Skip to main content

Full text of "Patrologiae cursus completus: seu bibliotheca universalis, integra ..."

See other formats


Τΐιΐδ ΐδ α άΐ^ΐΐαΐ οοργ οί α ΐ3θθ]<: Ιΐιαΐ \ναδ ρΓ^δεΓνεά ίοΓ ^εηεΓαΙΐοηδ οη ΙΛιαΓγ δΐιείνεδ ΐ3£ίθΓ6 ΐΐ \ναδ οαΓείιιΠγ δοαηηεά \)γ Οοο^ΐε αδ ραΓί οί α ρΓθ]£θΙ 
ίο ιηα]<:6 Ιΐιε χνοΓίά'δ ΐ3θθ]<:δ άΐδθον6Γαΐ3ΐ6 οηΐΐηε. 

ΙΙ Ιιαδ δΐίΓνΐνβά 1οη§ εηοιι^ΐι ίοΓ Ιΐιε οοργή^ΙιΙ ίο εχρίΓ© αηά Ιΐιε ΐ3θθ]<: ίο εηΙεΓ Ιΐιε ριιΐ3ΐΐο άοιηαΐη. Α ριιΐ3ΐΐο άοπιαΐη ΐ3θθ]<: ΐδ οηο ΙΙιαΙ \ναδ ηενεΓ δΐιΐ3]60ΐ 
ίο οοργή^ΙιΙ ΟΓ \ν1ΐ0δ6 Ιε^αΐ οοργή^ΙιΙ Ιεηη Ιιαδ εχρίΓεά. λΥΙιεΙΙιεΓ α ΐ3θθ]<: ΐδ ΐη Ιΐιε ρπΐ3ΐΐο άοιηαΐη ηιαγ ναιγ οοπηίΓγ ίο οοιιηίΓγ. Ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ 
αΓ6 οπΓ §αΐ6\ναγδ ίο Ιΐιε ραδί, τερΓεδεηΙΐη^ α λνεαίΐΐι οί ΙιΐδΙΟΓγ, οπΙΙιίΓε αηά ]<:ηο\νΐ6(1§6 Ιΐιαί'δ οίΐεη άΐίβοιιΐΐ ίο άΐδοονεΓ. 

ΜαΓίίδ, ηοΐαΐΐοηδ αηά οΙΙιεΓ ηιαΓ^ΐηαΙΐα ρΓβδεηΙ ΐη Ιΐιε οή^ΐηαΐ νοίπηιε \νΐ11 αρρεαΓ ΐη Ιΐιΐδ βίε - α τεηιΐηάεΓ οί Ιΐιΐδ ΐ3θθ]<:'δ 1οη§ ]οιΐΓη6γ ίΓοηι Ιΐιε 
ρπΐ3ΐΐδ1ΐ6Γ ίο α 1ΐΐ3ΓαΓγ αηά βηαΐΐγ ίο γοιι. 

υ83§6 ^αίάεϋηεδ 

Οοο^ΐβ ΐδ ρΓΟίιά Ιο ραΓίηεΓ \νΐ1β 1ΐΐ3ΓαΓΪ£δ Ιο άΐ^ΐΐΐζε ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ηιαίεήαΐδ αηά ηια]<:6 Ιβεηι χνΐάεΐγ αοοεδδΐΐ)!©. ΡιιΙ)1ΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ ΐ36ΐοη§ ίο Ιβ© 
ρπΙ^Ηο αηά \ν6 αΓ6 ηιειείγ ΙβεΐΓ οιΐδίοάΐαηδ. ΝενεΓίβεΙεδδ, Ιβΐδ \νοΓ]<: ΐδ εχρεηδΐνε, δο ΐη ΟΓάεΓ ίο Ι^εερ ρΓονΐάΐη§ Ιβΐδ ΓεδοιίΓοε, \ν6 βάνε Ιαΐ^εη δίερδ ίο 
ρΓενβηΙ αβπδε βγ οοηιηιεΓοΐαΙ ραΓίΐεδ, ΐηο1ιιάΐη§ ρ1αοΐη§ Ιβοβηΐοαΐ ΓεδΙήοΙΐοηδ οη αιιΐοηιαίβά ςπεΓγΐη^. 

λνε αίδο αδ]<: ΙβαΙ γοπ: 

+ ΜαΙίβ ποη-αοηιπιβΓοίαΙ Η5β ο/ίΗββΙβ^ λΥε άεδΐ^ηεά Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ ίοΐ ιίδε βγ ΐηάΐνΐάιιαίδ, αηά \ν6 τεςπεδί ΙβαΙ γοιι ιίδε Ιββδε βίεδ ίον 
ρεΓδοηαΙ, ηοη-οοηιηΐ6Γθΐα1 ριίφΟδεδ. 

+ Κβ/Γαίη/Γοηι αηίοηιαίβά ρΗβΓγίη§ Όο ηοΐ δεηά αιιΐοηιαίβά ςιιεήεδ οί αηγ δΟΓΐ ίο Οοο^ΐε'δ δγδίεηι: Ιί γοπ αιε οοηάποΐΐη^ τεδεαΓοβ οη ηιαοβΐηε 
ΐΓαηδΙαΙΐοη, ορίΐοαΐ οβαΓαοΙεΓ Γεοο^ηΐΙΐοη ογ οΙββΓ αιεαδ \νβ6Γ6 αοοοδδ ίο α ΙαΓ^ε αηιοιιηΐ οί ΙεχΙ ΐδ βείρίιιΐ, ρΐεαδο οοηίαοί ιΐδ. λν© οηοοιίΓα^β Ιβε 
ιίδε οί ριιββο άοηιαΐη ηιαίεπαΐδ ίοΓ Ιβεδ© ριίφΟδβδ αηά ηιαγ β© αβί© ίο ββίρ. 

+ Μαίηίαίη αίίήΒηίίοη Τβ© Οοο^ΐε "\ναΐ6ΓηιαΓ]<:" γοιι δε© οη εαοβ βίε ΐδ εδδεηΐΐαΐ ίοΓ ΐηίθΓηιΐη§ ρεορίε αβοιιΐ Ιβΐδ ρΓθ]60ΐ αηά βείρΐη^ Ιβεηι βηά 
αάάΐΐΐοηαΐ ηιαΐ6ΓΪα1δ ΙβΓΟίι^β Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ. ΡΙεαδε άο ηοΐ Γεηιονε ΐΐ. 

+ Κββρ ίί Ι6§α1 λΥβαΙεν^Γ γοιίΓ ιίδε, τεηιεηιββΓ ΙβαΙ γοιι αΓ© τεδροηδΐβίε ίοΓ εηδίιήη^ ΙβαΙ \νβαΙ γοιι αΓ6 άοΐη§ ΐδ Ιε^αΐ. Βο ηοΐ αδδΐιηιε ΙβαΙ ]ιΐδΙ 
βεοαιίδε \ν6 βεβενε α βοο]<: ΐδ ΐη Ιβε ρπββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη Ιβε ΙΙηΐΙεά δίαΐεδ, ΙβαΙ Ιβε \νοΓ]<: ΐδ αΙδο ΐη Ιβε ριιββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη οΙβεΓ 
οοιιηΐήεδ. λΥβεΙβεΓ α βοο]<: ΐδ δΙΐΠ ΐη οοργή^βΐ ναήεδ ίΓοηι οοιιηΐΓγ ίο οοιιηΐΓγ, αηά χνε οαη'Ι οίίεΓ ^ιιΐάαηοε οη χνββΙβεΓ αηγ δρεοΐβο πδο οί 
αηγ δροοΐβο βοο]<: ΐδ αΠοχνοά. ΡΙοαδο άο ηοΐ αδδΐιηΐβ ΙβαΙ α βοο]<:'δ αρρβαΓαηο© ΐη Οοο^Ι© Βοο]<: ΞοαΓοβ ηιοαηδ ΐΐ οαη β© ιΐδεά ΐη αηγ ηιαηηοΓ 
αηγ\νβ6Γ6 ΐη Ιβο \νοΓΐά. Οοργή^βΙ ΐηίήη^οηίβηΐ ΗαβΐβΙγ οαη βο ςιιΐΐο δονοΓο. 

ΑβοαΙ Οοο§ΐ6 Βοοίί δεαΓοΗ 

Οοο^ΐο'δ ηιΐδδΐοη ΐδ ίο ΟΓ^αηΐζο Ιβο \νοΓΐά'δ ΐηίοΓηιαΙΐοη αηά ίο ηια]<:ο ΐΐ ιιηΐνοΓδαΠγ αοοοδδΐβίο αηά πδοίιιΐ. Οοο^ΐο Βοο]<: δοαΓοβ βοΐρδ ΓοαάοΓδ 
άΐδοονοΓ Ιβο \νοΓΐά'δ βοο]<:δ χνβΐΐο βοΐρΐη^ αιιΙβοΓδ αηά ριιββδβοΓδ Γοαοβ ηοχν αιιάΐοηοοδ. Υοιι οαη δοαΓοβ ΙβΓΟίι^β Ιβο ίηΠ ΙοχΙ οί Ιβΐδ βοο]<: οη Ιβο χνοβ αί |]ιίίρ : //]οοο1^3 . α^οοα^ΐβ . οοιη/ ίύ-ψ ■*>< 


λ " _'<»>■«' • ο ■»^ -ν^ •ιΗ^ >-ίιι -Αμ^^^ -' ^. Αν^ Α^ / 


. >1 ΡΑΤΚΟΕΟ&Ι^Ε 

^ ΟυΚδϋδ ΟΟΜΡΙ,ΕΤϋδ, 

8Ευ ΒΙΒίΙΟΤΗΕΟΑ ΟΝίνΕΒδΑυδ, ΙΝΤΕΟΗλ, ΟΝΙΡΟΙΙΜΙδ. ΟΟΜΜΟΟΑ. ΟϋΟΟΝΟΜΙΟΑ, 

ΟΧΝΙΙΜ 88. ΡλΤΒΙΙ, ΟΟΰΤΟΒΙΜ 8(:ΒΙΡΤ0Β(10υΕ Ε(:£ΙΕ81λ8Τ1€0Β(]1Ι. 

5ΙΤΒ Ι.ΑΤΙΝΟΚυΐΙ« Β1ΤΒ 0ΚΑ€ΟΙΐυΜ, 

ΟϋΙ ΑΒ ΜΨΟ ΑΡ08ΤΟΙΙΟΟ ΑΌ ΛΤΑΤΒΜ ΙΝΝΟΟΒΙΙΤΙΙ 11! {Λ!Ι!9. «916) Ρ/ΤΟ ΙΑΤΙίΙΙ$, 
" η ΑϋΟΟηαίΙΙ ΠΟΗΒΝΤΙΙΙΙ ΤΒΜΓΟΒΑ {ΑΝΝ. 1ί59) ΡΗΟ 0ΛΛ€18 ΡίΟΛϋΚΛΰΝΤ : 

ΗΕβϋδΙΟ εΗΑΟΝΟΙ,ΟβίεΑ 

ΟΜΝΙΙΙΜ υυ^I£ ΕΧ8Τ1ΤΕΚΕ ΜΟΝυΜΕΙΝΤΟΚΙΙΙΙ ΟΑΤΙΙΟϋβ^Κ ΤΙΙΑυΠΊ0ιΝΙ8 ΙΈΗΧΗΙΙΝΟΚΟΙΜ ΓΚΙΟΙΙΑ 

ΚΙΥΤ4 ΚΟΙ^ΙΟΠΒΒ ΑεεΐΙΚλΤΐΜΙΙΐ48, ΙΜΤΒΚ •Β ΟυΜΟυΒ Ν0ΝΝΙΙΙΧΙ8 €ΟΜ€ϋυ» ΜΑΝϋΚΙΐΙΓΤΙβ εοΐ.Ι.*ΤΑ8, ΡΚ|<0(ΙλΜ ΜΙ.ΙβΚΙΙ- 

ΤΒΚ ΟΑβΥΤΟλΤΙ^ ; Ι»18βΒΚΤΑΤΙΟΜΙ•υ•,€ΟΜΙ•ΕΝΤΑΐΙΙΙβΤΑΙΙΙΙ800ΕΙ.Ε€ΤΙΟΝΙΒυβ£ΟΝΤΙΝΚΝΤΒΙΙΙΙ.Ι.ΙΙ8ΤΚΑΤΑ;»ΙΙΝ1Η|Ιβ 

ΟΙ^ΚΗίΒυβ ^0^Τ ΑΜΠ.ΙλΒΙΗΑβ ΒΟΙΤΙΟΝΒΒ ^υ^Β ΤΚΙΒυ• ΝΟΤΙΒΒΙΜΙΒ β^Β£υΐ.Ι.Β ΒΒΒΒΝΤΙΙΒ ΑΒ80Ι.υΤΑ8, Ι>ΒΤΡΧΤ1Β 

ΑυετΑ ; ΐΝΒΐ€ΐΒΐι• οκΒίιίΑΒίΐΒ ΤΒ•ΒτΐΑΜ ΑΝΑΐ.ττια•, ΒΐΝαοι.οΒ ΒίνΒ ΤΟΜΟΒ, Βίνκ λυετοΒΚΒ Αΐ,ιειυιι» 

ΜΟΜΚΝΤΙ ΒυΒΒΒΟυΚΝΤίΒυΚ, ΟΟΒΑΤΑ ; €ΑηΤΙΙΙ.ΙΒ ΙΝΤΒΑ ΙΡβυΜ ΤΚΙΤΙΙΜ ΚΙΤΒ ΟΙΒΡυβΙΤΙβ, ΝΚεΝΟΝ ΒΤ ΤΙΤΙΙΙ.1Β 
ΒΙΙ«Βυΐ.ΑΒυΗ ^ΑβIηΑΒVΜ ΜΑΚβΙΝΒΗ ΒυηηίΟΒΚΜ ΟΐΒΤΐηΟΙΙΚΝΤΙΒΟΒ ΒΙΙΒΙΕεΤΑΙΙΟΙΙΒΜΑΤΚΚίΑΜ βίΟΝΙΚΙ- 

£ΑΐιτΐΒυΒ, αοοβνατα; ορββιβιιβ ευιι ουΒίΐΒ, τιιμ αροοκτρηιβ, ΑυουΑ νΕηο ΑΐιετοηιτΑΤΒ ιη 

ΟΒΙ»ΙΝΒ ΑΟ ΤΒΑΡΙΤΙΟΝΚΜ ΕΟεί^ΕΒίΑΚΤΙβΑΗ ΡΟίΙ.ΒΝΤΙΒυΒ, ΑΜΗ.ΐηεΑΤΑ ', 
ΒΙΙΟΚΝΤΙΒ ΒΤ 0υΑΟΚΑ€ΙΝΤΑ ΙΝΒίείΒυ» ΒυΒ ΟΜΝΙ ΒΒΒΡΒετυ, Βεΐ1.ΐεΕΤ, ΑΙ.ΡΙΙΑΒΕΤίεΟ, εΐΙΒΟΒΟΙ.ΟΓ.ΙΟΟ, ΑΝΑ1.1ΙΤΙ€4»» 

ΑΝΑΐ^οειεο, βτΑτίΒτιεο, ΒΤΜΤΐΐΒτιεο, Βτε., ΟΓΕΠΑ» ΙΙΕδ βτ ΑυΟΤΟΚΕδ ΒχιιΐΒΚΝτιουβ, ιτα ιιτ νον βοιλιι» 
βτυοιοβο» 8Β0 ΝΒεοτιΐΒ ΐΜΡυεΑτο, ετ βι ροητβ βιντ, ριεηΐΒ βτιαμ βτ ιμρεβιτιβ ρατκαντ οηνεβ 

Β8. ΡΑΤΒΒ8, 1.0€υΡ1.ΒΤΑΤΑ ; 8Β0 ΡΒ^ΕΒΕΚΤΙΜ ϋΙΙΟΒυβ ΙΜΙΙΕΙΙΒΙΒ ΒΤ 6ΒΝΕΒΑΙ.ΐΒυ5 ΙΝϋΐεΐηυβ, ΑίΤΚΒΟ 

ΒεΐίίεΒτ ΚΕΚυΜ, ουο εοΝΒυίτο, ουιοοηιι» ηον Βθΐ.υιι ταμβ ται^ιβυε ρατεβ, νκΗυιι κτιαμ. 

νιιιΐΒουΐΒουΕ ΡΑΤΒυν, ΑΒβουβ ν>•ΐ•Α ΕχεΒΡΤίΟΝκ, ιη ουοΒΜΒΒτ τηβμα ΒεΒίΡβΕΒίτ, ιινο 

ΐΜτιιιτυ εοΝΒΡίεΐΑΐυΒ; αι-τεβο 80ΐ;ΙΓΓυΗ^£ δΑ^Κ^£ , κχ ουο ι.ΒετοΒΐ εοΜ- 

ΡΒΒΙΚΒ Β1Τ ΟΒ^ιυΒ ουίΝΑΜ ΡΑΤΒΒΒ ΒΤ ΐΝ φΐιίΒυΒ ορΒκυΜ ΒυοκυΜ ι.οεΐΒ 

ΒΙΜΒ0Ι.Ο8 ΙΙΝ€Ι]Ι.ΟΒΙΙΙΙ ίΙΒΚΟΒυΜ ΒεΒΙΡτυΒ^Β ΥΕΚλυΒ, Α ΡΒΙΜΟ εΚΜΕλΕΟΒ 

υΒΟΐΙΒ ΑΟ ΝΟΤίΒΒΙΜυΜ ΑΡΟεΑίΙΡΒΙΒ, εΟΜΜΒΝΤΑΤΙ 8ΙΝΤ : 

ΕΒΙΤΙΟ ΑεευΚΑΤΙβ8ΙΜΑ, ε^ΒΤΕΒI8^0Β ΟΜΝΙΒυβ ΓΑεΐ1.Β ΑΝΤΕΡΟΝΒΕΙΟΑ, ΒΙ ΡΒΗ^ΕΝΟΑΝΤυΒ εΐΙΑΒΑ.εΤΒΒΙΐ» ΜΤΙΟΙΤΑ*» 

^ΒΑΒτ^[ ΟυΑίΐτΑΒ, ιβτβοβιταβ τΕίτυβ, εοΒΚΒετιοηιβ ρββγβοτιο, οΡΒκυΜ ΚΕευΒοκυιι τυκ υαβιετα» 

ΤΙΙΝ ΜϋΝΕΚυΒ, ΡΟΚΒΑ ΤΟΙ.ΙΙΗΙΜΙΙΜ ΡΕΒΟυΑΜ εΟΜΜΟΒΑ ΒΙΒΙφυΒ ΙΝ ΤΟΤΟ ΡΑΤΒΟΙ.ΟΓ.ΙΧ Ι»Κ€1ΐη8υ εθΙΙ8ΤΑΝΤΚΙΙ 

•ΙΜΙΙ.ΙΒ, ΡΒΒΤΙΙ ΒΧΙ6Ι)1ΤΑ8, ΡΚ^[ΒΒΒΤIΜ^υΒ Ι8ΤΑ €01.1.κετΐΟ υΠΑ, ΜΚΤΙΙΟΜεΑ ΒΤ ειικοΝοι.οοιεΑ, 

ΒΚίεΕΝΤΟΒΙΐΜ ΡΒΑ^ΜΒΝΤΟΒΟΜ ΟΡυΒεΐΙίΟΒίΙΜΟΙΙΒ ΝΑεΤΕΚυβ ΙΙΐε ΙΙ.Ιΐε ΒΡαΒΒι^ΒΙΙΙΙ, νΚΙ. ΕΤΙΑΙ1 

ΙΗΕΡΙΤΟΒυΜ, ΡΒΙΜυΜ ΑϋΤΒΜ ΙΒ ΜΟΒΤΒα ΒΙΒΙ.ΙΟΤΒΒεΑ, ΒΙ ΟΡΒΒίΒυβ ΚΤ Μ69. ΑΙ> ΟΜιΝΚΒ 

^ΒΤΑΤΒΒ, 1θεθ8. Ι.ΙΝ«υΑΒ ΡΟΒΙίΑΒΟυΕ ΡΚΒΤΙΝΚΝΤΙΗΙΙβ , εΟΑηυΝλΤΟΚΙΙΜ^ 

ΒΤ ΕΧ ΙΝΝΙΙΜΕΒΙΗ ΟΡΕηίΒυβ ΤΒΑΟΙΤΙΟΝΕΜ εΑΤΗΟίΐεΑΙΙ εΟΝΡίΑΝΤΙΒυδ, 0ΓΙΙ8 υϋίευΐΐ ϋΙΗΑΒΙΙ.ΙΤΚη ΕΡΙ-*ΐεΐΙ-:ΝΤΐΙ}ΙΙ. 

δΕΠΙΕδ ΟΚΛΟΑ ΡΟδΤΕΒΙΟΒ 

ΙΝ ΟΙΙΑ ΡΒΟΙ>ΚυΝΤ ΡΑΤΠΕβ, ΟΟΓΤΟΒΚ» βΠηίΡΤΟΒΚΪ^ΟυΚ Εη*.I.Κ«1^Β ΟηΜΖΜ ΑΒ Λίνο ΡΗΟΤίΑΝΟ ΑΌ 
£ΟΝαυΐ υ80υΕ ΚίΟΚΕΜΤΙΝΙ ΤΕΜΡΟΒΑ, ετ ΑΜΡΙΙϋδ» ΝΕΗΡΕ ΜΟΚΤΕΗ εΑΗΙ)ΙΝΛΙΙ5 Β1.5δΛΒ10Ν1δ. 

ΑΟΟϋΒΑΝΤΕ ^•-Ρ. ΜΙβΝΕ, 

ΙΙΙΙ>ΙΙο1Ιΐ€Φ« ^I^^I. ηηίψ^τΛ» , 

8ΙΤΒ ουΗβυυιι εοΜΡΐ,ΒΤΟΒυΜ ιν 8ΐΝουι.θ8 βείΒΜΤϋΒ Βεει,κδίΑβτιε^ί ηαηοβ β^ιτοηβ. ΡΑΤΒΟΙ.ΟείΑ. ΑΒ ΙΜβΤΑΒ ΐΡ8ΐυ8 Εεε1.Β8I^Β, ΙΝ ΒυΑ8 ΡΑΒΤΕ8 ΒΐνΐΟΙΤυΒ,(ΑΙ.ΙΑΜ ΝΒΜΓΕ ίΑΤίΝΑΜ, ΑΙΙΑΜ 6Β^βεο-I.λΤIΝΑΜ. 
ΑΗΒ^ΕΡΑΚΤΒ8^Α■IΗΤΕ^ηΕ ΒΧΑΒΑΤ^βυΝΤ. ίΑΤΙΝΑ, 2ϋ ν01.υΗΙΝΙΒυ8 ΜΟΙ.Ε 81ΙΑ 8ΤΑΝ8, 1 ΜΟΡΒΑΚεΐΒ νΚΝΙΤ : (ίΗ^εΑ 
ΜΙΡίΐεΐ ΚΒΙΤ10ΚΒ ΤνΡ18 ΜΑΝΡΑΤΑ Ε8Τ. ΡΙΙΙΟΒ 6Β^ΕαΐΙΜ ΤΒΧΤϋΜ ϋΠΑ εΐΙΜ νΕΚδίΟΝΕ ίΑΤΙΜΑ Ι.ΑΤΕΒΑΐ.1 ί:0•ΙΙ•1.Κ- 
εΤΙΤυη, ΒΤΙ04 Τ01.Ι]ΗΙΝΑ ιν 109 ΤΟΜ», ΡΚΟ ΡΒΙΜΑ 8ΕΚΙΒ, νον ΕΧεΚΙΠΤ. ΡΟΚΤΚΗΙΟΒ νΚΙΐβΙΟΝΕΜίλΤΙΝΑΜ ΤλΜΤΙΐΙΙ 
ΒΧΙΙΙΒΕΤ,ΙΟΒΟΟυΒ ΙΝΤΒΑ 55 ΥΟΙ.υΜΙΝΑ ΗΚΤΙΝΒΤΓΒ. βΕΓ.υΝΟΑ 8ΕΚΙΕ8 εΗ^ΒΟΟ-ίλΤΙΝΑ ΑΒ58 νΟίΙΙΗΙΝΑ ΤΑΝΤυΐΙ ΑΤΤΙΝ* 

€ΐτ; ουκ ιιυιιΐΒΤΒΒΒίο μεηε ίΑΤΐΝΑ29 νοίυΜίΝίΒϋβ ε8τ ΑΒ80ΐ.υτΑ. υΝΐΐΜουουουΒ ναι.υιΐΕΝ 6ΐ(^βΓο-ι.ΑΤΐΝυιι 8, 
υηυΜουοΒουΒ ηεβε ίΑΤίΝυκ 5 ΓΚΑΝεΐΒ 8οι.υΝΜθΐ>ο ΒΗΐτϋΒ : ιιτεοβι^ιιε νΕΐιο« υτ ι•βετιι ιιυϋΐβ ΒΚΝκηειυ 

ΡΚΙίΑΤυΒ ΕΗΡΤΟΚ, εΟίίΕεΤΙΟΝΚΜ ΙΝΤΒβΒΑΜ, βΙΥΕ Ι.ΑΤΙΝΑΜ, ΒΙΥΒ βΚ^ίεΑΜ εονΐ>ΑΙΐΕΤ ΝΚΟΕβδΕ ΕΒΙΤ; 8Β(.ΙΙ8 ΚΗΙΜ 
ευΐΰΧΟυΒ νθΙ.|]ΜΙΝΙ8 ΑΝΡΙ.Ιτυΐ>ΙΝΚΜ ΝΕεΝΟΝ ΚΤ »ΙΡΓΐεΐ]Ι.ΤΑΤΚ8ΤΑΒΙΑ ΡΒΚΤΙΑ ^^(Η)λΒIIΝΤ ΙΒΕΟ. 81 ΟυίδΤΑΝΤυΜ ΒΜΑΤ 
1.ΐεΕΤ ΙΝΤΕεΚΕ, 8ΕΒ 8ΕΟΒ8ΙΜ, ε0Ι.Ι.ΕεΤΐΟΝΕΜ εΒ^ΒεΟ-ίΑΤΙΝΑΜ, ΤΒί ΚΑΗΒΕΜ ΒΑ ι;Β^I•εαI.ΑΤ1^4Ε ΥΚΗδΑΜ, ΤΙ Μ ν{ΙΙΟΙ»υϋΒ 
νοίΧΜΕΝ ΡΒΟ 9 νκΐ. ΡΒΟ 6 ΡΒΑΝΓΙΒ 80ίυΜ ΟΒΤΙΝΕΒΙΤ. Ι8Τ^β εΟΝΙΗΤίΟΝΕβ ΡΟβΤΚΒίΟηΐ ΡΑΤΒΟίΟβΙΛ ίΑΤIΝ^β βΕΒίΕΙ, 
ΡΑΤηΒΒ ΑΒ ΙΝΝΟεΒΝΤΙΟ III ΑΟ ε0Νεΐ1.Ι|}Μ ΤΒΙΟΕΝΤΙΝυΐΙ ΕΧ11ΙΒΕΝΤΙ, ΑΓΡΙ^ΐεΑΒϋΝΤυΚ. ΡΑΤΚΟΐΟϋΙΑ Οϋ ♦: ΙΙΑΜ]Η(:ΚΐΡΤΙβ 
ΙΝ ΒΙΒυΟΤΙΙΒεΐΒ 0ΚΒΙ8 υΜΐνΕΚ8Ι ΟυίΕβεΒΝΤΙΒυδ εΟΝβΤΑΒΙΤ, ΝΕεΝΟΝ ΡΑΤΕΟίΟείΑ ΟηίΕΝΤΑΙΙδ, ε4ΙΝΟΙΤΙΟΝΐ|{ΙΙ8 8ΡΚ• 
εΐΑ1.ΙΒυ8 8υΒΙΐεΐΒΝΤυΒ,ΕΤ ΙΝΤΕΗΡΟΒΒ8υθ ΑΝΝΙίΝΤΙΑΒΟΝΤυΚ,ΒΙ ΤΕΗΡυΒ ΕΑ8 ΤΪΡΙ8 ΒΑΝΟΑΝΙ»! ΝΟϋΙΙ» ΝΟΝ 1>ΚΡυκΒΐΤ• ΡΑτηοιοαίΜ οεμολ τοΜυ8 εχιιιι. 

