙΐίΒΰ 
βαάβηι ι*υν$Μ8 Ιβ^αΙίΒ ίηί88ί8ρο8ΐνΙα(ΜΐΙ. ΙΙίηο Βα- 
8%1ίη8 ςηίύωη αορηοηιβίίίο Χενν8 Ξίείίίαίη νοηίί 
άβ Ηί$ οηηι Εορϋνίο Ινα€!αΙηηΐ8 : 8€ά αατο α Λο- 
ςβτιο *ΓίΜΓίΐ45, αΙ>8Χίνάα ^ιΐ€β(1αηι βχ 8β, αΙ(ΐηβ 
ίΥητηαηία βοπεβάβύαί^ ηηοτηιη €αρηί βναί ίη ρανί 
άίρηΗαίί» ρναάη ίίηροΗβηιτη αιηι ίτηρβταίετβ 
ΗορεΗνηι ^νΙητΗΐη, Ηϊηΰ ίηρβηϋα ΜΙα €ΧθτΙα λμπΙ. 8επΙ}ίΙ ΒοΙΐ8η(1υδ,ιη6 ίη 0ί8(πΙ)& (16 Ρδοΐΐίδ οβη- 
δθΓβ, Ραηβ^ψΊίη χΙΙηκη ίη ΜβΙαρΗναβΙβηί ΐηηίονί 
Ρ$€ΐΙο αά)ηάκαΗ ηηΙΙο ρτοηνα ατραίηίηίο. Αναοτβ^η 
ίΙΙίη8ϋναΙίοηί8 ΡΗβΙΙηηι αΐίβιητη ^βδί», ηοη ί,βοηίΒ 
ρΗιΙοίορΗί ηιαρί$ίΓΗίη, ηυηςηαη ΜοΙητοί, ςυί ϋοηΐτα 
8€ηΙίκηί,\\άΒ^(Ώ\}$,(\ηο(\ ίρδβ δβηΐίβιτι,ευιτι ιΐβ Βα- 
Γοιπο 8(1 δβηίοΓβηι Ρδβΐΐυπι ρ8η6ξγηπι ΓβΓβΓβηΐβ 
ΙΓ8€(0 ρ8§[. 11. Ει ηο$ αά ηα^ηιηαηι Ρί^Ηπηι οναίίυ 
ιΙΙα νβ/βντί άίΊ>6(ΐί,€6Γίο α(ρνηιαΓβ ηοη ρο88νηίΗ8 : 
€οη]β(ίηΓα, ίαηιβη €αηα$ ΐ€νί$8ίΐίηυ άϋΰΐηινΓ Ηαη€ τβ• 
(τηΐίονβηι ('88€ ί11ΐη8 αη€ΐοτβηι:(ΐηοά βίρΐηνα 8οη- 
ρ$6ήΙ ίη οηιηί άί^αρίίηα^ Η 8ιτίρΙθΓητη οηίΜνίη 
ρΙοΓία €€ΐ€ΐ>€ΥΤ%ιηηι /α^ηί. Αη Μτο απίοτ ίΙΙβ αΗηηι4 
8€ήρΐο ΙναάίάβτίΙ, ^€τ(ο ηοη €οη$ΙαΙ. Οαί ηβββΐ 
οηηηί8, ηβ^πΐ ςυοηυβ Ρβηθ^^ππ) ίΙΐ3ΐη δβηίοπδ ^ιιηι εηινη Χεηα Β^ιοηϋηηι ί€άί€η$ ηοτΗίη ο6ιϊ55β/, ^ Ρ^βΙΗ ίϋίδδβ. Εΐ ςυί ΟΓλΙίοπίδ ϋΐίυδ 8υ€ΐοη•ΐϊΐ ίη ρφπίβ, ηααί ίΙΙβ ψηβτη^ταϊ οΙ> €α ςηω άβϋςη^ναί, ηοη- 
άνη ρ^ηοΙαΙίΜ, ίηιρβταίοΓ ιΙ/ιιι< Ι^ραϋοηίΙ^αί νίΐαϋ /μ- 
άί€Γί$ αηίηνηι ηοη αάνηΐ€η$,Γ€9 Βορβήί ιηιηιΐ5, ιηι- 
ηΜ^η6 ίίηρβηάίο οητανίί. Ηίηο ηυ8η(υιη ββπ (Ι6- 

1)681 εθΓΓ6θ(ίθ ί1ΐ8 (Ιβ ^όγου 6( ρόγας ρΓυ(ΐ6ηδ ίπ- 

(ΙίεβΙ ΙβοΙοΓ. Ει >ΐ8Β6 ςυίϋβηι ρΓΟ 26(8(6 ΤΙιβορΗα- 
ηίδ, 6ΐ Μ6(8ρΙ)Γ8δΐββ Βύ δοοΓδϋΐη. 

Νυηο 8(1 ΒοΙΐ8η(1υηι εοηνεΓ(8ΐΏυ8 θΓ8(ίοη6ΐη. 
Ρθ8(Γ6ΐηΙδ δυίδ νβΓϋίδ ΒοΙΐ8η(1υδ ίη πιβ ]8(6η(6Γ 
8(;Ιυπι 6Χ8ευίΙ.Ι(;ηοδε6η(1υπι ηεπιρββδδβ ΒβΓοηίο, 
ςυί ευΐΌ 8ΐίηη(ΐ6 2Β(8(βπι Μ6ΐ8ρ1ΐΓ8εΐΦ ηοη Ι)8ΐ)6Γ6(, 
ΐ8υ(ΐ8ΐ!οη6η) ί1ΐ8πι ίη Μ6ΐ8ρΙ)Γ88ΐ6Πΐ Ρδβΐΐο ί-βηίοπ 
&(1^υ(^^^8V^(: οοη ί(6σι ΑΙΐ8ΐίο,ςυί ευπι βυπι ροδυβ- 
γΗ βυΐ) 6οη5ΐ8η(ίηο ΡθΓρ1ι;Γθξβπ1(ο, ηοη ρβΓδρβχίΙ (1υΙ)Ίυηι ίη ίηε6Γ(υη)ΐ|υβ Γ6Υοε8ΐ, ηίΐιΐΐ άβ 6θί6ΐ1ο 
δΟΙυίΙ; βίςιίΐ ροΐίυδδϋ ΓοεβηίΙοΓβιη ΓθΓβΓί,δβηίο- 
Γβηη 6χεΙϋ(1ί(. ίηιο ΙηΓΓ8 ρ8^. 53 8ρ6Γ(!δδίπ(!δ νβΓΒίβ 
ΡδϋΙΙο ]υη!οπ βδεηρδί. δβϋ (Ιΐχί Ρ8η6^γπηι ίΙΐ8αι 
ηυΐΐο 8Γςυηιβη(ο &(Ι]υ(1κ8Π ΡδβΙΙο ]υηΐοπ,6( 8ΐ1β- 
Γυηι Ρδβϋυηι βδδβ ηοη Ιιβοηίδ ΜιΙΙοβορΙιί ιηβ^- 
δίΓυηι ηΐ]η(]υ8η) βνίεΙυΓΟδ (Βο1ΐ8η(1υ8 Λάάϋ ςηί 
αΙϋβΓ ίεηϋαηί, 86(1 ηοη Α1ΐ3ΐίυδ, ςηί δ! (|υίά 8άάθΓβ 
νβΐΐβΐ. α(1(1βΓβΙ δίιιβ υ1ΐ8 ΙΐΦδίΙηΙίοηβ) Η(ΒτβΙί€08, 

€0ηΐΓ8 (]110δ Ιυη) 8£6ΐ)8(, 6( Μ6(8ρΙ)Γ8δ(βΐη 6Χ %(8ΐθ 

Ρδβΐΐί ρ8η6§γπ8 8υο1οπδ εοη(6η()β()8ηΙ 68δθ Γβεβη- 
11δδΐη)υπ).ΡΓυδ(Γ8 6ηίη) ορ6Γ8πι δυπ)6Γ6ηΙ,β(ΐ8ΐη8ί 
1(1 (οΐίδ ν1ηΙ)υδοοη8Γ6ηΙυΓΐιίε6ΐ βη\η\ βΓ^υηιβηΙυπι 
Βο1ΐ8η(11 άβ £ΐ8(6 ΡδβΙΗ, (]υί 8ηΐ6 Μ6(8ρΙΐΓ&δΐ6πι Μ6ΐ8ρΙ)Γ8δΐ6Π1 ηοη ρθΙυΐ8δ6 ΐ8υ€ΐ8Γΐ ηηΟΓίυυΠ) 8ΐ)0νί(8 6Χε6δδ6Γ8(, βΓ8νί8δίηΐϋΠ1 δ!ι, πιΙΗί (8ηΐ60 ίρδί ΠΙο ΡδβΙΙο; (]υί 6υηι εβηΐυηι, υΐ ηιίηίηηυη)» &ηηοδ 
Αη(6ε6δδ6Γ&1. [68] ΥδρυΙο^ (]υο(Ι Γβί ρ8Γ(6πι ί^ηο- 
Γ8ν6Γΐ πι; (1110(1 ρ8Γΐ6πι δείνβπηι, 8ΐϋδ(}υβ ίη(1ίε8νβ- 
ηπι,ηυΙΙυδ 80Π)?Μ6(8ρΙΐΓ8δ(φ 8β(8(6Πίΐ 1βηοΐ8Π) Ι)80- 
(6ηιΐ8,6(8υδρ]είοηίΙ)υ8,ϋδηυ6ΐ6νίδδίπ)ί$ηίχ8ηι,ε6Γ- 
(8Π1 8(ςα6 ίηάυΙ)ί&πι ίρδβ ρππιυδ δί£[η8νί : ηβίΐιιβ 
ρπφ(6Γ6& ηίπιΐδ π)11ιί 8ΓΓο^ο, (]Π8η)ν!8 βΙΙηηκΙ ί(1 
ςυοςυβ βίΐ, 6ΐ 8(1 ΓβΓ6ΐΐ6η(1οδ 1ΐ82Γ6(ΐΓ0δ (]αί ΥίΙίβ 
δ&ηοιοΓϋΐη ι&ηάυπκίβηι (ΙβίΓβΙιυηι, ρίβίβΐϋπκιοθ ςυβ 
βχ βοΓυηι ΙβεΙίοηβ ρ6Γεί(*ί(αΓ,εοηδΐ8ΐ)ί1ίθηϋ8ηι,&ά- 
π)0(1υηι η6ε6δδ8Γίαπ). Εΐ π)ΐΓ8(υΓ ΒοΙΙαηάυδ 016 
(βαιροΓα 6Χ80ΐίιΐ8 ηοη (ϋςββδίδδβ, βΙ ΐ8α<ΐ8ΐίοη6ηίΐ εοηεΙυ(1βΓ6ηΙ,ευπι Γ68ροη(ΐ6Γ6 ροδ^βηΐ βούβπι ΐρβο 
8Βνο £οηδ(8ηΓιηί [69] ΡοπρΙιγΓο^βηίίι Ρδ^Πυπι Γυί3- 
δβ, νβΐ βυπ)(1βηι ΜβΙαρΙίΓΑδΙββ 6αοοηιί8δ(θηα, τβΙ 
8ΐίυηι οιηηίηο; 06Γ(6 Ρδβΐϋυδ ΗίεΙ)86ΐίδ (Ιυε» ρΓΦ- 
εβρΙοΓ βδδθ ηοη ροΐυίΐ, βΙ ειιπι (ΙίνβΓδοπι 8 ρηπιο 
ίΙΙο Γυίδδββνίυεί ηοη ροδδβΐ, ΓΐΓΠ)ίδδίιηηηι (ΐυοά8πι• 
ηί!θ(1ο Γβηι&η6(,8η(ίςυίδδίιηυηίΐ ΓιιίδδβιβΙ ίϋίδδβ βιιΐ) 
ΡοΓρΙιγΓο^βηηβΙβ εοηδ(8ηΙίηο βχ ΐ8(πεο ΡδβΙΙί 8(1 
ϋοηδΐ8ηΙίηυηι ΡοΓρΙιγΓθξ6ηηβ(8ΐη,€υ]υδηοΙ) ρΓοοθ- 
ιηϋ εορΐ8ΐη ίβεβη( (Ιοείίδδίπιυδ ΜβΙεΗΙοΓ ΙηεοΓβΓ, 
βΐ ΙββίΙυηι ίη ν8(ίε8η8 1)ί1)Ιίο(Η6θ3, βΙ 8ΐίΙ)1,ά6 ηαο 
8η 1018(1 ν6Γ(6ΐ)3Πΐ ρ8£[. 89. 8ίνβ βηίτη ϋυη^ίαηΗ- 65 ΒΕ 80ΒΙΡΤΙ8 8ΥΜΕ0ΝΙ8 ΜΕΤΑΡΗΚΑ8Τ;Ε ΒΙΑΤΚΙΒΑ. 66 η«Μ Ροτρ^ί^Γορβηβ^αίη ρνίιηηιη, είνβ Ββοιιηάηηϊ, Α 1ί(ΐη&δ (ΙίΒοιρΙΙηοδ οιηηβδ ίη^βηιι&β ]3ηι άβρβΓ^ί• ςΗίϋηηιΒα^ΐΙίο ίτηρηίο ρητ/υίΙ,ίηίϋΙΙίςοΒ, Ρ$^1' 
Ια$ απϋοΓ €$$€ηοη ροίηΐΐ,ηυειη βΗύνηρβήοΛΙβχη 
ϋοιηιηηιί νίνητη αάΗυΰ ά€ρΓίΗ€ηάΊίηη8^η\$ί ίιιτη 
ρηηΗοι €ί ηαΐηηι, €ί ΙίύνΟΒ ΰΟίΗροηβηίβηι ώ'ΰονβ 
νΛ\ιη}ΐ&;€ΐ Ιιιιιγ €ΐίαηί νίΙαιηβ]ΐΐ8ηΙίΓα ΰβηΙβΒίηΐίίηί 
αηηηη ρτοάηοίαιη βίβιί ωρβίηπΓ . Ιΐβςυβ ΡδβΙΙυβ 
Ιιίΰ υΐουηςυβ ίΙΙβ 8ίΙ, ίιηρβϋίΐ,ηβ ΗδΒΓβΙίεί εβΓίυπι 
ςυίά 6 $6ηιοΓ6 ΡδβΠο, οΐ αχιοίοτβ Ι&α(Ι(ΐΙίοηίδ ίη 
Μ€ΐ3ρΙΐΓ3δΙ«ιη ρΓοηυηϋεηΙ. 

Ουοη^ιη βι^ο ΐ6ΐηροΓ6 νίχίΐ ΡδβΙΙιιβ αυεΙοΓ Ι3υ()3- 
ϋοηί5ίο Ιΐ6ΐαρΗΓΒ$ΐ6ΐη ? Ρ&Γυιη ίιΐ γθΓθγΙ &(] ΜβΙη• 
ρΙΐΓ25ΐα) 2Βΐ3ΐβιη €χρί8ε9η()αιη, ςυββ Αΐίοηϋβ β( Γιγ- 
ηιί$$ία)ί5 8ΐ£υαΐ6ηΐΐ8 ΙιβϋβΐυΓ. Οουί^ΓΑΐη ΐΑΠίβο ίρ$β 
ηοηουΙΙβ^ υΐ Γβϋυδ Ιιίδεβ βχβΓεϋΑΐί 6( ρ6Γ8ρίο&ΓΊ8 (3$ 8υ3 ίη(ΙυδΐΓί3, 6ΐ (ΙίΙί^βηΙία ίιιί8$6 Γ68(ί1υΙβ8. 

Όρ^ς, ώ θιιότατε βισιλεϋ, τον Ιερον τούτον γ.τ,Ι φι- 
λόσοφον σύλλογον ; της έμής γεωργί«ς γεννήματα 
σύμπαντες. Πάντες έχ των Ιμών ναμάτων ηιπώκααι, χχΐ 
της έμής πηγής άπηρύσαντο, κα\ νυν ήχίίνηντχι μίν και 
προ; ^ητορείαν την γλώσταν, ούχ ώ«τε μ({νθν διαιριΤν 
Ιπι^ειρεΟν τε, χχι περιεργάζεσΟαι χαι διαφ'ίροις ιδέαις 
τον λόγον χχτικοσμεΐν, αλλ* ώστβ και πράττειν συστά- 
σεις προβλημάτων• και τα έίής. Κί(ίί5, Ο άίν%η%$$ίηΐβ 

χτιηρβταΙΟΓ^ $αα^ίη Ηηηο, ν^τβςηβ ρΗϋοεορΗίΐΜ 
ϋοτίϋίη, 0Μη€8 $ηηί Τ''β(Β αι11ητ(β (αίηί €ΐρ€ΐ' 
τηίηα; ονΜΐβ» €χ ίηβί$ ΙαΙίΗΙ>η8 αάΜβτηηί, βΐ €Χ 
τηβο (οη(€ Ιιαυ8βηίηί : €ΐ ηηηο ({ηίιΐβίη Ηηρηα αά 
ατίονη Λχ€€ηάί ρτοηιρΗ 8νηΙ^€ΐραΓαΙί,ηοη ΙαηΙητη ίο^βηίί νίπ (ΙβΙβΓίηίηεηΙ. Ε( πηΐβ »Γι& ρτο^^οηο ^ίίΙάίνί(Ιαη1^αΓρΗτη€ηΙαάη€αη1^οηΗθ8β ίίΙαύοΓβηΐ^ ιυΓίΟΓβιη 3η(β ίΙΙαιη ΙααάΔΐιοηβιη αΐίβ ςυοςυβ 8ΐιί 

ίη§βηϋ ωοαυίηεηία 8€Πρ8ί88β. Εΐ γαρ κάμοί πολλά 
ΜΙ περί πολλών συγγράφεται* ά)λ* ουκ 3ν ^χοι τοιού- 
τον ζήλον και μ(μ/^σιν τα σπουοάαματα, άλλα λογίοις 
μι ν Τσω; άνδράσι ί^ανγ] σεται περιτπουοχστα, χι ι ζηλώ- 
σίΛίίΐ τχΰτα ο•ά την λέςιν, κιΐ τον ποιχίλιον σ^ηματι- 
•μόν καταφρον/,σουσι οέ ύ πολλοί, δτι μή μέλον αΰτο',ς 
ζτιττ^μάτων,χαι εννοιών άπορ^ητ ,τέρων.ΛΓί/Ιίί βΙ$ί (Ι ΏΙβ 

τηηΐΐίί ςνοφι/^ άε η*η11ί8 ίΰίΊΐίΐηΙην, ηοη ΗαίβηΙ 
ίαΐ€Μ ζ^Ιΐίτη^βΙ ΰοηιιηβηάαίιοηΰΐη ορντα : 8€ίΙ νΊνί8 
ψήί6Μ/φ9ία8$€ άοείύ νίάτίπηίαν άίρηα,ίηςίίΰΒ^ΐΗάίηίΗ 
ίοη(βταΐΗν^ βΐ βα <ΒίΗηΙαΙ>αηΙηΓ ρνορίβτ ϋαίο- 
ΠΛίι, €ΐ νατΙα8 {ίρνΓα8: ωχιΐΐί αχιίβηι εοηΐβτηηβηΐ^ 
φωάηοη 8ίΙ εύ αιτώ ίΐΗ€8ΐίοιΐί8 €ΐ 8€ηΐ€ηίί(Β ηχ- 
9ίίαηύ»ίΒ. ΑΙΐθΓυιη βδΐ ΜΙεΙίθβΙ^ηι Ρ^ϋΠυιη, ευ)υ2 βΐ ναήίΜ χά€αηχΜ (οτμη οταίιοηίη ρ€τβ€ίαηί, αά χλΙ €ί 
ριοΙΙεηιαία εοΐϋΐηχαηί, βίΓ. Εΐ ίηΓΓ&? Και την μεν 

φιλοσοφίιν σβεσθεΤσαν αύτδς άνήψϊ. ΔεΤ γαρ έν καιρφ 
κχι πα^'^σιάσϊσθαι. ΕΙ €Χ8ΐίη€ίαΐη ({ίίΧάιΙΐη ρΗα080'' 

ρΜαιη ίρ8β^χιΙ ηονο Ιχιτηίηβ ίΙΙηοβΤ€ί^€ΐ[€€ί\ ηβ€€8$β 
€εΙ βχΐίίη ΟΗίη ον€α8Ϊο 8686 ϋΙ[βΗ^8ηα8 ρχιπηρχιβ 
Ιαίίάη ΐα>ίνύ ρτοβττ€, Ουί βΠεί οχ^ΐϊηεί&δ Γ6&(ί;υίΐ, 
ίΠίδςαβ Γ68ΐίΙυ(ί8ί(Β &1ίθ8ρΓθπιον6ΐ,υΐ638εοπιιτιο- 
(Ιβ ςυοςυβ ρβΓίΓαείΗΓβ ρο85ίηΙ. βα 8Βΐ3ΐβ εβπδΟΐυΓ 
οπιηίηο, φΐΕ βΐ ρυβηΐία ηυ^αοιεικα, 6ΐ ΕϋοΙβδεβη* 

ΙυΠ) Π)0Γ0838 ίΙ1β06ΐ)Γ3δ, ρηπΐ0δ(]1ΐε βΙΪ3Π1 2βΐ3ΐί8 

νίΓίϋδ ίιηρβίυδ ΓίΓΐιιίοΓβ 9Βΐ3(6 6νΊΐ3νί(, ςυι ρΐαηο 
ιηίηοΓ ςυαιΐΓα§6η3Π0 ηοη 6δΙ. Ε( υ( πιβίίυδ 9βΐ3• 
Ρδείϋ }ιιι]υδ (ΙίξΐίΟδεαΙυΓ,βχ 3ΐϋδ ςηο^υβ ίρ8ίυ80Γ3- 
ΓιοηίΙ)ϋδ ρΓοΓβΓβιη, ςυχ δβηίΓηΙίβπι ηο8(Γ3ηι βϋαηι ιηϋΐ3 €ίΓ€υηιΓ6Γ6υηΐυΓ ίη ςιιοεϋηςυβ 3Γξυπΐ6ηΙί^εοηΐΓ3 ηΐ0Γ0868 (]ΐδρυ(3ΐθΓβ8 ΓΐΓπΐ8ΐ)υηΙ. θΓ3ΐίο- {6η6Γ6 ιηοηυπιεη(3, 8ΐιΙ) ΟοηδΙβηΙίηο πιοηοηαβεΐιο, 
βΙ (ΙίδαρΙίηίδ βΐίΐίεβηϋί ι^Ιογια ΟοΓίιίδδβ. Ηοο βιίβο 
ρετδρίειιυηι 08ΐ, ηΐ ηίΐιίΐ (1ΐνίη3ΐίοη6 ορυδ 8ίΙ : 
ίρδίυδ 6»ίιη οΓαϋοηβδ ροδΙ ηοηηυΙΙα^ 3ΐί3δ, ε( 
1«ιΐ(ΐ3ϋοο6ηι ίη Μ6ΐαρΙ)Γ3δΐ6ΐη 6Χ8ΐ3η1 αΙιφ ογα- 
ϋοηεδ ίο ι^οάΐεε πιεο δ3(ίδ &η(ί/|αο, ςιιβπ) ηιίΐιί 
ροδί Οί3ΐΓί1)3πι π]63πι (Ιβ ΡβεΙΙίδ, ϋεεί ΐ30βΓυπι, 
9ΐ3(1θΓβ ίη&Γη)3(οπ), Ιίηβίδςυβ (ΙερβδΙυπι εοηηυί- 
κίνεπίΏ. θΓ3ΐίοηυπ) Ιηί1ί3 ίη Οί3ΐπΙ)3 ρΓ£Β<βΓη)ί883 
λβεηιη. Ργϊπιφ ίηίϋυηι 1η1)υ8 Ιίηείδίηυΐίΐυπι βδΐ. 

Αιοόασι γαρ ΰποψίαν ών ου^^ι το εκάστου. 8εευη<)9β, 
Έδει ποτΙ, Οβιότατε βασιλεΰ, την πάντα κρίνου^αν 
^οσοφ{α>ί. ΤβΓίί^β, ^ϋ βασιλευ ήλιε, και τίς αν με 
χατζιτιασαιτο ταύτη ν ς οι προ»φυώς την κλησ-ν. ηε ΓυηβΙ)Γί ίη ^03ηηεπ1 ΧίρΙιίΙηυηι ρ3ΐη3ΓεΙΐ3πι : 

"Οσον Ιγώ πίν προς τί^ν τέχνην τών λόγων, κι: τΙ,ν 
φιλοσοφ'χν άπενευσα, κιι μχΟημάτων ηψάμην, ου πχρ* 
άλλου λ/βών άσβεστο γαρ αύτοΤς δ πυρσός* άλλ' έγώ 
αύθις τούτον άναψας^ κχϊ τοΤ; ποΟοΟσι διαπυριεύσας. 
Ει, ΈντίΟθεν παραλαμβάνω μεν Ιγώ τον νουν εύφημού- 
μενος, κϊί πρώτος προσπελάζω τοΤς προπυλαίοις ουκ 
άπονητ'ι, ούδ' άνευ δοκιμασίας καΐ κρίσεως, άλλα πρώ- 
τον δοκιμασθείς, και βασανισθείς έπΙ παντι λόγψ, ΙπΙ 
πολλαΤς κρ(σεσεν, έπι τοις αύτοσχεδίοις συγγράμασιν^ 
και ούτως συμπιεσθείς προς τί^* εΤσοδον ών μόλις που 
το πνεύμα άνακαλέσασθαι. Εΐ €00 ^xι^άε^η αά ΟΓίβηΧ 

άκβηάι,ζΐ άί8θίρΙίηα8 ρΗίΙο$ορΜ€α8 αηνηχέηι αρ- 
ρΐίαιι, €ί ηχαΐΗβτηαία αΙΙίρί, ηοη αΐα8 ηιϋιί ίνα- Οο4Γΐ«, "ιι βασιλεύ προσθήκης ώπερ και <^^\αψ,ζ^Ώά^^α : Ιηηιβη €ηίη% βΟΓΗΐΆ 6Χ8Ηη€ΐηΊη βΌαηχίβταί. χι1 μόνε τών δντων απαράμιλλε• 0ΐΐίη(96, Μ^ θ; ^- 
{ΐβστ^ς, ώ βασ'^εΰ, ει πλείστων λογ/ων άκρ.-χσάμενος. 
δβΧΐΐΒ, Μέγιστε βασιλεύ, τον 6ρατον τούτον κόσμο/, 
τ^ μεγβ τοϋ θεού οτρμιουργημα. δβρίίοΐΦ. 'ϋς έκ 
του βασιλέως τοΰ μο/ομάχου [70] ιτρός τίνα σοφ^ν 
ϊΐανηχ^ουμενον. Ρ, Άνέγνων το γράμμα σου, λογιώ- 
τ%τι χαι σοφώτατε, και τφ άμυθ/,τφ κάλλει, 
ΡΠΒίεΓβΑ ΙΐΦΰ 8εηρ8ί5δ6 ΡδβΙΙοΠΙ 9βΐ3(6 3(1ϋ1ΐ3, 

εΙ 3ηηί8 πιίηίπ!υπι ΐ|αΔ(ΐΓ0^ίηΐ3 ηβΐυπι, εοϋί^ο 
βχ ήη&άβπϊ 3ά Μοηοπ)3ε1ιυπι οΓ3ΐίοηβ 8βευη(ΐ3, 
(|ΐιί 83118 οοηΟίΙβηΙθΓ βριιά ίρδυπι ίπ)ρεΓ3ΐοΓειη 
Ια6ν0η1, ηοη ΙαοΙαπα (ΚεβηΑί 3υΐ6Π); 8€(Ι τβ- 80ά ίρ8β άβηηο ίΙΙηά α€0€χιά€η8,ζχι% 8ΐηιίΗχίηι ά€• 
8ίά€νίο ΙβηβύοηΐΗΓ, ίΙΙί8 ρναΐηχί, Εΐ, Ηίηο €ρο 
ρταοοοΗρο, Ιαχιάβ χηρί^ηϋ €€Ϊ6ϋν%8^ ρηίηχΐ8ρηβ 
ν€$ΗΜΐ8 αάηιονβΟΓ, ηοη 8χη€ Μοτβ, ηοη 8ίηβ 
ρτοδαίχοη$ €ί€χαίηίη€, $€άρΓίίηηιη ύι οηηί άχαηάίρβ- 
ηβτβ €χαιηίχ\αΙη8 αρρτοΙ>αΙη8(ΐηβ^ΐηίηά€ηχη%ΐ6ΐιαο 
ταϋοχιβ ίηίτοιΙη8 βαννηχ τβηιηχ €οη€€8&η8 «(, ρβν 
ήΜβδ ιηχΐιί η€0 νβ8ρίνανβ ζηίάβιη ΙιοβύαΙ. δβπηιο 
6δ( άε ίπιρεηο Μοηοπΐ3ε1ιί. ΜοΗαηι Ιβπιροηβ 2ΘΙ&- 
Ιίδςυβ [71] Ιιιιηΐ3η2βηϋη π)ίηίπΐ3 ρ&Γ8 ίη £ίοιί1ίΙ)υ8 
3ΐ)8θ1νεη(1ί8 εοηδυηηΙΙυΓ : δίςυίίίεη) Ιιυποίηβδ βυηΙ 
φιχ ίη ίδΐΐδ 86 θχεΓεβηΙ, ρεΓϋείυηΙυΓςϋβ, 67 Ι.Ε0ΝΙ8 ΑΙ.Ι.ΑΤΙΙ. 68 Ν&ιη βχείρί νί^βΙυΓ ΙΐθΓουπ) ίΙΙυά |;6ηυ8. ^οδβ- α 8αΙηΙί$ 900. Εΐ άβ 8βΐ2ΐ(6 Μ6ΐ3ρΙΐΓβ8(» Ιιφο ββΐίβ ςαού6Χ8ΐπ8ηοηρ6ΐυβΓ&Γ56ΐη3£ί5(Γθ(1ί(ϋεΗ^6ΐνίχ 
(Ι6ΐί1)2ΐί8 οοη]υς8(ίοηί1)υ8 ΟΓββοίβ ΗοιηβΓϋΐΏ ευιη 
ίη(βΓρΓβ(3ΐίοη6 ΔΓΓβρΙυιη,υηο 6( νί£[ίΐιΐί άΐ^^ΒυδΙο- 
(υιη ϋί(ϋαΙ : ροβίίοφ νβΓΟ ϋίαΙβεΐ! νβδίίξϋβ ίηδίδ- 
(βηβ ^ΓΑΠίΐη&Ικ&ιη 8ίΙ)ί ΐρβί Γοηη&νίΙιηβςυθ υΙΙ&ιη 
&Η&ΙΙ1 (Ιίίΐίείΐ,ςυβιη ςυ» 5ίΙ)ί βχ απεΙο^ϊα νβΓίιοΓυιη 
ΗοηηβηεοΓυιη ο1)86Γν&1& ΓυίΙ ΚβΓιςυοβ ^ θγο ρο6ΐΑ8 
6Γ9β€08 οηαηβδ ίηίΓα ηυ&ΙυοΓ Π)6η868 ϋβνοΓ&νίΙ. 
Νβδοίο αη είΐίοδ δβ βχρβάϋδδβΙ, δι ιη νλβΟιη ίΙΙοβ 
νοΓ&§ίθ6ΐη δίιηυΙ €θ1Ιί|[&1θ8 ρΓο]6είδδ6ΐ. Ιαιιηβηί 
Γαυεβδ (1ί(1υο(8Β Ιιί&Ιυ, ςιΐ88 Ιαιη ορβΓΟδυδ/ιικΙίδΓΓβ- 
Ιιΐδςυβ 1)οΙυβ ηοη δΐΓΑη§ιιΙ&νίΙ, δβιΐ ϋβ Ιιίδ ^Ιϋ ϋί- 
εβαΙ.'ΐρββ η6ςυ6ο δβϋδ άβεβΓηβΓ^. Α(1(1απι (αηΐυπι Ηίδ βϋαιη ραΐβΐ, ςυ&ιη αΒδϋΓίΙβ π 9%9ίίΜ, (\η\ βχ 
11110 ΗβΐΑρ1)Γ38ΐ6(]υοδ ΓαείυηΙ: ηυ^ιηνίδ βηίη Μβ- 
1&ρΙ)Γ8δ(Φ €θ|;ηοιη6θ β ροδ(6ΠοηΙ)υδ βΓ^είδ αΐϋβ 
ϋοείίδ Ι]οιηίύίΙ)ΐΐ8, βΐ ίΙΠδ ροΐίδδΐιηυιη ςυί ΥίΐΑβ 
δβηοΙοΓυπι ηοη ύβηβ εοηδυΐ38, ηβςυβ Βΐίηυο άί- 
εβηάΙ (ΙβεοΓβ εοηδρίευβδ, ηονα ϋίεβηιΐί ίοΓΠΐ2 ηο- 
ν^ςυβ 6^υΓ8Γυηι βίΓυεΙϋΡα & τυΓβ βΐ Η%ή5 ίη βίβ- 
^8ηΙί8ΐίπ)Β8 είνί(8{6δ,υ( οιιηι 8ΐϋδ είνίύιΐδ νίνβΓβηΙ, 
(ΐ6(1υχ6Γυη(, υΐ ίη ΟοηδίαηΙίηο ΑεΓοροΙί(& Γ8ε1υπι 
νίάίηιυδ, 8ΐ(8πΐ6η (Ιυπα άβ 8γηη€οηβ δβΓπιο βδΐ, $οΙο 
ΜβΙ&ρΙΐΓ&δΙϋβ εο(;ηοηί)ίηβ εοηίβηΐί ΓυβΓβ ευπι 8ΐϋ8 
οοπ)Π)υηίε8ηΙ, του νέου, Ιαηίοπδ βϋάβΓε εοηδυονβ- 
ΓυηΙ. 0υ6ΐη8(1πιο(1υπ) ίΐ8ί]υβ 8ΐ)δυΓ(Ιυηι Μ6(8ρ1ΐΓ8- ιηοϋο ΡδβΙΙυηι ηοδΐΓϋσ),(ΐυ8ΐηνί8 βΐ ίη^^βεϋ 8ευ1ί8- β ^^ιη (ΙυρΙίε8Γβ, ί(8 βχ 8}ΐηβοηβ ηονο Τΐιβοΐο^ο, δίηηί ΓυβηΙ, βΐ ηηβπιοΓίφ Ιβη8εί8.Νίη)2Β βΐ ηαηςηϋΐη 
ίηΙβΓπιι^ί ΐ8ΐ)0Γίδ {ιοπιίηβπ) Γυίδδβ,ηβο βυρΓβηυ&ηι 
ΓβΓ8ηΙ νίτβδ ΙιυΐΓ8ηΦ ροΙυί8δβ;(ΐϋ8Γ6 ευπι (βπιροΓβ 
βΐ ΦΐΑΐβίη δΐυάπβ, βι εοπ)ρ8Γ8η<ΐ8 ρΓυάβηΙίβ ρΓο- 
Γβείδδβ, βΙ Ιιβϋο, ψίχ βχ ίρδο ΓβΙυΙίηηηβ, ηοη &Ηα 
ςα8Π) ύίο(8 £ΐ&(β &Κβη(8δδβ,8υδίδδθ(]υβ ΡβΓνβηίρββ 
βΙίΑη) 8(1 Κοπ)αηυπ)Οίθ(;^ηβηίΐ βχ β]ιΐδ(1βπ) αά 8ΐίθ8 
βΐ βυηϋβαι θΓ8ΐίοηίΙ)υδ,εβηίδ8ίιηηυ)6ΐ.(}υ8Γβ βυηι 
ιπιρβΓίΕ ΒβδίΙϋ ^υι)^0Γ^8, βΐ 0οη8(8η1ίπί ΡοΓρΙΐ} - 
ΓΟ^βηηβΐΦ, δυΐι ςυο 1Ιβ(8ρΗΓ88ΐβ8 ΟοΓβϋΑΐ, ηβρο- 
(υπι είΓε8 πηηιισι ηιϋΐβδίηιυπι η8ΐυπι ηοη ίηεοη- 
(Γυβ (ϋχβΓίπιυδ; ροΐυίδδβςυβ εοηιηηοϋβ αΐ) ϋδ, ςυί 
ϋβίαηιΐυπι Ηβΐ8ρΙΐΓ8δ(βπι νί(ΙβΓ8σ1, ςυββ ίη β]υ8 
οΒϋϋβνβηβΓβ, 8η(ϋΓ6,βΙ&ϋί8 δεηρίο ΙΤ8(ΙβΓβ.0υβ- δίνβ ]υηίθΓβ βΐ δ^αιβοη ΗβΙβρΙΐΓ&δΙβ αηυπι Γ&εβτβ 
δ;πιβοηβπ),(|υο(1 δηδρίε8ΐυΓ (ιΓβΙδβι ηδ,&Ι)8υΓ(ϋ8δί- 
πιυιη ΓυβΗΐ. δυδρίοΑίαΓ βηίπ) ίρδίδδίηιυηι Μβΐ8• 
ρ1ΐΓ88ΐβπ] β8&6 8}Π]βοη6ηι ίΙΙησι ίυιιίοΓβηι ΤΙιβοΙο- 
(;υπι, ευ]η8 0Γ8(ίοηβ8 άβ ηιυτ'ώη$ εΐιτίδϋλη!• βΙ 
ηιοη8δΙβΓϋ8 νβΓίίΐ βχ ΟΓββεοΡοηΙαηαδ βΙρυΜίεανί!• 
νυΐιάίοΐοαι ^υη^οΓεIύΤI1βο1ο£ιια) Γβδρεβίυ 8ηΐίςυ1ο- 
Γίδ 0τ6%οήι Ν8ζί&ηζβηι, ςυί ΤΙιβοΙο^ί ηοοιβη 8(1β- 
ρΐιΐδ ΓιιβΓ8ΐ.8υΙ)(1ί( ίη Ιηάίεβ ΒϊΙ)1ίο1ίιβε9Β ΥΑΐίελη» 

ίη €0ι1• 38, Ιβ£ί : ΤοΟ Μετχφρζστοΰ χυροΰ Συμεών τοΟ 
νέου θεολίίγου περί προσοχής. ϋβΙαρΗταΒίίΒ Οοηΐΐηί 

8}/ιηβοη%8 ηονί^ Ββη μηχοτίε ΤΛενΙορί άβ ΑΗβη^ 
ίίοηβ,Μύ^Β βυιη, ςυί ]υηίθΓ ΤΙιβοΙο^υβ βδΙ, ηοπιί- 
η8η Μβ(8ρΙΐΓ&δΙβηι?Νβε οΙ)δΐ8Τ6, ηηοά ΡδβΙ1αδ8ΐίΑ ιη8άπ)0(Ιυπι β^ο ]8ηι ΓβΓβ 8βΐ8κβη8Τίυ8 η)υΙΙ& α δβ• ^ β]υ8(1βπι 8εηρΐ8 ηοη ΓβεβηβυβηΙ, ηβο θ)θηΑο1ΐ8ΐα8 

. ..^ _ ί „ί ^ — . _.-! ^.-. __. η[ΐβηιίηβΓίΙ;η8πι ΡδβΙΙαδ 88118 ΙιβίϋίΙ ΙιίβΙοΓίεβ δβη- 

εΙοΓυαι ΥοΙυπαίηΕ 8(Ιίη{βΓβ, βΙ 1)Γβνίι&(ί δΐηϋβηβ 
ηοη οπιηίΑ άβ β8,(|υ8β ρο(βΓ8ΐ^δβ(] ςυβπκίΑπι 8(Ι(Ια- 
εβΓβ γοίηίΐ; Ιβδ(8Γίςυβί(1ίρδυοι βηεοηιίυπι ν8ΐ€ΐβ βΙ 
Γβ5υ8,βΙ νβΓϋΙδ εοη€ίδυπι.Ρο(6Γ8( ρΐυιβδ 8ΐίθ8 πια- 
ηιΐδεπρίοβ εοάίεβδ ευπι βχ ν8(ίε8η8, Ιυη βχ 8ΐίΐ8 
1>ί51ίοΙΙιβεί8 8(1(ΙαεβΓβ, ς^ί ΜβΙ&ρΙΐΓ88(βπι ηονυηι 

ΤΙΐβθΙθ{υηΐ η0Πΐίη8η(. Συμεών του Μεταφρχντου 
χαΐ Ί^ο^ θεολόγου κεφάλαια Ιτερα. 8^$Λ€0ηί$ ΜβίΟ'^ 

ρΙιτα$ί(Β,€ί ίηη%0ΓΪ$ ΤΗβοΙορϊ οαρίΐα αίία. ΤοΟ Ιίβ- 

τχφρχστοΰ, ή νέου θεολόγου περί άρχης βίου τοΤς σρ- 
χαφίοίς μον«χοΤς. ΜβΙαρΗταΒΚ£^ $Ρ0$ ΠΟίΛ ΤΗβοΙορί 

άβρηηΰίρίο υϋα Αίύ1\\ιγη$ ηιοηαοΗχ$. ΑηΙβ 6Γβ?- 
δ€Γυπι,Μβΐ8ρ1ΐΓ88ΐβα) ουιη Ιιοε ηονοΤΙιβοΙοβο οοη- 
ίυάίδββ νίδϋβ βδι^066ρI)ηδ Ηβΐΐιοηβηδίβ Αρο1ο^« 
ρΓΟ δ}ηο(1ο ΡΙοΓ6ηΙίη8 εοη(Γ8 Η^Γοηοι Ερίιββιυαι, 

ΚαΙ Συμεών 81 6 νέος θεολόγος, 6 χαΐ Μετχφραστής χα- 

λούμεν(ς.£( Ξ^/ηιβοη ηονϋΒ ηβοΐοοηε,^ηίβΐ ΜβΙα- 
ρΗτα&ίβζ άχοίίητ. 8β(Ι ΟΓβΙδβΓυιιι βχδίήρΙοΓοιη ίη• 
ευη8 ηίΐιίΐ ]αν8ΐ ηβο άίεΐυπι ΜβΙΙιοηβηδίβ Αΐϋβ 
ίηίβηΐί ρΓθΐ8ΐυπι (βπιβΓβ. 01)δΐ8ΐ, ηβ Ιιί <1υο υηηβ 
δίηΐ, 8βΐ8δϋ(Γίυδςΐι6 1οη{;β (ΙίνβΓδΑ ; ?ίΐ9β ίηβΐίΐηΐυηι 
νλτίοη), οΙΒεϋ (ϋ|^ηίΐ88 ηοη 68(1βηι• ΙαιρβάίΙ άβηί- 
({αβ (1ίεβη(ϋ ίθΓπΐ8, ιηοϋυδ^ οΓΑΐίυηίδ δΙτηοΙιΐΓ•, 
Γβ11ςυ8, <|ϋ2Β ηο8 ευαι ϋβ δγιηβοηβ Ιιοε ηο^ο 
Τ{ιβοΙθ|$ο 8{β[ηυ8, ροβΐ ηοδίΓαω Μβΐ8ρΙ)Γ&δΙβαι 
βχ8α)ίη8ΐ>ία)υ8. 
[73] δεΗριϋ Μβΐ8ρ1ΐΓ88ΐβ8 νίΐ88 88ηεΙοηισι,δ€η• ηίοηϋυδ, (|υί νί(1βΓ8η(, 8(1ο1βδεβηδ βυάίνΐ βηΐβ εβη 
(υπ) 8ηηοδ (^βδΐ8. Νβςυβ \ά ίπ)ρ1ΐ€8ΐ 9βΐ8(ί οβ^β^ 
ςϋ8ηι 8^0; ηβςυβ (βηιροη ςαο ΙίΦε 8εΓϋ)ο. Ου8Γθ 
ηβε βΗ( 8ΐία8 ΡδβΠαδ ]υηίοΓ ({ηΦΓβηίΙυδ, ςυί Ι8η- 
(ΐ8ΐίοηβπι 111801 βεπρδβΓίΙ. Οαίά (Ιβ ΡδβΗο ρΓ»- 
Γ8ηΙβ ίη ϋίορΐΓ8 Ρΐιίΐίρρί δβηϋβηάυηι δίΐ, 8ΐ)υη(1β 
άίχί ίη 0ί8(πΙ)8 η)β& (Ιο ΡδβΙΙίδ• 

Νίιηίβ ΐΑπάβπι 5η1)Ιί1ίΙβΓ βχρΙίεβηΙυΓ νβΓΐ)8Ρ8β111; 
άηαι η8ΓΓ8ΐίοη6αι οΓβ Γ8εΐ8ηι εηπι β8, ςυ» δεηρίο 
(Γ8(1ίΙυΓ εοηΓϋη(ϋπιυ.Η.//α Ιο^νίίηηΓ,άίν^Γβ αΐί^ηίά 
Ονβτοηβτη^ ΙΛνίηπι, Τα€%1ηιη, ηοη ^κ^/ϋ' η Ιηηο 
νίναηί^ $€ά ςιιία θίίιηί$ ωίαΐίε Αο^ηίηίί^ιιβ ϋΐοηιηί 
ίωίρίαίοφίηηΐην. ϋΐ Ι8ι>β8ΐϋ εο^ίΐ ΓβνβΓβηΐί8 νίπ, 
ςυβαι ο1> άοείΓίη&αι έΙηβυΙ&Γβηι, βΐ ΐ2*1)0Γ6Ση ίηιηιβη- 
δΐιηα δυπιπιορβΓβ 8υδρίείο.Ρ1ιΐΓ8 ροδδβ (ΙίεβΓβ 88ΐίϋ$ 
βδΙ, ςυ8Πΐ (ΙίεβΓβ. Ηίβ ςυθ(ΐηβ ΓβΓβΙΙίΙιΐΓ δβηΙβηΙίΑ 
ΡβΙΗ ϋιηδβΐίί (ΙίδραΙ&Ιίοηβ 8ρο1ο{βΙίε8 άβ δ8ηεΙο 
Οίοη;δίο,8((ΐυββ]υ8 8επρΙΐ8,ΙβπιβΓβ (Ιβείπιο δβεηΐο 
8}αιβοηβηι Μβΐ8ρΙΐΓ88(βη) ροηβηΐίδ : η8πιςηβ ευπι 
ίηίϋο ηοιιί Η(τΐ8ρΙΐΓ88(β8 βδδβΙ, υΐ δυρΓ8 ρΓθΙ)8νί- 
Π103, 8Βΐ8ΐβ ρΓον^εϋοΓβ, ποπ ροΐυίΐ (Ιβείπίο βυρβΓ- 
νίνβΓβ,ηίδί βυηι εβηίβηΑτίο πΐ8]θΓβηι νίΐ8πι ούϋδδβ 
(ΙίεΑπιαδ.ΝιιΠαδίηΙβΓίηι,υΙίιί ςυοιιυβ ηοίβηι ίηΙβΓ 
ΒίΒΓβΐίεοι ε8υϋυ8 ΙοευΙυδ βδΙ, βΐ Γβπι 8ευ Ιβϋ^ίΐ, 
υΐ ρΓονβΓϋίο ΓβΓίυΓ, [72] ({υΑπι ΡΓ8ηεί8ευ8 Οθ(ίυ- 
νίηπδ άβ ΡΓ8β5η1ί1>υ8 Αη^Ιίβι εορ. ι. άβ £οην6Γ8ίοη6 
ΒιΙΐ8ηηΐ£. Μβΐ8ρ1ΐΓ88ΐβ8• οιΗηριηΐά €ί ΛηρΗπί αηηΐΜ 
ροΒίοΜηηι Ο. Ρβίή νίχίί^Ηηα αηηιΐΜ νίά€ΐί€6ί 69 ΟΕ δαΚΙΡΤΙδ 8ΥΜΕ0ΝΙ8 ΜίΤΑΡΗΚΑδΤΛΙ ΟΙΑΤΚΙΒΑ. 10 ρ(ίθ065 51 Υ6 &Ι) ίρβο,δίνβ αΙ) λΐίίβ ΥΟΟ&ΙβΒ δϋΠΐ Αίβ/α- Α αυτψ $ια τ^ πλήθος των συγγραμμάτων, Ιιολλάκις 'Λ ρΗταεβε, Ρ>6ΐ]υ8 ίη ΑεΓΟδΙίοΙι'κΙβ ο&ηοηίβ ίη βυιη- 

ϋβΠΐ: Μελζω σε τον γραψανχχτάς Μεταφράσει;, ^α710 

Ιβ^ ςιή ΜβίαρΗΓαίβί 8€ήρ$ί8ίι. Οάβ 4 : Γρβψαις 

^^^6λαζιζ ββίας, δσιι, κιι άγιων τοΟ βίου ιχνηλιπών 
τοίτων τα πιθτ^μς^τχ. και τους αγώνας έςύμνβις τα"''ς 
βοφαΤς σου Μίχαφράσβσιν. 8€ίήρΙηνΐ3 Ιη€η1>ϋ1>α3 

άίνιηί^ €οη[€8$οτ^ €ΐ $αηοΙοτν/ηϊ νίΐαε ν€$α• 
ραη$,Ηοτηιη ρα$είοη€$^ βί θ€τίατηίηα ΙαηάαΙχίΒ 
ίαρί€ηΙίΙ}ί*3 ίΐίίβ ΜβίαρΗταβίΙηιβ. ΟΙοΙ» ({υοίΐ βχ 
αηΑρΙΐΓ&5ί,(1ί€6η(Ιί(|ΐΐθΐηο(Ιο ίη&Παπι (Ιεΐ3ΐ»$υ! Ι. 
Ηίθ€ ίρ&β ροβίβα 8υΙ> Μ6(3ρΙΐΓ28ΐ8β ηοιηβη ροΒίβΓίβ 
ίιιηο1υί(.δί€ ιηβχίηιβ ΙβΙΙιΙιιγ Ιιίροιη&ηουβ $€η1)6η9, 
Ιΐ6ΐ>ρΙ)Γ&5ΐειη ηο<ΐΓυηι νίΐιΐ8 8βηο(θΓϋΐη ^ι (ΙίνβΓβίπ 
«αείοτοιη ΙίΙ)Π8 ίη υηυπι νοίυπιβη Γβϋβ^ίδββ; ςυ» αυτά άνακϋκ)•Τν τι κιιίφορ^ν. Άλλ' εΐ καΐ πολύς [74] 
6 κάματο; και ή φροντι; περιττοτερα του δέοντος, II 
μάλλον τζρ^ς τοΰτδν δη άξκίχεως, άλλ' δγβ στάχι; ένε- 
νικήκει μακρφ την σποραν, και τ^ λήϊον, οίον ου^έπΐιΐ 
και τή'Αερον. Είτε και μηδέν άλλο τψ άνδρι διισπούδαστο, 
μηδέ άποχρώντα τα άλλα σύμπαντα, και καθέκαστον 
πρ^ς αφορμών εύφημ{α^ άρκοΟν' άλλα τ(5γβ τοιούτον Ιλέσ- 
θαι σπούδασμα, και οζτως καταπράξασθαί τε καιάκρι^• 
σασθαι, αυτχρχες άντι πβντδ; άλλου πρ^ς νγ4(ώμιον τψ 

α^ΙρΙ.Ροττ) αηΐίπη άισαηί^ ηοη ΙβνίΙ&τ €ί ςηοΗ 
αΐχηά αρβηΐβιη^ Ηαηο τοιη€88β αρρνΘ88ηιη\;ηβ'- 
ςηβ ιρεητη %ά εχΗ ρτορο8η%$Ββ^ηΙ [αοονβί ^ηαη* 
Ιυ,τη νβΙΙοΙ^ Ββά ίτηρβΓαΙοτίβ αάΗοτΙαΙχοη€$ βητη 
αά Ηθ€ αάάηχβτηηΐ^ Η η, (]ηΆη$ σατα €$$βΙ 

ιΙίΓθ]α8 τίη (ίιυΐο βΓΑοΙ ίηβοηρΙ», β&β βυΙ) ^ηο ^άοοίΓχηχ εΙχηΙεΙΗςβηϋχ: βΐ ρτοτηρίηί ει [α,ι^ 

ϋΐαίο ΓβΙίςαί556 ; ταΑ\ βΐ ίηουΐΐο 8ΐ;Ιο «ΙββοηρίΑβ 

πααΐϋδ Ι^ΒοηΒαββΙ 8ΐΐ(Ιοη1>π8 6Χ0Γη&886,6( ΓΓυϋί- 

ϋοηβ 8ΙΙ8 6ΧρθΙϋ886;<]υ£β2Ι ηβΐηίηβ δ^^^ρ(2ΒΓ116Γ&Iι(, 

ιβά ςϋλβΐ ρ6Γ ΐΏΑηηο), β( (Γ&ϋίΙίοηβιη α Ρ&(η1)ΐΐ8 
9ε€6ρΐ2Β, €ΐ ρΓο ΥβΗδ Ι)&1)ί<βΒ, Ιιοδ ίρδυη) εΐε^απϋ 
δίγΐο 6ΐ €οηϋΙΙο(ΐ68€πρ8ίδδ6,βΙ Ι6£;6η(1&8 ΕΓεΙβδίΐΒ 
ρΓορο8αί85β. Ναοί δ^ι^^Ο" \Λοτ^\ϊ\ οιηηβπι 2<1 δο 
λδΐυσιρδίΙ, β( δίτβ ΥίΙ» ϋΐββ λυοίοιβη) ρΓφΓ^ΓΓβηΐ, 
δίνβ πκΐί δΙ^Ιο €οη^68ΐ2Β ΙβεΙΟΓβΠ) ϋβΙεΓΓβηΙ^ 638 
Γβ 5ε/ηρβΓ ίιηιηοΐΑ ΐΌβηεηΙβδυοβίγΙο είΓουιτινβ&Ιί- 
η'(. υΙ 6ο<1βηι οιηηβδ (ΙεεοΓβ, ιιηο(ΐαβ βεηίο βϋβίεδ 
•(Ι δϋί ΙεοΐίοηβΐΏ &1ϋε6Γ6ηΐ.85ίη6οηί8 δίχΐίΐ» Υϋαιη 
8£πρ86πι1 Γυϋί δβπηοηβΑηΙοηίϋδ ϋΐίυδ^ίδοίρυΐυδ. 
ΤΙΐ6θ(!οΓβΙυ8βΐ6§3η'ίί^8ίιηο; ηοη εοηΐεηΐυβ Ι^πιβη 
ΜείαρΙιηδΙβδ,δοίδ ειπι Ιηπ)ίηΊ5ο8 (Ιε ηονο &ϋοΓη&- 
Ιβηι ίη ρϋ1)1ίοαηι ίΓ6 ]υ88ί1. δίερίι&ηυδ Β}ΖΑηΙίηα8 
]ο88α ΕρίρΗ&ηϋ Υϋαιη 83ηεΐί 8ΐ6ρΙι&ηί]υηίθΓί8 εοΙ- 
1^1, βΐ βάίϋίΐ, β( ΜθΙ&ρΙιηδΙβδ ίΙΙίυδ εοη8εηΙ)θη(1» 
(Ιεηηο 1α1)0Γ6πι δϋδεερίΐ. Ροδδβπι &1ί»δ ίηηυιη6Γ38 
ΙιΊε 9ΐίκ ΓΓβ; Γυϋίοπ 8ΐ;Ιο οοηδεηρίαδ ηοη εοιτεχϋ, 
ηβςυβ ίη ΑΐίςυίΒυδ πιυΐ&ΐο δ1;Ιο ρεΓροϋνίΙ, 86(ί 
οοιηεδ βχ ίη(ε§Γο,υΙ (Ιε &1ϋδ Γ<$€6Γ8(,δυο Ιρδβ πιοϋο 
άί£^ε88ί(. ΜυΙΐ38 βΐί&ηι εχ Ιταόίϋοηβ &εεερ1&8, βΐ 
ςηφ δοΐλ πιβπιοπΑ Ιιοπιιηυαι ΟυεΙυατβηΙ, ίη 86- 
11601 6Ι οπίίηεπι Γεύεςίδδβ, ηοη βδΐ & νεΓοβίηιίΙί 
ιΚβηηπα. 

Εΐηβ ΐΑηΙοπι ορηδ 1«η(|η2πη Ιβνί 1)Γ&€ΐιίο Α€(υπι, 
6( η^ί{6η(6Γ ρπιεοηιΐυιη εοηϋεηηεδ ίρδε, &ϋΙ 
ηεςίί^λβ, αυόί εαΓΑπι ε( δηύΙηπι ; βαπιρίυβ εΐίΑΠί 
ΙοίπίΑηββ 8(1 Μ εοΙίΑΐοβ, βΐ ΕυχίΠα 3ΐ!θΓηπ), &ε αρραναΙνΛ^ $€ά ηοη ρατν%α οτΙ)χ$ οοτηιη ςίΑί 
ρΗτηο άίοίχοηβτη ηοΙίΒ βχοίρίβϋαηΐ^ €ί βοτατη 
ςηί ροβίβα ΙναηΒΰτΛβϋαηί: βίαΐΐηε ρο$1 αίχυ,γη 
ςηίάβτη ρνίτηο [αο%€\>αί; Μο νσνο εοοηηάο $οΗ• 
ΰβύαΐ^ βίροεί 1νθ8 αΐϋ, ήΐ*ί ςηβεΰνίρία {ηβταηΐ 
ρυ,ΙοΗτβ ίηίβΐΐίρβύαηΐ',ηΐ ςηοά $€τ%ρΙοτε$ Ιαίηβ' 
ναί^αά ρΓοροβϋατη ΰοννίρΰτετη ενηίβηϋατη,Καιη 
ρτορίετ %€τηΛίαηΗΜ ηχπΙϋΐΗ ϋη^Μ, ηοΛ ΗαΜ Η $4$ρ$ 
εαάηη η νοίνετβ βΙ ν\ά€Τ€•: $€ά ^(*ί /^μπΙ ίι駀ηί ΙαΙ>ατ, 
€ί ηοΐοτ ημαίΛ ρατ €$9€ί Μιαίπάο .(μο νηο άίρηα ^ηω 
%η λοο αάΗώίαί%ίΓ,$€''^€ηίηη ίαΐΛ€η Ιο秀 ηπΊ ίρίϋα €$ 
$€§€$, (ξΗαΙίί ηοηάηίη /ιμ< μ$^η€ ι» Ηοάίέτηπηί ά%€Μ. 
Οιιοηίαιη οΗατηεί ηιΗίΙ αΐιηά νίτο χΙΗ (υΛ$$Η 
ίΙαΙ}θταίίΐΜ,€ΐηοΗ αΐία ιΐηηία, ^ίΐ<$ηοΙ>ί$ ίναρ^Ια ηί^• 
ΰίηηΐ αά Ια^άπΛ ωηαϋαηάαΜ, ορη$ ΐΛβπη ίαΐβ ίη€€Β^ 
ρί88€,€ί ίά Ιατη ραΙοΗτβ ββ^Ιχιτη νβάάιάί$8€^νινο 
οϋίνίε αά ΙανΛβτη εη/βοιαί. Οηβ &υ1επι άε ε&υδα 
Γβιη (&η(3Π) Ιη 86 δΐΐδεερεπΙ ΗεΙ&ρΙΐΓ&δΙεβ, ηοη ^5 
αΐίο, ςυ&αι ίρδο Ρςεϋο ρεΙ( η(ΐ3 68ΐ. 01 δέ προ του 

θαύκασ(ου τούδε άνδρος ΙνταΟθα τάς εκε'.νων πράξεις άνα- 
γριψάμενοι, οΰμενουν της μίγ2)οπρ5πείας εκείνων έφ•!- 
κοντο. Άλλα τα μεν αυτών κατεψεύσαντο,τά δέ μη δυνη- 
θέντες κατάλληλα ΟεΤναι, ακομψον εκείνοι; τί> αγαθόν και 
άφ•λ(ίτιμον σ•^γγεγράφασιν, ουτβ καλ^ν υποθέμενοι Ιν- 
νοιαν, ο5τ• μην εύπρεπέιι κατακοσμήσαντες λέξεσιν, ούδ* 
ακριβώς 6πογράψαντες, οδτε την τών κολασάντων βαρύ- 
τητα, ουτΙ την τών μαρτύρων πρ^ς τάς άπακρίσεις πυκ• 
ν<5τΓ|τα, άλλα και τοΤς άακηταΤς τί^ν άσκησιν έκιβδίζ- 
λοσαν, αφελώς αυτούς, και ΰσπερ έκ τοΰ πβρατυχ<5ντος 
τά έιπουδασμένα διεξκίντες. "Ενθεν τοι οΐ μίν ουδέ ψι- 8η5δί<1ίΑ ίΟίρΙΟΓΕίβ, 6ΐ Μβϊη εΐίαπ), ςυβί) Ιη Γε1)ϋ8^λήν έκαρτέρουν τ^»ντών 6πομνηματισθέντων άνάγνωσιν, ιη9]οΓίΙ>ο8 8(1πιιηί8ΐηη(ϋ8 &()]ϋνβηΙ ρΙυπαιαπι, ε1 
Ιε|6 6Χ ΡδεΙΙο ίη ευηιάεο) δγπίΓΓηεηι οΓαϋοηε. 

Φασ{ γέ τοι μηδέ έκ πάρεργου τούτον ζφθαι του πράγ- 
ματος, μηδέ βυτ^ν προθέμενον εΐ μη δσον Ρούλεσθοη. Βα- 
σίλειοι £1 τούτον παρακλήσεις έπΙ τούτο πρόσήνβγχβν, 
και οΐς Ιφροντζετο λ<{γος, χαΐ σύνεσις. Και ?ίν αύτψ ^ 
«αρ«σχ<υν ^5 ίτοίαου, κύκλος τβ ού βραχύ; τού τε πράί- 
τ•κ Ινσημαινομένων τήν Αέξιν, καΐ τών μετά ταϋτα 
τι6<ντιιιν. Καΐ άλλος έπ* αλλφ, 6 μέν τά πρώτα ποιών, δ 
δ τά δεύτβρα^ καΐ έπΙ τούτοις οΐ τά συγγεγραμμένα 
έξαχριβούμινοι• !ν' δτι τους 6πογρα<ρέας λάθοι, πρ^ς 
τήν ^«οκειμένην διορΟώσα^νται ϊννοιαν, Οδ γάρ ένήν τοΤς δέ καΐ γέλωτος άφορμη τά λεγόμενα έγνωρίζετο, καΐ 
το τΓ»; σ'^^θ^',/.ες δέ άκα\λές, καΐ τδ της εννοίας, και τ^ 
της λέξεως ιύτελες,άγλευκή τοΤς άκούουσιν ην, κβι άπη- 
χθάνοντο μάλλον, ζ προσίεντο. Και τδ έπι τοΤς άναγρβ- 
ψαμενο'ς διεκωμφδεΤτο ηαΤντά Αΐυμάσια τών τού Χρι- 
τού θεραπόντων αγωνίσματα τε καΐ τρόπαια. Καΐ ςύμ- 
πάντες μέν διελοιδορούντο σαφώ; τοΤς συγγράμμασιν* 
άντεισίνεγκεΤν δέ τούτων τά κρείττονα, οΐ μέν δι* ^χνον 
ψυχής, ο! δέ ώς τε)ειότατον σπούδασρα, και ώς μηδέ 
βίος άν δλος άνδρίς Ιξαρκέσειεν,οδτε βουλομένοις δύναμίς 
οι; προσήν, ούτε δυναμένοις βούλησις. Αλλ* ούχΙ καΐ 6 
θαυμάσιος Συμεών ταυτ^ν ^πεωόνθει τούτοις* άλλα μέχρι 71 ΙΕ0ΝΙ8 ΑΙ.ΕΑΤΠ. 72 του μέμψίσθαι τοΤ; γεγρχμμένί^ι; συμπροϊώ^ αυτοΤς, Α ίηΙβ^ΓΑΠΙ, ηϊΗϋ άβ δβηΙβΠΐίβΙ ίτηΐΏϋΙ&Πβ 8υθ 56Γ- Ιπειτα περαιτέρω προβέοηχεν, και θα^ρεΤ τι πράγμα νεα- 
νικον, μα).Λον δΙ ευτυχή πραςιν^ -ί^ν ούδε\; τω/ πάντων 
ίυτυχηκε. Δι' ης εκείνος τε περιφανέστερος των άπαντα- 
χη έλλογίμων έγενετο, και τψ τε θεψ τα κάλλιστα των 
ίντων άφωαιώσετο, καΐ του: των μαρτύρων αγώνας, και 
δρόμους, τάς τε των ασκητών Ιγκρατεία;, καί καρτερίας 
έχάλλυνέ τε και κατεκοσμησε,ναί την αύτην έκείνοις |75] 
προσενεγκών ευτοιαν, τα παρά πάντων άντιίληφε. 0ΐι,ί 

αηΐβτη αηίβ Ηηηο ύβαίητη υΐτητη ν€8 ρβεΐαβ Η- 
Ιοτηηι βοΗρββτηηΙ, ηοη 6ταη% ί11ονητηα88€οηα 
ηιαρηίβοεηΐιαιη ; 8βά• ρατίίτη ςηιάβιη ίίβ 08 
βταηΐ τηβπΗΗ, ρατΗιη αηίβτη βηιη ηοηρο88βηΙ 
τώη8 βονητα νβΐροηάβηΐβτη α/[€ΐΎβ οναΗοηΒτη^ 
Ιοηητη ίΙΗ οοη8θΗρ86τηηί^ ςηοά ηβο β886ΐ ηΙΙα ηοοηβ 6Χ0Γηα(υ8 (1ί^6$5ίΙ : φχχ (Αΐκΐβαι βΓ^ηΙ 
ορίίηββ $0Γίρΐ9β, ηβε $υ& ορβ ίιΐ(ϋ§6ΐ)3ηΙ, ίΐΑ β&β 
ίη(6Γ 5υα3 βΙυεβΓβ, νβΐυΐί δίοΙβΓα, ΐΗρίάβδςυβ ρΓβ- 
110808 Γ6ΐί(]υ!(, ςυΐί)υδ β1 δυ9> €6ΐβ1)ηοΓ65 ύβΓβηΙ 
€ΐ ρϋδ Ιιοιηίηί()υδ^ ρορυΐοηυβ αεεβρΓιυΓβδ. ϋιηο 
ΓΓβ^υβηΙβΓ ΐηΙβΓ 6]αδ νοΙυΓηίηα οοευΓΓοηΙ ογα- 
(ίοηβδ, 6ΐ βηοοπ)!» ίυ νΒΠ&δ ΓβδΙίνί'Βίβδ βΙίοΓυιη ; 
ίη(6Γ 608 ρΓίΒείρυί {ιαύβηΙυΓ Α(1)2ΐη38ίυ8 ραίπαΓεΙίΑ 
Αΐ6Χ3η(]πηυδ,Β3δΊ1ίυε Ηαςηαδ εΦδαηβηδίδ,βΓβςο- 
Γίϋδ Ν8Ζ^£ι^ζ<'ηαδ,^Γο^ο^^υδΝγ5§^η11$,^ο^^η63 ΟΙίΓγ- 
δθδΙοπιυδ,Β2δί1ίυδ δβΙβυείβηδίβ,ΑΐΏρΗίΙοεΗίυδ Ιεο- 
ηίβηδίδ,ΕρΙίΓδβίη δγΓϋδ.ΕρΙίΓδΒΐΏ [76]0Ιΐ6Γδοηβηδίδ, 
ΑηΙίρ&(6ΓΒοδΐΓθΓϋΠί)6ρίδοορυδ.ΟγΓΐΙ1υδΑΐ6χ&η(1π- 
ηυδ,ΕρίρΗαηίυδ ε^ρπ,Ιοαηηβδ ϋαηΊ3δεβηαδ,660Γ- άβ ρταΐία οτηαίητη^ ηβο Ιαηάβ ρνο8οςιΐ£ηάιηη ^^ ζΐ\ι^ ΝίεοπιβοϋβΓιδίδ, Ρ^ηίαίβο άίαοοηιΐδ βΐ εαΠο- ηί ςηί ηβ ρηΙοΗναηι ΙηΙηίβηηί 86ηΙοηίίαηι^η€θ 
σαπι υ&τ})ΐ8 τηαχίηΐβ άβοβηϋδίΐβ,ηβριιβ αοοηταΐβ 
ά€8οηρ86Ηηί, ηβςηβ 8(£νΗία)η βΐ αΐνοοϋαΐβτη 
βονητη^ ςηί ρηηίβπίηΐ, η€(ΐηβ πιατίι/ηίτη ίη 
άαηάί8 τ68ροη8ί8 ρνηάβηΐίαηΐ',ςηίη βΐίαηι τηο- 
ηαοΗοτηηι αάηΐΐβτανηηΐ βχβτοίΙαΗοηβτη, 8X711" 
ρΗο%η8^βΙ ςηα8ί ίβπΐ6νβ,6ίηία€σίάα;Τ6βΓ6ηΐ€8, 
ην^ 8ΐιιάί086 αύ ίΙΙ%8 /αοΐα 8^αη(. Ηίηο /'αΰίηπι 
€8ίν,ΙηοηηηΙΗ ηβίορβνβςηίάβτη 8ίΐ8ΐΐηβνβηΐ€α, 
ρηχ βταηΐ ΙϋΙβτανηπι τηαηάαία Ίηοηηπΐ6ηα8 : 
αΙί%8 αϋΐ^ίτη €0 ςίΐ3Β άχοβΙαηΐΌΤ^ ρνχΐβτβηΐ ^^- 
άβηάί τηαίω^ίαηι,'βΐ οονιροήΙίθ7ΐ%8 ιηβίβραηϋα, 
86ηΙΰηΙία αΙ)8ηνάα βΐ ηηΙΙα €οη86ςΐΰ6ηΙία^6ί άί- 
οΙ%ον%Ιί8 61 αδ^βοΐα,θταηΐ ϋ^,^ι^ί αηάίβύαηΐμη• 
βηανια^ βΐ οάίο ΙιαϋβϋαηΙητ ροΗη8^ ρηαηι αά- 
ΊΐηίΙΙβύαηΙυ/τ ;6ί ρνορίβν €08 ςηί οοη8οννρ8βναηί 
ηοΙ)%8^1ηάϋ)Γ%ο Ηαύβύαηίητ αάηίίταΜΗα 6Ηνί8' 
Ηαποπί/τη οβτίαητίηα αίρηβ ίτορχα : βΐ οηιηββ 
ςηίάβτη αρ^ηβ $βίηρ€τ ίη$(€ίαΙίαηίΐίν 9ηαΐ€άί€ίί$,€0Γηΐη 
απίεΐΛ Ιοϋο αφηε ηαϋοτα, αΐα$ ςηίάβίη ρτορίετ εοπίπι 
ζοΰοτάίαη, αΐϋί αηΐεηί,ηΐ ςηοά €ίΐ ϋρΗ$ ψ^ί€ΰΙη$\ίηηίη 
€ΐ ιηαχίίηί ίΐνάϋ, €ί ϋηί μο ίοία ςηίάαη νιπ νίΐα ϋΐ/*- 
[βοβτϋ : η<^ςηβ νη^8αάβταηίνοΐ6ηΗΙ>η8^ ηβ€ 08 
<}η%ροΙΰναη1^νοΙηηΙα8: 86ά ηοη βϋατη αάτηχτα- 
6ίΙί$ 8ιιη€οη €θάβιη ηοάο ςηο Η,βϋ αί^ιοίηζ,ηά ΰΐιηι^ίβ 
ρτοϋβάβΜ αά ηρπΗ^Μίοηεηί, άδΐηάβ ρτοοη$%ί αΐίίήηδ, 
€ί ]ην€ηίΐ6 αρρτ€άίβη$ [α€%η^9, νύ [€ΐχο€ίΛ ροΗη$ αϋ- 
ϋοηβίη, ςπαηί ηηΙΐΜ οιηηιΉηι ρβΒίϋ βΐίΰίΐβτ, ρ€τ ςπαη 
ίΙΙβ ενοΜϋ ΰΙατίΟΓ οηιηίϋαζ ςαί ΒταηΙ Μςπβ ηηάϋΐΒ, 
βΐ Οβο €οη86ονανΗ βο ςηχ 8ΐι,η6 οταηχητη ρηΐ- ρΐιγίαχ Μβ^ηχ βεοΐβδίδβ, ΤΙ)6θ(1οΓοδ δ(υ(ϋΐ65,Αη- 
(ΐΓ63ΐδ ΟΓβΙβηδίδ,ΡΓοοΙϋδ ραΙπαΓεΙια ΟοηδίΑπΙίηορο- 
Ιί(3ηυ8,ί6οηϋΗ8 Β^δαηΙίϋδ, 1.6οηΙίυδ ΗίοΓΟδοΙγιηί- 
Ιβηαδ, ΡΓοοορίυδ ϋίβεοηυδ βΐ εΙΐ3ΓΐορΗγΙ&ι,6Γ6ςο- 
ηυδ Νβοο»δ3Γί6η3ΐ3,6βΓίη8ηυδ ρ&(Γί8ΓεΙΐ8 Οοηδίβηιί- 
ηοροϋ(3ηυ8,Αδΐ6Γίυδ ΑΓη8&62Β, δορΙίΓοηίαδ ραΙΠΑΓ- 
ε>ια ΗίβΓΟδοΙγηι., ΤίιηοΙΙιβυδ ΗΐΡΓΟδοΙγιηίΙ.βΙ βΐίί. 
δβ(1 ηυ&δΟΑπι ΜβΙβρΙίΓαδίεδ Υί(αδ δ3ηεΙθΓυιη 
εοηδεηρ8ίΙ?Ηοε νβΓο (ΙίΙΒειΙΙίπιυΓη βδ( (ϋβεβΓηβτβ. 
Νβε αΐίυδ ροΐ6Πΐ, ηίδί ςυί δίιηίΐβδ ΥίΙ&δ 6Γ8βθβ 
ρβΓευΓΓβηΙ, βΐ οΓαΠοηβιτ), βΐ 1υιηίη& ίη (1ίεβη<1ο 
δ;πΐ6οηίδ ορίίπιβ εαΐΐυβηΐ. Νβιη !<! εχ ί&Ιίηίδ βχ- 
ρίδεβη δΙαΚίδδίιηυπ) ΓυεπΙ^ςαοίΙ οοηΐίη^βΐ (ΙίΓΠει- 
Ιίϋδ, ςυού ηοη(]υπι ε^ρίιι ςυα εβυδα Μ ΙαεΙοιη δί(, 
ευιη ίη Βΐϋδ οΓβΐίοηίΒαδ βΐ ΥίΙίδ,3αοΙθΓυπι υΐ ρΐύπ- 
πιυιη ηοηαίηα ρΓ^βΟ^αηίηΓ ; ίη Ιιίδ, ηυαδ δγιηβοη 
(ΙβδεηρδίΙ , ηυη(]α3ηι αοΐ γαγο ρτδβηοΐαΐυπι ίηνβ- 
ηίαΙυΓ. Ηίηε νίΓΐ άβ αηΐίςυίΐ&ΐε οεεΙεδί&δΙίοΑ 1>βηο 
πιβΓίΙΙ ΥΐΙββ δΒηεΙΟΓϋΓΏ,ηυίΒ βυεΙοΓβηι δίΜ ρΓ3β- 
δεπρίυηι ηοη ρΓβϋίβπιηΙ, οηιηβδ ηοη δΙηβ βΓΓοήδ 
αίςυβ ίηδειίίββ ηοΐα δγπιεοηί νΙηάίεΑΓαηΐ,ηυθΒ νβΓβ 
δ}Π)6οηίδ ηοη δαηΐ. ΥίηύίεαηΙυΓ (αηηβη δγηαβοηί, 
6ΐ νβΙυΓι δ;ηΐ6οη1δ ι;6Γηι&η8β ενυΙς&ηΙαΓ α διίΓίο, 
εΐϋρροηιαηο,εΐ α11ί8ΐ.α11η6 ΙβηΙυπι, Λί^η«« /α ηι«α• 
ηο Ι, δ&ηείΐ Ββδϋίί, ΕυρΙίΓΟδ^ηβδ Αΐ6Χ»η()Γίη83. 
5, Αρο1Ιίη&Π8 νίΓ{ζίηίΗ. 7, 1,αείαηΙ ποΑΓίγπδ. 9, 
Ροίγβυείί ηΐΑΓί^Γίδ, ^ύ1^3ηί πι&Γΐ^Γΐδ, εΐ δοείοΓυηι. 
40, ΜβΓεί&ηί ρΓεδΒ^Ιεπ. ϋ, Τΐιεοίίοδϋ ε€Βηο1)ί3Γ- 
ε]]9Β.13»Η6ηηγΙίβ(8(Γ8ΐοηίε{ η)&Γ(>ταπι. 15, Ιοβηηίδ 
εΑΐ;1)ίΐ8β.22,Τίιη•)11ιε1 ^ροδΙοΠ, Υίηεεηΐϋ ΙβνίΐΦ βΙ οΚβνήιηα ; τηστίρτητη οοτίαιηίηα βΐ αιν8η8, ^ πΐΑτΙϊΠδ, ΑηδδΙαδϋ ΡεΓδΦ. 23, ΟΙεπιεηΙίδ ΑηεγΓ&ηί βΐ ιιιοηαοΗοπίΐη αΙ?8Ηηβηίία7η βΐ ραΗβηϋαηι 
ο)ΊταυίΙ βί άβοοτανχΐ βΐ βαπιάβιη ^ηαίπ χΙΙί 
αά/ιϋβηδ ΙβηβνοΙβηίιατη, βΗατη ρναίία8 νίοί8- 
δίηι αοοβρίΐ αύ 07ηηίΰη8. 

Νοη ί(Α Ιβπιεη βάεο δενεπε δε ^εδδίΙ, υΐ οιηηεδ, 
οπιηιυπ) δΑηεΙΟΓοπι ΥίΐΒδ ε( ΐΑυ(ΐ68 βηΐε 86 αΙ) 
αΙΗδ ρΓοϋαΐίδδίπιΊδ ΑυοίοπΒυδ δθΓίρΐ88 Γε]εεεπ(; 
εΐ ΓαεΙίδ, άεοΓείίδςυε ]υξυΙ&νειϋ ; δε(1 ίαΐδβδ, αυΐ 
ηβηυίΙεΓ εοίηροδί!&8, νείυϋ ίη(1ίρ&8, ηυδθ α ρϋβ 
ΐ6($6Γ6ηΙυΓ νοΙυηίΑΓί» οϋΙΙνωηε οοηΐΗνΗ : Λ λΐϋδ 
6ΓΓ3ΐ3 ΑΐίοΓαπ) εο(1ίείϋπι, νεΙ δΟΓίρΙοΓυπ) Αάβ εοΓ- 
Γ6χίΙ, βυοςαε δίγΐο εχοΓη&Ιαβ εϋίάίΐ ; &1ΐΑΓυπι τεπι ερ^8^ορ^,^οΑηη^8ε1εεπ)οδ^η^Γ^^. 25, ΕυδεΜ», ςα» 
€θ£;ηοη)ίη&ΐΑ6δ(1ιοδρί(8.27, Ιϋαηηίδ €ΙΐΓ;δθδ(οη)ί, 
28, Ηοο\) ΕΓεηιίΙϋΒ. 31, ε;η ευοΕηηίβ, Με1&η8β 
ΒοΓπαηδΒ. Μ6η86 ΓβύΓηανίο. ί , ΙβηβΙϋ ερίδοορι, 
ηιαΓίγηδ, Ρίοηϋ ρΓεδΙ). πί8γΙ. ΕρΙΐΓβΒηίΐί διη. ΪΓγ- 
ρΗοηίδ. 3, ΒΙαδϋ ΕρΊδοορί, δαηοΐΐ Ιδίάοη, ΑκβΙΙ)8β 
νίΓ^ίηίδ. 6,Ραυδΐ8β, Ευείβδϋ, εΐ Μ8χίίΏΐηββ. 8, Ενα- 
£;Γϋ εΐ Μ8ηίΰε]υ8 ΆΥιχ. 9, Νίεερίιοπ π)&Γΐ}τίδ. 13, 
ΜαΗίηίαηί αηαεΙιοΓεΙίε. 14. Ααχεηϋί α11)8ΐίδ. 16, 
Οη68ία)ί η)8ηγπυΐΏ,Ιϋ1ΐ8η96. 18,1.εοηίδ βι ΡΰΓε^οΓϋ 
π)&Γ(γΓαπι. 19. Αυχί1)ϋ ΑΓοΙιΙερίδοορί δείεηδίδ. 20, 
^Α^Iοι11 ερίδεορί^ ε( δοείοΓαηι πΐΑΓΐ;Γαπι. 27, Αη- 73 ΟΕ 80ΚΙΡΤΙ8 8ΥΜΕ0ΝΙ8 ΜΕΤΑΡΗΚΑ8Τ.Ε ηΐΑΤΚΐΒΑ. 74 (}Γθοία, 6ΐ Α(1ΐ3η&9ί». Μβη^β ΜαΠίο, θ. Ου&άΓα- α 
|ίη(3 ιηΜΐγΓοιη.{0.6οϋΓ2ΐί,εγρπΑηί,6ΐ βοοΙοΓυιη. 
\ϊ, Τ!ΐ6ορ1ι&ηί8, ςαΐ βΐ Ιδββείυδ (ϋοίηββδί. 13.8α 
Ι)ίοί. 15. ίοη(ίηί οβηιυΗοηίβ. 16. ΑΙίΓασιϋ, οΙ 
ΝνίΦηβρίίβ 6]α8.^. \$^Άύ\.ΜβηΜ ΛρηΗ ι. Α£;&- 
ρ6$, εΐιίοηίφ, 6ΐ ΐΓβηβδ. 4. ΤΙιεοάυΙί ΐ6€ΐοη$ 6ΐ 
Α|ΐΐΙιορ<Ηΐί8. 5. Τ1ΐ6(ΜΐθΓ8β, 61 Οί(1γιηί ιη&Γΐ]^υιη, 
ΤΙΐ0ΐη68, βΐ Ρ1ι6γ1)&ΙΙι3Β θ]ιι8 δΟΓοΗβ. 7. β&Ηίορϋ 
πΜΗγΓίδ. 8. Ββκΐβιηί «ΓοΙιίηοαηάηΙ». 10. ΤοΓβηΙϋ 
Αίη€ληί 6ΐ 8θ€ίθΓΐιπ[ΐ ιη«Γΐ;Γυηι. 4 1 . ΑηΙγρ» ΡβΓ- 
μσΐ6η$ί8 βρίβοορί. 13. Οιτρί, Ραργίί, βΙβοοίοΓυπ) 
ι»ιη;πιιτι.18:Εΐ6υΐΗ6ηί|77]βρί80ορί,βΐΕο&ηΐΗί8β 
ιη2η}η8. 22. Αΰ6ρ8ίιη2β, Ιθ8€ρ1ιί, βΙ ΑίΙΙιβΙβΒ. 2Κ. 
660Γ§ϋΜ3^ηί ηααΠτΓίβ Η&Γεί6ν&η£;6ΐί8(83,27. Αη- 
ΐ!ΐ}ΐηί6ρί8€ορίΝίοοιη6ϋί6η8ίδ. 28. Ρ&ρΐιηιιΐϋ &η&- 
ϋ1κ)Γ6ΐ&β( Μ^οτ\ιω.Μ€ηί€ ΜαίοΛ ΡΚιΠϊρρΙ 8ρθ8ΐοΗ. β 
]3θοΙ)ί0ρο8(οΠ. 2.ΑΙΙ)8ΐΐ38Η βρί8€ορί Αΐ6Χ&η(Ιηη{• 3. 
Αΐ9Χ3η(ΐΓ(Β, 61 Αηίοοίη» ν\ΐ%\Ώ\%Λ,νΛΒ%\ΐβ Τ&Γ8βη- 
5ί$.8.Αϋ3θϋ 6βοΐαΓΐοηΐ8. ΙΟ.βΙγο^^πΦ,βΐ Ι^3θάίοϋ.13. 
Α1«;Χ80(]Γί 8Iι^Γ^ι18.^ο^^^^8 8)ΐ6ηιί&Γϋ. ϋ.ΥϊοΐΟΓίδ 61 
(^τοηΆ,?^€\ϊθΐηϊ\Μ€η8('Ίηηίο,Ά.Βύη\ίΛ€ϊΙΊ.νΛ\\\ι 
ιτεΐιίορίδεορί ^οη8(&ηι^ηορο1^(αηί.42^ϋ8I^I1^ ρΐιίΐο- 
$ορΙιίΧΙΐ8ηΙοηί8 βΐ8θ€ίοηιιη.13. Αηαίΐίη» νίΓβίηί8• 
15.ι)111»Iη^Γ^]^^^8.^6.^ιιί^^^^6ι^α1^^ι».17.ΜΑου6I, 
5ιΜθΐ 1801861. Ιθ.δοζίϋπ,Νβχβηί, 0«)Γν&8ϋ, ΡΓ0(8δϋ 
βΐ5θ€ίοπιπι.27.διιιηρ8οοί8ΐιθ8ρίΙυ[η6ΧΰβρΙοπ8.29. 
Οβρβτ6(ρΓΊηΑΐίοηίΙ)θ8 βΙ ΙβΗοΗΙιαδ δαηοΐοηιιη ΡβίΓΪ 
έ(Ι^α1ί..ΐΙ^8^/ΐ4/ιο.8.ΡΓθ€ορη ιη&ΓΐγΓί8•{ 7.Αΐ6χϋ 
00ΒΓ6588π$.Α11ΐ6ηο{βηί8 πιαΓΐγΓΐ8. 18. ΜϊαπίϋβΙ 
58ρΙιΐ8{ίηΐ2ΐ ίηίΙίΙιΐίη.19.ΑΓ86ηη 2ΐΙ)53ΐί8.20.Μαηδβ 
ιη8η|Γί8. ΗθΗφ ΤΙιβ8ΐ>ίΐ8Β. 21. Ο&ηίβΗδ 6( (ηυιη 
ριιβΓοπιιη. 22.ΡΙ&Ιοηί8 ιηαΓίγηβ. 27. δβρίβιη (Ιογ- 
ιηίθηΐίαιη. Ρ&η(6ΐββιηοηίβ οίΑΓίγπδ• 29. Ο&Ιϋηίοί 
αίΑΓίττίβ. Εικίοοίιηί ιηβΓίγΗδ. Μ€η8β Ααρηείο. 1 . 
$ορΙιί» βΐ βΗ&ηιηι 6]υ8. 2. δίβρίιαηΐ ΚοίΏ&ηί ροη- 
(ί&»8. 12. Ευρίη ιηοηγΓίβ. 15. 06 ΟΓία βΐ βάυε&- 
ϋοηβ Υίηρηίβ. 17. Μαηααηϋβ πι&ΓΐγΓί8. ΡαοΗ β1 
]α1ί8η». 19. Αβ^γθ^β (Ιυοίβ βΧ6Γ€ίΙιΐ8, 6ΐ 8οείο- 
Γίίπι. 29. Ώβ ^08ηη6 ΒαρΙίδίΑ. Οβ βχροΓίαΙίοηβ 
ρτ6(ίθ82Β ιηιηιαβ ^οαI1I1^8 Β&ρ1ίδΐ28. Μεη8β Ξ^ρΙβτη- 
Μ. δ. Εαάοχϋ, ΚοηαοΗ, Ζβηοηιβ 6ΐ Ηαοαηί 7. 
δοζοηΐίβ. 9. δβνβη&ηί. Π.ΙΙβαοάοΓ», ΜβίΓοϋοΓ» 
«4 ΝγηιρΙιοάοΓ». 11. ΤΙιβοάοΓ» Αΐβχαηύπη». 12. 
Αιίοηοιηί. 13. ϋοΓηβΙϋ οβηΙαΗοηίδ. 15 ΝίεβΙ» 
οΒ&Πγηβ. 16. ΕαρΙιβιηί» π)&Γΐ;η8. 19. ΤΓορΙιίιηί, 
&ΙιΙ»Ιϋ 6ΐ ΟοΓχαιβοΙοηΙίβ. 21. Μ&111ΐ8£ί βνΑΟ^θΙίδ-ο 
^.ϊβ.Ογρτίαηί 6( ^υ8ι^η8β ιη&Γΐ;Γυπ). 27. 6οδπΐ2Β 
6ΐθ8ΐηηηί ιηίΓ&6υΐ8. Ο&ΙϋβίΓ&ϋ 6ΐ δοείοΓυηο. 28. 
Οΐ8ηΙοηί8 &1>Ι}«Ιί8.29.ε;η&οΐ &η«ε1ιθΓ6(&).30.&Γ6• 
§οηίΙΐ3£Β£ Απηβοί». Μ^η^ 0^/ο^^. ι. Αη&ηίββ. 
5. εΐιιτίΐίη68.7.86Γ($ιί βίΒαοοΙιί.θ. Οίοηγδϋ Αγ60- 
|Μΐ{ίΐΦ6(5οείοη]ΐιι.10.ΕυΙαιηρη6ΐ Ευίαπιρίφ. 13. 
Τϋΐεΐί, ΡΓοεΙί 6ΐ ΑηάΓβηίεί.1 7. ΑικίΓβΦ,ςαί βδΐ ίη 
ΰ«ιί.18. 1,αε» 6ναη2;6ΐίδΐ26. ΙΘ.Υαη 6( δοείοΓυηι 
ηο&.2θ.ΑΓΐ6ΐηϋ ιηαΓΐ7Π8.22.ΑΙ)6Γεϋ6ρίδεορί Ηίβ- 
7090111801.24. ΑΓ6ΐΙΐ8Β6ΐ δοείθΓαπι.25.Μ&Γΐίαηί βΐ 
Χιη]ΓΓϋ. 28.Αηα8ΐ&δί8θ Κοιη&η2β.30.ΖβηοΙ)ϋ βίΖβ- 
ΟβΐΗ8Β 6]ϋ8 δΟΓΟΠδ. 31, ΕρίΐΏ&εΙιΙί οΐ8Γ(;Γίδ.^^η- 
κ Μορ^ιη{^Η.2. ΕοδΙαεΙιϋ, Τ1ΐ6ορί8(», βΙ βΗοΓοιη 

ρατκοι-. οη. αχιν. Α^αρϋ β( ΤΙιβορίδΙβδ.Αείηάγηί, Ρβ^αδϋ^Αοειπρο- 
(ϋδΐί, Αρίιΐΐιοηϋ β( ΕΙρίάορΙιοΓί ιη&ΠγΓαηι• 4. Ιαη- 
I > ίοϋ 3ΐ1)1)&1ίδ δ.βλΙ&εϋοηίδ βΐ ΕρίδΙβιηβδ αι&Γΐ;Γαπι . 
ΗίβΓοηίδ 6ΐ 800. ΙΏ&ΓΙ. 8. ΙΐΑίΓοα^β. 9. ΤΙιοοάοή 
ΤΗβΓοηίδ οα&Γΐ. Αγ611ι» αι&ΓίγΓίδ. 10• ΤΙιβοοΙίδΙβδ 
ί68ΐ)ΐ9β. 11. Μβηββ Μ%ί^\ϊι ηΐΑΓ(γηδ.15.8ιιηοη2θ^ 
Ουή^β 6ΐ Α1>ϋ)ί. 18.^ο&11η^8 εΐΐΓ;δ08ΐ.22 ΟβΒείΙίφ, 
Υ8ΐ6η&ηΐ6ΐ8οείοπιπιιη&ΓΐγΓυιη.23.€]6ΐη6ηΙίδηα&Γ• 
(γπ8 βρί8εορίΚοιη&ηί.6Γ6||;οΓϋ Αιρτίββηΐίιιί βρίδεο- 
ρί.24.Μ6ΓεοΓϋπι&Γΐγη8.2β.^Εε&11ΐ6Γΐη2βν!Γ(;ίηίδ6ΐ 
ιη3Γ(5Πδ.2β.ΑΙ;ρϋ. [78] Ολίίΐϊ\Χϋ^.Μ€η$6Ό€€€ΐη\>τί. 
4.Β8γ1)&πβ ιη&η]ΠΓί8.δ&ηε(1 δαί)» &Ι)1)αΙί8.6.Νίεοΐ8ί 
Μ;Γ6η8ίδ βρίδεορί. 8. ΡαΙαρη ιηαΓί^Γίδ.ΙΟ.ΜβηδΒ, 
Ηβηηο(;βηί8 β( Εα^ΓαρΙιί. 11. 02αιί6ΐί8 8ΐ;1Η8Β.ΐ2• 
δρίηάίοηίδ βρίδοορί Τπιη;11ιιιη1ί5. 13. Ευ8ΐΓ&Ιϋ, 
Αιιχοηΐϋ, Εο{6ηϋ,Μ8Γ(1&Γϋ6ΐθΓ68(ί8.ΐ9. ΤΙιγΓδί, 
ί;εϋ, (^ΙΙίηίεί,ΡύίΙβηιοηΙβ, Αρο11οηϋ,6ΐ Γ6Η(ΐαο- 
Γϋΐη. 21. ΤΙιοπι» αροδίοϋ. 23, Βοεοιη ιη&Γΐ}ηιιη 
ςυί ίη &6ΐ& δοΙιίβΓο ηιαη;ηυιη.25.Αη&δΐ&8ί9θ ηιατ- 
ι;γι8. Ευ^βοί» πΐΑτΙγτίδ. 26. ΤΙιβοΔοη, βΐ Τΐιβο- 
ρϋ&ηίδ δεπρίοηιιη. Ιηύ» βΙ Βοιηη», 6ΐ δοείοΓυπι. 
27. Ιοαηηίδ αροβίοϋ 6ΐ 6νΜς6Η8ΐ£θ.29.Μ&Γεϋ|1ί ατ- 
εΙιίιη8ηάΓί(2β ηιοη&8ΐ6Γϋ ΑεοβηιϋθΓυιη.30. Αη^δίφ, 
ςυβδ 68ΐ ΤΙιβδδαΙοηίε» 31.δίΙν6δ(ηρ8ρ9β ΒοπίΑηί• 
Ε( ΙίΦο ηϋίάβιη βίνβ ίρδίοδ δγηβοηίδ, δίνβ &1(βηα8 
ΙιβΙίηβ βώΐΑ 8οηΙ ; βΓΦεο νβΓο,τβΙ βΓ»ε6 βΐ 1»8ΐί• 
ηβ,ςιιβΒΪρδθ νί(Ιβπηίΐ, ρ8αοί8$ίιη8: ηαπκιυβ 6Γ8βεβ 
ρο8ΐ ΑΓΟίΙιαιη ίη ΑροεβΙγρδίω, ΥίΙα ^ο&ηη^8 βρο- 
δΙοΗ 6ΐ ονβη^βΗδΙδβ.ΟΓΦεβ βΐ ίαΐίηβ Υί(3 Οίοηγδϋ 
ΑΓ6ορ8^(8β Δ Β8Η8δδ2Γ6 ΟοΓάβπο ΓβεβηδίΙα ίη 
60(]6πι Οίοη^δίο.ΑεΙα δ&πείί ΟβιηοΙπί Μ;Γθ1)Ιγ(08, 
ΑηΙυβΓρίβθ ίη ({υαΓίο 1638, Ιγρίδ Ιοβηηίδ ΜβυΓδίί. 
ΥίΙ&θΙ ηααΓίγΗαηι 8&ηε(2βΤΙΐ6εΙφρ6ΓΡ6(ΓηιηΡ1βη« 
(ίηυηι ευπι Βοδίΐίο δείευεεηδί ; Οβ ΥίΙ& βΐ παίΓΑου- 
Ιίδ 6]υ8ά6ηι δΑηείΦ ΤΙιβοΙΦ, ΑηΙυοΓρίββ ίη ηαβιΊο. 
Υίΐα 8&ηε1ί Α(Ιΐ80&5ίί εηπι β]υδ(1βιη ΑΐΙΐ8η8δϋ ορο- 
ΓίΒυδ. ΥίΙα Ιοαηηίδ ΟΙίΓγβοκΙοπιί εηιη εΐΐΓ;8θδ(οιηί 
ορβΓί1)ΐΐ8. Υίΐ8 βαηείί Αηηρίιίΐοείιίί ίηΙοΓ β]αδ(ΐ6πι 
δαηείί οΓαΙίοηβδ εάίΐα βδΐ & ΡΓ&ηείβεο 6οπι1)β6δ. 
Ευιπ ροΓΓο ΗβΙορΙίΓαδΙίβ ηοη βδδβ δίγΐυδ ίρβο βΐ 
ιηο(1α3 $8(ίδ βΓ^υϋ. ΜβΙ^ρΙΐΓ&δΙϋθ αηΐβζη ίΠαά 

ρηηείρίαηΐ βδΐ : ΚαΙ τί τών καλών εστχι τ{ς τη 
μνή{λ(ΐ π2ρχ$ι$ού; ; δυΙ) ΜβΙ&ρΙΐΓβδίΦ ηοπιίηβ δβα 
{βηυίηοδ ΓοΒίηδ Ιαηϋ&ηΐ, ΥίΙ&δ βΐ πιατίγπα βαη- 
εΙΟΓϋΠΐ. δαίάαδ ίη 'Άβανιν, Η8Γΐ|παπι 88ηεΙ» 
Τΐΐ6εΐ9Β, Ιη Άναίμονες , Υίΐα 88ηε1ί Ο&ηίβΐίδ 
δί;1ίΐ9θ. Ιη Άμφοτν, Υίΐβ 88ηεϋ ΕαΙΙι;πιίί• Ιη 
Άλχα{α, Υί(β δΔηεΙί ΜβΓεβΙΙί. δβηείί ΟαΙΙίεβεαίϋ ίη 

Έςχπάτή. Ιη ΝοΟεύει,δαηεΙί ίυείβηί.Ιη Καταπέλτης, 

δ8ηε(ί ΑςβΙΙιγΓδί. Ιη Τπαγορβυααι,δ&ηεΙΙ δγαίθοηίδ 
δΙ;1ίΐ8β.0βηη8(]ίη8ραΐΓί8τεΙι&0οη8ΐ8η1ίηοροΙίΐΑηιΐ8 
ρΓο εοηείΗο ΡΙοΓβηΙίη. εβρ. ι, δβηείί Βίοηγδίί 
ΑΓ€ορ8£;ί(2Β; ε&ρ. 4,8αηεΐί Ιοαηηίείί; ε8ρ.50,88ηε(ί 
δίβράαηί Ιυηίοπδ, βΐ Ιοαηηίδ ΟΙίΓγβοδΙΟΓΏί. Ιοδο- 
ρΐΐϋδ Μβιΐιοηοηδίδ Αροΐο^ίβ ρΓΟ εοηεΐϋο ΡΙοΓοηΐίηο 
εοηίΓΑ Μ&Γουπι Ερίιβδίηπι,δ&ηείί Οίοη;δίί ΑΓΟορα- 
%\{2^ : 1)800 βαπκίβηι ΥίΙ&πι νβίαΐί ΗβΙαρΙιηίδΙβΒ ρΓο 
(βδΐίπιοηίο είΐ8ΐ ΑηάΓβΑδ ρΓβΒδαΙ ΚΙιο(1ί ίη Οοη- 
εϋίί ΡΙοΓβηΙΙηί 8688. 7. Ιοβηηβδ Υθοειίδ ίη δοηΐβη- 15 Ι.Ε0ΝΙ8 ΑΙΤΙΑΤΗ. 76 Ιϋ• Ριίτααι ρΓΟ ΟΓοεβββίοηβ δρίπίαβ β Ρϋίο, βΙΑηοΓπίηβ : βΐ ςυ» βΐίηϋβηιΐο ηοιηβη ρΓβίβΓϋΐιΙ αιι- ΟοηβίΕϋΙίηαβ ΜβΙίΙιηίοΙβδ ΟγλΙ. 2, ίβ ρΓοοβδδίοηβ 
δρίτίΐαβ $«ηεΐί• ϋαί δ χας των αγίων πολιτίίας,χαι τάς 
«ύτών αθλήσεις άφηγη^άμ^ινος μΕΧβφραστίΑώς,ίΐς το τόό 
Άριοπαγίτου μ«ρτύριον Διονυσίου φίισί,τοΰ τών απορρή- 
των έκφάντορος, δε ό^ωνβίπετνπιρι τη; οικονομίας Χρί- 
στου, -πρδς το τέλος έπι λέξεως οδτω; ^φθέγξατο. Και εΙς 
ουρανού; ο έμος Χρισιος αναφέρεται, και τα έξης. Ε/ ^ΜΙ 

εαηΰίοτηηι τβ$ ρβ^Ιοε αο ΰβνίαηΐίηα,ΜίηίβίαρΗΐαε' 
ίω ΒοΙεηί,εηαττανϋ,ίη ϋ/οπί/ιη ΑΓβοραριΚΒ ιπαΓ- 
ίυηο, %ΙΙίΗ8» ίη^ηαίη, 9«ί γ^ ««« βίτρΓί»!• μ^- 
ςαβαηί,τβΗίανϋ,ΰηίηάβ ίΑπθίί βϋοηοτηϊα [79] ^ί 
έΚβί^^ηίίΗβ• €8$β(, %ρ$ο %η/ιη€Μ$ν^(ή$€θϊηρΐ€- 
αΐ4« ^θί: Ει ίη οαίοδ 6ΆΓί*ίΜ« ιι•<?ΐ45 α«5ΐίΐι•ί/!4Γ,βΐ€. 
Μίο1ι&6ΐ ΟΙϊ€3ΐδΕρίδΐ,2Ι. δαηίΐ» ΑηωΙ&βί». Νιεβ- οιΟΓίδ,Ιη Αΐίίβ 6θ()ίοΙ5ο8 δίηβ βαβίοΓβ ]&οβοΐίοβΙο磕 
ΙΠ&δ ρΓοί6€ΐο οιηηββ ΗβΙβρΙΐΓ&δίβΒ 5ί νίηιΐίολνβπβ 
&ε6Γΐ>ί88ίιη6 ίηδ&ηίτβΓίδ; 81 ηιιΙΐ38, ηαυΙίΑ ίιηριβ 
5ΐ-βΙθΓβ(βςαθοοιηιηί9θΓί8.0Ι)5βΓν8η(1υαι νβΓΟ ββΐ 8θΐο 
αΚ&, αιαίβ α ηοηηιιΙΙίδ (Ιίοί, €αιη βΗευ]υ8 8Αΐΐ€(ί 
ΥίΙββ ηοιηβη ρΓββΟχυιη ηοη Ιΐ8ΐ>βΙυΓ,θβιη ΥίΐΑΐη Ιβ^ί 
αρυά Μ6(αρ>ΐΓ8δ(6ΐη,ςυ28ί νβτο οοΙΙβεΙίοηββ οιηηβ8 
νίΐ8Γ0ΐη αΐ) βοίΐβιη ΜβίΑρΙΐΓ&δΙβ εοηίβο(Φ8ίηΙ;(ΐυο(1 
6{0 6Χί8ΐίηιοΓ&ΐ8ί88ί[ηυηι.€υιη [30]6ηίαι€ο1ΙοοΐΙοηβ8 
8ίιηίΐ68,(ΐυ»Γ6Γθ !ηηυιη6Γ8β δυη(,Γ8Γ0 &αΙ ηοηηυΑίη 
ίηΙβΓ 80 εοηνβηίαηΐ, δβ^Ι Ιι» ρΙϋΓββ ίΙΙΦ ρ&υοίοΓβδ 
ΥίΐΒδ οοηϋηβ&ηΐ, 6ΐ &1ίο βΐηυβ «Ιίο «ϋεβηάί ιηο(1ο 
ιηβΙΐιοάοςυβοοηδΟΓίρΙββ,ςυϋϋ β6π ροΐυίΐ,υΐ &Ι)υηο 
ίηοΙιο&Ι» 3101 &5δθΙυ(φςυ6, ηίδί €υιη βίημιιΐίδ Ιιοπδ οΙιοΓαδ ωΐίδΐϋδ Ιίΐ). XIV, οβρ.51 .ΕοεΙβδίβδϋβΛ Ιιιβ- β αίςϋβωοιηβηΐΐδβΐι• αίςυο &1ι& ιηβηΐβ ιιηα νβΓ8»δδβ, 

Υ * • ο' ^^^^:^ 6•»ι:ι«» οαη:ΛΓ;α Αΐ ΙΐΚ τνιιι β1 νηοΑΛ \\Λ& Τίΐύάο ί1ΐΑ8 &ΟΟΓθ1)λ886 ΓβΟΓθ52δ8βαΐΙ6 Ιοη«, δαηοΐί8πηβοηίδ5ΐγΙίΐ»δβηίθΓΐ8,βιΙι&. χτω 
€3ρ.24.δ8ηεΙί 8ίιηβοηίδ 8ΐγΓιΙ»]ϋηιοη8. θα» νβΓο 
1ΐ2εΙβηυ8 ιηβάίΙδΒ.Ιβηβ^ΓίδΙίηβίδςαβΕίΙάίεΙ» 1)ί5Ιιο• 
ϋιύεβηιιη Ιοευΐοβ οοευρβηΐ, ίηίδίΓΛ Ιβωριΐδ ίηδϋ- 
ιηοΓβιη 81 οιηηβδ ΙιίεΓβεβηδβΓβ εοηβΓβΓ.ΝιιΙΙβ βηίιη 
ίβΓβ Ι)ί1)1ίοϋΐ6ε8 ΓαβΓίΙ, οβιη ωαηιΐδεΓίρΙί εοάίεβδ 
λάδΙηΙ, Ιη ςαβτοΐϋΐηβη οΐίςϋοά ΙΐίΓαιη νΙΐβΓϋΐη ηοη 
ΓθρβηβΙιΐΓ. ΥθΓΟΠίίρδβδοϋαδΑηίοηϋ ΑϋβαδίΙηί Γβ- 
εβηβϋίδ^ίΓβΙΙςαβ βΓβάβαιΓ•οΐ8ηι.Ιο 1)ίΙ[)ΙίοΐΙιβε8 ίΐα• 
ςοβ Αηίοηϋ ΑοβαδΙίηί δϋΐ) δίωβοηίδ ΜβίπρΙίΓαδίβ ηο- 
ηιίηβ 1ι» Ιβ^βΙ)8ηΙθΓ.ϋί«ΐΜ« ^αηΗα^^ο. ΑΛβπδδϋ Αΐβ- 
χβηάπηΙ.ΕαΛγηιΙΙ. ΤίαιοΛβΙ βροδίοΗ.ΑηβδίΛδΙί.αΐβ- 
ιηβηϋδ Αηε>•Γ«ηΙ.Βα•ε1)ί» εοριοπίθηΐο Χθοβ.βΓββο- 
ΓΠΝΒΗβηχβηί Χί^ηορίιοηΐΐδ βίβϋοΓϋπι. ΒβτβΙΙίΐαϋδ 
δ&ηεϋ αοβηηίδ αΐΓγ8θδΐοπιΙ.ΕρΙΐΓ«ΒΠΐ183^ΊΧ3ΤΓΐ «υο- 6ΐ ΐηοάα Η&8 ΐηοϋο ίΙΙ«8 &ρρΓθΙ)&886 Γ6ρΓθ581δ8βέ|υ6 

(ΙίεβΓθνθΗιηυδ.δίυηαδθΜ &1)8ο1νΐ8,β8β(ΐ6Πΐ δβπιρβΓ 
ίη οοάίοίΐιαδ ηι&ηπ50Γίρ(Ίδ Π)8([η3 βχ ρβΠβ οΙ)]ΙεθΓθη- 
(ϋΓ : &( ιηοάο βΙΗβΓ 61. ΟυβΓβ άίοβηίΐυηι 6δΙ, ΜβΐΗ- 
ρΗΓ&δΙβπ) 8εΓίρδίβ8β Υϋ&δ δβηείοηιιη, ηοη εοΙΙβ- 
ΐ;ίδδ6; 6ΐ ςυπδ ίρδβ δεηρβΗ, οοάβπ) ββπιρβΓ δβητΒίο 
0Γ(ϋη6 ευ(ϋ88β, υΙ &δβ6ΓΐΙ Β&Γοηίαδ , ϋβ οΙίΑΐη αΐί- 
ςιιαηάο &ηη6χίδ ευηι ρπηιί βεΓίρΙΟΓίδ ηοαιίηο,ςοββ 
ίρδβ οοιηρΓού&δδβΙ,ηβε ίιηπιυΐιΐδδβΐ• Εΐ (ιίηε ρίληβ 
νίάοαΙυΓ Υί(8• ίΙ&& ΜβΙ«ρ1ΐΓ&8ΐ6 ύί^ββίαδ ΓβΓβ βοηι• 
ρβΓ 6υηΐ(ΐ6Π) ιηοάυπι ίη &1ϋ8 εοάίοώαδ δβΓνβΓβ. 
Ηβΐβ θΓ^ο ΑΓ6ΓΠΐ&ΙυΓ, εαπ) ςυίδ ηο1)ί8 ίη ηιαηηβ 
εοάβχ ρβΓνβηβηΙ, 6ΐ ίη 60 ΙΐΑ^βηΙυΓ ΥίΙ» δαηείο- 
Γϋπι» ηαΙΙο ρΓφβχο δεπρΙοΗδ ηοπιίηβ, ίΗ&δ ΥίΐΜ δ8η^ι1^08ηη18υι1Γ^5υ^^υιυ■.*:*ι»ιI1»»••«^•— ^•• 1ΐΑΐ)6Γί ϋρηά ΜοΙβρΙΐΓ&δΙβιη,ευηι εοΙΙβεΙίο ί1Ι& Υί- 

βηηίδ.Ιί^ιικ ΛάπιαΗο.ΤΓγρΙιοηΙδ.ΡδΓΛθηϋ βρίβεορΙ α ^^ηιιη Μοι&ρΙ^ΓαδΙΙβ ηοη δίΐ ; βΐ εοηδβηυβηΙΟΓ ίΙΙ&β 
ΐ4ΛΠ)ρ•«ε«.Τ1ιβο<1οπδΐΓίΐϋ1αΐ3βΧϋε» ΤΙιβηπίΕΐαΓβί. ΜβΙ&ρΙιηδΙβπι,βΙ δι ηοη δεηρ36η(,&ρρΓοΙ)&8δβ,?«1 ΝίεβρΙιηπ.ΒΙαδϋ.Μ8ΓΓιηί3ΐηΙ.»^Μ5€ϋίαΓ<ίο.δβηεΙο- 
ηΐΛ ηαδάΓί^ίηΙβ ίαοΓϋπι πιαΓίγΓϋπι. δ^ηοΙΟΓαπι 
ςοδάϊββίηιβΝβΓΓβΐΊο άβ ο1)δί(ϋοηβαοηδΐ8ηιίηοροΙίΙ•- 
ηβ.Ιί«η«^^1ρπ7ί.6θθΓβϋπϊ»ΓΐϊΓί8.Ι/^η8β/ιιηιο.Μα- 
ηυβΙΙδ,δβΙιβΙΙΙ βΐ ΙδπιβθΗδ.δβπιρδοηίδ ΧβηοάοεΙιί.Ρβ- 
Γ6§Γίη&1ίοη68 ΡθΙη βΐ ΡβηΙί.ΑΙβηβί Λ/ίο.ΡΓοεορϋ. 
Ρ•ηΙα1βοηί8.ωϋηίεί.Εϋ(1οείπιί.Μ^η8^^1κί'««5ίο.Οβ 
ΟΓία 61 βάηε8«Ιοηο.θ6ίρ8Γ».θ6εΐιη8ΐί Ιπίλβί^*) ηα^^^^ 
&ά ΑβΙ)βηιπι.Οβ ΙοωηβΒλρΙί8ΐα.Μ^η«β]νοι;ββι6Γ<. 
δβηιοηίΒ,Οαη» βΐ ΑΙ)ί1)ί.Ρ»ϋΙί λτεΐιίβρίβεορί Οοη- 
δίΑηΙίηοροΙίΐΕηί.ΗίβΓοηίδ βΐ ςαί εαπι βο ρ&δβί δϋηΐ. 
ΜΛΐΓθη».Τ1ιβοςΐίβΙβ8 1.βδω».Μβη» ^Εβ^ριί^.^οαη- 
ηίδΕΙββπιοδ|ηΛΓίυο3ηηί$ ΟΙΐΓίδο^Ιοιηι.ΡΙιΠίρρί α- 8&1(6Π) Λ\%ηζ& οχίδΙίπίΜδο, ςυ» ροΓ ΠΜίηιιβ ΙιοπιΙ- 
ηοηι νοΙίΙ&ΓβηΙ. Οίχί δυρΓ& βΓάυυπι Ιιηηε 688β 1α- 
1)0Γ6πι βϋηρΓοΙιυιη,βΙ ηυβη) ίρδο ρΓαάβηΙίοηύυβ 
ΓοϋηςυοΓΟΟ). εοηΓθΓδίπι Ιαιηβη Αΐίηιιίά δΐϋίΐϋοΐ 
ορβΓβΒ,οΙ νίβιη&Ιίίδ βροπαπ), υ( ροΙβΓΟ ; 6ΐ ςαβπι- 
αάπιοάαπι ρΓυύβηβ &|[ηεοΙ& ροδΙ ]8εΐα ίη Ιβιτα 
δ6α)ίη&, 6η&(α(|ηβ, ηβ (;6ηηίη& & δρυπίβ, αΐίηδηυβ 
{οηβΗδ βυβοεβηΙϋΓ, ΓΓηεΙηπιςηο δίηεβΓυπι Ιι&Ι>68ΐ, 
ρΓίπιυπι ΙιβΓίιαΙ&δ ϋΙ&δ οηιηβδ,ςη&δ ίΙΙβ ηοη &(ηο- 
δείΐ,δβπιβηΐίδ εο1Ιίββη(ϋ,β6Γη)8η2δ,6ΐί&πΐ8ί ορΙίσιβΒ 
ΓηβπηΙ, δβνβΓα (ϋΙί^6η11& βχδΠΓρβΙ, Γβ1ί(]α&δ ΓονβΙ 
β1 εοΗ(; δίε βΐ ίρδβ βχ απηρΗδδίπιο ίβίο, ςηί ΜβΙα- 
ρΙΐΓ&δΙ» ηοηιίηβ ίη νβίαίι εβηιρο,ρΓίπιηβ οηιηίηπι Υίΐ88 ΐΗ)•4ο1ί:Μ^έ?Ι)βο(?«•6Γί.ΒοηίίίΐεϋΗοπΐ3η1 δβΐιβδ. Οββδ, (ΐαιβ ροβδβΐ οπιηβδ ? βνβΙΙαηι, ηΐ ιΐα άιοΛπι,βΙ α8ηΙ.ΤΓ8ηςαΠΙίηί,Νίεο8ΐΓ8ΐί,αΐ3υάϋ.ααδΐθΓΐδ,θΐβϋο- 
ηιπι. Ικηαϋί.ΙηΙί&ηΦ.Αη&δΙ&βίφ.Οβεβπι ω&Γ!;Γυπι 
βΓβΙβη8ίηπ;.Εοββηί»θΐ ρ8Τ6ηΐυαι.ΤΙΐ60<)0Γί β( ΤΙιβο• 
ρ1ι&ηί8 ΟηρΙοΓαο). Ιη^ί βΐ Οοηιη», βΐ δοείοΓϋπι. 
ΜίΓεβΙΙί. Μβΐ3ηίιβ Ηοη&ηφ. ΕΙβυΙΙιβΓϋ Ιη 0»ηίβ- 
Ιβπι ρΐΌρΙιβίΑπι,βΙ ΐΓβ8 ρϋβΡΟδ.Νοη 8ΐί&Γαπ) ΙίΒΙίο- 
11)β€ΒΓηπι ίηάίεβδ εοηίβΓ&πι, εηπι Γ&τί αάηιοάυπι 
8ίηΙ, ηοί €&(16Π) εοηΙίηβΑηΙ. Οηηβδ βηΐπ: ΓβΓβ αά 
υηιιηι οοηιιη ίη ϋβάβηι π)βη8ί1>ηδ, οΙ άίνβΓδΟΓυπι 
δβηοΐοηιπι Υη&8 βΐ βίο^ίβ, βΟΓηπιάβαιςιΐθ βΒηείΟΓηηι 
ΥίΐΜ ν&Γί&δ ρΓοροηυηΙ ; βΐ ({οοά πΐ3χίπιο Γβί Εε- 
οΙβδΜβΙίε» άβΐΗηβηΙο ίαείυπ) ββΐ, δίηβ βυείοηδ βΓ2ΐ(1ίε&Ι)0 (({αβΓαιη δυΐ) κοπιίηβ βΐ ιη&Γίγηα, βΙ 
β1ο|;ί&, δίνβ βηεοπιία, δίνβ Ι&ικίβδ Ιυπι ίη βαηείοβ, 
Ιαπα ίη ΟΙιηβΙαπι, β( ΟοίρβΓ&πι ίηΙβΙ1βε(&8 ?βΙίπ)) 
ρΓορηίδςυβ &υε(οΓίΙ)υ8, πΐ3ηυβεηρ(οΓυπι ορβ εο- 
ύίεηπι ΓβδΙίΙυαπ) : Ιυπι άβ &1ϋδ, <|υ8θ δίηβ ηοπιίηβ 
δηηΙ,]η(Ιίο&1)ίπιιΐδ.Ι}ι νβΓΟ Γαείΐίαδ ίηίβηίαπι εοηδβ- 
ηυ&ηοηΓ,ρηιηυη βρροηβΙϋΓ ρποείρίαιη ορβπδ,δθ* 
ευηάο Ιοεο ηοαιβη^υεΙοΓίβ, (ΟΓΐίο Ιίΐυΐηδ ίρδβ ορβ- 
Γίδ.αΐυηοίοια,νβίοΐί ίη 18])6ΙΙ8, ςυίδ δΙϋΙ ΐηίοΓ Μβία- 
ρΙΐΓ8δ(»1&1)θΓ6δ1οουηι οεεαρβνβΓΗ,δίνβΙΐβ άίδροηβηΐβ 
ΜβίδρΙίΓδδίβ,δΙνβθΧ δεΗρ(οτί1)υβ ίρβίβ,ςηΐ υΐβοαιαιο- 
άυηι βδΐ β( 1ηΙ)βΐ,οηηΐ& 8υα€ηΐ,ΓβίΰΓΐηυ8 Ιη εοάίεβαι* 77 Μ δΟΗΙΡΤίδ 8ΥΜΕ0ΝΙ8 ΜΕΤΑΡΗΚΑδΤ^Ε ϋΙΑΤΚΙΒΑ. 78 ρίδϋορί λΙβΧ2η(1πηί, βίου; του δσ(4υ Πιτρ^ς Αντω- 
νίου. 

*Αγχ6όν Λ%\ οίχαιον^χχΐ πά^ιτοΤς εΙιαεβιΤν. δίβρΙίΑΟί 
ΒΐΜΟΐίοί, «ερι του βίου χαΐ μα&τυρίου του άγ{ου όσιο- 
α^ρτ^ρο; Στίΐρανου του νέου. 8εη|ΐΙθΓ ηοΟ [8ΐ]ΐηΐΐΙ(08 
ρο$1 &ηοο9 νίν6ΐ)Μ, υ( οχ βοάβαι €θ1Ιί|ί(υΓ. Οίδε 
•^ϊρ ώσχερ ν«φέλη τον ^|λιον^ ούτω και χρ(ίνο; χρύπιειν 
:2 μη λιλσ^μενζ, χζ^πβρ τεσσχρχχοστοϋ δευτέρου Ιτους 
χχρ2$(ορ2μ-^χ(ίτος, άφ* ούπερ τ/^ν δια μαρτυρ(θϋ {εραν 
τιλιυττ,ν & πζμμάχαρ Πχττιρ ^μώ^ υπέστη Στέφανος 
μίρι τής ν>νί, ΟΤς τροτραπείς άνελεξαμην πάρα άλη- 
ίτΛντων ανδρών, χαι των αύτου φοκητών ώ^ χβχεΤσε 
τψΗωη χαι περιαθριζω^ λέξχι τα Ις απαλών ονύχων Α ΙίΙ&ηί λ({γος εΙς τ6ν *Ιώβ τη άγ{^ χαί μ(^άλ^ δ«ΰ- 
τέρ(?. 

Άηδύνι τιν• πολυφώνψ. ΤΙΐβοάοπ 8ΐΐΐάίΙββ^ εΙς τί» 
γενέσιον Ιωάννου του Προδρόμου. 

*Α6λητιχους αγώνα; εύφημεΤν Οέλων. Ιιβοηίβ ίπίρβ• 
ΓΑΐΟΓΙβ, εΙς τί)ν αγιον Κλήμεντα. 

Αΐ μεν Χριστού πανηγύρεις, δσαι τ?) φως τζς π•ρΙ 
ήμα; οίχονομίας. Οοηδίοηΐίηί (ϋ^ΟΟΟί 6ΐ οΙίΑΓίορΙΐγ- 

|3ΰί8» άίαοοηί Μΐ(;ηΦ ΕοοΙββί» Οοηβίβηϋηοροΐί- 

(βηΦ, &Ιΐ6Γίυ5 αΙ) ΑθΓθρθ1ί(&, βΐ Τίο, έγχώμιον •1ς 
πάντας τους (82) αγίους μάρτυρας. Μβίοίοίΐ ϋΐίΐΐβ 

δβριίιηβ 87ηο(Ιο8 {βηβΓλΙίβ ΑεΙ. 5. 

λ\ χάριτες μεν Ιπι τών προτέρων χρόνοϊν. ΝΐΟΟίλί 
6αΙ)λ8ΐΊ9Β, Λόγος εΙς την άνάληψιν του Σωτηρος. 

Αχουε, ουρανέ, χαΐ δ τών αγγέλων απα; χύχλος. ι^^χοΰ χαΙ μέχρι "^ήρως, τα τε της γε/νήσβως χαί του β ΝΙοοΙ&ί 031)281196, βίς τα σωτήρια πάθη του Κυρίου 
•ίνιτου φά. τερπνά χαί θαυμαστά διηγήματα. 8θΙβΙ ημών 'ιησου Χρίστου. ίψίάβτη ηΗ€9ηαάιηοάητη ηεΐηιία βοίβηι, ίβτηρηί 
ία ί^ηα ηοη εοΜηιβηίΟΓαηΙην, οοοηΐ^τβ ; 6ί5ί άηο 
Η ^ναάταριηία αηηί ρν^ίβτρτβϋί 8ηηί, 0Χ ^ηο 
ΜαΠι/τΙο 1>€α1ί$$ίΐηη$ Μο ΡαΙεν ηο$Ιετ $α€τηηι 
νύϋ ^χιίηιη ΰοη^οιιίη» αΐ 8(6ρΗαηΗ$ αά Ηηηΰ 
ϋίία.ίΐηο αάιηοηίΐία αν^ΤΛαύια ΗοΐαιηΟία ίΙΙίηΒ- 
(βδ άί$άρΜΐΐ3 4€ΐ€ρί Ηηε α^^η€ ίΙΙηο ΰίηηιηίβηε βί 
(οΙΙίίΜα,ηί $€Τίρΐο νηαηάανβίη,^ηα ίΙΙ^ €χ ί€η€Τί8 
ηηρνίϋηΐύ ιι^ςΐέ^ αά ζβηβείαηι ρηΒ$ΙΙΐ€ταί €ί αΙ> 
ί11ίη$ οΐίη ίί$ςηβ αά οΜίητη, ίη€Ηηάί$$ίΐηα8 βί 
•άΜίτααΐ€$ ηατταϋαηβΒ. Οηοά ηοη 2Γ(Ιυυπ) Γυ'α, 
€ϋσι 8(6ρΙΐ3ηί ^ιιιιΐ68, λπϊκϊ 6ΐ €οη8&η(υίη6ί βα- 

Ρ6η1ίΐ68 €886η(. ΙΙήά, Ταΰτά μου του ελαχίστου 
ν/'Αι πονήματος τα έκλεχρέντα παρά τών του όσιου ^ τους 
έγχιστέων, γνιορίμων, συγγενών, συσσίτων, δμορόφων Της 
121 ^ιτητών ου μην άλλα χαΐ παρά τών τυράννου συμ- 
μ•^στών τώ¥ άχμην τψδβ τψ βίφ συζώντων αληθινά 

άι^γΐΐματα. Ε^ ΗΰΒΰ φιίάβίη ΜΜΐ'ιηί Ηί4ίίΐ8€€ Ιαίο- 
ηι α 8αηΰα ραΓΘηΗΙηΐ8, ατηίΜ^ €οη8αηοηίηβ{8^ 
οοκνίΦΜ, ΰοηΐηΰηηαΐϋηί βί άΐ80ίρηΙ%8, χιηο βί α 
ψαηιά ίη [αοίηοτβ €0η80τΗ1ηί8^ ίΐ*< ΐΜςιιβ άητη 
ή• ήΙαίΜρβτανηί νετα ηατταΙΐοη68 $νηί. Υίάβ άβ 
^ λΐΐ€ΐθΓ6 ρΐυη ίη εβρίΐβ (Ιβ Ιο&ηηβ 0&ιη«8- 
(«00, ςαικί ρο8ΐ Ιι&8 ΟίΜήΐΜδ ρυ1)Ιίο&πιη8. 

Αγαπητοί. * Α ψευδής δ θεδς δια τοΰ προφήτου 
ίμίγγειλάμενος. ΤΙΐβΟ(Ιθη 6ρί8€0ρί ΤηΠ)ϋΙΐυη1ί8, 
«?4 του βίου, καΐ της έλορίας, χαΐ τών θλίψεων 
Ι«ιάινου τοΰ Χρυσοστόμου. 

Άγαπτ^τοί. Ο^χ ίίν άπειχος ευγνώμονας. ΑίΠρΙΐί- Ο *Αχούω Μωσέα τον μέγαν το ξένον έχεΤνο θαύμα 
της βάτου. ΝΐοβρΙκΟΓΙ 6Γ6{ΟΓ8β, λόγος εΙς την υπίρ- 
αγίαν θεοτόκον διαλαμβάνων τήν τε γέννησιν, χαΐ 
την εΙς τά άγια τών αγίων εισοδον, καΐ άνατροφήν •θ€ΐ»ϋ Ιηεοηίβηβίβ, βίς τον βίον κ«1 τά θαύματα του 
^»ίθίί Πζτρδς ημών Βασιλείου επισκόπου Καισα• 

*Λγ2λλιάσ(.ως και ευφροσύνη; ημέρα. ΤΙΐ60<1θΠ 
ο(ΐ1(1ίΐ« λόγοις εις τών προσχύνησιν τοΰ τιμίου και 
ζ<•«οιου Σταυρού, έν Μεσονηστίμψ. 

Αγγελι/ης πανηγ*)ρεως η προαφορισμένη κυρία 
^ψ09Λ συναθροίζει. ΡΓοοορίί (Ιί&εοηί 6ΐ τΙίΑΓίορΙι;- 
1*01, (γχώμιοι^ τών θείων καΐ μεγάλων άρχιστρατ- 
^7»^ Μιχα^μ, χαι Γσβριήλ. 

Αγε δί^ και σήμερον, φίλε, γνησιώτερον τοΰ γεν- 

>«Μ-•άτου •|ώό. Ιβοηϋί ρΓββ^γΙθΗ 0οη8ΐΑηΙίηορο- βυτης. 

Άλλ* εμαιγε τοΤς σοΤς έπιβαλείν έγχωμίοις, ώ 
Χρίστου βαπτιοτά, πό^^ωθεν πειριομένφ. Τ1ΐ60(ΙαΙί 
αΒΙ)81Ϊ8, έγχώμιον εΙς τδν μέγαν του Χριστού βαπτι- 
στην χαΐ πρόδρομον Ιωάννη ν. 

"Αλλοι μίν δλλως τους αγίους τιμείκωσαν. 8ορΙΐΓΟ- 

ηϋ ιηοη&οΐιί 5ορΙιί8ΐ&) πιοη&βίθηί 88ηοΙί ΤΙιοο- 
(Ιοβίί,ςυοά 68(ίηΕΓ6Πΐο ρΓορβδΑηΰίΑπι οίτίΙ&Ιβιη, 

|•08ΐ6& αΤΟΐΐίβρίδΟΟρί ΗίβΓ08θΐ5ΐηί(«η{, έγχώμιον εΙς 
αγίους Σύρον χαΐ Ιωάννη ν τους μάρτυρας, 
προθεωρίας ^ αρχή , 'Οφθαλμών ά^(5ωστ{ας 

ένεκα Κύρφ και Ίωάννι^^. Ηυ]υ8 Πίβηϋο ΙΐΑΪβΙΐΙΓ ίη 

8βρΙίηι& 8;ηο(Ιο {βηβπιϋ ΑοΙ. 4. 

Άλλ* οό πένθιμος ήμΤν δ καιρός. Τούτου γέ τοι 
μαρτύριον σαφές ή νηστεία. Ιθ&ηηΐ8 Εαΰ1>α!ΐΑηΐΠ1 
ΜβίΓΟροΙίΙβΒ, βίς την μνήμην τοΰ ΰγίου μεγαλομάρ- 
τ*^ρος Θεοδώρου, καΐ τήν του πρωτοσαββάτου ήμέραν 
έν Εύχαΐτοις. 

