Skip to main content

Full text of "Patrologiae cursus completus: seu bibliotheca universalis, integra ..."

See other formats


Τΐιΐδ ΐδ α άΐ^ΐΐαΐ οοργ οί α ΐ3θθ]<: Ιΐιαΐ \ναδ ρΓ^δεΓνεά ίοΓ ^εηεΓαΙΐοηδ οη ΙΛιαΓγ δΐιείνεδ ΐ3£ίθΓ6 ΐΐ \ναδ οαΓείιιΠγ δοαηηεά \)γ Οοο^ΐε αδ ραΓί οί α ρΓθ]£θΙ 
ίο ιηα]<:6 Ιΐιε χνοΓίά'δ ΐ3θθ]<:δ άΐδθον6Γαΐ3ΐ6 οηΐΐηε. 

ΙΙ Ιιαδ δΐίΓνΐνβά 1οη§ εηοιι^ΐι ίοΓ Ιΐιε οοργή^ΙιΙ ίο εχρίΓ© αηά Ιΐιε ΐ3θθ]<: ίο εηΙεΓ Ιΐιε ριιΐ3ΐΐο άοιηαΐη. Α ριιΐ3ΐΐο άοπιαΐη ΐ3θθ]<: ΐδ οηο ΙΙιαΙ \ναδ ηενεΓ δΐιΐ3]60ΐ 
ίο οοργή^ΙιΙ ΟΓ \ν1ΐ0δ6 Ιε^αΐ οοργή^ΙιΙ Ιεηη Ιιαδ εχρίΓεά. λΥΙιεΙΙιεΓ α ΐ3θθ]<: ΐδ ΐη Ιΐιε ρπΐ3ΐΐο άοιηαΐη ηιαγ ναιγ οοπηίΓγ ίο οοιιηίΓγ. Ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ 
αΓ6 οπΓ §αΐ6\ναγδ ίο Ιΐιε ραδί, τερΓεδεηΙΐη^ α λνεαίΐΐι οί ΙιΐδΙΟΓγ, οπΙΙιίΓε αηά ]<:ηο\νΐ6(1§6 Ιΐιαί'δ οίΐεη άΐίβοιιΐΐ ίο άΐδοονεΓ. 

ΜαΓίίδ, ηοΐαΐΐοηδ αηά οΙΙιεΓ ηιαΓ^ΐηαΙΐα ρΓβδεηΙ ΐη Ιΐιε οή^ΐηαΐ νοίπηιε \νΐ11 αρρεαΓ ΐη Ιΐιΐδ βίε - α τεηιΐηάεΓ οί Ιΐιΐδ ΐ3θθ]<:'δ 1οη§ ]οιΐΓη6γ ίΓοηι Ιΐιε 
ρπΐ3ΐΐδ1ΐ6Γ ίο α 1ΐΐ3ΓαΓγ αηά βηαΐΐγ ίο γοιι. 

υ83§6 ^αίάεϋηεδ 

Οοο^ΐβ ΐδ ρΓΟίιά Ιο ραΓίηεΓ \νΐ1β 1ΐΐ3ΓαΓΪ£δ Ιο άΐ^ΐΐΐζε ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ηιαίεήαΐδ αηά ηια]<:6 Ιβεηι χνΐάεΐγ αοοεδδΐΐ)!©. ΡιιΙ)1ΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ ΐ36ΐοη§ ίο Ιβ© 
ρπΙ^Ηο αηά \ν6 αΓ6 ηιειείγ ΙβεΐΓ οιΐδίοάΐαηδ. ΝενεΓίβεΙεδδ, Ιβΐδ \νοΓ]<: ΐδ εχρεηδΐνε, δο ΐη ΟΓάεΓ ίο Ι^εερ ρΓονΐάΐη§ Ιβΐδ ΓεδοιίΓοε, \ν6 βάνε Ιαΐ^εη δίερδ ίο 
ρΓενβηΙ αβπδε βγ οοηιηιεΓοΐαΙ ραΓίΐεδ, ΐηο1ιιάΐη§ ρ1αοΐη§ Ιβοβηΐοαΐ ΓεδΙήοΙΐοηδ οη αιιΐοηιαίβά ςπεΓγΐη^. 

λνε αίδο αδ]<: ΙβαΙ γοπ: 

+ ΜαΙίβ ποη-αοηιπιβΓοίαΙ Η5β ο/ίΗββΙβ^ λΥε άεδΐ^ηεά Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ ίοΐ ιίδε βγ ΐηάΐνΐάιιαίδ, αηά \ν6 τεςπεδί ΙβαΙ γοιι ιίδε Ιββδε βίεδ ίον 
ρεΓδοηαΙ, ηοη-οοηιηΐ6Γθΐα1 ριίφΟδεδ. 

+ Κβ/Γαίη/Γοηι αηίοηιαίβά ρΗβΓγίη§ Όο ηοΐ δεηά αιιΐοηιαίβά ςιιεήεδ οί αηγ δΟΓΐ ίο Οοο^ΐε'δ δγδίεηι: Ιί γοπ αιε οοηάποΐΐη^ τεδεαΓοβ οη ηιαοβΐηε 
ΐΓαηδΙαΙΐοη, ορίΐοαΐ οβαΓαοΙεΓ Γεοο^ηΐΙΐοη ογ οΙββΓ αιεαδ \νβ6Γ6 αοοοδδ ίο α ΙαΓ^ε αηιοιιηΐ οί ΙεχΙ ΐδ βείρίιιΐ, ρΐεαδο οοηίαοί ιΐδ. λν© οηοοιίΓα^β Ιβε 
ιίδε οί ριιββο άοηιαΐη ηιαίεπαΐδ ίοΓ Ιβεδ© ριίφΟδβδ αηά ηιαγ β© αβί© ίο ββίρ. 

+ Μαίηίαίη αίίήΒηίίοη Τβ© Οοο^ΐε "\ναΐ6ΓηιαΓ]<:" γοιι δε© οη εαοβ βίε ΐδ εδδεηΐΐαΐ ίοΓ ΐηίθΓηιΐη§ ρεορίε αβοιιΐ Ιβΐδ ρΓθ]60ΐ αηά βείρΐη^ Ιβεηι βηά 
αάάΐΐΐοηαΐ ηιαΐ6ΓΪα1δ ΙβΓΟίι^β Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ. ΡΙεαδε άο ηοΐ Γεηιονε ΐΐ. 

+ Κββρ ίί Ι6§α1 λΥβαΙεν^Γ γοιίΓ ιίδε, τεηιεηιββΓ ΙβαΙ γοιι αΓ© τεδροηδΐβίε ίοΓ εηδίιήη^ ΙβαΙ \νβαΙ γοιι αΓ6 άοΐη§ ΐδ Ιε^αΐ. Βο ηοΐ αδδΐιηιε ΙβαΙ ]ιΐδΙ 
βεοαιίδε \ν6 βεβενε α βοο]<: ΐδ ΐη Ιβε ρπββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη Ιβε ΙΙηΐΙεά δίαΐεδ, ΙβαΙ Ιβε \νοΓ]<: ΐδ αΙδο ΐη Ιβε ριιββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη οΙβεΓ 
οοιιηΐήεδ. λΥβεΙβεΓ α βοο]<: ΐδ δΙΐΠ ΐη οοργή^βΐ ναήεδ ίΓοηι οοιιηΐΓγ ίο οοιιηΐΓγ, αηά χνε οαη'Ι οίίεΓ ^ιιΐάαηοε οη χνββΙβεΓ αηγ δρεοΐβο πδο οί 
αηγ δροοΐβο βοο]<: ΐδ αΠοχνοά. ΡΙοαδο άο ηοΐ αδδΐιηΐβ ΙβαΙ α βοο]<:'δ αρρβαΓαηο© ΐη Οοο^Ι© Βοο]<: ΞοαΓοβ ηιοαηδ ΐΐ οαη β© ιΐδεά ΐη αηγ ηιαηηοΓ 
αηγ\νβ6Γ6 ΐη Ιβο \νοΓΐά. Οοργή^βΙ ΐηίήη^οηίβηΐ ΗαβΐβΙγ οαη βο ςιιΐΐο δονοΓο. 

ΑβοαΙ Οοο§ΐ6 Βοοίί δεαΓοΗ 

Οοο^ΐο'δ ηιΐδδΐοη ΐδ ίο ΟΓ^αηΐζο Ιβο \νοΓΐά'δ ΐηίοΓηιαΙΐοη αηά ίο ηια]<:ο ΐΐ ιιηΐνοΓδαΠγ αοοοδδΐβίο αηά πδοίιιΐ. Οοο^ΐο Βοο]<: δοαΓοβ βοΐρδ ΓοαάοΓδ 
άΐδοονοΓ Ιβο \νοΓΐά'δ βοο]<:δ χνβΐΐο βοΐρΐη^ αιιΙβοΓδ αηά ριιββδβοΓδ Γοαοβ ηοχν αιιάΐοηοοδ. Υοιι οαη δοαΓοβ ΙβΓΟίι^β Ιβο ίηΠ ΙοχΙ οί Ιβΐδ βοο]<: οη Ιβο χνοβ αί |]ιίίρ : //]οοο1^3 . α^οοα^ΐβ . οοιη/ 

,Οοο^Ιε 00Ε5 ΜΟΤ ΟΙΙ?ουυ\ΤΕ 
0υΤ3Ι0Ε ΤΙ1Ε ίίϋΚΛΚΥ Οί9ίΐίζθό όγ Οοο^Ιε Οί9ίΐίζθό όγ Οοο^Ιε ΡΑΤΚΟΧΟ&ΙτΕ 

— ΟϋΚδϋδ ΟΟΜΡΙΕΤϋδ, 

8Βυ ΒΙΒυΟΤΗΒΟλ |]ΝΐνΕΒ3Αυ8, ΙΝΤΕβΚΑ^ ΟΝΙΡΟΒΜΙδ, ΟΟΜΜΟΟΑ. ΟβεϋΝΟΜΙΰΑ, 

ΟΙΝΙΙΜ 88. ΡΑΤΕΙΜ. ΒΟΟΤΟΕΙΜ. 80ΒΙΡΤΟΚΙΜ01]Ε Ε001Ε8Ιλ8Τ100ΚΙ]!β. 

ΟΙ/Ι ΑΒ ΜΤσ ΑΡ08Τ01Ι€0 ΑΌ ΛΤΑΤΕΜ ΙΝΝΟΟΕΝΤΠ ΙΙΪ {ΑΙΙΝ, 1)16) ΡΑΟ ΙΑΤΙΙΙ18, 
η ΑΟϋΟΝΟΙίη ηΟΆΒηΤΙΝΙ ΤΕΜΡΟΚΑ {ΑΝΝ. 1459) ΡΗΟ βΗΛ€13 ηΟΗϋΒΗϋΝΤ : 

ΚΕεΐ]8ΐο εΗκοΝοι,οβιελ 

ΟΜΝίυν 0Ι)4£ ΕΧβΤΙΤΕΚίΜΟΝυΜΕΜΤΟΚυΜ ^ΑΤI10ϋ^^I!; ΤΗΑ01Τ10ΝΙ8 ΡΕΗ ΟυίΝϋΕΟΙΙΙ ΡΚΙΟϋΑ 

νΐΤ4 Β»ΙΤ10ΝΒβ &€εΐ1ΙΙ4ΤΙβ8ΙΙΙ4ΒΛΐΙΤΒΚ •Β ενίΙΟΐΙΒ Ν(ΗΐΙΝ0Ι.Ι.1Β€ΟϋΐεΐΒυ81ΐ4ΐΐυ8€ΒΙΡΤΐ8 εΟίίλΤΑβ, ΡΒΒΟυλΙΙ 0ΙΙ.Ι€ΒΝ« 
ΤΒΒ €4ΒΤΙβ4Τ4 ; Ι>1βΒΒΒΤ4Τ10Ι«ΙΒΙΐΒ, ε0ΙΙΙΙΕ(«Τ4ΚΙ1β ?4ΒΙΙ80υΕ 1.Ε€Τ10Ν1Βυ8 εΟΜΤίΝΚΝΤΒΗ ΙΙΧΙΙβΤηΑΤΑ ; ΟΙΙΝΙΜΙβ 

υκΒίΒυβ Ψ0%Ύ 4ΐιη.ΐ8Βΐιΐ48 ΒΒΙΤΙ0ΝΒ8 ^υ^^ τΒίΒυΒ Ν0ΤΙ881ΙΙ18 8ΐ[€0ΐ.ΐ8 ΟΒΒΒΝτυκ ΑΒΚΟίυτΑβ, ηετρχτιβ 

4ΙΙ0Τ4 ; ΙΝΒίείΒυβ 0ΒΒΙΝ4ΚΙ18 ΤΕί ΒΤΙ41Ι 4Ν4Ι.ΤΪΐεΐ8, 81Ν0Ι)1.Ο8 ΒΙΥΒ Τ0Μ08, 81ΥΒ ΑυεΤΟΚΕβ Αίιείυΐΐ» 

ΗΟΗΚΙΙΤΙ ΒυΒβΒΟυΒΜΤίΒΟΒ, Β0ηΑΤ4 ; εΑΡΙΤίαΐΒ 1ΝΤΒ4 ΙΡΒΒΙΙ ΤΚΙΤυΗ Β1ΤΒ 018Ρ05ΙΤΙ8, ΝΒεΝΟΝ ΒΤ ΤΙΤυίΙΒ 

8ΙΙΙΒυΐ.ΑΒΙΙΙΙ Ρ461Ν4ΒΙΙΙΙ ΙΙ4Β6ΙΙΙΒΙΙ βυΡΒΗΙΟΒΒΙΙ ΟΐΒΤΙΚβυΒΝΤΙΒΟΒ ΒυΒΙΒεΤΑΗΟυΒ ΙΙ4ΤΒΚΙ4ΙΙ 8ΙβΝΐη- 

ε4ΐΙΤ1ΒΙ)8, 400ΒΝ4¥4 ; ΟΡΒΒΙΒυβ έΟΗ ΟυΒΜΒ, ΤϋΜ 4Ρ0εΒΤΡΗ18, 41.1004 νΒΒΟ 4υεΤ0ηΐΤ4ΤΕ 1Ν 

ΟΒΟΙΕΙΒ 40 ΤΒ4Β1Τ10ΝΒΙΙ Βεεΐ.Β8ΐ48Τΐε4ΙΙ ΡΟΙ^ίΕΝΤΙΒυΒ, ΑΙΙΡυΡΐε4Τ4 ; 

»ΙΙΙ:»«Τ18 ΒΤ 004ΒΑ461ΝΤ4 ΙΝΟΐείΒΙΙβ 8υΒ ΟΒΝΙ ΒΕδΡΒετυ, ΒεΐίΐεΕΤ, 4Ι.ΡΗλΒΕΤΐεθ , εΐΙΒΟΙΙΟΙ.06100, 4ΝΑΐ.!ΤΤΐεο, 

4Μ41Λ)6ΐεθ, ΒΤ4ΤΙ8Τΐ£0,ΒΥΙΙΤΙΙΒΤΐεθ,ΕΤε., ΟΡΕΠΑ, ΗΕδ ΕΤ ΑυΟΤΟΚΕδ ΒΧΠΙΒΒΙΙΤΙΒυβ, ΙΤλ 1ΙΤ ΝΟΝ 801.111 

ΒΤυΟΙΟΒΟ, ΒΕ» ΜΕβΟΤΙΙΒ ΙΜΡυεΑΤΟ, ΕΤ 81 ΡΟΒΤΒ ΒΙΜΤ, ΡΙΟΙΙΙΒ ΕΤΙΑΗ ΕΤ ΙΗΡΕΚΙΤΙδ Ρ4ΤΚΑΝΤ 0ΗΝΕ8 

88. Ρ4ΤΒΒ8» Ι.0ευΡ1.1|||Τ4 ; 8Ε0 ΡΒ^Ε8ΕΒΤIII ΟυΟΒΟΒ 1ΙΙΙΙΒΝ818 ΕΤ 6ΕΜεΒ41.ΙΒυ8 ΙΝΟΐείΒυΒ, Α1.ΤΒΒ0 

80ΐι.ιε&τ ΚΕ1ϋ3Μ| οοο εοιΐ8ΐιι.το, ουιΐΜΐυΐΒ μομ 80ι.οιι Τ4ι.ι8 τ4ΐ.ΐ8νΒ Ρ4Τββ, νΒΒυιι κτιαη 

σΐΙυβΟΟΙΒΟυΒ ΡΓηΟΜ, 4Β80υΒ 01.1.4 ΒΧεΒΡΤΙΟΝΕ, ΙΝ 0υθΙ>1.1ΒΒΤ ΤΗΒΙΙ4 8εΒ1Ρ8ΒΒ1Τ, ΟΝΟ 

1ΡΤ0ΙΤ0 εοΝΒ^ιείΑΤΟΒ ; 41.τββο 8^Γι1ΡΤυκ^ε δΑ^Κ^£, βχ ουο ίΒετοΒΐ εοΗ- 

ηΒΙΒΒ Β1Τ ΟΒΥΐυΐΙ 0υΐΜ4•Ι Ρ4ΤΒΒΒ ΒΤ ΙΜ ΟΟΙΒΟΒ ΟΡΒΒ01Ι ΒΟΟΒϋΗ 1.0εΐ8 

ΙΙ1Ι€υΐ.08 81!ΐ6υΐ.0Βυ•Ι Ι.ΙΒΒΟΒΟΙΙ 8εΒIΡΤυΒ^{ νΒΒ808, 4 ΡΒ1Μ0 6ΒΜΒ8Ε08 , 

0800Β 4Β.Ν0νΐ881ΙΐυΗ 4Ρ0ε4Ι.νΡ8ΐ8, ε0Ι1•ΐΕΝΤ4Τ1 811ΙΤ : 

ΒΒΙΤΙΟ 4εεθΒ4ΤΙ88ΙΙΐ4, ε^{ΤΒΒI8^υΒ ΟΜΝΙΒΟΒ Ρ4εΐυ( 4ΜΤΕΡ0ΝΒΜ04,81 ΡΒΒΡΒΝΟΑΝΤυΒ εΠ4Β*ετΚΒΙΙΙΙ ΝΙΤΙ0ΙΤ45» 

€α4ΒΤ^{ 0υ4Ι.1Τ4Β, ΙΜΤΒ6Β1Τ48 ΤΕΧΤυΒ, εΟΒΒΒετίΟΝΙΒ ΡΒΒΡΒεΤΙΟ, ΟΡΒΒυΗ ΒΕέυΒΟΒυΐΙ τυΜ ΥΑΒΙΒΤΑ8 

ΤυΜ ΙΐυΐΙΒΒΙΙΒ, Ρ0ΒΙΙ4 νθΙ.υΐΙΙΝυΜ ΡΕΒ0υ4Μ εΟΜΙΙΟΟΑ ΒΙΒΙΟυΒ ΙΜ ΤΟΤΟ Ρ4ΤΒ0Ι.0βΙ^β ΟεευΐΐΒυ ΟΟΝ8Τ4ΝΤΕΒ 

•ΐΜΐυΒ. ΡΒΒΤΙΙ ΒΧΙ6υΐΤ48, ΡΒΑ8ΒΒΤ1ΙΙ0ρΒ 18Τ4 εθΙ.Ι.ΒεΤ|0 υΜ4, ΗΕΤΙΙΟΒίεΑ ΒΤ εΐΙΒΟΝΟΙ.ΟβίεΑ, 

ΒΕίεΒΝτοΒυιι ΡΒΑΒΗΒΝτοΒυιι ορυΒευίοΒυιιΟϋΒ Η4ετΒΝυ8 Ηΐε ιι.ι.ιβ 8ΡΑΒ8οηυιι, νει. ετιαμ 

ΙΜΕΙΙ1Τ0ΒΙΙΙΙ, ΡΒΙΗυΜ 4υΤΒΙΙ ΙΝ Ν08ΤΒ4 Β1Β1.Ι0ΤΗΒε4, ΒΙ ΟΡΒΒΙΒυΒ ΚΤ 1188• 40 ΟΜΝΒΒ 

^ΕΤ4ΤΒ8, ΒΟεΟΒ, Ι.1ΙΙ6υ48 ΡΟΒΜΑΒΟυΒ ΡΒΒΤΙΝΚΜΤΙΒυΒ « ε041)υΝ4Τ0ΒυΜ^ 

ΒΤ ΒΧ ΐΜΠυΚΕΒΙβ ΟΡΕΚΙΒυβ ΤΒΑ01Τ10ΝΕΙΙ ε4ΤΗ0Ι.ΐε4ΙΙ ε0ΝΡ1.λΝΤ1Βυ8, ΟΡΟΒ υΝίευΜ Ι1ΙΚΑΒ11.ΙΤΒΒ ΒΓΡίεΐΚΜΤΐϋΜ. 

δΕΚΙΕδ ΟΚ^ΕΟΑ ΡΟδΤΕΚΙΟΚ 

ΙΝ ο»Α ΡΒυπκυητ ρατββ9. ουετοΒΐ» βΓ,Βίρτυηκβουκ Εο^ι.κΗΐ^β ^ΛΛ^Μ αβ μ\ο ριιοτιανο αο 
εοιιαυι υβουκ πλ)Β£ντινι τεηροαα, εϊ ΑΜΡυυβ. νεμρε μοβτεμ ΟΑΒοΐΝΑίιβ βε33αβιονι3. 

ΑΟΟϋΒΑΝΤΕ ^.-Ρ. Μ10ΝΕ. 

ΒΙΙΐΙΙθ|Ιΐ6€ΒΒ €ΐ€Τί πηίψ^ΤΒ» ^ 

81ΤΒ ευκβυυιι εοΜΡΐ.ΒτθΕυιι ιμ 8ΐΜ6υι.08 βακϋτΐΛ Βεει«Β8ΐΑ8ΤΐεΑ εαμοβ βοιτοεβ. ΡΑΤΒΟΙ.Ο€Ι4,4»1ΙΙ8Τ4ΒΐΡ8Ι08Βεεΐ.Β8ϋΒ, ΐΝΒΙΙ48Ρ4ΒΤΒ8 0ΐνΐΟΙΤΟΒ/41.Ι4ΜΝΒΙΙΡΒΐ.4ΤΙΝΑΗ, 4Ι.ΙΑΗ ΒΒϋεθ-Ι.ΑΤΙΝΑΐΙ. 
Α■Β^ΕΡΑΒΤΒΒ^ΑIII^IΤΕ^ΒΒ ΒΧΑΗΑΤ^Ε 8υΝΤ.Ι.ΑΤ1!<Α, 2^ ν01.υΗΙΜΙΒα8 Ηί>1.Ε ΒϋΑ 8ΤΑΜ8, 1 1 ΙΟΡΗΑΝεΐβ νΕΝΙΤ : ΟΒ^εΑ 
ΒΟΡυεί ΕΟΙΤΙΟΗΒ ΤνΡΙΒ ΙΙ4ΒηΑΤ4 Β8Τ. ΡΒΙΟΒ βΒ^ΚευΗ ΤΕΧΤυΜ ΙΙΜΑ ευΜ ΥΕΒδΙΟΝΕ Ι.ΑΤΙΝΑ Ι.4ΤΒΒΑΙ.1 εθΙΙΡΙ.Ε• 

ετιτοΒ, Ετ104 νοίυιιιηΑ ιν 109 τοηιβ,ρβο ρβιιια βεβιε, νον Εχεεοιτ. ροβτεβιοβ νΕΚΒίοΝΒΜ ι.4Τιναη ΤΑΠτυιι 

ΒΧΒΙΒΕΤ, ΙΙΐΒΟΟυΕ ΙΝΤΒΑ 55 νΟίυΐΙΙΝΑ ΒΒΤΙΝΒΤυΒ. ΒΕεΟΝΟΑ 8ΕΒΙΕ8 ^Β^ΕεΟ-1.ΑΤIΝΑ Αθ 58 νθΙ.ΙΙΗΙΝΑ ΤΑΝΤυΜ ΑΤΤΙΝ* 

€ΐτ; ουιι ηυιΟΒ τβββιο μβκε ι.ατινα29 νοι.υιιΐΜΐΒθ8 εβτ ΑΒ80ΐ.υτΑ. υϋυιιουοΒουΒ νοίυΜΒΝ «πϋεο-ίΑτίΝυΜ 8, 

ΟΒΟΙΙΟΟΟΟΟΙΙΒ ΝΕΒΒ ίΑΤΙΝΟΜ 5 ΡΒΑΝεΐΒ ΒΟΙ-ϋΜΜΟΒΟ ΕΜΙΤυΒ : ϋΤΒΟΒΙΟυΕ ΥΕΒΟ, υΤ ΡΒΒΤΙΙ Πυΐυδ ΒΒΝΕΡίείΟ 
ΡΒΙΐ4ΤυΒ ΒΗΡΤΟΒ, ε01.Ι.ΒεΤΙ0|ΙΕΙΙ ΙΝΤΕΟΒΑΜ, 81 νΒ Ι.ΑΤΙΝΑΙΙ, ΒΙΥΕ 6Β^ΕεΑΜ εΟΜΡΑΒΒΤ ΝΕεΒ88Ε ΒΒΙΤ; δΕΟυβ ΒΝΙΜ 
€ΐυθ•ΟΟΒ ΥΟίυΐΙΙΝΙΒ ΑΙΙΡΙ.ΙΤυθΙΝΒΙΙ ΝΒεΒΟΝ ΒΤ ΒΙΡΡΐευΐ.ΤΑΤΕ8 ΥΑΒΙΑ ΡΒΒΤΙΑ ^ΒΟυλΒυΝΤ. ΙΟΕΟ, 81 ΟυίδΤΑΝΤΟΜ ΒΜΑΤ 
υεΚΤ ΙΙΙΤΕ6ΒΒ, 8Ε0 8Ε0Β8ΙΜ, ε01.Ι.ΒεΤΙ0ΝΒΙΙ 6Βϋεθ-Ι.ΑΤ1ΝΑΜ, ^ΓΒΙ. ΕΑΗΟΕΜ ΕΧ ΟΒ^ΚεΟ 1.ΑΤΙΝΕ νΕΠβΑΙΙ, ΤυΜ ουΟΟΟυΒ 
ΤΑ1.1Ι1ΙΒΝ ΡΒΟ 9 ΥΕΙ. ΡΒΟ 6 ΓΒΑΝεΐΒ 80Ι.υΐΙ ΟΒΤΙΝΒΒΙΤ. ΙδΤΛ εΟΝΟΙΤΙΟΝΕδ Ρ08ΤΕΒΙ0ΒΙ ΡΑΤΒ01.06I^Β ίΑΤΙΝΛ δΕΚΙΒΙ, 
ΡΑΤΒΒ8 ΑΒ ΙΝΒΟεΕΝΤΙΟ 111 ΑΟ ε0Νεΐ1.ΐυΐΙ ΤΒΙΟΕΙΙΤΙΝυΜ ΕΧΗΙΒΕΝΤΙ, ΑΡΡίΐεΑΒυΝΤυΚ. ΡΑΤΒΟΙ.ΟΟΙΑ ^υ£. ΜΑΝΙΙδεΒΙΡΤΙ8 
Ιϋ ΒΙ•Ι.10ΤΒΕεΐ8 0ΒΒ18 ΟΝίνΕΒΒΙ ΟΟΙΕΒεΒΝΤΙΒΟδ εΟΝΒΤΑΒΙΤ, ΝΕεΝΟΒ ΡΑΤΒ01.0Γ.ΙΑ 0ΒΙΕ(ΙΤΑ1.1δ, εΟΝΟΙΤΙΟΜΙΟυδ 8ΡΒ• 
€ΐΑυΒυΒ8υΒΙΐεΐΒΙΙΤϋΒ,ΒΤΙ1ΙΤΕΜΡΟΒΒ8(ΙΟ ΑΜΝυϋΤΙΑΒΟΙΙτυΒ,δΙ ΤΕΙΙΡυΒ ΕΑ3 ΤΥΡ18 Ι1ΑΙΙ0ΑΝ01 Ν0Β18Ν0Ν ΟΕΡυΕΒΙΤ• ΡΑΤΛΟΙΟΟΙΜ βΛΜΟΜ Τ0Μϋ8 611Υ. 

;0ΑΝΜ£5 ΟΑΝΤΑευΖΕΝϋδ ΙΜΡ. €?. ΟΕΜΕΤΚΙϋδ ΟΥΟΟιΝΙϋδ. ΑϋΙ. 

ΒΧεϋΟΒΒΑΤυΚ ΕΤ νΕΝΙΤ ΑΡϋϊΧί.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, ΕΟΙΤΟΚΕΜ, 

ΙΜ νΐΑ ΟίσΤΑ ΤαΐΒΑϋΟ, ΟϋΜ Ι)*ΑΗΒ0Ι8Κ, ΡΚΟΡΕ ΡΟΚΤΛΜ Μ3ΐΚΊΊ^ ΡΑΚΙδΙΟΗΙΙΜ Υυΐ^ϋΟ 

Ι»*£/νηΑ ΜΟΜΙΚΛΤΑΙΙ, δ£1] /'^Τ/Γ-ΜΟΛΓΚΟί/^Ε, ΝυΝΟ ΥΕΚΟ ΙΜΤΙΙΑ ΜΟΕιΝΙΑ ΡΑΚΙδΙΝΛ. 

1866 3^ ■ Οί9ίΐίζθό όγ Οοο^Ιε ΤΒΑΟΙΤΙΟ €ΑΤΗΟΙ.Ι€Α. 

8Χ€ΌΙΌΜ ΐΐν. ΑΙίΝυδ 1376. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. ΙΟΑΝΝΙδ 

€ΑΝΤΑ€ϋΖΕΝΙ 

ΟΡΕΚΛ ΟΜΠίΙΑ, 

Η18Τ0&Ι€Α, ΤΒΕΟωβΙϋΑ, ΑΡΟΙΟΟΕΤΙΟΑ. 

ΛΟΟΚΟΟΚΤ 

ίΟΑΝΝΙδ ΡΑΙ£ΟΙ.ΟβΙ ΙΗΡ., ΡΗ1ΙΧ)ΤΗΒΙ ΟΡΟίΙΤΑΝΙ ΡΑΤΑΙΑΒεΗ£, ΟΕΗΕΤΚΙΙ 
0Τ0ΟΝ1Ι, ΜΑΧΙΜΙ ΓΗΚΥδΟΒΕΚΟ^Ε, ΡΗΙΙ.ΟΤΗΕΙ 8£ΙΥΜΒΒ1ΕΝδΙ8. 

ΟΑΑΤΙΟΗΒΒ» ΟΡυ80ΐπ.Α, ΕΡΙΒΤΟυβ; 

ΑΟαίΗΑΝΤΒ ΒΤ ΒΒΝυΟ ΒΒΟΟΟΝΟβΟΕΝΤΕ Ι.-Ρ. Μ10ΙΙΒ, 

•1ΒI.I•Τ■Β€^Β ΟΕΒΒΙ VI!I1▼ΕΒβ^■, ^ 

βίνΕ 

εΟΜουιι οοΜΡίχτοΒυιι ιν 8ΐιιβυι.ο9 .βεικιπίΛ κολβλαβίκμ ηαιιο3 βοιτοκκ. 

» " • • ^ ν - τοΜϋδ ΡοδτΕϊΐιο,ιί. ;; ; ; , . ▼κηυιιτ 2 ΥΟίΟΜίΝΑ 83 παβεκ βΑίχιαβ ΕΧΟυΠΕΒΑΤΟΒ ΕΤ ΥΒΝΙΤ ΑΡΟΟ $.-Ρ. ΜΙΟΝΒ ΒΟΙΤΟΚΒΜ, 

ΙΜ νΐΑ ΟΙΟΤΑ' ΐΕΙΒΑυο, ΟΙΜΙ ΚΆΜΒΟΙ&Ε ΡΒΟΡΕ ΡΟηΤΑΜ I.υΤΕΤI^Ε ΡΑΒΙδΙΟηυΜ νυίΛΟ 

νΚΚΨΕΛ Μ0Μ1ΝΑΤΑΜ, βκυ ΡεΤΙΤ-ΜΟΝΤΛΟυΟΕ, ΝΟΝϋ ΥΕΒΟ ΙΝΤΒΑ Η(ΚΜΙΑ ΡΑΒΙδΙΜ. 

18ββ ΤΒΑΟΙΤΙΟ ΟΑΤΗΟΙ,ΙΟΑ. 

ΕίΕΝΟΗϋδ 

ΑυΟΤΟΕΙΠΙ ΒΤ ΟΡΕΑΌΜ Ουί ηΐ ΗΟσ ΤΟΗΟ ΟΙ,ΐν ΟΟΗΤΕΙΙΕΙΙΤυΗ. Ι0ΑΝΝΕ8 ΟΑΝΤΑΟυΖΕΝϋδ ηΐΡ• 0Ρ• 
Ηί$1οη'βΒ Β^ζβηΙίικβ εοηΙίηυ&ΙΙο• οοΐ. 9 

ϋοη!Γ8 $6οΙαιη ΗθΙιοιηβΙίοβιη ρηο ΰΙιπΜίβηβ Γοΐί^ίοηβ ΑροΙοκί® ςυβΙυοΓ» 6Χ 

6(ϋ(!οηβ Β8$ιΊ66η8ί 8ηηί 1543»^ θραά ΙΟΔοηβιη Οροήηααι. 371 

ΟοηίΓΑ ΜβϋοιηβΙθίΏ θΓη!ίοηΐ38 ηυ^ΐαΟΓ, βι ββοΐβιη βάίΐίοηβ. 583 

ΟοηΐΓβ ΒθΓίαβίΏ βΐ Αϋίηϋ^ηυιη» $υ1) βοΐο ηοωίηβ 6Ηπ$ΐο(]υΗ ιηοηββίιί. €Γ. Μο- 

ηίΐυαι ΕάϋΟΓυοα. 693 

ΡΠΙίΟΤΒΕϋδ 0ΡΟίΙΤΑΝϋ5 ΡΑΤΗΙΑΙία^Α. 
86Γΐηο ίη ΕιαΙΙαΓιοηβη) Γπιοίβ. 719 

Οο ΐΏ8η()8ΐί$ Ο. Ν. Ι65υ εΗπ5ΐί• ' 729 

ΟγΑο βθοιί ΠΗηί$1•Γίί« 745 

Ιβυιΐβΐίο ΐΗαηι ΟοβΙΟΓυα}, ΒβδίΙϋ ι^ίΠοβΙ, Ογ^ι^οτΛ 6ΐ 1θ8ηηΙ§ €1ΐΓ75θ$Ιοιηί. ^ 767 
ΗβΓυΙβΙίο ΑηβΙΙιβιηΑίΙδηίίοπιιη Η&πηβηόραΙί• 821 

(ΡΙιϋοΐ1ΐ6ί εοηΐΓ) Ογρ^^ογαιπ ΑιιίτΓΐΐΡΐίΓΟΓυιη ΙίΙΐΓί XI], β1α8(ΐ6πι ΕυοοιηΙιιιη Οτ^^ονΗ ΡλΙλίη» 

€Χ6ΐιιιιΐ ίη ιοηιο ευ ; 6]ιιβ4ΐ6ΐο ΥιίΑ 5* 0βι»6(ηί ιη9ΐη5η• ίο ΐοαιο ΟΧΥ; 6]υ»(1βιιι (ΙίρΙο• 

ιηαΐα ίη ΐοηιο €1.11.) 

ϋΕΜΕΤΒΙΟδ ΟΥϋΟΝΙϋδ. 

Νοϋίία €χ ΒχΙΙιοΛΒύα ΐαύτιΜ. 825 

Οθ ρΓθ06$5ΐοη6 δρίηΐυδ ββηοΐί β(1νθΓ$υ8 ΟΓβ^πυιη ΡΑΐβαΐΑΐη; 835 

06 ι;ο(ΐ6ΐη «Γςϋΐηβηΐο, 8ϋ 608 ςυί (ΙίβαηΙ ΡίΠυιη Οβί ηοη 688Θ 6χ $υ1)8ΐ8ΐιΙίΑ 

Ρ&ΐΓί8« 863 

£}ϋ8(ΐ6ΐρ ΑΓΒϋΐΟθηϋ ΕρΙϋοΙβ ΐ(1 Β8Γΐ88ΐαιιιιΐ| ςοβ βχβίβΐ ΙηΙβΓ βριϋοΐΑΐ Β^Γίαίαιί ^ 

ίοιη. εΐΐ. 
θΓ8ΐίο β^ 8008 (1θ &(ΙαιίΙΐ6η(]ο οοιι(γ& ΤϋΓ€β8 Ι^ΙίηοΓυηα βαϋβίάίο. 959 

ΟΓβΙίο (ΐ6ΐί56Γ&ϋτ8 46 ηοπ Γβ<Μβθ(1β ΟβΙΙίρόΙίι ρβΐ^ιΐβ 5υΙΐαπο ΑιποτβΙβ• 1009 

ΤΓ8η8ΐ8ΐίθ ΙίΒΠ ίΓΑΐΓίβ ΪΙίθ8Γ(ϋ« 0Γ(ϋηί8 ΡΓ^ίοβΙΟΓΰΟΙ, €0|]ΐΓ8 ΗβΙΐΟίηθΙί 8886θΐ88, 

6χ βάιΓιοηβ Β88ϋ66η8!, (1θ ςυ8 νίϋβ ηοΐ. 8(1 οοΚ 371. Αοο6(1ί( Οιπ8ϋ8ηΦ βϋβί 

βοηΓ688ίθ Γ8ϋ(8 58Γ8β6ηί8• ' 1035 

06 οοηΐ6αιη6η(1& ηοοΓίβ. • • : : :*• 1169 

Ερί8ΐοΐ8 8(1 ιηββπϋΐα ρηίηί^δηιΙι4 ΡΒίςπά*ώ, ΤΙιβ8δβΙοηίο8 δοηρίβ οιιιη Αωα- 
Γ8ΐβ8 11 ϋΓΐ)θΐί^'θ6Μνίδΐι^€ίΐί8βΓβΙ, Εχ 6^11. οΙβτ.•Η88ϋ. 1313 

;. ..^ίΐΑΧίΗίι» άί^γδόάκΙίΑ; 

Ββ ρΓθοβδ8ΐοηί§Βί1τί(|4•3ΛΒίίι•^^ ΟτβΙβηδβδ. ΰΓ. ΜοηίΙυιη Είΐίΐοηιιη. 1217 

•" ΡΗΙΙ-ΟΤΗΕϋδ δΕί-ΥΜΒΚΙΕΝδΙδ ΑΚΟΗΙΕΡΙδΟΟΡϋδ. 
θΓ8ΐίο ίη δ. Α88ΐΙιοηίοαιη| βχ Ζοά. 6γ• Ν8ηί8η., ρ. 531, 8(](]ίΐΑ ίη1βΓρΓβΐ8ΐίοηθ 
ηο8(Γ8• 229 

Ι0ΑΝΝΕ8 ΡΑΙΛΟίΟΟϋδ ΙΜΡ. 
ΡΓθΓβ88Ϊο β(]6ΐ, ουοο Βοιη8ΐη 8(1 α88ίΐ8η(ΐ8ΐΐι 8|} υΓΐ)8ηο V ορβιη 8(1η8νί8θ886ΐ, 
οοΓβηι ΟυίΙΙβΙιηο Οδϋβηδί βρίβοορο ϋίυΐβ. 1237 ΡϋΓΜΙι. - Ει ΤτρΙ• ί.-ν. ΙΙΙ6ΜΕ. 

Οί9ίΐίζθό όγ ν:ι005ΐ€ #β= ^0ΑΝΝI8 ΟΑΝΤΑΟϋΖΕΝΙ 

ΗΙδΤΟΚΙΑΚϋΜ Ι1ΒΚΙ IV. 

ΑΒβυΗΕΝΤΙΙΜ ϋΒΒΙ ΟυλΒΤΙ. 701 Το5ΐίθ6θΙθΓ ΙιίβΙοΓίουβ, βθ, ((υο^^βίΑβΙοί, β(ΐ6ΐί(6Γ ηαΓΓδίΠΓααι. ΙηιροΓβΙηχ βαιη βΙίί5 
βπΐ6 ίπιβ^ίηοω Οβί ΟοηίΐΓίοι» οοη5ΐ$(βη5 $ίθ (βοίΐο γιο(θΓί$ ιπίΒίτίοοπϋαιη ίωρίορβί. ίυπαΐ 
ίΙ)ίιί6ηι ΟηίΑοοζθηπβ, 56 &οπίηιη6 αΠβηυια.ΡίΗαιη ΗβΙβηβιηΙοθηηί ίωρβΓβίοπ βϋοΐρβοοηΐΐ 
ίΐββμοηϋβΐ. ΙοΓβιηβηΙΐϋη δαΙκΙίϋΒ (ΙοΓογΙογ. ΝοΙ)Ηβ8 ΓβίΓθ^βηΙβδ, υΐπ ]υβ ίπιρβΓΑΐοηθβΟΓα- 
ιηοιιΐυπι (1ίο«Γ6 00ί;υηΙϋΓ : ά^ 1)θηί8 ηιοΙ)ϋίΙ)υ5 ρβΓ ϋβΠιιιηβΙίβηθΙίβ δβηηίο. ΗβΙοηα ίαι« 
ρβπιΐπχ ΜΐυΙβίυΓ. ΝυρΙίφ βρρ^^ηΙυΓ. Ιη ίωρβηο α βοϋίϋοηίΐιιιβ 6( βΓΐηί« βυπιιηβ (Γθη- 

3ιπΙΓιΐβ5. Μ8ΓθΗίο 6 ίοοαϋβΓάίβ Β^ζβηΙίυιη, ΤΙΐ63Μΐθηίΰθηι« ^ηιιαι ιιΙ $ί5ίίαΓ6 ρβΐ^Γηο 
θΙ>Η«δ ΟΓουρβΓϋ οο^ίΐΑΐ : ΒβΓίΙιοΙοααοί Ιθ^^βΐί ϋυ» 6ρί9(οΙφ, υηβ β(1 ΟΙβωοηΐθΐη VI ΗοηοΑ- 
Ώηνα ροηΐΊ6ο6ΐο» ιιΙΐβΓΑ 8(1 Οβίαπΰοι νίβηηβηββιη, αο ΙβυΊίϋυβ Οβηίαουζβηί ίιηρβΓαΐθΓί$« 
^ΟΑΟιιβ/η ρθίΓίβΓοΗαπ) οοηνβηίβηβ» οι ββοΙβΓΑ ρΓ»ΐ6η(8 ίη ββ 6ΐ ΓοηιραϋΙίοΑίηβυιη (Ιοβωβ- 
Ιηπ) ίωρίθΐΒΐβ οι)^6^(θι; ρ8ΐη8Γθ1]& α 5^ηο(1ο (ΙβιηηθΙαΓ, ^ιι^ιι8 Ιοουιη 1βί(1θΓϋ8 οβρβββΚ. 
£3115 Ιαυ5. ΜοηβΰΙιί (Ιο βιη5ί(ίοηο ρβΙηαΓοΙιβΙαβ πφΓθΙιβικΙαηΚαΓ. Λ() Ι$ί(]0Γ0 ΐίηρβΓθΙΟΓ 
ηιι1>1ίοο αηθίϋβιη&ΐβ βϋδοΙνίΐυΓ. ΑΙ) ΟΓοΗαηβ θΙ 6^α$ ΓβΐΏίΙία τί$ίΙυΓ : ιΐΟΓαω ίη ΒΙβοΙιβΓηΜ 
303183 ο1) 080383 εοΓΟηβΙΟΓ. ^ο&η^^ ίιηρθΓ8ΐ0Γί ΐ)Χ0Γ]ιιηβί(αΓ• Οβ βοΙΐ8μ3& (ΠΒ^ύηνη ρβπβπι 
ξΒά^ δορΗίΐΒ» ί11ία8(|υ6 ]θ3ΐ8υΓ8ΐίοη6. £Γ8ΐ63 56ΐηβΙ 6(ί(6Γαπι 8ρρβΙΐ8(ιΐ3, αΓΐι<?3 ρο5( ίοΐυιη 
ί€Εκ1υ3 8ΐ)ΐ8(83 ΓββϋΐυΐοΓαΓΠ ηθ(ζ8ΐ. €οηΐΓ8 6ηηι οορίΐΒοαω Ρ6Γ8ίοΐ8 8αιί1ίί$. Ορρίϋβ ίιηρβ- 
Γ8(0Γΐ$, ςιιοηΐ8πι 8 ΤΓϋ)&1Η3 Ιθη6ΐΐ8ηΙυΓ, (ΙβρρϋκΙβΙΐ Ρ6Γ3»,ίη 86(163 3088 ΓβνβΓίοηίοΓ* ΰοαι 

ΤΗΙ>8)Ι03 ϋ6ν88ΐ8ΓΘ 80 (ΙίπρβΓΟ (Ι6ΐ>01386η1. Ιΐηρ6Γ8ΐ0Γ ΟίΓΟΙΟςο^ βΙΐΟΟΙ» 6( {Γ8(Γβ8 ΟΧΟΓΙβ 

η]οη6πΙ)θ3 ΟΓηβΐ. Ρβοοηί» νίπΐίιη 6χ]^6η(1ΐΒ0οη3ίΠαΐΏ08ρί(, €ΐβηοο36 ίη οοιΐ€ίοη6 οοοΙγο 
>7€0]•1ΐ8ηΐ85 ΐοθΙΟΓ, (Ιθ ηοί5θ8 β;Γ8τίΐ6Γ οοηςαοΓίΙϋΓ; άβ Κ&Γ^ρίβ $υ1)3ί(Ηο τοοβίί^ 56 ροπ- 
Κ8ΐ;€υΙρ8(η ίη 8ϋν6Γ38Π08 Γ63ίοί( ; (Ιο Ιαβοϋβ Γ6ρο51ίο8. 86ηΐ6ηΐί88 ρο3οί(. Οίνίυαι ρπ• 
ιιιβΓίοΓοιη Γ68ροη3οιη» ί|αο βαοαι, ίπ)ρ6Γ8(οη3, αιίΐίΐίβ» ηαβΓοβΙοτίβ, ορί&οιβ οίϋοίοηι (26- 
εΐ8Γ&ηΙ. 08058 6Χ80ΐίοηΐ8 ρ6θοηΐ8Γίο. Ιη ίιηρ6Γ8(0Γ6ΐη ίηίωί(κ)Γοιη πΐ8ΐί^ηί( ι» 61 οπ- 
ηιίηηΥίο. Οογ ίΙ1ί3 ρ6ρ6Γε6ΓΐΙ• ηβκοΐίοπιςοβ (]686Π]6η(. Ιη8ί(1ίο ηογ» ςοοΓοπκίβπι ρΓοοο* 
Γοηι, 6( εο8ί1βΐίοη63 1)6ΐΙί Γ6ρ&ΓΑη(1ί. Β8ηΙθΓ ίη οο8ΐθ(1ί8η), ίο;ηθ3οίΙοΓ, ρΓί3ΐΙηί3 ίοοοίίο- 
ηί1)ΐΐ3 Γ6(1(ΙοηΙοΓ*ρο6Γίωοηί8 ρΓΟοβΓοω ςοο(1 ΑηηΦ θ( 6Ιίο ΓκΓβαι ββίΓίη^θΓβ οοβαί 8ίηΐ; 
8ΐιιϋθ8 (ΐ6ίθη(ϋΐ ίιηρβΓ8ΐθΓ, 6( ίΙΙθ3 6ΐοο38(, ςυί 36 οΐπ(^θ6 Α(ΐ6ΐθαι ίαΐοΓοιη ηοη ρια8• 
1»8ηΙ. Ν6ε633&πο 86 8(1 ίηιρβπαα) &60633ί886, 6ΐ ία)ρ6Γ8ΐπ(:ι 86 ΓιΙίί8 6308 ίηίθηβοπι 702 
ηοη 6:^86. 56(1ίΐίθ3ΐ 6ΐί8Π) 8ΐ> ΐΓ6η6 οχοΓθ Γ6ρ6ΐΙοηΙθΓ; &Ιίοιη Μ8αΐ)8θαίη 8(1 €ΐ6ί6θ(ίθη6ΐη 
8 ρ8ΐΓ6, 6ΐ 8(1 ρπηοίρ8ΐοα], 8ϋηοοι 0Γΐ)ί1)03ίη ρο(65ΐ8ΐ6ηι Γ6(ΐ86ϋ3, 8\ϊ>ί 600(ΐ6η<1αιιι ρρίο- 
Γίρ63 8θ11ί6ϋ8ηΚ ΟοΓ8(1 ϋΐιιιη (Ι630ίν6ππ(. Η8(1ηοο8 ςοΦ(ΐ8αι ορρί(ΐ8 5ϋ)ί «οΐχΐίΐ. Μ8(ογ 
611001 8(1 88ηίΐβ(6ΐη γ6?ο(»Ι. £;)ο8 ί6η[]ΐη.'θ Ιηυβ. Αη(ΐΓθοίοο8 οαίηίαιοβ η8ΐο &11θ8 β (η5θ5, 
ρ68ϋΐ6ηΙίΑ αιοΓίΐΟΓ; 6303 ρ63ΐίΐ6ηΐί» 6ΐ6β8η8 (ΐ68€πρΙίο. 0οα3 οΙί1ί(8ΐ68 ίη Ιιοπιίηοαι 

»ηίπ]ί3 ίΙΐ8 1θ63 β£Γβ€6Γί(. 1ωρ6Γ8ΐ0Γ ΟΟΐη {(θη6Γ0 Τ(|Γ8610 ογΙ>63 οϋΐι, 6303ςυ6 8(1 ηιίΙίιί8ηι 
)ΐ8ϋίΙίΐ8ΐ6 Ι»ΐ8ΐ0Γ. Α(1 €161060(60] ρβρβω 16^8(10» ς08 36 (16 Β8Γ58Π5 ίΟ βΟΧίΙίοΟ) 8361- 

(13 6Χ€038ΐ ; ορ6πι 50801 8ροη(ί6(, 51 €001 ];ηπ6ΐρίΙ)α3 εΐιΗ3(ί8θΐ3 ίη ΒθΓΐ)8Γ05 ϋβΠοηι 

505€ίρ6Γ6 ν6ΐΙ(. £8υ(ΐ8(θΓ 8 ρ8ρ8, 1.688ΐί (ϋ6(8 έβη(860Ζ6ηί ίη 6ρ1ΐ6α)6Π(ΐ6Π1 Γ6Γ6Γ0η(. 
Ρ8μ8 (16 0ΟΓ8 61*^8 8(1θΐ63ϋ6η(6ηΐ 1αφ6Γ8ΐΟΓ6ηΐ 6( ΠΙ&ΐΓβηΐ 61 ΚΓ8ΐί83 8^ί(; 8(1 Εε6]63ί8Γ0Π1 

οοΐι(Η>Γ^ιβυ] ουηοίΙί8θ(ί&αι βυπκΐβαι Ιιογ18(ογ• Ρ6ΐΐ(85 6θ ίοιρ6Γ8(σΓ οοηοίΐίοηι » ρΓΟππΚί• 

(ΟΓ, 36(1 ί^6ΐ1θ ίίΛΜΟΟ Γ68 (1ίίΓ6Γ(θΓ, 6( ίθ16ΓΘ8 ρΟΟίίίοΧ νί(8 (]6ίθη8ί(θΓ; ί(Α 6Χ Γ6 ρΑΓ8(Α 
Ιαΐρ&Γ8ΐ8 6ν8(1ί(• ΤθΟΐρΓθ(ίΖ88 0Γ1)6Π1 (Γ8(1ί(. Ρ6Γ3ΙΒ ρθρθΐ8(θΓ63 0®3ί, 08ρ(ί ; Γ6ΐί(1θίφ ίπ 

€θΙΙ«οι εοηίο8ίοη(. Νίοβρίιοπ (ΙββροΙο ρ6Γίεο1ο88 (6α]6Π(85. Ρβηο (1οη8(ί (Ιοηιοαι τβαιίΐ- 

400(0Γ. Μ8ΐ(Ιΐ8θί Γΐΐίί §;6 06Γ0303 8010103 10 60ηαί6(0• ΥίϋΙΟΠδΓΟΟΙ 000(11 θ4Γίθ()00• ΟβΙ* 
6θΙθ3 ίπΐρβΓ8ΐΟΓί3, 6(10 ηΐΟΓ()0 νίΓ(θ$. Οθ8Γ6 08ΐ8(«θί ϋβΙΙοΟΙ ίαΐρ6Γ8(0Γί ί606Γΐθ(; 5ρ8(ίθηΐ 
Γ6^0θί3 30ρΓ8 αΓΐ)6ηΐ Υδίπβ ρ6(ΐΐη(, 066 ίαΐρ6(ΓΔη(; 83ίηί8 00αΐ[)8Γ4ΐη(0Γ. 081008 8ϋ 115 

Ρ6Γ ίηο6η(1ίοοιΙΙΐ8(Α Β;ζ8η(ίί5. Ιη (οωοίο (ογποι β.χοί(8η(; 5ρ8(ίοαι οιογο ίο(6Γ€ίρίοοΙ. 

1ΐ6Γ(»(0Γ63 6( 0ρίβ663 36 (Ιθ ϋ8ΐ8(6θί3 τίθ(ϋε8η 0Ρ80(. ΚΟΓΟΟΙ ΐ8ρί(1θ01 38εθΐ8(ΓίΧ ΦββΗίΟΑ 
8βΧ8 €003(80ΐίϋΟ|)0ΐί 68ΐ8(8ηΐ Ρ6Γ (0Γ016α(β Ιΐί5ρΐ038. 0η6Γ8Π8 Γ0Π1 01801)108 (ΐ6ρΓ6338. 
4^006031001 ΟΟβΓΑφ ίΐΐ(6Γ€6ρ(8^ ΒΰΜοΟΙ 08Τ8ΐ6. 1α]ρ6Γ|ΐ(0Γ νίοΐοβ 80101001 6X0618001 ΓΟ- 

Ρατμη.. 6η. Οίΐν. 1 .^ Οί9ίΐίζθό όγ Οοο^Ιε π Ι0ΑΝΝ18 ΟΑΝΤΑΟυΖΕΝΙ 12 

ΐιηβΐ, οΐΛ55βίη ΓβρηΓΟί. νίοΙΟΓβδ ΐΓίϋΠίρΙιβηΙ; θοΐϋηι ίπ νιΜΐϋ οοηΐί'ΐυηοηίΐί^ ΐη$οΐ6ΐηίβ. 
Ι^Οίϊΐιηίΐ ΓΓοΙϋυηΙ, φΐθΓΠ βίδ ίοηρθΓβΙΟΓ άοηακ. Ώβ ηίηιίθ βχβοΐίοηο ΓβΙιΐίηηΐβ. 03α<φ ίη- 
5θΙίΙθΓϋΠΐ (πΙ^αΐΟΓίιιη. Οΐιίαω βθπυβπδββ ΙβικΙ^ιη ΓβδΙίΙυηηΙ. ΰ/ιΙοΐ})6ΐυ$ ΡΙιοοβΒβηο ρΓββ- 
ί60ΐυ5 ηαίΙΙίΙϋΓ. 81οΙαΗ ΡβΙοροηηοδί ιηί56Γαηί1υ$. ΜβηυβΙ ΑΙίυδ ί(ΏρϋΓβΙΠ(:ί5 ρρΰβΙΟΓ ϋβδί-» 
ςπ8(π$ ςο^^1 ίΐιί ββδδρηί. νΐηοίΐ Ιιοδίβδ, «Ι ίρηοδείΐ. Ι-βΙίιπ ΑοΙτβιβπα Ιεηβηΐϋίϊ, βιηίοί βο 
ί,οοϋ ΙίϋπΙ. 1.3ϋδ β3»δ<1θίϊΐ Μβηαβίίδ β ρΙβοίΊΐδ βΐ ίπίβ^πίδ ηιΟΓίϋιΐδ. ίβζβρυδ ΗίβΓΟδοΙνηιί- 
ΐαηαδ οοουδηίαδ» ^Γβϋα ρ^^ΙϋΙαΓ; ίβωβ δίΟι^Ηυρ; β Οβίβΐφίδ θ(] Οϋβί εοιηηιυηίοηβαι ιηνί- 
Ιβίαδ ΓθοπδβΙ ; ίη]ιιπ«δ οοηίβηιηίΐ; 1]0δ1ίϋιΐ8 δυίδ ΐΓΟϋίΐοΓ. ΡηΐρίβΓοΙιβΒ ίη θυιπ βΐ Ιίυιηβηί- 
135 οΐ ΐηΙιαΓΒβηΐΙβδ. Λ Οβηιβουζβηο Ιβ^βΐϋδ 8(1 δυΐίθηϋΐη ΛΙ^γρΙί ρρο ΟίΐρίδΗθπίδ βΐ δυΑ 
ΓοδίΗυΙίοηε ιηίΐιίΐυρ. £ρίδΙοΙβ δυΐιβηί ρ^δροηδορίβ; ίη βχΐρβυια βθη(βοα«6ηί Ιδϋδ. ΓιβΓβ- 
δίπιιΐδ ΐίερυιτ) ί,ΒΖΆΠιαί βρυ(1 δϋΐίθηυπ» βοοαδβΡθ ρθΓβηδ, ίη νί» ηιορΐΐυρ. 8υοο65δθΓδαίΐ8ηί 
δίοΐιαηΐίδ βΡοΙιίδβίΓβρω !Π)[ΐαΙδυ ίη ΟΗρίδΙίβηοδ δδθνίΐ. Ουτ ίΛϋθΙ)ίΐίδ ΙΐδθΓβΙίι-ίδ δίοίιοηι 
ρβρβΓοβΓίΙ. ί,βζΛΓαΗ ίΐ8ί5€ΐ1βΙϋΓ; ΟΙΐΓίδΙίβηί ϋδωηβηΙϋΡ ίηίαίηίδ, Οφίβροςηί β δϋ{)ρΙΐοϋδ ίω- 
Γουηβδ. Ρ8ΐ8ΐϋ88 ΤΙιβδδβΙοηίοβΒ ορββίπδ βρίδοοραδ, & ρρδΒΓβοΙί^ ΐθρυϋίδΐϋΓ, (]ϋί ϋρϋβηι 
^υηοα ΓδεβΓΟ οοη8η(υΓ. Αηχΐρβφ Ρ8ΐ»οΙο§Ι ίη ίωρ«Γ8ΐθΓ6ηι αυϋβοίδ. ΟδΙΙίδΙϋδ Ιδίϋορο ρ8- 
ΐΓΪ8Γϋ1ΐ6Β δαοοβάΐΐ. ΙωρβΡδΙΟΡ οοιη υχορβ υοοηδϋΐιίδπΐϋη) ιηοί1ίΐ8ΐυρ. ΉιβδδδΙοηίοβηδβδ 
οροω Γ0§ί(8ηΙ δαρρΙίοίΙοΓ. ΡδΙφοΙο^υοι υτϋθ 6χΙ({υηΙ, φιαω ΖθΙοΙφ ΟγαΜ (ΡδϋβΓθ $ΐυ(ΐ6η(. 
Β^ρϋαΓΟΡαίΠ ιηοδ ίη θβωαΐίδ ίπιρβΓϋ Ο€θί(1βη(ϋδ. ΜβΓζί8η6δ8(1 ίωρϋρβίορεη) ](ΐτοηβπ) ]ΐ!- 
(^υίβηιΐυπι 8>> Ορο1ΐ8ηβ δυ[)0Γη8ΐυδ ϋβρΓβΗοηϋίΙυρ. Ιιηρ6Γ8(Γίχ Αηηβ ΓιΙΙυω Τ1ΐ6δ58ΐοηίο£θ 
ΓθΗηπαί ηοη ναΙΙ. ΟηνβΙϋΓ 8 Μ8ϋβ(1οηίβθ (ΙΐΓβρΙΙοηί^αδ. ΡρβΒΓβοΙηδ ΑηβοΐοΓοροΙΙδ ϋρϋβηι 
6ϋ)ί νίηϋίϋ8ΐ, Ιοοίδ 8ϋίδ ίηίβδίπδ. Ιπι|)6Γ81ογ θ]α8 ηδνβδ ίηϋβηϋιΊ. Οροΐίθηβδ ίιΐίυιη οηηι 
βοοϋδ ΓβνοοβΙ; ΓβνβΡίβηΙβδ Μ(Βδί8ΐυ ιΙβρορϋΙβηΙοΓ. ΡρωΓβοΙί ΑιηρΙιίροΙίίΛηί ίη ίαιρβιβίο- 
ρβω Ιΐϋπΐ8ηίΐ88. ΤΗ('δδ8ΐοηί(*Φ ίηΐβδίίη» (Ιι^οορϋΙ»; Γ6$ ίβΐίείίβι* ^βδΐ8. νβηβΐί ορβιη αύ- 
τβΓβαδ^βηυβηδβδ ηυΙΐ8ΐη ίηιροίΓβηΙ. Ουηι ρρίηοίρθ ρ8δΐ0Γυηι ρρο Πΐίο οβρίίνο 1ίΙ)ΡΓ8ηϋο 
ΓΟ^θηΙο ρ8€ΐυαι ίηίΐ ίοιρβΡδίΟΓ. Οαβ Γ8ΐίοηθ ΒθΓρίκΒδηι ΟΡΑΐβδ πίΐυηίνΰρίι. 0(? ηδνίϋπδ 
ίη Ιρβηδίια ϋαικίηίδ ίίηρ6(ϋΙΪ8, 6( πιβρίδ 6ΒδΙυ βχρβάΐιΐδ. ΒβρρΙιοθα οΑρίΐϋΡ. Ρορδίδ ϋίρί- 
ρίβη(1ί ϋΓ8ΐί8 Γβ^ίοηβη) βΐ ροΙο8ΐ88. ΜονθΙ Εϋβδδβτη ίη)ρρΓ8ΐ0Ρ, βΐ δρβ δΐιβ ίρυδίΡβίυΓ. 
Ορρί(1\ιΐ8 ρ1αΓ8 56 ϋ6(1υη1. Εχρβάίΐΐο ίη Ββρτίοδ. Ορρί(1ί 703 (ΙεβΟΓίρΙίο. δυϋυΓΐ)8ηθΓυηι 
ΐΓβηδίΙίο. ϋΓΐ)8 ορρπβηδίυρ. ϋρ^βδ β^^ρβ^ί» 6( ίρββ δοορίβ, δβϋβδ ΟρδΙίδ» ίηιρθΡβίορβηι 
6χρ6ΐαηΙ. Α ά^τηβδίίδ ίΐβπι ΤρίΙ)8ΐ1ί(*ίδ οοοβρδίίαρ. Ουο ΐΓ8ηδίυβίιιηΙ. Ηβϋίΐυδ ίηφβΡΑίορίδ 
ΤΙιβδδβΙοηίοβπίΐ. ΡροΓβοΙίο θ3τηΐΒθθθβ8ΐΓϋαι. Ρβρβοΐίβ ρρωΓβΡίί β3ϋ8(1θηι Ιοοί. Αηΐυ ΤΗθ888ΐο- 
ηίΰβσι ίηΐβρ €ρ8ΐ6ηι θ( ίαιροΡ8ΐθΓθηι εοΙΙθΓ|ϋίαιη: υ1:)ί δβ ίιηρβρβίυρ άβίοηϋίι, ίρδυιηοίΗθ 
ρβΓίαρυιπ 6( 08υδ8Πΐ 1)θ11ι οδίβηϋίΐ ; ηίΐιίΐυωίηυδ 6;η8 ίη δβ 6( υχορίδ 1)6ηβΓΐ('.6ηΙί8ηι 
«ι ηαπ)8ηΙΐ8ΐ6(η Ι8υ(ΐ8(. ΟρβΙοβ ρβρβιΐίδίη οοηΟΐβΙηρ; 85ΐ8ΐ8 ηοη ρυϋϋΚ : ίωρορβίοροιη 
1ηοΓ6(1ϊΙοίΙίΙ(^Γΐίωβ(. €αρη8ηι υρ1)68 οοουρ8ΐ8δ ΓΟΐίηβΡβ οιιρίβΐ. Ιηιρβρβίορ βί Ιηιριοϋίιβ- 
Ι6πι ΓϋΡδυδ οΙ)]ίοίΙ. ϋρΐιίυπα ρβρίίΐίο. Ρ8Χ 6( βραΐδΐίο. Οο 1)Ρ8ϋδ ρθρΓιϋΙπ. ΟορίΐΒ υΐΓίπςυο 
ΒάυοίΦ, 6ΐ €ϋΓ8 ρρφίίυηι ρβϋοΓΐ». ΙιηρβΡδΙΟΓ ^υηίορβηι ίηιρβρβίορβηι» ϋοΰηηβηι ηβιηρβ» 
ιΐ6 ερ8ΐ6 08Υ6η(1ο αιοηοΐ, ηαί ρροιϋΐίοηβ ϋϋββδβπι οηρίι. Ι,^ζΐοί ρρβΒίριΙΙ ρωπδ, ^Ι ο1)ίΐυδ. 
Ε(1θδ8« βνθΓδίο. ΡιΐΓ8«1 δβ ΜοθδΟΓίιηι Γβ^ί ίωρβρβίορ ϋβ ίωρρβδδίοηβ ΒβΓϋβΡοηιιη ίη <'^υ8 
τβς^ιυιη; οοηδίΐίαηι ϋ8( άβ ίΙ1ίδ*Μωδί8 βΐ ΤΙΐΓβοίδ ρΓθΗίΙ>6ηϋίδ. Ρροϋί^ΐαηι, (]αο Αΐ6Χ8η- 
ϋβρ οοηΐΓ8 €Γ8ΐβιη βρίβϋυρ. Μδνβΐβ ρυρ^βΐυρ. ^Ιοθδί ίηοοηδίδηΐίβ, ηυοιη Γρϋδίρβ ρβνοοδΡβ 
οοηβΐιΐρ ίωρβΓβίορ. δ^ηοϋυδ ρΓ0{)ΐβΓ ΙιβΒΓβδίη ΒδρΙββηιί βΐ Αριη^ί^ηί. ΟυΡδβ οοοιιΙ18γΙΙ 
Άοίη^γηΰδ. 0ϋ8ΐρί(1ααιη ίη αΐδοβρίβΐίοηβ ροπΐίαρ. ΕρΙιβδί βΐ Οβπί βρί^εορί βχβαοΐο- 
Γ8ηΗΐΓ. Οβ (πΒυδ Ιοηηίδ οοηδβρίρΐίδ. Β8Ρΐ88ΐηίΐΐ8 ιΊ Α€ίη(1)Τ8ηί5 δίΐ^^ηΐΐϋηι ίηϋίείΐυρ',-^ίη 
<ηΐδΙοάϋδ•Ιΐ8ϋβηΙϋΡ. Ββ ΝίοβρΙιορο Ορβ^^ΟΓδ υΐ δβϋίιίοδο, ιηβηϋβΓβ, βΐ ίη Εοί-Ιβδίβηι Β}- 
ζ&ηΐίηβτη, ίη ίη)ρ8Ρ8ΐθΓβαι β( ιηοη8είιο8η)8ΐβι1ίι:ο. Ρ8ΐ>θ1ΐ8 Αιΐ8η1ίδ8(1 δδηιΊοδ ηιοηβοϊιοδ 
βι;οοιηηιθ(ΐ8ΐ8. ΟϋΡίωρβΡθΙΟΓ βάσιοηίρηι ΑΐΙΐο ρροίοοίϋδ; ουρ ίηϋβ ΓβνβΡδυδ ; ουρ ίπιρ•?- 
Γίυιη δαδοβρβρίΐ. Ε]ϋβ ίη €υΡ8Β<1& £οοΙβ8ί«Β ραοβ δβϋυϋΐ8δ. Χίβραιη βοηΐρβ ΟρβΰΟΡβπι (ϋδ• 
δβρίΐυρ. νβηβΐί οοηΐΡβ Οβηαβηδβδ βϋχίΐίϋοι ρβΐυηΐ. Τβιη^>ορβρ^ηιη Γοθϋοδ Υθη^ΐοΓυπΐ 
^υπι ίαιρβΓ8ΐοΡύ υηϋβ ορίαΐη. Οβίθΐβ^οραιη δυρ^ΐρϋίβ ουηι 8ΓΡ0£;8ηΙίβ ϋιοβϋβθΐηοηίορυιη 
•οοΒίβΡίπρ. δ8χαω Βγζ8ηΙίυιη 1Ηδ^8^^υη(; 1)βϋυίη βίβ ίικίίοίΐυρ. Οαηι Υί^ηβΐίδ ίιηρβΡϋΐϋΡ 
οοηΐΓδ ίΐρηυι^ηδβδ 8θθί^ΐ8ΐ6Π> ίηίΐ« 6υρ π)ΐιΙυυηι (ιβθϋυβθ Ρβδρΐ)Ι)1ί€6β ίηΓβδΙ». ΟαΙ81»οΙ)• 
8< δδίϋ. νβηβίβΒ οΐβδδίδ ρΐφΓβοΙί 8υϋ8θί8. Τρβδ ηβοΗϊη» ίρϋδΐΓ8 ΰοη)ρ8Γ8(βθ. Οβ 8βρ1υ8- 
Ι^ίηΐΒ Ιρίρβπιί1)υδ Οβηαβπδίυπι -αυηΐίυδ. ΡορυΙί (ιοηαβηδίδ βοη(Ρ8 ορίίηιβίβδ Ιυρ1>»« 
ίριοτααι δυηΐΡΐΙΙιυδ β® ηβνβδ οοηδίΡΛίοΙ». Υβηβϋ (ίαοίδ ίι^ηβνία. 08ΐ8ΐ8 ίρυδΐΡ8 ορρα- 
^ηβΐυρ. Τ8Ρϋη8ηίοΐ8θ ϊ>Ρ8θΙ)ί4ΐω (^τ&τίΐβρ ναΐηβρδίϋρ. νβηβΐυδ ϋοιηυαι ρβηβνίκβηδ, ί]6- 
ηυβηδβδ νίχ βΙΓυςίι. 1ηιρβΓ8ΐθΡ3υηΙορ ηΐ8ΐβνο1θΓαιη δβρηυηοαίίβ ίη δοοβρυοα ίηοβηϋΐΐυρ. 
Ιίίΐβπ) Αηάροηίουω βΰΐΐίιΐίδδίιηβ (Ιβοίρίυηΐ, ςυο 6^α8 ϋίβββδδυ 1ίΙ>θΡία8 δίηΐ ηβςυβιη. Αϋ 
ΗΗαιη ρβοοηοίΙίΐιηίΙυΕη Αηη8 ίιηρ6Ρ8ΐΓίχ 8^βηι8^11Ζβηοιηία^ιυρ, βυί γ^8 8υοοβ(ϋ(. €Ρ8ΐ(*αι 
ευηι οχοΓβ οΙ)3αΓ88ΐ. Οβηυβηδοδ ΕυΙκΒ» θρρκίαπι ίηοβδβαω ορρυβηβηΐ. Οβ ιηαιιίΗοηβ 
Β^Ζ8ηΐϋ, βΐ δίοΐίϋο οοηδίΐίο ου]αδ(ΐ8ΐη ΜβΡίίηί, 6^ι>θ ορρυ^ηδίιϋί. Αά υρΐιβδ 3αχΐ8 Ροη«> 
Ιαω ίπιρ6Γ8ΐθΡ ωίΙΙίΙ 8υΙ)8ί(1ί8. δοζοροΐίδ 8υρ6Ρΐ)β ρρ^Ί(^^ι, ^ β £8(ίη)δ οβρίιαρ. £^υ8 
ΐ!ΤθΓ8ίοηββι ορΙίΐΒβΙβδ ρββαηία ρβ€ΐίωηηΙ. Ρύιΐοΐΐιβυδ Ηβρβοΐββιΐδίαιη βρίδβορυδ 8 68ί8- 
!(β1• 08ρ1^?θ8 8ΐκ)8 Ι^ϋ)βΓ8ΐ. Νίοοί&ί ίΐυοίδ Υβηβΐ» €ΐ888ίβ Ιί^ηίάίΐβδ. (οβηαβηδβδ νίηοαηίορ. 
Χιαΐ8ΐ(Β0Γΐιαι ία βΑίβΙβοθδ κηροβίηρβ.ίιβηαβηδίυο, Υβηβίορϋαι, €8ΐ8ΐβ«0Γυ)η οΐβάβδ. Ουοίβ 
Οβηαβηβίυιη Π)8^ηιΐ8 &ηίηΐϋ8. ΜοοΙΰυδ τίοίορίδαι ίω(ΐ8ΐ. ΙοαρβΡδΙΟΓίβ βΐ £8ΐ8ΐ8ηθΓυιη 
ϋαϋίδ ία βυω ίΡ8. ΒγζβηΙίυρηια ίϋ 08ΐ8ΐ8ηίδ βθ^ροιίδ (υρβηάίδ ηΐθωορ8η<ί8 βΙΐ8Γί(88. Οβ- 
ηαβηδβδ 8ΐ) ΟροΙιβηβ ΑϋχίΠυω ΐαιρίορβοΐ. Ουρ ίΐβ Υβηβΐίδ ίηίοηδυδ. ΟΙίοόίβυδοΙβηαο ΡβρΓβ- 
ΙιβαςΙΙΙαρ• £8ΐ8ΐ8ΐιορυηι ϋιιι ργφ (Ιοίορβ 8αίαιί αιοπίΐυρ : οαί 5ϋίΒο1ΐαρ Μοα68η, αυβω Οί9ίΐίζθό όγ Οψ^Ι^ 13 ΗΙδΤΟΗΙΑΚϋΜ 1.ΙΒΕΚ IV. 14 

ΙηαρβΓβΙΟΓ θϋ ))ΐ]9;η9ΐη ΓρυδίΓβ ιηοΐΐαΐ. ?]ί€θΙβυ5 ιιΐ $ΐαΗυ$ ΓβΙίπςυίΙυΓ; οΐιΐδδβτη ΓβρβΓΑΐ. 
(ιΓΐιΐ)0&1ι1α$ Ρθ^βηί, (ίοοίδ 6θηυ6η$ίυιη $υ€ϋβ$2{0Γ, βραϋ δβΓϋίηίέΐαι νίηϋΐΙυΓ. Α Υθηβΐίβ 
βθηαβη565 θίΟΐοΐί, $6 ρριηοίρι λΙ.6(1ίοΙθηθη5ίϋΐιι ϋυο) οοικίίΐίοηβ 5υ]3^^^^αηι. Α Ρθ^θηο 
8ρα(1 ^6ΐΙιοη6η νοηβΐί βιρυ^πδηΙπΓ. Ρβχ ίηΙ^Γ αΐΓ0$(]ΐΐθ. Ρα^θηί 6(ορΐίηιβϋΐ)ΐΏ6χ$ίΙίυπι. 
(ιβηυβηδίαπι $(θ1υ8 Γ65ΐΐΓυ(υ^. ΡαΙβθθΙθ($ιΐ8 οιιιΐ) ιιχογο, βΐ βΙΐβΓΟ ΓιΙίΟΓυιη Οίϋ^αιοΐί• 
ι:Ιιυιη βΙ>ί( : βουβοί Ιπβηβ οιιω βρί8θορί$ Μ&ΙΐΗφϋΟ) ίΙΙί οοηοίΙίβΐυΓβ ρΓοβοίδ'οίΐϋΓ. Ρβ- 
ΐ£6θ1θί;π5 Μβΐιΐίφο θΙ)$οΙυΙθπι ^υϋβΓηβΙίοπβηι δΐΊΐρίο ίιηηβΓβ βΙ>οαίΙ, βΐ οοηΐΓβ 5θ06ΓυΐΑ 
βΓΐηβ οαρίΐ.' ΜβΐιΙΐδθαιη Α<1π8ηοροΙί οΙ)5ίιΐ6ΐ; ΖβΓηοηιίαπυιη ΙίοιΟΓβ δυρβΓΥβπίβηΙίδ $ο• 
οβη οοηοβϋίΐ. ΑϋΓίθηοροϋΙβηί ΟβηΙθουζβηο Γβ$ί5(βη(6$ 704 νίηουηΙυΓ β( (ΙΐπρίιιηΐυΓ. 
ΖβΓΠ0(ηιβη6η$β$ υΐ ΙβωβΓθπΐ ίη6υι-$(ΐη(υΓ. ΡβΙδβοΙο^αδ ρπο &υχί)ίο ΟΓβΙί ίΓβίΓβιη αβί ο55ί- 
ϋβΐΏ; βί(]βη) Μ(β8ΐι$ $αΙ)8ί(ϋυπι ΐΏΐΊΐίΙ. εβηίαουζβήαβ βΐ) ΟποΙιβηβ βυχίϋαιιι οοπΙβηϋίΚ. 
Μΐ6$ι ΡβΓ5β8 Γπί^ίαιιΐ, β (]ϋΐί)ΐΐ8 ΐΓΐύβΙΙί βι Κοιηθηί ρθΓΐίιαί βΰοϋυηΐυτ, ρβΓίίαι ββρίυηΐυρ. 
ΡβΓ86^ ΜίΒΝΟΓϋΐη βςπίβ ίΐΐβιβ νΑ^ΐΐιβίβΙη Αδίαιη ΓοϋβυηΙ. €βηΐθουζ6οα8 ραοβ 8 ΡβΙβΒοΙΟί^υ 
οΙ)(βηΐθ, β^ι18 ορρίϋίδ ίηΓβ8ΐ(]8. ΟΗβΙοίϋίοβη ρρορΙβΓ Μογγ1ι»08 ΐηοαπΑΐ. Α(] ΡβΙφοΙο^υιη 
ρβεβιη ρβίβηΐβίπ βοίΐΑ 8ίη)ίϋΙαϋο, Γπί αιβίοβ €οη$ίΠ8Γίθ8 ρθΟθΐΏ )ΐηρβ(ϋθη1β8 ϋβίταΙιβΓθ 
ηίΐίΐυΓ. ΡθΙδ^Ιοςυ» ϋοθρβΓβηδ ίη Τβηβϋυω ουπι υχοΓθ ίυ^ίΐ. £^1]8 ίβαιίη® Ιβυ8 βχί^ 
ιηίβ. υΓΐ)β8 ^^ι15 εβηΐβουζβηυιη εοείρίυηΐ ϋοοαίπαιη. Ιτβηβ Β^ζ&ηΙίϋΐη 8βϋϋ!ο Ιυβίυτ. 
ΡθΙΦθΙο;^υ8 θΐί ΐΏΦηίβ τβηίβηδ, β( 8ρ6 Ιβρ8α8, ΧιβΙβΙβω άίνθΓΐίΙ : ίικίβ ίη Τβηβοίπηι Γβηη- 
νί^βη8, ηΐδίβϋίοΐα νβείΟΓϋΐη ίη ό&ηίαβϋζβηιιηι (1ί$8ίηοαΙ&(. Τϋΐηΐ]11π8 ηοϋίϋιβίίβ Β^^ζ η1ίι\ 
οίευιη Οβηίοουζθπυ βτρο^ΙϋΙβΙίο, βι άθ Μ&(ΙΙΐ6θθ ΙηηρβΓαΐΟΓθ (ί68ί^ηιια(1ο ρβΐίιίο. υ^Ιϋ- 
1(1^8 ρΑΐΓΐθΓοΙίΑ 01)518111, οΐ ςϋββί «ΙίβηΑ 10001(18 ΓβρΓβΙιβηϋίΙϋΓ. 1.οηβΑ ΟΓΑϋοηο αϊ 5θρθ 
ίιηρβΓαΐοΓ 8η$ρίοίοηβΕη ΙγΓβηηίϋίβ α 86 ϋβρβΙΙίΙ, ]υ8ΐί1ί6θ(]υθ ΰ( ίη(θ{;;Γί(θΙί8 ΐΑϋίΙβαι βυ« 
εαρβίηι*. Ρα1«βο1οςυαι άβ θϋςυοι Γ&ρί(ΐΙ)υ8 Αθοα$Α(, Ιηοΐβ ρΓ0ΐ)&η8 Μθ((1ΐ8)α(η βΙΙυηι ηοη 
ίπ]υπβ ίπιρβΓβΙΟΓβιιι ηοωίηβπ. ΡθΙβθοΙο^α» 8β άθ (ίυο1)υ8 0θρί(ίΙ)ΐΐ8 ραπ^βΐ. ΜβΙΐΗοΒυίΐ 
ίύαίρβΓ8ΐ0Γ 06ο1&Γ8ΐυ8, Α(ίη8ηορο1ίη ιηίαϋυΓ. ε8ΐΙί8ΐί ία 86(1ο ηοη Γ6ρ6(6ηϋ8 ρβΓίίο^υίβ. 
ϋθ 8αοΰβ88θΓθ θ^υ8 άβΠ5βΓ8ΐίο. €ίΐ8(ί 08ηοη68. 1ΐΏρθΓ8ΐ0Γ ρβοοδίαω 8αυΐΏ ίβίβίαπ. ΡΜ• 
\οΐνιβ\ΐ8 β1 ρ8(Γΐ8Γβ1ιβ. €8ΐ1ί8ΐϋ8 6&Ιβΐ8 ίη Τβηβάυσι ρΓοΓυ^ίΚ. ΟοΓοηβΙίο ΜβΙΙΙΐΦί βΐ ΐ]χοΓί8. 
ΡοΓκβωβηαβ Τβη6<.ϋα8 86(ϋΙίθ8υ8, βΐ βυοίοπ άβίθο1ίοηί8» νίηοΙϋ8 Τ[ΐ6888ΐοηίΰ8αι αιίΐιίΐυΓ. 
Ό& ΡβΓ$ί$, ρβουηίΑ β ΤΙΐΓ8οί& θοΐυΐ'βηιΐίβ. ΤβΓΓ» ιηοΙπ8 ίηςβηδ υΓΐ)θ8 ρΓ08ΐ0ΓϋίΙ, ςυβδ 
Β8γΙ)8γ1 α( (1•;8βΓΐβ8 οοϋυρβηΐ. 5υ)ίηΐ8ηί ρβΓβάίΑ. ΑΙ> ΟπβΙιβηβ ίωρβΓβΙΟΓ ϋΓϋβ8 ΓβροβοίΙ, 
βΙιΊΙβ 61ίυπΐ8(1 Γβάϋβηάυιη ίηϋαοίΙ. €8ϋ88 ουΓ ΟβηΙηεαζβϋυδ 8ι1 ^βηβΓυηι ίη Τβηβϋυαι 
τβΙΙβΙ ρΓοβοίβΰί. Οα88 ϋβίβΐ^βοπιαι αΗιββ ίη 8ο}ηΙιία δαίίαιβαυδ βχρηςη&ΐ. Ρ8ΐ»οΙθ{;(]3 
Β^ζβηΐιυιη τβηίΐ, ροραΐαβ ΙϋαιαΙ(υ8ΐοΓ. ΟβηΐΗουζβηυβ ουαι αχΟΓΟ (1θ ιηοαα8ΐίϋ8 νίΐΑ 
€θΐηρ!βοΐ6η(]8*8κί(. Ρα^ηβ βυαι Ρΰ)«βο1οβο. ΡΙιίΙοΐϋθί οιοηίιίο (Ιο Β8γ1}8Π8 8(ί 8υχίϋυιη 
ηοη νο€8η(1ί8; |}8Γ61 ίωρβΓδΙΟΓ. Κβ(ΐ8ποβη8ΐ]8 ρορυΐί Γογογ. ΡΙιίΙοΙΙιβυβ 86 οβουΐίΐ. ΟβΠίβ 
*οοη(ϋιίοηίΚ)υ8 ^ϋΓδΙαπ. Ρρορυ^ηβουΙαπι 8ϋ ρθΓΐ8η) ΑαΓββπι (1β8θπ1)ίΙϋΓ. 1>6 Β8Γϋ8Π8 
Τ1)Γ8οί8 ρβΙΐ6η(1ΐ8, ίη (ΐυο8 Ι36ΐ1ϋΐη (ίί88η8(1β( ε8α(80ΐιζβηιΐ8. ΟίνβΓδυιη ϋβ 6)υ8 θΓ8ϋοηθ 
]υ(1ίοίυιη. ΙυηίΟΓυαι οΙ)ΐΓ66(81ίο. Ουβίοϋββ 8(1 ροΓίβω ΑαΓ68η) ϋΰϋβΓβ 86 Ρ8ΐ8ΒθΙοκο 
8ΐ)Ιΐ0ΓΓ6ΐιΙ : 88(υ8 ΙιβΙίοοΓυιη ωίΠίαπι. Μίη» ε8ηΐ8οιιζβαί. Υβηίβω ρβίαηΐ, βΓΟβιη άο- 
άαηΓ. Ρ8ΐΦο1οκα8 ίη ρ8ΐ8ΐία;η ίηνί(8(αΓ; 8(1 6ρηΐ88 8θ06Γααιίρ8β ίηνίΐβΐ. Ρΐ6ϋί8 ΙαπιυΙ1υ8 
ρΓορΙβΓ ε8ηΐ8€υζβηυαι 86(ΐ8ΐαΓ. 5οοθγ ^οηβΓΟ νοίαηΐβίβαι ρΓοΟίβηϋί ηιοη86[ιί8αιί ϋβίβ^ίκ, 
€( ϋυω υχοΓθ &Χ ιηοη8θΙ)υ8; ωα(8η1ςυθ βιηύο ηοιυίη8. ΡβϋΙ ΡβΙΐΒοΙοκυβ υΐ ίηίοΓ ίρβυπι 
61 ΟΙίυπι Μ8α1ΐ6θυαι Γ688Γ6ί8ΐ οοηεοηΐίδω. ΚβϋίΙίΙαΓ 11]Γθποε8ΐΙί$Ιυ8. ΝίοβρΗοΓυβ ϋ68ροΐ8 
ϋιΐβπι ί8Πίι. Ρ(£(1α8 ίηΐβΓ ί[ηρ6Γ8ΐθΓβ8. Ορ(ίω8(β8 Ιθ8ηηί8 ίπιρο8(θΓθβ; ρΓορίβρ βοβ 1>6ΐ• 
Ιαηα τβοΓυϋβδοίΐ; Μ&ΙΙΙΐθ^ο 86 ρυΓ&8(. ΟϋίΙυβ 0ΓβΙί8. Η6ΐ6η8 εΓ8ΐ<6η8 ιαιρ6Γ8ΐ. Ρ8ο1ίοη65 
ηοϋίϋυο). Νίεβρί^ορυδ ϋυχ ΐΗβ888Π8!ΐι οΙ^ΙίηβΙ. Ρ8ΐηαΙί 6]ιί8 86616Γ8. Κ6|{ΐη8 υχΟΓ Νίοβ- 
ρϋοπ Βγζ8η1ίυιη^ ϋβίηϋβ 8(ί νίΓυιπ 86 οοηΓβι ι ; ία Ρβίοροηηβδυω 8(1 ΓΓ8ΐΓ6ω ρβΓίΟί^ίι. Μα• 
Γϊ(υ$ ία 06Γ(8η]ίη6 85 Α11)8ηί8 ιηΙβιΤιοίΐυΓ; ίρ88 Β^ζβαΐϋ ουπι ηΐ8ΐΓ6 [ηοη8οΙ)8ΐη 8βί(• 
θΓθ(ΐ8ηί$ ϋΐίυιη & ρίΓ8ΐί8 ε8ρΐυα) ρ6ΐ'8θΙυΐ8 §ζΓ8ηϋί ρββυηί8 1ίΙ)βΓ8( Ρ8ΐ»οΙοβα8• ΤπΙ)8ί- 
ΙοΓοίύ ρηηβίρυΓη 8ηιίοίΐί8 ουιη ε8ηΐ8ουζβηο βΐ 63118 Οΐίο. Ιη ηη8η(88 8ηβη8ΐί88 Γ6(ΐ86ΐυβ 
Μ8ΐΙΙ)£υ8. υΓυί8 ΡϋίΠρροΓααι (1β80ΓίρΙίο. 08ρί(ϋΓ Μ8ΐΐΗ£Βα8 8 ΡΗίΙίρρβη8ίΐΗΐ8 ίη ρ8ΐα(1β. 
ΙιΓ8ΐί8ηυροΙίιη ουηι 6)08 υχοΓβ βΐ Ιίϋβπβ 08ρί4Ρ8ΐ8Β0ΐο^ϋ8. Α ΒοίοΗαβ ΤπΙμιΙΙο Μβΐιΐίφυβ 
Ρ66υηί8 ΡαΙιβοΙο^ο νβηϋίΙυΓ. ϋίΓαπι οοΰΐί βί ββΤοιΙίβηϋί. Ι.8υ(ΐ8ΐυΓ ΡϋΙΐΒοΙο^;! ίη βυωϋβπί ' 

11ΐί56ΓίπθΓ(1ί8 ; 1ίΙ)6Γΐ88 ΟδρΙίτΟ ρΓΟωίΐΙίΐϋΓ. 08ηΐ86ϋΖβηυ8 £;Γ8ΐί88 8ΐ$ί(, 6ΐ βυΐη 6 605 10(118 

5ΐα<ΐ6ΐ 1ωρβΐΓ8Γβ. Ζί8ηί ίη Ευ($6ηί8ΐΐι ηιοηβοΐιβαι, ε8ηΐ86ϋζβηί 8η1β8 €01130^6111, ρβ^ΙίίβΓα 
ΰ8ΐυαιηί8. 0υί(1(ΐ8ω 8 ΜβΙΙΙίΦΟ ΙίΙ)6Γ8η(ίο ρο8ΐυΐ8ΐυΓ; 8ϋ)1)ίΐίθ8ίο8 Γθ8ροη(ΐ6ΐ. ΡΓυ(ίβη- 

Ιί88ίπΐ8 ΟΓ8(ίθ, (|υ8 ρβΙβΓ βΙίυΠΙ β 6υρί(ϋΐ8ΐθ ίαΐρβΓϋ (1β(0Γ(|ϋ6Γβ ηίΙίΙΟΓ. ΟΐΗβαΐρ6Γ8ΐ Μ8{-|^ > 

Ιΐΐδβΐι$,6ΐ 3υΓΰΙ. Ρβ1ΦθΙο^υ8 705^02106 βυω βο ν6Γ88ΐυΓ. €8η(8οιιζ6παβ6υα]βθ(ΐ6ΐΐ),Ιοΐ8ςυο 
63*08 ίβπιίΙίΑ 8(1 ηονοιη (1ί88ΐ(1ίο[ϋ ίηΙβΓ ϋΐοαι β( ςβηβΓοω 1υ{$ί«.'ηϋοιη ΡβΙοροηηθ$υιιι 
ρ6ΐίΙ, ίϋίςοθ βοηι ίρδίπ Μβηοβίί ρπφΓθοίο 6ί)ΐηπ)6η(ΐ8ΐ ; βΐ ΐ8ΐΐ(ΐ6Π] Μ8ηοθΙβηι ίη 86 η 
οθίαιιιηίβίοπϋυβ ίΓπΐ8ΐαηι ρΐ868ΐ^ ε8ΐ1ί8ΐ08 ρ8ΐι*ί8ΓθΙ)8 8(1 εΓ&Ιφηθπι 1θ^8ΐυ8 ίαιρβιβ- 
ΙΟΠ8 60Π1 8θείί8 ί1)ί(ΐ6ηι οΙ}ίΙ. £^08 6θΓρο8 ίΏοη8θ1ιί8 8ΐ) Αι(ιο ιηοηΐβ ηβ^βίοΓ; Μβ^βηι* 

)>Π8 0ΐ)8ίϋ6ΐυΓ. Ρ8Χ. Ρ(ΐίΙθΐ1ΐ6υ8 ίη ρ&ΐΓ18Γ6ΐΐ8ΐθαΐ ΓΟ(ϋ(. ΗΪ8(0Γί6Β Ιθΐίθ8 6ρΐΙθ£;θ:>. Νο- 

ΐΑίο ίη ρΓΐιηί8 <.Ιί^η8 ίη Ιιοβ βχίπβωο ΙίΙΟΓΟ 8οηΙ : 8θ6οη(ΐ8 εβηΙβοοζοηΓ 0θΓ0η8ΐίο Οοη- 
5ΐ8υΐίηοροΙί, ρποΓ βηίηι Α(1η8ηορο11 οοηΐί^ίΐ. ΤβηιρΠ 5>ορΙιί(θ 1808, 6θΙΐ8ρ8ίο, ίηβίβυ- 
Γ8ϋο. ΝυρΙίβΒ ίΐύρ6Γ8ΐ0Γί8 ΡδΙδΒοΙο^ί ουπι ΗβΙβηθτΟοηΙδοοζβηί βΙί8. 1.ίΙΙβΓθ9 βΐ 1β(^8ΐίοη68 
ίΐ]ΐ6Γ εΐβιιιβηΐβαι VI ροηΙίΟοβαι βΐ είΐηΐ8ουζβηοπι 8ορβΓ ΒβηϋΑηδ ορρο2η8η(ϋ8, βΐ οοη- 
εοΓϋίβ £οο)6$ί8Γαα). ΒβΙΙααι 08ν8ΐ6 οοαι β8ΐ8ΐ6θί8. εΐιία8 ίη8υΐ8 8 ϋβηοβηδίύοβ τβοβρίβ. 
Η68.({β8ΐΦ ία ΡβΙοροηιιβ8ο. 1.6β8ΐίο ε8ηΐ8οαζ6ηί 8(1 8θΙ(8αυ[η Μ^γρϊΊ^ βΐ 6308 Γββροηβίο. οί9ίΐίζθό όγ ν^οο9ΐε 1δ Ι0ΑΝΝ18 εΑΝΤΛΟϋΖΕΝΙ ]6 1\68 Τ1ι^98ΐοηίβ6η568. ΟοηΐΓβ ΒαΓίθθΐηαηι 6| ΑοΊιιάγηΐϊΐίί ^^ηοϋυδ. Νί€6ρΙιοΓί βπβςοΓΦ 
)η$θ6ΐ(ΐ(ίο. ΙηΙβΓ $066ηιιη 6ΐ ^βηοΓϋπι ΓβρυΙΙαΙθηβ ϋϋΐίυαι, ρπυιΙθηΙίΑ 6ΐ αυοίοπίαίο 
ΐιηρβΓαΐΓΐϋΙδ Αηη» ΓορΓΟββυαι. 1η €Αΐθ!αηο5 νυΙαοΓθΙοβ, βΐ φ$;γο$ ΒγζβηΐίοΓαηι οίνίϋΐη 
ίαυ€ΐβΙ)ίΙί$ ^Ιΐ8πΐα$. ΙηΙβπ ΜθΙΙΙΐΦΐιιη βΐ ΡβΙβΒΟΐοβαω ρΓορΓθΓ ΑιΙπ&ηοροΠηα, ΓιηίΙίωββ^^β 
ΠΓϋθβ οοηΐΓον6Γ8ί&. Οθ ΜβΐΐΗφΟ ιη ίηαροΓ&ΐΟΓβιη 08^11840. ' Ρ8χ βΐ ίοθϋαβ ίηΐ6Γ ίια* 
[>βΓ9ΐ0Γ08. Κ68 ίηΙβΓ Ρ8ΐ»ο1ο^αα) 6( Μ8((1ι«αιη ^οδίο. Μ8ϋΙι®ί.ίηΓθΙίι βιί1α8. ΟβηΙβ- Ι1ΒΕΚ ΟϋΑΚΤϋδ. ΟΑΡυτ ρκίΜυΜ. 

ΕΉΐΗίΐαΐεηι $ηαηι Ίη ηανταηάο ί€$ίαΐΗτ. ΙλΜ ανριιηίβηίϋίη. Ιηίρ€τα(ηχ χήνα βίϊά αηϋ ΙΐΝοαίη^ιιι ΰβίρατ^Μ 
Λπναί ίιηρβταίοτ^ ηηοά ίίΒρΙη$ αη^α» Ι>€0 $^€ορηαηίΗ$ ΙίΙ^^ταίια §ταβα$ αρϋ, ΗβΙβηα ΟαηΙαοπχίηί βΐία 

. ιίαιη έ^ΐΓβύξαηί, ΛοΙί €α»ιίβ€ΐα€ηο ίΗΐ>£$$β οηρίεηίη ; αυοά ίΙΙβ ηοη ραίίίντ. 8αη€ίίο άβ ^οηΊ» εοΐί, 
4ααηηΜ ίηρβταΐΟΓ ΙΙΰΙ^ηαιη €αηία€υζ€ηί βΐίαηι άπηί, (ΐηί€$ Μηηιηια α ά'ί$€θτάη$ €ί αηηη. ΜαηΗΊο € 
Ιουώαηϋα Βί/ζαΗΐίαηι, ΤΗβααΙοηΐϋαηι, ^εηηηι^ ηί ΗατίάχίαήΜ ητ^α οΰοηρατβ ηοΗίντ. ΐ5(ΙιΙ$ιηο<ϋ 1)6ΐΙαιη ίηΐβτ Βοηαηοβ ίρ•08 800€η- 
Βυιιι ςαίηςυβηηίο (ΙαΓ&νίΐ, 8(ΐ60(|ΐΐ6 ΐϋΐιΗαβ &ο $φ- 
τ^& ΰΐμΐββ ίανίοβηι ίηΐυίβηιηΐ» υΐ ϋ$ ιιηρβΓίυιη 
Κοπίϋΐινιη ρθηβ ΓυνϋΚαβ βνβΓβυιη. 3ΰ ά. ΙβΐιιΐΜ &ί(. 
Ου» οφΐιίίΐ Βίουΐ 8Γθίιΐ6Γυηΐ, 1(8 ηοβ ιιίΐιίΐ ρΓα•ΐ0Γ- 
ΜΐΐΙβιιΙβ» , 8€€υπιΐ6 βχρΙακΑνίηιυδ : βΐ ςυοιΙ ]αΐιι 
ριίάβπι Γ&01ΙΙΓΟ3 8ροροη(1Ίιιιιι$, 000 αϋ £Γ»ΐί&ιιι 
ςιικ1(|υ3ΐη, ηεο 3(1 οάίυιη δαίρβίιηυβ. ΗβΗςυιιιη 681 
ί^ΐΐυΓ 63 (|ΐ]ο<}η6 Ιιοηιίηυιη ιηοηοοΓίχ οοιηιηβικΙλΓβ, 
ιΐιΐϋϊ Ίη ιμοοΑΓΟίάα €8ΐιΐ8€ΐιζ(:ηυ5 |;6Β56γΗ , 61 ςυ» 
ϋϋ ΓΐΐΓβαηι €οηΐΓον6Γ$ΐ8 λίςυβ ίΙίβ&ίιΙΊυιη εαπι ^ό- 

Ι10Γ0 ΡβΙ^οΙο^Ο ίηφ6ηΙΐ»Γ6 (ΐΙΐ6Γΰ6886Γ'α. Ρθ$Κ|υ«ΙΑ 

βηΐιη ]υΓβ]υΓ3η(]ο Γαηείυβ» ρ8ΐΑϋιιπι ίαίΓοίνίΙ, Αν- 
((ΐΐ8(αιη 3016 ΟβίρβΓ» 11ο(ΐ6ς6ΐπ» ίοΐ3|;ίη6ΐη €υιιι Α Τοιούτος μέν 6 κρδς αλλήλους των ^Ρωμαίων κό- 
λβμος &7:\ πέντβ Ετκσιν άνβ^^ιηίσθη , χα\ οΰτως 
έχ^χωααν αλλήλους πολλά χα\ χαλβκά, έξ &ν ολί- 
γου δείν άνατραπήναι συνέβη τήν 'Ρωμαίων ήγε- 
μονίαν. 'Α χαΐ ώς έγένετο πάντα έξεθέμεβα μετά 
ακριβείας, μηδέν παραλιπέντες, άλλα τήν άρχαίαν 
φυλάξαντες έπαγγελίαν, ζ^οτ^ μήτε πρ^ χάριν, 
μήτε πρ6ς άπέχΟειαν μηδέν ε{πεΙν, άλλα τά (ντα 
άχριβώς. Λοιπόν δέ ήδη χαΐ τά Καντακουζηνφ τψ 
Ρ^σιλεΐ μοναρχοΰντι πεπραγμένα διηγήαασΟαι, χα\ 
δαα &ν διάφορη κατέστη α'^θι; πρ6; Παλαιολδγον βα- 
σιλέα τδν γαμβρών. Έπε\ γάρ μετά τους δρχους 
Ιγένετο έν βασιλείοις» βασιλίδα μέν μετά των τε- 
χνών πρ^ς τήν τής Θεομήτορος εΙκ^να της *ϋδηγη - ϋ1ϋ$ δΐ3ΐι16ΐιι ίονβηίι (1-60), ςυο ιΐ|38ί$ ίπιρ6Γ81θΓ6ΐο ^ τρίας ε^ρεν Ιιταμένην, ίνα μάΠιλον χάμπτη βασιλέα, 

"" Χα\ πείθυ μηδενός άναμιμνήσχεσθαι των χατά τδν 

πύλεμον συμβεβηχ<$των δυσχερών• *0 δέ πρώτα μέν 
τήν τής θεομήτορος είχδνα προσεχΰνει, Επειτα 
ώμνυ( χατά τής είχ^νος εις έτςήχοον πάντων, ώς 
οΟτε βουλεύσαιτο, ο6τε πράξαι τότυχ6ν.χατά βασι- 
λίδος χα\ των παίδων, πρ\ν τδν π^λεμον χινηθήναι 
παρ* αυτών * ουδέ βουλεύσαιτο χατ* ούδένα τρδπον 
αυτήν χα\ βασιλέα τδν υΐδν τής αρχής άποστερείν * 
άλλα τ.άντα συκοφαντίας εΓναι χα\ διαβολάς πλα* 
σΟείσαςΰπδ τών είπδντων. ΈχεΙνον δέ τοιαύτην 
γνώμην ίξαρ)^;^ ώς πάντα πδνον ύπομενουντα, χοΐ 
σύμπαντα δσα προσήν χρήματα χαταναλώσοντα 
υπέρ τής ωφελείας τών κοινών, χα\ αυτής τής βα- 
σιλίδος, χα\ τών παίδων, χαΐ σφετέρβις ευδοξίας. 3(1 ιη]8βΓί60Γ(1ί3Πΐ ρβηηον6Γ6ΐ, 6(Ιιε6Γ6ΐ(ΐυ6 ιι( Γβ- 
6θΓ<1»ΐίοκοιη οιηηίιιπι ςαχ ρ6Γ 1>6ΐΙυοι |;Γ3νί3 8ί1>ί 61 
θ(ϋοΜΐ »οοί(1Ί•8θΐιΙ (ΙβροηβΓβΙ. 70β ^^^ ρηοιαιη 
06ΐ Μ31Η8 1600610 8ορρΐ6χ τοπϋΓαΐοβ, ά%\ηά^ 80- 

Ρ6Γ 63 υηΙνΟΓβΙβ 30(1160111)08 ΙυΓ3νίΐ.86 060 η)θι1ίΐ3- 

(υπι 6886, 060 ίοοίβββ ()αΊ(!(ΐυ3ΐο ςυ3ΐ6θυηςοβ 
€0ηΐΓ8 ίρ58ηι 61 01ίθ8, ρπα8(ΐυ3ΐιι 3ΐ> ί1Γι& Ι^ϋΙΙυοι 
ιηονοιοΐοΓ : οθ<(υβ βααι εαιο Γιϋο Ίο)ρ€Γ3ΐοΓ6 Ιιηρ6- 

ΓΙΟ 8ρθΓΐ3Γ6 οΐΐο ΙΟΟάΟ 00{:}Ι•Υΐ8$6, 86(1 001018 Ηϊβ- 
Γ38 6886 Γ3ΐ>υΐ30ΐίυΠΙ 0ηΐθίη3ΐΙθη68 60θί1θΐ38(|00 

03100)013$. 511)1 ιο(ΐ6 3ΐ> ΙηίΐΙο Γυΐ886 ρΓοροδΙ υηι, 
ςυβαινίβ ΙβΙιοΓοαι 8α1)ΐΓ6, 61 (ΐυ3ηΙοιο ςυ3οΙιιηι 1ΐ3- 
1>6Γ6ΐ ορυηι, 8(1 οοοιαιοηοαι ίο)ρ6Γ3ΐποί8 Οΐιο- 
Γυηΐ4|α6 ΓγοοΙοοι 80 808ΐη (Ιβοί(|θ6 ^Ιοπβιη ίο ρρΐ- ν3ΐο 1ΐ3ΐ)11ιι 01806111610 1οιρ6θ(ΐ6Γ6. Ρο8ΐ63 Οοο 6X^0 μένων έ/ι\ σ)(ήματος• Έπειτα πολλάς ευχαριστίας Γ^αΙ^ϋ38 ^({ίΐ 2Γ3(ί38, ΟΟΠΙ γίΥΟΒ 8(1 ΊΗΟΟΙ (ΙίΟΠΙ 
ρΟΓΤΟΟΟΓ'Κ, 6Χ ^00 Ι03θΊΓ68(Ί»8ΐ|Ι16 θΙ»ΐΓ60ΐ3(ίθ||Ι- 
1)118 61 1ΐΐ]ΐΙ8ΐί8 300Ο88ΐ!0Αΐί1>υ8 1Ι1>6Γ ΓοΙΙΙΓΟΒ 811, 
€1101 Τ6ΐ^Ι19 ίρ8ί8 * ΟΐΐνΟΟίβΙΟΓΟΒ) 06(|υίΐΐ3α) 100(16- 
8ΐΊ311Η|υ6 811301 ρ3ΐ31)Ι (ΐ6θΐ8Γ3Γίΐ. Τ*ϋ) 1108 0010 Αο- άπεδίδον θεφ, δτι ζών ε4ς ταύτην ^χε τήν ήμϋραν, 
ήτις άποιλλάξειε σαφέστατα των σνΐ)ΐοφαντιών χαΐ 
τών άδίχων εγκλημάτων έργοις αύτοίς ποιήσαντα 
καταφανές, τήν τε τών είπ^ων μοχΟηρίαν, χαΐ 
τήν έπιείχειχν αύτον. Έπειτα βίσι^^εσαν &μα βασι- 

1αοοΙ)ί ΡοηΙαηί ηοΐίε. (1-66) 51οίηΥ6η(υ8 6$1 ΑηιίΓοηίουβ ΒβηΙοΓ οβρία 
ι^τΙμ: 3 ιΐ6|)θ1ο Ιι1>Γ0 ρΓίιοο ε3ρ. 51^. Α(1 Ιΐ3αο ίΐ08- βίηβηο ίη ροΓίοοΗβ οοοΓο^ογο, βοΙοιοοο ίαίΐ» ι&^ 

3ρρ3Γ4;(. Οί9ίΐίζθό όγ Οοο^Ιε Μ ΗΙδΤΟΜΑΗΟΜ ΠΒΕΗ IV. 18 άστο κρ^ . τήν του βασιλέως ΰιςο^χήν» Κα\ Αλλα 
^ διβιλέχθηααν 9ηρ\ τΰν «ραγμάτων, 3ΐα\ 'Ελένην 
τ)ιν αΰτου θνιγατέρα τφ νέφ χατηγγΰηααν ^σιλβΤ. 
*Εάλω γάρ αύτον χατάιέρχς «ύβι»; δ κρισβύτβρος 
^αιλιυς, ού μδνον (ι& τήν ΐτρ^ τλν πατέρα «δ« 
νοιχν, Αλλ* βτι χα\ α6τ6ν (ώρα δοχιΐον, &ν τις βΐπ•, 
χαρίτων ιταντοδακών * οΰ μόνον γάρ «Τβος άξιον 
&πΕβ£{χνντο τυραννίδος, άλλα χα\ πρ6ς λνδρίαν 
χαΐ σύνιαιν οΰχ άγιννβΐς όπέφαινιν Ιλπίδα; * & 
χαι βΙς5•^βρον Ιξέβη χατ* έλκίβας. Συνέσιι τβγάρ 
ο6&ν6ς Απολ&(ΐΜται των «ρογ^νων βασιλέων, χα\ 
τ))ν βύψυχίαν χα\ τ^ τΛμαν ούχ &«αξ. Αλλά χχ\ 
ΐ€ολλάχκ έπι^ίζατο τοΤ; «ολρμ^οις• £1ς τήν ύατι- 
ραίαν 5λ Ιχέλιυβν δ βααιλβί^ς, τους τ• αΟτφ συνδν- 
τα; ίξβό Βυζαντίου, χα\ τοΟ; βοαιλίδι Κρο9Χ<ιμέ- 
νους συγχλΐϊτιχουςτ•-&μα χα\ βτρατιώτβς, χα\ 
ιοΙ»ς Αλλους τών επιφανών, πίστβις Αμφοτέροις 
δΓ 2ρχων βιδδναι το7ς βασιλβυσι, χα\ μηδβμίαν 
ιΓναι βνίφοράν μηδέ δ:άβτασιν, άλλ' ύπ5 μίαν 
?ασιλ*ίαν Απαντα; τβτάχΟαι. "Οσοι μ*ν οδν Ινδον 
Ι^σαν μ«τά βασιλίδο;» χαΐ χάριν προσο>μολδγουν 
ΡασιλιΙ, χα\ τοΙ#ς δρχους παρβίχοντο προθύμτΛίς • των 
έξω δέ οί «λίίου; οΟχ ήνβίχοντο τών μάλιστα επι- 
φανών, άλλΑ Καντακουζηνφ μδνον ίφασαν τψ 
β»ηλιί δουλ•ύσ«ιν, έ-.έρφ δλ μςδβνί. Δεινδν γάρ 
«Ιναι •ι τοσαΟτι ύπομβίναντ^ς χατΑ τ6ν πδλβμον, 
Χ2\ χρήματα ίτροέμβνοι, κα\ ο^χβίου;, χι\ σφΑς 
βύτο6; (ίτζϊρ του νιχΑν τους πολεμίου;, Ιπβιτα δτβ Ιη^Γβββα&ββί. Ι1)ί ββηηο ίηάαοΐιι» ά& ιβροΜίοα , 61 
0(]οΙβ$€6η(Ι (Ι(ίδροη5& Ηβίβα» 01*18. ϋ<βρ\ί βηΐιη 81α- 
Ιίπι ν6ΐ)6ΐη€ηΐί3$!ιυ6 ]υτ€η«ιη άίϋςβΓβ, ηοη βοΐυιη 
ο5 &ιηοΓ6ΐη ηαο ίη ρ.ΐ(Γ<!ΐη 6]υ» Γυ6Γ8(, 56(1 6ΐίιηι 
ςιιθ(1 νίϋβΐΜΐΚ 6ϋ$6 ΐρταίΙ^Γαιη οιηη*§6ηαΓαη[ΐ, υΐ ίΐ2 
(1ΐθ0ΐη, (ΙοιιιίΰίΙΙαιη (67). Νβο βιιίιιι Γοηηα όιιηΐ^χαΐ 
61 ίη6ΠΐΙ ά\{^η9ί ιηιρ^^πο (68), νβΓαιη βΐίηιιι ΓοΠίΐα^ 
άίηίβ λΐςυ6 ρηΐίΙοηΓίίΒ ηοη τιι1|;9Γβπι ρτχ 86 Γ6Γ6- 
1>ηΐ ίηιΐοΐοϋΐ : ςα.β νίΓΐιιΐ^Β ροδΐ62ΐ ςιιοςη6, υΐ βρβ- 
Γ8ΐ)λΐαΓ , ιη 60 6ΐαΐ6Γΐιηΐ. Νυΐϋ ({αίρρ6 ηΐ9]οηιήι« 
βυοηιπι ΙηιρβπιΐΟΓααι ιη(6ΐ1Ι|$6Βΐι» ββοαικίη^ 63(, 
6( ^6η6Γ0βαιη »:ρρ6ηυιη6Γ0 «ηάθΐκΙ! Μιιοίιιιη Ιι<^- 
ιΐίΐηι» (ΐ6ΐηοη8ΐΓ«τίι.Ρο8ΐηάΊβ 6<ϋχΙΐ ΙιηρβΓβίοΓ. ηι 
ςαί 86€αιη 6886ηΐ, «χΐη υΓΐ)6ΐη ηοηη(β8, 61 ςυΐ «5 
Ιηιρ€ηΐη66 6•8βηΐ οριίηι&ΐββ, ιηίΗΐ6•, αΐίίφίο ηο- 
ΜΙ68 «ίΟΓλίηβηΐο €οη66ριο Β(1βιη ιι(Η8ς«ΐ6 {ιηρ6Γ2μ• 
ΐ0ΓΐΙ)α8 ι»(ΓΐηκβΓ6η(, 61 αηίν6ΐ*8Ϊ8 ιιηΐ 86 Ιιηρΰπο 
8η1ήΐ6{6η(ϋ)«ΐ8, 0685ΐΐΓ6ΐ οιηηΙ^ <Ιΐ8β6η8{ο, βΐ όη(ηΐ68 
(Ιί860Τ(1!« 3Π(|α»ηϋο 1αη(ΐ6:η βη{Γ6η(υΓ. Ουθ(6αη- 
ςιΐ6 )0Ί(«ΐΓ 1η αΓΐ>β οιιιη ΙιηρβΓαΐηοο 6Γ&ηΐ, 61 ^η- 
1138 ΙαιρβπιΐοΗ β$6Τ6, 61 Μ«6Τ3Πΐβη(υιη ΓιΙ>6ηΐβΓ <1ί- 
€6Τ6. ?οτΐ8 «01601 'ρ1αΓ68, 61 ςιιΙ(ΐ6ηι ηοΙ>ίϋδ&Ιιη{, 

Κρα^ΟίΙΓβ, 26 ρΓθβ(6Η, €1013002600 8θϋ 86 ρ&Η• 
ΙΙ1Γ08, ρΤΛ\ΛΤ63ί 11610101• Ε886 6θίΠΙ ρ6Γ0ΐ)8ΟΓ(Ιΐ]Π1 , 
€001 ΙΟΙ (210108(106 ΐ£ΐΙ)0Γ68 1)6Πβ 6Χ8η(ΐΑτ6πηΐ, Γα- 
€01(3163(106, ρΐΌρΐη(]008, 86ηΐ6ΐ(ρ80& ρΓΟ Οίΐΐίΐο 
Ιΐ3ΐ)06Γίη1, 0( Ιΐ08(68 ά6ΐ)Ρΐ1αΓ6η(, ]310 €001 (Ι6ΐ)6ΐ1;λ- 
νκηοΐ Γ6ρ60(6 ίρ808ίη6( (]6ΐ)6ΐΐ3ΐ08 80ρ6Γ3(08ςυ6 £δοξαν χεχρατΓ.χέναι, άθρδον φαίνβσΟαι χατάχρας Ο νίϋ6Γί , 61 8ΐιΙ»6856 ΠΙίβ, (ΐοίΙ)θ8 6( 30(6, (301 οιυΐ- ήττημ^,νους, χα\ δουλεύοντας έχίίνοι; οΓ; έξήν χα\ 
πρ4:ε;^ον δουλεύειν χ! έβούλο/το, τ ΰν ττολλών έχε(• 
νων δυσχερών άπαλλαγίντα;. Έπ\ τρισΐ μέν οδν 
ήμέραι; έφ'.λονείχουν μή ταυτά «οιείν τοΓς Αλλοι;, 
μηδέ Οπάγειν έαυτου; τζ <ιιώ τ^ν βασιλέα τ^ν νέον 
ίουλεί^. ΚανταχουΓηνδ; ίϊ ό βισιλεί*ς τήν ίνστασιν 
δ^ν, σύντομδν τίνα τήν άπόφασιν χα\ αύστηρία; 
έξήνιγχε μεστήν. Τους γάρ μή βουλομένου; τψ 
γαμβρφ ύπείκειν έκέλβυε χαι αύτον Αναχορείν. 
Βιάίεσδαι γΑρ ούχ έΟέλίΐν Ι^ασκί τίνα αύτψ δυυ- 
λΕύειν, ώσπερ ουδέ πρότερο/• άλλ' ει μέν τις βού- 
λοιτο τετΑχθαι ύπ' αύτφ. Ανάγκη πΑσα χα\ βασιλέα 
τ^ γαμ6ρ6ν ήγείιβαι κόριον • ε( δ* έχιίνφ μή βού- 
λο'.το ύπείκβιν, κα\ αύτοΟ Αφίστασθαι * ώ; οΟχ ένδν 13Γ001 ΙΟθΐ08(ί31Ο1Ο 3(11ΐ00 6Χρθη68, 8θΙ)6956 ρθ(θ 

Γ3η(, 81 νοΙιΓι$$6η(. 707 ^'^ Ρ^** ΐΡί^^^^^ιη• "^ ί^^^^' 
(|οοά €Χ(6π Γ306Γ6ΐι(» 1160 ]υηιοη8 ίοιρ6Γ3(οη8 

ίυ^ΟΟΙ 30€ίρ6Γ6η( Γϋη!ΐβΙ)3010Γ. €30(360X600• ίοι- 
Ρ6Γ3(0Γ €00(00)301301 νΙ(Ιβ09, ρ3ΙΙ€ί8 30 8010013 86- 
ν6Π(3(6 4(ΙΙΥίΐ• (|0ί ([6Ι16Γ0 ρ3Γ6Γ6 Οθ1ΐ6ίΐ(, 3 86 
(Ι00(|06 (1ί806()θΓ6η(. Νοίΐβ €0ίς03Ο1 8ΐ1)*1 ρ3Γ6η(Η 
060665ί(α601 ίθφθη6Γ6• ςη6ΩΙ3(]ΐΟΟ.ΙθΙΟ ΟΟΟ 30(6- 
Ιΐ30 ιιηρο$ιιί886ΐ : 86«Ι 81 ςθΐ8 8ΐ1>1 801μ)6Γ6 86 00- 
ρί3(, 6001 6( ίη)ρ6Γ3(0Γ60Ι $00>Τθ«0 0ρ0Γ(6Γ6 (ΙΟΟίί- 
ηΟΟ) 3ςθ0806Γ6 ; 3ΐίΐ6Γ 60101 Ι!(68 61 (1ί88ί(1ί3 000- 

ςοαοι &οΙ)ΐ3(οηι ΙΗ. ΙΙ»6 ίοιρ6Γ3(θΓ , οοο 8Ίθ6 1)ί!6: 

€θ]θ8 αΐίοίδ Γ)1)6ΙΙ68 ΗΗ €00(6ΓΠ(ί 06886Γ01Ι(, 3((|06 
οι ]0880ΐη 6Γ3( ]θΓαν6Γ0η(. ΡΓ9βΐ6Γ63 8311 Χΐ(, 06 Αλλοις ή τούτον τ^ν τρδπον τΑ; διχοστασίας χα\ τήν ^ <1ΐ"β "^^^ ^^ ^^Ρ^ ^''^ θ6^(1οσι Γαθ6886Γ6( ; Γ69 
Ιριν έχ μέσου γίνεσΟαι.'Ομέν οΟν βασιλεΟς τοιαύτα (30160 8θϋ 3ίΙ 3θ(ί(ΐοθδ ρ08δ6δδ0Γ68 Γ6(1ίΓ60( (69) 
αΐιη πρδς δργήν. ΈκεΤ•Λ)ΐ δέ οΐ πρδτερον άνΟιστά- δΙ ψΐ3β6οιρΙ» 301 νί(ί8(:Β 68δ«οΙ, 06φΐ6 ΓβιΙΙιίΟο- 
μενοι, δείσαντες τήν βασιλέω; άιζειλήν, εΤχίν τβ χα\ Γ6η(0Γ, 06(|ΐΐΗ Ίο νο(βΓ6ηι ΓϋΓΟίβιπ Ιΐ3ΐ)ί(υο)ςυο 
του; δρκους άπεδ.δοσαν ^ έκέλευεν δ βασιλεύς. Γ68ΐί(ϋ6Γ60(0Γ. 1ο]οπο&ΐ8 ί(3(ί|06 61 ίον38<»πΙ)υ8 
Μετ^ τούτο δέ έΟέσπιζε μτ.δένα μηδεν\ παρενοχλεΤν (**©«» 1ιθθθΓ6θΐ Ιΐ8ΐ)0*α. Οαί 30ΐϋθΐ ίη]0Γί30ΐ ρ6Γ- 

Ιίΐοοϋί ΡοηΙβηί ηοΐβΒ. (67) δοΛνι» οιοοίηο ΐ30δ, (]Η3 δ'βοίβοβίυΓ» οΙΙιίΙ 

ί\υθ*\ 9Γ3(ί3ΠΙ 61 3010Γΐ:ΐη (*00€ίΓΐ3Γ6 ριΐδδβί, ίΐϋΐο 

9ΐΙο1ΰ8ΐ 6ΐι(Ί ιιΙΙα β< ρΛΠβ (ΙοΓϋ»88ί?. ΤαΙβ 6δ(, 3(1 Ιβο- 
ιίοιο '.|οί(ΐ6πι χροοίΛΐΐδ, κοιν^/ Αγαλμα της φύσεως, 
Γοιυηιιιοβ β6ΐΐ6Π8 ΙιοοιπηΙ (]4•οιι« 61 οηΐ3ΐηρο• 
Ιοπι» «ΐϋοϋ 4•].ΐ5 ραίιί ΑοϋΓΟοίοο ΐηΙοιΚ . ϋΙ>. ι, 
€3 ρ. 5. 

(68} €οσιρο$ί(ίο οΐί»οιΙροΓϋΐο,€οηΓοΓΐηαΐ(»* |;οοα- ΟΙΟΟίΟΓΟηΐ, Α$;0Γ3, 8ρ6θίθ9(|06 (ΙθΟΟΓ3. ΟΧΊοΐίΗΙΟ βΗ 

τϋς% οηι.ιηΐ(Ό:οηι, β( Λά ^3(ίΗΐιι 3ΐηοΓοηιςοΡ ίο^ 
(βΓ 8ηΙ»]!'»:Ιο§ ΓθθθίΓΐ3ΐΐ(Ιιιιο πβΓΟΟοιοιοϋιιιο Ιη5;ΐΓα• 
οιβηΐιιιη. \^β%ϋ ({ΟΦ ρ1ϋΓ3 ϋίδδβηοιοδ (Ι6 Γοι Ι03 (*( 

ρΐΐΙί•||Π(ΐΙ(]ίΐ)6 Γΰ^'δ, ()Ϊ3ΐθ{(0 12 86000(1» (6Γ(ϋ. 

(69) Ρ6Ί( ΙΐΟΟ ΑηΐίΓΟΟΙΟΟδ φΙΟ<10« |θθίθΓ, 03ρΐ3 

€ηθ!>ΐαιι(ίηορο1ί, 6( ΙκΠο ΰοΗο. ¥1(16 ΙίΙ). π, €3ρ. Ι, 
€ΐ Νίίΐαδ ίϋίαϋοι. Οί9ίΐίζθό όγ 0>οο^\^ 19 Ι0ΑΝΝΙ3 ΟΑΝΤΑΟϋΖΕΧΙ 20 

|»6β5ί, βΐ ΓοΠίιηίβ βυι$ ηυιίαΐί θ8$οηΙ, βοηιιη Ίιιορί» Α πίρ- των κατά 'Λν π^εμον ήρπ«3μέν(ί)ν ιιλί|ν των 

ταύτας γάρ τους Ιχοντϊς άποδιδ4ναι χοίς λ\\\% Γ&ιίοηίΙ)υ8 πτς(]εΐΜΐΐΐ]Γ. 8ίο |)Γ6τί &ροΐίο οηιηοβ 
<1ίβΓβρΐ2ΐ'Γ•η<'$ 6ΐ ΙυΓΐ>:4Πΐιη οΰ€»$ίοηβ5'3ΐηρυΐ3νίι, 
τυΓ&υηι»μΐ6 Ι)οη6 ΟΓόΊιιαια Γ6$ρυΙ)Ιΐο& |•θ€θΐη &ο 
(Γ3ηηιιί1ϋΐ:ιΐ6ΐη ιΐ(|;ίΐαΙ)3ΐ. Ηίδ οοΐίβ ΑίΙηαηοροΓι 
ιινοΓ6πι ( υηι Γι1ί»1)υ» βτοο^Ι. Οιιπρ ιιΐ ϋίΤυ'βΓϋηΐ, ίη 
ΐβιηρίο Οβίρ^ΓΑ! &ηΙο υΓίιβηι (ηυοιΐ υΐ ηοιηίηο πηγή, 
ίίΙ €81 Γοιΐ8 4ϋ( ίΐυτ, $ίο τβ ίρ8:ι €υΓΑΐίοηιιηι ρΙιΐΓί- 
ηΐΑΓυιο Γοηι 6Μ), Αηιια ίιηρβΓΑίπεβ €|(Γ6883 «Ι>- 
τΜΐη, 61 ρηΒ86ηΐίΙ)α• ίηιρβΓ8ΐοπΙ)υ8 ουηι ιη9|;ί- 
•ΐΓλίίΙιιιβ 61 ηο1>ΠΊΐαΐ6 υηίνβΓΜ, Ηβίβη» α(Ιοΐ68€6ηΙί 
Ιο&ηηΙ ηυρίαπι, ρκΐΓβ βΐ Αηη« Αα^υβίΑ ]ΐιΙ)βηΐί5υ9» 
ΙιιιρβΓΜοηο €υ11ιι 6χοπΜΐΙ« «ι ίηιρβπιΐπχ βιΐιιΐ^ΐβ 
€&ΐ•06ία(ΐ6 οπιιιΙΙ)υ5 $Ίιηυ1 γοιιι ΙιηρβΓαΐΟΓίΙιιιβ Ια κτήσ:ων • 

χυρίοις * ε! βέ τίνες άπέβοντο ή διέφΟειραν, μήτε 
την ώνήν άποδιβ^ναι, μήτε μήν εΙς τδ &ρχα?ον σχήμα 
άναγχάζεσθαι χαθκστ^ν. ΤοΓς μίν οΐίν άδ.χήσασι 
κ»\ ήρπαχ^σιν 6 βασιλεΟς τοιαύτην παρείχετο φιλο- 
τιμ{αν, τοΙς δέ άδιχηθείτι Χ2\ άτηστερουμένοιςτών 
οΙχ<ίων| Ιτέροις τρόποις 'έθεράτιευσε τήν ίνδειαν. 
ΚαΙ τούτον τ6ν τρόπον Ιν όλίγφ χρ^νφ πάίσαν άμ- 
φισβήτηγιν κεριείλβ χα\ πρ^φασιν θορύβου * χα\ Ιν 
€ύταξ{^ πάλιν χα\ εΕρήν|} τά 'Ρωμαίων ήν. Έπειτα 
(χ της *Αδριανου βασιλίδα τήν γαμετην μετά των 
θυγατέρων μετεχαλείτο πέμψας. Έπε\ δΐ ηαρ^σΛ}» 
έν τφ πρ6 της πόλεως της θεομήτορος τεμένει, δ ρ^ΐΑϋο €009Τ6($&Ιίκ, ηυρίίφ «ρρ^ΓλϋβιΚΟΓ, βΐ ΐΗΐί• |. πηγή τί έστιν άφθονων Ιαμάττον χα\ χαλεΤται, βα- τ€Γ8ί Α Ι)6ΐΓιοί» ηιί.ΗβΓπ• ΓοΙβγιΓι, ιηβΓιοπι ΟΠίΙΟΑ- 
1>;ιηΐ4Γ. 0«ιΊρρ€ ηοη Ιλίιΐυιη Ηοηίληί οοηίβηϋοηί• 
1)α< βΐ ίαί'ΐΊοιΓώυβ ηιυΐυίβ (ΐ68Ί8ΐ6ΐ>8ηΐ, τβΓυιη 
βΐίιαη βχΐβη Ιΐ08ΐ68 •υΙ) Οαηι^ουζβηί «οοΐοηυιΐβιιι 
Ιοίαιη ΙιηρβΓίυιη ΗοιηΑηιιιιι 8υ1)]6€ΐυιη 68ΐ6 Μϋίβη• 
168» λΓΠΐίΐ ίη1ιίΙ>6ΐΗΐιιΙ : 8ίςιιΊ<ΐ6ΐη «η(69 61 νίαηββ 
ύ^ηίΛΐΜ ϋιφύά λ1> €0 »1)η(ΐ6Γ6 1«ΐΜΐπιΙιιιηΙ « €Ι 
ΠΜίΓοΙιίο 6 ΙιοηιΐΜηΙίλ ρτίηοβρβ, ίιηρβπιΐοη8 Αη- 
ιΐΓθηΐ6ΐ •6η{οπ8 6χ Οΐίο ηβροβ , «]υΊ ψτ» αβΐ^τϊ$ 
οηιηίΙ>α• •ίΙ>Ί ίπιρ6ηυιιι Ιβηςα^ιη <ΐ6ΐιίΐυιιι νΐηιΐίολ- 
ΙΜΙ (ΰΐι]υ8 6ΐίιιιη ρΑΐβΓ ΤΙιβοϋοΓϋβ ουιη Αη<ΐΓοηί€θ 
)ηΗ{0Γ6 <16 60ίΙβΐη ΙίΐίβΑνβΓϋΐ), 708 οβηίοΓ Γβοΐιιβ, 
Βθΐη&ΐ)ί8 €&ηΐ2€ηζβηυιη ίηαρβΓβΓβ, :ΐ€ ρΓχίβΓ Βγ• 
ζβηΓιιιπι, ΤΙιβ$&2ΐοηίθ9ϋΐι 61 ^£ηαιη, Γ^1ί(|υιιιη οιηιιβ αιλίδος Άννης (ξελθούσης χα\ των βασιλέων συμ- 
παρόντων χα\ των έν τέ>ει νεάντων χα\ επιφανών, 
'Ελένη ή τιρ νέφ μέλλουσα βασιλεΐ συ*/οιχιΤν, προσ• 
τεταχότος του πατρίς, χα\ "Αννης τη; βασιλ^βο^, 
έπισήμο'.ς έχοσμεΐιο βασιλιχοίς, χα\ 'Ρωμαιων βα« 
σιλ\ς προσηγορεύετο. Έτηιτα εΙς τά βασίλεια πάν- 
των άμα βασιΐέων γενομένων, οΙ γάμοι του νέου 
βασιλέως παρεσχευάζοντο, χαι πάντες Ιν Ιλπίσι χρη• 
στοτέροας ^σαν, άναπνεύσαντες άπ6 των του πο• 
λέμου δυσχερών. Ού μόνον γάρ οΐ 'ΡωμαΤοι της 
πρδς .αλλήλους Ιπαύοντο διαφορβίς χα\ στάσεως» 
άλλα χα\ οΐ Εξωθεν πολέμιοι πυθόμενοι, ώ; ύπ^ βα• 
σιλέα τδν Καντακουζηνών άπασα ή "Ρωμαίων γέ- 
νοιτο ηγεμονία, έπαύοντο 7:ολεμεΙν.|Ού μόνον γάροί ίηιρΰπυιη β1ίί8 (ΙβΓυιιοΐί ίιιιρεΓαΐοηδ »1)8ΐαϋ888, {] όμοροι δυνάσται 'ΚΛρχΊη^'^ τι της 'Ρωμαίων ήγε• €οη8ί()ϋΓΑΐιϋΙ, ηυοιηοίΐο 6ΐ ίρ86 αάϋυοία €ΐ»886 Ιια• 
τυιη ΐΓίυιη υΗ^ίαιη βίϋί ροΐ1υ8 6χ ραΐβΓπα ΙιχιβϋΙ- 
1316, ςυαιη €»η1αουζ6ηο (]6ΐ)ίΐ;«πιηι ροΐίΓΟίυΓ : Αά 
ςιιθ(1 6υπι ηι πΑοβ €οηιίηιζ68 €ϋΓΐϋιΐϋΙί8, υχοη8 
6]υ8 ΓΓαΐ6Γ βοΙΠοίΙαΙιαΙ, ςυί βΐίαιη η^νί^υβ [χάϊΆ- 
€ζηά\& ηοη βιί^αϋηι ρβουιιίϋπι, 61 &1ί(Κ|υΊ Λά ϋρρ»- 
ηΐηηι 1)6ΐ1ΐ€υιη Ιιηρ6η82πι ηοη ιιιοίϋο^πι οοιιΓ6Γβ1)2(. 
' Ι^ιηιςυβ ίη$ΐΓυεΐυ8 βτΛΐ, υΐ ί1ϋα8 «ηηί νβΓβ ίηοαπΐ6 
Ε7Ζ3ηΓιθ8 ηΐ9(|ρ3 ροίβηΐια η^ναΐί &§2Γ68ί(υΓα8. μονίας Ιπεχείρουν, άλλα χα\ μαρχέσης ό Αουμπιρ- 
βίλς άρχων, υ1ων6; ών του πρώτου βασιλέως *Αν• 
δρονίκου, κα\ τήν Τωμαίων αρχήν αύτψ τροσή- 
κειν των άλλων μδΐρ.ον άξιων (κα\ γάρ κα\ ό πα- 
τήρ αύτφ Θεόδωρος *Ανδρονίκ({> τφ νέφ βασιλεΐ 
πΣρ\ της Τοιμαίων ηγεμονίας ήμφισβήτει), πυθό- 
μενος ώς βασιλεύσειε παρά Τωμχίοις ό Καντακου- 
ζηνός, χα\ τήν μέν άλλην άπασαν άρχην άφέλοιτο 
των βασιλέως παίδων, Βυζάντιον δέ μΚνον χα\ Θεσσαλονίκη κα\ Αίνο; ύπολείποιτο, έσκέπτετο ώς κα\ αύτδς έπελθών δυνάμει ναυτική, των ύπολελειμ- 
μένων τουτων\ πόλεων κρατήσειε μάλλον αύτφ προτηχουσών έχ κλήρου πατριρου, ή Καντακουζη- 
νών τ^ν βασιλέα Ιχειν. Ένήγετο δέ μάλιστα πρ6ς τοΟτο κα\ παρά του γΟναιχδ; αδελφού Κουμίντζη , 
προσαγορευομένου καρδιναλίου, χρήματα τε πο)λά πρ^ς τδν στόλον παρεχομένου, 'κα\ άλλην συντέλειαν 
πολλήν 7ΐ(Λς τήν παρασκευήν. Κα\ ήδη παρεσκεύαστο, ώ; άμα ήρι του έτους εκείνου μεγάλτ^ δυνάμει 
ναυτική) έπιπλεύσων Βυζαντίοις. 

ΟΑΡϋτ η. 

ΜατΜο α ηηοάαηι ΒαπΗοΙοηκαο ά€ΐ€ττ€ίητ. Ε]η$ €ρίαοί(Β οά ραραη ΟΙ^ηΐΰηΙίηι α ΰεΙβηΗηι νί€ηη€ηΜ€Μ 
άβ ΙαΐίΜια Οαηίααιζ^ηί, οταΙ\οη€ αάηιοάίίΐη ΙηαιΙβιιΙα, Οαηη βίίαηι οοηΐτα α€€η$αΙοτ€$ ά€(€η(ΐα, €ί Ο^Ιβηο 
€0ΐηηί€ηάα1. Εΐίαηι ΟοηίΙαηΙίηο αηααΐ, €1 Οαανίαηο αο ΤΙιοούοίίο, 8άρΙοηίηηβ Αίήΰαηο ρτα(€η. 8€ορΜ$ 
ΙαΜάαΐίοηί» εχρϋοαίητ, 

ΥΰΓϋΐη βηίπινοΓΟ 6ΐ ΒαΠίιοΙοιηχο ςαοιί^ιη ίη- Ο ΠυΟ'^μενος δέ παρά Βαρθολομαίου τιν^^ς, ώς Καν- 
ΙβΙΓι^οηβ, €3η1.ΐ€υζ6ηυπι ]αηι Βγζ^ηΙίαιιι «1ςιΐ6 τακουζηνδς ό βασιλεύς Βυζάντιον τε ήδη κα\ τήν 
ίιιιροηυηι υηινβΓβυπ) 8υ1) 86 Γ6(Ι6{{886, ϋΐ) ίιΐδΐΊΐιιΙο άλλην άπασαν 'Ρωμαίων αρχήν ύποποιήσαιτο. άπέ- 
ςαΐ6νίΐ. 11*16 η^ιηςυο Βαηΐιοΐοηιχιιβ 3 θ6)Αηο Υίοη- σχετο του Ιργου. Βαρθολομαίος γάρ ούτοσΧν, εκ 
ηβη»! (70) &() Αηηϋπι ίπ)ρ6πιΐΓί66ΐη Ι6£3ΐυ8, ευηι Δελφίνου Ντεβιάνα πρδς Άνναν τήν βασιλίδα ήκων 

Ι8οοΐ3ί ΡοηίΑοί ηο(68. 

(70) Αηηο 1548, ΙηιΙ)6ηυ3, $6ΐι ]ιι^ί1)€Γΐυ8, υΐ ΡΙιίΠρρο Γβ(ΐ(ί βϋΐίοιυηι νβηάίίϋΐ, 6α οοηιΙΙοη*!, υΐ 
ιΐίΐ νθ€Αηΐ« Βο1Πηα8 Υΐ6ηη6η8ί8, ΟοΙΠηαίαπι δυυηι ρήηιο^ηίΐιιβ Γ6£ί8 ροιρβίνο 658εΐ (1οιηίηυ8 ίΙΙΙαι Οί9ίΐίζθό όγ ν^οο^Ιε ϊΐ ΗΐδτοηίΑίιυΜ πβκκ ιν. ^ 

πριαβευτης, Ιιην μεταξύ πρ^^βεύο^/τος• Κανταχου Α ίηΐ6Γβ«, ιίοπι ίρββ ΐ€|2ΐΙίηιι«ιη οΙ>ι1» ε«ηΐ2ΐύ«ΜΐΜ» ^^,ν^; 6 βασιλβίς Ιχράτει Βυζαντίου, εΙς λόγους IV 
6ών» χα\ τήν βζσιλέο)^ σύνενκν Οαυμάσας, πάπττ^ τε 
τψ Κλήμεντι χα\ τφ πέμψαντι Δελφίνφ Εγραφεν 
έττιστολίς* &; ώιπερ είχον προσεθήχβμεν τ|^ β(η- 
γήσβι. ΕΙχεν ούν ή πρ6ς μέν πάππαν ούτως• *Αγαλλιά- 
ο6ω Ίίάίς 6 λα^ της των 'Ρωμαίων &ρχης• χα\ της 
νίχης ΙνεΜν του τοσούτου βασιλέως εΟφρανθήτωσαν 
σύμπας δ τιόσμος, Ήγιασμένη γάρ ήμερα πΑσι 
ΧριστιινοΓς άνατέταλχε χατά τήν τρίτην του Φ<• 
βοο.ΐ2ρ(ου, Ιν 1} βή έξαπέστειλεν όΘβ6ς τ6ν (αυτοΰ 
&γγελον χατασχευάσοντα τήν όδ^ν αύτου Εμπροσθεν 
αύ^οΰ, χα\ τφ οΙχε(ω διαυγεστάτφ φιοτΧ πδ^^,^ω 
ιτο'.ησόμενον τ6 της μάχης σχδτος, άγαγδντα χαΟά• 
ι:<ρ χλάβος χλοαζούσης έλαίας τήν είρήνην. Οίτος €οη8ΐαΒΐίηορο11αι οοοιιρβλββΐ, €0ιι($Γ6Μιι• €»«ι «ο, 
6)υ8(ΐιιβ ρΓαϋβαϋιιιη βάιηΪΓ&ΐα»» Οβηιβηΐί ρβρ» βΙ 
ΟβΙΟηο , 8 ΐ|υο ιηί58ΐι$ ΓυϋΓ»(, Μπρβί!. Εα» βρί^ΐο^ 
1«8 ίη 1ιί&ΐοπ«ηι Ιιιιηο ϋ(1 νβΓίιυπι ΠΙί^ΑνίΗία•. Ου» 
ςνίιίβηι αο ρ«ρΑΐηϋ8Κ, $ίο Ιι&ΐχϋ : υιιίν6Γ5υ8 ρορα- 
Ιυε βχβϋΐιβΐ, νΊΰΐοπ8(|ΐΐ6 Ι^ηΓι ιιηρ€Γ8ΐοπ8 ΐοΐυβ 
ΐ6ΓπΐΓυια οτΙ)ί8 §Γαΐα1βΐαΓ• Οίεβ βηίηι 5ληαίβ£8ΐυ8 
€Ιιη84ί&ηί8 Ηΐυχίΐ Ιβπίο Νοιΐ88 Ρ«1>Γυ3Γϋ, ςιιο ηί- 
ΐηίηιαι Οευβ βιηίδίΐ λη|;€ΐυιη εαυιη ρΓβΒρβΓ^Γβ νίλΐιι 
8ΐΐϋΐη 8ηΐ6 ίΐίαιο, «Ιΐυιιάπβ 8υο 8ρΐ6θ(1ί(Γΐ88ΐιιιο λιβΗί 
ΐ6η6ΐ>Γ»8 ρΓ0€υ1 (Ιί8ρε1ΐ6Γ6: ςυί ρβο^ιη ΐΑηςυ8ΐιν 
νίΓ6ηΐί8 οΠνχ Γ8ΐηα$εα1υιιι αΐΐοΐίΐ. Ηίο 6ηΊιη β$ΐ 
Γ6χ'ρ3α8, ϋΙΙθΓ δαίοηιοη, €ΐι]υβ Γαοίβιη οοιηίδ 16γγ;ι 
^ΙάβΓβ (Ι68Ι(16Γ81 (71). Εοε6 βηίιη υΐ 08(6ηϋ6Γβΐ Οο• γάρ έστιν ό βασιλεύς της εΙρήνης . ό δεύτερος Σόλο- ^ ωίη"»» ηοη ίη βςυί Γθ1)θΓβ, «υΙ ίη ροίβηϋλ Ιιοιηίιιί^». 
μων, ου τδ πρδσωπον επιθυμεί βλέπειν ««ίσα χτ^- 
σ'.ς. Ιδοΰ γάρ ?να δε(ξτ) Κύριος ώς ούχ Ιν ΙσχύΙ 
ΙπίΓου» ούχ έν δυναστεί^ άνθρωπου, άλλ* Ιν δυνάμει 
β•ου γέγονε τδ τρόπαιον τουτ\ παρά του υψηλοτάτου 
χι\ νιχητιχωτάτου βα^'.λέως χα\ αύτοχράτορο; χυ- 
^ου Ιωάννου του Κανταχουζηνοΰ* άνέφξε τοΟς της 
Ιαυτου δ\)νάμιως θησαυρούς, έγχέας 4π* αύτδν τά 
δώρα των ίαυτο^ χαριαμίτων^ τήν βασιλίδα δηλο^ 
ταύτην των πόλεων, τήν Κωνσταντίνου φημ\, χα\ 
ΐΜίρασχών δλόχληρον αύτψ βασιλείαν τ^ Οε(^ αύτου 
δυνάμει Ιν δυναστεία δπλων, χα\ έχτεταμένφ βρα- 
χίονι, Γν* έν αύτφ μάλλον φανωσιν οΐ διά παντδς ρέ- 
οντες ποταμοί των έαυτου χαρισμάτων χα\ του 86(1 ϋίνίηα νίπυΐβ 6Γ6€ΐυηι Ιιοο ΐΓορβυηι, α ρΓ«€6ΐ« 
ΐ6ηΐί88ίιιιο 6{ ίηνίοΐί58ίαιο (Ιοηιίηο ^08ηηβ ΟαηΐιοΐΗ 
ζβηο Αυ^υβίο ίηιρβΓΑΐοΓβ, ρο(ββΐ«ΐί8 8»» Ιΐιβ^ιιι^ 
ΙΌ8 «ρβΓυίΐ, βΐ ίη ίΙΙαηι 8υοηιιη ΰ1ιΐϋί8αι&1υηι (ΙοηΑ^ 
βίΓυϋίΐ, 709 (^"■^^ νΙϋ6ΐί6βΐ ίΐΐί 1ΐ8ηΰ τφοΑίη ογ- 
1>!«ιπι, Ουη&ΐ&ρΐίηοροϋιιι ίιιςιίΑΟί, €ΐ ςυαηΐυηιουη- 
ςηβ 684 ϊιηρβΓίαιη, €€Βΐι:8ΐί νίπυΐβ Ιη ροίβηΐΐΑ αγ• 
ιηοΓϋΠ), βΐ 1>τ;ΐ€ΐιίο βχίβηΐο ΐΓ&<ϋι11ΐ« υΐ ίη ίρ80 
(Ιοηοτυο) 6]υ8 6( ηιί86Η€0Γ(1ί» &ονίΙ ρ6Γ6ηη€8 
£ΐίΐΓίιΐ8 8ρραΓβΓ€ηΐ. Ηίο βηίηι ^81 (Ιβ ςιιο δ€Γΐρ(ιΐΓ8^ 
ςυί ροΐυίι (ηη8β;Γ6(ϋ« 61 ηοη 681 ΐπιη8{Τ658ΐΐ8». 
Γα€6Γ6 πιαΙα, 61 ηοη Γ6€ίΙ. Ιιηο ρΓοΓβοΐο €ΙΐΓί8ΐυια. 
ίηιίΐ8ΐυ8 , ΐΜ)ηυπι ρΓΟ ηι^ΐο Γ6(1(1ί(1ίΐ ; υΐ6ηι•Γ ιηί86• ελέους. Αύτδς γάρέστι περ\ Λ γέγραπται, δτιήδυ- ^ ^«ΐίοηίδ, 61 ίπ)πΐ6ΠΐθΓ ίηίςαίΐΛΐί8. Οοί 6ΐίληι ΓυίΙ 

• ^ — . . ^ ι.η».... ~.!ΐ^<• ^^;^..„ ,1...^ ^_^..ν^ι«_ •ν^:..Λΐ λ•ι«Ιλ•μ« νήθη παραβηναι, χα\ ούπαρέβη. χαΐ χαχ^ν ποι7|σαι, 
χαΐ ούχ έποίησε * μάλλον δΐ επόμενος τφ Χριστφ 
άνταπέδωχεν άγαθδν άντ\ χαχού« μνησθε\ς Ιλέους, 
χα\ έπιλαθόμενο; ανομίας. Ός γε χα\ γ<>ονεν 
άγα0δς στρατιώτης χατά τ^ν πρώτως άθλήσαντα 
ΣτΙφανον, υπέρ τών λίΟοις βαλλόντων αύτ^^ν διω- 
κτών προσευξάμίνον, χα\ « Μή στήσ^^ς αύτοίς, είρη- 
χντα, Δέσιιοτα, τήν άμαρτίαν ταύτην, ού γάροίδασι 
τί εποίησαν, ι Ουδέ ποτ* άπ* αΐώνο; ήχουσται τοσαύ- 
την ά^(λς άρετ^^ν γεγονέναί, οΟτ' Όχταβιανφ τφ 
βασιλβΓ, οΟτε Θεοδοσίφ, ούτε μ);ν Ιν Αυγού στφ τφ 
Καίσαρι, ώ; οΟς ήδυνήΟη τ^ τών δπλων δυνάμει 
χαταστρωννύναι εις γην, τούτοις δούναι τδν έαυτου 
χρηστδν Ελεον, έπιλαθόμενος τών εΙς αύτδν πάντων Ιιηηαβ η]ί1β8, 860ΐιη(1υιη 6Χ6ηφΙαΓ ρηιηί ίΐΐ1)ΐ6ΐ» 
δΐΰρΐιαηί 0Γ8ηΐί8 ρπο ρ6Γ86€ηΐθΓίΙ)ΐΐ8 86 Ιβρΐϋβη- 
Γι1}υ5 , (Ιίθ6ηΙί8(|υ6 : ι Οοηιίιιβ, ηβ 8ΐ8ΐυ9ΐ8 ίΐϋβ 
1ΐ0€ ρβοοαίυο) ςυί8 η(ΐ8θίιιη( ςυίά ίαοίυηΐ ^ ι Νυη- 
(]υ2ηι ρο8ΐ ΙΐοαιΊηββ η8ΐο8 υΙΙίυε ΐΑΐκι 8ίιΐ|;ιιΐ3Π8 ίη^ 
€Γ64ΐΊ5ιΊί8ςυ6 νίΓΐυδ ααιίίΐα β&ΐ, ηβςυβ Οοΐανί^ηί, 
η6(ΐυβ Τ1)6θ(1θ8ίί (72) : υΐ ςιιοδ νί «ΓΠίοΓυηι Ιιυιυί 
ρΓ08ΐ6Γη6Γβ ροΐυίΐ, ί1Π;$, οηαηίαιιι ίη 8β 60ΐηπ)ί580«. 
ταπί ο1)1ίΙυ9, ρΐ6 ιιιί86Π60Γ(1ίαιη 8υληι ίπιρ6ηίΓ6ΐ. 
Ι.ΧΙ&Γ6 ί^ίΐυΓ, 8αηοΓΐ8$1ιη6 άοπ^ίηβ, ΑίΙεο Γ6ΐί6%8(ΐ60- 
ΙπυιηρΙ)3ΐί, ίηοΓυβηίοηυβ 61 ΟΙ)Π8ΐί&ηο ρορυΐο 
ηιίηίαΐ6 ηοχίο ίη|;Γΰ58ΐι. 1ΐ6Γυιιι |;3υιΐ6• ηυοηί&πι 

ν6ηΐ88 Ρ6Γ Υ6Γίΐ8ΐ6Π) 5υ8€6ρ1α 6$1• €ΙΐΓί8ΐΙ βπίπΐ. 
Υ6Π188 1ΐΐΐ]υ8 ίη80ηΐί3 ίηΐρ6ΓαΙΟΓί8 νβΓί(&ΐ6Π1 0816ΙΙ^ χαχών. Ταύτα τοιχαιχαΤρε,άγιώτατε δέσποτα. τϊ0<1ίΐ. ρΓθρΙβΓ6ίΐ ςοοιΐ ν6πΐ38 6ΐ ιηίδ6Γί€0ΓΐΙί» ίΙΙΐ 
ούτως ευτυχεί, ούτω νιχητιχωτάτη εΐσόδφ, άναι- ο1)νΙανβΓϋηΙ. ]ϋδΙίΓια(ΐϋβ 6ΐ ρ3Χ ίηΐ6Γ 86 θδθϋ1αΐ3Β 
μάχτψ τε χα\ άζημίφ τού Χριστιανιχοϋ λαού • «"«Ι- Κ<1ϋ»^βπι Ιιοο »ϋ ρΛΟβηι ροΐίυδ βΐ ορίΐηιυιιι 
χα\ αύθις χαίρε, δτι ή αλήθεια δι' αληθείας έδεί- αηίνβΓδί ροραΐί ΟΙΐΓίδΓιααΙ δΙ&Ιυπι βΐ 3;Ι ίηοΓβπιοη- 
χΟη. Ή γάρ του Χριστού αλήθεια ίδειξε τήν τού Ι""» 1«ΌΡ«'« β<>η^^» ίηίηιίοοδ ΟΓυοίδ ΟΙΐΓίδΐί ρβΠί- 
άΟιόου τούτου βασι) έως άλήθειαν, έπ\ τφ άπαντή- η<^»^« οοηΠαο : ιιιιβπί8(Τιηϋαϋΐη ηοη ιηβίΐίοοη (Ιζτ • ΑςΙ. VII, 59. Ι(ΐ€θ1)ί ΡοηΙβηι ηοΐω. 1(^ΠΒ. άί66Γ6ΐυΓηυ6 ΟβΙΟηοδ. Ι^ΙαΓ «πηο 869ΐΐ6η(Ι 

ϊ(ΝΐηΐΙ68 ΡΙΐίΙΊρρί ρΓίηΐΟ|;6»ίΐυ8 3006ρίΐ ρ08868δ10η6ΠΙ 

Ηϋαδ, 61 ί&ΓΛαδ 68ΐ ρΓΐηιυδ 06ΐίΙιια8. ΐηιΙ)6Γΐυ8 αυ* 
Ιβ.11 αρυά 1^υ|;(Ιοηυηι οπίίηοιη Ρηκάί^αΐΟΓΟΠΐ ίη- 

|;Γ68!(υ8 65ΐ. 

(71) Ιη 2 ΡαΓαϋρ. βδΐ Ιιίδ ν6Γΐιί8 : Οηιηβίηαβ Γ€- Ηΐ αηά'ίτβηΐ ιαρί^ιιιίαιη, οίο.; η66 ΑίίΙβΓ «ρίιά 56ρ^ 
Ιυ3κίηΐ9. 

(72) 8β(|ϋίΙϋΓ ίη ^^X^0, ούτε μήν Αυγούστου Καί- 
σαρος. 86^ Ιιοο β&Ι Γ6Ρ616Γ6 Οβίανίυπι : ί(ΐ6ΥΐΙ 6Αίιη 
Αη(ΐ;υ84*ΐ8, παί ΟΰΐΑνΐυδ. ΡοΓίΑβδίδ Αΐίυηι ηοπιίηίΓΟ 
νοίυίΐ. ΙιιΓγ^ι 2υΐ6ΐη 6χρ1ί6:ιΐ, ςυοηιοϋο ηυβηιςιιβ 
8υρ6Γ8ΐΓίΙ, 6ΐ (.οιΐδίαηΐίιιυιη αο δοίρίοιιοιη α(Ι]οιι^ίΐ• Ό\^\χ\ζθ6 όγ ν^οο9ΐε Μ αΟΑΝΝΙδ ΟΑΝΤΑΟϋΖΕΝΙ α Ιήηβιιΐο ίϋΗ ΚοιηνΗΜίιηι ΙιιίρβΓλΙοτ15υ8 Ιοη^ϊ^βί- Λ σαι τήν άλήθΐιαν α&τφ χα\ τ^ν Πίον, χα\ χατΑφί• 

λτ,σαι ε!ρήνην τε χα\ δικαιόσύνην. Έγώ δή ιτίποιθα 
τοΟτ' 8Ϊναι μόίλλον υπέρ ειρήνης χαΐ χατα στάσεως 
του σύμπαντος Χριστιανιχου λαοΟ, χα\ ε{ς έπ{$οσιν 
του χατά των έχθρων του σταυρού τροπαίου, ώα- 
περ ού μιχράν τήν ζημ(αν ιΐρχάαατο το7ς βασιλευσι 
ΤωμανΙας ή χρ<5νον έπ\ πλείστον αύξηθεΤσα βι-' 
χόνοια. Το(νυν ιί χαί τίνα βεβήλωτκ τ^ σί| άγιό- 
τητι ά^^ητουργήματα χατά του προηγηθέντος γαλη- 
νότατου βασιλέως ^α\ αύτοχράτορος 'Ρωμαίων χυρίου 
Ιωάννου του ΚανταχουζηνΟυ, του χα\ πατρίς νυν 
του γαληνότατου βασιλέως χα\ αύτοχράτορος 'Ρω- 
μα!ων χυρίου *Ι<»^ννου του ϋαλαιολ^γου, άλλ* ούν 
μη^μως εΐεν βεχτέα, ή πιστευτέα χατά τίνα τρόπον. ΙΒΟ ΐΜΙΐρΟΤβ ΑΒίρΗΟΰβΐΐΑ ^«ΟΟΤίΙίΐΙ. ΡΓΟίηόβ €ΐ<ίί 

^ιι«*<ΙΐΒΐ ηβ^ηάΑ Γ^ΐύίηοπι (Ιβ Ηθΐηίη;ιΐο α ηιβ 8^γ6 • 
Μβϋίπιο ίιηρβΓ&1θΓ6 «ι >α§ιι<Ιο ^αιΐηο Ιοβιιπβ 
€αΑΐ«οιιζ6ηο ((]υί 6ΐΙ&ιη ραΐβΓ ηυηϋ ββΐ ββι^ηΙ&βίιηί 
ΙαιρβΓλίοηβ βΐ 2ΐΐ}ζα&(ί Βοηι&ηοτιιιη ^ο^η^» Ρβ- 
1»οΙο{ί), βαηοΐίΐβΐί Ιυ» ιι&ιτηΚ βαηΐ, εβΠβ η6<|υ8• 
ςυιιηι κίπιίΐΐθΐκΐϊΐ, η^ υϋο ακκίο οηά^ηάΛ ευηΐ. 
ΑγΙ)ιιγογ «;ΐιίιη Ιιββίίΐιιύίηβηι Ιυβιηι άβ Ιιίβ βΐ) Ιρδίβ 
<Ιοιηίηί• Ι<ιιρ6Γ&ΙοηΙ)υ8<]ΐΐ6 ηοβίτΐδ βίνβ ρβΓ Ιβ^• 

Ι08« 8ίΥβ Ρ6Γ 1ίΐΐ6Γ&9 ρΓθ1>β 6Ι ΤβΗπβ ΑίςΟβ Ηηοί- 

«Ιία• ηίΐιίΐο ηΓιηπβ €0(;ηΗιΐΓ&ηι. Ηκολά ρίρ^πι 
Οβιηβηΐβιη ΥΙ ϋαηΐιοίοιη^βυδ άθ !ιιιρ6πιΐοΗϊ>υ5. Α<1 
ΙιηΙβΠυιη λυιβηι Ι)6*ΙΙαυιη Υίβηηβοββοι , » ςυο 6ΐί&ιη Ι6(|[9ΐυ8 Λά Αηηαιη ίιηρ6ηιΐΗ€6ΐη τβηίΐ, Ιιι ρ ΟΤμαι γάρ ώς έν τούτφ Οήσεται ή ση άγιότης περ\ Ι»Β€ νβΓϋΑ Ιίιΐ6Γ38 άβάίί Ι ΤοΙοδ βάβΠυιη ρηρυΐσβ 
ίυΐιίΐϋΐ Ιιίΐ3Γΐΐ6Γ ; ρ5ΐ1ΐ3ΐ ΟΙΐΓίΒΐί&ηοηιηι οΚιοηΐδ ; 
710 '^^ 83€Γ08&ηΰϋ8 6€θ1β$ϋ8 ΠΙυ8ΐτί88ίιηΙ Οΐ69 
§^{.\ ΓΰηοΥβηΐυΓ ; ΓβΓί&ηΐ 8ί<ΐ6ΓΑ ρ89ΐαιο<ϋ» ; €8ηι 
οφΚ> ηιοηβεΐιοιιιπι θΓβ«ο& ; το1Υ8ηΐυΓ ρβΓ οοηιΊοπι 
0Γ3, οιηιιβηκιυβ οΙιτυποοίΓΰλ Γ6|;Ιοιΐ6ηι ρ6Γτ826η- 
ΙΟΓ Ιιχ ίυοηηιΐφ ρ^η^^τ^Β, οΐ ^^ικΐβαΐίυιη οΙαϋΐΟΓ 

ηοη 9 ΐ6ΓΓβ5ΐΓΐΙΐ08 δΟΐυΠ), 8641 θΓΐ&ΐη α €<Βΐ68ΐίΙ>ΙΙ8 

οίνίϋαβ 6χαυ<ϋ3(υΓ. ΑαάίΙβ ί^ΐυΓ, εαείί, ςυχΙυςυΑΓ, 
€1 30(ϋΜ 16ΓΓ3Ι ν«Γΐιΐ8 οΗβ πιβί. Αΐ 6111111 ςυΐ8 ηοη 
]ΐ1)6ΐι(6Γ 8υ(ϋ&1, ςΐ]ί8 ηοη 8οηίοίΐ6 άίοΐΐβ ΑάΙιΊϋβα.Ι 
αηίαιυαι, ίαοΐιαι 6886 8θίϋ66ΐΊηαηυηι Ποαιίιιί δυρ6Γ 
Κοπιαηαιη Ιιηρΰπυηι, ςυία (1168 ϋΐυπιίη&νΐΐ ηοοΐ6πι 
61 8ρΐ6ΐι(!θΓ Ιυςι^νΗ ΐ6η6ΐ)Γ88 , 8β(ΐ6ηιί5υ8ςυ6 Ιπ τούτων χαλώς παρά των προηγηθέντων τούτων χο- 
ρίων χα\ βασιλέ<ύν, ή θιά πρέσβεων, ή βιά γραμμά- 
των αληθέστερη τε χα\ χαθαρώτβρον. Τοιαύτα μέν 
οΙΙν πρδς πάκπαν Ι^λή μέντα Εχτον ό Βαρθολομαίος 
Ιγραψε κερ\ των βασιλέων. Ινιμπέρτφ δλ Δελφίνφ 
Ντε6ιάν^ παρ* οΖ χαΐ πρεσβευτής πρ^ς Άννανήχε 
τήν βασιλίβα, ο&τως * *Αλαλαξάτωσαν άσμενοι των 
«ιστών 3ίπας ό δήμος * ψαλλάτοισαν δ χορ^ της των 
Χριστιανών πίστεως * άναχαινιζέσΟωσαν έν ταΐς 
ΙεραΤς χα\ άγίιις έχχλησίαις περιφανείς έορταί * 
ήχείτωσαν εΙς τ6 Οψος αΐ ψαλμφδΓαι * τά τών 
μοναχών Κργανα πληττέτωσαν τ^ν αέρα, χα\ διά 
στόματος Γτωσαν πάντων, χα\ πάσα ν τήν περίχωρον 
διατρεχέτωσαν αΕ προσηνείς α^ται πανηγύρεις, δπως ΐ6η6ΐ)ΓΊ8 61 υιηΐιη πιογΓι8 Ιυχ ά^ 0<β1ι$ ογΙα 681? ^ ή τών χαιρόντων χραυγή μή μόνον παρά τών έπ νί(]6ΐ6 (ΐυοπκχίο Ιαζ ΙιβΒο ιΐ68υρ6Γ ογκ 8ϋ, υΐ ςυί 
86(Ι6( 8ΐιρ6Γ 009068 Εχο6ΐ8ί88ίη)υ8 , ηοη Αρρ8Γ3ΐυ 
1>6ΐ1ί€ο 6χ!ηιίο , 864 802 ίρ8ίυ8 τίπυΐβ .ηΐ2£ηο 6( 
ΙηοΙ^ηίδδΙηιο ίπιρ6Γ8ΐοπ, άοπιίηο ^08πηί €&πΐ86υ- 
Ζ600 , 6ΐϋ6ηΐ(ΐυ6 ίηιρβΓϋ 61 ίηΐρ6Γ3ΐ0Π8 ρ8Γ6ΐΐΐί, 
1ι»η€ οιηηίαπι αΓΐ>ίυιη Γ6(|[Ίη8ηι ΐπιιΐ6Γ6ΐ, 61 Ιιυο υ8- 
ςυ6 ]υ8ΐυ8 ]υ<!6χ 1)0€ 6ί ίηιρ6ΐ1υηι ρΓΟ ηιιΓη6Γ6 
86ΓναΓβΐ, υ( οηιη'ώυβ Ιιο€ λ Οοηιίηο Οβο, ηοη αΙ) 
Ιιοηήηβ Γ^ϋΙυπι ρΐ3η6 ϋθη8ΐ;ΐΓ6(. Αί( βηίπι 8«ρί6η- 
|]88*πηη8 δ^Ιοηιοη, ι Τβηιρυβ ουίςυο Γβί 8υΙ> 
€οβ!ο, 61 οπιηία 1>οη& ίη ΐ6ηιροΓ6 8υο• Τ6η)ρυ8 
Πβηϋί, 61 Ι6ηρυ8 ΙβΒίχηϋΊ '. > δίο «1ίςυ3η(1ο 6( 
€1ιπ8ΐυ8, € Νοηάυηι ν6ηίΐ Ιιογα ιην» *. > £( &ΙίΙ)!• γείων, άλλ* Ιτι χαΐ παρά τών ουρανίων άχούηται 
πολιτών. ^Αχούσατε τοίνυν , Ο'^ρανοΙ, χα\ λαλήσω, 
χα\ άχουέτω γη βήματα έχ στόματος μου. *Αλλά 
τίς ούχ &ν ασμένως άχούσαι, τίς ούχ ήχριβωμένως 
προσέξοι τοΙς λεγομένο:ς, δτι χ•\ρ Κυρίου έγένετο 
έπ^ τξ βασιλείς *Ρωμαίων, έπ\ τψ τήν ήμέραν χα- 
ταφωτίσαι τήν νύχτα, χα\ τήν λαμπρότητα πό^^^^ω 
τ^ σχότος ποιήσασθαι, χα\ τοΙς χαθημένοις έν σχό- 
τει χα\ σχι^ του θανάτου φώς έξ ουρανών ά ατε • 
ταλχέναι ; *Οράτε γουν δπως τουτ\ τ6 φώς άνατέταλ- 
χεν άνωθεν, ώς τζ μεγά).η τών δπλων χατασχευζ 
τ6ν έπ\ πάντα; χαθήμενον δψιστον τ5 οίχεί ^ δυνά- 
μει παρεσχηχέναι τψ μεγάλφ περιφανέστατοι βασι- I Ριιΐ6Γ, νοηίΐ ΙιΟΓΛ, 61 Ηϋηο 68( αΐ 6ΐ3πίΙϋ6ΐαΓ Ρί- [) λεΐ χυρίψ Ίωάννί^ τψ Κανταχουζηνφ, τψ χα\ της Ιίηβ Ιυυ8^; > 8ΐβΓιηιςυ6 ρ&ΐ6Γη8 νοχ 3<1 Ρίΐίυω, « Ε( 
' οίαπβοανί, 61 ίΐ6Γαηι ο1&Γίί1θ2ΐ1κ> '. » Εΐί&ιιι ίη Εν&η- 
($6ΐίο Ι6£ίηιη8, 1ο8ηηί €1ΐΓί6ΐο ηοβίΓΟ ζά ^οη^8η6ιη 
ιϋ€6ηΐί: ι Ε|ζθ α 16 Κ>3ρΐίζ2ΐΓί ά6(>60, 6ΐ Ιυ τοηίβ »ά 
ιη6* ? > Γ68ροη(ϋ8$6 εΐΐΓί8(υηι : ι δίηβ ΐαοάο; βίο 6ηίηι 
ά6€6ΐηο8 ίπιρΐ6Γ6 οπιη6ηι ]υ8ϋΓΐϋηι^. » ΥβΓ&α ίΐΐα,^ίιιβ 
ιηοάο, ηοηάυπι α(]6886 Ιΰπιροδ β'^ηιΓιοϋαηΐ 6ΐϋΙΙ»- 
ϋοηίβ 61 §ΙοπΦ, ({υοηίαηι ηοιιϋυ:ιι νοηβΓ&Ι 1ιογ& 
1>6η6(ϋ€(ίοηί8 6( £Γ8Γι£. Ηχο ί^ίΐυΓ Ιαπιίηίδ Ιιογα 
Βοηΐ3ηοΓυαι 86Γν3ΐ8 681 ίηιμ6Γΐο : η6 δί ΓβρβηΙβ 61 
ΙηιρΓονί&ο πιυηυ8 Ιιο6 Οϋβΐ 1)ΐΐ86χΙπ1}6Γ6ΐαΓ, νίΓιροη- 

(ΐ6Τ6ΐυΓ. ΗίΟ 681» ςΗΙ 60Βΐ4ΐηλ 80 1βηΐρ68ΐ2ΐ68 8βΓ6η»1. 

Ιϋο ΐ1ΐ6, ςαί ρο8ΐ ΐ8ΐηΐ6αΐ2(ίοη•4ΐ 61 Ιαοιγηιβιβ Ιβΐί* βασιλείας^χα\ του βασιλέως πατρί, τήν άπασών βα- 
σιλεύουσαν ταυτηνΐ πόλιν, χα\ μέχρι χτΧ είς δεΟρο 
διατηρείσθαι τδν του διχαίου χριιήν τψ τοιούτψ 
βασιλεΤ τ6 παρ(•ν τη; αρχής δώρημα, Γνα γνώσι 
σαφώ; άπαντες τούτο παρά Κυρίου τοΟ θ»ου γεγο- 
νός, χα\ ού παρά άνθρωπου. Φησ\ γάρ ό σοφώτιτος ' 
Σολομών* € Καιρ6; τψ ύπ^ τλν ούρανδν παντ\ πράγ- 
ματι, χαλ πάντα χαλά έν χαίρω αυτών. ΚαιρΙς θρή- 
νου, χα\ χαιρ^ς χαρμονής. » Ο&τως εΓρηχί ποιν χαΐ 
ό Χριστή, € Ούχέτι ήλθεν ή ώρα μου. ι Κλι άλλ'**;θΰ 
λέγει, ι Πάτερ, έρχεται ωρα, χαΐ νυν έστιν, Γνα δ'(α- . 
αθ|) δ ΥΙός σου* ι χα\ παραχρήμα ή πατριχή φωνή τψ 
ΤΙψ άπεχρίνατο, ι Κα\ έδόξασα, χα\ πάλιν δοξάσω• ι * Ε66|6• ΗΙ, 1 86^(1• ' ^ραη. II, 4. ^ 4ο«ιη. χνιι, Ι. "Μη. χιι, 28. * Μαΐΐΐι. ιιι» 14. Μ1>ί<1, 15. «& ΒΙδΤΟΚΙΑΒυΗ ΙΙΒΒΗ IV. 25 

Ούχ\ ολ χα\ έν τφ Ινύανγ£λ(ΐ|ΐ &νέγνωμιν ύπηνιχα ό Α Ι^&πι ΐηΓηηάίΙ. Ουοιη βηϊιιΐ Μΐ«Ιοηιοι Ρβΐηιηι •Ιο>άννης χΓρηκβ τψ Χριστψ ημών έν το Ίορδάν^^ • 
€ Έγώ χρίίαν ίχω ύπ6 σου βαπτισθηναι, κα\ συ Ιρχη 
πρ4ς μ«; > Τ( Χριστές 4πίκρίναιτο;ι•'Αφ£ς γάρ,φησίν, 
ω Ίωίννΐ|• άφες Αρτι. Ούτω γάρ δεΙ πληρωσαι πδ- 
σαν δικαιοσύνην, > Τοιγαρουν άρβς άρτι, δηλοΰν- 
το: του λόγου, ώ; οΟτ.ω και.ο^ς ύψώσ&ως ούδέδό- 
ξτ,ί • ώ; οΟζω Γ/ηλύΟίΐ ή τζ^ ευλογίας Χ2\ της 
χ4ρ:τος ώρα. Αΰτη τοίνυν ή τοΟ φωτ&ς ώρ«, ή 
τή ^χσιλίί^ Τωμα'.ων τ^ριιΟίΖσα, ?να μί) άθρόον 
έ π'.στάντοί; πιστοϊς τ6 βώρον βύτιλές νομισΟ^. ϋ^4ς 
έιτιν ό μβτάτ^ νέφος αίθρίαν δους, ουτ4ς έστιν δ μετλ 
τλν όδυρμδν κα\ τοίί θρήνους άγαλλ{9μα έγχέ««•ν. 
Τίνι γαρ των άγ{ων Πατέρων δψωσεν έν δ4ξτ^, μ^ 
προτέρων θλίψεων ήγησαμένων, χα\ χαΟ^^ ή Γραφ)) 
δια^^ήοΓ,ν βο^• € Πδς υΐ^ς υψούμενος παρά Κυρίου, 
ιιρώτον παιδεύεται ;• ΚαΙ δ θεός λέγει, ι ΟΟς αγαπώ 
^ίορ9ο\ίι»αί τε χα\ τεαιδεύω. > Οϋ^τω χα\ δψαλμφδός 
χα\ χιΟαρ^; ουράνιο; έχείνος Δαβ\δ ^σε*ι Παιδεύων 
έπαίδ«υ3έ με δ Κύρ',ος, τφ δέ Οανίτφ ού παρέδωχέ 
με. ι Κα\ ά)Λ7χοΰ ι Ό πατήρ μου, χαΐ ή μήτηρ μου, 
χα\ πάντες οΐ γνωσ:ο{ μου έγχατ^λιπδν με, δ δλ 
Κύριο: προσελάβετδ με.» Προσλαμβάνου.τοίνυν χα\ 
αυτός, ίρασμίώτατί, δουξ» τδν (5ηΟέντα τουτον\ βισι* 
)^α, δνπερ δ θεδς προσελάβετο εΙς τήν τΤ|ς βασι- 
λεία^ χατάστασιν * χα\ τούτον έν τοΙς μάλιστα τάττ:• 
βν δ Θεδς διετήρησεν εις τ)}ν βζσιλείαν• ι Πάσ» γάρ 
έςο-^φία εΕς αγαθόν παρά Κυρίου τοΰ Θεοΰ έστιν * δ 
δ"» τΙ) τ€υ βασιλεύοντος άνθιστάμενο; έξουσί^, κατά 6Ζ3ΐΐανιΐ Ιη ((Ιογμι, ΐΓί1)υ1αΐ40Βϋ^8ρι»Ιιιβ ηοα 6«?γοΙ- 
Ιυηι ? 3ίουΐ6ΐ ΒοΗρίητα ρβημίοιιβ οΐβη»! : < ΡΐΑ^βΙΙαΙ 
Βαΐβιιι οηιηβιη βΐίυπι (ΐιιβηι ΓβοΊρίΐ. * » βΐ Οβαβ 
ϋίοΊΐ : € Ουο& ϋϋΐ^ο ,711 ^^9^ο 61 οαμι^ο•• 
δίο 61 Ρ5ΑΐιηΊθ€η , οαίΐ65Γΐ8 Ηΐβ αΐ1ΐΜΤ<£<Ιυι> 0»- 
νίϋ, οβ€ίηί1 : € 088ϋβ9ΐηϋ ε2ΐ•ιΙ({«νΗ ηαβ Οοιιιίηιι• , 
&θ(1 ιηοηί ηοη ΐΓαϋίϋίΐ ιηβ **. » Ει &1ίο 1θ€θ : 
ι ΐΛΧα αιβυβ, 6ΐ ιη8ΐ6Γ ιηβ», «( οηιηββ ηοΓι ηιβί <Ιο- 
ΓβΙίςυβΓυηΙ ηαβ, Οοιοίηιΐδ «αίβηι &»8υηιρ«ί( ηιο '^» 
Τα ςυοςοβ , &πΐ3ΐ)ίΓι$8ΐιη6 άηι , Ιιυοο «Ιβ ςαο 
1ο(|υοΓ ίιηρβταΐΟΓβπι , αϋιηίΐΐβ, ςαβηι 1>6ΐι$ 84 
Ιιηρ«ίίΓίυΒΐ Ι^ηρβΓαικΙυπι (Ιβίβ^ίΐ, βΐ Ιιυηο ίηίοτ 
ρΓ3Β€ίρϋθ& ΒαιηρΓβ, <|ϋ6ΐιι Οουβ ΙηιρβΓίθ οηνίοϋΐνίΐ• 
€ Οιηοίβ η»ιιιςιιβ ροΐ68(88 8 Οοιηίηο Λύ Κιοηοιη 8ΐί- 
ςιΐύΐιΓϋηβαι }ιΐ8ΐίΐιιΐ8 65ΐ; 6( ςυί ροΐ6βΐ8(ί ίιηρβ- 
Γ^ιηΐίβ Ρ68ί5(ίΐ, 86€αηϋιιιη Λρο8ΐο1ηιη **, <1Ίνίη3Β ογ- 
(ΙίΐΜΐΙίοηί Γ«8ί8ϋΙ. ι Ε( €8νβ,ι»ο ηαλίκίοιιηυβ άβ ϋΙο« 
ηιηι 0Γ(ϋη6 γ6ρ«Η8Γρ, ι|ιι! 8 ]ιΐ8ΐο }ο^ κρτι^ΙιβίΝΐυη- 
ΙαΓ, ίβα^ Τ6τ1>ΐ8: • Ιΐί 8ΐΐΒΐ <|υί Γ08ί8ΐιιηΐ έυοί. Ηί βΐΜΐ 

ϋ68βΓ10Τ68 ΙαηΐΪΜΐβ, ^ΙΝμΙ ίη 16ΙΙ61)Η8 8ίη6 ΟΗΟΙΝΙΟ 

ΙυεβΙ , 8ίςιιί46ΐιι (βοβ^κ Ιά ηοη οοπλρΓβΙιβαιΙβηΜίΐ. 
£ΐ βκβοιρίιιηι λΙ^ϊμ (ϋβηηπι ηΐΜηοτΊΒ ΟΙιΗβΗ 
ου1ΐθΓϋ>υ8 βχΙιΗιβίο* ςιιοιιηΜίο αΐ8|;ηα8 ίβΐβ ίηρο- 
Γ;λΐθΓ ηΐ8^αί €θβ8ΐ8ΐι(ίαί οΙβιηβηΐΜ ίη 80 ίρβο ί«Γΐ 
ίπιαβίηβηι : •[υ8 ΙηΓαηΐββ, πι ςυοηιηι €ηιοτ6 8 Ιιφηι 
€υΓ8ΐιϋυ8 6Γαΐ , ίο^υΐαπ νβΐυίΙ. Εΐ Ιιυιη8ηίΐ:ιΚβιιι 
ϋΐίυβ, ςυί ρο8ΐ ^υι^ιι1ιι θ8.ΐΓθηι 4ΐηρβΓ8νίΙ θ€ΐη« 
νίβηί ( ρΓορ(€Γ ςιιαιη 61 1ιυιη8ηιΐ3Γΐ8 γ6Ζ νοοαίιΐδ τ- ν Άπδστολβν, τ^ τοΰ θεοΰ βουλήσει άνθίσταται. > ς ΟδΙ [13] ), ηοίΙΟΓ ίηιροΓΑΐΟΓ 8υρ6Γ8Υίΐ, «ςαΒίίβ , 81 'Ορα δέ μή ποτέ Ι^ς χα\ αύτδς είς εκείνων τών πΐρά 
τοΟ δικαίου Ίώβ ελεγχομένων, λέγοντος* Οίτοί εΐιιν 
ο{ τοΰ φωτδς άποστάται, δπερ έν τφ σχδτει φαΐ^ον, 
ού φέρ£ΐ αΐτίχν • εΓγε ή σχοτία αύτδ ου κατέλαβε ν. 
"Εν μέντοι γι διηνεκούς μνήμι^ς άξιον ύπδδειγμα 
τοις τω Χριτεφ λατρεύουσι δήλου, ώς δ μέγας ού• 
τοσι βασιλεύς τήν τοΰ μεγάλος Κωνσταντίνο» έν 
έαυτφ 9^Ρ<^ χρηστδτητα' ^τινι φονε^ήναι τθΙ»ς 
9Γαιδας άπειρξεν, ών έν τφ α7ματ& ΟερανεύεβΟαι Ι• 
μελλεν άπδ τής λέπρας. Τδ τοΰ μετά *ΙούλΜ>ν Καί- 
σαρα βιβασιλευχ^τος Όχταβιανοΰ φΐλάνθρωπον,φ- 
τινι και φίλανΟρωπδτητος Ικεινος χέκληται βασιλεύς, 
δ παρών βασιλεύς ύπερήλασεν • Γσος εΐ μϊι χα\ μεί- 
(ων έστΙν ε!; Οεοσέβειαν τφ χαλώς άρζαντι θεοδο• ηοη 6ϋ8ηι ιη8]θΓ, ρί6ΐ8ΐβ ορίίηο ίηφβΓΑΐοΓί Τ1ΐ60« 
<Ιθ8ίο• Υίοίΐ Φςυίΐ8ΐ6σι αο 1>οηϋ8ΐ6ΐη δ€ΐρίοηί8 ΑΓγΊ• 
6αηΊ , ςυί ΑΓΓΪοαηι ηο1)ΐ8 ΙΐαΓιβ Ιη5ηΐ8η8ηι ί6θίΐ« 
Ν8ΠΙ €ΐιηι ιηιιΐιί (1ίΐΓ6ΐ*8!8ςιΐ6 η)θτί1)ΐΐ8 61 ίιΐ(;6ηί{8 
ηιοΓίλΙοβ ίηιρ6Γ8ΐθΓ6ΐη Ιβίοηι ο£Γ6η(ϋ8β6ηΙ , ηΐ6ηΐο-> 
ςυβ €8ρίΐΐ8 ροΒηΐΗΐ ϋπΐ6Γβ ροΐοί886ηΐ, 8ίιηιιΐ8ΐςιιο 
νΙ Κ>6ΐ1ί€Β ιηΐΓ8 ηκΒηί8 Γυίΐ, ηιιΙΗ ηΐ8ΐο αΐίςυο ίη- 
Οίοΐο ηο€αΊΐ ; <1« οοιβΊΙηκ 8ΐιΐβιη 1ιοηΐ8 61 ιη8ΐί8 
1)θα6 οιβΓβΓΐ €»ρίι, 1>6ΐιπι ίη Ιιθ€ πηΙΐ8η(Ιο, ςυΐ 

βοΙβίΜ 8υΐΐηΐ ΜΐρβΓ 1>0Ν08 61 ηΐ8ΐθ8 ΟΓίΗ &ΙΠ!• 

0υοη8ΐη ι^μγ ηιοϋο €Ιιη8ΐί8ΐΓΐ8 ί$(ί8 Ιιοηιιπι 
ηοη ν6ΐίιη? Οαοη)ο<1ο ΑοηΐΗηοηιιη |6ηιι«, «μιαιΐ 
ΟΙιήβΐυηι ίη ϋΓυοβηι 8€ΐυπι αϋοΓΒΐ (ςυ6ηι Υϋΐυβ 80 
Νονηπι Τ65ΐ8πΐ6ηΐιιηι 8^ο&€ίι 6( 86<|ϊΓιΐυΓ), ιη ιηβ•• βίοι. Υπερέβη τήν έπιείχειάν.τε χα\ χρηστίίτητα ^ (1ίο6θΓ(1ί8 ιιΐ6ΐ ηοη 6θ11θ66ηι, ρΓορΙβΓ ηϋβηι ηβ<|ϋβ τοΰ Αφρικανού Σχηπίωνος, τοΰ τοΙς ήμβτέροις Ί•«:«- 
λο?ς τήν *Αφρικήν ύποτάξαντος. Πολλών γάρ άνθρώ 
πων κα\ κιτά διαφδρους τρδπους τφ τοιούτφ βασι- 
λεΣ προσκεκρουκδτων, ο? γ^ χα\ είκδτως ώ^ειλον τόν 
τοΰ θανάτου κινδυνον δειλιάν, έπείπερ έν δπλων δυ- 
νάμει εντός γένο'.το, ούδενΐ κακον τι έπαγαγώνίλυ- 
μήν«το• πάντας δ* εύεργετεΐν'βούλεται αγαθού; τε βαη^αΐηβ !ιυηΐ8ηο ^Ιαάϋ Η«Ι>ηιιη(ιΐΓ, η6(|υ6 Π)8ΐυπ^ 
ιη8ΐο, Ιιηο ηΐηΐυπι (>οηο ρ6η$3ΐυΓ ? Ου» οΐ|ΐη ίΐα 
βίηΐ, Ιυαηι ϋυε8ΐ6ηι ροΐ68ΐϋΐ6ηι ΙιοΠογ, υΐ Ιιυποοο 

ίΠΐρ6Γ9ΐΟΓ6ΠΙ ^08IIη6ηI , ΠΙ] 118 ηΟΜβΟ 1^61 |[Γ»ΐί3ΙΙ| 

&οη8ΐ, 8Γ01Ϊ5 8ΐηίείΐί86~νίη' οΐίβ ιίϋί 88ΐπιιςα$, ιά•• 
ΙήΙιΐυβ €οηΐπι ίΐΐυπκ ιιονί \6ΐ ί866Γ6, νοί παιΠιο 
8υ8ΐίη688. Ηίο 712 ^■^ίΐΜ ^υ8ηη68 [|;Γ&Ιί8 <1ιοΊμιγ, • Η6ΐ)Γ. XII, 6. • Αροο. III, 19. •• Ρϊπϋ. €χμι. ΪΗ. *• ΡμΙ. χ^νι, 10. »• Κοιβ. χιιι, 2. 

^α^οI>^ ΡοηΙοηί οοΐΦ. 

(73) Οοίηνίαηιιιη βίνο Αιψπ^ιηηι 6886 ιβςι^ιιι Ιιΐι- Γβιη αΓιηιιοιη Ιο^Ιί-ββ νβπβίηιϋβ 6>1. Μπ1ΐ:ι ϋ6 6]ιΐ8 
ιιΐΑηίΙ;ιΓΐ8 τοοαίηπι, 6§ο (|ΐιί(1βηι ιιυί»(|ΐιαιιι Ιβ^ζβιβ !ιαηιαιιί(α(6 Ρ1<ιΐ8Γ€ΐιιΐ8 86ΓίΙ>ίΐ, Ιιοε Ιααιβη φοίΐ 
ιιΐ€ΐΐΜηί. Ει Ι^ηι^η Οα^ιΐ^ευζϋΐιιιηι Ίά αρικΙ &€πρ!ο- 8€π1άι. Οί9ίΐίζθό όγ Οοο^Ιε 27 ' ΙΟΛΝΗΙ^ ΟΑΝΤΑΟϋΖΕΝΙ £8 

η€€ Γ;ιΙ<0, €ηπΐΐ &ίΙ ρπιΐιιβ 61 }ιΐΓυη(1υ9 οιηηίΙ>η$, Α χα\ πονηρού;, ^ηΛών έπ\ τουτφ Θ^Ιν τίν ανατέλλει ν ηιΐΗ|θβαιηι Αροδίοΐο ^ίοβΓβ ηηβ»! : < (ιΓηΐία Οβί δυιη 
κΙ ψίοά δυηι : οΐ (;τ9ΐί9 Ι>6Ί ναεη» ίη ιηβ ιιοη ΓυΙΐ , 
8β4ΐ $οηφ6Γ ίη 1116 ιηβηΰΐ *'. » Ουοπίαιη 6ηίιη 6Χ 
Γηιοΐα 8γΙ)ογ οο^ηοί^οίΐυΓ, 61 Γπιοΐυδ αΐ) &γΙκ)Γ6 Ιβυ• 
(ΙβΙιΐΓ, ίη. νίΓΐυΐ6 €ΐιηί>ΐί $ρΡΓ0 , ίικρ ΤΑΐΟΓβηι ϋβ 
ί]ΐιο >{(ίιι:ιΐ8, 6Χ ΙκιηοΓυηι ορΰπιιη ΓΓΜ<'Ιη €θξηίΐιιηι 
ίή. Εΐ6ηίηι απιιηιηυοιηηιιβ ΐκΐ 86 ΓοΓοΓβηΐβπι, Πιοίΐβ 
61 1ιιιηιαηί(6Γ ιυιΐίΐ , Ι«ιιίΐ6Γ Γ6ΐ<ροη '61 , ^αρίοηΙϋΓ 
ίΐΜ|ΐιίηΐ, ]ιΐ5ΐβ {ιιι1ί€»1. Η9€ 8Νηΐ ιΗ» ηιΐ8ΐυοΓ, ςα» 
ίιιΐ|>6ΓαΐθΓϋ8 ΙιαΙ)6Γ6 |>6Γρ<>Ιιιο <)6!)6τιΐ (71). Η» βαιιΐ 
ιτίΓΐυΐ69, ςα» λ 89ρί6η1ί88ίιηί$ Γ66(όη1ιυ8 ρθ8(υΐ3η- 
ΙΗΓ : ϋβ (|«ί1)ΐΐ8 ΡΙαίο ρΐιίίοδορίιιιβ, Ιιιπι ^«ηιιιπι 

ΓθΤ6 1)63128 Γ68ρΐΐ|>1ί638 (75), €«01 68Γηηΐ ΗΙΟθβΠΐΙΟ• 

Γ68 8αρΐ6ηΓι« Ιιΐ8ΐΓυ€ΐί 61 οηίΑϋ Γυ6Γΐηΐ. εα]υ8ςιΗ- 
(Ι6ΐη βαρίβηΐί» βχΐηιίβ €$1 β^ηβ (1Ί(^ίυΐ8, ςαοβ 61 

8θ€Γ9ΐ6ΐη Αΐ1*0Ιΐί6ηβ6ΠΙ 8αΠΙΠΙ0 1)60 8Ηηΐΐ6ΐη Γ6<!- 

«Ιίϋίΐ (7^). Ε^ο ίίρΙιΐΓ βρβ 1>οη8 8ΐιιη, !ιηρ6Ηαηι Ιιο• 
]ιΐ8 νιΗ €1ιή8ΐίαηί8 »ό ρλοβπι , ΐ8η86Μΐί8 βϋ Γ6' 
ροΐβαιη (77), 8ΐφΐ6 Ιιϋ ]η8ΐίΐί8ΐη 61 πιί86Γ!οοΓ()ί2ίπι 
Ιοϋ ροριιΙ(ΐ 6ΐ 8η1ί66ΐ6 ΓυΙΟΓυη (οι βΟΓ'ιρίοηι 681 
ΓβΑΐϋβίιιιο νί6«8ίιηο Γ8ρίΐ6 ΡΓονβΗ>ίοπιιη [78] ) : 
ι ΙΙί86η60Γ(Ιι& 61 Τ6ηΐα8 οα&ΚΜίίαηΐ Γ6|;6ΐη, 61 Πγ- 
ιιΐΑΐ>ϋυΓ ίη ]υ8ϋΐΜ ιΙιγοπιμ 6}α8 *^ > Η.χ€ ί1ΐ6 6ΐί8ΐη 
«ιΙ ΙιηΙΐ6τΙαιη ; ςυ» ηοη Γ^υβΙπι, 8ΐιΙ ίηΐ6ηιρ68ΐΙν6 
ΙηΜΓηίηιιη, 86ϋ υΐρβΓ Ιιιφκπκχΐί ΐ8η<]8Γιοη6ΐη ίιη• 
ρ6ΠΜθΓΐ8 ιιιηΓοΙιίοη6ΐη 8 ΚοηίΑπίβ ηιαςη:! εΙα8$6 
' ίη^αιΙ^ικϋ^ Γ6ρΓ6$$ιιιη (1θΓ6Γ6ΐηιΐ8. 5ίΐ]αίίΐ6ΐη ρ8|)8 
'6ΐρπηαρβ9ΐθΠ;Γ, ουιη ηιυΚα 61 Ιηιϋ^ηα ϋο ίΙΙο»(Ι 
608 ρβΓΓβΓΤΰπΐυΓ, ιηηη ΙΓιοηί 6χρ6<]ίΐίοη6η) €θΐηπιί- 
86Γλ^ιΐ. Αι νοΓο ιηΊ8ί>ί$ Ιιιι]ιΐ8ΐηθ(Γι ΓιΙΙβΓίβ 8ΐι Ιιοηπη6 
ειιί βιίειη βοοοιιιΐηο *8η(Ι•ιη ]ιΐ(1•68ΐ>8η(, πιπί οχιογο- 
Γυηι €οιΐ8ϋίιιηι 6]υ8 ίην8(ΐ6η<1ί 8(1 ηίΐιϋαπι ν<>ηί(, 
Ιυη ιη8Γ€ΐιίοηί8 ίιηρ6ΐα3 6ΐ8ηςιιίΐ ; ς«ιί ηοη 8οΙυηι 

νίΓΐΐΙΐ6ηΐ ίΐηρ6Γ8ΐ0Π$ Γ6ν6Γ6Γ0ΐυΓ, 86(1 6ΐΐ8ΐΙΙ ηΐΐίιΙ• 
ρί«ΐη 6ΚΓ6^ΙΠ1 Γ6ΐί6ί 8η606δ$υ |8ηΐ 86 Γΐ»€ΐυΓΙΙΠΙ 

<ΐ68ροΓ8Γ6ΐ, ςιΐΜκΙοηαίϋβηι ίιηρ6Γ8ΐ0Γ ηηηο 6χ 88{:6 
ροΐ!ΐιι» ίηιρ6ηο, ίη8ΐιρ6Γ αΐ <1αχ ρΓθΙ)3ΐί88ίηιη8 8ί1ιΙ 

8ΐ» ΟΠΐηίΙ)ΙΙβ ρΓ«(Ιί€8Γ6ίηΓ. Ιϋ8 (16 680813 ί1ΐ6 €(Ρρΐ8 

Ιηΐ6ηη'!!»ίΐ, €1 6Χ0ΓΓίΙιιί ηιίβ8ίοη6ηι (Ι6ϋί1« Β ιτοιουντ* έτΛ πονηρούς χλ\ αγαθού;. Πώς ούν ρύκ άν 
άγβθ6ν βουλοίμην τοΓς ΧριατιανοΙς τούτοις; Ιϊώ; χ>ί 
των "Ρωμαίων γένος, τλ τ^ν έσταυρωμένον Χριστ^>ν 
προσχυνοΟν, φ γε χα\ ή παΛαι3ϊ χα\ νέα Διαθήκη χαΐ 
&ναγινώφχ£ΐ, χα\ ξπεται, ουκ &ν θ<(ην έν μέτφ της 
χαρ^{ας μου, δ:* 8ν Μ' αίματι άνθρωπίνφ λυΟροΟ- 
ται μάχαιρα , οΟτβ μήν χαχ^ν άντ\ χαχου, μάλλον 
δ* Αγαθόν άντ\ πονηρού Ατεοδίβοται ; Διά τούτο πα- 
ρακαλώ την σήν δουχιχήν εξουσία ν, ίνα τόν το:οΰτον 
βατιλέα Ιωάννην, τ&ν χάριν θεοΰ μεθ£ρμηνευ'5μ€- 
νον, έν μεγάλοι; φΐλ(ας τάττης ΟεαμοΤς, χα\ μηδίν 
χατ* αΟτοΟ χαιν^τερον ή πράττει ν, ή άχούειν. Ο^το; 
γάρ ό Ιωάννη; χάρις λέγεται, χα\ είχότως, πά^ι 
χαρίεις γε ών• χα\ μετλ του Άποστύλου δυνάμενος 
λέγειν, ι Χάριττ θεοϋ ι!μι δ ε!μι * χα\ ή χάρις του 
θεού Ι ν έμο\ xδν^, ού γέγονεν , άλ/ά διά παντός έν 
έμο\ μένει. > Έπε\ γάρ έχ του χαρτΓοΟ τό δένδρον γι- 
νώσχεται, χαΐ ά χαρπός έχ τοΟ δένδρου λαμ€άνει 
τόν Ιπαινον, πέ,ποιθα έν τζ το!} Χρίστου δυνάμει, ώς 
ό προ^^ηθε\ς βασιλεύς έχ του χ^ρποΟ των αγαθών 
Εργων γνω^θήσεται. Κα\ γάρ παντός του αύτφ γε 
άναφίροντοι μαχροθύμως άχούει, έπιε'.χώς.άποχρί 
νεται, σοφως εξετάζει, χρίνει διχαίως. ΤαΟτά έστι τά 
τέσσαρα απερ οΐ βασιλεύοντες χατέχειν δψείλουσιν 
έπιμήχιστον * αϋταί είσιν αΐ άρεταΥ αΕ ζητούμενοι 
έν τα7ς των σοφών πρυτάνεων άρχαΖς * περ\ ων 
Πλάτων ό φίλύσοφο; λέγει, εύδαίμονα τά τών πραγ- 
μάτων δημύσια είναι όπηνίχα οΐ τούτων διοιχητα\ 
σοφί^ χ*χόσμηντ«ι.'*Η; δί} σοφίας μέγα τό αξίωμα, 
ή δή 'χα\ τόν *Αθηνα7ον Σωχράτην τφ άχρίμ θε£) 
Γσον πεποίηχεν• Έγώ μέν ου ν ελπίδας φέρω, ώ; ή 
βασιλιία τούτου έσται υπέρ ^ής τών Χριστιανών εΐ- 
ρήνης, χα\ τών*1σμαηλιτών άποσύ^σις, Εσται 6πέρ 
της διχαιοσύνης του λαού δι*Ι).8ον του ύπηχύου παντός, 
ώ; γίγραπται έν τφ έχατοστφ είχοστώ χεφαλαίφ 
τών Παροιμιών, ι Έλεος χα\ αλήθεια τηροΟσι τόν βα < 
σιλέα, χα\ στερεωΟήσεται έν διχαιοσύνη ό θρύνο; 
αντοΟ. » Τοιαύτα μέν Εγραψε χα\ προς Ίνιμπέρτον ■ 
ταΰτα δ^ ήμίν ούχ άργώς, ο&δέ άχαίρω; π7ρε(λη• *» Ι €οΓ. XV, 10. »^ ΡΓον. XX, 28. ^β^οI^^ ΡοπΙπηί ηυ1ϊ\ ^74) ΟηβΐυοΓ τίηυΐ68 8 ρήηείρβ ΓβςυίπΙ, Ηατη»- Ο 
η'ι 8Ι0ΠΙ ία βικϋοπϋο, Ι6ηίΐ8ΐ6ηι ίη Γ6ρΓ6ΐΐ6η(1<*η(Ιο, 
ρΓυιΙΐ'ηΐί.ΊΠ) βίνβ 83ρΊοηΐΐ8Πΐ ίη ίηςιιΐΓβηιΙο, ]ιΐ8ΐί- 
ΐί.ιιη ίη )υϋί€8ηι1ο. Πυιιιαηηβ, 1« ηίϋ, βαρίβη», ]ιΐ5(υ3 
βΙΙ Ιιηρ6Γ3ΐθΓ οροη6ΐ. 56(1 ηίΙΓιΙ Ι8ηι οί ρΓορηυπι, 
ςυ;ιπι ]υ$ΙΐΙίΑ, ου]υ3ίΓυ6η(Ι»'6»ϋ38 νίϋΰπ οΐίηι 1>6η6 
ηΐΟΓαΙΟδ Γ6^68 6οη&ιίΐυΙθ8 8ϋ ΗβΓΟϋοίηβ, 61 6Χ 60• 
<ΐ6ηι ΟίοΡΓο II Οβ οΐβο. Η ιηο υη»ιη, ιιυί8 ροΓΐ8ϋί- 
ηΐ8, Ιη ϋίϋοη6 Γ6^ίηα η)6ηΐ0Γ9ΐ ΙΙΙοηβιιβ οταΐοΓ 8ριι<1 
ΙΙιΐΓθη6ΐιι, ι ^ΕηΜ, οιιαι 8ίΙ, ^ον6η^ 6ί <ΐ6(ϋϋ86• 

(75) £6ΐ6ΐ>6ΓΓίΐΗ8 $βηΐ6ηϋα ΗΙ:ιΙοηί8, ίη ρπηιο (16 
Τ6ροΙ)ΙΙθ8, 6ΐ βρίΝΐ. 7, 8ϋ Πί4ΐοιιί$ ρπ>ρίηί|ΐιο8 ΙΜαΐο- 
ιιί3. ίη(|ΐιαηι, ρπηοίρίβ η^οπϋ οΐ (Ιοειπηχ, ιΠ »<1 
€η*ογο βρίϋΐ. Ι, ΙίΙ). ι, 8ϋ (}υ':ηΐΐιηι, ηΐπ 6;ιιη βίϋΐ'ΐη 
ΟαίηΙο ίΓηΐΓί βυη ρΓοροηίΐ. Πηιιο 86πιρ6Γ ίη οΐ'6 
1ΐ8ΐ>6ΐ>8ΐ ίηιρ6Γ3ΐοΓ Μ. Αΐ)Ιοη1ιια3 (ΐο^ηοιιιΰπίο ΡΙιίΙο• 
80ρI1α3.^|ΗI^•^3ηυ3 8^π6(-8 ιιγοΙο^ο ορί$1. :Λ $αρΊ€η^ 
ίίΙ^ΜΜ ΜΑαία ϋϋ $€Λ(€ηίία, ΠΙπά ^(αΐηυί €$$€ ηί/ηπ»»^ €α)νη ρτΊηαραη ζϋηίί^^ήί ιαρι>ιι/ίιΐ• Ιιαί>€Γ€ ίΐηάίΗΐη, 

(76) Ργο ροΓΓιοη6 6ΐ ταρίυ $οί1ίε6ΐ Ιιιιηιηπ:Γ η;ι- 
ΙηηΒ, 61 ηηο ραοΐο 86ΓΐιηιΙιιιη 8ΐί8, ί(3 6ΐί;ιηι .Ηοουιι- 
ϋυπ) 8.ιρί6πΐί3Ηΐ ΐ|υ.ι Ι)6(ΐιη ίιηίΐαηΐπΓ, Ιιοηιίιιβπ ιΐίί 
νοο3π δπο ηιοάαίο ρθ83ηηΙ. ΥβΓββιιΐ^ηι οηιηίί* ιιο- 
81Γ8 8ορϋίϋ ηοη ηίΝί ρΙπΙο^ορΙιίΑ €81, ηιιοιΙ Ρ\Ιίη^ο- 
Γ88 νοΙβΙ)αΐ, ηπϊ 66 ρπ ηη3 ηοη σοφίν, βΐΐΐΐ φιλ'ί- 
σοφον, βΗδβ ΙιβοηΙί Ρϋΐίβδίοηιηι 1)τηηηο Γ03ροπ4ΐίΙ. 
Ι•Λ (ΐυ6ητ;ιώηοι1ηηι ιιβιηο Ιιοηιΐδ, ηίϋί δΐΐιι» Β^ϋί, 
δίο ΙΙ6ΠΙ0 8Λ|»ί*;ηβ, ηί»ΐ 8θΙϋ8 ϋ6α<. ί4ΐ«ηι»|ΐιβ δ;ιρΐ6Μ• 
Ιίηπι (1υ\ (Ί 6ΐη6ΐΐ(1;ι10Γ. 