ΟΕΟΚΟΙϋδ ΡΑΟΗΥΜΕΚΑ. ΕΡΗΠ^ΕΜΙ! 8 ΟΗΐϊΟΝΟΟΚΑΡΗυδ. ΤΗΕΟίΕΡΤϋδ ΡΗΙ1.Α0Εί.ΡΗ1ΕΝ8Ι8. 

ΕΧ(:ηΐ)ΙίΒΑΤϋΗ•ΚΓ νΚΝΙΤ ΑΡΟα 3.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, ΚϋΙΤΟΗΕΜ, 

Ι« ?ΙΑ ΟΙΓ.ΤΑ ΤΙΠΒΑυΟ, ΟϊΜ />ΜΙΙ/ίΟ/5Λ\ ΡΗϋΡΕ ΓΟΚΤΑΜ Ι.υΐΈΤΙϋ ΡΑΚΙδΙϋΚΙΙΜ ΥϋΙ-ϋϋ 

υκΐ^ίΤΕϋ ΝΟΜΙΝΑΤΑΜ, δΕΙ] /»ί!:Τ/Γ.ϋθΛΤΛΟί;(;Ε, Νι^^^ ΥΕΚΟ ΙΝΤΚΑ Ι10ΕΝΙΑ ΡΑΚ^ΙΝΑ. 

186» (155-0»Η ϋτ ΤΒΑΟΙΤΙΟ ΟΑΤΗΟΙΙΟΑ. 

δ^ΕΰϋΙϋΜ XIV. ΑΝΝ1 ί3ί3Ί390. 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΤΟΥ ΠΑΧΥΜΕΡΗ 

ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. 

ΟΡΟΒΚΟΙΐΙ 

ΕΦΡΑΙΜΙΟΓ ΧΡΟΝΙΚΟΓ ΚΑΙΣΑΡΕΣ. 0Ε0Κ01Ι 

ΡΑΟΗΥΜΕΚ^ 

ΟΡΕΚΑ ΟΜΠίΙΑ• 

ΕΡΗΒ^ΕΜΙΙ ΟΗΗΟΝ06ΒΑΡΗΙ ^ΈδΑΗΕδ 

ΤΗΕΟΙΕΡΤΙ ΡΗΙΙΑΟΕΙΡΗΙΕΝδΙί 8€Κ1ΡΤΑ Α5€ΕΤΙ€Α. 

ΑεευΗΑΝΤκ ετ οκΝυο κΕωβΝΟδεκΝΤΕ ι.-ρ. ηιονε. 

ΒΙΒΙ.Ι•ΤΒΒ€^1 ΟΕΒΒΙ ΙΙΝΙΤΒΒβ^Ι, 

βινκ 
εηβυιΐΜ οοιίΡΐ^Βτολυιι ιμ βηβυιοβ βεηιτπϋ Βεα^ΒβίΑβηοϋ βαμοβ ιοιγοαι• ΤΟΜϋδ ΡΒΙΟΒ. ▼ΒΐπίυΝτ 2 τοι,υιιΐΝΑ 23 ηΐΑίιαβ βΑίχιαβ. 

εχευοΕΒΑΤΟΗ βτ υβνιτ λρπο ι.-ρ. μιονε εοιτοκκμ, 

1Ν VI Α ΟΙ€ΤΑ ΤΗΙΒΑνο. ΟΙΛΜ Ώ'ΑΙΙΒ0Ι8Ε, ΡΚΟΡΕ ΡΟΚΤΑΜ Ι,υΤΕΤΙ^Ε ΡΑΚΙ^ΙΟΙίυΜ ¥111.60 
υ'ΕΝΡΕϋ Ν0Μ1ΜΑΤΑΜ, 5Ευ ΡΕΤΙΤ-ΜΟΝΤηΟϋΟΕ, ΝϋΝΟ ν£ΗΟ ΙΝΤΕΑ ΜΟΥΜΙΑ ΡΑΚΙ51ΝΑ. ΤΒΑΟΙΤΙΟ ΟλΤΗΟί^ΚΑ. 

8Μ€υΐυΜ XI ν. ΛΝΝΙ 19Ι3-133α 

ΕΙΕΓίΟΗϋδ 

ΑυΟΤΟΒίηΐ ΒΤ ΟΡΕΕυΜ Ουί πι ΗΟΟ τόμο 0ΧΙ.ΠΙ ΟΟΙΙΤΙΙΙΕΝΤυΒ. 

ΕΡΗΚ^ΜΙΟδ εΗΚΟΝΟΟΗΑΡΗΟδ. 

Εάϋοήφ Τίοίηαηί Ρταΐαϋύ, οοΙ. 9 

£ρΙΐΓΦΐηϋ ε4£5ΑΒΕβ, 8ΐ) Ιυΐίο θ65θΓθ 8(1 ΜίοΙίΑβΙβαι Ρδίφοίοβιιιη. 11 

ΡΑΐΓΐθΓοΙίθΓαω ΟΡ. ΟΑΐδΙοβυβ. 349 

ΤΗΕΟΙΕΡΤϋδ ΡΗΙΙΑ0ΚΙ.ΡΗΙΕΓ(8ΪΪ]Η ΜΕΤΚΟΡΟϋΤΑ. 
Νοίαΐα. 379 

06 8ΐ)5€οη(1ίΐΑ ορθΓβΙίύηο ία εΐιη$(ο 6ΐ ρΓοίβοΙα ίη νίΐα ααοηθβΐίοθ, 6χ Φιλοχαλκ]^ των 

Ιβ^ν νηπτιχών. 381 

εβηϋοαιη οοιηρυηοΐίοηίδ 6ΐ ιιΐθ<ϋΐΑΐίοιιο ιβΙ^πι) ;ΐ2(ϋοΙί• 403 

ΟΕΟΚΟΙϋδ ΡΑΟΗΥΜΕΚΕδ. 

Νοϋϋα €χ ί$οη$ ΑΙΙαΗο Ρ€ 6$οτ^$. ΙηοΑΨίί ανρίΜίφηΙα ά€€ΐαίηαί{οηηίη φιαΒ^ $ο* 

φΜ$ΐατηη ηπίτβ, €9€Τ€$ηάί Ηςνιϋ ίταϋα φΟίηροΒίΛ ΡαοΙίί/ηΛετα^ 407 

Νϋϋίχα αΙί6τα βχ ΡαΜο. Ηατΐ€$^ ίοηκ. ΥΙΙ. 421 

Ρβ/η Ροαίηι , 8ο€. Ι$$α ^ Ο^ϋοΛϋ» οΑ (/γ6«αι«μ VIII ημμιικιιιι Ροηίίβοίίη^ %η 

ρβηοηαβΒονςϋ Ρα€}ηΐΨΛ€Τ^. 435 

ΡεΙί^Μ Ρο$$\ηη$ Ιεοίοή. 437 

ΟβΟΓ^ϋ Ρ/ΐβΙ)γΐ06ΓΐΒ Μκ^ηαβι. ΐ^^ι^Ε0ί^09Vβ 5Ϊνι? Βί^Ιοτί^ Γοηιχα θ ΜίοΗΑβΙ^ Ρα- 

ΙφοΙοβο βηΐθ ίιη^ιβηιιιυ 6ΐ Ιο ίηρβΓίο βββίβραιη• 443 

Ρβίή Ροαιηί αά ΒίίίοΗαίη ητηίη ΑίίϋΑα«(ι# ΡαΙ<ΒθΙορί Ού$ϋΓναί%οη€$. 995 

Αρρβηάίχ α({ Ρζίτί ^Ραυιηί ΌίΜβτναί%{^^$^ -^ Βρ€€ί9η€η ΒαφΗηΐι^ Μί^τΗίη ν€ί$• 

Γΐιιη. 1217 Ρ2•ί»πβ. — Εχ Τ)|Γΐ5 ^.-Ρ. ΜΙΟΝΕ ΑΝΝΟ ΟΟΗΙΜ ΜΟεΟΧΙΠ 

ΕΡΗΚΜΙΜ (ΗΚ01ίΟ(1ΚΑΡΗ08 

ΑΝβ. ΜΑ1 ΡΒ^ΕΓΑΤΙΟ. 

(3οηρ(οηιη ΥβίβΓαιη ηοτβ Ο>1ΐ€€ΐ1ο» ΐοη. Ιΐί, {»» ι.) 

Ηί5ΐοπ8 Κοαίθηί Ϊ!Βρ6Γϋ,ο|αθ(1 ιοΑίϋΓθ ία Οοΰίιίβηΐθ εχδΐίαοΐυιη, Ιοηςβ (ΙιαΙαΓηίυδ ίη 
ΟπεηΙθ αβηυθ δ(1 οβρίβιη α ΤιίΓοίδ €οη5(&ηΙΐηοροΙίΐΏ γίίβω βυθοα ρΓορβςβνίΙ, οουΙΙΟΓπιιι 
ρΓοΓβεΙαίοξβηΪΑ ίαοαΗβΙθκθ(]ΐΐθ δΟΓΪΙ^βηϋί 6Χ6Γ6υΐ(; βΐηυθ ιη Ιϊίβ ρΓο^οίραθ Β^ζβηΙίηοδ (ιιΐ 
νυίςο ΙοςυίκηυΓ) ίβ^^^η(1ΐ οη8 1ιοαιίηΡ8, ςυοΓυηη ιηβ^ηβ 6ΐ ρβΓυΐίΙία νοίαηήηα α ΟαΙΗ- 
οοηίβοϋπι Ι7ρΐ8 θοεορίαιυδ» ηυηο&υΐβπα €οα5θοί8ΐί8 ευπ8 Γ6€0£;ηίΙ(ΐ ηονί^ςυθ ΐΏοηυιηβη- 
Γΐ8 ΙοουρΙβΙβΙβ, ΟΡΓίη&ηι ΗοΐΊΐίηβ» (1οοΙΪ88]Ίηί, οοηβϋίοβΐ ορβ ϋΙ. ΝίθϋαΙίΓΐί» ΓυΓ8υ8 6ΐΙη- 
|[)6ηΙ. ΜίΙιί 61 ϋ8 ςιιί ΓΐΒ8θΓθΑΐη )ιί$(οπ8ΐη 5εη|)86ΐυηΙ ν8ΐ(1ο υ1ί1ί8 βΐ^υβ 6ΧθρίθΙ)ΐΊΐ8 νΐ 
βιιβ β8ΐΕρΙΐΓ»[ηίυ8, οη]υ8 οΙΐΓθηίεοη')θΐηΙ)ί€ί8 ν6Γ8ίΙ)α8 οΙ&ϋοΓβΙυιη,Αΐ) ίϋίρεΓϋ ΓυηιΙβίοτβ 
ΙοΙίο €φ8θΓ0 υ8(ΐα6 βϋ Γβοΰρίοαι α ΟΓοείβ β ΡπΑοεοΓυπι ϋοοαίοΑϋοηο 0οη8(ΑηΓιηοροΙίηι, 
Ι>βΓ πιίΙΙβ δείΐίεβΐ Αο (Γ606η11)8 Αηηοβ βχΙβηϋίΐυΓ. ΐΑΐηΙιίο Ι)ί8(οΓί6α8 ηοη 5θΙαιη ίηβϋίΐυβ 
€ΓΑΙ, νβταιη «ΙίΑΐη ΙΑΠΙ» ΓΑΓίΐΑΐί8, ιιΙηοηηί8ί ιη υηίεο Ι)ίΙ)ΙιοΙΙΐθ€» ΥΑΐίοΑηΦ οοϋίεβ 1003 
5υρ6Π'88θ νίϋβΑΐυΓ. ΡΓΪκηιΐδ Ιιυηο ΑαοΐΟΓβια ^ο^^IηβI^ο^Ατ^^ ςαθ(] βςο ^οίΑΐη, 8ΐΒοαΙο 
ςυίη(ο ϋβείίπο Κα^Ι)Α6Ι ΥοΙβΙβΓΓΑηυβ ίη εοηοίβηίΑπί} υΓϋΑηί8 Ιίΐ). χτ» ρ. ίΊ6 : ΕρΗν^ίη 
ΟτϋΒ€Η$ άηΰ^ηΙίΒ αύΜηΰ αηηΪΜ νίία$ ρπηοίρνιη ϋοηΒίαηΗηοροϋίαηοΓΗίη ιαηιΗοο €αΓίηιη€ 
Λ€τ%ρ$α^ φίοά 0ρη9 %η ϋύΗοίΚβύα Ψαίίΰαηα €€τηίίχίτ. Αίςυβ 1)06 ΥοΙβΙβΓίτβηί ΐ68(ίίηοηίαιη 
ηοη ΐΑΐϋίΙ νο88ίυω 1>« ΑίβΛ 6τ. \ι\), ιι, 29• Οβίηϋβ ΕρΙιίφαιίυαι 8Φρβ α(1 ρΑΓ(β8 νοεΑνίί 
ηΐΑ^ηυβ ΑΙίΑίΙυβ (1), ςυΙ ηυηο ΰΗτοησρναρΗηϊη Βι/χΰΜΗηηϊη^ ηυηο ιηοηαολιιηι ΑρρεΙίΑΐ» 8θ€ΐ 
ηαΙίΑΐη ργφιθγθα ηοΙίΙίΑαχ Ιιοίηίηίβ ΙΐΑίϋΙ. I.Αυ^^Α(Α Αρυιΐ ΑΙίΑίΙαιη ίΓΑ^ηιβηίΑ £ρΙΐΓ»ιηϋ 
Ι6ςΐ8&6 ίϋοη(ί(ΐ6ΐη 80 (ΙβιηοηδίΓΑηΐ Υοδδίυβ Βΐίί, 6τ. II, 28, 29, ΟΑΠ^ιυβ ίη ΟΙοααηο^ €α- 
νφυ8 ίη £'Γϋ/^#ια#<ΐΓίβ «ΟΓίρ/οηύΐΜ, ΡΑΐ)ΓίοΙα8 ία 6τ, &ι(//ιο/Α(€α, Ι,ϋΐ^υίηίυ» ίη Ραΐτίαν- 
€Αα/ι« €οη$1αηι\ηορο1%1αηο^ (ΐ6ηίΓ{υβ ΒπαεΙίίβΓυβ Π\$ί. ΡΜΙοβ. (οω. 111, ρ. 5λ9. Ηί βηίω απ- 
€10Γ68 Α αΐ6 8υη( ο1)86ΓνΑΐί ; ηβςυθ (Απιβη (ΙυύίΙο (^υίη Αΐίί ςυοςυββχ ΑΙίΑΐίο ΕρΙΐΓΦίηίυη] 
ηοτβπηί. Ιβπι ΑΐΐΑΐίυιιι Αϋ βιεβΓροηϋΑ ΕρΙΐΓβθπιίί ίΓΑ^ωβηίΑ αβαιη ίυί8$θ εοοίίοβ ΥβΙίοΑΠο 
1003, τΑίιΙβ ΑίΰπηΑΓθω, ηίβί ΥΑΓί6(Αΐ68 8€Γίρ(ηηΒ Αΐί<]υο( ρβΓμΙβχαηι ωο ΓοϋϋιτεηΙ (2). 
ΡΓ8Βΐ6ΓβΑ ίη εοιίίϋβ Αεβρ})βΙο ΥΑΐίοΑϋΟ ηοπιβη ΕρΙιτβΒωϋ ηοη Ιβι^ϋυπ; η64]υβ ιά β^^ϋΐνί- 
η8νί88βιιι, ηίβί οοωρθΓΑίο οοάίοβ ουω ΐΑα(!Αΐί8 Αϋ ΑΙίΑΐίο ίΓΑ^πιβηΐΙβ, η)ί1ιϋηηοΐαί&8θΐ. 
8υρ6ΓΘ8ΐ βΓ^ο υΐ ΑΙίΑίΙυβ νβΙ Αΐίυιη οο<1ί6θΐη ρτ» ωΑηίΙ)υ8 ΙΐΑϋυεπΙ, τβΙ εβΚβ ΥΑΐίεΑηυηί 

(1) Ι)β ϋοηββιΐΗίοιιβ ρ. -155, 699, 702, 725,776. 1ο1ι>((ί, ηοΐΑΐη Οξ 9ϋΙΓιΙ>βη »1> ΕρΗπΒπιΙο ηοη •ιΙ Ή 

Ει ιΙίβ«»€η. ιΐβ 6«*οΓ«ϋ• (6(1. Ρ^Ιιπο. ΒίΙ>. Ογ. Ι. Χ) ιηκίϋιηι μ«1 «ϋ ςιιαιιιΙίΐΜΐ ίηεϋ ηυιηβτί ραΠειη •ί« 

ρ. 664, 687, 907. Ιΐβιιι <Ι« Ρβι^ΙΠ• («ϋ. Ρ•Ι>η^. ΒΙΙι. |;ιιΙιΙΰ9ΐΐ(ΐΑΐη. 

Οτ. ι. V) ρ, 22. Κι ΓοηΐΓ« 6Γ63Τ|ζΙιΙοιιυπι ρ. δθβ, 590, {%) ϋ» ▼8Γ|ρ.ΐΑΐβ8 ρ3η!ηι ηυίιΐβιη ηίΙΓιΙ βΐίιιϋ 8ΐιιιΐ 

526, 539, 614, 701. Ει Ιη »(1ιιοι»ΐίοηΊϋυ8 αιΙ Αογο• ηί$Ί ιιιβηϋΑ ΐγιια^ΓίρΙιίε^ ΑριιιΙ ΑΙΙαίίϋΜ : ρ«ηίιη 

ρ^^I^IΑιη ε8ρ. 6, 15, 16, 18, 53. Ιϋβπι ΑΙΙαίίυβ ά^ ν€Γθ, ηιιία Γοη&•9« ίη εοιίίοβ νί<1«Ι>«ιιΐυΓ <Ιβΐ6ΓίοΓβ« 

001186118. ρ• 455, 61 8«1 ΑΓΓΟροΙίΐβιιι 68ρ. 55, ϋίΰΐιιιη ΐ6€ΐίοη68, αΙ) ΑΙΙηΙιο Γαί886 8ΐΐί^ρί60Γ Ι8α1β ίιηιηυΐ:!- 

ΕρΙΐΓβΒίηϋ ΑρμΓθΙ>Αΐ ϋ6 ΤΓΐιιοϋί ερίβεορο ΒηΙ]{Απ» Ι:ΐ8. Ν(ΐιιη\ι11φ ΐϋΐηβη υαγιχ Ιο€ΐιοηι*8 «Ιιν^^Γβυιιι (ό- 

ρΓίηίΑΐί ΜΐΙ>]4Γ€ΐο ; ιιοη Βγζϋΐιΐίιιο, αΐ αίΐ ΑοΓοροΙιία ; (ΙΊοβιη (ΐ68{($ιΐ9Γβ νίιΐ6ΐιΙαΓ. δίε ν. 4764, 9ριΐ(Ι ιγα, Ίϋ 

!|ΙΜΙΓ6 6ΐ 6(0 χΙ ΑΙΙβίϋ β6ηΐ6ηΐί8ΐΝ ]9ΐη &εε6(Ιο. Βιιγ- 68ΐ ίη €0«ϋΓ6 ΥϋΙίΰηηο, ββΐ τις τυγχ^^νων ; «ι ι ΑΙΙβίίιΐϋ 

8υ8 ίϋβιιι ίη Αάηθί. α<1 ΑεΓορ. εηρ. 6, Γ»Ι1ί Αϋ ΕρΙΐΓ»- €οη(η €ηγ^\ί, ρ. 537, τυγχίνων τβ• ΑρηιΙ ιμ6 ν. 

ηιίυιη ςιιί Ο^ηικίβΓυιη ρ»ΐΓίΑΓε(ι»ι» ρα1$υιη Α 1•:ιιΙ- 61)51, 61 10^58, «>81 έθάδα.; 81 Αϋ8ΐ. ένΟάββ, ιιΐ ρ. 

ιιί& ΒγΕ«*ιιΐίο ηαΓΓ9ΐ, ΰπηι ίρι^β βροηΐΐ! 8ηΐ68 Γ6Γ68• Ϊ41, η. 1 (ΙΙχί. ΛρικΙ ιιΐ9 ν. 7715, χραταρ/εί; «ι 

»ίβ8(*ΐ. Ι)6πί<]ΐΐ6 οοηίΓα €γ«^^Ιι. ρ. 701 , 6($γ6](Ιθ ΑΙΙϋΐ. αιΙη. ««Ι ΑεΓοροΙ. εαρ. 18, χατάρχει. Ιΐ<^ιιι ν. 

ρχρΓιαιΐ(ϋοΐίοη6ΐϋηομπ1)έ«ιισ(!44θ;,(|υ(Μΐ8ΐ|ιΐ6ΐιιρ6 7716, αριιά «6 άνδρβίον; «ι ΑΙΙΑΙ. 1οε• αι. άρ^Ιον. 

£θΐ6ηιιιί8 ίη •υΙ;»ηι ίηκηϊ8^η& ηογί ϋϋΒΜΓΐ:». Οααιιι- Αρ4ΐ4ΐ ιΐ)6 τ. 71976ΐ9ΐίΙ)ί Οβοσο8. ; •1 ΑΙ1»ι. &^ ΑοΓορ. 

οίικπι νβΓβηβ 6557, ιη ΑΙεχΊο ΠΙ, βίο βχρΙίοΑηϋυβ €»ρ• 15, Οβοβ. Αριι4 ηιβ 7206, έμπαθ^ι θβ^;. «ι 

«81 ; Ιβχΐεο^ΓΐιρΙιί ΑιιΙοηι νοειιΐιιιΐί έπειβόβιος ηΐίο* Α11;»1. Ιοε. οίΐ. εμπαθή Οέαν. Αρ«ι«1 ιηοτ. 7404,έ«ιιβ• 

ηοιιι (Ιι*ίηο6ρ9 Ιΐ9ΐ>6ΐ>υηΐ, η66 ηοιι 1255, γνίψων; 6ΐ πεπαιχώ; ; αΐ Α11.α. Ιοο. οϊΐ. Ιπβιβπιπτωχώς. ΑρικΙ 

ν. 1517, χαινίς; ί•ι ν. «096, τ€ρμίί>ίον ; ν. 5875, ιιΐ6 ν. 10555, πω. 6110559, <χ5ού;; ι1 ΑΙΙ»1. ««ι 

4441, 61 :ι1ί1)ί ύγρόχερβο;. Ιΐ6ΐιι »»ΐηι»<1ν6ηΰΐι1 ρΗί\ 61 ίνβους, αϊ ρΓορπο ίη Ιοοο (Ι.χί. 

ΡΑτηοι. ϋη. αΚίΠΙ " 1 II £ΡΗΑ;εΜ11 ΟΗΚΟΝΟαΒΑΡΗΙ Μ 

ηΟΙΚίαΠ) ΓθΓΐθ8$6 ΙΐΙΙΙΙ &60ρΙΐ3ΐϋΙΏ ΐ6$6Γί( ; ρ8αθΛ5 βϋΐθΐη ν&ΓΪβίΔίΟβ ίρ$6 61$εΓίΐ36η$ 6ΐΓ606Π(. 

ΡΓοίβοΙο ουαι ίοΐίυιη (βηίαιηιηοϋο ρΓίαιυπι α εοοϋΰθ θΙ)8ί(, ίη ςυο ηοιηβη θαυΙΟΓίδ β5$β 
(Ι6ΐ)υί1• ΥαΙίΙο βϊι^ι^ΙοΟγ ροΙΙ ΑΐΙβϋι ΰΒίοΙοΐη υ 6}ί(Μ<[ϋ556^ Ι^υοαΰοοίβχ Ρίο ΤΙ Γβ^οαηΙ^ ευ]υ$ 
ηαηο 5{βωτΑθΙύ £^'I1ι^« ()ΐΙ)Ιίθρ€{;ο εοιυραοΐυΐ ίαίΙ. Εΐ Ιθη6 ΐΏίίιί ηοηβία* ΜΐυΙΙΚ I1υ^υ5- 
ηΐ0(ϋ ιΐαωηθ δΒ οροΓθτυΐΏ ]η$οίϋβ νβΐίοβηίδ £0(ίίείϋυ.<:, [)Γ2£5ϋΓΠιΐ2 0:ΰ?οί5, βο(.ίώ'δ$6. 8^(1 
ϋβ εόϋίοθ ΙιβεΙβηυδ. 3βΐΩ ουιη ηο(]υ6 ΑΠΑϋα8| υΐ (ϋχί, ηβςυθ ΰΐϋ βιυιΙίΗ, ςυίίΐήυθοι ϋβ 
ΕρίίΓ«Γηΐϋ ϋΙΐΓοηο3ϊ'8ΐ)1ίθ ηβΓΓθτβ νίοΐρβηΐϋρ; ηαίΐιί ςιηϋοπι ϋβ νΐτο Ιιοο ί^υ©ΓβηΙί οηουπρβ- 
1)81 ΕρΙίΓΟθΐΏΐυδ ϋΙΟ) ςυβΓΏ 4θϋηη69Χ1Ι (ΐθίΓΐίΐΓβ^ΐΑ ΰοη5θιϋ}ιιθ}Κ)Ιίΐ8ηυ$, θπΐβ δβοΓαηι 5υθΐιι 
Γΐί^ηίίθΙβηι, Ιο^ίΙΐηιίδ ηϋρΐϋ$ ςβηιήΐ; άα (ΐϋο ηοηαίηβΙίαιΕρΙΐΓφ.ιιίο \βν\}α ίαείΐ Ρθοίι^πκ;- 
Γ63 ιη ρΓΦιΙίεΙί ρΒίπαρβΙΐφ ηοΙίΙί8 Ι. ίΐ, Ιίϋ. ιν, ϋαω θίΐ, 6ρί5ΐΌρο8 ΙηΙβρ εοΒίβΡΟ^ ειίιηί- 
ηβΐίοηοδ ρθίΓίβΓοΙιβηι Γ6ρΓ6ΐιοη(1ί88€, ςυοιΙ ΐ3θηθ6ε€ΐο8ίϋθ ΕρΙιτφαιίο ΩΙίο 8αϋ ϋίδρ6η88ηοΐ8 
ΓβΗηςιιβΓβΐ, ηοη οοπδΐίΐυΐό ρΓοηΙ Ιθ8ί^8ίϋΙ)θί)8ηΙ(Βοοι;οιηο. Ηοβρδβ βΐ ηοδίΟΓ οΙίΓΟηοδΓ»- 
ρ(]υ8 ίη ρθ(π&Γϋ))3Γΐιηι οθίΑΐο^ό ηΐ6οιθΓ8ΐ ίπβδοαίυαι Ιοβηηίδ XII βΐίυιη, .*>6ι1 (ΐ6δ6ΐρ.<^ο 
?ΐθυ(1 ϋίδθΓΐβ Ιοςϋί δί^πιΓιοβΙ. \ίί Ιθηιβη δοΐθδ 6[>ρΓίηΐ6 οοη^ΓαίΙ : [ΐδπιςυι^ Ιιίο Ιοβηηοδ ρ^• 
ΐΓίθΓθ1ΐ8ΐϋηι ΓβΙίπϋΐΙ πδςιιβ 8(1 ΟΙΐΓίδΙί βηηαιη 1304; ηοδίθρβυΐοω Ερίΐίωηπίίδ οΙίΓΟηίοοπ 
δπαηι «ηηο 13ΐ3Γ.οηο1ϋ(ϋΙ. Ι«Γη ο^^οίοπίΡδ" ΕρΙίΓδθίυίοΦ ι•1]ΓοηοΙο;^ίδ6 οομ ροπ, ΖοηήΓςίπ» 
(]πί(.ΐ6ΐηυί5(|πβ β(1 Α1ι•χϋ 1 Οοιηηβπ) οϋίΙϋΓη; ΝίοβΙβια 01ιοηί8ΐ8[η υδςυο 8(1 Ββΐιΐυίηΐφΐ Ι, 
ίΜίρθΓ81θΓ€Π]; ϋθίιιϋιί νβΓΟ ΟεΟΓ^^ίϋΓΏ ΑθΓθΐ)θΙίΐ8αι. Α^ο νθΓΟ ςϋθ(ί ΕιιΙΐΓΦπήυδ ΙιίδΙοΐΊδπι 
ροβίίοο η)οΐΡθ οοηδΟΓίρδβΓίΙ, ηβΐΌΟ 0ΐ8^ΐ)θρ6Γθ ίΓβδ08ΐυΓ; ρπιηο ςηίβ οβρηιοη ίθηιΐ^ίεϋϊπ 
ηαΓΓβΙίοηίδ ρϋΓδρίοϋίΙβΙί ρ(;ϊΊϋοηβϋΐτι Ρδ(, ^'ι ηίθωορίβηι ΙοββηΙ^υιο βρρΓίητο ίανβΐ ; ϋβίη(1ο 
ί]ϋί8 Ρίδΐ(ΐ8δ Γΐίβηι, ΟοηδΙβηΙίπϋδ Μβιΐ8§δβδ, ϋΐΓΐυβ ΤζβΙζκδ ίπιραηθίυβΝ Ιιίδίοπβδ νβΓδίΙ?ϋδ 
εοΐΏροδπερυηΙ; ςυί ηίΙπΊο ιιπηυδ 8αε(0Γ08, ρρ^οίραβςαβ Τζοίζβδ, ωβ^ηο υδυί βρυιΐ 6Γυ* 
(ϋ(08 5υηΙ. Αΐηυο 6§ο ΕρΙΐΓθβΐηΓίςοίϋοηι !Ιίίδ(0Γί8α), ρΓορΐ6Γδυ8ίΏ βχίιυίβιη υΐίΐίιβίβίη ηά 
1^1ίη8ίη οοηδϋθΐυοίίηθπι, δοΐπΐβ Ιβωβη ορβϋοηβ, ΐΓ8ηδ(πΙί : 6ΐδί εηίαι οΐίη) ροβίίοηιη ηοΑ 
ηβι^ίβχί, ηυπο (Απιρη ρ8η(;οη Ιορυιο νορ^^υυιο ρΐιΐδ <1β06ΐΏ ιηίΙΙίϋυδ οΐΐιιιη ηιϋπ νοίϋηΐβδ- 
ςϋβιΙβΓυίΙ. ΕΦΡΑΙΜΙΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ 

καίσαρες. 