*Αλύμενος έγώ κατά την εφοδον τών Βαρβάρων. 
Νίΐί Πΐοη&οΐΐί, βι^ τήν άναΊρεσιν τών έν Σίνα καί 
'Ραϊθοΰ αγίων Οατερων. 

Α μεν αν τις ε1κάσΐ[^ τεκμήριον τήν παροΰσαν 
Ιχων κατάστασιν. Μ&χίΐπί ΡΙ&ηυάφ ΐηοΠΑοΜ, λόγος 
εις τήν θεόσωμον ταφήν τοΰ Κυρίου• 

^Αναβάλλεται μέν δ 'Ιησοΰς, και φως ώς ιμάτιον 
πηνίκα τοΤς μσθηταΤς άστράιιτων έπΙ τοΰ δρους Θα- 
βώρ. ΤΙΐβΟίΙΟΓί ΑΙ&ηίφ βρίβΰορί, λόγος σχεδιασθείς 
εις τήν ταφήν τοΰ Σωτήρος Χριστού του θεοΰ ημών. 

ΆναγκαΤόν έστι πάλιν σήμερον τφ πρω\ τοΰ λό- 
γου• Ευ86ΐ)ϋ ΑΐβΧ&ηάΓίηί| πιρί της παρουσίας *1(«>άν- 
νου εΙς τδν |δην. 

Άνάστασις τοΰ έμοΰ χαΐ θεοΰ, χαΐ τοΰ ν«- 
κρωθέηος. Ιιβοηίβ Ιπΐρ6ΓΑΐθΓί8, λδγος εΙς τήν άγίαν 
*Αναστασιν. 

*Άνδρες φιλόξενοι, και φιλόχριστοι, και φιλάδελ- 
φοι. 6Γ6{0Γϋ Ν60€»8αΓί6η818, λόγος εΙς τά άγια θίο- 
φάνεια, ί^ εΙς τά ίγια Φώτα. 79 Ι.Ε0ΝΙ8 ΑI.I^ΑΤ1I. 80 - ,λΙ^τ, 4>αέοα .5 Κύριος. Εύ8θ1»η ΑΙβΧ-Ανών άιιί. προγόνων <|>κτισοι πΛιν. »Εν χχί χέλλχ» μο« 
Άν.«η τ-ρ τρίτχί ν•Ρ? \^:^\ τοίνυν δ.άνων μ*τ« πολλών χαί δλλων ααρτυρολογίων βηάηηί, εΙς τίιν Άνάσταβιν τοΟ Κυρίοο 

Άνέτειλ. μετέ τί.ν 4νάληψιν το> Κ«ρ(οο Κμων 
Ίη«ϋ Χριστού «ρ?.ί «ν ϊίιον Οατίρβ Β«ίΙ»ρΙΐΙ«ϊ, 
μ«ρτύρ.ον τοϋ έγίου άπο»τ<5λοο Άνανίοο. Ιη βηβ βηΐΐη 
ΓβκίΐϋΓ • Έγώ δ» Β«Ρ»«"?β«« ίγρ«Ψ« -ϊβ υπομνήματα 
«ύτοΰ, χβί Ιθη« ιιρο< ^ί> λείψ«^<" ^"^ γενναίου Μλη- 
τοδ Άν«νίο«, ίνα γένηται εΙ« έπιγρ«μμί«ν, χ«ι εΙ« τύ- 
πον ωφελείας τοί; έλπίζου.ιν έπΙ τή; έπ.γγελί.^ τοβ 
Σωτήρο; ί,μών ΊησοΟ Χρι.τοΰ. Ερο νίτο Βατ$αρΗΙα 
«ϋτίρή €οτηηιβηΐαηα ΐρ$ίν$, ΓβροεαΙςΜίνχΙα οα- 
άαν«Γ αβηβνοίΐ αίΗΜβ Αηαπίοε, «ί ηηί «χ«»»- 
ρίιι» 61 <»ρ«ι» νΗΙϋαΙί» ίοηιη, «α» «ρίΓοιιΙ 
βκρίΓ οΓοιηΐίΜοηβδο/ρβίοηβ ηοίίη ^«ία^^11^I^. 

Άπας μίν ένχωμίων λίγος. ΤΙΐβοάΟΓΙ ΟβρΙΐηΟ- τοίνυν διάγων (χετα πολλών καΐ άλλων μαρτυρολογίων 
βΤχον χαΐ τα 6πομνήμιατα τυύ αγίου τούτου έν γλωσ- 
σοκύμψ, χαί £ια τδ μη ίΤναΤ τα >ε•ψανα του αγίου 
Ευστρατίου τούτ6υ έν τη ποΙει ταύτ^, μήτε άκηκοέ- 
νάι με ιταρα τίνος, 8τι πεφανέρωνται έν τη Άραυ- 
ρακτωών τα ίγια λείψανα αύτου, ούτε έγώ οώτ^ς 
έδημοσίευσα τα δπομνήματα, ούτε έξι(^τησ8 τις, Τ να 
παράσχω. Έν δε τψ Χρ<{νψ τούτψ νεώτερ<5ς τις φιλάρε- 
τος 6πάρχων καΟεκάστην συνετύγχανε τη ταπεινώσει 
μου, πίϊίσας δε τάσ υπάρχουσας μοι βίβλους άνεγνωκώς, 
άνέγνω καΐ τα υπομνήματα ταύτα, καί έπιστώσατ<{ μΕ. 
8τι καί μαρτύριον αυτού έστιν εΙς την Άραυρακτα)ών, κβι 
δυνάμει; Ιαμάτων γίνονται δι' αυτού. Τα δε υπομνήματα 
των αγίων τούτων ούΒεΙς των έκεϊσε Ιχει, ώς έντεύθβν -Λπας μεν εγκωμίων ^^^^^^^^^^^^^^ ,Ουμε^; πάντας τους της κώμης εκείνης^ μάλιστα δΐ .. 

Ρ»13Β, εγκωμίων εΙς τ^^ν 180] ίγιον ιιαυΑΟ , γ β ^^^.^^ .^^^ ^^^^^^ ^^ν παρακαλοϋντ<;ς με, ταΤς μνείαις αυτών. ΈπΙ πολύ ούν παρακαλοϋντ<ίς με, 
έκδέδώκα αύτψ,και άξιώ πάντας τους άναγινώσκοτας,καί 
τους άκροωμένους εύψεσθαι ύπερ εμού. Ε^Ο ΟΗΐ^ΐη 

ρβΰοαΙΟΓ ίηοίΐα€Ηη8 ΕηΒβΜηε α ψηβτίΒ τηοηαεα- 
ΰατη [84] νϋαίη 86ΰη(ν8,8€ΐ>α$1αηαηί ηνί^βίη α ρτο- 
ρ€ηΗοτίΰη8 ΗαΜ(αη$, ίη ΰβΙΙα ηιβα άβρβηβ, αιτη 
αίΜ ψηηΙΙίΒ τηαΓίνΓοΙορϋΒ €οη$€τναΙ>αίη βΐ Ιιη}η8 
8αηΗ ΛΰίαίηαηηΙα.Είΰηηι ΗΐΛίηεΰβ ΒαηεΗ Εη8- 
ίναΐα ΓβΗςηίίΒ ίη Ηαο ηΐΙ>β ηοη ^ββ^ηί, η(€ ίρ$6 α 
ςίΐοηηαηι αηάί88€ηι ίη Αταηταοβηα (ηίΒίε τευβία- 
ίαΒ,ΰοηΐίηεηΙαΗα ηοη τενεΙονβΓαηι ; η€(ΐη6 βιιί*- 
ρχαΜ α τηβ ϋΙαρβΙϋί.Ηοΰ νετο Ιβτηροτε μίΌβηΐΒςνί" 
άαηι αάίηοάητη ΒίηάίοεηΒ ^ηοΐιάίε ιηβπιη ληηιί/ί 
ί^ηηοη^ηι ΰοη^βτβηΒ^ οιηηαςίίε ΙϋτοΒ ςηί βιαηί 
αρίΛά τηβ ρύταΐΓΠίηΒ,Ιεςα βΐ %ρ8α ϋοίηιηεηίαηα,βί 

'Ιίόητα τίς^τού θε;ύ φ.λανθρωπίας ύπερ ί,^5>..^ αβΓη^νί( η^ίΜ βίίΟΜ βΟΤη^ηηίατί^^^ 

Αρρητα της του ^_ Υ ^ ϊ', ^ ^^ .Γ .,. ΑΓαηταΰβηα ,€ί ΜονύοτηΜ ιΐίίάβίη Βαπιίαίβιη ΰοηΐ' 

ραταη.Υβτηιη αοία Κοτηοι ίηατΙί)ΓίΐΜ ηηΙΙηηί ίΙΙίΒ 
ίη ΙοΰίΒροΒΒίάβτβ,αάβο ηΐ (γΙμΗ €88βηί αηιηιο ίΙΗηΒ 
νΜαοΰοΙω,βΙ ροίΐ88ίηιηηί οντη βοτϋίη τηετηοτία 
νβΰοΙβΓβΙητ : ί« τπηΙΗβ ρτβνΛηΒ βΛ αηίβ βχίοτείί. 
Εοςο %ηί€Γίηί οτηηβΒ Ιητη ΙβΰΙονβΒ^ ομιλ Αηάϋο- 
τ€8, «ί ρτο ηιβ Οβο ρτβοοα (α,ηάαηί. 

Βασιλεύοντος Διοκλητιανού τού βασιλέοκ έγένβτο 
διωγμός μέγας τών Χριστιανών, Η&ΓίγτίΐΙΠΙ 8. Βτβ- 
&Ιφ: 8€ΓίρΙαΐη & ρΓβδβηΙβ βΐ ΥΐάβηΙβ. ^Ακουσας δε 
ταύτα δ ήγεμών, έκέλευσε τί» λείψανον αυτού ^ιφη- 
ναι έν Φίβψ τψ ποταμψ δντικρυς τού 8ρους. *Άνθρωπον 
α τίνα έθεασάμ3θα, δς τ^ν Ιδέαν εΤχ• λαμπράν, ως 
ί^Αιος, λαβ<5μενον τ6 λείψχνον τού αγίου μάρτυρος, δσ- άπί) διαφ(5ρων λόγων τού Χρυσοστ<{μου. 

Αποστολικών έπιδήμίαν εύφημησαι προθέμενος 

νύν δ λ(5γος. ΜϋΟβπί ΟΓγδοοβρΙιβη »Γθ1ιιβρΐ8θορι 

ΡΙΐίΐ31(1β1ρΙΐίθΙ18ί8, εΙς τον άγιον άπ<ίστολον καΐ εύαγ- 
γελιστην Ίωάννην, και θεολόγον. 

Απόστολος δ τήν φαιδραν ταύτην συγκροτήσας 
πανήγυριν. ΡΓΟϋΟρίί ώαΠορΙΐϊΙβοίβ, έγκώμιον εΙς 
τί>ν άγιον άπίίστολον καί εύαγγελιστην *Ιωάννην. 

Άρετήν άνδρδς έπαινεΤν κελευ($μενον. Ι,βοηίβ ίΐη- 
ρβΓΕίΟΓίβ, λόγος εΙς τ6ν μέγαν Ίωάννην τ^ν Κρυσό. 
στομον, 

•Αρίστη μεν κ»ι ή τών δρωμένων ευπρέπεια. Μβ- 
οατϋ ΟΐΐΓϊδΟΟβρΙΐδιΗ, λόγος εΙς τ^ εννέα τάγματα τών 
άύλων δυνάμειυν, κχΐ εΙς τον πάμμεγαν ταξιάρχην 
Μιχαήλ τ6ν αρχιστράτηγο^^. ΐ81(1οη ΒΓΟίΐΙβρίδΟΟρί Τ1ΐ688Εΐοηίθβη81δ, λόγος εΙς 
τ>^ν σωτήριον κατά σάρκα και θείαν νέννησιν τού Χρι- 
στού. 

Άρχη μεν ημΤν της προς το άγιΟον ^κ τού πα- 
λαιού πτώματος. ΜίοΙίΛβΙίδ ΡδβΙΙί, βίος τού οσίου 
Πατρίς Αυξεντίου. 

Αρχή μεν τών όντων Θε6ς ούχ ώς συντεταγμένος 
τούτοις ών. ΜίοΙίλβΙίδ ΡδεΙΙΙ, λόγος εΙς τον Εύαγγε- 
λισμόν. 

Άρχη τψ χόσμψ. Ι^ΘΟηίδ ίηορβΓβΙΟΓΙδ, εΙς τ^ γε- 
νέσιον τού Προδρόμου. 

Αστέρες μίν αΙσθητοι τψ στερεώματι προδεικνύ- 
μενοι, προς θέαμ« κινούσι μέγα. ΡβΐΗ βρίδΟΟρί Αγ 
^ίνΟΓΟηΐ, εΙς «^ούς αγίους, καΐ ένδοξους, και Οχυματ ουργούς άναργύρους Κοσμαν και Δαμιανόν 

Αύτη ημέρα Κυρίου. Ιβοηίδ ίίπρβΓΒίΟΓίβ, ε^ς την 

γέννησιν της Θεοτόκου. 

Β 
Βασιλε6οντος 'Αρηνάχου της Περσικής χώρας, 

γέγονε Φίλονεικία. ΑπΑδΙΟδϋ βρίβΟΟρί Τΐΐβοροΐίίβηί, 

π•ρι τών έν Περσίδι πραχΟέντων. 

Βασιλεύοντος Λ'οκλητιανού καΐ Μαξιμιανού πά«α Ο τις καΐ κατεθετο αύτδ έν τψ παρακειμένψ δ^ρει τ^ 

πόλει Τυάνων. Η(Β€ ίϋΐη αίίάΐΒΒβί άιιχ ίηαπάανΗ^ 
ΓαάανβΓ ίΙΗίΜ ίη;<οί ίη ΡΗϋηηι βηνίηηι ίη ΰΟΜ^ 
ρβΰΐη τηοηΐίε. Νθ8 τβΓΟ νίάίηιηΒ ςηεηϊάα9η λοιηί• 
η^ιη, νβΐηΐί ΒοΙβίη 8ρΙβηάοιβ ρεΙΙηαάίΛίη, ((ηί λγ- 
οβρίπηι οαάανβν 8αηοΗ ηιατίί)η8 τεροΒηίί ίη αά^ 
ΐαοβηΐβ ηιοηΐβ ανϋαίι ΤΗι/αηοηΐίη, 

Βλάσιον τδν μέγαν έν Ιεράρχαις καΙ μάρτυσι, πά>ς , . Λ τ ΛΑ. • *5 '^'!Γΐ..«λ7 ^ν δξίως θαυμάσωμεν. ΤίΐβοάοΠ ΠΙβίΓΟροΙϊΙ», ΟΙ- 
ή 'Ρωμαίων αρχή τής άθεου των ^ «^λ^ ^^^^^^^^ : ,ι, ,^,^,^ν Ιερομάρτυρα Βλάσιον. 

ρωτο λατρείας. ΜβΠϊΠϋΙΠ δβηοΐΐ ΕοδίΓΛίΐΙ, βΐ 80010- *Ι^"' » *^ *^ ^ 

Ι,ΗοανίΙ Εαδβίΐϋδ ΐηοηαοΐΐΐΐδ ίη βηβ. Έγώ δΐ δ άμαρ- ΓυναΤκα μεν άνορείαν που τις αν κ«1 δπως εύρχ^ 

τωλ^ς Εύνέβιος Ικ παιδόΟιν μονάζων τήν Σεβαστή- 6 σο<(>δς ήτπόρισε Σολομών. Οοηδ1«ηΙΐηΐ ΑΟΓΟροϋΙΦ 81 ΒΕ δΟΚΙΡΤΙΒ 8ΥΜΕ0ΝΙ8 ΜΕΤΑΡΗΚΑ8ΤΛ ΒΙΑΤΜΒΑ. 82 βΙ Ηβ^οΙ 1•θςθΙΙΐβΐΦ, λίίγος ε'κ την άγίαν ότιομάρ- Α Διοκλητιαινί>ς δ 'Ρωμαίων αυχοχράτωρ άναξίως τών άγ(ϊς τ>^ι θδθ5οτ(χν. 

Δ 
Δ(θος<9μένχ έλζληθη περί σου, "^ πόλις τοΰ θεοΟ. 
06Γΐη3ηί ρβι(Γί2Γϋ1ΐ83 €οη$ΙαηϋηοροΗΐ&ηί, λ<!γος εΙς 
τι έγχχίνιβ τοΰ ναού της παναγίας θεοτοίκου 
Χριχοπρατείων , καΐ εϊς την κατ^θενιν της 
Ζώη; χαι τών σεβασμίων σπάργανων τοΟ Σωτηρος 

ΛεΤπνον ήμΤν πολυτελές Λάζαρος αύθις. Η6δ^^I1^^ 
ρΓβδΙ>ίΙβη ΗίβΓΟδΟίγΠΐίΐΑηί, εΙς τ^ν τετραήμερον Αά- 
ζιρον. 

Δεΰρο λοιπό ν^ υΙέ μου, και περί της προδοσίας. 
ΕϋδβΜί Αΐ6Χ2η(Ιπηί, εΙς την προ5οσίαν Ιούδα. 

Λ£ύτ?, φίλοι, καΐ τήμερον τών εύαγνε)ικών ά(1κνως σκήπτρων έπιλαοδμβνος, 8βηθΐί ΟβΟΓξϋ ΠΐαΓίγτίοΐη 
τίάβΙϋΓ 80ηρ((]Π1 &1> 6^α8 Γ&πααΐο. Έπινεύσαντος δέ 
τοΰ δεσμοφύλακος εισήλθε^ δ οΐκέτης εξω της φυλα- 
κής παραμένων, δστις και τα κατά τδν αγιον υπο- 
μνήματα συν άχρνβε{(^ Ίζίίτ^ συνέταξε. Αηηίΐεηΐ€ οατ- 

€βη3 ΟΜίοάβ ίηςπΒΒΗΒ β$ί [αηιηΙηΒ,ςηί βχίτα εατ- 
€β9'69η ίηοταΙαίΗΓ,ςηι βί άε εαηοίο οοηΜβηΙαΗητη 
άίΐίςβη^^ οοτηροΒΗίΙ* 

Ε 

*Έγγιστα της πόλεως Καισαρείας της Παλαιστίνης. 

ΥίΙα 6ΐ Γ68 (;68ΐ8θ 8&ηο(ί Μ3Γΐίηί&η{ : βοηρία 68ΐ 2ΐΙ) 
β]υ8(ΐ6ΐΏ8γηο1ΐΓοηο,υΙΐ62ί(οΓΐηρΓίηαρίο.*Ε^ τού- 

τψ τφ ορει έστιν έρημος παρακείμενη, έν φ οίκουσιν 
άνδρες πολλοί άσκητικον βίον διάγοντες, Ιν ςΤς 2γνων ΡγοοΗ ρΑίπαΓοΙίΦ (}οη8(2ΐηΐίηθρθΗΐ&ηί,εΙς ττ.ν άγίαν Β και τον μακάριον και ^νάρετον Μαρτινιανδν, οικου^τα έν μιτιμόρφοσιν του Κυρίου καΐ βεου και Σωτηρος 

Δημήτριο; ί^μΤν τοΰ τε συλλ({γου, και τών λόγων 
ίφορμή πρόκειται σήμερον. [85] ΡΙΐίΙοΙΙΐβί ρ&ΙηίΙΓ- 
€ΐ)£ εοη8(αηΙίηορθ1ί(Αηί, έγκώμιον εΙς τ6ν άίγιον 
Αημιζτριον. 

Δημήτριος τ^ γλυκύ πράγμα. ΟβΙΏβΙηί ΟΙίΓγδΟ- 
ΙΟΓΟΒ, λόγος εις μέγαν Δημήτριον τον Μυροβλύτην. 

Λίδου ^μΤν, η φω'«ή τοΰ Αόγου, φωνήν. 8θρ1ΐΓθηϋ 
ΐκΐΐίβρίβΰορί Ηί6ΓΟδθ1;(ηΊΐΑηί, έγκώμιον εΙς τον 
ιγιον Ιωάννη ν τον Πρόδρομο ν. 

Διηγησιν ξένη ν και ποράδοξον ακούσατε σήμερον 
ιιαρ'έμου, αγαπητοί, ήτις έστΙ χρήσιμος. ΥίΙβ 8αη€- 

ΐοηιιη 62ΐ3εϋοηί3 οΙ ΕρίδΙβιηβδ : 8εηρ3ΐ( ΕυίοΙ- τφ όρει τούτφ. 1η Ηο€ ίΛοπΙβ βΐ'οηνε οάιαοβί, %η (ξνα 
ΗαΜαηί ρΙηΓβ$ Ηοιηίηα αΒοεΙίοαίη νιίαιη αςβηίβΒ, 
ίηίβν ^ηο$ ΰΟί/ηουί ίβαΙηίΛ εί νίΓΐίΐϋϋπΒ ΰβΙβύΓβτη 
ΜαΠίηίαηηίη^ ΗηίΗβοβ ηιοηίίε αοωίαηι. 

(86| Έγένετο έν ταΤς ^μέραις Διοκλητιανοΰ τοΰ 
βασιλέως "ΑνΟιμον τον υπάρχον ά^^στί^. ΜΑ^I^Γ^υ^η 

8&ηο(2Β Ρ6ΐ)ΓοηίδΒ. δοηρίιιπι ββΐ & ΤΗοιη&ίάβ, ιιΙ 

Ιη ϋηθ. Έγώ δέ θεωμι'Ις μετά την κοίμησιν Βρυένης 
έδεξάμην αύτης την διαχονίαν • καΐ πάντα έξ αρχής 
επισταμένη τα συμβεβηκότα τη Φευρ<ύνί^ • Ιπειτα δέ 
και τα λοιπά διδαχΟεΤσα παρά τοΰ χυροΰ Αυσιμάχου, 
άπ«ντα τί»ν βίον καΐ τά υπομνήματα αυτής συ νέγρα - 
ψα^μην εΙς Ιπαινον καΐ δόξαν της αθλοφόρου καΐ μάρ- 
τυρος Φ•υρωνίας, προθυμί^ δε τών άκουόντων, τοΰ διε- ΐηίϋδ βοηΐΐη Γ&ΐηΐΐΐυδ. Κάγώ γάρ δ ταπεινός Ε!)τόλ-(2 γείρειν αυτούς εις προσκύνησιν και δόςαν τοΰ Πατρίς, μιος, ί τιύτην ήμΤν ττ^ν ψυχωφελή ιστορίαν προθέμε- 
νος, II 7Λΐ αυτ€5πτης γέγονα, καΐ υπηρέτης τών τοΰ 
Ιμοΰ Δεσπότου αγωνισμάτων κ χι αθλημάτων, &λλ* ούκ 
εζηλωσχ τον τούτου ά^^ελικογ βίον Ιμπαθώς πολιτευ- 
ίίμενος, κιι την σάρκα μάλλον ποΟήσας υπέρ τί) τνεΰ- 
Ι^ϊ. Ει, Πζρακαλώ ουν, αγαπητοί, μήπως εΙς την τοΰ 
λόγου μου βλέψητε βεβηλότητα. *Αμαθ/^ς γάρ εΙμι, καΐ 
ΐιχότως ούκ Ισχύσω την διήγησιν υμΤν ε ν ττείρφ ποιή- 
"3671. Άλλ' οΤδα υμάς, δτι ού προς τ^ άκριβΙς τοΰ 
λογο-ί βλέποντες άναοα'λλεσθε την διήγησιν, άλλα προς 
"Λ της πίστεως ταπεινον μου απόφθεγμα εύπειθήσαντες 
τό^ ιτιρ' έμοΰ ΙστορεΤσΟαι μέλλοντα τίμιον.β^ο β!βηίίη 

ίηηιΗίί ΕηΙοΙηΐίη$,ςηί ϋοα$ Ηαηε αηίτη'α ρβΓηΗ- 
ΙίηΙίίίΐοΓίατη ρροροηο, ΙΐνβΙ 0€ηΗ$ τηείΒ νίάεηηί^ 
^ Λίηχ$ί6Γ ίηβί Οοτηίηί οεΗατηΙηηχη, βί ςεΒίοηίτη ρ 
[(κΛηί $ίτη^ ΗίΗίΙοιηίηηΒ ί11ίη$ αηςβίίΰαηι νίίαίη 
οηην/α(ιι« ηση Βητη αϋ'εοΙϋηΒ ούηοχίιΐΒ'^ βί ίη εαν- 
^9ΤΛ(ΐηαιη%η ΒρΙτιίηηι ηιαφ ρνορβηΒΐΐΒ. Ει,Ογο 
^(ΐ9ν€^άα€€ίΐΒΒίϊηι, ηβ ίη $€τηίοηχΒ πιει ρνοβηηΜ 
ρΓο$ρί€ίαίίΒ, ΙιΗοΙα εηίπι ΒίΟΛ : ιάβοηηβ ηιεΗίο 
^οηροξβτο Ηαο ηιεα ηατταίιοηε νοϋΒ ααΐίίβοενε. 
ΥίΤΗΐηίατηεη Βάο νθ8 ηοη ρτορίετεα ςηοά «χ^αί- 
«ίίί ίίΐ Βει^η^ηιεΒ ηιεοΒ ίηίΐιΐίηϋΒ,ηαΓΓαίίοηετη Λ/- 
ί^ττ6,$εά αά /Μ^ί ΗητηίΙεηι άιεϋοηβτη νε$ρΐοχρ.ηΐεΒ 
ί//ίι« νεηεταηάί Υϋατη, ^ηαηι ερο ιιαηαίίοηε Ιιαο 
^αρΓΟΒεαιίηΓΗΒ βητη,οίο. Εϋΐοίπιϋ Ιιυίϋδοβιηβ- 
πϊίηΊι δγσιβοη ΜβΙβρΗΡΕδΙβδ ίη Υίΐβ δαηοΐοηιπι 
β»Ι»οΓιοηί8 6ΐ ΕρίδΙβηιβδ, καΐ τοΰ ΊΓΐυΰ, και τοΰ αγίου Πνεύματος. Ε^Ο ρΟΤΤΟ 

ΤΗοιηαχΒ ροεί Βη/εηηοε οϋίηηι^ ίη τηβ ΙΙΙίηΒ τηχ- 
ηίβίεηηίη αοεερι, εί εητα εχαείβ ίεχχετείη ([Χίοεοηη• 
ςχίε Γεύτοηΐΰε αεείάβηιηί ; εητη είίατη νείι^ηα α 
άοτηίηο ίι/ΒχηιαεΗο εάοεία εΒΒετη^ ηηχνεΓΒατη ι7- 
ΙίχΐΒ νχίαίη ε( τεΒ ηχετηοταΐη άψιαΒ ίη Ιαχίάεηι εί 
ρίοτίαηχ νίΓρίηη εί ηχαΓίχ^ήε ΡεΙ)τοη\(ε ΒετίρΙο 
εοηΒίρηανί, εχίρΙε^ΐΒ υενο αχιάχεηίίηίη αηνηοΒ εχ- 
(ήΐατε %η αάοναίιοηετη εί ρίοτίαηχ ΡαίήΒ^^εΙ ΗΙϋ, 
εί ϋρίηΐίίΒ εαηείχ, 

Έγένετο κατά την τελευτήν τοΰ ασεβέστατου. 
ΤίπίΟΐϋβί βρίδεορί ΑΙβΧαη^ΓΪηί, διήγητις τών θαυ- 
μάτων τοΰ αγίου μεγαλομάρτυ^^ος τοΰ Χρίστου 
Μήνα. 

Έγένετο μετά το άναληφθήναι τον Κύριον. Ε?21- 
{Πί ΐηοηΑΰΙΐί, βίος και πολιτεία τοΰ Ιν άγίοις Πατρός 
ημών Παγκρατίου. 

Εγένετο μετά το εισκομιαΟήναι το λείψχνον τοΰ 
άγιου πρωτομάρτυρος Στεφάνου. ΛΓί/ΓΓΟ/ίο άΰρΟΓίαΙίο- 

ηΐΒ ΓεΙί^ίΐίαπίίΛ ΒαηοΙί ρΓοΙοηχαηχ/ήΒ 8ίερΗαηχ. 
ΑυοΙοΓ νίν6ΐ>«( Φΐ3ΐ6 έ;π11ί ΗίβΓΟδοΙγίπίΙαηί, 6ΐ 
Ευδ6ΐ)ίί Οοοδίαηΐίηοροΐίιαηί βρίδοορί, εοηδυΐαΐα 
ΟοηδΙαηΙίηϋιηρβΓαΙοπδ ύβοίιηυιη οοΐαναιη, υ( 6Χ 
ίΚαΙο η&ΓΓΔίίοηίδ οοΙΓι^ίΙϋΓ.Εΐ ίηδ(ί(υϋυΓ η3ΓΓ2(ίο 
Ι3η(|ϋαιη & ρΓβΒδβηΙβ βΐ νίϋβηΐβ : ηβπιρβ, Έν αύττ, 

δΙ τη νυκτΐ ήλθομεν νομάς τρεις • την δε ημέρα ν 
ησυχάσαντες, τ^ έσπερνε δδευόντων ημών βαθϊί^ 
νυκτι τά πνεύματα εκραζον. Εΐ, Έ<[>θάσαμεν εΙς 83 Ι^ΕΟΝΙβ ΑίΜΤΙΙ. 84 Άσκάλωνα την παραΟαλαισίαν. Εΐ, Πρωίας δΐ γενομέ- Α ΚωνσταντινδυπΛεως Αντωνίου, τοΰ χτ,ν μον^ν του 
νής ί^λθομεν Ιπι τα στενά. Εΐ, "Ηλθομεν εις Χαλκηδ($- Καλέως αυστησαμένου. να. Ιρ8α αηίβτη ηοοίβ^ ρτ83{€ϋ{ητα$ ΐΓβ$ ρτχΐβν- 
ρτ€$$ί $ηηιν8^ άΐβ αηΐβτη ςηι^Η €θτροΗύη$ Ιταάι- 
<ώ, αά νββρεναηι, αιτη ίΐβν ψνοΒβίΐηετβίηητ ρνο- 
(ηηάα ηοοίβ, $ρνΗίια οίαιηαύαηί. Ε(, ΑβοαΙοηβιη 
ηιανιΗΜαίη ρβτνβηίηιηΒ. Εΐ, Εΐ αιτητηο τηαηβ αά 
αη§η8Ηα$ αρρηΙίίηη&. Εί, ΟΗαΙοβάοηβπί νβηίηίυί. 
£( 8ίιηΠ]2ΐ. 

*Εγένετο μο{ ποτέ χαΟεζομένφ. ΑΐηΐΏΟηϋ ηΐΟΟβ- 
Οΐΐί, διήγησις περ\ των άναιρεθέντων υπο των 
Βαρβάρων έν τψ Σιν^ 8ρει και έν ττ^ ΡαϊθοΤ αγίων 
Πατέρων. 

Εγκαινίων ττανήγυρις αδελφοί. Ιιβοηίβ ίπίρβΓ&ΙΟ- 
ΓΪδ, λ($γος εΙς τ)^ν Ιέρωσιν του ναοΰ. Ει δε ούρανοΰ κάλλος, κι• αύγην τ,λίου φαιδράν 
ούτε έσίγησεν. Ι$ί(|οη ΟΓΟΙίίβρίδεορί Τ1ΐ68&&ΙθηΊ- 
060818, λόγος εΙς την κοίμηιιν της όπεραγίας Θεο- 
τόκου. 

Εΐ έκ τοΰ καρπού το δένδρον γνώσκεται, και το 
καλόν δένδρον. ΰΓβ^οΗί Ρ&Ι&ΐηΦ βρίβΟΟρΊ Τΐΐ0881- 
1001060818 , ομιλία έκφωνηθεΤνα κατά την εΙς τα 
"Αγια των αγίων είσοδο ν έορτήν της Θεοτόκου, 

Είκονα μαρτυρικην διαγράψαι βούλομαι. ΕρΙΐΓβΐη 
8γΓί, έγκώμιον εις τους αγίους Τενσαρα^οντα μάρ- 
τυρας. 

Εΐ μεν λαμπρά καΐ πανεύφημ^ τα των αγίων μαρ- 
τύρων μνημόσυνα. Κηάτ^Β^ ύΓ6ΐβη8ί8, έγκώμιον εΙς *Έδει μέν ήμας προς πεΤραν πολλών ευεργεσιών εΐ- β τον άγιον μεγαλομάρτυρα Γεώργιον., ληφ^ίτας. Μ&ΓίγτίοΓη β&ΠΟΐΐ ΤΙΐ60(1θ(ί ΑθθγΓ21θί. 

δοπρίϋπι 68( α Νίΐο ίη ιη&η;Ηο οοιηίΐβ : Λεγέ€ο 

ουν τις βπερ βούλεται • ηΠ^εΤς απερ καΐ Ιγνωμεν, καΐ 
ίίψεσιν αύταΤς έθεασάμεΟα, ττ,ν καρτερία ν του άνδρ?>ς, 
ώς καΐ συμπαρόντες αύτψ, και άξιωθέντες παρ* α'^ου 
αγίων λ(5γων νουθεσίας χάριν, κ, τ. Ι. Ύότι Ιγνωμεν τί)ν 
προδίίτην εΤναι τ^ν ΙΙολυχρ<$νιον. Βίοαί 110(1^6 ή[1ίΛ- 

ΟΗΠίΐηβ νηΐί ςηΙΗΙ>6ΐ^ηο$<ιηωοο3ηονίηιη$,€ί οοη- 
Ιί»ίρ$ί8Όίάίίηη3, (οταίϋϋηβίΛυίή^ ίση^υατη ςηί 
ρΓ(Β8βίΐίβ8 ίΙΙί ίϊιβηηΐΗ8,ά^ρη$ηΗβ ({[βοΐί 8Μίηη$ αύ 
βοάβηί ίαηοίοτίχηί ΰοΙΙο^ηΙοτΗτη^ [87] αά ηο$ίτατη 
ίη$ΐΓηΰΗοη6τη ηΐ€ίηοΓί(£ ^0^η1η6^ιάα^^^ηη8^^^^^α9η 
ϋορηονιτηη8 ρνοάί(οτ6ίη €88β ΡοΙι/ΰΗΓοΜηιη. ΕΙ ίη 

006 ; Ταύτα πάντα έγώ ΝεΤλος ταπεινός έξέδωκα 
6μΤν μετά πάση< ακριβείας τοΤς θεοφιλειιν άδελφοΤς, 
8ς και ^ν τ^ φυλακτΐ συνών αύτψ, καΐ Εκαστα γνους δ 
εΙς γνώσιν ίίγαγον, πανταχού της αληθείας φροντίζων 
8πω; Ύ.αί Ι^μεΤς μετά πάσης πίστεως και πληροφορίας 
άκούοντες σχοίητβ μέρος μετά του αγίου καΐ ένδ(ίξο^ 
μάρτυρος βεοδ(ίτου. Ηΰβΰ ΟΥΠηία €ςθ ΗίΙτηΐΗΒ ΝίΙίί8 

βχ(ΐηί8αα άιΗςβηϋα νοΗ8 €ΐ€άίάί, ΟβΙ αηίαηΗ- 
1>υ$ ίταίτΛν8, ςιιιί ίη ίρ80 οατΰβτβ οκϋΐ βο (ηί^ 
8ίη3ίΐΙαςηβ ΰο^ηουί ςηω ίη οοιηιηβηίαΓίηηι ιβ- 
/ιι/ι, ίη οτηηί1>Η8 νβνίΐαίβιη 8β€ηΙα8 ; ηΐ νο8 ({ηο- 
φιε οηηί οιηηί {ίάβ βί οβΓίιΙηάίηε ανά\βηί68^ ραν- 
Ιειη ΰΗτη 8αη€ίο βί ρΙοήθ8θ ηιαΓΐΐ]ΐ'6 ΤΗβοάοΙο 
ΗΛΐ)βαΙί8. 

"Εδει πάντα; ανθρώπους τ^ν καλών μη αμύητους 
^πάρχειν. ΡοΙγΟ&ρί 08061;», βίος τής αγία; Συγκλη- 
τικής. Εΐ μεν δ του λ6γο^ κ"/ίρυξ και πρόδρομος. ΤΗβΟ- 
(ΙοΠ 0&ρ1ΐηορ&ΐ2θ, εΙς το γενέτιον τοΟ τιμίου ΙΙρο- 

δρομου.Ιη οοάίοβ ΐ074 ΥοΙίοαηο ΐΓΛϋίΙαΓ Τΐιβοάο- 

ΓΐΙΟ Ογη βρίβΟΟρΟ, θεοδωρίτου επίσκοπου Κύρου. 

Εΐ μετρείται γ^ σπιθαμή, και σπαρτίψ περιγρά- 
φεται θάλασσα. βθΟΓ^ί ΝίθΟΐη6(1ί6ηδί8, εΙς τ^ν 
γένεσιν της Θεοτόκου. 

ΚΤπεν δ κύριος, Ουδείς άναοέο^κε ε?ς τον οΰρανόν. 
Ιο&ηηίβ ϋοΙβΟΦ, λόγος τίί Κυριακτί πρδ της υψώσεα>ί 
του ζωοποιού Σταύρου. 0Γ6ΐ8βΓα9 ΠΟίβΙίοηβ ίη Ιΐ3ηο 
θΓ&Ιίοη6ΐη,ιιΙ έν παρόδφ ίρ86 ήυοηυ6 1(1 ηοΐβπι; ΠίΒο 
οναΐίο, ίηηοίΐ, ηοίηβηρτοΒβνί ^οαηη^8 ΟαΙβϋωρα- 
ίτίατοΗοβ Οοη8ΐαηΗηοροΙΗ. Ξβά ηηί8 β( ςνοΙη8 Θ8έ 
ΟαΙβοοί'Ι 0υί8? ΡαίΙ ^οοηη68, ςυί 8υ1> Ιοοηηβ Υ 
ΡαΙφοΙο^ο 00 ^ο&ηο6 VI ΟαηΙ&ουζβηο ρο8( Εδαίοιη 
ΒγζΑΠίίοαιη ΕοεΙβδίαπι γ6χΗ. Ναπκιυβ ίΙΗ οο^ο- 
ηιβη 6316026 ΓυίΙ. Οίδοο 6χ 60(1<*Γη έβηΐ&ουζοηο ίη 
ρΓΟΟΒΠΐίο 8»(ΐΓΓ)ΐ6ΐ1θΟΓθΐη &άν6Γ8υδ ρΓΟοΙιοΓαηι 
ε^άοηίυπί. 8ίβη6ηΙαΓ νβΛο. Σ^νοδο•^ τοίνυν συγκρο- 

ττι^ΐΊτ^ζ (ΙοςϋίΙυΓ άβ [88] Βαγ1&&πιο,6( Αηογηάίηο 
6ΐ Τΐιβδδ&ΐοηίεβοδί &Γ6|;οηο Ραίαπιβ) έν τ^ Κωνν- 

ταντινουπόλει παρά του μακαρίτου καΐ άοιδίμου βασι- 
λέως Άνδρον'κου τοΰ Παλαιολόγου του αδελφού μου, 
Ιωάννου τοΰ Καλέκα τ?>ν πατριαρχικον κατέχοντος 
θρόνον, παρόντος και αΰτοΰ δη τοΰ θεσσαλονίκης, κα- 
τεδικάσθη και άπεπέμφθη <<>( αΙρετικά φρονών & αυτός 

Βαρλαάμ. Ξ^ηοάο ^ία^ηβ €ΰη8ίαηΗηοροΙί ΰοααα α 
})βαΙ<ζ ηιβηιοήΰβ βΐ ρβηβΙΛΗ ιηιρβταΙοΓβ Αηάνο^ 
ηΐ€0 ΡαΙοδοΙο^ο (ταίτβ ίηβο^Λαηηβ €οΙβ€α ίντη ρα 
ΐήατΰΗαΙβίη 8€άβίη Ιβιιβηίβ, ρΓα86ηΙβ €ΐ \ρ80 ΊΗ^ε- "Εδει, ώ 'ΐωάννη πάγχρυσε, τους τών σών ϊ'(Υ>ω^^$αΙθηί€6η8ί^ €0ηά€1ίηηαΙίΛ8 68ΐαΙ(111€ φοίπε, νβΙηΗ μίων πειρωμένο«)ς έφζπτεΟαι. ΙοβΟΟίδ 08ΐη&806θί, 
έγκώμιον εΙς τ^ν ίγιον 'Ιωάννι^ν τον Χρυσόιτο- 
μον. 

Έδόκεί μοι λέγειν τι περί τών αποστόλων προθυ 
μουμένφ. ΜΑΧίΐηί ΡΙ^Πϋά» λόγο; εΙς τους αγίους 
αποστόλους. 

"Εθος τοΰτο τών λόγοις αγωνιζομένων. ΟΓβξΟΠί 

Ογρπί ρ&(π&Γθ1ΐ3β εοη8(3ηΙίηορο1ίΙοηί ογ&Ηο, εΙς 

τδν μάρτυρα Γεώργιον. 

Εΐ δε και θνητην φύσιν ο χρόνος, και πάντων 
έστι πατί^ρ, 6πόσα φθορά και γένεσις βόσκει. Νίοβ- 
ρΙΐΟΓΙ 0Γ6{;0Γδβ, βίος τοΰ έν άγίοις πατριάρχου Η3βΓ6ίί€β8βη(Ηη8,χρ8β ΒανΙαατηη8, Ούδουπδ βρυά 
ΑίΓΟδ η&ΐ3ΗΙ)υδ ΟΓΐυβ οαπι βδδοΐ,ίη δβοοΓάοΐ&Η ιηί- 
οίδίβηο ϋ6χ(6ΓΓίιτιιι§ ιοβ^ηο άοιηβδίίοο 6γ«( 3 δβ- 
οπδ : ροδΙπιοάυΐΏ ίη οίβρυπι ίηιρβΓαΙοήδ οοορίΒ- 
Ιϋδ, 80 ρβηβίοηίϋοδ οηιηυΙ&Ιυδ, 3|χΓο1)3πΐ6 ίηιρβ- 
Γ&(0Γ6, αΓΓώαδ βΐ άοΐίδ β^οδίΐβιη πιβ^ηί (Ιοηιβδίίςί, 
ΙΙθ6( &1)ηιιοΓ6η( 3(1ν6Γδ3Γ6ΠΙυΓςυ6 ΓβΙίςυΙ ρΓ8Β5υ- 
165, φΐοά νίΐβθ ουπδ ίπορίίοίΐυδ, υχοπ 6ΐ ύ'ίίδ οο- 
Ιΐ3^ίΐ3Γ6(, ίο ορυΐ6η(ίδδίπΐ8Π) ρ&ΐΓί&ΓοΙι&Ιβιη 86 
^601 βτβΙιΙΙοΓ, νΐ(ΐ6 ε&ηΙ&ουζ6ηυιη ΗίδΙοπ^Γυπι 
ΙίΙ). 3, οαρ. 24. Ηίηεςυβ ρΐαηιΐιη Γι1, ροδίΓΟίηβπι 
I)υ^υ8 οΓ&Ιίοοίδ ρ8Γΐ6ηι, ΧίρΙιΠΙουδΠ6 ]οβηη68 8 85 ΟΕ 80Κ1ΡΤΙ8 8ΥΜΕ0ΝΙ8 ΜΕΤΑΡΗΚΑ8ΤΛ ΒΙΑΤΚΙΒΑ. 8δ 

ωοα, «ι Ιοαηηβδ ΟβΙβΟβ α ΧίρΙΐίΙίηΟ βΧδΟΗρββ- Α τήν τών Παλαιστίνων χώραν, συν<$ντχ τ• τψ «(>βββ•Λΐ. 
Πΐ. 0«1β€» Ιθ8ηηβ8 ΧίρΙΐίΗηαδ ΕΟϋίΐυίοΓ βδΐ. ΡΨ χών βχαιλέων Διοχλητιανψ, ^^1^% '^^^/^^ Λ^' 

Ε?«ρ άλλο τι τοις λ<ίγου θεοΛπιυταΤς, καΐ τον κατά τήν Αλεξάνδρου πΛιν έπεστρχτ••^οντο, ΐϊοΑί- 
λ({γοις έγχωμίων ΐΓ;;ο<ιηχον. Μ&ΐΛφί ΟβίΤίατίοΐΦ, μου καϊ μάχης αΐιτόθι, καΐ έπα^α^άσίως τυραννικής 
Ιγ^ιον ζ\ς τους τρβΤς Κράρχας Βασίλειον τδν γβνομβνης.^^ΤΠαίΑίΙ^ΐηβρΛΛίβΟΙ••» ««ί^»**^»*- 

χί,Ηηΰίη ΡαΙαΒίίηω ν63ίοηβίηαάυ€ηί^ηί6ηίοοηί' 
ρεχχ,βί ηηαοΗίη ^βηίοτβ Ιηίβτ αΗο$ (ηίρβταΙοΐΓ6$ 
ϋχοοίβιχαηο €οη]ηηαϋίη,€ητη ^η^Ε9VΡ^ηΜ βΐ ΑΙβ- 
χαηάηαίηάη€6τβη( εχβηϋηηι, ΜΙο χΜ^ιη ύΙςΗβ 
ΰοηβίαη ^χοτίο, αο τβΜΙχοηβ Ι^ναηηίοα. 

Έν πολλοΤς πολλάκις χίνησις. ΗίθΓΟηγΠΙΙ ΠΙΟΜ- 
Οΐΐί, περί του βίου Παύλου του Θηβαίου, 

*Εν ταΤς Ισεορίαις των δώίβκα φυλών του Μσρβ^.λ 
51ν τις άνήρ. α*οοΙ)ΐ ΑροβΙοΙί, λ($γος Ιβτορικί^ς έξ- 
ηγούμενος, δπως τήν έξ επαγγελίας γέννηαιν είχβν ί^ Ιγχώμιον εΙς . τους τρβΤς Ηρίρχχ 

μδγιν, Γρηγί^ριον τον θεολο'γον , και Ιωάννη ν τον 

Ιρυοόατομον. 

Ε' ποτέ δεΤ χ^ψδΐν ανΟρωπον και σκιρτφ*. Νί- 
ΟΟΐλί €&Ι)38ίΐ8Β, εΙς τί)ν Εύαγγε>ι<ιμ^ν της θεοτ(5- 
χτυ, 

Είς βάθος οΐ/τιρμων έμπειών του θεού, καΐ 
τινϊ Βα66ν σωτηρίας της τΛτοΰ φιλανθρωπίας θεώ- 
|ΐένος. Β38ί1ϋ ΟδΒδΛΠβηδίδ, λόγος ιΐς την γένεσιν 
του Κυρίου ημών Ίησου Χρυτοϋ. 

Είς δο'ξαν της παντ αιτίου Τριάδος, χθίς Εύαγγε- 
λυμος. ^0δβρι1^ Βηβηοϋ, λ<{γος εις τί)ν Εύαγγελι- β θβοΐί^κος Έν τοΤς καιροΐς Άντωνινου του βασιλέως ^ν διωγμός 
μέγας τών Χριστιανών. ΡΙοΓβΠΐϋ, μ«Ρ^Ρ^ο^ 3^^ ^«^^ 
Σηνάτωρος, Βιάτωρος, Κασσιοδώρας, χ«1 τη« μητρός 
αυτών Λομινάτας. ΟοΙΙίβΟ βΧ ββάθΙΠ ΥίΙ•, «Π βπβ • 
'Εγώ δΐ Φλωρέντιος, δ δούλος καΐ υπηρέτης τών αγίων 
μαρτύρων, μετά τ6 6ποστρέψιι με έκ της τών Σικελών 
νήσου έν ττί Καλαβρί(?, Ιμ•»να έν τφ νβψ τών αγίων 
μαρτύρων του Χρίστου ένιαυτους δώδεκα. Μετά δΐ τ6 
καταντηιαι με εΙς γί,ρβς και έδ•^ναμίαν, μετηρβ έαυτφ 
έν τί μεγίστη 'Ρώμχ^, καΐ ένεδυσάμην τί> ίγιον σχήμα 
του μονήρους βίου. Τί> δΐ μαρτύριον τών αγίων Σηνά- 
τωρος, Βιάτωρος, Κασσιοδώρας, κ*^ Αομινάτβς της 
μητρί>ς αυτών, έκ τών πολλών δλίγα, δσον μετ^ί δύνβ• 
μιν Τσχυσα, Ιγρβψα, καΐ απέστειλα εΙς πάντα Χριστια- 
ν^ν, 1ν^ μετά φ(5βου και χαράς μεγάλης έκτελεΤν καΐ 
μεγάλου μάρτυρος Κοδράτου πανηγυρίζει ν τί^ν μαρτυρίαν αυτών. Ε?0 νβΤΟ ΡΙαΤΜ- 

Ηη$ ίβηηε €ϊ τηίιΐίβίβν ΒαηοΐΟΓηηι ιιιαΓί}ίΓϋ«,«*Λ 
Τ6ά{χ98βιη €Χ ίη^ηία 8ΜΙχ(β ίη €αΙΛη(Μ^ τλομι 
ίη ΐ€ηιρΙο $αη€ΐοτηίΛ ϋΚτΜι ίηατίντ^η «ιιηοβ 
άηοΛβαίη. Υβτητη ροΒίπιοάΗη, €οηβ€ίη$ $€ηχο βέ 
ίΜΰβϋΑΙΗίαίβ,ίηβ ίηΜαχίηχαίη ιιγ»«« Ηοηχαίαΰοη- 
ΙηΙί,βί ίηάηΙη$ βηιη $αη€(ο 8θΙΗαΓ%Λ νχΚε ΗαΜη. 
ΜαΓψίηηι νΰτο ΒαηοΙοτητη 8$ι\αΙοή», ΥίαΙοή»^ 
εα$$ίοάθΓ€ββί ΟοίΗίηαΐίβ €θηΛίη υιαίηβ, ϋί ρ^ 
νίΓ^Β ΗαιΗ^ ύνβνϋβΓ $€ήρίο €οηιρΐ€ΧΐΛ» «α», ηιί- 
$ίηηβ α4 οηιηβηι €Ητί$ααηηΐΛ, «Ι οηηι ϋηιοτβ ^ί 
γηαρηο ραηάίο εοηίίΛ ΰβΐώ^ϋαίβιη οδΜΓίηΙ^ α 
ΜανΙιιηηίη τβΰοΐαηί. 

[90] *Εν 6πϊτεί<? Διοκλητιανου σεβαστού τ^ πρώ- 
8ΐΓβηδί8, εις τον αγιον 'ΐωάννην τον Βαπτιστήν καί τον, τ^ πρ?) <5•<τώ Καλανδών Άπριλλίων. ΜαΡίγΠΟΠΙ 
ίΐςτηνσιγην Ζαχαρίοα, καί εΙς τ^ν ασπασμών της "δδ. ΡΡΟί)!, ΤβΓβΟΐΐΐ €ΐ ΑπάΐΌΠΙοί. δΟΠρΙϋΐη ββΐ Λ 
βεοτοκο•>• 

*Εν μι^ τών ί^μερών σπουδήν έποιησα'μην έγώ δ 
έλά/ιστος Παφνούτιος. Υίΐα δΑΠΟΐί ΟηυρΙιΓίί βΐ &1ίθ• 

ΠΙΠΙ ΡΑΐτΐιιη,ηαί δοΙίΟηαπ) νίΐβιη ίη βΓοιηο (Ιυ- 
χβηιηΐ δοΓΪρΙΟΓ βχ ρηηοίρίο β( Οηο ΥίΙ» αρβΓ- 
υ'^δίιηβ εοΙΙί{ίΙαΓ. 

Έννεακαιδεκάτψ Ιτει της Λιοκλτ,τιανοΰ βασιλείας, της 
&τοϋ Σωτήρος ημών 'ίησοΰ Χριστοΰ.νίΙα βΐ Γβδ^βδίδΒ ., 

ΜβίΓΟρΙίαηίδ βΐ ΑΙοχαηϋη ΒϊΖαηΐίηΟΓΠΠΙ βρίδΟΟ- έφ' οΤς ημάς κατηξίωσεν, προπεμφθέ^τες ύφ^ ήμων 

ροπίΐη. δίΠρΙΟΓ νίνθΙ)»1 ίΙΙα ΐρβ^ βΟΓϋΓηϋβηΐ προς 6μας ώρμησαν, ους προίδέξασθε μ•τα <ρ<5δου καί 

«ΙίΙβ. 8^η^^I6η^Iη άβ ΑΙβΧδΙκίΓΟ. Ον και Ι'ί>ηοον πολλής αΙδοΟς ^νιας έργάτας του Χριστοΰ.ϋί νβΤΟ ΠΟ» 

ίηα, ως ε^^ην, Βεασάμην ενταύθα ζκοντα κατά υίάίίηΗ$ Ηθ$ α ίΠΐΙίΗύηΒ ΑΐΙΟ 00 ίΙΙΧίΟ α8ρ0Γίβί09^ 9μόν της Θεοτόκου. 

Είτα πηγής μεν ηδυ, καΐ ψυχρών πιεΤν προβαλλό- 
μενης τό ^τθρον. ΝίεβρΙιοη όαΙΙίδΐί ΧαηΐΗορυΠ, 
λόγος διαλαμβάνουν τα περί της συστάσεως του 
«δζτμίου οΓχου της υπεραγίας Δεσποίνης ημών 
θεοτίίκου της αειζώ^υ πηγής. 'Έτι δέ καΐ περί τών 
IV ιύτή τελεσθέντων ύπερφυώς θαυμάτων κατά μέρο; 
ίιήγησις, άφ' ου ϊυνέστη μέχρι του σήμερον. 

'Καοι δΐ χαι ουρανός εΤναι δοκεΤ τ^ της Έκκλη- 
τ.ις βτερέωμ.α, Ιδ3Τν τε κάλλιστος. ΤΙΐβοάοΗ ΜθΙΟ- 
ΛίίίΒ Μα^ηί ίο^ΟΐΙΐβΙδΒ, έγκώμιον εΙς την άγίαν του 
Χριστού μεγαλομάρτυρα Μαρίνχν, 

*Εμο( δΐ πολλών τα σα θζυμζζόντων. Νί€θΙ&ί 08ΐ)&- 
ΐίΙ», έγκώμιον εΙς την όσίαν θεοδώραν την έν θεσσα- 
λονίκτ^. 

*ΕμοΙ δΙ τον τού 
^ διηγεΐσθαι τ.ροελομένω. Νί€6ρΙ)0Γί 6γ6^0ΓΦ, 
}ι2ρν^ρη^ τού αγίου Κοδράτου, τού έν Κορίνθ'ρ της 
Πελοποννήσου. 

ΈμοΙ δε τών ζωγράφων έκείνοις πολλάκι; έπήει 
ίυ^ιάσαι. ΝίοβρΙΐΟΠ 6Γβ£[ΟΓ8β, λόγος εΙς τον Εύαγ- 
γελισμον ττ^ς ύπεραγίας Θεοτόκου. 

*Εμοι μΙν το χαριέστατον απάντων. ΜΑΟ&πί 
εΐιιγδοοβρίιβϋ Ρ1ιϋ»(1β1ρ1ιίβηδίδ, [89] λΓίγος εΙς τήν 

ααγκόσμιον ύψωσιν τού τιμίου Σταυρού. 

Έν αρχή ίί* δ Αόγος. ΤΙΐ60()θη βρΐδΰΟρί Ρβ- 
ρΐΐί, εις τον βίον τού άγιου Σπ-^ρίδωνος. 

'Ε^ γεννητοΤς γυναικών ουδείς 'ίωάννου μείζων ^ 
αωτηριος απεφήνατο λόγο,-. ΑηΙίρ3ΐΠ βρίδΟΟρί Βο- ΜβΓοίοηβ, ΡβΙίοβ βι ΒαΓη3ΐ)Λ, οΐ »Ηίδ ρΓδΒδβηΙιΐΌδ 

βΐ νίάβηΙΐΒΐΙδ. Ώς ουν ιδομεν τούτους 6πί> τών στρα- 
τιωτών περιφερόμενους , προσελθόντες ολίγον άνίη- 
μεν ^ν τψ πλησίψ δοει μετά σπουδί^ς, και καθίσαν- 
τες καθ* εαυτούς, εύχαΤς και δάκρυσι καΐ σχεναγμοΤς 
μετά τών πετρών ή7^χάζομεν, βΙΟ. *Εγώ δε Μαρκίων 
και Φήλιξ, καί Βαρνάβας περιεμείναμεν τ^ άγί(|^ 
άναλήψει αυτών. ΗΙ δε λοιποί τΙ»ν Θε6ν αΐνέσαντες «7 Ι.Ε0ΝΙ8 Αί.1.ΑΤ1Ι, 88 €ηίηραηΙηΙηιη€οην€ηίε$€ίηη8,ρτοα88ίιηη$αάρΓθ 
χι'ίηηιη τηοηίΐΜΒοΙΙίεϋβ-,βΙ 8€ά6ηΙβ8 ίηί6Γηο8^ρτ6' 
εϋηε βΐ ΙαοΓ\ΐίηί8 6ΐ β]ηΙααδΗ8 ίηί6ΓρβίΓα8 ([Ηΐ63€β' 
Ι)αιηη8,€ί€.Ε0θ αηίβηι Μανοίο €ΐ ΓβΗχ,εΙ Βανηα- 
ϋα8 €ονηιηά€τη α88ηίηρίίοηίρ6ΓάΗΓανίτηη$.Ε€ΐί(}η% 
ν6Γ0 Ββο ΙαηάαΙο, οδ βα ςιιΛν8 ηοη άίρηαυίί^ αηΐβ 
α 110^8 αιΐ νθ8 τηί8$ί ρβάβηι ηιονβίΊΐηί,(}ηο8 αοοίρί- 
Ιβ αιτη Ηϊηονβ βί ηιαίία νβνβτβηΐία^ οηηί ΟΗΗβΗ 
ορβνατ%%8%ηί.Έχ{\ϊί αιβάίο ηιαη;πο ΙοηααηΙαΓ. τά 

ά/όλουθα της επιστολής των Ινδεκα ά^ελ^ών περΧ της 
τελειώσεως των άγίαν. ^ηα 86ςηηη(ητ βρί$(θΙθβ ΗΗ- 

άβοίτη β-αίηιτηάβ ιηορίβ 8αη€ίοηιηι. 

ΈξελΟ(5ντος Φιλίππου του άποστιίλου τη; Γαλι- 
λα(ας. Ερ)ΐΓ2βΙβϋ ΟΙΐβΓδΟηίδ, περί των θαυμάτων 
του άγ{ου Κλήμεντος. 

Επαινετές καΐ ούτο; της 'Κ^κλητίας ό νόμος. θΓβ- 
βΟΠί ^ρίβΟΟρί ΑηΐίοοΗβηί, εΙς την θεόσαμον ταφήν 
του Κυρίου, και εις τί>ν Ίωσηφ, και ει; την τριήμερον 
Άνάστασιν, 

Επειδή ή της μάρτυρος πανσεβάσμιος μνήμη 
ταΤς «ΙγληφόριχαΤς άνωθεν καταυγασθεΤσα έλλάμψε- 
σιν. ββΟΓξϋ ΟΓδίηΠίαΓίοί, έγκώμιον της αγίας του 
Χριστού μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας. 

Επειδή μάρτυρος σήμερον έπεστη πανήγυρις, 
χαΐ τοσαύτη γέγονεν ή συνάθροισι,•. ΑΓ56ηϋ ΟοΓΟγ- 

Γβοβίδ ιη&Γίγπαιη δΑηε(8β ΒαγΙεγ» νίΓ^ίοίδ βΐ 
ιηαΓίγΓίδ. 

Έπειδήπερ πολλάκις, και άπο τής κα6(!δου της 
του Σωτήρος ημών Χρίστου παρουσία;. Μ&Γ(γπαΠ) 

β&ηοΐί ΡΙιοοΦ. δοπρίαπ) 68( & ρΓ^ΒββηΙβ αο νίιίβηΐβ. 

Άμέλει καταπεσών Αφρικανός ήμιθανής έπΙ το έδα- 
φος και αφανής εκείτο, και πα; ό περί αύτον στρατός, 
^^ οΤς ϊδομεν, οΐς ήβουλήθη ό Κύριος δετξαι ; έκλάμ- 
ψαντος γαρ φωτδς μεγάλου δεκαπλάσιο ν ήλιου, ούρα- 
νόθεν προεφάνησαν άγγελοι τρεΤς Εφιπποι πύρινοι, καϊ 
πολύν φίίβον και τρόμον έμποιοΰντες ήμΤν. * Ομοθυμαδόν 
δε πάντες αχανείς ΐ9ττ\μζ>*,Ναηΐ(ΐηβ €0η€ίά€η8 Α^ή' 

€αηΗ8 ίη Ιβννατη 8βηιΙιηοτΙηη8 αο 8ίηριά\ΐ8 ^αοβ^ 
ύαΐ,βΐ ηηίνβτβηβ άηα βηίη εχετάΐη». Ιηίβτ Ηαο 
1X0$ νΐάίΐηη8^ςΗΛΗ$ ηβτηρβ Β6η8 θ8ΐ€ηάβΓ6ΌοΙαα. 
Νατηίΐηβ οητη Ιητηβη %ης6η8 8θΐ6 άοοηρίο τηαϊη8 1/- 
Ιηχί88βί, άβ οωΐο ορραπίβτηηί ίν€8 αηςβίί, €(ΐηΐ8 
ΐη8ίάβηί€8 ίρηβί8^ ηιαρηντη Ιίιηοτβιη βΐ Ινβιηορβιη 
ηοΜ8 ίΐητηίΙίβηΐ68. Οηανβ ηο8 οηιη€8 8ίίηηΙ οΐ8' 
ίηρδ/^αοΐι €οη8ΐίΙίηΐΗ8. 

Έπειδήπερ πολλοί άνεγραψαιτο βίους. ΕρίρΗΑπίί 
ΙΏΟηλοΙίί €ΐ ρΓβ5ΐ)γΙβΠ,περι του βίου κτΧ πράξεων και 
τέλους του ήγίου αποστόλου Ανδρέου. 

Έπειδήπερ χαίρει θε?)ς ταΤς τώ^ί οίκείοϊν θερα- 
πόντιϋν τιμαΤς. ίβΟΠίδ ίιηρβΓαΙΟΓίί, λόγο; εις τ^ν 
άγιο ν Νικόλαο ν. 

[9Ί] Έ*πβιδή πολλάκις και άπο τή; καθόδου τής 
του Σωτή^ος παρουσίας. ΜαΓίγΓίυΐΠ ?αηοΐί ΡΗθ€8Β. 
δοηρίϋΐη βδΐ α ρΓβΒ8βηΙθ βΐ νίίβηΐβ. Άμέλει και 
πεσών Άφρικανδς έπι τό έδαφος εκείτο αχανής, 
και πας δ περί αύι6ν στρατ^^ς, έν οϊς Γδομεν, οΤς 
ήβουλήθη 6 Κν^ριος δεΤςάι. Έκλάμψαντο; -^ιρ φωτ^ς 
με-^άλου δεκαπλασιον ηλίου ούρανόΟεν 'εφάνησαν 
άγγελοι τρεΤς ίφιπτοι πύρινοι , λχ\ πολύ; φόβο ν Α και τρόμο/ έμποιοΰντες ήμΐν. Όμοθυμαδόν δε πάντεί 
άχανεΤς εστημεν.Αύτοι δε προσομιλήσαντες τφ άγίω 
Φωκ^έ,εΙς ουρανούς ψχο^το, ΟβηίίΙΐίβ €αά6118 Α[Ηοα}}η8 

ίη ρανίίηβηίητηίαΓβδαΙ $ίίέρίάη8,€ΐ ιιηίυ^Γ5ΐ/5 ϋ/ι- 
€α βηιη βΧ6Τ0Λίη$, ίηίβηα 1ρ$ί ηο8 νίίαηιχΐ8^ηηίΐΗ8 
Οοηιίηη8 ύ8ΐβηάβΓ€ (ΙψιαΐΗ8€8ί,€απι β ο^Ιο Ιπηιειι 
ίη36η8 8θΙβ ά^ηφίο ΐηα)η$ ί11ηχί88βί, Ιγ68 αη(ΐ€ΐθ8 
6ςηί8 \η8%άβηί€8, %ρη608^ %τητη6η8ητη ΙήηοΓβηι ίτΰ- 
τηοΓ^τηςΗβ ηοΙ)ί8 ίη€ηίί€ηΐ68. 8ϊηιη1^αβ ωηηββ ο&«- 
ίΗρηίγηη8 : ίΙΗ νβνο ρο8ίηιιαηι 8αη€ΐΗηι ΡΗοοαιη 
αΙΙϋΟΗΐι €88€ηί, ίηοοΒίητη α8€βιιά€ηιηΙ, Ε( ίη βοβ. 

Άνήρ αποστολικός των καθ' ημάς τ^ν χορον των αγίων 
άπειληφώς,καί τ6 βραβεΐον του Χρίστου κληρονόμησα;. 

Υν- Ηοο ηο8ΐτο αυο αρο8ίοΗοη8 εί ^ηί «αηΰίοπίϊη 
νΗοτο α880€ίαίη8 β8ί, δναυίηηι €ΗΗ8ΐι Ηοβηάίία- 
Β νίί. 

Επειδή τή; πρώτης και θείας, και μακαρίας ζωής 
άπε^άγημεν. ΡΙΐίΙοΙΙΐβί ρ&ΐΓίαΓ€ΐΐ9Βεοη$ΐ3ηϋηθρθ• 
ΙίΐΑηί, εΙς τήν υψωσιν του τιμίου Σ-α^ροΰ. 

Επειδή φαιδρά καΐ θεία πανήγυρις. 1.60ηί$ ίπΐ- 
ρβΓαΙΟΠδ, λόγος εΙς τήν Μεταμόρφωσιν τοϋ Σω- 
τήρος. 

Έπειδο χάριτι του Κυρίου ήμώ/, ΕϋδβΒϋ ΑΙβΧΑη• 
άπηί, εΙς τήν 'λνάληψιν του Κυρίου. 

Επειδή χθες τής Γεννήσεως του Κυρ(>υ. Εΐ1δβΙ)ϋ 
Α1βΧΑη(1ηηί, λόγος περί του Βαπxίσματο^ του 
Κυρίου. 

Έπείπερ και νύν θεία επέστη πανήγυρις ΙιβΟ- 
ηίδ ίΐηρβΙΆίοΠδ, λό•^&ς τή Κυριακή τής Πεντη- 
κοστής. 
^ Έπείπερ τψ καλψ σπέρματι ειωθεν έπισπείρειν 
δ τής ανθρωπίνης φύσεω; έχθρος τά ζιζάνια, ΤΙΐβϋ- 
άοτϊ βρίδΟΟρί, εΙς τΐ μαρτύριο^ των άγίω^ καλλινίκων 
μαρτύρων Κηρύκου και 'ΐουλίττης. 

Έπέσιη σήμερον ή πάνεων χαρά λύουσα τήν 
πρώτην άράν. ΑηάΓ69β ΟΓβΙβη-ίδ, εΙς τον Ευαγγελισ- 
μδν τής Θεοτόκου. 

Επέστη των Ιερών μυστηρίων ή πανηγύρι; έπ- 

έλαμψεν. ΡγοοΗ ραΙπ&ΓοΗδβ 6οηδΐ0η1ίηοροϋ(&η!, 

λόγος εις τήν αγία ν Πΐμπτην. 

ίΕπήνεσε και άλλοτε ποτέ βασιλέως γλ-ϋσσα τήν 
παρουιαν πανήγυριν. ίβοπίδ ίΐηρβΓ&ΙΟΓίδ, τή Κυρια- 
κψ των Βαίων. 

Έπι μεν των εςωθεν αγώνων άνδρες μόνοι καλούμε- 
νοι αγωνίζονται, νίΐ» βΐ Γβδ ββδΐ80 ΜαΠΦ ^υηίο^ί$. 
^8θΠρ(21 βί»1 Λ δΟςπ&Ιί. ούτω και τήν μακαρίαν Μι- 
ρίαντο θαΟμα τή; καθ' ημάς γενεάς, ην ό λόγος ήμΐν 
υπόθεσιν ένεστήσατο, κκ γυναίκα ουιαν • καΐ τά έξή<,. 

Νοη αΐία ταΗοηβ βί ύβαίατη ΜαΗαιη,ηο^ν(Ζ(Βΐα' 
Η8 τηίΓααιΙπίη,βΙ (^πλ ηο8ΐν(Β οτααοη%8 ανοη^ηβη- 
Ιητη €8(, ΙίοβΙ τηηϋβΓβηΛ, βίε. Υίνβΐ)^! δϋΙ> Β^δίΠο 

Μ&€6(Ιθη6. ΕΤ-χε μ2.ν χά σκήπτρα τής βασιλεία;, Βα- 
σίλειος, ούχ δ τής Πορφύρας βλαστό;• άλλ' ό Μα/.εδών, 
ό Ιξ Ιπποκόμου βαιιλεύς καταστά;,δ τον Μιχαήλ εκεί- 
νον ίίΓΛκτο^ώ^.Ρθ88ίά€ϋαΐ8θβρίΓα ίίηρ6ΗχΒα8ίΙ%ν8^ 
ηοη ρηνρητχ 8ην€ηΐΗ8,86ά Μοΰβάο^^ηί οχ €ηηΐ80- 
ηβ [92] ίτηρβτίηίη οοοηρανβΓαΙ,ΰΙ ΜίοΗαβΙβιη ίΙΙυηι 
ΙνηοϋανβναΙ. ΜοΓίβπ) οΙ)ϋ( ΕαΐΗγπιίο ραΙπ&Γ- 
οΙια Κοηο&οο ίπιρβπυιη Ιβηβηΐβ, Έπεί δ* έπΙ δ9 ΒΕ δΟΚΙΡΤΙδ 8ΥΜΕ0ΝΙ8 ΜΕΤΑΡΗΕΑ8ΤΛ; ΒΙΑΤΚΙΒΑ. 90 χλ(νΓ,< ετέθη τ^ ^ερον ^κεΤνο σώμα, πχρην αεν 6 Α ΒύρΟ^ίω βΐ ΡπίαίΤΒΟΗβ, Μ6Μ18 Λο^ΗΒΗ Όί0β' 
ίφχΐ£ρευς Ευθύμιος• παρη ν δΐ δ Οΐ/ονομος *Ανθνμυς, ΒίΐηαηοηΟ, XII μιχροΰ δίΤν ιταν το τληθος τής π<1λεωζ, Εΐ, 
*Ρωμ2νοΟ δ£ των Ρωμαϊ/.ών σκήπτρων έπειλημμέ- 

Μου. 6*1/111 αηίβηι Βίΐρβτ Ιβείηηι 8ΐιητη ίΙΙηά οονριΐΒ 
ξχφο$\(ηνη β$1^ αάβταΐ ρνωβηΐ £ι////^ιηι*5, αάύταί 
(ί€οηοηιη$ ΑηίΜίηη$^ βΐ ίαηίηηί ^ιοη ηηινβηω 
ηγΗ$ ιηηΙΜηάο. Ε(, ϋητη Ηοψηαηη^ Ηοτηαηα ίοβ- 
ρίνα €αρ^38%ν%88€ΐ. 

Έιτί τβ μχρτυριχά ϊταΟλβ νΟν οΊ φιλομάρτυρι; 
τδ ους έπιτεινομέν. 8ορ!ΐΓ0ηϋ βΓεΙίίβρίδΰΟρί Ηίβ- 
ΓΟδοΙχίηίΐαηί, εΙς τους άγ(ου<; χαλλινίχους μάρτυρα; 
Τε^ναράκοντα δύο. 

Έπιτάφιον έορτην του Σωτηρο< ί^μών έορτάζομεν. 
ΑοίρΙΐίΙοοΙίϋ βρίβΟΟρί Ιΰοηίβηδίδ, λ($γος τφ μεγάλψ 
Σαββάτφ. 

ΈπΙ τί^,ν μητέρα του Αόγου μετά τ6ν Λ<5γον ό 

λ(^γος• ^οα^η^$ πιβίΓοροΗΐ^Β ΕυοΙίΗίΙ&Γυιη, εΙς ττ ν 

άγίιν Κο^μησιν της υπερβγίας θεοτ({χου. 

*Επιτιμ|ν δίχαλο; ήμΤν οΤμαι των απάντων οΙ>- 
^νι, εΐ χαΟάπερ τινές. Ορβ^ΟΓϋ 6;ρΓϋ, έγχώμιον 
εΙς τον άγιον Εύθύμιον Ιπίσχοπον Μαδύτων τ?ϊν Οαυ- 
μιτο•,>ργ($ν . 

*Επί των μειζ($νων, κατά άνθρωπίν^,ν δύναμιν, 
ιΓτε βάρος άναθέβθαι δέοι. βΓβ^ΟΓϋ Ρ&Ι& ΑΓΟίΐίβ- 
ρίδΟΟρί Τΐ)6883ΐθηίε6η8ί8, λ^γος εΙς την πρ6ς τα 
*Αγια των αγίων εισοδον, καΐ τον έν α6τ^ θβοειδή 
ρίον της πανυμεράγνου Δεσποίνης ^μών θ6οτ<{- 

ΧΟϋ. 

Έπιφάνιος γένος μεν ην. ^0Μη^8 (ΙίδΟίρυΗ 8&ηθΙΐ 
ΕρίρΗ^ΐηϋ €;ρΓϋ, μερί τοΟ βίου του αγίου ^Επιφα- € ηθ(1υ8 ([βηβηΗβ &θ(. 4. "Ετους τριακοστού πέμπτ^υ βασιλεύοντος του άσε- 
βους καΐ παρανόμου βασιλέως Μαξεντίου [93] ΑΐΙίΑ- 
ηββϋ δΟΓίΙ)»), μαρτύριον ττίς αγίας τοΟ Χρίστου Αΐκα- 
τερίνης. Κα βηίΐΏ ίη 6η6 νί(8β εοηαρίΙϋΓ : Ταύτα 
έγώ Αθανάσιος ταχυγράφος αμα δούλος υπάρχων της 
κυρίας Αΐκατερίνης συνεγραψάμην τά υπομντίματα αυ- 
τής έν πα7ΐ(| σο^ί(|^. Η(£0 €§0 ΑίΗαΠύβίϋΒ ϋτΛα 

βτηηΙπΒ άοηίίΐκβ ιηβοβ ΜοαΙβτίπίζ ωτηροζνΛ ΰοτη- 
τηβιιίαηα ίρ8ίν$ ίη οτηηί Βαριεηϋα. 

Ευαγγελιστή θεολ<5γ»|ΐ προσήκει αν αίνος. Νίοβ- 
ρΙΐΟΓΙ Βΐ&ηΐηΐί(1», λδγος άγκωμιαστίΛ^ς εΐ; χ?»ν άγιον 
Ίωνανήν τον ευαγγελιστή ν. 

Εύκαιρον έν τψ παρόντι τ?>ν άήττητον Ίώβ, τ^ν 
Β του θεού βτρατιώτην. ίβοηΐίί ρΓ68ΐ);ΐ6Γί ΟοηδΙβη- 
Ιίηοροΐίΐαηί, λόγος εΙς τ?»ν Ίώβ τ^ μεγάλΐ[^ Τε- 
τράδι, 

Εύκαιρον χάι παναρμόνιον καΐ πρέπον τφ καρ- 
όντι καιρψ. 1.600(11 ρΓ68ΐ>|ΐ6ή 0θη8(«ΐ(ΐηορθΓΐ(3ηί, 
εΙς την του Κυρίου Άνάστάσιν, 

Εύλογητο; 6 Θεός. 1.60018 ίΐηρ6Γ&(0ΓΪ8, >όγος εΙς 
την άρχην των Νηστειών. 

Εύλογήτος 6 θε^ς έν τοΤς άγίοις αυτού, εύκαιρον 
μετά του προφήτου Δαυ'ιδ εΙπεΤν σήμερον. ΕρΙίΓΟίηί 
6ρί80θρί 6Η6Γ80θί8 Οβ ΙΟΙΓΜΟΐο 8ΑΟθΙΐ 0160160(18 

ίο ρυβηιιη. 

Εύλογητί>ς ό θε?>ς χαΐ Πατήρ τού Κυρίον ημών 
Ιησού Χριστού. Βίος τού δσίου Πατρίς ημών Θεοδώ- 
ρου άρχιμανδρίτου Συκεών. Μ60ΐίθί( 86ρ1ίΐΏ21 8}- νίου επισκόπου Κωνστοντίας Κύπρου. 

Έπ* ^ος υψηλών άνάβηθι δ εύαγγελιζόμενος Σιών 
66ΓΙΟΑ01 &Γ€ΐΐί6ρί8€(φί Οθ05(αηΐίθθρθΙί(3πί,εΙς τον 
Εύαγγελισμ^ν της Παρθένου. 

Έορτάς μίν άπάσας και δμνφδίας. 6Γ6|ζ0ΐϋ 6ρί'- 
«€θρί Νβ0ΰ2β83ή6Π8ί8, έγκώμιον εΙς τδν Εύαγγελι- 
9μον της πα'/αγίας Θεοτόκου. 

*Εστι μεν τοΤς ούχ άξίοις επισφαλές τών υπέρ 
ίςίαν Ιφάπτεσθαι• ββΟΓ^ϋ 6Γ8Π)ηη3(ίθί, έγκώμιον 
εΙς την άγίαν μεγαλομαρ'.υρα Βαρβάραν. 

"Εστίν, ώς εοικε, καΐ παρά τών σφόδρα δυσμενών, 
χζι αδιαλλάκτων έχθρων. ΑβΙβΓίί βρίβΟΟρί Αΐη&868β, 
έγχώμιον εΙς τους αγίους μάρτυρας. 

Έτι μου τ^ μνήμ{^ τά τού Βαπτ ιστού κρατεΤ, Εύλογητί>; δ θεός καΐ Πατήρ τού Κ^ρίου ίιμών. 

ΟγπΙΙί ιηοηαοΐιί βΐ ρΓΟδ^γΙΟΓΐ &:ϊΙΙιορο1ί(2υιί, τ^ρΌς 
Αεώργιον ί^γούμενον περί τού βίου τού δσι'ου Πατρός 
ημών Σάβα, εκ κεφαλαίοις έννενήκοντα. 

Εύλογητός 6 θεός, δ διεγείρας την σην τιμίαν κεφα- 
λήν, ί«ρεύ δσιε. Υΐ!» 8»η€ΐ36 Η€ΐ3θίδβ.Αυ€(θΓ νίν6ΐ)α( 
011Π1 ΐρ8» Μϋ1βηί&. Εύλογητός δ θεός, δ διεγείρας την 
σην τιμίαν κεφαλήν, Ιερεύ δσιε, έπιζητηται λόγον την 
έμην ταπε^ωσιν περί του βίου της αγίας και συν άγγέ- 
λοις την κατοικίχν έχούσης Μητρός ^,μών Μελάνης της 
'Ρωμαίας, ώς )^ρόνον με ουκ ολίγον συν αύττ^ διατρί- 
ψαντα, και έπισνάμενον άμυδρώς την τε τού συγκλητι- 
κού γένους αύτης διήγησιν, χαΐ πώς τού αγγελικού βίου 
ένήρξατο πάντα τόν τύφον ττ^ς κοσμικής δόξης πατή- Αθ9ΐθΙπ 6ρί$€0ρί ΤΗ6883ΐθηίε6η$ί8^ λόγος εΙς τηνΐ)(,ουχ. Εΐ, Ταύταις και μετά την κοίμηαιν αύτη; έπιβο αποτομήν τοϋ Προδρόμου. 
"Ετους τεσσαρακοστού δευτέρου της βασι)είας Αύγούσ- 

χο'Α Ιη 8αοεΐ3ΐτι ΡΓΛ6υΓ80Π8 (ΐ6εο1ΐ3ΐίοη6Π) ΑοεΙο- 
Γβΐη ^0301ι^8 )ρ8ίυ8 (ΙίβοίρυΙυπι Ευηρροιη Γβοο^ηο- 

ί€ίΐ ίη βοβ. Τοίύτα πάντα έγραψί έγώ Εΰριππος, μά- 
ντης Ιωάννου, ό δεύτερος τών μαθητών αυτού κατ' 
ϊχρίβειαν, Ίνα πάντες οΐ αδελφοί έν Χριστφ έορταίτωσι 
την μνήμην χαι άνάπαυίΐν τού φιλοχρίστου Ιωάν- 
ι»θϊ/ τού Προδρόμου και Βαπτιστού, μηνΐ Αύγούστφ 

χΑ'. ϋ(Ζ€ οίηηία 8€Τίρ8ί βρε ΕηΗρρη8, ^οαηη^8 
άί8€ίρνΐΗ8^ 86ΰηηάη$ €Χ β^ηε άί8€ίρηΙί8 άίΐίρβη- 
ί«•, «< οτηη€8 (ταΐΓβΒ ίη €Ητχ8ΐο οβΜνβηΐ ίΙΗχΐΒ 
η^ΐλοτίατη, €ΐ ηιοΝετη ΟΗγιβΗ ατηαηΙίΒ ίοαηηΐΒ ώμαι, δπως μεμντ,μένος τών άγων αύτη; έντο)ών δυ- 
νηθώ πάντα οκνον, και λήθην, και δισταγμόν, και διψυ• 
γίαν, και άπιστίαν άπωσάμενος έκ μέρους έκφράσαι τά 
μέγιστα αύττ,ς κατορθώματα, Λ'::ιρ αύ-η εύαγγελικώς 
κρύπτειν έσπούδχζεν, Εΐ, 'Ολίγα ούν έκ πολλών^ δια τε 
αυτός αυτοπροσώπως έώρακα, και δσα παρ' έ τ έροί ν ακρι- 
βώς μεμάθηκά γράψας. τά λοιπά τη ση φιλομαθί^ κατα- 
λείψω Ιρευνς^ν. Ει, ΈπεΙ δε σφόδρα ώφέλιμον ήφησάμεθα 
ολίγα περί ττ^; συν-.υχία; αυτών διηγήσασθαι, αίτ:ιρ αύτ^ 
διά την οΙκοδομ^ν ημών πλειστίτ/.ις άπήγγειλεν, ταύτα 
κάγώ μετά πάσης αληθείας γράψω προς την τών έντυγ- 
^ανόντων οφέλειαν. Εΐ, "Ατινα μετά χαράς δε;αμέ/η 
καλεί τόν αΐν ο'ύτ^ πρεσβύτερον, δν έκ τοϋ κόσμου λα- 91 Ι.Ε0ΝΙ8 ΑΙ^Ι,ΑΤΙΙ. 92 θυνίαν τψ θ(φ π^σιήνίγκίΜ (οδτος δέ έ»τιν ί^ ^μη Ιλββι- Α 

νιότης), χοιι φη»^ ^ρος αυτόν. ΒβηβάκΙη^ ΒΰίΛΒ^ ςηί 
ίηϋ9Λ νβηβ^αηάη^η ναρηΐ ηινϋανΗ 8α€6Γ 8α€θτάθ8, 
ηΐ α Μΰα ΗηΜίΙίίαίβ $€Γηιοηβηί 6Χ(ΐηΐτβΤ€$ άβ νίία 
8αη€ΐ(Β, βΙ (ΙΗ(Λ ηηηο ΰηηι αηρβίίί ΗαϋΙαί^ ΜαΙη8 
ηοεΙπΒ Μ^ίαηιοβ Άοίηαηω^ ίαηςηαίη ςηί νητη ^α 
ηοη \>Γ^6 ίβίηρπΒ ΰοηίηνβτίτη, Βοχατηφιβ νχίΐϋβί 
$€ηαΙοηηΜ ίρ8ίν$ ρ€ηη$^ ηβοηοη νίΗΒ ιΙ/ίι/5 αη- 
ρβΗοα ιη/Ζ/α, ονηηβνη τπΗηάαηοΒ ρΙοΗοΒ (α8ΐητη 
ϋθΜ\Λ€αηα8.ΈΑ, Εα8ρο8ΐ ίρ8ΐη& |94| άοηηΗίοηβίη 
ίηΰΐαηιο, ηί τηβτηοΓ ίΙΗη$ Βαποΐοτατη ρναϋ^ρίο- 
ηΐΜ ρο8ΗΥη οιηηί ίρηανία, οΜίνίοη€,Η€Ρ8ΗαΙ{οηβ^ 
Ιτΐ8Μία βΐ ίηβάβΐίΐαΐβ ρνορηίδαία, ίηαχίίηα Η1ίη8 
βαοίηοτα^ βΐ $% ηοη βχ ίη^βςΓΟ, βηαηατβ^ ^ιιαί 
%ρ8α ΜναηρβΙί€ί8 ρΓ(Ρ€βρα8 ηίνα ο^^ηι^α^6 «/«- 

ά€ύαΙ. Ει, Ραη€ί8 ϋαΐ^υβ €Χ ΐηυΙ(ί8, βΐ φί<Κ %ρ8β Β γος •Ις τήν 'ΐ'παπβντην του 

οοηΗ8 ιη€ί8 ρίάί^ ^ησηαβ €Χ αΐα$ α€€ηταΙβ αάάί- Χρι^τοΟ Ήχούσαμκν, αδελφοί, έν τφ Ευαγγβλ{φ του Κυρίου 
ημών. Ιβοηΐϋ ΙΙί6Γ08θ1γΐηίΐ8ηί, έΐς τήν παροιβολήν 
του ^μπεσόντος κΐς τους λ^ντάς. 

"Ηκουστβι πάντως ήμΤν, ώ φιλό^ρυτος πανήγυρις, 
Χ2ΐ φιλάγιον αθροιομα• Οθ8ΐη» Υβ^ϋΙοΗβ, ε!ς την 
^πο^νοδον του λειψάνου του έν άγίοις Πιτρ^ς ημών 
*Ιωαννου του Κρυνο^τόμου. 

*Ήχω τδ Ιπ^τβγμα φέρων. Οοη&(&θΐίηί βρίδεορί 
Τίί, εις ιήν ευρεσιν του τιμίου λειψάνου της άγιας 
Εύφημ(ας. 

Ι95|. ΗμεΤς 6 του Χρίστου λβ<ίς* ή άγ(α πο^μνη* 
Οτ^^ΟΤΪί Νγβββηί, εις τον άγιον μεγαλομάρτυρα 
θεόδωρον τ^ν Τήρωνα. 

Ή μεν εορτή λέγεται Καθαρσίων, ήν ουκ αν τις 
άμάρτοι. ΗβδγΰΙιϋ ρΓββΙιγΙτί ΙΙ:6Γ0$ϋΙγΠ[ΐίΐ&ηί, λό- 

Κυρίου ημών 'ΐηνοΟ άί€, αοΗρΙο ηιαηάαα8^ νβΐίίΐίία Ιπω άίΐίοβιιΐιω 
ρ€Τ(ΐην'6ηάα ΓβΙίηρναηι. Ει, Ουηι ν€το αάτηοάυηι 
ηϋΐβ €Χ$ί8ΐίίηβηιη8, ρααΰα ίΙϋίΜ ΰοΙΙοηηίο εηαν" 
ταΓβ, ^ηω ίΙΙα ρτορί^τ ηοΦαιη αάίβοαίίοηΰηι 
8(Βρίη^ 8υρςβί^δα( , Ηαο €ί €ρο οπίη οτηηί 
νβήΐαίβ 8€ήΙίβΓβ αά ΙβρβηΙίηηί υΙιΙϋαΙβίΗ. Εΐ, 
Ουοβ (ηιιη ραηάίο α€αρΐ€η8, αάυοϋαί (/ηί αινη ^α 
βταΐ, ρτβΒίρίβηιτη, ςϋ^τη βχ ηιυηάο αηβρίηίη 
8α€ηΙΐ€ίηϊη Οβο οίΐηΐβταί. 111ε νηο βταί βρο 
ηιί8εΓαδίΙί8, €ΐ άκΗ ίΙΙί. 

ΕυΦραΐνέβθωσχν ο*. ούρι*<ο•, χαι άγαλλιάσθω ή γη. 

ΙβίίΙοη 3Γο1ιίβρί8θορί ΤΙΐ6$8&Ιοηίε6η8ί8, εΙς τον 
Εύαγγελισμίϊν της !ίπεριγ(ας Θεοτόκου. 

"Εφη δ σωτήριος λόνος. 1.60018 ίΐηρθΓΗίΟΓίβ, λό- 
γος εΙς τον άγιον μάρτυρα Δημήτριον, 
Ζ 

Ζωγράφοι μίν και λογογράφοι την ισην τοΤς έντυγ- 
χάνουΊΐ προςενοΰ^ιν ώφέλειαν. ΑΓδβπΐί βΓΟίΐίβρί- 
8€θρΐ 0θΓ€γΓ«ηδί8, έγκώμιον εΙς τον δγιον Άνδρέχν 
τον Πρωτόκλητον. 

Η 

*Β αρχή τών Ιαμάτων και χαρισμάτο)^ και χαρισμά- 
τ«•>ν τών δοθέντων ήμΤν υπο θεού. ΑΓΟίπρρί ΘΓβΙπίΐ» 

«Ο ρΑΤ8π)οη&Γίί. Ν&ΓΓαΙίο (Ιβ ιώιγ&οηΙο βαηΰΙΙ Ηί« 
€ΐι«6Γΐ8 &ΓθΙΐ3η(6ΐί ίο υΓίιβ ΟΙιοηίβ ρ&ΐΓ&Ιο. 

'Β Βασίλισσα τών αγγέλων, ή Δίσμοινα τών άν- 
^^•ΐίΜ>»^ ή Κυρ{α του κόσμου, ^086ρ11^ ΒΓγβηηίί, λό 
γος εΙς τον Εύαγγελισμον της Θεοτόκου. 

'Β θεία μεν ή της παρούσης ευφροσύνης προσηγο- 
ρία• 660Γ|;ίί ΝίθΟΠ16(ϋ6η8ί8, λόγος εις τήν σύλληψιν 
της ύπεραγίας Θεοτόκου. 

Βδη μοι τω ιτρος τας ούρανίας Δυνάμεις φίλτρω 
ΜαΟΓϋ €ΐ780€6ρ1ΐΑΐί, Ιδίως εΙς τους δύο ταςιάρ- 
χας και πρωτοστάτας τών αγγέλων Μιχαήλ και 
Γαβριήλ. 

Βδη της Δεσποτικής πανηγύρεως παρακύπτει τα 
χαρίσματα. Ι^βοηΙϋ 6<)η8ΐ8ηΐ{ηοροΙΐΐΑηί, εΙς τα προ- 
φωτίσματα, εΙς τα Βαία, και εις τήν εγεριιν του Λα- 
ζάρο•^. 

"Βκει δι λοιπόν προς αυτήν τήν ά^μήν τών ίίθλών 
δ λόγος, ^60«ηη^8 ΟβΟίηβΐΓ», 6ΐ<; τα πάθα τού Χρι- 
στού, καΐ εις τή» αγία ν θεοτόκον. 'Β μεν πρόθεσις τφ λόγψ δικαία, ή δε έπιχείρησις 
τολμηρά. 6ΓΘ{;0Γη, δίνβ &^0ΐ%\\ Ογρπί ραΙΠΑΓΟΙΐ» 
€θη8ΐ&ηΙΙηορθ1ίΐΑηί| έγκώμιον ει^ τον αγιον Διονύ- 
σιον τον Άρεοπαγίττ.ν. 

'Β μεν τοΰ Σωτήρος ημών 'ίησοΟ Χριστού προαι- 
ώνιο; βασιλεία ο5τε αρχΐ^ν ήμερων ούτε ζωής τέλος 
εσχεν. Η&ΓίγΠϋΠΙ δ3ηθΙί 6βΟΓ£;ΐΙ.δεηρΙυΐη 68ΐ2ί^- 

ιηυΐο ίΙΙίο8 Ρ&8ίεΓ3ΐ6, υΐ \\ΑΑ^.τ(\ Ιβι^ίΙυΓ. Το την- 

καύτα άνέλαμψεν ώς έν σκοτομήνιρ νυκτι αστήρ δια- 
φανής, καΐ λαμπών ^ τού Χριστού τίμιος, μαργαρί- 
της, Γεώργιος τις ονόματι δ έμ6ς δεσπότης. ΤύίίΙ •Ι- 

Ιηχϋ νείίΐΐί ΐη ηοΰίβ ΙεηβΜοοΒα 8Μα οΙαΓα, αβ 
ρΐαοίάα εΗτ\8ΐ\ ρΓ6ΐίθ»α ηκατρανϋα , ΟεοτριηΜ 
ηΐίίίΐαηι ηοτηίηβ ηίβη8 άοηίίηυ8, Εΐ ίη Οηο. Έγώ 

δι Βασικράτης δούλος Γειυργίου, άκολουθήσας τφ έμφ 
δ-σπόττ^ ^πι πασι, τα υπομνήματα βεβαίως συνέταλα. 

Ερο νβτο Ρα8ΚΓαΐ€8 ίαίηηΙη8 βεοτρϋ, 8€€ηΙη8 ίη 
οηιηΐύυ8 ηιβαηί (Ιοηιίηνηί Ηιβο ϋοτηηιβίΐίαηα /!γ* 
ίηίΐατ €οη8€Τίρ$ί 

"Βρετδ μέ τις πρόβλημα τών λκ πνεύματος* επεί 
δΐ κα\ σωφρόνων, ^0&ηη^8 ΖοΠ&Γβθ, λόγος εΙς τήν 
Σταυροπροσκύνησι ν. 

*Β τόδε το παν ά^ήτοις λ^γοις αρμονίας άρμο• 
σαμένη. ^086ρI1^ ΒΓγβηηϋ, εΙς το, Έστήκειαν έν 
τφ Σταυρφ τού Ιησού ή μήτηρ αυτού και εΙς τήν 
θεοτώιον. 

*Β τρισυπόιτατος καΐ αδιαίρετος μία ουσία ΤΙΐβΟ- 

Ι^άοΗ βρίδΟΟρί ΡβίΓΕΓϋΠΙ, βίος καΐ πολιτεία τού έν 

άγίοις Πατρίς ή••ών Θεοδοσίου τού λρχιμανδρίτου 

πάσης της έρ/,μου, της 6πό τήν άγίαν Χριστού του 

θεού ημών πόλι\. 

Βύξησεν ήμΤν τ^ν άριθα^ν τών αποστόλων ΟβΟΓ- 
ξϋ Νγ8861ΐί, ί^ς τον αγιον Μελέτιον έπίσκοπον Αν- 
τιοχείας, 

\ΐχος σάλπιγγος, λύρα πνευματική. 0ΗΓγ8ίρρΐ ρΓ6- 
8ΐ);ΙβΓί ΗίβΓ08θΙ;Π)1(ΐΐηί, έγκώμιον είς τον £γΤον 
Ίωάννην τον Πρδδρομον. 

*Β χθίς τός θεοτδκου γενεθλιακή πανήγυρις της 
κοσμικής χαράς. ΟοβΙΠβΒ νθ8ΐίΙθΓί8, εΙς τους αγίους 
"Ιωακείμ και Άνναν τους γονεΤς της θεοτόκο-υ. 

θ 
θαρ^εΤν μεν τον λόγον έπ* ολίγον καν ήν ^οαη^^I 93 ϋΚ 80ΕΙΡΤ18 8ΥΜΕ0ΝΙ8 ΜΕΤΑΡΗΜδΤ^Ε ΒΙΑΤΚ1ΒΑ. 94 ββοαίβΐΓ» έδ(;ξιος, {; ιφοπεμιπήριος »1ς τή^ Κ^ίμη- Α Ιβοπίβ ίιηρβΓβΙΟΓίβ, λίίγος ιΐς τη^ έρχην των Νή- 
σι» της Οπιρενδόξοα κ«ι Δ8<ϊπο(νης ημών θβοτ($κου. στειών Ιρ86 6β 1ΐ«0 8ϋί ΟΓβϋοηβ αδδβηΙ, «πινβίλεκται δε και 
ημΤν ου μόνον δαα πβρα χών εύβγγελιτεών τε λ«ι προ- 
φητών, άλΑβ <λ\ 09Λ παρ' «ύτών των απόκρυφων άνε- 
λεςάμεθι, σύμφωνα καΐ τβϋτβ δηλαδί^ καΐ ακόλουθα 
τοις εύαγγελισταΐ; <αι προφήταις, καΐ τοΤς μεγάλος 
χαΊ Οεολήπτοις Πατράσι και διδαακβλοις. Ειβετχι θΐ 
πάντως δγε δίκαιος ακροατής κχι κριτής. ΟθΙΐ€9ίηΐΗ$ 

οΗΐίΜ ηο$ οτηηία ι^ιμβ ηοη ίαηίηηι βναηςοϋΒί^β €ΐ 
γΤθρΚ$Ια, 86ά (Ηατη (ΐηω τ€(6ΤίΐηΙην ίηΐβτ αρο- 
ζηρΗα, €οη$οηα Ιαηι^Η €ΐ ωηίοτηία ^υαηρβΙχ&ΐΗ 
αρί'ορΜίΒ^ 6ΐ ηιαςηίί €ί ηητηίηβ ίηβαϋβ Ραίή 
6«ι €ΐ ΜαρΙ$Μ$' Οη(Β οηιηίηο ΰοίΛρβτίΙ %1α β$$β 

[96] θαυμάσια τα Ιργα βου, Κύριε, δ μεγαλόφωνο- ^^ 
τατος προφήτης Δαυίδ, δίβίοπϋ ΑΓΰΙΐίβρίβΟΟρί Οοη- 
Εΐ3ηΐίηορθϋΙ&θί« λόγος εΙς τ6 έν Χώναις Οαυμα του 
αρχιστρατήγου Μιχαήλ. 

βαυμαστ^ 6 θεός έν τοΤς άγιοις αύτοΟ. Ιιβοηίβ 
ίίΟρβηΙοΗδ, λόγος ε(ς τδν άγ•ον Δημήτριον. 
θαυμαστείς δ θεός έν τοΤς άγίοις α6τοΟ. Ευ/αιρον 
μχτα τού προφήτου. ΕρΙΐηΒΐηΗ Π1&Γ(;Γί8 0Ιΐ6Γ5θηί§ 
βρίΒεορί, περ» του θαύματος του εΙς πιτδα γενο- 
μένου πάρα του Ιερομάρτυρο; και αποστόλου Κλή- 
μεντος. 

θιυμαστος δ βεος νν τοΤς άγίοις αύτου, φησ»ν δ 
μέγας. ΝίοβΙ» ΛβΙΟΓΙδ, εί; τον Ινδοξον μεγαλομάρ- 
τ>ρι Παντελεήμονα. 

θεΤά τίνα καΐ μεγά>α μυστήρι•» θεοΟ φιλβν^ρω Ίδοίί καΐ πάλιν έτερα εορτή Χ«ί πανήγυρις φαιδρά 
της Μητρδς το3 Κυρίου. ββΓΠΙΑηί ρλίΓΜΓΰΙΐΟ Οοη- 
βΙβηΙίηοροΙίΐΑηί, εΙς τήν θεοτόκον, βτι άπεδόθη έν 
τφ ναφ τριετ(ζουσα• 

Ιδού και πάλιν δ Ιερος τού Χρίστου έπεδήμησε 
Πρόδρομος. ΤΙΐ60(ΙθΠ 08ρ1ΐ0η«ΐ2Β, εΙς την έξ Άν- 
τιοχείχς βνακομιδην της του Προδρόμου χειρός. 

'Ιερος μεν και θεσπέσιος άπας ο των γενναίων 
μαρτύρων κατάλογος. ΑβίβΓίί 6(•ίβ€0ρΐ Αη886», εις 
τ^ν ^[γιον μάρτυρα τοϋ Χριστού Φωκάν. 

*ίσ{δωρον τον γενναΤον λόγος έγκωμιάσαι. ΝίΟΟ- 
Ι&ί Ρβρ&βΟίηβηί, έγκώμιον εΙς τ^ν ινδοξον μάρτυρα 
'ΐσ{Βωρον. 

[97] Ιστορία μεν τί» πονηθέν τουτι σύγγραμμα, 
καΐ παλαιών έργων. ΒλδίΙϋ δβίβϋάβηβίβ ΙίΙφΗ (Ιυο, 
εΙς τάς πράξεις της αγίας κ»1 πρωτομάρτυρος θε- 
κλης. 

'ΐσχυρον της άποστολι/ής έλείας το δίκτυον. ΡίΟ- 
οΗ ραΙη&Γ€ΐΐ8β 0>η$1&η(ίηορθΗΐ&ηί, έγκώμιον εΙς 
τον άγιον άπόστολον Άνδρέαν. 

^1α>άννΐ(^ τ^ φίοντ^ τού Λόγου τοΛους άνατίθημι. 
Μ«08Γη ΟΓίδΟΟβρΙίαΠ, εΙς την γέννησιν του Προδρό- 
μου. 

Κ 

Καθάπερ τ^ Ιερ^ τραπέζι^, εΙς τότε. Ι$ί(Ιοη ΤΙΐβδ- 
βαΐοηίεβη^ίβ «ΓΓΐΐΙβρίδΟΟρΙ, λόγης εΐ; τα "Αγια των 
αγίων. 

Καθώς ίτεχώρει ^ιεσαφήσαμεν. Ιοβηηίβ ΤΙΐ688Α- πίβς γνωρίσματα. ΤΙΐβΟ^ΟΓί ρΓβδΙ)ΐΙθΠ Μα^η» Εο- ^ Ιοηίεβηβίβ, δτι ουδεμία διαφωνία, ούδε ένχντίωσι; ΰΐβδϊφ, λόγος διαλαμβάνων καθ' δν ί^ της θεομήτο- 
ρος έσθη; ττΐ βσσιλίδι των πόλεων Ιπεδήμησιν, 

Θεοδόσιος δ άξιομάριστοΓ και €}ΓίΙΙί ΙΏΟη&ΰΗί 6ΐ 
ρΓβ8ΐΐ|ΙβΓί βοίΐΐίοροΐϊΐβη», περί του βίου του έν 
έγίοις θεο^σίου. 

θεο; Κύριος έπ' ορούς ^πέφανεν. Ηαε&ΓΠ ΰΙΐΓ580- 
€6ρΙηΐΙί, λόγος εις την Μεταμόρφοισιν του Σωτη- 

θεί>ς ό τα πάντα πριν γενέσεως αυτών επισταμέ- 
νος. ^086ρI1^ ΒΓγοηηϋ, λόγο; εΙς τον Εύαγγελισμδν 
«ης Θεοτόκου. 

θεοΰ έν σαρκι δοξάζομεν γέννησιν. ΙιβΟΠίβ ίΐΏρβ- 
ηίοτίβ, λόγος εΙς την Χρίστου Γέννησιν. 

θεού τού παντοδυνάμου πλούσιον ήμΤν λόγον χορη- 
γϋδντος Ιν ανοίξει, ^086ρ11^ ΒΓγβηπί) λόγος ευχαρι- 
στήριος ίΐς την θεοτόκον. 

θερμές δ ζήλος εΙς την παροΰσαν ύπόθεσιν^ άλλα 
νΐιΛρ^ς & λόγος εις την τοιαύτην Ιλήγησιν. ΕυδίΓ&ΐϋ 
ρΓβδΙίγΙβη, εΙς τον βίον καΐ πολιτείαν του μεγάλου 
Ευτυχίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. 

θερμός 6 πόθος, άλλ' αδρανής δ νους• ζέων δ' 
^;. ΝίεβΙ» ΓΐΐβΙοη8, εΙς τον ίγιον καΐ και πανεύφη- 
μον άπδστολον ΒαρθολομαΤον. 

θυμηδίας μίν πάσα θειοτάτη πανήγυρις εκάστοτε 

ηλουμένη. 6βηη»ηί ρ&(π3ΓοΙΐ(Β Οοηβΐ&ηΐίποροΐί- 

ϋΐοί, εΙς την Εισοδον της ί»περαγίας Θεοτόκου. 
Ι 
Ίδου ί^μΤν ή καλή του χρόνου επέστη περίοδες• ϊ\ τοΤ; εύαγγελισταΤ; περί της αναστάσεως. 

Και (£πας μεν βίος τών 1>*αρίτω>* την έρώσαν ψυ- 
χήν αρετής προς μίμησιν έκκαλεΤται. ΙοΟΟΠίβ (Ιΐβ- 
οοηί Μβ^η» ΕεοΙββίββ βΐ τΐιβίοηβ, είς τόν βίον τού 
έν άγίοις Πατρό; ημών Ιωσήφ του Γμνογράφου. 

ΚαΙ κυβερνήτης μεν προς ανεμον παραταττόμενος 
βίον. Νίοβρίΐοη 6Γβ80Γ8β, εις τόν (ίγίον καΐ Ινδολον 
μεγαλομάρτυρα Μερκούριον. 

Κ αϊ νυν άρα τών προς ήμας υπόθεσιν (ίχουσα λό- 
γ'ον ήμερα, ίβοηίδ ίίΠρβΓβΙΟΠβ, εΙς τήν πανήγυριν 
'Πλιοΰ του προφήτου. 

ΚαΙ πάλαι τψ θείψ Δαυίδ περί ί>μών πάντων κελα- 
δήσαν τό Πνεύμα. ββΟΓ^ί ΑκΙοροΙίΙβΒ, λόγος εΙς 
τους ασωμάτους. Και δια τι τλΰτα ττί θεί? Γραφτί 
άποκέκρυπται. ΚαΙ περί^ητώνκβί ά^^ήτων. 

ΚαΙ πρώτα μίν τόν Θεόν ενταύθα καλώμεν. Νί- 
€θ\ή 6Αΐ)&5ίΐ8θ, εΙς την Γέννησιν της Θεοτόκου. 

Σαιρός δή λοιπόν και νού κεφαλαιωδεστάτο τών 
θαυμάτων άψασθαι τού πανσέπτου. ΗίΓ90υ)υΐη 5λη- 

οΐί ιηαΓίϊΓΐδ 06πΐ6ΐηί (1β Ιί1)6Γ&(& βΙ) οΙ)8ί(1ίοηβ ΒβΓ- 
1)ΕΓ0Ρυιη ΤΙΐθβ8»1οηί€8.Αα€ΐθΓ 8€πΙ)βΙ)«1 8ϋΙ) ίσιρβ- 
ηΙΟΓβ Μαυηϋο, βΐ ρΓΟΓδϋβ ίη οΙ)δίίϋοηβ δΟΓίρδΙί. 

Μέγιστος ούτος στρατός τών κατά τους ημετέρους 
χρόνους ώφθη, βΙΟ. Τοσούτψ τάχει ττ4ν όδόν διανύ- 
και προσετάχθησαν, ώς μηδέ γνώναι ημάς τήν ελευσιν 
αυτών πλην πρό μια; ημέρας, βΙΟ. "α δε αύτοψί κατεΤ- 
δον, και ταΤς χερσιν έψηλάφησα κατά τό άνατολιχόν 
της πόλεως μέρος, έκ τε τών πολεμίον γεγενη- 95 Ι^ΕΟΝΙδ ΑI^I^ΑΤ1I. 96 μένα, χζι όπο μόνου θ«ου δεασχΕ^ανΟέντΑ, χαΐ ταύτα Α νΐάβΤβηΐηβ, αηάίβύαηίΗΓ α ηοίίί νθ€($ ίηηητηβ- μβρικώς διηγήσομαι, Μαχ{ΐηη8 Ηί€ βΧβηίΐΗΒ (ΐίΐΐ 

οτηηίηηι, ςηί ηοείτί* Μεοβ ί6τηροήΒΗ$ βχΐϋβταηΐ^ 
6(0. Ε'α νβίοΰϋαίβ νβιη οοηβοβνβ βΐ88ί εηηΐ, ηΐ 
ηο$ βοτηιη αάνβηίνηι^ ηοηηί8Ί ηηο άίβ αηίβ, ω- 
ρηονβηηιηε ι Εΐ, Οηα βρο 0€ΐίΙί8 ηιείε νίάίβΐ ηια- 
η?6(/β ΙβΙίςί ίη ονίβηίαΐί ύνϋαϋχ ρατΐ€, αιηι αύ 
Ιιο8ΐα>ν8 βοΐα, (Ηίϊΐ η Οβο 8θΙο (Ιί88ίραία^ βα «»- 
ρίΐΐαΐίΐη βιιαηαϋο. 

ΚαΙ την 'Εκκλη^ίαν αρα ης 6 Χριστός κεφαλί), πα- 
ράδίΐσον κχτανοοΰμεν. βΓβ^ΟΓϋ Ογρπί ρβίΓΪ&ΓΟίΐβΒ 
€θη8ΐ8η(ίηορ., είς την άγι'αν μεγαλομάρτυρα Μαρίνην. 

ΚαΙ το λόγοι ς μεν άλλως τα των αγίων έκαστου 

^ιιξιέναι. ΡΙιΠοΙΙιβί ρ&ΐΓί&ΓεΙι» ΟοηδΙίΐηΙίηοροΠ' 

Ιβηί, έγκώμιον εΙς τους αγίους απαντάς, έν φ καΐ 
της περί τον ανΟρωπον τοϋ Χρίστου οικονομίας επι- 
τομή. 

Και τοϋτο της άκρας άγαΟότητος γνώρισμα, άπό- 
δειξις και αυτή μεγίστη. Ιο&ηπίδ Ευείί&ίΐΑΓϋσΐ 
βρίδΟΟρί, λόγος εΙς τί^ν σύναξιν των αγίων άγγέ* 
λων, 

[98] Καλάς ήμΤν υποθέσεων αρχάς ή παρούσα 
«ανηγυρις δείκνυσιν• ββΟΓ^Π 6Ιΐ3Γ(θρ}ΐ;Ι&εί8, εις την 
5περαγ(αν Θεοτόκον, δτε άπ<έό6η έν τφ ναώ τριετί- 
ζουσα. 

Καλή μεν ή των ψαλμών λύρα, θεόπνευστος ή του 
Πνεύματος. ΡγοοΙι ρ&ΐΠβΓΟίΐφ ΟοΠδΙ&ηΐίηοροΙίΙ&ηί, 
εΙς την ένανΟρώπησ;ν τοϋ Κυρίου, και εΙς τας έπα- 
ρυστρίδας. 

ΚαλΑ6ν μέ< το ροδον της εαρινής. Η6$;ΰΙΐίί ρΓβδ- 
Ιίγΐβη ΗίβΓΟδοΙ^ηΐίΙαηί, έγχωμιον εΙς τους αγίου; 
αποστόλους Πέτρον και Παυλον. 

Κάλος μίν Ό τής εύπειθειας νόμος. βθΟΓξίί Νίοο- 
ΙΤ)β()ί6Ι1&ί8, εΙς την διαπόρησιν Ίωσηφ, καΐ προ την 
Παρθένον διάλεςις. 

Και τον κα'.ρόν έκεΤνον βασιλεύοντος του ασεβέ- 
στατου Ιουλιανού, και τής είδωλολατρ-'ας επικρατούσης. 

ΜΗΓί^πυπι 88. Ιδίτιβεϋβ, δαΙ^βΙΓίδ 6ΐ ΝαηυβΙίδ. Αυ- 

ΟίΟΓ 6ΓδΙ ϋδ(ΐ6ηΐ σύγχρονος, ϋσπερ και αΐ των υπομ- 
νημάτων πρίξεις αΐ γενόμεναι έπ* αύτοΤς διδάσκουσιν 
■^μας περιέχουσαι ούτως* Βαλτανού βασιλεύοντος Ιν ττ^ 

χώρ^γ Περσών. Ουβηιαάτηοάηίη βΐ οοίηηιβίίΐαήα άβ 
€οηιηι τ€ύη8 ςβεϋε, ηηω βα ίρ8α ωΐαΐβ ΰοηεοηρία 
εηηί^ ηο8 άοοβηΐ^ Ηί$ ν€τϋί8, ΡβΗαηο ίτηρβταΐονβ 
ίη τβρίοηβ Ρβνεατηηί. 

Κβτα τους καιρούς εκείνους βασιλεύοντος κατά 
συγχώρησιν του Χρίστου Σωβαρ'ου τ^νος τον Περ- |.ρος Θεοδώρου τοΟ Τήρωνος, ^τοι τ6ν άνθισμό ν Γοηιηι βχβηίίΗηηί απρβίοτυτη άίΰβηΗητη* 

Κατά τους καιρούς εκείνους έβασίλευσε Διοκλη- 
τιανδς 6 τύραννος. ΗίΙΓίγΓίυΠ) 8άϊίθύ ΡΓΟΟΟρϋ. Ηβ- 

ιηίηίΐ δβρίΐηαβ δ^ηο^υβ ^[βηβΓ&Ιίδ &ο(. 4. 

ΚίνεΤ με πρδς ττιν παρούσα ν 6πό6εσιν ^ έν τοΤς 
θείοις Ευαγγελίοις παραβολή. 0Γβ£;0Γΐί Ν;8Ε6ηί, έγ- 
κώμιον εΙς τ^ν δσιον και Οεοφόρον ϋατέρα ημών 
Έφραίμ τον Σύρον, 

Κινήσωμεν, άγαττητοί, σήμερον ώ; κινύραν τα 
χεί^η. ΑηάΓβ» ϋΓβΙβηδίδ λόγος εΙς την 'Γψωσιν του 
τιμίου και ζωοποιού Σταυρού. 

Κλέπει τους πόνους των έμπορων ή συνεχής 
προσδοκία τών πόρων. ΡγοοΠ ραΙΠΑΓοΗ^Β ΟοηδΙαπ- 
ΙίηοροΗίβηΙ, εγ/ώμιον εΙς την θεοτόκον Μαρίαν. 

Κλίνατε μοι ους, αδελφοί, και διηγήσομαι, ΕρΙίΓδΒΐη 
β δγτί, λόγος επιτάφιος εΙς τίν μέγαν Βασίλειον άρ- 
χιεπίσκοπον Καισαρείας τής Καππαδοκίας, 

Κρίνα έξ αγρού καΐ |5»ύματα έκ πηγής. ΤΗβοάοΗ 
ΙιλδΟ&Πδ Ουεββ, έγκώμιον εΙς τον άγιον μάρτυρα Τρύ- 
φωνα. 

Α 

Λάξαρος τόν παρόντα συγκεκροτηκώς σύλλον. 
ληάτβΒΆ ΟΓβΙβηδίδ, εις τί>ν τετραήμερον Λάζαρον. 
|99] Λαμπρά και παράδοξος τής παρούσης εορτής 

ή 6πόθεσις. ΡΓοεΙί ρΜΓί&ΓεΙΐ86 ΟοηδίΑηΐίηοροΙίΐ&ηί, 

εΙς τδ γενέΟλιον τού Κυρίου ημών Ιησού Χρι- 
στού. 

Λαμπρά μεν ή τού Πάσχα πανήγυρις. ΡΓοεΙί ρβ- 
(ΓΙΑΓΟίΐββ εοηδΙβΙΐΐίηοροΙίΟηί, εΙς τδν άγιον Πάσχα. 

Λαμπρώς πανηγυρίζει ή κτίσις σήμ^ρος. ΤΙΐ60(1θΠ 
^ ]ϋηίθΠδ Ηθΐηο1θ£;β(δθ, εις τ6 γενέσιον τής Παρθένου. 

ΕδΙ ΤΙιβοάοηΐδ δΐυάίΐα. 

Μ 

Μαξιμιανος καΐ ΜαξιμΤνος βασιλείς έξαπέστειλαν 
διατάγματα «Ις πάσαν την οίκουμέν/,ν, Μ&Γΐ^ΠΙΙΐη 

8. ΤΙιβοάοΓί ΤρΓοηΐδ. 8οπρΙϋΐη α ρΓ^ΒδβηΙβ βΐ νί- 

(ΙβηΙβ. Ιη βηβ. ΚαΙ τέλος προσευξάμενος, και εΙπών 
το *Α|ίήν, ώσπερ έρευγόμενος παρέδωκε την ψυχήν. 
Και ώσπερ άστραπήν Τδουιεν άναλαμβανομένην την 
ψυχήν αυτού εΙς τ6ν ούρανόν. Εί ίαηάετη ρν€(Η()η8 

0φί8ΐ8. ά^^ιο^ηβ Λίη$η^ νβΐηϋ ΘτηοΙαη8 αηΐίααηι 
ηύάίάϋ^ βΐ νβΜί (ηΐρχιτ νίάίιηηη %ΙΗη8 αηίηιατη 
ίη ΰοείιιιη αάίηί8$αη»^ Γ^οβρίατη^υβ. 

Μαρτυριχή πανηγύρι ς σήαερον. ΙοβΟϋίδ ΟΙβΙΤΟρο- 
1ί(φ ΕυεΙί&ίΐΑΓυΐη, εΙς τήν μνήμην τού αγίου μάρτυ- σών. ΜβΓίγπυΐΏ 88. ΑοίικΙίηί,ΡβςΜϋ 6( Αηβηιρο- 

(Ιίδΐί. 8εΓίρ(αΐη β^Ι & ρη'ΰίβυΐθ. Και ταύτα αυτού 
εύξζμένου, ώράΟη αυτοΤς στρατός αγγέλων υπερμε- 
γέθης ών το κάλλος ημάς τους όρώντα: έπι τής γής 
έρι^ιψεν. Κειμένων δέ ημών επιπλέον, έστησαν οΐ άγιοι 
εΙς προσευχήν. Εΐ. Και Εστώτων ημών και θεωρούντων, 
ήκούοντο ήμΤν φωναί άνχριθμήτων στρατών άγγέλιον 

λεγόντων. Εί Ηοεο Γΐιι» ίΙΙβ 0Γα88€ί: αρραπιΗ 
%ιΙί8 €Χ€Τ€Ηη8 ίηββηε ανροΐοηιιη^ ςαονητη ρνΐ- 
ΰΗήΙηάο, ?ίθ«, ^ιιί νίάβΐ^αιηιιε, ιη Ιβηατη άφοΗ. 
Οηιη ν$το ηυεάίη ρτοεητηύϋΓβίηυε^ 8αηοίί ίη ονα- 
Ιίοηβ 8ΐ€ί6ΓηηΙ, βίο. Ει, ΰητη ηο8 8ίαΓβτηη8 €ΐ Μάρτυρος παραγέγονβ μνήμη Ιβοηίβ ΙΠίΐρβΓαΙΟηδ 
λόγος εΙς τδν μάρτυρα Τρύφωνα. 

Μάτην οΐ πολλοί τον χρόνον αίτιον άξιούσιν είναι. 
ΝίεβρΗοΗδ Βΐ6ΐηίηί(ΐ86, βίος χαΐ πολιτεία τού 6σίου 
χαι Οεοφόρου Πατρίς ήαών Παύλου τού έν τφ Λά- 

Μεγα'λα τής προσευχής τά χαρίσματα. ΙιβοηΙίί 
ρΓβδΙ);ΐ6Γί 6οηδ(&η(ίηοροΗΐβηί, λόγος εΙς τήν με- 
γάλη\ Παρασκευή ν, ΚαΙ είς το πάθος τού Χριστού. 
Και εΙς τον Ίώβ. 

Μεγάλαι τε χαι πολλαι και ποιχίλαι τή; άσωμόί- 
του χαΐ μεγαλοπρεπούς. Ρ&αΐΑΐβΟΟίδ (ΙίλΟΟηί 6ΐ 97 ϋΕ 8ΰΚΙΡΤΙ8 8ΥΜΕ0ΝΙ8 ΜΕΤΑΡΗΚΑ8Τ/Ε ΒΙΑΤΚΙΒΑ. 98 ϋΙΐβΓίορΙίγΙβοίδΜΛβη® Εοοίβδί©, διήγΛ^ι^ θαυμάτων Λ εκείνου καιρψ ' Λροχίρον μίν "Ελλι^νίς τυγχάνοντε<, του παααεγίστου και πχνε άδοξου Μιχχηλ του άρχι- 
στριτίίγοΟ , Χ2ΐ των άγγελών Γαοριτ^λ καΐ Ρβ- 
οχόλ. 

Μεγάλη μεν ^ πχρουνα ^μέρα. Η&ε3ηί 61ΐΓγ80€6' 
ρΙΐ&Ιί, λί^γος εΙς την τρίτη ν Κυριακην των Νηστειών, 
έν ί^ κατ* Ιξαίρβτον -^ του τιμίου Σταύρου τελείται 
κροτχύνηνις. 

Μεγάλη της ί^μέρας ή δύναμις. Μ&ΰ&Ηί ΟΙίΓγβΟΟβ- 
ρΙΐ&ΙΙ, λ<$γο< εις την άγίαν χαΐ πανε*>οξον Άνάστασιν 
χού Κυρίου <α\ θεοΰ και Σωτηρος Ι,μών *Ιη9θυ Χρι• 
στού. 

Μεγίοτην λ(5γων 6π(^9ΐν προέΟετο τοΤς πτωχο- 
τάτοις Ι^μΤν. ΑΙβΧ&ηΐΙη ΠΟΟη&οΗί, έγχώμιον εΙς τον 
ίπ^τολον Βαρνάβαν. 

Μετά την Άνάληψιν του Κυρίου. Εθ565ϋ ΑΙβΧ&η- 
ΑΗηί, βίς την δευτέραν παρουσία ν του Κυρίου. 

Μετά τί^ν μακαρίαν κβΐ ένδοξοτάτην ΆνάστσΦίν του 
Κυρίου χαΐ θεού ^μών. Μβίΐΐούϋ, νβΙ, υΐ 3ΐϋ, Μβ- 
(ΓΟ(Ιογ!, μχρτύριον του αγίου Διονυσίου του Αρεοπα- 
γίτου. 

Μ^ θαυμάσ^^; Λ έμος μουσηγέτης, εΐ τορον τι καΐ 
λαμπρών φΟκγξομαι. [100] ΗίοΙί&βΙίδ ΡδβΙΙί, προς 
τον πρωτοσύγγελλον περί του αγίου Γρηγορίου του 
βα•^ματο^ργοΟ• 

Μητρός θεοΰ έορτην τιμώμεν. ίβΟΠίβ ίηορβΓΑΐοηΐ, 
λ(ίγος εΙς την Κοίμησιν της Παρθένου. 

Μιχαήλ 6 των αγγέλων αρχιστράτηγο; του λ<ίγου 
μοι του π<ζρ<$ντος υπ($Οεσις.€ΙΐΓ;βίρρί ρΓ68ΐ>7ΐβΠ Ηί6- 

ΓοβοΙχαιίΐΑίιί 61 οΙΐλΠορΙιιΙβοίδ δβηοΐΦ ΚβετίΓΓβ- 

€ΰθύί8, εις τ^ν ίγιον άρχιστράτηγο'ν Μιχβί^λ. μετέπειτα δΐ πιστεύσαντες ττΐ εκείνου προτροπτί. ΗοίΟ 

ν€Γ0 ηο8 ίΓαη$€ηρ$ίίηη$, αητη βο ίεηιροΓβ νίνβι^β* 
ιην$^ ρΗη$ (ΐηΐάβιη ίηβάβίβχ, ρθ8ίηΐύάηίη Μϊίϋ 
αάΗοτΙαΙιοηΛη$ βάΰΐη αηίρίβχαΐί. 

Νικάτω καΐ λδγων ευροιαν της σωτηρίου πανηγ•5ρεως 

τ^ θαθ«Αα. ΡγοοΓι ρ&(η(ΐΓθΙΐΦ Οοη3ΐ3ηΙίηορο1ίΙ&η{, 

εις το άγιο ν Πισχα. 

Νδμος άνωθεν αθλητικός. Ιβοηίβ ίΐηρβΓ&ΙΟΓίβ, λό- 
γος ει; τον άγιον πρωτομάρτυρα Στέφχνον. 

Νομός ^στί φύσεως ταΤς μελίσσιις μη άπζίρειν 
των σίμβλων. Βα$ίΠί ΟφδβΗοηβίβ, εΙς, Γορδιον τον 
μάρτυρα. 

Νομό; ούτος ?ίνθηιε πάλαι τζίζί* 'Έλλησι, λ%\ μέγα 
τφ χρόνψ το κράτος είλήφει. ΝίεβρΙΐοΗ 6γ6{0ΓΦ, 
Ρ'Ός καΐ πολιτεία και άθλησις του διίου Πατρίς ήμων 
Β Μιχαήλου τοΟ τ^γγέλλου. 

Νυν ^μέρα φωταυγης και σωτήριος. Νυν ήλιο- 
λομπης ό ιταρουσα πανηγύρι ς. ΙδΊάοΠ 3η*1Γΐ6ρί$€0ρί 
Τ^68^&1θηί€βη$ίΗ^ λδγος εΐ; τήί έορτην των Φώ- 
των. 

(101) Ε 

3ίνον καΐ παράδοξον μυστήριον έγένετο εν ταΤς 
ημερχις ημών. λΐΐΐοηϋ ΠΙΟη&οΙίΊ, βίος και πολιτεία 
του δτίου Πατρ?>; ι^μών Συμεώνος του Στυλίτο^. 
Ο 

Ό θε^ς και Πϊτηρ τοΰ Κ^ρίου ημών 'ίησοΰ 

Χρίστου. ΟιΙΙίδϋ ρβίΓΪ&ΓύΙ)» εοοδί&ηΐίηοροΐιϋληί, 

λδγο; εΙς την "Γψωσιν του τιμίου Σταύρου. 

Ό θί,ο; των Πατέρων Ιπιλάμψοι μοι το πολυπο- 
^ητον φως ΗβΙίφ ΠΙΟΟ&οΙίΐ, λδγος προεδρτιος εΙς την Μικρού Μακάριος διέφυγεν δ Αίγυπτιος, Ιοβηπίβ^ Χριστού γένναν, καί εΙς τους αγίους Πατέρας Βΐ(ίθρθ1ΐΐ9, έγκωμιον έκ μέρους εΙς τδν $γιον άσ- 
«ητην Μαχάριον τίν Αίγύπτιον, 

Μο/αχοΙ δύο έκ της έφας δρμώμενοι Σταυρού τ^ν 
τ^νον. Μ3Γ£6ΐΙί 3Γ€ΐΐίΐη&η(Ιη(8Β, περί της ευρέσεως 
της τιμΙας κεφαλής του Προδριίμου καΐ Βαπτιστοΰ• 

ΑοοΙοΓ η&ιτ«1{οηΐ8 εοΙΙΙςίΙΟΓ βχ ββκΐβιη η&ιτ«- 
Ιίοηβ. 

Μ($νος έν άνθρώποις τέλειος άνθρωπος 6 της δι« 
κχιοσυνης.ΜβίΗούπ ρΓ6δΙ)7(βΓΐ Ηΐ6Γ08θ1;ΐηί(Αηί, λ<{- 
γος εΙς την 'Γπαπαντην του Κυρίου ημών * Ιησού Χρίσ- 
του, και εΙς τί^ν θεοτ^κ^ν^ και εΙς "Ανναν^ καί εΙς τον 
Συμεών. Ιη οΐϋβ 68ΐ ΤίπιοΙΙιβί ρΓ6δΙ);ΐ6η ΗίβΓΟβΟ- 
Ι^ιηιΙ&ηί. 

Μύστα των &^των Ιερουργημάτων Ζαχαρία• (}θ8- 
Π1& νβ8(!Ιθΐΐ8, λδγος εγκωμιαστικές £ΐς τδν προφήτη ν 
χαΐ αρχιερέα Ζαχαρίαν. *' 

Μυστήριον βασιλέως κρύπτειν καλόν. 8θρΙΐΓθηϋ 
ραΐΓί«Γ€ΐΐ8θ Ηί6Γ08θΙ;ΐηίΙ&ηΙ, βίος καΐ πολιτεία της 
(τσίας Μαρίας της Αίγυπτίας. 

Μωσής ΙκεΤνος, ψ θάλασσα μεν υπεχώρει, γη δε 
«χρβοόξως έλειτούργει πηγάς. ΙΜοτΊ Τ1ΐ6883ΐθηί• 
06Β8ί8, λόγος εΙς την Γέννησιν της Θεοτόκου. 
Ν 

Νεδφυτδς τις δούλος θεού του Κυρίου ημών Ιησού 
Χριστού Ικ γένους Χριστιανών Οπηρχε.Μ&Γίγτίαΐη δβηο• 

ΙίΝβορΙι;Γι•8€ηρ(οπ) ββίαρρββ^βηΐββΐ νίάβηΐβ. Ιη 
6η6 : Ταύτα δΐ μετεγράψαμεν παρατυχδντες τψ κατ* ΟΤδα δτι άγαπητί>ν ήμΤν, ώ Αα?»ς του θεού. Ιιβοηίδ 
ί(ηρ6Γαΐ0Π8, λδγος εΙς τηνίέρωτιν τού ναού. 