(77) Ρ6Γ Ι8η)86ΐίΐ83 ρϋΐο ίηΙΰΙΓι^ί Ταιχαί*, ί|ϋΙ 
οαηι β ΡβΓίίΙδ οπυικϋ, 61 Ρ6Γ5;ΐί 8ϋ Ιδηΐ86ΐ6, ηοη 
ηιηΐο δίε αρρυΙΙαιιηΐΓ. 

(78) ίαΐίιιη ΐΓΛηβΙϋΐίο η••η ΙιλΙμϊΙ ηίδί ΐΓί8ΐηΐ8 
6.•ρί;3. 1•*0Γδΐ»8η 86(*Ιίοιΐ69 ηοπ\ίη6 χεφαλαίων ΐηΐ6ΐ- 
Γΐ8ΐι»ί|ααηιιη αΜίιΐδ 1•1)π δοΐοηΐ 6896 ςηβιη ρΙϋΓίηΜΒ, 
III 6ΐίαηι ιιο81γχ ΙιίκΐοΓί« 6ΓαιιΙ, ςϋ»8 ίη οαρΐΙ» οοο- 
8ΐηηχίιηυ8. ^οΓίρΐυπι 6$1 8υΙοιη Ιιο6 68ρ. 9. Οί9ίΐίζθό όγ ν^οο^Ιε 29 ΗΙδΤΟΚΙΑΚϋΜ ΙΙΒΕΚ IV. 30 

τβι Ίζ^ς τήν ίτζορΙΐΊ , άλλ' Γν' έπι^ίξωμβν (ίκ θί* τώνβ!ς βασιλέα τουτα,νΧ ΙπαΙνων μαρχέσης Ικι^. 
λύθη μή Τίομαίοις στόλφ μεγάλφ έπιέναι. Πρ^τιρον γάρ άχουοντβς πβρ\ Ι^ΊκΙίως πολλίί χα\ ββιν* 
«Λτ:πΛ; τε ομοίως κα\ οΐ χατά τήν Ίταλίαν δυναστ(ύοντ<; έπέτρ^πον .τ)]ν Ιφοβον τφ μαρχέβτ). Έϊγ«1 
^ τά γράμματα ταΰτα Ιίχ£ πβρΑ άν€ρ6ς αύτοίς άξι^χρκω πρ^ς πίατιν , ο? τβ άλλοι άπηγόρευον τήν Ιφ• 
οδον, κα\ αύτ6ς μαρχέσης ήμβλύνΟη τί)ν δρμήν, ού τ^ινάρετήν μ<5νον βασιλέω; «Ιβεβθ£\ς. άλλ' Ι^δη χα\ τ6 
μέγα τι κατορθοΰν ίπαγοριύσα;, βα^ηλέως ήΐη ^ή*^ «ύμπισαν Τωμαίων Ιχοντο; ί^γιμονίαν, δς έν στραττ^ 
Ύ^ι; μέγαν παρλ πάντων έπυνΟάνβτο. ΈχεΙνο; μέν ουν &χ τούτων έχωλνΟη, χα\ διέλυβ τ*|ν. στρατιάν. 

713 βΑΡϋΤ πι; 

/ιχ^ΜίΟΓ ραίιίαΓΓΛβιιι ΜΐηίηΙ, ρητίβΗίοτηηι αάηιοηβί οηνη τβρτβΙι^η^Ιοη^ ε]η$ ΐηιρτοΗίαΐίί. Ρεη^ηϊΐαίεηι 
άο§ηίαΙνηι λ ο6|ί£/Ι : λΛ $£ ρτονούαηάί ρο(α%αΐβη% άα(. 8ψηοάΐί$ ίη ραΐαΐίο οοηίτα ραίηαηΐιαυι, ερίί,ηηβ 
αΒΗίεαΙίο^ ίηοτϊ>νζ^ ίη$αηία, ΐΛΟΓί. 0:$€€ρίαΙίο ά€ $νντύ^αΜ(ίο $%ΐ€ΰη$0Τ6. Ι$ίάφηι$ β%}/ΧΓ. Ε]η$ Ιαη$^ 
Οηο €τνρ€ηί ηηοτηηιάαηι ίηοηαεΙιονΗη αηώίΐιο, Εαηιιη τβρπΗβηίίο, ϋοΐντ {ηιριταίοτη ρτορϋτ Λί$ύ• 
ύίΛίΛ. ϊ$ίάοηί$ ραίηαηΗα α( €Χ€θϊηίηηηΙϋαίίοη€ ραΙτίατοΗκα ρηόΐίΰβ ιηιρβταίοτϋηι αΙ)»οΙηΐ, 

Βασιλεύς δΐ 1^:21 ό πατριάρχης Ιωάννης έν Α ΙιηρβΓϋΐΟΓ ΑΐΚ^ΐΠ), ςιιοηΐηιη ^ο^ηη68 ρίΐ(πηΓ€ΐι& 
βααιλβίοις έτι ήν σχολά^ων οΓχοι, 'κρ>^ς αύτ^ν έλ- 8(11ιυο Ίη ραΐαΐία ιηοΓ!ΐΐΝΐΙιΐΓ»6Γ»Κ]υ6 ι^ϋοιιυδ, Ιρβυοι βών, προ3ηγ<ρευέ τβ προαηνώς, Ιπειτα χα\ άνεμί- 
μνησ/εν δν μ•τά τήν βασιλέως τελιυτήν, πρ\ν τ6ν 
«Α«μον χινεΤσΟαι διειλέχθη πρ^ς αύτ^ν, ώς μέλ-* 
λουσέ τίνες χατ* αδτοΟ διαβολάς συ^^&άτττειν, χα\ ώς 
ΙδεΙτο αύτ^^ν ύπίρ τοΟ διχαίου χα\ του χοιν{) λυσι- 
τελοϋντο; πάσαν Ιπιδείχνυσθαι σττου^ήν, χα\ μ^ 
Ι^ν τους συχοφάντας παραπε^Οειν βασιλίδα, χα\ πό- 
λλ'^ον Ι^φύλιον χινεΓν, άλλ* άπελαύνειν ώσπερ 
χη^α; χαΐ χοινί|ν της "Ρωμαίων ευτυχίας" λύμην • 
χαΊ Ιμέμφβτο ού μένον, οτι μηδίν ένδείζαιτο φρδ- 
νημα πρ>>ς τάς διαβολάς αύτψ προσήκον, άλ)ά χα\ 
συνέκραττε τοις συχοφαντοΰσι, χα\ των .άλλων 
μάλλον τ6ν π^εμον αύτ^^ς Ικίνει, σαφέστατα είδώς 
ώς χαταψεύδ-.ται Χίϊ\ συχοφαντεΤ. Τ6 δΙ μέγιστον, 
δτι χα\ μετά τήν ιοσαύτηνέπακολουθήσασαν έκ του 
«Αέμου συμφοράν, χα\ των μυρίων αΙμάτων τάς 
έκχΰσιις, χα\ τους άνβραποδισμους, κα\ τάς δημεύ- 
σει;, κα\ τά δεσμωτήρια, χα\ την κοινήν πανωλχ- 
^ρία^, ο'χτον ούδένα των άπολλυμένων έποιεΤτο, 
ού"^ ύφηχέ τι της ΐί'Λς αύτ^ν πικρίας άχρι τέλους• 
άλλα πολλά πολλάκις γράφοντο: αύτου χα\ δεομένου 
«αρά πάντα τ^ν του τΓολίμου χρ4νον περ\ ειρήνης, 
σ^χ ?τι γε ούχ έπ^ίθετο αύτ6ς, ή των λεγομένων 
ήθελεν άχούειν, αλλά κα\ πάντα κάλων έκίνει, χα\ 
το^ς άλλους ίπειΟε μή κιτατίΟεσΟαι τ^^ πόλεμον. 
Έπειτα έφασχεν, δτι Ταΰτα μίν ώς μή προσή- . 
χοντα τφ χρδν«> νυν έώμεν • ου γ'ρ όνΐΐδίζειν 3(ΙΊΐ, ρΐααιίβ βηΐιιίαΐ , ίη ηιοπιΟΓΊ&ιη Γβ(1ί|;ίΙ, ΐ|ΐι» 
ρο8ΐ ίηιρβΓΑίοπβ οϋΐΐυιη &ηΐ6 ϋβΙΙί 6Χ0Γ(ϋ& ουιη 

60 ΓοΙΙοουΙυβ &ί1 : ΓιιΙυΓ0$ ηίιηίΓυιη, ςιιί €ΐΙυηιΐΗ•# 
οοηΐΓ2ί 86 εοιιιιιιίηί8€6Γ6ηΙυΓ, 61 ςυοπΑΟιΙο βιιπι γο- 
ςανβηΐ , «(1 ρΓΟ ίοδίίιία €0ΐηιΐ)ΐιηί(|υ6 Ιοήο ηυΙΙο 
1»1)0Γί ρ9Γε6Γ6( , πββ 9ΐ) οΙ)(Γ66θΐοπ1)υ8 Ίπιροη- 
ΙΠ66Π1 οοΓΓυιηρι, Ιιβίΐυαι^τιβ ο'ηίΐβ 6λ€ίΐ8π ρ«ΐΓ» 
Γ61Ι1Γ, 86(1 008 Ι9η(|υ3ΐη ρ6&ΐ6ΐη Βοιη8η«(|ϋ6 ΓβΙί- 
€113118 ρ6ΓΙΐί6ίθ8ί88ίηΐ08 ίθΊΐηί€08 α1)ί|$6Γ6ΐ; (Ιβίαΐ- 

ςυ6 οιΐιηίιιΐ ,, ςυο<Ι ηοη «οΐυιη 6ΧΓ^ΐ8ο «ηίιιι*^ 
ςιΐ6ΐυα(1ιι:θ(Ιιιιη (1β€αί886ΐ^ €9ΐυιηηίιιΙθΓΪΐ)ΐ•8 ϋοα 
Γ68ϋιΊδ$6ΐ • 86(1 οιιπι ιπίπΊποβ πβ^είτεί, Νβ ηΐ6ΐιϋπ 

61 6:ι1ιιιιιηΊαπ , Ι;ιπΐ6η 608 ιηβυριτ &ιΙ](ΐνί8^6ΐ • 6ΐ 

(Ι:ΐ88ΐ(*ΙΙΙ1) 1)θ11θ ΐηον(*η(Ιθ ίρδβ ρΓ9Β 9Γΐί8 06€ίΐΓΐ886ΐ• 

ΙΠυιΙ νβΓΟ 6886 1ιοΓΓ.1)ΐΐ6, φΐθ(Ι ρο8( ΐΑϋΐΑοι οαΐα- 
ιηίΐαίειη β 1)6Ηο ρΐΌΓ<'(-ΐ9ΐιι»^ρ(>8ΐ €8Β(]68 ίιιηαπ)6πι- 

1>ΐ1θ8• ρΟδΙ ΙΟΙ ΙΙΙ0ΓθΙβ8 ίη 86ΓνΊΐυΐ6Π1 &1>Γ6ρ108 , 

ρο8ΐ 1)οηοηιηι ρυϋ1ίί'»ιΊηη68 , €3γο6Γ68 , οοηιηιυαο 
6λΐΓ6η)υιηηιΐ6 ΰχΊΓιυιιι ηιιΐΐα ροΓ6υιιΐίαιη η)ί86πι- 
Ιίοηβ €»ρ1ϋ8 811» η6«μΐ6 (Ιβ 366ΓΐΗΐαΐ6 ίη ίρδυηι 
υ8ςη6 3(1 Γιηβη) (|(ΐί(1ιΐιι:ιπι Γ6ηπ86Πΐ « 86(1 ςυ3ηινί• 
ΙοΓΐ6δ ίρ86 ηιυΐΐιιηκμιβ 86πρ80ΓίΙ, 61 ςυ3η(1Ίιι Ι>(*1- 
Ιπαι ΓυίΙ, ρ306η) 0Γ3ν6ΠΙ, ηοη ιιιοιίο 3(1(1υ€Ί 60 ηοη 
ροΐιιοήΐ, 3υΐ ςα« (ΙίοβΓοηΐϋΓ αυιΙ'ΐΓβ νοιιιβηΐ, ι^β- 
ηιηι (»πιηίΙ)υ8 ηοΓνίδ €οηΐ6η(ΐ6Γί(, 61 &Γιθ8 :ΐ(1 ίιίοιη 
ίιηρυΐΰπΐ, ηβ 1)6ΐ1ο βιιί8 3(1(ΐ6Γ6ΐυΓ. δΐ'(1 Ιϋΐχ πΙ 
ΐ6ΐιιροπ 3Η6η9 οπ)ϋΙ:πΗυ8, 1η(ΐιιίΙ ; ηοη 6ηίιη Ί813 αύτφ την άγνωμοσύνην προηρημέ/ος νυν εΙπίΤν, ^ (Ιίχί, ηΐ 111)ί 806ΐυ8 Ιιιιιιη 6χρΓθΙ)Γ3Γβπ», νβιιιηι υΐ άλλ' Γν' είίείεν πάντες, ώς κα\ πρ'ν γενίσΟαι, πάν- 
των ακριβών καταστο/ά^οιτο τω»/ έσομένων έκ της 
τών πραγμάτοιν εμπειρία;. ΝυνΙ δΐ ε Ι μέν μή πρ\ν 
αύτ^ν εΓαω γενέ-ιΟαι Βυζαντίου ύπδ των αρχιερέων 
του Ορ^'^ου καθτ^ρειτο, περ\ τοιούτων μίν ουδείς 
δν ήνώχλει μή μένειν έπΙ του προσχήματος. *Λλλά 
περ\ δογμάτων της διαστροφής, ά παρά των αρχιε- 
ρέων έγκαλοίτο, έκρινε ν άν χα\ χατεψηφίζετο, ει 
ταΐς χατηγορίαις άλισκόμενος έφαίνετο * εΐ δ* αΟ 
απέφευγε τήν δίκην, ουδέν άν έκώλυε πάλιν έπ\ των 
θρόνων είναι. Έπ8\ δ^ ούτω συνηνέχθη, αύτ^ν μέν 
μή δύνασθαι τίΰν άρχιερίιον χαταψηφίσαμένο^ν 
α&θις άνάγειν πρ^ς τδν θρόνον, έφεσιν δέ διδόναι ουιηβ8 8€ίι-6η1, ηΐ6 ίαΐοΓ» οιηηί3 3ΐιΐ6ηα3ηι ϋβ- 
Γβιιΐ, ΓΟΓυιη υ8ΐι (Ιοοίυηι οοη]6θΐ3886. Νπη€ ιΓικΙ 
3ηΐ6 ηιουηι ηΐ{;Γ688ηπι €οη{((3ηΓιηορο11πι 8('(ΐ6 ΐηΑ 
ηΐ()1(Ι8 68863 3ΐ) 6ρίϋ60ρί8, (Ι6 1Γΐ8 ηβπΐϋ Γι1)Ί η«ο- 
Ι68ΐί3ΐη 6χΙυΙ)υΊ886ΐ. ({υοηΓιηυ8 ρΓαΐΐ6Χ6Γ68 ςυοά 

ρΓΧΐ6Χ6ΐ>.ι8. 0(10(1 3υΐ6ηι 3(1 ρΓ3ν3 (1(»(;Π13ΐ3 3ΐΓΐ- 

ηβΐ, (|υοΓΐιιη Ιο ορΊδοορί 603Γ£ΐιυηΐ, ^%ο ςιΐθ()υβ Ιβ 
ολΙομΙο ιηβο €οη(ΐ6η)ηο, δί 6οηνίη63Γβ. δίη 3ΐ>- 
8θ1ν3Γ6, 714 ηί^ίΐ Ιηιρ6(1ίβΐ, (ΐύίη ΐΙίΓοηηπι Ιυυηι 

Γ6θίρί38. ΟυΟΙίΊαΠΙ ν6Γ0 16 3ΐ) ΓρΊ8€θρίδ 6Χ<υ€ΐΟΓ3Γΐ 

οοηϋ^ίΐ , 6^0 16 ίη 86(}6πι Γ68ΐίΐιΐ6Γ6 ηοη ρο»8υπι. 
Τηπιοη 3(1 ηΐ6 ρΓονοοβδ Ιί€6ΐ, ηιρςυβ 8γΙΓιιγο 3(1 

0ΐ>]6€ΐ3 ΓΟ£ρθη(ΐ638 (79). Ρ3ΐΓί3ΓθΙΐ3 ίΐη|ΐ6Γ3(0Γΐ8 ΙαοοΙη ΡοηΙ&ηί ηοΐ«θ. 
χ (79) Νββήο ςιιί Ηι €3ΐϊ83 6οεΐ68ί38ΐΐΓ3 ίιηρ6Γ3ΐοΓ ορί8€ΐιρο8 ΠΐΓδ 81138 ίηΐβΓ 86 (1-]υ(1ί6ηΓ6 ]πκ&ίι, δυιιιη 
ροΐιΐ€ήΐ 685<^ ]ιι46χ. €οη$ΐ3ηΐίηιΐ8 (ΐυί(ΐ6ΐη Μλ^ηυβ .ΊΓϋίηίιιπ) ίηΐΐτροη6Γ6 ηοΐυίΐ. δβϋ υΐ 3ηΐο ηιοηη'ΐ' οί9ίΐίζθό όν^009ΐε 31 ΙΟΑΝΝΙδ ΠΑΝΤΑΟυΖΕΝΙ 32 

€Γ§ιι 96 ηΐ9η8ΐΐ61υ(1ίη6ΐιι 1)βη6νο1<'ηΐί3ΐηηυ6 εβι-ηβηβ, Λ ^ρ^« αύτλν, ώ; βΐ βούλοιτο ηοιηο^μενον Απολο- ρΓορ^ιηοιΙυπι βοιηηίΐΓβ 86 ρυΐαΐκιΐ, ρΓορΐ6Γ Γβηιηι 
«νβηΐιιηι ίηορίηαΐυιι ν'κΙβΓιοβΐ• ΙιιυβίΙ^ιΐυπι 6ηίιιι 
ιηοΓίίδ ^βηαβ, 61 οιηη1& 8υπιηι& ΙιιϋίΙιπα, 8υρΓ6ηΐ98• 
ςυβ οοηιαηιοΐϊ&β 8Ί1>ί ρα(ί6ΐΐ(1&8 βυβρίο^ιΐΜΐΙυΓ, άυη 
ροΓρ6η()6Γ6ΐ , ςυ8ΐη ιηυΐΐα 56ΐΓι ΐβιηροΓβ ίη 6υιη 
ΐιΰΓαπβ (ΐ6Η(ΐυί8$6ΐ. 06ίηό6 ]3ΐη ιιΐ6ΐίθΓ6 βρβ 8υ1>- 
ηίχυβ, οι 6 (ίιηοΓ6 ςυο ΐβηβΙι&ΐυΓ Γβ€Γ68ΐιΐ8, ίιηρβ- 
ΓηϊΟΓΟίιι (16 ΙβηΐΙϋΐβ Ίη]ϋη2Γθΐη<|υο οΙ)11νΙοη6 ρπΒ- 
(1η'αΙ)»Ι ορρίίΐο , 8§6])8((|ΐιβ {γαΓιμ ίιηρβηββ, ςαοά 
κηΐ ην8(-ηη8, ίβηονί586ΐ. Ρεΐ6ΐ)8ΐ ϋΐΚβιη Ιβιηρυβ 
«ϋ (ΐ6ϋΙ>6ΓΑη(1υιη, (ΐηίϋ 6ρΐ8€ορΐ8 Γ65ροη(}ΰη(1υιη 
68861, 8ΐ οβυβ&ιη βυ^ηι ΐυβη Τ6ΐΐ6ΐ; ςυοϋ 6ί ίιηρ6• 
ηιΐΟΓ εοη668$!(• ΤβΠίο ροδί <ϋ6 Άά 6ΐιιη Γβ(;Γ68$υ9, 
ρ6Γΐ>Ι«η(Ιί8 90 Γ6$(ίνΐ8 86ηηοηη)η8 6υιη 6χ1ιίΐ9Γαη8, γίαν έΐϊ' αΟτου των χβ^γορου μένων, *0 ^λ ι6 του 
ΡασιλΙως προσηνές κα\ τήν βύμένβιαν τήν πρ^ 
αύτ^ν όρΰν, μιχροΰ μλν έβέχβι όνβιρώττβιν βι& τ^ 
«αρ' έλκ{δα€ των πραγμάτων Ιχβασ^ν. Καινών τινβ 
γ^ιρ ύπβνόβι θανάτου ^ρόπον ύπο^σβσΟαι, κα\ 
^$σαν Ιρ2σχβλ{αν χα\ υβριως ύιτιρβολήν ύπομε- 
νβΤν, τήν άτοπίαν ένθυμουμβνος των ιΐργασμένων 
ιςρ6ς αΟτόν ύιΛ τλν ΐ(($λεμον. "Επβιτα βέ ήδη χρη- 
στότερων των έλπ(^ων Ιπιβ^τς, χα\ άναιινεόσας έχ 
των κατεχόντων φόβων, βασιλέως . μίν της ήμβρό- 
τητος χα\ της αμνηστίας των χαχών ύπερηύχετο 
κολλά, χα\ μεγάλας ώμολόγει χάριτας της συμπα- 
θείας χα\ της συγγνώμη; ής παρέσχβτο^ 'ξίτείτο , 
βΐ χρόνον πρ6; διάσχεψιν, εΐ βούλοιτο άντιχαθίστα- 6ΐί«ιη άβ ]ιι<ϋοίο ρ6Γ€αηοΙ&1)9ΐΙυΓ, τείΐεΐηβ εβυββιη " σθαι το?ς άρχιερεΟσι πρ6; των κατηγορουμένων τ^ν 80901 9ςΗ9Γί• Ραΐη9ΓηΙ)9 ΓϋΓδυΟΙ 9£Γ9(!θ1 !πιροΓ&1ο- 

Γ60Ι 19ΙΙ(Ι9Γ6, 6( ]υάί6Ϊ00Ι 8ΐΙ)( 0ρ(9ΐ001 3ίηΓ013Γ6; 

6ΐ6ηίοι 6ηηιίπ9 56 ϋίΐοΐιιτοαι. Ιαιρ6Γ9ΐθΓ 6]υ8 ρ6ΐ1τ 

1100601 6ρΊ8€θρί8 8ΐ9Γΐ01 8ίρΐίίΙθα(, 809(106 86ηΐ60- 

Ιίι αΐ ]ιι$ΐ80ΐ ϋθθ(ίΓη)9ΐ,Ι(1 ςοο<Ι 6}ΐΐ8οορ!8 400(ΐυ6 

ρ6Γρΐ9ε6Γ6 τί<]6ΐ)9ΐΟΓ, 9α!Γηΐ9ηΓΐ1)08 066 κΠι! ρΓΟ- 
1ι9ΓΊ ρ.αΠ9ΓΓΐΐ9αΐ ΐΙίΓΟΟΟ άορεΙΠ , θί$ί ρ6Γν6Γ890Ι 
€ΐ06ΐη090Ι 61 9ΐ) θηΙ]0<ΙθΧ9 Γ6ϋ(;ίθ06 ν9ΐ(1θ (1ί8ΰΓ6- 
Ρ901601 δ66ΐ9Γί 08160<Ι6ΙΌ(ΙΙΓ; ρΓχβς6ΐ)90ΐςυ6 ΐΙίβΟ), 

ςοο 001068 ίο ρ9ΐ9ΐίυσι 609€ΐ! « Ιο 6] 03 (1ο- 
ςπΐ9(9 Ιθ(ΐαΊΓ6Γ6θΙ. Οοί ο1)Ί ΊΙΙαχίΙ , 6ρ!$6θρΊ , οΐ 

Ι0009εΙΐθηΐΟΙ ρΓ9Β6ίρυί , 9θΙίϋΟΓΟΟΜ|06 ρΓΟεβΓΟΙΟ 

1β6ΐί88ίαιί 6θθΥ6οΙοοΐ; ΥοοαίοΓ ραίπαΓοΗβ; (ΙίΙΓοΓΐ άποΑογίαν, χα\ παρέσχετο ό βισιλεύς. Τρίτη δΙ 
ήμΙρζ μετ' έχείνην, πάλιν πρ^ς αύτ6ν έ).θών, λόγοι; 
τβ άν<χτατο πολΰ χΐ έπαγωγδν χα\ χάριεν κεχτη- 
μένο'.ς, καΐ περ\ της δίκης έπανήρετο, εΐ βού/.οιτο 
πρ'ς τήν Ιξέτοσιν χωρεΤν. Ό δέ αύΟίς τε ύπερηύ- 
χετο πολλά, καΐ τήν δίκην Ιφασχεν αύτψ κατά γνώ• 
μην είναι • άττολύσεσΟαι γάρ τά εγκλήματα πρ'/ς 
έκείνην κ^ταστάς. Αύτίκα τε ό βα^ιλευ; τοις άο- 
χιερβυσιν έδήΧου τ^^ν άξίωσιν τοΰ πατρ'.ά,οχου, έπε- 
ψηφί^ετό τε ώ; δικαία εΓη ή άξίωσις • έδόκβι δή 
κα\ τοΤς άρχιερεΟσι μάλιστα ή δίκη φί>.η • Ι^/υρί- 
ζοντο γάρ ουδέ αύτοΖς κατά γνώμην εΐναι έξάγεσΟαι 
του θρόνου τ>>ν πατριάρχην, εΐ μη έλέγχοιτοδ^γμασι 6( 86 ν6θΙοηιοι 06|ρ(• Ι(6Γυοι 90 (6ΓΐίυΩΐ ρΓΟ 010Γ6 ^ προσέχειν διασ^ρόψοις, κα\ πολύ των ορθοδόξων ΥΟ091Ο8• ]α(Ηοίυοι βοοιρβΓ ιΐ6ΐΓ60ΐ9ΐ• Κρί8θορί (Ιο- 

(Γ6Ι9ΠΙ 6Χ9υθΙΟΠΐΐίθ060),]θΧΐ9 Ρ9ΐΓυΠ1 <16 Ι)|8 Γ6ΐ)υ3 
8ηθθΐίθ06β, Γ8190Ι Γ9θί60(ΐ901 6008ΐΙΐ000ΐ. ΝΟΟ ρ6Γ- 
ΟΐΗΐ008 Ιθφ6Γ9ΐΟΓ, }ρ&6 ρ9ΐη9Γθ}ΐ90) 9άΊΐ;ςο9ΒΓΐ( 

11001 9(1 0908901 ύΊθ6θ(1αιο νεϋΐ οοοογγ6Γ6. Οοο 

Αρϋη6, 611901 ίΠΟ ρΓ»8ί(ΐ6• ]ΐΐϋΊθΊθΟΙ Τ6ρθ<1ί9θΐ6, 
^ΡρίβΟΟρί 00086080 9ΐκ1ίθ9ΐί 00601 6]»8 ίο 1ί(ΐ6Γ98 Γ6- 

Αΐΐΐ^υοΐ, 61 ϋ6 €10^0)9118 ΐοπιυοι 6<]οοΙ, 10 ςοο 000• 
|Ιΐ6θΐοΓ 001068 , Αοίοά^οοπι 6]θ8ςο6 0061ΟΠΙ (ςαΙ• 

1)080001 61 ρ9ιη9^0!1Φ^Ο9ΟΟ^, 69(1601 860116011, 000- 
•0610<10 ίυ6Ηΐ, 715 <ΐαθ€ΊΓ09 61 86(Ι6 809 (]6]60(08 
βΗ) ρηνΟ 9ΐς06 ΙοίρΙΟ <16 Γ6ΐί(;ίθ06 860ΓιΓ6, Ρ9- 
1901901 901601 0001 *801 81011111)08 (ί) <ΓΐΥΐθΟΓ001 
^Ιΐ6θ|ο|;θΓ010 ρΐ9θίίί8 0008601αθ64ΐ Οΐ 8^ρ6Γ6 6ΐ παραλλάττουσι, κα\ συνετίθεντο ήμέραν, ίν § 
πάντας έν βασιλείοις !δ*ι γενομένους των δο^^μά- 
των τ^|V έξέτασιν ποιεΖσθαι. Έπε\ δλ ή πρ θεσαία 
ήκει, παρήσαν μίν οΐ αρχιερείς, κα\ των μοναχών 
δσοι μάλιστα έν λόγφ ήσαν, κα\ των συγχλητ;χών 
οί μάλιστα επιφανείς. ΈχαλεΙτο δέ έπ\ τ4;ν δίκην ό 
πατριάρχης* ό δέ Ανεβάλλετο μή ήξειν φάσκων. 
Δ\ς δΐ •κα\ τρ>ς γενομένης της μηνύσεως κατά τ6 
€6ος, δ μέν ομοίως έν πάσαις άπείπατο τήν δίκην. 
ΤοΖς δέ άρχιερευσιν έδόκει τήν έψηφίσμένην καΟαί-• 
ρεσιν έτΕίκυροΟν κατά τους περ\ τούτων κείμενους 
των Πατέρων νόμους• Βασιλεύς δέ ούκ εΓα, άλλ* 
αύτδς δι* έαυτου παραγενόμενος, έπυνθάνετο πα- 
τριάρχου, 8ί μή ρούλοιτβ χοιρεΤν πρδς τήν έξέτασιν ρΓοΠίΟΓί. Τ9ΐΙ οιοάο ^09^068 ρ9ΐΠ9ΓθΙΐ9 ΙΙίΓΟΟΟ ^ χ^ν κατηγορημένων. Έπε\ δέ φανερως κα\ έπ\ τοΟ 
6]60ΐ08 681, 611901 90ΐ6(|090ΐ Β]ΤΖ9θ(ίοοι ίοΐΓ9Γ6ΐ βασιλέως άπηγόρευε τήν δίκην, τήν τε καΟαίρεσιν 
ίοιρ6Τ9ΐθΓ• Ν60 ν6Γ0 ςοΊ6806ΐ)α( , 86(1 0001 6θθΐ6- εκείνου εγγράφως έποιομντο οΐ αρχιερείς πάντδς 
βί9ΐ!ΐΙεΊ8 ςοί1ιυ8-ΐ9θΐ, 61 βρίδοορί», 90 ρην»1ί8 οοο- έΐϊίψηφισάμενοι δμοίω;, κα\ τόμον περ\ των δογμά* 

βρίΓ908, ίΐΟΓΟΟΙ (υΓΐ)98 0ΟΙ0ΙΟ0ν6ΐ)9ΐ, 6ΐ ]90ΐ9Γβ 

^^^οϋί ΡοηΙβηί ηοΙβΒ• 
ηιοδ. βΓίΡοί ίοιρβταΐοη1)θ8 8θί8 9<1ϋΐ90ΐβ8, 010118 ρίοίο οοιιιίο9ΐίιιι ςοΛ-Γίι, Ιβ^ηΐ Β9ΐ!>9θΐο«βοι ίοοα- 

Ι09Β0901 618 90010Τίΐ9ΐ601 0ΟΟ0β8•6ΓϋΟΙ. (Ιοί 6X601- ΟΟΟβΙΟ 69 δ^Οίχϋ 86ΧΙ« 10 ΤπΐΙ.Ο. 

ΐΛ0θΙ)ί ΟΓοΙββΗ ηοίθθ. 1(0 ϋβ ΟΟθΐΓθν6Γ6ί9 Β9Γΐ990ΐί , ΑοίΟίΙγοΙ 6ΐ Ρ919• 

Π1Χ οορίο86 6^11008 9(1 βιιβπι ΙιΙΐΓΐ 8βΐΕ00(1Ί , ηοο 

|6 101601 Γυ(ϋΓ6 ΟΟρίοΐΟδ , ςΐΙ0ΐί68 09Οΐ90υΖ6ΟΟ8 

Ραΐ90ΐ9αι 6)ο$<|υ6 θ8$6ο1:(δ « ΐ9η(|θ9ΐο Γοοίβ'δοο- 

1|ι;0ΐ68 , ρΓ3[:(1ί€9ΐ 61 ΟΧίοΗΊΐ. ΟΐΙΐίδίΐΟΙΙ8 00 ΙΟΓΟ 

Ιΐϋΐΐί* &)Ίΐοϋυοι 9(1νΓΓ3ΐΐδ Αοίιιι1)τοουι οοο»!>ίοο6 
1ν«ιιιο:$ ι•9ΐΐΊΐΐΓι|ιι•: €0;κ:ΐ9πι. ΰκχ δί .ιι1 Γ£ΐί(ΐ098 9(1]θΟ{;9ΐυΓ, )901 6<•Χ 8γηθΐ1θβ δΟρΟΓ 0ΟΟΐΓ0ν0Γ8ί9 

(16 Ιυιυίιιο ΤΙι91)ογΊο 6ΐ ιϋδΓιηοΐίοοο 6886ΐιΐί»ί 90- 
Ιίοοίδςοΰ 0ινίο3: Ιι^ϋιΙιίιΐιΟδ. Οοίοςοο (]ηκΐ60ΐ, 

η09Γ001 ίρβΟ €αθΙ900ΐ6ηθ8 ΟΙβΟΐίΐΐίΐ, 61 9ΐί90Ι. 60- 

]θ8 1ί1). II Ιοδίοιιι (9θ(1»νίηιο8 Οαν'κίοοι ΙΙ10ΙΙ90Ιη10Ι 
ίο 809 Κοίαΐίοοο ιΐο (Ιίί,ορρίΛΐίοοο ΒαΓΐ:«3Πΐί οΐ Ιϊα• 33 ΗΙδΤΟΚΤΑΒϋΜ ίΙΒΕΒ IV. 

«ων ίξΐϊίΟίντο. Ιν φ πάντ»; συνωμολίγοον, ώ; Α ρβΓίβνοΓβΙκιΐ, $ί1ιί ίη ]ΐιιΙίοΙο ίαιίίπι ιη]υΗίΐιη .% ΆχΜυνος μίν χα\ ή πιρ\ αύτ^ν φατρία, οΤς »αΙ β 
•/ρτίματίαις κατριάρχης Ιωάννης ώμοφρόν£ΐ, βιδ 
χα\ χαθ|)ρέΟη τοΰ θρήνου, ΙχΟέσμως χα\ χαχώς 
κ^ρ\ τά 6<1α δόγματα φρονουνι, ΠιλαμΑς βέ χα\ 
6σοι των δμοίων Εχονται^ άχάλονθα το7; θβοβδφο'.ς 
θχολ^γοκ ΧΑ^ λέγουσι, χα\ φρονοΟσιν. ΟΟτω μίν 
οδν 6 ι^ατριάρχης Ιωάννης έχβέβλητο των θρόνων» 
χα\ «ρ\ν βασιλέα τλν Καντακουζηνών ήχβιν εΙς Βυ- 
ζάντιον. Ού μην ήσύχασι μβτά τήν Ιχβολ);ν, άλλα 
των της Έχχλη^ίας κροαβταιρισάμ&νός τινας, χα\ 
Ιχ των άρχκρέων χα\ των Ιδιωτών, αδθις έΟορύ- 
6ει, χα\ ήδιχηο6αι βιβτιίνβτο περί τΙ^ν. $(χην, χα\ 
των χαΟελόντων αρχιερέων χατεβόα ' βΟβν πάντβς 
«ροοελΟό^Λες Ρααιίεΐ πλην οΐ έχβίνψ συνείποντο. οίΓβι-ίΐΐδ οοηΐΓβ βρίδοοροβ, ςη'ι βΙ ριιΐΗαΓοΙιβΙιιιη 
ιι1>Γ0|[:ιν6Γ3η(. 0υ3ΐηοΙ>Γ6ΐη οιηηββ, βχΓβρίίβ ΙπΙιββ 
β]ϋβ :ι$&6€Γιβ, λΑ ίιΐφΐϊΓΑΐοΓβιη »<ΐ6αηΐ68 ροΐυηι, η| 
Βχζληΐίο ρβΙΙαίοΓ, ίΐ2 α &6<1ίϋοιΐ6 <:( ΐιιιηα11ΐρεοΓΐ«ί• 
βίαηι €βηςΐ]ί•(ιΐΓαιη. ΙιηροΓαΐΟΓΐ ο1> ββϋ'ιΐίοηοηι οοιη- ' 
ροηβικίαιη βίιηίΙίΐβΓ νίδϋΐη οδΐ ΓααβικΙυπι. Εγ^ο 
Ο'κΙνιιιοΐίοΗυιη ΠΙυηι ιπΙμι. Ουί ηοη (Ιίυ ροβΐ Ι»ιι- 
126 ΐϋυΙαΓιοιιί» ιηιραίιοηβ (Αβυιηιηο βη'ιηι ΓβΠαίιΓϋ 
(|[Γ&(]υ »ά Ίηΐ3ΐη ιηΊι«π«ιη ρηβοίρίΐαίιιβ βηΐ), ρπί- 
ιηυιη ςιιίιΐΰΐη ιηθΓΐ)υιη οοηΐΓ&χΙ( ; ρο«!πιο<]οιη β 
ροίοιίΑΐβ •χΝί(, ςοαηηυϋΟΐ ηοη δίπιυΐ €1 86πιγΙ ; 
Ιηΐ6Γ(1υηι ιΐηίπι τβΰβρία ηΐ€ηΐ6, ΓαΓβυπι άβ β» ι)β- 
ΐυΓΐΝΐΙ)8ΐυΓ. Οηοϋ λυϋί^ηβ Ιηιρ^πιΐβΓ βυιη Βγζ^η- 
(ιυηι ΓβτβηΙ, βΐ & ηΐφϋΐοΐ» ουΓ&Η ρπΒ€•ρίι. Β«- ηξίοϋν Βυζαντίου έχβ/.ηΟήναι, ώς οΟτω παύσαμε- ^ νβΓ$υ9, ηοη (Ιίυ (ΙυΓ&νίΙ, 86(1 πιογΙμ) βΐ ΟΓϋοιβίιι νης χατά τήν *£χχλησ(αν στάσεως χα\ ταραχής. 
Έδόχει δη χάχείνφ τήν στάσιν τούτο λΰσεκν. Κα\ 
Ιηίμπιτο ε!ς Διδυμότειχον. Ού πολ{> δέ Οστερον τήν 
τοσαύτην μ.'.ταβολήν ούχ ένεγχών • έχ γάρ άχρας 
ευτυχίας εΙς τουναντίον άπαν ή μεταβολή έχείνφ 
«ιριέστη• ΐζρωχα μλν Ινόσησεν , Ιπειτι *ξέστη 
»α\ των φρενών, ού μήν χαθάτΜίξ • άλλ* ενίοτε χα\ 
σωφρόνων, α^Οις του χαθεστηχότος έξεφέρετο. 'Αδή 
'ΐηίΟόμινος 6 βασιλεύς, αΟθις αύτ^ν έχέλευεν ε!; 
Βυζάντιον έπανάγειν, ώστ' έπιμελιίχς τυχεΤν παρϋ 
των Ιατρών έ7;αν£λΟών δέ, ουκ άντέσχεν ί πι πλεί- 
στον • άλλ' ύπ^ της νίσου χαΐ της λύπης χατεργα• 
σΟε\ς, έτελεύτησε μετά μιχρόν. Ταύτα μδν ούν «ηίπιί ΰοηβυηιρίαι, (Ι•€€8»ί(• δο^ Ιΐ9>6 ροβ(6& 9Γ€ί • 
(ΙβΓυηΐ. Τυπι γβΓο βο βχ&υαοπιΐο, άα βϋο ίη ο]ιι• 
ΙΟΓυπ) δυΙΏϋΙ^ηιΙο πιοχ ΒΰΓπιοηββ ιη1(;ο 86Γ6ΐ)!ΐηΐυΓ. 
ΑΠΙ Ι^ΙΐυΓ οηιη68 ηεηίηβηι ορΙηηΙίΑίιΐιΐΓ ΡαΙηπι» 
ΙΙίΓοηο π)8|;Ί8 ίϋοηβοιη , ηοη οΐ) νΓ)*ΐυΐ6ΐη ΙοηΙιηη- 
ηιοίΐο 30 ΓοΓι^ίοιυηι τίΐφ Ιιΐ8ΐίιυΐιιη) , (ϋτΙηοΓοιπ- 
ςυο (Ιο^πιαΙνη) &0€υΓ&ΐΑηι οοιιηίΐΐοη^ηι αΐηυο υβαπ!» 
8οϋ ηυοϋ ίη^ηροΓ ]2πι ίηιΐβ »1) ίιιίΐΐο ίηιροΓβίοηβ 
1ιο$ΐί1)υ8 ρ3ΐ3πι αιΐνοηαΐυδ 30 Ι65ΐ3ΐα8 68861, !ηίςιΐ6 
61 ουηι ΓοίριώΙίοΦ 1&1)6 βίςυβ 6χΊΐίο ΜΙυπι ηοο* 
τβιί. Οιι&Γέ 3 ρηηοίρίο ιΐδςηο ιι<1 Αη(>ηι 6ηΓ€6Γ6ϋΐ 

1ΐ&1>ίΐϋνίΐ. ΕρίβΰΟρί Λ6Γ0 61 ΙΐθηθΓαΐίθΓ•8 (Ι6 η-0- 

ηηεΗίκ νοΙιοηιβηΙΟΓ ίη 60 ηο^οΓιο (ϋ>ριιΐαΙ>3ηΐ. ύστερον. Τότε δλ ευθύς μετά τήν χαθαίρεσιν Ιχεί- η ΙβαΗΊβ βίςυίϋοηι 61 ΟΓΟόίΐΙοΓίΙυδ , Π :ιηΐ6 8ΐίθ8 Υ6« 
νου λόγος ήν πολύς περ\ του προστησομένου της 
Έχχλησίας. 01 μΙν ούν άλλοι τεάντες εύΟύς ούδένα 
φόντο δ'.χανδτερον εΤναι Παλαμά άνάγεαθαι έπ\ 
τών θρόνων , ού διά τήν άρετήν μόνον χαν τήν 
χατά τζ>ν βίον φιλοσοφίαν, χα\ τή^ περ\ τά 6ε?α 
δόγματα άχρΊβειαν χα\ έμτιειρίαν, άλλ* οτι χα\ φα• 
νερως εύΟύς Ιξα;>χής πρ6ς τους πεπολεμηχότας 
άντέστη βασιλεΐ, φάσχων άδίχως χα\ τών χοινών 
έι:\ φΟορΙ χα\ λύμτ| τ&ν πόλεμον χεχινηκίναι, δΓά 
χα\ δ«σμωτήρ•.ον οίχείν χατεχρίθη άχρι τέλους απαρ- 
χή;. Το?ς άρχιερεύσι δΐ χα\ τοΤς άλλοις λογάσι τών 
μοναχών πολλή ήν ή άμφισβήτησις περί τοΰ πράγ- 
ματο;. Πολλοί γάρ χα\ τών λογιωτέρων, χα\ μά- 
λιστα αξίων λόγου χατά τ^ντού πολέμου χρόνον ύπίρ ηΟΓΑΐ) 1ίΙ)Η8 , ρ6Γ 1•Πΐρυ8 ΜΙΙ Ι'ΓΟ ίηΐρ6Γ3!0Γ6 ΙιΓβ 

ςυιϋβηι ίη 2Β(1ΙΙ)υ8 οοηοΐϋδίβ, Ιιίβ ίη ο&γοογο, 61 αΐίΐ» 

8ΐία ΓΑίΙοηΟ 3ίηί€ΐί8• ρ3ΐη3Γ6ΐΐί69Π1 86(16» ΐϋ>ί 800• 

ΓΟΦ ΐ3ΐ>0Γυηι ρπκιηίπηι 8ίη(;υ1ί ρΓοηιίδΟΓηηΙ , 6ΐ 
ςαίΙί1)6ΐ 8ί1)ί ρΓΦ 6«ΐ6Γί8 8ΐιίίΓ8£ΐαιη (!3ΐ)αΐ. Οη^ηι 
οοηΐεηΐίοηβηι ρζηιιη 1ί1>6Γ»1βπΐ'3ηίπια(Ιν6η6η8, !>6- 
άίΐίοπρηιςυο Ιηιΐο ίη Εοοίβδίλ 8υ1)θπΐυΓ8ηι ρΓ08ρΙ- 

6ί6η8 ίΐυρ6ΓαΙΟΓ, Οΐΐΐίΐ ρΟΓ 86 ί806Γ6 , 86<1 6ΐ6€ΐίθ- 
ηεηΐ ρ»(Γί3Γ6ΐΐ3Β 6ρί$0θρί8 Η56Γ&Π1 Γ6ΐίηί]η6Γ6 813- 

Ιυίΐ. 71β ^Ι^^^'β'ηηο &ηίπιο Ι^ίιΙοπιηι 6ϋ|;οηΐ , 
νίΓϋΐη ρΓυ1>αΓΐ8 πιοη5θ8 « «ο πιί(6πι» 61 8(1 οηιη6ηι 
ε8η«•ΐίΐϋθ»Ι»η) η8ΐΗΐη, 8ΐ(ΐυ6 ίη 1ίΙΐ6Πΐίοηι (ΙίβοίρΙί- 
ηί8 βΐ ΓΟΓοηϋίι» (!θ£[αΐ8ΐ(υηι βοίοαΓκ ροΓΓοοΙυηκ 
Ιηιρ6Γ&ΐ0Γ 6ΐ66ΐίοη6πι 8ρρΓθΙ)«ΐ, ιιρο ηιυΐιο ρθ8ΐ βσσΟέω;, οΐ μΙν &ν ταΐς οίχέαις χαΟίειρχΟέντίς, Ρ 6θη86€ΐ8ΐυΓ. Ει οηηι οβΙφγι ςυίιίβηι, ηιιΠο βΧ66ρΙο,. έτεροι δί εν δεσμωτηρίοις, χα\ άλλοι έτέροις τρόποις 
Χ2χωΟέντες, πάντες ήλπιζον άμοιβήν αύτοΓς τών πό- 
νων ΙσεσΟαι τλν θρόνον* χα\ τών άλ}4ι>ν Ιαυτ^^ν Ιχαστος 
προΟτίΟει. Συνόρων δΐ δ βασιλεύς τήν φιλονειχίαν, 
χα^. ατο/αζόμενο; άναφυήσεσΟαί τίνα Ιν τ|) Έχχλη- 
σίφ στάσιν έχ τ^^ς ού χαλής ταύτης Ιριδος, έσχέψατο 
μηδίν ποιεΤν παρ* 4«υτού> άλλα τοΤς άρχιερεύσι 
τήν αιρεσιν του προστησομένου έπιτρέπειν. Συμ• 
φωνήσαντες δέ οΐ πλείους είλοντο Ίσίδωρον, Μρα 
άγαΟδν τους τρόπους χα\ επιεική, χα\ πρδς άγιω• 
αύνην μάλιστα Ιχοντα εύφυώς, χα\ περί λόγους χα\ 
έχρίβειαν δογμάτων κάλλιστα Ιξησχημένον. Κα\ 
δ βασιλεύς «ύτίχα έπεψήφιζβ τήν έχλογήν, μετ' ού 
«ΰλύ δΐ χα\ Ιχειροτονείτο. 01 μέν ούν άλλοι πάντες ϋΐί 8μΙ)6886 ηοη ηοΐίοιιΐ» (|Νί ρηυ8 86(1οηι 8ίΙ)ί (16- 
Ιροη(ΐ6Γ»ηΐ, 86 ρΓ»;6Γίΐο8 ηοη €θηοοςιΐ6ΐ>Αηΐ ; («ιι- 
(λ6ηΐ(ΐιΐ6 »ηιθΓ6 (1οιηίηαη(Ιί 60 ηβςηίΐί» (Ι6ν6η6ηιη1» 
ιι( ουηι ηοη Ιΐ3ΐ>6Γ6η(, ςυοπιοιίο ΙηιροΓΒίΟΓοηι <-1 

6ρίδ60ρ08 » 8 (ΐυΙ1>υ8 8β (Ι68Ρ60108 Γ6ΐ)3ηΙυΓ, υΐ€ί86&'- 

Γ6ηΐηΓ, ίηΐ6Τ 86€18(0Γ68 ΑοίικΙγηί ηοηιίιίΑ (Ιακηΐ » 
86ςη6 ίρ808 611 πι 8Γΐ8 ηκιΐιίΐυιϋηο αΐι Εϋ€ΐ68ΐ8 αΐ)- 
ηιπ)ρ6ηΐ68 , ▼«1ΐ6η]6ΐιΐ6Γ ίΐΐηπ) (ΙβίοηηλΓΟηΐ, οαη» 
ραυίο &ηΐ6 ««ιίοπι ιΐο οβϋβα ^ο&I1η6ηι ιΙιγοπο 8υΙ)- 
ηιογί8$6ηΐ. Ει ΐ|ΐιί ΐιιΐοΓοε (Ιο^ηιαίοη! Ιοη^ο ρΓ ηιί 
νί(]βΙΐ8ηΐιΐΓ, ςηοιί ρΓΧίΡΠίί ο$86ηΐ» Γ€ρβηΐ6 ηιηίαΐί » 
6οηιηι (8€ΐί 8υηΙ νίιΐ4ΐί(:68 « ςυοΓΟΠΐ Γυ6Γ8ηΐ 86€ΐι• 
8810Γ68• ΗοίΟ ]υΓ6 (^αίνρίαιη 6ί ΐηΐηιοπΐ, ςηί αϊ» 
0Γΐ)β 6οηιΙΗο 6θπιπ)υηΐ8 Ιιυηΐ8ηί ^ΰηοΓίβ ίηίαιί€ΐι» Οί9ίΐίζθό όγ Οοο^Ιε 35 ΙΟΛΝΧΙδ ΟΛΝΤΑΟυΖΕΝΙ 36 

6ΐ5ΐίΙίΙ. ΟροΓίβίΛΐ βϋίιη νίΓΟβ ίΙΙθ5 ρηιϋβηΐβΒ βΐ- Δ 'ε^ ύπ' έχείνψ Ιατεργον τετάχθαι, δσοι δέ αύτοί; 
ςιΐ6 ίη ρπικί$ ΙιοηοΓαΙ)!!*^», &ί ποη &1ίυ(Ι, ίΙ1ιΐ(1 8αΙ- 
16111 €υςΐΐαΓ4?, €ΐιιη β5$οιιΙ ιηιιΙΓι, ςυί λο 1)ιι]η$ οΠί- 
οϋ ρΐΌςι•Γ»ΐίοηβιιι αρρο^ίΓι Ιιαϋβιβηΐυτ, ϋηιιιη ρτο- 
ίβΓΓΐ ηβΓΟδί-απϋΐιι ί» δδβ , φι\ η^%€ΐ&1, Γβ1ί(ΐιιθ8 
9υΙϋΐη Γ6ςί. Νιιηο αα)1)ίΓιοη6 ηίαΰα €9&£αΐί , 86ΐη«(- 
ίί>5ϋ5 ρΓ0Γ8υ& π'ίΓη ρ^οηΐβδ, ίςηοηιΐηίϊ ϋΐαχίηιαβί 
ιιαιιΓίΛβΊο οίΓοα Γυίοιη δβίΐϋίί ηΙίθ5(|ΐιβ ιιοιι ρ«υ^08 
ίιινοΐνοπιηΐ. ί>ϋΐ1 Ιιαε αΐίιιιίαηΐθ (Ο&Ι €ηυ€ΐ6Αΐίυ5, 
βί€ΐιΙ *;γ«*ιιβΓυιιΙ, €χρΓΐ€Λΐ)ΐιηΐιΐΓ. ΙηιρβΓδίΟΓ οο|{ηο- 
δοι^ιιδ, (|ΐιο ραοΐο δβ ίρδοδ :^ ΓίΓ.ςυο Εοείοδί^κ οογ• 
ροΓίϊ ρΓα!<•ίι!ίδί^€ηΐ, ίθΓ(1»αΙ αββΓΠίτιβ , βΐ (ίοΐ€ΐ)»1 , 
ιιυιι ρΓ0|ΐ(ί τ (Ιίβδ^ηδ'Κ'Πειιι ϋιπιΐβχαΐ, ςιι« αϊ) λΠίδ 1η 
ββηιιαηϋ βιΐΰί ιΙυςίΓΐπ» ιΙίΙΓοΓϋϋηπΐ, δθιΐ ςυοιΐ &Ίιυιι1 
»ιιιίιί 6γ:ιιιΙ ρΓ0ΐ|υ6 ΊΙΙο» 1)6ΐ1ο (ΙυΓ8ηΐ6, ιηιιΐΐ» ρ€Γ* τροεμνηστβϋοντο τ6ν θρόνον, έδυσχέραινον περιο- 
ρώμενοι, κα\ τέλος ίΐς τοσοΟτον εξήχθησαν ΰπ^ 
φιλαρχίας άτοπίας, ώστε ούχ Ι/οντε;, ζ χρ-ί} άμύ- 
νεσθαι βασιλέα, χα\ τους -περιϊδόντας επισκόπους, 
τζ των τά Ακίνδυνου φρονούντοίν μερ{δι Ιπεδωχαν 
έαυτ'.Ος, χλ\ ίήΥί** 1*'Τ* χα^εε^κεύασαν τ^ Έκκλη- 
σ:φ, οφ3ς αυτούς τε χα\ πλήθος άλλο άπο^^ήςα.τε:, 
οΐ μιχρψ πρόσθεν Ίωάννην των αυτών τούτων 
Ινικα τών θρόνων έκβαλβντε;, κα\ έν τοΙς μάλι^α 
δοκυΰντες είναι προατάται τών δογμάτων, μεταβα- 
λ(5ντες εξαίφνης διά τ6 ί^μελήσθαι. χ*ι ών χατη- 
γ/ίρουν γενόμενοι έχδιχηταί. Τά μέν ούν.τοιαυτα τψ 
Ιξαρχής πολεμίφ κοινψ τοΟ τών ιάνθρώπων γένους 
&ν τις προσλογίζοιτο δικαίως. "Εδει γάρ εκείνους ροδδΐι απροΓ» β4ΐ»αιΐί»€Γαηΐ : ηιιοβ, ςιιβηιιιιαηι ρΐΛί- ** συνετ.ύς τε δντας κα\ πολλού άξίους λόγου, εΐ ρή είμυα ρηΐΓίαηΙιαΙιΐδ (1ίι;ηίι&ΐ6 ΓπΓδίΓαΐοβ, ηίΙιΊΙο 
ιιίιιυδ ιΐοηίβ αο ΙϋηιΌοϋδ ΓβηιυηβΓοηϋοδ 6χίδΐίιη:<- 
1>:ιΙ, <|ΐΐ3η(αηι ροδ&•-1. Αΐ ίΙΓι ίιι]υπχ οιοιηοπα β^πιβΐ 
»( Ιί ρΓ^οίρίΐθβ, (ΐι:ο<1 ρΑΐΓίαίΛτΙάοο (Ηιοηο <ϋ|(η;ιΐΙ 
ηοιι «Γαιιΐ, ιηιΙΙο ρΓ3Ίο>*63 ρΐΦΐηίο ΐ2ΐ>0Γ(:δ &ο ίΊκ- 
ϋία 803 ον^Λ ίιηρβίΑΐΟΓβιη €ΟΙΙΐρ6ηδ3Π ρθδ56 21'ϋί- 
ΐΓ«1>«ιιΐυΓ, δΊιηυ1(|ΐΐ6 »1) ίΐΐο €( α νοπίαΐϋ δβ αΐδ- 
ΐΓ3ΐΐ6ΐιΐ6δ, ίρ$υηι ι»»1εϋίεΓιι ΐ3εοΓ»ϋαπΐ , βΐ 1)»ιΐ€ 
Μβηϋλβίο ρ»ΐΓϋ€ίΜ3ηΐ6<$, εθΓΓυιιιρ^1)αη(, ΒΑΐΐΗαηιΊ 
1*1 ΑοίικΙγηί Γ;ι|$• (1ο|;ιΐ)ΐιΐ3 ρβΓ ν6δ1ίβί3 ίιΐδβςιιβηίοδ. 
ΙδίιΙοΓυδ ροΓΓο ρ3ΐΓί3Γο1ΐ3 ΙιΓ6νΊ ροδί ιη3υςιΐΓ3ΐίο• 
η^ϋΐ, 6113111 3ΐΐο6 6ρί>€οροδ δ6ουιιι 1)3ΐ>^η8, 717 
ςυοΙΐ|ΐιοΐ 3(]ίυ6Γ3ΐιΐ, ώιιη ίρδο ΙιβΙΠ ίιιίΐίο ^0811η68 τι &λλο, άλλ* έκεΐνο πάντως έννοείν, ως πολλών 
βνχων τών δοκούντων άξιόχριων πρ6ς προστασίαν. 
Ινα προβεβλησΟαι ήν ανάγκη, τους λοιπούς δΐ 
άγεσθαι. Νυν\ δ' Ιπιτρέψαντες εαυτούς καθάπαξ 
ακρισία δόξης χενης, έπιΟυμί^, άδοξί ^ τε μεγίστη, 
χα\ ναυαγίψ περ\τήν πίστιν σφοίς τε αύτους κα\ 
άλλους ούκ ολίγους περιέβαλον. Ταύτα μίν ούν 
ύστερον βίρήσεται όλίγψ βέλτιον, καθώς έν τοΓς 
πράγμασι συνέβη. Τδτε δέ δ βασιλεύς τήν διάστα- 
οιν Ιδών τών διατεμδντων εαυτούς τού λοιπού σώ- 
ματος της Εκκλησίας, ήχΟετο μέν ούχ ανεχτώ , χα\ 
έλυιυεϊτο, ού μδνΛ της διαφοράς Ινεκα, ήν διεφέ,.οντο 
ΐζρΗς τους λοιπούς περ\ τών ορθών τζς πίστεο)ς δο- ρβίΓΐΗΓοΗα ίιι ^ο:ιηι>€ιη Γβηίαουζοπυιη , ριχΙβΓ . γμάτων, άλλ" δτι χα\ τών φίλων ^σαν, χα\ τών υηϊρ 
... Γ. , '...'. .-_.. ^^^^. ^^^ άνασχομένων δυσχερή κχτλ τ'.ν τού 

ΐϋολέμου χρδνον, ούς φετο είναι δείν ΐϋολλαΤς άμεί- 
Οβσθαι 8ύεργ8<σίαις, κα\ ευ ποιεΤν τά δυνατά, 8ί κα\ 
της ιερώτης άπβτύγχανον αξίας, ϋΐ δέ χαθάπαξ 
άπαχθέντβς τ^ μνησικαχί*• δτι μί| τών πατριαρ- 
χιχών Ι.ξίωντο Ορδνων, ούδΐν ψοντο Ιτερον Ισβσθαι 
άνχί^^οπον πρ6ς τους ικ5νούς, κα\ τήν υπέρ βασι- 
λέως σπουδήν άλλα χβΟάπαξ εαυτούς βασιλέως 00106 ίιΐ6 Γ38ηυ6, (.'6νοΐίοιπ5 63ηη6η ρΓ0ηυηΐί3ΐ*#ι, 
608ιΐ6ΐιι, ίη<ιιΐ3ηι, κβευ'ιη Ιΐ3ΐ)6η8, ίη &ιιιϋοη6ΐη ςυΙ 
(ΙίΰΙΐϋΓ 386€η«Ι«^η<, ςιιο 6ΐ3Γίιΐ8 βΐ) οοοηίϋυδ βχιιυιΙΊ• 
Γ6ΐιιρ^, 3η3ΐ1ΐ(ΐη)ΐΐί8ΐιιιιιη ρΓϋΐ'^βηΐβ ροριιΐο ιββο'κϋΐ , 
131116181 ΐρδ6 ^0'.ιιιιι^1ί, 111 ίΜΐρ6Γ3ΐθΓ οοουρβίο Βγζ3η- 
Ιίο 3(1 βαιυ ν^ηϋ, €0Γ3ΐη ηιυΐΐίβ βυηκίβιη 3ηΐί(ΐυ3• 
Γ3ΐ. Νϋιίΐο ιιιίπυβ |δίϋθΓθ Ίά Ίρβαπι 3(1 ιιΐ3]θΓυΐη 
δ6ΓυΓί(3(οηι ίΐ6Γ3ΐο Γΐ6π €θΐηρΐ3θίΐυιιι Γυίΐ χα\ της αληθείας άποστήααντβς, έκεΐνδν τ• Ιλεγον καχώς, χα\ τήν άλήθβιαν διέφθβιρον, τψ ψεύδει συνη- 
γορούτες, χα\ τοΙς. Βαρλαάμ χαΐ Ακίνδυνου διαστρόφοις δδγμασιν έπόμε^/οι κατ' Γχνος. Ισίδωρος δλ 
ό πατριάρχης, όλίγφ μετά τήν χειρββανίαν ύστερον, καΐ τους άλλους τών άρχιβρέων Ιχων, δσοι παρήσαν 
ήνίκα κατά τάς αρχάς τ•ύ «ολέμου μάλιστα Ιωάννης δ πατριάρχης κατά βασιλέως του Καντακου- 
ζηνού έξεφώνει τδν άφορισμδν παρά πάντα τού δικαίου λδγον καΐ προσήκοντα, τους αυτούς δή καΐ 
οΙΙτος Ιχων, έπ\ τοΟ άμβωνος λεγομένου άναβάς, ίνα μάλλον διά πάντων διϊχνοΣτο ή ^ωνή, τίν 
άφοριβμ^/ν διέλυε πάντων άχουδντων • καίτοι χαι Ιωάννης αύτδς. ευθύς μετά τδν βααιλέα Βυζαντίου 
κεκρατηκέναι,έπβ\πρδς εκείνον παρεγένβτο, Ιλυε χαΐ αύτί^ς πολλών άχουδντων τδν άφορισμδν. ,'Αλλ' 
δ;ιως έδόχει κα\ αύθις Ίσιδώρψ τά ίσα πλείονος Ινεκα ασφαλείας πράττβιν. 

0ΑΡ13Ϊ IV. 

Οτ€ΗηΜ$ 2€η€τ Μοατηιη Ιτηρίταίοηηι ΰΜτη Ιοία {αηήΐία ιηναΐί. ΡοΙλΙιιγ. Ιηιρίταΐοτ €ΜίΚ βΐια α Ον€ΐιαηΐ$ 

βΐϋί αοηιίαηίίηοροϋηι τβάΗ. Ιη ΒΙα€Η*!τηί» ίαη, ίυ ϋάρατίΒΗεηίηι οοτοηαΜ. Ιηιτ αΰπηύο ΓθΓοιι«ΐια. ί,χοΓ 

ίΗΗΰία ^οαηη^ νιιρεταΐοή. ΰ€ τη'χηύ ίεηιρίι βαη^η- ειρίήΰβ, €1 ίηαίαητηΐΊοηβ. 1/γ6« ρο6ί [(ε(1ν$ αΟΐαΐα: α 

'- • - - . — ^^ — .._!„.. -. ι.. II Λ• α€α:ν$Η'η α& ΟτοΗαΜ β€Μνο Ρ€ηΛΓΜΜ αηχιίια. Οα/« Γ^ρβίίΐηίίΐΓ; ίί}/ τβάάβτβ ηοίβηΐί (}€ΐΙηιη β( 
ΕοΓΗΐη ΙαίΓοάηία, €ί ίηάε ίτίΜήιΐα ιηρϋΓαίοή. 

ΟκΙίβηβδ ίΐηρ6Γ3ΐΟΓί8 £6η6Γ, ρθδΐ63(|υ8ΐη 80<ΜΝ 

ηηη Β)-ζ3ηΐίο ροΐίίαιη ΙοΜίιη ]3ΐη ίηιρβπυιη Βο- 
πίΑπαιη» ςα&ηΐυιιι 68861, €6γΙο ρο8$ίϋ6Γ6 ϋ'κΐίηίι, 
τυιη (0(8 (Ιοιηο 8€υΐ9ήιιιη (ιι1 3|> Ιιι<1ί(|;6ηί8 νοοίΐ»• 
ΐϋΓ) 6 Γ6βΙοη6 Β]^ζ3ΐιΓπ 8ί1υιη (80) νίοΐΟΓΐβηι ^η- Όρχάνης δΐ δ βασιλέως γαμβρδς, έι»\ έπύθετο 
βασιλέα κεχρατηχδτα Βυζαντίου, κα\ κάσαν ήδη 
τήν "Ρωμαίων ήγεμονίαν έχοντα βεβιίως, πανοικε- 
σίτ. ήλθε πρδς τού Βυζαντίου τήν περαίαν, δ Σκουτά- 
ριον Ιγχωρίω; ονομάζεται, αυνηοθησδμενο; έπ\ τ^ 
^3(!ο^>^ Ιοηΐκηί.ηοΐ». 
(80) λ φΐϋΐυιη 8€αΐ3η[θΓυιη 9(3ΐ1οη6 8ΐς (ϋ€ΐαιιι 8€Γίϋ ΐυΓ. Οαίϋαα! ριιΐ3ηι οϋιη (ϋοΐϋΐι €Ιιΐ7$ορ(>1ίιη• 

0ί9ίίζθόόν^ΟΟ9ΐ€ 37 ηΐ8ΤθκΐΛκυΜ μβεκ ιν. .% νίχι; * Χ2\ δ βαιιλάυ; αύτ{χα τριήρ£ σιν έπε^ιοΟτο Α ΙυΙαίιίΓυβ αιΐνϋΐιίλ, Α(Ι «^αβοι 6χΙύΐιιρ1<^ ιιηρΑΤϋΜΤ 7:ρ^;αύτ6ν• χα\ *φ' ήμέραις ούχ όλ(γαις συνιΙ;δοντο 
άλλήλοι;, θήραις σχο>άζογζζς χχ\ πίτοις κιΐ φιλίτ- 
τίΐζίαις, Χυνήσθιον Λ βασι/βυς μέν χα\ Όρχάνης 6 
γαμβρέ; Ιπ\ τραπέζης τη; αυτής, «! υΙοΙ δέ τίττα- 
ρις δντβς Ιξ Ιτέρων γυναιχών «ύτφ γΕγινημένοι 
<7* ΙτΙρας ού μαχρί^ν της βυιλέως^ των επιφανών 
^ Πιρσών οΐ Ιλλοι χα\ . 'Ρωμα(ων, έπΙ ταπήτων 
ηβαν'ά'/αχϊχλιμένοι πρλς τ6 έσΟ£€(ν, ^αον όρ^σθαι 
Οπ^ί Ρασιλέο>ί• Έπ£\ ίέ έφ' 1καν^#ν συνήαθη^αν 4λ- 
λήλοι;, Όρχάνη; μέν Ιμβκνεν έπ\ τοΟ στρατοπίδ/υ' 
Ριτ.Χ€^ς δέ μετά τη; βυγατρδς θβοδώρας τ>ς Όρ- 
)άνη γυναιχδ;, Ιπομένων χα\ των Όρ/άνη παίδων, 
Χ2\ των Αλ>.ων των έχ τής οΐχία; βίς Β;.ζάντιον άν- 
ίτ:ρ$9εν• ή συγγβνομίνη βααιλίδι τξ μη"ρι χα\ ΐΓΪΓοιηιΙιαδ ΐΓ3]£θΐι, ίϋϋ1ιυ8<|ΐιβ ηοη ρβυοίβ νπι»(ίο- 
ηίΙ)υ$ 61 εγ<ι*ρο5ϋ& ν3Γαηΐ6& οο1ΐ£ΐ&ιί 5υιιΐ• ΛίΙ 
ββηκίεη] ροΓΓΟ ιιιβιΐΒαιη ίοιροΓ^ΐΟΓ η Οτ€ΐκιηβ& %^ 
ηβΓ, (ίΐϋ ({υαΙυοΓ 6χ ρποΓίϋυ» βυ&οβρίί αχοπΙ)ΐιβ 
Λά 2Μ211Ϊ ιιοΐι Ιοη^ϋ 3€οαιιιΙ>6ΐ^ηΐ; <^ΐ6η ί11υ8ΐΓ65 
Ρ6Γ&;6 οι Ηυιιι;λ:ιί ίιι *30Γυιιι οοιι&ρο€ΐυ 8ιιρ6^ $ΐΓα- 
118 1;ιρ6ΐίΙ)υ& ιΙ1:>€υιιιΙ)(•1)ηηΙ (81). |]1)ί 86 (Ιίιι ιηυ- 
Ιυο <1«;ΐ£θ8Γΐιηι, 0Γ€ΐι;ιη6$ ςυίίΐϋΐη ίιι ε&&ΐΓΊ5 8«*ιι 
€ΐ;ΐ5&(ΐ (82) Γ6ΐΐ)αιΐί>ίΐ ; ίιιιροΓ;ϋθΓ ουηι ϋ1ί;ι Τ1ΐ4ϋ>- 

ύοΓΛ ΟηΙΐ^ΙΙΐΙΗ (ΌΙ|]|||(6 804|υ6ΐΗίΙ)Ιΐ8 4']ΐϋ»ΐ1θΙ11 βΐϋβ, 

Γ€ΐί({υί8(|υϋ (1οιιιθ:ϋί<:ί!» ϋ^ζ^ιιιΐίαιιι »6 Γ«:€«•ρίι ; ίΐί 
€11111 Ι1191Γ0 6ΐ 8υΐ'ϋπΙ>α8 ΐπιΐυιιηι ν6Γ8»ι«, ροκί^α ΐη 
ΒίΐΙΐ)'ηίαιη ουηι ρπνί^ιιί» (•ι οοιιΓιΐίϋυ» 1ιοηυπϋ€6 
Α ραΐΓβ ίίοιιαίί» Πΐΐΐϋΐ. ΤθΓΐί(| Ιϋιι» Μα^αβ «οιίβηι ταΤ; άδεΙφαΤ; Ιπ\ τρισ\ν ήι-^έραις, Ιπειτα άνέτ:ρβ- ^ γϋΓβ ίη ΙβηιρΙο 1)οί ϋ<;ιιίΐΓί€ίδ ίιι ΒΙαοΙίΰΓΐιί» ίιιιρ6Τ^ΐ- ^ν εΐγ τ^ν ΒιΟυνίαν μετά των υΙών Όρχάνη χα\ 
των ά/./ων των (φεπομ^^ων εΟιργετηθΙντων φιλοτί- 
μως πα,οά βασιλέως το3 πζτρίς. Τρίτη δΐ έπ\ δέχα 
Μα'ίου ΙηαμΙνου ί^οο; του αΟτοΰ έν τφ τής θεομή- 
τορος τεμένει των Βλαχερνων» βααιλευς ό Καντα- 
κουζηνός ύπδ Ί7ΐδώρου του πατριάρχου ΙατΙφΟη 
ανθις, *Αννης τε τής βισΓ'.ίδο; παρούσης καΐ βασι- 
λέω; Ιωάννου του γαμβρού. Κα\ πάντα ΙτιλεΙτο τά 
ν<νομ!αμ/να Ιν τζ έο,^τ?, οΟδίνδς πιραλειφΟέντο;. 
"Επειτχ χαΐ αύτδς Ειρήνην ίστεφε τήν βασιλία 
νατά τ^ ΙΟο; * χα\ είς τά βασίλεια έΓ.ανελΟό.τδς, 
Γότους χαι φιλοτησίας, χα\ τά 5λλα πάντα έξδτύ.ή 
^ουν, δσα φαιδρΰνειν οΤδΐ τήν έ'^ρτήν '«;α τοι γ« ΙΟΓ 03ηΙ;(€υζ•*ιια» »1ι Ι^ΊΠογο ριιίπαΓίΙι» ϋβΐιυο, 
ΛηπΑ ίιηρ<ταΐΓΐθ(; οΐ 4(κιιιη6 ίιηρβΓαΙοΓο ρηκ&θΐι- 
111)α$, €0ΐΌ{ΐ»Ιυ& 6^1 , 86Γν2ΐΓΐ8 οιιιιΓιϋυ& <|ι»β Π Ιο 
Ιαιυ ί«?5(ο άϊο $€ΐ\Άή Νίοπϋιιβ Γβι ορίυιιι ο§(. Μοι 
61 ίρ&6 1γ6Ι1(ίιι εοιι]υ^6ΐιι ρΓΟ εοΐ)8ΐιοΐυ(ΙΊη6 €ογο- 
ιιανίΐ; Γ6ν6ΐ&ί«|ΐΐ6 ίη ρ;ι1α1ίιιαι, 718 <|»ν€ΜΐΝ]ΐι« 
«ι1 ΙιίΙ^ΓΐΙαΙβιιι (Ιίι^ί ροπΊηβΓΰ ιιθ886ΐλΙ, ϋ8 86 ό^ά^ 
Γ..Ι11. Κι (|ΐι;ι ςυαιη Αιΐιίαιιοροΐί »ιιΐ6ΐι;ΐ6 8 1»»μγο 
ρ&Ιιί.ΐΓθΙι» 11ί6ΐο&ο1^ιιιίΐ8^ιιο εοιοιια 6&0Γη&ΐυΗ 6β$6ΐ« 
8υ0ο€ί&^ΐ<|ΐΐΐ! »ρα(Ι \ι:γ(»8 ρηΐ(Ι(^ιιΐ68 ί11» βαοτΑ 

ΙΙΙΙΓίίο, (8ΙΙ40ΙΙ 116 θ1)Ιθ6ΙΐΙθΙ'ίΙ)νδ 86ΓΙ110ΙΙ«?ηΐ (ΙλΓβΙ» 

(|ΐιο4 Ι10Ι1 Β>ζαιι1ίί 86ΐυιΐ(1υιιι Ιιιιρ6Γ•ΙοηΗη 80- 

ΙϋΙΙΐηβ ΟΟΓΟϋαηΐ 30€6ρί88«1, ίΐ6ΓΙΙΙ1Ι ΐΟΓΟΜ^ΐή ρΙ»< αύτίς Ιν *Αδρια*/ουπ'!λει (>πΚ Λαζάρου τ. Ο των /<• ιιιίΐ. (Κ'Ι&νο Αΐιΐ6ΐιι ϋίβ 9ΐ» ίΗο, ίϋ ο&Ι ϋαοϋνοίιιιο Ιεροσολύμων πατριάρχου πρ^^τερον «έστέφΟη, χα\ 
Απέχρησεν 4ν ή του ά,ίου μύρου χρίβις Ιχείνη 
παρ* εΟ φρονουσιν * Γνα δε μηδεμία εΓη πρ'/φασις 
το?; υβριστείς, ω; άρα μήΐν Βύζαντίφ χατχ τδ άρ- 
}:»ΐον των βαηλέων ΙΟος Ιστεπιο, Χ2\ τδ δεύτερο^ 
α'θις Ιτελ^Ττο. Όγδ^.η ί> ^?^9^ *"' Ιχείνης, χατά 
τήν Κωνσταντίνου χα\ Ελένη- μν* μην των μιγά. ων 
βασι/έων, χα\ οΐ τοΰ νέου βασΟ.έως έτελοΰντο γάμοι 
Ι ν τώ αύτφ τ: μένε ι τή; θ.ομήχορος των Βλαχερνών• 
Ό γάρ της τοΰ Θεοΰ Σοφίας χάλλεκ τε χα\ μεγέΟες 
τον; &πανταχοΟ νιχών, χα\ ώσιτερ τι χοινδν &γαλ• 
μα τ^ς 'Ρωμαίων ηγεμονίας ων, χα\ δείγμα της 
|ΐεγαλουργ(α;, χαΐ τής περί τά χαλά φιλοτιμίας, Ιτιι 
ΙνΙ πρ^ί^ρον ή) Κανταχουζηνδν τδν* βασιλέα τδ Κ^ΙοπίΙαδ ^αι1^ϋ^, ςυί ϋίββ ΟοηβΙαιιΐίιιΙ οΐ ΙΙοΙ^η» 
€ΐ;ΐΓί$8ίιηοΓυιιι ίιιιρ6ΓαΐθΓυιιι ιιιβοιοτ!;ι: €οηιθ€Γ»Ιυΐί 
081, ίιι 6θϋ6ΐυ ΐ6ΐιιρ1ο 0ϋίρ»Γ» Ιη Β1«ΐ€]ΐ6Τθί& ία- 
ηίοιί ίιιιροΓ.«Ιοπ υχοΓ ΐΓαιΙϊΙιι 681. Ν«ιιι 15θ|>1ιίφ 
Ιοιηρίυιιι , 6ΐ« £Αηΐί8 αο ιιια|$ιιίΐυ<1ίη6 ςιι«Γΐιηςιΐ6 
Ι6ΐηρ1α 0Γΐ)ΐ8 Ι^γγ^ιγμιπ 8ΐιρ(ΐΓαιΐ8 (83)« 61 νβΐιίΐι 
ςυοάιΙ^ηι οοαιικυοο ΚοιίϋΐΓι ίιηρ«τ1Ί <ΐ66ΐι» αΐ<]ΐΐ6 
0Γηαιιΐ6ΐιΙυυι , ιηαςαίΠΰνίίμιβ δΐηιβιατφ 61 ιαιϋί- 
(ίθ8ί €υίιΐ8ΐ&πι 8ΐυάίί ριι1οΙΐ6ΓΓίιιΐ6 :ΐΝΐί(ΐΓηη(Ιί 
8ρ6€ίιιΐ6ΐι, αηιιο αιιΗςιιαιπ ϋΗΐιΙαουζνιιιη^ Β)ζαιιΐίιιιιι 

€Αρ6Γ6ΐ ίυΐΐη31ΐί 16ΓΓ<6 ΙΙΙΟΐ'ϋ 6ϋ11θΐ(1θΓα1 : 110ΙΙ ίΐίικί 

ςυίιίοιη ΙοΙαιιι•*86ϋ ηιαίζηα ροΠκιιβ αιια €ΐιιιι ϋι• 
1)6Γη9ί'υ1θ• 61 16€ΐί ρ2Γΐι-8 ρΙιΐ8 ι1α£. Κΐυίπ ο 8α€Γ^ (Ι 
ϋα Γ6ΐιιοιι1ϋΒ ίιιιριταίοπιιιι ίη ΒΙαοΙκτηί», υΐ <|Ηοιι- Βυζάντιον έλείν, σεισμών Ιξαισίων γενομέ.ων χα- Ο ϋ^ηι, ροπίβ^ΙαηΐυΓ. Μ;ΐκΐιαιιι ίΐαςιιβ |Η>ηί€υυι οΙ 
τηνέχθη, ού χαΟάπαξ, άλλ* ή τε πρδ; τψ βήματι Ιιιΐιοπι^ιειιΐιιιιι ίιιιρ^'ΓϋΙπ^ί Αιιηα, ΡΙιαΐ'6οί;ιΙο ορ6Π$ 
μεγάλη στο>, χα\ της δροφής ούχ δλίγον, ύιτίρ δύο ρπΓοΰΐο ίη^ΙαιίΓ^ΐίίΙ , 8ΐιρ6ΐΊ0Γ& υυιιι Ιι'λ-Ιο ρο^'ο^ι 
μοίρας άχολεΐγ.5ε(ση;. Διδ χα\ αΐ των βασι).έων τβ• €αιιΙαςΊΐΖΓηυ8 ΓοΓί'οίΙ ; ε;ι:ΐοΓ9ΐη4υο ΐοιιιρΙΙ \6ΐιιι- 
λετα\ Ιν Βλαχέρναις έτελοΟ*/το, Ιχε1σ< πρδτερον &ΐαΐ6ΐιι ίη ιιι;ιγιιιογο 61 Ιθ8&6ΐιιΐο υροΓϋ ροιάΐ.4ΐιι ^I1^•λ) 

Ιαοοϋί ΡοηίαιιΙ ηοΐ». 
(81) Μθ8 Β^γΙμγο υιη (Ιί80ΐιιηΙ)6ΐΐ4ϋ 6ΐΙ«ιιι Ιιο3ί6. €/ιπ«<Ιαιιίι Αηκ ρηΐύίιεηίηιυ €ΐ ρΐηβ άίυϊηο Ιαηρίο 0€ΰ»ηΓίΙ Ιθ4-υ$ 6\ ι ^£ιι(?^ι^. (Ιβ ΐΌΐινίνΙυ ϋΐϋοηί» 
^αίη ρα'€Τ ^€Η^α$, €ΐ ;Λ»ιι Ττο}ηηα ;ΐ(ν^ιι(ιι« 
('.οηΡίηίαηΐ^ ΛίταΙυηηί $Μρ€Γ ίΐί^ϋαηώίίαί οι/γο. 
(^4) Ιμ ι•3\ΊΙιιΐ8. ΐ;;ιΐ8ί1ΐΓ€8Ί8, 111 ΓυΓ^υιη ίΐΐΓΓ3, 
€>μ. 50. υι^ί ρΙϋΓα (ΙΐςοπΙηΓ. 

(85) Ι>6 Ιιΐ'ϋ 6{Ηΐ6ΐιι ΐαηι οοΐοΐιπ (πηρίο Ν ο^ηβ 
Ια Α•<•ί«ι €ιι>ιιΐιΐ6ΐιο, Ι1.ιηιι.•1 8 ΠΙ ο, -χ^το ΓακΜΐ8 
ΐ3Τ<ΗΙιι» ρ«»Πιιΐιιιιι ι8»ο υ ^ιιτιβίΙιαηΚ (^υ^ 8»Ι<ιιιΐο• 
Μηι» ι<>ιι*ρΗιιιι ΐ;ΐυ» ίοιροΓ^ιΐοΓ Ι)6ΐιι» ιβνβήΙΠΗ νί••- Ιια(9€ηάη$ ηοη [ηιΙ, φΛθ4 ομμη0 ϋύί η\αηΊίίΜ$ [αΰτΊ^ 
€αΙαηι €$ι^ ρήίηαιη αεροΛίτβιηπΜ ορΜ$ ρΗΐ€ΐί€νήιηη η 
αΐηη€ ίιιίιιιΐ/α6ι7<;, η^ηη^ ίη ΐ€ΐνη αΐΐαά^ φιαΜ 0Γ6/ε 

ίΗίάαιη €0ίΐ€$11$ ϋχ$ίΊΐα ? Ι<1οιη ίΐ) η»η'ΰιΐιι>η6 ϋ6 γο- 
υ5 .ρι>8ΐ υΓίιβηι 3 ϋιιΓιιΓίΗ 6^ρΐ3ΐιι ((«*&4ί8 : Νηηηηιά 
ϋιιφίΗΐΗ αΜρΙί$$ίιηηηΐ6( ά ^ίηί$$ηηΗΐΗ ηιΐίΐηαηι ροΛίΐΜί 
ΐ€ νίίΐι'ΰο^ Γβ/ιιιιι ίίΓΓβι/ιιιιι, ιο/ίιιηι (βΐυήίν ϋα^ €/ι<?- 
τη^ΐεύ ΓΐίΓΓίκ, ρηηαηιαηίαηι α/(«ηΐ)ΐι, /Vι^Γίί•ιιιιι ιιιλ* 
ΠΜΐΐ'ΐι ϋή ηηηηηϋαιϋ , $ρ€αα€ηΐΗΐΗ α ορη$ ίίηί^ηίατ^^ 
(ΊπΗΗ'.ιι νηΐνί'πα: ίίΤΓα ύ€€Η$? Οί9ίΐίζθό όγ Οοο^Ιε 35 ΙΟΛΝΧΙδ ΟΛΝΤΑΟυΖΕΝΐ 86 

6ΐ5ΐίΙΐΙ. ΟροΓίβΐΜΐ βιιίιη νΪΓΟβ ίΙΙθ5 ρηιϋβηι^δ βΐ- Α τ^ ύπ' έκείνψ Ιατεργον τετάχθαι, δσοι 61 αύτοΓ; ςιΐ6 111 ρηιι/ΐδ 1ιοηοΓαΙ)ίΙ•^8, $ί ηοη &1ΐυιΙ, ίΙΙικΙ $αΙ- 
16ΙΙΙ €υςιΐαΓ4^, ειιιη 6£$οιιΐ ιηιιΙΓι, ςυί άο 1)ιι]ι)$ οΠί- 
€1*1 ρΐΌςΐιΓ;)ΐίοη6ηι ηρρο^ίιΊ ΙιαϋβιεηΙυΓ, υηιιη) ρτο- 
ίβΓΓΐ ηβοοδί-αΓίαπι ί» δδβ , (ΐιιί Γίτ^ςτβΙ, Γβ1ί(|ΐιοβ 
:ιυΙ(;ιιι τοξί. Νιιπο αα)1)ΐΐίοη6 ηίαιία €3ΐ£αΐί , $(>ιη«1* 
ίΐΐ8ύ5 ρΓϋΓ8ΐι& ιτίΓο ί>^νηΐ65, ίςποηιίηίϊ ϋΐαχίηια 6ΐ 
ιΐ:ιιιΓΓηςΊο οΙγο.3 ΓκΙοιη δ^ηικ: »1ίο$(|Π6 ιιοιι ρ»υοθ8 
ΐιινοΐνοπιηΐ. ί^ιϊΐΐ Ιιαε αΐίιιααηΐο [051 ΰηυςίβαΐίυβ, 
βίοαΐ ϋΥλ'ΐιβΓυπΙ, €χρ1ίθΑΐ>υοΐυΓ. ΙπϊρβΓδίΟΓ οο|{ηο- 
βεΐΊΐβ, φιο ραείο $6 Ίρ$05 9^ τβΐίςυο ΕεεΙοδΊφ οογ• 
ροΓβ ρΓΰΐΜ-ίιϋδί^οηΐ, ίθΓί1>αΐ α-ββΓΠπιβ , βΐ (1ο1ο1):ιΙ , 
ιΐϋΐι ρΓ0|)(ΐτ (1Ϊ88ίη5Ί(•η6ΐιΐ(1ιιιιΐ3Χ3(, ςιι« 3ΐ) »1ϋβ ίιι 
ββηιιαηα β«1βί ϋυείηηα ιΙί1ΓιτϋΙ):Γπ(, &6ϋ ςυοιΐ &ίιυιι1 
ϋΐιιίιί ϋπιιιΐ ρΓ0(|υε ίΐΐο, 1)6ΐ1ο (ΙυΓϋηΙβ, ιιιΐιΐΐ» ρ(:Γ* 
ρο&δΐι ακρϋΓ» 6χ1ΐϊΐιιι>€Γαιη : φχο», ςπαπιριαπι ρι»:- 
εΊ|ΐυα ρηΐιίαιχίιαίιΐδ ίΐίι^ηίΐαΐβ ΓηίδίΓ^ΐοβ, ηίΙιΊΙο 
ιΐΊΐΐϋδ (Ιοηίδ 9ο Ιεοοβοϋβ Γ6ΐηυη6Γ;^ιιϋο$ εχίδΐίιηΗ- 
1>Μ(, (|ΐιαηΐαηι ρο&&•'ΐ. Αΐ ίΙΓι 1ιι]υπχ ιηειηοΓΊλ β^ηιεί 
»( Ιί ρΐ3?εί|ΐί(6», ςικκΙ ρ&ΐΓίαιεΙικΌ ιΗιοηο (1ί|(η»ΐ1 

ιιοιι €Γ2Ιΐα, ΙΗΐΙΙο ρΓ2ΐΊθ>*β3 ρΓΦΙΠίΟ Ι31)0Γ65 30 ^Ικ- 
ϋΪΑ $υ3 6Ι'^3 1ΐηρ6ΐ3ΐΟΓ6ΙΙΙ ε01Ιΐρεη53Π ρ05£6 3Γϋί- 

ΐΓ3ΐ>3ΐιΐυΓ, 5ίιηυ1(μΐ6 ο1) ίΐΐο €1 3 νοπίαΐΰ $6 3ΐ&- 
ΐΓ3ΐΐ€ΐιΐ6&, ιρ$ϋηι ηΐΒίεϋίεπι ΐ3εοΓ3ϋ3ΐιΐ , βΐ 1)»η€ 
Μ^ηϋλβίο ρ3ΐΓϋείΜ3ηΐ6<{, εοΓΓυιιιρ^1)3η(, Β3ΐ1;ΐ3ηιί 
«•1 ΑείικΙγιιί Γ;ι|δ• (1θ£ΐυ3(3 ρβΓ νβδίίβίβ ίιΐδβςιιβιιΐΐ'δ. 
ΙδίιΙοΓυβ ροΓίο ρβίΓίαΓοΙια ΙιΓενΊ ροϋ ίη3υ£ΐΐΓ3ΐίο• 
η6ΐη, β1ί;ιηι 3ΐίθ6 6ρί>οορο$ δβουιπ 1ΐ3ΐ>^ηβ, 717 
ςιιυΙΐ|ΐιοΐ 3(]Γυ6Γ3ΐιΐ, άιιιη ίρι^ο ΙιεΙΓι Ιιιίΐίο ^08I)η^5 τιροεμνηστεύοντο τ^ν βρόνον, έδυσχέραίνον περιο- 
ρώμενοι, κα\ τέλος ιΐς τοσούτον εξήχθησαν ύπ^ 
φιλαρχίας άτοπίας, ώττε ούχ δ/οντε?, ζ χρή άμύ- 
νβσθαι βασιλέα, χαι τους περιϊδόντας επισκόπους, 
τζ των τά Ακίνδυνου <^ρονού\το)ν μερ{δι έπέδωχαν 
έαυτοΟς, χλ\ ί^τμα μέγα κατεσκεύασαν τ^ Έκκλη- 
σ:φ, οφ5ς αυτούς τε κα\ πλήθος άλλο άπο^/^ήςα-.τε:, 
0( μικ^ψ τ:ρόσθεν *Ιωάννην των αυτών τούτων 
Ινικα των θρόνων έκ6αλ<δντε;, κα\ εν τοΙς μάλι^α 
δοχυΰντες εΤναι προατάται των δογμάτων, μεταβα- 
λ(5ντες εξαίφνης διά τ^ ί^^μελήσθαι, χαΊ ών κατη- 
γορούν γενόμενο; Ιχδιχηταί. Τά μέν ο!)ν τοιαύτα τψ 
εξαρχής πολεμίψ χοινφ του των ιάνΟρώπων γένους 
άν τις προσλογίίοιτο δικαίως. 'Κδει γάρ εκείνους 
συνετ.ύς τε δντας κα\ πολλού άξίους λόγου, εΐ μή 
τι άλλο, άλλ* έχεινο πάντως έννοείν, ώς πο/λών 
6ν;ων των δοκούντων άξιόχριων πρ6ς προστασίαν. 
Ινα προβεβλήσΟαι ήν ανάγκη, τους λοιπούς δΐ 
άγεσθαι. ΝυνΙ δ* έπιτρΐψαντες εαυτούς χαθάπαξ 
ακρισία δόξης χενής, Ιτ.ιΟυμί^, άδοξί^ τε μεγίστη, 
χα\ ναυαγίψ περ\τήν πίστιν σφάς τε αύτους κα\ 
άλλους ούκ ολίγους περιέβαλον. Ταύτα μίν ούν 
ύστερον ιΐρήσεται όλίγψ βέλτιον, καθώς έν τοΓς 
πράγμασι συνέβη. Τότε δέ δ βασιλεύς τ^ιν διάστα- 
01 ν ίδών των διατεμόντων εαυτούς τού λοιπού σώ- 
ματος της Εκκλησίας, ήχβετο μέν ούχ ανεχτώ , χα\ 
έλυιυείτο, ου μόνΛ της διαφοράς Ινεχα, ήν διβφέ-βντο 
πρ^ τους λοιπούς περ\ των ορθών τΨ^ς πίστευες δο- ραΐΓίαΓεΗϋ ίιι ^ο:ιηι^6ιη Γβηίβευζοηυιη , ριχΙεΓ ^ γμάτων, Αλλ* δτι χα\ των φίλων ^σαν, χα\τών ύιιέρ οιηηο ίιΐ6 Γαδηυο, (Ιΰνοιίοιιίδ οβηηβη ρΓΟίιυηΓιβΓ•!, 
«οβιίβηι, ίιι<ιιΐϋΐιι, κεευ'ιη Ιιαί/εηβ, ίιι Αΐηϋοηβιη ςυί 
(ΙίοΙΙιΐΓ 3δε6η«Ι«^ιι<, ςιιο οΐ3Γίιΐ8 βΚ) οοοηίϋυδ €χ&υ(1ί• 

Γ£ϋΐΡ, 3η3ΐ1ΐ(?ηΐ1ΐί8ΐΙΙΙΙΐη ρΓϋΙ'860ΐ6 ρορίΐΙΟ Ι68€Ί(ϋΐ • 

Ι3ΐη«ΐ5ί ίρ5β ^0ΰ1ιιι^>, 111 πιιρ6Γ3ΐ0Γ οεευρ3ΐο Βγζαη• 
Ιίο 3(1 ευηι νεηίΐ, εοΓ3ΐιι ηιυΐΐίβ βυιηϋειη 3η(Ίςυ3• 
Γ3ΐ. ΝίΙιίΙο ιυίπυι ΙϋίϋοΓΟ ιά ίρΒίιηι 3(1 ιιΐ3]θΓ€ΐη 
86ΓΐΐΓΊΐ3ΐεηι ίΐ6Γ3ΐο Γΐ6π εοιηρΐ3θίΐυιιι ίυίΐ. αυτού πολλά άνασχομένων δυσχερή κατά τ'.ν τού 
«ολέμου χρόνον, ούς φετο είναι δείν πολλαΐς άμεί- 
Οβσθαι ιύεργεσίαις, χα\ ιύ ποιεΤν τά δυνατά, •1 χα\ 
της ιερώτης άπβτύγχανον αξίας, ϋΐ δΐ χαθάπαξ 
άπαχθέντβς τ^ μνησιχαχί^• δτι μή των πατριαρ- 
χικών ήξίωντβ θρόνων, ούδ^ν ψοντο Ιτερον εαισθαι 
άντί^^οπον πρ?)ς τους ιιόνους, κα\ τήν υπέρ βασι- 
λέως σπουδήν άλλα χαθάπαξ εαυτούς βασιλέως χα\ της αληθείας άποστήσαντβς,έκεΐνδν τ• Ιλεγον χαχώς, χα\ τήν άλήθβιαν διέφθειρον, τψ ψβύδίΐ συνη- 
γορούτες, χα\ τοΙς. Βαρλαάμ χαΐ Ακίνδυνου δια^τρόφοις δόγμασιν επόμενοι χατ' ίχνος. Ισίδωρος δλ 
ό πατριάρχης, δλίγψ μετά τήν χκιροκονίαν Οστβρον, κα\ τους άλλους τώ ν αρχιερέων Ιχων, δσοι παρήσαν 
ήνίχα χατά τάς αρχάς τ•ν πολέμου . μάλιστα Ιωάνντ ς δ πατριάρχης κατά βασιλέως τού Κανταχου* 
ζηνού 4ξεφώνει τδν άφορισμδν παρά πάντα «ου δικαίου λόγον χαΐ προσήκοντα, τους αυτούς δή χα\ 
οΐΐτος Ιχων. έπΙ τοΟ άμβωνος λεγομένου άναβάς, ινα μάλί^ον διά πάντων διϊκνοΣτο ή ^ωνή, τδν 
άφοριβμ^^/ν διέλυβ πάντων άχουόντων • καίτοι και Ιωάννης αύτδς, ευθύς μετά τδν βασιλέα Βυζαντίου 
κεχρατηχέναι, Ιπ«\ πρδς έκεΖνον παρεγένβτο, Ιλυι κα\ αύτ^ς πολλών άχουόντων τδν άφορισμόν. /Αλλ' 
δ:ιως έδόκει χα\ αύθις Ίσιδώρφ τά ίσα πλείονος Ινεκα ασφαλείας πράττειν. 

0ΑΡ13Ϊ IV. 
Οτ€Ηηη£$ ρβηετ «οίβΓίιιιι ίπιρεναΐοπηι αιηι ίοΐα {αηήϋα ίηυί$ιΐ. Ροίαΐΐίτ. Ιηιρ£ταΐοτ ζπηι βΐία βί Ον€ΐιαηί9 
ρΐίη ^οη$^αη^ίΗορυι^ηι^βάΗ, Ιη ΒΙα€Ηύτηί» ίαη,ίο ϋάραπΒίίβηιηΐΰΟΓοηαϋιν. ανί $€€ΐΐΗ(Ιυ €θΓθΐιαΐΗ$.ΙχοΓ 
ίπηαα ^οαιηι^ νιιρ€ταΙοή. ϋε τηίηί$ ίεηιρίι 8αη^'η• ^ιρΙιίΰΒ, €1 ίηϋαηγαίίοηβ, ννύ€$ ροΒί [(Β(1ν$ αΰΐαία: α 
6ϊα/β ηρβίιηιίίσ; εγ τβάάβτβ ηοίβηΐί 6ί//ιιιιι /ιί, α€α:τ$ίΙι$ αΰ ΟτοΙιαηβ β€η€το ΡύηΛΓΜΜ αηχιΐη*. 
Εοηίΐη ΙαίΓοαηία^ €ί Ιηάβ Ιή$ήΙία νηρβναΐονί, 

ϋΓεΙιαηβδ ίιηρ6Γ3ΐ0Γί8 ββηεΓ, ρθ8ΐ63(|α8ΐη βοείί- Όρχάνης δέ δ βασιλέως γαμβρδς, έπ«\ έπύθετο 

Γΐιιη Β)'Ζ3ηΐίο ροΐίΐυιη Ιοίιιιη 331η ίιηρεΓίυιη Κο- βασιλέα χεχρατηχότα Βυζαντίου, κα\ πάσαν ήδη 
πίΑπαιη, ςα&ηΐυηι 688€ΐ, εβΠο ροβδίϋβΓβ ϋί<ΙΙείΐ, τήν "Ρωμαίων ήγ€μονίαν Εχοντα βεβιίως, πανοιχ*- 
τυη» (0(8 (Ιοιηο 8εΜΐ9ήιιιη («ι 3ΐ) ίικίί^ειιίδ νοοίίβι- σία ήλθε πρδς το» Βνζαντίου τήν περαίαν, δ Σχουτά- 
Ιμγ) β ΓββΙοηβ Β]ΤΖ3ΐιΐΗ 8ΐΐυιη (80) νίείοιίβηι βπι- ριον έγχωρίως ονομάζεται, συνηοθησόμενος έπ\ τ^ 

^β(!ο^>^ Ιοηι^ηί.ηοΐ». 
(80) λ ηίΰΐυιη 8€αί3ήθΓυιη 9(Α(1οη6 «ίο (ΙΙείαιπ 8εΓΐϋ ΐυΓ. ΟαίϋΑ»! ρυΐ3ηι οϋιη (ϋεΐϋΐι €Ιιΐ78θρ<>1ίιη. 37 Ι118Τ0ΚΐΛΚυΜ 1.1 ΒΕΚ IV, .% 

ν!χι; ' Χ2\ δ βα^ιλευ; αύτ{χα τριήρ£7ΐν έπεραιοΟτο Α ΙυΙαΐιΐΓυ$ αιΐνοΐιίλ, Α(Ι «^αβοι 6χΐ6ΐιιρΙ<^ ίιηρΑπι(•τ τ^Λ; αύτ6ν• χα\ *φ' ήμέραις ούχ όλ(γαί; συνι^^δο^/το 
άλλήλοις, θήραις σχο) άγοντες Χ4\ τζότοις Χ2\ φίλο• 
τηιίβις. Χυνήσθιον Λ βασιλευ; μέν κα\ Όρ/άνης ό 
γαμβρΛ; έπ\ τραπέζης τη; αυτής, «! υΙοΙ βλ τίττα- 
ρδς δντβς Ιξ Ιτέρων γυναικών αύτφ γΕγβνημί'/οι 
$φ• ΙτΙρας ού μαχρλν ττς βυιλέως^ των επιφανών 
ει Περσών οΐ δί'ύ.οι χα\ - Τωμαίων, έπ\ ταπήτων 
η9αν'άναχ3 κλιμένοι πρλς τ6 έσΟίειν, 2αον όροίσθαι 
Οπ^^ βασιλέογς. Έπβ\ ^έ έφ' ίκανλν αυνήαθη^αν άλ- 
λη λοι;, Όρχάνη; μίν Ιμδίνεν έπ\ τοΟ στρατοπίδ'-.υ• 
Ρ29'.λβ6ς δέ μετά τη; θυγατρ^ς Θεοδώρας τ>ς Όρ- 
>άνη γυναιχδ;, Ι πο μένων χα\ τών Όρχάνη παίβων^ 
χι\ τών Αλλων τών έκ τής οΐχία; εΙς Β,-ζάντιον άν- 
έατρεφεν ή συγγενομ'.νη βααιλίδι τξ μητρι χα\ ΐπΓοιηίΙΐϋδ ΐΓ3]€θίι, ίΙίϋΙιυ8<|υβ ηοη ραιιοίβ ν^ιίΑΐίο- 
ηίΙ)υ$ 61 £χΐι>ροδϋ3 ναο;ιηΐ6$ οοΙΙβΙ^μϊ 5υιιΙ• Α(Ι 

6301(1611] ρΟΓΓΟ Π)6ΙΙ&αΐ11 ίθ)ρ6ΓΑΐΟΓ Γΐ 0τ€ΐκΐη6& %^ 

η6Γ, Πΐϋ ({υαΐυοΓ 6χ ρΓίοιΙϋυδ βυ^οβρίί ιιχοηΐ)»» 
&(1 2ΐΙί3ΐυ ιιοΐι Ιυη^ϋ &€€αιιιΙ>6ΐ»αηΐ ; οα;ΐ6π ίΙΙυδΐΓ65 
Ρ6Γ8;6 61 Ηοιιιαηί ίιι 60Γαιη ο<ιηδρ6€ΐα 5υρ6Κ $ιγ2^- 
Ιί;» (Ηρ6ΐίΙ)υ$ ιΙ:&6υιιιΙ)6ΐ)αηΙ (81). |]1)ί 86 ίϋιι πιυ* 
Ιυο <ΐ6ΐ6οΐ8ηιηι, 0Γ6ΐι;ιη65 ςυίιΐΰΐιι ίιι 0&&ΙΠ5 8«*ιι 
€ΐίΐ5$6 (82) Γ6ΐιι:ιηί>ίΐ ; ίιΐ)ροΓ:ϋθΓ ουηι 1ί1ί;ι ΤΙΐ6ο- 
ύοΓΆ Οη:\νΛΐΛα Γοη]Μ|(6 86(|υ6ΐηΊ1)ΐΐ6 ΐ']!!:»!!!*!!! βΐϋβ» 
Γ6ΐί(|ΐιί&(|υ6 (1οιιΐ66ΐί<:ί:> Βγζ&πιίυιπ »6 Γ66<>ρίι ; ί1>ϊ 
€αιη ιυαίΓϋ 6ΐ 5υι-υπΙ>α$ Ιπ•1υιιηι ν6Γ&»ι&, ρο&ΐ6ϋ ΐη 
Βίΐ1ΐ)-ηΊ3ΐη οαιη ρπνί^ηί» «Ί 60ΐΐ)Ίιϋ>υ& Ιιοηοπϋεβ 
Α ραΐΓβ ίΐοηαΐί» πΐϋϋΐ. ΤΰΠίο Ι(1ιΐ9 Μα'!»^ 60(ΐ6ΐιι ταΤ; άδελφαΤς Ιπ\ τρια\ν ήι^έραις, έπειτα άνέιτρβ- ^ γϋΓο ίη ΙβιιιρΙο 1)61 ϋ6ΐιίΐΓί6ί5 ίιι ΒΙαοΙιβηιίβ ίιιιρ6Γ3ΐ- ι^ν εΐ^ τ4;ν ΒιΟυ»/{αν μετλ τών υΙών Όρχάνη χλ\ 
τών άλλων τών Ιφεπομέ^^ων εύιργετηθ'νχων φιλοτί- 
μως πα,ίτά βασιλέως το3 πζτρίς. Τρίτη δΐ έ-Ι δέχα 
Μα'ίου ΙτταμΙνου Ψ^^^ο; του αύτοΰ έν τφ της θεομή- 
τορος τιμένει τών Βλαχερνών, βααιλευς ό Καντα- 
κουζηνός ύπ^ Ισιδώρου του πατριάρχου ΙατέφΟη 
αύθις, Άννης τε τής βκηλίδο; παρούσης καΐ βασι- 
λέως 1ωάννο\) του γσμβρου. Κα\ πάντα ΙτελεΙτο τά 
ν£ν6μ!9μένα Ιν τζ έορτξ, ούβίν^ς πιραλειφΟέντο;. 
Έπειτα χαΐ αυτδς Είρήνην έστεφε την βασιλΠα 
νατα τ^ έθο; * κα\ εΙς τά βασίλεια έΓ.ανελΟό,τε;, 
τότουζ κα\ φιλοτησίας, κα\ τά 5λλα πάντίι έξίτύ.ή 
^ουν, δσα φαιδρΰνειν οΤδε την έορτήν • ν.α τοι γ« ΙΟΓ 0αηΐα6υζ«*ιιαϋ αΐι Ι^ΊΠογο |ι»1γΊ3γι1ι» ϋβηυο, 
Αηιια ίιιιριταΐτίοϋ 61 4οαιιιΐ6 ίιηρ6ΓαΙοΓ6 ρΜ:&6η- 
ΙίΙ)αδ, οοΓΟπαΙυδ 6^1 , &6Γν»ιί5 οιιιιπϋυ& <|ΐ»Β ϋΐο 
(αιιι Γ6510 άΐβ $€Τ\Άή ιιιοπΙ>ιΐ8 γ6( οριυιιι 6•(. Μοι 
6ΐ ίρ&6 ΐΓ6η('ηι οοιι]αβ6ΐιι ρΓΟ €0η8ΐΐ6ΐυ(ϋη6 60γο- 
ηανίΐ ; Γ6ν6Γ&ί«|ϋ6 ίη ραΐαΐίααι, 718 <|ΐι»*€(ΐΐΗ|ΰο 

«|1 1ήΐ3Γΐΐ3 16111 <1ί6ί ρ6ΓΐΊΐ16Γ6 110886111, 118 86 0^^ 

Γ..Ι11. ΪΛ φνΛ (\ηΐΜίϊ ΑϋιίαηοροΙί »ιιΐ6ΐια6 3 1»3Ζ«Γθ 

ρ3ΐΐ ί'ιίΓΟίΐϋ Πί6ΐυ8θΙ)'ΙΙΐΐΐ3ΙΙΟ €010113 6&0Γη3ΐυΗ 6β86ΐ« 
8υ0Ο€Ί8^1<|ΐ16 »ρα4ΐ ν6Π»8 ρηΐ(ΐ61ΐ1β8 Ί1ΐ3 836ΓΑ 

ιιιιηίο, 13ΙΙ46ΙΙ 116 οΙ>Ιυου1θΓΐίιν8 86Γηιοιΐ6ηι (13Γ6Ι• 
(|ΐιο4 11011 Β}Ζ3ΐιΓιί 86ΐυιΐ(1αιιι ίιιιροΓβΙοπΗη 80- 

16111116 60 Γ0Ι13Ι11 3006ρίδ86ΐ, Ίΐ6ΓΙ1Ι11 10ΓΟΙ13ή ρ1»* αύτ\ς Ιν *Αδρια'/ουπ'>λε( ύπ^« Λαζάρου τ.ΰ τών £ ιαίΐ. θ6ΐ3νο 3υΐ6ΐιι (1*16 3ΐ» ίΐΐο, Ίϋ 68ΐ (ΙιιοϋϋΟίιιιΟ Ίε^^ολύμων πατριάρχου πρ^^τερον «έστέφΟη, καΐ 
Απέχρησεν 4ν ή του ά,ίου μύρου χρίσις εκείνη 
παρ*(0 φρονουσιν* ?να δε μηδεμία εΓη πρ'^φασις 
το!; ύ6ριστ&.1ς, ώς άρα μήΐν Β^ζαντίφ χατχ τδ άρ- 
χαΐον τών βασιλέων !0ος έστεπιο, κα\ τδ δεύτερο/ 
α'θις έτελεΐτο. Όγδ^.η δ> ήΐ^^έρα άπ* εκείνης, κατά 
τήν Κωνσταντίνου κα\ Ελένη• μν* μην τών μέγα ων 
βταιλέοιν, κα^ οΐ τοΰ νέου βασιλέως έτελοΰντο γάμοι 
Ιν τώ αΟτφ τι μένε ι τή; θεομήτορος τών Βλαχερνών• 
Ό γάρ τη; τοΰ Θεού Σοφίας κάλλει τε κα\ μεγέΟει 
του; απανταχού νιχών, χα\ ώαιτερ τι χοινδν άγαλ- 
μα τ^ς 'Ρωμαίων ηγεμονίας ών, χα\ δείγμα της 
μτγαλουργία;, Χ2\ τής περ\ τά χαλά φιλοτιμίας, Ιτ«ι 
ΙνΙ πρ^ή^ον ή) Καντακουζηνών τδν* βασιλέα τδ Κ3ΐ6ΐΐιΐ35 ^αιι^ϋ^, ςυί ϋί68 0οη8ΐ3ΐιΐίιιΙ 6ΐ 1ΐ6ΐ6ΐι» 
€ΐ3Γί$8ίιηοΓυιιι ηιιρ6Γ3ΐοηιιιι Ι116010ΤΙ3: οοηιοεηΐυ» 

6δΙ, 111 60(ΐ6ΐυ ΐ6Ι1ΐρ1θ 06ίρ3Γ» Ιπ Βΐ3€ΐΐ6ηΐί& ]ιι<- 
ηίΟΐί ίΐΙΐρΟΓ.ιΙΟΠ υΧΟΓ ΙΓ4||Ϊ13 681. Ν3ΙΙΙ 5θ|)1ΐί»» 

Ι6ΐηρ1υιιι , 6ΐ« |$3ΐι1ί3 36 ιη3|$ιιί1υ(1ίη6 ςυ^Γΐιηςυβ 

(60ΐρΐ3 0Γΐ)ί8 ΙθΓΓ3ΓΙΙΐη 8Ιΐρ(ΐΓ3118 (83), 61 ΥΰΙΐίΐΙ 

ςυο(1ιΐ3ηι 6οιιιιιιυϋ6 ΚοιιιαιΓι ίιηροπι ιΐ6€ΐι$ 3ΐςιΐ6 
0Γη3ΐιΐ6ΐιΙυυι , ιη3^αίΗ6αί<μιβ δΐηιβιατφ 61 3ΐη1)ί- 

11081 €υ]ΐ18 13111 8ΐΐΐάϋ ρΐΐ1θ1ΐ6ΓΓίΐΙΐ6 :ΐΝΐίΙΐΓ311(Ιί 
8ρ66Ίΐ1ΐ6ΐΙ, 31)110 αΐΐΙ(>ςΐ13111 ϋΗΙΐΙα6υΖ011Ι1δ Β)Ζ3ΙΐΓΐΙΙΙΙΙ 

63ρ6Γ6ΐ Ίιιιιη3ΐ)Ί 16ΓΓ<6 ιιιυΐ'ϋ 60ΐΐ6ί(ΐ6Γ:ιΐ : Ι1011 ϋΐιιιΐ 
ςιιί(ΐ6ΐη ΙοΙαιιι,* 86(1 η)3|ζη3 |Η)Γΐκυ8 ϋΐΐ3 6ΐιιιι 13- 
1)6Γη3ί'αΙο• 61 16€ΐΊ ρ3Γΐ( 8 ρΙιΐ8 4ΐυ£. ΙνΙοίπ ο 83€Γ^ λ ι 
6αΓ6ΐηοιΓΐϋΒ ίιιιριταΙϋΓαιΐ) ίιι Βίαοΐΐϋπιίδ, υΐ ιΐΗοιι- ΒυζάντΜν έλείν, σεισμών Ιξαισίων γενομέ%ων χα- Ο (ΐ3ηι, ρ6πΐβ6ΐ3ΐιΐυΓ. Μϋ|ζΐΐ;λΐιι ίΐ3(|ΐΐ6 ροπίουιιι 6Ι 
τηνέχθη, ού χαΟάπαξ, άλλ* ή τι πρδ; τφ βήματι Ι3ΐ>υπΐ36υ1ιιιιι Ίιιιρ^ΓβίΓΪ^ί Αιιιΐ3, Ρ1ΐ3ΐ-6θΐ3ΐο ορ6Π!ί 
μεγάλη στο>, κα\ της δροφής ουκ δλίγον, όπΙρ δύο ρη ίυοίο Ίη8ΐ3υΓ3ΐίίΙ , 8ΐιρ6ηοΓ3 ουιιι Ιοιίο ρο8'•63 
|εο^ραςάχολ£ΐφ5είση;. Διδ χα\ αΙ τών βασι>.έων τε- €3ΐιΐ36ΐιζΐΜΐιΐ8 ΓοίιοίΙ ; €α;ΐ4•Γ3ηΐίΐϋ6 ΐαιι»|)1ί \6ΐιΐι- 
λ<τα\ Ι ν Βλαχέρναις Ιτελοΰ*/το, Ιχε1σ< πρ^ερον 3ΐ3ΐ6ΐιι ίη ιιΐ3ηιΐ0Γϋ 61 ΐ6ΐ>86ΐ3ΐο υροΓϋ ροιάίαυι ^I1^^ο 

Ιάοοϋί Ροηίαιιί ποΙφ. (81) Μο$ Β3γΙμιγο υιη (Ιί8οηιηΙ)6ΐΐ(Ιί 6Γι3ιη 1ιο3ί6. 
0€<:ιιηΓίΐ 1οι-υ$ 6\ ι ^£ιι6^(1. «Ιβ ιοηνίνίο ϋίιΐοηί» : 
^ιιιιι ρβ'ΓΓ ^Εη^α$, €ΐ ;α»ιι Ίτο')ί\ηα ]Ην€ηΐηι 
^0Η^*^η9ι^ηι^ ^ΐΓΟΙυηηί αιρβτ (ΙΊ^ϋαίηϋΗΗΓ οι/γο. 

(»4) Ιιι ΐαχίΙΐΙΙδ. 0;ΐΐ3ί1ΐΓ68ί8, ιιΐ ΓΟΓ^υΐΏ ίΐΐΐΓ3, 

€3ρ. 50 ϋΐ*Ί ρΙϋΓα (1ίοοηΐι*Γ. 

(85) Ι>6 Ιιι ο 60(16111 ΐαηι οΰΐοΐιπ Ιπηρίο Ν ο*! 38 
Ιβ Α'««ίο €ι«ιιι«6ΐιο, Μαηιι.•1 8 ΠΙ ο, χ^τα ΓακΜίβ 
€3τ«ΐΗ»ο» ρ4»11ηΐ«ιηι ιβιίο 3 Οκ Ί^ ϋα η Κ <^υ^ΐ) 8»Ιοιιιο• 
ΐϊίιΐϋΐ ιβιιιρίιιιιι ΐ;{υ» ίυ!ρ6•Μϋ»Γ Ι)6ΐιιιι ΐ6ν6ΠΐυΗ νιο. 

ρη ρ ο ίΙ> 6Γ11, ϋ.ίΙ ^ΐ;ΠΜ, ίΐί*1ϋί*ϊ « Μ'ί^ΌΙΜ €1 αιή$βαηί$ Μΰ ρηΐϋΐι^ηηηυ €ΐ ρΙ•η€ άϊυιηο ΙβηιρΙο 
Ιια{ί€ηύη$ ηοη (πϋ^ ηηο4 οιηηΊιιο ΰ€ί ιηαίΐίΙ»«$ [αΰτΊ" 
€αΙαηι €$ι, ρηιιικιιι αεροϋΓβιηΗΜ ορΜ» ρηΐ€ΐί€Υηηινί η 
αΐηηβ ιΊιίιιιΐ/α6ι7^, η^η^ε ίη ΐ€τνί$ αΙΜ^ φιαηι ογ^/ι 

ίηίάαιη ύαΐαΐ'α ϋχ$ιΉίΐ? Ι^Ιοηι ίη ιΐ3ΓΓ3ΐΐ(>η6 (16 γο- 
Μ8 .ρο8ΐ αΓΐΐ6ηι 3 Ι^ιΐίιιίϋ 6^ρΐ3ΐη ((«*84ί8 : Κηιιιιηιά 
{€ιιφΐΗ»η αΜρΙη$Ίιηηηΐ€ΐ ά Ι?ίΝίε«<ΐΗΗΐιι ιιιι^^ιιαικ ροϋ^€ 
16 νίίΐί'ΰο^ ϋαίαιη ΙίηβυηΜ, εο/ίιιηι (βΐυήίν ϋ€ΐ^ ^/ι(^ 
ηι6ΐΓ(; οηττα»^ βηηαηιαιίαιη β/ίβΐ'ΐιΐΝ, /Vι^ηVιιιΜ ηια* 
ηαΗ>Η ϋ€% ηηηίααΐαιϋ , $ρ€€ία€ηΐΗΐΗ α όρια ιίτι^κ/αιτ^ Οί9ίΐίζθό όγ Οοο^Ιε 39 Ι0ΑΝΝΙ8 ΟΑΝΤΑΟυΖΕΝΓ 40 

Ιΐ9ΐ)υί1. Υβτυιη Ρΐι1«ο1ο^» ά^Ιηόβ 8οΗΐ5 ΙιηροΓΑ- Λ ε^ωΟ^;. Τήν μίν ουν μ^γάλην στοάν μιτά τον βή. «ΟΓ, «100(1 (Ι6€ηΐ €χρΐ6τί(• ακηαπκιπβ βχΐΓβιιίΑπι 
ΙιηροδυΙΙ. δυΐΜβΓνίβΙκιιιι ιιαΐ6ΐη ίηιρ6Γ3ΐοη1)υ8 !η 
1ΐ9€ ρΓΦεΙλΓ» 9ίΐηιιΐ8ΐίοηβ Αβιηβ ιηβ^ηυβ 8ΐηΐο• 

ρθ(ΐ9Γ€ΐΐ3, τΙγ ΐη ρΓίπΐί$ 8ρ6€ΐΑ(υ8 β( 3ΓΰΙΐΊΐ€€ΐΐ18 

ίη$ί§η!8, οΐ €πιη βο βχ Ι.»1ίιιί8 !ιηρ6Γ«ΙοΓΐ $η^^6- 
6: 18 ^03ηη68 Ρβηΐΐ» ηοαιίη&ΐυβ. $6(1 Ιιφο ρ08ΐ6Π08 
εοιιΐί^ΟΓυηΐ. Τιιη€ βΓ^ο , υΐ <]θ€6ΐ>»ιη, ςυοηί&ιιη 
ιηα(;ηιιιη ΠΙυιΙ ιηυικίί ιηίΓαουΙυιη 61 (]β69ηΐ8ΐλ 

9Βϋ68 Γυίη» 6Γ8ηΙ• Γ6Γυΐη 6ΐ6Κ»ΙΐϋΐΙΐη 8(Η(ϋθ8ί8 \ζ• 

0Γγιη8ΐ)Π68, Ιη Β!86ΐΐ6ηιΐ8 ίη Οβί Ι1»ΐη8, 8α1> Ιβί- 
<]θΓθ ρ&ΙΗαΓοΙια, Ιΐ6ΐ6η& Ιιηρ6πιΐοη8 0&ηΐ:ΐ€ΐιχβη1 
ύϊΐΛ ^09ηηι Ιιηρ6Γ8ΐοη ίη ηι&ηαηι εοηΥ6ηΙΙ : <|ΐι1 
61 *ιρ86 α ^ο.1ηη6 ρΑΐΗ&ΓοΙίλ &ηΐ6 οΟΓοηαΐαβ, οχο- 
Γοιη 8ΐΐ8ΐη υ8ΗαΙο ιηοΓ6 οοΓθη8νί(. Εΐ Ιικ1υ1{6ΐΜΐ1αΓ ματος ή βασιΗ; άνήγειρβν αΐίθις Άννα, Φαχεω/.ά- 
τον έπΐ9τή9ασ2 τψ Ιργψ* τ% έπέχεινα 61 μετά τζς 
οροφής βασιλεύς Οστερον άνέστηιεν 6 Καντακου- 
ζηνός, κα\ τής άλλης Ιπεμελήθη του τεμίν υ^ 
εύχοσμίας ίτί\ τε έν μαρμάροις χα\ λετττης ψηφίδος 
διαθέσει. ΕΓτι δ^ ένέβει πρ^ς τελείω7ΐν, Παλαιολόγο ; 
&στερον ΙπέΟηχεν ό νέος βασιλεύς, μ^νο; ίβ<\ τ?;ς 
*Ρωμα(ων ήγβμονίας Ιχων τί]ν άρχτ ν. Διηχ^νιι ίΐ 
έχατέροις τοΙς βασιλεΟσι πρ^ς τήν χαλήν φιλοτιμιών 
ταΟτην *Αβτρ2ς 6 μέγας στρατοπεδάρχης, τά τε 
&λ>Λ λ^ου &ξιος πολλού, χα\ περ\ οΙχοδομ(ας Ιχων 
εύ^υώς , χα\ έχ των ύικηχ^ν βασιλ^Τ Λατίνων τις 
^Ιωάννης Περάρτα προσαγορευόμενος. ΤαίΙτα μίν 
ουν &στερον• Τ^τε δλ ΙπεΙτ^ μέγα της οΐχουμένης 6ριιΓΐ8 86 ρΐ8υ8ίΙ)α8, 6Χ6Γ66ΐ)Αΐςυ6 Γ6πα8 ρορυ1α8, Β Οαΰμα δ ιτεριβόητος οότοσ\ ναδς ιετώμα δαχρύων 

φιλοχάλοις Αξιον ^ν ψυχαίς« έν τφ των Βλαχερνών 
της Θεομήτορος ναφ ύπδ Ισιδώρου πατριάρχου 
Έλέν|) τ^ βασιλέως Ουγατρ\ δ βασιλείς Ιωάννης 
συνιζεύγνυτο. Έστεφε δέ χατά τδ ΙΟος τήν γυναΤχα 
χα\ αύτδς, πρδτερον εστεμμένος ύπδ πατριάρχου 
ών του Ιωάννου, χα\ εύωχίαι ))σαν χα\ χρδτοι, χαΐ 
δημόσιοι ήγοντο έορτα\ { προσηχε τοΙς βασιλέων 
γάμοις. Έπε\ δΐ τά οΓχοι χαλώς διώχητο τφ βααιλεΐ, 
έτρίπετο 1π\ τους έξω πολεμίους, χαΐ πρεσβείαν 
πρ6ς Κράλην πέμψας, πολλάς μίν ώμολ($γει χάριτας 
αύτψτής εΙς αύτδν φιλοτιμίας χα\ σπουδής, ήν 
πρδ; παρδντα ένεδείξατο, χαΟ* δν ύπδ των ομοφύλων 
έπολεμείτο χρδνον, χα\ διχαίως ά^Λΐ άμείβεσΟαΐ 
τοί; Γσοις χαιρου χαλουντος, μή παραλυομένων 
' μέντοι των δρχων χα\ των σπονδών των πρδς αλλή- 
λους. ΕΙ γάρ έχείνα παραβαίνοιντο ύφ* ότουοΟν, οΟ 
δίχαιον είναι άμυνδμενον τδν Ιτερον αΙτίας άξιουν* 
χωλύει γάρ ούδεΙς άμύνεσθαι νόμος τδν πάσχοντα 
χαχώς, ήξίου τε αύτψ άποδοθήναι τάς πόλεις, &ς 
μετά τδ πρδς αύτδν τάς σπονδάς χα\ τους δρχους 
θέσΟαι της 'Ρωμαίων πάρε ίλετο αρχής* ούτω γάρ 
έγγεγραμμένον τοις δρχοις είναι• Μή μόνον γάρ 
Φεράς τε χαΐ άλλας της Μαχεδονίας πόλεις, χα\ τά 
φρούρια πλην Θεσσαλονίχης είλεν, άλλα χα\ Βε/^• 
^ιωτών του; δυνατωτάτους χρήμασι χα\ μεγάλαις 
έπαγγελίαις διαφθείρας, τδν βασιλέω; Ιπεισεν υί',ν 
έζελάσαι τδν Μανουήλ, χάχείνφ τήν ^λιν πάρα-* 
δούναι• ά ούχ έπ' ολίγον ηνία βασιλέα. Ό μίν ουν υΐ τΊϋ6ΐϊ66ΐ ηυρΐΊί8 ίιηρ6Γ&ΐοΓ;Ι§ (ΐ66οηιιη 6Γ8ΐ• 

Ιηΐρ6Γ8ΐΟΓ ϋοίηΐ Γ6ΐ)υ8 ρΓθ1>6 60η8ϋ(αΐί8 8(1 1ΐ08ΐ68 
6χΐοΓηο8 8686 ΰοηνοΠίι, 61 ϋά Οτϋ^ϊΛ ΐηΐ88ΐ8 ΟΓαΐΟ- 
ΗΚ>υ8, 8ΐιιρ1α8 6ΐ {Γ8ΐία8 6{!ΐ 710 ^^ ΙιοηοΓβ Α6 
•ΙικΙΊο, ςιιιΐιυβ ρΓ»*86ηΐ6ΐ0 ρΓ0866υΐα8 Γηί886ΐ, ηαο 
ΐβοιροΓΟ Ιιοιηορίΐ}'1οΓηιη βΓΐηλ ρ6ηυΗ886ΐ , ββηαο, 

αΙΐΊ 0668810 Ιη6ίά6Π(, ]ΐ1Γβ 86 ΙΒ6ηΊθ Γ80ΐί8 Γ6• 

ιροηβιίΓυπι ; 8ί Ι8ΐη6η Γοριΐ^η 88ΐν& ιη8η6ΓβιιΙ , 
φΐίΚ>ιΐ8 8ΐ) ιιΐτ06ΐιη(|ΐΐ6 νΊοΐ8ϋ8 8ΐΐ6Γαηι νιη(ϋ66ηι 

ρΓθρΐ6Γ60 ίη τίΐίΟ ρΟΠΰΓΟ, 1180(1 «ςυΟΠΙ 6886; 

ηιιΙΐ8ηι (ΐαίρρ6 ο1)8(8Γ6 ΐ6$6ηι, ηοίη, ηυί 1β:8η8 6&1, 
«ϋ 60 ςυί 1x611 ίη]υΓΊ8ΐιι ρ6Γ86ςιΐ8ΐιΐΓ, ρο8ΐυ1;ιΙ>8ΐ- 
ςυο υΓΐ)68 ρο8ΐ Γθβ(1υ8 88ΐΐ6Ηυιη Βοηιαηο ίιηροηο 

•ϋ«*Πΐρΐ88 Γ68ΐϋΐΠ : 8ί6 61)101 ίη ]υΓ8ηΐ01ΐΐΙδ 86Π- . 

ρΐηιη 6Χ813Γ6. Νηπιηυ6 ηοη βοΙυπι Ρ1ΐ6Γ88, 61 αΙί8 

Μα66(]01ΐίΦ Ορρίΐΐα 81(]1Ι6 688ΐ6ΐΐ8, ρΠ6ΐ6Γ Τ!ΐ688&- 

1οηΊ68πι 066υρ&Γ8(, 86ϋ ΒβΓΓΐΐ€Βθΐ8Γθπι ({υοςυβ 
ρο€ΐ6ηΐί88ίιηο8 ρ66ηηί8 61 ροίΐί6ίιιΐίοηι1)υ8 πΐ8^ηί8 

60ΓΠΐρ(08 60 ρ^ΓΐΠΙΧ6Γ8ΐ, Πΐ 6Χ86ΐ0 Μ8ηΐ16ΐ6 ίήΐρβ- 

Γ8ΐοΗ8 ΑΓιο αΓΐ>6ηι 8ίΙ)ί 8<](1ί66Γ6ηι : ςιιο^Ι 88η6 
ηιοΐ6δΐία &(ηοΐ6ΐ)8ΐ ίπ)ρ6Γ»ΐθΓ6ΐη ηοη ιη6ΐ]1θ6Γΐ• 
11αηυ6ΐ ιΐ8πιΐ6 αριιιΐ Ιυαηηβιη Αη96ΐαιη 6οη8ο1)πηΐ]πι 

ίη Τ1ΐ688;ΐΓΐ8 <ΐ6($6ΐ)8(. €πΐΐ68 81Ι(1ίΐ8 ΐ6(|[8ΐίοηβ ηί• 

ΙιίΙ ]υ8ΐ6 ο1)ΐ6ηϋ6Γ6 ροΐ6Γαΐ;6ΐ]υΓ8Πΐ6ηΐα 8ί6 6οη* 
66ρΐ8 6886 ηΟΗ ί1)9ΐ ί1ΐ6 ςυί(ΐ6πι ίηύ6ί88, ορρί(ΐ8 1:ι• 

ηΐ6η Γ0(1(ΐ6Γϋ ηθΐ6ΐ)&(, 8^(1 Λύ ρΓ9β16Χΐυ8 6ΐ 6Χ€11- 
88ΐίοη68 ίη6ρΐα8 60ηΓϋςί6ΐ>8ΐ. 1πΐρ6Γ8(0Γ ί(6Γ8ΐα 

ΐ623(ίοηβ ροβίιιίαΐ, ιη 8ί1)Ι υΓίιίϋι» 6Χ ίαι-αιηοηΐίδ 06* άΛΐ; 81 8ΐ)η6β6ΐ, Ι)6ΐΙυη) οί (1βηιιηΐ1.ιΙ, 6ΐ ΟΓαΙ ΓιιΙυΓ88 1) ^^^ ^ν Θετταλί^ διέτριβε παρά τδν θείον "Αγγελον 6^68 86 δ6Γνίΐυΐ68 ηβ 8ί1)ί 886π1μι1 ; ορί1)υ8 
ύΐιίηι Βοιη^ηί^ 6ίνίΙί Ι>6ΐΙο ΓΓα6ΐί8 86 (Ι6ΐ)ΐ1ίΐ8ΐί8 80 
ΒαΓΐ)αΓοηιηι &υχϋΊί8 Τ6ΐ η<46ηΐ6ΐη υδυΓυπι. Ου» υΐ 
βχροηάΗΐ, 61 ςυο ία6ΐο ορυε είΐ, Γ&6ίαΐ, 86 Ιιογιαπ. 

Ουίη 066 ρ08ΐ 8ΐΐ6Γ81Ι1 16(^8 Ιίοηεπί ρΓ968ΐ8Γ6ΐ €πΐΐ68, 

ςυοιΐ (ΐ6ΐ>6ΐ>8ΐ, ίιηο ροΐίυδ γφ16Π18 αΓΐ>68 ο1)8ΐ(ΐ6Γ6ΐ, 
ίηιρ<:Γ8ΐοΓ 0Γ6ΐΐ8η6ηι {βηβΓυια 8υ1)8ί<1ίαιη ρορο- 

9είΐ : ν6ΙΙ6ηΐηΙ(ΐυ6 Β8Γΐ)ΗΓ0Γυθ1 81ΐρΓ8 (1666Π1 Πΐί11ΐ8, 

<1υ€6η(ίΙ>υ8 δυΐίιηβηο 6υιη ΓΓ8(η1)ΐΐ8 0Γ6ΐΐ8ηί8 Πΐηβ. 
Μίΐΐϋ αηα Ιιηρ6Γ»ΐθΓ 6ΐιαιη Μαΐΐΐιχαιη Οΐίυηι Ηο- 
ιίυιηο 8|;ηιίιιί ρΓ3*ρο8ίΐαηι , βΐ 6ίΐΓ» ιη&ΐ6(!€ίιΐιη 
ΐΐΑίιείΐίε ΒοηίΑηοΓυπκ Οηίϋυδ• Τπ1)8ΐ1θ3 ϋογβδίΑΓΟ 
|(ΐΙ)6ΐ• Αι Β8Γΐ)8Γί υΙ)ί ι^ηίαιη Μ^§<1οηΊ8ηι ρ6Γ 
ηιυΐιίΐίοηοιΐ), ςυ»; ]ιιχΐ8 01ιπ8(οροΗιη 681, ρ6Γν6• τδν Ιωάννη ν. Κράλης δλ Ιπε\ έδέξατο τήν πρεσ- 
βείαν, δίκαιον μέν άντιτιθέναι τοΙς λόγοις ήδύνατο 
ουδέν, άλλα συνωμολόγει τους δρχους ούτω γεγενη- 
σΟαι, άποδιδ^ναι δΐ τάς πόλεις ούχ . ήβούλετο * άλλα 
π^ς σχηψεις έχώρει χα\ προφάσεις έχουσας ύγιΐς 
ούδΙν. Βασιλεύς δέ χα\ σύΟις δευτέραν έποιήσατο 
-ιτρεοβείαν, χα\ ττάλιν ήξίου των πόλεων αύτφ 
τταραχωρείν χατά τους δρχους. Εί δέ μή βοΑΜΟίτο, 
ήπείλει πολεμήσειν* ί;ξίου τε μή αύτφ προσλογίζε- 
σθΜ έσομένους φόνους χα\ τους ά^ραποδισμούς * 
τής γάρ 'Ρωμαΐχής δυνά;ιεω; διεφθαρμένης ύπδ 
τοϋ συγγενικού πολέμου, άναγχαίως χρήσεσθαι 
βαρβάροις χατά αυμμαχίαν. *Λ έχέλζυε σχεψάμενον 
τά δίοντα ποιείν. 'βς δέ κα\ μ5τ* έχείνην «ήν οί9ίΐίζθό όγ ν^οο9ΐε 4ί ΗΙδΤΟΚίΑΚϋΜ Ι,ΙΒΕΗ IV. 42 

ιτρεσββίαν, ουδίν 6 Κράλης έπο{ει ιών δεβντων, Α ηβΓυηΐ, 61 υΓΐ)6$ ΠΙα$ α €γλ\ο ΐβιιβΓΐ ΙηΐβΙΙβχοπυιιΙ, άλλ^ χα\ τ&ς Οτεολοίτιους έπολκόρκιι πόλεις, πέμψας 
ι:(Λς Όρχάνην τ6ν γαμβρών ό ρασιλβυς, μβτβιταλειτο 
ατρατι&'/ • κβ\ παρήσαν ύπίρ μυρ(ους των Βαρβάρων, 
ων Σουλιμάν μετά των αδελφών οΐ του Όρχάνη 
τίΐΧ^ς έστρατήγουν. Πέμπει δί] μετά τούτων χα\ 
ΜοττΟαΤον τ^ υΐδν δ βασιλεύς της ' Ρωμαίων στρα- 
τιά; ήγούμενον, κα\ έχέλευε τους ορόυς της 'Ρωμαί- 
ων ηγεμονίας διελθ4ντας ά6).α6ί»ς οϋτω πορθεΤν τθί)ς 
Τριβαλούς. 01 Βάρβαροι δ^ ώς μόνον έπέβησαν' 
Μυγδονίας, τ6 περ\ Χριστούπολιν τείχισμα διαβάντες, (Ιιΐ€ηιη ΙπιρβΗ» ρ^ΓνίρβικΙβηΙβδ, 9(1 ροριιΐηΐίοηβηι 
&Ρ86 \\\ηο 60α(]6πιηΙ , τίοοβηιιβ οιηιιβδ ναβΟνο- 
Γυηΐ, 61 ιΐΓΐ>β8 Μ^^(]οηίχ ΠπίΐίιηαΒ ίηειίΓβαηιπί, 
Οΰο'κίβηιηΐηιιβ βΐ ΰβρίίνοβ β^^βΓυηΐ ηιιηιηρΙυΗιηοδ : 
ηΙ(ΐη6 οιιιη ορίπίΑ ρΓαά:ι &Γΐη!$ ςυ^βδίο, 720 Ρ^** 
Η€Πβ$ροηΙαπι Ιη ΒΊΐΙιγιιίαιη τβιϋβηιηΐ. ΙιηροΓΑΐηΓ ιιΐ 
Β»ι1)3Γ0β (ΙβδΡΓπίδδβ οΓϋίηββ ηυίΐίνίι, ηιοΐβδίίδδίηιβ 
ΙιιϋΙ : (ΐα3η<1οςυί(1βπι ίη ηηοΓοηπ υΐΊΗιαίβιη 1)6ΐΙα!ΐι 

ΙΐΟΟ 8υ$0βρ6Γ3ΐ, 608 ίρ508 1ΐ?, φΓΐ 86 ρΓΟ 80(1*18 
8(Ι](|(Ι1Π τ{(ΐ6ΐ>9ηΙΙΙΓ. ρ6Γ(Ιίΐ]6ΓηηΙ. πυθδμενοι ώς ύπ6 Κράλην αΐ πόλεις Αγοιντο, ευθύς έτράποντο Ιπ\ λεηλασίαν, ολίγα φροντίταντες των 
στρατηγών, κα\ τάς χώμας πάσας έξεπόρθησαν, χα\ τάς πόλεις χατέδραμον τάς χατά Μυγδονίαν 
χα\ άπβαεινάν τβ πλείστους κα\ ήνδραποδίσαντο ούχ ολίγους• λ'ίαν τε πλείστηνδοριάλωτονέλάσαντε;, 
άνέστρεφον κα\ έπεραιοΰντο χατά τ6ν Έλλήσποντον εΙς τίιν οίχίαν. Βασίλευα δέ ποΟόμενος τήν άταξίαν 
τών Βαρβάρων, ο6 μετρίως ήνιδτο, δτι υπέρ ών έδόκει τίν πόλεμον αίρεισθαι, τούτου; διίφΟειρεν ή 
συμμαχειν δοχοΟσα στρατιά. 

ΟΑΡϋΤ V.. 

ΙηιρβταίοΓ )ηη\οτ€ηι /ίΐινιη €ΐ ^ΒηετΗϊη άηροία$ €Τ€αί, ΜαίΙΙιαηηι ηΐΐτα (χίοΐΐϋ. Ρταΐνα ηχοτη %ώααοογα' 
ίοτ€Λ [αζϋ, Ιηορια ρβοηηίίΒ ηιαρηα Ηπάίφιβ : άε εα νίηΐνη βχ^ρβηάα, Ιΐβτηυι ζοηΐτα Μΐ^οοΌΗαηίιιε, $€ 
ά€\€ηά\ί^ ά€ ηηίΙ>η$ νβΐιβηιεηΐβτ ϋοηηηετ'αητ. ϋ€ Βανϋατη ίη ίΌ€ίο$ α9άΐί$ $$ ρηνραΐ, βί αβ τερηύϋ^α Μετά τ^ίτο χα\ εΙς θετταλίαν τριήρη πέμψας» 
τδν υίδν (ΐετεπίμιτετο /Μανουήλ• έπβΐ δέ ί^ν ^ν 
Βυζαντιφ, ΙχεΓνον μέν κα\ τ6ν γομβρδν Δοΰχαν τ^ν 
Νιχηφόρον, δέσποτας άπεδείχνυ, Ματθαίον δέ τ^ν 
«ρεσβύτερον υΐδν αξίας μέν ούδεμιδίς δνομαστ\ 
ήξίου, τιμήν δέ παρείχε τήν υπέρ δέσποτας, ώ; 
εΰθυς είναι μετά 'Ρασιλέαί ήν ό πρώτος των 
Παλαιολόγΐιΐν βασιλέων Μιχατ^λ έχαινοτόμησεν έπΙ 
υ{φ Κωνσταντίνφ τφ Πορφυρογβννήτφ, ή έδόχει 
πλέον τι της των δεσποτών αξίας ίχειν. Τους γυναιχδς 
δέ τής βασιλίδος αδελφούς Ίωάννην χα\ Μανουήλ 
σεβαστοχράτορβς άπέδβιξεν. •Ορώνδέτ^,ν 'Ρωμαίων 
ήγεμον(αν δείνώς ύπδ του εμφυλίου πολέμου 
θ:εφ(ίαρμένην χα\ χαταφρονουμένην δπ6 τών 
πκριο{χων , άμύνεσθιι δέ άδυνάτως ίχων διά σπάνιν Β 8ϋ1> Ιΐ8Β6 ιηίδδη ΐΠΓβιηί ίη ΤΗβδ^ίΐΗ^ηι, Γιΐΐηηι 
Μ9ηυ6ΐ6πι 30(€Γ8ίΐ, 6υηΐ(]υ6 €οη$(&ηΐίηομοϋ €ΐιιη 
Ν{66ρΙΐ0Γ0 (1ϋ08 £;6η6Γ0 δϋο άβδροίηιη «ΙοοΙαΓαΐ. 
Η&ΐΙΙ)8βαιη 56ηίθΓ6ΐη ΓιΓιυιη ηυΐΐ» <)ί^ηίΐ;ι(6 ηοηιίηα- 
Ιίπ) 6θΙιοη6δΐ3ΐ ; ΙιοηοΓβ ΐβιηοη δΐιρπι (ΙβδροΟδ οΓ- 
ίβΓΐ, η6Π)ρ6 υ( 68861 ίιηρ6Γ»16ΓΊ ρΓΟχίιιιυδ : ςυοίιι 
Ηο»θΓ6πι ρηπιιΐδ Ρ&ΙχοΙοβΟΓυιη ίπιρ6Γ»ωΓ Μί- 
€ΐΐ86ΐ, ρΓορΐ6Γ βΐίυιη €οη8ΐ3ηΓιηυιη ΡθΓρΙινΓθ^6• 
ηίΐυπι Ιηνΰηίΐ, ▼ί(ΐ6ΐ)3(υΓςυ6 63 <Π^ιιίΐ3δ (Ιοδροΐα- 
Γυιη άί^ΐΗίΑΐΙ 8πΐ606]ίβΓ6. ΚΓ;ι(Γ6δ υχοΓίΗ ΐοαη- 
η**ιη 61 Μαηιΐ6)6ΐη 86ΐ)3δΙθ6Γ3ΐθΓΗδΊ6£ίΐ. Οβηκηδ 
&υΐ6ΐη Κοιη2ηυιη Ιηιρβποιη 6ίνίΙί 1)6ΐ1ο νβΐιο- 
η)6ηΐ6Γ φΐ3δ8»1υιη 61 8ΐΐΓΐΐυιη 3ΐ<{υ6 3 νίοΊηίδ ουιιι 
ρΓορ!6Γ Ιηορ'ΐΒΐη ρ66υηίχ (ςυποι ςυίιίαιη η6Γνο8 
6886 1)6ΐΙ*ι ηοη ίη8πΐ6 άίχίι) υΐοίδοί 86 ηοη ροδςβΐ. Μν χρημάτων (νεύρα γαρ τις χαιρίως είπβ τά ςιΐ0(1 η66 <)6 8υο, η66 <16 ριώΐίοο δυιηρίυδ 8υρ χρήματα του πολέμου), χα\ μήτ« οΓχοθεν Ιχων 
χορηγεΤν, μήτε 4χ τών δημοσίων • τά τ• γάρ κει- 
μήλια άνάλωται πάντα τά βανιλιχά, χα\ αΐ πρόσοδοι 
αΐ χοινα\ Ιξέλιπον» της χώρας χαθάπαξ ύπ6 του 
«ολέμου διαφθαρμένης, χα\ νήσων χα\ ήπειρωτίδων 
π^λιι«ν, τών μέν ύπό τών πολβμίων κατεχομένων, 
«ών Ιπιλοίπων ^ είς έσχάτην άπορίαν Ιχ τβ τών 
ΙξωΟβν εφόδων, κα\ τών Ενδον στάσεων ήχόντων' 
τρέφεαθαι δέ ένην τους στρατιώτας οΰδαμόΟεν* 
«άντις & Ι^σαν άχρηστοι χα\ άοπλοι όπδ πενίας * 
χα\ ουδεμία δνησι; έχείνων Ι^ν, χα\ ταύτα πολλών 
(ντίιφν χα\ αγαθών, άπορί^ πανταχόθεν συνεχόμενος, 
Ισχέψατο ιίσφοράν ποιήσασθαι έχ τών ίδίων πάντας. ρ6()ίΐ9Γ6ΐ ; ςυ» 6ηΙιη Ιη ΐΙΐ68:ιυΓΊ8 ιιηρ6Γ3ΐθΓΠ8 Γ6ρο- 
8113 Κΐ8ΐ>6ΐΜΐηΐυΓ,*3ΐ)δΐιιηρ(8 6Γ»ηΐ οιηηία: βΐ ν6€ΐί^3)ί.ι 

Γ6^θη&Γυη<1Ι(α8 (ϋΓ6ρΓ8 36 (Ι6Τ3813Ι8 ΐΐ6Γ666Γ3ηΐ; 6( 

ιηδυΙοΒ 0ΐ(ΐυ6 οοηΐιηβηΐίδ υΓΐ)68 ζ\\χ, !)0δΐί5ιΐ8 86Γνί6• 
1>&η(, 8ϋ2 ρΓορΐ6Γ Ιιθ8(ίΐ68 !ηειΐΓδίοη68 ίοπδ, 6ΐ οΊ- 
νΐυιη (ΙΊ800Γ(Ι!38 ίηΐιΐδ, 6χΐΓ6ΐη!8 (1ίίΒ6υ1ΐ2ϋΙ>υ8 οοη- 
ΟίεΐΑΐ)9ηΐυΓ ; η60 8υρρ6((ϊ5&1 Ίη ηι!Ιίΐ6δ»Ιίη)οηί&, ςυι 
<]υ3ηςυ&ιη ηπιΚί 2ΐ08ΐΓ6ηυί, ρΓΧ 6(;6819(6, ηιιβ υηϋί- 
ςυβ ρΓ6ΐηο1)&ηΙυΓ, 6Γ3η1 ίη6ηη68 3ΐςυ6 ίιιυιίΐ68 ; 6<ϋ* 

66Γ6 602ίΐ3νί(, 01 0ίΤ68 <)6 Γ3€υΙΙαΐί1)υ8 8018 νίπ• 

Ιΐιη οοηΓ6η-6ηΙ, ςπο 61 ίρδϊ ςυί 1ΐ3ΐ)βΓ6η1 , 61 ϋ 

ςυί 6Κ6Γ6ηΙ υΐ18 86Γν3Γ6ΙΐΙΐ1Γ. ΗοΟ ΐη6(ϋΐ3ΐαί 0€6ΙΙΓ- 

γΗ τΙπι 3ΐ)8Γ.η6η()^ιη , 8ίςυΊ()6ΐη ίΙΐ3ΐη ίρ$3οι ρβ* Ιν' αυτοί τε σώζοιντο οΐ έχοντες, χα\ τους άπορους ^ ευηίβιη €0ΐΐ3ΐί(ί3ΐη ρΓΟ οοηΓ6Γ6ηΐίΙ)α8 ίη$υηιρ(ιιπΐ8 σννδιασώζειεν. ΟΟτω δέ σκεπτομένφ ού βίαν είσ. 
φέρειν έδόκ<ι δεΝ μέλλοντι υπέρ α^ών τών είσφβ- 
ράντων τά χρήματα άναλίσχειν* άλλα πείθειν παραινέ- 
ανννα μάλλον πρδς τήν πράξιν έχοντ\ χο>ρεΤν. Κα\ 
χοινήν έχκλησίαν έχ πάσης ίδέας βίου συναθροίσας 
4χ τών Βυζαντίου πολιτών οΟτε γάρ έμπορος ύπελεί• 
ιατο οΰτε στρατιώτης, άλλα κα>. χειροτέχναι παρήσαν, 

ρατεοι.. (ιε. εαν. 65861, 86(1 ΙΐΟΓΐ3η(1θ ροΐίυδ 3(1 1(1 1ί1»6ηΐ6Γ Γ3€ί6ΙΙ- 

<1αιη 1ηιρ6ΐΐ6η(1θ8. Ιικίβ Γοητ6ηΙυ είνΐυιη Βγζ3ηΐίο- 
Γϋπι 6χ οηιηί1)υ8 οπίίηώυβ ίη(ϋ€ΐο (η»ιη 61 ιη6Γ- 

0310Γ68, 61 ΐηίΗΐ68, 61 0ρΐίΐ668, 721 ^^ ρ1θ1>68 

ίηβιη3 ΓΓ6(ΐυοη8, 61 83€Γ0Γυιιι ιηοη3δΐ6Γίοηιιιι ρΓχ- 

Γ6€ΐί, 61 666ΐ68ί3ηΐΙ11 ρΓ0€Ι1Γ3ΐ0Γ68 €οηΔυ6ΐ)3ηΐ, Ιη 

ιη6(1ίαιη ρΓΟ^ββιιΐδ 516 ΙηίΙί (ϋε6Γβ : ν6ΐ6Γ6αι 

2 

- ■ - ■ ' ' 0ί9ίΐίζθόόνν^ΟΟ9ΐε 43 ΙΟΑίνΚΙδ ΠΛΝΤΑΟυΖΚΙΤΙ 44 

Ηοηιηη'ι ίιηρβτΓι ίβΠθίΐ2ΐ£ΐη, νίΓΐ Αοπίίΐηί, »ιΙιηΊ- Α χα! του δήμου ούχ ολίγοι, χχΊ των Ιερών φρ'/ντιστί}- Γβηϋαιιι Γυί»8β• 6( Β«γ1)8Γ08 €ΊΓΰυηι]3ε6ηΐοβ, &1ίο8 
<|οί(ΐ6ΐη &1> ΊΐΒά^ίύ νίοΐοβ 6ΐ ΕΐιΙι]ιΐ|;3ΐο8 ββί^β^ λΐίοβ 
ηΐϋΐιβίδβο 8ΰηιρ^Γ &(ίρ«ΐη(Ιί2Γίθ8, οίαπδϋίιιιο» «υΐ^ιη, 
βο&άβηιςϋύ ριχροΐβιιΐββ βαϋβ 86 ])β«Ιθ8 ρπίανίΒββ, 
81 ίΙΙοδ λΐυίοοβ οΐ 8οαο8 Ιΐ8ΐΙ>6Γ6ηΐ, ρΗι|ΐι«: ειιιιι 
ϋ8]ιΐΓ6 81118 Γβϋιιβ ίιιΐθβπ'β \^νρ^6η^, τϋ»<μιοςιιβ 
νηίνοΓδΙ ρταροσιβ^ΙΐΜη ηοη !|μιοΓ»Ιί8• ΙίύΓΐιΐΒ 1ι«β 
&υ$υ8ΐα , 61 2ΜΐιηίΓ»ιΐ(ΐ3\ 61 Κκχΐίβ ΐΑΟΐλ Ι»ηΐυ«ι , 
ΥϋΙλίΐ 81 βχΐΓ» ιι1ΐίαι&ΐϋ Τΐιυΐβη (84) £6814 ββββη^ 
£ϋΐ6ΐ)Γ^9« ΐηικίίυ νί|μΐ6ΓυηΙ» ςααιιϋα βςυβ οιμ- 
ΐ)ίΙ)ΐΐ5• ίιηροΓ34οπΙ)ΐΐ8 ηίπΗΓαηι βΐ ρπτ&ϋ8 €θΐη• 
ιηυηΊ8 ςΙοΓΪ^ €0Γί)ί Γυ^Ι, 61 ριι1)1ί€3 €θΐηιηο(1ϋ ρπ- 
ν»ΐ;8»!ΐΐΰΐΑΐα. Εχ ςιιο αιιΐβιη ίιηρ6ΐ»ΐοτ68 ΓιΙίβ3Γ6 
61 εοηΐ6ΐΐ(ΙϋΓ6 όβ 8«ιιαιη» ΓΟΓυιι»• 61 1ΐ08ΐ6» ορρυ- 
{11316 ρ8Γ06ηΐ68, ουπι €οη83η£[υίηϋΊ8 οοηίΙίββΓϋ 
€<Β,.6Γυιιΐ, 3ΐϋ {ΐιβ εοιηπιυηΐ 83ΐυΐο ηΛ)^Ιι*ΰΐ», €ΐ 
(]ΐΐ3ηι<ΐ6ΐ)θΙ):ιηΐ,οΙ)6(Ιί6ηΐί3 16^0111 36 ρηηείρυιιι 31η 

)ϋ€ΐ3, Λά ρΓορτίοδ (]υίβ8ΐΙΙ8 ΟΙΠΠΐ Γ3ΐί0Π6 60ΐηρ3• 

ΐ3ϋ(!θ3 ίηςυΙιαβΓυαΐ : ιηί8(3 8»ιιΙ Ίηίΐ3 8ΐιιηιηΊ8• 61 
8υηιιιΐ3 ίαϋπιΊκ» %\οτ\2όφΐΒ ϊί05ίνχ ό^ιιπιυιη 1(Νΐςβ 
Μαχίιηυη (6^ίηΕΐιΐ8, 60(ΐυβ ίηΓΐΓηιΊΐ3Γΐ8 ΓβαϋΊιιηιβ, 
VI ]3η) ηοη 3ΐηρ1ίΐ]8 ςιιοιηοϋο 3ϋθ8 βυΐιίςβιΐιΐιβ, 

86«Ι 116 ίρβί Ί£η3νίΐ6Γ 3Γ ΙϋΓρΊΐβΓ 8υΙ)Ί{3ΙΙΐυΓ, ρΓΟ- 

ΛΊ!οπ(Ιιιηι βίΐ. Ουθ(1 ί{;ί(υΓ Η1}οπί^ Ίιηρ6Γ3ΐοπ8 ίη- 
^ί(ϋ38 ηΓί]α3ςπ3ηι ΓβΓΟΓίηι, ιΐ6€ Γοςη<ιιΐ(1ί ευρίίΐί• 
ΐ3ΐο ραΐ^ΓΑΟ 605 ρπικΊρ3ΐυ 8ροΙί3)ΐ8 Ιιιΐϋ ν6ΐΐ(;πη), 

€υίνΊ8 6Χ Ίρ!«3 Γ6 βνίΐΙοΠίβΓ 1ί€ϋΙ ρ6Γ$ρί€6Γ6• δί 

*6ΐιΙιιι . υΐ 8}Χ(φΙΐ3ηΐ3ΐ οΐ3ηπΐ3ηΐ, Ιιοο 3ΐι ίηΐιίο ΐη Β ρ(ων ο( έξηγούμενοι, χα\ των έχχλησιών οι προ- 
στάτβιΐ * χα\ χαταστάς βίς μέσους Ιλεξε τοιάβι * 
Άνδρχ; 'ΡωμαΙοι, τήν μ^ν άρχαίαν της 'Ρωμα^ων 
ηγεμονίας «ύδχ'.μονίαν ώς θαυμαστή τις ^ν^αΐ 
τών π<ρ\ αύτ^^ν οίχούντων Εαρβάρ^ον, των μ&ν 
έχράτ€ΐ χαλ ^οχειρ^ς είχκν, οΐ δέ ύπδφοροι (ιετέ- 
λουν, οΐ π&ριφα\ιίστατοι δλ χα\ δοχουντες μεγάλη^ν» 
βύναμιν ιηριβεβλήσΟαι &γαπΐ|.τδν ήγουντο β( φίλους 
χαΐ συμμάχους Ιχοιεν, χοκ έζ-ίττς φέροκντο αύτοίς * 
μι^ν πλβονβχτουμενοι, ούδ* ύμβίς αγνοείτε, ε Ι χαΐ 
μή πάντες. Άλλα ταΰτα δή τ3ι σεμν>, χα\ 0αυμα3τ3ι» 
χα\ μδνον ^δδμενα νυν\, ώσπερ τινά τών ίξμ> θοΰ/τνς 
είργασμένων, μέχρι τδτε περιήν, άχρι ιτόίσιν όμο{ακ; 
χα\ βασιλευσι χα\ Ιδιώταις της χοινής Ιμελίν 
εύδοςία;, χα», των Ιδί^ συμ-^ερόντων τα χο'.ν5 πρού- 
τίΟεσαν. Άφ' ου δέ τοίς τε βασιλευ<τιν ε,οις ενίπίσεν 
έσχατη χα\ ψιλονειχία τεερι της άρχης» χα\ του 
μετά τώ^ οίχείων μάχεσΟαι τοίς ΤΓθ).εμ{οις άτιοσχά-» 
με ναι, άλλήλοις συνε^^άγησβν, χα\ οΐ άλλοι της 
χοινή; άμελήσαντε; σωττ^ρία;, χα\ του πειΟαρχείυ 
τοΙς νόμοι. χα\ τοϊ; άρχουσιν, ^ τροσηκε τών ίόί^ι^ 
τι διαφερόντων μάλιστα άντεποιήσαντο, -πάντα &>€»> 
χα\ χάτω γέγονε, χα\ της τε ευδοξίας άφτ^ρήμεΟα τ6 
πλείστον, χαΐ εΙς τοσούτον ήχομεν αδυναμίας, ώστβ 
μηχέΟ* ήμϊν έπι τψ χαταδουλοΰν έτερους τ6ν λόγ >ν^ 
είναι, άλλ* δπω; μή αύτο\ αίσχρώς χα Ι άγεννώς. 
δουλεύσομεν. *ί1ς μίν οΟν χα\ αύτ6ς ούχ έπε^ούλευ σα 
βασιλέως τοΖς παισ\ν, ουδέ βασιλείας έρών, ή της «ηίιηυιπ ίπιΐυχί^βπη, ροδΙ Οιη 3ΐΓ0Χ 1)οΙΙυιιι , η ρ πατρψα; ηγεμονίας αυτούς άποστερών εΙς τούτ^ €ΐα(ΐ68 ιηυ11ίί3Γί3ΐα ϋΐ3ΐ38, ρ(•8ΐ 6Γορΐ35 πιίΐιί ίβεηΐ- 
Ι3ΐ68, ρΓορΙιιςποΓίυη βι 3ΐηί60ΓυΕη Ι3ηΐ38 χΓυιηιι»!ί, 
ιιυηο. 66Γ16, ςιΐ3η<Ιο οιηιι{3 ίη ιη3ΐιίΙ)υ8 ιιιβίδ 8υια , 
^υοιΐ οοη8ΐίΙυί8ε6ΐη 6χ$64υοΓ6Γ. ϋυο6ίΓ€3 6ΐ ηΐ3- 
)θΓ6!$ ιηυΗο ΝαηιίηΙ ^Γαϋπδ ά%ο^ «ιυβικίο ηοη ρ»- 
£οηι ί1Γΐ6 3ΐΐφΐ6€(6η 111)08, ηβςαβ η^Ι ρ36ΐ3 (1ο8€6ΐι- 

^ηΙί1)ΙΙ8 (131116181 Ί(Ι (ΐ^Ο Γ0|;;ΐΓ6ΐη 0Γ6ΐ)6ΓΠΐη6), 86(1 

Ιι«!ΐΐ3ηΐϋ)υ8 φΐ3ηΐυιη νίπ'β ρ3ΐΐ!Γ6ηΐιΐΓ, ηί1ιί1ιιυ« ίη , 
Ιιθ€ £6η6Γ6 ηοη 3ΐαΐ6ηΐί1)ΐΐ5, βοΐυ 060 ιυϋιί Γ3Τ6ΐιΙβ 
ρυ(;η3η8, οηιηίΐιυβ 6ν38ί βαρβηοΕ. 06 ρκβρί^ 
εοιινβηΐ3 61 ]ιΐΓ3ΐα6ηΐ&, 86<1 ρΓορίβΓ τβίβΓοηι Αηίηιί 
Νίβί ηιθ(1βΓ3ΐίοΔ6πι , 6ΐ €1101 8ίιΐ|;α1βΓί ιΐΐο. ΟΙθ• 
Γυηιηυο ςυοιιιίαιυ 6θΐι]υηο1ίβ6ίηιο Ιοιρ«πι1οιο «Βΐί- 

€Ηί31ϋ 1ΐϋΐ8 6]υ& Ρ3Γ06Ρ6, «Ι ρ8(6Γηυΐ1λ 61» ίηΐ|)€- ήλθον, πάσιν έξεστιν άιτόδειξιν >^μβάνειν ένα;>γί| 
έχ τών ιτραγμάτων. ΕΙ γάρ, ώ^περ οΐ συ/.ο'^άνται 
χατηγόρουν, τοΰτο προύΟέμην εξαρχής, ούχ δ>> 
μετά τ^^ν το:οΟτον πδλεμον χα\ τήν παντοίαν τών 
δεινών ^νπιφοράν, χα\ τών χρημάτων τήν άποβολήν, 
χαΐ τών «Ιχείων χα\ τών φίλων τήν τοσαύτην χαχο* 
πραγίαν, νυν άπεσχδμην της προθέσεως, πάντα 
Ιχων έν χεροΐν * δΓ & χα\ μάλιστα πολλαπλασίους 
χάριτας 6μο>.ογώ τφ Κρβ(χτονι« δτι μ^^ Ιχείνων τή^ 
«Ιρήνην έλομένων μηδέ πρ^ συμβάσεις χ«ιρη9^ηττων«. 
χαΐτοι. χι πολλάχις έμ«ΰ πολλά περί εΙρήνης δεηΟέ'- 
τος, άλλα πιηολβμηιιότΐιΐν άχρι χα\ τ•0 δυνατού,. 
χα\ οΰδεν^ ήμ«ληχδτων τ^ν Ι^^ι^^ιτι»» είς αύτους^ 
τ|) άνωθεν μ6ν|^ βυμμαχούμεν•ς ^π^, πάντων Γίαιη €υ8ΐ(κ1ΊΓβ^ 6χί8ΐΊιη6Γ. 722 ^ ^γ^ ανΰοι^ά- ^ περιεγενδμην, Ινα μή δ•χώ διά τους δρχους χαΐ ιηοιίαιυ 3 ρηηαρίο ίρ8< ου^^ίΐβΐΜίηι, Λά 60ΐηηιυιΐ6ηι 
ΙΙοηκιηοΓυιιι ΙηκΊιυιι 8€ϋκ*ο(, οιηηβ8 &€Γιοη68 

ηΐ638 4ϋΐί^6Γ6 , ίηΐρ6η(ΐ6Γ6ςΐ1€ ρ6€1ΐηί3& ΙΒ«.ι8 

1311138. (ΐυϋΐιΐ38 \Ό8 8αΙ)8, 6ΐ ηυΙΙηπι ΐ3ΐκ)Γ6ηι 3υΙ 
ιΙΙδΓΠΐιΐϋΐι &α1)ΐ6ΓΓιι§6Γ6 , 8ί 1ιχ6 , ίΒ(ΐυ3η) , 3ΐϋ 
ου^ΐΐαϋ^^ηΐ, 61 ηΐ6 ίιηρΙ^Γβ 86ουΐί ίϋί886ηΙ , 3υΙ 
{{Μοά ιΐΗηιΐ8 68ΐ, 83ΐΐοηι ηΐ6 ιιοη ρΓθ1ιΐΙ)υΊ886η(, 
ηοιι Ιιοο ΙβηιροΓβ ιΐβ ηΔ8ϋ:3 1ϋ)6Γΐ3ΐ6 Γ6ΐίιΐ6ηϋ3, τάς συμβάΒεις, έιλλά διά τήν άρχαίανι έπιείχβιαν, 
χαΐ τήν πρδς βασιλέα «α6ν θαυμαστό ν έχ«Ινον χαΐ 
φίλτατον έμο\ φιλίαν, τώ^ν παίδων τών Ιχείνου φεί- 
δεαθα:, χα\ τήν πατρφαν αρχήν συνδιασώ^ειν. &ί 
μέν ο6ν, ώσπερ εξαρχής αύτ6ς διενοούμην πάντα 
πράττε IV υπέρ της χοινής *Ρωμαίων ώφ:λεία;, χαΐ 
χρήματα άναλίσχειν τοσαΟτα δντα δσα ίστε, Χ3ΐΙ 
πάντα πόνον χαΐ χίνδυνον ύιφίστασθαι, χα\ οΐ άλλοε ^α^οι)^ Ροηίβηί ηοΐφ» (84) ΕΓΐ3πι*νίκ({Ί)ίιΐ8 ι (^^ογ^ ηΙΐιπΐ3ηι τθ63ΐ, ςυοά 
ηίιιιίηιηι ι1ί8ΐ3Τ6ΐ Ιοη^ί88ίπιο• 68δ6ΐςυ6 ροδίτϋΐιιβ, 

8ίν6 1ΐ1ΐΙΠ13 ίΐΐΙ6Γ ίη5υΐ38 ΗθΠ13η!8 6Χρΐ(>Γ.ΐΙ.')$ ΰΐ 

6οςηίΐ38. 8ΐΓ3ΐ>ο, 1ι1). IV : Μαςίί αίαηι ο(>Λ€ΐΐγα €»1 
ΤΗηί4$ /ι/ε/οπα, ο6 Ιαιιι ίοηρνκΐΗίαη ύίΗηι. ΟιηηίαΜ . €ηίΐη ηηαηΐίΗ (ιηιηίντ ηοη^ηα, ηαχίνΜ ν^ΠΜ Μρ- 
(αιΐΓΐρηαη β$8€ Ηαηο άΐΗίίαηι αίαηί, Ρθ(^ΐ£ ίιι ηΐ3- 
χίιη3 (1ΐδΙ;ιηιί;ι« 61 ΙΟϋΟ Ιυη^ίπ^υίζί^ιηιυ δί^πιΐίοίΐηιΐυ, 
ΊΊιυ1(;η ηοηιίη3ηΙ. Οί9ίΐίζθ€ΐ όγ Οοο^Ιε ΗΙδΤΟηίΛΒϋΜ ϋΒΕΚ IV. 46 

9υ>£ί«θ/το προΟΰμω;» ΐ^^ τά γε μετριώτε^ον μί] έχώ- Α 60(1 (2ΐ>»ί4 τβΓίΐο ίηνίθι») «€ ιΐιβιυι ροΐίιιβ βΓίρίβηάιι λυον βύτοί, «ύχ &ν νυν πΕρ\ τοΟ ^ χρ^ σώζιοθαι» 
άλλ\ |1 μ}) έπίφθονον &1π£?ν, πβρ\ του οποίους χρή 
χαταδοολουν Ι6ουλ«υόμε6α. Έ7:€\ βΐ οΟτω «χυτά 
«ονι^υ τίνος $ι(μονος ήμίν ^ασχήναντος αυνετχευά- 
σ6η« χαΐ %ρΙς μ^ Ιμέ τ^ν υπέρ τη; χοινης σωτηρία; 
^ηλλήν πρ^νο'.αν ποιούμενον πίλβμον ήρχντο προ- 
Ούμως, χα\ τους &λλου; &παντ«; συνέπεισαν, χα\ 
τά τε ήμέτ€ρα άπαντα άναλώχααι χα\ τ^ χοκνά, 
«ιύ^ν ^ττον χατ' έμοΟ Ι| χαΐ χαθ' υμών απάντων, 
εΐ 6:Χ τάληθΙ; είπειν, Χ4\ τήν χώρα ν &πασιν διΙ- 
νΟΐΐραν, άφ' ής άΐ αυντάξιις συνελέγοντο, χα\ τους 
|ίΐ^ν π0.εμ{ους φο6ερους έτνοίησαν ήμΤν, πάλεις τάς 
μίν έχοντ\ προ<{ΐενοι *χβίνοις, ϊ/ ί){ω3ΐ συμμάχους 
χαιΑ Τωμαίων, τών 6* άμελ^αντε;, «τ:' έχείνους 
^ύνααΟαι χατβΰουλοΰν^ ήμ5; βλ άίΟενΣοτάτους 6/ 1- " 
γ^ητι της ατρατιδς κα\ χ/τημάτων άπορίςι, περίέ- 
στηχε δέ νυν ήμΤν έν άτ^όρφ πάντα, σχεπτέον έχα- 
οτον, χα\ γνο•μην τινά είσενεχτέον δΓ ζς Ιίπι τά 
ιιράγματι ήμίν βίλτίω. χα\ της τε παρούσης δυι- 
•πραγίας, χα\τ^ς Ιτι άπαλλαξ^δμεΟα ::ροσ>>χωμένη,•. 
Τριβαλ^ί τε γάρ ομοίως χαι Μυσον, χαι Πέρσας χα\ 
ει δ^ι τκ-ςϊλλοιγατονοΰι.ν ήμιν δυναστείαν Ιχοντ^:, 
«ύ τοΓς ήρπασμενοις χαιά τ^ν τβΟ π/λέμον χρίνον 
άρχοΟνται, άλλ' εφάπαξ χαταφρονήαιντε:, οΟδαμή 
στήααι τήν πλεονεςίαν βούλονται. Έγώ δέ ήδίως άν 
€'δον εχιίνηντήν ήμέραν έν ?^ Ιίκας έκτούιων πάντων 
4ν ίξίί λαβείν τών είς ήμδς 4,σελγημένων. Ο^δέ γάρ, 
ουδέ χατά τ* ν του πολέμου χρ'ίνον έχοντί τήν τών οοη8υΙΐ3Γ6ΐηυ&. ε.τίοπιιη ςιιία Ιιφο Ιιϋνβηυιη ηο« 
ιη^Ιί^ηΐΜ (|ΐι($ρ!&ιη «Ιμοοιι βι Ηιτίιία €α1Π<<ι% 
8ΐ3€ΐιίη2ΐυ9 «81 , 61 1111 εοιιίΓΑ ϋΐβ οοιηιηυηΊϋ 
ΓιΙιβΓίαΐΊε <]ίΠκ6ηΐιβί8ίπιαιη μίο» οαρΐίΐβ βυβε^ρ^- 
Γυηι, εοάβιηςυβ αΠοί οιηηβ^ ρβΓρυΙβτυηΐ, ηο- 
5ΐΓ35ςυ6 ΓοΓΐυηα$ 6( οοαιιηιιηβηι ρβΓοηί8ΐη οηιΐϋΐη 
ρΓΟίΙβ^οΓυηΐ, ίη 60 (8ί ιτβηιιη ΓιοβΙ 4ίθ6Γ6) ηοη 
ιΐΥ2|;ί8 ΙΝΟ ςυαιη νο8 υηίΥ6Γβ08 *9Κδ6ηιιιΙ• Ιοίαιηςιιβ 
Γβ^ίοηβιη, ΐΗΐ(ΐ6 ρ6ΐ)»ίοη68 οο1Ιί^6ΐ>«ι•ΐυΓ, «χρϋβ* 
Γυιη, η Ιιο«ΐ6$ ^ιο!:Ιβ Γοπηί<1ηΙ)Π68, ΠΓΜηιη βΙία» 
8ρθΓΐΐ6 ίρ$ίδ χϋη)Ίΐΐ6ηΐ68 (υΐ 6γ>8 60ΐιΐπι Κοπ)ΐιηη9 
Ιΐ9ΐΙ)6Τ6ηΐ 800Μ8} αΠ88 ηοη οιΐΓ.ιηΐβ8 (ιη ΠΠ 6»8 
ρο.^8βηΐ βϋΙιί^ΡΓβ), ηο8 βυΐβιη ρ&υ€ίΐ&ΐ6 ηιΊΙΐΙιΐΗΐ 
6ΐ ΊηορίΑ ρ6€υηί3Γί8 ίηΩΓηιίββ'ηι οβ Γβιΐ^ίιίρηιηΐ : 
€0η]6ΓΓκ]ΐΐ6 8υηιυ8 ιη 8η^η&1ί38 ρ6Γ οπιηίβ. €ιιη« 
Ιΐ9Γ0, ίηαυαπι,, ίΙ& 8ίη(, ρβΓρβηόβπίΙυηι €υίςιΐ6. η 
»ίΓ6Γ6η(ΐ3 ίη ηΐ(;(1ιυηι ΒοηιεηΓίϋ, ςυα 8ΐ3ΐα9 Γβπιηι 
6ΐηοη(ΙηΐιΐΓ, 61 €ΐιπ) ρπβδβηΐί, Ιυαι 9()1ιιΐ€ ΊϊϊϊμΛ" 
ηοηΐί πιί$6Π3 Γι1)6Γ6ΐηυΓ. ^9ηι ΤηΗβΙΙί , Ι1(Γ8ί, 
ΡοΓ8χ , 61 81 ςυί &Ιϋ νίαιιοβ ηοΙ>Ϊ5 ρΓονίηοΊαβ 
ί黀ΐι1ιιηΙ, ηυφ ρβΓ 1>Γΐ1ί Ιβπιρυ!^ Γ8ριιβπιηΐ, ϋβ οοπ- 
Ιοηΐΐ ηοη 8υη( ; 8€<1 βίπιυΐ 61 86ΐη6ΐ ηοΐιΐβ οοηΐβπι- 
ρίί9, 3ν9ΐΓΐ(ί96 80» ίηφ6ΐ&Γ6 ηοΐΐ» Γ&ΐίοοβ τοίυηΐ. 
Εςο ν6Γ0 1ί1)6ηΙ<;Γ ν!(1οΓ»>πι <1ί6πι ϋΐυιη, ςυο οηιηίλ 
ΙΓι ηο8 ίηβοΐ6ηΐ6Γ ?ο ρΓο(6Γν6 8(1ιηί$8α ριιηίτι ηΐιΐΓ. 
Ν66 6ηίιη νβΐ ίρ8ί8 βΓηιίβ (ΙυΓ9ΐηϋ1)υ8 κροηΐβ ηΐ6η« 

86(1 ΙΐΙ) 1ΐ08(ϋΜ18 3<ΐ2Γΐΐ18, Β3Γΐ)8Γ0ΓυΠΙ €0ηΙΤλ 

βοηΐ2ηο8 &ηχί1ί0 936ΐνί• ΙΗί βιιίηι, ορρ}(ΐ8 Η Γ6^ίο- Βαρβάρων (ρούμην χατά τών Ρωμαίων συμμαχίαν, ^ η6$ ηυ1ΐ8 ΓβΠ^Ιοηβ ρΓθ]ιεί6ηΐ68, Μφβοδ, ΤΗ1)3ΐ1ο8« 

αλλ* όπ^ τών πολεμούντων πρ>>ς άνάγχην εναγόμενος • 

(Μω; γάρ ΙχεΤνοι πδλεις χα\ χώρας χατβπροϊέμενοι, 

Μΰίους, χα\ Τριβαλους, χα\ εΐ δή τινας άλλους 

ΙικιΑον•έμο\ άπά•|} δυνάμει πολεμείν ού μήν 

Αλλά ««\ έχλίνοι (δεσαν ^ύτοΐέφ* έαυτ&ν, ώ; έμο,ΰ 

μ^ «αταστάντος 4«\ της αρχής, ού μδν^ον οΟδΙν 

«ροαχτήαβνται τών ημετέρων, άλλα χα\ τά ήρπα . 

ομένα άναγχααθήοονται Αποδιδδναι• Ιχείνων δέ 

Αρχά-ζτων οία άν^απ<5δοις χρήα•ν«αι• δι' & προ- 

Φύμως αυνεμάχουν. "Αλλω; τε ουδέ »ρ6ς Πέραας 

Ιμειναν άνεπιχείρητοι, άλλ'αύτοίτ• πρώτοι έπήγοντο 

βομμάχους χατ' έμου, χα\ Οβτερον «ύχ »πίξ, χ•λ 

Ος, άλλα κα\ ολλάχις επεχείρησαν έμο\ έχπολβ- 

Ιίωσαι, χρήμβτα πολλά τά μέν διδδντες, τά δέ 61 8*1 ςυο8 »1ίθ8 Αϋ ιηβ Ιοϋβ ν1Η1)υ8 ορρυ^η»η(Ιιιπι 
ιπΰίΐπΓυηΐ : ςυί ρ6Γ 86 8θΐ6ΐΝΐηΐ, β! Αϋβριυδ 6886ΐιι 
ήΐ'ροπυ II, ηοη 8θ1αηι (16 €9Β16γο Γ6ηιη) ηο8(πΐΓαηι 
ηίΐιίΐ 86<|αΊ8ΐΐηΓ08 , 86^ 61 Γβρίλ Γ• :ιιριιΐ908 « ηο 
Γ6(ΜιΙϋΓ08 : 11119 3ΐιΐΦηι ΓΜ|η8ηΙί1)α$, 8# τβΐυΐ ιγμ* 
«ρϋ3 η8ΐΐΓ08, (|α8Γ6 τωΆ 8πηΐ8 3ΐ1«οηΐ6Γ ίΐΝΐχ6ηιηΐ. 
Αιΐ 1ΐΦ6 ιιβςυβΡβηΜ ηοη οιΙινι ιΐ|Γ68βί «ιιπί, ςαο• 
ίρβί 6ΐ ρΗυ8 &αχΊΙ1ιΤ686οηΐΓ3 ηΐ6 ίη<1αιοηηΐ« 61 ρ«*5ΐ 
ηοη 8β:η6ΐ, Ιΐβπιηιτο, 7X3 ββ<1 8«ρ1υβ Ιιοπβ• πιΐΐιΐ 
Γ3Ι66Γ6, ρλΓϋη (ΙβίΑ, ρ^πίπι ρΓΟίηΙββ» Ια^ΐί ρ•• 
οηηΐλ 8ΐα<1ν«ηιιιΐ. Μά υιηΐιιη ψΐητ ροίβηϋλίπ 
Ιιοβιίαιη αη(1ίςα6 6ίη26ηΐ1αιη Ιρ86 1πι1)66ίΙ1)8 , 
ΡΓΧ16Γ68 Ιίηιριιβ η6 ϊι Ηΐο οοηΐ(*ηιρ4θ9 ίΐϊΐ βοοίοι 
«88υπ)6Τ6ηΐ, Ββ(6»β1ΐ8ΐο βΐ€ ροαηΐΜΐΐ6• Β»γ1νιγ0' απαγγελλόμενοι. Πρδς ο&ν τοσαυτην βΰναμιν τών |> Γαηι 8οα6ΐΑΐ6πι 61 «ιηΐ6ΐΙί8ηι 8ΐα(1}Ό9ί88ΐ»6 βχρο- «ανταχόΟεν περιεστηχ^ων πολεμίων δυνάμεως 
οίχείας άπορων, άλλως τε χα\ δεδοιχως μή παρο- 
φθάντας (χείνοι προσλάβωσι συμμάχου;, άναγχαίως 
τίγ/ Ιχείνων περισπούδαατον ένδμιζον κα\ συμμαχίαν 
χαι φ:λ(αν. Νυν\ δέ τών πραγμάτων χαλώς ύπδ του 
Κ^(ττονος χριθέντων, χα\ πάσης στΑ«εως χαΐ 
Ιίχο^Λίας άπελ«|λβμένης^ προθύμως συν ύμΓν τών 
τότε τετολμημένων δ(χάς απαιτήσω. Ός ουν ούδενδς 
άψεξομένου τών δσα λυσιτελείν ήμίν δοχεΖ χα\ πρ6ς 
εΟδοξ(αν χ•\ άνάχλησκν της πρότερος εύετηρ(ας, 
πάντα λέγετε προΟύμως, δσα οΓεσΟε λυσιτελεΤν, ώ; 
χαΐ Ιμου & τε δοχώ βελτίω συμ6ουλεύσο>»τος, χα\ 
τοΙς «αλώς εΙρησομέ*Λ)ΐς τών άλλων μάλλον εύχερέ- 
στερον πεισθησομένου. ΕΟ γάρ Γστε σαφώς ώς ην ΐ6ηΗαιη ]α<!ί6«νί. Αΐ.οοηο ραΙτΙΐΓ6 9 Βοο ορΜηιο 
ιη«χΙηιο <1ίΓ6η)ρΐ3 ςοΒΐΓθΤ6Γ8ϊ3, οηιηίςιιο 86<1ίΐίοηϋ 
&€ (Ιί&|0Γϋί3 βηΜιΙ», το1>ί8€υηι ρΓοηιρΙβ ϋΙοΓπιη 
Γ;»£ίιιθΓΐιπι ρφηβδ Γ6ρο8Γ3Π). υ ι ί§ί(αΓ ηΐ6 ηίΗΙΙ 
οαιίδβυΓΟ, «|ΐιο(1 11(1 ι^Ιαπλίυ βΐ ρτίβΐίηϋΒ Γβΐίοίΐβιί^ 
Γ68ΐίΐυ(ίοη€ηι βχρβϋΐΓβ ηοΙ)ΐ8 νι<1β»ΐυΓ, οηιιιία 
3ΐ8επΐ6Γ 6ΐ1ίΐοΐ6, ςιι^Β €0ΐκ1υ66Γβ €6η86(ί8. Νοηι 
6ΐ 6^0, ςυίβ ηΐΑ^ίδ ρΓθ1)θ, 6α 8υ3<ΐ6ΐ>ο, 61 &1> «Ιϋ^ 
ΓΒΓίο άκύη ΓϋοΙΗυβ 3886Αΐί9Γ• Οπιιιίιιο ΟΑ'ηΐ §!« 
τοίιΐβ ρ6Γ8υ&(ΐ6ΐ6, 8ΐ ηυηο ςυοΒ Ι6η)ριΐ8 Αα^ιΙαΙ 

61 8ΐ3ΐϋ6Γίίηυ8 , 61 6^6Γίηΐυ8, 61 3ΐίοαη(ΐ6 νΐΓ69 

οοηιραΓ3ν6ηιηι?8, ουιη ;λ4ϋίθ8 €ΐΐ3Π0Γ(•8, ΐυιη 1)08ΐ!- 
1)Μ8 ΐ6Γη1>ίΠοΓ68 ΓθΓ6. 5ΐη ο1) ίηι1»6€ί11ίΐ3ΐ6ΐιι ηο$ΐΓ3αι 

(ΐ68ρ6Γ«ΐίοηί €β<ΐ6ηΐ68, ΟΐίϋΠ) 61 40161601 60»<ρΐ6χ1 Οί9ίΐίζθό όγ ν^οο^ίε 47 ΙΟΑιΝΝΙδ ΟΑΝΤΑΟϋΖΕΝΙ 48 

86(ΐ6ΐ)1 11108, ηίΙιΊΙ ηοΐιίβ ^ ρΓ.τΐ€Γ 86ΓνίΙυ(6ηι 1)Γ6νί Α μέν νυν ήμε?; τ3^ δέοντα χα\ βουλευώμεθα χα\ πράτ> ίηΐ6Γν&11ο 6Χ5{>€€ΐίΐη(Ιυιη βηΐ. ΑυΙ €ηίιη (βηΙ:ιΓΐ8 
οιιιιιίΙ>υ8 ίιηρβτβιχίιιπι ηίΐιίΐςοβ άβ ρποά (ΙβοοΓβ 
36 ΓοΓίίΙυιΙίπβ ,ΓβπιΊΐΙβηιΙυιη , &μ( ροΐ6ηΐίοπΙ>υ8 
8!η6 ά\ι\>ϊο δβΓνίβΑίΙαηι 68ΐ. Ουιη ΐΐϋςυβ ηοη 8θΙιιιη 
ρΓίΒίβπία ^Ιοπϋ, 8€(Ι 61 ίυΐιίΓΑ 86ί'υΓίΐ8δ αΐ 1ί- 
1)6ηα8 νο8ΐΓ& 9§»ΙυΓ, €οη$υΙίΐβ 61 ί\\ιχ νοΙ)Ί8 Λά 
Ιινηο Γιηβιη ρΓ0(ΐ6$8θ ρο$$6 νί(ΐ6ΐ)ΐιηΐιΐΓ, Γ^πίοΐβ. τωμεν, χαι δύναμιν ποριζώμεθά κοθεν, χοϊς τ§ οϋσι 
φίλοις ποθεινότεροι έσ^μεθα, χα\ το7ς πολεμοΟσι 
φοβερώτερο( * &ν δΐ προς τήν &θυναμ(αν άπε(πδντ•(, 
χαθεζώμεθα πράττοντες μηβ^ν, τήν άπραγμοσύνην 
χα\ τήν ήσυχίαν άσπαζόμβνοι, οαβέν Ιτερον ήμίν 
ή δουλεύειν (τέροις περιέτεαι έν βραχεί. "Η γοτρ 
άρχειν δεΤ πάντα πραγματευομένου:, χαλ μηδέν της προτέρας δ^ζης χαΐ τ!}ς εύτολμ(ας ύφιέντα;, ή δουλεύειν ασφαλώς το?ς χρείττοσιν• *0ς οΧ»ί ουχ υπέρ 
ευδοξίας μόνον, άλλ^ χα\ τής βίς τ6 μέλλον ασφαλείας χα\ υμών αυτών ελευθερίας, χα\ βουλεύεσΟε χαΙ 
πράττετε &ττα άν ύμίν δοχ^ λυσςτελεΐν. 

0ΑΡ13Τ VI. 

1{€»ροη$ιο ΰίνΐητη ρτωαρηοτηιη^ ηηα $β ραταΙο$ οϋβηάαηΐ αά οβίήαιη (αΰΐβηάητη. Οθ€βηΙ ϋβηζ ηηοά ίηιρβτα• 
ίοτί$, ην9ά πΐίΐϋη^ ηηοά νηβηαΐοΗ»^ €ί ορίβά$ ηιιιηιιι βί(, η^τηρβ αα ηίΐίίειη αΐί'ηάηηι €οη(αντ€ νεοαύαηχ. 
€ηγ α^ ί/^'ε ρ€€αηίαΜ ρ€ίαΐ. ΜαΙ^νοΙβηΐια οάνβηαήότηηι \η ίηιρΰταίοτβη^^ βΐ €τ\ηιιηαΐίο, (Ιατ €ο$ ηοη 
ριιηίν^π'Γ €ί Ιοίίίϋ ηβαοίη ιΉταηι άβροΒη^Ηί, Νονά: ναίάίίβ ρΰτ Ιοαηηη ίιηρβναΙΟΓί* ίιι^αηι ΟυΙαίαιη, ηΰί 
δύΙΙαηι τ€ρατατ€ΐητ, Νοχη ϋΗηΰΙί /ίΙτ^Γαη<ιΐΓ, €ί ι»ίβ (ηηαίοηϋ^ηΒ ΠίάάΗηΙατ, 

ΙΙφο ίιηρβΓϋΙΟΓ ιη €θΐηιηυηβ Λά οιηη68, &ρ6η6 Β Τοιαύτα μέν 6 βασιλεύς χοινί) πρ^ς Β.πα'Φτας &ιιΐ6ΐη (Ι6 μ6€υηία οοΐΐαίιΐίϋ ηίΗΊΙ; ηοΐβϋαΐ 6ηιιη, υΐ 

()ί66ΐ>αΐηυ8, νί 6Χί((6Γ6, 86(1 ίρ808 ρ6Γ 86 ρυ1))ί€96 

ηϋΙίΙ&Ιίβ £Γ3ΐί3 €οηΓ6ΓΓ6. Τιιιιι ρπη6ίρ68 πνίΐαΐίβ, 
ςυ^ΐΑ 61 ρπναΐί8 οΐ ρυΙ)1ίεί8 γ6Ι>ιι8 (ΙαΙα 8ίΙ 1>6ΐΙο 
ΐ8ΐο ρ6Γϋ 10168, ποπ $6 η68θίΓ6, η6€ ί^ηοΓϋΓΰ, ςιΐϋη- 
ΙΑ ίη ρΓΧ86η8 ρ6θαηί2ε ριϋΐυπΑ ΐ9ΐ)0Γ6ΐιΐΓ• 724 
Ε\ί8ΐίιιιαη(Ιυιη νβΓΟ, ίρ808 «ιυο(ΐυ6 αά ί1Ι.ι Ιηουιη* 

1>6Γ6, ρ6Γ ςιΐ3β ίΐ6Γυιη ΙΟΓίυΐΙϋΙΟ νίν6Γ6 1ί€6»1. Ιϋ 

ιΐ6υΐί(ΐϋ.ιιη ΓοΓβ ηίβί ρΓο 86 ςαΊ8ΐ|υ6 &ϋ ςυ» ρ»Γ 68( 

Γ6ΊρΜΐΐΓΐ6Φ ΟρΟΓΑΙΙΙ 60811) ρΓ2β1)ΓΑ( ; Ιΐΐ ίΐηρ6Πΐ(0Γ 

ΐυί4ΐ6ΐη Γ6616 €υιΐ8υ1ΐ6(, 6( 1ΐ08ΐί1)ΐΐ8 ουιη 6Χ6Γ6ίΐα 
0€ΐ*υΓΓαΐ, ϋ1θΓυιηςπ6 ίη€Γ6ΐιΐ6η(3 οιιιηίιηο.Ιίβ ίηιρ6- 
<ϋΓ6 ηίΙαίυΓ ; ^αΐ ί11θ8 6Γΐ3ΐη, &ί ρο85ί(, 6ν6η3(, 
&(ΐ6ΐιιρΐ&«»ι|ΐΐ6 ιιγΙ>68 Γοείρίβΐ ; ιηϋίΐ68 Λά ιηίΙί(3ΐι- 
ϋιιιιι Γλ€ίΐ68 8ίιϋ, ηιΙ)ί1(ΐυ6 (Ι6 8ηΐί(]υ& £ΐοπ8 61 ν'ΐΓ- ^ 

Ιαΐ6 (ΐ6ρ6Γά8ηΙ, $6(1 ίηΐ6Γ 86 ίΐΙ ρΐίςη» Τ6Γ6&ΙΙ- 

ΙοΓ (85), &6 νίΓ08 ρΓΧ8^6ηΐ 8ΐΓ6ηυοβ, υΐροΐ6 8ίΙ)ί 
ρπαιοιη, άβίηϋΰ ρΓΟ <|ΐΓι5υ8 ρΓοριΐ|^ιιΐ, ΓοΠίΙιι- 

4ίη6 80» ρΓΟίοΙΟΠ : ΙΙΙ6Γ0αΙΟΓ08 61 ςοί &1ίΑ8 »η6β 
<|Ο^Β8ΐϋΟ$&8 ρ6Γ86ςοοηΙοΓ, ιηί1ίΐ68 8ΐ9ΐιΙ• ρ6€υηί8ΐη 
€0ηί6Γβηΐ68, ς<ιαιΐ(1ο (16 κτλπο ]8ΐη 6χιηΑηίιο άΜ 
η6<|06ϋηΐ. Α^ιγιοοΙαοι ΰηίιη, ιιΐ6Γ6&ΐ0Γέιη 61 ορίίΐ66πι, 

8ΐ 40ΐ08 &ΐΐ, 8ί1)ί £(106. 6ΐ Πΐίΐίΐί ρΤΠρακΙΙΑΙίΙί |)08$β 

€θΐΐ8οΐ6Γ«:• δίο 6οηι 8ΐθΓ6 Γπ^^ίαΐ, 86ΐ|θΊ οι 86)ρ8οαι 
ρ6Γΐ1»1 οοηι ηιΙΙίιβ, 1)οη€ (ΐοΊ(ΐ6ΐη Γ;ιαΐ6, 86 ίρ8οηι 
1ί1)6Γ0β(|06 Γ&ΙΙ16, οΙ>8ί(1)οη6» 61 1ιθ8ΐίυιο (;ΐ8(ϋί8 : 

ΑΟΙ 66η6 81 η6€688ίΐ8ύ^ Υί 86 8υΚ)]606ΓΪΙ, ΟΙΑΊοΓΑ 

€ΐ «€6ΓΚ)ίθΓ8 *(1οαιίΐοη1)θ« ΐΓίΐΗΐΐΑ ρβηϋαΐ, (ΐοααι διειλέχθη, φανερώς ουδέν εΙπών περ\ του δ^Γν ε!σφέ• 
ρειν χρήματα • έβούλετο γάρ» ώσπερ εΓρηται, μη 
δοχείν είσπράττ&ιν βίςι, άλλ* αύτου^ πρ6ς τδ χοινΙ) 
λυσςτελουν οΓχοθεν τήν συντέλειαν έλέσθαι. Των 
πολιτών δλ οΐ μάλιστα Ι ν λ(^γφ χα\ τών άλλων 
προύχοντες, τήν μέν χατά τδν πδλεμον χα\ τών 
Ιδιωτιχών χα\ τών χοκνών ^φΟοράν γεγενημένην 
Ιφασαν ούχ άγνοείν, χα\ τήν νυν κατέχουσαν έπί- 
στασθαι τών χρημάτων άπορίαν. Δε?ν δέ οΓεσθαι χαΐ 
αύτο\ έχεΤνα πράττειν, ύφ' ών έξέσται πρδς τήν 
άρχαίαν πάλιν τους 'Ρωμαίους εύδαιμονίαν έπανή- 
χειν. Τούτο δέ έτέρως ουδαμώς έξέσται, ή §χαστον 
εΙς & προσήχει χρήσιμον τψ χοι^ψ παρεσχημένον 
έαυτδν, ώστε βασιλέα μέν ορθώς βουλεύεσθαι, χάΙ 
τοις πολεμίοις τήν δύναμιν άντεπεξάγειν, χα\ πάντα 
τρότιον Ιχείνων χωλύειν τήν αΟξην έπιχειρείν, ή 
χαΙ χαταστρέφειν εΐ δύναιτο έχείνους, χα\ τάς 
ήρπασμένας πόλεις άνασώζειν * τους στρατιώτας δ& 
πρόθυμους εαυτούς παρέχεσθαι έν τω στράτευε σθαι, 
χα\ μηδέν ύφΐέναι της προτέρας δόξης χαΙ τ!^^ς 
εύτολμία;, άλλ* αλλήλους αίδείσθαι χατά τάς μάχας, 
χαλ άνδρας είναι αγαθούς, ώς της άνδραγαθίας 
αύτοΰ; τε πρώτους άπολαύσοντοις, χα\ τοΙς άλλοις 
μεταδώσοντας, ών προπολεμουσι* τους έμτιορευο* 
μένους δέ, χα\ τους άλλην τέχνην μετιόντας, τρέφε ιν 
τους στρατιώτας, χρήματα εΙσφέροντας* έπεί μή 
{(εστίν άπδ τών δημοσίων τρέφεσθαι άπολωλότων. 
Γεωργός τε γάρ ομοίως χα\ δ (μπορος, χα\ ό χε»- ^8^ο1^^ ΡοαΙβηί ηοΙ®. (85) Ηοο οΐ ΓβοΠΙοδ 6Ι ιη6Γΐ08 Ααΐ, ρΓ0(ΐ6Πΐΐ8 ίηο- 

ρ6Γ3ΐθή8 6ΓΊΙ, ΟΓάίη68 !ΐ« (1ί8ρθΙ)6Γ6, Οΐ ΓπΐΐΓ68 
ΟΟΐη ΐΓ:ΐΐΓί1>08, 8Ηΐί€•ΐ ΟΟΙΠ 3011018 ΟΠΑ βίοΙ. €001 
611101 (|θί ίη ϋί80Γίη)ίη6 Τ6Γ8810Γ, ρΓΟΧίΐΟΟβ ίΐϋ 681, 

Α ςοο (ϋΙίβ'ιΐΟΓ, Ιοοο η606&8αηο 6ν6ηί(• Αοιίοοπι ρΓΟ 
8ΐηίοί 8Αΐυΐ6 αοϋαοίοβ (ΐ6ροβπ&Γ6. Ριχάβί ςοίρρβ 
^αΐί&ηι ^606 ηΐ6Γ6ΐιϋ ηοη Γ6Γ6γγ6 : 61 ^οοΊοβ 80- 

Οίοΐη (1θβ6Γβη<Ιθ, βί ρΓΙΟΓ ίη Γθ§8 6886 νΙϋ6«ΙΟΓ, 
6ΓθΙ>ββΟ'ίΙ. ΡπΒΟΟρίΟηΐ 18100 ΐηίΙίΙβΓΟ Οθ088η(ΐ6Γ 85 

Η0Π16Γ0 (ΙίϋίοίΙ, 8ρϋ(1 ςο6Πΐ Ν68Ι0Γ Α§8ηΐ6θΐηοαί 
Ιιυο ϋβΐ οοη8ί1ϋ ίο «άο (1ί8ροη6Η(ΐ8, Ιϋαά, ιι. 
Κρίν' άνδρας χατά φΟλα, χατά φρ^τρας, *Αγάμεμνον, 
'ϋς φρήτρη φρ^ΡΤ^^ι^ ^ΡήγΒ• Φ^^' ^ φυλοις. 
ΕΙ δέ χλν ώς έρςτ^ς χαί νοι χε(θωνται*Αχαιο\| Γνώσ|) Ιπειθ* δ; θ' ηγεμόνων χαχδς, δς τε νυ λαών, 
*Ηδ* δς χ* έσθλδ; Εησι, χατά σφέας γάρ μαχέσονται. 