ΕΡΗΚ^ΕΜII ΟΗΚΟΝΟΕΟβΙ • * * * * * IV 

€Αΐυδ ΑΝΜδ 1?. Ι ΑΙ02 ΕΤΗ Δ\ 

Όέ\ΐίύ^ Κοιη&.ϊϋηιήι ΙηιρβΓΗΐιη ΐοιιιΐίΐ ΕΤτα χαιιέ^)(β -«6 χράτος των Αύ««ί .«ων, 

(ΙαΗΐ8« νίΐ3 Ερίοιιπι» νοϊ [ΤοΓκίδ ίίηΐβπ, Γαϊος ΈΛίχουρος ί| Σατάν τρόπον, 

&υρΓΑ ΐΜΐιιι»η&ηι ιιιΙηΓαηι βκίοΙΙϋυ» (βιηβΐ Ύπερ φύνιν βρότιιον αυτόν σκμνύναιν. 

(ίίνίιιαιηφίβ Αν^ΰΐΜβ,τίΙ^ββίαιι»» ιηοπαΐίβ, "Η χα\ 0&θΐ>ργών ή χι^άητυηος (ρύ^ις 

ΐαφΐιιΙί( II», βίβΙοδίΟί, 8ηΡ2ηί»ί»«ί«ΐ8 : 5 Άνηρ άσελγΙ),•, αποφράς^ μιοη^ίνος • 

&4ΐΙι «|ΐιο ρΓΗΐι» διορίι^ιιιαδ §1'.Μ 13 ιηοΓίγιαιη Έφ' ου Στέφανος π{>ωτομαρτύρ<ι>ν χλέος 

(Ι) 06651 ΙΗ οοιϋοβ ρΓίίΓηπι ΓυΙίυιπ, ςηοϋ Ιιιΐϋ ιΐιΪΗΐΐδ φΐηΐ(}ΐι»^ηι1» , υΐ ροςΐη^πίΝΐ ιιιΐίο «^ϋΐΤίοπ• 
0:ι•ί»:ιΐ'ί8, Αιι^>ι>ίΐί, 61 Τί1ΐ6:ίί ιιαίϊιϊιιιιι €0ΐι1ίηιιΐ1. δΙΓηΐ. ΝίΙλίΙ, ι&ιιιοιι πΐ€03ηίΐιιιιι ιη Ιι»ΰ 1;ιι:ιιιια «ιαί- 
Ο^&ίϋϋΓΐιιιΐυρ ϊβπυΓ 6Χ αιιΙνοΓ^ο ορ<?Γϋ ν^ρβιιβ ρ3υ1ο 5ί&2)6 Γ.05 ρηίο. 13 

λίαρτυρ{ου στέφανον ευρίν &χ λίθων 
Σοφοί χέ γ)ΚύρΙζθ'/χο δύο προκρίτων 
Ίώύ^ιϋ;6ζ « χαΐ Φίλων έξ Έβριίων. 

κλαιτλιος ετ. ϋ'. 

Ιύ Τούτου καταοτρέψανίος άθλίω; βίον, 
ΈρμοΟ φίλϊις Κλίύδιο; ήττί* φίσίς, 
Ίσου τ€ φύλαξ, ύιί6ρ4ι«η^ χρημάτων, 
Τάς ήνίβς είληφεν αύ9^ν«ρχ£*:. 
Τούτου χρβτοΰντος, Β^^Λζ 'λλΧ Σίμων μάν*>; 
15 ΠολλοΟ^ έλυμα^νοντο χΐχοτεχνίαΐ;. 

Πρΰτος Γ έπ»6έ^6 της Τώμι^ς ΟΙτρο; 
Σϋΐτήριον κήρυγμα χυρύνσων δλο'.ς. 

ΝΕΡΟΝ ΕΤ. ΙΔ'. 
Με([• δν «βρήλΟεν βΐς ^ιίτίλείον κράτο; 
Νέρων άσίλγή; έμφ$ρή; τφ Γβΐφ, 
20 βηλυβρίας &ν κΛ\ θυλαχο; ββπρίας • 
. Ορώτο; 8ιώχτΐ)?, ευσεβών χαΟαιρέτης, 
Χριστ•0 τε μυστών προχρίτων άναιρίτης. 
Εί:Λ ΓάΧ^Λζ, 'ΟΟοιν, συν ϋύΤτελλΙψ 
ΊΕπΙ Ρράχιστον του κράτους γεγευμένοι. 
01Έ11ΙΑΣΙΑΝ0Σ ΕΤ. Ρ. 
25 Μεθ' οΟς κατηγλάϊσε τήν χραταρχίαν 
Ούεσ'πασιανδς κλέος βασιλέων, 
*Αρχί)ν δράσης ευ καΐ πλατύνας ίΐζ μέγι • 
Έχθρων νιχί,τίι:, φιλότιμος τήν χέρ», 
Άνήρ τις είιΛρ4σιτθς, ήδΟ; τβίς φίλοι; 
30 Ύ-ΛψΟύΐζ δ* λκασι χκΐ ΐϊβφιλμένος. 

ΤΙΤΟΣ ΕΤ. Γ.* 
Μβθ' δν Τίτο; "ποΛς παρσλαμβ&νβί κρ^το; 
ββϋ.2σσα καλών, φιλοδωρίας χύϊΐ;, 
Εύεργετιχδ;, συμπαθής τις χοΐρδία, 
Χρησχ?>ς 'ίράτζ'ας οΓς ώραΐζεται Ϋ,ρίτιαρ • 

Κ "Αναξ άριστευς κα\ στρατηγός γενναίας. 
Ιουδαϊκού του θράίαυς χαθαιρέτγ^ς • 
Οΰ πασιν άοίδιμον ^•ται τδδέ^ 
< Τ4 σήμερον δέ μί) Ρεβασιλευκέναι, 
Κ3 τίνα μή δρίσα^/κα ταΖς βύττοιίαις - • 

40 Κα\, ι Δ«7 τχνα πρόσωπον ΑνακΤοί "Λάί.ιν 
"Ιδόντα, μηδίν σ*υγν?>ν άνΟυποστρίφειν. > 

ΑϋΜΕΤΙΑΝϋΧ ΕΤ. ΙΕ'. 
Τούτου τ^ ^ιουν έκμ^τρήσαγτος μδρ(ρ, 
Λομετιαν^ς ή ^«λυρΑ καρδ<α« 
Φύσιν Τίτου σύναιμβς, ού τρό7ϊ•υ^ δλ«ΐ|, 

43 *Αναξ{ΐι»ς βΐληφβ τήν αύταρχίαν • 

Χρίστου κολασιής οΐΜίων χαΐ μαρτύρων^ 
'Εφ' ο& φιλΐ|τδν τήν ββι^γύρον χάριν 
Λί^σύς «κ έξάριστον έσχεν^ι ΠΑτμο^ • 
ΑΟχει δ* *Αιηλλώνλος τβ^ρε(αις νόϋ 

Μ Ου^αγοριιώς Τυανιύς βοφ^ γόης^ 
*0ς χαίιηρ ών «ό^(&Μ(ι•ν Αναιρουμένου 
ΑηλοΙ ΐΜρουσι τού τυράννου τ^ μά^^ 

ΝΕΡΟΤΑΓ ΕΤ. Α'. 

Τούτου κατάστρεψα ντος αίσχρώς τδν ρίβν, 
Κλήσιν Νερούας,-εύγβν^ ψ^ήν θέμας, 
65 ΤΑ *Ρωμα7χ& σκήπτρα παραλαμβάνει• 
ΤαμεΤον δντως άριτών Χρίστου δίχας, 
Κάλου δ^ παντ^ αύτοκρϋτορ^ι τύπος - ϋ.ϊδΑ»Β$. 

Α &<ΐ6ρΐυ$ 6$ι «ο^οηβπι (Ι« ΙϋρΜΠΙ»!»• 
Ιΐβαι ιΜρίοΐιΐββ ρ?ιβ1η€6Ι|4ιΙΙ ιΐιιιν, 
^ο$ρρΙΐΗ;ί 5ΐτ}ιιβ ΡΙιίΙο, πΐβιΡςΗθ ΙΙ^Ι)^«ιϋ. 

οαυοίϋδλΝ. XIV. 

Γθ8ΐ(|ιιηηι €:ιίιΐ8 ηι!»οΓβ ίΐΙ)ίιιρίΐ νΐίβηΐ, 

(ϋΙβΠ^ϋ1»Μ(]ί 116(^1 Οίβηΐβΐίΐίϊ ρΓ2β(Ιίΐϋ5, 

]υ$ιίςυ6 ι«ηϋΐ, βίρβΰϋΐιί» οοηιβίΝρίοΐ*, 
Αοιιΐ3ΐιί ΊιηρβΓΜ ΙιαΙβηπδ ΐΓ80ΐ»ηιΐΗ5 ϋβρϋ. 
Εο ΓΟ^παοΐο Τ1ΐ6υϋ»$ 6ΐ 8ίιΐ)0Η ιιι»(;Ι 
ΤΙ13Π8 ρϋηΝΐιΙΙθ3 »ηΐΙ)η$ ιΐβφίοΐ^.ιιιΐ. 
ΡΓίιιιιιβ ιυΐβιη Κοιιΐ3ΐη ^οε^ββίΐ ΡβΐηΐΒ, 

§3ΐΐΐϋΓ6 «ΜΝΟΐί» Ιΐυΐΐ|ί&|ΐ8 Εν2ΐ|πτ«ϊΓΜ|ΠΙ. 

ΚΕαΟ ΑΝ. ΧίΥ. 
ΡοβΙ ΙΐΗΐΐ€ ρβρνβπίΐ λϋ ραίειιΓυπι Γβ£(1ηιιΐ 
ϋ ΝβΓΟ, ΙΐΙ1ΙΙΓ'ϋ£ ίιιΐΌΐ»Γι黀ΐΐ8βΙ Ο^ίο ραΓ, 
ρ«ΐΙιί€υ$ νίΓ Μ &;ιθοιι1ιι$ ρϋΐΓβ(ϋοί$; 
ρτίιιηιβ ρΊοΓυιιι ρβΓ8€€υΐοι• ιη6ιιίΓβι*, 
ρπ£€ίριιοηιυι ϋΐιπβΐί &δ8βοΙ;ΐΓίΐη(ΐ οαηιΙίϋΧ. 

ΒβΗΙ€6ρ8 6311)9» ΟΐΙΐΟ, ΥίίβΙ 11 118(1110 

ίΐ6β»8ΐ^ν6Γυιιΐ ιοβρίΓϋιη ςπΑΐη ϋρβνίδϋίιηβ, 

ΥΕδΡΑδΙΑΝυδ ΑΝ. Χ. 
Γθ81 Ιιοβ ΟΓΡανίι 0χ8αΐ'β3ΐιι ^ί^ιιίΐαΐ^ιιι 
ν(ίβρ;ΐ8ί:ιηυβ Γ(»|[ΐΐ9ΐοπΐιιι <)β€υ8, 
βθ8ρί(2ΐθΓ ιιηρεηί ρΐΌρ»£αΐθΓ(|ΐιβ, 
4ΐ08ϋαιιι νίοΐοΓ, βΐ ιπαυα ιιιιιιιίΠϋϋβ, 
α(^β88υ Γαοιϋβ, ]Ίιθυιΐ()ιΐ8ί]υβ βιιιίοιβ^ 
ΜΐΙ><Ιί(ί8 «υικίΊβ ϋϋιηοϋυιη (Ιιίβοΐυβ. 

ΤΙΤϋδ ΑΝ. III. 
(2 δ«€οβ8δΐ4 ίιι ίιηροΓίυιη Τϋοβ βΐίυ» 
ΐΜ)ηίΙ•ΐίβ ηΐΑΓβ, 6ίΓυ82ΐ 1ιΙ>6Ρα1ίΐ«•,' 
Ι>6ΐιοβΰυ8, €ΐοιη«ΐηΙί ίιΐλίΓοείυβ «ιιίιηο, 

ΐΗΝΐίβΙ|ΙΙ6 ηθΓίΐΜΙ8 (|Ηί Γβ^ηΟΠίβΗ} αίίΟίίΐΙΙ^ 

ρΓίηε6ρ& β|5Γββία8, ΙιιιρβΓαΐΟΓ «ΐΓβαϋϋϋ, 

ίΐΐάΛΪϋΧ /βΓΟΟί* (Ιβ1)β1ίβΙΟΤ. 

1Ι«ι1ϋ8 4ΐ) οιηιιί))ΐΐ5 οοίοϋΓ^ΐαπ ϋίοίαιη : 
< £(ΐυί(ΐ6ΐη 1ΐο(ϋβ ιμπηο^ο ι-β^υ^ινί, 
ςυοιιίλΐιι 5€ΐΐ6ΐΙοίο ^ιΟοοί ««ιηίυβια. ι 
Ιιβιηςιιβ : ι Ουί 1ϋ €οηδρβ€ΐυιη τοφ ν^,ι,-ηΐ^ 

ΟΟΜΙΤίΑΝυδ ΑΝ. XV. 
€1)ί οιιιη νίΐβ Μοτίοιη ιηαιιινίι ΤίΐΗβ, 
Ι>οιιιίιί«ηιΐ8 «ιιίιΐΜΐια 8θοΙθ8ΐαιΗ %^ρ^η:^ 
^ Τίιί ηβΐιΐΓ» ΓπιΜγ» Μϋ Μη ιιιωΊ)ΐ(«8« 
αΐΐΓίβΙί 86Γ?0Γυπι «Απ/ΓαιηςιβϋβηιίΓϋΧ^ 
ίίΒρβΓΪο οοιιίτλ ιηβΓίΐΒΐΐι «^ ροι1(ιι«« 
διιϋ θο (Ιϋβοΐυ8 ρΓορτ1ι«ΐΐοιιι ιαβΰΐρβίι)^ 
ίιι ΐ|ΐι;ιϋ»ιη βχβιιΙα^ίιΡιΐιΑο ΐΐΐ8ϋ1α. 
Ταιιο*• ]»€ΐΛνΙΐ ρΓ8Β8ΐίβίί8 ΑροΙΙοπΙϋβ 
Τ^ταη,τα», Ρ^ΓϋΐΑ^οποαβ» Ιιηρο^ΙοΓ οιίΗίϋιΐδ;; 
ςυί ρΓοοιιΙ ϋο^ι ιΐο^βιιβ ηαιαήιιτίι ΐβιηβιι 

ΝΕΒΥΑ ΑΝ. Ι. 
Ρο8ΐηα3ηι Οοιηίΐίληυ) ίοβιΐο ίηίβρίίί, 
ΝβΓΥίΐ αιιίηιο βί οοΓροΓβ ρΓ^οΙβρο Ιϋΰβηβ 
Βοιιι^ιιΐΛ Γβί βυδεβρίι ιιιθ(ΙβΓίΐπιβιι. 
ΙΙίο ρΐ3π6 ο^Γβί^ΐϋδ (ιιίδί ςυθ(Ι Οιπδίο €ληιϋ) 
ΐΜΗίοηιιυφι• ρΗβοΙραΜ 1|ρι*8 Μ<. 14 15 ΕΡΗΚ.ΈΙΛΠ 

διιΐ) Γο πμι^Ιαπι τ^ρβπΐ 3ΐΐΓυια ι^ιιππηιιιι, 
Αΐηρίυιη ηβιηρβ ΙΙΐ65ουΓυιη Ιιηιηί οΙ^Γϋΐιιιη, 

<|Ι16Ι1Ι ΟΐΙ »Γΐ>ίΐΓίΗΐη €Χ88Γί6 6ίΓθ881ΐη) τθίαΐίΐ. 

Ηί€ «υΐβιη €1 ΐ'6ΐίιι«Γβ Ιιΐιηο )ιΐ85ίΙ εο4ΐ(^ιη4ΐιΐ6 ηΐΊ. 
Οιιιιιςιιβ ίΐΐβ ηια]0Γ6ΐη ρπταίο Πίΐη ββββ ιϋοβΓβΐ» 
Τ» ν6Γ0, ίιιςαίΐ ΝβΓΤ», ίονεπίΑ Γβ νοί ««ϋιιϋιοι*^ 

ΤίΙΑ;ΛΝϋδ ΑΝ. XVIII. 
1]1>ί ιηιρβΓΪιιηι Ν^Γνα €υιιι νίΐ» (ΙοΓοΙίφΐίΙ » 
Τγ:ι]»ιιιι8, ϋυ]ϋ5 αι1ορΐΙο»6 Γιϋα», 
Κοηιάηοηιιη βε^ρίΓυιιι οοαιρανίΐ* 
νίοΐοηίΒ νΪΓ Γ<ί1ιυ54ΐιβ (ξ6&ιί&ίιΐ€4>ΐυ8. 
1$ 18111611 ρίο8 8ΓιςΗΑΐιιυιιι ροΓ86€υΐυ8 681 : 

φΙΟ (6ΐΙιρ0Γ6 €01ΐΙΐΊΐΙΙ& 1)68ΐ!:ΐΓυ»Ι (Ι6ηΐ11)1ΐ8 

ΤΙΐ6θ; 1ιοηΐ8 Ι^ιηβΐίυ» ίπ υΓΐ)6 Βυιιι» ίιιίΐ : 

&1(|ΙΙ6 βΐίΐ ΐηβΙΐρβΓρΚίΙΓίΐΙΐί νίΐΑίΙΙ ηΐηΓΐ]ΤΓ08 
0ΙΐΓΪ8(Ί €αΐΐ8» 66Γ(21Π(Ιθ 60Ι18ΐΙΠ1ΙΙΙ&ΓΙ1Πΐ Ι 

ιΙιιοΐ'υΐΗ ΙιιΐβΙΙοοίο ΤΓ.)]:ιηυ8 ίιιΐ6Π(ιι» 
ι•6£;8νΗ (Ιίβίηο8 Γιιί886 ΐαΐίίΐ ρ^ΐί, 

1^0 ηΐΐΟϋ 61)1 ί8ΐΠΙ11 αΐ1Ι€6 0611111 6θΐ6Γ6ΙΙΙ ,. 

61 116 ΟΙΐΓΐβΙΪΑΐΓΐ ν6χ:ΐΓ6ΐιΙιιΐ' ν6ΐιΓιΙ. 
Μβηι ευιη ρΓ9?ί66(ο ς1^(1πιη) ΐΓαιΙοΓβι, 
(!ίχί886 ΓβΓίιΐΓ : Ηυιΐ€ 68ρ6, &ιιιΊ€6, ιιιαιπι ' 
61 81 ςιΓιϋΰΐη ΓθΠΐρ(ΐΙ)Πθ3ΐη 1>6η6 £;68$6Γ0^ 
ρΓΟ «168 8Μιιΐ6 Ιιοο ΙΠ)Ί ϋΐβικίιιιη 681 ; 

8Ϊ1Ι Π13ΐ6 ίΐ1φ6Γ8ν6Γ0, λοΟ 11)6 ΟΟΙίΓοϋίΐΟ. 

ΙΙΑΙ)Ι\1ΛΝυ5 ΑΝ. Χ\Ι. 
Ροδί'ΐιυικ νίΐ8 (ΐ6Γυ 110(11111 Ιη ίηιρ6πο, 
^Ιίιι$ Ιΐ3(1π»ηιΐ8 1)β!ΐ8ΐθΓ ιιοΙ}ί1ίδ 
ΓΓ^η! 8Ι100688ΟΓ (Ι68ί{[ηα1υί ΓυίΙ : 
νίΓ (!θ€ΐιΐ!« 80 ιη32*ιιΗΐ6υ8 Ιΐ8(|υ6ηυ3<ρΐ6, 
ΐ|υί 6Γι:ιιιι νείϋίΐ (Ι6 €ΙΐΓΊ&Ιΐ»ιΐ'ίδ*ρθ6η»9 δΐηηκ 
ΙΙιΓιο 8ΐίςυ8η(Ιο 6(|ΐιί1%ιηιΙ ιη νί8 
ρΓ60β8 ιιιυ1ί6Γ ςιΐΦ(ΐ8!η ΓΐΟίοΓπη οΙ)ΐιιΗι : 

» 811(6111 ΙΚβ^νίΙ 0Γ8Π(6!η 86 ρ0886 8υϋί|-6^ 

Τιιιη ΊΙΙ», Νβ γ(>(|[ιι68 Ί^ΙΙαΓ, Γ68ροη(ϋΙ : 

ςΐΐ8Γ6 Ϊ8 60ΙΐνβΓ8Π8 ί6ΐη)ηχ]π8 Γ6>1ιΠ(1ί(• 

1(16111 ίπ Ρ;ι1«8(ίη8 (ΐι*Ι)6ΐιι 8(ρυ&ί(» 
υΐιί δίοη ίιιηϋίΐυε 6Τ6Γ83 Γα6Γ8(» 
68ηΐ(]ΙΙ6 »ρρ6ΐΐ8τίΐ €ϋρίιοΙπΐ8ΐιι ^Ιί8ΐη. 
ΤϋΐιιρΙϋΐη {|υο^υ6 6Χ€ΐ(8νΙι 5α(υηΓιο Ια^, 
μΙν οΓιιιι δοΐοιηοιι βιιυιη €0ΐτι1'ΐιΐ6η(• 
ΟϋΦ 1^8 ηιΙο16Γ8]μ1Ί$ Ιιι4αη'9^ |;β.ιιΐί ΓυΗ : 

Ι|ΙΙ8Γ6 €08610 λΓΙΜίΟΓϋΙΟ ηυίΠΟΓΟ» . 

ηοιη8ΐ)οηι 8§({Γ6(1μιι(ιιγ ρη68ίι1ίοιη Ιοοί» 
Γ]ιΐ8ϋ6ΐιιΐ|ΐΐ6 ίιΐ|^ιιΐβυι 84ηΐ{6ΐιι 6<Ιιιο(. 
Οηοό ιι1>ί εΦ88Γ ηονί(^ εοηΐιΐΓ^ί βχβΓοΙΙυ» 

]|6Ι>ΓΧ0ΓΙΙΠΙ ρβΐ)1(ϋ8 8α<6Ί4ϋΐ νίΓ6^ : 
ηϊιιιίπιιιι 18 ηιιίη||^6ΐιΐ8 ο( Ο6ΐοβ1ηΐ9ΐ 
Ηοιηίιιιιιΐ) ηιϋΓο ΐ6ΐΙιο (Ι6(1ί(. 

Ρ8β[08 6118111 §[60118 6υΙ)ν6Γ(ϋ ίίάϊΪ6 

(Ίΐηι ςπίιιφιακίηία 8Γ6ίΙ>α8 ιιοΐΜΐϋιιι». 
ΓοΓΓΟ (|ηίιΐ8ΐη 8ΐ> 6(< ιΐ6€{ αϋιΗοίι», 
(Ιιιιΐ6Π) ί^ιιοιη €Οΐι]β(-ΙΟ Ι68(8(υ8 68(, 
86 <ιαΊϋ6Πΐ Ίιΐ)ηΐ6Γ6η(6ΐη αϋ ιιιοη6ΐιι 8(11^1 ; 
ίιιιρΓ6€8π 8υΐ6πι Η^ι<1ΐ'ί8;ιο 116 ειιιη νο1^( 

ΙΙΐΟΓί, νοίί βΐΗ €011φ08 Για( : 

φΙΟί Γ6Τ6Γ8 ΗβϋήϋηΟ 6ν6ϋίΐ ίΐΙ γίΐΰΒ ΐ6ΓΙ1ΐίΐΙΟ, 

(^) Ν6ΐηρο Π6Γ0468 Α(ΐίου8^ ιι( ΒΛτηΐ Ιη Υίι Β ΠΗΚΟΝΟΟΗΛΡΗΙ 16 

Α Έφ* ου τις (2) άμύθτ,τον ιηοι χρυσίον 

Θησανρ^ν άβρόν έγχαταχεχωβμένον» 
60 *0ν έχχαλύψ:ι; , χράτορος μένει χρίσιν. 
Ό β* αΐΐ χεχρήσθαι μηνύει κα\ χατέχειν * 
*Αλλ* ύτεΙρ αύτ6ν εΟρεΟ&ν φάσχει πέλειν» 
^Η δ' δ;, ΚαταχέχρηΦΟ τοΙς εΰρημένοις• 

ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΕΤ. ΙΗ'. 