Οΐ μεν άλλοι ν^αγγελιστχΐ την καιά σάρκα γε- 
νεαλογίαν τού Κυρίου. ΡγοοΠ ρ3ΐΓίλΓε!ΐ» Οθηβ(&αΙί- 
ηορθ1ί(&ηί, »1; τί> άγιον Πάσχα. Και εΙς το, Έν αρχή 
ην 6 Λδγος. Και εις τον βγιον 'ΐωάννην τήν θεο- 
λδγον, 

Οΐ μεν ευ είδδτες άθλεΐν, τοΤς των θεωμένων έφ- 
ήδονται κρδτοις. 0;ΐΊΐ1ί λΙθΧ&ηίΙπηί ΑΓοΗίθρίδΟΟρί, 
λύγος εΙς τί^ν Μετααδρφιοσιν τού Σωτήρος. 

Οΐ μεν όπλΐται 'Ρωμαίων μετά νδμον. 6Γ6(0Πί 
Ν;88βηί , έγκώμιον εΙς τους αγίους Τεσσχράκοντα 
μάρτυρας. 

Οΐ μεν σεπτοί καΐ θεδπται απόστολοι, ^0&^η^8 
Ζθη&Γ9Β, βίος τού αγίου Σιλβέστρου. 

Οΐ μη τους γενναίους άγωνιστας εισιδντες, δν 
μη πολύ τους φΟάσαντας. ΟθΙΏθΙπί 6}(1οηϋ, ε'ς την 
άγίαν Πεντηκοστήν, ί^ως εΙς τ?) αγιον Πνεύμα. 

Οΐ σφδδρα τών ερωμένων αυτοΤς έφιέμενοι, χαί ττί 
τούτων μνήμΐ(ϊ συνεΤναι διηνεκώς ποθούντες. 1&Οθ5ί 
ΙΏΟη&οΗί βχ ΐηΟΟΗδΙβΠΟ ΟοΓΟίηούαρΙΐί, ε^.ς την της 
πορφύρας τοΤς Ιερεύιιν άπδδοσιν. ΚαΙ εις το, Έμε- 
γάλυνε Κύριος δ θεός το ονομά σου. Και άλλα περί της 
'Άειπχρθένου Μαρία;. 

Οΐ της άΟλήσεω; νικητχι, ουράνιοι δε πολΐται, 
ο\ τού Χριστού στρχτιώται. Μ&Γΐ;Πϋ[η δαηοΐί ίοη- 

{ίηί οβηίαποηίδ. δεπρίυω 6&( 3 ρΓΦδβηΙβ β( γί- 99 ΐΕΟΝΙδ ΑΙΛΑΤΙ1. 100 (]βηΐ6• Και τ?> μνημεΐον ?ίομβν άνεφγμένον, χαί φως ΑΡγο€Η ρΕίΠΛΓΟίΐ» Οοη^ΙΐηΐίηοροΙίΐΗηί,^γκώμιον βίς 
^αιμψίν έι τψ οΐκήμβτι κυκλ<506ν. Εί ΒβρηΙίηταηί τί)ν άίγιον πρωτομάρταρ» Στεφ^νον. νίάίτηηΒ αρ^τίαιη, Η Ιητηβη \11ΐίχ%ί Φοηιηςίΐαίΐηβ 
ίη ΗαϋίαοηΙο. 

ΟΙ τ^ 5ιδαικ«λικί)ν ιτρος άλλους σπεύδοντες με- 
τχ^ιώκειν άξ(ωμα• ΙβοηΙϋ Νβ&ροΙίίΒηΐ β^ρπί^ β^ος 
τοϋ άββα Συμεών του δια Χριστον επονομαζομένου 
Σάλου, έν κεφαλβιοις ξγ' διαΑοτμβάνων κ«ι τ» κατά 
τον διιον Ίωάννην. 

Οΐ τοΤς Οειοις και μακαρ^οις Πατράσι συγγρίίφον• 
τες τα έγκώαια. Ιο.ΐηηίβ ΖοηαΓ», εΙς τί)ν Ιεροσο- 
λύμων Σωφρ({νιον. 

Οΐ των αυτών δωρεών άξιωθί^ναι ^πιποθοϋντες 
τα,- των αγίων μνήμας. Ν&ΓΓΑΐίΟ ΠΐίΓ&ΟΟίΙ βδίηοΙΙ 

Οβοτ%η^άβ ρυβΓο ίη οαρΙίνίΐΑΐβίη αΐχΐυοίο, βΐ ρΓ86 ο μίν Οεοπάτωρ Δαυ\δ τ6 αειθαλές, καί μετάρσιον. 
Νίεβΐ8ΘΓΐΐβΙθΠ8ΡΑρΙΐΙ&{θηί8, έγκώμιον εις τ^ν μέγαν 
Νικ<ίλαον τ6ν μυροβλύτην κζΐ θαυματουργά) ν. 

Ό μ*ν παλαιός των ανθρώπων βίος μένων Οινάτφ 
κατα^δικος. Β&δίΙίί ΚβΙβυοίβηδίβ 6ρί5ΰθρί, λύγος εις 
θϋ)μαν τον άπ<Ιστολον. 

Ό μεν σκοπός εΙς έσςιν, βΓΟ^οήί Ν;&86ηί, εΙς τον 
βίον και τα θαύματα Γρηγορίου του θαυματουργού, 

*0 μεν σκ'ίπ^ς εΐς έτςιν ^μών, και των πρ^ ημών 

(ριλοπ({νων.1,6οηΙίί 6ρί&€ορι Νβ&ροΐίΐ^ηί 0}ρΓίοηιιη 

ίϋβυΐββ, εΐ; τα λειπόμενα του β(ου Ιωάννου αρχιεπι- 
σκόπου Αλεξανδρείας του Ελεήμονος. 

Ό μονογενής νΙος και Λόγο; τού θεοϋ. ΟγηΙΙί 16Γ βρβιη ΙίΒβΓΑίο, ίβοηβ ΡΙιοεα Ιυιτι οορί&Γΐιιη ^ ιηοηαείιί βΐ ρΓββΒγΙβη δοιίΗοροΓιίΑηί, περί του ρΓφΓβοΙο. δοΓίρΙυπι 68ΐ Α ρΓΦββπΙβ 6( νίύβηΐθ. 
Ταϋτα ούν και ήμεΤς συνεγραψάμεθα, 5περ τοις 
όφθαλμοΤς ημών έωράκαμεν και ταΤς ώσιν ημών 
ήκούσαμεν εΙς δόξα ν [102) θεοΟ κ χι αΤνον, Τνα μή 
ττΐ χρονί^ παραδρομή λήθ/^ς βυθοΤς και άγνωσίσς 
έπικαλυφθ/\ τ^ παράδοξον του θαύματος, γεγονός έπι 
της ημετέρας γενεας.ΰο^ϋί^ίίΐΙΓ ηο« ΰθηί€ήρ$ίίηη$^ 

ηυ€ε οοαΙίΒ ηοΒίήε υίάίίηη$ βΐ αηήΙηι$ ηο8ίνί$ ση- 
ίΙίνίτηη$ ίη (/ΙοηαΜ βί ΙαΗάβτη Οβί, ηβ Ιβηροτίζ 
ά€ο\ιτ$η οΜίνίοηΐΒ ρΓο(ύηάί(αί6 αίςηβ χρηοταη* 
ϋω {ηινηβτραίην Ηο€ αάτηίταΜΙβ τηίναΰΗΐΗίη η*)- 
$1τα (ζΐαΐ€ βοίηηι. 

Ό κύριος ^βασίλευαεν, αγαλλιάτθω ή γη. Ιο&η- 
ηίδ ΠΙθίΓΟροΙίΙδβ ΕϋοΙίαΐΙαΓυίΤΙ, εΚ- τήν μνήμην του 
μεγάλου τροπαιοφόρου μετά τρίτην ήμέραν του Οάσχα^ 
τελούμενη ν. 

*0 Κύριος ημών * Ιησούς Χρίστος δ Σωτήρ πάντων. 
ΝίεβίΦ ΓΐΐβΙΟΠδ, >όγος διηγηματιχος περί της αθλή- 
σεως και ε5ρέσεως και άνακομιδής των λειψάνων 
του άγ(ου πρωτομάρτυρος Στεφάνου. 

Ό Κύριο; ημών 'ίησοΰ; Χριστές 6 Πατήρ πάντων 
τών έλπιζομένων. Μίΰ1ΐ216ΐί3 ΡδβΠί, λόγος εΙς τήν 
ανακομιδήν του τιμίου λειψαίνου τού άγίνυ πρωτο- 
μάρτυρο; Στεφάνου, εκδοθείς αυτοσχέδιος. 

*0 λόγο; ούτος δ της δσίας ήμΤν τον βίον άριστα 
διαζωγραφήσας αγαθού τίνος ΕΟους. Μ&ουβΙίβ ΡαΙφο- 
\θ%\ ίΐηρ6Γ8!θη8 ΟΓΑΐίο. 'Ότι ?^ μΙ^ αμαρτία τ^ 
πάντων -^είριστον • δεΤ δε μή άπογινώσχειν μήτε 
αύτ^ν μήτε Ετερον, και περί της του βεοα προνοίας 
καΐ φιλανθρωπίας. ^Αναγινώσκεται μετά τδ άναγνω^ 
σθήναι τον βίον τη; δσίας Μζρίας της Αιγυπτία;. Ρ^β- 

ΰαίηίΛ Γ€ίη ΟΜηΙητη ρ€89ίίηαχη β$$6, Νοη β$$β άβΒ* 
ρβταηάητη ηβφιβ ά$ Ββ ηβςηβ ύβ αΐίο. Εέ άβ άΐνίηα 
ρτοΌίά^ηαα βΐ Ηηηίαηααΐα^ζΐΐην ροΒίςπαιη ΐ€0- 
ία ββήί νϋα εσηοΐω Μανίίζ ^α^ίρΗαοοί, 

Ό λόγος τψ μυρο^^ό^ Αημητρίφ τα θαύματα. 

Ιοαηηίδ δίΑυΓ&οϋ €ΐι&ΓΐορΙΐ}1&οί5 ΤΙιβδδ&Ιοηίοβη- 

818, λόγος εΙς τά θαύματα τού μαρο^^όα μεγάλου Δη- 
μητρίου. 

Ο μέγας άηόστολος Παύλος, ο τών μεγάλων μυ- 
στηρίων εξηγητή;, ^ύ&η^^8 ΠΙΟηαοΗί 6ΐ ρΓ6δΙ)}ΐ6Π 
ΕυΙΚΒΦ, λόγος εΙς τήν σύλληψιν της αγίας Θεοτόκου. 

Ό μίν α1σθητ6ς ήλιος Οπερ γήν ανατέλλων. βίου τού έν άγίοις Πατρίς ημών Εύθ•^μίου πρ6ς ά^ά 
Γεώργιον καΐ ήγούμενυν, έν κεφαλαίοις νθ' . 

Όποταν τό 2αρ ^πέλθι;^ τά τών σοιμάτων στοιχεία. 
Ιθ&ηηί8 βρίδΟορί Εα1)(£2β, λόγος Ιστορικός εις τήν 
άγίαν τού Χρίστου γέννησιν. 

[403] Ορθρος ήμΤν φαεινότατος, εύσεβείας, και λαμ- 
πρών θαυμάτων περιοχή. Ηί€ΐΐ&6ΐί8 ΑΤεΙίίΐη&ηάΓίΙΐΒ, 
εΙς τδν βίον και τά θαύματα τού δσίου Πατρίς ημών 
Νικολάου. 

"Οσαι τών πόλεων βούλονται τοίς βασιλεύουσιν 
χάριν ^κτίνειν. ΟβίηβίΓΠ θ5(Ιθηϋ, λόγος εΙς τί>ν 
Εΰαγγελισμ^ν τής δπεραγίας Θεοτόκου. 

Όσα μεν τψ παρόντι λόγφ.ΤΙΐ6θάθΓΐ ΜβΙΟΰΙΐΐΙ» Οβ- 
ηίεϋιΟ^ΟΐΙΐβΙββ, έγκώμιον εΙς Γρηγόριον τ^ν θεολ<ίγον. 

"Οσοι τή κενώσει τού Αόγου, της αληθείας περιαι- 
ρεθέντες τδ κάλυμμα. Αη(ΐΓ69Β 06(60818, λόγος εΙς 
τήν Μεταμόρφωσιν τού Κυρίου. 

"Οχαν εύρωνιν οΐ φιλοπόται οίνου δαψίλειαν. βΓβ- 
§[ΟΓϋ Νγδδβηί, λόγο; εΙς τον Άσπασμδν της παν- 
αγίας Θεοτόκου Μαρίας. 

*0 τον μέγαν της βροντής λογον προτρεπόμενος 
έπαινεΤν. ΝίΟ-βΙ® Γΐΐ6ΐοη8, έγκώμιον εΙς τδν αγιην 
άπόστολον και εύαγγελισυήν *Ιωάννην. 

*0 τδν παρόντα συγκεκροτηχώς σύλλογον τήν χαρ- 
μοσυνον ταύτη ν. ^086ρ^1ί έγκώμιον εΐς τδν αγιον 
ΒαρθολομαΤον τδν άπόστολον. 

*0 τσ5 θεού προαιώνιος καΐ άπερ(ληπτος και 
παντοκράτωρ Λόγος. 6Γ6(0ηί ΡΑίαπΙΦ βρίβεορί 
Τ1ΐ688&Ιοηί€ 60818, περί της κατά σάρκα τού Κυρίου 
ημών οΙκονομίας, και τών δι' αυτής κεχαρισμένων 
τοις ως άληθιος εΙς αύτδν πιστιύουσι, και τά έςής. 

Ό τών αγίων πνευμάτων Κύριος και πάσης σαρ- 
κός εξουσιαστής. Ρ&ηΐλίβοηΐβ (Ιί&εοηί 6( οΙίΑΓίορΙΐ}- 
1&€ί8 Μα^ηΦ Κεεΐ68ί9β, έγκώμιον εΙς τδν άρχιστρά- 
τηγον Μιχαήλ. 

Ό τών αύλων πνευμάτων Κύριος καΐ πάσης 
σαρκός εξουσιαστής. Ρ3η(&ΐ60ηί8 (ϋα€θηί, εΙς τον 
μέγαν άρχιστράτηγον Μιχαήλ. 

Ό τών κατά θεον πολιτευμάτων βίος έξιστορούμε- 
νος, υπόθεσις ευφροσύνης τοΤς φιλόθεο ις καθίσταται. 
0Γ680ηί ραΙΠΗΓοΗφ, βίος και πολιτεία, και μερική 
θαυμάτων διήγησις τού δσίου Πατρός ημών Λαζάρου, 
τού έν τψ Γαλησίψ ορει. 101 ΒΕ βαΚΙΡΤίδ 8ΥΜΕ0ΝΙ8 ΜΕΤΑΡΗΚΑ8ΤΛ; ΒΙΑΤΚΙΒΑ. 102 

α 

Πάλαι Ιχχνώς, ώς οΙόν τβ οια βραχέων τα πβρί Ο τΐίν πιρθευ νικών λαγ($νων άνατιΟας Χριντδς 6 Α 
θ«(ίς. Ιβοηίβ ΙΐηρβΓ&Ιοηβ, λ^^γος ιΐς τδν Εύαγ- 
γιλισμον. 

Ού ί* άν Εν η που γένοιτο χβΤρον τί) υπ^ του Θ«ο0 π»- 
«λαϊμένον. ΗΑηυβΙίβ ΡαΙ«1θρ, λ<{γο<; πιρι της ε1; τ^ 
\ηιχέρον γένος οΙχονομ(ας, χαΐ προνο(ας του Σωτηρος. 

Οϋ$4ν άριτής τιμιώτ<ρον, σ^^ν τι λ^9ιτ^λέ^^€ρον. 
Α3τη γαρ ο6 μόνον άλογων. ΡΗϋοΙΙίβΙ ρ&ΐΓί&ΤΟΐΐ» 
(!οη$(ΐΟ(ίΐΚ>ρθΙίΙ&ηΐ, λόγος εΙς τ^ν β(ον χαί τ^ μαρ- 
τίριον τν άγ{ας Άνυ»(2ς της Ιν θετσαλονίχ^. 

0'^^ν ^^ιρον ^ πιριχαρέστβροντης παρούνης &ν 
Ψ^Ιά. Οτβ%θή\ Νίοοίηβΐΐίβηβίβ, εΙς τήν σύλληψιν 
τί< άγ(βς "Λννης. 

Ο'^^ις άοΟινβΤ Παύλου άΟλούντος. ΡγοοΙΊ ρλΙΠ&Τ- 
€||9 εοηδΙίΐηϋηοροϋΙλΙΐί, έγχώμιον ιΐς τ^ν ίγιον 
βκόβτολον Παυλον• Β 0^2$ν ο^τω τταρανχευάξει χαίρειν, ίβοπίβ ίΐηρβ' 
ηΐοη'δ λόγος βίς τ^ν αγιον Δημήτριον. 

Ουδέν άληΒώ; των Ιν άνΟριΛποις Ιχα το στάσιμον. 
ΚηάΐΒΒ &6ΐ6η8ί8, ιΐς τ^ν άνθρώπινον β{ον χαΐ κΐς 
τους χοιμηΟίντας. 

Ουδέν, ώς 2οιχε, της αγάπης έστιν Ιίχυρότιρον. 
160ΙΙ(Α βρίβεορί Απώί$δί, λόγο; ε•; το; τετραήμε- 
ροι Λάζαρον. 

Ούχ αρα μ<$νος αύτ^; άχατάλπτος ην ΟοηβίΑΠϋοί 

ίηρβηίοΓίβ ΡοΓρΗ;Γθ{;6ηη6ΐ», [104] διήγη^ις άπΐ» 

«ι^^ν ά6ροΐ96εΤ9α Ιστοριών περί εΐ; Αογαρον &πο- 
εηλείσης εΙχ<$νος Χρίστου τοΟ θεοΰ ημών, χαί έξ Έδέ- 
91Κ μεταχομινθείσης πρ^ς τ^ν Κα^ναταντινούπολιν. 

Ου ξένα της παρούσης ήμΤν πανηγύρεως, ού^ 
^λλ^ια της επίγονους έατι πόλεως. ΝίΗ ΟΙβίΓΟ- 
ροΐίίφ ΚΙΐΟΐϋ, έγχώμιον εις την όσίαν Ματρώναν^, 
Ν τή νι{σψ Χίφ. 

Ου παλάιοΤς αρα μόνον, άλλ^ χαί χαινοΤς διηγή- 
μιγιν έδει χονμηθηναι τλν Πόντον. ΙολΟΟίβ ΐηβίΓΟ- 
ροΜ» Ευ€ΐ)3ίΐ2ηΐηη, β(ος του &9ίου Πατρός ημών 
ΑνροΟέου του νέου, -ί^τοι του έν τψ Χιλιοχώμφ. 

Ού πολινιχον του πολλοΟ ζητήματος. ΜΙοΙι&βΙίβ 
Ρ$βΙΙί, λόγος έπΙ τφ έν Βλαχέρναις γεγονότι θαύματι. 

Ού πολύς 6 ί* μέσφ χρόνος. "Εκτος γαρ ο5τος 
μή^. ^0^IIηI5 ΟβΟαίβίΓΦ^ λόγος εΙς τ6ν Εύαγγιλισμ^ν 
πκ δπεραγίας Θεοτόκου. 

Ουρανίαν ^ως και 6ε(αν Ιδεί παρεΤναι γλώτταν. 
ΜκίΜΙβίΒ 85ηθ€ΐΙί έγχοΊμιον «Ις τλν αγιον Διονύσιον 
•Λν Άρεοπαγ{την. 

Ουρανός, ί^ γη ταΤς της χάριτος μαρμαρυγζΤς 
!>!κρφΐιδρύνεται σήμερον, ^8^0ι)^ ΐηοΐΙΑ(Ιΐί βΧ ΐηθη«• 
5ΐβηο (ΪΟ€€ίηο1)«ρΙΐί, λόγος εΙς τί^ν σολληψιν της 
ν>ηραγ{ας βεοτ(/κου Μαρίας. Ι 

Ουρανών ή γη ταΤς της χάριτος μαρμα?υγ^ι(ς. 
&60Γ{Η ΝίΰΟίηβΐϋβΟβίβ, λόγος εΙς την σύλληψιν της 
κ«>ϊγίας Θεοτόκου. 

0•^ τά σπβυδαΤα μόνον αΙρεΤται. ΜίοΙίββΙίδ ΡδβΙΗ, 
«^< την μεγάλην Κοριαχήν έορτην της αγίας Άγά- 
^ις, και εΙς τας μαθήτριας αυτής. 

Ο χρεωστών πάντοτε τ^ν Τδιον εύεργέτην άνυμνεΤ. 

Κ€πη«ηί ρλίπαΓοΗ® εοη$(Αη(ίηοροΗΐΑηί, έΐς την 

Ιοίμησιν της Πα-6ένο•>. Εθ(ΐ6ΐη ΙΠΟίο ίηοίρίΐ αΚ& 
φίΚΐβοα ΟΓΑΐίο, εΙς τ^ν άρχιστράτηγον Μιχαήλ. πζρΟεν(ας έν τοΤς περί άγνείας. ΜβΐΗοάί βρίβΟΟρί 
Ρ&(ΑΓ6η8ί8 6ΐ αίΑΓίγηβ, εΙς τλν Σ>μεώνα, χα\ εΙς 
την "Ανναν ττ^ ημίρ^ τη; Απαντήσεως, χαΐ εΙς τήν 
αγία ν θεοτόχον. 

Πάλαι μέν έγχωμιάζειν τας του μεγίστου μάρ- 
τυρος ΑουκιλΑιανοΰ άριστείας έφ•έμενος. ΡΙΐοίϋ 
8€6ηορΙιγΙ«€ί8 δΑποΙοΓυπι ΑροΗίοΙοΓυιη, βΐ 1θ(θ- 
(Ιΐβΐ8β, 1&υ(ΐΑ(ίθ, εΙς τ^ν άίγιον Ιερομάρτυρα Λουχιλ- 
Χιανον^ και τους συν αύτφ. 

Πάλαι μ^ν ούν ^^ του Μωσέω; ράβδος :ου 'ΐσραη- 
λιτικου. ^02I^η^β ΧίρΗίΙΐηί, λόγος εΙς τήν τρ(την 
Κυριακην τών Νηστεια•ν, καΐ εΙς την Σταυροπροσχύ- 
νησιν. 

Π(Ααι Συμεών έν άγχάλαις βαστάζει τον Δεσπότην 
ΑηΑ8ΐ«8Π Αηΐίοοίίβηί. λόγος εΙς *Γπαπαντήν. 

Πάλιν αποστολική χαταστράπει πανήγυρις, και πά- 
λιν εγώ τοΤς θιασώταις. ΡΓΟΟΟρίί (1ΐ&€θηί βΐ οΙίΑΓ- 
ΙορΗ}ΐ3€!β, έγχώμιον εΙς τον άίγιον άπόστολον χα) 
εύαγγεΑιστήν Μάρχον, 

Πάλι* εορτής μυστήριον, και πάλιν ύ έμος λαός χο• 
ρευ^.ής μυστικός. ΟβΠΠ&ηΙ ρ3(ΠΑΓθΙΐ» ΟοηδΙίΟΐίηΟ- 
ρυΙΊΐίίηΐ, λόγος εΙς την Γψωιιν του τιμίου ίτταυροΰ. 

Πάλιν ήμας ή μεγαλόφωνος φωνή, ΑπλΙοϋί βρί- 
8€0ρ{ ΤΙΐ688&Ιθηί€6η8ί8, εΙς την άποτομήν του Προ- 
δρόμου• 

[105] Πά)ιν ήμΤν δ•^ας άδιάλν»το; ελαμψβν, πάλιν 
ήμΤν συζυγία άδιάζευκτος ήνθησε. 8θρ!ΐΓθηίΐ ΑΓοΙίί- 
6ρί8ΰθρί ΗίβΓ08θ1;ΐηϋαηί, ομιλία εις τους &γιους 
Πέτρον καΐ ΠαΟλον. 

Πάλιν ΊοΜίννης ό μέγας, ή πρόδρομος του Λόγου 
φωνή. ΗμαπΙ εΐΐΙ780€βρΙ)λΗ, εΙς την άποτομήν της 
κεφαλής του Προδρόμου. 

Πάλιν Ιωάννης δ την γλώτταν χρυσούς, καΐ 
πάλιν ήμΤν άπιφανής εορτή. ^0I^ηηί8 ΙΠβίΓΟροΙίΐβΒ 
ΕαεΙί&ϋβΓυαΐ, εΙς τους αγίους τρεΤς {εράρχας Κά- 
σίλεον Χρυσόστομον χαί Γρηγόριον. 

Πάλιν 6 τάβας έγώ τ^ν νουν έπΙ τήν Βηθλεέμ 
έκπέτασαι βούλομαι. Ιο&ηηίβ ΙϋΟηίοΙίί 6( ρΓββ^^ΙβΗ 
Εα1)(Β8β, λόγος εΙς τα άγια νήπια, τά έν Βηθλεέμ 
άναιρεθέντα, καΐ εΙς τήν *Ραχήλ, 

Πάλιν τοΤς εύσεβ^σι πανήγυρις, και πάλιν μυ- 
στήριον Ιτερον. ^03ηη^I Ζοη&Γ», υπόμνημα εΙς 
τήν *Γπαπαντ>ιν του Σωτήρος. 

Πάλιν 6ψοΰται σταυρός, πάλιν ή κτίσις άγάλλε- 
ται ΡΑηΙ&Ιβοηίβ ρΓββϋγΙβη Βγζληϋηί, λόγος εΙς 
τήν "Γψολσιν τοΰ τιμίου και ζωοποιού σταυρού. 

Πάλιν χκρας ευαγγέλια* πάλιν ελευθερίας μηνύ- ματα. 6Γ6|;0Γϋ 6ρί8€θρί Ν60€»8«η6η8ί9, λόγο; εΙς 
τ^ν Εύαγγελισμί)ν τής παναγίας Θεοτόκου. 

Πάντα ς άνθροϊπους τών καλών μή αμύητους 
υπάρχειν. ΡοΙγ£8Γρί &806(Φ^ περί τοΟ βίου τής 
αγίας Συγκλητικής. 

Πάντες οί παλαιοί Ιστοριογράφοι τά μέν έχ 
προγενεστέρων αυτών. ββΟΓ^Π «ΓΟΐΐίβρίβΰΟρί ΑΙβΧ- 
ΑΠάπηί, βίος και πολιτεία, καΐ θαύματα του έν 
άγ(οις Πατρίς ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου» 

Παντός Ιργου τέ καΐ λόγου, χαί διανοίας ήγείσθω 103 ΙΕΟΝΙδ ΑΙ.Ϊ.ΑΤΙΙ. 104 θεός. Ιο&ηηίδ ΤΙΐ6583ΐοηί£6ηδί βρίδοορί, ύμνος εΙς Α χρόνων. ΙΙικΙβ 803 Ιΐ8α$βη( ίρ86 ίπ ρποείρΐο οτα- 

Ιίοηβΐη δίε η&ΓΓ&Ι : ΈγχωμιστβΙ δξ βύττ,ς ιτολΑοΙ έκ 
των άγιων Πατέρων γεγονασιν. ονδε ις δε έξ «ύτών περί 
της βιώσεως «ύτής, καΐ των χρόνων <5 της άνατροψής, 
η του τέλους ορθώς καΐ εύαποδέκτος έσν^μανλν. *Αλλβ 
και οΐ έπιχ»ιρησαντ6ς κα\ μέρη τινά είπόντες ούχ ώρ- 
θοτόμησαν, «λλ' έαυτοΐς έγένοντο κατ/γοροι, οίον *Ιά- 
κωβος Εβραίος, και Άφροδισιανος Πέρση;, καΐ άλλοι 
τίνες μόνον περί ττίς γενέσεως αύτης είπόντες, ευθέως 
άπεσιώπησαν. Περί δε της κοιμήσεως αυτής Ιωάννης 6 
θεσσαλονικ&ύς ττολ^θρύλλητον ποιησάμενος λόγον^ α^τ^ς 
εαυτόν έπεσχίασεν. Κ αϊ έτερος δε Ιωάννης εαυτόν θεο• 
λόγον έπιθρώσας, το του ψεύδους έγκλημα έφ* εαυτόν 
έπεσπάσατο. Ανδρέας δε ό ές Ιεροσολύμων επίσκοπος 
Κρήτη;, ολίγα τινά είπών^ και όρθοτομ7',σ:^ς εΙς εγκω- 
μίου τάξιν την διήγησιν εβτηαεν, ΗμεΤς δε τους πολ- 
ιούς διευκρινηνάμενοι, και συλλέςαντες τά έμπιστα και 
βέβαια, και αληθή έκ τε τής εκκλησιαστικής Ιστορίας 
Εύσεβίσυ του επονομαζομένου Παμφίλου, και Ϊα των 
λοιπών συγγραφέων και διδασκάλων, άπλαΐς ταΤς λέ- 
ζεσι τοΤς ποθοΟαι τά περί αυτής παραστήσομεν, καΐ 
έκαστου το όνομα παρ* ο*3πέρ τι έλάβομβν έπι το3 με- 
τωπαίου σημαίνωμεν. Ινα κή δόξΐ(^ τισι διαβάλλειν 
ήμβς ώς ιδιόν τι προσθεΐναι, ή υφεΙλαΤ• κβν έκ τών 
απόκρυφων τι λάβωμεν ή έζ αΙρετικών μηδεις ήμα; 
έπιμεμφέσθω, Αΐ γάρ παρά τών έχθρων μαρτυρία ι 
άξιοκιστότεραί εισιν, ώς φησιν, 6 μέγας Βασίλείος, 
Άλλα καΐ δ θαυμάσιος Κύριλλος δ Αλεξανδρείας αρ- 
χιεπίσκοπος αύτο τοϋ^ο έποίησεν, άπό Αβραάμ Ιως 
Δαυίδ εΙς την γενεαλογίαν τού Ιωσήφ του μνηστευσα- 
Παρθένον κφΐ^μένου τήν πανάμωμομ και θεοτόκον Μαρίαν* καΐ τά 

έςής. ΙαηάαΙθΓ€8 ροΓτο ί11ίη$ ίηηΙΗ βχ 55. Ρα- 
ίνϋηϋ βί€Τ€, $βά ηηΙΙίλΒ άβ €ίη$ νϋα^ βηιιΐ5, 
βάηΰαϋοηβ βί νϋω βη€ αβΠα α$»βηαηηβ ρΐΌηιιη- 
ϋανϋ. Κ^ηΐΜ ϋ ίρεί ^ηί αά Ηοο ίρεαΐη ίηαηηΒ αά• 
ίηονβηιηί α ^Ηοίάαιη είηρηΙαΗηί ηαιταυβηίηί, 
ηοη Γ€€ΐβ Γβτη ΐΗηρΒπαηΙ ; ίηιο αΐίβτ οΛίηηηι 
\ιιηρτο\>αυ%1^ ηααΗί βϋ ία€θ\)^$ ΗβΙ)τ(ΒΗ$ βί 
ΑρΗνοάύίαηηε Ροηα^ βί αΐϋ^ ςηί ρηηάρϋε Λβ 
β}η$ ηαΐίυίίαίβ ρνοΐαίχε^ ιΙΙίτο Βίϋ ίίΙβηΙίΗηι ιη- 
άίχβίΊίίΐΙ, 1η βίΗ$ Ρβτο άονιηίΐίοηβ ίοαηιιβ [107] 
ΤΚε$8αΙοηίαη$%Μ, (ΐηαη^ηατη οταίχοηβιη $αί%$ρνο- 
Ιίχαίη €άίάί$$€ΐ, ηοη ηιηΐίαίη Ιαηάβηι €οη$€οηΙίί8 
β8ΐ. Εί αΙίη8 ^οαηη€$. ([ηί Τ/ιβοΙορί ηοηιβη $%α θεόν, και εις τόν πανένδοςον άθλοφόρον Δημήτριον 
έξ μερικτϊ διηγ/(αει τών αυτού θαυμάτων. 

Παραγενομένης .τής τοΟ Χρίστου γεννήσεως εορ- 
τής. Εΐ186ΐ[)ϋ ΑΙβΧβηάπηΙ λόγος εΙς τήν Γεννη- 
σιν του Χρίστου 

Παράδοξος ή πανηγύρι;, οτι χαι το υπιρ ου 
συγκεκρότηται. ΟΓε^ΟΓϋ ίΙΓΟίΐίιϋβΟΟηΐ βΐ ΓβΓβΓβΠ- 

άϋή'ι Μ&ςηβθ ΕοοΙβδίβΒ ΟοηδΙ&ηΐίηοροΙίΐ&ηβΒ, λόγος 

δτι νομοις εγκωμίων οΙ>χ υπόκειται το παράδοξον' 
και οτι πατριάρχαι τρεΤς άνεξετάξαντο έκμαγεΤον 
είναι Χρίστου, 8περ άπό τά Εδεια μετά έννεα* 
κόσια 'έτη καΐ εννέα και δέκα μεχηγάγεχο σπουδή 
βασιλέως έν Ιτει ^ζ'υνβ'. 

Παραδόξων πραγμάτο>ν δ^σπαράδεκτος ή διήγησις, 
άλλ' ου τοΤς του ημετέρου και θείου πληρώματος. -. 
ΠοηδΙαηΙίηί ΑοΓοροΙίΙ» ιηοςηί Ιθ|;οΐΙ)6ΐ2Β, μαρτύ- 
ριον εΙς τον άγιον μάρτυρα Νεόφυτο ν, 

Πάρεστιν ή μνήμη Δημητρίου το6 μάρτυρος, 6γο- 
|;0Γϋ (ΙίβΟΟηΊ βΐ ΓοΓβΓβηάΕΠί, εγκώμιον εις τον 
μάρτυρα Δημήτριον. 

Παρ* ήμΤν δ' ουν ου σπάνια τά καλά, τί> 

λόγου Ιο&ηηίδ ΕυοΒβίΙβτυιη ιηβίΓοροΙίΙβθ, εΙς 

μν/,μην του αγίου μάρτυρος Θεοδώρου, ήτοι 
Πεζού. 

Παρθενική πανήγυρις σήμερον τήν γλώτχαν ημών 

ΡΓοεΙί ρ&(η&ΓεΙΐ86 6οηδΐ2ηΙίηορο1ίΙΐ)ηί, εγκώμιον 

εΙς τήν ύπεραγίαν θεοτόκον. 

Πάσαι μεν αΐ μαρτυρίαι και πανηγύρεις θαυ- 
μαβτήν λα^^πρότητα. ΓΓΟζΙί ραΙίίαΤΟΐΐδΒ ΟοηδίΕΙίΐί 
ηοροΐίίβηί, εγκώμιον εΙς τήν αγία 
θεοτόκον. 

[106] Πάσα Εορτή και πράξις του Κυρίου ημών 
ΊησοΟ Χριστού. ΕρΙΐΓβΒΠΐίί δίπ, λόγος εΙς τί)ν 
Σταυρόν. 

Πάσα μεν μαρτύρων Χριστού τελετή και παν- 
ήγν>ρις. ΗίοΙί&βΙίδ ΐηοηαοΙ^ί. εγκώμιον εις τον παν- 
ένδοξον τού Χριστού άπόστολον Φίλιππο ν. 

Πάσα μεν σωτήριος εορτή, Ιιβοηίδ ίπαρβΓ&ΙΟΠβ, 
λόγος εις τήν Μεταμόρφωοιν τού Σωτήρος. 

Παύλος 6 άπόστολολος ΈβραΤος μεν ήν το γένος• 
Τ1ΐ60(ΙθΓί(ί δΟΟίαποΐΦ, εΙς τον βίον τού αγίου 
Παύλου τού απόστολου. 

Πηδ^ και γήρας ώς τά ηαλλά προθυμίας τόνοι; του 
τήν 

τού νευρούμενον. ΑηάΓβΦ ΰΓβΙβηδίδ, λόγος εις τήν άπο- ς νιη^ίί^α^, ηοίαηι Μβηάοβίε ίη $β$β αοοβρίί. ΑίΙ' τομην του Προδρόμου. 

ΠείΟεσθαι τοΤς ήγουμένοις έκ τής αποστολικής 
επιτραπείς παραινέσεως, ώ Θεόφιλε. βΓ6(;0Γϋ ρΓβ8- 
1)ϊΙβΓΐ ΟφδβΓβ» ΟβρρβκΙΟΓί», λόγος εΙς τους αγίους 
τ* καΐ η' Πατέρας, καΐ εΙς Κωνστοντίνον το; εύσεβέ- 
στατον βασιλέα. 

Περί ταύτης γε μέντοι, περί ταύτης τής φιλο- 
μάρτυρος εγνωμεν ουδέν τι ταφές. ^0Δη^^5 ΙΒβίΓΟ- 
ρθ1ίΐ8β ΕϋΟΐΐίΐίΙβΓαΐη, λόγος εΙς τήν μνήμην τής 
δσιομάρτυρος Εύσεβεία; τής έν Εύχαϊταις. 

Περί τής κυρίως καΐ άλήθώς Θεοτόκου και Άει- 
παρθένου Μαρίας πολλοί διεξελθίντων, πάλαι δι- 
δασκάλων. ΕρίρΗ&ηϋ ιηοηαοΐιί 6( ρΓ6δΙ);ΙβΓΐ, περί 
^οΰ βίου τής αγίας Θεοτόκου και τής ζωής αυτής άνβαε νβΓο ΗίβνοίοΙί^ηίίίαηηΒ, €Γβΐ€η$ί$ βρίεβο- 
ρη$^ ραη€ί8 ρνοηηηίιαϋε^ βητη νβηί ΐ€ΐίρί$8βί, 
ηαηαϋοηβηι αιατη ίη Ιαηάαϋοηβηι βοηνεπα. 
Λο^, ίηιιΙίί8 βχατηίηαΙίΒ, βί βΓβάίύιΗύια αο είαϋ- 
ΗΙηί$ ηβοηοη βί ν€τ\8 %η ηηητΛ βοΙΙαΙίε, βχ Εηεβ- 
ϋϋ ΡαηιρΜΗ ΗίέΙοήα ΕοβΙβειαΒϋοα βί βχ αΐηε 
ΒβτιρΙονϋηΒ βί (Ιθ€ίοηΙ>η8 ίβτηίοηβ φίΐΛρΙίβί βη- 
ριβίΐίϋηΒ τη ίΙΙίηβ ρΓοροηβηΐΗΒ, €η)Η8αΛ9η^ηβ 
ηοτηβη, βχ ςηο αΐΐ^ηίά βχΗαΗ8ί9ηη$ ΐη (νοηίβ 
ρΓοροηβηίβ8^ ηβ ςαίε ηοε ανβτΒαηάί αΓρΐΛίη$η(ηΜ 
ΒίΗ α$8ηίηαί^ ςηαεί βχ ηο$Ιη8 αΚρηίά οάάίάβΗ- 
ηΐίΐΒ αηί άβίταχβηηΐϋΒ, ίΐβίηοςίίβάβηοϋε ςηβτα- 
ίητ είςηίά βχ αροοτ\ΐρ1ι%8α1ιί ΗωΓβίίΰίε ίη ηιβάίηίη 
ρτο(βταίηη8. ΤβΒίίηιοηία βηίΜ βχ οάνβίΒαιϋΒ 105 1)Ε 80ΚΙΡΤΙ8 8ΥΜΕΟΝΙ8 ΜΕΤΑΡΗΒΑδΤ^δ ΒΙΑΤΚΙΒΑ. 106 ϋΟηΐραταΙα^ ηΐηΙίΟ βάβ άίμηίοτα βηηί,ηί /ταΛί/ Α <οασκ({ντων μη δύνχσθιι νυν τοιχυχ(χκβτορθουϊ6»ι,οΙ4^ν Μαίρι^Β Βα$Ηίν8. Εΐ αάτη%ναΙ>Ηί$ ΟψτίΙΙχίΒ βρίΒοο - 
ρα Αΐβχαηάηηηε Ηθ€ ίάβηι ρη^βΰίί^αΒ ΑΙίΓαΗανηο 
Μΐ^ αά ΟαΐΊά€Μ ίο$βρΚί $ρο}ΐ$ί ίτηηιαΰΗίαΙίε' 
ήΜ(£ €{ Οβίρατω Μαήα ρβίΐβαίοιμαηί^ βΙο. 

Πίβτις προηγκίσβω περί Εύθυμίοι». Ρ. ΕρίδΙοΙββ. 
Κι», *0 μονογενής Γΐ6ς χλ\. Λόγος του θεού. 0}ΓίΙΗ 
ΒΟΟ&οΙίΙ, 6( ρΓ68ΐ)γΐ6Γί δο} 11ΐθρθΙίΐ8ηί, ^ερι του 
^ου του Κ άγίοις Πέτρος "^μώ-ι Ε•!)$υμ{ου προς 
Άββάν Γεώργιο ν χαι ήγούμενον , έν χεφζλ2{οις 
>6'. 

Οολλαι XXI £ΐ2ΐροροι πανηγύρεις τον άνθρώπινον 

^1^0091 β{ον, ΡγοοΗ Ρ&ΙΠ3ΓοΙ)8β ϋοοδί&οΐίηορο- 

ϋΙλΒΙ, εΙς την ένανθρώπηνιν τοΰ Κυρίου ημών ΊησοΟ 
Ιριατοΰ. τοΤ; ΊΓίλαιοΤς χρόνοις* Τνχ γνώσιν πάντες, πώς ούτε και- 
ρών δυσχερειαι, ουδέ ανάστροφη άττηγορευμένου βίου εμ- 
πόδιο ν γίνεται προς χατόρθωσιν έργων. Ρατί Οα^Ηβ ΓΛ- 

ϋοηβ τηίΗ ρνοροΜίίηηι, αηΐίηιιοηίίη Αοηιιηιιιη 
τ€€ΐ6 ςβ8ίί8 βάηοΓίύίϋ $1 ίοηρίίοηχ ά0ηιαηάα1ί$, 
$1 ςηΰβ ηηπϋ ηο8ίΓα Ηαο ωΐαίβ τβοΐβ ρηβϋΐα βηηί 
αάάβτ€^ ηΐ ίβηβ βαΐ ίη (^αί αηάιηηΐ ; εί οοηυβΤ" 
ΙαηΙητ ι7/ί, (ΐη% α88βΓηηί, ηοη ρο$8β λο^ ίβγηρονβ 
ΙαηάαΜϋβν ρβΐβοι ηυοβ απΗί/ηο (ζνο α^εοΐνδ- 
ύαηΐΗΓ ; €ί αρηο8€αηΙ οηιηβ8, ηβςιιβ αηηοΒ, ηβίΐνβ 
Ιβίπροτητη άίβ€η11α(β8, ηβ^αβ νίίΛ άβΙβΒίαηάω 
€οη8η€ίΐΛάίη€ίη ίτηρβάίτηβηΐο €8$6 τβτηηι ορϋπία- 
ηιιη αο βοίποτητη αΗοΙηΙίοηβ. 

Προχοπίφ τήν θυσίαν 6 Χρίστος Ιστε^ράνωσεν Πολλαι χαί μεγάλαι της ασωμάτου, και μεγάλο- ^ ταυρον αύτον Ιδών. Η65;ε1ΐϋ ρΓ68ΐ);(€Γί ΗίβΓΟίοΙ;- αρεποΰς Άρχα-^γελιχης σου. ΗίοΙί&βΙίβ 8;η&(ΙθΓυηΐ 
βρίβΰΟρί, διν^γησις τών παμμεγίστων θαυμάτων των 
βγίων *Αρ;τ αγγέλων. 

Οολλοι μεν ηδη πολλάκις, αγαπητοί, ποικίλας ημΤν 
ασχολίας προτεθείχασιν. ίβΟίΗπ ΡΓ65ΐ);ΐ6Γί 
ΰοηβΐΐηΐίηοροΐίίληί, εΙς τ^ν Βαπτιστην Ίαάννην. 

Οο}λοι μεν τών άγ(ω/ κατά διβφόρους χι^ας. 
Ηίεΐΐΐβΐΐδ ΐηΟΒ&ΰΙΐί, περί του βίου Θεοδώρου ήγου- 
{ΐενου πονης τών Στουδίων, 

Πολλοί μ:*ι πολλάκις τών αρετή καΐ συνέσει δια(ρε- 
ρόντων προσίασιν άλλοτε άλλοι παραινί.ΰντες, Νίοβ- 
ρΐΐοη ΟΓβ^ΟΓΦ, εΙς την άγίαν Θεοφανώ την Βασι- 
λέα. 

Πολλοί πολλάκις την κεΤραν τών πολυτίμοις 
ένιμωμέ/ων μαργαρίτας δοΛίμασί^ τε πλε(ονι τί^ν ΐηίΐ8ηί έγκώμιον, εΙς Προκόπιον τον μάρτυρα. 

Πρί>ς υψηλοτάτην περιωττ,ν ήμΤν ό λόγος άναδρα- 
μών. 6βΟΓ|;ϋ ΝίεθΠ)β(Ιί6Π5ί8, εις το β ΕΙντήχεισαν 
πάρα τψ Σταυρφ τοΰ Ιησού ή μ^ί'^ηρ αυτού* » καΐ εΙς 
την θεόσωμο'/ ταφήν τού Κυρίου. 

Πρ(>τερον &ν Ιερ^ διαγόντων ανθρώπων αγαλλιά- 
σει. 1.601)18 ίΐηρβΓ8(θη3 λόγος, εΙς την υχωσιν του 
Σταυρού. 

Πρότερον ή τόύ παναγίου Πνεύματος έπανηγυρί- 
ζετο προς ανθρώπους επιδημία. ί.6οηί8 ίπίρεΓίΐΙΟΓίβ 
λόγος τη Κυριακή τών Άγ'ων πάντων. 

Προτρέπουσί μου προς εύφημίαν την γλώτταν, 
ΤΙΐ60(]θΓί ςυββδίοηβ ίγχώμιον Γεωργίου τού μάρ- 
τυρος . 

Προτύπων και προδιαγραφών δ μακάριος Μωσης, τοιιύτην. ^Λ^ο1)^ ΜοιίΛοΙιί βχ π)οη»δΙβπο Οοοαηο- ^ ΡΐιίΙοίΗβι ΡαΐΓίαΓοί!» ΟοηδΙαηΙίηοροϋιαηί λόγος εΙς 

την τρίτη ν τών νηστειών Κυριαχήν 15 της ίταυ- 
ροπροσκυνήσεως. 

Προφητικώς ημδς καΐ τ<μερον. Απ)ρΗΠθθΙ)η βρί- 
βεορί ίοοηίβηείδ εΙς τον Συμεώνα. 

Πρώην μ=ν έκ παρθενικών λαγόνων άνατείλαντος 
τού νν^ο'* της δικαιοσύνης. I^60Π^$ ίΐηρβΓΑΐοηβ λόγος 
εΙς τα άγια θεοφάνεια. 

Πρώην μεν ^μάς -5^ ζώσα της αληθινής θεολογίας 
πηγή. ΝίοβΙΟ) ΓΐΐβΙΟΓίΛ εΙς τον άγιον καΐ πανιύφη- 
μον Άπόστολον 'ΐάκϋ>βον. 

Πυκνά μεν ήμΤν, άλλ' άπωφελή της Εκκλησίας 
τα πνευματικά θέατρα. Βαδίΐίΐ βρίδΟΟρί δβΙβυοίβΟδίδ 
εΙς την άγίαν Πεντηκοστή ν. 

[109] ρ 

νήτορσι μεν καΐ σοφισταΤς ή πάια σπουδή. ΤΙΐβΟ- Ιΐί λόγος τερι της Εΐτόδου τού ναού της ύπερ- 
τ^Λ^ Θεοτόκου. 

Πολλοί τών μεγίΐίλων ανθρώπων την παρθενίαν θαυ- 
Κ^^οσι. Αΐηρΐΐί1θ€ΐ)ίΐ 6ρί8€0ρί ΙεοηίβΠδίδ^ εΙς την 
θεοτόχον, καΙ εΙς την *Άνναν, και εΙς τ?)ν Συμεώνα, 
χαΐ εις την Τπαπαντήν τού Κυρίου. 

Πολλοίς και διαφόροις δπλοις 6 γεγυμνασμένος• 
ΤΙΐΐηο(1ΐ6ί ρΓβ55γΐ6Γ* Αηΐίθε1ΐ6αί» εΙς τον Σταυρόν 
»ιι εις την Ι^εταμόρφωσιν τού Ζωτήρος. 

Πολλών δντων και μεγά)ων, ουμενούν ουδέ συνιδεΤν 
ίί^ον. ΝκοΙαι 0&1)&5ίΐ2β λόγος εις τ2)ν ά'γιον μεγα- 
λομάρτυρα Δημήτριον. 

Πρ^ίχειται Ι,μΤν μεγίστης ωφελείας ύπόθεσις. 
Τΐΐ608ΐ6ηεΐί Ηοαβοΐΐί επιτάφιος εΙς τόν δσιον Πα- 
'Λ^ χιΐ δμολογητήν Νικήταν. Ι 

[108] Πρόκειται σήμερον ήμΐν εΙς προτκύνησιν, χαΐ 
«νείίματιχτ.ν έστίασιν. Εαΐΐΐγπαϋ ΐηοηαοΐΐί εις τ^ν 
«ροσχύνησιν της αγίας Θεοτόκου, και εις τα έ-ρςαίνία 
^ αγίας αυτής Σορού, της &ν Χαλκοπρατείοις. 

Πρόκειται μεν τοις άνθρώποις και έπι φύσεω;. 

δίΒΟΐί Εα8ΐ2ΐ1ιϋ βΐ βΠοΓαπι ΥίΙπ, δοπρία &ηΐ6 81- 
ΐΩ€οηβω ΜβΙαρΙΐΓ&δΙβιη, 6( α 5}ηε1ΐΓθηο ββηείί 
ΕαβΙλΙΙιϋ, ΙΙ( οοΙΙί^ΙυΓ βχ 6]αδ ρΓοοβηιίο, ΐη ηυο 

ΙφΙΐΙΤ : Ούδεν ούν ήττον προεθέμην προσθηναι ταΐς 
■ϊύν αρχαίων ανδρών έγγραφοι ς άνδραγαθίαις, καΐ 
•Λ νυν έν τοΤς καιροΤς ημών χατορθωθέντα, πρ^ς 
>'^ιργΐ9{αν μεν τών άκουόντων^ ^πιστροφήν δέ τών 

Ρατηοι. απ. οχιν. άοΓΙ δΐαάίΐ96 έπιτ^φιος 
πνευματικί>ν πατέρα. εΐ; Πλάτωνα τον εαυτού Σάλπιγζ ήμας αποστολική πρί>ς πανήγυριν ήθροισ•• 
ΗββγεΙίϋ ρΓ65>);ΙβΠ Ηί6Γ08θΐ7α)ίΐληί έγκώμιον, εΙς 
τον άγιον Άνδρεαν τδν άπόστολον. 

Σαλπίσατε, φησίν έν νεομνηνί^ σάλπιγγος, έν ευ- 
σήμψ ήμέρφ εορτής. ΡΓΟεΙίΟΓί πβρίονος τοΰ αγίου 
αποστόλου και Εύαγγελιστού Ίώαννου. 

Σήμερον ημΤν, ώ άριστοι πατδεις, λόγον έρώ. ΑΠΑ- 
βΐ&δϋ Αηϋοϋΐίβηί λόγος, εΙς τ6ν Εύαγγελισμ^ν τή( 
πανάχραντου Θεοτόκου» 

4 ιοί ίΕΟΝΙδ ΑΙΙ.Α.ΊΙΙ 108 Σι^μίρον δ κύριος ^μων Ίτ^σοΰς Χριστές έν τψ Α ριοι δσοι Τδον καΐ έιτίστειισαν μακαριωτερο\ δε οΐ μή Σταυρφ. βΓβ^ΟΓϋ ΗίΙ;1φ0βΐ λ($γος κΐς τα άγια ιτάθη 
του Κυρίου ημών Ίησου Χρίστου. 

Σχοπ^ς μίν χαΐ τέλος έναγομένοις ήμΤν ιζρός, ΜΙ- 
οΙίΑθΙίβ ΡΐβΙΙί, εΙς τ« θαύματα του αρχιστρατήγου 
Μιχαήλ. 

Σοφον χα( αχατάληττεον χρήμα, χαι τη οιχουμέν^ 
ώφέλιμον. ΜβΓοί πιοπ&οΐιί 6ΐ Η6([υΠ]6ηί δ&πεϋ Ρβ- 
(η8 ηΟδίΗ δ&586, εΙς τ^ν β{ον, χα( τα θαύματα του 
έν άγ(οις Πατρός ημών Γρηγορίου τη; Άκραγάντων 
Έχχλησίας. 

Σπουδακίτερος, ώ φ(λοι χαιρός. ΡγοοΗ ραΐτί&τεΐΐΐβ 
6θη$ΐ8ηΙΐηοροϋΙ«ηΐ λ($γος ε^ς τά Βαία. 

Σταύρου έορτη ΐ(ρ<{χειται σήμερον. ΙοββρΗί 8Γθ1ΐί- 
βρίεεορί ΤΙΐβδβΑΐοηίεβΟδίβ λόγος εις τ^ν τ(μιον χαΐ 
ζο^οποών Σταυρόν. 

Σταύρου πανήρυριν ίγομεν, χαΐ τδ της *Εχκλη- 
σ(ας αίπαν, Αη(ΐΓ68ί 06(6081$ λόγος εΙς την υψωσιν 
του τιμίου χαι ζωοποιού Σταύρου. 

Σταύρου πανηγύρι ς χαι τ (ς ο6 σχιρτήσειεν, 8θ- 
ρΙίΓΟηίί ρ&Ιη&ΓΟίΐΑ Ηί6Γ08θ1γΐηί(«ηΐ έγκώμιον εΙς 
τηιί δψωσιν του τιμίου ταΐ ζωοποιού Σταυρού, χαΐ 
εΙς την έγίαν Άνάιτασιν. 

Κταυροο πρόχειται σήμερον εορτή. Ιθ$6ρ!ΐΙ ρΑ- 
(γΙαΓοΗ» Τ1ΐ6δ8Αΐθηΐ€6η5ί8, υ( 8ΙΐρΓ&. 

ΣυγχαλεΤ ήμ*<ί *** δνδρες, Γρηγόριος 6 π^νυ. 6Γβ- 
|;οηΐ ρΓ68ΐ)γ(6η έγχώμιον εΙς τ^ν βίον του έν φγίοις 
Πατρδς ημών Γρηγορίου του Ναζιανζηνου, Λέγουσιν 
8τι τοιούτος συγγραφεύς Γρηγόριος μαθητής ήν τον 

θεολόγου, δίε ηοΙθΙιχΓ ίη ιη&Γ|;ίη6 ηίΑπαβεΓίρϋ. 

ΣυγχαλεΤ πάντα ς ήμας εΙς τήν οίχείαν εστίχσιν ή 
πολυτελής τής χαράς εύωδία Ιλεο1)ί ΐηοηβεΐΐί 6Χ ΙΠΟ• 
οαβίβηο Οθ€εΐηοΙ)&ρ1ΐί λόγος, εΙς το γενέσιον της 
6περαγίας ημών θεοτόχου. 

Σύμβολα τής οεσποτιχής Αναστάσεως τη τε σωμςρ- 
τιχ^ εύωχί^. 1,6οιι(ϋ ρΓ6$1);(6Γΐ Οοοδίβηΐΐηοροϋ- 

(ΑΟΐ λόγος εΙς το αγιον Πάσχα. 

Συ μέν ώ άγαθΙ του 6περγάθου δοΰλε θεού. Οοη- 
5(&ηΙΙηί ΑΟΓΟροϋΐΦ νέου Μετ^ραστοΰ, εΙς τον έν 
άγίοις θεόδωρον τ6ν Τήρωνα. 

[410] Συμεώνην «ίν πάνυ, το μέγα θαύμα τής 
οΙκουμενης. ΤΙΐ60(ΙθΓ6ΐΐ βρίδεορί ΟίΠ βίος Συμεών 
του Στυ>ίτου• ΜβηΙίο 1ΐ&Ι)6ΐυΓ ίη 86ρ1ίΐΙ1& 8;ηο(Ιο 
ββηβΓΜι ΑεΙ. 4. 

Συμφυής τψ χόσμφ χαΐ σύγχρονος, καΐ τοΤς έν 
αύτψ χρείττοσιν α/ωθεν. Ιθ86ρ!ΐί ΒΓγ6ηηϋ λόγος, 
κατά τ^ν ήμέραν τής άγίχς και μεγάλης Παρα- 
σκευής περί τής του Κυρίου Σταυρώσεως. 

τ 

τά του μεγάλου καί ένδοξου μάρτυρος διήγε Τσθαι 
μέλλων ανδραγαθήματα. Ιο&ηπίδ ΠΙ0η&εΙ)ί υπόμνη• 
μα, ήγουν έξήγησις του αγίου και ένδοξου μεγάλο- 
μάρτυρος Αρτεμίου, συλλεχθίν Λτώ τής εκκλησια- 
στικής Ιστορίας Φιλοστοργίου και άλλων τινών. 

Ταυτά έστι τά ωάθη τών μαρτύρων Ιουλιανού, Βασι- 
λίσσης, χαΐ τών λοιπών. 0ΐ δσιοι μάρτυρες τ^ αΐώνιον. 

ΜΜΓίγΗιιιη ββηεϋ ΙυΙί&ηί, Β&δίΙίβδ» 6( βοείο- 
Γααι. δεήρίαιη 6^1 α ρΓ8Β86ο(6 6( νίάεηΐβ, Μακά- έωρακότες και πιστεύιαντες. ΉμεΤς δε έττεΐ Τδομεν, τοΤς 
ήμετίροις ^φθαλμοΤς, τας τών μιρζό^Μ πράξεις γράφο- 
μεν. "Οθεν ήμΤν μικρ6ν μέρο; μακαριότητας πιστεύομεν 

Ισεσθαι. Ββαΐί ^κί νίάβτηηί 6ί αβάίάβηιηΐ : ίββ- 
Ιίθτβ$ηηί ηοη νίάβηιηΐ βΐ ϋπάΐάβτηηί. Νθ8 ρον* 
ΓΟ, ςιιί ηθ8ΐη8 Μ$€6 0€ηΗ8 ιηαΓίΐ/τηιη ^€^Ιαρετ8-' 
ρβχίνΛίΐΗ, αο 8€Γίρίο τπαηάαηΐΜ^ Μηο ηοΟμ βχί• 
ί)ηΦη Ιί6αΜαΙί8 ρατίβτη €ν6άίηίη8 αύβΐηναιη. 

τά ψυχοφελή καΐ θεάρεστα τών αγίων Πατέρων 
ανδραγαθήματα. δ&ΐΜβ ΐηοηαείΐί, εΙς τ6ν βίον τοΟ 
αγίου Πχτρος ημών *1ωαννιχίου. 

Τή θαυμαστή και ύπερε νδόςφ Παναγί^. Ιοϋηοίβ 

6ρί8εορί ΤΙΐ688α1θηίε6η3ί8 προοίμιον εΙς τήν χοίμη• 

σιν τής ύπεραγίας Θεοτόκου. 

β Τήν Ιστορίαν τής αθλήσεως τών προγεγονότων 

πρ^ς ήμετέραν οίχοδομήν και ώφέλειαν. Μ&ΐί^ΓΙΙΙΠΙ 

8αηε(θΓοιη ΟΙΐΓ^βιιοΙΙιι βΐ Ο&η». δεηρίυιη βδΙ & 

ρΓβΒδβηϋΙιυδ 6ΐ νί(ΐ6ηΐίΙ)ΰ3. 'Ηχούσθη δε τούτο πά• 
σιν ήμΤν καΐ έλαλεΤτο. Καί τις τών άκουσάντων λέγει 

τφ πατρι αύτου. 1ά Όβτο α ηοδί$ 09ηηίΙ>α8 αηάϋηιη 
€81, 6ΐ ΟίΓΟίίηίηβύαΙυΓ ; €ί ιιηιτβ βχ ιϊ^, 9^ί βιι- 
άίβταηΐ, άΜΐ ραιη 8ηο. 

τήν χέλευσιν τής ημετέρας δσιότητος δεξάμενος• 
Αΐ6Χ&ΙΙ()η ΐηοη&εΐΐί λόγος Ιστορικές π^ρΐ τής ευρέ- 
σεως του τιμίου και ζαιοποιου Σταύρου. 

Τ^ μέν άναστάσει τ^ θνητον κατεπόθη. ΙιβΟηΐβ ίπΐ- 
ρβΓΑίΟΠδ λόγος εΙς τήν *Ανάληψιν του Σωτήρος. 

Τήν μέν οδκ χθες Ιποίει πανήγυριν έπιδημών 6 
Παράκλητος. 1.60ηί8 1ΐηρ6Γ&Ιοη8, εΙς τήν Κυριακήν 
τής Πεντηκοστή:, 

Τήν πρ^ς τους αγαθούς τών δμοδούλων τιμήν με- 
γάλου τινός. δ;ΐη60ηί8 ΗίπηίΗδ Ιγκώμιον εΙς τον 
θεοδόχον Συμεο*>ν• 

Τήν σήν, ώ τών καλών έραστά, θαυμάζειν μετ' 
έμέ περί τήν εύσεβειαν. ΟβΟΤ$η ΠίείΓΟροΗΐΦ Νίεο- 
ΐηεάίβηδίδ έγχώμιον εΙς τους αγίους χαΐ θαυμα- 
τουργούς Κοσμαν χαι Δαμιανόν. 

Τή πρότερα Κυριαχ^ τήν 6ρθόδοξον ταύτην Έχ• 
χλησίαν. ^0Αηη^8 (Ιίδείρυΐί, περί τής τελεωσεως τής 
αγίας ένδοξου βεοτόκου καΐ άειπαρθενου Μαρίας, 

[114] Τής ϊσης άτοπίας είναι νομίζω τό τε φθέγ- 
γεσθαι τά μή δέοντα. ΗΟΓίγπαΐη βΑΠεΙί ΑϋΙοηοππ* 
δεπρίυπ) 65ΐ α ιηυΐΐο βηΙίςυΙοΓε, ηυ«πι ίρ86 Ηβ- 
ϋρΗΓ&8(6δ ίυϋ, ιιΙ 8ΐιρΓ& 6χ ϋβ, ηιι» άβ ίΙΙίιΐδ 
ε&(Ι&ν6Γ6 ΓβΓεΓΐ αυεΙΟΓ^ Γαδβ ρΓθ1)&ν1ιηο8. 
^ τής μέν επιγραφής τών αποστολικών πράξεων. 
ΤΗ60(ΙθΓί ΐηΑ^ίδίΓί έγκώμισν άπ^ διαφόρων λόγων του 
Χρυσοστόμου, εΙς τ^ν ίγιον άπόστολον Πα^λον. 

Της παρούσης ημέρας τά ευαγγέλια. ΗβεΑΠί Οΐγ- 
δΟεβρΙΐ&Ιί, εΙς τάς αγίας μυροφόρους γυναίκας, και 
Ίωσεφ τον άπο 'Λρ«ματθίας, και περί τής του Κυρίου 
Αναστάσεως, καί τής δι' αυτής έσομένης παγκο- 
σμίου τών γηγενών έξαναστάσεως. 

Τί δαί ήμεΤς έπι τφ προκειμένω σιγήσομεν θαύ- 

ματι. Τ1ΐ6ορΙ);ΐΗεΙί ΒυΙςβΠΦ ΑΓεΙιίερίδεορί. λόγος 

εΙς τήν προσκύνησιν του τιμίου Σταύρου. Τ^ Μεσο- 
νηστίμφ. 

Τί δέ Τιμόθεος ; Τούτο γάρ μετά τους Άπο^τ^• 109 ΒΕ 8αΚΙΡΤ18 8ΥΜΕ0ΝΙ8 ΜΕΤΑΡΚΗΑ8ΤΛ ΒΙΑΤΚΙΒΑ. 110 λου;. ΝίοβΙ» Γ^βΙΟΓΐβ βΙ ρΐΐίΐοθορίΐί, ι\ζ Τιμ<5θεον Α Τδ μεν βΤδος του βιβλίου. βΓΘ^ΟΓϋ Ν;$561ΐί, εΙς τ^"» αΐΕ09τ<>λον, 

Τί χ«λΐ\ ΈχΛληυίας ί^ τάξις ; τ( τερπνή των έπ' 
β'ίττίς ; Νίθ6(2Β ΗΐβΙΟΓίβ, εΙς τους αγίους 8νδ<$ξους καί 
«χνευφι^ους ^ώοεχα ακοστόλο^ς. 

Τ( λίμπρα καΐ διαυγής ή τής ημέρας χάρις ; Νί- 
ί^ βρίβεορί Ρ&ρ1ΐΐΑ(;οηΐ8θ έγκώμιον εΙς τον (£γιον 
(Μγζλομάρτυρχ θε(ίδωρον. 

Τ{ πάλιν επι γης δ μέγας βούλεται Γαβριήλ ήμΤν ; 
Αη28ΐ38ϋ Αηΐίοοίίβηί λόγος εΙς τ^ν Εύχγγελινμ^ν 
πίς πανυμνι'ιτου Θεοτόκου. 

τι τερπνότερον τού νυν όρωμένου θεάματος, 11 τ( 
λιμπρόχερον της παρούσης ^«έρας ; Γιθη8(&ηϋηί 
ΡθΓρΙΐγΓ0^6ηη6(Φ λόγος, νί^> '^^ του Χρυσοστόμου 
Ιβρον σχηνος έχ της ί>περορ(«ς έν ττΐ Βασιλίκι των 
χόλιων άπετέθη. 

Τί τερπνότερων, ί^ τί ί^δύτερον τοΤς φιλοθέοις ; 
ΤΙΐΟΟρΙΐίΙί &Γθ1ΐί6ρί80θρ1 Α1βΖ&0(ΐΓΐηί λόγος εΙς τ6 
(ΐΰστιχον δεΤπνον, καΐ εΙς τον νιπτήρα τ^ βγίί^ καΐ 
μιγιλ^ Πέμπτΐ[ϊ. 

Τ( τούτο σι^μερον^ σιγή πολλή έν τ^ γτί.ΕΐρίρΙΐ&ηϋ 
Ο^ρΗί λόγος εις την θεόσωμον ταφην του Κυρίου, 
χαι εις τ^ν 'ΐα>σηφ τ^ν άπο Άριμαθίας. 

Τί τούτο σήμερον αγαπητοί ; σπουδαίων δμοΰ τε 
^\ οξέως Αη&δΙαβϋ 8ίηΗίΐ8Β λόγος εις τους κοιμη- 
Οεηις έν Κυρίΐ|). 

Τί; 5ν με πρ^ς υψος των *Ιησου μυττηρίων δγά- 
γοι ; ίβοοίβ ίΐηρ6ΓΒΐθη8 λόγος εΙς τΐι^ Μεταμόρφω- 
9ΐν του Σωτηρος , 

Τίς αυτή ί^ ανατέλλουσα α>ς κρίνον ; £601113 ίοΐρβ- 
ηΙοη$ λόγος εις τα Εΐσόδια της Θεοτόκου. τ^ν βίον της Μακαρίας Μακρίνης της έαυτοΰ αδελ- 
φή;. 

Τ^ μ^ν έν τ^ πίστει στε^ν τε και βέβαιον. 
ΤΙΐβΟΐΙοΐί βρίβΟΟρί Αηθ;Γ&ηί, ε!ς τό σύμβολον των 
αγίων έν Νικαί^ Πατέρων των τιη . 

Τδ μίν τίς ή ένεγκαμέν/{ τ6ν γεννάδα. Ο&ηίβΐίδ 
ΐηοη3€ΐΐί ΚΙίαίΙΙίβηί, βίος *1ωάννου του ηγουμένου 
του Σιναίου ^ρους. 

Τον μέγαν έν βίψ κάΙ λόγψ Συμεών έτ:αινέΤν προ- 
ελόμενος. Ηί€ΐΐ&6ΐί8 ΡδθΙΗ λόγος εγκωμιαστικές εΙς 
Συμεώνα τδν Μεταφραστή ν. 

Τίν μεν λόγον ή προθυμία κινεί. ΗίοΙί&βΠδ 87η- 
ΟβΙΗ, έγκώμιον εΙς τους αρχαγγέλους καΐ πάσας τάς 
ούρανίους δυνάμεις. 
Β Τον τοΰ Σταύρου λόγον ό μεν ΟεΤος Απόστολος 
τοΤς μ^ν άπολλυμένοις. ΗίΰΗ&βΙίδ ΡββΙΗ λόγος εΙς 
την σταύρωσιν του Κυρίου ^μών Ίησοΰ Χρίστου, 

Τό στόμα μου ίΐνοιξα, καΐ εΤλκυσα πνεύμα, φησί 
Δαυ'ίδ. Κάγώ τήμερον μετ* αύτοΟ. ΜίοΙίΑβΙΐδ ΐηοΠΑ- 
οΐΐί έγκώμιον εΙς τους ταξιάρχας των αγγέλων Μι- 
χαήλ καΐ Γαβριήλ. 

Του κατελθεΤν Κύριον ημών 'ίησουν Χριστό ν. 
Ευδ6ΐ)ϋ ΑΙβΧβηίΙηηί λόγος εΙς την ένανθρώπησιν του 
Κυρίου, και τίνων Ινεκίν ένηνΟρώπησεν. 

Του μακαρίου Παύλου ^ντος έν τη *Ρώμη διβ^ τόν 
λόγον του Κυρίου. Οηβδίΐηΐ ΑροβΙοΗ βΐ (Ιί^οίρΐΐΙί 0. 
Ρ&αΙί, περί του βίου των αγίων Βανθίππης, Πολυξέ^ 
νης καί 'Ρεβέκκας. 

Τους δίδασκα) ους ημών έπαινέσωμεν. Ρΐΐίΐοΐΐΐβί 
ραΙηβΓΰΗ» ΟοΐΙβΙ&ΟΐίηοροΙίΙαηί,εΙ; τους αγίους τρεΤς Τίς δώσει λαβίδι προψητικη διεστομώσΟαι ; 1.60ηί8 Ο Πατέρας Βασίλειον τον μέγαν, Γρηγόριον τδν βεολό- 
ίΐηρ6Γ2ΐ0Π5 λόγος εΙς την ^ποτομ'^ν της τιμίας κε- γον, καΐ 'ΐωάννην τόν Χρυτόστομον. οιλης του Προδρόμου. 

Τις δ ζχος των έορταζόντων ; ΜαΟΑγΙ! ΟΙίΓγβΟΟΘ- 
ρΙίΕΐΐ λόγος εΙς την πανκόσμιον έορτην της * Ορθοδο- 
ξίας. 

Τίς ό τερπνή ούτος ήχος 5 τίς των έορταζόντων, 
ΝίοΰϋΒ Γΐΐ6ΐθη$, εΙς τους αγίους ένδδξους και κορυ- 
^ίους των αποστόλων Πέτρου και Παύλου. 

Τίς 6 φαιδρός σύλλογος ούτος. 6βΓίη&ηί ρ&ΐΗ&τεΗ» 
Οθη$(ΜΐϋηορθΗΐαΐΐί, εΙς την κατάθεσιν της τιμίας 
Ζώνης της Θεοτόκου. 

ΤοΤς κατά πασαν πόλιν καΐ χώραν άγιωτάτους καΐ 
Ηοβεβεστάτοις Ιπισκόποις. [112] 1.110Ϊ2ηί ρΓβδ1)ϊ- 
ΙβΗ, Άποκάλυψις περί του λειψάνου του Στεφάνου 
τρωτομάρτυρος. Τους της εδσεβεία; καθήκει μύστα; μ^, την χάρι 4 
μόνον άσπάζεσΟαι. 1.60η(ϋ ρΓ68ΐ)γ(6Γΐ (]ί(»η8ΐ3Ιΐϋαο-* 
ροΗίΑηί λόγος εΙς τα Βα'ϊα. 

ΤρεΤς με πρ^ς τριών>μον παροτρύνουσι κίνησιν. 
Ιθ2ίηηί3 ΗβίΓΟροΙίΐΦ ΕαοΙίβίΚ&ΓαΠΙ έγκώμιον, βίς 
τους τρεΤς αγίους Ιεράρχας Βασίλειον τ^ν μέγαν, 
Γρηγόριον τον θεολόγον, καΐ *Ιωάννην τί>ν Χρυσό- 
στομον. 

Τρίτος άπ6 Πέτρου του κορυφαίου των αποστόλων 
της Ρωμαίων *Βκκλησίας άριθμούμενος πρόεδρος. 

Η&Γ( γπυιη 8&ηοϋ εΐ6ΐη6η1ΐ8 ρ&ρ» Κοσιαοί. δοηρ- 

ΙΟΓ ΓϋίΙ ΓβΓΘ σύγχρονος, 

Τψ 'ίωάννη τ6ν λόγον τψ έκ Δαμασκού τα έγκώ* 
μια. 6οη8(&ηΙίηί ίο^οώθΐ» ΑοΓοροΙίΙ» λΙ>γος, εΙς ΤοΤς τετηρηκόσι τδ κατ* είχόνα θεού ά^ρύπωτον, Ι^τ^ν 5γιον *Ιωάννην τόν Δαμασκηνών ^ΰύάδιαλώβητον. Ιθ2ΐηηί8 ρ&ΙΠ&ΓΟίΐββ ΗίβΓΟδοΙ^Πΐί" 
Ιΐοί, βίος του οσίου Πατρίς Ι^μών Ιωάννου του Δα- 
|α»χτ,νοΰ. 

ΤοΤς φιλοΰσι τ^ν Κύριον έορτης ού λείπει καιρός. 
ΐΜηΙϋ ρΓ68ΐ)γΐ6Γί 0οα8ΐ2η(!ηορο1ϋ&ηί, εΙς τ^ν έκ 
γ»ι«της τυφλί>ν^ καΐ εΙς τ6ν Πέτρον. 

ΤοΤς φιλουσι τ^ν Κύριον έορτης ού λείπει καιρός. 
ΙβΟηΙίηί 2Γ€ΐΐΪ6ρί8εορί ΝβΑροΙίΙαηί, εΙς την άγίαν 
Μεσοπεντηκοστήν. Ιη ΰΟίΙίοβ 564 Υ&ϋΰΙΐηο ΐ6[(ί(αΓ^ 
Μά ΐΐΐ6ηάθ86, Αέοντος πρεσβυτέρου Κωνσταντινου- Τφ καιρφ έκείνφ έπλήσθησαν αΐ ήμέραι. Μ&ηΐ16ΐΐ8 
ΟβΙβΟββ ΟΓ&ϋΟ, εΙς τ^ Περιτομην του Κυρίου. 

[11 3] Των Οαυμβ^των και δωρεών^ χαΐ χαρισμά- 
των τών δοθέντων ^μΤν &π^ τού θεού. ΑΓΟίΐίρρΙ 
ΡΓ08ΐη0ΒΒΓϋ, περί της *Αποκαλύψεως τού αρχαγγέ- 
λου Μιχαήλ. 

Γ 
νλιχ^ μίν αΤσΟεσις ί^δεται τοΤς ών ^ντιλαμβάνε- 
σθαι πέφυκεν. 1,601118 ΰβηΐυπρίΐΐί λόγος, καθ* ^ό- 
μνημα έν εΤδει πανηγυριχφ εΙς τ6ν μέγαν άπόστολον 
'ΐάχιοβον τ^ν του Ζεβιδαίου υί^ν. 111 1.Ε0ΝΙ8 ΑΙ.Ι.ΑΤΠ. 112 'Γπβρχειτάι μίν ομολογουμένως ά'πβσιν Ιγκω- Α προοίμιον, Ιθ&ηηΐ5 ΟβΟίηβίΓΦ προσφωνητικ^ς λόγος. μ<ων 9ύνθ69ΐν. Ιοληηίβ ρΓ68ΐ);ΐ6π Οαιη&δοβηί Ι&α- 

ά&Ιίο, εΙς τ^ν 2ν$οξον τοΟ Χρίστου μάρτυρχ Βαρβά• 
ραν. 

Φ ρά χαΐ παράδοξος ή πχροΟσα πανηγυρις, χαΐ 
των φιλέορτων. Τ&Γ&8ϋ ρ&1Π8Γο}ι» εοοδίαηΐίηορο- 

1ίΐ211ΐ{ λ^γος εΙς την δπεραγίαν θεοτοχον, 5τε προσ- 
ηνέχθη τψ ναφ τριετίζουσα. 

Φαιδρά μίν της παρούσης έορτης δπόθεσις. Ενο- 
(Ιϋ μαρτύριον των άγ(ων χαΐ ένδοξων του Χρίστου 
τεσσαράχοντά δύο μαρτύρων» 

Φαιδρά της έορτης τά προτεύλαια. ΗβΟ&Γΐί ΟΙΐΓγ* 
80€6ρ1ΐ8Η Ρ1ΐί1&(ΐ6ΐρ1ΐί6η8ί8, εΙς την πανσεβίσμιον 
έορτην της Γπαπαντης, ί5 -/αριστηριος εις την 5περαγίαν θεοτοκον. 

Χαίρω σήμερον την Ιμήν πανηγυρίζων χαράν ' 
χα(ρω την έμην έορτάζων ευφροσύνη ν. ΐΗ0θ5ί ΐηοηα- 
οΜ 6Χ ιηοη&5ΐεΓίο ΟοΓοίηοΙβρΙιί λ^γος, εΙς τ^ν 
Εύαγγελισμδν της ΰπεραγίας Θεοτόκου. 

Χθες ήμας μετά του δεσποτου Λάζαρος έστιάσατο 
τδ καΟ' α^τον ημΤν προΟε(ς. ΑηάΓ69Β ϋΓΟίθΟδίβ λόγος 
εΙς τά Βαία. 

Χθες ί^μΤν λ λόγος πρ?>ς τε την αίρετικην πάλην, 
86ν6Γί&ηί Ο&ύ&Ιβηδίδ λόγος περί τοΟ κατά Μωυσην 
8<ρεως, ον έσταύρωσεν έν τη έρήμφ, καΐ της άχραν- 
του χαί παναγία; Τριάδος, 

Χθες ήμΐν την κοινήν άνάστασιν Λάζαρος πιστω- 
σάμενος. ^ΟδβρIι^ ΒΓοΙίίβρίδΰΟρΙ Τ1ΐβ88&1θηίθβ08ί8 Φαιδρά τοιγαροΰν του τριημέρου τάφου τά δνΟη. Β ^^ϊ^^^'^^ '^^'* μα/άριον Λάζαρον. χαΐ εΙς τήν έορ- ΡτΟΟίί ρ«(ηΑΤθΙΐ6θ 6θη8(&ηϋηορθ1ίΐ&ηί λόγος εΙς 
τήν Άνάστασιν του Κυρίου. 

Φαιδρών τ6 της παρούσης έορτης τ^ σύνθημα. ΟβΟΓ- 

{Κ ιηοηΑοΙιί βϊ ε!ι&Γ(ορΙι;ΐ3θί8 Μβ^η^Β Εοΰΐβδί» 

Ιγχώμιον, εΙς τ^ν άπόδοσιν της 5περαγίας Θεοτόκου έν 
τφ ναφ, χαΐ άφιέρωσιν τφ Θεψ χατά τ^ ^στορίαν. 

Φέρε μοι νυν τους Ιερατικούς Ιερείς. "Ωρα γάρ 
Ιπινιχίων λόγων. Οίλάοΰΐΐί βρίδεορί ΡΙΐΟΐίΟβδ ΕρίΓί, 
εΙς την Άνάληψιν του Κυρίου ί^μών Ίησου Χρίστου. 

Φέρε πάλιν εΙς μέσον τί)ν Ευαγγελιστούν 'Ιωάννην. 
ΑΐηρΙίΠοεΙίίί βρίδεορί Ιοοηίβηβίδ, εΙς τόν τετρχήμε- 
ρον Λάζαρον• 

Φιλώ τ6 τής Έχχλησίας χωρίων, τί) πνευματικόν 
μοι τούτο. Η68}ε1ιϋ ρΓ6δΙ);ΐ6Γί ΗίβΓΟδοΙγωίΙαηί λό- 
γος εΙς τ^ν τετραήμερο ν Λα'ζαρον. 

Φοβερά της σεμερινής παρατάξεως τά μυστήρια. 
ΡΓοεϋ ρ3ΐη3Γ€ΐΐ8θ 0οη8(8η1ιηορο1ί(αηί,ε1ς τδ πάθος 
του Κυρίου, τϊΐ άγί^ καΙ μεγάλΐ(ΐ Παρασκευή. 

Φοβερών χαΐ άχατάληητον θαύμα, χα Ι τ^ οΙκουμένη 

ώφέΑιμον. ίβοηΐίι ρΓ68ΐ)7ΐ6Γί 6ΐ Ηββιιιπβηΐ ιηοπΑδ- 
ίβτη 8&ηε1ί δ&1)8θ Ηοιη&η» υΓΐ)ίδ, εΙς τον βίον καΐ 
τά θαύματα Γρηγορίου Άχραγαντίνων πόλεως της Σι- 
κελών επαρχίας. 

Φων^ άγοϊλλιάσεως προοίμιΑζέτω σήμερον. 6βΟΓ- 
|ίί ΝίΰΟίηβάίβηδίδ λόγος εΙς την της άχραντου Θεο- 
τόκου έν τψ τάφψ πάρεδρε ίαν, καΐ ευχαριστήριος της 
ύπερλάμπρου Αναστάσεως. 

Φωτίζου, φωτίζου^ Ιερουσαλήμ • τ^κει γάρ σου τ6 
φως. ΰβπη&ιιί ρ&(Γί&Γε1ΐ89 ΟοηβΙ&ηΙίηοροΙίΙαηί λό- την των Βαΐων. 

Χρίστος τψ κόσμω έπεφάνη^ καΐ τον ακοσμον χό• 
σμον κοσμήσας. ΡγοοΙι ραΙΠ8ΓθΙΐ3β ΟοηδΙ&ηΙίοορΟ- 
ϋΐίΐηί, εις τά άγια θεοφάνειχ. 

Χρίστου έορτην τιμώμβν. 1.6θηίδ ίΐηρβΓ&ΙΟΠδ λό- 
γος εΙς την'Γπαπαντην. 

Ω 
12 θεοΰ μητερ, καλδν γάρ οιμαι κχΐ μαλα χαρίεν, 
Η&ηυβΙίδ Ρ&1δθθ1θξ1 λόγος εΙς την παναε'πτον κοίμη- 
σιν της 6περαγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου. 

*1ίς αγαπητά τά σκηνώματα σου. Κύριε τών δυνά- 
μεων, φησίν ^ν τψ Πνεύματι δ μακάριος Δαυ\δ. Νί- 
ΟβΙδθ ρ1ΐίΐ050ρΙΐίδ6Γνί ^68υ εΐΐΓίδΙί έγχώμιον εις τους 
άγΙους και θαυματουργούς άναργύρους Κοσμάν χα 
^ Λαμιανόν. 

*ϋς αγαπητά τά σκηνώματα σου, Κύριε τών δυνά- 
μεων. ββΓΠίαηί ρ»(Γί3ΓοΙΐ8β εοηδίαηΐίηοροΐίΐ^ηί,είς 
τί^ν τφώτην Κυριαχήν τών Νηστειών, και εις την τών 
αγίων καΙ σεττεών εΙκόνων άναστήλωσιν. 

Ώς άν μι5 τ^ν λόγον άνάρμοσιον προς την διήγη- 
σιν έσόμενον, τά της σοφίας μυστήρια. Μ&^ι^Γίυιη 

δ&ηοΐί 0;π11ί ϋΓβΙβηδίδ βρίδοορί. ΑαοΙΟΓβΓβΙ ίρββ 
6ΐίαιη εΓβΙβηδίδ, υΐ εοΙΙίςίΙυΓ βχ ίΙΙίδ : Οτκως τοΟ 

Ισχυρϋ)τάτου αθλητού και γενναίου στρατιώτου τά 
άθλα του αγώνος Κυρίλλου του αγίου μάρτυρος ημών 
γενομένου διασαφησαι δυνηθώ τοΤς απείρως Εχουσς την 
άθλησιν της νίκης, ϋί ΤθΙα8ΐί8$ίηΐί αΐΗΙβΙΟβ 6ΐ ρβηβ- 

νο3% ίηίΐΗΐΒ Ιαύοΐ€8 €€Γίαηιίηί8 Οί^η'/Ζί ^αη^Ιί ιηαι*• 
(Ι/νίΒ ηο8ίή^ ρο88ίηι ίΙΗ8, ςηί οβτίαιηβη υΜοήω γος ιΐς •ίην ιιροσχύνησιν του ζωοποιού Σταυρού, τ^ Με- β ηοπάπη ΟαΙΙβΠί, ηοΙθ8 βΰβνβ 9ονηστ(μψ. 

[114] χ 

Χαράς {>πόθε9ΐς ^ παρούσα πανήγυρις. Μ&Ο&ηί 
ΟίΓγβοεβρΙίΑϋ λόγος εΙς την άγίαν χαΐ πανένδοξον 
του Χρίστου 'Λνάστασιν. 

ΧβΤρε σφόδρα θύγατερ Σιών • κήρυττε θύγατερ 
Ιερουσαλήμ. Η&Ο&πί ΟΙίΓγβΟΟβρΙΐ&ϋ, εΙς την παγκό- 
σμιον έορτην τών Βα'(ων• 

ΧαΤρε σφδδρα, χεχαριτωμένη θύγατερ Σιών. Ερί- 
ρΐι&ηϋ «τείιίβρίδεορί ΟοηδΙ&ηΐί» όγρΓί λόγος εΙς τά 
Βαία. 

Χαίρετε τούτο μοι τ6 βραχύ χαΐ μέγα του λόγ^υ *12ς ηδύ τι και θεΤον. Ι.€0ηίδ 1ΠΐρβΓ&ΙθΠ8 λόγος εΙς 
τ^ν εΤσοδον τών Νηστειών. 

[115] Ώς Ιερ^ς αληθώς και χαλδν τών εύφραινον- 

των. ΡΓοεΙί ραΙπ&ΓοΙίδβ βοπδίαηΐίηοροΐίΐ&ηί λόγος 

εις τ^ν αγιο^ πρωτομάρτυρα Στέφανον. 

Ώς καλή τών αγαθών ή ακολουθία. ΟΓβ^ΟΠί Νίδ- 
δβηί έγκώμιον, εΙς τον αγιο^ πρωτομάρτυρα Στέ- 
φανον. 

Ώς πολύ τ?) πλήθος της χρηστότητας σου, Κύριε, 

ΝβεΙ&πί ΑΓεΙιιβρίδεορί εοη.νΐ&ηΐίηοροΐίΐθπί» δι' {^ν 

αΐτίαν τψ πρώτψ Σαβοάτψ τών αγίων Νηστειών 
έορταζομεν την μνήμην του αγίου μεγαλομάρτυρας ίί3 ΒΕ 80ΚΙΡΤΙ8 8ΥΜΕ0ΝΙ8 ΜΕΤΑΡΗΕΑ8Τ^Ε ϋΙΑΤΚΙΒΑ. 114 θίο8ώρου του Τήρωνοζ. Κ^ι περί νηντε^ας χαΐ έλεη-Λχάγώ τφ πατρίάρχ;^ Ί«χώβ. ΑοΜίΑβίΙ ΟΟΟΒΙβΙΐί 87- 

ηαίΐδθ, εΙς την άγ{αν μεταμορφωσιν του Σαιτηρος. 

'^ϋ φριχτού μυττηρίου ηάσ^ τξ χτίοϋ. ΙιβΟϋΙΐ 
ίΐηρ6Γ&(θη8 χ<{γος9 τφ άγ(φ χχΐ μεγάλφ Σχββάτφ. μο^υνης. 

*Ω»πΕρ ή αμέτρητος άβυσσος βρύει άίρ8<5νως τβς 
ιπιγές των ύ^ων. Τίΐί βρίδΟΟρί ΒοβίΓβηβίβ, εΙς τα 

*£2σί:ερ καν<$νος παρχτι^ντος τ^ στρεβλον τών 

ζ*)λο:νέλέγ7ετζι.Ι«6οηΙϋ ρΓββύγΙβή βοηβΐ&ηΐίηορο• 
Ιίίληί, ε?ς την προδοσίαν του Χριστού τή άγίς^ 
Πέμΐϊττ^. 

"'ϋσιτερ δ ίίλιος ιταντιχοΟ μίν της γης τβς άκτΤνας 
τοΰ φωτός έπιπέμπει. Μ&ουβίίβ ΰλΙβΟΦ λ<$^ος, εΙς 
τον αγιον Στέφανον. 

*ώσζερ οΐ κιτβ γην βισιλεύοντες τους !)πΙρ αυτών 
Ιν ::2ρατάξεσιν άριστεύσαντας. ΒαδίΙϋ 8β1β\1θί6η8ί$ 
ι\ζ το'ί μαχάριον Ίωβ. 

"Ωσπερ ούκ 2ττι συνεχ<{μενον τψ Κυρ(ψ 'ΐουδαΤον. 
Νκ6ΐ2Β Γΐ)6ΐ0Γί3, εις τους αγίους κα\ καλλινίκους 
μεγιλομάρτυρας Κήρυκον και Ίουλίτ«αν. 

'ϋτϊτερ ούχ δμοιιι τών σ(*:•4ιάτων πάντων αί μορ- 
^ί. Νίθ6ΐ2Β Γΐ]6ΐθη8, εις τί^ν α-^ιον και πανεύιρημον 
έττί^ΐολον Μάρχον. 

"ϋσπερ τις άνηρ φΐλέρημος. ΛοβΙοϋί «ρΙδ€θρΐ 
ΤΙΐβδδΑΐοηίοβΟδίδ λόγος, εις τ^ν άποτομην του Ορο- 
ορ({μου. 

'*ϋσπερ φαίνει 6 ήλιος τοις δρώσιν, ουτοκ ό περί 
τ»ν μιχάρων λόγος τοΤς άκούουσι. Η&Γΐ^Γίοΐη Μη- 

€ΐί ΤΙιβοιΙοπ αιϋίΐυιη ρΓ9βΓ6€ΐί. Ιά 80τΐρ$ί1 Υαταβ 

ρΠΒ$605 : Έγώ δε παρήμην 6 τχχυγράφος Οι^ιρος Νο- 
ΐζριος και άποκοδικέλλων ορών τας κολάσεις ' άκούων 
51 κχΐ τον *εγχρύφιον αυτού στεναγμών, ^ίψας τοΟς κο- 
οικεΑλους έκαλινδούμην όδ•^ρόμενος πρ6ς τοΤς ποσιν 
^Λϋϋ, *0 δε κύριος μου δ συνήγορος τοΟ Χρίστου Θεό- 
^ος μικράν φωνην άποδούς μοι λέγει* Ουαρε^ μη έγ- 
χϊτιλίη^ς το έργον σου, μηδέ έκκ(ίψΐ(;ς τάς μέλλουσας 
εί; έμε διηγήσεις. 'Γπόμενον "ινα και την άφιξιν μου 
ίυγγριψ^ς, και τους αγώνας καί την ήμέραν της τε• 
λ«ιώσεως μου. Ερο ροττο αάβιαηι ΥαΠίΒ $€Τίύα ]>Ιθ' 
Μη$αρο€θάί€ίΙΙί:ί ΙΟΓτηβηΙα €θΐι$ρ%€ί€η$.€\ιη\ υβ- 
το ίηΐίηιηίη $11ίίΐ$ 6]ΐίΙαΙηηί αηάί83€τη ^€θάίοιΙΙί8 αϋ- 
Ι^ϋίύϋίτΰα ρ€ά€& ί11ίιι$ Ια€τ^ηιαη$ νοίηίαΰαν. Αί 
ΛοίΛχηίΜ ηΐΛΐδ ΟΗτηΙί άβ(€η$ον ΤΙιβοάονη» εηύτηίβ' 
η νοΰϋ ΐΝίΑί άίΰϋ: ναΓ€,η6άβν6ΐίη<ιηα8 ορη^Ιηηηί: 
η&ιηε ιιαττααοηβ8 ΐΗα$ άβ τηβ αύνηηιραβ. 8η8ΐίη$ 
ΗΛάνβηΙπηι τηβηνη 8θΗρίηηΐ8 βΐ €β$Ίαηιιηα, άίβηι ΤοΙ βτ%ο ΐΑοΐίδςυθ θχ ίιηπιβηβο ϋΙο οοΑίοαιη ηιι« 
πΐΰΓο, <ιυί ΜβίΑρ^Γ^ΐΒΐ» νοί βαηΙ νβΐ βχίβΙίπΜαιΙιιτ 
6886, 86Κ6ϋΙ)υ8 ίιιΙβΓνοΙβίβ, 6( ρΓορΓοβ ρΑΓ6ηϋ1ια§ 
Γ68ΐΐΐυΙί8, βαηβ ΓβΓίϋίι Ιιίο α(6γ &ϋ6ΐιίβ 1ΐθτΙ>ί8 οΐι^• 
άαΰΐοβ ίβΰίΠαβ ρΓ^νιάβΙ^ίΙιΐΓ, βΐ άί]ο(Ιί6Αΐ)Η9Γ ; οΙ 
Ιαιηβη ίΑοϋίυδ (1ί8€6Γ09ΐ1υΓ θχ θοάθία ίρβο 4|υ8θ(1«αι 
«Ηα ίηοθΓίΑ Βίςυθ άα1)ί& Ιηιηο&ηάΑ βυηΙ| ςιιβΜθ- 
1&ρΙιπΐ8ΐ» ηοη 68β6 βίγΐιΐδ ίρββ ηοάιιβηιΐθ (ϋεθκΑι 
6νί(ΐ6ηΐί88ίπΐ6 &Γ|^υη(; &1) ϋβ (&ιη6ΐι νβίαϋ 6 ίοη- 
ϋΙ)ΐΐ8 οοΓΓυρϋβ ηαυΙίΑ Η6ΐ&ρΙ)Γβ8ΐ»Α ιιιιΙΐΜΐβββ ηοη 
Αυ1)ίΙο. ΑηΙθ οηαηίΑ ρΓοροιίΑιη Μ6ΐ«ρ1ΐΓΑ8ΐ» άίοβηάί 

Β ίοηηιιΐΑΐη,6( ηαοάαιη βχ &66υΓΑϋ•βίιηο Ρββίΐο θΙθ- 
βΑΙΐ(ί88Ϊΐη6 ά6ρίΐ1(6ηΐ6. ΚαΙ %>ίΛ τι π§ρΙ τούτου τοΟ 
μέρους ειπώ και παρεκβατιχώτερον τφ λόγφ χρή* 
σωμαι, ούκ αγνοώ 5τι τους πολλοίς τών σοφιστιχώ• 
τερον τ^ περιβολή της γλώττης χιχρημένων^ ουδέν 
δέ ήττον κα\ τοΤς πβρί τα μαθήματα λσποοδαχόσιν, 
άλλα καΐ οίς τα φυσικά μαθήματα πβρισπούδαστα^ 
ού πάνυ τι σπουδάζεται τοι* άνδρας τ^ νπουδάσματα* 
δτι μήτε τλ της μίξεως τών Ιδκο^ν βύπρτπη παρ* 
αύτοΤς, μήτε οΐ σχηματισμοί τών λόγων καταφα- 
νείς, μήτε τις &ΐ(ορία φύσβως και έπίΧυσις, μήτβ 
γραμμικαΐ υποδείξεις μετέ τών φορτικών όνομ(έτων, 
μήτε φιλόσοφοι ίννοιαν ύψηλογουσαι τδ υποκείμε- 
νο ν. Βούλονται γαρ οΐ περιττοί τήν σοφία ν πρ^ς 
έπίδειξιν πάντα γεγράφθαι, ού πρλς ώφέλειαν, καΐ 

^^ι6ους κατόρθωσιν. Έγώ δέ ουδέ τίνος τούτων φημί 
τα του άνδρος άποστερεΤσθαι συγγράμματα * άλλ' 
επειδή μή επιδεικτική τις αύτφ ή χρήσις, ού πυχνα 
ταύτα αύτψ τίθεται, ούδε έκ προοιμίων ευθύς, ούδε 
πανταχή, ουδέ κασιν, άλλ', βπη αύτψ άφορμήν το 
πράγμα δίδωσιν, δπόσα δέον τψ λογψ γρησάμενος 
ΙπΙ τον προιεθειμένον σκοπών ευθύς έπάνεισιν. Ό 
μεν λόγος αύτψ ούτε πρύς σοφιστιίάν όρ^, καΐ άγο- 
ραίαν κομψότητα, ο\^τε εΙς τεχνολογίαν, καΐ κατα- 
νόησιν φύσεως, ο5τ8 μην εΙς γραμμικήν θεωρίαν, (^ 
τήν περιττοτέραν έν τοΤς άριθμοΤς σύνεσιν• άλλ' ουδέ 
σπουδαζεται τούτψ ή του ουρανού κίνησις, ί^ δπως 6 
ά'πλανος κόσμος προς τους πλάνητας άπαντ^• μέλλει 
δε αύτψ συμφώνων, 11 1»μοφώνων ουδέν • άλλ' ούδΙ 
τών έπι τούτοις ^μμελειών. Διά τούτο ταύτα μίν ώς φί^θΜΐυ8ίηβί.ΕίύηΛ βη6αΐ : Καίχέγειπρος τον^^^^ρ,^^ παραπέμπεται. "Έστιν δπου καΐ κατά Ουχρον, Μη αμελτ,ΐ|4ς χού συντάξαι μου τήν ήμερα ν της 
χελΣίώσεως. Το δε λείψανον μου άπόθου έν Εύχαίταις εν 
'^V ερογονικώ μου κτήματι .Έν δΐ τη τελειώσει σου,εύώ• 
▼^μο^μουκοιαήθητι.£/ίίίίϋ ΥατΟ,Νβ η€ρΙίρα8$€η' 

^ηάί€ηιοΜη$ ηιβί : οαάαυβτ νβτο ίϊίβηηι νβροηβ 
(Α α(?ιϊα ίΛ€α ρο88β88%οη6. Εΐ ίη εητη βηβίη όΗ<β 
ρο^ΰΓή,ίη 8ΐηί8ίη8 νηβί8 οΜονίηί8€β. Ιη &Ιϋ8 οο- 
ϋάΒαβ πιαηυ8οπρΙί8 Αα^αρυβ. 

'ϋς ευτυχής, και πάντα μακάριος, ^0ληηί8 ΐη6ΐΓ0- 
ροΗΐΦ ΕϋΟΐΐΗίίΑΡϋΙΪ), εΙς τήν ήμέραν της μνήμης 
"^ μεγάλου τροπαιοφόρου, και τήν νυν γενομένην 
^^ τοις ^αρβάροις θαυματουργίαν, 

[116] 'βς φοβερδς ί> τόπος ούτος, συνβξιστάμενος ρόν χρώμενος. Της δΐ αληθείας άπανταχη Ιχεται, 
καΐ της άψευδους διηγήσεω;. Φράσεως δέ πολλούς 
μεν ήπίστατο τρόπους. &έχρ||ται δέ τψ άπο^ρώντι 
πρύς τήν τε τών σπουδαίων και τών πολλών άκρόασιν, 
καΐ ήρκεσέ γε κατά ταύτ^ άμφοτέροις τοΤς μέρεσι. 
Τψ μΙν γαρ ^θμψ, καΐ τψ κάλλει της λέξεως τδν 
έλλόγιμον άκροατήν έφειλκύσατο, χα Ι Ιθελξεν Ικα- 
νώς τοτς τών χαρίτων θηράτροις * τώ δέ γε σαφεΤ 
και ποτίμψ, τάς Ιδιώτιδα; άκοάς της εαυτού φωνής 
άνηρτήσατο. Αμφότερους τε αδ ύπηγάγετο τφ συν- 
τόμψ καΐ πιθανψ. Έγώ γάρ ΐνα μηδέν έρώ του 
αληθούς Ιλαττον έπικρυψάμενος , χαρακτήρων μέν 
λόγων πολλοί^ς οΐδά καλλίονας • λέγω δή τών τελιω• 115 Ι.Ε0ΝΙ8 ΑΙΛΑΤΙΙ. 116 τέρων ^τ,τ^ρων, κ«1 οΐ μηβ πρ^ς παράδειγμα τοΤς πολ- 
λοΤς έστασι, τψ ύιτερηχοϋντι του ^υθμου • άκριβεστέραν 
δέ Ιδέχν, οΤς ι^λίτο αυνθέσΟαι συγγράμματσιν, ουκ οΤδχ, 
εΤ τις των πάντων α'^νήρμοσεν.*Αλλά «α\ εΐ τις αν των 
περιττών εκείνων τήν τε φράσιν,καΐ την^νθύμησιν προ- 
είλετο τήν τοιαύτην 6π({6εσιν, περιεργίίτερον μεν αύτ^ 
τ^ν λ($γον είργάνατο * ου φημι 61 συμπααιν άκροχταΐίς 
κατάλληλ<{ν ι ε και άρμοδιώτερον. Τα [117] ιε γαρ 
προοίμια των λ<$γων αύτοΰ άπτόμενα εύθυ; του υποκει- 
μένου, καΐ βραχύ τι προϊών,τί)ν του συγγράμματος άνα- 
φαινεΐ σκοπών καΐ τήν πασαν έπ' ένίοις των λόγων 
6π()0ε9ΐν κεφαλαιωνάμενος, ε^θυς κατά μέρη τέμνει,πρ^ς 
τετά πρόσωπα και τους καιρούς μεθαρμόζεται,καΐτδ μέν 
χρώμα του λόγο•^ το αυτ^ πασι, καΐ η ποιότης μ(α της 
φράσεως, ή δε γε του ί^θους μεταβολΐ\ ποικίλη, και ώς, 
εΓπΐ(ϊ τις, τεχνική άν οδ διΑ την τέχνην τα πράγματα 
μεταβάλλουσα, άλλα τψ έκάστφ των παραπιπτόντων 
πραγμβ^ων τε καΐ προσώπων οΙκείων διερμηνεύουσα. 
"ο ς πρ^ς αρχέτυπα δΙ τα αρχαιότερα των πραγμάτων 
ένατενίζών, εκείνων τε ούκ αφίσταται, ΐναμη δόξΐ[^οίλλο 
τι ποιών ; χαι παρδί τ^ παράδειγμα, καΙ την 8λην Ιδέαν 
μετατυποΤ, ούκ έναλλάττων την υλην, άλλα το ημαρ- 
τημένον των εΙδών διορθούμενος, ούδΙ καινοτόμων ταΤς 
έννοίαις, άλλα τ^ της λέξεως σχήμα μετατιθείς. Άνω- 
μαλίαις τε περιπίπτων διηγημάτων δ λόγος αύτφ, και 
μεταλλαγαΤς υτ^οΟέσεων,οό σύγκειται, ούδε ταραίττεται* 
έ(λλ* ΰσπερ άριστος κυόερν^^της περικλυζομένης αύτφ 
της νεώς άτρέμας είσ τήκει τψ οϊακι τεχνικωτατα χρώ- 
μενος. "Εστί δ' ου τών λόγων και γεωγράφε ΐ τάς τών 
έπαινουμένων πατρίδας της συμπ^^σης άποτεμνόμενος 
γης, καΐ άνάγων εΙς ε'^ τών τμημάτων. ΕΤτα δε και περί 
ποταμών τι φΟέγγεται, και φυσιολογεΐ αυτών τάς αρ- 
χάς, καΐ περί ευκαιρίας πόλεων, και κράσεως αέρων, 
και ωρών αρμονίας, εΐ καΐ την άκοην τφ οντι δυσήκοοι 
του τών Λεγομένων οακ Ιπαίουσιν, Απτεται δΐ καΐ πο- 
λυειδώς τών του λόγου μερών ' τα μέν άγωνικώτερον, 
τα δΙ πραότερον. Της δε τών διηγήσεων χάριτος τις αν 
α\^ τών πάντων άμφισβητήσειε ^ της δΙ συνθήκης, της 
δε τών ^μών αναπαύσεως, της δε πρ6ς πάντα καταλ- 
λήλου εύαρμοστίας. Βούλομαι μεν οδν ?τι μη στωμύλος 
υπέρ εκείνου διαγωνίσεσθαΐ• Ευρίσκω δετούς λόγους αυ- 
τφ μηδΙ ταύτης χάρινος άποδέοντας, αλλ* Ζκν^ μεν και 
τ^ περιττών Ιχοντας, έν δε γε τοΤς πλείοσι τν> σεμνών 
καΐ τ6 κόσμιον, Δύο δΐ ταύτας δδους αύτφ θέμενο; μαρ- 
τυρική ένστασιν, κ«1 ασκητική ν καρτερίαν^ τρέχει μεν 
έπ* άμφοΤν τοΤν σταδίοιν,ο6 ποδών ώκύτητι, άλλα μετά 
λογισμών όζύτητος. Μάλιστα δΙ τ^ν άσκητικον διαθέων 
δίαυλον εύτονώτερος έαυτο3 καΐ άγωνοστικώτερο; γίνε- 
ται, Πιαίνει γουν μοι τ^»ν άκοην δπηνίκα δ λόγος αύτφ 
έίνεισι μεν ορη, δπεισι δΐ σπήλαια• υπό τε πίτυν,ί} δρυν 
τίνα καθίζει τίν άσκητην, και σχεδιάζίΐ αύτφ τροφήν 
τήν έκ βοτάνων, καΐ πόμα το έκ πηγών. Περιανθίζει 
γάρ τάς τοιαύτας διηγήσεις λέξεσί τισι τδ καλ6> άνθού- 
σαις, καΐ σχημάτων ποικίλλει ^οδωνιαΤς, και ώς 6ρί>- 
μενα δείκνυσι τα τότε καιρού πραττόμενα. Ζηλώμέν ούν 
Ιγώ τ6ν άνδρα κα\ της τοιαύτης εύστομίας και χάριτος, 
ουδέν τε ?^ττον της ευχρηστίας τών υποθέσεων. £^ ηΐ άβ 

Ηαο ρατίβ άίοαηι, βίαΙί^ΐΜ ηΙαΓ άίρΓβ8$ίοη€, ηοη 
{ρηοΓΟ Αα;α5 ν%Η ορετα ηοη βεββ ιηαβηο Βίηάίο^ Α ηβΰ Ηβ, ςηί Ιίη^ιηω οκηαπΜηίο ηίι^ηίητ ηιΐΜΐβ τλ^- 
ίοΗΰβ^ηβο 0$ ςηί 8ηηηι είηάίητη ρο$η('Γηηί %η άΐΒ' 
ΰίρΗηίβ, $βά ηβο η$, ςηί Βίηάηβνηη^ ησίηνω εοη- 
ΙβίηρΙαΙίοηί^ ηηοά ηβο ϋβ άίΰεηάί ρβηβίΐιηι ψηίεϋο 
βΐΗ€€Γ6(, ηβο βρητίΒ άίοβηάί 8ίηί αερβτΒΟβ, ηβςυίβ 
ηΙΙα ηαΐηνοβ άηΜίοΗο αο ΒοΙηΗο,ηβςύβ Ηηβαηιη^ 
άβτηοηείΓαϋοηβΒ οηίη ΐηιροΗΗηίΒ ηοτηίηίύηε^ ηε- 
^ηβ ΡΜΙοΒορΗοτϋΏΐ Ββίίίβηίίω (}η(ΒΜηΙ)]β€ίητη νβν- 
Ιη$ %η αΐΐηηί αίίοΙΙαηΙ. ΥοΙηηί βηίτη ςηί 8ηηί εα- 
ρίεηΗχ βηρτα ηιοάητη άβάιΗ,οτηηία βογϊΗ αά ο$' 
ίβηίαϋοηείη^ ηοη αά ηιονητη οοττβοϋοηβίη. Ερο 
αηΐβιη άχω Αί/;ϋ5 νίη ^οήρία ηηΙΙο Ηοηιτη ββΒβ 
ρτίναΐα ; Ββά ςηοηιαηιηοη αά ΟΒίεηίαίίοηβηι οοπι- 
ραταύαίην β]η$ Βοήρϋο, ίάβο ηοη ροηηηΐίίν [τε- 
^ηβηίβΓ^ ηβςηβ ΒίαΙίτη α ρπηο/ρίο, ηβ^ηβ Μςηβ^ 

^ηβιιηβ αρηά οη^ηβε [118], 86ά ςηαηάο νεε άαί οο- 
οαείοηείη, ηειιε ϋε^ ςηω ροείΐίΐαΐ οταϋο,νεάίΐ εΐα- 
ϋηι αά Βοορηηι ρΓοροείΙητη. Εμιε εηίίη οταΗο 
ηεηηε αά εορΜεΙΐεα/η ίηίηείητ ίαοΙαηΗαηι αε [ο 
τεηεεκη αρραναΐηχη^ ηεςηβ αά αΠίβείοΒατη ηα/ιι- 
Γα/ιιΐ9η νετατη εχ^οριίαϋοηετη, ηεςαε αά Ηηεα- 
ηιηι εοηίεηιρΙαΗοηβηι^ αηίοηίΐοείοτεηι ηϋριενο- 
ηιη» ίηίεΐΐίςεηΐίαίη.δεά ηε^πε εεΐ ε% εΐηάίο οτϋε 
τηοίηε, αηί ηηετηαάτηοάηηι ίηεηαηε τηηηάηε 
ρνοεεάαί εινοα είεΙΙαε εηαηΐεε : εεά ηεςηε εηηΐ 
εί εητχ εοηεοηαηΐεε αηί εετηίνοοαΙεΒ, τ^ηβ ηηί 
ρβτ βαε /ϊί εοηεεηίηε, ΡτορΙενεα Ηαε ςηίάεηι 
αηιαηάαΐ ίαηςηαηι εηρετναοαηεα; ηοηηηη^ηαηι 
ίαιηεη είε ιιΗίηΓ, αε ίη ίετηρονε. ΥετΗοϋ αηΐεηι 
αά/κΒτεΙ^ ει α (αΐεο αΐίεηα ηανταϋοηί. ΒίείίοηίΒ 
ααίεηι ΒθίεΙ>αΙ ηιηΐΐοε ιηοάοε : ηεηε εεΐ αηίετη εο 
((ηχ εηβείεδαί αά αηάϊΗοηεηι είηιηΐ εί δοηοΓπη^ 
εΐ ιηαΙαΥΊΐιη, εΐ ηίηεηαβ ραιΗϋηε είηχηΐ εαΐίεβ- 
είεηε : ηατη άίεϋοηχε ςηίάετη ηηηιετο εί ρηΐ€Ητί• 
ίηάιηε εηιάϋηηχ Βίε οϋΓαχιΙ αηάϋοΓεηχ^εί εαΟ^ 
άεΐίηίί ςναΠανηΜ ίΙΙεεεΙΗε : εο αηΐεη^^ ^ηοά εε- 
εεί εΐατα εΐ ΙηεηΙεηία ογοΗο, ε^^εειί^ υί αητεΒ ίτη- 
ρεΗίοτηηι αύ εριε νοοε ρεηάετεηί. Αηχύοε αηΐεηι 
ίηάηχίΐ ύνευιΙεΓ εί ρΓοδαΗΙϋεν. Ερο αηίεηι ηβ 
ιΐίΗίΙ άίοατη, εβίαηε ({ηοά $Η υενο τηίηηε^ εείο 
ςηιάεηι εεεε ηιηΐία άίεεηάί ρεηενα ρηΜεττίΜαε; 
ρεί'^εεϋοηιιη^ ίη^πατη^ Οταίοτητη, εί ηηοτηηι 
εχβηιρίαν ηοη εεί νηίρο ρτοροεϋηηι αά ιτηίίαη^ 
άηιη ρΓορίεΓΒοηηηί εί ηηηιεηίηι οναίίοηίε : ρνωε- 
ίαηίίονεηί αηίεηχ άϊεεηάί [οηηαηι ϋε εοΗρίίε 
([ηω εοηιροηετε είαΐηεταί^ ηεεείο αη ηηίεηηαηχ 

^εχ οηιηίΰηΒ ηηςηαηι αάαρίανεηί : εεά εί εί ((ηΐε 
εχ ίΙΙίε^ ([ηΐ εί άιείίοηε εχεεΙΙαηί εί εεηίεηίία, 
εΐηεηιοάί ατρυηχεηία εηεοβρίΒεεΙ, αεεηναΐίοτεηι 
^η^άείη εί εΙαδοναίίοΓειη ε/Ιεοίεεεί οταίίοηετη, εεά 
ηοη ιίίάεηι άίεο αηάΗοτίΙηίε εοηρτΗβηΙεηι εί εοη- 
νεηιεηίεηι. Ναηι εί ρτίηείρίηηι ε]ηε οναίίοηνιη 
είαϋηχ αΗιηρίί εηϋμοίηηι^ βί ρανηηι ρνοεεάεηε 
οείεηάιί εηί εοηρίί εεοριιτη, εί χη ηοηηηΙΙίε οτα- 
ίίοηχΰηε εηηι ίοίηη^ αΓρητηεηίηηι χ^εοαρΊίχιΙεί χη 
εχίχηηιαηί, χά Βίαίχηχ χχι ρατίεε άινχάχί. 8β αυίεηι 
αεεοηιηχοάαί ρενεοχιχε εί ίετηροήΐηιε : εί εεί ηηχ- 
άεηι οηχηίΰηε χάεηι εοΐοτ οναίχοηχε^ εί ιι^ια ({ηαΗ• 
ίαε άχείχοηχε ; τηοπίηι αχίίεηχ ναηα εεί ηχηίαίϊο. 117 ϋΕ δΟΗΙΡΤΙδ 8ΥΜΕ0ΝΙ8 ΜΕΤΑΡΗΚΑδΤ^Ε ΟΙΑΤΚΙΒΑ. Μ 8 ζί,ηΐάίχ&η(ςηί$ρίαΐη^αΓαβΰίο$α,ηοηρ6ταΓΐ^ίηΒηίθάβ Οβη ροίβηΐ λάοοί^ύο. Η»€ Ια ροβίβλ 6( Γ» ίηίΐίαη3,$€ά ςηοά ηηί€ηί(ΐη€ νβί βί ρβηοηω ίη^ 
βά^ί ΰωΐΌβηίβύαί, ίηΙβνρΓβίαηε. ΤαηςΗαηί αιι- 
ΐ€Μ αηΗβί^α βχ^τηρίανία αά νβε αηΐΙςηίθτβ89 
ιι/κτη^, η€€ αδ ί11ί$ νβΰβάίΐ^ ηβ νίάβαΐην αΐί^ηίά 
βΐέηά [αΰβτβ^€ί αά εχβηιρίατ ςηοςη^ (οίατη ίΓαηε- 
Λΐιίαΐ άίΰβηάί /Ι/ΐ'/ηαιιι, ηοη άίνύτεαηι (α€ίβηΒ 
ΛΛίβΗαηί^ $βά ςίΛοά ιη άίαηάί ςβηβτ€ ρβοοαίητη 
ίταΐ, οοηίρβπΒ ; η$ηιιβ ίβηίβηΐίαε ιηηοναη$^ &€ά 
(9ηνβτ1^η$ βρητσηι άίοϋοπίΒ : €ί Η {ηΜ€η$ 0Γα• 
ϋο ίη άίνβηϋαΐέίη ηατταΐίοηηηί βΐ ναηβίαί€ίη 
βτ^ι/οι^οπιιιι, ηοη ΰοηβηάίΐην, ηοη ρ6τΙηνΙ}α- 
Ιητ,ίβά Ιαηςιιαηί ορΙίΜηΒ ρηίχτηαΙΟΓ^ΰηη Η ηανί$ 
ψίαΗΐΗΓ (ΙηοίΛΗΒ, ίΐαίαί ^ηίβίνε οίανητη ίβ- 
ηαΜ ατΗΙίΰίο$ί$$ίηί6. Ροττο αηίαη ίη ηοηηηΙΙ%$ 
(μΜ^ηε οΓαΙιοηΙύηε άαοταϋ ραΐτίανη βοτητη ςηι ίηάυβίπα, βΐ οιβ§[ί8 86(1ιι1ο βίαάίο οαβίίιιβ 41ΐ€βτ- 

068. 

Αγαπητοί, Ιγένιτο έν τοΤς ετεην ί^μων άίήρ τις 
έν τή *Αλ(ξαν$^έων μεγαλοπ<$λκι. ΥίΐΑ 6ΐ Γ68 §[β8ΐθ 

δβη» Οβί ΕαρΙίΓοβχη». 

Ά$ριβνοΰ ^9ΐλιύοντος Ιτος είχοατου πρώτου, 
άν«λόσαντ(5ς τ• άπ6 της άνχτολής έπΙ την *Ρώ- 

μην. Μ&Γίχηυιη ββηείί ΕΙβαΙΙιβΓϋ βρίδοορί 6( Αη- 

ΰΙΐ2Β ΙΏ&ΐΓίδ β]υ8. 

*Ανχβ«{νοντες Πχύλου «Ις *(χόνιον μιτα τ^ν φυ• 
γι^ν την γινομένην άπ^ Άντιοχκίνς. ΜλΤίγΗΐΐηΐ 

8αη€ΐ^ Τ1ιβ€ΐ». 

"Άτηρ τοΓς (^φΒαλμοΤς ημών Μιανάμεθα πάν- 
τες. Η9Γΐ;Ηυιη 8ΐιιΐ€(ί &ρο•ΙοΙί ΚηάτβΒ. 

Αρχάγγελου πβνήγυρις, κβΐ των πιάτων άπβς Ιαηάαηΐητ^ αύηη%Όβτ$α ίεηα εβραταηε^ αο άεάϋ Β^ύφρονύνης νύλλαγος. Εηοοιηίυιη ίη «τείιίβΐηΐβκο• 
^^η$ αά ηιιατη ρατΙβηί:ά€%ηά6 Ιο^ιιίίιΐΓ είίαίΛ αΐί- ΜίοΙίλβΙβιη βΐ Οιίπβίβιη. ίηίά άβ βΗτηίηϋηε αο βοτητη ρΠηοίρϋε άΜΘτβηη 
ηαίνΓαΐαα\ €ί άβ ορροτίηηϋαίβ οινϋαίαΜ, βΐ ά$ 
ί^ηρηαίιοηβ ν€Τί8, βί άβ Ιβτηρονηηι οοηυβηχοηβ^ 
ΗίαηΗ η, ςηί εηηί [119] νβΌβνα αηηΙ}η$ ραηΐο 
\9ταοτΛη$^ βα, ηηοε άίομηίητ, ηοη βχαυ^ίηηΐ. 
ΜηΙΙίΙαήαη^ ηηο^ηβ ίτα€ΐαίρατΙβ$ οτααοιη%$^αΙ%α$ 
φιίάβΜ ιηα)θτ% οοηίαιίίοηβ, αΐίαβ Ό€Γ0 ΐΜΤ€υίν$ βί 
ιβώ<ίιι«. Ιη §ταίχα αηΐβίη ηανναί\οηηη% ςηί$ €Χ 
9ηηΛηί €ΐίΐη βο οοηίβηάβτχί ? ηηί$ ίη οοίπροίχ- 
ϋοηβί ^α1$ ίη ηητηηοτηηι ίηανϋαΐβΐ ηηί$ ίη ^οη- 
ώιηααίβ ίη οηίίήύιΐΒ οοηρτηβηΜ Αί^Η^ ηυΐο φΐιί- 
άϋΜ €οηΐ€ηά$τ6^ (ΐηοά ηοη Βϋ αη^ρία βί αναηάϋ 
ήηί ϋταϋο : ίηνβηίο (ατηβη βίη$ οταΗοηϋηΒ^ ηο Βασιλεύοντος Αύρηλιχνου ήν άθροισμ^ς μέγας τΰν 
Χριστιανών έν τ^ Νιχομηδέων π((λει. ΜΑΓΐ]ΤΐαΠ1 

8«η€ΐί Ι.υεί11ίαηί βί 8θ€ίοηιιη. 

Βασιλεύοντος του παρανήιου χα2 ασεβέστατου 
Αύρηλισνου έν τη ιτρεσβυτέρ^^ τών πΑεω^ *Ρώμ^• 

δαηοΙΙ ΡοΓρΙιχηι ιΠΑΤΙγήοιη, ςοί ρ88βα8 68ΐ €!«8α- 

Γ68Β β&ρρΑάοοίφ. 

Β{ον χαΑον, αδελφοί μου, βούλομαι διηγήσασθαι 
χα ι ένάρετον τη ^μων 6μονο(^. Υϋΐ [120] βΑΟΟίί 

^ο&ηη^8 Οι^^ύϋ». Ιη &1ίο εο<1ίε6 ρΓίηοίρίυπι 68ΐ : 

Β(ον χσΐ ο?γιον χαι άμ(^λυντον χαΐ Ινάρετον άνδρας δι- 
καίου βούλομαι δνηγι^σασΟαι. 

Βούλομαι τοίνυν, αγαπητοί, ύφήγησιν άγαθ^ ί*«1 λΜϋ ηηίάβηΐ άβ€$$β ρΐ;αΙίαηΐ^3§ά αΐίοηϋ ςηίάβηΐ ^ ένάρετον διηγήσασθαι ταΤς του θεού Έχχλησίαις. 

ία$ €$$6 αΜρΙοΒ βί τΰάηηάαηΐβ•, ίη ρΙηηίηί$ οιι- 
<«οι (ρτανβΒ β% €οηιρο$ίία8, €ηηι Ηα$ αηίβΜ άηαβ 
νία$ ίΜ ρί*ορθ$Ηί8$βί, ηιαΓίυιαηι €οη$ίαηΗαηι^ βί 
ΐΛρηα$α€αΜ ίη βχβτβίίαίίοηβ ίοΐβταηίίαη^^ οηττϋ 
ψΐΛάβΐΛ ΗίΓοςηβ Βίαάίο^ ηοη οηη^ ρβάηηι ρβίαΐβΐ- 
^αιβ, $6ά αιηι ββίβήίαίβ οΓαϋοηίΒ.Μαχίηιβ αηίβηι 
ιηοηα$ίίοηηι ρβτβαντβηΒ ΰηη^βηίηηί,βναάΗ ΒβίρΒο 
τοίηαΐίοτ βί (οτίχοτ : αητβΒ (ΐηιάβη ο^Γΐβ ίιηρίη- 
ρίαί, ^ηαηάο βίηε οταίιο ΟΒββίΐάίί ^αίάβηι ηιοηίβΒ, 
6Ηΐία αχίίβίη ΒρβΙηηβαε,Βηΰ ρίηιι αηίβΜ αηίςηβτβη 
αΐίφία βοΙΙββαί ΕχβτβϋαΙοτβη^ βί νίΐβ αΐίηιβηίηηι 
α αίαΐκηταίηηί, βί οΐϊβτί βχ ΗβιϋΒ βί ροίηη^ βχ 
(οηϋΐηα, Ε)ηΒηϊθΛί οταΙίοηβΒ οτηαΐ βοτβηϋΙηΐΒ 
ρΐι/ΓλΓβ αηάίίίοηιΙ>α$^ βί νατϋΒ τοβιβ βαητανηηι ; 
ίί€α<ιηχ ίυηο ββδαηί,^ηαΒί ΒηΙ)ί€ίΙ οΰηΙίΒ.νίηιηί ΡαοίηοΓλ εΙΰ^ΓίΑοιβη 8&η€(οηιιη ΐΗιιιη ραβΓο- 
Γϋΐη 6ΐ ΟαηίβΙίβ ρΓορΙιβΙο. 

Διηγήσατό τις γέρων μέγας, ει τι Ηενοφών τις 
συγχλητιχος υπέρ πασαν εύπρέπιιαν !»πάρχων• ΥίΙλ 

δ^ηείί Χβηορ1ιοηΙί5 βΐ 8θ€ΐθΓαη). 

Διηγήσατ({ τις άβόάς Σεραπίων υπάρχων έν τη 

εσωτέρα ^ρήμφ» ΥίΐΑ 8&η€ΐί Μαγοι ΑΐΙ^6ηί«η8ί$, 
ηυί ίη πιοηΐθ ΤΙίΓΑοί» 8θ θχβΓευίΙ. 

Διοχλητιανου χαι ΜαζιμιανοΟ την άτοχράτορα Ρω- 
μαιοις οιεπύντω αρχήν. Η&Γΐ^Πυη) 88η€(ί ΡΓΟ€θρίί. 

Έγένετο χατα τον χαιρον έχεΤνον μετά επταετούς 

χρόνου. Μ&Γΐ;ηηιη 88ης1ί 8(6ρΙΐ3ηί. 

*Εγένετύ τις άνηρ λν τ^ Άλεξανδρέων μεγαλοπύ- 
λει άνηρ Ενδοξος. ΥΐΙ& 88η€(» ΕορΙΐΙΌδίο». 

Έγένετο ^ν ταΤς ι^^μέραις ΔιοκλητιανοΟ του βασιλέος (§οΙαηάο (ΐαϊάβηιρτορίβν β)η$ηίθ(1ί (ΰοηηάίαίη ^Ο "Ανθιμος ύπαρχος. Μ&Γΐ;ηυιη δαηεΐ» ΡβύΓοοίΦ. ^ταϋαίηιηοη ιηίηίΐΒ αηΐίηι (ΐηοάρηΜινβίναοίαΗί 
ατςηηίβηΐνιη. Τεηβηηυδί&ιη ΜοΙαρΙΐΓ&8ΐ6ΐη: αυάί- 
ιηυ&Ιο(|υ6ηΐ6ηι, Γ6]ίοίβη(ΐ8 ίΐβςαβ δυηΐ βχ 6]υ8 8β- 
^16, ςυ2β ίΠβ 6ΐοευΙυ8 ηοιι βδΐ, 8&Ιΐ6Πΐ αϋςυβ. 
Οιιοά ΓεοΠι ηθ^οΐίο δυεεβάβΐ, βί ςυ^Β ΡδβΙ1υ8 8€Π- 
ρ»1, 8οί(ηο ροΓρβπίΙαιουδ, 6ΐ ευιη αϋίδ 6]υδ(ΐ6ΐη 
Μθ^^ρΙίΓαδίΦ (^βΓηιαπίδ 8€Γίρ(ίοοί1)ΐΐδ οοηΓβΓ&πιυδ. 
&(ο 6Γ{ο δβουηάΑ ΙβϋβΙίΑ βοΓυπ), ςυβΒ άίδδίιηίΐίδ 
οηΐίο, 61 8ΐ}1υ8 Μ6ΐ&ρΙΐΓα5ΐ6ΐη ρ&τεηΐβιη ηοΐυηΐ 
Ηηο8θ6Γ6• 61 81 8ΐ}1υ8 νβΐΐβΐ, »188 ίρδβ δεπρίοπβ 
Μη ρ&ϋΐαΓ, ηΐ ΐΓ6νίΐ6Γ ίη Ιαί κταΐίαιη, οΙ)ί οοσι- Έγένετο μετά τί> άναστηναι τ6ν Κ,ύριον ημών 
Ίησοΰν Χριστών έκ νεκρών συνήΟροισε τους δώ- 
δεκα. ΑοΙα 88ηοΙί βροδίοΐί ΤΙιοιηΦ. 

Εΐ ού τόπίο ί^ χρόνψ, γνώμγ» δά μάλλον στε^ 
και προαφέσει τ» τε μέγυτα τών κατορθωμάτων. 

ΥίΙβ 61 ηιίΓ&ου1& 6&η€ΐί ΤΙιβυπι&ΙϋΓβί Νί€οηί8, 
οο^ηοιηβηΐο, ΡωηϋβηΙιαηι αρίΐβ. 