$€€€τη€ ρ€τ αρΜίηα ίοΐα 

Ηα$ οηιηη αύία^ αίηη€ ονάίΜ τίί€ Ιο€αίο 
Οικτ^^ ΙΜΟ, ρ$η» πηα βΜΟ, Ιπ6ιμ ηηα $μο $Μ 
Οτάίη€^ (ΐνίβ €ήΙ οηί, ^€ηΐΗ\$ αάΗ(ΡΤ€η$ 
6>ηΐί/ί, \ΒΤ6ί αηχΐΙΙηηι $ώί Βαηραιηβ ]ηηαο 
8αη§Λίη€ ϋοη}αη€ίΗ$, άβ^^ηάα αηκα$ αΜίΰπηί. 
Οηοά βί Ι« αηάί$τί§ Ιμο ηΐ€ ηοη υαηα ιμοιιμκμ, 
!€ νέτο αηάπτΊηΙ ΑοΗηχ )Μία ΙπΙίεηΐύΜ, 
€ορηﻀβ$ ηπίΒ άηχ ηαΐίοτ^ ^ιιέι μΗμ ίη αΓπιίι, 
ΟπαΙύ 9ΐια?9»« €οΙιοτ$, ηαηι ρ€τ $€ $ίηρηΙα αιατ^Μ 
Αρηιίηα ραρηαΰαηί. Οί9ίΐίζθ€ΐ όγ Οοο^Ιε 19 ΗΓδΤΟΚΙΑΗϋΜ ΙΙΒΕΠ IV. 50 

Ρ^^^Ά^^ Α>^ Ι^ν άΜας άπολαύ|), έαυτφ όμοίαχ Α βΗοςυί γ« βοα Ιη€ο1υιιιΊ ίιι ΓιΙβΓίΑΐβ Η1)6η8 »€ ¥0- χρ^αιμης Ιβται, χαΐ τφ προπολβμουντι στρατιώτη 
&ν Ιέ μή βούλοιτο έ3:εΙνον τρίφβιν» χαΐ εαυτόν τφ 
στρατιώτιι συνΙ^αφΟιρλΙ» έχιΐνον μέν λιμφ» έαυτ^ 
Ιέ χ«\ ΐΒαΙΙας λιμφ τβ Ι^όμοίω^ %α\ ΐΕθλιο/»χί^ χα\ 
τοίς -Ίζ^ΧεμΙοίς ς(φ«9ΐν • ή εΐ μή τοίίτο, άλλ' άνάγχ^ 
χ«ταδουλΐι>6έντα, πλΣ(οτ>ς τοΓς δββουλωμένοις καΙ 
βιαιοτίρους παρέχβιν φ^υς ή δβα Ιξην είτφέροντα 
«ροΟύμως, των Αλλων ά«ολβύ€ΐν ΙλκυΟέρως. Τοιαύτα 
»α\τών Βυζαντίων πολιτών είπΰντων, Ιπήνει τε 6 
βαβιλβυς, χα\ συνηγορεί ιιρ6ί τους λόγους, άναγχαίως 
ΙεΙαΟαι χρημάτων είτη^ν ιτρ^τό παρασχευάσαβΟαι 
χατά των «ολεμούντων. Ε( μέν ο&ν μή προανάλωτο 
αύτφ τά δντα ύιΛ των καχώς έπΙ λύμ|) τιεπολεμηχ^ 
των τ9 χο*ν1|, ο&Ιέν άν Ιβε^θη 1ραν(ζειν πα^' αυτών, Ιβηβ ρ6ρβα^ί886ΐ• Ηχο οοιη οιτββ Β^ΜπϋιιΙ Πί- 
8ροη()ί«ί86ηΐ, ίαιρβίΆΐοΓ ΙαυάαΓΟ, 6( βοηιιη ββηίβηΐίβκ 
8υίΓΓ3|;9π 9^ (ΙίοβΓβ• ρ6€ΐιαί8ΐη] αά 8ρρ&Γ8ΐυιη ΰοη 
Ιη Ιΐ08(6ΐΒ ρΙ&ηβ Γ^ςιιίη. Ουοά βΐ ^ίνίϋ» β]υ8 2ΐ5 
ίί« (ΐιιΐ ουη ΓβίρυΙιΗΰ» ϋβίπιηβιΚο ρυ([ΐι&85«η(, 
ϋοηβυιηρίΦ αβη €88βιιΙ, ηϊΗΠ ορυβ Γυί&8β ηυοΰ α1) 
Ιρ8ΐ8 ιηυΐιι&π : ιΗ ηοηιιβ ρτίιιβ »ηςιι&ιη, €υιη 

013^8 1)6118, ίΐηρ6Γ3ΐΟΓ6 ΑΐκίΓΟΠίβΟ &<11ΐ<10 ΥΙΥΟ, 

ΚβτβΓβηΙιΐΓ, 8(1 (]υ» ροουηΐ8 ρυΙ>Κ€» ηοη βύΟί- 
€161116» ίρ86 ίπιροΓϋ 3(ΙιιιΊηί3ΐΓ3ΐθΓ 06 8113 8ΐιιηη)3ηι 
6ΐρΐ6ν6Η(. Μοάο, ςυοηίβΐη 63 ιηιιΙίΙίΙβΓ ρΓοΓυβ» 

811, 61 ρΓηρΐ6Γ ϋίΓΟρΙαίη (ΐ6Υ38ΐ3ΐ3ηΐςπβ ρΓΟνίη- 
6131» ρυ1>ϋΓ96 ρ6η8ίθη68 66$δ3ν6Γίη(, €0§[ί 86 8(1 

€βιηηιιιιιβιη ί&ΐ3ΐιι «οΐΐαΐίοηβπι ΓβδρίοβΓβ. Εΐ6ηίηι ώφχερ ούΐέπρ^ερόν ποτβ μεγάλων τιολ^μων χεχινη- ^ βί ?βΙ ιηο(ΐ6τβΓι 8αιηρ1υ8 8σρρ6(ΙΗ6ΐιΙ, 86 €θΙΐ3ρ8ΐιπι 

μίνων, ρβσιλέω; Ιτι ικρι4ντοςΆνΙρΛίχου, έφ' ούς, 

ε1 μή τά Ιημ07ΐα έξήρχει, χα\ άη^ τών (Κων τά 

ΙνΙέοντα έπεχορήγει αύτ6;,ών άτϊάντων τών χοινών 

Ιιοιχητής. Νυνι 6έ έχ-ίνων τε ε(ς ούΙΙν χρήσιμον 

ά?»λωΑ^ων, κα\ τών δημοσίων Ιχλβλοιπότων φόροιν 

ύιΛ του τί^ν χώρα}^ Ιιεφθάρθαι, άναγχαίως άποβλέ- 

«ειν εΙς τί^ν συντέλειαν ταυτην τήν χοι^ήν, ώς εΐ 

χρημάτων χαΐ μετρίων εύπορήσοι, ^^δίως αΐίθις 

την Τωμαίων χαταπδβοΟσαν ήγεμονίαν άνορΟώαων, 

Τοιαύτα χαΐ Ιτερά τΐί/α τ-αρόμοια προσεπειπών, 

Ιιέλυε τήν έχχλησί.ιν , οΐόμενο; αύτφ τι τψ χοινψ 

λυσιτελές χαΐ χρήσϊμον ήνύσθαι• Τινές βέ τών 

*&*Ρχή« έχείνψ ήρημ^νων πολεμεϊν, ήίαν Ιέ ούχ Βοιη3θίΜηιιη ίιηρ6πυιιι ρ3Γτο ηβ^οΐίο Ιη8ΐ3ΐΐΓ3ΐα• 
Γυιη• Η«€ βΐ 8ίιηί1ί3 ββίιίαβ, ΰοητβηΐηιη (ϋιιιί8ίΙ^ 
πιΐυβ 86 ιη33ηορ6Γ6 6 ΓοροΜίοΗ Ιοοιιΐιιιη• Αΐ ηοι•- 
ηυΙΙί 60Γυιη (]υί 3ΐ> ίηίΐίο 3(]ν6Γ88η ίη8ΐίΐυ6Γ3ΐιΐ, 
ςυί ρΙυπΊπΗ 6Γ3η1, 6ΐ βχ ΐ3ΐ)6Γηΐ8 3Γ^6Νΐ3Γΐί8 ηυιη«^ 
ιηιιίΑΓϋ, 6ΐί3ΐη ροδίςυ&ιη ρ3χ νί83 ββΐ 6οηΓιηη3ΐ3, 
3θίιηο8 Γ6Γιη6ηΐ68 3ηη3ΐοβ 6ΐ ιηίυΓίΦ Εη6πιθΓ68«. 

Ιη3ηί1)υ$(|υ6 36 ρ6(1ίϋΐΙ8 6Ι1Ι11 ίηΐρ6ΐ1ίΓ6 131)0Γ3Ι1168^ 

725 ηίΙιΐ1<μΐ6 8ίη6η1β8 εοιηηιυηΙ οοιηιηο(]3Γ6, αυι- 

Χίΐη6 ΙΙΙ ίρβΟΓυΐη ίΐΙΐρΐθ1)ίΐ38 ΐ6(|[6Γ6ΐυΓ, η60 νί(ΐ6Γ6•• 

(υΓ ρΓορΐ6Γ 1)6ΐ1υιη 6οηΐΓ3 ίηιρ6Γ3ΐθΓ6ΐη βΟΙίοΐυηι 
30 ροΓίΙίΐυιη Βοιη3ΐιυ(η ιιηρϋπυηι ( 8ί(]υί(1οιιι 6( 
.ρο8ΐ ρ3ε6ηι, οΐ ρο8ΐ οηιη68 3ΐ) ίφρ6Γ3(0Γ6 δυ1)]υ'- 6λΙγο(, χα\ έχ τών έν έργαστηρίοις εμπορευομένων β (ξ^Ιοβ, ηυ1ΐ3 Γυΐ8!»6ΐ δΐι1)566υ(3 6θΐηιηθ(ϋΐ38, ηυΐΐ» 

άργυραμοιβών, χαΐ μετά τήν δοχοΰσαν Ιιάλυ- 

σιν Ιτι Ιυσμεναίνοντες, χα\ μνητιχαχοΰντες, χα\ 

«άντα τρόπον έπιχειροΟντες αυτόν χωλύειν, 

χ»\ μηΙΙχ έ^ν τφ χοινψ λυσιτελές ποιείν, ώς άν 

μάλιστα έχείνων ή χαχία συσχιάζοιτο, χαΐ μή δοχοίη 

Ιιά τίϊν πρδς βααιλέα πόλεμον ή Τωμαίων ηγεμονία 

ΙιβφΟάρΟαι, ώς χα\ μετά τήν Λΐρ•ίΐ)(ψ κα\ τ6 «άντας 

ύπαγαγέσΟαι βασιλέα ωφελείας ουδεμιάς, ουδέ άνα- 

ιιωχης τών χαχών γεγενημένης, αυτοί τε έθορύβουν» 

ώς ού χρίιμαχΛ τταρ^ξοντε;, χα\ τους άλλους Ιπειθον 

6μο£ως, δεινά πείσεσθαι φάσχοντες, εΐ & μή πρότε- 

ρον «ολέμιος ών ό βασιλεΟς ήδυνήθη χατεργάσασΟαι^ 

ταΰτα νυν έν εύνοίας χα\ κηδεμονίας προσχήματι 

^πομενοΟσΐ" πολέμων γάρ, τών μέν Ιξω τειχών πΐ3ΐθΓυιιι ίικΙαοΊ^ΰ), 61 ίρδί ΐ*αΐ)ΐυ1ΐυα1)3η1υΓ, υΐ »8 
ηΰ(|υ3(ΐυ3ΐη οο1ΐ3ΐυπ, 61 8ΐϋ8 ίιΐβιη (]3ΐ)3ηΐ €οη8ί- 
Ιίυιη, ιηαΐ6 3ι1η)θϋυ(η 86€υηι 36ΐυπι ίπ (ΙΙΰβηΙββ, 

8*1, ηυ» ίΐηρ6Γ3ΐΟΓ 3ηΙ03 3(1Ιΐυθ Ιΐ08ΐί8 60η({ε6Γ6 
1ΐ6(ΐυϋ856ΐ, 63 1)111)0 ρΓορΙβΓ 1)6η(•νθΙθηΐίϋΒ 61 8θ11ίθί- 

Ιιΐ(]ίι«ί8 8ΐιηυΐ3ΐίοιΐ6ιη 3ΐ) ίρδο ΓβΓαηΙ. Νβιη <1υιη 
1)6ΐΐ3Γ6ΐ, υιηη6ΐη 8υΙ)υΓΐ)3ηοΓυιιι (ΙίΗρυίδδβ ρβοα- 
111311) : (1(1» ίηΐΓ3 ιιγ1)6Π) 61 ίιι ηΐ3ηιΙ)(ΐ8 οίνίυηι 68- 
861, <1β 63 βυίβΓΓβ ηίΐιίΐ ροΙυί886• Νυπο α 1Η3Πΐ 
<ΐ6ρ6Γ(1ί(ϋ88β , 61 1)3ηο 3ν6ΓΐοΓ6 γοΐΐβ, η68€ίο ςιιοβ 
8ρρ3Γ3(α3 1)6ΐΙίοο8 6ΐ 3ΐί38 ςυ38(ΐ3ΐη Γ3ΙΙ3Π38 ρηκ*• 
ΐ6Χ6η(1ο : ςοοπιιη ηίΐιίΐ Ιαηΐιιπ) 3ριι^ 608 ν3Ηΐυ« 
Γΐιη) 8ί(, ιιΐ ίΐΐί 1)οηί8 βυίβ 66<ΐ3π(, ηίδί Γοη6 νίιη 
ιη3ηΊΓ65ΐ3ΐη 3(1Ι)ίΙ)υ6Πΐ, 61 ο<ι:(1Ι1>υ8 δββνίοηΐ. Ηυ]ιΐ8- άπεβτέρησεν απάντων, τών ένδον δέ χα\ έν χερσί Ο θθηί)θ(]ί> 61 1ΐ(8 ΐ6ΐΓίθΓ3 ίη νυΐ^υδ (1Ί886ΐΐ)ίη3ΐ)3ηΐυΓ, χρημάτων ήδυνήθη λαβείν ουδέν. Νυν\ δέ έκεΙνά τε 
άπ^λωλε, κα\ τών Ινδον δντων βούλεται άποστερεϊν, 
τκολέμους πρθφασιζ4μενο; κιΐ π^ρασκευάς, χα\ άλ- 
λος εξαπατάς , ών ουδέν αύτοΟς πείτε ι τών 5ντ(»>ν 
αύτφ τεαραχωρεΤν, ε( μή βούλοιτο βιάζεσΟαι φάνε- 
ρώς χα\ διαφθείρειν. Τοιαύτα μέν κβΐ πολλίρ δειν4- 
«ρα τούτων πρ^ τους άλλους διεδίδοτο, κα\ θόρυβος 
9|ν χαΐ αταξία, χαΐ πάντες ομοίως πρ6ς τών χρημά- 
των άνένευον τήν είσφοράν. Βαισιλεΰς δέ έπε\ έπύ- 
6•το, συννάρα μέν ήδη τών συνεοζχευαχόταιν τήν 
παχίαν, χα\ ώρμητο χολάζειν τοίις έπΙ τοιαύτα ενά- 
γοντας τόν δη μον* άτοπον ηγούμενος κα\ παντελώς 
^ Ιξω του χαλοϋ κα\ του διχαίου.πίπτον, διάτήν τινών 
4γνωμοσύνην της τών άλλων απάντων σωτηρία; 6X8181 6ΐ)3ηΙ(]116 ΙΙΙΠίυΙΙυδ 61 ρ6ηυΓΐ)3(ίθ, 61 011)06» 

Ρ3Π16Γ οοηΙπ&)ΐΐ6Γ6 ρ6θυηί3Πΐ 3ΐ)ηυ6ΐ)3η(. Ι(ηρ6πι• 

ΙΟΓ 1)18 30(11(18, ρΓ9Β8Γΐ£138 30 άθ1θ8 ίΐθρΓθ1)ΟΓΟΐα 
3ΓΐΙΩθυθ1 ίθΐ6ΐΙΐ^6ΐ>3ΐ, 6( ρορίΐΐο 63Γυΐη ΙΟΓίΜΙΓΟίη 
3ΙΙ€(0Γ68 ρ(Βηί8 8υ1χΐ6[Ρ ρ3|-3ΐ)3ΐ, δΙοΗοΠ) 6ΐ 3ΐ> 
ΟΙΟΟΐ 1)006813(6 ]Η8(ίΐΊ3(]υβ βΓΐβΟΟίη (1υ06Ο8« οΐι 
(|00Γυΐη(ΐ3Ο) ρ6Γν6Γ8ί(3(6η 03Ρ(6Γ0ηΐ1Ο ΟίηηίΟίΟ 83- 
111(60) ΔθΟθΊρ60(ΐ6Γβ. ΥβΓυΟ) 6θίΐΟ?6ΓΟ, 06 ί1Ιθ8^ 
000 600)0)001 8ρ60(3ΐΟ 60)θ1θΙΒ6010, 86(1 ({ΙΚΜΙ 
ρη08 3ΐ) Αθ03 Αθ^8(3 8ΐ6ΐί8δ6Β(, 8ρ6€ίθ80 ςΗ0(ΐ30Ι 
ρΠΒ(βΧΐΟ 3ά ραβ03ΙΟ νθ03Γ0 8656(106 οίοίδύί ρθΐ3- 
Γ6(0Γ, ϋ8 ρΐ60(60(ϋ8 80ρ6Γ8β(1ί( ΐοΐαιο(|α6 ηβ§ο^ 
ΐίΟΟΙ Γ6Η(]00Ι0 06§ΐ60^ί Ι)3ΐΜΐ11, ΟΙΟΐΐΟΟ) 1Γ31ι18 80 
0)083(08, (100(1 56 000 ΙΤ3 1)08168 60)6Γ50Γ0δ ΊοδίΓΟβ» Οί9ίΐίζθό όγ ν^οο^ί^ 51 Ι0ΑΝΝΙ8 ΟΑΝΤΑΟϋΖΕΝΙ ίί 

Βοΐι ρο$•€ΐφ $6<1 λίΟΜΐ! 'ύΪΛ Γ€8ί&ΐ6Γ6, βίιιιοί ρβοα- Α χαταμελίΐν • Γνα βέ μή βοχοίη μη τη; χοινής ώφβ- 11*111» βΐ αΙια Ι^Ιο ορροΓίυΐΜΐ οοηςυίΓΟΓβ οοιίφβΐ• 
ΙβΓβΙαΓ• Ιίληβ ο1> ολαβ&ιη ΐυιιι ϋ Ιχίηβ €0|(ίΐαΐί8 
<ΐ6&ϋΐί(, <]Β0<] ρο8ΐ€& ΓβίρυΙιΙ 02Β ίη8ί£^ηί ηο€απιβηΐο 
ίϋΐΐ. δί θηίιιι, ςαοά ιηο(ϋΐαΙ)8ΐυΓ» η&ν&Η βιβΓοίΐα 
οοπιρ&ηιΐο^ ΐηΓϋΐΒβδ 3^ οΙ)ΐίη6η()υιιι μ&γο ΟΓη&νιβ• 
861, ηοη ί(» Γ68 ΑοκΜκα & (^2ΐίΜ$ 6α^ΐ8η8 ρι•»* 
8υιιιϋ&ΐ3 ΓαΊ&8β(. ΒΓβνί ρο5ΐ ηον» βχοη^β 8υιι( ίηβί- 
άν£. ϋυίϋαιη η&ιηςυϋ άβ ρΓοε<:πΙ)ΐΐ8 ρα1ϋ1ίιιί8• Ιιο- 
8ΐ41)υ» αηίβα 6( ορριι§ηα(θΓΐ5υ8 ίηιρβΓαΐοηβ» &1ϋ8 
ίΐβιιι €Χ βα<ΐ6ΐη ή%\Ίηά ίη εοοίυιη ρ«1ΐ6€ΐί8, Ιοαηηββι 
ΙιηρβΓ&ΐΟΓβηι, τη^Λτβ ίιηρύΓ&ΐΓίού ιΐ68€ΐ&, 78β ^' 
»<1ο1«80€ΐ»ΐ«ιη, ηβο Λά\ιηο ]α(ίίαο ιη&(ιιπιΐΒ (1β€ΐρ€Π) 
νοΐ6ΐ»αη(, β( οαηι βο ιη ορρίϋυιη β&ΐΗΐ^πι ΐΓ&ηδΙα• λ•ίας Ινιχα» &λλά του προνχιΙαΟακ Άννη τ?) βασιλίβι 
τοΙς ά'^μΛς κρότε ρον άμυνόμινο; χολάζβιν βύιτροσ* 
ώηου προφάσεως εύκορήσαις, αυτού; τι ήφ(8ΐ ατι- 
μώρητους, χα\ χήΡ&λλης πράξεως άπάσης χχτη μέ- 
λει, πολλά άγαναχτών κι\ άνιώ;χ<νος, δτι μή προ- 
παρασχε υάζοιτο προς ττ^ς Ιπίφυη^μένους πολ•• 
μ{ΰυς*άλλ* άμα άναγχαϊθήσβται το!ς τ» πολεμίοις 
άντιτάττεσΟαί, χαΐ χρήματ* κα\ τά Λλλβ τά πρ^ς 
τ6ν π4λεμον άναγχαΐα Ιχπορίζιίιν. Τότε μδν ονν διά 
ταύτα '^ών χαλών άπέσχετο βεβουλευμένων» βπερ 
9στ•ρον ο6χ ολίγον Ιβλαψε τά πράγματα. ΕΙ γάρ, 
6«περ 6 βααιλεύς (ιενοείτο τότε^-νοιυτιχήν ^ναμ^ 
συνίατη, χα\ τριήρεις &πλιζ•ν έπΙ τής ^λάντιγς ^βοΐ68, Μΐιιηι λ(]ν6Γ8υηι 80€6ηιιιι ίιηρβπιΙΟΓβαι ^, τήν άρχί^ν « ηύχ άν «οναυτα ύπ6 Α«τ(νων των χατά 

^ .._: ο 1 1^- ^ τΐίνΓοΛατίντά•Ρι•μα(ωνΙχαχοΰτο πράγματα. Μετά 

μιχρ6ν 61 χα\ Λλη τις έπεφύετο επιβουλή. Τώνγάρ 
αυγχλητιχών τίνες Ιχ %ων πρότερον πολεμούντων 
βααιλεΤ, χα\ ϊλλους της α^της χεραμείας προαεται- 
ρισάμενοι, βααιλέα τ^ν νέον Ιωάννη ν Ιβούλοντο» ού• 
$λν Ρασιλί^ βυνειβυΕας τής μητρός, έξαπατήσαντες ΜΟίίή, ου» 8ρ6, Β^ΓΖΜϋ^Γυΐη βΟίηρΙΐΙΓβ» 8€86 80- 

€108 »<1«Γιΐ«Γ<ΐ8. ^8Μΐη8 ϋ«ΐΑΐί8, Ιια]υ8 ηΐλοΐιΐη» Γ»- 

1>瀫ΙθΤ68 8€6ΐ6ηΒ 801 ρΟΒηλΟΙ ΙΒ ΟΑΓΟβΓβΙΙΙ ΐΓ&άίύ 

|ΐβτ$ο1τ6ηιηΐ : ςαοε ηοη Ιοη^ο ΐΜίροΓβ ίηΐβφοΚΗ 
άΆΐ'Λ νβηΐ9 6πιί8ΐ(, βΟΓυαιςυβ ορβΓ» υΐ (ΐ^ί^^β ▼<>• 
ΙβΙκιΐ, (Ιβ ίηΐ€|;π> υβυβ β8ΐ. οία νέον, χα\ οΟιτω φρονήματος &ν€ρ\ προιήχοντο; Ιπειλημμένον, συν αύτφ εΐ; τδ Γα)Λτ1 φρούριον 
βιαδιβράσχειν, χαΐ πόλεμον αίρεσθαι πρ^ς βχοιλέα τ6ν χηδεατήν, έπ' Ιλπ(δχ του πολλοίς προσΟήσεσθαι 
των Βυ^αντίων. Μηνυθείση^ 6έ της επιβουλής τφ βασιλεΐ, ^βίχας Ιβοσχν της χαχουργέας ο{ συσχευα- 
αάμενοι, εΙς (εσμωτήρια έμβληΟέντες • χρόνου δλ όλ(γ>υ παρελθόντος, συγγνώμην τε αδΟις «αρέσχετα 
ό^ βα9ΐλε(»ς τοΙς άμαρτήσαβι» χα\ των βεαμωτηρίων άπολύαας, α'3θις &χρή'Ρ0 ^ ίχαοτος Ιπιτη^είως εΤχι. 

ΟΑΡϋΤ VII. 

(Ιη€Τ€ΐα ρταετηνΛ ά€ ίηναΜβηΐΌ ίχαΰΐο ; ηοΐαηί βηίηι,ίΗηίοτί ίνηρύταίοη €ί ιηαίή εχ6ββί«. Ιιηρεταΐοτ αηώόΛ 
€Χ€α8αΐ. Εΐ%αιηίΙΙο$ ηπι $β βάβΐίτη (ύΤ€ ιηαίπ', α βΐίο ηοη ροαηηΐ οτεάβτβ, ϋ^χη αΐα$ $β ίηιρ€ΐ•αΐοήΐ'υ8 
οοηιραταηί^ $ηαηι (Κί^ηΙΙαιβηι ο$(βηάί(, ΙηιρβίΗ »Η$€βρΐί €αη$αηι (ηη8€ η6€β$$αΥίαηι» ΙαιρεναΐΓίά €ΐ /ίΙιί$ 
ηοη £$$β νιβιαυη^ ατ^ηηιβηα$ ρτοΰαί, Ρτοοενα αδ Ιτοηβ ίηιρβναίΗζ^ 9ΐηΐίΙίΙβΓ τερβΙΙαηΐηΓ. ΜαίιΙιαηΛ 
ΙΊΙίΗ$ αά ίίαΐΜηάηηι ει^ί ρΗηβίραίϋηι α $€άΗίθΛί$ ίηάΐαίηί, €αιαα €ΗΤ αά βκΜ άύΙ^οεήηί, €1 βοτηηι Λαικ•* 
$αΐί$ ρίηηι €οη$ίΙίαηι, 

ΡοΓΓΟ Η1α&ΐΓΐ85ίπιΙ ^βηβΓ^, (]ΐ)ί €29ίΓ8 ΟαηΙαου' Ο Των Κανταχουζηνφ δ^ τφ βασιλεΐ χατά τ6ν πό• 
Ζ6ηί 86ευΓι ίυ6Γ3ηΐ, βυιη οοηνβηίυηι, &6<ιυ6 ηι}υπ& 
Μ^ι 61 νΙοΙβηΐβΓ 8ΐ> βο ΙιαΙιβη οοηςυβΓοηΙιΐΓ, 
ΐ]υ»η(]ο ίηιρβΓ3ΐι)Γ! ]υηίοπ, 61 ηΐ8ΐΓί ίωρβΓΑίπά 
86Γ?ίΐυΐ6Π) ]υκΐΓ6 €θςΑΐ, (]α1 ρυΓ6 βίηεβΓβςυβ ίρ8ί8 
76€οη6ΐ1ί&π ηιτη^ηΑηι ρο886α(, 8οϋ οο(:3$1οη6ηι 

€»ρΐ8Γ6Π(, ςτίΑ 608 &ΐΙθΓΊ6ηΐ68 ίηΐ6Γβ06Γ6η(. Ηυ€ 

Τ6Γ0 83ρί6ηΙίΙ)ΐΐ8 ρΓορβοιοίΙιιπι (ΐ6ΐίηιηι νί()6Π ρ0886, 
81 εαηι 1)6140 ι»ιυ1ΐ8 1&{)θΓίοβα 6( &8ρ6τα 8αΙ)ί6ηηΐ, 
ηιιηο ίη νΐ6ΐ0Γία Ιΐ08ΐίΙ)α8 86Γνί3ΐηΐ, ςηο$ ρΓορΐ6Γ 
]υ8]υηιη<1υηι ηοο ίηΐυβπ Ιί]96Γ6 αυιΐοαηΐ; ςυί 8ί 

|αΐ&ΐ3 86ΓνβηΙ, ίρ.^ί8 ίπΐρ6Γ&ΙυΓί, 81 ρ6Γ]αΓί 6&ηΙ, 

6υηι ΗΙιαοπΙ, ΊρΒΟβ οοοΊβαπ βίΐιΐ. Νϋπι 60€β, 8ί ηιιη€ 
Ηλβίιΐί» Ιρ8ί8 ρΓθ06(ΐ6Γ6ηΐ, ηίΐιϋ ρΓοΙιίΒίΙϋΓυπι 801 
ΟΟΟίάί τ!€(Οβ, 9ΗΙΙ 8Γηΐί8 Γ68ί8ΐ6ηΐ68, ΓΟΓβυηι ρτΊοΓΐ λεμον συνόντωνοί μάλιστα επιφανέστεροι προοελθόν- 
τες, άδιχε?σθαι ί<ρΛαοίΊ, χα\ βίαν ύπομένειν παρ' 
αύτοΟ άναγκάζοντος όρκους έτΑ δούλε ί^ παρέχεσΟαι 
βασιλεϊ τφ νέψ, χαΐ βασιλίβι τ^ μητρ\, ουδέποτε 
δυνησομένοις καθαρώς, χα\ άδόλως καταλλάττε^θαι 
αύτοΐς/άλλά κα\ καιρόν Ιπιτηρουσιν έπιτίΟεσΟαι 
κα\ διαφθείρειν * τοΰτο δ^ ουδέ μακράν άνοιας άν 
δόξειε παρ* εδ φρονοΰαιν εΐ οιύτο\ μ^ν πολλά χατά 
τ6ν πόλεμον ύπομεμενηκότες δυσχερή, κα\ νυν μετά 
τήν νίχην δουλεύσουσι τοΙς πολεμήσασιν, ούδ* άντι- 
βλέπειν δυνάμενοι διά τους όρκους, εκείνοι δ& εύορ• 
κοΰντές τε άρξουσιν αυτών, κα\ έπιορκοΟντες, ^τε 
βούλονται άττοκτενουσιν. ΊδοΟ γάρ εί προύχώρησεν 
αύτοίς ή νυν Ιπιβουλή, ουδέν άν έκώλυεν ή άποθνή- 
1ΐυ« ιπιρ1ί6»Γΐ ηιΐ86Γίί», οοηίπι Ιιοηιορίι γΙο8 ρυ|ρίΐ2η- ^ σχειν νιχηθέντας, ή άντκσχόντας πρ^ς τ^ πόλεμον, 168, ροραΐ^η εβάίΐίοιιο, αΐ 80ΐ63 6Χ8|;ίΐ8ΐ08, ρυϋΐί- 

€»ΐίΟηβ8<|υθ ΙΦΟίΙβΓΙΜη, %1 €8Γ€6Γ68, 6( α>ί8 ςηοΒ• 

οαηςι» 8ηΐ666ά6ΐιΐίιηιι 8ΐηιιΗ8 8α8ΐΙΐΐ6ηΐ68. ΡτοΙηϋβ 
0Γ8ΐ>λη(, υΐ 88οηηΐ6ηΙί «Ιβηϋί ΓβΙί^^'οηβ 8οΙυΙ(, 8ί5ί- 
ιη6! 6οη8υΐ6η4ϋ ροίβ$ΐ8(6ηι &6οΙρ6Γ6ίιΙ. Μαοι 61 
ρτίυβ λ5 ίρ$ο 60πιρυΐ808 ]υπιτ!886, 61 ΐΗΐηβ, <}ηο- 
ηΐ&πι ΠΙί ρΗθΓ68 (ΐ6Γιςα6Γίηΐ, 8ί Ιρ8ί ί^ιη &ί() ρΓΟτί- 

<ΐ6ΗπΙ, ΟυΙρλ 68ΓίΧυΓ08. Ηβ6 ίΙΙ|]8ΐΓ68 ΤΙΓΙ» &<Ι(!ίοϋ 

Ο3η1&οαζ6ηο, ϋΙζβΓυηΙ. ΟυΑυβ Γ68ρ0η4ϋ(, ίη]υ8ΐ«ιι 

6&>6 2ΐίθ8 ρ6ε02Ι536, 6( ίΐΐίοβ ρΙΟΟίί. Ν^Π] ίπΐρ6Γ81Π- αυθις έν τοΤς προτέροις εΤναι χαχοΓς στρατεύοντας 
κατά τών ομοφύλων, κα\ καταστατιαζομένους, 
ώσπερ κα\ πρότερον ύπδ των δήμων, κα\ δημευτείς 
υπομένοντας, κα\ δεσμώτη ρια, Χ2\ άλλα Αττα το{; 
προτέροις ιιαραπλήσια. Έξίουν τε χα\ αΰτοίς τοί»; 
όριιους διοιλελιϋσθαι, χα\ πράττειν ^ αύτοίς δοκει 
συμφέρειν. Κα\ πρότερον τε γάρ άναγκασθέντες ύπ* 
Ιχείνου τους όρκους ακουσίως παρασχέσθαι, χα^ 
νυν επειδή πρώτοι παραβεβήχασιν εκείνοι, ούδεμίαν 
αύτοίς α:τ!αν εΤναιεί πρ^νοιάν τίνα τϊοιοΐντο εαυτών. *1 ΗΙδΤΟΒΙΑΚυΜ Ι1ΒΒΒ ΓV^ 51 

Τοιαύτα μλν των Κχνταχου^ηνψ τφ βανιλκΤ προϋ- Λ €€η) Γλοΐΐ ηοη ο$$6 €θη$οΙ;ιιη : οΐ ςυ-πΒ ]υΓηΐ3 8ίη(, κειμένων οΐ Ιν τέλιι βίτιον. Βισι)Λυς 61 ο6χ Ιφααχεν 
έφ* οΓ; Ιτβροι έξήμ^ρτον έτερους βύΟύνβιν «Ιναι δ£- 
νκιον. Βατιλίς τε γάρ ουδέν {διι των γεγενημένιον • 
άλλ4 τ^ όμωμοτμένα πίντοι μετά^χριβείας φαίνεται 
φυλάιτου^α, χα\ ρατιλευ; 6 υΐ^ς φύ Ιίχϋος ε06ΰνε> 
οβαι^λ τήν ήλικϋν, ει %λ\ το?ς εΙς ήμ4; συνίπρατ- 
τ&ν άγνωμονοΰφΐ, μάλιστα δέ έχείνων τήν άβελτη-' 
ρίαν κα\ την &νοιαν θχυμά^ειν, εΐ μετά τοσαύτα^ 
άτΛ^ζίξας τής ιΐς βα«ιλ((α εύν^ας χα\ τ•ί); ιναΙβα^ 
€τι $ι«λ2 χιρ\ αύτοΰ λογ({;<)νται »α\ άμφ(96ητοΟ- 
7ΐν, εί διά τέλους ευμενής αύτοίς μενεΙ. Τ6 μίν γάρ 
έν μεγάλοις αύτον τήν ψιλονιμίαν έιιι^έχνυνθαι, χ«\ 
οία ο&ιαι» πρ<^ερον τοΙς ΤωμαίΜν ^6α9ΐλευχ4«ιν 
οΰδίαιν έφιλοτιμήθη, χαΐ διλ τοΰτο χα\ τοΟς βα^ιλίλ 86ΓΤ8Γ6 (1Πί^6ηΐ4ΐΓ οπιπί», Γιΐΐοπιπιιο ΐιηρΰΓηΙΟΓβπ), 
727 <ΐυ>ηινί$ ιη3ΐ<*νο1θ8 &4ΐ]ιινρπι, οϋ οοπδίΙΓι ίηι- 
ΙιβείΗΙΐβΙβιη, υΐ ϋϋοΐ6»€6ηΐ6ηι, ϋβΙ)βΓβ 6Χΰα$3π. Π- 
Ιοταπι &ΐυ1ΐί1ί3ΐη Ιβιηβηίαΐβπκιιιβ β6 8 ΙιηίΓαΗ, €υιη 
ρο$ΐ Ι2ΐη οΙαγα 1)βη€Υθΐ6ηΐΊίΐκ 5υ<Β ίιι ΗηρεπιΙπΓϋηι 
8ε βίΐο» Ατ^ιιηοβηία» ηοΙΙιυο ηίΓΟΥΐβ (ΙίβίΓβοΙ» €0{;ϊ- 
1»Ιίοιιβ 8ηιΐΗ^8ηΙ, 6ο(|αί(1 8(1 Πηβιη ίη βη ροΓδονο- 
ηΐΜίηι» &ίΐ. Ουίι «ηίιη ίη 8Γ4υί9 6ΐ3ΐΜ)Γ.*ΐΓίι, βΐ 
ςιι»'ηβπιο ΗοιΠΑΒΚΊΐιη ίπιρητ^ΐΟΓυιη εΠΙο6Γ6 1αη!8 
οοηΐ«ηΐ1οη6 ΒΐυιΙυβΓίΐ» ρΓορκτββ αιηί('09 Ίπιρ(Τ8ΐΓί• 
€18 0<Ι«1θΐιι ίρ8υιη ίοη ηοη €Γ«<Ι€Γ€, ιιίΗϋ βδκβ 8ΐ>• 
μγΑιιιιι. Νβηίη^ιη βιΗιη €χ δυρβΓίοΓυιη ΚβικροΓυηΓ 
^ιιιρ6^^1ο^^1>ιι8, ρο•4 4ο1>β1ΐ8ΐθ8 8(1ν6Γ8ηΓίοβ €( γο- 
ώιοίαιη 8ο5 ββ ιιηίνβΓ$σηι ίηιρβΓίιιηι» ηυί ρΓΊιιβ «ροσχειμένους μή δύναβΦαι πιστά ήγεΤσΟαι, ουδέν ίηρβπίΓληΙ. <9«ηιιο οο1Ιγ588 88εί8<:6Γ6 8(>$ιιπι Γιιί5§^, όπειχδς. Πνι γάρ των προτίρων τοΰτο βασιλέων 
^τολμί^βτ;, ώτϋβ μ€τά τήν των αντιπάλων ζτταν, κο\ 
τ4 ^ύίϊαν ύφ' έαυτοΟς «οιήσασθαι τήν ήγεμονίαν, 
αύθις συνάρχοντας αΙρεϊσΟαι τους προτέρους βασι- 
λεύοντα;• μάλλον δ^ εΐ δίϊτάληθές εΙπεΙν, ι^ πλέον 
τροσνέ;χε•.ν της αρχή; έχείνοι;, οΓα δί] έχβίνου μέν 
Ιπ\ χρίνον τινά τοΤς πράγμασι χρηαομένου» έκβίνοις 
δέ χαΐ πρ^ς παίδων διαδοχών μβνουσης τ?)ς αρχή;; 
Πάντως ούδενί. Τδ δέ αΓτιον, δτι έχείνοις μέν ουδέν 
Ιτερον έσπονδάζετο. ή έξ έτερων εΙς εαυτούς μβτά- 
γειν τήν άρχην, έτερου δέ Ιμελεν ούδεν^ς, έχείνψ δέ 
σ^χ ιΟτω;. Άλ).ά τ6 μένέξιρχής είναι σπουδοζόμε- 
νον, σωτήρα χα\ χηδίμδνα φαίνεσθαι των βασιλέοι; Ιβιο, βέίΐΐΜχ] Γ63 «&( Γαΐβτί νβΠηιυ^:, |>οΓιθΓ6ΐη Ίιιι• 
ρβηί ρ8Γΐ6ηι ίΠίβ 8ΐΐηΙ)ϋ(?Γ6, υΐ &6 η πΓπιπι 8(1 
Ιβπιριιβ *Ιίςηο(1 Γ6£;η8ΐυΓ0, ιΙΠβ υθγο εϋαπι »(] 
ΗΙ)6Γ03 ίπίρβΓίυηη (παηβπΓιββυπβ. €8ΐΐ5απι Γιι1^<;ί•, 
ηηοά ίη βο οιηηίβ βοηιπι ΰυΓ8 ϋνί^ίΙαΓβΙ, υηιη:{ 
€θςίΐαΐίο τεΠβΓβιιΐΓ, ςυοηιοιίο 8ΐ) βΙΠδ ίηφρπιιηι 

8(1 56 ΐΓ8η8Γ6ΓΓ6η(. ΑΠ8 ο6 νΐ8 Ιη( 6&5ί$8β .' ζΐ) ίΐΐίΐ!θ 

εηίηι Μ ορ6Γ8ΐη ^ο(1ί&8θ, α( €οη!»ΐ8Γ6:, {•β ΩΙΐοΓυιη 
8πιί€ί ίπΐ|)6Γ:ιΐ0Γί8 ^βΓοποιί (ΐΙΙΟΓβΠΙ βΐ δΟΓναΙΠΓΟίη 
€856, 8^ ιιϋιΊΙ, 6(ί8ηι ρ95ΐ οΙ)'ϋυιη ϋΓια3, 8ηιΙ)0Γΐιηι 

8ΠΐΊ6ίΓΐ8 ίη^Ιίςηαΐη ρ0Γρ6ΐΓ8Γ6(. ΟυΟίΙ ΥΟΓΟ ρο5ΐΓ.Ί 

ίιι ίιιΐ4)6παπ) νεηηπΐ, ηοη \ά βπί 8Γΐ)ίΐΓηΐιι$ αϋ 
¥.)1υιι(8ΐί5, ηβ^υο βηιϋίΐΐοηίβ, ιμπα ΙιοηοΓ6$ πηρ6• του φίλου πα(δο>ν, κα\ μηδέν άνάξιον της εΙς ΙκβΙνον ^ «■»ΙοΗθ5 βίΙΐΓβΙ ((|αθ5 β1ί8ηι ΙΐΜΐ)ίΐιι ΓΟΐβιιΙο οοπδΓ- φιλ{ας έράσΟαι ποιοΰντα χα\ μετά τιλευτήν, τ6 δ' 
Οατβρον έλθείν έπ\ τήν βασίλευαν, ου προαιρέσεως 
έδ^ας είναι, ούδ' έπιθυμέας τιμής βασιλικής (τήν 
Γστ,ν γάρ έξήν χαρποϋσθαι μένοντα χα\ έπ\ σχήμα- 
τος), άλλα τή; ανάγκης, ήδη του εμφυλίου πολέμου 
χεχινημένον • σώζεσΟβι γάρ έτέρω; ούκ ένήν, οΰτω 
χατιψηφισθέντα τήν έπ\ θάνατον ερήμην. Ουδέν μ\ν 
©υν Οαυμαστδν έφασκεν, εΐ χα\ εκείνοι τοίς οΟτω 
μεγάλοις άπιστοΟσιν, έκεΐνο δέ δίχα'ον αυτών χατη- 
γορείν, ει χαΐ μετά τήν εναργή των πραγμάτων 
Ιχβασιν έτι δυσνοείν αύτ^ περ\ βασιλίδα, χα\ τοΟς 
ΉαΙδας οΓονται. ΕΙ γάρ τοιαύτην εΤχε γνώμην, ούχ 
&ν προήχατο τδν χαιρδν ήνίχα Βυζαντίου μέν έχρά- 
τει βί^ι έλ(ον τοΙς δπλοις, βασιλίς δέ μετά των παίδων (]υί ϋουοΓίΙ ), 56(1 η6Γ655Ϊΐ8(ΐ9 Γιιΐ886, 1)6ΐΙο είνίΐί 

]3ΠΙ 038Γ8η(6 ▼ί(ΐ6ΐί66ΐ : 8ΐίΐ6Γ (]1Πρρ6, 08ρί(6 &υ0 

8ΐΐ5εη(ί5 ]8ηι άβνοΐο 61 οοηκβοηιο , »8ΐνυιη «950 
ηοη ροΐαί5&6. ΟοαΓβ ηίΙιΊΙ πιίΓυηι, 8ΐ 61 ίΙΙί υιηι 
ίηιΐ8Ίΐ8ΐί5 ί)(]6ηι (ΙβΓΟ^εΐιΙ. ΜΙηά ίη ίμβίβ ]υΓ6 8€6υ« 
6:ιη(ΐΜΐη, 51 ρο8( Γ6Γυπι ενβηΐυπι 8<Ιβο €ΐ8Γυιιι 
8<1Ι)υ€ 60») ίηιρβπιίποί 61 (ΙΙιΙβ 6]π3 ίηίβη5υηι 8Γΐ>ί•- 
ΐΓ6ηΐυΓ• Εΐοηίπ) 81 Ιιχο 5ί1)ί ηιεηβ Γυί88(!ΐ, νί βΐ 
ΜΓοιίε οεευραίο Β>ζ3ηΐιο, €υη) 68 €ΐ ΟΙϋ ίιι ραΐαϋο 

θΙ)5ί(!•ΓβηΙΙΙΓ, 80ΧίΙίΐΙΐη ηΗ5ςυ8ΠΙ 8ρρ8Γ6Γ6(, Γ6ΓΙΐηΐ 

η66685Δη8Γυηι 6χΐΓ6ηΐ8 υτ06Γ6ΐ ίηορία, <Ιοη)65ΐίεΙ 

ίη5ί(1ί8Γ6ηΙυΓ, 61 ΟΠίηίβ ΓβΓΠΙΟ ίη 80^08(0 ίΙ1ί8 68- 

86ηΐ, Ιληΐυπιςιιβ ηυΐΐΜ 8<1 οαιηεβ Γοηιΐίΐιιβ (|ρΐ6η(Ιθίΐ 
8ΐιίη€6Γ6ΐ, ορροηιιαίΐ8ΐ6α) 6 Π)8ηί1)α8 (1ίηιί85ΐΐΓυιη Ιν βασιλείοις έπολιορχείτο, επικουρία δέ ούδαμδΟεν ^ ηοη Γαί886. Ουο(1 81 Ιυηο, ιιθ8η<Ιο ηιιΙΙο ίπιρΓ(ΙΊη)6η- )^ν, άτΕορία δέ των αναγκαίων παντελής χα\ οΐ 
συνδντες έπεβούλευον, χα\ κομιδή πάντα ήσαν Ιν 
στβνφ* νευσαι δέ έξήρχει μδνον, χα\ πάντας άρδην 
άπολέσΟαι. ΕΙ δέ τδτε πάντα πράττειν Ιχων •6χ•- 
ρώς, ου τά ήδιστα μάλλον ή τά βέλτιστα ηθέλησε, 
χα\ δρχους παρέσχετο έπ* άμνηστί^ι τών χαχών, 
ανάγκης ουδεμιάς ύπούσης, χα\ τήν θυγατέρα έζέ- 
δωχε τφ νέφ βασιλεΖ, χα\ πάντα έπραζεν, δσα ούδ* 
&/ εΤς τών άχραν- ευγνωμοσύνης έννοουντων ήλπισεν 
ΰπερβολήν, τίν^ Ιχει λδγον ύποπτεύειν νΟν, χαΐ νομΙ• 
^εεν όφθήσεσΟαί ποτέ χαχλν περ\ βασιλέα τδν γα|ΐ^ 
6ρ^, άλλ* ούδεμίαν άπολείπειν άνοίας ύπερ6ολήν; 
ΤβΟτα μέν ούν, Ιφασχεν, έχείνοις τε έλεγχος πρ6; 
τήν άγνωμοσΰνην, κα\ ύμ?ν πρ6ς τήν άξ'ωσιν άπο* Ιο Γ866Γ6 ς«ΐί(1τ{8 ρθΐ6ηΙ, ηοη ]0ΓΙΗΗ}ί58ίΐη8, 86(1 

υΙίΗ8β{ηΐ8 ηΐ8ΐη6Γίΐ, Ιη]αΓί8πιη)ςαβ οΐΐίνίοηοηι 
]υην6ΓΐΙ, ουπι Β6€688ΐ(88 ηαΙΐ8 πιοη^τοί, «Ι ΟΙίβπ» 
•όοΐ6866ηΐί ίιηρ6Γ8ΐ0Γΐ 1οε8Τ6ΓίΙ, οηιηί8(ΐυ6 ρπθ- 

8ΐΙΐ€Ηΐ. ςίΜΒ ηθ€ 8 800)018 Ι)θηίΐ8ΐί8 6Χ€6ΐΐ6ηΙΙ8 

^υί8ρί8πι 8ρ6Γ8νί886ΐ, 788 <^υΓ βίηβ Γ8ΐίοηβ ηυηο 
8υ8ρί€6ηΐυΓ, 61 8ΐί(|ΐΐ8ηϋο ίη ^εηεΓυπ) ίπιρεΓαΐΟΓοηι 
ΙηρΓοΙηιη) ΓοροΠυη Ιη, 61 ίη 6θπι ηίίιίΐ 8ηΐ6ηΐίΰβ 
ρΓα*ΐ6πηΐ880Γυιη 6χί5ΐίη)6ηΐ? Ηχο ίβίΐΜΓ, ίη(|ΐιίΐ, οΐ 
ίΐΐίδ 8(1 ίηίςυίΐ8ΐ6η) εοτοπι Γ6(ΐ8Γβυ6η(ΐ8Π), 61 λο 
ρ61ίΙίοιιί ν68ΐΓ3Β Γ68ροη (160(1 οοι (Ιίχβπηι. Νβο 6ηίηι 

88(108, 8(1(1θ, 1166 ()ΙΙ88 β6Γί ()ΙΙ68ηΙ 60§ίΐαΐί8. ΙΐΙφθ- 

Γ8Ι0Γ6Π) 6ηίηι |;6η6τυσι ιηευιη 066ί(ΐ6Γ6 ηου ρο9- 
8\ιαι, ηεςαο ρο&ΐ €θ11οε8ΐ8ηι ϋϋΒΐη ηΐ€8ΐη ίηιρβιΐο Οί9ίΐίζθό ϋγν^οο^ιε 65 ΙΟΑΝΝΙδ ΟΑΝΤΑΟυΖΕΝΙ 56 

ϋ6ΐυΓΐ)ΑΓβ. Νβςιιο νβΓΟ αιβίΓΟίη θ)ΐΐ9 Αυ^υκίιιη ο1) Λ λογία. Ού γάρ €{χαια, ού^ Αλλως Ιννο£ΐαθ£ δυνατά * 63, ςυοΓίιηι οοηβοίβ ηοη 6.ηΙ• Αεουβ&Γβ <1β€6ΐ. Οιιίη 
6^0 Αΐη1>08 62 1)6ΐΐ6?οΐ6ηΓια 61 ΥΰΐιβΓ&ιίοηβ €θΙί 
τοίο» ςυαιη ιη&]ο8ΐ&3 ιηρΰΓαίαπα ροβίυΐαΐ. Α 806- 
ΐ6Γϋΐί$ 0υΐ6ΐη Πΐίβ 61 ίηδκϋβΓυιη 6οηιρο8ίΐθΓίΙ)ΐΐ3 
ιη6ΓΊΐα5 ρ6Γ)ηπΊ ρ<Βΐΐ38 βιρ6ΐ2ΐιι. Ηα*6 Γυίΐ ιιηρ6Γ9- 

10Π8 Λά ρΓ0ββΓ68 ΟΓαΐίο, ρΓΟ 60 <|Ι10<1 ίρ8Ι]ΐη ίπ 

0(1ίυιη Ιιηρ6Γ8ΐη€ί8, 61 βοηοΗ ίιηρβηίοηβ 6Γυρΐυ• 
ηιιη 8ρβΓ2ΐν6πιηΐ. ((υί υΐ 86 ορ6ΓΑΐιι ρβτά^τ^^ 6ΐ 
ςιιοϋ ρΓονβΓϋίο Γ6ηυΓ, ίιι 60Βΐιιηι ]»ουΐΗΠ ιςηονβ- 
Γοιιΐ, ί1Π»8 ιηυθΐίοιΐ6 (ΐ6$ρ6Γαΐ3, «ϋ Ιί-6η6ΐιΐ Ιιηρ6- 

η(ΓΊϋ6ΐη 86 00ηΙαΐ6ΓυηΙ, Γ&ΐί 6ΜΙ 86 6Χρθ(ρΜΐΐ1Γ08, 

ρ6Γ8υ8δυΓ08ςυ6 ιιΐ 8Ί1}ί αιηι]η2ΐΒΐ 56η6 πΐΜΐίΐΜηΒ 

&υΓ68 (1&Γ61. €9Βΐ6Γϋΐη ΙΐΙ)ί ίΐΐβ 63(16111, ?6ΐ 6ΐίΜη 
86ν6Π0Γ3 Γ68ρθη(]ίΙ, 8ΐ()υ6 3 ΗοΜίΙΠίβ ΗβΠΙΙΒ Βασιλέα γάρ τδν έμόν γαμβρών οΟγ< άχοχτβίνιιν 
βυνατίν^ οΟτ* &ποστ3ρ£ΐν της ^σιλβ(ας μετ^^ της 
θυγατρ^ς τ6ν γάμον. ΟΟτβ μί)ν βα9(λ(β( τ}| μητρ\ 
βέχαιον &γχαλ£ΐν έφ* οΓς ού^έν συνή^ει, άλλ^ π^σαν '. 
αύτοίς προαάγειν βούλομαι κάντας χα\ τήν «Ονοιαν 
χα\ τήν αΐβώ, χαθώς προαήχιι βχσιλιΟσι. Τους 5* 
άγνωμονήφζντας έχ«(νους, χα\ (^άψαντα; τήν έπι- 
βουλ4}ν &γώ τ&ς άξιας της έπιορχίας Απαιτήσω βίχας• 
Ό μίν ούν βασιλ&Ις τοιαύτα τοΙς έν τέλκι β:€ΐλέχΟη» 
έφ* οΓς ήλιιιζον α6τ6ν έξορμήσιιν έπ\ τδ χαχώς π•ρΙ 
βααιλ^ διατ(08α6αι χα\ βασιλέα τ<^ν γαμβρών. 
ΈτμΙ δέ ΙχιΙνοι Ιρωσαν άνηνντοις ΙιειχβιροΟντ•ς« 
χα\ τν λβγόμινον, τοξεύοντας •1ς ούρανόν,άπογνόντες 
τ6 έχεΤνον μεταπε(θειν, 1π\ βασιλίδα έχώρουν τήν ϋΐιίβηίδ €3ΐ3ηϊίΐΛΐίΙ>ιΐ8 ο1)Γυ6ΐιϋί8 ί366886Γ6 ίιΐ88ίΙ, * ΕΙρήνην,οίόμενοι περιγενήσεσΟαι έχείνης χαιπείαειν ιιοηηυΙΓι ςυίιΐβιη Γ6ρΓ6ΐΐ6ΐΐ5ίοηί1)οβ Ίδϋβ ρα«1(;Γ3€ΐί, 
οαιηίηο ςυίενβπιηΐ, 3ΐϋ» Ιιοιηίηββ ίο οιηαι τίΐ8 
ΐυΓίιυΙβηΐί 3ο δβϋίΐίοδί, οαιη ρ3ΐΐ83ΐη 3ΐί()α3ηΐ3ΐη 
ί6ί'ίβ$6η(, Μβΐιΐιχυιη ΩΓιυιη ίηΐΐυιβηιηΐ, υΐ Όιάγ- 
ιηοΐίΰΐιιιιη, Α(ΐΓί3ηορο1ίιη, 61 ίη οΐΓΰυίΙιι ορρί(1αΐ3 
0€ευρ3Γ6(, ιρ8ί8(|υ6 3(Ι]υν3ηΐί1)υ8 ρΓορηυιη ρίίη- 
€Ίρ3ΐαπι Γυιΐ(!3Γ6ΐ. Ραείίοδίβ 3(1 ίΐΐυιη (ΐ6Ω€ί6η(1ί ίη- 
ιτΊίαιηβηΐυιη 61 οΰ€38ΐο 6Γ3ΐ, ςυο<1 ρ3ΐ6Γ ίιηρβΓΑΐΟΓ 

ρ08ΐ ηΓΐ1ΐ6 ΐ3ΐ)0Γ68 3Κ|αβ ρ6ΓίθΙΐΐ4. 61 3ΐηθΓ6ΐη 

ρηοαρυαιη 6γ^ 608 <]6ΐηοη3(Γ3ΐιιπίΐ, ΙιοδίίΗυβ <ΐ6νί- 
€ΙΗ, 1ο3ηηβιη ^οηοΓυιη, ηβο Πΐυιη (]υηΐ3Χ3ΐ, 86<1 

ί3ΙΙΐί1ί3Γ68 6]υ8 0011168 Ι>6η6νθΐ6ηΐί3 ρΓφΓ6ΓΓ6ΐ• 1166 

8ίη6Γ6Γ 1ιοη3, ςυίΙ^υδ 68^6ηι3Iι ΠΗβ ιηιι1ΐ3(ί, Γ6θί- αΟτοΖς προσίχειν , ώς λυσιτελή βοσχευομένοις. Ώς 61 
χα\ αυτή ταΐς Γσαις Ι) χαΐ αύστηροτέραις ήμείβιτο 
Απολογίαις, χα\ παύεσθαι (χέλευβ μεγάλαις αύθις 
ουμψοραΓς του; 'Ρωμα(ους έπιχειρουντας περι6άλ- 
λειν, ώσπερ τους έλεγχου; αΙσχυνΟέντες, οΐ μέν χα\ 
παντελώς ησύχασαν, £νιοι βΐ αυτών, δσοις ό βίος 
ταραχής άνάπλεως χαΐ θορυβώδης ήν, ήσυχάσαντες 
έπ\ μιχρ^Α, Επειτα Ματθαίον Ε^ιευαν τίν βασιλέως 
υ16ν, Δ'.δυμότειχον, χα\ τήν ^Αδριανού, χαΐ τ3[ς περ\ 
αυτά πολίχνας χατασχείν, Ιδίαν συστησάμενον ήγε- 
μονίαν μ^τ* αυτών. Πρ'^φασις δΙ ήν χαΐ πρδς Εχε?νον 
τής αποστασίας το?ς στασιασταΐς, δτι βασιλεύς δ 
πατήρ μετά τους μυρίους πδνους χα\ χινδύνους, χα\ ρ6Γΰ : 8€(1 Γ6ΐίη6Γ6 68 ρ3ΐ6Γ0ΐιΐΓ, (Ιβδρβοΐίδ ϋβ {|ϋΐ /^ τήν πολλήν άπ<5δειξιν της εΙς αύτ^ν εύνοίας έπε\ Ιΐαΐ186Γ3ηΙ, υΐ (ΙοΙΰΓΓΠΐ ΗΙΙΐρΓίυ», 6ΐ 6ηίλ6 13|>0Γ3Γ61 

νΐ ίιηρβπιΐοΗ ίυηίοΓί ίιηρ6πιιιη €οη86Γν3Γ6ΐ, ςυΙ 6( 
ηαοο, 8ρΓ6ΐί5 ]ιΐΓ3ΐη6ηΐί8, ευπ) 6<Βΐυ δυο Γυ^βιη ιη6- 
<Ιίΐ3Γ6ΐυΓ. Ου» δί ίΓ6η( 6ΐ 86π(ύηΐ{3, ιΓιΙιϋ οϋδϋΐυ- 
ηιπ), ςιιίη ίΐ6Γαιη ΙοΙΙααι Ιΐ3ΐ)63ΐα, ροήικίβςυβ υΐ 
βηΐ63 ουηι ίρδο οιηηβδ <16 83ΐιι1β οοιιΐ6η(ΐ3πΙ. Οβ 
ΐΗδ υΐ 6θΙΓΐ6Η6 €0|;'α3Γ6ΐ, ηοο Ίη υΐίο δΐυΐΐο ιηοοη^ί- 
<)6ηιΐ6 ρ6ηουΠ Ιβπιρυδ 6Χ8ρ6ΰΐ3Γ6(, ηιοηβίοπΐ : 

729 ^β^ 8*11)10161 ίΐϋδςηβ ρΓ03ρίθ•ΐΓ6ΐ, οΐ δί ίιη- 
ρ6Γ3ΐθηη3Πΐυδ δΟΓΟΠδ^ Υ6ΐ ΐηΟΓίυΟ ρ3ΐΓ6, ν6ΐ 3ΐίθ 

ςυο(]3ηι ιηο^ο Ιοίίυδ 1πιρ6ΓΠ ροΐ6η8 6ν3(ΐ6Γ6ΐ, ίρ86 
6υιη 3η)ί<'ί8 6x1 γ3 «1ί8€Γίηΐ6η 68861. Νβ εηίηι 1θ3η- 
ιιοηι Ίπιρ6Γ3ΐθΓ6ηι 6ΐ 3ΐΙίη6σι υηςιίληι 8ί1)ί 3ηΗουη] 

ΙθΓ6 ^υ€6Γ6ΐ, 86<1 ΙΐΙΐΟΓϋΠΙ (|Ι13€υηςη6 Γ3ΙΙ0Ι16, 6ηίχιι- ττερ'.εγένοντο των ττολεμίων, τ) ττερι βασιλέα Ίωάν- 
νην τδν γαμβρών εύνοί^, ού μόνον έχείνον, άλλα χα\ 
τοΟς π£ρ\ αύτδν Απαντάς προτιμήσοι, χα\ τά τε δντα 
αυτούς ύπ*(χείνωνπρδτερον ήρπασμένα ούχ έάσειεν. 
άπολαμβάνειν • άλλ' Εχοντας περιορ^ν, Γν* άλγώσι 
μΑλλον, χα\ πΑσαν πρόνοιαν ^(οιοίτο τήν δυναστείαν 
τφ νέφ βασιλεΐ περιποιε?ν * δς χαΐ νυν μετά των 
προσκειμένων άθετήσας τους δρχους, βουλεύσεκ 
δρασμ^ν. "Α ε Ι προύχώρει χατά γνώμην, ούδΐν Αν 
Ιχώλυεν α&θις είναι Εν πολέμοις, χα\ x^νδυνεύειν , 
χολ περ\ της σωτηρίας αύτδν τ ε χα\ πάντας αύτους 
ομοίως. Ά Εχέλευον αύτδν Εν φροντίδι τίθ^σθαι, χα\ 
μή ούτως άπερΐ7χέπτως τών χινδύνων περιμένειν 
τ'^ν χαιρ?>ν, πράττοντα μηδέν ύπ' Αβουλίας• άλλα Γυιιιςιΐ6, υΐ βυιη νίΐ3 ηιυ1ΐ6ΐ, ϋυαι 86€υιη άβ ίπΐ|»6 Ι) πρδνοιΑν τίνα αύτου ποιεισθαι χα\ αυτών, ?ν* ε( βα- γΊο, υΐ 6ΐ ίρ»αηι ίιηρ6Γ3ΐοπ8 Γιΐίυιιι ρΓ0(ΐ6ΐ)Ίΐ3δίΙ>ί 
Ιΐ8ϊΓ6(1'αλΐ6 οοηίΓονεΓδΑίιίΓυηι ορίη3ΐ)ίΙυΓ : 6Γ3Γ.ΐ(ΐη6 
3ΗΓΛ0Γ68• υ( ορρΊϋ3 8ΐιρΓ3 ηοιηίη^ΐ3 ευΒ 86 Γβ^ϋ^ΰ- 
Γ^Ι, 30 (Ι6 Γ6ΐίςιιο οοΓροΓΟ ίηιρβΓίί 3ν^Ιΐ6Γοΐ *. ηοη 
ςυί(ΐ6ηι ρ6πί1υ5 , ΥϋΓαηι ίΐ3 υΐ ροβΐ (ΐ€ί(Τ6ΐίοιΐ6η) 

Τυηυδ ρ3ΐΓ6ΐη ΜΙΐρ6Γ3ΐΟΓ6ΐη Γ0^3Γ61, 1ίθ6Γ6ΐ ]υΓ3- 

ηΐ6ηΐο ϋΓΐη3Γ6, ηΓιΙίΐ3ΐαΓ08 ίρδί , ουιη οοΗο€3(ί8 
ί1)ί ρΓ»8ΐ()ϋ8, ςυο βοδ νο€3Γ6ΐ : οη)η6 ]υ8 ΓβϋςιΐΗΒΐ 
63ηιιη ιΐΓΐ)Ίιιιη, ραΐΓβ ?ίνο 3ε ηιοπυο, ρ6η6δ 86 

Γ68ίά6Γ6ΐ : 816 η3ηΗ4Π6 61 86, 61 3ηΐί€08 8€€υΓ6 Υί- 

οιυΓΟδ, 61 Ιη)ρ6Γ3ΐ0Γβιιι ΒΟΓΟΠβ νίΓυιΐι, 6ΐί3ΐη νοΐ6η- 
Ι6ΐη, ιιίΐιΐΐ (ΐ3αιηο8υηι ιηΓογγο ρο886• ΙΙ36 οοΙιογΙα- 
1*10116 86η8ίιη ίυνεηβιη 3(1 (ΐ6ίβ6ΐίοηβιη Ιιΐ)ρ6ΐΙβ1>3η( 
ιιι;•ΐ3(|ΐΐβ 86ΐϋίιΐ3 ρ6]οΓίδ (ίοίαάβ £;οπιιίηί3 ]3οΐ€ΐ)3ηι. σιλευς ό γαμβρός γένοιτο της αρχής άπάσης έγκρα 
τής, ή του πατρίς βασιλέως τελευτήσαντος, ή τρ<5- 
πφ δή τινι Ιτέρψ, Εξω χινδύνων αύτδς μετά τών 
^ίλων εΓη. Μηδέ γάρ οΓεσθα: ποτέ εύνοήσειν αύτφ 
βασιλέα τί>ν γαμ6ρ?»ν,άλλ' άμυνεΤσθαι πάντα τρόπον, 
χαΐ σπουδάσειν ποιείν έχ μέσου, οΐόμενον αμφισβή- 
τησε ιν αύτψ π6ρ\ τής βασιλείας, οία δή χαι αυτόν 
βασιλέως δντα παίδα, χα\ δίχαιον δντα τήν πατρφαν 
έ^χήν χληρονομείν συνεβούλευόν τε τάς είρημένας 
πδλεις ύποποιείσθαι, χαΐ τή; Αλλης ηγεμονία; *Ρω'• 
μαίων άποτέμνειν ού παντάπασιν, άλλα μετά τήν 
άποστασίαν, δεήσεσΟαι αύθις βασιλέως του πατρός, 
ώστε ορχους παρασχέσθαι συστρατεύεσθαι μέν έχεί- 
νφ μετά τής έγχαθιδρυμένη; στρατ.ας αυτούς δηοι Οί9ίΐίζθό όγ ν^οο^Ιε ^' ΗΙδΤΟΗΙΑΠϋΜ ΙΙΒΕΚ Γν, 58 

δνχιλιόβι. τίϊνδ'Λλλην&πασβνάρχν τών π^λβων «ΐνβι πρ^ς αύτ?>ν χα\ ^ώντο; του πατρί>;, χα\ μιτ* 
τ«λ•υτήν• •5τωγάρ έν ίσφολβί^ ίσζοΗαι αυτόν τβ χβ\ φίλους , χα\ ρασιλέβ τί>ν γαμ«ρ«»ν, χΛν βούλοιτο, 
μηδέν δυνή<ϊβσ$αι«5ΐν6νέπάγ€ΐν. 01 μέν οδν τοιαύτα παρήνουν, ^ρίμα τίϊννέον β!ς άπο(ττασίαν Λγοντ•;, 
Χ3\ σπέρματα χαταβάλλοντβ; πονηρΑ της μ«τά ταύτα ΐϊονηροτέρας »<χομ<νης ρλά^ττης. 

ΟΑΡϋΤ ΥΙΙΪ. 
^ΛίΛΧί^,ίί "'^'^ν^' /ιηρ^'αΙΟΓ $ηα$οτί{,ηΜ η^ρηορφτ^ «ΓϋΐτίίιΐΓ. Ρ#γ «.«/γ^ 

9€Η€ΤΜί,Μ, ει γ^^ ηΐφ$ βά ηιοτηηι εη^εηάαίιοη^η^ /ίι^^ί. ΒοΙοτ η^α9€τηη$ 4β ΤηοΠ^ βΐη, ε( ρηΜ (οΐΛίϋεηάαϋο. 
ηΐΑΐέίαΐίο. Π•ι0^μ<νος €1 αύτ6Τς του βασιλίως ό υΛς διά το6ς Α Μαΐββ βοηιιη οοηβιΜο βΗαβ Ιπιρβπιΐοηί, ρΓορίβΓ λπιβιιομένους φ<$6ους χα\ χινδύνους, έκιχλίρηαβ τφ 
ΙρΤψ ί έχ•ίνοι Ιβουλιύοντο, χα\ τάς ηόλβκ άφίστη 
. «ρ^ 4αυτλν, γνώμην Ιχων ώς δστβρον θβησόμβνος 
Ρχσαέως του τίΛχ^ς τήν μίν αρχήν των «όλβων 
αύτ6ν Ιχειν βιά βίου, τ«λβΤν δέ Οττδ τήν αύτου τβ χαΐ 
βααιϋω; του γαμβρού ήγβμονίαν. •Βπί\ δέ ΙπύΟιτο 
ό ^ σιλευς, δργξ μέν έφέρβτο άκράτψ πρ6; τοΟ; τά 
τοιαύτα π57«ικ'5τας,χα\ ήδη ώρμητο πρ^ τιμωρίαν. 
•Επειτα ήμβρότητι χβράσας τ6ν θυμδν, {δβι γάρ 
Ιπιβιχείφ ^|ον προααξόμβνος τί)ν υΐδν, ΕΙρήνην βα- 
9'ΧΙΙτ τήν εκείνου μητέρα Ιπεμπδ διαλλάςουααν 
έχείνον τψ πατρ\, χα\ των άτοπων Ιργων Αποστή- 
σοοσαν. Ή δέ, ^φθβιαα μόνον τψ υΐψ, ρ^^χα πάντα 
τά προ<ϊκ<ίμματα διέλυβ χα\ τάς υποψίας• Ήν γάρ Ιηουββυιη ιίιηοΓΟίη &ο ρβηι-υΐ», Γβιη Ιπϋίμίι μ ΠΙΙ 
γοΐυβηηΐ, βΐ ορρΜβι & Μρ^ ρϋΐΓίβ ηϋ βιιβιη «ΜοεΙκ» 
ϋ6ϋ1)6Γ*Ιυπι Ιι»Ι)«υβ όοίηάβ οπιγρ ρ8(Γ6ιιι, αΐ Ιη ββ^ 
ίηιρεηυιιι •ίΒί, (ηιιμκΙ νίχ«ηΐ» ΓβϋαβΓβ Ηΰ6Γ«ΐ« 
ρτίηΗρλίαβ βιιΐβπι ίη ροΐββί^ΐβ Ιρβίαβ ύΐ.^βηίβ 
Ιι»ρ6ΐ«Ιοήβ βΒ5€ΐ. εαιιίΑουζβηυβ ίηΐ€ΐ1β€ΐο ηβ^ζοΙΙο, 
&(]νθΓ$ιίιιι βυ;)80Γ€$ 1οιΐ|;6 ίΓ3(»9ίιηυ8, ]0ΐιι ίιι βο& 
νιηιΙΊΰΐβιιη ρ^ΓΐυηβΙ)^!. Ρθ8ΐ6& ΐιιιηβη ιηπι ιηαηβυβ- 
Ιυάίηβ ΐβιηρβΓβηβ, ςυοά βοίΓβΐ Ιβηίΐ&ΐβ Γ»οί]ίυ5 
ΰοηείΙΐΜΐυηι ίη ύΙίυΐΒ, ΐΓβηβη €οη)υ^6πι, β]υ$ επα- 
(Γβιη ιηίδίΐ, Α ςυ» €υηι ρβίΓβ ίη £[Γ«ΐί8ΐη Γβϋυεβ- 
Γ6ΐυΓ, 8ΐΐ()ΐΐθ 8ΐ» ίηοβρίο ηβΓαηο ΓβνοοΑΓβΙαΓ. ΙΙΙίΐ 
«8ρ6€ΐυ 8θ1ο οηιηίΑ οΟβηιΙΐουΙα' 8υ8ρί€ίοη68(]υβ 
ίββίΐΐίιηβ 8υ8ΐα1ίΐ. £γ3Ι «ηίπι ΓβπιίηΑ ηοη βοΐιιιη ού συνβτή μόνον χαΐ δεινή χρήβασΟαι πράγματι Β ρΓυ(Ι<ίη8, 61 υ$υ ιη0(ρί)&ΓυιηΓ6πιιη,<]ΐΐ08 8<1»Γΐ))ΐΓίυηι 

■••<>^Α1^.>. «-ι - Λ τ •ϋ. .^ .««. . .- «^^ . . «.. μβγάλοις. χα\ μ<ταποιήσαι { έβούλετο • άλλα χα\ 

Ματθαίον τδν υί6ν έξόχω; των άλλων μάλλον φιλούσα 

παίδΊ>ν, χα\ φιλουμένη ύπ' αύτου • δθεν ουδέ λόγων 

Ιδεήθη προς αυτόν • άλλ' έχέλευβ μόνον, χα\ πάνθ' 

ύπήχουβν Ιχείνσς. Έπειτα τοΟς τής στάσεως αΙτίους 

λόγ.ις έπ.πλήξαια, χαΐ άπειλήσασα τλ δεινότατα, 

εΐ τοιαύτα αΙΐΟις πανουργεύοιντο , ήσαν γάρ αύτξ 

των κατ»• αίμα προσηκόντων, κα\ τδν υ16ν ώίπ*ρ 

χα\ πρότερον πάνΟ' ύπείκοντα προθύμως άποδιίξαια 

^ΛζύΛΐ τψπατρί, ανάστρεφε. Γενομένη δέ έν Βυζαν- 

τίφ, Άνδρόνικον εδρ3 τί>ν νβώτερον άποτεθνηκότα 

τώι^ υΙών δπ6 του τότε ένσκήψαντος λοιμού, δ; έκ 

των ύπερβορέων πρώτον άρξάμενος £κυθών, πάντα 

Ιτϊίδραμβ σχέδδν τά παράλια της οικουμένης, χαΐ ^ 

τλ πολΰ διέφΟιιρβ των ένοικου ντων. Ού γάρ Π>ντον 

μόνον διήλθε κα\ θρ^κην, και Μακεδονίαν, άλλα κα\ 

•Ελλάδα, καΐ Ίταλίαν, κα\ νήσους άιτάσας, ΑΓγυπτόν 

τ« χα\ Αιβύην, κα\ Ίουδαίαν, χαΐ Ζμ^Ιλμ^ χα\ κύ- 

χλφ πάσαν σχεδί>ν τήν οΐκουμένην.-^Ούτω δέ ήν άμα- 

χον τί» κακ'^ν, ώς μήτε δίαιταν μηδβμίαν, μήτβ 

^ώ,αην σώματος δυνηθήναι άντισχείν. Πάντα γάρ 

ομοίως χαθήρει καΙ Ι'ίχΜράί^ κα\ ασθενή σώματα, καΐ 

οί μάλιστα θεραπευόμενοι ομοίως άπέθνησκον τοΙς 

άπορωτάτοις. "Ανοοον μέν γάρ ήν εκείνο τδ Ιτο^ 

παντάπαυιν %\ς τάς άλλας άσθενεία;. £{ δέ τις καλ 

«ροέκαμνέ .τι, πάντα είς έκεϊνο κατέληγε τδ νόσημα, 

χα\ ούτι ίστρων έξήρκει τέχνη ουδεμία, οΟτβ παρ- 

όμοιον πασιν ήν. Άλλ' οί μέν αύτίχα, ουδέ πρδς 

Ρρα')|^;^ αντέχοντες, αύθημερδν άπέθνησκον,* βνιοι δέ £οιηπιυΐ8Γ6ΐ ρβΓϊια, 730 Μ βΐ Οΐίυιη Μ»ιιΙι«υπι 

ΑηΙβ &1ίθ8 1ί1>6Γ0β &ΐη3ΐ1)9ΙΙ ίρ88, βΐ Γθ(1^ΙΠΙ8ΐ)2ΐυΓ ιιΙ> 

60 ιηΐΓΑΐ)ί1ίΐ6Γ. Ου9ΐΓ6 ηβο Ιοη^α οπιΐίοηβ ίη<1Ι|[υίΐ, 
86<1 ν6Γΐ)ο ΐΑπΙυιη πιαπϋανΚ, ίΙΐ6ςο6 ηΐλΐκίαιηί 
ηΐ0Γ6ΐη Ρ6ΓΓ6616 {;ο88ίΙ. ϋβίηιΐβ (]ί8€θΓ(ϋ8Γυιιι «υοΐο* 
πΙ>υ8 οΙ>]υΓ;$&ΐί8, ουιη ιηίηίβ β;ΓΑνΐ38ίιηί8, 8ί ηΐΓβυια 

ίη Ι3ΐί 8€6ΐ6Γ6, ςυ&ΟΙ 688βη( ΟΑίΙΙάί 08ΐ6ΙΙ(ΐ6Γ6ηΙ 

(6Γ8π( 6ηίηι 61 οοη83η9υίηίΐ&(6]υιΐΓΐί), 6ΐ Οΐίο &(1 
ρπβΐίηλΠ) ρΙβη&ηΜίυβ οϋ^ϋίβηΐίβιη ρ^ΐτί» ΓβίΙυοίο, 
Βγζ&ηΐίυπι Γονβπβα 681, υ1)ί ηιίηίπιυιη ηηΐιι Αηιΐι-α- 
ηίΰΐιιη ρ68ΐίΐ6η(ί& 6ΐ8(ίη€(υπ) Γβρβπΐ, ςυχ ΐυη€ 

|^Γ385Αΐ)αΙυΓ (86), ςΐ1«({υ6 « δε>ϋΐί8 ΙΙ>μ6Γΐ)0Γβί8 

ίηοίρί6ΐΐ8, ΓβΓΟίβ οπ)η68 0Γ&8 ηιαΓίΐίιηα8 ρ6Γν&8ίΙ, 
ηΐ2^(;η3ηιςυ6 ίηϋΐ^βη&Γυπι ραπβηι αΙ)8υπιρ8ίΐ. Ν66 
6ΐιίπι Ροιιίαηι Ιαηΐυιιιιηοάο, ΤΙΐΓβααιη, Μαεβάοηίαιη, 
86(1 6(1201 ΗεΙίΗϋβΐϋ, Ιί&ΐί&ιη, ίιΐ8υ1ϋ8 0Βΐη68, ^££;γ- 
ρΐυπι, 1.ΐ1)γΑαι, 1υ<ΐ£&<ιι,•8χη3ηι, 61 0Γΐ)6πι ίβπο 

υηίν6Γ8ΙΙΠ1 ίη οίΐΌΙΐίΐυ ρ6Γη)6ΙΙ82 30 ρ6Γν3(ρ1» 681• 

$16 αυΐϋΐη 6Γ&1 ίηευΓ9ΐ)ίΐ6 ιηαΐυπι, υ( ηβςιιβ υΐΐ» 

ϋίΧίΑ, 116ςυ6 ΓθΙ>ϋΓ ΰΟΓρΟΓίβ ρ0886ΐ Γ68ί8ΐ6Γ6, 61110 

οηιηία, κςηο ναΙί(ίΗ υ ι ίηι1>66ί11α 6θΓροΓ3 ρΓΟβΙβΓ• 
ηβτϋΐ, ςυί<]αβ ηι&χίηίΑ ίΐΒρ6η88 ΰυηιΙι&ηΐιΐΓ, ηοη 
86608 26 ραυρβΓΓίιηί ηιοτί6ΐΝΐπ(υΓ. Ει ν&63ΐ)&1 ςαί- 
<ΐ6ηι 2 ηΐ0Γΐ)ί8 69Βΐ6Γί8 β^πηιιβ ίϋο. Ομο<1 8ί ςυίβ 
6ΐί2ΐη &ηΐ6 βΐίςϋλπίυιη χ£^γοΙ«γ61, οιηηί« ίη ίΐΐαϋ 

ΐη0Τΐ)ί Κ6ηυ8 86 6Χ0η6Τ3ΐΜ|ΙΙ(. ΙΙι188α1)&1 &Γ8 ΙΙΙ6<]ί60- 

Γαηι ΐοΐΑ. Νβο 8ίιΐΜΐίΐβΓ 010068 066ϋρ8ΐ)αΐ, 864 αΙμ 
ςαί^Ιοηι εοηΐίανο, η6Γ. ρ8ΐι1•πι όιΐΓ20ΐ68, ίρ80 (ϋβ, 
(μιί(ί8ΐιι ίρ8» ΙιοΓΑ ροηθΙ>ααΐ. «ηίαιαβ. ΟαοΜίιιοί Ιβοοϋί Ροηίβηί ηοΐ». (8β) ΙΙΙυδίηβ 3(ίηίΐο(1υιη (]65θΓίρΐίο ρβδίίίβηιί», 
ςιΐ3ΐΐ8 Αρυϋ Ι.ιιΟΓβΙίοιη. ΙίΚ. νι.6χ Τ1ιιΐί!)(1ίίΐί8 ϋί). ιι, 
€χρΓ6832, οι βρικί ΜαΓοηβιη €€θτρί€οη υι. Οιιί ναη- Ιυηι 681 οΐϋ, ιιΐιίο8νί8 ρο8ΐ3β οαηηβη ουπιΊΐδη Ιιί- 
81ΟΠ03 η3ΓΓ3ΐίοη6 ϋοπΓβίδΐ, ηοη ραΓνβηι Γβηιιη 
8ϊιηϋΐΐα(1ίη6ηι €ΐ6ρΓ6ΐΐ6η<)6ΐ : ιιοβ αΐίο Γύ&ιίηαιουε. Οί9ίΐίζθό όγ ν^οο^Ιε Ι0ΑΝΝΙ8 ΟΑΝΤΑΟϋΖΕΝΙ 60 «πΐβιη 1)ΐάυυιη, Ιπιΐυυιητΰ Γ6»(Ηί&$6ηΙ, ρΗυιαιη Α Χ3\ αύθωρόν * δαοι δέ 1η\ €υ3\ν ΑντεΙχον !| «ρΐ9\ν ςϋ'ηΐβιη Γ€ΐ>πιη Ιΐ9ΐΙ>«Ι>ιιιΙ 9κ;ϋ1ΐ8&ιπι&ιη» βΐ πιογΙμ 
οαρυΐ ίην:ΐ(ΐ6η1β, 6ΐίη(|;υβ$ (■! 3(1 οιηηί^ ςυ« ΑοκηΙ 
βιυρίάί Γ6ϋ(]652ηΐυΓ, «ο ν6ΐα( $οηιηο ρΓοΓυηιΙα §1>- 
$θΓΐΐ6ΐ)0η(υΓ. 5ίη ΓοΠβ 3(1 $β Γ6(ϋΓ6ΐιΙ, Ιο(ΐαί ιΓιΙβ- 
1)3ηΐιΐΓ ϋϋ (|υΊ(Ιοιη, ββιΙ 1ια!Γβ&(»ηΐ6 Ηη^υ^, ιηυ1ΐ« 
ίη3ηίΰυΐ3ΐ3, ηβΓνί3 ίη οοοίρΚΙο βιηοΓίυ'ΰ, ρΓοιηβ- 
1)ηιιΐ, βΐ 6χ$ρίπι1)αηΐ €6ΐ6Γηηΐ6. ΑΙϋβ ηοη ίιι ΟΑριιΙ, 
νβΓΜίι» ίιι ραΙιίΜΝΜΑ ιπβίαιιι ίιιοίϋβαβ, μοχ ρΓ»• 
€υΓ(1ί3 Ί(ΐα3πιαΐ3ΐ>3(,βΙ ϋοΙθΓ65 αευΐοβ οϊΓεαιη ρβοιαβ 

2(ίΐΐΓ6ΐ)3ΐ, €1 βρ(1ΐ3 Μηΐυίαβ €001«(^ 6)ί€ί6ΐΜΐηΙ, 

Αίςυβ 6 ▼ί8€6ηΐΗΐ8 «ρίπΐιιβ ΚΐΙηιηι Γοτβ• (κΙοΓβαι 
το1?θΐΜΐ• ΡαΜίΜ"» €1 ϋη^ϊίΆ €Αΐοτβ βΧΑΓυβηιΗ, 
ηί^Γα «ι &υ1Γυ83 βΜβυίηο ; ηβο ρίΝ• ρτοΜβίΜΒΐ &ί 
ιηιι1ΐαιιι« (|ΐ»ιιι βί ρ&Γοια 1>ί1)βτβιιΐ. δοιαηο αΐί ηυΒο 
ρ(ΗοΓαηΐ, 61 υη(1«$(|υ3(]υβ βπ^βϋαιΚυΓ. Ιη ΙιηιοΙιϋβ 
8υρΓΑ 61 ιιιίΓβ, 0011 ρ&ικί» Ηβ» ίη ηΐ8»έΙΠ«, 61 
ΐ|ΐιί1>ηβ<ΐ3ΐη 731 ί" *1'"9 οοτροηβ ρίηίΐΜδ λΙι&€6•- 

βαβ, βίνβ υΐ66Γ3, Ιΐίβ ΠΙ9]θΤ8, ί1Η8 ΗΐίηθΓ« 6Χ8ί8ΐ(;1>3ηΙ, 

61 ηί^Γ» ρβρυΙ.'ΰ 6η3βΓ.6ΐ)ΑηΐιΐΓ. 0υί1>ιι&(ΐ3ΐη ▼6ΐα( 
&1Γ3 δΐί^ιηΜία ρ6Γ ΐοΐυηι €0Γρυ$ 6Γΐιΐϊΐρ6&)&ηΙ, αΐϋβ 
ΓΑΓίοΓΟ ιη:ΐ|;ί$ΐ|ϋ6 <»)η»ρίεπ3, 3ΐ'π'8 (ΐ6ηβίοΓ3 61 οΐ)• 
§€πποΓ3; 61 οηΐΜββ ρβΓίιιϋβ 6χ Ιιί^ οιηιΓώυβ πιο- 
ΓίςΙ)3ΐιΐ(ΐΓ. ΝοηηαΙΗβ βιιίιη ειιικ(3 1ι%6, 3ΐϋ$ ρΙαΓβ, 
3111 ρ3(ΐ€ίθΓ3 (Μ>ηΗη^6ΐ)«πΙ. €οηφΙυηΙιπ3 ηπΙουηι 
ΐαηΐιιιηιηοιίο 6Χ ίβΐί» οπιηίΙ>α» ηιοηίΓβηιηι βι*3ΐ. 
ϋυίΓΐιη()υο νβΓΟ (16 ιηυΙιΊβ ραιιοί βν3:><>Γαη(. ηοη 
αιηρ1Ίιΐ9 €0 ηΐ3ΐο 60ΓΓίρ:653η(υΓ ^ίο, ηΐ 6ΐί3πι ιπΙογΙ- 
ΓϋΐιΙ ; ί]ϋ3>ιιοΙ>Γ«ηι ταΓδϋ» οοΓΡβρίί, Ηβηβ οοηΟιΙβ- ήμέραις, κρωτα μ^ν πυρετψ χατζίχο^το λαβροχί- 
τ<2> ' χα\ Ις 'ήν χιφα/.4}ν τοΟ νοτήματος Ιμπ(πτ(»ντος, 
άφων{^ χατκίχο^ιτο χαΐ άναισΟτ^σί^ ηρ>^ς πάντα τϊ 
γινόμβνα, καΐ ώιη^ρ πρ^ Οπνον κατεφέροντο βα- 
Ούν* ήν 9έ που άνανήψειαν, φΟέγγββθαι μίν έβου- 
Αοντο , δυ9χ{νητο{ Λ ή γλώαβα ^ν, χα\ ϋιάρθρωτα 
τ^ πολλά &φθέγγοντ«, των π2ρ\ τ6 Ιν{ον νεύρων ν&• 
«ρω$έντων, χα\ τίχιντα άπίθνησχον. *Ετίροι; 61 ούκ 
Είς τήν Χ€φαλ4]ν, άλλ* εΙς τ^ν πνεύμονα εμπίπτον τ6 
χοών, φλόγωα(ς τε ^ν Φύτ{χα πρ^ς τλ Ινίον, χαι 
^ιμείχς (νιποίβι ΑλγηΜνας περ\ τ^ στήθη * δφαιμ^ν 
τ• πτύελον άνέπκμπον, χα\ πνεύμα άτοπον άπ^ των 
Ιν^ χα\βυΦωβις' !| τε φΑρνγξ χα\ή γλ'Τισια, χα- 
ταξηραινόμ•'>α ύπ^ του χα63'>νος• μέλανα χα\ αίμα- 
τώδη ήσαν * χαΙ ποτ^ν τ^ τε πλέον χλ\ τ^ Ελαστον 
έν 6μοΙφ χαθει^τήχει * χα\ ή αγρυπνία ΙτΐΙχειτο διΑ 
παν•:λς, χαΐ άπορ(α πανταχόθεν ήν, ίκΐ τε ταΐς 
ώλέναις ταΐ;• Ανω χα> χάτω, ούχ όλ(γοις βΙ χα\ πρ^ς 
τάς σιαγόνας, χ«\ Ιτέροις έν ΙτΙροχ; μέρε^ι τού τώ• 
ματοί Αποατά^ει; έγίνοντο, τοΖ; μέν μίίίους, τοΓ; 
£λ έλάβ^ου;, χα\ μέλαιναι φλυχτίδες άνεφύοντο. 
Έτέροις 61 ώ7π»ρ ατίγματα μέλανα χατ^ί παντός 
τοΰ σώμζτος έξήνΟει * τοΙς μ^ν άραιί τε χα\ 6ια« 
φανέστερα, τοΙς 6* αμυδρότερα χα\ συνεχή * χα\ 
πάντες ομοίως ύπδ πάντων δΟνησχον. ΤοΙ; μέν γάρ 
^ά πάντα έπεγίνετο , το7ς δέ πλε(ω ή έλάσσοι, ούχ 
ολίγοις δέ χα\ §ν των πάντων ήρχεσε πρ?>ς θάνατον • 
δσος δ^ Ιχ πολλών όλίγοί ήδυνήθησαν διαφυγείν. Ι»3ηΙ. Ρί6ΐ)3πΐ ροΓΓΟ ηΐ3ςηί 3ΐ)80β5βιΐ9 Ίιι Γοιιιοπ(>υ3, Ο ούχέτι ύπ^ τοΰ αυτού κατείχοντο κακού, άλλ' έν τψ 3υΐ ίη 1)Γ36!ιίΊ« : ςυίΐΗΐ» 86€ΐί8, πιυ1ΐ3 61 Γ(βΓι(13 

63ηί68 6Γαυ('Ι)3(, 61 ΠΙ0γΙμΙ8 (Ι1Γΐ>3ηΐ6 Π)3ΐ6Γί3 810 
6011553 ΐ6νβΙ)α(υΓ. €θ(ΙφΐΜΓ68 1Γΐ8 0Π)ΠίΙ)υ5 01)86881, 

ρΓΧΐ6Γ ορίηίοπβπ) οοΐ)ν3ΐ68€6ΐ)3ηΙ. Νοο υΐΐϋπι υη- 
(ΐ66ιιη(4αβ €6ηιΐ(Α 3ΐιχΊΓιιιηι ίην6ηΐ6ΐ)3ΐ(ΐΓ. Ουο(Ι 
6πίιη ιιηΙ 83ΐυΐ3Γβ, 3ΐΐ6η 'κίβηι ρβιίβηΐί νβη6ηυιη 
6Γ31 : 3ΐΐ6Γςυ6 3ΐ) 3ΐΐ6ηυ8 οηΓ3ΐίοηβ πΐ0Γΐ)υπ) ίη• 
(ϋρίβϋβϋβΙαΓ, 61 €αιιιυΙαΙΐ3η(υΓ ίϋη6Γ3, ηυίΙ)ϋ8 
ηιυΐι» (1οπιυ3 ν3θπαΙ)3ηιιΐΓ, ειιιιι βΐ ίηοοία;, 61 
ΙιηιΐΦ 3ΐΓιηΐ3ηΐ68 υη3 εαιη (Ιοιηίπίβ νΗποι Γ6ΐ](ΐ6Γ6η(• 
ββϋ ηίΐπΐ 0Γ31 (ΐ68ρ6Γ3ΐίοη6, πιί86πιϋί1ίυ8. €υιη 
οηίιη (]αί8 (απι «ίζηιπι 66 86ηΓιοΙ>3ΐ, 8ρ68 ηαΠη 

Ιΐ10θ1υΐΐΓΐΐ3ΐί8 Γ6ΐίΐ1(1ΙΙ6ΐ>3ΐυΓ, 30 (1β8ρ6Γ3ΐ)αη(ϋ 86- 
Π16ΐίρ808 8ϋ]ίθί6ΐ>3ηΙ, πΐ0Γΐ>υπιςιΐ6 ηοΑ ΐηθ(1ίθΟΓΐΐ6Γ θαρταλέφ ήσαν ήδη • δ\ς γ^ρ ούχ έπίλάμβίνεν, 
ίίτρε κα\ κτείνειν. Αποστάσεις 6^ έγίνοντο μεγάλαι 
πρ^ςτοίς μηροΤς, ή έν ταΤ; ώλέναις• ών τεμνομένων, 
σ^άχελος έξέ^όει δυσώδη; χα\ πολΟς, καΐ τ6 νό- 
σημα διεφορείτο εΙς έχεινο, τήν δ'.ενοχλούσαν ύλη ν 
άπο;:.^ίπτον. Πολλοί δέ κχ\ ύπ6 πάντων χατ2σχε04ν- 
τες, παρά δόξιν διεσώ^οντο. ^Ην δέ επικουρία οΟ- 
δαμ<1θεν. •0 γάρ έτέρψ συνήνιγχε, τούΟ* έτέρφ τά 
Γσα πάσχοντι δηλητήριον έγίνετο• κα\ Ιτερος άφ' 
έ:έρου θεραπείας άνεπίμπλαντο* της νόσου, κα:τήν 
πλείστην φθοράν τούτο ένεποί?ι , κα\ πολλαι οίκΓαι 
έχενώθησαν των οίκητόρων , χα\ των άλογων τοΓς 
χυρίοκς συναποθανόντων. Δεινότατονδέήν ή άθυμία. 
Οπότε γάρ τις αίσθοιτο χάμνοντος εαυτού, έλπ ς 1813 (ΐ6]6θΙίοη6 (Γΐ8ΐΙΐί3ςυ6 3υ^6ηί68, Γ6ρ6η(6 3ηί- ^ ουδεμία σωτηρίας ύπελείπετο , άλλα πρ^ς τ% άνέλ «138 6ίη3ΐ»3ηΙ. 5ρ6€ί68 ί|^11αΓ 1813 Ιυίβ 83(15 6χρπηιί 
νϋΓΐήβ ηοη ροΐΐίϋ. ϋιι46 ιη3χίπΐ6 ίηΐβϋβοΐυιη 68(, 

ΙΙΟΟ ΙΐΗΠΙ&η» Β31Ι1Τ9Β (]ηΜ(ΐ3ΠΙ 3|^3(υπι 6( 6οην^ 

ηί608,86(Ι ιϋτιηΐΐυ8 ιπιηιί8β3Ηΐ €3»ϋ{;}ΐΐίοο6Π] Γυί8<β : 
ιηη1ΐί<|(ΐ6 ίη<ΐ6 3(1 83η{ΐ3ΐ6ηι πΐ6η(ί8 οοηνβΓβί, ηΐ6• 

ΙΐΟΓ<>8 6ν8δ6Γ0ηΙ, ΠΟΠ ίΙΗ Π10(Ιθ, (|1ΐί 63 ρ68ΐ6 ΙηθΓΐ6 

•6€υ1)ΐΐ6πΐΑ(, 36(1 ςοοί^ϋοΐ €3 ΙΗ>6ηΙΙ Υί(30Ι ΓβΐΙ- 
Β(ΐ6πιηΐ. Ταιΐ€6ΐιΙηι?1ιΙΙ•οηιιί^8(ΐ6•6ηΐ8, νίπαώ 
8ΐη(ΐ6ΐΜη(, 61 ιηυΐιΐ ί3€Βΐΐ3ΐ6β βιΐ3β Ιη ρ3υρ6τββ 
«ΙίβΐΗΐΜΐΰύηηΐ, βΐΜΐη ρΗυ8(ΐιΐ3ΐη 3 βιοΗ^ ϋΐο 1ην3« 

(ΙοΓβηίαΓ. ΟϋΟ 81 8β 3ΐΓ6€ΐ03 (1βρΓ6ΐΐ60(ΐ6Γ6αΙ, ΙΙ6ΙΒ0 

Ιαηι Ι3ρί(ΐ6α8 6Γ31, 3ηΊηιοςυ6 ρΐ3η6 1π)Ηΐ6(1ί(3ΐίΙί 
3ΐ(ΐα6 ίη83η3ΐ)ίΠ, υ( ηοη ρο6ηίΐ6ΐιΓ;3ηι (16 ρ6003ΐί• 
§1118 ΡΓ36 96 ΓοΓοηβ, Οβο 3ρυ<1 ΐΓί&υ&3ΐ ί11υ<1 $αί πιστον τραπόμενοι» προΐεντο σφάίς αύτους, χα\ 
άπέθνΐ^σχον έν τφ αύτίχα, μιγάλην ^πήν τφ νο^ή - ^ 
μαιι τΙ)ν άθυμίαν προστιθέντις. Τ6 μέν ο6ν της 
νόσου είδος τοιούτον χρείσσον λόγου ήν ' δθεν χα\ - 
μάλιστα έδ<6ήλωτο, ου των συντρόφων χα\ τ^ φύσει 
κροτηχόντων των ανθρώπων, άλλ* ίτερόν τι δν ύπ& 
Θεού το7ς άνθριίτποις έπενηνβγμένον πρδς σωφρονι• 
σμόν * χα\ «ολλοΐέχ τού τοιούτου βελτίους τ ή ν ψυχήν 
έγένοντο σωφρονισθέντ<;,ού μόνον ο( τελευτήσαντε;, 
άλλα χ«\ όσοι περιεγένοντο της νόσου. Πάσης γάρ 
άπέσχοντο χαχίας έν τω τότε χρόνφ, Χ2\ αρετής 
έπεμελούντο ' χαΐ πο)Λο\ τά 6ντα πένησι διένειμον» 
χα\ πρ' ν τήν-νόσον εΙς αύτοΟς έγχατασχήψαιι * εΐ δέ^ 
ποΜ χα\ «(σθοιντο αυτούς κατεχόμενους , ούδε\ς ήν οί9ίΐίζθό όν^009ΐε «1 ΗΙδΤΟΚίΑΗϋ^ ίΙΒΒΒ IV. 62 

οΟτω;άν4Αγήτω; ^χω^, ώίτε μή μιτάνοιαν Μν.ξχ^ α «ιΙ^ΛηΛί ΑΐίςιίΑπι Ο€<?38ΐοηοηι (!8γοΙ. Ιϊαο ρβδίίίβηΐί» 

Β3ΓΖ8ηΙιΙ <ιιΐ9ΐη ρΙιΐΓίιηί, βΐ ίϊΐίϋδ ίιηρβπΚΟΓίβ Αη- οΟ« των π««λημμελημένΐϋν , καΐ ΐίρί>ς τλ έχ*1 
διχακιντήρια μίι πρόφα^ίν τίνα παρασχεΝ τοΟ σω- 
Θήσ«β0αι ύπ^ Θβου, βΙ μή πάνυ άνιάτως «Τχε χα\ 
ά6«ραπ€ύτως τήν ψυχήν. Ύπ6 της τοιαύτης ν^Μυ, 
χλβίατοί τι άπέθανον έν Β\>;αντ{φ τ<$τ€, χαΐ ό β»- 
σιλίως παΙς *Ανδρ4νικος, χατασχεβι^ς, έτίλιύτησβ 
τριταίο;. Βααα\ς δέ ή μήχηρ έϊτβ\ έπύΟιτο τοΟ πβι- 
δ^ τήν τιλευτήν, ύτΛ σφοδρότατης άλγηδ<5νος πλη- 
γείία τήν χβοδίαν» διά βίου άνεξάλειπτυν ίσχβ τήν 
μνήμην του παιβ^. *Ην γάμ ο6 μ4νον άγαθ^ ΙδεΙν, 
άλλα χα\ ΐ5ρ6ς χάντα μάλιατα, δίβ νέονοΐδι χοαμιΐν, 
Ιχων βύφυώς , χαΐ μεγάλος Ιλ«(δας ύποψαΙνων του 
των γ•γεννηχ4των άξιον έαυτδν άποφανιίν. Μιτά 
τούτο δέ 6 βααιλιυς βασιλέα τδν γαμβρών Ιχων, ιιρδς <ΐΓοηίοα$ Ιβτΐίο ύ\ο ίηΐβπίΐ. ΙιηρβΓ&ΐηχ ιη3ΐ6Γ \Μ 
άβ οΜίιι βΙΗ ΰοιηρΡΓίΐ, 732 νβΐιβίϊίβηΐίδβίιηο άο- 
Ιοτβ ιιηΐιηυιη ρβΓοιιηΜ, ςιιαικίίυ βαροΓονίΐ, ΊιιΠχαπι 
ίιι ιηβϋΗΐΙίβ β]ϋ8 ΐϋβιηοΗηπι ϋίΓουπιΙιιΙΙΐ. Εηαΐ 
ιΐυίρρο ηηη βοΐαηι ίοηηβ ΙίΐιβΓίΙί, $β(Ι 8ΐΙ οηιηία 
Ιίβηο, ςοΦ 005361 αϋο1οί€6η1ί;β οηΐϋΐηβηΐ). ηΑίιΐΓ» 
Ιι&ΙηΗ• ίη ρπιηη 61 ΙιΙοηοηβ , !ιτ)!ΐ&η(1θΓηηΐ(|<ΐ6 
ρ9Γ<'ηΙιΐιη βρβιη ηοη ηιοιΙίοΑίη ^ΐ]3ΐίι^β1):ιΙ. Ρο^^ιΙιηβο 
ιωρατ^χοτ ι•ϋπι ^βηοΓο ίιιιρβηίοΓβ υΓΐ)6β Τ>ΐΓ3<!ί« 
8ίη$υΐΜ οϋίτίΐ, ρ&ηίοι ιιΐ 6ΐηη Ιιαοίβηαβ ί(;ηοΐιιηι 
<ΜϋηΙΙ)ΐι§ 0βΐ6ΐΗΐ6Ε£ΐ, 6ΐ Ιρβο ορ6Γ6 ρλίοιπ ά^\ΛητΗ^ 

]ΗηίθΓ6ΐη 1ΙΙΐρ6ΠΙΙΟΓ6ΙΙ1 ρ8ΐ6Γηαηΐ βΧ€6ρΐ886 {ιηρ6• 

ΓΜΐη, ρΑΠίηι υΐ βυηιαβιιι οέ ΐ8ΐ)0Γ6ΐη ιη}βΐ8Γ6ηι τάς της Θρ^χης έξήιι πδλεις, κα\ πάιας ικριήλΟι • Β «ββιιβΓϋΟβΓβΙ : ςιιβιο οηιη ιηΗΗί» ιρίοιη, 61 • 

τοϋτο μέν βασιλέα πάσιν έμφανίζων άχρι τδτβ 

άγνοούμενον ταΓς ιε(5λεσι» χα\ πάιιν Ιργοις αύτοίς 

χχτάδηλον ποιών, ώς τήν ιιατρφαν β^σιλείαν ύ νέος 

διαδέξοιτο βασιλεύς, τοΰτο δΐ ηρίς πόνους στρατιώτη 

πρίποντας άσχών • ήίετ4 τε χατάχρας ό πρεσβύ- ρΓ«86ΐΗί1>υ8 ίη ^^^^^8 ιπα^πη ίο ΓαΐαΓηπι ροΙΙί66η(6ΐιι 
8ηΊιη8ύν6η«Γ6ΐ, |»α(1κι <?\8αΙΐ8ΐ)ηΐ ίη6ΓίΗΐΙ!){|ί. 
Εΐ6ηίπι εί(Υ8 πιοΐβδίίαιη ΙιίΙαηΐβΓςϋβ Ι81μ)Γ68 €( 
ιηιιίαΐίοηβπι τίποβ Ιο1«ι*31μιι, 6( οιηπίπ <ιυ8$ί 6χ 
(Ιίυΐυπια οοηβαβίυιϋιιβ ΓϋεΊβ1)8ΐ. τερος βασιλεύς άρών τ6ν νέον έπιτηδείως Ιχοντα πρ6ς τάς στρατέ (ας, χα\ μεγάλα ίπιγγελλίμενον έχ 
των «βρόντων. Άλύπως γάρ χαΐ Ιλαρώς τους % -κόνους Ιφερβ χα\ της διαίτης τήν έναλλαγήν, κα\ 
πάντα έπρ•ττεν ομοίως τοΙς είθισμένοίς έχ πολλοΰ. 

ΟΛΡϋΤ IX. 

Ιτ^αίΙο ίηιρ€ταίοή$ αά €ΐ€ηιβηΐ^ίΗ Ρανηηι; Ιβι^αύοπΐε ϋαρΗα άηο, ατηοΐίύο ορΙηίοη'ΐΒ [αΙί<ρ, βί ρψοίηϊ$%ίο 
αηχίΐη €οηΙτα Βατ(ιατο$, (ΊΐΓήίίαηοιηηί Ιιοιΐ€$. Ραρα ^ηατνε οηιηίηιη ύβΙΙο Ιταηιιααοηιηι, βηηι «ιΐη'ί 
ΐ4ίυ(αΐ>Η$ οείβΐίταΐ. ϋπο €ρηοορχ οιιηχ €]η$ Ιβααΐή α ραρα Γβτηΐίίί, Αρηηΐητ βί ^ταύοε άβ εητα αάοΐ6$ϋβηΙη 
ΐηιρ6ταΐοή$ βί πιαίπε. €ΐ ά€ αηχηιο Ίη ΒατΙατοί. ΟοΙιοτΙαίίο αάάΗΐΛτ Ηε Ε€εΐ€$ίατνηι Γοηύοηϋα οηταηάα. 
Ιί€ταιη ατάοτ€}η οοηΐνα Β(ΐνί)ατο%^ €ΐ ζΐηάϊηηι ραϋία ΕΰοΙβΒίατηηι ΟΒίεηΙαΙ. ΙηχρβταΙοτ οοηάίβοηβηι ρτο- 
ΌοηΗ άβ οοηάί'ιο, Ι^ηύοίητ α ραρα, Ρτοηΐίΐίίΐηΐ' ζοηνηίαβ; ιβά ΜΙιαη ίηίβτ ρήηαρει ΙΐαίΙω η^αοίιιιηι 
ίοίαιη 4ί»$Ίμαί, ^ 

ΚβνβΓβπβ Οοη8ΐ3ηΐίηοροΙίιη ίιιιρ6Γ8ΐθΓ, 8(1 €Ιθ- 
ιη6ΐιΐ6ΐΐι 6ρί^€θριιηι υΓΐ)ί3 ]ΙοιικΕ ββΟΓβίυαι 8ρ2ΐηο- 
ριιΐυπι ρΓοίονββϋαΓίυιη, 61 δί^οΓύηι ρΓ^ιΐυΓβιιι ρο- 
ρυϋ, 61 ϋβ Ι.:«1ίηί8 ΓΓαιιοΊ^ευιιι ηυβιικίΑΐπ ποηΓιιιβ» 
νρΐ6Γ6[η ιηίηίδίΓυηι βυιπη, ραρ;ε ιιοΐυσι &ο Γαηιίΐί»- 
Γ6ηι Ι6ς8ΐ08 ύϋΐ^ιί 1^7). 1•«•{;:αίο!ΐίί» €3ρϊια ΰπαπί, 
υΐ ϋ6ΐ6Γ6ΐ 6χ αηίιηο 6]υ3. (I^αη1 ιΐβ 60 ορίηίοη6αι 
ιΗ6 €0ηε('ρ4^Γ8ΐ. Νοη βηίιιι ΐ(;ηοΓ8ΐ)8( αυϋίΐιιαι & 
Εοιη^ηο ροηΐΐΩ66» ςυοηιοιίο 1)6ΐ1ί ΐ6ΐηρθΓ6 ΒαΓΐ}&• 
ΓΟΓυηι υ$υ8 6^861 3υχίΙίο, ςιιί Κοιηαηοβ οεοί(1Ί886Α(» 
61 ε8ρΐίνθ3 ΓαρυΊ8ϋ6ΐιΐ ςυοί^ϋίβ. ΙιΙΰίΓοο ηίιιιίορβΓΟ 
(ΐ68Ί(ΐ6Γ3ΐ>αΙ ρβραιΐ) ί'8υ<(α8 ΰοηιηι ηυ» {(681» 6Γ8ΙιΙ» 
6()θ€6Γ6, ιΐ6ΐιιρ6 1)6ΐ1ο ρΓ6ΐθ6ηΐ6 η6ΰ€8&ηΓΪο Ίά Γε- 
€1886. Π011 ςυοιΐ οοιηιηυιιίοπβιη ΒαΓϋαΓΟΓυοι 8ΐη^ 
ρΐ6ϋ(6ΓϋΙυΓ. Οϋίηϋε γο^αΙκιΙ, (|ΐι;ιιη ίρββ ρ8|»Α• 61 
6υιιι 60 Ι(:ιΓΐ9Β 61 ΟϋοίϋβιιΐΊβ ρπη€Ίρ68 €οηΐΓ4 Β8Γ- 

1>8Γ08 €ηΐ6ί8 1ΐ08ΐ€^ 6Χρ6ί1ίίίυΐ16ΐη Ι1ΐ6()ί1α4ί 688601» 

86 ιιυοο ίη)ρ6Γ;ιΐ0Γβ 8ϋ&6ίρ6Γ6θΙ. ^3 Ρΐιιτίηιυιιι 

60101 &6 ΙΗΟΓΟΟΙ ρβ8ΐ6 61 ίηΐ6Π16ΰίθΐΓ6 1-Ι31.1Π, 86Ϊ]1λ6 

8(Ι]ιιΙοΓ6ηι ΓοΓ6 018X110001, 000 8θ1αιο ΐΓαθ8ίΙυια 

6Χμ6(Ιί(0Ι0 6Χ6Γ€ίΐυί ίη Α8ί8ΐΟ €ΟΙΙ66ΐί60ίΙθ« 8ΰ(ί 
€010 8018 ςΟΟςΟβ 00ρϋ8 ρΓθΑθί8660<1θ, 6| 00» 46Γ- 
180160 €0ρί<ΐ6 0ΐ6ΐΙ0ΐ1θ. ΑΓίίβ 6θ1ΐη ^Γ46Γ0Κ8ΐίνί8 Αυθί; τε εί; Βυζάντιον άνβστρέψας ό βασιλεύς, Ο 
«ρ^; τ^ν 'Ρώμης έπίσκοπον Κλήμεντα τόν τε Σπα- 
νίπουλον Γεώργιον τον πρωτο^εστιαρίτην, χα\ Σιγη- 
ρ^ τ^ν πραίτ$ι>ρα του δή;χο,>, κα\ έκ του Λατίνων 
γένους Φρανσές βνομά τ'.να πολύν ή<5η χρόνον δεοου- 
λευκίτα βασιλεί, των επιτηδείων δ' δντα και\ γνω- 
ρίμων πάπα πρέσβεις ήρεϊτο. Ή πρεσβεία δέ ην, 
&;Αα μέν άπαλείφουσι της πάπα ψυχής τά; περί 
βασιλέως προσπ:σούσας φήμας. "Ι^δει γάρ αύτ6ν 
τ.ερ\ αύτοΰ άχηκοότα, ώς κατά τ^ν του πολέμου χρδ- 
νον Βαρβάροις χρήσαιτο συμμάχοις άναιροΰσι, καΐ 
έξανδραπ^^δ'.ζομένοις δσημέραι τον>ς 'Ρωααίους. Διδ 
ιεερ\ πλείονος έποιείτο τάς αΙτίας των συμβεβηκ'ίτων 
πάπαν χαταμα6ε7ν, χα\ ώ; ανάγκη διά τ^ν περισχόν- 
τα «δλεμον έπ\ τοιαύτα Ιλθοι, άλλ*ού τήνκοινωνίαν 
τών Βαρβάρων άσπαζδμενος. *Επειτα έδείτο χα\ τήν 
μελετωμένην ύπ' αύτοΰ πάπα, χα\ των χατάτήν Ιτα- 
λία ν,χα: τήν άλλην έσπέραν κατά τών Βαρβάρων Ιφοδον 
τώνπο>Λμ(ωντφ στρατηγφ Ιπ* αύτοΰ νυνίγεγενήσθαι* 
Ι^^&σδαί τ€ γάρ μάλιστα έπ> τ^ εκείνων άπωλεί^, 
χαΐ αύτ^ν τά μέγιστα συνεργήσειν, ού μόνον διάβασιν 
παρέχοντα ^^ στρατιά πρδς τήν *Ασίαν άπονον, άλλα 
χαλ αύτ^ συμκαρδντα μετά της στρατιά;, χα\ συν- ^β^οι^^ ΡοαΙαοί ηοΐδβ. «(87) 06 Ι8ΐη οοΙ)ί1ί ΙβςαΓιοοβ ίο)ρ6Γ8ΐοΗ8 8(1 οοηΐί* 
066Π1 Βοοΐ3θθπι, 6ΐ Ιιυ]Μ$ 8ϋ ίοφ6ΓαΙοΓ6θΐ ϋαηία* 
ουιβπαπι ; ά% γ8Ιηι$ Ι8η(ί οιοιηεηΐί ίηΐ6Γ ΰ08 χΐΓϋβ, Ρΐ8ΐίπ8 ίο €160)6016 VI οοΐιοπι ρΐ806 Τ(;Γΐ>οαι Ιΐ8ΐ6Ι, 

ςθΟ(1 11018 1100 ίΐΐ|θΓΐ8 ΟΐίΓϋΐΟΓ. Οί9ίΐίζθό όγ Οοο^Ιε 63 ΙΟΑΝΝΙδ ΟΑΝΤΛευΖΕΝΙ 61 ΑΐϋβΟΰ&βοπΙιαβ δυίβ ίωρβΓΒίΟΓ'ώυβ ΓιϋβηΙΙββίιηβ οβ- Α αγοινιζ^μβνον προΟύμως.Τών μέν γάρ άλλων πλέον• (|6Γ6, αίΑΟπίαΙβ 3ΐιΐ6ΐη Λά γ6κ Ιιοη6$ΐ98, β( ιΙββ'κΙβΗο 
ιτίϋβηιΐί Β3γ1)&γο8 ββά^ηι ρ^ΐί, ςυββ €^η5ΐίΑηί8 
Ιαπιάίυ ιΐ6Γ&Γί6 ίιιΙυΓιβββηΐ» ηυΙΗ €6<1βΓ6. Ιιβ^Ιιο ίΟ 
86 Ιΐ4ΐ56ΐ)3(, 6( ί1)8ηΐ 6χ 56η(6ΐ)1ΐ& ίηιρ6Γ3ΐοτΊ8 οηοπίΑ. 
ευιη 6ηίιη Ιβ^ζ^Ιί 6χρο8ΐιί8$βηΐ ρβρ», ςιιοηιιη %τλϊ\ά 
τοαβΓαηΐ, ίΠ^ (ϊΧ0Γ<;υ8, οηιηί& 1>6ΐ1ο |;ο8ΐα Ι&πι 6Χ2€Ι6, 
ςίΜΐιη 81 €0Γ2ΐιη 3^ΙΓυίβ8β(, ΓΰΰβηδϋΙιβΙ. ΜίΓ8ηϋΙ>ιΐ8 
Ι«^|ζηΐί8, 80 ρ6Γ€υη€ΐ3ϋΙϋ)υ8, υη(ΐ6 Ιι:ι*€ Πϋ 1;ιιιΐ οογΙα 
ηοϋΐί», 8 Ζ&ηορίβΑ δΑίιαυϋίβηβι Γ6ΐηίη8, ηυ» Ιη 
ΓοαιίΙαία Ίπιρ6Γ8(Γίςί8 ίικίβ &5 βχοΓάίο 1)6ΐ1ί ιΐΒςυβ 

Άά βΧΐΓβηΐυΐη νβΓ88ΐ8 68861, 86 8006ρΊ8$6 (ΙίχΚ : 

<|α8β €8ρ(ο Β)ζ»ιιΙίο ίη ραίπ&ιη Γ6ΐηί|[Γ8η8, ρβηΐΐαβ 

01»ηί8 8ί1>ί ΙΙΐί €00ΐί|[ί886η1, (1Πί^6ηΐ6Γ 6η8ΓΠΐ886ΐ : 

]8υ<!8ΐ>&ΐίΐΐ}6 61 Ιιι ε(Βΐυηι ΐοΐΐβϋβΐ ίιηρ6Γ3ΐ4Γ6ηι, ςυί Βχτημίτων τοΤς «ρ^ αύτου βεβασίλευχβσι ^9τα άν 
ΐΜ[ρ9χωρήσβι• , προθυμίας ^ της πβ6\ τά χαλά χα\ 
τοΟ βούλε9θα( το\}ς Βαρβάρους έπιββΤν πάσχοντας 
άίΜχίρροηα χοΧς τολμηθβϊσι χατά Χριστιανών έπ\ 
Τοσούτον χρ6νον, ούδεν( * ή μ^ν ου ν πρεσβεία τοιαύτη 
ί^ν , χα\ πάντα έτελείτο κατά γνώμην βασιλεΤ. Δια- 
λεγομένων γάρ των πρέσβ€(ι>ν τφ πάπ^ περ\ ύν 
?)κον, ΙκεΙνος τ^ν λίγον άναλαβών, πάντα διηγείτο 
άχρ'.βώς, ώσπερ άν αύτδς πάρων του πολέμου τελου- 
μένου. βαυμαζ<$ντων δέ των πρέσβεων κα\ πυνΟανο- 
μένων βΟεν είβείη ταύτα ασφαλώς , καρίί Ζαμπαίας 
της έχ Σαβο^ΐας ίφασχεν άχηχοέναι βασιλίβι συμπα- 
ρούσης Ιν Βυζαντίφ άπ* άρχ?ίς μάλιστα του πολέμου 
βχρι τέλους. "Η μετά ^6 βασιλέα Βυζάντιον έλ£7ν« &(]60 Ίιιίυ8ΐ6 πΓηιίβ ορριψηβΐυδ, 6ΐ Ολίοιηηϋβ ίΐ8 άτιαίρουσα εΙς τήν οΐχίαν, πάντα διηγεΤτο άχριβώ;. ν6χα(υ8, 61 1)6Πο Ιαιη ιηιιΐΐα ίικϋ^^ηϋ ρ6Γρ688υ8, 

Ρ081 <ΐ6νί€ΐ08 1ΐβ8ΐ68 ηΙΙΐΠ ρΛΠΙΪύ Ηΐ£6ηυϋηι, 8υΙ 

ρυ8ί11Ί αιΓιιηί ρπβ 86 ΙιιΙ:886ΐ : η6ηυ6 ηΐ8ΐυ8 8ΊΙ)ί 

ΐη8ΐί8 86 ρΓ9βδ6ΓϋΠ1 811168 ΙΟί 8 86 ΙίβηβΟοίίβ &ίΓ66ΐί8 
Γυί886ΐ, 86(1 6υΐη Αυ^ΙΙ8ΐ8 61 β|ίί8 6]ΐΙ8 ΟαΠΙ 1Ι( 86ΙΙΙ6ΐ, 

Ιοιη υ( δΐιιιΐίο ίΙΙο ίΗ)ρ6Γ8ΐοπ8 310161 6Γ^8 86 (Ιί^ηυιη 

6ΓαΙ, 6)^1886 ΥΊ5Ι18 65861 : 6ΐ ίπ 8Ηθ8 ΟΐΙΙΠβδ 8ίΐΙΐίΙίΐ6Γ 

8686 ιηΊΐ6πι 86 ρΐαοίάυιιι, ηοιι βοΐιιιη οοιηηιΐ88θΓυιη 

ρθΒη85 8 η6ηπΐ16 Γ6ρθ806η(]θ, 8«<1 ΟΟηΐΓ^Ι 8ΐυ(1ίθ56 
Ι>6η6Γ»6Ί6Ιΐ<1(1 ρΓΦ8ΐίΐί886ΐ. ΙΙΙικΙ νβΓΟ ΐη ρηιοΑ 
Ι8ΐι<ΐ6 (1υ66ΐ)8ΐ, ςυο(Ι Ίιηρ6Γ&ΐοπ 8(1οΐ6806ηΓι ΓιΙίαιη 

€θρΐΐ]8586ΐ» ρ8ΐ6Γηυΐ1)(Ι06 ίηΐρ6Γ'πΐΐη 61 Γ6δΐΗυί$86(. 

ΤΓ8<ΊηΙί8 αιιΐύΐη ΐ6βα(ί5.1ιοηϋΓίΩ66η48$ίιιΐ6. ιη ριππΊβ 

80(1ίΙ)υβ, ίη (ΐ6(!ιιοΓΐ()η 1)υ$, ίιι ϋ6ι68$ίοιιΙΙ)α8 άβ νίί, Ο Υ^^ων έξ αντιστρόφου. Μάλιστα (^ έπήνει τ^ τήν τφ πάπςι συντυχοΰσα, ώς έγένετο, μηδέν άηοχρύψασα 
της άληθεία;. Έπήνει τε ό πάπας βασιλέα, χα\ ύττβρ- 
ηύχετο αύτοΟ, δτι πολεμηθείς αδίκως ούτω, χα\ δια• 
βληθείς ύττ^ συκοφαντών, κα\ τοσαυτα ένεγχών δειν3ι 
κατά τ6ν πόλεμον, επειδή τοις δπλοίς περιεγένετο 
τών άντισχίντων , ουδέν μιχρδψυχον δπ^θεν, ούδ' 
άγεννές * ουδέ Ιμνησιχάχησε το?; χαχοΐς περί αυτ&ν 
γεγενημένοις, χα\ ταύτα ύπ' εκείνου π,^^τερον πολλά 
εύεργετηθεΓσιν , άλλα βασιλίδι τε καΐ τοί; παισίν 
άξιος ώφθη έαυτοϋ , κα\ της βασιλέως του φίλου 
περ\ αύτδν σπουδής , κα\ το?ς &λ>οις άπασιν ομοίως 
ήμερος κα\ προσηνής , ού μόνον τών τετο) μη μένων 
δίκας μηδένα άπαιτήσας, άλλα κα\ φιλοτίμως εύερ* οΐ 8ΐϋ8(ΐυΙ()ΐΐ5 <ΐ66ηί(, 6ο$ Ι8η(]βιη ϋίιηίβίΐ, 6υιη όυο- 
1>υ8 ορ'8εορί8, ηυοηιπι υηυ8 (88) 6Γ31 οιϋίηίδ Μιιηι- 
?;ΐηι, €υΊ Γη) 111(18 ηοηιίηβ, ηΙΐβΓ 6χ ΡπΓάίοαίΟΓυιη Γα- 
' ηιΗΐ8, Ηιι^ο ϋ6 δρεΠ νοε8ΐ)8ΐυΓ, οΐ6Γφΐ6 νίΠυΙί (16- 
(ϋΐίδδίιηιΐδ, βΐ ίη ρροΓαηίδ Ιίΐίοπδ ορρηπιβ V6^^&ιιι$. 
φιΐ8Γ6 6(ίπ οοΓβΓθδδπ 6ΐαηΐ Γ68ΐίνί8 ίιηί 61 ρίΙΟΓβΙ 
ηοηΐΐυπι 6οηιηι 8ϋ ΐ)6Γδυ8(ΐ6π(1αιηδ6ΐΊηο.0υοδ ίηιρε- 
ΓαΙοΓ ροΓΐ>6η6νο1β 61 ηΐίίρηα ουηι ΙιοηοΓβ βχοορίΐ, 
ς(ΐοΐί(ϋ6(]υ6 ευιη ίΙΠδ ]υουηιΐ6 εοΙΙοουΐιΐδ 6δΐ ; ίρδίςυ6 
ορ6Γ» ρΓβΓιυιη ιη^χίπιυηι ϋιιχεΓυηΙ οηιιήα, ςυ£ ί8 
ίη άίβδ δίη^πίοδ ρΓοροδαίδδ6ΐ, 734 β^ δυρ6Γ ρΓΟ- 
ρο§Ιιί8 (ΙίδδβΓυίδδοί, Ιοίο ΠΙο ΙβιηροΓ6, ήηο βραά 
βηιη ηΐΑη^ίδδβηΐ, Ηΐΐ6Γίδ οοπδίβπΑΓβ, «6 6 ιηβηιοΓία 
6ΐ8ΐ)6Γ6ηίιΐΓ. Οα« ίιι ΙίαΙίαιη δθουιη ροΠαηΐβδ, θυγατέρα συναρμόσαι βασιλεΐ τφ νέφ, χα\ τήν πα• 
τρφαν άποδοΟναι βασιλείαν. Φιλοτιμότατά τε ό πάπας 
περ\ τους βασιλέως πρέσβεις διχτεΟεις έν προεδρίαις, 
κα\ προπομπαΐς , χα\ ύπαντήσεσι , κα\ τοί; &>^οις 
τοΓς προσήκουσιν, έπειτα άπέπεμπε, κα\ πρέσβεις 
δύο τών επισκόπων συνεκπέμψις, ών ό δτερος του με- 
νουρίων τάγ/ατος ήν, Γελίελμος προσογορευόμενο;, 
Ουγγα δέ Σπέρτ ό λοιπός έχαλείτο έκ τών κηρύκων 
7:ροσαγορ2υομένων ών • αρετή; τε μάλιστα άντι- 
ποιούμενοι, κα\ τήν θύραθεν σοφίαν εΙς άκρον μεμε- 
λετηχότες. ΔΓ 4 χα\ μάλιστα ήδεϊ; ήσαν έν ταίς 
συνουσίαι;, χα\ πιΟανο\ πρδς διαλέξεις. ΟΟς ό βασι- 
λεύς μετά πολλής έδέξατο της εύμενείας κα\ τής 
τιμής, χανήδέως ώμίλει όσημέραι χα\ συνή/, αυτοί ϋ)(ςυ6 61 ρβρίί, 61 νίΓΐδ δδρίβηΐώυδ 6χΙιίΙ)6ηΐ6δ, τε προΟργου τιαντ^ς έποιοΰντο τ?»ν χρόνον, δν αύτψ ςυ8ηΙυ3 νίΓ β8δ6ΐ, 0δΐ6ηι]6ΐ>αηΐ, 61 ογ6 ίρδί ηίΐιίΐο- 
ηαίηυβ β]οδ Ι8υ(]68 ρΓΦίΙίοαίΜίηΙ. νβΓϋω Ιια•ο ροδίο- 
Γίϋδ ί86ΐ» 8ϋηΙ. Ταω νβΓο δυ5 αιΐνβηΐυπι δ.παπι 1β- 
β8ϋοη6αι 6\π1ί^8ηΐ, οα|α8 1ι3Ρο 6Γ81 δυηιιη». Ρπιηαιη 
τυπι 1)οηί8 οιηηϋ)υ8 ^ΓαιίΑδ η^υηΐ, ςυο^ ]ιιηίθΓ 
ίιηρ6ΜΐθΓ 6]υδηυ6 ηΐ3(6Γ ΊΙΗ 6ιιγ£ δίηΐ : οϋηι, ηυ^Β 
η6ηιο υη(ΐυ3πι 6Χδρ66ΐ3δδ6ΐ, ρο^ΐ Ιαηι ^χνυιη ))6ΐ- 
Ιυιη, 61 ίηίιηί6ίΐί38 ίι»ρΐ3635ίΐ6δ• 6ΐ 6πηιίη3ίθΓυηι 
ίη ίΙΙυπι 8ο6ΐΐΐδ, ηοη 3(1 ρΓΧΙβπΟ Γ6δρ6Χ6Γί(, δβά 
^3118 «886 6χίδΙιιη3Γίι, 81 Ιαηιυπι 1)6ΐ1ί 63υδ3Γυπι 
ρυΓϋδ νί(ΐ6Γ6ΐυΓ, 61 (ΐυ38ί ηίΐιίΐ ηονί ίηΐ6Γν6ηίδδ6ΐ, συνήσαν δσα έπ' έχείνου προβληθείη καθημέραν , καΐ 
οΤα ,περΊ τών προβλημάτων διαλεχθίίη γράφειν, ϊνα 
μή λάθη τής μνήμης έκρυέντα. "Α είς Ίταλίαν ά^α- 
γόντες, κα\ πάπ^^ι τε καΐ τοϊς έκεΐσε διαδόντες σοφοϊς 
μέγαν έκ τούτων άπεδείκνυον βασιλέα, κα\ άπδ γλώτ- 
τη; ουκ ολίγα έξηγούμενοι αυτοί. ΤαΟτα μέν οΟν 
Οστερον. Τότε δέ μετά τήν άφιξιν μικράν άπήγγελ- 
λον βασιλεί τά περ\ τής πρεσβείας. Τά δέ ήν πρώτα 
μέν εύχαριστίαι κα\ εύχα\ τής περ\ βασιλέα τδν νέον 
κηδεμονίας, κα\ βασιλίδα τήν μητέρα • δτι ά μηδ' 
άν τις προσεδόκησε μετά τΙ»ν τοσούτον πόλεμον, κα\ Ιβοοί^ί ΡοηΙ&ηί ηο({Β. 
(88) 6Γ60ΟΓ38 {|υο()υ6 <16 ΙιΊδ θαοΙ)υδ 6ρΊδ6ορίδ, 61 γ6πι ΐοΐ3πι ίπιρ6ΐΓ60ΐίδ8ίιη6 116^1 ίς6ηΐί88ίηΐ6ίΐιΐ6, 
ςυί 5υ1) ΑηιίΓοηίΰΟ ηιΐδδί 8ίιιΐ, 6οηΓιιιΐ(ϋΐ ΐ6ηιροΓ3, υΐ $οΐ6ΐ, ΰχρομιιΐ ϊώ. χ. Οί9ίΐίζθό όγ Οοο^Ιε 65 ΗΙδΤΟηίΑΚϋΜ ΙΙΒΕΚ IV• 6& 

τήν άσπον^ ΙχεΙνην ΙχΟραν, χα\ τήν πρ6ς αύτ^ν Α ρηβΓιηίβ ιηοπ5υ8 νκεάΐ; 8ΐ«ιίιη(|α6 & ηιοηβ ίοιρβ- άγνωμοβύνην των βιαβαλόντων, ού πρδς τά γβγβνη- 
μ^να βίβεν, άλλ* άρχβΐν ήγήσατο τ6 των πρ6ς τ^ν 
ΐΕ^μον αίτιων όφθήναι μόνον χαθαρόν. Αύτ^ βέ 
ώσπερ ούββν^^ μεταξύ χαινοΟ γεγενημένου τ6 άρ• 
χαίον ήθος διε «ώτύττο , χα\ τίιν περί τους βασιλέως 
παΐδας εΟγνωμοσύνην κα\ κηδεμονίαν, ήν εΤχεν έξαρ- 
)της βύθυς μετά τ^ν έχε (νου τε>ευτήν. Έττειτα δέ χαΥ 
τήν κατά των Βαρβάρων δφοίον έμήνυε, κα\ τοΙς άλ- 
λοις μ&ν το?ς πρ6 αυτού *Ρο)μης έπισχέποις είναι 
ιεερισπούδαστον * μά)Λον δΐ αύτφ των άλλων είναι 
κατά γν(όμην, κα\ πολλοίς ιτολλάκις περ\ τούτου 
διειλέχθαι των κατά τήν Ίταλίαν δυναστών, κα\ 
ΚΛντας παρακάλεΤν έπι τ6 ίργον χοιν]) πρ^ς τήν 
Ιλευθερίαν άπ6 τών Βαρβάρων των Χριστιανών έσό- ηΐΟΓίβ ΑηϋΓοηΙοΊ 1)6ηΊ£^3ΐη τοΙυΒίΑΐβΐΒ 8ο βοΐΐία- 
Ιυάίηβιη ^τ^ά 6]ιι$ ίιΓιοβ 5υ5€6ρ6ηΐ. ΡΓΟΐΐβΓβα ςυοίΐ 
(1θ 1)6ΐΙο Β3γ1)9ιπ8 ίπΓβΓβηιΙο αηίιηαιη δΗϋΐη.$ί^ιιίη- 
09η(. Ει »1ϋ$ςυΊϋ6ΐη »ηΐ6 ίρ^υιη Βοηολπίδ βρίβεορί» 
ίυΐδδρ ί(1 ορΙϋΙίδδΊιιιυιη , 8ίΙ)ί Ιβηιβη Ιοη^β ιηα^ίδ, 
ΓΓ6ΐ)Γυ(]υ6 3€ οιυΐΐυιη βηρβΓ αο ευπι ΙίαΙίχ (1γη&8ΐί& 
β^ϊδδβ, οιυηο5<]υβ ΙιοΠΔΐυιη οοιηιιιυηΊΐεΓ 8(1 ορυ5, 
\]η(]6 €Ι)Γί$ΐί3ΐιοπΐίη ΙίΙ>6Γΐ&9 3 ΒαΓΐ)απ3 αδδβπ^ιΙυΓί 
61 ςυοϋ αϋ' δβ αιΐίπβαΐ, 3(1 ρ€ΰυηίαιη βΐ ΰορίαδ, 
<]ϋ»ηΐ33 ηΐίΐιΊηΐ3δ ροδδίΐ, οιηηίηοςυβ α(1 δυιηρίιΐϋ 
υοη 11)0(1*1605 ρΓΟ δΐια ρίιτίβ οοπΓβΓΰΐκΙο^ ρηταίπιπ 
68δβ. Νϋΐιο βΐΊαιη β.ηρΓιυδ 6]αδ Ιβ^αΐοηιηκιυβ \6Γΐ)ί9 

6ΧϋΓδί$δ6 : 61 (;Γ3ΐί3δ 3β^Γ6, 60111 δ6 3(1 ΒαΓΐ);ΐΓΟδ 

ρΓΟ €1ιπ8ΐΐ Γιιΐ6ΐίΙ)υδ βχρβιΐίΐίοηβ Ιαεβδ^εικίοδ αιίβο μενον , χα\ αύτ6ν Ιτοιμον είναι χα\ χρήματα παρέ- Β ρΓορ6ηδυπι (ΐ6ΐηοη5ΐΓ6ΐ. ΰυο(1 δί ρΐίείεΓ αΐη ϋοη», χ£ΐν, χα\ στρατιάν δσην λν μάλιστα έξη, χα\ μεγ(- 
στην πρ6ς τ6ν πόλεμον παρέχεσθαι συντέλειαν. Νυν\ 
δέ χαΐ μάλλον ύπ6 τών αύτου λόγων , χα\ της πρε- 
σβείας (ξωρμήσβαι, χα\ χάριν αύτψ είδέν3ΐ υπέρ της 
προθυμίας ής ενδείκνυται τοΙς Βαρβάροις υπέρ τών 
τν εΙς Χριστών πίστιν έλομένων τ6ν πόλεμον έπε- 
γείρων. ΕΙ δέ πρ6ς τοΓς άλλοις άγαθοϊς, ων αΓτιος 
σ;«ουδάζεΓΡωμαίοις χαταστήναι, χα\ τών Εκκλησιών 
. πραγματεύσαιτο τήν £νωσιν, κα\ δι' αύτοΟ τά διεστη- 
χότα του Χρίστου μέλη συναφθείη, ούκ άνΟρώποις^ 
μόνον πάσιν, άλλα χα\ ταϊς ούρανίοις δυνάμεσι, χα\ - 
αύτψ θεφ μεγάλης άν ευφροσύνης αΓτιος κατασταίη. 
Τθ'.αυτα μίν ό πάπας διά τών επισκόπων έπρε- ςιιχ ΚοίΜ&ηίδ οοικ ίΙίαΓβ βηίΐ^ιΐυΐ', 6ΐί»ιη ΕιχΚδίη» 
6οη60Γ(1ία (ΙενίηΗΓβ ϋοη6ΐιΐΓ« υ^ (ϋνιιΐδα ΟΙιπδΐί 
ηΐ6ΐ)ΐΙ>Γα ρβΓ βυιη οοη^ΙιιΐίηβηΐυΓ, ηοη 1ιοηιίιιί1>ιΐδ 
(ΙυηΙαχαΙ υπΊνοΓδίδ, 86(1 0(]βΐ6δΐίΙ)υδ εΐίαηι ροΐβδίβιίουδ, 
ίρδί(ΐυ6 Οβο ί(1 π黣η9β νοΙαρίΑΐί ίιιΐϋΓαιη. Ηϋοΐβιιυ^» 
ρ^ρα ρ6Γ ΐ6ξ;3ΐοδ βρίδοοροδ. ΙπιρεΓαΙΟΓ ϋΐί £[Γϋΐί:(3 
3ΐ|;6Γ6 (Ιι* 1)6η6νοΐ6ΐιΙί3, 61 ςιιθ(Ι'υΙ(Γο οοηίΓα ΒαΓ- 
ϋ9Γ0δ €1ΐΓίδΙίαηθΓΐιιη ίιιίπιιιεοδ 6χαΓδίδ:»6( , δβςιιβ 
(ΙυρΙίοίΐοΓ Ιιοο 1>6ΐΙο Ιχίαιη εδδβ : Ιιιιη ςυί» ρΓΟ 
€οιηιηιιι»ί ϋ1ΐΓί!>Ιί;ιηοΓυ ιι υ1ί1ίΐ3ΐ6 £6Γ6η(1υιιι δίΐ : 
Ιυιιι ςυίϋ 61 ίρδβ Ιαιη ριιΐΓΐιηιιη Ιιοο €6Γΐ8ΐη6ΐι 
66ΐΙαηιίαιιι βοοίυδ β( €οηιΐ)ΐΠίιο ΓυΐιίΓΟδ δίι. 8ί6 
βηίιη 8βδΐ3ΐυίδδ6, 61 οΙ.ΐδδβ, εΐ 8ηη)ρΐίΙ)υ8, 61 αγ- ββεύετο. Βχσιλεϋς δέ κα\ αύτ^ς πρώτα μ(ν τφ € ηιίβ, 61 εςυίδ, 61 ςυίΙ>υδ6υιιΐ(ΐιΐ6 ροδδίΐ τείχιβ πάπ^ χάριτα; ώμολόγει της τι περ\ αύτ^ν εύνοίας , 
χαΐ τοΰ κατά Βαρβάρων τών ΧριστιανοΙς έχθρων ^^- 
δίως έξωρμήσθαι, αυτόν τε διπλϋ διά τ6ν κατά τών 
Βαρβάρων Ιλεγε χαίρειν πόλεμον • τοΟτο μέν ώς υπέρ 
τη; χοινης τών άπ6 ΧρισΓοΰ καλουμένων ωφελείας 
Εσοιτο • τούτο δ' δτι χοινων^ Ισιαι χα\ αύτλς τοΙς 
τ6ν χαλδν αγώνα τούτον άγωνισομένοις. Ούτω γάρ 
βίνβι παρεσκευασμένος , ώ; κα\ ναυσ\ κα\ χρήμασι 
«α> δπλοις κα\ ϊπποις, χαΐ πβίσιν οΓς 6χες χατ* 
έχβίνιβν έξορμήσων , χίρδος μέγιστον . ηγούμενος 
τ% ύΐίέρ τών τοιούτων αγωνιζόμενος άποΟανεΙν. 
Περ\ δέ τών διεστηκότων του Χρίστου μελών της 
ενώσεως χα\ αρμονίας, χα\ της εΙρήνης τών *Εκχλη- ίΙΙΟδ Ιην3(ΐ6Γ6 : ρΐ11αΓ6(|Πβ 86 ίθΓ6 1)63ϋδ8ί- 

ιηυιη, δί ιη ΙβΠ 63083 ορρείεπε ηιοΠειη 60ΐιΐ.ηκ3ΐ• 
735 ΰ^^ιιΐο αιιίειη (1ί^ΐΓ36(0Γυηι Οΐιπβΐί ιηειιιΙίΓο- 
Γυΐϋ 6θΐι]υη6ΐίο, 3ΐςυ6 οοιιοείΗυδ, 61 ρ3Χ ΕοΗββίβ• 
ηιιη δί1)ί (1ϋδί(ΐ6Π0 36 βΐϋίΐίο δίι, ν6Γΐ)ίδ 86 είΤαπ 

Ιΐ3υ(1 ρ0886. ΕηίηΐνβΓΟ 3(1 1ΐ06 ΐ3Πΐθρ6Γ6 ΓεΓΠ 868(', 

61 !η6ίΐ3Η, υΐ 51 ρΓΟ €0η60Γ(ΐΊ3 ίηΐ6Γίΐ6ί οροπο- 
Γ6ΐ (89), ηοη βοΐυιη ίηΐβΓίΙοίβηΐί ]υ£υ1υπ), 86(1 61 
^ΐ3(Ηυιη 3ΐ36Πΐ6Γ ίρβ6 ροΓηβ6Γ6 νείΐβΐ : 3ϋΙ δί ριι- 
Ι3Γ61ΙΙΓ ίρδβ 6χυ8ΐυ8 ρ6Γ ο'ιηβΓββ οοΓρατί» 81ΐί Ε€« 
€ΐ6δϋδ 6οη86ηδυιη οοιΐδρΊΓ3(ίοη6ΐη(|α6 ΐΓ'ώυΐυΓϋδ, 
Ιρδαιη 86 3ηΐ6 3ΐίοβ Π8η3 ίη ρ3ΤΓ3ηι, (ΐυ3 ίη οίηβ- 
Γ6ΠΙ Γ6(1ίβ6Γ6ΐατ• ίοιροδίΐυΓαη. Αΐΐηηιβη ΙαΙθ, Ι3ηλ- στων βσην Εχει τήν έφεσιν χαΐ τήν σπουδήν, ουδέ |. ςυ6 ηΐ3(;ιιυιη, 61 3^ιηΪΓ3ΐ)Ίΐ6, 61 υηυιη ίηδΐ3Γ οιη- λ^οις δύνασΟαι καταφανές ποιείν. ίΐλήν οΟτως εΐ 
ναι χα\ πρ^ ταΰτα παρεσκευασμένον, ώστ* ε( δδή- 
σειβν αΟτδν υπέρ της Ομονοίας άποσφαγήναι, ού μό- 
νον άμπαρίξειν έαυτ6ν προθύμως» άλλα κα\ μάχαι- 
ραν προσιπιδοΰναι* ή εΐ δόξειβ χαϋθέντα διά τής 
τεφραις του εκείνου σώματος τήν Ινωσιν τοΙς Έχ- 
χλι^<;£αις βραβευθηναι, αύτδν έπ\ τ1}ν πυράν πρώ- 
τον ΜίθεΙναι ξύλα, δι* ών έχτεφρωθήναι «εριέσται• 
Δέον μέντοι τοΟτο τδ μέγα τε χα\ Οαυμάσιον , χαΐ 
τών &λλων άντάξιον πάντων έργον, μή απλώς οΟςω 
χαλ βίχη χαΊ άπερισχέπ:ω^ γίνεαθαι ' άλλα ιιολλής ηίυιη ορυδ ηοη ίΐ3 ίηιΙίϋβεηΐβΓ, 30 (6»ιογ6, εΐ ΐπ- 
οοηδυΐΐο ββη, Ββ4 »ηΐ6(|;Γ6883( ίη(ΐ3β3ΐΙοιΐ6 ηιΐιΐΐ», 
οηιηί(ΐυ6 86(1υΠ(3ΐ6 3(1 ν6Γ6 ]Μ>ηαπι 6θ9ηοδθεη(1υηι 
3(}1ιί]9ίΐα, 816 (Ιόηαιιιη β3 εΙί^εΓβ οροΓίβΓβ, ςυ» β- 
(Ιοιη |;6Γηΐ3η3ηι 61 Ιαΐβπι €0Εηρΐ66ΐί νίίΙεβηΐυΓ. 
Ιηερίυπ) ςυίρρβ 36 ΙυΓρβ νί(ΐ6τί, <16 (ΐηί1)υδ(ΐ3ηι 

0ΐ1Χί8« 61 €3(1υ6ΐδ 60η8ίΙί8 3|;ίΐ3ηΐ68, ςΐΐίϋ 61 3(1(*ρΐί• 

1>&ιΐ(Ι ίη|[6η3 6ΐηο1ιιηΐ6Ηΐυιη , 61 ίΓυ8ΐΓ3ϋ8 Ιενιι 
(Ιβιηηυηι ρ3πυηΐ, ίη ϋΐίδ ηαΐίαπι ϋίΙί^βηΓιχ ρ3η6ΐη 
οιηίΐ(6Γβ , η6 , (1110(1 1)οηυιη αρραΓβΐ 3ΐηίιΐ3ΐυΓ : 

6ηΐη ά% 0(Βΐ68ΐί1)Ι18, 61 (Ι6 ν6Γίΐ3Ι6 (1θ{ηΐ3ΐυιο ύ(ΐ6ί Ιβοοϋί ΡοηΙθοί ηοΐ£θ. (89) Ρ3Γ6ηι €οη8ΐ30ΐίηιιβ ρη6 86 Ιιιΐΐΐ, 6υ)ιΐδ Ι)06 
4ίϋΐαι» III ΑηηΛί. Ιοιιιο ρΓ0(1!ΐιιιη 681 3 ΖοηοΓ», 
ΜΒρβΓ^ΐΟΓΜΐ Β6ηιίηί οιηηΐυιη, 36 η6 δυίβ ςυ'κίειη Π16ηΐ1)ηδ ρΓΟρηΙδ ρ3Γ66Γ6 θ6ΐ)6Γ6, ριι1>Ιίΐ2Β ΐΓ3η- 
ςΐΐί11ίΐ3ΐίδ 60Ι1δ6Γν3η(1« 63υ83. Οί9ίΐίζθό όγ Οοο^Ιε 67 ΙΟΑΝΧΙδ ΟΑΝΓΑΟυΖΒΝΙ 68 ΐ|ΐι«8ΐιο 6&(, Ρ&ΓΤ8 ΙΑΐι^ $ο1ΓΐϋΙΐυ(ϋιΐ6, €1 ίί(1«Γ6 ΐϋ>Ί Λ ηρ^ερον έρκύνης ίξιώβαντας, χα\ π^^αν σπουδήν 
8θ1ί, ρβΗικΙβ Μ »Ί ρβτ 16 Λά Ιχιη βιιΜίιηβιη οο|;ηί- ένδειξαμένου; τκρΧ του δντος άγαΟου, οΟτω χωρείν 
ϋοηβιη βί• ί^οηβι». Ηθ€ βηίιη, Ιιοο ββββ, υηϋβ α 1π\ τήν αΓρκσιν των δοχούντων ορθών χα\ ασφαλών 
ρηηϊΟΓίΙίοΊηΕοΰΙβδίίίίβββηβιοιηβιΐθνβπΙ. διίβηιηι, ΐΛρ\ τίιν π(στ?ν• άτοπον γάρ πβρ\ Ιπιγβέων μέν 
^αί ρΓίηιΙ (Ιθ€ΐΓίΐϋΐηι (ιν), ςα» ηιιηο βρυιΙ Κοηΐλ- τίνων βουλευομένους, ών μιχρί τβ ή 5νησιςέπιτυ- 

ΐΑοοΙ)! ΟΓβίΒθΓί ηοΐφ. (νη) Ιιιηηββ $ιιηΙ Ί«(«, ηβ ά\(ί»ΐη ν&η«, €4ηΐΑ0ΐι^ 
ιβηί βχ€ΐΐ8»Γιοη<»8 οΐ ΐβΓβίνβΓδΑΐίοιιββ , (|ΐι«Γαιη βί- 
ιηίΐθβ »(1(1ιιοίΐ ΝΊΙπΗ ίη 8ΐιο1ίΙ)Γθ (Ιβ Γ2ΐιβΊ8 ()ί5ί»{(1ιί 
ΙηΙβΓ 1.»Ιίηοδ βΐ θΓίΐ»€θδ. ΟϋίίΙ βηίιη ϋ 1>3Γιηί$, 
ρΓΧδβηίιη 8 ροιι(Ίη€ίΙ)ΐΐ5 Ηοποηίβ , ρΓχβΓιΐυιη ηοη 
€81, υΐ θΓ«»Γ.ί α ροΓίηοΊοΗΟ $ο1ηδηΐ2ΐ6 ΓβνοοβΓβηΙιΐΓ 
ρΐ ή(} ονίΐβ ΓΙιπδΐί Γβ(ΙΐΓβηΐ? ΙϋΓβ ρΓί«<ιίοβ! Εοοίβ- 
81.1 ί.ηΐίπα ίίΐιΐϊηι βΓμ« Οπτοο» δίικίίιιιη ίΐϋδ νβΓΐ)!», 
ηηΐΙ)υΒ Ε(τΙΐ'8ία'.!ΐροηκη8€ΙιπΗΐιι$86(]υΓιΙί)ΐ6πι $ιι:)ΐιι, 
βΐ (ΐ€ϋίίΙ**Γίυιτ) ]ιιν.Ίΐΐ(]ΐ Ι^^ΓπΗίιίουιη ρορπίυιη (1βι•ΐ3- 
ΓδνίΙ. βΐίο.'ίίίβ νοίηί €οη§Γ€ραΓβ βΐϊοη Ιηο^» ηηβτηαά' ^ 
ηιοώιηι ςηΙΙίηα ϋοη^τρ^αΐ ρηΙΙο$ β«οί 5ΐί6 αίαε ? £ΐ 
ηοΐιήαΐί ϋηΙ\ 5\ι\)ΛΗ\ΐΓ ? Εΰοα ηΙίηηη€ίΗΤ νοΰίζ άο^ 
ηιια νηΐτα άε^βτία. ΟπτοίδΒ ίη 8ο1ίΐυ(1Ιπβιη Γβ(ΐ3€ΐ« 
ΐΓ.κΐί ιη ΙίηΙίβιιΐϋΒ βχροπβηΐίϋΐη. ΤβδΙβδ 8ο1Ιί<•ίΙιΐ(1ί- 
ηί8 ηιιη Ι. ΐίηα Ρ>(•ίβδί3 ΟΓίΟΓβηι 3(1 ηνία βΓΓΟΓϋΐη 
(ΐΓί1β€ΐοηΐι.•ίη ίη νίηηϊ ΓβιΙιιοβΓΟ δΐπ(1υί( , ΐ3υ(Ι&Γ6 
ρο.^δαηιυδ, ρΐφ(6Γ 3Πθ9 ίηηυπΐ6Γ3ΐ)ίΐ£δ , (Ιυοδ δηηι- 
ηίοδ ροηΐίΠοβδ ΝίΓυΙαυηι ϋοο ηοηπηβ ρήιηαηίΐ, οΐ • 
Ι.ροηβηι IX , ηποΓϋηι δ€πρΐ3 3(1 0γ360Ο8 ρίαιίϋπι 
10δΐ3ΐηπιςπ6 ΓαοίιηιΙ , ηηβηίορβΓβ 6Γ^^ί:6 δ&ΐιιΐβιη 
ηιιοίδίυΓίηΙ 6ΐ ρΓοεπΓΒΓίηΐ. δβϋ €3ΐιΐ3ευζΰηυ8 ϋββί- 
<ΐ4τ:α δ)'ηθ(1υηι. Εαιίοιη δΐιηι Νίΐί βΐ «ΜοΓαηι νοία. 
Αι νίχ ίβηοΓ3Γ6 ροΙ^Γ.Ίΐ €;ιηΐ3€υζεηιΐ8 , ηυοΐί6δ 
ρΓορίοΓ οοηίΓονοΓδίαδ (ίΓ;黀08 ίηΙβΓ βΐ 1.3ΐίηο8 ί»χ- 
«ίΐαΐαδ δχηοϋί ΰθ30ΐχ δίηΐ. Αηηοη βρυιΐ Ββηιπι 
€6ΐ6ΐ)Γ3ΐυπι 6δΐ οοηείΐίιιπι 3 Ορχοίδ βίη^υΙ 6ΐ1.3ΐίηί8 
ΐβπιροΓβ υΓΐ)3ηί δεουηιΐί, βίΓ€3 3ηηυπι Οουνίηί 1090 
ίη ηιιο 83ΠΓΙΠ9 Απδ^Ιηιυδ βνίιίβηΐίδδίαιίδ ΓηΐίοηίΙ)υ^ 
6Γ3[*€0δ €οηνίοίι? €υ]υδ εοηοίϋί ιηβηιίηίΐ ίρββ Απ- 
6ε1ηιυ^ Μ)γο ϋβ ρτοοβ$Β\οη^ $αηείί Βρίήΐη», βΐ ία- Ο 
δίιΐδ Γοπί) η3ΓΓ3Κ &υεΐοΓ Υίιχ Αηδβίιιιί, ΙίΙ). η, ςυί 
Γί(Ι«;ηϊ 8^ηο(Ιο ίηίοΓίυίΙ. Αιι ηοη ]3πι €(*ΙβΙ)Γ3ΐυηι 
ΓιιβΓϋΐ οοΗ€ίΐϊαιη ΐΑΐβΓΟϋβη.'β δυΐ) ΙηηΟΓβηΐίο Ιεπίο» 
Ηπηο Οοιιιϊιιί 1 2 15 ίη ί^υο ϋβΐίηΐΐυιη, δρίηΐιιπι 
83ΐΐ€ΐιιιη 3 Ρ;ιΐΓβ Ρίΐίοςιιβ ρΓΟΟβιΙβΓβ. οοπδβηΐίβη- 
Ιίΐ^δ, 3ρρπ))(3(ΐ(ίΙια8 βΐ 8ΐι&&€Γί1»6ηΐίϋυ8 ίμδίδπιβΐ 
6Γ»•είβ? ^υί<1 4ΐίύ3ιη ϋβ οοποίΐιο ΙιΗ^ϋαηβΠϊα 8υ1> 
<^Γ6|(θΓΪο (Ιϋαιηο, €υί «ίηιίΙίΙοΓ θΓ»ι:ί ίηΐβΓΓυ6Γ4ΐηΙ, 
«ί οηιηί1)υ8 €0Π8βηΐί6ηΐιΙ)ηδ €3ηΐιΐοιη «81 δγηιΐιυ- 
Χυη) ου πι αϋϋίΐίοηβ : ΡίΙΐοίΐηε : 16Γ ΟΓ^οβ , ΙβΓ 1•3- 
ιίηβ. Τ3€60 €0Μΰϋίηπι ίΙοΓβηΐίηηιη, ςαΐΑ €»ηαιοιι- 
Ζ€ηυ8 (ϋη «ιιΐβ Ιϋυϋ νίνβΓβ (Ιβ&ϋΙ. Ταοθο ΐοΙ βιιιιι- 
ιΐ'Οτυιο ροΐλΐίΰουιη 8ΐιρ6Γΐιί8 (]υ»8ΐίοηϋ)υ8 Γββροηδ»; 
υΐ ρΓαίηϋβ ηιίηίιιβ ^ιυιΙΊβηιΙυδ βιΐ, (|υί ρο8ΐ ΙυΙ ]ιι- 
4ΐία8 »ϋιιά Ιυιϋοίυηι ςυχΓΐΙ. ΡπΕυΙϋΓ» Οβρτι^οΙυβ, 

4•ρΐ«00ρΐ18 £«Γΐ1ΐίΐΚ{|ΙβΙΙ8ί8 , ίπ 6|>ί8ΐθ1;ΐ λΐΙ ΡβΙΠΜι 

ηι^ι^ηί οοηεΐίίί Ερίιβδϊηί : ^' ^ημ ίη βα (/ησ: βφΛ 
Όΐιιη άΊ]ιΐ(Ιίοαία $Ηηί , άβηηο ιηςηίΨβΓύ (βηίαυ€Τίί^ » 
$αίΐ€ αΐίηά ηΙΗΗ (αϋαη αη$€Ηΐητ^ ΐξΗύΜ ά€ βάβ , Ο 
^Μ«Γ Ηαα6ηη$ ναίπϋ^ αρϋΠύ (1%Λίίατ4. ϋ$ιάε αά ρο- 
ιΐ€τίίαίί$ βχαηρίΗίη , Ικιη κΐ €α <ινοηΗ€, <ξηα! ;αιιι 
^ΙΙηι ρτο ϋαΐΐιοΐίεα βάβ άεβηίία έί οοΜίιΐηία $νηί , 
ρ€τρ€ΐηαηι βπη11α(€ΐη ούΐιη^τβ ναΐβαηί , οροΠέί €α 
οίΗπία ίίκοΛ«;ΗΒ$α^ ϊίΗίΛοΙαφίβ ΓθΐΐΜΓθαΓ«• ί/ηα: $η• 
ρ€ήύτΊϋΗ$ ηηιροΓΪύΗ$ α ΜίΐεΐίΜ ΡαΐνίΙ}Μ €οη$ίίΐκία 
*αηί;(\Μ\Λ^ υΐ Μ3ηί3ηυ8 ίηιρβΓβίοΓ ΐϋθΐ6 3ίΐ,ιιι;ιι- 
Τίοαι (αάί )Μάίάό νβνβτεηάΐΗΐιηω $^ηοίίΙ , ύ (^ηΗ 
$€η»€ΐ ]ηάί€αία €ΐ η€ί€ αί»ρο$ιία Γ€9θΙν€Τ€ €ί ρκ^/κ^ 
άίίΌΗίατΒ ΰοηΐεηάίΠί, 

1)6 ίηϋβ&ίηβηΐι βΐιιϋΐο 1.3ΐίη» Εε€ΐ68ί9Β Γ6νθ€8η<Ιί 
βη^οοδ 35 6ΓΓ0Γ6 Ιίχο βΰππ.κΐίηδ, ΙίΚίΓΟ ρΓΟ 6υη- 
€ί1ιυ Ι^ΊοΓοηΐίηο, 64 ρ. 5, 66α. 16 : Ροϋ ίιιο^<Τί«Ν» 
Ιΐύγη €ί $οΙΐί$ιηα ΛΊ'£ο/ακ< ρήηιη» ίρΗίηεί ΟοηϋαηΙί• 
ηοροΓιηι ρΓο/^Ιι» αι , ΡΙΐυίη ίβηιροτ€ , ηί ίαίΐ€Γα 
9€Ηί99ηα , (ΐΗ€{η οίΜ ηοη τ€€€ρί$ί$ηί^ «χ^ηιηιιιιιίϋα- 
ϋοηί α6 €0 $Ηΐ>μαι οίΜ. Ρο$ί /ιμιμ: «αηιιηί ροηΐίβοα 
ρ€τ ΐαηυοτΜηι νχ€$ ηοη ά€%ύί€ΤΗνΛ $ονα€Τ€ βΐ Ηοτ^ ίατι βταΰΟΒ αύ Ε€€ΐ€$ία ΰοηνβηίοηέΐη €ΐ οΜι^η- 
(ι'/ιιη, ηΜον$绀 ΰοηαα β$ί ζ^ηοάηζ αρηά Ιη^άηηπηι , 
φιατη Οταοι οπαναιη νοεαηΐ ; €Η)ν$ αηοΐον €χ$αα\ 
βτ€<ίοήη$ ραρα ά(οίΐηη$, βΐ ίηηο €$ί$υΰ$^ηαα. 8βά 
ΗβΤΗΐη άψϋβτηηΐ , /?/ Ηβηιτη Ιε§αΐο$ ΕΰαΜα τβϋ^^ 
ρενηηΐ, ϋορίίητ $ψιθ(Ιιι$ ϋοηΜίαηϋηοροΙΗαηα ϋητη 
ρηρίΒ ίβςοίίί, ]οαηηχ$ Β€οή ίβηιροηΒια Οοηϋαηϋτκμ. 
ροΐΐΐαηί ραΐήατ€Η(Ρ• α νηίοηβηι αηιρίβχί χυηΐ αά 
ΰνβνβ ίβηιρίΐΒ^ οΰεάίδηίίαηί Οίίβηάβηΐβζ βΐ ρα€€ηι . $€ά 
ροίίβα ηιι•$Η$ αά ίπηηι €1 ρτορήηηι νοηύΐηιη τβνετ^ 
ίβτπηί, 8€ά ηβό ΐηηχϋ ά0[αΐίααίί $Ηηί Εΰεΐ^εΐιτ ϋα- 
ΟιοΙίΰ(Β ρν(ρ$Ίά€& €0$ αά οΒεαίβηϊίαηι βί ραεβηι βχοΊ" 
ίατβ, Αι ΗΙι, ΰητη $€η%€ΐ οίί&ΗτάΗχ$86ηΙ, ηοη ρηηια- 
τηηί. Ρτοίτα€ΐα αΐ ί^ίΙκΓ τΰ$η$φΐ6 αά ηο$, α$ρηχΊ^ 
τηυ$({ηβ ηο»ΐΓί$ οϋαϋπ, ηηοά ηχηίϋ αιιίβ ηο8 ραΐήαηΐια 
€ί Γ€0β$ υ\άβτ€ €Χορΐατηηί, ηεο νίάβταηΐ. Νο$ νΰΓο 
νίάίηΐΗ$ Ιίβαίί$$ίηίηηι Εηρβηίηηι Ι V Ηοηιαηω ΕΓ€ΐε8ία 
ροηίίβΰ^ηι ίηηιηινηι ςηαηΐο ζίηάιο ίη Ηθ€ $αηανηί 
ορη$ ι>ιοιι6ιι«π<, ΐπΓβηΐίύηΒ ριίαί$ α $ΗηρΗΰΗ$, μ/ 
Ιιοΰ ηιαί^ηνιη νηΙηη$ $αηατ€ΐΗΤ^ ΰ^ΙεΙ^Γαίαςαβ €»ί <?/- 
ηοάπΒ ίηρβη» €1 αάηιίταίήΐη ΡεττατΊα α ΡΙοτεηΐ'κε 
ίη«{^ηί6ι« ΙίαΙίίβ πτΰώπί , ίηαρηα άοαονηηι α β/ι- 
ρηηΐηηι νίνοΐπηι ίτεηηεηϋα^ β( (Ιιβοΐο^ίοί ίαί^ηϋα α€ 
νΐνΐΗΐε ίΙΙα8ΐηητη, Ύαηάεηι άεεηΐιιη} $αηήΐνηι ηί 
οηιηί ηαρΊεηΐΐα εί νεήΐαίε €οη$ρί€ηΗΐη^ ηηοά ιιότ^Μβ 
ε»ί ρΓΟίηα/^α/ιιηι, εί αΰ οιηηίΰη$ ρεΜ'ώη$ τεεερίηηι. 
ΟέΡπ' νεΓο ε( εχ α$ ςηί ρε]οή$ $ίΐηί €οηάίαοηί$ , 
νηΙρατ€$ φΐίάαηι Ιιοπίίαα ε( ίηάονίΊ Ιινία οοηΐταάίεαηΐ^ 
αο 8ί ςηΐ8 ναίίοηί8 Όαηί€ερ8 άεετείο οοηίταάιεχΐ . χά 
ηοη α άοαήηα ργομ€ί8€%ΐατ^ $εά 06 αηίιητ ρτανϋαί^^ 
(αΐ8α εί <(μ/Ι& ρτβτχιιιιιρέίοιιβ <1 ^^ήα ίηαικί, ψιοία 
εχ νηΐρί ίηχρετίίία αηεαραηίατ. Ιί» ρτο ί.3ϋΒί8 6ηι- 
ιΐ9ΐ(Ιίυ$ ρ3ΐπ3Γ6ΐΐ3 βπΰουδ. 

βα^ΐβΓυηι ηοη ιηοιίο γ68 ΙοΙΙβι (ϋςουβ^^β, ι]ίδΓο> 
|((3ΐη 61 (Ιί]υ(ϋϋ3ΐ«, 86ΐ] «ϋοιη 8υηιηΐ3 οΐιβίίηιιίο , 

Ρ6ηίη3€ί3. Ιθνί(38, 6( 9•Γ0^3ηΐί« βΓΦϋΟΓαΐη , 61 

ίρ<$6 6(ΐ3ηι 8€ΐιί8πΐ3ΐίοοπιηι ^οηίυδ, 1.3ΐίηο8 3 οοη - 
61 Ηο ΓυΓδυδ 6θ]^ηι1ο 3Ι)816γγ6Γ6 ηιβηίο ροΐ6Γ3ΐ. 
€ηηι ΜΜίΜαάο ΐΐα €ΛΜΛηΛαίΛ €ί ίη βάε άεβχα <ιΙ , 
ιηςυίΐ βοΒί^ιηΑΐίουβ Ογ6^ογ38. ςυί Ιιοο ίρδο 16Μ- 
ροΓ6 ΥΊ?61>31, ηί {ετη ΛαΙηταηι (αοϋχηΜ ηιηίεί^ ςποΜ 
€Φ$ ραπΙπίΜΐη α ραΐήη άορηαϋΙτΗΜ αΗν€α$ : ηνία 
όρ» «II άΙβρΛίΛϋοηί^ΜΛ (6ΐ ΟοηβίΙίί•) ηΐΜΙ ρτο/ιιΐιι- 
ΓΜ ? Όί εηίηι εΐ ίρ$ε ΑροκοΙί ν^τ^ίι ορροτίΜαε ηΐατ^ 
ρετ8Ηα$χιιη ί^αύεο, ηεςηβ ηιοΠειπ, ίΛεηηε υίίαΜ , η^- 
(ΙΗ€ αηρεΙοΜ, ηεηηε ρΗηαραϋ», ηε^ηε ροΐε$Ιαίε$^ 
ηβίμΛέ ρτΛ$^ίίΛ^ ηβηηβ (ηΐΜτα , ηίψαε αΙίϋΜάίηεΜ , 
ηεςπε ρτοίαχιάχίαΐεηι, ηεηηβ πΙΙαη α/ίαιη ετΦοίητοΜ 
ρο^$ε ΌοριιΐΗΐη α ραΐτχύ χη8ίΛαΙχ$ εί άε€τεΐ'χ$ α^άα* 
€€τε, ίϊ'άίο 0Γ6(ρι*ηΐ8 3ϋ Οηβηι 1ί1>. χ Ηιζί. Β^ητ 

1•6?ίΐ2Η6ΐη ΟΓ3Β6ΑΙ1Ι 3ΓΕΙΙΙΙ (3ΒΙ 6Γ6ΐ)Γ« &<| νοΟΗ- 

Ιυιη Γ6ν6Γί>ίο. Ουοιίϋδ 30 (^ΓΓοπΙ>υ8 6χΐΓ3αί, ία 
61Τ0Γ68 Γ6α(ΐ6Γυηΐ! Υιχ (Ιοηιιιιη ν6η6ΓΑηΐ 6Χ 6οη 
οίΐϊο Ρ1θΓ6ΐιΐΐΝθ , 61 ηιοζ α(ΐ6ΐη 1.&ϋηίβ <ΐ3ΐ3ηι 
γίοΙλΓυηΐ : Οταά άοηιηίη τενεηί, ίηςιιίΐ 1.&οηί6*ΐ6 » 
ΙίΙ). γι, ηοη αικρ/ίκι /ι», ς^α οοηνεηεταηΐ ίη ΙίαΙία 
$ίαη νο/ΐΜΓνηΐ : Μβά αρρτεΗεηάεηΐε$ 8εηίεηΐίΛηί άί- 
9ετ$α]η^ ηοΐΜχτηηί αιηρ/ίικ ίη τεΙίρίοηίΒ ηεροΐίφ 
αάΗαενετε Ηοηχαηί». Ηίηο ιηοΙη$ ροηίίΐ£χ Ηοηαη%$ 
νΪΓΜ ιξηοΛάαίΑ άοαο$ Β^ζαηίίπηι αά ΟπΒεοΒ 9Μ$ίί, «Ι 
€Λη ΗίΜ ίη εοΐίοςαίηηι νεηίτεηί^ ηηί ηπΐάεικ $^ηοάί»ηι 
εί εθΜεοτάίΟΜ, ίη Ιίαίία (αΟαηί, ηοη αάηύϋε^ηί. 
Ναηι ΜαΥ€Η8 ΕρΗε$Ί ερί8εορη$^ εί βΰΗϋΙαήη» Οτε^εο^ 
τηηι άθ€ΐί$ήηΜ$^ ηβ ηηιάειη αδ ίηίΐίύ ΐΛίίηοτηηι 
άύ§Μαίί Μη$βη$Ηΐη ρτβί$ΐΛΤ§ 9θΐ9ί0ηίηί. ϋΗ Λά «ο/- 
Ιοαηίηιηεΐ άι$ρηίαίίοηηηίνε9ίίηίη 9%%^ Ηοηιαηί ηϋίίΐ 
εβοετε ροί^ετηηί, νετηχη τε ίηί§€ία άοαίΗΐη τελετή Οί9ίΐίζθό όγ Οοο^Ιε 69 ΗΙδΤΟΗΙΑΠυΜ ΙΙΒΕΛ IV. 7β 

χοΰσι, χα\ ή ζημΓα ιψαΙεΤαι φαυλότερα, κερ\ ταύτα Α η»π) Εΰΰΐβδί&ιη ▼Ϊ£;6Ι, ίηΙιιΙβΓηηΐ, ηοιι &ίΙ)Ι 1«ηΐυιη 
μίν πβααν ένδ•(χνυαΟαι 9«ουδήν, μή του (οχουντος λΓΓ0{3ΐ8£6πΙ, ηβςιιβ 8ϋθ5 νί1Ιρ€η(1Ί88€ηΙ, 8€<1 ίη ηιβ' ΙβοοΙ^ί 6γθΙ5ογΊ ηοΐφ. «βηίο Κ«Γίηί€ΐΐ8, Οπρουβ Ιρί'β. Ουοίΐ 8€πΙ)ίι <!β 

ιΐηοροΐίΐαηιιβ ΓαγΙιια βοπη^Ηϋ ηοτηβη «ΜΠίηρβΙΐ, ΐ(Ι 
Γ»Ι$ιιηι 4>9ΐ, »ί νιΊΊι 1.30ΐιί€ΐΐ9 δοΐιοΐιιηυιη άοΓπ^ι!» 
».τη€Μϋ Ρ ΟΓβηΐίιιζ ηιιηςυ3Πΐ ^ιβββηβπιη 688^ !η8ΐ:ΐΓ 
ΙΗγοΙ ΠΓιυβ ΕρΠοδίπΐ ; ηοη ^ηίιη 8&ιΐ8 Ιΐ8ΐ)ΐιίΐ Α9• 
86η9ΐιηι ρπρίιυίδϋβ. δβά οΐ ίη$ιιρβΓ (ΙοοΙίβΗίιηαιη βΐ 
τ:ιΙιΜί5ίίιηΑΐη 9ροΙο|(ίϋΐη ρΓΟ (ΐ6ΓΓβΓΐ8 ΰοηΓίΙη ΊΠίιΐ8 
•<1ν^Τ8ηί; Ογφοο8 βΗίιϋι , ηυ:« Ι.&Γιηε βχ8ΐ»1. Νβο 
ρΓπΚ>9ΐ)ΐ|Λ β«ί, ςηοΛ :ιιιγ(ογ ΤπΓΟΟ-ΟΓΧοί.τ βίη»» »ιι- 

ΠΟΓΟ ρΓίΗΐ'κΙίΐ, δθΙ)θΙ:ΙΓίΐ1ΙΙΙ ρ08ΐ63 ΠηρΓθ|)8{186 (1β- 

ΓΓβΐΛ 8νπο4Π• ΙΙπίΙβ »*ιηηϊ Ιιο€ οοηπίΛΐ ιΙΠ βοοΟπο ? 
Νβιη 1.30ΐ)Ίΰυ5, ηυοιη €ίΐ3(, ηοη ά\ο.\ί βπηι (1ί»Η6η- 
8Ίλ$€, ρο8ΐςιΐ2ΐιιι &δ86ΐΐ8ΐι$ Γιΐ6Γ3ΐ, δ(;(Ι ΰΒ ίηίΐίο ηοη 
9856η5ΐιπι β880, ηυο(Ι ηπα Γ3ΐίοη6 νεπιπι 8ί(. ρηιιΐο 
8ΙΚΓ3 «χρΠεΑίυπι 6κΙ. Ιιηο 66ηηη(Ηιΐ8 ηροΙο^ί»πι 
ρΓΟ ΰοπαΐίο ηοιι (ΐοη8οηρ8Ίι ίιι ίρ^ο εοιιοΐΐίο , 86(1 
ρη8ΐ68/οιιιη 6π€εί » τεοΐο ΐΓαηιίΐοΓββϋίΓοηΙ. 

Ρη8ΐιι&^ «ΓΓΟ^αηΜη , οΐ 8ηι1)ΐΐίο Γιγατοπιπι, το] 
ίη<Ιβ ροΓΐ8$ΐιηυπ) βΐιιοβΐ, ί|υο<Ι ηίΐηΐ ηοη {«ΜΐΙαηιιιΐ, 
τα ροίΓίΑΓοΙι» €οη«ΐηηΐίηοροΙί(»ηο ρηηιβ» νίηϋί- 
€αΓ6ΐιΙ, ΐΑΠΐβΐ5ί Ιρ^ί1>ιΐ8 (Ιίτίιιίδ Ηυιη3ηΊ8ηιιο ηινΊιί:$. 
ΟιΐΑτ« €ηηι Ίηβ(Ί9Γί ηοη ρο886ηΐ ΙΙοπ):ιηππι ροιιΐί- 

ίίανη ίη 6€€ΐ«8ίλ5ΐίθ3 Ι)ί6Γ»ΓθΗί3 βΙΐρΓβΠΗΙΐη 6856, 

(1θ|ΐ//Γί οοιηπιεηΐο Ιιθ€ $ιιρΓ6ηι;« ()ίςηίΙ&Ιί8 ΓηδίΙςίιιηι 
1(1 8<; ΐΓ3η{ιΓ6ΓΓ6 οοιι.ι(Ί 3υιιΙ ; ρπη^ο βηίηι ίΙίχθΓυηι, 
ροηΐίΓι^ί ηοη οοπιρβΙεΓβ ρπηΐ38, ϋίνίηο ίηΒΐίΐυΐοβΐ 
€οη€688υ, 8€(1 ίοφβπιΐοΓυηι ηυΐυ , (Ιοπο 61 ρπνι- 

Ιβ^ίΟ , 36 ρΐΌίη(ΐ6 ίη ίηΐρ6Γ3ΐ0Π8 ηΐ3ΐΐυ 68$6, ρΓΐ« 

ηΐ3$ Κοπΐ3ηο ροηΐίβοί 3(1ίηΐ6Γ6, ίίβηυβ €οιι$ΐ3ΐιΐί- 
ηοροΙίίΑπυηι ρΓ368υΐ6Π) ίη$%ηίΓ0, ίηιο βί Γβίρβη 
ίη<ίί((ηίίΝ86 ΐυηο, €υπι Ηοηι» Ιΐοη6ΐ3ηΐίηορ<)11ηι Ιηι- 
ρβηπιιι ΐΓ3η8ΐιι1ίΐ. Ιΐ3 δοηΐίΐ 6ΐ86πΙ>ίΐΔιιηα€υπιηβιΐ2 
■1ί3 Αΐ6χϋ €οπιη6ηί ίηιμ6Γ3ΐοπ*ϊ ίίΐι. Μ/«χινιι/ίχ; οοιη 
6ηιηιη(•8€«ο ()ΐι« (1β ροηΙίΗ€6 Ηοιηβηο Γ6€6η8ηί88(•ΐ, 
€1 Ιΐ3Τ6. ίηςηίΐ, ΐ)βΓροΐΓ3ΐ ΐΙΐ6, φύ υηίν6Γ80 ΟΓϋί ρΓ<ε- 
8Κΐ€ΐ: "Οιπιρουν χαΐ οΐ Λατίνοι λ^γουαι χαί οΓον^χι. 
'Εατι γάρ καΐ τ'-Οτβ τήί ά1αζω'/€ΐας αυτών. Μβτα- 
κ.πτ^ν^ων γάρ τών α>.ήιςτρων ^x^ίθ^ν ένΟάοβ «{; τ};ν 
"Ι^τέραν βααιλέδα ιτόλιν, χαΐ δτ) χιΐ της ουγχ'ήτον, 
χ«\ τη; 6/.ης βαιιλιχής τάξίιο>; » μβταπέπτωχλ 
παΧ ή των θρόνων άρχιιρατιχή τάξις, χα\ δεθωχασιν 
•ι άνέχαθεν βασιλλίς τά «ρβαββία τφ Ορόνφ τής 
Κ«τν9τ«ντινοοκόλι•ιΐς» χαΐ μάλιστα ή Ιν Καλχηδ4νι 
αύνοβος 8ίς πιριωπήν πρωτέαιην τλν Κωναταντινου• 
«&λ€ως άναβιβασαμ^νη τάς άνά τήν οίχυυμένην 5ι• 
οιχήαικ άπάαας ύγ:^ τούτον έποίηαβν * Ον^ιηααιηο- 
^ιιιιι ΙύΛΜ άκΗΗί Μ ομίπαηίητ» Κ*ί (ηίηι α Ηόο ιιγ- 
τ9§βΜί%9 ίΙΙΦΤΛΜ ΛτρΗ§Η€ΗΐΜΜ^ 7ικ/« ηαΐΗφα ίη Ηαη§ 
9γΛΜ «τ^ΠΝ ΐΓαη»έαΗ$ ίικρ^τΜ, ββιιιιΐιι, ίύίοφί€ να* 

τηηί ΐίάί {,οηΒίαηίίΗΟ^ϋίαηΛ » «Ι ΜαχίίΜ ι^μφ^^μ 
€αΐ€Η£4οΗΦΜ$»$, ίξΛΜΡ (Μ^ηϋΛηϋη^^Ιιίαηο ΛηΗ»αα αά 
ΜΜίΜΜ €ί ρηΐΛαιη $ρ€€αΙαΐΗ €ΐ»€αο , οηιηΜ ίοα»ι$ 
9Μβ έ*ΰί€^Μ£9 $Μί^]€αί. Η«€ ΑηΒΒ, ?β1 8ϋΙιΐ8ΐη»(ί€υ•, 
οαί Αηολ €3η:ιη8Μ ηοιηοιι 84ΐιιιη ιυρροβιιίΐ : ςιι» 
?€γΙ»3 «.}«1ιΐ€ίι 1ϊ1γΓί€«ιβ ίη €«ι»1θ|;ο ι«$8ΐίιιιι• Ιβημη 

1«•ν 64 αΐΙϋΐΟΤ ΐαΓ€0-6Γ»€ί£, ςαί ΛηΙΙ» Ο<Κΐί€0ΙΙ1 

61 ΐΝΐ»ϋοϋκ*€α Αιΐ({α$ΐβη3 η»6ΐυ• νίιΐβΐιιτ; <|ΐΜΜί' ί»» 
1Ηνι9 ΟΑοηϋΑοίίβ 6ΐ ιηιρβτΐΐΗβ ίη 03ϋ»6(ΐΓ3ΐη Ρβΐη » 
(}ΙΐΓίιαίςυ6 νί«;»πιιιιι ίιιβυΓ((βΓβ , ηϋ ιηίΓυιη ; ναΙι- 
ύίοτΛ 6ΐιίιη »ηιΐ3 ηοη Ιΐ3Κ»β( ΓαΙβίΐΜ, ήΗίΐη ηβιιαα• 
ΰΐ« 6ΐ η5€ίΐΐ•ιη. 0υί<1 ίΝΐρ6Γίϋυ8, <|ΐι«αι βχίβΐΐηηΐΓβ 
ρηηΜίιιη 6€6ΐβ8ίΑ8ΐί6« ΙιίβητοΙιί]» ροΐΜΐ«Γ6 β1» ίηι• 
ρνηΐΜΓΜ 8Γ[)ί4ηο« 61 & ΪΜίϊ ογΙμιυ^ ΑΟίρΙιΜκίιηθ 61 
ιιιβι]68ΐ*ΐ6 ? ΟϋίιΙ ιηβηϋααυβ <|ΐιαιη ίιιιρ6ΐ'»ΐθΓ6§ 
£οβ»ι«Ηϋηυΐϋ Μι^ζοικη, &1ιοβ<|υθν ςυί δ€€μΐΓ^ μοιίΐί 
Μηιΐ ιΐ8(|υβ Λά 6ΐοηιΐ4Μ &€ΐιί8ΐιΐ9, 0οη8ΐαιιΐίΐΜΐροϋ- 
ΐΜΜοη Εϊ^οίολΐ^ηι 8Μρ6ΓίθΓ6α ί6€ί8β6 ΙΙοιιιαιια , νβΙ 
61ΜΠΙ ραΓβοι ? Υοΐ αηΙοΛ 4α8ΐίηίαιιί ΝοΥ6ΐΐ4 (16 66- €1681381. (ί(. 61 ρτίνΙΐ6(Γ. π)6η(!36ίηηι Ιΐ06 6νιι1^η(^Γ 
οο&η^ηίΐ, η1)ί ρηπΐπρι ^6^6ΓυηΐυΓ Κοπιβηο ροηΐίΩΓί; 
806ηη()9! €οη8ΐ8ηΐΙηοροΓΗ9ηο ? ^^/ιγγογκπι ΰοηαΐίο- 
Γκιη άοί^ηιαία , $ίαίίΊ $αηϋία)( ^ΰτιρίηνα» αα ίρίηιη$^ 
ίηηηίΐ ίηιρ6Γ3(θΓ, ίά€οηη^ $αηάτη\ΐ9 $€€ηηάΗίη βηηιηι 
άββηΗΙοηβε $αη€Η$$ιιηηηι $βηίοή$ Ποηιαί ναραηι ρη. 
ψηητη €$$€ οηηίίξΐη *α€€Γ(1ααη*; ί>€αίί8$ίιηνηί ηνί^ηι 
€οη$ίπηΐΐηοροίϋθ$ ηον(Τ Ποηκρ $ϋ€ηηβυτη Ιαώ^τβ Ιο- 
€ηηϊ ροίί ίαηααηι ηροϋοΐίϋαίη $^ηίοή» η^ιηο* $βά^ίη, 
Εΐίη ΝονβΠη, ιιΙ ΕϋεΙαίαΉοηιαηα ^€ηιη^η αηηοηαη 
ρηηάίαί ρνίΡ9€ηρΐίοη€, ί^ίο ΙοπηΗπΓ ίίίβηϊ ίη)ρ€ΓΛΐπΓ. 
ϋί Ιβ^νηι οτίηίη€ΐη αηΐβτΐοτ Βοηια ίοΠίία €$(, ίία γΓ 
ίυπιηΐί ροηίίβααίαί αρίϋβηι αρηά €αηι €$$€, ηβηιο ηί 

Β Ε3ΐ8ί88ίηιιιηι ροΓΓπ 08<, ςηο(1 Αηη3 α•^(1ίΐ Λ^ $γ- 
ηοίΐο €«ΐ€ΐΐθ()οηβπ8ί : ηιιΠιιιη οηίπι νρΓίίππι ίη ιολ 
111 η 8γηο(1ο, ηηο ρηπΓίραΙιι» 60Γΐθδί38ΐ'πιΐδ βΐ γιιγ.ί 
οηιηίυιη ΕοϋΙβδίβηιηι 6ρί8θορο ΟοηΗΐηηΐίιίοροΙίΐηΐΐο 
ϋβΓοΓΑίιΐΓ. €οηΑ(ιΐ8 ηπίιίοιη 681 Αηαΐοΐίηδ €οιΐ8ΐ3η• 
ΙίηοροΙίίπηυβ 3ηΐίδΐ63 Γηηοηοπι ηποηκίηπ) ίη ο^η 
6ίΙίο ΟηίΓΗοιΙοηβηδί οοικίοΓβ ιπ ^Γηΐίαιη. 6οηιπιθ(1ιιηι 
61 ρΓ3Ρ6ηιίπ6υΙί3ίη 811.1» 8Γ(ΙΙ8 : νΡΓυικ ίη 6η γοποπο 
ηοη ΐΓί1;υίι Απ3ΐοΙίυ8 ηιηι 8υί8 3886Γΐί9 ρΓίιη:ι» 
6ρί86ορο €οη^Ι»ηΐ«ηοροΙί(3ηο , 86<Ι Ηθ!Μ:ιηο : 8*^ - 
€υη^33 (ΙοΓθΠ €οη<:ΙηηΙίηοροΙΗηηο» ηοΰ (ΐ6Γ4τΐ ϊΜί 
επΓηηι οηιηίηηι Εθ€ΐθ!>ίηηπη ΙοίΙυβ ηι<ιη(1ί , ι:ΐ 
Αηη3 οοπιηιΐηΊ•<€ίιηΓ, 86(1 ΡοιΗί, Α$ί?β. ΤΚγ;*6ϊ»^. 
06ίη(ΐ6 63ηοη ί1ΐ6ρΐ3η6 8π5ΓβρΙί ίιΐ9 ϋδΐ,ηιιΠίπδηιο• 
ηιοηΐί οι Γοΐιοπβ; ηιιίρρο βροί,ΐοϋοηβ » (!ί?ί Ι«»;?;»!ί»^ 

3ΐ)86ηΐϋ)Η8 ηοιι δίηβ 38ΙΙΙ 6<»η(!αΐΙ8 ίιι ρτ.ΌίΐΙΐϋ6ίΜΙ?ι 

ρΓτοΙρηβ Αΐ6Χ3η(Ιπη(6 ΕοοΙβ^ΐίΕ. ϋιιοοίΓΓίΐ «Ιιογο λ 
€οη(ϋ1ο 6300116 ιΐίβ. 8ΐ3ΐίη) Γϋί'Ιαηι.ΊΓυηΙ ηρο<!ΐο|Ϊ6:ο^ 
8ο«ϋ8 Ιοςαΐί. 06*106 ιιΙ'ο ηιοιίο, (|ΐπ)(1 ροΓ 8ηηιηι»ί•ι 
ρ ΓΓβυϋηΙοιιΐίαπι 6ΐ ίιι]υΓίΑΐη 30ΐυιη Γυ6Γ3ΐ, 8υΙίΓ3ξϋ8 
^ οΐ 38$6η<(η δυο οοηιρΓοΙιππιηΙ : (16 (]υο οοηβοΐϋΐ ^ 
ςυί ρΙιΐΓ3 οηρίΐ, ίΐΐαδίπδδίιΐιυηι 6:ΐΓϋί)ΐηΐ6ιη Βαγο- 
ηίυηι, Ιοηκ VI ΑηηαΙίηηι , »ηηο Οΐιπδΐί 451. Μοϋ 
Γ6Γ6ΓΙ, (|υο(1 Αη3ΐοΙιιΐ8 ίη δη }Μΐ8ί:ίι ο ίΠο οβηοιιο 
86 Γ6ΐ6η 3<1 €3ηοη6πιοοο6Ί1ίι 0οη6ΐ8ηΐίηορο]ίΐ3ΐιί 
66ηΐυηι (ΐαΊη(ΐη3£;ίπΐ3 βρίδΟοροΓϋοι πηϋ ΤΙΐ6θ(]οδΐ<» 
Μ3^ηο; ηβηι η€()η6 ί.πΐβ €Αΐιοη ΙαΓ^ίιυΓ Ι.ιηΐυιη 
6ρΙ«6ορο €οη8ΐ«ηΐίιιορο1ίΐ3ηο , ηηιηΐιιηι ΓιΙιηΙαΙιΐΓ 
Αηη&, 86€υη(ΐΜ 6ηΙ:η 6(»η66(ΙίΙ, ηοη ρΓίηΐ38 Ι)6ίη(]β 
(]υίιι 6( Ι8ΐ6 630011 6χ €0(ΐ6ΐη &ιηι)^^^οη^8 Γοηΐβ ιη»- 
η•νΙΙ ; 61 ν6ΐ ίη ϋΐο 6<Ηΐ6ϋίο ηοη 681 Γύη(1ίΐυ»^ νβΐ 
8ΐ ίη ίΐΐο €θη(1ίΐιΐ868ΐ, 3 ραυοίδ, ηοη 8ίιΐ6 (/«υιΐο «Ί 
ί^ΐ3€ί3 6οη«Μΐβ8 681 , ηβάιιβ υηςυαηι α ΐοΐΑ β^τμηΙο 
&αΐ ροηϋΑοο ΟαπίΜΟ ρΓ(ΐο;ι8υ8• αΐ 6ορ•ο•6 θί»ΐοηϋί( 
Β«Γοηί•ΐ8 ΐοηο. IV Λ»ιια/., 3ηηο ΟΙΐΓίβα 581. Εΐ 

ΐΑΙΒβΙΙ 6ΐ«6ί, 61 ίιι ^ί8 ρηΒ6ΐρΐ16 Νίΐυδ, 3Τ06ηΐ 8ΙΜ» 

€3υ8Μ« ίη 1ιί8 ΙΙ|ΐΗ6ηιί8 6ΐ ίηιρο8ΐαΗιι 6θΙ1ο63ηΙ. Νοΰ 
1(ΐ60 ΚοπΜίηι» ρΜΐίίτχ ρήίΜΛΛίη α 6βη€ΐ(1ί8 Μΐΐ 
&5 1π)ρ«Γ3ΐοηΚ>ιΐ8 Ιΐ3λ»6(, φιΐιι ΰοηοΙΙίΑ 61 ίηιρ6Γ3ΐο- 
Ο Γθ8» ηοηιίη3(ίηι ^υ9^^η^«ιιι18, ΐ68ΐ«ηΙυΓ 6ΐ «Ι^ΙίηΙαηλ 
ίη «ιιίβ ^€Γ0ΐΐ8 6ΐ 1^6(^ϋιΐ8 ΙΙοιη»ιιιιιη ρυιι1ί1ί€βη» 
68ββ οιΑιίιιηι ρίΝίαιη * ςυί« Ιιί• ι&ηοΐΙοηίΐΜΐδ ηοη 
ΙηΙιυΐΜΗ ίΐϋ ρτίΜΜίπ^ 61 8ΐιρΐ6ηΜΐη ροΐοβί&ιβπη» «6(1 
<ΐ6€ΐαΓΜΙ 61 (Ι6ίϋΐίιιιι1 , ςυΐιΐ ίΐίί ]υΓ6 ϋίνίηο €θΐιι- 
ρβίλΐ; ί<Ι(μΐ6 ςυοι) )ΐιη5 (Ιίνίηο ίίιί οοΗΐιΐ6ΐίΐ, «ονη- 

Ρ6Ι6Τ6 6ΐήΐΐη νοίυηΐ >ΙΙΓ6 8ΙΙ0, Ιι0€ 68(, 61'6ΐ€5ί3^1ΐ6<» 

61 οίνιϋ 9 ΙΜΐ(|ΐι•ιη ]ιΐΓί8 (ϋνίηί ίηΐ6ΓρΓ6ΐ6 ; υΐ 6<> '• 
ηιίηυβ •αΐ6ΐοτίι«9 6( μαΐβ8ΐιΐ8 ιΙΙίυβ ρΓίιη»Γί3 ιη ϋα• 
1)ίυιη 35 ίηιρΓο1>ί8 ε6νο€Απ ροδδίΐ. Νοη 6ΐιΙπι ροη* ] 
Ιΐΐ6Χ ΚοηίΑίιιι• λ€€6ρΐΙ. ρΓΜη3(6«ιι 3 εοηοίΐϋδ ιιη( 

ΙΐΗρ6ηΙΟΓί1>υ8 , $βύ 3ΐ) ίίΐο, ςαί Ρ61Γ0 61 80666*8^ 

ΗΙΐΗΐ 83ηο(ί Ρ6ΐπ ίιι ΡϋίΓο (ΙίιίΙ : Τη €$ 1*€ίη($ ^< 
$Μρ€9 Ιιαη€ ρβίΓύΜ, 616.; 61, Ρα^€€ 09€$ ίΜαν. ϊ}μο^ 
ηιιΙΙι 6χ €οη8ΐ3ηΐίηορο1ίΐ3ηί8 ρβιΠΑΓΰΙιίβ (1ί€ΐυιη• 
Η»ΰ 8ί Νίΐοδ α(1νβΓΐίδ86ί, ιηίηη• ΓθΓΐ388ί8 ΐη6ρΐί3Γυιιΐ 
ίη 1ιΙΐ6ΐΙο 8υο <16 ρπηιαίυ ροηΐί1ίοί8 6ΐΓα(1ΐ886ΐ. 