Τούτου λιπόντος 9ΰν χρχταρχί^ Ρ^ον^ 

65 Τραϊανός τις ηαΐς Θ$τ6ς τούτου στέφος 
Κα\ σχήπΓρ» παρείληφε τζ τών ΑΟσ^νων* 
Εύρυ χλέος σχων εν νίχαις χαι πραχτέοις * 
Ε( χαΐ δ'.ώχων ευσεβείς ήν μίτρίω;, 
Κΐΐθ' δν χρόνον βέβρωτο θηρίων γνάΟοις 

70 *0 θεοφόρος Ιγνάτιος έν "Ρώμη, 

"Αλλοι τε πλείστοι μαρτυριχώς τ^^ν ^ν 
Χρυτοΰ χάρ'.ν 1|/υβαν αγωνισμένοι• 
Τούτων μαθ^ντα τ6ν κρατούντα τ6ν φόνον, 
Ός οΰ πονηρές αίτιας πάσχειν τάδε 

75 ϋΤς δΐ Χριστ^^ν σέβουσιν ώς θεδν μόνον» 
λϋ) δεΙ/ χολάζειν Οεσπ(σαι Χριατωνύμ(<υς• 
Τούτον γ' έπάρχφ χειρί^αντα τ6 ξίφος, 
Δέδίξο τουτ\ ταίν χεροΓν, τούτον φάναι. 
Καν μίν χ^ιλώς ώ διέπων τά του κράτους, 

80 Τπέρ γ* έμάυτού τψδε χρηστέον, φίλε • 
ΕΙ δ' αυ γε κακώς, κατ' έμαυτού καρδίας» 

ΑΑΡΙΑΝΟΣ ΕΤ. ΚΑ'. 
1 αύτου δ^ βίον χαΐ κράνος λελΜπότος, 
Άδριανδς ΑΟ.ιος άρ&ατεΰς μέγας 
Διάδοχος δέδεικτο της μοναρχίας • 
β 85 Έρμαϊχύς τε κα\ μεγαλόφρων δλοις, 

Μή δείν κολάζειν θίσπίσας Χριστωνύμους ' 
Τούτβυ δ' Ιππεύοντος ποτ' έν λζωφόρφ 
ΈδεΙτο γυνή λιπαρώ; έγκειμένη • 
Ό δ\ Ού σχαάζω/τξδ' Ιγκειμέν]^ λέγει • 

90 Κα\, Μηδέ βασίλευε, ττρίς τίνδ' άντέφη • 
Ό δέ στραφείς προσέσχεν αυτής τ^ δίκτ^ * 
Ούτος πολίζει πρ6ς Παλαιστίν]^ πδλιν 
"Οπου Σιών Γ;ρυτο χατζσκαμμένη, 
Καπιτωλίναν χαλέσβς τήνδ' Αίλίαν * 

95 Κα\να^ν άντήγειρ* Λι\ τψ Κρόνου, 
0^ πρΙν Σολ ^μών τδν ναδν τεύξας Ιχει. 
Τούτ^ ούχ ανεχτών ^ *1ονδαίων ^ύλφ * 
ΣυσπειραΟέντες τοιγαρουν ώπλιΐμένοι, 
^ Έπίααι φύλαξι Τωμαίοις τόπου, 

100 Κα\ σφών γε πλείστους ίδραταν ίργον φίνου• 
*0 γνους δ κρατών, στρατιΑς δμαιχμίας 
"Αρδην Εβραίων έκθερίζει τδ στίφος ' 
*Οχτώ μέν άνδρων και πεντήκοντα πάλιν 
Ποσ^υμένας δο^ις μυριάδα; θανάτψ, 
405 Κώμας κατάσκαψα; δ^ τούτων χιλίας, 
Φρούρια πεντήκοντα τεθρ-^λλημένα. 
Οΰτός ποτ* άνδρας ή ν κατακρίνας μόρον 
Κα\ τδν )Λβόντα πυρ θυμιώντα λέγει^^ 
Έγώ μλν οΟδ^ν άδικων θνήσκω βί^, 
ϋΟ Άδριαν'.ν δλ κα\ ποθ.υντα τεΟνάναι 

Μή του χατ' εύχί^ν εΟχομαι τυχείν τέλους • 
*0 χα\ παΟεΙν οΐ συνέβη πρ^ς τφ τέλει» 

Ι8 ΡΙΓιΙο$(Γ8ΐυ8• π Ν<$9ω χρονίως ύβέρφ τετηγμένφ. 
Κ^πΙ θρ^χης 6!* αδ Όβρυσου πρδ; Χ^Ρ^φ 
1!δ Άλλην ιηλίζβι τήν όμώνυμον πΛιν. 

ΑΝΤΟΝΙΝΟΣ (5) Ο ΚΑΙ ΠΙΟΣ ΕΤ. Κ'. 

ΕΤτ' ^Αντύ»ν7νος Εύτκβής χβχλη μένος, 
Βέλτκιτος άνήρ βδαγής τβ τους τρόπου;, 
Πάντατν τβμων μάλίστακ τους Χριατωνύμους, 
ΧαρΙζετΜ κάλλιστα τ^ χραταρχίαν * 

120 •0«ις γι μάχης χα\ βίας έγχβιμέν»ν, 
ΎηΛί%6ρ οΜΙν βύπορών Ιίν χρημάηιν, 
£Ις άγοράν κρο&Οίηχβ τ•?ς ήρημίνοις 
Πάντα τ& λαμκρ^^ χα\ τιμαλφή τοΟ «ράτου; * 
"Αφ* ων Κχανών ιύιβορήσας χρημάτ»ν 

ϋ5 ΚαΙ στρατιωτών ήλιχώς «λφίστας (λας, 
Μάχην χοηορΦοΖ χαΐ βαθΟν πλοντον φΙρλΐ * 
Κα\ ηάλιν &ι:4λαββ τά πεπραγμένα» 
Α!ρουμένοι; δους τίιν τιμί)ν ώνουμένοις. 

ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΤύΝΙΝΟΣ ΕΤ. ΙΟρ. 
Κα\ πάλιν άλλος ^Αντωνίν^ς τις Μάρκος 

•δΟ Πρώτου βετ^ς παίς, φιλόσοφος τβος λίγους. 
Τρόπους τ( χρηστός, βύμ^νής Χρςστωνύμοι;, 
Παραλαβών ίθυνβ τήν χραταρχίαν • 
Έφ' οδ φάλαγξ κέκλητο Κεραυνοβόλος, 
Ήτις μ£ρ{6ος οΐίσα των Χριστωνύμο>ν 

135>Καςρφ μίχης ηΟξατοΧριστφ Διοπότ|ΐ, 
ΔίψΕΐ στρατιάς χινδυνευούσης τ•5τ«, 
"Αντιπάλων τ• θ2ρ6άρο>ν έπιθέσικ 
Κα\ βυσμβνεΓς μέν τψ χ^ραυνψ συμφλέγβι, 
Όμβρων δ* ίπ\ στράτβυμα πλουσίως δδΐ. 

\Μ Ερμογένης τ* ήκμαζβ της τέχνης ίίρι^ • 
^Θυάς τ' (ναθλδΤ μαρτύρων Χρίστου χάριν 
Σμύρνης 6 Πολύκαρπος χα\ *1ουστ?νο;. 

ΚΟΜΟΔΟΣ ΕΤ. ΙΒ*. 

Κόμοδος βιτα μιαρ6ς φαυλβργάτης 
Κακώς έπ<ισέφρησβ τ?) κρ'αταρχ(|ΐ* 

345 Έφ' ο6 Κλήμης ήν Στρωματιυς σοφδς μέγας, 
Κα\ Πάνταινος, χήρυχες ορθών δογμάτων. 

ΠΕΡΤίΝΑΒ ΚΑΙ ΙϋΥΑΙΑΝΟΣ, 
Μεθ• 8ν χραταρχβΐ Πβρτ(να{ ό τρκγέρων, 
ΚαΙ σφάττβταιίί) πρ6ς μέσοις άναχτόροις. 
Κα\ σκήπτρα παρβίληφβ τά τών Αΰσάνων 

1 50 Ιουλιανέ Δ£διο; βραχυν χρόνον. 
ΣΕΒΗΡ02 ΕΤ. ΙΗ'. 
Κα\ Σεβήρο; κράτιστος έχθρων έν μάχαις 
Σφοδρό; κολαστής ευσεβών Χριστωνύμων • 
Έφ' οϋ συν άλλοις κα\ πατήρ Όριγένους 
Φιλωνέδης (4) εΟρατο μαρτύρων στέφος. 
ΑΝΤΟΝΙΝΟΣ ΚΑΡΑΚΑΛΑΟΣ ΕΤ. V. 

155 Τούτου θανόντος, Καράκαλλος τούπέχλην 
•ΑντωνΤνος «Γλη'^ τήν μοναρχίαν* 
ΑΙσχρίς τις άνήρ χα\ ι^ον μιαίφόνος. 
μακρινός ΚΑΙ ΑΡΒ1Τ0Σ (5) ΕΤ. Δ'. 
Κα\ ΜαχρΙνος βράχιστονάρξας τόν χρόνον • 
ΚΙτα κατωρχήσατο της κραταρχ(ας 

160 Κλήσιν Άρβιτος, Σαρδανάπαλος θέσιν» ^^Ε8ΑΗΒδ. 

Α Γπηι ΙβηΙο Ι)]Γ(ΐΓθρΐ8 ιηοτίχ) ιΙΙα 1)ΙμιΊ(• 
1$ βΐ1»ιη Ιη ΤΙιηείϋ ρΓορβ «ϋβιηιιη 0(ΐΓ3Τ»υπι 
ά^ 800 <1ί€ΐ•ιη ηοιηΐηβ ηον^ιιη υΓΐ>€ΐη οοηιΚΗίι* 

ΑΝΤΟΜΝϋδ ΡΙϋδ ΑΝ. XX 
• Οβίηιΐβ ΑηΐοιιΙη«• €θ|^αοιη«ιιΐοΡία•, 
τίΓ ορίίιηιιβ 5>Βαιβ(|«β ηνοηΙ^β• 
ηηί €Ιιπ9ΐίΑηθ8 «ιιπιηο ίη ρΓ6ΐιο1ΐ2ΐ)ΐΗΐ, 
ίκΗοί 88116 ίβίο ΑΐΙ ίιηρβποιη τ^πΗ. 

Ι8 ρΓ6•Ι16ΙΐΙ« ΜΙί η«€688}ΐ•1β, 

ςιιιι ηίΙιίΙ ί» φγ8Ηο ρβοιιιιίβ «Γλί, 
ι η ίοΓΟ €χρο8υίΙ Ιί€ί(8ΐιΐίϋυ8 

ρΓβΐίθ88 ρΓΐηοΙραΙΙΙβ 0ΓΙΐ8Ι1ΐ6ηΐ8 0101118 : 

ιιη<ΐ6 ρβ€υιιί8, ςιιβηΐυπι 88ΐ βηΐ, £8ρΐ3, 
6οη8€Γίρΐ8πα6 ιηίΐίΐυηη ίη(;6ηΐί ιη8ηα, 
Β νίϋ(οη8ΐη ηοη βίηβ ΙβυΙα ρΓ98<ΐ8 Γοΐυΐίΐ : 
<Ιιιαιιιο1>Γβιιι γ68 <1ίτ6η((ίΐ88 Γβΰνρβπινίΐ, χ 
είτίΙ)υ8 ςυί βηιβηηΐ τβρβηβο ρΓβΐΊο. 

Μ^Καυδ ΑΝΤΟΝΙΝϋδ ΑΝ. XVI. 
ΙΙιΐΓ$ιιηιΐ|ΐΐ6 &1ηΐ8 Αιιΐοηίηιι& ΒΙβΓοιΐ!:, 
ρηοη8 ΑΐΙορίίοηβ βΐίυβ, άοβίΓΪηη μΙ)ίΙθ5ορ!ιιτ<(, 
ιιιοηΙ>θ8 β£Γβ(|;!π8, ϋΙΐΓΪβΐηηίβ 1)6ηίν6ΐυδ, 

Γ€ίρΐΐ()Γΐ€Φ ^ΙΐΙΐ6ηΐ3ηΐ)υΓη €(Βρίΐ Γ6^ύΓ6• 

8α1) 60 1β({ίο <Π€ΐ& ΓιιΙιηίιιαίΓΐχ, 
(ΐ6€Ι*Γβϋ8ηοΓΐιπι Ιιόηιίηυιη οοηΟ^ΐα ηαηοβΓΟ, 
ρα|;η8(ιΐΓ8 €ΙιΠ8ΐο Οοιηίηο βυρρϋοβνίι, 
ςυοηίαιη 61 8ίΐί 6Χ6Γ6ίΙιΐ8 ΐ85θΓ8!)8ΐ, 
61 Β8Γΐ)8Γ0Γαιη Ιιοθΐίιιηι Ιη«ΐΑΐ)8ΐ ίηιρ6ΐυ8 : 
8ΐ»ΐίιηςιΐ6 Ιιθ8ΐ68 ίιιΙΐΒϋιΙΙ>υ8 Λ^ίύί^ΓΛταηι, 
^ Κοιη8ηυ8 6χ6Γθίιιιβ ΙιηΙ)Γ6 6ορίθ8θ ιη&άυΗ. 
Τϋη6 ΔθΓ6ΐ>8ΐ Ιΐ6πηοβ6ηβ8 (Ιο€ΐιΐ8 τΙιβίΟΓ. 
€1ιπ8ΐΙςΗ6 6ΙΙΙΙ8Ι |ΜΐΓ ιη8ϋ]τηιιη <ΐ666η8Τίΐ 
ΡοΙτ68Γριιβ $ηΐ3ΤΓη« βρΐ8Γθριΐ8 6ΐ ^υ8(^ι1V8. 

ΟΟΜΙΙΟΟυδ ΑΝ. XII. 
Ββιηάβ €οπιπιοάυ8 ίιηριίΓοβ, 866ΐ6Βΐυ8, 
Ιφτο Οϋΐίηβ 8<ΐΓ6ρ8Ίΐ «ιΙ ίιηρ6Γίιιηΐ• 
8αΙ> 60 (ϋβηΜί» δίΓοηι&ΐυι» 80€Ιογ 8^ί6η«, 
Ρ8ΐιΐ«ηυ8φΐ6, οηΐιοάοχΐ αιηΐιο ρΓ»<1ί(-»ΐοΓ68. 

ρεβτινΧχ ΕΤ ^υυΑΝϋλ 

. Μοχ ΙηιρβΓατΙι Ρτηιρ»χ, ΐρταΜίΐΒτίΜ •6η6ζ« 
ςιιι ιη »α1ι ραΐαΐίΐ ίι»ΐοτί66Ιβ8 «αι. 
566ρΐΓαιηςιιβ ΐΓΗροΙΐΕοαι»Μ {«ροΗΙ 
Ι^Γ6τι αάιιιοάοη ίβηροΓβ 4υΚ•ιιιΐ8 Βίάίυ•. 

η ' δΕΥΕΚυδ ΑΝ. XVIII. 1β ΙΙιη6 δ6ν6Γα8 ΗοΒίΙαιη Ιη ρΓ^Ιί» «ΙοηΙΐΟΓ, 
άίΓυ8 ρίοΓαιη €1ιηι^&ιιθΓοπι ρ6Γ866υ(οτ : 
8ΐι5ςιιο 60ΐη 8ΐϋ8 ρ8ΐ6Γ (|αο|η6 0γΙ|(6ιιΙ» 
Ι^6οηί(ΐ88 αίλΠ^ΓΗ ΰΟΓοπΜη Γ6ΐυΙΗ. 
ί ΑΝΤΟΝΙΝΙ38 €ΑΒΑ6ΑΙ.Ι.Α ΑΝ. νίΚ 

ΙΙυ]υ!ΐ 6Χ8ΐίιΐ€ΐΙ ιηοιιιΐΓεΙιΪ8ΐη 6Χ€6ρΗ 
ΑιιΐοηΙηυΒ οο|{ηοπιίΒβ €8Γ3€«1Ιβ, 
ίϋβ(Ια8 Ιιοιηο 61 ηιχίιηο 88ηβ«ίιΐ8πι•8« 

ΜΛΟΒΙΝυδ ΕΤ ΑνίΤϋδ ΑΝ. IV. 
Τιιίη 61 Η»0ΓΠΐ08 Κ»ΓβνΗ8{ιη6 Ιιηρ6Γ8ν)ΐ. 

. Ββίηάθ ΙΐΙ ίΐηρΟΠΟ <ΐ6ΐ>866ΐΐ&ΙΐΙ8 681 

ηοιιιΐη6 Ανιΐιΐ8, 6θβηοιηίιΐ6 58Γά8η»ρ8ΐυβ,. (5) €ο<Ι, Ιιίο •Αντώνιος. 

, (4) \{Λ €0ϋ. 56ΐΙ Ιο Ιοχία *Αντων?νος. (5) Ιΐλ οο<1» Η ΕΡΗΗ.ΕΜΠ 

ΓΓΐηρί <]ηο(!^:ΐΠ) Ρ9<)€)ιίΐ|ΐιβ οιαηςφίιιιη, 

«ΙΓβιηίοιιΐυΒ β()ιηθ4ΐιιΐιι «Ι Ιΐ(^μΓίο$ιι«/ 

ΑίΕΙΑΝΒΒΚ ΜΑII^Ε^£ ΑΝ. XIV. 
ΡοβΙ Ιιυιΐΰ ρβΓνβαίΐ ηό ?«|;Β«η ΑΙβίΑηιΙβΓ 
Μ9ΐη9>2κ Πϋιιβ, €ΙΐΓίβΐηαοηιαι Ν)Τ€Γβηβ• 
ϋυιιι βηίιη 6]αβ ιη^ΐβτ βΓ^(1ί(Ι»§6ΐ 
^πρ^6I1ι^ι>ιιλ ΟπιιβηΐΒ (1οβΐΗηί9, 
ΙιοηοΓ €Γ6(ΐ6ηΐίαίη ΟΓϋίρί Ιι&]^βή οοθρίυΒ 6ίΙ. 

ΜΑΧϊΜΙΝϋβ ΕΤ Μ\ί ΑΝ. ΠΙ. 

ΟοοίβΟ Αΐ6Ι8η<ίΓ0, ογοαιογ ϊπιρβΜΙΟΓ 
6^•βθΓ.ιη(Ιιΐ8 Πιπο&ιιβςιΐ6 Μ^ιΙιυΙηπδ ςπΜ:ιιη, 
ΐ|ΐπ Λ'ΐΓΛ οοιηηιοΐα »ι1?ϋΓ8ΐι$ Οιπβΐίλίΐοβ 
ροΓδβεηΓιοιίΰ, ρίπητηοί ίβοΙΙ ηΐ3Γΐ^Γ08. 
Τϋΐιο (Ιίαηι Γβ(ζΐιηνρΓπηΐ 1Ι|;ιχίιηιΐ8 οΐ ΑΙΙίΙηπ», 
«1 €11111 ΡιιρΊβιιο Ριΐ1}Ιίυ8 Β3ΐΙ}ίιιιΐ8. 

βΟΚΟΙΑΝΙδΑΝ. VI. 
11(8 6Χ8(ίηεΐί$, 8011)11)9 ρο(6>ΐα8 ((βτβηίΐ 
β(] (ϊθΓ(Ιίαΐ)ΐιιπ ((ΐΐ6ΐιΐ(ΐ3ΐη ΓιΙίαηιςιιβ €]ιΐ8 : 
ί^πΐι ίΐηίΙ)ΐΐ8 ίηϋΙ^Γΐιΐδ (ΙοοίηηΑ Οπ^εηββ 
ίπ Ρ»Ικ8Γιΐ):« (ϋβοίριιΐοβ 6Γΐΐ(1ίβΐ3ΐ ; 
ΐ|ΐΐ0Γηιη βΓϋΐιΐ ίη ηιιπιοΓο Γγα(ι'68 ίΐιιο, 
6π*|ίοηυ9 οο^ηοιηβυΐο Τ1ΐ;«ϋΐη«ΙιΐΓ0ΐΐίΐ, 

•!ΐ|υβ ΑΐΙιοηοιΙοΓυβ (ΓοοίΓΐηη ηοη ι'ηΓβΗοΓ. 

ΡΗΐϋΡΡυδ ΑΝ. νκ 

δοευΐυι 08( Ρ1ιί1ίρρυ8, εΗπΜΊβιιίβ Ιιηιβνοΐιιβι, 
Ιιηο νβΓΟ, «ι Γ3ΙΓ.» «81, εΐΐΓ«Ιί ««Λίτία, 
Γ.Γβϋβηη'υτυ 8ΐΝΐ8ϋιίο 9κΙ)ΐιηι|ί 0|ΐηΜΐ8, 
€Ι)Γί8ΐο(]αβ 81108 I^ί^ι^ιι|)|]08 ΡβΓοίΡ^ «0Μ|ΐΐοβ ; 
(]ΐιβιη (ηηιβη ίΛ€τι ηοη ικΐιηίββηιηΐ ριν8ΐ)1β8« 
ΗιΓίΰ βο.Η(Γ3νρ3ΐΓ;3; ρρορ^ ί]ΐΐ3|η ϋΐίηιη εοηιΙΙϋίΙ 
ηιιτιηι Ρΐιίΐίρρί υιϋβιη οιιιηοβ νοοίΐϋΐιΐ. 

Ι)Ε€ΙΙ39 ΑΝ. Ι. 

ΙιηρβΓίο ροδίο ροΐίΐυ^ Οβεΐιιβ 
ΰΙιη^Γιαηοδ $!η6 ιηοΓβ εοΒίιίΐ ρβΓ8ΡφΐΙ : 
ΟΑί Γ68ΐίΙβηΐΗΐ ίηβί^ιιί ΓοΠίΐυιϋηβ 
Ογρ π 911118, β(ΐ1)7ΐΐΜφ »1ϋφΐ6 ν^ι^Ηνί. 
Ι.»ρ8ί 8υηΙ 8ΐίΊ; ίιι Ηί8»ίβΙΗ[ Οη^βοοίγ 
Τμπγ. ΓαίΙ Νον3ΐυ8 ιιι»!«νοΚ νίτ \ιι%βίίύ $ 
ιμι! €υιη Κοαιβη» ΕεβΙεβί^ βοςοτιΐο» ««61^ 
608 ί|ΐιί ΟΓυΰ'ιβΙ'φηβ γί€ΐί »:ιςΗ((ς2ΐ8»6ςι(, 
Μ(1 ροΒίΓιίβηΙΐλΐ» Ρ^άρύΓ^ ρι^ρη^ςι^Ι»»!• 
Μ <Ιο£ηΐ8 ΡΑΐτίϋυβ » ϋίΐ^ ^ϋ^ιΐΜΐη τλδνοι ^δ( ; 

ΟΛΙ.Ι.υδ ΕΤ ΛΜΙϋΑΝϋδ ΑΝ. 1. 
Ρθ8ΐ<|ΐΐ9αι Ιηιρβτίιιηι Ι>6€(θ8οιιιη \-ίΐ8 ϋηϋΐβ'ϋ^ 
Γ6($ιι&νίι 63ΐΙιΐ8 ίιηρίο τΊρ οογ<Ι« ρηΐ(1ΐ|Η8, 
οΐ €1)η6Γΐ3ηθΓυιη %τ9ίψ\§ ρ6Γ86θαΐθΓ, 
Π«ίιιιΙ« νίχ ςυ^ινοΓ ιιιι*ιΐ8ΐ6υ8 ^£ιι1^Η8ηιι8• 
Τύπο 5:ιΙ]ίβ1Ιίυ8 6Γ4( ^ο»^^8 ΑΓ<ηΤ« 
ςιιί <)ίτίη38 ίιιιρίφ ίη Ττί9<ΐ6 |)β^^ι)^ιιι 
εοηίυάίι βΐ ιΐ3ΐυΓ|ΐιΐ| €νΦ Ιι*β 0<Ηηιηί8^ίι. 

(5) 1ΐ3 οοίΐβχ; 61 ίΐ& ΙοηηιΐιΐΓ «Ιίβηι ΖοηηΓα$. 

(6) ΙΙ» €0(1. Α( Ζοη3Πΐ8 ΠομπηΤανό;. 

(7) Ιΐ• ύ<κΙ. βΗΚΟΝΟΟΒΑΓΠΙ 80 

Α Άνδρ^τιοδό'^ τι Πί-ιήτιου Α»ο>ίύ7ον• 

"Λίλας τ;ς ξντως ^»ρ^(χν^ίτ4>^%ς Τί^ί^ϊους, 
Ηη>νΙρίας τις Ιχξε^νΐ^τχ^μ^νφς. 

ΑΛΕΕΑΝΑΡΟί: Ο ΙΙΛΜΑΙΑ:^ ΕΤ. Ι4'. 

Μ&θ' δν παρήλθβν βΐ^ βα^^λβιον ηρέτας 
165 Μ^μ(ΐ•α; Άλέξανζρα^ εύ9ε€»ς βίβων* 

Μητ^ γάρ οώχβϊί Μ«μαί^ς π(3τευσί9ης 
Διδα^χαλ^Κ Τ9Ζς αοψριΧς 'ύριγένους, 
Γ;μης 3(Φτγ;ξ(ιαιο η^Φΐών τ2) οτίφος. 

ΜΑΧΙΜΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΑΑΟΙ ΕΠΓ. Γ. 

Τύβνου <Τφαγέντος άναδκϊχνυΜί χρΑτιορ 
170 ^ΐΜΥτνγής τις Μάξι μίνος μαιν^λη^» 
"Οττι^ β^ωγμ&ν γαλιπ^ Χρκβτωνύμνκ 
Κινήαα^, άπέφηνβ μάρτυρας ββοος. 
Χ(ιν *Αλ6ίνφ (5*) Μάξιμος {«χβ τ« κράτος 

Κα\ Πομπιφν^ς (6) ΠβυπλΙω φΟν ΒαλβΑκρ. 

ΓΟΡΑίΑΝϋΣ ΕΤ. ς\ 
175 ^Ωνττερ θανόντων ^ώννυτβι χραταρχίαν 
Γορδιβν^ς τις συν δμω'/ύμω τέχνψ • 
Έφ• ών έ λαμτβρλ; Ιν λόγοι; ΌριγΙνης 
*Ην Ικδιθάσκων μόστας 4ν 1Ιαλαιστ(ν^• 
ΟΤσίΓβρ συνηριθμηντο σόγγονοι δύο 
180 Ό Γρήγορος νους (7) θαυματουργά; τούπί- 

Πρλς δ' α3 •Αθΐίΐν(5δΐι)ρος ούχ ήττων λ<5γους• 

ΦΪΑΙΠΠϋϊ ΕΤ. Ο*. 

Μίθ' ους ΦΙΧιτ,ζος βΟμίνήςΧριστίονύμ^ις• 
Μ&λλ^ν δί» Χρ^^τφ «ροσδραμίίν αΙρ^Ι λ*Τος• 
Ο ΙΙΟχίϋν τι «ιστοΤς 9υμμβτ«ΐ7χ£ΐν άβμένω^« 

ϋ5 Καί ρ» Θρΐίΐμ6εΰαίΐ£ γβ τά 'Λ|πρ«γμ^ίς^ * 
"Αλλιος ιτροέδρων τόνδβ μή δδδβγμίνων. 
'^Ρ Βόστρα π»τρ\ς, ρί κτ((τας Ιχβι ιιίλιν 
•Ην τΛς Φιλίτϊπου τήνδε φημίζει ττΛιν, 

ΑΕΚ10Σ ΕΤ. Α'» 
Εΐτ» Δέχ<ος τού χράτους διδραγμένος 

ΙΟΟ Εύθνς διωγμί>ν χατά «ιςτών Ιχφέρίΐ* 
"Ον (*) νπερέαχβν βΟφύ^τως ήνθριαμένοι, 
Κυ^ριοίν*; τε Βζβύλας χα\ μυρ(οι • 
"Ητττ.ντο «' άλλοι. «α\ τάλας '0ρΓΤέΜΐ)< • 
Ίάι' ήν Ναυάτο^ (0) ή μιαά>>θρωΐ|ος φ^σις, 

195 Ίζχκληβίας δ' ων 'Ριομαίων θυηί'ί^λοβ^ 
'ΕφασχΣ μ1) δείν βααάνοις τεθυχότα; 
Ο Μετανβοΰντας πρ'^^ϊδίχεσΟαι χαθ4παξ • 

Ό ΙΪΛ'ράζϊΐν Ιδοξε πίσΐϊω; νόθον 
Κ»1 μί^ μεταγνους» έχχβκήρυχτβι τάλα;. 

Γ1ΑΑ0Σ ΚΑΙ ΑΙΜΙΑΤΑΝΟΣ ΕΤ. Α'. 

^ 200 Η<αν Αεκίου χ«\ κράτος λελοιη^τος, 
Κατήρξε Γάλλος ή ^έΟηλος χ«ρδ(«, 
ΒαρΙ>ς χολαστί;ς Χριατιβνών τυγχ^νω^ν 
Αιμιλιανός τβ τέτταρας μξνας μιΐλίς* 
Ήν(κ(« ^^<Αλ|ος ήν σχαι^ Α(βυ^« 
2ϋ{> 'Ο σύγχυσιν δρώνι Ααεβως έν Τριόδι 
θε{(ι>ν ιεροσώι«<ι>ν χα(\ α\«να>«£(φων φνσει^• 

(8) ίΐ3 €0(1. Νΐ8ΐ ιηανη ων. 

(9) 1(3 6ϋ3ΐη Ζ<»α9Γα9. 5€(1 ί»ΐοΙΚ6θο<Ια8 ροΓι«8 
Νυναΐίηπυδ. >1 ε^ΕδΑΒΕβ. 22 ΒΑΛΛΕΡΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΓΑΑΗΙΝΟΣ ΕΤ. ΙΕ'. 