Έμαί γε λίαν ί^δυ χαι τί> περί λόγου; πονεΤν, οΤς 
οΐ αγώνες τών υπέρ του ναλου, και της άρ»της 
σπουδασάντων. I^Αυ(1αι^0 6( ΕΠίΓΑΟΟίοΠΙΟΙ ηβΓΠΐΙίΟ 

8«ΐΰϋ Ραηΐί I^8ι^θη8^8. 115 Ι,ΕΟΝΙδ ΑΙ^Ι,ΑΤΙΙ. 116 τέρων ^ητίρων, χ«1 ο! μτ^δΐ προς παράδειγμι τοις πολ- 
λοίς έστασι, τψ ύπερηχοΰντι του ^υθμοϋ • άκριβεστέραν 
ίέ Ιδέχν, οΤς •ιλετο συνθέσθαι συγγράμμβσιν, ουκ οΤδ«, 
έΧ τ*ς τών πάντων σ'^νί^ρμοσεν/Αλλόι <α\ ει τις αν των 
περιττών έ>ιε{νων τήν τε φράσιν,χαΐ τήν^νθύμησιν προ- 
ε(λ4το τήν τοιαύτη ν δπίίθεσιν, περιεργότερον μεν αύτ^ 
τ^ν λ<ίγον εΙργά<τατο • ου φημι δί σύμπασιν άχροαταΤς 
κατάλληλων ι ε και άρμοδιώτερον. Τα [117] ιε γαρ 
προοίμΐΛ τών λ($γων αύτοΟ άπτόμενα εύθυ; του υποκει- 
μένου, καΐ Ρρ«χύ τι προϊών^τ^ν τοΰ α ^γγράμματος ίτνα- 
φαι^εΐ σκοπών καΐ την πασαν Ιπ' ένίοις τών λόγων 
6π^ε9ΐν χεφαλαιωνάμενος, εύθυς κατά μέρη τέμνει,πρ^ς 
τετα πρόνωπα και τους καιρούς μεθαρμι^ζεται,καΐτ^ μέν 
χρώμα του λόγου τ^ αυτ^ πάσι, καΐ ή ποιότης μ(χ της 
φράσεως, ή δέ γε του ίίθους μεταβολΐ\ ποικίλη, και ώς, 
εΓπτ[ϊ τις, τεχνική άν οδ διλ τ^ν τέχνην τα πράγματα 
μεταβάλλουσα, άλλα τψ έκάστφ τών παραπιπτόντων 
πραγμάτων τε καΐ προσώπων οΙκείων διερμηνεύουσα. 
*Ως πρ^ς αρχέτυπα δΙ τα αρχαιότερα τών πραγμάτων 
&νατεν{ζών, έχε(νων τε ουκ αφίσταται, 'ίνα μη δόξ^δλλο 
τν ποιών ; χαι παρά τ^ παράδειγμα, κα^. την δλην Ιδέαν 
μετατυποΤ, ουκ έναλλάττων την υλην, άλλα το ημαρ- 
τημένον τών εΙδών διορθούμενος, ούδε καινοτόμων ταΤς 
έννοίαις, άλλα τ^ της λέξεως σχήμα μετατιθε(ς• Άνω- 
μαλίαις τε περιπίιιτων διηγημάτων δ λόγος αύτφ, και 
μεταλλαγαΤς υποθέσεων, ού σύγκειται, ούδε ταραττεται' 
δλλ' ^περ άριστος κυβερνήτης περικλυζομένης αύτφ 
της νεώς άτρέμας είστήκέι τψ οΤακι τεχνικωτατα χρώ- 
μενος. "Εστί δ' ου τών λόγων και γεωγραφεΐ τάς τών 
έπαινουμένων πατρίδας της συμποΐίσης άποτεμνόμενος 
γης, καΐ άνάγων εΙς Ιί τών τμημάτων. Εΐτα δε και περί 
ποταμών τι φΟέγγεται, και φυσιολογεΤ αυτών τάς αρ- 
χάς, και περί ευκαιρίας πόλεων, και κράσεως αέρων, 
και ωρών αρμονίας, εΐ καΐ την άκοην τψ οντι δυσι{κοοι 
τοΰ τών λεγομένων ο5κ ^παίουσιν. Απτεται δΐ καΐ πο- 
λυειδώς τών του λόγου μερών * τά μέν άγωνικώτερον, 
τά δέ πραότερον. Της δε τών διηγήσεων χάριτος τίς αν 
αύτψ τών πάντων άμφνσβητήσειε ; της δΙ συνθήκης, της 
δΐ τών ^μών αναπαύσεως, της δε πρ^ς πάντα καταλ- 
λήλου εύαρμοστία;. Βούλομαι μεν οι>ν ?τι μη στωμύλος 
υπέρ εκείνου διαγωνίσεσΟαι. Ευρίσκω δετούς λόγους αύ- 
τφ μηδΙ ταύτης χάριτος άποδέοντας, άλλ' διτου μεν και 
τ^ περιττών Ιχοντας, έν δε γε τοΤς πλείοσι τν> σίμνδν 
καΐ τ6 κόσμιον. Δύο δέ ταύτας δδους αύτψ θέμενο; μαρ- 
τυρική ένστασιν, καΐ ασκητικών καρτερίαν^ τρέχει μεν 
έπ' άμφοΤν τοΤν σταδίοιν,ού ποδών ώκύτητι, άλλα μετά 
λογισμών όξύτητος. Μάλιστα δέ τ^ν άσκητικον διχΟέων 
δίαυλον εύτονώτερος έαυτο3 χαΐ άγωνοστικώτερος γίνε- 
ται. Πιαίνει γουν μοι τ^ν άκοην 6πηνίκα 6 λόγος αύτψ 
^νεισι μίν ορη, δπεισι δΐ σπήλαια* υπό τε πίτυν,Ι^ δρΟν 
τίνα καθίζει τίν άσκητην, και σχεδιάζει αύτψ τροφήν 
τί^ν έκ βοτάνων, καΐ πόμα τ?) έκ πηγών. Περιανθίζει 
γάρ τάς τοιαύτας διηγήσεις λέξεσί τισι τ^ καλδί άνθού- 
σαις, καΐ σχημάτων ποικίλλει ^δωνιαΤς, και ώς δρώ- 
μενα δείκνυσι τά τότε καιρού πραττόμενα. Ζηλώ μεν ούν 
ϊγώ τ^ν άνδρα χα\ της τοιαύτης εύστομίας και χάριτος, 
ουδέν τε ^ττο^* της ευχρηστίας τών υποθέσεων. £; ηί άβ 
Ηαο ραΗβ άΐΰαηι, β/αΐί^ιια ηΙαΓ άίρΓβ88ίοη6, ηοη 
{ρηοΓο Ηη)νί$ νίτΐ ορβτα ηοη 688β ηιαοηο $ίηάίο^ Α ηβΰ ί<^ ςηί Ηηρηω ΟΡηαιηβηΙο ηίηηίην ηΐ9Λί$ τλ^- 
ίοτί€β,η6€ η$ ηηί «ι/αιιι ΒίηΜηιη ροεπί'ηιηί ίη άί&' 
€ίρΙίη%8^ $βά ηβΰ η5, ςηί $Ιηάιΐ6Γηηί ηαίηνω οοη^ 
ίβνηρίαϋοηί^ ηηοά ηεο {(«άκβηάίρβηβτηηι ηιΐΒίίο 
βΐηοβνβί, ηβ€ /ΙριΐΓ(Β άίοβηάί 8ίηί α8ρ$τ8(Β, ηβ^αβ 
ηΙΙα ηαΐηνω άηΜίαΗο αο 8θΙηαο^ηβ(ΐη6 ΙιηβαηΑΜ 
ά6ίηοη8ίραίίθηβ8 αητη ίίηροΓίηηί8 »ιοηιήΗ6«$, ηε- 
^ηβ ΡΜΙθ8θρΗοτηηι ξβίίίεηίίχ ςηωΛηύμοίΗτη υβτ- 
Ιη8 ίη αΐίηηί αίίοΙΙαηΙ. ΥοΙηηί βηίτη (ΐαί 8ηηί «α- 
ρ%βηΗ<Β 8ηρτα ηιοάηηι άβάϋί,οίηηια 8οηΙ>ί αά 08* 
ίβηίαίίοηβηι^ ηοη αά ηιοηίηι ΰοιτβΰίίοηβη. Ερο 
αηίβιη άίοο 11^^X18 νίη !ί€ηρία ηηΙΙο λοπιηι €88β 
ρηναία ; $^£1 ^ηοηιαΜηοη αά θ8ίβηΐαΗοη6ηι ΰοπι- 
ραταύαίίΐι 6]η$ Βοήρϋο^ ίάβο ηοη ροηηηΐίΐν (νβ- 
ςη€ηί6Γ^ ηβςηβ 8ίαΗΐη α ρΗηοίρίο^ ηβ^ηβ 2/6191/^, 

^η€(ΐηβ αρηά 0ίηη€8 |!18], 86ά ςηαηάο γ€8 άαΐ οβ- 
€α8ίοη€ίη, η8Η8 ιί5, ςηωροΒίυΙαΙ οναΗο^νβάϋ 8ία- 
Ιίηι αά 80ορηηι ρνοροΒϋηνη, ΕμίΒ βηίτη οναίία 
ηβηηβ αά ΒορΜδΟΰαηι ίηΐηείητ ίαϋίαηΗαηι αο [ο 
Γβη8βηι αρραναίηηι^ ηε^ηβ αά αΓΐίβ€ΐο$αηι ηαίη- 
ΓοΙχητη Γενητη βχοορίΐαίίοηβτη, ηβίΐηβ αά Πηβα- 
τηηι οοηίβτηρίαϋοίίβηι, αηΙοηίίοΒίοΓβιη ηαπιετο-- 
ηιτη ίηίβΙΙίρβηϋαιη.δβά ηεςαβ €8ΐ βι 8ίΗά(ο οτϋΒ 
ίηοΙίΐΒ, αηί ηηβηϊαάηίοάητη ίηετταηΒ ηιηηάη8 
ρτοεβάαΐ αίτοα 8ΐβ11α8 βηαηίε8 : 8βά ηεςηβ 8ηη$ 
βί οηνχ οοη8οηαηΐ68 αηΐ 8βίηίυοοαΐ68, ηε^ηβ ηη% 
ρβτ βα8 βί €0η€€η1η$, ΡτορΙβνβα Η(χο ςηίάεηί 
αηιαηάαΐ (αηςηαηι Β^ρεΓυαοαηβα ; ηοηηηη^ηαηι 
ίαηιβη 6%8 ηΙΗητ, αο ίη ίβίηρονβ. ΥενϋαΙί αηίβηι 
αάΗατεί^ βΐ α Ιαΐ8ο αΐίβηω ηατραΐίοηί. ΟΜίοηίβ 
αΗΐβτη ΜΰίείαΙ ηίηΙΐ08 χηοάοβ : η8η8 β8ί αηίεη^ βο 
([ηί 8ηβα€ύαί αά αηάϊΗοηβηι ίίηιηΐ βί ΙπηιοΓαηί 
6ί ιηαίοΐΊΐιιι, εί ηΙΗΒηηβ ρανίιδηΒ 8{ηιηΙ «α(»/α- 
€ΐ6η8 : ηαηί άίΰΟοηίί ^ηΐάβηι ηηηιετο βί ρηΙεΠΗ• 
Ιηάιηβ βπίάίΐηηί Βίο οΗταχϋ αηάΗονβηί,βΙ εαΟε 
άβΐίηίΐ ρταϋαπίίη ΗΙβοβύΗΒ : βο αηΙβτΗ^ ^ιίοά 68- 
86ί ΰΐανα βί ίηβηίβηία ΟΓαίίο, β^ββιί, υί αητβί ίηι- 
ρβΓίίοτηηι αΐ) βρΛΒ νοββ ρβηάβτβηί. ΑηίΙίΟΒ αηίβηι 
ίηάηχίί \>τβνίΙβτ βί ρΓθΙ>αΗΙίΙβι\ Ερο αηίβηι ηβ 
ηΙΜΙ άίοαηι, οβίαη8 ηηοά $ιί νβνο ίηίηη8^ 8β%ο 
ςηίάβηι β88β νιηΐία άίοβηάί ρβηβτα ρηΙϋΗβττίίηαε; 
ρβφϋίίονηηι, ίη^ηαπι^ Οταίοτηηι, βί ηηοτηηι 
βχβηιρίαν ηοη βίί νι^^Ιρο ρτοροΒίίηηί αά ι>ηι(αΐ(- 
(Ιιΐϋΐ ρνορίβτΒοηηηι βί ηηηιβπίίη οναίιοηΐΜ : ρτ€Β8^ 
ίαηίίΟΥβηι αηίβηι άίοβηάί (οίΐηαηι Οβ 8ΰΗρίί$ 
ςηα βοηιροιιβτβ Βίαΐηβταί^ ηβΒβίο αη ηηίΒηηαηι 

^βχ οηιηίΙ}η8 ηηςηαηί αάαρίανβτίί : 8βά βί «ι ({ηΐε 
βχ αΐί8, (ΐηί βί άίοίίοηβ βχΰβΙΙηηί βί Ββηίβηϋα, 
β)Η8ηιοάί ανςυηίβηία 8η8€βρΐ$8βί, αβοηναΙίΟΓβηι 
ρηίάβηι βί βΙαύοναΙίοΓβηι β([β€ί88Η οναίίοηβηι, 8βά 
ηοη ίίίάβηι άίοο αηάίί0ΓίΙ?η8 οοηρτηβηίβηι βί βοη- 
νβηίβηίβηι. Ναηι βί ρΓίηοίρίηηί β}η8 οταίίοηηη% 
Βίαίίηι αΐίίηρίί 8ηϋ)ββίηηι, βί ρανηηι ρτοοβάβηΒ 
ΟΒίβηάϋ 8ηί 8θΗρίί Βοορηηι, βί ίη ηοηηηΙΙΐΒ οτα- 
ίίοηίδπΒ βηηι ίοίηηι ανρηηιβηίηηι νβοαρίίηΐβί ίη 
εηηιηιαη^^ ίά 8ίαίίηι ίη ρατίβ8 άίνίάίί. 8β αυίβηι 
αο€οηιηΗ>άαί ρβν8οηί8 βί ίβηιροΓίύη$ : βί βεί ι/ιιι- 
άβΜ οηιηΛηε ίάβηι βοΐοτ οταίίοηίΒ, βί ηηα ηπαΐι-- 
ίΟΒ άίοίίοηίΒ ; ηιονηηι αηίβηι νατία β8ί ηιηίαΐίο. 117 ΒΕ 80ΚΙΡΤΙ8 8ΥΜΕ0ΝΙ8 ΜΕΤΑΡΗΚΑ8Τ^Ε ΟΙΑΤΚΙΒΑ. 1ί8 Η,ηΐάίχβτϋςηίίρίαη^ατϋβΰίοΒα,ηοηρβταΓί^ίηΒηίοάβ Οβή ροίβηΐ λάοοί^ύο. Η»€ ΙαροβΙβλ 6( η$ ΜΗίαηβ,εώ ςηοά ηηί€ηί(ΐη€ νβί βί ρβηοηω ιη- 
€Ίά^ί ζοηνβηίβύαί, ίηΙβνρΓβίαίΐΒ. ΤαηηΜΛ9Λ αιι- 
ΙοΛ ατώβί^ψα βχβτηρίαηα αά νβε αηΐΙςηίονβ89 
\ηΙη€η$, ηβο αδ ί11ί$ νβΰβάίΐ^ ηβ νίάβαΐην αΐί^ηίά 
ύίηά ία€€Τ€,€ΐ αά βχβηιρίατ ςηοςηβ Ιοίατη ίταπε- 
ηηίαί άί€0η(Η /οινηαιιι, ηοη άίνύτεαίη (αΗβηε 
ΜΒίβήαίΛ^ 8βά (ΐΗοά χη άιο^ηάι ς§ηβτ€ ρβοΰαίητη 
(ταί, €θττί^€η$ ; ηΒίΐηβ ίβηίβηϋαε ίηηοναηε^ &βά 
ζοηνβτΙαίΜ βρηνατη άίαΐοη%$ : €ί βί {ηοίΛεπε 0Γα• 
ϋο ίη άίνβηίΐαί^ίη ηατταΐίοηηηί βΐ ναήβίαί^ίη 
βτ^νίΒ^/οηιιη, ηοη ΰοιιβηάίΐην, ηοη ρ6τΙηΓΐ}α- 
Ιητ,ίβά Ιαηςηαηί ορϋηηί ρηϊχτηαίοτ^οηη €\ ηανίε 
ψίίΛαίΗΓ βηοίΐίηΒ, $1α1αί ^ηίβίνε οίαυητη ίβ- 
ηαΐί αΗίίΐ€ίο$ί$$ίηΐ6. Ροττο αηίβηι χη ηοηηηΙΙχ$ 
φιο^ηβ οΓοίχοηΙύηε άαοτχΗΐ ραίτχαηχ ^οηιτη ςηχ ιηάηΒΐήα^ βΐ οι«κί8 ββάιιΐο βίαάίο οαβίίιι• άΐκοτ- 

068. 

Αγαπητοί, Ιγένβτο έν τοΤς ϊτεην ^μων άίήρ τις 
έν τή *Αλίξανδρέων μεγαλοπίίλΕΐ. ΥίΐΑ 6ΐ Γββ {β8ΐθ 

δβη» Ββί ΕαρΙίΓοβιη». 

*Α$ριβνον> ^9ΐλεύοντος Ιτος είχοατοΰ πρώτου, 
άν«λόσαντ(5ς τε άπ^ της άνχτολής έπΙ την 'ρώ- 

μην. Μ&η;ηυιη ββηείί ΕΙβαίΙΐθτϋ βρίδοορί βΐ Αη- 

ΰΐΐ» ΙΏ&ΐΓίδ β] 118. 

*Ανχβ«{νοντες Πχύλου εΙς *(χόνιον μετά τ^ν φυ« 
γιί^ν την γενομένη ν άπ^ Αντιοχείας. ΜίΓίγΗοΐΟ 

8&η€ΐ^ Τ1ιβ€ΐ». 

^Ατηρ τοΓς οφΒαλμοΤς ημών ^ανάμεθα πάν- 
τες. Η9Γΐ;ηυιη β&ιΐ€(1 βροιίοΐί Αη^Γβ». 

Αρχαγγέλου πβνήγυρις, και των πιάτων άπας ΙοηάαηΙχίτ^ αύαηχΌβτ$α ίεηα εβραταηε^ αο άβάϋ β ευφροσύνης νύλλαγος. Εηοοπιίυιη ίη «Γ€ΐιί•(ηΐ6Κ0• 
€6η$αά ΙΙΙΜΙ7Ι ρανΙβη'Μχηάβ Ιο(ΐηχίητ είχαηχ αΐί- ΗίοΙίΑβΙβιη βΐ ΟιίϊΠβΙβιη. ίΜ Λβ βητηχψΜηε αο βοταίη ρήηοίρϋε ϋαεοτβηε 
Ηΐηταΐαα\ €% άβ ορροτίχίηχίαΐ6 οίνϋαΐηηχ, βί ά$ 
ΙηΛ^βΐαϋοηβ Ό€ΤΧ8, βί άβ ΙοτηροπΛηχ ΰοηνβτεχωιο^ 
ώαηι$χ η^ ςηί ίχίηί [\\9]τ€ν€τα αηηΙ)η$ ρααίο 
(ιπίιοτιλικ, €α, ηηοβ άχονχιίητ, ηοη βχαυ^χηηί. 
ΜΜίατίατη ςχιο^ΧΛΟ ίταϋίαί ρατΐ6$ οταίίοηχΒ^αΙχαε 
φήάοΛ ιηα)0Τ% οοηίαιίχοηβ, αίχαε νβτο ΐΜΓενίηε βί 
«βώίίιιι. 1η ρταίχα αηίβηχ ηανταίίοηηηι ςηχε €Χ 
(Λΐηϋηε πι»» βο οοηΐΰηάβήί ? ^η^$ ίη οοηχροεί- 
1\ϋη6? ^11» χη ηητηηοτχιηχ ίηανχίαίβΐ ηηί$ χη νοη- 
άηϋαΐβ χη οηχηχίηα οοηρπΛβηίβ^ Αί^η^ ηυΐο φΐιι- 
έοΛ €οηΐ6ηά€Τ6^ ηηοά ηοη εχί αηχρία Η ρναηάϋ 
ήΜ$ οταϋο : ίηνοηΐο (ατηβη βίχΜ οταίχοηχΐηίε^ ηο Βασιλεύοντος Αύρηλιανου ην άθροισμ^ς μέγας των 
Χριστιανών έν τ^ Νιχομηδέων π((λει. ΜίΤίγΗοΐη 

8«η€ϋ 1.υεΊΙΚ&ηί 6( 8θ€ίοη]ΐη. 

Βασιλεύοντος του παρανήιου χα2 ασεβέστατου 
Αύρηλισνοδ έν τη ιτρεσβυτερ^^ τών πΑεω^ *Ρώμη, 

8βη€ϋ ΡοΓρΙι|Ηί ιπατίχήοπι, ({ύΐ ρ88βα8 68ΐ €!«8α- 
ΓβΦ β&ρρΑάοοίφ. 

Β{ον χαλον, ά8ελ(ρο{ μου, βούλομαι $ιηγήσασθαι 
χα ι ένάρετον τη ^μων 6μονο{^• Υϋΐ [120] βΑΟΟίί 

^οιυοη^8 Οι^^ύίΙ». Ιη &1ίο εοάίεβ ρΓίηοίρίοπι 68( : 

Β(ον χσΐ αγιον χαΐ άμ(^λυντον χαΐ ένάρετον άν$ρ^ δι- 
χαίου βούλομαι διηγήσασβαι. 

Βούλομαι το(νυν, αγαπητοί, ύφήγησιν άγαθήν χαΐ ^ηϋ (ΐηχά€ηΐά€€$86 ρΐ;αΗαηΐ^$0ά αΙΧΟΧίϋ ςχίχάβηΧβΙ^ρ^το^ διηγήσασθαι ταΤς τοΟ θεού Έχχλησίαις ία$ ί$8β αΜρΙαε (ί ηάηηάαηΐβη^ ίη ρΐηηΐηα αιι- 
(«ϋ ίταυ6$ β% οσηχροΒΧίαε, €ηηί Ηα$ αηίβΜ άχπιε 
νίβαΜ ρνορ»$ηχ$ε€ί, ηια^ιx^xΊ^ηx οοηείαηϋαηχ^ €Χ 
«ΜίΜΐ^καβι ίη ΒχβτοϋαΙχοηβ ίοΙεταχιΗαη^^ οητηί 
φάάαη χίίΓοςχΛΟ $ίαάχο^ ηοη οηηχ ρβάηηχ ρβτηχοχ- 
ΙΛ($, εβά οχιηϊ οβίβήίαίβ οναΙχοηχεΜαχχχηβ αηΐβίη 
«ιοηαι;{ιαιιη ρ^οχχίτύηε οχίνήοχίίηηχ,βναάΗ εβΐρζο 
Γθ6ι«ΙίθΓ €ΐ (οτϋοτ : αηνβΒ φιχάβηχ ορτίβ χηχρίη- 
^αΙ, ίίχΜηάο βίχα οταίχο αβεβχιάϋ ραχάβηχ ηχοχχ(€Β^ 
ΧΗϋΧαχίίβηχ ΒρβΙηηοοΒ,ΒΧίΰ ρίχιη αηί€Μ αιιΙ ςχί€τοχι 
Λΐΐφχα €θΙΐ€€αί ΕχβηϋαΙοτεηχ^ βί νχΐβ αΐχηιβηίχίίη 
Η ϋίαύοταΐηηχ, βχ οΙ^βτί βχ ΗβΦ'ε βί ροίηηχ βχ 
ίοη{ί\ίηι. Ε)χι$ηϊθ(Ιί οταϋοηβΒ οτηαί βοτβηίχΐηιε 
Ρ^Λτβ αχΑάχίχοηχΙ>α$^ βί νατϋΒ τόβχβ βρχιτανηηχ ; 
^ία ((αω (χχηο (ιβύαηί,^ηαΜΧ ΒΧέΙίίβχΙ οΰΧΛίίβ, Υιτχίηχ Ρ^οίηοΓλ εΙΰ^ΓίΑΐηεη 8&η€(οηιιη Ιηαιη ραοΓο- 
Γϋΐη 6ΐ 0&ηί6ΐΐ8 ρΓορΙιβίΦ. 

Διηγήσατο' τις γέρων μέγας, ει τι Ηενοφών τις 
συγχλητιχος υπέρ πάσαν εύπρέπιιαν υπάρχων. ΥίΙλ 

δ^ηεϋ Χβαορίιοηΐίδ βΐ 8θ€ίοηιιη. 

Διηγήσατ(ί τις άβόάς £εραπ{ων υπέχων έν τη 
εσωτέρα έρήμφ, Υϋα 88η€(! ΜαΓΟΙ Α(1ΐ6ηί«η8ί8, 

ςυί ίη πιοηΐθ ΤΙιγαοιφ 8Θ θχβΓευίΙ. 

ΔιοχλητιανοΟ χαι Μαζιμιανου την άτοχράτορα 'Ρω- 

μαιοις οΐ8π({ντω αρχήν. ΗοτΙγπυη) 8ΑΒ€ΐί ΡΓΟ€θρίί. 

Έγένετο χατα τον χαιρον έχεΤνον μετά επταετούς 

χρόνου. Μ&Γΐ;ηιιιη 8&ης1ί 8(6ρΙΐ3ηί. 

*Εγένετ<5 τις άνηρ λν τ^ 'Αλεξανδρέων μεγαλοπύ- 
λει άνηρ Ενδοξος. Υίια ββηοΐΦ Εορ1ΐΙΌ8ίη». 

Έγένετο 'εν ταΤς ήμεραις Αιοχλητιανου του βασιλέο; (ςοΐοίΐάο ραιΛΰηχρτορΙβν β)Χίεηχο(Ιχ {αοηηάχαηχ βί 3 'ΆνΟιμος ύπαρχος. ΜατΙγηυιη δαηεΐ» ΡβύΓΟοίφ. ΐηΐίαηχ;χΐϋη χηχίϋίΒ αχιΐ^ηχ (ΐχιοάρηΙνΗτβίταοίαήί 
^τρχτηβηίχιηι. Τβηβηηυδί&ιη Μο(αρΙΐΓ85ΐ6ΐη: αυάί- 
ιηα&1ο(|υ6ηΐ6ΐΏ, ^6^^^^βη(18 ίΐβςαβ δυηΐ 6Χ 6]υ8 8β- 
{βΐ€, ςα9θ ίΠβ 6ΐοευΙυ5 ηοη 68ΐ, 8&1ΐ6ΐη αϋςυβ. 
Ουο<1 ΓΑοίϋ ηβ^οΐίο δυεεβάβΐ, δί ςυ^Β Ρδβϋυδ 8€η- 
|»11, Αοίηο ρΰΓρβηίΙαιοαδ, 6( ευπι αϋίδ 6]υ8(ΐ6ΐη 
νΗ2ρ1ΐΓ&δ(ΐ£ (^βΓπιβηίδ δ€Γίρ(ίοηί1)ΐΐδ €οηΓ6Γ&η)ΐΐδ• 
Ειΐο €Γ^ο δβουηάΑ ΙβϋβΙΙλ βοΓϋΠ), ςυβΒ άίδδίπιίΐίδ 
*η(ίο, βί &1}1υ8 Μ6ΐ8ρ1ΐΓα8ΐ6ΐη ρ&τβηΐΰΐη ηοΐυηΐ 
φΜε€Γ6• β( δι 8ΐ}1υ8 ιτβΐΐβΐ, Φίλδ ίρ8& δεηρ(οπ8 
ι«Β ρ^ΐατ, η( ΐΓ6νίΐ6Γ ίη (υί κτ&ΐί&πι, οΙ)1 οοσι• τον Κ,ύριον ημών 
συνήθροισε τους δώ- Έγένετο μετά τ^ ά\ άστη ναι 
'ίησοΰν Χριστ6ν έκ νεκρών 
δεχα. ΑοΙα 88ηθΙί βρθ8(θ1ί ΤΙίΟΙΏΦ. 

Εΐ ου τόι:(ο ίΐ χ^'^ψ γνώμχ» δί μάλλον στε^ 
και προαιρέσει τά τε μέγυτα τών κατορθωμάτων. 

ΥίΚβ βΐ ηιίΓ&ου1& β^ηείί ΤΙιβυπι&ΙιΐΓβί Νίεοηίδ, 
οο^ηοηιβηΐο, ΡωηχΙαηΙίαηι αρχίβ. 

•Εμα{ γε λίαν ί^δυ χαι το πιρί λόγου; πονεΤν, οΤς 
οΐ αγώνες τών υπέρ του ναλοΰ, και της άρετης 
σπουδασάντων. ίΑυ«1αΐίθ βΐ ΠΐίΓΑΟηΙοΠίηΐ ΟΑΙΓ^ϋΟ 

8&η€ΐί Ρανίί I^&(^6η8^8. 119 Ι.Ε0ΝΙ8 ΑΙ.ΙΑΤΙΙ. Έν τ«Τς ήμέραις ϊκιΐ^αις βασιλεύοντος ίου εΰσε-Α 'Ήν οϋίτος δ ΒασΛειος 
βεατάτου κ«ί χεγίλου θσοδοσίου. ΥίΙβ 880011 Ρ&ίΓΙβ ττβρί της αληθείας της εΙς 
ηο8ΐπ ΑπιρΙιί1οε}ιη. 

Έν ταΤς ήμέραις έκείναις γενομένου διωγμού, 
και κολλών αδελφών προχναφεΟέντων. Μ&Γΐ}Γίΐ1[Ώ 
58ηοΙθΓυιη Α)6Χ3η(Ιη 6ΐ ΑηΙοηιηδΒ. 

Έν ταΤς ήμέραις ^ν αΤς ό θείς δ αγαθός. Υί!» 
ββηοϋ ΑΓ56ηϋ αηαοΙιοΓβΙδβ. 

Έν ταΐς ήμέραις *εκείναις Ζήνωνος του βασιλέως 
και Γρη•^ορ{ου έπαρχου όντων έν Άλεξβνδρει^. Υίΐθ 

6( Γ68 £6δΐ6Β 6Αη€(9θ ΤΙιβθ(1θΓ8β ΑΙβχ&ηάπηδβ. 

Έν ττΐ Χαλκηδονέ'ων ιι^λει ην αΟροισμος τών 
Χριστιανών. ΠρισΛος δ ανθύπατος. Μ&ΐΙΤΓίυΠ) 6βη- 
€ΐ2Β ευρ})6Π)ί». 

Έν τοΤς καιροΤς Σωνσταντ(νου του βασιλέως ακατασ- 
τασία *εγένετο έν τ^ Φρυγ•:(?. Αοΐίο δΑΠΟΐί Νίοοίαί, ^ ^ '^οηδ^Εηι^ηΌροI^ιΗη^ νίΐ3 βΐ Γβδ 8β8ΐ3Β 120 

κατηχώ ν πάντα άνθρωπο ν 
Χριστόν. Η&ΤίΤΤίΐΙΙΤΙ 8311- 

ο(ί Β&δί1ϋρΓβδΙ)γ(βπ. 

Ην τις γυνή φιλόχριστος ονόματι Ιουλία. ΥίΙα 
88ηοΙί Ιο&ηηίδ ιηοη&€ΐιί; ηυί 8656 ίη ρυΐ6υ(η ίη- 

]606ΓΒΙ. 

Ή περί τών μακαρίων ανδρών βίων άναγραφ<5• 

ΥίΙα δ3ηε1ί ΧβηορΙιοηΙίδ. 

Ή σεπτή και μεγαλόδωρος τών αγίων αυιη ^κηνή. 

ΜίΓ^εοΙα βαποΙοΓυιτι Οοδίιΐδβ 6ΐ Οβιηί&ηί. 

θαυμάτων διτ^'ρ^σιν προβάλλεσθαι σ?ίμερον. ΜίΓ301ΐ1α 

δ3ηε(ί ΑηαδΙαδϋ ΡβΓδ». ΜβιηοΓβηΐιΐΓ ίη δβρίίηιβ 
δ^ηοάο (ΒΓυιηβηίοα. 

Ιεράρχη ν και άσκητήν αμί και Χρίστου μάρτυρα 
μόνοις άν γένοιτο δυνατ<ίν. 8. ΜθΐΗοάϋ ρ3ΐΠ&ΓεΙ)8β Έν τοΤς καιροΤς του είκοστοΰ πέμπτου Ετους έν τ^ ^ 
εύκαταστασί^Ε τών ευσεβών καιρών, ΥίΙα 8&ηεΙί 

Ρ1)οε9Β. 

Έν τφ καιρψ έκείνφ βασιλεύοντος Δεκίου καΐ 
Βαλλεριανου των αύτοκροτύρων έν τ^ μ^Ύ^^λιτ^ πόλβι 

Ρώμτ^. Μ2Γ(;Γίαπι δ&ηείί Η6Γ€υΓϋ ΟφδΑΓβδΒ Οαρ- 
ρβκίοείββ. 

Έν σφ καιρψ Ικείνψ δτε Σατανά; υπο τών αξίων 
ούτοΰ (ύωχεΤτο. Μ&ΓίγπυΐΤ) 88ηεΐί Οϋΐ86. 

[421] Έν τφ καιρφ του διογμου του κατά τών Χρι- 
στιανών ήν τις Ιάκωβος όνίίματι. Μ2Γ(γηυσΐ δ. ^α- 
€θΙ)ί Ρ6Γ8». 

Έ/ τψ καιρφ τών ανόμων υπερμάχων Γτ»ς είδω- 

λολατρείας. Η3Γΐ;πυιη βλπείοπιιη ^α8ι«η^, ΟΙιβπ- 
ιοηίδ 6ΐ δοείοΓϋΐη. 

Έν τψ τριακοστψ έβδόμφ ετει του διωγμού ημών 6 Κα' πάλαι μεν τών κατά θεον πολιτευταμένιον 
δ βίο; λυοιτελής και ωφέλιμος. ΜθχίΐΏΪ ΗθΐηοΙθ^6ΐββ 

ΥίΙα. 

Καλώς ουν^ αγαπητοί, κ?ιί δ χορός δ έν Αίγύτττφ 
μαρτυρ/σας θεψ. ΜΛΓίγπαΐΏ δΑΠείί ΜβΓίίαηί ^Ε^ϊ" 

ρΐίί 6( δοείοΓίϋΠΐ. 

Κστα τον καιρόν ΙκεΤνον ην δ μακάριος Ιάκωβος 

οΙκών έν Βηλαβή τγΐ πόλει, Μ<ΐΓΐ;πυίη 5Ληεΐί ΙαεοΙ)ί, 
(1110(1 ΠΙο 8υΙ)ϋι ίη ΡβΓδίάβ. 

Κατά τον καιρόν τής βασιλείας Θεοδοσίου του βα- 
σιλέως /.α\ Άρκοδίου και *Ονωρίου τών υΙών αύτοΰ. 

Μ3Γΐ;ηυηίΐ δαηείί ΙαεοΙ)! ΡβΓδ». 

Κατά τον καιρόν τής βασιλείας Μαςίμου ήν τις 
Ιερεύς τών Ελλήνων. ΜβΓίγΓίαπΙ 8. δυδ&ΠΟβθ. 

[122] Κατά τους καιρούς εκείνου; έβασί).ευ6 Λιοκλη- άνίκαινίσθη πάλιν τα τών συμφορών ημών. ΜβΓίγ* 

Γίυχη δ2ηε(οηιη) Αοβρ&ίιηβΒ βρίδεορί, ^ο&ηη^δ ρΓ6- 
8ΐ);ΐ6ή 6) Αί(1ΐ6ΐ» άί&οοηί. 

Έπν βασιλείας Δεκ'ου του βασιλέως βασιλεύον- 
τος τής *Ρο)μης, θεραπευτοΰ μεν τών δαιμόνων ΜβΓ- 

Ιγτίυπ) 8&ηεΙθΓυπ) Ρβργίί, ϋαρί 6ΐ Α£;3(Ηο(1ίδ. 

"Ετους δευτέρου τής βασιλείας Γαίου Γαλλερίου 

Διοκλητιανου. Μ8Γ(;Γίυη) δαηείί ΜβηίΒ /Ε^ρΙί (ΐαί 
ιιΐ8Γΐ}πυιη δοΐιϋΐ ίη υιϋβ €οΙΙι;αί. 

"Ετους διακοσιοστου του Σωτήρος Ίησοΰ Χρίστου 
ζήτησις και άνβύρεσις γί-^ονεν. Ιπν6η(1θ δαηε(83 

εΓϋείδ. 

"Ετους έβδομου τής βασιλείας Μαςιμια^ού, ηγε- 
μονεύοντος Μαξίμου. ΜλΓίγτίυπι 8«ηε(οΓυπι ΕυΙ&ηι- 
ρϋ 6ΐ ΕυΙλίηρίββ. 

*Έτους πέμπτου τής βασιλείας Ίουστίνου τοΟ φιλο- 
χρίστου βασιλεύοντος. Μ2ΐ1}ΓίυΠ) Ι3ηϋΐί ΛΓβΐΗ» β( 

βοείοΓυτη. 

*βκεν ημΤν ή )αμπρά και χαρμί^βυνος και ποθού- 
μενη πανήγυρις. Ιη ΐΓαηδροΠ^Ιίοηβπ) ΓβΙίηΐΐί&ΓυΠίΙ 
8ληο(ί ^02ηη^$ ΟΙίΓγδΟδΙοιηί. 

Πκον έπί τα κινητήρια τα κατά του διαβ<{λου και 
οΐ άγιοι μβίρτυρες Νικανδρος, και Μαρκιανός. ΜΟΓίγ- 

Γίυιη ΒΑηεΙοΓβω Νίεληϋπ βΐΗΑΓείαηί. 

Ην τίς ένήρ μονάχος δν<$μιτι Άμφιλόχιο^. Ούτος 
δίκαιος καΐ θεοσεβης υπήρχεν. ΥίΙβ δΑΠΟΐί ΑΐΏρΗ!- 

ΙοεΗϋ βρίδοορί Ιοοηίβηδίβ. τιανδς δ τύραννος. Μ^ΓίγτίηΠΙ δβηείί ΡΓΟ£θρϋ• 

Κατά τους καιρούς Γρατιανου και Ούαλεντιανου 
τών Αΐίτοκρατόρων συνέκη συναθρδισθήναι. ΥΙΐβ 8αη- 

ε(ί ΡβΙπδ ηοδίΓί Μ&Γΐίηί. 

Κατά τους καιρούς Διοκλητ ιανοΰ του βασιλέως 
και του ούτου συγκαθεδρου Γαλλεριανοΰ, ΝΕΤίγΓίηΠΙ 

δβηεΙβΒ Αη&8(8δί9Β. 

Κατά τού; καιρούς εκείνου; βασιλεύοντος κατά 
^^γχώρησιν του Χριστού. Μ8Γ(;ηαη) δΕηεΙοΓυπι 
Αείηάγηί, Ρ6|[β6ϋ 6ΐ Αη6πιρο(ϋ8ΐί. 

Κατά τους καιρούς εκείνους βασιλεύοντος Μαξι- 
μιανοΟ του παρανόμου και ασεβέστατου, ΜβΓίγπΙΐηΐ 
£&ηε(8Β Β&γ1)8Γ8Θ. 

Κατά τους καιρούς εκείνου; ήν τις «νήρ ε* τή 
13 Παφλα^όνων χώρ^Ε. ΜβΓίγΠϋΓη δβηειί Μ&η[18ηΐ!δ. 

Κατά τους καιρού; εκείνους έπι αύτοκράτορος 
Τραϊανού ήν πολλή μανία ΜΑΓίγπυΐη δβηείί Ζο- 
δίηΐί. 

Κατά τους καιρούς Αικιννίου του βασιλέως ήν 
διωγ^^δς μέγας τών Χριστιανών. ΜαΓί^ΠΟΐη δ&η- 

ςίοπιιη ΟυδίίΓΟ^ίηΙα ΜαΠγΓυπη. 

Κατά τους χρόνους Τρα\ανου τοΟ βαοιλέως γέγονέ 

τις κόρη. Υίΐ8 6( η)8Γ(;ηηπ) δβηεΙΟΒ ΒυίΐοείβΒ 8»- 
ιτίΑΠΙβηοβ. 

Κατ* εκείνον τον καιρόν ήμεν πάντες οΐ απόστολοι 
έν Ίηροσολύμοις. Ρ6Γίθ(1ί δβηείί ΤΗΟΠΙ» ΠρΟδΙοΙί. 
Κατ* εκείνον τον καιρόν Τραϊανού τοϋ βασιλέως 1?Ι ΒΕ δΟΚΙΡΤΙδ δϊΜΕΟΝΙδ ΜΕΤΑΡΗΒΑ3Τ^« ΟΙΑΤΗΙΒΑ. 122 ΐΐρι«ιληΐιρ<$τθ( την *Ρ»μχ£ων αρχήν. ΗΟΓίγπαΟΙ βΙ Α θέλων την νωτηρ^αν ΟΕυτφ. Υΐ(ΐ βΐ ΐηΑΤίχηαω ΜΟ• κΐι »ηΰ1ί ΡΙιΊΙίρρί «ροδΙοΗ. 

Κ»ν«τβΕντΤν6ς την 'ΡωμβϊΧΛν άρχή^, «Ττβ της 
ένχτολης ένεχβιρΟ;ετο νχήπτρα. ΥίΐΑ 8ΑΙ1ΰϋ ΡαοΙΙ 

ΙιοιηοΙο^βΐΦ. 

Μιξιμιανου ήγβαονεύοντος της Κνλικ{«ς, χ«1 πο• 
λιτβυομϊνης της μιαράς θυσία; των εΙ&ιΆων. Ναγ- 

(}ΓίυΗ) 8Αη€ΐί ^&(Iθ8π, ςαί βΐ 8οζοη άίοΐοβ ββΙ. 

ΜτεθχΤος άΐ(<$9τολος χαΐ μ^ν ευαγγελιστής ^^ν 
ίχ πόλεως *Ιερουσα>ήμ. ΑϋΐΑ 8βη€Γΐ &ρθ$(θΚ βΙ 

Μετά τί^ν χατά σάρχ« του ΔέτΛ^του ημών Ίηνου 
Χριντοΰ έπι γην Ιλλχμψιν. Μ&Τίγηαηΐ 8&η€ΐθηΐΐη 

Αον|[7Γοηιπ) Οοβιη» β( Ολίηίβηί ΚοπίληοΓοπι. 

Μιχαήλ έκαινων, τ^ν Γαβρ'.ηλ έκαινέσομαι. Ταυτ6ν £ϋ ΒοηίΓαεϋ ιηβΓίγηβ. 

Πάρετειν ήμΤν έορτη σήμερον ώσπερ αστέρος επισ- 
τολή, χαΐ το ταύτης φέγγος. ΕηΟΟίηίυΐη ίο ΜΠΰΙΟ• 

ΙΙιαυιη&ΙοαΓβοβ ΑηΑΓ|^;Γ08,(>>5ΐη&ιη βΐ Ο&ηαΪΑηαηι. 

Πάσα ^({σις άγαΟη χαΐ πάν ^ημα. ΥίΐΑ ΒΑΟΟίί 

Βληρ^λΙ)», ηοΐ 8&ηβυίη6ΐη θχ ΐΑΐβΓβ ΟΙιπβΙί β&'α- 
•αω €οηοιΐΓίίΙ& «οοβρϋ. 

Περί της Ιν χρ^νφ μέν γενομένης άχερχιας διαλύ• 
σεως, αΙων{ου $1 εΐ; ουρανούς αναλήψεως, ββ ΟΟΓρο• 

Γ6 ββιηρβΓ νίΓ|ίηί3 Μ&Η», •( βαοΓΦ ίΙΙίϋβ «αίπαο 
λΒβοπορίίοηβ. 

Πολλών αγαθών χαι ψυχωφελών ε^ργεσιών τοΤς 

φιλοθέοις. Υίι& β&ηοΐί ^α^οΕ^ ηαοοΑΰΙιί. 

Πρφτον τ/Οημι τψ λ<5γ(ρ τί)ν Άοδάν Ίωάννην, ΥίΐΑ γαρ Μιχαήλ ^ Γαβριήλ ΙπχινεΤν, 8τι δλο; έν 6λφ. Β ΙΑΠΟΐί ΙοΑΠΟίβ βρΙβΟορΙ βΐ Ηβ5γεΙΐ&8ΐ(Β ΐΛηΤΛ ΜΟ- 

Ιιο(Ι>(ίο ίη 9300(08 &Γ€ΐΜ8ΐη(θ(08 ΗίεΙίλβΙβηι β( οϋ 8<)1>». ΟιύηβΙβιη 

Νυν χαιρ^ς ευχαιρος μετά του πνεαματοφόρου 
Δαυ'ι^ ψάλλοντος εΙπεΤν, '^ΎΪ^< Κύριος τοΤς συν- 
τετριμμίνοις. ΗίΓΙ1ΰυΙ& 00ηΓ6880ηΐΙβ δΑΠΙΟΟ» 6ΐ 
βαιίφ• 

Ό θε^ς 6 αΙώνιος Η μέγας χαι 0α^μαστ6ς, χαΐ 
Ιίχτηρ τοΰ Κυρίου ημών 'ίησου Χρίστου. Μ&ΤίγΠΙΐηΐ 

αιΐϋίοπιπι Αη&ΙοΙη, ΕαβΙιιεΙιΗ βΐ ΤΗ6ορί8(ί. 

*0 ημέτερος Ι^τοριογράγος Εύσ)(βιος ήν{χα την 
έχχλη9ΐαστ«χήν Ιγραφεν ίστορίαν. ΥίΙιι βΐ Γβ8 {68ΐ8Β 

δγΗτββΙπ ρ&ρ» ΚοαίΑπί. 

Οΐ βγιοι του Θεού άπ<$στολοι χαΐ εύαγγελισταΐ 
χ^ μάρτυρ€ς, οΐ τ^ν Σωτήρα χαΐ Κύριο ν ημών '(η• 

«οΰν χ^ιστοΝ. ΟοπηίΙίο 8«η€ΐί αρο8(οΠ β1 βναη§[β•ο 

ΙίβΙβ ί0€Ο. 

Οΐ τους άγαθοι^ς χαι σπο«>$α{ους δν^ας ^γχω- 
μιαξοντες, πρέπει μεν 2ήπου [4^3] σφίσιν α6- 

τοΤς. ΥίΐΑ ^03^η^8 ίπιρβΓαΙοηβ, η^ί ^^ ΕΙβθΐηοη 

ϋ€ΐΐΙ8 68ΐ. 

ο κύριος ημών ' Ιησούς Χρίστος ή «ηγη της 
νοφίας. ΥίΙβ 8300(1 ΡαοΗοΠΗΪ. 

Ο μαχαιριάς ούτος *Αββάς Δωρ^ος τ^ν μονήρη 
βίον 9υν θείμ άσπασάμενος. Υί(Α 8300(1 ΟθΓθ(&βί 
ΐΜ3ϋ8 61 Οθ8ίΐΙΐ6ί ίύίΐ18 €ΐί80ΐρθΙΐ. 

^Οσοι τοΤς τοΰ Χρίστου μυστηρ(οις προχ<$πτετε 
τοΤς έμοΤς δάχρυαιν επιβλέψατε. Κβ8 {68(2Β 8300(0- 

ηη ε;ρπ3θί 6( ^υ8ι^^8θ. 

Οσοι τψ του χορυφα(ου τών άπο9τ<{λων θε{φ Τέρπει μίν χαΐ λειμών πολυανΟής, χι1 εύώ8ης 
υ$ασ{ τε λειδέσ; χατα^τος. Ιι3Ιΐά3(ίθ ΡΓΟΟΟρίί 
Π13Τ(7Τ18. 

Της Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ίησου Χρί- 
στου, χαι τής Ινδ({ξου αύτου αναλήψεως. Μ3Τ(γΠϋ01 
83001» Μ3Γίθ». 

Τής εΐ^λιχής άλύος χατά πάσης ^ασχεθασΟε(σης 
της οίχουμένης. Μ3ΓΐγΓίααΐ δ. Ρ3θ(βΙβ6Π10θί8. 

τής του Σωτήρο; ημών *1ησοΰ Χρίστου ουραν<$- 
θεν ενανθρωπήσεως χαΐ τής έν^ου αύτου επι- 
φανείας. Μ3ΓΐγΓίηηι 8300ΐί Αηιιϋίοί. 

τής τών *Ρωμχ(ων χαχαυγασθείσης 6π^ ήλ(ου της 
διxαιόσύν^^, Μ3Γ(]ΤηυΠ1 83Ο0(ί ^Β^οV\ ΡβΓ8». 

Τιμ^ν Ιβτιν £ξιον τους 1φευρηχ({τας τα χάλλιστα, 
χα^. περιχαλλέσι χαΐ ποιχίλοις στεφάνοις. Υίΐ3 83Ο0ΐί 
€θ8Ι08Β ΠΙβΙοάί. 

[ι 24) Τοΰ άνχ^ωρητοΟ, χαΐ πάντων αναχωρητών 
άρίντου Κυριαχου. νί(3 83Ο0(ΐ ΟγΓΙλοί ίαίΙΓ» 8. 
83ΐ>0. 

Του Κυρίου ημών 'ΐηνοΰ Χρίστου βασιλεύοντος 
πάσα πλάνη, χαι δαιμονική λατρεία έλύΟη. ΜίΓΑ- 

0ϋΐ3 83ηο1θΓυιη ΟοβιηβΒ βΐ θ3Πΐί3θί. 

Του μχχαριωτάτου χα\ φίλου βεου ΐλαρίωνος, 

ΥίΐΑ $3ηοΐί Ηίΐ3Ηοοΐ8. 

Του παράνομου χαι ασεβέστατου Μαξεντίου τυραν- 
νοΰντος την βασιΑείχν. ΜΑΓίγΠΟΠ) 8300(86 03(1ΐ3- 

ηο». 

Του; δοξάζοντας ρε δοξάσω, φησιν δ θε^ς 6πο- ϊρωτι γιν({μενοι χάτοχοι.Ιο 3(1θΓ3ϋθ06Π1 νβΟΟΓβού» ^ φή^ου γλώτττ(ϊ χρησάμενος. Υίΐ3 830θ(ί ^0300^δ 00 03Ι•0» ρΓίοοίρί8 3ρ(>8(θ1θΓυΠ1 Ρβίτί 

Ότε λΙαξιμΤνο; ό βχσιλευ; έν τη θεσσαλονικέων διή- 
γε π(ΓΑει.Μ3Γΐχηυπΐ 8300ΐί ΟβίηβίΓΐΐ ΤΙΐ68δ3ΐθθίθί6. 

Ό τον μέγα* τής βροντής γ^νον προχρεπ'ίμενος 
ΐχχίνεΤν, αυτ4 μοι δοκεΤ τί> μέγα του θεού Πνεύμα 
«χρχινεΤν ΙπαινεΤν. 1.30(ΐ3(ίθ δαΟΟίΙ ]θ30θί8 3ρ08- 
(οΓι 6ΐ 6?3ης6ΐί5ΐ». 

Ούτος ό Πατήρ ημών Ιωάννης ώρμάτο μΙν άπδ 
τής Κωνσταντίνου. Υί(3 ίο ΟΟΠίρΟοϋίο 83Π0(ί Ιθ30- 
319 ΑΓ3ΐζϋ. 

Ο-Ιίτος 6 3σιος Πιτήο ημών Ιωάννης επίσκοπος 
ή^ Γοτθίας. \\{ζ 83ηοΙί ^ο^ηο^8 βρίβοορί ΟοίΗί. 

Φιλάνθρωπος χαι έλε^αων Θε^ς ί αεΙ προνόων χχΊ {οοπιβοΐο Αθ3(ζϋ. 

86(1 ςΠΦΠβΠΙ (30(1βΙΏ βΓΟηΙ Μθ(3ρΙΐΓ38(» ΚβΓ- 

π)»03 ? Εχ3ηί)ίη6η( βΐίί 30 (Η]α(ϋοβο(, ςυ!1)υ5 ρίοβ 
οϋί 68(, βΐ )»Ι)0Γ 8ίιοίΗ8 ίοουιτιΙ>ί(, ΐ]οίΙ)υ8 ορα8 

1)606 ρΓ0δρ6Γ6<)ΙΙβ ρΓ006(ΐ6(. Ιρββ 3ΐϋ8 6(1310 0000- 
ρ3(ίθθϋ)υ8(1 8(Γ30(ϋδΟΟΟ Γ6θίρίθ8ίθΐίΐ6 06{θ(ίυΠ); 

οοο]υΩ^3ηι («ιπηοη αΊςυοΙ, υ1 ςυοιοοάο Ηοο 6X3- 

1060 (Γ30(3Π 00ην6θί3ΐ, 0δ(6Ο(ΐ3Ο) ; ρΓ£(6Γ 6θίΠ1 
ρΓ8βδ60(68 (1ϋ3δ (3ΐ)βΙΐ38 3(1()3Π1 (6ΓΙΙ30), 10 <)υ3 

0Γ(ϋη6 δυο (Γι^6Γ60(υΓ οοοουΙΙ» Υί(Φ 3ΐ) ίρβο Μο* 

(3ρ1ΐΓ38(6 000$ΟΠρ(9Β, ίΐο ςΟΐΒϋδ 8306 ΟβΟΙΟ άΐώί- 

(3ν6η(, υ( 63Γυπι ουοι 3ΐϋ8, ςυφ ςυοοιοάοοοο- 

η06 Ο00αΓΓυθ(,0θΙΐ3(ίθ06, Ι6§[ί(ίπϊ33 3 8ρυπί8^οιι^ {23 ΙΕ0ΝΙ8 ΑΙ^ΙΑΤΙΙ. 124 6«ιη()υ^, άαιηπιοάο ίηΓ&η$ οΐΏηίηο ηοη 6δ(,(]ί806Γ- Α 'Ρωμαίων ίφχη της β^λυρας. ΜαγΙ^Ηοπι δ. ΟιΙΙια- 

ηβΤβ ΙΐΟβΒ,ί. Η&1)68 $υρΓ8 ]βΠ1 €0ίηΐη6ΙΏ0Γ3ΐ88, ςυ9Β ΓίΐΜΒ. 8υΙ &1π8 6γ8Θ06 6( Ιι&Ιίηβ βάϊΐΒ^ δυηΐ : ηβοηοη β( 
&Ιί&δ, ςυ&8 δΟΓίρΙοΓβδ βΐϋ, άυπ) α ΜβΙβρΙίΓΑδΙβ δαί 
άιού ΙβδΙίιηοηίϋΐη ρβΐυηΐ, ηοηαίη&Ιίτη Ιαυά&ηΙ ; 6( 
Ι)2ΐΙ)6(ο ηυηο ΙίΙ)ί, β( ραυο&δ Η&δεο α ιηβ Ιβηηυβιη 

Μ6ΐ&ρ1ΐΓ&δ(8θ ρΓορΓί&δ δΐ^ΐο δί|[η&ΐ3δ. 

ΑίγαΙ πόλκ έι κ6λπψ μεν τψ Ιονίψ χειΉένη. Μ&Γ* 

(χτίυηι δ8. Ζβηοϋϋ βΐ Ζθοο1)ί(Β ίΐΐίυδ δΟΓοπδ. 

Αίλίου Αδριανού Ρωμαίων μεν βασιλεύοντος, δαί- 
μο9ΐ δΐ χα\ είδώλοις επιμελώς δουλεύοντος. Η&Γ- 
ΐ7Γίυη[ΐ δβηοΐί ΕΙβυΐΗβπί. 

Άλλα πώς αν τις ήμας απαλλάξει αιτίας και μώ- 

μων. Ν&ΓΓ8ΐίο άβ (ΓβηδροΓίΑΐίοηβ ΓθϋηυίαΓϋΐη 
^03ηη^δ ^|1Γ^δΟδιοIη^. Άλλι Βλάφίος Ό μάρτυ; άξιον του τοιούδε τελοϋς της 
μαρτυρίας. Υίΐα βΐ ιη&Γΐ;πυιη δβηοΐί ΒΙ&δϋ βρίδ- 

€θρί. 

Γυναικείαν άρετην της των ανδρών ουδέν άπο- 
λειφΟεΐΦλν πανί διεξιέναι λυτιτελές. νίΐ& 6( Γ68 
ββδΙ» δ. Ρ6ΐ»{;ί2Β ΑηΙίοοΙιβηβθ. 

Δέχιος ^νίχα κχ2 Βαλεριαν({ς. Η&ΓίγΠυΐη 5. ΜβΓ- 

ουηί. 

Διθ)ίλητιανος δ ' Ρωμαίων αύτοχράτιορ άναξίως τών 
βκήπτρων έπιλαβομενος. ΙΜ&Γΐ^ηυΠ) δ. ΟβΟΓ^ϋ. 
Διοχλητιανος τί^ν αυτοκράτορα 'Ρωμαίοις διέπων 

αρχήν, Μ&ΓίγΗυιη δδ. ΡΓοΙϊί, Ι&Γβάί 6ΐ Αη^Γοηίοί. 

Διοχλητιανοΰ χαι Μαξιμ*ανοΰ των δυισεβών, χαΐ ος μεν ό(λλο τι τήζ θρυλλουμένης διεξιέτω β άθεων την των 'Ρωμαίων διεπ(ίντων άργήν. ΜβΓΐΥ« Κρήτη;, δ μεν το κάλλος, δ δε τδ μέγεθος, ΜδΓ 

Ι^ηιιηα δ&ηοΐοΓυιη (Ιβεβιη ίη ΟΓβΙβ ίηδοΐϋ. 

Άναττασία γυναικών ή καλλίττη, 'Ρώμης μεν 
της περιδοξου φυτον, γένους δε περιφανείί^. ΜαγΙ}- 

ηαπι δαηοΐίΒ Αη&δΙββίΰθ. 

Ανδρών φίλαρέτων βίο?, καΐ ί; της αύχών πολι- 
τείας διήγητις <αι πάιι μεν τοΤς εύσεβώς, Υΐ!» 
βΐ Γβδ ^Θ8{6θ δ. ΡαΙπδ ηοδίπ Α^Γαιηϋ. 

Αρκαδίου τα 'Ρωμαίων διέποντος σκήπτρα, ΜβΓ- 
Ιγρίασι δ&ηοΐί ίαοοϊίί ΡβΓδδβ. 

"Αρτι Μαξιμιανυυ δεύτερον ετο; άγοντος έν τ^ 
'Ρωμαίων «ρχίϊ, κα; τοΟ τίί; Λσεοε^αζ χειμώνος. 

ΒΐΑΓΐ;πυιη δαηεΙοΓϋΐη Ιηιΐί, Οοπιη» βΐ δοοίοΓοιη. 

"Αρτι μεν ή της ασεβείας άχλυς άπασαν διεχεΤτο 
την οικουμένην. ΜϋΓΐ^ΓίυΠΙ δβηοΐί ΕρΐΠί1&£ΐΐί. 

'Άρτι της εύσεδείας άνελλαμπούσης, καΐ τού Ευαγ- 
γελικού χ/^ρ^γματο; τον πάντα κ(ίσμον. Υίΐα β{ Γββ 

(6δΙ(Β δ^ηεΙοΓαπι £οδΐΐ)8β 6ΐ Ο&ΐΏίαηί. 

"Αρτι Ναβουγοδον($σορ ό Βασιλεύς Άσσυρίων την 
Ιερουσαλήμ πολέμφ καταστησάμενος. 6θΠ1[ηβηΙ&- 
Γΐυδίη Ο^ηιοΙβο) ρΓορΗβΙβηι βΙδΑΠΟΐυδ Ιηβδ ρυ<;Γθδ 
[425] ΛπΑπίαιτι, Αζαπασι βΐ Μίζ&βΙβιη. 

Άρτι της θεογνοσίας εΙς πάντα τον κοσμον δια- 

τρεχούση;. Μ»Γ(;παΐΏ δδ. ΕϋΙαηηρϋ 6( ΕυΙβίΏρίοθ. 

"Αρτι τα 'Ρωμαίων σκήπτρα Θεοδοσίου τού παι- 
δδς Αρκαδίου ευσεβώ; διιθύνοντος, Υίΐα 6( Γβδ £68ΐΦ 

δ. ΕυρΗΓΟδ^ΠΦ ΑΙβχαηάΓΐηδΒ. 

Άρτι τού παιδδς Ζαχαρίου. ΟοποΙΏβηΙ&η'ΐΙδ ίο 

8&ηο(υτη Αο(ΐΓ63ΐη 8ρο8ΐο1απι. 

Αρτι τού τής είδωλομανίας νέφους την οικουμέ- 
νην δλην διαλαβόνΰός. ΜαΓίγπυηι δ. ΟβΟΓ^ϋ Άρτι Τραϊανού τα τής 'Ρωμαίων βασιλείας σκή- ""^ ^• εη«"1<Β» Γίαιη ς&ηβΙοΓϋΐη Αη&ΓΚγΓοηιιη, ΟοδίηβΒ, Ο&ιηίΑίιί 
6ΐ δΟοΐοΓϋΠ) ιη&Γΐ;Γυηι. 

ΔιοχλητΙανού τα 'Ρωμαίων σκήπτρα διέποντος, 
Πρίσκου τε περί τήν Άσίαν, ΜΑΓΐ;ΠΙΙΐη δ. Ευρ})6- 
ΐηίββ. 

Διττάς ήμΤν Αναστασίας είδε γνωρίζειν επι- 
φανείς μεν αμφω το <ατά σάρκα γένος. ΥίΐΛ βΐ Γβδ 

£;θ8ΐ8Β δ&ηοΐφ ΑΐΗβη&δί» Κοπιαοφ. 

Έγένετο μετά το πατάξαι Κύριον. Μ&ΓίγΠϋΐη 
δ. ΒβδίΙβί βρίδοορί Αιη&δΙδθ. 

'Έδει μεν, ώ Ιερωτάτη, και θεοσυλλεκτος άθροι- 
σις τον νυν σήμερον. ΥιΙλ δαηβΐί ΑΙβΧΗ. 

ΕΙ και δικαίου μετ' εγκωμίων τελεΤσθαι. Οοπί- 

ιηβιιΙαΗυδ ίο δ&ηβΐιιιη ίυβααι «ροδΙοΙυΐΒ. 

^ Εΐ και πρώτοι Πέρσαι Χριστδν έχ Παρθένου γεν- 
νώμενον προσεκύνησανΧβΓί&ΠΙβα δβηεΙΟΓυΐΠ ΟΙίτίβΐί 

ιηβΓίγΓυιη Αοίηάγηί, ΡβΐΑ|[ϋ, ΑηβιηροϋίδΙί, ΑρΙι- 
Ιΐιοηϋ 61 ΕΙρίάίρΙιοη. 

[126] Εΐκ<ίνε; και πάλαι χαι άδριάντε; δια 
τούτο πάντως εις τον ήμετέρον βίον είσήχθηναν. 
ΥίΐΗ βΐ Γβδ {βδ(» δ. ΤΗβοοΙίβΙ» ΙβδΙίβΒ. 

ΕΤ/5 μεν ή επιφανής Νικομήδεια. Μ&Γίγηαΐη 

δΑποΐί ΡβΙπ ΑΓοΠίβρίδοορί ΑΙβχλίκΙπηί. 

^'-^Χ^ Ρ^^ "^^ 'Ρωμχίύν σκήπτρα Αιχίνιος, χαΐ 
βασιλέων των πάλαι. ΜαΓίγηυΠΙ δδ. 0υΑ(ΐΓ8|ρηΙλ 

πΐ3Γΐ;Γυ(η. 

^^Χ® Ι*^^ "^^ 'Ρωμαίων σκήτττρα Μαξιμιανος δ 

Έρκούλιος. Μ&Γΐ;ηυίη βΛίιιΗί ΟβιηβίΓϋ. 

Έχράτει ποτΙ τα τής ασεβείας, καΐ βασιλεΤς έπι 
τους τα Χριστιανών φρονούντας έξέμησαν, Μ3Γΐγ• ιιτρα π^ραλαβόντος, τής Άντιοχέων εκκλησίας επί- 
σκοπος. Μ8Γΐ;Γίαιη δ. Ι|;η£ΐΙίΙ β^ΙδΟορί ΑηΙίοεΙίΘηί. 
Βασιλεύοντος Διοκλητιανού καΐ Μαξιμιανού τών 
τού άλί^θούς Βασιλέω; πολεμίων. ΗϋΓίγΓίυ ΠΙ δ.ΗβοηβΒ 
^^νρΐϋ, ςυί ίη ΰοΙ;&ίο ιτ)3Γΐ}πυηι ρ&δδϋδ βδΐ. 

Βασιλεύοντος Διοκλητιανού και Μαςιμιανού, πάσα 
ή τών 'Ρωμαίων άρχή.' ΥίΐΛ βαπεΙΟΓϋΙΏ ΐη&Γΐ;Γυΐη 

£υδ(Γ&(ϋ, ΑυιβηΙϋ, Ευ^βηπ, λ1&Γ(1&Γϋ οίΟίβδΙ». 

Βασιλεύοντος τού ασεβέστατου και παρανόμου. 

Μ&Γΐ^ηυιη δ. Ραηΐβίββιηοηίδ. 

Βασιλεύοντος τού ασεβέστατου Μαξεντίου ^ τών Έλύττα χατά Χριστιανών Σαβώριος δ Περσών 

βασιλεύς. ΟβΓίαιτιβη δ^πεΙοΓυπι ιη&Γΐ;Γυίη Αεβ- 
ρδίίΤΦ, ^08βρ|1^ βΐ ΑιιΙιί&ΐ2Β. 

"Εννοια μοι πολλάκις γέγονε, τί δήποτε μυρίοι 
ποιηταί, οΐ μεν πολέμους και Ιχθρας, και τάς 
άπ' αυτών συνέθηκαν συμφοράς, ΥίΙα 88ηε1ί Η&ΓεβΙΙί 

3ΓΓ.1]ίηΐΑη(ΐΓΗ96 δ&ηοΐΐ ιηοη&δίβηί ΑοοβίΏίΐ&ΓυίΏ. 

Έν Παλαιστίνη πόλις έστΙν ούκ 2Ααττον ή πέντε 
καΐ τεσσαρακοστά σταδίους απέχουσα Γάζης. ΥίΐΑ βΐ 
Γβδ {βδίδθ .«ί&ηοΐί ΗίΙοΓίοηίδ. 

Έπεχωρίαζε μεν χαι πρότερο ν ήδη το τών Άρεια- 125 1)Ε βαΚΙΡΤΙδ 8ΥΜΕ0ΝΙ8 ΜΕΤΑΡΗΚΑδΤ^Ε ΒΙΑΤΚΙΒΑ. 126 ιβν 0({γι{α τ^ 'Ρωμα{ων Ιιηχρ«τ&(ς^. ΜλΗγτίΐΙΐη 8ΑΒ- Α Μάξι μιανου βασιλεύοντος του τυράννου, χαι τ^ς οΙ• Έτος μεν ηδη -π^μτττον ένβισττζχει τψ β'^σεββΐ 
*Ιθ()9τ{νφ της των 'Ρωμαίων άρ/ης τών σχι/ιπτρων 
Ιιείαημμένφ. Μ^Γίχηυηΐ 8. ΑΓβΐΗ^β 6ΐ βΟΟίοΠΙΠΙ. 

Ζήν•«ν ηδη "ε^^ «ύτοχράτορ» 'Ρωμα(οις διεΤιτεν 
ίψγΜ. νίΐΑ βΐ Γ68 β^5ΐ» ΤΙΐ60(1θΓ8β ΑΐβΧ&η- 

άηη». 

Ήδη μίν την πάρα ιού -κλάσαντος ήμας δο• 
ΙεΤναν φ^άττοντες Ιντολι^,ν. βοΐΟίηβΙΐΙ&Πυδ ίπ 8211- 

€ΐαιη ιιροβίοΐυιη Μ&(11ΐ86ΐιιη. 

ΐν δρα και τούτο της μεγίστης πάλ;^ι, κχΐ 
«ριφινεστάτης έν π<$λει 'Ρώμης, μ4^ μ({νον τψ χάλλει 

χομ^. ΥίΐΑ 5Αηοΐ8θ Ηβΐ&ιιί» Κοιη&η». 

*Ηνίχα Κωνσταντίνος ό του μεγάλου Κωνσταντίνου 
τρίτο; υί^ς. ΥίΐΑ 8&η€ΐί Ρ&οΗ 1ίθϊηθΙθ%β{2&,. 
β^Τον τι γρημβ Ά ^ρ^'^^ )^ι πολλών αξία. ΥίΚλ 

βηιεϋ δίβρίι&ηί ]ΐ]ηίοπ8. 

Ί^ουμαΟοι ΐΓρ($>;ονον έχοντες τον Ησαυ έζ ου 
χχ) την προσηγορίαν έσχήχασιν. 0θΐηΐηβηΐΑΠΙ18 ία 

ΑΜίίΐιη ρΓορϋβίΑΐη. 

*ΐέρω;ι υψ γενναίψ πατρίς μεν ή δευτέρα των Καπ- 
ηδοχών, τζόΧίζ δε Τύανα. ΜαΓίγπυΠΙ 8. ΗίβΓΟΟίβ 

6ΐ βοείοηιιη, ςαί ίη ΜβΙίΙβηβ παβΓίγηυιη ρα88ί 

ίϋΐΐΐ. 
"Ισμεν πολλούς 1στ•^ίας τε χαί βίους, Μ&Γΐ}Γίαΐη 

ηηΓϋ 8ρο8ΐοϋ ΤίιηοΙΙιβι* 

ΚαΙ ή χαλλίστη των πιίλεων ή Νιχομήδους φημι 
Μζζιμι>νο3 του δυυεβοΟς αρξχντος. Μ&Γΐ^παΐΠ 8&η- 

ΰ(£ ^υ1^Α^» ίη οτΒβ ΝίεοηαεάίβΒ. κουμένης σχεδόν απάσης. ΜΑΓίγτίοΐη Ι&ηοΙΟΓϋΐη 

δ6Γ|[ϋ 61 Β&οείιί. 

Μαξιμιανου της βασιλείας ηγεμονεύοντος, χαΐ τί 
της άσεοεία^. ΜΑΓί^πυηο δ. δθ8θη(Ί8. 

Μαξιμιανου του τυράννου το δυσσεβες ανά πάσα ν 
σχεδδν την οίχουμένην έχδύντος διάταγμα. Μ&ΓίγηΐΙΠΙ 

8βη€ΐί ν&Γί 6( δοοίοΓυιη. 

Μαξιμιανφ χαι Μαξιμίνφ τοΤ; βασιλευσι πολλή 
τις χαι άσχετος η δρμή Η&Γ(;Πυΐη 8. ΤΙΐβοάΟΓΙ 
Τ6ΙΌηί$. 

Μόγιστον εΙς ψυχής ακρέλειαν. ΥίΙα δ. δρίπάθηί8 

ΜεμνησΟχι των υπέρ Χρίστου πιΟί^ντών, εΤπερ άλλο 
τι λυσιτελές χαι ώφ^λιμον. Μ&Γίγτίυίη βΑΠΟΐΟΓΟΠΙ 
Β ΟδΓρί, ΡδρϊΗ βΐ βοοίοΓυπ). 

Μετά διαχοσιοστ^ν χαί πεντηχοστον 2τος της του 
Κυρίου ^,μών Ίησοΰ Χρίστου αναλήψεως. Μ&ΓίγΓίϋΙΤΙ 

δ. ΟΙβιηβηΐίβ ΑηογΓ&ηί βρίβοορί. 

Μετά την σωτήριον έπΙ γης του Α(ίγου ^πιδη- 
μίαν. Κ68 £6•1φ ΟοΓηβΙϋ ΟθΟίΟΓίοοίδ. 

Μετά την του Κυρίου κχΐ Σωτηρος ημών εΙς ου- 
ρανών άνάληψιν. Μβιΐ^πυηι 8βηοΐί ΑΓίβιηϋ• 

Μετά την έιτι γης του Σωτηρος Χρίστου παρ- 

ουσίαν. Μ&ΓίγΓίιιιη εαποΙοΓυπ) ΜβΟΦ, ΗβΓΠίοςβηΐδ 
βΐ Ευ^ΓβρΗί. 

Νιχητιχους αγώνας του μάρτυρος Νιχήτα πάνηγυρί- 
ζομεν σήμερον. ΜΑΓίγπυΐη δ. Νίθ6(8β ΟοΙΙΙΐί. 

Του θεοΰ Λίίγου δ»ά την έχ της παραχοης έπεν- 
εχθεΤσαν ήμΤν τών αγαθών εχπτωσιν. ΜαΓίγΓίαΐΏ Κζΐ πάντων μεν τών χανά θε^ν πολιτευσαμέ- ^ 8ΑΟ0(ί Ιιθη|ίηί εβοίοποπίβ 6 βίος τοΤς εύσεβέσιν ωφελιμότατος• ΥίλΑ 6( Γ68 

{6&((Β Ιοβηηίβ Ο)ΐ78θ5ΐοπιί. 

Κ« νών άλλων μεν τών Χρίστου μαρτύρων άΟλα 
χολύτι χαΐ μέγα τοΤς σπουδαίοι;. ΜβΓίγΓίϋΠΙ δ. Βο- 
Βίί3οίί Κοηα&ηί. 

Και τί τών χαλών Ισται τ^ ί*νήμΐ(^, εΐ παρα- 
^δοί»ς τ^ν *Αμίρι)θ7ίου βίον παρηλΟον [127] 'ΐγτί. 

ΥίΐΑ δ. ΑιηρΙιίΙθ€ΐ)ϋ βρίβοορί Ιοοηίβηβίδ. 

Καΐ τ^ περί τών άλλων ά•νίων διεξιέναι, χαί δια 

μ^•μης. ΝαΓΓαΐίο άβ ηάΓαευΙο ίβοΐο α ΜίοΗ&βΙβ 
ΑτεΙίΑπ^εΙο 8ρυ<1 ΟΙιοηβδ. 

Κάλλιστ(5ν τι χρήμα ή άρετη, χαΐ δ<5ξαν 8σην 
Ιγχώμΐίίν τι χα\ ίιπερχόσμιον. ΥίΐΕ 8. βΓβ^ΟΠί βρί- 

κορί ΑκΗ^βηϋηί. 

Καλοί μεν χαί οΐ τών μαρτύρων άθλοι. ΥίΙ& δ. 
ΑΙίρϋ δΙ;ϋ(8Β. 

Κομμόδου μετά Μάρχον τόν αύτου πατέρα τ6 'Ρω• 
μ^ιίων σχήπχρον Ιχο*/τυς. Υί(& βΐ ΠΙ&ΓίΤΤίυΐΏ 82ηθΐ£θ 

Ευ§€ηί» βΐ ΠΙΙυδ ρβΓβηΙυπι. 

Λι^ινίου τού δυσσεβοϋς βασιλεύοντος, Λυσίας το 
τηχχτΛ» δουξ ων. Η^ΓίγΓίοιη 8. δβνβιίβηί. 

Λουχιζνοΰ του δυσσίβοΰς κατά τά της έώας μέρη 
Ιν Βηθαγα^ της Ίεραπόλεως. Η&Γΐ^πυΐη δ. Αροδ- 

(οΐί β( σΊΒΓΐ) Π8 ΑοΑηί». 

Μάμβς δ μέγλς ούτος του Χρίστου μάρτυς, χαί 

χιρι^<{ητος. ΝαΓίγπιιπ) δ&ηοΐί ΜΒΐϊΐ&ηΐΊδ. 

Μχξιμιανος δ βασιλεύς πολλή ν περί την τών αίδώ- 
ίΐ^ων πλάνην, ΜαΓίγπαΠΙ δ. Β»γ1)&Γ9Β. Νουμεριανοϋ τά 'Ρωμαίων σκήπτρα παρά πατέ- 
ρων ένδεξαμένου. Η&Γίγπυΐη δ. Β&Ι)}!» βρίδΟΟρί 

ΑηΙίοοΙιβηί. 

Μετά τ^ διαγγελθήναι πανταχού το σωτήριον κή• 
ρυγμα. Μ&Γίγπυπι δ. δορΗίβθ 6ΐ ίΐϋυβ ϋΗοΓϋΠ) 
ΡίδΙβοδ, Είρίοΐίδ 6ΐ Α^&ρβδ. 

]428| Εϊνο^ρών 6 θαυμάσιος 2φυ μβν *εκ ταύτης 

τών πόλεων. Μ&Γΐ^Ηυπίΐ 5&ηε1ί Χθοορίιοηΐίδ 6( ί1- 
ΙΙαδ ΟϋοΓϋΐτ) ΑΓε&άϋ βΐ ^0Αηηίδ. 

Οΐ κατά τ^ν καιρόν Πεντηκοστής. Οβ ΐηοΓίβ βΐ 

Αδδυιηρ(ίοη6 Β. Μβηο Υίφηίβ. 

Οί τί) επίγειο ν κράτος λαχόντε;, κοί Γών βχιλικών 
ήνιών και σκήπτρων. 1»3υ(]&ϋθ δβηοΐί ΠΙΑΓίγΗδ Βα- 
βίΐθί ΑΓΟίΐίβρΊδΟΟρί ΑΐΏΟδίβΒ. 

^ *Οκαινος και ξένος της θαυμασίας Εένης βίσς. 

Υΐΐββ 6ΐ Γβδ ξ(*δ(ίβ 83ηεΐ96 Ευδ6ΐ)ί$6^ ηυββ ίη Χβ- 
ηβιη ηοπιβη ίηιπιυΐϋνίΐ δυυπι. 

ο ν τρ•ίπον αί τών προλχβόνϊων νόσων σώμαΐΐ 
και πρύσεις ού σμικρόν. ΥιΙδβ δΕΠΟΐί Μ»Γΐίηίαηί. 

Ο τι μη πολύ τών αγγέλων άφΙστηκεν άν- 
θρωπος, ^4 φησιν δ θεΤος Δαυ\δ. ΟοίΠΐηβηΙ&ηυδ ίη 

δ. ^ο^ηηβη1 βροδίοΐυηι Εναη^^βϋεΐΑΠ). 

Ο του θεού Λόγος άϊδίως συνών τψ Πχτρί. ΜαΓ- 
(;πυηι δβηείοΓυπι Ουποβ, δ&ηιηιοηΦ βΐ Αΐ)ϊΙ)ί. 

Ουαλεντιανος μετά την τελευτήν 'ΐοοινιανοΰ, ΥίΐΛ 

δ&ηείί ΑηιΙ)Γθδίί βρίδεορί Μβάίοΐαηβηίβ. 

Τίς σ^κ οιδε την Νικομήδους βπω; μεν θέσιώί 127 ΙΕ0ΝΙ8 τι χαΐ μεγέθους. ΜΟΓίγΓίαπί 8. Αηΐΐΐίΐηί βρίβΟΟρΙ 

Νίοοιηβάίβηβίβ. 

Ού ξένα Γαλατών τα παρόντα, ού8ε 6μολογητοΰ 

τη; αληθείας αλλότρια. Η8ΓΐγΠύΐη 8Αηε(ί ΡΙδίΙοηίδ. 

06 πολλονς ΑVγ^πτος Ιπάν δε τεκΐ(4. Υί!» β&ηοΐί 

ΡβΓ&ρϋ. 

Ούχ ούτως ή^ύ τφ φιλαρέτψ. ΟοΐΏΐηβηΙαπαδ ία 
88η€(υιη ΙαεοΒυιη Α(1β]ρΙιο(1ΐ6υηί). 

Πάλαι μεν έν τύποις ?ίν τα της πίστεως και αΐνίγ- 

μ«3ΐν, 8βηεΐι Οίοηγδϋ ΑΓ6ορβ§[ίΐ8Β πιβΓίγπιιιη. 

Πάλαι μεν τας κατά γην διατριβάς άνύοντες οΐ 

απόστολοι, Ιη ΒβηοΙυιη αροδίοΐυιη ΤΗοΓηαπι οοιη- 
ιηβηΐβπυδ. 

Πάλιν ημΤ^ 6 θεΤος έφέοτεκε πρόεορος, και πάλιν 
6 λόγος ^κει πανηγ^ρίσων. Οβ ΐΓί1)υ8 ίην6ηΐίοηί[)ϋ5 
ΟΑρίΙίδ 8800(1 ^08ηη*$ ΒβρΙίδίΦ. 

Τυραννικόν τι χρηαα τεκόντων στοργή, και δεσμά 

φύσεως. Υ1(8 ^08^η^8 ρΓ08ρβΓ ΟΙιΗδΙυηο ρ&υρβ- 

Π8. 

Πολ)α της διδασκαλίας των ευ και ώ; βεψ φίλον 

βεβιωκότων. Υίΐα &8ηε1ί ε}ΐ8ΓίΙοηί8 Ηοπιοίομβίδθ. 

Πολλή κατά των του Χρίστου μαρτύρων ίου δια- 
βόλου ή κακουργία. ΜαΠγηΐΙΐη ββΐΐεΐί Αη(ΐΓ69Β, ςυί 

Πολλών κατά διαφόρους καιρού; κατά Χρίστου καΐ 
τών εκείνου μανέντων θεραπευτών Διοκλη'αανός. ΜλΓ- 

(γΓΐιιπι 8&ηεΙοΓυιη 86ΐ)85ΐί&ηί βΐ δοείοΓυπ), Ζοββ, 
ΤΓΗηςυίΙΗηί, ΝίοοδίΓβί, 61&υ(ϋί ϋ&Βίοηδ, 1ΐΙ)υΓΐϋ, 
ΰ8δ(8ΐ1ι, ΗαΓοβΙΗηί βΐ ΜβΓεί. 

Πρόβου του δυσσεβοΰς το βασίλειον σκήπτρον, τών 
'Ρωμαίων διέποντος, Η8η}Τίΐ1ΐη δ8. ΪΓΟρΙΐίηηί, 

88ΐ)1>8ΐϋ 6( Οοΐ7ΐηβ(Ιοηΐί8. 

Σαμ03ατα πόλις της Συρία; εστίν Ευφράτης τη πό- 

λει παρα^εΤ. ΥΗβ βΐ ιη8Γΐ}ΓΓίυιη δΗποϋ Ιυείβοί. 

Σοφόν τι χρήμβ ζωγράφου χείρ, και δεινή μεν 
μιμήσασΟαι την άλήθειαν. Υίΐβ βΐ [ί29] Γβ8 ^^81» 

δαηείί Νίεοΐβί ΜγΓβοδίδ βρίδεορί. 

Τάς τών αγαθών ανδρών άναγράπτους τίθεσθαι πρά- 
ξεις, και την τούτων μνήμην. ΥίΐΑ δΑΠΟΐί ^08η^^δ 

Είεβιηοηίδ (»8ΐΓί8ΓεΙΐ8β Αΐβχαηύηηι. 

Τ^ θαυμαστ•}! δυάδι τών σοφών Αναργύρων πα- 
τρίς μέν. ΥίΐΕ δβηείΟΓυιη ΑοΑΓ^γΓΟΓυπι ΰοδίηβΒ βΙ 

Τήν πρί>ς άρετήν δδον φέρουσαν τραχεΤαν είναι, 
και ανάντη καΐ ευχερή. Υίΐ& 6( Γβδ §68(φ 8. ΡβίΓΙδ 

ηοδίΓί ^08η^^(η. 

τήν τού Χρίστου ποίμνην δσημέραι πληθυνομένην 
6 δυσμενής καθο^ών. Μ&ΓίγπυΐΏ 88ηι:ΐί €8ΐΙί3(Γ8(ί 

6( δοείοΓϋΐη. 

Τη; Τσης άτοπίας νομίζω τότε φθεγγεσθαι τα μή 
δέοντα. ΜΛΓίγπιιηίΐ δ. ΑϋΙοηοπιί. 

Της μεγάλης πο'λεω; Ιεροσολύμων •υπί) του Περ- 
σών βασιλέως άλούσης. Η8ηνπυ(η δβηείί ΟαΙΙίδίΓΑΐί 
ΡβΓδββ. 

Της προς τψ Αιβάνψ ορει Φοινίκης πολλοί μεν 
πόλεις Ετεραι νοτιώτεραι, καΐ προσάρτιοι. Υίΐα βΐ 

ΓΘ8 £;68ΐ(Β 6ΐ πΐ8Γΐ;ηιιΐΏ δαηεΙοΓυη) ΟΗίαεΙίοηίδ βΐ 
Ερίδίβιηβδ. 

Της τών Περσών αρχής εΙς Πέρσας διχλυΟεί- ΑI^I^ΑΤII. 128 

Α σης. ΜλίΗττιαιη δ. &Γβ^0Γϋ Μβ^ΟΦ Απηβηίββ βΐ 
8οείθΓυιη. 

Τιμόθεον τ^ν μέγα ν ήνεγκε μεν ή λυκαόνων. 

ΟοιηπιβηΙαΓίαδ ίη βαηείαιη ΟΐΓίεΙί αροδίοίοιη Τί- 
πιοΐΐιβηιη. 

Του Κυρίου ημών 'ίησοΰ Χρίστου κοινωνί^ σαρ- 
κός, ό φησι Παΰλος, έπι γης φιλανΟρώπως. ΜβΓ- 

1;ηυιη βΗοεΙΟΓυπι ΤΙι^Γδί, ίβυοϋ, Ρΐιίΐβιηοηίδ βΐ 
ΑροΠοηϋ. 

Του; εύλογοΟντάς, σε φησι πρ?)ς τον Άβρααμ 6 
βεδς, ευλογήσω. Υίΐβ 8&ηΰΐί Ο^Π&εί Αη&εΗθΓβΐ£. 

Τους σώφρονας τ6ν βίον καί φιλαρέτους κατά 
δύναμιν έπαινε ΐν δα ιόν τε όμου και ώφελιμώτατον• 

Υίΐ8 βίΓβδ ^βδίββ 8. ΜαίΓοηδθ. 

Τραϊανού τα 'Ρωμαίων σκήπτοα διέποντο^. Υίΐ8 

β( πίΕΓίγπυίη δ&ηεΙΟΓυπ) ΕοβΙαιΗϋ, β( 6]υ8 υχοΓίδ 
^ ΤΗβορίδΙβδ, βΐ βΟΓοτη ΟΠοΓΟΓη Α|[8ρϋ βΐ ΤΙιβο- 
ρίδΐί. 

Τραϊανού του δυσσεβοΟς βασιλέως πολλήν μέν 
πρόνοιαν και σπουδήν. Μ&Γ(]ΤΠαΐη 88. Ευ<1θχϋ, 

ΚοηαυΙί, Ζβηοηίδ 6ΐ Μαε&ηί. 

26. *0 του θεοΰ βίος Λόγος αίδίως συνών τω 
ΙΐατρΙ καΐ άχρονος ών ειλετο• ΟοΕηπίβηΙΟΤίυδ ίη 
88ηε(υιη βροδίοίαιη Ρΐιίΐίρρυπι. 

Τών υπο Χρίστου τήν αθλησιν έλομένων, οΐ μίν 
υπέρ ε^σεβείας άτ.λώς πρδς *Έλληνας ήγωνίσαν- 

το. νί(3 δ&ηείί ΤΙιβοάοπ Οηρϊι βΐ $αηοΙί ΤΙιβο - 
ρΗΑηίβ ίΙΙίυδ Γγ8(π8. 

"ϋσπερ έπΙ τών άριστέων. ΥίΐΗ 88ηε(ί Οβοίθϋβ 
^ 8ΐν1ίΐ3β. 

"ι2σιτερ λειμών εύανθής ποικίλοις ανθεσι πυκαζο- 
μενος ώρα\ζει ταΤς δδμαΤς, Υί(β 6ΐ Ι&Ι1(1&ΐίθ 880θϋ 

ΡβΙίίδ ηοδίη ΤΗβορΙιβηίδ δί&κτβηί. 

*Έτος μίν άπο της Αλεξάνδρου του Μακεδόνος αρχής 
έςακοσιοστον ήν. ΜαΓίγτίοΐΠ δΛΠΟΐΟΓϋΐη ΟοΓΙ», δΛ- 

πιοηδΒ βΐ Α[)ί1)ί, 6ΐ άβ βοΓυιη οαίΓαοοΙο ρ8ΐΓ8ΐο ίη 
ροβΙίΑΠ) ΕυρΙιβιηίαίη. 

[130] Νέρωνος α5θις τα 'Ρωμαίων σκήπτρα 
διέποντος ί θαυμαστός Ναζαίριος. ΥίΙα 6ΐ εβΓίΑ- 

ιηβη δαηείοηιιη ΝβζΗπί, όβΓνΒδϋ, ΡΓοίΑδϋ 6ΐ 
Οβίδί. 

Μάρκου Αντωνίου και Αουκίου Βήρου τήν αυτο- 
κράτορα 'Ρωμαίοις διεπόντων αρχήν. ΥίΙ^ βΐ Γβδ 
{βδΙβΒ δ. ΑΙ)6Γεη Ερίδεορί Η)6ΓοροΙί(8ηί. 

^ Ούδε γυναξιν, ούδε κόροις τί) της μαρτυρίας άπο- 
κέκλευθαι στάδιον. Μ&ΓίγηΐΙΙΏ 88. Η8Γΐ^ηΐΠ1 Ηβ- 

ΐΓοάοΓβθ, Ν;π)ρΙιο(1οΓ8β 6ΐ ΗβηοάοΓϋβ. 

"Αρτι του μεγάλου τής αληθείας ευαγγελιστοΰ τε 
και κ^.ρυκος. ΜθΓΐ^Γίυΐη 8. ΤΙίβεΙθβ. 

Πολλά καΐ μεγάλα με τήν Άντιόχου θαυμάζειν 
παρακαΛουσιν. Υΐΐ8 βΐ Γβδ ^β$ίΒ^ βΐ Π^βΓίγπΟΠΙ 

δ&ηεΙοΓϋίη Ογρηβιιί βΐ ΙυδΙϊηββ. 

Ε(1ΐ9Βε(|υί(1βιη ρΓΟ Υίΐίδ δ&ηεΙΟΓυΐΏ δαίίδ δίαΙ.Υβ• 
Γυπι ΗβΙβρΗΓβδΙβιη ρπθΙβΓ 1ΐ88 88οεΙϋΓυπι Υί(8δ, 
&Ιί8 ήυοηυβδεΓίρδίδδβρΓβΒίβΓίά ςυοά ίηηιιίΐΡββΙΙυβ 

ίη β]υ8 1811(18(1006. 'ίΐς εΐ καΐ μηδέν (χΧλο τψ άνδρΐ 
διεσπούδασχο, μηδ' άποχρώντα τά άλλα σύμπαντα, 
καί κιθέκαστον πρ^ς άφορμήν ευφημίας άρκοΟντα* 
άλλα τό γε τοιούτον έλέσθαι σπουδασμα, και οΟτως 129 Μ δαΚΙΡΤίΒ 8ΥΜΕ0ΝΙ8 ΜΕΤΑΡΗΚΑδΤΛ! ϋΙΑΤΚΐΒΑ. 130 χατχπράξιαθαι τι κλ\ άχριβώνανθαι, αύτχρχες άντΙ πχν- Α €0ΐηρ081ΐί(, ςυ&ΓαΠΙ ΟΟηποΙΙ» ίηΐ6Γ ΗΐΙϋλΙββ βηβ- το; άλλου πρ?>ς έγκώμιον τφ άνδρ{. ^η0^^^^α €ίία9Μί 

ηΜαΙίπά νίτο ιϋί ^Η{$$βί βίαίοταίηίη,αΰ ηοη αΐία 
ΟΜϊΐία^ηηίΒ ν€ΐ ΗηρηΙα εηβΰΐηηί αο Ιαηάίτη οοηοχ^ 
ΙίαηάαίΗ,ορϋΒ Ιατηβη ΙαΙβ ίη€€ρί$$β,€ΐ ίά ΙαπιρΓα- 
ύατβ βΙΙβοίηηί νβάάχάί^β, νίτο ρτοτ$α$ αά Ιαηάβίη 
!Η/[€ατίί. ΝυΙΗ (ΙυΒίυιη 6536 ά656ΐ,6ΐιί πι^ηυδεΗ- 
ρ(Α νβΙβΓοιη 6νοΙν6Γ6 &1ίςιι&η(1ο Ιίεοίΐ. Εχ ϋΐίυι 
6ηίιη ΟΓαϋοηίύυδ ιη βϋ^δ ηυοςηβ 6ΙΐΓΊ8(ί,θ6ίρ&Γ2Β 
6(3ΐίοπΐΓη 8αη€ΐοηιιη Γ65ΐίνιΐΑΐ68 2!(11ιυ6 βυρβΓ&ηΙ, 

ςα28 ΐρ$θ ?ί(]6ηΐη, 4. θΓ&ϋθ, Είς τον θρηνον της 
6«εραΕγ{«ς θ6οτ<^χου, 5τε περιεπλάχη τ6 νώμα το•ί 
Κυρίου ημών Ίησου Χριστού. Ιη ΙηρηΙητβΜ ΙαίαΰΠία- 

αοη6ηί$αη€ίί$8ίηΐ(χ Οβιραηζ^οηηί €θτρη$ ΟοΜίηί 
ηαίΗ/δ$η 6ΗΗ$α οοΜρΙβχα 68ί. Ρ. Τοΰτο έχβτνο, ϋΟΓϋΠΙ 1ίΙ)Γ08 ΓβροηυηΙΟΓ.Ι .Εύχη πρώτης Ιβρα; μβτ«- 

λιίψεως. ΡτβνβΒ οηΐβ $αη€(αΜ Οοηίτηνηίοηβτη, ?. 

*0 μόνος χαΟαφος χαι ά/.ήρχτος, Κύριε, 6 8ι* οΤχτον 
φιλ»νθρωΐ({ας. 2. Έτερα εύχ^ 3ιά στίχων, ΑΚ<Β 
ρΤ€€€8 οαΤίΗίηβ. ρ. θεοαργ^ν αιΤμβ φρίξον, άνθρωπε, 
βλέπων. 3. Έτερα δια στίχων. ΑΙί€Β ΰαντηίηβ. Ρ. 
Αύθις δε πρ^ς μ^θεζιν £ν ^^αιρ^ς φέρει. 4. £τ(χοι 
μετά την άγίαν μετάληψιν. ΟαΐΊΛίηα ρ08ί ΒύηοίαΤΛ 
ϋΟΜίηΐίηίσηβΐη. Ρ. Είδες, α^^τζ^^ των σπλάγχνων 
Ινδον. β. Ευχαριστήριοι στίχοι εΐ; τ^ «υτό. Ιη ίάβΜ 

ανρηηίβηίηνη οαντηίηα, ηαιίηα ρνααα$ αςϋ. Ρ. 

Κύριε^ ζωή, ^^χαφιστώ σοι τρέμων, β. Έτερα εΙς τ^ 
αύτ^ δια στίχω•/. ΑΙίΧ ΟαηΛίηβ ίίΐ ΐάβΜ ατςΗΜβη- 
ίίΙΨΛ. Ρ. *0 δους τροιρήν μοι σάρχα την έχουσίως. γλυχύτβτε 'ίησοΟ, τ^ τοίκ Ιχ Περσίδος άφιγμένους Β 7. Ευχή έξομολογητιχή , ί^ν οφείλεις χα6* ήμέραν ΐΐς Βηθλεέμ. Ογ&ΙΙΟ ηίΐΏίαΐΙ) (βηβΓΑ 68ΐ &1(|υθ 9ΪΓ6• 

εϋΙ)α8, ϋδςαβ (Ιΐνίηίδ, ρίβηα, φΐ» ν6ΐ (ζίαπβ ίρ8Α 
ίή^άίοτβω 6ΐ ε&Ι^ύβ (ΙυηοΓβιη 6Χ€&ΙΓ66βΓί(,&1ςυβ 

0ΐηο11ίν6Πΐ.2.Περι της ζωηφόρου τελευτής χαί μετασ- 
ύηως της θεοΰόχσ^. Οβ 8αΙηΙί/'βΤ0 ούΗη, βΐ ίταπ- 
«Λί Όβχρατα. Ρ. Τί>ν χαίρων τής Πεντηχοστής 
οΐ Απόστολοι της θείας. 3. Λόγος διαλαμβάνων τα 
βχο της σεβασμίας γεννήσιως, καΐ ανατροφής της 
^ικριγίας Αεσποίνης ημών βεοτόχου, τής θεοπρε- 
χοϋς τε γεννήσεως Χρίστου τοΰ θεού ημών, χαΙ δσα 
μέχρι της ζωηφόρου χ^τη; συνέΒραμε τελευτής, προσέτι 
χβΐ περί τής φανερώσεως της τιμίβς αυτής Ισθήτος,χσΐ 
δχως & μέγας ούτος θησαυρός ΧριστιανοΤς τεθησαύρισ- 

τχι.Οταίίο €οηΙ%ηβη$ βα^ ςηχ ανβηβναηάα ηαΠνί- 
Ιαΐβ, ύΐ βάηΰαΐίοηβ ΒαηοΙήείϊηχ Οοχηιηα ηοΒίνω άμεταθέτως λέγειν πρ^ς τήν 6περαγίαν Θεοτόχον, Ιαν 
ποθί^ς Ινττΐ ώρ^ του ψυχο^αγήματος σου ίδέσθαι αυτήν, 
χαι βοηθείας πολ)ής χαΐ παρηγορίας τυχεΤν έξ αυτής, 

Ρνβΰ€$ ίη ^ΜίΙηίΒ ά^ΙίΰΙοτηηι €οη(€Β$%ο 9α^$ίηρηΙί$ 
άί6ΐ}η$8ίη€ίΐ11α ίηΙβτΜί$$ίοη6 ΓβοίΐαηάοεΜ νίΒχηΐΛ 
αηίηιαηι αρ%8^ ΒαηΰϋΒεϊίηαιη Υΐνρίηβιη Ο&ίραναηί 
ίπΐηβή,εΐ 8αύ$ίάί%ίτη ιηηΚηίη,ηβεηοη βΐ ίυΐαηιβη 

α6 βαΛβΜ οϋΐΙΗΓβ. Ρ. Δέχου τοίνυν, εύμενεστίτίι 
Δέσποινα αγαθή, τήν οίχτράν μου δέησιν. 

ΟοηΚβββίΙ ρΓ8θ(6Γ6& ^Χ 0ρβΓί1>08 Ο. ΒΜΪΐίί Ογ&- 

Ιίοη68 νί^ίοΐί (|ΐΐ3ΐυοΓ Αβ Μοη1)υ8.Ήθιχοι λόγοι χδ' 

έχλεχθέντες δια Συμεώνος του μαγίστρου χαί λογοθέτοα 
έχ πασών τών πραγματειών του έν άγίοις Πατρός ημών 
Βασιλείου άρχιεπισχόπου Καισαρείας τής Καιτπαδοχίας. 

θΓαΙίοη€$ άβ Μοτϋηβ νίοίηϋ ^ίΜηοτ, ωΙΙ^ΰΙα Μρατχ, ηεοηοη εΗή$α Οβί ηο$ΙΗ άχνχηα ηαΐί- Ο ρΒτ 8ιιηΐ€οη€Μ ΜαρΜπΑΐΛ €ί ΙοροίΗΰίΟΜ οχ οηι- νϋαΐβ η$^ηβ αά βη€τη νίΐα Υ&ρίηπ οοηίχρβνβ. Αά 
Η(Β€ άβ ΓβνβΙαϋοηβ ρΓβϋοΜΟΚ ϊΙΙχηε νβ$1χ$^βί ςηοηχο- 
άο τηαρηχχ^ Μο ίΗ€$αητη$ ΰΠΗδϋαηχε €οη8βι^αίη8 

Λί. Ρ.Έχρήν αληθώς τήν Παρθένον, ώσπΐο αύτη θεού 
ιτρί); ανθρώπους έπιφοιτ^ν μέλλοντος. Ιι8θ4&(ΐΐΓ 

ηυοςιιβ α Ηίε1)36ΐβ θ7ε& βρίδίοΐα 22 ίη ίη(ϋ€6 Βί- 
ΜίοίΗβεδΒ 8ΓθΓ(ί&η» Ιη εΐ3$86 ρΙι^δίεοΓυω 1. βοά. 
Ά ίηΐΡΓ αΐία Γ6ε6ηδ6ηΙυΓ ΟΓαΐίοηεδ 6εεΐ68ί&8ΐίε2Β 
8^σ<6ο^^8 Η6(αρ1ΐΓ38ΐ9β. Ουίΰηαηο ιρ88Β ΓαβποΙ, 
(ϋεεηΐ αΐη. Ε^ο 6^3 ηοη νίάί. 

[131] Νβε Ι)ί5εβ εοηΐ6η(ϋ8 ρΙβΓ&ηιιο Μα 8επρ8ίΙ, 
ςϋ2Β ίηΐ6Γ &1ί38 6εεΐ68ία8ΐίε&8εαηΙίοη68€Ι)Γί8ΐί&ηί 
Ι)0ΐηίη68 ΐΏοάαΙ&ΓβηΙυΓ. ΙηΙβΓ 608 ρήιηυαι βήΐ 
ΤΓΟριΙτίαπΟ, ευ]υ8 ίπίΐίυΠ), Έςάρζατε χόρζι παρ- 
Οει»ικαί. 2. 'Έτίρα Στίχηρα κατά άλφάβητον τουρ 

μεγάλου Κανόνος. ΑΙίύ 8ΐχϋΗετα οτάχηβ ΑΙρΗαύΗί 

Λ>βΐρθ«ίία Μαρηχ €αηωχΧ$.Ζ. Κανών εί; τήν δσίαν 

Μιρίαν τήν Αίγυπτίαν. ΰαηοίΐ χη βαπΰίαηχ ΜαΓχαηχ 
£ρίΙρΗαϋατη. 1. Αρπίίδ. Ρ. Τφ μα^ξ^ χαι 

χρώτφ. 4. Κανών παραχλητιχό; ε?ς τήν ύπεραγίαν 
βεοτόχον ψαλλόμενος τ^ μεγάλΐ(^ Παρα7Χ£υ^.6*αηοη άβ' 

ρτ6€αί0ΓίΧί$χη $αη€α$8%τηαιη Οβχρατατη,ηηί οαηί- 

(«Γ ηίαρηα ΡαταΒΟβνβ. Ρ. βέλων σου τ^ πλάσρα, 
Χριστέ μου, ζωώσαι. Ιη Βί1)1ίθΙΙΐβε8 (>>1ΐ6£ϋ 6γ»- 

οοΓοω. 

Ρΐ6Γ&$(]α6 6ΐ!&π] ρΓ6εβ8,ςυ9β ίη ΕεεΙββία 6ΓΦεο- 
πυη ηοη 8ΐη6 ρίβίΑΐίδ ίπιείιι ΓβεΙίΑή δοΐβηΐ^ ίρββ ίΐίΙηΐΒ Βαη€(ί ΡαίίΧΒ ηοΒίή ΒαΒχΙη€(»Βαηα ϋαρ^ 
ραάοΰίω βρίΒΰορί. Ιη 8ΐ1ί8 Μαηοβεηρϋβ ΟοάίείΙιυβ 

Ιΐ&1)6(υΓ. Συμεώνος λογοθέτου του δρόμου, του χαΐ &1έ- 
ταφραστοΰ.59η^<>ηί< ΟΧίΤΒΙΛΒ ΙορΟίΗ^ίΰΒ,ςηχ €ΐ Μβ- 

ίαρΗταΒίβΒ. 1.6{υη(υΓ ρα88ίπι βΙ ί6Γ6 ηη(1ί(|υθ ίη 
ΒιΜίοΙίιβείβ ΙΐΑΗεί8 Ηαηιΐ8εΓίρ(89: βιϋΐφ 8υηΙ 6γφ- 
εθ Ρ&πδϋδ 1556,&ρυ(1 ΟυίΙίβΙπιυηι ΗθΓ6ΐ1απι ίη8, 
61 1•&1ίη6 ευπι &1ϋδ Β&δίΙϋ 0ρ6Γί1)θ8 Ρατίδϋδ «ρτιά 
ΗίεΗ&6ΐ6Π) δοηηίυιη 1603, ίη ίοΙίο,δΙβηίβίΕοΡΙο- 
Γίο ίη(6ΓρΓ6ΐ6, 6( (αη(ΐ6πι 6γ2Β06 θΐ ί8ΐίη6 Ρηη- 
εοΓοΓϋ αραά Νίεοΐ&υιη Β&88»υπι ίη 8.Ηυ]υδ 6Χ6ΠΙ'- 
ρίο 2ΐΠυ5, ηαίευηηυβ ίΠ6 ΓυβηΙ, ευω ηοπί)6η ορβη 
ηοη ρΓ8ΒΓΐ|;β(υΓ, βχ ορθπ5α8 61ΐΓγ3θ8ΐοπιί βίιηί- 
Ι6ΐη ΐ3ΐ)0Γθπι ηβε ΓΓΟδίΓα δαδεβρίΐ. 

[ΐ32]Β(υ(ηΐ8βΐ8&ε ηι&|[ί8 ρίβίΑίοπι θΐΓ6ΐί{ίο• 
ηοιη εΐιηδΙίαηοΓαπι βηίπιίδ οχείΙβΓβΐ, ε&ρίΐΒςυο- 
(Ιαπ) ρ6Γΐ>Γ6νί3 δβηίβηΐίίδ ηοη Ιαπι εοηοίοηίβ 6ΐ 
▼6ηα8ΐί8,(|α3ΐη {ΓβνίΒυδ 6ΐ δονβηδ ΓβΓβΓίΑ, (αιη 6χ 
8αο (ιίΓη 6χ αϋοηιπι ρ6ηα εοηείηηανίΐ, ΟΑηυο 6ΐθ- 

β&ηΐίδδίπία. Ε βυο δυηΐ Γνωμιχά κεφάλαια ρλα', Ι^Π- 

ίβίχίίοΒα οαρχία εχχχι.Ουοηχηι ίΙΙαϋοδΙρπηείρίυπ): 

Ό γαρ στυφών έχ /αιρφ λδγος του άπαλωτέρου 
βελτίω κατά πολύ. Εχ &ΙίθΓΙ1Π1 ΙΐΟΒΟ (]υ» 86(ΐυυη- 
(ΙΙΓ : Κεφάλαια του όσΙου χαι θεοφόρου Πατρός 
ημών Μακαρίου τοΰ Αίγυπτιου έχ τών αύτου λόγων 
παραφρασθέντα. Υίάβ δΙηΐΙίϋΠΙ Οΐ εοη8(α8 δ;Π)60- 
1118 : *)Γπ6 τοΰ λογοθέτου του Μεταφραστου ρν\ £α• 131 Ι^ΕΟΝΙδ ΑΙΙ^ΑΤΠ. 132 ρίΐα 8αηοΙι €ίΟή[βΗ ΡαΙηβ ηο$Μ Μαοατη^Ερ^ΐρ' Α εβίη αηίίηαίΊΑίη Ηι/ροί^ρο$ίΜ, Ο&ρίΐίύυβ €χχ οοιη- 
ίϋ^βχ ιΙΙ%\χ$ ΒΒΓΜοηώΗΒ ραναρΗτα^χ βχρο$ίΙαα£θ' ρΓβΙιβηβαιη. ΟΟίΗβία ΜβίαρΗναβίβ. Ρ. Χάριτι μεν καΐ δωρε$ του 
Πνεύμιατος Οε•^ ^χχστος ^ιμών την σωτηρίαν πορίζεται, 
πίστει δε και άγάπ/^, άγώνι τε προαιρέσεως χύτεξου- 
σΐοα του τελείου μέτρου της πνευματικής ηλικίας 
^φικέτθαι δύναται. ΗοΓϋΐη ε&ρίΐυπί Η&ΟΑΓϋ Α Ηβ- 

ΐ3ρ1ΐΓ&$ΐ6 ιηβΙ&ρΙίΓαδί βχοΓηβΙΟΓυιη ίηβπΐίο Ωΐ ίη 
6€ΐο8ί8 (6&ΐί(ηοηίθΓαπι Ρ«ιΐΓοιη Α(1ν6Γ8ΐΐ8 ΒαΓίΑΑ- 
ιηιιιη βΐ Αοίη^ιηυαι β( βοΓυιη Ιι»Γβββ8. δυ1)06ε- 

Ιθ1)3ηΙαΓ ίη βοάβΠΙ Οοϋίοβ : ΤοΟ αυτού άγΙο» Μακα- 
ριο^ κεφάλαια Ετερα ώιρελεΐας πάσης πεπληνμένα μβ'. 

Ε]Ηίάεγη εαηΰΗ Μαοατϋ αΐία ΰαρϋα ρβτςπατη 
ηΐίΐία ηηαάναρίηία ςηίη^η€, Ρ. αάνα ^ εύαρέ- 

στηνις του θεού, και η διακονία της ψυχής έν δΰπρβίΐ ίΐθΐη Ερΐ8ΐοΐ83 αά (1ίν6Γ808, βχ ςαϋ)α8 

ρβηβδ ΐηβ 8υηΙ ηονβΠ). Ρ. Ί2ς εύστο'χως. Ε» δαηΐ 
83118 οοπ)ρο8ίΐΦ βΐ ΑθουΓ3ΐ9Β, ρυΙ)Ηε&1>υηΙυΓηυ6 α 
ιηβ, δι Οβϋδ ()β(ΐ6Πΐ, &Ιίηυ&η(1ο, υη& ουπ) ΝΐεοΙλί 
ρβίΓίαΓεΙι» ΟοηδΙβηΐίηοροΗίαηί, ΤΙιβοάοπ ΜβίΓΟ- 
ρο1ί(2Β Νίείθηί, ΡΙιο!ϋ ΡβΙπβΓοίί» ΟοηδΙαηΙίηορο- 
ΙίΙβηί, ΟβιηβΙπί 0;(1οηϋ, Νίεβΐ» ΜαςίδΙη,Ηαηυβ- 
Ιίδ Ρ3ΐ£6θ1οβί, 61 αΠοΓυΐΏ Ερίδίοΐίδ. 

Ο&τιηίηίΒυβ ηυοηυβ ορβΓ&ιη ίιηρβοάίΐ, ίΑκηύίοίβ 
βΐ ροΐίΐίοίδ ροΐίδδίιηαιη, ηυϋιυδ ιηοΓβδ Ιιοηαίιΐϋΐη 
εοιηροη6ΐ)&1, ρίβίΑΐβιηςυβ &(!8υ^6ΐ)βΙ.ΕθΓΐιΐΏ δρ•- 
είπιβα 8αρΓ& Ιΐ8ΐ)68 βχ ϋ8« ηυββ βυρπα ίηΙβΓ ίΙΗαβ 

τοΤς λογισμοΐς 'εστιν. Σπούδασον ουν Ιωθεν. Χί) βΟ- Β ρΓβΟβδ δί|;η«νίϊ11ϋ8. ΝϋΠΟ ηοηΟϋΙΙα αρροοβίηοδ, (Ιβπιηβ ΗβΙαρΙίΓαδΙβ ρβΓ&ρΙΐΓ&δΐ βΐ ίρ8& 6χρ1κ&1α? 
Ε^ο ριι(ο : &1ϋ εβΠίιΐδ (ΙβΙβηηίηβηΙ. 8ίο βοάβιη 
ίρδο ΙβηηροΓβ αοη αΐίο δοορο £.βο ιπιρβΓ&ΙΟΓ 6(ϋ- 

(ϊϋ, ΟίαχίΦτιχην ψνχων υποτύπωσιν. θΗΐ>€ΤηαίΓ%' 
Ι. 

ΛΙρΙιαΜηηί άοιηίηΐ 8^ίΜοηί$ βΐ ΙοροίΗβίω 
€ητ$η$ (α). 

ΑΙι οοιιϋβΟβοΟτβ&ίοΓί ΙλΟτγπίλδ,οοΓθίβςυβ υη& 
8βΓαιηη&3, αηίιηββ βοΐβιη ροθηίίβηΐίιιη οββΓΟ. 

Ου2Β νοίυρίαΐίδ {ΓαΙία ΓβεΙ,ηυηο οογ ΐΓ&ιΐδίοάΙοηΙ, 
δίςαίάθΐη οβηιίδ νοίορι&ΐβδ οΓοοίβίαδ βοίαιο ρορβ- 
Γ6Γυηΐ• 

ΡΓΟοΗνοβδΙ^ρΓοϋβ ^οίο,^βηυδ ΙιυΐΡ&ηυίη βά ρβο- 
ΟΑΐυιη ; β^ο 8ΐιΐ6ΐη,ρΓθΗ4οΙθΓ! ΒΓυΙΟΓϋΐη ίοδίίαο- 
(001 βαιη ρΓββΙβΓΚΤβδδυβ. 

Α(Ιβ8ΐ6,Αηίιη» 1)6ηί^η9Β,Ι&εΐ7ΐη&η]ΐηίοηΐ68 νίνοδ 
βίΓυηϋίΙβ ; η&ιη ςΓβνία οοηιιηίδδβ βυηΙ οβΓθηϋίουΐΑ. 

8€ά8υά8θίυ8 ρΓθ1οιιυ8Γ.δί ρβηβδ ιο,€ΙΐΓΐ8ΐβ,88ηοΐί- 

188 ρ6008ΐΟΓυΐη 80Γ(]63 81ΐρβΓ8(, ]8ΙΙΙ ΐηϋΐί 86θαΓΓίΐΟ. 

ϋΐ 68ΐ ηαβΗυδ πιοπ ηυΑίη δίε ρβεεαίίδ οΙ)ΓυΙααι 

ΤίνβΓβ ! 408010 ΙΟβΙίϋδ βΓ8ΐ 000 088εί ! 

ΐ46νΑνί αά (6, 000)106, οεοΐοδ ηιβηϋδ, οβςοίίΐ- 
ςο8θΐ, πιίδβηεοΓάί» βρβ ίρδ8 (ΙβδϋΐυΙυβ. 

ΗοΓΐ» ίηιβρο (θΓΓβΙ ηΐ0Γ(8ΐ68 ; πιβ ςο» ροδΙ 
ιηοΓίθΐο 6ηιο(,ιη8]οπ βΙίΑοι ίοΓοιίάίοθ ρβΓευϋοοΙ. 

Β6δρίε6,ν6Γΐ)ϋη),8θίπ)2Β 0)6» ρΓ8νΐΐ8(60); 80X1- 
ϋΑΐΟΓ 2θί1ΐί 818 ρΓΟρίΐίΟδ. 

Κ603 ραηΐΓθ (ίΙ)ί 1ΐ8υ(! νοίυρβ ; ιο)ο 88ΐν8Γ6 ιηβ 
108^18 βΓΑΐαπ). Ηίδ 0)6 εοοδοΙοΓ. 
1.60 εηιάβΐίδ 0)6 8{{;Γ6880δ 68(,(]υββΓβ088θίο)8ΐη ο 

01680) ρ6Γά6Γ6. Εεε6 0Γ6 ίίΟρΓΟί^Ο ΓοίΙ. Ροίτί^β 
1080011) 10801 88ΐν8ΐΓίε60). 

Τθ8θ1υ88ίθ6ρ6εε8ΐθ68,6Ηπδΐ6Ρ8ΐΠ8 0θί£6θίΐ6. 

Ε|$0 80(60) 8εϋ0068ΐ6065Γ0888ρ8(Γ8νί,Ιυεί80ρ6- 
ΤΑ ρεΓΟδΟδ : 408Γβ εΓ8δ8» 0)6 Οΐ)νθ1νθθ1 (606ΐ)Γ». 

Τθ(|θί(ΐ60)Γ8ε(8ν6Γΐ)8ςυ6 0)68ΓθρΓθΙ)88;δί (80)60 
Π)6Γ6ρΓθΙ)&(υαΐ 88ΐν88, (ϋε8αΐ (β 808ρί(6Ο) 0)600). 

Οοαοϋορ6εε8(θΓοπ) ο)60Γυιτ) ΓηυΙ(Ι(ο(ϋθ6η)8ορ- 
ροΐο, ο1) 108(80(60) ρ(Β080) 106(0 βχεΓοείοΓ ! 

Μϋ1105ρ6Γ£[Γ8()υ8{^Ιθη8(08ίη66άΙ(,ρθΓΟ)υ1(08ε83• 

(Ι^Βϋο 61)801 ιυ8:<ιοοο)οάο δορρίίείβ ίδΐΙίΦε ροΓΐ8Κ>ο? 
{α) Ιο(βτρΓ6ΐ8(ίοο6θ) ΐΑ()08η) &(Ι<1ίάίο)θ8,ΕΡΐτ. (00) υ( ΗθΟ)ίθί8 10^60100) ί6Γ8Χ, 6χρ6Γ(οα)ηο6 
8ξ008ε88, (00) 0( 8ΐ) ίθ)ρ6Γί(ί8 8ίΐθίΐ68 80(1401(8(18 
0ρ68 ρΓ0ρ(6Γ 801 ΟΙοΙοΟ) 6Χί|(υ80), ίθ(6Γί(αί θ1)00- 
χίΟ ρ6Γ 016 ε0086Γν60(0Γ ρ08(6Γί(8(ί. 

Α'. 

*Αλφάβητον του κυρού Συμεών και λογοθέτου του 
δρόμου. 

Άπ6 βλεφάρων δάκρυα, άπο καρδία; πόνους, 
Άπ^ ψ^χη; μετά^οιαν προσφέρω σοι τψ Κτ1σττ[^. 

[133) Κέλη μοι νυν γεγόνασιν αΐ φιλήδονοι πράξεις • 
ΉδοναΙ μετενσράφηναν εΙς χαλεπας 6δύνας• 

Γένος βροχών εύόλισθον, οΤδα, πρ^ς άμαρτίαν * 

Άλλ' ίγώ, φευ! παρέδραμον και την δλογον φύσιν. 
^ ΔεΟτε, ψυχαΐ φιλάνθρωποι^ δεύτε δακρύων ομβρος, Άπ^ ψυχών κενώσατε, πολλών θρήνων δξιαι, 
Έρώ τι καΐ θρασύτερον• ΕΙ νικ^ σοι χρηστότης. 

Χρίστε, κακίαν αμεςρον, έπ* έμοί νυν φανείτω. 
Ζ^ν ούτω; άμαρτάνοντι τό θανεΤν πόσον κρεΤττον ! 

*Ω και μάλλον συνέφερεν όλως μη γεννηθήναι, 
ΐρβ πρ^ς σε τα όμματα, Δέσποτα, της καρδίας• 

Κράζοντι πικρώς Ιλεον, ^ξέλιπον ελπίδες. 
Θανάτου το μνημόσυνον πικρόν τι τοΤς άνθρώποις* 

Έμε του τέλους πλέον δε, τβ μετά τέλος τήκει, 
'ίδών Τδε την κάκωσιν τη; έμής ψν^χης, Αόγε, 

Κλι συμπαθώ; ΙπΙστηθι, και μή άντιπαρέλθτίς. 
Κολάζειν, ο!δα, Δέσποτα, γνώμη ν ουκ ^χβις δλως, 

Χαίρεις δε μάλλον σώζων με.Τουτό με θάλπει μόνον. 
Αέων πικρό; επέστη μοι, λέων 6 ψυχοφθόρος 

"Ηνοιξε στόμα, Πρόφθασον χβΤρα δός* ί^ρπασέ με. 

Μόνος αυτό; ούχ ίμαρτες. Άλλα τοσαυτα μόνος. 

Συ μόνος άναμάρτητος, και Χριστά; ^ντως μόνος, 
Νυκτί»ς πράξει; ήγάπησα, φωτός 2ργα μισήσας• 

"Οθεν καΐ περιμένει με σκότο; το ψυχοφθόρον, 
Εένα σοι καΐ παράδοξα, πάντι νικώντα λόγον • 

Έμέ δ*5 τον κατάκριτον εΐ σώσεις, πάντων μεΤζον. 
"Οταν άναλογίσωμαι των κακών μου τα πλήθη. 

ΠοΤος τρόμο; συνέχει με τη; Τση; τιμωρίας ! 
Πολλαΐ μονβί της δόξης σου, πολλαΐ και τιμωρίαι, 

Τάξεις καΐ μέτρα,Δέσπότα.Φευμοι ! και πώ; 6ποΙσω^ "ϊ; ΒΕ 80ΗΙΡΤΙ8 8ΥΜΚ0ΝΙ8 ΜΕΤΑΡΗΚΑ8Τ^Ε ΟΙΑΤΗΙΒΑ. 133 

'Ρηξον Ια 

Κ 21 της μερι^ άξιον των σωζόμενων δετζον, 
Στιγόνες τών δαχρύων μου πρ^ς την σην βύσπλβγ^ζ^ίαν, 

ΙΙοΓ2μο{ γενηθήτωνα/ εΙς χάθαρσιν χαχών μου. 
Τί τών τταρόνχΜν Ιξιον πρ6ς ^όξαν των μελλόντων ; 

Τί Χριατοϋ ποθεινότερον ; ^ πλάνης ! ώ μανίας ! 

Γί« θεοΰ προάναρχε, μη χωρινθώ σης πο^μνης, 
Μη των 68<{ντων γένώμοΕί του ψυχο<ρθ(>ρο%> βρωσις, 

ΦεΤσα{ μου μ($νον, Δειποτχ, ιρεΐ9α( μου χαΐ ^κάζων, 
Ημερον ^μμοΕ δετξόν μοι. ΧεΤρα 8ο; $εζιάν σου. 

Ιορ^ αγγέλων, «ρ<$9τι^θι ψυχή< άθλιωτάτης, 

ΚιΙ μ9^ 6φ6ηναι θνήσχοντι ιφ<$σωπα τα ξοφώ8η• 
ν«χη του τέλους μέμνησο, χαΐ πένθει χαθεχάστην• 

Το μετά τέλος «ένΟος '^αρ πένθος ού^έ ανύει. 
(134] 1ΰ χο'ι συναρμ&σας με, φύσει, Αόγε, πιπτούσΐ|ϊ, 
Μνησόεις τ{ς μου6π(ί«τχσις, σώζων, ώς οΧ^ας σωσον. 
Β'. 
'Έτερον Άλφάβητον. 
*λναλογ^ου, ταπεινή ψ^χη μου πανα6λ{χ. 
Βημ« τ^ φριχω^έστατον χρ(σεως της μεγάλης. 
Γομνή γαρ μέλλεις "ιστασθαι και τετραχτ.λισμένη 
Λι5ον«ι λ(^|^ν 6περ ών έπράξαμεν έν β((.>^ 
Ι'τ αγαθών, εΤτε χαχων ά${χων ί^ διχαίων. 
Ζών μεν οδν, ίν ήλέησβ^ς τίνα έλεηθήσΐ(^, 
Η έξ ανάγχης Ιχωσας, ωσαύτως χαΐ σωθήστ^. 
θ4ος άπροσωπ({ληπτος* τάντάξια γ3[ρ νέμει. 
'Ι^οΰσα δν έσκέπασάς τίνα γυμνών έν βίψ, 
Κιί γενομένους ψχτειρας, νοσοΰντας ί' έιιεσχέψω, 
Διμώττοντας ί' ένέπλησας, έχ({ρεσας διψώντας, 
Μονή ν τε ποτρεσκίεύασας άστέγοις χαί πλανήταις, 
ΝιμεΤ σοι πολυπλάσιον χαι δ χριττ ς την χάριν. 
Εένην ωσαύτως ί' άγαθων παντο{ων σε πδιήσει, 
*Ολ<ι>ς άν ο6χ ^λέησάς τίνα τών ίεομένων, 
Πτωχόν άν ούχ ένέπλησας, πεινώντβ χαι θιψώντα. 
Ρΐυστο-^ δν ουχ ώμφίασας έχ πλούτου άναμφίους. 
Σωζβιν Ισχύουσα τίνα ούχ Ισωσας άνάγχης 
Τοις ^^ ψ«χη, προσέχουσα και διανοούμενη, 
Υπάνοιξον τλ πλάγχνα σου τοΤς έπιδε-ημένοις, 
ίθίιρ^μενα διάνειμε, μένοντα δπως κτήστι, 
Χρητον άγάπην χαθαραν πρ^ς τ^ν θεδν χα\ πίίτιν, 
^«χη, χαί τ?>ν πλησίον σου ώς έαυτήν αγάπα, 
^^ς δν άξΐα)6ε(ημεν της ανω βασιλείας. 
Γ'. 
Είς τήν ιδίαν ψυχήν. 
νυχή, στέναζε, χαι σταλαγμοΤς δακρύων. 
Σπούδασε τών σων έλαλείφειν πταισμάτων 
Τ& γρζμματεΤον' άλλα μ^ πάλιν νέας 
Γρα^ιν όφειλάς, χαΐ παροργίζειν θέλε. 
Ο Χριστές, οΤδα, χρηστές* άλλ' είπερ φθάσει 
Το χοινον άρπάσαι σε τοΟ βίου τέλος 
Οδτω ^πώδη και βεβορβορωμένην. 
Οι μοι ! τ( δράσεις ; ιτως πι^ ποτηρίου 
Τ^ πικρών, 8 χίρνυσι θυμός Κυρίου ; 

[435] Δ'. 
Είς τ^ν χύριν Στυλιανόν τ^ν πρωτασηκρητιν, 
♦^Λο'^ θινύντος πώς τις οίσει ^δίω; ; 
♦(λου θανύντος χαΐ συνφκειωμένου. 134 φιλάνθρωπε, χειρ<ίγραφον πταισμάτων, Α ΟβΙβ,ρτοΙίαΐη&ηίΙαΙβ Ιΐ18.ΰΙΐίΓ0([Γ3ρ})1]ΐη ρβΟΟΑίΟ• 

ΓΟΟ) ιηβοΓηπι,βΙίη ΒβαΙοταιη ηυηαβΓυπ) βοεβαββίο. 

Ρ&ο υΐ ΙβοΓγηιοΓυπ) Γίναΐί ςυί ϋΜ βαυοΐ, βα- 
ιηίη& βαηΐ ςυ<Β εοτ πιβυω ιηυη(1υιτι Γ6(1(1αηΐ. 

Ουί Ι&εάβΐΏ ίη ιβτπδ ου ω ΓβΓαιη ίυΙυτ&Γαιη 
ιη&χηί&οβηοίΑ εοηιρ&Γ&ηίΙυιη 6Π( ? Οαίίΐ ΟΙιπ5(ο 
ορΙ&ΜΙίυβ ? Ο 8ΐυΙ(ί1ίαιη ίηαηία 86€ΐΑη(ίιΐ[η ; 

ΡίΗ 0οί 8Β(6Γη6, ηβ ιηβ δίηββ & {Γβ^β Ιυο 86- 
ραΓαή, νίοΐίιη&ιηςυβ 6βη ΐϋ&ϋ^η&ηΐίυιη. 

Ρ&ΓΟβ παϋιΐ, Οοιηίηβ, ρ&τοβ ιηίΐιί ίη ]υ5(Ηί& (υ&. 
Οειιΐυπι ιηϋιι πιοηβΙτα ρτορίΐίυιη ; άβχΙβΓΑ ιηίΐιί 
ροιτί^β (ϋλίη. 

Αη^βΙοΓϋΐΏ εΙ)0Γα9 3ηίπι« ιηββΒ «ΓυιηαοεΦ 8αΙ)- 
τβηίβι,βι 8ν6η8ΐι5 εβ &ίβη& ίβΓΒΐίαίη 8Γϋευ1ο ηοοπίβ. 

ΜβιηβηΙο, «ηίιηα, 6ηί8 υΐΐίοαί, βΐ Ιυ^βτβ ηβ άβ- 
Β 8106 ; ρο8ΐ βηοίΤ) 6ηίΓη ηυΙΙυδ μχη ΙαεΙυι Ιοευβ. 
ΡΓ89[ίΙί ιηθ,νθΓΐ)υοι,θ8ΐιΐΓ8θίΓευιηάβάί8ΐί;(υ ηαβρίβ- 
ηο ηονί8(ί;88ΐυΐ6[η 6Γ(^ο αιίΐϊί ίηαρβπίΓβ ηβ ά3(Γβε(θ8. 

II. 
ΑΗηά αΙρΗαίαηγη. 

Μβ(ϋΙ&Γ6,Πΐί8βΓ& Αηίΐηα, ΙιΟΓΓΟΓ68 6ΧΐΓθηϋί]ΐΜΐΕ^ 

βϋ. Νυάα βηίιη βΐ Ηυιηί (ΙβρΓβββΑ ΓΑϋοηβηα Γβάίίβ• 
οιηηίυπ) ςικΒ ρβΓ νίίΜα Γβείδϋ, 8ίν6 1)οηα βιιηΐ, βίνβ 
πίλΐβ, 8ίνθ ]ιι•1β, βίνβ ίη]υ8ΐΑ. Ουοά β! ιηί&6Γί€0Γ8 
Αμπ9, ηίββΓίεοτάίβπλ βΐ Ια η&ηοϊ•εβπ8, 8«1υΐβπι<ιαθ 
ίην6ηί68 81 &Ιίο8 8&1?08 Γβ(1(1ί(1ί8ΐί.ΝυΙ1&βρυά0βαπι 
ρ6Γ8οη&Γυιη «εοβρϋο, β1 τβπιιιοβΓαΙίο 6]ιΐ8 ]υ8ΐ2ΐ 
•6ΐηρ6Γ. δι φΙϋΓηικΙϋΠ) νββίίβΐί, αιιΐ ρ&υρβηδίηί- 
86Γ(α8 68, &υΙ »{ΓθΙ&ηΐ6ΐη νί8ίΙ&8(ί 8α1ί88ΐίν6 Γβσιβ 
νβΐ 8{1ί ΙούοηηΙβη) ; 8ί ^Ιβηίηυβ 6ΓΓ&Ι)υη(1θ8 Ιΐ08- 
^ ρίΐίο βχεβρίί^Ιί, 8εί&8, Οοιηίηυαι ίά ηυΚί&πβ Γβά- 
(ΙίΙπηιΐη 6886. Ουοηιπι ηίΐιΐΐ Ιί1)ί οοηΐίηββΐ βί 
β§[6ηοηιιη ρΓθ068 &8ρ6Γη8ΐυ8 68, 81 Γ&πιί αε βίΐί 
«Ηβη» ηοη 8υ1)ν6ηί8ΐί ηιΐ(1θ8?6 ίΓ&ΐΓ68 ν68(ίΓ6 γ6- 
ειΐ8Α8(ί. Ναοί εαιη ρο8868 πιί86Γ0Γυιη αΙΙβν&ΓΟ 
ιηΓοΓίαηίοηι^ (16868 Πί)βη8ί8ΐι. 