Αΐίί (νΓιΑΐΟί 3ΐί3 ν 13 6ΐ ΓΗΐΙοηβ ρτίηίΑΐυΟΙ 3(1 86 ΠΗ 

ρ6Γβ ΐβιιίΑΓίιηΐ; οοηδρίοαίί, ορίηοΓ. 86 3ρυ(Ι ρ€Γ• οί9ίΐίζθό όν^009ΐε 71 Ι0ΑΝΝ15 εΑΝΤΑΟϋΖΕΝΙ 72 

ά'ιυπ) 9ΐ) ϋΙί^Γυιη Εοοίβκίϋηιιη ΓοεΙθΓίΙ)ΐ]$ (Ιίδουΐίβη- χ άγαθον διαχρατεΤν, περ\ ουρανίων 51 του \6χοΜ δν- 
ϋαιΐ) ρΓορο$υ!8$€ηΙ, Ιαηΐυιη ιη^Η ηοη νί(1ί856ΐηυ8, το;» χα\ των πιρί τ^}ν πίστιν απλανών δογμάτων» {(ρίΓ&οΊοΓΓβ ρΑΠίιη βίΤβοΙΠΓΟβ . βί'ρηηι.'ίπι ϋΐ^ιη τίηιη 
ίιιίΓΟίιΙ 6ΐ ΐβιιβΓβηΐ; ςυίϋ βηίιη ίη$ιιΐ8ΐυ8 α βίοΐί- 
(Γιιΐ8, (|ΐΐ3ΐη α$86Γ6Γ6, ρηη>3ΐη οΐ 8υρΓ6ΐιΐ9ΐη (Ιί^ηί- 
ΐΑΐοη) ίπ εο€ΐβ5ίΑ8(ίΓ8 ΙήβΓβΓεΙιία ρβηίΙΡΓβ 9ΐ) βΓΐιί- 
Ιπο Ίιιιρ6Γ2ινοη8? ΑΙίΑΐη βΓ^ο ηΐίοηβηι »ιηΙ)ίΐίο8« 
^ϋχ ΰΐψί(1ίηί 82ΐί$Γ3εί6ΐΐ(]ί <^χοη^ίΐ^Γυηΐ : Κοοιαηηιιι 
βιιίιη £ο£ΐ68ί»ηι ρ&^8^ηι βρυϋ 8ΐΐ08 ΐΓΜ(ΙυχβΓ6, ςυ»8ί 
ΐη ιιοπιιιιΙΙΐδ Γΐ(1ι;ί €3ρΊιί1}υ$ α 8αοη8 Ι.Ίΐΐ6Π8, βι 3^ 
3ρθ8ΐο1ΐεί8 ΐΓη(1ίΐίοηίΙ)υ8 ρ6ΐιίΐυ8 (1(*νΊ6ΐ. ρβΓηί€ίο- 
δ05ςιΐ6 6ΓΓ0Γ68 Γον63(, ΐυ€3ΐιΐΓ, βΐ οπιιιίίΐιΐ8 3ΐηρ1ο- 
ϋΚΐηιΙοδ οΙ»Ιηιϋ3ΐ. Οιΐ3ρΓορΐ6Γ 02ΐηι ρηηι» ββϋίβ Η<κ 
ηοΓβ 61 ουίηιίιιβ 6χεί(ϋ886 , Ηβηοςυβ (ϋιτιιίΐΑΐεηι 3(1 
εοη8ΐηηΐίηορο)ίΐ3ΐιιιη) ρΓΧΒπΙβη) ΐΓαη8ίί886 ίΙίεΐίΐ9- 
1)9111. ΡιΐηιΊ , ηιιί Ιιηηο νίαηι ρβυΐο 6χρΓθ8$ίθΓ6 ρβιΐβ 

ρΓ0886ΠΙΠΐ 61 ίπδΐίΐβΠΙΠί ΥήΙβΠΐΐΙΓ Γυίδββ Ρ31Γ68 ίΐϋ 

ΤΓυΙ1»ηΊ; ςιιί υΐ Ιυπρίδδΐηιαιη 3ΐυΙ)ΐΙίοπ6ΐη , ςυ» 
»•δΐυ3ΐ>3ηΐ, 1ι/)ΐ)6$ΐ3ΐί8 ςιιαδί ν6ΐο ο1)ΐιυ1)6Γ6ηΐ, ναπία 
ΐη 1.3ΐίηθΓυιη ΕοοΙβδΊα ε:ΐΓρ6Γ6, ίηιο βΐ ύβηιηαΓε ίη• 
|ζΓβ88ί 8ΙΙΙΙΙ: III εοιιΐΐιιβιιΐίαιη κευ εχ1ϋ)3ΐϋΐη ηιίιιί- 
βίΓΟπιιη Εεείοδίίτ, ]ο]ιιηίυη)3αΙιΙ)»ΐί; ίρβί εηΐηι δαΙ)« 
Ι)αΐο ηοη ]ε]ιιηίΐηΙ. ΜίβκΑηι ρβρΓεεΙαηι οΐ εοιηρίεΐαηι 
ΐη 0(ΐ3ΐΐΓα£68ίηιη ; ΐρβί εηίηι εχεερίο άιβ Οοηιίηίοο, 
$3ΐ)1>3ΐο, ει Γ6ί>(ο ΑηηυηΙίαΐΐοηίδ, εχΐιτίβ ^υ^(1Γ^- 
£65 ηιαβ ϋί6ΐ>υ$ εείεϋηηΐ Μΐ88αηι» ςυαηι νοεαηΐ , 
τών,ιεροηγιασαένων, ίιΙ 681, €Χ ρτα!»αη€ΐίβ€αΙί$^ 3(1 
6ϋηι Ι6Γ6 ιηοαυιη, ςιιο 1.3ΐϊηί(1ί6 83εΓ0 Ρ3Γ38ε6ν68 
οχ ρΓΧ83ΐιεΐίϋε3ΐί8 οΟεΓΜπί ; 6ΐ8ί Ογχοι ηοη υη3ηι 
ΙϊΐΗΐυηι βρβείεηι, υΐ 1.8ΐίηΐ, 86(1 υΐΓ3ηι<]υ6 3(ΐ86Γ- 
\3ηΙ, 61 ΐη 1130 8113 Μί»83 :ΐ(11πϋ6ηΙ• Αεευ83ΓυηΙ 
6ΐί3ηι 1.3ΐίηθ8, ([ηοά 3 83η^ηίη6 6( 8υαΌθ3ΐο ηοη 
3ΐ)8ΐίη63ηΙ, (ΐηού 3(1ίιυηι 3(1 δλΟΓυπι 3ΐΐ3Γβ Ι3ίεί8 
ηοη ίηΐ6Γ€ΐυ(ΐ3ηΐ, υΐ \ύ £;6ηυ8 3ΐί3 ρΓχΐ6Γβ3Π) : ςυί- 
1)υ8 3θοα83ΐίοπίΙ>υ8 νίβπι ηοη δίΐιί, Βοά 3ΐϋ8 πιιιηί* 
€Γυηΐ, ια ροηιϊϋιεηη Κοηΐ3ηυηι (16 8υ3 (1ίκπϊΐ3ΐ6 
6χεΙ(1ί886 ρηΐιΐίεβ ρι*3Ηϋε3Γ6ΐϋ. Νβηι ίρβίβ 83ΐί8 Γυϊΐ 
ΐη ρΓ3Β86ΐιΐί ον3 ρο>Ίΐϊ886 , ςιι;£ 3ΐϋ 6ΧεΜΐ(ΐ6ί6ηΐ, 
€3ηοη6ηΐ(|ϋ6 ύβ 6ρΐ8(ορο 0οη8ΐ3ηΐίηορο1ιΐ3ηϋ εοη- 
<1Ί(1ΐ886 Ιοηςβ ηιιρυ(ΐ6η(ίθΓ6ΐιι,• ςυβηι ίιηρθ8ΐθΓ68 
ΐ6ηιροΓ6 Οοηείΐϋ ρηηιί (Ιοη8ΐ3η(ίηορο1ίΐ3ηΐ 61 Οαΐ- 
€ΐΐ6ΐ1οη6η8ί8 : (Ιβ ΐ]υο ρΙυΓ3 ΡΓ3ηεΐ8ευ8 ΤυΓΠΗίιυβ 

1ί1). (Ιβ 86X13, 86ρΐΠΙΐ3, 6ΐ 0€ΐ3ν3 8γηθ(1θ. δ66Μ• 

Ιυβ 681 ΡΙιοΐίυβ, ({υί ςυφ ΤΓυΙΙαηί ί8ΐί Ιβ^ίδΙβίοΓβδ 
ηΐ€6ρ6Γ3η(, ρ6ΓΓΐ€6Γ6ΐ , 3Βΐ1)ίΐίοη6 ιΙίΓοηΐ 0οη8ΐ3η- 
ΐίηορο1ΐΙ3ηί βίηιυΐ €( ΓυΓΟΓβ ίη Νί€θΐ3υηι ρΓΐηιιιηι 
ροηΐίΟεβηι, βΐίιι 6α!(βΓυ8 Ηοηΐ3ηθ8 ρΓβτβυΙββ ίηθ6η• 
8υ8, (|ΐΐ0(1 οϋ&ΐ3Γ6η( , ηβ 86«ΐ6ηι £οη8ΐ3ΐ«ΐίηορο1ίΐΑ- 

1Ι3ηΐ €ΟΐαΓ3 ]υ6 61 Γ3β 00ευρ3ΐ3ΐη (|υίϋ(6 ρ088ί(ΐ6ΓβΙ. 

1>6 Ρλιοϋο (Ιία ροΐ08ΐ, (]υο(1 Τ6ηα11ι:ιηυ8 Ιώτο οοη- 
ΙΓ« ν3ΐ6ηΐίηί3ΐιο8, €3 μ. 4, <|6 Υ3ΐ6ΐιΐίιιο : $ρ€ταν€' 
ναί €ΐή5€οραίΜη Υαί€ηΐίηΗ$ (ΡΙιοΐίυβ) ^κία Π Μρ€ηίο 
ροΐ€ταΐ, €1 ϋίοςΗίο. ίί€ά αϋπηι (ζ οιοΠ^πί ρτίενοβο* 
ίίνα Ιφ€ί ροϋιανη ίηίϋρηαΐΗε, ά€ Εν€ΐ€$ία αΗΐΜβΗίΐ€Λ 
τύρΗίοί αδτηρίί {ηί ίοΐ^ηί αηίηιί ρίο ρτίοταίπ €χΜ 
ψηΒ$Ηίηρΐΐοηβ ηΜομ» α€€€Ηάι) αάεχριι^ηαηάαηιεοη- 
ν€τι%9 9€ή(αί€ΐη^ €Ι 0Η)Μάα9η 9€ΐ€Η$ ορίηίοηίΒ <β- 
ΙΜΙΙΐΐ αΟΜ €θΜΤύ%0 νίΛΜ άύίίΗΦανίί. Η«ί€ ΤβΠιιΗΜ- 
ηυ• (Ιβ ΥβΙθΒΐίιιο » €^ο ύ^ Ρΐιοΐιο ; ΐ|ΐιί ίηι Αλβρβ- 

Παυ• 3(1ν6Γ»υ§ ΙιΑίίΐΙΜ ίη9υΓΓ6Χίΐθ1»]60ΐ3Ι1« <^ϋι 63« 

ςη» Ρ31Γ68 Τηι11?ηί, ΐαιη |ΐηΒ»6ηΐιη ρΓοεβ^βίοηβαι 
2>ρίπΐα8 βληοΐΐ 6 Ρ31Γ6 βι Γίΐιο, «ι 8(1(1ιΐίοο6ηι ϋ1«ιιι 
3(1 8γηι1>υ1υιη : ΙΌίοηηύ. Εχ€ΐ3ΐ Ιιθ€ ιιι^υαιβιιΐο 
ΗΙμγ ΙΗιοΐϋ ίη 1>ί1ι1ίο(1ΐ6€3 Β3ν3η6«. 

Τ3η(ΐ6ΐη Ι^βοηβ IX ροηι^ί1^6 πΐ3χίΐΒ0, ΟηΒοί 
οηιηίβ ]υβί ]3ηι 1ιηρ3ΐί6ηΐ68 ίη ρ6Γρ«;ΐυυηι βΐ ^β- 
1Ι6Γ&16 βοΒίκιιΐλ 6Γυρ6ΓυηΙ, (Ιυοιίιυ» ΜίοΙίΜΐβ ερΐ- 
Βοορο 0(ΐη8ΐ«ηΐίηορο1ίΐ3ηο » 6ΐ 1.6οη6 6ρί8€υρο 
ΑεηΗιίΑίιο Ιη ΒιιΙ|(3Π3, (Η>ηΐΓ8 ςυο8 υΐ 1οηΐ(ΐ88ίηΐ3ΐη, 
11« 61 (1θ€ΐί88ίιιΐ3ηι 6ρί8ΐοΐ3ηι 8εΓίρ•ίΙ 1.60 IX ροη• 

ΐίίβΧ, 3€€υΓ3ΐΟ 0Πΐη68 βΟΓϋΒΙ ({α6Γ6ΐ38 860 ρΟΐίυΐ 

€Γίπιίη3ϋοϋ68 Γ6Γ61Ι61Ι8, ({υι Κου)3η.*υ Ε(χΐ6&ι•ι: ρο^ 
ϋββίηιυηι εΓΐιηίηί (Ιαίιβηΐ, (|υθ(1 ίη 3ζγηιί8 Γοηι (11- 

νίίΜΙΙΙ Γ3ε0Γ6(. Α(1ΐΐί(ΐ6ΓυηΙ ρ05ΐ68 3ΐΐΙ ϋΓΟίεί 3ΐί3 » III εοιηηιυηίοηοπι 8ηβ υηα Ιβηΐυηι 8ρ6Π6 ; ιηοΓβπι 
86ηί)6ΐ (1 υ π 13X3 1 ηΐ6Γ^6ΐΐ(Ιί το] ΐίη^βη(Γί 608 ςυί |^3- 
ριίζηηΐυΓ; ηιΟΓΟηι ηοη ρΓ»;1)6υ(1ί ΕιιεΙιηηείίβηι, 3(ΐ( 
εοηίίΓηιβίίοηεηι 3(]ηΓιηί8ΐΓ3π(Ιί ίηΓαηιΐΙιαδ ; ρυΓ^3ΐο- 
πυιη, 83ηεΐθΓπηι 1>03ΐίΐυ(1ίη6ΐη; νεΓΐ)3 οοηβεεΓΑ• 
1 101118 ίη ^3επΟείο Μίδ&'β, εΐ 1ιυ{ιΐ8 ^εηεπβ ρ1ιΐΓ3 , 
(|υίΙ)υδ 6Γ9?εί ίπ ευηι Γαδίΐιηι 9!ΐρεΓΐ)ί:(>«|(ΐ6 ΙγρΙπιηι 
εΐαΐί 8υηΙ, υΐ Ηοιηαη^Β Εεείεδίπΐ ηοη πΐ0(1ο νβΐβ, 
86(1 εΐ 3η3ΐ1ιρηΐ3 (ϋειτεηΐ, $;ιΐ3ΐιΐ(]ΐΐ6 , Ιιοε εδί Οοιι- 
8ΐ3ηΐίιιοροΙίΐ3η3πι, (|υ38ΐ οηιηίιιιη ρπηείρεπι, ]3ειί- 
ΐ3Γ6ηΐ ε( ν6η(1ίΐ3Γ6η(. Ηίηο Ι1ΐ3 ρ1εη3 ίπΗοΙβηΐΙίΒ 
θΓ3ΐίο ^6^6Π1^« ρ3ΐπ3Γε1ΐ2Β €οη8ΐ3η(ίηορο1ίΐ3ηί ίη 
€εη8ΐΐΓα 8(1 Ι^υΙΙΐ6Γ3ΐιθ8 εαρ. 15 : *Επε\ τοινυν ή 
χαΟ' ήμίϊς αγία τοΟ Θβου Έκκληαία πατρίς των έκ- 
" κλησιών, >α\ ήγεμονεϊ έν τ}] γνώσει τξ χάριτι του 
βεοΰ, κα\ τ6 άσπ.λον αύχη έν ταίς λαμπρότησι των 
αποστολικών και πατρικών διαταγμάτω ■» και ^δη 
ή νέα τά πρεσβεία της ό/>θοδοξία; Β'.ληφε, κα'ι ^Ις 
κεφαλήν τέτακται, δίον έατί κα\ πασαν Χριστιανών 
Έκκλησίαν ούτω τχ χτ^ς λειτουργίας Ιβρουργείν • 
Οκοϋίαπι ίρίίην ηπα αρηά ηο$ €5ΐ $αη€ία ϋβι Ε^οΙε^ 
«ία, ραίήα εεοΙ^Μταηι €εΐ, €( ρεν ^Γαΐίαηι ί)βί €Χ' 
ΟΰΙΙίί ϋορηίΐΊοηι : άβ $%η€βτ'ηαί€ ρΙοηα(ΗΓ ίη οΙαηία(€ 
αρο^ΐοΐίΰοτνηι €ί ραΗτηονηηι ιηίΐίΐαίοτηηι : βΐ ^αιη 
Ιΐ(Β€ ηονα {ΚοηΐΛ) ρΗηάραίνηι ηαα άοείήηα ^ εα* 
ρίίί$ςΗβ Ιοοίηι ο6/ιηΓΐ, ραΓ «</, ηί οηΐΗ€$ 67<Γ»ΐίαιιο« 
ηιιη Ε€θΙε$ία! αά Ηηηο νιοάπηι $α€τα$ ΙΗΐΛΤ^Ία$ €€• 
Μπίύ» |13 εβΡΧϊί ί$ΐί (Ιβ 803 ίιιιρί6ΐ3ΐ6 61 ΐη6ΙΙΐ1ίθίΐ3Ιβ 

8ίΙ)ί Ιιΐ3ΐΐ(1ίυη(υΓ, ει 86 ρπηείρ68 6886 8οηιηί3ηι, εηυι 
8ίηΙ οηιηίυηι ιηθΓΐ3Γιαηι 3ΐι]6εΐί88ίηιί 61 οιΙδεΓπηιί• 
δβ(1 831Ι8 (16 3ΓΓ0β3ηΙΪ3 βΓΟ^εΟΓϋΟΙ , (ΐοο* , αΐ 8υρΓ3 
(1ίε6ΐ)3ΐη, 1.:αΐηθ8 ηΐ6Γίΐο Γεηΐ0Γ3π ροΐ6Γ3ΐ, ηβ ουαι 
6Γ3;εί8 βγηοϋίεε εοην^ιιτεπί, ηοη ιηθ(1ο 8ίιΐ6 Γγμ- 
^ εΐυ, 86(1 61 8ίιιβ υΙΙι. δρε ΓΓοείυδ ; ρΓΧδεπίοι οιιιη 
ίβίο 611310 εοηοίΐίο εοη€ίΚϋΐη ρβίει-β δοΐίΐι (υεπηΐ, 
υΐ Κοηΐ3ηιιιη ροηΐίίίοειη ίη 0Γ(1ίιΐ(;ΐη ι-ο(;εΓ(^(ΐ : 
1ΐ0€([υ6 εοηοϋιί οοηνεηΐυ ίη(1ίε3Γ6ηΐ , 8ΐιρΓεηι«ιιιι 
οοηΐΓθν6Γ8ί38 (1ί]ιΐ(1ίε3η(1ί βΐ (Ιεΐιηίβικίϊ ροΐεδίβίειη 
ηοη 6886 ρ6η68 Ηοηΐ3ΐιυιη ροοϋΐίεειη , ί»ε(1 ρειιεβ 
8οΐ3ηίΐ 8γιιο(1υηι , ςυΐ(1(|(ΐΐ(] ρ(ΐιιϋΐ6Χ εοηΐΓ3 δεοΐίαΐ 
»υΙ (Ι6<%ηΐ3(• Α(1<16, ςυο(1 ουηείΐιυηι ρ6ΐΰ1)3ΐιΐ ; 
86(1 60 ΐιιθ(1ο,'<1οο ηυηο 1.υΐΙΐ6Γ•ιιί , ΙΙΙιβΓυηι • υΐ 
1ο(|υυπΐυΓ, 61 €Ιπΐ8ΐί3ΐιυιη, Ιιοεβδί, ςυ3ΐ6 ίρδί 
ροαυΐ3η( , 61 ίη (|υο ββ (1υηΐ3Χ3ΐ 83η€ΐ3ηΐυΓ 6ΐ 
εοηβιίΙολοΐυΓ, ςυ» ίρβί ροδΐυΐ3ηΐ , 6ΐ ρΓουΙ ίρδί 

Ρ08ΐ0ΐ31ΐ1. 1Ιθ€ 8€ίΙίε61 ΙίϋβΠΙΟί 661 6ΐ 61ΐΠ2»Ιΐ3Ηϋΐα 

οοηοίΐίυαι. 
Η68ΐ3ΐ ίρδο 8€ΐιί8ηΐ3ΐίεοΓυηι |;6ηία8, αιί 8οΐ6ΐηη6 

]|Ι(1|668 Ρ616Γ6 , 86(1 ΙΐΙΐί ΐΐ311 ίυβΠΙΙΙ, • 56ηΐ6ϋΙηΐ 

βοΓυπι Αΐίο λρρ6ΐΐ3Γ6 : 16«168 δοηΐ » υΐ 3ΐΙο« ηοη 
ηοΐϋίηβιη, Οοη^ιίδΐ», (|υί €οηΐΓονβΓ8ί£ €υιη €3:61- 
1ί3ηο ]υ(1ίθ6πι ΟλβίϋιηιηΙ. ϋβΐυβ 681 3 6θΑ8ΐ3ηΐίιιο 

Ι) ίΐΜρ6Γ3ΐΟΓβ Μ6ΐ€ΐΐί3(1«8 ρΟηΐίίβΧ ΚοίΜΑΟϋδ. Α1«0- 

ΙϋΜΐ• 681 09Β€ΐ1ί3ηιιβ• Οβοιηβϋ Ι)οη3ΐί8ΐ;6. Ναηι «ο- 
ςιιίετβΓοηΐ ? Ρο§(ιι1λΓΐιιιΙ «1ίθ8 ίικίίοββ. 03ΐί 8ΐιαΐ 
61 ίβιί» 60(16111 ΓυΓ8ΐΜ ονβΐιΐο* Μοπι «ΟΟΟίβΥΟΓυΟΐ 
ΙΗ>η3ΐί8ΐί6 ? Μίοίηιβ νβΓΟ. Αΐίυιΐ Ιτίΐ)»!!»! (|ΐι«8ίν6*> 
ΓυηΙ, 3 ςκο (Ιβηυο (Κ)η(ΐ6ΐιιη3ΐί δΐιηΐ. $6(1 ίηΐδΙτ3• 
Ι)ιιηιΐ8Γί ροΐυίΐ ρβπίηΑοα, νίηοί 3ηΙ ίΓ3η£ί«ιιοιι ρο- 
Ιυίΐ : Ριι<ο φίοά \ρ%€ άίαΜια, ίηςιιίΐ δ^ηοιυδ Αμ* 
§(ΐ•1ί»ιΐ8, βρήΐΐ. 1 07, •ί Λίΐαοίίίαί^ )ιι«<Μ;ί«. <ιη€Μ 
ηΗτο €ΐ€ρ€Γαί , ίοϋύ» νίη€€Γ€ίΗΤ^ ηοη μμΙ Ιαπ» ίηι- 
ρΗά€η$9 «( ίη €α €αη$α ρβηί$ί€Τ€ΐ. Νοη 3ΐίΐ6Γ ε^ίδ- 
8601 βηκεί Ιοιίεβ 3ηΐ6Α (ΐ3ΐηηιΐΐί : ΙίοβΙ (46ηΐ6η• 
ροηΐίίοχ, £3ηΐ3νΐιζ6ηί Γ0($3ΐυ» 83τηο(1(ΐπι οοιινοοβδ• 
861, ςυο(1 «Ιίςαοί ροβΐ «ηηΐδ ίη οοηοίΐίο ΕΙοΓεηΐιηο 

Π13ηίί68ΐαηΐ 6ν38ΙΙ. 11^(16 ν3η& βδΐ ςΗ6Γ6ΐ3 Οιηΐ»- 

ουζβΐΗ, €υιη λίΐ Ι^ΐίιιοδ 8υ3 (1θ(;ιη3(3 3ΐ) 3ΐί3Γυαι 
Εοεΐ68ί3Γυιιι Γ6εΐοπ1)υ8(1ί8€ΐαίθη(ΐ3 ηοη ρΓορο•υί49»6• 
ιιίυιΐιιηκιυε βΐϋί 3ΓΓ0|{388β , 6οηΐβιηρΐίδ εβιβΓίδ• 
ν^πΐ3ΐΐ8 Γ0(23Γαυαηΐ (Ιίείαιη Ιΐ06 δΟΓίρΐη Νίοοίλΐ 
ρήηιί 61 Ιιεοηίδ ΙΧ» υΐ 8ϋθ3πι <Μ>ιιο11ί3 3υΐ6 Οληΐ^ Οί9ίΐίζθό όγ Οοο^Ι^ / 73 ΒΙδΤΟΚΙΑΚϋΜ ΙΙΒΕΚ IV. 71 

τούτων όλίγην τινλ π^ΐδΙ^Οχι τί^ν φροντίδ* , χα\ Α η«|ϋβ άίδίΓαΠΛ ΟΙΐΓίίΐί ιηβΒίΐ1)Γ& $ί^ι ΜΙυιη ίιι*. μόνοις εαυτοί; 6α^^€ίν πρ6ς τοσούτον γνώσβως 
Οψος έξαρχίσικν. ΤοΟτο γάρ ΜΪναι τρϋτο, δ κα\ τήν 
ίιάστασιν ένβπο^ησβ τβΓς Έχχλην^χις ίξαρχ^ς. ΕΙ 
γάρ οΐ πρώτως τΛ νυν ύπ6 της 'Ρωμα(ων Εχχίίησίας 
«ρβ^βευόμβνα δόγματα έξινιγχίντ*; μή ΙΟά^^Ιησάν 
ίαυτοϊς, μηδέ των &λλων χατεφρόνησαν, άλλ' βίς 
^ μ^ίον προΟθηχαν τοΓ; άλλοις των Έκχληίΐών ιτρο- 
στήταις έξετάζειν, ούχ Αν &χρς τοσούτοΟ τ6 χαχλν 
ιτρούχώρι;^ν, ουδέ τά Χρίστου δ;ήρητο μέλη, χα\ 
έχπεπολέμωτο άλλήλοις* ή γίερ βΐ χαχώ; είχεν ύτΛ 
«άντο»ν αν έστέρχΟη, χά\ ουδεμία άμφοβςτησις έγ{« 
νετο Ίζερί των πόίσιν ομοίως ώμολογημένων, ή εΓ τι 
τ&ΰ χαλώς ίχοντος έφα{ν£το έχπίπτοντα , πασιν 
ομοίως λήΒης «αρβπίμφθη χα\ σιγής βυΟφ. *Αρ- Ιβ8ΐίηυπ) Ίη(Ιί.\ί&8€ΐιΙ. Αυΐ βηίιη υΐ ριίΓα μΐΗΐ &1> 

ΙΗΐίνβΓβ'δ, η1)8<]υ6 Γ6(Γ&§»ΐίθΒβ α€€€}>ΐ3Ι ίΜβ86ΐ 

(((υίρρβ ςηβιιι €οιηιιιυιιίβ εοηΒοηβυβ •ρ(ΐτο!ια&$€ΐ)ρ 
ΑΐιΙ &ί » Γ6€ΐο ϊιοηηίΚιί] <ΐ6νί>, «Ι) οιηη11)ΐΐ8 .τηυα* 
Κΐβτ ο1)Ιίνίοηί βΐίηςιιβ δίίβηΐίο ιηαικίβΐ» Γιιί5β6Υ• 
ΥβΙιΐΒ 661 Ιιίΰ ιηοβ, βΐ » ρΓίαιίε Ενβηι^βΙίί ρπΐΌοηί• 
1)118 ιη ρΓβΐίο Ι)α1>ίΐα$. Ναπι 6( Ραυίιΐδ ηιι.ιιιΐυιηνίϊΐ 
ίη ΐβΓίίυπι ούβΐυιη Γ»ρ(υ8, βΐ ιγοαπα ηΐ)'»ι«η4 
€(Κ>€ΐα3, Εναη^βϋΗΗΐ 8υιιιη ουίη «ροβίοΐίβ οοιη ιυ- 
η'κ'λνίΐ » Ιίπιοηβ , ίικ]υίΙ , ηβ ίη νάευυιη ουΓΓ^ιιι, 
9ϋΐηυηΙί«η8, ςυ» Οβο ηοη ρΐαϋνηΐ. ΟηίΒ 6ΐ ρπιιιο 
βχ Ραίφοίο^ίβ ( 90 ) ίιιιρ€Γ8ΐΙοη1)ΐ» Μΐ€ΐΐΜΐί ΙΓιο 
αυβυβ ηοη ρΓοΓιιίΐ : (Ιβίβηιιβ βηίπι 6θΙιΐ8ηιβ, η 
ρβΓηΐοΙοδίυβ €<Ηΐ86€ΐιΙαιη ββΐ ϋίβδίϋίυηι. Ου&Γβ μο χαϊος δΐ 6 τρόπος, χα\ τοΓς πρώτοις του Εύαγγβλίου Β ηιίΐιΐ αΐίςιΐϋηϋο ρβΓ8υ»(1βΓί ρ&ΙίβΓ, ιιΐ &η(βηιιαΜ χήρυ^ι τβτιμημίνος. Κα\ γάρ χα\ Παύλος έχοινουτο 
το:ς άποστΛοις τ^ Εύαγγέλιον» δβδοιχώς, φησ\, μή 
εΙς χενδν τρέχει, & μή φίλα χαταγγέλλων Θβψ• κα( 
χοί γε 6{ς τρίτον ουρανών άρπαγβ\ς, χα\ μυσταγω- 
γηθείς τά β/^^ητα. ΚαΙ βασιλε? γάρ τφ πρώτφ οοη|^Γ<^:ι(3ΐ 8γη<Μΐα8 ηβοαιηβηίοϋ, 73β 4ΐ>® β6ΓυΓβ 
οτβϋβοά» 8Ίαι (Ιβ06Γη&ΐ, βΐΜτηι ίρκ ηονίΐαΐββ €οη- 
8θε(6Γ, 61 &ϋο8 3(1 1(1 60§9ΐηι : ί()<{υ6 ηοη ρΓορ(6Γ 
ΕΓ6ΐ68ί8«η 6( «ηΙν6Γ8ίΐ3ΐ6ΐη εΐΐΓί$Γΐ3ηοπιιη πιοϋο, 
δβϋ 6( ρΓορίβΓ 016 ίρβυιη. Ειβηίιη βίο 8ΐιιη οοιορ»- ^α^οι)^ ΡοηΙβηί ηοι». 
(90) Πί€ ίη (ΐοη€ί1ιο Ι.υ^(1ιιηρη5ί βαΐ) Ιηηο€βηΐίο ϋ1>. ν^ €ΐιί ί(ΐ66 Τ6ΐ 3 $3€6Γ(1οΙίΐΜΐ8, Τ6ΐ βΐ) Αικίηι- ηίοο β|ίο δ6ρυ1ΐυΓ3 ηρ§3ΐ3, (|υο(1 οιιοι 1»3ΐίηί8 οοα- Ιβηίο ηοτ.'<πι 6( 8θΐ6ΐηη<ΐΐη ουιη 1.3(Ίη3 Εοοΐ68ί3 
ι»η€0Γ(]ί3πι ΊηίνίΙ, υΐ ίτΛάιΐ Οαοτζΐα% Ρ3€ΐιγιηοΓίιΐδ, 

' ΙβοοΙ)ί 0Γ(έΙδ€Γί ηοΙΪ&. 

οιιζβηί »ΐ3ΐ6ΐη βαρβΓ Ιιίδ ίρδίβ 6θη(Γον(!Γ5;ϋδ γ(ϊ16- Ο ςυβηδ ΟΓΟΐΓΟδ: νο$, πΐ(|υί(, ί,οί'ΐΗόΜ ίαηφιαηι α βαΒ 1)Γ3ΐ3• Ει ςιιίΙ)θί>η8ΐη ρΓοροηβικΙ» ΓυβΓυηΐ 0*^^ 
111313 Ι^ΙίηοΓΟίη, Ιιοε 6δΐ, ΙρδίιΙβ ν6πΐ3ΐί8? Αη 
βηεοίδ, ςυί 3 ν6Πΐ3ΐ6 3ν6Γδί, 3(1 Γ3ΐ)ΐιΙ»8 (οΐί ]3ηι 

€0ην6Γδί 6Γ3ηΙ? 86(1 Γ36ϋβ 6Γ3( (ΙίνίηβΓβ, ηιΐ9β 
5€Ιΐΐ6ηΐί3 86€υΐΏΓ3 6δδ6ΐ « &1 ΓίΓΐδ Ιΐυ]υδ (ΐ6€ίδίθ 6γ»*- 

α» €οηιιηί8δ3 ΓυίδδβΙ. Εκ ςυί(Ι δι 1)1 νοίηηΐ ίΐΐα 
τ6γΙ)3 : ΰούΐΐϊιια^ ξίπαι ηηηϋ αρνά Εοηιαηανη ΕϋϋΙβ- 
ήαηι 9ίρΒί? δί^ηίϋε3ΐ ηίπιΊΓυιη 3ηΐ63 ηοη νί(ζυ)&86: 
ψνκ 3€ευδ3ΐίο οιηηίυπι ηονβΙΟΓυηι οδΐ. Νονίΐ3ΐίδ 
3(Μ:υ83ΐιΙ θΓΐ1ιο()οχ3ΐη Ε66}6δί3Πΐ, ηβ {ρδί ηοτίΐβΐίβ 

3ΙΙ610Γ65 61 δ6€ΐ3ΐΟΓ6β 6Χίδ(Ίηΐ6ηΙΙ1Γ. ϋοοίί^δ 1*3- 

Γιηί (ΐ6ΐηοηδίΓ3Γυηΐ, 61 ςιιί(ΐ6πι 6νΙ(ΐ6ηΐεΓ, οιηηί3^ 
όομπΐ3ΐ3, (Ι6 ηυ'ιΐυδ Οτ^νϊ 1.3ΐίηίδ (Ιίβιη ϋίουηΐ, 3ΐ)* 
3ρο9ΐο1ΐ6ίδ ΐ6ηιροΓΊ1)υ8 δ6ηιρ6Γ ίη Εοείβδία Ηοη)3η3 
νϊ^ίδ86 , η6ςυ6 ηυ<1ίυδΐ6Γΐίιΐ8 η3ΐ8 ββββ , υΐ βαηΐ 

βΓΧεΟΓΙΙΠΙ ρΐ3€ίΐ3 6ΐ (]Γ6Γ6(3, ([ΏΧ (\{ύϊ)ΙΛ& 3ΙΙ6ΐθη- 

6υδ 61 ςυ3ΐιι1ο ρΓΟδβπιΐηβΐη δίηΙ, 1.3ΐίηί 3ίΐ3ιηπδ- 
8!ηι'Όδΐ6η(ΐ6τβ ραβδυηΐ, βι δΦρίυ8]3Π) 0δΐ6η(ΐ6ΓυηΙ. α(ί€ηοί βχηΐηηαΐίδ, βΐ αά βί$ Γ^ίπββνβ, (αιΐ//ύαιη α ίαα§ 
$€τρβηΐ«ιη $%ιηρΙϊ^οτ$$ €άο€€ίί$^ ϊιϊηη€ Ιίηνίάο ρύΜ. 
Αΰ $ί ηηίβ €Χ ί>αΐίηί$ νίι<«ΊκΓ ίαηϋΐΗΒ, υο$ Αιινγ «α/κ^ 
{ατβ ηοη ηι//ίβ, ίηιο νετο ηιαίβάΐαα ίηρβηΐϋ, θΓ(Ρύο$ 
ηιιαηινί$ ραρίΙίθ^ί$»ιηιο$ βί &ίαΙίί$$ίηιοί^ ιΐ ίοΐαηι α</« 
ίΰ€τ$Μ$ Ικίαηο$ άΐΰαηΐ, οηιηίΗτη »αη€ίί$8ίίηο$ ατΗΐτα*• 
ηΐίηί: ίηίβτ αΙίθ$ ηΗΐάΘηι ηιαΙίΟΒ ηΗ€ηκίηιηψ (^ηί ^ο. 
€αίητ ΡαΙαηα$^ €1 ΕρΗεή Λατοπηί^ ΙίΟΜΐηβηι ηβο αα- 
Ι/« ίηβηίη ϋοηιροίβηι, 8βά ΙηπίίάηΜ $αρί^ηαα! οίήη- 
ίαίΟΓβτη^ ιιυΙΙα νίπηΐβίίβΐ $αηΰΐίία^β $ΗΒηίχο$: ηηία 
Ιοηηηηίητ $οΙαιη €ί ίϋή^ηηί ΰοηίτα ί»αΐίηο8^ €ΧΐοίΙί* 
ίί$ €( ΰβίβΰναΐίί^ €0Υηηιιιν€ ίηιαρΊηβι εχοτηαΐΊ$^ β^ 
$ΐΗηιαΗ€ αρβηΐίΒ άίβτη €θΐΗη, αο υβίαίΐ ίαηείόί αάΌΤ^ι» 
(ί«. ί,αύηοζ ν€το ςηαιηνίί ^απιρτΊάβη ΕαοΙαία ρτο 
$αη€ΐί$ €θΙβΛάο$ άηχβήΐ, νο$ ίη€€$ΐαη(€Γ ύΐυ'έρηβηια•- 
α$, ίΐα Η άΰ ^ιηιηιύ ροΗΐίβ€β (α€Ηί$ ; ήαηι Η'ιιμ 
οιηηιηο αιτίίΐίαηηηι €ε$α ηοη 6Χΐίΐίΐηαίί$^ ηαία Ιμ- 
ίίηίΐ$, Η9Β0 66ηη3(1ίυδ, υΐ ραΐΓίΑΓεΙια €οη8ΐ3η(ίηο- υΐ#ίΐΓιη) 13ηΐ(ΐη) ηοηοίηέπι 4ΐιίη(|υ6 1113 €3ρ!ΐ3, (Ιβ |\ ρ^ϋΐ^ηη^, ((υ» Ιυοβηι 3€ε6η(^ηΐ ίΙΙίβ, ^ιναα ρβϋδίιιι 

ςυΐ1)υδ 0ι•ηη3(1ίαδ ρ3ΐπβΓθ1ΐ3 €οη8ΐ3ηΐίηοροΙίΐΑηαβ '*'* '^'""""*" **"»-'«'' *" ι»«« ι.:»•».!., ί^...^*..- ^..: 

3(1?6Γδαδ <]Γ3ΐ€υδ ρΓΟ €θη€ΊΠο ΡΙοΓβηϋηο 306ηΓ8• 

ΙίΗδίιηβ (Ιίδρυΐ3ΐ, ^ρίηίηηι $ηη€ίηηι α Ραΐτ€ ΡίΙίοςηβ 

ρτο€ΐ:ά€ΤΒ, ριΐΓ^'ΐίοπΗίη ^Μ6, ίη αζιρηίΒ Εηείιαηείίαηι 

Γίΐ6 £ΐ Ι6|$ί1ίηΐ6 εβΙβΙίΓΗΓΐ ; αηίηια$ ίηϋοτηηι^ ({\ύ\}\χ% 

ηΐΗΠ ηΐ3€υΐ3! ίη ρυι^βίοΓίο 6Χΐ)ί3η(1:Β ίη6!>1, δΐηΐίιη 

3ΐ> 6Χ€6δδυ 1>6υιη νίιΙβΓβ, Ηοηχαηηηκιηβ ροηΙίβοβτΛ 

οπιηίνηι £€€)€8ίαΓυηι ρπιΐ€ίρΗηι βΐ οηρυΐ 6886 , 

86ηιρ6Γ £Γ6(1ί(ϋΐ 6ΐ (Ιοουίΐ Ηοπ)3η3 Εϋοΐββία. ΟυβΓβ 

Π661 8ΐιι6 οοηοιίϋ ιΙβΟΓβιο Ιιίδ (Ιο^ηιαΙΙδ Οηηΐ3ουζ6' 

ηαδ 86 3(1(1πχΐδδ6ΐ, ηιίηίηιο ηονίΐαΐοβ, δΐ-ϋ ν(τη€Γ3η- 

<|3ΠΙ Τ6ΐυ8ΐαΐ6η) 86€ΐ3ΐΐ1δ [1118861. 

δ6(Ι ϋ3ηΐ30ΐιΐ6ΐιυδ ο<εΐ6Γ3 ίβΐίχ 61 ηΐ32ηυ8» Ιιοο 
ΟΠΟ η)ίδ6Γ 61 ηιΗιυΐυδ ίυίΐ, ςυο(1 3 8€ΐηδπ)3ΐΙοί8 
6ρί86ορίδ 6ΐ η)οη36ΐ)ίδ ίη ρΓοεεβρδ 3([ί 86 ρβΓηιίβίι, 
1106 υη€ΐ6 Ι3ηι ίρ&6• ^υ3Π) ΓβΙίςΐΗ Ογ^βγι 6χοί(ΐ6πη(, 
8(ΐ6η(1ίΐ : Ρ3ΐ3ΐη9Β βηίιη 61 ΡΙ)ί1οι1)6θ ροΐίδδίπιυηι 3(1- 
ίΜΕδίι» ςαοΓοίΒ υίΓαπιςυβ ΓθΓΐ388ΐ8 ί(ΐ60 ρΓχεΐρυο 
οοΐιιίΐ, ςυο(1 ίη(ΐ6Γ68δί 1.3ΐΙηοΓϋΠ) 3(1ν6Γδ3ηϊ οΧ ο|)• 
ρα($η3ΐθΓ68 6886ηΐ. Αρυ(1 ΟΓχοοδ 6ηίη) ίη δβηοΐίδδί • 
ιηίδ ηιιιιΐ6Γ3ΐ08 6886 ιΙΙοδ, ςυί 1.3ΐίαο8 ν6ΐ)6η)βηιί8- 
ΒίΐΙΐί•6ΐ ΐΐίεΐίδ 61 β€Γίρΐί8 ίηΓ6δ86Γ6ηΙ, (€;^(3ΐυΓ 66η* 

ΐΜκΠυδ ρ3ΐΠ3ΓϋΗ3 0ϋη8ΐ3ηΙίηοροΙίΐ3ηη3, ()υί 3ΐ1ο- 

ΡΑΤλοί. Οβ. ουν. άβ 6Γ6|^ΟΓίθ Ρ3ΐ8Π1» ίη 1)36 ΙιίδΙοιί» ΓβΓΟηΐΗΓ, 6ηί 

€^ηΐ3ουζ6ηηδ 3(1(1 ίοΐίδδίηιυδ 6Γ3ΐ, 1ηηιυ:ιηι ίηΗβηί 
83η6ΐίηιοηί3 ρΓ<ΐ'(1ίιο, ευηι Ιπΐίδ 6δδ6!• ςυί 3ΐ> ββη- 

η3(1ΐθ ν6Γ6 (ΐ6δ6Πΐ)ίΐΙΙΓ. 

Αι ςυοιΐ €3ηΐ:«€υζ6ηιΐδ 3ΐ(, δί Αδίβ 61 ΕυΓορ» 
(ΐα6η)3(1η)0<1υη) οΐίηι Ιη Ποηΐ3ηοηιπι ϊιηρβηο ο^ιι*. 

δ6Γ6ΠΐυΓ, δγΠ0(1ϋη) 60^6η(ΐ3η) 6886 3ρα(1 6γ3:608, 

1(1 δ66υ8 Η3ΐ)6ΐ. Ν3Π1 δυιηηιΐ ροηΐίθΜ8 ηιυηυδ βΛ, 
υΐ 8γηο(1υηι Η)άϋΕ6Γ6 6| €οηνθ63Γ6, ίΐ3 ς•ι Ιοουηι 

ρΓΧ8ΐίΐυ6Γ6• Οβ (ΐυθ'νί(ΐ6 03Γ(1ίη3ΐ6ηΐ Β6ΐΐ3ΓιΙιίΐΐυΗΙ, 

ίίΐ). 1 ϋΰ ϋοηάΙΗ$^ ν»ρ, 12 βΐ 15. 1>6ηί(](ΐ6 υΐ Ιυϋυηι 
Ιιυηε 60ΐΐ€ΐυ(ΐ3ΐη, θ3ηΐ3€αζ6ηο ΐ6Γ(;ίν6Γ83ηΐί ηιθΓ»κ- 

ςη6 η66ΐ6ηΐί, (1ί6ΐ 61 ρθΐ6Γ3ΐ 6ΐ (ΐ6ΐ)6ΐ)3(, ΐ|υο(1 ροϋΐ- 

63 1βδΐ6 β6ηη3ΐ1ίο, ΐ6^ΐιΐδ ροηΐίϋΰίβ (Ιΐχίΐ βΓα:6.8 

ΒοδΙ ν3Γΐ38 (1ίδριιΐ3ΐ)οη6δ ουηι ιηοη36ΐιο (]υο(ΐ3υι 
!3γ1^3πιο 1ΐ3ΐ)ίΐ38 : ΜΟιί αΐ^α (ι^ι ίϋΰβτβ ^τε^β €1 υβ- 
ταηι «βΓ^κΐΝ, (^(ί €( αΐϋα Οτ0ί%» μι'/Μ ίη)Ηη€ΐΜ$Η 
€%1 ά\€€Τβ : 5ί νοίΜήύ$ βΐ αΗάίβήϋΒ ιη€^ ^οηα ΐ€ττΛ 
€0Μβ(ΐ€ΐί$, $β€αηάαηι ρτορΗααηί ; $ί ν€ΐο ηοΪΜβτΊΐ»^ 
ηα^Ηβ αηάίιίταΐί ηΐ€, ρΐαέΐίια νο9 άίνοταΰιί. Νμι νοίΗί" 
βα$ 0$ ΙοΓΗΐηηί αΐ Η^βύ . 3ίι 66ηη3(1ία8. Νημ Ηα^ε• 
/ΐϋΐΓ* ηποά €οηίταά'ηα$ ' ΐΑρ€ βί €χμ€Μί€, αη Φΰ^ηϋ, 
νςηί ίρ*€ άίΧίί. 

3 Οί9ίΐίζθό όγ Οοο^Ιε 75 ΙΟΑΝΝΙδ ΟΑΝΤΑΟυΖΕΝΙ Ϋ6 

ταίιιβ » ηΐ ΟΓβάβΓβ τ^ΐίιιΐ οη^ηία ςιΐφ οοιηιηυηβ Λ ηαλαιιο)/γων Μιχαήλ ^ουτο τβτο^μημένον, ου συνή•^ βρίβοοροηιιη |ιΐ(1*ΐΰΙιιαι βΐ βΰηίβηΐιβ <16 ύάύ οοηβΐί• 
Ιυβπΐ, 6χΐΓ0 Ιιοο ηυΐϋ ιηβ ιιονιΐ&ΐί 3(1<1ί€&ιη. Ε( 
ουιη 6ρί5€οροβ οηιηϋβ, ΐαιη 3ΐίθ5 6θ€ΐ6»ί8$ΐίοοΓυιη 
«Ιο^ηααΐυιιι ιΙβΓβηδΟΓββ &€ ραίΓοηοδ 1ΐ0€ ρΓορ6η- 
' 818510(16 ΓαοΐϋΓΟβ ορίηοΓ ; 8Ίη &υ£ΐοπΐ3ΐ6 Ιηιρβηαΐί 
ΰοηιροΠαηΐυΓν &ιιγ63 οΙιΐυΓαΐοΓΟδ, υΐ ιι«ο ρπιη^ιη 
νοοβιη (ΐχοίρίαηΐ. Ουαηςυαιη η€€ αρυιΐ νοβ ιηιΐιί 
ϋϋβιη ΙιαίΗΐυιη Ίπ ρυΐο. 51 ίΐ» ΙβνίΙβΓ ηυΙΙοςυβ 
6ΐ3πιίη6 (Ιο|[ΐη9ΐΙί5 Τ651Π5 8υΙ)5€πρ$βΓ0. Ουί βηίιη 

ρΑΓυηΐ 10η8ΐ&η(6Γ ίηΙΐΧΓβΙ, ΟΙ ρ!ΐΓΒΐυ8 651 (]ϋ56Γ6Γ6 

ςυ» ιιια]0Γ68 ίΙΙΊ η-3(ϋ<ΐ6Γυηΐ , 6ΐ ίη ςυίΙ)υ8 68ΐ 
6(1υ€9ΐιΐ5, ςααηι, ηιιχδο, ΙβηβίΐΙ (Ι6 Γ6εβηΐίΙ)ϋδ Γι- 
<ΐ6ΐη ? ΟαοοίΓΟΑ η6068ϋ3ηυιΐ) »γΙ)Ίιγογ, 8ί ί(ΐ6ΐη το*- 
1)15 ρΓθ1):ιΙ)ίΙυΓ, βιιρβΓ Γ6ΐ)υ8 9<ΐ€0 πΐΗ^ηί ιηυηιβηΐί νεγχΕν, άλλα χεΖρον γέγονε τ6 ((ήγμοι, χα\ ή β:ά9τα- 
σις χα>€πωτέρα. Δι* & ούδλ αύτ^ς οΓομαι πεισΟήβε•^ 
σΟα( ποτβ πρΙν οΐ3θουμενιχήν σύνοδον άΟροίΦθεΙσαν, 
τδ δοχουν άνφαλές &9(οφήναφθα( «ερ\ τήν π^στινι 
ένιιχειρήσειν αύτ^ς τ• προσέχειν χαινοτομ(ακ, χα\ 
βιάζεσΟαι τους &λλους* ού 6ιά τή^^ Έχχλη9{αν μόνον 
χα\ τΐ Χριστιανών &παν πλήρωμα, άλλα χα\ βΓ έμέ . 
αύτέν. ΚαΓγάρ ούτως !χω, ώς ποίσι μ^ν πειαθη- 
αό μένος άττα 31ν ύπδ κοινής γνώμης των αρχιε- 
ρέων περί τη; πίστεως έπιψηφισ6ε(η* τούτου δ^ 
απόντος• χαινοτομέι^ι ούδεμι^ προσέξων. ΟΓομαι £έ 
χαΐ τοΙς αρχιερέας &πζντας, χα\ τους Αλλους τους 
δογμάτων των της Έχχληαία; τροφίμους πρ6ς τοϋτο 
μέν έαεσΟαι πρόθυμους μάλιστα* άν δΐ βιά^οιντο, ΟΓίΰηίαΙίυιη οοο'κίβηΐβϋαιηςυβ 6|>ί5<ΌροΓυιιι οοη- β άρχιχώς τά ώτα βύσαντας, μηδέ της πρώτης άνέξ6- ^ΰΐιΐυιη (£€υιιΐ6ΐ)!οαιιι €6ΐ6ΐ)Γϋη. 1(1 5! β3(, Πιίεΐ 5 
651 0608, (|υΊ ηο8 α ν6Γί(αΐ6 31)6γγ3Γ6 ηοο ρ8ΐί6ΐυΓ. 
81 Ί(;ΊΐυΓ Α5ί& 61 ΕυΓορα, (ΐυ6ΐη3<1ιηθ(]υιη οΐίπ», ίη 
Κοιη&ηοΓυσι πηρ6Γΐο 06η>6Γ6ηΐυΓ» αραά ηο8 δγηο- 
ιΙυ8 6096η()β 68861. Οοοά ουιη β6η ]ηηι η6ςυ63ΐ(η2ηο 
6( ραρΑ Ιιυο ρΓ0^^^8^^ η6ςυΊ( :61 ιηίΙιΊ Ιαιη Ιοη^ο 35 

ίΐΒρ6Π0 (Ι*1806(ΐ6Γ6 ρΓ0ρΐ6Γ 601)111)611113 1)6ΐΐ3, νί6ίη08τ- 

ςηβ 63γ1)3γο8, 61 (1^1)35(38 3ΐίθ8, ηοΙ>ί5 υη<1Ι(ΐυ6 ίη- 
ουπιΙ>6ηΐ65, ςυΐ 6υιΐ) (16 ϋάβ ηοΙ)ΐ5ουη) 56η(Ί3η(, (α- 

ηΐ6Ι1 1ΐ08<65 56 ρΓοΓαβίΚΟΓ, 1)01) 651 ΐαοΜβ)^ 51 61 ρ3(Π 

ρ3ρ9Β νί(ΐ6ΐ)ΊΐιΐΓ, 3<1Ιο6υπ) α1ί(|υ6ΐη ηιαπΓπηυιιι ίη ιη6- 
ϋ'ιο «ιΐΓ0Γαιηςιΐ6 5Ίΐυη) οοη56η5υ ά6ν6η!6η[ΐυ8 : ίΠ6 

01101 Οθ€ί<ΐ6η1ί5 6ρΊ5€θρί8, 6£[0 ΟϋΠ) ρϊΙΠβΓΟίΐίΒ 60- 

ηια)(ΐα6 6ρί56θρί8. Ει ίη βρβ 8ΐιιη, Οουιη Ι36ηίβηίΐ3ΐ6 οθαι φωνής. Καίτοι γε ουδέ παρ* ύμίν έμέ άςιό 
χρεών έγώ νομίζω έσεσΟαι πρδς πίστιν περ\ τών 
μελλόντων, ε Ι ((ςιδίως ο5τω χα\ άνεξετάστως έκ\ τά 
δοχουντα δόγματα ύμίν μετοχωρήσω. 'ϋ γάρ το?ς 
ύπδ των προγόνων παραδεδομένοις, χαΐ οΓς συντέ- 
Οραπτο αύτδς μή πάνυ προσεχών ασφαλώς, άλλ* έξ 
ετοίμου προϊέ μένος, τίνα άν Ιχοι περ\ των προσφά- 
των πίστιν ; Δι* & νομίζω δέον είναι, εΓ γε χα\ ΰμΓν 
συνδοχε7,περ\ των οΟτω μεγάλων σύνοδον οίχουμε- 
νιχήν έν ^ ο? τε έφοι χα\ οΐ έσπέριοι παρέσονται 
αρχιερείς γενέσθαι. Τούτου δέ γεγενημένου, πιστός 
δ Θεδς, δς ημάς ούχ έάσει της αληθείας άποπλανη- 
Οήναι. ΕΙ μέν ο&ν ώσπερ πρότερον ύτδ τήν *Ρω• 
μαίων βασιλεία ν ή τε *Ασία χα\ Ευρώπη διετέλβι. 8ΐια 3ΐ1<1υ6ΐυι υηι ηθ5 Ίη οιηηβπ) ν6Γίΐ3ΐ6Π), η66 ρ6Γ- Ο παρ* ήμΤν Ιδεί τήν σύνοδον άθροισθήναι. *Επε\ δέ ιηί•5υΓυιη, ϋΐ η6(;οΐώ ίιιΓι•6(ο Γ6ν6Γΐ3αιυΓ. Αά 6χ« 
ΐΓ*;π)υπ) «φείΐ, 51 ρ3ρίΕ ρΐ30ΐίΓ6ΐ 5^ηοι1ϋη)!€θ11ΐ8ί. 

06ΐ6ΓΠΐη6 3(1 56 ηοηΐίυΠΙ Π)ίΐΐ6Ι6ν, (Ιϋί 56 61 3η• 

ηυί556 ΊΙΙυηι, 6ΐ (16 Ιο.6ο 36 ΐ6ΐηροΓ6, ςυ3η(1ο 61 υϋΙ 
εοιίβΓβ^απ (Ι6ΐ>63ηΐ, 06ηΊθΓ6ηι ίαο6Γ6ΐ; 8ί1)ί 6ΐιίη) 

3(1 ρ3ΐΓΐ3Γ€ΐΐΐ8 3ΐίθ5ςΐ16 6ρί50θρθ5 0θηνθ63η(1θ5 

ιηοΓα 1οη^ΊθΓ6 ορυ8 Γογ6. 11x6 ΊηιρΰπιΙΟΓ 3(1 16^3- 
ιίοη6ηι ρΛΡ'Χ, (\\κβ 1^%'Λύ 6ρί5€ορί νοΙ)6η)6ηΐ6Γ ηρ- 
ρΓθΙ)3ηΐ68, •*1 ουιη 3ηΐ63, ΐυηι (1Ί5€695ΐιη, ιηαΙΓΐ5. 
3ΐ> 60 υ)αιΐ6Γί1)υ5 ουίΐί^ ίη Ιΐ3Γΐ3ηι Γ6(]ί6Γ(ιηΙ : 737 
36 ροηΐίΓιοί Ι6ΐζ3ΐίοη6ηο Γ6ΐιυη1ί;«ηΐ68, ηιυΐΐίβ ίΗΐρ6- 

Γ310Γ6Π) Ι3υ(1ί1)υ8 ρΓ»()ί63Γυη(, 6Χ3Γ3!35(]υ6 3 56 

6ρΙ)6ηΐ6Π(ΐ38 05ΐ6η()6Γυπΐ. Ρ3ρ3 61 ίρ86 ηοη 56 τούτο νυν αδύνατον, δ τε γάρ πάπας ενταύθα άφι- 
χέσθαι άδυνάτως ίχει, έμοί τε ού (&^διον τοσούτον 
άποστήναι της αρχής διά τους συνεχείς πολέμους 
χα\ τους πανταχόθεν έπιόντας ήμίν βαρβάρους τ• 
τους όμορους, χα\ τους άλλους δυνάστας, οΤ περί την 
πίστιν ήμίν ουδέν διαφερόμενοι, δμως πολέμιοί είσιν, 
εΐ χαΊ τψ πατρ\ συνδόξειβ πάπςι, πρό; τι των παρ- 
αλίων άφιξόμεΟα χωρίων έχ συνθήματος, δ μέσας 
&ν σχοίη έχατέροις πρ6ς άπόστασιν των οΓχοι. Κα\ 
ούτω συνελευσόμεθα» έχείνος μέν τους έχ της έσπέ* 
ρας Εχων αρχιερέας, έγώ δέ τους πατριάρχας χα\ 
τους ύπ* αύτοΓς τελοΰντας έπισχόπους. Πιστεύω δ» 
θεψ ώς άπράχτους ημάς έπανελθεΤν ούχ έάσε:. 3 5γηο(1ο 3ΐ)1)0ΓΓ6Γ6 6θηΓ655υ5, 06ΐ6Γίΐ6Γ ΠΗδΐΐ, ({υί |. άλλα τ|| σφετέρ(;ί χρησάμενος φιλανθρωπία, 6δη• 61 άί€6Γ6ηΙ, Οθη5ί1ίΐ1ΐη 6]ΐ18 56 ν3ΐ(ΐ6 3η)ρΐ6€(ί, €οη- 
νβηΐΐΐηΐ 6ρί560ρ0Γαΐη 5ί1>ί 6856 ίη 0ρΐ3ΐί£8ίη)ί$. 

026ΐ6Γαιη 6ρί3θορο8 «(108 οη)η68 ίη υΐιυπι 6οη^Γ6- 
^:αο8, Ιοευιη 6ΐ Ι6ΐηριΐ8 8γηο(1ο 2ί%\ιηάΰ^ ηοιηίη3Γ6 
(1656Γ6. 1ηΐ6Γίιη 1130(1 ιηυΗο ροβΐ ΓυΓβυπι 3 ρ3ρ3 
Για(ΐπ& ίπιρ6Γ3ΐ0Γί Γ6(1(1υηΐαΓ, ςυίϋυβ ηιοη6ΐ)3ΐυΓ, 
αΐ ρΓθ6Τ35ΐίη3ΐίοηθΐη βχηοιίί Ιΐ6β1ί£;6ηΐί96 βΐίουί ηβ 
&αΓίΙ)ΐΐ6Γ6ΐ : 56 (ΐυί(ΐ6η) Ε66ΐ65ίαΓυιη Γ6(1ίηΐ6βΓ^η(ΐ36 
6οη€θΓ(1ί» ηίΐιίΐ 3ηΐ6ν6Γΐ6η(1ϋπι (1α66Γ6, 6( 1ΐ06 
υηυηι ίη 5υιηη)6 η666&83πΐ8 ηυιη6Γ3Γ6» 1)6ΐ1ο 3α- 
16ηι ηΐ3χίιηο ίιι Ιΐβϋα ίη(6Γ ροΐ6ηΐί88ίιηο8 Γ6{;α1ο8 
^χοΓίο, ιηιιΙΓΐ5(|α6 ΙιοΐΒϊηιιοι ιηίΠίϋυβ οοηουηιΐΓίβ, 

(1666Γ6 86 ίη ρΓΐηοίβ ΗΙ ρ3ΐΓ6Π1 5ρίΓ'αυ3ΐ6Π1, ρ(ΐ66Π1 
Ι11ΐ8 61 Οΐίυηΐ 0Οϋ5υ3ΐΐ6Γ6. Ουο 6Χ 86ηΐ61ΐΐί3 ρ6Γ- 

ί66ΐο, οίΐΐλΐ 3ηΐί(ΐυίυ8 1; ^υπι, (ΐ(ΐ3Π) €0ΐΐ8ΐι1ΐί8 γήσει ημάς είς πάσαν την άλήΟειαν. *Επ\ τέλει δέ 
χα\ τούτο προσετίθει, ώ; εΐ αρεστών εΓη πάπ^ι τήν 
σύνοδον συγχροτηθήναι , τάχιστα αύθις πέμπβιν 
άγγελίαν πρ6ς αυτόν, δ τί τε συνέθετο μηνύουσαν, 
χα\ τόν τόπον χα\ τόν χρόνον έν φ προσήκον συνελ- 
θειν. Ούχ ολίγου γάρ δεήσεσθαι χρόνου χα\ αύτ&ν τους 
τε πατριάρχας μεταπεμπόμενον χαι τους άλλους έπι- 
σχόπους. Τοιαύτα μέν δ βασιλεύς ^πρός τήν πρε- 
σβείαν πάπα άπεχρίνατο * χα\ έδόχει βέλτιστα το?ς 
πρεσβευομένοις έπισχόποις , ο! πολλών πρότερον 
τε χα\ μέλλοντες άναχωρείν παρά βασιλέω; ευερ- 
γεσιών τυχόντες , άττηραν πρδς τί^ν οίχείαν • 
χα\ παραγενόμενοι προς πάπαν, την τε πρεσβείαν 
άπήγγελλον, χα\ πολλούς διεξήχσαν επαίνους υπέρ 
βασιλέως» χα\ τά; γε- οαμμένας έφημβρίδ. * 77 ΗΐδΤΟΚΙΑΚϋΜ ϋϋΕΚ IV. 78 

&ιχνυντ«(• Ώάηας ίί χα\ αύτδς ηρίς τήν σύνοβον Α βρίβοορίβ &οΊ9, 6( Ιβιηριιβ 6)1 Ιοοιιιη «Ι 8ί£η!βΓ3Γ6 
φάμβνος ήβέως Ιχβιν, Ιτνμπλ χατά τάχος τοΟς 
βροΟντας βασκλβι» ώ; δοχο(η χα\ αύτψ ρ<λτ(9τη ή ■καραίνενις, χαΐ τήν συνέλβυσιν των Ιπισχόπων 
9(οιοιτο περί ιςλβ^στου. Δέον μέντοι τους ύπ* «ύτ6ν 
&παντας γενομένους έν ταυτφ, τότιον τε χυροΟν χαΐ 
Ί^ΊΟΊ χαΘ* δν {σται. Ου πολλού δΙ χρόνου *καρελ- 
β^ντοςέν τψ μετβξΰ, γράμματ» αύθις ^χε πρ^ς τ6ν 
βανιλία παρ^^ πάπχ» της συνόδου τήν ύπέρθεσιν μ)) 
^χεΖν ύπ* αμελείας γίνεσθαι Ιηλοΰντα. Αύτ^νμέν. ςυο οοηνβΜαηΙ, β( (Ιβ οοηίαη^βηάβ &<; ραοΐΩοΑπϋ» 
Εεοΐ6$ί3 ίηΐ6Γ 86 <!ί&!(6Γ&η(, Τυιη βΙ ΊηιρβΓΠίοΓ βχ 
λΐηίαβ ΟαΙαίΦ 1ΐ3ΐ)Ίΐ8ηΐίΙ)α8 ^ΟΑηηβιη 0Γ(1ίΐΠ9 Ργ»• 
(1ί€^ΐθΓυιιι 3(1 ρ&ρ&ιη ιιιίιΐ6η8, ^Γβ^ΐία^ α^ϋ ΠΙ)6Γ3ΐβ8 
(Ιβ ρΓορ«η83 νοίυηίαιβ &€ ϋΊ1ί(|;6ηΓι&, ςυαιη βυρβΓ 
ΕεοΙβ&ΊιίΓυιη ΓβοοηείΙίλΐιοηβ (ΙβηιοηβίΓβΐ, ρβΓιίςυβ 
ηιτί>υιιι, &<1 Γ6ΐη βαπκΐβπι ίηοτιιη1)αΐ, ηβυ 1)6Ηαιιι 
Εϋ€ΐβ8ΐχ ϋΙ&Ιυιη, ςυοά ΙοΙϋ ρο5&ίΙ, ρβΓ βοοοκίίαηι 

(ΐ68ρί€ί9ΐΙυΓ. γάρ προΟργου παντδς ποκεΤ^ϋαι των Έχχλι^σιών τήν Ενωσιν, χα\ των άναγχαιοτάτων μάλιστα νομίζειν 
είναι. Πολέμου δΙ μεγάλου χεχινημέ*/ου χατ3ι τΙ)ν *Ιταλ{αν, των παρ* αΟτοΙς μεγίστων (^ηγών άλλη- 
λοες έχπολβμωΟέντων, χα\ μελλόντων μυριάσι πολλαΤς άλλήλοις &πιέναι, προσήκειν μάλιστα αύτψ 
πατρί γε δντι πνευματιχφ, περί εΙρήνης το?ς μαχομένοις διαλέγεσθαι, χαι πείθει^ χατατ(Οεσθαι 
τλν π^λεμον. Τούτου βΙ πραχθέντος χατά γνώμην, ουδέν Ετερον αύτφ μάλλον ΕσεσΟαι διά σπουδής, ή 
^υλευσαμένφ περ\ της συνόδου μετά των ύπ* αύτ6ν, δηλοΰν χα\ χρόνον χα\ τόπον έν φ συνελθόντες« 
π(ρ\ ^μονο^ας χαΐ εΙρήνης πράξουσι τα^ς Έχχλησ(αις. ΈπΙ τούτοις δ^ χα\ δ βασιλείας των έν Γα• 
λατ41 διατριβόντων φίλων Ιωάννι^ν δνομα, της τάξεως δντα των χηρύχων, πρ6ς πάπαν πέμψα-, 
χάριτάς τ< ώμολόγβι πολλάς της προθυμίας τε χα\ της σπουδής, Ι^ς 'κιρ\ των Έχχλησιών της εΙρήνης 
έπιδιίχνυται. Κα\ αύθις ήξίου των Γσων ΙχεσΟαι, χαΐ μ^] διά (^ςιΟυμίαν π>λςμον ίΐτενηνεγμένον τα?ς 
*Εκχλησία4ς περιορ^ν δυναμένους καταλύε :ν. 

,ίλρυτ χ. 

Ιίοη ριιρβ. ΤοηιρΓΟΙϋχαΐ $6 ηιιη οι^\ήάο ίίηρβΓαΐυη ΐΓα«ιι(. ί'6η<ρ γ.ορη αίοη$ ΤΗταάαη ίηυαάηηΐ; 
€4ΒάΜηίΜΤ ει ϋαρίνηΐηΓ α Ηοη%αηί$ αά Με$βηαιη ορρίάηίη, ΙΧβΙίηηΐΰΒ ίη ΰοΙΙύΐη ϋοηίηρίπηΐ, ίηάέ άί^εβη- 
4€ηί€9, ίην'ίΐαΐη 'ίηιρεταίοήζ $β άεάηηί. Νί€€ρΙιοηί$ άεέροΐα ρβηβτ εκιιιιιΐΜΐιι ρεήνηίαηι $θ€€νο Ιβιηβή(αΐ€ 
$Λα €τ§αί. Α ρη^ηα ηυοοαίντ. Ρβηα άοηαϋ άίηηηπηίητ ΗΙ>€ή. Ανάαάα ϋ νηΙηΜ ΜαΗΐιαιΙ βΐη; ηίηη^ι/€ 
•ίΰίοτίΛ ΜΜΐΙίι'. ϋβ ηοτδο τεηπη» ιηρεταίοτίΜ, «/'μι^ιι^ ίη 60 (ιΐτεηάο οοηααηϋα. 

Του χρόνου δέ έν τοΤς τοιούτοις τριβομένου, Κλή- β Οαιη ίη 1Γΐ8 Ιθίτιρυ» νοΙνίΙϋΓ, ΟΙβιηβηΒ ρίρ^ νΐ- μης δ πάπας έτελεύτησεν έν τφ μεταξύ» χα\ ή περ\ 
της συνόδου αύθις διελύετο φροντίς. Βασιλευ; δέ χαΐ 
^σιλέα έ^γόμε^^ος τ^ν γαμβρών, έπεστράτευσε 
Μι^δείςι τζ χατά τ^ν Πόντον παραλΓφ πόλει, ής χατά 
«&ν πολέμου χρόνον άρχων 6 Τομπροτ(τ?ας ύπ^ 
βασιλίδος Άννης άναδειχ6ε\ς, ουδ^ μετά των βασι- 
λέων την δμόνοιαν δπείχειν βασιλεϊ τφ ΚανΚαχου- 
ζηνψ ήβοΟ/^το - άλλα χείρα ληστριχί)ν πολλην περ\ 
αΰτ6ν άθροισα;, τάς περιοίκους πόλεις έληΐζετο, 
χα\ έχάχου ούχ Ολίγα. *Όν πρότερο ν μέν ό βασιλεύς 
ύπ^ άλλων αναγκαιοτέρων έπειγόμενος περιεώρα * 
έπε\ δέ Εβλαπτον αΐ έχ Μήδειας λ{)3τε7αι ού μιχρά, 
«ρώτα μέν έχ γης χα\ θαλάσσης πέμψας σ^νρατιάν 
άπολιόρχει. "Επειτα Μανουήλ δεσ^ότην τ^ν ύΐ6ν νβΓβ (Ιβδίηίΐ, βΐ ουΓΑ ύβ 8γηο(1ο ίη πίΙιΠυπι ηίνϊάιΐ, 
ΙηφβΓϋΐΟΓ οοπιΙίΑηΙβ ^βηβΓΟ Α(1ν6Γ8υ8 Μ6<)ίιιιη 
υΓίβηι πΜη(ίπι&ιη «ά ΡοηΙυοι βιβΓοίίοιη (Ιυεϋ, 
€ΐι]υ8 τί^βηΐθ 1)6ΐ1ο ρΓχίβοΐυΐ Τοη1ρ^οι^ιζ^ι8 &1ι 
ίωρβΓαΐΓίΰβ Αηη2 (ΙβοΚίΓ^ΐαβ, ηβ(|ΐΐΰ ρο8ΐ ΓαοΙαιη 
ίηΐ6Γ ια)ρ€Γ&ΙοΓ68 ρ2€6ηι ρΑΓ6Γ6 €»ηΐΑθυζ6ηο τοίθ* 
Ι)αΙ, 80(1 ηϋηΐ6Γ08α ρτχ<!οηυη) &<1 8β β^ΠβοΐΑ 788 
ιυαηιι νΐο'ιηϋ ορρίϋ^ι ρορυ1;ιΐΙοη1Ι)υ8 ηοη ιη6(1ίο- 
€Γϋ6Γ ν6χ&1)2ΐ. Ειιπι ΊπιρβΓ&ΐΟΓ ϋπίβα, ροιίοπ1)υ8 
116201118 η6€688•πο Ιηΐβπίαβ» €οηΐ6πιη6ΐ)9ΐΐ. Ουίβ^ 
ν•Γ0 ΐ3ΐΓθάηί9ί ίΐΐα» ςυ» 6Χ Ιΐ6(1Ί& β6ΐ)2ΐηΐ• ηοη 
ραηυη όβίππιβηίοδα ΑοαϋβΙΐίΐηΐ, ρίίπηυηι (|υί(ΐ6ΐη 
ΐ6ΓΓα ιηβήςυβ 6ΐιηίΐ κηΊ88ί8 οορϋε ορρυβη3ΐ)8ΐ. 
06Ίη(ΐ6 ΟΙΊο ΙΙ»ηυ6ΐ6 ϋβδροΐα Βχζ&ηΐΊί τβΐίείο ρΓ9β- άρχοντα χα-:αλιπών έν Βυζαντίφ, χα\ τριήρεις ^ Γβείο, 61 ΙΠΓβηιίϋυβ ί2ΐ)Π08Γί ]υ8$ΐ3» ΡΙια66θ1βΙο χελεύσας ναυιιηγείσθαι, Φαχεωλάτον τ>>ν πρώτο- 
ατράτορα τψ Εργψ έπιστήσας • τιάνυ γάρ ξυνεώρα 
ναυτιχης δυνάμεως τΐιν 'Ρωμιίων ήγεμονίαν δεο- 
|ΐένην • έξεστράτευσεν αύτδς Ιχων χα\ τίν νέον 
^σιλέα, χα\ έπε\ έγένετο έν Μηδείχ , λόγους προσ- 
ήγε Τομπροτίτζ^ι π£ρ\ του αύτψ ύπείχειν χα\ τήν 
πόλιν παραδιδόναι * όρων δέ έχείνυς ώς αδύνατος 
είη δπλα άνταίρειν βασιλεΤ, προσ^χώρησεν όμολο- 
γΐϊ, χα\ τίϊν πόλιν ένεχείρισεν. *0ν ό βασιλεΟς 
ευμενείας τε χα\ πρόνοια; ^ξίωσε της προσηχού• 
σης, χα\ τοΙς έπιφανεστέροις συγχατέλεξε Τω- 
μαίων• Έπε\ δέ εΐχε Μήδειαν» βασιλέα μέν τόν 
ιρέβν οΓχαδε έχέλευεν έπανιέναι, χαΐ τδ πολύ διέλυε ρΓ0ΐ05ΐΓ3ΐ0Γ6 ορ6π ρΓΦροδίΐο ( &(1ιηο<1υηι βηίιη 
ηαναΐί ροίβηΐΐΑ Κοιηαηυηι ίοιρβπιιηι «(ζεΓβ ίηίοΐϋ• 
661)31), ουηι }υη1θΓ6 ίπιροηίΟΓβ Μ6(1ί2ΐπι ίρ$6 ν6ηίι, 
υ 1)1 άβ οΙ)6(1Ί6ηΙί« 8Ί1)Ι ρΓΦ8ΐαη(ΐ2ΐ 6ΐ ηΓΐ)6 (Ιεάοηά» 
ΤοοαρΓΟίίΙζλία 3ρρ6ΐ1ανΊΐ• ΟυΊ η( ιτίάιΐ Γ68ί8ΐΙ ηοη 
ροβ86, 8βςαβ υΓΐ)6ΐη(ΐυθ όεάίάΊΐ : ςοβιη ίιηρεηίοΓ 
1)6η6νοΐ6ηΐι& ουπκιυο οοητβηίθηΐί (ϋ^^ηαΐυβ, Κοιη&- 
ηί8 ηο1)Ί1ίθΓί1)ΐΐ8 2ηηαηΐ6Γλνίΐ. Κ6€6ρΐ& Μείΐίϋ Ιιη- 
ρ6Γ2ΐΐ0Γ6πι ]υη1θΓ6Εη ϋοιηυΗΐ Γ6ΐηί8ί(, οορί^Γαπιςυβ 
1)οη&π) ρϋΠοηο, ςυοεςυύ ίη 8υ•8 36<ΐ68 α1)ίΓ6 ]υ88ίΙ : 
ίρ&6 οαιη ρ&ιΐ6ί8 ραΜΊοΦ Γ6ί €«αβ2ΐ Αάηαηοροϋηι 
Ι6ΐ6η()ίΐ;; οαπ) ίη ΙΐίηβΓΟ ϋ(1 βαηι ρβΓίβΠυΓ» ηβηυηι 
Ρ6Γ8ίθ2αη ρ&ηΐο ηιίηυ8 <Ιαο ηίΐϋα 86ΐ66ΐοβ^ ιηη^ίιο «ης στρατιάς χατά τάς πόλεις. ΈχεΖνος δέ^ ολίγους ρ Πβΐίεβροηΐο ρβΓ ιιγ1»68 ΤΙΐΓ&εΐ2Β ρΓχϋλίαηι ιΙίιοαΓ- 
Ιχων, έπΙ *Αδριανούπολιν έχώρει δημοσίων Ινεχά Γ6Γ6. ΙηάοΙυίΙ ί8(Α &ΐΜΐίΙίοη6 6οηί68ΐίηι ίηιρβηίΟΓ» Οί9ίΐίζθό όγ Οοο^Ιε 79 ΙΟΑΝΝΙδ ΟΑΝΤΑΟυΖΕΝΙ ^* 

οΐ) (ίΙίιιιΊ38υιη ιηΠίΙβιη, «ΐυβηι ΓυΓβυιη οο^βΓΟ 1»ιη Α τίνων φροντίδων. Μ«τ«ξυδέ όδεύοντι, ήγγ<λ>.ετο ώ; 1)Γ6νΙ ΙβιηροΓβ ηοη ροΐβΓ3(, ΐΠ€ΐυ6ΐ)»ΐςϋ6» ηβ ίη- 
ΐ6Γ6:ι άϋΐη €0|;€Γ6ΐ• Ρ6Γ5» ευιη ρπεϋ^ι ίη Αβί^ιη 
ΓβήανΙι^ΑΓβηΚ , Η ίρ$6 ίηοιΐ55ϋΐη νβηΐΓβΐ. Γΐ»ςιΐ6 
0θ30ΐυ$, ρΓ%8€η(6ΐη οορίβηο ιη ί1Ιο$ άυοίΐ, 61 ρο- 
$ΐΓίόΊ6 8ρυ(1 ητοηΐβιη ίίρρίοΐ αρρεΙΙαίαιη ε3&ΐΓ&- 
ηΐ6ΐ3ηΓιΙ)υ8 &ρρΓθρίη(ΐιΐ2ΐ. ΡοΠβ ίη Ιοεο ίιηρεάΊΐο 
ΓβΓδββ Ι6η(]ΐΐ1>3η1, 61 ίηφ6Γ3Κ0Γ6ΐη οοη&ί£;6Γ6 υ•- 
ΙβηΙβηι 3(ΐ63δβ η6δεί6ΐ)3ηΐ. ΙιηρβΓΑΐΟΓ 3(ΐ(6ΐη Ιοοίβ 
ι1ί(ΰ€ίΓιΙ)υ3, Γοδ$ΐδηιιβ βΐ \&ΙΙί1)ΐι$ ίηΙβΓΓυρΙίβ, ςυοδ 

(]υ66ΐ)3ΐ ε&Ορ1ΐΓα€ΐ05, 53^1(ΐ3Πί8 ΙβνίΙ)υ3 61 6χρ6- 
4ΐϋ1$ ορροηοαϋοβ ηοη ρυΐαϋαΐ. Νβπι ρΓΧίβΓηυαπι 
ηηοιΐ ρΙϋΓβδ ΟΓβηΙ, 6Γι&ηι (]ί0ΐ6υ1ΐ2ΐ6πι Ιοπ ηοη 
ραηιηι ϋδ αό νίοΐοη&π) ιηοπιεηΐί 3ΐΐ3ΐϋΓ2η). Ι<]οίΓ6θ 
ρΓοβρείβΙ)»! βυίδ, υ( ίη Ιοείβ ορ2ΐ€Ί8$ίηιί8» 6( ζά 
οοεηΐΐαηιΐηη) 865^6 ί(1οη6ί8 (}6η83Γ6η(υΓ, ουηι 63ϋ- ^ ηερί βασιλέως, ώς έγγΟς βΓη συμκλέχ$σθαι βουλί- κατά τ6ν Έλλήσικοντον στρατιά Περσών (ππιχή 
πβραχωθείσα όλίγψ έλάσοους βισχιλίων έτηλέχτων, 
έτράπετο έπ\ λβηλασίαν κατά τάς τη^ Βρ^ια\ς πί* 
λεις• Ήχθετο μίν οδν εύθυς δ βασιλεύς έπ\ της 
στρατιόί; τ|) δισλύσβι• μετατεέμπεσΟαι γάρ αυΟις 
ούχ ένήν, ούχ έξαρχοΟντος τοΟ χρδ*/ου. ΈδεδΓει γίρ 
μ^ έν φ τ^^ν στρατιάν συλλέγων διαιρίβοι, οΕ Πέρ- 
σαι μίν τήν λείαν άγοντες α^θις κεραιωΟώσιν εΙς 
*Ασ{αν, ύστερήστ^ δ& Ιλθών. "Οθεν εΙς ανάγκην 
συνωθού μένος, έχώρει με θ* ων εΤχεν έπ* εκείνους, 
κα\ εΙς τ^ν έπιουσαν, έγγΟς 'έγένετο Περσών, οΤ 
έστρατοπεδευμένοι Ι^σαν κατά τ6 του Αίπικος δρος 
προσαγορευόμενον. Συνέβη δ^ ίν τε δυσχωρίαι; 
τους Πέρσας έστρατοπεδεϋσθαι, χα\ μηδέν εΐδένα» Ιίοη• η)υΙΐ3, ηβ 3 Β3γΙ)3π^ οοηδρίεβΓβηΐυΓ. Ιΐα 
Γ6ΐίηυυπ) Οίβηι 6οη8υηΐ6ΐ>3ηΙ, ί9ΐΐ6η(68 ίΙΙθ8 ηυί β 
Γ6£ίοηβ 6381Γ3 1ΐ3ΐ)6ΐ)3ηΐ• 5οΐ6 ]3ηι οοΰίάβηΐβ, Βμγ- 
Ιμπ ε3&(π8 ρΓ£<ΐ3ΐυιη ςυθ 1ί1)6ΐ)3ΐ ρΓΟοεϋβϋαια, βΐ 
ίίηρ6Γ3ΐ0Γ 608 Ιοηΐο §Γ3(]υ Ιο(3 ηοοίβ οιηηίηιοίΐίδ 
ΐ3(6Γβ 8(υ(]6η9 8οςυ6ΐ>3ΐιχΓ• 739 ΡοδΙβΓΟ (ΙΙ6 αά 
Μ686η3πι ορρίϋυη) »|;η)ίηα 3Π)1)0 τεηίυηΙ, €οη• 
ίϋοΐα(ΐυ6 ίηίΐο, ΐνοπιβηί ρΐυηπιΐδ β3Γΐ)3Γ0Γυπι οο- 
οίδίδ, πιηΐΐίδ 6(ί3πι €3ρ1ί8, νίΠυΙβ νίοΐοπ3ηι. οίΗί- 
ηυείυηΐ. Ιη ριις^ηα 3Η6Γ άαουπι^ €3Γ3η)3(Η)υπΐ6ΐ 
νοο3Κ)υ)ο, 0(61(111; ρ3υ€ί ηυί ίη ρΓ9Β86η9 ηιοπεπι 
6ίΓη|;6^υ1ι(, ουηι Μ3Γ31ιιπι3ιμ) 3ΐΐ6Γ0 (1υ€6 (ΐ6δ6Γ(ί8 
641113, οοΐΐβη) ςιΐ6πιϋ3πι οθ6υρ3ΓυηΙ, ηηϋΰ 0Γ61)γο μένος. ΒασιλεΤ δέ ούκ έδ^κει δείν έν δυσχωρίαις κα\ 
τάφροις, χα\ φάραγξι διατετρημένοις χωρίοις τοξ^• 
τ^ις χα\ βύσταλέ^ χα\ χούφοις, χαταφράκτους 
άγων συμπλέκεσθαι πρδς μάχην. Πρ6ς γάρ τφ 
πολλαπλασίους είναι, κα\ ή δυσχωρία ούχ ολίγα 
συμβαλείται πρίς τήν νίκην * δι* ά έχέλευε τ^ 
στρατιάν χαταζευγνύειν Ιν τδποις μάλιστα σ\)νηρε« 
φέσι χα\ δυναμένοις άττοκρύιηειν» ιβολλήν πρ^νο€α¥ 
ποιούμενους μή κατάδηλοι γενέσθαι το?ς βαρβάροις^ 
Κα\ διήγαγον οΟτω τ^ λείπον τη; Ι^μίροίζ τοΙς βαρ- 
βάροις άντιστρατοπεδβυομένοις αγνοούμενοι. Δύνον 
τος δ& ^Χου ήδη, οΐτε Βάρβαροι έκ του στρατοπέδου 
άραντες, έβάδιζον τ) αύτοΓς έδίκει έπ\ τφ λη1σασΟαι# ίη Βοηιβηο» ]3ουΙιηΐ6δ, ιηυ1ΐ08Γ{υ6 61 6Γ|«03 οΐ ρ Κα\ ό βασΓ/ευς τήν στρατιάν Ιχων, {ει σχολ^ κατ- 

ηι1Γιΐ08 νυ1η6Γ3ηΙο8 8686 ΐυ6ΐ)3ηΙυΓ. Ιη ρεΓαΙοΓ δβίδ 

6(1Ί66ηδ. υιί ρη^ηα 3ΐ)8Γιη6Γ6ηΐ, ρΓορίοΓ Γ«οΐυ8, Ροτ- 

833 86 (ΐ6ϋ6Γ0 ]υ$δ1(, ηίΐιίΐ |;Γ3νίιΐ3 ίοηηίιίβηΐβδ ; 

βΓ»( 6ΐιίηι ΙΙΠδ 1ΐ3υ(1 ί^ηοΐυδ, ςηίρρο «ιυίΰυηι δχρΪΓδ 

1>οΙΙο οΊνΊΙΊ ηιΊ1ίΐ3ν6Γ3η(. Ουί 3ίϊίΓηΐ3Γυηΐ, ίη «ΓίηίΒ 

ρΓΟ 86 (1ίηΐί63ηΐ6δ ρ3Γ3(08 000υΠΐ!)6Τ6, ηΟΟ 3ΐ>]Ιθ6Γ6 

8ρ6Π) δλΐυΐίδ, η66 ουηι £6η6Γ083 ηιοΠβ ίη ρΓΦΙίο 
ΙηΓροηι 61 3ΐ)]60ΐ3ηι 86Γνίΐυΐ6πι 6οηιηιυΐ3Γβ ν6ΐΐ6. 
νοο3ηΐ6 3υΙοπι 60, 1ΐ0Γΐ3ηΐ6<ιιΐ6 υΐί οοηβ(ΐ6η(68 

ηΐΐΐίΐ 566113 ρ388υΡ08, Γΐ1)6η(6Γ 86 (Γ3<]6Γ6ηΙ, 8ΐ3ΐίΠΙ 

36068δ6Γυηΐ, 6ΐ 6ίΓ6υιηΓυ«ί, βυπι δοΐυιη Ιη πιειίίο 
Ιιιι1)(*ηΐ6δ 3ΐ1θΓ3Γυπΐ , 6ί(ΐηβ ρ6(ΐ6» 086υΐ3ΐί 8υη(. 
Ιίιιο ίΠο3 α11θ(|υ6η(6, 61 ίηίςυαπι ίβείηυβ 6ΐρΓ0- 
ϋρπηΚ", ηυθ(1 απιίοί οαπι 6886ηΙ, ίη 8ΐΐ3πι ρΓονίη- όπιν δνά πάσι^^ "^^ νυχτδς, πάσαν πρ4νοιαν πο!θύ- 
μενος άγνοη^ναι. Τ|1 (πιο.ίσ|] δέ έν Μειήν^ τ|1 
πόλε ι σ\4»^ηνέχθη τά στρατόπεδα άμφδτερα , κβλ 
γενομένης συμβολής, ένίκων οΐ 'ΡωμαΤοι χχτά κρά- 
τος, κα\ τους πλείστους μέν Ικτειναν των Βαρβά- 
ρων , εΤλον δ^ χ.αι ζώντας πολλούς. Έπεσε δ^ χα\ ό 
Ιτερος των στρατηγών κατά τήν μάχην, Καραμα- 
χονμετ πρθσαγορευόμε)Κ)ς. Ό δέ λοιπές Μαρατου- 
μάνος, όλί'^ους των έν τψ αύτίκα τδ άποΟανεΝ 
διαφυγόντων ίχων, των Γππων άποβάντες λόφφ 
προσεχώρησάν τινι• χα\ καταστάντες ήμύνοντα 
βάλλοντες συχνοίς τοις βέλεσιν άπ6 του λόφου τους 
Τωμαίους, και πολλούς έτίτρωσχον στρατιώτας τβ 
κα\ ίππους. Κελεύσας δέ ό βασιλεύς άποσχΙσΟαι μά•* 6ί3ηι ΐΓΓυίδδβηΙ , ΝίοβρΙιΟΓϋβ <1β8ροΐ3 £6η6Γ €υη) ϋ χης τ6 στρατόπεδον, έγγυς γενόμενος αύτ^ς. έκέ- 

λευε τοΙς Πέρσαις προσχωρε?ν αύτψ μηδέν ύπο- 
ΐΓτεύοντας δεινόν. *Ην γάρ αύτοΓς ούκ άγνωστος 
πολλάκις συστρατεύσασι κατά τδν του εμφυλίου 
πολέμου χρόνον. 01* δ' έφασαν γνώμης μέν οδτω; 
8χειν, ώς έν τοΓς δπλοις άποΟνήσκβιν αμυνόμενοι, 
χα\ μή χαταπροΐεσΟαι τάς του σώζεσΟαι έλτςίδας * 
μηδ' άλλάττεσθαι δούλε ίαν αίσχράν κα\ άγεννή 
άντ\ το<5 μχχομένους γενναίως άΐϊοθνήσκειν. Αύτοΰ 
δέ χαλουντο; χα\ χελεύοντος θα^είν, ώς ουδέν 
ύπομενουντας άγεννές, προθύμως έγχειρίσ€ςν σφάς, 
χα\ προσήεσαν αύτίκα, κα\ περιίστάμενοι, προσβ- 
χύνουν κα\ ήσπάζοντο τοίις πόδας μόν•ν έχοντες έν 
μέσοις. Διαλεγομένου δέ εκείνου τοΙς Όέρσαις, κα\ 
τήν άγνωμοσύνην δνειδίζοντος, δτι των φίλων δ^/τε^ η(1οΙοδ€6ηΓιΌυ3 ςυί1)ϋ8(]3πι ηοΙ)ίΙί1)υ8 16Π16Γ6 ρ6Γ- 
ΙΐΗΊ).'\(ίβ 0Γ(1ίηίΙ>υ8,Ίη εχίΓεηιυιη ιϋ8€πη)6η ίηιρβ- 

Τ3ΐ0Γ6ΐη 60η]66Η. Είβηίπΐ Γ6ρ6ηΐ6 ίη 6ίΓ61Ιΐη8ΐ3ηΐ63 
ΓΓΓδ3β ίη6υΓΓ6ΐΐ(68 603 η6€ί (]3!)3ηΚ. Ουί ηϋ<)3ΐί3 
βηδίΐΐΐΐδ, Γ3θίΙβ, 81 νθΙϋΐ886η(, ίΠ)ρ6Γ3(0Γ6Π1 ίη 016- 

(11ο 60Γηη) €οηδί5ΐεηΐ6Π) ΐΓυ6ί()3886ηΐ. Κ3ΐί ροΓΓΟ, 

ί(1 ί|υΟ^ 6Γ31, ρΓ.Έΐ6Γ ί11ίΗ« Τθ1υηΐ3ΐ6Π1 Π)ίΗΐίΙ)υ8 

ΙυΓΐ)3ηΓιΙ)η3 \Λ 2€6ΐ(ϋδ$6, ηίΐιίΐ ρΓ»(6Γ Γ38 6^6Γυη1. 
ΙιηρεηιΐοΓ υΐ (ΐυο8(ΐ3Π) 38ρ6χί1 ίηΙβΓβεί, 8ΐ3(ίηι 
Ρ6Γ8ίθ3 Πη|;α3 πΐ3η(ΐ3νί(, υΐί ίη οοΐΐ^ηι 83ΐυ1ί8 
03083 €οηΓιΐ£6Γ6ηι, η66 6ηίπι Ρ6Γ&ί66 οπιηίηο 
η6δ6Ϊ6ΐ)3(. Νθν6πι ίΙΙο ίηιρείυ, ιιη3 ουιη όύοα (Ι63ΐ*« 

(ί6Γ3ΐΐ8 , 0θ1ΐ6 Γ(ΙΓ503 60ηδ66η8ί) , ρυ^ΠΠΙ €ί6Γ6 

ίη8ΐίΐ6πιηΐ. ΙηιρβΓαΐοΓ ίΓ3 ίηΟλΟίπιβίυδ, ββηβπιπι- Οί9ίΐίζθό όγ Οοο^Ιε 81 ΙΙΙδΤΟΚΙΛΕυΜ ΕφΕΙΙ IV. 82 

σνρατεύσΐίαν 1π\ τΐϊν Ιχείνου, Νικηφόρος δ€^π4της Α ςαο ι^ΐ ιηίΙίΙβΕ 3 ΡβΓδίδ Γβνούίηδ, ρ<Βηα$ €οηίυ$ίο• 6 βασιλέως γαμ6ρ6ς μχτά τίνων έτερων νέων έξ 
€ύικατριδων, άτατξί^ χρησάμενοι χαΐ άβουλί^, Ιν 
7ΡΨ χινβύνου κατέστησαν τ6ν βασιλέα • άθρίον γάρ 
•30?ς «εριβστηχόσι Πέρ^αις έπςδρα μέντες, Εκτεινον. 
εκείνοι δέ γύμνωσα ντες τ λ ξίφη, ^ζ^,^Ιως μϊν δν 
•ι 46ούλοντο άπέκτεινον βασιλέα έν μέσοις περιει- 
λημμένον • νομίσαντες δλ δπερ ?ίν, ού κατά τήν 
εκείνου γνώμην, άλλ' αταξία των στρατιωτών γε- 
γενησθαι την Ιπιβουλήν, ήγνωμόνη ιαν ουδέν. Βασι- 
λεύς δέ έττεί έώρα κτεινομένους, έχέλευεν αύθις εΙς 
τ^/ λίφον άνατρέχειν Περσιστί κα\ σώ^εσθαι • άπει- 
ρος γάρ ού παντάπασιν ?ίν της εκείνων διαλέκτου. 
Καΐ άνελθόντες αυΟις καθίσταντο είς μάχην» εννέα 
κατλ τήν Ιφοδον πεσόντων κα\ τβΰ στρατηγοΟ. Βα- 
σιλεύς δέ πρ^ς δργήν τ<$ν τε γαμβρών, κα\ τους 
στρατιώτας άφίστη των Περσών, καΐ δίκας της 
άταξ(ας έπετίΟει- τοΓ; «εριληφθεΤσι Πέρσαις δέ 
κατλ τ^ν λόφον παρασχόμενας δινρεάς, ελευθέρους 
&::έ7:εμπεν είς ττ^ν οίχείαν, ούχ έαυτοϋ νομίσας 
ε*ναι μί) δ'.ασώζειν τους άτιολυπραγμόνως πιστεύ- 
σαντας έκείνφ τήν αί^ετέρα}β σωτηρίαν. Ύπδ δέ 
τόν αύτίιν χρόνον κα\ Ματθαίος 6 υ16ς των κατά 
Χ^ Χαλκιδικήν π<5λεο)ν Ιχων τίιν αρχήν, έτέραν 
Ινίκα στρατιάν 1Ιερ(;ών πεζήν • ήν ναυσ\ περαιω- 
θεΐσαν, χαΐ τα έκείντι χωρία ληϊζομένην ένίκησε 
βυμβαλων οδ^αν ούκ δλίγην κα\ τους μέν άπέ- 
χτεινε κατά τίιν μάχην,τους δέ εΠε ζώντας, ούδεν^ς 
άίΓολειφθέντος. Συνηνέχθη δέ κάκεΓνον έν χρφ κιν- ηίδ 11ιι^ιι$ $υιηρ$ί( : Ρ6Γ538 Γβΐίςυοβ ίη Ιυηιυΐο 
ϋυηίδ Ιιιφβηίΐοδ , άοιηυπι 1ιΊ)6Γ08 ϋίηιί$ίΙ , Ιίλυά 
8υυιη 6556 (1ηοοη& ηοη 56Γν3Γ« 608 ςιιί οί βΑΐυΙοηι 
5υ3ΐη 1)οη8 βιΐβ ϋΐεϋίϋίΒδβηΙ. δαΚ) ί4ΐ(;ιη Ιβιυρυδ εΐ 
ΜααΙιχυδ εΐιαΙοΜίεββ υΓΐ)ίυιη ρΓχίβοΐυ» Ρ<^Γ83Γυηι 
ρ6(]68ΐΓ6ΐυ, «απιςυβ ηοη εχί^υ^πι πιυΐΐίΐυιΐίηβηι 
ηΑνΊΙ)υ8 3(1 Ιοοα ίΠα (ΙίΓίρΊεηϋα (Γ3]60ΐ3πι νίοίΐ : 
740 ®^ ^^ίοβ ςυίΊβπ» ίηΐβΓβηιίΐ, &1ίθ8 οορ'Κ, ϋο8ί- 
(ΐ6Γ»Ιο βχ 8υί8 ηβηιίηβ. Ουβπ) ίρ8υηι ςυοηπβ 6ο 
οοηίΙΊΰΙυ ρΓΧββηΐίδδίηιυηι 3(ϋΓ6 ρβηοαίαιη εοηιί^ίΐ. 
Βυιη οη'πη ]αν6ηΙΗ ςυαά^πι αοιί^άβ ίηιροίβηΐΊιιβ 
ίη Ιΐ08ΐίυηι αΰίβπι 8β ίιηηιιΐιίΐ, βυηϋοςυβ αο τοά- 
6ΐιη(1ο δίΓα^βιη βάίΐ, βςυο Ιαρδαηΐβ βΟιιπίΙίΐυΓ, 
Ρ ΰΐΓ€ΐιη)Γυ8ί8ςυ6 ΓβρβηΙβ Β3γΙ)3γ^8, ροάβδ 86 (ΙβΓβη- 
(Ιίΐ, 61 ρΐΌχίηιΊ οβρηΐ 3ηιρυΐ3( ιηεΓβρίίβηβ. Τύπο 

€Χΐ6Γί (0ΓΓ6Γ36Γ| Γ6ΐΓ0 ρ6(ΐ6η) Γ6ί6ΓΓ6; ηΐίΠίβδ 3ΐ•υηΐ 

6πυυπι δυΙ>]ίε6Γ6; ΠΙο ίηιρ6Γ(υΓΐ)3ΐυδ βδοοηϋοΓβ, 
νί6ΐοη3πΐ(|υ6 εοπιρΙβΓβ, 61 3(1 ρ3Γ6ηΐ6ηι νίοίπι-κι; 
ηυηΐίοδ ίΐΐίεο ππΐΐ6Γ6• Ιϋβιη ρβΓβπδ 3(1 Γιΐίυοι Γη- 
06Γ6 : ενβηίίςΗβ, υ( ηυί ηυηΐίυια ΐΓορχοΓυηι ροΓ- 
Ι3ΐ>3ΐι1, ία ηΐ6(1Ί3 υια δίΙ)ί θ6ουΓΓ6ΓοηΙ. ΙηιρβΓηίοΓ 
νίϋΐοΓ Μοδ6η3 Οί(1γπιοΜο1ιαιη Γενεηίβηδ, εχ τεηί- 
1)11!$ 3ηηο ίηΐ6|;Γ0 ΐ3ΐ)0Γ3νί(, ευπι Ιοΐ3 νίΐ3 υδςυβ 3ά 
1(1 Ιβαιροπδ ηυηςυ3ΐη 9Ρ£;γο 138^61 ; 86ά οεΐ3νί 3υΐ 
δβρίίιηί βηηί ρ6πο(1ο» ΙεηΊβηα Γ6ΐ)Γ6 εοΓΓβρΙυβ, 
ροδΙ ΐ6Γΐί3ηι 3€θ6δ8ίοη6ηι Π10Χ €οην3ΐ6δ06ΐ>3ΐ. Τυιη 
\6Γ0, ουπι 3πλβ ρυ{;η3ΐη ιΙοΙογ οοβρίδδβΐ, δεοαικίυιη 
εαηι δίαΐί.ΐι εΓενίΐ α)3£ηορ6Γ6. Νεο Ιενεηι Ιιυίο «ύνου χατά τήν μάχην έκείνην γβγονέναι. Άχρα- ο ίι,εηηιβηΐο θ(ϊε38ίοηεπι ίρδβ (Ιβίΐίδδε νίδϋδ 6^1. Ιιι 
τώς γάρ έτυελαύνων τοΤς πολεμίοις ύπ6 π/κ>θυμίας, 
χα\ χτείνων έν ται; δΐ£ξ($δοις χα\ άναστρόφαίς, του 
ίππου συμποδισθέντος, άπε/^ύη. Περιστάντων δέ 
των βαρβάρων, ήμύνετο πεζός • κα\ του ιιρώτϋ>ς 
έγγυς γεγενημένου τ^}β κεφαλίιν άπέτεμε τφ ξίφει 
«λήξας. 01 δέ άλλοι δείσαντες ύπεχώρουν, κα\ των 
οΙκείων στρατιωτών ϊππον Ιτερον 7Γροσαγαγ(5ντων, 
απαθής τε έπέβη, κα\ τήν νί/.ην καθαράν προσεξειρ- 
γάσατο. Αύτίκα τε Ιπιμπε πρ6; βασιλέα τ^ν πα- 
τέρα του; τήν νίκην άπαγγελοΰντας. Τά Γσα δέ κα> 
βασιλεύς έποίει πρδς τδν υ{<5ν • κα\ συνέβαινε τους εοη^Γεδδϋ δ'κιυίϋεπι ο1) ΐ3ΐ>0Γεπ) πιυΐΐο βυίΙοΓβ ηια- 
ηηηδ υη(1ί([υ6, ε^ιΙΟΓβ ιηδυρβΓ «8ΐ3ΐί8 ίη1οΚτ;ιΙ)ίΙί, 
(1εροδίΐί8 ΑΓίηίδ νεηΐυΐυιη 03ρΐ3ηβ, ρίπβ οίίμιο δο 
Γ6Γη£;6Γ3νίΐ, 61 ηυο ηΐ0Γΐ)ΐιηι εδδβ 3υεΐυηι δυδρίοίο 
ΓυίΙ, ^£^Γ0131>31 ΙβΙιιιγ* ηεε ητειΙίοοΓυιη, ςυ3Π(|υ3ΐη 
€ΐ3Πδ8ίηΐ0Γυη), 3υχί1ί3 ςιιΊ(1<ιυ3πι ρΓοίΙοίεΙ)»»!, (Ιοηεε 
3ΐιηο νεηεηΐε (ΙοΙογ 6ν3η6806Γ6ΐ; ηεε ροΐυοΓυηΐ 
ϊ\\\, υη(ΐ6 ΓΟΒρεπΙ, 3υΙ (ΙεβίεηΙ οο^ηοδεεΓε. Τ6ηοΙ)3ΐ 
3αΐ6ΐη εοη8υεΐ3ΐη νίεΐυδ Γ3ΐίοη6ηΐ9 ηεο γ3γο 3δδί- 
(1αϋ3ΐεπι 1η ΙεείυΙο ηοη ΓβΓεηβ, Ίη εςυυιη δο, Ι3ηι- 
6ΐδΊ (ΙίίΤιευΙίεΓ, ηεε δίηβ ΟΓυείαΐυ 8υδΐοΙ1β1>3ΐ. αγγέλους των τροπαίων κατλ μέσην τήν όδ^ν άλλήλοις ^παντ^ν. Βασιλεύς δέ μετά τήν νίκην έκ Μί- 
σήνης εΙς Αιδυμότειχον έλθών, έν4σησε τους νεφρούς έφ' ύλόχληρον ένιαυτ^ν, καί τοι παρά πάντα τ6ν 
βίον άχρι τ<5τ2 μηδέποτε μηδέν χρόνιον νοσήσας • αλλά κατά περίοδον δγδ<5ου, ή έβδομου ένιαυτού ύπ^ 
τριταίου πυρετού όχλούμενος, άχρι τρίτης πεμιδδου αύτίκα άπηλλάττετο. Τ(5τβ δέ κα\ πρ^ τίΐς μάχης 
των νεφρών αύτψ 'όδυνωμένων, μετά τήν μάχην εύΟϋς έπέκειτο λαμπρώς τδ νόσημα. Έδόκει δέ κβΛ 
αύτ^ς αΐτίαν παρασχείν πρδς τδ άλγημα ού τήν τυχοΰσαν. Κατά γάρ τήν μάχην πολλφ ττερι^/δεόμε- 
νο; Ιδρώτι έκ του κατά τδν αγώνα μόχθου, άλλως θ' δτι καΐ πνίγος ήν έν θέρους ώρςι, τά δπλα απο- 
θεμένος, άνέμοις ένετύγχανεν εύκράτοις, κα\ πλέον ή προσηκε ψύχουσιν, έξ ών ύπωπτευετο τδ ν(5σημα 
επιπλέον τήν αίτίοΜ σχείν. Ένόσει μέν οδν 6 βασιλεύς, κα\ Ιατρών έξήρκει τέχνη ουδεμία, καίτοι γε 
τών μάλιστα βύδοκιμείν δοκούντων Ιατρών έκεΐ παρόντων, άχρις έφ' έτέραν ένιαυτού περιτροπή ν 
έλύθη αυτομάτως, τήν α(τ(αν συνιδε?ν τών Ιατρών μή δυνηθέντων έξ ής έγέν&το, ή έλύθη. Έτρέφετο 
βέ συνήθως μηδέν παραδλαπτόμενος ύπδ τής άλγηδόνο; τών νεφρών , κα\ έιτέβαινεν ούκ όλιγάκις 
1«που, πρδ; τήν έπ\ χλίνης άχθόμενος διατριβήν, δυσχερώς δέ κα\ ούκ άνευ άλγηδόνων. Οί9ίΐίζθ€ΐ όγ Οοο^Ιε 83 ΙΟΑΝΝΙδ ΟΛΝΤΑΟϋΖΕΝΙ 
741 €ΑΡϋΤ XI. 84 €βΓ ΟαΙαίίΒί ΜΙαηι ιηονβΗηί. Εοτημ ρετβάΐα. 8ραίίαίη ίυρνα νίΙ>6ηί, οητ αο \ίηφ€ταίοτβ ρέίίΌβΗηί, €νΓ 
αύηί$ αοίηρατεηίητ. Μάφήα βιι6ιΐΓ6α>ια €ί ηαν€$ Β^χαηϋοτηηί εχητηηΐ, ΟοΙΙβώι Ιηγγι ΰοάφοαία ιηιιηίιιηί, 
τύΙίακΗίη ζραϋηη ηιντο οηαιηιάαηί βΐ αρ§€τ'ών$. Ιηρβταΐοτ Βυζαηίϋ α κηηεαίοήύνί €ί ορίβάίίν$ 
€0η1τα ΟαΙαίωοι νίηάίΰίατη τοραΙην. Ναν6$ ΰοηζίτνΗηίην, ΟαΙαίΛΪ ραϋ^η οναηί, ίθ€θ ΐηίετο^ρίο «# ίβ«- 
9ητο% Μ§αηί. Μααιϊηα, Ηηά€ Ιαρϊά€$ ί» «Γ^ίΐιι ιηί««ί. Εχ ηνΙ>β γιιγ««« $αχα ΟαΙαίαηι ρ$τ ίοπη^ηία 
ίηβνίΐίηίαν. ΜαΰΗίηα Γΐϋΐι οπβΓαπα ^ιι6ιη«Γ5[ίίιΐΓ. Οη€τατ'ία θ€ηη$ηΜ ίηΐ€ταρίΙην, Οπίά Λοηιαιιίβ ηηίη' 
ί^ΗαρΊηία ίη βα αοοίύβτΗ. ΟοΙια 6αΙαί(Βοηιηι. Οβ$€ηρ(ιο ΜΗ ηαναΙΊ$. Ββηι Βοιηαηοί ριιιιίΐ. Ι/α^π^ιηί- 
ηΐίία$ ίτηρ€ταίοΗ$. ΟαΙαίαοτηηι ίη νκίοτϊα €Χ$ηΙΙαίίο. Ιβΐΐυιη οήΙυΓ » Ι2ΐ1ι ΙηΙΐίο. ββηυβ Ιιοΰ Ιιοιηιηυηι 
ΜοαρβΓ ίηβίιΙΊοδαιη βΐ ΙηΓββίυιη Βοιη8ηί& ΓυΙΙ, λ(- 
ΐ|ϋ6 ιιΙ)ί €θΐηιηο(ϋΐΑ(6αι λ££Γ6(ίΙίυι1(ϋ βηίιη&άνβηΚ» 
»(! β<ΐ6ΐη ρΓοάΰπάβοι ρ&Γ8ΐί85ίιηαιη. Ν&ιη βΐ ίιηρβ• 
πιΐΟΓβ ΑηάΓΟηίοο ίυηίοΓβ 8υρ6Γ3ΐίΐ6, Ρ1)0€»3ΐη βΐ 
ΙΙΊΐ^Ιβηβη ρβΓΛίΙίϋββ οοουρ^πιπί (βΙ$1 ρπινΊΐ3β ηίΐ 
(^15 ρΓοΓιιίΐ, ςιι&ηϋοςυίιΐβιη β^^Γβ^Ιβ, 6( ηυο <)6ΐ)ΐιβ- 
Γΐιηΐ ευιη άβϋβοοΓβ ίηϋβ ρυΙ$ί βυηΐ), 61 ρο8( ί1Ηυ& 
οΙ)ί(υιη, ΐ6ΐηρθΓ€ί 1)6ΐ1ϊ οίνίΐίδ Οΐιίαιη &<)ογ11, ίοΒάαβ 
ουπι Αηη& ίιηρβπιΐΓίοβ 8&ηοΗυιη ρθ3ΐ1ιη1)βη(68, 63ΐη 
8υ1>6|;6Γυη(. Ρθ8ΐ€& ραοβ €θΐηρο8ΐΐ», 61 Ο^ηΐ&ου- 
ζβηο 80ΐηιη8ΐιι Ιβηβηΐβ Γ6ΐηρυ1)Γΐ03ΐη, »<ΐ€αηΐ68 γο- 
ΐμιηιηΐ» ϋΐ ςαοά βυρΓα ορρίιΐυΐυπι 68861 Γ6([Ίοηί$» 
ιρ8ί• εοηθ6ϋ6ΓβΐυΓ ; βρεοίβ ςο'κίεαι ορριάϋΓι βιη- 
ρΗ2ΐη<11« οαηι, <ιαί ηυη6 68861 αιη1)Ίΐυ8, &(1 Ιΐ3ΐ)Ίιαη- 
ϋυιη ηοη 8ϋ6Βε6Γ6ΐ, τενεπι αυΐεαι βρΑΐίαπι ϋΐυά 

ΐηίίΓΟ νθΐ6ηΐ68 ίηΐ6Γείρ6Γ6, 06 Γαοϋβ 0ΐ)8ΐ(ΐ6Γί ρθ8- 

8601. Νλΐη ςαοΑ ΑΟΰΙίνβ 6ΐ νείυΐ ίιηιηΐηεηδ Ιρ30- 
ΓΟΟΙ 6&ρίϋΙ)α8, Ιηοοιηιιιοάαιη 6Γ9( νβΜβ, 8ί ςιιιιικίο 
€ΐίι« Κοιηλπίδ 1>6ΐ1υιη ι;6Γ6Γ6ηΐ. Νίΐιίΐ εηιιη Ιιυσιϋβ 
€0§ίΐα1)ληΐ, 86(1 ιη^Γΐ νοΐ6ΐ)&ηΐ ΙιηρεηίαΓθ, 6ΐ Κο• 
ιιΐ8ηθ8 ηιινί{;2ΐίοΐλ6 6ΧΓΐυά6Γ6, ςυ&βι ί(1 ίρ8ΐ8 <ΐ6ΐ)6• 
Γ6ΐαΓ (τΙ^6ΐ>3ηΐ <ιυΐρρ6 Βοηααηοβ νη^^ΐΒ ΐυηο ςιιααι 
«11168 Ιϋ ΓΓ6ςυ6ΐιΐ&ηΐ68, εοΓυιηςαβ ηανεβ 1οη|;>8 61 
Αϋ»8 οη6Γ&ηλ8 ηοο ρ»α€ΐΐ8, πιαΙίαιη 8(υ<1Η ίη \ά 
ΟληίΑουζβηο ίιηρβηιίεηΐβ), <ιη(κ1 Ίιηρ6Γ3ΐοΓ6ΐιι ιηί• 
ηίιηβ (οΐ6Γ&ΐαΓυιη νΐΗ-εΐΜπίοΓ. Οολτε ρηυβςυαπι 
οοςΙίΑΐλ 2ρ6ΠΓ6η(, 16€08 8υ8ρ6€ΐ08, υη<1β 86 Ιχϋί Έν Ζαψ δέ έχβίνος Ιν^α&ι έν Αι'^υμοτείχφ , δ παρά 
των 1ν Γαλάτη Λατίνων πδλιμο; άνήπτετο * {αχε δέ 
τίίν αρχήν έξ α1τ(ας τοιαύτης. Τούτο τδ γένοί, άε\ 
μλν έπίβονλον χα\ πολέμιον *Ρωααι(οις, χα\ πρδς 
Ιπιορχίας έτοιμδτατον, &ν συνορφη δυνατ);ν τΙ^ν 
(πιχεΙρηβΝ τίνος. Κοι\ βασιλέως γάρ του νέου *Αν- 
δρονίχου πιριδντος» Φώχαιαν χατέσχον έπιορχήααν-' 
τες χα\ Μιτυλήνην, εΐ χα\ μηδίν ήδυνήθηααν άπ^- 
νασθαι τής πονηρία; χαλώς, χα\ μετά της προ9- 
ηχούσης αύτοίς αίαχύνης Ιζελαθέντες, χα\ μετ& 
τήν έχε(νου τελευτήν χαθ' βν δ συγγενικδς πόλεμος 
χρδνον *Ρωμα(οις ?)ν, Χ(ψ έπιΟ^μενοι, Ιχράτησαν 
άμελήσαντες των δρχων, χα\ των συνΟηχών των 
πρδς "Ανναν τήν βασιλίδα. "Γστερον δλ έπεί ή εΐ- 
ρήνη ί^ν, χα\' βασιλεΐίς δ Κανταχουϊηνδς έχράτει 
τών πραγμάτων, ΙδΙοντο προαελΟ^ντες παρχχωρτ- 
σαι σφίσι του ύπλρ τδ φροΰριον χωρίου, πρδφασιν 
μ^ν ώς μείζω τοΰ φρουρίου τδν περίβολον ποιή• 
σοντες, του δντος πρ^ς οΓχησιν ούχ έξαρχοΟντος, τίΐ 
δ* άληΟείςί τδ χωρίον βουλεμένοι τειχίσματι διαλα• 
6(Ζν, ίνα μή ^^διοι πολιορχεΤσθαι εΤεν* Ανάντης γ&ρ 
δν, χα\ οΤον έπιχρεμάμενον σφίσκ χατά κεφαλής, 
ού μιχρ3Εν παρείχε βλάβην εΓ ποτέ συμβαίη πρδ; 
ιιδλεμον Τωμαίοις χαταστήναι. Ένεν^ουν γ&ρ ού- 
δίν μιχρδν, άλλα θαλασαοχρατείν έβούλοντο, χαΐ 
'Ρωμαίους άπείργειν πλείν, ώ; σφίσι προτηχούσςς 
της θαλάσσης. Έώρων γάρ Τωμαίους μάλλον τών 
άλλων χρόνων προσσχ-ίντας τ}) Οαλάσση, χα\ όλχάδας 
χαΐ ναΰ; ΙτΙρα; φορτηγούς ού<ί ολίγας χτησαμέ- ρθ886 6χΐ8ΐΙιη&1>&η(, ρΓ8Β0€€αρ«Γ6 €αρίβ1)2ηΙ• Ιιηρβ- ο; νους, πολλήν πρ^νοιαν Κανταχουζηνοΰ τοΟ βασιλέως Γ»(0Γ ν&ίΓαηι ϊΗοηιιη οοιηιηβηΐυιη ηοη ϊ^ζηοΓ^ηβ, 
ηλν68 6θηιρλΓ»1>&Ι» υΚ» βί 1>6ΐΙο ορυ8 ΓοΓβΙ, ηβ ίπι- 
ρλΓ&ΐυ8 68861 : 61 8ρλΓιυηι ί11ί8 η6§2ΐΙ)8ΐ ρεηίΐαβ, 
ςυο<Ι 608 ΙίιαθΓ6 ιη»|[ί8 ςυ&ηι «ςοί(Α(6 6Κ ]αΓ3• 

'ΐηβηΓΐ ΓβΙίβίοηΟ ρ6ΓΤ6Γ8ί8 €0η8ί1ϋ8 ΐ6Πΐρ6Γ2ΐυΓ08 

ηονοΓΑΐ. 742 Ο^^ι^ ^^ ^^ ^Ι"^ 1•&ΐίηΐ8 ου πι 28ίηί8 
€0ηΓ6ΓαηΙυΓ. Εΐεηίηι ιΐ8ίηυ8, 8ί »|[&80 ίοΓίβ άοΙ)!* 
ϋοΓ ηοη ρο88ίΙ ν&ΓκΙο ία8(6ηι ίηουιβΓε, Ιίληά γ6€Ια 

ΙηίρΤβάΙΙΟΓ ν'ΐΑ , 86ά 6Χ0Γΐ)ίΐ•1, 61 <ΐ6α6€ΐίΐ 6ΐ ρΤΟ* 

ρ(6Τ 8(|;6ηΐΐ8 ίαι1>6θΙΙΓιΐΑΐ6ΐη &ηιΙ>αΐΑΓ6 <}68ΐΒίΙ• Ιΐλ 
ΙιΙ, Αΐ8ί ρ<Βη•ηι βάρη ο&ρυΙ ιΐ8ΐ&ηΐ6Πΐ πιείααηΐ, 
ηη)ΐ8 λΐίιι ϋβ 03υ8&• ςιιο<1 (ΐ6ΐ)βη(, ρΓ»8ΐ2ΐ)υη(. 
ΟυοοίΓοιι ίαιροΓΔίΟΓ, ιιΐ (ϋ€6ΐ)αηιυ8, εοΓοιη ίιηρΓΟ- 
1)ίΐ8ΐΙι 1ι»α<1 η68€Ίυ8, Ιοοο ςυοπι βχρείΰίΜιηΐ ηιΐ- ποιησαμένου περ\ τούτο, & ύπενδουν βασιλέα ούχ 
λνέξεσθαι. Διδ χα\ πρότερον, ή Ιχφαίνειν, & διε- 
νοουντο, τους υπόπτους έβούλοντο προχαταλαμ- 
βάνειν τόπους, έξ ών φόντο βλαφΟήσεσΟαι. ΒασιλεΟς 
δ& αυτών τήν έπίνοιαν οΟχ άγνοών, νβΰς τε παρ- 
εσχευάζετο, ώς ε( δέο( πολεμείν έτοίμους εΐναι, 
χοι\ τοΰ χωρίου τήν παράληψιν αύτοΤς άπηγόρευε 
παντάπασιν * {{δει γάρ αύτοΰς φόβφ μάλλον ή 
εύγνωμοσυν]) χ«\ εύορχί^ άποσχησομένους τών 
άτοπων βουλευμάτων. Διδ χα\ ύπδ τών άλλων Λατί- 
νων δνοις πάρε ιχάζεται τδ γένος τοΟτο. ΈχεΙνός τε 
γάρ άν δ έλαύνων μή δυ^η^ται βαρείας πληγάς 
έντείνειν, ούχ ορθοποδεί πρν τήν δδδν, άλλα πάρα• 
φέρεται παρατρεπόμενος, χα\ της δδοιπορίας άμε- ηίαΐ6 068811. ΙΙΗ ΐπΓειηεβ οοιηρίη§ί οοπιοηΐβδ, ρλ• ^ λών διά τήν άδυναμίαν του έλαύνοντος, υλ\ οίτοι Γίίειηυβ 61 Ιοοί ίΓΟδίΓΑΐίοηοηι , 61 πιυΐι'αυάίηβαι 
οηοηη&πιηι, ΐ|υ88 Κοπι&ηί ΙιαΙιβίΜίηΐ, ίη()ί||;η&ηΐ68, 
ΙιοΠυαι ί«06Γ6 ()606Γηυηκ, υΐ βίπιυΐ οΐ%Κοπΐ9ηο& πιβή 
λΓ06«ι(, 61 Ιοουπι, 81 ρο88ΐη(, νεί ίηνίΐο ίιηρβΠΗ 
Ιοτβ οοηιιηιιηι&ηκ. Ιαοιςυο 86)οοΐθ8 Ι3ρί(ΐ68 ςυβπι- 
τΐι λΙίοΑ 8ίαιιι]&ηΐ68 οοΙΠ{6ΐ>ιηι, Γ6ΐί^ο&ηιςιΐ6 ηΐλ- άν μή τδν του χαχώς π*ΟεΓν φόβον Εχωσιν έπηρτη- 
μένον, έξ ουδεμιάς αιτίας άλλης τά δέοντα ποτέ 
βουλεύσονται ποιε?ν. Βασιλεύς μέν ουν αυτών είδώ; 
τήν μοχθηρίαν, ού παρεχώρει του χωρίου. ΈχεΤνοι 
δέ κάς τε τριήρεις δρώντες χατασχευαζομένας , 
άχ)}μενο{ τε δμοέΐιτς προς τε τήν άποτυχίαν^^^ 85 ΗΙδΤΟΙΙΙΛΚϋΜ Ι.ΙΒΕΚ IV.. 

χ»ρ(ου, χα\ ηρ^ς τ6 πλήθος των φορτ{δ<ον, 3ις•Α ΙβΗίΐη €ΐ^ιη ΰοην6ΐΐθ1>&ηΙ. Ροδίςναιη βυίβηι Ι?ιιρβ- Ιχτήσαντο *Ρωμα?0( ναί5ς, έσχέψαντο πόλβμον κι 

νβΐν, Γν' όμου τβ ιΓργω^^ Τωμαίους της θαλάττης, 

χα\ τ6 χωρίον» β( βύναιντο, τ^ιχίζωσι βασιλέως 

Αχοντος. Κα\ συνέλβγον λίθους λογάίην έφ' έτέραις 

δή τισι προφάσ<9ΐ, χα\ τίιν &λλην Ολην σονεπίριζον 

έν άπορρί^τψ, ΈπβΙ ^ βασιλβϋς νοσιΤν Ιν Δίδυμο- 

τβίχφ ίγνωαται, καιρόν είναι οίηθέντες Ιπιτηίβιό- 

«ατον αύτοΓς πρ^ς (πιχείρησιν, άθρ^ν επιτίθενται 

>Λ)χτ^ κατά τήν πβρΐίιν οίκουσι 'Ρωμβίο.ς πρώτον, 

κα\ τ4ς οίχίας άπάσας ένέπρησαν πυρί. Είς τήν 

ύστιραίαν 6έ τάς οφων τριήρεις έφοπλίσοντες οΟτας 

«αρ€(τχευασμένας, χα\ ακάτια χα\ λ^μβου^ δσα ήν, 

τάς Ιςω τειχών παρά τήν θάλασσαν Βυζαντίου 

οΐχίας ένεπίμπρων χα\ όλκάδας τά; μέν έλάμβα- 

νον, τάς δέ ενβπίμπρων • χατέκαυσαν δέ χα\ τάς 

χατασχευαζ^/μέν&ς άττάσας τϊ^ιήρεις πλην τριών, 

&ς ΙπεΙ τλ χαχλν πάντα Ιπενέμετο, ά,οαντες έξ οδ 

χατεσχευάίοντο τ5που του Κοσμιδίου πρβ^αγο- 

ρευ^μίνου, τοΟ βασιλέως υΙοΟ χελεύσαντος» διά 

τ•ΰ χβτά τήν καλουμένην Πίσσα ν διϊόντος ποταμού 

Λαγαγύντες, άνείλχυσάν τ* ηρ^ς τήν χέρσον, 

χαΐ φράυράτ/ εκατέρωθεν έπιστ^αντες, έφύλαττον. 

Οΰτω μέν οΐ ΑατΓνοι τδν πδλεμον κατά Τωμαίων 

ψα^ρως έξήνεγχαν, χα\ έξ εκείνου ήδη της θαλάσ- 

^^ έχοντες, πάντα άνω χα\ κά70> τά παράλια 

παραπλέοντες, έχάχουν, χα\ πυρ\ τά πάντα έπε• 

νέμοντο* πανδημεί τε εξελθόντες, πρώτα μέν έτείχι- 

ζον τ6ν λόφον, πύργον έγείροντες πρ6; τή άχρολο- ηΐΟΓΟίη ΟίιΙγιηοΐιεΙιί πιογΗο ^βΤβοίπηι οο}ηιον6Γυηΐ, 
ηΐΊ 3(1ν6ΐή886 Γβί ίηαμιβηάφ οοοαδίοηϋπι ηΐ8χί• 
Βίλΐιι, ηοοίιι (ΐ€ ίιηρΓονί8θ Βοηΐ8ηο9 ρπιηιιιη 6 Γβ- 
{Ίοηο ίηεοΐ6η(69 ίηναιίυηΐ, χϋββ οηιηββ ίηΟαιιι- 
ηΐ3ηΐ. Ρθ3ΐΓίϋί6 ('ΗΓβιηββ 5038 ]Αΐη ρακι(α$, Ίίβηι 
803ΐίλ 61 1οιηΙ)οβ,(ΐυοΐ(ΐιιοΐ6Γ:<ηΙ,8ηη9Γΐ8ίηδΐΓυυηΐ9 
Β}τχ3ιιΓμ χϋίΙΙοίΑ βχίΓΑ η)υΓ08 9;1 ιιι2ΙΓ6 ίηο«η(1υηΙ, 
61 ριΐ6πιη38 &1ί38 ςαίϋβπι οαρίαπί, 8ΐί38 βχυΓυηΐ. 
Οιιίη 6113111 €0ΐΐ3ΐΓυ6Γΐ8 (ΠΓβιη'ώυδ υιιΙνβΓ^β, ΙπΙ)ΐΐ8 
Ιλπίυιη βχ66ρΐί8, ί(^η6ΐη ίη]ί6ίιιηΙ. 0α88 1γ68, γρΠ- 
ςϋΊ8 ίΐβιιιιηβ οΗβυηιρίίδ, ΐοΠβηΙββ Βγζηηΐϋ € Ιο^ο 
υ1>1 ρ9Γ&1)&ηΐϋΓ, εο$ηιί()ίο αρρβΙΙαίο, βΐίο ίιηρ6Γ&- 
ΐοπδ Μβηικ^ΐβ ιηληΗλίιΙβ. ρ6Γ Ωιινίυιη ΡΊ5$απι ίιι- 
ΙβΓΟυβηΙβιιι ίη 1€Γγ•ιιι βυΙχΙυχβΓυηΙ. βΐ 6ΐΐ8ΐοϋί3Πΐ 
ϋΐίβ υΐΓίικιυβ &(1Ι)ίΙ>υ6Γυηΐ. 8:6 1.8(ιηί ϋβΙΙυιη Κο- 
ιηαπίδ ηρ6Γΐυ(η πιΓβΓβηΐβδ, αί βχ βο ]οηι ηιβπδ ρο• 
(6η 168, ΟΓ88 1β26Κ):)ηΐ, οιηπί&ςαβ <1ίΓ6ρΙίοιιιΙ)υ8 61 
ίη66η(ϋί^ ρ6ηιΐΒ€6ΐ)8ηΙ : 6ΐ 6^Γ688η8 ρυρυΐυβ Γγ6• 
ςυ6ΐιΐί88ΐηΗΐ8, ρηιηυηι ηυίϋβιη €θΙΐ6ηι, ίη 6]υ8]υ^ο 
ΙυΓπ 6χοίΐ0ΐ8 ιηυηί6ΐ)3ΐηΐ, οπιηίςυβ ίη βαηι Γ6ΐη 
οοιιαιυ ικιιΙίβΓοδ ]υχθ 8(()υ6 νίπ Ιπ6υιηΙ)θ1ΐ3ηΐ : 

η66 νβΐ ί11ϋ«ΙΠ88ίπΐί 3(1 «<1ίβ€3ΐίθΙ16ΐη 80ΰί3Γ6 ορβ- 

Γ9ηι (ΐ6(1ί^3ΐ)3ΐιΙυΓ. Οβίηϋβ βΚ Γβΐίηυυπι 8ρ3ΐίί οε• 
0(ΐρ3ηΐ68« ιηυΓο ίηο1α(ΐ6ΐ>3η(, ςιιοαϋ οβίχ 6ΐ γ9.'- 
ηΐ6ηΐα δυρρ6(Πΐ3Γ6ηΐ, ηβί ίη 3ΐ(ίΐυϋίη6πι Μΐιι^ηαιιι 
8:αί8 $(ητ6χίΙ. Ουίη 3Γΐ3$ ςιιοηυβ βίΓηοΙυΓ»^ οιπηββ 
3(1 5βΓΙΐη(3(6Π1 ί3€ί6ηΐ6$ 3(]]υη^6ΐ)^ΐ. Ου3 3υΐ6ΠΙ 

ιΙοΓβιΐί ηιηΓ3ΐι πΐ3(βΓΐ3, ρΓθϋιΐ€βΓ6 ορϋ8 ηοη ροΐυ- φία-, χα\ τιάσαν Ιπεδεκνυντο σπουδήν, κα\ άνδρες (^ Γ3ΐιΙ, 6\06ΐ.>ί9 8|;Κ6ηΙ>ΐ]8 6ΐ €Γυοι!)υ8 63ηι ρ3Γ(6ΐη έμοίως καΐ γυναίκες* χαΐ ουδ* ο( περιφανέστατοι 
αυτών άιπ^ξίουν τ6 τοΤς άλλοις συναίρεσΟαι πρδς 
τήν οίχοδομίαν. Έπειτα κα\ τ6 έπίλοιπον τοϋ χω- 
ρίου διαλα6'5ντες δ ετείχιζον άχρις ου εξήρχίσεν ή 
Ολη, χο\ βίς Οψο; τε ήρετο τδ τείχος Ιχχνδν αύτοίς, 
χαΐ άλλην π3ίσαν έκ χατασκευ7;ς άτφάλειαν έπε- 
τεχνώντο. "Οσον δε ούκ έξτ,ν τειχίζειν δι' Ολης άπο- 
ρίαν, χαρακώμααι μεγάλοις κα\ σταυροΓς περιελάμ- 
6ανον, χα\ εν δλίγφ χρ^'^ο τδ γωρίον άπαν δΓχετο. 
Βασιλεύς δέ έπεί έπύΟετο τά παρά των έν ΓαλατςΙ 
•κετολμημένα, ήλγησε μέν οΰ μέτρια έφ' ο!ς τοιαύ- 
τα ίπασχεν ύτιδ Λατίνων την 'Ρωμχίων οίκούντων 
γην, χα\ δικαίων δντων ακριβώς δουλεύειν. *Ομως 
ιΐις βΐχι, καίτοι πιεζόμενος ύπδ της ν*5ιου έτι, ε!ς 
Βυζάντιον άφίχτο. Αύτίκ» δέ οΐ έν Βυζαντίψ, μάλι- 
στα οΐ π2ρ\ εμπορίας ήσχοληίΚίνοι, κα\ οΐ έν έργα- 
στηρίοις διατρίβοντε;, έν βασιλείοις συνελΟδνιες, 
έδέοντο βασιλίως μή σφάς περιϊδιίν οδτιος ύπ6 Λα- 
τίνων τών έν Γαλατά περιφρονουμένους, χα\ τά 
ανήκεστα ύπομινονα; • άλλα δίχα; τών τετολμη- 
μένων άπαιτήσαι τριήρεις έφοπλίσαντα Αυτούς δέ 
έτοίμους «Ι ναι χρήματα παρέχει ν πρδς τδν πδλεμον 
^ &ν Ιχαστος εύποροίη. Μάλλον γαρ τών άλλων εκεί- 
νων ήψατοή παρά Λατίνων φθορά γεγενημένη. Νήές 
5€ γάρ χα\ χρήματα, χα\ οίκίαι αΐ έμπρησθεΐσαι» 
τά σύμπαντα σχεδόν εκείνων ήσαν. Βασιλεύς δέ 
πρώτα μέν έμέμφετο αύτοΤς ώς ού χρωμένοις κατά 
ΧΛ%^ τ^ προθυμί^. Τδτβ γάρ ίδει παρέχεσθαι τά 
χρήματα π^ύμως, δτε συνεβούλευεν αύτδ^ χα\ 6ίΓ6ΐιη)(ΐ3ΐ)3ηΚ, Ι)Γ6νίςιΐ6 ΐ6π>ροΓβ ι^υίάςυιϋ 6γ»1 
βραιίί οοιίφΓβΙιβηδυηι 6&1. 743 Ιηιρ6Γ3(0Γ ϋβ 34ΐ- 

(13613 6:ι)3ΐ£0Γυηΐ Γ3€ΐυ8 ί'βΓίΊοΓ, ηΐ3ΧίΠιθρ6Γ6 (]<>- 

Ιαίΐ» ρΓορΐ6Γ63 ηυο(1 |]Χ6 3 1ι3ΐίηί8 Βοπΐ3η(ΐηι 80- 
Ιυπ) 300θ1ϋηΐίΙ)ΐΐ8. 6ΐ ηυί πι6γ1ιο 8υ)»6$»β 36 ρ3Γ6Γβ 
ββϋυΙο (Ι*ΐ1)6Γ6ηΐ, ρ3ΐ6ΓυΙυΓ. Τ3πΐ6η ηιι ιηιςυ3ηι 3(1- 
Ιια6 πιογΙο 0Γυ6ίαΓ6ΐυΓ, ϋ( ροΐυίΐ, Βγζ3ΐηίυπι ίιΓινϋ: 
υΙ)ί 6υιη βίβΐίηι η)6Γ63ΐ0Γ63 ροΐί$8ίπΐ(ΐιη 6( 0ρίίί668 
ίη ρ3ΐ3Γιο οοηνοη6ΓυηΙ, 0Γ3ηΐ68, η6 56 ίΐ3 6θηΐ6ηιηί 

3 1«3ΐίηί8 63ΐ3ΐ3Βί5, 6ΐ ίηΐο1βΓ3η(1ί8 6Χη2;ΐΐ3Π ίη]ΐΙΓίί5 
8ΐη6Γ6(, 86(1 3Γΐη3Γΐ8 ΐΓίΓ6Π)ί1ΐυ8 ηβΓβΓΙβ ρ6Γρ6(Γ3• 

ΙΟΓυπι ρ(Βη39 6χ1(;6Γ6ΐ .* 86 ίηιρ6ηδ3η) 3(1 1ΐ6ΐΙυιη 

ρΓΟΠίρΙβ ρΓΟ Γ36υΙΐ3ΐβ ΟθΙΐ3(υΓ08 : ί1ΐ3ΐ3 8ί(1ϋί(ΐ6Π1 

3 1.3Γιηί8 (!6(Γίη)6η(3 ηΐ3|;ί8 3(1 ίρ80#ρ6Γ(ίη6ΐ)αηι, 
ο ςυο(1 η3ν68, δυρ6ΐΐ6χ, 61 <1οπιυ8 ίη€6η$269 οηιπία 
Γ6Γ6 ίΙΙοΓυπι 6Γ3ηΐ. Ιηιρ6Γ3ΐθΓ 60δ ρΓΪωΐΗη ()6 ίη- 
Ι6π)ϊ)6δ1ίν3 6ηρίιΙίΙί)(6 Γ6ρΓ6!ΐ6π(ΐ6Γ6 : (οηο 6ηίηι 
ρΓθ;ιιρ(6 0θηΓ6Γ6η(ΐ3η) ίϋΐ8$6• 6Ι1Π1 ίρδβ 3υθ(ΟΓ 06- 

1)3ΐ : ίΐ3 ηιιηο ίβΐίηοδ ηίΙιίΓ (3ΐ6 3υδυΓ0δ ΓυΙ&δ6. 
Ν3«) οαω 1ΐ06 1οη([3 Γ6Γυηι 6χρ6η6ηΐί3 (Ιοοίϋδ ρπε- 
▼ί(ΐ6Γ6ΐ, 3ηΐ6()υ3ηι Γι6Γ61, 8Η8(ΐ6Γ6 νο1ϋί8$6, ςιι» 
ρ3υ1ο ρθ8ΐ ρίαιίηιυπ) ρΓοΓαΐυπι ρηΐ3Γ6ΐ. ΝίΙιίΙο 
πιίηυβ 61 ίρ(»6, ρο8((ΐιΐ3ηι 1)6ΐ1υιη νίδυαι 6^1 68ρ65- 
8βιΐ(1υηι, Β>ζ3ηΐίθ3 ρ66υηί3πι ηιιπΐ6Γ3Γβ ]υδ8ίΐ, 6ΐ 
€οηδΐ3η1ίηυηι Τ3Γ6ΐΐ3ηίοΐ3ΐη 6Χ3€ΐίοηί ρΓχΓνοίΙ • 
6ί(|(ΐ6 ΐπΓ6ηιίυηι 9β(1ίβ€3η(ΐ3ηιπ) η6([θΐίιιιη ύβάϋ. 
Τ6η6ηΐίΙ)Π8 3υΐ6ηι π13Γ6 ββίβΐ^ίδ, 6ΐιιη ρβΓ ί(1 Γΐ(ρΜ 
6θη8ΐΓυ6ηϋί5 ηβνίΒϋδ 8υΚ)ν6ΐΐ6Τ6 (ΙίΓβείΙβ 65861» 
Χ>ο1>ιΐ5 €ΐ ιηιιΗδ ίηηοΐίβι 6Χ 56Γβ6»ΐί1 ιηοηΐίϋα5 87 Ι0ΑΝΝΙ8 ΟΑΝΤΑαϋΖΒΪίΙ Μ 

«]νφ1)Ί )υ85Η * ({ϋοά ορ6Γθ(6 βάιηοάιιιιι βΐ ιΙίίΠοιιΙ- Α. νυν Λατίνοις ούβΐν &ν τοιούτον ΙτολμβΙτο; Τούτο γάρ Ι6Τ ββΐΜΐ* λΐΐ|ΐιβ Ιη ΗβρίΑβο^Ιο ηαναΐί ιΗΓ6ΐιιβ& Γα 
1>πο3ΐ)2ηΐυΓ. €»ΐ6Γαιη ΟβΙ^ΐχί ίιηρβπιΐΟΓβπι, αΐ 

▼6Ιΐίΐ, &ΐ3ΐίΐη 1)6ΐ1θ λάνβΓλΟδ Ιρβοβ (Ι6&ρ6{3ηΐ6ΐη, 

^υ» τϋΠοη!, οπιηία οοηοβΒίυΓΗΐη, 6Ι ^ά ρβοΐα (1^• 
ΚΜδυΓυιη , οο$(|υ6 ιη&ή8 ϋοιηίηοβ Γ6ΐί€ΐΐιηιπι 
€οηΑ(1(^1)&η(. Α$1 υ!)ί οΊΙιΊΙ 615 ρΓΡ ορίοΊοηβ βνβηΐΐ, 
•6(] ΠΑΤολ οοηιρίπ};! 6( &ά ρυςη^ηι ίη$1ηιί τίϋβ- 
ΓυηΙ, ιηυΐ;ιΐ3 νοίυηΐ^ΐβ Ιβςαΐίοηβιη άο ρ»€6 ιηΐ9β- 
Γυη(• (ιηρ^ηΚΜ* βίβ ίηίςυίΐ&ΐβιη •ΐαΙΓιΓΐ3ηίΚ]η6 βχ- 
ρΓθ1)Γ8Γ6, ςυοό ηίΚιίΙ ηηςα&ιη α5 βο Ιχβί, β60 ιιΗ» 
1)6ΐΙί ^€28ΐοη6 (1819, («Ηΐ ίιπρΓοΒΊ βχβΐΊΓιβδοηΐ, οΐ 
ΐΑηι&8 Αΐϋδ ίηίππ^ Ι;)ηΙ&ιη(]ΐΐθ ρβηιίοίοιη ηΙίΓΟ 
ίιϋυΚβββηΙ. Ι)6ίη(]6 ε&αορυιη ιηυΓΟ 8^ρΐυκι Γοΐίη- 
^υΐ, ιηυηιιη (]ο]ί€ΐ ίιηρβπίΓβ ^ βίο εηίηι &6ΰυιιι, 
4α|ΐ^3 <1ϋβ Ίςιιοδΰβηΐβ, Γο»1ιΐ8 6( ραοβηο Γογο. Ιΐϋ 
]υδΜ αυηϋυβ ιινοτ5&Γΐ, βο ϋίΓβΓβ, οροΠβΓβ ίρ»!β 
Ιοοαπ) Ι&ιη ιηιιηίΐυηι οβιΙβΓΟ ; 744 ^"^ '^^^'*^ 4"^ 
()ΐιΙϋ€θΐ ίη »6 βϋ» οιηίβ$αΓθ5 : οΐ δίιηιιΐ ϋϋΙΙιιπι ΐη- 
ναΐιεβοβί^αΐ, βΐ η&νίΙ)αβ τ«^»ηΐ68, οϋνίοβ ά\τ^ ιηιιΙ• 
^ΙαηΙ. 5υ5]&(9 Κοηι&ηί$ η&νί(|;2ΐΐίοη6, ίη ρπΒβ^ηηάΙ 
•ηβτ&πλ πιυΓ&Ιριη ιπαοΙΓιη^ηι οοη8|ίΐαβΓυι>1, αχ ςυ& 
βΐί|ΐΧ8ΐ 1&ο(Ί ροη<ΐ6Η9 ^ιηί|ΐ6ΐ>&ηΐυΓ, ςα^ηΐνιη Ηοπηο 
701)υ$1υ^ ΓβΓΓβ ρο586ΐ. Τυιιι ΐπΓβιηί οηοΓ^ΐΓί^ιη οιγ* 
€υηιΐΓλΙΐ6αΐ68, υι^ί^ιυβ Ιη ιΐΓΐ)6ηι, 86(1 όίη άηιηηυηι 
|η€υΐ3ΐ>2ηΐυΓ. ΙιηρεκιΐΟΓ, ςυοηίβιη ίη ρΓ.€86ηδ ηατι 
0€ειΐΓΓ4Γ6 ΗΙίβ η6(]ΐιί1)αΐ, ςαοιΐ ΐΓίΓ6ΐηίΙ)ΐι$ €3γ«ϊγ61, 
ηίδίΐι ςυί βι^^^οοηΐίηβηΐβ €Γ(Ί>τί& ίηοιΐΓ$ίοΐλί1>Η^, 
ςιΐ3ηΙυηίΐ ρο&$6ηΙ, ίΠίβ ίηοοηιηιΟίΙ&Γοηΐ. Ν6<|α6 13« έχ της πολυπβιρίας τών πραγμάτων προορώμινον 
αύτλν, χα\ πρ\ν γινέσθαι ουμβουλβύειν &περ φβτο 
μΛΧ^ μίχρ^ν τά μέγιστα λυσιτελή οζιν. Όμως χα\ 
αύτδς έπε\ Ιδόχει πρ^; τ^ν ΤΓ^λιμον χωρε?ν, χρήμα• 
τά τε έχέλβυεν εΐοφέρβιν Βυζαντίους, χα\ Κωντταν- 
τίνον τ^ν Ταρχανειώτην Ιφίστη πρ^ς τήν εΓιπριξιν, 
χα\ α0τ6; έτρέπετο τριήρεις χατα^χευάζει ν. Της θα- 
λάττης δΐ ύτΛ των Γαλατίων χατεχβμίνης, έπβ\ έν 
άπ^ρφ ?)ν ξύλα ναυπηγήτιμα χομίζβιν Ι χ θα- 
λάττης,ζεύγεσι χα\ ήμιόνοις έχ τών χατλ τδ Σερ• 
γέντίιον όρων έχέλευι χομίζειν. Κα\ ήγοντο μβχθη• 
ρώς Λγαν χαΐ δυσέργως • χα\ πρ^ς τφ λβγομένφ 
Κο'^οσχαλίφ νιωρ^ρ αΐ τρήρεις ΙναυπηγοΟντο. 
01 &ν ΤλΧλχΒ, ίϊ Λατίνοι ήλπιζον μέν αύτ{χα έλ• 
Οόντα βατιλέα, τίν πρ^ς αύτους άπογνόντα πΛε- 
μΛν, πάντων αύτοίς παραχωιρήσειν 'ών έβούλοντο, 
χαΊ χωρήοειν ττρ^; συμβάλεις, άρχοντας χαταλιπ^ντα 
της θαλάσσης. Ός δ' άπήντα χατά γνώμην αύτοΤς 
ο(ί9ΪΊ, άλλα ναυς έώρων ναυττηγούμενον χα\ πάρα• 
σχευαζ<5μενον πρδς μάχην, μεταβαλόντες πρεσβείας 
ΗοιοΟντο, χα\ περ\ εΙρήνη; διελέγοντο. Βχσιλειις 
δ& αύτοίς τήν πονηρίαν χα\ τί^ν άγνωμοσύνην όνει- 
δίσας, δτι μηδέν μήτε πρδτερον, μήΟ' Οστερον ύπ* 
αύτου άδιχηθέντις, , μηδ^ πρόφασιν πολέμου παρι- 
σχημένου μηδεμίαν* αύτολ τοσαυτα ήγνωμ^νησαν/χαΐ 
τοσαύτης ^ιρξα^φ άδιχίας χα\ φθοράΙς, Ιπειτα έχέλευβ 
τ?) τειχισθέν χωρίον καταλείπεις χα\ -τά τείχη χαΟαν- ρείν οΟτω γάρ ΙσεσΟαι σπονδά; αύτοίς, χα\ είρήνην 
016η πι&Γβ ρβηίΐιιβ η6^Γΐ(;6ΐ)Αΐ, $6ϋ ΐοηηβΠ'α 8ΐ3(ιΐ6• ^ πρΌς αύτ&ν, συγγνώμην πχρισχόμενον ών έζημίω- 
))&1 ίιιιηΐ6η!>Φ ιηη£ΐιίΐυάίηί$, ιιιιάϋ 1:»μίϋο:> Πνζαηΐΐο σαν χατά τδν πόλεμον. 01 δέ ούδ* &χροις χατεδέ- 
^1ιιΐ8ηι €χρ1θ(1θ1>3ηκυΓ. Ρ€ΓΓιηβ6ΐ)2ηΙ βηιιιι οο, .ίο χοντο ώσ\ν, άλλ& δ»1ν {ίφασαν αύτοΓς του χωρίου ύοητθ5 6οηιρΙυΓ68 , ,ρΓχββΓίίπι Λά Ιίιία^ ρο^^]α;> 
€0Τΐΐ6Γ6ΐ)3η( : ΜΡ6 ρ^Γυπ) βα 83X3 1.3(ίηοΓηηι οηβ- 
]^3Γϋ3 ηο€6ΐ)3ηΙ• Ουίη βΐίαπι Ηΐ3ηι, (]υ3 η^ΑοΙιίηα 
5ΐίΐ6(6ηΐ3ΐ)3ΐιΐΓ,€ΐ388ί3ηΐ8 γίχ 6ίΓιΐ£;'6ΐιΐ!))α<!, ΙαρΊάπηι 
}&εΙυ Β^ζαηΐϋ 8υΙ)πΐ6Γ86ΓυηΙ. 1.3ΐίηί ύο ραεο ογ3- 

ΙΟΓΙ'δ ΊΐβΓΙΐηΐ λΰ ΙβΓίίΐΙΠ) ηίίΐΙβΓβ : ίΐ&ρ6Γ3ΐΟΓ 608 86 

•υ(1ίΐυηιπι η6£3Γβ, ηίβί πιυΓΟ ονβΓϋΟ, ςηοά Ιοΰί 
\ίηϋί€3Γ6η(, ΓβΠηςυβΓβηΙ. €οη8ΐιηιρΙο ίη 1ιί8 πιυΐΐο 
ΐ6ΐηρθΓ6, ΓοηΓβαίδ ΐΠΓβηιίϋϋδ Γ6ΐηί£68 €ΐ η)ίΠΐβ8 
16|[Η, 61 3ΐί3 3(1 ρυ^η»»! οηιηιβ 3ι1θΓη3νίΐ, ιΐυεβδςαβ 
ρ^ίβοΊΐ : 11118 ςιΑ(ΐ6ηι αρηό Ρί883Π) ΐ6Γηί3 ΐΓίΓ6ΐηί* 

))Ιλ8 Ρ1ΐ306θΐ3ΐυΠ1 ρΓΟΐ68ΐΓ3ΐΟΓ6Πΐ9 ιιΐίίδ Ιη Η6ρΐ3- παραχωρείν τετειχισμ-.νου, ή ούδβν^ς τών πρδς 
αυ:ους ήχάντων αμελή σε ιν • χι\ δ,μα έπ£τε(νετο ό 
π(^λεμος, χα\ περιπλέοντες διέφθειρον τους προστυ• 
χόντα;. Έπε\ δέ τήν θά>ατταν άπλωτον εποίησαν 
•Ρωμαίοι; , έφ' ύλχάδος μυριοφόρου μηχανίίν έπι- 
στήσαντες τειχομαχιχήν, άφ' ής λίθου βάρο; δσβν 
εΟρωστος άνήρ Αν άροιτο ήφίετο, εΤτα τριήρε• 
π&ριέλχοντες τήν όλχάδα, λίθους ήφίεσαν πανταχοί 
της πόλεω;, Εβλαπταν δέ ουδέν. Βασιλεύς δέ έπε\ 
έχ του αύτίχα άντιτάττεσθαι αύτοίς ούχ είχεν έχ θα- 
λάττης τριήρεων άπορων, στρατιάν έχ της ηπείρου 
πέμπων, έφίδους έχέλευε συχνάς ποιείβθαι, χαΐ β63ΐο 6θη5ΐηΐ€ΐί8, Ζ3Πΐρΐ3θοη6Π) ηΐ3|;ηυη) άιιοβπι ο έβλαπτον δσα δυνατά. Ού μήν ουδέ της θαλάττης ςοΐ €0η(6Β<ΐ6ΐ)3( 6ηίχίυ8» ίΐΙ8υρ6Γ 8υ38 3ΐΐ3ΐ>0Γ3Η 

Μ ρΰΓίΙοί ; 6Γ3ηΐ 6ηΊηι νί86η<ΐ3 ηιοΐ6, ςη38 Π^ζηοίδ 

ΙΐΙΙτΊ1)υ8 Ιΐηρ081(ί8, 61 Γ6ΐηίβΐ1>υ8 (ΐ68Πρ6Γ Ι3ΐ)υΐ3(0 

€οηΐ66ΐ{8 (8ΐιρ6Γ (|ιΐο (;πινί8 &πιΐ3ΐϋΓΦ 6ΐ νβΗίοιιι 
ηιυΙΓιΙ«ι«1Ίη6ηι 6οη8ΐίΐιΐ6ΐ)3(, ςικκΐ πι^ι^ηο 6ί«ίη ρο- 
(^3 ϋ6ΐΗηΐ('η(ο ίυίΐ, υΐ ρ3υ1ο ίιιίΓα άίοβίυΓ)» άυρΗ- 

€81>3|. ΡΓΐ(ϋ6 ρΟΓΓΟ ΐ111υ3 φβΙ, ηΠΟ (ΓίΓ6η68 6 η3- 

▼3Η β^αοΰηά» 6Γ3ηΐ, οη6Γ3Γί^ <ιυ» Οβηαβ 8θ1?6Γ3ΐ, 

Ια 3ΐΐ4Ι 6θη8ρ60ΐ3 681» ΠΙ3βηΐ3, ΙΙΙ 3ί6ΐ>3η(> οηυ8ΐ3 

ιΙΊνίίΓιβ. Μ3ΐ36ί3 3111610 ν6ηιί8 ροη6ηΓι1)υ8 0ρρΓ6388Ι, 
Α^ ΡηηοΙρίβ ΊηβυΐΑΐη βηοΙιοΗβ ίυη(ΐ3ΐ3 681. Ιη 63ΐιι 
«χ Ιιηρ6Γ3ΐοηΐ8 ΐΓΊΓ60)ί1)ΐΐ8 άυ», €αιη ιοΐί<ΐ6πι υηί- 
160111)08 , ηοοίυ 6 η3.ν3ΐί ρΓθΓ6οΐΦ ίην386Γυηΐ : 
^ΙββΓϋΝΐ5<ιιΐ6 ίοηΗ6Γ 86 άβ^^η^Ιβη^Ι^^β » ίΕη6πι παντάττασιν ήμέλει, ^λλά πετροβόλους στήσας μη- 
χανάς τδ μέγεθος ύπερφυ^Ζς, λίθους έχέλευεν έχ 
Βυζαντίου άφιέναι πρ^ Γαλαταν, διΐχνοΰντο γάρ. 
ΚαΧ.πολλάς χατέστρεψαν οΐχίας, μάλιστα τάς παρά 
θάλασσαν, χαΐ ταΐς όλχάσι τών Λατίνων ούχ δλίγα 
έλυμήναντο οΐ λίθοι. Τήν τε τήν μηχανήν άνέχου- 
οαν όλχάδα χατέδυσαν βαλ'5ντες, μδλις τών επιβα- 
τών τδν χίνδυνον διαφυγόντων. Οί Λατίνοι δέ χαΐ 
δλς χα\ τρ\ς*'περ\ εΙρήνης πρεσβείαν έποιήσαντο, 
ούχ ήνέσχετο δέ δ βασιλεύς, εί μή τά τείχη χαθε- 
λδντες» τδ χωρίον χαταλίποιεν. Έν τούτοι; δέ ούχ 
ολίγου τριβέντος χρόνου, χα\ τών τριήρεων ναυπη- 
γηθείσών, ναύτας τε χατέλεγεν ό βασιλεύς, χα\ 
όπλίτας, χα\ τά άλλα πάντα έξηρτύετ^π^) χην ατιιατηγούί τ• Ιφίβτηταΐς μέν πρ^τ} ΙΙίαηι Α ι |β06Γαιιΐ, «1ί|υ6 Ιΐ8 νΙοΐΟΓΜ ιη βΒηι Ιη^ΙΙιιβΓίιηΙ• 

»«€ ρ^ούη οΙιίΓυηο&ΐίΒ, οιηηΐυιη ροΐίΓι βιιηΐ. ΥβΓϋΐη χριαΧ τριήρωι Φαχβωλάτον τ^ν πρωτοστρΔτορα, 
ταί; Γ έν τφ χοντοσχοιλιφ ναυιπ^γηΟ&{(τακ, Τζαμ- 
«ίιάχωνα τ&ν μέγαν δονκα, Ιφιλονβίχησβ βέ ό μέγας 
ίουξ φιλοτιμ^τερον ιτρο9»ς£(>γά729θα( τάς Ιδία; • 
ξσιν γάρ χα\ μέγιτται μεγέθεκ» χαΐ ξυλίνους έπο- 
στήφας πύργους, Χ9ΐ\ τους έρέτας Ανωθιν Ιρέψα^, 
διπλές έπο(€ΐ τάς τριήρεις, χαΐ πλήθος οπλιτών 
Ινέστηαε, Χ2\ ψιλών, δ χα\ μάλιστα Κβλαψε κατά 
της μάχης τδν χαίρων, ώς δλ{γφ ύστερον Ιΐρήσεται. 
.|Τϋ προτερα£^δλ ής Ιμελλον Ανάγεσθαι αΐ τριήρεις 
. Ιχ του νεωρίου, όλχάς &ναπλέου9α έφαίνετο Ιχ Γεν- 
νούα(, πλουτον &γουια, ώς έλέγετο, πολύν. *Απλο(ας 
δέ τιάν άνεμων παυσαμένων χατασχούσης, πρδς 
Πριγχ^χφ τ]} νήσφ ώρμίζετο Ιπ* άγχυρών. ^Εφ* ήν ιι1)ί τυηιΟΓ ίηοοηο «ιΐΰΙΟΓβ ηι&ηβτίΐ, 1.8(ίη&$ ΐπΓβ- 
Βϊββ β 6«ΐ3ΐη βο ΰΟΓβυιη (ϋπχβΓβ, ρβΓουΙβι Κοηιαηί, 
€ίΓαΐ6Γ ςιιίικιυ^^ίηΐ» άβ 9υί$ ίη οηρΓαπΑ Γβΐίοΐίβ, 
ία^ίΐιη 3ΓΓ}ρικΓηη(. 745 ^«ί* *»»« τυπιοΓ ρίπηβ 
ριεηιίΑχ ϋηΐ, Πβ&βπί Ιη οηβΓίη» Βοπιβοι, (ΓίΓβηιββ 
8ΐ)η3νί(;ιι&60 οιιιη κεηΙίΓβηΐ, εοπδίΐϋ !ηορ6!«, ουιη 
Ι^ΐίηίβ μοί \\αϊ9 οοΙΙοςιιυοίυΓ ; €ΐ οοηνβηίΐ, υΐ 
οοιηιηυηίΐβΓ ίπΛβηίΙΊυια ΓθβΐΙη^οβΓβηΙ, η« 61 Ίρβ'δ 
υη& ρ6Γ6υη(]ιιιη ίοΓβΙ. Ρο&ΐ6Γθ (Ιίβ, 8ί Βοιηηηί 
Αϋπανί^απίΜ οιΐ6πιπαιη οαρβΓβπΐ , ιρ^Ι 1.3(ίηο8 
βχοΓ^ΐίβ ιΙυ€ίΙ>08 €οη86Γν^Γ6ηΐ. 8ίη ϋιΐίηί, υΐ Βο« 
ιηβηίβ ϊά^υα οβιαιιπι 1.8ΐίηι ρΓ9Β8ΐΑΓ6ηΙ, <|ΐιο(Ι βΐ 
Γαοΐιιηι ρηηια 1ιμ6* ΡαπιιΙβ βηΐηι ίΐΑ 0Βΐηϋ)υ8 ίιη- δν•τών ^•ιλιχών τριήρεων έχ τβΟ νεωρίου άνή- ^ ρβΓίΐοηβ ΙΠΓύηιϋιιιβ, Ι^ιΐΙηι λΙΐ9ΐ)βηΐ«8, ββηιίιΐδίαηι γο¥(ο νυχτδς, πάρε (πόντο δλ χα\ μονήρεις Γβαι ' 
χα\ προ3βαλ(^ντες τ!) όλχάδι, (πε\ ήμύνοντο οΕ Ινδον 
χραταιώς, πυρ ένίεσαν οΐ τριηρΐται, χα\ οΟτω περι- 
^ενόμενοι, έπέβησάν τε της όλχάδ'^, ούχ δλίγους 
των άμυνο^ιένων άποχτείναντες, χα\ πάντων ))σαν 
ήδη χΰριοι. Φήμης δέ αδήλως ταΐς τριήρεσιν έπι- 
πεσούσης, ώ; τριήρεις Ιπιπλέουσιν έχ Γαλατά Αατι^ 
νιχαΐ, ίτρά'ΚΊΐσα>ί είς φυγήν, δλίγφ Ιλάσσους πεν- 
νήχοντα των οίχείων χβταλιπδντες έπ\ τ!^ς όλχάδος. 
*Ι1ααν δέ παντάπασι ψευδείς αΐ φήμαι. 01 δέ χατα- 
/ειφΟεντες 'ΡωμαΓοι 1π\ της όΐ^άδος, αίαθόμενοι 
ά^πλιυσάσας τά; τριήρεις, Ιν άμηχανί^ χατα• 
σχάντες, εΙς λίγους ξλθον τοΙς Αατίνοις νενιχημέ- 
νοις ήδη χατ3κ χράτος, χα\ συνέβησαν ώστβ χοιν{| οηβΓίπαιη 2ΐ)8ΐΓ»χ6Γΐιηΐ, ςυίηαβ Ιη 6& νβΙΐ6ΐ)3ηΙυΓ 
1•2ΐίηί, οχ ]υΓ3ΐη6ηΐο Ποηααηίβ ίηοο1απι!ΐ»ΐ6ΐη ίιη- 
ροίΓαπιηΐ. ΙιηρβΓ&ΐΟΓί» ΙπΓβιηε» ΙηβΐηΐΓΐ» οιηηββ 
61 ρ&Γϋΐ» ρβηίΐυβ, 0ΓηιιΙ»ςυβ ίηδί^ίΙβΓ, βΐ αηη»- 
(ΟΓυιη ηυιηβΓο, 8ρΐ€η<ΙοΓβ 90 ιη&£ηίΐθ(1ίηβ βρρΑΚί* 
1118 ηιΐιϋο αηΐιςυίβ Κοιη3ηοηιιη €ΐ888ί)>ιΐ8 ΙηΓΰπο* 
Γ68, 6 η&ν&Ιί άβάυουηΐυΓ. ΟιιΪΓοιηββ ηοη ρβυο» 
80«ιυυηΐαΓ : Ιβηοΐ)! ίιβιη, βΐ «Ι6ΐύ9η2, 'β( ίη ίί8 €2- 
ΐ^ιρΙΐΓίοϋ, ηβι οιηηθΗ οάίο ϋιΐΊηοηιιη ουρίϋβ ιηϋί« 
ΐαΐυιη ρΓθβοΐ8ϋ6ΐ>3ηΐυΓ. Ι^ιΓιηΙ Ιβηΐο λρριΐΓ&Ιιι λΙΙο• 
ηίιί. οιηηία ροΐΊθ8 €0§ίϋ5&ηΐ, ςικιιη αιιη ΐπΓβιηΐ• 
Ι)ΐΗ ίιηρ6ΓαΐθΓϋ8 άβοβΠ^Γβ. 8υΜ ΑαΙβιη βηΐβ ορρί- 
(Ιιιιη ίη8ΐΓυ€ΐ&8 Ι]λΙ>€ΐ>«ηκ, ορίηίοηβιη ρηεΙ)6η(68 
Ίη Ίιιιρ6Γ&ΐθΓίλ&, βί νοηΐΓβηΐ, ίΐυΓαβ. δίο ^αίοηι «6$ννύ2ΐν χιτακαιομένην τήν όλχάδα, Γνα μή συ*;- Ο ^^^ηΐ οοηιρβΜΐί 0»1β1«ϊ, ΙιΙ 81 ίσιρβπΐΙΟΓίΜ ίΟΟίΐΓ- Ι^αφΟαρώσι χα\ αυτοί. Οίς τήν Ιπιοΰσαν δλ &ν 
μέν Τωμαιοι έπιπλεύσαντες χύριοι της όλχάδος 
γένωνται, συνδιασώζειν τους άπολειφθέντας *Ρω- 
μαίοιίς τους Λατίνους έξαιτηααμένους ιοαράί τών 
αρχόντων* άν δ* οΐ Αιτίνοι έπιπλέωσ'ι χα\ χυριεύ- 
ωσι της όλχάδο;, τά Γτα Λατίνους ποιεΤν πρδς τους 
Τωμαίους, δ χα\ Ιγίνετο &μα Ιφ ' ΙπεΙ γάρ οΟπω 
π^ααι πιρεσχευασμέναι ήσαν αΐ βασιλιχαΐ τριήρεις, 
οΐ Λατίνοι έπιπλεύσαντες, ήμιφλεγή άνείλχον τήν 
δλχάδα. Διέσωζον δέ χα\ τοΟς *Ρωμαίους χατά 
το(^ δρχους οΙ έν τ^ νηΐ * αΐ βααιλιχαΐ δέ τριήρεις 
έπβΐ πάσαι ^ρεσχευασμέναι ξ σαν, χα\ ουδέν ένέ* 
δει Ιτι« άνήγοντο έχ του νεωρίου πάσαι διαπρεπώς Γ6Γ6 νίϋβΓΟίιΙ, ίυηίΐιυβ 8υ38 ΓβΐΓα1ι«Γ6ηΐ, αο όβ 
ίπητίΒ 8686 ΐυ6Γ6ηΐυΓ. ΥβΓαπι 6η!πιν6Γ0 βΐίαπι Ιη 
ιηιιΗβ 8ΐιί 86Γν8ΐΐ(ϋ 8Ρ6Ι0 {^6Γ6ΐ)βηΙ ίη8ηί88ίιη&ηι• 
ΤηΓ6ηΐ68 ίπιρ6Γ&ιοπ8 <)6(1υ6ΐ36, 6& ηοοΐ6 ρτορβ 
η&ναΐβ 8(6ΐ6ΓυΒΐ, ιιΐ λ1ΐ6Γ0 <ϋ6 ουπι Ιηϋυβ ςαββ 
ΓΙια66θΐ3ΐυ8 (Ιυ66ΐ)Αΐ, 6οη]ϋη€(», ίη 6&ΐ3ΐ«08 «|[6- 

Γ6ηΙηΓ. Ρ1ΐ3€60ΐ3ΐ1υ8 61 ίρ86 Ρ&Γ&ΙΙ18 6ΓαΙ, υΐ ρο8(Η- 

(116 6Γυη)ρ6Γβΐ. Ει 1ιηρ6Γ»ΙθΓ ουπι Οΐίο (ίΐ68ροΙβ 
ΓΓβηυεηΐβπι αο 8ΐΓ6ηυηπι 6<]θίΐ&ΐυη(ΐ πιΗΐ6ΐκιΐ» υΐ 
€οη|;Γ688ΐ8 ΐΓίΓ6Π)ΙΙ)υ8, Ιρβ'ι <ιυοςυ6 ζ €οηΐίη6ηΐβ 

ίΓΓυ6Γ6η(. 016 ]ίΙΠΙ ρΓ0ε6(ΐ6ηΐ6, ΙΙΑΤ68 6 η»γ»Γι &(} 

ροΓίΑΐη Ευ^βηίαηαπι €6Γη6ΐ>&ηΙυΓ : ςαίΙ)υ8 &αΐ6Πΐ 
ΡΙιαΰ6θΗΐα5 ρΓθΙο8(Γ3ΐθΓ ΡΓ2Β6Γ&1, 61 ίρβ» ρυίδο χβχοαμηαέναι, χαΧπλήθει οπλιτών χαΐ λαμπρότητι» ^ Γ6Πΐ0Γϋηι λ^^ΙλΙλ, ιιΐπβ 8Ρ56 32([Γ6§3ΙΓ6 Γ68ΐίη3ΐ)3ηΙ. χα\ μεγέΟει παρασκευής ούδενΐ τών έχ πολλού γε- 
γβνημένων Τωμαίοις στόλων έλασσούμεναι. Παρεί- 
«οντο δέ κα\ μονήρεις ούχ δλίγαι, χα\ λέμβοι κα\ 
άχάτια όπλίτας άγοντα, ΙχΒει τών Λατίνων προθύ- 
μ<«>ς απάντων συστρατευόμενων• 01 τε Λατίνοι πρδς 
τ6 μέγεθος της παρασκευής έκπεπληγμένοι, πάντα 
μάλλον, ή πρ^ τάς βασιλικάς τριήρεις διαναυμα- 
χβίν διενοοΰντο' άλλα τάς σφετέρας τριήρεις πεπλη- 
ριομένας Ιχοντες, ώρμίζοντα πρδ του φρουρίου, δδ- 
χη^ιν μέν παρέχοντες* ώς έμβαλουντες έπιούσι το7ς 
βααιλιχο?ς. Οβτω δέ ήσαν παρεσχευασμένοι, ώς τάς 
μ^ τριήρεις χαλωδίοις άνελχύσοντες &ν αΓσΟων• 
τ«« τάς βασιλιχάς έπιπλεούσας, αύτο\ δ* άμυνούμε- 
νΜ άπ6 των τειχών. *Ησαν δέ φαυλοτάτας Ιχοντες Α( 6ηίοι 060, ςυί ^ιΙ>6Γη3ΐ οαιηίΑ 61 8υ& οηΐςαβ 

]ΐ18(β <ϋ8ρθη$9(, ΚθΠ)3ηθ8, ηΐ &ρρΑΓ6ΐ, ρΓ0ρΐ6Γ 

ρΓχίεπίΑ, 6α<|υ6 πιηΚα ϋβΓκΙα ριιηίβηΐβ, 61 α πιαίΐο 
ίηΓ6Γίοη1)υ5 8υρ6Γ3ή ρ6Γπιία6ηΐ6, 6066 ()1>ί πι.ΐ([ηβι 
^18 ν6ηϋ οοοΓίΐυΓ, 74β ^^ ΓΓ^η^β κπγ6πι68, ίη 
(|υί6υ8 \\%ίί^^ ΐϋΓΓΟβ, 6ν<ϊηίι, κίπιαίςπβ σιί1ίΐ68 (ΐιηι 
ίρ8Ί8 8Γηιΐ8, 61 Γ6ηιΊ£68 ίη ρ6ΐ3§α8 4βοί(]υηΐ, 6Ι ιιηο 
ιηοπιβηΐο οιηηεδ νβοΙοΓυιη υαοηφ ΑβρίοίυηίοΓ. 
ΕοιΙειη ρυηοΐο ΐ«*ιηροΓί8, ςυί 8ΐ3ΐ)αηΐ ίο Ι3ΐ)υΐ3(ίιι, 
63Γυιη ςιΐ38 ΡΙ)αοβοΐ3ΐα& (]υ€6ΐ)αΙ, ««ίιηίΙίΐοΓ ίη υη(1β8 
(Ι6ΐ3ρ8ί^ 8υηΙ : ^ΓηΙ^πο ιηυΐΐίρίον η:ιυΐ3Γυιιι 30 πιίΐί- 
Ιυιη ίηΐ6ΓίΓιο. €οηιρ1υΓ68 83η6« ηυοηίβηι ]ιιχΐ3 ϋΐΐιιβ 

η3ν68 6ν6Γ^ΙΚΐηΙυΓ• 6ν3Η••ΠΐηΙ, 3ςΐΐί$ 8Ιΐ6Γθ03ΐί ΟΪΓ- 

οίΐΟΓ (ΙαοοιιΓι, βΐ (Ιο ΖαιηρΙαοοηίδ κγο^ο ¥*\'ρΙνΙ*(?}^ «VI Ι0ΑΝΝΙ8 ΟΑΝΤΑΟϋΖΕΜ Μ 

ΓιΓιΟΒ, Μβηυβί ΡΙιίΙαηίΗτορβηυβ ρπΒΓβοΐιιβ η^νΐβ Α ελπίδας τοΰ χα\ Ιν τοις τζίχισι διασωθήσεαθαι. ΛΙ ρΓΧίοη», νίΓ ηοαιια ρΓθΐηρΙιι$, ίιηρβΓ&ΙοΓίςιιβ €ΐι&- 
Γί»8ΐηηΐ8. Τυιη ΟαΙ^ίβεί ίπΒΐιιυΓΑΐίβ ιιιιίιηίβ ρΓΟτβ' 
ΙιυηΐϋΓ, η3Τ6$ Ιιοβίίυιη ΓβίΓ^Ιιιιηΐ, 638(|α6 ηβιηίηβ 
ρΓοΙιί1)οηΐ6 &υ( υΐοίδοβηΐβ (Ι&ιηιηίβ ΐΒίρΙβηΙ, 6( ν1- 
οίΟΓίαπι βίηβ $3η|;υίΓιθ ΰοηδβηυυηΐυΓ. Οαί τθΓΟ ίη 
οοηΐίιιβηΐβ €«ιη ΓιΗο ίιηρ6Γ9ΐ0Γί$ βΓβηΐ, όρβη ςαί- 
ίΤοπι 5650 &ΰοΙη§βΙ)8ηΙ, ρηίβηΐββ βΐίβιη η&ταΐββ 50• 
αο9 6 ηιατί ίιηρΓ68&ίοηβιη Γ&ο(ιιγο&. Αβί υΙ)ί η3Τ63 
ΠοιπΒηηβ ίηβηοβ δυΐχίαϋί οοηδρβχβηιηΐ, βΐΐβιη Ιρ$ί 
Γ6ΐΓθθβδ86πιηΐ. ΙηιρβΓΑΐΟΓ, τΗίβηβ Ιβηίαιη οορίαπι 
$(Γ»Ιί8 ρβΓίίδδβ. Ιηιη ^νί Βοιη&ηοΓσιη 03ΐ»ηι!(Α(β 
ίη^βιηιιίΐ. 111 ηπί Πβοηι οβΓβηδίιηι Ηοβ β^ΐδββ ίινίβΙΚ- 
δΟΓβΙ. Νίΐιίΐ ΐοπιβη όβ αΙΓιίικΙίηβ Απίιηί (ϋ8€#^δί|, ηιο 
ςιιίΑ νΐοΐιΐδ, βΐίβιη Γι-βοΐιιβ : ηοίη βιιΜίο &(] ηον^β 
Ιΐ'ίΓβηιβδ Λ<ϋΠ€3η(Ϊ38 ϋ^ηδίιιηι ΐΓβ ρΓβΰβρΗ, βΙ ορβη 
οιιπιΐοϊβίί ρΓίΒΓοπί. 0»ΐ3ΐ«ί ροΓΓο (ϊίβπι ιΠιΐϊπ Γλιι- 
βΙίδδίιηιίΓη ηηιηοΓίΐηΙβδ, ({ΐιο Ιοί Ιιοδίίυιη η»νίΙ)α8 
ηιΐιΐο $110 Ι«1)Γ.Γβ ροΐίΐί ΛδββηΙ. ηοη βοίηιη βρίηίοίβ, 
8β(1 ίηβηροΓ δοΐβΓία οβΙοΙιτΑΐίΑπΙ. ^3τη βηίιη ΐο(3 δρβδ 
831(1(18 Ιβνι ιηοηιβπίο ΠΙίδ ρβρβηθβπιΐ. Πίβ δβίΐιιβηΐ! 
οιηΛίΙιηδ ΐπΓβιηΊϋυβ δΐιίδ ίηδίΓϋϋΐίβ, 6( ΙβηηηΑΐη Ιη 
γίαοΓΪβ οοΓοηβΐίβ, 6ΐ6β3ηΐ6ΐιιςα6 ίη πιοάυπι βχοΓ- 
ηβΐίδ, βχ 3ϋν6Γδο ρ3ΐ3(ϋ δΐΐΓβυηι 30 άοοΓδπηι ηβνί- 
^ηΐββ, Ιπιρ6η(οη3 8ί|^3 03ρΐ3, 3(1 Ιιι<ϋΙ)Γΐηηι, ηΐ 

ηΐΟδ ββΐ, ΐΓ3ΐΐθΙ)3ηΙ. Εΐ Ιπΐρ6Γ3(0Γ6Π) ρΓΟρΙβΓ 3(ϊνβΓ μέν οδν βασιλιχαΐ τριήρε!ς άναχθζίσαι έκ τοΟ νβω- 
ρ(ου αύτοΟ που πλησίον ηύλίσαντο τήν νύχτα, δια- 
νοούμενοι ώ; ϊζ τήν ύστβραίαν ταΤ; μετά του Φα-• 
χεωλάτου τρισ\ τριήρεσιν βίς δν γενύμενοι, Γαλα- 
τίοις έπιπλεύσωσι. Φαχεωλάτος δΙ κα\ α6τί>ς -ίλ; 
τριήρεις έφοπλίσας, παρεσχευασμένος ήν ώς ϊς τήν 
ύστεραίαν έξορμήίων, χα\ 6 ρααΛεΙ*; Ιττπιχήν 
Ιπ«μπε στρατιάν &μα δεσπότη τφ υΐφ πολλήν τι 
χα\ άγαΟίιν, ώς της συμβολής γενομένης των τριή* 
ρέων, χα\ αύτο\ προσβάλοιεν Ιχ της ήττείρου. Έπε\ 
δέ ήμερα ήδη ^ν, αΐ μ^ν Ιχ του νεωρίου τριήρεις 
άναχθεΐται, η(Λ; τή Ευγενίου χαλουμένη πύλη 
ή5η ήσαν. ΑΙ δΐ μ«τά Φαχεωλάτου του πρωιοστρά- 
τορος, χα\ αύτα\ του ποταμού έξορμηθεΙσ«, ήπεί- 
^ γοντο ταΤς Λλλαις έν ταυτψ γενέσθαι • του δλ πάντα 
άγοντος Θεοΰ χα\ πάσι ταλαντεύαντος διχαίως, 'Ρω 
μαίου;, ώ; !οιχεν, εις πολλών άλλων Ιχτισιν αμαρ- 
τημάτων τιμωρουμένου, χα\ τοΓς πολλφ χείροσιν 
ήττάσθαι παραχωρουντος, άΟρ^ν πνεύματος άκρι- 
του προσπβσίντος, χα\ πρώτας ανάτρεψα ντος τάς 
τρεΤς τριήρεις Ιφ' αΤς ο! ξύλινοι πύργοι ήσαν, κα\ 
οΐ άλλοι αυτοί; δπλοις χατέπιπτον άπ6 των νεών έπΙ 
τήν θάλασσαν, χα\ ναΟται δμοίως κα\ όπλΤται. ΚαΙ 
Ιν μιά ^πή χρ4νου πάσαι έωρωντο χενα\ επιβα- 
τών, τψ αύτφδΙ χρ^νψχαΥ ων 6 Φακεωλάτος έστρα- 8001 ΰ3δυη) βΐίληι 3ηίπιο δυοοοίιυίδδβ , 8(3(ίηΐ(]α6 • "^^Υ"» '^^^ καταστρωμάτων, κα\ αύτο\ έπ\ τήν 
1)βΗο ροδΙίο ρ3ϋβηι βχρβΙίΙϋΓϋπι, βΐ βρβίίαηι, άβ β*λ««<»«ν κατέπιπτον, κα\ δλεθρος^ ήν παντοίος 
ςηο βιιρΓβ, ΠΙί8 ϋοηαΐυΓηηι 8Γΐ)ίΐΓ3ΐ>3ηΙυΓ. 8β<1 υΐ ναυτών όμοΰ κα\ οπλιτών, 01 μίν ουν πολλοί διβ- 
δρβηι βνβηΐϋδ ΓβΓβΙϋΐ, €«πΐ(|αβ ηονββ ΙπΓβηιββ οοπι- Ο «ώθησαν έγγυς τής γης γεγενημένης της τροπής • 
ρΐηββηϋβδ Ιοοβνίβδβ βαϋίνβΓυηΙ, ρβοβηι ρβΓ Ιβ83ΐ08 *«έθανον δ^ έν τοΤς Οδασιν δλίγφ έλάσσου; διακο- ροροδΰβΓοηΐ. Αο ρηηιπηι ςυίιΐβπι άβ Ιοοο 8ΐΙ)ί 
Γ6Γιηφΐΰη(]ο ιηιρβΓβιΟΓβπι Ιβηΐβτβπιηΐ; ςυβπι υ( 
ίηΐΓ6ρί(1υηι, βΐ »ηίπιο Ιηνίΰΐυιη, ρυΐ3ηΐ6η)ςυθ ΙΗ- 
8ΐ6ηι ίΙΚιηι ίθΓΐπη3ηι 3ΐίοηιηι ςυοΓυηκΙβηι (ΙοΙίοΐο- 
ΓΐΜπ βδδβ ρΓ6ΐίυηι, βΐ ίη ρΓΟτίβ 86η(6ηΐί3 ίπιηιο&ίΐβη) 
νί(ΐ6Γυη(, 747 ηβο• «« πιιΙΙΐβδ (3ϋ3 ο'οιιΙίη^^βΓβηΙ, 
]θ€υηι ίΙΙίδ^οη3ΐυΓυπι, 61 ΐΓβΐυπ) ΓΓβηιοηΙβπιςυβ 
ροΐίυβ ηυο(Ι νίοΐυδ 6( αϋ νίΓββ Γβρβπιηιΐβδ 3ΐ30Γίο- 
Γβηι, νβΐυΐ ΐκιη ρηηιυπι 3Γηΐ3 ΰ3ροδ8ίτίδδ6(, πιβ- 
Ια6η(68 ηβ βίΐιί ρ3Γυπι ΓβΙίαΐβΓ 03()βΓ6ΐ ()ίυΙυΓη3 
οοηίΑίιΐΙο, Ιο€υπι ΓβπιίΐΐβΓβ (1β 0θ(ηρ3€ΐο δΐ3(υ6ΓυηΙ : 
ί3€ΐ3ηυ6 ρ3χ ίη 1ΐ3ηο οοηιΐίΐίοηβπι, υ( 8ρ3(ίυηι ίΐΐυϋ 
!ηιρ6Γ3ΐοπ Γβϋ(ΙβΓ6η(, νβίβη 3ηι1)ί(ϋ οοηίβηΐί. Ει σίων • κα\ έκ τών μετά του Τζαμπλάκωνος τεταγ- 
μένων του μεγάλου δούκας, δ Φιλανθρωπην6; Μα- 
νουήλ τής ναυαρχίδος άρχων, άνήρ κοτά^ χεΤρα 
γενναΤος, κα\ ττ^ςτίΛρ^ί βασιλέως εύμενείας απολαύων 
μάλιστα. 01 έν Γαλ«τ? δ* Αατίνοι άναθαρσήσαντες, 
άναχθέντες άνεΤλκον τάς τριήρεις άναψάμενοι, κω- 
λύοντος ούδενδς, ούδΐ αμυνομένου, κα\ άνα•.μωτ\ 
τήν νίκην είχον. Ή δε Ικ τής ηπείρου στρατιά 
μετά βασιλέως του υΐοΰ, ίργου μ^ν Ιχεσθαι έβού- 
λοντο, οί<5μενοι κα\ τδ ναυτικδν έκ τής θαλάττης 
έμβαλείν * έπε\ δ^ έώρων τάς Τωμαίων ναύς κενάς 
άνελκομένας, άνεχώρουν κα\ αυτοί. Βασιλεύς δ^ 
τήν τοσαύτην δύναμιν έκ προφάοεως ουδεμιάς δρών ίιιίΐο ΓοΒίΙβΓβ ηονβηι πιυηΐΐίοηβηι «ΙοδροΙ» ίιηρβΓ3- Β άπολωλυίαν έστέναξε μέν τήν τοιαύτη ν κακοπραγ (αν 

τών 'Ρωμαίων, οίων αίτιον κακών τδ Θεψ προσκρού- 
ειν συνόρων. Ουδέν δέ ύφήκε του φρονήματος, ουδέ 
κατέπεσε πρ>>ς τήν ήτταν. άλλ' έπ\ ξυλισμ^ν έκέ- 
λευε χωρεΓν, ώς τριήρεις ετέρας κατασκευάσων αδ- 
θις • κα\ έφίστη τους έπιμελησομένους πρδς •ίά Ιρ• 
γα. 01 έν Γαλάτη δέ εύτυχεστάτην νομίσαντες έκεί- 
νην τήν ήμέραν έν ^ί τοσούτων νεών έκράτησαν 
πολεμίων, ουδέν αύτοι είσενεγκύντες πρδς τήν ^- 
ταν, έώρταζον ούκ έπινίκια μδνον, άλλα κα\ σω- 
τήρια • πασαι γάρ αύτοίς έν άτενψ αΐ περΧ τοΟ 
σώζεσθαι κατέστησαν ελπίδες. Ές τήν ύστεραίαν 
δέ πάσας έφοπλίσαντες τάς εαυτών τριήρεις έστβ- 
φανωμένας, ώς έπΙ νίκη χα\ κικοσμημένας έκπρβ- 
πώς, άντικρνι «αρέπλεον βασιλείων, σύροντες άτ£- ΐοΗδ Οΐίο, ΰϋπι 39Π)ίη6 3Γπΐ3ΐθΓυπ) νβηΐβηΐί Γ6δΐί- 
Ιυοπιηΐ. ΙηιρβπιΐοΓ 3υ(βπι αοΰβΓβίΐίδ βΟΓυηι ορΐίπι&- 
ΓιΙ)ΐΐ8, οοπιίΐβΓ 30 ρΐβΰίϋβ ίΠοβ 3ίΓ3ΐυ8, Ιοουηι 
8ροηΐ6 <]^οηαΐ. Αί6ΐ)3ΐ βηίηι, ηοη ύα Ι3η(ί1ΐ3 30 
ηυΙΓπΐδ ρΓβΐίί ΓβςίυηουΙι, 86(1 <16 ]υΓ6 ίηιρβπί 
ΙΙοηΐ9ηί οηπι ίρδίδ δίΐιί 6οηΐΓθν6Γδί3Πΐ 6886. Ηβυά 
βηίπι ουηι Γλίίοηβ ϋοη9Γυ6Γ6 , 6ΐιηι 8ίη( 3(1- 
ν6η», 61 3 Βοπΐ3ηί8 ίη)ρ6Γ3ΐοπ1)υ8 οοιηρίυπι οοη- 

860αΐί ΙίΟΠβΩοίβ, υ( 8υΙ)6886 36 Ρ3Γ6Γ6 ](ΙΓ6 ΟρίίπίΟ 

(Ι6^69η1, 3(]Ιιυ6 ίηιραιΐ6ηΐ6Γ 396Γ6, 6( ίρδίδ ηοίβηΐί- 

1)08, 3Γκΐυίΐ1 άβ ΙπίρβΗο ν6]ΐ6 (ΐ666ΓρβΓ6. Α«ια6 οΐι 
ΙίληΟ 0308301 ΐη3£ίδ (Ι03ΠΙ Οΐ) ΙΟΟΐ ρθδδ6δ8ίθη6Π1 80 

λα Ιιοΐΐοη 3£[|$Γ688οηι• Οοο<1 ηίδί ]υ8ΐίΓιχ 86Γνί3ηΐ, 
οβηαπι 811)1 6886, ι3η^^ο 3γπι3 οοηΓιηα3Γ6, ηυοαιΐ Μ ΗΙδΤΟΚΙΑΚϋΜ ΙΙΒΕΚ IV. Η 

ψΛΐις χλ\ τΑ€ Ρασιλικάς αημαία;, ώσπερ ΙΟος τάς Α βοβ (ΙβΙβτβηΙ. ΟβοηΐΜη υογο ίρ&ι βοβΙοΓβ ίβδΙδΙο 
νενιχημένα^. 'Ι^ντο βέ βαφίλέα πρ^ς τήν δυσιιρΛ- ΓβηΙ, 61 ηβ» Γαροί&ββηΐ, 62 Γ6ΐίη<ιυ6Γ6ηΐ, ιΐ60 86 Γβί 
γίβν χα\ τίιν γνώμην ήττημίνον, βΟτίκα κβταθή- 6χί|[ΐΐ£ ϋ3 ιιΐ0(ρ[ΐλπι πιΐίοη6ΐη Ιι^ϋίΙιίΓηιη, υ( 608 
«σ6«ι -Λν «Λβμον , κα\ χωρήσιςν πρ6ς είρήνην ρΓί?6ΐ, ςυθ(Ι ΠΙογοπι Ιαηΐορ6Γ6 ιη(6Γ$Ίΐ, ςαοίΐςϋβ 
«•ρβχωροΟντα τοΰ χωρίου. Ός β& άπήντα χλτ' έλ- \θΏ%6 ρΐυπηιί ΓβοίΛηΐ : &1»ΐ1ιη(]υ6 Οΐίο ρΓδΒοίρϋ, 
-κΐδαί αύτοίς ουδέν, άλλ' έπυνΟάνοντο βασιλέα αυβις )θ€0 ΠΠβ 0αΓϋ)υΙο ίηϋ6 ιηί1ίΐ6ΐη 9ΐκΙα66Γ6. ΟαΙαΙχι 
ιβχρασχ<υα{;^μ<νον τριήρεις ναυτηιιγείβθαι, «έμ- ςΓ3ϋ35 «κ^Γβ οαιη ίηηυιη6Γΐ8 Ι8υ(1ί1)ϋ8, βΐ ζά ύΥιητη 
ψΑντβς «ρβσββίαν έχ•7νοι βϋλέγοντο πιρί Είρή- β]ϋ8 ρο81 Ιοοαιη |ιΐδ8α ρ2ΐΐ6Γηο ϋ]ΐ8 Ιπκϋΐαηι ν6- 
νΐϊς•χα\ «ρώτα μίν έπειρωντο βασιλέω;» •( ιιΊ6ηϋο, ηΐΓ8υ8 ίιηρ6Γ3(0Γ6ΐη ίη οοθΐυηι Γβιτ6, ιββ- 
•υτοίς 'καραχωροίη 'τοΟ χωρίου. 'β; δ* έώ- £[η3Γη(ΐϋ6 ηυιηιηοηιιιι &ΐ]Γ€θπιιη γϊιη οίΓϋ» νβχίΙΙυιη 
ρων ού^μως έκτΓβπληγμένον, ουδέ τήν γνώμην ίιηρδΓΛίοπιιιη 8ρ8Γ^Γ6, ςαθ8, (ΐ68ροΐ8 )αΙ>6ΐιΐ6, 
ήττημίνον, άλλα τήν μέν δυσπ^αγίαν έχείνην νομί- ιηίΙίΐ68 1υ8ϋ8 βΐ νο1υρΐ3ΐί8 ^Γαΐΐ» άίηρυβΓυηΙ. Ηα- 
ζοντα έτερων τινών αμαρτημάτων βΓσπρχξιν , αύ- ]ϋ8ΐη<ΗΐΠβιΊϋΓ ίηΗίιιιη 30 &η6Βΐ Ιά ΜΙαπι 3606ρΙΙ. 
«ί»ν δέ τή; πρότερος γνώμης ακριβός έχόμενον , κα\ ούδ' άν βΐ μυρία τοιαύτας γένοιτο έκίντα βΤναι 
του χωρίου παραχωρήσοντα, άλλ' όργί) φερ^μβνον μάλλον 'Κ^λς τήν ήτταν, χα\ πρθθυμ<5τερον πρ6ς 
τήν ι:αρασχευήν, ώσπερ άρτι τότε πρώτον ήμμένον του πολέμου, δβίσαντες μή εΙς κακδν αύτοϊς ή 
ΐίολλή φιλονεικία τελευτήση, συνέΟεντο τ6 χωρίον χαταλείπειν χλ\ έγένετο ή ιΐρήνη έπ\ τούτοις» 
ώστε τ:αραδ<5ντας βασιλεΓ αυτούς, έπ\ τ6ν πρ<5τερον πχρίβολον χωρεΤν. Κα\ γεγενημένων τών σπονδών, 
«ιρ:δ(δοσαν τδ νέον φρούριο^ πρ6ς δεσπότην τ6ν βασιλέως υί6ν έλθ<5ντα μετλ στρατιάς. Βασιλεϋς 
ϊ^ ανοχών μεταπεμψάμενος του; αρίστου;, ήμέρως τ« διειλέχθη κα\ προσηνώς, χαΐ τ^ χωρίον αύτ6ς 
έχων είναι έχαρίζειο. Έφη.γάρ πρδς αυτούς, ού περ\ γης τοσαύτης φιλονεικείν, ούδενδς 'άξίας β6- 
σης, αλλά ΊίερΊ τών προσηκόντων δικαίων τ^ Τωμαίων βασιλείς. "Ατοπον γάρ έπήλυδας δντας 
αυτούς, χλΙ πολλά ύπδ τών 'Ρωμαίων βασιλέων βύηργετημένους, χα\ δικαίους 5ντας έν δοΟλευδντων 
β'.ναι μοίρςι, ίπειτα άναισχυντεΝ, χα\ παρασπάν τι της ηγεμονίας βούλεσΟαι^άκόντων. Διά ταΰτα βλεγ• 
τ^ πδλεμον αΙρεϊσΟαι μάλλον, οΟ διά τήν χτήσιν τοΰ χωρίου, κα\ γνώμην ίχειν, ώς πολεμήσων διηνε- 
κώ;άχρι του διαφΟερεϊν, εΐ μή βουληΟεΓεν τά δίκαια ποιεΓν. Έπε\ δέ αύτο\ της άγνωμοσύνης άποσταΤεν, 
χαΐ χαταλείποιεν τά ήρπασμένα , μηδ' αύτδν μικρολογήσειν οδτως , ώστ' άποστερείν, οδ τοσούτον 
Ιξίχο'/ται, κα\ ποιούνται περί πλείστου. Κα\ αύτίκα έκέλευε τ6ν υΐδν έξαγε» τήν στρατιάν, τ6 χωρίον 
τοΙς Γαλατίοις παραδόντα. 01 δέ βασιλεΐ πολλάς ώμολ<^γουν χάριτας μετά πλείστων τών εύφημιών, 
χα\ «ρ^ς τ6ν βασιλέως υΐδν έλ6<5ντες, έπε\ κατά τ6 τοΰ πατρδς έπίταγμα τδ χωρίον παρεδίδοτο, αύθίς 
τε εύφήμουν βασιλέα, χα\ χρυσίφ πολλψ τήν βασιλικήν περιέ^/5αινον σημαίαν, ά διήρπασαν οΐ στρα- 
τνώται χελεύσαντος του δεσπότου, παιδιάς Ινεχα χα\ ηδονής. Τοιαύτην μέν ό πόλεμος Ισχε τήν αρ- 
χήν, χα\ εΙς τοΰτο έτελεΰτησε. 

ΟΑΡϋΤ Χ!Ι. 