ΑΙμ:λ{ανοΟ 6έ αφαγέντος άθλίω;, 
ΒαλλΑριαν^, ηα|»αλΰΙμ6Δν<ι χρέτος^ 
Βιρ^ίς (ίιώχττ^ς βύβββών Χριστωνύμων - 
210 *0(ττΐ{άγΕννωςΒαρ6άρο(ςΟέρ9α(ςμάχ]| 
ΑλοΙ>ς» ΐΕ«ρ* αίη-Λζ τ^ν §£ον χατβστρέψει• 
Κα\ παΙς ««(ήλθ^ Γαληίνο; «Ις χοάτ•;. 
Δβξώ^ άν!)ρ, φΟ^τιμ^» χαρίεις» 
αολλο6( Ανατλά« χινβύνους έν ««Ις μάχαις. 

ΚΑΑΎΔ10ΣΕΤ. Α' (ίΟ^• 

2! 5 Μδθ' βν ΚΧαΰδίος ά^ί5€πο\*ς δίκης φύλας, 
Κράτωρ άγαβδς χβ> μαχη'ής γδννάδ»;, 
Πάππος μεγίστου * χράτορος Κωνσταντί- 

[νου (11). 

ΑΥΡΗΛΙΑΝΟΣ ΕΤ. (Τ. 

Τούτου τελευτήσαντος έν >.ρατζΐρχΙ^, 
Αύρηλκαν^; δυαμενής Χρκστωνύμοις 

220 Τ3ί αχτι'κτρΛ παρείληφβ τής αΟταρχία; ' 
Τούτου χρατουντος Παιϋλον Σ3ΐμ'•σατέα 
Κ^χώς φρο';οΰντα Πατέρων θειο; στίφο; 
Έπάρατον τί^Ίΐ χαΐ ββελυχτέον * 
Της δ* Άντί'5χου χαθ έδρας δεδραγμένον, 

225 Κα\ τήνδε ^ίχ χατέχβιν ήργ;μένον, 
Πε(9θε\;6 χρατών εΟσεβών Ιντυ^^ί^ 
Γρα^αϊς άτ{μω; έξελαύνει τς} Ορ(5νου. 

ΠΡΟΒΟΪ ΕΤ. ς^ 
Βραχυν ^ρ^νον Τάχητος όνηρ πρεαβύτη;. 
Έ,ΙζΛ Πρ^6ο; (12) τις φ(λος έρμου χ<Μ μάχη; 

250 Παραλοιβών ΓΟυν« τήν χρΛΖΛρχίΛ'^^ 

Πράος, μεγαλόψυχος, ευμενής χράτω^ • 
ΟΟ ταΣς κατ' έ^^θρών «μβραδύνοντο; ' μάχαις, 
Στράτου δι βρωτών χινδ^νεύοντος σπάνει, 
Έτε^ αύτ6ν έκλε{:ΐοντα λιμφ σιτίων 

235 "Λμβρον σίτψ σΟμμ^χτον όμβρησβι λ<5γος 
Τδν ύ'ψόθιν βλύσαντα τψ λαφ μάννα, 
*^9π£ρ τραφεΖβΐίν στρατιάν ένιαχύσαι. 

ΚΑΡΟΧ ΚΑΙ ΝΟηίΕΡΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΡΙΝΟΣ 
ΕΤ. Β'. 

ΜεΟ* Αν Κάρος τις γεννάδας συν υίέσιν 

Ά να ς έδείχΟη παραλαβών τΐ χράτος ' 

210 Νουμεριαν6ς ϊχ^ρ%\ς άσχου δ(χι^ν, 

Ληφθείς πιρ' έχθρων αΙχμάλωτος ώ; λόγος * 
Κα\ ΚαρΤνος αΓσχιστος, απηνής λίαν, 
Χριστωνΰμων δλεθρος, ί^χε τδ χράτος • 
Έ/ ου λίλοιπώ; Περ^ίδ^ι Μάντης τάλας 

2Λ5 Τωμ^ΐδος χλίμασι παρεισεφΟάρη, 
Καχίας Ιδν 4ξεμών ψυχοφΟόρον, 
*Αφ* ου ρδελυχτ^ν τουνομα Μανιχαίων. . 

ΑΙΟΚΑΗΤΙΑΝΟΣΕΤ.Κ'. 

Μϊτά δέ τούτίχΐν ή« μεγίστη μανίαν 
Τήν χ«ι& Χρίστου δι^^ς ή τρισα^λία 
2οΟ Βροτώ)^ερνννυ;αΙμρχβρ1}ς χαρδία 

(!<>) Μ^Ιβίη «^ιΙΙοβ («'• «μ/^γιν». 

(11) £ιιιιΐ€ηίιΐ9 ρ»ιΐ69• 6οη$ΐ8ΐιΐίιιι οηρ. 2 : Α6 
ι7/ο β'ΐΐιη άηο Οαηά\ο ηιαικιΙ ίπ 1« βι*ί/α έοςηαΐίο , 
ΐ7«ϊ ΑοηίΑηϊ ίηίρ€τ\ϊ ιοίηίαηί α ρ€τά'ΗαίΗ βίά^ίρ/ΐικνι 
ρτ}ΐ»ιχ< τφτηίΛνϊί. 

(12) €θ(Ι, Φλώρος, ιΊηβιΙιιϋίο ρΐΌ ΓΙσήαηηί ; ίΚϊϋ Λ ΥΑίΕΠΙΑΝϋδ ΕΤ Ο αΐ,ΙΕΝϋΒ ΑΧ. Χ\\ 
Ρι>8ΐ ^ιιιίΐίαηιιηι ηιιιβΓβ ίιιΐ£ΓΓ«οΐυια 
βιιβοβρίΐ ΊΐΝρ^ηιιηι ΥιιΙίΐπ^ιηΜί!, ' 

ΐ;Γανί$ ρίοΓυιο ρ«Γββ£υΜ)Γ (ΙΙΐΓίΒΐίΒηΟΓαρι ; 
ηιιί Ι)»Γΐ>3ηδ « Ρ•Γβί& ίιι ρτ^\Μ 1υΓρί(«Γ 
Γβρίυβ, 9ριιά Ιρβοβ νΙαίΗ ΑιιΙνίΙ• 
01>ΐίιιιιίι Αοΐβαιι ίπιρ^^ιι» Αι(ϋ«ηΗ8 βΐίιιβ, 
νίΓ (ΙβχΐβΓ, Γι56ΠΐΗ»βΙ ΑΐηιιΙ>ίΐ4$» 
ςιιί ρ€Γίΰΐι1» Ιβ ρηβΐίΐβ ιηνίΐι ρ€ΐΐ«1ίΙ• 

α.Α(30Ι|}$ ΑΝ. Ι. 
Ενίη €1&ιιι1{αβ ΓιιΗ ]<ιβ4ί(Ι» Ι1η»α• οακοβ, 
ρΓίηΰβρδ ΐΜΗίοβ βΐ ΙμΙΙμογ βίΓβηιιιιβ, 
ιηιιχίιηί ρτΐηοΐρίβ ΟοηβΙαηΐΙιιϊ λτιι». 

β ΑυΚΕϋΑΝϋδ ΑΝ. VI. 

Ρο&ίςιιαπο Ιιίε ιη ρυτρυτΑ τίΐβιη οΙ:ΐϋ$ίΐ• 
ΑιΐΓβΙίαιιαβ ΟΐΓΪ$ΐΊϋηθΓυιη οϋίο ίΐΗΐ)υΐιΐ8 
ι>ιιιηιηί ίαιρβηΐ βοβρίΓυω £;β$(αΓ6 ΰΟβρίι. 
Εο Γ6|{η»η(6 Ρβιυίαιίι δαιηοβαίβηββιη 
ρΓ&τλ «βηΐίβιιΐβπι ΡίΐίΓυη) (Ιινίηυβ οΙιοΓυβ 
βιϋχίΐ 6$$β ιη3ΐ6ιΙί€ΐιιιη 6ΐ 6Χ$60ΓαΙ)ίΐ6ΐη : 
Γ|υί ΰΐιιη ΑηΐίοοΙιβηαιη ίπν&8ί8$6ΐ οαΙΙιβϋΓλΟί 
βληαϋβηκιυβ πίΐβΓβίαΓ νί ΓβΙίηβΓβ, 
ρίοηιηι ΐ6|;9ΐίοηβ ρθριηοΐα» ιιηρβΓ&ΙΟΓ 

Ιΐηβδίβ 1ίΐΐ6Π« 86(]θ (υΓρίΐβΓ 6υθ) 6]6€Η. 

ΡΒ03υδΑΝ.νΐ. 
ΒΓβνι ΓβκηΑνίΙ ΤαοίΙυβ, νΪΓ {{γαμΙφυιιβ• 
06ΐη Ρ1οηΐ5, 61 ηιο^ ΡΓθΙ)υ$ <|θφ1 1)β11ΐςιι« 
Γ Ι»οιιιΐΒ, Γ6ΐη εοΒρίι ρυΙ))κ'9ΐη ^υϋ0Γη»Γ6. 

ΜίΙί» Ιιί€ 6Γ&1 ρίίιιε('ρ«, νηη{ηαηίιηιιβ« 1)«η6Υ9ΐ«, 
ηιιί άυιη (Ι1υΐοηιί5 (Ιί&ΐίηοΓβΐυΓ ϋβΙΙΙ^^ 
ρβΓίΓΐίι&ηΐβ 6ΐ6Γθίιυ €0ΐηιηβα1ιιυηι ρβηυπ,ι^ 
ίιιηςιΐθ (Ιββΰίιηΐίϋυδ οΐ) Γαιηβιο νίΓί6μ8, 
' ίαιΙ)6Γ οοιηιηί&ΐυΒ ΐΓίΐί€ο (ΐ€οί«ϋ:>&6 (ϋ€ΐΐα 
ΰοείοϋΐβ ιή&ιιη» ηιιι1ιίΐιι«1ίηί «ίΤιιηϋϋηβ• 
ηοο ρ3β(υ8 νϊΓβ» ρΓί8ΐίιΐ38 ΓΟοορΐΐ πιΙΙοβ. 
€ΑΚυ$, ΝϋΜΕΚΙΑΝϋδ, ΕΤ ΟΑΒΙΝυδ ΑΝ. Π. 

(:Αηΐ8 ϋβίικίβ» νίΓ ι»ΐΓομΗα>«» ουίϊΐ (α^β ΙίΙλβηβ 
ΓΓ^ίιιιιι ιιοιηβιι οαιιι ροΐβοιί» «1Γ.(•ρίΐ. 
ΜϋΐιιβΗληο ςηί^βιιι βραιΐ Ιιοβίι^β ορΜ?9 
<>υϋ8 (ΐ6ΐΓ3£ΐα ίΙίΰίΐυΓ, υιη» ΊηβΙ/λΓ. 
6:ιπιιυϋ ΐυΓρί$ϋίιηυ8 βΐ οπκΙβΙΙδ ίκΐηιοιίιπη 
€Ιιη8ΐίαηοπιιΐ)<]υ6 ρβδίίβ, ίιιιρβΓίιιη ΐϋπυίΐ. 
διι5 60 Μ:ιη68 €8ΐ3ΐηίΐ08υ8 Γ6ΓΐΟΙ:ΐ ΡοΓδίϋβ 

9ι1 Βοπίϋΐι&β (6ΓΓ3β 2ί(ΐΓΓρ8ίι νβο^πυιιι ονοΜβη• 
ιιιιρΓθΙ)ΐΐλΓΐδ βυφ, 3ηίιη:ιΙ)Μ8 6χίιίο$ί8&]ηιαιη. 
Εχ Ιιοο Μ;ιιιίοΙι.τοΓυ(Ώ Οηχίι ιηΓαιηβ ιιοιη^η. 

ΟΙΟΟΙ^εΤΙΑΚϋΙδ ΑΚ. XX. 
π 18 6Χ8ΐίη€ΐί8• ΓυΓ«Γβ ίη ^ΙκίΒίΑΐίΐι €«ρϋ 
(ζβιηίηλ ιηοηαϋιιηι ΕΓγπιιίβ •1(|ΐι« «ιιχΙινα» 
ΐΓί8ΐί^5ίιιιαιη λΐΓιιικ>ηιιι> «ι οηΐνιιϋβΜΜίη ΐ:ιιυβη Γοη86(|ΐι«ηΐΑ$ Ι3ΐΐ4ΐ«8 Ργφ^φ οοη^ηοίβΗ^ Ι 
6Π;ιπι Ζοιι&Γ8. Ει ηυίιΐοηι Ργο^ιιι δΰπΙηΙιΐΓ ίη €0(1Ι- 
€18 Ι6ΐιηιι»ΐί1)ΐΐ8» ηοη !*ΊονΜ 8α1 Ποτιαηηί, ΕχΙ- 
8111110 »|^ίΐιΐΓ υιιαιη τ«Γ8<ιιη «ι^οίιϋΒ^ιι» 4ιι ΐ|ΐ|ο ΐ {ΡΊο^ 
τίαηο 6βΙ)αΙ ΐΓ3Π8ί(α3 3(1 Ρτοίαπι, *3 ΕΡΗΒΛΜίΙ ΟΗΚΟΝΟΟΚΑΡΙΠ 94 ρ9Γ, Οίο<'1οΐί:ιηυ9 8€Πίΰ«1 61 Μ:ιχιιηΐ2ΐηιΐ5, 

Ιΐ(6ηΙβ$ Τβ%\Ά ρθ108ΐ»ΐ6 €Γυ(]β1ίΐ€Γ. 

Ρ)1 ρποΓ (|υ1(]ϋΐη οΙ)δοαη5 ίη Οαίιηαΐΐ» κοηΉιΐδ 
|ΐ»ΐ6ηΐί))ΐΐ8, $βΓτίΙί βΐΪΓρβ €1 οοηίρυβπίΐΐΐ, 
3Γε3ΐιο Οβί ιΐ€0Γ6ΐο ΊπιρβΓΗίπι ο1)ΐΙηηίι ; 
ηι]ιΐ8 (Ι6ίη(1« ρϋπίοΐρβιη ΗοΓΟίιΙίαιη Γβοίΐ 
ΜβχίιηΊΑΐΗΐιη ΟΙιήβΓίίΐηοηιιη βχίΐιο η^ΐυπι. 
£γ^ο Ιιί (Ιιιο 3(1 ρβΓπΙοΊβιη €0ΐιβρΐΓ«ιηιβ8 
€ΙκΊ8ΐί8ηοπιιη, τβΙ ροΓιιΐ8 ρπορπ» βηΐιη», 
ρ6Γ5€ΚυΙίοηοιη €θΐιιιηο?6Γυηΐ •8ρθΓπΓηαπι ; 
ΙυπιίΑΐίιηςιΐθ ρβΓ ρορυΐοβ ίη|{6Βΐ6ηι ηιπηύπιιη 
ιη&Γΐ7Γυιη θΙΓ60«Γηηΐ ΓβΠϋηΐίιιιη ίοΠίΙβΓ : 
νοΙιιιιΐ&Γί38 ηβιηρβ νίεΙίιηΗβ 61 ριιπ88ίιη38» 
»ηίιιΐ88 υβςαβηα&ςυβ 86€6ρΐ85 Οοηιίιιο• 

ΡυΓΓΟ Ηΐ6Γ(|1Ιβ Γ6|;ΐ12ΐΙΟΓ (^βηΟΓίίΠΙ 8ί1)Ι Ι«|$ΊΙ 

€υί ρΓορΓΪΑΐη ΰοΐΐοοβνίΐ (ϋΐ6€(»ιιι Γιΐίβπι : 
ΙΙ:ιιίιη!3ΐιιΐ8 ιιοΙ)ίΐ6ΐη ΟοπΒίαηΐίηιη €1ιΙθΓυιη 
ςυί ιη»χίιηί Οοη8ΐ»ιιΐίηί ρϋΓβηβ Ιυίΐ; 
Πίοοΐ6Γΐ8ηιΐ8 :ιυΐ6ΐη ΜαγιπΓιηυπι, 
€ηί 0:ιΐ6ηο ςυο(|υ6 ηοιηβη 6Γ2ΐ. 
Αίςπβ 1118 €»83Γ6& ι1ί$ηϋ»5 65ΐ ΐΓΐΙ)υΐ^. 
} ιη ειιιη 0Ιιη8Γΐ3ΐΐ3ΐη 6Χ8ΐΊη£;ιΐ6Γβ Γβϋ^^Ιοηβιη 
ΐγΓληηΊ ϋυο ηοη ρ<«88(5ηΐ, €0ΐΐ3ηΐ68 Γΐ€6ΐ, 
»!}(ΙίεαΥβπιηΙ αΙίΓΟ (Γΐ{;ηί(3ΐ<Μη 8υ3ΐη, 
ΟχβΑπϋυδςυβ ίιηροΓίυιη ροΓΠΐίββΓηηΐ ; 
113 ιιΐ 68ΐ6πυβ ςυίιΐβιη ίη ΐοΐο Οηβη!**, 
€οη8ΐ8ηΐίιΐ8 ίη ΟΰαιΙυίβ γ6^ιι8Γ61 ραΠίϋυβ. 
Εγαι 6ΐί»ηι Ιςηίυδ Κοηιχ ΐγΓ&ηηυ8 
ΙΙ(τουΙϋ 01ίπ8 Βίαχβηΐίυβ ΓυΗο^αβ. 
ΥιταηιίΑπιβη €οιΐδΐ3ΐιΐίιΐ8 ουηοΓιβ ρΙ»€ΐ(Ιυ• 
0ΙΐΓΪ.<«ιίαηθ8 <ΙΠί£[6ϋ9ΐ 8ΐιΐ(;υΙηπιβΓ : . 
81 &ΐ8χΙηΓιηυ$ ρβΓπιοΙοδίυβ βιιΐχΐίιίβ, 
ιιιΐι1ίϋΓ08ΐΐ8, η)0Β€ΐιϋ8, ρ68ΐί8 ριιΐιΐίοα, 
€ΙΐΓίϋ(ΊαηΊ8 ηυΐβπι ίιιΓ6ΐ;8ί8:<ίιηυ$• 
ίιδοηιιυ, Ιιειι! (ΙβοΓβνβΓηΐ οχ.Ιβπι οιηηΐιιπ;• 
\\\^ ίιι ίιηροηί ρ8η6ηι α(1νο(•»νίΐ 
€οιΐ8ΐ8ηΐ!Ί Γύβ(1ιιιη ^βηοΓυηι Ι^Ίοίηίήπι 
ιπηίιπη ηιοη^ΐηιιη βΐ ρίοπιιη οχίύαη». 
Ι1θ5 Μ:ιχβιι(ίυ5 8ιΙχςιι&1)8ΐ 8Μί5 ιιιοη1)ΐΐ8, 
ΟΙιΐ'ίδΙί.Ίΐιοπιιπ ΙιοβΙίβ, βΐ 83!?ιΐ8 ΙιοπιίαιΙ:!. 
Ηβπ) 6ΧΝ6€Γ»ιι^α(η ΐΓΐ8(ΐ6ΐη, ρίβΐ3ΐί8 1»1)βιη ! 
€|:ι»ιιι 858βειι1βι Γ8ΐ ]ιιβ(ι>8ίηΐ3 υΐϋο Οβί. 

ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝυδ ΑΝ. ΧΧΣΠ. 
Εγ^ο £οη8ΐ:\ηΓιιΐ8 ηιοΠβπι οπηι νί(8 ιιιηίαηβ 
ίιιιρβηιιιη ίίΐίο 0οη8ΐ8ΐιΙ>ηο ΐΓ8(ϋ(Πΐ, 
ςηβιη ^χ ρΓίΟΓβ βπδΰβρβΓβΙ Η6ΐ6πχ €θΐι]ιΐ}$ίο ; 
ηηί ςιιοπιοιίο Γ6ίρυΙ>Ιί€£ ηανΙ^ίαηι ΓβχβηΙ, 
ρππιυ8ςυ6 8(1 61ιπ8ΐα« Οοιηίηαηι Γβχ 8€ΰ68&^6π1, 
(Ιί€6Γ6 ηοη 6π«, υΐ Γ60γ, 8υρ6Γν8(»ιΐ)6υιη, 
8(ςη6 8υ(1ίΐυΓί8 ΑίΜΐΐΓΐΙυιη ηοη νί(ΐ6ΐ)ίιυΓ• 
1)${ιυΓ Ιιί€ Γ6ΐηρυΙ>1{€8ΐη 8 ρ8ΐΓ6 ΐΓ&(Ιίΐ8ΐη 
ρΓ8Βϋ3Γ6 ριΙ)βηΐ8ΐ>8ΐ βπηίβ 61 00ΙΙ8Ί1ίθ, 
ηοη(ΐυη) ίηίιΙβίΐΜ, 86ϋ Ι8η)6η τοοίβ ββηΐίβηδι 

(|υθ<1 6Χ ίρβΟΠΙβΙ 88ΐίδ €0η]ίΰ6Γ6 Ιί€6ΐ)8(, 

»1(Ιιΐ6 ιιΐ ΓΟΓοηι 6χί1υ8 (Ι€ίη<ΐ6 (Ιοηυίΐ• 

^8Iη Οαΐη ίη)ρ6Γ8ΐΟΓ68 ΙΓ68 Ιαθ€ 6856ηΙ, 

60^I, Αι ίαΐίηίδ 681 €οη$Ιαη:ίΗ$, ηοη (15) Ι18 
€οη$ίαη$, 
(14) 1ΐ9 €0(1. Αΐ(]υί υοίηίαβ €οη%(αηΐχ<« ι^ροη^υβ Μαξ'.μιαν^ς Διοχλητιανί; τβ, 
Όμως χατηρξαν του βασιλείου χράτοο; ' 
"Οί πατέρων φΰς βυσγενών Δαλματό6βν 
Άσηιχος ή τρίδουλο; £βββλυγμ^νο^ 
255 θίου χ ριμάτων τυγχάνδΐ χραταρ)(ίας ' 
'Ής συμμβριστήν Έρχούλιον λαμβάνκι 
Μαξιμιανδν ευσεβών άναιρέτην 
Έπ\ χακψ γοΰν τώδε σομπείτνευχότ• 
Χριατου μερΕβος ή πλέον 9φών κιιρδ(ας• 
260 Αιωγμ?)ν άφόρητον έξηγειρέτην, 
Κα\ χατά δήμους εΓτε χιλιοστύας 
Μάρτυρας 4κ4φηναν ήγο>νισμένου-, 
Αΰ6α(ρ£τα θύματα χαΟηγνισμένα 
*Εμψυχα, «αντί λεία, δεχτά Κυρίψ. 
565 Γαμβρούς δυάς είληφεν αυτοκρατόρων 
ΕΙς τάί εαυτών φιλτάτας θυγατέρας • 
Ό μέν Χλωρών Κώνσταντα ΧΛ^'τζρ^*^ τω γϊΛίΐ 
Του παμμεγίστου πατ^ρα Κωνσταντίνου. 
Ό Διοκλτ^χιαν^); δ' αύ Μαξ'.μΤνον 
270 "Ος καΐ Γαλέριος ην έπιχεκλημένος ' 
Κα\ τούσδε τςμ? τζ Καί ιαρο; αξία • 
Έπ£\ δέ Χρνστώνυμον ούχ ένην σβέσ#ι 
Πολλά χαμοΟσι τοΤιδε τυράννοις σέβα;, 
Έχοντες άπέΟεντο την σχηπτουχίαν, 
275 Καίσαρσι δόντες διέπειν τάτου κράτους • 
•Αρχήν Γαλερίψ μ&ν άπάσης "Εω, 
Τψ Κών^τιντι (Ιδ) δ& βασιλευειν Εσπέρας• 
*Ην χα\ τρίτος τύραννος έν 'Ρώμη πάλιν• 
Έρχουλίου παίς Μαξέντιο; μαινόλης • 
200 Άλλα Κώνστας μ^ν ευμενής Ι^ν το•"; 5λοις, 
Χριστωνύμους Ιστεργε τών άλλων πλίον ' 
Μαξιμίνος δλ δυσχερής ύπηχόοις, 
Γυναικομανής, μοιχικ^^ς, κοινή λύμη, 
Χριστωνύμοις δ^ δυσχερέστατος λίαν, 
285 Πανωλεθρίαντώνδε φευ χαταχρίνας • 
Κοινωνδν οϊτος του χράτίους προσλαμβάνει 
Αιχίνιον Κώνσταντος (II) α1σχρ6ν νυμφίον 
Κακόν τι τερμέρειον (15) ευσεβών φΟόρον 
Κα\ Μαξέντιοςήν Γσος τούτοις τρόπους, 
290 Κα\ χριστομάχος, κα\ μιαιφόνος πλέον • 
Τριάς εναγής, ευσεβών άναιρέτις, 
"Ηνπερ μετήλθεν ένδίχως θεία δίκη. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΤ. ΑΒ'. 
Ό ίοίνυν Κώνστας τψ γόνφ Κο)νσταντίνφ 
Βίον τε/ευτίόν καταλείπει τδ κράτος, . , 

205 "Ον έξ Ελένης Ισχβ τών πρόσΟεν γάμων • 
Ου χάριν εΙπεΤν ού περίεργον τάχα 
Κλύουσι προσγένοιτ' άν εύεπηβό)ως, 
"Οπως τε δι ίΟυνεν αρχής τδ σκάφος, 
ΚαΙ προσδραμεϊν ύπηρζε Χριστφ Δίσπόηι• 
300 'Αρχήν μέν ρΟτος ^τρόΟεν δεδεγμένος 
ΔιεΙπε καλώς αυνέσβι στρατηγίαις, 
"Ετι μ^ν, αμύητος, εδ φρενών δ' δχων, 
'ύς έξ αύτου δή συλλογίσασθαι δέον, 
Ό: νστερον δέδειχε πραγμάτων πέρας • 
305 Τριών δ' ύπόντων αυτοκρατόρων τότε, 

6Γ8Ι, £βηοΓ Οοη^ΐοηύϊ. 
()5; Ιΐ8 εο(1• 25 Τούτου, Μαςεντίου τ• και Λικ:νίου, 
Ώ; Μαξ(μ(νου τ6ν β:ον λελοιπ^ος 
Βαρύς δ Μαξέντιος ^ν ύπηχόο&ς, 
Δράχων δαφοιν^;, αίμοχαρής τι; χύων * 

510 "Οπλο*.ς τ6 λοιπ&ν άμύναι ΚωναταντΓνος 
Παραχαλειταί σψισι τυραννουμένοις ' 
Και χαταπείφθείς ή συμπαθής ααρΖίοί^ 
Εφιστάται τάχιστα 'Ρωμαίων πόλε ι,. 
Κα\ πρίς μάχην ίτοιμον αύτ6ν δτρυνει * 

515 Κα\ δή σχοποϋντι χα\ δεβοιχότι μάχην, 
Σταύρου μεσούσης ημέρας ώφθη τύπος 
Τυπούμενός γε πρ^ς π^λφ βι* αστέρων 
Έν γράμμασι φράζουσιν, Έκ τούτφ νίκα» 
Αύτίχα τοίνυν έχ χρυβοΰ σταυρού τύπον 

510 'ΙΙς&πτό οί «ρΧν έμφρόνιος σχεδιάσας, 
Αύτοΰ «ρβάγειν στρατιάς παρηγγύα• 
^9 δή πεποιθώ;, συμπ^χ«\ς έναντίοις 
Τρ^παιον 1στ| χατά τυράννου μέγα» 
Έργον φανέντος γευμάτων ποταμ(ων» 

3^5 Έττημένου φεύγοντος αίσχρώς έχ μάχης • 
Κάντε ΰθεν ούχοΰν ξρξε και Τώμης δλης. 
Και δόγμα βασίλειον εΟθυς έχφέρει 
Μή δείν χολάζειν θεσπίζον Χριστωνύμους * 
ΚαΟιστορεΤται χα\ ταδί τούτου πέρι* 

350 'Ος ταί; χατ* έχθρων ήσχολημένον μάχακς 
Άναχτά τούτον (ππότην ώπλισμένον 
Τινά ποτ* Εδεϊν άντ\ σημαίας τύπον 
Σταύρου χεροΤν φίροντα σύμβολον νίχης « 
Κα\ πάλιν όφθήναι Βί τφδ* άνδρας δύο 

555 Έν Αδριανού της μάχης ηγουμένους,» 
^Αντιπάλων χτεΓναντας αφειδώς ίλοις * 
Κα\ φως ιτεριαστράψαν άΟρήσαι νύχτωρ 
Πάντων ύπνούντων χάραχα στρατευμάτων 
Περί τ& Βυζάντιον Ισχηνη μένων* 

540 Ί£χ τώνδε συνε\ς ώς ^&6ς χολών δότης 
Επιστρέφε ι ν ήρξατο χα\ συνιέναι * 
Κα\ ΛιχΝιον χριστό μαχουντα βλέπων, 
'Οπλοι; στρατί^ καταστρέφει του κράτους, 
Δ{χας τ* άπαιτεΤ τόνδε χριστομαχίας * 

545 *Οθεν μονάρχης άξίως αυτοκράτωρ 

Κωνσταντίνος πέφηνεν Εσπέρας, "Βω • 
Λύσιν δέ του τρυχοντος αΐτούντι πάθους, 
Βουλήν πο'Λ)ράν ύποτίθενται θύται 
Δι^ς βδελυχτοί χαΐ γόητες χα\ μάγοι, 

550 Πρ6ς Γασιν αΓματι παίδων άφθόρων 
Έναποπλύναι σαρχ(ον κατάτρυχαν * 
ΉΟρο&στο τοίνυν νηπίων πληθυς δση. 
Προθεσμία δ*! ώριστο τούτων θυσίας * 
Παρην βασιλείς, μητέρβον κλύει γόων, 

555 Πυνθάνετακ δέ τά; άφορμάς των γόων, 
Κα\ γνο&ς, δίδωσι τά τέκνα τα7ς μητράσι, 
ΚαΙ χρήματα δέ ταίσδε πρ^ς τούτοις νέμει 
Άντί^όοπα φάρμακα της πρόσθεν λύπης ' 
Ούτω χαλώς, δράσαντι νυχτδς χατ' 5ναρ 

560 Έφίσταταί οΐ προκρίτων αποστόλων 
Δυάς φαεινή Πέτρος &μα χα\ Παύλος 
Παρεγγνώντες γνησίως Ιπισχόπφ 
Τά καθ* εαυτόν άναθέσθαι σΟν πόθφ, 
ει βούλεται σχεΤν του π'.έζοντος λύσιν, Β 1Έ5ΑΙΙΕ8. 