Ακ68ΐυιη, &ηίίη8, ΙιοΓυιη οιηηίυιη ιηβιηοΓ,&ρβη 
η(ΐί86ηεοΓ(1ΐ9Β ΙΙΐ68&οΓθ8 6ΐ α» 6^βηϋ1)η8. Κββ Οα- 
Χ218 απηίΚβηάο π)&η8υΓ88 ροδδίάβΒίδ. 

6Ιι&ηΙ&ΐ6η) 6ΐ &ϋ6ΐη ίηΙβ^ρΓ&ιη 060 βχΐιϋιβ, αηί- 
π)&, 6( ρΓοχίιηυπι Ιουπι άίΙϊ$β «ίειιΐ (6 ίρι&ιη. 8ί6 
Γβ^ηο εοΒΐ65(ί <1ί|η1 ^υ(1^ε&ι>^Iηυ^. 

III. 
[) 1η ρτορήαηί αηιτηαηι. 

66ΐη6ΐ)ΐιηάβ,&ηίπι&,6ΐ ΐΑΟΓγηοίδ η)&η8ηΙίΙ>η8 ρβε* 
ΟΑΐοΓοω ιη6α)οη&πι (ΙβΙβ, 6ΐ ευτα οβ ηονοΓυαι, 
060 ίταίο, 8εευΓ86η5, 

€Ιιη8ΐυ8, Ι^οε ςυίίΐβπ) εοηβίαΐ, ιηί86πεοΓ8 βδΐ ; 
Αΐ 81 ΓθΓΐ6 νίΐ&π) Ιυ&η ρ6Γν6Γ8Αΐη &ε 80Γ(1ί1)υ8 
ηιοΙ&Γυιη &εΙίοηυπ) ίπςοίη&Ιβιη &1)Γυιηρ6Γ6 νοίυβ* 
η(, οΐιβο ! (|υί(Ι ίΑθί68 ? ηιιί οΑΐίεβιη ΑΐηαΓυπι α 
Οοιηίηο ίπιΐο ρτορίη&Ιυιη 5ίΙ>68 1 
IV. 

Ιη άοηΐίηηηι 8ΐ^1ϊαηηιη ρΓΟίΟΒβΰΓβΙαηηηί. 

Αηηίεί 63α8(ΐ6ίηηΐ]β ίαηαίΙίΑΠδδίιηί η)0Γΐ6Γη ι]ΐ]!8 
Γαείΐβ (οΙοΗΐ ? 8ίε βςυοβ &1) 6ςηο ΐ6ρΑΠΐΙιΐ8 ηιοτά^ϊ. 135 ΙίΟΝίδ ΑΙ.Ι.ΑΤ11. 136 6( 1)0$ Ι)ονΐ8 βθ€*ΐ6ΐ3ίβ ρην&Ιυβ ΐΑΟΓγιηοδ ίυικίΊΙ. Α 
Ε(]ΐιίά6χη 8ΐη(€ο βοςυβ ηοΙ)ί1ί$5ίιηο άβίυη€(ο 
ςηίά Γβείβιη ? ΐΛϋΓγηΐ» ρτοίβοίο οίίηήη 1黀 &(1 
(8, δ.νΐίβηβ, 8ΓΓίΙ)0, &(! Ιβ ςαί ιηίΐιί ββ (ΙαΙοβ άβ^ 
€115^ 1η βΒΓϋπιηίδ €οη5οΙ(ΐΙοΓ, ίη ΓβΓυιη &(1ν6Γ$ί(&ΐ6 
αυχϋΐΑΓίδ ; ςυί τηβαΓυπι ίη (β ρ&Γΐβιη ουΓ&ηιιη 
βικΰίρίδ, ρΙιίΙΐΓϋΐη ηυί 68 οιηηίοιη άίβΓοηι, Ιηβοηβ 
6Γ{& ΙηβοοΙβια, ΰοιη Π1)6ΓΙ&Ι6 ν6Γΐ)& Γ^οί^ηβ, &ηί- 
ιηί ηβηαβηυ&ιη &σ>1)ΐ^ιιί ; ςυί η\β ηοηηυηηυΒίη 
ριΐδίΙΙ&ηιιηβιη βΓί^ίδ, η^ί δβιηρβΓ Ιη ΓβΓυιη άίβ- 
οηηιιηβ ρΓ9Β8ΐο 65ΐ : αά (ο, εΐιβπ οαρίΐίβ (ΐ68ί(ΐ6Γΐο 
νυ1η6Γ8(ιΐ8, βοεαΓΓο, ηυί υηίευπι βοΙ&ηιβη ίη §6- 
ιηίΙίΙ)η8 61 ΙαοΓγπιίδ ΙΐΑϋβο. ^'ίππος δίαιτας δίΛνεται το•3 νυ7ν<{μιου, 
Και βους στ»ρτ»θ8ΐς του βυνήΟους δαχρύει. 
Έγώ τ£ δρίίσω ζημωΟιις τ^ν φ£λον ; 
Φίλων τ6 χαλλώπινμα, τί^ν κορωνίδα ; 
Σε, Στυ)ιανε, ταύτα δακρύων γράφω, €οπιαΐ6ηΙ&Γί& ίη ίιιεαιη 5€ηρ8ί886 ΜβΙβρΙίΓΑβ- 
Ιβπι, ηοη ηβιηο ρΓθΙ)^Γ6 εοη&ίίΙϋΓ (βδΙίπιοηίο 
ΤΙιβορΙΐ8ηί8 ΟβΓ&ηιβι Ηοπιίΐία ίη ηνιίηΐνιη Μβ^- 
ΙοΙίηοη) Εν^η^βϋευπ) ; βίε βηίπι ίΙΙβ : Και ώς &ί 
μη καΐ ^μβΤ< δ^ωμεν άπεοιχότα μαντευεσθζ^, άξκ!- 
χρεων ενταύθα παράγωμεν μάρτυρα Συμεώνην^ τον τάς 
μεταφράσεις εδ μάλα συνθέμενον* άπορχη οΟν τφ εΙ< 
τ^ν !ερ^ν Αουκαν υπομνήματι τούτο ποιούμενος. Αύ ίΐβ 

ηο8 €Ηαιη $ϊηβ ρνοίαϋΗ οαη^α άίνναατβ νβΙΙΰ 
νϋβαηιην ^ {ιάβ άίρηηηι ΐ€$ΐ€τη αά Ηαηο τίίη 
ρτοάηοίηιηΒ βιΐίηβοηβίη ιΙΙιιη}, ςηί ΜβίαρΗτοΒη 
ρηεοΐατβ €θίηρο8ηα : 8αα$ ίρϋατ βϋ Αιγ, ηπί ίη 

ΒύηοΙητη ί,ηύαίη ΰοηΐηίβηίανίΟ ίΐα βΧίβϋίηαϋίί. ^ ίηείρίΐ : Εΐ και δίκαιου μνήμη μετ' εγκωμίων τελεΤσ Πρ({σφ6εγμα τερπ^ν, πών έμών π<5νων λύιις, 
Κ($πων βοηΟΙ, συμμεριστά φροντίδων, 
Κοινωνέ π^^ντων, καΐ «λέων των χειρόνων, 
Φίλτρον βέβαιον ου πρίς ^μέραν βλεπον, 
Φίλτρον φυλάξας, ο6δ2μοΰ φέρον ψ({γον, 
Ελεύθερον φρ<{νημα, διπλ({η; ξένον, 
*εμής παρηγόρημα μικροψυχίας, 
Ο καΐ πλέον μοι συνδεθείς δεσμοΤς πόθου, 
"Αλυτος ?1λθες πρ^ς πνοας νάς έσχάτας. 
Καΐ νυν έγώ αου τφ π6θφ τετρωμένος, 
Και μηδέν εύρων εΙς άναψυχ^^ν πλέον, 
^ Μ6νοις σιενογμοΤς και σταλαγμοΐς δακρύων, 
Ψύχω τ^ πνεΟμα, απένδομαι την ναρδίαν. 

ΜαΙίΗαηηΐ. Υπόμνημα εΙς τ^ Προφήτην Άβδιού* 

ΟοηιηιβηίαΗΗΒ %η ΑΜίανη ΡτορΗβίατη. 'Γπόμνημα 

εις τ^ν αγιον άπέστολον Φίλιππον. ΟοηΐΐηβηίαΤίηΒ ίη 
$αη€ΐητη αροείοίηηΐ ΡΜΗρρηίη. 'Γπδμνημα εΐ; τον 

άίγιον άποτϋολον Άνδρέαν. €οηΐ9η6ηΙαηη$ ίπ εαπΰ- 

Ιηίη αρθ$ΙθΙηηΐ Αηάΐ^αηΐ. Ί'πδμνημα εΙς τ6ν ίγιον 
Ίάκωβον τ6ν άποστολον. €οηίΐη$ηΙαΤΐΧίΒ 11} ΜΥΙΟΐΙΙΙΙΙ 
^α^οι>\^^η αραβ/θ/«ηΐ. 'Γπδμνημα έΐς τ?>ν αγιον ίτπ^το- 

λον του Χρίστου θωμαν. €οίηίΛ€ηίατ\Η$ ίη ΒαηοΙχιηί 
αρθ8ίοΐΗίΛ €Ηή$Η ΊΗοΐΜίη. ΡΑηηυβ Γ&ΙΙοηβ, 

Τπίμνημα εΙς τί)ν αγιον Εύαγγελιστήν Αουκαν. 6ΌΐΜ- 

ηιβίΐίηήη• ίη $αη€ίηίη ΕναηρεΙήΙαιη Ιηοατη, βΐ Οαί ί(] βΙΒπηλΓβΙ άβοβρίυβ ίρ56 ρηαιυπ) ρΓΑ?ο 
?6Γΐ)0Γυπι ίηΙβΠβεΙυ, &Ιίο8 ροβίβα,βί ίρβι 0(ΐ6Γ6η(, 
άβείρβΓβΙ.ΥβηιΟ) βίηυίυβιη 681, ςυβηβιΐηΐοάυη) ίη 

ΡΓ0ρΙ)6ΐ38, 8Αηεΐ08(]1]6 ϊΐίοδνβίβηδ Τ68ΐ&Π)6ηΙί Υί- 

ΓΟδ,ηβεηοη Νονι, ηυοΓυη) ίη δίεπδ ϋΙΙβηβ ιηβηΐίο 
6Χ8ΐ&1,εοπ)βΐ6ηΙ&ΓίοδδεΓίρδί(, Η& 6( ίη ίυεβπι δεη- 
ρδίδδβ,ηυίδ ίά η6{&Ι)ί(?ΕΓ{0 6Ι ίη Εν8η{6ΐίυηι ίυοβΒ 
ΙηΙβΓρΓβΙαϋοηβιη. Ν6 πιίηίπιβ ηυίϋβηι 6Χ ρβΠβ. 
δ&ηεΙοπιπι,(]υοΓυπιΥίΐ2δεοη(ΐρο5ΐιίΐΜ6ΐ8ρ1ΐΓ&3ΐβδ, 
|Γ6ηυδ όυρίβχ ίηνβηίο : &1ΐ6Γυηι ου]υδ ίη δεπρΙοΓΑ 
ιη6Π)οηλ&Ιί(|υ«βχδΙαΙ; &ΗβΓυπ) ευ]υδ ηυΙΙα. ^υ^υ8 
ουΙΙλ 6δΙ, ίρδ6, ςυβΒ βχ αΙΙοΓυπι δεηρίίδ 1)Αΐ)υ6Γ&Ι, 
η&ΓΓ&Ιίοη6 δυ&,Ιβαιροπδ δ6η6 ηοη (υΓΐ)Αΐ&,(1ί^6δ- 
•!(, 6ΐ ΥίΙ&δ, Γ6δ(]υ6 {;6δ(&δ, δίνβ ΗαΠ^ηα ηυηεο- 
ρανίΐ; ευ3υδ 6Χ8ΐ3ΐ)&Ι, ?6Γΐ>α ίΙΙα, ίη €|υϋ)υδ [136] θαι, ςαοά 1.60 ΟβηΙυΓίρίηυδ βχρΓ688ίαδ (ΙΙχίΙ, ίη 
δ&ηείυπ) Ιαεούυπι αροδίοΐυπ) Ζ6ΐ)6ϋβΒί ίιΐίυπ), λο- 

γον καθ* ^π^μνημα έν εΐδέι παντ^γνφικφ, ΟτοΙΐΟ (/ίίΛ 

νίοΰ €οηίηί€η(αΓα €$$€ ροΙβτΗ ίη ςβηβτΘ άεΜοη- 
Μίναϋυο. 

ΑηΙοηίιΐδ ΥρΓά6Γίαδ ίη δυρρΐ6ηί)6ηΙο ΒίΙ)11οΙΙΐθ- 
€δβ 668η6Γί2η» ίη ΟβΙβΙοςο 6χ1ιί1)ίΙο& ΰΓβπιοαΙίοο 
Γ6ε6ηδ6ΐ, ε^ηιβοηίε Μ€ΐαρ1χτ(ηΙ(β Οίορίταη. Όβ 
(|08 ηίΙιίΙ ίρδβ 1ι&1>60. Ροΐυίΐ ίΙΙ&ηι, ςυεπιαάιηο- 
άυπ) 6ΐ αΙια δεπΙ)6Γ6 Μ6ΐ9ρΙΐΓλ£ΐ6δ, 6ΐ ίοΓίβ δεπρ- 
δίΐ, 6ΐ ιηοάο &11ευ1)ί 1βΐ6ΐ. Νοδ ηοη οπιηία νίάί- 
πιαδ. Νβηυβ ηαία ηοΙ)ίδ ί^ηοίηπι, ίάβο βΐί&ω ηοη 
Γυίδδ6 δεηρίυιη 6χΙδΐίπι&(ϋΓ. 

ΙΙίβ ρΓορο (Ιίβϋυδ ευω α οίο ά6 δβΙαΙε 8^η)6οηί8 
Μ6ΐ&ρΙΐΓ&δ(» άοείίδδίπιυδ ιιε 6Γυ(1ίΙίδδίηί)ΐΐδ δίπιοο €0ηΙίη6ΐ)&η(οΓ, αΓΓίρί6ηδ, 6ΐ δαβ, ν6ΐλ1ίοηιπ)αη(ί•ο'ν\Γ9βη6Γ6ε1^ίοδ ροΓεοηΙαΙυδ ΓυίβδοΙ, Γβδροηάί, υΐ ςαοΓίιπι ίηΐ6ΓρΓ6(&1ίοη6 6χροΙί6ηδ &Ι(]υ6 ΙοειιρΙο- 
ΐΑη8,Γ6δ ΠΙίυδ δβηείί ίΐα εοηείηηαΐ)»!, ηΐ Οοηιπιεη- 

ΙΑΓΙΟΠ) ροΐίυδ $εΓίΒ6Γ6, (Ι112ΙΠ)Γ6δ|;68ΐ8δί11ίυδηβΓ• 

πυΓ6 νίϋ6Γ6ΐυΓ: ί(ΐ604υ6 ηοη 3ΐίο ΙίΙυΙο αδυδ,ηυ&ηι 

€θη)Π16ηΙ&Γϋ. Ηίη€ βρυά ίΐΐηπη, *Γπ({μνηνα εΙς τ^ν 
δγιον Εύαγγελισττ»ν Ίωάννην. €ϋτη9η€ηίαηη8 ίΠ ΒΟΗ- 

αηίη ΕναηρβΙίείαηι ^οαηη^^η. 'νπ(5μνημα ιΐς τον 

αέγαν Προφήτην Δανιήλ. ΟοπίηΜηίαΠΗΒ ΙΛ $αη€' 
ίηΐη ΡΤΰρΗβΙατη ΟαηΐβΙβηΐ. Υπόμνημα εΙς τον άγιον 
&π<$στολον καΐ Εύαγγιλιστήν ΜαιθαΤον. £θΐ9ΐηΐ^/2• 

ίαήη$ *Η ΒοηοΙηνη αρο$ΙοΙηιη €ί ΕναηρβΙ%$ίαη% ροΐυί, ηηίδίηυο 69Π) ΟϊΒΐηΙ)® ραΓίβηο,ςυΑ δ]τηΐ6οηίδ 

»Υ&$ 8δδ6ΠΐυΓ 6ΐ δΐ9ΐ)ί1ί(υΓ. 1.6{;ίΙ ίϋ6 Π)63, 6Χ&- 

πιίηανίΐ, Ι8η(ΐ6πΐ(]υ6 ίη ηοηηυΙΙίδ ηοη πΐϊδηυβ γ&- 
Ιίοηο άυΒίΙαηδ Γ6δεηρδ1(. Εα 1υΙ)6ΐ Ηίε 8Γροη6Γ6, 
υ( ρ6η6αΙ)δθ1υΐ8ΐη(ΐ6Μ6ΐ&ρ1)ΓΑδΐ8βΓ6ΐ)υδ εο^ηίϋο- 
ηοη) ΙΐΑΐ)68ΐηυδ, ηυίϋυδ ^ίάάαΐύ 6ΐ ηοοβ. 8ί ϋυΙίΐΕ- 
(ίοηίΐιυδ ίΙΙίιΐδ δΑίίδίβεί, 1)6η6 6δΙ ; βίη ηιίηυδ,βυρ• 
ρΐ6ΐ)ίΙ ίΙΐ6 ηιΐφ (Ι66πιη1. 

ΝοΜΙι$$ίηΐ6 6 ετηάίΙΐΒίίηίο Υίνο Β.Ιβοηχ ΑΙΙαΟο 
«00 5ίηιοη ΨαρηβτβοΚίί^ΒΛ. ΙηΜβίαρΗτα^ΐΛ (ενη- 
ροιαΗ8ρ6η)ίά6ηάι$ ίηίναιη ηιιΜ ιη^^ηι αηηΐ€τηη{ ί3ί 1)ΐ; 80ΒΙΡΤΙ8 8ΥΜΕ0ΝΙ8 ΜΕΤΑΡΗΙΙΑ8Τ^Ε ΒίΑΤίΙΙΒΑ. 1^8 ίίΙΐ€9'αίΗαΒ:ίΙαν%ηίά^$ηηηοίίάίβιηοη%ΐη€ηΙαΌ^ΐ6Γα Α εαΙαΙο(]η9η άβηουο ΜβίαρΗταείοεΒοΗρίοπιτη Β^^ΙΙα ηοΰήροεΰ^ηββαίε Ιοαηί,ί^ΐλίΰίΐΒ Ι6$ρ1ηηηια8άί8€%' 
νΛΗί^^ΟαίηΒανοηχο αο Β€ΐΙ(ΐηηίηο%(ΐηοία$.Αθ€βνΐ6 
ήι Ηο€ ίηβηίΐο $α€τα αηΐ%(ΐηΗαα$ η€€8$α ώα ηοη 
ροΙ^$1^ςναιη *ηιρΐά€ αψηρίβαανίηαίη κανέπκττήμονος 
ίζ»σικΓ/ίαΜ.Ροηοΐηί€Γ€(Βί6ΓαραΓηηι ςηίάετη ηΐβίΐ- 
Ιπά €Όΐηά$ : $ί ίεηιβΓβ οηιηβΒ χΙΙα βαηεΙοναίΗ Υϋω 
§αΛ Μ€ΐαρ}ιτα$1(Β ηοτηεη ΗαΙ>€ηΙ α/ρχαιη^αη αβο- 
Ιιηιι,α 1Λ€ΐαρ1ιτα8ΐ(£€αΙαηίθ βΐίχί886νίά6αηΙία ,βηηι 
ψ^ίτίάί€\ιΙο ρνοίΐαι» ραναάοχο\ 1 3>Ί\ρΓορ€ οπιηϋίΜ 

ΟίτΜί 8α€Ηΐΐ8 Όίχί88€ άβύβΓΓ.Οηηΐ ίΐΟΒ ΚίίΛ άβάί- 

νιΤ«ί5»Ίηαη<ίη ΰβίαίιΐίη 8αη€ΐΐ8 €οη8ονίρί(€Λ(ζρί88ί• 
Μβ $€ηρΐ0Γ€ηΐ8ηηίη,ΐαικιηαηι οοηΙαΙχΛτη Ιβ8ΐ€ίη αά- 
ά•€αηΙ. νβΓΗΐη €8ΐ Η.ε Ιοη^ ηαοά βΐίαηιηηιη (οΠβ 
ρο$3ίί 0χρ€ηάΐ:ςυίά8ί βηΐκη Μ6ΐίιρΗτα8ΐ€8βαίηάε9η \>ο αά'μιηχβΓίΒ ηίΗΊΙΙη ^χιΛηβ Ιαηιβη ίρ8ί$1ν€ηύί'α'' 
ΙίοηίΙ>ΐί8 Ρ8€ΐΙί,η6 ηίί^ηβ α ΙβροΗίΙαΜτηίτΟΓ^ϋΙοΜ 
ήπΒ ύεηΰ Ιοηραηι αάΧίρΗΗχηηνα ΕρΜοΙαιη,ςηΛ νίτ 
αΐβ αηηιτη ν^ηΛϊηα8β εοη^'βοίαηι 3ΐοΗαΙητ,φ$(ΐηβ 
ανίίββη ηιοάηίη ανοαη%8$ίίηβ ίηάίοαί ραΙΗαηΗα. 
Ηαΰεο βα/η οορηχίαη χηιΗ βχ ϋΐα ηιαηηίΰΗρία 
€ΙΐΓί/$ορΗ(Βτηίη βνοεαα ατηρΙιυΒνίρίηϋΒίΗίοίΗα' 
οα^ςναηι ιηίβΓ βΓωοοτατη οοάίαιτη ^ιιοπιιιι ΟΐΜβϋα 
χιοΒίβΓ ^^6Γβηί88ί9ηη8 ρο8$ίά6ί. Οίΐοά αηΐβη ηοε^ 
Ιηιπί Ιιιηιο ΜβίαρΗταΒίβτη ηΐέτι^ιισι» ηιοηοεΗοπΛίη 
αΙΐΗ> αίΐΒοηρΙητη [138] [αί$8β 9ίΐ$ρίοαΗ$: ίη €0 ί», 
αηΐί€ή8ίηΐ€ τορο, ηΐ ηηίνυηι ορίηίοηή οοηίταηω 
βηηαηιεηΐηχη ρ€Γρ€ηάα8.Ναηί}ο$€ρ1ιη$ Μ€ίΗ(ηΐ€ητ 
818 βρί8/:ορη8 ίη ϋβ^βηειοηα ύοηΐτα ΜαΓοηπι ηιΗτΟ" οΙΐΜ ΜΟΓβηι ΒβηαοΗ, ηηβτη ηηρετ 8ηήη8 ΡαΙτυτη %ροΐΗαίη(εχ8ΐαΐΗί€ ΙίϋβΓίηΰοηοίΜί 6ΓίΤ€0-ΙαΙάι{$^ ηα8ΐΓ0Γητηίη€ίΛ0Γίίΐ? Ι8 ηηίρρβ τηνίΐαε εαηοΙοΓΗΐη 
νίΙα8α ίαίίηονητη νβΙβηύν$ ςηϋηΒάαηι, ηίρηία- 
ΐΗύ^Μστϋϋηί 8οηρία8, ρΓθΙίχίοτβρα$$ίΐη Βΐι^Ιο άΙ- 
§€8»Η^ίά(ΐηβ ηοη ί» 8ίΐιι^8€ά αηείοτηηί,ςιιοε εηιβιι- 
ίάΙαί,ρ€Γ8οηη:ςαοά ςΜβτη 8\ιτη [α€ΐ\ιιη^ωΐ8αΙ%8 
ύέεπΛάίϋοηεηί αηϋηηανίαίηρί'ϋΗΙ, ηοη άίΒρΗίο. 
ΜίΗίοετΙβ ηηΙΙα ίη 8αοτ%$ αηΐίςαίΐαβ ΒονάεΙ,ηίιβηβ- 
ταηΛανα ήη8 εαηϋίβηι ονηαία αΐίβηο ίηάί0€Γ6 ριι- 
ίαηΜΙαά αίο^είςηίΒαΙίςκαηάο €ρο8ίβή8ΐοη(ΐ€ρο$ί 
Η08/ηίηι^8 ίρηοτανβηί [αείηηι Ηοο Ξηνη^εί ρΓ(Β[α• 
ϋοηϋηε €)η$ αηιϊ$8ΐ8^ 8θΙα8 άίνοηιηι Υϋα α 8ηηο 
€άΗΛ8 ίηψ€ηίΓ€ΐ(ηΙ ΐη ΜΗαρΗναΒίβ 8€ηρα$^Η€ν!β' 
ακΜ 6^86 νχάειηη8)^ αη ηοη βί χΙΙβ άβτηηιη ρβτρίβ^ 
χί88Μη8 ββχ'βΐ χη ΰθ(/ηο8€εηάί8 Ιεη^ροήΙ^ίΐε 8ηχ% βάιΗοιιχε Ηοηχωι^β αά βιιβηχ οοηοχίϋ ΡΙονεηΗηχ)8}ΐ- 
τηεοηβηι Ηηηο ΜείαρΗταΒίβηχ α Οτ(τη8 άΜχηη €886 
ΤΗβοΙορχΛηι τί>ν Ίί^^,αϋ^εεηίχίχηοτβίηιηίίαηχ ηιετί- 
ίο 8βηΙίν6 ηχΛίΒ ρο88α^ίΙΙχιηι8ι/ιη€οη€ίη ΤΗεοΙορηΜ 
}Ηηίον€Μ, 86η νέον [6X1^x18 οταΗοηβΒ ίτ68 6ίνΐ(ΐ%ηΗ 
ηο8ί6Γ^α6οΙ>χΐ8 ΡοηΙαηχί$ εοοάίοε ΒαυαΗϋο εάίάίΐ) 
6886 8^η\βοη€ηι\Μ€ΐαρ}ιτα8ΐ€ίη, ηχΛχ άεηχφί6 (αεΗΛ 
8x1 ηιοχια€Ηη86ΐ ρτοβρο8χίχχ8 τηοχια^ίβηχ Β,Μαηχαη• 
ίχ8,(οιΊαα^6ίοί8αηοίθΓΧίηι 6Χ6ηίρΙί8ρβηηοΙχί8,ηχίθ• 
ηιιη ϋΐβ Υϋαε €οη8€ηρ8ί(£6Γΐ€ ίίίΐί/Οτατα χηΜε^ 
ηαχ8 Οάα85ΐ/ηΐ6οηχ8 ΜείαρΗΓίκΙοβννοαηΙ ΟάαΒ 8%/- 
ιη6οηχ$ίο^'Λ/ΐ6ί(χ^ςηχα ηεηιρε ΜαρηηΒ αΐχφιαηάο 
ίοςοίΗεΙα /ύχΙ,χά 68ί 8Χίρΐ6Υηιΐ8 Ιπιρεταίοτηχη 6τ(β* 
€ί(£€αη66ΐΙαήχΐ8 : ΰηνηοη 8χίηίΗΐ6Γ^ θίηχ88θΛΐ8ία' 6ΜΜ 8(Βρ€8ηΓχχί8 ίη 60τχιηί αχιείοτητη ρβηοηα,ηηο- « ρΗναεΙω ηοίηίη6{ηηοά χΙΐ6 α ΥίίίΒ εαχιοίοτηηι α€ΰ&^ 

.. , ^ ^..,.•* ^- ^. ._-..„_ ρ^ί^δ^ιοβοηβΓηίοη/ιιι»ΤI1βοIο8ιιη9^ϋη^ο^βιη,!?ο«ι• 

νβ αΙχΜ ρο88α ? ϋχιηχ ρτιΖΒβΠίιη 3θ86ρΗ%8 ΜείΛο* 
η6η8ί8 ί68'6(ητ 6χιηχτ6χρ8(ΐΊϊίβο\ο%\Ιύη\οτΊ8 ηοηχχ• 
ηεχηάχςχίαίηιη ίηχ886^ αά άχ8Ηη€ίίοχιείη άίνίΝα- 
ζίαηζεχιί: ςχιχ ναη8 ([ηίάετη Οταεοχίΐηι ΤΙΐ6θΙθ{ίΗ8 
68(:α11ίρί Ηαηο Τ6ηι ραηΐο ρίχιι χδη8 ίη Ρτοΐ€ροτη6^ 
ηί.νηΜίη.28,/οΙ. 406, ^Καιη εχηιβηΐε ΟτεΙεεΗ. ϋβ 
86ηχοΓ€Ρ8εΙΙο,ν6ΐ αηΐθ^ίίαιη τ6^εΗ\>βτ68 τηχΜ,αο^ 
ρχΙαϋατηίαηιάιιάηίη^Ιβ αΒοΙΙαηάο ηο8ίΓοά6886ηΐ%^ 
Γεηοη ρο88β, ΰηηι εηχχη 86χρ8Χ$ηι Μ6ΐαρϊχτα8ί68%η 
ΒαχιείΰΒ Τ/ΐ6οεΙχ8(68 Υϋα {ςχΛατη α^ 60 8ετίρίαιη €889 
86 ίρ80 ηιοηΒίναηΙε^ ίηηίον Ρ^εΙΙηε αβΓηχαί) 8Ηί 
ίεοηε Βα8χΙίί Μα€€άοηχ8 βίχο ρχίΜχείε ιηιιη^ύιΐθ 
€886 (χιηείηηχ 08ΐ€χιάαΙ, (ΐη€Μ Ιαηχβη Οο^ατεγη 86^ 
ηίοΓ Ρ$€ΐΙη8 Ιοηρβ ρ688ίί, ηοη ηϋηχιβ ροίχχχξ \ 8ίχ/1ηίη €ίη6ηάαν€8€€Τ6άίάχ1^ά6 άχν6Γ$ί88χηϊθ' 
ΐϋΜ ί6ίηροη$ίη 8αηείί8 ΐ68ΐίίηοηία ρα8$ίηι οοαία- 
Η$ήηία άίεαί! νί(ΐ6ίραχΐΓ,αηιαηΙί88ίηϊ6 Ιεο,αχιηοη 
€ίΜ€ΐαρΗτα8ΐ€8 (ΐιιχά είπιχίε (εεβήΐΜ^οίίχιε αοηχίω 
ΑΙ^φϋ νϋα^εΐ αΐίω 8ίτηχΐ68, ηχΗίΙο ΐαηιεη εεοίηε αέ 
Μ6ίαρΗτα8ΐ6ηι ρεχΗχηεαηί^ ςηί ςηίά€ηι άχνεΓ8Χ88Χ' 
ΜοηοΛ αίαίαηι ΐ€8ί€ηχ οεχιίαίχιηι 86 άίεενε νίάεα^ 
$ηΓ,ηοη^ηίά€ίΗ ίη Βχχα,νεΓχιηι χη ΑχιεΙοτχΑίηρετΒΟ- 
ηα,ςχίΟΒ Ιοςαί €ηί6ηάααΗ8 άοεχιχί. ΕχερεεΙο ηχιτα 
αιρίύίΐαίε, ^χίχά 8€ηΙία8, Όε ίΙΙο αχιίεηχ Ιοεο Μεία- 
ρΗΓα8ΐ(Β,ςηο 86 αάΗε88ί886 άίείΐ Βίηχετχο^ ηΐ ίοίενβ 
νΐ(ΐ6ίηη8το^ πώλον προς Μ:τ\^^{,ρΙαη6 αάίεΗίε^α ρατ - 
Μίί8ΒοΙΙαηάίίη6ίάχ8ε6άο:ηαηι τενενα (αΙίΙ)ΧΛ8*^ηθ' 
χορκτιιχώς άίεϋε, βταει ίηβιήΐίε χηοάί8 αύιιχιάαηί, 
είίοίη αιηχ Λε αάχίΙΗ8 ΙοςηχιηίπΓ : 8χεχίΙ εΐ 6*Αγι- 8ίν8 άί8είρχίΙθ8 $ηο8 χιοη ηϋςηε (ηχη ωΐαίε ρχίε-^ίρεβ εεηίοΓ Ρ8εΙΐΗ8. ΜεΐαρΗΓοείε ίαιη άφηΰίο^ ηιΙθ8^ καιδίχ Ιατηεη νοεανχί, Ιΐα^χιε ρτορίετ αΙία8 
εΐίαηι ταϋωιεε α Τε ρχοεείαηεεχηχε ρο8ίία8^ ηχίΐ • 
Ιη8 άηϋΐο, ΜείαρΗταεΙειη 8χι\> Ι^εοηε ΒαεχΙχ'ί Μα- 
66άοηί8 Μίο εοχϊβιιηαΐα ]αηχ οεΐαίε νίτχιηχ /ηχ88ε. 
ΏΙα Ιαηί6η ΜεΙαρΗταεία αΐία 8εηρΙα {εηηι €§ο 
ψταί6Τ άίυοτχΐίη Υχίαε^ εΐ Οάα8 ςηα8άαηι χη Με^ 
η(6$$ 8Ηύ 5{/ιη^οηί5 ΙοροίΗείω ηοηιχηε ηίΐιχΐ ι/η- 
9ΐιαιι• αΐίηά νίάετχχη) ίΙΙα ^η^xιαηί είχί8 αΐία 5ϋΓί- 
ρία^ ηαοΒ ηχηΙΙα εί εΐ€ραη(χ8αχτηα ρετ οϋχιηχ νχώ'$86 
16 8€τίΜ8^ ρΐαηε εοφ\θ8εετε ανεο. Ναηι ίη Ηαε »ο• 
Μί ΒίαΙηύα Ιηα 8χιη\τηο εχιηχ αηχονε τηχΗί ίναχιε^ 
Μΐ88α8 β^ί ΜείαρΗναεΙαα Ιε 86τχρΙα ίχψα εηχΛχηε- 
ταίίίΠΜ ροΙΙί€ίίΐί8 68, ίαηιεη αΙίχ8 (οτΐε ηεροΙΗ8 
[αΟιίΜ ϋτεϋάετίη, χα ρτοβίεν 8θτίρΗοηχίίη ΡεεΙΙί 

ΡλΤΕΟί. απ. οχτν. εηεοτηίχΛηι ίΙΙηά 8εΗρή88Β^(ΐχιοά αρπά δητίηψη, εΐ 
αΙί08 ηοηχ{η€ ΡεεΙΙί είνεαηχβΗχίν. Ιΐα^ η€8€ίο 
911/(1 άο€ΐί88ίίηο ΒοΙΙαηάο ηοείτοευεηετίί,εηιη εαηχ 
06 86ηίθΓε Ρ8εΙΙο 8εηίεηί{αηι ΗΗ ίνϋιΐύτεί: φΐιαη- 
ςηαιη Τε χχΗεί' (Ιοοίίββίιηοδ βΧ νίΓοβ οχηχιίηο («ηΐοβ 
νεεεη8€ί (ιιΙ χΜάεηχ ΙοηηχίχΐΓ) ςχιοε 8υορΙαηε ηιβ- 
νίίο εοΐαΐ, Ε8ΐ ανίεηχ ]^αρίΙί νίίω Ηοε ρτορτίηιη, 
χιί νεί (€8ΐίηαΙίοηε ηίηιία, νεί άίβ6χιΙίαΐα!Η8 αΐχίε 
αδ8οχρΐί, ηοη 86ηιρεΓ ΗΙε α88€ςηαηχίίτ, ηχίοβ αΐίί 
8εχιΙίΧίηΐ8ί6χιίεΙίαηχανΙ>ίίΓοτ,ίαχί886Ηχΐΐη χιο$Ιτίιμ 
ηχΛΐΙοηιοάοαίεάί88εηΙίΓε,ΙίεεαηνετΙ}ί8αΙί^χίοηίχΐ'' 
Ιχιηι άί8€τβρεί,εχέηχ ηο8ΐτχιηί Με(αρΗτα8ίεηχ εοεϋπίο 
€Ηνί8Ηάε6χτηορο8ηί(.Ναηχ ^ΐίΟέί/ιιΙβηιροηβχρα- 
ΗχΛτη αύ αηηο €Ητχ8ΐχ ηοηρεηίεείηχο χίΒ^χίε ηΜΙε^^ 

5 1.Ε0ΚΙ8 ΑΐΙΑΤΙΙ. 140 Ητηητη^ ζαΰηίητη €Ηη$Ιί ηοηηιη αρρβΙΙα» {ηβ9ηρβ λ ίαηάα βΗαηιηοητβ^ηίΒίίηε αρρβΙΙαηιαηίΐΜΐίη.Ρα' άεαηηηγη, αοίαιη ρΐαηβ ΰοτηρίβίηηι)^ %ά οη^ηχηο 
ΐ€ϊηροτ%$ 8ραΙ%ηίη ίΜΐΜβΗΗ3 ηοΒίεν, ΒοεοΜίητη 
€Ητί$Η ά€€ίίηηηι νοοαΐ , ιιβιηρβ ίηοΗοαίηιη , βί 
οάΗηο αιηβηε ηιΗΙβΒίιηοςηβ ΟΗγϊβΗ αηηο ρ^Γ- 
ί6€ί€ €0ΐηρΐ6ηάίΐ9η. 
Όβ ΡαταΙΙαςβ ΙοηοτΗίηίοαηηίΒ ΙλβοοΗβ \η ρνα• 

ϋαηΐ ΐη€αηΐβΧ$θνίρία^ο\^Χ μένσοι χάριντήν πλείστην. 

ΥβΙΙ^ίη ίατηβη^ ηί Ηχο Βοτιρίον Ηα8 ίρεαΒ ηυάαε ίο- 
ποτητη άψβτβηϋαΒ άβρ,ηχΙχοηΛίΐΒΒηη €ΧρΙί€α88βί. 
Αηχο ίηίτητη ίη ηχοάηηχ ίηονβάχύίίβηι απιοηβ ενρα 
ίΜ ίϋί αΙ}χιηάαηααίη,ϋηίη Τ€8 Ιαιη ηχηΙίαβ,ηΐίΜ^ηβ 
ΛΜίρηϋβτ χιΗΙβΒ,αο ρνορβ ηε€€ΒΒατ%α8 β ιηαηνΒΓτί- 
'ρϋΒ €0άί€χΙ>ηΒ[ΙΖ9'\ΌαίΓίΒ ρβτίαβΓαΙΗβΓ εοίπτηηηί- 
ΰοτβ Ιϋ^Ηί.Αίϋίΐιββ^ί^ν^^^^^^^^^ο. ηχβα^ςηοά 
ΛηρήΏχα)α9Λ €(Βρί : αίςνβ ρβιηχαηίΐαΐβ Βυηχηχα^ ηί ϋίίΐίη 8ίΐΓη ηοχι ρνούα$^η€€ βροΐααάοιηβϋρηίο αΙΗ, 
ηΐΒΐ άβ [<£€β ΗοΥπίηβΒ Ιαηήαίηηί. ΜχιΙανβ Βί^Ιυτη^ 
ηχηίανβ νβτηηί βΐ ρβηοηαΐΊίγη ^αοχβτη, ηιβτηύνα 
βϋαηι ίρΒα ίη ηχβΐίονβηχ Βίαίηηχ^ ηί νϋθίχιτ οοηχρο- 
η€Τβ,ροΒΐ6α(ΐηΒρτο ϋΒάβτη ργχηιίΒάίνβηάβτβαορΗ' 
Μίΰατε,αΒίηΙία €8ΐ^α11αάα βΗ,^ναηΒ ^Βΐ,αηοίονϋηΒ 
ρίχΒ ΒΗΓΒηηχ νδΓΒηηχ οβ ο([η<Αα ίηΰΐχηβι 6 βΒΐ^ ηί ηί- 
ΙΐίΙ άβ ΒβπΙβηίχα άκαηι^ ςηαηχ αη ιηηίαίο Βίι/Ιο^ρ,τ- 
τηαηχίη οτηηχύηΒ ΗΙβ ίεηηβνϋ,ιηίΙίΰΰηίαΙϋ.Νι [ονίβ 
αρηά ηοίχηηΙίοΒ νβηχατη είΜ ίηνβηίβΙ^Γαηί αϋρΒΟ, 
ςηίβαηχ €οηχηχίηί8αίαν,ρινβ8Βα.8€ά ςηχΒ ηχΜηχητη 
βχοηΒαΜ βαηι αρβνίατη [ναηάβηι ηοη βΒΒβ,οηηχ Ιβ" 
€ίθΓ8ητίαηα αύαηοίοήΒρβηχίηίΒνβτΰχΒ άχςηοΒοηβ 
ηοη ναΐ€αΙ?Ροί€ΓαΙ χΙίβΒηα οΗαναΰίβΓηηχαΙίοΜίςη^ 
αΐίορβηβη ίη ίρΒα βάίΐίοηβ α\> αΙίΐΒ άίΒΐχηρηβτβ, ηΐ υβίραίηα ηx€α^€^η^^ί^,^ι€^α(ο ίαίβϋοΓ^ςηαηχ τηυί-^ [β€€τβ ίη ΙηΙβιρηΙαΙίοχιβ Τ/ιηη/άίάί^ α ΥαΙΙα οοη- ία^ηιί Ιβο^ αΙ> 6Χ€βΙΐ€ηΗ €ΐ ηάχΗοηβ Ιηα άίάχοβηηχ. 
ί^ναηοϊΒΟί 8€0Τ$ί ηοΒίνί ΤΗβορΗαηβηχ^ ηηηίΐηαίη 
Ηα€ΐ$ηηΒ νίάί : ηοη άηΐίΐο ετηάίΐηηι ναΐίΐβ ίηΐβτ- 
ρτβίβηχ €Β$β: Μβά άβηηΒ ϋβταηχβί ωΐαΐβ υηαηιιβ άβ 
,^ηχηχαΚορβτϋ φιλοτιμίς^ί» αρρβίβηάο ίίΐηΐο Ββφ^ 
. ΐ€€ηιη ρΙβηΪΒΒίηχβ Β€ηΙίο βχρΙητΛχίΒ €αιΐ8ίε:ρΓοίη' 
άβ ίΙΙα άβ Κο§βη%ηοηχίη6*η\>ί%ΙίΙαΒ^Ιαη(ΐηαηί ηχβη- 

άθ$α άντΙ της ^γα< ρΟΒίία βίβτίί^ ρΙΠΒ Τηβ άβίβΰΐαΐ^ 

^ηαΜ ηχονβΐ.ύβ ββίχβύτατάο ^η^(ι άίΰαηχΊ Ταηίηηιηβ 
νίηχΜ %η ΗΙίΒ 8ηίάω νβτΰίΒ ίηίβΙΙίρβχιάίΒ, ^ηω 
.ηχβηϋοηβίη άβ 8ί/ηιβοη€ ΙοροΙΙ^βία /ααηηί, Ιαηχ 
^(ητρίίβΓ /αλί? Αί ίΙΙβ ϋαίηίηχαία, ςηβχη ίη Ιυα άχα^ 
ίήία ΰϋαΒ^ςηίΒ βαΐΐηαηχ βΐ Ηηηο ηηη^ηαηχ βάίίητη 
ρηΐο^ ηί βί αηηαηχηηι ίΙΙηηι, οηιηΒ ηηηο Ιαηχβη Βοτίρία 8ΐ6ρΗαηΐί8 βί ΡονΙη$. Τηηι 8ηηο ρναΙίαΒ 
α^βνβηχχΐΒ, ςηοά ίΙΙίχΐΒ ορβτα^ βί αηβίοτβτη νβΐβ- 
τβηι 1 140] ΗαίβνβηιηΒ, βί ίΙΗηΒ Βίηάχο βίβραηίίο- 
τβηχ^ βΐ χβίη οοηΐχ βΐ 8ηηαηα, βί ΑηοίοΗΒ νβνδα, 
Ββηίβηίίααςηβ εοηΓβτεηιη». ΜΙΗί Βαηβ οο<ιηβ αο ΙίΜ 
ΒχηχρΙβχ ίΙΙηά^ ηιίηχίπβίΐχίβ βίοαίυηχ άίββηάί ρβ^ 
ηηΒ, ςηοίΐ ίαηίορβΓβ αάηιίταία βΒί ΟινίΒΐίαηααη• 
Η^ηίίαΒ ΒηηιηιορβΓβ ρβνρίαοβί, βί νβήΙαΒ αδ οιηηί 
ονηαίη άβηηάαία αηίηιηηί αοήοηϋηε βΙίηχηίχΒαΛ 
ρίείαΙβΜ βχοίΐαί : ηοη ίία ίατηβχχ ηί τβΒ ΙΙΙοβ βίβ- 
ΟαηΙΐοη ΒίρΙο βχροΒίΙοβ^ βί ατηοβηίονώχΐΒ οοίοτηηι 
βοΒβηΙΐΒ ίηίβΓΒίίυοΙοε ΓβμααηίηνΧοηιρΙβΰίοΓ Βηηχ- 
ηχβ βΙβραηίβΒ, βί Ιαίίηαα άίοβηάί /ονηιηΙαΒ οηηι 
νβτχίαίβοοχηηηβίαΒ, ςηίίηΒ άοοίίοτ (αοΙηΒ ηηα ρίβ- βάίίίοηβηχ ΡοΒΒίηηβ ηοΒίβΐ' αάοηχαί, Ιία ηχιηχτηηχ^ ίαίβτη αάάίΒβο. 86ά ιη/Αί Ββτηιο βΒί άβ-ηιηίαίο ίη βρο,ηηί]αηχάίη βΓοεβΟΓηηι αηβίοτβΒ οηιηβΒ ωςηο- 

'ΜΟβνβ Βίηάβο^αάΗηο ίηβηίίΟΒ ΒηρβνβΒΒβ οβτηο, ^ηοΒ 

ηβΒΟίαηχ, Ι,χββΜΗίο οίάβαΒ^ ηχί Σβο^ ηχβηχον ίηίί 

ΜΙχχΐΒάβ Μαββάοηβ ρνορίβν ΟβτηοοήΐΊ ηιηηάοΒ ιη- 

βηίίΟΒ ίταίο; ηί φΐιί ηοηάηηχ νβΐ ηχχηηχ ρτο\>β 5Κ- 

^ύβρχΒΒβΙ. Μϋίο ηηηο ΒίηχηΙ βί ΒβηιβΙ ίοίαηχραΓ- 

. ίαη Καηο ρνίηιαηι ; ηίςηβ ίΙΙαηχ ίη ρίρηηΒ αηχί- 

ϋίίίω ηοΒίτοΒ Όοηχίηαϋο ΥβΒίρα αβββρίατβ άίρηβ- 

ίητ^ δέομαι της αής φιλανθρωπίας της πίνυ. ΜοηΟοΜ 

29 Μαϋ 1648. 

ΗυιηΑηΐ58ίιηί8 Ιιίβ ΙΐΚβηβ ηαίΐιί ο1) ηοναδ (υΓΐ)&8 

> ίη Β&νΑτία βιοΓίαβ ρπηείρίο ΐΏβηβίβ δ6ρΐ6Π)Ι)Γί8 

Γ6(Ι(1ϋί8,8ΐ3ΐίιη ϋ$ι τΒΒ]^θΏα:Αάηιοάηηχ Ηβνβτβηάο 

ΡαίΓί^ ύοϋίίΒΒχηχοςηβ 5ίηχοη% ΙΥαρηβτβοΜο Ιβο αΐίοτνηχ ΒαιρίίΒ Βΐχ^Ιο,ροβίβαηηβ ίΙΙΐΒΑηβίονχΒ ρη• 
ηχίηοηχίηβείηβ ηΙΙα ηχηίαίχοηίΒηοΙαάίνβηάίίίΒ,Υί^ 
άβηάηηχ βΒί, Αη βΐ ΗβΙ^ρΙΐΓ&δΙβδ ςαΙά δίιηίΐβ Γβ- 
εβηί. νίάβαηχηΒ. ΡΒβΙΙηΒ, ςιιίοτηηχα ΛίβίαρΗΓαΒίοί 
Βίηάία ίη ΒοΗύβηάΐΒ ΥίίίΒ Βαηβίοτηηχ αβϋΐίΓαϋΒΒίηχβ 
ρτοΒββηΙηΒ βΒί,^ηαηχνίΒ άίχβΓυί,ηχαΙβ τοιηρίαβ,/η- 
ηνύαηβίΐηβοοηΒα ίρίοΒ βΙβραηίίονβΒίχ/Ιο βηατκαΒ•β, 
ηηπίΐηαηχ ίαηχβη άίχίί^ίηαΙίηηϋηΒ δίι//ΐ4ηι ιιηιιΐϋ- 
ίαΒΒβ ; ^ηαι^^ηί^)ηΒ ίία ηί βταί τβΙίςηίΒΒβ : ροΒίτηο- 
άηηχ ΥίΙαηχ ιΙΙαηίΒηύ ρνίηιίΒοηρίοηΒηοτηίηβρη' 
δΙίβαΒΒβί. ΰηοά βί νβτη^η βΒί; ηαηχ 8ρη)βοη Υί(α$^ 
ηηαΒ $ίύχ ΒθΗ\)€νβρτοροΒηβΓαίΜα ίη αΙίηηχΒβτπιο^ 
ηβηχ βχΐηΐίί, ηί ρνορβμηχ βΒΒβηί βίοβηίίοηβ α ρΗ^ 

ηΧΐΒ ίΙΙΐΒ άίνβΤΒω^ ίάβοςηβ ΒηαΒ Μεταφράσεις, Η6ΐα- ΑΙΙαίίηΒ 8. Ρ. Ο. Μβα άβ 8χ/ηχβοηβ ΜβίαρΗτοΒίβ ορϊίτ^&Β$,%η αίχατη ηβτηρβ Ιίηρηαηχ οοηνβτΒΟΒ νόβα- άίΰία ρτοδαΗ αύΒ ίβ^ ίήηηιρΗο βί (/αηάβο : ίαηχ 
βηίηχ αά οάνβΤΒατίοτηΜ ίβΙίΒ, ηχοΓΒηίΐηο ΙηίηΒ 
. νίχβτοαΒοοίίΒΒίηχο^ βίτβτηηι ίιατηηι οαΙΙβηίίΒΒί- 
«10 ρτοΪΗΐίηε.Όί υβνηηχ ίαίβαν^ϊχατβ\>αηχ αηίβα ηοη 
ρανηηι, ψβηάβΙίαηί(ΐηβ αηίτηί^ ηχίΗχίΐηβ (ΐηοάαηχ- 
ηιοάο ηχβίίΐβύαηχ ίη$€ίη$^αη φιω χρΒβάβΜβίαρΗτα' 
Βίω οείαίβ, βί αΐα$ άίΒρηίανβΓαηι, ίίΜ ρΐαβίίητα 
βΒΒβηί^ηβςηβροίχηβαά οοίτββίίοηβηι,ίΐηοηί αά ςΐο- 
ΗοΜ οοηχραταία. Οηχά βηίηχ Βρβτατβ ροίβταηχ ίη 
ΓβΙηαοΰβηΙίίΒηηχίβ,βί α νίνίε ίηοε 8ο€ίβΙαίχΒ αρρτίτ 
Μβ βτηάίίϊΒαάβο $οΙίάβ ρβτίταοΙαίΐΒ ίηρβηίοΗηχβί 
(αηίΐΙΙίβ νίήΙηΐΒ ηχΒηΒΫ Όηηι ίηίβήηχ Ιαηάον αύπ ίβ 
ρΐαββο^ηβ, ΙαίΜΜΤίΒ ;αιη 9ηΒββρί% ηββ ηχοάο ροβηίίβί 
η€€ ρβΒηίίβΗί ίηχροΒίβτηηχ : ίηχο αά ΒίηχίΗα Ββηι• νίί, βί Βηδ &ηο ηοηχίηβ, αΜίΙο ιβίβτβ Βίήρίονβ^ βάί 
οητανίί.ΕίΙίοβί ίηαηίίςηίΒ ΒβηρΙονίΒίίβτβί ηβιχίίο^ 
ΜβίαρΗταΒίβΒ ΙαπιβηίΙΙίηΒΒηρτβΒΒΟ χιοηιίηβ,ηβ ίβηι- 
ρότα οοη[ηηάβΐβηίηι\ νβΐί^χια ΒίΜρτοΙαία Ββτίρίο 
οοηΒίρηανίί,ϋδί νβτο ΒβήρΙοήΒ ΑηΙί(ΐηίοτ%Βηιβηίο^ 
τίαηχ (αββνβ νοΙηίίΜ ίία (βοίί,ηί ηοη νίάβνβίηνιΐ^ 
ΙίηΒ ΥίΙχ^ ([ηαηχ βοηχηχβηίαίαίητ 8^ηιβοχι,αη€ίθΓ^ 
Ββά αΙίβτίηΒ, ςηω αηίβ ίρεηηχ οίροητηίβΓβίαίην• 
Υίίαη^ βηίηχ ίΙΙαηχ αχχίβ Ββ οοηΒΟτίρΒίΒΒβ (αίεΙπί-- 
ίητ Ηηηο^ νβΐ ίΙΙηηχ ΒοήρίοΓβηχ. Ιά βχβηχρίο ρα^ 
Ιβηίίηβββί. Ιη Υίία 8ί^χηβοηίΒ 8ίι/1ίί(£ ίη ΜαηάΓαζ 

Συμεώνην τί)ν πάνυ, τ6 μέγα θαύμα της οΙ)ωυμένης 
χαΐ 8αοι της γης άλλο τι μέρος λαχεΤν Ιλαχον, Οΐ 
|χΙν &);ει τα Ιχβίνου, οΐ ^Ι άχοτ^ ΐΓαραλαβ($ντ8(^ ΜΙ ΟΕ δΟΗΙΡΤίδ 8ΥΜΕ0ΝΙ8 ΜΕΪΑΡΒΗΑδΤΛ ΒίΑΤΚίδΑ. Ηί γλώιτη; τρυφτ^ν το'* άνδρα πεπο{ηνται. 
ου:ο; ων, κιί πολύς την φάμην γεν(5μ6νοζ, πολ)ών 
£Γ.ιχι XX ί των συγγρι^έων ' άλλ* ο!)6είς ουδίπω κατ» 
μίρος τα χχχ' ϊυτον διεςήλθεν, ού§1 εΙς αίπαντ» καΟ- 
ηχίν έζυτον, ούοε ακριβώς, δπως 2κα»τ« εΤχον, 
ίνεγρχψεν. Άλλα του; ανω χρόνους Ιν χεφαλχιώδε- 
ίΐν ΙχιτομαΤ; είττόντες, 2νΐά τε τών έν μέΐψ παρ- 
ί^χαον^ χχΊ οΰοΐ προς αύτο το τέλο; τών τούτο•^ 
^2;ζ(ι>ν τίλθον • τ^^χ'ίΊ δε χρήσιμος δ περί α^του ΙστΜ 
λόγος. 3[ν(ο6έν τι άρ/ομένοις, χ.αΐ έπι τα τελευταία 
χ«5 ανδρός κχταοιοάζουιι την διν^γητιν, ΜοςηαΠ) 8}- 

ιηβοοβιη. Ιη£βη8 ογ1)!8 (βΓΓαΓυιη ιηίΓαευΙυίη,€(6Χ 
ϋ«,ςιιί(6ΓΤΦΓθ5!οη68&Ιία8 &1;]«ΐ6βΙί&8 ίηουΐυβηιηΐ, 
φύάΜνα Γβ8 ςβδίββ ίΙΙίυδ οευΙίδ,ηυ'κΙ&ιτι &υ άϋα ρ6Γ- 
άρίβη(68, νίΓα η ϋηςιΐφ βπδΒ ύεΐίεΐβδ ΓβοβΓβ. Μ&- Μέγας τοίνυν Α Α£;ΓΗ•.θ1»ίη(1ΐ18ΐΓΠθ1(1ίΙΐ{;6η(68,ςαί?ίΐ6Πΐίθβϋυη(1&ΐη 

6ΐ Γηιεΐί1)υ8 υ1)εΓ6[η νίη^βΐΏΐ&ηΐββ,οιηηίηο 6χϋ1ία8 
ίΓυε(ιΐ8 Ι)6ΐΐ6(ϋε(ίοα6, οΐίβπ) ηοίβηΐββ ϋδ,ςαί ΓβίΓΟ 
608 56ςιιιιη(υΓ, ρ&υρ6η5α8 ΓηιεΙιιβ (ΐ6€βΓρ6ηΙίΙ)ΐΐ8, 
8ΐί(]υ:(1 ρΓχίθΓοιίΐΐιιαί. Ει ςιιΐΐΐυβ ηοβ ςαοςυβ βυηιαβ 
ιηίιιίιηί. ΙιίοβΙ βηίιη ΙοΙίβ νίΓίΙ)υ8 8&ηε(ί88ίιηί Ιιί 
▼βΓβ ΙίΑπο οΐίγ&π) ΓΓυεΙίΓβΓ&ιη,ρΓορίβΓ «ύιιηά&ιιΐββ 
ίη 6α οΠν&8 Ιη <Ιοιηο Οβί,ιιΙ 8ί( Ιιγιηηοάυβ Οβτίά, 
ρΙαηΐ^αΗΠΐ νίη<ΐ6ΐηί&Γ6 (Ιίνίηο χβίο βΙυάαβΓυηΙ, ηί- 
Ιιϋοιϋίηυβ Γυ^ίΙ ίρδ08 ιηυΙ(08 οΐίν» Γηιείαβ, Οθο 
ρΓονί(ΐ6ηΐ6 ηο5(Γυη) ΙιυΐΏίΙβ, δβ^αεςυβ δίοάίιιηι 
αεοΊρβΓβ, ςυβιηαάιηοίΐαη) γίάυ» »γ« ιηίηιιΙ& άυο. 
Νβηιιβ βηίιη 608 εηηιίηΑοΙββ, ηβςυβ ΐΒηςααηι 
βοΓυιη Α Οοο άοαβίΑϋΐ β&ρίβηΙίΑΐη βΒπιυΐΑΓί το- 
1θηΐ68, Ιυ8ΐί Γ&είηοΓ& 8επρΙο (Γ&άβΓβ δυβεβ- 
μυδ ίΐ&ςυβ Ι)ίε ευπι 65$6ΐ,6ΐΓ(ΐΓηΑΊΙΓιυ8 65ββΙ ιιη- βρίιηιΐδ. Μ€ΐαρΗτα$ΐ€$ ι^χ Ηιβ, ηβο ηοη βί Ιβοηϋο άίςαβ ρβΓΥΐιΙ^αΙβ, ιηυΐΐοδ Ι)αΙ>υι1 8α&Γαπι Γ^Γυπ) 
ιετίρΙοΓθδ ; 86^ ηβιηο ιιηςυαπι 2ιΙ Ιι^θε ΙβιηροΓα 
οιηηβ3 ρβΓββευΙηβ 68ΐ, ηβε υηίνβΓδαδ εοΙΠ^βικΙ! 
ϋαίΐίυιη ίοδυιηρδίΐ, πβηιιβ ΑεειίΓΑΐβ^ιιΙ 8ίη{;υ1& «ε- 
«(1«Γ6,8εηρ(ο 5ίβη2νΊΐ;86(1 δυρβήοΓβδ 8ηηο8 εαρί- 
(ίΙ)05 εοΓπρβηιΙίο <1ί^6$1ί5 άβδεΓίϋβηΙβδ, ηοηηυΙΙα, 
ςυχ ιη6(]!α ίυβΓβ, δίΐεηΐίο ίητυΐνβηιηΐ [141], ηβε 
«Α δαΑΠίιη ΑεΙίοοαιη βχίΐυπι ρβΓνβηβΓυηΙ. Νο- 
1)18 ?6Γο βήΐ ΒβΓίηο άβ 60 ρΓοΟευυδ, ηυί αΙ) &η• 
Ι«8€ΐί8 ίηοίρίιηυδ, βΐ αά ύτι ρο5(Γ6ΐηΑ8 Αείίοηβδ 
οίΓΓϊΐιίοηοιη (1ίΓί|;ίπιυ8. ΥΗαηί $αηαι ^οαηη^$ 
ΕΙ^αηοηιε $€Ηρ8ί$8€ ΞορΗΓοηίηπί βΐ ίοαηηβτη Ηα- 
^ εχ ΙβοηΙίο Οκρτίο ίη 8ηρρΐ6ίηβιιίο Υϋχ ίΙΙίηί: 

'ΒδημΙν οΰν και Ετεροι φΟάϊαντες προ Ι,μών κάλ- 
λιηα τε και δψηλότερα περί τούτου του άρχιερέως $ηαΗαχι$α, άιηη ΒοτΐρΙο οοηβΐρηοΐ ΕΙε^τηο^ιιηαήι 
ΥίΙαηι, Υίά6αηια$ ετςο ςηαηωη ταίιοηβ^ ςηω 
ίΙΗ άβ 86 άίχβηιηΐ, ίρ$€ ν6(€ναΙ βί ρετίναΰΜ. 

Σϊίμερον δ ταπ•ινί»ς Ιωάννης, εΤπεν, μινθ^ν, ούδ* 
υπό τίνος ο•^δένα διεχομισατο, μηδ' Ισχι μικρόν τι 
και τ^ τυχόν εζίλαΦμα Οπερ τών μεγάλων αύτοΰ και 
πολλών σφαλμάτων προιενεγχεΐν τψ Χριατφ • ω9π€ρ 
γοΰν ούδΐ αλλοτέ ποτέ. *0 το{νυν Ιερος Σωιρρόνιος εΙς 
δ τ^ ^ηθΐν αύτφ έβούλετο, Χ'^ί^'^^» ^Υ^) σήμερον 
2δει, καΐ ευθ-^μεΤν, μακαριώτατ• δέσποτα, άνθ' ών 
ούτω την πιστευΟεΐσαν πο(μνην ζί^ν έν εΙρήν;[^ 
παρεσκεύασας. ΙΙοάίβ Ιΐυΐηίϋδ ]θ&ηη68 ΐη6Γ€6(]θΙΙΓ 

ηιιΙΙ&ίη α ςιιοηιίΑΐη Γ6(υΙϋ, ηβε Ιι&Ι)ΐιί( ραδίΙίΑΐη 6( 
νίΐβιη 6χρίΑΐίοηβιη ρΓο [143] ιηο^ηίδ 8υίι ιηιιΐϋκιυβ 
6ΓΓΑΐίδ,(}αΑη) ΟΙιπδΙο ο06ΓΓ6ΐ: ςυβηιβάπιοοίυιη ηβε χχΐ Οαυμααίου ανδρός ΙφιΛοτόφησαν, δυνατοί οντες ^ υ8€|υΑίη &1ίλ8. δαεβΓ ίΐ&ςαο 5ορ>ΐΓθηίυ8, ίη ςοβΟΙ ?ργφ και λόγψ, λέγω δη, Ιωάννης καΐ Σω:ρρόνιος 
^ θεο^εδεΤς και φιλάρετοι, και της ευσέβειας ^ντες 
^«έρμαχοί• *Αλλ' βμω; και τοιούτοι τυγχάνοντες 
ττί; αξίας, καΐ αύτοι της του άνδρος άρετης άπελε(- 
^ί»ν^ χαΐ ταυτον πεπόνθασιν, οίονε£ τίνες φιλό- 
πονοι γεωργοί αμπελον εύΟαλη καΐ κατάκαρπον 
τρύγάντες, οτι χαταλείψουσι πάντως «κ της του 
χαρποΟ ευλογίας, και μή ^ουλόμινοι τοΤς χατόπι- 
σ6εν ιύτών άκολουΟοΟτι πεωχοΤς έπιρω ^ολογουμένοις, 
τι^ν αμπελον, 1\ ών Ισμεν χαΐ ημεΤς ελάχιστοι. Εΐ 
γαρ καΐ πάσι^^ αυτών δυνάμει ζ.\ πανόσιοι ούτοι τήν 
Ιγχαρπον ταύτην έλαίαν αληθώς δια τών έν αύτ-ξ^ 
αλουσίων έλαιών, την έν τψ οΤκφ του θεοΰ, ω; φησιν 
δ ί»μνφδος Λαυίδ πεφυτευμένην τρύγων ζήλφ θεού (ΙίεΙυπι άίΓ6Χ6ΓΜ, 62ϋ(ΐ6η(]ηπι 6386 ΙιοοΙίβ, άιιϋ, 
Ιιί1&Γίΐ6Γ4α6 (Ιίβπι ΐΓΑάαεβηάαιη, Β^&ιίδδίπιβ (Ιο- 
Π)ίη6, ρΓορΙβΓβα φΐο(] %τβξβϊη Ιί5ί εοηεΓβάίΙηπι 
ίη ρ3ε6 νί%6Γθ βίί^^ιΒ^Β^^,5^^^ρ8^^α^ άβ Ιην&ηίίΟ' 
ηβ €αρα%$ 8. ^οαηη^$ Βαρϋείω ΜατοβΙΙηί ΑνοΗχ- 
ίηαηάΗΙα,$οή}>α βΐ Μ€ΐαρΗτα$ΐ6$; $6ά ΜατοβΙΙη^; 

ΆττεκαλύφΟη δΐ μετά φόβου και τρόμου έν εΓδει 
αστέρος πυρός έμοί τφ έλαχίστφ άδελφφ Μαρχέλλω 
κατά τά ύποτετιγμένα δράματα π£στιν Εχον,ΚβΤβίΑΐΐΙΠΙ 

681 &αΐ6ηι εηηι ΙίιηοΓβ βΐ ΐΓβηιΟΓβ ίη δρβείβ •ί(ΐ6η$ 
ί^η^ί ηιίΐιί π)ίηίπ)ο ΓγαιΗ Η&τεβΙΙο,δβεηηάυπι 8ηΙ>- 

]6ε(&8 νίδίοηΟδ βάβΠΙ 1ΐ3ΐ)6η8. Εί^ Κατηξ{ωσεν έμΐ 
τον Ιχνίτου δοΰλον Μάρκελλον θεατών γενέσθαι της προ- 
κειμένης δράσεως• Είδον γάρ λν όράματι της νυκτός, 
έχετήδευσαν * άλλ* βμως διέλαΟεν αύτους Ι πολύς Ι)0ΐ{;ηΐ(α8 68(,ΐη686Γ?υ 01 δυυηΜοτεβΙΙηηΐ δρβεΐ&ΐο»- της Οα{ας χαρπος, χ»ι "«Λν ημετίραν ευτελή καΐ 
{οχράν προθ•ψίαν προαδέξασθαι , ώς τά δύο της 
χήρας λεπτά• Ου γάρ εκείνους διαβάλλοντες, ουδέ 
^ δυνάμενοι την α'^τών θεοδώρητον σοφ'αν μι με Τ- 
■6x1, τά του δικαίου κατορθώματα συγγαφ^ παρχ- 
2«ΰναι έσπεύσαμεν. ]απΐ βηίπ) βΐ αΠί 8ηΐ6 η08 ορ(ί- 

ΟΑ ηα^ςυβ δυύΙίπιίοΓΑ <!6 Ιιοε ρΓΦδαΙβ, 6ΐ Αϋπιί- 
Γ8η<Ιο?ίΓο ρΙιίΙοδορΙίΑΐί δυηΐ,ηυΐ ορβΓβ βί δβΓπιοηβ 
ηίηισι ίη α)0(1υιη ρΓ9θ8ΐΑΐ>3ηΙ, ]0Αηη68 βΙ δορΙίΓΟ- 
Βίθ8 ρΊΊ 6ΐ δίαάίοδί, ρίβίβΐΐδηηβ ρΓορυχηαΙοΓβδ. 
ΤβηιαιίΑηιβη ΙίεβΙ (3ΐ6δ ϋϊ^ηίΐΑΐβ, Υίπ νίΓΐϋΙβ ίη Γβηη ββίί ρΓ8Κ86ηΙΐ8 νίδίοηίδ• Υί^Ιί 6ηίπι ίη τίβίοηο 

ϊίΟ^\Χ%.ΜΒΐαρΗτα$ΐ6$ : Μάρκελλος τις τ6νβ{ον επιφα- 
νής, τ^ν τρόπον θεοφιλής, ^ς χαΐ μονής της χατά τ6 
Σπήλαιον χαθηγιΤτο, κατά τίνα νύκτα της υιέσης 
εβδομάδος τών νηστειών δναρ τοιούτον δρ^, δς και 
το όρσθίν τοΤς δπ* αύτψ διηγεΤτο, ούτωσΐ πρ^ λέξιν 
διεξιών. ΙΙλΓεβΙΙηβ ηαίοΐΑηι τίΐΑ ίΙΙυβΙιΐδ, ηιοηύαβ 
ρίαδ,ηαί π)οηΑ8(6Γΐο,^αοά ίη δρβίβθο ββΙ,ρΓΦβΓβΙ, 
ηο€(6 ςυ&ά&ιη π)6(ϋ8θ]6]υηίοπΐ(η Ιΐ6ΐ)(]οπ)Α(ϋ8 νΙ-. 
δίοηεπ) ΙΐΑηε ίηΙαβΙαΓ, νΊβυιηςυβ δίΙ>ί δυΙ>]6ε(ίδ 6ηαΓ- 
γα1)&1 1ΐ9βε Α(] ?6Γΐ)υηι βηυηΐί&ηβ. Οηχ ϋα^ηβ αΐη ΙΜοτ68 ΓοθΓ6 : 6( 8α5ί6Γ6 Ι&ϋοΓβηι 26ςυ6 Αίςοο άβ$ΗρΗ$ίην6ηίΐηρ6$ίαΓηιη$βη64ί^ίίΛ$€ηρίουί' 139 1.Ε0ΝΙ8 λΙΙλΤίη. 140 βίηιηίη, ίαΰπίατη €ΗΓί$Ιί ηοηηιη αρρβίΐαα {ηβηΛρβ Α Ιαηάα βΗαηιηοητβ^αίείίηε αρρβΙΙαιηαηίιηαιη,Ρα' άβ€ην$ηιη^ αΰ]αιη ρΐαηβ οοηιρίβΐηηι), ιά ο/ηηίηο 
ί0ηιροΓί8 $ραΙίηιη ίαηε$βΙΐΗ8 ηοβίβν , εωοαίητη 
€Ηη8Η άβΰίτηηηι νοοαΐ , ηβιηρβ ιηοΗοαίαιη , €ΐ 
αάΗηο οητνβΜ ιηΗΙβΒίρίοςηβ ΟΗτηϋ αηηο ρβν- 
(βΟβ ύοηιρΙαιάΗίη. 
Ώα ΡαταΙΙαςβ ίοηοτηνηίοαηηΐΒ Ια&οαπΒ ίη ρνα- 

ΙίΛΙ» ΛΙ^αΐΛ ^ΧίίΓίρία,οιδα μεν σοι χάριν τήν πλείστην. 

¥€ΐΐ€9η Ιατηβη, ηί Ηΐο ίοηρίοτ Ηα8 ίρ8α8 ηνάαβ ίο- 
ηοΓΗτη άψβτβηΐίαί άεβηίΙίοηϋηεεηίΒ €χρΙί€α88βί. 
Ατηο νΛίτηηι ίη ψηοάητη ίηοΓβάιΜΙβιη αηιοη8 ενρα 
ίΛ€ ίΐίί αύίΐηάαηΙιαίη,αΛίη ΐ€8 Ιανη 9ηηΙΙα8,ίηίΜς'α€ 
Λη$%ςη%1βτ ηΗΙββ,αο ρτορβ η6ϋ€88ατια8 β ίπαηηεντί' 
ρίίε οοάί€ί1)η8[ί39}Ό€8ίΗ8 ρβΓίώβταΙίΙβΓ ωηιηιηηί- 
οατβ Ιϋηεηί.ΑίαηίβρϋίηραΓίβΛβαιηάα ηιβα^^ηοά 
ΛΗρήΐΛα}α9Λ€(Βρί : αΐ^ηβ ρ€ίΊηαηίίαί6 8νηΐγηα^ η^ €ΐηιη 8ηηί ηοη ρΓθΰα$,η€€ βροΐααάοιηβΰρίΐίο αΐη, 
ηί8ΐ άβ ((£€€ Ηοτηίηβε Ιαηάαίηηΐ. ΜηΙανβ είι^Ιυηι, 
ίηηίανε τετηκ» €ΐ ρβηοηαηιτη βοίβτη, 9η€τηΙ)να 
Βίχαηι ίρ8α ίη τηβίωιβηι δίαίϋηι, ηί νίάβΐην ΰοίηρο- 
η6Γ6,ρο8ΐ6αςη6 ρνο Η8ά6ηι ρήτηϊχ άινβηάβτβ αο ρη- 
ΜίοαΓβ,αεΙηΙία €8ΐ,ία11ααα 6ί1^ναη8€8ΐ,αη€ΐοταη$ 
ρη8 8ηΓ8ηιη νβτεηιη 08 οΙ^ηοία ΒπΟΗηβι β €8ΐ, ηΐ ηί- 
Αι7 άβ 86ηΙβηΗα άκαηϊ^ ςιιαηι αη ηιιιίαίο εΐι^Ιο^βν-- 
τηαηΐίη οίπηίύηε ΗΙβ ίεηηβνίΐ,ίηάίΰβηίαΐϋ.ΐϋ (οτΐβ 
αρηά ηοηηηΙΙθ8 νβηίακη είΜ {ηνοηίβΐίταηί αύ ίρ$ο, 
ςηιβαηΐ€0Μΐηίηί8<ήΐηι\ρΓ0(€88α.8€άςηί8ηιΜηιηιη 
6Χ€η8αΙ>ίΙ βανΛ αρβτίαη (ναηάβίΐι ηοη €886,οηνΛ ίβ^ 
€ΐ0Γ8ηηαηα αΒαηΓΛοτί8ς6τηίηί8ν6Γ(>ί8 άίρηο8€ηβ 
ηοη ναΙβαυΡοΐ6ταί ίΐίβεηα οΗανααβΓΗϊηαΗοΜίςηε 
αΐιο ςβηβτβ ίη %ρ8α βΛΗιοηβ αί αΙη$ ώ'8ΐίηςηβτ&^ ηί υείραίηα ηιβα Γ^ίΐιιπί,ί/^Γα/ο βίβδοΓ,ςηαίη τηηΐ- ^ βοβτβ ίη ΙηίβίρνβίαΙίοηα Τ/ιηη/άίάΐΘ α ΥαΙΙα οοη- ία^ηιί ίβο^ αί εχΰβΙΙβηΗ βί ηάίϋοηβ ίηα ϋάίοβήιη. 

ΐνΛη€%80% 8ωτ8ΐ ηο8ΐη ΤΙιβορΗαηβηι^ ηηηίΐηαηί 

Ηα€ΐ$ηη8 ν%ά% : ηοη άηΐίΐο ετηάίίηηι ναΐίΐβ ίηίβν- 

ρτΰίβίη 6$8€: $€ά άβηηε ϋβταχηβΐ αίαΐβ υησ^ηβ άβ 

,ΒΗτηηιαΆορβτα φι>οτιμ{9ΐη αρρβίβηάο (ϊΐΐιΐο Ββρίίί^ 

. ίββηίη ρΙβη%88ί9Λβ 8€ηί\ο βχρΙητΛηε €αη8ί8\ρνοίη' 

άβ ίΙΙα άβ Άο(ιβ^^^ηοηι^ηβηι1>Ηι^(α8^ίαη^ηα^η ηιβη- 

άοεα άντι της ρό-γαζ ρο8ίία βιβήί, ρΙη8 τηε άβίβααΐ^ 

^ηαΐΛίη*)υβΙ.ΟβΟβ^ίβΙ>τατάο(ΐη%ά (ΙίβατηΊΤαηΙηηιηβ 

νίνηΜ ιη %11ί8 8η\άθβ νβτΗΒ ίηίβΙΙίρβηάίε, ςηΰβ 

, τηβηϋοηβηι άβ 8]ΐηίβοηβ ΙοςοΙΙιβία {αβίηηΐ, Ιατη 

Λητρϋβτ Ιαϋΐ Αί ίΙΙβ Οαηιίηίαία, ^ηβ^η ίη ίνα άία- 

ίτίία βίίαΒ^^ηίΒ βίΐΐΐηαηι βί Ηηηο ηηηςηα/η βάίίηνη 

ρηΐο^ ηΐ βί Οίηηαηιηηι ίΙΙηηι, βη]η8 ηηηο (ατηβη $οηρία 8ίβρΗαηιΐ8 βί ΡοτΙηε. Τηη 8ιιηο ^Γαίίαβ 
αςβτβιηη8, (ΐηοά ίΙΙίηε ορονα^ βί αηοίοτβτη νβίβ- 
νβτη [140] ΗαΙ)βΓβτηη8, βί ίΙΙίηε 8ίηάίο βίβςαηίίο- 
Γβηι, βί ίοίη οβηΐί βί 8ηηαηα, βί ΛηοίονίΒ νβνϋα^ 
8βηίβηίία&<ιη€ οοηβτβίηηε. ΜΊΜ 8αηβ α:(ΐηβ αβ ίιΗ 
ΒΧίηρΙβχ ίΙΙηά, ηιίηίηιβίΐ'αβ βιοαίυηι άίββηάί ρβ^ 
ΙΙΙ45, ςηοά ίαηίορβνβ αάηιίΓαία €8ί €Ητί8ΐίαηα αη- 
Ιί(ΐηίία8 8ηηιηιορβΓβ ρβνρίαοβί, βί νβήΙα8 αδ ΟΜηί 
οηιαίη άβηηάαία αηίηιηίη α€ηοτίΙ)η8 ΒίίηιηΗ8αά 
ρχ€ίαίβηΛ βχοίΐαί : ηοη ίία ίατηβη ηί Γβ8 ίΙΙυβ βίβ- 
ραηίίοη 8ίιιΙο βχρο8ίίθβ^ βί ατηοεηίοηύηΒ βοίοτηχη 
βθ3€ηΙί8 ίηίβτ8ΐίηΰί(£ τβ^ίοίαηίητ.ΟοίηρΙββίον Βηνη- 
ηιβ βίβςαηίβ», βί Ιαίιηαχ άίοβηάι ΙονκηηΙαΒ οπη 
νβήΙ<ι1β€οη)ηηϋία8^ ςηϋηΒ άοοίίοτ [αβίηε ηηα ρίβ- βάίϋοηβτη ΡοΒΒίηηα η08ίβί' ηάοτηαΐ. Ιία ηίηιηηιη^ ίαίβτη αάάί8οο. 8€ά ιηιΑί 8βΓτηο β8ί άβ^ηηίαίο ίη βοο^(ΐη%ίαιηάίη Οταωτηίη αηβίοτβε οη\ηβ8 βοςηο- 

Λββτβ 8ίηάβο^αάΗηο ίηβηίΙΟΜ 8ηρ€νβ88€ ββηιο, ςηοε 

ηβΒΰίαηι, ι,^^βύ^ίIι^^ οίάβα8^ μι £^ο, ηιβηιον ίτίίί 

ύΙ%η8 άβ Μαββάοηβ ρνορίβτ Οβπίοοήα ηιηηάοί ίη- 

βηίίΟΒ ίταίο; ηί φι% ηοηάηηι νβΐ ηηητη ρτούβ 8η• 

^ίβρϊΒΒβί. ΜίΙΙο ηηηβ 8ίηιηΙ βί ΒβχηβΙ ίοίατη ρατ- 

. ίβ»η Ηαηβ ρνίτηαηι ; ηίςηβ ίΙΙανη ίη ρίρηη8 ατηϊ- 

ΰίίίω ηοΒίτοβ ΟοηιίηαίίΟ ΥβείΓα αβββρίανβ άίρηβ- 

ίητ^ δέομαι της σης φιλανθρωπίας της 'κ^γ^, ΜοηΟβΗΐ 

29 Μαϋ 1648. 

Ηιιιηβηίεβίιηίβ Ιιίβ ϋΙΙβπβ ιηϋιί ο1) ηονββ ΙυΓΐ)&8 

. ίη Β&νΑΓία 6χοΓΐα8 ρπηείρίο ΐΏοη^ίβ δ6ρΐ6ηαΙ)Γί8 

Γ6άάΗί898ΐ3ΐίιη Π^ τ^&ψοηάιιΑάηιοάηηι Ββνβτβηάο 

Ραίνί^ ί)θ€ίί8$ίηιοςη€ 8ίηίοη% ΨαρηβτβοΜο Ιβο αΐίοτηιη 8€ΐΊρίί8 8ίί^Ιο,ρο»ί€αηηβ ίΙΙί8Αη€(0Γί8 ρη• 
ηΐί ηοηίίηβ8ίηβ ηΙΙα ηιηίαΙίοηί8ηοίαάινβη(Ιίίί8.νΡ' 
άβηάηιη β8ί^ Αη βΐ ΜβΙ&ρΙΐΓ&δΙβδ ηοΙά $1πιΠ6 Γβ- 
εβΓίΙ. νίάβαηιη8. Ρ8β11η8, ([ηίοτηηία ΜβίαρΗτα8ίο& 
Βίηάία ίη 8€Τ%1)βηάί8 ναί8 8αη€ΐθΓηηι α€€ίιταίί$8ίιηβ 
ρνοΒββηίηΒ β8ί,(ΐηατηνί8 άίχβΓαί,τηαΙβ βοηιρΙαΒ,ίη- 
ητύαηβ<ιηβ οοη8α ίρίαε βίβραηίίονβ είί/Ιο βηαηα88β, 
ηηηιιηατη ίατηβη άίχί(,ίηαΠηηίΙ)η8 8ΐί^1ηηι ιιηιιΐΗ- 
ία88β ; ίη αΙί(ίηίΙ)η8 ίία ηί βναί ΓβΙίςηί886 : ροΒίηιΟ" 
άηηι ΥίΙαηι ίΙΙαηΐ8ηύ ρνίίηί8οτΙρΙθΓ\8ηοιηίηΰρη' 
ύΙί€α88βί. Οηοά βί νβΓη\η β8ί; ηαηι, 8\ΐϊηβοη Υϋαε^ 
(ΐηα8 $ίύί ΒβτϋβΓβ ρΓοροεηβΓύίΜα ίη αίιηηΐ8βτηιθ'' 
ηβκη βχίηΐίί, ηί ρτορβ ]ατη β88€ηί βίοβηΐίοηβ α ρΗ- 

Ψηί8 ί11ί8 άίυβΓ8(Β^ ίάβοςηβ εηαε Μεταφράσεις, ΜβΙα- ΑΙΙαϋπε 8. Ρ. Ο. Μβα άβ 8ί/ηιβοηβ ΜβίαρΗταΒίβ ϋψ\ϊηΒβ8,ίη αΐίαιη ηβτηρβ Ιίηρηαηι οοηυβτεαβ υοεα- άίοία ρτούατί αύ8 ίβ^ ίήηηίρΗο βί ραηάβο : )αιη 
βηίηι αά αΛνβτεατχοτη^Λ ίβΙ%$, ηίΟΓεηςηβ ίηΐηε 
• νιχβίοα ΟοβΟΒΒίηίο^ βί τβτηηι Ηατηιη βαΙΙβηίίΒεί- 
ΜΟ ρτοΐΜίηί. ϋί νβτηηι (αίβατ^ΗωτβΙατη αηίβα ηοη 
ρατηηι^ ρβηάβύαίηςηβ αηίτηί^ ίηίΜ^ηβ (ΐηοάαηι* 
ιηοάο ΐΛβΙηβΙ>αίη ίηίβίηε^αη φιοβ ίρεβ άβΙΛβίαρΗτα- 
8ί(Β αίαίβ, βί αΙη$ άηρηίανβΓαηι, ίϋι ρΐαβίίητα 
βεεβηΐ^ηβφιβ ροί%η$αά βοηββίίοηβτη^ίΐηοίη αά ςίσ- 
ήοΜ οοιηραταία. ^η^ά βηίηι ερβΓατβ ροίβνατη ίη 
ΓβΙηαοβϋηΙίίεΗίηίΜ^βί α υ%Η$ ίηοβ 8οαβίαί%8 αρρτί' 
Μβ βτηάϋίεαάΜ $οΙίάβ ρβτίταοίαίίε \ηρβηίοΙχίηβ% 
ίαηίίΙΙίΒ νίΗύηε ηίεηεΫ Ώηίη ίηίβηί» Ιαηάοτ άύε ίβ 
ρΐαββοφ^, Ιαίατίε ίαηι εηΒββρίίηβΰ ηιοάο ροβηϋβί 
ηββ ραβηίίβϋί ίίηροΒίβτηηι : ίηιο αά εΙηϊίΗα Ββτη- νίί, βί 8ηϋ &ηο ηοτηίηβ, αΒοΙϋο νβίβΓβ εοηρίονβ^ βάί 
ϋηΓανίί.ΕίΙίϋβί ίηαηίίςηίε εοηρίονίείιβνβΐ τηβηίιο^ 
ΜβΙαρΗνα8ίβ8 ίαηιβηίΙΙίηεεηρΓβεεο ηοηιίηβ,ηβ ίβηι- 
ρονα ϋοηβιηάβτβηΐην, τβΐίίίηα ειΜρτούαία Ββτίρίο 
οοηείρηανίί.ϋύί νβτο 8βτίρΙοή8 Αηίί(ΐηίοτ%8η\βηίθ' 
τχαιη [αββτβ νοίηίί,ίά ίία ββίί,ηί ηοη νίάβηίηΓίΙ" 
Ηηε νίίοβ^ ςηαηι οοηιηιβηΙαδαίηΓ 8!βηιβοη,αη€ίθΓ^ 
$βά αΐίβνίηε^ ρπω αηίβ ίρεηίη βΧΓοητηΙβτβΙίαίητ. 
Υίίαιη βηίχη ίΙίαιη αηίβ 8β ωη8€Ηρ8ί88β (αίβία^ 
ίην Ηηηο^ νβΐ ίΙΙηηι εβηρίοτβτη. Ιά βχβναρίο ρα- 
ίβηίίη$ΙίβΙ. Ιη Υϋα 8ί/ιηβοηί8 8ίνΙίίθβ ίη Μαηάται 
Συμεώνην τ^ν πάνυ^ τ6 μέγα θαΟμα της οίχουμένης 
καΐ δσοι της γης β&λο τι μέρος λαχβΤν 2λαχον• Οί 
{ΐιΐν δψει το[ Ιχ•(νου, ο! δΐ άχοτΐ τια^αλαβ^ντίς^ 141 ΒΕ 30ΗΙΡΤΙ8 8ΥΜΕ0ΝΙ8 ΜΚΪΑΡΕΗΑδΤΛ ΒΙΑΤΚΙΒΑ. 142 γλώττη; τρυφην τί>ν ανδρχ πεποίηνται. Μέγας τοίνυν Α &|;Γ^^οI8Β^η^υ3(^^^6ι^IίI^{βη(68,ς^^?^(6IηΓοβ^I1η(^8Iη ουίος ων, κι ι πολν>ς την φ/^μην γενόμενος, τ:ολ)ών 
ΐΓ^χε κχί των συγγριφέων • άλλ' ουδείς ουδέπω κατ« 
μίρος τα κχχ' Λυτον διβςηλθεν, ουδί εΙς άπαντχ καθ- 
ίχ«ν έιυτον, ούδε ακριβώς, δπα)ς ίκαντχ εΤχον, 
ένεγριψεν. Άλλχ τους ανω χρ^)νο•^ς Ιν κεφχλχιώδε- 
»ιν έπιτομχΤ; είπόνχες, 2νΐά τε τών έν μέιψ παρ- 
ί^ρχαον^ κιι οΰδε προς βύτο το τέλο; τών τούτου 
«ράςεων ηλΟον • ί^μΤν δΐ χρήιιμος δ περί χ^του Ι^τιι 
λόγος. 5νΐο6£ν τε άρ•/ομένο•.ς, τ.τλ έπι τα τελευτχΐβ 
τον χνδρος κζτχ5ιβάζουιι την δι/^γη^ιν, Ηβ^ηΐΐίη 8^- 

ιηβοηβπ). ιη^βηβ ογ1)Ί3 (ΟΓΓαΓοιη ΐϋίΓαουΙυΓη,βΙβχ 
ϋΒ,ςιιίΐ6ΓΓ2ΒΓ0β!οη6$&1κΐ8 Μ:|ΐΐ6&1ί38 ίηουΙυβΓυηΙ, 
ςαΜΑΐη γθ8 ς68ΐ&8 ίΙΠυδοευΙί^,ηυίιΙβηι &υ(1ί1υ ρ6Γ- 
άρίβηΐββ, νίΓϋ η ϋη^ιι® δυββ (Ιβϋΰί&δ ΓβεβΓβ. Μα- 6ΐ ΓΓϋεΐϋ)υ8 υΙ)εΓ6ΐη νίηίΐθΐηί&ηΐββ,οιηηίηο βχίΙΙίυβ 
ΓΓυεΙιΐ8 ϋβηβίΐίεΐίοοβ, θΐί&ιη ηοΙβηΐ68 ϋβ,ςαί ΓβίΓΟ 
608 86(]ΐιυηΙυΓ, ρ&υρβηύαδ ίΓαεΙυβ ύβεβΓρβηΙίϋυβ, 
βΠςυΙιΙ ρΓ9Β(θηηίιΐαοι. Εχ ςηΐΐιυβ ηοβ ςοοςυβ 8υιηυ8 
ιηίιπιιιί. ϋοβΐ βηίιη (οΐίδ νίπΙ)ϋ8 βαηοΐίδΗίπιί Κιί 
νβΓβ ΙΐΑηο οΐίν&πι ΓΓυεΙίίβΓ&ιη,ρΓορΙβΓ βύιιοιίβιιΐββ 
ίη βα οΗν&8 ίη <1οιηο Οβί,υΙ «Κ Ιιγιηηοάαβ Οβνίά, 
ρ1&ηΐ*ι(<ΐίη νίηιΙθηίΐίΑΓβ (Ιίνίηο χβίο βΙυάυβΓυοΙ, ηί- 
ΙιίΙο•ηίηυ8 Γυ^ίΙ ίρ808 ηουΐΐοβ οΗνβΒ Γηιείαδ, Οβο 
ρΓονί(Ιβηΐ6 ηο5ΐΓυπι Ιιυπιϋβ, δβ^ηοςυβ 8ΐυάίυαι 
ΑοοίρβΓβ, (|υ6ΐηΑ(1ηιο(1υη) νίάυβΒ »η ιηίηυΐΑ (Ιυο. 
Νβ(]υβ βηίιη βοβ εηπιίηΑηΐ68, ηβςυβ («ηςιίΑΐη 
βοΓυπι Α ΟΐΌ ϋοη&ίΑΠί δβρίβηΐίβιη φιώοΙατι υο- 
Ι6ηΐ68, 1υ8ΐί &οίηοΓ& 8€ηρΙο (ΓβιΙβΓβ δυβοβ- §αυ5 ίΐ&ςυβ Ιιίε ευπι 6886ΐ,6ΐ Γαιπα ϋΙίυ8 68861 υη- β ρίοουβ. Μ€ίαρΗτα$ΐ€$ ^χ Ηί$^ ηβο ηοη βΐ ΐΑοηϋο ϋςαβ ρΰΓΥυΙ^Αΐβ, πιυΙΐ08 ΙιαΙ>υί1 8ααΓυιη ΓβΓϋΐη 
8€ηρΙοΓ68 ; 86(1 ηβιηο υηςυαπι αιΙ Ιι^θο ΐ6ΐηροΓΑ 
001063 ρ6Γ86ευΙιΐ8 68ΐ, 060 υηίν6Γδ38 εοΙΗ^βίκΙί 
βίικίίυπ! ίθ8υιηρ3ΐΙ, η6ςυ6 ΑεευΓΑΐ6,υΙ δίη^υΐα &ο- 
οί(!6Γ6,8εηρ(ο $ίςη3νίΙ;δ6(] 8υρ6ΓΊοΓ68 Αηηο8 ε^ρί- 
ΙίΙ)υ8 εοιηρβηίΐίο (1ί§68ΐί3 (ΐ68εΓΐΙ}6η(68, ηοηηυΙΙλ, 
ςυχ ηΐ6(ϋα Γυ6Γ6, 8Π6ηΙίο ίη?υ1ν6ΓαηΙ [141], ηβο 
ιά βαΑΓυιη &εΙίοηαιη 6χί1υΐΏ ρ6Γνβη6Γυη1. Νο- 
1)ί$ ν6Γο 6Γί( 86ΓΠ)0 <]6 60 ρΓοΟεϋΐΐδ, ηοί αΙ) &η• 
(€ΑεΙί3 ίηϋίρίιηο8, βΐ &(1 λίτΐ ρο5ΐΓ6ΐηΑ8 &εΙίοη68 
οιιτ&ΐιοη6ΐη (Ιίηκίπιυδ. ΥιΙαηί $αηοΐί ^οαηη^^ 
ΕΙίαηοηί$ $€Ηρ8Χ$8€ 8ορΗΓθηίηίη βΐ Ιοαηη^τη Ηα- 
1(60 6χ Ιϋοιιϋο 6^/ρτίο ίη 8ηρρΐ€ΐη0ΐιΙο Υίΐχ ί11ίη$: 

*Βδη μεν οΰν και Ετεροι φΟάίΐντες προ ί,μών κάλ- 
Ιυτά τε κχί δψηλότερα περί τούτου του άρχιερέως εηαΙιαΗ3α, άαηι ίϋτίρίο ΓοηβίρηαΙ ΕΙβύπιο^ι^'τα 
Υϋατη, νΐά6αηΐΗ$ βτρο ({ηαηαίη ταΗοη€^ ςηω 
ίΙΙί άβ 86 άίχβτηηί, χρ8€ Τ6(€τα1 βί ρβηταοΜ. 

Σϊίμερον δ ταπεινδς Ιωάννης, εΐπεν, μισ66ν, ούδ* 
υπό τίνος ουδένα διεκομ(9χτο, μηδ' εσχε μικρόν τι 
χαι τδ τυχδν εξ(λχ9μα υπίρ τών μεγάλων αύτοΰ και 
πολλών σφαλμάτων προιενεγκεΐν τψ Χριστφ • ωοπερ 
γοϋν ούδε άλλοτε ποτέ. *0 το{νυν Ιερδς Σωφρόνιος εΙς 
δ το ^ηΟεν αύτψ έβούλετο, χαίρει ν, Ιφη^ σήμερον 
Ιδεί, καΐ εύθυμε Τν, μακαριώτατ* δέσποτα, άνθ* ών 
ούτω την πιστευθεΤσαν πο(μνην ζτ^ν έν &Ιρήν^ 
παρε^κεύασας. Πθ(]ί6 ΙΐυΐηίΠδ 1θΑηη68 ΐη6Γ06(]6ΙΙΓ 

ηιιΙΙβιη & ςαοςυλίη Γ6(υ1ίΙ, η60 Ιι&Ι)ΐήΙ ραιίΙΙ&ιη 6ΐ 
νίΙβίΏ 6χρίΑΐίοη6Πΐ ρΓΟ [1 42] ιη&κηίβ 8ϋί8 ιηυΐΐίκιυβ 
6ΓΓαΙί8,<ιυ&πίΐ εΐιπ8ΐύ οβ6ΓΓ6ΐ: ςιΐ6η)ΐΐ(]ιηο(]υηιι ηβο χιΐ ΟχυμασιΌυ ανδρός έφιλοτόφησαν, δυνατοί δίντες ^ υδςυΑΠ) ΑΐΐΑδ. δαε6Γ ίΐΑςυβ 8θρ(ΐΓΟθίυΐ, ίο ςυ6ΐη Σργφ και λόγψ, λέγω δη, Ιωάννης καΐ Σωφρόνιος 
οΐ ΟεοσεοεΤς χαι φιλαρετοι, και της εύσεβείας ^ντε; 
υπέρμαχοι. *Αλλ* βμω; και τοιούτοι τυγχάνοντες 
της αξίας, καί αύτοι της του άνδρδς άρετης άπβλεί- 
φβηίαν^ καΐ ταυτον πεπόνθασιν, ο1ονε{ τίνες φιλό- 
πονοι γεωργοί άμπελο ν εύθαλη καΐ καιάκαρπον 
τρυγώντες, δτι καταλείψουσι πάντως εκ της του 
χαρποΰ ευλογίας, και μή βουλόμενοι τοΤς κατόπι- 
αΟεν αυτών άχολουΟοΟσι πίωχοΐς έπιρω^ολογουμένοις, 
την αμπελον, έξ ών Ισμεν καΐ ημεΤς έλά^^^ιστοι. Εΐ 
γαρ καΐ πάσΐ[^ αυτών δυνάμει Λ πανόσιοι ούτοι τ^ 
Ιγκαρπον τ αύτη ν έλα(αν άληΒώς δια τών έν αύτζ 
χλουαίων έλαιών, την έν τφ οικφ του θεού, &ς φησιν 
^ ύμνρδδς ΔαυΧδ πεφυτευμένην τρύγων ζήλψ θεού (ΙίεΙυιη (1ίΓ6Χ6ΓΜ, β&υ(ΐ6η(1ιιιη 6886 Ιιθ(]ί6, άϊύχ, 
ΐ!ίΙ&Γίΐ6Γςα6 (Ιίβιη ΐΓ&<1αε6η(1αηιι, ΒβΑΐίδδίπιβ άο- 
ιηΐη6, ρΓορΐ6Γ6& ςυοά %τ^%^χχί 1ί5{ εοοεΓ6(1ϊΙυιη 
ίη ρΑε6 νί^6Γ0 6ίβεί8,6ΐ€.5(;π/>5^Γα/ άβ ΙηνβηΟο^ 
ηβ Οαρ%1%8 5. ^οαηη^$ Βαρα8((Β ΜατοβΙΙη» ΑτΰΜ- 
ηιαηάΗία,8ΰταα βί ΜβΙαρΗτα8ΐ€$; $€ά ΜανοοΙΙη$; 

Απεκαλύφθη δε μετά φόβου καΐ τρόμου έν εΓδει 
αστέρος πυρδς έμοί τφ έλαχ(στφ άδελφφ Μαρκέλλαι 
κατά τα ύποτετχγμένα δράματα π(στιν 2χον.Κ6?6ΐ&Ιυΐη 
68( &αΐ6ΐη ουηο ΙίπΐΟΓ6 6ΐ ΐΓ6ΐηθΓ6 ίο 8ρ6θί6 8ί(]6η8 

ί^η^ί ΐΏΐΗί ιηΐηίιηο Γγαιπ ΜΑτεβΙΙο,δβεαηάιιπι βαΙ)- 

]6εΐ38 νίδίοηβδ 6(16111 ΐ!3ΐ>6η8. £/, Κατηξ{ωσεν έμλ 
τον έχατού δούλον Μάρκελλον θεατών γενέσθαι της προ- 
κειμένης δράσεως. Εΐδον γαρ ^ν όράματι της νυκτός. 
ένετήδευσαν * αλλ* δμως διέλαθεν αυτούς δ πολύς |) 0ί|;η)1υ3 68ΐ,η0686Γνυΐη 8ϋυΐηΗΑΤ06ΐΙυΐΙΙ8ρ6θ1ΐΐΙθ^ της έ)α{ας χαρπδς, και τήν ημετεραν ευτελή καΐ 
{οχρβν προθ'^μιαν προαδέζασθαι , ως τα δύο της 
χήρας λεπτά. Ού γαρ εκείνους διαβάλλοντες, ούδδ 
ω; αναμένοι την αυτών θεοδώρητον σοφ'αν μιμεΤ- 
οθχι, τα του δικαίου κατορθώματα συγγαφ^ τζα^χ» 
ίοΰναι έσπεύσαμκν. ΙζΤΆ 611101 6ΐ &1ϋ 8ηΐ6 η08 ΟρΙί- 

ηιι (|08Βςυ6 8υ1)ΗιηίοΓ& άο Ιιοο ρΓ»8ΐιΐ6, 6ΐ Α(1ιηί• Γ6ΐη β6Γΐ ρΓ»86οΙί8 νίδίοηίδ. Υί^Ιί 6ΐιίιη ίη νίβίοηο 

ηοεΙί8.Αί^^(ΐρΑΓα$^^8 : Μάρκελλος τις τδνβ(ον επιφα- 
νής, τδν τρόπον θεοφιλής, δς χαΐ μονής της χχτά τ^ 
Σπήλαιον καθηγιΤτο, κατά τίνα νύκτα της υιέσης 
εβδομάδος τών νηστειών δναρ τοιούτον δρ^, δς και 
τδ δρσθίν τοΤς ύπ* αύτψ διηγεΤτο, ούτωσΐ πρδς λέξιν 

διεξιών. 1Ι&Γε6ΐ1ο8 ςοίάλοι τίΐΑ ίΙΙυ8ΐη8, πιοΗύαβ ηηάογίΐΌ ρ1ιί1θ8ορΙΐ8ΐί βυηΐ,ηυΐ ορ6Γ6 6ΐ 86ΓΠΐοη6 ' ρίαδ,ςαί ιηοη&8(6Πθ,ιυο(1 ίη δροΙ^ΒΟ 68ΐ,ρΓ2Β6ΓΑΐ, 
ηίηιαι ίη οιο(1υαι ρΓ»8ΐ&1)&ηΙ, Ιοιιηηοδ 6Ι δορΙίΓο- ηοεΐ6 ςυ&ά&πι πΐ6ϋίφ ]6]υηΐ0Γυαι Ιΐ6ΐ>(1οιηΑ(ϋ8 ν!-. 
0108 ρπ 61 8ΐα(ϋο8ί, ρί6ΐα1ί8ςα6 ρΓορυ^ηβΙοΓβδ. 8ίοη6πιΙΐΑηοΙη1α6ΐαΓ,νί8υπιςυ6 8ί5ί8υΙ>]6θ1ί8 6η«)Γ' 
νβηιηίΑπιβη 1ίε6ΐ Ι3ΐβ8 (]ί(;ηίΙ&ΐ6, Υίπ νίΓΐυΐ6 ίη- Γ&1)31 1ΐ8βο Αά νβΓίιυηι 6ηυη11&η8. Οηχ ϋαςηβ αΐϋ 
.Γ€ήοτ68 ίθ6Γ6 : 6( 8α1ιί6Γ6 ΙαΙιογοοι Φηη6 αίςαβ ά6$Ηρ8ΐ8%ηΓύηίΐηρ€8(ατηίη8$ηβ,άηΐΛ$€Ηρί0Όί- 143 ί^ΕΟΝΙδ ΑΙ^Ι-ΑΤΙί. 144 Ια9ηαΙ%οηιιηβηαΐΎαηί^ρνοηηηίίαη(,ΜβΙαρΗΓα»{€$Αηηηί άβ ϋΗνι^Βορωία ρΙηίϋηΜνίάβΜΒ Μρτ€$8αΜ. ηοη «ίΜ,αο «ί ίρββ Ιο^Η€τβίητ,(ΐηοά8ηΗ\ι$ (ΰοβΐαΐ^ 
$βά 60ΓΗ9Λ ρβΐ'Βοηιβ,^ίΛαηάο ορη$ Μ^αρρίηςΗ;»ω' 
ρΐΗΒ βϋατη,ηηΙΙα βοτηΜ (αοία ΐΜηΙχοηε, τβηι ίρ8β 
ηΐ€ταη^νβΙηΗ αΙχη$€ηατΓαΙ.€οηίβη%ρυ$$^ηΐ Υϋα 
8αη€ί0Γηηί αηίβ ΜβΙαρΗναείβιη αύ αη€ίοηΙ>η»8]/η' 
ΰΗτοηίβ $€ήρΙ(Β^(ΐη3Β €βΗ6 αάΗηο &ηρ€Γ8ηηί ρ/ιΐΓί- 
ηΐ(κ^€ηιηά680ΤίρΗ8 α ΜβίαρΗταΒίε. ΜΜΙ ίΗ οονα- 
ίηηηβ \ην€η%€8. 8ηα άβ 86 ηανναί ΜβίαρΗνα8ί68^ 
αΐιονητη ηί αΙίβηαβίβοΗρίοΓαηι αηίι'ίΐιοΓηιη ρνο- 
ρήα,ηοη βοία^ηβίΐηβ ρ6Τ8οηα8 βητη $ηί8 ωηίηη" 
άΜ$^ηίαΗ6ηα ρνθ8β9ααηΓ.0ηαη 0€8%αΙ άηϋΐαίχο 
άβ ίΙΙύ ¥11x8, ςη(Β 8ηί ΜβΙαρΗτα8ί(Β ηοηιίηβ νβ- 
ηχνη(^βχ ζρ8ί8 Ιαηχβη οοΙΙίρΗητ αΙίθ8, χιοη Μβία-: 
ρΗΓα8ΐ€ϊη,ίαχ88β χΙΙαηΐίη 8βήρ(0Γβ8. Αάάβ βϋατη,Βχ }ο8€ρΗχΐ8 ΜβίΗοηβιΐ8ί$ βρχ$€ορίΛ8 αάνβτ8χΐ8 Ματ- 
οηνη ΕρΗβ8ΧΧΛΐη ΜβΙαρΗτοϋβηχ νοβαΐ ^υη^ο^6ιη ΤΙιβ- 
ο1θ{υπ)^^χ ^0 τηβΗίο (ΐχΗ8 άίχβϊί1^8\ιη\6οηβ9η]η' 
ηχοΓβηχ ίΗβοΙορηίη,€μΙχΐ8 οτααοχιβ8 ΙνβΒ βί νχρχηΐχ^ 
βΙαΙία}αβο}>η8 ΡοηίαηχΐΒ ΙαΗηββάχάα,β88β 8ί/' 
ηιβοηβίη ΜβίαρΗνα8ίβηχ,<ιχιχάβηίηιιβ (α€ΐχί8 811 ηχο- 
ηα€Ηχΐ8βΙρτ(Βρο8αα8 ηιοηα8ΐβτχο ΒαχιβΗ ΜαηχαίχϋΒ. 
ΕΙ 8αηβΟηΒ(ή εχ/ηχύΟηβηχΗχίηύ <ιχίβιηαίϊτηοάΗηί8θ' 
Ιο ί,οςοίΗβΙοβ ηοηιχηβ βχρητηηηί^ςηχα ηβηχρβ ηχα^ 
ρηη8 αΗ^ηαηάο ί^ροΐίχβία (ηϋ^οΗΓ ηοη βί 8Χ9ηίΗ' 
Ιβτ, οηίΧ88θ Μ6ΐαρΗτα8ΐΛ ηοηχχηβ^ Ιαηίηηχ ίΛβοΙο-' 
ρηηχ /«ιηιοτβτη νοβανβαΙχΜ ρο88ίηί,αά άι^χηϋίίο^ 
ηβηχ άχΌΧ Ναζχαηζβηί, φΐιί αηΐβ βχίπί ΤΗβοΙορχ8χΜ 
ηοηιβιι Όίηάί€ανβταί*ί€ηηχ άβ Ηοο βχ8χη8 χη ΟχαίηΐΗί ΙχΛϋβί,Υχίαίη Βαηΰϋ ΕχΐΒίαΐΗϋ βί8θ€χοηΐίη αηΙβΜβ- β άβ8ιιηχ6θχχαχί8βρβΗηχ,ραχιβί8ηιβΗχ€βχρβά%αίη. νβ^ ίαρΗταΒίβτη 8θτίρίαιη^ βιΐ]η8 ίΙΙηά β$ί ρτχηοχρίηχη 

ΙΙρ($Χ€ΐται τοις άνθρώποις και έχ φύσβωζ, 8ονχρΙθΓ ΙΛ 

Ρτο(ζιηιο τβίβτί^8\ια (ζίαΐβ Ιαηίαηι ί11χιχί88β υχτία- 

ίβηΐΐ ΟύδΙν οΰν ήττον προεΟέμην προαθβΐνζι τοΤς Ιγγρά- 
φοις των αργαι(ων ανδρών άνδραγαΟήμαβιν, χαι τ6 νυν έν 
τοΤς καιροΤς ί^μών χατορθωθέντα πρ^ς εύβργεσίανμδντών 
&χου({ντων.έπΐ9τροφην δετών^α^χόντων μη δύνασΟιίνΰν 
τοιαύτα χατορθούσθαι,οΐβ έν τοΤς παλαιότεροι^ χρ(5νοι;. 
Νοη αιίηυβ ίΐ&ςυβ ιηίΗί ρΓοροβυί &Ηί8 ΑοΙίςυοΓυιη 
ρΓΦθ1&Γ6 {68118, βΰπρίοςυβ ιη&η(ΐΑΐί8 ΛάάβτΒ, βΐ 
ςυ» ηαη£ Ιιαο ηο8ΐΓ& φΙαΙθ 8υιη(η& ςυοα Ι^οϋβ ρα- 
ΐΓΑία βυηΙ, Ιαιη &(1 υΐϋίΐαΐβιη αυιϋβιιΐίυπ), Ιυιη 
60ΓΟΙΙ1 ΰοην6Γ8ίοη6ΐη,ςιιί(Ιίΰυη1ηοηρο8<;6 Ηοεωνο 
(αΙια &Ι)8θ1νί,(ΐυ&1ί3 Αηΐίηυίΐυβ ΓαεΙβ δυηΐ. Οπηι πίΐη β8ί 8}/ηχβοηβη% ίΛηίοΓβηχ ΐΗβοΙορχιηί ηχύηα' 
οΗηηχΙηίΜβ. νβτηνΛ€$ΐΜβΙαρΗνα8ΐβίη ^χιδΙο^οίΗβ' 
Ιω ίαηίχιηχ ηοηχίηβ χηΐβΐίχρχ: ηχαΐβ ίαηχβη ίαηχοΓβτη 
(ΗβοΙοςχιηί βχινη ΜβΙαρΗΓα8ΐβ βοηίχΛηάίίΜβίΗοηβη- 
8X8^ αι^^ηο^xέ^η οοάχβηηχ τηαηχίΒϋνίρΙΟΓηηχ απαση- 
Ιαίβ άβ€βρ(χί$, ^χιχ ΐΓαβίαΙαΙοΒ 8υηχβοηχ$ρτοφο8ίΗ 
8αη€ΐχ ΜαηχαηίχΒ 8χιύ Ηοο ΗίχιΙο ηοίατχί : Του Μετά* 

φραστοΰ Κυρίου Συμεών, χαΐ ^^ο•^ Θεολόγου περί προνο* 
χη;,^ προσευχής. ΜβίΑρΗΓΟβΙ» Οοπίίηί 87(1)60018 6| 

Ιυηίυπδ ΤΗβοΙο^ί άβ Αΐΐ6ηϋοη6 8ίτ6 Οτ&ϋοηβ. Εί^ 

Συμεών του Μεταφραστοΰ χαι νέου β{θλ<{γου Ιίτερα χεφά• 

λαια * 87ΐη6οηί8 Μ6ΐΑρΙΐΓ&8ΐ» 61 ]υηίοη8 ΤΗβοΙο^ί 
&1ί& ε&ρΐΐα. υΐ τΰΐίςχία ρνωΙβτβαη^,χΛηχίτη βΗΜάβνη- 
(ΐηβ (ηχ88β 8ί/γηβοη€ΐη ΜβΙορΗτα8ΐβιη βΐ 8χιηχβοηβιη 8Χίαίηβχ βοάβΜ ΜβϊαρΗτα8ΐ€8 €0χΐ8€τΛ€Γ€ΐ,ηχΗί1^8αη€ΐχΜαηχαηΙΧ8ρΓ€ηΐ)08ΗχΛηχί€ηιρ0Γαίρ8αηοη8(' 

. ,._ .- . ... ΙΛ ..^ .κ• : .•.-. ηx^ηίΜβ^αρΗ^α8ίβ8VXΌβδαι$xιι>1^βσηβ8αρ^βηίβΒα'' 

εχία/ΙΗο^ 8αη€Η ΜαηχαηΙχ»ρτάρο8αχί88αΙί ΑΙβχχο 
ϋοηχηβχχο^ 9<ι{ β]β€ΐο ΒοΙαηίαίο ίτηρβτχχιηχ οοβχίρα• 
νβΓαί^[\ ^{8Χ€)\α6ίαρ/ΐΓα8ΐα /ιιηίοΓ [βτβ αηηο88βρ' 
Ιβηχ^ βί άχΐ€βηί08.Ιά βτηχαίχίΓ ήίΐ8άβΜ 8ιΐίηβοίΐ{$ 

ΐ€8ί%τηοηχο^ςηΧ 0Γα(,13 αίί : Αυτός δέ έξαχι^χιλ^οις, 
χα{ {ξαχοσίοις, χαΐ επέχει να τούτων ίτεαι διαμε{να< άεΐ 
πολέμιοςτώνάνθρώπων,η^ΙΙΐρ^ £ΐ»α>θ{||^•δ6Χ268 ηΐΝθ 

86X060118 61 &ιηρ1ίθ5 30018 ρ6Πΐ]ΐιη8ίΙΙιοπ)ίηαιη Ιιο- 
8ΐί8. 8χίρρχίΙαί, Οτωοοτηηί τηοτβ,αί οχ*Ι^β οοηάΗο : 
ςχίατβ βτίί Ηχο αηχιχίΒ ΟΗήΒίχ 1 092.£/ έξαχο9(οις ιη- 
ίβ0ΓΪ8 8ΐι11αα8 άβ80Τχ\)ίΙχίΥ ίη ΡαίαΙ%ηο.8βά 8ί ιχίίη 
αΐα8 Ιββαίηχΐ8 οΐΛΥ,ο7ίοις^άίί€βηίχ8, χίΐ ΓβρΓ(£8βηΙαΌ{ί 
Ροηίαηη8^αάΗηο ϊ$ίί8]/ίηβοηβ8(ΒΐαΙβ άχνβΓ8Χ8Χίηί^ 
βί 8}ΐηχ€οηΜβΙαρΚτα8ίβ8 βνχί ΊΗβοΙοροίιιηχοΓηχχ^ 8χηχίΙβ 8X1X8 χηίβΓΒβτηϋ, 8βά αίχο ρτοΛηχχο αρρχοίο, 
οοΒίβτα χχανταί άβ 8ΧΛθ^χχΙ/ΓΗ8ίνα8αίρΙοΗ8 ωίαΐβτη 
ίη ΜβΙαρΗτα8ΐΰΗ8 ^Η(Β^α8. 

[143] 8€Γχρ8βΓαηχ χη ΒχαΙιϋα χηβα αίχα ςχίο^χιβ 
ΜβίαρΗΓα8ί(£ 86Ηρία β3χ88β,(}ηΰβ ίαχηβχχ χη ϋχαίτχ^ 
ία αηίβ ίταχΐ8ηιχ88α ηοη ΗαΜαηίχίτ, ΙΙα β8ί. Εί 
ρΐαηβ ίη Βχαίνίύα βρΐ αύχιηάβ άβ χ11χ8.111α ίαηιβη 
ίναη8ηχ$88α ηοη 8χιηί^ ςχΛοά ηβο Βχαίτίύα χρ8α χηίβ- 
§τα^8βά ΙαηΙηηχ βα ρατ8^χη(ΐηαάβ ιβίαίβΜβΙαρΗΓα- 
8ί3Ρ,άβ9Χία ρβτ \\ια8ρβτοοηίαίχΐ8 ίχί€τα8, αρβύαίχίτ. 
Αρχίχινίηβα άβαΙχχ8 8νηιβοηΛη8^ (ΐηοηιηχ πιβηχο- 
τχα β8ΐ αρχϋά υ6ίβΓβ8,νβΙτβ€βηίχοΓβ8 αΐχςχιχά ΟτίΒββ 
8ωΗρ8ί8$βΛηίβτ 608 ηοη χηβηιχίηι ΒϋχΙοοχιηι οοβχι- 
ραί ΜβΙαρΗτα$ίβΒ,€η)ΧΛ8 ρΐβναςχίβ €χαηχχηαιιίαΓ;νί^ 
ί(Β βίίαηχ ρΐβταφιβ αύ βο 8€τχρΙ(Β α 8χιρρο8Ηχία8 8β €βτηχιηίχχΐ:ηχίηχβΓαηίχχΓ(ΐχιβ αΙχαΒβηρίαρΓαΐβΓ Υχ- ο ηχτηχιχη αηηο8ί94^$χ8ιιηί6οηΧβΓοοβΓϋί αηηοΜχιη' ία8 βί €αηοη68,ςηο8 ίβ νχάχ&8Θ χη ΜβιιωχΒ νβ[βτ8.Εα 
βηηί ρΓβ€β8 υανχαε, θΓαΙχοηβ8^8ίνβ Ιαχιάαίχοηβ8 χη 
8αηβίθ8^ οταίχοηβ8 ΜθταΙβ8 χχιν, βχ άχυχ ΒαΒχΙϋ 
ορβτχΙ>χί8^8βηίβηί{θ8α βαρχία άβ 8Χΐο ϋχηι,βχ 8αηαο 
ύαβαΗο Μς]ΐρίχο α,.ΕρχΒίοΙοτ^βατηχχηα νατϋςβ^ 
ηβη89 Βχορίτα^ ςχιω ίατηβη χη Ρ8βΙίχαηα ϋχαίτϋα 
ρβτρβταηχ ρβνςχίχτχίηίίΧΓ^ χιΚ Ρ8€ΐ11αηα ίαηΐχίηι 
8ΰτχρία η^ηχοΐαηίχίπ 6ί8ΐ ηβ^χιβ ίΙΙα οηχηχα^ οχΐίη 
ρο8ίνχύ0αίαηχΒίαίτααιηαΙΙαίίΧ8 ηχχΐή (χιβήίοο• 
άβχ Μαηχΐ8ΰηρίχΜ,ίχηβί8^ηχαάθΓβςχΛβ βοχχ{6θΙη8^χη 
^ηο ηχηΐίο ρίητα ίρ8χχί8 Ρ8β11χ τβρβτίχίηίχιτ. Ιβρβ^ 
ςυ(Β80,ιηβΦ ΒίαίηΙχΒ ραςχηα8 45 βί 88. /Α/ ίηΐβτ 
βίχαβ ΡηΗχ ΐ!ίβΗύτααοηβ8, βρί8ίοΙα9η αά ΧΙρΚύί- άί (ΆΟΟΜΓϋβΙ^αί,ίηχΓβΒροηάβί αηηοΟΗηεΙχ 692, 
8ΧΛδ ^xι8ίxη^αηο ΒΗχηοίηχβίο αηίβ Ιβοηοτηαώοταχη 
ΗΰΒτβ8Χ9η αηηο8 βίηίΐβτ ίηςχηία.Οχέοά 8ί 8ίβρΗαη% 
]ηηίοτ%8 α Οορτοη^τηο ού άβ(βη8ΐοηβγη Βαα^αηΐίΛ 
χχηαρίηχιηιχηίβτίββίίαηηο εΗτί8ίχΊβΊ τηβχηχηχί^ βΐ 
8ΧββίίαΐΛ βτϋ ηχχιΐίο ΜβίαρΗταίίβ αηίχςχΛχοτ^ αηηο 
[οτίβ ΰβηίΧΛίη. 8βά ^χαΙ ροΙΧΛΧί αηηο ΟΗή$Ιχ 602 η- 
Όβη88ίβρΙχαηίίχίχιχοτχ8ηιβηιχηί88β,ηχαΓίι^τίηηχρα$'' 
8χ αηηο 767,αηηί5 Ι^αηίχςχίχοχΙΗίηβ χη ΗοβίββχΛη^ 
άο ηx^ίηxβ^ο βηοηηαηψ8ίβ€θΙΙχρΗχ»Γ^βί€οη$ί!ςΗβη' 
ίβΓ ρx^^ηx^8 χιΧΑηχβηί8Όβτο8χηιίίχοΓβ8ί,ςχωΜοΧβΓο* 
οβΓΰί ρίτβρο8ίίχ$8ΜβέαρΗτα8ί(Β ρθ8(βΗοτ β8ί.0χ$χά• 
ρχιΐά ίαηχβη $α^ οηχηίηο οοηοΙχίάίίΜτ αΐίηηχ α$$ 145 ϋΕ δΟΚΙΡΤΙδ 8ΥΜΕ0ΝΙ8 ΜΕΤΑΡΗΚΑδΤΛ ϋΙΑΤΚΙΒΑ. 146 Άρηβοηαη Μ€ίαρΗτα$ί€ηί, βΐ αΐιηηι Χβτοοβτΰί Αάβ^^αΙίητη ήΙβηΗίΐτη €9ί: άβ οτηηίΐηί^ αΗι$ /(^^ ρΓ(£ρσ$αηηι, ΠΛβνβ^Ηε ανρηηΐ€ηΙητη:—ΡΓ€β^6ϋΙη8 
Χα-ίκ^Γοί (ύϋ ηιοηαΰΗΗ$, βνρο βΐ ΜβίαρΗΓαβίβε,— 
ΜΙ» Ιοη()€ Μ άηο άίνβηί $ίηΙ:ίάβοςηβ ίηαΐβ ίηβτ- 
Ηο'ΰχω,φιοά ρπΒρο&ϋΗβ Χβτοοβηχ 9ηοηα€Ηα$ί\Λίΐ^ 
8^εοίί€ΐΛ ΜΰίαρΗταΒίίτη ηιοηαοΗηίη (ίίί$86. 8βά 
έά Αί5, ηί^αχη ϋζί, (η\8$€ ίη ΌΙαίτΛα. 
86άΜ6ΐαρΗΓα$ίβηι ΜοηαοΗηίΛ ηοηίηί8$β,ςηαηάο 
Ηίατη ίεία^ςηω άβ ΧβΓΟΟβιχί ρνοβροΒϋο^βΙ οΙΟμ άί- 
αίίαηΙηΓΌ6Γαηοη εηηΐ^νηάβίά ίιαύβΐ Ιεο?Βα})€ί 
ζοηβτηιαία ίατη αίαίβ ηχοΗ οίηοχίηηι {\ι%8$β:η€0 
\ιη(ΐηα$η ρο$ΙηιοάΗίη Ιβρίί, βητηάβίη εα άειηοτίηα^ 
ηηρίϋε $οΙηΙηίη αΐίο ββ νΗο^ ρ€ηενβα»{Ηηχί$$ε.Λΐ 
ροΐΐίίί^ιία αηηηεηΐε ηχονβ^εΐ $€$β ίη ίΗ0ηα8ΐ^ηιιιη 
ίίϋάετύε,νεΐ βΟαχη κηοτΗρτοχίίηχαρΓΟ τηοτε Οτω• ία8$6 Ρ8β11η$ νβΓδοείοτ βίί, ςίΜΐιη Ιεοίοτ νεΙΐ€(φ 
^οαηη€3 ΟατηχηίαΙα ΰΙβΓίσιο3 εί €ηΙ)ΐΑθΙεΗη$ 
ΤΗε88αΙοη%ββη$ί8^ΐ6οη%8 Βαφχεηϋε ίτηρεταίοτίί 
ΟοηβίαηΗηοροΙϋαηι ΙβτηροτχίΜΒ βοτεύαΐ,ρβηβτβ 
ηοΙ)%Ιί8^ά%ναα$ αβυ,εηε,οατη ίβο ΤηροΙϋαίρηο^ 
ηάηΐθ3α βάεί ΟιΗεΙίαηοε αάίηναϋοηβιη/'αιηί^^ 
ροίεη8ΰΙα$&ε νΐτίβςΐίβ^αηηο αο ιτηρεΡα ά%$36οα3 
ιηητ%8 ιηβατηηιανα^ εί πίχεβΗε τηοάιε (ηηββία^ 
νϋ',νίνοΒ ρτ(£ΐετραηοο8ΐγηρεναΙθΓ%$χνετεάβη\,'' 
ρΙο$^ οΙα8$% %Ίηρο8Χΐο$ οαρΗυο^ αά ΤΗροΙϋαηοε 
αρνο8 αΜηχχί; %ηΙετεθ8 ηοηρο8ΐΓετηη$ (ηϋ Μο 
^οαηηβ8 οητη ραΡτε^ εί ηηίν^εα (ατηιΐια^ ςη% 
αΙίεη%8 ρβτενταη$ τερίοηχύτιε αά Οτεροηυ/τη 
ρηβτηάαπίϊ άοοίητη εςηίάειη εΐ 8ΐηάίθ3ηπι νί- ωτηιη^εί ρταείρηε ΜαρηαΙητη^ιηοηαεΙίεηγη Λα6ί- β ^^,^^^ ίτ)ψοη$ε ροεοεηίετη^ ηη%υετ8αηι εχοίεχ ΐΗίη ΐηάνβΓεΙ^οίηίί,ηοη αΙ>ηηο:(εοα ετροΉοενετο 
^ύαηάΗΟί εεί. Ιρεε ορροβϋηχη Ηαδεο: άοηεο εοη- 
ίτ^ίΗτη αηείοήίαίεηοη ίίΐαΜιαίην,ηιιηίΐυαίη ϊρ8ε 
ΜωίΜ9η άαΐΗ>Μ ορίηίαηε Οτΰεοοπιτη %η(εείη8,(ΐηοά 
α Ηαϋίη οιηηΐά άέίενεηΐητ ρεεεαία^ %η ίρίο νίΐοε 
(ίηε ΗαΗΙίΐηι αηηΐΛρΜίΙ, Ηοο εΗαηι α εοηίΓαήχΛίη 
νίΒετεηΙίδηε ρτοΐωιάντα ε8ί. Νωι ίά ρτωείρηηίη 
ρΗαΙ%$ ίηοηχιηίεηΐηηί 8ίΙη%88εΙ Ρ8ε11η8, οηίΛ ε]η8 
Ιαχιάβ8 τεΙίςΗύίρΓΟβεςηϋΗΤ.Αάί νετδα,ηόιοκςΒ' ούχ 

Κ (Τ(φαίν«Οε(η άρΐ9τε(χς στβφάνοις 6 θαυμοΕντ^ς ούτος 
έντίρ; μάλλον δέ ΐΐόϋοΐζ ούχ δν ^,δη κατέβτετττ^», άνχ8ρχ- 
μώνιφ^ς θ(6ν, χχι τιχρ' ^χείνοις χορεύων,ών έντχίίθατα 
Φη^χχι τους βίους συνέγραψεν, "Εδειξε γαρ χάν τψ τέλει 
6ποΤος αύτφ ο διεσ κουρασμένος βίος έτύγχανεν. Ου γαφ ραΡτχχ ΗίίΙονιαΊη ηοη ίηείεραηίετ ρτο8εοχΑΐη$ 
ε8ί: ίΐα Ιαηιεηοτηηχαεχ$ε(/ηαην,ηΙηοη8οηδετε^ 
8εά ρίηρετε^ροηετεςχιε αηίε οσαΐοε νίάεαΙηΓ.Νχ 
χΙΙε άητχοτ αάαηχαηίεεε^^ρηχ ΙαηΙν/τη $χΗ χτηρβ^ 
τατεροίετϋ^ ηΐχηΐετ Ιβρεηάι^ηι Ιαοτχ/ιηαεοοΜ' 
δεαΐ^ ηεοχΙΙχ3 5ΐώ]εοΙα8οσαΙχ3€ΐιανΙα3θοη$ρεΤ' 
ραΙ?ΙαηΙα ε$1 ίη Ιαοεεεεηάιε €Ητχ$Ηαηχ8 Βατύα^ 
ΓΟΠίτη χϊηη\αηχ1α$^1αηία χη αβχρεηάο ρετέίβη^ 
άοςηβΗχι^πιαηο ρεηετε ε/^εταία εχνϋιεε^Ιαηία χη 
απχοΙιεηά%8 βαοτχβ ^βάχύηερετυετείΙαβ.Ηηηο ^0' 
αηηετη άε εχοίάιο ΤΗεεεαΙοηχοεηεχ^εί αίχαηι 1σ^ 
αηηετη Ιεοΐοτετη^ χΗάετη ΤλεεεαΙοηχοβηεεηι άβ 
οΙ)£χάίθ7ΐε εί εχοχάχο αΐίετο ΤΗε$8αΙοη%αηή 8ΐώ 
Μηταίε Τητοατυ,τη Ατηετα^ εί Οοηείαηίχηηΐίη &τηρ τετμησθ^ι αότον οι συνεωροχι^τες φχνιν,ουδε $ιΐ(ΐ- ^ ΡοτρΗχ/τορετιπείατη άε νχία εί τεΰχιε ρε$ίί8 Βα ρηνθ^ι* άλλ' έώχει &σπερ τίνος δέσμης έλευθερουμενος, 
ΑΧ'ΐ Ιλαρφ πρ^ς τους αγοντας αγγέλους 7νατειν(!μενος 
νύαχτι,χζΐ πως έπιδιδους εαυτόν τβΤς εκείνων χερσιν,'ίνβ 
ηχυ άνασταίη τοΟ σώματος. Και έτεθνήχει χΐν ούτως* 
ευωδίϊς δε αυτ(χχ πάντα έγε γ(5νει μεστά. •0Η(ίΥη ΤΥϊηΙ" 

<« αυΛετη (οτίΐΒ νχΗ οοτοηχ$ ηοη\{ 49]/ι^βτί< οο- 
ΤΌηαηάΐΑ8 Ηχο νίΓ αάτηίταύίΙχεΊ Ιτηο νετο ςΐίχΐη^^ 
ηοη εεί^αχη οοτοηαίχΑ8,€ν/τη αάϋεατη αεοεηάενίί 
€ί αρχίά ίΙΙθ8 άχΑοαί οΗονοε,ρηοτητη τηονεε εί νί~ 
Ιαηι εοηεοτχρεαίΝατη υεΐχηβηεοείεηάχί ρηαΐβτη 
νχίατη ερ^χί : ηοη εηχχη εν/ηχ νείηίχ (ώεοχεηιηι 
αηίάχνχεητη (ηίεεε άχοχιηί ίί, ρηχ νχάετυ/ηΐ^ εεά 
νίάεδαίι^τ^νεΐηίί α ςηοάατη νίηοηΐο ΙϋεναΡαε,βί 
ΗΙαη υυ,Ιίη εε εχίεηάετε αά άηοεηίεε ΑηρεΙοε^ 
ςηο τηοάο εείρεηηχ ίναάβτεί χΙΙοτχ^πχ τηαηΛηε^ 
»< οϋοετηχρτατεί οοτροΓε,Είεχΰ φχχάβτη εεί πιον- ^ 
Ιηηε; στηηχα αηίετηείαΐιτη οορχα εητητηχ οάοτχε 
οοτηρΙενχΙ.•ΟχίτΧ τηχηηίχοτα χεία ρτοεερηχίΐίτ,ηοη 
{αΰείηιαίοΓα. ϋχοεεεχ ίαοχίηχΎΐϋαίε ατρχ^τηεη- 
Ηίτη ηχΗχΙοοηοΙηάετε. Αί Ιορηβηίε εοάετη Μεία- 
ρΗναείβχη 3εΙαίερνονεοία^ ηχω^ε εί βΐϋε χτηρε- 

Λ>δαίΐ*Γ, ([ΐωτητη εύημερίχν καΐ εύπορ(αν, ΓβΗοβΙΠ 

5ΐΐ€068βαιη 61 Α5υη(ΐΑηΙι&ηίΐ, χηίετ αΐία ρνοτηχεχί 
»εη$χ χΙΙε Ραήχ^ε : ρνοε είχαηχ χΙΙχ ευ,ρετείχίεε 
ίΜΧ88εηηΙΙίΑ$ άηϋχίανετχί, 8χο εηίτη ΟεχΑε αγηχ- 
^οτ^Μη εχΛοτητη /αοΐα τερεηεαί. Οε ν,χοτε ον,τη 
(φροεχίχίτη ηοη αεεεταίην^ τηετχίο ρν,χά άχχ^χ8? 
Υίάε ογηηίχιο ΡεεΙΙχ χη εητηά&τη Ο/βοχχίτη ίχΜ 
^αγπ α ιηε ίναηετηχεεχιτη. Ιη εο εαηβ σατη εω- 
ριια άε τηοηαοΐιαίη^ ρηαηάο χε (ηχεεεί^ τηεηίχο 
χηαχίοαηάα εεεεί^χηίεν ηοη τηχηίτηαε ίΙΗυ,ε Ιαντ εχία Μαοβάοηχε οχιτη ηοηηπΙΙχε αΐχχε βτχοβ εί 
Ιαίίηε (εχ ΰεηε άεάεήί) ηίχΐϋαίχ ΒεχρχώΙίΟ^ε 
ΗίΙεχ^ανχ^β ευυ,ΙραΙο. 