ββ/βηιπ/α άβηίοιΊα βχαείίοηβ ά\ι$ϊραίίΐτ. €ηγ ΐηδαΐα ίίαοίϋα ίΜρο€Η€ηί χηιρηαίοτ^ βί ηηαίια (ηβΗηΙ. ΟιίηΜ 
α ΟεηΗαηίΙ>Η$ νερβίϋΐίΓ, Εχ€Μαηί^$Α, βί τ€άάΊΐητο$ ρβτ ορροΠηπίΙαίβηι ρνοηιίηηΜ, Νοη ρΐαΰβί τΒζγοη" 
ηιιιι. (/ιιι6ΐΜ €θη{Ηΐίοηίβη$ ΟιίίΐΜ ■ντί>$ βί ίΐΜκ/α €€ηη$η$ίΰΜ ν€ΐΐ€ΐα αά ί^ιηρια. ΡβτΐΊηαάα ηαοηιηάαηι. 
Ζ^ΰα» €Λΐη αΗχχΙίο ίηίαΐαηι τβαιρεταίητηιη ρτοίηιΙΙϋ^ αηάαάα εκα ρύτϋ. ΐΜηΙα πζίΗηίίητ. Ιλο ΟαΙο• 
ΙΜμ ΡΙωοαατ ρΓωΙ^αηταιη αάίρί$€ααν. 

ΒασιλεΟς δ& χατά τβ τ^ν του πολέμου 'χρόνον Β Ιιηρ6Γ3ΐ0Γ 3ϋΐ6ΐη ρ6Τ Ιϋ 1)6ΐ1αο• Τ3ΓθΙΐ3ηίοΐ3ηι ίπι- 

βια?αν τών χρημάτων τήν εΓσπραξιν άκούων παρά ιυ3η6 (ΐυ3η1αιη βχβ^ί88β, 61 ΐυΓΐ>3Γυιη (]υ6Γ6ΐ3Γαιη• 

Τιρχανβιώτου γεγενημέ»/ην, χαΐ θορύβων μεστήν ςα6 ρίθηβιη 6886 υΓ56ΐη 3υ(ϋ6ηΒ, 6οηγί€ί3ΐθΓ6βςυ6 

χα\^υρμών τήν πόλιν δι' έχείνην γινομένην, χα\ 3ο 876θρΙΐ3ηΐ38 63ρΐ3(3 οοο33ίοιΐ6 ίη6Γ6(]ί1>ϋί3 

τους ΰβριστάς, χα\ συχοφάντας προφάσεως λαβομέ- 748 <^οιη>ηί"ί3<^>» Ι)ί8 66ηΐ6ηαΐϊΐ, Ιιηο, αΐ ηαυΙΓι §3γ- 

νους, χβ\ λογοποιοΰντας άπιστα, είκοσι μυριάδων πβίΜιηΙ, ΙβΓ 66ηΐ6ηαιη ιηΊΙΓιυπι 3ΐΐΓ60Γυιη 6Χ30ΐοιη 

τήν εΓσπραξιν χρυσίου γεγενήσθαι λέγοντας, πολ- Γυί8δ6, ίρ80 Γ3θΙθ 08 Π1ί8 0ΐ)ΐηΓ3Γ6 ;<)66Γ6νίΐ. Μοχ 

λονς δέ καΐ τριάκοντα, έσκέψατο αύτοί^Ιργοις τοϊις €θηνθ63ΐο Ιοίο ρορυΐο Τ3Γθ1ΐ3η1ο(3ΐη ίιηρ6Γ3(3β 

συκ^φάνταςέπιστομίζειν. ΚαΙέκκλησίαΤ αύθις πάν- ροουηΊ» Γ3(ίοηβιη ρορθ8θίΙ. Κ6(1<1ί(ΙίΙ, ϋ8 ίρκιβ ςϋΐ 

δημον συναγαγών, εύθύνας {τει περ\ τών χρημάτων ρ6η8ίΐ3Γ3ηΙ 6θηβΐ6η(ΊΙ)α8, ηοο ρΐαβ ηυίηςα3|(ΐηΐ3 

Ταρχανειώτην • κα\ άπεδ&ίκνυτο, κα\ τών τά χρή. ιηΊΙΙίΑ 6X6^1886 : ρΓδΒίβΓ . 3ΐί3 ηοη ρ3α1ο ρΙαΓ3 6Χ 

ματα «αρασχομένων συνομολογου^των, μή πλέον χγβγΊο ρυ1>1ίοο 61 ίΐβοο ΙιηρβΓ3ΐοη8, ςυφ ίη &ρρ3- 

ε£σπεπράχΟαι πέντε μυριάδων, & άνάλωτο πρδς τοΰ Γ3ΐυηι 6138818 6•η8υιηρΐ3 ΓυβΓίηΙ. Ουιη ροΓΓΟ 3αΙιη• 

στόλου τήν παρασκευήν, χα\ ΙΙτερα ούχ όλίγφ πλείω 3()ν6Γ(6Γ6ΐ, η666883Π3 ιηυΐΐΐι ρΓορ(6Γ <ϋΠ)6ΐιΙΐ3- 

τοΰτων έχ τών δημοσίων κα\ βασιλικών. Όρων δέ Ιβιη ιιιηίΐΐί, 61 Ιαηι Εοιη3ηθ8 24 6θηΓ6Γ6η(!υιη (Ιο 

τών δεόντων πολλά δ;ά τών χρημάτων τήν Ινδειαν ^ 8υο ρ3Γυιη ί36ίΐ68, ρυΙ)ϋ63<|υ6 νβοΐί§3Π3 οιηηίηο 

«ιραλειπόμενα, χαΐ τότε έχ τών ίδίων είσφέρειν (]ϋΓ6θΊ5$6, ΐπΚ)υΐ3 ρΓίϋ8 ίηα8ίΐ3ΐ3 ίιηροδυίΐ : υΐ 

•Ρωμαίους ού προθύμου μένους, χα\ τάς δημοσίας οη6Γ3Γί3 <|υ3β1ί1)6ΐ ΓΓϋΐη6ηΙϋΐιι ίη 6Χ16Γ3 Γ6βίοη6 

«βοβόδοος παντάπασιν έκλελοιπυίας, φόρους ίταττε 606ηιρΐ»πι &<1ν6€ΐ3η8» ρΓΟ ΐηβιΐίο ιη6(1ίπιιιΟ 3ΒΓ6ΐιιη[^ 93 Ι0ΑΝΝΙ8 ΟΑΝΤΑΟυΖΕΝΙ* 9β 

ϋΐιηΐίΐίιιιη «γιιΗο ρβη^ΓβΙ» β4 ρΓΟ ΓΓυοί'ώαβ ρΓΟ Λ μή πρ^ερον νβνομισμίνους, ώστ• π^χν 6λχά&ι ροΓίΙοηβ βίοιΊΗΐβΓ• Αιρτίοοί^'. ρΓΟ ςαίιΐ(]α9£ίιιΐ& 
οοη^ϋβ νίηί ΑυΓβυιη ρβΓβοΙνοΓβηΙ. Ουί α Γυ&Ιίοίβ 
ιηβΓ€&Γ6ηΐατ, ϋιιρίιιιη (!&Γ6ηΐ« βοιι βοΐυιη ιιΐ €θρΙο- 

6ίθΓ68, 564) {{ηοά βΙίαΟΙ οίίΓα ΐ9ΐ)0Γ6ΐη ίρδί 6Χ &1ίο- 

Γυιη ΐ4ΐΙ)0ΓίΙ)υ8 1ιιογ3 ηΐ2ΐ]θΓ& ίαοΐίΐΑΓβηΐ. €ϋΐηςιΐ6 
Υ6ΐυβ ΰδ56ΐ ΐ6χ» υΐ ιη£Γ0»ΐ0Γ6β βίη^υΐί αγ&πο άβου• 
ηΐ(8 δοΙνβΓβηΙ, ίρ$β ςυίη^αΑ^βουιηΑβ ίηβΐΊΐιιΙΐν 
ΐΜΐιΙβ ρ3ΐιΙο ιηίηυδ (1α€6ηΐί3 οηβΓ&η» 1>Γ6νί Ι6πι- 
ροΓ6 Ηοηι&ηίδ »€06&»βΓυιι(, <|υο(1 ΑΠίβα ηυοςυ^ιη 
ίαοΐιιιη, ν&ΐεΐ^αηΐιιυβ η^νΑΐί ροΐβοΐί», 6ΐ ]3ΐιιι ϋο- 
ιηίηί η&π8, 6Χ ιιΐ6Γοίιηοηϋ$ (ΐιΐ3Β$ΐυιη ηοη πιβάίο- 
€Γβιη €υ11Ί^1)»ηΐ. Ουί^ι νβΓΟ €1ιίιΐ8, η( η&Γηνίιηυβ, 
ίιι]υ$ΐβ α οοηΐκι ΐα&άίϊ$ ά 66ηυβη&11)υ8 ΐβηβΓβΐϋΓ, 
2(1 ρπηοίροηι 60Γυηι (ιΐϋοβαι ίρβί ^ρρβΙίΑΟί), &ι1 
ββΐΜΐυοι ρορυΐυηιςυβ ίιηροΓ&ΐοΓ 1β((&ΐ08 ηιΐ8ί1, 
|η8υ1αηι«ιηϋ 8ο€υη(Ιυηι 8&αοίΐ8 οαια Βοηααηίβ ΓοβάβΓα 
ΓβρβΙινίΐ. Οαχ, 86ηα1υ8 ρορυ1υ8(]α6 τβδροηάβΓυηΙ, 
]ιΐ8(α (ΐυί(ΐ6ηι ίιηρβΓαΐοΓβιιι ρο8ΐυ1&Γ6 : νβΓΟίηίΑηιβη 
ΙιΐϋυΙαιη ηοη βοηΐβαΐίβ 20 8αίΤΓ»|;ίο 8υο• 86(1 ςυο- 
Γυηΐιίαοίΐ &ρυ(1 8β ηοϋίΐίυιη, 86υ ρΑΐηοίοηιπι• ςυί 
8υί8 8υιηρΐί1)ΐΐ3 €ΐ&8$6ΐη ίη8ΐΓυχί866ηΐ , &ιΐ(1ϋΰί3 
0ΐ)ΐίηϋΓί, ςυο^ ίη ρπβ&βΐΐ8 606Γ€6Ι6 ηοη ρο886ηΙ ; 
οριΐ8 βηίηι ΓοΓβ (;Γ3η(ϋ ίπιρβηδ», 61 αρραΓαΙα ηοπ 
ΐΗίηίιηο;ςυί6υ8 ευπι 6&Γ6Γ6ηΐ, 60$ Ιη8υΐ3 ηβηυΐΓβ 

<1βρ£ΐΐ6Γ6, 86(1 ΙΰΠφΟΓβ ρΓ066(]6η(6, ίη(1υ$1η3 ρο- 

ΐΊα8 ΑΟ ρΓονί(ΐ6ηΙία ςυκί^ιπι ί1Π8 8(ΐ6ηιρΐ3ηι, ίη)ρ6- 
ΓβΙοΗ Ιι&πί! (1ιι1)ΐ6 Γ68ΐΙΙυΙυΓ08• Ηχο Γ68ροη<]6ΓυηΙ, 
61 8ίηιυΙ ]2ΐ€θΙ)υηι ΗβΓηιίήίυηι, 6ΐ Αηΐ2Γυηι ΓίηοΝ σίτον &γουσαν έξ αλλοδαπής έωνημένον, ύινέρ μβ^ 
βίμνου ήμΐ9υ χρυσ(ου τφ βημοσίφ φέριιν, χα\ των 
Αλ).ων χαρτιών αναλόγως. Τους δέ πβρ\ γεωργίαν 
ήσχολημένους οΓνου, υπέρ πεντήκοντα χοών χρυ- 
σ(ον Ιν τβλβίν • τους μέντοι έκ των γβωργούντων 
ώνουμένους, διπλάβιον παρέχβιν, ού μό•Λν ώς εΟ• 
«ορωτέρους, άλλ' δτι χα\ *μογητ\ έχ των έτερπαν 
πόνο)ν αΟτ<Α πολλαπλασ(ω τά χίρ^Χ[ φέρονται. Νό- 
μου δέ 5ντος αρχαίου δεχάτας τοΟς εμπορευόμενους * 
&παντας τελεϊν τψ δημοσίψ, πβντηχοστύας ίταξεν 
αυτός. Έξ ών όλίγφ δέουοαι διαχοσ(ων ό>χάδ€ς 
προσβγένοντο 'Ρωμαίοις ένόλίγψ χρόνιοι, ούδέπω Λχρ5 
τότε γεγενημένον, χα\ μεγάλην δύναμιν Ικτήσαντο 
ναυτιχήν, χα\ πολλά Ιχ τής εμπορίας ώφβλοΟντο, 
θαλάαβης ήδη άρχοντες γεγενημένοι. Έχομένης 5^ 
της Χίου, ώσπερ Ιστόρηται ήμΤν, ύιΑ των Ιχ Γεν- 
νούας άδ(χως έν σπονδαΐ;, πρ^ς τ6ν ίρχοντα αυτής, 
δουχα έγχωρίως προσαγορευόμενον, κα\ τήν βου- 
λήν, χα\ τίν δήμον, ό βασιλεύς δπεμψε πρεσβείαν 
άπαιτών τήν νήαον κατά τάς σπονίΔς, καΐ τους όρ- 
κους οΟς Ιχουσι μετά των "Ρωμαίων βασιλέων. 
Δοΰξ δέ κα\ ή βουλή, κα\ ό δήμο;, δίκαια μέν 
Ιφασαν προκαλεΐιθαι βασιλέα, ού κατά γνώμην δέ 
αύτοίς Ιχεσθαι τήν νήσον, ουδέ ψήφψ της βουλής • 
άλλα των παρ' αΰτοίς ευπατριδών τινας οίκείοις 
άναλώμασι τ?*ν στόλον έφοπλίσαντας κατασχείν, 
οΟ; μή δύνασΟαι νυν βιάζβσθαι * δεήσιι γάρ πολ- 
λών χρημάτων κα\ τιαρασχευής ού της τυχούσης. ΐΗΐη ()θ ηο1ήΓιΐαΐ6, Γκίβί Γ&οΊ6ηΟΦ ηιΙδβΓηηΙ. 743 (« ώ(ΐτε ακόντων τήν νήσον άφαιρεΤσθαι * άλλα Ιιιιρ6Γ:αοπ ΐ68ροη8απι ηοη ρΐ&ουίΐ, νοίαίκιαβ άίβιη 
ρ^3β8ι^ιυ^ τ^ύά^ηάχ \η&υ\2β : «αΙ 86 φ6Γ]υΓϋ 'ηο 
ΐιθ€ΐ]•&Γ6ηΐ, 8*1 Όαπ) βχίοηιυβΓβ ροιυί986ΐ. Ει εοη* 
Λβηΐυιη '681 Ιη 63ηι εοηϋίΐΐοηβπι, υΐ 1.9Γιηί ΐΜ*1)6.η 
ίη8ϋΐ96, 6ΐί;*πι ΟΙήυιη ηοιηίηλΐ»ηι, &(1 (Ι6ε6ηηίαιη 
ΓοΙίιΐ6Γ6ηΐ, ΓΓυ6ΓοηΐυΓςυ6 Τ6«1ίϋΙ>ιΐ8 (91)1, ρ6η(ΐ6η- 
168 ιη ιιηηο8 8ίη^ιι1ο8 ΙσιρβΓ&ΐοΓί (Ιαο 61 νί^ίηΐί 
ΑαΓβοΓυηι ηιίΙΙία. ΙηβυρβΓ νβλίΐίαπι ίπιρ6Γ»ΙθΓίαιιι 
Ιη υΓΐ)6 ρΓΟ €οη$υ6ΐυ()Ιη6 ΰΗ^βΓβηΙ; 6ρ!8ε6ρυπι 
6Χ Ε€εΐ68ίη Βγζ^ηΐίηα &0€ίρ6Γ6η(, 61 δα]>1)3ΐί8 ρΓΟ 
ΙΙΙ0Γ6 ί&υ8ΐυιη ίηιρ6ΓΑΐθΓΊ1γη6 &66ΐΐΒΐαΓ6α1 : 60Γυπι- 
ςα6 ηΐ6ηΐ0Γί9ηι 8Κ!6Γ(1οΐ68 ίη 8&6Γίαοίο ιηί88Φ Γγ6- 
φΐ6ηΐΑΓ6ηΐ, η66 »1> αΙΙο ρΓθ1ιίΙ>6Γ6ηΐυΓ. Ιΐ6ΐίςυ& 
Ιη8υΐ8 (οΐιι 6αιη 638161118 61 γίοίβ δυΐ) ίπιρ6ΐ'ύΐΐθΓ6 του χρόνου προϊόντος προνοί^ μάλλον άφβ- 
λομένους, κα\ οίκονομίςι άποδοΰναι βασιλεΤ αναμ- 
φιβόλως. Τοιαΰτά τε είπον πρδς τους πρέσβεις βασι- 
λέως, κα\ άμα Έρμίνιον 'Ιάκωβον κα\ ΠινέλονΆντα- 
ρώ, δντας Ικ των πα ρ' αύτοΤς επιφανών πρ6ς βασιλέα 
πρέσβεις Επεμψαν Ισχυρισομένους περί τών αυτών• 
ΒασιλεΙ δέ έδόκει ή απολογία Όύκ άρχουσα, άλλα 
προθεσμίαν τινά έζήτ«ι χαθ' ήν άποδώσουσι τήν νή- 
σον ή μή Ιγχαλεΐν Ιπιορχίαν, άν αύτδς ίιφέληιαι 
δυνηθείς. Κα\ συνέβησαν, ώστε Λατίνους μέν τήν 
κατά τήν νήσον πόλ•.ν, ΧΙον κα\ αυτήν προσαγορε«>ο- 
μένην, έπ\ δέκα δτεσι κατέχειν, κα\ χαρποΟσΟαι 
τάς προσόδους παρέχοντας ένιαύσιον τψ βασιλεΐ δισ- 
χιλίους κα\ μυρίους χρυσούς • έγείρειν δέ κα\ ση- 68861, ςυί ρπΒί661υιη ρτο ΑΓΐ>ί(Γ3ΐα 60π8ΐίΙυ6Γ6ΐ :ΒΙ ^ μαίαν βασιλικήν έντ6; της πόλεως κατάτ6 ΙΟος, κα\ ί8 ΚοΗίΑηοβ, ςαί ίπίτα ηΓΐ)6ηι ν6Γ8&Γ6ηΐιΐΓ, Γβ|;6Γ6ΐ, 

ΡΓίν3ΐ38ς<ΐ6 60ΓυΠ1ΐΐ6Π1 €0ηΐΓ0ν6Γβί28 (1ί866ρ(0Γ6(. 

<}αθ(1 81 1ι2ΐίηιΐ8 ςιυΐί^ρΐ&ηι Κοιηοηο, «υΐ Κοιη^ηυδ 

1.31ΜΙ0 Ηΐ6ηΐ ΐηΐ6η(ΐ6Γ6ΐ, *ρΓ«ΐ0Γ68, 86α ρΓ9Βί66ΐ{, 

βΙηιιιΙ ]η8 ίΙΗβ (Ιί€6Τ6ηΙ, 61 ΙίΙβηι 8β€ΐιη<1αιιι &1ΐ6ηι- 
Ιηιπ) ϋ3Τ6η(• Ροβΐ <ΐ606ΐη τ6γο ληηοβ «1) Ο66(ΐρ&&ο 
«{1 €&ηΐ8€υζ6ΐιο Β^ζ&ιιΐίο, Ιιβϋηί ϋΐιίο ρ6ηί(υ8 6X66- 
<1{^ηΐ. 1Ι3!6 ρ&ο(& Ιι'κβίΊ 06ηυ6η8ίυίη 6ΐιιη ίιηρ6Γ&- 
ΙΟΓΟ ίηίΰραηΐ. δίηιβοη ▼6γο Β6ϋ]ιιζυ8, 6οηιια ςυΐ αρχιερέα είναι έκ τήςέν Βυζαντίψ Εκκλησίας κεχει- 
ροτονημένον, κα\ εύφημείν τοΙ>ς βασιλέας κατά τά 
σάββατα, ώς £θος, μνείαν τε αυτών τους Ιερέας 4ν 
ταίς ΙεροτΑεστίαις ποιείσθαι, κα\ μηδέν κωλύεσθαι 
ιΛιρ' ούδενός. Τήν δέ άλλην νήσον ίπαααν, κα\ τά 
φρούρια» κα\ κώμας ύπ6 βασιλέως ίχεσΟαι, κα\ 
άρχοντας αύτοΙ| δν άν έθέλη έφιστ^ν, τδν δέ κα\ 
τών έντδς Χίου της πόλεως "Ρωμαίων, άρχειν. Κάν 
μέν *Ρωμαίφ πρ6ς ΤωμαΙον υπέρ Ιδίων αδικημά- 
των άμφισβήτησις ^, παρά τ^ 'Ρωμαίων άρχοντα Ιοεοΐ^υη Ι6ΐΐ6ΐ^α1 (2ΐ6ϋβ ρπΒ66ρ8, 6£ΐ6πςο6 ιηιυιΙ 

ΙίϋΟοΜ Ροηίβηί ποί®. 
(91) 1ρβίυ8 αΐιίί ιιγΙ>Ί8 1«ηΐαπι, «η ΐοΐίυβ πΐ8υΙ» ? ()6π), οκ ΗΙ). ιι όί6ΐυπι 68ΐ, Ιοί^ ΙηβυΙα ΙαπΙμπι Γ6(1: 
Η! ΐβηΐυιη υΓίιίβ, ςυοιηοϋο ροΐυοηιηΐ ίιηρ6τΑΐθΓΐ Ιη ιΐ^ϋβι ίη αηηυηι οβηΐυιη ιηίΙΙά 61 γί({ίηΐί7 

«Ιΐη05 •ίΐ10υ1θ8 ρ61Ι<ΐ6Τ6 ΥΙΚίοΐί (ΙΐΙΟ ΟΐΐΗία, 8Ί(]Ιΐί• ■ Γ\Γ\ηΐί> Μ ΗΙδΤΟΚΪΑΚυΜ ΙΐΒΒβ IV. 

διχάζβσΟαι * Αν 2έ λατ(νφ πρ^ Τωμαΐον, ή τ6 Α ί€•1β Γ6ρυ([ηΑΓαη( ; 
Ιμκαλιν, τοΙ»ς βύο Αρχοντας άυνβρχομένους βιαλύ€ΐν 
τήν &μφι6ολ(αν, έχατέρφ τ6 βίχαιον περΐ9ώζο*/τας 
όΐΕοτέρφ &ν 'κροα^. Μετά βλ τά βέχα Ετη, έξ 5το\> 
βΐΦίΑεΰς δ Καντακουζηνός Ιχράτηφβ Βυζαντίου άρί* 
Ομοΰμενα παντάπασκν άφΙστανΟχι Χ^ου του; Λατί- 
%ο•ας. Τοιαύτα μίν οΗχΓβννούας τρέαβεις συνέΟεντο 
πρ^ βασιλέα. Β^νιοΟζος 6έ Συμεών, βς ήν βιαφο- 
ρώτατος των τήν Χ?ον χατεχίντων χα\ οΐ Αλλοΐ, ού 
«ρο^εβίξαντο τάς αυμβάσεις» άλλα φανερώς άπεί- 
'Χΐψζο^ κολέμιοι μάλλον ψηφιζεσθαι ττ)ς βουλής χαΐ 
του )ή;;ου Γεννούας, ή Χ(ου άΛοιτηναι ττροελόμε• 
νοι. Έν φ βέ οΐ βασιλέως πρέσβεις χρ^νφ έν Γεν- 
νούν ?ϊσαν, Τζυβός τις ό βυνατώτατος των Χίων, 
Φωχαίας της παλαιάς ύπδ Γεν^/ουΐτών άρχων χατα-• 
σΐας, ότι ΐΓρ?#ς αύτους ή Χίος παρεδίδοτο, όμολογίςι ^ Ιαδδίδ βηίηο οίΐΓίΐ (ϋπικαΓιοηοη) βηηι ΓβΓ<»ρΙυΓϋΐιι. 91 

ροριιΙΊηυβ ββηυβηδίβ ]υ(Ιίθ3η, ςαίιη €1ιΙο (ΙΊβοβ- 
(ΙβΓβ. Ουιη \β^9ίύ Οβηηι» ν€Γ«αηΙυΓ, ΖγΙ)υ8 ςιιίϋ&ιη 
ΟΗίοΓυπι ροΐ6ΐιΙί98ίηιιΐ8, Ρ1ΐ0( »^ νβΐΰΓΐβ ρΓ»ί6€ΐα9 
α'.66ηυ6η5ίΙ>ιΐ5 €Γ63ΐυ5, ςυαπίΐο ΠΙίβ Οΐιίυβ (1β(Ιθ1)λ- 
ΙϋΓ ((1θ()Ί1ίοη6 ϋΐιίϊη 3(1 608 νβηίΐ, νίοΐυ (Ιβίβοΐβ, υΐ 
(Ιίχίιηαδ), αιΐ ίηιρ6Γ2ΐΐ0Γ6ΐιι ιηΊΐΙβη», ρΓΪιηιιηι ηυίϋβπι 
▼ΰπίαπα ρΓΟρΙβΓ €1ιΙυηι ΐπκϋΟιη Γο(;3ΐ)αΙ; Ί(1 βηίηί 
ηοη ιη^^ίβ ηβηυίϋβ βπΑ, (]υ3ΐη η£06$5ίΐ2ΐ6 Γ3€(αηι; 
0(*ίη(1β 1ιθΓΐ&1)»ΙυΓ, η6 ίηδυΐαηι $ίΙ)ί ηβ^ΓιςοτκΙβηι 
(Ιυΰ6Γ6( : ηαπι β! ρ^γυο »(Ι]ην3Γ6ΐυΓ &υχΠίο, $β 
ίΠϋΐη Βοπ)3ηί8 Ιιηυιΐ ορβΓΟδο ΓοουρβΓθΙυΓυηι. Ιιη* 
ρ6Γ3(0Γ Ζ)•1)ο Ι&υιΙβηι ϊιηρβΓίίπ, 6ΐ ο1) νοΙυηΐΛίβιι• 
&ϋ60 ρΓορβηδαηι ηιη^η& ροΐΐίεοπ : ηιοηοΓβ (ηπ.βη^ 
8β ουίίΐίιιοΓΟί, (Ιοηοο Ιθ8:ιΐί Οβιιυη Γονβηίηηΐ. Ρογ γάρ ::ρο7εχώρησαν• ώσπερ Εφημεν, σίτου ένβίί^ 
πιεσμένης, πρ^ς βασιλέα πέμψας, πρώτα μέν συγ- 
γνώμην^τει έ«\ τ} παραδόσει Χίου, ώς ού χα-κΐψ 
μάλλον, ή άνάγχτ} πεπραγμένη • παρήνει βλ μή της 
ντ,οου άμ«λε1ν, ώςεί μιχράν παράσχοιτο έπικουρίαν, 
^Ιως αΙί$ις αΰτ^ΰ Τωμαίοις άνασωσομένου. Βα- 
σιλεύς βΐ Ιπ^,νει τ• τ^ν Τζυ6>>ν, χα\ μεγάλα έπηγ- 
γέ}.λετο της προθυμίας Ενεχα * έχέλευε δλ τ6 νυν 
Ιχον άτρεμεΓν» άχρις &ν οΐ έν Γεννού^ πρέσβεις 
έπανήξουσιν. 'Λβηλον "χάρ είναι εΐ μή χωρίς κινδύ- 
νων άπολήψεται τήν νήσον άλλως τ' ούδ' αύτφ προσ- 
ήκον δν 7ϊερ( τε εΙρήνης χαΐ σπονδών διαλέγεσθαι 
^σβειίοντα, χα\ πρ^ λπιβουλάς έν ταυτφ χα\ πό- 
λεμον χωρεΤν • καΐ ζν άν βέλτιον εΐ έπύθετο τξ βα- 
σιλέως παραινέσει. 'Υπ6 δέ προθυμίας χα\ της πρ6ς 
νώς κινδύνους κα\ τάς μάχα; εύτολμίας, μή περί• 
μβίνας χα\τήν έχ βασιλέως έπιχουρίαν, άλλ3[ μόνη 
«1 9ψ%τέρψ θα|^(}ήσας άπώλετο δυνάμει. Συναγαγών 
γάρ δσους μάλιστα έχ Φωχαίας ένην Τωμαίους, 
διέ::λευβεν έ«\ τήν Χίον άπροσδοχήτως, κα\ τοΙς 
Αατίνοις σνμβαλών, ένίκα χατά κράτος • χα\ τειχ^• 
μις έποίησεν έν Χίφ πολλών πεσόντων, κα\ Βε- 
«ουζοο τοΰ άρχοντος τραυμα^ίοο γενομένου. Του 
βεβΟ δέ άτέρΐιΐς ταλαντεύονιος, συνέβη χατ' αυτήν 
φ ήμ/ραν έν {} ί^ μάχη έγεγένητο, Άνδρέιν Πε- 
"^ρΟαν Ιχ Σμύρνης τήν Χ«)ν παραπλέοντα πρ6ς Βυ- 
ζάντιον έπείγεσθαι, πυθόμβνον δέ ώς ύπ6 Τζυ^ου 
«ο^ορκοίντο ομόφυλοι, άποβήναί τε πρ^ς χ^ν ΧΙον, ΛϋϋοΙ)»!, 3ΐί€ηαπι 6δ86 3 (11§ηίΐη!6 $υα (!β ρ3€θ οΙ 
ΓαϋβΓΟ ΐ6£;αΙο5 ηιίΙΙίΓΟ, (τΐ ίη!6Γπη ίηίιηίε» ΊιιίΓβ 
ΰΟπδίΓια 1)6ΐΙυιη(]υ6 ιηοΠη. Αο ηιοΐίιΐδ (Ιβ $6 ηίΓΓυίβ 

861, Μ ίηΐρΟΓαΐΟΐί 0ΐ)ΐ6ΐηρ6Γ3$86ΐ. Ργ^β €υρ!«1ί(3(€ί 

βηίιη αυϋαοίαίΐυο ηιΠίΙαη ηηη 6χ$ρ6θΙ;ι(ο 5ϋ1)3ίϋίο^ 
750 ^^<^ ^"'^ (Ιυπΐ3Χ3( ν'ΐΓ'ώυδ ΰοηίΐΕΐιβ, ρβπίΙ. 
€030118 ϋπίιυ ηυυΐ ιηαχΊΐΓβ 1ίοβΙ}3ΐ 6Χ ΡΙν ο * & Βο- 
11)31118, Γβροηΐΐηο ΟΙιίυιη η3νί|;3νίΐ, βΐ ουιη 1.3ΐΐΗί9 
€θη$6Γΐο ργϊβΠο, ραΐ3ηι 608 νίοίΐ, ιηυ11ί8<;α6 οεοί^ίβ 
61 ββη)υζο ρπηοίρβ νυΙη€Γ3ΐο γ€Γκ](}08 ίηΐΓ3 ιηα'ηί» 
Γοηιρυΐίΐ. Ββο 3ΐιΐ6ηι 3Π16γ 8ΐα(υ6ΐιΙ<^, €0 ίρ8ο (Ιίϋ 
ςιιο ρυ);η3ΐυιη 681 , €0ηΓΐ£ίΐ Αη(]Γ63ΐη ΡβΙηΙι^ 
66ηυ6η8€ΐη ευιη <1ιΐ3ΐ)υ8 ΐΓΊΓ<?ιηίΙ)ΐΐ8 δηιγΓΠ Οΐιίΰηι 
υτϋβαι ρΓ»(6Γη3ν!^3η(θΐη, Β^ζαηΐίυιη Γο8(ίη3Γ6, 61 
3υ()ί6ηΐ6ΐη είνβί» 8υο8 3 ΖνΙο ο1)8ί(ΐ6Γί, οΐ ίη ίηβα- 
ΐ3ΐη (ΐ6866ΐΐ(ΐ6Γ6, ο1)8€88Ί8ςυβ 8υ6€αΓΓ. π*. εοηΟίοΐα 
ίΐ6Γ3ΐο, 61 ηΐΓ8υιη 3(1 Ποιη»ηθ8 8ΐ)6ςΐ3ηΐ6 νίποηβ^ 
ΖγΙ)υ8 »ιηιιΐ0ί6 ρυβη3η8, ΐ€ΐυ 83^ίΐΐ9Β ιηοπϋυικΙΐΗ 
6οη6ί(ϋΙ, 6ΐ 01ιία8, Ρ1ιθ€3:6η8ίΙ)ΐΐ8 ρο8ΐ ε9Β<!6ηι ϋυοί» 

8υί Ρ1ΐΟ£»3ΐη Γ6ν6Γ8ί8, 3(1 1.3111108 Γ6(1πΙ, ςϋοιπ 3 

86 43ηϋίυ ο1>(6ηΐ3ηι ςν3η(ϋο α ητίονα ΟΙιίυιιι ιιη- 

Ρ6Γ&Κ0Π ΐΓ3(ϋ(ΐ6Γυη(. Ιΐθρ6Γ3ΐΟΤ ΡΙ Ο€0Β3ΐη ί60η61» 

€βΙοΐΙΐ6ΐυιη ρΓφ(66ΐυιη ΐϋίαίΐ, ςυί 61 ίρ8β ΟΙΓιμ 

6Τ3(, 30 1)€ΙΗ ΐ6Ι1ΐρ0Γ6 3ΐ) Αρθ€3(1€ΐΐΟ 1113^110 (Ιοεβ 

ίη ΖγΙ>«ιιιι (Γ3η8ΐ3ΐ3 ρëë^οΐυΓ3, ρΓθρΐ6Γ 8ΐιΐ(ϋυιη 
6Γβ3 0αηΐ^ιιζ6ηιιιη η3{;ηορ6Γ6 βΟΙίΰΐβΐυβ, 6ΐ ίη8ΐ*- 
13 ίΐ6ηί(|06 ριιΐ8υ8 6Γ31, 4»^ ρηβοίρυβ ΟΙπί 3ΐιιίΐ- 
(6η(1« 63α83 ¥183 68( ; ίΔΐ6ΐ1ί{;6ηϋ3 βηίιη 30 ρΓΟ- καλ έπιχουρειν τοΙς πολιορχουμένοις. Δευτέρας δέ -. νίβίοοβ ΓαΐυΓοηιιη, 86ί6ηΐΐ3<}α6 ιυ6ΐΐ(ΐ£ «γΙ) 8 ^ίΐκ Ι*^Χ«Κ γενομένης, κα\ τη^ νίκης αύθις άφορώσης 
«ρ6ς *Ρ€ϋμαίους, 6 Τζυ66ς αγωνιζόμενος εύψύχως, 
έ^« βέλει τρωθίΐς χατά τίμ» μάχην, χα\ πάλιν ο( 6Γ6(1ίΐ£, ΐηυΙΐΙΗϋ ίΐΐί ρΓ2β8ΐ3ΐ3ΐ. Ηί6 Ρΐιοο» 3ΐη ¥6- 

ηίβηβ, 6&ΙΙ1 ίη Οιΐβ ΚοαιβηοΓαιο υ8(ΐυ6 1κ)<1ΐ6 ίο»- 

86Γν»νίΐ. 

ΑατΙνοι της Χίου χύρΜί ζσαν τών Φω^χ^ιέων εΙς τήν Φώχαιαν περαιωΟέντων μετά τοΰ στρατηγού την 
τελευτήν • ήν κα\ βασιλεΙ παρέδοσαν κατασχόντβς πρότερον τελούσαν ύπ6 Γεννουΐταις δσον χρόνον κοΛ 
^ Χίος. ΒασιλεΟς δέ Ιπεμφ<ν εΙς Φώκαιαν Λέοντα τ6ν Καλόθετον άρχειν, Χίον μέν βντα καΐ αΟτ^ν^ 
χατά δέ τ^ν του πολέμου χρόνον της νήσου παρά Άποχαύχου έχβληθέντα τοΰ μεγάλου δουχ6ς, καΐ 
«ολλΙ|ν ύποστάντα χάχωσιν διά τήν πρδς Καντακουζηνών τ^ν βασιλέα εδνοιαν, Τζυβόν άντ' εκείνου 
καταατήσαντος άρχοντα. "Ο χα\ μάλιστα αίτιον της Χίου άπωλείας έδόκει γεγενήσθαι• Πολυγάρ έκ*ίνο\> 
βελτ{ι»ν ζν συνέσιω; ίνεκα κα\ προμηθείας, κα\ τοΰ διασώζειν είδέναι τήν πιστευθείσαν πόλιν άπ6 τών 
«ολεμίων. •0ς εΙς Φώχαιαν έλθών, περιεποίησεν αυτήν 'Ρωμαίοις άχρι νυν χατεχομένην. , Οί9ίΐίζθ€ΐ όγ Οοο^Ιε 9» ΪΟΑΝΝΙδ ΟΑΝΤΑΟϋίίΕίίϊ 
ΟΑΡυΤ XIII. 100 Αΐί$€τ $ΐαΙη$ Ρβίοροηη€$ί. Ναηηεί /ίϊίιιβ ίίηρ€τα(οη$ ρταΐον €0 ηήίΐίίητ; «κβ γμ ρ€$ί(ΐΒ.€οη]ηταΙΙο ρτοοοϋΜ 
ίη ΗΙαιη. ΙηχνηοτίαΙβζ θοπιμ ίηίΐΗίά^. Β€!1ηηι ίπ άηροΐαηι ρετ Ιαη*ρηάίηηχ, Ψΐαοτ άβ$ροία νκίϋ 
ίΩΐιο$άί. Α6 Μ «ιι6 ΡαΙαιοΙορο νηίνεηΊ ρτορίβΓ υηαηι ητΐ^αη ά^^εί&ϋνηΐ, 11ητ$νηι αδ ίΙΙο ΗΐΗίίΰΤ »ιι6ί9ΜΓ> 
ΙιΐΓ. ΙαΙίηί Αοηαίαιη Ηηαιίε», βηηΐ ατηκί αο $οήί. Ιαηέ 3ΙαΗηβΙί$ α ιηοη^ικ. ΟαοιιΊληι νβτο βΐ ΡθΙοροηηοδϋδ (92) οιιιηίηο Ι»- Α 
|)6Γ9εΐ»ΐλ 6Γ31, ηοη α Ρεϊτ&ίβ 8θΙιιηι €ΐ3$5ί5υ8 Ιη^(;ιπ& 
6»ια ίην8()ΰηΐΐΙ)ΐΐ8 61» Ι^ΐΊηίδ» ςυβιη βΓ^τεΐ Αείαίβιη 
νοο ιιΐ(95) οα•ϋρ»ηΙίΙ)υδ, €1 ρπηοίρΐ δΐιο ραΓβηΐί- 
Ιιαβ, &6(1 εΐίαη^ 61 ςυίϋβπι ;ιΐη|:1ίιΐ9, » ^ΰΐηοΐΊρ&ίβ, 
ΓΟΐιΐίηβηΐθΓ ιηοΐυο Ι)€ΐΙίβ6Γ»ηΙί1)ΐΐ5, ()Ιηρί«ηιί1)ΐΐ5, 
0<€ίί1<5ηΐίΙ)ΐνϊ : €ΐ ν'κί πι«Π8 οαΓοηΐβδ 3Ϊ) «χΙϋΓηί• 
1ιθδ(ί1)υδ, υΓίΰδ :ιυΐ•ιη Αείνίϋυδ ίηοοϋδ ν&δΙ»1)3η(ιΐΓ, 
III ;ιΙ) βχΐΓβηι» ρβηιίοίβ ιιοη ρΓοουΙ ;ι1)€δδ6 νίϋβΓβιι- 
ΐϋΓ) £υΓ3πι 3ΐίςυ2ΐιι β'δ ίιηρβηόβΓβ ίιηρ€Γ3μ)Γ οοβί* 
Ι2ΐνιΐ. 751 Μ9]οΓ6ΐη 3υΐβηι Γι1 υιη 3(1 ιη&η'υιη ιιυΐι 
Ιιαϋεηδ, ιηίηοΓβιιι, ηειηρβ ΝαηικΙΟη ϋβδροί^ η, 
ουι» ΐΓίΓβηιίϋΗΡ ρΓΧίοΓβηι Ρβίοροηηββϋ!» ιηίδίΐ, ρΓΟ 
ΎΐηΙί ϋδ εοηιηιοάΗΐυΓυιη. Ουί 3η1β οιηηΊα (Ίνΐΐεδ 
(Ιίδ€0Γ(Ιΐ3δ β3ηανίΙ, ρυη'ιΐίδ ε^Γυσι, υΐ άβευίΐ» αιιοΚη Έπβ\δέ κα\ Πίλοΐϋόν νήσος διέφΟαρτο-παντάπασιν» 
ου μόνον ύπ6 των Πιρσών στ^οις μεγάλοις (πιόν- 
των, κα\ ύπ6 Αατίνων των τ^ιν πβρ' •Ελλησ£ν 'Α- 
χαΐαν λεγομένην κατεχόν'είιΐν 6«ηκ6ων 5ντων πρίγ* 
γιπι, άλλλ κα\ μοί>Λον ύπ^ σφών αυτών διηνεκώς 
άλλίιλοις αντικαθιστά μένων, κα\ βίαρπαζόντων τά 
αλλήλων κα\ άποκτεινόντων, κα\ κώμαι μέν ατεί- 
χιστοι ύτ:^ των ίξωθεν άνίλωντίι ιαολεμίων, 0^1 
πόλεις δ» ύπ^ των ένοΐ)(ονντων, κα\ ^αντά^ασι προσ<^ 
εδοχώντο έκλιηεΖν, πρόνοιάν τίνα αυτών «οιήσα- 
σΟαι Ισχέψατο δ βασιλεύς. Με((ω δλ ούκ Ιχων, τ^ν 
υΐλν ϊπεμψε δεσπίτην τί»ν Μανουήλ τριήρεσιν άρ- 
ξοντα Πελοποννησίων, κα\ πρδνοιαν ποιησόμενον τί^> 
δυνα'ρήν • δ; ΙλΟών, ηρωτα μέν *άς εμφυλίου; Ι* 
λύσε στάσεις. Τους τε πρώτους αρχόμενους κολά- Γώυδ, βΐ ΙβΓΓίΐίδ 3ΐί8, ηβ δΐηιιΐία οοηαΓβηΙϋΓ. ΡοδΙ* ® ζων, ώσπερ δίκαιον, κα\ τους Λλλους έκφο6ών μΙ] βα οϋΐη 1.3(ίηί8 ίϋβάβΓβ οοηιροδίΐο, δυοδ 3ΐ) 60γιιιιι 
56Γν3νίι ίη]υΓίίδ, 61 ουπι Β3Γΐ&πδ 3€ί6 εθη(;Γ6(ϋβιΐδ, 
816 δφρβ γίηοοηΒ, 60*6611, ηβ ί(:ι ΡϋΙοροηιιείΐδθδ ι οΐι- 
ΐ6ΐηη6Γ6ηΐ. 0υί1υδ6χ ιεϋιΐδβΐ 6ΐνί1αΐ6δ ρπ8ΐ1η3δ 
νίΓβδ Γ66ίρί6ΐ)αηΙ, 61 6χ IX 3|;ηΊ8 63ΐ3ΐιιίΐ»ΐί1)υ8 Γβ- 
5ρίΓ353ΐιΐ ςυ;)(ΐ3ΐηιηο(1ο, 61 3£Πδ ραπα δ^ουπίπΐβ 
Γ6§Ίο ϋοιηΐοίΐϋδ ΓΓ6(ΐυ6ΐιΐ3ΐ)3ΐυΓ, 36 ϋβιηυιη ΡβΙο- 
ροηηβδυίι §6^11)13 (1οδ«;η ογ Ιίς^νί ευΐΐ^ 3ρρ:ΐΓ6ΐ)31, 
Ι»6ΐΐ6(|ΐιβ 1ΐ3ΐ>ί1υΓ3 βΓΐ3υ) 3ΐςιΐ6 6Γΐ3ηι βρεηιΙ^αΐυΓ. 
Ν66 δοΐυηι υΓΐ)ίΙ)ΐϋ| 60!ΐ:ηιιιηίΐ6Γ , δ6ϋ δ6ρ3Γ3ΐίιιι 
(ΐυοςυβ ρΓΟΟβΓ'ώυδ Ρείοροηηβδίβείδ 1)6ΐΐ6Γ36ί6ΐ)3ΐ, 
«Ιΐιώυδ ΐαιηβη ηίΐιίΐ βιιί&ςίιΊοβΙ, 86(! Γειτΰ ροΐβΓβηΙ 
ο:Ηηΐ3, ρΓΦίβΓςυβπι ηοη 6χβΓ66Γβ ί36ΐίοη68• ηβο τοϊς όμοίοις έγχειρεϊν ^ Ιπειτα δ^ κβ\ πρδς Αατί- 
νους Οέμενος σ)ιονδ^^ς, άΟλαβεΙς «ους οίκείους έ( 
εκείνων διετήρε ι, χα\πρ^ς τοΟς βαρβάρους άντικαΟ- 
ιστάμενος, κα\ μάχαις ΐιολλαϊς ν.κήσος, <πεισε μί) 
πάνυ Πελοποννησίων καταφρονιΤν. Έξ ών α? τ• 
πόλεις άνε^^ώννυντο, κα\ ώσπερ άναφέρειν έκ με• 
γάλων συμφορών έδόχουν, κα\ ή χώρα συνωκίζιτοι 
αδείας ούσης τοΤς άγροίς ενδιατρίβει ν. Κα\ ή Σκυ- 
0ών ερημότερα Πελοπόννησος έν όλίγψ χρόνφέφαί•^ 
νετο γεωργουμένη, κα\ της μελλούσης ευεξίας οΰκ 
^γεννείς παρείχετο ελπίδας* Ού μόνον δέ ταΐς πό* 
λεσι κοιν^ παρείχετο τάς ευεργεσίας, άλλα κα\ Ιδ^^ 
ευ τους δυνατούς (ποίει τών ΠελΟτιονη^σίων • τοΙς δνίδ υΐί πιοηΙ)ΐΐ8• ΟυαΓβ ευπι ίά ίηΐβΓ 86 η)6ΐα(ΐ6' (^ ζΐ ούδίντών γινομένων ήρκει, άλλα πάντα μίλλον 8ροΐ2Β ηοη ρο8δ6ηΐ, υη3 πιβηΐβ οη.η68 ιη 6υηι εοη- 
βρίηιηΐ, ρ3π(6Γςυ6 3πη3 δυιηυηΐ. Ιη8'()ΐ38 3ηΐ6ηι 
61 (Ιο1θ8 (|ηί(ΐ3πι 1.3ηιρυ(ϋυ8 πΐ36ΐιίη3(υΓ, Ιΐ3Γΐ]ΐη 
αη'.υπι 6χ οιηηίΙ)ΐΐ8 ΡβΙοροηηβδίίδ ρβιίϋβδίηιυδ : ηυί 
α1) 3(1ν6Γϋα Γη6ΐίοη6 τίεΐυδ, 61 Γ36υΙΐ3ΐίΙ)ΐΐδ βυίδ 
α^ηυβ Λά 3&ίβιη ηυιΐβΐυδ, «<1 ιιΙΐίπ)3ΐη Γΰϋβεΐυβ 
ίηορίηπι, ρΐΌρΙβΓ ηιοηιηι ΙπιρΓο1)Ίΐ:ιΐεη) , βΑβΓοίΙα- 
Ιίοηβπιςυε ίη 6θπ€ίΐ3η<1ί8 8β(ϋιίοηί1)υδ & άεδροΐλ 
ςαοςηβ 66δρί6ΐ6ΐ>3ΐυΓ. Αά ςιιεοι <Ι«Ίη(]6 ΑΐΙίειιβ, 61 
4'υπι ρΓ66ϋ)υδ 0(ΐ6ηι οΙ>8(ηη26η8, ηίΐιίΐ υηςυ3ΐη ηο- 
τλΓυπι ΓβΓϋοι ηιοϋΐυΓηηι, δ6ά 6]η8 εαρ^ϋίδδίπιυπι 
δ6πιρ6Γ ΓθΓ6, ιιΙ) 60 δυδοβρίϋδ, 3ΐφΐ6 ίη ρποΓϋηι 

δΐ3ΐηπΐ Γ68ΐΊΐΐΐΙυδ 68(• Π)υ1ΐ3Βςυ6 2<1 0ρ68 6Χ3β(;6Γ3η- 
(ία« ίίΐί 06638ίθη68 <ί3ΐ», ϋΐ ]3Π1 ρθΐ6ηΐΊα 3(1ν6Γ53• ?ίσαν ανεκτά, ή τΐ μί) στασιάζειν, καΐ τψ σφετέριρ 
χρησΟαι-ήΟει. "ϋΟεν πρ6ς αλλήλους .μή δυνάμενοι 
διά τλ πρ^ς τδν δεσπότην δέος, μι^ Τ^ΗΏ ζάντες 
έπ* αύτ^ν συνέστησαν, κα\ πόλεμον ήραντο κοινΐ}• 
Συνεσκεύασε δλ τήν έτηβουλήν Ααμπούδιός τιςό περί 
ταύτα δεινότατος τών Πελοποννησίων* δς επειδή 
πρότερον οΐ άνθ ιστάμενοι ένίκων, πάντων ών εΤχεν 
άποστερηΟε\ς, είς έσχάτην ήλ^,σε πενίαν, διά τών 
τρόπων τήν μοχθηρίαν, και τ6 περ\ τδ ατασιάζειν 
έξησκήσθίακ, κα\ ύπδ του δεσπότου παροφθείς. Είτα 
προσβλθών κα\ δεηθε\ς, κα\ πίστεις παρασχόμενος 
ώς ούδλν ουδέποτε νεωτε^σειεν, άλλ* έθνους αύτφ 
κα\ τών φιλούντων άγαν.μενεΤ, άνελαμβάνετό τα 
καΐ εΙς τήν προτέραν τύχην ήγετο, πολλάς άφορμάς ηίδ 6χ»ςυ3Γ6ΐ4ΐΓ. Νεο βηίιη νβί βοουηάββ νβΐ ΙϋΓ- 0^ είς το πλουτείν παρεχομένου τοΟ δεσπότου. Κα\ 
Ιιίϋ» 168, η66 (6Πΐρυ9 οπηηί3 εοπδυηιβηδ πιυΐυα πρδς τους αντιπάλους αξιόμαχος Υ^δη ήν. Ούτε γάρ 
ίΙΙοΓυιη οάία νβίεΐ οοηδηπιβΓβ, 86(1 υδςυβ αιΐ ιηοΠεπι χακοπραγία, οΟτ* ευημερία, οΟτβ χρόνος δ πάντα 
ίηίπιίείΐίαδ ςεΓυηΐ ; 6ΐ ροδΙ πιοπεπι νβΐυΐ ρ3ΐΐ'1α)0• λύων διαλύειν δύναται αύτοίς τήν πρ^ς άλλήλον; 
ηίυαι ηυο^ιίαπι ίϋίίδ δίηιυΐΐαίειη εααι βϋςαίΐ^υδ γ6- ' έχΟραν * άλλα διά βίου τε π^^έμιοί είσιν άλλήλοις, 

^β^οι^^ ΡοπΙαηί ηοΐδθ. (92) €γ2ΡοΙ 1ιο(ϋβ Μ0Γ63Π1 νοεαηΐ, 31)3γΙ)0Γ6 ηιοΓΟ 
^101.1 Γΰμίοηβ ΓΓεηυβηΐίδδίιηβ. 

(93) όυίηςυο δυηΐ ρ3η68 Ρβίοροηηβδί: 1.36οηΙθλ« 
Α^η3^^α (βυΐ) ςυα 61 Αγ§ο1163), ΜεδδεηΙα 86» Μ68- δ6ηί63, εΐί368, ΑΓ63<1ί6&. 0038 6χ Ιιίδ ςυίηςηβ 16- 
ηυίδ<6 Κ366(Ιχπ)οηίθ8. ΙβδίλΙυΓ Τ1]υ6γ<ϋ(1βδ 1ίΚ>. νιι, 
ηεηιρε ΐ43€οηί€«ηι 61 Μβδδβηίε&πι• Οί9ίΐίζθ€ΐ όγ Οοο^Ιε κι ιιΐδΤοκίΑκυΜ ιιβειι ιν. 102 Χ3ΐ\ μετά τβλβυτ^^ ώ^περ τινά πατρψον )^ήί.ον κα- Α ϋϋςιιυηΐ ; αο Ιγοητ%\ \β^\πη ρ&τυηΙ ο1)^ΓναιΙΐ68 (94), ταλείποντες τοΙς ιζαισΧ τ)]ν κρός τίνα; διαφοράν. 
Κα\ των Λυκούργου ν^μων πάντων αμελή σα ντις, 
έν6ς μ<5νου των Σ^λωνο; έξέχονται του *ΛΟηνα( ^υ 
άχριβώς, ^ άτ(μους πο:ε? των πολιτών τους εν ατά- 
σει μηβεμι^ί μερ(6ι προσκειμένου;• Του δεσπ^του 6^ 
διά τι; λ^οτείας των Περνών, έποιουντ» γάρ %ο*Αλ>ς 
χα\ ιυνεχείς ίχ της Άιία; πβραιούμενοι ολίγοι, 
χαΐ κατά θάλασσαν βειν οίομένου τριήρεις κατά• 
βχευάίειν έφ' ψ περιπλέοιεν τήν νήσον, »α\ κωλύοιεν 
τοΟς πβιρατάς, έπε\ πάσι λυσιτελε?ν έβόκει, και 2• 
δει πάντας χρήματα εΕα-^έρειν, ό Λαμποΰβιος ύπέρ- 
χΣτβι τήν εΓσπραξιν έκοντ\, πολλά του δεσπότου 
δβτ,βιΐς, ώς των άλλων μάλλον αύτ6ς χαταπραξ^με- 
νος ρέλτιον διά τήν έμΛ*ιρ{αν κα\ τήν πρ^ς εκεί- 
νον ίδνοιαν. Αδείας δέ τυχών, τήν Πιλοπίννησον 
&«ασαν περιΐών, έξεπολέμου τψ δεσπ4τγ,. Κα\ π4- 
λεαιν άπάσαις κα\ κώμαις τήν ΙΟελοδουλίαν όνει- 
δ{(ων, κα\ τ6 μή άξίως των προγόνων έπ\ τήν έλευ- 
Οερ{αν προθυμε?σΟαι, άλλ' ώσπερ άνδράποδα άνέχε- 
σ9α•., (γεσΟαι κα\ ψέρεσθαι ύπ6 τοΟ δεσπ^του, κα\ 
τέλος «άντας ίπβιθεν ομοίως τφ δεσπότη πολεμειν* 
Ισχυριζόμενος, ώς ή ούκ άντισχήσει κοιν^ πρί^ς 
πάντσς πολέμων, άλλα φΐύξεται καταλιπών τήν 
Πελοπ^ννη^ον, άγαπητδν ηγούμενο; τ6 σώνεσβαι, 
ή διαφθαρήσεται μένων, πανταχόθεν τού πολέμου 
περιπλέοντος. ΟΟτω μέν εκείνους ίπε.θε, κα\ πάσιν 
Ιδωχε σύνθημα κοιν6ν• 7ν* έν ήμέρ^ τ^ αύτ!] τοΤς 
σφίσιν άρχουσι πάντες Ιπιθέμενοι, πρώτον μ&ν αύ• Β υηί Ι3ΐιΐαιη δοΐοπίβ 8ΐη(1ίο8β ο1>64}ίαιιΙ, ηοίβηΐίβ 
ιυΓλίιιίΑ οίνββ, ({υΊ ίη ββϋίΐίοηβ ηβυΐΓβΓυπι ρ;«ηΊυιιι 
Γυϊ8$6ΐιΙ. Οβ^ροΐΑ ΥϋΓΟ, ρΓορίύΓ ΡθΐβοΓϋΐη ϋορΓ^ίΙβ- 
ιίοη 8 (ςυ3β η υΐΐαβ 6( 3ί»&ί(1υ»8 16γγ3 ιη^ηςηο 
ρ3ϋθί βχ Αδίη (Γ&]ίοί6η1θ8 ιιιΓ6Γβ1}&ηΙ), ]ιΐ(1ί€&ηΐ6 
ιπΓ6ΐη68 οοιηρ»πιιιι1α$, ςυίϋυ:» ίη8υ1ι €ίκυιηη&τί'• 

ς3Γ6ΐΐ1Ι' 752 β^ ΡΙΓΗΙ» ΒΓΟβΓβηΙΐΙΓ, 00111 ί(1 ρΓΟ 

ιιΐίΐί ρΙηοοΓβΐ οιηη Ι)υ8, βΐ ίη ί^ ρθουη 3ΐη οοηίβΓΠ 
ν πΐίιιι οροΓΐθΓ6ΐ, Ι^»ιιρυ(ϋυ$ ιηιιιιυβ 6χ&οΙίοηί8, υΐ 

|•Γ« ΟΛίΙΟΓί» υηΊν6Γ8ί8 Οΐ) 6Χρ6η€η(ί3ΐη €1 ΑΠίΟΓΟίη 

6Γ^Α ϋΐυιη ηιβΐ υβ 60 ίυυοΙυΓυ$, ηιαίΐίδ ρΓ0€ Ιιυβ 
Μΐ)ί 3 (ΐ65ροΐ3 υΙίΓΟ (]ρρο$είι : η^^ιυ^^(]ιι^ ρο(6$ΐΑ- 
Ιβίο Ιοίαηι ΡβΙοροηπΰδυιη οΐι'βηδ, απΐβίοβ α<1 αηκΑ 
ίη βυΐΏ 8θ1Ιίαΐ2ΐ( ; υΓΐ)ϋ>υ$' αο νίοίδοιίιΐι 1)υ$ νοίυιι- 

ΐ3Γί3ηΐ 86Γνίΐυ(6ΐη βΧρΓθ1>Γ3ΐ , 605 II 3]θΓΙΙΠ1 δυΟΓΟΠΙ 
(1ί88ίΐηίΐ65, 9(1 3$86Γ6η(]2ηΐ Ιί1)6Γΐ3(β1ΙΙ ΙΟΓρβίβ, 3β 
ΐη3ηΰίρίθΓυΐΙ1 ίη8(3Γ 3ςί 8β ΓθΓΓίί{υ6 3 ιΐ6$ροΐ3 ρ6Γ- 

ρ€ΐί. 8ίο Ι»ιιϋ6ΐη ρβπεςυο οηαηίϋιιβ 3ΓΐηοΓυηι €ογ- 
ήρίβικΙοΓίιηι 3υεΐθΓ ίυί(, βΙΚηηαηβηυΐ ηΙΙΓιΙ Ίρ^υηι 
οοηΐΓ3 υηίν6Γ8Ίΐ8(6ΐη ΤΗΐίΙυΓυιιι, 86(1 Ροίοροιιηββο 
Γυ1ί€43 ΓιιμίΙυπιηι, οοηίθοίυιη 86Γν8&8β 3ηίιιΐ3ΐη; 
3ΐιΙ 81 ιη;ιη6»1, €ΐιιη 56ΐ1ο υηιΐίίΐυβ €03Γ€ΐ6ΐυΓ, ρβΗ- 
ΙαΓυιη. δΐο ίΠοβ δβιΐυχίΐ, οοηαιηυηβίΐπβ ρ^οΐιιηι ρΓΟ- 

ρ08υΐ(,ΙΙΙ 0Π1ΙΙ68 Ρ0(ΐ6ΐη (Ιίβ 8υ08 ρηχ;ί6€(08 3|;§Γ68δί, 

ρπιηυιιι ςυ'κΐβιη ίΠοδ ίη ροΐ6$(3ΐ6 ΙηΙ)6Γ6ηΙ, (]βίη(Ιο 
ίη (ΐ6δροΐ3ΐη ]3ΐιι ίιιιΙ)66ϋ1ίθΓ6ΐιι ίηΓοδίί ίη*ηΐ. Αα3 
Ιπιηδ3εΐ3 6χ ίΐΐίυβ οοπδίΐίο οηιηία. υηο 6ΐιΊπι 60- 
(Ιβηκμιΐΐ (1*16 8υΙ) ]ιΐ(|;υη] ηιίδ8ί οηιιιοδ, ηυ! αΓΐ)ί1)υ8 των χρατήσωσιν, Ιπειτα έπιστρατεύσωσι δεσττ^ίττ], γ 3ιι( νί('ί& ρΓ3Β0Γ3η(. Ρο$1 υη(ΐ6ηυ3Γ|υ6 6οηθ3ΐ3 ίη- άσθενεστέρφ γεγενημένιρ ήδη. Κα\ κατά τήν έκε(• 
νου πιραίνεσινπάντα έτελεϊτο • ήμ^ρχ γάρ τί) σύ:5 
πάντων έκράτησαν 5σοι πόλεων ήρχον ή κωμών. 
Έπειτα^ άπανταχόθεν άΟροισθέντες παμπληΟε?; πε• 
ζοί τε κα\ Ιππείς, έπήεσαν δεσπότη, Λαμτιουζίου 
μ^τά τών άλλων των δυνατωτέρων ηγουμένου. Δε- 
σπότης δλ τους ιδίου; έφοπλίοα; δσοι ε?πο'/το έκ Βυ- 
ζαντίου περ\ τριακοσίους δντας λογόδα; πάντας, 
ά^ηεπεξήει τοί; Πελοποννησίοις, κα\ μισθοφόρους 
ΙχΐύΊ ολίγους Άκαρνάνας. 01 δέ ουδέ εΙς δψιν ύπο- 
μείναντες ΙλΟεΖν, βίς φυγήν τι Ιτράποντο, κα\ διε- 
λΰΟησαν χατά πόλεις * και οΕ μ^ν αύτίκα προσέχω* 
ρουν παραιτούμενοι, κα\ έτύγχανον συγγνώμης • δ- 
σοι δΐ ήσαν τολμηρότεροι πρδς νεωτερισμούς, τάς £;6η5 ρεϋίιυπ) 6<ρπΐυηΐ(ΐπ6 νίδ, 1.αιιιριΐ(1ίο 6ΐ ροίβη- 
ΙίοΓίϋυδ |)Γ;ρρηηΐί1)υ$, ίη (ίβδροίηηι Ι6ΐι(ϋ(. Ιδ εαηι 
81118, (]υο(<ιιιο( Βγζαηΐίο 3(1(1αχ6Γ;ιΙ {&άό\ϊχ^νΗ 3υ- 
16ΙΠ είΓοίΙοΓ ΐΓ6(-6ηΐοδ, δείβοΐοδ οιηιιββ) ρβυοϊδςυβ 
€θη(1α Ιίΐϋδ ΑοαΓηβπΊΙ)!:• €οηΐΓ3 ΡβΙοροηηβδίοδ 
ρΓ0€6(1ίΙ; ηυί 116 ίη οοηδρεοΐυηι ιιυίιΐβπι Ιιοδίίυιη νβ- 
ητβ δϋδΐίηβηΐβδ^ ίη Γυ)$3πι νβΓδί 61 ορρ'κΐβΐίηι ιΐί- 
Ι^ρδί δυηΐ. Τυηι άβ Ιιίδ 3ΐί! ςηκίεπι ίη 6]α8 Μαη 
δρΐίπι 86 ΙΓ;•(1 (ΙοΓβ, ν6ηΊ3Πΐ ρο8€6ηΐ68, ςυβηι η)θχ 
€0η86(]ΐΐ6ΐ)»ηΐυΓ : 3ΐϋ, ηυίΐιυβ 3(1 βΐυιΐίυπι τερυΑι 
ηον3Γυιη ρΐυδ ίηβπιΐ 3υ(ΐ3€ί», ηΓΐ)ίΙ)υ8 οοουρβίίβ, 
<!68ρο(3ΐη ηοη : ϋιηίΐΐ6ΐ)3ηΙ, 8ΐο1ί(ΐ6 ρΓοΓβοΐο; (|υί 
6ηίηι οηιηβδ δίιηπΙ Γ09ί8ΐ6Γ6 ηοη ροΐ6Γ3ηΙ, Ηί ρ6Γ 
εοίιοηΊ€υΙ»8 ιϋδδίραΐί, νίποπ ιη 8ΐΙ)ί ρο1Ιί€6ΐΐ9ηΐυΓ. ιιόλεις κατασχόντες, ουκ έδέχοντο δεσποτών άνοή- Ο Τΐΐη(ΐ6ηι αΙί(|(ΐ3ΐΐ(1ο 61 ίρδί Ιοί ριτίιΐίδ ίηοοιηπιοίϋδ. τως. 01 γάρ όμου σύμπαντες άντισχείν οΟκ ήδυνή• 
Οησαν, οίτοι κατ' όλίγηυς διαιρεΟέντες, ήλπισαν 
περ-.γενήσεσθαι ' Οστερον μέντοι χαΐ αύτο\ μετά 
πολλήν χάκωσιν, κα\ τάς συνεχείς έπιδ^οομάς κα\ 
λεηλασίας τ6 9\}'νύΐΊ0'^ συνιδόντες, προσεχώρουν τφ 
δβαπόττ^ δεόμενοι τυχείν συγγνώμης. Ό δ& παρεί- 
χετο π^σιν, ου μισών μάλλον, ή τη; άνοίας ελεών, 
δτι άχινδύνι»); σώζεσθαι Ινδν, άπώλοντο το?ς υπέρ 
δύναμιν έπιχειροΟντες. Έσύχασαν δέ χρόνον ούκ 
ολίγον, τήν ύπ6 δεστϋότι^ δούλε ίαν ού μάλλον ύπ' 6( ίηοαΓδίοηίΙχίδ, (ϋΓοριίοηίΙ)υδ(|ΐΐ6 388ί(1υίδ9 οοϋΐοβ 
3ρ6Γυ6ταηΙ, α ρ6ΐίΐ3 ν6ηί3 ίη (ΙοδροΐΦ 3υοΐοπΐ3- 
Ιοιη €οη€68δ6ΓηηΙ. ΙΙΙβ ί|;ηο866Γ6 οηιηί5υ8, η6€ 60δ 
οιΐίδδο ηιβ^ίδ, ιιηηηι υΐ 3πΐ6η1βδ ηιίδ6Γ3η , ςυί 6ηηι 
δίηο ροΓουΙο 86Γν3π ροδδβηΐ, ίηί((υ3 νίΓίΚ)υ8 €0η3(ί, 
8680 ροΓίΙίΐυιη ίνεηηΐ. Νβο άιο τεςηίβΓυηΙ, (]αθ(1 
(ΐ68ροΐ26 ίιηροΓίυιη ηοη Ι3ΐη ρπορίοΓ Φ(]υ3ΐιίιηΙΐ3ΐ6ηι 
ΙίΙ)οη(68, ςυηηι ουπι ΐίιηοΓΟ ηοΐ6η(68 δυβΓοΓΓβηΐ; εΙ 
Ι)6ΐΙο ίηΐ6Γ ίπιρβηηοΓβδ Γ68υδεΙ(3ΐο, 753 ί^ηΐοΓΟ- 
(|ϋ6 Ίηιρ6Γ3ΐθΓ«ΐ Ρ^ΙχοΙο^^ο ΓβΓυαι ροίίβηΐβ, τυΓδυπι, ^&^οι)ί Ροηίβηί ηοΐβθ. ^ (94) Ου» ΓαεΓίηΐ ίδίοί Ιββββ, βυΐ (ιιιοβ Ιοχ, ηα» 

ίηίΐΒί€ίΐί38 3α ρ08ΐ6ΓΟ8 6(ί3Π1 ρΓ0ρ3^3ΓΊ ν6ΐ3Γ6ΐ, ηοη 

^^ρβΓ^ : ηίδί 681 ίΙΐ3 ΓογΙο, αιΙνοΓβυδ εο8(ΐ6ΐη 1ΐ05ΐ68 ))6ΐΙυηι ηοη ΓερΠεηιΙιιηι, ηυοιΐ 6ΐί30ΐ (Ιβ ΕΐιηαΙ- 
ΙαΙίΙ)υ8 61 ιηίηΓκίΐϋδ ροίοδί βεείρί. Οί9ίΐίζθό όγ Οοο^Ιε ίβ3 ΙΟΑΝΝΙδ ΟΑΝΤΑΟϋΖΕΝΐ 1θ4 

ςυίλ ρ^ΙβΓ ίοιρβπο Μ &1)ϋΊαι$66ί, ρΐυβ β6 ροΑ^β Α ευγνωμοσυχ^^ς εύμαρώ; φέροντες (^ ύπ^ Μους * 

του ιτρ^; αλλήλους δΐ των βασιλέων αΐίθις πολέμου 
άνα^^ιπΐ9θέντος, χα\ του νέου βασιλέως του Παλαιο- 1*οιιβ8Ί ; 61 ΙηβΙιρ^Γ Αβαηίβ Ι&ααοι βΐηβ, ςυί ίΐΐιΐΰ 8 
Ρ» 9ΒθΙθ(;ο 9(1 Ίη«υΐ3Πΐ ρΐΌΰΐιηπίΐΑΐη ιπΐβδί βϊ^ηΐ, α(1 
ΡΓΐηιι 608 Γβνοο8πΐί5υ8, οηίνβΓβΙ βίιηιιΐ αο (ΐ6$ροί3, 
ρΓχΙβΓ υη'κ^ηι υΓίιβηο » €υ]υ5 ρΓ»&ί<ϋ»Γϋ ιιήΐίΐββ 
3ΓΓβιη ηαΐϋΓίΐ 1<κί, «Ι ορβΓβ ίηβχρυ^ηβ&ίίβηι Ιβηβ- 
5&η^ (]6ί606ηιηΙ. €φΐ6Γϋθΐ ()«8ροΐ3 βυΐβ ιΐαοίαιβΐ 
εορ ο1ί8 6( βΓΠ)ί8 (Ιβηϋο 6υΙι]υ(;2νίΙ οιηηββ. Εχ ϋΐο 
1>6ΐ1υιη Αϋν6Γ$υ5 βϋΐη ρ6ηί1υ8 ν»ΐ€Γ6 ]υ56ηΐ68, 3(1 
ραοβηα ίρβαηιςαβ εοίοικίυιη 86 ()6(ΐ6Γυιϋ, ρΐυηιηυιη• 
ςυβ ίηάβ βιηοΐυιηβηΐί 8οη86ηιηΐ; (|υΑη(!ο 61 «Γνίβ 

ίηΐρ6Γ2ΙΓ6, 61 ρβεϋαΠβΙΙΙ ίϋ06Γ6, 61 ρθ88638ίθη68 90 

ίυη(1ο8 ιηυ1(08 &οςαίΓ6Γ6 ΓιοβΙ^βΙ, βαιη ρη'υκ ()6£ροΐα 
:ΐ(]ν6ηί6η(ύ, ρΓ2βΐ6Γ υΓΐ>68, Η 1ΐ88 δ6()Ι(ίοηί5ιιβ 216 
(ϋ5€0Γ(1ϋ8 ίηΐ68ΐΙηΊ8 »^Γ&8 86 ()6ρ08ΪΐΑ8, ηΐΐιίΐ Γυί8- λόγου των πραγμάτων &ρξαντος, αΙίΟις οΐ Πελοπον- 
νήσιοι δ^ά τ6 βασιλέα τ^ν πατέρα πεπαυσθαι τής άρ- 
Χ^(» βυνήσεσΟαί τι πλέον οίηθέντες, &λλω; τ• χα\ * 
των *ΑΛνη.του Ίσααχίου υΙών εναγόντων πρ^ς τίν 
πόλεμον, οΖ Ι^σαν έχε{ ύπλ βασιλίω; του νέου έπι- 
τροπεύειν πεμφθέντες της Πελοποννήσου, σύμπ«ν- 
τες όμου άπέστησαν βεσ πότου, πλην μι Ας πόλεως, 
^ς φρουρά χατεΤχε τήν &χρόπολιν άνάλωτον οδσαν 
βιά χαρτερότητα τήν τε φυσιχήν χα\ τήν χατε• 
σχευασμένην. *0 (έ τ% σφετέρςι'χρώμενος δυνάμει 
μόντ^, αύθις τβ^έχράτει συμπάντων, χα\ τοΙς όπλοις 
χρώμενος χατεβουλοΟτο. Έξ4ι^ε^νου βΐ παντάπασιν 861. 1.3ΓιηΊ ν6Γ0 ρΓΐηοίρΙ 8υ(>]664ί, ρπιηαπι ςυί(ΐ6ΐιι ^ άπειπόντες τ6 έχείνω «ολεμείν, τήν τε πρ6ς άλλη 61 ίρ&ί (ΐ68ροΐ2Π) «Γΐιιίβ 8|;|{Γ6(ϋ εοηβΐ'κϋβηιηι, 61 
ίπΓ6»ΐ3Γ6 υΓΐ)08, ςυο(1 η66 απΙθ οιηΐ86Γ3οΐ• ν6Γυιη 
(οΐ3 8υ(ΐ3εΊ3 ΙΐΓ6νί κ*ιηροΓ6 86605 06:»8ϋ ; Ιρβί 6ηίιη 
Ι)6ΐΙο ροΐΊαδ 3ΐηίεΐί 8ηιιΐ ν6ΐΐ6ΐη6ηΐ6Γ. .Οϋθ() 6υιιι 

ίηΙθΙ|!((6Γ6ηΙ, ρ6Γ 16|(&108 θ5ηΙΧ6 ρΓ663ηΙβ8, 3 (]6« 

8ροΐ3 ρ36Ί$ Γ(£(1ιΐ8 ίιηρ6ΐΓ3Γυη(, ιιΐ ιη (ΙίΙίοηβ (|ϋί(ΐ6ΐη 

36 ρθΐΡ8ΐ3ΐ6 ρπη6ΐρί8, ίρβίυβ 3016111 301161 36 80611 

6ϋ86ΐα ; 5ΐ6α1ή 66Γυαι ορ6ΓΑΐη Ια ίη8υΐ3 6ΐ 6χ(γ3 Ιη- 
8υ1;ιαι γ6(104Γ6Γ61« ρΓΟίηρΙβ ίΙΙυπι 8θΊ88Γιρ6η(1ϋ8ΐηιΗ•* 

ΐαηΐ68 3(]]θν3Γ6ηΙ. 1ΗΐΙ6 61 60ηΐΓ3 Ρ6Γ833 ΡΓ3?(1θη68 

89βρία8 61 3ϋχ 11α<η ΐυΙ(^ΓυηΙ, ιηυ1ΐ3(ΐ06 6υηι 60 60Π- 
ΙΓΑ Β3Γΐ)3Γύ8 ΐΓοροία 8ΐ3ΐυβτυηΐ : οΐ ίιι υαΗ>ΐί3ΐη 
60ΠΙΓ3Τ ηιΐ6ΐη(ΐ3ΐη 6 ί3Γιιιΐ3 (1γη38ΐαπι, ΚοηΐζοΓ6ΐη λους ασπάζονται είρήνην χα\ τήν πρ6ς έχείνον εΟ- 
νοιαν, χα\ τά μέγιστα ώφέλήνταί Ιχ τούτου, έπ\ 
γεωργία; τραπόμενοι, χα\ βοσχημάτων έπιμέλειαν, 
χα\ χτήσεις έχτήσαντο εν τοΤς άγροίς ττολλάς, πρό- 
τερον χαΟ* δν δεσπότι\ς άφΓχτο χρόνον οΟδεν^ς δντος 
πλην των πόλεων, χβ\ τούτων ύπδ των στάσεων διε- 
φθαρμένων. ΑατΙνοΙ δΙ οΐ π^(γχιπι ύπήχοοι, πρώτα 
μίν χα\ αύτο\ ώρμηντο δεσπότη πολεμείν, χα\* χα* 
χώς ποιείν τάς πόλεις, οΟδέ πρότερον άμελοΟντες* 
εΙς τουναντίον δέ &παν τ6 τόλμημα έν όλ(γ(|) χρόν(ρ 
έχε(νοις περιέστη * μά).λον γάρ αύτοΙ χαχώς Ιπασχον 
χατά τ6ν πόλεμον. Συνιδόντες δΐ αύτοίς ούχ όλ{γα 
λ^ιμαινόμενον τ^ν πόλεμον, πρεσβείας ποιησάμενοι. (16 1.0Γί3 3ρρ6ΐΐ3ΐαηι, 0113 ίΓΓϋ|ΐ6Γϋηΐ ; (ί6ςα6 ιηοΓοιο ^ χα\ πολλά δεσπότου δεηθέντες, Ιπιισαν θέσθαι πρ^ 8υ3νίΐ3ΐ6 61 αιΐ6ΐ1(»ΐ6 6χ)ιη*6 ίΙΙοηι ()Ίΐ6Χ6ΓοηΙ• 

1301 60101 ρΠΐΐ6ΐη Πη1Ηθ8 ρΓΟΐηί88ί β(ΐ6Π1 ί6Γ(^]Ιί8$6 
€ΟΒΐρί Γ1118 681. ΙΐοΐΙο 81 ((Ο'κΐ 60 6^601, 6]η8 1311160 

)θΓ6]υΓ3θ(1ο ηοη 6β6ΐα,6υοι 3(1 ίΐ(ΐ€θΐ ν6Γ5υο) Ιρ»1υ8 

ηυ(1θΟΙ '8ϋ0ί6ί3ΐ (95). Ρ6ΐθρθΟΐΐ68θ8 ίΐ3(;06 3 Η3- 

Ιΐ06ΐ6 03οΐ3ΐ'θΖ€ηί ίΙΙίο ηιοΐΐίβ 6υοιυΙα(3 1)οιιί8 
(οΐ) ςοΰβ ο8ςο6 ϊίοάϊ€ αϋ Ιΐ08ΐί1)08 ίονΪ6ΐ3 ιη3η6ΐ), 35 

60(ί6ΐ0 0110806(6 6ΐ 6001 8θΙ1ί6ί(θ(1ίθ6 6Γ§3 8θ1)]6- 
ύ(08 €ΐΐ3Π) 0006 3(1σΐίθί8ΐΓ3ΐΐ1Γ. αύτοΟς σπονδάς ε^ρηνιχάς, ώστε είναι υπηκόους μ&ν 
^ρίγχιπι, αύτφ δέ φίλους χα\ συμμάχους, χαι Ενδον 
τε Πελοποννήσου προθύμως συμμαχειν, ^ άν δέοιτο 
αυτών έχ των οίχείων τρεφομένου;, χαΐ έχτ'ς δ« 
μοίώ;. Όθεν μαχομένιρ τε π;36ς Πέρσας ναυσ\ν επι- 
στρατεύοντας πολλάχις συνεμάχησαν, χα\ πολ*ώ/ 
αύτφ τροπαίίϋν έχοινώνησαν χατά βαρβάρων , χα\ 
εις Βοιωτίαν ουνεισέβαλον πρό; τίνα τών εχεΙ δυνα- 
στεύονταν Αατίνων πολεμυΰντι 'Ρουτζέρην Ντελω»• ρίαν προσαγορευόμενον, πολλή ν τε εΟνοιαν πρ^; αύτδν Ιχτήσα^/το διά τήν (π'.είχ$ΐ2ν χα\ τ^ ^ιλάλη- 
θ*;. Έν χρόνφ γάρ ήδη ούχ όλίγφ ουδέποτε ούδΐν έφάνη τών έπηγγελμένων έψευσμένος• "Οθεν οίδε 
δρχων δέονται ήν τι δέωνται έχείνου • άλλ' άξιόχρεως αύτοίς πρ6ς πίστιν, χα\ λόγος προΐέμενος απλώς. 
•Η μίν ουν Πελοπόννησος ούτω; άγεται μέχρι νΰν ύπδ δεστΓότου Μανουήλ του Καντακουζηνού πολλλ 
ωφελούμενη Ιχ τε ών τοί; πολέμιοι; αήττητος άχρι νυν διατετέλεκε, χα\ τοΓς ύπηχόοι; προσηνή, χα\ 
χηδεμονιχός. 

754 €ΑΓΙ)Τ XIV. 

ί,βραίΐΌ αά 9ηΙΙαννηι ^Ερι|ρι^ ρτο αιη$1ίαηί$ : αΐτα €ν}ιι$ α6ί€η9ηηι ηοη ροίίναηί €ρη€ορι τέϋΗαΊ. Ρα- 
ίτΐατοΐια Ηί€Τθίθ1^ηιίΙαηη$ αΓΠίεαίκΓ, ρταάη ηιον€ΐΗΓ^ (αηιβ ΰπιάαίντ, αά ϋαηίαουζαηηηι €θΐι(Η§έτβ 
ιιίΐ^ηε, ΟαΙαίαΒοπίίη ίηί;ααίϊοη«ιη €ί ηΐίηα$ εοηίβηιηΐί, /ιοε<ί6«ε ΙτοάΠητ. ΡαΐτίαηΗϋο ίη ύΗίη /(χηιιιηίΐαε, 
ροε/^α ί/ι/ΐΜΐιιαηί/αε ; α Οαηίαεηζβηο Ιι()ναΙίί€Τ Ιιαί^βίνΐ ; αά $ηΙΐαηαηι Ιβραΐηε ηιΗιαατ;ρ4!Τ €αηιάαη 
^άί $ιι<β τβίΙίΐίΐΗηΤη Ιίΐίβτω β)η$ά€ηι αά ίηιρβταίοτβιη. 1η βηε Ιαη$ ^'αιιια^κ^ι«ιιί. 

1301 Τ6Γ0 ίθ)ρ6Γ3ΐθΓ 3ά ^Ε|ξ^ρι\, δγΓίΰ 61 ^υ(1φ3β Ο Βασιλεύς δέ χα\ πρδς τδν ΑΙγύπτου χα\ Συρίας 
βοΙίΑΟΟίο Ι6|;3(ίοη6ιο ρΓο ίΙΐ3Γηοι Γ6βίοοοοι ΟΙΐΓΪ- χα\ Ιουδαίας σουλτάν ύπίρ τών έχείνη Χριστιανών 
8113018 0118)1. Ι^Ρ((3ΐί 6Γ301 Μ3006Ι, 56ΓΚορο1ο8, €1- πρεοβείαν έποιείτο. ϋρεσβευτα\ δέ ήσαν έχ ^ε τών 

Λ&οο\}\ ΡοϋΙβηί ηοΐΦ. (95) Ν6ΐηρ6 υΐ Χ6006Γ3ΐΐ8 ρ1ΐίΐ080ρΙΐί |[Γ3νί<8{θ1Ι, 

ΡΙηίοη'ιβ (ΙίβείροΓι, 6ΐιΐθ3 Υ6Γ5ίβ (3ηΐ3 1ΐ3ΐ)«ΐ1>3ΐυΐ' 
1ί(1β9 Αιΐιβοίβ, οι 6001 ιθ]ηΓ3ΐί οοΐΐίαδ Ι68ΐίιιιοοίοιη 

β*•ΙΜΐΐΐ6Γ6ΐυΓ, ΙΐοΊο 8θ1ί 1θ]θΓ3ΐθ 6Γ6(ΐ6Γ6ΐυΓ. 6ί€6Γ0 (|6 ΡΚιΐοοβ }ρ80 1 7ΐΜ(ηι/αιιαηιιη ; Όί «ηιΐΜ ταϋοΜοι 
ΡΙαΙο ηηΙΙαΜ α^βττβί (νΊά€ ςπίά ΗοιηΜ ίτίδΗαηι)^ίρ$α 
αηαοΗίαίβ ηιβ (ΐαηββτα. Οί9ίΐίζθ€ΐ όγ Οοο^Ιε 105 ΗίδΤΟΚΤΑΚϋΜ ΙΙΒΕΒ IV. 106 

Βϋίαντ'ου πολιτών ό Σ£ργόπουλο; ΜΛνουί;λ, χα\ ό Α νίβ ΒγιαηΙίιΐ:», βΐ ΙΤίβτοβοΙ^ιηίΙ ίΐηυβ ρβίΓηΓολα Ιλ- 

ΜΓυβ, ηοβιιι ΰοη€689α 30 ιη3ΐΐ(]&ΐο $υ1ΐ3ΐιι ίη &6(ΐ6ΐη νων Ίερο3ολ»μων πατριάρχη; Λάζαρος* δν Εζει 
«ροτϊάγματι σουλτάν εΙς τ6ν Ορόνον άποκατβστήνβι • 
Αλλω; γάρ ούχ 'ξζστιν οΐβένα των χατά χϊς ν^όΧας 
Ιπισκβπων β? δουλεύουτι τούτοις τοΤς ^ρβάροι;, ού- 
τω συγχεχωρηχίτος τοΰ θβοΰ διά τ6 πολλά ήμδ; 
τοΟς καλουμένου; άπ^ Χρίστου αύτψ προσχεχρου- 
χέναι, χα\ προσχρούειν άχρι νΰν. Ούτος γάρ δί] ό 
«ιτριάρχιι;, Ετι βασιλέως ^ΑνβρονΕχου περιόντος, ύπ^ 
των συνεπιοχ^πων έν τ] άγί^ π^λει χεχκιροτονημέ- 
νο;, ώσπίρ ΙΟος, εΐ; Βυ^άντιον ίπειτα άφΤχτο προ- 
6)ίί}θη9<$μενος χα\ παρά βασιλέως. Γερασίμου δέ 
χινος μονάχου εκείθεν ώρμημένου, χα\ άλλων τινών 
ιτρ^ς τ^ τόλμημα συναιρομένων, του πατριάρχου 
χρ^ «υχοφαντίαν τινά αΐτιωμίνου, $ι* ά έβόκει 6(- 
χβιο; άποχειροτονεΙσΟαι, οΟΘ" ο&τω; Ισχεν ό βασι- 
λεύς, ώστβ αύτίχα 6ιά τ6 αΙτιάσΟαι Γεράιιμον άπο- Γββιίίοι οροΓΐ6ΐ)3ΐ : 9Ηΐ6Γ ςϋίρρβ ηοη έηΐ ΓΐΰίΐΗΐιι 
(ιί) (ΐιΐ(ΐη(|υ3ΐη 6ρί$οόρθΓυηι ρβΓ υΓΐ)€8 1ιΐ$ςβ ΒαΓ- 

1)2Γί$ 8ΐΐΐΜΐΊΐ»β Γ6$ϋΐΐΙ6Γ6: 810 ΟβΟ ρ6Γηΐίΐΐ6Ι1ΐ6, 

ο1) ιηυΐΐι ςυββ ίη ίρβυιη ρεοο^ινίηιυβ, οΐ βΐίαηιηηηι 
ρ6€θαιιιιι$ ηηβ, <|ΐΓι ζ ΟΙΐΓίδΙο ηοιηβη (1ιιαιιια$. 
ΙΙίο ηλΐη()υβ ρλΐΗ&ΓοΙι», ιιιΐΐιιιο ΑπιΙγοιιιοο ίπιρβΓα- 
ΙΟΓ6 βαρβτλίίΐβ, & ϋθ6ρΊ&€ορΙ$ ίη 5αηεΐ:ι οΐνΐΐαΐβ, 
α4 Π105 6&1, βίβοΐυβ, ρο$ΐβ3 Βγζαηΐίιιηι 2ΐ) ίπιροΓα- 
Ιοτο €0πΓΐΓηι&η«]η8 τβηίΐ. Τυηι 6βΓΑ&ίηιυδ ηιοη»- 
€ΐιυ8 ίη^Ιϋοιη ρΓθΓΜΐυ$, ευπι &1ίί8 (|«ι.1)υ9ϋ&ηι 
λαϋΑοίχ 811» 80ΐύ11ί1ί1)υ8, ραΐΗ^ΓοΙι^πι ίη ίίβ Γ&ίυιη- 
Ιι•ο86 8εο«8αΙ, ο1> ςυββ ^Γ&άυ ηιο?6η(1υ8 νΙ(ΐ6ΐ)ηΐυΓ• 
Ιιηρ6ΓαΙθΓ ηβο 8ΐ9ΐίπι ραίπαΓΟίι&ιυπι ρΓορίβΓ 66Γ3- 
^ βίπιί 8€€α8&ιίοηβπι 6ί αΙ>ιο£3( , ηβο &υ(1Ίΐα οηιηίηο 
ρΓΟ Γ3ΐ8Ί8 (Ιυοίΐ, 86(1 Βγζαηΐϋ ιηϋποιο ]ϋΙ)6ΐ9 άοηοο ΙθοοΙ)ί 6Γ6ΐ$6Γί ηοΐ». 

(η) Βοηβ 1ι&1>6ΐ. Α]ζηο8€ίΙ ΟαηΙϋουζβηυδ ουίραηι, 
ΐ|ΐΐ2 Γ»οΐυπι, υΐ ηυίΐυβ βρί8€ορη8 »ίιΐ6 οηιιββηδυ 
ίϋΙίΑηί »υΙ ΓΓβαιί, 3υΙ ίιι Βοϋοιη 8ΐΐ3Πΐ Γββίΐΐπί 
νοΜβΙ, 81 φι»ΐΜΐο 6χριι)8υ8 6»8€Ί. ]»<'η8, ίηηπίΐ, 
Ιιθ€ ρ€τπ)ΊΐΓα, α6 ΐΝΐι/ΐέΐ, ^μ« ίη ιρ$Ηίη ρ^ενανί^ 
ΜΜ• €% βΐιααιιικιη ρ€€€αιηη$ , ^ί α €/ιη$ΐο ηο* 
ίΛβη άηάηϊη%. Κβϋβιιι βκου&αΐίοηβ ιιΐ6ΐ)αηΙιΐΓ οΐίιη 
ΰπροί, φι^ηάΜ οαρια (^οιι&ίαιιΐίηοροΐί, ΤιΐΓ€ΐοο]«2^ο 
ροηϊΙιΐ5 $ιι5|«εΐί Βαιιΐ. €3υ83ηι ϋυηβπΐιιιφ ΐΜΐ]υ5 5ΐτ- 
τίΐαϋ8 Γο]χί6ΐ)&ηΐ ίη ρβοοΙ»• ηιΟΓί^ΙίΙιυβ οιπιοΐίβ 
Γθΐιιηιαη':9, 80<Ι 66ηη:ΐ(ϋιη, Γ6α€0ΐΐΓ2ΐίιΐ8 εχρθΐΐ83 : 
5ί 4ΐχηίΐί» , 3ίι*Ι):ιΐ, ηί ά%€€νβ €οη^ηαΐί$, οΰ ηοΗτα 
έβΐίαα Η^α ίν€ηί»$(\ ηοη ίΐα $6 τ€$ ΙιαΙ)εΙ* Κρο άίύαηι^ 
φιοαίϋίη ηοη ίηαφ ηοε, ηϋα^η^αΒίβηΐ! 67ι π*<ίαηοηι ι» 
9€ηΐη ηο$Ιή$ ΰνίΐαίη'ώα$ ϋεηηί Ίττίίαηιη$. 5ιιιιΙ βηϊΐΛ η6η(]οη(!ιιπι ηοηιίηαηΐ : ΐ|υο(Ι ηβπυίιία 61 «ηιΐιίιΐοηβ 
βΓχτοΓυιη 3(1 66η1ιιηι βΙηυηΐιιΟΓ ηιίΙΙία ηοΓβποηιιη 
ρ6Γν<Γιιίι) , ίΐ6πι ρ)υ8 Ρ6960$ϋ (Ιΐ06 βπίηι ηοπιηι 
Ιι&1)ο( νοοίίς»! ρ6ΐ8θ1ν€η^1ηιη « ηυον{8 ρλΐΗλη-Ηβ 
ίηίΐίο 8(11 ροηΐίηοαίυδ, ηυοιΙ 68ΐ(1βηι 6ΓχοοΓυιη ίηι- 
ρτοΙ>ί(3ΐ6 ^ά Ιηα ιηίΐΐία ΑΐΐΓβοηιιη &<«6«ιΐ()ίι), ίβ ρη• 
Ιπ&η 1ΐ8 Πι. ΕνοΙν&Ι Ιοοιογ ρ3υΙο αηίοα ηΟηιίηΑΐαηι 
1π8ΐοηαηι ΤιίΓΓΟ-^ΠΒεί» ίηδοΠαη^ ηβο αΐίικί ίη- 
νϋΐιίβΐ, <ιυθ(1 (ΙίοαΙ, ςη^ηι ίΙΙυϋ : Ιπώαα ΰβί αϊ>υ$$η$ 
ηνΙΙα; 8ίηιυΙ<|υβ ίη Ο&ηΐϋοηζρηιηη, »1ίο8(|ΐΐ6 Ογ%- 
0Ο8 ίηφ6Γ3ΐΟΓ08 09υ83ηι Ι»ηι» ηιίδΟΓίϋ! οοηίοΓοί, 
()υί ροηίηηοίΐΟΓ ίη δοΐιίβηιαίΰ ρ6Γ8ί8ΐ6ηιΙο, 6α ηιι» 
ίπιρ6Γ2ΐοπΙ)υ8 ηιίηίπιβ οοηνβηίυηΐ, ιιΐ 681 βρίδοορο- 
Γυπ) οοηΩΓηιαίίο, 8ΐ1)ί υδΐιτραΓαηΐ. ^πίδ α οοηϋίΐα 
€Ιιη8ΐίΑηίΙα(6 υπηΟΑίη Απιΐινίΐ ραΐΓίαΓο^ιαηι Ηϊγγο α ο/ί<Ε ηαϋοηβΛ ίηαρΊ$ ίϋβίεήΙ^Μ β( ρβ€€αΐί$οΙ>ηοχία!^ Ο βοΐ^ηιίΐαηυηι αΙ)ίοιρ6Γ3ΐοηΙ)υ& Οοη5θηΙίηο(ΐοΙίΐΑ!ΐτ$ φ^ΟΜοάο ηοη αΐβίρηηΐίΐΐ^ ηί ηο$ΐτα ίη[€ΐίά$$ίηια «Ι 
Μ»€ταη4ία ηβΐι'ο ? ν« ηιι7ιί ιηίββΓΟ, αΙΐΜ ΰΧ αΙΊο ιη6- 
ίηάε βο, €ηιη αά Ηαί€ αηνηηηι ϋοηνβπο, €ί €θτ ηαηηκ 
εοηίΗτΰαίΗτ^ α $ρΙτ%ΐίΐΛ ηΐ6Η$ κϋηαί. Ει ρθ8ΐ ηοη- 
ηυΙΐ8 : Νοηηί ΤΒΐΊηηηηί ΒΐΙ ρίοτατύ €ί ίηιιαηίαή αο 
άΗ(ΐη%τετ€ εανααηι α νίάβτβ ρτορίβτ ηπίβ ραίϊιηΗτ Ικεο? 
Ε§ο ν€Γ0 αΐίαηι ηοη ροαηηί ίηνεηίη ιιμϊ ΒεΙίίίηια, 
€1 ^ηοά $β $Η(ίΐΓαχ€τα (ώ οΙ>€4ί€ηίία βί '8ηΙ>]εοαοηβ 
ΗοηαηΛ Ε€€ΐαίΛ: εαηι εΐ εοΐαηι άεοενηο ε$$ε €αυ$αΜ 
ίηΐεήίη» ηοιίΓΛ ρεηΐί$, ηηία ροζίηηαΜ ιι6 «α έ/ίοίεί 
ίΗΐηΗ4, ΜαΙεώαίοηεηι α€€ερίηιη$, βί ραΠ'ιηια*, ςη(9 
ηο» ραΐίιηιΐΓ, ηνε Ίάεο ρωηϋεί ηο$, $εά άείεήοΓβί ενα- 
ιϋΐΝΐΜ» εί $ηαΐ€άίεΐί$ ίηιρείίηϊΐα ιρ$αηι ΕοεΙειίαηι, άί" 
εεηάα εί ίαεεηάα αάνεηη$ εαηι ίηιρηάεηίίΎ ενθΜίηιη$. 
Παηο €2ΐιΐ89ΐηι ίηΓβΙίοίΐαΐί» ί11ίυ8 βΐ 09ΐ1αηιίΙ&ΐί8 
81 €3ηΐ9θυζ6ηυ8 Γβίΐϋίϋίδδβΐ, ρΓθρίιΐ8 &(ί ν6Γυηι αο* 
068815861. Νβηι ηυο ηια§ί8 οη6ηΙαΐ68 & 56(1β »ρθ8ΐο1ί• 

01 ρβΓ ναΓίθ8 6ΓΓ0Γ68 ηηΐ1ΐίρ1ίθ68ςα6 ίΐΧΓ68£8 αΙ)ί6- 

ηιηι« βο ιη2ΐ8ί$ Ηιΐιοηιβίαηί ίην^ίυοΓαηΙ, βΐ ηοη Ο 
Λαηίαπί ρΙβΙ)6ΐη, 86ϋ οΐ οΙοΓυοι• οΙοΓίςυο ρπηοίρ68 
ρ«ΐΓί;ΐΓ0ΐΐ38 61 6ρί$οορο8 8ί1)ί &υ5]6ΐ-6Γυηι, υΐ ίρϋί8 
ίΔ00η8υΙΐί8 ηίΐιίΐ ρβηίΐαβ 3|;6Γ6 ρο886ηΐ. Ιϋβιιι 6γ»:οϊ8 
οτοηίΐ, αυοό ίΐ6ΐ)ΊΙί1)ΐΐ8 ρΐαηβ η)οιΙί5 (ΙορίοπαΙ Οοη- 
η9ϋΐιΐ8. Ουαηία βηίιη 1)'Γ2ηηί(Ιβ οΐ βοΓνίΐυΙβ ρΓΟ• 
ιη^ηΐυΓ ηυηο 2 ΤοΓοίδ ορίβοορί βΓΧοί, οΙ ρΓϊΚδΟΠίιη 
ρ»ΐη3ΓθΙΐΑ €4>η8ΐαπ(ίηοροϋΐ3ηυ8, ροΓβρίουο (ίοοβΐ 
ϋίβίοήϋ ηιίχοΙ)2Γΐ>3Γ«ι «1β ρ^ίπαΓοΙιΐδ, (|ΐιί Ιΐιροηιιηι 
Οοη$ΐ3ΐιΐΊηορο1Ιΐ3η(ΐηι ρο8ΐ ΟΒρίαπι α 'ΙυΓοίβ ιΐΓΐιουι 
ΐ6ΐιιΐ€Γυιι.ΐ. Ι>6]ίθίυηΙυΓ οηίιη ίΐο 86ϋ6, 61 Γ65ΐίΙ(ΐυη- 
ιυΓ, 6ΐ ίιΐ 6χ$ί1ιυηι ΑςυηΐυΓ, αΓΐ>ίΐΓαιυ ΐγΓοηηί ; ηοη 
Ι66α5 :ιο νί1ι&»ίπιΐ οβρ^ΐίβ πιαηοίρία. Ιρ^ί ίιίϋεηι Ίη- 

16Γ 8«, 13ηΐ]υ2Π1 8θΙΐΪ8ηΐ3ΐίθί, 61 Ιΐίηο 01Ι3Π121Ι:» οχ. 

ροΓΚ-8 ρ6Γρϋΐυί8 Γΐχίβ 3ί;ίΐαηΐυΓ, (μιαδί ηοη 8αΐ]ιΐ)^ί 
οίοηβΓί» ψ5υηι]υ2ζΐιηι 61 οηυβ Μαΐηιηιοΐ^ιηυιη ογοοΙ. 
^ο ίηιυι1ι1)ΐι$ ϋυη1»'&3ΐ 86 πιιιΐυο ϋο ϋι^^ηιΐϋΐο ίΐ6• 
ΐυΓϋ»ΐλΙ« &6ϋ 61 ηιυη^Γ'ώυδ. ^ιιαΓο (|ΐι| ρΐυ;» ςιΠϋΓΐ 
^^ια^8ιζ:^ (510 οιιίηι αιιιιιπιηι νοι•ιί•^;ιΐ λ ρ&ΐπαΓθ1ι& 

- Γδτκοι. Οη. Οϋν. αυΐ οοη(ίηη3ΐυπι 6836, ααΙοοηΑΓηι&π ιΐ6ΐ>αίΐ86? Ει 
Ι3ΐη6η 1.3Ζ3ηΐ8 ίδΙο οοηΟΓΠίαΐίοηίβ βΓ3ΐία 3(1 €:ιηΐ;ι • 
ουζβηοηι ρΓοΑοί&οΙΙιΐΓ. Ιϋβηι ]υ8 3ΓΓυρ1)3ΐιΐ 8ίΙ>ί οΐίηι 
Γ6(|[68 1ΐ3ΐί2β ΑπαηΙ ίη 8ηηιιηο8 ροηιίϋοοβ Κοπι3ιιοη« 
ςαι βίοοίί βπο ηιυηοΓΟ Γυπ{;ί η6(ΐαί1»3ΐιΐ, ηίβί Γομί:» 
οοηύΓΠΐ&Ιίο 30008818861• Υοπιηι ηοη ηπΓαηι 681 Ιι.!.*- 
Γ6ΐΙοο8 ΑΓίαηοβ Ιιοο Γ6θί886. ΙΙΙαϋ ύ\Λ%ι% ΗΐίΓαηιΙαηι, 
ίη)ρ6Γ3ΐ0Γ6δ Ογχοο8 ίηιρί3ηι 1ΐ3ηο οοη^ίϋϋΐυιϋηοηι 
ρθ8ΐ Γ606ρΐ3ηι 3 βοΐΐΐιΐδ Βοηιβηι ηιυΐΐί» ηηηίδ γο- 
Γηηιΐ886, ίη (|υο8 £Γ3νί88ίηή8 νβιΦί^ ίηνοίιίΐυΓ 8311- 
οιυδ Οτο^οΓίυδ &ΐ3|;ηυ8 ίιι Ε\ρο8ίΙίοη6 (]η3Γΐϊ ρ83ΐηιί 
ραιηίΐοηΐ. ΙΠηϋ οΐίβηι ιηίΓ3η(1ηηι ίηιροΓαΐοΓΟδ δοΐιΐβ- 
ηΐ3ΐίοο8 ρθϋΐ63 ίη οηιηββ ορίδοοροδ 1ΐ3ηο ΙίοοηΙίαηι 
8Αΐ)ί βυιηρδίδδβ, ηη^ί^ί υηςυαηι τίί>υηι 3υ(1ίΐιιιηνοδ>ίΐ• 
υΐ ονίδ ρβδΙΟΓβηι οοηίίΓηκΗ 3ΐΓ|υ6 3ρρΓοί»οΙ, ίΐ3 υ^. 
ρ3δθθΓθ ηοη Υ3ΐ63ΐ, ηίβϊ ρΓΧίοίρυΦ ονίδ θ3ΐουΙυ8 3ο- 
06(Ιαΐ. Υίϋο ίΙ1υ8ΐΓί58ίηηιηι Β3Γοηίυηι, Ιοηι. ΥΙΙΙ» 
ίηΐΐ. δίαΐίηι, υϋί ρ1υΓ3 ϋ6 Ι)30 ίη(1ί)$ηίΐ3ΐο βοΓίΙ)ΐΙ. 

ϋυ;ιηΐο ηιβίίυδ οοηδίιίιιί^δοί Οαηίαουζοηιιβ 61 δίϋί 
61 1•αζ3Γ0 8110, 6ΐ οιηηίϋηδ βρίδοορίδ Οιχοίδ, 8ί 
((|ηθ4ΐ ρο.Νΐ63 Γ6θίΙ Οοηηαϋίυδ ρ3ΐΓΐ<»Γο1ΐ3) Ιιιδ νοΓ- 

1)18 6γ9Β008 3(1 δΐυΐΐίηηΐ ρ30ί8 Οΐ 0ΐΐ3Πΐ3ΐί8 ΟΟΐΐΟΓ- 

Ι3ΐυ$ Γϋίδδοί : Αεζεάαηιια νετω ΟιτΜαηοηιηι ηηίοιη, 
αρηοίοαηΐΜ ρενοαία ηο$ίνα, η$ ρ€]οΓβί ΛιιάίκΗ ενα - 
άαηινε, ηενε Ιαί$α ικοβίοιι^, ηιαίΊΐϊα α ρην^Ηίαρϋνηε 
ίΐα ανιε$ ο6<(ηΐ(ΐΐΝΐΐ8, «Ι ηεε απάίαιπηδ, ηεο χηΐίίΐί- 
ΐβαιηια,^ ΑΜάίαιηη» €ΙινηίΗΐη εΐαηιαηΐ^ηι αρο$ΐοίΙ$ : 
«ΟαΙ νο< αηάίί, Με αηάϋ,'είηηί νο» $ρεηήί, ηιβ 
$,>εηιΊί : ^κί ν§ίθ Με $ρετηίί , $ρετηιί εηηι , //μι 
ηή»ΊΐΐΗε•9 Υετε ετ^ο Ιίεεί άιεενε, ηυί ραραηι αηαίί^ 
ϋοηΐίηη:η ανάίί, ηαί νετο ραρανι ηοη αηάίί , />οηιί- 
ηαΐΗ ηοη αηάίί: ηαί νετο Οοίηίηηηι ιιοη αηάΐί , αιι^ 
ίϋί είίρΐινκ.8 εί ρΙα(ΐα$ €οηίιηίηΗίο$^ Ιιοο ΰϋΐ» 4αηίζαιθ8 
1*1 Β:ι^8α^, Ιιοδ 6ηίηι 66ηη3ϋίϋδ ϊηίοΙΠ^ιΙ, (Ιΐϋ3 οΐ ολ 
οηράνί9 δΐιηΐ, οι οϊΓουπιοΐδί. Οβη^Γβ ρο:>ί»ϋηΙ 6Γ;6θί 
(:ιιηι 4οΓοΐΗί3 ΤΗΓοηυηι ίΙΙιιπι : Ξετνί άοηιίηαΐί $αηί 
ηο»ίή ηοη {ηίΐ^ ηηί τεάίηίεηί ά€ Μαηη εοτηιη• Οί9ίΐίζθό όγ ν^οο^Ιε 107 Ι0ΑΝΝΙ8 ΟΑΝΤΑΟϋΖΕΝΙ 108 

β^υβ Γ»α83 €0ςη08ΓηΙυΓ ; ίηΙβΓίιη 1οβαΐίοιΐ6πι »(Ι Α χβιρο'εονεΤν, ούτβ παντάπα ιιν ί^ηίατει • άλλ' έν Βυ- βηΐΐαηυιπ οαιη ιΐο Αΐϋβ η6ΰ65$ΑΓϋ» (ΐυίϋυ&ιίαπι, Ιυπα 
ιΐ6 εΐΐΓί$Γι:ιηι$ ίη ^ςχρίό , ηεο ηιίηυβ ιΐβ Ιιοο οΓιαηι 
ραιίαΓοΙκι ηήκίΐ, 61 1<^{;2Γι$ η;&η(1αΙ υ( ουιη ίη 
Γαΐφδΐίηα ΓυοποΓ, υηα οαπι ορίδΟορΊδ ίη 03118 Γ65 
!ηι{ΐιίΓ3ΐιΙ. ΓοΓ 'κΐ (6ΐιιρυ$ ϋοΓυηοιο ίηαροπιΙΟΓβ, 61 
ΙοΗο οοηίΓα Οοιιΐηουζβηιιιη οχαίαιο, οΐίαηι 1.3Ζ8- 
Γυ$ €αιιΐ3ΰυζβηί$ηΓι βυδρβεΐα!^, & 4οαηπ6 ρηΐΓίαΓ- 
οΐια ηβΰ &γηοιΙυιη, ηβοαίΐίΐαΐιΐ 3ΐίυ(1 1θ|;ί5α3 ,ρΓϋΒ* 
βοηρίοΓυιιι ()υα*Γ6Ώΐβ, ίικίία» οαα^ΑΟοηάβιηηϋΐαΓ, 
α ίη ϋ]η3 Ιοευπι ΟοΓΟδίηιιΐδ &€€υ$3ΐ0Γ βρί^οορυδ 
$αη€ΐ;κ ανίίαιίβ €θπΐΓα ΓαββΠ^ίΐυΓ. 1.3Ζ2Γα& ραίπαΓ* 
€113 ΙαΙΙ 86 ίβησηιίηία ρΓ0Γ8υ8 ίπΐη)6Γ6ηΐ6ηι »ίΓ6• 
Γΐυηι ίιιΐυβηβ, η60 ρΓθ1)α1)ί1ί ϋ6 οαυ^α» 86(1 ρΓορΙβΓ 
οΗίιιηι ϋιιηίαχαΐ, ηηο ίη ΟαηΙβουιοηυηι ΓοΓν^ϋαΐ, ζαντ^φ χιλβόσας μένειν Αχρις &ν τά κατ* αύτ6ν έξε- 
τασθ£(η, τκρεαΜα^ ίκοιείτο ιτρ^ς σουλτάν, &μα μίν 
κα( τίνων πέρι άνχγχαίων Λλλων, χα\ των έν Αίγύ- 
τΓϋψ Χρυτίανών, ούχ ίιττον (λ κα\ τούτου Ινεκα τοδ 
«ατριάρχου • χαΐ έχέλευε τοΙς πρέσ€ευσιν Ιν Πα- 
λακιτίντί γεν•)μένοι•, έςετάζειν τά κατ* αύτ^ν μετί 
των έπισκόττων. Τ^ΰ βισιλίω; δ^ έν τψ μεταξύ 
χρόνω τετελευτηχίτος, κα\ του ηρ>^ς βασιλέα τ^ν 
Καντακουζηνών πολέμου χεχινημένου, χα\ ό πατρι- 
άρχης Αάζαρος ύποχτευθε^ς ήρησΟαι τά Ιχι;{νου, 
ύπ^ πατριάρχου τοΰ Ιωάννου ερήμην χατεψηφίσΟη, 
ούτ' έλεγχων, οΟτε συν^ου, οΟτε τιν?»ς έτερου των 
νομίμων βεηΟέντος • άντ' έκείνο\> οέ ό κατηγορών 
Γεράσιμος επίσκοπο; τη; αγίας πιρανόμοις έχειρ-)- \\2&^ ραΐΊ ; ρΓΧίβΓβα ηίΙΓιΙ ρ6η6 8ϋ8(6ηΐ3ηι]ο εοΓροΓΐ Β τονείτο πόλεως. Αάζαρο; 6έ ό πατριάρχης οΟτως Ιδων |ΐ6€688αΓίυηι 5ΊΙ)ί, 1ληΓ{υί)πι Γ6]66ΐαη)βη(ο ρΓχΙιβπ, 
$η(|ΐΐ6 ΐοηιιί85ίπ)θ οΊΙκ) αϋ, 616£;(.'Γ6 Γ6ΐ)υ8 οηιηί1)υ$«, 
755 60<1")^ Α<1 Γ.ΕηΐΑ€υζ«3ηιιη) ΊηιρβΓ&ΐοΓβπι Οίϋγ- 
ηοΐίοΐιιιιη 6χ 06€|(ΐ€ηΐ6 Γβίΐουιιίβηι ΐΓ»η8Γιΐ£ΐ'Γ6(, 
866υηι (1ϋ1ίΙ)6Γα1>3ΐ, ρΓοΙιαίοηηο €οη8ίΙίο, ΟαΙαΙαιη 
ΐΑΐίηοΓυηι ορρί<1αηι ν&<ΐ6η8, ηαοϋυηι οβρίαΐ (|υο &(1 
ϋΐυηι ρβΓΤβηΐΓβ ςυβαΐ. ΑΓ6ΐιοηΐ68 Β}Ζ3ηΐϋ οοπί' 
ρβΠα β]ιΐ8 Γπ|;;), ρηΐπ3ΓεΙι& 4ο»ηηβ €οη86ίο Οα1&- 
Ι8ΐηι ϋΐίΐΐϋπΐ, 1Ιί6Γ080ΐ}ηΐ0Γυπι ρβΐη&ΓοΙιαιη (ΙβιΙΙ 
ρ•$(υΐ3ηΙ. 6α1α(3βί ορΓιοηβη) ίΐΐί ίηΐ6£[ΓΑηι Γοΐίη- 
<μιυηΐ (ο)• βυι 866υπι οοηιηιυηίοιίΓβ ίη ϋο^πίΒΐί», 
βΐ (16 ο;εΐ6Γθ ίηΐ6Γ ίρ808 1ΐ3ΐ)ίΐ2ΐΓ6, ςυΰΐη 61 ίρβΙ 
ιιυηο 1)ΰη6ίΐ€6η1ί88ίηΐ6 ΐΓ3Γ.Ι&ΐυη, 61 Ποιη» 6ρί800 εαυτόν άτιμωθέντα έπ* ούδεμιαί τ^ ε&λογον αΙτία 
κεκτημένη, άλλα βιά τ6 πρ^ς βασιλέα μόνον Ιχ^ος, 
^λλως Ο' δτι χα\ των επιτηδείων έχορήγουν ουδέν ώς 
άπε^όιμμένον, κα\γ>ίσχρως διέζη, κα\ των πρ6ς τιρ» 
χρείαν ένδεώςέσκέπτετο πρ^ς Καντακουζηνών τ^ν β:• 
σιλέα διαδιοράσκειν μετά τ^ίν έπά^^οδον είςΔιδυμότεκ- 
χον έχ της εσπέρας. Ούτω δέ δ^ξαν, πρδς Γαλστάν τ6 
Αατίνων φρούριον διαβάς, τρόπον έπεζήτει, χιΟ' δν 
άφίζεται εί; βζσιλέα. 01 δέ έν Βυζαντίω άρχοντις 
φωράσαντες τδν δρασμδν* χα\ πατριάρχης δ *1ωάν* 
νης πέμψαντες'είς Γαλατάν, έχέλευόν Λατίνους 
πα^ριάρχην αύτοις τίν Ιεροσολύμων έκδιδ^ναι. ΟΙ 
δ* αιρεσιν αύτψ προύτίθεσαν, ή χοινωνε?ν αΟτοΐς |Ηΐ8 ρ(«^62ΐ ηιββηίβ η>6πΐί8 ρΓ0860υΐιιηΐ8, 8υί8(ΐυ6 ^ πρδς των δογμάτων τήν διαφοράν, χα\ τδν έπίλοιτ,ον ορΊ86ορί8α<1ηυηΐ6Γ&(υΓυ8 8ίΐ: :ιυΙ ( ςυοϋ πιίηαϋιιη• 
Ιογ) ρβίβιαίΙιυϋ ΐΓαϋΙ, α (]ηΊΙ)υ8 ίπιηι&ηί2ΐ ραΙβΓβΐυΓ. 
Λ\\ο νοΓΟ ηοη (^ηΐηηι (6ΓΓ6ΐΜΐιυΓ οοιηπιίηαΐίοηί- 
^>υ5 (Ρ6), (|υ3πϋιηι £0Γυιη Π(]6ΐΜΐΙ βΐυΐΐίΐίακη, ςυί (96) Νοί» ρ6Γΐίη3€ΐ8Πΐ Ιιιι}α8 ρβ6υ(]6ρί86ορΙ, (]υί 
βΐ'βιη 8υϋ βιιΐΐαηο Α^^^γρίι §ΓΑνι& ΐοΓηιοπΐ^ ρ^γΓογΙ, συνείναι χρδνον, ώς νΟν τε αυτών πολλήνφιλ.τιμίαν 
περ\ τη; εΙς αΟτδν εύποιΐας έπιδειξομένων, καΐτοΰ 
•Ρώμης επισκόπου δστερον εύεργετήαοντο; μεγάλα, 
κα\ τοΤς ύπ' αύτ'^ν συναριθμήσοντος έπισχόποις, 

1βοο1)ί Ροηίβηί ηοΐβθ. 

α6 Μ8ΐιυιη6ΐ3η&ηι 86€ΐαιη (ΐ6ΐ68ΐ9ΐυΓ, υΐ Ιια1>08 ΙηΤη, 

€3ρ. XV. 

^β^οI^^ ΟπΊδβΓί ηοΐω. (ο) Γίύ Γΐ ΓοΓι^ίθ8θ 6αΙιΐ9βΊ, (]»! 1.αζ8Γυπι ίβ υιη 
ιΠ€6πΙ)ΐι» οΙ)8:ΐηιη ρ6Γ8ηη3Γ6 8ΐιΐ(1οΙ)3ηΙ : 8εΙΓΐ8ΐηΗ- 
Ιΐοϋ €1 ροΓίίηαε'ΐΰβ €οην6ηί6η(6Γ 1.3ζαΓυ$, (]ϋί ηιβ- 
4Πεο8 υΙ)$ΓιηαΙο αηίηιο Γ68ριι:1, ίη ςιια ηιοιιΐίβ 
οΙ>8<ίιιαΐίοηβ ίΐ3 6Χ06ΐ1υηΙ Οπ6ηΐ8ΐ1ο8 βεΙιίβιιΐΗΐίεί, 
υ1 ευηι ηο^Ιππ δβοίΑπίδ ϋβ ρβΓίίηαοίίβ ρ3ΐιιΐ3 €6γ- 
Ι3Γ6 (|ΐιοαηΐ, ηοη δίηβ 8ρ6 νίοΙΟΓί.τ. Αάβο ϋοΐίάι ΐαηι $(ναιΙί βιιβ, Ιιοηνηηίη ρατΗβτ ας ΙβίηροτΗίη ρτο• 
ΰαΐίοη€ νηιβηιηΐ. Μα^Ή αο »ιαρί$ αίίνβηαιτίο $σΐν%6ηΐ0 
βΤΐΟΓ [αΙΙίΙ^ €ΧΐοΙΙ'ίΐ ίΐηροτ, Ι.νοΓ νιοΰίκϋΐ, €Ηρί(Ιίια* 
βx/*Α7^//^ ά^ρταναί ΰιιρϊ€ΐα$^ $ηρ6ΐΙ)ϊα ίηβαί, άί$• 
ζοτάχα €χα$ρβΓαΙ^ ?>α ρνωάρίΐαΙ, Κοη ίαηιβη ηο$ 
ηιονβαΐ αηί Ιητΰα υιαΙίοίΗΐη ηίηιία α αΰηιρία ρβΓ• 
βίϋι, $βά ροΐαα βίΐϋηι ηοίΐταηι ρταηαηΐΙαΗΐβ ν6ηΙαΐ€ ειιιι^ ΐηςαίΐ Οΰπηηάίαδ ραΐΓί3ΓθΙΐ3 €οη81»ηΓιηορο- ^ €οττο1>οτ€ί, ΡοΙβΓοηΙ ΟαΙαίχί, Ιιοο 681, ά6ηυ6ΐΐ568« 

1ίΙηιιυ8, «ί αρεΠβ ΐΜΐιηοα Ικατείκοζ ««« άίεαηί ^ α 

ραραΜ ρΓ(εΐ€Γ οωΐβτοί οιηηα, Ηίηο ηηίοηαη τβ^η- 

ρίιΐ$, Άΐί 06ππ9ί1ίιΐ8 3ΐ1ο(]ΐΐ6ηΗ 6γ»'€08, ιιεηηβ ραρα: 

ηαηιονίαηι αηάίτβ, ν€ηΗβ ςη'ι ηηίοΜίη βχ ναΐτη ια- 

ανάούΰία ωηρίβϋΐηηΐητ ^ νΊά*:τ€ ίηϋίηβΐί» , ηίηαβ 

ααι α^ίη ίρ$η €οηιιηνιΐίΰηηΙ οιηιιίηο ρτο €Ηή$ίίαηί$ 

ΙιαδΰΙίχ. €1 «ί (οΓίβ €0ΐΗίηρΗ^ ηί ίη αΐιηαοά ίπαιν- 

ναί'ΐδ, ηποά νο$ ραρΛ €θηΐίηοη€(α^ίαί^ ραηίίη οΰΐα* 

αοηί$ ιιοη αΰάρΗι», Ββά (ιιτίη αφίαηύηι^ αε άεηίΟ^α^ 

αύΌί'ΠΗ» ίρ$ο$ $α€η(Ιοΐ€$ (η»ιά€ΐί$^ βΐ 4ηάωΊ$ άβ- 

Ιβγ'ίοτα ηΐΰ ρηΐαΐ\$. Ιΐιϋο Οβιιηβιϋυ» (Ιβ 6Γ4:60Γϋΐιι 

Ρ6γΓιιι»ιί». {ίαΐίΐηοάο Ιοαηηεί ει ΜαηιΙίτεζ τεζίίΐεηιηι 

Λίοχ^ύ, ίη<|ΐΓιΐ οχ Αρο8(ο1ϋ 8αιΐ6ΐιΐ8 Οχρπαηυβ, ΙίΙίΓο 

ϋε ηηίΐαίε ΕεεΙαία!^ $Ί€ εΐ Ηί τε^ήίαπί νετΐΐαΐί. Ιιο ρτο{{άεηί ρ/ιιη'ιηαιη. Ιηφεήΐΐα εηϊιη εογπηι ιηαηί» 
(ηΐα εήι οιηΗ'»υη$^ ίίηιί εΐ ιίΐοηιηι [αϋ. Αάνηρίεη- 
ιι»Γ ςικνιηηςηε ρίαάϊεΐα ^ηηί, εΐ αρρτορΰιηααηΐε ςυί ϋ:ι1»(3ηι 86ΐι ΡοΓαιη ίηεόΐΰΐιοηΐ, υ>υΓρ3ΐ'6 ί11υ«1 
ϋϊΐιοΐί Αυ|;υΗίηί, ΕιηηιΟΓίίαπι Οο;ια1ί8ΐ3ηι βρίβεο- 
ρυηι 8(1 ΕεεΙοδίαιιι (Γαϋυ^τΓβ αϋιπίοιιΐΐδ : ΪΙηΙία 
ώχίτηηί εΐΊαίη (αίιραΐΊ, Ι•Λ Ιαιηεη {ναίετ ηοζίετ^ 
ρτορίετ ηπε^ι ί$ια άϊείιηηί νοΰ'α, εΐ επί ραήΐετ <<ί- 
(ίιιιιιι, ει ρτο ηαο Ιαηία αβίηιαε, αάΙΐΗε ρετίιηαχ 
€0Ν$ί$ΐίΙ, Οοηϋαηίειη $ε ριιίαί (οπΊίικΙο εταάεΙίΜ, 
Αοη αάΙΐΗΰ άε ναηα εΐ {αΙ&α [οπίΐαίΐίηε ρΙοήεΐΗτ^ 
αηάιαί αροίίοίπηι: ι νΐηη$ίη νιβηηίΐαίε ρεν/ΐεΛητ, > 
Κεε ίάεο ηερίι^εηάα ε$ί ηιεώείηα, ψιΊα ηοηηαΙΙοηιηι 
ίΜαηαΰίΙί» ε$ί ρε^ΐϋεηήα^ αίΐ 8είΐ6 αί νοα* ίϋοια 
83ηοΐυ8 Αυ)(υ8ΐιηιΐ8, 6ρί8ΐ. 48. ΟρΙο εηαιάειη, αί• 
ΙεείΜίΐηί \ταΐτε$^ 9ίι 83ποΙυ8 ΟγρΓΪαηυβ, Ιϋ)Γ0 ϋε 
ηηιίαιε Κθ€ΐε$\Λ\ εΐ εοίακίο ραήΐίΤ εί $ααάεο »/, «ΐ 
βετί ροΐεεί, ηηηιο άε \ταίήΙ>η$ ρετεαΐ^ εΐ €οη$εη' 
Ιίεηΐίί ρορΛίί <Γ0Γ;ηΐ5 ηηυηι ρΓαηίο $υο ραη(1αι$ 
ηιαίεν ιηείηάαί, 6Ί Ιαιηεη ηηο$άαηχ ίοΗίίΜίαίϋΜ άηοίΐ 
(4119118 1816 1•αζαΓυ3) εΐ άηΒεηιίοηη ααείϋΓε», ιμ οί9ίΐίζθό όν^^0091€ 100 ΙΙΙδΤΟΚΙΛΚϋΜ ίΙΒΕΙΙ IV. ΙίΟ 

ή ήικείλουν Ιχβιδ^ναι τοΤς αΐτου^ιν, ύφ' ών πεισεται Λ νηίηιιΐοηιιη ο1 ϋβ8ρί<53ΐ)Π;ΐιι» 1)οηοπιιη ρΓθηΓι$$:8 & 

&νήχΐ9τα. Ό δέ ού τοσούτον Εδβισε χάς &πε(λ^;, ρβίτΗϋΟπηι ίηδίίΐυΐίδ 56 ανβΓβυΓΟβ 8|«6Γ3Πΐηι 

ββον της εκείνων άνοίας χατεγέλα, ε 2 μιχρών Ινεχα 

χα\ ευκαταφρόνητων της πατρίου β^ξης ήλπισαν 

Αποστή^ειν, άντηπείλησέ τε χα\ αύτ^;, ώς φ^ον &ν 

αύτ6; αύτους των καχώς μεταατήσειε δειγμένων, 

ή αύτδς συναπαχθίίη, ή μεγάλαις αγαθών έπαγγε- 

ΙΙαις^ ή των πάνυ φοβερωτάτων άπειλαΐς. ΈπεΙ δλ 

2ύτ6ν άμεταθέτω; εΤδον Ιχοντα, δεσμώτην Ιξεδίβουν 

Ίοίς αΙτοΟσιν • οΐ δέ ήγαγον πρ6ς . πατρ•άρχην, 

χρο3δ<$χιμον δντα άφιλανθρώτιως χρήσε σθαι αύτιυ. 

Ό δ* τήν άρετήν του άνδρας αίδεοθε ς, ουδέ γλρ 

ήγνΟΓ,σ:ν δσα άντείττε τοίς Αατίνοις έπι την χοινωνίαν 

προχαλουμένοις, ούδ* ώς μάλλον ε?λετο άποθανεΤν, 

ή της πατρίου δόξης άττοστήναι, προτιδντι τε υπέστη, 

χα\ χροααγορεύσας ήμέρως χα\ πρ-^σηνώ^, παρε- 

χα6ΐ9έ τε χα\ ομιλίας ήξίωσε πρεπούσης φίλφ, 

6μο)Λγητήν έν ταΐς διαλέξεσιν &ποχαλών• 'Έπδιτα 

0ΐ:έπ£μπεν είς τήν οΙχ:αν, ουδέ Γχνο; έπιδεδειγμένος 

ουιμενείας, προνοίας δέ ήξίωσεν ούδεμιΑς. Δι6 χα\ 

μετλ μιχρ^^ν Ιπε\ ύπ* Ινδείας ού μετρίως ίπιέζετο, 

ί^/«το άποδράς πρ6ς βασολέα, χαΐ τόν τε έπίλοιπον 

του χολέμου χρ'5νον συνήν φροντίδος άξιου μενο; • 

Κ2\ μετί τ6 πάντιον κυριον καταστήναι. είς Βυζάν- 

τιον έτηνελΟών, πολλής πβρ^ βασίλέως άπήλαυε 

προνοίας. Τούτον δή τδν πατριάρχην μετά Σεργο- 

«ούλου δστερον πρδς τδν σουλτάν Αίγύπτου πέμψας 

πρεοβευτ^,ν, άλλα τε ήξίου τδν σουλτάν ποιεΖν, ά 

Ιλυσιτέλει τοις έχεΖ ΧριστιανοΤς, χα\ τδν πατριάρ- 0011* 

Ιηςυβ 61 ίρ5β ρο1ϋο6ΐ)»ΐυΓ, ΓαοίΙίυΒ $β ϋΐοβ βΐ) αϋυΙ- 
Ι6ηηί3 (Ιθ£;ιηαΓιβ ίβνοεαίιιηηη, ςα^ιη υΐ !ρ$6 €υιη 
ϋΐίβ απ ι 111^611 Γι ιιιη ΙοηοΓαιη ^ροη8ΐοηΊ1)υκ, αιιΙ 
ΐ6ΐ6Γηηι6Γυπ] $υρρΙΐ€ίοΓυαι ηιίιι^8, βίηιυΐ Ίη βΓΓοιβαι 
8ΐ)ΓΊρ6Γ6ΓυΓ. βαΙαίΗϊί υΐ ο1)βπη3ΐυίη &€ ρΓφΓΓαιΙυιη 
γίιΐϋπιηΐ, νίηοιαπίΐ ρβίεηΐίϋαβ ΐΓαη8(11<Ιίτυιιΐ ; ςιιί 
βυιη &ν1 ραΙπαΓοΙίΑΐΡ, & ςυο ΟΓυάεΙιΐβτ 30€ίρί6ηι1ιΐ5 
ρυ(αΙ)3(υΓ, (ΐ6(1υχ6ΓυηΙ. Α<ί]ΐιί 18 ιτίΠυίοιη νϊΗ 
Γύνεη'ιυδ (η6({υ6 οηίιη ηοδ€ίΰ5.ιΐ, ςυαηΙορυΓβ 1•ι- 
ΐΊηί8 Λά €Οιηιηιιιιίοη6ΐη ΓεΓι^ίοιιίβ εαιη &11 οίοηΐ - 
1)08 Γ6ρυ{;ιΐ388ΰΐ» ιιεςυβ ςιιοιηοιίο ηιοπ ηιβίυο- 
ηΐ, ηυαιη & ραίΓυιιι βυοΓαιη τβοιο 86η$υ (ϋ&€6(ί6Γ6)» 
αοεειίβηΐί 2ΐ88ΐΐΓΓ6χίΙ, 1ιυιη&πίΐ6Γςυ6 αο ΙβηίΐΰΓ 82- 
Ιυΐ&ΐ.αιη , &ί»δίιΐ6Γ6 βίύί ]υ&8ί(, 6ΐ αιηαηΐβΓ οιιιη 

60 56ΓΐηθΙΐ61ΙΙ ΙΏΙβΟβηβ , €0ΙΐΓΓ8$0Γ6ηΐ 8ρρ6Π<- 

τιΐ (07). Ρθ8ΐ ίη ϋοηιυπι (Ιεβίβη^Ιαιη (ϋιηί&ίΐ, 
ηεο ηιίηίιηο ιιΐ2*6?οΙβηΙί8 ΑπΙηιΊ «Ιαίο Ιηϋίοΐο; 
ηυΐΐα αιιΐβίη οιίΓα (ΙΊςη&ΐυ8 68ΐ. Ου&ιηο1)Γ6ΐη ρ&ιιΐο 
ρο8ΐ €ΐιιη 6^661316 βϋηιοϋιιιιι ρΓ6ηΐ6Γ6ΐιΐΓ, 3ΐ] Ιιηρ6- 
Γ8ΐΟΓ6ΐη €ΟΙΐΓΐΙ^ί6η5, ρβΓ ΓβΙίίΙϋϋΐη 1>βΙΙΙ Ι6ΐιιρυ3 
3ρα(1 6Πΐη (Ιί\6Γ83ΐυ8, 6]υ5(ΐ6ΙΙΙ ΓΐΙ)6Γ3ΐ1ΐ3ΐ6 ρΓ06υ- 

Γ3ΐίοη6ςυ6 6ΐί3ΐη Β^ζαίιΙϋ , ροδίςυαιη ΠΙβ ίιηρ6- 
ηυιη οΐχίηαίΐ, υβυβ 6δ(• Ηαηο 6Γμο ρ3ΐΓΐ3Γ6ΐι3πι 
ευιη δεΓ^ορυΙο ρο8ΐιηοϋυιη 3(1 8ΐι]ΐ3ηυιη Μ'^γρΧϊ 
\^$Λη$ , &ίιιια1 αΐία 35 60 ρ6ΐ6ΐ>3ΐ ρΓΟ €1ιη5Γΐ3ηί• 
Πΐίο (1β^6ηΐίΙ)υ8• δίιηυΐ , υΐ ρ3ΐη3ΓθΙΐ3ηι, ίΐ6]66ΐο 
ΟβΓβδίιηο 6οηΐΓ3 ]υ8 6ΐ ίβδ 6ρί»€ορ3ΐϋΐη ββΓβηΐβ, χην είς τόν θρίνον άποκαϊαστήσαι, τ^ν παρανδμως Ο ίη δβϋβιιι δϋαιη ΓοροηβΓβΙ. δυ1ΐ3ηιι$ βΐ 3<1 ί*»!»•*» ΙπισχοποΟντα άπελάσαντα Γεράσιμον. Σουλτάν δέ 
τά τε άλλα φιλοτίμως πρ^ς τήν βασιλέως πρεαβείαν 
δλετέΟη, χαΐ πάντα Ιξεπλήρου ών Ιδέοντο ο Ε 
πρεοβευταν ιιολλήν χάριν ομολόγων περί της εΙς 
βύι6ν πρεσβείας* ^ν γάρ θαυμάσια τίνα "περ\ 
βασιλέως πεπυσμένος, χα\ του παντδς Ιτιμάτο τ^]ν 
πρδς α6τ6ν φιλίαν • χα\ τ^ν πατριάρχην πρ?)ς τ^'Φ 
άγία^ πόλιν τεέμψσς, Ικέλελ^ε τοΤς έχείσε των ^αρ^ 
Β&ρων &ρχουσι, τ^ν μέν Γεράσιμον άπελαύνειν, 
λάζαρονδέ τδν πατριάρχην άγειν δ:ά τιμής, χα\ 
μηδ^ αΟτφ παρενοχλείν ,τοΖς έν Παλαιστίνη Χρι- 
στιανούς έπισχοπουντι. Έπεμπε δέ χα\ πρ^ς βασιλέα 
γράμματα οΟτως έχοντα έν λέξει* Είς τ6 5νομα του 
βεον του έλβοΟντος χα\ έλεήμο'Λ>ς. Μαχροημερευσοι ςιιοϋ ΗΐΐΙηεΐ, ίιοηοΓίΟοβ Ιε^ηΙοδ δυδεβρίΙ,6ΐοιιιηίη, 
ςυ» ρ6ΐ6Γ0ΐιΙ ρΓ265ΐίιίΙ, ιηιιΐΐβδηϋβ οΐι ΐ6);3ΐίοη6ΐη 
3(1 δ6 ηιίδδαιίι |;Γ3ΐΐ!ΐδ €^ίΙ, 756^"<'*^ρ*'*^ ^'^^'"^ ^^ 
ίιηρ6Γ3ΐθΓβ ςυχ(ΐ3ΐη !η!ΓίΩε3, 61 6]ιΐ8 βιιήεΐΐί» ευ• 
ρ'κΐίδδίιηυδ 6Γ31 , ρ3ΐπ3Γε1ΐ3ΐη(](ΐ6 3(1 δ3η6ΐ3ηι εΙν1• 
Ι3ΐ6ΐη ηιΊΐΙεηδ , Β3Γΐ)3Γ0Γυιη ΠΓιε πιβςίδίΓΑίιιΙ ρΓ»:* 
εβρΊΐ , 66Γ3δίιηυιιι βχροΙΙεΓεηΙ , Ι^ηζοΓυίη ρ3ΐπ3Γ- 
€ΐΐ3ΐη 1ιοηοΓ3Γ6ηΐ , ηΐΙΓιΙςιιο ίΙΗ, ερΊδεορυηι ΟΙιγ:• 
δΐί3ΐιθΓυιη ρ6Γ Ρ3ΐχδΐΊη3(η 3^61111, ιη()1(>8ΓιηΓυιιι Γα- 

εεδΚ6Γ(ΊΐΙ. Α(1 1)3ΐ6 Ιίΐΐ6Γ3δ 3(1 ΙΠφ6Γ3ΐΟΓ6ΐη (]θ(]ϋ 

ίη 1)χε ν6Γΐ)3 : Ιιι ηοηήηε Β(;Ί ιηίδοπεοηΐίδ εΐ ηιί• 
δΟΓαίοπδ (98). ΡΓΟίΙοεΛί Οβϋδ «Ιΐίδδίηιυ^ δεηιρεΓ 
<]ίι;δ ίηιρϋπΐ, ηΐ3£ηΊ, 1)6ηεβ(:ί , ρΓυ(ΐ6ΐιΙίδ , ΙβοπΊδ, 
Γυηίδ, 1)οϋϋΐοηδ δ(Γ6ΐιαΊ, ευ]υδ εοηδρεείυηι Γεητβ ό θε^ ύψιστος πάντοτε τάς ημέρας της βασιλείας ^ ^ιΙνοΓ^ηΓίπδ ηαιιιο ροΐεδί, δαρίεηΐίδδίιηί ίη ΓεΙί^ίπ- 
του μεγάλου, του εύεργετιχοΰ, του φρονίμου, του ηο , ](ΐί>(Ί8δίηΓι ίη Ιοεο εΐ τε^ΐοηβ δοα , Γυηιίαπιεηΐΐ 

^α^οϋ^ ΡοηΙαιή ηοΐώ 

(97) 5βηε1α8 ενρηαηυδ εοηΓβδδΟΓββ Τ()ε3ΐ εΐίαπι 
605, ςιιί 111 εαΓεεΓοηι ρΓορΐ6Γ Αιίεπι εοηίβεΐί 61 ίη 
φΐ9^ίοη6ηι <ΐ3ΐί βιιηΐ, εευ, ηυί ί1(ΐ6ί ΟΙιηβΓιαη» 
εαυΜ ]3Πΐ ιΙιιγμ 61 εΓυ(ΐ6ϋ3 ρβΠυΙβηιηΐ. Εΐ ρΓορπβ 
88116 ; ιιαυι Ίδΐί ΓονβΓα εοηΟΐεηΐϋΓ ΟΙιπδΙαηι εοΓίΐΐϋ 
ΙιοιιΓιιιίΙΐΜ5 : €0ηβΐ6ηίΗΤ , \η(\\ιζίί\, ΰοηαηι €οη[€$' 
9ίοη€ηι σοταη ηιιιίιίι ΐΜΐί6ιιε, υΐ ΤίηιοΐΙιευβ, οαί Ιιοε 
6ΐ(»^ϊυηι ΡαυΙιΐδ Ιπ1)ΐιίΐ• 

^9^} ϋυ]ιΐ8 ερίδίοΐχ ρπηοίρΐυπι, ίιΐ 68(, Ιΐιυΐί, 

^8^οι)^ βΓΟίδβη ηοΐβ). (ΐυίΙ)α8 Οαηίαευζεηυιη ίωρεπιΐΟΓεπι εοΐιοηεβιαΐ, 
1ιπβΗ3 Οηΐϊεα νείΐίπ δεπρίί δηηΐ, ΓοΙΙαιι» ωΐπ, 
Γιη$;ιΐ3, «ΐ"»"™ """Ο νιιΙ§3Γβ Οπηρεαϋΐ πρροίΐβπΐ. Ιΐη- 
ςυβ δΐυ(]ίο Π. ΜαΓεί \6ΐ86Γί Γαείιιιη, υΐεα ηοϋίβ 3ΐ> 
ΙιοΗΐίηβ υΐΓΜΐ5(ΐϋβ δβπηιοηίδ 0Γ«εί, Π δοΙιυΙ;ΐίίΐίεί, 
ίιιηικιιη, 61 νυΙ{[:ΐΓΊδ ιβΓίΙί Οπνεο ριίΓΟ ρυΐο ΓβίΙ- 
ί1(^Γ6ΐ(ΐΓ, ςιιο εηπι οοηνεΠβΓε ίη Ι.ηΓπιαηι ροδδεηΐϋδ. 
ΕδΙ αυίειη δοΐΐαηί ^γριί ΜαΙιιιηιειαηί. ακΛ €ί οδίίίηαία άαηύηΐία ρΰττηαηΰηία ηοη ροίηβήι 
αά νϊηηί μοΙηΙΗ οοη$Η\νιη τ€νο€αη : ακίύή ΐαηιβη 
9€ΐ ίΐιαρϋϋίίαϋ ΰαρίί, ν€ΐ €ττοτ6 {ηάποΐί^ «<•/ αΐκιπα [αΙΙίηίίί α$ίϋΐΙ^ οαΙΙΊάιίαΙε άβαρίί, α (αΙΙαάΙ$ νο9 
Ιαηηήα βο/ο/ίβ, τα^α^Λ^ ρν€9$Η$ αΙ> ΰΤίοήόα* Ι'ώ$• Οί9ίΐίζθό όγ ΟοοβΙε ιη ϊΟΑΝΝΙδ ΠΑΝΤΑΟυΖΕΝΙ 112 Γ...Γ•.ϋ»ηοΓα,η Οϋ.ί .ΐ,Ηβ ϋοβ«,«•... οη,ηίαη,^ΟΓΟ Α ^'Τ^-^_^^ !ί.ί.„'^"ΐ*ΐίΓΓΪ ίοιιΐο ίηίιίβίοΓϋΐη οοΐιιηιη» ίηιιηοΙ)ΊΓΐ8 , ϋοοίτίη» 
ίΙΙΐΓίδΐΊ ρΓορυβηοΐοπ» , βΙ«<1ϋ Μαοβάοηαιη , Γββ'»» 
(.Γο^οοΓϋΐη, Γφ8 Βϋ1§;0ΓθΓϋΐη, Αί»ηίθΓϋΐη, ΒΙβοΙιο- 
ηιηι, ΗΙιοδδΟΓϋΐη ©Ι ΑΙαηοΓϋΐη , ΟΓπβιηβηΙΐ <1ο- 
^ηϊ3ΐί& Ι5βΓ0Γϋΐη βΐ 8>ΊΤ0ΓϋΠϊ, ΙΐϋϊΓβϋΙδ ίπιρβπί Γβ- 
^ηοΓϋΐη βίαδ, ηιαποιη βΐ ΐϊϊββηοΓυιη ααπιΐηϋΐη αΐ 
ίηβϋΐΛΓίιηι, (Ιοπιίηί Αηββϋ ϋοιηιιβηί ΡβΙ^οΙοβΙ Οιη- 
ιαοϋζβπί (Οϊ>). Μίίββία» ΐιΐ3 , ςαοό βΐ ρΐβοίΐϋΐη 68ΐ. 
α βιιΐΐαϋίο» ροίβηιί» ηοδίΓα , βΐ ΜηοΓιΟοβΐ» ^Ιςαβ 
ίηυη)Ίη2ΐ2ΐ <1οηίθ ηοδίΓδί δβιηρβΓ ΓβηαίΓαΙ. Ναιη 
ρΓΟ €0 8ΐηοΓ6, ςοο 8ΐηΙ)0Γϋΐη ιηηίοΓββ ϊηΐβΓ $β 
€θη]υηοΐί ΓυβΓϋηΙ,ΙβΙ ηο8 βΓ^» Ιβ δ"»""». ς"»ηΐ"™ 
νίηΙ)(ΐ8 ρθ8δϋΐιιϋ8, Ιπηίαω Ιώί 8Γ0ΐίαο»1)ίιηϋΓ. ϋΐ εΙς δν ου δύναταί τις σταΟτ,ναι ίμπροσθιν βύτοΟ, 
του σοφωτάτου εΙς τ6 δόγμα αύτοΟ, του δικαιοτάτου 
βίς τίν τόπον χα\ τήν χώραν αυτοΰ, του θεμελίου 
τής πίβτβω; καΐ του δόγματος των Χριστιανών, του 
κίονος του άσείστου απάντων των ^εβαπτισμένων, 
τοΟ βοηθού των δογμάτων του Χρίστου, τής σπάθης 
των Μακεδόνων• του Σαμψών, του βασιλέως των 
Ελλήνων, του βασιλίως των Βουλγάρων, των 
Άσανίων, τών Βλάχων , των Τώσων κα\ τών 
Αλανών, τής τιμής του δόγματος τών Ιβήρων καΐ 
τών Σύρων, του κληρονόμου τής βασιλείας τής γής 
αύτοΟ, του αΰθέντου τών θαλασσών, χα\ τών 
ποταμών τών μεγάλων, χα\ τών νήσων. Άγγελοι οϋβω^άΐηούαιη ρ^ίΓοηι ΙιιΟΓϋΐη ά^Μ,ήο . ηοδίΓ. Κομνηνού Παλαιολόγου του Καντακουζηνού Παντο- 
^ * Λ.^., Μ/.«η„^ ίΐΗ ίτΓηΐίΑβ^τείί βασιλεία σου τί> θέλημα αύτηςνάτ6 ζητή άπ^ 3ϋθΐοπΙ»Ιβ Γβ&ροη(1βΙ)»ΐϋΓ, ιΐοΙ)Ιδ(ΐϋβ ίΙΗ 8Γ3ΐί»« 
1)»1)β1)»ηΙ, βΐ αά ηοβ Ιβ^βίοδ ιηΙΐΐ6ΐ)&πΙ. βΐ οοιηιηβΓ- 
οίαιη ίηίΟΓ ηοβ βΓ*ΐ : δίο ιΐβΓαηι ςυ» Ιί1)ί 8Γ3ΐ» 
βαηΐ, β3ηΙ, βΐ νοΙυηΐΛΐί ΐα» αιΐ ηο8 ρΓονοοαηΐί « 
ιιοδίΓα ροΐβδίίΐβ δίΐΐίδβ»!. ΕΙ ςϋοηί»ηι οοηβιιβίικίο 
ίΐΐα ίηΐβΓΓυρίίΐ , βΐ ίη Ιοηβϋπι (1ί1»ΐΛ ββΐ, άβηαο « 
ηιβ ηπΐΐαηΐιΐΓ ίδΐ» ΙίΐιβΓ», αΙ ^0Γβιη πίδβηο ίιηρβ- 
ταΐΟΓβ 1ββ»ηΙϋΓ, 3ΐΙ Ιβαάβιη νβΙβΓίδ ίΐηίαΓίΛ, βΐ Λά 
ίηνίίαιηβηΐϋηι ρ«»ΐβηάί, ϋΐροΐβ ηο1)Ιδ οιηηία 1ίΙ)βιι. 
1€Γ οαιη ουοίαήο ρΓΧδΐΙΐϋΠδ. Οϋί<1ςϋί<1 »ϋΐβιη 9 
νοΙ)ί8 α(1 ΙιοηβδίΛΐίδ (1ϋ1εΊδδίιη»ηι ρΓορββΛίίοηβιη 
ρβΠίηβηβ νοηοΓίΙ , ί<1 οιηηβ «ηίιηο 1)βηβνο1βιιΓΐδ- 
βΐιηο δϋδοίρίιηϋδ : ςαοιηοίΐο βΐ ηυιιο ιΐβ αίΛπα ρΓ»5- 
ίοαί ΜαηαοΓίδ νβδίΓ» ιη3]βδΐ3Γΐ8 1ϋ{;α1ί, μιγ» ουιη τε ή βασιλεία σου τ6 θέλημα αυτής νά τ6 ζητή άπ^ 
τήν σουλτανικήν Ιξουσίαν μου, κα\ άπ6 τ2> όσπήτιόν 
μας τ6 ήγιασμένον κα\ πεφωτισμίνον, κα\ ώς ίχομβν 
πδίσαν δύναμιν νά πληρώμεν τήν άγάπην τής βα- 
σιλείας σου, καΐ καθώς εύρίσκετο τών προγόνων τής 
βασιλείας σου μετίι τών προγόνων τής σουλτανικής 
εξουσίας μου, κα\ καθώς έπληροΟτο ή δρεξις τών 
βασιλέων τών προγόνων τής βασιλείας σου άπ^ τής 
αυθεντία; μας, κα\ ηύχαρίστουν μας πάντοτε έχεΤ/οι, 
κα\ Ιπίμπαν εΙς τήν ήγιασμένην αύλήν μας, κα\ 
συνετύγχαινάν μας, οΟτως πάλιν νά εύεργετήται ή 
αγάπη τής βασιλείας σου, κα\^ νά πληρούται ή 
βρεξις αυτής άπ6 τής αυθεντίας μας.• Κα\ διότι 
άπεκόπη κα\ έμάκρυνεν ή συνήθεια εκείνη, απεστάλη ΙχΐίΙία βΐ ραοβ ίίϋβϋΙΙβΓΜ βαδΟβρϊιηϋβ, βΐ αηβηι β ή γραφί) «δτη άιτ' έμίς νά άναγ.ωσθϊ ίμιτροιθ.ν ιοηΐίηβίαηΐ ρβΐίΐΐοιιβιιι 1ί?βΐιηα8.Αίοί8ίΐυΓ, οΙιαπίΛΐβ 
€Ι ΛπήοίΓι» οοΙΓίβδΙοδΓϋίδδβ ϋΐδ^παιη δϋΐΐαηϋπι ραΐΓβιη 
ιηβϋηι, 757 «"]"« Ληίιη» Οβυδ βχοβίδϋδ δίΐ ρΓορίΓιαδ, 
οι ιιΐ3]β6ΐίΐΐίδ ΐΜ3ΒίΓ3ΐΓ€ΐηΙ^οιιιαηθΓϋΐυ ΙιιιροταΓΟΓβηι, 
111 ρΓορΙβΓ οοηδυβίιιάίηβιη Μηϋοιυιη ϋοικυδ ιιηα, 
111 ϋίοίδ, βδδβΐ, €1 ιιιάβ 1θί5»ΐΐοηβ8 »ά ποδ, βΐ τυτ- 
βυηι Ιιίηο ΊΙΙυο ηιίΐΐΟΓβηίοΓ, βΐ ΟβΓβιιΙ ηα» Πΐβ 
νοΙΙοΙ. ΡπΛίβΓβίΐ ϋβ δοοΓίδ ΗίβΓθδο1γηΐ3β δ3ηοΐ« 
ΐοιυρΠδ ρβίεϋαΐ, ς«οιΙ βΐί»ηι Ιββίηΐϋδ, βΐ «οοΐβδϋβ, 
άβ (ΐαίΙ)ϋ8 Μ^ηίΟοΑδίίδ, ΟϋΓαηι ίύΐιϋιβπ ίϋδδίιηυδ. 
Ουο<1 2ϋΐ6ΐη Αρροδίιίδΐΐδ, ιιΐ ΰορΐλπι Γβηόί (ΐΑΓβηιυβ 
Μπηυ^Η ρΓχΓβϋΐο Ιβ^&ΐο, αΐ €οηαο6Γ6ΐ, (|ΐιθΓυιη 
αιυδα νβηίΓοΙ, ίηνβηΗ ςυοίΙ ορίπνΊΐ; ηβιη βυΐϋ »ϋ- 
αίΓΐ ίϋδδίιιΐϋβ. ΡοδΙ ΙΐίΒΟ ρβΐίνίΐ 1θ8»ΐϋδ νββίβΓ, υΐ εΙς τδν μέγαν βασιλέα, ε•ς ίπαινον τής προτ-.ρας 
φιλίας, καΐ βίς παρσκίνησιν τω^' ζητημάτω^-θτ! 
πάντοτε μετά χαράς νά ίναι πεπληρωμένα, καΐ 
περισσότερα νά γίνωνται, κα\ τδ ήλΟεν άπ' εσάς 
βίς τ^ν πλατυσμδν τής καλοσύνης μα; τδν γλυκύτατων, 
νά τ6 δεχώμεΟά με τήν κολογνωμίαν, καθώς τά 
έδζξάμεθα, κα\ τώρα καλά άπδ τά χέρια του άΓ.ο- 
κρ'.σιαρίου τής βασιλείας σβυ του άρχοντο4 του 
Μανουή); κα\ παρελάβομεν αύτλ μετά εΙρήνης, καΐ 
έγνωρίσαμεν τδ ίγραφίν άπέσω. ΈκεΤνο τδ έζήτει, 
δ τίνα 8ναι αγάπη, κα\ φιλία τδ ήτον μέσον εΙς τίν 
πατέρα μου τίν σουλτάνόν τδν μέγαν, ό Θεδς 6 
ύψηλδ; νά άγιάση τήν ΐ|υχήν αΟτοΰ, και εΐ; τδν 
βασιλέα τών Τωμαίων τδν άδελφδν τ?,ς βασιλείας «ϋοάϋα... ^βΙοΓίδ Ιβιηρίί Γϋίηοβαΐϊΐ «(ϋΠοίυιη, νιά- » ^ου, ώς είχον συνήθειαν καθώς λέγεις νά δναι τάδυ>> ηαιη Βοηιαηίδ, «ιηοΓι ΟβΟΓ^ϋ ΓβηοΥΛΓΟίϋΓ ; ίά βΐίβιη 
ίΰοίητιΐδ. ΙηδίιρβΓ δ:ιεΓ&(η & ηοΙ>ΐ8 Γ3€υ1ΐ3ΐ6ΐη ρβίβ- 
1)«1, υΐ ουιη δοαίβ & 1ιι& ιη9]6δΙ&ΐ6 ίΙΙί αΐΐπύυΐίδ» 3(1 
8&ηεΐ&ιη ΓβδΟΓΓβοΐίυηβηι Α(1οηιη<1ί ο^α»» ρΓοίϊοίδοί 
ροδδβΐ ; (ΐιιοίΐ ρβΓίηίδίηιαδ, βΐ Ιί1)βηΙβΓ €]υδ νοίαηίαΐί 
Γ68ροη(1ίιηυ8. Ν&ιη ιΐο 60 ςυοιΐ Ι6β&1υ8 ρβΐ6ΐ)αΐ, υΐ 
ΟβΓβΐ, ςαοά &(Ι βαηοΐίπι ΓββαπτβοΓιοηβιη ρβΓίίηεΐ όσπήτια Εν, κα\ ήρχοντο άπ' αύτοΰ Ιδω άποκρισιά- 
ριοι, κα\ άπ* έδώ τ.άλιν αύτοΰ, κα\ τδ θέλεις νά 
γίνεται, κα\ νά ύπαγαίνουν, χα\ νά Ιρχωνται κατά 
τήν πρώτην συνήθειαν. Πάλιν έζήτησε διά τάς εκ- 
κλησίας τών Τωμαίων έκείνας δπου Ιναι εΙς τά 

Ίεροσ'ίλυμα τά άγια, κα\ έγνωρίσαμεν κα\ αυτό. 

Κα\ ώρίσαμεν νά προσέξουν τάς έκκλτ.σίας, δι' Λς ΒΟΓίρΐυη. βί» ϋΐίΐίάίΐϋΐη. βΐΓ08«ηΓι Ηΐϋο ρΓοα«Ϊ5€ΐ.. έμψυσατε, χα\ Ιχείνο -«6 1ζητή««τ« ν4 4χο.<.ωμ6_ν 

οοιηίΐβη» ρΓ«ίβοΐΜηι χΐίϋηιίιηϋβ , «ΙΟΜνΐίςϋβ '^ν λόγον τοΟ ίρχοντο; του 4ποχρια.α(>ίο« το» 

«ΐΗίιΚυιη νοίαιί. βίοϋ-ιι 8γ»1•"«"' ««ΐ'οηβ ΓβνβΛίιβ Μβνουΐ,λ, χο\ νά τί.ν ΑικλογηΟώμεν. χΛ νά πλη- 

«81. Ε.ί»ηι 1.00 ιάβη Ιββαΐαβ ϋ.ΙΐβαΙ ιιΐ β.«€ΐϋηι ββ- 9<^1^^ ^^ «ο-^εία; τον, έπληρώσαμεν τ6 ήΟελεν 

Ιαοοϋΐ ΡοηΙοηί υοΐιβ. 
(99) Νοη Γυΐΐ Οοηοηβηοί, ηβο Ρ>1χοΙθ{(η8, ηίδί Λ οιαίβπι» Πηο. 5β^ Β3Γΐ)»Γα8 «ί Ιιοηοκιη Ιΐ3ΐ>«Γβ 
νοΙαίι, ({ααηιααι αΐΐχϊηιυιη ροΐιιίΙ. 113 -ΗΙδΤΟΚΙΑΒϋΜ 1ΙΒΕΚ IV. 114 έζήτησβν δ άποκρι<ιιάριο<, δτι χάλισμα ?ίν παλαιί; 
έχκληβίας βίς τήν γειτονίαν των 'Ρωμαίων ό &γιος 
Γζώριγιος^ νά όρίσωμβν νά χτισθώ, χα\ ήχούσαμβν 
ι^ν λ^ον του, χα\ έπληρώααμέν τον. Πά).ιν Ιζήτ^σιν 
οδτοί τλν δρισμόν μας τ6ν διγιον νά ύπάγη •1ς τ^ιν 
άγίαν άνάστασιν, νά προσχυνήη} κα\ Ιχβίνος, κοΛ 
οΐ βύρισχόμβνοι μβτ' έχιίνου άιώ της βασιλβία; σου, 
χα\ ήγβπήσαμεν βί τι έζήτη«ς, χαΐ έπληρώσαμέν 
το, χ»\ έγράφη ορισμός «Γ τι μδς παρεχάλεσβν ό 
έποχρισιάριο; νά πληρωθ^ εΐ; τήν *γ(αν άνάστασιν. 
Κα\ ώς έ;ήτησεν νά ύπάγ||, Ιβώχαμεν &ρχοντα μβτ* 
ο Οτου, χλ\ ^ιπέσιασίν τον έκιΓ, χα^ προββχύνη^εν ώς 
ήθελε, κα\ έγύρισε μετ' βύχαρυτία;. Πάλιν έζήτη• 
«ν ό άποχρισιάριοί νά γ^νητβι ορισμός μας ύψηλί^ς. βοΰΐβδί» ηβ νΐοΐΑΓβηίαΓ, βΐ ρβτ οΚι^Γίυιίβηι €οη]υιι- 
{βΓβιιΐΟΓ, ςυί ίΙΙΊο β8ΐ ^ιηβΓΦ (1) ββυ ρΓχΓβοΐο, 
β^υ8(|αθ αυχίΐιο (ΙβΓβικΙβτβηΐυΓ. Νβο 8οΙιιβι ίικΙ!- 
§61138, $6ύ α Γ|υι ϋίδΐίηΰΐίβ ΙβιηροτΐΙιιιβ •<1 βιιηοΐΑΐη 
Γ69ΐιιτ60ΐίοη6πι &()θΓ3η(ΐ3ΐη ^ τβηΐΓβηΐ, Η ρΓΦ- 
αριιβ ηυΐ ίΙΠο 86Γ?ίυιι( ΜηδηΙηιαηοβ (2), ηβ 8ίπ€Γβ( 

€<Μΐνί€ίί8 ΙαΟβΠΙΓβ 40 νβΓΐ)βΓ3ΙΓβ, «οΐ αΙΙβ πιοΐ€8ΐία 

βίΓιοβΓβ, Ιοπι θ08 ^υί δ&η€ΐ&ιη 3<]οηιΐίοη6ΐη «βπο 
ΐβηιροΓβ 3(]ν6ηίυιιΙ, Ιηηι 608 ςυΙ ίη Ιοοο ίΙΙο ΙΐίΙ)!- 
Ιαηΐ; 86(1 ροΐίιιβ ίη Ιιοιιογθ Π1ο8 1ι&1>βΓ6ηΙ, βοβφΐβ 
8ΐΐ8€ίρβΓ6ηΙ, ϋδΐΐβιηηυθ ιηιηίβίΓ&Γβηΐ. Ιΐα πιμιΗ^- 
Ιυιη 9 ηοΙ)•8, ρΓοηΙ ρ€ίΐ6ΐ>α1υΓ, βαρβΓ ιΠο Ιθ€θ «&- 
ΟΓΟ&αηοΐιιιη ββΐ β<1ιΐυιη. Ουοιΐ νβΓο ρθ8(«& ηοβ νί ,Λάα«οντ..οΙ_«ύρ.<η.<μ.νο» Χρ.„,ανο\ .1;•,&ν Β ^,.^^,^, ι„, ^^ ^,„„ ^^;„. ,,,,^«01.3! »<1π.«Η,.ί.. άγιώτατον τόπον των *Ιεροσολύμων, χα\ τά μονα- 
στήρια, χα\ αΙ έχχλησ(αι, χαΐ νά Ιχωσιν άγέπην, 
χα\ βεφέν^υσιν άπ^τ^ν άμηρδν τλν εύρισχ'^.μενσ^ 
ΙχεΙ, χα\ ού μόνον οΐ *οπικο\, άλλα χα\ οΐ χατλ 
χαιρους ερχόμενοι εΙς τί^ν προσκύνησιν της αγίας 
άναπάσεως, κα\ οι κατά κακρους ευρισκόμενοι 
δο«λευτα\ Μουσουλμάνοι εΙς τήν άγίαν άνάστασιν, 
νά μτ,όΐν άφή«Λ)υν, νλ καταφρονούν, κα\ νλ δέρνουν, 
καΐ νά όχλοΰσι τους κατά καιρδν ερχόμενους, εΙς 
τ% αύτλ άγιον προσκύνημα, ή εΙς τους τοπικοΰς • 
Αλλά μάλλον νά τιμώσι, χα\ νά άναδέχωντιι, κα\ νά 
κυβερ-ζώσιν αυτούς. Κα\ ώρίσαμεν καΐ έπληρίόΟη 
υψηλότατος όρισμ6ς διά τά ίητήματα αυτά εΙς τ?>ν Παβιη Μΐιΐ€ί» ηιβιιισπ» βυΐΐ&ηυβ Μ6>60 Ν»8&γ ϋιιιιι 

νίν«Γ6ΐ (ρΓΟρίΐίΐΐς 8ίΐ ρβΰ€Αΐΐ8 «]θ8 Οβ«Ι8) ΙΗγΟΗΟ ^6- 

ριιΐίΐ, αΐ Ιβ^αΐι» (1<Μ^1ΜΙ, ϋβ ρίβηαιη ΓιιΙϋΐη ί3^{Η\ 
(ΐυοιηοάο Γ68 ϋεκβ 8ί( 61 ςιΐ6ΐη Γιηϋΐη ΙιβίΗΐβπΐ, Ηΐί«- 
8υιη 681 3 ηοΙ)ί8 ίηαΥ^άαΙαιη Ι}ί6ΓθβοΙ]ηο3ΐη, 758 
υΐ ΐΛΐ^τηιη ρζ^ήΑ^^ϊ^3ίϊη 1ίΙ>βηΐ6Γ Γβοίρ'ΐΑηΐ, βυιη- 
Ι|α6 νβΐυΐ 8ηΐβ{|;Γ68908 ρ&ΐη3Γ6ΐΐ38 ο586Γν6ηΙ; ςυί 
6Γι»ιη ίρ$6 011 ηι Ιβ^αίο Ι]ί6Γθ8θ1γιη&ιη ιηΐ88ΐΐ5 βΐ 

Γ68ϋΐΙΙΙΐ1λ 681. ΡΓΦΐ€Γ6α €ΐ ΙΐΟΟ Ιΰ^Αΐυδ τ68ΐ6Γ ρβ- 

Ι6ϋ&1, ςηί ίην6ηίΓ6ηΐυΓ 6χ ΙπιρβΗο Κοιιι&ηο αα- 
ρΐίνί, ΠΙ)6Γΐαΐ4 608 ιιΐ (1οιι&Γ€ΐη. Νθ8 »υΐ6ΐη (υΐ 61 
ίδΐυιΐ πΐΑ]68ΐ3δ ΐυα ηονβΓίΐ) ]3πι ρτΐά&χί Ίη ιιιριίνίδ 
ιηοΓΰηι Ηιιηε 1ιη1)6ηια8, υΐ 608 ροηηυίβηιαβ 6ΐ (Ιί- τόπον Ιχείνον. Πάλιν ε!ς τ6 ένεθύμιζεν ή βασιλεία ^ πΓιΐΙαιηϋδ, ςυοδ 3 νό51δ Ιΐ3ΐ)6ηΐϋ8, νί€ί88ίη)ςυ6 ιρ» σου ή μεγά)η διά τήν Οτιόθεσιν του πατριάρχου του 
Λαζάρου δτι εΤχεν άποστείλειν αύτ<!>ν δ ήγιασμένος 
σουλτάν δ Μελήκ Νάσαρ. Ό Θε6ς συγχωρήσοι τά 
κρίματάτου είςτάς ημέρας τάς άγίχς αυτού. Ό 
άποκρςσιάριο: νά δείξϊ^, κα\ νά πληροφορήστε την 
μεγάλην βασιλείαν σου διά τήν το•αύτην ύπόθεσιν 
Βχως έγένετο, κα\ άπεπληρώΟη Ινεκεν τοΰ τοιούτο •^ 
πατριάρχο•», απελύθη γοΰν ορισμός ύψηλί»ς ε!ς τά 
άγια Ιεροσόλυμα, νά στέργωσιν χΐν πατριάρχην 
τί^ν Αά^αρον, κα\ νά τδν φυλάσοωσι καλά καθώς 
χα\ τοίίς πρώην πατριάρχας . Καΐ.ώρίααμεν χα\ 
Ιγένετο ή κατάστασις του τοιούτου πατριάρχου, κα\ 
απεστάλη κα\ αύτδς εΙς τά άγια Ιεροσόλυμα μετά 
τοΟ άποχρισιαρίου. Πάλιν έζήτησεν δ άποκρισιάριος ]68ΐ&8 Ιυ3, ςιιοδ 2 ηοϋίδ Ιιβύοΐ. Ουίη βΐίαπι άβ Ιιοο 
εοηβϋίο 66ΓΐίαΓ6πι 16 ββΓΐ ]υδ8ίιιια$, 61 ςυοίςυοΐ 
Ι623(υ8 ρ6ΐ1νίΙ, 608 πι&ηυοιίδίηιυδ, ηυοδ 61 δβοιιηι 
αΙκΙιιχΊι. Αρρο&υίΙ 6ΐ Ιιο^ Γθ£[»ΐίδ ΐ6|;αΐιι«, υΐ ηΐ6Γ- 
6»ΐθΓΊ1)υδ Ίηάβ Μυο ν6ηίβηΓι1)ΐΐδ Ιυΐο €θηιπιοΓ3Γί 
Γιε6αΐ. Οαί 3υΓ68 ρΓ2β1>υίιΐ)υ), βιϋχΊιηιΐδηυβ ρυ- 
1)Γΐ€β, υΐ Ιιυ}υ8ηιο<1ί πι6Γ€&Ιογ68 &(1ιηίΙΙ»ιιΙιΐΓ 61 
ϋ€Γ6η<1&ηΙυΓ, ςυβηίΑίΙιηοιΙυη) Ιε^αΐαι Γ0β[ϋν6ΓλΙ. δίο 
ουηι |;Γ8νί88ίΗΐο βόίοΐο 61 Γ68ροη$Ιοη6 ΐ6β»ΐυηι άί- 
ηιίδίηουδ, 6ΐ Ιιοο ΐυ» πΐ3]68(3ΐί, υΐ νοΓΪδ&ίηαπι, ηο• 
Ιαπι 6886 ευρίιηυδ. Ουο(1 δί (\Μ\ά λΙΜ νο1ιΐ6πΐ, ηο- 
1>ίδ ίη(1ίθ6&, 61 νοΙυηίαΓι 6]υδ δαί 8'3θί6ΐηυ8. Νοδ 16 
ροδΙ Ιαυηι ίη πγ1)6Π1, Οεί ηαΐα, ουηι ηοϋυδία ηίΑπα 
ίη|;Γ6δ8υηι, ιηοΙοΓΟίη Ιί1)ί ίΓΓθ[{&ΐθΓυπι οΚ>1ίΐυπι 6886, διά τους αΙχμαλώτους, οΓ τίνες ευρίσκονται άπδ Β ίπιρβΓαΐοΓίδ ΑΗυπι οοη86Γν3886, ίηΐιηίοίδ ηιίδβηοοΓ- ττν χώριν της "Ρωμανίας, Γνα έλευθερώσωμεν 
ούτούς. Κσ\ ήμεΤς νά γνωρίση ή βασιλεία σου, δτι 
τοιαύτην συνήΟειαν άρχαίαν εΓχομενδιά τά αίχμάλω- 
τα, δτι νά γίνεται ανταλλαγή, κα\ νάάπολύωμεν'ήμείς 
ΙξώνΙχομεν, κα\ ή βασιλεία σου πάλιν έξών Ιχει άρ 
ή|κών 9χλάβων νά πέμπη πρ^ ήμίς, 8μ»ς ώρίσα• 
ΐεεν χα\ έπληρώβη, κα^ τ6 ζήτημα τούτο, χα\ 
ήλευθ«ρώσαμεν δσους έζήτησεν δ άποχρισιάριος, (Ιίαπι ΐΓίΙ)αΊ886 3ηΐ6ίΐ20 εοκηονίιηυδ. Εχ (μιο πια^ιιαπι 
Γ6ρίπιΐ]8 <ΐ6ΐ6€ΐ3Γιοη€η)» Ι6(]ΐΐ6 οοπιιιΐ6η(ί&νίιηιΐ8. \ά 

ΠΚμΙΟ ίϋδίυ• 6ΐ εΙβΓΪΙΙδ 3 ρ3ΐΠ3Γ€ΐΐ3 1•:ΙΖ3Γ0 6ΐ 

ρΓ2βΓ6εΙο Μ3ηυ6ΐ6 όΐάίοίπιυδ, ιιΐ 6ΐί3ηι ϋΐυά, Ιβ 
ά'ΛΐΛ ίη πΐ3ΐπιηοηίί δοείείβίβπ) 3(1οΐ68€6ηΙί ίϋί3 1ιΐ3 
«1 £6η6ηιπι ιίΐοΐ 6ΐ ίϋαηι €αορΐ3886 ; υηιΐβ βϋιιη 
υΙ)6Γ 0Γ6 ((3υ(Ι!ο |)6ΓΓυδί δυιηυδ. Οεαβ <1ϋβΐ6ΐ οοτ 
ΐυαιη Βίςυβ ίιηρ6ηυοι Ιαυιη, 36 ρπο υηο 66ΐίΐυιη ^β^οι>^ ΡοηΙβαί οοΐ». (1) νΟΧ ΑΓ3ΐ)ί63 681 3ΐηΐΓ&, 860 3Πι1γ38, δϋπιοιυδ 

ΚίχΤοΰΐοδ, ςυ3 ϋΙυηΐυΓ δχρβ ΖοηοΓβδ, ΟβϋΓεηυδ, 
Ιιι*6ΐ38. ΙΙίηο Αιη6Γ3Πιΐ8 νο03ΐ)υΙο €θη)ροδίΙο βχ 
Αηΐιίοο 61 6γφοο, ρη«τΓοο(ηδ ηΐ3ηδ, θαλασσίαρχο;. 
(ί) ΙΙα8α1ηΐ3ηο8 ϋιά 86 νοίυηΐ Ιΐ3ΐιυιη6ΐ3ηί Γοείο €Γ6ά6ηΐ68, υ ι ΑπβηΙοίδ ΐ6ηιροΗ1)υ8 €9β(6γΙ ΟΙιΗ- 
•1ί3ηί, ηυοίςηοΐ 3ΐκ)ηιίπ3ΐ)3ηΐυΓ βοηιπι ίαΓ0Γ63, 
ΟΓΐΙιοίίοχοΓυιη ηοπαεη ρΓθ(Ιΐ6ΐ)3ηΐθΓ. Ι.Ευι<κ:Ε>Ατιυ8. 
0αί(ΐ3πι 60 ηοιηΐηβ ΟΙιηδΓίΒηοδ 3(1 ΤυΓ63Γηιο ΓβΓιβίο• 
ηοιη ΐΓ3η86υηΐ68 βοαρίαηΐ. Οί9ίΐίζθό όγ ν^οοβίε 115 10ΑΝΝ18 ΟΑΝΤΑαϋΖΕΝΙ 116 

ΐΓί1)υ;ιΙ,§Ι&ϋίυηίΤ]ϋβΙϋυηι1]08:ίΙ)ΐι$Γ0Γΐηΐ(ίαΙίΐ6ηΐ6ίΠ- Α χα\ τεαρ^λαβεν αύ^ού;. Πάλιν έζή^σβνό άκοχρισιά- 
€ΐ;ι(,6ΐ(6 0θΐΐ5βΓν^Ι, ιπίββΠΓΟΓόί&ςαβ&ο 1)«η6βθ€ηΙί& |ηο; ν3ί ίναι Ασφάλεια, βίς τοΟ; Ιρχομένου; Ι5ω &π* 
8(α Ιιβαίιιιη Γυϋ(ί8ΐ. Εΐίαιη ίΐ2ΐ ΟλΙ» ρΓβοοΓ, 0605 Αΐΐίβ- αύτου πραγματευτάς, χα\ Ιγροιχίσαμέν το, χαΐ 
81106. Βοπρία 681 ορίβΙοΐΑ ϋΊβ ϋβοίηιο ςυΐηΐο 01608*18 Ιγένετο ορισμός, ?να άναβέχωνται τονς τοκοΰτους 
δίΑρ&π, 86ρ(ίι»β6θΐΰ8ίηοο ςαίθ(ΐα9(;68ίιηο, αοηο Μα- ιιραγμαχβυτάς, χα\ φυλάσσω^ιν αύτοΙ»;, χαθως 
ΙιοίηβΐΊ (3). Ει 8ϋΓίρ(2 €81 6Χ βυοιπιο ΟβΙ πι&οάιΐο. βΙο- Ιζήτησεν δ άποχρι^ιάριο;. ΚαΙ μετά τ^ν ύψηλέτατον 
ΓΙΑ ωα^ο^β %\οτΐ2^ υοία8 Οβί. νοία 61 &(ΙθΓ3ΐίοθ6^ όριιμ&ν, χαΐ μϊ τήν άτΓολογίαν έγυρίσζμεν τ^ 
ηοδίΓΟ ϋΠ αυοίοη Μ&1ιοπιβΙθ, 8ΐιου1 6ΐ ϋΐ8€Ίρυ1ί8 άττοχρισιάριον, χα\ &; γΓ/ώσχτ] τοΟτο άληΟιν3κ ή 
ο]υδ, Ι)θηθΓ&1)Ιϋοπ ρΐϋβηΐλΐί 0οί. 0Γαΐί38 λ%ο Οοο βασιλεία σου. Και δταν §χ|} θέλημα &ς μας φΟάν^ο 
θΐαηίροΐ6ηΐί , ίη ςυβηι 8| 6γο. ΗαοΙοουβ βυΐΐ&ααβ. μανδά-ον, νά ηληρ<ί)σωμεν τ^ θέλημα της βασιλείας 
σου. ΉμεΙς πρότερον έγνωρίσαμεν δπως ,ώς εΐΐήλθενή βασιλεία σου μ^ τ^ν ορισμών τοΰ Θεοΰ, κα\ μετ' 
(σχύος μεγάλης εΙς τί)ν πΛιν ουδέν Ιμνήσθης χαχών, άλλα έφύλαξες τ6ν υ16ν τοΰ βζσιλέως χαΐ έσυνετιάθη- 
σε^ τους εχθρούς σου, χα\ Ιχάρημεν εΙς τοΟτο πολλά, κα\ έπαινέσαμεν την βασιλείαν σου. Τώρα πάλιν 
ίμάΟαμεν τούτο πλατύτερα, κοι\ χαθαρώτερα, κα\ άπ6 τδν πατριάρχην τδν Λάζαρον, χα\ άπ6 τίν 
Αρχοντα τδν άποχρισιάριον τ^ν Μανουήλ, χα\ τ6 πώς τ^ν Ιθωχες τί^ν θυγατ^ρα σου, χα\ Ιτ^ίησες 
α6τ6ν υΐ^ν σου χα\ γαμβρών σου, χα\ ε2ς αύτ6 πλεέτέρον έχάρημεν, χα\ ό βεδς τήν χαρβίαν σου, νά 
τίινπλατύν^, χα\ τήν χώραν σου, είς τ6 4ν έχατδν νά τ^ν ποιήση, χαΐτδ σπαθίν σου εΙς τους εχθρού; , 
σου φοβερδν νά τδ ποιήστ)• 'Ο θεδς ό ύψιστος νά σΙ δίαχρατ|), χα\ νά ευτυχές άπ6 του ελέους του» να\ 
Αμποτε ΘεΙ ΰψΐ]λέ• Έγράψη εΙς τάς βεχαπέντε του Σααπάν, τψ Ιπταχοσιοστφ πενιηχοστφ Ετβι το'3 
Μαχούμετ. Έγράφη χατά τ6ν ορισμών τ6ν ύψηλόν. Δ^ςα τ)) μ^γάλ]; δ<>ξη του μό.ου β£ου. ΕύχαΙ χτΧ 
προσκυνήματα ίΐς τ6ν αύθέντην έχείνον τίν Μαχούμετ, μετά τών μαθητών τ^υ Ά έντιμ^ερον πλάσμα 
νου θεοΰ. Ευχαριστώ τ&ν Θεδν παντοκράτορα δποΟ ελπίζω εΙς εκείνον. ΚαΙ ταύτα μέν τά του σουλτάν. 

759 βΑΡϋΤ XV. 

νεταίίΐηκί ηοναιη αϋύΗίαί'ιοηβηι ραΓαηι ηιοήΐατ, 8ηΙΐαηί %ϋ€€ηιοτ ΟΙίτηύαήοηιηι ρβηβεηίοτ. ϋαν ^ϊγΑκιι 
αηΗίίαΙταρα 2α€θΙ»ΗΙ$ ρΒρετ€€τ%ί• ΜατΙχ^ήα €ί αραίαζία Οιήαΐαηοηιηι. ΐΛ%αή ραΐν'ιαηΐιω ζηργίίήνηιι 
€ρΗθορί ίη €Ηίη /ιιιιηαιιί/αε. 8ηΙίαηα$ α ^ίβτΜβοηίίοηβ €β$9αη$η €Ητί»ΐίαηο$ ί^ηοηΐίηία άαηιηαΐ, ΐΒ\άοτίΐ$ 

ί}αίήατ€Ηα 6ρη€ορο$ ετεαί^ εΐ ΤΗ6$»αΙοηΐ£(Β ΡαΙαηιαηι, ηαε*η ρτίβ[εαή εοηιηιεηάαΐ ιηρεταίοτ, ΙΙΙοηηΛ 
ηοΒεάί^ηΙία^ εί ηοϋίΐαί» «(«(/ίκιη, εηηι [αΙΙαεΐα, ΡαΙαηα εχνίηεια ίη Ιείηηο ιηαηεί, Αηάτξοβ ΡαΙαοΙορί 
ίηΒοίεηϋα εί αηάαεία. 

66Πΐ8ΐηιυ8 Λγοοο β]6€ΐϋ8 , ηίΓδϋπι ίκΐ 8ϋ1ΐ8οαιο Β Γεράσιμος δΐ έπει έξηλαύνετο τών θρήνων, ώρ- 

νβοίΓβ πιβοίΐΛοϋδςϋβ ρίΐΓίδΓοΙι» (Ιβροδίΐίοοβπι βί μη•^ο μ^ν αΟθις, ώς έπ\ σουλτάν έλθών, χαταψιύ- 

ρΓΓδα»(ΐ6Γ6 ρΓθρβηι?ίΙ. εδβΙβΓϋΟΐ ρΓοΓβοΙϋδ βχ ϋΓΐ)β ^°'^<> '^^^ πατριάρχου, καΐ πείσει τοΰ θρήνου έξε- 

ΜΠ€ΐίΐ (Ι), ρθ8ΐ άίβοι ΙβΠίϋΟΐ 10 ίΐιοβΓβ βρίιίΙϋΟΐ >αύνειν. Μετά τρίτην δΐ ΙιμέρΛ^β τζς έκ της αγίας 

ρ.ά\ί : βίο 060 ]ϋάί€30ΐβ . υΐ ίιΐδΐί Πϋοδ ιηοηβ Ιβο- «<5λεως αποδημία;, έτελεύτα κατά τήν ό«>ν, οδτω 

ΙιιΙίθοΙΙ)υ8 Ιο]ϋ6ΐί8 ]ιΐ8ΐιΐ8 ι^^βΓ^ΓβιϋΓ. Αΐίΐυβ ϋ» <ϋα "^^^ ^«ο^ δικάσαντος, ώς άν δικαίψ θανάτφ πείρα• 

88118 ραΐΓίδΓοΓια 8ϋ08 ΙιοοοΓβδ ββδδΐΐ. ΡοΓΓΟ, δϋΐΐϋοο <ιμων αδίκων ό δίκαιο; άπαλλαγείη. Χρ4νον μέν ουν 

ϋΐσ ιηΟΜϋΟ, 8Γιυ8 ίο ρηηείραΐα βυίΤβοΐαδ βδΐ, ςιιβηι <>δτως ού μικρ(5ν τίνα ό πατριάρχης διήγαγεν έπ\ 

ηαΐΐ^ 69088 0ΐ80ίΓβδΐ8 8ά ϋΙΐΓίδΐίβοοδ ρβΓδβςυβιιϋοδ "εών Ορίνων. Τοΰ δέ σουλτάν εκείνου τετελευτηκύ- 

6οηιπιο\ίΐ, δοϋ ηυίιίαοι δίοΐίοο αΓΟίΓίδαίΓορα ρΐϋ- "^0;. Αρχων Ιτερος άνεδείκνυτο, δ; ύπ' ουδεμίας 

Γίοιυιη 8Γ*1»ίλ βΙ'βϋΟΐΟΓίΐαΐβ »ρ\ιά ϋίαιη ναΐβοδ, αΙτίας προφανοΰς πρδς τδν κατά Χριστιανών κεκί- 

ίοοίΐίΐνίΐ : Ιιοοιο ΟΙΐΓίδΐίαηίδ οιοο'ώοδ ίιιΓβοδΐδδίιοοδ, νητο διωγμών, Σειχοΰν τινος τών παρ' αύτψ δυνα- 

ρΓ3Βΐ6Γςιΐ80ΐ ίβοοίιίΐίδ ΙΐΦΓβΙίοίδ (5} , ^ϋΟΓϋπι 10 τωτάτων άρχισατράπου πρΙ>ς τί) ίργον μάλιστα ένά- 

8ηο€ΐα οίτίΐβΐβ ρΓ«δ6Γΐίοι , 30 ρβΓ ^Ε^ρΙϋΐο 61 γοντος, κα\ χαλεπωτάτου Χριστιανοίς γεγενημένου 

8γΓί8ΐο ϊΛΆ%ηΆ οΐϋΙΓιΙϋ(1θ 0001 βρί?5θορο ρΓορπο ^δσι, πλην τών έκ τής αίρέσεως Ιακώβου πολλών 
νΐ86ΐ)4ΐϋΓ : 0011)08 000 12ΙΠ1 ρΓορΐ6Γ 1)θθΙΐαΐ6θΐ , ^ βντων μάλιστα έν τ^ άγί(? πόλει, καΐ κατ' ΑΓγυπτον, 

ςυαιο οιοίοπι ρ8ΐΌβΙ)αΐ. Γ6ΓΐϋΓ οοίοι 66ίΐδ οι^βο», χα^ Συρίαν, κα\ αρχιερέα 1δί<|ΐ της αυτής αίρέσεως 

3αοο1>ί 1ΐ£Γ68ίο ρ6Γΐίο0θί88ίαΐ6 οοοιρ1βχ8, ΝίΙοαι έχδντων. Έφείδετο δέ αυτών ού μ5λλον δι' εύγνω- 

ΛΟΟΟΙοΓβ, ςο8θΐ 80ΐΐ8008 ^Ει^^ρΐΙ οίΒοϋδ (ΐ60ΐ6Γ6η μοσύνην, ή δέος. Αέγεται γάρ ώς πρΙ>ς τήν Νείλου 

0606886 Ιΐ8ΐ)βΙ, ρΓθρΐ6Γ6« ςοίχΐ ϋΐ8 Νϋοοι 3ΐίο ^ δίοδον μέγα Ιθνος έστ\ χατψκισμένον, τήν Ιακώβου 

Ιαοοϋί ΡοηΙ&ηί ηοΐφ. 

(δ) δΙΟΟΐ 008 8ΐ) ΟΓία ΟΗΓΪίΐί» ίαΐ Μ»ίΐαθ16ΐ3ίθΙ ρ6008ΐ8• 86^^^βΟ8ο1^.Ρ8ΓV010«0^Γ0ϋΟ10^<Iβ^)8Οι.8ιί1ο- 
«1) ΟΓία 801 ρΓ0ρ»»6ΐ« «0008 00016Γ801. βΐίΟΠβ ςΟβκΙβΠ) 10 ΓΓΟΟίβ νοί ^6018 ίθΐρΓ68Η8, ΙΐΙΟΟ 

(4) Εχ Εν3θ|ζ6ΐΐο βΐίίδςοβ Ιοοίδ οΐΓίοδοοβ Τ6δΐ3- ρ«ΐ80ΐ6δ ΟΓβΊοΛίβ ρβοθ3ΐ»οι 6χρί»π, ρΓορίΟΓ ιΙΙυα 
ηιβοΐί 118, 6ΐοΐ6ηΐο νοοηίοΓ. €οο^βΓ6Γ6 Ιιυο Ιββίί- εΐιΗδίί Μβαο. ι»ι : Ιρ»ε υοΜ (»αρΐί%(ώίί ίη 8ρίήιη 
οιοοίΑ ιιιΗίΙ 8111061, δίοοΐ 1160 08υ830ΐ αβΤβΓΓΟ 1ΐϋ]ϋ8 9αη€ίο εΐ ί^ηί. ΙΙοοοι ΙαοΙαοι ίο εΐιπδίο οαΐοηιο 

Ηρρ6υ&ΓΐΟθί8, 6001 6.18 ΟβΟΙΟ 06δθίΓ6 ρΟδδίΐ, φΐΙ ρΓοΠίβΙΐβΟΐΟΓ. ΝΟΟ 0Γβ<)65.ηθΙ 88001301 ΤΓίθίΐ3(6ΙΟ, 

ςοι(ΐ6θΐ ΟΙΐΓίδΐίβουδ δίΐ. . δ6ΐ1 ϋοΙΐ3ΐβοι δοΐϋοι, εΐο. Υίιΐβ 63ΐ)π6ΐ60ΐ Ργ316ο- 

(5) Οίοΐί 8001 3 (ΐιιθ(ΐ3πι 33θοΙ)θ. ^60€Γ6 δ^ΓΟ, Ιϋοι, Οε νϋ», Λεαϊί εΐ άο^ηιαΙ'ώΜ οηΐΜαηι ΗίβτεΐΧ' 
ηοί ΐ6θΐροΓ6 ΜβοΓίΐίί 1οιρβΓ3ΐθϊί8 6ΐ Ρ6ΐ3ί5ϋ Π ροο ί- ίΟΓίιιη, 61 ^α^ο1)ί 06 νίΐΓί300 ΓιΙ). Ι Β'αίοτίΛ' οήεη^ 
ϋοί8θΐ3χίιιιί6θΐ6Γ86Γοοΐ,οΊΓθ3 300001 Οοοιίοί 584. Ια/ίε, 03ρ. 76. 