. Α ε<)ΐι&(3)ΐΐίηιι$, Μ3Χ6ΐιΐ!η$, νΐ Ι.ΙαιΓηΐ8« 
(]ΐιί9 ]ϋΐιι Μ2χίπιίηυ& νΙΐ3 οχε6$8βΓ3ΐ : 
Μαχβηιίυε ηιιΜβιη 8υ1)<1ίΐί!« {[Γ^νίβ βΓ3ΐ, 
πιιηΐ3πί9 <1γ.ί€ο €ηιοπβ(|ΐιβ βίΐίβΙΙβ^ΟβΙΗβ. 
Οπ3Γ6 υΐ Ιιιιηο ιπη!» (Ιοπίηιιβ οοηιρ^^βΓβΓιΙ, 
0Γ»Ι)9ηΐ €οη8ΐΑηΐιηιιηι ορρπββ&ί ρορπϋ : 
Λ ςιιΗ)ΐΐ8 €\0Γ3ΐυε εΐβιηοηβ βηίιηιιε 
ΰβΐ6Γπηΐ6 8(1 υΓΐ)βιιι Κοιιΐλίη οορίίΐβ (Ιιιβίΐ 
17Γ3ΐιιιΐ]ΐη(|υβ Ιζιη ρ&Γαίαιη 3(1 Απη• ρΓονο€2ΐ(• 
Οιιιη νβΓΟ ίιιοεηΐ η^ΑΠίβ ιηβιιΐβ τ6Γ831 βυΓ&β 
εηιοίδ Ιιογ» ιη6η«Π8ΐΐ3 ΰοηβρβχΐΐ ΐγρπιη, 
ςπ6ΐη 9ΐ9ηΓ« ςιΐ3Β(Ι:ιπι ίη οοβίο οοηΓοΓΐη3ΐ)3ηΙ, 
Ιηεοιιρίίβ Ιιίεοβ ΙϊΗεπε: 1η Ηοΰ νϊηοβ^ 
ΡΓΟΙίηιι» ι»ιΐυΓ 9ΐυΓ69Β οηιοίβ ΐγριιιη, 
ςιΐλΐίι ίρ»! 9ρρ^ΓυηΓ9ΐΐ, οοηϋίηιιβ Γα^ποιη•, 

8Ι]|8 ΙΐΙΙΙΙΰ ρΓβΒΓβΓΠ ]υ88ίΐ 6ΧβΓ6!ΓΐΙ)08 : ' 

ου! 8&η6 ίιβιι% οοηββΓίΑ ουιη Ι)08ΐ6 πιαηιι , 
ηι•0[η8ΐη (Ιβ Ιγηιηηο ▼ίυίοπλπι ΓβΐυΙίΙ, 
ςιιί Οιιοιίηΐβ ▼θΓΐίοίΙ>υ$ βϋεοΓρίαβ ββΐ, 
άιιιη τίεΐυβ Γιι^βΓβΐ ΙιίΓρΙΙβΓ β ρΓχΠο. 
Πίηβ «Γ^ο ιιηίν6Γ«3 ροΐΙΐυ3 Κοπίλ ββΐ 
Γ^Ι^ιιιιηςυβ δίλΐιιη 6(]ίΰΐυιη ρΓοροβυΙΐ, 
ηβ ςυΐ8 ]3ΐη €ΙΐΓί8ΐί&ηο8 ><Ι ρθΒΐ»ιη ρο8<:βτ6ΐ• 
Αϋη <ιυο(]θ6 ΓβΙ Ιια}ο8 ηαΓΓλίιο 681 : 
ηβαιρβ ηοοά ριΐ||ρη3ΐη &4ΐνβΓ8υ8 1ΐ08ΐ68 ρ3ΐΓ3η8 
βςαίΐβιη ΙιηρβΓαιΟΓ ηηηαίαιη τίιΙβΓίΐ, 
φΐί ρΓΟ ΰοηδϋβίο πιίΐίΐιιηι ν^χΠΙο 
οηΐΰβιη ^ΐιΐΜΐ ηίληίΐιαδ, τίεΙοΗ^Β 87πιΐΗ>1ιιιη• 
Κυηυβ <1ηθ8 βίϋβπι οοη8ρ6θΐθ8 τίτοε 
£ «ίιιηΙ, ίη Η&(Ιπ3ηΙ ιηο]β€ί6η(68 ρπ^ηηιη, 
Ιιθ8ΐΙαηΐ(ΐ(ΐ6 Ιυπιιί8 ρ(8|(88 ίιηροΐϋΐιΐΓ•. 
Ρο8ΐΓ6θΐο Ιαϋβπ) ηοείυ αύηΐ8€3ΐιΐ6ΐη 
▼ηΙΙιιηιςυβ 8ΐΐ)Ι>ί6η(6ΐη, εαηοΐίε βορΊΐίε 80ΐηΐΗ>, 
τί(ϋ88« ρΐΌρβ Β3τζ8ΐιΐίηιη €ΐιιη €88ΐη Ιι&Ι)6Γβ(• 
Ηίη€ 6Γ90 ι^ηοβϋβηε «ΐΜοτβιη Ικμιογοιιι Οβιιιη, 

ΟΟηνβΠΐ •<Ι β<1βΐη ΟΟΚρΙΐ 61 Γ6€16 •3ρ6Τ6. 

Τυπι Ιηίββίηπι €ΙΐΓΐ8ΐΐ3ΐιί8 ϋοίηίυιη «βΓοβηβ, 

•Γηΐΐ8 60ΙΤ6ρΐί8 ΙβΟΠΟ, Ιΐηρ6Γίθ 46)1611, 

61 <16 ίπιρΐ6ΐ8ΐβ <1ί8η88 ρ€6η38 8αιηΗ• 

0αηΓ6 ]3ΙΙΙ 8θΙθ8 ΠΙ6ήΐΟ ΙΐηρβΓΑΐΟΓ 

066ί(Ιαί 6οη8ΐ3ηΐίηυ8 61 6ο! ογ1)(8 ΑιίΙ• 
ΕχΊη Γβηιβιϋυιη ιηθΓΐ»ί ρο866ΐΓΐί βΓλνί• 
ϋίηιιη εοη8Πίυιη οΙ>Ιιιΐ6ηιηΐ ^ονI8 

ηβΐΆτ'ύ β3€6η1θΐ68 61 Γ•ηΐ€68 ΐη3([1, / 

Ο η6ΐιιρ6 υΐ ΙιΐΥββίΐαηι ρν6Γθηιιιι 83η^ιΐΐΒ6 

ίΐίβηηΐΐηΐ ΟΟΓρυΚ Ιη6ΐΐ6]» 63083 3ΐ)ΙΐΙ6Γ6ΐ. 

ΙηίβηΙίυαι 6Γ|ο 6θ1Ιί|[ί(υτ Ιώ^^μ ηυιηβΓυί, 

61 <1ί68 €»<)(8 <ΐ6Αΐΐδΐ3 6<Ι1εΗιΐΓ• 

Ρπβ86η8 ίηροΓΑΐΟΓ ιηβΐηιηι 3«ι<1ιΐ/||^6πι1ιυιη, 
Ιιιι]ι»<|ΐΐ6 63α83ΐη ςυχΓΪΐ 6Ζ 38(3ηιίΙ)08 ; 

61 Γ6 60Ι1ΐρ6Γϋ, ΐη3ΐΓ!5υ8 ρΓθΐ6Ι1Ι Γ6(1<ϋΐ, 
Ρ66ΙΙΙΠ3ΒΙ(|ΙΙ6 Ιη8Ιΐρ6Γ Ιΐΐ8 <Ιί8ΐΠΐ>ηίΙ, 

ςυ8Β 8ίΐ 8θΐ3ΐίαπι ρηοΗ8 ηκΒβΙΚίβΡ• 
Ηί8 Γ6616 β68ΐί•, ηο€(α ρ6Γ βοηιπίιιηι τ'κΐθΐ 
3βΐ8Γ6 8ί5ί ρηηοιρυπι 3ρο8ΐοΙοΓΑηι 
ίυυ8ΐΓ6 ρ3Γ, Ρβίτυηι οηιη Ρ3υ]ο βοίΚββΐ; 
86ςθβ 3(]1ΐθη3ΙΙΐ68 υΐ 8ίη66Γ6 βρ!8(ορο 
83ΐυΐ6ΐη 80310 <1αΐ€ΐ οοαι 8ρ6 οοιοσιίΐΐβΓβΐ, 
81 ςοΐϋβηι ρΓ«86η8 ηιίοιη Γυ|[3Γ6 Τ6ΐ!€ΐ, 85 87 ΕΡΗΚ^€Μ11 

ΙιηιιιθΓΐ»ΐ6η)ηιΐ6 90 ιηίΓλπΐ νί1»ιη 2ΐϋίρί5θΊ. 
Ρο$Μ|ΐΐ3ηι εηιη 80ΐηηιι$ ίΙβΓβΠι^ιΓΗ^ «ΐαΓκη 
βαιίΦΐυιη 8ί1νβ$1πιιη ^ώιχχΜΑΐβ ΓβνβΓΰηΐ^Γ 
9(1νοΰ9ΐ ; &ΐιια« υΐιί τβο'ιβοΐβιη θΑ$ρίαΙ» 
Γβιιι ίΙΙί €ΐιηΓΐ;ιιιι ρΒηϋίΐ 1υΙ>βηΐί89Ίιη6 : 
5 Ιν6$ΐ6Γ ΓΡ^εηι νίκΐ Γ2ΐιίοιιβηι βϋοΰ^ΐ, 
€»ΐ ν6Ρΐ)& Ιοη(;»8 4ΐυθ3ΐΗ |ι£Γ $ιη1)&^6$ ? 
ΓθΙί(ζίο&ιιιιι ρπΜείρΊ πιγβΐΐΐΓίιιηι οχρΠοη^, 
ίιιϊϋ:ιΐΐ|ΐΐι<]ΐ)6 ^ ΟΓβΐΙΐ'πίβυι 1);φΐί$ιηο ιίθ(;ίΐ^ 
<Ί &!ΐη€(ο βφιοίΐ )»ν:ιοιό Ιΐιοοίιιη^οιη. 
Α(1 ΓΙιπβΐΊ ραΓΐ65 &£0β$5ίΙ 6Μ:)ΙΡ Ηβίβΐ)» 
δίΐνβδίη τ^Γ})ί$ (ί'Ιοι;(β ρ38ΐοΐΊ$ πι^χίηυ. 
1ρ8& (!6ΐηΰρρ5 δίαπ^φ Ο^ί ΜΓΐ)«ηίΐ 
ίην•5ίΐ, 8&ΰηιιη Γιςηυητ Τ65ΐΙ^'3η$ οηιο1««, 
Π)ίςιΐ6 ιιΐ 1«μ^ρ]9 €θ|ΐιΙθΓβ( δβηςίίδςίηι.ι, 
ΠβΙίί^ίο ηο&ίΓα ΟΓβνΐι βχ Ιιος ΙβηφοΓο 
ΑΠίρΙίΗΰβ ; 9|(|ΐΐ6 94 0Γΐ)ί9 ρ^Γνβηίΐ Πιιβ» 
9|)θ$ΐοΙοπιιη 8αΙιιΙ>Γί3 ρ'8Β(ϋο»ιίο: 
Γ)«ι(ςη6 νοΓ (Γηιΐ4|ΐ]ΊΙ!|ΐ!ΐ: θΓΐΙιοϋοχί«ΐβ. 
Τπηο Ι6πιρ1η ρ:ΐ8«ί|)ΐ ρβΐυ^Γβ 0))ί!^ιίι-οΠ8, 
»ί(]ΐιβ οιηηίδ ϋτα ΓηΙδί ^ϋΐΐυβ οοηοΉΙίΙ 
ΓΗη$η νίηιιΐο ΡοιηΙιιί ςΐ ριηηίυηι Β^ςΐβ, 
Ιιβηιηιΐβ €ϋη8ΐΐ)ηιίιΓι Ι^ρΙι ο]η8. 
ΙΙίΓ. Ι»ΐ6 ίΐϊΐρβιίι,Ίΐΐδ £;'>ΐ)1-1>ΐ)8 ίππιΐΦβπβ, 
ρ οΙ;ιΓΐ5 βΐΐ9ΐη ρη$οί8 Ιπφβπί ηιιί1)ΐΐ9 
£Πΐ6ί8 »ΐ(|ΐΐ6 Ενβη^βΠί ρο(οηΙί9 9ί(Ι]ΐι(υ8^ 
Ιιοηιυηγιηπιη (|ΐ)θ(|υβ<:οη(1 <1ίΐ 8ίΙ)ί ητυβιη, 
οοβΙΙυΐΏ 1011118 ιηιιπιΐί $ρΐ6]ΐ()ί«Πί^8ΐΠ)ΐ)ηι, 
Ββι^υιη ΙιΊο ρίοηιιη ρηίοΓ ^,«1 »ρρ6ΐ1»|ιΐ8, 

ιΊ Γ|ΐΠ.νΓΐ€θΙ»ΠΙ»η Γ3Ρ$3γιιοι 3ηΐ€0β88ΟΓ. 

ΙίΙοιιι ρρίδοοροΓαπι ρπιηοϊπ ίήιΙίχΊι ί.^'ίί^^ίί'"! 
4| 11 Ί 1)1)8011 Π) δρυπυιιι Αγι! ι1ο£;ιυ3 ρβιχιιΐίι. 

εθΝ&ΤΑ]ΝΤ1ϋδ ΜΑΟΜΙ 00?ί5ΤΑΝΤΙΝ| ΡΙΙ,ΗΙά 
Α?ί, XXIV, 

Ρ<)ί$«]ΐι»ιιι ί$ Ι^γ/'Μγο ()«ΐ{$βπΜ( ίΐΰρβΓίυιη, 
ρΓοςυβ ΙΐΩΟ βυρθπκιιη ^Ιοηαηι ΐ|(ΐ6ρ(ΐΐβ ^•ΐ• 
ΰοθίοπιιηςαβ τ^%βΙ ;»Αϋίι }ι;ΒΓ<μϋΐ9ΐ6ΐ9 ; 
η.) Γι 6Χ 60 ΙίΙ)6Γί ΐ9η|$ιΐ|ΐ ίιρρβρΊί ια^Ιβιΐ) 
Γ.οιΐ8ΐ3!)8, εοη»ΐ0π(ί<ΐ8« 9ΐ({ΐΐ6 Οοιι^ΙΑίιΐΙιιαβ» 
ϊιπβΓ 56 ρ»ηίιί 8ηη( })9$γ«(]|ιη) γιιμ. 
Ει ϋοηδΙ»η5 (}«π4•'η) ονηι Οιμ)δ(»ιιΐίΐΜ) ΓΓ^ΙΠί 
1«*γγ:ι8 Ο€θί(1υ98 βίΐΜ ^ι^βικίαδ βα^ι^^^οΙ» 
ΚοίΓΑΠ) ίρδηηι, Α(ΓίθΑΐη, ΙϋιΗαιικ^αύ, 
61 ςιιίϋ()ΐπ(1 ηηιηιΐί ιι#({υ6 ιι4 οΰ«:ΐΜΐΐιη Ρ^ΰ1« 
Οΐ'ίϋΐΐδ €οπάΐ9»ΐίο α)»Α^βί) μΐλίνοΓ896, 
ρΓΧΐ6Γ6»ςμ0 ΤΗΓίΐοίίΐ, ϋιι^$4*ι^ Μ{>064αΐ)ίθ{• 
οιιηι ιΐΓΐ)β 9 ρ^^ΓΟ €0ΐΐ(1ΐ(9 «$^ Γββηί3<Ηΐβ. 

II ίο 8ίΐ>ί €Γ6ιΙί(αηι ορίΗοβ ίοιρ6Γίΐ|αι β^<9η# 
111 υΙ 108 Λ^ΟίϊΛ^ ρβ!|υ|ί| 9€ «ϋ^οπΗγίη», 
ρβΓρβίυο ηΓι1ϋ9η$ Ιΐ9μο6<|υ6 «τηαί» ροτ^βηι^ιι» 
ΠβΊκΙο ο€€ί|ΐ;8 ΐΗ Ο^^ΐ'ίιΙ^Ρ^Φ ΓΓ;)^Γί|)Μ8• 
€οη8ΐ8ΐιΐίιιο (1019 ίηΐ{τβη} ι^γμμ8 ΐ9ΐ2«#«ίν6Γ4ΐ, 
ϋοιΐ8ΐβηΐ6 (Ιο!ί8 Μβ^η^ιϋ \]ττ»}\\ο, 
ΟΓΐιίδ υηίνβΓ8ΐ 0^9$α^»ΐ\^$ β^ρ^ηιπ» Ιβιιιιιΐ. 
Ν9ηι λΐνςηβιιίίμη» ηυίιΐβπ) 1><ΙΙί }υΓ« 8ΐΐ8ΐϋΙίΐ ; 
η ι ν«ΐΓ3ηΊθΒ0ΐη ημί ρΓ»|67 [λ$ ^ |ι^6|γ;ι(» 
ρβΓΟΗίδυηι φβΐμ 3μΙ)4ίΐυιη ^1ιί Γ^άΐ, ΟΗΚΟΝΟΟΒΑΡΗΙ ^ 28 

Α 565 Ζώης άχηρ^του τβ τυχεϊν χαι,Χ ξένης. 

ΈπεΙ δ' άνηχεν Οπνος αύτ6ν, βΟτίκ* 
Τ6ν Ιε^ν Σίλβεστρον £ύλ;ιβ{[>ς &γαν 
Μ£ταχ(χλε7ται^ χαΐ πρ^^ιΧθόντα βλέπει, 
Κα\ πάντα 6ιέξ5ι«^ν αύτφ προφρίνως • 

570 Ό δ' *ύ επάγει των θεαθέντων λύσιν • 
■ ΚλΙ τι με δεί γράφοντα μακρά συμπλέκβιν; 
Έχτ?θ£τα£ οΕ τ^ν λόγον μυστηρίου. 
Μυεϊ τε βαπτίζει τε πιστεύσαντά γβ, 
Λουτρού τ* άσινή τοΰ παναγοΟς ανάγει • 

δ'Το ΙΤροίτηλθε Χριστψ κα\ βασιλίς Ελένη 
Δ?δα3κα}ίαις ποιμενάρχου Σιλβίβτρου * 
ΪΙΪξθ' οϋ 5 ιών Εβλεψε την θεοΰ πόλιν 
Ε'ς φανέρωιιν σταυρικού θείου ξύλου * 
Ναών τ* άναδ^μησιν εύαγεστάτων. 
" 380 ΚάντεΟθεν άνΟεΐ τά κα6' ήμ3; ςί; μέγα• 
Εκτείνεται δε χα\ μέ;^ρι γης τερμά;ων 
2(οτήριον κήρυγμα των αποστόλων • 
ΓελΛ δ' 2α ρ ήσυχο ν ορθοδοξίας • 
Άνοίγνυται π3ς κα\ ν^ώς Χριστωνύμοις, 

ο8ο Βιυμ^ς τ' άνετέτραπτο πδς συν τ^ πλάνη 
Χρίστου δυνάμει παντάνακτος Αε^πότου 
'ίποστρατήγφ βασιλεΤ Κωνσταντίνψ, 
*Ός &ρξας έΟνων άπλετων έθναρχίας 
Σχοινίσματά τε πλάτυνα^ κληρουχίας 

590 Σζιυροδ τε κράτει παντοδυνάμου λίγου » 
Πάλιν πολίζει την όμώνυμον-πΛιν, 
Όφθαλμδν αίγλήεντα τής οίκρυμένης • 
Πατήρ άνάκτων ευσεβών χεκληιένος 
^ Κα\ χριστολατρών κρατ<5ρων άρχηγ/της • 

39δ Πρώτης δριστής ποιμενάρχων συνίδου, 
Μεθ' ζ)Ί καΟεΠ^εν Αρείου δίγμα νόθρν. 

Κωνστάντιος ο τιος τογ μεγααογ κων- 
σγαντιχογ ετ. κδ'. 

Τοντου λιπ'5ντο; τήν χά•ω μοναρχίαν 
Ούράνιον δ(/ξαν δ& χληρω^αμενου, 
Κα\ βασιλείας ουρανών χληρουχίαν, 

400 Ρί παΤδες αύτον τήν ολην χραταρχίαν 

Χώνστας τε, Κωνστάντιος και ΚωνσναντΤνβ;, 
Αύ;ο!ς διεΐλόν σ^ρισιν £!ς χληρουχίαν • 
Κώνστας μ^ν &μα συγγόνφ Κωνσταν^ίνφ 
Ααχόντες &ρχ£'.ν των καθ* Έσπίραν τ((πων 
'403 Αυτής τ« Τώμης, Αφρικής, ^Ιταλία;, 
ΚαΙ μέχρις αυτών ωκεανού τερμάτων ' 
Ρ Παίσα δ' Έψα τφ Κωνσταντίψ λάχος, 

Πρ6ς τοίσδε θρφχης, Μακεδονίας δροι, 
Συν τ^ πατρφ^ και βασιλίδι «^βι * 

ϋΟ Ός διέπων άριστα τήν χληρονχ^αν 
Πολλούς αγώνας άνέτλη χα\ Χ'^νδνν^νςι 
"ΛεΙ στραταρχών, κατ" εχθρών κ^ν^ δ^ρυ * 
Είτα σφαγέντων συγγόντυν έν Έτπέρ^* 
Τον μ&ν χινοΰντος χαύ' όμαίμονος ξίφη, 

415 ΤοΟ Κώνσταντος δέ πρ^ς Μ^γνβντί^'^ δόλω, 
Πάίπ^ς χατηρξεν Εσπέρας καΐ της *Εω • 
Μαγνέντιον μίν άν^λών μά^ης ν^μφ, 
Τλν ^' αύ Βρετανίωνα (|.6) τ^ν χαχεργάτην 
'Τπήχοον θ«1ς ^τασεισΟέντ^ι;^ φ^έβ^ρ. (16) ΙΐΑ 004. ΟΑβΑΚΕδ. 3α Κα\ ιιάμινν κύρίχιστςς έτνέμου ιεέδον, 

425 Έδν^, ιιρο«|^<ι Εύμ«νη( Οιπ|χ^ις« 
Η<ρ( τ« τν ίίικταγ (γχρβ^ς Αγαν 
Ε<ι\ (ΚΑφρονιχ^ς, χ«1 βα^ν αΟτ^^ένορ» 
ΚαΙ τά; χρίν^Η ην έχφέρΐι» ««4 νόμους, 

450 *Αρχ4ΐρβ«ι4ζΐϋν τ( χαθάΐΜρ 5<«ν» ' 
Τ4ί Αξί»; τ« 9Εροβνέμ»ν τοΙς άξΙοι« 
Κα\ ΐϊάΜΤ* ιεοιών ^^ν λ<5γν τλ ταυ χράτοος • 
ϋ9 σννΦριθμών οΟβίνα γ«ρ9υ«{3ΐφ 
•Ος ού μ4τ49χ» των ςίοφί^ν ιιαιφι^μ^των, 

455 ΜΙ) δ• αδ Μτ^ιν 1|»η»« ιαΛχ•λώ« γράφβιν 
Κβ?«λογ»δην §Γ*• #υΟμφ Η•\ μ<ΐρφ» 
0«|(<ξΜ9εΐι>ς ίμ«ιρος, 4ρμ^υ %' «1> φί\ος • 

ΐπ^φν•^^ ήρΐΕα94 ^ «ρ«ΐ¥•ρχ{«ν • 
440 1ί4χ ^ονίβ μα3(ρ| ίναχβΝΊς Αγωνί<|^ 

15ν Μ^^ κρήν•κ τίίν β(ον χΑΐΚΦτρΙφει, 
Χο*'ΐ}ν Η4λα«ναν 1χι«ν»βς ΙξέγχΑχιιιν • 

ΙΟΤΛΙΑΚ^ΣΟ παραβάτης ΕΤ.νΟ^. ΕΤΕΡΟΙ ΔΕ 
ΦΑΣΙΝ ΕΤ. Γ. 
ΕΤνα Κφβάρώς 4νᣕίχνυτα( χράτ{»ρ 

445 1ουλ(«νΙί| χρΐ9τ•μάχθ{ μ«(ν4λης, 
"Οστι^ Αηοοτά;: Αβατιόιου 9%9ίι3ηί&νος, 
Κα• ΧρίΛίανών πίττεως σωτηρίθο 
Τξ Ι«ιμ•ίνων^ φβΟ ! άπά^η «ροΛ^^!)η, 
Τά Χριστιανών φαυλίνα; 4χ χαρβ^ας* 

450 Κα\ χατΑ Χρίστου ικοιρατάττιτ«ι τάλας, 
Κα\ τ«09ι χλήνιν Ιχιεβδών •έ«$9ΐ θίλχκ * 
Κα\ λβίΐΛν οΙ«•.? 4ξέτριψ«ν «Ιχίαι^ 

Άν^ίφΥοτοΟντ^ς εΟ«ε6ω{ Χριντω^ύμους, 
455 Κλ*ι τώνβ' δ«ου; !5£•ςε μάρτυρας κάλιν 
ΑΓμ««κ *ΧΡ» ΧΛρηρώ,' ήν$.0(9μένου|, 
Ονχ Ειτιν β1π«ϊν χρωμέ/οι; 9υμαβ^ρΙ<|^ • 
Κΰ^ϊ ίϊ Περσών έκΦτρατβύιας Βαρβάρων 
Μετά 9τρατιοί< μυρ{«ς |5ωμαλ<«ς, 
460 Κα\ μή διαθείς ώ; 8έοι τ^ της μΑχη?, 
^Εχε?σ€ χατ^στρεψεν &θλ<ω? ρίον, 
Βληθε^ςιταρά τβυ χαιρίαν εν τ!| μάχη, 
ΕΓγ* Αύβόνων ή Βαρβάρων άντιιτάλων, 
•Η χειρ^< άλλη^ ιτβνβθενουςοΟρβνόΟίν, 
465 Ήνίχα φα^^ν αίματος χαχαρδ6χο\) 

ΤΠΛυράς νυγβίσης χειρί ιτρθβδεδεγμίνον 
Ε!ς άίρ« χέοντα, ταΰτ' Ιπιλεγειν, - 
ΝαζωραΤε, ιτλήσθητ•.• φεδ τής μΛνΙβς ! 