αηηατηι^, άεεο%ορίΜ)ετΑθ(αίο^αρυ,Ληεάαη\, 
βχ^ηατηηε άίοιίυ/τ,τεΐχί^ίαηίε αρετίίεεχτηε ΥαΙίτ 
οαηο Οοάχοε^ εχ ρηο εχετηρία οχίβτα εχεοΗρία 
εχιηί.αηηατηοτητη (αηχϋνα αά Ηχο ηερηβ ίεχη- 
ρότα ηοη οοηίετηηεηάα χη Οταοχα αρηοεΰίίχΛΤ^ 
8χηηαιηοΓηιη ηηΙΙα ε8ί;ρχχ3Βείιαηι εχ εεεεί^αιηι 
χΙΙα({^]Ηχείοήα€%ηηαηϊηίηρτ8ε[εταίαχΑ0ίοτετη^ 
[τηείτα ορεΓαπιΙηάηηί,ρυ,χ αΐίίετ ρνο/'ετηηίφο^ 
είετχοτίεεχεοηρίοτχε ίησίΑτχα άεοερΙΙΟχηηαηιΟ' 
ΠΑτη τηεηίχο Μόείν,τ αρίΜΐ ΡεεΙΙχΑηχ ΜχοΗαβΙίΛϊη\ 

Τοις Εν πνεουσι, χαι συνουσιωμένοις, 
ΣυγχλητικοΤ;, αρχουσι της Εκκλησίας, 
Βάρδζις, Προκοπίοις τε, Κιννάμοις πλέον, 
*Οστιαρ(οις, 'νπομιμνήσχουσί τε, 
ΚλητοΤς, άχλήτοις, γνωρίμοις, άνωνύμοις, 
Πρώτοις, μεγίστοις, έσχάτοις, παρεσχάτοις, 
ΈμοΤς άδελφοΤς χ^ φίλοις, χαι «υντρ<{φοις, 
Τά ποίντα μίγδην τοΙς 6μου μεμιγμένοις. 
Ου γαρ διαιρεΐν βούλομαι τας άζ(ας• 
Ουδέ φθ(^νου πρ^σχομμα γίνεσθαι θΑω. 
Εις εΙμι, χχΐ κάτοιδα δεσπ(>την Ινα, 
ΚαΙ πάντας 6μας δμογνωμονήσαντος. 

Υχυεύαί χε εηύ ΜαηηΑεΙβ Οοτηηβηο^ σα^χΑε νεε 
ρεείαε οον,ΙαΡαε χρεε ίεείίε ρΐηηδχ^ε ΐώτχε άχ- 
ρεεεχί^ ρηεηχαάτηοάχΛτη εί ^οαηηx8 ΜαηχΑβΙχε 
ραίηε. Ιη οοάχοε ίαιηεη Υαίίοαηο εερίχτηχ^ ηεο 
ηΐίνα^ ΙερχΡιιτ. Οηοά ίηάε (αοίυ,τη εχχείχτηο^ 
ρχΛοά χΙΙε οοάίοε εχεοτχΰεϋαίητ^ οαηι €οηείαη^ 143 ί.Κ0ΝΙ8 ΑΙ^Ι-ΑΤίί. 144 ΙαΜαΗοτΗτηβηαηαηί^ρνοηίΐηϋαηί,ΜβίαρΗΓαίίβΒληηίη άβ €Λη/$οραεία ρΙηηΙ>Η$ νιάβΙηΒ €χρη$&αΜ. ηοη ΒίΙί,αο ει ίρεε Ιο^η6τ$Ιην^(ΐ\ιοά8ηΗηε (ΰοϋταί, 
$6ά βοΓΗΜ ρβηοηί$,^ίΛαηάο ορη8 6$ί^αρρίηρίΙ;»(β' 
ρϊΗΒβίίαηι,ηΗΐΙαβοτηηίβΰίαίηβηΗοηβ, τβηι ίρεβ 
ιηβταη^νβΙηΗ αΗη$€ηαηα('€οηβηίρο88ϋηΐ Υϋω 
βαηΰίονηηι αηίβ Μ€ίαρΗνα$ί6ΐη αΐ αηοίοήΰηαδί/η' 
ΰΗτοηΐΒ 8€ΓίρΙ(Β^^η3Β €€Η6 αάΗηο $ηρ€Γ8ηη( ρ/ιιη'- 
ίη<κ,€αίηά68€τίρίί8 α ΜβΙαρΗτοΒίβ, ΛιΑίί ίΗ ΰοτη- 
ηηηβ ίηνβηίβΒ. 8ηα άβ 8β ηαηαί Μ6ία\)Ητα8ΐ€8^ 
αϋοτητη ηΐ αΙί€ηαβΐ8ΰηρίοναϊη αηι^^Ηο^η^η ρνο- 
ρΗα,ηοη βοία^ηβίΐηβ ρεΓΒοηαε οηίη 8ηχ8 οοη(ηη• 
άβη$^ηίαΗ€ηαρτθ8βςααιιν.ΰηαΓ€ €€8%αΙ άηϋΐαίίο 
άβ ίΙΙίί ΥίϋΒ, ([χιχ 8ηΙ> ΜβΙαρΗταεΙω ηοηιίηβ υβ- 
ηιηηΐ,βχ ίρ8ΐ8 ΐατηβη οοΙΙΐςΗητ αΐίοε, ηοη ΜβΙα•: 
ρΗτα8ΐβϊη^αί88β ίΙΙαηΐίη 8βΗρ(οτβ$. Αάάβ βίιαχη,ηχ ^08βρΚx^8 ΜβΐΗοηβίΐ8ί8 βρηβορπΒ αάνβτΒΧΐΒ Ματ- 
αίΜ ΕρΗβζχηνα ΜβίαρΗνα$Ιβηί νοβαί ]υηίοΓ6ΐη ΤΙιβ- 
ο1ο{υιΐ),^χ ^0 τηβήίο φΐιίχ άίχβϊί1^8ίΐιηβοηβ$η]η' 
ηίοτβίη ΙΗβοΙορητη^ αΐ)η8 οταίίοηβΒ ΙτβΒ βΐ νίρίηΐί^ 
βΙαΙία}αβο\)η8 Ροηίαηηβ ΙαΙ%ηββά%άΗ,β88β 8])- 
ηιβοηβίη ΙίΒΐαρΗτα8ίβϊη,(ΐηίάβηί(ΐίίβ1αβΙη$ βίΐ τηο^ 
ηαοΗηΒβίρτοβροΒίίυεηιοηαΒίβηο χαηβΗ ΜαίηαηΗί• 
ΕΙ ΒαηβΟπΒοχ ΒψηύΟηβηίΗΐίηα ςαβτηαίϊτηοάΗηΐΜΟ' 
Ιο ί,οςοίΗβίω ηοηίίηβ βχρητηηηί^ίΐηία ηβτηρβ ηχα- 
ρηηε αΗ^ηαηάο ΙοροΙΗβΙα (ηϋ^οΗΓ ηοη βΐ ΒίνηίΗ- 
ίβτ^ οηΐί88θ ΜβίαρΗταΒίΛ ηοιηίηβ^ Ιαηίηηι ΙΗβοΙο^ 
ρηιη /ηηιοτβτη νοβανβαΐίϋ ρο88ίηί^αάάίΒίι$ί€αθ'' 
ηβιη άΐΌΐ Ναζίαηζβηι, ^ηί αηΐβ βηπί ΤΗβοΙορί ίϊΗ 
ηοηιβηνίηάίβανβταίΊΟηνη άβ Ηοο β^ίηί %η ΡίαίηΐΗί Ιηϋβί,νααίη $αη€ΐ% ΕηΒίαΐΗϋ βίεοΰίοΓηιη αηΙβΜβ- β άβδί^ίηβΟίϊαίηΒβρβηίηφαΗβίβτηβΗίΰβχρβάίαίη. Υβ* ίαρΗταεΙβηι ΒβτίρΙαίη^ ϋη]\ΐ8ίΙΙηάβΒίρηηοχρίηιη 

ΙΙρ($χειται τοΤς άνΟρωποις χίχΐ έχ φύσεως, 8ονίρΙθΓ ΙΛ 

Ρνοωιηιο τβίβτΙ^Βηα (ΕίαΙβ ίαηίαηι ί11ηχί8»β νίΓίιι- 

ίβηΐΐ 0•!>δ1ν οΰν ήττον προβΟέμηνπροσθεΐνζι τοΤς Ιγγρά- 
ΦΟίς των αρχαίων ανδρών ανδρχγαθι^μαβιν, /.αι τ6 νυν έν 
τοΤς καιροΤς ί^|χώνχατορθωθέντα πρ^ς εύβργεσίχνμίντών 
&χου($ντων^έπΐ9τροφ'^ν δέτών^λ9κ(1ντων μ*^ δύνασΟζινυν 
τοιαύτα κατορΟοϋσΟαι,οΐβ Ιν τοΤς παλαιότεροι ς χρίίνοις, 

Νοη ιηιηυβ ίΐ^ςυβ ιηίΗί ρΓοροδυί &1π8 ΑοΙί^υοΓυπα 
ρΓΦθ1&Γ6 {68(18, 8οπρ(οςιΐ6 ιη&η(1&ΐ!8 Άάάβνβ, βΐ 
ηυββ ηαη£ Ιι&ο ηο8(Γ& ΦίαΙβ 8αιηπ)& ουιη Ι&υϋβ ρ3- 
ΐΓ&ία βυηΙ, Ιαιη &ά υΐίϋΐαΐβπι &υ(1ιβιι1ίυπ), Ιυηα 
βοΓαιη οοην6Γ8ίοη6ΐη,ςιιί(Ιίευη(ηοηρο856 Ηοεωνο 
ΙαΙία &Ι)8θ1νί,(ΐα&1ί3 αηΙίηιιΚϋδ ΓαεΙβ βαηΐ. ϋητη τηηι β8ΐ 8ι/ίηβοηβη\ ί.ιηίθΓβηί ΐΗ^οΙορηηχ ιηοηα^ 
οΗηηί(ηχ$8β. νβηικηβεΐΜβΙαρΗταΒίβιηί^η^ΙοροίΗβ' 
1(Β ΙαηΙηηχ ηοηίίηβ χηΙβΙΗρί : ηχαΐβ ίαηιβη ίιιηιοτβτη 
ΛβοΙορπηι βηηχ ΜβΙαρΗναεΙβ βοηΙηηάίίΜβίΗοηβη- 
5», α/ίφΐέοπέΐη οοάίεηιη τηαηηΒονίρίοΓηηι απβίοη^ 
ίαίβ ά€€βρίη8, ςηί ίΓαβΙαίηΙθ8 8υγηβοηί$ρΓοφο8ίΗ 
ΒαηοΙι ΜανηαηΐίΒ $ίΐύ Ηοβ ΗΐηΙο ηοΐαηί : Τοΰ Ιίετα* 

φραστου Κυρίου Συμεών, χαΐ *^ο^ Θεολόγου ττερί προσο* 
χης,ΙΙ προσευχής. ΜβΙ&ρΗΓΟβΙβΟοίηίηί 87(1)60018 6ΐ 

ίυηίυηδ ΤΗβοΙο^ί άβ Αΐΐ6ηϋοη6 8ίτ6 θΓ&Ιίοη6. Εί^ 

Συμεών του Μεταφραστοΰ χαι νε'ου βεολ(^γου Ιτερα χεφά- 

λαια * 87ΐη6οηί8 Μ6ΐ«ρΙΐΓ&8ΐ9θ 6ΐ ]υηίοη8 ΤΙΐ6θΙο{ί 
&1ίΑ ε&ρίΐα. ϋί ΓβΙί^ηα ρνωΙβτβαη^,Ηηηηι βΗΜάβηχ- 
ςηβ βί88β 8ί/ηϊβοηβηι ΜβίορΗταβΙβηι β( 8^ιηβοηβιη ίηαηβχ βοάβΜ ΜβίαρΗταΒίβε βοηΒΰΓΛβΓβΙ,ηίΜ^ΒαηΰΗΜαΜαηΙίΒρΓΟβροΒΗηίηίβηιροΓαίρΒαψχοηΒί' 
8ίηιίΙβ8ηί8 ίηίβΤΒβΓηϋ^ $βά αΐίο ρΓθ«ι?ιιο αρρχβίο^ ηηηί.ΜβίαρΗΓαΒίβΒνχυβδαίβΗΐρίβοηβηαρχβηΙβΒα' 
οοβΙβταηαΓΓαίάβΒνο^ηΙ/ΓΗΒίΓαδοήρΙοήΒωίαΙβηχ . ΒΐΙηΙΙΗο^ ΒαηβΗ ΜαηχαηΐχβρτάροΒχίηΒίαϋ ΑΙβχχο $η ΜβΙαρίΐΓα8ΐ€Η8 φίΚΕΓΟβ. 

[143] 8€ηρ8βΐαηι ίη Βχαίτί^α ηιβα αΐία ςηο^ηβ 
ΜβΙαρΗΓα8ΐ(£ Βοτίρία βρχΒΒβ,ηηοί Ιαηιβχι χη ϋχαίΗ'- 
ία αηίβ (ταχΐ8ηιί88α ηοη ΗαύβύαηΙητ, ΙΙα β8ΐ. ΕΙ 
ρΐαηβ ίη ΟχαΙτίύα βρί αΰηηάβ άβ χ11ί$.111α Ιαηιβη 
(ναη8ηχχ88α ηοη εηηΐ^ ^ηοά ηβο ΟχαίΗύα χρηα χηίβ- 
ρνα,Ββά ίαηίηηι βα ρανε^ίηίΐηαάβ (βΙαίβΜεΙαρΗτα' 
είχ^άβ φια ρβν ίηα8 ρβτωηίαΐηε (χιβταε, αρβύαίχίτ. 
Αρχίηνίηβα άβαίχχεδι/ηιβοηαηε^ ςηοτηηί ηιβηιο- 
ηα βεΐ αρηά υβίβΓβε,νβΙτβεβηϋοΓβε αΐίςηΐά βνΰεββ 
εβηρεϊεεβ.Ιηίβτ βοε ηοη χηβηιηηι εϋιΐοβηηι οββη-^ 
ραί ΜβίαρΗΓα$ΙβΒ,€η)η8 ρΐβνα^ηβ €χαίηχηαηΙαΓ;νί• 
ί(Β βΐιαηχρίβτα^ηβ αύ βο εοΗρίω α εηρροεΗίΙϋΒ εβ- ϋοηχηβχϊο,^ηχ β/ββίο ΒοΙαηίαΙο ίηχρβηηηχ οοβηρα^ 
νβναΙ^[\ 48{8Χ€)\ίΙβΙαρ)ΐΓαΒία /ιιηίοΓ (βτβ αηηοεεβρ- 
ίβηχ^ βί άηοβηίοε.ΐά βΓηιαΙην βίΗεάβΜ 8ιΐίηβοίΐ{$ 

ίβείχηίοηίο^ίΐηχ Οταί^ΙΆ αΗ : Αύτος δέ έξαχι^χιλίοις, 
χα{ έξαχοσίοις, χαΐ επέχει να τούτων Ιτεσι διαμε(να< άεΐ 
πολέμιος των άνθρώπων,Μ^ΐηρβ ά$αΜχΐΒ.&βΧΪβ3 ΠΐίΙΙθ 

86X060118 61 &ιηρ1ίο5 30018 ρ6Πΐ]Αη8ί(Ιιοιη1ηαιη Ηο- 
8ΐί8. 8ηρρηΙαί, Ονοβοοτηηχ χηοτβ,αί οχ^Ιβ οοηάΗο : 
(ΐηατβ βήΐ Μβ αηηηε ΟΗηεΐα09^,Εΐ έξαχοσίοις ιη- 
ΙβρνχΒ Βί/ΙΙαϋε άβεοηΗίητ χη ΡαΙαΙίηο.8βά ει οχίίη 
αΐϋε Ιβραη^ηε διαχο9ίοις,(Ικϋ^ηί25, η{ νβρνοεεβηίανϋ 
Ροηίαηηε^αάΗηο ί$Η8]/ηίβοηβΒαΙαΙβ άχνβΓεχεηηί^ 
βί 8}ΐηί6οηΜβΙαρΗτα8ΐβε βνϋ ΊΗβοΙοροίηηχονηχχ^ €βΓηηη(ηΐ:ηηηχβταηίηηιηβ αΙχαεοηρΐαρΓαΐβΓ Κί- Ο ηχηιηηχ αηηο8ί9Α,$χ8ίΐηΐ6οηΧβτοοβΓ€χ αηηοηχηη• ίαε βΐ €αησηβε,(ΐχιθΒ ίβ νχάίεεβ χη Μβηωίε νβ[6τε.Εα 
εηηΐ ρτβββε ναΠοε, οταίχοηβε^εινΰ ΙαηάαΙχοηβε ιη 
εαηβίοΒ, οταϋοηβε ηοταίβε χχιν, βχ άχυχ ΒαεχΙϋ 
ορβτϋχΒε^Ββηίβηίίοεα βαρΗα άβ εηο ααχι,βχ εαηοίο 
ύαβαηο Μριιρίχο (Ά,.ΕρχεΙοΙοτ^βατηχχηα νατϋρβ- 
ηβτχε^ ΰχορίτα^ ςηοβ ίαηιβη ίη ΡεβΙΙχαηα ΟίαΙηύα 
ρβνρβταηχ ρβτςΗίταηΙηΓ^ χιΚ ΡεεΙΙίαηα Ιαηίηηι 
εβτίρία ηηηιβΓαηίχίπ βίεχ ηβ^ηβ χΙΙα ΟΜηχα^ ΰηηι 
ροεί νηΐραίαηχ ΒίαίτίΙίαηϊ αΙΙαίηε ηιχίή (ηβηί ω* 
άβχ Μαηxxεβ^xρ^x^xε,ί^ηβxε^ηxαάο^β^ηβ βοχιβοίηε,χη 
ςηο ηχηΐίο ρίητα ίρείηε ΡεβΙΙχ τβρβτίηηίητ. Ιβρβ, 
ςυοΜΟ,ηχβω Βχαίηϋω ραρχηαε 45 βί 88. Ιϋ χηίβτ 
βίχαε ΡεβΗχ ΐΜΧΛϋταϋοηβε, βρίείοΐαηχ αά ΧΙρΜΙχ- άχ (>2(Κ).$οη6«&α(,9αί τβεροηάβί αηηο ΟΗΗείχ 692, 
8ΐι6 Ιηείίηιαηο ΒΗχηοΙηιβΙο αηίβ Ιβοηοηιαώοταηι 
ΗΰΒτβείηχ αηηοε βχηίίβτ Ιηριηία.Οχέοά εί 8ίβρΗαη% 
ίηηχονίΒ α Οορτοη^τηο οΰ άβ(βηείοηβηι εααχ'αηιηχ 
χηιαρχηηηχ χηΐβφβίχαηηο εΠτχείχΚίΊ ηιβχηχηχί^ βί 
εχΰβίχαηχ βτϋ ηχχίΐίο ΜβίαρΗναείβ αηϋφιχον^ αηηο 
ίΌΓΐβββηίηηχ. 8βά ςηίροίΐΑχί αηηο ΟΗΗείχ 602 νι- 
νβηε8ίβρΙιαηίίηηίοτχεηΐ6ηιχηίε8β,ηχανίι/τίηΜραε'' 
3χ αηηο Ίβΐ,αχιηχε 15αη^^^η^οήΗ^η^ ίη Ηοαεββηη' 
άο ηχιηχβτο βΓτοτηχαηψείβΰοΙΙίρίίχΑΓ^βίβοηείίςηβη- 
ίβτ ρx^^ηx^ε ηηηίβτηευβνοεχηιχΙχοΓβεί^φΛοΜοΧβτο* 
ββΓοί ρτ(ΒροείΐηεΜβίαρΗταεί(Β ροείβΑοτ βεί.Οαχά'^ 
ρηίά ίαηχβη Βχί^ αηχηίηο οοηοίχχάϋχχτ αΐίηηχ βηβ ί45 ϋΕ δΟΗΙΡΤΙδ 8ΥΜΕ0ΝΙ8 ΜΕΤΑΡΗΚΑδΤΛ ϋΙΑΤΚΙΒΑ. 146 ίρη€0§ΐΜ$ Μ€(αρΛτα$ί€ηί, βΐ αΐιηνη Χβτοΰβτοι α άβ^^αΐίι^τη $%ΙβηΗίΑΜ €ίί: άβ οιηηΰηίί αΙΙίί /οτ^ ΧαΌ€€Τ€ί βΗ ιηοηα€ΗΗ$, €νςο βΐ ΜβΙαρΗταΒίβΒ^ — 
(ΛΜ Ιοη^β λϊ άηο άΐνβηι $ίηΙ:ίάβο(ΐιΐ€ νηαΐβ χη/ετ- 
(ΛΤ€Χ€ο,ψαοά ρταροί^ίΐΗΒ Χ^τοοβηί ίηοηαεΗοβΡαίΐ^ 
8ιμη€οη€ηΛ ΜεΙαρΗνα$ΐ£ίη ίηοηαώηίη (ηιζ$€, 8βά 
(ϋ Αί<, ηί ^αηι άίχι, ίη\8$€ ίη ΒίαΙήύα. 
ΒεάΜείαρΗτοίίβηι ίηοηαοΗηηί ηοηβίεεβ,ςΗαηάο 
εϋατη Μα^ςαα άβ Χετοοενοι ρν(ζρο$ίΙο^€ΐ οΙΟμ άί- 
^ιίιαηιί^^ν6^αηοη εηηΐ^νηάείά ίιαύβΐ ΐ6ο?Βαύ€ί 
ωηβττηαία ]αηι αίαΐβ ηχοή οΰηοχίηηι ί\ι%88€:η€€ 
«η^ιιαιη ροΒίτηοάπηι Ιβρϋ, βηηιάβηι εα άβίΛοτΙηα^ 
ηηρΐα$ ΒοΙηΐΜΐΛ αΐίο $6 νίΐοβ ρβηβτβ α$Ιηηχχ$$β,Αΐ 
^1%αΜ<^ αηηηβηίβ ϋχοτβ^εΐ Ββίβ ίη ίηοηαβί^ηηιη 
\ηίάεηΐ6Λ)€ί βΐΐαηι ^ηοτΗρτοχίίηίαρτο ιηοΓβ Οτω- ίαβίβ ΡεβΙΙηε νβΓδοείοτ βί^, ςίΜΐη ΙβοΙοτ νβΙΙβίφ 
Ιοαηη€8 ΟατηίηχαΙα οΐβνϊσαε βί ΟνΛπιοΙβίΐνα 
ΤΗ€88αΙοη%θ€η$ί8^ΐ6οηχ8 ΞαριβηϋΒ ΐτηρβταίοτίί 
€θ7ί8ΐαηΗηοροΙίίαηίΙβϊηροήΙηΐ8βθΓ€ΐ)αί,ρβη6τβ 
ηοΗΙί^^άνοϋϋΒ αβηβΠΒ,οηιη Ιβο ΤηροΙϋαίρηο- 
ηιίηίο8α βάβί €ΗιΗ8(ίαηΰβ αάίηναϋοηβίη/'ατηίε^ 
ροί€η$οΙα8ε6 νίΗ8ςηβ^αηηο αο χηχρβίη άί8]6οα$ 
ιηην%8 χηβαηχτηανιΐ^ βί τη%8βη8 τηοάίε (ηηβΒία' 
νίΙ:νίνο8 ρτ(£ΐ€τραη(>08ΐτηρβναίθΓ%$χν6Γ6άβη\,'' 
ρί08^ οΙα88% ίϊηρο8%Ιο8 οαρύνοΒ αά ΤνίροΗίαηο$ 
αςνο8 αΜηχίΙ; %ηΙβτβ08 ηοηρο8ίΓ6ΐηη8 (ηϋ Μο 
^οαηηβ8 σατη ραίτβ^ βΐ ηηίυ$τ8α (ατηχΐία^ ςι^Ι 
αΙί€ηί8 ρβτβνταηε τ€ρίοηίΙ)η8 αά Οτβροην^η 
({ηβτηάατη άοοίητη βςηίάωη βΐ ΒΐηάχοΒητα ν»- ωτΗίη^^ ρταείρηβ Μα^ηαΙητη^ιηοηαΒαεηγη ΗαΙί- β τηπι^ίά %'η\ροη8€ ροΒΟβηΙβτη^ ηηιυβτΒατη βχοχεχ Ιναη ίηάν€Τ6.ΡοίηίΙ,ηοη αΙ>ηηοψοα βΤβΟ.Ηοΰνβτο 
ρτοίπίηάηΜ β8ί. ΙρΒβ ορροΒϊΙχίΜ Ηαύβο: άοηβο ΰοη- 
ίτοίίχίηι αηαοΓϋαίβηοη ^ΙαΗΙίαΙητ,ηχϋίΚΐ^ιαιη ιρ8β 
Μαηπηι άαΐΗ>.ΑΙ ορίηίοηβ Ονωοοπιτη ^η[6^ίx^Β,^ηοά 
Η Ηαϋίη οιηηΐΛ άέΐβτβηΐητ ρβαοαία, ίη ϊρίο νίΙΟΒ 
Ιίη€ ΗαϋΙΐίίη οηΜίπρήί, Ηοο €ΐχαηι α ΰοηίΓαηνηχ 
ν$$ετ€ηΙ'ίΙηΐ5 ρτούαηάντα €8ί. Νοη ίά ρτωαρηηίη 
ρχ€ΐαΙί$ ηιοηχίηχβηΐχίΐη $ίΙϋί88βί ΡΒβΙΙηΒ, αιηχ 6]ΧΛ8 
Ιαχίά^ε Γ6ΐίςιΐΛ$ρΓ08ί(ΐηαΗΤ.Αάί νβτδαΜόιοχςΒ' ούχ 

^ σ^(φχνωθ€(η άρΐ9τβ(χς στβφάνοΐζ 6 θχυμαντ^ς ούτος 
ένήρ,• μάλλον δέ Ίζόνοις ούχ δν ^^ κατέβτβτττ^», άνχ8ρχ- 
μ&ιν πρ^ς θβον, Χ2ΐ τιχρ' ^χ&ίνοις χορεύων,ών έη»302 τα 
Ιί&η^χζι τους βίους συνέγραψαν, "Εδειξε γαρ χάν τφ τέλει 
&χοΤος αύΐφ ο ^ιεσ κουρασμένος βίος ετύγχαναν. Ού γαρ ραΐΗχ Ηχ8ΐονίαιη ηοη ίηβίβραηέβτ ρνοΒβοηΙ'ΟΒ 
€8ΐ: ϋα Ιαπιβη οπιηίαβχ8€(ΐ'ααητΜΐηοη8θΗΙ)6Τ6^ 
8βά ρίηρβτβ^ροηβτβςηβ αηίβ οσαΙοΒ νιάβαΙην.Νχ 
χΙΙβ άητιοτ αάαηιαηίββΒί^ςηί ΙαηΙν/τη ήΗ ίιηρβ^ 
τατβροΐβτχΐ^ ηϋηΐβτ Ιβρβηάυ^η Ιαοιη/ηιαε οοΜ- 
1)€αί^ ηβο ί11ί8 8ηδ]€0ία8 οον,Ιιε οΗανΙαΒ οοηβρβτ- 
ραΙ?ΙαηΙα β8ΐ ίη Ιαο€88βηά%8 €Ητ%8ΐχαηχ8 Βανία- 
τοτατη χηνκηαηίΙαΒ^Ιαηίαχη αβχρβηάορβτάβχν- 
άοςηβΗχι,ηιαηο ρεηβτβ β/Ι'βταία ΒχνϋχβΒ^ΙαηΙα χη 
αιηοΙΐβηά%8 ΒαοτχΒ 3ΒάχΙ)η8ρ€τνΒΤ8Χΐα8.Ην/η€ ^0' 
αηηβτη άβ εχοίάιο ΤΗβΒΒαίσηχοβηβχ^βί αίχαηι Ιο" 
αηπΰτη ίβοίοτβτη^ χΗάβιη ΤΗ638αΙοηχοση8βιη άβ 
ούΒχάίοιχβ βΐ βχοιάχο αΐΐβτο ΤΗβ$8αΙοη%αηη 8χώ 
ΜηταΙβ Τηνοατητη Ατηβτα^ βί ΟοηΒίαηΗηχιιη δαταρ τετμησΟαι αύτον οι συνεωροχίίτες φασίν,ούίε δη(|- -, ΡοτρΙΐί/ΤΟρβηηβίαηΐ άβ υίία €ΐ ΤβδχΐΒ ρβΒίίε Βα^ 
ρησθαι- άλλ' έώχει ώσπερ τίνος δέσμης έλευθερουμενος, 8ΧΙΗ ΜοοβάοηΧΒ ΟΧΙτη ΠΟηηηΙΙχε 010$ ΟτίΒΟβ β% Αχί Ιλαρφ -πρλς τους αγοντας αγγέλους 7νατ8ΐν($μενος 
νίαατι χιΐ πως έπι^ιοούς Ιαυτονταΐς έκ•{νων χερσιν,'ίνα 
τχχυ άναστα(η του σώματος. Καί έτεθνήχει χΐν οδτως• 
ιύωδ(ζς δε αύτίχα πάντα έγε ^(ίνει μεστά. «Ο^ατη ΠίΐηΙ' 

<« αυΛβτη (ογ^ιβ χήΗ οοτοη%8 ηοΛ[1 49]/ι^βτί< οο- 
τοηαηάχΑΒ Ηχο νίτ αάταίταΜύ^ Ιτηουβτο ςΗχΙη^9 
ηοη βΒί^αηι βοτοηαΡοΒ,ον/ηι αάΰβχλίη αδβ^ηάβτϋ 
α αρυ4 χΙΙοΒ άΐΛοαΙ ΰΗονοΒ,ςηοτηπι τηονβΒ βΐ νί- 
ίαηι οοηΒοτχρΒίΙΊΝατη νβΙχηβηβΟΒίβηάα ςηαΐβτη 
νχίατη βρβτϋ : ηοη βηχτη βυ/τη νβΙηΗ (ώβοχΒΒΧΑτη 
αχΑΐάχνίΒ^τη {ν,ΧΒΒβ άχοχιηί Κ, ςν,χ νχάβτυ/αΐ^ ββά 
^>ίά€ΐ)αίΐίΓ^νβΙηΗ α ςηοάατη νίηοχΰΐο ΙίδβταΡιιε,βί 
Λϋαη* νι^ίιι εβ βχίβηάβτβ αά άχΑΟβηΙβε ΑηρβΙοΒ^ 
9Μ0 τηοάο ΒβίρΒΗτη ίναάβτβί χΙΙοτητη τηαηΰ>η$^ 
ν,Ι οϋοβτηχρτανβί οοτροτβ.Εί$χ€ φίΐάβτη €$% πιον^ ^ 
<ί*ί*ί; οτηηχα αηίβτηΒίαΗτη οορχα ΒΧΑτηηιχ οάοτίΒ 
οοτηρίβνχΐ.• Ου,χ τηίηηίίονα Χ8ΐα ρτοΒβςηχΙητ,ηοη 
ια^β^^ηα^ο^α. ΟχοβΒβχ ίασίίν,ΐΎίχΙαίβ ατρι^τηβη- 
ίί*ηι ηχΜΙωηοΙχΛάβτβ. ΑΙ ΙοςηβηΙβ βοάβτη Μβία- 
ρΗταΒίβ χη 3ΒΐαΙβ ρνονβοία^ ν,χοι-β βΐ βΐϋί χγηρβ- 

(ϋβΙπίΙΧίΤ^ (ΐηοπίτη εύημερίχν καί εύπορ(αν, ΓβΙίοβΙΠ 

«οΰεβΜαιη βΐ &5υη(ΐΑηΙι&ηίΐ, χηΐβτ αίχα ρνοτηχεϋ 
ίβηβχ χΙΙβ ΡατχχΛΒ : ρχΜ)8 βίχατη ίΙΙχ Βχ^ρβνΒίϋβΒ 
ΜϋβηηΙΙχ^Β άηΗίανβτχΙ, 8%ο βηιηχ ΟβχΑΒ ατηχ- 
οοΓϋτη Βΐίοηιτη /αοΐα τβρβηΒαΙ. ΰβ ηχονβ ον,τη 
(ψροίχίΐΛϊη ηοη α88βταΙην^ τηβτχίο ρηίά άίχ^χΒ*ί 
νίά€ οτηηίηο ΡΒβΙΗ χη βητηάβτη Ο^ίι^τη ϋΗ 
Μΐη α ιηβ ίταηΒτηίΒΒηηι, Ιη βο 8αηβ σατη Βω- 
ρίη8 άβ ηχοηαβίιαίη^ ρηαηάο Χ8 [ηχεεβΐ^ τηβηΗο 
^^^^Ηΐοαηάα βΒΒβί^χηίβτ ηοη ιηίηίηιαΒ ίΙΗ'ΟΒ Ιαντ Ιαϋηβ (8% ΰβηε άβάβτχΐ) ηίχΙϋαΗ ΒβχρχώΙίβ^β 
ΐαΐβι*ανχ3β βνν,Ιραύο. 

αηηατηι^, ά€8οχοςϋθ8ηο/'αίο^αςϋχ1>η8άαΐίη 
8ίηηαιηΐί8 άίοίΙίΛΤ,τάχι^ΙαηΛβ αρετΟΒήτηβ ΥαΙχτ 
οαηο Οοάχοβ, βχ ςηο βχβτηρία οχΐβτα βχΒοΗρΙα 
Βυ,ηΙ.αηηατηοτητη (αιηΐΐία αά Ηχο ηβςηβ Ιβτη^ 
ρότα ηοη βοηΐβτηηβηάα χη Οταβχα αρηοΒοϋΐίτ^ 
8χηηαιηοηι^ιη ηηΙΙα βΒ(;ςχί3Ββααηι ή β3Ββί^ο%ίτη 
χΙΙα({^\Ηί8ΐοΗαϋχηηαηϊηίηρνχ[6ταίαυ^Ιοτβτη^ 
[τηΒίτα ορβταιηΐηάηηί,ηηί αΙΗβτ ρτοβτν,ηίφο^ 
ΒίβτχοτίΒβχΒονχρίοτχΒ χηοχέτχα άβοβρααηηαχηο' 
τητη τηβηίχο ΙιαύβίχΐΓ αρηά ΡΒβΙΙυ,ηχ ΜίοΗαβΙχ/^τη\ 

Τοις Ιν πνεουσι, χαΐ συνουσιωμένοις. 
ΣυγκλητιχοΤς, αρχουσι της Εκκλησίας, 
Βάρδαις, Προκοπίοις τε, Κιννάμοις πλέον, 
*Οστιαρ(οις, 'νπομιμνήσχουσί τε, 
ΚλητοΤς, άχλήτοις, γνωρίμοις, ά^Μονύμοις, 
Πρώτοις, μεγίστοις, έσχάτοις, παρεσχάτοις, 
ΈμοΤς άδελφοΤς χ^ φ(λοις, και «υντρ<{φοις, 
Τά πούντα μίγδην τοΤς 6μου μεμιγμένοις. 
Ού γαρ διαιρεΤν βούλομαι τας άξ(ας. 
Ουδέ φθ(^νου πρ($σΛθμμα γ(νεσθαι θΑω. 
ΕΤς εΙμι, χιΐ κάτοιδα δεσπότην Ινα, 
Και πάντας υμάς δμογνωμονήσαντος. 

ΥχνβύαΙ Χ8 ΒίοΙ) ΜαηΛίβΙβ Οοτηηβηο^ οη]χ^ τβ^ 
ρβ8ία8 οοηΙαΡίΜΒ χρεβ ΐ€8Η8 ρΙηηδχ^Β ΙΐδτχΒ άχ- 
ρβΒήΙ^ ςηβτηαάτηοάχίτη βί ^οαηηxΒ ΜαηηβΙχΒ 
ραίΓΧΒ. Ιηοοάχοβ ίαιηβη Υαϋοαηο ΒβρΙχτηχ^ ηβο 
ηΙΙτα^ ΙβρίΡιιν. Οηοά ίηάβ (αοΐυ,τη βχχΒΗτηο^ 
^ίΛοά χΙΙβ οοάΐοβ βχ$οΗύβύα^ι^^ οαηι ΟοηΒίαη" 147 ΙΝΒΙΟΕδ ΙΝ ΒΙΑΤΚΙΒΑΜ. 148 Ηηορο1%$^1&τταίηατ%(ΐηβο1)$€$$α^1ογηιβηίί$ Μ- Α 
ίχοι$ α ΜαΗη7ηβΙαη%$ ορρηρηαύαίητ^ ηΐ ΰχεοη- 
ρίον ίηιηατοίηβ αάηοΐανθταΐ, Όβχ ρο8ΐ'ηιθίΙηΊη 
ίΌΒίο ]νΔ%οίο ηνϋβ Ηο3ΐίΙ}η$ ίναάχία^ βχεοτίρΐίο 
ςηοςίΑβ ίΙΙα ρο$1 αΐιςηοΐ ραρίηαβ ^ηβπι ΙιαΙηι,α^ 
νβΐ 6ί>ρν^ηααοη€ Ίίτϋβ,νβΙ ίη/ΌτΙηηίο, ηΗηανι 
ηοπΰΟβάβ^ €Χ8θτχρΙοτ%$ χηΐβτΐηνύαΐα. Ου,χάςηΊά 
ίαιη6η$ί$^αοΐΌΓ6ΐβραηε €8ΐ^8ί ςηί8αΗη8\/ΌηηνΓ 
Ιίεάίοβηάί ρβτβρήηίε 83η[>ίη8 ηΐίΐητ^ ^ιςητχε βχ 
8ορΗί8ΐανητη ρβηη.Ρβνίοάι %11% οοησί8Χ^ρΐ€ηχ^ 
ηίΒΐ σιιτη οοτηροείΟοπίε ηονϋαίβ οερβΓαηΙν/τ €ΐ 
ούεσίΛταηΙητ.Τοίητη 86, ν,ί νβτύο βχίτίοβηι, αά 
Ρνοοορχητη οστηροηϋ. Κί ηητητη βεί, ίηΐβτ Ιοί 
αΙίθ8 ρο8ΐβηοη8 εχοηΐί 8οηρΙοτ€8, Ιηηιηΐΐηανίβ 
%η άίοβηάο^ εοηδβηάοςηβ άβΙηαηί€3^ Ην/ηο Ιαη- 
Ιηπι 8αρηί88β. Νοηηβτηο άιχει-ϋ ον/τη ηίτηίητη β 
8Λ% ίηάηΐ8ί88€ ίη βηατναηάίβ τέΐηιε ΟτΰβοοτΊ^τη^ 
ςΐ4α8ΐηαίοτβ8^ςηαηΐ6ταηΐ, ίοο&τϋ. Ηχ8 Ιατηβη 

Τβεροηάβύϋ ΤΗηΟ^άίάβε : Μέ/ρι τούδε ά^Ε/τοΙ οΐ 
Ιπαινο( βίσι περί έτερων λεγόμενοι, ές δσον βν λΐ\ «ύτ6ς 
Εκαστος οΤητβι Ιχχνδς εΤνβι δρδσο( τι,ών ^,κουσε. Τφ δε 
ύπερβάλλοντι αυτών φΟονοΟντες ί^δη κιι άπιστοΟτιν. 
ΕαΙβηυβ Ιοΐ6Γ&1)ίΙβ8 $υηΙ αϋθΟΦ Ι8ά(ΐ68, ηυ&Ιβ- ηυ$ 56 ίρδίιπι <]ΐιί8ηυ6 ραΓβιη &γΙ)Ι(γ2ι!ιιγ Αΐίΰα! 
ίΙΐΗΓίιηι αβ^βηυβικίφ : ηυιΐυδ νβΓο ίηηρ&Γβπι, ϋβ 
ίηνί(1βηΙ. Ιίϋβπιηυβ ηοη ΙιαΙ)βηΙ. Ιη ροηϋ/ιοβε 
Βοιηαηο8, οηιη 8686 ίηίβηΐ οοοαείο, 86Υηρ6ΐ\ 6ΐ 
αοηίβι^ χηΐ6ϊηρ€ΐ^αη8 68$, 86ά }\3Ρ6 (Βςιιίηε οίη 
βχατηίηαύαηΐ. 

Αοο6ρχ Ματιαηχ ρχ6ΐ<ια8 Οτίοοοτηηχ ρηπιυ,γπ 
ρατίβτη ίηίβρνατη. βναΗαε αρο ί7ηπιοΓΐαΐ68,6Χ' 
€%ίαΐ>0)η6 αά ίΙΙαιη ΐ€θΗοη6 Ιατη ενήΐνι 6ί> άοοία^ 
τχοϋερυ^ 6τηάίΙί88%γηί8 ν6ΐηΙ Ιαρί11χ8 ρ6τηιη6ί3 
ηϋςηβ ίηερβτεα Ν6 εησοητηίαε οη6η^ ςίΐ3Ρ80, 
ίη (αηία ί6τηροηιτη ησ^ίτοπίτη οαΙαηιχΙαί6. 
Μαηαηα ίρεα ρΐ6ία8 Ιηο8 ίη ΙαΙ)θτ%θ8%88χγηο 
η6ροΗο τηαχχτηί ει^ύεχάίχε οοηαίιιε 8^ί]ίοί6ΐ. 
ΝηηϋαΙητ ιπίΜ^απι Ηηβιη Ι»αδίΐί886 ερηίαρ- 
τηα ιη6ητη ά6 Οοηοεηεχοηβ ρ6τρ6ΐηα Εθ€ΐ€8ί36 
Οθ6ίά6ηία1ί8 αΙηΗ6 οη6ηΙαΙχ8 ου,ηι άί886ΓίαΙίθ' 
ηαΐΐ8 171618, αΙΐ6Γα άβ Οοτηίηίοχε 6ΐ ^Ιβδάοπια- 
άίϋηε Ονωοοτατη ; αΙί6τα άβ Μίεεα ΡτχεαηοΙι^ 
βοαίοπΜίη,ΛιηείβΙοάαιηχ^ 8χν6 ΟοΙοηί^ 6άίΙη7η. 
Βθ7η3β ηοηάητη νίεηηι 68ΐ. ναΐ6, νίτ ρνοεείαη- 
088X1716^ 6ί ηΐ6 ίί^ίο&ίβ^ι^βηί/ίίί/ηι^/η, η( (αοί8^ 
αιηα. ήοηκε αο ιοοχι,νιιι. 86ρ!6ηιύτί8 χχν. ΟΕΪΙΤΙ ΑυαΤΟΗΕδ ΟΚΟΕΠΙ, 

ΑΙΙαϋαηο ρΗηχο ΙηάίοηΙο^ αΐη α ΜβίαρΗταείβ^ ςιή 8αηοίοτηηι ΥίΙαε αο Εηοοτηία 86Ηρ86Τ6. 
Νυηιβη &4 €08 (β ΓβνοοβοΙ ςιιοβ ίη ΙβχΙυ ίοΙβΓ υοΰοβ ροβυΐιηυ». ΑΙβιβηάβτ ιηοηλοΐιυβ ίο 8. Βιπι&λ&αι 8ρο8ΐο!υιη,99. Οβ 
ΙογβηΙίοηβ οηιαβ, 110. 
Αιηιηοηίυβ ιηοη•€ΐιιΐ8, άΒ Μοβηϊι\β ίο ΗιίΙΙιιι €ΐ ιηοϋΐβ 

δίΟλ 0€€ί8ί8. 86. 

Αηιρ1ιί1θ€θίυ8 Ιοοοίβοβίβ, Βιβίΐη Υίίβηι βΐΜΐηουΐΑ, 81. 
Ιο Μλ^οιιηιι 88^1μ(οπι, 92. Ιο δχιηβοοβαι, 108. Ιο ςοΑ• 
όΗάυΕπίΗΟ ΙιλΜπιιη, 113. Ιο Ιΐ€ϊραΓ8ΐη €ΐ Αοοαιο €ΐ 8^• 
αίθΟΒθΐη, 107. Εβί ΙΊίθοάοΙί Αθ€7Γ8οί. 

Αη88(88ίο8 δΐοβΗο, ίο €08 ςιιί ίο ΟΙιη»Ιο άοηηίβΓυΐιΐ, 
111. Ιη Τηο8β|ΐιη1ίοο6ηίΐ, 116. 

Αθ88ΐ88ία8 ΤΙΐ6θρθ1ίΐ8008 βΓΤΐΐίβρίβΟΟρΌΒ, θ^ ΒβΙ>08 ίΟ 

ΡβΓβί^ο {88118, 83. Ια ίβ8ΐοηι 06ϋΐΐΓ8α8, 104. Ιο Αοουο- 
ΙίλΙίοοβηιι, 109. Ιη ^λΜηλ, 111. 

ΑθΐΙθϋΐ18 0ρΐ8€0ρ08 Τ1ΐθ888ΐθθίθ€08ί8, Ιο ΡΓ»€υΓ80Π8 

Ι)6€θ1ΐ8ΐίοη6ηι, 9). Ιη βλπκΐβπι. 104 Ιη 68πΐ(Ι^πι, 115. 

Αοάί688 εΓβΙβηβίκ, ίη Οβοπρυπι πίλΓί^Γβπι, 87. Ιη Αη- 
ηαηΐίλΐίοηϋηι, 91. Ιη ςηαΐΓίάυληηηι 1•8Χ8Γυπι, 98. Ιη 
Τγ•η80{υηΐίοηβηι, 103. Ιη Ιιυηΐ8η&πι νίΐιπι βΐ (ΐ£ίυη€ΐο8, 
103. Ιη Ρτ£€η?8οη8 Ρβοοίΐβΐίοηβπι, 106. Ιο νίγίβοβη 
οηΐ€6ηι^ 98 βΐ 109. Ιη Β8ηΐ08 Ρβΐπίλίυπι, 114. υηιΐ8 Ιβο- 
4ΐ8ΐη8 Ιη 8. Μβτί» ΟοΓΠΐίΙίοηβ, €]υ8 ΙβυόλΙΟΓ, 106. 

Αηϋρ8ΐ6Γ Βθ8ΐΓβη8ί8, ίη 4ο&ηη€Π] Β8ρ(ί8ΐ3πι, βίο., 89. 

ΑηΙοηίυ8 ΐΒοη8€ΐιυ8, δχηβοηίδ 8ΐ|1ιΐ£, 101. Ε^I18 <1ί8- 
αρηίαβ, 8. ΜαΙβ Μ€ΐ8ρ1)Γ88ΐθ8 1ΐ8ΐ)ί1υ8. 9. 

Ακ1)ίρρυ8 βκπιίΐλ βο ΡΓθ8Πΐοη8ηυ8. <18 δ ΜίεΙΐ8θΙί8 
ΜίΓΜηΙο ιη (Πιοηίβ, 94. Ββ ΓβγβΙλϋοηο δ. Ιϋο1)8€ΐί8, 113. 

ΑΓ8€ηΙα8 Οοη^ηηή* ίη Βλτίίληη Υίι^ίηβπι, 90. Ιη 
Αηάτβλη ρηπιο νοαίοιη, 94. 

Α8(βηυ8 Απΐ886£ βρί8θορη8, ίη 88. ϊηΛΐ\^τ6Μ, 9ί, Ιη 
Ρ11008ΠΙ ηΐ8η7Τ0Πΐ• 96. 

Α!ΐΐ8η88ίυ8 8κ1ιίβρί8€ορα8 Αΐ6ΐ8η<1Ηηυ8, 8. Αηίοηϋ, 
ίΗά, 

Αΐ1ΐ8η88ΐυ8 8€πΙ>8, ^£€8|1)&^Iη» ηΐΛϊίγή$, 93. 
Β 

Β8η8ρ1ιΐ1ΐ88, Αηληϊφ πΐ8η]τηυπι, 82 

Β88ίΙίη8 &κ1ιΐ6ρί8€ορη8 088η6η8ί8. Ιη εΐιπ8ΐί ΝλΙίνί- 
Ιλίβα, 88. Ιη ΟοΓίΙίυπι ηβηγΓοη, 100. 

Β88ΐ1ίη8 δ8ΐ«οα9Β, <1β Αβίίλ 8. ΤΙιβεΙ» ρΓθΐοπΐ8τΙ^Π8, 
97. Ιη δ. ΤΙιοπίΕΐΒ, 102. Ιη 88ηεΐ8Πΐ Ρ^ηΐΜΟΒίβη, 108. 

0•1ΰ8ΐη8 ολΙπΑΤβΙιι (]οη8(8ηΰηορο1ίΐΑηη8, ίη Εχ8ΐ(8!ίο• 
ΙΙοηβπι οηια8, 101 . 61ΐΓ78ίρρυ8 οΓβϊΙιγΙϋΓ Ηΐ6Γθ8θ1^ιηίΐ8η<ΐ8, ίο Ιοαηη'Όΐ 
ΡΓ£ουΓ8θΓ6Πΐ, 95. Ιη 8Γ<:1ΐ8ηρ6ΐυπι ΜίοΙιαβΙβα, 100. 

Οοη8ΐλη1ίηυ8 Α€ΐΌροΙιΐ8» ιη 8Αηθ8αι πΐ8Γΐ]ΤΓβιη ΤΗ^ο- 
<1θ8ί8πι, 84. δ. ΝβορΙιχίοπι, 105. Τΐιβοάοηιηι Τβτ ιηβω, 
109. 1θ8ηη€πι θ3πη88ε6ηοιη, 112. 

6οη8(8ηΙίηιΐ8 ΟΙιβΓίορΙιτίΕχ Οΐ8€οηυ8 Ηλ^η» ε€θΐ68ΐ9, 

ίη 88. 001068 ΠΙ8ΓΙ7Γ68, 81 . 

εοηβΙβηΙίηοΒ ΡοΓρΙι^ττο^βηηβΙβ ; ύβ ίηφηβ Ε4«88θη8, 
103. ϋβ ΙοβηηΙδ Οιΐ78θ8ΐοπιί εοΓροΓβ τ^ΐΐβίο €οη5ΐ8ηΐί- 
ηοροϋπι, 111. 

€οη8ΐ8ηΐίηιΐ8 «ρί8€ορο8 Τϋ, άβ Ιοτβοΐίοοο εοΓροπδ δ. 
ΕορΙιβηιίίΒ, 94. 

(1080188, ΥβδίίΐΟΓ. <1β ΒβΙβίίοΟβ ΟΟΓρθΠ8 4θ8η. 0ΙΐΓν8Ο8- 

Ιοηιί 6οο8ΐ&ηΙίηοροΓίπ), 94. Ιη 4ο&εΙιίηι €ΐ Αηηληι, 9ο. Ιη 
ΖαοΙι&π&πι ρΓορΗβίοπλ €1 (ΐοηΐίΟεβοι, 100. 

ε^ί1Ιο8 ΑΙβΧ8η<ΐΓίηο8, ίη ΤΓΕηδώηΓΕΗοηβπι. 101. Ιο- 
8«ρ1ϋ ΟβηβιΙο^ιι οΐι ΑΙιπιΙι&πιο οά Ολνίάβηι, 106. 

€7η11η8 ηοηοοίιοδ οΐ ρΓ68ΐ>7ΐ8Γ δθ7ΐϋοροΐ7ΐ3οη8, 8&0€(ί 
δ8ΐ)», 93. δΑοεΙί ΤΙΐ8θ<1θ5ΐί, 96. δβηείι ΕυΐΙινπιίί, 102, 
107. 

Β 

ΟΑηίεΙ πιοη8θ)ιυ8 ΒπίΙΙιβυυδ, Ιο^ηοΙδ δίηβίΙ», 112. 

Β«πΐ8ΐήυ8 6ΙΐΓ78θΙθΓ88 ίη ϋεηβΐηυιη Μ3[ΓοΙ»ΐ7ΐ8ηι, 85. 

0βηΐ6ΐπη8 Οχάοηίοδ, ίη 88η€ΐ8πι ΡβηΙοϋΟδΙβη, 8ίνβ ιΐβ 
8&ηε(ο δρίηΐυ, 101. 

Οίβάοεηοβ €ρ{8εορπ8 ΡΙιοΙίεββ ΕρίΓΐ, ίο Αββηπιρίίοηβαι 
Οοπιίοίο8ηι, 113. 

Ε 

£ρ1ΐΓ9ΒΠΐ 61ιβΓ8009θ βρΐ8€ορο8, άβ ιπίΓΟοοϋδ 8. ΟΙοπιβη* 
118. 90. Οο πιίίβειιΐο 6Κ8 ρηβηιοι^ 96. 

ΕρΙΐΓΦΠΐ 8]τη, ίη ςοΒίΓη^ίηίΑ πι3γ(>γ68, 89. Ιη πΐ8§ηυπι 
Β&8ίΙίυηι Γυοι•5Γβπι, 88 Ιιι ΟΓυεβπι, 106. 

£ρίρΙΐ8ηίυ8 βγρπ βρίδεορυβ, ίη Οοπιίοίεί εοΓροΗδ 8«- 
ριιΙΙοΓΕηι, 111. Ιο Β&ηιο8, 114. 

£ρίρΙΐ8ηίο5 πιοη8εΙιυ8, άβ 8Αηεΐο ΑηάΓβΑ, 90. 06 γίΐΑ 
88ηεΙ» ΒείραΓ», 106 ΑυεΐοΓ€8 ίη 68 ίΐΐί ΙβυάαΙί, εΙ 8υ• 
ίίΙΙβίί, 106. 

ΕνβκΓίυβ πιοη8εΙιη8, βαηείί ΡΑπεΓ&ΐίί, 86. 

Ενοάιυ8, Οο8<ΐΓ2{ίυΐ8 άοοΓοοι ηΐδηχτηοι, 113. 

ΕϋΓίρυβ, άβ ^08ηη^8 ΡΓ»ευΓ80Π8 ΟβοοΙ!8ΐίοηβ, 92. 

ΕυδβΗίυβ Αΐβχβηάτίηυβ, άβ ^08ηηί8 ίη ίοΓ^πιοπι βάνβη- 
Ιο, 82 Ιο ΟΗηβΐί ΓββυπτβεΗοηβπι, ϋϋ. Ιο ρΓοάίϋοοβη 
;υά£, 84. Ιη ΒοηιίηίεΑηι Α88υα)ρ(ίοηβπι, 91. Ββ ΟΙιπδϋ 149 ΙΝΒΜΕδ ΙΝ ΜΑΤΚΙΒΑΜ. 150 («^«16, 91. Ββ ββοϋοάο ΛάνβηΙϋ, 99. Ιη ΟίιηβΙί Νβ- 
Ιβσ. 105. ϋβ ΙηεβΓηβΙίοηβ, 112. * , «ο 

ΕοδβΜοβ ιηοΜοΙιαβ, ΕιΐδίΜΐιι βΐ δοοιΟΓΟ© Αοίβ, 8^. 

Ειηίπιϋηδ ρΜδΙϊγΐβΓ. Μββηί ΕαίγεΙιϋ ρΛίΠΛΓοΙι» Οοη- 
ιϋΒΟοοροϋΐ^ηί, 96 , ^ .«•*•• γ•ι..ι 

ΕοΐΙϊρίιιβ ιηοΜΛυ», ιη ΕοίδΒηι» δ. Μβη» ιη ϋίΐΛΐ- 
(•ρηΙ»ίδ, 108. „ . _^ 

ΕνίοΙιηίηβ, 83. β&1&ϋοηί§ €ΐ Ερι§(6ΐη€8, 85. 
Ρ 

ΠοΓβηΙίϋδ, δδ. δβπΛίοΗδ. ΥίΕίοήβ, βΙο., 89. 

6€οτρι» Αΐβχιηάτίηοδ. ίοβηηίβ Ο^ητΕΟδΙοΓηι, 105. Ιη 
η παΐβ «ι.8ίΙΐ3ίϋβ δινΐΐΐίο, 46. . 

0^φα& βιαπίΒΜΐΐοϋδ, 9&Ώ^{^ ΒβΛίΓ» πίΑΠ^ηβ, 92. 

ββοΓ^ία» Η3βϊορο^*»» >«^ ?Λη€ΐοδ δρίήΐϋβ, 97. 

Οβοφϋ» ιηοηΕοΙιυδ βΐ €ΐΐ8ηορ1ΐ)1&χ, ίη ΡΓδΒββηΙβΙιοηβηι 
δ. ΜΛΓΪΛίίη ΙβωρΙο, 113. « ο • οτ 

ββοκίοδ Νίοοιηβίΐίβηβίβ, ίη Ν3ΐΙιτιΙ»1«πι 5. Μβη», »7. 
1β ΟοοΓίϊρύοϋβιη δ. Όύ ΟβηΊΐτία», 94. Ιη ΛαΙηβίβΙβπι 
]««Γί», 98. Ιη Οοηοβρίίοηβπι δ. Αηη», 103. Ιη Οοηοβρ- 
ϊίθΐ6ΐη δ. Οβί Οβηίίπαδ 104. Ιη δ. Μαπαιη βδίΛηΐβπι 
σβά, 108. Ιη δδ. Οοδίηβηι €( ΟβωίΕηιιιη, 110. Ιηοδβίδ- 
ΐΜίαπ) λέ δβρα)€Γοπι, 113. ... . «. 

6βπη»οιΐδ ηΓϋΠίβρΐδεορ. ΟοηδίΑηΐιηοροΙιίβηϋβ, ιη Εη- 
«ωδΟΙιβΙωρκιΐίΒοηιπι, βίο., 84. Ιη ΑηΒϋηΙίΕΐίΰηβιη,92. 
Ιι 8. ΜίΓΐ» ΙηβΓβδβυιη, 96. Οο*ηάο Ιπβηϋΐβ 68ΐ οΒ 3ΐ3, 
ϊΜ. Ιη Οοπηίιΐϋηβαι δ. Μβή». 1€4. Ιη δ. ΜιοΙιββΙβπι, 
104. Ιη Οβροβίΐίοηβαι Ζοη» δ. Οβίρ^τ», 111. Ιη Λάοη- 
Ιίοοβητίνί&ΰ» βΓοείδ* 113. .-,..• 

Οίπηλοηδ ρ&(Η8ΓθΙι& Οοηδί&ηΙιηορ. ιη Εχ3ΐ(&Ιιοηβπλ 
ΐΓίΐίο53Β€Γϋ€ίδ, 104. Ιη Οοποίηκβπι 4β]αηίθΓϋΠΐ, βΙο., 
114. Ηΐο ρίΐβα. ΙηηίοΓ : ηβο ίοΠβ &1ί2 οηηοΐα δβηιοηβ βΐ 

ΟΓίβοπΒδ ΑηΙΚΜίΙιβηϋδ, άβ ϋοωιηι δβρυΙΙαη, βίο., 90. 

6ι«Ε0Γίηδ ίΓϋΙϋάίβεοηυδ βΐ ΗθίβΓβη(ΐ8Γ.ηβ Μβ^η» Εε- 
ύηοί, (Ιβ ία»φηβ Είββδβη», 105. Ιη Οβωβίηωη πιεΠ^- 
κη», ίΐήά, , ^ . ,.^ 

Οϊ€«ϋΗαδ Ονρπϋδ ρΛίπΕΓοΙι» ΟοηδίβηΙιηορδΙιΐΗηϋβ. ιη 
ΟβοΓηαπι πΐίΐΓΐΥΓβιη, 87. Ιη δ. ΕυΐΗχαιίϋΠΐ βρίδοορυπι 
1^7(00101 ΤΙωαπΜίηΓβηιη, 92 Ιη Ογοηίδΐηπι ΑΓβορΛ^ι- 
ΙΜ. 95 Ιη δ. πΐϊΓίγΓβιυ ΜΛτίηβαι, 97. 

9Γββοπαδ Μίΐνίβηβϋδ, ά^ Οϊίήϋϊ ρΛβδίοηιΙϊηβ, 109. 

ΟΓββοπϋδ Ν€θε3Β=»Γβ3Β ίη δ ΤΗβορΙιβηίβ, ββα δβηοΐβ 
11101103, 83. Ιη ΑοηυηΐίΗΐίοηβπι, 92. Ιη βαηκίβω, 105. 

βτίίΟΓίϋδ Νΐδδβηαδ, ίη ΤΒββάοΓϋΠΐ ΤβΐΌηβπι πΐ8Γΐ>Γβηι, 
«5. Ια Μ(ϊΐ6ΐίυαι βρίδεορηαι ΑηΙίοοΗβηϋΠΐ, 95. Ιη ςηΕ- 
^ηηοΐβ πίΛΛΥΓβδ, 101. Ββ νΐΐα βΐ πιίΓαβϋΙίδ θΓβ|;οηι 
ΤΙωιηϊΐοΓρ, 102. Ιη ΑηηηηΐίΛΐίοηβπι δ. Μβη», 103. 
ϋβ νίΐί δ. Μβοπη» δΟΓΟπδ, 112. Ιη δ. δίβρίαηυω ρπ)- 
ΐΜΜητΓβπι, 115. ο ..... ι 

βΓΜοΗηβ Ρ*ΐ4Πΐίΐδ, Οβ ίηβΓοβδβ δ. ΜαηδΒ ιη ΙβωρΙαπι, 
87. Οβ βοάβω, 92. Ι)« ΟοπιιηίοΛ ιηοατηΛίίοηβ, 103. 

βτβίοτίοβ ρ3ΐηβΓθΙΐ3, νίΐ3 β1 ηιίΓ30ϋΐ3 δ. Ι3ΐ3η ιη 

ΙΜΜ116 03ΐββίθ, 103. .. ., . . «. 

ΟΓί^οΓίοδ ΟΓβδΒγΙβΓ, άβ ▼ίΐ3 Οίβ^οπι ΝβζίΕηδβηι. Ε]αβ 
4ήοϊρα1θ8, 109. , . ι « . 

(5Γβ£οΗαδ ρΓβδΒγΙβΓ (ΐ3Ββ3Γβ3Β ΟβρρπάοοίδΒ, ίη Ρ3ΐΓβ§ 
Ηί(ΧΒ05, 106. 

Η 

Η6ΐί3δ ηιοηβοΐιηδ, ίη Υί^ίΙ» Ν3ΐίγίΐΛΐίβ, β1 ίη 8δ. Ρλ- 

ίτ^, 101. ... 

ΗβιτΛίϋδ ρΓβδΒχΙβΓ ΗίβΓΟδοΙχιηϋ, ιη ςαβΙηΛϋβηαπι 
Ιιηηιπι 84 Ιη Οοπιίηί ΟεεαΓδυηι, 95. Ιη δδ βηοδίοΐοδ 
ΡβίΓοω βΐ ΡβαΙαω, 98. Ιη δ. Μίο1ΐ3βΙβΓη, 100. Ιη Ργο- 
€ορίοΐΒ ηΐ3Γΐ7Γβπι, 108. Ιη δ. ΑηάΓβλοι αροδίοίηπι, 109. 
1ΐ(ΐα3(Ιή<Ιη3ηυιιι 1•3ΐ&Γηιη, 113. 

ηίβτοηγιηιΐδ ηοηβεΐιηδ, 89. 

ΙδΙΙοΓυδ Λτεΐιίβρίδοορηβ ΤΙιββδηΙοηίο. ίη ΟΙΐΓίιΙί Ν3ΐπί- 
1>Ι«ΒΙ, 83. Ιη δ. Μ3Γί26 ΟοΓπιίΙίοηβπι, 87. Ιη ΑηηαηΐΙ&- 
(ΐΜ6ηι, 94. Ιη δαηείη 83ηεΙοηιπι, 97. Ιη Ν3(ί?ίΐ3ΐ6Πλ δ. 
1^, 100. Ιη ίβδίαηι ίηαιίηησι, 100. 

)ΐ(ο1)ηδ 3ρΑδ1ο1οδ. <Ι6 Ν3ΐίγί01βδ. Μ&η» βχ ΟπιουΙο, 
8ί. ΕρίρΙΐ3ηίο (ϋ3θοηο, ^^^ο1)08 ΗβΒπΒηβ : ηβε ίρββ Ι3η- 
<9>09, 106. 

^>€«^ πιοη3εΙΐϋ8 εχ πιοηοβίεηο 6οΓείηοΙ>3ρΙιί, Οβ 
ρνριη ιιεβτΑοΐίΐΗη ίβάίϋΐΟ) βΙε., 101. Ιη Οοηεβρϋοηεπι δ. ΜδΗχ, 104. Ιη ΡηΒδβη(3ΰοη6Πΐ ίη ΤβιηρΙο, 107. Ιη 
β]υ8 Νλ1ίγίΐ3(6σ), 109. Ιη Αηηυηϋ&ϋοηεηι» 114. 

^03ηηβδ ε&Ιβε3δ, ίη Εχ&Ι(3ΐΙοηθπι εηιείδ, 87. 

^03ηη6δ 03Πΐ38ε6ηα5, <1β δγπιβοηβ δΙνΙίΐ& Μοηϋο Ηίη- 
ΙιίΙίδ. 17. 18. Ιη ββηείοιη η3ηηβαι ΒαΗΐ3ηιιη, 113. ^ΟΑηηβδ Οίαεοηΰδ Ιΐ3|;ο3$ Εεείββί» βΙ τΐιβίοί, δ. ίοη^ϊ 
εληίοΗδ, 97. 

Μηηβδ άίβείρηίοδ, 4β δ. Οεί Οθηιΐηείδ εο&βοπιπΜ- 
Ιίοηε, 110. ^ ^ 

3θ3πη6§ άίδείρηίπδ δ.ΕρίρΙιοηϋ, ΕριρΙΐ3ηιι β^^δΜΠI, 92. 

^ο^ηηβδ βρίδεοηηδ ΕηΙκΒ», 4β ΟΙιηδϋ ΝβύτίΙδΙβ^ 102. 

3ο3ηη68 ιηοηηεηηδ βΐ ρΓββΒγΙβΓ ΕοΙιοβ», ίη Οοηεβρίίο• 
ήβη δ. Μ3Ηφ, «6κ<. Ιη δδ. Ιη&ηΐβδ ίη Βεΐΐιίεΐιβηι οεοί- 
80•, βΐ Κ&εΙιβΙβαι, 105. 

Ιθ3ηη63 πιοη3ε1ιη8, <1β ΓβΙ>υβ δ. ΑΓίβπιϋ ηίλτίιηβ, βχ 
ΡΙιϋοδίΟΓ^ίί Ηΐδίοπλ €εε1βδί3δαε3, βίοΐίίβ. 110. 

^ο&ηηβ8 Εϋε1ΐ8ίΐ3Γυπι ιηβίΓοροϋΙβ, ίη ΤΙιβοάοΓυηι πιεγ- 
(ηβο, 82. Ιη Οοηηϋίοηβαι δ. Οβίρβτ», 92. Ιη δτη&χίπι 
δδ. 3ηββ1οΓαπι,97. Ιη ΤΙιβοάοπιπι ΤβΓοηβιη, 99. Ιηιΐίβη 
Ρίβεΐι», 102. ΟοΓοΙΙΐρί Ιηηίοήδ. 104. Ιη δδ. ΙτββΛαΐίΛίΙββ 
Β3δί1ίϋπι, βΙε.. 105. Ιη δ. πΐ3ΓΐΥΓβηι ΤΒβοάοηιιη, ι4 ββΐ, 
Πβζον, 105. δ. Ε«•β5ί3Β ίη ΕαεΙΐ3ίΙίβ, 106. Ιβ 8δ. Ιτββ 
ηηΐΐδΐΐΐβδ, 112. Οβ ηίηεηΐο ί3εΐο ίη Β37ΐΐ8Γ08, 115. 

ϋοβηηβδ 6βοπιβ(Γ3, (Ιβ ΟΙιΗδϋ ΡβδδίοιιίΒοδ, β( Ιη δ. 
Ββίρ3Γ3Π), 94. Ιη δ. Μ&τί» ΟοηηίΙίοηβηι^ 95. Οηΐηΐιι• 
ΐοΗηβ ίη δ. ΟβίρβΓΕπι. 114. « ^ .«λ 

Ιο&πηβδ Ιΐ3|;ίοροΙίΐ3. ίη δ. ΜηεΛΓίαπι ^Εβγριιϋιη, .100. 

^ο^ηη68 ρ3ΐΓί3ηΙΐ3 ΗίβΓΟβοΙγπιϋΑηιΐδ, δ. ^03ηη18 Βχ- 
ηΐλδεεηί, 112. Ε]υϋ ίη εχ ορεη, 44. , 

^ο&ηηε8 δ(3ηΓ3ΐίυδ 6Ι)3ηορΙΐ]τΐ3Χ ΤΙιβδδ&ΙοΒίεβηδΐ•» <1β 
ιηίτ3οη1ίδδ. ΟβπιεΙηί, 102. 

;ο3ηηβ8 ΤΗβδδ&Ιοη. Οικχΐ ηαΙΙβ άίβδβηβίο ίη ετοη^β- 
Ηδΐίδ, εΐε., 97. Ηγαιηϋδ ίη Οεαπι, βΐ ίη Β^πιβΙτίαιη ιπμ- 
Ι^Γβιη. 105. Ιη ΟοΓΠΐίΐίοηεηι 8. Μχή», 110. Ερίρΐιχηι• 
Αίιεοηο ίη βχ βοιπΙΙχίυδ, 106. 

^08ηηε8 ΧίρΙιίΓιηυι, ίη 3. Οοηίηίεχοι ΟηχάΓβ^δίΐη» βΙ 
χάοΓχΙίοηβο εΓυείβ, 104. 

Ιαβηηεβ ΖοηχίΟδ ίη εΓυείδ χΑοΓΧίίοηβηι^ 95. δ. διί- 
γβδίΗ. 101. δ. δορΙίΓοηϋ ΗίβΓΟβοΙγπισηιπι χηϋδΐίΐίβ, 101. 
Ιη Οοπιίηί οεευΓδηπ, 105. 
^08βρI1α8, δ. ΒοΓίΙιοΙοπι»! χροδΙοΙΙ, 103. 
ΐοδβρΗυε Βήεηηίυδ, ίη Αηηυηΐί3ΐίοηβιη, 88. Ιη ίΐΐηβ, 
8ια(^αη^^Ηxια οΓκε^ιη, 95. Ιη ΑηηαηΙίχΙίοηβιη, 96. Ιη 
Μ3§ηχηι Ρ&Γ38εβνβη^ 110. . 

ΓοδβρΙιυδ χΓεΙιίβρΙδεορηδ ΤΙιβδδχΙοηίε. ιη ΕχβΙΙχΗοηβηι 
8. εταείδ, 109. 1η1>εχ1ηιη Ιβζ&ηιηι^ βίβ. Β3ΠΐοηΐΒ Ιμ- 
Ιηπι, 114. 

I^ 

1.εο ΟβηΙαηρίηυδ, ίη ]8εοΚ)υηίΐ ΖεΜββί οροοίοΐυαι, 113. 
ίβο ίαιρβτχίοΓ, ίη 8. ΟΙβαιβηΐβΐΒ, 81. Ιη Βοηίηίεχπι 
ΓβδηΓτεείίοηεπ), 82. Ιη ρΓ»ειΐΓ8θΗδ (ϋβη ηχΐχίβηι, 83. Ιη 
πΐ3{ηοπι ^ο^ηηβπ1 ΟΙΐΓ^δΟδίοπιυπι, 83. Ιηδ. Νίεοίχηηι, 90. 
Ιη ΤΓ3ηδβ{αΓ3ΐίοηβπι, 91. Οοσιίηίεχ ΡεηΙεεοβίεβ, 91. 
Οοπιίηίεχ ΚαπιοΓυπι, 91. Ιη δ. Οεηιείπιιπι, 94. Ιη ΟΙιτίδΙΙ 
Νχΐίνίΐχίεο, 96. Ιη ρΗηείρίηπι ^ε^ηη^οη1πι, 96. Ιη Εΐίβπι 
ρΓορΗβΐχπι, 97. Ιη ρΓοίοηοΗγΓεαι δίβρ^ηηυηι, 100. Ιη 
υοΓίηίΐίοηεπι δ. Μβπ». 100. Ιη ι^πιριί εοηοβοτχϋοηβηι, 
Ιη ΛηηηηΙίχΙίοηβαι, 103. Ιη ΟΰπιβΙπιιιη ηιχΓίχΓβηι, 103. 
Ιη ΤΓχη8β||;υΓ3ΐίθΒεπι, 106. Ιη ΟΓαείβ εχχΐΐλΐίοηβπι, 108. 
Οοπιίηίεχ οπιηίηπι ηπείοπιπι^ 108. Ιη χχηείο ΤΙιβορΙιχηίΑ, 
108. Ιη Οοπιίηί ίη εοβίοβ τβεβρΙίβΒεπι, 110. Ιη 1>χηδβ|;ιι- 
ΓΧΐίοηβπα, 111. Ιη δ. Μβη» ίη ΙβπιρΙοπιίη^ββδίιαι, 111; 
Ιη ρηΒευΓδοήδ 0βεοΙΐ3(ίοηθΐΒ, 111. Ιη ίβδίηπι οεεηηηβ, 
114. Ιη ίη^Γβδδηπι 4ε]ηηίοτηιη, 114. Μβ^ηβ 8χΙιΙμι1ο, 116. 
* Ι^βοηϋαο ερίβεοραδ ΑίχΙιίδδί, ίη ςυχίΗάαχηααι 1.3X3- 

""™' 103. ... .,,.,. 

1.βοηΐίη8 ρΓβδΙιγΙεΓ Οοη&ΙβηΙιηοροΙιΐχηηδ, ιη 4οη, ιβπχ 
2 Μ3]θΓίδ Ηε1)άοπι. 81. Ιη βυπιάβοι. 3. Μ3]οηδ ΗβΙ)4. 93. 
Ιη Οοπιίηίε3πι ΗεεηΓΓεεΙίοηεηι, 93. Ιη Η3πιο9. 94. Ιη 
Μ3{η3πι ΡχτχδεβΥβη, 99. Ιη 4οχηηβπι Βχρίιβίχη, 107. 
Ιη βχηείηπα ΡχδεΙΐ3, 109. Ιη ε^ΰηπι χ ηχΐίνίΐχΐε β( ίη 
ΡβίΓυπι, 1 12 Ιη ΟΙιΗδΗ ρπχΐίΐίοηεαι, Ι1χ;ηχ ▼ ίβτίχ, 115. 

Ιβοηΐίαδ ΗίβΓΟδοΙγπιίίβηηδ, ίη ρχΓΧΙιοΙχηι β)η8 ςαι ίη- 
είάίΐ Ιη ΐ3ΐΓοηβ8, 94. ^ . ' 

Ι^ηΐίηδ Ν•3ροΙβο8 Ονρπ βρίδεορηβ, δχσιεοηΐδ ριορΙβΓ 
ΟΙιΗβΙϋΠΐ σαλοΟ. ΙΟΙ . Ιοχηηΐδ ΕΙεβπίοβιηχΗί, 102. Ιη 
πιεάί3πι ΡεηίβεοδΙεη, 112. .. « ο ,. 

1.(Όη(ίϋ8 ρίεδϋ^Ιβτ βΐ ρΓχροδίΙυδ ιηοηχδίεηι δ. οχη» 
ΗοηΐΦ, δ. βΓβ^οΗί Αε(χ^1ιηί, 113. 151 ΙΝϋΙΟΕδ ΙΝ ϋΙΑΤΚΙΒΑΜ. 152 Ιιΐ]0ΐ&ηα8 ρΓ68ΐ>τ(6Γ, ΗβΥβίΔΐΙο ϋοτροΗβ δ. 8(βρΗ&οί 
ρΓο(οιηΐΓη^Η8, 11ζ. 

Μ 

Μαεαηυβ ΟΗί/$οο6ρ1ι&Ιαδ 3Γο)πβρί$€ορ. Ρ))ίΐ3(Ι«1ρΙ). ίη 
4ο&ηοβπι Εν&η^βΗ&ΐΑΐη, 83. Ιο ηονοιη θΓ(ϋθ68 Αϋ§Αΐοηΐιη 
€1 ίο δ. Μίεΐιαβίβιτ), 83. 1η εΓοείβ ΕχαΚβΗοηβπο, 88. Ια 
Μίοΐι&οίβηι 6Ι βαίιίβΐθΐη, 94. Ιο Τηο8βρΓ8ΐίοηβιη, 96. 
Ιο ΡΓ(Β€υΓ30Π8Ν&ΐίνίΐΑ(βπι, 97. ΟοπηΙηίοΑ,θ. ^6^υ^^ο^υι^, 
(|α& ρ6ΐ«(π<"Γ ΑάοΓίλΐίο €Γυά8, 99. Ιο ΗβΑΟΓΓοεϋοαεπι 
όίιηβϋ, 99. Ιη ΡΓ£οαΓ8θΠ5 ΟβεοΙΙαΙίοοβηι, 105. Ιη βο- 
ΐ6Π)ηί?8ΐθηι Όρ6ο^ζ(α<, 1 1 1 . Ιη οιυΙίβΓ€8 υη§ο^η(2ΐ ΓβΓβη- 
168 €1 ίη ^ο«βρι1 αϊ) Απη)2ΐΗ»3, βΙο., 111. Ιη ίβ8(υηι Οο- 
ευΓ8υ8, 113. Ιη Οιη8(ί ΚθβϋΓΓβεΙίοηβπι, 114. Ιη ί68(υηι 
Ρ&1πΐ8Γαπι, 114. 

Μ&ηυβί 6316035, ίη Οοπιίηίοβπι Οίιχύοιαδίοηβιη, 112. 
Ιη 8&ηϋ(ϋπι 8ΐβρ1ΐ8ηυηι, 115. 

Μληυβί Ρ&ΐ2^1ο|(υ8, ρβθ€&Ιυπι οπιηίυπι ρβ88ίηιυηι 
6886, 6ΐϋ., 102. Ιη Οοπηι(ίοη6πι 8. ΟβΙρΗτ», 114 

Μ&τοβΗηβ ΑΓΟ^ίπι&ϋάΓίΐθ, (Ιβ ΙηνβηΙίοηβ οβρίΐίβ 5. ^ο&η- 
ηίβ Β&ρ(ί8ΐ36, 100. 

Μ3Γ€ΐιυ8 πιοπαεΗΰβ βΙ ρΓ8βρο8ίΙυ8 ΐΏοη&$(6Γϋ 8. 8&1)9Β 
Βοηίδβ, δ. 6Γ6(ζοηί ΑεΓ&^^ηϋηί, 109. 

Μ&111ΐ£α8 08ΐη8ΓίοΙ&, ϊη Ιγ68 ρΓ3Β8υΐ68, Βλδίΐίυπι, εΐο., 88. 

Μαιίηιυβ Ρ)αηιΐ(ΐ68 π)οηΑε1ιυ8, ίη Οοπιίηίεβπ) 86ριιΙ(α• 
ηπ), 82. Ιη 58. βροδίοΐοβ, 87. 

Ιΐ6ΐΙι<Μϋη8[8ΐί38Μ6ΐΓ<κ1οΓυ8] 8. Οίοογβϋ ΑΓβορ8£ί(3, 99. 

Μ6ΐΙιοάίυ8 Ρ8ΐ8Γ6η8ί8 6ρί8οορυ8 6ΐ ηΐΕΓίχΓ, ιη 870)6υ- 
0601 6ΐ ΑοηΕΠ), 104. 

Μθ11ι<κϋο8 ρΓβ8ΐ)7ΐ6Γ, ΗίβΓθ8οΙ/ηιίΐ8ηυ8 [8ΙΙ88 Τίπιο- 
1)ΐ608] ίη Γ68ΐυηι ΟεοϋΓ5υ$, 100. 

ΜίεΙιαβΙ ΑτεΙ)ίηι&η4ή(8, 88ηε1ί Νίεοΐ&ί, 103. 

ΜίεΙΐ86ΐ ηιοο8εΙιυ8^ ίο 8ρο8(οΙυπι ΡΙιίΙίρρυσι, 106. 
δλοείί ΤΙιβοάοΓί δ(ιΐ(1ι(£, 107. 

ΜΙοΙΐ86ΐ Ρ8β1Ιθ8, 880011 Αιιχ6θ(ίί, 83. Ιη ΑηηαοΙί&- 
ϋοηβηι, ύΗά, ϋβ Ογ^οπο ΤΗβοπιεΙογ^^ο, 180. 06Τγ308- 
Ιπΐίοηβ οοΓροηβ δ. δίβρΗ&οί, 102. Οο πιΐηουΐο ςυοά 
οοοϋ^ίΐ ίο Βΐ3ο1ΐ6Πΐΐ8, 104. Ιο 8. Οίοην$ίυπλ ΑΓβορ8{ί- 
Ι8ΐη, ίΜ, Ιη 8. ΜίοΙίΑβΙίβ οιίΓοευΙβ, 109. Ιο δγαιβοαοπι 
Βΐ6ΐ8ρ1ΐΓ68ΐ6η), 112. 06 60, 22, 27, 32. 

Μίο1ΐ8«1 δ^η8(ΙοΓυπι ορίβοορυβ, (Ιβ η)ίπιειι1ΐ8 δδ. 8γ- 
ο1ι&η|;6)οηιπι, 107. 

Μίεΐι&βΐ δ]τηε6ΐ1α8, ίο δ. Οίοη3Τ8ίηιη ΑΓ6ορ8^Ι&π), 104. 

Ιη δδ. 8ΓθΙΐ8η26ΐθ8 6(0(Βΐβ8(β8 ΥίΓΐα(68, 112. 

Ν 

Ν6θ!8Ηα8 «ΓοΙιίορ. εοη8ΐ8η1ίηιιρο1ί(8ου8, ίη δ. Τΐιοο- 
άοτηίη ΤβΓοηβπι, 8&1>1)8(ο, 1. ^€^οηίο^αη1^ 115. 

Νίθ6ρΙιοηΐ8 Βίβπιίάαβ, ίη 8. ^ο^ηηβπ1 6ν3ης6ΐί8ΐαπ),93. 
8. Ρ8υ)ί ίο Ι^ίΓΟ, 99. 

ΝίοβρΙιοηΐ8 €3ΐ1ί8ΐυ8 Χ3ηΙορυΙυ8, <Ιθ 8. Οοί θ6αίΐποί8 

^ΒάΒ Ρ6{68, 88. 

Νίθ€ρηοΓυ8 6Γβ^0Γ»8, άβ δ. Μ3Π» Ν3ΐίνί(αΐβ β1 Ργ>9- 
8βο(8ΐίοο6, 82. ΑηΙοοίί Οβυίβο ρ3ΐη8Γε1)£ θΑη8(8θ1ίηορο- 
Ηΐ&οί• 81. Οοάηύ ηιβπ^πυηι, 88. Ιιι Αηηυηΐί8(ίοο6Πΐ, 
ίδίά. Ιο •Η. ΜβΠ^Γβπι ΜθΓουηυιο, 97. Μίε1)8β1ί8 δγηοοίΐί, 
100. Ιη 8. ΤΙΐ6ορΙΐ3ουπ) ίπιρ6Γ3ΐΓίοβοι, 107. 

ΝίοβΙλδ 6ρί8θορ. Ρβρίιΐβ^ουί». ίη 8. ΤΗροάοΓυπι Ο03γ- 
Ι^ηω, 111. ΥοΓβοΓ ηβ 8ίΐ ιρχβ ΗΗοΙογ βΐ ΡβρΗΙβ^ο. 

Νίθ6ΐ88 ΒΗβΙΟΓ, ίη 8 ηίΕΤί^Γβηι Ρ3η(6(•Ιβιηοο6πι, 96. 
Ιη δ. 63η1ιο1οπΐ8Βυιη 3ρο$!ο1ηπι, ί6ϊ(ί. Οβ ΙητοηΐΙοηβ 6Κ 
Τί8η8ΐ8ΐίοη6 κΙίςυίβΓυηι 8. 8<6ρΙΐ3ηί, 1(•2. Ιη 8. Νίοο* 
Ιαυαι, ίδίά. Ιη 8. ^08^η6Π1 ονβο^βΙίβίΕοι, 103. Ιη 8. ^3• 
οοΒυπι &ρο8ΐοΙηπι, 108. Ιη δ. ΤίποΐΙιβυπ) ΕροβΥοΙυπι, 111. 
Ιη 88. <Ιοο()6θΙπι 3ορο8(ο1θ8, ίΜ. Ιη βρο^ΙοΙοΓυπ) ρΓίηεί- 
ρ68 ΡβΙΤΗΠΐ 6( Ρ3ΐι1υπΐ• ίΜ. Ια 88. πΐ3ηγΓβ8 Οβήοοηι 
6ΐ ^υ1^(ιαπ1, 115 Ιη δ. ΜβΓευπ) 3ρο8ΐο1υ(η, ώίά. Ηί8 
1οη{^6 ρΐυπι υηυ8 03Γ(!ιη8)ί8 Μβι&Ηηί οο<ΐ6χ : βχ ςυορίοη 
1ιβηη3 ίο ΒίΚ). ΡΡ. Οοηοίοοαί. 

Νίοοΐ3υ8 €&1>38ί!88, ίη ΟύηίηίοΑηι Α8ΐυιηρΙΙοη6Π), 82• 
Ιη 6Ηη8ΐί 88ΐιιΐ3Γ68 ραβΒίοηβ•, ίΒίά. Ιη ΑπϋηΗΐί3(ίοη6ηι, 
88. Ιη δ. Ίΐιβοάοηιη ΤΙΐ68β3ΐοηΐθ6θ86Π), ίδίά. Ιη δ. πιαγ- 
1γΓ•πι ΜοΓοιιπηαι, 97. Ιη δ. [)6αι«1ηυηι» 107. 

Νίοοΐ3ΐΐ8 Ρβρβκοιηοουβ, ίο 8. πνιγΙ^γοπι ΐ8ί(Ιοηιηι, 96. 

Νϋιΐ8, 8300(1 ΤΗβοϋοΐί ΑηογΓΑηί η)3Γΐχπυπι, 86. 

Νί1α8 οιοη2ΐο1ιο8, άβ ε^Βάο 88. ΡΡ. ίη 8ίη& 6( Ββίΐΐιυ, 
82. Οθ εΐιητ8θ8(οη)ο. 46. 

Νίΐαβ Μβ(Γορο1ίΐ3 ΒΙιο<1ί, ίη δ. Μ3ΐΓοη8Πΐ Οιίοη86θΐ, 104. 
Ο 

006810108 Ραυίί άί^οίροΐυβ, <16 88. ΧΑΟΐίρρβ, Ρο1χχ6θ• 

6ΐ Κ6ΐ»€003» 112. Ρ..ηΙαΐ6οη άί3εοηη8 6ΐ ο])3Γΐορ1))ΐ3χ Μαςο» Εκ'ΐιείβί, 
άα η]ίΓ3ου1ί8 δ8. ΜΙοΙΐ86ΐΐ8, 6(ο , 99. Ιπ 83θ4.(ιι:η Μι* 
οΐιαβίβιη, 103. Ιο βυοίιΐβπι, ίΙ>ίά, 

Ρ30ΐ3ΐβο ρ 68ΐ)>(6Τ Β]^ζ3η(ίηα8 ίο Εχ3ΐΐ8(ίοη€Πΐ οηιοίβ, 
105. 

Ρ3ρ1ιηα(ία8, δ. ΟηορΙΐΓίί 30 3ΐίθΓυπι 8θΙίΐ3ηΕηι γί(3αι 
οοΐ^'ηΐίυπι, 89. 

ΡΑϊ^ίΟΓ&Ιβ^ 8. 6βΟΓΚίί δ6Γνυ8 6]υ8(ΐ6Π) ΟβΟΓ^ϋ, 95. 

Ρ6(Γυ8 6ρί8θορυ8 ΑφνοΓϋπι, ίη δδ. 0ο8ηΐ3ΐη 6ΐ 0&« 
ιηί3ηηπι, 83. 

ΡΗίΙο()ΐ6η8 ρ&Ιη3ΓεΙ)3 6Ρ. ίη Εχ3ΐΐ3(ίοο6Πΐ οτηοί8, 91 . 
Ια 0ηΐ068 83οε(θ8, 97. Ιο 3<ΙοΓ3ΐίοο6πι θΓοεί8 ΟοηιίοίοβΒ 3 
^*•^ϋηίυ^υη), 108. Ια (Γ68 88. ΡαίΓοβ, Β35ί1ίοηι, βίο., 112. 

Ρ1ιο1ίο$ 8θ6νορΙι>ΐ8χ 88. ιροβΙοΙοΓυιη Ι«ο§ο(Ιΐ6ΐ3, ε30- 
οΐί πΐ3ίΐ>η3 Ι.υεί1ί3ηί οΐ 8θθίοΓοα), 104. 

Ρθ1γθ3Γρθ8 050613, 8800(98 ^}0θΐ6(ίθβ8, 87. δ&ΟΟίβΒ 

8γηο1β(ίθ€8, 105. 

ΡΓοοΗθΓυ8, 83ηο(ί ^ο^ηη^8 Ενβηι^βΐί&ΐ» Ψ&ήοάκ 109. 

ΡΓοο1α8 ρ3(Γί3Γθ)ΐ3 ΟΡ. ίη ΤΓη8β£ηΓ3(ίοηβηι, 84 Ια 
83θο(3Πΐ 0ηίη(3ηι,91. Ιη Ε3θθ(υπι ΑοάΓβ3πι, 97. Ιο Οο* 
ηιίοί Ια63πια(ίοη6Πΐ β( ίηίυ8οη3, 98. Ιη δ. ΌήρΛηχο,ίΙ^ίά. 
Ιη δ. Ρΰ8θΙΐ3, 99. Ιη δ. Ρ38θΙι&, β(ο., 101. Ιϋ3ρο8ΐο1ηηι 
Ρ3υΙυαι. 103. Ια 8. Οβίρ8Γ3Π), 105. Ιη δ. ΡλβοΙια 6( Οβί- 
Ρ&Γ3Π), ι6ί4. Οθ ίηο3Γη3ΐίοη6, 107. Ιη Β3α)08, 109. Ια 
Οοηίαίεαιο Β68θΓΓ6θ(ίοθ6ηι, 113. Ιο δ. Τ1ιοορ1ΐ8θί8,114. 

0•$ (:ΐΐΓχ808(0Π10, 46 

ΡΓΟοορίϋδ ο1ιαΓ(ορΙιτΐ3χ, ίη δ. ^03ηη6η1 6ν3η{6ΐί8Κ3ηι, 83. 
δ 

δ6νβη3ηυ8 63ΐ>3ΐθη8ί8 6ρί50θρ08, άβ Μθ8ί8 8βΓρ€ηΐ6, 

6(0., 114. 

δΐ8ίηπίη8 8ΓθΙ)ί6ρί80ορυ8 6Ρ. άβ ηιίίΕΟοΙο δ. ΜίοΙιαοΙίβ 
ίη Ο)οηί8, 98. 

δορΙΐΓοηίυ8 Π)οη3θ1ιυβ, (απι ρ3(ή8Γ0^ Ηί6Γθ8θ!. ίη 
δδ. ^^^υηι 6( ^η3ηη6Π), 82. Ιη ^0Ηηη6ηι ΡΓ»οοί8θΓ6ηι, 
85 Ιη Ού3(ΐΓ3£ίπ(8 (]υο8 πι3γ17Γ68, 92. δ. ΗβΗ» ^ειρ^ρ• 
(ί302Β, 100. Ιη 3ρο8*ο1θ3 ΡβίΓϋπι 6ΐ Ρϋοίηοι, 105. 

5(βρΙΐ3ηυ8 ΒνζαηΙΙηαβ, <Ι6 δ. δ(ερΙι&ηο ^υοίο^6 ηιατ- 
(7Γβ, 80. 

δγπΐ6οηί8 Ηυπ)ί1ί8,(!6 δ>ηΐ6οηβ Οοηίοί 8α366ρ(0Γ6, 100. 
Τ 

Τ&Γ85ίυ8 ρ3(ΓίαΓθΙΐ8 ΟΡ. ία ΡΓ3Β$6η(3ΐίθη6Π1 δ. Μ8η», 

113. Ιη ΤΗ6θ()θΓυηι ΤοΓοηβηι, 115. 
Τΐ6θ(]οΓ6(υ8 βρί8θορη8 ε>η, δγηιβοηίβ δίγΗΐ», 110. 
Τ1ιοο<1οπ(υ8 δου(3ηο(3, (Ιο νΙο 8. ΡβυΙί 3ρο8(οΙί, 106. 
ΤΙΐ6θ(!θΓυ8 Αΐ3ηί£ βρί8θορο8, ίη Οοηιίηί ί6ρυ)(ΐ)Γ3Πΐ,82. 

ΤΙΐΡίΚίΟΓϋδ 03ρ)ΐη0ρ3(&,ίη Ν3(ίνί(3(€Π1 ΡΓ9ΒθυΓ8θΗ3,87. 

ΟοΗβχ ν3(. Τ(ΐ6θ(!οπ(ί Ο^π. Οο (Γ3θ8ΐ3(ίοη6 ηΐ3ηυ8 ΐ!]ο8 
Αη(ίθ€ΐ)ί8, 96. 

Τ1)6θ(]θΓυ8 ^υη^ο^ οοηίοββοΓ, ίη Ν&(ίτί(3(6ηι δ. ΥίΓ- 
{1018, 99. Εβί ίρδ6 δ(υάίΐ3. 

ΤΙΐβΟ(1θΓα8 1.3803Γί8 (!υ038, ίο δ. Π)3Γ(5Γ6Π1 ΤΓχρΙΐΟ- 

ηεπι, 98. 

ΤΗ6θάθΓυ8 Π)8{ί$(6Γ, 8ρθ8(θΙί Ρβοΐί ΐ3υ(ΐ3(ίθ 6Χ άΙν6Γ8ί8 
00ΐΐ60(3, 111. 

ΤΙΐ(!0(ΙθΓα8 Μ6(00ΐΐί(3 Μ3βθη8 1θ{θ(1ΐ6ΐ8, δ. Πΐ4Γ(7ά8 

Μαπο». 88. Ιο 6Γ60οηυπι ΤΙιοοΙο|ξυ;η, 103. 
ΤΗ6θάθΓυ8 θμί^οορυβ Ρ3ρΙ)ϊ, δ. 8»>νΓί(Ιοοί8, 89. 

ΤΙΐ60(1θΓα8 Ρβ(Γ3Γϋ01 0ρί8ε0ρυ8, Τ1ΐβ0308ίί 8ΓθΙΐίΠΙ&0• 

(Ιη(», 95. 

ΤΗβοάοηΐδ ρΓβιΙΐ)χ(οΓ Μ<)|η9Β ΕοοΙβδί», όβ νββίο δ. Η3- 
ΠΦ ςυ8α(Ιο (Γ3η8ΐ3(3 ΓΡ., 98. 

ΤΙιβοάοΓυβ <ιυ338(0Γ, ίη 83ηο1αηι Οβοηίυηι ιη8Γ(νΓ6ΐη. 
108. 

ΤΙΐ6θάθΓη8 δ(θάί(3, ίη 8(1θΓ8(ίθη6Π1 ΟΤ6θί8 Π16<Ιί3 ύο8- 

άΓ3ΐτ68ίπΐ3, 81. (η Ν»(ίνί(3(6πι 8. ^03ηηί8 Ριβοοηοήβ, 
ίΰϊά. Ιηδ Ρΐ3(οηβηι, 109. 

ΤΙΐ6θ<ΙθΓϋ8 (Γίηιί(Ιιυηο(ί8, 4β ▼1(3 6( 6Χ8ί1ίο 6ΐ »Γαπιηί8 
83ηο(ί ^ο&ηηί8 €Ιιΐ75θ8ΐοηλί8. 81. 

ΤΙΐ60<)0Γυ8 Αηο^Γβηυ «, άβ δτπιΐιοΐο Ρβΐηιηι ΝίοΜίο- 
Γ001, 112. 

ΤΙ)6<Μ!ο1υ8 &Ι)Ι>88, ίο ^03^0€η1 ΟιΠ8(ί 08ρ(ί>ΐ3ηι 6ΐ 

ΡΓ9θ6αΓ80Γ6Φ, 82. 

ΤΙΐ6•ρ)ιίΙυ8 8ΓοΙιί6ρί8θορυ$ Αΐ6Χ8ηάΓΠΐυ8, ία η)]Τ8(ίθ8ηι 
6οθθ3πι, 111. 
ΤΙιβορΗ]τΐ30(η8 ΒυΙ^Αΐί» 8τοΙιίορΐ8θορυ8, ία 3(Ιοηϋο- 

0601 ΟΓαθί8 Π164ί8 ^ύ»Δ^9^%., 111 

Τ1ΐ608(βΓί8(4Ι8 Π1(Η18θΙΐα8 ίΟ δ. ΝίΟΟίΟΟΙ 00ηί688ΟΓβ0Ι, 

107. 153 ΤυΒοΐΙιβίΜ 6ρί8€οριι< ΑΙβχΗΐ^ηηα', άβ ιηίτκιιΐίι 8. 
Μ«ΐ£ ΐΒΑίΙ^ηβ» 86. 

ΤίαΐΟΚίΐβΙΙΙ ρΓ6$1ΐγΙβΓ Αΐΐ(ίθ€ΐΐβΟββν ίο α^ανΛ βΚ ΚΤ8Β8* 

%ι.Γ4ΐΐο«βηι, 107. ΙΝΟΙΟΕδ ΙΝ ΟΙΑΤΒΙΒΑΜ. 154 

Τί(ιΐ8 βρίΐϋορα• ΒοβίΓβηβ», ίο Εμβμ^ 115. Βοίΐίΐυιη, 115. νίΤΟΕ δΛΝΟΤΟΚϋΜ ^Εϋ ΕΝΟΟΜΙΑ Κ^^νΑΜ, η^Πτήβ, 98, 18. 

^ε^&ι1ι«^η», 93. 1. 

Α£ΑΐΙΐ6θ. 104, 22. 

ΑΓβχ3[η<Ιη Β^ηοΙίϋί 6ρί5€ορί, 89, 10. 

ΑίΡΐηοηϋ ιηοΜΰΙιί, 85, 15. 

ΑιίΑοί» ηΐΑΓί^ηβ, 82, 26. 

ΑίΜίΓβ» &ρο5ΐο1ί. 90, 43. 94, 17, 97, 5, 109, 4. 

Αη(]πΗΐί€ί ιιι&η3ΤΠ9, 90, 1. 

Αοβιιιρο4ΐί5ΐί ηανΙγΗβ, 98, 18. 

Αν^βίοηιιη οοοκτι^αΐίοηίβ. 47, 49. 

ΑοιίΦ ρνβοΐί• Οβί Γ.ΜίΙηείβ, 95, 31. 103. 38. 

Αηη» ρΓορΙΐ6ΐί$8», 100, 15, 104, 27, 107, 42. νΐά€ 

θ€€ΙΙΓ9. 

ΑΒίοηϋ ΟιυΙβΦ, 87, 22. 

Αΐ7•ί3» ΤΙιβΜ*)., 103, 36. 

Αρο8(ο1οηιιη, 87, 15, 111, 18. 

ΑκΙηο^βΙοηιαι (58), 112, 19. 

Αηβηϋι ηνίχΗβ, 110, 9. 

Ααΐοααααί ιπατΙ^πβ, 111, 2. Ε)υ8 οοΓροπ8 ίηοοΓηιρ- 

ΑυιβηΙίί, 83, 14. 
Αοιβηϋί ΙΟΑΤΙ/Ηβ, 83. 26. 

Β 
Β3γ1«τ3β, 90, 24, 27, 92, 32, 113, 7 113, 7. 
Β3πμΚ»9β, 99, 34 
ΒλπΜοΐΒ». 96. 29, 103. 12. 
Βι«1ί8€2β Πϋη^τίβ, 110, 11. 
ΒΜϋϋ, 81, 30, 81<, 20, 105, 7, 112, 32. 
Βΐ3ηί, 84, 24. 

Ο 
Ιο ££αιιη & ΒΜίϊίΙβίβ, 112, 7. 
ε«(•ίο4οηΒ ιη&ητήβ. 89. 36. 
Οπα πΜΓίγηβ. 91. 34, 115. 18. 
ΟιΗδίί 8β€ΐιη<1υβ β^Ινβηΐηι, 99. 38. 
ΑΒΠΒηΙίβΐίο. 83, 16, 88, 23, 28. 44. 91 . 38. 92. 26. .„.»«.„„«. 

??1 «ί ^\\?\^' *^• *^^• ^' ^^• *^' ^*• ^^' ^• *«' *«ν 30 
ΚίΙ^Μ? 112 36' ^*"'^***^* ΐϋβη^Γί^, 98, 11. Ο&ιηι&οί ϊΛΆΐ\γ\%, 83, 22, 110, 44, 114, 29. 

03η« ιη8Γΐχτΐ8, 110, 16. 

θ6<ϋ€8ϋο ΙεπαρΙί, 86, 35. 101, 7. 

ΟβΓυηείοβ (ίη), 11ι, 28. 

ΟβηοΙηί ΐΒ&ητπ8, 85, 1, 3, 9«, 13, 96, 4, 97, 22, 
102, 24, 103, 38, 105. 35. 107, 4, δ. 

ΙΜοηχβϋ &τβορ8^ίΙ», 95, 7, 99, 40, 104, 14. 

ΟοιηίηβΐίΒ. 89, 27. 

ΒοΓΟίΙιβί 1αοίοιί8, 104, 8. 

Βγ€8Ι» ιη&ιΐ^ήβ, 84, 14. 
Κ 

ΕΙΐ£ ρΓορΗβΙ». 97, 18. 

ΕρΙΐΓΦπι δ^Γΐ, 98, 34- 

ΕρίρΙίΑοϋ βρίβΰορί Ογοτί, 92, 25. 

Ερί&(6ΐηβ8 ιη^Γΐ^Γίβ, 85, 8. 

Ευ^'ΐηϋ πιαΠ^Ηδ, 83, 25. 

εαρΙΐ€ΐηί» Β6Η<|αί8Γυιη Ιητβηΐίο, 94, 39. 

Εα8ΐ«1)ιίί 6( βοειοΓοπι, 108, 4. 

Ευ(Ιι>ιΐ)ϋ 351)8118. 102. 45, 107, 19. 

ΕαίχοΙιίί ρ&1Π8Γθ1ι» ΟΡ, 96, 25. 
Ρ 

ΡβΙίΓοηί» οβΓί^ήβ, 86, 2. 
Ο 

6&ΐ8ΰΓιοηί8 βιαγΙ^Ηβ, 85, 8. 

6&5π6ΐί8 λτεΐΜίο^βϋ, 81, 35. 74, 28, 112, 24. 

ββοκϋ ιη3η)ή8, 85, 31, 87, 16, 27, 95, 10, 101, 
84. 108, 27. 

6θΓ<1ϋ ιη8ηγΗ8, 100, 28. 

6Γβ{0ΓΠ ΑΰΓ8{&η1ίαί. 109. 14, 113, 30. 

βΓΡίΟΓϋ ΤΙι&ιιηΐ8ΐαΓκί, 100, 1, 102, 38. 

ΟΓ^βοηί Τΐιβοΐο^ί, 88, 20, 103, 6, 105, 8, 109, 28, 
112, 32, 38. 

ΙπΗί^ο €1)η$1ί Ει1β88θα3, 103, 48, 105, 32. 
ΙαΐΒ^ΐηυοι τβ8ΐίΙαΙίθ, 1)οπιίηί€Α της ΌρΟοδυξ{9< 111, 1η£8ΠΜ(ίο. 98. 4. 107, 21, 112, 25. 

ΜθΓ8 βε ρ888ίο, 82, 5, 94. 20, 99, 22, 109, 10, 100, 
δ, 112,20. 

. Ν«ϋήΐ48, 83, 13, 96, 20, 99, 1, 102, 47, 105, 22. 
ΐΒΥίρΙϋ, 101,6. 

ΟοΜΓβϋβ, 95. 4, 100, 14. 104.27,34. 105, 11,107, 
40, 108, 8, 40, 110, 36. 113, 13, 114, 21. 

ΒβΜρϋο (Ιο ο<β1ο8), 8βυ Αβδοιηρίίο, 82, 2, 90, 23, 
ίΜ.27.110. 35, 113, 22, 114,10. 
^ Ββ8ΐιτκε1ίο, 82, 29, 33, 90, 26, 96, 11, 97. 10, 99, 
3.29.100,30. 101, 11, 102, 8, 109. 34, 110,32, 
111.12,113, 15,114,1, 

δβροΐΐοη. 82. 24, 26, 90, 26, 111, 28, 116, 4. 
^ ΤπίΜβίπίΓβΐίο, 91, 20, 96, 16, 101, 14, 103, 8. 106, 
5,107,43,111,31,116,1. 

εΐ»Γχ8Αηΐ1ιί ιη8η]τη8. 110, 26. 

ΟΐΓτβοιΙοιηί, 81, 29, 83, Ι, 7, 87, 13. 88, 18, 94, 
36.1(55,7, 19. 111,23.112,81.35 

αβιηβηΐίβ, 81, 41. 90, 23, 93, 14, 96, 7, 112, 33. 

Μηΐί αιτίττίβ, 88, 40 

Οοιο» ΟΜΠ^ηβ, 83, 19, 110, 40, 11, 26. 

€πΐΜΐιι (ίη). 106, 1, 109, 20. 
^Οβαβ ιιΐοηΐίο ηιβ<ϋ8 Ου8ΐΐΓ8£68ίιη&, 81. 32, 95. 19, 
δ». 38. 104. 32, 108, 60, 111, 12, 113. 34. 
^Εχ8ΐΐ8ϋο. 87, 37, 89, 1, 91. 19, 98, 34, 101, 4, 104, 
39.105,14,108,22,109,22. 

ΙινβΒΗο, 100, 30. 

ΜΚ ην^, 174. 30. 

(ΓιιΙιηλΗτώ, 82, 15. ^8^ο1>^ «ροβίοΐί, 108. 40. 

Ι8θθ5ί ΖθΜβΒί ΑΙΙί, 1 13, 4. 

^β^αη^ο^υIη ρηααρίΐιΐη, 93, 13, 96, 37. 

1θ8αιη, 95, 34. 

Ιο&ααίεϋ, 110, 21. 

^08ηη^8 Β3ρ(ί8(33 βΐ ΡΓβΒειιιβοΗβ, 81, 39, 82, 10, 27, 
85, 18, 85, 6, 87, 30. 89, 5, 97, 4, 107, 27, 116, 24. 

^08η^^8 (1βεοΙΐ8(ίο, 92. 38, 33, 104, 48, 105, 4, 106, 
9, 111, 40, 115, 2'. 

Ολρίϋβ Ιοτβηΐίβ, 110, 11. 

^03^η^8 €ΗΓ>8θ8ΐοιηί. Υιά^ ΟΙιητΒΟ&Ιοιηί. 

^0Αηη^8 08:ΐΐ83:6ηί, 1 12, 4. 46. 

^ο^η^^8 Ε'β6Πΐ08708ήί, 102, 20. 

^ο&ηιι^8 ιη3Γ«]τη8, 82, 15. 

^08^η^8 8ίη8ΐ(9Β, 112, 14. 

ϋοιηοίβ ΐΗβοΙοβί, 83, 3,5, 93,6, ΙΟΙ, 9, 106, 12, 119,6. 

Μ, 81,42. 93, 8. 99,21,115, 16. 

^08βρI)ί 1ΐ]τηιηθ9Γ8ρ1ιί, 97, 11. 

Ιυΐηηί ηι&Γΐ7η8,>110, 12 

Ιιιΐίΐΐβ ιικιη7Η8, 91, 35, 115, 18. 
Ι. 

Ι^8ΐ8Η ίο ΜαοΙβ 68ΐβηηο, 103, 5. 

ί8Ζ8Γα8 <|ΐΐ8ΐΗ<1α8ΐια8, 84, 33,94, 28,98,48, 113,23,24. 

Ι4>ιι^ηί οβηΙβΗοιιίδ, 101, 24. 

1•υ€ΐ1ί&ηί Ι)ίβΓοηΐ8ηγή8, 104, 30. 
Μ 

Μμ»Η1 ΛψιιΧχχ, 100, 6. 

Μαοηιι», 112, 11. Βθ μ &γ6{οΗιι•, ΟτλΙβΓ, 46. 1^5 ΙΝΒΙ0Ε8 ΙΝ ΜΑΤΗΙΒΑΜ• 156 Μαηαβίίβ ιη&Ηγηβ, 98, 11. 

Μβτά βνβη8Ρΐΐβ(3Β, 104, 38, 115, 19. 

ΜβΓάαηί ιΐ)8Γΐγπί>, 83, 27. 

Μβη» (δ.) ΐ3ϋ(ΐ4ΐίο, 98, 37, 105, 46, 48. 

νβ8ΐί§ α11αΐ3 εοηβΟηΐίηοροΙΐπα, 96, ύ, 

ΤβίορΗ (1θ(1ί€3ΐίο, 84, 32, 88, 35, 108, 2. 

ΝΕίίνίΐββ; ΡΓ3Β8βηΙί\ϋο ίη Τβιηρίπ, βΐ ίη βο βίϋοηΐίο. 
82,6,83,22,87,24,34,89,25.92,21.95,34.97,7.101, 
20.102,26.104,16,18,106,19,106,38,111,38,153,17. 

ΥίδίΙβΙίο, 89, 5, 103, 10. 

Αά οΓϋοβιη 61 ΕβραΙεπιω &$8ί8(60(ί9, 94, 31. 95, 22. 
108, 26, 108, 26, 113, 29. 

βΓ3ίυΐ3ΐοπ3 ρΓΟ Είΐϋ ΓΡΒϋΠΡβεΙίοηβ. 96, 23, 113,36. 

ΟοΓπιιΊίο (Α88ΐΐίηρΐίοηβιη ίή\ο υβυ ]3ΐη (Ιίουηί, 87, 23, 
92, 15, 95, 32, 104, 24, 110. 22, 39. 114, 25. 
. Τβιηρϋ (1θ(ϋ<»(ίο : ρίβηοΓϋΐη νεηθταϋο, 84, 32, Β8, 
35.96,13. * » , » 

Μβπ» Λ|?3τρΗ3€3β, 100, 19. 1(52. 19. 

Μβπΰ ^υη^0Γ^δ, 91, 37. 

ΜΛΓίη» ιπΛΓίχπΒ, 88. 37, 97, 40. 

ΜαΓϋηϊαηί ΓηοηβεΙιί, 85, 36. 

ΜβΠγτΡδ (88), 82, 1. 92, 34. 

ΜβΠγΓβδ 0«3(ίΓ3ρίηΐ3 ίΐ'ΐο, 78, 31, 101, 13. 

Μ8η^Γβ8 Οϋ4(ΐΓ3ρίηίβ (Ιϋο. 92, 10. 113. 11. 

Μί^Γοη» ηΐ8Γ(]τΠ8 ΟΙιίβΐΐδίβ, 104, 41. 

ΜβΙβηί», 93, 26. 

ΜβΙβΊ'ί βρί$οορί Αη1ίθ€)ιβηί. 95, 17. 

Μβηφ πΐ3Γΐ^η«, 86, 15. 

ϋβΓευΓΠ ιη3η;η9, 97, 15. 

ΜβίΓορΙιαηίβ βρίβοορί ΒγβΑηΐίηί, 89, 13. 

ΜίεΙιαβΙίδ ατοΗίο^βΙί, 81, 32, 94, 21, 28. 96, 2, 99. 
24. 104,24, 109, 12. 112,24, 113, 2. 

ΜίοΙίΗβΙίβ 8χη§βΐΗ, 100, 40. 

ΜοηαοΗοΓϋΐη €2ί()β8 ίη δίπα αχ Ηαίΐΐιυ, 82, 21 , 86, 36. 
Ν 

ΝβορΗ>ΐΙ Π13ΓΙ5Π8, 100, 23. 105, 34. 
^ Νί€3ρηί ΡαΐΓβ8. 106, 12,112, 13. 

ΝίοβΙβ ϋοηίβ85θΓί8, 107. 48. 

Νί€θΐ3ΐ Μ^^Μ\^\, 102, 32, 103, 2. 

Ο 
ΟηυρΗπί βΓ6ΐηίΙ», 89, 8. 
Οϊ^ϊίΰ ηι3ίτ^^ή$, 83, 27. 

111.41.33,114.32. * 

Ρ 

ΡΛίπΒΕΓϋΐη Όοηιίηίοβ, 91, 37, 94, 30, 109, 17. 112. 
33, 114, 4, 4, 6, 13, 17. 

Ρ&η€Γ&ΐϋ ιοΕΓί^ηβ, 86, 22. 

Ρ80ΐ3ΐβοηί8, ιη&Γΐ/ηβ, 96^ 9. 

ΡβϋΙί αροβΙοΗ, 98, 6, 103. 32, 105, 2, 106, 7, 44. 

Ρ&υϋ 1.3ΐΓ6η8ί8, 99, 19. 

Ρ&ιιΐί Τ1ιβΙ)3ηί, 89, 21. 

Ρ6|3(ϋ ηαΠ^^ήδ, 98, 18. Ρίηΐβϋοβίββ Οοωίηίοβ, 91,26,101,19, 108, 46,110,38. 

ΡβΓ8ί(Ιβ ία §68(3, 83, 23. 

Ρβΐη βροδίοϋ, 98, 7, 105, 2, 111, 44, 112, 7. 

ΡΙιίίίρρι 8ρο9(οϋ, 106, 4. 

ΡΗοε» ιη3Γΐ3τήδ, 90, 30, 91, 2, 26, 46. 

Ρ1&(οηί8 Ιιββαιη6αί, 109, 1. 

ΡοΙγχίο» ϊΒ8η3ΤΓί8, 112,31. 

Ρροΐί ιηβΓίτηδ, 90, 2. 

ΡΓοεορί ιη&Γ(3τη8, 98, 28. 

ΟαίηΐΕ (Μ3ίη3), 91,34, 111,27. 

Κ 
Β3ρ)ΐ36ΐΐ8, 99, 26. 
ΒβοβοοΦ ιηοΠγΓίβ, 112, 39. 

8 
8&1>» (Μ3^ηί), 93, 21. 
δα1)1)3ΐο Μίβηο, 92, Η. 
δαΙιβΙΗβ ιιΐ&Γΐγπ8, 98, 11. 
δ3η€(0Γυπι ΟΓηοίυπ), 108, 28. 
δβηβίοήδ ιη3Γ(7Π8, 89, 26. 
δ^Ιν6δΙπ, 101, 16. 

δορΙίΓοηϋ, ΗΪ6Γθ^)νιηοΓαω 3αΐί8ΐί(ί8, 101, 34. 
8ΐ6ρΙ)3ηϋυηίοΗ8, 8ί, 1. 

δ(βρ1ΐ3ηί ρΓο(οπ)3ηγη8, 6ίυ8συ6 Γβΐίαυί», 86. 80. 100. 
33, 102,9,12,112, 1,115,16 
8γιηβοηί8 αϋ8ΐί, 107, 39, 118, 34, 110, 32. 

δγΠΙ6^ηί3 Μ6ΐ3ρΙ)Γ39(£, 112, 17. 

δγιηβοοίδ ρΓορ(6Γ εΐΐΓίβΙιιαι 8(υ1ϋ, 110, 32. 
δ>πϊ6οηί8 δ!7ΐί!3β, 101, 1, 110, 4. 

Τ 
Τ3Γ3εΙιί ιηβηγηβ, 90, 2. 
ΤΙιβο(1οΡ3Β ΤΙιβ883ΐοηίο., 88, 38. 
ΤΙιβοάοΓί ΠΒδΓίχπδ, 111, 18. 
ΤΗ6θ(1θΠ του ΒεζοΟ, 105, 40. 
ΤΗβοάοη ιηΐΗίυιη ρΓ9Βί66ΐί, 115, 27. 
Τΐιβοίΐοη δΐϋίίίι», 107, 30. 
ΤΗθοάοή δγαοΐδΒ &Γε1ιίιη3η(ΐΓί(2Β, 93, 17. 
ΤΗβ(ΜΐοΓί ΤβΓοηίδ, 82, 20, 95, 7, 99, 8, 15, 109, 42, 

1 Ι&, «7. 

ΤΙιβοίΙοδί» ίη»Γ!γη8, 84, 27. 
ΤΙΐ6θ(Ιο^ϋ αΓεΗίπίΛηίΐΓίΙίο, 95, 32, 96. 13. 
ΤΙιβοάοΙί Αηε^^Γ&ηί η3&Γ(^Π8, 86, 38. 
ΤΙιβορΙΐ3ηϋ8 ιιηρβΡίΐΐρίείδ, 107, 39. 
ΤΗοπίδβ 3ρθ8(ο1ί, 102. 35. 
Τ}ηηιο(Η£ί 3ρο5ΐο1ί. 111, 15. 
Τρ^ρΙιοη» ωαηνηδ, 98, 37, 99, 15. 

V 
ΥίαΙοπδ ιη&Ρίνηδ, 89, 35. 

Χ 
Χαηΐίρρ^β ιηβΓίγηδ, 112, 33. 

Ζ 
Ζ&εΗ&Ηχ ροηΐίβείβ, 100, 20. 
Ζοηα δ. ϋβίρατ^β, 43. ΚΕΒυΜ ΡΚ^ΕΟΙΡϋΑΚϋΜ 

Ιη Ιιαο Ιβοη%$ ΑΙΙαίη άβ 8ί/7ηβοηί$ εονίρΟβ ΟχαίτΛα 

ΐΝϋίευΐϋδ. ΑΙβλ&οάβΓ 1601118 £γ3(6γ Ιιοιηο ΙαχιΐΓίοβιΐδ 6ΐ ίοβτδ, 58. 

Α1ογδ1υ8 ϋροαι&ηυβ (16 Μ6ΐ3ρ1)Γ38(6, 36. 

Α1ρηοη8υ9 Υϋΐ^^βί, <Ι6 Μβίαρίιηδίφ »(β(6, βιρίοβυδ, 
4ϋ. 

Αΐ5ρϋ Υίκ, 8ΐ> &1ίο ςα&ιη & Ηβ(8()1ΐΓ&8(β δοηρΚβ, 40. 

ΑρΙ)Γθάί8ί&ηυ8 Ρβίδβ, όβ $. Μ&ιίλ : &ιιο(ογ ΓβρΓοΒυδ, 
106. 

ΑηάΓ6Α8 ΒΙιοάί ΡπΒδυΙ, άβ Μβ(8ρ1)πΐ8(9? βΒΐ&Ιβ, 36. 
Β 

ΒατοηΗ άβ ΜβίΑρΗτΜίβ νβχλίΑ κβαΐβοΐία. 48. 

ΒβΙίΑπηίααδ ίη ΜβΙβρΙιτ&δΙβ, «ίυβςυβ Δάβ βχρίοβιιβ, 25. 
£)ΐΐ8 άβ ίΙΙο ε38ΐί^<& εβηβαΓβ, 43, 45, βίο. 
Ο 

088«ώοηί Ιβ Μβ(Αρ1ΐΓβ8(β]η ίοβρϋα θ( ΐλ&ΙβάίεβηϋΑ, 25, 47. Οβ 6)118 9θ(&ΐ6 6χρ1θ8Α 8οη(βη1ί8, 38. 
όίηΟΕΟΐιΐδ, ηυίδΤ Μαΐβ δίηη&ιηυδ άίεΐυβ, 149. Ε)α8 

ε1ΐ3Γ&0ΐ6Γ, 150. 

ε 

£88188 ΐηοη8ε1ΐυ8 06 Μ6(8ρ1ΐΓ88ΐ6, 36. 

κ 

ΡΓ8αεΐ8εΙ Βίτβτίί άβ Μ6(8ρ1ΐΓ88(β βΐ ΤΙιβορΗθηβ €6Γ8- 
ηαβο νβχ8ΐ8 ορίηίο, 60 βΙ 8^ . Κο^^βΗο δίάΐίθβ ίβ^β ΤΙιβο- 
ρ1ΐ8ηβιη νίχίδδβ, 63. 

Ο 

ΟβοοΕάίυβ άβ Μβΐ8ρΙΐΓ88ΐβ, 36. 

Οβοι^αδ ΑβΓορο1ίΐ8, ηΐ8^α• Ιο^οΟιβίΑ ηρΙθ88 εοη- 
^βεIαη, 38. 

Οββηβίοβ Ιη Μβΐ8ρΙΐΓ88(β Ιαάίιη8(ί8(Γ0 βχρίοιυβ, 25. 157 ϋΕ ΑϋΟΤΟΚΙΤΑΤΕ ΜΕΤΑΡΗΒΑ8Τ^ϊ:. 158 1)6 €]ιι$ χΐ2ΐ6 6χρ1ο^α 86ηΐ6ΐι1ΐ2, 38. Ιιι Ηΐρροΐ^ΐίβ ΤΙιβ- 
Βιηο 6% ΡοΓίοβα» οοηΓιΐδίβ άνΐ9τορηο(οί, 37. 

6ο4υνίηί άβ ΜβΙβρ^ΓΑβΙβ £28ΐί^ΐ& τβηβιιη, 47. Οβ β|υ8 
βΐ (β ρη>6&ΐα ΐ6θΐβο(Ηΐ . 72. 

βΓβϊ^οήυβ ΟοΗοΙΙιΐαι (1« Μ6ΐβρ1ι»&ΐ6, 36. 

Η 

ΗίρροΙ^ΐο* ΤΙιβΙΐλοιιβ Μ6ΐΑρΙ)Πΐ«Ιί8 ικΙπαιγαΙογ, 34. ΙρΜ 
ίιιηιΐβ ΰαηι ΡοΓία^οβί οουίαβυβ, 37. 

Βοερίοίαηυβ ία Μβΐ3ρΙ)Γ2ΐ$1< 1υ(1ίιη3|ρ3ΐΓ0 βχρίοβυβ^ 25. 
Οβ β]αβ »ΐ2ΐβ 6χρ1ο$3 8€η(€ηνΐ3, 38. 

Ι 

Ι^η^ϋιιβ ιϋ^εοπαβ Τύχ 8. Νίο^ρΙιοπ &αϋΙθΓ, 56. 
Ι 

^Α^ο1ια8 βοηη'υδ 1&υ(ΐ9(υ8 ίη €ο(1ίοο, 33. 

^<Μ1I. ΒοΙΙ^ηιΙΐ άβ ΜβΙβρΗΓ^βΙ» »(&Ι6 ά»€υ88& ββηΐβη• 
6ι, 49, 57. 

ίο&ηοίί €λΙ^€χ ρβίΓίλτοΗ» 6οη$ΐ2^ο(ίηορο1ίΙαηί 8β<ΐ68, 
6Γ«ΐ8βηΐ3 ίο 60 6Πΐ6η(]&(υ8, 87. 

3οαιιΐίβ Ο&οαΪΒΜίΑ άβ ΰχείάίο 'Π)68?α1οηίε£, 51, 149. 

]ο&ηη6$ ΜοΓΐηυ», <Ι6 δχαιβοηβ ΤΙιβββΑΐοοίο^ηδΐ, 139. 

ϊο8ηηβ8 ρ8βο4(>•11ΐ6θ1ο;ο8. <1β 5. Μηη.ι, 106. 

^086ρIι Μ6ΐ1ιοηβη8ί8 09 ΜβίβρΙίΓΜίβ, 36. 

ΐ3η8βΐΜ άβ Μ€(8ρΙΐΓ&8ΐ» £ΐ8ΐβ βχρ1θ88 δΰοίβηΐίι, 71. 

Ιβοαίβ ΑΙΙαιη 8ΐΐηΙβο(Μθ οοη€ίΙία(3, 138. 

1^0018 €βη(Αηρίηί 4β Μβ(9ρΙ)πΐ8:β, 34 

1^60018 ίιηρ6Γ3ΐοη8. §ηΙ)βΓη&(πχ απΐπιοΓυπα )ΐ5ροΐ5ρο8ί9, 
132. 

Ιο|[οΐΙιβ(9, ρυΜίάδ ηϋοηιΗηβ ρΓ£Γ6€ΐυ8, 28. Μί1ιΐα>ιΐ8 
ρπΒ^Ιί Ιο^οΐοβΐ!^ ^α8ι^υΜ1^ο : €6η$ίΙοτα• 1.ο^α(Ιΐ6(Β 
αηΐϋρίβχ ηοιηβη 8ε ιηυαβΓίβ Γ&Ιίο, δ Γενικός, του $ρ(!μου, 
τβΓοιη ^οιηθ$ΐίε&ηιηι, ηαίΐίίαπβ (^(βίο^ί, 3ηη6Ρ(07υηι, 
ιβετβίοηιηι, 29, 30. Μ8^ιΐ8 1ο{ο(ΙιβΙ&, Ιΐ8ΐ[)ί1α8. οί&είαιη, 
31,32. 

Μ 

Μ^ελτίαδ ΙιίβΓοηοη&εΙιοδ ()β Μ(Ί8ρ!ιΐ88(6, 35. 

Η8£ί8ΐη 4ΐρίΐ88, 25, 26, 28. 

ΜίεΙΐ8βΙ 61γε88 άβ Μ6ΐ3ρΙΐΓ8δ(6, 36. 

Μοί&ηί ία Ιΐΐ6(8ρΙ)Γ8δ(9β 3ΒΚ8ΐβ, βΙιβιτ&Ηο, 41. 

Μυηΐ^οίδ οοι^ί Ιθ|[θΙΙιεΐ£ ρίΙβυ8, 30. 
Ν 

ΝίεβρΙιοΗ ΟΑΓίδΙί άβ Μβ(8ρ1ΐΓ88ΐβ ββηίβηΐίϋ, 36. 

ΝίΙΐΜ Οοζ8ρ8ΐΗιΐ8, άβ ςυίοφίβ Ιΐιτοηίβ ρ&1τί8τε1ιι1ί1>α8. Ρ8οΙίοιιι η2|ρ§(6Γ, 28. 