1>ίθ6ΐ)«θΙ ηΟΟ 6886 Ο6068δ3Γίυαΐ 8300Γ(1θΐί ΟΟοίίΐΟΓί Οί9ίΐίζθό όγ Οοο^Ιε ίΠ πίδτοηίΑϊΐυΜ ιιβεπ ιν. 118 κριβββϋον βΤρ»«ν χαΟάκχξ. ο4; άνάγχι»ν ίχει Οί- Α ροΐοβΐ (ΙβηνβΓΟ. Ουοϋ $ϊ Γι»! , ΐοΐα ^Ε8)Γριιι3 , «ι ραπιύβιν ό σουλτάν ΑΙγύικτοΐί , διά τ^ δύν»3θιι τ^ν 
ΝεΖλον έπ* Αλλην γην μιτοχίτεύειν. "Ο εΐ γένοιτο, 
αύμπΛ9Λ Λρδην Αίγυπτο;, χα\ ή 4λλη Συριά ά1^ο- 
λοΟντβι τρ€φ4μεναι ύπ' έχβίνου φιλοτίμως. Δι* ήν 
αΐτίαν χβ\ τ^β οΐ βάρβαροι τοΙς Ίακώβοα αίρεσιώ- 
ταις μόνοις ^σαν εύμ$νιΓ;. Τοϊς δ': Λλλοις &πασιν 
οΟτω^ Ιχιτέθησαν σφοδρώς, ώς πολλοΟ; μέν τψ δι3ι 
μαρτυρίου τέλβι παραπέμψαι ΐΜΐκίλαις χβ> διοφ4- 
ροις χολά^βων ΙδΙβις, οΰκ ολίγους δέ χ»\ τΐίς βίς 
Χριστ&ν άκοτήο^ι πίστεως, κα\ της σφετέρας 
πείβαι Ιχετθιι θρησκείας, δ χα\ μ^ιστα δακρύων 
Λξιον, «σοι δητα χα\ μετλ της είς Χριστδν πίστεως 
συνιχήγοντο τψ πονηρφ διά των Ιργων, καΐ της 
αΛττ[ς έχκίνφ γεέννης ί|σαν κληρονόμοι. Ου γάρ 8γη9 , ςιΐιβ ΊιηΙΰ αΟΓακίιη αΙυηΐυΓ , Γϋΐηβ ΓυηιΙίΐιΐδ 
ίηΐ6Γ6»η(. Η&€ ϋο εαυδ» ο( ΐυηο &3ΐ!)απ βοΙίβ ^α- 
ΓοΜίίβ €13111 ρΓορΗΓι : Γ6ΐίηιιο$ ΟΙιπδΙίϋΐτοβ οιηηρδ 
840 ρΓ6ΐηβΙ>2ΐηΐ , υ ι οοτηρΙυΓβδ γϋπίβ ΙοπΏβηίΟΓυιιι 
ςοηβηΐιυβ 6Χ€Γα€ί3ΐ03 β ηιβίΐίο ΙοΙΙβΓβηΐ, ηοη ρ»υ- 
€08 βΐίϋτη Λ ΩιΙβ ίη εϊιη^ΐιιιη Λά 8ΐΐ3 $ ογο ρβΐΐί- 
€6ΓϋηΙ. Οΐι^πυαι 8οηβ ΙαοΓ^'ΐηΙδ , αάϋο πιυΙ1ο$ ςηιηι 
0(16 €Ιιη8ΐι ρ6Γ οροΓ3 9(1 €&οο(1χηιοη6πι α1)ηρί, 
£( 6]υ8(1εηι (^βΗβηικο οοΗ.τΓβϋββ ϋΐί «νηϋβΓβ. Νοιΐ 
6ηίιιι 681 > ηοη. ίηηυηηι (ρ) , 681 νίιχ ΊηΙβςηίαΙβπι 
οαηι ?6Γ& β(]β 86ε1&ηΐ6ηι , 2ΐίςυ&η(1ο €ίΓ€α βιίβηι, 
ϋίνίηο αυχίΐίο (ΐ6$Γιΐιιΐυιη, ηαηΓπι^^αη. Τυηι Ί^ΙυΓ 
€4 1*.ιζηηιηι ρ3(Π3ΓΰΙΐ3Πΐ ((ή €θηφΓθ]ιοη(1θηΐ68, 
ρπηιυιη ηιΓιόβπι 1>ΐ3η{ΙίΓπ3 βυηι €3ρΐαΙ)αηΐ, ορδι^υ^ Ιβτιν, οΰχ ίστι τ6ν ύρθΛ βίου μετά της πίστεως ^^ ίηνίοΐα ω οοηδίαηΐίιη» 1α1)6ΓαεΐαΓ6•. 61 α ΐοΥι^ιΟΜβ 
έχόμενον, ναυαγήσαί ποτέ περΧ τήν πίστιν, της 
παρά βεοΰ επικουρίας Ιρημον γεν^μςνον. "Οτε δη 
χα\ Αάζαρον τ&ν πατριάρχην συλλαβ^ντες, πρώτα 
νΑν «ολλα?ς ύπήρχοντο Οωπείαις, κα\ παραλύειν 
τ^ι τίνον &πειρωντο, κα\ τής εΙς Χριστών άπάγειν 
πίβτεω; • νομίζοντες δν τούτον Ιλωσι, πάντας ύπά- 
ξβσΟαι Χριστιανούς πρ^ς άρνησιν αΰτίκα του Χρί- 
στου, τφ σφετέρφ προστάττ) της πίστεως επομένου;, 
χα\ μή &ναγχασθήσεσθαι άποκτιννύναι. Μάλλον γάρ 
^ύλοντο μεταστήσαντες της πίστεως ζώντας ίχβιν, €1ιπ8!ί9η'ΐ 2ΐΙ)8ΐΓ:ιΙΐ6Γ6 η!ΐ6ΐι0ηΙιΐΓ : οοηϋβί, 81 Ιιηηο 
€χρυ^η&886ηΐ, 760 ι>ηίν6Γ808 8ΐ3ΐίιη Γ<Ιιπ8ΐίαιιο8 
(10015 8υί €χβηιρ1υηι ββςυβηΐββ , 8(1 ΟΗτίβΙυιη ηβ- 
βΕΐκΙαπι &<Ι.ιεΐυΓ08 : ηβο αϋ 608 ιη&ο1αηι]θ8 οοηι- 
ρυΐ8υιη ιγΊ , κίςυίιίοπι 608 α 830Γί8 ίρβοηιηι (ΙΊιηο- 
108, Ιι&1)€Γ€ νίνο8, ςιιαπι ηιιΙΙο ουηι ίΓαοΐα 0€€ί(ΐ6Γβ 
Πΐ3ΐ6ΐ>απ1. υΐ)Ί 8(1υΙ&1ίο (Γυ8ΐΓΑ ίου, οιηηΐ8 8ΐςΐ]{(ΐ6η» 
ϋΐβ ροιία8 ρΓο β(ΐ6 ΟΗη8ΐί9ΐη& ροΓρβΙί ραπι1υ8 βΓπΐ 
€&Γηιί)ιΊΐιη(|ΐιβ ίη 86 ιπαπαβ ρΓονοοβΙιαΐ, 6ΐ1αηί3ΐυ8,• 

»€ ΙΗ0ΐη1>ΓΟΓυηΐ ΟΙδΙΟΓ8ίθη68 610ρΐ8Γ6 «12218 Τΐ(ΐ6• Ιβοοϋί 6Γ(ΐ(8οη ηοΐΦ. (ρ) δί^Ίβ<πΐΓβ νί(ΐ6ΐθΓ €:ιηΐα(!υζ6ηη8, €ΐ]ΐη ςυι 
860161 ν6Γ&ιη βίίβο) 3(ΐ6ρ(υ8 6ϋΙ, νίΐϋ'ςαε (Η ηιοηιηι 

)!0ΙΙ68ΐ3ΐί 61 ρΓθΙ)Ίΐ&Γΐ $1(1ίΐ6ΐ, ηΟη Ρ0886 3 Γΐ(ΐ6 ρ 

6χα(ΐ6Γ6, φΜΜΐ (Ιο^πίΑ ΟαΙυΊμϊ 681 6ΐ ΟαΙνίηίβίΑπιπι, 
Ιΐεοί, υΐ 6οη8<4ΐ6Γ3ηΙί ιηαηίΓβδΙυηι 6ΓίΙ, ν» τϋα €»η- 
Ιβεαζβηΐ ίη 1)οηυηι 86η8α(η αεοίρί ροβ^ίηΐ ; ηοη 
εηίιο ςα6πιςυ8πι 0(Ι6 61 οΐι^ηίαίο ρΓ3Β(]Ιιυηι (ΙεβΙί• 
ΐαί Ι)6ϋ9 Βυλίΐίο η6€6888Γίο &<1 Ιιο6, υ( Ηίΐ6η) βΐ 
€ΐιαηΐ3ΐ6ηι €0η86ηΓ6ΐ, %αί 8ΐ βηιίιΐΚ, ουίρ» 6ΐ η6- 
ςΐίκβηΐία 8υα αηήιΐίΐ, ηοη (ΙεΓϋοΐιι 61 ρΰηυιία 

Ο06^ί>ΐί5 8θΙ)8ίΐΙίί 8(1 €ΟΠ86ΓναΙίθη6ηΐ %ΤΛί\Χ ΙΙ0€63- 

84Γϋ. δίηιίΐ68 86ηΐ6ηΓΐ£6 0€€υιτϋη1 &Ιίί|υ8η(1ο ίη 
ΜφηΜΜ€Μίΐ$ ΡαίτΗΜ^ 6χ ^ιιοΓυιη ηυπΐ6Γ0 82ΐη6ΐυ8 
0νρΗ2ηυ8 1ΐ1)Γ0 Οε ηηίίαΐβ Ε€€ΐ€$ί(Ρ : Νβιηο εχύΐν- 
«Γβΐ Ιίοηοι ά€ ΕοΰΙίΐία ρο^$β άί$αβάβτ€. Ττχΐίΰηίη ηοη 
ταρίί ν^ιιΐνε, α€ϋ ατΙ>οτ€ίη $οΙίύα ταάίΰβ Ιηηάαΐαηι 
ρτο€4ΐΙα 9^9€ηίί, Ιηαη€ζ ραΐεω ΐεηιρίΛίαίβ ίαοΐαη- 
ΙΗΤ^ ιηναϋάτ αΓδοηι ΐΗΗίίηί$ ίη€Ηηίοη0 βνΰΠίαιίΗτ, 
|]06 ίϋ60 (Ιίοίι, ςιιία &2κρΑ Γιΐ, υΐ (]υί ία 1ι»ΐΓ68ία 
αυΐ 8ΐί»πι ίηβ(ΐ6ΐίΐαΓΐ9 $ρ66ί6ηι ΙαΙχπιΐυΓ, ρρίιιβ 
»Γ€ΐ6Γα(αηι νίιϋβ(]υ6 €0ηΐ9η)ίη8ΐ3ηι τίΐΑΐη (Ιυχβπηΐ : 
^€ηα€ €η%ηΛ ρ€τΙ ροίηί^ ίη(|αίΙ 0απΐ38€6ηυ$, -Ιίΐ). ι άΗΰΟΥάίω ηη ρα$»ίοη€ ρητςαΐητ, Ε$$$ ηιατίιιτ ηοη 
ροίηί^ φιϊ ίη ΕΰοΙαία ηοη €$ί, αά €ηηι ρβτυβηίΤ€ 
ηοη ροΐΟΊί, ηηΐ βατή ηηω ίΰρηαίητα €$1, ά^τβΙΙη^ 
ηη'ίΐ^ 6ΐ(ΐ. ΕχίύΙ)€τβ <β ηοη ροΐβίΐ πιαΓί^Γβιη, ^κΙ 
{ταΐβτηαίη ηοη ί€ηη\1 ΰΗαΓίίιιίβηι. ΟοΰΡ.Ι Ιιθ€ €ί €οη» 
ΙηίαΙην ΡαηΙη$ αρο&ΙοΙηε ά\€6η$ ' ί Εΐ ή ΙιαΙ)νίεΐ(β 
βάβηι^ \ΐα ηΐ ηιοηΐη ΐτω\${^.ταηι, οΐιαηίαΐ^τη αίϋΐεηι 
ηοη }ιαΙ»6αηι, ηιΗίΐεΗηι. Έί ει ίη π^οε ραιφβηίίη 
άίΐΙήΙίΗβτο οηιηία η%€α, οΐ ει* Ιταά'ά^το €0ΓρνΛ τηβηΜ^ 
ηΐ ατάί'αηι^ αΐιατϋαίβηκ αηίβιη ηοη ίιαί^βαηί^ ηί/ι// 
ρνοβαο^ ι 6ΐε• €ηηι Οεο ηιαΜτβ ηοη ρο$»ηηΐ, ηηία 
€Ηβ ίη Ε€ύί€$Ία Οεί ηηαηίηιβ* ηοΙη€ηιηΙ ; ατά€αηί 
Ιίοβί βαίηηΐί$ βί ίίΐηώηΛ Ιταάίΐί ν€ΐ ο6;>£ΐί ί^βΛίΜ 
αηΊηια$ $ιια$ ροηαηΐ^ ηοη βηΐ ίΙΙα βάβί οοτοηα, ηοΰ 
νβΙίρίοίΟ! νϊηηΐίί €Χίΐη$ §ΙθΓΐο$υ$^ $β(1 ά€$ρβταΐίοη\$ 
ιηίβήΐια, Οεείάΐ ΐη/ίε ροίηί^ οοτοηατχ ηοη ρο(€$ι, 8ίΰ 
$€ €/ΐΓί$ιίαηΗΜ Θ$$ΰ ρτοβΙβίΗΓ, ηηοηιοάο ίί €/<γΙ- 
ε^ιιηι ά}αΙ>οΙα$ ίαρβ ηίβηΐίίηί^ ιρ$ο Οοηιιηο ρνίΒΐηΟ' 
ηαΗβ Βΐ (ίίύΰηίβ : ι ΜηΙιί νβηΐίηΙ ίη ηοίΤίίηβ ηΐϋο 
(ϋΜηίβ» : Ερο $ηηι €ΙΐΓί$ίΗ$ , €1 ηιηΐΐο» (αΙΙβηΙ. ι 
8ί€Ηί αΐβ 6/ιπ<ηιε ηοη €$ί, ηηαηινΐε (αΙΙαί ίη ηό* 
ηιίηβ {//ίιιε, ίί« ηβΰ €/ιπβ/ίσηιιε νίάβη ροΐ0${^ ^α» ΡαταΙ.^ οαρ• ϋ, ηί ηαίεηααίη ΙκΒπ^ΐίΰη» /Ιαί, η'αί ^ ηοη ρβτηιαηα ίη ΕναηρβΙη €]μ €ί βάβι νΒτΉαΐα. ρήΜ νίί ίη 9^Γ6/ε, νίί ίη ααίοηιΰηί ταΐΊυηΰ$ νίΚΒ 
9Μω ίκαΐδ ίοηρανατϋ. ΙηΙβΓίηι οβΠυηι Γιχηιηςυβ 
■ιαοβ^Ι, βυπι, ςαί τβΓβ 8ΐαΐ, ν6Γβ οαιΙβΓβ, ^( ευηι 
ςυ'ι ν6Γ6 ο66ί(ϋΐ, νοΓβ ίίοπιυι Γ6δυι^£[0Γ6, αΐίΐυβ 
3^60 ν6Γ6 8ΐ3Γβ ρ(*88ο. 0«αιη τηπίίί ηιοάο Ιιιχηηαη- 
ΙΜΓ, ίη(|υίι 8αηοΙυ$ Αυ^αδΙίηυδ 1ι*36ΐ3ΐ. 45, ίη 
7ι^ιι., €α${ί (αίΗτί. ^Ηα^η ηιιι/Ιί ΙίΙοίρΗβηιαηΙ ϋΜ- 
9 «η, €Τ6άΙίΗΗ ίη€ίιή$1ηηί; ςααηι ηιηΐϋ 96 ίηβΰήαηΐ^ 
(Λίητί εο6πί ; ^ιια^η ηιη/ΐί ταρίηηΐ τα αΙΙβηαχ^ άοηα- 
ΐητί $Ηα$, 6ΐο. Ιΐίίη ηηαιη ηικ/Η ΐηΐίΐζ ΙαηάαηΙ^ ^/αε- 
ρΑ^ιηαΙιιπ; ΰΐΐΛΐί εκηι, (οΓηίεαίαη; 9θίίήί ««η/, ε« 
νΐΗο ρο$ί6α 9€ρΗΐίαή ; Μίαηί, αηαη, 

{η) 1>β €3Γ€6Γβ Οφίοπβςυβ πιοΐοβίίίδ Η 9βΓϋη)ηί8, 

^ηΖ% Ιι3Ζ3Γυ8 1816 ρ6Γρ68$υ8 681 3 δ3ΓΓ3€6ηί3, ηϋΐϊί 

3ΐίυιΙ 1ΐ3ΐ>60 «Ιί€6Γ6• ςϋ3ηι ίΙΙυιΙ ββηιΐί €γρΓΪ3ηί, 
ϋΐΝτο Ι>€ ΗΛίΐαΐβ Ε€€ΐαίίΒ : 7αΐ€$ (&€ΐιί8ηΐ3ΐίοί) εί 
•«-αεί ίη οοη(€$$%οη6 ηοηι/ιιίε {η^τΊηΙ^ τηαίηία ί$ία 
Λ£ΰ9αη^ΗΜ€ αύΐΜΐιιτ, Ιη€χρίαίίΙί9 ϋ (/Γανίε εηίρα δαηοΐυβ Αυί^πδΙίηυδ ϋ1). ι (Ιοηΐτα Ρατηιβηίαηηηι, 
63ρ. 7 : Νοη ηηίίφιη ίη αϋηνα νβϋρίοηίί ^ιιβτειίοηβ 
(α€ήι ρηηίίη» α6 ίαιρΒταίοΓβ {ίπΐίαηο) ηιατΙ^/Γ β(β* 
οίιητ^ 610. Νοη βΓρο €Χ ριη^ίοηδ οβΠα ε$ί ραΐίΊα^ 
$β(1 €Χ ]Η$ίίίία ρη»$ίο ρΙοήο%α €91 ; ίάβοηηβ ΌοηΐίηΜ^ 
η$ ηηί9(ΐηαη\ χη /ιαο τβ η«6{ΐ/αε ο^πηύ^τΗ Ιηιρβτία*^ 
€1 ίη «ϋοηιηι άαηιηαίιοηβ ιηβπ/οηιηι ΙαηΛβηι φΜΤΒ' 
Τ€1 ίηατί^τηηι, ηοη ρβηβηιΐίΐ^τ αί( : < Ββαιί ηπί 
ρβτΒύνηΙίοηβηι ραΐίηηΐητ; > 9θά αάάίάίΐ ηιαρηωη 
(ίίί[€ηηΐίαηι, ηαα ν€Γα α 9α€τΗβρΊο ρίβΙα9 9(€€τηαίην. 
Αίΐ εηίηί : ι ΒβαΙί^ ηηί ρ€Τ96€Ηίίοη€τη ραίΐΗηίητ 
ρτορίβτ μί9ί\1\ωη, > ΝιιίΙά ηιούο αΛίβιη {ραίίαηΐην) 
ρτορίβτ )η9ΐΊΐ\αηι^ ηαί Ο/τΓίε/ί Ε€€ΐ€9ίαηι άΊνίιβταηί 
(υΙ ΓοοοΓυηΙ 8θ>ιί8ΐη3ΐίοί ΟΓδ^οί), €Ι επηι €α^ ηηα99 
9ίηχαΙα(α ^'ηείίΐία ΰοηαηΐηΓ αηΐ€ ΙεηιρΜ α ραίία 
9€ραταή^ αο (τϋηιβηία έζ/ιιε /α/είε «ηηΜηαΐίοηϋ>ιΐ8 
ί绀ααηΐητ^ άηη% %ρύ α6 εα ροΐίηε, ^αη^ηαηι /^νίε• 
9ϊίηα ραίβα^ ναΓα9 ταηιοηιιηβα(ί1^ιΐ9 ^ν^^^'^^Μρ^ υί> ^0ΑΝΝ1δ ΟΑΝΤΑΟϋΖΕΝΓ ΙϊΟ 

μία τις αύτοΤς έχ του έχβίνβνκολακενβιν ύπεφβίνηο 
έλ«\ς, πάντα γάρ έκ«Ινος μβΟΛον Ιτοιμ«ς ύπέ^ι τής ροΐοηΐ, (ΐ68ρ6Γαΐ3 νίπ ιηυ&λΐίοηβ, ΒαγΙμΗ 1)ΐ3η(1ί- 
ΐϋΛηίΑ αΐ &ορ6ηΓ3οα]ΐ€3 οιηίΐΐυηΐ , &() !π0θηΊΐ»ιο 
€1 2ΐη!€&ιιι 8ίΙ)ί ίιηιη3ηίΐ8ΐ6ΐη 86 οοηνβπαηΐ. Κι 
δίοΐιυη ςιιίιΐβιηκίϋΐ'ιη ίΠυιη οιοτίβ ύαιηοαί. δυΗ|ΐηΒ& 
βυΐοηΐ• υΐ 80Γ(!|>ίΐϋΐι& , ηβ οοοί^ΙβίΟΓ, γο^αΙ, $«4 
Αΐίο ςυοίίαπη πιοόο άΰ ίηοΙ)β(ϋ• ηκία ριΐΒί»4ιΐΓ. Νοη 
βηίιΐ] ίΙΙο οιη ΗΐΓοδΐυ$ €^αι €1ΐΓί5ΐί&ηί5 (ίηιο νβΓΟ 
€0Γυιη ιΐ6ί*0Η ϋοΙβιιΙβΓ ί^^^β ά'κ^ΙίΛίίϊτ) ςυΜί 51- 
^Ιιαη « ιηιιΐί ί11 υ8 ρ€]υ8 όοιηίοίΐίαιη : Κιοο ο$ΐ, ίρκο 
ίΐχηιοιιβ ρο]θΓ, ΰΗηβ ρβΓάίΐΐοΒίε, ςιιί ΙιοηιίοΐιΙ^ 
ρλΐϊί &υο οΙ»6ί|ΐΐ6ΐιΐι$&ίιηυ8, εΐιΗ8ΐί3ηοηι«) €;£<ϋΙ)ΐΐ9 
^ΙιίΓαη ΜηαίϋΑΐ, 86(1 ΟΓΐΐΓίαΐΜΐΐαΓ ροΐίιιβ , (|αο^ 
ηοιι οθΙιΉΐβιΧΙιηδίί ιιοιαοΑβ ΐ6Γή8 €Γ&<ΐ€Γβ ροββοΐ. 
δοηΐίπΐία Ι{;ίαΐΓ ηιοηίβ ΐα1ιίΙ>6ΐ)»ΐυΓ ; ^\^λ% »υΐβηι 
<(υίη(ΐιΐ3]{Ίηΐ3 , ηοΓνίβ 1>Ηΐ)υΙί8 ηικίΑίο οοΓροη δι- 
ΐ'Ιιυιι ]υΙ)οΙι&ΐ ίιηροηί, ςυο<1 3^ ιοί ν6Γΐ)6Γ& ηΓ.ηΐΒΐβ 
«ΙυΓίϊιυΓυη ρΗ(«Γ6ΐ , $€(1 Αΐιΐ€ ΑηβΐΝ Αΐιίιιι&αι 6ηί$- 

ΙΜΓϋΐη , ΙΜΙ νΪΓΟΑ 1Η1ΙΙΙΑΒ98 νίάβΐίο^ΐ Γβδρίοίοηβ• 

€ιιηΐί6ΰ€8 ρο84<|υ&ιιι &€<Ιθ€(αιη ΟαιβΙΙαπίΒΐ, β Μ 
ςακΙβιη ρΐΑ^αΓϋη , (|π;»^5 ίη(€ΓβΐΜΐηΐ , ηιιιιιβΓΟ Μ^ 
ΐ€ηιη( ; ι^ΐιΐοϋι νβΓΟ ηΜίιΐβαι Ιη Οβο (}«ΐ6ΐη (ΐ€δί(ΐ6- βίς Χ(>ΐ9Τ^^ν πίστβως ύιςομ<ν«ιν ήν, χλ\ βημ{ιαν Ιξ«- 
χαλεΤτο χ>7ρας, κ«^ ξββμονς, χα\ στρεβλωτ^ριι Ηό- 
χει μδλλον ποθείν, χα\, ΟύδΙν των δντίιιν, Ιλ«γβ, της 
ίΐς Χριστών μ< δυνήσιται ιζίστιως &πο7τή(ΐ«ι ^ &«»• 
γίνωτχον μ^ν οΐ ρ^φ6αροι τήν μ«τά&ΐ9ΐν» κα\ τδ 
χο)ΛΧ{ύειν ώσικρ τι των άχρηστων άπιτίθιντο, 
έχώρουν δλ έπ\ τ^ «ύντροφον ώνότητα χαλ φ(λην, 
χαΐ ΣειχοΟν μλν θάνατον βύθΟς ιΐατβψηφίζ&το του 
ιΐατριάρχου. Σουλτάν δ& ώ; Ιλέγιτο, έδιίτο μή άπο- 
χτιννύναι • άλλα τρ4πον 1τ«ρ4ν τιν* της άπειΟεία; 
Ενιχα χ•λάζ£ΐν« Οά γάρ τοσούτον ^ν βχρίις Χριστια- 
νούς έχλ!νος, μάλλον δλ Ιλέγβτο χι\ &χθ<σ0αι αναι- 
ρουμένων, δσον Σειχουν, τ6 τσΟ τιονηροΰ ι«)νηρδτι• 
ρον οΕχητήριον, ό τής άπωλβίας υΙός * δς τφ άνθρω • 
ποχτόνφ πατρί πειΟδμβνος χατάχρας» χδρον ούδένα 
χτεινομένων ελάμβανε Χριστιανών* αλλ* ήχΟετο μάλ- 
λον, δτι μ^ ταχέω; τδ του Χρίστου δνο;χα της γης 
^^δύνατο έ^ελαύνειν. Ή μίν οΟν τοΟ άποχτείν^ιν 
ψήφος έχωλύετο• πληγά; δέ έχίλευε Σειχοϋν 1«1 Τ^Ι 9 (ΙβϋχΜΟ 1ι&1χΐ|§ , α)Βΐ6{>ΐ6 ^αλίϋυαι ίνριΐο- ' γυμνών τών σαρχών βουνιύροις Ιντείνειν τχενταχο- ηνίΐ, ιιΐΐιϋ 2ΐΙ)}6£ΐιιιη β60 «Μοβολ, ηβο ίαοίβηβ οΐ) 
α€6Γΐ)11^ιιι Υ6ΓΚ)6Γυιη , Ι^ηιυιο» ηλ^Ίβ »€ε6ΐΐ8ΐΐ8 
£αηί8 61 ΐΓ&ι^ (|ΐια8ΐ $6ίρ&υη ιιιοΙΙίΙίβί €ΐ 1ίΐΒί(Ιίΐ9ΐί8 
€03Γ^6η8 , ΐοΐί(ΐ6ΐη ϊΐΙίΛβ ίηΟί^ί ηίληϋανίι. Οιιοά 
οιιιη ίΐη άιοΐο άΐΐαβ βχββςυβΓοηΙυΓ , Ιοίυιη ρανί- 

ΙΙΝηΐΙνίη 8&η|υίΒ6 ΠΐΙ)68€6^Ι, 61 63ΠΙ68 όίΐΑΟβΠΙΙ» σίας. '^το γάρ ούχ άντισχήσειν «ρδς τοσούτον πλή- 
θος, άλλλ πρ\ν εΙς τέλος ταύτας ί^χειν άπολείψειν 
αυτ^ν τδ ζξν, δσον εΙς τί^ν άνθρωπίνην δύναμιν 
άποσχοπών. ΈπεΙ δλ οΐ δήμιοι διαλαβίντες {χιζον, 
χα\ οΐ μέν πρ6ς τδ πλήθος έχαμνον τών πληγών, 6 
αθλητής δέ τδν νουν πρ^ς δν έπύθει Χριστδν είχ». ^οΟΐίβΙΐλαΐ, &1ί806ηΐ!ϋιΐ8ςυ6 οοιηρβ^ίϋιΐδ , ο&δα Ο χα\ τήν έχείθεν βοήΟειαν έξιχαλεϊτο, οΟδ^ν άγεννίς 

ούτε πράττων, οΟτε φθεγγ^μενος ηρδς τάς «ληγάς, 
δ τύραννος Ιτι μάλλον Ιξαπτδμενος ΰπδ θυμοΟ, χα\ 
ώσπερ Ιαυτου μαλαχίαν χα\ μιχρολογίαν χαταγνοΰς, 
χα\ ίτέρας τοσαύτας Ιχέλευεν Ιντείνειν. θάττον δ^ 
ή λόγος τά χεχελευσμένα πραττ^ντων τών δημίων, 
αΖμασι μλντδύποχείμενον&παν Ιδαφος Ιφοινίσσετο, 
σάρχες δέ χατέ^^εον άποσπώμεναι, χα\ νεύρα χατ- 
ελείπετο χα\ δστέα γυμνά σαρχών. Ό πατριάρχης 
δέ πρδς τοσαύτην άπειπών τών δεινών Ιπίφοράν, 
Ιχειτο μιχρδν εμπνέων, χαΐ τοΓς Βάρβαροι; Ιχπλη- 
ξιν Ινεπο(ει, δτι πρδς τοσαύτας διαρχέσειεν αΐχέας* 
Έπειτα ήρωτων αύθις, εΐ μή τοΤς σουλτάν προστάγ- 
μασιν εΓχων, της εΙς Χριστδν πίστεως άποστήναι 
βούλοιτο, χα\ συ χ μετέχει ν αΰτοίς πρδ; τήν θρη- 
σχείαν * ώς δ' έχεΖνος μετά παρι^ησίας άπηγόρευε, 
κα\. Ουδέν με της εΙς Χριστδν» ίψασχε,^^ίστεω; δυ- 
νήσβται άποστησαι, έπί τι δχσμωτήρΐιον, δ τοΙς &π\ 
θάνατον έξήρητο χιτεγνωσμένοις, φέροντες ^ιπτον« 
σιν, ώς εΐ μή νυν Ιχ τών πληγών, άλλ' δστερον τήν 
διά ξίφους σφαγήν ύποστησδμενον. 01 συνδεσμώται 
δ^, ^σαν γάρ οΟχ ολίγοι &χ βαρβάρων έφ* Ιτέραις δή 
τισιν αΐτίαις χατεψηφίομένοι άποθνήσχειν, φιλάν- 
θρωπων τι παθόντες, χα\ τήν άνθρωπίνην φύαιν 
χατοιχτεί ράντες, πρδνοιάν τε λποιήσαντο βιύτοΟ ού 
τήν τυχουσαν • χα\ πρδς θεραπείας τοιούτων παθη- 
μάτων έμπ:ίρως Εχοντες, ανεχτή σαντδ τε δ:ά χρόνου, 
χαΐ τών Ιχ τών πληγών απήλλαξαν τραυμάτων. "Ήν 
δ>. Ιτι ύπδ τήν θανατηφόρων δίχην. Ό δέ τών Ια- 
κώβου αίρεσιωτών άρχιερευς, καίτοι πρότερον βιά |Μΐ^ΐΜΐ>»ΑϋΙ« Ρ&ΙγΙιγο1ι2ι ΐ:ιιιΐο 6Γΐΐ€ΐ9ΐη6ΐιΐοάοΙΐ6ί6η$, 
61 ηυιι• €0ΐ1&1>βΑ8 ]9€6ΐ)αΙ , ρλυΐυιη 3<)1ιυ6 βρίηιηβ, 
€Ι ΒβΓΐ>9Γΐ8 ΐοίβηηΐίϋ ι&πι ϋίπβ νβΓϋβηΐίοιιί» 8ΐΐι- 

ρθΤ60λ €0αΐΙΙΚ^ν6ΐ>»1. Ι>6ίΗϋ6 ^ΐ6Γϋηΐ φΙΟΪΓυηΙ , 

ΒΙΙΜ 8υ1ι»ιι! Βΐ3ΐι<]•1ί8 ο1»ΐ6ηιρ6Γηη$ , ΟΙΐΓίρΐί β(]6ΐη 

(Ι686Γ6Γ6, 6ΐ €1110 Ιρ^ΙΒ €0ΐηηΐυηί62Γ6 νβΐίΐ : ϋ()6Γ6- 

1(06 Γ64'υ8:ιηΐ6ΐιι , 90 (1ί€6η(6η , ΝίΙιϋ ιν6 ι (Μβ ίιι 

0Ι|Π»ΙΙΙΙ11 &6Ρ3ΓΑΓ6 ρΟΐβΓίΙ , 761 ΐ>^ 6&Γ€«Κΐη 

(ΐυ^σκίΑΐη ηιοηβ ι)αιηη»ΐί8 (Ιββίίιιαίυιη 38ροη3ηΐ68 
ρΓα]ί6ίαηΐ , υΐ 8ί ηοη 6χ ρΐ2ΐ|(ί& , €6η6 ρο8ΐ ^Ιαιϋα 
ΜΟπίυηιΐΗ. 5ο6ϋ 9ΐΗ(6ΐη €»ΐ'€6Η8 (ςιιοτυηι.βπιηΐ ηοη 
ραιιοί 6χ Β3Γλ)9η9, λΐϋ αΠαβ οΙ) ο«υ823 63ρίΐ6 (Ιαπι- 
ηαΐΐ) 1]ΐΐφ3η1ϋιΐ6 (ΐο&<]«ιη 61 πΜ86Γαΐίοη6 οΙ> η^ΐυπ» 
€•η8οηίααι , ηοη α)ο<ϋ€• οαηι ειιπι (ϋ|[η»1)8ΒΐυΓ, 
ρβηιΐφΐβ 1ιυ]υ8ηκΜΝ &0β€ΐυυηι πΐ6(ΐ6Α(}0Γυπι , ρβυ- 
Ιαίιηι 611ΠΙ ρ6Γ8Βη9ΐί^ ρΙ:ΐ|(9ΐηιπι \ΊΐΙη6Η5υ9 Γ6$ΐί- 
Ιαοτιυιΐ• Α4^ιΐ6 8ΐιΙ) ]α(ϋ6ίο ηιοηίβ οηΐ , οιιιιι 
^&6ο5^αηια 6ρίβ60|Ηΐ8, ^υ^ηςυ^η ρήυβ ο1) 8Α€ιο• 
Γϋΐη ^ν€Γ8ίΐ:ιΐ6ΐη βυιη 0(ϋ8$6ΐ, ίηΐ6ΓΓ€0ΐυ(ηφΐ6 
6υρίνί886ΐ« ρπ^ΐοτ ορ&ιιίοιΐ6ΐο 86Γν3ΐυηι (Οη8ρίο1<;η8, 
ηοο ^υπΜη»!^ 86ΐΙ 4ίνίΒΦ νίΓίαΐίβ πιοηιιπιβηΐυπι 
6χί8ΐίιη2η8 , 6Χ 60 υΐ 8ΐ1ιΐ6ΐ2πι 6θΠ)ρ1(ΐθΐί οπιηΐςιΐ6 
]ιοηθΓ6 64 οΙ>86ητίαιϋα €θΐ6Γ6 , 6( βΐυιΐίοβο νίοΐυπι 
ηη^ικίίιι ίπ τίιΐ6ΐι1ί8 ΓυΙΐ , •υϋ)πιΊηί&ΐΓ3Τ6 €•ρίΐ. Αο 
ρθ3ΐ ίηΐ6ηΓ9ηιιαι Ιοηΐζίπβ δίοΐιοηΐί ιιΙ)Γυρΐ« αηίιη», 

ίρ86 ρ»ΐΓΐΑΓ6ΐΐ8ΒΙ 2 8υ1(ΑΒ0 ίπίρΟίΓΑΐΟΠ) 6 6αΓ€6Γ6 

ΜΐϋχίΙ» ςηί βΐ εΐιιί&1'.&ΒΦ Γοΐίβίοηίβ 6οΙ(*η(Ιφ ρο• 
Ι68ΐ&1^πι <}6(ϋΙ. Εγαι ΒΑπιςαβ 8υΐΜΐηΐ]8 (υΐ άοουί- 
ιηυ») ηοη δΐΐ2 βροηΐϋ αιΐ ρ6Γ86€αΐίοη6ΐη ρΓοροηβυδι 121 πίδΤοηίΑπυΗ ίίΒεη ιν. ι?ι 

νον Ιχων, χιΐ ή&Ιως &ν Ι^ν βιβφΟαρμένον, ώς παρά 
6^ν εΙβ<ν Οττβρον βια9(ιΐ61ντα, οΟ (\>νάμβιας άν• 
θρωπ<νη(, θβίϊς δΐ βίναι τά γβγΒνι^μένα ο!τ)θ&\;, ώς άθλΐ{τ{ %€ προβι7χ<ν Ιξ έχε{νο«>, χαΐ πβίφαν «ρο«?,γ§ 
τιμήν χα\ θ<ραπ£{αν, χα\ των επιτηδείων τήν /^ρη* 
γί«ν έποαίτο φιλοτίμως χϊιΟ* δ(Τον χρόνον ΙδβσμιΙτο, 
Κα\ μΛχά χρ<{νον ούχ ολίγον, ΣΐίχοΟν τήν ψυχήν 
άΜ^^,ξαντο; βιαίω;, αύτ^ τ^ν πατριάρχτ^ν έξγ)• 
τΗτο ιεαρά αουλτ^ιν, χα\ έξηγ& του δβσμωτηρίου» 
ιμ\ τ^ &δ«ιαν τοΟ έμιτολιτ(ύ£96αι τφ Χριστιανών 
ΟρησχΕύματι παρ<ίχ<το. ^Ην γάρ δή, ώσπ€ρ δφημ«ν^ 
4 9ουλτ^ ούχ οΓχοθεν έπ\ τ^ν δ.ωγμδν χεχινημέ- 
νος 9 άλλ* ύΐ{6 Σ&ιχοΟν Χ2\παρά γνώμην Ιναγ<5μενος• βΐ ρο&Ι οΐίΐυηι ίΙΠαβ βΙ&Γιιη €«5»8νίΐ , βΙ ίηίοιηίι 
()υηΐ9ΐ9ΐ 01ΐΓί&ΐί»ηο5 (ΐΑΐιιη3νίι. Ναιη οίνΐΓιΙπιι βοβ 
Γυιΐ€ΐΙοι>ίΙ>α8 βχϋΐυϋθηβ , αίςαβ ίη ο^ιίνοηιιιι Ιικϊο 
1)αΙ)6η8 , οβπΊ ΰοΙοΓίβ Υββίίΐυιη ρΓΟ βί^ηο {[ββΐιΐΓβ 
]ιι$8ίι, υηιΐβ ρΓΟ ΟΙιπ&ϋ&ηι• 2Μ(ηο$€6Γ($ΜΐιΐΓ, ςιιοιί- 
(ΐ3ΐη ρΓοΙιηιιη ίΐϋβ λαο ΓβΙίοηβ 86 ίηυβίαταιη 8Γΐ)ί- 
ΐΓαΐυβ. ΥεΓϋπι ίρβίδ οοΙογ ίΠβ ηοη 6$ι νί^υβ ί^ηο- 
ιηίηίθ8ίθΓ, ςααιη Ραυίο ρΓορίβΓ €ΗτΊ9(ιιη) 8ιΊ(^<γ&ιιι, 
ςαϋ>ιΐ& ΰ0ΐΐ€ΐ€00Γ3ΐΐΑΐυΓ. < Ε;ο, ίηςΗίΙ , βΐΐι^ιιιιία 
Οοπιιηί ηοβίιϋβ^υ €1ιπ$ϋ Ίη οοτροΓβ ιιιβο ροηο*.ι 

1.αζαΓυ8 ρΟΠΤΟ 8311€ΐ3β €ΐνίΐ&Χί8 ραΐΓ 3ΓθΙΐ» , €01» 

μθ5ΐ ίΐ9(||6ΐ1αΓιοη6ηι εΓβάίΙυηι «Ίίά |<Γ(*|;6ΐιι (ϋη ρ.ι- 
νί886ΐ , 8 8ϋΙΐαΐ)0 ρο$ΐ6Α Ι6£[αΐα8 βϋ ίπλρβΓΑίοτεΐΗ Δι^ χαλ μετά τήν έχείνου τελευτήν εύθΰς Ιπέπαυτο, Β ^ο&ηηβπι Ρ^1φθΙθ(;υηι ηΗ5δα8 68ΐ. Κ68 ιψΐΐιιτ ΙΗβ- ότιμίαν μ^νον Χριστιανών χα τβψηφιβ μένος, της τε 
Λλλης Ιαοπολιτείας τοΓς βαρβάροις ού μεταδιδους, 
έλλ'έν δοριαλώτΜν άγβι>ν μο?ρα, χα\ Ιπίτημ^^ν τι 
χρώμα φέρειν έν ταΤ; «ιτολαΓς προστεταχώς, Ιν' εΐεν 
Ιχ τίΜ* χρώματος χατάδηλοι δντες Χριστιανοί, τινά 
^ιΙ^>ν έχ τούτου προστρίβεσΟαι οίδμενο; αύτοΐς. 
ΤοΓς δλ οί»χ άτιμ^τερον Ιχε?νο δοκε? τ6 χρώμα, ή 
των Παύλου διά Χριστ6ν στιγμάτων, οΤς αύτδς έχαλ- 
ΛΜΚίζιτο^ < Τα στίγματα του Κύριου ημών ΊησοΟ Χρί- 
στου έντφ σώματ( μου, λέγων» ιςερίφέρω.ι Λάζαρο; 
21 6 ^Λτ^^τ^ς της αγία; «ίλεως ούχ ολίγον χρύ- 
νον μδτά τάς αΐχίας τΙ^ν πιστευθιίσαν ποίμνην διίθύ- 
νας, «ρεσβευτ^ ύπδ σουλτάν έκέμφΟη ί:ρ6ς βασι- 
λέα Ιωάννην τδν ΙΙαλαιολύγον 03τ^ρον. Τά μέν ούν Γ•8θΙγιηθΓυιη «ηΐίΐίδΐίβ &1) ίηίΐίοαιΐ Αηβηι ο]ιΐ8Γ6ΐηο(Ιί 
ίϋύπιηΐ. Ι$ίι1θΓα8 νβΓΟ , ςα! ΕοεΙθδΙαιη Πγζαηΐίη&ιη 
ρο$1 ^οληηβιη ηιο<ΐ6Γ&ιΐ(ΐ2ηι •0€6ρίι , βΐ >11θ8 ηολ 
ρ3ΐιε3Γυιη αΓΐ)ίυιη, 61 βΓβ^οπαιη Ραίαπιαπι Τ1ΐ65- 
8ιΐΙοη'Κ';ι* βρΐί$€θρυιη οηιι$θ6Γ&νίΙ. Οιι6Β) χΙ ΕοοΙβ^ίλΐη 
ςι:3ΐιι 8οηίΙιΐ8 6Γ»ι, ρΓοΓίΗ^ιυπιπι, Ίη>ρΓΡ:ιΐ«>Γ ΙίΜοη» 
9(1 ρ':ΐ!Γ66ΐο$ ΤΙ)6δ53ΐοηίοοη$65 ΑΙβχίιιιιι ΜβΙοοΙιΗοη 
ρΓθ(οβ€ΐ)3&ΐυιιι , 6ΐ Λη4ΐΓ€ΛΐΝ ΡαΙίΕ•ΐ0|ΐιη ιη(η8Φ 
!ιΐ)ρ6Γ9αοΙ'Ί9Β ρπ6Γ66ΐυαι, ΐ3Ηφ1&ηΐ Τί2ΐΊθΟ ίΐ18ΐΓαΐΙΐ• 
762 ^1*^ ηΐ8ηϋ9ΐ)9ΐυΓ » υΐΐ βρίβ^οραπι βαηιηα 

Ι»6Ι16νθΐ6ηΐίΑ ΚΙ1ΐηΐηθςα6 ΙΐθηθΓ6 8ΙΙ8€ίρ6Γ6Ιΐ(. Λ8Ι 
ίΐΐΐ 066 1ίΐΐ6η8 ίΐηρ6ΠΙΙΟΓϋ8 ρ3Γυ6ΓαηΙ, η66 Γρΐ8€0- 

ρυιιι 8ιιδ66ρ6^^^I, ραΐαη η6£9ηΐ68, »6 ίιιιρ6Γ3η>τΐ 
αΙ>9ΐΠ6ΐο8 : ίη 8ρ66ί6ΐη ςυΐϋβιη 86 8ΐ Ρ3ΐ:ι•οΙο^ι X2τ^^ τίν 'Ι&ροσολύμων !εράρχην ούτως Ισχεν 5χρι^ ραπΊιιιη 6886ΒΙ, 3ΐςΜ6 Ίά60 €8ηΐ36ΐιζ6ηο, ςα'ι 6«πι τέλους άπ* άρχή^. Ισίδωρος δέ ό τήν Βυζαντίων Έχ• 
χλησίαν μετά *Ιωάννην λαχών Ιθύνειν, άλλους τε 
ούχ ολίγων «^λ«ων άρχιερχίς έχειροτύνει, χαΐ Γρη- 
γίριον τ6ν Παλαμάν» θεσσαλονίχης. •0ν έπδ\ είς 
τ^ιν λαχουσαν £δει στέλλεσθαι, δ βασιλεύς γράμμα- 
σιν έφωδίαζε «ρδ; τους έν βεσσαλονίχη άρχοντας, ο? 
ζσαν κριατοσέβαστ^ς τε & Μετοχίτης *Αλέ(ιο;» χα\ 
*Λνδρέας ό ΙπΙ τής τραπέζης Παλαιολ<ίγθΓ, χελεύβντα 
τίν &ρχΐ£ρ^α μετλ «ίσης εΟ^Λίας δέχεσθαι χιΐ τι- 
μής. 0{ δ& οΟτε το7ς βασιλέως γράμμααιν έπείθοντο, 
«&τε τδν αρχιερέα είσεδέχοντο• άλλ' άναφανδδν άπεΤ- 
^σν τ^ ύπ^ βααιλέα είναι ' πρ^ααιν μέν ών τφ Ποι- 
^ιολ^φ ^σιλεΐ προαχβίμενοι^ χα\ διά τούτο Καν• Ιπΐρ6Π0 8ρθ1ί3866ΐ, Γ€ΐ)6ΐΐ8Γ6ηΙ ? ν6Γ6 8αΐ6ΐη , ΙΙΙ 
ΤΙΐ688;ΐ1θΙΙΪ08ηΐ 8ΊΙ)1 3€ηΐΓΐΓ6Γ6ηΙ. Ν3ΠΙ ΠΙΠΙ 56{Γ6ηΙ, 
η66 Ιΐ1)ρ6Γ3(0Π 6Χρ6(ϋΐΜηίΙ 6886 , 60Γυηΐ 60Ι131ΙΙ8 

&Π1ΙΪ8 6(»π)ρΓΊπ)6?6 (ηιιαηϋο ]3ηι ΜαεβιΙοηίβπι ιιηί- 

νβΓβαηΐ, ΤΙΐβ883ΐθηί63 βΧΟβρΙη, €Γαΐ68 00€Πρ3$56ΐ), 

6ΐ Γ6(ΐυΊ8ίΙιΐιη Ίγι ηρρ3Γ3ΐιιπι !η^οη(6ΐη , ιΊ ροΓ 16γ- 
Γ8ΠΙ 1ΐ08ϋΐ6ΐιι ΐΓοηδίβηδ , ίη 6]ιΐ8 νη^άΐο ^3δι^3Π1^(α- 
τ6ΐυΓ, Ιρ808(ΐυ6 ο1>8ίϋθΓβΙ , ςυ» Βαγι βοη ρο83ίηΐ : 
€Γ3ί6ηι ίη8υρ6Γ ηοη ρ6οαηί3ηι ηοοίΐο , 86ι1 ίρδαηι 
ςαοηη6,8ί <ϋ6ΐ ροΐ6ϋΙ,3ηίιη3πι,ςυα ηΊΗίΙ ΰίΰΗηΗηδ, 
ρτίΰ ΤΗ688η1οιιί63 8ρΓ6ΐιΐΓυιη, ίηιρ<;Γ3ΐοη$ ]ηςπηΐ6χ• 

6υΐ6Γ6,'3€ ηΐ8ί €08 ΐηί8508 ί3€6Γ6ΐ, ΤΓίΙ)3ΐΙί$ ΙΙΓΐ>6ηΐ 

3ΐΙ«Η(:ΙυΓ68 οι!η3Π ϋθ€Γ6ν6ΓυηΙ. ΟπιΠ •Μ16Π) νοΗ>3 τλχουζι;νφ τφ ^ζσιλεΐ πολεμοΟντες, έχ2ΐνον άφηρη- |ν ϋ&Γ6, η6πιρ6 ευηι 3 ΙΙοηΐ3ηΌΓυιη Ι|Βρ6Γ8ΐ0Γ6 (Ι68ί-ί 
μένφ τ||ν αρχήν • τ^ δ* άλι^θείςι, έαυτοΙ; ίδί^ τήν 
* ^σααλονιχης αρχήν «εριιεοιουντες. Συνιδύντε; γάρ 
^ ο6:ε βασιλεΐ ^^ιον αύτοίς Ιπνέναι διά τδ Μαχε- 
δονίαν ιςλήν θεσσαλονίχης ήδη πάσαν ύπ^ Κράλη 
Ι;(ΐσ6αι, χα\ μιγάλης δεΙσΟαι της παρασχευής, ε1 
μέλλοι διάχολβμίαι^ τε Ιέναι, χα\ έν μέσ^^ ατρατο- 
Χΐδεύεσθαι «ολεμί^ αύτους πολ'.ορχουντα, ά ένδμι• 
ζον άδύνατ»» τίν τε Κράλην ού χρήματα μ^νον, 
4λλί χα\ αυτήν, εί •ΐ4ν τε είτεεΤν, τήν φίλην προη• 
σδμενον ζωήν ύτεέρ του χύριον Θεσσαλονίχης είναι, 
έσχέψαντο βασιλέα μέν άτιωΟεΙσΟαι, χα\ μή όπ' αύ- 
τ^ ΤλλεΙν, άπειλείν τε, εΐ μή έφη ήσυχάζειν^ ώς 
καραδώαουσι ΤριβαλοΙς τήν π^λιν. Κράλην δέ φε- νοΓίηΐ, Ε34:ίΐ6 Άά Πΐυιη ΐΓ3η8ίΐΗΓ08 : 61 ίιΙΐΜΓεο 8ΐΐ3- 
ύβΐΒ ίΙΓι, η6 86 βηηίδ ροΐία8 6ο^6Γ6, ψιαιη α^ιριΚ^ΐβ 
«ηϋιιΙ 6Ι Ι6ηίΐ3ΐ6 3ΐ1ίθ6Γ6 οοη6ΐιΐΓ. δ'κ; οηπι ιιίταη:- 
ηϋ«, ΑΐΐβΓυηι ρ6Γ 3ΐΐ6ηιιη ΓβρυΙβηηΙ, ίρ^ί €ίνΊι»ΐοιιι 

84ΐΐί ^ίΐΐάί63Γ<> , 63406 ΓΓαΙ. Ει ρΓ006886ηΐ»1 ίΐΚδ 8(1 
Ι6ΐΐφΐ18 (Ιοϋ. 6Γ6^Ηυ8 Ρ3ΐ8Π)88 ΤΙΐ6&88ΐηΡί€6Ν3ίυΜΙ 
6ρ*9€θρΐΜ 8 ρΤ96ί6€ΐί8 ηοη α(1ΐηΊ88<Ι8 , Γ6ν6Γΐ6Π8 Ιΐΐ 

1^6ΐκιηο ίη8υΐ8 €οη86(ϋΙ ; ουί 8ΐ> ίηιρ6Γ3ΐι>Γ6 <|η3 ρ8Γ 

ΓΐΐίΙ 61ΐηΐ ρΓ08ρ6€ΐυΐΠ 681. ΡΓφΓβϋΓΐ ν^ΓΟ ΤΙΐ68&8ΐθ- 

ηΐοίβ, ίη ρηπιίβςυβ Ρ3ΐχο1ο|;αΗ , ΖϋΙ«>ΐ38 6ίΓουιη 86 

Ιΐα1)6η8, 6ίνίΙ)υ8 ρΓ0ρΐ6Γ 6Χ6ηΐρΐ3 ρηΒε6(ΐ6ηΐί3 ΐ6ΓΓ0Γί 

οψζΧ , 0ΐΝη68<|α6 ρΓ» ιη6ΐα ίΙΙί 86 &υΙ)ΐηίιΐ6ηΐ68, 
€οηΐΓ3 ηια88ΐΐ8Γ6 ηοη 8υ(ΐ6ΐ>3ηΐ• ΙΙίαο 6ΐΐ30ΐ ρ3υΙα * 68ΐ;ιΙ. VI , !7. Οί9ίΐίζθό όγ Οοο^Ιε 123 ΙΟΑΝΝΙδ €ΑΝΤΑ€ϋΖΕΝΙ 124 

|«ο«(, θα» ιπιρ€Γ»ΙθΓ Ιιυηΐ3ηΙΙα(6 αΐ ΙιβηβΠοοηΐία Α ναχ{ζιιν• ώ;έιη(89]του'Ρωμα{ων βασιλέως &φ<τκή• 
ιΐΓ(>6ΐη δίϋί €θΐ:οϋί9Γ6 οομβΓβΙ (ΑΓΠΐίβ^ηίιιι οοιηρβΙΙί χβινι» ^?^(ω; ικροσχωρήσουσιν αύτφ* χα\ θιά τούτου 
ιιοη ροΐ6Γ•ι1), 01 5υρβΓ ϋβηοΑοίίβ ρυΙ>1ί€6 ρήνλΐίιη- ικβίθβιν μή (χβλλον πολεμεΤν, ή βύγνωμοσ.ίν|) χα\ 
ςιιβ ΓοοίβΓ^οϋίβ^ίΓίαηπίΙοΓβΙ, ΡαΙαίοΙορβΖΰΙοΓίδ» έιηε(χ<{^ ΐΕρο9άγ<9θαι πιιρϊσθαι, χα\ οΟτω; έχα- 
ςυοπιιη αυϋ&€ΐι α ηυΙΙο ΓιοίηοΓβ &Ι)Ιΐ0ΓΓ6ϋ3ΐ, &(1]υ- '^έρου; δι* αλλήλων Αποχρουομέ ους, τήν πόλιναύτο\ 
▼•ηΐί^υβ^ 6& ίη Γοιο οοηιΐιυ^ίΐ; ςυ3 <1β τβ ραυίο χαρποϋ^Οαι* & άπέβ^ηιεν αύτοΤ; χατά γνώμην έπ\ 
ήιΓη (1ί886Γΐ;(υΓ. χρ^νον. Γρηγέρ'.ο; μλν ουν 4 Θεσσαλό*;! /.ης άρχιβρευς, 

έπε\ μή εισεδ^χετο «αρλ των αρχόντων, είς. Λήμνον 
δι^τριβεν Αναστρ^ψας, χβ\ προν•(ας παρ* βασιλέως της δεούσης ήξι•υτο. 01 δΐ Ι ν θεσσαλονίκη άρχον- 
τας, χα\ μάλιστα Παλαιολόγο;, τ6 ^ηλωτίκ*-»ν Ιχων περ\ έαυτδν, φοβερές τοί; άλλοις ττολίταις ην έχ των 
«ρότερον παραδειγμάτων, χα\ πάντες ύπεπτήχεσαν, χα\ ουδέν έτόλμων άντιγρύ^ειν. Διδ χα\ μετά μικρ^-•ν 
βασιλίως έπιειχείςι χαΐ εύεργεσίαις προσάγεσθαι τ}]ν πόλιν ββυλομένου, βιάζεσβαι γαρ τοΤς δπλοις 
ούχ έξήν, χα\ θεσπ{σματα τ.έμψαντος έπ' εύεργεσίαις χοιναΤς τε χλ\ ΙδιωτιχαΙς, ό Παλαιολόγο; των 
πάντα τολμώντων συνεφαπτομένων ζηλωτών, έτ:^ μέσης χατέκαυσε της τςόλεω;. Ταυτχ μέν ουν δστερον 
βίρήσιτχι όλίγψ. 

7β3 €ΑΡυτ χγι. 

(^«//ίεΐιιι /ϊΐ ρηΙτΊατ€Ηα; αρρΓοδαΙητ α6 ερίίϋορη. Ι η ρΓαΜαηί Ίηρβταίοήί βίβαίο. 1ηιρ€ταίοτ ΜοηαϋΗίΜίηηηί 
ΰαιη ιιχοΓβ ηι^ά\(ηΐητ, Ι*ΙιίΙοΐΙΐ€θ ΠβταΰΙ^ειηί ερηοορο ίπ ηιοηα$(€ηο Μαηιαηίί$ $$ $υ^)}€€Τβ εορϋαί. Βηο 
$€ να ίοάί αά]ΗηβΐιηΙ, Μοηαίΐβήμίη ίη Μαηραιή» εϋίΐΗΐη, ίτΜβηβ $ηρρΙί€α ΤΗα$αΙοη\ο€η$Ιηηι. Ργο* 
Ιθί€δα$ίΗ$ α ΡαΙα'οίο^ό άίζοΒάΗ^ ηηεηι οΙνϋ% ιιγ6« ρ^ΙίαηΙ, ΖΰΙοίω ϋοηαηίΗΤ ιιγ6£ιιι ΟταΙί ρτοά^τβ, φη %ρ$οι 
€1 €ί9€$ ΰοττηηιρΊΐ. ΙηιρΒταΐοτ ααζίΙίΗηι ρτοηίΗιί. ΒατΙχίΐοηΐίη ηιο$. Ιίΐ€τ(%ίαΜ$ $ΗΰΜί$$ηί αδ ΟτεΗαηύ 
αέ €αά€ηί ΡαΙαοΙορί ίηιρ€ταΐοτΙ$ άερτβΗεηάίΐηΓ. Ιηιρ€ταΐτίχ /Ι/ίκιη ΤΗα$αΙοαίϋα γ^/ι'ιι^ιιΙ ηοη νιι/ΐ. 

ΡοΓ ίιΐ Ι6ΐηρα$ ΐ9ί(1θΓθ ραΙπ&ΓοΙια ΓβΙιιιβ πιογΙα- Β Τότε δΙ ΙπεΙ Ισίδωρο; δ πατριάρχης Ιτεθνήχει, 

ΓιΟιιβ βχβιιιρίο, ςα'ι Ιΐιτοηυιη αηηίβ ϋοοβιιι Ιβηαβ- τοί^ θρόνοις έπ* Ετε;ι ένδιαπρέψας, καΐ τ6 ποίμνιον 

ΓΛΙ (6), €1 ΚΓ0|*Ίΐι (Ιίνίηο &Γ(ΐ6η9 ^ιιιΟΓβ ρ3ν6Γ2(, ποιμάν«ς Οεοφιλώ;, τδν ΚάνΛιστον 6 βασιλεύς τοΙς 

!ιιιροΓ3ΐθΓ 0αΙΓΐ9(αιιι ίιι €]υ$ 56ι1«3 €θΙ1οΰ8ΐ. Ηίο ρο$ΐ πατριαρχικοί; θρόνοι; εφιστά, τ?) κατά τδν "Αθω 

&€€6β$ιιιχι 3 ιιιυηϋαπΑ νίΐα, ίΐι ιηοηα$ΐ6παιη Π)β- μον!) των Ιβήρων μετά τ^]ν έκ του κόσμου άναχώ• 

Γοηιηι λραϋ ιιιοιιΐοηι Αΐΐιο ββ αΙκΙίίΙβΓαΙ. Οιιβιη ρησιν ένδιατρίψαντα. "Ον έπε\ έπύΟετο άρετης άν- 

ϋΐ τίηαΐίβ :ι*ιιιυ1υιιι , οι αά ηιίιιίβίοι ίαηι (λίβ ίϋο- τιποιείσθαι, χα\ πρδς τήν τοιαύτην διακονίαν εΐναι 
116111η «υιΐίνίΐ , ηιΐ5$3 ΙπΓβηιί Β}'ζ ιιιΐίυιη αίΐιίαχίΐ. " έπ^τήδειον, ήγαγεν εΙς Βυζάντιον τριήρη πέμψας. 

Εμιι 6ΐβ€ϋοιΐ6ΐιι βρίβΰορίβ Ιη(1ί([ΐΐ6 ραΐίβηΐίΐ)»», Άχθομένων δλ των αρχιερέων πρδ; την αίρεσιν, ού 

(|υ3ΐηηιΐ8ΐη ηοη οιηηίΐιυ» , 61 8ΐϋ8 ηΐίυιη ηοιηΊηβη- πάντων, χα\ άλλων άλλον προβαλλομένων, σπουδίιν 

Ιίϋαβ, (1«ϋ 8οΙΙί€ίΐ6 ορ*?Γη, ΙιηρβΓαΙΟΓ αά €οη$βη8υιη πολλής ε Ισε νεγκών, πάντίς Ιπειθεν ό βασιλεύς συν- 

οιηηββ ίηιριιΠί ; ίί8 ε»11ί8ΐα8 εΦίοηβ οιηηίιιιη Οέσθαι, χα\ έχειροτο^είτο των άλλων προκριθεί;. Ό 

οΐΓα]ί8 ρΓ3•ΐ3ΐα9 βδΐ. Υοπιπι βηΙπινοΓΟ ίηιρϋηιΐΟΓ βασιλεύς δ^ κα\ πρότερον, κα\ κατά τ^ν του πολέμου 

€1 9ΐί88 , ©ι ρ6Γ Ι6ηιριΐ8 1)ΐ*11ί, €««» βϋϋϊΓιοηίΙιυβ χρόνον, έπ£\ ύπ>> Τωμαίων χατεστασιάσΟη, άκων 

Ποπιαηοιιιηι οζα^ίΙαΙιΐ8 Ιιααιΐ νοίβιιβ, 8θϋ ηβοβδ&ίίβΐβ μίν χα\ πρδς ανάγκην πολέμοις προσεχών χαι λεη- 
»(ΐ8Γΐυ8 αηηα ΙΓ3€13Γ61 , οΐ ιϋΓβρίίοιπϋυβ ν3<:»Γ<ίΙ ^ λασίαις, άλλως γάρ αυτόν τε χα\ τους συνόνταςού- 

(αΙίΐβΓ «ιηίρρβ 80Γν9ΐΓβ 86 €ΐιιιι 8υί9 η6(]ΐιαηυ3ηι δαμώ; διασώζεσθαι ένήν, ήδέω; δέ Ιχων πραγμάτων 

ρϋΐυί886ΐ), ηιο]68ΐΗ8 6Ζ8θ1νί οιιρίι;ιΐ8,6ΐ νίΐιιη ρΓοοαΙ άπαλλάττεσθαι, χα\ του παντδς τιμοιμενο; τδ συζΙ^ν 
116^0(118 1)63ΐί89ίηιαιη Γ6ρυΐ:ιη8 , Ιαηϋβιηςυβ ρθί>1^ άπραγμοσΟνη, κα\ Οστερον μετά τ6 των πραγμάτων 

ΑΐΙορία:» ίηιρ6πυιη η88€6ηΐ68 ίηιΐβ ΙυΓΐ)38 6ΐ ΰα- ά;^ξζι άχθόμενο; πρ6ς τδν Οόρυβον τ6ν άπ6 της άρ- 

ΓλΓΟΠ) η:ο1β8 ίηΐο]θΓ3ηΐ6Γ (ΐΐδΐίηΰπβ ; αο ςοηυβ χή;> χαΐ βίου γαληνού, χα\ ά^ράγμονο; έρων, έσχέ• 

νίνβικίι ρΐλοίιΐυηι ιιιίιιίηιβιμιβ ,ηε^οΐίοβυπι βιι- ψατο μετά ΕΙρήνη; βασιλίδος της γυναιχδς, τήν μίν 

8μίΓ9η8, ουηι Ιταιο υτοτβ 86ΐΐ83 803 6οηιηιιιηίο3( ; βασιλείαν γαμβρφ τψ βασιλεί παραδοΟναι, αυτούς 

8ΐ3ΐιιιιηΐ(ΐα6 8ηιΙ)ο, ΐΓ8Π8ΐ3ΐο ίιι ^βηοΓυηι ίιηρβΓΪη, δέ άναχωρείν των πραγμάτων, χα\ μοναχών έλέσθαι 

Νΐιηΐίαηι ΓβΙιι» Ιιοιηβηίι ιηίΙΙϋΓβ , η)οιΐ3θΗθΓΜΐΐ)<ιυβ β^ον. ΚαΙ βασιλίδα μέν συνέΟεντο τήν ΕΙρήνην πρδ; 

ίη8ΐ1ΐυΐ» β6€ΐ3ή. Ει οοηνβηίΐ , ίρβαπι ςυίάβιη 3(1 τδ της Μάρθα; προσαγορευόμβνον μοναστήριον, ή 

ηιοΐ)Μΐ6παιιι ΙΙαΓίΙι» (6& Ηίοΐιαβϋδ ρπιηΙ Ρ3ΐ9Κο1ο^ί βασιλέω; ήν αδελφή τοΟ πρώτου τών Παλαιολόγων 

ΜΓΟΡ Γηίΐ) αΙ ίηιροΓαΐοπ 6Χ ΗντβΗίΐ^Ιβ Π)3ΐ6Γηλ Μιχαήλ, γενέσθαι ώ; βασιλεί προσήκον 4χ πρώτου 

(Ι6ΐ){ΐυπι (7) €θηο6ϋ6Γ6 , 6| ίΐΐίο ηιοη3θ1ΐ3Γυπ) ίη- κλήρου, χαΐ μοναχών ένδυσαμένην σχήμα, τδν Ιπί- 

(ΙιιίΑηι 1ΐ3ΐ)ί1ιι , ςοοιΐ Γ6313Γ61 νίΐηβ €οη5υιη^Γ6 : λοιπόν βίονδιανύειν* βασιλέα δλ τφ τη; *<ϋραχλείας 

ιΡ8υηΐ3αΐ<;ηιΡΙιί1οΐ1ι6οΠ6πι<^6;υίηΤΙΐΓ36Ί3 6ρίβ€θρο επισκ•5πφ τής Ιν βρ^χτ) Φιλοθέφ ύποτάξαντα έαυ- 

^α^οι)^ ΡοηΙθηί ηοΐΦ. 

(6) 1.3€ΐιη3 €81 ίη ΟηΝΚ) 1οη};ίθΓ <ιιι&ηι ορα8 $ονΐ€^»€Η Ηωηάιΐάι^, ι6£[6ηιΙαπι ροΐο, έχ μητρψοο 

τ1ϋ63ΐυΓ. Ν3ΠΙ ηυθ(1 86ςιΓι1ιΐΓ, ένδιατρίψας, (ΙβεΙβΓαΙ κλήρου, «^Βΐιια<«ηια ΗαταιϋΙαίβ ; ΓυίΙ βηίιη ΜαΠίιη Ιΐϋ^ο 

ηΙΙΓιΙ (Ηηΐ88υηι, ρπ»ΐ6Γ Ηηηοηιηι ηιιηΐ6Γυπι, ςυίϋαβ »ογογ Ι1ί6ΐΐ36ΐί8 ρπιιιί ΡαΙχοΙο^ί, ρΓοανία ΟϊΐηίΑ- 

ΐ8Ϊ(Ιοηΐ8 ρ3ΐΓ{3Γ6ΐΐ3 86(ΐ6ηι Βγζ3ηΐίιΐ;ιηι οϋιίιηΓιΐ. ευζ6ΐιί αιαίΰίηα. 

(7)€ιιιηίη ΟηεοΟδίΙ,Ιχ πατρφου '/λήρου,<τχ;}(ΐ/<Γΐια Οί9ίΐίζθό όγ Οοο^Ιε 113 ΗΙδΤΟΒΙΑΒϋΜ'ΐΙΒΕΚ IV. 12Λ 

τ?>ν, (Λ μ<5νον Λλ τήν Λλλην σύνεσιν και παιδείαν Α 8βδΐιΙ)]ί€βΓβ (ηοη βοΙυιηςοΙαρηι^βηΙίΑ βΐ βηκίϋίοιιβ τήν τ« Ιξω χα\ τίιν 'χαΟ' ήμοίς, άλλ' δτι χα\ τψ μο- 
νήριι βίφ &χ κρώτης ήλ(χ(ας ώς είπε^ έχδους, τ!) 
τι 9χουβ|) χα\ τφ περ\ τ)] ν &7χη«ίν χρον(φ πολλήν 
7Λρ\ τέ τοιαδται 7:£?ραν Ισχ3ν, ώ; χα\ της Ιζρ^ίς 
Ιξτ^«?96α( Χαύρχς της έν Άθφ παρ& των Ιχει Πατέ- 
ρων έγχρκΟηναι, χα\ πρ\ν έπ((ΐχοπον γβνέσθαι, χαΐ 
έτεροι; έ^χ$κ τ3ι τοιαΟ-ηχ και^τριβειν είναι Εχαν6; 
νιρϊ τ6 του &γ(ου Μάμαντο; φροντιστήριον θίσεω; 
Ιχον εύφυώς, χαι Ιρημίας άπολαΰον ώς έν πόλει μά- 
λιστα, της ψυχής έχε? φρβντίζειν γενομένους , χα\ 
«ιρ\ των τ|)δε πεπραγμένων Ιςιλάιχεαθαι ^ζ6ί, 
Συνε(πο'/το δλ αύτφ πρ^ς τήν έχ του βίου άνζχώρη- 
σιν χα\ Καβάσιλας Ν:χόλαος, κα\ Δημήτριος 6 Κυ- 
β^ς, βοφίας μέν ε!ς &χρον της Ιξωθεν έπειλημμέ- ςυίλ τίΐ» 8θΓιΐ9Π2Β » ρΓορ)9 (ϋχοπιη α ρπβΓο αϋ«1ί 
€1119 , (ΙίΗββηΐίβ αί ϋίιιΐυπιίΐ&ΐβ ίη $»ιΐΓΐίιηοηΊα 
νίνοαιίί, Ιΐλπιιη Γβηιηι β^ιηβ ςυβιη εχροηοηβ «Γ81 : 
ιιΐ 61 ηΐ(ΗΐβΓ&ΐθΓ βαΡΓ» ΙβιίΓΟϊ ίη Αΐΐιο ηιοηΐβ 8 
Ρηΐπ1)α5 ί1)ί(Ι(ΐΐη |ϋηΐ6 βρί}>εορΜυ:η (ΙΰΗ{;«ΓθΐιΐΓ, 
7β4 Α^Ίΐ^β 3<) !ΐ1ίο$ ίη Ιιίβ ίη»ΐΐ'υν•η(Ιο$ ίϋοιιβικ 
&ρρ»Γθΐ33ΐ), ίιι ηιοηϋδΙοπο δαποΐί ΜααΐϋΐιΙίβ δίΐα 
ορροΠυηο, 61 Ιοι•χ), υΐ ίη υΓϋ6, ιι&χίϋΐβ »ο• 
Ιίίαπο , βΙ(]ΐΐ6 ίιΐ60 αι1 €ΐΐΓαη^»ηι Βηίιηαηι , 
8ΐ()υ6 8(1 Οβαιιι ρπορίϋΓ €οηΐΓανΐ8$ ίη νίια π>&« 
€υΙα$ ρΓορίιίαηϋυηι αρρο&ίΐο. ΑϋϋθΙΐδηΐ $6 8ΐ1 
1ι:ιηο 86€655ίοη6ΐη 8Ο0ΪΟ3 Νίςοίααβ 08ΐ)•8ΐ1^5, €1 

06ΐη6ΐΠυ3 0)(]θΙ1β8, ςΐΐί 6£ΐ6ΓηΦ 58ρί6ηΐί£ ί8• νοι. «Οχίττον» χα\ Ιργοις φιλοσονοίντες, χα\ τ6ν Β βιί^ίαηι «ΙΐίββΓαηΐ , βΐ πιοπΙ)ϋ3 ρ1ιίΙο8θρΙΐ80ΐ68 , 
9ώφρ'/ρα βίον. χα\ των Ιχ του γάμου χαχών άπηλ- 
λαγμένον ήρημένοι. Δι* & χα\ τηλλής αύτοΟς ^ βασι- 
λεύς ήξίου εύμβνβίας, χα\ &ν το7ς πρώτοις μάλιστα 
τών φίλων ^γβ χαλ τών ομιλητών. Πρώτα μλν ου ν 
1^^6x11 Ίΐ^σι χοιν] βουλευααμένοις, παρ^ τ& τοΟ αγίου 
Μάμαντος φροντιστήριον τήν χατά τ6ν βίον φιλοσο- 
((αν έπιδιίχνυσΟαι, χα\ τίν άχύμαντον χα\ θορύβων 
άχηλλαγμένον βίον διανύειν. Έπειτα μεταβουλευσά- 
ρενοι, τήν Μαγγάνων μ&λλον εΤλοντο μον{,ν, χαλ 
έχεχυρωτο τ^ β^ζαν. Δι6 χα\ δ βααιλευς χτήσεις 
«^άς χροτήγε τ^ μον^), χα\ ώς μάλιατα ΙπιμελεΙ- 
το, Ιν' εκείθεν τήν «ύπορίαν τών έττιτΓ,δίίωνίχοιεν • 
$^93ν μέντοι τά πραττόμενα ούδένες πλην τών νίΐ»ιη 62β1ίΙ)6πι οοη]ϋ9α1ίϋηΐ(|υ6 ρ6ΓΐυΓΐ)3*.ίοηιιπι 
6χρθΓΐ€Πΐ 8ΐηρΙϋχί ίυ<:Γ8Ηΐ. ΟαθΓΪΓ€8 ρΓ.ιχίριιυπι 
Βΐ'βΐίΦ, αηιΊΰίιί^β βΐ ίαπιίΙίαπίΑΐίβ Ιοευιη »ρυ•Ι 
ίιηρ6Γ8ΐθΓ6ηι ο1)1ίη6ΐ)8ηΐ• Ρηηιαπι ί||;ίιαΓ γ6 ίηΐιτ 
ί11θ5 (ΐ6ΐϋ)6Γ8ΐ8 , ρΐ8ουίι οαιηίϋυ» ίη ηιοΐΐ38ΐ6ηο 
8:ιη6ΐί Μαηιβηιίβ ΐΓαηςαίΙΙυηι Ιί»ΐυ6, 6ΐ 8 8ΐΓ6ρίΐα 
οιΐΓ8Γυπι 8ΐίεηυπι/86 ρΙιι1ο8ορΙιΐ6υιη νίι^β {βηαβ 86(ί- 
18Γ6• Ούίιιιΐβ πιυΐ8ΐ8 86ηΐ6ηίΐ8 , ηιοη88ΐ6Ηαιη ΙΙ;ιιι- 
08ηίουηι (8) ιηΒίαβηιηΙ , ίϋςυβ Γ8ΐυηι ίυίΐ. ΟυβΓβ 

61 Ιηθρ6Γ8ΐΟΓ Πΐυ1ΐ88 61 ρθ88688ίθη69 (1ίθ8ΐ»8ΐ• €υΠΙ- 

)08ΐςυβ (1ί1ί(;6ηΐί8&ίη6 , υΐ ίηιΐβ 84ΐ υκυδ νίΐχ ηβοβ•• 
88γΊο8 6ορί:β 8υρρ6(ϋΐ8Γ6ΐιΙ• Αίςαβ Ιΐ9Β0 ρητίΟΓ 
6]υ$<1βυι €οη8ίΙϋ ροριιΐ8Γ68 ηβηιο ηον6Γ8ΐ. Ρ8Γ81^8 χεχοινωνηχ^των τη; βουλής. ΈττεΙ δΐ πάϊ^α πάρε- ^ οπιιιι1)ϋ8, < υηι ίϋ υηυπι γ68(8Γ61 υΐ ^ιηρ6^ίαιη Γ66ΐβ 

ι._ Ι^_.. .._ν Μ^^. ..2 Λ -χ ..--χ .3,.^ .: ' Λΐι:. .ι„# ί ϊ .^..ί ιί.. βχενααμένα ήβαν» χα\ ίδει μόνον εΟ τ1 χατά τήν 
^Λείαν δια^έμενον, Γνα μηδεμία το?ς παισιν 
^μφΐ«6ήτΐ|9ΐς έχεί'/ου τών πραγμάτων άπολείποιτο 
^χωρήναντος, μηδΐ πρ^ασιν πολέμου αύθις σχοΖεν 
έμφυλ^υ διά τ^ αύτδν άναχωρεΓν, χαΐ (μελλεν Ι^δη 
έργου ΙχεαΟαι, γράμματα άφΖχτο έχ Θε^ααλονίχης, 
νύν τε άλλων πολιτών, χτΧ πρωτοσεβαατοΰ τοΰ Με- 
τ«χ•-του, τήν μ^ν προτέραν άγνωμοσυνην χα\ άναι • 
βχυντίαν *Ανδρέ^ προσάπτοντα, ώς ικάντων αΐτίφ 
τφ Παλαιολ^γφ * αύτου δλ δεδμενα την δυναι4]ν χα\ 
^ί^ν πρ^νοιαν ύττερ της πέλ£ως ποιεΖσΟαι, χαι 
μή περιορ^ν ύττδ Τριβαλοις δσον ουδέ πω έσομένην, 
^ μ4 αίτλς έπιχουροίη * μηδ* έτερο φθαλμον τήν 
Τωμα•ων γεγενημένην άνέχεσθαι Ιδείν αρχήν, μάλ:- €0η8ΐ';ΐυ6Γ6ΐ, ηυο β1ίί8 ϋβίυηαί ίιιιροΓ&ΙΟΓίβ ΐΗΐΙί:ι 
6]α$ Γ6668&α 6οηΐΓθν6Γ8ί8 (Ιβ ρπηοίρκία ΓβΙίη^υο- 
Γ6ΐαΓ, η6ςυ6 ηον8ΐα 1>6ΐ1ί €ίνί1ί8 θ€(:88ΐοη6πι ίυ?6> 
ηίΓ6ΐα , 61 ί8πι ορυβ Ϊη6ΐι08(ΐΐηΐ8 6;»8εΙ , ΙιΙίβι» 
Τ1ΐ689η1οηίοα ουηι αΙίοΓυηι €ίνίυιη, Ιιιπι ΜοΙο«ΊιίΙ» 
ρΓθΐο86ϋ8&ιΙ Γ6<)<1αη(υΓ : ςυίΐιηβ ρποΓ ίΙ^β η6(|ΐπΐί3ΐ 
^Ι ίηιρηϋβηΐί» Αη(ΐΓ696 Ραίχοΐο^ο, Ιηηιιιιαιιι €8ρίΐ4 
61 8ΐΐ6ΐθΓί οιηηίυπι ΐηΙιαβϋΑΐυΓ. Ει Γ0β8!)8ΐιΐΓ υΐ 
(ΐη8ηΐαιιι ρο880ΐ , 6ΐ ςαίιΐβιη ςιιαιη ρηπιαιη , υρϋΐ 
€οη2«ιιΐ6Γ6ΐ , η6υ ρ8ΐ6Γ6ΐυΓ ρήπιο ςπο(}ΐΐ6 ΙοηιροΓβ 
8υΙ> ΤπϋϋΠίδ ΓυΙυΓ3ηι , ηίδί 5υεουΓΓ6Γ6ΐ, ηβνο 1\ο- 
ιηαηαηι ίπιρβπαιη •&116Γ0 θ€υ1ο ρπνβπ (9) βυ^ιί- 
η6Γ6ΐ ; €υιη ρΓΧ$6Γΐίηι 6]66ΐο Ραΐ2ϋοΙο[;ο €ϊν63 

0ηΐΙ)68, ρΠΕ(6Γ 8€6ΐ6Γ8Γΐ8$ίηΐ08 ΖβΙΟΐαΒ, ευηΐ £81111 ίο 912 Οαλαιολ^ου έξεληλαμένου, χα\ τών άλλων πο• 6ϋηι 8οθ6ρΙαπ υΓΐ)6αιςυ6 ΐΓ8ΐ1ίιιΐΓί βίηΐ. ΙΙΐ Ιίΐιίηι Ά:τών απάντων, πλην τών μάλιστα πονηρότατων 
Ζγ λωτών, προθύμως δεχομένων,χα\ τήν πόλιν παρα- 
διδόντων. 'Ος γάρ έν μέστ^ 7«5)λι, ώσπερ Ιφημεν, τά 
Μιλιχά γράμματα, δ•.* ών χοιν} τε χα\ Ιδί^ πολλά 
τήν πόλιν £ύηργέτ«ι, χατεφλέχθη 'ύπδ Ζηλωτών χα\ 
Πιλαιολόγου, «ρωτοσεβαστδί ό Μβτοχίτης έν δεινψ 
^τίβετο, κα\ άποατασίαν φετο παντάπασι τής 'Ρα>- 
μ&ί»ν βασιλ<£ας <Τναι. Διδ χα\ τοΖς άλλοις πολίταις ίη ΓοΓΟ, ςαοά (1ϊλίπ)υ8, ίιηρ6Γ8ΐθΓί26 1ί(ΐ€Π6, ςυίϋυβ 
11ΐ6 ρυΙ)1ί€6 ρπνα^ίιπίΐυβ 1)6ΐ)€ίΙςΊ8 ιΙί8ΐΓίΙ)ΐιί η)8η- 
(Ι3ΐ)8ΐ , 8 ΖϋΙοΐί8 61 Ρ»1χο1ο{;ο 6Γ6ηΐ8ΐα) 8ΐιηί » 
Μ6ΐθΓΐ)ίΐ68 ρΓθΐο$^1)η8ΐΐ]$ 1(1 ί8€ίηυ& ρΓΟ ίηιΐίκη» 
1ΐ8ΐ)υίΐ , ηίΙιί)(]ΐΐ6 8ΐίιΐ(1 , ςηβηι 8ϋ&ο1υΐ8ΐη 8 
Ποπι&ηο ίπιριτΐο (ΐ6Γ6('Ιίοη6ηι 68ίΐ6 Γΰηπυίΐ. 
0α»ηιυΙ)Γ6ηι οίαηι ουπι €ίνίΙ)υ8 68 (Ιβ γ6 £6γ- 
ιηο€ΐη8ΐυ8 , οαηι οιηιΐ68 2α<\\ιο 8ΐοιη8θ1ΐ8ηΐβ8 γ6- Ιθ€θΙ)ί Ροηίβηί ηοΐφ. (8) Μβη^βη! 68πιρα8 6&1 6χΐΓ8 Βγζβηΐΐυιη, ίη ηυο 
ΒοηΜίβιήαΒί ίδίαο Φ(Ιίβθ8νίΙ εοηβίβηΓιηυβ Μοιιο- 
ΆεΙΙΐΜ, θ€€8•ίοη6 ρ8Γυοι ΐ8υ(ΐ8ΐ>ίΗ, (Ιβ (^υα ^υβ 
2οΜΠΗη, ΑηηΛί. ιιι. 

(9) Υιαβ» €υη5 αηΐίηοροΐίη βΐ Τ1ΐ655α1οηΐ€αη) Ι\ϋ- ιηβηί, ίΐϋθ(1 Ιιιηο ίπηΐ, ίηιρβηί (Ιιιοβ οοιιΐοβ ηρροΐΐηΐ, 
ίίΙ>. III, 03ρ. 93, (Ιβ 6α(1οιη ΤΙιβ3ϋ:ιΙοιιί(?η, μετά τήν 
μεγάλην 'Ρώμαίοις πρώτη τόλις. ρο*! ηια^ηαΜ (δΐιΐί• 
8ΐΐ(Ιί €οιΐ8ΐ8ηΙίηοροΙίη) ρήίπα ι(γ6<• ΰί9ίΐίζθό όγ Οοο^Ιε 127 Ι0ΑΝΝΙ8 ΟΑΝΤΑΟϋΖΕΝΙ 

ρ«ΐΓΊ•96ΐ , Ι«ιΐ6ΤθΙ<|ΐΐ6 λίΜίοπίΑΐβ 911» ρΓβ69ίό{υπΐ• Α χρύφα διολιχθβΐς ιαρ\ του πεπραγμένου, 118 &ρβΓΐβ 86 9 ΡαΙ^οΙο^ο βΐ ΖβΙοΓιβ ββίαηχίΐ. Ρα- 
ΐΑοΙο^υβ οίνβδ ίη £6 οοϋβρίΓοηΙββ »ηίπι«<1ν«(η€η8, 

765 ρϋΓ•(ΙΐαΙ«5&Ίθ8 (ί<1 081 8(1 ΐη8Γβ, 8611 ίη ΓΐΙΙΟΓβ 
Ιΐ8ΐΐϋ3ηΙβ8) υΐ 6ΐί81ΙΙ 8016, Ο€0υρ»νί(, 61 8ΠΙΜΙ 63Ην 
Ρ6Γ6 ]υ8&Κ, €0ηΐΓ3 ρΓ0ΐθ^1)&8ΐΙΙΙΙ1 &Ιίθ8ςΗ6 €!ν68 

86 όβίβιίδυπιβ νίιΐ6ΐΊε6ΐ. Οιιί 6Χ ρΓ9βΐ6ΓΐΐΟ €88υ 
ΓηοΙΐ €αυΐίθΓ68, ηοη ]3ΐη οΓιο 61 ουηοΐ8(ίοηί ίη<Ιυ1- 
Ι$6ΐ)βη(, 86(! βίιηιιΐ &€ βυπι 8βη8βΓοηΐ ηο€ΐη ουιη 

ρ8Γ8ΐΙΐ8ΐ8»8ϋ$ ίπ «ΓΙϋίβ 6886, ϋΟΙΙ 6Χ8ρ6€ΐ8ΐ8 Ιοββ ίη 

ϋΐααι ίη?886τυηΐ, νί€ΐυηη υΓΐ)6 ρβριιΙΰΓοηΐ. Ε]ιΐ8 
61 ρ8Γ3ΐΗα1α&5ίθΓυιη ()οιηο8 ρορυΗΐ8 ϋίΓίρυίΐ, Ίη 
ρυ^η» Ι8π)6ΐι 6θΓυο) ηοηιο οοοίάίΐ. Ρ8ΐχο1οκιΐ8 
^ηΓθ8ΐίπίΐ Γ6ΐ)ΐΐ8 8ΐιί8 (ΙίΟΙδυβ, 8ϋ ΟΓηΙοιη, ίηάβ 
ροβ(68 8(1 88ηοΐιιιη πιοιιΐ<*πι ΑΐΙιο Υ6ΐΓιΙ. ΖβΙοΙ» αγαναχτοΟντας πάντας βύρηχώ;» Ιχων χαι τήν στρα* 
τιάν αύτψ προνέχουσαν, διηνέχΟη φβνβρως πρ>>ς 
Παλαιολ^γον χα\ τους Ζη).ο>τάς. Παλαιολόγο; δλ 
όρδν Ιπ* αύτδν συνισταμένους τους πολ(τας, τους 
παραθαλασσίους χατελάμβανβν, ώσπκρ χα\ τ6 πρ^ 
τερον, χα\ πρ^ δπλα έχέλιυβ χωρείν, ώς πρω- 
τοσεβαστψ τε χα\ το{ς άλλοις άντιχαταστησόμενος 
πολίταις• ΈχεΙνοι βλ £χ των προτέρων τά δέοντα 
δεβιδαγμένοκ, ού πρ^ς ασχολίας έτράποντο χα\ μΑ- 
λησιν* άλλ* &μα τε ήσθάνοντο μετά των παραθαλασ- 
σίων δπλιζόμενον νυχτδς, χα\ αύτο\ Ιπήεσαν , μΙ| 
περιμείναντες τήν ήμέραν, χα\ περιγενόμενοι, Ιξέω- 
'σιν της πδλε(ι>ς • τήν τε οΐχίαν Ιχείνου διήρπασεν 
δ δήμος χα\ τάς παραθαλασσίων, απέθανε δΙ ούδε>ς 61Ι1ΙΙ ρορυΙαιη 8ΐηρΙία8 οοη€ίΐ8Γ6 ηοη ρο3!((;ηΐ, ηβο ^ χατά τήν μάχην. *0 μίν οΰν Παλαιολόγος εύ0^^ρ6ς άΐνίΐυπί 9β(<68 (1ίΓίρ6Γ6, &1>]6εΐ8 ρ6Τ80η8, ςΟΑ 86 

ρΓΟ ]υηΊθΓ6 ίιηρ6Γ&ΐθΓ6 6οηΐ6η(ΐ6Γ6 8^ιηυI^^αηι, α( 

€Ίνίΐ8δ ΤΓίΙίαΙΙίβ, ρΓ0(ΐ6Τ•ΙϋΓ, ΐ8ΐ)0Γ8Γυη(. €γ8Ι68 

6ηΊηι οΙ> Ιϋ (ρτλπίίβηι ρο^αηίΐΐιη 6ΐίυη(ΐ6ΐ)ΐ(» βπιη- 
ϋίθΓ6πι ρΓοιηΗΐβΐΜϋ : Ιιοηιο, ^αί βΐίβηι ηΐίοςυί 6Χ 
)»ΓβίϋοηίΙ)υ8 Γ^ηκίΝΐ 8η€ΐιρ8Γ6ΐυΓ. Υρπιηι ηΙΙιί! 
6Γ8Ι, ςυο(1 61 ρηβ ΤΙΐ6888ΐοιιί(» ηοη βθΓ(}6Γ6ΐ : 
ςΜΒΐ 8*1 0€6υρ»886ί, ίΗΐρ6η88ηι 86 ΓΰΓβεΐυηιπ», η66 
ριΐ8ίΗ8ηι Κοιη^ηΙ ίπλρ6ΓΜ ρ8η6πι Ιβηι ρραΐίοβά 
ηψ^ Λά €3Βΐ6Γα8 ]8ηι «ηΐ6 06€υρ8ΐ88 8(1]υη6ΐ8 Η3- 
(ιίΐοηηη 8€ί6ΐΐ8ΐ. Ιΐ8(|α6 ρΓοΓυδίδ (1οη8ΓιοηΊΙ)υ9 6Ι 
/^βίοίηβ, 6Ι ρ6Γ ίΙΙο8 ηοη ραυοοΒ οίνββ 8(1 86 Ιπι- 
«ΙυχΊι, ιιΐ 6ΐίαηι ραΐΑΐη αίΙΐΓΠίΑΓβΙ, ]ιΐ8ΐ6 80 ητοΓίΐο 
Λύ 86 ΐΓηηΗΪΗ, ί|ΐπ ηη8η(]ο (οΐ8πι ρΓονίηεπιηι οΙ)Ιί- 

η(ίΓ6ΐ, ΙΙΐΒ^ηΐ 0ΐΐ8ί(ΐ€Γ6, 61 (ί6ΐΓίΠ)6ηΙα ίηΓ(?ΓΓϋ (ρΐΛΠΙ 
ΚΤ8τίβ8ίηΐ:ι ρ<>8β6ΐ, 61 β! 86 (ΐ6(]6Γ6η(, ίϊΗβ ΓϋΠΐηίΟ' 
<18Γ6 Τ6ΐΐ6ΐ. ΟΐΐΙ1>υ8 €θη(1ίϋθη6Π1 Γ6]Ιθί6ΙΙΐίΙ)υ8 « 

»Γΐ)6ηι €ίηχ{ΐ 8ΐ(ΐυ6 οΙΐ86(}ίΐ. Ουο<1 ουπι ρΓθΐο86ΐι&• 
βίαβ 61 €ίν69 Βοπ)8ηοΓυπι 8ΐυ(1Κ>8ί €6ηΐ6Γ6ηΙ^ η6- 
(|η6 ρΓ0(1ίΐ0ΓΊ1)υ8 ρι-βΒΥϋΙΰΓβ ροΐ6πιηΐ, ρΓορΐ6Γ νίηι, 
(|ΐΐ8Β ΐόήη ίη8ΐ8ΐ}8ΐ (ουιη ρΓ268οηΙπι 61 ρορπίαπ 
οΙ)8ί(1ίοηβηι Φ§Γ6/^Γ6Γ6η8, ΤγΊ5»ΙΗ8 8ι^1)^^^ί, Γογ€ 
πΐ8ϋ8 Κ1)6Τ8η ραΐ8Γο()^ ηβςιΐ6 Ι8ΐη 9Π)ρΙ«πι υΓΐ)βιη 

η0ΠΙ8ηί8 6Γΐρί, 61 86 Β8Γ58Π8 86Γ?ίΐυΐ6ηΐ 86ΓνίΓ6 

φηηίβ 8ΐΓιηιί$ ρ8(ί6ΐ)3ηΐυΓ. ΟιπιρΓορ(6Γ ίηιρ6Γ3ΐθΓδπι 
ο1)86(Τ3ΐ)3ηΐ, η6 8υί 68861 ιιηηΐ6ηΐ0Γ, 86(1 (ΐυαπι 
€ίΓΐ58Ίηΐ6 ορβηι Γ6γγ61. Ναηι 8ΐ ηιΟΓ^ΓοΙαΓ, υΓΐ)6πι 
ραυοί* ()ί6ΐ)*]δ !η Ηο!>I^υ1η ροΐ68ΐ2ΐΐ6ηι νβηΐυΓβηι• πδσαν πεΤραν Απειπών, Ιπε\ έξηλαύνετο της πό- 
λεως, πρδς Κράλην Τ^λθεν* ίπειτα έχειΟεν είς Άθω 
τ6ν Ιερόν. 01 Ζηλ(ι)τα\ δ& έπε\ τδν δημον &γειν ήδύ• 
ναντο ούχέτι, ούδλ διαρπάζειν τάς οΐχίας των εχόν- 
των, τήν πρότερα ν αποθεμένοι ύπόχρισιν, ώς ύπλρ 
βασιλέως* αγωνίζονται του νέου* έπρασσον δπω; ή 
πόλις προδοθείη ΤριβαλοΤς. Κρ£).ης γάρ ουδαμώς 
έφείδετο χρημάτων , άλλα παρεΤ^έ τε πολλά, χα\ 
πλείω έπηγγέλλετο• ήν γάρ κα\ άλλως μέν πρδς 
ευεργεσίας δ άνήρ φιλότιμος, μάλιστα δλ πρδς τήν 
θεσσαλονίκης α?ρβσιν πάντα δεύτερα ήγείτο, είδώς 
ώς εί γένοιτο χύριος της πόλεως, τάτε άναλωθέντν 
άνασώσεται, χαΐ μέρος ού μιχρδν τής Ρωμαίων 
ήγβμονίας Ιξει, τηλικαύτην πόλιν ταϊς προχατειλημ- 
μέναις τοσαύταις οΟσαις έπιθείς. *Λφ8ΐδώς ούν Ιχ* 
χενών τά χρήματα, τους τε Ζηλωτάς, χα\ δι' εκεί- 
νων ούχ ολίγους Ιπεισε των πολιτών αύτψ προσέ- 
χειν, ώστε κα\ άναφανδδν έδιχαιολόγουν δπίρ του 
βε?ν έχείν(ρ προσχωρείν βλάπτειν τά μέγιστα λύνα- 
με ν(|ΐ, διά τ6 τήν χώραν άπασαν ϊχειν ύφ' έαυτδν, 
χα\ δΰνασθαι πολιορχείν, χα\ ώφελείν έθέλοντι ε Ι 
προσχωροΐ&ν, αύτός.τε ό Κράλης εκείνων εναγόντων 
περιεστρατοπεδεύετο κα\ έτιολιόρχει. 'Α πρωτοσέ- 
&ισ70ς τε ορών καΐ οΐ φΐλο^(^μαιοι τών πολιτών, 
ο!)τε περιγίνεσθαι τών προδιδόντων ήσαν δυνατο\ 
^ιά τήν !ξωΟεν έπικιιμένην δύναμιν, άλλως τε κα\ 
τοΟ δήμου πρδς τήν πολιορκίαν άχθομένου. κα\ λύ- 
σιν ο^ο;^ιένου τών χακών τήν ύπδ ΤριβαλοΥς δουλείαν Πλϊο ίΠί 8€ηρ8€ηιηΐ. Ιηιρ6Γ8ΐ0Γ Ιηη ρπτοίαπο ϋ^ι)^, Ο Ιαεσθαι, βΟτε ήνείχοντο τήν τε πόλιν Τωμσίους Ιαιη ρ6η€υΙθ86 Ι^ϋυηηΐί ηοη νοηΐΓβ βαχίΐίο, ίηΐιιι- 
ηΐ8ηαιη 6ΐί8ΐίιιΐ2ΐ>8ΐ : οι Ι8ηΐ6η (]6ροη6Γ0 , ςηοι) 
9ΐηίπιο (ΌηδΙίΙυΐυπι ΙιιΙ>6ΐηι(, 61 9ύ Μία (ΐΜΟΐιιη- 
<1θ8(]υ6 6χ6τοίΙυ8 Γ6(1ίΓ6 βΓ8ν8ΐ)8ΐυΓ. ΜΠιίΙοιηίηυδ 
ηΓι1ίΐ8ΐ6ηι δυαπι Γθπιηιυηί5υ8 ΚοηίΑηοΓαπι 60ΐηηιο- 
(1Ι8 ρο^Ιροηοηβ, ίΐ6Γαιη 8α(»£6!ΐ8Κ, η6 ΤΙΐ6588ΐοηίο.ι 
ρβήΓϋΙ. 76β Η68€πΙ>ίΙ ί^ίιυΓ ίΙΗβ, 86{[ηΊΐί6ηι βΙ^ 
86 ηηιον6»η(, ρπ)(ΙίΐοηΙ)υ9 86 ορροηαιιΐ, βιιχιΐίβ 
ρΓθρ6(ϋ6πι ηιίδδυΓυηι. Μίιΐίΐ οΓιαηι 8(1 0Γ€ΐιαιΐ6ηι 
ΐ;6η6ηιιη, 61 εορία» άΙ) 60 8υϋ8Ί()ί8ΓΐΑ8 ρβΐίΐ. Ι8 
δΐιΐιΐΐο 8ιιΠηΐ8ηο Οΐίο ιηαιιϋαι, οιΐιη νί((ίιιΐί βςυίηηη 
ιιιί1ΙίΙ)ϋ8 ίΒΐρ6Γ3(οπ πιΙΙίΐβΐ. ΥοΙύηδ »υΐ6ηι ίυιροη• 
ΙΟΓ 6ΐίαηι ίπιροΓ3ΐοΓ6ηι §6η6ηιιη ίη 6χρ6<ϋΐΗκΐ6Πΐ 

Τ1ΐ(^8&αΙθη]66η86ΐη 860υΠ1 6(]ΐΐε6Γ6, ΐΓίΓ6ΙΙΐ68 9πη8 • ουσαν τηλικούτην άποστερηθήναι, κα\α6το0; έν άν- 
δραπόδων μοίρ^ δουλεύειν τοΤς βαρβάροις. Διά ταΰτα 
ΙδΙοντο βασιλέω;^, μή σφάς περιΖδειν, άλλα τήν τα-- 
χίστην έπιβοηθείν, ώ; εΓσω ολίγων ήμερων εΐ μή 
έπικουροίη,'της πόλεΐι^ ά).ωσομένης. Τοιαύτα μίν 
εκείνοι έγραφαν. Βασιλεΐ δ& τό τε τοιαύτης πόλεως ^ 
κινδυνευούσης μηδεμίαν πρόνοιαν ποιήσασθαι δει• Ι 
ν^ έδόχει, χα\ πρ^^ς τ^ τών δεδογμένων άμελήσαντα 
αύθις Ιπ\ πολέμους τρέπεσΟαι χα\ στρζκχιγίας έδυσ- 
χέραινεν, όμως τής κοινής ωφελείας Τιαμ^ιίων 
τήν Ιδίαν δευτέραν θέμενος^ αδ9ις ίπραττεν, δπαΐς 
μή άπόληται Θεσσαλονίκη* καΙ έγραφ• μένέκείνοις, 
άνθίστασθαι τοί; π^οοδιδοΰσι, κα\ μή |$αθυμε7ν, ώς 
κα\ αύτοϋ τήν βοήθειαν όξίΤαν πο»)σοιΐίέ«ιΜ»υ^Ερ$μπε 129 Η18Τ0Β1ΑΗυΜ ϋΒΕΚ IV. 13) 

€έ χχ\ πρδ; Χ)ρχ&νην τ^ν γαμβρών ΐϋρ&σβόίαν, βτρα- Α (^8 €οη)ρΙ«ΐ, ςοί1>υ8 Ιυΐο Ιη λΐ9ε6<1οιιΙ>ιη (αηι βο <(άν αϊτών πρ^ συμμαχίαν. Ό ^έ αύτίχα τ5ν υ16ν 
Ιχέλ£υι Σουλιμάν βισμυρ{ους (πχ^ας έχοντα έπΙ 
Τρ•.6«λονς 9νοτρ^^βύ<96αι τφ βαβιλ^Ι. Ό βασιλεύς 
ϋ βουλόμινος χα\ βασιλέα τ^ν γαμβρών έπΙ τήν εΐζ 
β£σσαλον{χην έπάγεσΟαι στρατκίαν, Ιφώιιλιζβ τριή* 
ρβις ώς ασφαλώς Ιν αύταΙ; &μα έχβίνφ &1ς Μακχβο- 
ν{α*/ χαταχλβύσων. 'ξ^ίβιι γάρ τους βαρβάρους ζη• 
λοτυποϋννας πρ^ τ^ νέον βασιλέα , χα\ ΡψΒίως 
^«οχτβνοΰντας, εΐ γένοιντο Ιν Ιφίχτψ. Νόμος γάρ 
έσ^ν αύτοίς βαρβαριχδς πάντα τ6ν πρ^ τήν αρχήν 
άμφισβητήσοντα άποχτιννύναι» χαΐ μηδβμιάΐς φβ(δε• 
σ6αι μήτε ήλιχ(ας» μήτε συγγενε{ας. Διδ χα\ χατά 
τάς &ρχ>ς μάλιστα τών βασιλέα>ν της εΙρήνης, μετ^ 
τλ τ^ νέον βασιλέα Ελένη τζ βασιλίκι συνοιχε?ν, 
νομίσας ό Όρχάνης φ(λα πράττειν βασιλεΐ τφ χη$£- 
στξ, εΐ τρ^πφ δή τινι τ6ν νέον βασιλέα Αποχτείνοιεν, 
έχτομίαν τιν^Ε Μερτζιάνην προσαγορευόμενον, χα\ 
έτερου; ούχ ολίγους έχοντα, έκ\ ^ώμη σώματος χα\ 
&ύτολμ{α παρ* αύτοίς Οαυμαζομένους Επεμπεν, ώς 
βασιλέα, πρόφασιν μέν ώ; αναγκαίων τινών πρε• 
οβευαομένου; «έρι, τ^ €* αληθείς, ίν* εΐ δύναιντο 
βασιλέα τ^ νέον ά1^οxτ£(νοιεν. *Απιστε?ν Μ ού χρή, 
λογιζόμενους, ώς οΐχ έξήν τοιαύτα άχιν^νως τολ- 
μών έν μ^σο:ς Τωμαίοις. Έθος γάρ αύτοΤς ού πρ6ς 
αλλοφύλους μύνον, άλλα χαΐ πρ^ς τους ομοφύλους 
τοιαύτα «ράττειν, χα\ έχοντ\ τ^ν θάνατον αίρεΙσΟαι 
ύ«ερ του τ^ν«ολέμιον τφ σφετέρφ δυνάστη άν&λύν- 
τας, χάριν μεγίστην χαταΟέσΟαι, χα\ «αισΐ, χα\ Β ιΐ3νί|;»ΐ'€ΐ. Μοη «ηίιιι ίκιιοηΐΜΐ, Β8γΙ>•γο8 ΐΓΐιΐ€ν(Η 
1«ηΙί:ι ίη βυιη βοίαΜ», βι βί βυοο ροβ&βηΐ βϋίρίδΰί, 
ί^οίΐβ ίιιΐ€Γ6οαρΐυΓθ8. Εβί λίςαίιΐΰΐη 3ριι<1 ού% 
Ιιηιηβηιβ Ι&1« οοπΒυβΙυάο, ςιιβιηνί» ίιηρ«ηί καιιιΐυηι 
θ€θί(ΐ6Γ6, €1 ίη €0 πυΙΚ νεί 9βΐ«1ί, νβΐ οο^ηιΐϊοιιί 

Ρ»Γ€ΘΓ6. ΙΙίηΟ 61 ρΓίΐΙ€ίρίθ βίβΐίπΐ ρ:ΐ< 15 ίΐΙΐ€Γ 

ίηιρεηίΟΓβδ Γαοί», ρο5ΐ Η6Ϊ6η•ιη ίιηρβΓ»1(ΐπ]υιιίυη 
ΐΗίρΙ&η), αρίη&ΐυε ΟΓοΙιβηββ, -{Γαΐυηι §6 ίαοΐαΓυυι 
80€€ΓΟ, Μ ςυο ηκΜίο |ιιηίθΓ6ηι ίιηρβηίοίΗΜη ]υ|υ• 
1«Γν•Ιγ (Μΐηικίιυιη ςυ«ιη(]ιιαι ΜβΠ/ϋιηβιη νοοαίιυΐο, 

61 |ι1ΐΙΓ68 &Ηθ8 ΓθΚκ>Γ6 €ΟΓρθΠ8 €0υβ<ΐ6ηΐί&Ι|ΙΙβ 

!η8ί{;η65 ιηΙβίΙ : ο1)ΐ6ηΐυ ςυίάβιη Ιβ^ιιιίοηίβ η6€«&<&- 
ΓΙΑ, ΓβΊρβΑ υΐ 611Π1 ϋ&ΐβ 0€€&&ίθη6 ο1ι(ηιηο3Γ6ΐι(• 
Ν66 ί^ίΐαΓ β(1β8 ΙΐΟίΟ ΙΙ3ΓΓ8ΐίθηί (ΐ6Γ0£«η<ΐ2 6β4« 

ςιιββί ^866 ίη ηΐ6(Κο Βοπίληοηιηι άΐΤΛ ροΓίευΙηηι 
3ΐΐΐ(ΐ6Γί ηοη ροΐυβπηί. Μοβ 6ηίΗΐ ϋΐίι βπΐ(« ηοη 
ηρηά 6Χ16Γ0• 61 8ΐί6ηί(|[<ΐη38 ηιοϋο, κά Ίη »ηΑ ίΐββι 
{6ηΙβ Ιια]α8Π)0<1Ί ί&οίηυε ϋ6$ΐ|$η&Γ6, 61 βροηΐβ βυβ 
ΐ6ΐ1ιο €Αρυΐ οΠ6ΓΓ6 : ρΓΟ 60 ςυο<1 ίηίπιΊοηηι <Ι]ηι3&(Α 
βυο ΐΓυ6ί<ΐ3ηΐ68, {Γ8ΐί»η ίηΐΓβηΙ ι»;ιχίηηιιη, Ιιϋβ- 
Γΐ8ςη6 116 ΓαιηΠίββ 8υχ 1>βη6νο1βηΐΊ8πι ΠϋυΑ, νβΐιιΐ 
ρλΐηηοηίυηι ςηοιίιίληι ΓβΙίηςυβΓβηΙ : ςηοηκχίο ηί- 
ηιίΓυιη 6ϋαηι Ιιίο Μβπζίβη^β ββ 6ηπι 8Απ|[ΐιίΓ•6 
ρα5Π88 6λρ6η8«Γυηι ηιΐιίΐ (ίιιΜΐίΐη$, («π)6η 6οη9ΐυ«ι 
βυβεβρίΐ, 61 ςηα 6ΓλΙ ίη 0Γ€ΐι»η6ηι ρΓορβηι'οηο, 
8«Ιυΐ6ηι 8α«ηι ρτοιίίιϋΐ. 1πιρ€Γ8ΐθΓ Οαηίαουζβηυι 

1ΐΙ)ί ίηεί<1ί89 Γα6ΐ88 ΟΟ^Ονίΐ, •<Ιθΐ6β€6ηΐ6ΠΙ 8ΐΐ8<|116 

§6 ηυηςυαηι 61(γ2 ρΑΐλΐίιιηι ρτοιΙίΓβ τοίυ'κ, ροιί8- τοίςοέχείοι; τήν έχείνου εΟνοιαν χαταλιπείν^ ώσπερ £ Μΐηαηι ΒαΓ5λΤθτυπι Ι6(|[8ΐί8 Β^ζαηΙίί ν6Γ89ηΐίΙ»υ8 : <ητα χα\ ό Μερτζ.άνης οϋτος, σαφέστατα είδώς, 
όνι χα\ αύτ^ς απόθανε Ιται, δμως ΰφ(στατο τήν έπι* 
χείρησιν, βιά τήν προς τ^ν Όρχάνην εΟνοιαν τήν οΐ- 
χβίαν ΟΜτηρίαν χαταπροβιδούς. Βασιλεύς θέ δ Καν- 
τακουζηνός , έπεν ήσθάνετο μηνυθεΐσαν τήν του 
«αιδ^ έπιβουλήν, ΙχίΤνον μίν έχέλευε μή χωρ\ς 
αΟτου προβ^ιίνειν βασιλείων μήτε νυν, μήθ' Οστερον, 
Βνζαντίφ μάλιστα Ιχ τών βαρβάρων πρέσβεων 
Ιπιδημούντων* Μερτ^ιά^^ν δΙ ταχείαν τήν άπ^χρισιν 
τοιησάμενος έφ* οΓ; έπρέσβευεν , άπέπεμπε . Διά 
ταύτηνουντήν πρδς τδν νέον βασιλέα τών βαρβάρων 
6<»σμένεκαν τά% τριήρεις έφοπλίσας παρεσχευάζετο 
χα\ αύτδς. Γνώμην δέ είχεν, ώ; νυν μλν έξ Ιφ^υ Μΰτίζί^ηβιη ιβτο 66ΐ€Η(βΓ &<Ι ΐ6^1ίοη6ηι 4«ΐο γ6• 

βρΟΙΙΙΟ ΐΐίΐηίδίΐ. Οϋ ΙΜΙΙΙ€ ί|(ίΐυΓ βΓ^λ ]ΐΜΐίθΓβΙΙΙ 

!π)ρ6Γ8ΐοΓ6πίι Β8Γΐ)&τοη]ηι πι&Γι^ίυΚ6ΐη «πηιιΙίΒ ίη 
ΙγΙγ6ΠΙ68 ίιηρο8ίΐί8 6ΐ ίρ86 86 €0ηιρ&ηΐΜΐΙ. Ι1ΐ•ϋ6ΐΐ8ΐ 
8υΐ6πι ρΓοροείΐυπ), ηηηο ςαί<ΐ6ηι ρηηιο ίιηρβίιι 
ΤηΙ>3ΐΙθ8 θΙ>8ίϋίθη6 (<6ρ6ΐΐ6Γ6, 6( ΤΙΐ688α1οηΐ6λΐιι 

(1ί8θππιΙη6 ΓιΙ)6Γ»Γ6 ; ]9πι 6ηίη) 61 •υΐυηιηιιβ 8^6- 
8€6ΐ>:α; ϋ6!η<ΐ6 ίηιρ6πιΐοΓ6ηλ ΙανβηΦπι ί1>ί Γβΐίιι- 
(|υβΓ6• ίρ86 Β7»ηΐίυιυ Γ6<1ίΓ6• 61 ρ6Γ Ιιί6ηιέηι 86 
ίη8ΐΓυ6Γ6, βΐηυβοίΗη η)8]θΓ6λ€ (1ίυΐαΓηίθΓ68ρρ»Γ8ΐιι 
Γβνβπί. 767 0"^ Αιι^ηβι» Αηη» ηυΙΙο ιικκίο 
ρΓο1>8ΐ)&ΙυΓ , ΐΌ{[3ΐ)8ΐ4ΐυ6 61 λι1ηιοη6ΐ>3ΐΐ ηβ ΟΙίυιιι 
ίΙ>ί Γ6ΐίη(ΐυ6Γ6(, 8οά ουπι 60 Γ6(ϋΓ6ΐ ; ιίιη«τ6 6ηίηι χαχουργήσων τε τά Τριβαλών, χα\ βεσσαλονίχην 86 ηοη ΠΜ^ίε 8ΐΙοΐ6966ηΐί8 »Ι816Π1 ίηικίί ορροπυ- τίΑν κινδύνων άτηλλάξων* ήδη γ&ρ χα\ περί έκβολάς 
τοΟ φθινοπώρου ή ώρα ήν - έπειτα βασιλέα μέν τ&ν 
νίον ίχείσβ χαταλείπειν* αύτδς δέ ε (ς Βυζάντιον 
έ«ανελΟών, χα\ παρασκευάσαμε νο; του χειμώνος, 
ΐεετά μείζονος τής παρασκευής κα\ χρονισσύσης 
ΙηκλθεΤν. •Α τ^ βασιλίδι "Αννη ούκ ήρεσχε παντά- 
ιεασιν ά>Λά έδείτο βασιλέως, χαΐ παρήνει, μή τδν 
υ<6ν έχείσε χαταλείπειν, άλλ* έχοντα έπαναστρέφε\ν• 
&€ιέναι γάρ έφασχεν ού μάλλον του παιδδς τήν ήλι- 
π(αν ουσαν εύεξαπάτητον, δσον τών έσπερΐων τήν 
μβχθηρ^αν χα\ τήν ετοιμότητα πρδς νεωτερισμούς• 
& φυλάττεσθαι παρήνει μή ύπ' έχιίνων έξαπατηθέν- 
το; του νέου βασιλέως στάσις αύθις και πόλεμος 
μεταξύ 'Ρωμαίων έξαφθ^, χα\ το?ς πράγμασι χαΐ 
σφ{σιν αυτοί; λυμήνηται τά μίγιοτα. Βχσιλίύς δ^ η^πι, ηυβηι ίιηρΓοΙηΐΜβπι οοαάβηίαΐίυ'η, 61 ρΓο- 
οΐίνββ «<! Γ68 ηον8η<ΐ88 «ηΐηιοβ, φι» €3ν6Γ6 Ιιοη»- 
]0ΑΐυΓ, η6 •1> ί11ί8 ϋ6€6ρ1ο ]υν6η6, 86ϋίΐίο 61 1)6ΐΙ:ι 
ίηΐ6Γ Βοπΐ8ΐηο8 Γ(•(11ηΐ6{η8€6Γ6ηΙ, ςυοιΐ 61 Ιρ8ί8 6ΐ 
Γ6ίρυΙ)1ίοαΒ ϋ^πιηοΒίΝΒίηιυηι »εοί(ΐ6Γ6ΐ. Ιπιρ6Γ8ΐοΓ 
οοηβίϋιιιη ίπιρ(ΤΓ»ΐπ6ί«, υΐ ν6Γαηι 9ο ]υ8ΐιιηι, 6ΐ 
ουπι 6Γβα 86 8ηιί€ίΐΊ8β νοΙηηίΑΐίβ, ΐυπι Βτρί Γ6ηι- 
ρυ1)1ί€8πι 8(ΐ1Ηο{ΐυ(Ιίηί8 ρίβηυπι ΙηηιίΑΠ^, ]ιι1>6Γ6ςυΰ 
1)0110 6886 αιιίοιο. Ρυ(8Γ6 86 ίιι ρΓΐηιΙδ €οηϋηϋί1)ίΐ6, 
ροΗΐ 8(1Υ6ηΐυπ) ΤΗ688ΐι1οηί6&ηι ΙΗίυπι ίΙΗο 8οΙιιιιι 
Γ6ΐίηηα6Γ6• ουηι ίρββ (Ιίυΐίοβ ίη(ί6 αΙιίαίιίΓΟβ &ί«. Ε( 
ηηιιο (|υί()6ηι 66η ίηιρΓ658ίοη6ηί) Γ8α6η(ΐ9πι, ςα•η- 
ϋοςαΓιΙοπι ίη βτανί ρ6Γΐ€υ1ο 6ίνιΐ88 νβΓ83Γί νί(ΐ68• 
ΐιΐΓ, <|ΐιο(1 6ί ηοη Ιιιπι ίηβΓηΓιΐ88 ίηεοΐαηιιη, ςυ^ιη 
ρ6Γν6Γ5ίΐ«8 8ΐΐα1βΓίι : 6ΐ 86, €υπι ί1>ί Γαοπΐ, ΰχραΐ*• Οί9ίΐίζθό όγ Οοο^Ιε 131 Ι0ΑΝΛ!8ΓΛΝΤΑηϋΖΕΝΙ 132 

ιίι, ςιιΙ αιΐίβηι ΤπΙμι111$ ρΓίκΙβΓβ 0θ£Ίΐ»&»6η(, ίηι- Α έ^ή'^ι τ« της «αρα•.νέ«»..ς τήν βαΦίλίδα, ώ^ άλη- 
ρβπιΙοΓβηι ίπνβηβηι ίΐιίιΐβιη )η5Γ Ιιίοιηβηι ΓβΙίοΐυηιιη, ηυΙ ρΐ'θ(1ίιοπΙ>ιι$• &ί <|"'* βιιροΓΓιιβΗηΙ, οΙι&ί&Ι»!. 
Νοη βηιιιι ηΐίηυο 60 ρΓ£$6ϋΙβ €υιηηιυηΊ &6ηΐ6»ΐΊα, 
υΐ νβΙ $€(ΐ65ΐί5$Ίιΐιί βίιιΐ, ίρδϋΐη €υη] οίνίΐΑΐβ 
1ιο$ιίΙ>ϋ8 ΐΓ^ϋίιιίΓοβ. ΥβΓβ ίηβυπίβ, υΐιί α ίρ&ο ουια 
ιιια]οΓύ αρρ^ΓΟία α(1ν6η6Πΐ, Ιιιιη ]:ιιιι ϋΰΟ αϋ]υ- 
ν3ΐιΙβ ηοη ϋβ ΤΙιβ$$α1οιιί€;ΐ 8θ1υιη , 66(1 61 ϋβ 
Γ€ΐίπυ« Ιΐ366(1οηίίΐ, ΤΙ)6$5αΓΐ9 «τΐ Αο&ΓηαιΓια (μμα»» 
άιΐΜΐ Ι)6ΐΙυιη (|;6Γ6ΓοιυΓ, ΤΓίΙ>3ΐΙί οοουρβΗηΐ) Άά 60& 
νοΓίΐλ Γα€ΐυΓυιΐ). ΙΙαο ταϋοηβ Αιΐ{υ$ΐ9ΐηι, (|υο(1 
ιιίΐβϋαΐυΓ, ηοη 8(]ιηθ(!ηηι (Ιϋλϋ. 6ο0ς χαΐ βιχαίνς οΟσης, χαι τη; πρδς αύτ^ν ψ%\1αζ 
&χρως έχομένης, Χ2\ χη6<μον{ας των χοινών , χα\ 
καρήν€ΐ χαΐ αύτ^ς Οσ^,ό^Ιν, ώ; μβτάτήν <(ς θςσ α- 
λον(χην έπιδημίαν, ί τι &ν δοκοίη μάλιστα λυβ:τ£- 
λκΤν πο'.ήσοντος* ούδΙ γάρ ούδ* αύτφ μάλιστα των 
αγαθών βοχείν {βασιλέα τ6ν υ16ν μ^νον χαταλεί- 
«βιν μέλλοντα Ιπιπολΰ άπέσεσθαι οτύτου* &λλά νύν 
μέν ώσπερ Ιφοβον ικοιεΓσΟαι Βιά τ6ν Θε99θιλον(χης 
χίνδυνον όξυν ύποπτευ<5μενον • δν ούχ ή αδυναμία 
των ένο'.χούντων μάλλον έτιήγαγεν, Ι) ή μοχΟηρ(α • 
έχεΐ3< δέ γενόμενον, χα\ τους πρ'/διδδντας τοΙς Τρι- β^λοίς τήν π<^ίν Ιξελάσαντα, βασιλέα μέν τ{ 7:όλει Χ2ταλε(πειν τοΰ χειμώνος χωλύσοντα τους 1^ροδ.δόν- 
τας, εΓ τίνες ύπολειφΟεΙεν £τι. Ού γέρ δί} χοιν^ παρόντος αύτου βουλήσονται αυτόν τε χ*\ τήν πδλιν 
?:ροδιδόναι, χΐν εΙς Αχρον μάλιστα έλάσσωσι μοχθηρίας. "Επειτα &μα ήρι μετά πλεέο^^ς έπιλΟόντα της 
ιειρασχευης χα\ αυτόν, τότ* ήδη θιου συναιρομένου, ού ιιερ\ βεσσαλον{χης μόνον ποιήσισΟαι τδν /όγον, 
άλλλ χαΐ περ\ της άλλης Μαχεδονίας χα\ βετταλέας χα\ *Αχαρνανίας, άς Ιχουσιν οΐ Τρι6ολο\ χατασχδν- 
τβς (πλ των τοΰ πολέμου χρόνων. Τοιούτοις μέν δή λόγ^ις έπειθε τ)|ν βασιλίδ^ί, ού πάνυ πειθομίνην. 

€Αρυτ ΐνπ. 

€αν€ΐ Μα€βάοη\(β α (ϋτ^ρίΐοΜία ΐηιρεταίΟΓ, Τβηίαί ίη ίΓαη$*!α τηαηια ΑηααοτοροΙ'α» Ώβ €μι$ ρτ(τ(€θΐο 
ΑΙρχΊο, Είοηεηι [τηίΐτα ορρα^ηοί^ ηανα ιΉγγικ^ιΪ. Οτ^Η^ιη^» βΐιηηι νηιη ιοπίε τΰνοταΐ ρτορίετ Ιιο$ΐ€ί. 
Ρβηα Γ€ν€η€ίΐΐ€» Η€β$ίαίη άβρΐαάαηίΗΤ. ΡΉϊμ ΜαίΐΙ^ηια βίίαηι τβίΐίΐ, ΠιιηιβηίΙαί ρτα(€€ΐϊ ΑηιρΙήροΙη 
νι ίηψ6Γαίοτ€ΐη, Ρΰπα ι7/ί $6 ^ηηςηηΐ. ΎΗα^αΙοηΉω ((ί$8ίώιηη, α τβί ίΙ>ί ί^ΙίαιΙατ §€ΐΐα, 

ΙιηρβΓιιΐΟΓ αΙ Ρβηίΰββ €ορί«8 ζά 11<ΐ1ΐ68ροηΙιιηι Β Αύτδς δέ ετηΐ έπύΟετο τήν Περσιχήν στρατιά/ τίν (ηη•ΐΙΐίΐΐ6Γ6 ίηΙβΠβχΊΐ , ρ8Γβΐί3 ]«Π1 ΙΠΓ0Πΐί1)ΙΙ8 

€6ΐ6πΐ6Γ &ο1νίι , ίπιρβΓλίΟΓβιη ]υηίθΓ6η/§66υπι <1υ- 
Γ61Ι8. €υιη(|α6 ίη ΗβΙΙβ^ηΐο 6&$61, βο ίη η»νί5υ8 
Γ6ΐί€ΐβ, ίρ»6 ίη οοηϋηβηΐβη) 6£[Γ688υ8« ϋυ669 «ϋιαο* 
ΣιδΜ ηυ» ίηοβϋβΓοηΐ, ολτ^ΐΜΐίςυβ (ΙίΓιςβηΐβΓ η6 
ΙΙ»66ϋοηίΑΐη 8ΐιιιιη ηοχ ΓυΐυΓΑηι ρορυΙϋΓβηΐϋΓ : 
7β8 ^ <^""'> ΤΙΐ688«Ιοηί€λπι νβηίβΒβηΐ, 8ί1ιί €υΓΦ 
ΓμΙογοιο, ςυ9(6ου8 Γβ^ΊοηΜί 1ιθ8ΐίυπι ίηίββίοΓβηΐ. 
Ει Ηααίιβιιηι ϋΐίιιπι Βοαίλη^β «^οηΐΰπι οορίΜ, 
ουηι ϋιΐ€ίΙ>α8 ργ«ιγ6 ΤΙΐ688Αΐοηί€Αηι ΒαΓίΝΐιη ]υ88ίΐ. 
$€0ρυ8 3υΐ6ηι ίΐΐίαβ 6ΐτ&1, υΐ €υηι ί5ί ίη ΐυΐο ίπι- 
ρ6ηΐ0Γ6ηι ]υηίθΓ<^πι Γ6ΐίςυί886ΐ, ίρ$6 ουπι Βοηιαηίβ 
61 ΒαΓΚκιη^ ίη 1ιο$ΐίϋηι ρτονΐηοίΑΐη ίΓΓππιρ6Γ6(. υΐιΙ 

ΙβίΐυΓ, υΐ νί(ΐ652ΐυΓ, 616Γ6ίΐΐΐηΐ ΐ6ΓΓ68ΐΓ6ηΐ Γ6ε1β 

€οη8ΐίΐυίΐ, ΐρίΓ6πιίΙ>α8 ίη οΗυηι 681 ρΓονβεΐυδ• 01)ί• 
Ι€Γ ροΓΓΟ 3ΐςυ6 ίη ΐΓ^ηδίΐυ Είοη68 υΓΐ)ί8 ηη^πΐίιη» 
ίη Τ1ΐΓ36Ί99 ηυ» ηυη€ Αη&οΐοΓοροϋβ νοο«ΐυΓ, ινβηί» 
Ιοηΐϋνίΐ, 6υί ρπΒβΓαΙ ςυίϋαηι Αίβχίυβ ΒιΐΙινηυβ, β 
νίοο ςιιοϋβηι ηοηιίηβ Ββΐΐίοοιηα οππικίιιβ, ςιιί 1)6ΐΙο 
οίνίΐί 8ΐιϋ Αροοαυοίιο ιιΐ3|;ηο (1ιΐ€6 ηΐ6Γυ6Γ&1, 61 ηοη 
ρΑΓυηι (Ιίιι υΗίΓ6πιί8 ρτ^ϋαΐοηφ ρΓ»•Γ60(υηι β^οΓαΙ• 
Γο&( €υ]ιΐ8 ηβ€6ηι, 8ίηιΐ1ίΐ6Γ υΐ αΐϋ, ρΓορίβΓ ίηΐ6Γ- 
Γ6($:ιιιπι Γ68 ηον&8 ιιιοίίβηβ, ιιοη Ιιαηϋ υΓΐ)6ΐιι 8θΙιιη) 
»ΐ1)ί 8υ1)}66ίι, 86(1 6Γΐ3ΐη ΟΙΐΓΐ^ίοροΓι ηοουίΐ, ςιΐ3η- 
Ιυπι ροΐαίΐ, ΤΙΐΓ86Ίθ8ςυ6 βΐ 1•6η)ΐιία8 ρΓ688ίΙ, οιηηία 
3 Κοίϋβηο ίηιρβΓίο ΑνβΙΙοΓβ 8'.1>ί<|αΐ3 8υ5]υ^3Γβ 

€011011 ρΊ6€6η8. Ουθ6ίΓ€3 (ΐ€806η<ΐ6η8 ίΐηρ6Γ3ΐΟΓ » 

£ίοιΐΰηι•|υ6 βϋοπυ•• 1>ί(1υαπι ΗΐιΙ ιή(1υιιιη ηιυΐΌβ Έλλήστκο^/τον περαιουμένην, χα\ αΐ τριήρεις πάρε* 
σχιυισμέναι ήσαν, άπέπλει κχτά τάχος, χα\ βασιλέα 
τ6ν νέον Ιχων, χα\ γενόμενο; Ιν Έλλησηόντιρ, βασι- 
λέα μέν τδν νέον χατελ(μπαν3ν έν ταΤς τριήρεσιν, 
αύτδς δέ πρ^ς τήν ήπειρον έξελθών, σ\>νεμ(γνυτο 
της στρατι3ς τοΙς ήγεμόσι • χα\ παρήνει ^ χρή ποιεί- 
σθαι τήν όδοιπορ(αν * πρόνοιάν τε έποιεΤτο «ύχ όλίγην 
τοΰ μή τήν Μαχεδονίαν διαφθείρειν αύτφ ύπήχοον 
αύτ{χα Ι^ομένην, άλλ* έπ^ιδάν εις θεσσαλονίχην άφί- 
χωνται, αύτφ μελήσειν ^ χρή χαχουν τήν πολεμ(αν• 
Τόν τε Ματθαίον τδν υίόν (χέλευε τήν *Ρωμα{ων 
Ιχοντα στροττιάν, μετά των ηγεμόνων ήγείσθοα τοίς 
βαρβάροις τήν εΙς βεσσαλον{χην. Σχοπ^ δέ ή ν αύτω» 
ώ; έχεΙ μ^ν βασιλέα τόν νέον χαταλείψοντι έν άσφα* 
λε{^, αύτδς δΙ 'Ρωμαίους άμα χα\ βαρβάρους άγων, 
εΙς τήν πολεμίαν Ιμβαλεΐν. Ί'ά μ^ν ουν χατά τήν 
ήπειρώτιν στρατιάν εΐί διαθεμένος, ώς έδόχει, Ιπειτα 
άνήγετο έν ταΐς τριήρεσιν. *Οδού δλ πάρεργον χβι\ 
της Έΐόνο; κόλεως παραλίου, ή νυν *Αναχτορόπολι; 
χαλεϊται, των τειχών άπεπειράτο»ής ήρχβν *Αλέξκ6ς 
τις έχ Βιθυνίας ώρμημένος, έχ χώμης νιν^ς Βελιχώ- 
μης προσαγορεοομένης • δς χατά τόν τού πολέμου 
χρόνον *Αποχαύχφ τφ μεγάλιρ δουχΧ έμισθοφόρησεν 
ούχ ολίγον χρόνον, μονήρους άρχων ληστριχής,Τστβ- 
ρον δλ μετά τήν έχείνου τελευτήν τοις άλλοις όμοέο»; 
χζ\ αυτός δ;ά τήν άναρχίαν έπ\ νεωτιρισμούς χωρτρ 
σας , ού τήν Όΐόνα μόνον δή ταύτην έαυτφ περιε- 
ποίησε χρατήσας, άλ)ά χα\ Χριστούπολιν Ιχάχου, ορριΐ{η3νίΙ« ηβ€, Λΐ6χί3ηί8 ίθΓΐίΐ6Γ (Ι6ί6η(ΐ6ηΐΐ1)α8, Ι) δσα δυνατά , χα\ θασίοις χα\ Αημνίοις λυπηρός ήν , 6χριιβι*3νίΐ; η3νββ νβΓο 3(1 υηαηι, 6ΐ ΐπΓ6ηΐ68 ρΪΓ3- 
11638, (ΐυίΙ>υ% ΑΙβχίΐΜ υΐβΐΜΐΐυτ, ααηιηιΐ8 6οιη)θ(ΐ88ίΙ• 
Α(11ιυ6 ίη ίΠΐ8 Ιοτίβ ηιΟΓβηΙί Μπηιί3ΐυΓ, Ρ6Γ83^ ςιιί 
αυχίΐίο ν6η6Γ3ηΐ, 3[>ϋδ86. \ί8υηι Ιυηο 6οηιρ1(ΐηί)ΐΐ8» 
Α Ηοηΐ3ηί8 ςυί1)υ8(ΐ3ηι Ρ6Γ838 3(1 (Ιί:»€6(ΐ6ηι1αηι ίη- 

€ίΐ3ΐθ$ Ο.Ηο 86ί1ί€6ΐ )ΐΐηίθΓί8 ίηΐρβΓ3ΐΟΠ8, η6 Πο- «άντα ύφ*4αυτφ βουλόμενος ηοιείσθαι, χαΐ της *Ρω- 
μαίων ηγεμονίας άποτέμνειν. Αι* & δ βασιλεύ; χατο^ 
πλέων έπέθετο τή *ΙΠόνι , χα\ τειχομαχίας έπ\ δ Ο 
κα\ τρισ\ν ήμέραις έτςοιήσατο, χα\ των μ^ν τειχα 
ήττων ώφθη, των περ\ Άλέξιον άμυνο;λένων χμ 
ταιως • πλοίι μεντοι δσα ήν, χαΐ μονή/>εις πειραϋ•» ϋ9ίΐίζθό όν^009ΐε 133 ΗΙδΤΟΙΙΙΑΚϋΜ 1.1ΒΕΚ IV. !« 

χίς, Ας αύν^ &ΧΡη^ ^ρ^ Χΐ^τζ^ίας^ πάντα άνάλωσβ Α ιηαηυιη ήηρβηυιη ηοβΟΓβΙυΓ. Ιϋ ϋΐιΐβιη »60ΐΐ9 βΓαΐ» %υρί. Έτι δέ αύτψ π£ρ\ έχεΖνα διατρίβοντι τά μέ(>η, 
ήγγέλλετο ώ; ή χατά συμμαχίαν άφίχνουμένη &να- 
στρ^ψ<κ στρατιά Περσών. Έβόχκ μέν ουν τάτι τοΙς 
τ.θΑλοΙς ύπ^ τίνων Τωμαίων τους Ιϋρσας άναπετιιΐ- 
σ6χ( άναστρέφείν Εχθει τφ ικρ6γ τ^ν νέον βασιλέα, 
ώς αν μη ή *Ρωμα{ων αύξοιτο αρχή. Τ6 δ^ ού τοιού- 
τον ί^ν, άλλα «αντάπασιν ήμάρχανον οί ύποπτεύοντες 
της άληΟε^α;. Όρχάνης γάρ μετά τ^ τήνιστρατιάν 
εις την βρ^κην περαιωΟεισαν της εΙς έσπέραν Ι/ε- 
βθαι όδοΟ, γράμματα τφ υΐφ Σουλιμάν έν άπο^^ήτψ 
«έμψα; , έχέλευεν άναστρέφειν * Ιπιέναι γάρ αύτφ 
των όμηρων Περσών τους δυνατωτάτους, χα\ τήν σ^ρα- 
τάν παριΐναι δέον. χα». άμύνΣσΟαι τοΤς έπιοΟσιν. 
Έχ£λευε μέντοι μη χατάδηλον 'Ρωμαίοις τήν α{τ{αν 61 οηιηίιηοάίβ & ν^ΓΟ αΚκϊγγαΙ^ιΙ βυδρίοΐο. 0ΓεΙΐ3η69 
Βί(|υίι1βιη ροβΐ βχβΓείΐυιη ίη ΤΙιπιείϋΐη ΐΓ»]6€ΐηιη, 
ιιΙ ίιι θ€€ί(1βηΐοιιι ρβΓ^βΓΰΐ, ιιιί$$ί9 οοΓυΙΐβ ϋά Οϋυιη 
δυ1ίηΐ8ηυηι Γιΐΐ6π$, Γβϋίΐυιη ρηυβίρίβϋ.'ΐΐ; ββ βηίιη 
Λ \\ο\η\& Η ροίβηΐίββΊιηίδ Ρ6Γ83Γυιη ϋ>*η»8ΐί$ ίην»«ϋ, 
8(1 ςιιοδ ρΓθ0ί^2ΐη(]θ8 ϋπ οορΊΊβ &ίΙ)ί οριιβ 8ΙΙ. ^α1>^• 
ϋ»ι ί(6ΐη ηο Γο?6Γ8ίοηί8 ΰ3ΐΐ8»ιη Κ(»ιη»ηί8 ΐικϋοαΓβΐ, 
ηβ ίιηρβΓλΙΟΓ είΙ)ί ίΓ&806Γ6ΐαΓ, βϋϋΠη^βΓβΐ &1ίςυί(1» 
αίπιιβ ίΐα τ^ιΙίΓβΙ. Ουχ ρπεοορί^ι ραΐΓΐ» βοί 3£[ίΐ«ιΐ8 
δυΙίιη8ηυ8, ΙΙβ^ΓΟ Ιτ3η8ηιί8&ο ίη Μ(Β8ί8ΐη ραρνΙ»- 
Ιυιη 8ΐ)ϋΐ, βΐ εαιη ρβοοΓυιη Ιιοηι)ηυιηηιΐ6 ιη^ιρηο 
ηιιιηοΓΟ ίη Αδίαιη Γ6η8νί£;«ινί(. ΜαίιΙίΦυβ, ςυο- 
ηίαιη ουπι 8θ1ί8 Κοηιαηίδ ρβΓ Ιιθ8ΐ08 ΐΓβ ηοη 
ρο(6Γ8(, ρ6Γθηηϋ)υ8 6ΐί»πι ίη ηΐ6(ϋο Πιινίίβ Ιιαυϋ τη; αναχωρήσεως ποιείν ^ ίνα μη δ βασιλεύς αύτώ Γ^οϋοιη ΐΓαηβίΙαηι οοηοοϋβηΐίϋυβ, οι 769 ΤΓίΙΐϋΙΙίβ όργίζοιτο, άλλα «λασάμενόν τινας αίτιας άναβτρέ• 
9ειν• *Α Σουλιμάν έπο{ει ^ αύτώ ό πατήρ προσέ• 
ταττε, χα{ τίνα πλασάμενος μή δντα, έχ το'3 χατά 
τ^'Εβρον ν6ρο\} κρδς την Μυσίαν έη\ λεηλασ(αν 
άχεχώ^ • χα\ «λήθος όμου βοσχημάτων χαΐ άνθρώ- 
ΐ3Αν ΐ\άσ?ς αιχμαλώτων 1«\ τήν *Ασίαν έπεραιοΟτο. 
Α^τΟαΙος δλ 6 του βασιλέως υΐδς 1π•\ μή τ^ "Ρω- 
μαίων μόντβ στρατί^ δυνατδς ήν τήν πρδς Θεσσαλό^ 
ν(χην άπιέναι διά κολεμίας, ποταμών τε άεννάων 
ΙιΙώτκων έν τφ μεταξζι, χα\ ού (5^διον τ<^ν πδρον παρ- 
εχομέ/ων, χαΐ Τριβαλών Ινεδρευ^ντων δντων δυνα* 
τωτέρων, ή χαΟ' ήν ήγεν αυτ^ 'Ρωμα(ων στρατιάν, 
άνέστρεφε χαΐ αύτ^, χα\ διέλυε τ^ στράτευμα * βα- νί»8 ίη8ίίΐ6ηΐΙΙ)υδ, 80 (ΐΓπιίοΓ'ώυβ ιηυΐΐίίοιϋιιο, (\\ί9ϊύ 
ρΐΌ €ορϋ8 Βοηΐίΐηί8• ςπΑβ (1υ€6ΐ)3ΐ , 6ΐί»ηι ίρ80 

Τ6νβΓ8ΙΙ8 βδΐ, βΐ βΧΟΓΟίΐυβ ()ί8δίρ3ΐΐΙ8 , ρΟίΓίςΐΙβ 

ςυί<1 8ί1>ί ο1>8ΐίΐί886ΐ ίηιΐίο&τίΐ. ΙοηροΓΑΐοΓ Ηθ€ βτβηία 
$Ιοπ)8€ΐ]8ΐα8, €υπι ςυίϋ ροΐίυβ 9(;6ΓϋΙ, ηοη 1]8ΐ)6Γ6ΐ, 
Είοηβ Τ1ΐ688Α]οηί€8η) ρΓοβείΒΰβηβ, ηο€(6 ίΙΙβ ρΓορβ 
ΑπιρΗίροΙίπι, ςυαηι ΤπΙιβΙΙΙ Ιβηθϋ^ηΐ, ]8οΐί8 &ιι- 
€))οη8 Π)8η8ί1. Εαηι Βπι}2ΐη68 Γ6ςβ!)8ΐ, ίπιρβΓ8ΐθΓί 05 
νοίβΓβηι €0η8υ6ΐυ(1ίη6ΐιι 6οη)υηοΐΐ88ίιηυ9 ; »! ςηβηι 
ηοοία ηανί^ίιιΐο οίαπι ΑπιρΗίροΙΙηι νβηΙΙ, βΐ οαηι βο 
86Γΐηοη6πι 1ΐ3ΐΙ>υίΙ. ΟιΓι (|υο(Ι 8<Ι 86 &Κίη6ΐ)8ΐ, Ικ^ηβ. 
ίιηρ6Γ8ΐοΗ νο!6η8, οηιηίΑ οχ 6]α8 €οηιρΐ8€ίΙο ΓηοΙ»- 
ιυιη, 61 €υηι 8ΐϋ8 βίυβάβιη Αηιίοίδ ΒοΐυΓυιιι Γβΰΐρίβ• σλεΓ τ( τφ πατρ\ Ιδήλου τήν α1τ(αν της χωλύμης. Ο 1)8(, υΐ ορροϋυηο ΙβπιροΓβ ίΠί ορβπιηι η>τ.ΐΓοη( ; Βασιλεύς δΐ ήγανάχτει μλν πρ^ς τά συμβάντα, πρδς 
τι Λ λυσιτελέττερον ούχ Ιχων τρέιτεσΟαι, έχώρει τήν 
εΙς Θεσσαύιον^χην,Ιχτής ΉΙδνος άρας, χα\ τήν νύχτα 
έχεένην ώρμ{σατο Ιπ* άγχυρών ^Αμφίπόλεως έγγυς, 
ύπΰ Τριβαλών χατεχομένης.^Ης έπετρόπευε Μπεραΐ- 
άνη^ βΰτιλεΐ ές τά μάλ:στα φίλος ων έχ της πρ^ 
α&τοΰς διατριβής * πρδς δν άχατίου Ιπιβάς νύχτας , 
άφΙχιτο εΙς*Αμφίπολιν ό βασιλεύς χρύφα,χαΐ διειλέ- 
χθη• Ό 6λ τά τβ πρδς αύτ^ν ευ διέθετο βασιλεί έπ- 
αγγειλάμβνος πάντα ποιήσειν χατά γνώμην, χαΐ τοΙς 
άλλοις βα<τιλέως φίλοις ύπέσχετο διαλεχ0ήσεσ9αι, ίν* 
έν χαιρφ προσήχοντι χρήσιμοι δφθείεν βασιλεΐ, άπ- 
ήγγε>.λέ τα ώς περί Στρυμμόνα νήες ώρμίζοντα'. δύο 
χτΧ είχοσε ΠερσιχαΙ έπι λεηλασία άφιγμέναι. Ό μίν ηυιιΐί8ΐ)&1ΐ|υ6, »(1 δίΓγηιοηίδ ηρ88 ηαν^β ΡβΓ8:οα8 
{<υ&8 8υρΓ8 νί^ίηΐί ρορυΐ&ηϋί £8ϋ88 3ρραΐ8•8. Ιιη- 
Ρ6Γ210Γ ίίηίΐο Ιιοο ηο€ΐυΓπο οοΠοςυίο, αιΐ ΙπΓβ- 
Π168 ΓβνϋΠίι, οΑϋΐίοηο νηϋί^ηΛ 8(11]ίΙ)ίΐ8, ηβ οιιηι 
ΤΓίΙ)3ΐ1ο εοηςΓ688υ8 Γ68ΰίΓ6(υΓ. Οϋυουΐο ΡβΓβββ »Λ 
Αυχίΐίυια ίηνίΐαΐ, ςυί •1η6 ηιοΓΑ αϋνοίληΐ, ουηι ίίι 
ΤΙΐ6888ΐοηΙθ3ηι όοΓβΠΗΓ, υΙ)ί ρορυΐυπι βΐ ΖβΙοΐαβαΙ) 
ορΐίπΐ3ΐί5θ8 (ϋ88ίϋβηΐ68 ίηγβηίι, βΐ υΓίιβπι (υηι αΐι 
6χΐ6Γηί8 1ΐ08ΐίΙ>υ8, ΐυπι &1) ίηΙβΓηίβ ίη8ί(1ίΑ(οιϋ)ΐΐ8 
ΑΐΠίείλίΑπι οοηιηΐΗηίιβΓ. ΥβΓηηι οηιηβ πιβίαπι ^ϋ- 
γβηΐιι βαο ιϋδοαδβίΐ» Ιοίιηυο ανίΐ88 Γβδίυιη ϋίβηι 
α^οηδ» 61 8ΰ€ΐ8Πΐ8ΐίοη68 Ιη{;6?πΙη3η8, ίηιρ6Γ3ΐοη;8 
1x13 808 βρίΐ. δβουηίίαπι &<)ν6η1αιη €8ηΐηαηζεηα8 
νοοαίο ίη οοηείοηβπι ρορυΙο, όβ Μ\ο^ ςυοιΐ €οη • ουν βασιλεΟς τοιαύτα έπ\ νυχτ^ διαλεχΟ«\ς , πάλιν Ο ΐΓβ 86 Εοιηβιιί πιο?ί886θΙ, «ΙίβββηιίΙ : ηοη 8ϋ)ί, 8(*(Ι εΙς τάς τριήρεις άπ£χώρει , πρύνοιαν πολλήν ττο'.ού- 
μενος του μή φανερ6ς είναι δ(ειλεγμένος τφ Τρι• 
βαλφ. *Αμα δΐ Ιφ £πεμπεν έπι τους Πέρσας χαΐ 
Ιχάλει έπι συμμαχίαν, οΐ δέ παρήοαν ουδέν μελλή- 
τέντες - οΟς άγων μετά τών τριήριων άφΤχτο εις 
θχσσαλονίχην , ε^ρε δέ τόν δήμον χαΐ τους Ζηλωτάς 
πρ^ το6ς άριστου; διαστασιάζοντας, χα\ χοιν{) χα- 
χώς τήν πόλιν έχ τι τών Ι^ωθεν πολε(/!ων χα\ τών 
ένδον επίβουλων έχουσαν. Πάντα δέ εύΟνις διέλυε τά 
δεινά επιφανείς, χα\ ή πάσα πύλις Ιν έορταΥς ήσαν, 
χα\ μετά πολλής ευφημίας ύπεδέχοντο τους βασιλέας. 
ΙΙιχρ6ν δέ μετά τήν έπιδημίαν, Καντακουζηνός ό 
βασιλεΟς έχχλησίαν πάνδημον έχ τών βεσσαλονιχέων 
συναΟ^ϊοίσας, περί τ« του συμβε<ηχ'57ος πρ^ς αυτόν 8γ€0ρΙΐ8ηΙί8 6ΑΙΙ88Π1 ϋ1ίυ8 Α86ΓίΙ>6η(ΐ8ηΐ ; 61 ϋο Ζ«•- 

1ο(ί3 ίρ8θτυηι, ςιιί η6ςιιβ8ηΐ68, ςυαβί ΙιηρβηιΟΓΐ 
]υηίοπ 8ΐυ(1βΓ6ηΐ, «γοια ίη 86 ιηονί886ΐιΙ, 8ΐ*(] υ ι 
1θ€υρΐ6ΐυπι Γ8€υΙΐ8ΐ68 άίΓίρ6Τ6ΐιΐ, ίρβί ρ1(Τϊ<)υο οιη- 
ηββ 6|{βηΐβ8 : 61 ηαηο ηίΐιίΐοηιίηιιβ ΤπϋβΙΙοηιηι 
ΐ8Γ|[ίΙίοπί5υ8 60ΐτυρΐί , ηοη ίη)ρ6ηιΙ(Τ6ηι ιηοιίο, ρΓΟ 
ςιιο 86 ρα(;ηίΐΙυΓ08 8ίηΓπΐ88$6α(, 86(1 61 υΓΐ)6ΐη Ιο• 
|3Π1 ρΓορίβΓ 60Βΐρ6η<1ίυηι 8ουιη ρτο<Ιί(]6ηηΙ. Α€ 
ιηυ1ιί$ 8Γ{;ΐ]ΐη6Β(ί8 ι]6ηΜ)η8ΐπιΙ)8ΐ, ηοη βοίαιη ίιηρβ- 
πιΐοΓί ]υηίοΗ, 66ϋ υηίνβπιίβ ςαοΐ)υ6 Βοιηβηίβ 61 
€ίνίΙ>ιΐ8 ίη(1β &1> ίηίΓιο πιαίβνοΐοβ 6Χ8ΐΙΙί886 : ρΓΦΰΙ• 
ρυο$(|α6 60Π)ρΓ6ΐΐ6η<1ί ίιηρ6ΓΑΐ)αΙ• ςηο8 οΐ Βγιβη• 
Γιαηι ββιαπι αϋϋηχίΐ. ΑΙίθ8 υΓΐ>) Γ<ΐ(;;ιπ ]υ88ίΐ : Τπ- 
1)»ΙΙο8 νβΓΟ ρτορυ^ηΑουΙίΒ νίΓουΗ) ιιγΙ1)6Ηι «χριιΐϊΐ» Οί9ίΐίζθό όγ Οοο^Ιε 131 Ι0ΑΝΛ!8ΓΛΝΤΑηϋΖΕΝΙ 132 8ίΐ« ςιιί «ιΐίβηΐ ΤπΙϊΐΙΙίβ ρΓοϋβΓβ €0βίΐ38»θΐιΙ, Ίιπ- Α έτιήνει τι της «αρα•νέσί».< τήν βασιλίδα» ώ^ άλη- ρ€πιΙοΓ6ηι ίπνβηβηι ίΙ>ίιΐ6ΐΒ ινϊγ ΗΙοιηβηι Γβϋοΐυηιιη, 
ηυί ρΐΗκϋΐοηϋιΐδ. βί ηυ'ι 5ΐιροΓΓιΐ6ΗιιΙ, οΙΐδί&Ιαί. 
Νοη εηΐίιι ηΐίςτιο 60 ρΓ£56ϋΙβ €οιηηιυηί ββηίβηΐί», 
υ( νεΙ $€£ΐ6κ1ί$$ίιηι 8ίηΐ , ίρ^αιη €υη] οίνΊίλΙβ 
Ιιοδίίϋαβ ΐΓ»ϋΐιΐ]Γ08. ΥβΓβ ίηβυιιΐβ, υ1)ΐ α ίρ&ο ουιη 
ιιΐ9]οΓ0 3ρρ3Γ0ΐα αάνβιιβπΐ, Ιιιιη ί»πι ϋϋο &ιΙ]υ• 
ναιιΐβ ηοη ϋβ ΤΙΐ6$$3ΐοιιί€;ΐ 8θΙυιη , 86(1 βΐ ϋβ 
Γ6ΐίπυ& Μαοβϋοηία, ΤΙ)6δ5αΠ3 Η Αο&ΓπαιΓια (<|«ι&&» 
άιιιΐ) 1>6ΐΐΜΐΐ) {ΟΓβρειυΓ, Τΐ'ί1)3ΐ1ί οοουρβΗηΐ) Άά βοβ 
ν6Γΐ)« ΓαείυΓϋΐη. ΙΙαο Γαΐίοηβ Αιι^υδΙ&ηι, ηυοά 
ιιίΐβϋαΐυΓ, ηοη βϋιηοιΐυηι η^χίΐ. 6ου; χα\ βο^αίας οΟσης, χαι τη; τιρδ; αύτ^ν φιλίας 
&χρως έχομένης, κα\ κηδεμονίας των χοινών , χα\ 
καρήνει χα\ αυτ^ς Οσ^,όεΙν, ώ; μβτάτήν «Ες Θε9 α- 
λονίχην έπιδήμίαν, β τι &ν βοχοίη μάλιστα λυσιτε• 
λ&Ιν ποιήσοντος* ούβΙ γάρ ούδ* αϋτψ μάλυτα των 
αγαθών δοχ£?ν {βασιλέα τ^ν υ16ν μ^νον χαταλεί- 
ιιειν μέλλοντα Ιπιπολΰ άπέσεσθαι οτύτου* άλλα νΟν 
μέν ώσπερ Ιφοβον ΐ(θΐεΓαΟαι θιά τ6ν Θεσοαλονίχης 
χίνβυνον όζΰν ύποΐΓΓευβμ«νον * δν οΰχ ή αδυναμία 
των Ινοιχουντων μόίλλον έτιήγαγεν, Ι) ή μοχθηρία • 
&χε(3< δέ γεν4μενον, χα\ τους κρνδιδόντας τοΙς Τρι- βιλοίς τήν π^^λιν έξελάααντα, βασιλέα μέν τ^ ?:<5λει χ^ταλείπειν του χειμώνας χωλύσοντα τους 1^ροδ.δόν- 
τας, εΓ τίνες ύπολειφΟεΙεν £τι. Ου γαρ δή χοιν|) παρόντος αύτοΰ βουλή σονται αυτόν τε χαΧ τήν πόλιν 
τζροδιδόναι, χΐν εΙς Αχρον μάλιστα έλάσσωσι μοχθηρίας. "Επειτα &μα ήρι μετά πλείονος έπιλΟόντα της 
παρασχευής χα\ αυτόν, τότ* ήδη θεού συναιρομένου, ού περί βεσσαλονιχης μόνον ποιήσδσθαι τδν >.όγον, 
άλλ3ι χαΐ περ\ της &λλης Μαχεδονίας χαΐ βετταλίας χα\ *Αχαρνανίας, &ς Ιχουσιν οΐ ΤριβολοΧ χατασχόν- 
τβς έπ\ των του πολέμου χρόνων. Τοιούτοις {Αέν δή λόγβι; ^τζειθε τί|ν βισιλίδ^ί, ού πάνυ πειθομένην. 

€Αρυτ ΐνπ. 

ϋανβΐ Μαοράοηί<β α (ΙηρρίίοΜηε ίιηρεταΐον, Τ^νΙαί ίη Ιταη$ίΐη ηια:η\α ΑναεΙοΓοροί'ΐΒ. Όε €)η$ ρτσ'(€€ΐο 
ΑΙ^χίο, Είοηβηι [νν$ίνα ορρνφιαΐ, ηανα ιηϋϋηίϋΐ, ΟηΙαιην$ /!/ιιιπι εηηι εοπ'ίε τΰνοταΙ ρτορίετ /ιο$ΐ€$. 
Ρ€τ$α τίνεπαϋε* Μωίίαηι άφρτοεάαηΐητ* ΓίΓηιε ΜαίΦαηί αίαπι τ€ύ\1, ΠιιηιβηίΙα$ ρηιρ(€€ί» ΑηιρΙήροΠ$ 
ίιι ίηψβΓαίοτβιη, Ρεπα ΗΗ $β )ηη^ηηΙ. ΤΗβααΙοιίίΰοί ((η$ίάΗηη, α γμ ίΰί (βΐιείίετ ρβ$ΐα. 

ΗηρβΓιιΐΟΓ αΐ Ρβη'κ»» οορί«5 &<1 ΙΙ^ΙΙύδροηΐηηι Β Αυτός δ& έπε\ έπυΟετο τήν Περσιχήν στρατιά/ τίν Ιηη•ιιιίη6Γβ ιηΐβΙΙι^χίΐ , ρλΓΑΐ» ί•ηι ΙΠΓοηιίϋιιβ 
€«ΐ6Γΐΐ€Γ &οΙνίι , ιιηρβΓ&ΙΟΓβη) ]υηΊθΓ6ην'86€υπι (Ια- 
Γβηβ. Χυιηςαβ ίη Ηβΐΐβ^ροηΐο 6&861, 60 ίη η»νί1)υ8 
ΓΗί€ΐο, ίρ86 ίη €οηΐίη6ηΐβηι 6|;Γ688υ8« όυ€63 &(1ιηο* 
:ι$Ι)3ΐ πυ2 ΐΗΰβϋβΓβηΐ, €&?4ΐΐΜΐΐ(]υ6 (ϋΙΐςβηΐβΓ η6 
Μλϋβϋοηίαπι 8ΐΐ8ΐη ηιοχ ΓυΐυΓβηι ρορυΙϋΓβηΐυΓ : 
7β8 ^ ^^"■^ ΤΙΐ68&α]οηΊοηι νβηίβΒβηΙ, βίΐιί €ηΓΦ 
ίαΐυΓυιη, ςυ9(6ου8 Γβ^ίοηβη! 1ιο$(ΐυπι ίηίββίοΓβηΐ. 
Ει ΗλίΐΙιβιιηι ϋΐίυπι ΒοαιαπΑβ λ^ί^ηίοαι €ορί88» 

€υΠ1 ϋΜ0ίΐΜΙ8 ρΓ«ίΓ6 ΤΙΐ6888ΐθηί€Αηΐ ΒβίΓίΝΙΐη ]υ88ίΐ. 

δοορυ8 αυίβηι ί11ΐιΐ8 βν&Ι, υΐ ουηι ί5ί ίη ΐυΐο ίπι- 
ρβηίΟΓβηι ίηΜΟΓ^Όΐ η:Γιςϋί886ΐ, ίρ86 ουηι Ηοηιαηίβ 
61 ΒαΓίΜΐη^ ίη 1ΐ08ΐίυηι ρΓονΐηοΊ^ιη ίπτιιηιρβΓβΙ. υΐιί 

ΐ^ΐΐαΓ, ϋΐ νί(ΐ€53ΐυΓ, 616ΓθΊΐΐΐηΐ ΐ6ΓΓβ8ΐΓ6ΠΙ Γβεΐβ 

€οη8ΐίΐυί(, ΐρίΓ6πιίΙ)α8 ίη οΐιυηι 081 ρΓονοΰΐυβ. 01>ί- 
ΐβΓ ροΓΓΟ «Ιςυβ ίη ΐΓ^ιηδίΐα Είοη68 υΓΐ)ί8 ηηΑΓίιΊιη» 
ίηΤΙίΓαοίανηυ» ηυηεΑηαοΐΟΓοροΙίδ νΐυΓ, ηβαία 
ΙοηΙανίΙ, ουί ρΓ£6ΓαΙ ςυίϋβηι Α1βχ1υ8 Βίΐΐινηυβ, 6 
νΐοο ςυοόβηι ηοηιίηβ Β^ϋΐεοπια οπιηιϋιΐ8, ςιιί ί>€ΐ1ο 
οίνίΐί 8υϋ Αροο&υοίιο πΐ3{;ηο άικιβ ηΐϋΓοβΓαΐ, βΐ ηοη 
ρΑΓυιιι (Ιία ιιηίΓβπιίβ ρτοβϋαίαπφ ρΓ,νΓβοιυηι β^οΓαΐ• 
Γο8( €υίιΐ8 ηβοβιη, 8ίηιί1ίΐ€Γ υΐ &1ϋ, ρΓορίβΓ ίηΐ6Γ- 
ηΐ(;ηιιπι γ68 ηοναβ ιηοίίβηβ, ιιοη Ιιαηο ΟΓΐιβιιι 8οΙιιπι 
»ί1)ί 8υ1)]«€ίι, 86(1 6Γΐ2ηι ΟΙΐΓΐ^ίοροΓι ηο€υίΐ, ςιια»- 
ΐυηι ροΐαίΐ, ΤΙίΓΑοίοβςυβ 61 1.6η)ηίο8 ρΓ68Μΐ, οιηηΐα 
21 Κοιηαηο ίιηρϋπσ 3ν6ΐ1οΓ6 8'.1>ί<|αΐ3 8υ1)]υβ3Γ6 

€0Ιι€ϋρΊ8€6η8. ΟυΟΟίΓΰΑ (Ι€866η()6η8 ίηΐρβΓΑΐΟΓ » 

£ίοηοηιι|υ6 ΒΐίοΓίυ», ]>ί(1υηπι 8ΐιΙ Ιή(1υιιιη ηιυΐΌβ Έλλήσποντον πβραιουμένην, κα\ αΐ τριήρεις παρε- 
σχ:υασμέναι ?ίσαν, άπέπλει χχτά τάχος, χα\ βασιλέα 
τόν νέον Ιχων, χβΐ γενόμενο; έν Έλλησηόντφ, βασι- 
λέα μέν τόν νέον χατελίμπανζν έν ταίς τριήρβσιν, 
αύτδς δέ ι?ρ1ς τήν ήπειρον έξελθών, συνεμίγνυτο 
τ?ς στρατιδς τοΖς ήγεμόσι • χα\ παρήνει ^ χρή ποιεΤ- 
σθαι τί^ν όδοιπορίαν • πρόνοιάν τε έποιείτο ούχ ύλίγην 
τοΟ μή τήν Μαχιδονίαν διαφΟείρειν αύτφ ύπήχοον 
αύτίχα έσομένην, άλλ* έπειδάν εις Θεσσαλονίχην άφί- 
χωνται, αύτφ μελή σε ιν ^ χρή χαχοΰν τήν πόλε μ ία ν. 
Τόν τε Ματθαίον τδν υΐδν έχέλευ• τήν Τωμαίων 
Ιχοντα στρατιάν, μετά των ηγεμόνων ήγείσθαι τοΙΓς 
βαρβάροις τήν εΙς Θεσσαλονίχην. Σχοπδς δλ ή ν αύτω, 
, ώ; έχεΙ μ^ν βασιλέα τόν νέον χαταλβίψοντι έν άσφα• 
' λεί^, αυτός δέ 'Ρωμαίους &μα κα\ βαρβάρους άγων, 
εις τήν πολεμίαν έμβαλειν. Τά μέν ονΙν χατά τήν 
ήπειρώτιν στρατιάν εΐί διαθεμένος, ώς έδόχει, Ιπειτα 
άνήγετο έν ταΐς τριήρεσιν. Όδοΰ δέ πάρεργον χα\ 
της Έϊόνος πόλεως παραλίου, ή νυν *Αναχτορόπολις 
χαλεΐται, τών τειχών άπεπειράτο,ής ήρχεν *Αλέξΐ/ός 
τις έχ Βιθυνίας ώρμημένος, έχ χώμης τιν6ς Βελιχώ- 
μης προσαγορεοομένης * δς χατά τόν του πολέμου 
χρόνον ^Αποχαύχφ τφ μεγάλιρ δουχΧ έμισθοφόρησεν 
ούχ ολίγον χρόνον, μονήρους άρχων ληστριχής.Τστβ- 
ρον δέ μετά τήν έχε ί νου τκλευτήν τοΙς άλλοις όμοίο»; 
χχΐ αυτός δ:ά τήν άναρχίαν έπ\ νεωτερισμούς χωρή•* 
σας » ού τήν Όΐόνα μόνον δή ταύτην έαυτφ περιε- 
ποίησε χρα*:ήσας, άλ)ά χα\ Χριστούπολιν έχάχου. ορριιβηΛνίΙ. η6€« Αΐ6χί3ηί8 ίοΠίΙβΓ (ΙβΓβη ^βηΐίΙ)αδ, Ι) δσα δυνατά , χα\ θασίοις χα\ Αημνίοις λυπηρός ήν ^ 6ΧρΐΙΚΙΙ&νίΐ; ΙΙ0ν68 ν6Γ0 Λά υηβΐη, 6( ΙΠΓ6ηΐ68 ρίΓ&- 

11688, ηυίΙ>η8^Αΐ6Χΐυ8 υΐ£ΐΜΐΐυτ,ααηιηιί8 60ΐη1)ΐΐ88ΐΙ• 
Α(Ι1ΐΜ6 ία ί1ϋ8 1θ6ί8 πιΟΓΑηΐί ηυηΐίαΐυΓ, ΡβΓββ^ ςιιί 
αυχίϋο νβηβηηΐ, 8[>ίίδ86. Υίδαπι Ιυηο οοηιρίιιπϋυ»» 
Α Ηοιιΐ8ηΊ8 ςυί1)υ8(ΐΑηι Ρ6Γ838 ζά (1ίδ€6ϋ6η(1υη) ίη- 

€ίΐαΙΟ$ Ο.ίΙο 8€ί1ΐ66ΐ )απίθΠ8 ίθΐρ6Γ8ΐΟΓί8, ΠΟ Πο- «άντα ύφ*4αυτψ βουλόμενος ποιείσθχι, χαΐ της *Ρω- 
μαίων ηγεμονίας άποτέμνειν. Δι* & δ βασιλεύ; χατα- 
πλέων έπέθετο τή *ΗΧόνι , χαΐ τειχομαχίας έπ\ δ Ο 
καΐ τρισ\ν ήμέραις έποιήσατο, χα\ τών μέν τειχώ 
ήττων ώφθη, τών περ\ *Αλέξιον άμυνο;χένων χμ 
ταιώς • πλοία μίντοι δσα ήν, χαΐ μονή(>εις πειραχι•. β)ί9ίΐίζθό όν^οο9ΐε 133 ΗΙ8Τ01\ΙΑΚϋΜ Ι.ΙΒΕΚ IV. 1« 

χάς, &ς αΰτ^ ^χρή'^ο π^Λ; λι^στ£{α;,πάντα ανάλωσε Α ιηΑηυιη ίιιιρβηυπι αυ^βΓΟίΟΓ. Ιϋ ϋΐιΐβιη »60ΐΐ9 βπιΐ. ΐζορί. Έτι βέ αι>ζψ πβρί ϊχζίνα διατρίβοντι τά μέ(>η, 
ήγγέλλετβ ώ; ή κατά συμμαχίαν άφίχνουμένη άνβ- 
στρ£ψ$ιβ στρατιά Πβρσών. Έβόχβι μέν ούν τ^τε τοΤς 
7.ολλοΙς ύπό τίνων 'Ρωμαίων τους Πέρσας άνακετιιΐ- 
βθκ άναστρέφειν Εχθει τφ κρ6γ τ^ν νέον βασιλέα, 
ώς αν μή ή Τωμαίων αΟξοιτο αρχή. Τ6 6έ ού τοιού- 
τον Ι^ν. άλλα παντάπασιν ήμάρτσνον Ο! ύιιοπτεύοντες 
τή^ αληθείας. Όρχάνης γάρ μετά τ^ τήνιστρατιάν 
£{ς τήν Θρ^χην περαιωΟεισαν της εΙς έσπέραν Ι/ε- 
σΟαι όβοΰ, γράμματα τφ υΐφ Σουλιμάν έν άπο^^ήτψ 
κέμψα; , έχέλευεν άναστρέφειν * Ιπιέναι γάρ αυτφ 
των όμηρων Περσών τους δυνατωτάτους, χα\ τήν σ^ρα- 
τάν παριΓναι δέον« χα\ άμύν^σΟαι τοΤς έπιοΰσιν• 
Έχ£).6υ£ μίντοι μη χατάδηλον 'Ρωμαίοις τήν α{τ(αν 
τής αναχωρήσεως ποιεϊν, ίνα μή 6 βασιλεύς αύτφ 
όργίζοιτο, άλλα πλασάμενόν τινας α1τ(ας άναστρέ- 
φειν. *Α Σουλιμάν έποίει ^ αύτω δ πατήρ προσέ- 
ταττε , χαί τίνα πλασάμενος μή δντα , έχ το•3 χατά 
ι^Έβρον πδρου κρδς τήν Μυσ(αν έπ\ λεηλασίαν 
άικχώρει • χα\ «λήθος όμου βοσχημάχων χα\ άνθρώ- 
τχον (λάσΓς αιχμαλώτων Ι«\ τήν *Ασ(αν έπεραιοΟτο. 
Ματθαίος δλ 6 του βασιλέως υΐδς 1π•\ μή τ^ "Ρω- 
μαίων μδν^ οτρατι^ δυνατδς ήν τήν πρδς Θεσσαλό^ 
νίχην άπιένΐί διά κολεμίας, ποταμών τε άεννάων 
ΙιΙ^ντων έν τφ μεταξύ, χα\ οΟ (5φδιον τ<^ν π^ρον παρ- 
εχομένων, χαΐ Τριβαλών Ινεδρευόντων δντων δυνα- 
τωτέρων, ή χαΟ' ήν ήγεν αύτ^ *Ρωμα(ων στρατιάν, 
άνέβτρεφε χα\ αυτ^ς, χα\ διέλυε τ^ στράτευμα * βα- βΐ οιι^ηίιηοάΊδ & νβΓΟ 3|)6γγ&Ιμι( βυδρίοίο. ΟΓοΙι^ηββ 
Βί(|υίιΐ6Π) ρο8ΐ 6Χ6Γ€ίΐυιη ίη ΤΙιπιοίϋΐη ΐΓ»]β€ΐαπι, 
υΐ ίιι Οΐ'€ί(ΐ£ηΐ<'ΐη ρβΓ^^βΓβΐ, ιηΊ$8ί& οοουΐΐβ »ά Οϋυιη 
δυΙίηίΐ3ηυηι Ηΐΐβπδ, Γβϋίΐυιη ρηυβίρίβϋιιΐ; ββ βηίιη 
Λ νίαηί$ 61 ροιβηΐΐΒβιιηίδ Ρ6Γ83Γϋΐη ϋ^ηαβίίβ ιηνΑϋί, 
&(1 ςιιοβ ρΓθ0ί^αη(Ιθ8 ϋπ οορϋβ &ίΙ)Ί οραβ 8ί(. ^υ1ι6• 
1){ΐΐ ί(6ΐη ηβ Γ«;ν6Γ$ίοηί8 €9υβ»ιη Κίπηβοίδ ίικΙΙαίΓβΐ, 
ηβ ίιηρβΓβΙΟΓ είϋί ίΓ&806Γ€ΐυΓ, δβϋΓιη^βΓβΐ ιιΙίςαί(Ι, 
αΙΠίιβ ί(2 ΓβίΙΐΓβΙ. Ου» ρΓ^εβρΙ:» ρηΐπδ βοΐ 8£[ίΐ«ιΐ8 
5αΙίιη3ηυ8, Π6ΐ>Γ0 Ιτ&η^ηΓιβ&ο ίη ΜοΒδί^ιη ροραΐα- 
Ιυιη »1)Πΐ, 6ΐ €αιη ρβεοΓυιη Ιιοιιιΐηυιιιηαύ ηιαιρηο 
ηυιηοΓΟ ίη Αδίαιη Γ6υ3νί£;«ινί(. Μαίιΐίφυβ, ςυο- 
ηίαιη ουιη &ο1ί8 Κοηιηηίδ ρ6Γ 1ιθ8(08 ίΓ6 ηοη 
ροΐ6Γ8ΐ, ρ6ΓΰηηίΙ)ΐΐ8 6ΐίΑπι ίπ ιιΐ6(ϋο ΠιινΊί8 Ιιαυ<1 
Γαοϋοιη ΐΓαηδίΐυιη οοηοοιίβηΐίϋϋδ, οι 769 ΤπΙ»»1Ιί8 , 
νί»8 ίη8ίί1βηΐί1)υδ, άο ΓιηιιΊθΓΊ1)υ8 ιηυΙΐίΙυιΙΙΐΜ, ΐ}υ»πι 
ρΓΟ €θρϋ8 Βοιιιαηίδ, ςη&8 (1υ€6ΐ)3ΐ , θΐί.ηπι ίρ80 
τβνβΓΒΐιβ 681, €1 βχοΓοίΐυβ ϋί8δίρ3ΐιΐ8 , ραίπςιιβ 
ςαί<1 8ί1)ί ο1>8ΐίΐί886ΐ Ιη(1ίε&τιΐ. ΙιηροΓ3ΐθΓ Ηοΰ βτεηία 
8ΐοιη8€ΐ]3ΐιΐ8, €υπι ςαί(Ι ροΐίυβ 9(;6Γ6ΐ, ηοη ΙιαΙ)6Γ6ΐ, 
Είοηβ Τ1ΐ688&]οηί€βιη ρΓοΟείΒΰβηβ, ηοοίβ ίΙΐ8 ρΓορβ 
ΑπιρΙιίρ<ιΙίηι, ςυαπ) ΤγιΙι&ΙΗ ΙβηβϋαηΙ, ]ϋ6ΐί8 &ιι- 

ε1ΐΟΓί8 Π)9η8ίΐ. Εαηΐ Βπΐ}0η68 Γ6|[6ΐ)2ΙΙ, Ιηΐρ6Γ8ΐΟΓί 05 

ν6(6Γ6ηι €οη8υοΐυ<1ίη6ΐιι οοηιυηοΐίδβίιηυβ ; «<Ι ςηβηι 
ηο6ΐα ηανΊ|;ίο1ο οίαπι ΑωρΗίροΙίηι νοηΐΐ, 6ΐ οαηι 6ο 
βεηηοηεπι Η9ΐΙ>υίΙ. Οιιί (|υοιΙ Λά 86 αΐΙίΗ6ΐ)3ΐ. Ιιυηβ. 
ίιηρεπιΐοη νο!6η8, οπιηί& οχ 6/υ8 οοηιρΙαοΊΐο ΓαεΙιι- 
ιυιη, 61 ουηι αΠίβ οίυβόειη »ηΓια8 αοΙυΓυιιι Γβοΐρίβ- σλεί τε τφ πατρ\ έδήλου τήν α1τ(αν της χωλύμης. Ο 1)&Ι, υΐ ορροϋυηο ΐοοιροΓΟ ίΙΙί ορβπιηι η8Τ«ΐΓοη( ; ϋα^ιλευς δΐ ήγανάχτει μίν πρ6ς τά συμβάντα, πρδς 
τι δΙ λυστεελέστερον ούχ Ιχων τρέτςεσθαι, έχώρει τήν 
εΙς βεσσαλονίχην,Ιχτης ΉΙόνος άρας, χα\ τήν νύχτα 
έχ£{νην ώρμίσατο Ιπ* άγχυρών *Αμφΐπόλεως ΙγγΟς, 
Μί Τριβαλών χατεχομένης.^Ης έπετρδπευε ΜπεραΧ- 
άνη^ βασιλβΐ ές τά μάλ'.στα φίλος ών έχ της πρδς 
αύτους διατριβής * πρδς δν άχατίου έπιβάς νύχτας , 
άφίχετο εΙς *Αμφ(πολκν ό βασιλεύς χρύφα,χαΐ διειλέ- 
χΟη. Ό δΙ τά τε πρδς αύτ6ν ευ διέθετο βασιλεί έπ- 
αγγειλάμενος πάντα ποιήσειν χατά γνώμην, χλ\ τοΓς 
ίλλοις βασιλέως φίλοις ύπέσχετο διαλεχΟήσεσθαι, Γ/ 
έν χαιρφ προσήχοντι χρήσιμοι όφθείεν βασιλεΐ, άπ- 
ήγγελλέ τ« ώς περί Στρυμμδνα νηες ώρμίζονται δύο 
χα\ εΓχοσι Οερσιχα\ έπι λεηλασί^ άφίγμέναι. Ό μέν ηυιιΐί>1)&ΐ(|υ6, ϋά δίΓγαιοηΙβ ηρ&8 ηανββ ΡοΓδΙοαβ 
(1ϋ&8 8αρΓ3 νί^ίηΐί ρορυΐαηϋί ε2ΐυ82ΐ 3ρρυΐ898. Ιιη- 
Ρ6Γ210Γ ίΐηίΐο Ιΐ06 ηοοίυπιο οοΙΙοςυίο, αιΐ ΐπΓβ- 
Π168 Γονοηίι, ο&υΐίοηβ ιηαβιηίΐ 9(ΠιΊΙ>ίΐ3, ηβ οηπι 

Τΐ'ίΙΐβΙΙΟ 60η2Γ688υ8 Γ68θίΓ6(υΓ. Οΐΐϋΰυΐο Ρ6Γ8β8 3(1 

Αυχίΐίυια ίηνίΐαΐ, ςυί βΙπο ηιοη αϋνυΗιηΙ, ουηι Ίί8 
ΤΙ]6δ83ΐοηίθ3ΐη ϋοΓοΠΗΓ, αΐιΐ ροριιΐυπι οΐ Ζ6ΐοΐ38.ι1> 
ορΐίπΐ3ΐί5θ8 (11881(1611168 ίπνοηίι, 6ΐ υΓ^βπι Ιυπι αΐι 
6χΐ6Γηί8 Ιΐ05Γι5υ8, Ιυπι &1) Ιηίοπιίδ ίη8ίι]ίΑΐοιΙΙ)η8 
&111ίεΐ9ΐ3πι οοηιηιιιηίΐΰΓ. ΥοΓηηι οηιηβ ηΐ9ΐηπι ^(1- 
νβηΐυ 8αο ()ί8€υ83ίΐ, Ιοί^ηυο οίνίΐ38 ίοδίυηι (Ιίεηι 
39οη8, 6ΐ 3ε6ΐ&πιαΐίοη68 !ης6?πίη9η8, ίιηρ6Γ3ΐοη•8 
ΐ£ΐ3 808 6ρίΐ. δεοιιηϋοηι 8()τ6ηΐυιη €3ηΐΛ<^ηζεηυ8 
νοοαίο ίη οοηείοηβπι ρορυΐο, (1β Ι)6ΐ1ο, ςυθ(1 €οιι • ^ν βασιλβυς τοιαύτα έπ\ νύχτας διαλεχΟΑς , πάλιν Ο (Γ8 86 ΕοιπΑπί ηιο?ί886θΙ, (Η886πιί( : ηοη 8ί5ί, 8(*(Ι εΙς τάς τριήρεις αποχωρεί , πρδνοιαν πολλήν ποιού- 
μενος του μή φανερ6ς είναι διειλεγμένος τφ Τρι• 
βαλφ. "Αμα δέ Ιφ έπεμπεν έπ\ τους Πέρσας χαΐ 
έχάλει έικι συμμαχ(αν, οί δέ ηαρτιαα^ ουδέν μελλή- 
σαντες * ο5ς άγων μετά των τριήρ£ων άφ?χτο εΙς 
βεσσαλονίχην , ε&ρε δέ τόν δήμον χα\ τοΟς Ζηλωτάς 
τ:ρ^ τους αρίστου; διαστασιάζοντας, χαΐ χοιν{) χα- 
χώς τήν ιεόλιν έχ τβ τών Ι^ωθεν πολε(/!ων χα\ των 
Ινδον επίβουλων έχουσαν. Πάντα δέ εύΟυς διέλυε τά 
δεινά έπΐφανε\^, χαΐ ή πάσα πδλις έν έορταΐς ^σαν, 
χα\ μετά ιηολλης ευφημίας ύπεδέχοντο τους βασιλέας. 
λΐιχρδν δέ μετά τήν έπιδημίαν, Καντακουζηνό; ό 
βασιλεΟς έχχλησίαν πάνδημον έχ τών βεσσαλονιχέων 
συναΟροέσας, περί τε του συμβεβηχ^τος πρ^; αυτόν 8γ€θρ1ΐ3ηΙί8 οαιμαπι ίΙΠηβ 386ΓίΙ>6η(Ι&ηι ; 61 ()ϋ Ζ«?- 
1οΐί3 ίρ8θτυπι, ςαί ηοςυο^ηΐββ, ςυα8ί ίιηρβηιΟΓΐ 
]υηίθΓί 8ΐυ(1βΓ6ηΐ, 3Γηΐ3 ίιι 86 πιονί886ΐι(, 8ι•(1 II ι 
ΙοουρΙβΙυπι Γλουΐΐαΐοβ (ϋΓΐροτβιιΐ, ίρβί ρΚτίηυο οιι»- 
ηββ 6|{βηΐ68 : 61 ηαηο ηίΐιίΐοηιίιιιιβ 'Γηϋ2ΐΙοπιηι 
ΐ8Γ£[1(ίοπί1)υ8 οοπταρίί , ηοη ίηιρ6ηιΐ(•Γ6Π) ηιο^ο, ρΐΌ 

ςΐΙΟ 86 ρυ(;ΐ13ΐυΓ08 3ίηΓΠ18886η(, 86(1 οι (ΙΓΐ)6αΐ 10- 

Ι3Π1 ρτορίΟΓ 60ΐηρ6η(1ίυΜΐ 80(]ΐη ρΓο<Ιί(]6ηηΙ. Αο 
ιηυ1ιί8 3Γ{;ιιιη6ηΐί8 ι]6ηιοη8ΐπιΙ)8ΐ, ηοη 8θ1αηι ίηιρβ- - 
Γλίοπ ]αηΙοη, βοά υη'ινβπιίβ ςαοιιαβ ΑοηιαηΐΕ βΐ 
€ίνίΙ)υ8 ίη(ΐ6 &1> ίηίΐΐο ωβίβνοΐοδ 6Χ8ΐΙΐί88ο : ρΓ«εί• 
ρυο&(|α6 εοπιρΓ6ΐΐ6η<1ί ίηιροΓηΙ)»!, ςηο8 εΐ Βγιβη- 
Ιίυηι 86ί'υπι αιΐιΐηχίΐ. Αϋθ8 υΓ&3 (\ί%Λτ\ ]ιΐ88ίΐ : Τπ« 
1)!ΐ1Ιο8 νοΓΟ ρτορυ^ιΐλειιΓίΒ είΓουπ) ιΐΓΐΐ)εΗΐ βχριιΐΐι» Οί9ίΐίζθό όγ Οοο^Ιε 135 10ΑΝΝ18 ΟΑΝΤΑΟϋΖΕΝΙ 136 

Αΐίο9 ζΟΓ 56 ίιΐ(ζ!«ηΙβ5, βΙίΑΐη Αηΐβ ύοηΑΊοΐυηι , »1ίθ9 Λ ιιολέμου το?; ΤωμαΙοις β(€ΐλέχ6η, ώ^ ούχ αύτοΰ ιεα• 
α>ιιββΓΐ& ικβηα ; ϋΓθνίΐ|ΐιο 8ραΐίο Ιβιηροηβ Γβ• ρ«σχομένο\« τ^ς αΙτίας, άλλα των σεσυχοφαντηχ^'Των, 
β^οηβηι Ιιο&1ίί>«ιβ ριΐΓ^ανίΙ. Είβηίπ) «ηΐβςυβιη βο χαΐ η€ρ\ «ων Ιν αύτοΓς Ζηλωτών, ώ; οΟτβ πρ^^ρον 
νβιιϊΓβΙ , ςυΊϋ(|αίι1 οχΐΓ« ροηα5 €51 ^^ή , ΤπΙ)3Πί της βίς βασιλέα τ^ν νέον Ινιχα εύνοιας τ^ν πόλεμον 
ρο:»5ίίΐ6ΐ>&η1. χινοιβν π^ς αύτ^ν , άλλ" &π\ τφ διαρπάζβιν τά των 

έχ'^ντων, &ποροι βντις αύτο\ ώς τ^Ε «ολλά* χα\ νυν ού^Ιν ήττον παρά Τριβαλών χρηματιζόμενοι» ου βα- 
σιλέα μόνον ύπε ρ ο^ άγων^ζεσΟαι Ισχυρίζοντο, άλλα χα\ τήν ικόλιν ν^^αν π^ούδ^6θ9»ν (βίας ωφελείας 
Ινεχα, χα\ άπεδε^κνυεν Ικ πολλών, ού βασιλεΖ τφ ν<φ μόνον, άλλα χα\ πάαι Τωμαίοις , χαι τοΙς πολ(- 
^αις δύανους Ιξαρχης • χα\ έχέλευε συλλαμβάνεσΟαι τοΟ; μάλιβτα έν λό)(•φ, ούς χα\ εΙ; Βυζά^ιον ήγαγεν 
Ιπανελθών. Τους Ο* άλλους της πόλεως Ιχ/λευεν έξωθεΙσΟαι * τους τε ΤριβαλοΟς των περί τήν πόλιν φ/Λ>^• 
ρίων έζήλαυνε, τους μλν δραπετεύοντας χα\ πρ6 της συμβολή^»• ένθους δΐ χαΐ μάχαι;, πέμπων στρατιάν * 
χα\ έν όλ(γϊί) χρόνψ χαθαράν άπ<δε(χνυ την χώραν πολεμίων. Ήίαν γάρ πρΙν βασιλέα ήχειν πάσαν τήν 
έξω πυλών χώραν οΐ Τρι6αλο\ βιανενεμημένοι. 

770 ΟΑΡϋτχνιιι. 

Υβηαί ορ€ίη εοηίτα ΟβηηΒΐηη ραηηί^ηηο» τβ ίη(^€ία άίηιΗίΐΐ ΐηιρβναΐον. ΰαιηηα άαΐα α ΡίπΙε. αηΐ^ηηαηι 
ΧίηρατΛίοτϊ ηιχίχίαηηΐ, Ρα^ΐοηηη ρτίιΐ€€ρ$ ρνο βΐίο ΰαρίίνο νο§αί : αιηι €0 ραείηη ιηίΐ ίηιρ^ταίοΓ άε 
»αιΙι» ΒίΓΓίΜΒΟ! ιπκΓίε αρροίϋϋέη. ΟηοίΗοάο €αηι €ταΐ€$ ιηηηίνεήΐ. Ναυίηιη (Γαηείΐκε ίη βπιηίηε ίηιρβ- 
(/ί/«Γ,, βΐ (ϋ»ΐΗ ΐϋαπΊ βχραϋΐντ, ΒιΤΐΙΐΛα ϋ^ρϋνν^ Οηίά αΰίηιη α ηιΗιΐίΙίία, ρτ(ε[€€ΐί$^ ίαιρ^Γαίοτε. ΡεπΛ 
ρ€Γηι'α$η ιΊηρι^Γα/οη'ε (ΙταΙα τΰρίοηβαι άβρταιάαηΙαΓ, 

Ρο$ΐιιιθ(1ϋΐη ςιιαΙιιοΓ ΐΓίΓβιιΓιΐΗΐβ Τ1ΐ68$8ΐοηΊ€8η Β Έν τούτφ δλ ϊχ Βενετίας πρ^ς βασιλέα τέτταρες 
ΥβηβίοΓϋΐη Ι6|;»(υ5 (Ιοιιη βΟΦ νίΓ ηοΙ>ίϋ$ ^«^οι)I» άφΕχοντο τριήρεις εΙς θεσσαλονίχην , άγουσαι πρ<- ΒΓ&(ζ2<1ίηιιβ «ρρβΙΙίιιΐΓ, ςυί 36ηϋ1υ8 ρορυΐίηυβ ν€Γ 
1)Ί« ίιηρβΐ'0ΐθΓΐ ρΓ0ΐηί$$3 ά8ΐ|ίη£6ηΐΙα, βί ίρ$ΐ8 €οη• 
ΐΓϋ 0(?ηϋ€η368 Γ6Γ21 »υχί1ίαα9 (€Γ»( 6ΐιίιη ρβηη»- 
^ηυπ) ίηΐ6Γ 609 &ιι1>0Γΐυιη (ϋββίιΐίυιη), ρΓ6€αηΙυΓ(|ΐΐ6, 
ιιΐ Β}'ΖΑηΐΊιιιη ΓβνΰΓ8υ$, ϋπηα 56€ϋΐη ίη ϋΙθ5 5Ηΐη«ΐ ; 
£χ ρποΓϋ βηίιη 1)€ΐ1ύ &1ίι|α;ΐ8 οϋϋ ιιΙνΰΓβυιη 6#- 
ιιυβη868 Γ(ΐ1ίςυί28 αρυά 6υιη Γ68ί<ΐ6Γβ δα&ρίο&ϋιιη- 
ΐιΐΓ. Ιιηρ6Γ2ΐΐθΓ λΙ)η62α( :, Εΐϋί €υιη €γα16 ηε^^οιίυιιι 
€&$6, (|ΐιί ΗοηίΑηΊβ 1>€ΐ1ο ανίϋ θ€ουρ8ΐί5, ηοη ραυ- 
€115 υΓϋβ» €1 ΐ^ΓΠιΓϋΐη Γ6βίοη68 ίηιρβπο Αΐ)8ΐυ1β- 
ήι. Ι^ςαΐί ροΙΙίεβηΐ68, Υβηβίοβ ίΐΐί Γβιη ουιη €Γ3ΐβ 
ΐΓ8ΐι$]^€ΐυΓ05 ; €θορΙ;ιΙιιιη βοίιη 68$6 ίη βοπιπι 8θ- 
ηαΐυπ) , 80 ρΓοΙηιΙβ ηε€^56 1ΐ8ΐ)6Γ6 οίΗβπϋρβΓ&Γβ ; 
ηβ 510 ηιιίιΐβαι ρ«Γ5υ3β6Γυαί» 86(1 Ιιυπ)8ηϊΐ6Γ Ιΐ3- 
Ι)ΐιί» ουιιι (Ιοηίβ (ϋηιί:(8ί 84ΐη(• ΑβΙ β8Γΐ>»Γί η^νί- 
1)υ5 υη» ηή1ίΐ3η(68, ηοιι ΐΑηίαπι ογ88 Μαι-βιΙοηΙββ 
ιηαηΐίιηαβ ρορυΐαΐί βΓαηΐ, 8η(β<ιυ8υι ίιηρβΓαιοπ 86 
€0η]υη|$6ΓβηΙ , 86<1 βΐΐΑηι ίη Βοΐΐί3ϊ3πι η3νΊ93ηΐ68 
οιηηίλ (1ίΓ6ρΓιοιιί1)α5 6( ιτ88ΐίΐ&ΐβ ΓωϋανβΓίιιΐ, ίη 
<|α& ρηΒΐ6Γ 8ΐίθ8 Μ8Γ€6ΐ8ΐί €υ]υ 5(1801 Αΐίιιιη εορβ- 
Γ.ιηΐ,ρ.ΐ5ΐοΓϋΐη(|υοΓυηι<1«α) ρΓΐηοίρΐβ, ςυί Απηοηία 

1)0υηΐ Τπϋ•11ί8 Β6ΓΓΐΐΟΘ6η8ί1>υ8 ρ8866ΐ)8ΙΐΙ, 6Γ8ΐΐ|υ6 

ίιηρ6Γ3ΐοη ηοΐιΐ5, ςυίρρβ ςηί ςιιοηάβαι υηο8 ϋβ 

βίυΐ ρ85ΐ0ΓίΙ>ϋ5 ίΐΐί886(• ^08 Γ6 ρθΐί58ίηΐΙ1ΐη ίΓ6ΐΙΙ5,^ 

Τΐιβ853ΐοηίε8πι 86 οοηΐυΐίΐ, βΐ 8(Γ&ΐυ8 8(1 6]υ5 ρ6- 

(165, ρΓθηΐίθ03ρΐΊνθ Γ0β3νίΐ. 1ηΐρ6Γ3ΐΟΓ Β68€ίθ ςυΟ 

ί:ΐ5ΐίποιυ Ιιοαιίηβιη 3ρρΓβ1ΐ6η(ΐ6η6, Γ.υπΐ60 3|ίΐ, υ( 

51 νβϋΐ 3 Β3Γΐ>»Γί8 βΓΐϋΟΙ Γ6€ίρβΓ6, ίο ΒβΓΓίΐύβα €3- σ66υτ))ν των παρ* αύτοίς Ιιτιφανών Ίάχωβον Μπρα- 
γαδί^ν * δς μεγάλα Ιτη^γγέλλετο βασιλεΤ έχ τής βου- 
λής χα\ του δήμου Βενετίας , εΐ αύτ^ς πρ^ς τοΟς &χ 
Γεννούας Λατίνους «υμπολεμοίη ' χεχίνητο γ^ρ αύ- 
τοις δ(αφορ3ί μεγίστη * Ι^έοντό τε εί; Βυζάντιον Ιπ- 
ανελΟ^ντα πόλεμον αίρεΙσΟαι πρ6ς (χείνους μιτ* αυ- 
τών. *Γπώπτ£υον γάρ Ιχ του προτέρου ιτολέμου 
άπεχΟώς βασιλέα πρ^ τους Ιν Γεννου^ Λατίνους 
διαχεΙσΟαί. ΒασιλεΟς δλ άπηγόρευεν αύτοις τήν συμ« 
μαχίαν, «ρδς Κράλην εΐ^/αι ν^μενος αύτψ τ(#ν λόγον 
δς πόλεις τε ούχ ολίγας χα\ γην άφείλετο πολλήν της 
*Ρωμαίων ηγεμονίας , αυτών ύπδ του Ιμφυλίοιι πο- 
λέμου ΤΕρδς αλλήλους ήσχολη μένων. Τών δέ έπαγγελ- 
€ λομένων, εΟ διαθήσειν αύτφ τά χατά Κράλην, γεγε- 
νησθαι γάρ Ινα τη ; αυτών βουλής, χα\ Ιχειν άνάγχην 
πείΟβσθαι αύτοίς , λπείθετο ούδ* ο&τως , άλλα ^^ρΛ 
παράσχων , χα\ φιλοφρονησάμενος , άπίπεμψεν. 01 
βάρβαροι δέ •1 ταΐς ναυσΐ συστρατευόμενοι, ού μόνον 
τά χατά Μαχεδονίαν παράλια διήρπαζον, πρ\ν γενέ- 
σθαι ύπδ βασιλέα, άλλα χα\ χατά τήν Βοτιαίαν π&- 
ραιούμενοι, πάντα έληΐζοντο χαΐ Ιχάχουν * έν ^ άλλους 
τε ήνδραποδίσαντο πολλούς, χαί τίνος υΐ^ν Μαρζίλά- 
του προσαγορευομένου νομέων τινών Ιξάρχοντο;^ ο1 
βοών Ενεμον άγέλην τών χατά τήν Βέ^[&οιαν Τρ^6^ι- 
λών * ?ίν δέ γνώριμος τφ βαοιλεΐ, έχ τών ύπ* αύτψ 
τελούντων νομάδων τ6 άρχαΐον ών * φ χαλ μάλλ<;»ν 
πεπεισμένος, εΙς Θεσσαλονίχην ήχε, χα\ έδειτο περί 
του υΙου, πρ6 ';ών τιοδών του β«σ:λέω; χιιλινδούμε- ρίβΐι(ΐ3 οροΓ3ΐη 8ΊΙ)ί ίΐ6ΐ ιιυ1ΐ3ΐη 8Π3ΐη, ήυ3πι υΐ νος. Βασιλεύς δέ < ώσπερ ύπό τίνος χεχκνημένος, 

ΐιοοίϋ Ι3η(ιιιη 803ΐ38 ιυυΓί8 βρροηιΐ. Β3Γΐΐ3Γυ8 0(ΜΙ- τφ άνΟρώπφ διελέγετο μόνον παραλαβών, ώ; |£< 

(1ίΐίοη6πι ρβΗίΙ^ηΙβΓ 8υ»6ίρίΙ, 61 ιη3]θΓ3 6ΐί3ΐη βούλοιτο άπδ τών βαρβάρων τ^ υΐ^ν έλευθεροΟν, 

ρηρ&ΓιΙυΓυηι «ροηιΐβΐ, 6οηΩΓηΐ3Κΐιΐ6, Γ6ηι βϊΙμ ΙιαικΙ * πρ^ς τήν Βε^^οίας αίρεσιν συμπράττειν , ουδέν ίτε- (ΙΊΓβοίΙΰπι ίθΓ6. Ν3Η1 86 ουίΗ ςυί1)ΐΐ8ϋ3Νΐ 3ΐϋ8 ΤΗ- 
1)3ΐ1θΓυηι Β6γγ1ι<£3 ροΐ6ηΐί85ίηιθΓυπι ρ3866ηΐ6πι 1κ>- 
ν65, ίη(6Γ 1)Ιηο8 ιηϋΓοβ υΓΐ)ί8 ηο€ΐιι ιη3η5ίΐ3Γ6 : 
ί1(ΐί1)υ8 ηϋ1ΐ3 »ίΐ ευ8(0(1ί3, υΐ Γ3α1β ρο85Η 771 

Ρ6Γ8υ38ί8 806118 ίηΐρ6Γ3ΐΟΓί 2Γ&(Ιΐί€3Π. 2^16 Β3Γΐ)3ηΐ8 
Γϋΐϋ 80 |»3αΐ18 Γβ66<1ίΐγ ίΙΙίί 3 Ρ6Γ8ΐ8 1ΐϋ6Γ3η(1ί ρΓΟ- ρον ή νυχτδ; μόνον χλίμαχα τοΙς τείχ^σιν έπ;θέντα. 
Ό βάρβαρος δέ τήν τε έτιιχείρησιν ύπήρχετ^ προ- 
θύμως, χα\ τά μεγάλα έπηγγέλλετο συμπράςάΐν • 
έφασχ8 δέ χα\ (>ζ^Βίαν μάλιστα αύτφ ΕσεσΟαι τήν 
έπιχείρησιν. Τών* γάρ έν ^^ζρρ^ιψ δυνατωτάτι«.ν 
Τριβαλών μετά τίνων έτερων νέμων βοΰς, με- οί9ίΐίζθό όγ ν^οο^ιε ΗΙδΤΟΠΙΑΚϋΜ ΙΙΒΕΚ IV. 138 

τειχών αυΧζεσΟαι της πόλεως Α ηπί&δα β^ουπι ααΓβΓβηβ, 8ί λ<1 οΗ^βιη οοουραπάπιπ 1^ 

ταςνι των βύο 
τήν ννχτα • κα\ μηδεμ^αν χατ' αύτοΟς είναι φι>- 
λαχήν, ώίΐτ' εΤναι ^^βιον τους εταίρους πείτιν- 
τα, πράττειν βασιλεΐ τά χατά γνώμην, Ό μέν ουν 
βάρβαρος ούτω συνθεμένος πρδς βασιλέα, άπεχώρει, 
έχίίνου έπαγγδιλαμένου τ6ν υΐ^ν άπ6 των Περσών 
έλΕυθεροΰν, εΐ συμπράξειε τά δυνιτά πρ^ς τ6 Βέ^- 
^ιαν άλώναι. Βασιλεύς δΐ παρεσκευάζετο, ώς εΙς 
Βε]^^ιαν άφιξ^^μβνος νυχτ6ς, χα\ τάς μέν τριήρεις 
Ιχέλευε τους ναυάρχους έφοπ) ίσαντας, άγοντας χα\ 
του; βαρβάρους, έπ£ τίνα ποταμίων των άεννάων ού 
ιτάνυ πό^όω ρέοντα Βε^^όο(ας, έκ συνθήματος έλ- 
ΟεΙν, χα\ περιμένειν βασιλέα. Α0τ6ς δ^ τήν τε έκ 
θεσσαλονίκης άγων στρατιάν, κα\ των έκ Βυζαντίου 
(πομένων ούκ δλίγους, αύτόθεν ίππους συμτΓορισα- 
μ.^νους, έχ της -ί^πείρου πρ^ς Βέ/^^οιαν έχώρει, βα- 
ο.λεα τ^ν νέον έν θεσσαλον£χ]β καταλιπών• Έν Βε•6- 
ΡοΙ<^ δέ κα\ πρ^τερον μέν ϊ^σαν ούκ ολίγοι Τριβαλών 
ύπδ Κράλΐ) χατψχισμένοι, ού στρατιωται μόνον, 
άλλα χα\ των δυνατών, διά τε τήν άλλην τή; πόλεως 
εΟφυΐαν * ο{ιβεν6ς γάρ των δσα πόλιν εύδαίμονα ποιεΓ 
ένδεί, χα\ διά τδ μεγάλην είναι, κα\ πολλούς τους 
ν>^χονντας Εχειν, οΰ δημώδη μόνον δχλον. Αλλά 
χα\ στρατιώτας, κα\ ούχ ολίγου; των συγκλητικών* 
άν το'^ς πλείου; μέν, ή πάντας Ι Κράλης έξήλασε 
χιτασχών, δμως ίτι τήν άποστασίαν δεδιώς της πό- 
λεως, σχρατιώτας τε έγκατψκισεν ούκ ολίγους, χα\ 
των παρ' αύτφ επιφανών τινας • ακροπόλεις δέ οίκο- 
δβμήσβς δύο, τήν μέν άπηρτισμένην πάντη, φρουρά ορβΓαιη νίπΙίΙβΓ οοηΐυΐίδδβΐ. Ιαιηςυβ ίιηρβπιΐοΓ υΐ 
β6ΓΓΐΐ(£2ΐη ηοοία ίπβΐ 5β οοιηρ3Γ&1)αΙ, ιπδίηίΐαηί^ η.η- 
ν3Γ€Ηί$, ΐπΓβιηβδ ίηδίΓϋβΓβηΙ, 6ΐ 1)αΓΐ)αΓ0δ δίηϊΐιΐ 
(ΙιιοβηΙβδ, ίη Οανίυιη ςυβηκίδίη ρβΓβηηβιη, ηοη 3*1- 
ιηο(Ιιιιυ Β6γγΙιοβ3 ρΓΟΰυΙ ιη^ηαπίοιη, ϋχ οοιηροδίιο 
νβηΐΓβηΙ, ίΙ>ί(ΐαβ δβ βχδρβοΐβΓβηΙ. Ιρδβ νιτο Ιιπη 
βχ Τ1ιβδδ»1οηΐθ3 ρΓίΐΡδίϋίιιηι, Ιιιιη ςαί 6 ΒγζηηΙίο δο 
δβίΐαβηΐβδ, ηοη ραυοοδ Ιιιάβ βςαοδ οοηςυίδί τλπϊ, 
ϋϋοβηδ βχ οοηΐίηβηΐβ ΒβΓΓίκΒαιη, ίιηρβΓαΐΟΓβ ]ΐι- 
ηίθΓ6 Τ1ΐ6δδ&1οηίο:6 ΓθΙΊαο, ρ6ΐ6ΐ)»1. ΒβγγΗοβ» ηιι- 
Ιβιη, βίδί ]αηϊ ίηΐ63 ιηυΗί (Ιο^ογοπΙ Τπ1)ίΐΙΠ, λ 
€γ»Ι6 60 ΙιαΙίΐαΐυιη ιηίδδΊ, ηοη πιίΐίΐοδ ηιοΐο, νβηιιη 

βΐίΛΠΙ λοΠίίηβδ ΟυρίΟδί, ΙϋΠΙ ρΓΟρΙβΓ €3ΡΐΟΓ3ΐη ΟΟΙΤί- 

ηιοάίΐαΐβπι (ηίΐπΐ δίςυίίΐβπ) βΟΓυπι (\ηχ υΓΐ)6π) ηϋ- 
^ ςυαηι 1)63ΐ3ηι ΓαείυιιΙ, Ηΐίο (Ιοβδί), Ιυπι ςυΊ» αηιι•!^ 
6δ(, ιηοΐΐΐδςυο ίη€θΗδ ΓΓβςυοοδ, ηοη ρΐ6ΐ)6ί!ΐ δοΐιιηι 
Ιιιγ1)3, 86(1 61 ηπΓιΐί1)υδ 6( ορ(ίη:»ιίΙ)υδ, ηποΓυπι 
ρΙιΐΓ6δ, Τ6ΐ οηιη6δ ροΐίυδ 0Γαΐ6δ βα οοουρβία 6χρυΗΐ. 
ηίΙΓιΙο πιίηοδ &(11ιυε 6]π8 άβίβοΛίοηΰπι ιίηιβηδ, ηοη 
ρααεοδ ιηΊΠΐ6δ 61 ηοΐίΐβδ αΐϊηιιοί ι1)ί δΐ3ΐ)ί1ί 86ΐΐ6 
€θ11θ€3Γ2(. Αγ668 ροΓΓΟ 6θηδΐΓυχίΙ <1υ3δ. Αο οηι- 
ηίηο ςηίϋβο) ρ6ΓΓ6εΐχ, 8(1 ροΓίαπι ςυχ Κεςία ϋίοί- 
ΐυΓ, β6ΓΠ)3ηο8 ρΓΧδί(1ί3ποδ ίιηροδυίΐ : &Ιι6Γ3 6ΐί&π)- 
ηυπι ρΓΧδίιΙίο τ^ΐΓβϋ&ΐ ; ηοη 6ηΊπι Ι&πι 2Γλ , 
ςα^ιπ) ρ8Γν3 υΓΐ>δ Ιη νη^^η^ 6Γ31 (10). Ρ&η6 οηίηι 
ηοη 6χι^υ3 <16 &ιιιΙ>ίια ρΓίοηβ υΓίιίδ &1)8αδδ3, πιηγο 
6&Π1 <1Ί56ΐυ(ΐ6ΐ)3(, δοΐο 86({οαΙί8 9βάίΙ)υ8, 61 ΙυΓΓΟβ 
6Π£;6ΐ)&(, ροδΙ υηαηι ηοΑχΊηιαηι (γ68 ηιίηοΓ68, πιυ• χιτέσχε Γερμα^ν τήν πρ6ς τ!) Βισιλικζ καλούμενη ^ Γ0Γϋηΐ(ΐυ6 ίηΙΟΓ ΙϋΓΓ68 €Γ388ίΐϋ(1ίηβ ίΙΠδ Γ6δροη(ΐ6η* 
«ύλτ;, ή λοιτκή δέ ένέδει !τι. Ού γάρ ακρόπολις ή ν, 
άλλ' ώσπερ μικρά πόλις έν μεγάλτ). Μέρος γάρ ούχ 
Ολίγον τον τιεριβόλου της πρώτης πόλεως άποτεμό- 
μενο; διετείχιζεν έπΙ τά Ινδον τάς οΙκίας καθαιρών, 
χαΐ πύργους άνίστη έφ• έν\ τω μεγίστφ τρεί; έλάσ- 
σους, χα\ τών κατά τά μεσοπύργια τειχών πίχος 
σύμμετρον εχόντων διπλάς έποίει τάς επάλξεις, 7ν' 
εΙ δέοιτο, έφ' Ιτερον Ιέναι έξ έτέ;.ου, (ί^δία «Γη ή 
δαξαγωγή • χΐν βΐ συμβαίη τήν άκρόπολιν άλώναι, 
μι^δέν παραβλάπτοιντο οΐ φύλακες ομοίως άπό τε 
τ»ν Ιξω χα\ τών Ενδον πολεμίων. Ταύτην μέν ούν 
ίβιαύτην οδσαν, ούχ Εφθασεν εΙς τέλος άγαγείν, 
άλλα του προσήκοντος ύψους άπελείτιοντο οΐ πύργοι 
Ιτι. Διά τε ούν τάς είρημένας αΙτίας, πολλοί Τριβα- 
λών έ'/6ιέτρ€βον Βε^^οίςι, χα\ αξιόμαχος στρατιά • 
χαΐ τότε δνά τήν βασιλέως Εφοδον ούκ ολίγοι έχ τών 
έν ταΐς χώμαις χατιρκισμένων συνήλθον]• ύπώτιτευον 
γάρ χβ\ αΟτοΙ βασιλέα έπιχειρήσειν σφίσι, χλ\ της 
τε πόλ£€ι>ς έττοιούντο φυλακήν κα\ νύκτωρ. χα\ μεθ' 
ήμέραν ού ^^θύμως • κα\ παρέσχε υ άζοντο '7:ρ>ις 
άμνναν, ήν τις αύτοϊς έπίη. "Ά κα\ βασιλεύς σαφέ- 
στατα είδώς, ού φανερώς έπεχείρει * {{δει γάρ ού 
δυνατδς έσόμενος τοσούτους βία αίρήσειν μετά τών 
τειχών • άλλ' έπ\ κλοτιήν έχώρει μάλλον, ούκ ολίγα 
χα\ τοΤς έγχωρίοις πεποιθώς, ώς συστήσονται έπ\ 
το!>ς ιο6λκμίους ήν αΓσθωνται Ενδον δντα, κα\ συγ- Ιίιιπι (Ιυρϋοία ρΓορπ{;η2ΐουΐ3, ββυ ρίηηαδ Γαοίβΐ)»!• 
υΐ 81 οριΐδ ΓοΓβΙ, 0ΐ) υηα ίη αΙΐ6Γ3πι Γαοίΐο οοπιηιοα- 

Γ6ηΙ ηΐί1ίΐ6δ : 6ΐ δί 3ΓΧ ίθΓΐ6 02ΐρ6Γ6(ΐΙΓ, €υ8(0(ΐ68 α1> 

λοδί'ώυδ 2βςιΐ6 ίηΐυδ 36 Γοπδ ηίΙιΠ ΐ!(()6Γ6η(υΓ. 
ΙΙ^ηο ίξίιυΓ 3Γ66πι δίο ίηδίίΐιιίαηι 3(1 6η6ηι ρ6Γ(]υ« 
66Γ6 ηοη ροΐυ'ιΐ, 86(1 εοηνοηίβηδ 3ΐΙίΐυ(1ο ΐυΓπϋυβ 

3(11ΐυ6 (166Γ31. ΡΓΟρΙι Γ 63ηδ3δ ί%\ΐΜΤ 3 Φβ ρΟδίΐΟδ, 

ηι:ΐ£;η3 61 1)6ΐΙίοοδα ΤΓίΙ>3ΐ1οηιηι νίδ Β6ΓΓΐΐ(£3η) ίη- 
6οΐ6ΐ)3ΐ : «1 Ιηη6 ρΓορΐ6Γ ίηί68ΐυιη ίπιρ6ΓαΙοη8 3(1- 
ν6πΐυηι ιιοη ρ3υοί ίη νίοίδ 1ΐ3ΐ)ίΐ3η(68, ςαο(1 61 δο 
ίηναδυηι ίπ ιη6ΐυοΓ6ηΙ, 60 6οηηυχ6Γ3η(, €υ8ΐθ(1ί6- 
1)3ΐυΓ(]α6 υΓί):» ιΐ06ΐιι 61 ίηΐ6Γ(Ιίυ νί($ίΐ3ηΐ6Γ, 61 3(1 
ΙιοδΙβηι ρΓορυ1δ3η(1υιη δ6δ6 ίηδΐΓυ6ΐ)3η(. Ου» €υηι 
61 πηρ^Γ3ΐθΓ 6χρΙθΓ3ΐίδδΊιη6 δ^^^(?ι, ηοη .ιρβΓίβ 609 
Π 3^^Γ6(1ί6ΐ)αΐηΓ,(ΐυο(1 δΟ 3(1 Ι3ηι ηιυΐΐοδ 6χρυ£;η3ΐΊοηθ 
8υ1>ί£6π(1ο3 νίπ1)υδ ΊηιραΓβπι ηοδδ6ΐ, 86(1 3(1 ΓοΠι 
86 6θπν6ηβΙ)3ΐ ροΐίϋδ, ηοη ρ3Γαηι 6ΐ ίηοοίίδ οοπΟ- 
8(18; 772 η6ΐι>ρ6 6ίδ6 ίηίαδ 6886 οοί[;ηον6πηΙ, 8ί« 
ηιυΐ ίη 1ιοδΐ6δ δυΓΓ6€(υΓ0δ, 1)6ϋαηΐ(]υ6 86€υηι οοη- 
ίβεΐιίΓΟδ. Ιΐ3(|υ6 η)3|;ηορ6Γ6 δΐυάβηβ, ηβ ίη Τπ1)3ΐ- 
Ιοδ ίΓ6 ηοδ06Γ6ΐυΓ, 6Χ οοιηρβςΐο 6ΐιιη 6Χ6Γθΐΐα 3(1 
Ουιη6η ν6ΐιίι. Τπγ6ιπ€§ 3υΐ6Π) ηοη(1υπι 3(ΐ6Γ3ηΙ• 
€αηι 6ηίιη 6δδ6ηΙ 3(1 Οδΐΐηη) ϋυπ^ίιιίδ, 6 ηΐ3ή 31• 
ςυβ 6 Ουνίο ίη πιο(1υηι &κβ6Π8 3)$^6δΐο Ιυΐο (υΐ 
«ιη3( 366ί(ΐ6Γ6) , 3(1ί1υδ 3(1 ΐΓ3ηδ6υιΐ(1υιη οϋΐίηβΓί 
ηοη ροΐ6Γ3ΐ : 61 ηαν3Γ6ΐιί &(1 η3ν68 6χρ64ΐΐ6η(ΐ38 Ιαοοϋί ΡοαίΑΒΪ οοΐδθ. 