ΙΟΠΪΑΝΟΣ ΜΗΝΑΣ Κ', ΟΙ ΔΕ ΕΤ, Α'. 

Τοντου χατατυρέψαντοί, ώς Ιφην, ρίον 
470 Δυνι «υρ«ννήσαν^( &β«6ω| χρ^νοις, 
Ψ^μ^ΐ') στρ«τιβΙς ^ρβοτρίτω•/ γιρο\>σίβς 
ΊοβιοτΛ; χιλ(αρχος ων τά«, 
Άνήρ άγαΟ?»ς ευσεβής Χρίί τον λί^ρις Α Εγ»1 €οη8ΐ»ηΐιιι« κι^ρίο Ιη^ΐηιϋ Ι^τί«ι 

ιιβςιΐΦ 8ΐ> ΑΗί 8ΐυ(1ίο«Ιβ ηπ^ΙμιΙ 4υ», 
<|ΐι»ηΐ|Μ« Ιρββ •Μΐηι«η» ΦτίΜοχιιΐΐΐ %^ηΐ(Λ' 
ρηηοβρ* ^^ηξίί••, $ΜΐΜΐιι# Ιι«ΙΙ»ΙθΓ» 
1)Ι»η<1«ι•» ΛϋΜΛη, Ι»οΒθ?^ΐ|& «ιγ* Α»ΐΗΐί«^ 
Μβαΐ €ϋ)Ι ρθ^Ν«4||1β ΐβιΐιρΐΜΓ»ηΐ|ΜίιηΗ9» 
ϋοηΐ{ιι«η8, ΛηίπιΙ οιιρΐιϋΐ•Ιιιπ) «ΙοαιίΜΐιβ» 
(Ιίοβτβ ]α8 βχ Ιβ^ϋΐΑ ηοπΐΐιΐ «οΙίΜ, 
ηβπΗβ Α ]ιΐ9ΐΊιί3 Ιλίιιιιι ιιηβ»«ηλ (Ιίΐΰβ^^ο•; 
Ιιιιη 61 ιη3|^ί8ΐηι(ιιβ ρΓΟ ιο^ρίΐΐΒ 6ΐί8^η$« 
ιΗ(|ΐιί$ ΙιοιηίιιίΙ)!» Ηί^^ηΙΙ»!^ Ιβιγ^^ιΐ»• 
»ιη6ΐ;ι ιΐ4ΐΐιιυιη ίη ί«ιρ«νίο «Αρί««ιΐ«τ Κ^Γβηβ» 
Νβ(]«ιβ ίη Μηβιυιη Π}»«πιρΐ9ΐη οι|<|Μ»ΙΡ 1«βί<ι 
Ρ πΙ»! (Ιοοιίβ πη1)ΐιΐΐ|ΐιι (ϋ<€ίρ1^η•% 

61 Ι|1ΐΙ Γ66ΐβ (Ιί€6Γ^ <>6•β<ΗΜ ?βΓίΙ>««Τ. 

860 ρΓΟΜ ΟΓβΙίαΒβ ρο8Μ^ 86α Γ^ΐΐιιηο 6| ηΜβ^ο ( 
ηυΐπΐιιβ ϊρ96 ]ίΙΐ6Γί8 ιΐιιι$»Γ«ιΐΗΐιΐ6 9ΐιΐιηιια8. 
ΙΙηηο €οηΐΓ9 γθ^ρπι Ι^ιιιρΙι^ιΐίοι» ^αι^«ηιι1^ 
6οη8ηΐ|;6ΐΐ8, ΙαΙικκίιιίΦ ίιρρ6Γΐυιΐι Γ»ραί(« 
ΙΗηΰ 8ηΊπιΙ μοβγογο ϋιαίιΐΓΠΟ €αρΙ«ΐ9 

εοη!η»ΐ1^Ι«8 «6 |6ΐΙ)&Π8 3ΠΐθΓ6 Γ6ΐ)Γί8, 

8(1 Μορ8ΐ ίοηΐ68 νίΐ0Ε: «ροίππη Οΐ^ΙΙ&ίΐ» 
•ΐΓ8ΐη Γφβ(«ι«9 1>ί1βιη ά% νί806ΓίΙ|υ3, 

ΙϋΠΑΝϋδ ΑΡΟδΤΑϊΑ ΑΝ. II, Μ!»»• VI; ΤΕΙ^ 

ϋΤΑΜΙΑαΐΝΤ, Α,Ν,ΗΙ, 
Εχιη 8ΐ)8ηη6 χιηοΐο ίιηρ8Γ«ΐθΓ 681 ΙικΙκίαβ 
€ΐΐΓΐ8ΐοπΐ9€ΐ)α8 ^ιιΠληιη βίΓαηοβιιβ ; 
ςιΓι η Β6|;6 δ•;Γν8ΐοΓ6 8ΐιο ^οίκίΐ, 
^ ϋΙΐΓίδΙίβηοΓυιιιςιιβ 11<ΐ6ΐη 8^I«ι»^6αι 

Γΐιιη ιΐφΐηοηιιιη, Ιιβιι ! ΓΓ8ΐι<1ϋΝΐ8 €0πιιηιιΟνίΙ, ^ 
8:•€Γυιηςιιβ (Ιο($πια βοηίβηιρίίιη οφπΐύ Γβ8ρ•1Ι• 
Τιιιη οοηΐΓίΐ ΟΗΓίβΟίπι ΐΜΐΙηη Ιιίβ ιηιβθΓ ηκκβΙ 
Ιιιι]μ<((1Π6 ιιοηΐ6η βχίθηηίηϋΓβ ηίϋΙΙιΐΓ. 
ΡΓθΐη()6 ςηοΐ €πι<!ΐ»ιΠ»υ» <γ<ιοΐ4|η6 ρ€Μΐί(Η 

ί|1Ι:«ΠΙΐη (1ίτ6Τ889 ΓφΠΜΜ γίκ (Λ9ί Ι|66|» 

01ιη8ΐί6θΐ8Γυιη »ΙΙητθΓΊΐ 6ωΐ8ΐ9η1ίΜΐι ρΊ^ηι* 
πΐΑΓίγΓαιη (ΐυαοΐιιη) ηιικιβηιιη ββ«66ΡίΙ» 
ηΐΐΊ 118(1116 3(1 8η)β»ίΑ6οι Ρ68ΐίΐΓ.ηιηΙ» 
8Μΐ()ίο8θ ηήΙιΊ 5ΓβνΙΙ«ΐΐ8 ηοη Ιί66ΐ<Ιίθ6Γθ» 

ΟθΙΐι(ΐ6 Ρ6Γ8&8 Β;1γΙ>3Γ68 Ι^φΗρ 8ρρ6ΐ6Α8» 

οορίίβ ίη$ΐΓα€ΐιΐ8 ίηηιιαΐ6τί8 ΓοτΙΐΜίηίβ» 
Γβ ΐ)ίΙ)ίΙθίηίηιΐ8 Μϋο ιοαΙ6 ^6810» 
^ «ιηίδίΐ ίΐΐίο νίίαιη ΗιίβΓίοΗφτ» 
ΙιιεβΠο Αυοίορ* ^&ν1(6Γ ί« ρρ^ϋα ίοΐυι, 
8βΙ1 ίιιιΐ Ί1ΐ6 Β•>ιη8»«ΐ8 86υ ΙιοΜ.ί8 |^»γ)νιγ«8, 

8611 ε(Βΐ6&ΐί)8 3Π<|Ι}8 ΤϋΙίΐΙίΟΓ ΐη8ΒΙ|8« 

Τιιηο. ^ϋI^2ηι10) 8ίηΐ)| ιη«ιΐ8ΐΑΐ6υι 8«ιι§ιΓμι6ι|ι 
9ΐιθν>8&ο 6 ΐ8ΐοτθ ηιαπιι 6λν» 6Χ6«ρΐ»ια 

<1ϊ$ρ6Γ8ί88ϋ ρ«Γ ΜΙΓ6ΙΙΙ 1|ί8 ΥβΓ^ίβ α(14((ίβ *• 
Ν.•Ζ3ΙΓ6ηβ» 8)ΐΙΐΙΙ 6χρ1β. (116111 ¥689ΐΐίι^αι Ι ) 
ΙΟνίΑΝυβ ΜΕΝ». VIII ; &Ευ, Ι}Τ ΑΙ.Η ΑΙ€ΝΤ, 

ΑΝ. ι. 
^ιι1Ί^ηο, 8ί6αΙ ^ΙχΙ, νίΐΐι βΓΐ»•Ιο 

Ρ081 8€6ΐ6Γ»ΐ9Π1 ΐΜβΒηίΙ ΐγηΟΠΗίύΙ»» ^ 
81ΐ(ίΓ»Κίθ οριΙωβίΊΐΜΐ ΟΜίηΝΜί» 6#08ίΙϋ 
^0V^;ιηΗ8 ρ6Τ ί(Ι Ι6ΐηρ«1« 1?ϋΗΙΙΙ«8 «ΙΙΗιίπι» 

\Ιγ 1)0ηα^» Αΐηα^ εϋΓ|$ΐί ρΐυβ Γ^ΦίΜυβ 31 ΕΡΗΚ/ΕΜΙΙ ΟΒΒΟΝΟβΗΑΡΗΙ 53 »(1 «ιηρβΓίι <1Ι(|[ηίΐ»ΐβιη ΓηΙΙ »αΙ)ν«€ΐυ$. 
€«Β;βΓθς«ιίη Ιρββ Γβ|ρηυιη τββίΝίβΙ)»! γ- 
ΟΙιηβΐΙ 56 Γλίηυΐηπι ββββ «ϋο^ηβ, 
\ »ι<|η6 6(1)ηΐ€ΐ5 αιΠίϋΗϋβ ίιηρβηΐυηιιη ηβ(^«ιΐΕ 
Ηί τβΓΟ €υιιι εΠΗ^ΐίΰοΙηβ μ Ιη€ΐ&αΐ89»6ηΐ, 
Ιοηο ΙιηρβΗαιη Ιονίαηιιβ ΓβοβρΙι ρΓοϋηηι. 
Ει ρ«06 ιηοι €θϊηρο8ίΐ3 οιιηι Ρβη» »*(;«, 
βίςαβ Αη(ίθ€ΐιί&ιη ΓβιΙηοΐο 6Χ€Γ€ίΐυ, 
6ΐ8υ1β8 ι!υ(1αιη ρΓίηείρββ ρ»^ΐθΓ€« 

»ϋ βυΟβ (|[Γ«9β8 β(ϋ€ΐΟ ΓβΤ0€8τϋ, 

<|Μ08 ίηΙ«?ΓΑΐ1ι:ιιι.'ΐ8ΐυιη (Ιϊνίηιιιη ρΓϋ*$ιιΙΐΐΐη , - 
€υη€ΐΐΜΐυ6 6χΙιίΙ)υίΐ €ΙΐΓίβΙί)ιηί8 
ν6Γ ΐΓ9ηςιιΙΠιιιη «1 οηΐιοιίοχίχ 1ιιιη«ΐι• 
Ιϋο 68ΐ4ΐ8ηιιη ΑπογΓ^πι (ΙβΙαίυβ, 

Ι5Ί ίΐηρΓΟνΙβΟ θΙ>ίΐΟ6Ζ06Μΐΐ ΐ6ΓΗβ« 

Γβΰβηιί1)υβ, υΐ Γ«ηι& «βΐ«νοΓοΙΙβ ίιιηι^Ιβ, 
Ιΐ3ΐΐ(Ι ρΐιιβςυαιη οοΐο ιηβιιβί^υβ Γο^ηο Γιυΐΐιιβ. 
Γίβίβΐβ 18, υΐ <1ίχι, Γιιίΐ ίηΰΐγΐυβ, 
1>οηιΐ8, ΐΓ8ΐη(ΐυΠΙιΐ8, Ιιβηβτοΐαβ ^τ%λ 8ΐιΙ>(Ιίΐ08• 
8ΐ»ΐιΐΓ&ςα6 εοΓρΐ)η$ ρΓοεβΓ» Ιυοβιιβ; 

Ηΐΐ6Π8 61*13111 ΐη6ϋίθ€Πΐ6Γ 6Γυ<Ιίΐ»8 ; 

?ίΐΐί 1811160 8Κ|ΙΙ6 &ΐηθΓί8 ίΙΙ('66ΐ)Γί8 θίΐΙΐθχΙθ8• 

ΙΙυ]υ8 €.ιϋ8Τ6Γ οριιϋ ΒγζΜίιηαί ηΓϋβηι 

ι η 88η€ΐο Αρο$ΐο1θΓϋΐη Ιβιηρίο 681 οοινΝιοοι. 

ΥΑίΕΝΤΙΧηΝϋδΑΝ. XI; 
δΙΥΕ» ϋΤ ΑΙ.» ΑΐυΝΤ, ΑΝ. Χ. 
Γο$ι Ιιυηο ίη8β(1ίΐ Γβ^ϊΜπι (1Ί^'ηίΐαΐ6ΐη 
^ιΐ8ΐίΓΐ3Β βίιηυΙ 0ΐ6ΐη6ΐι1ί3ίςυ6 βχβηιρΙβΓ 
ν:ιΐ6ΐιιίηί8ηυ8 εΐ)η8ΐί8ηοηιιη (Ιι^οιιβ» 

νίΓ 8ΐΓβηΐΐυ8, 8ΙΐίΐΙΚ>&Ι18 86 Γθ1)Ιΐ8ΐα8, 

|[6ΐΐ6ΓίΓ6χ ΡΒηιιοηί» βιϊΓρβι» ΐΓ2ΐΙΐ6η8 ; 
|ιηη66ρ8 5011118 61 ρΓθνί«]υ8 6Γβ8 8αΙ)(1ίΐ08, 
ςιιί ρβΓβ|ρ-Ιη:ΐ8 ςιιοηιΐλΐη Ιιι Γ6βΙοηο8, 
υΐροΐβ εΐιη6Γΐ8ηιΐ8 Οβαηιηιιβ ΟΗπΒΐυιιι 6υΐ6ΐΐ8» 
αΐ) 8ρο8(2ΐΐα ^^ιI^8ιιο ριιΐ8υ8 Γα6Γαΐ ; 
ιιυιιο Γ6(1ιιΐ Λά 6Χ6Γείΐιιιιι, Ιη1>ηηα8 6Γ8ΐ. 
|8 ιιΙ)1 βυρΓύοΐΊαο ιΠ|$αίΐ8ΐ6ΐη 8ϋΗι« 
ίιηρβπΊ 806ΐυιιι Γγ81γ6ΠΙ 88€ίν{ΐ 8υυιη, 
8βΓυιηηθ8υιιι ν8ΐ6ηΐ6ΐη, ΑγΊΙ 288β6ΐ8ΐη9 
ουι ρ8η68 0Γί(»ηΐί8 τβ^βηιΐλβ ΐηκίί^ίΐ : 

ίρ36 νβΓΟ 066^018 ρί6 ρΓφΓϋίΙ, 
ΐώί ΐΓ0ρΙΐ9Β8 ηθΙ>ίΙί8 <Ι6 1)8ΓΐΜΓίθΊ8 

Κ6ΐιΐι5υ8 νίΰΙοΓ ^ι8ιυ^1 ορ6 Ναιιιίηί8• 
ΙΗο οηιηΐ8 1>οηί οΟΐ6ί8 6χρΓ0ΐη6ΐΐ8 ρΓΐηοίρΐβ 
ίιΐ5ΐϋί9ίςυ6 8ηΐ0Γ6 ρΓΦβέΠίιη ΑβκΓβΜ^ 
θΓΐ1ιθ(1οχοηιιη (1ο|;ιη8ΐιιιο <ΙβΓ6η80Γ, 
κρ8Γιθ8υιη νίΐα ειίΓΓίβυΙαηι 6ΐη6ΐΐ8υ8 68ΐ, 
61 ουΓβυ τίι» 61 ΐ6ηηΙηο 1)68ΐιΐ8 τί8υ8, 
6χρΐ6ΐί8 <ΐυ:ι1υθΓ 8υρΓ8 οΰΐο^ίηβ Αΐιιιίβ 
8ΐιιηιηο ίιι Γ8νθΓ6 ΝυηοιίΗ» 1)68ΐίΐ3ΐ6ςιιβ ; 
6χ ςιιο 1ιηρ6ηαιη 8ΐΐ8οορ6πκ 8ηηί8 υίΐιίβείιη. 
Πί€ ιΗιιη Ιη Ο^ΙΙϋβ (ΐ6β6Γ6ΐ, ΐιίοπβιη οΐιϋΐ, 
θΓ8Γΐ8ηο αΐίο ίιηρβηιιηι Γ6ϋηςιΐ6η8 

ΤΪΓΟ Γ6010ΠΙΙΙΙ (100111811101 (ΐ6Γ61180η• 

ΥΑίΕΝδΑΝ. ΙΙΙ,^υ IV. 
Οι-ί6ηΐί8 ΙηΙβπηι Γ6{κη8ΐθΓ ¥8ΐ6ΐΐ8 
Απ8ηοηιη «ΜΙΐββ νββιηΐΦ, Είς βάτσι^^ς χ^ χράτος προ8χρ(βη * 

475 Ό 6* ήν άικιθή; πρδς τ^ ^ξβσΟαι κρΑτος, 
Χρίστου μέν αΰτλν οΐχέτην βίνοκ λέγων, 
Κ<α\ μ)) χραταρ](€Τν ίσιβους στρατοδ θέλιιν - 
Τούτων ^^ ΧριοΆν Αναχραξάντων σέββιν, 
ΕύΦϋς άνβζώσατο τήν χρΛχαμχΙα'ν * 

480 Κα\ σκένδιται βέ τφ χρατουντι Πβρσίβος * 
Κα\ ούν οτρατι^ τήν 'Λντιόχου φθά^Μς 
ΤοΟς πρ\ν φυγάβας Αρχιθντας «οιμένας 
ΕΙς οφών &7ίανήγαγ< τεοιμβναρχίας* 
Μεθ'ών *ΑθανΑσιον ίνθβον θύτην, 

485 ΚαΙ π23(ν έβράββυβι τοις Χριστωνύμοις 
Έαρ γαληνών ορθοδοξίας φίος. 
Ε Ες Άγχυραν 5έ πβφθαχώς Γαλατίας 
ΈχεΤ τελβυτ^ β«άρΐι>ν έξαι^Ινι^ς 
Φαγών μύκητας άρτίφυκί^, ώς λύγος, 

49(λ Όκτώ χαταοχών μήνας αρχήν χαΐ μύνους • 
ΎπήρχΕν οδτο; «ύαββή; μέν, ώς Ιφην, 
Χρηοτ6ς γαληνές (ύμενής Οπηχύοις, 
*Αναδρομήν σώματο; βύμήχη φέρων, 
Κα\ γραμμάτων δέ μετρίως γβγβυμένος • 

495 "Ηττητο δ' οίνου αΙ>ν έρωτοληψίαις • 
ΚαΙ τουδ* 4 ν<χρ6ς έν πύλκκ Βυζαντίδι 
Έν βύαγκΖ τέθαπτο χηρύχων βύμφ. 
ΟΥΑΑΕΝΤΙΝΙΑΝΟΣ ΕΤ. ΙΑ'. 01 ΔΕ. ΕΤ. Ρ. 

είτα παρήλθκν βίς βαοίλβιον χρέτχ 
Αιχαιοσύνης, πραίτητος αυ τύπος « 

500 Ούαλ£ντ(νιαν6ς βύσκβών χλέος, 

Γεννάδας άνήρ, εύσθενής, (Ρωμαλέος, 
Έχ Οανονίας άρχήΟεν ώρμημένος, 
Κράτωρ άγαΟ&ς, χηδεμών ύπηχύίον, 
ε(ς άλλοδαπήν έξοριοΟείς που χΟύνα 

505 Ός Χριστιανός χαΐ Θε6ν Χρκατ^ν σέβων 
Ιουλιανού πρ6ς Παραβάτου πάλαι • 
ΕΙτ* ανακληθείς χρηματίζει τρβ^ΰνος ^ 
Ός οΟν άνεζώσατο τήν χραταρχίαν, 
Κοινωνόν αρχής σύγγο'Μν προαλαμβάνη 

510 "Αθλ^ον Ούάλεντα μύατην *ΑρεΙου - 

ΚαΙ μοίραν αύτφ παραδοΟς τήν της '£ω» 
Αύτ^χατήρχεν εύσεβώς τής Εσπέρας, 
Περιφανή τρύπχια χατά Βαρβάρων 
Κα\ ν(χας Ιστάς τ|| Θεού 9\}μμαχίφ * 

515 Κα\ πάντα ηοιών οΓς σεμνύνεται χράτωρ. 
Δικαιοσύνης &ς τά μάλιστα φίλος, 
Κα\ δογμάτων πρύμαχος ύρθοδοξία;. 
Πολυετής τις αναφανείς 4 ν βίφ,' 
ΚαΙ μακαριστός του βίου χα ι το^ τέλοος, 

520 Βιούς ύγδοήχοντα τής ζωής χρύνους 
Πρ6ς τέτρασιν αύένΟέω:, ευδαιμ<5νως, 
*Αφ* («ίν κατήρξεν Ινδεχα χραταρχίας * 
Ο^τος τελευτ^ διάγων έν Γαλλίαις, 
ΤΙφ λελοιπώς Γρατιανφ τό χράτος, 

525 Άνδρ\ προμάχφ δογμάτων ύρθοφρόνων. 
ΟΤΑΑΗΣ ΕΤ. Γ. (17) ΟΙ ΔΕΕΤ. Δ*. 
Ό δ* αδ Ο^άλης βασιλεύων τής *Εω, ΚαΙ χαθυπαχθείς *Αρειανών μανί?» 
(17) Ιη&6ΐΠ£;6 1γ68 νοΙ ςιΐ8ΐυθΓ 8ηηο8 ρο$ΐ ΥΗίοοΓιοίαιΓι ΐΜή$ οΐήΐηιη. 33 Σφοορ^ς ^ιώχτης ύρθοβοξούντων λάχου; 
*11ν χοι\ χολα9ν4}ς δυσμενής, φρικαλέος* 
530 *ΑρχιΟύτας μέν «οιμέν^ς όιβασχάλους 
Πο^μνης έλαύνων χαΐ τιθ^\ς πο^^ωτάχω 
Κα\ ΈοιχΙΙαίζ 9ψ3ίς &χτρ(βων βααάνοις * 
ββου δΐ Ούτος χωλύων θβίων βόμΐιΐν 
ΕίρχταΓς έναιεέχλεκ 䣫μ<ιι^ρ(οις * 
555 "Αλλους £& βνθω χαλ ΐΕυρ\ θαλαττίφ 
Συν πυρ{φλέχτφ νηΐ Χ3ΐτβκυρπ6λ«ι * 
"Εστ€ργ€ δ*'ώς μάλιστα μύστας *Αρβ(ου, 
^ Κβ\ τοΰδε τοΙς 6όγμα9(ν άιίριζ εμμένων 
Έχχ}^9(ας Ενβιμβν α(ίνΛ; τάς δλας, 
540 Σφών ορθοδόξου; έχβαλών χαχοτρόνως. 
ϊκνΰών δΐ Θρ^χης χαταδτ^ούντων δρους 
Και πάντα δρ<ϋντων Σχυθιχήν έρημίαν, 
Άναξ επιστράτευσε το?σδε Βαρβάροις, 
Κα\ συμπλαχβ\ς ί^ττητο δυσχλεώς Σκύθαις * 
545 Τ6ν έχ ξίφους φ&ύγων δ^ θάνατον τάλας 
^Αχυρμι^ που συρφετώδει προστρέχει, 
Κ&χεΙ τροφή γένοιτο πυρ^ς ΤΜίμφάγου, 
Σχυθών άναψάντων γε χώμης οΙχ{ας * 
Κατηρξεν οίτος πρ^ τρισ\ δέχα ^^ρδνους» 
550 Βαρύς χολαστ^ς δρΟοδοξούντων λά^^ους. 
Θερμός δ εραστής χα\ πρόμαχος Αρείου. 

ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ ΕΝ ΡΩΜ^. 
Ο^τω φθαρέντος 06άλ$ντος άθλ(ω; 
Ό Γρατιανδς συν χαιιγνήτφ φίλψ 
Πάσης χατήρξαν Εσπέρα; κα\ της *Κ.ιί. 
555 Κράτος μϋν εΤχε Γραηανδ; πατρόθεν ' 
•Η δ' αδ στρατιά τοΟ πατρός τεθνηχότος, 
Κα\ μή παρόντος Γρατιανου τω μδρω, 
ΆνεΙπεν Ούαλεντινιανδν νέον, 
Κα\ σύγγονος δέδεχτο τήν χοινωνίαν • 
560 Ζηλών βασιλεύς Γρατιανδς πατέρα 
ΕΙς εύσέβειαν, ορθότητα δογμάτων, 
ΑΙτουντί 6ε(φ τψ Βάλεντι συμμάχο*^ις 
Οΰχοΰν παρέσχεν εξιόντι πρδ; Σχύθας, 
ϋύ συμμαχείν δεΙ τοΓς έχθροϊ; βεοΟ, φράσας 
5€5 Κα\ ποιμένας δ' αυ ένθ^ους διδασκάλου; 
Πρδς Ούάλεντος ποιμνίων έξωσμένους 
Της εύσεβείας ορθοδοξίας χάριν, 
Αδθις έπανήγβγε ταΤς ΈχχλησΙαις • 
Αεηλατούντων των Σχυθώνδ' έτι βρ^χην, 
570 Κα\ τησδε πάντας 1ξερημ•υντων δρους, 
ΚαΙ τά πέριξ 9παντα χατεφθαρχότων, 
*Ατ' άχαθέχτων τ) νίχ|| δεδειγμένων, 
Μετακαλείται Γρατιανδς αύτάναξ 
Ααμπρδν Θεοδόιιον Ι{ Ισπανίας, 
575 "Ανδρα άρεϊχ6ν, γεννάδβ, βουληφόρον, 
Τ|} δ* ευσεβείς μαίλλον ώ^?σμένον * 
*0ν χα\ στρατηγών άποφήνας ταγμάτων 
Μετά στρατιά^ Ιχανής ^μαλέας 
Κατά Σκυθων πέπομφε τούτον βαρβάρι^ν " 
580 •0ς συμβαλών ήττηβε τους αντιπάλους 
Τρεψάμενος σφάς έν^μάχΐ^ κατά κράτος, 
Κα\ πάντας &ρ^ψ παραδοΙ>ς μιχροΟ ξίφει- 
Έπειτ* ^ίτοίας στρατιάν αύτοΰ μένειν, 
11ρ4ς Γρατιανόν αυτεπάγγελτος φθάαα; 
585 Έν Πανονί^ διάγο^/ια τω τότε, Β εΛδΑΒΕδ. 

Α ρΑΓίίε οηΙιο<1οΐ8β ρβΓββϋηίοΓ τϋΐιβιηύηι 
$9κνυ8ηιΐ€ Ιογιογ επιΐ β1 [ιΟΓΓ'ώΊΙίβ.' 
Ρ»9Ι0Γ68 ^υΐ(1βη) ρΓΦοΙριιοβ 61 ιη^^ίείΓΟβ 

▼8Ηί3 ρπΐίΐ6Γ6& ρφΐιίε βχΰηιοίλΙ)8ΐ : 

Ιυΐη 61 ΟβΙ 836€Γ<Ιθΐ68 ελΟΓΙβ «(111>116 

ρΓΐ^ίΜίοβ, •Γ€ΐΙβ άοιΙηβΐΜίτΙιιοιιΙίε: 

«Ηθ8 «(ΙΙΐΙε ρΤ9ΒΓθ09ώ«Ι, ΠΙ«(ϋθ4ΙΙ6 ΤΛΛΤΐ 
€0ΙΙΐΙ)ΙΙβΐ8 ΙΙΑΥβ ΔϋΙΙίαΐίε 6Χ$Ι•Ι1{[<ΙθΙ)9ΐ• 
Αγι! ΤβΓΟ »886ΰΙ»8 ίΐΙφβΙΙββ ΰθΙβΙΙ8, 

Α(4<ι<^ <^]*ιβ (Ιο^ιηΑΐίϋυε ιιιθΓ(ϋου8 »<)Ιι.'«Γβα8, 
βεΐ'ΐββί•! Ιρείε ευη£ΐα8 τβ^βοά^ ϋβϋίΐ, 

6](>0ΐΐ8 ίΐΙ(ΐ6 ρβΓ 806ΐθ8 ΟΓΐΙΐΟόΟΧίε. 