Ρ8β11α8 ββοΙοΓ : οίΐιίΐ ίΠί ευπι ΜβΙβρΙίΓΑδΙβ» 59. Κ8ρ1ΐ8β1 ΥοΙ&Ιθίηααβ ηηιΐηβ ΜεΙΟΓ άβ Ιίβΐ8ρ1ΐΓα8(» 
»<8ΐβ, 28. 

Κϋ)&•1βαβ5τχ ία ΜβΙαρΙιηίΙ» 3Β(8(β 8ΐ)6ΓΓ8(ίο, 40. 

Βο^βπυβ^ 8ίεί1ί£ Γβχ : βυΐ) εο ΤΗβορΙΐ8η68 ΟΓΑΐηβαβ, 
63 β( $βς,, βζσιλεύς ίΐΐί &ρρ6ΐΙα(υ8, 6Γ»ε8 βάοΙ&Ηοαβ^ 66. 

8 

δίπιοοίδ \ν^3£η6Γβε1)η, άβ Μοΐ3ρΙΐΓ88ίβ φΐ»8ίΐ8, 36. 

δυ{ίΙΐ3(8 8υΓϋ, ΥίΙίβ βλοείΟΓυσι 8ΐν1<> βαο Γβάάβαάίβ• 
ίη 3οεΙθΓηπι ίρ^α ρβΓ$οα3« ίοάιΐ8(Π3, 137, 139. Α1ΐ8 Μβ- 
ΐΑρ1ΐΓ88(» εοο$ϋΐί Γ8(Ιθ 3(ςιιβ 0ρ€Γ3, 140. 

8;ιαβοα ^υη^ο^ ΤΗβοΙο^υβ 3ΐίυ8 & Μο(8ρΙΐΓ3$(β, 72. 
Ιρ8β δ. Μ3α)3θΙί3 ΧβΓοεβΓεΙ 3))5&δ : β]α8 3β(3:» Υ3η8(]αβ 
οιυβεπίβ, 143. 

δ^ηιεοη Μ68ορ<Η&αιί(8,24. 

δ^πΒβοα Μβΐ8ρΙΐΓ88(β8 ΐΑυά3ΐα8, 24. ΗφΓβΗεοηιαι ία βο 
ά6ρυ1$£ εβίυιηηίχ ; ιηα^ίδίβΓ, ςυχ άί^ηί(38 ίο 3υ)3 ιη3- 
χίιη3 ; Ιαάΐσ)3^ί5(6Γ, βΙ ΐΓίνΐ3ΐί8; ου^^β 25, 26. Ε]υ8 α3- 
Ιλ1β8, 8ΐυάί8, 3ΐΐ8αυβ άβεοη βχ Μίε1ΐ36ΐβ ΡδβΙΙο, 26, 27. 

δ>ηιβοη ίάβιη Ιο^βϋιβίβ, 23. Εχ Ιο^οίΗβΙβ εατβΒβ νΙ- 
άβπ ίη ηβιριυαι ΙϋρΐΙιβ(3Πΐ ρΓοτηοΐυηι, 32. Ε]υ8 νίή ίη 
ΕεεΙβδΐλ 0Γ£ε3 3υε(οπ!38 : ν3ποηιη[ΐ άβ ιΙΙο β1οη3, ΡββΙΙί, 
Ηίρροίγΐί ΤΐκΊΐιααί, Ιιοοηίδ 03π(3πρίαί, β(ε., 33, 34. βίε. 

δ/πιβοηίβ Μ''(3ρΗΓ38ί» £ΐ88 ! άβ ίΙΙα τβχ&Ι» ββηίβηΐίφ, 
38, βΐ 8βς. 49, 136, β( βρ^. Εαίοη γϋοηιιη βη3ΓΤ8ΐοΓ, 
αυβ ρΓοΙ[)3(Ϊ8 ιηοαυοα^αϋδ εοοδί^η&ΐχ ΙιιΙιβΓβαΐυΓ, 44. 
Ε^οδ ίο 618 ορβΓ3. 45, 73. νΐοΓι«3(3 βάβδ. 46. βΐ 86^. 
ΥιάβΓί, ςυί 1.6006 ίο)ρ6Γ3(οΓβ ΤΙιβ8δα1οοί(3Πΐ ρβευη» 
ΓβάβπιίΙ, 51, 61 8βς. Μβΐ3ρΗΓ38(6δ άορίβχ βχρίοδοδ, 72. 

δ^παβοηϊ Μβΐ3ρΗΓβ8(» «ΙκΙΙϋ•!» δδ. ΥίΙ» άυρίιεί 8>α- 
Ι8^πΐ8(β δβυ ίηάίευΐο, 80, 119. Ου» ίΐΐίοδ 1ι&1)630(υΓ |;β- 
ηυίη», 124. Ε]υ8 3ΐΐ3 βεηρΟ, οηΐίοοβδ, ΐΓορβΠΑ. ρΓβ- 
εβδ, βρίδίοΐφ, 130 61 βες. Εχ Β&βίΙίί ορεΗΙηΐδ εοϋβεΐ» 
οηΐίοηβδ, 131. 63ρίΐ8 οΓορη8 ιβηίβηΐίοδβ; ΜΑεοτϋ &1ί•, 

ηΐβΐ8ρΙΐΓ38ί βΧ0Γ0!ΐΐ8, 132. 

Μβ(3ρΗΓ&δΐ9Β Οοιηπιεο ΐ3Γίυδ ίο Ι.υε3πη, ηυΙΙοδ ία Ι.υε» 
Ενβη^βΐίυπ), 131 Οίορ(Γ3 Μ6ΐ3ρΗΓ38(9β &Ηηρ(3, 136. 

^εΐ3(ΐ8 8ε Μ'*(3ρ}ΐΓ&$βΟΟ δίΠΙΟηί \ν8|;θ6Γβε1ΐίθδ. ι. ▼61818 

αυβδίίο, ί5ίά. Λ1ΐ3ΐΪ8η3 Γβ8ροθ88 : Μ3(8ρ1ΐί88ΐβιη ίηΐβτ 86 
διιήαιη ςιΐ8η1οπ) ιβίοΓΑΐ, 139. 

δ^ταιβοα Μβ(3ρΙΐΓ3$ΐΓ8 8ε 1.οςο(Ιιβΐ3, οοη Ιρββ δ. 118- 
πίδοΐίδ ρτΰροιίΐυδ 3ε οονυδ (Ιιβοΐοβοδ. ΜβΐΙιοοβηβίδ ίη 
60 60ΐ6αά3ΐυ8. Υίπ πιοη8€ΐι&(υ8 βχρίοδηδ, 143, βΐ 8ος. 
Τ 

ΤϋβοείίδΙ» νί(3, ρηπ]8 Μ•(3ρΙΐΡ38ΐ» 8επρΙ&» 49. 

ΤΙιβοάοΓίΐδ Β8ΐ88ΐηοη άβ ΜβΙβρΙιτ&δΐβ, 35. 

ΤϋβοάοΓοδ ΙΙβΐοε1ιίΐ3, βχ ΦΓβηί ρυΐιΐίεί οιυηβΓβ π)8- 
{ουβ 1.ο«:ο(Ηβ(3, 31. 

ΤλβοάοΓϋδ ηαοοΗεΙιΟδ 1ο§οΙ)ΐ6ΐ8, 29. 

ΤΙΐβθρΙΐ80β8 ΟβΓαΠΙβΟδ άβ Μ6ΐ8ρΙ)Γ88ΐ6, 35. ΟΒ ΑΙ1€Τ0ΒΙΤΑΤΒ ΕΤ ΤΕ8ΤΙΗ0ΝΙ0 1ΗΕΤΑΡΒΒΑ8Τ£. 

(Εχ ΙιΙ^Γο 68ΐ!!εβ δεπρίο ευΐ Ιίΐαΐοδ : Βέβ€Χίοη$ μηγ Ια ν^ρία €ί ιιιγ /'ιιιμτ άφ ία αΉι^Μί, 8υεωΓβ Β. 

ΗθΟΟΓ8(θ 8 880618 Μ8η8, €8Πηβ1ίΐ8 Οί8ΐ8ΐεβΙθ. Ρ8Γΐδίίδ 1713, 4•.) (Ι. — £€8 $αναηί8 ηρανάβηΐ ναιι(οταέ άβ Γ^/ΑάββΥίββιΙθρΙυδΙβυΓδδ&ίηΙδ,θδΙρΓέββηΙβηΐΜΐΐΒϊίΙέ- 
αηΐ^ητ ^€€ ΰστηιηβ ηηΙΙβ, οη αη ίηοίπΒΟΟτητηβ οτϋ ρΑΓηοί «ιυβίηυβδ δον&ηίδ,ςυ'ίΐ $οΓ6ΐ ά*&ρρυ;βΓ 
/Γ^'/αιΜ^• υηβ ΗίδΙοίΓβ άϋ ΙέΓηοί^η^ΐ^β άβ οβί αυΐβϋπ ^Γβο, 

Μ<(3ρ1ιπΐ8ΐβ(1), ((υί η*68ΐ ρ&8 πιοίηβ ΰοηηιι ρηΓ ροοΓ Ιη ΓηΐΓβ Γβ^&ΓάβΓ οοποιηβ ΓηΙ)υ1βιΐ8β.ΙΙ 8θΐη))1β 

«00 ρβυ άΌχηεΙίΙα^β, ηΰθ ρ8Γ Ιβ ΓβοοβίΙ ηυ*ϋ η Γ^ίΐ ιηέιηβ (|ΐ]6 €6ΐ έεπτ&ΐη ροΓίβ (Ιηηβ 800 ηοιη (2) 9η (1) Οη ηο 88ί( ρ88 ρΓόο1δ<ιηβηΐ οη ςοβΐ ΐβαιρδ 
Μ^ρΙίΓΟδΚθ 8 Οβϋτί ; Ι ορίηίοη Ιο ρίυδ βοοααιυηθ 
«Ι, ςο'ΐΐ 8 ^οναχη^Ώοέ β ρβΓβίΐΓβ ηνεβ έοίηι 8ογ 18 
ϋο άα ιχ• δί^Ιβ, θΐ 80 οοπιοαβηεοιηβιιι 4υ βηίνβηι ; 
40*11 Γοΐ Γβνβΐυ (168 ρΓ6αΐί6Γ6δ 6Κΐ8Γηθ8 άβ Ι'βαορίΓβ; 
Οΐι*Π ίαΐ αΐΒΐ'Γβ άβ (οοδ Ιοδ οΑεοβ αο 18 οοογ βΐ άο 
Γιοΐ8ί8οη άβ Γβπιρθ'βοΓ : βΐ ^ηΟο Ιο^οΐΙιΜι;, 6*Θ81- 
ΜίΓβ οϊιηηεβϋοΓ. Υβτδ Γ&η 912, ^ 18 δοΙΙίοϋβΙίοη 
άβ Γ«)θΐροΓβιΐΓ ΡοΓρΙιγΓο^βηηόΐβ, 11 οοπιιηβοςΒ έ 
ΐτ^ηιΙΙβτ 811Γ Ι8 νΐο άβ9 δηίηίδ. (2) Μ. ΒλϋΙοΙ, Οί$ΰθΗη $ηγ Ια Υί* ά$$ Βαίηίί, 
080. 58, άϊχ ({αΌο 3 άοηη4 βο δΟΓΟΟίη 1 εοΐ βοΐοητ, 
η 08086 40*11 8 οΐιηη^ό Ιβ δίγΐο 61 Ιβ οαόιΐιοάθ άββ 
Α61Θ8 άβδ 88ΐοΐ8. II 8ΐουΐθ, άβηβ Ιη ηοΐο ςο'ϋ η Γβίΐο 
80Γ 661 βηάΓοίι : • Μέ(αρί^τα$€, &ΐ£^οί0θ αοοίςοβ οΐιοο 
άβ ρίοβ ςοβ ΡαταρΗπαβ βΐ ίναάϋίίίοη. υο πιο( οοαι- 
ρΓβηά Ιθδ άουχ οοιγθ^. Αίοδί ΜέΙαρΚΓα$ί€ νβαΐ άίΓθ 
ΙΟΟΙ έ Ιη Γοίβ ίηά^ί^Ητ, §Ιο$ία(€ΗΓ β\ ίηίβτροΙαίβηΓ,9 
ΟβροηοίηηΙΜετάφρχνις, δβίοπ δη δί^ηίΟοηΙιοη, η'οηΐ 
80ΙΓ6 οΐιοδθ (106> ΜϋΙαΙιο ίη αϋΐΛά ρεηηΜ οταίίοηίί, 159 ΒΒ ΑϋΟΤΟΒΙΤΑΤΕ ΜΒΤΑΡΗΚΑ8Τ^Β. 160 4>ΓορΓ6 ΰοηϋλΐηηιιΙΙοη.Ιββ β&ν&ηΐβ γάέοοιιττβηΐ υη Α βΐ ε'ββΐ άβ ηαοι &α€Τη (ΙβνοίΓ βνθίϋΓ Ιβ ραΜίο, €€Γ(Αίιι ]6 ηβ βλίδ ηαοί άβ Γ6ΐ)υ(«ηΙ, ηυί ηοη-ββυΐβ- 
ιηβηΐ Ιββ 6ΐηρ6€ΐ!6 άβ Ηβη έΐΜΊτ ΒητΙβΙέϊΏοϊξη^^ 
άβ €6ΐ ΑυίβυΓ, πιβίβ ηυί Ιβ8 Γβηά ω^τηβ $\ βοΓαριι- 
Ιθαχ, 411*118 ηβ Ιβ ηοηποαβοί άβηλ Ι^οΓβ ουτΓΒςββ 
ςιιβ ροϋΓ βη άοηοβΓ άα άέ^ούΐ βΐ άβ ΓΑ?6Γ8ίοη. 
Η. άβ ΤίΙΙβιηοηΙ, ρ&τΐΑη( άυΙέιηοί^ηΑ^βϋββ Ρό- 
Γββ άβ νΕφ$9 {ΑνβτΙίίΒβηιβηέ, ρ. 13):«0ιι η*8 ρΑβ 
« έΐέ ο\ί\\%έ, άί(-ίΙ, (ΙΆνοΐΓ Ιβ ιηύπιβ ΓββρβεΙ ρουΓ 
« Ι68 Ηέηέββ άββ 6γ608 ηί ρουΓ Ιββ Α€ΐ68 ςυί 8θη1 
€ άβ ΗέΐΔρ1ΐΓ&£ΐ6, ου (168 &αΐΓ68 ηουνβΑαχ Υβηυβ 
« 6η άβ% (6πιρ8θύ Ι^νέπΐέ άβ 1*1)ί8(οίΓ6έ(3ίΐΑΐΙέ- 
« Γέβ ρ3Γ (168 ΐΓΑ(ϋΙίοη8 ρορυΙ&ίΓ68, βΐ 8ουν<:η( ριΐΓ 
€ (168 βοΐίοηδ ίην6η(έ68 ίΐ(ΐ6586ίη. Οη β €Γυ,(]ί8-]6, 
€ ηυ'Π ηβ ΓίΐΗ&ίΙ αυοιγ βυευη έ%Βτά Βυχ ΐ!ί8ΐοΜ'β8 βη ΰββ Ιβηηββ {ΑνβτϋζΒ.^ ρ. 141 : € Ιβ ηιβ 8ΰΐ8 

• Αΐ)8(βηο 1)βΑαοοαρ ρίοβ βηοοΓβ (1*βη)ρΙο}βΓ βΐ ϋβ 

• ηοηιπιβΓ πιβπιβ άοβλυΐβιιτβ άέεηέβ Ιβΐ8 ςιιβ Ηέ• 
9 1&ρΙΐΓα8ΐβ» 6( ΝίΰέρΙιοΓβ ΰΐιβι Ιββ ΟΓβοβ. • Εηβη 
Μ. Β^ΠΙβΙ βΐ Μ. άβ ΤίΙΙβιηοηΙ οηΐ (&ηι (Ιβ (ΜκούΙ 
ρουΓ ΙουΙ οβ ςυ! νίβηΐ <1β οβ Ιό^βοά&ΐΓβ, ηηβ ςαληά 
ϊΙβ νβυίβηΐ πιατςαβΓ ςη'οη Γ&ίΙ ου υηβ Ιιί8ΐοΐΓβ βοηΐ 
ίβυχ ου Γ&1)η1βυχ9 ίΐβββ βοηίβηίβηΐ άβ άΪΓβ ςυ*β11β 
α ρ&88έ ρ&Γ άβ5 ηιαίηβ ηίίΙαρΗταίΐα^ηβΒ ; ου 1)ίβη 
ςυ*6ΐΙβ βιΐ άπ $1^1€ άε ΜέίαρΗναΒίβ. 

0υβ1ςϋβ]υ8ΐβ ηαβ ρυίβββ ρατ&ΙΐΓβ οβΙΙβ οβη8υΓ6, 
βΐΐβ η*08ΐ ρ38 ηέ&ηωοίθ8 αρρρΓουνέβ άβ ΙουΙ Ιβ 
πιοηίΙβ.ΙΙ 5β Ιτου νβ ρΙυβίβυΓδ 8Αν&ηΙδ ςυϊ οηΐ Ιέιηοί- 
{ηέ ϋβΑπεουρ (Ιβ ΓββρβοΙ ρουΓ Ηέΐ&ρ^ΓΑδΙβ,ηυί οηΐ • άβ οβ ββπΓβ. » Ει (1&η8 Ια ηοΐβ 3 βυτ ΡΑρίαι ρ Ιουέ 8οη (γαυαΠ β1 Ιββ 86Γνί€β8 ςυ*ίΙ α Γβηιΐυβ ίι ΓΕ- 
^^^ Ι$1ίεβ)βΙηυίπ)Απιβοη(βηΐΓβρπ8 8Α(1έΓ6η8β(4)ΜΑί8 

€οηιπ)β €β η'β8ΐ ρΑ8 άβ ηυοί Η β^β^ίΐ ίεί, ]β ΐΑΐ88β ίι 
οβυχ ςυί τουϋΓοηΙ 8β οΙΐ8Γ(ζβΓ άυ βοίη ά'βχΑΐηίηβΓ 

Ιβ8 ΓΑί80η8 (Ιβ ρΑΓί β( (ΙΆυΐΓβ, ^ (ΙέοίάβΓ 81 ΙβΑ 

ρΐΑίη1β8 ςυ'οη ΓαιΙ άβ ΜέΐΑρ1ΐΓΑ8ΐβ 8οη1 ]υ8(β8, οα 
81 βΙΙβ8 8οηΙ ου(Γέβ8. 

εβ ςηί ηου8 Γβ^ΑΓάβ (Ιοηο, β8ΐ άβ ίώτβ ςυβίςαββ 
Γέ&βχ!οη3 8υΓ οο ςυβ Μ. Αβ ΤίΙΙβπιοηΙ βΐ Η. ΒΑίΙΙβΙ 
ηουβ (1ί8βηΙ ϋβ ΗέΐΑρ1ΐΓΑ8ΐβ. II β8ΐ ββΓίΑίη ηυβ οββ 
8ΑνΑηΐ8 ηβ ΰίίβηΐ ρΓβ8ςυβ μηοΑίβ οβί ΑυΙβυτ, ςυβ 
ρουΓ (ΙέοουνΓίΓ βΐ εβη8υΓβΓ8β8 ίΑυ1β8:βΙ 81 Γοη βη 
βχεβρίβ ηυΑίΓβ ου οίη«{ βηάΓοίΙδ,οη (τουνβΓΑ ηα'ίΐι 
ηβ ΓοηΙ ]ΑαΐΑί8 οίΐέ ρουΓ Αρρυ;6Γ υη ΓαϊΙ, ηί ρουΓ 
εβ <|ΐι^ Γβ{ΑΓ(]β ΓΙιί8ΐοΐΓβ ϋβ Ια τίβ ϋ*υη 8Αίη( ςυί 
ΑίΙ νέου !)0Γ8 ϋβ 8οη ρΑγ8 βΐ ΑΥΑΟΙ $οη 8ϋ€ΐ6 (Τ. II, ρ. 663, €θΙ. π), ού ίΙ ρΑΓίβ ϋβ8 ΑοΙθ8 ϋβ 8Αίηΐ 
ΑΙ)βΓ€6 : « 0'68ΐ υηβ ρίέοβ, ϋϋ•ιΙ, Γβοοηηυβ ρουΓ 
% (ΐΓβ ϋβ ΜέΐΑπ1ΐΓΑ8ΐ6,βΙ ηου8 η ^ νο^οη8 τίβη ςυί 

• ηο»8 οΙ)Ιί^β ϋβ ΓβεΙίιηβΓ ρΙυ8 ηυβ Ιββ ΑυΐΓβ8 ςυί 
« νίβηηβηΐ ϋβ Ια π)6πιβ 8οηΓεβ. Νουβ Ατοηβ, ϋΐΐ 
€ βηοοΓβ εβ ϋοείβ επίίςυβ (II). ηοΐ. 3, 8υΓ 8ΑΐηΙ 
« Ι^η., ρ. 620, ε*)Ι. ι) Ιβ8 ΑεΙβ8 ϋβ 8Αίη( Ι^υαεβ» 
« ηυί 8β Ιί8βηΙ ϋΑη8 Μέ(ΑρΙΐΓΑ8ΐβ : ΙβυΓ ΑυΙβυΓ 

• ιυΜί ρουΓ ίΑΐΓβ υοΙγ ηυ*οη η*γ ρβυΐ ρΑ8 νοίΓ 
€ 1>βΑυεουρ ϋβ βΓέΑηεβ. > 

Μ. ΒΑίΙΙβΙ ηβρΑτΙβ ρΑ8 ρ'ύ8 ΑνΑηΐ8£[βυ8βαιβη( ϋβ 
ΜβίΑρΙίΓΑδΙβ: •0η ρβυΐ Α88υΓ6Γ,ϋίΙ-ϋ {Οί$ο, »ην Ια 
« νίβ ά€$ 8α%ηΙ$, ρ. 59), ηυβ εν8( ρουΓ αυοιγ 8η 
« ΐΓορ Ι)ίβη ιηβηΐΐΓ, ςυβ ηυβίςυββ ΙιέΓέΙίςυβδ οηΙ 

• Γβ|;ΑΓϋέ εβί ΑυΙβοΓ εοηιηαβ ίιηρο8(βυΓ βΐ υη ΓΑυ88ΑίΓβ, ηέ ρουΓ ρΓοϋυΐΓβ ϋβ8 ιηοηβίΓβδ, ουίΓέ ΒαΜ. ιιΝ 5ΐιρΓα.). 
€ Αυ ϋβΐίι ϋβ Γβ ςυβ Ια βΓύεβ ρβίβηηβ α ίοΐΑ;ίηέ ϋβ 
€ ίΑΐ)Ιβ8 βη (ΑνβυΓ ϋβ δβ8 ϋίβυχ. • ΕηβυίΙθ Η ΓαιΙ 
ϋΐΓβ 2ιθΑ8ΑυΙ)οη ςιι'ϋ ΐΓου?Αί( ύβΑυεουρ ϋβ νβηίΐέ 
β1 ρβυ ϋβ ]υ|;βπιβηΙ ϋΑη8 Ιβ ΙγαυαΙΙ ϋβ ΜέΐΑρΙ•ΓΑ8ΐβ, 
βΐ^υ'ίΐ ; ΓβιηΑΠίυΑίΙ Ιου8 1•*^ ϋέΓΑυΐ8 ϋββ ρυ^ΙβΑ βΐ 
ϋβ8 ϋέείΑΠίΑίβυΓΑ^ ϋΑη8 εβίΐβ ϋέπΐΑη£;6Αί8οηϋέιτ.β- 
βυΓββ ϋβ ΓβίηϋΓβ βΐ ϋ*ΑεεΑΐ)1θΓ Ια νέΓΐΙέ 8ου8 Ιββ Γα- 
ΜβΑ (3). ΑρΓ&8 ΑΥοΪΓ ΓΑρροΠέ Ιβ]υ|;βπιβη1 ϋβ ςυβί- 
ςυβ8 ΑυΐΓβ• ρΓ0ΐβ%ΐΑηΐ8, ίΙ ηΆ ρΑ8 ουϋΐίέ εβίυί ϋβ 
ρΙυ8ίβυΓ8 ΑυΐΓββ ΑυΙβυΓδ ΟΑΐΗοΙίςυβδ ςυι η*Αρ- 
ρΓουΥβηΙ ρβ5 8β8 ίΑΐ^ίΟεΑίίοηδ ηί 868 ΙηΟϋέΚΐέβ. 

δοη •υΙοηΐό ραγαΚ αϊ ηίηεβ, βΐ βοη ηοπι 8| 
οϋίβυχ έ Μ. ΒΑίΙΙβΙ, ςυ'ίΙ 8β ΓβΓβίΙ υη 86ΓυρυΙβ ϋβ 
ΙβεϋβΓ,βΙ η)6πιβ ϋβ Ιβ ηοηιιηβΓ ϋΑη8 βοη ουνΓΑ^β; Ιαρί^ταη ιι/ϋι«Γ, ήαέτρτ$$: οΙ Γοη ηβ νοΗ ρ8Α ςα) 
6θ ηοπι 8ΐ(|^Ι&β ίηΙ$τροΐΜΜΤ. 

(3} 1•Α εβηβυΓβ ςυβ Μ. Ο^νβ α ΓαΙιο ϋβ Μύ(8ρΙΐΓβ8ΐ• 
θΐ ϋβ 8οη ΐΓ8νΑίΙ, 681 ϊ>}*'η ϋΙΙΓ^βηιβ ϋβ οβΙΙβ ϋ68 
Αυ!Γβ8 ρΓ0ΐβ8ΐΑηΐ8. Υίτ, ά\\4\, αά ΰσηοΜ ϋΟηοΜ ευ- 
βΐίϋί ΒωοίΙο ρΓΟΜΟΜΜ^^ ηηίη$, ίρ%9 ρτ9Λί<Μ% •»- 
§€ηίθ οΐΛηίρί€ ροΐίϋστί ΙίΙΐ€ταί^α οτηαίίί$... ^β^βιιΐβ 
ΌοΛΜίαηϋΛΟ ΛηρΗΜίο ΥΟμμ ΜαηΗοηΐΜ αηί€ Βπα («μ- 
ροΓβ $€Τίρί9$ «ΜΐΙι^Μεοιι^ΐίίβίνιΙ, ΰσηςπίήίοΜ γμ#»« 
$ηα : ίΙεραηϋοπΒ ΐβη^ΐΜοι Ι^ίοτΗΜ ϋοη$ρ^ίΗ ϋι- 
ρηα$ ιοίοίΐο $ηο αρμτοααρϋ, η€ρΜ υιΧΑ ην αβ Μυτλ- 
ΤΑ8 ηινυι.04νιτ... ^ιμμΙαιρι βϋαΜ €χ Μφβτίοπιιιι /γα- 
άϋίοη^ •€αρίαί ψτύρτίο ΐΜτί$ 9ρ$$ ΰοηάίάϋ. ΟυίΙΙ. 
(Ιβνβ, Ηίϋ, Ηα, ρ. 492, 6θΙ. ι. 

(4) Οη ηβ ρουι Γΐβη Α]οη(6Γ Αηι όΙο|^8 ςυβ Ιββ § II. — 1χ$ $αναηΙ» ΰτίΙίαη$$ οηΐ Ιίτέ ρΙη$ί€ητ3 
€ΗθΜ$ ά6 Μ6ΐαρΗτα$Ιιί. 
Οη ηβ 8ΑυΓΑίΙ ϋίββοηνβοίΓ ηυΜΙ ηβ 8β Ιτουν&Ι ϋβ 
ΚΓΑηϋβ νίϋβ8ϋΑη8ΐΑ εοΙΙβεΙίοη ϋοδΥιβΑ ϋβ8 βΑΪηΙβ 
ϋοηηέθ ρΑΓ Μ. ΑπίΑυϋ ϋ^ΑηϋίΙΙγ, ϋΑηβ Ιββ ΑβΙβΑ 
8ίηεέΓ68 β1 εΙιοΐ8 ϋβ ϋοω ΤΙιίβΓΓ; ΚυγηΑτϋ, ϋΑηι 
Ιβ8 ΜέπιοίΓβΑ ϋβ Μ. ΤϋΙβηιοηΙ, ϋβηΑ Ιβι Υίβ ϋββ 
$Αίηΐ8 ϋβ Μ. ΒΑίΙΙβΙ, βΙ ϋΑηβ Ιββ ουτΓΑ^ββ ϋββ Αα- 
ΐΓββ 8Α¥Αηΐ8 ηυΙ οηΙΙΤΑΥΑίΙΙέ αογ Ιβ πι6ηιβ 8υ]β(, β1 
ηυί σίΑΓςυβηΙ βί ρβυ ϋ'ββϋπιβ ρουΓ Μέ(ΑρΙ)ΓΑ$(β,8ί 
Γοη βη ΓβίΓΑηεΙίΑίΙ ΙοηΙ εβ ςυί νίβηΐ ϋβ εβΙ έεη- 
τΑΐη : εΑΓ 8ί Γοη Γβιηοηΐβ ]υ$ςυ'ί Ια βουΓεβ ϋβ 
ρΙυβΙβυΓβ ΑεΙββ ϋβ8 πιαγΙ;γ8 βΐ ϋββ Υίβ8 ϋβδ βΑίηΙβ, 
ϋοηΐ εβ8 8ΑνΑηΐ8 οηΙ εΙ^ΑΓ^έ ΙβυΓβ οηνΓΑββδ, οη 

ΟΓβεβ οοΐ άοηη^ λ ΜόίβηΙίΓΑβίβ. ΜΙοΙιβΙ ΡββΙΙυβ α 
ίΑΐι υη (Γ^-ϋβΑΟ ρΑηέ£γΓίαυθ βη 8οη !ιοηηβυΓ.^ρ•ι4 
5ι«ηΊιιιι ο Ι ϋ<«ιιι 27 ιηον^ιίι^.ΤΙι^ϋοΓβ ΒΒίββαιοηβ ΙΟΜ 
1)68υεουρ 8Α βοΐίβεΐΐοη ϋβ Ια ΥΙβ ϋβ 8•ίηΐ8, ϋβηβ 
Ιβ τι• εοηοίΐβ ϋβ ΟοηβίΑηΐίηορΙβ,^αιι. 63. Ιι^η 
ΑΙΙαιη» βουΙΙβηΐ ςηβ Ν^ρΚίΓΑδίβ 4(αΙ( Ιτ^β-βΙηε^Γβ» 
βΐ ςυβ 6*681 ρουΓ βνοΐΓ Μ ΐΓορ ϋΓοΙΐ, ήυβ 1θ8 Ιιέ- 
ΓέιΙςυββ 86 8οηΐ ^Ιβνόβ εοηΐΓβ ΙυΙ. Ώ• Βρλλομλμ 
9ύηρίΗ. ΒοΙίΑηϋυβ, ςυβ Γοη πιβΐ ρΑΓΠΐί Ιθ& ρΐυβ 8Α• 
ΥΑηΐβ οΓΐιΙςυββ ϋυ ϋβΓηΙβτ βίλεΐβ, βηΐτβρηι βοη 
βροΙο^Ιβ εοηΐΓβ ΒοΙίΑΓΠιΙη. II ΐΑεΙιβ ϋβ ηιοηΐΓβΓ ρβΓ 
ρΙαβΙβαΓΑ ΓΑΐ8θη8» ςηβ Ιββ βχε^» ϋβ ΜόΙβρΙίΓΑΜβ ηβ 
3οηΐ ι>•8 81 έοοΓίηβ» ςη'οη Γα νουΐυ ραΙιΙΙβΓ, θ( ϋβ 
]υ8(ίηβΓ Ι8 εοηϋυΐιβ ςυΊΙ α (βηυβ ϋιηβ 8οη Α^ΰκηΙ 
4β ΐΛν%Λ 4β$ $4ίηα. ΒΑ\. Ιοη. 1, Ρνω^. ρ. 18, 
εοΙ. 2. 161 ϋΕ ΑϋαΤΟΗΡΓΑΤΒ ΜβΤΑΜΚΑδΤΙί. ί(Λ ?«η ςο'ιιη ΐΓέβ {ηηά ηοπα^Γβ άβ οββ ρίέεβδ οηΙ Α ΙβηΙ άβ Ια ιηέιηθ δΟΐίΓοβ βΐ (ΙοηΙ ίΙ % εΙίΑΤ^έ 8β3 
έΐέοοιηρο&έββ ρατ ΜέΙβρΙίΓΟβΙβ,ου «ύ ιηοίηβ ηυ ίΙ ΗέπιοίΓ6$. |6$ ΑΓβνυββ, ΓβΙοιιεΙ)έβ8 βΐ οοηββητέββ ίι ΙΈ^ϋββ ; 
€« φΐί πιέτίΐαίΙ 1)ί6η, οο ββιηύΐβ, ηυ'οη Ιβ οίΐ&ΐ 3α 
π)οίη8 αηβ δβιιΐβ ΓοΙβ 6( ςιι'οη ΙυΙ Γβη^Η ηαβίηυβ 

]ΐ1$1ί€6. 

$ί 1*011 8ν«ϋ (ΐ€αι«ιιύέ ί Μ. ΑγιιαιμΙ ά'ΑηϋίΙΙϊ, 
(Ι'οό ί1 «τ&ϋ ϋτέ 1θ8 ΙιίβΙοίτββ (Ιβ ρΐυβίβυτβ 8α|ηΐ9 
φΗ 16 ΐΓοανβηΙ ΙοαΙ βηΙίέΓΟβ (Ιλοβ 5οη Ιίττβ ίιη- 
ρτίαιέ ^ ΡαΓίβ 6ΐι 1664, ςυί ροΗβ ροαΓ ϋ(Γβ : Υία 
ί€ ρΐΗ$ί€ηη $αίηΙ$ Μν$ίΓβ$ ά$ άίν€τ$ ηίοΐ^ί^ ρν* 
αβαιρίο Ια Υίβ Αβ ΜΐηΙ ΡοτρΙιΐΓβ, έν6ςυβ άβ ό&Μ 
βηΡΑΐβδΙΐαβ; εοΐΐβ (Ιβ 5»ίηΙ ^6Α^ ^«1^^)^ιβ ; €6ΐΐ6 
46 βιίηΐ ΑαχβηΙ, ΛΜ ; εβίΐβ άβ 8ΑίηΙ Τΐιέοάοββ, Οη η*βηΐΓ6ρΓ6η(1 ρβδ άβ ταπιβδδΟΓ ιοί Ιοα( €€ ςαο 
Μ. ΒβίΙΙβΙ Α βιηρΓαηΙό (ΙβΗέΙαρΗηβΙβάαηβιοη οιι• 
νΓΑ£6 άβ Ια Υίβ άβ% δ&ίοΐβ,ΰβία ηου$ Γηέ.ιβηίΙ (τορ 
Ιοίο.ΙΙ 8υίβΙ άοηο,ροϋΓ ιηοη (ΙββββΙο,άβ Γ6ίη«τ(|αβΓ 
ηαβοβ 8ΐιγ&η( εηΙί(]ΐΐ6&;Γ6οα6ί1Ιί 1<Ηΐΐ68 Ι68νίβ8(ΐ6β 
δΑίη(8 (1οηηέ68 ρβΓ Η. ΑηίΒυΙά,οΙ ςοθ ικ>α8 «νοηβ 
Γβπιβιηυέ βνοΐΓ έΐέ ίΐΓέββ <16 Η6ΐΑρΗη8ΐβ. Οη (Ιοϋ 
^ }0\τίάτβ Ι68 Αε(β8 (168 ιη&Γΐ;Γ8 (Ια ΓββαβίΙ άβ άοιη 
ΤΙιίβΓΓΐ Ηυ7η8Τΐ,(]υβ ηοα8ΑΥοη8 ΓΑρροΗέβ βΙ ςαΐ 
τίβηηβηΙ ϋβ Ια πιΑιαβ 8οαιχ6.ΜΑί8 €6 ηβ κοηΐ ρΑβ 
Ιββ 86υΐ68 ΐ!ί8(οίΓβ8 ΐϋ^ΙβρΑΓΰβίι'φΚ^,ηηβΜ.ΒΑίΙΙβι 
ΑΐΙ 1η8έΓέβ8 ΑΑη8 8οιι οανη^β : βη νοίοΐ άΆαΙτΜ 
ηαί 86 ΐΓοανβαΙ ΙοαΙ Αα 1οη{ 3Αη8 ΰ6ΐ ΑαΐΑαΓ §Γ66, «ιρέηβαΓά'αη ιηαηΑ8ΐ6Γ6(ΐΑη8ΐΑ ΡΑΐ68ΐίη6 ; 66ΐΐ6 ^-, ,.^„ ^^ ^^^ ^^ ,-, ^„ 5 ^ ^^^^ ^, β^^,^^ ^•^ 

Π10ηΑ8ΐ6Γ6βΒ^_^...^.Λ^..^/..^Ι^»^.ο ^•ι..;ι. •— <.• ^^««ί/ΙΑ»•. <16 8ΑίηΙ 8Αΐ)Α8,ίοη(ΐΑΐ6ατ (16 ρΙαιί6αΓ8 
4ιιΐ8 ΐΑΡΑΐ68ΐίηβ; ε6ΐΐ6 άβ &ΑίοΙ Ιααβ Ιβ 8ίΐ6ηοί6ϋΧ, 
έ?Αςα6(ΐ6 ΟοΙοοίβ,ραίβ Αΐ>1>έ άβ Ια ΙιΑαΓ6 άβ 8ΑίιιΙ 
δ^ΐΜβ; ε6ΐΐ6 άβ 8ΑίοΙ ΕαΙ;ςυ6,ρΑΐηΑΓθΙΐ6 άβ Οοώβ- 
ϋΑϋΒορΙβ; 06ΐΐ6 άβ 8ΑίηΙ Τ1ιέθ(1οΓ6, Αΐ)1)έ (Ια πιο- 
ι»8(έΓ6 (Ι6 51ϋέ6,6ΐ έ^Αςοβ (1ΆηΑ8ΐΑ8ίορΐ6 6η Οα- 
Ιιΐίβ; €6116 άβ βΑίηΙ Ταγαιαα, ρΑΐΓίΑτοΙιβ άβ Οοηβ- 
ίΐΑΐίηορΐ6; 16 ΤίΑίΙέ (16 1*6x11 βΐ (16 Ια ΐΓΑη8ΐ8ϋοη 
ά68 Γ6ΐΐηα68 άβ ΑΑΪαΙ ΝΙεέρΙιοΓΑ, ρΑίπΑτεΙίΑ άβ 
ΟοοιίΑηϋηορίΑ; £6ΐΐ6 άβ βΑΐηΙ ΝίοέΐΑβ Αΐ>1>έ, 6ΐ ρβαΐ* 
(Ιτ6 ςα6ΐςα68ΑαΐΓ68 : 8ΐΓοηΑνΑΐΙ,()ί8-]6,(ΐ6ΐηΑηάό 
έ ϋβ ιπιηά Ηοσιιηβ (Ι'ού 11 α ίιτέ ΙοαΙβΑ 668 ΥΙβΑ, 
ίΙ βύΙ Γέροηάα 8αο8 άοηίβ, ςα*6ΐΐ68 8οηι ΓΑρροΗέββ 
ριτ δαηαΑ βΙ ρΑΓ ΒοΙίΑηάαβ.ΜΑίβ 8ί Γοη Α?Αί( άβ- 
οηηάέ 4 668 Αβαχ 1έ86η(ΐΑίΓ68ςα6ΐ1β 681 Ια βοαΓΟβ 6ηί)ρΓυηΙέ(ΐα6(ΐυ6ΐ(ΐα68 βχΐΓ Ηβ Α886Ι €οη8ί<1ΑΓΑ* 
ΙιΙβδ.ΤβΙΙβϋ δοηΙ Ι68 Υίββ άβ 8Α{ηΙ ΜΑΓοίβη άβ €οα8• 
(ΑαΙιηορΙβ, άβ βΑΐηΙ Ιβαη ΓΑαηηόηΙθΓ; άβ δηίηΐ ΟγΓ 
6ΐ ΑΑίηΙ ΙβΑπ,πιαη γΓ8 βη Ε^ρΙβ; άβ δαίηΐΡοΙγβαοΙβ 
πΐΑΓίγΓ; άβ 8ΑΊηΙ ΤΗέορΙίΑηβ δαπιοπιιηέ Ιβ Οοη(€$- 
$€ην; άβ 8αίηΙ ΰΑΓρβ,ένέφιβ άβ ΤΙιγΑΐΐΓβ βη Λβίβ^ 
6( άβ 868 εοπιρ8{ηοη8 ; άβ 8Αίηΐ6 ΜΑτίη^ι ?ίβΓ|6 
8θΙίΐΑΐΓβ; άβ 8ΑίηΙ Αηέηβ, ρΓέοβρΙβυΓ βΐ ^υΥβΓ- 
ηβοΓ άβ ΓβπιρβΓβαΓ ΑΓΟΑάβ,ρυίβ δοΙίΐΑΐΓβ βη Ε^γρ* 
Ιβ; άβ 8ΑίηΙ ΡΑηίΑΐόοη πιέάβ6ίη πιαΗτγ, ^Βι άβ 8β8 
εοπιρΑ^ηοηβ; άβ8 βΑΐηΙββ Ροί, Εδρ^Αηοβ βΐ εΐΐΑ« 

ΓίΙέ, 8(60Γ8» τίβΓΚβ8, ΐηΑΓίγΤβδ, βΐ άβ ΙβΟΓ ΠΐέΓβ 

ΑΑΐηΙβ δορΗίβ; άβ 8ΑΐηΙβ ΑηΑ8ΐΑ8β τβαγβ^ Αΐ>Ι>68ββ 
άβ Τίπιίβ άΑη8 Ια ΟΓέεβ; άβ βΑΐηΙ ΑηάΓύ, ΐΗϋαη οη 
6θΙοηβ1, πΐΑΓίγτ, βΐ άβ 868 6οπιρΑ^οη8 ; άβ 8ΑΐηΙ οΑ ιΊ8 165 οηΐ ραί8ί68, ΙΙ8 6α88βηΙ ΑΥουό Γαη βΐϋ ^^^^^ ^^ ^„ Οι,ΐΓίΑϋβ.ΑηΑοΙιΟΓέΙβ βη ΡΑΐββΙιηβ; άβ ΓβηΙτβ ςυ^βΙΙββηοαβ τίβηηβηΐάβ ΗέίΑρΙίΓΑβΙβ,ηυΙ 
Ι68ΐ εοηιρο8έ68 οο ςοΙ Ιββ α 6οη8βΓνέβ8 Αα οιοΙηΑ : 

άί( δαηαβ. 

ΟαοΊςα*ί1 χ αΙι ρΙη8ί6ηΓ8 ΑεΙββ ά68 πιαΗιτα άΑηβ 
ΙβΓβεαβϋ άβ άοπι Ί]ήβττι(Α£ΐα ΜβΙ^οΐαΜανίιιτυΜ)^ 
ςηί η*οηΙ ροίηΙ ρΑ88έ ρΑΓ Ι68 σίΑΐηδ άβ ΜόίΑρΙίΓΑβΙβ 
61 ηα*ίΙ η*Α ρ88 πι^ηβ οοηηοΑ ; 11 χ βη α ροαιίΑηΙ 
(1θ6ΐηαβ8-οη8 ςα*ίΐ8 αοοβ α οοηΑβΓνέβ βΙ άοηΐ ηοαβ 

ΐήί80Π)Π168 Γ6άβΥΑΐ)1β8.0*68(ρΑΤ €6 ΟΑΟαΙ ςοβ 0008 

ΑΥοηβ Γβςα Ιβ8 Αε(68 άβ 8Αΐη( Ιη8ϋη Ιβ ΡΙιΙΙοβορΗβ, 
εοπιιηβ Ιβ Γβεοηηηΐΐ Μ. άβΤίΙΙβπιοηΙ; Ιβ8 Αείββ άβ 
ΒΑίηΙβ ΑβΑρ6,8Αίη(β01ιΙοηίβ βΐ βΑίηΙβ ΐΓέηβ 8(6αΓ8, 
βΐ ΙβϋΓΑ οοΦρΑρβδ π)Αη3ΠΓβ8; εβαχ άβ 8Α!ηΙ Οίά|-, 
ηβ 6( άβ 8Αΐηΐ6 ΤΙιέοάοΓβ τΙβη^β^πίΑΤίτη ; εβαχ άβ ' 
8ΐίηΙβΡΙΐ6Γΐ)αΐ6 οα ΤαΗ)οΙι^, νίβιγβ βΐ ιηΑϋΐΓβ,βΙ 

81|1Τ68 ΠΙΑΤίγη άβ Ρ6Γ86 8008 δβρΟΓ; ββΟΧ άβ 86101 

δ^άοΙΙι, ένέςαβ άβ βέΐΒοείβ βΙ άβ ΟΐέβίρΗοη βη 
ΡβΓββ,ηίΑΓίγΓ; εβαχ άβ 8ΑΐηΙ δΑΐ)Α8,6οΙΙι άβ ηΑΐίοη, 
ΐΑΑΠγΓ; οβαχ άβ8Αίο(ΒΑά6ηιβ,Α)»1>έ βη Ρβτββ,ηίΑΤ• 
Κΐτ.Τοο8 6β8 Αε(68, βΙ ρΐαβίβοη ΑαΙΤ68 ηοβ δαΓΐα8 
ϋΐΗΙαβ ^ Μέ(ΑρΙΐΓΑ8ΐ6,8β ΐΓοατβηΙ ρΑτπιΙ 1β8 ΑεΙββ 
€ΐιοΐ8ί8 άβ άοπι ΚαχοΑΤΙ. Μ. άβ ΤίΠβπιοηΙ α ΓαΙΙ 
ΓΙιίβΙοΪΓβ άβ 1008 668 8Αίηΐ8,ςα*ί1 Α ϋΓέ68 άο Γβεαβίΐ 
<168 Α€ΐ68 βίηεόρβ• άβ εβ 8Α?ΑηΙ ϋέηέάίεϋη, 6( 
ρν εοηβέιιαβοί 6οαιπΐ6τβηΑηΙ άβΜέ(Αρ1ΐΓΑ8(β.0η 
ροιππΓΑΗ Μοη βηεοΓβ βη πιαπ|06γ άΆοίΓββ ηοί 80γ- 8ΑΐηΙ ΑΓέΐΑ8 61 άβ 868 εοπ)ρΑ{;ηοη8,πΐΑΓ(γΓ8 βη Αγα• 
Μβ; άβ ΑΑΐηΙ ΙοΑηηΙοβ,βπηίΙβ» Αΐ)1)έ βη ΒΜγηίβ ; 
άβ 8ΐ1ηΙ ΤΙιέοάοΓβ ά*ΑπΐΑ8έ0 άΑη8 Ιβ ΡοηΙ, πιατ- 
Ιχτ; άβ 8Αΐη( Μβηηβ, ιοαιΙ^γ εη ΡΙίΓγ^Ιβ ; άβ 88ΐηΙ 
ΝίοοΐΑ8,έ?6(]οβ άβΝίΓβ βο δγτίβ; άβ 88ΐηΙ ϋΑηΙβΙ, 
ΑΟΓΟΟΠίπιέ Ιβ δΙχΙΚβ, 8θΗΐΑίΓβ ; β1 άβ ρΙα8ΐθϋΓ8 
ΑοΐΓβ8 ςα*οη οηιβΐ ροοΓ η'6ΐΓβ ρΑ8 (Γορ Ιοης;• 

II {ζμΧ 86 δοανβηΐΓ ςαβ ςοΑπά οη ΑνΑηοβ φΐβ 
Μ.ΑΓηΑοά,Μ.άβΤίΙΙβπιοηΙβΙ Μ. ΒΑίΙΙβΙ, οηΐ ηρ- 
ροΓίέ ΑΟ Ιοη{ ςοβΙςαβΑ-οηββ άβ8 Υίβ8 άβ8 δΑίηίΑ 
ςα*οη Αΐΐπϋοβ ^ ΜέίβρΙίΓΑβΙβ,εβίΑ νβυΐ άΐΓβ ςα*ίΐ8 
οηΐ εοηββΓνό Ιβ Γοηά8 άβ ΓΗίβΙοίΓβ βΙ (ΐα'ΙΙβ η*6η 
οηΐΓβίΓΑοεΙιέ ςαβ ςαβΙ<|ϋ68 Αιίΐ8 αιίΓΑεαΙβοχ,^^βΙ- 
^ςυβ8 ρΓοάί^ββ ςαί ηβ 8θη( ρΑ8 άβ ΙβοΓ {ούΐ, οα 
ςα6ΐςοβ8 εΐΓεοη8(Αηεβ8 Ιέ|(6Γβ8 ςυ*ίΐ8 οηΐ ^ο(ό Ιι 

ρΓΟρΟΑ ά*0Π1βΙΐΓβ.ΜΑ18 ρΟΟΓ Ι68 Α€ΐ68 άβ8 ΠΙΑΓίγΓβ 

ςοίτίβηηβηΐ άβ ΜόΙβρΙίΓΑβΙβ, βΐ ςαβ άοαι ΤΙιίβΓΤ| 
ΚογοΑΓί Α [ηί8άΑη8 8οη Γβευβίΐ,ίΐβ ; 8οη1 8Αη8 αο- 
εαοβ ΑΐΙέΓΑΐίοη, β( άβ Ια πιΑηιβ πΐΑηί^Γβ ςοΊΙ Ιββ α 
ΐΓθοτέ& άΑΠδ 1β8 πΐΑηο8θηΐ8 βΐ άΑηβ Ιββ ίιηρΓίηιέβ: 
βΑΓ ςυοιςοβ εββ Αοΐββ ΑίβηΙ ρΑ88έ ρΑΓ Ιβ εβηΑΐ άβ 
ΜόΐΑρ1ΐΓΑ8ΐβ, ϋβ η*6η οηΐ Γβςο Ααεοηβ ΐΑοΙιβ. 

υδ6ΐηΙ)Ιβ,ΑρΓ68 εβΐΑ,(|θΌη άοίΐ εοηνβηΐΓάβ άβοχ 
εΙιο868: \α ρΓβσιίέΓβ, ςαβ€68 8ΑνΑηΐ8εΓίΙίςιΐ68 οοΐ 
ΙΐΓέ 1)160 άβ8εΐ!0!>β8 άβ εβ Ιέ^βηάΑΐΓβ |$Γ6ε,<|αοί(|οβ 
Μ.άβΤίΙΙβπιοηΙ βύΐ άίΐ (ΐίίίΐ η€ $6 ^τοι/αϋ ρα8 οΜί• 
ρ6 ί'ανοίτ αηοίη ορατά ανχ Μ$Μτ€$ Λ€ ί€ΐ αιι* 163 Μ ΑϋΟΤΟΐΙΙΤΑΤΕ ΜΕΪΑΡΗΗΑδΤ^Ε. 464 ί&ην; βίψϊβ Μ• Β&ίΙΐ6ΐ βύΐ ρΓοηιίβ «α ρυΐιΐίο ({υ')ί Α ρΙιι$ΐ6υΓ8 ιιιοη&8ΐέΓ68 (Ιβηβ Ια Ρι,ΙβδΙίηβ,θΙ άβ 3αίηΙ $'αΙ>8ίίβηάΓαίΙ ά"βτηρΙθί/βτ άαη$$οη οηνναρΘ^ βΐ άβ 
ηοηι$ηβηηέιηβ άα αηΐ6ηΓ$ άέ€ν$έ$ ί€ΐ$ ^ηβ Μέ^α- 
ρΗτΟΒίβ. ΙιΑ 36£οηάβ 6$1, ({υ'ίΐδ οηΐ έ(έ ρβΓδυαιΙέ» 
ςυβ Ιβηοιη ϋβ οβί έοπν^ίη ηβ ροαταίΐ ςϋέΓβ βυΐο- 
ηββΓ Ιβδ ί&ί(8 ςυΊΙδ αυΓ&ίβηΙ αρρυγββ 8υΓ 8οη Ιέ- 
ιη4)ί|[0&^6, ηί ίΑίΓβΙ)63α€ουρ (ΓΙιοηηβϋΓ ^ ΙβοΓδ ου- 
νΓ&8θ8Χ'68ΐ 83η$ (ΙοαΙβ ροαΓ 06ΐ(6 Γαί5οη ({αΊΙβ ηβ 
ΙβϋίΙβηΙ ρΑ8»6ΐςιιΊΙ$56 ΟΓοίβηΙ άίβρεηδέ:) πϊ^ϊΏΒάο 
Ιβ ηοαηιηβΓ (Ι&ηδ Ιββ οΗοδβδ ηπί νίβηηβηΐ άβ Ιυί. 
ΟανοίΙ θη 6ββΙςυ'ίΐ8δ6θοηΐΓηΐ6ηΙ(1β(1ίΓ6(]υ'υηβ 
ΙιίδΙοίΓβ.^^β ΐΓουνβ(ΐ3ηδ 1.ίροηι&η,ΜοηΙ)ηΓ.β,8υηυ8) 
Β&Γοηίυβ,ΒοΙ1&ηόιι$,8βη$ ΓοϋΓβ αυ£υηβ ηηβηΐίοη άβ 
Μέΐ2ΐρΙ)ΓΑδ(&«Μ&ίδ δί Γοη οοηδυΐΐϋ ΰ6δ Ιέ^βηά&ίΓβδ, 
οη νβΓΓα ςαΊΙδ ηβ ΓοηΙ ςυβ ταρροΓίβΓ οβδ Γαίΐδ, βΙ Ιβαη 1^. δίίβηΐίβυχ, ρ&Γ €;πΙΐ6, ΓβΙί^ίβιιχ άβ $αίη1 
83ΐ)3δ ? Νβ βαίΐ-οπ ραδ ηιιΈυδΙαίΗβ,ρΓέΐΓβ, 3 εοπι- 
ροδέ ϋβΐΐβ άβ δΰίηΐ ΕιιΙΙιχςυβ, ραΐΓΐβΓοΙιβ άβ Οοηδ- 
ΐ3ηΙιηορ1β;06θΓβ6 ΚΙβυδβ,οβΙΙβ άβ δαίηΐΤΙιέοιΙοΓβ, 
&Ι)1)έ; Ιςηαεβ,ένέ^πβ (1β ιΝίεέβ, οβΙΙβ άβ δ&ίηΐ Τα- 
Γ&ίδβ, ρ3ΐΓί3Γ£ΐιβ άβ ΟοηδΙ&ηΙίηορΙβ ; ΤΙιέορΙιαηβ, 
ρΓ6(Γβ, Ιβ ΐΓαίΙό (Ιβ Γβχίΐ βΐ άβ Ια Ιτ&ηβΙ^^Ιίοη άββ 
ιβΠςιιβΒ (Ιβ 63ίηΙ ΝίοέρΗοΓβ; βηβη Τ1ιέοδΙέΓί€ΐβ, 
ΰβΙΙβ άβ ΝίοέΙαδ αύύέ, δοη ΓηαΙίΓβ ? Οη βδΐ βηεοΓβ 
ρ6Γ8υ3(1έ, 3]ουΙβΓθη1 οβδ οηίη'.ιβδ, <]υβ ΙοηΙββ Ιβδ 
νίβδ (Ιβδδ.ιίηΙδ έεπίβδ βη ξΓΟΟ,ςυί ηοϋδ ΓββΙβηΙ, 
ηβ δοηι ρ38 (1οΜέΐ3ρΗΓ3δΙθ: οη ρβυΐ ηιβΙΐΓβ άβ ^β 
ηοΓηΙ)Γβ ΓΐΗδΙοίΓβ άβ δβίηΐ ϋβ&η ΟδΙ]^Ι)ι(θ, οβΙΙβ άβ 
8&ίηυβ3η ΓΑυιηόηίβΓ,εβΗβ άβ δαιηΐβ Χ6ηβ ου Εα- ςαΊΙβ Ιβδ Αΐ(τίΙ)υ6ηΙ ^6βΐ3α1βυΓ ^Γβε: ΑηοΙοτβ 8%- ^%Λϊβ,άοϊ\ί ΥΕ^ΙΐΒβ οοΙ^Βγο Ια ϊϊίένηο'ιτβ Ιβδ 15, 23 ίΜοηβ Μ€ΐαρΚΓα$ΐ6, οη βχ Μ6ίαρΗΓα$ΐ€,ο(ίίηη\β οη 
ΐΓουνβ βη εβηΐ βηϋεοίΐδάαηδδοπυδ, ΒοΙίΑηιΙυδ βΐ 
Ιβδ ΑυΐΓββ. 

^β ηβδΑΪδ δί ββϋβ ηΐ3ηίέΓβ άβ οίΙβΓ 3 ρ3ηι 3δδ6ΐ 
6X30(6 ί οβδ δ3ν3η1β Ι ιηαίδ ϋ 5 3 1)ί(^η άβ Ι*Αρρ3- 
ΓβηοβςιιΊΙδ η*3ρρΓουνβΓ3ίβη( ρ3δ Ι3 €οη(1υί(β (Ι*υη 
έοΗνβίη, ςυί, 3Υ3ηΙ πιίδ βη ΓΜης3ίδ ΓΗίδΙοίΓβ (Ιββ 
αι&ΗγΓδ άβ ίγοη, €ίΐ6Γ3ίΙ ρουΓ ^β\^Α 8υπυδ, αρηά 
8ηΗηιη^οιι δβ οοηΙβηΙβΓβίι άβ άιτβ (ΐϋ'βΙΙββδ(Γ3ρ- 
ροΓίββ ρ3Γ δϋΓίαβ (Τοπ). III, 2 Ιαη.). 63Γ ηυοίςα'ίΐ 
δοίΐ ντΑΐ ([ϊϊβ οβ δαναηΐ 0Η3ΓΐΓβυχ 3ίΙ ίηδέΓέ (Ιαηδ 83 
€οΙΙβοϋοη Ια ΙβΙΐΓβ άβδ έ|;Ηδβ8 άβ 1.γοη βΐ (Ιο Υΐβη- 
ηβ, (ουοΙίΑηΙ ΙβιΐΓδ πΐ3Γ(γΓ$^ ηέ&ηιηοΊηδ εοπιπιβ ί1 
Ανοηβ ({ηΈυ8έΙ)β ηουβ 3 οοηδβΓνέ οβΚβ ρίέοβ βί 
ψχ*'ύ Γ3 ίηδέΓέβ (]3ηδ δοη ΙϋδΙοίΓβ,ϋ δβηη1)1β ηυβ 13 
ιηβηίόΓβ 0Γ(ϋη3ίΓβ άβ οίΙβΓ οβΚβ ΙβΙΐΓβ,δβΓ^ίΐϋβ Ια' 
ιΐοηηβτ (1*3ΐ»0Γ(] βη ηοίΓβ Ι3η^ιιβ β1 άβ πιβΙΐΓβ 3 Ια 
ηηΑΓ^β βη ηοΐβ, αρηά Εχ^βϋίηηι, ο( ηοη ρ3δ αρηά 
βίΐΓίυτη,οοίίϊΐαβ Ιβ ρΓΑΐίηπβηΙ οβδ δβνβηΐδ : ρουΓ- 
•ςοοί άοηο γ 3υΓα•1*ίΙ ςυοίηαβ βχεβρίίοη ροοΓ Μέ- 

ΐΑρΙίΤΑδΙβ '/ 

§ III. — Εχαηίαι ύϋ$ Γαί$οη8 ροητ ΙβΒςίίίΙΙα Ιββ 
€ηΗ^ηΰ$ $& ρτέίβηάβηΐ αηΙοη$έ$ ά ηβ ροιηΐ ΰί- 
ίεν ΜέίαρΗταύβ^ ηιέτηβ άαη$ Ιβε ώοΒβΒ ^ηΊΙι^ 
βη οηί ϋτέβΒ. 

Οοοίςηβ ηουδ Αγοηδ, άίΓοηΙ ρβυΙ-βίΓβ οβδ 83- 
ΥΑηιι (ΒαΠΙ. ϋ'αο• ρ3|;. 58), ςυ3η1ί1έ άβ Υίββ άβδ 
δΑίηΙβςη'οη ΑΐΙπΙ)υβ2ι Μέ(3ρΗΓΑί>(β,οβρβηάΔη( Ι,έο 
Α1ΐ3ϋιΐ8 ίβίδβηΐ 1θ ά1§06Γη•'η)ι.ηι άβ οβ «ιυί 8ρρ3Γΐί6ηΐ βΐ 24 ]8ηνί6Γ; β( ρΙυδίβυΓδ Αατβδ ηη'ϋ δβΓΑΪΙ ίηυ- 
(ίΐβ άβ Γ3ρροΓΐβΓ ιοί. 

Οβ ρΙϋδ,άίΓοηΙ βηοοΓβ οβδ δΑΥΑηΙβ, ήΟΑηά ηοηβ 
Αυηοηδ ςυοίςυβδ Υίβδάβδ δΑίηΐδ άβ ΐΑίΑςοη άβΜό- 
(ΑρΙΐΓ3δ(β, ^ ι ({ηβ ρΙοδίβυΓδ &υΓ3ίβηΙ ρ^δβέ ρΑΤ «68 
πΐΑΐηδ,οη ηβ ρουΓΓ3ί( Ιαί ΑοοοΓάβΓ ςυβ Ιβ ΙίΙτβ άβ 
ςΙο$ΒαίβΜ\ο\!ί άΗηίβΓροΙαίβηνΜ β\ Γοη νβηΐ,οβίαί 
άΆυΙβυΓ,π)3ίδά*υη ρίΙογΑίιΙβ ΑηΙβοΓ : οαγ οη ογοΚ 
6(Γβ βη άΓοΗ άβ (6ηίΓ,«Μ*έ$$3Γά άβ 8α οοΙΙβοϋοη, Ια 
π)6π)β οοηάυίΐβ ςιι*οη( Ιβηυβ άβυχ {ΓΑηάδ ΟΑτάί- 
η3αχ έ Γέ^ΑΓά άβ Ι3 ίέρβηάβά*0Γ{5). Ιβ ρΓβπιιβΓ, 
ςυί βδΐ Β6ΐΐ3Γπιίη, η*3 ρ38 }νί%έ 8οη 3α(βηΓ άί^ηβ 
ά*ό(Γβ ηοπ)η)έβη 3υουη βηάΓθίΙ(Β3ί1Ι.Οΐ50.«ΚΓ/α 
νίβ άβ$$αίηΐ8),β{ ΒοΓοηίαδ,ςιιί ββΐ Ιβ δβοοηά,οΓΑΐ- 
, {ΠΑηΙ άβ άίπιίηυβΓ Ιβ ρΗχ άβ δββ ηοΐββ δηΓ Ιβ Μαγ- 
' ίγΓοΙο^β Γ0Π)3ίη, $ί Γοη γ γογΑΐΙ υη ηοηι 4116 Ιβδ 
πιοηδίΓοβοδβδ βοΐίοηβ άβ Ιβ Ι^ρβηάβ ά'οΓ ηήβύΐ 
άέδίιοηοΓέ, Απιίβυχ αίηιέ ηοπιπιβΓ υη ΑοίΓβ ηιοίηβ 
οοηηυ ςυίβη α άοηηέ υηβ ηοιινβΠβ έάίΐίοη (6].1ιβ8 
βχοέδ, Ιβδ ΙπιροδΙυΓβδ, βΐΐβδ Ηίβηδοηςβδάβ ΗέΐΑ- 
ρΙίΓΑδΙβ ΓοηΙ ΙβΙΙβηβηΙ άέοπέ,ςυ'ίΐ α ρβΓάυ (ουίβ 
1« ΓέρυΐΑΐίοη ςυβ 8βδ (ΓΑΥΑυχ ΑυΓΑίβηΙ ρυ Ιυί αιέτν 
(βπ άβ δΟΓίβ ςυβ Ιβδ δΗνΑηΙδ ηβ δβ οΓΟίβηΙ ρΑδ ο1)Ιί- 
%έ$ άβ Ιβ ηοπ)[ΐ\βΓ άΑηδ Ιβυπδ ουνΓ3|;βδ, 0ΓΑί{(ηΑη( 
ά'βη άίηιίηυβΓ Ιβ ρπχ,βΐ άβ ΓβΙυΙβΓ Ιβ Ιβο(βυΓ,δ*ί1 
νογβίΐ υη ηοπ) ςηβ8€$ τη09ΐ$1ηιβη&€8 βοΗοπΒ οηΐ 
.άέ8ΐιοηθΓέΛ\Ώ8ΐ ϊΐδβίπιβηΐηιίβυχ ηοωΐΏβΓδυήυδ, 
ΒΑΓοηίυδ,ΒοΙίΑπάυδ,βΙ Ιβδ ΑυΐΓβδ ()ηί οηί ΓβουβίΙΗ 
ςυβίςυβδ-υηβδ άββ Υίβδ άββ βΑΐηΙδ, ςοοίςυ'βΐΐβδ έοβΙέ^βηάΑΐΓβ άΆνβο οβ (ΐυι Ιυί βδΐ οΙγαπ^ογ, ηΆονίβηηβΙ άβ οβίίβ δουΓΟβ οοΓΓοπιρηβ. Γβοοηηα ςυβ οβηΙ νίηι^Ιάβυχ Υίβδ άβ δΑ Γβςοη, βΧ 
οίης οβοί (ΓβηΙβ-ηβυΓίαηι Υίβδ ηυβΡαηέ^^Γίςαβδ οα 
ΕΙο^βδ ΗίβΙοηςυβδ, ςυί ροΓίβηΙ ίΑϋδδβωβηΙ 8οη 
ηοπι. Νβ (Γουνβ-Ι-οη ρ38 βη βΙΓβΙ ςυβ Ια Υίβ άβ 
βΑίηΐΡοΓρΙιγΓβ,ένέςυβ άβ ΟΑΖβ,β^Ι όοπίβ ρΑΓ Η3Γ0 
$οη άίδοίρΐβ ; οβΙΙβ άβ δβίηΐ ΑυχβηΙ ρ3Γ υη ΑυΙβυΓ 
οοηΙβιηροΓΑΐη ; οβίίβ άβ δΑίηΙ 8Αΐ)Αδ, βαρέΓίβυΓ άβ 

(5) ^(^ο(]υ^δ άβ νοναριηβ, ΒοπιίηΙΟΑίη, ςυΐ βδΐ 3η- 
'βυΓ άβ οβί ουνΓ8|^•',όΐ3ίι ηό & ΥβΓβ^^Ιο, ρβΐΐΐβ νίΐΐβ 
άβ Ιβ ο6ΐβ άβ Ι.ί£υηβ βηΐΓβ βέηβδ «ΐ 83νοηβ. Υίνΰδ 
άΚ (]ηβ οβίιβ Ιέρ$ηά€ ά'Ον ηβ ρβαΐ βνοΐΓ έΐέ έοτϋβ 
ςυβ Ρ3Γ υη Ιιοηηβ ςυί Ανβϋ ιιιι^ δο^ϋΗ$ά$(€Τ€ί ηη 
, £0ΒΐΐΓ ά€ ρίοηίΐ. Οβδρβηοβ Γβρρβίΐβ υηβ Ιέρβηάβ /«γ- 
τέ€ ά$ 9Ηη8οηρ$$, ΒοΙίΑηάυβ^ ΐοηι. Ι, Ρηβοϋ. ^β%. δί «ιυβίςη'υη νουΐΑΐΐ ιΊηΙέΓβδδβΓ ί οβ ςηί Γβ{;ΑΓάβ 
ΗέΙβρΙίΓΑδΙβ,ηβ ρουΓΓ3ΐ(•ί1 ηβη τέρΙίςυβΓ 3υχ γαΙ- 
δοηδ άβ οβδ οη(ί4υβδ? ΡουΓςυοί ηβ Ιβ ρΑδ οίΙβΓ ρουΓ 
οβ ςυί νίβηΐ άβ ΙυΙ, ΙβυΓ άβηίΑηάβΓΑίΙ-οη (ΒοΙίΑηά. 
Ιοπι• Ι,/αην.ί'η ρΓα?/.ρ.χνιιι,ϋθΙ. 1) ? Ροητςυοί ηβ 
ρΑδ άΐΓθ ςυβ ο*βδΙ άβ Ιυί ςυβ ηουβ Α?οηδ Ιβδ Υίβδ 
άβδ δΑίηΙδ ςη*ίΙ α οοιηροδέβδ,βΐ ηυί δοηΐ άβ βα Γα- 

δΟ,βηΐΓβρΓθηά 83 άόίβη^β οοηΐΓβ Υυίοβίίυδ βι οοηΐΓβ 
Υ^ν65.ι.β3^έηο^8θιI68^3^οι)^^δ βρρβίίβηΐ Ιί^ηΗεη• 
Γβιιχ Ιβοςυβδ άβ ΥοΓββίηβ (Β3ΐΙΙβΐ ϋί$ύ. ρ. 60). 

(6) Ο'ββι είβυάβ Ια Βουβ, ΐ4('θ1>ίη Ιγοηη3ί3, ςαΙ α 
Γβνυ βΙ βυ^ηιβηΐό Ια Ιέρφήαβ άΌΓ,βΙ ςυί νίνδίΐ 8ου• 
Ι/)υΙ^ Χη βι ΡΓβηςοΙδ Ι. 16& Μ ΑϋΟΤΟΗΓΓΑΤΒ ΜβΤΑΡΗΗΑ8Τ^Ε• 166 {οο(7);€θΐηπΐθ ΰβΙΙββ (Ιβ 8(ΐίιι( Μ^Γοίβη άβ ΟοηβΙ&η- Α 
ώιορίβ, (16 83ίη( Ροΐ7βαΰΐ6 ηα&τΙγΓ, άβ βαίπΐ ^β^η 
ΓΑυιηόοΐ6Γ, <Ι6 δΑίηΙ ΤΗβο.Ιοββ Ιβ βέηοΙ)ί&Γςυθ,(ΐ6 
ηίοΐ Ιβαη βΐ (Ι68«η1 6}η!ΐ»η;Γ8 βη Ε^γρίβ,βΐ ρΐα- 
Ββοη 8αΐΓ6$ Ι|ΐΐ6 8ιιηιΐ8 Αϋή^αθ λ €6 Ιέ^βηάβίτθ, 
ΑΜ^ΐοτε8ίηί€(Μβ Μ6(αρΗνα$Μ ΡοοΓ(]αοί »β βοιι$ 

|»8 Α?6ΓΐίΓ %16 06ΐΐ68 ςθ*ϋ 8 Γβ^αββ 00 ΓθΙΟΟΟίλ^β,βΙ 

φΐί80ΐιΙ βα ΐΓ^δ^οά ηοηιΙ)Γβ: €ο ηιηβ Ιββ Υϊββ άβ 
ηίηΐ8ΐπιέοη δΙγΗίο,Ίβ $&ίη( ΑυχβηΙ &1>1)έ,(ΐ6 5&ίοΙ 
8ιΙ)«8,(ΐ6 ηΐηϋβαη Ιβ δίίβηϋβυχ, ά& $Λ\ηί Τλη^ββ, 
<ΐ652ΐπι(Νί€ΟρΙιθΓ6ρ&(η«ΓεΙΐθ(ΐ66οη5ΐαη1ίηορΐ6,(1θ 
δϋηΐ ΝίοέΙ&β, 6ΐ ρΓ68ΐ]υβ (ουβ Ιβ8 λΐιίΓΟβ, φιί οηΐ 

Ρ>β5έ ρΑΓ 868 ΙΏΟίϋβϊ €αΤ ΟΠ Οβ 9ΑυΓ&Η (1ί8€0η?6ηίΓ 

^ο'ίΙ ηβ 168 &ί( ρΐίΓ&ρ1ΐΓ38έβ8,6ΐ(|υ*ι1 η*γ &ίΙ α}0Ηί6 
ρΙαβίβϋΓβ €ΐΐ08β8. ΡουΓςιιοί βηβη ηβ ρ&8 ά\τβ ηυβ 
ε'€8ΐ Ιαί ςηι ηουβ α οοηββΓνέ Ιβ8 Υίθβ βΐ Ιββ Α£(β8 β 
Αβ8 8&ίοΐ8 Ααιΐ|ΐ]6ΐ8 ίΐ 11*8 ροίπΙ Ιοϋοΐιέ,βΐ ςιι*ίΙ ηουβ 
8 (Ιοηηέβ άβηβ (θογ ριΐΓΡΐ6 οη}(ίπ8ΐβ? 1.65 Αοΐ68 (Ια 
ιβνίγτβ άβ 88ίη( ^α8ι^η ποηΙ €ΐβ €6 ηοηηΙΐΓβ, 8ΐΐ8$ί 
5ίβη ςοβ 0611Χ άβ 88ίη(θ Α^αρβ,ιΙθ 88ίηΐ6 βΐιίοηίβ, 

4β88ίηΐ6ΐΓέηβ,8(ΒυΓβ, Πί18η7Γ68,ϋθ 83ία( Β8(1οιη6 

ΛΗβη ΡβΓββ,βΙ Γη8ΐ^Γ; (ΙβδαίηΙ 5ιί)38,6οΙΙι άβ 
]ηϋοη,ιη8ΓΐγΓ; άβ 58ίηΙ Οίά γπΐθ βΐ άβ $Λ\η{β ΤΗέο- 

(!θΓ6?{6Γ§θ, ΐη8Γ(;Γ5; (Ιβ 88111(6 ΡΙΐ6Γΐ)υ(6 νίβΓ^β 6ΐ 

ιη8ΐΐ7Γβ; βΐ άβ (|υρ|ςυ68 8ΐιΐΓβ8 ηαβ ηου8 8νοη8(ΐ8ΐϊ8 
Ιοοίβ ΙβυΓ ρυΓβΙέ, βΐ ςϋ6 Οοιη ΤΗίβΓΓγ Κυ;η8Γ( 8 
Γ6€οηηιι £ΐΓ6 88862 8υΐΗ6ηΙί(ΐυ68, ρουΓ ιηέήϊβτ άβ 

(ΓΟανβΓ ρΙβ€6 4808 800 ΓβΟΟβίΙ ά68 Α€ΐ68 Οΐΐοίδίβ. 

Ογ ίΙ 08| δθΓρΓ6η8η( φιβ Η. Β8ίΙΙβΙ,ροοΓ οβηβο 
<ϋΓ6(ΐ6Η. ΑΓ08υ1ά ά'ΑπάίΙΙ;, άβ Μ.άβ ΤΗΙβπιοπΙ, 
Α6θοιηΤΙιί6ΓΓγ,8γ8η1 εΙΐ8Γ^έ δοη οονΓβςβάβΙουΙββΟ 
068 ρίέ€β8,β1άβρΙυ8ί6υΓ8 8υ(ΓΡδςυί 8ρρ8Γ(ί6θηβο( 

λ 068 ΐΓθί8 €188568, Η Ιιβ 86 8θί( ρβδ ΟΓϋ οΒΙίξ^έ άβ 

κηάΓβ ιιυ6ΐΐ]θ6]υδΙίθ6&Μέΐ8ρΙΐΓ88(6:ΰαΓ (]υ8ηά οο 
κεοτά6Γ8ίΙ ^ 665 οη(ίςα68 ηαΊΙδ ιι*οη( ρ88 (ΐΓέ άβδ 

£Χ(Γ8ί(8 (Γέ8-60ηδίάέΓ8ΐ)ΐ6δ, οί ΙΓι6πΐ6 Γ8ρρ0Γ(έ άβδ 

νίβδ άβ 8810(8 ηαβ 66ΐ έοΗναίη 8 οοπιροδέβδ άβ δοα 
Γοηάδ,ίΐ δβιηΜβ ςυβ (]υ8ηά ίΙ ο*8υΓ8Ϊ(Γ6ηάυ ά*8υ- 
ΐΓβ3 δ6Γ?ΐε68 2ι ΓΕ^Ιίδβ, ςαβ άβ οοηδβρνβΓ υπ 2Γ8πά 
ηοιηΙ)Γ6 άβ ίοοηοΐΏβαΐδ 8ηοίβηδ4άοη( βΙΙβ 86Γ8ί1 ρη- 

^έβ 8808 868 80ί08,€6ΐ8 ΙΟέήΐβίΙ ΜβΟ ({οΌο 06 Ιοί 

61^ ρ88 60(ίέΓ6πΐ60( 18 ξ\ο\τβ ςοί 68( ]υδ(6ίη6θ( 
()αβ& υο 8! ^8θά (Γ8ν8Π. 

Οο άΐβ Ιοο8 Ιβδ ]οαΓ8 Ευ8^1)6 άβ εέ$8Γέβ,ροαΓ 
1*Ιιί8(οίΓ6 άα α)8Γ(}Γβ άβ 8&ίου8ε(]υ6δ ρΓβπιίβΓ βνέ- 
4116ά6^έη188|6Π1,ά6 88^ο^8^π)έοο, άβ δ8ίο( Ρίοΐο- ο 
10^6, άβ 88101 Ιιοοίβο; άβδ 88ίο1δ £έυιιίάβ,ΡΙυ(8Γ- 

Φ16 βΐΐ6ΟΓ860α)ρ8^0Ο9;άβ 8310(6 Ρθΐ8ίΟΐέθβ,νί6Γ£[θ 

<Ι'Αΐ6Χ8οάηβ,άοο( ρ8Γΐβ 88ΐοΙ Οβοίβ ένβςαβ άβ Ι8 

ΐηέπΐβ Τίΐΐβ ά808 88 ΙβΙΐΓβ έ Ρ8ΐ)ί6Η; άβ 88ίθ1 ιΜ8ηο 

^ΙάαΙ,βΙάβ ρΙοδίβοΓδ 8οΐΓ68:«]υαίςοβ οβί ΗίδΙοηβο 
06 5011 ρ88 Γ8ο(βοΓ άβ οβδ ΑοΙβδ, 01818 δβοΙβπιβαΙ 
Ρ^06 (|ΐ]*ίΙ 60 ηρροΓίβ ςυβίςαβδ 6ΧΐΓ8ί1δ,6ΐ ςαΊΙ Ιβδ 

>60Ι186ηίέ8 έ ΓΕ{1ί86:6ΐΓθΟ ΟΓθίΓ8ί( 06 Ιοί ΓβοάΓβ 
Ρ^δ 8886Ζ άβ ίοδΙίεβ,βΟ ρ8Γΐ80ΐάβ 068 8810(8 018Γ• 

Ιΐη,^υβ άβ 06 εϋβΓ ηαβ ΚυίΒο, ΜυδεοΙυδ,Οιηδ- (ορΙιοΓδοο,οα Μ.άβ ν8ΐοί8,<|αίοο(Γ&ί( άββίπιάαο- 
Ιίοοδ άβδ οονΓ8Κ68 άβ ε6( Ιιί8(οτίι^ο: 00 εβαχ ()αΙ βο 

θη( ίοδέΓέ (]υ6ΐ(]ϋ63 Γγ8£;Π160(8 ά808 ΙβΟΓδ έ€Γί(8.Ι1 

ββιοϋΐβ ρ9Γ 18 ιοΑοιβ Γ8ί800 ςοο ΙοΓδςοβ Γοη Γ8ρ• 

Ρ0Γ(6 Γΐΐίδ(θίΓβ άβ (|Οβ1ςθ6 88ίΐΐ4,ρατ(ί€θ1ίΟΓβα}60( 

ςοαοά βΐΐβ β8( άυ οοπιΒΓβ άβ οβΠββ ςηί ρ^ονβοί 

ρ388βΓ ρΟΟΓ 80(1ΐβ0ΐί(|υβ8,6( (|0βΜΟΐ8ρΙΐηΐ$(β 0008 

8 εοοββΓνέβδ, ί1 ν 8 άβ Γίο]ιΐ8(ί6θ ^ ο• είΙ#τ ηυβ 
1.ίροηί)8θ, 8υπυ8, Β8Γθοίοδ» ΒοΙΐ8αάι»β,ςιιί ΙββοΒΐ 
άοοοέβδ 60 Ι8ΐίπ, 8808 ΓαΐΓβ ιοβοϋοο άθ Μόΐ8- 

ρΙΐΓ88(6 άθθ( €68 Ιέ{(6θά8ίΓβ8 Ιβδ 0Β( ϋΓΟβ8. 

Εο6ο« ρΐϋδ €68 ΟΓίϋηαββ Ι&οΙιβοΙ άβ άόοοονηΓ 1«8 

ίοβάέΐίΐέδ άβΜέ(8ρ1ΐΤ88(6,β( άβ Ιβ Γ8ίΓ6ρ8β8βΓ ροιίΓ 

VII ίτηρο9ίβυν^€ίηη βηΜαΐΓβ^ηέ ροΗί'ρνοάηίτ6<ΐ6$ 
9ηοη$ΐΓ€$^ροητΗη αίίίΘην ΟΗίνέαη-Λβία άβ οΰηηβΐΛ 

(ϋβηχ; ρΙ«8 Ιβ ρυΜίο άοί( 6(Γβ δΟΓρπδ (|οβ άββ^βηβ 
81 έεΐ8ίΓέ8,β( ςοί Ιοί 8ν8ί6ο( ί8ϋ βδρέΓ^Γ άβ οβ τίβο 

8?80€6Γ ςυί 06 ν1θ( άβδ ρΙθ$ ραΓ68 δ00Γ€β8 άβ 1*8»- 

(!ςοί(έ, 8Ί6ο( βοιρΓοοΙή ά*υο 8ο(θογ ή άέεπέ |8ΐι( 
ά'Αε(β8, 6( άβ Υίβδ άβδ 88ΐο1δ, ο( (8ο( ά*βλ(Γ8ί(8 δί 
οοοβίάέΓβ ()Ιβ8;<]ο'ίΐ8 8ΐ(^ο( βρριι γά δΟΓ 00 ΐΜθίβ08§β 
81 ρβυ άί^οβ άβ Γοί οο δί £Γ8θά οοιο^Γβ άβ Γ8ί(8. 
08Γ ςυβ1<)υβ ββοΠ ςο'ίΐδ Γ8δδβΩ( ροοΓ 08€ΐΐ6τ Ιβ 
δοοΓοβ άβ ςυβίςαβδοοδ,οΐ Ιβ €808ΐ άβ ς>^β1(|οβδ 80- 
(Γβ8, 800:$ Ιβ 0001 άβ οβαχ ςοί οοΐ ίαίΐ άββ Γβοιιβϋβ 
άβ Μέΐ8ρΙΐΓ88(β, ί1 8βΓ8 ρ00Γ(8θ( (οο]οατ8 νΓ8ί άβ 
άΐΓβ, €|αβ €'βδ( Ιοί ηοί οοοδ 8 οοοββΓΥέ (]080(Ί(β 
ά'ΑοΙβδ άβ 0)8Γΐ;τδβ4 ρίοδίθΟΓδ νίββά688ίαί8*άοο( 

00 06 ΐΓΟΟνβΓΙβΟ 8ίΙΐ60Γ8,6ΐ 1]0*00 06 8α0Γ8ί( ρΓΟ- 

άαΐΓβ άβ αιβοοδοηΐ, οι ά^οοντβ^β ά'8θ€00 8υ(β0Γ, 

Ι|θί 60 8ί( ρ8Γΐέ 8ν80( Ιοί Ι 81081 (008 εβΟΧ ήοΐ 

Γοο( 8υίγί,ο*οο( Γβςα οβδ Αε(β8 (]οβ ρ8Γ 8θο 08081. 

§ IV. — Μ€$ €ΗΗ(ΐη€$ ρνέίβηάβηΐ ((ηβ Ιβ$ /1ι/5ί/ϊ- 
οαϋοηΒ βΐ ΐ€$ ραΓαρΗΓα$βί άβ ΜέίαρΗνα$ΐ6 ίοηί 
τεηάΗ ίηέρτί$α^1β. 

Οαβί ιπο;6θ,άίΓθο( βοεοΓβεβδ Η8ΐ)Πβδ βηΐίηυβδ, 
άβ Γ8ίΓβ ρ8Γ8!ΐΓ6 Ιβ ουίΏ άβ Μέ(8ρΙΐΓ88(6 ά80$ υο 

00ΥΓ3^β,8ρΓέδ(ΐα6(ϋυδ €68 88ν80ΐ5 ΟΠί Γ6€0Ο00δ68 

6χε^8? Νβ 881(00 ρ3δ ςιιβ Β8Γοηίυδ 8 άέδαρρΓοανέ 
δβδ Γ8ΐδΙΓΐ€8(ίοηδ,β( 8 ιοαΓςυέ οο ξΓ8ηά άέ^ούΐ ροοΓ 
δβδ Γ8ΐ)ΐ6δ (ΒΜΙ. Οίβο.ρ, 60/ ; (]υ*ΑυΙ)βΓ(-Ιβ-ΜίΓβ & 
ίάϊΐ εοοο8ΐΐΓ6 δβδ ίοβάέΐίΐβδ; (]υ6^.^3^(]ϋ6διι0ρρ^α 
8 ϋΙ^ίοέ δβδ 3άάί(ίθΩ8 ά3Ωδ Ιβδ 8η€ίβοαβδ Υίβδ άβδ 
δ8ίο(δ,βΙ 88 ΗΙ)6Γ(έ ^ 60 ίην6θ(6Γ άβ οουνβΠβδ; ςυβ 
ΟοοιΤΗίβΓΓ; Κο;ο3Γ( 8 (έπιοίςηέ <}0*ίΐ8υΓ8ί( Ι)β3α- 
€ϋυρ ηιίβυχ Γ8ί(ά6ΐ8ί$δ6Γΐ6δ8οείβοοβ8(6ΐΐ65ςο*6ΐ• 
Ιβδ έ(8ίβπ( άβοδ Γοη^ίοαΙ; ηαβ Μ.άβ ΤϋΙβ(ηοπ( οβ 
€Γο;8ί( ρ38(]α*οο άύ( βδΐίηιοΓ ρουΓ ({αβίηοβ οΐιοδβ 
€β 40*00 8 εοϋΐϋΐοβ άβ ΙοοβΓβη Ιυί?ΕοΓια Μ.Β8ί11β( 

Γ8ρρ0Γ(6 60εβδ(6ΓΩ1β8 €β4υβΐ6€8Γάίθ8ΐ ΒβΙΐ8Γηΐίθ 

(Οβ 8θήρί. Ε€€ΐβ8. 80. 880) άΗ 8α δυ]6( άβ Μ*(8- 
ρΙ]Γ8δ(6 : « II 8 8]οο(ό Ι)β3υ€θορ άα δίβο 8αχ Ιιίδ^ 

(ΟΙΓβδ (]0*ίΙ 8 0€Π(βδ άβ Ι8 Υίβ άβδ δ8ίθ(8, β( 8 Γ8ρ- 
ροηέ Ιβδ βΙίΟδβδ, 000 ρ8δ €001Π16 βΙΙβδ 86 800( 
ρ8δ8έβδ, Ι08ίδ €001016 βΐΐβδ Οθ( ρο δβ ρ8δδβΓ• 6β8 (7) Νοο8 βτβηβ (τοίδ βοΓίβδ άβ Ψια άβ$ βαίηΐβ άοηοέβδ ρ8Γ 1ίέ48ρΙΐΓ88(β : οβΙΙο ςο'ιΐ & εοοιροδέβδ, 

€6ΐΐ68 <|θ'ί1 8 Γ6(00€ΐΐ068, €β1ΐ68 ςοΊΙ 8 ΰΟΟδβΓνέβδ• 167 Μ ΑϋαΤΟΗΙΤΑΪβ ΜΕΤΑΡΗΚΑ8ΤΛ. Ιββ 1ιβιηη([θβ8 <|αΊΐ ΓαίΙ Γαιγο ιιηχ ιβαΓί^Γβ, οββ (Ιί&ΐο- Α 

§1169^ 0€8 (ΙίδρυΙββ »νβΟ ΙβΙΙΓδ ]υΚ6δ 6ΐ ΙοίΙΓβ ρβΓ- 

8έ€α(6υη,€β3 οοηγβΓβ'ιοηβ ιιοη}Ι)Γ6υ8β5 β( δΟΓρΓβ- 
ιιιιηΙβ8 άβ$ ρλίβηβ ({ΐιί Ιββ βηνίΓοηη&ίβηΙ,οβδ ρπο- 
«1ί{68 ίηοιιίβ,βΐ (βηΙ ά*Αυ(Γ68θΙιθ868 ηοιινβΙΐ65,(1οη( 
11008 ηβ ?ο5οη8 πβα άαηβ 1β3 3ηοιβη8 ΚίβΙοπβΜ 
<Ι6 ΓΕ^Κββ, βοη( (16 8οη ίηνβηΐίοη. » 

ΤοιιΙ €βΐ2ΐ ίαί( νοϊΓ ςυ*οη 06 (ΙβνπιΚ ρ«8 αυοΙγ 
ιηοίοβ ά'ιινβηίοο ροοΓ ΙουΙ οβ ςυί νίβηΐ άβ Μό(Α- 
ρΙΐΓΐΐ8(6,(]06 Γοη 60 οιβΓηιιβ ροοΓ 800 οοσι.ββρρο- 

2ΐ301 ε*θ8( Μέ(&ρΙΐΓ&8ΐ6 £[06 ΓΟΠ ΟΐΙβ δυ08 1β5 Ο0Π18 

άβ ϋροπι&ο,άβ 8οηα8, ύβ ΒοΙΙ(ΐθ(Ιυ$; βΐ ύ'68( βοη 
ΐΓ&τ&ϋ ςοβ Γοο &(1ορΐ6. θ6νΓ&ίΙ<οο αρρΓουνβΓ Ια 
οοοάοίΐβ (1*00 βοΙβοΓ ςοί,&ρΓέ8 βνοΐΓ ϋέοΐβπιέ ΰοα- 
ΙΓΘ ΡΓθθΙιθΓ6,8οα8ΐβ 00Π1 άυςυβί οοο8 &νοο8 1& Υίβ 
άβ 8α!ο( ^β&ο ; οοηΐΓβ ΓίπιροβΙβοΓ ηοί 8'β8( €%Λ6 

8008 Ιβ ΟΟΠΙ άβ 8&ίθ( ϋο,ρΟΟΓ ΓαΙΓΟ Ρ&586Γ 168 ϋβΙΙΧ ^ 
11νΓ68 άβ 1& Ρ888ίθΟ άβ 8&!θΙ ΡίβΓΤβ βΐ άβ 88ίθΐΡ8θΙ; 

βοηΐΓβ Ιβ Γβυχ ΑΙ)άίΑ8, ηπί οοο8 & άοοηέ οο Ιίντβ 
ΟΟΒίβΟλΟί Ιβ8 Υΐβί ά68 &ρόΐΓβ3; 61 ςυί,άί8-]β,&ρΓ68 
αυοΙγ Ιέπιοίρό 1)β&αοοϋράβπιέρπ8 ροοΓ (οοΙβ8 οββ 

Β«ΓΓ&(ίθ08 ρΙβίΟββ άβ Γ3ΐ)Ιβ8 βΐ άβ 000(68, 8*&νί«β- 

ηίΐ ά'βα ΙΐΓβΓ ςοβίςαβ ΙιίβΙοίΓβ, β( ά*βο ΓαΪΓβ ιΐβ 
Ιοη^ θχΐΓΑϋ8, 86 ρβΓ8ο&ά8ο1 60 έΐΓβ ηοίΐΐβ ρΟΟΓ 
βορρΗοιβΓ 1β8 00108 άβ 068 &οΙβαΓ8,β1 8]οο(βΓ ςοβ 

068 ί8ΐ(8 86 (Γθα?βθ( άα08 168 ΟΓ(ΙΐθάθΧΟ{Γ3ρΙΐβ8, 
6( ά808 Ι68 Βί1>1ίθΐΙΐέ(Ι068 ά68 ΡέΓ68 ? 

Τθυ8ΐβ8 6Χθέδςυβΐ68.«8ν3θ(8 Γ6€0008ί88βθΐάαθδ 
Μέΐ8ρΙΐΤ8β(6 86 Γέάθί8βθ( βΟΧ 8άάί(ίθ08,6ΐ 8υχ |>&- 
Γ8ρ&Γ88β8 (]θΊΙ 8 ίβίΐβδ άβ 868 ΟΠ|Γίθ8ΙΐΧ.Η8ί8άΌά 

ρβοΜπ 88νοΐΓ,άιΙ ΒοΙΐ8οάο8 ((οπι. υαηηην,,ρΛί. 
48,οοΙ•2),ςα6 οβ ΙέςβοάιΐΓβ ο*8ίΙ ρ88 δοίνί Ιββ βο-^ 
01608 οιοοοοιβοΐβ (]ο*ίΙ 8 οοο86Γνέ8,6( ηοΊΙ &!( Γ8ί( 

ρ8Γΐ6Γ 61 1β8 Π)8η;Γ8 βΐ 168 ρ6Γ8έθθΐ6υΓ8?η 68ΐ 60 

60ί8ΐ ΐΓέ8 άίΙΒοίΙβ ά'βο ]οββΓ : 08γ ίΐ Γ&υάΓΑίΙ ανοΐΓ 

168 ρϋθ68 0ηβί08ΐ68 ρΟΙΙΓ 1β8 ΟΟοΓΟΓΟΓ βνβΟ 1β8 ΟΟ- 
ρίβδ^Οΐ 56 ΐΓΟΟνβΟί ρΓέ86ηΐ6αΐ901()«03ΜΟ(θρΙ]Γ85ΐβ. 
0γ18 ρ1θρ3Γ(άβ068 Π10Ω010βθΐ8 80θίβ08θ'έΐ3θ1ρ88 
νβΟΟβ )08<|θ'& 00υ8,€β( βΧ'ιίΟΙβΟ θ'β8( ρ88 ρ08βίΙ)1β. 

0οί 68(-06 βοοοΓβ ηοί 8 ορρπδ 8υχ επίίηυββ, ςηβ 

100(68 068 Ιΐί8(θίΓβ8 (]06 ΓοΟ (ΓΟϋΥβ ραΓ8ρ>1Γα80β8 
Υί6Ο0β0( άβ Μέ(8ρΙΐΓ88(6? Νβ 8&ί(-00 ρ88 (]α*ί1 ; 8 
οίος ΟβΟί (Γ6ΙΙ(6•06θί νίθ8 (]θίρθΓΐ60( Γ80386α)601 Ιβ 

ηοοι άβ 06( 8ο(βοΓ, (]αοΐ(|ο*οο Ιβ 1ί3β 2ι 18 Ι6ΐ6 άβ 
068 ρϋοβ8 (8)?Ι1 86 ροοιταίΐ άοοο Ι)ίβο ΓΑΐΓβ,ουηηβ 

068 Ιΐί3(θίΓβ8 06 8βΓ8ί60( ρα3 άβ Μέΐαρ1ΐΓ88ΐβ» ΟΟ 

ςο*8}80( ρ888έ ρ8Γ 1β8 0)8108 άο8 οορΐ8ΐβ8 (|υί έοπ- ο 

ν8ΐ60( 8008 Ιυί (9],0α ά68 8υ(βΟΓΚ ρ08(έΓίβυΓ8,6ΐΙβ8 

(8) ΥϋατΗΜ, φία$ ΰοηκήρίίΐ ΜααρΚταΜΐ€$, αιι••«- 
ΠΜ ίη ΙΙΙΙ1ΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙ οίΐηΗΐηη ραΙ^οτπΜ η$§Η§€ηαα 
ΛΗΤ,ί^Μ €$ί, οΙ^^ατί οϋίΛίνίί, βηοηι/ίΛίςΗ€ αη€ίοή$ 
$ι9^^οι^ηη^Ηια 5ι•Μοιιί Μ^ίαρΙιτααω Μθχαά$οΓίρία. 
ΟύίΙΙ (:8νβ, Ηΐ*(. αη. ρβ^. 492, βοΙ. 2. 

ί9) ϋο 8&ν30( 8θ(ουΓ ύβ Ι8 εοηρβ^οίβ άβ 10803 
ΚβΟά βΧβΟββΓ 168 (30(65 άθ Μ4(8ρΙ)Γ83ΐβ» 60 068 

ϊβποββ : Βίτίο ρΗί€η ^αοά ηιιιιο ΟΓίοιιιιιι οββιιιτιΙ 
(άιΐΜ αίοΜ Μ$ΙαρΚία$1<Β ίοΜάα α Ρ$Αΐο οον^ροίχία* αί• 
ί€ηΗη$ ΐ€ροΚ ςααάαιη φιω ηιιηΗΒ ίη(>$ί$1αηί, Υίϋί 
ΜύηΟοηηΛ ίη$ρ€ηα /μιμ, ρ€Τ ιΤ/σιη ίηρ^Ιέβ^ <£π- 
1>αΡΗΜ8ί»βσηίΜΜΗΐΗίΗάίη€ΐη, ν^ΐΌοΙαηΙαίβ, Ό€ΐ ΰα»ν. 
ΤτΛάα €η»Μ Ρ$€ΐΐΜ ΐ€τηα$ βιιΐέΗΜΜΐ•8Ηί«ι €ΐαα$$ α 
5<ΜΜΝΙ8 λ ΜΜ ο » /Μι8^ι ϋί ρκίΜ^Μ φΜη^ ογ&μι ροοΓΓ8ΐβο( ϋίβο 8νοι> έΐέ 8ΐ(έΓέ68,β( ςοβ 18 Γ8θ1θ 60 

8βΓ8ί( Γβ(00)Ι)έβ 8ϋΓ ΜΟ(αρΙΐΓ88(6, ηοί 0*60 56Γ8ί( 

οοΗβπιβαΙ οουρ8ΐ)1β.€*β8( ΙοοΙ οβ 40*00 ρβυΐ οοη- 
οΙοΓβάβςαβΙςϋβ» Υίβδ άβ 88ίο(8,άοο( 1^8 ιη8ου8- 
0Γί(8 800ΐ ρΙυ38θοίβο3ςο6θί»(αυ(6θΓ 6Γβο» 00 ςοί 

0008 νί6η060( ρ8Γ 00 8θ(Γβ 080&1, β( <]υί 56 (ΓΟΟ- 

νβοΙ 8θ(;ηιβο1όβ8 άβοβ 88 οοΙΙβοΙίοο . 
ί'βχβυαρίβ Ιβ ρΙθ8 ροΓ5θ88ίΓ(ΐυβ οου8 8;οο8 άββ 

ί8ΐ3ί&0ύΓΐΟ08 άϋ Μέΐ8ρέΓ»^(θ»<]ϋί {αϊΧ 1θ ρίοδ άβ Ι>Γθί(» 

β( άοοΐ 86 86Γνβο( Ιβ8 οΗΐίςοβΒ ροοΓ ΓαΐΓβ υαΙοΙγ Ιββ 
ιοΓιάέΙίΙέδάβΟθΙ 8ϋ(6θΓ,56 (ΐΓβ άβ |8 Υίβ άβ 8&ίη( 
ΕορΙβ,άίβοΓβ 6( ιη8Γ(γΓ 60 δίοίΐβ,άοοΐ ΓΡΙ^ϋββ οέ- 
ΙέΙ)Γβ Ιη Γέ(6 Ιβ \%^ ]ουΓ ά^Αούι.ΒοΙΙβηάυβ ((οο). Ι, 
Γι^Γ.,ρ8β.598 6(599) οοπιρ8Γ6 βηββιτιΜβ 168 Αθ(β8 
1έ^ίϋιοο8 άβ 06 88101, 8νβο οβοχ <]ϋί νίβηοβοι άβ 
Η^(8ρΙΐΓ88(β, &0η άβ πηοα(ΓβΓ ρ8Γ Ιέ Ιβ8 ίο6άέΗ(68 

άβ ΟβΙ 8θ(βϋΓ.0θ ρθθ( νοίτ 065 ρί^ε68 άϋΟδ Ιβ8 ΜΟ' 

ηπΜβηΙβ άβ Γΐ^ι/ιι^,ςοβ Μ . ΟοΐβΙίοΓ 8 άοοού$8ο ριι• 
1)Ιίο.Οοαι ΤϋίοΓΓγ Κυχο8Γ( (Αα.$Λ6θΛ, ^9%. 437), 

ά808 868 00(68 8(ΙΓ Ι8 Υίβ άβ 88101 ΕορΙβ,αρρΟΓίβ 1θ 

πιέπιβ βχβηιρίβ, ροοΓ Ιβςοβΐ ίΙ οΚβ Βο1ΐ8οάο8. 

Μ.Β8ΐ11β(|(|θί 06 Ι8ί886 ρ888βΓ βΟΟΟΓίβ 00083100 άβ 

ΓβΙβνβΓ Ιβ8 Γ8θ(β8 άβ ΜέΙαρΙΐΓ88(β,η'8 |>88 οέ^ΐί^έ 
οβΙΙβ•οί. ιΝοαβ 8?οο8,άί(-)Ι [ΤαΙ>. €Η$, 12 ΑαύΙ^ 
ρ8β.22),Ιβ8 ΑοΙβ88θ11ιβα(ί(|θ68 άβ 8&ίη( ΕορΙβ, βο 

({ΓβΟ β( 60 ΐ8ΐίθ,άθθ( (00(68 Ιβδ έάί(ίθ08 800( ]υ{έ68 
88362 Ι)Οθη68,ρθΟΓνθ «{Οβ ΓοΟ 0*γ ΟΟΟίρΓβΟΟβ ρ88 

Ι8 ρ8Γ8ρΙΐΓ3$β ςα'βο 8άοοηέοΗέ(8ρΗΓ88(6,(ΐυίΙβ88 
οοΓΓΟπιροββο Ιβ8 8θ€οπιπιοά&ο( \ 500 ςού(**Η.άβ 
Τί1Ιβιοοο(((οιο.Υ,οο(. 1 5ΐΐΓ5αιη/£7φ(^,ρ8£.695, 

0.1) ρΓέΙβοά 811581 ()0β 068 Αθ(β8, 8((ΓίΙ)θέ3έ Μέ(8- 

ρ1)88(6, βοο( 6χοβ1ΐ6η(8 ροοΓ ίβίΓβ υοΙγ οοιοΒίβο Ιββ 
00θν68ΟΧ &Γ608 00( 81)080 άβ Ι8 οΓ^άοΙΚέ β( άβ 18 

8!ιηρ1ί€ί(έ ά68 ρβορ1β8 : «Ε( ο*β3(, άί(-ί1, Γοηίςαβ 
088{β ηα'οο 60 ρ6ϋ( Γ8ίΓβ, 86ΐοο ΒοΙΙβηάοδ. • 

Εο βΙΓβ(,βΟ 00Οΐρ8Γ8θ( 168 Αθ(β8 Ιέ^ίΐίιπβδ άβ 88ίθ( 
ΕορΙβ, 8^60 ΰβοχ ηοϊ οο( ρ85δέ ρβΓ Ιβ3 Γοαίοδ άβ 

Μέ(8ρΙΐΓ88(β,00 ρβυΙ]θ3(ίθ6Γ 06 (]0β Ιβ8 88ν8θ(5 Ιοί 
ΓβρίΌΟΐΐβΟί 80Γ 868 ί8ΐ8ΐ&ε8(ίθη8, 800 8ΙΏ0υΓ ρΟΟΓ 
Ι68 Γ8ΐ)1β8,1β8 8άάί(ίθ08 ά808 1β8 800160063 Υίβ5 άβδ 
5810(8,18 1ί5βΓΐέ λ ϊηνβΟΐβΓ άβ 000?6(ΐυΧ Γ8ί(3, 500 
^έοΐβ & Γ8ρρθΓ(βΓ Ι68 εΙΐ0868,Ο0α ρ88 0ΟΙΩΠ16βΙΙβ8 
86 800( ρ885έβ8,ΙΏ&ί8 εΟΙΟΠΙβ βΙΙβ3 00( ρο 86 ρβ83βΓ; 
Ιβ8 1ΐ8Γ80βυβ8 (]0'Π Γ8ί( Γ8ίΓ68υΧ 1Ώ8Γ(γΓ8; Ιββ άίβΙο- 

(;ο68,Ιβ3 άί3ρυ(β8άθ8 8αίο(3 8νβε ΙβοΓδ ]α{636(1βυη 
ρ6Γ8έοο(6θΓ8;π)8ΐ8θογνοί(5υΓΐου(άο8εοονβΓ8ίοα8 

00ΠΐΙ)Γβ03β8 6( 30ΓρΓβα80(β8 άβ ρ8ΐβ08, άββ (ΟΟΓ- 

οιβο(8 6χΐΓ80Γάίο8ίΓββ 6( ίοουίβ : €οη[βταί ηνηΰ 

$€ηΙ>αηίΜ ΗίίβτΛπίΜ Νοα$ €χαρι$$$ ΟβΜα: $οΗ<' 
Ικί$ ΌΒτο ϋΰΗηάοΜ €Χ αάΛοίαϋε ρηστΜΜ ηονα Ιγοιιι- 
ϋπρΗαβ €Χ€9ηρΙαΓία : αύ ά^ηπ/ηΒ ίΒτΙίοΜ $€ηΙία$ ΰβη• 
ΛΟΤΗΜ %ηάΗύ$€ ρ€ηοΗΛ$, ύΐ^ ΟΜηία, ςαα οοτηο^ 
ϋοΜ άίοηα Όίά€Τ€ηίητ, ΐΜοΐαΐΜ ; αά λακ;, /αιιίβα• 
ΑσπίΜΐ 5ιιιΐ€0ΐΐΜ /ϋ^ιι^Γα/^οιιιιιι• ίΛΗΗα¥αη€Μ αα%• 
Ιιιιβ, ιιΐ €Μ ίρ9€ ϋηάίοίίΐίί ραπίο ν€αΑ€τ€ ηοΛ ροί^α* 
Ηΐ. ϋΛάβίαΐΛ ηώίΐ ΜίΓβιι^ιιιιι ^αοά ι» ΥίίΟΜ α Η^ία^ 
ρΗτα$ί€ ϋοηίϋΓίρίΟΒ 9«<κ^αιη ΐλΐηΐΜ αρ(α ίττ€ρ$ί$$€ νί• 
άβαηίντ: ηοη βηίίΛΟΜηία ίρίίαΙίΛαΙα αΜίύτ Ιβηι οεοιμ 
ρα^ικ αάυ€Γί€Τ$ ροΐιιίΐ, β ΙίΛ^ΗοΓΗίη, ν€ΐ νηάΟαίβ, νβΐ 

€Λ$Ιί ρΤ0/€€ία, ν^8Ο80θνβ1ΐΐ08 ίΟ ΡγοΙθ^. βά Ιί^ΓΟΟΙ 

011601 Ρί$(αί€Μ ϋαηΜΝίΜ ^0φοτν«ι Ιο8οτΙρ8ΐ(,ηοοι• ΒΕ ΑϋβΤΟΗΙΤΑΤΕ ΜΕΤΑΡΗΚλδΤΛ;. 110 |κί νοΜ, εοηοΐοΐ ΒοΙΙ&ηάαδ (ηϋ ίηρΓα, ρ&^. 199, α ΡΜΙοΛέβ, οα 06 Ιά νίβ ΫηοηΜίηηβ; άΛτα οβΙΙβ άβ €θ1. 1), «ρΓ08&ν01ΓΓαρρ0Ι^ςΐ16ΐ(]υ68 6ΐΐΓαίΐ8(]08 

Α€ΐ€8 5ία€έΓ68 άβ 8«1ηΙ ΕυρΙο, βαάβτη βχ ΜβΙα- 
ρ/ίτοίΐβ βάϋα α Ιίροτηαηο βί 8ιιτίο Λοία ; οί 
ρβτη)ίθίβίφΛαιη βα Ιαοίηίο^α^ ιτηοίηβρίβοοαρ' 
ηΐ€ηία(α; (ΐάάϋίί ηοη ^Ιίέτη (οττηϋηίοηιτη να- 
πίι ρβη^τϋταε^ 9βά βίναπι ρΙηΗτηίε τηχταον^Ιίί, 
ίβ 5βαΐ!ιηβπΐ (Ιβ εβ (Ιοοίβ ^έ8υ^ι6 α έΐέ βαιτί (Ιβ 
Ιοί» Ι65 &ιιΐΓύ5 δ&Υ3η(8 : εβρβηάβηΐ βί οβ8 (1βΓηί6Γ8 
ιηίβηΐ Ιιίθΐι 6ΐΑΐηίηέ Ιβ ΙβχΙβ ϋβ ΒοΙΙ^η(1υ8, ]6 ηβ 
δώβ'ίΐδ η'αυΓΜβηΐ ρββ Γβηιΐιι ηοβίηυο ]υ$Ιίοβ ^ Μέ• 
ΙιρΙ)Γ85ΐ6 βυΓ εβ ίαϋ. ΥοΙοί οοιηπιβ οη ραΓίβ οβ δ&- 
νΜΐι]ό8αίΐβ,8ναη(ςυβάβ ΓβρροΠβΓ ΓβχΐΓ^Ιι άββ Αείββ 
άθ 52101 Ευρίβ %Μ. ρ8^. 598, εοΙ. 2): Όαηάητη €$ί^ 
Ά'ύ^ ^χβτηρίαν 8ίΰ ίηίβνροΙαίΟΓΗίη αιυ^ αύ %ρ$ο 
Μ€ΐαρΗτα8ίβ^ ζινδ αύ 6^\ΐ8 αίηάηηβιι^ίύηε^ ΙβρΗί- 
ηοτΗΜ αοίοτητη^ βΙε. Εΐά&ηδ Ια εοΐοηηβ 8υίν«η(6, 
ρβΗιηΙ (163 ΑοΙβδ (Ι6 8&ίηΐ6 Α^βώβ : Αηηοη ίάβτη^ 
ι1ίΐ•ί1, ίη $αη€ί3β ΑραίΙια ρ€$α$ επίριοανί ρο$$η' 
8Ι1ΙΙ [αοί^κη (Λ βοάβτη ΜβΙαρΗναίίβ^ βίΗ$νβ απια- 
ηΐϋη$ίΙηΐ3. 0*οό ϋ 68ΐ αΜ άβ νοΪΓ ςυβ ΒοΙΙαηάυβ 

ηΟΓβίβΙΙβ ρ88 βοϋέΓβΐηβΐΗ 8υΓ Μέΐ8ρΗΓ88ΐ6 Ια 

€0ΓΠΐρϋοιι ϋ68 Α€ΐ6$ (Ιβ 5&ίηΙ ΕυρΙβ, ρυίδςαΊΙ 
2?οιΐ6 ςυ^Ββ α ρτι νβηίΓ ά'αηβ λϋΐτβ δουΓοβ. Η&ίδ 

(|α8ηά ϋ 86Γ8ίΐ ΙΤΓΑΙ 1(116 ϋΒΠδ €6ΐ βοάΓοΐΐ €6 δΑΥΑΠί 

ί<βιιί(β ΓβτΑϋ Γ6(οιη1>βΓ δΟΓ ΗέΙαρΙΐΓ&δΙβ (ουίβδ οβδ 
9^1έπιΙίοη8 άβ Ια ΥΙο άβ δΑΪηΙ ΕυρΙβ, ίΙ βδΐ εοηδ- 
ΐΑΟί ^υβ 168 8Α?Αη&8 οοοΙίηιίΑίβυΓδ (Ιβ ΒοΙίΑπάαδ, 
6η βΧΑΐηίηΑοΙ (Ιβ πουνβΑο ΓΙιίδΙοίΓβ άβ οβ βΑίηΙ 
οϋτίγτ άΑηδ Ιβ |βΓ Ιαιηβ (Ιβδ βΑίηΙδ άυ παοίδ άβ Μαι 
ρ. 37), οηΐ Ιτοϋνέ ηοβ Γέύίϋοα (Ιββ λοίβδ άβ δΑίηΙ 
ΕιιρΙβ, ςυί βδΐ άΑηβ 1.ίροΕηΑη βΐ άΑπβ 8υΓίϋδ, η'βδί^ 
ροίοΐ (Ιβ ΗϋΑρΙίΓΑδΙβ. Μ. άβ Τϋίβηαοηΐ (Ιοπα. V, 
ηοΙ. 1 εητ βαΗιί ΕΗρΐ€, ρΑ^. 695, εοΙ. 1), ηυι αυαϊΙ 
Τϋ εβ( βηάΓοΚ, ρυίδςιι'ίΐ Ιβ ΰί(β, οΆ ρΑδοδέ Αυτί- 
Ιιαβτ εβ8 ΑεΙβδ ί ΗέώιρΙίΓΑδίβ ; ιΠΑίδ ίΙ 8β εοηίβηΐβ 
άθ άίτβ, ^η€ι ^η'€η εοϋ Ραπίβητ, βίε. 8ί Ιβδ αο- 
Ιτβδ δΑν&ηΙδ ΑνΑίβηΙ (αΙΙ ηυβίηυβ ΑΐΙβηϋοη ^ εβ 
άατοίβΓ ρΑδβΑ^β άβδ εοηΙίοαΑΐβαη άβ ΒοΙίΑοάαδ, 
ί1 } Α Ιίβα άβ εΡοίΓβ ςιι'ίΐδ ηβ δβ δβΓΑίβηΙ ρΑδ ββΓνίβ 
άβ εβί βχβιηρίβ ροοΓ βλΑ((έΓβΓ Ιβδ ρΓέΙβηάυβδ ΓαΙ- 
ηβοΑϋοοβ άβ Μό(ΑρΙΐΓΑδ(β. ^β ιηβ βιιΐδ ρβυ(-έΐΓβ 
Ιτορ έίβηάιι δυτ εβ ροίηΐ : ηΐΑΐδ ]Άι εηι άβνοίΓ 
ϋϋτβ εοηπΑΐΐΓβ ςα'οη ρβυ( βοιινβηΐ ΑΐΙτίύιιβΓ ^ εβ( 
ΑαΙβατ άβΑ ΓΑα(β8 άοηΐ ϋ η'β$1 ρΑδ εοιιρΑΐ)1β. δΑίηΙ ΝΊεέρΙιοΓβ ηΐΑΓίγΓ ΓΑρροΓίέβ ρΑΤ ΒοΠΑοάιΐδ 
(Α>6γ. Ιοιη. Π, ρΑ8. 283 βΐ 537); άΑΠδ εβΙΙβ άβ 
δΑίηΙβ ΕαρΙίΓΟδγηβ νίβι^β, άοηΐ Ια Ιπιάυείίοη I^Α- 
Ιίηβ 681 ρίοδ Αηείβηηο ςυβ οβ ςιι*βη α εοιηροβέ 
ΜέίΑρΙίΓΑδΙβ ; βΐ άαηδ ηυβίίΐυβδ ΑυΐΓββ ηιιί ηουδ 
Γβδίβηΐ; βΐ ΓοηνβΓΓ&ςαβ Ιβδ ρΑΓβρΙίΓΑβββ ςυβΓοη 
βχΑ^έΓβ 81 ΓοΓΐ, δβ Γέάϋίδβηΐ ΐί 4υβ1(]αβδ ιηοΐδ ροαΓ 
ίΑΐΓβ Ια ΙίΑΐδοη άβδ ρέποάβδ, οη ρουΓ βχείΙβΓ Γα(- 
ΙβηΙίοη άυ ΙβεΙβυΓ, βη πίΔΓηυΑηΙ Ιβδ (βιηρδ βΙ Ιβδ 
Ιίβηι :Α ά)ηη€ΐ%$ ίβηιροήΐη^ΰί Ιοοίβ (ΒοΙΐΑηά.ί6ί(Ι.) 
Αυ ιηοίηδ Γοη ηβ ρβιιΐ άοιιΙβΓ ςυβ εβδ ΑεΙβδ άββ 
πίΑΠγΓδ, ηυβ Οοηα ΤΗίβΓΓγ Κυ;π3Γΐ α ιηίβ άΑηδ δοη 
Γβευβίΐ, βΐ (]υί νίβηηβηΚ ϋβ ΜέίΑρΗΓΑδΙβ, η*Αί6η( 
ρΑδ^έ ρΑΓ δβδ ηοΑΪηδ, δΑηδ ςιιΊΙ γ αΙΙ πβη Α]οιιΙέ. 
^ ΗαΙ8 ςυΑπά 011 νοιιάΓΑίΙ δοαΙβηΐΓ ςυ6 εβΙ έεηνΑΐη 
Α άοηηέ ΐΓορ ά'έίβηάυβ λ $α πΐΑϋέΓβ ; ςα'ΙΙ α πιίδ 
άβδ ρΑΓοΙβδ άΑΠδ ΐΑΐ)ουε1ΐ6 άβ8 δΑΪηΙδ βΐ άβδ3α26δ, 
δοϋ ρουΓ ΓβηάΓβ Ια ηΑΓΤΑΐίοη ρΐυδ 3{ΓέΑΐ)Ιβ βΐ 
ρΐυδ υΐίΐβ, δοί( ρουΓ άοηηβΓ υηβ ^Απϋβ ίάέβ άυ 
οουΓΑ^β άβδ πΐΑΓίγΓδ, άβ Ια οηίΑυΙέ άβδ (;ΓΑηδ, άβ 
Ια νβΓίυ βΐ άβ Ια ρίέΐέ άβδ ΑυΐΓβδ δΑΪηΙδ , ςυΑοά οη 
οοηνίβηάΓΑίΙ άβ ΙουΙβδ οβδ οΗοδβδ, ΓΑυάΓΑίΙ-ίΙ βη 
ίΑΐΓβ υη εηπιβ ^ οβ Ιέ^βηάΑίΓβ? 

8ί οη Ιί( Ανβε ςυβίςυβ ΑΚβηΓιοη Ιβδ άίδεουΓβ άβ 
δΑίηΙ Οτέ^οϊτβάβ ΝγβδββυΓδΑίηΙ ΤΙιέοάοΓβ ά*ΑιηΑ- 
δέβ, πΐΑΓί^Γ ; άβ δΑίηΙ ΒΑδίΙβ δυΓ δΑίηΙ ΒαγΙαλπι, 
πΐΑΓί^Γ, δυΓ δΑΪηΙ βοΓάίβη, Αυδδί πΐΑΓίγΓ, β( .<&υΓ 
δΑίηΙβ ίυϋΐβ ; άβ δΑίηΙ ΟΙ^ΓίδΟδΙοπιβ δυΓ δΑΪηΙ 1<υ- 
είβη, ρΓβίΓβ ά'ΑηΙίοεΙιβ, βΙδΰΓδδίηΙβ ΡέΙβκίβ,πίΑΓ- 
(;γ6 ; άβ δΑίηΙ Αιη(>Γθίδβ δυΓ δΑίηΙβ Α^ηόδ ; δί Γοη 
]β11β Ιβδ ;βυχ δυΓ Ιβδ ΙιοπιέΙίβδ β( Ιβδ ρΑηέ^ηηυβδ 
ςυβ Ιβδ ΑυΐΓβδ Ρέτβδ οηΐ ρΓοποηοέδ βο ΓΗοηηβυΓ 
άβδ δαίηΐδ ; οη ΙτουνβΓΑ ^ιυβ ΜέίΑρΙίΓΑδΙβ ηΆ ΓαιΙ 
ςυ'ίπιίΙβΓ βη Ι)ίβη άββ εΐιοδβδ Ια Π)8ηίύΓβ ά'όεπΓβ 
άβ εβδ Ρ^Γβδ : εΑΓ ίΐδ οηΐ βπιρίοχέ Ιουδ Ιβδ οΓηβ- 
ιηβηΐδ ά6 Γέΐοηυβηεβ ρουΓ ΓβΙβΥβΓ ΙβυΓ δυ]6ΐ• 
βοηιΐϊίβη άβ ΙουΓδ ηβ άοηηβηΐ-ίΐδ ρΑδ Αηχ εΐιοδβδ 
ρουΓ Ιβδ ΓβηάΓβ ρΐυδ Α@ΓέΑΐ)!βδ, βΐ ρουΓ ΑΐΙΐΓβΓ 
ΓΑίΙβηΙίοη άβδ ΙβεΙβυΓδ, ροοΓ βχεϋβΓ ΙβυΓ ρίέΐέ, 
βΐ ρουΓ πιβΙΐΓβ άΑηδ ΙουΙ δοη ]ουΓ Ιβ οουΓΑ^β τγαϊ- 
ηιβηϊ οΙΐΓέϋβη άβδ δΑίηΙδ πΐΑΓίγΓδ β( Ια ΟΓυΑοΙέ 
άβδ (γΓΑηδ? ΟηΙ-ίΙδ ηέ^Ιί^έ ά'οΓηβΓ ΙβυΓβ άίδοουΓδ 
άβ άβδοπρίίοηδ ΑάπιίΓΑΐ)Ιβδ« άβ |]3ΓΑη|;υβδ ΐΓέδ- έΐοηυβηΐβδ, βΙ ά*ΑΠΗΙ)υβΓ άβδ ρβηδέβδ δυΙ)Ηιηβδ 
ί Μν^ύΙβ 9»Όη 10 υ!ηάΓαα [αίη ^οϊτ». °?« «««««βδ Π-ΊΙδ η οηΐ ροιηΐ ό.Ιββ, 36ΐοα (οαΙβ« ρύ$ α ι 

ΡοβΓ οοηνΑΪηεΓβ ΜέίΑρΙίΓΑδΙβ άβ ίΑΐδί6εΑ(ίοηδ βΐ 
(ΡίαιροδΙαΓβδ, ϋ δβΓΑΐΙ ηέεββδΑΐΓβ ά'έΐΑΐ}ϋΓ Ιβδ 
εβΒίβεΙιΐΓβδ ςα'οη βη άοηηβ δυΓ άβδ ρΓΐηείρβδ δο- 
Κάβδ. II ίΑυάΓΑίΙ άοηε βχΑηιηβΓ Ιβδ ηιοηηπ)βηΙβ 
ΑΑοίβοδ ηυί ηουδ ΓβδΙβηΙ, βΐ Ιβδ εοιηρΑΓβΓ Ανβε Ιβδ 
εορίβδ φι'βο α ϋΰΐβδ εβΙ ΑηΙβυΓ ι^Γβε, βΐ ηυΙ 5οη( 
εβΠΑΐηβαιβηΙ άβ Ιυί : βΙ ρΑΓ εβ πιογβη οη ρουΓΓΑΐΙ 
ρβαΐ ^β 86 εσηνΑίηοΓβ ςηβ ββδ ρΑΓΑρΙίΓΗδβδ δοηΐ 
(τ^.ρβυ €οηδίάέΓΑ()Ιβδ, δυρροβέ ηα'βΠβδ ηβ νίβη- 
Ββαΐ ρΑδά'υηβ πΐΑΐη έίΓΑΟ^^Γβ. Ο'ββΙ εβ ςυ*ίΙ βδΐ 
ιίδβ άβ νοίΓ ίίαυδ Ια Υίβ άβ δΑίηΙ δγαιέοη Ιβ δΐϊΐίΐο, 
«ΐή βδΙ άΑΟΑ ΓΗίβίοίΓΟ άβ ΤΙι^άθΓβ( ίηΐίΐυΐέβ 
Ρατεοι,. ακ. ϋχιν. Ιβδ ΑρρΑΓβηοβδ ? 

Εη νοίεί υη βχβπιρίβ, (ΐΓέ άβΡβχεβΙΙβηΙ άίδεουΓβ 
ςυβ Ιβδ δοΙάΑΐδ άβ Ια Ιέ^ίοη ΤΗέΙ)έβηηβ ΟΓβηΙ (ι 
ΜβχίπιΊβη, ΙοΓδςτΓίΙδ ΓβίυδόΓβηΙάβ δΑεΓίΩβΓ, ΑρΓέδ 
ςυ'ίΐ Ιβδ βυ( ΓαϊΙ ά^ειπιβΓ υηβ δβεοηάβ Γοίβ. (8. Ευ- 
εΙιβΓ. αφηά8. Ραι*/.;Κυγη, ΑοΙαΒβΙβοί, ρ. 292.) 
< Νουβ δοπ)Π)βδ νοδ δοΙάΑΐδ, άίδΑίβη(-ί1δ ^ Γβιηρβ- 
ΓβϋΓ, πΐΑΐβ ηουδ δοπιπιβδ Αυδδί Ιβδ δβΓ?ίΙβυΓδ άβ 
Βίβυ : ε*βδΙ εβ ςυβ ηουδ βνουοηδ Ανβο]οίβ. Νουδ 
νοηδ άβνοηδ ηο8 ΑΓπιβδ, βΐ ^ Βίβυ υη εοβυΓ ίηηο- 
εβηΐ. Νουδ Ανοηδ Γβςα άβ νουδ 1η βοΙάβ άβ Ια ιηί- 
Ηεβ, 61 άβ Οίβυ Ι6 εοιηηαβηοβιηβυΐ άβ Ια νίβ. Νουδ 
άβνοηδ άοηε νουβ δυίνΓβ, ηοΑίδ ηοη εοηΐΓβ εβίυί 

6 ίΐί ΒΕ ΑϋΟΤΟΚΙΤΑΤΕ ΜΕΤΑΡΗΗΑ8ΤΛ. 172 (|υί 68ΐ ηοίτβ €τ^ίβνίτ, ^.ί ηυΐ ββΙ 3υ8δί Ιβ ?ύ(Γβ, 
ςα^ηά ιηέιηβ νουβ ηβ νου(Ιπ6ζ ροίηΐ Ιθ Γθοοηο&ί- 
ΐΓβ. Νου3 8οπ)ίη68 ρΓ6(8 ?) νοαβ οΜιτ, οοπιηηβ ηου8 
ανοη8Γ&ίΙ]υ8(ΐιι'2ι οβΚβ ΙιβΟΓβ; ιτιβίβ ηοη ρ38 ηυαηιΐ 
νουβ ηουδ οοιηιηΑΐκΙβΓβζ 468 οηοοοδ. Ουβ 8ΜΙ ΓαοΙ 
ηέ€6δ83ίΓ6ΐηβη( άέ8θΙ)έίΓ,θϋ ^ Οίβυοιι ^υη Ηοιηιηβ, 
ηοαβ οΙ)έίΓοηδ & εβίυί ςυβ ηουδ θΓ&ί|[ηοηδ Ιβ ρΐυδ... 
ΑρΓέδ ΙοαΙ, ΰΟΓπιηβηΙ νουδ ΑδδυΓβΓβζ-τουβ άβ ηοίΓβ 
ΩιΙέΗΐέ,δί ηουδ ηβία {&η1οη& ρ&δΙ^ ηοίΓΟ 0ί6α? ίβ 
86ΓΠ)6η( ςυβ ηουδ νουδ ιινοηδ ρΓέΙέ» ββΐ-ίΐ ρΐαδ 
αυςυδίθ ηυβ οβίυι ςυβ ηουδ Ιαί ανοηδ Γ&ίΙ Αυρ&ΓΑ- 
ν&ηΙ? 81 νουδ εΙιβΓοΗβζ ίι ΓαίΓΟ παοηΓίΓ άβδ Οϊ^τέ- 
Ιίβηβ, ηουβ Ιβ δοπιιηββ Ιου5, ρΓέΐ8 ^ ΓβεονοΐΓ ανοο 
ραΐίβηεο Ιβ οουρ άβ Ια ηοΓί.Νουδ Ιβ Γβοβνιοηδ ανβο 
Ι& π)6η[ΐθ ]οί6, ςυβ ηουδ Γ^νοηδ άέ^ί Γβςυ βη Ι& 
ρβΓδοηηβ άβ ηοδ ΓΓέΓβδ : οβΓ Ιβδ εΐΐΓύιίβηδ δ&νβηΐ 
δουΟτίρ, 61 ηοη ρ3δ δβ τένοΙΙβΓ. ίβ ()&η|[βΓ οά ηουβ 
ηουβ νογοηβ, ηβ ηουβ ραΓαΚ ρ^δ υηβ ηέοββδίΐό άβ 
ηουβ άέίβηάΓβ. ΟυβΙηυβ ΙβΓη1)Ιβδ ηυβ βοίβηΐ Ιββ 
ββοΓίβ άθ οβυχ ηυ'οη τέάυίΐ άβηδ Ιο άέββδροΪΓ, βΐ 
ςυβΙ<ιυ6 ]υδΐ6δ (]υΊΙδ ρβΓαίδββηΙ^ ηουβ &νοηδ άββ 
ΑΤίηββ, β( ηουδ ηβ ηουβ βη δβΓνοηβ ροίηΐ. Νουδ 
Βίοιοηδ ϋββυεοηρ πιίβυχ δουΟτίΓ Ια πιοΠ ^ηβ άβ !& 
άοηηβΓ, βΐ βοΓίΐΓ άβ εβ πιοηάβ ίηηοεβηΐβ, ηυβ ά'; 
άβπιβηΓβΓ βουίΙΙέβ ά'αη οηπιβ. Εηιρίογβζ άοηε 
εοηΐΓβ ηουβ Ιββ ΙοηρπιβηΙβ, Ιβ ΓβΓ βΐ Ιβ Γβυ : ηουβ 
βοωπιβδ ρΓέΙβ έ ΐου( βουβτίΓ, ηιβίδ ηοη ρΑβ & 
εβδββΓ ά*έ(Γβ εΐΐΓέΙίβηβ. • 

Νουδ βνοηβ Γ&ρροΓίέ υη ρβυ 3υ Ιοη{; εβάιβεουΓβ 
δί |;όηέΓβυχ, δί β&^β» β1 νέΓϋ&ϋΙβπιβηΙ άίβηβ<1*6ΐΓ6 
ρΓοηοηεέ ρ&Γ άβδ πιατίγΓδ, ρουΓ ΓαίΓβ νοίΓ ςιΓίΙ 
ββΐ άίίϋοίΐβ άβ εΓοίΓβ ςυβ 83ίηΙ ΕηεΙιβΓ άβ ίγοη,ςυΙ 
βη ββΐ αυΙβυΓ, η'γ&ΗΓίβη Π)ί5 άπ ^ίβη, βΐ ςυ*ίΙ ηβ 
Γβί( ρ&δ ρ&ΓβρΙΐΓ&δέ. 8ί Γοη οη (ΓουναίΙ υη ββπι- 
1)ΐ8ΐ)1β άβπδ ΜέΐΑρΙΐΓ&8(β, Γοη ηβ ηοαηςυβΓ&ίΙ ρ&β 
άβ άϊΓβ ςίϋΐ €$1 άβ 8οη ιηυβηϋοη^ €ΐ ^ιίίΐ (αϋ 
ρανί&ι* 068 8αιηΐ8 ά 8α ηιαηίένβ. Οβρβηάιιηΐ ]β 
ηβ ΟΓοίβ ρ38 ςυβ ρβΓδοηηββββοίΙ ανίδέ άβ Μ&ηβΓ 
β&ίηΐ ΕυεΙιβΓ ά*3νοίΓ Γαίΐ Αΐηδί ρβηββΓ βΐ ρ^ΗβΓ βββ 
|[έηέΓ6υχ βοΐάαΐβ : εβΓ ηυβηά οη εοηνίβηάΓ&ίΙ 
ςυ'ϋβ οηΐ βη ββΤβΙ ρΓοηοηεέ εβδ ρβΓοΙββ ά&ηβ υηβ 
δβαιΙ)1&Ι)1β οεελδίοη, &υ ηιίΐίβυ ά'υηββηηέβ ά*ίάο- 
ΙΜΓββ, ίΙ 80Γ&ί1 άίίΒείΙβ άβ ηο.&ΓηυβΓ ηυί ββΐ-εβ ηυί 
βη λυΓΑΐΐ ρυ Γ&πι&8δβΓ βί βχ&ε1βπιβη( (ουίβδ Ιββ 
ραΓίίευΙ&ΓίΙέδ, β1 εοπιιηβηΐ βΐΐβδ ββ ββΓ&ίβηΙ εοη- 
δβΓνέββ ρβηάΑπΙ ρΓόβ !ΐβ άβοχ εβηΐβ &ηβ ά&ηβ Ι& 
πιέπιοίΓβ άβδ Ιιοιηηηβδ, ά'ούββίηΐ ΕυελβΓ ΙβδαναίΙ 
ϋΓέββ, εοπιπιβ ηουβ ΓαρρΓβηά Η. άβ ΤίΙΙβοιοηΙ, 
ηυί Ιουβ 1>βΑηεουρ εβίΐβ ΗίβΙοίΓβ, β( ηυί Ι'α ίυ^^β 
άί{;ηβ άυ (;Γ&ηά β&ίηΐ ΕυεΙιβΓ άβ ίγοη. ΟυβΙηυβ 
ρβΓδυ&άό (]υ*οη βοίΐ ςυβ εβίΐβ ΙιβΓβη^υβ βδΙ άβ οβ 
ΡέΓβ, εβίΑ η*α ρ&β βπιρ6ε1)έ ηυβ άοπι ΤΙιίβΓΓ^ 
Κυ;η&Γ( η'θίΐ ηαίβ εβΙΙβ η&ΓΓ&Ιίοη ρ&τπιί βββ ΑεΙββ 
εΐιοίβίβ, αυββί ϋίβη ηυβ ρΙυβίβυΓβ ΑυΐΓβδ, ϋ&ηδ 
ΙββςυβΙΙβδοη νοίΐ οΙαίΓβηοβηΙ ςυβ εββ αυΙβυΓβίοηΙ 
βουνβηΐ ρ&ΓΐβΓ βΐ Ιββ ιηαΓ(;Γδ β( Ιββ ι^Γβηβ. 