(10) 6γ«66 Γ69ΐίνίυ9 ρΓΟρΙβΓ παρωνομασίαν. 
Ρατβοι.. Οη. ΟΙ-ΐν. Οί9ίΐίζθό όγ Οοο^Ιε ΙΟΑΝΝΙδ ΟΑΝΤΑΟϋΖΕΝΙ Ι4ί 

Ίιινβηΐ6ΐ)9ηΐ, Ι&ηΙυιηςυβ οοοα- Α χατεργάσονται αυτφ τ6ν τε^λεμον. Ό μίν ούν ηρό• 139 

ηυΐίαιη ΐΏΑοΗιηίΐιη 
δίοηβιη Ι&ΐβπι Γβί 1>6η6 £;6Γ6η(ΐ£ 6ΐ&1>ί <1οΐ6ΐ)3ηΙ. 
8€Ί6ΐ)&η( ςυίρρο, ηβο ίιηρ6Γ3ΐθΓ6ΐη βίηβ ίρδίβ ΒβΓ- 
Γΐιοβαιη ίιιναδίίΓυιη : 56(1 όίΐιιουΐο 9|;ηί1απίΐ, Τ1ι69- 
8:ι1οηΊϋ3ΐη ΓΡρβίβΓβ οοαοΐιιπι ίπ. ΙιηρβΓ&ΐΟΓ βίιηίΠ- 
ΙβΓ 9(1 Οιινίυιη Γ.οη&ίδίβηβ, ηοηάυιη &(Ι6»56 ΙΠΓθ- 
ηΐ6$ (ΙοΙβηΐβΓ Γ6Γ6])Ηΐ, €&ιι$3ΐηςπ6 3ΐ)$6ηΐί3β ί(ρΐ0Γ3- 
[)αΐ : οΐ 116 €0Βρ(» ίη ηίΐιίΐϋΐη οαάβΓβηΙ, βί (1ί^$ ίη- 
ΙβΓΥοηίδδβΐ, βΐΊαιη ίρββ ν6Γ6ΐ)3ΐυΓ. ΙηίοΓβα ^υιη 
€ΐ3^5ί3Γϋ ΙιχΓβηΙ, ςυί(Ι Αςαηΐ, (ΐ6$υ&)ίΙο 6χ»!5ΐυαη3 
πιαΓ6, 6( 3ΐί.ιυ&η(]ίιι ί1υοΐ^.ιιΐ8, η3ν68 ρΐαο'κίο 3€ Ιβηί 
ιπιρβίιι Ίη Ουηιπι ρΓοηιονβΙ, οίίοςυβ εααι ίπιροΓα- 
ΙοΓβ εοη]υηεΐί, ςυαιη ίηΙήαο<^$υ ίιηρβάίιί ίιιίδββηΐ, 
£0ΐηιΐ)6ηΐ0Γα1)»ηΙ. ΙπιρβΓβΙΟΓ Ηχο ηοη ΓογΙηπα, 86<1 
ϋΐνιη» ρΓονίϋβηΐία ββη 6χί8ΐίιιΐ3ΐΐ8, 3(1 ηρ^οΐίυιη 
Ιΐαηδίξβηϋυτη, υ( ΟΰΟ ορίΐυΐαηΐβ, εοηΩηη3ΐ)3ΐϋΓ , 
61 ςιιαηι 66ΐ6ηΐ6Γ ϋθ653ΐ, ευιη %τζνϊ Ιβνίηηβ &γ- 

ΙΠΑΐυΓΑ 6ΐ 1):ΐΓΐ)3Πδ ΒοΓΓίΐΟββηΐ ρΓ0ρ6Γ3ΐ>3ΐ, Γβΐίο• 

118 30 €υ$Ιο()ίαιη ΐΓίΓβιηίιιιη ςυοΐ 8υΓβθ6Γ6 &γΙ)Ίιγ3- 
1)3(ΠΓ. Ευηΐβιη Μ6ΓΖ6ΐ3ΐΐ]δ 0€ευΓΓβη8 3(1 Γ68ΐίιΐ3η- 
<]πιη 3€υ6ΐ)3ΐ, ςηθ(1 ϋί€βΓ6ΐ, οιηηί3 86 οοπΓβοίδΗβ, 
61 8('3ΐ&8 Γ3εί6η(ΐ38 8οεϋ8 οοηαπυβίδββ. Οιιιη 3ΐ> ορ- 
ρ1(Ιο ρΓορΙαβ 3ΐ)6$86ηΐ, ΙιηρβΓαΐΟΓ ηΐΓ8υ8 ΜβΓζβΙα- 
ΐυιη ιηίίΓιΙ, νΐ8υιη, βοςυίά 863ΐ^β 8ίηΐ οοιιΓβεΐχ. Ββ- 
ΠβΓΐ 1116, ηυ1ΐ38 6886 €οηΓΰεΐ38. ΙιηρεΓαΙΟΓ ίΐ6Γυιη 
3ΛείρΊΓι εοβίΐ3ΐίοη6 ΙϋΓΐ)3π. Τυιη ςυΐ ΐΠί 6γ»ιιΙ 
ρΓΟλίιιιί 3ρΐ3Γβ ίπ 8γ1νΐ8 ΐΓ3ΐ)68, 3ΐΐί1υ(1ίη6ΐη 111 υπ 
ί£(]ΐΐ3ηΐ68 (υη3 εηίιιι Ιη εχρειϋΐΊοηε ν6Γ83ΐ)3ηΙυΓ 
Β6ίΓΐΐ(£0ΐ3ηιιιι ρπιηαηί, 3 €Γαΐ6 ίη 6Χ8ίΗυπι 3οΙί, 
ηι;)^η&ιιπηίΐ3ΐ6 6ΐ &ϋ6ηΓΐ3 ηίΐιίΐ Γ6ΐί(ΐυί8 (16 ίπι^β- 
γαΙογΙ;^ 3|;ηιΊιΐ6 εοηε6(ΐ6ηΐ68, ρΓΟπιρίβιιυβ 9ά (>ηιιιί3 
ρπΙ^86Γνΐ6ηΐ68, βΐ 3(1 ρ3ΐΓί3ηι οεευρ3η(ΐ3Π) 8ΐϋ(ϋυιη 
80110) 3εεοηιιηο(]3ηΐ68), 6ΐ ιιηοηί3ηι εΙ^νί ηοη 8υρ- 
Ρ6ΐ6ΐ3ηΐ, Γυηίΐιυβ εχ ΐ3ΐ)6Γη3ευ1ο ίπιρ6Γ3ΐοπ8 υ8ί, 
ςυ3ΐ6Γη39 863139 1)Γ6νί εοιηροη6Γ6, ςα38 ε3ΐ3- 

ρ1)Γ3α1, 61 ςηί(ΐ3Π) 1βνί8 3Γΐη3ΐυΓ26 Ιθ1ΐ6ηΐ68, Β6Γ- 

ΓΐκΒΟΙίβ €1110 ΜετζεΙαίο (Ιυείϋπδ, οιητίβ 3ρρ1ίευβ- 
ΓΟΟΙ, ορρ1(ΐ3ηΐ8 3(1 υηυηι ί|^0Γ3ηΓιΙ)υ8 : 1ρ8ί(]υ6 
ρηιηΙ, (Ι6ίη(ΐ6 αΐπιΐ8(ΐυ6 3ηη3ΐυΓβΒ ηιίΐίίβδ 38ε6η- 
^6Γυη(. 773 ΊηρβΓ^ΐοΓ ιιΐ 8υο8 Ίηΐυ8 6886 οοηιρβ- 
πΐ. (1ίνί8ί8 εθρϋ8, ίρ8β ΚθΠ13ηθ8, 6ςοίΐ68 ρ6(1ίΐ68- 
«106 (1υε6ΐι8 3ι1 6ε3ΐ38 ρΓοε688ίΐ : 1)3γ1)3Γ08 ευο) 
Γ6ΐί(|υί8 Κοηΐ3η!9 3Γε6αι 3(1θΓίΗ ]ο88ΐΙ• υΐ ρΐυηΐιυβ 
6Χ ρ3ηίΙ)υβ ίην3(ΐ6ηΐ68, Ι6Γγογ6πι ίη(1ί£;6ηΐ8 3ΐΓ6Γ• νοιαν πολλήν ποιούμενος του μή χατά^ηλος είναι 
ΤριβαλοΙς έπιστρατεΰων, ήλθεν 1π\ τ&ν ΐϊοταμ^ν 
χατά τΐ σύνθημα. ΑΙ τριήρεις β& οδπω παρησαν. 
Γενόμενοι γάρ πρ6ς τδ στόμα του ποταμοίΐ, οΤα φι- 
λε? συμβαίνε'.ν, ύπό τε της θαλάττι^ς κα\ τον ποτα- 
μού Ιξωθουμένης της Ιλύος προσχουσθαι χατά τίιν 
είσβολήν, ί^δυνάτουν πρ^ς τήν δίοδον • χα\ μηχανή 
τοΤς ναυάρχοις ούδεμ{α έξευρ(7χετο, άλλα μόνον 
Ι^χθοντο τοιαύτης πράξεως άπολλυμένης. '^^ισαν 
γάρ ούδΐ βασιλέα χωρίς αυτών Ιπιστρατεύσοντα 
^εΙ>ροΙζ^, άλλ' &μα 2(1) χατάδηλον γενόμενον, άναγ- 
χασθήσεσθαι «Ες θεασαλονίχην άναατρέφειν. Βασι- 
λεύς τε δμοΓως ήγανάχτει Ιφεατώς τψ ποταμψ, δτ% 
μή παρήσαν αΐ τριήρεις * τήν αΐτίαν δέ της άπολεί- 
Β ψβως ήγνδει, χα\ άπδλλυσθαι τοιαύτην πρδξιν δ«ε- 
νδει χα\ αύτδς, εΙ Ιπιγένοιτο ή^μέρα. Έν δσιρ δέ ο( 
έν ταΤς τριήρβσι περ\ του δ τι χρή πράττειν διη- 
πδρουν, άθρδον πλημμυρήσααα ή θάλασσα, χα\ χυ- 
μήνασα έπ\ μιχρδν^ ήί^^ΡΦ χα\.προσηνεΙ (}οθ£(ρ πσρ- 
έπεμπε τάς ναυς έπ\ τδν ποταμδν, χα\ Ιν όλ(γφ 
βασιλεΐ συμμ{ξασαι, διηγοΟντο τδ χατά τήν διάβα• 
σιν, ώ^περ έζαίσιον συμβεβηχδς. Βασιλεύς τ• ο& 
κατ3( τύχην, άλλα προνο{^ θεί^ τά τοιαύτα συνβ- 
σκευάσΟαι οίηθείς, μάλλον έπε^^^ώσθη πρδς τήν πρ^ 
ξ'.ν, ως θεού συναιρομένου • χα\ { τάχους είχε, τους 
τε όπλίτας, χα\ ψιλούς, χ2ιΙ τοζ^ς βαρβάρους των 
νεών έξαγαγών, έχώρει πρ6ς Βέ^^ιαν σπουδ}, έπ\ 
τήν φυλαχήν των νίών χαταλιπών (σους ψβτο άρ- 
χέσειν. Μεταξύ δλ πορευομένφ χαΐ δ Μαρζβλάτος 
παραγενόμενος, έπέσπευδε πρδς τήν πόρε (αν• Πάντα 
γάρ αύτψ Ιφασχεν ήνύσΟαι, χα\ τβΐς έταίροις έπι- 
τετραφέναι τήν τής χλίμαχος χατασχβυήν. Έπε\ δ& 
ήσαν ούχ άπωθεν της πόλεως, βασιλεύς μέν αΙΙΘις 
ϊπεμπε Μβρί;ελάτον Ιδειν, εΐ χατεσχεύαστο ή χλί« 
μαξ. Ό δλ έπαναστρέψας, μηδέ μίαν Ιφασχβ χατι- 
σχευάσθαι χλ(μαχα, χαΐ πάλιν ό βασιλεύς έν άπό• 
ροις ήν. 01 περ\ αύτδν δ^ ξύλα τεμ4ντ$ς Ιχ τΙ}ς 
λόχμης τψ τε(χ8ΐ Ισομήχη ( συνεστρατεύοντο γάρ 
Βε^^ιωτών οΐ μάλιστα &ν λόγ(ρ ύπδ Κράλη φυγα- 
δευθέντες, πρδς εύψυχ(αν χα\ τόλμαν ούδεν^ λη- 
πόμενοι των συνόντων βασιλεΐ * ο! χα\ μάλιστα προ• 
θύμω; πρδς πάντα υπηρετούν, χαΐ πρδς τήν της 
πατρίδος έσπούδαζον χατάληψιν), Ιπειδή ήλων ούχ Γ6ηΙ. Οαί ίη1υ8 ]3ΐη 6Γ3ηΙ ιηϋίΐεβ, ρπιηυηι ςυΜεηι ρ εύπόρουν, τοί; έχ της βχσιλιχής σχηνης χρησάμενοι 

χαλωδίοις, χλίμαχας χατεσχεύασαντέτταρας έν βρα- 
χεί, όπλΓται δέ χα\ έχ των ψιλών άραντβς αύτάς» 
Βε^^οιωιών ηγουμένων μετά Μαρζελάτου, τοίς τεΙ- 
χεσι ηροοί^ι,ε^σαν, μηδενδς είδότος τών ένδον πολε- 
τών * χζ\ αυτοί άνέβαινον πρώτοι, έπειτα χα\ έχ 
τών οπλιτών χαΐ τών ψιλών. Βασιλεύς δ* έπε\ {)σ04- 
νετο ένδον δντας τους οίχε ίου:, αύτίχα τΐ στράτευμα 
διήρει, χα\ 'Ρωμαίους μέν έχων αύτδς Ιππέας χαλ 
πεζούς, έπ\ τάς χλίμαχας έχώρει, τδ βαρβαριχ^ 
δέ μετά Τωμαίων τών Ιπιλοίπων έπΙ τήν άχρόπ^ 
λιν έκέλευε χωρειν, ώστε χαταπλήττειν πολλαχόθ&ν 
προσβαλόντα;. 01 ένδον δέ γενόμενοι στρατιώται, 
πρώτα μέν φύλαξί τισι περιτυχόντες, συνε)^μβανον, 
Λα\ σιωπαν έχέλευον, ή ήπείλουν άποχτείν^ιν. ίη ςοο8(ΐ3ΐο ευ8ΐ<Μΐ68 ίηοίϋβηΐββ, 608 εοοιρΓεΙιεη- 
(ΐ6ΐ>3ΐιΐ, οιοΓίβιηςυβ Ιηΐ6η)ΐίη3ΐ)3ΐιΐιΐΓ, 8ΐ νοεβπι 
6βεΓ6πΙ. 1>6!η(ΐ6 ευιη 3(1 ροΓίβηι Ορ8ΐεε6]3ΐΐ3ηι ?6- 
ηΐ886ηΐ, λΗθ8 ειΐ8(0(ί68, βοδίίειηςηε είν68 οΙΓεηιΙβ• 
Γοηΐ, (1008 3(1 86 ]αν3η(1θ8, ?βεΐ68()υ6 (1ίίΓΓίπ{;6ΐΐ(1θ8 
1λοη3ΐί βυηΐ. Οίεΐυπι βε Γβεΐυιη. ΙΙΙί ροηίβ βρεηίβ 
ίιορ6Γ3ΐθΓβπι ίπίΓΟπιίιΐυηΐ. Οϋί ρρΐίηΐ3ΐϋπι ρ3αεο8 
3ρυ(1 ρθΓ(3ΐη 86ευιη Γ6(ίη(Ό8, 3Ηο8 ίηΐΓ0Γ8υ3 ΪΓβ 6ΐ 
εοη ΤΓ'Γΐ)3ΐ1ί8 Ιιο8ΐίΙ)υ8 (1ίη)ίε3Γ6 ]υ88ίΙ : 3(1 ςαο8 
ρ6Γ^6η(1θ8 8οΙί ίηεοΐχ β3( ηιυΙΓι 6Γ3η(. 1)1 βοίηι Ιπ- 
ΙΓ3 ηΐ(κηί3 1ιηρ6Γ3ΐοΓ6Πΐ 6586 εο£ηον6Γυη(, 3εεΐ3- 
π)3ΐίοη6 Γ3υ8ΐ3 6001 ρΓθ(1οηΐ6 οοιηϋ)υ8, 8ΐ34ίηι ίη 

Τπ1)3η08 ίΓΓϋ6ηΐ68, Γ3εθ1ΐ3ΐ68 ίΙΙοΓοιη (1ίΓίρίθ1)3ηΐ, 
6ΐίθΓΐ6 0ε€ΟΓΓ0ηΐ68 ε3ρί6ΐ)301• ΤΓίϋ3ΐ1ί 0Γΐ)6ηΐ 63• Οί9ίΐίζθό όγ Οοο^Ιε 141 ΗΙβΤΟΒΙΑΒϋΜ ΟΒΕα ΙΥ. 142 

'ΙηηΛ ίΧΜψκς ϊη\ ηύλην τήν *Οψιχχιοινήν προ9- Α Ρ^ιη &&1ηι«4τ•?&6ΐιΐ6β9 ρτίιηυιιι ικΐ ρπΒίθ€ΐο& ευιη «γορβυομίνην, έτέροις (νένυχον φύλαξι κολίται;, 
•(^Ιχέλιυον9νμΐ(ράττ8(ν9φί(Μ, χαΐ χατα^^ηγνύναι 
τβικ μοχΧηύς • 8^τον 61 ή \6χ^ λχβίνοι τάς ηύΧας 
^.«νο£ξαντβ<, βΐΜ^έχοντο βανιλέα. Ό βλ, των άρ(- 
βτιιν Αλ{γονς «ρ^ ταΐς νύΧαις χβτασχών ικρί αύτλν, 
τ«{^ Αλλους Ινβον Ιχέλιυ• χωριΐν, χα\ αυμπλέχββθοκ 
ηΧς %ώΛμίοις. Ί^Ις $έ χα\ μ^ι ήρχουν βιαφθιί- 
ριιν οΙ εγχώριοι. Ό; γάρ {βθοντο ΙνΙον δντα βασι- 
λέα, της βύφΐ)μ(ας ΐ(βσι ιβοιούσης βηλβν, έπ^Οβντο 
•δτ(χα Τριβαλβϊς, χαλ τά τβ βντα διήρ^ιαζον, χα\ 
«υνιλάμβανον ιΓ πο\ι π^ριτύχοι^ν τινι. 01 Τριβαλο\ 
&• ΙιηΓήαΟΑνοντο ΙαλωχυΤαν Βέ^Ι^ιαν, «ρώτα μέν 
έ^τους&ρχοντας συνέΟβον ηανταχόθβν ώικλιαμένοι» 
ώς ή «μυνοΰμ^νοι &ν έξ|1,Η τάς ιιρ6ς τ^ί άχροπ^ι απηί• υιιάίςιιο ύοηΜίτβηιιιΐ, ιϋ 603 άβΓβηάβιχϊΐιΐ, 

8} ρΟΒββηΙ, ΜΐρΟΠίβ »ρΐκ1 »]'€βΐΒ »ροηί$ 3«ΐΓυ(ζ6- 

Γβηΐ. Β»γ1μΗ8 ιΐΗ€ΐη βζΐη «Γοβιυ Ι»Μιιη τογΙΓθ- 
πυκίϋυβ, βίλΐίηι ΜΐυΙβ ΓιωιΙΗαβιΙ^ροτΑΐΐι, &1) οηιΐΜ 
(]680βη(Ιθηΐ«8, ουιη ΙίΙιβΓίβ βΐ υιοήϋιι», οαΜϋΓΐ» 
η6β1β€ΐί5, ίο νο6η οοΒίυ^βΓυιιΐ. €υιη ροΓΓο ηαιιΐιί 
ββββηΐ ρινίβοΐί ηαίϋΐιιιιι (ΐΓί^ίηία τίάβΐίοβΐ ηηΙ)Ί- 
Ιθβ, 1ΐλΙ)6ηΙβ8 υχοΓββ αο ϋΙιβΓοβ, ιηϋίΐββ λΐιίεπι 
Ιιιί1ΐ6 φΐίηβθαιί), ςυοϋΜΐΒΐ Ακί» παοΓί 61 ΐατΓββ ηοη- 
ϋϋΐη βχΐΓβιηαιη ιιίΑηαπι &ε66ρ6Γαη(, ρΓχΓ* χΐί τυηι 
0θΒ]ιΐ2ΐΐΗΐβ 61 §ΚΙ$ ίη υπΑοι ΐυιτίιη 8&ΐί$ αΐίαιη $β 
&5(ϋ<ΐ6Γυιιΐ ; άβ ιηΙϋΐΙ[)υ8 λΐϋ ςιιί<1βιη ηοκ οοηιρΓβ- 
1ιβη<ΐ6ΐ)&ιι(υΓ, &Ηί ίη 9Β(ϋΐΗΐ$ &1) λΐηίοίβ οοοιιΐΐλϋ^η- 
ΙυΓ. ΟβΓΒίλΐιί »1ΐ6ΡΑΐη ϋΓοβηα, ςα» Α(1 ροΓίααι η:- -* 1 ^ι—^^-Ί»— ^>». — *«Η*ιιΐ •'*^ •*ιτ^ ^υ ***ίΛίϊ«*Λ•» •«•• >-ν•Η«ΑΜΐ «««νιβιυ «ιννυι, ςυκ «α ροΓίαίιι η: 

τύΙοζ^νοβοίξανΧΒζ Απο6ιβρά9χοΐ8ν• Των βαρβάρων * β^ί^ βΓ«1» βοΠ ΐυβίΜΐιίατ : βιΐία ιηαΙιΗυιΙο. ορβ <έ έλβλαξάντββν Ιξωββν της άχροπ^λβως, αύτίχα πέ^ 
««ιΰίκϋα αι*τνί««*«ογνόντκ, τών;ΓππΜν άιιοβα(• 
νοηβς, ιία^Μ» €ΐς τ4|ν άχρ^κολιν, παΖ8ας χα\ γυ- 
νβΐχβς Ιχοντις* των ϋ Ιλλων ο66ένα λόγον Ιποι- 
οδντο. 'Οννων 6έ ιιολλών» τριάχοντα γάρ ϊ)ααν των 
ιν-Λβτριίων 4μβ γυναιξ\ χα\ τέχνοκ» οΐ στρατιω- 
τών ιΛηες Ιιρχον, στρατιώται δ^ πβνταχόσιοι χα\ 
χίλιοι, έΐΛ\ τά της άχροπ^λεως τείχη χα\ οΐ πύρ- 
γοι ζσαν άηΧεϊς, οΐ μέν Λρχοντβ; &μα γυναιξί χαΐ 
«^χνοις ίΐς Ινα των πύργων Οψους Ιχανώς Ιχοντα 
•Ιοί€σβν • τ6 β• Αλλο των "στρατιωτών «λήθος, ο( 
ρίν συνελαμβάνοντο αύτίχα • οί δέ πρ6ς τά; οικίας 
χατιχρύκτοντο παρά τους φίλους. 01 Γερμανοί δέ ηηοπιαι, αΐ ΓβΓβ5«ΐϋΓ, ρΙυ• (Ι^ΰβη ηαίΐΐΐα, β& ΐοΐ:ι 

ΟΓλΙίβ ρΓΟνΙΐΙβίί λ<1 ίΓΟβ «ϋίΟαίΐίοηβΙΒ €0ΐΐ60ΐ9Ι, 

βχΐΓλ ιηυΓΟβ ιηλΑ6Β8, ιιΙη ΐΜϋ-ΙίΑΓοβ 8€ΐΐ8ίΐ, (^ϋαιη 
ΙυΐΒ ΐΓ&1)ί)>ιΐ3 ηΐΒ|[ηί5Α(Ι οιηγοβ «ρρΐία'ιίβ (Ιαρί^ϋ- 
1>ιΐ8 Γ6]ίςυη(|υ6 πκιΐβΓί» βυηαιη &ΐΐτΑΐΐ6η<]» νιιΐβΐί- 

€61), ρ6Γ €03 ίη υΓΐ)θη) Μ8ΐη(ΐ61ΐ(68 56ΙΎλΐί 8ΐιη(. 

Ου»ηι υ( ^3πι νί λο νίππίβ οοουρβίαηι €θ£;ηονίΐ 
ίπιρβΓβΐθΓ, 6ΐ ίρ5β 8(1 αΓοβηι 80€ΐ3ΐηαηΐ6 30 (Ιβάα- 
€6ηΐ6 ρορυΐο ρΓοΓβοΐυβ, ΙΜ οηιηί3 βΐ ι ρΙ^Ιιβ οΐ & 
ηιϋίιίύυβ (]ι>ορΐ3 ίηνβηίι ; ηαίβίΐςαβ» θ( Ι)&γ1μιγρ« 
ηΓΐ)ί8 ίηβΓ688υ ρΓθΙΗ1)υ1(, ηβ ςυίά βι, ιιΐ ΜΙο €8ρ« 
Ιίδ Βοΐβΐ, ηοοβΓβΐϋΓ. Οβίηάβ ΤΗΙ)&1Ιθ8, ςοί 774 «« 
ίη ΐϋΓΓίηι οοηάίιΙβΓαηΙ, βιΐΓβ ]θ88ΐΐ, ά&ο β(1β ρα- Φ 4τέραν ιίχον άχρύπολιν χαθ' ΙαυτοΙις, ή πρί>ς τ|5 ^ ίίΙ'€3, ηίΐιίΐ πιηΠ ρβΓρβδβηΓΟδ. Οοί ρΓΟίίηϋδ β^βδβΙ, 
Ρβίίλιχή ιιαλουμίνη πύλΛ ίν • άλλο Η τι πλίθοΓ οιιιηβδ βπηι &{Ιοπιτυηΐ : βΤΛηί &ίαυί<1βιη ΛΐηΙο» ««. Ρβ(ηλ4χ5 «βλουμνιι πύλ^ ήν • άλλο δέ τι πλήθος 
έχΟοφορούντων, ώς Ιλέγβτο όπΙρ μυρίους βν, έκ πά- 
βης τίίς ύ«& Κράλην γης ήγμένον έπ\ τήν οίκοδομήν 
«ίς άχροπ^λβως» Ιξω α^λιζόμβνον τειχών, ώς { ιθετο 
τβΟς βαρβάρους, Ιτι δοχών μεγάλων προσερηρεισμέ- 
«Λτ τβΙς τσίχεσιν, Ιπ\ λίθων χα\ τής άλλης Ολης 
άνολχί^ν, Λ• αυτών είσρυέντες, διεσώθησαν έντδς 
τ^ βιΑεως• *0 βασιλεϋς βλ ΙπεΙ )|σθετο ήδη κατά 
>ράτος τ<|ν ιβΛιν λχομένην» Γη χα\ αύτ^ς πρ6ς τήν 
άχρ6ιηλιν,«ύφημούμενος 6π^ τών πολιτών κα\ προ• 
«μπίμενος • γη^μενος δλ έκεΙ, πάντα μέν εδρισκεν 
Μ τε του δήμου χα\ της στρατιάς διηρπασμένα • 
τ^ βαρβάρους δλ πέμψας Ιχώλυσε, μή είσελΟεΝ 
Ητ^ της πάλβως» Να μή τι άπ* αυτών χαχουργηθ!). οιιιηβδ βπηι «{Ιοηιτυηΐ ; βΓβηΙ δίηυίάβπι Απιίοί οη- 
ηββ. ΑΐββΓΠΑΑηίροραΙο, βί ςιιίβχ ΐηΓβηιίΙ)ϋ8 νβ* 
ηβΓΑηΐ, οβί&ρΐιηιοΐίδ ΓβδίδΙβύληΐ» ςιιο»(Ι ίιηρβηίον 
»€ε68δίΐ; («ίη βηίηι οοηΓβδίίηι «γοο άβδβΓΚο 8β 
(Ιβϋίιίεηιηΐ. Αΐ(|υβ 1ιί ίρβ! ίΙΙί βΓ^ηΐ, ςυοδ βί ρΗ- 
πϊΐιηι ΒβΓΓίιοΒΑηι ρβίβηΐί ΟΓβΙβδ δοοίοβ &(1]αηχ6ηΐ; 
ςυίΐιυδ Ιυηο ίπιρβπιΐοΓ π)&^88 άο 1>6η6νοΐ6ηϋΑ 
(^Γ&ΐϊΗδ β^Ιΐ. Νοη βηίιη ςοΑπίγίδ Ι<1 βηΐβδ ηιαπάλβ- 

861, Τΐΐ688Αΐθηί63β ίη ΟΟδΙτίβ ΙρδΟΠλ (ΐ686ΓυβΓ&ΙΐΙ» 

86(1 ρβΓ ηιβάία ΒΐυΙίβηιιβ (ϋ8θΗηιίη& ιΐ8<ιιΐ6 ΒβΓ- 
ΗιοΒβπι 6υρί(1β δοουΐΙ ΓυβΓ»ηΐ. Οαα ύβ 0808» ίηιρβ- 

Γ810Γ 6181 €8ρΐίν08 1)6ηΙ|;η6 61 1ΐ11ΙΒ&ηίί6Γ 608 Ιι»- 

1>Νί( 61 ουπι βςυ'ΐδ αίςυβ βΐίαπι 6απι 8πηί8« άοηιΐο 
τίβΐίΰο, 8(1 €Γ8ΐ6ηι ϋίιιιίβΐΐ. ΟχΐβΓΟδ ιηί1ίΐ68 οιηη6$ Ας πολέμφ τής «δλεως Ιαλωκυίας. Έπειτα τοΙς Ο βχΐηι 1π{;ίηΐ8 ρΓχίβείοβ. οοηΐ6η(θ8 ίηϋυπιβηϋβ, 

ελ μ Λλ\»3^ ^^Λ^ &•* <Β«!\ «μ(λ«««.& λ^*Α β••β*• &Ε•^..>.. λ^Ε.Χ.. ι\ΑιΙιηιιο αΚιμα «Ια•»»*•.*» β•^!..!* > ^^ ι ■ ΤριβαλοΙς, το^ς λν τψ πύργφ έ^τΑευεν Ιξιέναι, δεξιάν 
βιδοΙ»ς, ώς ουδέν παρ' α&τού πείσονται δεινόν. 01 δ* 
βύτίχα Ιξι^ντες προσεκύνουν * πάντες γάρ τών φί« 
λειν ήσαν. Γερμανοί δ& άντείχον πρ6ς τ^ν δήμον 
χα\το(»ς έχ τών τριήρεων δπλίτας μαχόμενους, &ΧΡΐ( 
βδ βασιλεύς λγένετο χα\ πρ6ς αυτούς • αύτίχα δέ κα\ 
αύταλ Ιχλιιίό^τες τήν άχρδπολιν προσεχώρουν. ^Ησαν 
61 έχείνοι, ο? μετά βασιλέως, δτε πρδς Βέ^|)οιαν τ6 
^ «ρώτον ήχ£ Κράλη προστάττοντος συνεστρατεύοντο, 
«Ις δ βααιλε\>ς μεγάλας ^δει χάριτας τής εΙς αύτδν 
•ύνοίας τ^τ• • ο6 γάρ ύπέμειναν, χαίτοι 6πδ Κράλη 
χελευδμενοι, Ιχλιπε?ν αύτ&ν Ιν Θεσσαλονίκη στρα- 
τευδμβνον, άλλα χαίτοι πολλών κινδύνων τεερισχύν- 
τ«ιν, δμως άχρι Βε^^^ίας ε!ποντο προθύμως. Δι* ά Ρ6ϋί1)υ8 8ΐ)ίΓ6 άοπιπαι νοίιιίΐ; 6ςυΙ ηιηιςαβ λ5 

6Χ6Γ€ίΐϋ (ΙίιβρΙΐ6Γ8ηΙ; Γ6Π<1ΙΙ8ΠΓ €οΙ1ατί6πι, 1)8]α• 

Ιοπιηι ηίιιπηιιη αο ίοδδΟΓυπι, Ιοη^ίυδ λΐ) «Λβ, 
1«δ8ϋ ίιηρβΓδίοΓίβ 8ΐ>(1ιιοΐ3σι, η6 8 58Γΐ>απ8 δροΐία- 
Γ6ηΐιΐΓ, ηιίΐίΐβδ ^ϋιηίδβΓυηΐ. Οαηι 8αΐ6πι 61 ΐτί- 
β'ιηΐβ ΙΙΙοδ ΙιοηθΓίβθ6 νβΙΙβΙ (ΙίιηηΐβΓβ, 86 Γ6ΐίιΐ6Η 
Γ0^8νβΓυηΐ, ηβαρυϋ ίμδΟΓυιη ρηηοίρβηι ρ^Γ €8ΐυπι« 
ιιΐ8ΐη &€6<ΐ88Γ6ηΙιΐΓ, 86δ6(|α6 τοίβπίβδ 6υπι ΙΙΓί^β 
ΐΓ8<Ικ1ί886 νί(ΐ6Γ6ηΐυΓ. Ρϋυΐο ροδΙ 8ΐίί (|α1(]6Πΐ άο* 
Π108 8088 ίπιρβρ&ΐοηδ ρβΓίηίδδΐι ρβ1ιτ6ηιη( ; 8ΐϋ8 
ίυ|;8 ρΐ86ΐιίΙ ; ηοηηαΙΠ ΤΙ)β888ΐοη!θ8πι άιΐ€ΐί, ίηάβ 
ίυ|^6ΐ)&ηΐ; ηβο 6η1πι ίη 08Γ66Γί5υ8 οοηοΐυάβΐίλη- 
ΐυΓ, 86ά !η ιηοη8δΐ6ηί8 δίηβ νίηοαϋδ οιΐ8ΐοάί6ΐ)8η• 
ΐηΓ. Τ^Ιία βρυά Β61τ1ι(Β8πι 8€οί(ΐ6ηιιιΐ| ίβΙΙοΙοι^ Οί9ίΐίζθό όγ ν^οο^Ιε Ι« ΙΟΑΝΝΙδ ΟΑΤίΤΑΟϋΖΕΝΙ ΙΙΙ 

ίιηρβΓ&ΐΟΓβ (|υ&η) βρβΓλή ροΙβΓΑΐ, θΐ ΚΗ ΙιοβΙίυιη ^ αύ'κο?ς δ βασιλβυς» χαίτοι αΙχμαλίΣ»τοις γεγενημ<• 11110 <1ί6 νί<ϋ0Γ6 λο ι^οιηΐηο» βίηο 8&η|^ίηβ• Νβιηο. 
<ηΗΗΐ νβ) ΚοίΒβηιιβν νβΐ Τπϋ&ΙΙι» οοϋΐι))υ{1 ; υΐΗΐ» 
Ι>3Γΐΐ3ηΐ8 Λ Κοιηαηίβ Ιηΐβκηρίιιβ ιμιγγ&1)«1<ιγ• Βαγ- 
1>&η, ροΜςίΜΐιη 6χ υΓΐ)« οιιρία ηίΙιίΙ ρΓβοιΙ&Γηιιι »ο• 
(}ηί5ί€πιιη(η60 βιιίιμ,60$ ΙπιρβΓαΐΟΓβίηβϋαΙ ίη^Γβόί)^ 
&υ1)]θ€ΐ8ΐη Οη\\ νβ^ίοη^πι υΐ «ίΙ>Ί {ηοιΐΓ89Γ6 Ηΰ6Γ«1 
οΓανβι υηΐ. ΡοΓίηίΐΙβηΙβ ΊιηρβΓ&ΙΟΓβ, νιοι ΐΒ&χ{ηι»ιη 
ρ^οοΓίβ, Ιιοη)!η«8 ριιαοο» &1ΐ€£;βηιηΐ, ςαοά ίΠί ορΒ- 
οΊ» Λο ηβηοΓΟβίβ Ιοοίβ ίαοΊΙβ βοηιιη ηι«ΐΝΐ5 βίΤυ^β- 

ΓϋίΐΙ. νοις ήμέρως Ιχρή^ατο χα\ ιεροσηνως, χα\ διτλα πα- 
ρ«9χόμιν<κ• χα\ 7χπους, Ιτι δέ χα\ άργύριον «ροσ- 
θ(\ς, άτΛ'Κίμΐϋ^ ϊ%\ Κράλην. ΤοΙ)ς δέ Αλλονς 
στρΑΤΜοτας αΙ«ιιντας« πλην τριάκοντα των άρχόνΜίν, 
ί^μφιε^μένους Ιχέλβνκ ιμ^)) άναχωρβΤν β(; τήν ο(χ<«ν* 
οΐ γάρ Ιπποι βιηρπάσθηναν ύπ6 τής στρατιάς * χα\ 
'Λ &λλο )ΤΑή9ος &παν τ6 άχθοφοριχδν οΐ οτρατιώται 
μαχράν τςς πόλεως &παγαγόντες, άπέλυον χελεύ- 
σαντος βα3ΐλέο>ς, Γνα μ4) Οπ% των ^Λρΰάρω"^ διαρ* 
πασΟώσιν. 01 τριάχοντα δλ βασιλέως 1ντ{μως βουλο- μένου άπολύειν, Ιδεήθησαν χατέχε(τ6αι, 7ν« μ^ι πρ^ τ^ν σφέτερον δυνάβτην διαβληΒώφΐν, ώς τά βασιλέως 
^ρημένοι, χα\ έχέντες βντεςί δόξωσι σφοίς τε παραδεδωχίναι χα\ τ)]ν τιόλιν. *Μετ& μιχρ6ν δέ, οΙ μίν 
άπήεσαν ε Ες τ3[ς οΐχίας βασιλέως Ιτητρέ πόντος, οι δ' έδόχουν διαδιδράσχειν * £νιοι δ^ αυτών άχΪΜντες εις 
βεσσαλονίχην, έχείθεν άπεβίδρασχον * ού γάρ έν δε σμωτηρ{οις χατεχλείοντο, άλλ* έν μοναστηρ(οις ίΖ€^ 
τοι μόνον ΙφρουροΟντο. Τοιαύτα μλν τά πρ^ς Βί|^^οιαν συνηνέχθη χρείττω, πάσης ελπίδος εύτυχηχότος 
βασιλέως, χα\ έν ήμέρ^ μιάί τοσούτων πολεμίων άναιμωτΐ χυρίου γεγενημένου. Τέθνηχε γάρ ούδε\ς 
ο&τε 'Ρωμα(ων, οΟτε Τριβαλών πλ)}ν ένδς βαρβάρου, χάχείνου ώς έλέγετο ύπ^ 'Ρωμα(ων άνηρημένου. 01 
βάρβαροι δέ έτεεί έχ της αλώσεως της πόλεως ουδέν άπώναντο * ο6 γάρ είασεν δ βασιλείας Ιντ^ γενέσθαι* 
Έΐ;ν ύποχειμένην Κράλη χώραν έδεήθησαν χαταδραμείν, χα\ βασιλέως Απιτρέψαντος, χατέδρα;ι6ν τ#, 
χαλ λείαν ήλασαν ^πολλήν μάλιστα έχ βοσχημά^ων, ανθρώπων δέ ολίγων. Συνηρεφους γάρ βντος τοα 
τόπου χα\ λοχμώδους, ^ς^δίως διεδίδρασχον. 

775 ΟΑΡϋΤ XIX. 

Ε(ΐ6$ίαηι ρτοβεΐίάΐητ ίηιρύταΐοτ, ηηβηι $ρ€$ (αΙΗί; ηαίχΓα/ίε, βΐ α& ατΙβ ΗΙίΗ$ ορρΐάί ίΗΗΜίίο, Α αιίΛ" 
ρΙινα€ίι$ ηηίΙίΚΒάαιη αά ορρηρηαΐίοηίηι ίπάΐαΐΗΓ, (/ηίΰηΒ οΙί$€ηηίΐητ^ βαηιηαβ ύαρΗ, (2«ι'(ί ραί ΰαρίαηι ίΜ 
^βηί, Ββιααο ρΐατίηιη ορριάηΙοΓυηι. 1η 8€ηίο» €χρβ<ίΗίο ; ορριά'ί ύ^ίοήρϋο, Ρτα[€αο ρβΠΜαάαΜΤ^ ηΗ 
οΜάίβοβιη ίοίί:τ€ΐ, Εχίτα ηΐϋρηία ΙιαύΗαηΐ€ί^ εε ιτηρ^Ύϊ/οπ άιάιιηί. ΜηΙΐί ίη ονριάο ^ά€ίη (ανύηί; «^ικ 
ορρη^ηαίιο. Α ηοΙ)ίΙί$$ίηιη ντΰώιΐΛ^ €1 ϊρία 8^ορ^α, $£όβ €ναΙΐ$^ αΰΰβηϋητ, ΜίΐίΟί/Μ ρτοηύίΙίΐΗΤ, Α 
α^ηαίίί$ ηιιθ(ΐη€ αάιοααίητ. Εονμιη Ληο αά εηιη Ιταη${\^φηη1, ΤίιεααΙοηίοαηι τβρτβάίΐΗτ^ 

ΙιηρβΓ^ΐΟΓ βΙ:αυ ΒβπΗβΒοη^ίυπι Γβηιηι βχ δοη- Β Βασιλεύς δέ έπε\ τά χατά Βέ^^αν ^ έβούλετ» 
Ηΐ&]θΓθ ουιη &^ηιίη6, διψκει , Έδέσα^) έπεστράτευσε , πλείους &γων« ή Ιθηϋ» Γοηη&ΐο, β(ΐ6583ΐη ηι&]ογο ουιη 
^ιΐ2λΐη β«;ΓΓΐΐΦ»ιη νοοβΓαΐ, (ϋ$ΰ68&ίΙ; >^υ1ΐί βίηυί- 
(Ιοιη 6(1211) ΒβΓΓίιηβα 56 ο(]]υια(Γ&ια. ΥβΓϋΐηίαπίθη 
ηοη Ι8ΐηΐ2ΐιΐ) ίη ρΓ9Κ$€η(ΐ1>υ$ εορϋβ, ςιΐ3η(&ΐ)ΐ ίη 
^'ίνίΙ}υ$ Ε(ΐ6556ηί$ ρΓΧΒίαηιίοπϋυβ υΓΐ)ί8 ε&ρί6η«ΐ2Β 
Γΐ(ίϋϋί2ΐη Γοροηβΐιαΐ, ςυοβ 8ΐαΐίιη Μ 8ΰ <1ΰΓ€0ΐιιιχ>8, 
Γθ1ί(]ϋθ8(|υ6 86ΰΐιηι ΐΓαε(υΓ08 εοηΟό^Ιιαί. Ο^ϋΐοΓυηι 
Γ65 Ιοηςβ 86ευ8 οπιηίηοςιιβ !«(1ν6Γ8υ$ ορίηίοηβπι 
βνβηίΐ. Ναπι βΐ ίρ»ί ραΐ&ιη 86 ίηίυτίοθ8 ρΓοΒίο-* 
1)3ηΐυΓ, 6ΐ ΙηθΓπΐ2ΐπι ρΐΓ|)6ηι 6<Ηΐ€ηι ίηοίΐβΐιιιηΐ , μ 
δΙαηΐ68 ρΓο ηιηπβ, 4η ίηφ6Γ»ΐ0Γ6ηι Γοηνΐ€ϋ8 ίιιουΓ- 
Γ6ΐ)3ΐιΐ, Αίϋΐιΐ68, ΥΑΐίΙβ ίηιρ6Γίΐυηι 688<% ςυοϋ <Ϊ11Π1 
ΟγαΓι 1ο• |;β ηΐ8]οτ6 ουηι 6Χ6Γαΐυ 86(ΐ6€ίπι &ηηί8 
ο1)&ί(ΐ6ηΐί, ηίΐιίίςυβ {>ΐΌηοί6η(ί, 86 ϋ6ϋβΓ6 ηο1ιΐ6- Β£|!>^οία επιών. Ούχ ολίγοι γάρ πρδς τοΙς οδσι 
συ νε {πόντο χα\ έχ Βε^ι^οίας * ού μέντοι τοσούτον 
πρ>>; την αϊ^εσιν της πόλεως έθά^^ τ|} συνούσ^ 
στρατί^, δσον Έδεσσηνών τοΙς δυνατοίς , βΟς ψβτ• 
αύτίχα πρ*>σχωρήσειν, χα\ τδν άλλον δημον πείσαν- 
τας * οΐ δέ τουναντίον άπαν ώφΟησαν, ήπερ ψιτο 
ό βασιλεύς. Ού μόνον γάρ αύτοΙ πολέμιοι ήσ«ν 
φανερώς, ά>Λά χα\ τ^ δήμον Ιπειθον, έστωτές ^α 
άπό των τειχών άπέσχωπτον εΙς βασιλέα, πολλών 
αυτοΟ φάσχοντες χαταγινώσχεινάπειρίαν, εΐ Κράλη 
μετά πολλαπλασίου στρατιβίς Ιν έχχαίδεχα Ιτεσε 
πολιορχοΟντος, χαΐ πλέον ουδέν άνύειν δυνηθέν- 
τος έχ των δπλων , «Ι μ^ έχοντες προσέχω- ΓΐηΙ» ίρ86 ρΛηο 8ρ3ϋο ουπι 1»η ραυχίΗο Α^ιηίηβ ^ ρουν , αύτδς Ι^λικισεν έν βραχεί π^ριγενήσεσθαι 

τοσούτους άγων. Βασιλεύς δέ ήχθετο μέν πρδς 
τ^ν αποτυχία ν της πόλεως* αύτίχα τ• άπεγίνωσχα 
τ^τειχομαχείν, ού μόνον διά την φυσιχήν οχυρό• 
τητα της πόλεως , χα\ τ)ιν έχ των τειχίϊΝ (υπέρ 
Ι^μισυ γάρ υδασι τεεριχλυζομένη , άπρόσ•.τός έστι 
«ολεμίοις διά τΙ]ν λίμνην» τδ δέ έπίλοιπον, ^^^Χ^- 
σιν όχυρωτάτοις χα\ πύργοις μεγάλοις , (στι δ* 
δπου χα\ χρημνοΓς χα\ φάραγξιν άβάτοις περιέχε- 
ται), άλλ* δτι χα\ στρατιά ούχ όλίγη ^ έχΤριβα* 
λων έγχαθ ιδρυμένη πρδς τ|} πόλει φρουράς Ενεχα» 
ών ξρχον τέτταρες των παρ* αύτοίς επιφανών, οΤς 
συνηγωνίζοντο προθύμως χα\ των πολιτών οΐ δυνα- 
τοί* δμως έδόχει τήν νύχτα αύτου αύλισαμένους, βίς 
τ^^β ύττεραίαν άναχωρειν, χα\ μή τρίβειν τδν χαι- 60δ ϋυπιίΙυΓυπ) 8ρ6Γ2Γ6&. ΙπιρβταΐΟΓ υΓΐ)6 86 Γγ»• 
ΒΐΓ»Γί (]υ1υί(, €ΐ ορρυ|;η2ΐίοηί βοοχ <ΐ68ρ6ΓΑνίΐ : 
ηοη εοΐυπ) ςιιία η^ΐυπα ηιαηυςυβ ηιυηίΐΒ 68861 
(ρ1υ8(ΐυαια (ϋη]ίϋί3ΐα βηί^η 1α€υ οίΓουηκΙβΟ, 1ιο- 
8ΐίΙιυ8 ίηα€0683& 68ΐ , ρ3Γ8 ^61^^1^& ΠΗΐηβ πιηΐιο 

(ΐΓΟίίδδίΠΐίβ, οι Τ&8ΐΐ8 ΙυΓΓίΙ)ΙΙ8, »Γΐ€υΙ)Ί 6(ί&πι ρΓ»• 

€ίριιίί8 61 ν3ΐ1ίΙ)ΐ|8 ίιηρ6Γνίί8 άιΐ(;ίΐϋ*') , 8^ά ςυίλ 
ίΐΓπι ηοη η)ο<1ί€α ΤΓίΙ);ι11οΓυιη η)&ηυ$ 69ηι ρτ£8ί(1ϋ 
€&υδ3 ίη&ιϋ6ΐ)3ΐ : ευί ηυαίιιΟΓ 9ρ\χά 608 ί11α8ΐΓ^ 

ρΓ.Γ6Γ3ΐ)Ι, ςυ08 €ίν68 ρθΐ6ηΐίθΓ€8 8(1]αν3ΐΚϋί11 8ΙΤ6- 

ηυ6. Νί1ιί1οηιίηυ8 ηο6ΐ6ηι Ι1)ί πΐ3ηεη(]υαι, ρο$Ιπ- 
ιΐΐεςυβ ()ί$Γ6()βη(1υηι , ηβϋ ίη ίί$ ηοιβ βίΤιοί 
ηθςυίπεηΐ α^^ΓβϋίαικΙίδ Ι6(ηριΐ8 οοηΐύΓβικΙιιηι 81μ- 
Ι•ί1. Ιη ([Ηίΐηι δ€ηΐιπι|:\ηι βΐ ρΓ0€4Τβ8 Βοηιαηί Οί9ίΐίζθό όγ Οοο^Ιε 145 ΗΙδΤΟΙΙΙΑΚυΜ ΕΙΒΕΚ \\. ΗΘ Ιν τέλει 'Ρωμα^ων έδόχβι πδσι, κα\ τής (ΐτρατιβς 
τας ήγβμόσιν ' αδύνατον γάρ χέχεΖνοι ύπβνόουν 
«ιχομαχί^ τίιν λήψιν της πόλεως , δσον έκ της 
χατά τάς μάχας πε(ρχς. Νυκτός δ^ έκ των οπλιτών 
«νε; ο2 είΐΓ•ντο βασςλεκ Ιχ των τρςήρεων, προσελ- 
βίντες έπυνθάνοΛΟ βασιλέως, βΓ τι σχέπτοιτο π6ρ\ 
της χ^λεως. Του βασιλέως βέ η(Λς είρωνείαν Ιρο- 
(Λίνου, τί δ' &ν αύτοίς δοκο(η βέλτιον, άποπβιρίσθαι 
τών τειχών, ή άναχωρε7ν, αύτο\ μάχβσθαι «αρήνουν, 
χαΗδέοντο» μ^ δι4 τήν Έδεσσηνών ^νωμ•σύνην 
ό:»λιιΐ£?ν τήν π4λιν, δπλοις άλ^σκεαθαι οϊίααν δυνα• 
τ^, αύτο{ τ* έπηγγέλλοντο προθύμως άγωνιείιθαι, 
»ι\ τους Λλλου; τριηρίτας ιβαρέξειν πείσαντες. 
Αΰτ(χϊ τε Ιφαίνετο χα\ βασιλεΤ βέλτιστα τ<Λς δπλ£- ίη6χρυ^η3ΐ)ί1ϋΐη ]α(1ίο^ιηΐβ5, {νβΓυηΐ. Νοείυ ροηο 

»6ευΐ2 ΓυΡΓϋΙ» αϋ06(]υηΙ, ςυίιΙ (Ιβ ορρΜο εθ^Ίΐϋΐ, 
ρρΓευηοΙ^ηΙυΓ. ΙιηρβΓαΐΟΓ ρβΓ &ίιιιυΐ3(ΐοη€ΐη νι- 
€ΐδ&Ίιη ςυχΓΐΙ υΐηιιπ ρΓθ1)6ηΐ ΐ6ηΐ2Γ0 ηΐ(£ΐπ2ί :ιη 
^}506(ΐ6Γ6. Ι1Κ οά ορρΐ]{ζη3ΐίοη6ΐηΙιοΓΐ3ηιυΓ,6ΐ ΟΓ&ηΙ 
776 >^^ ρΐ'ορΙβΓ Ε(ΐ65$6ηοΓΐιπι ρβΓηϋίαιη αΐ) υιϋβ 
«Γΐηίβ 8υ)>ί£;6η(]α (ΙββίδΙ^Ι, δ!(|υί(ϊοιη 5ΐι1)φ ρο8$ί( : 
εΟΑίηςοβ β( «ΙίοΓυοι 6χ ΙΐΊΓ6ΐΐιί1>υ8, ηαίΙ)υΒ ίά ροπ- 
βυΑβυή ^8561)1, ρΓΟίηρίαιη ορβΓ&η ροΠίοβηΙυΓ. Ιιη- 
ρβπιΐΟΓ εοοδίΚυιη ϋΐίοο λΓπρίβηβ, €08 βο^Ι^δ εοηι• 
Ρ2Γ8Γ6, <1υ€68 1)600 ιη^πβ ΒΐίΗΐβπι ίη &ηηί$ λ& 
ορρυ|;η3ΐίοηϋΐη Ιΐλ1)6Γ6 ]ϋΙ)€ΐ. υΐ>ί <1ί1αχί(, εορί^β 
ά\^^ήί, βΐ 1)αΓΐ)8Γ09 ιηπΗβ )ιιχΐί Ιίουιη Α^ηιονβι» τις παραινβΤν, κα\ Ιπένευε πρ^ τ<|ν τειχομαχίαν, ^ υικίβ υΓί» οβρί ηαΙΙο ηιοιίο ροΙβΓΛΐ, υΐ δί β» ίοΓίο έχέλευε τοΙς μέν δπλ(ταις, χ^^ίμΛίίας χατασκευά- 
ζδίν,τοΓς δέ ήγεμ^σι της στρατιδς &μα &ω έφοπλί- 
ζειν, ως τειχομαχήσοντας τήν στρατιάν. Έ7μ\ δ^ 
^\*^Ρ« ^ ξν, διέταττβ τήν στρατιάν, χαΐ τδ μίν 
Ρ»ρ6αριχ^ν τοΓς κατά τήν λίμνην τείχεσιν έφίστι^, 
δβεν ήν αδύνατον έλείν ίν' εΐ χα\ άλώναι "Εδεσσαν 
συμ^αίη, μή Ιχοιεν βάρβαροι δθεν βίσελθ-ίντες 
άΐϊοχτείνοιέν^ τίνα; • αύτδς δέ τδ χράτιστον Ιχων 
τών δπλιτών μετά τών ευπατριδών, πρίς τήν άκ,οό- 
«ολιν άντικαθ(στατο, δθβν τείχη τε ήσαν καρτερώ- 
«τι, καΐ Τριβαλών καΙ τών Έδεσσηνών τδ χρά- 
τιστον Ιφρούρει• τβύς δΐ άλλους ήγεμδνας μετά τών 
ταγμάτων, τοϊς λοιπο:ς τείχεσιν, ώς Εκαστος §τυ- 
χεν άντικαθίστη, κα\ ήρχοντο τειχομαχίας άρχο- ^ 
μένης εύθυς 1[μίραζ• έγένετο δλ καρτερωτάτη άχρι 
μ^σης άνανδόιως. 0? τε γάρ Ινδοθεν άπδ τών τει- 
χών ήμύνοντο κορτερώς , κα\ οΐ ίξωΟεν τδλμης 
ίργα χα\ άνίρίας έπεδείκνυντο θαυμαστά, μάλιστα 
δέ οΙ δπλΖται, κα\ ο( άπδ τών τριήρεων ψιλο\ 
ήφείδσυν εαυτών. Ό βασιλείας γάρ έκήρυξε τφ 
πρώτως ΑναΟέντι τβίς τείχεσι σημαίαν τέτταρας 
μνβς άριντείον Εσεσθαι χρυσίου , τρεΙς δ& τφ μετ' 
εκείνον άναβάντι, κα\ τψ τρίτω δ•:ο μετ* αυτού;. 
Κατά μ4σην δΙ ήμέραν, πολλών άπδ τών ϋνδοθεν 
άμυν•μ4ναιν τραυματιών γενομένων, Ινίων δέ κα\ 
άνοθανόντευν, τάς τε ιιΧΙμαχΛζ προσήρεισαν το5ς 
τείχισιν. Αδρανώς ήδη τών Ινδοθεν αμυνομένων, 
κα\ τ^ ηύΧ^^ της ακροπόλεως πυρ 6φήπ:ον• δαπα- 0€^αρΑΓ«ΙύΓ, ηοη Ιι»1)βΓβιιΙ ςα» ίηβΓβδβΙ βΓιςιιο8 
ΐΓυοί€ΐΑΓ6θΙ : ίρββ τβΓΟ ουηι Γθ1)θΓβ, ϋΒίαρΙΐΓποΙί» 
8€Πίοβΐ 80 ηο1)ίΗΙ)υ8, «ιΐ ίΓΟβιη 80 ίρρΙίίΐιίΙ, υ1•ϊ 
ΐΜυΓί νί1ί(1ίβ8ίι«ί, βΐ ΤΓί1)ηΗοΓϋΐη Ε(Ιβ58βιΐ0Γϋηΐ(|ϋβ 
Οοβ : «1^08 (Ιαε68 €απ) 0Γΐ1ίηίΙ)υ8 8ηί$ «ά 8ΐία8 ηΐ(β- 
ηίυιη ρ&Γΐβ8, υΐ οαιςαβ 80Γ8 οβοΜίΐ, 3ΐ(11ιίΙ)υίΐ, €<β• 
ρΙίΐί|ΐιβ €ΐΜΐι άίβ ορρυβη^Ιίο «^^ ^* οβπαίιιιη βίηθ 
Γ6ηιΊ88Ίοη6 υβςυβ ίΐϋ ιηβΓί(1ιβιη δίοβητίΛβ. ΟρρΚΙαηί: 
βηίιη €ΐβ ιηιΐΓίδ ρΓ3?ΙΙ»1)αηΐιΐΓ ΓοΛίΐβΓ, βΐ παΙ Γογϊ» 
ορρυβη8ΐ)3ηΙ, ΙιηρβΠβΓΓίΙ» νίΠαΓίδ (ΙοοϋπιβηΐΛ <1α- 
1)2Ηΐΐ βχίΜίί : ρΓΚΟίρϋ© »υ1βιη ςιιί β ΐπΓβιιιίΐΜΐδ 
^3νί8 βΐ Ιβνίδ ΛΓηΐΛίϋΓ» βπιηι, οοΓροπΙϋδ δυίβ 
ιηίηίιηβ ρίΓΟβΙβηΙ. ΙηιρβΓίΙοΓ οΐί»ηίηι βί ςυ» ρΓίαιοδ 
, ίιι ιηοΓΟ νολίΠϋΐη ιϊββχίδββΐ, ρΓίΚΐηιιιιιι νίΠϋΐίδ ςαί- 
' ΐαοΓ ιηίηίΐδ, 8βΗ ΙίΙίΓαδ βογΙ, ΐβΓηΛδ ^βοηηϋο, ΗιΐΜ 
ΐβΠίο ρπΕϋοηΐδ νο€θ ρΓ(ΗΐιίδβΓ»1. Μβτίϋίβ ιηιιΐιίδ <ΐ» 
ρΓορϋδηαΐοηΐΗΐδ νυ1ηβι•3ΐί8, αΐί^υοί βιίαπι ΜβΓΓβ- 
€113 , «ίΐ δ03ΐαδ ΙΙΙ111Μ8 3βΙχβΓ«ηΙ, ΙαηριιίιΗϋδ 3αια 
ορρΜβιΓίδ ΓθδίδΙβ4ΐΓιΙ)ϋ8, βί ροΓΐ» «ΓΟίδ ν^η^Λ\ δϋΙ>* 
]β€6Γϋΐιΐ : (]ϋ3 οοηδππιρί» , Ιϋΐΐβ, βΐ ρβΓ β03ΐ«8 δβ 
ϊηΓυϋβΓϋηΙ, υ!)ΙίηβΙ)»ΐαΓίΐηβ ιιΗ)δ, «Ι ιΙίοΗϋΓ, Γυηϋί• * 
ΐυδ (II). ΙηιρβΓ3ΐ0Γ βα οορί» ηοη βδΐ ραδδΐΐδ ηιϋίΐβδ 
ΐιΐΓΐ)3ΐίδ οΓάίηίϋϋδ »ι! ρΓ«α3ΐη ^ίδνυΓΓβΓΡ, ρΓίοΙβΓ 
βοδ ί|Μί ρΓΐηΓι ίηΐτοΓϋρβΓηηΙ, βΐ η»«8ΐί€ϋ1ϋΐη 8ίΙ>ΐ 
ί€€βΓ3πΙ. Εχ Βοηΐ3ηίδ βΐ ίπιρβΓ3ΐοηίδ ϊιηιΙιι νυΐηβ- 
Γ3ΐί εηηΐ , ηβπιο Ιηπιοη 00ΓυΙ)ίΓιί; πΓιΓιΐιτ^δ ΤπΙϊαΙΗ 
3ι1 «ηαηι δίηβ βιιαίδ Λά δΐιοδ ϋΊιιιίδ»ί. ΟϋΛίαυπ μι*- 
βίιΐϋ άυοβδ, βΐ ϋΧ €ίνίΙ)ϋδ ΟΓβΙίβ ΓβυΐοΓβδ βχρβίίΐ; νηθείσης δΐ, έκβίθέν τε χαΐ άπδ τών κλιμάκων είσ- Ο ριο »Γ«•β όβίβηάβηά» ϋυοβηίοδ, ρβΠίω «ΓΛ^ΐδ, ρ»Γ• εχέοντο, χα\ αίχετο ή πόλις, τούτο δή τδ λεγδμενον, 
χατάχρας' χα\ ά βασιλείς, ΙπεΙ κατ" αύτδν έγένετο 
ή ϊλωσις, Ινδον γενόμενος, ουκ εΗ άτακτείν τους 
•τροτκιώτας, πλην τών πρώτω; εΙσελΟδντων τινά 
μικρά ώφβληθέντων. Απέθανε μέντοι έκ τών μετά 
βασιλέο^ *Ρωμα{ων ή βαρβάρων ουδέ εΤς, τραυ- 
ματίας δλ έγένοντο πολλοί * μετά δέ τήν άλωσιν δ 
βασελαΟς «ου; στρατιώτας δσοι ήσαν Τριβαλο\ , 
^%€ί^^σζ κρδς τήν οΐκίαν άνευ ?ππων. Τέτταρις δέ 
το6ς ήγαμ^νας είχε ν έν φρουρ^» Χ<λ^ '(<^ν πολιτών 
τ^ς τά, Κράλη ήρημένους έξήλασε της πόλεω; * Ιίιη Ιονίδ 3Γηι«ΐ«Γ8β ΓβΗςυίΐ ; υΛΊδ ρτχΓβοΙαϋΐ βεοΓ- 
^ίυιη Ι-γζίουω, ?ίΓϋπι 1)β\Ιο Ιοηίδδίιβυηι «ο ρηι- 
άβηίβηι (Ιβδίβηαήΐ, Λΐ^υβ II» ΒοτΛοΒΛίη Γ*?ρ€ΐΠΐ• 
€ίΐΓ3 ΜαΓίβηο ςιιοςοβ •€0β8δ6ΠΐηΙ οίΓονηι Ε^νβββηι 
βΐ Β6ΓτΙΐ(£&π) ΟΑδΙβΙΙβ «ι ορρΙίΙΐϊΗι» ηβιηρβ Ιμβο, δΐ»- 
η(1οΐ3, ΡβΐΓ», δοδοαβ, Οβαηι, 8ΐΓο1)ΐιβ, ΝοΙί» ; βΐ βχ 
ορρίίΐϋΐίβ ΤΙιββδίαί» Ι,γοοδίοιηΐϋηι, ΟδδΙήαηι. 777 

ΑΙίΐΙΙΙ&ηΙΙΙ Γ©ΐ4»ίβ βΧβΓΟίΐΐΜ €0006883, ΪΠίρβΓλίΟΤ 

ΓϋΓδίΐδ βχρβιΐίΐίοηβηι οοηΐΓ» δβΓνίοβ Βϋδοβρίΐ. (3Η>β 
1)ϊτο ηοη ρ3Γν3 &ά οοηΠηΙ» ΒοίΓιοϊβΒ 61 Τ&€δδ3ΐίφ 
]3€βΐ : οαί βΐ Γ6ΐί<ΐα» ΤΙιββΜΐίίΒ ΡΓβΛϋωρϋδ β ρΓβ- ΐ86οΙ)ί Ροηίβηί ηοΐ£Β. 
(II) Εγ£0 χατάχρας, Ιιοο γ^]>αη], ίηςυβιη, ρΓονβΓίΜαΙβ 681. Οί9ίΐίζθό όγ Οοο^Ι^ 1 ^7 Ι0ΑΝΪίΙ3 ΟΑΝΤΑΟυΖΕΝΙ 1(8 

ΟΓΓίΙαδ ΟΓβΙΙδ ρΓ3ΒβΓ«1, ςυί ρΓυ^Ιοπϋα, ΓοΓίίΙϋίΙίηβ, Α φρουράν τβ ιτρ^ς τί^ν 4χρ«ν βιαχοσ(ους 6ψ:\1τας χα\ 

ψι>ους χαταλιπών, χα\ ήγιμόνα τ9) π^βι Αυζιχδν ί χβτϋΐΐβΐίοηβ 1)6ΐΙίΰα βυρΓβι ΰχΐβΓΟβ βχοβΙΙβΓβ ν'κΐβ 
Ι ΑΐυΓ. ΜΜϋΛΐϋί 681 $υρβΓ ιηοηΐίδ &Γ4υ3 ρΓΟίηΙηβη- 
ιί:ι, βΟΐίιηηοβ 3 ρΓίηοίρίο ββίΒβϋρβίΐ 8ΐΐίθΓ, βίουΐ 
β$ΐ, ίΐθ€6«ΐ6ηιί &ρραΓ6(. Ιη ίρ50 λΐιίοιη ]ιΐ|;ο ιηοηϋβ 
ι)6βίηίΐ, ΐπρΙίΓί ιηυΓΟ (ϋβΐίπΰΐα βΐ ίη(6Γ86ρΐ3, υ( 
Γοηβ 6χί$Ηιη63 (η& 68$β ορρίά», &1ίυά ροϋΐ ΑΓηιά. 
υίπηςαβ τλΙΓώαδ ρΓοίϋηάίβ οίΓουιηάΑΐυΓ• Ουοά 
|)»161 &1) αΓΐ>6 βραΐϋ υβςιιβ α(1 ρΐΑηίϋβιη, 6( Λά 
ναΙΙβΛ , ηιΐ9 Ιΐ2ΐ1)ίΐ&π ροΐββΐ, 8Β(1ϋ)υ8 βΐ ίηοοΗβ, 
ιιοη ρΐ6ΐ>βϋβ ιηοίΐο, 86<Ι 6( ορ(ίιη2ΐΙίΙ)ΐΐ6 80 ηιίΗϋΙ)υ8 
άοαιβδίίαβ ιηα1ιί8 &ΐ(|υ6 βίΓβηιΗδ ρίβηαιη ββΐ. Ιρβλ 
ιιγ1ι8 ρΓορίβτ 1θ€ί ροβίΐίοούΐη βυηυιη 8υΰΓβ<ΐ6ηΐθβ 
ιίοιηοβ ΙιαΙ>6ΐΐ8, ρ&υΓ88 »ιΐ68 €ϋΐη ιηυΐιίβ οοηΐΙ^ηα* 
ιίοηίΐ)!!• νί<1«ΐυΓ Ιι&1>βΓ6» Είυβ άηχ ραΓίββ ίηΓβτίσ- 
168 Α ανιϋυβ ίη€θΙυη(αΓ : ΐ6Γΐί3, ςα» βα<]6πι ζτχ 
«81, ρηΒΓ€€ΐο Γ6Γιιΐ(]υίΐαΓ* Ε&ΐ αυΐ^ιη αιιά(Η]ΐΜ<]αο 
•0€68$α ορρυ^ΠΑΐαςυβ (ϋβΙοίΠβ. Πϋο ΡΓβαΐίιηρυβ 
86(1βη8 ίθ88ί8 «ο η)υΒί(ίοηί1)υ8 ηοΒ €(|;β59ΐ, ουηι 
Ιιυίο Γ6Ί ιΐΑΐυη ρΓονί(ϋ8«6ΐ. Ει 18 οίτίέιιβ ιη&^ηο- 
ρ6Γ6 €ΐΙίΒ(ΐ€η8, €0Γαιη Π1)6γο8, υχθΓ68, 61 Γβηα ί&ηιΊ- 
)ΐ8Γ6ΐιι Ιη 86ευιΐ()ιιιιι, 86υ ιη6<1ίυιη ββρίαηι 86νο6&- 
^31, νίΓ08 010068 ίπ αΙΓιιπ&ιη, 86υ ίηβηίΑΐη υΓΐ)6ΐιι 
€χρ6ΐΐ65λΙ : ηι&η(ΐΑη8 αϋ Ιιηρ6ΠΐΙοΓβιη» βί ίην&<ΐ6Γ6ΐ, 
& 86 Ηΐ)6Γΐβ(ΐυβ 8018 ρΓορυΐ8&Γ6θΙ ; ίρβ6 οιβάί» ιΙΓι 
«Η)ί, Ιο ςολ 6θη]υβ68 εοαι ρΓοΙίύυβ βΓ&οΐ, ρΓ£8{- 
(Ιιοιο β ΤηΙ)βΙΙί8 ίοιροη6ΐ>3ΐ, ςυο8 βυρη ςαίπ^^βοΐοβ 

)ΐ&1)6Γ6 ^ί€6ΐ»1Ι10Γ. Η3ΐ)Κ»ηΐ68 31Ι16Π1 6ΧΐΠΙ ΙΟΟΓ08, 

11611116 ίη αΓΐ>6πι ιηβΓβιϋ κΙοβϋΑΐ, οβςαε β1ίθ8 βοηιηι Γβώργιον χράτιστον θοχοΰντα τ& πολέμια χα\ βυν« 
8τ6ν, 9ΐς Βέ^^οιαν Ιττανήκ. Προσ^χώρονν βΙ χα\ 
&μαχ8\ τά π<ρ\ "Εββσσαν χ»\ Β2(^οιαν φρούρια 
χαΐ αΐ ιεολίχναι» τά τβ Σταρίδολα λβγόμβνον, χα\ ή 
Πέτρα« χα\ δ £ωσχ&ς, χα\ ή Δεύρι), Ιτι «β 6 *09τρ^ 
€6ς, χα\ τά Ν^κα* χαΐ Ιχ τΰν ββτταλίας κολυχνίων, 
νήν Αυχοατ^μιον λβγ^μβνον, χα\ τ^ Καστρίον. *Ανα- 
ηαύλη; δέ μιχρ^ ^νος ό ^σιλέύς άξίώσας τ^ 
στρατιάν» ΙξιοτράτβυΜν α^Οι< χαιά 2(ρβ(ων. ΠΛις 
β^ ταύτα ού μιχρά, Ιν μιΟορΙοις Βοττια{ας χβκμένη 
χα\ Θβτταλίας * ής 1|ρχ( μ<τ& τ9\ς &λλης Θετταλίας 
ΙΙρ8άλιμι:ος των ιταρά Κράλη δυνατών, Ζς μάλιστα 
ΙΜχβι συνέσβι χα\ ε&τολμίφ, %9^ τ1) κ«ρ\ τά πολέ* 
μια των Αλλων προέχιιν Ιμπβιρί^• Κείται βΙ ή 
ιιόλι; 1χε{νη 1π( τινο^ ανάντους του βρους προβολής, 
εύΟΟς εξαρχής αυτή εαυτής μετεωροτέρα φαινόμενη 
χα\ ον)9α προΐόντι. Έπ* αυτήν τε τήν άχρώρειαν 
χαταλήγει τρισ\ $ιατειχ(σμααι διηρημένη, ώς «οχεΓν 
Ιξωθεν, τρε?ς είναι πάλεις χειμένας επαλλήλους. 
Έχατέρωθέν τε φάραγγας περιβίβληται ^ΟεΙας. 
Τ6 δ' άπ^ τής πόλεως 4χρι του επιπέδου χαΐ τών 
φαράγγων, δβον μάλιστα οΙχείαΟαι επιδέχεται , 
οίχιών πεπλήρωται χα\ άνθρώ^ν ού των πολλών 
μόνον, άλλα χα\ των άριστων Ιχ των πολιτών ,^χαΐ 
Ιχ τών στρατιωτών, ο! ήσαν^ εγχώριοι πολλο( τβ χα\ 
αγαθοί • ή τε πόλις, επαλλήλους *άς?οΙχίας Ιχουσα 
διά τήν άπ6 τβΟ τόπου θέ^ιν, ολίγας Ιχειν βοχεΤ 6010 υχ0ΓίΙ)08 ΓβείρίεΙ^Αΐ : 86(1 ρΓΟ «^ίϋαβ 8130168 ^ οΐχίας πολυορόφους. ΟΙχεΥται δέ τά μέν δύο τμή* Ρ0ΚΟ3Γ6 ]υΙ>6ΐ)»1, Ιθ6θ ρβηο ίθ966β88θ 6( α<1οπ6η• 
ΙίΙ)08 (ϋίϋοίΙΠοηο. δίο ί^ιΐοΓ ίΠβ ιιά ο1>βί(ϋοο6ΐη 6Χ- 
οίρίβικίαπι 86 €οηιρ8Γ8ΐ)»ΐ. ΙΙοτηοΓ ?3^1)&Ι0Γ, Ιονί- 
Ιυοι ίο υΓΐ>6 Γ6(Ίθ6η, η)&Πβςυ6, τίι^οϋ» ρο^^οχ, &<1 

υΓΐ>68 ΤΙ)688&1ίχ ρΓθΓΐ1£;6Γ6. €θΟΐΓ& 801 60ΙΒ λ1> Ιΐ&Ο 

ηΐ60ΐ6 <ΐ6()οο6ΐ>&η( : ηυοά βί 63 ογ1>6 ροΐίΓ6(αΓ ίιο- 

Ρ6Γ310Γ , 1013 «ΐαοςυβ Τ110883Π3 ρΓΟ ΟβΓίΟ ροϋΐΟ- 

Γυοι. 0οίΙ)υ8 οΙ>86(]υβηΑ, οΙ>5ί(1ίοοβοι 8θ8(ίουίΐ. Ιαι- 

Ρ6ΠΗ0Γ, ρ05(ηυ3Π) 0Ι81Γ3 ρΓθρίθ8 0Τΐ>6αΐ 100 νΐΐ» 

ρηοιοοι ςαίόεοι οιίΠΐι^β,ρβηοίβ 86€υοι ΓεοΐΑοειιΙΙϋοβ» 
ρπεϋαίιιιηύΊοιίβίΐ : ριχειίβοι ορίπιαιη Κοοιαοί, 1>3γ53• 

πηθ6$ίθΐυΐΐ6Γ6( 6Χ ίρβίβδΰΓνίίβ, 61 6Χ 6!Γ6υθ)]366η- 
ΙΗ>08 Τίοΐδ Γ6(θΐ6Γθη(. Ρθ8ΐ63 ΥίοίοίΟδ 3€66ΐΐ60ΐ68 , 
θρρυ^3ΐίθθί 86 3€θίη(|(*1)3ηΙ. 778 Ο^ί ^^ 56Γ?ίϋ8 ματα ύπ6 τών πολιτών * τδ δΙ τρίτον άχρα δν, τφ 
άρχοντι άνεΤται. 'Ε^ι δέ δυσπρόσοδός πανταχόθεν, 
χα\ ο6 πάνυ Ρψ^Ια πρδς τειχομαχίαν. ^9 ό Πρεάλιμ^ 
πος Ινδιατρίβων, τάφρων μίν ο6χ Ιδεήθη, ουδέ 
τίνος πρ^ όχυρότητα σπουδής• Ήρχει γλρ ή 
προσούσα φύσει• Το?ς πολίταις δΙ χα\ «άνυ άπι- 
στων, τών μλν τήν πόλιν οίχούντων πβίδας, χα\ 
χρήματα, χαΐ γυναίχας εΙς τδ δεύτερον διατείχισμα 
ανελάμβανε* τοΙ>ς άνδρας δΙ πάντας έξήλαονεν Ιπ\ 
τδ τρίτον, χα\ έχέλευεν άμύνεσθαι βασιλέα έηιόντα 
Οπερ σφών χα\ τέχνων αύτδς δέ τήν Αχραν κατ- 
είχε, χα\ τφ δευτέρφ διατειχίσματι, Ιν φ αΙ γυνα?- 
κες χα\ οΐ παίδες ήσαν,φρουράν επέστησε Τριββλ^- 
χήν* συνήσαν γάρ αΟτφ ύπλρ πενταχοσίους, ώς 6ΧΙΓ3 ορρίάαοι Ιΐ3ΐ>!ΐ3^30ΐ, ίθ)ρΓ686ίοθ6θΐ 1ιθ8ϋοαι ρ Ιλέγετο. Τους μέντοι τών τειχών οίχοΰνταΐ Ιξω, Ιη6&υ(?0ΐ68, 6( Τι ίΙ)3ΐϋ8 608 ίη(Γ3 αίΟΒΟί;! 000 .ΐ(1οιϋ- 
Ι6ηΐί1>118, 61 (|ΙΐΊ3 ίοεΟρΟΓ λΙ) ίθΐρ6Γ3ΐΟΓ6 Ιΐ30<1 ΟΠϋΐΚ 
8ΐί€0^ 0σΐΒ68 601186080 Ιο 6]ϋ8 86 ρθ(68ΐ8ΐ60Ι ΙΓ8• 

(ϋιΐ6Γ00ΐ, 86 αιί1ίΐ68 Ηοβρίΐίο Γθ€6ρ6ηιοΙ. Ου! ίο 
ογΙκ 6ηιο(• Ιρβι ι^υοςοβ ρ8Γΐί1)08 ο]ο8ίΐ6αι Υ6ΐ)6αΐ6ο- 

Ι6Γ 8<1ΐΜΐηΓ6ΐ^&θΙ : 180160 ρΓ0ρΐ6Γ 0Χ0Γ68 86 1ΙΙΐ6Γ08« 
ςοΐ ίο 0)6(ϋθ ΐ606ΐ)8ΒΐαΓ, Ο066888Τίθ ΤΓΐ1)3ΐΙί8 80- 
86ν1ΐ8ΐ>8ηΙ• Τοηίο (ΙίΟ ρ8Γ&ΐί ΟΙΟΓΟβ, ίθ(]ί{{6θί8 ρΓΧ- 

εΙρη6 8ΐΓΐ6ί6ηΐίΙ>υβ, 61 68ρί ιιγ1)601 ρο8δ6 ΑίΒΓοιαηΙί• 
1ηΐ8 ορ^^θ8θΐ• 86<Ι ςηί8 οοο αο4ΐ66υοςυ6 1ί66ΐ)8ΐ 

Ιθν8<ΐ6Τ6, 1θ6ί8 Οΐ ρΙΟΓΗΟΟίΟ (ΙΟΓΙβ 6ΐ 88ρ6Γί8, υ1)1 
ηΐ3χίθΙ6 (Ι81)810Γ 880611808, ί1ο^6ηI ίρ8001 &3£;ία3Γίθ- 
ΓυΟΙ 6008(ίΐΟ6Ο8 11Ιΐρ6ΠΐΙΟΓ ρΓ0ρυ§Ο8ΐ0Γ68 ρΐΌρ^ϋΰΓΟ 
)θ1)€ΐ. Α1Η Ι68ΐυ(ϋ06 ί8€(8 8(1 ηΐΟΓΟβ ΓΟΟΟΙ, 608(|0β ούτ' αύτους εΓα εΙς τήν πόλιν είσιέναι, οΟτε παίβας 
είσεδέχετο χα\ γυναίχας* .άλλ* Ικέλευε πρδ «ών 
ο!χιών έστώτας μάχεσθαι, δυσπροσόδου δντος του 
χωρίου, χαΐ χαλεπωτάτου τοΙς Ιπιουσιν• (Η>τΐ8 μίν 
ο•3ν έχείνος παρεοχεύαστο πρδς τήν πολιορχίβν. 
Έλέγετο δΙ χα\ ώς άχων χατασχεβείη πρ6ς τ) 
πόλει. Μάλλον γάρ έβούλετο φυγομαχεΤν |χ\ τάς 
τής Θετταλίας π'^λε.ς. 01 συνόντες δλ παρήνουν μή 
τήν πόλιν έχλιπείν* ώς εΐ ταύτης τιεριγένοιτα, χα\ 
θετταλίαν πάσαν χαθέξοντος βασιλέως ασφαλώς• 
ΟΤς πειθόμενο^ ύπέμεινε τήν πολιορχίαν• Βασιλε^ 
δέ έπε\ έγγυς τής πόλεως Ιστρατοπεδεύετο, πρώτα 
μΙν 1π\ λεηλασίαν έπεμπε τήν στρατιάν» ολίγους 
έν τψ στρατοπέδφ χατασχών* χα\. Ιχ τε αΟτών £ε^ 119 ΗΙδΤΟΚίΑΚϋΜ ΜΒΕΚ IV. 

βίων χα\ των* ινρικειμένων κωμών πολλήν λίίαν Α ρβΓΓοάίβηΙββ ρβηβΙΠΗίΙ ίγονϊες Ιπανηκον 'ΡωμαΙοί τε χα\ ρά(^6αροι ομοίως 
Τίπίΐτα έγγύτβρον γβν^μβνοκ, παρεσχευάζοντο πρ>^ς 
φτειχομαχίαν. 01 4π\ τής Ιξω βλ Σερβίων συνοι- 
χίβ^, τήν τε ^σιλέως δίδόιχότες 8$οδον, χλ\ των 
Τριΰαλων εΙς τήν πόλιν ού προ-ιίεχομένων, Αλλως 
τε χα\ τ4 βασιλέως μάλλον ](ίρημένοι, κοιν^ τβ 
«άντες έχ ίΐυνθήματος προσεχώρουν βασιλεΐ, χα\ 
φ στρατιάν έδέχοντο, χα\ έξένιζον έπ\ των οΐ- 
χιων. 01 δέ Ινδον κα\ αύτο\ μίν τά βασιλέως μά- 
λιστα ή ρου ντο , Ιχομένων δέ των παίδων κα\ των 
γυναιχών , άναγκαίως προιείχον ΤριβαλοΙς. Είς 
τρίτην δΐ ήμέρβν πβρουχευασάμενοι έτειχομάχονν, 
χα\ των εγχωρίων μάλιστα έφελχομένων , κα\ ούκ 
αδύνατον ΙπαγγελλομΙνων τήν ^αράληψιν, Έπ8\ δέ 150 ιηοβηίΙ)ϋ8 1ι»Γ6ηΐ6ΐη, ΙιοιηίηΐΙ)υ8 να6υ3ΐη νοηίΓί. ροΓ 
(|ΐιασι ουαι δβ ίη αΓΐ)6ΐη ίιηηιί$δΐΐΓί βδδβηΐ, (ΙοιηΊηα 
ϋοπίΐυδ οιΐδϋ ίη(;Γ6δ82ΐ, ορρΐ(1ιιιηςυ€ €3ρ(υΐΏ ϊάνοΠβηδ, 
εΐαίο €ΐαηΐ0Γβ ρΓορυ(|[ΐι&ηΐ6δ εοηνοο&ι. 1 ϋ βχΐβιηρία 
ΑΰουΓΓηπΐ, Γοά'ιβηΐβδίΐυβ ]&£»!» «ι ιηυΐΌ (Ιβρείΐυηΐ. 
Ουποςυβ ίη ίρ$ο ρυϋδδίιηυιη ίοΓνοΓβ εοΓΐ8ΐηίηίδ 
ίΐΌΐ>6Γ 6£Γυ$ία8 ο&ϋβΓβΙ, ιηαηυδ ίΐΐα & ριι$;ηα ϋβ^^ιίιίΐ^. 
8((|υ6 ίη ο^ίδίΓ^ι Γβοβδδίΐ, ςιι&η(1ο δίιηυΐ ΑϋνβΕδυδ- 
ίηι1)Γ6ΐη οΐ ΙιοδΙβιη <1ίιηίΰ3Γβ ηοη ροΐβΓαΐ, ΐυΐσ 
8υρΓα ιηυΓΟδ δΚιηΐβπι, οοπι ίρδί Γ3ΐΐ6ηΐί1)υ$ νβδ1ί£;ϋδ 
101168 ίη Ιαΐυπι ρΓοΐ3ΐ)6Γ6ηΐυΓ. ΙηιροπιΙ.ΟΓ (ΐυοςυο ρΓΐ- 
ιηυη) ίηιρβίυπι Γα1δ8β'ίΓπΐυπΐ€0Γη6η9,6ΐ βΓπιίδΟΟβί 
ροδδβ άββρβΓϋπδ, 6( ρΓορίβΓ ίηιΙ)Γ6ηι 31(1116 1ιΊ6ΐΗ6ηι 
€οηϋηυ3Γ6 ο1>δί(ϋοη6αι ηοη ναΐϋηδ, Β6γγ1ι(£3ιιι Γ6(1ϋΐ; οΰ «ανταχ^Οεν έξήν προσβάλλειν , άποχρίτων ώς ^ϋ6πι 8ΐιΙ)υΓΐ)3ηί δβΓνΙΟΓϋπι ρΓΧΟΙρυί οπιηβδ ρΓΟΒίΐτ 
Ιπικλείβτον κα\ σκληρών των τόπων δντων, δνθα 
μάλιστα Ιξην «ροσβαίνειν τδ χράτιστον τών τοξο- 
τών Ιπιστήσας ό βασιλεύς, έκέλευε τοΓς τόξοις 
χρτν«^αι, χα\ άνβίργεκν τους αμυνόμενους. "Αλλοι 
δ^ λβτιΐδας ύι»δύντες, προσίβαλλόν τβ τοΙς τείχεσι, 
ΧαΙ διώρ\)ττον. Έτυχε δ& τδ διόρυγμα, έντδς οίκίας 
εΤνβι χβνής ανθρώπων έπε\ δέ ήδη διορώρυκτο , 
χβΐ Ιμελλον είσιέναι , ή της οίκίας δεσπόζουσα 
έχείνης κατά τύχην είσβλθοϋσα, χα\ άλισκομένην 
φ πόλίν αίσθομένη, βο}) τβ έχρήτο, κα\ συνβκάλει 
τβυς έμυνομένους. 01 δέ παρήσαν &μαι τφ αίσθέ- 
βΟ«, κα\ τους διορύττοντος βάλλοντες , άφί στων 
«ων τειχών. Άμα δλ χα\ δμβρων ^αγδαίων έπβνη- ρ3υ609, €1101 1ϋ)6Π8 6ΐ υχοηΙ)υ8, «Ιο Γ3<'υ1ΐ3ΐίΙ)υ8 
81118 ηοη ρΐαδ Ιΐ3ΐ>6ηΐ68, ςα3ηίΐ 3δροη3Γ6 $66υηι ροΐε- 
Γ3ηΐ, 866υΓι 8υη(. Νβςυβ ίιί Γ3εί6ΐ)3ηΙ οΐ) 3ηΐ0Γ6πι 6γ^ 
ίη)ρ6Γ3ΐ0Γ6πι (3ηΐιιαιηιθ(1ο, 8βιΙςυθίΐ€ϋ3Πΐ 3 ΤΓίΙ)3ΐΙί$» 
81 618 3πιρ1ίϋ8 8ΐι1>688βη(, (ΙβΓβαίοηίδ δα^Β ρΓΤΒΐηί» 
ρ8ΓυιηΙ>οη3 6Χδρ66ΐ3ΐ)3ηι.Α(1Ιΐϋ€ 3|;6ηΐβ βρυ^βοΓ- 
Γΐΐ(£3ΐή ίιορ6Γ3ΐθΓ6 6Χ ηο])ίΙίδδίηιί8 υΓΐ)ίΙ>υ8, ςη» 3ηΐί- 
ςιΓιΙαδ Κοηΐ3ηί8 ρ&Γ6ΐ»3ηΙ, ]3Π)ςα6 (Ιί ιι Τπ1>3ΐ1ί8 δβΓΥίβ- 
Γ3η(, νΑιί6ΐ);»η(«ιιιί οίληι οο11οςυ6Γ6η(υΓ/Γθβ[3Γ6ηΐςυ& 
3(1 86 ν6ηίΓ6ΐ, 6]60ΐίδ ΤΓίΙ)3ΐ1ίδ ίΐΐυπι »υδε6ρΐυΓ08. Ν6€ 

6Χ 3ΐϋδ (]υηΐ3Χ3( υΓΐ>ίΙ>υδ, ν6ΓυΠ) 6ΐ'3Π1 6Χ ίρδ3 δ6ορί3, 

ςιιχ €Γ3ΐίδ τ^%ΐΆ ρυΐ3(ιΐΓ, ςυ3Πΐ Μί6ΐΐ36ΐ οχ Ρ3ΐχο1ο• 
§!δ ρηηιυδ ίη)ρ6Γ3ΐ0Γ 3 Κοηΐ3ηο ίπιροπο δοροΓΗνίΙ» νεγμένων Ιν αύτ^ μάλιστα της μάχης τξ άκμΒ, ή ς Ιβ^βΐί ρ3ΐ3ηι ηΛίδ ηοηιϊηο νβηβΓυηΐ, βυιη 3(1 86 ίη « άλλη στρατιά έπέπαυτο κα\ άνεχώρει πρδς τδ 
•τρατδπεδον* ού δυναμένη πρδς τε δμβρους όμου 
χβΐ πολεμίους μάχεσθαι ασφαλώς έστώτας έπ\ τών 
τειχών, αύτοΙ διολισθαίνοντβ; τά πολλά πρδς τδν 
«η>όν. Κα\ ό βασιλβ^ς έπ6\ διημάρτανβ της πόλεως 
«ρδς φ πρώτην έπιχείρησιν, τότε βιάζεσΟαι τοΙς 
•χλοις άπογνους, κα\ πρδς τδ πολιορκείν διά τοΟς 
Μρνς καΙ τδν χειμώνα άδυνάτως Εχων, αύθις 
*»έστρβψεν αίς Βέ^^ιαν βίποντο δέ κα\ ο( Ικ τής 
Ιξ» Ζερ€£»ν συνοικίας πλην ολίγων πάντες, δσοι 
μάλιστα ίν λόγψ ήσαν άμα γυναιξί κα\ τέκνοις, 
^ίγα Εχοντες Ικ τής ουσίας, δσα φέρειν ήσαν δυ- 
νατοί • ού μόνον διά τήν πρδς βασιλέα εδνοιαν, άλλ' 
δτι κ«λ έχ Τριβαλών ούδ^ν διά τήν άποστασίαν (ΙοίΙίΐΙοηβιη βεοίρίβηιΐοδ ίηνίΐ3ηΐ6δ. 779 ^^^^^ ^γ^* 
168» ςαί Ιυη6 ίη Ρφοηαδ ηιον6Γ3(, ηΐ ίηιρ6Γ3Κ0Γ<>πι 
&(1ν6ηΐ38δ6 3υ(1ίνίΐ, ςυ3ηςιΐ3πι 1)3ΐ)6Γ6( €ορί3β ίκ- 
Ι$6η(68, ιιΟΗ 86 ίϋί 3υ(ΐ6ΐ)3ΐ ορροηβΓβ : δβά οπιηί• 
ύυοοηβ ίη ηιίιιίιηίδ οοηΟίοίαιη νο1ο1)3ΐ (ΐ6θ1ίη3Γ6• 
υη(ΐ6 6ΐί3ηι ευπι δοορίχ οίνββ Ιβ^ΐΊοηο ιηί8δ3 ίπι^ 
ρ6Γ3ΐ0Γ6ηι ίηίοδίίδ 8ί{[ηί& 3<1 86 ΐ6η(1βΓ6 η«ιηΙί38δ6ηΙ, 
3υχί1ίαηΐΐ|α6 ρορο2€ί886η(» ρτίιηυη) «ιυ'κίοηι δροηι 
ΓβοίβΐΜΐΐ, 81 Κοαίληί ίρδοι 3(1οητβηΐαΓ. 13 ( «υΐβαι 
ί3πΐ3 <16 Α(1τ6ηΐ3η(15α8 Κοηιαηίδ 1>3Γΐ)3Η8(ΐυ6 ίηοΐΌ- 
1)01 (, ΐβΓΓΟΓβιηςυβ <1υρ1ί€3νίΐ, πιαηίΓοδίε ορβηι δοο- 
ρί•ηδίΙ)υδ ηε^νίΐ, 1ΐ0Γΐ3η8, ηΐ δβηιείίρδοδ ρΐΌ νίΓί- 
1)118 (ΙοΓοηδβΓοηΙ, 86 Ιη ρηΐί86ηΓΐ3 ζά 608 νοηίΓΟ ηοη 
ροδδο. ΙΙΙί οοπιηιηηί οοηδΠίο ιη3^η26 (ΙοηιοηΙίφ ΐΓί- ήλπισαν έπιειχίς, εΐ γένοιντο Ιπ* αύτοΖς. Έτι δ^ ^ ϊίηβηάηνα 8ΐ3ΐυ6η(68 , ΠΙίδ ΓΟβίδΙΟΓΟ , «ιυ'ώυδοιιιη Ιν Βε^^ί^ βασιλέως διατρίβοντος, έχ τών μάλιστα 
Ι»9ήμων πόλεων αΤ Τωμαίων μέν ήσαν ύπήχοοι 
«δ άρχαΙον« χρόνον δέ έδούλβυσαν οΟκ ολίγον Τρι- 
δαλοΓς , ήχον διαλεγόμενοι χρύψα , χα\ δε($μενοι 
ήχειν παρ* αύτους , ώς είσ^εξόμενοι έκβαλόντες 
Τριβαλούς.^Ού μόνον δέ έκ τών άλλων, άλλα κα\ έξ 
αυτής £κοπιάς, ή δοκεΐ βασίλεια Κράλη είναι άπδ 
XI»» βααιλέως του πρώτου τών Παλαιολόγων Μιχαήλ 
τής 'Ι^ωμαίων αρχής έκτετμημένη', πρέσβεις ήχον 
άναφανδδν &πδ τής πόλεως κο:ν|] βασιλέα καλούντες 
ήχειν έπ* αύτοΟς, ώς παραδώσοντες τήν πόλιν. 
Ό Κράλης γάρ έιΑ Παίονας έστριτβυμένος τότε, ώς 
(πύΦβνο βαστιλέα έπιόντα, καίτοι στρατιάν πλείστην 
«ερ\ αύτδν ^θροισμένην έχων, άντιχαθίστασθαι πρδς βΟΓίιιη ρπη€6ρ8 €ΐιιη ΐ3ηΐο οχβΓοίΙα 1)6]ΐ3Γ6 ηοη 

3ΙΙ(16Γ61, 3(1 ίΐηρ6Γ3ΐΟΓ6ηΐ 3(160»!, 0Γΐ)ίδ(106, 3ηΐ6- 

ςυβπι (1ογΙογ3 6χρ6Π3ηΐυΓ, (1β(Ιίΐίοη6ηι Γ3€ίϋηΙ. 
Ροδίηιοϋυιη δ6(ΐ3ΐο ΐίιηοΓβ ίη ]ο(1ί6ίυηι α 6γ316 νο- 

€3ΐΙ, 6( (ΙοίβΟΐίοηΙδ 3660δ8ΐΙ, Γ3θΙΐ6 ΟΠΗίΟη Γ6Γθΐ3- 
ΓΟηΙ, 3ΓθΙΐί6ρί86θρθ ΟΟΓΟΠΙ €0£ηθδ€6ηΐ6 , ςυί 608 

ηίΐιίΐ 3(1ν6Γδ05 9*(ΐυίΐ3ΐ6πι ρ3ΐΓ3νί8δβ ρΓοηοπίίβγΚ, 

81 €γ»Ι6 ηθΐ61ΐΐ6 δθε60ΓΓ6Γβ, δ6(1 1ΐ0ΐΐ3ηΐ6 οι 86φ808 

ΐοϋΓβηίΟΓ, ίΙΗ ρΓ0(1βηΐ0Γ δίϋί ίο 83ΐα(3Γί(6Γ εοηδο^ 
Ιοηΐβδ, ροΐ6ηΐίθΓί1)υ8 ρ3Γ6Γ6 εοηδίίΐοβΗηΐ. Α(ΐ60 
Ιοηο ΟΜίηοδ ϋΓΐ)βδ ρβΓΰοΙδχ, οΙιγο, ρΗο$ςο3Πΐ όΐπ- 
ρβΓβιιΙαΓ, ίιιιροΓαΙοΓίδ β&δ6 €υρ1ΰ1ΐ3ηΙ. Νβ6 ϋΓΐ)ββ 
δοΐιιιι:, δοιΐ 6Γΐ3ηι Τη1)3ΐ1οΓ(ΐπι ροΐβιιΐίδδίιΐιί , ςοί 
3ηΐ63 ίηφοΓαΐοπ ^"^5^6111 «ηι^ςί^^.ο^Ι^^ί^^ο^^^^ 151 10ΑΛΝί8 ΟΑΝΤΑΟϋΖΕΝΙ 152 

Τοί$$6η(, (υηο οΐίαπι ιη3§ί$ ?οΐ6ΐ>αηΙ, $6(1 οΙ) ιιιβίυιη Α βασιλέα ούχ ϊΗρ^Η \άλλά πάντα προΐμενος έβού- 
56€Γ6ΐο Οϋίπ βο «ββ1»3ηΐ, βΐ Λ(1 86 ίΐΐυιι 8ΐΐ6ε(&1)3ΐα, λετο φυγομαχείν. "Οθεν χα\ των Σχοπι2ς πολιτών 
οπτιηβδ ςυαηΐβπι ρθ8^βιιΙ ομβηι είίίοιη αΐΐαΐυπ. Υβ- πρεσβευσαμένων «ρ^ςαύτ^ν, χα\ τί^ν Ιφοδον άπαγ- 
ηοηιηΐ βι άαο νχ ΐρβί» ΐΓβπδΓπ^οβ, ςιιοηιιη 3ΐΐ« γ γελλ-ίντων βα^λέως χα\ δεομένων βοηθείν^ πρωτ» 
ϋΙυδίΓίδδίηηι» ο Οπιΐίδ ίϋΐηίΠη, ΟΙιΙαρ^ηυβ ηοηιίη^, μέν ελπίδα; παρείχετο ώς βοηθήιων, 4ν έπίωσιν 
ιι^αιιυιη δΐι!) δβ ηοη οοηίβηιηβηϋαιη Ιΐ8ΐ)6ΐ)]ΐ(, οΙ αύτοΣς Τωμαίοι. Όί'δέ μΛλλον προσέπιπτον αΐ φη- 
(ΙΙνΙΐΙΝ ροΙΙβΙαΐ : ηΙΙβΓ ηοη ν&ΚΙβ οΙαΓϋδ, Ιαηιοιι βΐ μαι φοβερώτεραι των έπιόντων "Ρωμαίων χα\ βαρ- 
ΙΗβ ϋΓΐ)ίαηι ρηι^ίβοΐΟΓαδ {[βδδβΓΛΐ, βχβΓοίΙιΐδςυβ (Ιο- βάροιν^ φανίρώς άπείπε τήν έπιχουρίαν τοί; Ιχτής 
οΙανβΓΑΐ, Τοΐ!δΙΙιΙ»1)ϋ8 ηρρβΙΙαίυδ. Αίςυβ Ιιί οβΙβΓΟ- Σκοπιδ;• έκέλευέ τε βώζειν εαυτούς ώ; 4ν οίοί τε 
ΠΙΠΙ ϋνΐ)3δ(»Γυιη δβηΐβπΐίαπλ (ΙβοΓβΙυπιςυβ βΙΓβπβ- δσιν αύτλν γαρ μή δύνασθαι τ6 νυνίχον ήχεινπρ^ς 
1)3ηΙ, δί ϋΓοΙβηι Ιην3(ΙβΓβΙ, αΓΚίίδ δαρρβίίηδ ΙβΙοποδ. αυτού;. Οι βουλευσάμενοι χοιν^, χα\ πολλής Ανοίας 
Ιηιρ6Πΐ(θΓίραΓ6δ3(1οοηηί§βη(Ιυηι €ορΐ3διιοη1ΐ3ΐ)6ηΐι «Τναι χρίναντες άντιχαθίατασθαι οΤς ό σφών δυνά- 
νίδυιη, ηοη ορΟΓίβΓβ ίΓβΐυπι (1&Γ6€ΐίοηίΙ)υδ Ιβηΐιιηι- «της τοσαύτην Ιχων βύναμιν ούχ έτόλμα, ήχουσι 
ηιθ(Ιορ6ΠΰυΙυπ)δυΙ)ίΓ6,δ6(Ιπΐδΐηιοΐηιη ρΓΟορροΠυ• <κρ^ βααιλέα, χα\ τήν πόλιν παρεδίδουν πρ\ν δια* 
ηΊΐ3ΐβ ίη ΙιοδΙβπι ιγ6. Αοΐυηοςυ'κίεη) ρΓχίεεΙϋΐηΒβΓ* ^ φθαρήναι. ^Υστερον βέ έπε\ οΐ φόβοι διελύοντο, έπ\ 
γ1ι<£:6 Οί))1ο!)α(3ΐζ6η ρΓθ1ον6δΙί3Γίυπι 3(1 Γβηιπι ϋίίΏ- ^{χην χαταστάντες ύπλ ΚρΔλη, χαΐ διωκόμενοι άπο« 
€υ1ΐ3ΐβδ 61 ΰοηνβΓδΙοηβδ 8ΰί6ηΐ6πι αθΓθηιπιθ()3Γ6 στασίας» ^^^ον άπελύσαντο τά έγχλήματα, του παρ* 
εοηδί1ί3, €( &(1 ρυ^3ηι ίηΐβπτίΐυηι η ΙΙηηιιβηδ, 780 αύτοΓς αρχιεπισκόπου διαιτώντος * δς έπεψηφίζετο 
" ϋδ 3υΐ6ηι ςυί β ΤΙίΓαοίβ 3€€β8δ6Γ&ηΐ» Νί('6ρ1ΐ0Γυηίΐ αύτους μηδίν ή^ιχηχέναι, εΐ έπιχουριΐν μή βουλο* 
• Τ3Γ6ηϋηυη)ρΓφί}οί6ηδ,ΤΙ)69δ3ΐοηϊο«πΐΓ6^Γ6δί{ΐΐδβί^Ι. μένου Κράλη, άλλα χα\ πάρα ινοΰντος σώζειν (αυ« 
τους, συνετά τβ &μα χα\ σωτήρια σφίσιν έβουλεύσαντο , βουλεύειν τοΤς δυνατωτέροις ψηφισάμενο<« 
ΟΟτω πάίσαι πόλεις χατεσείσθησαν τω φόβψ τότε, χα\ προσχ(ι)ρεΓν Ιβοΰλοντο έχοΰσαι βασιλεΤ, πρ\ν 
άναρπασθήναι. Ούχ αΐ πόλεις δέ μόνον, άλλα χαΐ των Τριβαλών οΐ δυνατώτατοι, χαΐ πρότερον εύνω; περ\ 
βασιλέα διακείμενοι, χα\ μ^λον ύπ* εκείνου ήρημένοι βασιλεύεσθαι, τότε χα\ μάίλλον ύπ6 δέους χρύ-» 
φα διελέγοντο χα\ παρώξυ*;ον ήχειν Ιπ\ σφά;, ώς πάντων τά δυνατά βουλησομένων συνεργείν. 'Ήχον 
δΐ χα\ αυτόμολοι δύο έξ αυτών • ών άτερος των μάλιστα ήν επιφανών κατά γένος προσήκων Κράλτ^ 
Χλάπαινος ώνομασ4χένος, στρατιάν τε Εχων ύφ' εαυτόν ούχ εύκαταφρόνητον χα\ πολλήν περιου3ίαν- 
ό λοιπός δλ ου των πάνυ περιδόξων ήν * πλην χάχεινο; άρχά; τε πόλεων έγχεχειρισμένος, κα\ στρα« 
τοπέδων ηγεμονίας, δνομα Τολίσθλαβος. Κα\ άμφω δέ έκ τών άλλων δυνατών λόγους έχόμιζον προς βο^ 
σιλέα, ώ; ήν έπίηΎράλτ|, χαΐ αύτο\ συμπολεμήσουσιν άποττάντες. ΒαιιλεΙ δΐ άξιόμαχον στρατιάν ούχ. 
Εχοντι, ούκ Ιδ^^κιι δείν ταΐς άποστασίαις θα^^οΰντα μόνον, εαυτόν ε:ς τους κινδύνους είσωθείν * άλλα 
παρασκευασά,ιενον, έπιστρατεύειν επιχαίρω;. Τότε δλ άρχοντα έν Βερ^^οί^ Διπλοβατάζην τόν πρωτοβ^- 
στιαρίτην χαταλιπών πραγμάτων τεδυσκολίαις κα\ μετα^ολαΤ; είδότα χρήσθαι, χα\ προς μάχαςτο>μητήν, ταις 
τε κατά θετταλίο^ν προσχωρη^σάσαις, Νιχηφόρον έπιστήσαςτόν Σαραντηνόν, Ιπανέζευξεν είς βεσσαλονίχην. 

ΟΑΡϋΤ XX. 

€ΐβη(ε€θ€α$Ιτνϊη ηιορεί. Ιά Οΰεηρατβ ρν<ρ{€€ΐί ταίίοη'ώη$ ηιοΐια ά'φτί. Είιι$ά€ϊη ρτωίΗΐί ρετβάία. Ιβρ^ΐΐΛ 
Γ.ΓαΓίί αά ίηιρβταίοτβτη €χρο$ΐηΙαίοτΙα, Αά ΊΙια$αΙοη\οαηί αά ϋοΙΙοιιη'ιηηι €Χ ρααο €οην€ηίΗηί. €ταΐ€%. 
ϊίβηεήάα εχρπΛταΙ^ βΐ ρτο ίηΙ^ιιο ίη^^αίοηπ^ ίηρβΐαίοΐβτη αϋΰίααί, (}ιιί βηομ άφη$ίοη€ίη εηιη €Χ%ηύα 
^οε/ίε ρταίάί€αίίοη€ οοηβΉηρΙ, ΐΜΜάαίητ αϋαιη €]Ηί υχοτ ΗβΙβηα; ιριηηι €Γαΐ€Μ Ηη^ημ ΜΙί αΗαοτ€ΐΛ 
€Η6 ο$ΐ€ηάύ, }ΗΧΙα %ά^ ηη€4 Ρ/αιι(Μ αίί ; ι νίΐιμιη ηιιοά άβ ίΐιβ ρηναίύα$^ ιά α'6ί €$ί,» ΜοΜΐ αά €Χίτ^ 
ίηηηι οβϊήί^ εΐ ηιίηαί ααηβοίίί, 

Ραυίο ροδΙ οαπι βςυίΐαΐυ ρ6<1ίΐ3ΐυςυο 61 (ζβηβΐΌ Ο Μετά μικρόν δΐ, τήν τε Εππιχήν χα\ τήν πεζήν 

Γχροάίΐίοηίδ δοάο 0γη9Β€0638ΐηιιη 3ΐ>!ΐ• ΟαδΙβΙΙυηι δύναμιν άναλαβών, Ε/ων κα\ βασιλέα τόν γαμβρόν 

ΟδΙ ιηυηίΐίδδίηιυιη, 3ΐ) ΑηϋΓΟηίοο ]υηίθΓ6 ίη)ρ6Γ3• συστρατευόμενον, επιστράτευσε Γυναικοχάστρφ, Α 

ΙοΓβ 3ΐ> ίρ$1$ ίιιη<ΐ3ηΐ6ηΐί8 6Χ96<ΙίΟϋ3(ηηι , αηίυδ φρούριόν έστι καρτερωτατον ύπό βασιλέ(υς *Ανδρο- 

ρ<ηο (Ιΐθί ίΐίηβΓβ Τ1ι6δ83]θΐΗ0ΐΙ(!1δΐ3Πδ. Ιά ουπι βΐϋβ γίκου του νέου οικυ^ομηθίν αύταΙ; χρηπΓσιν, ημέρας 

εαρίιιηι » Τη1>3ΐ1ίδ ΐ6η6ΐ)2^υΓ, 6(6Χ Ηδ 3((]ϋ6 6 Εο- όδου μήκο; Ιλα-.τον άφεστηκός βεσσαλονίκι;ς. ΕΓχετο 

ιιΐ2ηΊ8 ϋβάίΐίϋίδ ρΓΦΕΐ(ϋ3Γίθ8 Ι)αΙ)6ΐ)3ΐ. Βοδδυδ ρπΒ- δ^ υπό Τριβαλών μετά τών άλλων αυτό έλόντων. 

Γϋΰΐϋδ 3(Ιν6ηΐα ύηρβπιίοπδ €θ%ηιίο, ϋπιβηδ ηβ ν1 Ουκ ολίγα τε Εβλαπτε θεσσαλονίκΥ^ν, στρατιών Εκ τ4 

ΰαρθΓ6(ϋΓ, ρ6Γ ηυηΐίυπι βροηΐβ 3(1 6υιη 86 (Γ3η;ί• Τωμαίων τών τιροσκεχωρηκότων, χα\ Τριβαλών 

ΙϋΓυηι ρροηιίδίΐ. Γίάβί 3υΐ6ηι Γααβηιΐχ, 61 ςυ38 (16 Εχον έγκαΟι^ρυμένην. ΒέλκοςδΕ δ του φρουρίου άρ- 

ΰοΙΙο 811 ρ6η838 β6δΐ3ΐ)3ΐ, δαοΓ38 ΓΰΠ^υΐαδ (1'2) 3(1- χων, ώ; έπύΟετο βασιλέα έπιόντα, το?^ δπλοις δείσας 

]οςΙΙ, βΐ Ιαηΐιιηι ηοη|υΓ3νίΐ, €3δΐ6ΐ1υιη δΟδβ ΐΓ3(ϋ- μή άλφ, πέμψας έπτ,γγέλλετο προσχωρεΤν εκών. 

1<ιηιυι. Ιιηρ6Γ3ΐ0Γ ορίίιηηαι Γογ6 πιΐυδ, ηυΐϋδ (Ιί- Ιΐίστεω; δέ Ενεκα χλ\ τά έν κόλποις &για παρε£- 

ιιιίΰΑΐίοηΙϋυδ «ο €Χ<]ϋ)υδ ίιΐ ΓβαροΓβ, Ββδδυυι 3<;- χετο, όρκου; μονονου υπέρ του τό φρούριόν Εγχει* 

€(;Γ8ίΐ. ΙΙΐ ίη 63811*3 ΥβηίΙ, 83θΓ3ΐη6ηΐο ςυί(1οη) οοη- ρίσειν παρ&χόμενος. ΒασιλεΤ τε έδόχει βέλτιστον τ6 

11ΓΠΙ31, 3(1 6υιη 86(ΐ6ίΐ€6Γ6, 638ΐ6ΐ1αηΐ([ϋ6 (ΐ6ίΐ6Γ6 ; φρούριον Εχ£ΐν άνευ φόνων χα\ κινδύνων* Ικέλευέ 

ρΓ66»ΙυΓ Ι3ηΐ6η, ιΐ6 ίη ρΓβΒδβηβ 3αΐ ίρδβ ίΜ£Γ6(1ί3• τε Βέλχον ήκειν παρ* αυτόν. Έπε\ δΐ ήκε προς τ^ 

^ύ^ο1}^ ΡοηΙβηί ηοΐΦ. 

(12)01)8βΓναρίυηι ηιΟΓοηι, οιι}α5θχΰΐηρΙυ!η οΐίαηι δυρΓ» ΙΐΛΐυίδΐί. Οίδΐΐιζθό όγ ν^ΟΟ^Ι^^ 153 ΗΙδΤΟΚΙΑΒϋΜ ϋΒΕΕΙ IV 154 

9τρατάη9Βον ηρ^ς ρααΐλέαι, όρκους μ^ν παρείχετο Α ΙυΓ, &υ( ίρ$6 ρΓΦδίιΙίυιΤ) ίικίυΰβΐ; $υ&&οπίιη Γίΐΰϋι- Ιι:\ τψ βα9ΐλε? τβ αύτ2»ν ι:ροσχωρεΙν, χα\ τ6 φρού- 
ριον ιεαρα^ιβ^ναι * έδεΤτο δλ μή τ6 νυν ίχον ή αύτδν 
βίτιέναι, ή φρουρών εί^άγειν * τήν τ< γ3[ρ ουβίαν 
αύτφ πλε^ττην ουσαν χα\ βο^σχεδατμένην άπολεΐσθαι 
ύπ^ Τρι(^αλών δκαρπασθβΤ^αν, χα\ τον)ς συγγενείς 
αύ-φ χαΐ οίχείους Κράλην &ρδην διαφθερείν διά 
τήν πρ^ς αύτ^ν άπΙχθειαν * άλλα περιμείναντα η- 
μέρας ιηντβχαίδβχα, &χρις &ν οίχείους τε χα\ χρή- 
ματα μεταπ^μψηται, οΟτω τ6 φρούριον παραλάμ- 
βαναν. Τούτοις μίν οΐίν 6 βασ'.λεύς πεκ9θε\ς, χα\ 
δρχους &π1 το?ς είρημένοις έχείνου παρααχομένου, 
άνέστρεφεν ιΐς θε9ααλον(χην. Βίλχος δέ τά όμω- 
μοαμένα δήθεν Ιχπληρών, τους τε οΐχβίους Ιχ Τρι- 
βολών μττεχέμπετο, χα\ βοσχήματα χα\ τήν &λλην Ι8ΐ08 61 ιιΐλχίπΐ38, 61 Ιοοίβ ()Ί5ίυηοΐ3$ ΤπϋαΙΓίδ ιϋΓΪ• 
ρίβηΐίΐ)»» &ιυί&$υΓυηίΐ, 6ΐ ΟΓαΙβη! οϋίο ίιιοοιι&ιιιη 
οο^η&Ιοδ ϊΐίςιιβ <1οιη65ΐίΰθ8 5υο& Γαιιϋίΐαβ ρβΓίΙίΐυ- 
Γυιη; 8β(1 βχδρβοΐ^ιΐο ά\ο ςιιΊηΐο (Ιβείιηο, ιίοπιο 
ρΓορίηςυο$ βΐ ορβ&βυλ&οοΙΙε^βΓίΐ, $ίο (Ιβχηαιη ίΐίικί 
οοουρ6ΐ• Ηί8 ίπιρβηίοΓ, ]αΓ&ιη6ηΐο ρΓ2β86ηΊοι &ο- 
€6(1βηΐβ• ρβΓβααβιιβ, ΤΙΐ6$3&1οηί<»ηι Γβρβίίι. Βββ&ιιβ 
)αΓ8ΐα 6Χδθςυ6η8, θΐ ρΓορίηςυο5 &ΰ ρβεοπι τββςυο 
8ϋ&8 6 ΤπΙ)3Ηΐ8 οο|;6η8, Τΐΐύβ^&ΐοοίε&ιη ηοη ρ»υο8» 
8υ9Β Ίη ϊηορβΓΑίοτθίη ρΓορβοδίοηίβ ρ&εΓιςυβ βΡΓναιί 
ίη<1Ί€ίυιη ιηίιΓιΐ. επιΐοβ ^ί Αοοβρίΐ ΐΑηΐιιιη 6 βοιη»- 
ηΐ8 αίςυβ 1>&Γΐ)ϋΓί8 οοΙΐ6€(αηι βχβΓοΗαιη β οοηιί* 

ηβηΐβ Γ6ν6Γ8υΐΒ» €1 ϊΐηρβΓ&ΙΟΓβΙΙΙ ΐΓίΓ6ΐηΊΐΜ18 8θΓΐ9 , 

ουπι 1>«γ1>&π8 ρθϋίΐί1)υ8 ηοη ίΐα ηιιιΗίβ Τΐιβδββίοιιί- «εριουσίαν Ιιαμηί τβ χαΐ εις θεασαλονίχην ούχ ^ ^^ηι ρΓοΓβοΐαπ) , ΒβΓΓίιΟΒίίπιςυβ 7β1 ^ Εϋΰδδβηι • δλίγα δείγμα της πρδς βασιλέα εΰνοίας 'χα\ τής 
φυλαχής των συνΟηχών. Κράλης δ& ήδη «επυσμέ- 
^ς, ώς ή μέν Ιχ της ήιτείρου στρατιά χα\ Τω μα ίων, 
χα\ ^ρβάρων τοσαΰτη ούσα άναστρίψειε, βασιλεύς 
δ^ ταΐς τριήρεσ* μόναις χα\ βαρβάροις πεζο?ς ολί- 
γοις άφιγμένος εΙς Θεσσαλονίχην Βέ^((οιάν τε είλε, 
χα\ Έδεσσαν, χα\ άλλας ιεολ(χνας ούχ ολίγας, άνε- 
δίρσησέ τε, χα\ στρατιάν άναλαβών ού ιιολλήν μίν, 
ΐΕολυ δΙ δμως ύπερέχουσαν της βασιλέως, ήλαυνε 
σπουδή έπΙ Θεσσαλον(χην. ΚαΙ Βέλχος μλν αύτίχα 
ύκ' (χεΤνον ήν, χι\ συνεστρατεύβτο μετά των ύπ' 
αύτδν, των πρ6; βασιλέα συνθηκών χαΐ δρχων άμνη- 
μονήοας. Κράλης δλ έγγΟς γενόμενος θεσσαλονίκης, 61 &Ι]2^ ΟρρίάυΙβΙ ΰΟΐηρ1υΓ&ΰ€ρί836 (13), 8686 €ϋηβΓ- 

πι&η8, οααι 6ορη8 ηοη ιη^ρίβ, ίπιρ6Γ&(0ΓΊί9 Ιαπιοη 
\0Λ%β οίφτώίΧΒ ΤΙΐ688»1οιιί6απι οοηίβηϋίΐ. Ει Β(*8* 
βυδ ςυ'κΐβπι ουπι ηιΊΗιίΙ>ιιβ 8αί8, ρβοΐΟΓβιη 6ΐ ]ιιγ3 
ηιβηΐΐ ο1>1ίΐα8, 8ΐ»ΐίηι ΠΓι 86 Ιηηςίΐ. €τΛ\&ί Τ1ΐ68.^;ι- 
λοηΐο» ΐιρρΓορίηφί&ηβ, ΐ6^ιίοη6Πΐ Άά ίηιρ6Γ8ΐ0Γ6Πΐ 
πιΐΐΐίΐ, 6ίςυ6 ίηβπιΐυπι αηΙηΐΗΠΐ 6χρτοΙ>Γαΐ, ςυο<Ι «ο • 
εβρίοΓυπι 1)6η6βοίοηιπι ίπιαιβηιοΓ, ΐβπιροΓβ »(]]»- 
▼&η(6 υΓΐ>68 8ΐια3 Όρρα([η&ΓίΙ, 6]6€ΐί8(|υ6 ρπΒβίιΙϋβ 
06€ηρ«Γϋ , 61 Γ&οη1ΐ8ιΐίΙ)υ8 ηοη πιοάΐοίβ 8|ιοΙί8πΐ, 
8βου8 ςα^ηι ^6ΐ>υ6Γίΐ. Ι)6ΐ>αί586 &ιιΐ6Π) Γ6€0Γ<]λη(βτη 

8Ι1& ηΐ6Γ11» 880ΓΟ88η6ΐ&Π1 86ΓνλΓ6 ληιίοιίίλπι. £4 
ςΟΙΑ ΟΟηίΠΙ Γ38β§βΓίΙ, 86 ίΙΙϋΒΙ Γ6ρΓ6!ΐθηΐΙβΓ6, ρ«- «ρεσβείαν Επεμπε πρ6ς βασιλέα, χα\ πρώτα μλν ^ |2ΐΓ6(|α6 Γ6ρΓ6ΐΐ6η8υπι ιγι »Ι) οπιηίΐΜΐ8. ΥεΓαπ) ςυί& ώνείδιζι τήνείς αύτδν άγνωμοσύνην, δτι άμνημονή. 
92; &ν εδ ύπ* αύτου πρδτερον πεπδνθει» καιρού τυ- 
χών αύτου ταίς κδλεσιν Ιτηστρατεΰσειε, κα\ το\>ς 
φρουρουντας χατασχοίη Ικβαλων, χα\ χρημάτων 
άΐ(09ΐερή9ειεν ούχ δλίγων, & ούχ έχρήν ποιεΤν, άλλα 
των εΙς αύτ^ γεγενημένων άπομνημονεύονια, τήν 
φιλ!αν διασώζειν κρ^ς αύτδν. Έπε\ δΐ & μή !δει 
ε?ργαατο, χατηγορείν μλν αύτ^ν» οΓεσθαι δ^ κα\ 
ηάντα δντινούν * άναλύεσΟαι δ& δντων των γεγενη- 
μένων, βούλεσΟαι μάλιστα αύτ6ν, εΓ γε κα\ αύτψ 
δοκοίη, άλλήλοις συνελθεΤν, κα\ διαλεχΟέντας περ\ 
των διαφορών συμβάσεις θέσθαι, κα\ τδν πδλεμον 
4ΐαταθέσ6αι, άνανεωσαμένους τάς σιτονδά; κα\ τήν 
είρήνην. Τοιαύτα μίν &ιτρέσβευεν ό Κράλης, βα^- ΡΓΦΙ6ΗΙ« 60ΓΓΙ{[Ι η6<|Ι163ηΙ , Τ6ΐΐ6 86, 8ί ίίΙβΠΙ ίρ§1 
ρΐ306&1, ουπι 60 €0η(;Γ6(Ιί, <Ιί8€6ρΙίΐΐί8(|ΙΙβ €0ηΐΓ0- 

νβΓ8ίί3 ρΐ6ί8θΙ , βΐ 1)6ΐ1ο ν»ΐ6Γ6 ^ϋ8βο, ίοΒίΙα» ρ^οΐβ 
?6ηοτ&Γ6. Η«€ ίη ΐ6|[3Γιοη6 ΟΓίΙββ, ςα» ίηιρ6Γ&ΐθΓί 
^Γαΐΐ85ΐαΐλ &66Μ6Ι6 : ρΓ»βχ«βςη6 !ΐπι1>0Γυπι νοίαα- 
1316 ίΐίβδ , ^«0 οοηνοηΐΓβηΙ, ϋο <Ιί88ί<1ίοπι ίοΐο Γο»- 
<16Γ6 €οηιροη6Γ6ηΐ. ^»η)ς«β άίββ ρΓ»ίΙηΙΐυ8 Λά οοΐ- 

ΙθΙ|υ1ηΠΙ αάΟΚΙΙ• 6ϋΠΙ 3ΙΠΐ1)0 ίΒΐρ6Γαΐ0Γ68 61 ΟΟΠϊί- 

168 &ΓΠ1ΑΙΙ 6Χ6αηΐ. 0τ&ΐ68 8Ίηπ1ίΐ6Γ ουπι 8ΐίρ&Ιοη- 
1)υ8 8υ!8 ΑΓΠΐ&ΐυβ λά αΛβω ΤΙΐ688β1οηίο»ΐΒ 61 ίηι- 
Ρ6Γ&10Γ68 λ€ε6ΐ1ϋ. 111)1 Ιη(6Γ 86 6οη8«1υΐΑΓυηΐ , 
€γ&168 ργΙογ ΓίΗ ίηοίρίΐ : Ιηίςυυβ 68 ίη πιβ, ίπιρβ- 
ΓβίοΓ, ουπι 1)6ΐ1ϋ ί» ηιίΐιί Γβοί8. Ε^ο ν6Γ0 βίο αΓΐ)ΙΐΓ.ι- 
1>ΐΓ, Γ6ηι 6886 ηηΐΐβπι , ςυ»&1ΐ6ηυηι 61 ^η|;^&ιυπ1 Ιβ λεί τε &δδχ8ΐ βέλτιστα, κα\ συνέθεντο ήμέραν ^ητήν, Ο Γ6()ϋ6Γ6 ρ0886ΐ. δάδ 6ηίηι, «4 ηβπιο Πΐ6ΐίυ8• ςυο- Ιν ^ Εδει γενομένους (ν ταυτφ λύειν τάς διαφορά;, 
η^ονδάς Οεμένου;• Έπιστάσης τε τής προθεσμίας, 
οΐ τ( βασιλείς άμφ^εροι έξήεσαν ώπλισμένοι, χα\ 
ο( συνόντε;• Κράλης τε όμοίοις μετά* τών περ\ αύ- 
τ^ν ώπλισμένοι δντες ήχον εγγύς θεσσαλονίκης, χα\ 
συνεγένετο τοΙς βασιλεύσι * μετά δ& τήν προσαγδ- 
ρεναιν ό Κράλης πρώτος ήτττετο πρ^ς βαιιλέα λ^ 
γου, *ΑδιχεΤ;, βΐπών, ώ βασιλεΟ, τεολέμου άρχων. Έγώ 
δΙ ώμην είναι μηδ^ν τών δντων, δ σε πρ^ς έμέ κεΤ- 
σαι δυνήσεται άγνωμονείν. ΟΤσθα γάρ αΰτ^ς τών πιοίΐο ίιθ8ΓιΓιΙβΓ &1> ΙιοηιορΙιχϋ8 ορρυρ&(ιΐ8, 6ΐ Κα- 
ιη8ηοΓ&πι βηίΙ)η8 6ΧΑ0ΐυ8 (ίη]ϋ8ΐ6•ςι»1ά6ηι, ^υί« ηβ- 
^1? 86(1 ΐΑΠίβη 6χ»οΐυ8) 3(1 ηθ8 6οηΓυβ6Γίβ : ηυί 
ηβ(ΐιΐ6 1)6η6α6ίυπι λ1ί(ΐυο(1 ΙίΙ>ί <ΐ6ΐ>6ΐ)&ηιυ8, η6€ Ιυβ 
ίη]ΰΓία ϋοΐ6ΐ)•πιη8. 86(1 « ι^6Γ3ι άϊ^&ηάΛ βαηΙ, (Ιίβ- 
εοΓ(ϋ&8 ίη Ιοοο 1)6&ιί(α(ϋηί8 ηιιη)6ΓλΙ)3Βΐυ$, ουιη 
\ηάβ Γ68 ηοβίΓ» 1>6η6 Ιΐ3ΐ)6Γ6ηΙ• Αβί 6|[0, ςιι&ηςυ&ηι 
Ιιοδΐ68 ΐυί €ΓβΙ>Γ0 ΐ6|[3ΐίοη68 ηΗΐΐ6Γ6η(» ρ6ουηίΑηι 
61 αΓΐ»6ΐη ηοη οη&ηι οβέΓΤοηΙ , ίιηρ6ΓΗ(|η6 Κοπι&ιιί 
ρ3η6Π) ηοη ηιίιιίηιιαι ρ2ΐΓνίρ6η(ΐ6Γ6ηΐ, βί κλβ δηή• ^3^ο^^^ Ροηίοηί ηοίηθ. 

(13) Ροδί Ιΐ3βον6Γΐ>8 βδΐ Ίη γο<Γιοο Ογφοο Ιηοαιια ρεηο υιιίυδ νοΓδίΐδ. \ί(1βηΐιΐΓ Ιαηιβη νβΓΐ»• ββςυβΗ- 
119 άνεθάρσησί τε, οίο. οοΙικγογο ουιη δΐιρβΓίΟΓίϋοδ. ο-φζβό όγ ν^009ΐ€ 155 10ΑΝΝ18 (ιΑΝΤΑΟϋΖΕΝΙ 156 

ουιιι 3Κ|ΐιβ 80€!αιη ηλοοίβοβΓβηΙυΓ, 6( υη8ΐη βοΐϋΐη Α Αλλων μάίλλον» ώς πολεμηθείς ύπ6 των ομοφύλων, 

χα\ της 'Ρωμαίων γης άπελαΟε\ς (ά9{χως μέν, ού ρΓΟ 1ιί8 οιηηίύαβ ι^Ιί&ιη ρύΙβΓβηΙ ια Ιβ νίη(:ΐυπι 
ΠΠ9 (Γαη$(]6Γ6ΐη, ααΐ ίρββ οοηβίΓίοΐυηι ιβηοΓβιη , 
ιΓιΗίΙο ιηίηυβ ΙιηιηΒηί ρβουηΐ». 6ΐ Ιοί ορρί4ϋ8, Ι^π)• 
ηιιβ 3ΐηρΐ£, 6( βυΐΐ» Γβ^'οηί η606$$ίΙυ(ΙΊη6ΐη Ιιι^ηι 
&η(ορο8υι : ηβο ΐΑηΐυιη ςυοά ίβοΠϋοιβ ροίβηιη , 
1ιο9ΐί1)«ΐ8 ηοη ρΓΟίΙίάί (Ιιαυ^Ι βηίιη Ιί1)ί ιηβηίοηΑ 
βΧ€ί(Ιίΐ ίΠ6 8ΐ8'.α8 Ιποδ), 782 ^^ β*>2ΐ>π» ί"0<! ίη 
ιηβΓυίΙ, 1)18, ΐ6Γςαβ &ΐ]χί1ί& πΐ62ΐ Ιί5Ι 8^]ιιηιΙ. 
ΟιιΟΓϋΐϊΐ οπιπιοιη 6χί8ΐΙηι»Ι>3πι (6 ρβΓρβΙαο ιηβιηο- 
Γβιη, ηπηςααπ) βο ρΓ0(;Γ688ηηιιη , υΐ (|α3ΐητΐ8 ρο- 

•6η8, υΓΐ>β8 016218 8ί11ΐ^6Γ68. Τη 8α(6ΐη, (|αθ(] 3ρρ8- 

Τ6Ι, βοΓυιη οπιηίυπι ρο8ίΐ&• ιη6ΐηοπ& , ηυη€ 1)3γΙ)2ι• 
Γ08 ίη ιηβ, ιιΐ ίη Ιιοβίθη ιηίιιΗθ8ί88ΐιιιυιη ^υοίί. Ε( γάρ &ν άρνηΟείην ούδ' αύτ6ς, δμως δ' ούν απελαθείς), 
ήχες παρ* ήμ^ς, οΟτ* άμοιβάς σοι προτέρων ευεργε- 
σιών οφείλοντας, οΟτ' άγανακτοΟντας ύπίρ σου αδι- 
κούμενου, άλλ' εΙδεΤ τ αληθές είπεϊν, καΐ τήν υμών 
πρ^ς αλλήλους διαφορών έν ευτυχίας μέρει λογιζό- 
μενους τφ τά Γδια εΟ τίθεσθακ. Έγώ δέ καίτοι των 
σο\ πόλε μουντών πολλάς πρεσβείας πεπο:ημένΐι>ν« 
χα\ χρήματα παρεχομένων, κα\ πόλεις πολλάς, κα\ 
της Τωμαίων ηγεμονίας άπόμοιραν προίεμένων 
ούκ όλίγην, κα\ φίλον 6χειν, κα\ σύμμαχον ύπ- 
ισχνουμένων, χα\ μίαν τούτων απάντων χάριν άηαι• 
τούντων τ6 σέ δεσμώτην παρασχείν, ή αύτδν κατέ- . .... ^,. ... . *^ ,. . , .«ίν « Χβιν συλλα6<5ντα, ούκ ηθέλησα αύτ<5ς • άλλα και 

" χρημάτων πολλων, και πόλεων τοσούτων, και χωράς νβΓΟ ρΓΦ8ί^ΐ3τίοπΐιη, ςϋΐ !η φίλςαβ Γβρβπΐ βυηΐ , 
8ΐςΐ]β ηοΙ)ίΙίυιη ηιαΙίοΓυιη, ρβηίιη ρυ||[ηλ 0€€ί4ΐΙδΐί, 
ρ0ΓΐΙιη !η 8€Γν!ΐοΐ6ΐΒ Γβ(Ιβ(^8ΐΊ , 6ΐ Η1)•?(«ΐ6αι 618 
€θΓροΓυιη, (}υ2ίη<1ο ιί1>ί 1ί1)οίι, ρηΒΐ>αί8ΐί , οοα πμι• 
^18 ηΐ3ηυιηί88ίοη&6θ8βχ1)}|»Τ3ΐΐ8, ςυ&ηι άυηι μιτιμ 
Γα€6Γί8, €0ηιΗ8ΐ8ν6Πΐ8 : φΐθ(Ι ηοα ί(3 ίρ8ΐ8 ίυοοικίλ 

68861 ρ08ΐ 86Γνίΐυΐ6ΐη Ιϋ>6ΐΊα8, (|«Ι8ΐη Ιήβΐίβ Γυ6Γ«1 

1ϋ>οη»ϋ ίιηρΜίΐλ 86τνΗυβ. Ρ6€υηί8ΐη ςυθ(|υ6 ιηίΐ• 
ηίίαιίί 6( ροοοη ίιιηιιΐΒ6Γ&1)ί1ί& 8ϋ8ΐυϋ8ΐί. Ουβ 
οιηηίΑ ιηβ βχατηύίαηΐ, ίίΐ€ίυηΐ«{ΐΐ6 υΐ ν6ΐ)6ΐιΐ6ηΐ6Γ πολλής κα\ αγαθής, τήν σήν φι λίαν προειλόμην, 
χα\ ού μόνον ού προδέδωκα το?: πολεμίοις, καίτοι 
^9^στά γε δυνάμενος* ού γάρ ούδ' αύτ^ς άγνοεΤς έν 
2^τοις ^σθα τότε * άλλα κα\ τό γε είς έμέ ξχον, χαΐ 
δΙς, κα\ τρΙς ΙηΧ συμμαχί^ παρεσχόμην στρατιάν. 
^Ων ένόμιζον απάντων μεμνημένον ουδέποτε βου- 
λήσεαΟαι» χάν δυνήσηται μεγάλα, τάς ύπ* έμέ τε- 
λούσας τιόλει^ κακουργείν. Συ δ\ ώς Ιοικεν, έχείνων 
άπάν«ι>ν έηιλελησμένος, ήχεις νϋν βαρβάρους άγων. ίιΐϋΓ3ΐιιιηΐ6βΙίηί(ΐιι»ιη)«<Ιί€βΐη.ν6Ρΐιιη6ηίιηνβΡ<ι,' ^ ^""^ πολέμιον καΐ τά μγισχα ήδικηκότα• Κα\ 

ϋΙΙΙΙ6ΐ8ί 8ΐ>8 16 1«8ΙΙ8 101168 , ΛΟΠ ΙΐΟβίίβ Ιίϋί , 86(1 '^^^' "^^ ^"^^ ^^^^ ^'^^'^ ^^'^' *^^Ρ*« ^ ^^^β» 

&ΐηί6ΐΐ8 61&0€{υ8 6886 τοίο, ψβΐΐηάβ υΐ «οΐ6ΐιβ6 : 61 ^^^^ *^•^*« ^^ "^^ ^*^ ^^^"« προσχωρησάσας. Κα\ 
ΙΙΟΓΙΟΓ, αΐ 8Ι>]6€1|8 ίΒΐίβ €0«ί 13110011)08 ΙμηοΟιΙ)!» "^^^^ Ινοικοΰντας στρατιώτας, κα\ τών επιφανών 
ρποΓβηι 31016111301 61 ί<Β^υ8 ΐΒ6€οαι Γ6θον68, 6ΐ ^ «Οχλους, τους μέν άπέχτεινας κατά τάς μάχας, 
«Ι6ηιυ6 ςα» 1ι&1)6(, Γ6ΐίθ6Α(. Οοοϋ 81 »ίΓ6 1ϋ)ί 681, *<^^« ^* *^^^« άνδραποδίσας, έν ευεργεσίας μέρβι 1116 ΐ|υ(^6 ροΓΐίοο6ηι 3ΐίςυ3ΐΒ ά6 Βοοιαοο ίοιροΓίο 

3ϋ&1101 ρ088ί4ΐ6Γ6, 3ΐ ίΐΐαΐΐ 60|;ίί68 ν6ϋΐΟ, 16 ΟΙοΙίΟ 

&η)ρ1ίθΓ6οι 1)α1)6γ^, (Ι61Γ361301 6χ 6« ςο» &1ΐ6ΡΪυβ 
6Γ34 ρΓορπΑ : ςοί1)θ8 ο(Γυιηςιΐ6 οοοίοηΐυαι 6886, 

61 Γ3010 Γ(Β(Ι6Γ6 ρλ66η 8((ί(&Γ6 ρ8Γ6δ(. δίο 1813 000- 

(Ι.ϋο 16 ηοη ιΐοΐοοΐ•!, νί<ΐ6 ηβ, ρηΒΐ6Ρ<ιυ3ΐΒ ςοο<1 
ηίΐιίΐ ρτοβ6ί8, 611801 ίθ6χρ]6ϋΠί8 ΑνατίιίΦ 61 ίη|;τ3ΐι 

Αοίηΐΐ 6Γ^ 3101608 36 1)606 01611108 6ηαΐ6η ΙΗΟΟΓ- 

Γ35. Ηα'6€Γ3ΐ68•4 {βιροπιΐΟΓβηιηιυΙΐίβ ρπΒ86ο(ίΙ)υ8• 

1ΐΙΐρ6Γ3ΐΟΓ 3ΐ!4υ30(ΙΚΐ 8Π608, ίο 1ΐ£€ Τ6ΓΙ>3 Γ68ρθΠ- 

8υιη Γ6€ΐ<ϋ(1ίΐ : ΝίΙιίΙ ηςοο Ιιοηιίουηι νίΐ£ ]30ΐ ΪΆάβ 

3ΐ) ίοΗΊο 0ΐ)6886 0ρ(00Γ, 06ςη6 3ϋυ<1 013^03 <1ί88ΐ(ϋ3 τήν έλευθερίαν τών σωμάτων, 5τ£ σοι βέλτιον έφαί- 
νετο, ηαρείχου, ού μάλλον ήδεσθαι ποιών τυγχάνον- 
τας ελευθερίας, ή δσον έξανδραποδ.ζόμενος έλύπεις. 
Χρημάτων τβ άπεστέρησας χα\ βοσχημάτων, ουδέ 
αριθμητών. *Α πάντα άχθεσθαι ποιεί, κα\ πολλήν 
σου κατηγορείν άγνωμοσύνην «Όμως μέντοι, καίτοι 
τοσαύτα ύπ6 σου ήδικη μένος, ού πολέμιος, άλλα 
φίλος κα\ σύμμαχος, ώσπερ κα\ πρότερον αΙροΟμαι 
είναι σός. ΚαΛ πάσαν άποθέμενον παραινώ μικρό- 
ψυχίαν, τήν προτέραν φιλίαν κα\ τάς σπονδάς άνα- 
νεούσθαι, έχοντας & Ιχομεν έκάτερον. ΕΙ δέ σε λυπε? 
τ6 κα\ αύτ6ν έχ της Τωμαίων ηγεμονίας μοίράν τίνα Η 1)6ΐΐ3 βΓ3νί3 ρ6ρ6η886 , ΙΙ0301 ςϋθ(1 ϋθϋ8ςαί8ςιΐ6 ,. παρηρημένον έχειν, άλλ' έκεΓνο έννοείν χρή. ώς αύ 8ΐΙ)ί 61 3ΐϋ8 1)110(1 ]υ8Ιθ86»ΐ 3γ1^ιΙ6Τ, 86<1 8ί1)ί ςοΐάβοι 

νοΙ ΙΟΓρΐ88ίηΐ3 ίΓ6<ΐα60ΐ6Ρ 10008611, «1) ά1ίί8 301601 
6ΙΙ3Β1 ΡΓΟ ΙΙΐ1θΟΐΐ88ίθΐί8 (Ιβΐίοΐίδ ρ0ΒΟ38 ρ086ί( 306Γ- 

1>ί88ίηΐ38• Αίςοβ Ηοο 68(, ςαο(1 νΐΐιηι Ιιοαΐ3θ3ηι 

13010Ρ6ΓΟ ρ6ηηΓΐ)3νί(Αΐ(|υ6 ρ6ΓΟΐΐ86υίΐ, 066 ογΙ)!- 

1)08 1301001 Μ (1οαιΊ1)θ8 ίη^οΐΐΑ Ίη60ηιαΐ0(ΐ3 ίη- 

ΙΙΐΚΐ, 864 64 1018 ίοΐρΟΠΑ ρ6880αΐ46(1ί(, 6001 3Ηΐ 
({ΟΊϋβΟΙ ίΐ183ΐ0Ρ3ΐ)ίΙί 6νρί(1Ιΐ3ΐΟ 1)6ΐ1θ ρ6Γ η6Γ38 Η- 

)3ΐο 3Ηθ8 ονβΓίαηΐ, 30ΐ α1) 3ΐϋ8 ςυί1)α8 ΙοίηυΙ 

ίθ6ΓΜΙ(, ]0816 36 1)0068(6 86 01618060111)08 6Τ6ηΗη- 
ΙΟΓ, ς00<1 61 Ιί1)1 ηΐΟ(1θ 60ηΐίβΐ886 3Γΐ)ίΐΓ0Γ. 81 60101 

κςοοοι 61 1)οοοιη 783 ^® ί^^ 008(γ3 3ΐηΙ)0Γυιη 

€3083 ]υΐ1Ί66ΙΟ ρΓ268ΓΐΐΊ$$68, 000 ΙΟ 60ηΐΓ3 Γ€Β(1ΐΙ8 

61 ]0Γ3ηΐ60ΐ3 Ιοί ορρκίΐβ Εοηΐ3ηθΓυιη 1η6θ53η8, 

ηίΐΐίΐ 16 ΟΟναίΟ 3ΐ1ΐ1)ΙΙΐ6Γ6 €6η5υίδ$68 . 060 016, ^οί τ6ς έχεις πολλαπλάσιον λαβών έκ τ^ς αυτής έτέρφ 
προσηκούσης • οΓς προσήκον αγαπάν έκάτερον, καΧ 
σπονδάς θεμένους, εΙρήνην άγβιν. ΕΙ δέ μή ταύτα 
φίλα σοι δοκεΐ, δρα μή σοι πρ6ς τψ μηδέν πλέον ή- 
νυκέναι, κα\ απληστίας καΙ αχαριστίας πρ^ς τους 
φίλους κα\ τοί>ς εύ πεποιηκότας έγκλημα προσέ- 
σται. Τοιαύτα μέν 6 Κράλης διειλέχθη πρ6ς βασιλέα 
πολλών παθόντων. Βασιλεύς δέ έπισχών μιχρ^Λ τοι- 
αύτην πρδς Κράλην έποιήσατο άιτολογίαν. Ουδέν ού- 
τως οίομαι λυμαίνεσθαι τφ βίφ τών ανθρώπων 
ί^αρχχις ουδέ μάλλον αίτιον τών μεγάλων διαφορών 
κα\ τών πολέμων γεγενησθαι, ή τδ μή δικαίως έχα- 
στον έαυτψ τε χα\ τοΙς άλλοις διαιτςίν * άλλ* έαυτφ 
μέν κα\ τά άτοπώτατα πολλάκις συγχωρείν, τους δ* άλλους κα\ υπέρ τών ελαχίστων . 

Οί9ΐΐίζθό όγ 15Τ ΗΙδΤΟΚΙΑΒϋΜ ΙΙΒΕΕ IV. 158 

κύ6ύ«ας. ΚβΛ τ^Ατό Ισιιν, Ι «ολλής έμΛίπληκι τδν Α βχ ιηυΐΐίδ ραϋοίΐ Γβοβρι , υΐ 1ιηρΓθΙ)αιη ιη|ζΓίΐΐαιη- Ρ<σν Μρ«χης, ιιαλ ού πόλβαι μόνον χα\ οΐχίαις μι- 
γ^κλας (νβι^Αβννο συμφοράς, &λλά χα\ βλοις διέ- 
φφηρβν ήγβμονΙ•^, ή αυτούς τινας ύκ* άπλη^^^ας 
Ιτέρους β.αφθβ (ράντας πολέμων &ρχοντα< ά&(χων, ή 
6«6 τνν αδικούμενων βιαφΟαρέντας, βιχα^ως χα\ 
χϊλώς Αμυνομένων * δικρ ο(ομαι χα\ αο\ τυμβε^ 
βι^χέναι νυν. ΕΙ γαρ βιχαίως χα\ χαλώς (μο( τ» 
χαλ Φουτφ διήτεις, ονχ &ν συ μέν, ΙχσπΜως χα\ 
χαρά τους βρχους τοσαύτας Εχων Τωμαίων ινό* 
ϊιις^ χαιν^ φου μγ^δέν ποκίν* Ιμέ δ* δτι Ιχ πολ- 
λών άΐΕέλαβον δλίγα, ^^χες άγνωμοσύνης χα\ άχα- 
ρί'3τ{β49 χαΙ Ά τούτων Ιτι θαυμα^ιώτερον, άπλιν• 
(ΐζίΛς, 'Ος μίν ουν 6κ6 τών ομοφύλων ιιολιμηθβΐς ςυ6, 6( ήΐκκΐ Ιιίβ ιηίΓα1)ίΗιΐ8 68ΐ , αταγηπι αοουδΑ- 
νί5863. Μ6 )£;ίΐυΓ & €ίνί1)ΐΐ8 ιηβίβ 1>ο11ο ρβΓαυιη, οΐ 
Ηοιη&ηο βοΐο ρυίδυιη, €υιη η6068$&ηΐ8 θ( αηιίοΊδ, 
61 ρβΰΐιηΐϋ ιηυ1ΐ2ΐ αά Ιβ νβηίβδβ, (6 ηβςιιβ αιηοΓβ 
ρβευηίφ, ςυβιη β^ο βΐ Ιιο8ΐ68 1»ιη {;Γ»η(Ιβιιι οίΓι-Γβ- 
1)3ΐηυ$, ηβςαβ υΓΐ)ίΙ)ΐΐ8 βΐ Γββίοηβ , ήυ'ώυ» ΐίΙ)Ί εε- 
(!6ΐ)3ΐυΓ, ιιΙ ηΓιΙιΙ ιη3ΐ6Γ30βΓ6$ , Ιβ, Ίηςιι&ιη, ηυΙΙο 
ΙιΟΓϋΐη νίοΐυιη βββε, ββά οιηηϊΙ)ΐ]8 αιηΙεΊΐίαιη ιηββηι 
ρτχΐυΓιβββ, ηβο ίρ8β ηο^^τβΓίιη ; βίδρπι βηίηι Ιη Ιβ 
βι ίΐίοβ. ςβί υιιη β^τβ^ϋβ βιβιηρΙΙβ »<! ▼ίηαΐβιη Ιη- 
οίΙβΗ ροΐβΓβηΐ, »ι]αβΐΐ88ΐιηο•. Νβιη ςυοά ηυΐΐυπι, 
υΐ 8ΐΙβ1>λ8 γ )>βη6ΐΐ6ίαηι ηιϋιΙ όβΙιβηΕ , ίο ιηβ& ηιε 
εαΐΑΐηίίαΙβ βχ^^ρίβΐί , ηβςοβ ΐυορίβ ίη^^βηΐο &(1 
οοιηηο<1& Ιαβ «χ ιηβ €θΐηρ&ηη(Ι& ίιηρυΐ&υδ ββ. Μούς, χα\ της *Ρωμα(ων γής άινιλαθιΐς, ιτρδς οέ ^ ηβςυβ »1> λϋο ίηάβεΐιιβ, »υ( εοβοΐυβ Ιη]ιΐ5ΐβ» 9νΙ ΑφΙγραι, ΐΜλλοΟς έίγων χα\ των οίχιΐων, χα\ τών 
φΟω#, χα\ χρήματα ο6χ όλ^γα» χα\ ώς αύτδς οΟτ• 
χρημ4των ΙικΟυμ{^ τοσούτων δντων τών τε παρ* έ- 
μο^ χα\ των ύπ6 τών πολέμων παρεχομένων» 
«&ν% «£λεων χαΙ χώρας τοσαύτης προΐεμένων 1π\ 
τφ ΜΧ»ς ποιε?ν 1μέ« ούδεν6ς ήττήθης, άλλα πάν 
των τ^ εΙς λμλ φιλίαν προΟθηχας» ούχ &ν άρνΐ|- 
6ε/ην ^δ* αύτ^• Αδ«χο<ην γάρ &ν τά μέγιστα σέ τβ 
έμο/ως χαΐ τους Αλλους, οΤς έξήν τοιούτοις πάρα• 
Ιιίγμασι χαλο?ς χρωμένοις έπ\ τ6 τά βελτ(ω πρΑτ- 
τιιν προθυμεΐσ^ι. Τ6 γάρ μηδίν, ώσπερ {φης χα\ 
βύτδς, πρ^ άντ(δοσιν εύποιΧας προοφε(λοντα, χαΙ 
χατέ συμφοράς είσδεβεγμένον, Ιπειτα μήτ* οΓχοθεν 
%η|(Ιηναι πρ6ς πλεονεξ^αν» μήθ* ύπ* άλλων Ιναγύ- Ιηάί^Μ ΪΒ ΙΒ6 οοηβυΐυίδΐί : ββά οιηιιίΙ)α8 ίΐϋβ, ςιι» 
»(1 ρηηφΜοιη &πιρϋβ€Αη<1αιη ρβΠίηβΓβ νΙ(ΐ6ΐ)&η- 
ΙιΐΓ» 1ιοη68(;\(βιη Αίςιιο ]η8ΐΗί&αι βοίβροβαίβϋ, 1ι»ε 
Ιβ ηοη οιοάο βχεβίΕο ληίιηο» βΐ &π1ογ6 <ιυο(1&ιη 
ΙηιιηοΓί&Ιίβ ^ΙογΙ^β ρηΜίίΐιιιη, ββά €ΐ ^ηαιη νίηιιη, 
!ιικϋ1ί|$6ΐιΐί& ρΓΑΦίαπίβοι ΐ08ΐ&ηΐυΓ, βΐ ο1> Ιιββε 
οιηηί& β|;α. (ί1>ί ιαυίΐ&β (ρ'^λΙίΜ ]υΓ6 (]6ΐ)6Τβ οοηΓι• 
Ιβοτ : ηοη βοίοιη «|ΐιο<1 ηιΐιϋ ηοοιιβπβ» ουιη ίά Γ«• 
οΙΙΙίιαβ ρθ88β8| ββά 6ΐί3ΐη ςαοά π)8ΐ]οΗ αιβ ΗοηοΓβ, 
ςιι^ηι «ηιίοοηι €υπιιιΐ2^νβΓί8. ΡοΓηιο βηίιη, ςυ&η(ϋα 
Ι6€υπι νίχ1« ΐ»ο ρπηοΙρΑΐυ πιίΐιί 0688ί8ϋ, ηοη ίρββ 
άυη(•χΑ( ρηθΓ68 ηιίΐιί (ΙβΓβΓβηβ , βοά 6ΐ 8α1>]6ΓΛ08 

1008 0Πΐη68 , ΐΛηςϋΕΠΙ 8ί βΟΓΟΠΙ Γβχ ββδβπι, η\ί1ιί 

οΙ)ΐ6ηιρ6Γ3Γ6, οΐΜπίςϋο γ6ηβΓ8ΐίοηβ βΐ ΙιοηοΓβ ωό ρενον, χαΐ χαταναγχαζόμενον, μήτ* άδιχον, μήτ' Ο ρΓοββςυί ρπΐίοίρίβηδ. Ομογοπι %τζύΛ βιηρΙίθΓβ8 

υΐμ, (|ΐΐ8ΐη ρΓΟ 83ΐυΐβ βΐ ίηοοΙυπιίΐΛίο ωβ» »1)8 Ιβ 
οοηδβΓνΛΐίΐ βΓαΐίβ8 ««ο. Τυηι δίςυΐίίβηι &1)8 Ιβ 8βΓ- 
ναΙη8, οηιηίηο ΐαηιΐβαι &Ηςυαη(Ιο 1ΐ30 Ιυοβ <ϊβΓιιη- 
^γ: ΙιοηοΓ &υ1βπι, ςαο πιβ €θ1ιοηβ8ΐ38ΐί, βΐί»ιη ροδί 
ίιιΐΛ πίΛηβηβ, ρβΓ ογ» ρ08ΐβΓ0Γϋη) νοΗΐβϋίι. Νβςυβ 
νβΓΟ Ιβ Ι&ηΐϋΐη 1ιί3 (Ιβ οαυ8ΐ8, δβάβΐ βοη]ϋββιη Ιυ3ΐα 
]υΓβ 1αϋ(1ί1)ϋ8 €β1β1)ΓΛππι, ςϋ» ΙιιοΓυπι βΓ^» ηιβ 
1)βηββοίθΓΐιπι οαιΐ8» ρΓίβοίρ»» ίοιί. Ιρβα βηΐιη βοη- 
8Ί1ίυπι (ΙβάίΙ, ιρδ3 ΙίΙ)ί δίπδςαβ ρΓ0€βΓί1)υ8 ρβ'^π»- 
8ίΐ ηβ ςαί(1 βΟΓίΙίάίϋδ οοπιηιΊαβΓβΙίβ, ηβνβ ρΓδβιηίϋΛΐ 
»1ΐ(1ϋθι1 οχδρβοΐ^ηΐβδ , δβά «ΓΛίίδ ρίΟΓδϋδ. βΐ Ι&υίΙί 
νοΙ)ίδ δΐϋϋίϋσι ίη πιβ νβδίΓυω (ΙυοβηΙβδ, 1)βηοβ€ΐ 
βδδβΐΐδ, Ιιοβ αηαιη ίη Ιϋοπδ πιαχίιηΐδ άβρυΐίΐηΐβδ, 
ίυδίΑ βΐ Ιιοηβδία βοηδββίδίη. Ρπποίρβδ ροΓΓΟ Ιυΐ Αγεννές ^λεύσασΟαι περ\ έμλ, άλλα πάντων έχε(< 
νΜν τών βοχούντων πρ^ς τήν αρχήν λυσιτελείν, 
τ^ του χαλοΰ χα\ βιχαίου αίρεσιν προίχα προτιμϊ^• 
σαι,ού μεγαλοψυχίαν μύνον χαΐ φιλοτιμίαν, άλλα 
χαΐ διχαιοαύνην χαΙ εύ6ουλ(αν συμμαρτυρεί, χα\ 
τούτων απάντων Ιγώ σοιπολλάς άφείλειν δίχαιος 
ιΐναι χάριτοΒς ομολογώ* ού μόνον βιά τ6 μηβ^ν ήδι• 
χ^χένακ μάλιστα δν>νάμενον, άλλ* οτι καΙ τήν ε {ς 
Ιμλ τιμήν με(ζω» ή πρ6ς φ'λον Ιπεδείζω. Σχεδόν 
γίρ παρ* δσον χρύ/ον σο\ συνήν, τής Αρχής Ιμο\ 
της σης Ιξέστης, ούχ αύτ^ς μύνον τών πρωτείων 
ΑεΙ παραχωρών, άλλα χα\ τους ^πηχύου; άπιντας» 
ώς αυτών βασιλεύοντι πρόσεχε ιν χελεύων, χα\ πά» 
σιν αΙΑώ παρέ/ειν χα\ τιμήν• Δι* & σοι χα\ με((ους οίβα χάριτας/ή σωτηρίας. Τύτε μέν γάρ Γω6*\ς, 1>οπιηββ βΐ πιίΓιΐβδ, ηυη Ι3η1ιπη(ΐαί« Ιυ Ιΐα νείΐβδ, πάντως Οστερον άποθανοΟμαι* ή τιμή δέ χαλ μετά 
ηλευτήν διαμενεΤ, ύπ^ πάντων φδομένη χα\ τών εΙς 
Οστερον Ισομένων• Ού σΙ δ^ μόνον 1π\ τούτοις 
δίκαιος &ν εΓην Ιπα&νεΖν, άλλα ααΧ τήν σήν γννβιίχα 
μάλιστα αΐτιωτάτην ύφΟεΙσαν τών γεγεντ) μένων είς 
έμέ* αυτή γάρ χα\ έβουλεύσατο χαι έπεισε τε ομοίως, 
χα\ τους άλλους τοίις έν τέλει, μή μιχρολογείν 
ρι^δ* είναι άγαΟους έπΙ μισθφ, άλλα προίχα χαΙ 
χατά φιλοτιμίαν, μέγιστον χέρδος αύτ6 τούτο 
ηγουμένους, τδ τά χαλά χα\.δ(χαια αίρείσθαι* οι τε 
έ« τέλει πάντες, χα\ ή Αλλη στρατκά^ ού διά τδ σέ 
ΡούλεσΟαε μύνον χαΙ χελεύειν, άλλα χα\ οίχοθεν 
ώρμημένοι, μ«γάλην έπεδείξαντο τήν Ιπιείχειαν 
χαλτήν εύγνωμοσύνην ε(^ Ιμέ. ^0ν άπΑντων αύτ^ς ιΐίςαβ ηΐίΐηάαΓβδ, 7β4 ^^ ^Ρ^"^® ®^ νοίιιηϋιΐβ 
1ίΙ)βΓ» Ιιιιπιαηίΐαίβηι ο^ηόοΓβηκιηβ βχιιηΐϋΐη 8(1νβΓ- 
δΐΐ8 πιβ ϋβοΐΛΓΛΓπηΙ. Ργο ςαίΙ)ϋδ βΐ ίρββ βΜΐίίΐδ άβ- 
1)βο, βΐ (ΐυοΓϋΠίΕυΓβδνβΙ δβΓΟ β» η3ΐτ3ΐίο Ιβίικβπΐ, 
ίΠοδ ρΓ«αί03ΐ)αηΙ. Ουίά βδΐ ιβίΐΠΓ ςπο(Ι «Γιοίδ, ηιβ 
Ιοί πιΟΓίΐοΓαπϊ ίιηπιβπιΟΓβπι , δίηβ ηΐΐη €»»83 νο- 
Ιυίδδβ Ι)βΠο Ιβ ΙαοοδδβΓβ , Ιαω ηι^ΐο Γββροηιίβηιβιιι 
Ιαΐδ 1)βηϋΓ0αίδ Τ Αίςϋί 1οπ£;β ΓοΓβΙ »1)δυηϋί>δίΐϋϋω, 
Ιίη^αα (ΐυίιΐβπι 8\β ρΓοΙίχβ £[Γ&ϋ2ΐδ αβοΓβ 1>6ηβ ηιβ- 
ΓβηΐίΙ>α8, ηββ ΐΛθίΐ3 νβΐΐβ Ιι»1)βΓβ ηιβηϋι, Γβ »α1β« 
ίιΐ(;Γαΐυπι βδδβ, νίιΐβπςυβ 8ί1)ί πΐ8χ1πιβ βοηΐταηιιηι : 
ςυειη ηβςυβ ίη ίΠοδ ςηί πιβ νβΙιβπιβηΙβΓ οΟΰηιΙο- 
Γ3πΐ βΐ ίη πΓίδβΓί&δ ρΓβεΓίρίΐανβηηΐ, ηηςα^ηι ι»ϋ 
αοίηιο ίιιίδδβ βοηδίαΐ, 5β(1 βΐ άΐδβήϋί ^"]«^^^:^ 1•9 ΙΟΑΝΝΙδ ΟΑΝΓΑΟΙΖΕΝΙ Ιβ» 

ιηοηιιη ίδίοιυιη €3ΐΐ83δ δ1) ίιιίϋο υδςυβ ηυηο Ιρει Α τε χάριτας ό^βίλω, χα\ οΐ Λλλοι Ιπαινέσονται δ<ιοΐί ρΓίίφυΙϋΐίδ, \ό ςαοίΙ Γβ1)ΐΐδ ίΙοηιοη$ΐραΓβ€οηΐβη<1αιη.* 
ϋΐ βηίιη ιηίΐη αρυιΙ νο8 (ΙίνβΓδοηΐί δΐιρβΓ 80ΰί6ΐ3(6 
νίδΐιηι βδΐ ΓοΒίΙϋδ δαηοϊΓο , α βίο ίηνίοβιη οοιηιηο- 
ϋ»Γβ οοηβη, ΐιι ιηοΓοβίΙίδ δοοίβίβίβιη ΐΏυΙία ορρίϋα 
βΐ ΓΡίί[ίοηβιτϊ Κοιηαιιί ρΐιηοίρβίπδ ρΓορΓίδίη ροδίο- 
1α1)α?. Ε^ο νβΓο ηβο αΙ)ίθ€ΐίδδίηιυηι (ΐάίίΐϋηι οη^ΐοΐ- 
Ιιιιη χ'ώ'ι 8ροη(]6ΐ)3ΐη, νοΙείΑπαςυβ αιιχίΐίυιη βδδο 
βΓοίυίΐϋΐη. Νοη βιιίηι νο1)ί8 ιΙϋηΐΛχ»» ίη(1ί^ιιυηι , 
ί11ί1)0Γϋ1β 61 ρυϋβηϋυηι 6886 δυιηηιορβΓβ, ηοη £ΐο- 

Γί« 61 δηΐίοίΐίίβ βΓβΐία , 86<1 ΐη6Γ0β(Ιβ δ6Γ?ίΓ6 Ι ¥6- 

ηιιη 6ΐίΑηα ιιιϋιί ΐαιη ίπιρο88ίΙ>11λ Γαοΐυ 6886, υΐ 
ηίΐιίΐ ιηα^ίβ, ρΓορίβΓ ιη63ΐη 61 60Γυιη ςαί ιιΐ6 86- 
ςιΐ6Γ6ηΙϋΓ 83ΐηΐ6πι Κοιιιαηοδ ρΓ0(ΙβΓ6, ςηααινίδ ί)Η 
ίη ηΐ6 3ηη3 ΙπιρΓθ56 οιονίβββηκ : ςυ3η(Ιοςυί(ΐ6Πΐ 
ηοη ί]Ιθ8 86Γν!(υ(β ιη36ϋΐΓ6» 86(1 &Ι) βοτυηι οβΓνίοί- 
1)08 Ιΐ08ΐιΊ6 δβΓνίΙβιίδ ]ΐιβαιη (ΐ6ίίθ6Γβ, )3ΐη ΐηϋ» λ 
ρΓίιιοίρίο η6Γνί8 0Βίΐηί1)α8 €οηΐ6η(Ιο, δίαΐΐιηςαβ 
ιηοαιη δβηΙύηΐίαΐΏ βρβΓϋί , υΐ, 8ΐ νί(ΐ6Γ6ΐυΓ, 8ΐηί€ί• 
Ιί» ΐ&ιιΐηπ) 61 Ιιοηοηβ ίΐηρΓίδβίιηί ο&ο&α ορ6ΐη Γ6γ- 
Γ6δ : δΙη ιηΙηΐ]8, ιηβ Ιλπίΰΐι ηίΐιίΐ ηΙ) Ιη§;6ηιιίΐ8ΐ6 
αΙ)1ΐ0ΓΓ6η8 οοΐΏΐηΙδδατυιη, ηβςυβ €ίν68 ιη608 Κο- 
ΠΜίηοδ ρΓ0(1ίΐΗΓαιη, %βά ουιη ΗΙϊβηδ 6ΐ ρΓορίηςοϊ- 
Ι«1β 6οη]υη€ΐί8 ιηοΓίΐιιηιτη ροΐίυδ , ςυαιη ο1) ρΓκ- 
56ηΐ6ΐη 0ΐίΙίΐ3ΐ6ΐη2Βΐ6Γηα (]6(ΐ6€οη8 ιηοηηιιΐ6ηΐ3 &<1 
ρθδΐ6Γθ8 ΠοιηοηοΒ Γ6ΐίοΙυηιπι. Ου» ΐιι ςυ<Κ]ΐΐ6 ουιη 
€0ΐι]υ((6 ρΓ0ϋ6τίΙ)υ8(ΐυ6 6οηδΐι1(3παο1η8ΐ& 61 ϋΐπ- 
%ηβ ηοδίΓυιη 1αυ(]6πι ηοη πιίηίπιαπι εοηοΠίβίοΓ» 
]π(ϊίθ3ΐ)38, Γ<£(]υδςιΐ6 ρβΓουδδίηιυδ, βΐ 836Γ&ιη6ηΐ9 εΙς άχοάς άφίξεται κα\ μετά χρ4νον «ί6 διήγημα. Τ^ 
ούν Ιστιν εΙπεΤν, δτι των το^ότων &γα6ών Αμνήμω^ 
έγώ γεγενημένο;, έζ οΰδβμιδς αΙτίας βΐλόμην ΐΓ<Αβ- 
μεΤν, χα\ καχοϊ; άμε{6βσθαι τους βύηργετηκίτας ; 
Πάντων μέν τ' δν εΓη άτοΐίώτατον, γλώττη μίν οδ- 
τως είδέναι χάριν το?;εύπ8ποιηκ<5•η, κα\ μή ουγ- 
κρυπτειν αίρεϊσθβι τάγαΟά, Ιργοις δΙ άχαρ(στεΓν, 
κα\έαυτψ φαίνεσθαι έναντιώτατον, δς ςύδέ 'κρ^ς 
τους πολλά προσχεκρουκ^τας, κ»ν μεγάλων γ^γενη- 
μίνους αΙτΙους συμφορών, τοϊαύτην ουδέποτε γνώ- 
μην Λφθην Εχων άλλα κα\ της τοιαύτης διβφορ3ί, 
κβΐ του κβκινημένου ηρίς ήμβς νυν\ πολέμου αύτβ\ 
τάς αίτίας εξαρχής, κα\ άχρι νυν πβρέχε^θε, κα\ 
τούτο πειράσομαι ποιείν έκ των πραγμάτων Ιν^ρ- 
" γές. 'ύς γάρ διατρ(«οντί μοι πβρ' ύμϊν έδ^κε» 
σπονδάς κα\ δρχους έπ\ συμμαχ<φ τίδεσθαι,* χαι 
οδτω πιρέχεσΟαι πειράσθαι τήν ώφέλειαν, <Λ μλν 
μισθδν της συμμαχίας ^τβις ττΛεις πολλάς καΙ 
χώραν τϊ) 'Ρωμαίων προσήχουσαν ήγεμονί^ • έγώ 
δε οΟίδ' έν^ς των φαυλότατων τινδί φρουρίου παρβ- 
χώρουν άλλ' ήξίουν προΤκα ρβηθείν, Οΰ γάρ ύμίν^ 
είναι μόνον άγεννές καΐ άνελεύθερον, χα\ ά^ξία^^ 
πρσστριβδμενον πολλίιν, μή διά φιλοτιμίαν κα\ φι- 
λίβν, άλλα μισθφ δούλευε ιν, άλλα χα\ έμο\ των 
πάντων άδυνατώτάτον, διά' τήν ΙμΟιυτου χα\ των 
συνδντων σωτηρίαν καταπροΐεσθαι Τωμαίους, βΙ 
καΐ άγνωμονουνιες Ικεΐνοι, τδν πδλεμον χεκινήχα^ι 
τδν πρ6ς Ιμέ• ού γάρ καταδουλουν, άλλ' έλευΟεροΰν^ οοηεβρίπιυδ, υΐ βπιίοίΐίίΐη 61 8οα6ΐ8ΐ6πι Ιη οπιηί Ο ^^^^ '^^'^^ πολεμίων μάλλον εξαρχής τε εύθΐις» κα\ 

νίΐα #»Α1Α^Αηηι10 οΙιδο/ιιια «Ιιλμ..»% ..ι .^^_• Λ^λ» *.Γ%ι •*ΛΛ•>.μ.α. ««.^..ΦΧ,.. ._..?:..— .>α»_ _. νίΐ3 οοΙβΓΟπιυδ , 3ΐΐβΓ(|ηβ &1(6Γυηι, υΐ ηιαχίιη6 ρθ8- 

861, ϊα (6ΠΐρθΓ6 3(Ι]αν3Γ6ΐ. 0ρρί(}3 ν6Γ0 βΐ Γβ^^ίο- 

ηβηι ΙΙοηΐ3η3ηί}, ηυ3ηΐΑΠ] Αη^Γοηίΰο ίιηρβηίΟΓΟ 
3(11100 δυρθΓδΙίΙο Ιυ Ιρ86, 3υΐ ηΐλ]θΓ6δ (οι ρποπίϊϋβ 

ίηΐρβΓ3ΐ0Γί1)ϋδ 3ΐ)δΙθ)ί886ηΙ , 785 1»Πΐ3ΐη 860ΙΙΓ6 
Ιβη6Γ68 : ηβο ρΓ0ρΐ6Γ63 6^0 3Γηΐ3 δυηΐ6Γ6ΠΙ, (|υ3ΠΪ- 
νίδ 63 ρΟδδβΠΙ ΙΐΙ)ί 6ηρ6Γ6. ΚθΗθΐ38 «8(106 3(1 1(1 

Ιβηιριΐδ ϋΓΐ)β8, ηοϊΐο πιοίΐο, ηβςαβ 8Γΐ6, 30Ι π)3θλίη3 

Ιΐ1ΐ3 3υΓβΓΓ6 ηΙΐ6ΓβΓ6 : 86(ϊ ΠΐίΙΐΊ, 3(1 Γ6€Ιΐρ6Γ3ΐίβ- 

ηβηι Κοιηβηι ρΓίηοίρ3ΐα8 , ρΓΟ Γ3ου1ΐ3(6 6οηΐΓ3 

3(1ν6Γδ3Γίθ8 ηΐ608 (ϋη)ίθ3η8 η3ν3Γ6δ ορ6Γ3ηι ; 61 
€3ρ(38 ςυί(ίθΠ), 30( (]6(1ί(3δ Π16 ρΓ9β86ηΐ6 6^0 1ΐ3ΐ>6' 

Γβηι δΐηβ οοηΐΓονβΓ8ί3 : 8!η οοηΙίη^βΓβΙ ηιβ 3ΐ)δ6ηΐ6, 
301 ίρδοιη 16 , 301 (Ιγη3δΐ3Γϋπι ΐοοιυπ) ςο6ηιρί3ΐη άχρι νυν μάλιστα σπουδήν ποιούμαι, ευθύς τ^ 
άπεφαινδμην, ώς εΐ μέν δοχοίη διά φιλίαν μύνην 
κα\ φιλοτιμίαν ροηθεΓν εΙ δέ μή, άλλ* αύτύν γε 
χαταπράςεσθαι άνελεύθερον ούδΐν, ούδΙ προδότην 
φανεΐσθαι Τωμαίων των δμοφΰλων άλλ* αΙρήσε- 
σθαι μάλλον αύτδς άπόλλυσθβι, κα\ τέκνα κα\ οΐ- 
χείους, ή διά τήν έν τψ παρδντι χρείαν άδοξίας 
αείμνηστα μνημεία τοΓς είσέπειτα Τωμαίοις κατβ- 
λείπειν. "Α έδόκει κα\ σο\ μετά γυναιχδς βουλευο- 
μένφ κα\ των έν τέλει δίκαια τε είναι, χαΐ πολλ^ 
οίσοντα φιλοτιμίαν έμοίτβ ομοίως χα\ ύμίν* κα\ 
συνεθέμεβα τάς σπονδάς, χα\ τους δρκους έπ\ τού- 
τοις, ώστε φίλους άλλήλοις είναι κα\ συμμάχους 
διά Ρίου, χα\ βοηθείν έκάτερον έτέρψ,ώς άν μάλιστοι υΓΐ)οηΓι 3ΐίςο3ηι ΚοωβηοΓοηι 30Κ ρΓΟίΙίΐίοηβ, 301 ^ ^Χ^• ^««λούσης ^^ρ^ίας- πδλεις δέ και χώραν τήν 

ύπδ Τωμαίοις, δσης μέν αύτδς βασιλέως Ιτι πβρ- 
ύντος *Ανδρονίχου ή οΙ πρδγονοι άφείλοντο έχτών 
προτέρων βασιλέων, ταύτην !χειν ασφαλώς, χαΥ 
μηδένα πδλβμον έμέ χινείν περ\ α6τής, κάν δύνωμαι 
άφαιρείσΟαι* τάς Ετι δέ ΰπολειπομένας άχρι τδτε, 
μηδενΧ τρδπψ μήτε τέχνη, μήτε μηχαν} μηδεμι^^ 
«ειράσθαι άφαιρείσθαι, άλλ* έμο\ τήν Ύωμαίωγ 
ήγβμονίαν συγκατακτάσθαι άχρι χα\ του δυνατόν 
πόλε μουντά τοΙς έμοί άνθεστηχύσι, κα\ τάς μ^ν 
άλισκομένα;, ή προχωρούσας έμου παρ^τος, ταύ• 
τας Ιχειν έμέ άνενδοιάστως. Ε( δέ ποτέ συμβαιη 
κα\ απόντος, ή αύτδν, ή τών ύπδ σέ τ«λο6ντί»>ν 
δυνατών τίνα, πίλιν κατασχείν ύπήκοον Ύωμαίοις, 
ή προδοΐίί^ι, οΙ)δΊι1ίοηβ, 301 οοΓΓορΙίδ ΙβΓ^Ηίοηο οίνί1)ϋ8, 3α( 3ΐί3 
ςοαίίβηι Γ3ΐίοηβ οοοιιρ3Γ6, ιηίΐιί ΓβδϋΐοβΓβίοΓ, ηϋΐ- 
]ϋ8ςο6 ο1^ιοη(ο8 3(1 ιιΠοπ) 3οΓ6Γ6η(1ι η)θ(Ιοπι 8θΦ- 

66Γ61. ΑίςΟβ ίδΙϋΟ ρΓθΙ)3Γ6 6νίΐ1βηΐ6Γ ΙΙθ6ΐ 6Χ 3ϋΡ3- 

πΐ6ηΐί8 ίη (3])οΐ38 Γ6ΐ3ΐί8, ςυί])08 (υη€ Γθβ(Ιο8 ίηΐβΓ 
ηο8 ίοΐυπι 83ηχί8ΐί, ρΓ8Β86ηΐίΙ)08 3Γθ1)ί6ρΙδθορο (υο, 
61 ϋδ ςοί ηυηο οοΓβηι 3(]δυη(, ρπηοίρίϋοδ Ιοίδ. 
^οηδί^6^βπιυ& ίΐ3ςϋ6, ϋΐ6Γ ]υΓ3Πΐβηΐ8 18(3 ε6ΓΤ3Η(, 

βςοηβ, ς06Π1 Ιυ Ι3η(33 ίπΐρΓθΙ)ίΐ3ΐί8 ΟΙ (3Π1 ίη^Γ3(» 

νοΙϋηΐ3ΐί8 3ΐςη6 δοβΙβΗδ Ιη 3ηιίοο8 , 61 !η83ΐΐ3ΐ)Ηί8 
€υ]οδ(]3πι οαρί(1ί(3ΐί8 3οοοδ38 : 3η Ια, ςυι 8θίΙιθ6( 
3Γιβηοηι ηίΐιίΐ οοιιουρίδοΐβ, δΟίΙ 3ΐηίοίιί3πι οοηδ(3η- 
16Γ οοΓίδ, 61 (10381 (ΐϋθ(1(ΐ3πι νίΐ3Β ίηδίίΐοίοπι Ιβηβδ , 
ϋΐ ηοη Γβοϋο οαπι (βπιροΓο οοηιηοΐοηδ, ηοιιηβ 86- ή πολιορκί^ι» ή 5 

Οί9ίΐίζθό όγ ί,^*1??δ§Γ^^ 161 ΗΙδΤΟΚΙΑΚϋΜ ΙΙΒΕΒ IV. 162 

ΙνδονχρήμαΦίν, ήτρ^ιτφ €ή τινι έτέρφ, πάσας Ιμο\ Α πΐ6]46ΰΐ*6ΐ& ρβΓ ι6ν!ΐ«10ΐη Γ6ΐΓαοΐ68. Εςιή<1«ιη ηιϋιί άποδιδόναι, χα\ μη^μίαν πρ^φασιν άρχεΤν 1π\ μη8€- 
μ\ίς άΐΕοατβρήσει, χαΐ τούτων 2ζ«^(ν{&π^ιξ(νηιρΓ 
έχκνίναργη &χ των Ιγγράφων5ρχωντουτων\, οΙ^ς 
έποιήτω τότ« ιερ6ς Ιμέ έν ταΤς συνθήχαις παρόντος 
&ρχΐ£ΐα9χ«5που του αοΟ, χα\ των νυν\ παρόντων ένθ&δβ- 
τουτων\ των ΰπ^ αέ Ικιφανων. Σχιψώμβθα β^ οΙ»ν δνό- 
τ€ρο; ένέμεινβ τοίς.δρχοις τούτοις* 2ρ* ό πολλήν άγνω• 
μοσύνηνχανάχβριατίανχατηγορούμβνοςέγώ, χα\ χα- 
χλς «ερ\ το6ς φ{λους, χα\ άπληατ(ας^(χην φβύγων, ή 
βυ δίτών άλλοτρίων μηδβν^ς Ιπιθυμών, άλλα βέβαιος 
ιηρ\ τοΙ)ς φΩίους» χαΐ ώσικερ πολκτβίαν διά βίου μιτιών 
τ^μή συμμ€ταβάλλ<σΟα( ^^ωςτοίς χα(ρο7ς, μη^Ι τά 
ιΐσάχαζ έψηφιαμένα τριτίων βύχολίςι διαλύων. Έμο\ 
μέν ^χεί, μήτ* εύορχίας ΙμΙ χα\ β^βαιάτητος π<ρ\ νί(ΐ60Γ ηιιΐΐυιη Γβΐίβίοιιίβ , €0η$ΐΑηΐί« , βρςυίΐΜίβ 
ηυηιΐδ 6Γ|;3 8ΐιιί€08 ρΓ3Ί6ηιπ$ί886 : ηβήΐιβ ϋν>ΓΪ- 
ίϊ» 01036» ρ€Γ)υΓϋ 6ΐ ίπΟίΙοΙίαιίίβ ίη 608(Ι«ηι υΠαι» 
βι^υιηβιιΐυπι «ιβΐ^ΐ. €αηι οηίιη ΒβΓΓΗοβ» τΰΓββΓβΓ, 
ιΐΓ)[>€$<}υ6 ΟηίΙίηιββ ςυχ^^ιη «ά ιηβ (ΙβδΰίβτβΓβηΐ, 
β^ ςυίϋβσι, υ( γ68 Γ6Γ61)0(, »α§;6Γΰ ίιηρΰΐίυιη €ο- 
ιι>1>&Γ, θΐ οοΠβοΙΙβ <|ΐΐ3η1α3 ροΙβΓ3ΐη οορϋ$, Ιιβίιβη» 
61 ββΓίηαηοβ «1)$ (6 ιηίΗί ιηί$808, ΤΙιβ&δαΙοηίοαΜ 
&πιί€0Γυηι 8€€6Γ8ίΐα τβηί. Τα ιηοχ ηυΙΙ» ϋβιιβ» , 
ηυΙ1« θ6€&5ίοη6 » ηιβ ρΓ9τΙ)ίΐα ηιίΗί Ηΐ8ΪΗί»ιιΐ8 , 
ΤΙΐ6β8Μΐοηίΰ6η»ΊΙ)υ8, η( ίιι ΐΥΐΰΊ'ι^ηΙ, «αοΐοΓ ΓπΊδΐί, 
66ηιιιηο8(ΐυ6 Ιιιοβ βχ ίρ$& ρΓορβιηοΗυιη Βοίβ Γ«νο• 
οα$Ιί. Ουφ ρΓθΓβ€(ο' ίιηροηυηΙββΊιιπ 1ΐ08ΐίβ 69β6» κί 
Ια ηοη (1ίοα$, &1 (ΙίοβηΙ ςυοίςυοΐ Ιιίο ββίΑπί. Μβ ν3^ φίλους» κα\ ευγνωμοσύνης μη$&ν6(Τγμα ποφα- ^ 3ΐιΐ6ΐη ίικίβ ΓβνβΠοηΐβπι , ηι&ηυιη Α(1 Αχίυπι βυ 
λιίπιιν, μήτβ σ& απληστίας , ίχα\ Ιπιορχίας, χα\ 
«ερ\ τους φίλους απιστίας* ώς γάρ 1γ€ν<5μην Ι ν 
Βί^^Ιχ, χαί τινβς πολίχναι προσεχώρουν περ\ αύ• 
τήν χα\ βετταλία, 1γ();> μ&ν έχ των ενόντων έπει ρω- 
μιών αδξίΐν τήν άρχ^^ν, χα\ στρατιάν ήθροιχώς δσην 
ν^ιτη Ιξην, ίχων χα\ ΓερμανοΙις τοΟς παρά σου, 
^χον ιΐς βεσσαλονίχην ύπ6 των φίλων χεχλη μένος. 
ΣυΛαύτΙχα Ιπεβούλβυες, μηίεμίαν αΐτίαν μηδέ 
ι:^Μΐ¥ πρ^ς τ6ν πόλβμον παρασχομένφ, χαΐ τρΙς 
τι θεσβαλονιχεύσι συνεβούλβυες Ιπεξιέναι, ' χα\ Γερ- 
μανούς τους σοϊίς άνβκαλοΰ άπ>ύτης τής παρατάξεως 
βχεί^'ά είναι πολεμιωτάτου» βΐ μί) σύγε, άλλ'οΐ πα- 
ρόντες άπαντες έρουσι. *Αναστρέφοντι ^έ έχεΙΟεν, 
στρβτιάν Ιπεμψας έπ\τ6ν *Αξει6ν χωλύουσαν πρ6ς τον 
«4ρον,χα\ μονονουχ\ τοΖς πολεμίοις αύτοχειρίςι πάρε- 

βίδως • ές τοσαύτην γάρ χατέστησας άνάγχην, ώστε 

«Ιμήβε^ς άνωθεν ύπερέσχε χείρα πρ6ς τηνδιάβασιν 

«Οϋ ποταμού, άπωλύμε6*άν πάντες άχλεώς ύπ6 

«δριχυθέντων όμοΰ 'Ρωμαίων χα\ βαρβάρων. ΟΟτω 

τους βρχους βιετήρησας άχριβώς, χα\ ταύτα ού πρ6 

πολλού του χρ4νου γεγραμμένους. Ού μήν ήρχέσθης 

^^νώς έπιβουλεύειν μόνον, άλλ* *Αποχαύχου τοΙς 

χδμποις χα\ τοΙς πλάσμασι πεισθείς, χρήματα τε, 

ώς Ιλέγετο, παρ'έχείνου είληφώς, πολέμιον Ιμέ 

Ιφηφίσω φανερώς, δν έν τοίς δρχοις γράφεις ^ά 

βίου σύμμαχον καΐ φίλον ίξειν ούδ* αύτ^ς άν, οΐ- 

μαι, φαίης εύορχείν* χα\ γράμματα ίπεμπες έμο\ 

τ|]ν είρήνην χαΙ τήν συμμαχίαν φανερώς άπαγο- ιηβη, ΐΓαηβίΐυ ιηβ ρΓθΙ]ίΙ)Ίΐυι»ηι ιη»ί8ΐί, βΐ (βηΐυηι 
ηοη. Ιυ» Ιρββ ηι&ηυ 1ιο$Ιί5α8 ηι« ΐΓ«(Ιί(ϋ$ιί. Κο 
6Ι)ΪΠ1 η60€88ίΐϋΐί8 α(ΐ6£;Ί8ΐί , υ4 ηΐ{>ί Οβυβ ΐ)681ΐρθΓ 
ιοαπΗοι 8ΐ]8ηι &<1 Αιιιηοη ΐΓ9]ίοί6ηι1υιη 6χΐβη<]ί8<ίβΐ , 
Α οίΓουαιΓαδίβ βίιηυΐ Κοηιαηίδ βίςυβ Κ)ΐΓΐ)2ΐΓί$ ηυΐΐβ 
€υηι ηο8(Γ& ^Ιοπα άβίβπϋΐ ΓυβΓίιηυβ : 78β ^^^" 
ρΓΧΟΐαΓβ Ιυ ]υ8)υΓ&η(]υιη , ίάςιΐύ Ιη ϋΙΙθΓΑβ ιιυροΓ 
ΓβΙαΙηιη ρΓΧ8ΐίΙί8ΐί. Ν60 €ΐ3ηϋ684ίηί8 ίηβίϋϋδ €οη- 
Ιβηΐυδ, βϋ&ιη Αροοαυοίιί, ΙιοηιΙηίβ τβηίοδί , Οςπιβη- 
Ιΐβ 6Γβ<ΐ6η8, βΓρ6€υηΐ3 ϋ1) ΊΗο, ηΐ &ίϋ1)»ηΙ. λΓ0βρΐ9, 

1ΐ08ΐ6Π1 106 ρ2ΐ1&ηΐ ()66)&Γ^8ΐί| ςυ6Π1 Ιη }ΐΐΓ6]υΓ8η(ίθ 

80€ίυπι 86ΐηρβΓ βΐ^υβ αιπίοηπι 1ΐ2ΐ1>ί(υΓυπι Ι6 80η- 
1)18. Ηχ6 ςαί ίβ€ΐ&ΐ, η6€ Ιιι 6υηι, ορίηοΓ, ]ηΓ&ΐ!8 
8ΐΑΓβ ΑΟΙηη&νβΗβ. ΙηβυρβΓ 1ίιΐ6Γ&8 ιηίαβί)^";, ςυί- 
1)09 ρΒ06ηι 6( αιηίοΊϋαιη αρβΠβ Γ6ΐιαηΐί8ΐ>35>, 61 
1>6ΐ1αιη ηοη Αηΐ6, ρΓΟ πιΟΓβ , Ιηάίοΐιιιη (]6ηυηΐΐΓΐι 
1>Αβ : ςοΜ 61 ίη Ιιηηο υβςηβ <ϋ6ΐη 8 ιη6 86Γναΐ&8 
▼ίθΟΤβ Πθ6(. Εχ ΐΙΙΟ Π16 61 ιη&πίΓ68(ί8 &ηη}8, 6ΐ 0€- 
6υ1ϋ8 ΙοβίάΠ» ρ6ΐβτ6 ηοη 6688&βΙΙ. Ν&πι 6ΐΟί(ΐ3τηιο- 
Ιίΰΐιυιη οηιη Αουηο Γ6ν6Γ8υη), ροδίηυ^πι ι1ΐ6 ίη 
Αβί^ιιη ί6η&ν1^ν!ΐ, υ( ΑροοβιυοΙιο ρΓ0ΐηί88& Γ906Γ68, 
Γθ1)υΓ 6Χ6Γ6!ΐϋ6 Ιη π)6 <)ύχί8(ί ; 6ΐ α8ςπ6 Μ^^ιΙο- 

ηΐΜη ρλΙ^ηΐ ΙΐΟβίίβ 01608 Ι6ΐ6η(ϋ8ΐί. Ρ6Γ8ΐ8 3υΐ6ΠΙ 

ρ6(ϋ(Ί1>η8 0660ΓΡ6ηΐί1)υ8, ςοοΓΟίη η3ν68 Ιιβίίη» Ιπ- 

Γ6Π)68 ίη€6η<ΐ6Γ&ηΙ, 61 6{;Γ6^ί6 ΜΙΠίΟ &1) 618 6Χ6Γ- 

οΗυ, (10610 οοηίΓΑ ίρ808 η)ίΠ6ΐ)88, ίρ56 ΐ]αοςα6 ίπι- 

ρΓ0νΐ88 Γ6 ρ6Γ6αΐ8υΒ , ίη ΙΟΜΟ ρΓΟνίηοΊ&ΠΙ Γ6(ϋί8ΐΙ : 

61 Μ&ηυ6ΐ6ηι ^68ρο(λΐη βΗοπι πΐ6ϋΐη, ςο6Π) 6{ο ρεύοντα, χα\ πόλεμον χαταγγέλλοντα άχήρυχτον & ρ ΒβητΙιΟΒ», ορρί^ο1θΓαιη<|υ6 &ΗθΓοηι ρΓ9βΓ6€ΐαπι γ6Η- χα\ νυν ίξβστιν δρ^^ν εΙς βευρο διασωθέντα τεαρ * 
&μο(. Κα\ έξ έχείνου οΟ διέλιπες φανερως τι πολέ- 
μων, χα\ άφανώς έπιβουλεύων. Έμοί τ• γάρ είς 
Διδυμ^ειχον έπανήχοντι μετά 'Αμουρ, έπεί έχεΤνος 
ζν εΙς τί^ν *Ασίαν, τήν ύπ^εσιν *Αποχαύχφ έχ- 
^ηρών, τδ χράτιστον της στρατιάς ίχων έπεστρά- 
τευες* χαΙ προήλθες άχρι Μυγδονίας, φανερώς επιών 
έμοί. Περσών δέ πεζών περιτυχόντων, ών τάς ναύς 
«( ΑατινιχαΙ ένέπρησαν τριήρεις, χαΐ πολλά τ|) 
^ρατι4ί λυμηναμένων, ήν έπεμπες έπ' αΰτο{»ς, άνβ- 
χώρεις χα\ αύτ6ς είς τήν οΐχίαν πληγε\ς άπροσδο- 
χήτοις, χα\ Μανουήλ δεσπότην τδν υΐ^ν έπ\ της 
Βε^^ίας τήν αρχήν, χα\ των άλλων πολιχνίων 
χαταλελβεμμένον ύπ" έμου, φανερώς τε έπολιόρχεις ςοοηηι , ραίαιη οΙ)86(ϋ8ΐί, ηβο 6ίν68 ρ6θοη]& (16- 

ρΓ8ναΓ6 ΟΠίίδίβΐΙ, <)θη66 ΠΠβ 6X08001 Ιη Τ1ΐ6882ΐϋ&ηΐ 
6ΧρυΗ8ΐί. Το 1Τ6ΙΌ 0Γΐ)6ΐη 0€6αρ£ΐΙ)88, 61 Ρ1Ι6Γ&8 

βίη)!Ηΐ6Γ 1οη|;ο ΐ6η)ροΓ6 ο1)8ί(ΐ6η8 , οοιη 16 οπΐΓ6ΐη, 
1υΓ3ηΐ6ηΐίςο6 οοηιιηοη6Γα€6Γ6ηι , ςοβικίοηοίϋοιη 
οίνϋί 1)6ΐ1ο <1ί8ΐ6ηΐ03, 8<) ογΙ)6• ί1ΐ88 30€6(Ι6Γ6 οοη 

ρθΐ6Γ8ηΐ , ΑΟήβ <1ίδ66Γρ6η()8 ΠΙβη ν6Γΐ)8 ΐΓα(ΐ6ΐ)α8 : 
61 606819(6 ί11θ8 οΙ]%€88ίοη6ςυ6 88•ί<)η& ρΓ6ΐη6η8 , 
ροδίΓβιηο 611801 ίΐιί οίνίΙ)θδρηηΐ8πίδ ρ66υηί8 (Γ8η8• 
ν6Γ8Ίιη ιοίίδ, ογ1)6οι 8(1 16 8ΐ!6χί8ϋ : 6(ροδΐπιο(Ιοιη 
018000 6(]υίΙοηι ρ6(]ί(οπΐ(|π6 ηυπιΟΓο ΤΗ6δ88ΐί8ηι 
β( Α68Γη8ηί8σι Κοοιβοογοο) ρΓ0νίιΐ€ί88 ίηΥ8δί8ϋ , 

80 Ι06ΐη0Γ8ΐ)Η6ΐη {11801 08180)1(8(601 ίθΤ6Χί8ΐί, Οΐ 
Α08ΓΟ8Ο68 θΙ> ίθΙθΐ6Γ3η(]αΐΟ (801601 8(1 α)8Πΐίηΐ88 Οί9ίΐίζθό όγ ν^οο^ίε 163 ίΟΑΝΝΙδ €ΑΝΤΑθυΖΕΝΙ 161 

ΟΓ&Β βροηΐβ ρΓοΓβεΐΊ, 1)ΑΓΐ>»η$ ρ1λ(;ΐ3πΊ8 Ηκταιη 8β Α τέμνων στρατιάν, χαλτους Ενβον ούχ ήμέλεις ί^ια^ 

φ6β{ρων χρήμασιν, Λχρις ο^ πείσας έχείνφ βυσνοείν, 
έχβ?νον μέν Ιξήλασας εΙς ββττβλ(αν, αΜς 81 τήν 
ιτ^Χιν «Γχ•ς, χα\ Φβράς ομοίως έπ\ συχνών πολιορκή-. ([πιΐυίΐυιη ρΓοβίίΐαβΓβηΐ, ο1>8θθΓ2ηΐ6ΐ» ίη 3ϋΜ («γ- 
Γ»8 ΐηηβίβΓΠ • ί1)ίςυβ ββτνίΓβ Ιοία νϋα ροΐίηΒ , 
ςυααι ρπεββηΐί ίπβάίβ £οηΐ2ΐ^β8€6Γ6. Ρο$(β& Αη|[β1ο 
€οη9ο1)Γίηο ιηοο (ΙβπιοΓίυο, ςυβιη 6^ο ρΓ9ΡΐθΓ«πι 60 
πιί96Γ9ηη, (υ ρΓθνίηοί»& 1ί1>ί τίηόίαι&ϋ, ΰΙ ρηΒίβΓβα 
υΓΐ>68 Μιοβ^οηί» ηοη ρ8υε&9, ςυ», ςιι^ικίο νΙοη- 
8ίη) ]υΓ2ΐ)Αΐηη$, 5ϋ1) ίπιροτίο Βοπίληο εβιΐ8€ΐ)λη(ιΐΓ• 
ϋίΓυιη ί^ίΐυΓ Ιιχο αιη&ηΐΊΕ , 6ΐ ]ΐΐΓ3ηΐ6ηΙί β&ηείΐΐα- 
Ιβηι €ΐι$ΐθ(ϋ6ηΐί&, 1ΐ8ΐ)6η<1ί(|υΰ ίηβιρΙβΜΙβιη 8νί(ϋ- 
Ι&ΐβιιι 61 Γ9ρίιι&§ο<ίΙί6ΐιΓι& 50111, 3Β ρ1;ιη€ 8β€υ8 ? 
787 ^ (|υί^ιΐΒ νίΐπ9 ηοδ ρΓΟουΙ ϋ1)&αιηυ8. ΟβΊη 
ίιηο ευιη Αιηυηυβ Ιιίο 8(1 ιβ6 ]υν&η(1υιη οηπι ςυ8- 
ΙυοΓ 6ΐ νί|;ίη1ϊ Ι)&Γΐ)8Γοηιιη ηιΠΠίΜΐβ 8(Ι688€1, <ια! 
ιιηίνβΓ8πηι ρηηοίρλίιιπι Ιαυηι οοηευΐβΓβ &ο ^$ΐΓυ σοτς χρίνον, έμοΰ διομένου, χα\ των 6ρχων άναμι- 
μνήσκοντος, έπβΐ μή ταΤς πΛ«σιν βΤχον ΙπιδημίΤν 
ύτΛ του (μφυλ{ου κατεχόμενος πολέμου, οΟδένα 
λ(5γον Ιΐϋοιου, Αλλ* Ι^Ιψ πι4σίχς χαΐ (τυχνϊ| τβολι- 
ορχί^, τέ)ος Ιιΐίκιβς προσχωρείν, χάχεΤ τοΙ»ς βυ- 
νατωτέρους δι«φθε(ρας χρήμασι • χα\ μετά τοΰτο, 
βετταλί^ χα\ 'Αχαρνανί^^ Ιπεστράτευσβς 'Γωμα!οις 
οΟσαις ΑπηχΑης, πλ!)θος «εζών τε χβ\ Ιπτεέων 
4γων, χα\ τΐιν μνημονευομένη ν έχείνην φθορ&ν 
είργάίτω, ύφ' ^ς εί; τβ^αύτην άνάγχην *Αχαρν4• 
νες ζλβον ύ«& τοο λιμού, ώς έχοντί ιτρδς τλ 6Τ6 ροΐ€Γ8ΐιΙ, ο;ινί (ϋΓι^βιιΙίββΙπιβ, η6 ςυκί άββοί Β «αράλια -^κν^ενοι, προσχείσθαι τοΤς &ν8ραπ»$ί 

σταΓς βαρβάροις χέρβος Λπονον, καΐ ^1»6αι Ιφ' 
έτέρβν γήν μετενεχθέντας δουλεΰειν μίλλον διά 
Ρίου, ;ή Ιν τψ αύτίχα διαφθείρεσθαι 6π^ λιμού. 
•Τστερβν {^ 'Αγγέλου του έμου τετελευτηχότος 
άνεψιοΰ, 8ς ήρχεν ύπ' έμοδ πεμφβείς, άρπάσας 
τ4ς επαρχίας Ιχεις• χαΐ πρ6; τούτοις έτίρις 
πόλεις της Μακεδονίας ούχ ό/ίγας. α! ύπ!^ τ^ν 
•Ρωμαίων ήγεμονίαν ήσαν, δτε πρ^ς άλλήλου; 
ήμίν έγίνβντο οΐ δρκοι. Πότερον ο5ν ταΰτα φι- 
λοδντος, χα\ εύορχοΟντος, κα\ μισουντος τίιν άπλη- 
στίαν χα\ τήν 4ρπαγί]ν, ή τουναντίον 31πβν; 
Άλλ' οδ τά ημέτερα τοιαύτα, άλλα κα\ Άμουρ Ιν- 
ταυθα πρ6ς Ιμήν Ιπιχουρίαν γενομένου, τετραχισχι- ρΓονίηΰία Ιιι« ρβίβΓβΐυΓ : ςιι&ηςοΜη Μϋ Ιιοη68ΐ8ΐη 
οοΰββίοηβη) 1)8ΐΐ6Γβιη , ρΗοΓββ ίιΐ8ί(ϋ9ΐ8 , ^οάηαβ 

ΟρβΓβ ίρβΟ ΑρΜηΐΙΠΙ Ιβ 1ΐΟ$(6ΐη ρΤθβΐ6^8Γ6, 6Κ ΒίβΟβ 

1ίΐΐ6Γί8, <|«93 ^ά ιηθ ιηΊ8ί}(ΐί, ρ2θοιη 61 ]υΓ3ΐηβηΙιπη 
Γβ8αιΐ(ΐ6ΐ)85 61 ίϋ 2ί πιβ 1)ΐΓΐ)2ΐη 6(ί»ιη ιι1«|α6 6ΐί3ΐη 
Ω«βίΐ8Γ6ηΐ. Ταιηβη 8ΐ)βυΓϋυη ηίιηίβ 61 ρ6Γ8θη:β 
ηαββί ίη(ΐ660ΓυΕη <]ιιχΊ, ρΓορίοΓ ιηΐηυΐηρι 8])]6οΐυηίΐ• 
ςιΐ6 βηίιηυιη (υοιη, 61 ίη Γ6ΐ)ΐΐ8 Ιιοη68ΐί8 ίη€οη8(8η• 
(ΐ»ιη, ίη£;ηΐυηι 6Γ{;8 8ΐηί608 8ΐςυ6 ίηβ<}«ΙβΐΒ νί(ΐ6ΓΊ, 
81 ^ιΗ Ι3η1& Ίη ιηβ ρΓίοτ Βοηλ οοηΐυΓΐ886ΐ, 6*1 ιιί- 

ΙΐίΙ Γ6ρ6η()6Γ6ΐη, 86(1 ρΤ0ρ(6Γ Οϋίρηβ <|1Ι98(Ιμ1Ι (0- 

ΐ6Γα1)ίΐ68, ίη οηιιιί νίϋ αιβα Γ6ϋ<|υ8 1ΐ08ΐί8 Ιοοο βαπι 
(1α6βΓ6ΐη. Ροδί ίό ΐ€Βφυ8 ^I1ιη 8»ρίιΐ8 ιιΐοίβοί πΐ6 ρο88β0], ησίιιί, νβΓυ πι ιη 1^(818 ΟΓ.αΐοηΙιαΒ, βΐίβιη ΜΙ16 β λίου; έπ\ δισμυρίοις Λγοντος βαρβάρου :, οΤ τίΐν σΐιν 
-.«^. η„-^...:™ ... ..^^..-« .-.:.: .«^ί ήγεμονίαν ΐϊ5σαν άνατρέπειν ί^σαν δυνατοί, αύτ6ς 

έποιησάμην π&9αν πρόνοιαν, μηδίν τήν ύπ?> σΐ ζι^- 
μιωΟήναι χώρα ν καίτοι πρδφασιν εύπρόσωπον ίχων 
του πολέμου, τάς προτέρας έπιβουλΑς, κα\ τψ φ»- 
νερως έκπεπολεμώσθαι, καΐ Ιργοις. χα\ τούτοις δή 
τοΓς παρά σου πεμφθείσι γράμμασιν έπ\ απαγορεύ- 
σει της εΙρήνης, χα\ των δρχων μάλιστα, χα\ των 
βαρβάρων δεομένων. Άλλ' Λτοπον ένόμισα δεινως, 
καΐ ούδ^ έμοί προσήκον διά τίίν σήν μιχροψυχίαν, 
και τήν άστασίαν περ\ τά καλά, άχάριστον χα\ 4«ι- 
στον φανήναι πρ?>ς τους <ίί).ους. εί τψ τοσούτων 
αγαθών δπάρξαντι μηδεμίαν άποδοίην άμοιβήν 
Αλλ' ανεκτών τινω^ χάριν αίτιων οΓα πολεμίψ χρτ- 
σαίμην διά βίου. Κα\ μετά ταΟτα πολλάκις δυνηθείς 6&ρ(υπι ΒχΕ8πΐίΐ!ΐη, υΐ Ι&ηάοηι 8π>ί6ί οΙΒοίνπι ββ 
ςαβΓ6Γ6, Ββνβ ]υΓ0ηΐ6ηΐ& νκ>ΐ8Γ68 , το^ϋνί. Αΐ Ιυ 
ςυί(Ι ]υ8 Γ88(ΐιΐ6 ρο8ΐυΐ8Γ6ΐιΐ ικ>η 6υηΙ)Μ : 86πηο- 
αίΙ)υ8<ιυβ Γ&1ΐ8οί1)ΐΐΒ 61 6ΐιπο8ΐβ οίπειιιιιβοΗΙΐθτβ πιβ 

3ΐΐ6ηΐ3ΐΐ38. £(^, Ι8ΐη«ΐ8ί ίιΙ ινο686ΐη ρΐ8ηΐ88ΐη86, ΠΟΑ 

8(αΐίπι Ιη 16 ιτοια ιηονί, 8Γ(1 6ΙιΗ6Ι)8γ 86ΐηρ6τ, ηβ 
Ιΐπιί<1ίΐ8ΐβ ςυαϋαπ) «Ι Ι»6ΐΙαπι (ί1)ί ίηίβτβηιΐυπι ριι•- 
»ί1ιιί886 6χί8ΐίιιΐ8Γ6Γ. Ουπ) 66πΐθΤ€ΐη>αΐ6αι ίηοιββυη 
11)6 ΐ8ΐ)0Γ»Γ6» ουιΐ€ΐΜίοη6ηΜ}ΐΐ6 οιβΕπι Μ•» ιη&βηΙ- 
Ιυ^!η6ΐη «ηίιηί 6& «φΐίΐ3(6ΐη, 86<] ιηοΓύΐΒ είνίΐίιιη 
ιΐ6βΐ66ΐυιη, &ο ρτορβηο^υη ρΓοιϋιίοηβιη 6886, ηβ 
810 ςυί<ΙβΒΐ ίη ρΓονίηοίιιη ΐα^ηι ίτηιι, β64 α^βαι- 

ρΐα8 αΓΐ)68 ηίΐΟΓ Γθθίρ6Γ6 , ςΐΙ8ηΐΙ11 681Ι88 ΙΗ ΒΜ 

•νΑΓλίΙββ !ηΙ(ΐιιί(2ΐΐί8ςα6 ίιΐ8ίιηυ]»8 : 1»ΐ6 ςιιΜάλη ία6ί6Α8, ςυΑίβ 681 ΙΑ |Η-ο?6Γΐ)ίο, ΓϋΓβ8 ίη•«ρβΓ •6- Ο άμΰνεσθαι, ουχ ηθέλησα. Αλλά πρεσβείας πέμπων. 6υ8Αηΐ : 61 οιιρί(ϋΐ&ΐ«π) ςη^βΙ ο»η(ο ηιίΐιί •1»{θ€ΐ38, 
<]υ(Μΐ €00) Ιρ86 8Π)ρΙί88ία)αιη Ηοιη»ιί ίηιρβηΙ ρ8^- 
1610 οΙ)ΐίιΐ6&η), Ιϋ»ί ηιΙικΗτβηι ίηνί(ΐ6απ). Αίςαί, 1)οηβ 
νίΓ, Ιιοο ]α8ΐυιη 6ΐ άβοοραηι 6886 ύιβΙοιιΙΐθΓ ^οΙ>8νβ- 
Γΐβ. Νοη 6ηίηι 89ΐη6 ΜοοίΐΟΓυπι ι αυΐ Ρίβοηυπι «Ιίο- 
Γυιον6 Γ6^ηυιη, ΐ]ΐιο<1 η6υΐΓία8 βταΐ, <}ίνί8ίιιΐΗ8, 86<1 
60111 (υ ϋβ Ηοηιαιιο ίηιρβΓίο, 6υ]υ8 ρ6η68 β)6 ]υ^ 
61 2α6ΐοΓΐΐ2ΐ8 6&1, αοη 6χί{;υ8»ι ροΓΐίοη6ΐη <ΐ6ΐηχ6- 

Γί8, 3(11)06 (16 Γ6ΐίςθβΙ Ιί1>1 ^Γ8ΐία8 8^ ρ08ΐ||1α&. Ιΐ6 
νΟΓΘ 6ΐί&Π) Αηΐ6 1)006 1)8ΐ)ίΐθΐη, ^0601 (6810, Ηο- 
0)3018 !θΐρ6Γ8$δβ, (ΙοΟβΓβ οίΐΐίΐ 8αίθ6ί , 41080(1θ ία 
00101^08 00(ί$8))αθΠ) 681. Αι βηΐΐα 6ΐ8ί ΑΝΙ68 ίο 
ΐ6η6ΐ)Γί8 νίΥ6η8 , Γ6ρ60ΐ6 ίΠΐρ6Γαΐ0Γ ρΓ0(1ίί8β6Β(Ι , 

788 ^^1060 810 0)6 ίο αοΐ6θ6(ΐ6θ1ίοα) ίσ>ρθΤ8ΐοΓυυ) χαι πρ\ν Βυζάντιον έλείν, καΐ μετά ταύτα τά δί- 
καια ποιεϊν έδεάμην οΤα φίλον, χα\ μίχ τοΙ>ς δρχους 
παραβαίνε«ν. £υ 6ϊ των μέν δικαίων κα\ προσηκόν- 
των Ιπ^ττ^ς ουδέν • λ4γοις δΙ άπατηλοϊς χα\ «ε- 
ριέργοις παράγειν έπειρω. Έχώ δέ καίτοι σαφέ- 
στατα είδως ώς άπατώμαι,ουκ αύτίκα Ιπεστρά- 
τευον • άλλ' έπειρώμην άε*ι, μή αύτ6ς Οπλ μικροψυ• 
χ(ας ώρμημένος πρδς τίν κατά σου π^λεμον ^ροινη- 
ναι. Έπε\ δέ έ(Ι)ρων άνήνυτα πόνων, κα\ μή μέγα- 
λοψυχίαν ήδη χσΧ εύγνωμοσυνην, άλλ* άμέλσιαν 
των έμοφύλων, χαΐ προδοσίαν οδσαν τήν μέλλησιν 
^ σχεδίϊν, οΟδ' οΟτως έπΙ τήν σοι προσήκουσαν ήκω γϊίν • 
άλλα τάς άφιιρημένας πδλεις άνχσώζεσθαι πειρω- 
μαι, έφ' αίς αύτδς άδιχίαν χ« πλεονεξίαν Ιγκα- οί9ίΐίζθό όγ ν^οο9ΐε 165 ΗΙδΤΟΚίΑΚΟΜ ΙΤΒΕΚ IV. 

λιΖς* παρβκλή^ιον ποιων τΙ) ιζαροιμί^^ ή φτ^σι %ροσ* Α ρΓΐιιεΙρΑΐΐιιιι , ςαβηϋκΐιηοάιιιη ιη 166 
ίι«Γ6(Ιίΐαΐβιη ιγχαλ«7ν τοΟς φώρας * χα\ ώ9ΐ6€ρ τι των διχζίων 
προβαλλόμενο;, άπλΐ)(η{αν όν•ι$(ζ€ΐς, βτι τ6 ιτλιΤ- 
ηον τής Λρχής "Ρωμαίων Ρχων αύτ^ς, 9ϋ\ του έλάτ- 
τονος ού βούλομαι «(αραχωριΓν. ΤοΟτο δ&, & βέλ^ 
τιστι, οΰ$& ολίγου Μ τοΰ λ^γον Εχ&ιν ιτρ^ς τ6 ιΐναι 
€ύκρ«ικΙς χα\ βίκαιον. Ού γ^ϊρ ^ τήν Μυσών αρ- 
χήν, ή Ηαι6\^ν, ή τίνων Αλλων Φιβιλόμεθ«, ή κροσ- 
ηχ£ν ούβ* έτέρφ * άλλα τή^ έμο\ προσηκούσης 'Ρω- 
μα{»ν ηγεμονίας ούχ ολίγον μέρος Αφελόμενος, χα\ 
χάριν άζιοΓς εΐ^έναι ιεβρί του ύιιολείφθέντος. Έγώ 
δ* δτι μέν χαΐ ιτρίν εΙς τοΟτο ήχειν σχήματος *Ρω- 
μαίων ήρχον, &ποφα(νε(ν ούχ Ανάγχη, πάντων σα- 
φέστατα εΙδότων. Πλην άλλ' ε Ι χα\ αφανείς^ πολλ]) 
ι6 πρ^ρον σνζών, Αθρ^ν έωρώμην 'Ρωμαίων βα- ςυαιηά&ιη ρ8ΐ6Γη&ιη 8ΐκε«88ίι;86 &Γΐ>ίΐηΐΓ6Γ, ΐοιίβηηβ 
νίΓΐΙιυβ (]6ΐ)6Γ6, θΐ νοη$8ίιη6 ρο8$β, ηοη βοΐυιη όβ 
ϋι ςιΐ26 (α 8Τ€ΐΙ*ιΐί, $6(1 άβ ιηίποτίΐΗΐβ ιιυοςυβ ο( 
ρβΓνι ιοοιηβηΐί ουίη ςυονίβ οοηίβηΗβΓΟ, ϋΙυιηςΗβ 
η\ ίυβίίΐίφ ιηαιΐ09 ρΓΚ$ΐαΓ6 τβΐίΐ , 1>6Πο Α^Γβϋί. 
Νοη βοΐυιη «υΐβιη Ικη; βηοαιη^κίο ΟΜίβ» ιη6& ηίιί• 
ΙϋΓ, 86<Ι ]υΓ&ιηοΐιΙο ίκβυρ^Γ, ςιιο Ιβ πιίΗί , βΐ ςπ'- 
άβνα αοικίυιη ΐοΐίαβ Κοηιβιιοπιιη ίιηρβπι οοιηραΐί 
οΙ>8ΐΓίηχίβΐί. ΡβΓυιη βηίηι οοηββιιίΑίιβιιιη «βββΐ, Ιυηο 
η6(]υ6 βίΓ€υιη8ΐ9η(68 ηιβ ιιηιΐίςυβ οβηκ, ιιβηαβ Κο- 
ηι&ΑΟΓυιη Ιβηίαιη ίη ιηβ 0(1ίυιη, ηβηιιβ ςυοά οροιη 
(υ8ΐη ιΊηρΙθΓ8ΐ)8ΐη , ςηο 8ΐί(>ηιιη <)οιη4ηο8 6Τ8€ΐβ- 
Γ6ΐη, ηοςυβ &Μυ(1 <]υίρρί8ΐη βοΓυιη, (|0% ΐυηο 8^- 

ν6ΙΈ8 ηθΙ)ί8 τΊϋβΐΜίηΙαΓ, ΐηΠΓΐ ρβΓ8<Ι«8ί88β, ιιΙιιγΜ• σιλεϋς , οδτως &ν Ι^ξίουν των προβεβασιλευχότων ^ 1)ΐΐ8 ΙΙοιη8ηί8 ΙίΚ)ί οβ<ΐ6Γ6ΐη, 8«(Ι οιοπ ρπκορίαβββ , Ιχβιν τήν αρχήν, ώσπερ τινά πανρφον χλήρον, χα\ 
ΐΜντί τφ δίχαιος άν ήν, «€ρ\ τοσούτων μ^ν δσων 
άπεστέρι^σ•^ αύτ^ς, άλλα χα\ ικερί έλαττ^νων, χα\ 
τών τυχ6ντ«ι»ν άμψισβητείν, κα\ «Λεμον χινδίν, ε( μή 
(βούλειο τά (ίχαια πονεΐν. Έμο\ δέ ού τούτο μδνον 
«9^στι βιχαίωμα, άλλα χα\ οΕ δρχοι, ούς αύτ^ 
Ιποιήα«» «ρ6ς έμέ, καίτοι μηβέπω τήν ήγεμονίαν 
«ββαν Ιχοντα 'Ρωμαίων. "Ατοπον γάρ τότε μέν 
μήτε τήν πιρισχοΰσαν δυσπραγίαν, μήτε τ6 'Ρω- 
μα/ονς ΙμοΙ τοσούτον έχπεπολβμώσΟαι, μήθ' δτι 
πρδς τήν σήν Ιπιχουριαν άφεώρων, ώστε δυνήσ8• 
9^1 των άλλων είναι κύριος, μήτ* άλλο μηδέν των 
φοχνομένων τίτε δυσχερών, σο\ πείσαι τών 'Ρω- ςιΐ8ΐη ίικίί^ηηιη ςυίϋςυαπι 8ϋηιίΐΐ6Γ6, οι Ιβροιίαβ 
ρ^πηογΪ886, αΐ ΚοαιβηοΓοπι ανΙΐ8ΐβ8 ιηίΐιί Μ*&ι 
()6€«ηΐ6Γ68 : ηυηο ςυβικίο ΐΑίαιη ϊη ιη8ηη ΙιαΙιγο 
Ιιηρ^ηυηι, βΐ 68 8υιη ροίβηΐΐα, υ( 8ΐ)ΐ8ΐ« ι^€ΐιρ«Γ8Γ6 
ςυ68ΐη, 8υΐ ίΐ8 8αιηιηί88ο 80 δβΓνιΠ «8β« αηίηιο, 

ΙΙΙ Ι1Γΐ)β8 Ιί1)ί νθ]608 Γ6Ηηηη8*ιι , 8ΙΙΙ ρΐΙ18Γ<•, Ιβ 

Ιδίιιο ρο8(ιι]8αΐ6ΐη. πιΐίοηΙ οοηνβηΙβιιΐβΓ 1θ(}4ΐί. Μβ 
Ίρΐητ ηβο ίη]ιιηυιη , ηββρθηιΐΓΐΗη νβΐ 8ΐιΐ6 Γυί>8β» 
νβΐ ΐηοάΟ 6886, 6Χ (ΙίΰΙίβ ρ8ΐ6Γ6 οιη»ίΙ)υ8 βρίιιοΓ. 
0θ8Γ6 81 Τ6ΐ ηυηο 86ΓνΊΓβ ]υ8ΐί(ί:6 61 8ΓςυΙΐ8ΐί β8ΐ 

811110118, 61 Α€8Γη8ηί8ητ, Τ1ΐ688;ϊϋ:ιιιι, 8ΐηυ6 υΓΐ)β8 

(|υ88 Ι)8ΐ)68 ίη Μ8€θϋθηΐ8, ΓΓ8ΐίΐα6!6, ΡΓΧΙ6Γ|183 

Ήι]υπ&8 Ιΐ8η(Ι ίη ηΐ8^ηο ροη8ΐη ϋΐβϋπ'ιηίηβ : ςυαηιΐο μαίοις ύπηχδων πδλεων παρακεχωρηχέναι, άλλ* (^ ^5 8ΐηθΓ6 61 1ιοηθΓ6 ιηίΐΐ) ΐ6ΐηροη1)υ8 ιη6ί8 6Χΐιί- αΙρβΙσΟαι μάλλον άποθνήσχειν, ή τι πράττειν άγεν 
νλς, σέ δέ {χάλλον τάς Τωμαίοις ύ«ηχ(5ους π^^λβις 
έμβ\ πε?9«ι ψηφίσασ6αι προσήχειν* νυνί δ' δτε τής 
αρχής άτεάσης κύριος αύτδ; κατέστην, χα\ δύναμιν 
άναχαλεΤσθαι τά άφ{|ρημένα ίχω, ή φρονήσειν οδτω 
δούλα, ώαθ' έκοντί παραχωρείν τών πάλεων» ή σέ 
λ^γον οίεσθαι λέγειν Ιχοντα τοιαύτα άξιούντα. Ώς 
μέν οϊΐν ούχ άδικων, ουδέ Ιπιορκών αύτδς ούτε κρά• 
τερβν φ«ίνομαι, ούτε νύν, έκ τών είρημίνων πά«ν 
ιΐνβι «ίομαι καταφανές. ΕΙ μέν ούν, ει κα\ μή πρδ- 
τ•ρ•ν, άλλα νύν γούν, τά δίκαια ποίδΐν έθέλεις κα\ 
«ύτδς, χ«1 Άκαρνανίαν άποδιδ<$ναι, κα\ Θετταλίαν, 
«αΙ τάς άλλος άς ίχεις της Μαχε^νίας πΛεις, τής 
«ροτέρας αδικίας ολίγον ποιήσομαι τ6ν λόγον, της 1>ίΐΟ 60ΐηρ6ΙΙ888 , ίη8ΐ81ΙΓ810ςυ6 ίθβΟΘΓ6 η 88εΓ8- 

ηιβηΐο, άβ ιιιΐβ^ο υΐ αιηίουιη 61 806ΐυιιι 16 8ΐηρΐ6« 
6ΐ8Γ, ηίΓδηιηςαο 8ΐιΐ(ϋο &1ςιΐ6 οΙ)86ητ8τιΐί8 Ιιΐ8 <Κ- 
Κηυιη ιηβ αϊ) ίηίΐίο 08ΐ6η(]8ΐη. 3Ίη 8υΐ6ΐη )ΐΐ8 Γαβ- 
ςιΐ6 €οηΐ6ΐηιιί8, 61 Ιτι]υπ8ΐη ΙηΓοΓΓβ 86 ρ6]6ΓηΓ6 
{ιηΙ)Ι1)ί8ΐί, ^%ο 46 Εοπιβηο ίιηρ6ηο ηΙΗίΙ ιϋιηίΐΐ8ηι : 
06ΐιιη ν6Γ0 ]αΓί8]ιΐΓ8ηάί ρπΒ8ί46ΐη, 61 ΙιοιηΙιΐ68, ςνί 
ΐΐΗΐο 8(ΐ6πιη1, εηιη ]υΓ8Γ6ΐΐ]Γ, 61 ηυη6 8(ΐ8ΐιηΐ, (Ιυηι 
«<! ηςυΗαΐβιη ρΓθΤ06ο, 61 1)6ΐΙο 8ορ6Γ86()6Γ6 €ηρίο, 
ί 1)6010, ίη<|ΐΐ8πι, Ιιοιηίη68ςα6 Ι6810Γ, η!8ΐ ]υ8 πιευιη 

60ηΒ6(108Γ, 106 8Πηί8 , 61 (|Ι18ΐΠΐαΙ)60 60η$6ηΤ8Γ6, 6( 
φΜ6 8ΐΐ8ΐ8 8001 Γ66Ϊρ6Τ6 60081011110. Οοίκΐ 8ί ίΐΙ<]6 
6^606ΗθΙ, ς α» ΙΟ ΙοΊοΙπίβ Τ6ΐΐ68, 06 Πΐ!Ι]{, 86(1 Ιίϋι 
ΐΓ88ς8Γ6, ςαΙ }11Τ81Ι8 Ι08η6Τ6 ηοΙυ6Γί8. φαίας αμειβόμενος. κα\ της φιλοτιμίας, ϊίς ήνίκα Ιδεδμην έπεδείξω, κα\ τάς προτέρας άνανεω'σάμβ- 
νος σικονδάς, καΐ τους δρκους, αύθις σύμμαχον κα\ φίλον Ιξω , κα\ πειράσομαι έμαυτ^ν άποδίίχνύναι 
βδθις εξαρχής άξιον τής παρά σου φιλοτιμίας κα\ σπουδής. ΕΙ δ* αύθις ουδέν δίκαιον ποιεΤν διανοζ» 
άλλ' άλχβΖν είσάπαξ βγνως κα\ έπιορκεΤν, έγώ μέν^ τών προσηκόντων τ|| Τωμαίων βασιλεί^ι ούδενλς 
ΐΒοραχωρήσω • Θεδν δέ μαρτυράμενος τδν ϊφορον τών έρχων, χα\ ανθρώπους, ο! τότε τε παρησαν έν τοΤς 
δρκοκ• χα^ νύν πάρβισιν, εμού τά δίκαια προκαλουμένου, χα\ χαταλύειν τδν πύλεμο</ έθέλοντος« άν 
τυγχ^Ιν» τών δικαίων, πειράσομαι το7ς δπλοις τήν τε ούσαν διασώζ-ειν, κα\ τήν άφτ,ρημένην άρ/ήν άνα- 
ιηλεΙσΟαι. "Ην δέ τίνα συμβαίντ) δυσχερή διά τ^ν πόλβμον, μή έμο\ τήν αΐτίαν, άλλα σαυτφ τών γινο- 
μένοτν μ^ εύορκα ποιεΤν προσλογίζεσθαι έθέλοντι. 

788 ^^^^^'^ ^^ΐ• 

€ταΙ^ οίηηΜίίίάί, ρβφηητη €οηβί€(ητ; α\>1αΐα τε$ίίΐΗ€Τβ ηοη νιι/ί; η ηοη ^οι7ιρο«^ία ώ$€€άιΐΗτ, Οναη- 
ίορ€Τ€ ίηρβταίονεηί Π'ιηΰαΐ. Ε)η$ ρβΠνιαεία, οΗαηιν'α Ιίηΐίάί. Οηαη ην^€$ τβΐίηβη πιρίαΙ. Ταίαίην 
ίΜρ€ταίοτ ΐ€ αά ΜίκΜ ε/ια ίηρτούίίαίβ οορί. ΤβηβΙητ ϋταΐβί, εΐ ρηάοή $ηο ΰοηενίί το^αί, ΙηίηηΗαΙβΜ 
Η τητ9ηΜ ΐηρ^ταίον ο^μάΐ; 0ηηι βο ητ^€$ ραΠιΐΗΤ, αο ραοΘΜ (αάΐ^ αίί/ΐίβ αά «ρκίεε αάΗώΗ. 

ΤοιαΟτα μέν Καντακουζηνός δ βασιλεύς έφ* οΤς Ηχο 1ιηρ6Γ8ΐοη8 8(1 ΟΓαϋδ 6ηοι]θ81ίθΐΐ6ηι Τ6>ρ<Μΐ- Οί9ίΐίζθ€ΐ όγ Οοο^Ιε 167 ΙΟΑΝΝΙδ ΟΑΝΤΑΟϋΖΕΝΙ 168 

640 ΓαΙΙ : οιιί οιίιη ίΙΙβ ορροηβΓΟ «ίΙΓιΙ ροβββΐ (ςαιρρβ Α έγκαλβίν ό Κράλη^ Ιπβχείριι, ά««χρ(νΛτο• ό Κρά- ηυβηι ίιι]υπ2ηιιη αίςυβ ρβΓβϋί» εοηεοίβηΐίΑ 5ΐί- 
ιηιιΙ^Γβΐ) ραιιΐυιη οοηΐίουιΐ: ϋοίοάβ ΐιηρβπιΙΟΓθΐη 
Γθ§;&νίΙ , υΐί 8€ΰ6(Ιοηΐ68 ^6 €0ηΐΓ0Τ6Γ»ί3 8υ& βίηβ 
αΓίιίΐΓΐβ €θ11οςυ6Γ6η(υΓ. ΑηηυίΙ, βββοάυηΐ. Ι5ί Ιβπι 
€Γ&1β5ΰοηΓιΐ6η, $6 Γΐ(ΐ6Πΐ ραΓοιη 8&η€θΐη Ιι&1)υί$86, 
€0ΐιΐΓ;ΐ(]υ6 Γφίΐυδ ΒοηίΑηΟΓυιη ορρΙό» οοαιραβββ : 
1160 ΐαιπϋΐι αά Γβάιΐβικίυπι ρΓορβηάβτβ, δβά οπίΓβ, 
οοΠαΙα ίη 86 \)βΏβ(ϊϋΐΛ ίφηά &ιιίπιυιη τβοοΙβΓβΐ, βΐ 
Ηαηο 8ίΙ)ί |[ΓΑΐί9ΐη ρ6Γ8θ1ν6Γ6ΐ, υΐ &ιη1)θ1)υ8 ΓβΙί- 
ιΐ6ηϋΙ)υ8 ςυο<] 1ι2ι1)€Γ6ΤιΙ, ίΟ (Ιβιηυη) Γοβϋοβ Γ6Π- 
Γ6ηΙ. €υηι ηΠιίΙ νβΙ ηιΊηίιηαπι οοηοβάβΓβΐυΓ, Γβ 

ίΐΠρ6ΓΓ6€ΐ&, €γ&Ι68 ίπ 035ΐΓ3, ίΐυρβΓΑΐΟΓ ίπ Ι1γ1)6ΙΒ 

Γ6()ίίΙ. Ροβίπίΐίβ (Ιβηιιο, υΐ ιηΐ6Γ 8β ροΠίοίΐί ΟΓαηΐ , 
€οηνε]ΓιυηΙ, ββιΐοηιςυβ ίΐοηιιιΐϋΓ, βΐ ηβ^ιι© ίιυρβ- 
ΓβΙΟΓ <Ι6 Γβρβίίΐΐοηβ υΓΐ>ίυιη θ€ουρ9ΐ&Γυιιι ηιπά- 
ςοαιη ΓβηοίΚβΓβ, ηοςαβ ΟπαΙβδ 6»8 τοάύρ.ΓΒ, ςυαη- 
ςυΑίη άΐ€0Γ6ΐ, ΙαπίυΐΜ 86 ΓιιηοΓοιη ίιηρ6Γ3(0Γί8 οοη- 
ε6ρΊ886, ΌΙ 6ΐίηιη 8ί ρ6Γ βοιηηίυιη 6ΐ>« νίιΙβΓβΙ , 

8ΐ3ΐΐΐη 63[ρθΓ(;ί8€6Τ6ΐΐ1Γ : 6ΐ, 81 ϋβ 1>6)1θ 6υηΐ 60 ([6- 

τβηάο €0|;ίΐαΓ6ί, αιιΙβςυΑίη 8οηιηο οοηβορΪΓβΙυΓ, 
ρΓ36 ηαβίυ »ηχίο ηοοΛβηι ίη.«οιηιιί3 ΐΓα(]υ66Γ6• Νβ- 
(|ΐΐ6 Τ6Γ0 ιηοτίιυιη €6ΐ2ΐ)ηΐ βυααι : ςαίη ρ&ΐβιη «ρυά 
Εοιη&ηο8, 6ΐ ΤπΙ>3ΐ2θ6 η»ΓΓη1>9( , 86 ίη οηιηΐ »ηΐ6- 
ΑΟΙΑ γίΐα ηυΐίαπι ρβπικίβ ίηοπαΐβιη, ιιΐ Οαηΐηουζο- 
ηιιηι ϋιηυί886, Ιΐ0ΓΓΐιί88€ςιΐ6. Ει ίη ίΠα εοη^ΓΟδ- 
βίοηε (|υχΓ6η(6 ίιηρ6Γ»ΙθΓ6, ιριίά ίΐ9 Ιαηιΐβπι άβά^' 
ου$ Ι&ηΐυπι εοπ8€ίνί8$6ΐ, άϋτη ίη 8Γηαΐυη)ν6η6(0Γυηι 
86 «11β£[ί886ΐ, ΐ]ΐιί ηια]υ8 οι ίΙΙυβίΓίυβ, ςιιαιη ίρδί, λης β^ άντειπβιν ούχ (χων ιιρδς ούδέν^ συν^θβι γάρ 
αύτψ χα\ άβιχίαν, χα\ παράβ^σιν των ορχων* δλ{γον 
έΐϊέσχβ σιωηήσας• Έπιιτα (δεΓτο βασιλέως, των 
&λλων άποβτάντας μόψα διβλέγβσΟακ Ιφ' εαυτούς 
9τιρ\ των διάφορων. *Κηε\ 6έ έπε(0$το ό βασΟ^εϋ; 
χα\ άφίσταντο των- Λλλων, ΙιηορχεΙν μέν 6 Κράλης 
ώμολόγει, χα\ παραβπον^Γν τάς Τωμα/ων χατέχων 
ιτόλεις ούχ έβούλετο 8έ άποδςβ^ναι * όλλ* έβεΓτο 
βασιλέως των ε Ες αύτ6ν γεγενη μένων άπομνημο- 
νίύοντα, ταύτην τήν χάριν χαταΟέαθαι, τ6 Ιχοντας 
έχάτερον, & Εχουσιν έντψ «αρόντι, τ{θεσ6αι σ7«>ν- 
5άς• Βασιλέως δέ ουδέ των φαυλότατων ούδεν^ ^α- 
ραχο)ροΟντος, διελύθησαν ασύμβατοι. ΚαΙ Κράλης 
μίν εΙς τδ οτρατόπεδον, βασιλεύς δέ εΙς τήν πβλιν 
έπανηλθον, εΙς τίιν ύστεραίαν αϋθις έπαγγειλάμενοι 
άλλήλοις συντυχείν • χα\ ές τήν ύστεραίαν συνελθόν- 
τε;, λόγους Ιιιοιοΰντο περ\ των δμοΕων, χα\ οΰτβ 
βασιλεύς περ\ των χατεχομένων ένεδίδου πόλεων, 
οΟΘ'δ Κράλης ΰτιέμενεν άφ(στασ6αι, χβίτοι γε 8λεγ• 
Κράλης, ές τοσούτον δέους ηρίς βασιλέα χαΟεστά- 
ναι, ώ; χα\ Ιν όνείροι; εϊ ι«οτ• δρ^ν συμ6α(η, του 
Οπνου άφίστασθαι αύτ(χα, χα\πρ\ν ληφθήνοι Οιτν(5>, 
ΑΟπνον διανυχτερεύειν, ε( λογ^ζοιτο τιερΧ έχείνου 
δηως χρή πολεμείν, έν άπ^ις ύιτδ δέους χαθεστώς• 
Ου μέν ουδέ πρδς τους Εξω τδ τιάθος άιηχρύπτετο , 
άλλ' άναφανδδν χα\ ηρίς Τριβαλονς χα\ 'Ρωμαίους 
τους συνδντας, μηδένα άνΟρώττων^ Ελεγε διά βίου, 
μήτε ττρότερον μήθ' Οστερον ώσπδρ Κανταχουζηνδν ϊαιρβΓίοιη ίι&1)6Γ6(, Γ6$ροη Ιΐΐ, 6)08 ηιβίιι 2(]2ΐο(υπι γ τ^ν βασιλέα έχπεπλήχθαι χαΐ δεδοιχέναι. Κα\ έν τ^ ί(1 Γ£€ίβ86 : 61 9ά]6€ίΙ , ηίΐιιΐ ηιίηιπι, ςυο(Ι 86 Ιιυο 
(ΙβιινίδίβββΙ , ιηίΓυιη η^η^ίβ ηοη νίΐίυβ Αίςαε (Ιθ8ρ6- 
οΓιυβ α1ί(]υί(1'9ΐι&υπι. Αΐ εηίιη ουηι Ιϋΐί (ίιηοΓ6 Ι^ΐιο- 
ΓΑΓβΐ, η66 ευιη 'ρΓοραΙαηι εοηβιεΗ 6Γυ1>68ε6Γ6ΐ , 
ηΐΐιίΐο π)ίηυ8 υΓΐ)68 τβϋίΙεΓε ϋείΓεείαΙ)»! : το^ίΛ>9ίΐ' 
ηυε, 11 ιί Ιαηΐηηι ί(Βάυ$ ίε6Γ6ΐ, εοηΐεηΐυβ Β6γγ1ι<£Α 
(]ϋηΐ&χ2ΐ• 61 Εϋεββϋ, 790 ο^βίοΗίβςυο, εΐ 9ρρί()ο- 
]ί$ 8ΐϋ8, ςα» &(1 εαπι (ίο1οεί8»6η(. Ει ]0ΓΑΐα8 »1Βγ- 
ιιΐ3ΐ)&1, ηοη 86 ιΐΓΐ)ε8 ευρί(1ίηί8ροΓια&ςΐΗΐπι ρυ^οΗ^ 
επ^ο 3(Γ6οΐ.ΐΓ6 : ςυεηι ρυύοΓεηι ηοη «ρικΙ (]οηΐ68ΐΙ- 
εο8 ιαοϋο , 80(Ι &1ίθ8 ςυοςυε ιιΙ)ίευηςΐ]6 ϋγηβδίιβ 
8ίΙ)ί ίηπυΐίβΐ, 81 ηιεία ίηιρ6Γ3(0Γίδ &ά60 } ρεΓευΙβυβ 
<)6]«ΐθΐυ»ςιΐ6 νίίΙεαίυΓ, αΐ Ιοί ορρίάπ βΐηε ρυ£η3 (Ιε- 
δ6Γ3ΐ, ςυχ ρο8ΐ Ι3η1βπι ίηιρβηδ&πι ΐ8Π)(]ίυ ρο886- συνουσί^ δ& έχειντ], έρομένου βασιλέως, δτου χάριν 
τοσαύτην ύτϊομείνεινν αίσχύνην τοΙς της Βενετίας 
βουλευταΐς συγχαταλέξας έαυτδν, μείζονα κα\ ιτερι• 
φανεστέραν συμκάντων έχείνων Εχων αύτδς αρχήν, 
δι& τδν έχείνου φόβον Αττεχρίνατο. Κα\ ιτροσετίΟεκ, 
μηδέν είναι θαυμαστδν, εΐ τοιαύτα ύπομείνειε* τού• 
ναντίον μέν ούν, δτι μή χα\ ιζρός τι χίΤρον χα\ 
πολλψ φαυλδτερον έξετράπη. Καιπερ δέ ύδτω δέους 
Εχ#ιτν, χα\ ουδέ πρ6ς πάντας αίσχυνόμενο; δμολογείν, 
δμω; άφίστα3θαι των πόλεων ούχ ήθελΐν * Αλλ* 
έδείτο μδνον βασιλέως χωρείν πρδς τ3ΐς συμβάσεις, 
Βέ|&^ιαν μόνην Εχοντα, χα\ 'Εδεσσαν, χα\ τά 4>λα 
φρούρια, χα\ τίς ιτολίχνα;, δσαι προσεχώρησαν. 
*Ισχυρίνετο δέ χα\ δρχους τοΙς λδγοις προστιΟ<\ς, ^6Γίΐ, ςυοηιπιςυε ε^υ^α εηηι εχβΓείΐυ ΙοΙ ΐ3ΐ>0Γε8 Β <^« ^^ πλεονεξίας μ&λλον, ή αΙσχύνης Ινεχα των ηύ» ει <1ί8€Γίυιίη3 ρεΠιιίβπΐ. 01)8(ίη3ΐίοη6:η νίπ οεΓ- 
Γ.εη8 ίηιρεΓ3ΐοΓ, Μεί ηυίάεηι ε&πάοηβ εΓ£;3 Ιβ, 
ίηςυίι , εΐ ςυοά ηιιΗυη) υηςυβηι βηιίεί οΐ&είυπι 3 
ηιε (ΐ68ί(ΐ6Γ3Γί ρ388υ8 δίηι , ευη) ρΓχίεηΐυηι , Ιαιη 
ηΐ3χίη)ε ρΓΧδβηδ Ι3ηιρυ8 ίιΐοηεο ροδδυηΐ ε8$ε Ι^δΐί- 
ηιοπίο. 0υί3 ηΐΐπΐ Γώί Γβεετε 3ΐ1ιιΙ)68είΐ., ςυοό/ 
]υ31υΓη Ιιοηεδίυηιςυε δΙί, νεηίΓβ ηιε 3() 8Γηΐ3 οροΓ- 
Ι6ΐ>ίΐ, ΓεΓ3δ ίπ)ίΐ3η(επ) , ςιΐ£ νβη3ΐοηιπι ]3ου1ί8 3ρ• 
ροΐίΐχ, ει ρεΓ δίΐνβδ 3ξίΐ3(3Β, ρΓίπιυηι ςιιίϋεπι ίιι^ί- 
υηΐ, ει εεπβηιεη ευιτι 1)θπιίηί1)ΐΐ9 ςυβηιιιπι τβίβηΐ 
(Ι6νίΐ3η1, 3(] ηεεεδδίΐΒίειη βυΐεηι Γεϋβει», ρεπεα- 
Ιο(ΐα6 ]3πι ρΓοχίπιχ, 86 εοηνεΠυηΐ : εΐ (Ιαπι νίΐβιη 
»ιΐ3ηι νείιεπιεηΐίδβίιιιε (Ιείεικίυηΐ, ίρδί νίΐ» ηυΐΐο 
ιιιο(1ο ρβΓεαηΐ. ^^6α) 8306 εςο ηυηε Γλείλΐη. ΝίΗίΙ λέων άντιποιοίτο* αίσχύνεαθαι γάρ ού τους οίχείους 
μόνον, άλλα χα\ τους άλλου; οπουδήποτε δυνάστας, 
ε ι φαίνοντο τοσούτον ηττημένος πρ6; τδν βασιλέως 
φδβον, ώστε τοσούτο/ν πόλεων άμαχε\ παραχωρβΙν, 
4; έπ\ τοσούτον χρόνον χτώμενος, χρήματα τε άνα• 
λώκει πλείστα, χαΊ τοσούτους πόνου; χα\ χινδύνους 
ύπομεμενήχει μετά της στρατιάς. Βασιλεύς δέ 1ιβε\ 
έώρα άσυμβάτως Εχοντα, Τήν μέν έμήν, είπε, η,ολς 
σέ εύγνωμοσύνην, χα\ ώς ουδέν των φίλψ προση- 
χόντων, ούτε πρότερον, οΟΘ* ύστερον ένέλιπον, χα\ 
δ παρελθών μέν χρόνο;, ούχ ήχισια δέ καΧ 6 νυν\ 
παρών άξιόχρεως συ μμαρτυρείν. Χού δέ μηδέν έθέ- 
λοντος των διχαίων ποιείν χα\ προσηχόντων, άνάγ- 
χη πρ^ς τ^ν πόλεμον χωρ&Γν, ταυτδν τοϊς θηρίοις Οί9ίΐίζθό όγ Οοο^Ιε 169 ΗΙδΤΟΙΙίΑΚυΜ ΙΙΒΕΗ IV. 170 

ιιίσχβντα, χαιγάρΙχβΤνα βαλλόμενα, χα\ Ιλαυν($μ«να Α βηίπι ιηίιιυ$ €υρί6ΐ)Ηΐη ςυ«ιη Κ>€ΐ1ο(β ρβηοφή : ββα 
6ιι^ των Οηρ€υτών, πρώτα μέν φβύγουβι, κα\ τήν 
Ίίφς ανθρώπους μ^ην δση βύναμ;ς έχχλίνουσιν• Έπκδάν δΙ εΕς άνάγχην χαταστώϊΐ, χα\ τδν χ{ν£υ- 
νον α?α6ωνται ίφεστηχότα, στρεφόμενα αμύνονται, 
]ϊαΙ οΰτω μετά σφο^ρότητος, ώς της σφετέρας άφει- 
^ΐν παντ&πασκ ζωής• ϊοΰτο βή χα\ αύτ6ς νυν\ 
«οιήσω ' μάλιστα μίν γάρ έβουλόμην μή πόλεμον 
χινεΤν ΐ(ρ6ς σΐ,. άλλα φίλον χα\ σύμμαχον Εχειν, 
&9περ (ίχαιον, χα\ τών ύπηργμένων αγαθών, ^ &ν 
μίλιβτα βιινα^μην, Ιχτ(νειν άμοιβάς. Έπε\ δ* αύ- 
ί^ <ών 8ιχα(ων Υϊρησαι ικοιεΐν ούβέν, ούβλ τών 
Τωμαίοις ^ιέλεων άψίστασθαι, &ς Ιχεις άΛίχως χα- 
τειχών, άνάγχη χα\ αύτ^ν & νομίζω συμ^(?ειν 
*Ρωμα(οις, τιράττειν, χα\ μ^ περιορ^ν άβίχως οδτω υΐ χςυαιη βηΐ, ΑΐηΊουιη βΐ βοοίιιοη 1ΐ3ΐ>βΓ6, Ιυίβηιιβ 
ιηβΓίϋβ υΙίΓΟ ιηίΗΊ ρι-^Ββίίΐίβ, (|ύ3ηΐ25 π<αιίιη3$ 

Ρ05$6ηΐ, £;Γ3ΐί38 Γ6Γ6ΓΓ6. 0(Ιϋηί8ΙΙ1 ΐΑΟΐβϋ ηίΐιίί 

Γ6€ΐιιπι, 210 ρΓθ1>αιη 2|(6Γ6, π^ηυο 2ΐ1) υΓΐ)ίΙ>η8 <ίΐ19$ 

ΟΟηίΓΑ Γ&$ 0ύ€υρ&1&3 Γβΐίηββ (ϋβΟβίΙβΓβ ά60Γ6Υί!»ΐί, 

ορυ8 681 61 ιηβ α^^Γεάί, ςυ» βχ ΠοπίΑηοπιιη Γβρυ • 
1>1ίΰ& ΓοΓβ 86ηΐίο, βί βχουΐβΓβ ]ιΐ£;ιιιη , ςυοΊ 6ρΓυηι 
€6Γνί6ΊΙ)υ» ΤπΙ)3ΐ1ί ρ6Γ η6Γα& ίπ]υιιχ6Γυη(. Υ6Γυηι 
ηυηο ςυίϋΰΐη ουιη ίιι$υρ6Γ οοη^οπρί» ^ιιρ^^6 ΐιοη- 
<Ιυπι '3ί]8ίιιΙ , β)'ζαη1ίυηι Γβνΰΐΐ^ΐΓ, ίιΐ!(ΐΓυο(υ»ςυβ 
1ιίΙ>6Γηί8 ηΐ6η3ίΙ>υ8, ρπίιηο νβΓβ ουιη ηιιβιη ίιΐ{;6ΐιΐί 
ροΐ6Γθ 6Χ6Γ€ί(υ, ιη<ικηο<]υ6 »ρρ3Γ£ΐΐιι ΐη νο$ ηχΗ 
ν6()ο : 60 ηΐ6ηΐ6 υΐ βυΐ ρΓβΒίίαικΙο 0€0ΐιιη1)3ΐτι , ηιιΐ 

ΡΓ£16Γ 1ΐΙ)6Γ(«ΐ6ϋ1 016» 0ρ6Γα ΚοίΏίΙΙΐίβ Γ68ΐίΐυ1αΐη, χαταδούλωθέντας ΤριβαλοΙς* άλλα νυν μ&ν έτκΐ μή Β Ι6ςιΐ6 ροριϋυιιιςυ6 (υιηιι €α!(ϋΐ3υ$ 26 86Γνί(υΙί $υΙ>- χα\ 4 ιηρεσχευασμένη στρατιά άφΐ^^ο, εΐ; Βυζάν- 
τιο* χλ\αΟτ^ έιεανελεύσομαι^ χα\ παρασχευασάμε- 
ν6ς του χιιμώνος, &μα ξρι ώ; μάλιστα Εχω μετά πολ- 
λής δυνάμεως, χα\ μεγάλης της παρασκευής ύμ?ν 
Ιπιβτρατεύσω - γνώμην Εχων, ώς ή μαχόμενος πεσεΐ- 
β^ι,!| «ρ^ τφ 'Ρωμαίους Ιλευθερουν, χα\ αύτλν 
χαι υπι^χ£ους Ιξανβραποβίζεσθαι, χα\ διαφθείρειν 
χχ\ χαταδουλοΰβΟαι. *Α ζΙΖότα χα\ αύτ6ν ώς άληΟή, 
«αρασχευάνεσθαι ώς άμυνούμενον, 'χα\ διαγωνού*• 
ρενον πιρ\ τών δλων. Κράλης 6& άχοΰσας βασιλέως 
9^χως έμβριΟώς βιειλεγμένου περ\ του πολέμου, 
χσ\ δρών άμετάθε'^ον τήν γνώμην Εχοντα, χα\ γενό- 
μενος «εριδεής, ΙδεΙτο βασιλέως μή ο&τω πρ6ς δργην 
έιιϋ τδν πόλεμον έξάπτεσΟαι - ά^ά λΰσιν τινά &ζευρ(- ]ΐ€ίαιη. Ει ουπι (ιι ςυοςυβ 86105 ιηβ ν6Γ0 Ιοςιιϊ, βϋ 
Γ68ί8ΐ6η(Ιυιη, 6ΐ ϋοοοΓίαιιϋιιιη ϋβ βυυιιια Γ6τα»ι Ιβ 
6οη)ρ&Γ0• €Γαΐ68, αυϋίΐίβ Οιη §Γανίΐ6Γ 96 86πο ϋβ 
1)6ΐ1θ ϋ'ιοΐίβ, ουιη νοΙαιιΐ3(6αι ίπ)ρ6ΓΗΐοη8 ίηιιιιυΐα- 
1>ίΐ6ΐη νίάβΓ6ΐ, βϋιηοϋυιη βχΐίιυββοβηι, ρΓ66058ΐυΓ, 
ηο 816 ίΓ&ΐυβ Λά &πη0 Γ6ητ6Γ6ΐ ; ςυίη ροΐίυ5 νίβιιι 
ΑΐίςοΑΠί ίη Ιιί8 ιιι&Π8 ίην^οΐινι, ςα^ 6ΐ ΜΙο βαρβι'• 
86(}6Γ6ΐυΓ; 791 ίρ^^ Ρΐ*ο ΐ0ΐ)θΓί1>ϋ8, «1ηυ6 ρ6η6υ- 
Η8• ςυ» ΟΓΐΦϋιιίβ 80({α^^^ι1(^η ΐοΐ6Γ8886ί , ηοιι οηι- 
ηίηο ηίΐιίΐ Γ66Ϊρ«Γ6ΐ : Γβοιςυβ ΐοίαιη 6]α8 3Γΐ)ίΐΓίο 
ρ6ΓΐηΊα6ΐ)0ΐ, 8β(|θί 1>οηί<ιυ6 86 Γ»6ΐυιιιπι ρροιηίΐ- 
1608, ςυί(1ςυίι1 ίρββ αΐΗβιιύθ ιη6Πυ8 , 6οιηιηοι)ίυ9- 
ςαβ ίυΐυΓυιη ]υ(ϋ6088βΐ• ΙιηρβπιΐοΓ, ίιιΐ6ΐΙί([608 61 
οιηηία οίΐηι ιΐΜ>ΐ68ΐί&ιη , Ι^ΙιΟΓβηκιυβ ΙιαΙιβΓ! ηοιι — ,^^-. -,, ^.^^»^«.. ..,^.^.«{,. - , - , ..^. 

«ειν τών χαχών, όθεν δ τε πόλεμος καταλυθήσεται, ροδδβ, οΐ ρβυοιβ 4υΊΙΐ08(ΐ8Πΐ ρη'τ&Ιυιη ρ&οΐ Γβρα χύ μηδ* αύτ6ς παντάπασι μηδέν τών τε πόνων, χαλ 
τών χινδύνΐιΐν, ύν ύπέμεινε τάς πόλεις κτώμενος, 
άβ^αιτο. Επέτρεπε τε πάντα βασιλεΐ, χα\ συνετά- 
ΐ€το στέργειν πόίν, δ τι &ν αύτφ δοχοίη βέλτιον, χαΐ 
^σιτελοΟν έχατέροις. Βασιλείς δέ τό τε πάντα «χειν 
6ρ{ϋν άπονητΥ αδύνατον, χα\ τό. τινών άποστερούμενον 
^γων μ^ συγχάτατ(θεσθαι πρ6ς τήν είρήνην, άλλα 
<2ρ\ τών βλων διαχινδυνεύειν βούλεαθαι αβουλίας» 
^λου μάλιστα του μέλλοντος δντος, χα\ του πολέ- 
μου πολλάς έν τφ μεταξύ δυναμένου δέχεβΟαι μετά• 
βοΑά;, άλλως Ο' οτι χα\ βαρ6άρο\κ Εμελλεν Επάγειν 
(νΟυμούμενος, οΐ πλείστα χα\ Τΐιιμαίους βλάπτουσιν, 
^ δοχοΰσι συμμαχείν, χα\ τήν έαομένην Τριβαλών 0Π0Γ6, 06 06 80011110 ]066Γ6 016001 ν0ΐΐ6, (160160118 
6886, 6001 ίθΙθΓ0 ίη66ηί88ίθ10 8101, 6ΐ 0Ο66ρ8• 86 

(1υ1)ί0 ΓθΓΐυη8 1)6ΐ1ϊ : 8(1 Ιι9Β6 1)0Γΐ)0Γθβ 86 ίηΐΐΌΐΙα- 

6ΐ0Γυ01 6Οβ[ίΐ0Ο8, ςνί 61 ΒθΟ10θί8, ({(ΙΟΓΟΟΙ νΙ<]60- 
(ΟΓ 806Π, ρΙΟΓίΐΟΟαΐ 0066001; 61 ΤΓίΙ>0ΐ1θΓυθΙ ίο- 
1υΓ0αΐ 6ΐ0(ΐ6Ο1, 6«άβ8, 86ΓΤίΐυΐ68 {άβ 4011)08 ς(ΐ01ι- 
ςθ0Ο1 Ιΐ08ΐίΙ)08, θίΙΐΐ1θΟΙΪ008» αΐ 06ί 6ο1ΙΟΓ 6Γ81, 8οΙ- 
Η6ίΐυ8), €Γ0ΐ6Ο1 6θαΐρ6ΐΐ0Ο8 811, νβΓίΐ0ΐ(!Οΐ9 6ΐ]ΐΙ8ΐί• 
11001, 6| (ΐυοά (|ΙΠΗΙ)61 1)0008 9Β8ΐΊΐθ0(ΟΓ60ΐ6θ1θ8(ΙΟ 

0ρρ^οΙ)0π(, ηίΐιίΐ 6886 0ΐίιΐ(1, ςυ0θΐ Ηοο)αηΐ8 ΟΓϋί- 

1)08 ]υΓ0ηΐ6θΙθ 60ΙθρΤ6ΐΐ6Ο8ί8 86 8ΐκΙ{60Γ6• ΟβΙβΠΐΙΙΙ 

ς(ΐί0 ίρβοιο ΐ0θΐορ6Γ6 . 0Γΐ>ϋ)υ8 106860(0111 νί(}6αι , 

61 0Γΐ)ίΐΓ0Οΐ6Ο1 Υίΐβ6 ρ0Γΐ6Ο1 000 010(116001 6001 ΙΙΗβ Τ^οριν, χα\ τους φόνους, χα\ τους άνδραποδισμους, ]> 0ηΓΐ88υΓθθΐ, 1η)αΓί0θΐ ςο*κΐ6ΐΒ Βθΐη0ηί8 86 ίΓΓ()(ζ0• ^ έχήδετο, χα{ τοι πολεμίων βντων διά τήν θρη- 
βχείαν, τ6 μίν αληθές είπε, χα\ δίχαιον, πρ^ς Κρά- 
λι^ν, χαΐ δ ΊζΒ,ς όστισουν &ν έπιψηφ(σαιτο διχαίως 
διαίτων, ουδέν είναι Ιτερον, ή έξίστασθαι ΤωμαΙοις 
^ πόλεων τών τοΙς δρχοις περιειλημμένων. Έπε\ 
δ* αύτ6νόρ^ πάνυ περιεχόμενον τών πόλεων, χα\ 
τη; ζωής ο6 μιχρδν μέρος ήγούμενον άφαιρεθήσε• 
βθαι, εΐ τούτων άποστερηΟείη, άδιχ^^ειν μέν Τω- 
μα(ους, πλην διελόμενον τάς πόλεις ώς άν αύτφ 
δαχο(η, χαΐ παραχιορήσαντα δσων άν δθέλοι, ε Ι μέν 
α&τφ δοχοέη, χαΐ πείθοιτοαύτου τ^ ψήφ(|ΐ» τέθεσθαι 
<Ιρήνην έπι τούτοις χα ι σπονδάς * εΐ δέ μή βούλοιτο, 
Ιξείναι αυΟις πολεμ£!ν τάς πάσχς Ιχοντι. Κα\ αύτ(ρ(9 
*Αχαρναν/αν μέν χα\ θετταλίαν, Σέρβιά τε χαΐ τάς 
Ρατκοι.. Οβ. €Ι-ΐν. ΙΟΓΟαΐ, ν6ΓΟΟΙΐ0Ο16Ο ]θ(1ί6ίθ δΐΙΟ 0^I)68 ρ0Γ(ίΐυΓΟΙΙΚ 
61 66880Τυ01 , ς^Ι 8ί1)ί ρΐ06Ο6Γϋ, 8ΐ 1ΙΗ 6ΐί0ΟΙ νΙ- 
(]60|ΟΓ, 6180» 8161 >60ΐ60ΐ1», ρ066Ο1 80ρ6Γ Ιΐίβ, 61 
ί(ΒάΗ% ί06ί6θ4θΠ1. 51 Γ660861, Π66Γβ. 111! 116 001068 
Ιΐ0ΐ)6ηΙβσΊ (Ιο ίΟΐβ^ΓΟ 0Γηΐΐ8 ΐ0668δ6Γ^, 61 010Χ 
Α60ΓΟ0θί0Ο1, Τ1ΐ6880ϋ0ΙΟ , δ6Γ¥ί0, 61 ίη(Γ0 Η08 0(1 
Ο10Γ6 8ΐΐα8 , 61 Β6ΓΓΐ)0Β8Ο1 6001 Ε(Γ6880, 6)ΤηΧ60- 

608ΐΓαηι, 61 Μ3^|(άοηί0η) , 6υηι Ιιι$ΐ3υΓ8ΐίδ ορρίίΐίβ 

61 ΟΙΓΰΟηΐ δΐΓ]^0100601 νίΰΟί, 0$(]06 0(1 (6ΓΙθίηθ8 
Ρ116Γ0ΓΟΟ1, 6( Τ0ΟΙ6850Ο1 010η(68 0ρρ6ΐΐ3ΐθ8 Κθηΐ3- . 
ηΐ8 011Π1>Ο11. Ζί6Ηθ3, Ρ116Γ38, Μ6ΐ6θί6υθ1 , 8ΐΓ001- 

1>ίΐζ0θ), €08ΐθΓΐ3θΐ, 0ΐίο8ςυ6 νίΰοδ, 6ΐ ορρΐ(]οΐ0 
Μ066(1οηί60 , ςοχ 6χΐΓ0•(1ί6ΐθδ 0)00(68 6Γ:ιη ι, Ογο- 

1601 Γ61ΐη6Γ6 ΥΟΐοίΐ, 6( ^ϋρ6Γ -1)18 Γ(£(1θ8, 8061610- 171 . ΙΟΑΝΝΙδ ΟΑΝΤΑΟυΖΕΝΙ 174 

ΙβΒοηυβ ΙηΐΓβ, βΙ &1)8ΐΙη6Γβ (Ιαιηηίβ πιιιΐυίδ• 8ίο ίιη- Α έντ^ τούτων πρίς θάλασσαν πολίχνας, χα\ Βέ^|)α(αν« Ρ6Γ810Γ ;αΓΐ)6Α άΪ8ΐηΙ>υ!ΐ ; ςη» ϋί$ΐπΙ)υΐίο 6ΐί2ΐη 
ΟγαΠ ρΐ&οαιΐ, 61 ίΐ2ΐ ΙηΙβΓ 11108 εοητβηΐΐ , ραχςυβ 
€οηΓ66ΐ9ΐ Τπ1)&11ί9 ίιιχΐ^ 9ίθ Κοιη&ηίβ ι;9υ(ϋο Γυίΐ• 
Αΐηυβ 60(}€ΐη ίη Ιοοο ΟΓίΐΙβιη, 6]υ5(ΐα« οοιηϋ&Ιυιη 
ίπιρ6ηιΐ0Γ Λά «ραΐββ π)3£ηίβΰ&5 ΙηνΗ&νίΙ , ]υηίθΓ6 

ίΐηρ6Γ&ΙΟΓβ ρΓ9Β$6ΐη6, 6ΐ 611111 βΟΟβΤΟ ρΑΓίΙβΓ 6Χ 63 χα\ Έδεσσαν, Γυναιχόκαστρβν τε χα\ Μυγ$ον(αν 
μετά των χατφχισ μένων τεόλεων, χα\ τάς κερί 
Στρυμμόνα κώμα; άχρι των Φερών όρ{ων, χαΐ Ταν- 
τεσάνου 5ρη προσαγορευ<(μενα, άπένεμε 'Ρωμαίοις * 
Ζ(χνα δέχα\ Φερά;, χα\ Μελενίχον, xα\£τρϋμβιτ^αν, 
χα\ Καστορ{αν, χα\ τάς &λλας Μαχεδονιχάς χώμας 
χα\ πολίχνας, άΐ τών είρημένων δρων &χτ6ς ^σαν. Κράλην Ιχειν, κα\ συμμαχ(αν έπ\ τούτοις τ^οιεισ^αι χαΐ σπονδάς, χαί μηδέν αλλήλους άδιχείν * ούτω μίν 
ό βασιλεύς δ€ήρει τάς πόλεις * χαΐ Ιδόχει χα\ Κράλτ^ χαλώς Εχειν, χα\ συνέβησαν ίν τούτοις, χα\ πάντες 
ήδοντο, χα\ ΤριβαλοΧ χα\ 'ΡωμαΙοι πρίς την είρήνην. *0 τε βασιλευ; ε1στ(α φιλοτίμως Κράλην/χα\ τους 
συναντάς έπ* αύτοΰ τοϋ τόπου οι) αΐ συμβάλεις έγεγένηντο, παρόντος χα\ του έου ^σχλέω;, «α\ συμ^ι- 
λοτιμουμένου βασιλεΐ τφ χηδεστί^. 

792 €ΑΡ13Τ χχπ. 

ΡαΰίηΜ Λ€ €ίίρβηάί$ ρτο€βτίδη$, ηνί ητ1>β$ ηίΗ«$ηηβ ηοηιίΜ ίταάαηί^ «( α^^ίρ^αηί. ϋταία ΛβάΗάΙητ^ (€Νΐίί$ 
τβηΗηίίαΐ, $ηο$ ίη ΟαηΙαϋνζβηητη αηιηιαί, βορία Ηίτίηίηηβ βάηϋϋηίην. ΝβπΙβτ ρκρησηι ιπάρΗ, νί€Τ(ΐΗ€ 
$β βχ€η$αί. Ιηιρβταίοτ Βί/ζαηίίηηι αΐίίίητη» Ιηΐξίβταίοτβιη ίηηίότ€ΐη ηιοηεί^ α ϋταϋ ΰανβαί^ ηηί ΕϋβΜΟΜ 
ρτοάίΐίοηβ ΰαρίί, Ιιιζίΰη» ρνα{€αυ$ ρηηϋατ^ ίη νια ηιοήίΗΤ, Εάβ$$α €νβηίΐην^ ίηεοΐατηηι ραη ιιιιι/•γ 
ηπάα άίψηιΗίίΗΤ, Οε ίηίηηη 6αΓ&αΓοηιιη. Μ<Β90 τβρί $€ ρητραί ίηιρβταίοτ. €οη$ίΙίηηι ά€ δατ^αήί ΤΗταοία 
€ί Μ<Β$ια ατο€ηάΐΛ, ΡνοάίρίΗηι, ηηο ΑΙβχαηάύτ ΰοηΐτα Οαί^ιη ΰοηΙ&ίηαίητ. ΙηιρΒταιΟΓ ηαναίε ρητςαί. 
Μ(Β$η» βά£ηι {αΙΙίί. Κηηι ίηιρβταίοτ αά οφάΜτη τ^άηοβτβ (τη$ΐτα ηίΐίΙκΓ. 

δ(;ουη(1υΗΐ ρτ^Μ(ϋαιη ρ»ΰΐί βυηΐ, υΐ ροΒίήάΙβ ίηι- Β Μετά δλ τ6 άριστον συνέΟεντο, ώστε εΙς τ^^ν ρ6Γ9ΐΐ0Γ ΕοιηιιικΜ ρΓίη€ίρ68 τίΓ08 ({υΊηςυβ ύβ\\$^' 
Γ6|, ςυί 8110 ηοιηίοβ ιιγ1)68 ^οοΊροΓβηΙ , €γ&168 (Ιβ 
8018 (οΓκΙοιη <ΐ6βΐιη&Γ6ΐ, <μιί ίΙΐ2ΐ8ρΐΌ60 ΐΓαάοΓβηΙ, 
ΑηίΐΙδςυβ οοητβηΐίδ, «( 89ΐοΐ6 <Ηεΐ2, Ιιίο 3€ΐ οα81γ&, 
Πΐβ ίη υΓΐ)6ηι 86 τοίιιΗΐ. ^ΑIη ηοχ οηΐ , ουιη ςυΐ- 
ϋαιη 6χ €0ΐηΗΊ1>υ8 ίιηροΓλίοηιιη είλΐη^ 2ΐά €Γ3ΐ6ΐη 
ίΐίβηηΐ, ΙιΟΓί^ιηΐυΓςαο υΓΐ)68 η6 ΙΓ«4&1, 86(1 1>6ΐΙυιη 
8(Ιν6Γ8υ8 €»ηΐ&6υχ6ηυιηηια1ί(, ςαί ϋΐιηι ίη ρ'ηΒδβη- 
112 6χβΓ6Ίΐα ίηίΰποΓ βΚ, ραΓυπι , «αΐ ηίΙιΊΙ οΙ)€$8β 
ροεβϊι. δί Βγζ&ηΐίαηι Γ6<Ι6]|(, υΐ ϋΐίο 86 οοηιρ»Γ6ΐ , 
Ρα1%ο1οκυηι ίιηροηΙθΓ6ΐη ρβηηοΐυΓΟβ, υΐ ουπι 60 
ςαΊΙ)υ& νίάβΙιίΐμΓ ορΙ&ΐί88Ίιηΐ8 €θΐΐ(ϋΙίοηΊΙ)υ8 ρβοίδ- 
€αΐιΐΓ, €οη]αη6ΐίηιςιΐ€ ϋβΐίαιη οοηίΓα ΙΗυπι 8υ8ϋί- 
ριαί. δί1)ί βηίαι ίηΙοΙΟΓ&ΙιίΙβ νίάβη, ίιηρ6ΓΑΓ6 βιιηι ύστεραίαν, βασιλέα μέν Ιπιλέζασθαι πέντε 'Ρωμαίων 
τών &ν τέλει* χα\ τούτοις Ιπιτρέψαι τίρτ παράληψιν 
τών πόλεων * Κράλην δ& έχ τών οΕχε(ων Γσους πάρα- 
σχείν, ώστε παραδουναι, χα\ συνταξάμενοι άλλήλοις, 
έπε\ τέλος εΤχον συμβάσεις, Α μίν εΐ; τΐ στρατό- 
πεδον, οΐ βασιλείς δέ εΙς τήν πόλιν άπεχώρουν. 
Επελθούσης δλ νύχτας, τινί; τών συνόντων βασι- 
λεΰσι χρύφα έλθόντες πρδς τ6ν Κράλην, συνεβού)^υον 
τ^ς πόλεις μή παραδιδόναι* άλλα πόλεμον αΕρεΤσθαι 
μόίλλον πρ^ς Κανταχουΐηνδν τδν βασιλέα, ώ; βλά- 
πτειν δυνησόμενον ολίγα, Ι) ουδέν • νυν μέν γάρ 
άξιόμσχον ούκ Ιχειν στρατιάν. "Αν II έπανήχ^ «ίς 
Βυζάντιον ώς παρασχευασόμενος, τ^ν Παλαιολόγον 
βασιλέα πε(σειν συνθήσεσθαι πρ6ς αυτόν, ^ &ν ςπί 1ιΧΓ6(ΐ6ΐη ίπιρ6Γη Ι6£[ί1ίιηυιη Ιι2ΒΓ6(1ΊΙ&16 &υ3 μάλιστα δοχ)) χαθ' ηδονών, χα\ χοινΙ) τ2»ν πόλεμον <ΐ6]666Γίΐ• €Γ&ΐ6δ 8ΐαΐίΐη ΙΦΐίϋβΙ 6ΐΐΓίΐ]8, πιυ11&8 8υα« 

χθΓί1)ϋβ ([[Γ&ΐί&β 8£ίΙ , δοςυβ Ιιηρ6ΓαΐοΗ Ρβίφοίοβο 
001ΙΙΓ& 80Γ6ΓΙ1Π1 ρΓΟΠιρΙβ &βΓυΙυΓυηι , 61 οηιηΰηι οΐ 
1)6η6νοΐ6ηΐίΑηι , δΐυιϋυπιςαβ βροηιΐοΐ. Ρθ8ΐςυοπι 
ΙυχΙΐ , ραοοιη οβΓίΑ 16^6 ΰοηβϋΐϋΐαηι ΓβηυηΐίανΊΐ. 

δΰά 81 νβΓίΙ υΓΐ)68 ηυρ6Γ ΟΟΟυρΑΐββ 8θ1&8 1ΐίΐΙ)6Γ6 , 

Ηηο νβΓΟ , 81 6ΐί&πι <1ϋ ϋ8 8(Ι1ιυ€ ςυη8(1αηι γ6(](]ηΙ, 
δΐ€ ρ6Γ8α&8υΓυηι 8ϋ)ί , υΐ 1)6ΐ1ο 8ΐ)8ΐίη62ΐ : 8ί ιιοΗΐ, 
Ρ3Γ&ΙΙΙ8 Λά ρΓφΙίυηι 6X631, 86 ΐοΐΐδ νΊηΙ)υ8 οοηίπι 
ριι^η&ΐαηιπι. Ιηιρ6Γ&ΐ0Γ €πιΗ8 ν6Γ5& ραΓνί (Ιυ66Γ6; 
ηοΓαΐ 6ηίπι, 86 ϋΐυηι €0^6Γ6 ίη |;γΓηπι ρο886. ν6ΐΐ6- 
ιη6ηΐ6Γαυΐ6ηι ΙΙοηι&ηίδ ίΐ)δί(1ί&ΐοη1)υ8 8ΐΐ606η86ΐ>αΐ ; 
ηοη "εηίπι ί^ηοΓ^Ι)^! , ιιηϋβ 1ΐ!βο 6]μ8 ηιηίαΐίο, 61 πρδς έχείνον άνελέσθαι, ήγεΤσθαί γάρ αυτούς οΰχ 
άνεχτδν ΙχεΓνον άρχειν, βασιλέα της πατρφας άτεο- 
στερήσαντα αρχής* χαΐ ό Κράλης αύτίχα Ινθους Ι^ν 
ύφ' ηδονής, χα\ πολλάς ώμολογει χάριτας τοΓς άπαγ- 
γείλασι, βασιλεΐ τε έπηγγέλλετο προθύμως τφ 
Παλαιολόγφ συμμαχήσειν χατά χηδεστοΰ του βασι- 
λέως, χα\ παίσαν 1πιδε(ξεσθαι σιεουδήν χα\ εΟνοιαν 
πρ6ς αυτόν • άμα τε Ιψ, έπε\ ήμερα ?ίν, πέμψας 
πρίς βασιλέα, άπηγόρίυε τήν Ιπ\ τοΤς είρημένοις 
εΙρήνην * άλλ* εΐ βούλοιτο τάς άρτι ληφθείσας πόλεις 
μόνας ίχειν, μδίλλον δΐ χα\ έξ έχείνων άποδόντα, 
οΟτω πείθειν αύτ6ν μή πολεμεΤν * ε{ δέ μή βούλοιτο, 
παρασχευασάμενον πρ6ς μάχην έξελθείν * αύτδν ΓΟΓυπι οιηοηάβΐίοηβπι ϋ68ρ6Γ2(1>3ΐ , ηΐυβ, 1>6ΐ1θΓυηι ^ γ^ρ καντ\ σθένει τεολεμήσειν. Τών μένουν Κράλη 
τυΓ8υ3 ανΐΠυπι, πιβ^ηαΓυηιςυο β6()ιΐίοηυηι Ιιχο 
6886 ρι;χ1υ<)Ί»• Τ&πΐ6η ςυαηινί8 8*ιο &£Γ60ΐ08, ροβίΓΐ- 
(Ιί6 86 α(1 (1ίπίΐίθ3ΐΊοη6πι 6χΙΐυΓυπι ά6ηυηΐί8νίΙ. €γ3- 

168 €0ηΐΓ3 793 ^ ρ2ίΓ9Γ6 , 6ΐ 81108 €0ηβΓηΐ3Γ6 : 

Οαιιίαοϋζεηυιη ηοη €886 Ιίηΐ6η()υηι, ςυ8ο<ϋυ & δυίβ 
ορρυ([η6ΐυΓ, 86(1 οοη8ΐ3ηΐ6Γ 8ρ6Γ»η(1υηι νίαοΓί^ιη, 
ςαβδηυο Ποπι^ηίδ 8ΐ(ΐ6Π)6Γίηΐ υΓΐ)68, Γ6ΐ6ηΐυΓ0$. δί- 
ιιΓ»1βπΐ6ηίιη 6$$6 Ιιοηιίηί βιςυίδ 8υ1)ηιΐ6Γ80, (|υοιη !»υί λ</γων ό βασιλεύς ολίγον έποιεΤτο λόγον• '^^ι 
γάρ ώ; δυνησόμενος αυτόν χαταναγχάζειν, χαΐ 
άκοντα τά δίκαια ποιε?ν• Σφόδρα δέ ήχθετο χατά 
'Ρωμαίωντών έπιβου)ευόντων* ου γάρ ήγνόησεν, 
δθεν ή μεταβολή* χαΐ τ4}ν διόρθωσιν τών πρα- 
γμάτων άπεγίνωσχε, πολέμων αύθις εμφυλίων, 
και στάσεων μεγάλων τά τοιαύτα οΐόμενος αρχήν. 
"Ομω; κα\ ούτως §χων, Ιπηγγέλλετο εΙς τίιν Οί9ίΐίζθό όγ Οοο^Ιε 173 ΗΙδΤΟΗΙΑΒϋΜ ίΙΒΕΚ IV. ιη ύττεραίαν έξιλβύΛσθαι ΐτρ>ς μάχην. Κράλης δέ κα\ Α »$1ί"ΐίβ8, 81 ΐ|υαηϋο οηιβΓδοηΐ, ίΐΟΓοηι 9ΐι1) &(]ΐι» αΜς ιςαρ€9Χ€υάζβτο, χα\ παραΟα^^ύνων τοΟς ο!• 
Μΐοος ι;ρδς τ6ν βασιλέως π^λβμον * ο6 χρή δεδοι- 
χέναι, Εφα«χε , Κανταχουζι^ν^ν τ^ν βασιλέα &χρις &ν 
Ιπ^ των οΙχ£{ων ^ολεμηται * άλλα βεΰαίας ίχκν 
ελπίδας του ιτεριέσδσΟαι, χα\ τάς ήρπασμένας "Ρω- 
μαίων πόλεις χαθέξειν Ασφαλώς. Έοικέναι γάρ 
Ιφασχεν έχείνον, (ν υδασιν άνθρώπφ χαταβεβαπτι- 
σ;ιέν^ ιο(»Γ οΙχείους δέ Ιφεστώτας, βΓποτβ δυνηθείη 
&ναχύψαι, ιαίζν/τας αύθις χαταβαπτίζειν, χα\ 
μήβ' έαυτψ χρήσιμον, μήτ' έχείνονς γίνβσθαι έ^ν 
&ν μέν το ι των οΓχοι διαφορών ποτέ άπαλλαγε^η, 
τ^τ* ήδη πάντων αΰτφ έξίστασθαι Ιχόντας, χαΐ πολ« 
λΙ^ν «ρόνοιαν ποιείσθαι φίλον Ιχειν. *Αντι<αΠίστασΟαι 
γ&ρ πρ&ς πόλβμον, &ν τών οΓχοι δυσχερών άπαλλα- 
γιίη, οδτ' αύτ6ν λυσιτελεΓν ήγεΤσθαι, οΰτ* Ιχείνοις 
αυμβουλεύειν. Ούτω μίν δ Κράλης ού τ|) σφετέρς|ΐ 
μόΟίλσν θα^^ν δυνάμει, ή ταΤς διχοστασίαις, χα\ 
διαφοραΐς Τωμαίων, αύθις ώρμητο πρδς πόλεμον, 
χαΙέςτ1)ν ύστεραίαν &μα Ιφ συντάξας έπ\ φά)αγ- 
γοζ τήν στρατιάν, Ιχώρει προς θεσσαλονίχην Ιχ του 
οτρατοπέδου. Κα\ δ βασιλεύς δμοίως τήν τε πεζήν, 
χα\ Ίππιχ^ δύναμιν άντιπαρέταττεν έζαγαγών* 
ο^δέτερος & Ιπεχείρη πολέμου άρχειν, άλλ" έπιπολυ 
Ατρεμουντα άντιχαθ(στατο άλλήλοις τά στρατόττεδα. 
' Κράλης δέ ^δς βασιλέα πέμψα;, ή τήν είρήνην 
Εφασχεν αίρεισθαι, άν Ιθέλ]) Εχοντας & Εχουσιν |χά- 
τιρον, 1} μ^) μέλλειν, άλλ* άρχειν συμβολής. Βάσι- 
μο; δέ τά τ|| προτεραίςι είρημένα, χα\ αύθις Ιφα* Β ({«"Ρηίηυηΐ, 61 ηεςυβ βιΜ, η6(|υ6 ίρδίβ οοιηιηο:ΐ3Γβ 
ίίηυιιΐ. 5ίη (ΙοιηβδΙίΰίβ (ϋβοοηΐϋδ , 36 (ϋ88ί(1ϋ8 ^Ιί- 
ηυαηιΐυ 6χρ6άΊΐυ8 ΓυβηΙ, Ιυιη ]αιη οιηηί1)ΐΐ8 ίΙΓι €6• 
ιΙοη(1απιΊ 1)6ηΐ6Γ, &ηιΙ)ί6η(]3ΐη(ΐα6 8ΐυ(]ίθ86 6]υ8;ιιιιί- 
οΊΐίαιη. Ναιη ιυιη ΠΙί απηίδ &(Ιν6Γ8&η, η6€ 86 ρυΟΓβ 

6011(1 υ66Γ6, η66 Ϊρ5ί8 Ιΐ06 8υ9(]6Γ6. 8ί6 €γ&Ι68 ΠΟΠ 

80» 11)3^1$ ροΐοηΐίβ, ςυαηι 86(ϋ(ίοηίΙ}υ8, 36 άΐ886η• 
8!οηίΙ)υ8 Κοιη3ηθΓυιη 6θηηβυ8 , άβ ιιιΙρ^γο ΜΙυιη 
ρ3ΓΐυΓί6ΐ)3ΐ , 6( (Ιίύ αΙΐβΓΟ ρΓίηΐ3 ]υθ6 ρ6Γ ρΙΐ3ΐ3η' 
|[38 <ϋ8ρθ&ίΐΟ 6Χ6Γ6ίΐΐ1 , 6ΐ 63<>1η8 ΤΙ)6883ΐθηί63ΐΐΐ 
ρΓ066()6ΐ)3ΐ : 8ίΐηΐΗΐ6Γ(|υ6 {ΐηρ6Γ8ΐΟΓ ρ6(ΐ68ΐΓ68 , 6ΐ 
6ςυ68ΐΓ68 60ρί38 6(]ΐ166η8 , Ίπ 3616 3(1ν6Γ83 60Ι18ΐί- 

Ιυ6ΐ)3ΐ. ΝευιβΓ βυΐβπ) ρΓ2ρ1ίυιη οη]ί6ΐ)3ΐυΓ, 8ΐαΙ)3ηΙ- 
ςιΐ6 (Ιία , η66 86 6Χ6Τ6ΐ(υ8 6θΐηπιοτ6ΐ)αηΐ. εΓ3ΐ68 
Ι3η(]6πι {ιηρ6Γ3ΐοΗ ηυηϋ3ΐ. 3υ( ρ366ΐη οοηιροη6η- 
()3ηι, 8ΐ υίτυιηςυβ Γ6ΐιη6Γ6 νβΓα, ςυχ Ιΐ3ΐ)6ΐ; 3υΐ 
8Ίη6 ιηοΓ3 ρυ^ηβιη ίη6ΐρί6η(ΐ3ΐη. Β6ηυηΐΐ3Γ6 ]υΙ)6( 

ίΐηρ6Γ3ΐΟΓ, 86 Ιΐ68ΐ6Γηθ (ϋβ ρ86ΐ3 ρΓΧΓβΓΓβ 6ΐ 3ΐηί- 

6υιη ίρ8υιη ςιΐ3ΐη Ιΐ08ΐ6ΐη ιηβΙΙβ , 8ί υΓΐ)68 Γ681Ι- 
Ιΐ]6ηΐ. δϊη Ι)6ΐ1υπι 61 ορΐ3ΐίυ8 8ίΐ, ρποΓ ρ3υΙυιη 
ρΓ02Γ688υ8, ρυ|{η3ί (]6ΐ ιηίΐίυηι : Ιυιη 6ηίηι 86 ηοη 
υΐ 6θΐι0ί6ΐυ8 3υ6ΐοΓ6ηι, 86ϋ υΐ βυί (]6Γ6η80Γ6ηι 3ΐ3- 
6Π16Γ <ηιη1θ3ΐυηιιη, 06υιη 3ΐςυ6 1ιοηΓιη68 Ι68ΐ3η- 

Ι6ΐη, ηοη 86 ά3Γ6, 86ΐ1 366ΐρ6Γ6, 36 ρ6Γρ6ΐί ίη]υ- 

η3πι : ηοςυβ β(]6ηι ΓΓ3οβ[βΓ6, 6ΐ πΐ3ΐ6 ιη6Γ6π ϋο 

301*160, 86ϋ η66688ίΐ3ΐ6ηΐ 3 86 6ΧρΓίπ)6Γ6, φίΧ ίρ86 

ηοΠί. Οαοά 8ί ρΓίοΓ ίΐΐβ §6 πιονβηΐ, η66 ίρ86 6οη- 
ΙΓ3 ΚΓ3(ϋ3ΐιΐΓ, νί6ΐοπ3η) 8ΐ1)ί ςυ38ί <16 Γυ£;ίΐί?ο βχεν α{ρε«σΟ«ι, χα\ φ(λον έθέλειν μάλλον Εχειν, ή ζ% Ιΐ3ΐ)6:ιΙ. Ηΐ8 3666ρΐί8 , €γ3]68 η66 86 ρυ|[η£ 3νίάυιη 
«ολέμιον, τάς π>δλεις άποδδντα* άν δ' αύτδς τ^ν 
«έλεμον αίροίτο, πρώτον μάλλον αύτ6ν άρχειν συμ- 
βολής μιχρδν προβάντα, ώς ούτω χα\ αύτ^ν ώς 
ίμυνόμενον, χαΐ ούχ άρχοντα πολέμου άγωνιούμβ- 
νον προθύμως. Έπιμαρτυρόμενον χα\ ανθρώπους 
ηΐ Οε^ν, ώς ούχ άδιχε7, άλλα μάλλον άδιχεΐται * 
«δδ^ ΙπιορχεΤ, χα\ χαχ^ς είναι βούλεται περί τ^ν 
9ΐλον, ά>λ' άνάγχιη έφ' ά μή βούλοιτο χωρεί• "Αν δ* 
α•άιου κινουμένου πρώτου, Εφασχε, μή τδ στράτευμα 
έντεπάγι^ χα\ αύτλς, τήν νίχην ΙχεΙνον Εχειν, ώς 
«6x90 φυγομαχήσαντος. Κράλης δλ έπε\ έπύθετο 
«ν^ς βασιλέως λδγους, τυέμψάς αύθις, Εφασχε μηδ* 
αύν^ν βοόλβσθαι τήν μάχην * άν δέ φαίνοιτο χινών 6886 (ϋχΊΐ. δί ρΙΐ3]3ΐΐ{38 ρ3υΙο ρ08( ηιοτβΓΪ νΙ(ΐ6ΓΊΐ , 
ηβ ρυ(6ΐ ηιοΐυπι Ηΐυηι 8ΐιί ίητ3<ΐ6ηάί, 86^ ίη 63βΐΓΑ 

Γ6¥6Γΐ6η(1ί 63083 6Χ8Ί8ΐ6Γ6• Η9Β6 €γ3168. Ν66 (ΙίΐΙ 
Ρ05ΐ ίη 6381Γ3 86 Γ66ίρί6η8, Ί1)Ι ρ6Γη06ΐ3νί(• Ιοίρβ- 

Γ3Ι0Γ ςυοιςυο 6ηιη 60ΐΐ0Γΐϋ)08 8υ!8 υΓΐ)6ηι Γ6ρ6ΐί- 

νίΐ. ϋΓ3ΐ68 ΑχίΟ ΐΓ3η8Πΐΐ880, 6ΐ βηΗίηΐ08 Ε(ΐ6883Β 

1οοθ8 ά6ρη£(]:ιιυ8, ίρ83ηι ο1)8ΐά6Γ6 ίη8ΐΊΐυίΐ. Ιπιρβ- 
ΓαΐΟΓ 6ΐιηι (ϋυ(ίυ8 ΤΗΓ68$3ΐοηί63Β 60ΐηπ)0Γ3ηάυηι 
ηοη ρυ(3Γ61, ηυοά ηίΙιΊΙ ηΐ6ΠΐθΓ3ΐ)Π6 396η(]απνΓ6- 
813Γ6>, Β^ζαηΐίυηι η3νΊ]$3Γιοη6Πΐ 6οηιρ3Γ3ΐ)3ΐ. 794 
Οί86688υΓυδ , ]υηίθΓ6η) ίη)ρ6Γ3ΐθΓ6ΐη πΐ3]0Γ6η) ί|ΐ 
π)0(1ιιπι 1)0Γΐ3ΐ>3ΐυΓ, ηο 0γ3Γι Οά6Γ6ΐ. ^3η1 6ηίηι 

ΓυΓ8ΙΙ8 3^βΓ688υΠ) Κ)6Ηθ 6ίνίΙί ΒθΠι3ηθ8 ίΐηρϋ63Γ69 τ^ φάλαγγας μετά μιχρδν, μή νομίζειν έπιέναι, ^ υΐ ίί8 ίηΐ6Τ 86 (ίίηιί63η1ί1)υ8 , Ιρ86 υΓΐ>68 8ίΙ)ΐ 1)3- 

ί\\* ί ' -Τ -Λ....-/ ν- -ν Λ ** κ-.-.. -. *ι.^• - » :..>.:^:«- έΐλ* άναχώρησιν είναι τήν χίνησιν πρ^ς τ6 στρατδ 
«(δον. Τοιαύτα δ Κράλης είπε * χαΐ μετά μιχρ^ν 
άναττρέψας αύθις ηύλίσατο πρδς τδ στρατδπεδον 
τήν νύχτα• ΚαΙ βασιλεύς δμο(ως εΙσήλαυνεν εΙς τήν 
^ιν μ«τά τη; στρατιάς. Κράλης δΙ ε!ς τήν ύστε- 
ριίζνδΜίβά; τδν *Αξειδν, τά περ\ Έδε^σαν χατέ- 
Ιραμε, χα\ κβριστρατοπεδευσάμενο; Ιπολιδρχει. 
Βασιλεύς τζ 1πε\ μή έδδχει Ετι μέλλε ι ν έν Θεσσαλό- 
νίχ]), πράττειν γάρ Ετι άξιδλογον ούδ&ν έξήν, παρ- 
«ηκευά^ετο, ώς εις Βυζάντιονπλευσούμενο;. Μέλλων 
δι άπαίριιν ^δη, πολλά βασιλεΐ τψ νέψ περ\ του μή 
Τ4<θεσθ«: ιεαρήνει Κράλη. Ήδει γάρ Ιιτιχβιρήσοντα 
ΙχεΙνον, αΟΟις τδν πρδς αλλήλους πόλεμον χινείν 
Τωμα(ων, 7ν* αύτφ έξ]) τάς πδλεις Εχειν, έχείνων 
ασχολουμένων πρ6ς αλλήλους, χα\ συνεβούλευε φυ- Ι)63ΐ, 61 πιοη6ΐ}3ΐ 03νεΓ6ΐ ίιΐ8ίάί38, ςυ» ηοη γ68 
ρ3Γν38• 86(1 ίπιρβπυιη ίρδυηι 3ΐιίη^6Γ6ηΐ : υηϋο 
ηοη 3(1 ίρδυηι (]υηΐ3χ;ιΙ, 86(1 3(1 3ΐίθ8 ςυο(ΐιΐ6 Βο- 

Π13η08 63ΐ3η9ίΐ38 Γ6<1υΠ(ΐ3Γ6ΐ. Τ3ηΐ6ΐ8ί 18 3ΐίυ<1 

ςϋ3πι Γβ8 68ΐ Ιοςηοηβ, 61 Πΐ6η1ί6η8 ^,(11631, ίηιρί^^ΓΟ 
86 ίρδίιηι 3ί]]υΙυΓαηι, ηυο ρβίβηιηηι ιηιρ6ηαηι ι 
Γ3ρΐυΓ6 Γ6ουρ6Γ6ΐ , 6ϋηιςυ6 υΐ6ί803ΐιΐΓ : 60111 (Ια- 
1)ίΐ6ΐυΓ, 3η ηοη βοΐυπί οι ίπ)ρ6Γίυιη ηοη Γ68ΐίΐυΐη- 
Π18, ςυο(1 Ι3η)6η ρο11ί6Ρ3ΐυΓ, 86(1 6ΐί3πι νίι» 6]υ8 
1081(1138 )η8(Γα€ΐηηΐ8 8Ίΐ. Νυϋ3ηι 6| Γΐ(ΐ6Π) ΙιΟΓοηι 
οοηιπιοάοΐ, 66Γΐο<ισ6 βοΐαΐ, οηιηίβ 1ιφ6 3ΓΐΊβ6ΐθ86 
8ΐΓυί , υΐ ροΐίυ8 ίρ86 (]ηο(Ι Γ6Γιςυιιαι 681 ίπιρ6Γ4ί 

8£1&υΓ6 (ΐ6ν0Γ6ΐ. δί 8ρΓ6ΐί8 3(1η)θηίΐ1θΙ1ΐ1)ϋ8 €Γ3ΐί 

€Γ6(ϋ(ΐ6Γ{ΐ, 1υη6 60(;ηΊΐυΓαηι 6886 , ςνβηΐυπι (ΐ3η)ηί 
Γ666Γίΐ, (ίυ3η(1ο η66 ΐρ8ΐ • η66 8ΐη8 υΙΙυπ) ΓΓΟΰΙυηι Οί9ίΐίζθό όγ Οοο^Ιε 175 ΙΟΑΝΝΙδ ΟΑΝΤΑΓϋΖΕΝΙ 176 

09 ΰθ([ηίΙίο άαΙιίΓΑ βΗ. Νβςϋβ οιίηι ρΓ0(ορΐ3&ΐΊ5 Α λάττέαΟαι τΙ;ν έπιβουλήν. Ούβέ γάρ «Ιναι ΐΜρ\ μι- ρ&Γ&'<)ί80 ^^β^ι^5 α βΟΓρβηΙβ (Ιοοβρίοβ βδββ οο^ποδΟβΓΟ 
ρΓοΓυΐϋδβ. Ηχο, 61 ρΙυΓα ευπι 3άιηοηιιίβ$βΙ, ΑικΙγο- 
ηίευιη Α$&η6πι $οο6Γυιη αιιή ]υηίθΓ6 ίιηροΓ3ΐθΓβ 
ΓβΓιπίΙιιεηβ , (Ιίείο ν^Ιβ, βοΐνίι. €γ3Ι6$ ραυίο ρο9ΐ 
6]υ$ ΤΙΐ€8$3ΐοηΊε9 άίβεοδδυηι, ςυΙΙ)υ$(Ιαπι (16 Γαο- 
Ιίοηο 8υ3 ρΓοάθπΓώιΐδ , Ε(](;68πη) οορϋ, €3ρΐαηι 
βνιτίΊι : ουηι (ΐυΊ)}ΐΐ8 ρορί£;βΓαΙ, ιιΐ ρ3ΐ*3(Ί8 &€2ΐί8 
{«Ίςηιιιη άο ηιυΓΟ ίρδίδ $υ8ΐοΙΐ6ΐαίϋ(ΐ8 , &0€6^6Γ61. 
Τυηι ϋίΐοηι 3Γ€6ηΐ68, ςιιί ίηΐυβ ρΓορυ^ηαΓΟία, 86- 
ειΐΓΐΙαΙβίη ΓαοοΓβηΐ, υΐ Ιΐα ηΓΐ)8 Γαοίΐίυδ ΟΒρβΓβΐυΓ. 
Η€8 δ6€ηη(]ιιιη ρ36ΐ3 ΐΓβηδί^ίΙιΐΓ. Ναιη €υιη ίη 60 
6δδ6ηΐ, υΐ πιυΓΟδ ορρυ§η3Γ6ηΙ, ρποίΙίΙοΓβδςυβ δί* 
ςπυη ίη(]6 (Ιβιΐίδδβηΐ, Οπηίΰδδοβίαδ &^ιηονίΐ, ιηΠΊΐθδ 
ιηιρυιιο αβοβικίβηιηί, δίαΐίιηςυβ ίΓΓυ6ηΐ6δ ίΐα 60& 
ϋ'ίΓυβπιηΐ (ηοα 6ηίιη 6Γ3ηΙ 9)ΐί ) υΐ 6ςυΐ8 ρ6Γνίο:» 
Γ6(]ιΐ6Γ6ΐιΙ. 1.}-ζί€υ8 ρΓ26Γ60ΐυ8 υρΐ/οπι ρΓ0(ϋΐ3ΐη οοη- 
δρίοΊβηδ, ουιη ρΓ%ί«ί<1κ> οοπΙγα νι^ίΐ, 86(1 ιηυπδ Ι&πι 

ρΓΟδίΓβΐίβ 36ΐυΐη 8^6Γ6 86 ]ηΐ6]1ί|;6η8 , ίη 8Γ66ΙΪΙ 

Γ68(ίηυ8 Γ6€αΓπ(• δίηιΠίΐ6Γ Βγζοηΐϋ άοοβηΐί , αΙ) 
ίιηρΰΓϋΙΟΓΟ ίη ρΓΧ8ί(ϋο Γ6Η€ΐί, υ1)ί ιΐΓΐ)6ΐη ββρίαπι 
86ηδ6ΓυηΙ, ίρδί ςυοςυ6 Ιη ΑτεβιΑ Γ6Γυ§6Γυηΐ. €γ3168 
υΓ}ΐ6 ροΐίΐϋδ, ίη ί11ο8 3(]Ιιυο 6Χ Γυ^α ρανίΐαηΐβδ 16« 
ΐ6η(ϋΐ. Οητη 6 ιογγΊ δβ ΙυβΓβηΙοΓ (3γχ 6ηίηι ηοηάυπι 

Γ6ρηΓ9ΐ3 6Γ31) 6ΐ Ι.)ζί€υ8 Γ6ηΐυΓ 831]θί3ΐυδ 68861 , 

8υ1)ίΙο ρΓ2Ρδί(ϋ»ηί ηΓηΐ3 ΐΓ3(1ί(]6ΓΐιηΙ« 0(]6 η€€6ρΐ3 , 
ηΐίιϋ ίηοοηιπιοίϋ ρ6Γρ6$8μΓ05. 795 ^^ 8ί\ιΐ6ΐη 61 
9ττ ίη ροΐ6δΐ3ΐ6Π) ν6ηί(, ρΓ^ΒδίιΙίιιιη, 61 Μ30Γθΐ]υ- 
03»! ρητΓ^οΐυηι €γ3168, υΐ ](ΐΓ3Γα(, 3Γηιί8 Ι3ηΐιιηι χρόνάλλά περ\ τ?|ς άρχης αύτης Ιπιβουλκύβιν, χα\ 
τ})ν βλάβην ούχ αύτφ μ<5νον, &λλ(λ χα\ τοΙς (λλοι; 
ε^εαθαι Τωμαίοις. Κα{ τοι γβ έχείνον των δντων 
τ^ εναντία χαταψενν&σθακ, φάσχοντα προθύμως 
συμμαχήσειν έπ\ τ6 τ^^β πατρφαν άνασώζεβθαι αρ- 
χήν άφ^ρημένην, χα\ άμύνεσθαι τ6ν ήβιχηχότα, 
&δηλον δν εΐ μή μ^νον ούχ αποδώσει τήν Αρχήν, 
ώσπερ επαγγέλλεται, άλλα χα\ περί της ζωής έπι- 
βουλεύσει. Τούτων βΐ αΟτψ πείΟεσθαι μηβέν, σαφώς 
είδ^τα, ώ; άπάτ|^ πάντα συαχευάζεται, 7να μ^λον 
άφέληται αύτ^ς τήν οδσαν ασφαλώς. ΕΙ δ* άμ«λή- 
σας τών παραινέσεων πείθοιτο αύτψ, τότε εΓτεται 
τήν βλάβην, δχε μήτ* αύτφ μηδίν, μιΙ^τε τοΙς άλλοις 
δφελος ^χ του εΐδέναι !σται. Ουδέ γάρ ούδ& το7ς 
^ πρωτοπλάΐττοις συνήνεγχε του παραδείσου έχβλι^ 
ΟεΤσι τδ εΐδέναι, ώς ήπάτηνται τφ δφει• Τοιαύτα 
χα\ Ιτερ* άττα πλε^ω παραίνεσα:, χαι συνταξά' 
μένος, άπέπλει, Άσάνην Άνδρδνιχον τδν χηδεστήν 
μετά βασιλέως του νέου χαταλιπών. Κράληςδέόλ{- 
γφ ύστερον ή ό βασιλεύς άπήρεν ίκ θεσσα^ονίχης, 
"Εδεσσαν έπόρθησεν έ)^ών| τινών προδοσίςι τών τά- 
χείνου ήρημένων. Συντέθειτο γάρ αύτοΤς χλίμαχας 
χατασχευασάμενον, έπ\ τμχομαχΓαν ήχειν, αύτοΰς 
δέ σημε?ον άραντας έπΙ τών τειχών, έφ* ών έστάσκν» 
ήχειν έπ* εκείνους μετά τών κλιμάκων. Άδειαν δέ 
εκείνων παρεχομένων, χα\ αμυνομένων τους Ινδον 
μδίλλον, ((^Β{αν Ισεαθαι τήν άλωσιν. "Οπερ δή χα\ 
έγίνετο κατά τΚ σύνθημα * καταστάντων γάρ εΙς τήν 3ΐ)ΐ8ΐΐ8, (ΙίηίΐίδίΙ : Ι.^^*^^^ *" οοη8ρ6θ1ϋ δυο 1)3Γΐ)3η) τειχομαχίαν, τοίς τε προδιδοΰσιν ήρ^το τδ σημ^Ζον 

«•α1Ι! ■■•ββΐΐ η^η 0#»1ιιηη' αιιΙο Ιιιηη ι>οοΙ!|ιοοαΙ βαΗ ^ ί.-.ν _•.. .••.. !. \ ι ΐτ _ ι.\ _!._ --^ # β ν6]Η ]η88ίΐ, ηοη δοΐιιπι ςιΓΐ3 Ιυιη Γ68ΐίΐί8δ6ΐ, 86(1 
ηηία 6(ί3Πΐ ΑηιίΓοηίΰο γ'ινο βραιΐ εβδίαηαπι ηοη 
ρ3>ν96 63ΐ3ηγ1ΐ3ΐί8 ίρδί 3υ6ΐθΓ Γα1δδ6ΐ.« 06ΐη(!6 νΐη- 
εΐυηι δ6ορί3πι , ί1)ΐ ροβηΑδ ^ηά^όχ 6Χ06ρΐαΓαηι 
(Ιυϋί σ)3η(ϋινΊΐ. Οαί €ΐ ρΓορίβΓ η6βΐ60ΐ3η) ουΓ3ΐίο- 
ιΐ6ίη νυΙηϋΗδ , βι 3ΐίθ(ΐαί* ρΓθρΐ6Γ Ιιηηο 038υηι 
8υυ<η ίη ίρ83 νίβ (]60688ΐΐ. €γ3168 ηιίΐίΐί υΓΐ)6ηι άίπ- 
ρίΐ'ηίίαιη, ίη€6η(ΐ6η(]3ηι , 6Υ6Γΐ6η(]3ηιςα6 ροτπιίδίΐ. 
ΙηοοΙαΓυηι ρ3Γ8 ηιβχίπια , 61 ρΓΧ£ίρυ8 , 8απιπΐ8 
ΙιΊ6ΐΐιβ , ηονο ηίηιίΓυηι ^3ηυ3Γ^ο , ηυ(]3 6χρ6ΠίΐυΓ, 
ρ6Γΐυ6 β6ΓΓΐ)(Β3ΐη, 6ΐ 3ΐΐ3δ υΓ))68 (ΙίδδίρβΙυΓ. Εκ6η- 
Ιίδδίιηαβ ςυΊ8(ΐυ6 3(1 9Β()63 Γ6ΐί6ΐ38 €οηΓυ£;ίεηδ , ί1)ί 
Γ6ΐίη(ΐυίΐαΓ. €γ3Ι68 Ιιίεηιβ β'ΰνίειιΐβ, ίηιροδίΐο ίη 
3Γ06Π1 ρΓ3Βδί(1ίο (ίοΜίϋπι Γ6<1ίΐ. Γαπΐ3 νυΐ83νίΙ, ηιί- άπδ τών τειχών, κα\ ό Κράλης τάς χλ^μαχας Εχων, 
&χώρει πρ^ς εκείνους. ^Αδείας δέ τυχόντες, άνέβαι- 
νον έπΙ τά τείχη, χα\ καθήρουν αύτίχα προσπεσόν- 
τες, Ιως Ιποίησαν, καΐ ϊπποις βάσιμα • ήν γάρ 
ούδέ,Οψους Εχοντα Ικανώς. Λυζικδς δ^^ δ της πόλεως 
άρχων, αίσθόμενος τήν προδοσίαν, Ιχώρ8ΐ μέν &π* 
έχείνους Εχων τους περ\ αΟτδν, ήνυε δέ ουδέν χαΟη• 
ρη μένων ήδη τών τειχών* άλλ* άναστρέψας Εσπευ- 
δεν έπ\ τήν άχραν. ΚαΙ οΐ έχ Βυζαντίου παρά βα• 
σιλέως χαταλελειμμένοι διακόσιοι φρουρο\, ώς ^σβά- 
νοντο τήν τϋόλιν έαλωχυίαν, , άνεχώρουν κα\ αύτοΙ 
έπ\τήν άκραν. Κράλης δέ Ιπε\ τήν πόλιν είχεν, 
έχώρει έπ' εκείνους τεΟορυβημένους Ιτι άπδ τΙ^ς 
τροπή,-. Καθισταμένων τε πρ^ς μάχην, δ Λυζικ^ς ΙΙΐ6δ, 61 8ηίπ)3Γΐ3 ν6θΙοη3 ρΙϋΓίηιβ, Γπ^οπδ 3€ΘΓ- 1) έτέτρωτο βέλει τ^ν μηρ^ν άμυνόμενος'άπδ τοΰ πυρ- Ιιίΐ3ΐ6 ίη 038ΐπβ 6ΐηοΓΐιΐ8. Βνζ3η1ίυηι τενεΓδαδ ίπι- 

ρ6Ι3ΐ0Γ, (]6 ΜΟΒδΟΓυΠΙ Γ6ξ6 Λΐ6Χ3η()Γ0 (^αϋΒπΐ ; 8^η- 
^υΐ3Γθπι €[υίρρρ 6Χ 60 ηΐ(Β8ΐίΙυ(]ίη6ΐη 63ρί6ΐ)3ΐ , 
<ΐυο(1 ΡοΓδ» ίη 6]αβ Γβ^ηυπι ίηορΓηβΙο ΪΓΡηεηΐβδ, 
€ΐ8(!6ηι 61 £Γ8νίΙδίπ)3ηι ιηΙυΐ6Γ8ηΙ. Ιη66886ΐ)αΙ 6ηίηι 
Αΐ6Χ3η<ΐΓυιη βυδρίειο, ηοη δυορίο ιιυΐυ, 86(1 ηιίδδα 

ίπΐρ6Γ9ΐΟΠ8 ίΓηΐρΐ886 1)3γ1)3Γ08 : (1ϋ3β Γ6δ ΥβΙΐβ- 

ηιεηΐίββίπιβ ίΐΐυηι 0Γυεί3ΐ)3ΐ , ςυί3 ευιη 6ί ηυΐΐαω 
3η88πι 1]09ΐίΓΐ3 ιη8ο1ηη8η(1ί ρΓ&ΦυίδδβΙ, Ι3ΐη6η οοη- 

ΐεΠίρΙΟ Γ68<ΐ6Γ6 81) 60 νβΧ3Γ6ΐυΓ. Μίδδα Ι^ίΐϋΓ 16^3- 

Γιοη6, ρΗπιυηι ({υίιΐβπι ϋβ ίηεηΓδίοηβ 1)3Γΐ>8Γ0Γυιη 
Γ68ροη<11ΐ , ηοη εόιη βοα το1ιιηΐ3ΐ6 Γ»εΐ3Π) , 86(1 
ίρβοδ ρ6Γ 86 ρο(6ηΐ68 , ευρί(ϋΐ3ΐί1>ιΐ8 8αί8 ηιΟΓεηι 
β6Γ6Γβ. Ν66 ιαηιεη πιηβίδ ίδίοε ρΓΟρίοΓ ίΐίοιυιη γου• ήν γάρ άνεπισκεύαστος ή άκρα, Κα\ αύτίχα 
ή φρουρά τά δπλα παρεδίδουν, πίστεις λάβοντβςΐηΐ 
τφ μηδέν άνήκεστον παθειν. Έπε\ δέ καΐ ή άχρα 
εΓχετο, τήν μέν φρουράν χα\ Μαχροδούχαν τδν άρ- 
χοντα, απέλυε ν ό Κράλης κατά τους δρχους, χα\ 
τά δπλα μόνον άφελόμ^νος. ΑυζιχοΟ δέ τδ γένειον 
έπ" αύτου τίλλεσθαι έκέλευεν, ού μόνον διά τδ άν- 
τιστηναι τότε, άλλ' δτι χα\ βασΟ,έως Άνδρονίχου 
περιόντος.έν Καστορί^ μεγάλων αΓτιος κατέστη, 
συμφορών. Έπειτα έκέλευε δεθέντα, άγεσύαι τ);ν 
έπΙ Σκοπιάν, ώς έκε? τών τολ^ιημάτων δίκας δώ— 
σοντα. *0 δέ ύπδ του τραύματος άμεληθέντος, χα\ 
της άλλη^ς δυσπραγίας, έτελεύτησε μεταξύ άγόμ«- 
νος. Κράλης δέ έφ?,χε τί^ν πόλιν τοίς στρατιώταις Οί9ίΐίζθ€ΐ όγ Οοο^Ιε Ι7Τ ΗΙδΤΟΜΑΚϋΜ ΠΒδΚ IV. Κ8 

β(αρπά^((ν. Κα\έπβρθη9άττ& χα\ ένέπρησβιγ τ3ίς Α ροΐ«ηΐΙαιη €?6ι>Ιγ6, ^ι1ΑII1.ςυο^ ίρβΙοΜΐ ΐιοϋίιΐ «νβ• οΐχία;, τών οΕχητόρων β^ τ^ μ^ν πλ€?βτον χα\ Αρι- 
στον Ιξήλαολ γυμνόν μάλιστα έν &χμ|| του χβιμώνος, 
Ιανουαρίου Ιρτι Ισταμένου» χα\ βκσχββάσΟησαν 
χατά Βέ^ι^οιαν, χα\ τάς &λλα( πόλιις. Ό δΐ Ατεορος 
«αντάπααι χαταλέλειητο έχε! (ηΐ τΑς ύηολβιιιομέ^ 
νις χαταφυγών οΙχ{ας. Αύτό^ Μ 1πε\ χα\ χβιμών 
Ιικγένετο ίξα^αιος, φροορΑν έκ\ τήν άχρόπολιν χφ^ 
ταλιιι^ν, «ρ^ τ|)ν οΐχίαν άνβχώρβι. Έλέγιτο δέ 
ύ)^ χβιμώνος βτρατιώτας «, χα\ τών σχ«υοφόρων 
υποζυγίων πλβίστα τφ ατρατοπέδφ έναποθανεΤν. 
βΐΦίλβϋς η βίς Βυζάντιον ΙπανελΟών Ιπυνθάνίτο 
«ρ\ του Μυσων βασιλέως Αλεξάνδρου, δτι πλεϊατα 
έ>«ύτο ^ύ τήν νών βαρβάρων έψοδον άπροσβόχητον 
γιγινι^μένην, καΐ μέγιστα χαχώσασαν τήν γην αύ- ηΐι&, «Ι ίρρβϋΐίοηβ ΓβΡαιη βΙίβικίΓυιη ϋββίβίβηΐββ , 
ρΓΟ τίΓίΙΙ }υναΓ6 ιηυΐυηιη, 61 οοβΓΟβΓβ 1)α)1)αΓο$ , 
^υοά ίβοΗβ ροβδβηΐ, $ί οοη&ρίΓαΓβηΙ. Είβηίιη 8ί 

€η]£8 6Γ«ρΐ2Ι8 υΓΐ)68 Γ68ΐΗυ6Γ6, 61 υΐ ]υΓ8ΐν6Γ3ΐ , 
0ΡΙΙ56ΓΥ8Γ6 ]η8ΐί(!&Π1 νθ1αί886(, ΤΙΟΠ 8ΊΚ)Ι 80€ί6ΐ3ΐ6ΐη 

ΐΜίΓ&λΓοηιιη Γβ^ιυίΓβηϋβιη Γυί886, ,ςυο8 ρ68δίιη6^ 
οιΐ6Γί( : η6θ6889ηο αυΐβιη ϋ8 υΐί, ςυο 61 ρη£86ηΐί9 

Ιαβ&ΙΟΓ, 6ί &ΐΓ6ρΐ3, 81 ρο8$ΐ(, Γ0αΐρ6Γ6ΐ. Α(Ιν6Γ&υ8 

€Γ8ΐ6ΐη ί|[ίΙυΓ 86 Γαοΐυηιιη , (]υθ(1 ίη ρΓΐιηίδ οοιη- 
ηαοάαίΠΓυιη νί(]6&ΙαΓ : ίρδί 3ΐιΐ6ΐη 86 Ηοο ύΛτβ οοιι- 
8ΐΙΠ, υϋ &θ &3γ1>3ιό8 ΐη ΤΙ)Γ8οί2πι ηυϋο π»6ΐυ, ηο 

ρΓΟ 1ϋ)Ιΐ]ίη6 ΐΓ3]ί€ίθηΐ68 ρΓθΙήΙ)6η<1θ8 , δ6ΓΙΙΐη νίΓβδ 

€οη]υη^8ΐ. Ηοο Ωβη ρο$86, 8ΐ ροουηΐχ α(] αρρατα- 
Ιυιη (ηΓ6ΐηιαιη 6θη8ΐίΙυΐ» ρβικΙαηΐηΓ : 796 ^^^> τοδ. Τπώπτευεβί οδχ &φ* εαυτών του^ βαρ6^τρους η3ν&ΐ6δ €ορ{08 ηοη (166886: (]66δδ6 βυΐοηι ρΓ6ΐίυιη, 
(τΕελθεΤν,άλλά βασιλέω; πέμφαντο;, 5 χαΐ μά/ ιστα 
ν^ δτι μηδεμίαν πρ^φασιν αύτοΰ πρ6ς τ6ν πόλε- 
ις ταρεσχημένου βασιλεΐ ΐϊαραστΛνδών αύτ^;, χα- 
χώς «οιιΐ τήν χώ^}^. ΙΙέμψα^ δέ ό βασιλεύς πρε- 
Λίιν πρ^ αΜν» ηρώτα μέν ΐϊερ\ τών βαρβάρων 
ης ίψ09ου ά«λογ•?το, μή χατά γνώμην έχείνο γε- 
γενήσθαι, άλλ* αδτους άφ' εαυτών μεγάλα δυναμέ- 
νους^ άττα άν βοχ) κοιε?ν. Τοΰτο δέ συμβαίνειν, ού 
μ2λλονδ(άτήν έχε(νων δΰναμιν, ή διά το μή αύτοΟς 
έβέλειν τήί πλεονεξίας άπβστάντβς, χα\ τών άλλο- 
ΐρΛϋν της έπιβυμίας, άλλήλοις δση δύναμις έπι- 
|ΐΛλ«ίν. χαΐ άνείργειν τους βαρβάρους ^^στα δυνα- 
μένου;, εΐ συμφωνήσαιεν, Ε( γάρ Ιβούλετο Κράλης αηάβ 8ΐίιη6ηΐ8 ρΓθτ!^6&ηΐΐ]Γ; ((υοιΐ δί ί1ΐ6 ρΓΟ Γα- 
6η1|3ΐ6 6Γ0(|;61, ΐΓίΓ6ΐη68 ίπ ΗβΙΙβδροπΙιιιιτ (ΐ6()υ€ΐα• 
Γϋπι, ςυ3β 0Ι1Ι8 ρηβίβΓηατΙ^ίΐηάο , ΐ9Γΐ)αΓ08 ΐΓ3]ί- 
66Γ6 , 36 ηοο6Γ6 €0ηΐΙη6ηΐ{ ηαη δίηαηΐ. Εΐ Ιιοο 

ΠΚΜΙο 60Γυΐη ν6Χ&ΐίθη68 1ίθ6Γ6 6ίΓΐΙ£;6Γ6. ΟαοίΙδί-' 

€γ8|68 ΡΓ9Ρ818Γ6 86 8ηι1)θ1)υ8, (]α&]6πι (]606ΐ, οοΐυβ• 
ΓΐΙ (60Ι1819Γ6 611110 δίϋί, 6011) ςϋοςυβ Ιχδυηι &1) 
ΙΙΙο £;τΑΥίΐ6Γ), 81 ρΓβ686η8 6υηι οορία &() οΟΒΰίυιη εο- 
^6Γ6 η6ςυίτ6ηΐ, ΐυηο 6ΐ 1)αΓΐ)&Γοπιιη ορβ οδυΓΟβ, 
ΐΓ9]6εϋι 60Γυιη ΐια6ΐοΗΐΑΐ6 Ι3πΐ& ιηιιΐΐίΐυ^ίηβ , 
ςυαηΐ&πλ άυ66Γ6 ςυοοιιηςυβ τοΙυβΗηΐ : 61 \ιζ \η 
Ιιθ8ΐ68 ρ9υ€08 ΊηΐΓ6ρί(!6 Γαοΐο ίιηρ6ΐα, βίδ τίι&ηι 
^2()6ΐηρΙυΓ08. Η8^6 ΑιΙΐ ΐ6^3ΐίοιιΪ8 δ6ηΐ6ηϋα. Κ6β[1 τίς ήρ^ασμένας πόλεις άποδιδόναι, χα\ τά δίχαια € ^θ1ιθΓ(&1ίο ίπ)ρ6Γ&ΙθΓίβ νίδβ 6$1 €οη(ΙαοίΙ)ΐ1ί8, Γ6ί- «βίεΓν χατά τους δρχους, οδχ &ν αύτφ εδέησε βαρ- 
βάρων κρίς τήν συμμαχίαν πάντων μάλιστα άιτε- 
)ί^ πρ^ αύτοϋς διαχειμένφ • άνάγχ|) δλ χρωμένφ, 
ίνατά τ« δντα διασώζοι» χα\ τά ήρπασμένα, εΐ δύ- 
*βιτβ, άναχαλοίτο. Πρδς μέν ουν ΙχεΙνον, ποιήσειν, 
δτι άνδοχΙΙ μάλιστα λυσιτελεΐν. Αύτψ δέ συμβου- 
^ύειν, συναίρεσΟαι αύτψ πρ6ς τ6 χωλύειν τους 
βαρβάρους άδβώ;, δταν δοκ^ πρ6ς τήν Θρ^χην πε- 
ριιοϋσΟβ^ Τοΰτο δ' άν -γένοιτο, εΐ χρήματα παρ. 
έχοιτο ταχτά νρ>^ς τών τριήρεων τήν παρασχ»υήν. 
Αύτδν μέν γάρ ευ^ορεΤν της ναυτιχής δυνάμεως• 
δεΤσΟαι δΙ χρημάτων έξ ών άν τραφείη «ων εΐ χα\ 
βώτ^ς παράσχοιτο δσα δυνατά, τριήρεις επιστήσει 
χατάτδν •Ελλήσποντον• α! παραπλέουσα!, ούχ ςυ6 06Γ6η(ΐ96 80€ί6ΐΑΐ6ΐη ρλοΐυδ 6δ(. Ενβηίΐ 3υΐ6ηι 
ςυίάιίαπι, ςυοά 6ί &<! Ιιοο ορ6Π8 3ηίιηο8 3(1(ϋ(1ίΐ. 
ευιη 6ηίπ) ΤγιαοΙ)*!, υ1>1 δ6(ΐ68 ΠΓι, ρΜΐ)Γΐ03 ΙχΐΗία 
(1168 Γβδίηδ &|;6Γ6ΐιΐΓ, ρ]υΓίιηί(]υ6 ιηοΓίαΙβδ λΓιαηίΙβ 

ΟΟΟϋϋΓΠδ^ρηΙ , ιΐΐΐΐη ρ6Γ 608 ΐΠΐηδΗ, Ι603ΐί8 Ιιορ6- 

πιίοπδ ρΓ086(ΐυ6ηίί1)υ8, οιηηβδ , 8υ& <ιυί<|α6 ϋη^υοτ 
&€θ1αιη»Γυΐ)1, €&ιιΐ8€υζ6ηο ^ΓΑΐίβο&ηόυιη ρ6Γ οιη- 

1)18, 61 ΟΠΙΤίίΗΚΜίίδ ρβΟβΠ) Ουπί 60 0θηΩ€ί61κΐ8Π) : ηθ 

δί ίδ 8(1 1>6ΐ1οιη ΐΓΠΙβΙϋΓ, ίρδί 1)8Γΐ>8Τ0Γυιη ς]&(]ϋ8 

ίΐΐΐ6Γ6&ηΙ, 61 0Γ8ΐ)8ηΙ ΥΟΐί 60ΐηρθΐ6δ η6Γί. Αΐ6Χ2ηΐΐΓΟ 

8υΐ6ΐη ΐ6£;81θδ ίηΐ6ΓΓ0($8ηΙβ , 6οςιιίι1 8α<ϋΐ8 1ηΐ6ΐ1ί- 

|;6Γ6ηΙ, ΟυίΙ) η6£8886η(, βΓ»€6 ίΙΙίδ ίηΐ6ΓρΓ6ΐ8ΐΜ8 

6δΓ, ρορυ1ί(ΐα6 ρ6ΐίΐίοη6ΐη' ρΓΟ 8υ£;υηο ιη8χίιΐ)ο 
Ιΐ8ΐ)υίΙ, Ι)6η6 ίρδίδ Γ6ϋΐ ρΓ0€6δδυΓ3λΐι : (ΐποιΐ 6Γΐ3ηι ΙάβουσιτοΟς βαρβάρους περαιουμένους βλάπτε ι ν. Β ^ η6ηι1η6 ίΐ)(6ΓΓ0^8ΐυδ, <)υχ 5ίΙ)ί 6χρ6(1ίΓ6ΐιΙ, 8υ8• ΚαΙ τοίκον τ6ν τρόπον της έχείνων άπηλλάχθαι 
«εριέσται βλάβης. "Αν δέ μή Κράλης έΟέλτ^ ποιείν 
«ά δίχαια πρ^ αμφότερους, είδέναι γάρ χα\ αΟτ^ν 
Οπ' Ιχβίνου άδιχούμενον ού μίχρά τίνα, ε( μή ή 
««ροΰσα βύναμις έξαρχεΤ έχείνον χαταναγχάζειν τά 
δέοντα ποΐ€?ν, τότε χρήσεσθαι χα\ το?ς βαρβάροις 
τοσο(}τους ύπ^ αυτών περαιου μένους, δσου; άγεσθαι 
οί άν έθάλΐϋσι, χα\ μή πολλούς δντας, άφοβί^ τρέ- 
ησΟαι Ιπ\ σψάς χα\ διαφθείρειν. Τοιαύτα μέν δ 
βασιλβ&ς ιτρ6ςτ6ν *Λλέξανδρον Ιπρεσβεύετο. Κα\ 
ϋόχει χάχαίνφ ή βασιλέως παραίνεσις λυσιτελείν, 
χαΐ συνατίβετο πρ^ς τήν πράξιν « συμβάν δέ τι χα\ 
τΜοΰτοΓϊ/, Ιπέ^(ίωσε μάλλον πρδς τδ Ιργον, Εορτής 
γάρ τενος δημοσίας αγομένης έν Τρινδβω το?ς ού• δίδ86ΐ, 8ΐ8ΐίΐη(ΐυ6 61 ΐρ86 ρ6ΐίΐί8 δυ1ΓΓ3£;3ΐυ8, 16|^108 

(Ιίιηίδίΐ. 1ιηρ6Γ8ΐθΓ, €θ^ηοδ€6η8 Αΐ6Χ8η(ΐΓυιη Ιιογ- 

Ι&ΐίοηί δαΦ 1)6ηί£1ΐ8δ ΑΙ1Γ68 ΟΟΠ)ΐηθ(ΐ8δ66, 61 ν6ΐΐ6 
Ρ660ηΐ3ΐη Ζά 8ρρ3Γ3ΐυΐ)) 00ηΓ6ΓΓ6, ηΐίΓ3ΐ)Ί1ίΐ6Γ£;8• 

νίδϋδ 6δΙ, Γ3ΐυ8 δ6 ροδδ6 1)8γ1)3Γ08 ΓερΓίιηβΓβ , ηο 

Πθΐη8ηθ8, Εΐ Μθ6508 ίη6υΓ88η(]θ Υ3δΐ3Γ6ηΙ, 6ΐ 36- 

οίη^ί 8(1 6ΐρ6(1ίΓιοη6ΐη η8Τ8ΐ6ΐη 1)3γ1)3Π8 ρΓθΙιίΙ>6η- 
(Ιίδ οοηβΐίιαίΐ , η8να1βςυ6 ίη 1ΐ6ρΐ3δ€8ΐο ρΙυΓί1>υδ 
8ηηίδ Ιαίο ί1)ί(ΐ6Π) 6χ3£|;6Γα«> , υ( οιΐ6Γ3Γί3η) ουιη 
οη6Γ6 Ιΐ8υ(1 ευηαιηοάβ ροδδ6ΐ 6Χ6ίρ6Γ6 , ΊΠο 8ηηα^ 
6χραΓ^γίΙ : ρο(οίΙςυ6 η)8£ηυιη , 61 «ίνίΙβΓι ύΐΊΙΐδ• 
δΐιηυιΐ) οραδ ιουΐΐο 18Ι)0Γ6> ιηυ1ΐθ(ΐιΐ6 φγ6 Γ6ΐί€ΐΐ6Γ- 
6θηθ66Γ6. €χ(6Γΐ)ΐη Μ€?δίρΓ0ΐηίδδ8 «6η(ί Γ8ρυ6ηιηΐ; ί^ 
1101) (Ιία 61)111) ροδί ρβΓ ΐ6£3ΐο8 (!6 ρβουηία €0ΐΐ8ΐΗίι 179 ΙΟΑΝΝΙ.^ ΟΑΝΤΑΟυΖΕΝΙ 180 

ΓβίΓαοΙανίΐ. €Γ9ΐ6ΐη (]υίρρ€ Γ6 αυϋίΐα ηοη ΙβνίιβΓ Α τοΰ βασ(λε(οΐ(, χα\ (χλου πλιίστου βονε^ι^υηχότος, 
Γ6ρΓβΙΐ6ΐΐ()ί8$6 , 797 ^^^^ ΐΓΐΙ^υΙα ΚοιΠΑπί» ϋΙίΓΟ 1π€\ παρήιι βι* έχκίνων χα\ των βασιλέως έιεομένων 
ρΓ0ΐηί$8ί$8βΙ, 61 ςυχ »ηιιί8 οΙ)Γιη6Γ6 €3ηΐ&ΰυζβηιΐ8 ι^ρέσβεων, τ^ σφετέρ^ βιαλέχτφ πάντες 1πε6^ων, 
ηρςυΐΓβΙ, Ιιχ€ βίΐιί (Ιοίο ρβΓβυβι,ιΙβη 8υ8ΐίηυί85€ΐ. ώς δεΙ Κανταχο\>ζηνφ τφ βασιλε! πάντα ποιεΓν τά 
ΟυαΓβ 86 ρΓοηιίβδΑ Ι^ηιοιη (Ι6(ΐ6€υ8 8ίΙ)ΐ, λο %^Ώ^ή χατά γνώμην, χα\ τήν ιΐρήνην Ιχ παντ^ τρόπου 
Ηΐιο ίηιπ'βηΐία, ρβΓδοΙνβΓΟ ηοη ρο$ί>6. ΙΙβο άβ €311891 τήν πρ^ αΟτ^ν αίρείσθαι, Ινα μ^ έχπολεμωθέντος, 
ιιοη ραπιπι ίη^ί^πηίυδ ίηφβΓ8ΐ0Γ, ϋθ£6Γ6 2ί£;^Γ688ΐΐ8 άπόλωνται αύτο\ βιαψΟαρέντες ύπ6 των βαρβάρων, 
081 8υ3ηι ςυαηι Οπαϋδ ^(Ιαιοηίΐίοποιη ίΠί ίΓυοίυο- χα\ έδέοντο πείβεσΟαι αύτο?ς. Αλεξάνδρου δέ των 
8ίθΓ6ΐη ΓοΓβ ; ςυί, υΐ Ιιοιηο ίηνί(]ϋδ βΐ ίηβίάίοδίΐδ , πρέσβεων πυνθανομένου, εΐτών είρημένων 1πα{ου- 
8οηιροΓ βπ <Ιί$ΐυΓΐ)&Γ6 ηΐΙοΐυΓ, ςηχ* ίμδί ΑΙβχ^ηιίΓΟ σιν, έπεί άγνοείν έχ£ΐνοι Εφασαν, ήρμήνευεν αύτ^ς 
6]υ8ςυβ ρορηίο ΛτβΜβ €ρη(1υεΙυΓα &ίηΙ. Νοη βπίπι ελληνιστί, χα\ τεχμήριον έποκείτο μίγιστον τοΰ 
Αΐ6Χ9ηϋΓυπ) 1η1)υΐ3 ρβηιΙβΓΰ, υΐ Πΐ6 ΓΡ3υ<]υ1οηΙιΐ8 (χλου τήν άζ^ωσιν, τοΟ σφ(σι μάλιστα λυσιτζλεΤν 
€θπιπιπιίβ€0ΐαΓ, 86(1 ίη Γ6Κ)υ8 ίιηρ6Γίο η6€βδ83Γϋ8 την πράίζιν, βτι χαΐ μηδ* ύφ* ένδς ερωτώμενοι, τά 
οοΙ1ο€3Γ6 ρ60ϋηί3Πΐ , πΐδί ηυ» 8υί8 ίρ86Π)6ΐ ηυΐίΐί- σφίσι συμβουλεύουσι συνοίσοντα. Αύτ{χα τε έπιψη- 
1)υ8 βΐίρϋηιΐία 8θΙνί(, ΐΓί1)υΐ3 ηοηηΐηβΐ. ΥοΓυπι ηίΙιΊΙ φισάμενος, χα\ αύτδς εξέπεμπε .τοΟς πρέσβεις. Βα- 
ΙιΟΓϋΐη 3ΐ1 Αΐ6Χ3η(ΐΓαπι ίπάιΐ€6η(Ιυπ) 83118 ν3ΐ6ΐ)3ΐ. σιλευς δέ πυθόμενος ώςπροθύμφς δέξαιτο *Αλέζαν- 
1πιρβΓ3ΐθΓ ίηιηιίηβηΐβπι 8 ΒαΓΐ)3η8 €ΐ3(ΐ6ΐη 61 ρΓΦ- δρος τήν παρα(νεσιν, χαΐ βοΟλοιτο παρέχεσβαι 
<]ίοβπ8, 61 ΐ68ΐΊ063η8 , Ιϋπο ρΓορΙβΓ ί8ΐ3η) 3Πΐ6η- χρήματα πρ^ς τήν παρασχευήν, ύπερήσθη τε, δυ• 
ιί«ιπι ρ(£ΐιίΐϋί1ίηβ136ΐυηι ίη, ςυ3η(1ορα!ηίΐ6Γ6 πίΐιίΐ νήσεσθαι νομίσας άπε^ργειν τοΟς βαρβάρους, τοΟ 
ρΓ0<]6ΓίΙ, ΙιθΓΐ3ΐίοηβ (Ι68ΐίΐί1. ΟϋΦ οίΗηίΑ ρο8ΐη)θ- μή 'Ρωμαίους χα\ Μυσους έπιόντας διαφθείρειν, 
<Ιυιη ίΐ3 3οείιΐ6Γηπΐ• χα\ ώρμητο παρασxευά^εσθαι ήδη πρδς τ6 ναυτιχδν 

συβτήσασβαι έπ\ χωλύσει των βαρβάρων. Ύ6 τε νεώριον τ6 πρ6ς τψ Έπτασχάλψ έν έχείνφ τφ £τει 
έξεχάθηρεν, ύπ6 πολλών ίτών Ιλύος επιγενόμενης προσχωσθίν, χα\ μή δυνάμενον εύπετώς είσδίχε• 
σθαι δλχάδα φ4ρτον άγουσαν μέγα Ιργον κα\ πλείστα λυσιτελουν τ^ πόλει, χα\ πολλφ πδνφ, χα\ 
άναλώμασι χατορθώσαι δυνηθείς. "Εληγον δέ εΙς οΰδΐν αΐ του Μυσοΰ έπαγγελίαι. Τστερβν γάρ 
όλ(γφ πρδς βασιλέα πρεσβείαν πέμψας, άπηγόρευε τήν είσφοράν. Κράλην γάρ Ιφασχε πυθόμενον, ού 
μετρίως αύτου χατηγοριΐν, δτι φόρους 'Ρωμαίοις παρέχειν ύποσταίη έκοντ\, χα\ & μή τοΙς δπλοις 
δύνιιτο βιά;εσθαι•βασ.λευς ό Καντακουζηνός, τβΰτα πείσειε παραγαγών. Λι' 4 μηδ' αυτόν τά ύπεσχη- 
μένα δύνασθαι ποιείν, τοσαύτην αίσχύνην προστριβόμενα αύτψ χα\ γένει. Έφ' οΤ; ού μετρίως άγανβ• 
χτών ό βασιλ«υς, έπεχείρει πείθειν, ώς μάλλον αύτφ λυσιτελοίη, ή αύτοΰ παραίνεβις, ή Κράλη. 
Φρονουντα γάρ έχείνον, χαΐ επιβουλεύονται άε\, ταΰχα πειράσΟαι διαλύειν, ά τκολλήν αύτφ χαΐ τοΤς 
ύπηχόοις οΓσει τήν'ώφέλειαν. Ού γάρ παρέχειν φόρους ώσπερ έχείνος άπατ^, άλλ* άναλίσχειν είς δέον 
Οπ^ρ της αρχής* πλην «( μή χα\τάτοΙς σφετέροις στρατιο'ιταις παρεχόμενα, φόρους ονομάσει. *Αλλ* 
ήν ούδΐν άξιόχρεων των λεγομένων είς πειθώ. Βασιλεύς δΐ τήν Ισομένην αύτφ φθοράν ύπό των βαρ- 
βάρων προειπών, χα\ διαμαρτυράμενος, ώς τότε της νυν\ μεταμελήσει άβου)ίας, δτε μηδέν άπό- 
ναβθαι Ιξίσται της μεταμελείας, έπέπαυτο προς τήν Ιπιχείρησιν χα\ αυτός. "Α εΙς Οστερον άπαντβ 
έξέβαινε. 

ΟλΡυτ XXIII. 

Ρτορίίτ ΒατΙαανΛΐ €1 Ααηάνιη Η(ΒΤβ$ίη $ιιηο4Η$ αδ ιηιρεναιοτβ €οη€βάίίην, €1 €)νΛ ίη €α τε άίΐίρβηΐία» €μτ 
Αείαάί^ηΗί $ε ο€€Ηΐίαήί. υί$$ίάίηη βο ηωτίηο β]ΐα ηοΐαΐονα εχΰίρίηηΐ. ΟπαΐτιάπηΜ άη άί$€€ρίαήοηί^Μ$ 
ροηϋατ. Ερίΐ€$ί εί Οαηί ερί$€υρί εχαίΐοίοταηίητ. ΒατΙααιηΜ εΐ Αάηά^ηΜ ροεί ίηοΠειη εχ€θΐη9ηΜηκαηΐκΓ. 
ϋέ ίοίΗί$ εοηίεήρίί»» ΒατΙααηΐίίίί ει ΑάηάψίΐαηΗ ίίΙεηΙίΠΜ ίηάίείΐΗτ^ <Ί ίη ααΐοάια Αα^^ηΙιΐΓ. 

Ρθ8ΐ1ΐΦθ ίιηρ6Γ3ΐ0Γ οοηΓοβίοηΡίη 1)0Γπ1>ίΐ6ΐα 61 Μετά τούτο δΐ ό βασιλεύς σύγχυσιν δεινήν χα\ 

ΙυΓΐ)α8 ίη Ε6€ΐ68Ί3 6\οίΐ3ΐ38 ίηΐυβηΕ, 3ΐ(]η6 & €θπι- άταξίαν όρων έν τ) έχχληοί^ γινομένην, χά\ της 

ιιιυΗίϋη6 ΓβΠςυοΓυπι (ϋ806»8ί886 β;»Γΐ33η[)1 61 χοινωνίας των λοιπών άφίσταμένους τους τά Βαρ- 1 

Αοίηάγηί 8601310Γ68, ιηυΙΐ08<ιυβ &1> ϋπ δβιΐυοίοβ, 61 λααμκαΧ Ακίνδυνου ήρημένου;, πολλούς τε τούτοις 

ίΙΙθ8 Εΰ6ΐ6»ίαιη ρ6Γν6Γ80Γϋη[ΐ <Ιοβ[αΐ3ΐυπι &66Μ83Γ6, συναπαγομένους,διαστροφήντετώνόρΟών δογμάτων 

61 |«ΐ(1ίοίυιη ρο8ΐυ]3Γ6, Ιυπ)υΙΙυ&ηΐ68 ςυοΐίϋί6, έγκαλουντας τξ Έκκλησίςι, χα\ τήν δίχην έπιβοωμέ- 

Γ08^ιιΐ68ςυ6 3ϋ Γ3Γιοιΐ6ΐη τ^άά^ηά^ηι 86 νοοίΓΐ, νου;, χαΐ παρενοχλοΰντας όσημέραι, κα\ δεομένους 

€α1.ίϋ1'.) ραΐη3Γ€ΐΐ3, 6ΐ 3ΐιί8 6ρί8€ορί8, ηιοηαοΙιΟΓυπι- άντικαθίστασθαι πρδς τήν έξέτασιν. Καλλίστου τ£ 

ςυβ ρΓίιΐ!&Γϋ8, ςυοιΐ 86ϋίϋθ8ί8 3ΰ <ϋ8ΐΓ361οΗ1)υ8 ομοίως του πατριάρχου, χα\ των άλλων αρχιερέων, 

ίΠί8 6οηΐΓ3Π3 86ηΐίΓ6ηΙ, 8ίπ)ί1ίΐ6Γ οπιηϋ1>ιΐ8 8^πο- καΙ των λογάδων τών μοναχών, Οσοι το?ς άποσχισταΓς 

ϋυιη 6θη£Γ6^3ΓΊ 61 (1θ£Πΐ3ΐ3 6Χ3Πΐίη3Π, δβςιιυηι εναντία έφρόνουν έν τοις δόγμασι, δ^ομένοιν χά\ 

€χΊ8ΐίιιΐ3η$, ηοη Η2Β6 νΙ1ίρ6ηά6Γ6, 86α ςυαηΐιιηι αυτών ομοίως σύνοδον συγχροτε?ν, κα\ τών δογμά- 

|Κ>886Ι» Ε66ΐ68ΐχ ρ3€ί €0η8υΐ6Γ6, 8^ηθ(]υπι &%ί ρ6Γ- των τήν έξέτασιν ποιεισθαι, δίκαιον είναι ο1ηθ8\ς 

ηιίβίΐ : 61 6απι 3ΐίθ9 6ρί8€θρθ8, Ιααι 6Γ6ςυΓΐυπι μή τοιαύτα γινόμενα περιορ^ν, άλλα της κατά τήν 

Ρ3ΐ&ιη3πι Τ1ΐ6883ΐοηίθ6η56ηι 1ίΙΐ6Γίδ 3606ΓδίνίΙ. Έκχλησίαν ειρήνης προνοείσΟαι δση δύναμις, έπέ- 

ΟϋΑηςααπί δίαΐίηι 3ΐ) ίηίΐίο, ]|^08ΐ(ΐΐΜηι ΟυιΙυδ 1>6Ηί ^ τρ«π£ τήν « ,^νοδον γενέσθαι^ν^λΟ^ύ^ΟίΙ^λλους ί?1 ΠΒΤΟΗΙΑΚυΜ ΙΙΒΕΚ IV. 1» 

μ^τΕκέμπετο αρχιερέας γράμμασι, χα\ τ^^ν Θεβ9α- Α οίνίΐίβ ΓΟδβϋβΓοηΙ, Ιοίίυβ ]&ιη οοιηροδ ιιηρβηί, ηβ-* 
λονίχης Γρηγόριον τόν Παλαμδίν, χα{ τοι βααιλιΟς 
ιύθυς εξαρχής μβτά τ6 ικπαυσθαι τ6ν συγγινιχλν 
η^μον, χα\ ιτίσαν ύπ^αΟτφ τήν 'Ρωμχίων ήγεμο- ν{αν γεγενησθαι» &ναγχαΙον οίηθείς &σκερ τάς 
χο9μιχάς ^ιαψθόράς^ ο5τω δή χα\ τάς της Έχχλη9{ας 
ιηύενΟαι^. τ^ν *Αχ(νδυνον Γρήγίριον ίτι περιόντα, 
δς τις της τοιαύτης διαφθοράς μετά Βαρλαάμ μάλιστα 
ιιρο<οτη, ούχ ίπαξ, άλλα χα\ πολλάχις μετεπέμψατο, 
χα\ έχέλβυε των άντιχαΟισταμένων άνίφανβδν χατ- 
ηγορεΤν» εΓ τι Ιχοι. Μάλιστα γάρ αΟτδν, εΙς λόγους 
άλλήλοις ΙλΟόντων των μερών βούλεσθαι εΐδέναιτάλη- 
βές, Ιχ των πρίς αλλήλους &;τιλογιών γινομένου 
Ινβργους.. 'Χχίνδυνος γάρ, αύτδς μέν πα^^όησιάζεσθαι 
ούχέΟά^^ι, έτερους βέ τινας προσπέμπων τους 06$8&πυιη Γβριιΐ&ηβ ςυοπιο<1ο οίτίΐββ , βίο βΐΊατη 

βΟΰΐ68ί&8ΐίθα8 86(Ι&Γ6 1ίΐ69 81(1116 €0ηΐΓ0ν61*5ί38, 

6Γ6κθΓίυιηΑ€ΐη(Ιγηοιη8(ΙΙιθ€8υροΓ8ΐΊΐθΐη 798 (Μ"ί 
ουιη ΒαΓία&ιηο Ιιυίο άίδβΐάίο ααοΐΟΓ 61 ρα^Γοηιΐϊ 
ΓυΗ)} ηοη 86ΐη6ΐ, $6ά 89ρρΊυ8 8(1νο63?!ΐ, 6ΐ8(1ν6Γδ3- 
τίθ8, Γ8ί 4«Ίά ΙιαΙ)6Γ6ΐ, ιηληΊΓββίβ τεοδ ρβΓ^ςβΓΟ 
|ιΐ88ίΙ : πιαχίιηβ βιΓιηι 86, ρ3η!1>υ8 ^ί80βρΐ8ηΐϋ)υ9« 
Τ6ήΐ8ΐ6ΐη βχ ιηιιΐυα 6οηΐ6ηΐίοη6 6ΐυο6ηΐ6ΐιι νβΐΐο 
οο^ηοδΟβΓβ. Αΰίηάρυβ βίςοΜβιη ίρβο ]ί1)βΓ6 Ιοςιιί 
ηοη 8υ()6ΐ)αΐ, 86ά Αΐίθ8 ςυο8(ΐ8ΐη Γαηιι» δα» αΙΙβ- 
^8η8« 8υ8ά6ΐ»8ΐ 618 η6ςυ!ΐ6Γ, υ Ι ι*ιηρ6Γ8ΐθΓ6ΐη Ιιιγ- 
1)3Γ6η(,. 6ΐ 8€ϋοη6Πλ Ι8η<ιιΐ8ηι ΙοΒδί, (Ι6(|η6 οογπι- 
ρΐβΐβ Γ6€(0Γυηι (ίο^3ΐυιη ΓαΙδο 806ν$&Γι ροβίιιΐϋ- 
Γ6ηΙ, οιιιη ροΐΐυδ 806ϋ Ρ^Ιμοφ Ιβίβδ 6886ηΐ, 61 αοτφ φρονουντας Γσα, βασιλεΤ δι' 5χλου γίνεσίΐαι ρΓθ8θη1)ί ι»6Γ6Γ6ηΙϋΓ. ΟαοοίΓΟα ίηαρβΓ&ΙΟΓ πΐ8]θΓ6ΐη 
«αρέπειθε, χα\ τήν δίχην έξαιτεΤσθαι ώς αδικούμε- 
νους, χα\ διαστροφήν έγχαλουμένους των ορθών 
δογμάτων, τώνιτερ\ Παλαμών μδλλον τοιούτων δντων, 
ιια\διχαΕων έξωθεΐσθαι. Δι'Λ δ βασιλεύς, Άκινδύ- 
νφ μ2λλον -πα^^ησίας μετεδίδου, χα\ έχέλευε μή 
αύτδν χρυηόμενον, δι' έτερων τήν διαφοράν άναχι- 
νείν άλλ'αύιδν έν φανερφ τοΤς έναντίοις άντιχα- 
ταβτάντα, 1) νιχ^ν άν φα£νηται μδλλον αύτδς 
ιύβεβέστερα «ρεσβεύων, ή ήττώμενο; διορθοΰσθαι, 
χαΐ μή άναισχυντεϊν, έφ' οΓς αύτ6ς άδιχεί μδλλον, 
έτέροις τίϊν παρατροπήν της αληθείας έγχαλών. 
•Ακίνδυνος δε άΐϋηγγελμένων αύτψ των βασιλέως 
λίγων, μάλ'.στα μέν Ιφασχε βούλεσβαι άντικαθίστα- ΑαιίίΙγηο ΗϋβΓίΑΐβιη ίιηρβπίοΐ)»!, Υιοπ^ηβ ηβ 86 

0€6υ]ΐ8Γ€ΐ, 8υΙ ρΟΓ 8ΐίθ8 ΟΟΟίΓΟνΟΓδΙΑδ 8υ8€ίΙαΓ6( : 
86ά ραΐ8Π1 30 ρ6Γ 86 8(]ν6Γδ3Γϋ8 Γ68ίϋΐ6η8, 801 
γίη06Γ6(, 81 ΐηηβΊδ ρΐ6ΐαΐ€αΐ ίρ86 Οθΐ6Γ6 \!(ΐ6Γ6ΐυΓτ 

8ηΙ νίοΐυδ οογγΙ|[6Γ61ογ : η6Τ6 ίιηρυάοηίΟΓ 8£6Γ6ΐν- 

8ΐϋδ άί886ΐΐ8ίθη6ΐη 8 ?6Π1816 6ΧρΓθ|>ΓβΙΐ8, ΟΟΠΙ ίπ 
60 {ρ86ΐη6ΐ δοβίυδ 8(1ΐηΙα6Γ6ΐ. Ι1ΐ6 ν6Γΐ>ί8 |Πΐρ6Γ8*- 
10Π8 δίΗί Γ6ηυηΓΐ8ΐί8 ρ6Γ0υρ6Τ6 86 άΙχΊΐ ρ&ΐ8ΠΙ 
Γ68ρθη()6Γ6 8()ν6Γ88ΓΗ8 ; Ιίΐη6Γ6 8υΐ6ΐη, η6 81 |.0- 
1)1ίθΟ 86 0Γ6(]8ΐ„ ρ<Βη88 Γ6ρθδ08(αΓ ΟΟΓαΐΠ, ίπ ηυί- 
1)08 ρ8ΐΠ8Γθ1ΐ9β Ιθ8Πηί 1)6ΐΗ ΐ6Πΐρ0Γ6 8θΙ)δ6Γνί6η8, 

Ιιηρ6Γ8ΐθΓ6ίη οβΓ6η(ΐ6Ηΐ. Ιιηρ6Γ8ΐθΓ 8ΐ8ΐΗη 6(1ίο€ηιη 
ρΓοροηϋ, ο( Αοίη^νηυδ η'ιΐιίΐ (ΙιΐΓίυδ ίόηηκ{8ηβ, 46. οθαι τοΙς άντιλέγουσι. Δεδοιχέναι δέ μή φανερές ο άο^ιπίΐίδ ({Ο» υ6Γ8 ρυΐοΐ, οιΐΓ8 ιηοΐιιιη 6χρΓ0ΐη8ΐ. 
γενδμενος, δ£χας άπαιτ!|ται δν χα\ αύτΐίς τταρά τ6ν 
του πολέμου χρδνον τψ πατριάρχη ^Ιωάννη συναιρε- 
μένος προσέκρουσε πρδς βασιλέα. Κλ\ ό βασιλεύς 
αύτίχαθέσπισμα έξετ(θει, ώστε μηδεμίαν Άχίνδυνον 
βλάβην ύφορβσ^αι,άλλά πα^^ησίςι περ\τών δογμάτων 
λέγειν δσα οΕεται εΤναι αληθή. Ό δέ χα\ μετά τήν 
τοσαύτην &δειαν μάΟΟίον άψανής ζν, χαΐ τδν ζ<5φον 
ίρημένος άχρι τελευτής, χα\ μετά τ^ν εκείνου 
«λευτήν, οίτε πρ^ερον τά Γσα ήρημένοι, διαδεξά- 
μενοι τήν διαφοράν, Ιτι τε δ της Έφεσίων πρόεδρος^ 
χαι άλλοι δσοι αίρεθήσεσθαι έλπίζοντβς έπ\ τών 
πατριαρχικών θρόνων ήγανάκτουν διά τήν άποτυχίαν, 
προσθεμένοι έκείνοις,. κα£ τοι Βαρλαάμ τε καταψη- 
φισάμ«νοι τήν αρχήν, χαΐ Οστερον κατά Ιωάννου Νϋ)ίΙοπΜηυ8 ΠΙ6, 6ΐί8ΐη Ι8ηΐ8 ΓιΙ)6Γΐ8ΐ6 οοηο6$88, 
86 οοουΐ6Γ6, 61 ίπ ΐ8ΐ6ΐ)Γΐ8 υ8(ΐυ6 &ά οΙ)ΐ(οιη ιΙοΗ- 

16806Γ6. Ρθ8ΐ ΙΐΟαίΙοίδ οΜίΠΙΟ 6]ΐΙ8 860ΐ9β 8ΐΗη6» 

άίδδίάίαιιι 6χοΊρί6ηΐ68 ( Ερ1ΐ6δίοη]ΐη 8ηΐί8ΐίΐ6, 6Ι 
&Γιί8 ςιιΐ 86 ΙΙίΓοηο ρ^π8Γο1ιΙοο ςυοιη 8ρ6Γ8ν6Γ8ηΐ, 
6χοί(1ί856 ίη(1ί|$ιΐΑΐ)8ηΐυτ, 80€6<ΐ6η1*ι1>α3, ςα8ΐη?ί8 
ΒαΓΐ88ΐηοηι 8 ρΗηοίρίο (Ι8ΐηη8886ηΐ9 ρθ8ΐ68(ΐΐ]β 
οοηΐΓ8 Ιθ8ηη6ΐη ρ8ΐΗ8ΓθΗ8ηίΐ, 61 Αοιηϋροιη ίνβ• 
ιηυί886ηΐ, 61 οιηηίΐιοβ «αίουϋβ ιΐΐοηι άο-^Γβ^υ ()6- 
ΐυΓΐ)8886ηΐ, ο5 Ιιοο δοΐηιη, ηαοά Β8Γΐ88ΐηί 6ΐ 
Αοιη(Ιγη! 4οοΐΗιΐ8ΐη οάιηίπίΓΟίιΐΓ ) ΐυιηυΙΐυ8ΐ)8χ(υΓ, 
61 Εοοΐ68!8ΐη οΗιιιίη8ΐ)&ηΙυΓ, ςυο<1 άο (1θ£ΐη8ΐί8 
0(16*1, ςυΦ 11)6θ1οκί ηοη ΐΓ?(1ί(1ί886η(, Ιρ88 βΐ Ιιοηο- 

ΓΐβΟΟ 86ηΙίΓ6ΐ, 61 8Ηθ8 (ίθ06Γ6ΐ. ΙάΟΙΓΟΟ ίΐίΙρ6Γ810Γ, του πατριάρχου, κα\ *Αχινδύνου πνεύσαντες σψοδρδν, Ο 0080(8 βγπο(1ο, <1θ9Πΐ8ΐ8 ίη ϋίδςυίδ'ιΓιοηοηι 8(1ι1ιι« χα\ ψήφοις άπάσαις εκείνον κιθελύντες της άρχης 
δι* ουδέν Ιτερον, ή τδ τά Βαρλαάμ κα\ *Αχινδύνου 
πεπρεσβευχέναι, έθορύβουν τε Οστερον κα\ τής 
Έχχλησίοις χατηγ^υν, ώς παρά τών θεολ«$γων τήν 
παράδοσιν περί τών τής πίστεως δογμάτων χαλ 
πρεαβευούσης, χα\ τοΟς άλλους διδασκούσης. Δι* & 6 
βασιλεΟς φήθη δείν^ σύνοδον άθροίσας,. έξέτασιν 
ποιείσβαι περ\ τών τής πίστ3ως δογμάτων. Έπε\ 
δΙ συνϊ^λθον οΐ έχασταχδθεν προστάται τών Εκκλη- 
σιών αμφοτέρων τών μερών γενομένων Ιν βασιλείοις 
τοΙς τών Βλαχερνών λεγομένοις» χ&^ βασιλέως του 
Κανταχουζι^νου παρ<5ντος, χα\ τών έν τέλει Τωμαίων 
τών μάλιστα επιφανών, έπ\• τέσσαρσιν ήμέραις τών 
αμφισβητουμένων τί^ν έξέτασιν έποιήσαντο. "Οσα €6η(]8 οοηδαίΐ. ;υΐ)ί υη(ΐ6ςυ&ςυ6 Εοοΐ68Ϊ9Γυπι- γ6- 
0(0Γ68 οοητ6η6ηιηΐ, 6( η(Γ84υ6 ρ8Γ8 ζΰηΜ ίη . 
ρ8]8(ίο ίη Βΐ8θ1ΐ6Γηΐ8 ηυ» (ΙίουηΙυΓ, 8ίΓιή( 6ΐΐ8ηι 
€8ηΐ8ουζ6ηυ8 ίαιρ6Γ&ΐ0Γ, 61 άβ ηοϋί1ίΐ»ΐ6 Βοπΐ8π»- 
ί11η8(Γί83ίιηί ςυί(]υ6, 798 1ηςυ6 οοηίΓονοΓδίαΓυπι^. 
ςαχβΐίοηο ι!ί68 ςυ8(υθΓ οοηδυπιρίι 8<ιηΙ. 0υ:νιΐ8πν. 

ί^ίΙυΓ ί1)ί 8]ΐ6Γ08ΐίθη68 6Χ8(Ίΐ6ΓίηΙ Ρ8ΐ8Π19βΤΗθ&83ΐθ• 

ηίοοηδίδ 6ρί8θθρΙ (ουιη οο 6ηίιη ρο4ΐ8$ίπιιιπι 06γ- 
Ι8πΐ6η 6Γ81) 6ΐ Αοίη(1γηΐ8ηοΓυηι (ςυοτυηι 08ρίΐ8 οΐ 

8ηΐ681£;η8ηί Ερ1ΐ68ί, 6( 68ηί Π16{Τθρθ1ίΐ9Β, βΓ6|^0Γ09• 
ίΐ6Π1 61 06X108 6Γ8ηΐ) 00ηΐΠΙ6ηΐ0Γ8Γ6 ΗΟΟ 1耕 80- 
ρ6ΓΥ808η61ΐηΐ 68861. δ1 0η|η8 68 η0886 ίηΐ6Γ68(, 

ΐοηιαιή βυροΓ Ιιοο οοηδοηρίυπι, 61 8ί|[ί1ΐ8ΐίη) οπιβΙ»- 

Γ60ΙΙ88ηΐ6Π) 16(;8( Κθ6ΐ Ρί9»^α8αρ6Γ(ΙΙ1β 0ηΜΐί91^ 183 ΙΟΛΝΝΙδ ΟΑΚΤΑΟυΖΕΝΙ 184 

(|ί»€βΙ. ΙΗθ(1 Ιαηΐυιηιηο^ο Ηιιίο ΙιίδΙΟΓίχ ίη56Γ6ΐΐ(1ΐ!ΐη Α μέν ου ν άλλήλοις άντδίπον, ΠαλαμΙ; τε ό θίβιιαλο- 

νίχη;, προς έχεΤνον γάρ μάλιστα ό λόγος ήν, χα\ οΐ ^ΙιιχΙιηοβ, Ααοϋγηί δβοΐίΐΐΟΓββ, ςπη^ί Ιιι ιρβοιΓΜηο, 
υΐ ύίΰίΙυΓ, ουπι ΒαΗαλίηο (|6 ¥.^^]^%}χ ϋοςιηηΐίϋυβ 
βίΐρβΓβ άβρΓβΙιοπΒΟβ ΓυΐΒίβ. ΟααρΓορίβΓ 55ηο(]θ3 
£ρΙ)68ί βΐ 6801 6ρΙ$€ορο3 0Γ<1ίη6 ιηονοη<]ο8 (Ιβ- 
ΟΓβνίΐ : ΒαΗιι^ιηυιη τβΓΟ, βΐ Α€ίη(Ιγηιιιη α ΓβΠςυο 
εΰ€ΐ6&ίφ εοΓροΓβ, ιιΐ ιη6ηιΚ>Γ& πιογΙμ) ϊη$3η»1)ϋί 
Ιηί^αΛ, ηυΠίυ&ςυβ οοΓΓβοΐίοηίβ ρο8ΐ ηιοπβπι ΰ&- 
ρ3θί3, ιιΐ2ΐ]ίί6$ΐ6 Απιρυΐανίΐ. δί ςυίβ 9υΐ6ΐη βοΓυιη 
ηβΓ^ηα Ιπιρίβίαΐβ (Ιαιηη9ΐΑ Άά καΆνη ββιηίΙαιη'Γβ- 
(ϋοηβ, ΐηοοΓΓορίαπι Ε€ΰΐ6$ί£ (Ιοοίπη^ιη ΰοιηρίβ- 
€ΐβΓ6ΐιΐΓ, βυιη 85 £€016518 βυβοίρίβικίυιιι, 61 αΐ 
ηΐ6η)1)Γο Ι^ςίιΙηοο, βίηβ υΐΐα ρΓΧίΰπίοΓϋΐη ΓβρΓβ* 
1)6118101)6, ;8υΐ 6χρΓο1)Γ3ΐίοη6 ρΓονΙ<Ιβη(Ιοπ) 8ΐ8ΐα- 
βΓυηΙ. Οαί υβςυο βϋ εχίΓειηυιη βρίπΐυιη οΙ)5ΐίη8ΐθ8 
ιιι&η«'.Γ6ΐ!, )ί8ϋ6ΐη ρ<ΐβηί8, ςυίΐιυΐ ΒϋΓΐβαηιυβ 61 
Αοϊηϋγηυβ, ιιιυ1ΐ8Γ6(υΓ. 56ουη<Ιυη 1)»€ ΐοηιυβ 16γ- 
Ιίυβ (1υο1)υ8 ρΓίθΓί1)υ8 681 84(ϋΙα8. Νβιη Ηΐ6 ρθ8ΐ 
^03ηηί8 ρ8ΐπ8Γ6ΐ)9Β 8ΐ)ΐ1ί€8ΐΐοη6ΐΐ) οοη8€ηρΙιΐ8 (ουί 

€ΐ|8ΐη ρ8Κί8ΓϋΙ|8 ΙΗ6ΓΟ$θ1γΠ)θη|ΐη 8υ58€Γίρ8)Ι) 
68Γΐ88Ι1ΐΙ 61 ΑοίίχΙγηΙ 8€6ΐ6Γ8ΐ8Ι11^ ίιηρ!6Κ8ΐ6ΐη 6ί 

96ηη8ηοΓυιη 4ΐθ|[Π)8ΐιιιΐ) €θΓΓυρΐίοη6ηι ά6ΐ6κί( 

{ςυ8ΙΙΙ 0ΐ) 08υ88ΐη 61 ^08ηη68 ρ8ΐΓί8Γ€ΐΐ8 86<Ι6 8υ8 

46ριι)§08 681, ςιιο4 η^Iηί^υιη ϋυιη ΒαΓίβαιτο 86η- 
ΐίΓ6ΐ}» 61 ρΓίηια$, ρθ8ΐ (ϋ]υ()*ιθ8ΐίοηοιΐ) ΑικΙγοπΙο! 
]υηίοη8 ίιηρ6Γ8ΐοη8 οοηοροβίΐυβ, ςα8η(1ο 61 ρ8• 

|Τί8Γ6ΐΐ8 Ιθ8ηΑ68 βγποάο ρΓ968ίϋ6ΐ>&Ι, (|α60) 61 ίρ86 

ηιιηα 8υ8 8υϋ8ί($η8νϊι, ηοη 8ο1αιιι Β8Γΐ88ΐηυιη 61 
ΑΰίικΙ^ηυιη, αΐ {η]υ:»ΐο8 ηοοηβοΐιοηιιη 8€6υ88ΐθΓ68 Β τά *Αχΐνβύνου ήρημένοι, ών ή ν χεφάλαιον, β τε 
Εφέσου Χ(χ\ ό Γαύνου μητροπολΤται* χα\ Γρηγορώ, 
χα\ Δβζι^;, ούχ άναγχαίον διηγβΙσΟαι. ΕΙ γάρ τφ τάί 
τοιαύτα προΟργρυ μαθείν, τφ πιρί τούτων γ•γρβ|ίΐ- 
μέν/ρ τόμφ, χατά μέρος &παντα ?ιηγρυμένψένχυχόντι, 
πάντα άχριβώς εΐ^έναι περιέσται• Έχε?νο $έ μόνον 
άναγχαΐον είναι ήγησάμεΟα 7;ροαχεΤαΟαι τ!) Ιστορ{^, 
ώς έάλωσαν Ιπ* αύτοφώρφ οΐ τά *^χιν9ύνου ^ρημένοι 
τάς Γσας δόξας Βαρλαάμ περ\ τών δηγμάτων έχοντες 
της Έχχλησίας• Δώ τών μ^ν'^άρχιερέων ή ούνοδος 
Εφέσου χαΐ Γάννου χαθαίρκαιν χατέγνω. ΒαρλαΔμι 
τβ Άχινδύνου δια/^^ήδην χωρισμών 4π^ τοίί λοιπού 
της Έχχλησ^ας σώματος, ώς μέλη νενόσηχότα άνιάτως, 
χα\ μηδεμ^αν μετά τελευτήν διόρθωσιν επιδεχόμενα. 
Τών δ* &λλων, ε( μή τις έπιστρέ^^ς σύνθηται τοΙς 
ύγια(νουσιτή; Έχχλησίας δόγμασιν, έχείνων πολλήν 
άσέβειαν χαταγνοΟς, δέχεσθαι τ4)ν Έχχλησ(αν χα\ ώς 
οΙχε(ου μέλους προνοείν μηδΙ^ν, μήτε έγχαλουσαν 
τών προτέρων, μήτε όνειδίζουσαν. ΕΙ δέ τις μένοι 
διΔ τέλους αδιόρθωτος* το?ς ριΟτοίς* έπιτιμίοις 4«ο- 
χεΤσθαι Βαρλαάμ χα\ *Αχινδύνφ χα\ έπ\ τούτοις 
έγένετο τόμο; τρίτος έπ\ δυσΐ τοΙς πρότβοον γεγενη- 
μένοις* δ τε γάρ έπ\ χαθαιρέσει πατριάρχου του 
Ιωάννου γεγενη μένος, δν χα\ ό τών Ιεροσολύμων, 
πατίριάρχης ύπογέγραφβ, πολλ7]ν άσέβειαν Βαρλαάμ 
χαΐ ^Αχινδύνου κατηγορεί, χα\ τών ορθών δογμάτων 
διαστροφών, δι* & χα\ πατριάρχης ό *1ωάννης χαθτ^* ώιαιηαΐ, 86(1 οΐ 81 ςιιίΗ 8ΐίυ$, ίηςοίΐ, ςυίρρί&ιη 8 ς ρέθη, ώς ταυτά φρονήσας Βαρλαάμ, χα\ ό πρώτως Β8Γΐ88αΐΟ 1>ΐ88ρΙΐ6Πΐ6 61 Ιΐ9ΒΓ6Μθ6 00ηΐΓ8 ΠΙΟΠ»- 
6ΐ)08, ίηΐΟ Τ6Γ0 €0ηίΓ8 Ε6€ΐ66ί8Π) )ρ88ΐη (ϋοΙΟΓΟΠΙ, 

β€Γίρΐοπιιητ6 ηΐΓ8υιη ιηοηβοΐιίβ οΙ)]666Γίι , 8υΐ 

ρΐηηίΐΙΟ ίη 181•|)ΙΙ8 608 ρ6Γ8ΐΓΐηΧ6ΓΗ, 68(Ι6Π) ρ(Γη8 
8 η08ΐηΐ ΐη6(1ίη0Π(8ΐ6 4ΐ8Ι|1Ι)8ΐυΓ, 81(106 8 88η€ΐ8 
061 €8ΐΒθ1ί68 61 8ρθ8ΐθϋ68 £€616818, 61 ΟΠίίΟιΙοΧΟ 

ρΐΐΓί8ΐί8ηοΓυπ) (ο^ΐυ βύ^χρ ίρ86 6χΐ6πηίη8(υΓ 8ΐ(]υβ 

ρΓ«€ί(1ίΐϋΓ. 800 δί€ 1ΐ8(|υ6 61 ΐ6Γΐί(18 ΙΟΠίυβ (1(108 

ρΓ96€6(ΐ6ηΐ68 €οηβ(^ςμεη8 ί80ΐθ8 681, 684ΐ6ΐηςυο 

€0ηΐΓ8 Β8Γΐ88ΐηί 61 Αθ|Ι<1νηί 86(]ΙΙ8€68 (Ι6€Γ(;18 : 

€ΐιί68ΐΠ8ΐα8 ρ8|π8Γ€ΐ)8 €Μΐη 6ρί$€ορίβ $υΙ>8οηρ8ίΐ; 

61 8η1β 608 €80(8€ΜΙ6Ιΐυ8 ίη)ρ6Γ8ΐΟΓ, (ΐ6ίηάβ ^0- 
8Ιΐη€8 Ρ8ΐϋ6θ1θβυ8 1η)ρ6Γ&|0Γ ίυηίΟΓ, Ε€€]68ΐ26 €011- 

€0Γ8, 61 ίρ£6 Γα1)Γΐ€« βαΐ^δί^ηβνίΐ. Βί8€υ88ίοηβ |π\τ{) διαγνώσει ^σιλέως *Ανδρονίχου του νέου 
γεγενημένος^, ήνίχίι χα\ 6 πατριάρχης Ιωάννης της 
συνόδου προστάτης 1|ν, δν χαΐ αύτ6ς ύττειημήνατο 
χερσ\ν οΕχχίαιις, ού μόνον Βαρλαάμ χα\ *Αχινδύνου 
καταψηφίζεται, ώς άδίχω; χατηγορηχότων τών 
μοναχών άλλα χα\ ε( τις, φηο\ν, Ιτερός τι τών 
ύιώ του Βαρλαάμ βλασφήμως» χαΐ χαχοδόξως χατά 
τών μοναχών, μάίλλον δέ χατά της Έχχλησίας αύτης 
λαληθέντο^ν, ή συγγράφε ντων φανείη πάλιν τών 
μοναχών, χατηγορών, ή δλω; έν τοΤς τοιούτοις 
χαθαπτόμενος, τ^ αύτ|) χαταδίχτ) παρά της ημών 
μετριότητος χαθυ7η>6άλλετα(, χα\ άποχήρυχτος Εσται 
χα\ αύτδς χο(\ άποτετμη μένος, χα\ τής αγία; του 
Χρίστου χαθολιχής χα\ άποστολιχ9)ς Έχκλησίας, χαΐ (1θ||;ιη8ΐ(Ηΐι ρ6ηίΐα8 8ΐ)8θ1υΐ8, 61 Ιοιυο ρ]8η6 ]8Π) Ό τοΟ ορθοδόξου τών Χριστιανών συστήματος. ΟΟτω ρ6Γί6€ΐΟ, 081Η810 ρ8ΐη8Γ€ΐ)8 ίπ ΐ6ΙΙΐρ1θ (Ιίνίη» δ8- 
ρίβηΐΐφ, €υΐη Γ6Η(1(ΐΙβ 6ρί8€θρΊ8 Μ1888Β 88€Η0€ίθ 

[αη({6ηΐ6, 0ιιηΐ8€υΐ6ΐιυ8 οηοηί ίηΐ)ρ6Γ8ΐθΓίο οπΐ8(υ 
6Χ€υΗυ8, 1ηΐΓ8 8(1τΐ8• ρ8ΐη8Γ€ΐΐ9Β Γ6Η(ΐαοςυ6 6ρί- 
8€θρθΓυιη 0Γ(]1ηί Ιοιηαιιι Ιι:8(1ί(1ί1. Ρθ8Κβ8 Β8Γΐ&8ΐΐ)ί 

61 Α€ίη(1γηΐ (ϋ8€ίρυΗ 8ΐ) !ΐηρ6Γ8ΐ0Γ6 61 ρ8ΐη8Γ€ΐ)8 

]υ88ί 801)1 (16 (1ο(;ιη8ΐί8 ηίΙιΗ η6(|ο^ ()ί€6Γ6, η6ςο6 

8€ϊίΚ>6Γ6 : 1)6 8ίη€6ΐ1θΓ68 8018 Γ8ΐΐ8€ϋ8 ρ6Γ?6η6Γ6ηΙ, 

ΗοΓοιη 8ΐϋ ο))6(ϋ6ηΐ68 (ΐαί68€6ΐ>8η4, &1ϋ 18€6Γ6 ηοη 

ρθί6Γ8ηΐ, 86(1 ΟυΠ) νθ€6, ΙΟΙΠ 8€ηρΐί8 άί886Γ6η4θ, 
ρ1θΓ68 ίθ8θρ6Γ (ΐ6ρΓ8ν8ΐΐ8η| : ςυ8Γ6 6( €8Γ€6Γβ 85 
1ΐ)ΐρ6Γ8ΐΟΓ6 ροηίΐί 80η(• <|06Ρ) 8(1 Ι61θρθ8 Ιΐ8ΐ>ί(8- 
ΓΟΟΙ. ΕοΓΟίη ίυο8(ηθΓ68 ίη 8θί8 ίρ80Γ0ΐη «(Ιΐ1>υ8 
8ΐΐίθ6]>8ηΙθΓ, 1)6 €010 ΙΐΙΊβ ν6Γΐ)8 ΐηί8€^Γ6η(. Ιΐ8 μίν χα\ ό Τρίτος τόμος ακόλουθος τοΓς δυσ\ προτέρους 
έγεγόνει, χα\τά αυτά χατεψηφίσατοτών τά Βαρλαάμ 
χα\ *Αχινδύνου]Ορημένων* δ ν πατριάρχη; τε ό Κάλ- 
λιστος μετά τών αρχιερέων ύπογέγραφβ, κα\ βασιλεύς 
πρδ αυτών δ Καντακουζηνέ;, Οστερον δΙ χα\ ό 
Παλαιολόγος Ιωάννης βασιλεύς ό νέο;, σύμψηφο; 
γενόμενος τ{) Έχχλησί^, έρυθρο7ς χα\ αύτδς γράμ- 
μασιν ύπεσημήνατο• Έπε\ δέ πάντα είχε τέλος τά 
περ\ τήν λξέτασιν τών δογμάτων, χα\ δ τόμος 
ούδενδς έδείτο, Ιτι Καλλίστου του Πατριάρχου έν τφ 
νεφ της του βεοΟ σοφίας τήν θείαν έπιτελουντος . 
μυσταγωγίαν μετά τών λοιπών αρχιερέων, χα\ 
βασιλεύς ό Καντακουζηνός πάσαν σκευήν βασιλιχήν 
ένδυς, χα\ τών άδυτων έντδ; γε^/όμενος, πατριάρχη οί9ίΐίζθό ϋγ ν^οο9ΐε Κ^5 ΗίβΤΟΚίΑΚίΙΜ ϋΒΕβ IV. 186 

χα\τ5λοιπ5 των αρχιερέων έκχληα£^ •;^ν τ4μον ^^ Ιίιηβηΐβδ, δΟβΙβΓπηοϋυι» ΓβοκΦΛπΙ. 8ί ίΐιιί βΐΐ^ιη 
Ιιιιδέδωκβ. Μετά τοΰτο 2λ οΐ τά ΒαρλΦ^μ χα\ βΜΰΐΛΐη οβιη οιηηίΙ)υ8θθ1Ιοςϋβηιϋ ροΐββΙ^Ιβιη, ΟΗΐη 
Άχινδύνοϋ ](|ρημένο«, ύπ6 βασιλέωί, χα\ «α^ριάρχου ςαίΚιαβίΙβιη ρβΓ 1ί1ΐ6Γ38,2υΙοοΓ&ιη δυρβΓ(1θί;ιιΐ3ΐί8 &ββ- 
τοϋ Καλλίστου έκελβΟϋβη^βν μηδίν περί δογμάτων Γβιιΐ, \ά €ΐ3ΐη βίεαιη ηαυίΐα Ιαΐ6η(1ϊ ρΓον'κΙβηΐί» Πβ1)3ΐ. 
μήτε λέγειν, μήτ« γράψειν» ίνα μί) διαφθείροιβν το\^ς άχεραιοτέρους έξαπατώντες. 01 μίν ούν αΟτών 
έπείθοντο, κα\ ζγον ήσυχ/αν. ΤοΙς δέ ού^ ήρκει σιωπών άλλα κα\ διαλεγόμενοι πολλού; ττροαδ.έφθει • 
ρονχαΙγρά9οντες.ΔΛχα\δ«βμωτήίΗον ύ^Λ βασιλέως χατεκρίθησαν, κα\ φκησαν έπ\ χρδνον. "Οσοι δ^ 
αΟτών ήσαν επιφανέστεροι, έν ταίς Ιδίαις οΐχίαι; είργοντο μηδέσιν δρχεσθαι ε!ς λόγους • κα\ οδτ^ο 
δείσαντβς, έιιαύοντο τ•ϋ χαχουργείν. Εί δέ τίνες αυτών κβ\ μετά τδ περΐ|)ρήσθαι τΙ)ν του πΛσιν 
Ινιυγχάνειν άδειαν, έγραφαν «ισιν, ή δαλέγοντο περ\ των δογμάτων, άλλα χρύφα χα\ πολλήν του λανθάνειν 
ιτρένοιαν πο^ΰμτνοι. 

ΟΑΡϋΤ XXIV. 

αίαρΗοτη$ €ηροΓα$ ί€άίίΊο$Η$, βί Ε€ΰΙβ$ί(Β ΒυζαηΗηω ίηΙ^κιιε. ΙηίετάιαΗντ αά βηηι αάϋνη. 1η χηιρίτα- 
ΐοτ€Μ €ί Κ€€ΐ€9ίαηι €θηίνιηβΙίο$€ ε(τπ6ί(. £/ίαιη ιηοηαεΗο^ ρβΤΜίήηρίί^ υΐ €ρηίοηβ$^ €ί Ηα!Τ€α€0$. ηίΐ0$ 
^(ίηάίί ίηφεταίοτ. ΡαΜΙα ΑίΙαηΙΐί α€€οηιηιοάαία ίαηΰίη ηιοηαοΐιη, $ιιαιιι εααραηι αάνβηια ηΐΰηάαοβηι 
α^ν* Λβ ρτο(άαίθΗί Λά ηωηαοΜΜ ιη ΑΐΗο ηιοηΐ€. €ιιγ ίηάβ νενεηη» $ίί, βί ηηα ταΐίοπύ ιηιρεήνΜ ειιχς^- 
ρίήΐ. Οβ' $Ηα 4Η¥η Βατίααγηο οοη$ι$ύΐΗάίη€9 βί Ιη ΰΰαίαιαακα ραεε οηναΗάα ί^άΗΐίΙίΚβ, Ιη βχίταηο <τ6ί 
(αΙ$ο ΗίΒΤϋίϊη ο(ί}β€ΐαηί Ι€$(αίητ. Γρηγόρης δ& ό Νικηφέρος, οΟτβ πρ<5τ^ρον, ούΟ' Β 

δβτερον έπέπαυτο • άλλα πρώτα μέν Τραπε^ουντίοις 

ΙγραφετοΤςέπιτηδείοι;, χα\ της Βυζαντίων Έχχλησίας 

πβρατροπ^ τών ορθών δογμάτων χατηγόρει, έδ{- 

δβσχέ τε άδεώς φς χρή ταύτης άποτέμνεσθαι 

νινοαηχυ/ας. Έπειτα δ& χα\τοΓς ένΚύπρφ φίλοις, τών 

άλλων δλ μάλιστα Λαπ^ΐ} Γεωργίφ τιγ^ 'ηρ^ς δν ο6 

χοινΙΙτηςΈχχλησίας μ<$νον χατηγδρει, άλλα χα\ ΙΒΙφ 

τών προεστηχάτων * £γραφ< δέ ποτβ προς ούδένα 

υγιές ουδέν • άλλ' έ^πίτηδες ψεύδη πλάττων, χα\ 

συκοφαντίας, τά μήτε δντα, ^4ήτ$ λαληΟέντα περ\ 

τών δογμάτων ]^ατηγ<5ρει• Έΐϊε\ δέ τά τοιαύτα τολ- 

μώμ£να λανΟάνβ^ν ούχ ένην, βασιλεΐ τε όμοίοις χαΐ 

'^^Ρ'^ΡΧϋ &«νδν ^δύχ<ι τ^ μη μύνον αύτ^ν έαυτψ, 

άλλα χαΐ πολλο?ς έτέρρις της Γαης απώλειας αίτιον 

είνβι, τοίς έν τ^ μον|} της αχώρητου χώρας του 

σωτηρος Χρίστου προσαγορευομένης προσέταττον 

μοναχοίς, έπε\ χα\ {"ρηγοράς αύτοΖς χρδνον συχνών 

βύνη ν, μτ^να πρδς αύτδν φοιτ^ έ^ίν, κωλύε ιν τε, 

Μσΐ) δύναμις, μή τοΙς Ιξω γράμματα πέμπειν, 

χαΐ διαφβε(ρ«ιν τοΟς ι^ολλοΟς έξαπατώντα. ΈπεΙ 

δέ ΙιΗύλύετο τά κατά γνώμη ν πράττβιν, ο6χ ήττον 

χατά βασιλέως, ή της *£χχλησ(ας έχμανε\ς, Ιγραφβ 

χατ* αμφοτέρων. ΚαΙ τξς μέν κατά της Εκκλησίας 

66ρεω^;, τ))ν του γενομένου κατά τήν τρίτην σύνοδον 

τέμου π<ρ\ «πίς* Ακίνδυνου καΐ Παλαμά διαφοράς 

«ροεστήσατο χατηγορίαν, μεγάλα μέν άεΐ έπαγγελ- 

λέμενος, χα\ δεινά άπελέγξειν χαταψΕυδόμενον, κα\ 

τοΙς θ^λόγοις εναντία περιέχοντα* ουδέποτε δέ .. Ο Α( ΝίΰβρΙιοΓυβ Ογα^ογα^ ηεο απίβ, η^ο ροβΐ οββ* 
8«1)81 : 86(1 ρΓΪηιυιη (ΐυίϋο^η ϋ^ϋβ ΤΓαρβζυηΙίυτη 
]ί1(6η8 Αιΐ 2Ηηίβ08, Β)'ζαηΓιη&ιη Ε^οΙβΜαηι υΐ Γβοΐο- 
Γΐιιη (]θ£;ιη3ΐιιιη ϋ686Γΐηο6ΐιι 80ΰΐΐ83ΐ)3(, ϋοοβϋαίςυβ 
]ΐυάο€ΐ6Γ, 8ΐ> βα, ο( τηοΓΐ)Ί(]ϋ βοεβϋθηϋυηι. Οοίικίβ 
6( ίη ϋγρτίϊϊύ αϋ 8υί οιιρίϋοβ, ρΓ9β 9ΐη8 3ΐιΐ6ΐη 2(1 
φΐβπκίαπι 660Γ|;1υιΐ) 1.3ρίΐ1ΐ3πι, βρυά ςπβηι ηοιι 
8θΙαιη Ε€ΰ1β8ί&ιη οοιηηιυηίΙΟΓ, 86(1 61 ββρΑΓβΓιηι 
301 ^]^3 ιηα£;ΐ8ΐΓαΐα8 ίη νΙΐιιρ6Γ&Γιοη6ΐη αάιία- 
6βΙ)8ΐ, 6υιη Ιβιηβη ιιΠιΠ ςυί(1(|υαιιι δαηυιη ουίςοαιη 
β6ΓΊΙ)6Γ6ΐ : 86(1 <1β Ιη(1υ8ΐΓΐ2ΐ ιη6ΐΐ(ΐ3θΙα 61 €8ΐυιη- 
ηΐ88 6οηβη^6η8, ςαφ η66 βΓοηΐ, ηβο ίη »6Γΐηοη6ΐη 
ν6η6Ρ8ηΐ (16 ϋθ|;ηιαΐίβ, 6η Πΐβ 806υ53ΐ)8Γ. υΐιΊ ν6Γ0 
1ιυ]υ8ηιοι]ί ΓαοΐηοροβΑ αυ(1α6Ϊ3 (1ίΗΐΙα8 Ιαΐοΐ6 ιιοιι 

ρΟΐΙΐίΐ, ρηΓίΐ6Γ({Ι|6 ίίΟρβΓ&ΙΟΓ 61 ραΐΓΐ3Γ€ΐ)8 ρΓΟ 

ΙηΙοΐ6Γ8ηϋο Ιΐ3ΐ)ηβΓυηΐ, 6υιΐι ηοη βίϋί (αηΐυιη, 86(1 
2ΐϋ8 ΡΓΦ16Γ68 ιηα1ιΐ8 ί(ΐ6ηι 6χί1ίαηι ρ8ΓαΓ6, πιο 
η^οΐιίβ ϊιι ιηοη88|6Γίο, ςυο(1 €1ιΗ}ίΐί αρρβΠαΐυΓ (6( 
68ΐ ίη Γβ^ίοπΰ βοΗίαΗα), ςιιοηίαηι 61 βΓΡ^οπδ ίηΚ6Γ 
608 ]οιι§ο ]8ΐη ΙοηιροΓβ νίνβΐιαΐ, η)»η(ΐ3ΓυηΙ, ηβ• 
η)ίηβηι 8(1ίΐιιιη αιΙ 6υηι ρ6Γη\ΙηΓΓ6ηΐ, €αν6Γ6η(φΐ6, 
<ΐυ&ηΙυηι ρο886ηΙ, ηβ ΓύΓ89 Γιΐ(6Γα8 ςυορί^ιη (13Γ6Ι, 
80 ΓΓΑυ(1ϋ>υ8 8(ΐί9 η)υ1ΐ08 οίΓουηΐ(1α€6Γβΐ. €αιη 
νοίαηΐϋΐβπι βχρΙβΓβ ηοη 8ΐη6Γ6ΐυΓ, ηίΙιΠοηιίηηι 

00ηΐΓ8 ίη)ρ6Γ3ΐΟΓ6Η1 2&φίβ, υΐ 0θηΐΓ3 Ε6€ΐ68ΐ3ηΐ 

ίη83ηί6η8, υΐραηιηυ6 80ΓίρΙί8 ΐ366Γ3?ί(. Ε% οοηΐη-» 
ιη6ϋί8 (ΐηί()6ηι ίη Εοοίββίβπ), Ιοηιΐ ίη Ιβπί» 83τηο<!ο 
8αρ6Γ Ααη^γηί 61 ΡβΙαιηΰΒ (}ί836η8ίοη6 Γ30ΐί ΓβρίΌ- 
Ιιβηβίοηβπι ρΓ9Ρρο9υίΐ, 86ηιρ6Γ ρο11ίο6η8, 86 08ΐ6η- ουδέν τών έπηγγελμένων έκτεληρω^αι δυνηθείς. ^ 8αΓυιη ίΐΐυηι 1ϊΐΜ*υιΐι ν3ΐ(ΐ6 , 80 ΙυΓρίΐ6Γ ηαβηΙίΗ, *Οταν γάρ έπ* αΟτΙ^ν μάλιστα τήν άχμΙ^ν τών αποδεί- 
ξεων τοΰ ζητουμένου χαταστ{}, ώσπερ έκλαΟύμενος 
τών &ν χ8ρσ\ν« έφ* Ιτερά τίνα μή προσήκοντα έξά- 
γκ-^αι, 1^ τίνων Οβρβις χα\ συκοφαντίας * ταύτα γάρ 
μάλιατα αύτφ φίλα χατά πάσαν αυγγραφΙ^ν, ([ διη- 
γήματα τίνα μηδέν προσήκοντα, χα\ παραπαίει 
8ΐχη, 3(^1 μάτην λογομαχών, χαΐ μηδέν χαίριον 
φΟβγγόμενος. Βασιλέως δέ έπε\ μή αύ^6 προσώπως 
εΤχβ χαταφέρεσθαί, τών τε Παλαιολύ-^ων βασιλέων 
πρ^ αλλήλους π^εμον ένσιησάμενος Οπόθεσιν 
χ^ λόγου, χα\ τά μέν άγνοί^ ιών πραγμάτων, τά 83ηθΙΟΓυΐΜ(]ΙΙ6 ΡβΙΓυΠΙ 86ΐΐΐ8 €0ηΐΓ8Γί8 οοηΐίήοΓο; 

ΙΙ66 Ι3πΐ6η ιιηςιΐ3ηι ςυο(1 ροΗΊοβίυΓ, 8ΐίςυ3 6Χ ρβΠο 

ρΠ£8ΐ3Γ6 ν8ΐ6ΐ• €θΐη Οπίπΐ 3(1 ΐρβϋΟ) 3ηί€ΜΐυΠΙ 

τβηΐΐ, ςιιο ρΓο^βΓΟ (]β1>6ΐ, <16 ςαο ηηχΓΐϊιΐΓ, ηιΐ38ΐ 
οΙ)}ίΐυ8, ςα9β Ιη ηΐ3ηί1)η8 6Γ3ηΐ, βά 3ΐί3 (|υ«(ΐ3πι, 
ηϋιΗ 3<Ι ΙηβΐΙΐνΐυιη ρ6ηίη6ηΐί3, &υΐ 3(1 <}υθ8(1απι 63• 
Ιοιηηίίβ βΚ ηι^ΐοάίοΐίβ ίηο6886Π(1θ8 ((ΐαο(^ ΙΙΗ Ηι 
0ΐαη( 86ΓίρΑίόη6 8θΐ6ηιη6 681), 3υ( 3(1 η3ΓΓ3ΐίοη6ηι 

ίη6ρΐ3ΙΙ^ (ΐ6ΐμ1)ίΐυΓ : ^Ι ΪΓΜ81Ρ3; ^ΜςΐΙΟ ΗΙ3ηίΐ6Γ 

Υ6Γΐ)ί8 ν6ΐίΐ3ΐΗΐο^ η^1ι^I^υο ορροΓ^αηιιια ργοΓογοιηΙο 

<ΐ68ίρίΐ. Ρ081<1Ι13Ι9 ^«^^ίίβ**};"^^^»;^•^^^^^ ΙίίΤ ίΟΑΝΝΙδ εΑΝΤΑΟυΖΕΝΐ Γ 8 

ί|ΐδαηι ροΓ 86 ϋορπιηβΓβ &1ςιιβ βνβΠβΓβ Βοη ρο^ΰΐΐ. Α δ' βύνοί^ τήν άλήθειβν παραφθίίρας, κα\ χατ4 πί- 

σαν έξουσίαν ώσπερ Ιν ηΧ&σμαχι χαταψευτάμενο;. Ρ4ΐ1:εο1θ(;οΓυιιι ίηιρ6Γ&(0Γυιη ΜΙηιη ιηιι(υυη) ρτο 
Αΐ^υιηβηΐο 8υπΐ6η$, βΐ ραπίπι ί^ΟΓ&ηΐΙα ΓβΓυιη 
β08ΐ3Γΐ*ηι, ρηηίιη βΓϋΐία €0ΓΓυρΐ3 νβπίβίο, αο (οΓιβ 
νίΓίΙ)ΐΐ8 νβΐιιΐ ίη Γ3ΐ)ΐιΐ3. ΰοιηιηίηίδΰβηάα ιηβηΐίβηβ, 
(Ιιίπίϊο 0Γ(1ίιιβ 8(1 ΜΙιιπι, ςυοί ηοβίΓΑ οιβαιοη^ 
0(ΐηΐΓ3 €ηιιΐαΰΐι»οηιιη) βχοίΐαΐυιη 681 ρΓ0βΓβ8- 
ίί«ίί> (II), ΐΊΐιι 3!ίη οοιίφΙιίΓο οηηιίπΙ ϋβΐ, 86Γνίΐυ- 
!'«, οοίίΐββ, ΐΓϋοίιΙβιίοηοϋ, ροριιΐβΐΐοηββ, 6ΐ(|ΐΐίΒ- 
€ΐιιΐί]ηβ ΚίΜΐιηηίδ ρβΓ ίϋ 1)6ΐ1υιη ]υ6ΐιιο$3 ιηοιάϋ- 
Γΐιηΐ. ίΙΐ3 886πΙ)οηβ : Ιυηι οΐ) ηιηοΓβιη άοηιΐη»η(1ί, 
Ιη>ρβΓί.•ϊΙί8ί|ΐιο Γβδίίκϋ €ϋρί(Ιίηί•ηι ιηίΐοηιιη ίΙΙοΓυιιι 
η»ι)ΐ3ΐιι (Ιϋχΐ386 Γ3ΐίοηβαι 3αΐΓπΐ3ΐ. υΐιΐ(] 3υΐ6ΐη 
Οηηΐβοϋίβηυιη βιιΐβ «Ιίβ ▼6ΐϋ€3(, 61 οογ β]ϋ8 ιιγΊι, 
<ϊιι<μΙ ιηβηΐίΐαΓ, βιιιη 3(11)υο γίτβηΐβ ΑικΙγοιπΌο ίιη- 
ρβΓίί Κοιη3ηί }Ιοη§^6 3ρρ6ΐ6ηΐί88ίιηιιιη , ουιη ίϋ 
Λδδβςυί ηοη ροδδβΐ, 802 ^^ ηιθϊΐΛ6ΐΜ)8 ίιι η»βιΛβ 
ΑΐΙιο, ςαι νίΓί 8311011 βΐ 3 Οβο 3ίΠαΐί ΓϋΐαΓΟΓϋΐη 
ρΓί68βηδίοηβιη Η3ΐ>6Γβίϋ(Γΐ63ΐ)3ηΙϋΓ ρΓοίοοίυιιι βδδβ, 
ϋϋ Γυΐυπί, βΐ αη 3(1 «6 Ηοη)3ηυιη ίιηρΟΓίυιη ρβΓ- 
νβηίαπηη 0Ηδ6ΐ, ρβΓ0ϋΐΐ€ΐ3ΐϋΓαιη. Ροδί 3(1 ιηοηβ- 
(•Ιιθ3 '€οηνβΓδυ8, ιηαΐΐίδ βΐ 30Γίΐ6Γ ίη β08, ηοη 
8<)Ιυιη III ιη ΙΙαδ8&1ί3ηο8 61 ρΓ3ν6 (Ιβ Γβΐίμίοπβ 
8ΰπΐί6η(68, 86(1 6ΐΐ3ηι υΐ 0Γ3ρυΙφ 36 νίηοίβηΐί» 
(Ι6(ϋΐ08 ίη?6ΐΗΐυΓ. €οιη6(Ιυηΐ βιΓιηι, ίηςυίΐ» ρ]υ8- 
ςϋ3ηι 8υ68 , 61 1)ίΙ)υηΙ ρΙ(ΐδςυ3πι 6ΐβρΙΐ3ηΐί. ΙΙϋί 
βιΐκιη €ΐΐΓί6ΐ3(6ΐη ηίηιί3ηι 6(1θΓη)ί6ΓυηΙ, 3Γ03η3 
061.86 δίίΓΟ 6οηΐ6η(ΙυηΙ, 61 Γ6δροη83 6(}υηΙ. 0(;ηί- 
<ΐυ6 3ΐίθΓυπι ςυοΓϋπκΙαπι 608 ίηδΊηιυ)3ΐ, ςηχ ρΓχ- Επειτα χα\ χαθ* είρμδν έπ\ τ^ν έφ* ημών πρδς Καν- 
ταχουζηνλν προΐών, πολλά μέν αύτου χα\ &λλα 
χατηγορεί, άν$ραιςοδ(αμο\)ς χα