Οη ββίΐ Ι)ίβη9 άίΓ&-1-οη, ςυβ Ιββ ΡέΓβδ οηΐ ρ&Γΐέ βη 
ΟΓβΙβυΓδ άβηβ Ιβυίδ ΙιοιηέΙίββ βΐ άληβ Ιββ ρ^ηέ^^τΊ- 
ςηββ ςυ'ιΐβ οηΐ ΓαίΙβ βη ΓίιοηηβυΓ άββ βαίηΐβ ; ηη&ί8 
ΜέΙ&ρΙίΓαβίβ η'βα β8( ραβ άβπιβυΓέ 1& : εβ η^'οη Α Ι)Ι&ηί)β Ιβ ρΐυβ βη Ιυί, ε*6β1ά'&νοίΓΐ)ββιυεουρ&]ου(έ 
άυ δίβη &υχ ΗίβΙοίΓββ ηυ*ϋ & έεπίββ, ά*&νοίΓ Γβρ- 
ροΠέ Ιββ οΐιοδββ, ηοη ρββ εοιηπιβ βΙΙββ ββ βοη( 
ρ8δδέβδ, ιηαΐδ εοηοπιβ βΙΙββ οηΐ ρη ββ ραβββτ ; βΙ 
06 ςυβ Μ. άβ ΤϋΙβηιοηΙ ηβ ρουΙ δυηίουΐ βοηίΤηΓ 
άβηδ εβί έεπνβίη, ε'ββΐ ηπβ άαηβ Ιβ Ιβσιρβ (]υ*ϋ 
ΐ'άϊΐ ρΓοΓβδδίοη άβ βυίνΓβ βββ βυΙβυΓδ ιηο( λ ιηο(, 
ϋ Ιββ αΙΙ^Γβ βΐ Ιββ ΓβΚ ρ&ΗβΓ & βΑ Γ&ηΐ3ίβίβ. 

Οε ΓβρΓοοΗβ ββΙ & Ια νέπ(έ ΐΓ^δ οοηβίάέΓ&5Ιβ ; 
ηοαίβ ε'ββΐ αυ ρυΙ)Ιίε ^ ]υςβΓ βί υη Ιέ|;βηά&ίΓβ, ςυί 
8]ου(β ηυβί^υββ εΪΓεοηδίΑπεββ ^ βοη οπ^ίη»!, ρουΓ 
Ιβ ΓβηάΓβ ρίοβ 8^Γέ&1>Ιβ β( ρΐυβ υΐίΐβ, ββΙ ρΐυβ 1>Ι&- 
ίίϊΜβ ςυβ εβίυί ςυί βη ΓβίΓαηεΙιβ Ββαυεουρ άβ 
εΐιοδββ ηυί ρβυνβιιΙ εοηΙηύυβΓ ίι ΓπίΓβ έεΐαΐβτ άλ- 
ναηΐβ^β Ιβ π)έΓΐ(β άββ βΑΐηΙβ βΙ Ιβ ιρ'&εβ άβ ^έ8υ8- 
ΟΙ)πβ( : ρηηείρΑίβηιβηΙ ΙοΓβςηβ Ιββ ΙιίβΙοίΓββ άββ 

^ βΑΐηΙβ δοηΐ δίηεέΓββ, αυΐΐιβηΐίηηβδ βΙ οη^ηαΐββ ; 
εβΓ βη εβ εαβ ίΙ η*; & πβη ΐ]υί ηβ βοίΐ έάίΟαηΙ, β( 
ςυ'οη άοΐνβ ηέ(;ΙίββΓ. Ογ, οη ρουιτβίΐ ρβυ(-£ΐΓβ 
ρΓέΙβηάΓβ ηυβ, δί Ηέ(&ρΙΐΓ&δΐβ & άοηηύ άβηβ Ιβ 
ρΓβπιίβΓβχεέβ, Η. ΑΓηαυΙά ά*ΑηάϋΙ;, Μ. άβΤιΊΙβ- 
ηιοηΐ β( Η. ΒβίΙΙβΐ, δοηΐ ΐοη)1)έδ άληβ Ιβδβ€οηά. 
Ηαίβ, άίΓ&4 οη, ϋ γ & ϋίβη άβ Ι« άϋΤέΓβηοβ βηΐΓβ Ια 
εοηάυίΐβ άβ εββ ΑυΙβυΓβ βΐ οβΙΙβ άβ Μέΐ&ρΐιπιβίβ, 
Οβ άβΓηίβΓ Γαιι ρΓοίβδβίοη άβ βυίνΓβ βοη οη^ηΑΐ 
ηιοί λ ηοΐ, Αυ Ιίβυ ςυβ εββ βΑνΑηΐβ έεΓίνΑΐηβ ηβββ 
δοηΐ ρΑβ ΑβίΓβίηΙβ ^ εβίΑ : « ^β αιβ βυίβ ((ΑΓάέ, άΗ 
Μ. ά'ΑηάίΙΙ; (Υΐα ά€ ρΙη$ΐ€ΗΤ8 $α{η(8, βνίβ Αυ Ιβο- 
ΙβυΓ), άβ πβη Α]ουΐ6Γ άΑηβ Αυευηβ άβ βββ ΥΙββ, 
ποΑίβ ]Άί ίώτέ%6 άίνβΓβ βηάΓοίΙβ άοη( Ια ΙοηριβυΓ 
η'&υΓθΗ ρΑβ έΐό πιοίηβ ίηυΐίΐβ ηυ'βηηυγβυββ ; βΐ 

θ]*βη ΑίΓβίΓΑηεΙιέ ά'βηΐΓββ ςυί έΙ»ίβηΙ βηΙίέΓβπιβηΙ 
βυρβΓ&υδ, άυ ηοπ)Ι)Γβ άββηυβίβ βοηΐ ρΙυβΙβυη 
πιίΓΑεΙββ. > Μ. άβ ΤΠΙβιηοηΙ βΐ Μ. ΒΑίΙΙβΙοηΙ 
(βηυ Ια πιέπιβ εοηάυίΐβ, ςυί βδ( ΐΓέβ ΓΑΐβοηηΑΐ)Ιβ, 
ρυίβςυ'ίΐβ οηΐ βΧΑεΙβπιβηΙ βυίνί πιέΙΙιοάβ ςυ'ϋβ 
8*έ(Αίβη( ρΓβββΓΪΙβ, ΐΑηάίβ ςυβ ΗόίΑρΚΓΑβΙβ α ρΑββό 
868 1)0Γη6β. Ε( ε*β8(βυΓ ςυοί οη ηβ ρβυΐ Ιβ]υ8(ίββΓ, 
8'ίΙ ββΐ ΙοπιΙιέ άΑηβ ββΙΙβ ΓβυΙβ ; πΐΑΐβ άυ πιοίηβ ι1 
ββΐ εοηβίΑηΙ ςυ'ίΙ ; α ρΙυβίβυΓβ ΑεΙββ ΟΓΐκίπΑυχ 
ςυβ άοιη ΤΙιίβΓΓγ α πιίβ άΑηβ βοη ΓββηβίΙ, άΑηβ 
ΙββηυβΙβ οη νοΗ ηυβ ΗέίΑρΗπιβΙβ α (βηυ Ια ρΑΓοΙο 
ςυΊΙ αυαΚ άοηηέβ. 

ΗΑί8(|υβΙ(|υβ εουρΑΜβ ηυβ βοίΐ εβ Ιέ£[βηάΑίΓ6,ηβ 
ρουΓΓ8ί(•οη ρββ ΙυΙ ΓαΙγθ ςυβίςυβ (ρΆεβΤ Οαγ δ'ίΐ α Μ 
ρβΓηιίδ^ιυχδΑνβηίδεπιΙςυβδάΆϋίό^^ΓάίνθΓβθηάΓοΗβ 
άββ ΗίβΙοίΓβδ ςυΊΙδ ΓΑρροΓίίτηΙ, ρΑΓεβ ηυβ ΙβυΓέΙβη- 
άυβη^ΑυΓ&ίΙ ρΑδέΐέ ηοοίηδίηυιίίβηυ'βηηυγβυββ,ηβ 
ρουΓΓαίΙ-οη ρΑδ ΑεεοΓάβΓ 4 ΜέίΑρΙυτΑβΙβ,βη εοηββΓ- 
ν8ηΐ (οϋΐ Ιθ ίοηά άβ δοη 8υ]ι>ι,ΐ8 ΙίΙ)θηό ά*γ ^ουίβΓάβ 
Ιέκ^ΓβββίΓεοηβίΑηεββρουΓ ΓβηάΓβ βΑ ηβΓΓΑΐίοη ρΐυβ 
υΐϋβ ου ρΐυδ ΑβΓέ&Ι)Ιβ? εβ ηυβ εββ β&νΑηΙβ εΓίΙΐηυββ 
η*οηΙ ρΑ8 ηέ^Ιί^έ βυχ-πι^αιββ ά&ηβ Ιββ οεοΑβίοηβ• 
Ρυίδ(|υβ εβδ εΓίΙί(ΐυββ έεΙβίΓέβ, ρουΓ ββ οοηίοΓπαβΓ 
Αυ {ούΙ άβ ηοίΓβ βίύεΐβ, οη( εΓυ άβνοίτ ΓβίΓβηεΙιΟΓ 
ςυβΙηυι^βΓΑίΙβ ςυΙ έΐΑίβηΐ βοΙίέΓβπιβηΙβυρβΓαυβ,άα 
ηο{η1)Γβ άββηυβίβ δοηΙ ρΙυβίβυΓβ πιίΓΑεΙββ, άοίΙ•οη 
1>Ι&πιβΓ ΗέΐΑρΙΐΓ&δ(β ά*&νοίΓ βυίνί Ιβ %έηίβ άβ βοη 
ιβαιρβ,οιι Γοη ηβ εοηβίάόΓ&ίΐρΑβ ΙββαιίΓβοΙβββοοίΒΜ 
άββ βΙιοββββορβΓΔαββ,οΐΑΐββοιηιηβοη 46βοηιββιβΒΐβ 173 Ι)Β ΑϋΟΤΟΜΤΑΤΕ ΜΕΪΑΡΗΗΑδΤϋ. 174 ιΙβΓΙιίδΙοίτθ (Ι68 $«ίη(8, βΐ (1*&νοίΓ Γ&ρροΗέ (οπδ α ςαβ», <ΙοηΙ ΓβΧΜίίΙαάβ, Ιβ Ι)οη %ούί, ΓόηκΙίΐίοη, €€υχ ςυ'ΠβίΓοιινέδ άαηβ$65Μέηοο1τ^8:ε&Γςυ6ΐ<]υ6 
ριηϋβ (|υ6 80ΐ1 ΓέΓυιΙίΙίοη ϋβ ηο$ 88{6$ οηΐίςυβδ, 
3 ΙβοΓ $6Γ&ί1 ρ6υΙ-6(τβ ΐΓέβ (Ιίίβοίΐβ άβ ιηοηΐΓβΓ 
ςο6 Μέ(3ρ!)Γ&8ΐ6 &ί( ίοτ%έ άβ ηοιινβΑυχ πιίΓ&εΙβδ 
(1»ιΐ5 Μ ΟοΙΙβοΐίοη ϋ68 νίββ άβ$ ββίηίδ. 

Ι ΥΙ. — Εχ^νίρΙβ ά€$ ραταρΗτα$€8 άβ Μ. ΒαίΙΙ^Ι^ 
(ΐιί Μ $οιι( ρα$ ηιοίη» €υη$ίάύΓαΜβ$ ςηβ €€ΐΐ€$ 
ά€ ΜέΙαρΗτα8ΐ€. 
Ηβ» ςιι&ηϋ οη υοικΙγαιΙ αυοΙγ ςυ6!ςο6 ίη^υΙ- 

{βη€6 ρουΓ 06 1έβ6η(ΐ3ίΓ6 ^Γ60, 61 Γ6Χεΐ156Γ βη 

ςυβίςυβ ιηαηίέΓ6 έ €&α56 (Ιυ ιηιιαΥΑίδ £θύΙ(ΐ6 8οη 

{ίβεΐβ 6ΐ ϋυ §έηί6 άβ 8Α η&Ποη, ίΙ ΙαυΙ ανουβΓ 

ςη'ίΙ 8*651 Βίβα ^ιηλπείρέ, ςυβ 868 Γβΐ8ί&ε&Ιίοη8 βΐ 

5β8ίο6ϋέΙίΙέ8 8οηΙ (ουΙ & Γ&Η ίη6Χ€ΐΐ88ΐ)ΐ68, 6Ι ςυ6 

Ιβ8 Γ6ρΓοςΙΐ68 ςοβ Ιοα8 ΐ6δ 8Ανΰηΐ8 Ιιιί οη( Γ»ίΙ$ άβ β Μ. Βαιιχετ 

β68Ειυΐ68 $οηΙ ΐΓέ8-Γ3ί5οηη3ΐ)ΐ68 βΐ 1ιί6η Γοηάέ8, 29 ηιαί, ρα^β 911 βΐ Ια 

βοΓίουΙ εβυχ ηαβ Ιοί Γ&ίΙ Μ. (Ιβ Τϋίβηαοηΐ, (|υι η6 

ετογ&ίΐ Ρ&8, €οη\ίθΗ Ι6 ταρροΓίβ Μ. ΒαίΙΙβΙ {Οί$€. 

ρ. 60), «ςυ'οη (1ύ( 65ΐίιη6Γ ρουΓςυβΙηυβ £ΐΐ086 06 

ςΒ*οη Α ΰουίοιηβ άβ Ιοηβτ 60 Ιυί, βη €0η8ί(ΙέΓ«η( Ι6 

η»υν8ΐ8 ο&εβςιιΊΙη τεπάϋ έ Ιβ νόΓίΙό(1&θ8ΐθΓ68ΐο,61 

ςυί η6 ροον&ίΐ βοΐιίΤΓίΓ βιΐΓίουΙ ηυβ ΜέΙαρΙΐΓΑ8ΐ6 ίΙΙ 

ρΓοΓ688Ίοη ()68υίνΓ6868 8υ(6ΐΐΓ8 ΐΏοΙ πιοΐ,βΐ ηυ'βπ 

0)έπΐ6 Ιβιηρβ II 1 68 8ΐ1έΓ&1 61 168 ΓΗ ρ&γ16Γ έ 8& ί&η- 

111816. » Η. ΒΜΙβί €ίΐ6 ^ Ια ίίϊ9ιτ%β Ι& ρέΐςβ 528 άυ 

ρτβιιιίβΓ Ιοιηβ (Ι68 ΜέιιιοίΓ68 (Ι6 Η. (Ι6 Τί1ΐ6ΐηοηΙ. 

0*68ΐ (1α08 061 60(ΐΓθίΐ, 4|υί 68ΐ Ι& ηο(6 2θ8αΓ 8&ίη1 

]6&η Β&ρ1ί8ΐ6, ηυί ροΓΐ6 ροαΓ ϋΐΓ6, Αά(ΙίΙίοη8 άβ 

ΜέίαρΗταΛίβ, ηυ6 06 8ΑνΗη1 οηΙίςιιβ ΓβρροΓίβ υη |68 ιη6ΐΐ6η( Ι)ίβη 2ΐα-ά68808 άβ 06ΐ έοΓίν^ίη ^Γβο ? 
^6 ΐΑί886 Αυ ριιΐιΐκ 2ι 6χ&ΐΑίθ6Γ 81 Μ. ΒλίΙΙβΙ η'ιι 
Ρ&8 υη ρ6υ ιηέίαρΚτα8ΐα$έ Ι& γιβ άβ 8&ίη1 0;η11β 
6ηί3ΐιί, ιη&ΓίγΓ άβ εέ8ΑΓ06 6η 08ρρΑ(1θ€6 ρβπάζΛϊ 
Ια ρβΓδέουΙίοη άβ Ούοβ,οη οβΙΙβ άβ Υ&Ιέηβη. Μ&ίβ 
&βη ηυ*οη 6η ρυί886 ιηίβυχ \η%βτ, \β ΧϋβΚΚτΛ ιοί 
Ιουΐ &ΙΙ Ιοηι; ΓΙ)ίδ(οίΓ6 άβ οβ 88ίη( βηΓβηΙ Ι6ΐ1θ 
(|ΐι'6ΐΐ6 681 (}&η8 Μ. Β&ίΙΙβΙ, «νβο Γοπχίη&Ι ΙαΙΙε 
ςυΊΙ 8 Γβίΐ ρΓθΓ688!οη €ΐ6 8ϋί?Γ6. ^6 π)&Γ()υ6πά 
(1&08 Ι6 ΓΓΑοςαί8 άβ Μ ΒαΙΙΙβΙ, βη ο&πιο1έΓ68 ίΐα- 
ϋςυ68, Ι68 &ά(1ίΙίοη8 ηϋ*ίΙ ^ α Γβίΐββ ; βΐ (Ιβηδ \β 
Ι&ΐίη, βη ΟΑΓβοΙέΓβδ τοηι&ίηδ, οβ ηηβ οβί ΥϊΜΆβ 
οΓίΙίηυβ βη & ΓβΙτ&ηοΗέ, ο*68ΐ-2ι-(1ίΓ6 Ιβ8 βηοΐΓθίΐ8 
ηυΜΙ η'& Ρ&8 Ιταάυίΐβ. ΑρΓ^ ςυβίςυββ Ιίι|[ηβ9, 
ςηί Γοηΐ οοπιποβ υη ρβϋΐ 

βΧΟΓάβ, ίΙ ρ&Τΐβ βη 068 

ΐ6Γηΐ68 <1β 8β!η1 ΟγηΙΙβ : II η'βνβίκιοβ 1ό$υ8-ΟιΠ8ΐ 
βη 5ουοΙιβ.βΐ Ιόσιοίβηβίΐ 

6ΐΓ6άΐ8ρ054Ι 10111 ίϋίΓβ 01 

^ 10111 8ουίΓΓΐΓ ροοΓ Ιιιί. 
0'68ΐ 06 ςηί ΙηΙ βι 8θο- 

ΙβηίΓ βνβΟ υ06 00003006 

βχβηιρίβ 86η8ίΙ)ΐ6 (1β8 ρβταρΙΐΓΒβββ άβ οβί «ιιΙβυΓ: ^ ηιβΓ?θΙΙΙβϋ8β,ηοη-8θϋΙβ- 
•ΙΈίδΙοίιβ (168 ΐΓθί8 ΐΓΕηδΐ8ΐίοη8 άιι οΐιβί άβ 8&ίη1 «ηβη^ Ιβ» πιβηβοββ Ιθ§ ρ/ιιι ^6«η-Β3ρ1^^16, ςυ*ΑΙΐ3ΐίιΐ8 &1ΐΓΪ1ΐ!ΐβ 2ι Ηέ1«ρ1ΐΓ&8ΐβ, 
ροΓίβ ςυβ 06 8&ίηΙ οΐιβί ΓέρΒηάβϋ υηβ 5οηη6 
οάβοΓ 61 πιέηβ υη (ρταηά έοΐ&ΐ, Ι«η1 ΙθΓ8()υΊΙ ίυΐ 
ΐΓουγέ ^ ^6^υ8&I6η1, ηυβ ΙοΓδςυβ ΙΐΓ&ηβ νίηΐ Ανβο 
ά68 0161^68 ρουΓ Ιβ ΐΓ&ηδροΠβΓ. Οη τοίΐ βη 06ΐ« Ιβ 
ΐέοίβ άβ Μέΐαρ1ΐΓ38ΐβ, ςυί 8υρρο86 ςοβ Ιβ8 οΙιο8β8 
οηΐ έΐδ 1βΙΐ68 ςα'ϋ 8Ίπι&|;ίη&ί1 ςυ*βΙΙβ8 άβηάβηΐ 
(1Γ6:0ΑΓ οη ηβίΓουτβηβη άβ οβΙ&ιηίά&οδΓΑηοίβηηβ 
ΓβΙαΙιοη άβ Ια ΟΓβπιΙ^Γβ ίη?βη1ιοη, η1 άαη8 οβΙΙβ άβ 
ΜίΓοβΙ, ού Μ6ΐΑρ1ΐΓ&8ΐβ οΙ^Αη^β 1)6Αυοοορ ά*6η- 
(ΙγοΗ8, ιιυοίηοΊΙ ταρροΓίβ Ι& οΙιθ86 βη 8οη ηοπι, βΐ 
ς«'ίΙ Γ&886 ρΓοΓβ88ίοη άβ Ιβ 8υίΥΓβ ηιοί έ πιοί, ιιρ^ς 
λέξιν. ΑρΓ^ οβίΑ ρουΓΓΑ'Ι^οη άΪΓβ (ΒΑίΙΙβΙ, %¥ά.) 
(|οΌη (8886 ΐοΓΐ & ΙΙέΐ3ρ1ΐΓ88(β,(ΐθ8θά ΙΙ» οϋ^Μ'ΐτα ςηβ 
€*€^ί ροητ ανοίτ $α ίνσρ ϋβη ίηβηΐίν ςηβ ςηβΙίΐηβΒ' 
«ΜΙ Γωιί τβρατάέ οοηΐίηβ ηη ^ηίρ0$ιβίί^ βΐ ηη /αιΐ8- 
ίαίνβ^ηέ ροΗτ ρτοάνίνβ άβί ίηοη^ΙνβΒ,ΟΗΐνέ αη άβΙά 
Λβββ^ΗβΙα βτέΰβ ραίβηηβ α ίτηαςίηέ άβ (αΙ>ΐ€$ βη 
(ανβητ άβ α$ άίβηχ : ςυ'οη α βη ΙιοιτβοΓ 868 βο- 

11008 6ΐ 868 ρΑΤ8ρΙΐΓ8868, βΐ ηοβ Ιβ8 8&ν8ηΐ8 ίοηΐ 

81 ρβα άβ 088 άβ 8οη 1έηιοί|(η&{;β, <]υ*ιΐ8 οβ άΑΐ- 
ρβηΐ ρΑ8 ββαΐβπιβηΐ Ιβ οοηπιβΓ 1 

ΙΐΜ8,άίΓ« ηιβίηυ'οη,ροιιηιυοί 86 ΓέοιίβΓ ΐΑηΐ8ΐΐΓ 
Ι68 8άάίϋθΒ9 Γ&ίΐ68 ρ•Γ ΗόΙβρΙΐΓ&δΙβ άΑη8 ΓβΙΙβ 1ιί•- 
ΐονοΚίΑΤίιβίΓβ ςυ'θηροοηταϋβη (]υβΙςιΐ6 ί&ςοη Ιβ8 
βιοοΜτ, η'βη 1τοανβ-(^οη ρϋ (|υβΙ(]υβ(οί8 ά'Αηββί 
€Μ8ίάέ?«ιΜ68 ά&η.Η Ιββ όοτΚδ άβ ηο8 88{[€8 ογΗΙ- ΜαΝκηηίΛ ϋυήΙΙί ραβή, 
(Χ /οι», νη Μα%% ΒοΙ* 
Ιαηά, αΌηά Αιιι^αηΙ, 
Λΰία $βκ€ΐα, ραρ, 253. 

Οη 181886 Ι8 ρβΐίΐβ ρΓΟ- 

ίαοβ ηυί β8ΐ & Ιβ ΐΑΐβ άβ 
068 Α€ΐ68, 61 Γοη οοιη- 
ιηβηοβ ού Μ. ΒβίΙΙβΙ 8β 
ΓβηοοηΐΓβ Ανβο Ιβ Ι&ΐίη. 
ΕίβΜΜ οι»»ι ϋΜροτβ 
ϋΑΗιΐϋΐ» »ο«ιΙ»β»8 βΓαί 

€γΓΐ|Ιθ8 β/ 8β«Ι«Ιίρΐ1ΙΗ •»• 

άβ €$$€ ΜΟία»• /α(β6<ι/»Γ : 
€ί ρΙαρί$ βοηβχια βί νβτΐηί 
ΐβηίίΜ, ηβςηβ νβτΐΗ>τΗΜ 
τηίηαίη, ηβςπβ αίβί€ίίοιη$ 
ί»;ιιπαι» ϋοιηραίανϋ ; $€ά 
<»9(ίιιιιί< Ιίωβ ςπίάβΜ Η-- 
1>€ηίί$$ίνΜ : ρΓοηριβ βυ- 
1601 βΐίςιυίά ιη8)υ8 πΐ8- 
Ιυτο 6Χ8ρ60ΐ8ΐ>3ΐ. €υηι 

Αυ(6Π1^0Γ680ΘΓ6ηΐ βΟίΟΐί, 

ςυ» 8001 βΓ^Α ϋοοΑΠ) βάβιη, β1 ΦπιιιΙαΙοΓββ Ηα(>6- 
Γβΐ Π)α1ΐ08 ςυί 8ίπιί1β8 βΓΑοΙ β]υ8 φΙαΙι. 

/{ αναϋ ροητ βιιηβηιί Αδ^ίβϋ ^Ηΐάβτη βηηι 
άβ Ια /ίοί, €ί ροΗτρβτ$β€Η' ραίβΓ, (Ιοικκι» Η ϋΙαηάβη$^ 
ίβυτ ίΛέηβ , ιοη ρτορτβ €ί ηιΚΒ %η ^ι βτοηί ρτοτ^ 
ρέτβ» φίί, ηβ ροίη^αη^ νβηιτ $η$ αΙ^ηβραΜ βί. 
ά ΙχηΛΐ άβ Ιηί (αιτβ ρΓέ(έτ6ν $α νοίοηΐέ ά ββΙΙβ άβ 
ΒΙβη φΐι'ϊί ίβτναίί^ Ιβ άέ8Α?οοΑ ροοΓ δοη βΐ8, Ιοί 

^ΓοΓΠΙΑΙα ρΟΓίβ άβ 8Α Π)Αί80η, 61 Ιυί ΓβΑΐδΑ Ιβ8 
0ΐΐΟ8β8 1β8 ρΙυ8 ηέθ6888ίΓ68 έ Ια νίβ. 

ο» »β ροΗΌαίΙ Μβίαρέ- ΟπίάΛΜ απΙβίΛ ι» λή 
€ΐ^βτ άβ 1)ΙάΐΛβτ ηηβ άητβΐέ 
ίί ίΛοηϊβ άαηβ ηη ρέτβ. 
Μαία Ο^ΗΙΙβ ηβ Ιαήαϋ 
φι'βη Ιοηβν Οίβη, ^ηΊΙ 
τβρανάαϋ 6«β«οοι^ρ ρ/κι 
ΟΟΜΜΜ 10» ρέτϋα^ίβ ρέτβ 
φίβ ββΜ ςνβ Ια ηαΙατΒ Μ 
αναϋ άαηιαέί βίςπί ναΙπίΛ' ^αραI^ιβ$ ά'αφτα^βτ Ιβ$ αη- 

ΙΤβ$, Π18ΐ8 168 ΥΟΟΓΠ)0018 

αηχφί€ΐί οη ν&ι^αϋ ηα^οοιη* 
(^ ΜΟΗΌβηί ίβΜ ρβηοηητΒ 
9ΛέίΗβ$ Ιβ* ρΙη$ Γθ6ΐΙ|/^. Ιαπ^αΙίαΛί ραίτβίη, βί να/• 
άβ ΜίΓο^βΜ/ϋΓ : ίρ$β υ$^ 
το ίΗα$ί ηίΗϋητη Γβρη- 
ίαύαί αδάίοατϊ α ραΐνβ; 
βΐ ςΗοάραννα αη(βηη$ βι\ 
»ιο;νΓα βί υΐΗίοτα βί ρτο- 
νίάίατβΐ /Ιάβ$ §Μω ί» Βο* 
ηίηο €ναί, άίββΜ, 
άοηηαϋ άβ Ια $οηβ. 8αη$ ρβτάνβ Ιβ τβ$ρβ€ΐ ^ηΊΙ 
άβναίί ά 9θη ρέτβ, 'ύ τβ^ηάνίΐ ά*υη οθΙΙ Ιοάίί- 
Γέίβηΐ Ια ρβΠβ άϋ Ιου$ Ιββ ανΑηΐ8];β8 άοηΐ ίΙ Ιο 1?5 Μ ΑϋαΤΟΚΙΤΑΤΕ ΜΕΤΑΡΗΒΑδΤΛΙ. 176 ρπναϋ, ί Ια νοο άββ Ι)ί6η8 έΙβΓπβΙδ ηιΐθ Ια Γοί Ιυί Α ναίηοΓβ $α ίβηηβΐέ, βί ΓούΙι^βΓ ά*ά€ηηί6$€βΓ αηχ ϊ&ίδαίΐ βηνΙδΑββΓ. 

εβί Ηο^ηηί6^η^ υέηβα Ια ρνέάιοΗοη ^ηβ ^έ8η^' 
ΟινύΙ αναχΐ [αϋθ^ςηδ ΐ€$ ραηηΐ8 ΙναΗιταιβηί Ιβηη 
ρΐΌρΓ€8 βηίαηΐδ βΐ ΐ€$ Ιίντ€ΓαίβηΙ βιιχ-ίηέηΐ€8 αηχ 
ίηρ€8 ά €αη8€ άβ Ιηί, αΙΙα ίαιτβ αη ηιαρ%8ΐταΙ ά€8 
ρΙα%ηί68 άβ 8οη βΐ8, οοτητηβ ά'ηη βηβηί νβίβΐΐβ Α 
Βοη ρέίβ 6ί αηχ άίβηχ. 1.6 Επα^ίδίΓαΙ 6ηνογ& 

ρΓϋηάΓβ δγΓίΠθ ρ3Γ (168 

βοΐάϋΐβ ; €ί ναι^αηί [αίΐ 
νΒΜΓ άΰναηί Ιαΐ, ιΐ €$»α^α 
ά€ Ιβ Γαηΐ€ηβΓ αηχ νοίοα- 
α» ά$ Βοη ρέΓ^ζβΐ 'ύ Ιυί 01 
θη9ΐιί(6 άθ βΓ<}ηά68 σιβ- 
η&06$ ροιίί Γίηΐίιηί(1ί;Γ. 
ΥογαηΙ ^αβ εγΓίΙΙβ η'βη 
^(6ΐ( ρβ3 ρΙα5 έιηο, 87 
οΜα秀α άβ άηοοηΓΒ, βί 
Ιυί άίι ςα'οη ΙυΙ ρ&Γάοη- 
ο&Κ 1θ Ρ8580, 8Μ1 νουΐΗίΙ 
ύίΓΟ 8β£θ ; ςυο 8οη ρ^Γο 
νουίλίΐ 1)160 0ϋ1)1ΐ6Γ (οιι- 
ί€$ Η8 άέ$(Λα88αη€βιι, 6ΐ 

Ιθν8 1θ8 &ΰ(Γ68 8υ]6ΐ8 άθ 

ιηύοοηΐεηΐβιηεηΐ ςαΊΙ Ιαί 

«ναΙΙ 6θΰ808, 16 Γ606νθίΓ Ηδβο &ββη8 ίο ΐΓ&πι 

ρΓθνοε8ΐ)&1 £9β8&Γ6£ ]α- 

ϋίοβαι, βί νο€αη$ βηΜ 
ρετ ίηίηχίίΓαϋοηΒίη ιηι7ι- 
/ιιιη, €Ι ΙΘΤΠΜ $%ίηηΙ 
ά€ ΐνίάιοϋζ, νίάβΒαΙ ςηίτ 
άβηι ΐη ρτίηείρίο βηιη 
ηοη ίεηεή , $€ά Οίηηί ^ 
9Λ0Μ€η(υ α6 οΐΜηί ίηρί• 
άαϋοηβ Ββϋηηαη (αίίαη) 
ολοάίεβ οκηοία €οηΐΓ& 
βάϋφ οοαιροΐ6ηΐ6ΐη. Εη 
ιηάαΐρβο /ί6ι, ίη^ιιί/ ^Η' 
ά€χ, ο ρηβΓ^ άβΐίεία, 1>ι. 
νηϋίιί Μ €ί ραί€Τ ο(Ι[έη• 
$αι», ΐη άοίπηη ΒΗΒΰίρϋ 
1$, ΙΛοβΙ ΗΗ {τη% ίοηα 
ραΐΓί$, $% ίοίτίίϋ βα8, 8ί 
ΙίΙ>ίη€ΐίρΗ άα οοριίαίηίη. νοΙυηΙέ8 άβ $οη ρίτβ. 

Οβηχ ^ηβ Ιβ )α§β αναίί 
009η9Ηί$ ροητ Ιηι ταρροτίβτ 
άα ηοννβΙΙϋί άβ Ια οοηΐβ- 
ηαηββ ςαβ ββί βηβηΐ /ΐ^η- 
άταϋ α Ιανηβ άβ8 (οιιγ- 
Μβηΐβ, νίοΓβηΐ ΙυΙ άϊτβ 
ςα'οη η'βν&Ιι ρα Ιυί βΓ- Οααηάο απίβια ηβςπβ 
Ια€Γΐ/ίηαΙη$ ρηβΓ ηιιη/ιβ- 
6α/«Γ, ηβςαβ ίρηβιη ίηβ- 
ΙίίβηΒ, ίη ςΐίβίη ιηρεβΓβ 
Ηηηβ ηηιαύαηΙνΓ, $βά ρα- 
Ηβηϋαίηιβ αά ηιοτΙβΜ 
ρβΓρβηίβιη (Ιαηβ ιη& ιηΜ5οη, Ιη% τβηάτβ Ιοηΐ οβ ^η'%1 αναιί 
ρβΓάα^ 6ΐ Ιο ΓέΙαΜίΓ (Ιαηβ Ιββ (1γο118 άβ 5& βυεεβδ- 
8100, άοηί α Ι'αναϋ ρτίνέ. ΟγπΙΙβ ΙοΙ άϋ ςοΐΐ 86 
Γέ]οαί88βϋ, ηοη άβ$ ΜΙλζ 
ρτθίΛί$8β8 άοηί ο» Ιβ βαί" 

ΙαΐΙ, αΐ8ί5 (163 Γ6ρΓ06ΐΐ68 
61 ά65 0)60&ΰ65 ([0*00 Ιοί 
1818311 ; ςυ'ίΐ 86 00050- 
1811 8ΐ$έΐ060ΐ ά6 58 ΥΟΙΓ 
ε1ΐ3Ι80 ά6 18 0181500 άβ 
800 ρ^Γ6, Ρ8Γ ΐν8ρ^Γ8066 

ςο'ίΐ 8ν8ίΙ ά'6ΐΓθ Γιςα 
ά308 66ΐΐ6 ά6 ϋί€ΐι ; ςα'ίΐ 

0008601811 <16 άβΟΙΟΟΓ^Γ 

ρ8ΐ]νΓ6, ροϋΓνο ςο*ί1 ρ&ι Γ&εΙΐ6Γ αο6 ΐ8Γα)β;ςυ6 1θΓ8ηιΓοο αυεΙΙ ΓβίΚ αιίοο άο 
Ιβ ]6(6Γ (1308 Ιβ Γβυ, ίΐ ο*βιν&ίΙ 01 Γβευΐέ, ηι <τίέ^ 
ηί οΗαηρέ άβ οοηίβα) ; ςηβ §υαηά οη Ιηΐ αναϋ 
(αίΙ υοχν ΐέρέβ ροην ίιιί οοηρ^ν Ια ίέΐβ, Η αναίί 
ρτέ86ηίέ Ιβ €οη^ ανβε ηηβ τέβοΙηΗοη οαραύΐβ άβ 
(αιτβ ΙτβηΛΙβν Ιε ύουντβαη : 

Ιλ )Ηρβ, ρΐβίη ά*βίοηΜ• ΙίβτΗΐη νοβαί Ηπηβ Λ- 
ηβηίβηί βΐ ά*αάηχίΓαΙίοη, 
βΐ ΓβνβοΐΓ ϋγΓίΙΙο άβνβοι 
ΙυΙ, 61 ί8ί8801 ν8ΐοΐΓ Πο- 
άοΙ^βοοθ ςυ'ίΐ 8ν3ίΐ βυο 
ροοΓ Ιυί, ί1 ΓϋΧΐΐ0Γ(3 Α 

Γ601Γ6Γ 60 Ιοί-ΐοβοΐβ, 6ΐ 
έ ρΓθβΐ6Γ άβ Ιβ β1&66 

(|α'ϋ νοθ8ίι άβ ΓβεβνοϊΓ. 

Ι.'€0ί30ΐ Ιοί Γ^ροοάϊΐ: 

ΙιΟΐο άβ 016 ίΰΐΓβ {Γλεβ, 

ν008 αΐ'&νεΖ ί8ίΐ 9Γ8θά 
ΙΟΠ, 60 016 Γ6ΐίΓ801 άϋδ 

ίβυχ 6ΐά68έρέβ$.€«η'Μ< 
ροίηί ηηβ ίηάΐίΙρβηββ,β^βΒΐ ΒβαίίϋίΐηηΒ νβτο ^|^£ι ηηβ βτηαΜίέ ςηβ νοηβ ανβζ τχΙΪΜ , βα^άβο , άίχϋ, 
€κιη ρτο Ηί8 ϋΐίλι χηοτβ' 
ραίΗτ. Ε%ο 60101 8ροά 
Οβυαι ορίίιηβ ΓβεΙρίβΓ. 
ΟβΙββίΟΓ άοηχα ηχβα ρηοα• 
/ΜΙ. ΕαΜαΙίο βηχαη ηια- 
)οτβΐΛ βί ηιβίχοτβηχ, Βροηίβ 
βο ραηρβτ, ηί {τηαν άχ• 

νίίϋβ ((ΒίβΤηΧΒ) ; 1)00801 

η*0Γΐ€ηχ ηοη ηιβίχίο, ^κία 
νϋαηί ρτουχά4;ο ηχχΗί ηχβ- 
ΗοΓ€ηχ, βχβτβββ βοηίΓβ ηχοχ» Γβ\ 

ΰΟβ801Γ6 0181800 6( ά*&υ- 
ΙΓ68 ΓίθΙΐ6δΒΐ*8 Α βΙΙβΟάΓβ 

ςηβ οβΙΙβΜ άβ Μοη ρέτβ, 

^'6^ρόΓ8^8 60 8ΙΙ6Γ ]θαΐΓ άβχ, άοββτβ αηχίηαΐηβ βί 
νβτΐίο βηαάβτβ βββχιηάχίΜ 
«ο/ίΐΜΐι• ιί6ί ηιοτβιη. VI- 
άίδΐί, ο ριιβΓ (Ιοςοίι), 
10060); νίάίδΐΙ, ο ]υν60ί8, 
^Ιδάίυοι : $οΜη$ β*ίο^ 

οι ίΙΐ^ΙΟαΐ Ιΐ8ΐ)£88 ρ8ΐΓΐ8 

άοσιοοι 6( ίοηοθ8Π). 

Οη% πίροηάϋ : Νο- 
οηχ$ίί, ο ίιρταηηβ, ιηβ τβ- 
υοβαηβ ; ηοΰ9ί$ίχ, βΙ ρβ$• 
ίίηχβρβηχβίι : (τΗίίτα βηβ- 
€βηάχ$ίχ ίρηβχΛ, 8χηβ €αχ$$α 
ρΙαάιηΜ αβΗΧίίχ. ΜπΙίο 
ηχα^οτ {β$ΐ) άοψΛΧΛβ ρηαΜ 
ΗαΜανβ /β$ί%ηο : ηχηΐίο 
άχΌχίίω ρτωααηίχοΓββ, Βαβ 
αβΰχρβτβ α ΰοχηίηο αβεβ^ 
Ιβτο, οβίβτχχα ΐΛ€ βοηβηηί- 
Μα, ηί ββΙβΓίχα (τχμτ. Ιοτβίΐηβ νοηΒ ηχ'ανβζ δίέ οβίΐβ βαίύίαοίίοη. Νθ 
ιο'βογίβζ άοοε ρ88 ρΙο8 Ιοο0ΐθπαρ8 ιοοο ΙιοοΙιβυΓ• ]οοίΓ ά68 ηεΐιβδδββ έΙβΓοβΙΙβδ (Ιαοδ Ιβ είβΐ ; βΐ 
40*80 Γβδίβ ϋ 06 εΓ8ί{;ο8ίΐ ροίοΐ Ία οιογΙ, ρβΓεβ 1.68 88818180(8, έβ&Ιβ- 

πιβοί δΟΓρηδ άβδ πιίδοο- 
ηβαΐ60ΐ8 6ΐ άβ Ι& εοοβ• 
(Αοεβ άβ €6 ]6υοβ {&γ« 
ςοο, 06 μοΓβοΙ ΓβΙβΟΙΓ 
ΙβοΓδ 18Γ0168 ροητ Ια 
ρΐηρατί. Ο^ΓίΙΙβ βηΐ βη- φχ'ύ 8ΐΐ6θά&ίΙ 60801(6 006 νίβ ρίοδ ΙιβοΓβοδβ ςηβ ρ οοτβ Ιβ ^οη^α^β άβ ΙβοΓ οβΙΙβ ^η'οιι Ιη% νοχίΐαϋ ΰίβν. 
Ιβ ίηρβ έΐοηιίβ ά'ηηβ Ποεβ άχοβηΒ βηηι 911α- ιί ρβηέτβη»β τέροΜβ, Ιοί 

&( αΐβΙΐΓβ 165 ί6Γ8,6ΐ 6001- 

ιοβοάβ ςοΌο 1θ εοοάοΐ- 
8ΐ( 80 Ιίβο άο δορρΙΙεβ 
εοριαίθ ροοΓ γ 6ιγ6 βχό- 
60ΐό. II άοηηα βη ηχέιηβ 
ίβηχρΜ χ/η οτάτβ $ββτβί 8 οι 
1)00ΓΓ68θΐ άβίοοιϋαΐΓβ έ άαχΛ άβίβνα χ/ινίηίβ, ρτββ- 
οχρχίητ Ιχοατί βοΐβχηηίίβτ, 
ςηα$χ αά ηχοτίβη^ άβάη- 
ββηάηβ. ϋίφΑβ (βηοΓβΜ 
αχιίβηχ βΙ)Χϋ$χοηβΜ χΐίαά 
ρΗΐ>αβο$ (ψΛχηίβίτοβ) (αεβτβ 
(ίηάβχ ρπΒβχρίί, ρτοΰα- 
ίχοηιηχ αοβέρχβηβ ρη^^^, 800 έβ8χά, ίη8^η'αχί οοηρ άβ Ια τηοη, ηχαι^ άβ 
ηβ ροίηί ροΒΜβΓ αη άβΐά^ ρ&τεβ ηο'ίΐ νοοίλίΐ βιο- 
ρΙογβΓ <:β άβΓοίβΓ Γβοιέάβ άβ 1& ρβοΓ, ροοΓ 60 ίΑΪΓβ άβδ ΓβρΓοεΙιββ, 

Υουβ άβ?Π6Χ ΓΙΓβ, ΙβΟΓ 

άί88ί(-ϋ, βΙ νοο8 Γέ]θθΐΓ 
άβ Γόι&ι οίι νοοδ 016 
νογβζ. 

Ιοηςχίβ Ιβ)χιρβ βχίΙ ρτο* 
ηοητ.β Ια ββηίβηοβ άβ χηοτί , 
ΙαρΙβχιη άααηίνββ γ#- 
άοχίΐίΐέτβηί. Μαχί Ο^^τίΟβ, 
ά*χίη ίοη ρχά ΧΛάτρ^αϋ Ια 
άίβροβίίχοη άββοη ρταηά 
ββηιτ βί Ια βοίχάχΐέ άβ $α 
)θχβ, Ιβητ άίι: 81 τοιΐ8 88• Εί Ηθ!β αηάίβηίββ α$• 
Ιαηΐββ Ιαοτρηχαύαηίην : 
ρηβΓ αηΙβΜ Ιαοτρηχαβοο- 
τηηι χιιβηΐραύαί βί, Ββ- 
ύβίίβ^ χη^ηιί^ΓΐάβΓβ,άβ' 
^βι^$ άβίβοΐαη^ <1βδβ1ί$ 
{χηβ) ρνοάχίββΐβ ραηάβη^ 
Ιββ αά ραϋβηάχίηι. Νβ- 
Ββχϋβ (ΐηαηι Ηνχίαίβτη 
ΗαύίΙαϋο; ηβ$οΗι$ ςηαίη 
βάχιβίατη Ηαύβο. Ουποβ- 
άχίβ 8χβ βαρβηάβτβ νχίΛΜ. 
Ηχεά 10608 ί1)8( οιοή. 

δρ1ϋθά1άθ8 80(601 β( βρβ- 
ε(8ΐ)11ί8 6Γ81 , ηοη βο- 
/μμ β% ρχΐί τββχρίί Η^Ηβ 
αηΐϋααι» δβά 6( 8ΐϋ8 (|υ1 

(:»98Τ6» 1ΐ8ΐ>ΐΐ8ΐ>80Ι, φ. 

βηηχ α4ίχι»αηίβ φίί τβρ^ 
ηαίχηβΛύηία βωβηίοτηιη. 
ΛχηβΛ, 177 ΟΕ ΑϋΟΤΟΕΙΤΑΤΕ ΜΕΤΑΡΗΚΑδΤ^Ε. 178 ήα ςυβΙΙβ 6!((Ια εόηββηοβ ηυβ ]*αί βη Οίβα, βΐ $1 Α Μό(&ρΗΓ&8ΐ6. Ογ Ιββ ΑοΙββ άβ ΒΒίαΙ ΝίοέρΙιοΓβ ¥008 εοηη3ί$8ί6ζ Ιο ρ3;8 ού {β ν&ίβ, νουδ ιη'βχΙιοΓ- 
(6ΠΡΖ 5308 άοϋίβ^ίΒοιιΒνηανβΰΰονΓαρε, ρΜ6ΐ(ΐηβ 
ί€ νΛ€ ρΙανιΛη €ί ά€ρΐ€ηνβτίηα τηοΗ. Μαύ ίΐ η*€^1 
γ(ϋ Ι>ηοίη ά*(ΚίΐΓβ ^χΗοΠαϋοη άύ Ια ρατί ά€$ 
Η(ηηιη^$, έΐ&ηΐ ίη(6π«υΓ6ΐη€ηΙ βοαίβηη ρβΓ Ια 
ζΛζβ άβ ε«1υι ροην 1^ηΜ€ΐ ϋ οοιη^αϋαϋ, εί ^ηί 
άεναϋ Ιε οοητοηηβτ. » 

υ β8ΐ ΑΙδέ άο ]υ(ΓβΓ, ρ3Γ €6 ({116 00118 νβηΟΠδ ()6 

ηρροΓίβΓ, ςυβ Η. ΒαίΙΙβΙ & 8]ου(έ ϋβαοοουρ ϋβ 
ε1κ)8ββ έ 8οη Ιβχΐβ 6ΐ ςιιΙΙ €η α 5υρρΓίιηέ (Ι*&υΐΓ68 ; 
Μ08 ρΑΓίβΓάβ ςιΐ6ΐ<{υ6$ ΙουΓδςϋΊΙ 3(1οηη^8 ^ΓοΓί- 
ξΐοΑΐ βα ςυβίςυββ ι η(ΐΓθίΐ8, ςυί ηβ ρ&Γ&ίδ5οηΙ ρΑ8 
€0θΥ€αΑΐ)Ιθ8. Οη 8&ί( Ιίβη ςυβ Ιβ ΐβχΐβ οΐ'ί^ίηβΙ ηβ 
(ΜΐηΙΙ ρ&8 ΓοΠ 6χ&εΙ. 6ΐ ςυΊΙ ; α πι6ιη6 ςυβΙ^αββ ηαβ οβίύί-ε! ηοαδ & άοηηδδ, ηβ (ΙίίΓέΓβηΙ (Ια (βχ(β 
ςυβ ρ&Γ ({αβίςυβδ ιηοΐβ, Ια ρΙυραΓί (Γέδ-ρβυ ίκα- 
ροΓ(8η(δ, εοηιπηβ Μ. (Ιβ ΤϋΙβιηοηΙ βη εοηνΐ6η( 
(Ιοπι. IV, ηοΐ. 8 Βην Ια ρβτΒέοηΙίοη άό ΥαΙότιβη^ 
ρ. 890, εοΙ. 2 ; Αα Ιίβυ ςα'οη ΐΓοανβ (Ιβδ είπεοηδ- 
(αηοβδ&δδβζ εοηδίάέΓΑΒΙβδ β]ου(έβδ ραρΜ. ΒαίΙΙβΙ^ 
ηυί ηβ 8οη( ροίηΐ (Ιαηδ δοη ΙβχΙβ ; δ&ηδ εοηιρΙβΓ 
ρΙιΐδίβϋΓδ ΓβΙηιηεΙιβιηβηΙδ ςυ'Π α Γαίΐδ ίι 8οη οΗ- 
^ίηβΙ, (ΐαοίηιι'ίΐ δοίΐ ΐΓοίδ ίοίδ ρΐυδ εουΓΐ ςυβ εβίαΐ 
(Ιβ δαίηΐ ΝίεέρΙιΟΓβ, ηυ'οη ρΓέΙβηά ανοΪΓ έΐέ αΙΙέΓέ 
ρ3Γ Μ6ΐ2ρΙΐΓ8δ(β. Μαίδβ&ηςυ'οη βη ρυίδδβ ^υςβ^, 
ηουδ ηιβΙίΓοηδ & 1& βη άβ εβ ρ3Γ3{;Γ&ρ1)β Ια Υίβ (Ιβ 
δαίηΐ ΝΐεέρΙιοΓβ Ιοοΐ βυ Ιοης, ανβε Ιβδ ραΓα- 
ρΙΐΓ3δ6δ (Ιβ ΜέΙαρΙΐΓ3δ(β βη ο&Γ&ε(6Γβ ΐΐαϋί^αβ, ΪΜΐΙββ, βοίΙ ςυ*βΙ1β8 νίβηηβηΙ(1β ΓίηΙβΓρΓέΙβ, ου άβ β ββη ςυ*οη Ιβδ ρυίδδβ άίδϋηρβΓ άυ (βχΐβ. Ιι οέςϋ^βηεβ (Ια εορίδίβ.Οη ηβ (Ιίδοοηνίβηΐ ρ&8 ηοη 
ρΐυδ ^116 Ιβ ί3ΐίη άβδ Αείβδ έΐ&ηΐ Γογ( δβΓΓέ, εβ επ- 
ΐΗ|υβη'3ίΙέΐέ€οηΐΓ3ίη1άβ Ιϋί άοηηβΓυη^υΐΓβ (οογ, 
6( (1*78υρρΙέβΓ ςυβΙ(|υο ελοδβ ρουΓ 8*3οεοιηπ)θ(1βΓ 
3ΐΐ(έηί6 άβ ηοίΓβ Ιβη^υβ. Η3ί8 (ΐυ3η(Ι (ουί εβ1& ηβ 
)ΐΐ5ΐίββΓ&Η ρ38 αδδβζ |3 (Γ3()υεΙίοη άβ Η. Β&ίΙΙβΙ»οη 
06 ρΓβιβηά ρ38 Ιβ Ι)Ι&πίΐβΓ άΆνοΐΓ 8]ουΙό έ 8οη 
Ιβχΐβ, ροΒΓ (Ιοηηβτ ά βηΙβη<ΐΓβ εοπιιηβηΐ Ιβδ εΙΐ0868 
οηΐ ρυ ΑΓΓίνβΓ : ε3Γ εββ ΐΓ3ίΐ8 (1'έΙοηυβπεβ δοη( 
Ιτύδ 0Γ(ϋη3ίΓβ3 άβηβ 1β$ Ιιοπιέΐίβδ (Ιββ ΡέΓββ 6ΐ 
(1•08 Ιβ5 ΗΐΑΐοηβηδ, ςυί 3]ου1βηΙ ςυβίίΐυείοίδ (Ιβδ 
ΟΓηβηβηΙ• ίι ΙβοΓ ιηβΐίέΓβ δβηβ βη 3ίΐέΓβΓ Ιβ ίοη(ΐ8. 
Ηλίδ €β( 6Χθπιρΐ6 (|υβ οουβ νβηοηβ (Ιβ πιρροΓίβΓ, 
αοηΐΓβ 38$βζ ςυ6Μ.Β3ίΙΙθΙη'&ρ38ΐου]ουΓ8Γ«ί8οη, 
φΐ3η(1 Π 1&ε1)β (Ι'ΒβΙζίΜίΓ Γ3α(0Γί(έ άβδ ΡέΓβδ, δουβ 
ρΓβΙβχΙβ (|υ'ίΙδ οηΙ ρ3Γΐέ βη 0Γ3ΐβυΓ8 ρΐυΐόΐ ςιι'βη 
ΙιίδΙοΗβηδ (Ι&υδ Ιββ Υίββ (!βδ 83ίη(δ ςυ'ίΐδ ηοοδ οη( 
(ΙοΒοέβδ : βΚ ςυβ Γοη ηβ Γβη(} ρ38 38δβζ άβ ]υδ1ίεβ 
ί Ηέΐ3ρΙΐΓ3δ1β, 1θΓ8()υ*οη δβ Γέεπβ (ΑηΙ εοηΐΓβ Ιυί 

(1^ ςΐΐ'ΟΒ ΐΓΟυνβ (]Ι1*ί1 3 ρ3Γ3ρΗΓ3δέ δ& η3ΓΓ3ΐίοη. 

(λτ ρουΓςυοί εβΙΙβ οοη(1υί1β «βΓβ-Ι-βΙΙβ υη ΟΓίαιβ 
άΆίΐΒ €βΙ έεην&ίη, β( υη 8υ]6( (1*έΙο(|[β ρουΓ Ιβ8 
εΓίϋ(|ϋβ5 Ί 

Ι.*υη (ΐ68ρΙυδθέ1όΙ)Γθ3 βχβηίΐρΐ6δ(ΐυβΓοη ΓβρροΓίβ 
ροιίΓ (ΙέετίβΓ Μέΐ3ρΙΐΓ38ΐβ 8υΓ Ιβ 8υ]θΙ άβ 8βδ ρ3- 
Γ3ρΙΐΓ38β8, βδ( ρπβ ϋβ Ιε Υίβ άβ δοίΐιΐ ΝίεέρΙιοΓβ, 
πΐ3Γΐ}Γ (ΙΆηϋοεΙιβ. ΟΐΙβ Υίβ 8β ΐΓουνβ αυ 9 άβ 
ίέηίβτ (Ιοπι . 2, ρ. 283) (Ιαηδ Β•)Ιΐ3θάαδ; (]υί 3]ουΙβ 
βη1βΙΐΓβ8ίΐ3ΐί(|υβδΐ68βη(ΐΓθίΙδ(1βΜέΐ3ρΙ)Γ33ΐβ(|α*Π 
3ρρβ1ΐ6 ίηίβτροΐαία. Οοιη ΤΙιίβΓΓγ Κυ;η3Γά {Αοί. 
$^1εα. ρ. 245) <1ίΙ ηυβ οβδ ΑεΙβδ οηΐ έ(έ (Ιοηηέδ ρ3Γ 
ΒοΙΐ3η<]υ8, αφηοίί8 αΐί^ιο ΰΗαναΰΙβτβ ΜβΙαρΙίΓαδ- 
0$ Αάάίίίοηίύη8. Μ. Β3ίΙΐ6ΐ, ραΓΐ3ηΙ(1βββηβΙιίδ• 
ΙοίΓβ (9 ίέν., ρ. 15], Γβπ)3Γςυβ ηαβ άβ Ια ηΐ3ηί6Γβ 
()υ*βυβ& έΐβ (Ιοοοέβ ρ3Γ Ιβ Ρ. Κυ}η3Γ(1, « βΙΙβ βδ( 
βδϋιηέβ 0(1έ1β, β( βχβπ)ρ(β (Ιβδ {Ιοββδ β( απιρΙίΟει- 
Ιίοηδ ςυβ Μέίβρίιπίδΐβ β( ςυβίηυβδ 3υΐΓβδ 1.3ϋη8 
ινϊίβηΙίηδέΓέββ (Ιαηδ Ιβδ ΑεΙβδ ςυ'οη 3ν3ίΙ &υρ3Γ3- 
ηαΐ. 0βρβη(ΐ3η1, δί Γοη βχ3Π)1η6 Ιβδ 3()(ϋ1ίοηδ ςυβ 
Μέΐ3ρΙΐΓ3δ(β 3 Γ3ϋβδ (ΐ3ηδ εβΚβ Υίβ άβ δ3ίηΙ Νι- 
οέρΙιΟΓβ, βΙ •|υ*οο Ιβδ οοηιρβΓβ 3νβο εβΙΙβδ ςυ'οη 
νοίι (Ιβηδ Ι'ΙιίδΙοίΓθ άβ δ3ίη( ε^πΠβ ρυΙ)Γιέ ρ3Γ 
Η. ΒαίΙΙβΙ, οη ]οκβΓ3 3ίδέιηβη( ςυβ εβ εηΐΐςυβ 3 
ρΐυδ ρ3Γ3ρ1ΐΓ35έ, βΙ πιοίηβ δυίνί δοη 0Γ)κίη3ΐ| η^β ίΊιίδΙοίΓβ (Ιβδ (Γοίδ (Γ3ηδΐ3ΐίοηδ άυ εΙιβΓάβ δ3!η( 
^β3η •Β3ρ(ίδΙβ, (ΐυ*οη ρΓοροδβ βηεοΓβ 0Γ(1ίη3ίΓβπ)βηΙ 
εοπιηιβ υη βχβπηρίβ (Ιβδ ίηβάέΐίΐέδ άβ Μέ(3ρΗΓ3δ!6, 
ρ3Γ3!ΐ πιοίηδ ρ3Γ3ρΙΐΓ3δέβ ηυβ 13 η3ΓΓ3ΐίοη άυ η33Γ« 
ί]Γβ άυ Ρ3ίη1 6ηΓ3ηΙ 0;ΓίΙ1β. ιβδ άβυχ πιίΓ3εΙβ8 
άοηΐ ρ3Γΐβ Μέΐ3ρΗΓ3δΙβ ηβ ρβυνβηΐ ρ3δ ρ3δδβΓ 
ρουΓ άβδ 3ά(ϋΐίοηδ, ρ3Γεβ (ΐά'ίΙ η*βη βδΐ ρανίέ ηΐ 
ά3ηδ Γβηείβηηβ ΗβΙαΙίοη, ηί ά3ηδ εβΙΙβ άβ Μ3ΓεβΙ. 
ΕδΙ-εβ (|υθ Μ6(3ρ1ΐΓ3δΙβ η'& ρ38 ρυ Ιββ ΓβρροΠβΓ 
δυΓ ά*3υΐΓβδ Μέπ)οίΓ6δ? 0!Γ3•ΐΌη ({υ'υηβ είΓοοηδ- 
Ι3ηεβ βδΐ Γ3υδδβ, ρ3Γε6 (|υβ εβυχ (]υί οη( Γ3ρροΓΐέ 
ΓΙιί$>ΙοίΓ6 βηΙίέΓβ ηβ Γοη( 3υευηβ ιηβηΐίοη άβ εβΙΙο 
εΊΓεοηδΐ3ηεβ? 8υΓ εβ ρίβά Ι2ί, ί1 δβ ΐΓουν6Γ3 Ι)ίβη 
ρβυ άβ η3ΓΓ3ΐίοηδ βάέΐβδ. 
, Ου3ηά Πδ6Γ3ίΙ βϋδοΐυαιβαΐ νΓ3ί 4υβΜό(3ρ1ΐΓ3δ(ο 
' βύΐ 3]ουΙέ 06δ άβυχ οιΐΓβεΙβδ, ςυΐ ά'3ϋΙβυΓδ η'οηΐ 
πβη ά'ίηεΓογ3ΐ)1β, βΙ ςυΊΙ βύΙβηεοΓβ 3]ου(έάβδοη 
εΙιβΓ εβ ςπ'ίΐ άίΐ, ςυ'υΓ3ηθ νίηΐ 3νβε άβδ είβΓβββ 
ρουΓ ΐΓ3ηδροΓΐβΓ Ιβ δ3ίηΙ εΙλβΓ; (ουΙ εβΐ3 ηβ ΓβΓ3ϋ 
(]υβ ΐΓοίδ 3άάίΐίοηδ ά3ηδ ιιηβ Ηβΐ3ΐ!οη (|υί βδΐ 3δδβζ 
Ιοη^υβ : παβίδ εοηιϋίβη η*γ βη 3-Ι-Π ρ3δ ά3ηδ !& 
η3ΓΓ3(ίοη άβ Μ. Β3ί11β(^ ςυί βδΐ οδββζ οουΓίβ ? 

Μαίδ, άίΓ3-Ι-οη, εβ ([αβ Μ. άβ ΤϋΙβηηοηΙ βΐ Ιουβ 
Ιβδ δ3ν3η1δ Μ^πιβηΙ ρΓίηείρ3ΐβηΐ6η( ά3ηδ Μέ(3- 
ρΙΐΓ3δ1β, ε*6δΙ ςυ'3;3η1 ίβλΐ ρΓοίβδδίοη άβ δυίνΓβ βββ 
3υΙβυΓδ Π]θΙ & ιηοΙ, ίΙ ηβ Ι3ίδ6β ρ3δ άβ Ιβδ 3ΗέΓβΓ βΙ 
άβ Ιβδ Γ3ίΓβ ρ3Γΐ6Γ 2ι 63 Γ3ηΐ3ίδΙβ : ςυ'ίΙ 3]ουΙβ Ι)β3υ- 
εουρ άυ δίβη 3υχ ΙιίδΙοίΓβδ; βΙ ςυΊΙ Γ3ρροΓ(β Ιβδ 
εΐιοδβδ, ηοη ρ3δ εοπιπιβ βΙΙβδ δβ δοηΐ ρ35δέβδ, Π)3ί8 
εοηϋπιβ βΙΙβδ οη( ρυ 5β ρ38δβΓ. ΤουΙββ οβδ ρΐ3ίη(β8 
δοηΐ ΐΓορ Γ3ίδοηη3ΐ)ΐ6δ ρουΓ Ιβδ εοηά3πιηθΓ: 0)318 
ηβ δβπιΙ>Ιβ-(-ίΙ ρ3δ, ΓέροηάΓ3-1-οη, ςυβ Ιου^β εβ8 
Π)έπιβ8 ΓβρΓοοΙιβδ ΓβΙοπιύβηΙ δυΓ Η. Β3ίΙ1βΙ ? €β 
επίΐςυβ ηβ Γ3ίΙ-ίΙ ρ38 ρΓοΓβδδίοη άβ δυίνΓβ Ιβ (βχΐβ 
άβδ ΑεΙβδ άβ δ3ίηΐ ^γΓ^I1β, (βΙ ςυ*ί1 3 έ(έ άοηηέ 
ρ3Γ ΒοΙΐ3ηάυδ 3ϋ 29 άυ πιοίδ άβ πΐ3ί, βΐ ρ3Τ Βοιη 
ΤΙιίβΓΓ; Ι\υγη3Γΐ, ηυ'ίί είΐβ ά3ηδ δ3Τ3ΐ)Ιβ εη(ίςυβ| 
βΐ άβηδ Ι3 Υίβ άβ εβ δ3ίηΙ 6ηί3ηΙ, π)3γ(;γ? 

Ου3ηά Μ. Β3ίΙΐ€ΐ ηβ δβ δ0Γ3ί1 ρ3δ ΓβδίΓβίηΙ 3ΰχ 
ΑεΙβδ 3υ11)6η1ίςυβδ άοηηέδ ρ3Γ εβδ άβυχ αυΙβυΓδ, 
Β'3υΓ<ιίΙ•ίΙ ρ3δ άύ ηουδ 3ρρΓεηάΓβ ά'ού ίΙ 3 Ιίτέ 
Ι3η1ά'3άάί1ίϋηδ? Αιπδί, ρυίδςϋΊΙ η*3 ρο»ηΙ ηΐΒΓςυέ 
ά*3υΐΓβδ δουΓεβδ^ β( ςυθ πιέΓΟβ ίΙ η'3 ρυ Ιβ Γ3ίΓβ; 
οη βδΐ βη άΓοίΙ άβ άΐΓβ (^υΊ! 3 η3Γ3ρΙ)Γ3δβ 13 Υίβ άβ 179 ΰΕ ΑϋΟΤΟΚΙΤΑΤΕ ΜΕΤΑΡΗΚΑ8Τ^Ε. βαίηΐ ΟγηΙΙβ, ςτιΊΙ α ί&ί( ρβΓίβΓ ίι $& ΓαηΙ&ίδίβ 
ΓαυΙβϋΓ άβ ΰβαο ΙιίδίοίΓβ, ςοΊΙ Α8]ουΙέ 1)6&υεουρ 
<Ιυ βίβη ίι οβΙΙβ η8ΓΓ&(!οη, ςυ'ίΙ βη α Γ6(Γ&η€ΐιέ €6 
ςιι'ίΙ Ιυί « ρΙ», βΐ ηυΊΙ α ηηέιηβ άοηηέ 2ι ςυβίηαβδ 
€ίτΰθΓι8ΐ&ηε6$ υη (ουΓ (|υΙ η*6^1 ρ&8 ΙουΙ ^ ΓβίΙ ηα- 
ΙϋΓβΙ ; ςαΊΙ & ΓβρροΓίέ Ιβ ιη&ΓΐγΓ6 Αβ €6 8Αίη( βη- 
ί&η(, ηοη ραδ οοπιπιβ ίΙ 8*β5ΐ ρ&886, π)α!8 οοπιπιβ 
ϋ α ρα 86 Ρ&886Γ ; βη6η (]υ'ίΙ α οΓηέ 5οη 8υ]βΙ άβ 
ρ1υ$ίρυΓ8 €ίΓεοη8ΐ2ΐηο('8 ςυί ηβ 8οηΙ ροίηΐ (Ι&ηβ 
8οη οΓί^ίηαΙ. 6β η*β8( ρ&8 1^ Ιβ 8ουΙβ ηβιτ&(ίοη 
ςιΐβ Η. ΒαίΙΙβΙ ϋΙΙ ρ2ΐΓ8ρΙΐΓ38έ6 : ί1 86Γ8ί( λίδέ ά'βη 
ηι&ΓςυβΓ ρΙϋδίβυΓδ αυΐΓβδ, ςυί ηβ βοηΐ ρ3δ ιηοίηδ 
Γ6πΐ3Γ(]υ9ΐ)ΐ68 (]ΐΐθ εοΙΙβ (ίβ δ&ίηΐ 0;Γϋ1ϋ, βΐ (Ι&πδ 
ΙβδηυβΙΙβδ ίΙ ηβ δ'βδί ρ3δ <1οηηέ ηιοίηβ (Ιβ ΙίΙιβΓίό. 
Ιι'οη η'α οΐιοίδίβ Ια Υίβ(1β εβ δαίηΐ» βηΐΓβρΙυδίβυΓβ 
&ιι(Γβ8, ςϋβ ρ&Γββ (]υ'βΙΙβ β$( ΓογΙ εουΠβ. 

Οη νοΊΐ ρ8Γ Ι& ςπβ ΓαγΙ άβ ρ&ΓαρΙΐΓ&δβΓ η'β$( ρ^β 
81 ρβΠίεαΙίβΓ & Μέΐ3ρ1ΐΓ&δΙβ, ςαΊΙ η'αίΐ έΐέ πιίδ βη 
υ8αξ;β ρ&Γ (1*8υΐΓ6δ ααΙβιΐΓδ, ςο! οηΐ ρΓέΙβηάυ δβ 
άίδΙίη^υβΓ ρβΓ ΙβυΓ ]υδΙβδδβ βΐ ραΓ ΙβοΓ βχαοΐίίαιίβ, 
ηυοίςπΊΙδ (Ιέείβιηβηΐ βη ιηίΙΙβ βηΗΓοίΚδ οοηΐΓβ 
1β8 βχοέδ άβ €β1 ^ΟΓίναίη ^Γβο, ϋοηΐ οη νβυΐ ΓαΐΓβ 
ροδδβΓ Ιβ Ιέα)θί^η8£^β βοιηπιβη'έΐ&ηΐ ά*8υεπη ροί(1δ 
ροϋΓ έΙαϋΙΐΓ αη ίαιί ΗίδΙοηςυβ, β( (ΙοηΙ πιΑιηβ Ιβ 
ηοπι ϋοίΐ έΐΓθ δϋρρΓίπιέ, ςυοίηυ'οη ρΓοΟίβ άβ δοη 
ΐΓ8ν8ϋ. 

Ουοίηοβ Μ. άβ ΤίΙΙβπιοηΙ Γ&δδβ,ρουΓ αίηδί (ΙΐΓβ, 
άβοχ δΟΓίβδ (Ι*8(1(ϋΓιοη8 βυχ Κΐδίοίίβδ οη^ίηβίβδ (Ιβδ 
8&ίηΙδ, οη ηβ ογοΗ ρ8δ ηόβηιηοίηδ ηιΓβΙΙβδ ?οίβη( 
βοηΐΓβ Γβχ8€ΐί(ϋ(Ιβ. Ουαηά ϋ (Γοιινβ Ιιογ8 άβδοη βυ- 
Ιβΐηυβίςυβ εΐιοδβ ηυί ρβυΐΓβΙβνβΓ ου βεΙ&ίΓεΪΓίΑ 
ηΐ8ΐίέΓβ ςυ'ίΐ (Γ8ΐ1β, 8ΐοΓ8, δι ΓοηίβυΓ βδΐ ά}%Ώβ άβ 
ίοί, ίΙ ηβ Γαίΐ ρββ (]ίΓβευΙ(έ (ΙΊηδέΓεΓ εβ ()ϋ*ϋ Ιυί 
6πιρΓυη(β ά&ηδ 88 η8ΓΓ8ΐίοη, ςοοί({υβ οπ^^ίηαΐβ, 
ηΐ8ίδ βνβο εβΙΙβ ρΓέεβυΙίοη, ηοΊΙ (ϋβΐίη^υβ (Ι'&νβε Ιβ 
Ιβχΐβ οπ|$ίη8ΐ εβ ηοί Ιυί βδΐ έίΓαη^βΓ, βΐ ηιΓΠ είΐβ ^ 
&πΐ8Γ£β Ιβηοπι άβ ΓβυΙβυΓ ςαΊΙ ίβίΐ ραΗβΓ. II η'βδί 
ρ8δ Γ8Γβηυβεβ(ΙοοΙβεπΙί(]υβ &]οα(β αυδδίηηβίςυβ 
οΐιοδβ ϋα δίβη ά^η& Ιβδ ΗίδΙοίΓβδ ηυΊΙ Γ8εοη(β : 
η)&ί8 εοιηιηβ ϋ ΓβηΓβΓπαβ εβ1& βηΐΓβ (Ιβυχ ρβΓβη- 
Ιΐιέδβδ, Ιβ ΙβεΙβυΓνοίΙ ύίβη (|υβ εβδ δοΓίβδ (1*8(1<ϋ- 
ϋοη& ηβ Γοηΐ ρ8δ ρ8Γΐίβ (Ια εοΓρδ άβ Ι8 ρίέεβ : 8ίη3ί 
εβία ηβ ρβυΐ ρβδδβΓ ροιίΓ υηβ νέηΐ8ΐ>1β &Ι(έΓ&ϋοη. 

II 1 8 βα (1'1ΐ8ΐ)ί1βδ οΓίΙίςυβδ (]υί οη( εΓυ ηυβ Ια 
ρ1υρ8Γ( (Ιβδ 8(Ι(!ίΙίοη8 άβ Ηέΐ8ρΙΐΓ88(β έΐαίβηΐ άβ 
οβΙΙβ η8ΐυΓβ(10) : βΐ δΊΙ 8ν8ίΙ ρπδ Ιβδ ρΓέε8υ(ίοη8 
(Ιβ Μ. άβ ΤΠΙβπιοηΙ, ]β ηβ 88ίδ δί Γοη δβ δΟΓβίΐ 
Γέοηέ 8υ8δί Ιΐ8Γ(Ιίπ)βηΙ ηιι'οη 1*8 ΓβίΙ εοηΐΓβ δβδ ρα- 
Γ8ρΗΓ88β8. II βδΐ εβΓ(8ίη ςα*οη ΐΓοονβ (Ιβηδ εβ Ι.έ- 
(;βη(]8ίΓβ (Ιβδ &(Ι(1Ί(ίοη8 βη £[Γ8η(1 ηοηιΙΐΓβ; εοηιπιβ 
βθΙΙβδ ςιι'οη δυρρο^β (]υΊ1 β Γ&ΐΐβδάβηβ Ι&Υιβ όβ 88ίηΐ 
ΝίεέρΙιοΓβ, β( (Ι8ηδ ΓΙιίΒίοίΓβ άβ 18 ΐΓ8θδΐ8(ίοη (1υ 
οΙιβΓϋβ δ&ίηΐ ]β»η'Β8ρΐίδ1ο, ςυί ηβ δοηΐ ρ88 ρΐυβ 
€0η8ίϋέΓ8ΐ)1βδ ςυβ ςυβίςυβδ-υηββ (]υί δβ ΐΓουνβηΙ 
ά8ηδ Η. άβ ΤίΙΙβπιοηΙ : εβΓ ηοβ επΐί(ΐυβ8 ηβ ηουδ 180 

ΡΟΙΙΓ Α(1οηηβη1 %ηίτβ ςυβ εβδ (Ιβυχ βχβπι 
ρΓβυτβ (Ιβδ ίηΟ(ΙέΙί(έ8 άβ εβΙ ουίβυΓ {Γβε. 

ΙανίβάΒ $α%ηί Νί€έρίίοτ$^ ιλοτΙ^ιγ (1!)» Οτέ^ ό^ηη 
ίηαην$€ηί άε Ια 6ί61ίθίΗέςη€ άπ νοί, €ί €&η/έΐΟ€ 
αΌ€€ €€ΐΐ€ ^ιιί α έΐέ άοηηϊέΛ ρα^ ΜέίαρΙ^νοϋβ. — 
/>« αάΜίοη$ ά€ ΜέΙαρΗηαΗ ςηβ Γοη ν β υαέτέα, 
ζαηί 6η ΰαταοίέη ΐΐαίιςν^ 

ΙηιΙΙο ΐβηιροτββτίίΐ (ΐυί(1βπι ρΓβδύγΙβΓ ίη η»αρηα 
ΑηΙίΟΰΜα 8ι{Η(β, ηοηηίηβ δβρηοίπδ. Εγ8( 8υ1βιη 
ςυί(ΐ8ηη ςυο(]υβ οΗυβ, ({υί 8ρρβΙΐ8ΐ)8(υΓ ςυΜβτη Νί- 
εβρΗοΓΰδ, βΓ8ΐ νβΓο οπίίηβ ΐ8ίεηδ, βΐ 8<1ιηο(Ιπιη 
2βΓΠ)8ηυδ 8ηηίουδ βίυδ(]βιη ρΓβδΒγΙβη : δβςυβ 
8ΠΐΙ)θδίειηυ1υο (ΙίΗ^βΙ)αηΙ, υΐ βχίδΙίπΐ8ΓβηΙυΓβδδβ 
ίπιΐΓβδ £;βΓπΐ3ηί, η8ΐί βχ υηο υΙβΓΟ ; ζάβο υ( βδδβΐ 

^ βχεβΙΙβηδ 8Π)0Ρ βοΓοπι ηιυΐυυδ. Ουπι Ιοη^ο 8υΙβπ) 
ΙβιηροΓβ νΐχίδδβηΐ ίη Η80 8ίΓβε1ίοηβ, Ι)οηο βί Ιιο- 
ηβδίο ίηίβδίαδ βΐ δεβΙβΓ8(ίδδίηηυδ Ιιυπ)8ηΙ ^βη^τΊβ 
ίηίπιίευδ, βίδ ίητί(1βηδ, (8ΐβιη ίηΙβΓ βοδ ρβρβηΐ 
(Ιίδδβηδίοηβπι,υΙηβε ίη ρΐ8ίβ8 (|ϋί(1β(η νβΙΙβη(8ίΙ)ί 
ίηνΐεβπι οεευιτβΓβ, βχ άίΆΐηοι ίοο ο(Ιίο ({υοίΙ ίηΙβΓ 
δβ ίηνίεβπι εοηερρβΓ8ηΙ. 

Ουπι δ&(ίδ ΥβΐΌ Ιοη^ο Ιβηιροηβ ίΐ8 ίπϊδδβηΙ &(Γ«Ηΐΐί, 
8(1 δβ Γβ(1ίβηδ ΝίεβρΗοΓυδ, βΐ εο^ηοβεβηδ οάίυιη 
βδδβ (1ί8ΐ)θϋευιη, Γ0|[8νίΐ 8πιίεοδςυοδ(ΐ3ηη, υ1 ίτβηΐ 
8(1 ρτβ8ΐ>>ΙβΓοιη δαρΓίοίοπι, β( Γ0{8ΓβηΙ βυπι ρΓΟ 
ΝίεβρΗοΓο, υΐ βί ευΙρ8Π) εοη(ΙοηΗΓβΙ, β( βυπ) ι•08• 
ηί(βηιΐ8 (ΙυεΙυηι βεείρβΓβΐ ρνορΐ€τ ΠοΜίηΗίη, ΙΙΙβ 
βυΐβπ) ηοΐυίΐ βί οοη:Ιοη9Γβ. Ιδ νβΓΟ τυΓδυδ ιηίβίΐ 
&ΙΪ08 8η)ίεοδ, υΐ βί ΓβεοηοιΙί8Γβ(υΓ. ΡΓβδΗγΙβΓ Αυ- 
(βπι δ8ρπείυδ ηβε βοδ (|υί(1βπι Γ0{8η1βδ 8υ(ϋΓβ 

^ δυδίίηυίΐ. ΚυΓδίΐδ βΓ^ο Νί<^βρΙιοηΐ8 Γ0Κ8?ίΙ 8ΐιοβ 
ςυοδ(]8πι βπιίεοδ, βί πιίδίΐ 8(1 ίρδοπι, οΙ οοηναιίαι- 
(€ν άίνχηο βίοςηίο Ιη ΟΓβ (ΙϋΟΓυπι νβΙ Ιπυπι ΙβδΙίαπι 
δ(8ΓβΙ οιηηβ νβΓΐ)υηί). ΙΙΙβ βυΐβπι ευιη βδδβΐ (Ηιγο 
€θτάβ, βΐ ίηιρΐ8ε8ΐ)ίΙί8, βΐ οΜίΙυδ βδδβΐ Οοηαίηί ηοδ- 
ίη ^β8υ ΟΙιήδΙί, (|υι (ΙίείΙ : € ΚβπιΙηΚβ, βίτβπηίΐΐβ- 
ΙυΓ νοίιίδ, 1 Η ηιν$ία : 8ί ο([βτα$ άοηηΜ Ιηηηι αά 
αΐΐατβ^ €ί ηΰοτάα(η$ (η6τίΒ ({Ηοά ΗαΙ>β$ αΐί^ηϋ 
αίν€ν$Μ$ (ναΐΓβίη ίηητη, άίτηΗΙβίά, βί υαά€η$ γ«- 
οοηοίΗαη (ναΐή Ιηο; βΐ ΓαΓβιΐδ : • Νίδί Γβηιίδ6η1ΐ8 
1ιοπ)ίηίΙ)υδ (ΙβΙίεΙαβοΓαιη, ηβε ΡλΙβπνβδίβΓ εοοίβδίίβ 
ΓβηήΙΙοΙ νοϋίδ (ΙβΙίε(8 νβδΐΓ8 ; > οηιηίΙ)θ8 βυπι γο- 
^8ηϋΙ)υ8 βί ρβ1βηΐί1>υδ, ιιοη εοηάοη8νί( ίταΐή α 
αηιίοο 5ηο. Νοη βηίηι ΗαΜαί ιη $β οΗαιϋαίβηί €ΐ 
9ηι$€Τί€θί'άίαΜ : ηησηίούτ^ιη ίητβ /ιιί( ρΗναΐΗ9 

^ Γ€ρηο €(ΒΐοΐΗ9η. 

Ιη ρπηιΐδ 8υΙβπι ρίυβ βΐ &άβ\\% ΝίεβρΙιοηΐ9, ευπι 
▼ί(ϋ( δ8ρΓίεΙυπι (Ιβδρβχίδββ εοπιπιαηββ «πιίεοδ, ηυι 
ρΓο 60 ρβκβηΐβδ νβηί8πι ηοη 8βεβρβΓυη(, ίριβ οϋΓ- 
Γβηδ 8(1 8β(1β8 δαρΓίοϋ, δβ ρΓ0]ίεϋ 8(1 ρβίΐβδ β]υδ, 
(ϋεβηδ: Οοηάοηβ (ηΙΙιί, ΡβΙΟΓ, ρπορίοΓ ΟοηΙηαπι ΙΙΙβ 
ν6ΓοηοΙυί1βίΓβεοηείΙΐ8Π υ(8πιίεο,βΙπΐ8χ1ιηβ ευπι 
Γ0β8ΓβΙυΓ : Η ίηαχιΊηβ βυπι άβΙ)βΓ6(, β1ί8Πΐδί ηοη 
Γυίδδβΐ Γ0{8(υ8, 8ρΓίπΐ8 βχευ88ΐίοηβ βυπι αεείρβΓβ, (1) ΡαικΗΐά, αά αίΐ€ηίίοη€Μ οοηΰίΙίαηάαΜ, αρ- (ϋ)Αρυ(Ι ΒοΙΙβη^. Ιοπι. 11 Ρ«^5Γυ8Γ, ά\β 9. Ηι- 
Ιϊιιννβ €θηΐί€α€ηάαΜ ρ€τίοάο$, ίηί0ηβ€ίί$, ΒοΠ. Ιοπι. 1>6ΐυΓ θϋβαι 8ρυ(1 ηυγο. Λοΐ8 δβίοβίβ Ογ8ΒΟ. βΐ Ι^βΐ. 
Ι, ^8ηυ8^» ΡγφΓ&Ι. ρ. 18, εοΐ. ι. ρ8£. 244, βίο. 181 ΒΕ ΑϋΟΤΟΚΙΤΑΤΕ ΜΕΤΑΡΗΚΑδΤ^Ε. 182 ηΐ €ΙιΗ8ΐί&ησ8 βΐ ρΓ65ΐ)γ(βΓ, βΐ ςυ) ρΓθΓ«88υ$ 6Γ&( α Ε1 εαιη νβηίδββΐ &(1 Ιοουιη ιη ηυο βΤΑΐ ίηίβηιηβιι- δβητίΓβ Οβο. 

Οοιη 1ΐφ£αυ(6ΐη βίο ΑβΓβηΙ,Γβρβηΐβ βχ$ί8ΐίΙ ρβΓ- 
8Μΐι(ΐο 6ΐ ιτΐ2ΐ|;η3 βϋΐίΰΐίοίη ΑηϋοβΗίΑ είνίΐ&ΐβ υΙ)ί 
ΜηΙ>ο Ιι&Ιιίΐ3ΐ)βηΙ, βΐ 3ρρΓβΗβη(1ί(υΓ δβρηοίυδ ηΐ 
€ΙΗ$α&ηΗ$, βΐΐΓ8άιΐυΓρΓ£5ί()ί : θΙβίβΙίΙβηιβίρβυΒί, 
β( ^ΐχίΐ 61 ρΓ»$β8:0υο(1 651 ηοιηβη Ιυιιιη?ΙΙΐ6 &υΐ6η) 
(ΚχίΙ : ΥοοοΓ δαρηοίϋδ. ΟίχίΙ ρΓΦβββ : €α]υ8η3ΐη 
68 ςβηβΓΪδ ? ΌϊΧίί δβρΗοίυβ : 8απι ΟΙΐΓΐβΙίβηυβ. 
ΡΓ»$β5 ϋίχί(: Ε8εΐ6ηοιι$? ΟίχίΙ 8αρπεί(ΐ8: ίοευπι 
Ιβηβο ρΓ65ΐι;(6η.0ί€ίΙ ρΓΦβββ: Αυ^υδΙί ηοβίπ βΙ άο 
ιηίηΊ ύιι]ιΐ8 Γβ^ίοηίβ 6ΐ Οηίυιη Κ(»ιη»ηοΓΰΐη, Υ&Ιβ- 
ΓίΑπυΒ 6( 6&Ι1υδ ΐΟβΙίίβηαε], ]υ8δ6ΓυηΙ υ1, ςυ! 86 
4ί€ΒΐιΙ 6δ8β εΐιηδίίβηοβ, ββΟΓίΟοβηΐ ϋϋβ ίηπίΏοΠα- 
ΚΙ)υ:§. δί 4^18 ν6Γ0 <ΐ68ρίείοη5, Γ65ρυί( Ηοο 6(1ίθ- (1θ8 δβρΓίοίυδ,ΓϋΓδυδ βΐ άίχΙΐΝί66ρΙιθΓϋδ:Αο^/β,»αΓ- 
ίί/Γ ΟΗΗβΗ, ίρηο$€β ΐΆΐΜεί^ηίά ρβϋοανίηΐ Ηογηο : 
δοπρίαιη ^$Χ€%ύίη: ιΡβΙίΙβ, 6( Ι)αΙ)ίΙαΓ νοίιίβ.» 86^ 
60 Ιΐ8β€ ϋίοβηΐβ^ 6ΐ ηυ^Β δυηΐ Κίδ δίιηίΐίβ, ηοη βικίί- 
νίΙ δ^νυδ 6ΐ (ΙιίΓαδ αιηίουδίηβο 06X08 68( 80(ΐΑΐί8 Α8- 
ρβΓτίηιυδ, η€0 (ίίϋ ηιοΙίΗηΒ, ΙοΙηείπββχιΜίΜ. Νοη 
€ηίίη αηάίνίΐ ίΙΙηά: ΟΗχρΰ$ Οοηΐίηηιη θ€ηπί ίηηηι 
$χ ίοΐο ϋοτάβ /ΜΟ, €ΐ ρΓΟχήοΜίη {«μιμ Ηϋΐίΐ ίΘίρ$Η$η.86ά 
είβυδίΐ αοΓθδ €0Γάί8 8ηί βΐ οονροή$^ ιιΙ&βρΐδβατίΐΑ 
6(εΐΑυ(Ι?, ςυ» ηοη βχααάίνίΐνοεβπ] ίηεαηίΑηΐΗιιη. 
ΡΓορ(6Γ6α ςη% ρ€ΐΒοηαηι ηοη νβΒρκΗ βί τ6Γ&χ 68ΐ 
Οοηιίηοδ,ηυί άίχίΐ : δί ηοη ΓβιηίδβηΙίδ Ιιοπ)ίηί1)ΐΐ8 
(ΙβΗεΙα 6οηιπι, ηβίΐηβ Ραίβτ υβ$ίβτ €σΙβ9ί$8 γ^ιιιΜ- 
Μ νοδί& άβΐίοΐα ν€9ΐτα; €ΐ : Ιη ^ηα νηβηίητα «ι^ Ιηπι, €€!&( άβ (ϋνβΓδίδ (0Γη)6η(ί8 βί &\ϊρρΙιο\\$^Η€Η$[ταΙή (ηο, ίη βα νεηιβίίβίαν ΗΜ. ρΐ6€ΐβη€ΐυπι,βΙ βίε ^Γ&γίδδί(η& π)0Γΐ6 βδδβ οοηάβπι- 
ιΐλΒ(Ιυίη. δαρηοίυδ 3υΐ6(η &3ΐ8Πδ^ (ΙίχίΙ ρΓ0Βδί(ϋ : 
Νοδ 6ΙΐΓίδ(ί3πί, ο ρτ(Β8€8^ ΟιπδΙϋΠ) 06υιη Η&1>6- 
ιηηδ Γ6$6ηι;ςυοηί8ΐη ίρ86 6δ( δοΙυδΥβΓυβ 0608, 6( 
ΟτβλίΟΓ εωΐί 61 (6γγ»,6( πι&ηβ 6ΐ οπ)η!υπι 9»% βυηΐ 
10 6ί8.0ηιηβδ νβΓο <]π {6ηΙίυπ],(ΐ£6ηιοηί8; 6ΐ ρ6Γ6- 
χιΚ « ί&είβ υηίνβΓ83β ΙβΓΓ». ςυί ηοη ροδδυηΐ αΐί- 

Οηί ΟρβΠ) ί6ΓΓ6, 8Ι|1 8ΐί(]116Π1 Ι«(ΐ6Γβ «ϋΐ Ιπΐρ6(]ίΓ6^ 

ουπι βιηΐ ορ6Γ8 πι&ηιιιιηι Ιιοηαίηυαι. 

Τοηε ίπιΐυβ ρΓΦδβδ, ]α88ίΙ βοη ρΓθ]ί€ί ίη εο- 
«Ιιΐ630},]υ5βη8 βηοι νβΐίβσιβηΐβΓ νιΓ^^βΓίΧυπι ίδ βΓ^ο 
8(ΐ6ο 8€6τΙ)6 6ΐ ίηΙιιΐίη8η6 ΙθΓ(]υ6Γ6ΐυΓ,(ϋχιΙ δβρπ- 
αο8 ρΓ8Β8ί(ϋ:0&Γηί8 Π16» Ιΐ3ΐ)68 ροΐ68(3ΐ6ΐη; αηίπΐφ 
&ιιΐ6ΐΡ πιβββ ροΐ68ΐ3ΐ6ίη ηοη 1ι&568, δβά Οοηιίηυδ 

168118 ΟλΠδΙΟδ, (]υί 63Π1 εΓ6&νίΙ• \.Οΐί%0 ν6Γ0 (6η)- 

ροΓ6 ΙοΓίϋδ,δυδΙίηϋΗ (οΓπηβηίΑ.Ουιη νίϋίδδεί &υΐ6ΐη 
χΒρτοΙ^ηΒ €ΐ ιηαΗϋοΒΗΒ ^υ(^6X 6υπι ηοη ρβΓβυα- 
(Ιβτί, (υϋΐ Ίη 6υπι δ6ηΐ6η1)απι, άίεβηδ : 88ρηείϋπι 
ρτ68ΐ>7ΐ6ηισι, (|υί 6(1ίε(3 οοηΐ6πιηίΙ ίηιρβΓ&ΙοΓυη), 
61 ηοη ρ8ΓηίΙ, η6ο άιίδ ίσιηιοΓί&Ιίϋυδ γοΐυίΐβ&επ- 
β€8Γ6, 111 ςιή α δρβ ΟΙΐΓίδΙίαηοΓυηι ηοη ΙυΙβπ^ 
6χοίύ6Γ6, ]υΙ)6Πΐυδ ΐΓαάί δυρρΗεΙο οβρϋίδ. 

6ΐ1Π1 6Γ^0 ίρδβ 68861 62Γ688υ8, &εε6ρΙ^ Πΐ3ΓΐχΓϋ 
86ηΐ6ηΐί3, 6ΐ Γ68ϋη3Γ6ΐ3(Ι 0(Βΐ65(6ηΐ ΟΟΓοηΑΠί), 8α- 

(1ίνίδ86ΐ 8αΐ6ΐη 88ηε1ιΐ8 ΝίεβρΙιΟΓυδ, ευΓΓβηδ ρΓΟ- 

€68811 βί θΙ>γί8Π1,6ΐ 86 ρΓθ]ίείΐ 8(1 ρ6ά68 6]υ8,(1ίε6η8: 

Η8Γΐ5Γ 61ΐΓί8ΐί,ί£;ηο8ε6 ηιίΗί ςαοηί8η) ρβεεβνί ίη 1β. 
ΙΙΙβ 8υΐ6η) ηίΐ) II βί Γβδροηάίΐ.^χοϋκ^/ιιιιι^ίιιι /ιιβταίΰΟΓ 
^5 α ηαίο (ίύ?ιιιοιι^.δ8ηε1υ8 ΝίεορΙιοΓυδ 6υπ) τυΓ- 
808 ρΓ2βν6ηί1 ρ6Γ βΗλπι γίδηι, 6ΐ 61 οεεοΓπΙ ρΓίΐ18- Οοπιίηυδ εαπ) νί(1ί8δ6ΐ 6υπ) ηοΙΐ8 ΐ8η^ ρτοχίπιϊ 
ηιίδ6ΓΐεοΓ(1ΐ8, ]υΓ6 6υπ) ρπν8τΐ( Γ6£;ηο δυο οοΒίββΙί: 
ίπιο νβΓο, ϋΐ6 δοίρδοηι &1ίβη&νί1 8 ^8ΐί8 ε(Βΐ6δ1ί 
6ΐ8ΐ) 9Βΐ6Γηίδθ6ί Ι^οηΙδ,ρΓορΙΟΓ ίη]υηΦ8 Γγ&1γ680- 
06ρΐΦ Γ6εοΓ(ΐ8ΐίοη6ηίΐ : 61 πΐ3χίιη6 ηαοά ίη ^6ηη8- 
Βυπι 6ΐ ν6ΐ6Γ6α) 8α)ίεηηίΐ Γυίδδ6ΐ 8ηίιηο εηΐ(ΐ6ΐί,ίπι• 
πι&ηί 6( ίΓΓ6εοηείΙί3ΐ)ίΙί. Ταηο άίευηΐ 1ίε(οΓ63 δ8- 
ρηείο: Ρΐ6εΐ6 Κ6ηυ8 1 03, υ1 εβρυΐ (ίΐιί 8ΐηραΐ6ΐαΓ. 
0ίείΐ8ΐιΐ6ΐη 618 δ8ρπείυδ:0η8Γ6?Οίεοη1 6Πίε1θΓ68: 
ΟοοηΙβπ) ηοΐοΐδΐί (Ιϋδ 8&εΓίΗε8Γ6,86(1 εοηΐ6Πΐρ8ΐ8ΐί 
βάίεΙοπι ίσ)ρ6Γ8ΐοπ8, ρΓορΙβΓ Ηοηιίηβιη ςηί (ΙίοΙ- 

ΙΟΓϋΗπδΙΟδ.Η^ΒΟ ΟΟΐη 80(1ί8δ6ΐ ΐηί86Γ δ8ρΓ!θίθ8.Γ68• 

ροη<1ί( 1ίο1θΓϋ)θ8 Ηαηο Μ$$€Γαηι βΐίτύΐ^ίη υοϋβηί^ 
ύίεοηδ: ΝοΙίΙβ η)6 ί6ηΓ6; ί8€ίο 6ηίπι ςο» ]υ8$6πιη1 
ίπ)ροΓ8ΐθΓ65, 6ΐ (Ιϋδ δβΟΓίβεο. δίθ6ηιη 6χεβΒε8νϋ 
ο(ΐ!οπι,6ΐ 8ΐ) 60 8ΐ)(Ιοχ!ΐθ6ί {ρΓ8ΐί8ΐη. 0οί βηίιη ρ6Γ 
6]ο5ηιοϋί ΐ0ΓΠ)6ηΐ8η9η η6^8νίΐ Οοηιίηυπι ηοδίηιπι 
^6&οη) ΟΙΐΓίδΙοη), οόπι ν6η1δδ6ΐ 8(1 ίίηβπι ιηοΓίίβ, 6ΐ 
68861 8εΓ6ρ1υΓυδ ρΓβΒπιίυιη 61 εοΓοη3ηίΐ ^ΙοηΦ βΐ 
$ρβί, η6£8νί1 νϋατη ΟΒίβτηατη, 6ΐ Γυίΐ 8ροδΐ8ΐ8. 

Η2Βε εοπι 80(1ίδδ6ΐ 88ηεΙο8 ΝίεβρΙιΟΓοδ, Γο^βνίΙ 
δ3ρπείυΐΏ,Γ»ηι /<ΐ(Τ]//72ΐ8,(1ίε6η8:ΝοΙί,ο Γΐ'&ΐ6Γ,ηοΙί 
ΐΓ8ηδξΓ6(1ί 6ΐ η6ς8Γ6 Οοπιίηοπι ηΟδίΓΟΠ) ^6δοη1 

ΟΙΐΠδΙΟΠ). ΝοΗοΠΙΠίηΟ; ΓΟ^Ο 16/|81) 60 (ΐ6βε6Γ6, 6ΐ 
ρ6Γ(ΐ6Γβ Ο0Β]6δΐ6ΐη 0ΟΓθη8Π), 4^^*^ Ρ^^* Π)θ1ΐ8 86- 

ηοΐδίδΐί 1θΓηΐ6ηΐ8 6ΐ 8ΐηίε1ίοιΐ6δ. Ι1ΐ6 80ΐθαι ηοΐαίΐ 
60Π) οηιηίπο 80(]ίΓ6» δ6(1 εοοίοηϋίΐ 8ΐ)ίΓ6 8ά ίηΐ6- 
Γΐίοιη βί ί6η€ΐ)τα$ οΙΙίπΐϋΒ πιοπίδ, €ΐ αά ^ςη^^η^^η^ 
ηοη ροΙβ$ί 6Χ$Ινιρηί. 0οί Ι80ΐί ρΓ6ΐίί βΙοη8Πΐ ίη 
πιοιηοηΐο οηίοδ Ιιογ{β ίείοδ 2ΐ3(1η ρ6Γ(1ί(1ί1, Γ6ν6Γ8 ςη8ΐηίρδ6 6ρ6(ΐ6Γ6ΐΐΙΓ6είνίΐ8(6,6ΐ Γοβ3νί1εοΐΒ(1ί•^Γυί1 ηΐίδ6Γ, 6Χε2βε8ΐθδ 8ΐ) 0(]ίθ• €608: Μ8Γ(γΓ ΟΗπδΙί, εοη(1οη8ΐηίΙ)ί68ςο8βρ6εο8νί 
ίη 16 οΙ Ιιοηιο.Εεε6 6ηίιη,()8ΐ8 68ΐ 1ί5ί εοΓοη8 α βΐιτί- 
8ΐο,(|θ6πι ηοη η6{8δ(ί,86(1 εοηΓ688υ6 6δ ηοπΐ6η β]οδ 
88οε1οηι εοΓ8Π] πιυΐΐίδ Ιεδίίϋοδ. ΙΙΙβ 8υΐ6ΐη άηηΛ8 
^ ίιηρΙαοαύίΙί$ , οάίο εοΓ Η3ΐ)6ηδ 6χε£ε8ΐοπι, 
ηβςοβ 61 ά6(1ίι τβηίβιη, ηοςυβ 6ί ν6Γΐ)οπι νοίυίΐ 
Τ68ροη<ΐ6Γ6 ; 8(Ι60 υ1 ίρδί ΙίεΙΟΓβδ (ΙίεβΓβηΙ δ8ηε1ο 
ΝίΓβρΙιοΓο: Τπηι δίοΐίοπι Ιιυπιίηοηι ηυη(]03Π) νίόί- 
ιηαδ.ν3(ΙίΙ 8(1 &υρρ1ίεΊοιη ε8ρίΐίδ,6ΐςϋοπ)θ(Ιο ρ6ΐίδ 
ν6ηί»π) 8ΐ) 60, ςοί ]3ΐη 6δ1 π)οπ(υΓθδ? Οίείΐ 6ίδ 
«χοείοδ ΝίεβρΙιοΓΟδ : Νοδείΐίδ (|αί(1 ρβΐ8ηι 8 εοη* 
ίθ&δοΓβ ΟΙΐΓίδϋ : Οβοδ 8016Π1 δείΐ. Νοο βηίαι ^ιοάίνίι Οοη^ιηυοι ηοδίΓοηι ^63οη1 εΐιπ- 
8ΐοιη.(ϋε6ηΐ6ΐη ίη δΑηεΙο Εγ8ηββ1ίο:«δΐ8£Γ6Γ88 π)ο• 

ηΟδ ΙΟΟΓΠ 8(1 8ΐ(8Γβ, 6ΐ ΓβεοΗβΠδ ς00(1 Γγ816Γ (008 
1ΐ8Κ)6ΐ 8ΐίςθί(1 8(1ν6Γ805 16, άΐΐπίΐΐβ ηίΟΠΟΒ ΙΟΟΠΙ 3016 
8ΐΐ3Γ6^6ΐ ν3ΐΐ6 ρΗπίΟΙΏ (6 Γ6εοηείΠ3Γ6 ίΓ3ΐΓί (ΟΟ, 6ΐ 

Ιοηε νεηίβηδ ο£Γ6Γ παοηοβ Ιοοπ).• Εΐ ΓΟΓδοδ, Ρ6ΐΓο 
ρπηείρί 8ροδ1οΙοΓοιη, εοπι Γ0£;3δ8β1 Οοπιίηοπ) : 
<ι0οο1ΐ6>,ί«ί ρβεοΒνεηΙ Ιη ιη6 Γγ816Γ ιη60δ,(1ίηιί1ΐ8Πΐ 
6ίϊ56ρΙί6δ?»[ΐ68ροηςΙί1 Οοπιίηοδ:<Νοη (Ιίεο 1ΐ1)ί δθ- 
ρΐίβδ, δ6(1 δβρΐ03|;ί6δ δερίΐβδ.» Ι1ΐ6 8οΐ6ΐη πιίδβΓ η6 
86ΐη6ΐ (]ηί(1βιη νο1οίΐεοη(1οη8Γ6 Γγ81π δαο,βΐ πΐ8χί- 
αΐ6 ρβίβηΐί νοηίβαι 6ΐ Γ0£8η1ί. Εΐ Οοαιίηοδ ςα1(ΐ6Π) 183 Ρ8ΕΙΙ.Ι. 184 ηο8(6Γ 6ΐ ΟβυΒ ]ι;8$ί1 6χ αηιιηο οοηϋοη&Γβ υηίουί- Α ΟΙιπβΐυπα,οΙι&πίΑΐβπιςϋβ 61 ΗαιηίΙίΙβΙθίη.Ουοηί&ιη (]ϋ6, 6ΐ (}ίΓηί$80 ιηυηβΓβ φχοά Γβο ββΐ οΙΓβΓβηάυπα, 
ειΐΓΓ6Γ6 αά Γ6θοηεί1ί8ΐίοηβιη ; ίΙΙβ νβΓΟ ηβ εοιηγηίδ 
()υί(ΐ6ίη ΙαΙ)Π5 οοηϋοηανίΐ βϊ ηυθίΏ ρ(ρηίΙ(;1)αΐ, ηοο 
ίη Αηίιηυπ) ίηάυχίΐ υΐ οί Γθ£;αηΠ ΓβιηίΐιβΓβΙ : εβά 
εΐβιιείΐ νίεεβΓβ δα& & ίΓ3ΐΓ6 $υο ; ρΓορΙβΓβα Γ60β85Η 
&1)βο^Γ3ΐίβ(ϋνίηίβ( νίνίβάδρίπΐυβ,βΙρβΓίΙίάίΙιηα- 
^ιιαηι^'Γ^ΐβ/^ο^'αη), οΐ §1οΓ!οδαιη €θΓοη&π) ιη^Γίγπί. 
ΟυΒίΏοίΓβπι,ο (ϋίβεΐί,ηοδ (ΐυο(]υ6 (ϋΙί^βηΙβΓ εανβα- 
ηαυδ&Ι) 1)&ε (ϋ^ύοΓιοα ορβΓβΙίοηβ, 0(1ϋ, ίηςιιαιτ), βΙ 
ίη]υηδβ &€ε6ρΐ2ΒΓ6εοη1&Ιίοηο ; υΐ ηοδίΓΟΓυπι ςυο- 
ςυ6 ρβεοαΙΟΓυΐΥΐ όβΐυπ ηοΙ)ί8 Γ6ΐΏί88!ο α Οοιηίηο 
^68υ ΟΐΓίδΙο,ΓοηνθηίθηΙβΓ βί ({υοϋ (ΙίϋίΙυΓ: ΟίιηίΚβ 
ηοΙ)ί8 (1('Ι)ίΐΔ ηο8ΐΓ3, 8ίονί €ΐ ηο8 άίηιίΗίηΐίΛ8 άβ- 
Μ/οπΙ>ί/5 ?ίϋ&ίΓΐ5; Γΐίΐβΐίδ θδίβηίιη ςυί ρΓοιηίδΐΙ. βηίηη ρΓορβηβυδ ίυίΐ αιΐ εΙιαπΟΙβητι βΐ ΙιυιηίΙίΙ&Ιβιη, 
ί(Ιβο ΓυίΙ ΓβάίπιίΙαδ εοΓοη» Γη8Γΐ;ηί, 6ΐ ϋί^η&Ιοδ 681 
ΓβΓβΓπ ίη ηυιηβΓίιπι ιηβΗ^Γαιη, &ά Ι&οϋβπι 6ΐ |1ο- 
Γίαιη ιηβ^ηί Οβί 6ΐ δβτναίοπδ ηο$(π ]68υ ϋ^ηδίί : 
ευί ^Ιοηα βΐ ροΐ6η(ί& ηυηο 6ΐ δβπορβΓ, 6ΐ ίη 89)- 
εοΐβ δδβοαΙοΓυπ). Αηαβη. 

ΥοίΙΙι Ια Υί6 άβ 83ίη1 ΝίεδρΙΐ0Γ6 ηβΓίγΓ, ανβο 168 
&(1(1ίΙίοη8 (Ιβ ΜέΙαρΙΐΓβδίβ.Ιβ ΙβεΙβοΓ ρ(>υΓΓ& ]ιις6Γ 
8ί 61168 δοηΐ Ηδδεζ εοη8ί(ΙέΓβΙ)ΐ68 ροαΓ ο1)1ί£6Γ εββ 
δ8ΐν&ηΐ8€ηΐίςυ6δ5 6Χ3ξέΓ6Γ8ί ΓογΙ ΐ6δ ΓβΙδίΟεαΙίοη^ 
άβ εβ Ιέ^βηιΙβίΓβ ^Γ6ο. 11» η*οηΙ ροίηΐ ΐΓΟίινέ 
(Ι'βχβηιρίβ ρΐυβ ρΓορτ6 & 1^8 ΓαΐΓβ ν^ΙοΐΓ ςιιβ εβΚο 
1)ί8(οίΓ6 άο 8βίη( ΝίεέρΙΐ0Γ6 ; ί1 86Γ3ί( πιέη)0 9ΐδδ6Ζ 
άίί&είΐβ (Ι'εη ρΓ0(1υίΓ6 ςυ6ΐΓ|ϋ6 &υΐΓ6 ρουΓ ]υ8ΐίΓΐ6Γ ΒβΑΐυδαυΙβΓΏ Νίε6ρ1ιοΓυδ, ροδΙ(]υ3ΐτι νΙ(ϋΐ (Γ^ηδ- Β ΙβυΓδ ρΐαίηΐββ. εβρβηάβηΙ ϋ ηβ ΓβυΙ (]α6 εοηίέΓ6Γ {^6§8υΐΏ 6886 δ^ρΓίεΙοιη, «ϋ^^ηα νοοβ ιΙίείΙΙίεΙοΓί 
ύυδ: Ε^οδυηι ΟΐίηδΙίαηυδ, βίερβίΐοίη ηοηηβη Ου- 
πιίηί ηοδίΓΪ ^6δυ ΟΙΐΠδΙί, ςτιβπι ί8(6 ηε^&νίΐ. Μβ 
6Γ^ο ίβπι ρΓΟ ίρδο ΓβΓίΙβ. ϋεΙοΓβδ ν6Γ0 ποπ δυηΐ 
&υ8ΐ βηίηι ίβήτβ 3ΐ)δηυβ ]ϋ8δυ ρΓΰβδίάίδ. ΜίΓβιί δΐιηΐ 
ΒαΙβπ) οιηηβδ, ηυοά 86 ί(3 βά ΐΏ0Γΐ6ίη ΐΓ2(]ί(]6Π(. 
1.ί(>6Γ6 εηΐιη ϋίοβϋαΐ : δυπ) εΠπδΙίβηυδ, εΐ (Ιϋδ 
νεδίπδ ηοη ββεΓίΓιεο. ϋηυδ 8υ(6ΐτ) εχ 1ίοΙθΓϋ)υ8 
ευΓΓβη8Γ6ηιιηΐ!3νΙΐ ρΓδβδίιΙί,άίεεηδ: δβρηείυδ ςυί• 
άβοί ροΙίίεβΙϋΓ 86 (Ιϋδ δβεπΰε&Ιυηιηι; εβί νβΓο ίΐΐίε 
ςυίά&ηπ αίίιΐδ, ςαί νυΐΐ ιηοπ ρΓορΙεΓ βυηι (}υί άί- 
είΙυΓ εΐΐΓίδΙυδ, εΐ&ιη&πδ 6ΐ (Ιίεβηδ ]ίΙ)6Γ6 : ΟΗΓίδ- 
(ίαηυδ δυηι, 6ΐ ϋϋδ νβδίπδ ηοη δαεπΓιεο, ηβε ο1)6' 
(Ιίο 6(1ίεΙί8 ίιτιρεΓ&ΙΟΓίιπι. 

Ρθ8ΐςΐ]»πι 8ϋ(1ινίι ρΐ2β:$68, ίη €υοι ΐυΐίι δβηι^ηϋΒΟ), 
(11ε6η8 : δί ηοη 8&εηΓιεα( ϋϋδ ίπιπιοηαΐΐϋυδ, ρΓοηΙ 
]υ8«6ΓυηΙ ίπ)ρ6ΓαΙθΓ68,]υΙ}θο βυπ) πιοη ^ΐ3(1ίο: 5α- 
ρτίΰίΐΐϊη νβτο$ίηίΐ6α^ίΤ€, Τυηε &εεΙρίοηΐ6δ 8&ηο- 
ιυηι ΝίοερΙιοΓίΗη, βυηι οβρίιο ΐΓυηο8Γυηι,υΙ ρΓ»δ«ϊ8 
^αδδ6Γ^ι, ηοηο πιβηα'Β ΡΦαατη;6{ δίε εοηβαπιπιβ- 
(αδίϋίΐ ίη €Ηΐί8/ο δβηείοδ ηι&Γΐ^ρ ΟΙιηδίί Νίε6ρΙιο- 
Γυδ, 6ΐ αβεβηάίΐ ίη εο6ΐοδ εοΓοηαΙυδ ρη ύάβηι ίη 168 &(1ϋΊ(ίοη8 ηιιε Μέ(3ρΙΐΓ38(6 α ίβίΐεδ &ε68 λεΐ68, 
Ανβε Ια νιε ά6 εβ βαίηΐ (εΙΙβ ςυε Μ. ΒαίΙΙβΙ ηουβ 
Γα (Ιοηηέβ, ρουΓ ΓβεοηηβίίΓε ςαβ εβ επίίςυβ γ & 
&ίουΙέ (Ιβδ είπεοηδί&ηεβδ ςυί ηβ δβ (ΓουνβηΙ ροίηΐ 
(Ιβηδ ΓοΓί^ίηβΙ ^βδ ΑεΙβδ,ςυοίηηΊΙ Γβδδβ ρΓοίβδδίοο 
άβ \β δηινρβ; βΐ ςυβ δβδ β(1(1ίΐίοηδ ηβ 8οη( ρβδ πιοίηβ 
εοηδί(ΙέΓΒΐ)1ε8 ^ηβ εβίΐβδ άβ Μέ(ΑρΙΐΓ88(6:β&η8 ρ^Γ- 
Ιβνάβ ρΙυδίβαΓδ οΐιοδβδ ηα'ίΐ α οπιίδβδ, 6ΐ (Ι'αυίΓββ 
ςυ'ϋ α όΐέβδ άβ ΙβιΐΓ ρΓορΓβ Πβυ. Οη ηβ ρΓέΙβη(1 
ρπδ |}1&ηιβΓε6ΐ(β εοηάαϋβ άβ Μ. ΒαίΙΙβΙ (Ι&ηβ εβΚβ 
ΙιίβΙοίΓβ^ ηί (]&η8 Ιβδ αυΐΓβδ οά ί1 & ΓβίΙ Ι& πιΑπιβ 
εΐιοδβ, ραΐδηϋβ ε'βδίΐα εοηάυίΐβ οΓάίηλίΓβάβεβυχ 
ςυί ΐΓβναίΙΙβηΐ 8ιιγ εββ 8οΗ68 άβ ιηαΙίέΓβδ, βΙ ςυβ 
^ Ιβδ ΡέΓβδ π)έπ)68 ΓοηΙ ρΓ&Ιίςηέβ. Μαίδ οη βη ρβαΐ 
εοηεΙυΓβ ςυβ εί ΙΙβ 1ϋ)6Γ(έ άβ ΗέΐΒρΙΐΓ&8(6 η'βδΙ ρ•8 
8α(Βδ&ηΐ6 ρουΓ Ιβ ΓβηάΓβ ηιέρπδ&Μβ βΐίηάί^βάβ 
ΙουΙβ εΓβαηεβ, β( ροιίΓ Ιβ Γ&ΐΓβ ρ&δδβΓ ροαηιη ίηι- 
ροδΙβυΓ 6ΐ ιιη ί&υδδβίΓβ, ηέ ρουΓ ρΓοάυΐΓβ άβΒ 
αιοηΐΓβδ,βΐ οαΐΓέ 8υ άβΙ^ άβ εβ ςυβ Ι& ΟΓέοε ρ<ιΐ ηηβ 
α ίπΐ8£^ίηέ άβ ίβύΐβδ βη ί&νβυΓ άβ δββ άίβυχ; ρυίδ- 
ςα'οη ΐΓουνβ βηεοΓβ 8ά]ουΓάΉυί άβδ έεπν8ίη8 
Γ6δρβεΐ8ΐ)ΐ68 ςυί ρΓβηηβηΙ Ι& ίη&ΐύβ 1ίΙ}6Γ(έ. ΤΟΥ ΣΟΦΩΤΑΤΟΪ ΨΕΛΛΟΥ 

ΕΓΚΟΜΙΟΝ 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΝ ΣΥΜΕΩΝΑ. δΑΡΙΕΝΤΙδδΙΜΙ ΡδΕΙΧΙ 

ΕΝεΟΜίυΜ 

1Ν ΜΕΤΑΡΗΚΑ8ΤΕΜ ΟΟΜΙΝυΜ 8ΥΜΕ0ΝΕΜ. 

(Αριιά ΑΙίΕΐίυιη Ι)€ 8νη^€οηίΙίΜ.) 

ΟυΠΙ βΐ νίΐ8 βΐ άίεβηάΙ ίδευΐΐβΐβ ΠΙΒ^ηαΠΙ δγ- Τ^ν μέγαν έ/ βίψ καΐ λ<1γφ Συμεών έπζινιΐν 

ΠΙβΟηβΠΙ ΐ8υάαΓ6 8(8ΐυβΠΐη, ευ]υδ ρβΓ υηίνβΓδυΐΏ προελίίμενος, το πχσης τη; οίχουμένης λχμπρο» χ«\ 

0γ1)61Τ) ΙβΓΓίΒ βδΐ ηοπίβη, 6ΐ Γβδ Ι^βδ(α) εβΐ6ΐ)Γα(8θ, πβριβίίητον και ^νομ« και ευτύχημα, ούκ οίδχ τίσι 

ηβδείο ςυί1)υ80&ΐη νβΓΐ)ί8 ΙΐΙβΓ ίη βΟ Ιβυάβηάο, γβΐ ποτέ ϊό^οί,ς περί αύτου χρήνομαι^ ^ τί των πάντων 185 ΕΝΟΟΜΙϋΜ ΜΒΤΑΡΗΚΑδΤΛ. γαρ (χ«Τ>ο<, ου λ<5γψ μό^οπ χοσμούμβνο;, και τ<$ν 
« νουν ϊχων έτοιμ({τατον 9} ς νοτ^μάτων γονλς, τήν 
τι γλιϊ>99αν οίον δη τ^ Νβ•.λφον ^Κ'^^ι ®'^^ ^^^ '^' 
ριό&>ις, ούχ έχ διαστημάτων μιχρων, άλλ* οΦημβ- 
^ι μ*^ριο^ς κλη^νοοσαν κήχενι, χαι (ύιιαιρότατα 
κιλαγιζουναν, άλλα χαΐ τ^ &π^ των ήΟών χράσκι, 
χαΐ τ^ πά72( άριτας, χαί τψ πιράδειγμα γενέσθαι 
τοΤς ζήλουν ^Οέλουνι μεγαλοπρεπούς β{ου και οώ- 
«ρονος αεμνυνομένοις• ΤοΟτον δη τον περιώνυαον 
βνδρα, καθ* ώραν, ώς εΙπεΤν, ί^ ΚωνσταντίΜουπολις 
ΙξήνΟησιν, ί^ πρώτη τον πρώτον, ή καλλίστη των 
ιη^λεων, τ^ν κάλλιστον φάναι πολιοοχον, και δοοσα 
τούτφ το έξ β•^της γεγίνησΟαι, καϊ ττί τοιαύττ(» γβ- 
νβαβι τιμι^|9α9θαΐ| άντέλαβε πχρ' αύτου τ^ τοιούτον 
περιβνεγχεΤν, οΤος κτί μ«$νο; έξήρκεσεν άν τα καλ- 
λιστεία έκε(νι;^ άποδουναι των π(>)εων ' καΐ γέγονεν 
α«τ^ ί^ παρ• εκείνου τιμή της πρ^τερον μεγαλο- 
πρεπεστέρα καΐ μείζων • δσον χ6χ% μεν βάλλει /«Ι 
μεγέθει των άλλων έκράτει πιίλεων, ώσπερ τις πα> 
ραδείσου χώρος τη περιβοΑτΙ και τψ κύκλψ* δστε- 
ρον δε δι' εκείνον και τοΤς άνΟεσι των αύθιγενών 
αρετών, τάς αλλάς 6περηκόντισεν • ώστε εΐ και μη 
οδτως ϊί ^ρχη< κόσμου τετύχηκεν, μηδΐ οίκιστην 
τοιούτον ηύτύχηκεν, άπέχρησεν ίν α6τ^ το θιυμα- 
στον δη τοϋτο γέννημα πρ6ς την των κρειττόνων 
άντίθεαιν. 

ΚαΙ τ^ κατά πά'^ων άσύγκριτον κράτος κιΐ άπαρ- 
άμιλλον, ?\ν μέν εύθυς τ^ έκ πρώτης, ώς εΙπεΤν, 
γενέσεως, καΐ 2^ άνΟούσης ^δη τριχός, ώσπερ οΐ 
τών λεόντων σκύμνοι, ευθΰς την όφρυ^ παραδεικνύ- 
οντες, χαΐ τών έπαυχενίων τριχών το λάσιον. *Γπ- 
ή^ει γάρ αύτφ τά της τ^νέσεως άνθη, καΐ τ^ φρό- 
νημα ^αν τινά είχε βαθεΤαν, καΐ 6 νους έξήστραπχέ 
τι θαυμάσιον. Ταϋτα δε τοΤς μίν άλλοις άρκοΰντα 
έτύγχανεν εΙς τελείωσιν, έκείνφ δε προχαράγματα 
της τελείας έγν•^ίζετο φύσεως, '^ϋσπερ οΰν των δέν• 
δρων όπόσα παρά την «ρύσιν άναβλαστάνει της έπι- 
μελομένης χειρός βρχχύ τι έπιδεόμενα, εΐ και άρ- 
δείαν τινά παραδέζετσι, ^τι μάλλον προς κάλλος καΐ 
μέγεθος έπιδίδωσιν * ούτω δε κάκείνφ ή ν μίν ^ φύσις 
ιυδρομόν τι χρήμα, ναι εύθυς προϊόν κατ* ευθύ. 
"Οθεν αύτοφυως μεν έρ^τόρευε, πρ^ς δε φιλοσοφίαν ό 
Ρ^θυς της ψ''^^( κόλπος άφθονα Ιδίδου νοήματα. Έπει δΐ καΐ προς τάς διατριβάς τών φιλοσοφούν- 
των απέβλεπε, καί τινας έκετθεν αρχάς Ικομίσατο 
προς την τών ζητουμένων ευρεσιν άφορμάς, ανέκυψε 
τε άθρόον, και ήρθη μετέωρος, και άπΐ) τών άκτίνων 
ιυρε τ^ν ?ίλιον, ί^ ο^^τως εΙπεΤν, άπ6 του ^λίου πρ6ς 
τσς άκτΤνας διέβλεψε ν, το μεν εκ τών υστέρων τά 
πρώτα συλλογιζόμενος, τ^ δε έχ τών προτέρων τά 
λύτερα τ^ φύαει συμπεραινόμενος. Είδως δ^ ώς 
δοσΐ τούτοις η τελεία καθ' ί^μας φύσις κεκόσμηται, 
νβύ γιννήμασι, καΐ γλώττης ρήμασι και ώς τών 
αρολαβόντων εκείνων σοφών, οΐ μεν διά φιλοσοφίας 
τί^ν νουν έτελείωσαν, ο\ δε διά (δητορικήί την γλώτταν 
ιχάΟηραν, καΐ πλην γε ένδς ί} δυτίν οΊ λοιποί προς Α «{υί(]η&ιη άίοΐοηβ, βχ οιηιιίΐΗΐβ ιιιβ€ΐ6•1βιη ρτα^ 
Ι)6ΐ)ο ΐ8υ(ΐΑΐίοοβιη• Ηη; βηίιη νΪΓ ηοη δοΐαοη βΓ«Ι 
ΟΓΠΑΐϋδ «ΙοςυβΒίί&^βΙ ιηοηΐβπ) Ιια1>61>«( ρΓοωρϋβ- 
δίπίΑπι &(Ι ^ίχηβαάα ρΓ8βοΙιΐΓ& εο^ΐΐΑΐ», βΐ ϋιΐ((ΐΐΑηι 
ΐΑοηη&π) Νίϋ ΟιιβηΙιιιη, ηοη ρο8( 1οη(;υιη ΙβιηροΗ* 
οϋΓΠΰΐιΙυιη,^βίΙ ςιιοϋϋΐβ ην» βοΑίβηΙθίη βίοηοβα* 
Ιίδβ,βΙ ίηαη«1«ηΐ6πι ορροΓίυηίΒΒίιηβ: βοϋ βΐ ιηοΓοηι 
ΐΡΗίρθΓβΙίοηΘΠΐ,βΙ (|υο(1 οπιηββ νΪΓΐυΙββ βΓβΙ εοηα* 
ρΐβχυβ, 6ΐ (|υο(1 βΓ&Ι βχβηιρίιιη) ϋβ, ηυί νοΐ6ΐ)ΑηΙ 
ΗοηββΙβ βΐ ηιοιΙβΓΑΐθ νί?βΓ6,βΙοηααι ίηβίβηβπι ηΙ»! 
εοπ)ραητ€Γ&Ι.Ηυηο βτ%ο ήτηχη οίατίββίιηυιη,ΐβπι- 
ρ68ΐί«6 Βίςυβ πΐ3ΐυΓ6,υΙ ίΐ9 (ΙίεΑίη, ρΓοιΙαχίΙ Οοη- 
βίαηΐίηοροΐίβ, ρηπ)&ρηιηιιιη, ραΙοΙΐ6Τπτη« οίγίΐΑ- 
(υπι,ρυΐΓ.ΗβΓηίηυιτ),ιι( ίΐΑ άίεβπι, ρΑίΓοηαιη άνΙΙ&-* 
Ιί$ ; <]ϋ9Β ευπι βί (Ι6(ϋ8$6ΐ, υΐ βχ ίρ^Α η^βεβΓοΙηΓ, 

Β βΙ (3Π οΓΐη βαιη 0Γη388β(, &1) βο Ιιοο νίεί88ίιη &ο- 
εβρΗ,ηυοΗ βαπι ρΓΟίΙυχβηΙ,ηυί νβΙ 5θ1ιΐ8 βαΙΓοεβΗΐ 
8(1 61 {1&η(1υπι ρϋΙεΗβΓπποΑ ρπΒπιία είνί1&(ιιηι. Εϋ 
ΓϋΗ ΗοηοΓ, ςυβαι θχ ίΙΙο Η&ΙιηίΙ, ρήοΓβ αΐ8]θΓ βΙ 
ιΠΑ^ηίΑεβηΙίοΓ ; ηιιοά ΐαηο ςιιιάβπι ρυΙεΙιηΙο(Ιίηβ 
Βορ^ΓϋΙ'αΙ &1ί28 οίνί(3(β8, ΥβΙαΙί ςυίάαπι Ιοοηβ ρ&• 
Γ&^ίβί &η)1>ίΙϋ βΐ είΓΟίιίΙα ; ροδίββ ααΐβιη ρΓορΙβν 
ϋΐυπ) ΟοηΙ)υ$ ςαοηυβ ί5ί (βηίΐΑτυπι νίΓίοΙηοι Αΐί&β 
Ιοη£θ ίηΐ6Γν&Ι1ο 8υρβΓ&νίΙ: Λάβο υΐ,βΐίληιβί ηοη βίο 
Γυί88βΙ ΟΓηΑΐα &5 ίηίΐίο,βί βηββείβββΙ ΓοΒίοδΙιίε Αά• 
πιίΓ&5ίΓΐ8 οΐ 56 ρο886ΐ εοηΓοΓΓβ εαιη ρΓΦβίΑηΙίοΗ- 

1)08. 

Ε( νίΓ68 ςαΐάθοι ίη