ΟβίΒΐΙβ βοίΗίβ ΤΙίΓΗείϋΐιι ρορυΙβηΐΠ)!» 
βΙ γ»8ΓιΙ»ΐ6ΐη 8€][ΐΙ)ίΰ»ΐ}ΐ 6β£ίβΐ)1ί5α8, 

ΙϋΐρβΓβίΟΓ ΒαΓΐ>•Γ08 1>6ΐΙθ 3|;βΓβ88υ8 

ριχίίο ΙιιίβΠοι ▼ίιιοΙΟΐΓ 8 ΟοΐΙιίε ; 
<Ιιιιηςυβ ιηίββτ ΓαΙιιπ) > ({ΐ3()ίο ίηιπιίιΐ€η8 
Αι^ΐΐ, Α€ τίΠ 86 ρ:ιΙβ9Ηο αΙ»<ϋΙ, 
Ι5ί Ααιηιιΐ2ηιιιι 68ειι Ωΐ βάίαυιη, 
(Ηιιη βοΐΐιί Ιξηβπι 8θΙ>]ί6πιη( ρΛ%\ ιΙοιιπΙ>η•• 
Ηίο 8ηηί8 Γθηιΐ6 ΐΓ6<ΐ6ΰΊιή ίηιρ6Γ»νίΐ, 
ΐ;Γ8νί8 οηΙιο<)οχ3β ΟΑΓΟίΓβχ ΕοΰΙββίχ, 
Γβητίάΰβ Αήί αποβΙογ βΐ (ΐ6Γ6η80Γ. 

ϋΠΑΤΙΑΝϋδ ηοΜ^^. 

5ί€ Ρ6Γ61ΙΙΙ16 ηΐί8βΓ6 ν8ΐ6ηΙβ, 

€6ρίι 6Γ8ΐί&ηα8 €υιη )$6ηη8ΐιθ ΓΓ9ΐΓβ 
Εοί ογΙ>ι8 Οΐ'€ί4]ιΓι<ιιΐ6 Ιιιιρ6Ηυηα• 
6ηιί8ηυ8 ςυί^βπι 8 ρ^ΐΓβ ΓβχίιιΟΓβΐ ^ίοΐιιβ; 
^ τ6πιιηΐ•ιη6ΐι 6Χ6Γ€ΐΐα8, <ΙβΓυηεΐο ρ8ΐΓ6, 
ςυοιιΐϊΐιη 0ΓΑΐϊ»ηυ8 ίαηβη ηοη ίηΐβΓβηΐ, 
ν3ΐ6ΐιΙπιίϋηιιιη ]ιιηίθΓ6ΐη &εο!8ίΐη&τΊ(, 
Α<1ιηΐ8ίις«ΐ6 ίΓαΐ6Γ ν^ηι οοιήηιιιηίοηβιη. 
ΟΓΑΐίΑπηβ ροΓΓο 0»8«Γ ρβιΐβΓηχ »ιηιι1ν8 

ρΐ6(αΐί8 λ€ (Ιοβηΐ&ΐΙοΦ Γ6€Γΐΐα(Πΐιί8, 

ν«ΐ6ηΐί ρΑΐηιο αιιχιΐίλ ρο8ΐιιΐ3ΐιΐΚ 
<Ιαιη 6οΐΙιΊ8 8ηη8 ϊηΓβΓΓβΐ, ηοιι 8<ιϋηπβίΙ ; 
ηοη οροπβη «ηχιΗαΗ 1ιο8ιΗμι8 Ββί <ΐΗτβιι^. 
Τυη 6ϋ8ΐη 88€γο8 ρπ8$υΐ6β (1θ€ΐοί68» 
ςηο4 ΥβΙβηε 8ϋ οτιΗΙμη ρ6ραΐ6ΓΑΐ 
ρΒ οηΐιο^χ• Μβί ρίνηι ϋοκηίΑ, 
ΓυΓ8ΐΐ8 ςιΐ6ΐηφΐ6 8018 Εθ€ΐ68ϋ8 ηαΜίϋίΐ. 
Ι)6ίη 6οιΙΓΐ8 Τ1ιη€ίαιη »ϋΙιιιο ίηΓ^βΐϋηΐίΐΜΒ» 

46€Γΐ8 ίηΟΟίίε ίλϋΧΛ •0ϋΐΙΜϋΐΙ6, 
Ι> Α^ΓΪ» 1»16 6υηαΐ8 Ρ6881ΐηΐ (ΐΑΐίβ» 
εαιη Ιιθ8ΐ68 ηυΐΐα οοιηρηιιιί νί ίιιηι ρο$•6ηΐ, 
6Γ&Ιί»ηιΐ8 Μηρβηίοτ 8«Ινθ6»νΊΐ 
8ρΐ6η<1Ι(1αιη «χ Ηίβραηΐλ Τ1ΐ6«^ιιΐΐι» 
τιηιιη ιιι»ηΊ«(6η« «ΐΓβΝΐιιιιιι, €θΐΐ8ίϋθ8Μαι, 
ρί6ΐ•ΐ6 Αυΐβιιι ηιΑχίιηβ εοηβρίϋΐλΐηιι, 
ςιιβηι βυρΓβιηηιη 8ηιι•Γΐι•ι 6ΐϋ€ΐι»»ι <1ιΐ€6ΐη 
ουηι πΐ|{6ηΐί 6Χ6Γ6Ίΐυ α£ £αηί8&ίΐΗθ 

8(ΙΤ6Γ&Π8 βθΐΙΐ08 ΙΐηΓίΜΙΌβ 6Χρ6«1ίνΐ(. 

13 &υΐ6ΐη ρΓίπΙίο ΙιΓιιο νίείΟΓ ΓιάΙ, 
ΟοΐΐΗ8 υΙ 8ηιηαι« ΑπηοΓυιη ρΓθΙΙίβ3ΐί8• 
£ΐ8(ϋθ(]υ6 ρΓορ6ΐηοϋιιιθ 6ηααί8 £φ^• 
Μοχ ι1)ί (ΐ6Γ6ΐ»€ΐο ιη€88ΐΓί8 ηιίΙϋ«, 
8(1 6Γ8ΐί8ηυιη ίρ86ΐιιοΐ ηυιιΐίιιε βϋνοΐβΐ 
ίη Γ8ηιι•ηί8 ΙΟΜ Ι6οροπ« ιΙίν«η8αΐϋΐΐΗ 34 35 ' ΕΡΗΚΛΜίί 

6ΐϋ4ραΐΓ2ΐ2ΐ νίΰΙοΗλ ΰβΠίοΓβιη ί«ΐ€ίι, 
βαιηοϋπι βοίΗοΓαιη •ί|;ιι{βθ9η8 οοοΙιΠοηιϊιη. 
6Γ8ΐί3ΐια8 ροΓΓΟ υΐ (1ϋΓ6ΐ νίϋΐοΗΰΡ ρΓΧίΐιίΝΐη, 
«Ιίθ(|υί ί(1 ]&ιη βχί$ΐ!ιπαη$ ρΓ0()6$!>ι? ιπιρβί-Ίο, 
ίηιρβΓ^ιΐοΓϋΠ) 6Γ631 Τίιύοϋσβίιιπι 
Ιοΐίυ$ ΟΐΊβιιΐίβ,βΐ 1Η&06()οΐιΐ£ βο ΤΙΐΓ*<ιεί»;; . 
θ€€ίίΙιΓι ηιιιπιΐί 16γΗ$ $6ΐ-νή(ί5 βίΐιί. 
ΡοδΙ Ι黀 ίιι ΓιΗΐ1ϋ$ ιΙ^^βηβ ίιιΙϋΐ'ί^ΓΐΐΐιΓ 
8 (Ιιιοβ (|1I0(I»π^, ηοίηιιίβ Αη(ΐΓ3^:ι1)]ί(>, 

ςΐΐί ίΐοΐο »(Ι €£(16111 6]|1Η £Γη5$λΙ(1!%(!ΚΙ, 

|*θ!»1«|ΐΐίΐηΐ ^6Ζ 3ΐιιπΐ$ οΙΐ'οΙίβΓ ^β^ιιΑτο^&I ; 
1>οηυ8 ίιηρ6Γ>1θΓ, ρΗι$()ΰ6 ΟΙΐηβΐί Γ^ιιιιιΙιι.^. 

ΛΑΙ^ΕΝΤΙΝΙΑΝϋδ αϋιΜΟΚ ΠΟΜ.*:. 
βηιΐίαηο 6Χ5ΐίϋ€ΐο ρ^η^β Ι)βϋροη&$ ειιιΐΓΐ;ΐϋ 
ν»ΐ6ΐιΙίηίαηυ8 ]υιιίθΓ ΓΓαιβΓ ΓβχΊΐ, 
ςαΙ ςυί<ΐ6ηι ηι&ιπδ (Ιβοβρίιιβ Μΐ38ίοιιί1)ΐΐ!) 
4ιΐ8ΐίηφ ΛγΝ ()ο^ηι»ΐ3 βιιιρίβχυδ β&ΐ; 
8ΐφΐ6 Ιηη€ ρίοΓυιη ΐαΓΚ)αιιι ;ιιΐ)3η.• «Ιύ2>ϋΐ• 
Τυιη Γ6ΐ)βΙΐ3ηΚ6 ςιιοίΐλΐη ϋυίβ ΜηχΊιηο, 
61 μϊύ \'\ο\θΓ\'ά οοΐίίτΛ κ€ ροΐ'μο, 

ΐ6]|[Ηΐί8 11)18818 3(1 ΟΓΙβΙΐΐίϋ ρπηοίρΟΠΙ 

ίιιοΙγίιιΐΗ ΤΙ)€θϋθ8ΐαιιι βυρροΐί&β ρβΐίΐ, 

11ΐ€ Γβ.^'ΡΟΙίϋίΙ 86 ηΐίΓ3Γί ΗΐίΐΐίΐΙΐΟ 

βί 8βΓνυ8 Μ3χϊΐΗυ8 ϋοπ)1ηο βυρβηοΓ Γπ6γ4, 
ίρΒηιηςιιβ ηιιρβΓ 3€ί6 ρΓοΟΙκΑνβηΐ; 
ςυοηί&ιη ΐυ» Οοαιίηυιη Ιυυιη, ϋΦ83ΐ; 
βΧ8υ6ΐθΓ8ΐοιη ΓβιηυΙίΒ €οηηυιη6Γ35, 
<|ΐιΙ ςηΙιΙ^ηι Ραΐή »ηΐϋι 8ϋΙ»&ΐ8Αΐί3 €«Ι. 

ΑΐΙληβΙΙ ΜΠηρίίβ 8Π1ΐί8 ίΐΙΐρβΓβΙΟΓ 

Μβιίιηυιη ρΓ»ϋο 8υρ6Γ3(υηι οο€ίιϋι : 
Ι«ιιη 6ΐ*αιη Α^^^3£3ιI1^ο οαρυΐ «Ιιβίιιϋι, 

Ρ<ΒΙΙ38 οΙ) 60 Ι6μ6ΐ6Ν8 0Φ(1ί8 Γ6βΜ6. 

Ηί• (68118 (Ιοαιιιιη ΓβνβΠίΙυι* ίιΐφ6τ:αοΓ. 
$6(1 66€6 ΓυΓδυβ Υ^ΙβιιΙίπίαΐλΟ ]υν6ΐιί 
8υϋ€08 ?ίΓ Ευ{6ΐιίαβ 3(1ν6Γ83Γΐυ5 ογΚιιγ ; 

ςυα Τβ €ΟΙ1ΐρ6η3« ΙΙΙ61ΙΙ ΟΟΓΓ6ρΐυ8 ϋχ&ΜΙ' 
4ρ•β 8ϋ>ί 1ΐΜ|ΙΙ6• νίΐ8Ι1Ι •ίΐΐΐ61ΊΓαρίΐ. 

ΤΙΙΕΟΟΟδίυδ ΜΑΟΝϋ^ ΑΝ. Χνϋ, ν£Ι. XVI. 

Αι Τϋ6θϋθ8ίΐ]8 ΑΐΙβΟΙΜΙΙΙΙ ίιιιρ«τ»ΐοΓ 
Ιι^υββηίυπ) ςυο(|ΐΐ6 β8ρ(ί8 &ηη•β ρυΓβο^αβ*» 
ρηβΐίο (Ιβνΐϋίοιη ν•ι> βροϋ^ι^ 
Τ6|ρΜ>(]υ• βηο ρ» 1*168 1)β8ρβΠΜ ΰϋΐΐΜ• 
Ληΐ€<|α3ΐΐ) Ι3ΐη6ΐι ΙιβίΟ ρΓ»ο1*Γ€ ^ατέΐ^^ 

ΓΙ)688«1θΙΐί63 ίη υΓΐ>β ΟΛΛΜ ν«Γ8«Η8« 

ΟΠΟ ρ6Γ ρορΜίϋβι ηιοΐιι ββϋίϋολο^ 
εοιιΐαΝΐ6ΐίο8ί8 είνίυιιι 4ίο4ι• ίρββ ΐΜΑ'ιίην^ 
8ΐ(|υ6 ίιι ΐυιηιιΐΐιι €«ϋ•ιυΓ ρηιί6€ΐ<ι«• 

η«€ 1ΙΙΐρ6Ι^ΙΙ0Γ Ι|31μ1 ΙΙΜΗΐβηΐΙβ(€Γ6Ι» 

»ηηΗΐο8 οοηίΓΑ ρορνίιιιη ίηιαιίβιι ηίΐίΐβ.% 

ςιΐί ΙΐΙΙϋΟ €Γα(ΐ6ΐΙΐ6Γ 9\λΛ\^ 0ΜΙ6ί<ΐ6ΓυΐΙ^ 

ί 18 υ ι ίιι ΐΜΐιΐο €οη(ΐ;Γ6ί»ΐ0 υιιιη6π> 
ςυίπ(ΐ6€ίιη ηήΙ1ί8 Ιιοηπιιαιιι ρβΓίοπιιι. 
86(1 Μ6ιΙίοΙ&ΐ)ί Απ)1>ία8ΐυ8 βρΐ8€<}ρΗ8 

€ΐ*88Γβΐη 8(11110116118 Ι8Ι11Ι ϋΟΙ1ΐηΗ8»ί 8(»;Ιθ1Ι8, 

»(Ι ροΒηίΙβηΐίβπι ΓΗ€ΐί ΟβκΙΐ 8Ηΐιι»Ηηι ; 
ΐιιιη Ιβΰίγηιβηΐί Γ6) ρβ^|ιβι^3(β6 ιβιΐΜ 

(18) Αηηοβ Γβ^ηΙ Ιυιη («Γ»ιί8ηί ΐαικ ν4^•ϋΐιί8ηί 
ίιΐιιιοΐ'ί» οιιιϋΐίΐ οΙΐΓθηο1ο£[η8 ; ν6Γυιια;«ιΐι6ΐι 8ϋΐιΐΜΐ8 ΟΗΚΟΧοοΜΡΗΐ :ο 

Α Αύτ6ς ββκϊΐλεΐ μηνύει τλ χχ[ς νίχης, 

Κα\ ^^ν Σχυθ6ν δλ^θρον 3^ μα %α\ φένον - 

"ΑλλΟ); «ε χρίνα^ 4μτί^έιηινΝ(ρχ«αρ)τ{χ, 
590 ΧτΙ^Κ βι^φίον εΙ( |Βα9ΐλέ« 

ΑΟη^ (' Αηεχλή^ωοτεν Έ(ΐ7(έρας τόη^υς* 
Έν Γβ^λλία(ς ουν (ιάγιαν ΑνηρέΟη 
ΎτΛ αϊρατηγβδ χλήβιν ΆνδραγαΟΓου 
593 Α6\ψ χατατβράζαννος αύ^οΰ τ^ν φόνον • 
"Κξ Κου χα^αΐϊχιυν «ήν βαΰιλε^αν χρόνου;, 
ΚρΑ^ωρ Αγαθές ε•^(ί•6))ς Χρίστου λΑτρι^. 

ΟΥΑΛΕΝΤίΝίΑΝόί ΝΕ.ΟΣ ΕΝ ΡβΜΙΙ (<8). 
Τούτου θΐνόνΤος, ^,ρξβν 'Εΐπ:ρβς δλης 
ΟύΛΑΐνίίνιανδς ίυγγονος νέο;, 

100 "ϋηιςγε μητρός ΟΛαχΟεΙς συμβουλίβις 
Ίονστίνης έδέδίΧ-ϋο δβγμίτ' Αρείου, 
Κάντευθεν άΛίστεργερ εύίεβάν ίτίφος• ' 
ΚλΙ ΐινο; αύτψ Μαξίμου στρατηγέ .ου 
*Επιφυέντ6; χα\ νιχήσ'αντος μάχη, 

005 Πρέσβεις πεττομφώς ποδς χρατάρχην της 'Ι'.^ 
Λαμπρών θεοδόσιον αίτ»Ι συμμάχου;. 
Ό $' αυ έδή/ου, μή τεΟηπέναι, λέγων, 
ΕΙ δοΟλο; ών Μάξιμος ώ^^^ύη δεσι<($του 
Ύπέρτερ«5ς τε χαι νικητής έν μάχαις, 

610 Σου δεσπίτην σ^ν ήθετηχίτος, χράτορ, 
&αΙ τόνδε δούλοις αυγχατηριθμηκότος, 
Ιυμμορφον 6ντα τψ Πατρ\ χατ* οΰσίαν. 
*Ομίΰς (χτρατεύαας χατά Μαξίμου χράτωρ 
^ *ΑνεΓΛβ τούτον χβτβχρατήσας μάχτι* 

015 ΚαΙ τήν χεφαλην δ* *Ανδραγα6:ου τέμνει. 
Έχπράξχς αύτ6ν εύθύνας τά; του φ^νον» 
Ταΰτα διαθε\ς βασιλεύς ύποστρ^φει* 
Ούαλεντινιανφ δ* αυ νεωτέρφ 
Άντηρεν Ευγένιος εΤς των εν τέλει* 

020 Κα\ γνους τ6 δρ5μα, συβχεθείς &ναζ (^ύ6ψ 
•Εαυτόν έξί;γαγβν άγχόν^^ βίου. 

ΘΕΟΛΟΣΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΕΤ. ΙΖ', ΟΙ ΔΕ ΕΤ. ΐς\ 
"Αλλά 4^οδ09(ος αΰσονοχρΔτωρ 
Έπΐ9τρ«τενσας χ»1 πάλιν Ε^»χ•ν{φ 
Κ τείνει τ» ΐοΰτον έχν4χή9ας εν μάχτ)* 

035 Κα\ ρα(ηλεύβι χα\ μ^ρών «ηβ Έύκέρας' 
ΙΙοΧν 9^ δ* ν^άρξκι τάδε χατορΟ*>μάΐ(ι>ν« 
"Αναξ έηιατΑ; θβοοαλονίχ|) πόλει 
Δήμου στασίασα ντσς έξ ά«αξ{ας, 
ΤΟρί{[εται μλν ο&τος άστόΐς άνέδι^ν 

αΖΟ ^νενίΤαι δ' Οι^βφχρς |;ν τ|| συγχύσετ 
Ταΰτ^ ούΜ ένβγχών ό χρατάρχης ^μέριις 
Στράτενμ* Αφΐ^ε τψ λεώ ξι^^ΐΡ^ρον* 
Κα\ τόνδε κατάσφαξαν Αφειδώς ξ-'^ει, 
ϊΐς &χ τοσούτου μυριαρίθμου στίφους 

Ο^ο Ορ^ς πέντε 8ανε7ν χιλιοστύας δέχα, 
*ΑΑλ* *ΑμΟρόσιθ« ΜεδιολάνίλΤ/ θύτης 
Τόνδ' Αναμνήσα; τοίι ^(επιταγμένου μυσους^ 
"Ηγαγεν αΰτ6ν ί\% αυναίσθησιν πάθους* 
Και πρόσφορα χ&ρνησιν αύτφ γαρμάχων 

0Γ3ΐί8ηυηι Γ6ξΐΐ3νί$80 ρο&Ι ρ8ΐΓ6ΐιι 81111*8 9ι να• 
ΙοΐΓ('Μί8ΐιυιιι \έ. 37 0,«5ΑΚΕ3. 38 «40 645 650 655 660 665 670 675 680 685 690 (19) Δ2ν.ρυ^^υντ( των ηεκραγμένων χάριν. 
Οδτος βασίλευα εύβββ^; &ν, όρΟόφρων, 
Εύίΐημα σβπ.τ?>ν άρχυΟυτών άλίϊα; 
Πρ^ς τοίς έκβτδν χα\ πιντήχοντα πάλιν 
ΠνΕυματομάχσυ χατά Μ^χε^νίου, 
Πν&Ομ^ τ5 ΟεΤον ού «έβοντο; ώς θέμις, 
Συνβχρ^σε σύνοδον τήν δευτέρα ν • 
-Η συμφυές τ6 Πν•υμβ Πβτρ\ χα\ Λίγω 
Άριστα τρανώσασα σύνθρονον θ' 4μα, 
Βάλλΐ{ Μαχεβάνιόν άρα?ΐ &νδ(χως 
Της χαΟολιχής έχτεμοΰσ* ΈχχΑη^^κ;• 
Κα\ ποιμενάρχην δβιχνύβι Βυζαντίδο; 
Νεχτάριον λάμτζσντα β(ω Χ3ΐ\ λ^ψ* 
Χριστώνυμον μ(ν άμύητον δ* εΙσέτι, 
•ΟνΛμβ ρίΛτίζουσι χρίουσβ Ούτην 
ΤοΟΓρηγορίου χβ^ Πατρδς θβηγτ^ροο 
Αυθαιρέτως γβ τ6ν θρ^νον λελοιττ^το;• 
Οδτος τβλευτιΙΙ ΡαίΛεΟ; χιθ' Έσπέρίν 
ΥΙοΙς μερί σας τοίς δοσ\ χραταρχίαν 
*Ονωρ{ψ μεν δοΐς χατάρχειν Έϊττέ^ας, 
*Αρχιδ(φ δ* αΖ των μερών των της Έω, 
Βεβασιλευχώς Ιητίι χα\ δέχα χρ<ίνους 
ΙΙρδς κέντε μησ\ν εύσε6ώς, εύδα(μ4\ως' 
•Ανί;ρ άγαθδς χι\ χράτωρ νιχηφ>5ρ6ς, 
Τ{ δ* ε&σεΰε^ςι μάλλον ώρχΤσμένος* 
ΚαΙ χίσν' οίτος Ιν Βο6ς τβύχει τίπο^ι (ίΟ)• 
*Ανδ6β()βΕλον φέροντα του δβιμαμέν3^. 

ΑΡΚΑΔΙΟΣΕΤ..!Δ'. 

*Αρχάδ:ος γοΰν παραλαβών τδ χράτος 
ΔιεΖπεν αύτ6 πλημμελώς χα\ ^^Ού^/ως* 
ΚωΟί^ς γάρ, ευρίπι^τος, ών άνειμένος, 
Κα\τ^) γυναιχι πάντα προσπεπεισμένος, 
Τρικυμίας ίπλησβ τήν Έχχλησίαν, 
Αυτψ δΐ μέμψεις προύξένησεν ένδίχους• 
Γ^εχταρίου γάρ ^χμετρήσαντος βίον, 
Άχθε\ς 6 χρυσούς εν λόγοις 'Ιίοάννης 
Έξ 'Αντιίχου πρ6ς «όλιν βασιλίδα» 
Ταύτης χαθωράϊτε τδν σεμνών {θρόνον 
'Αλλ• ή §ασΐΑ\ς άδίχως Ευδοξία 
Μυσήσασα, φ«ΰ ! ΙνΟέου πα^^&ησίας 
Τ6ν των ψυχών ήλιον Λξιον θρόνου 
ΤίΟησιν έξόριατον έν τοις Κομάνοις• 
*Λντ(χαθιστ^δ' 'Αρσάχιον πρεσβύτην* 
Οίτος βασιλεύς έν θρ^χη χτίζΐΐ π(^Αΐν» 
"Ην *Αρχαδίου πάντες ^δουσι πόλιν« 
Κα\ χίον* άνήγειρεν έν ξηρολόφψ 
ίτήλην &νώ φέροντα ^υ δειμαμένου. 
Έτη δέ πρ^ τέσσαρσι χατάρζας δέχα, 
*0ν ευσεβής τις, ορθοδοξίας φίλος, 
Άλλως δΐ χοΰφος κύάγωγος τδν τρόπον, 
Νοσήσας εξέλιπε τδν ψ^οφτίν βίον. 

' βΕ010£ΐ0£ Ο ΝΕ05 £Τ. ΜΒ'. 
Και παις Ηεοδ^ιος &ρχβι του κράτους 
ΠραΟς, κροαηνΙ^, ευσεβής, χρη«^ς τρ^που^, 
Έγχύλλιον παίδευσιν «Ο ^^σχημένος, 
Μα^ημάΐων Εδρις τε της τειραχτι^ος, 
ΚαΧ π)Λετιχης αΟ χα\ γραφιχης τεχνίτης, 

Ιιθ€ΐ]5 Ηίιιιίπιη) «ΓΙ)»» Βνζ&ιιΙίηακ ϋίοΐυδ Βο§* Α ίάοηβυιη ευΐρ» ΓΪΐβ ΐΌΐηβύιυη) €οηΐιιΙ!ΐ. 
Ηοι Ιιίο ρΓΟ βιίΑ ρΐβίαΐβ βΐ ο^ιIιο^οχ{α 
μπΒειιΙαιιΐ νβηβΓαηιΙηιπ ΓΟβίαιη Γθπ;ζΓΡ»»τι$, 
οβπΐυιη ▼{ιΙβΓιεβΐ 61 ςιιίικιπθίξΐηΐϋ Ρ;ι(γιιιιι• 
βίΐτοηυε Μιιοβιΐοηίυιη ({ηί (ίίνίηιιιΐ) 
δρίΓίΙαηι ι1θ1)ίΐο ΙιοηοΓ<^ ιιοη ΰοΚ'ϋ^ι, 
β6€αη(Ι&ιη ε€ΐ6ΐ>ηιηι!9αι €ΐΐΓ2ΐνΙι 87ηο(1ηπ) : 
ςυ» ΡϋΐΗ λο ν6Γΐ)ο δρίπιιιιη (ΙβΗιιϊειίδ 
ΙιοηοΓβ ρ3Γ6ΐη, η3ΐυπι 6&(1ϋηι ρΓ£ιϋι.αιιι, 
ΗβνονίΙ ΜΑΟβιΙοηίιιιη ]η8ΐίε (Ιίπ$ 
αίφΐβ βυιη ΟΑΐίΓΟίίοη ρβριιΠί ΕοοΙβδί^. 
ΒγζεηΐΓι νΰΓΟ ρΓίεεοΙβηι ιΐ6ΐ«(ΐ;ιΐ 
ΝβϋΐΑΓΪυπι Ιίη{;ιιβ β( πιοηΙ>οε εΐηβπίβιιι, 
€Ι)ΓΊ8ΐί€θΐ3ΐη ςυ!ίΙβηι, εβ(1 ηοικίιΐιη ίιτ!ιί»(ΐηη ; 
ΙΐϋρΐΙζαιιΐ 6ΓΚ0 είιηοΐ ββεηηκιαβ βρίίκοριιηο; ' 

^ ςυοιιίβιη βΓϋ^οΗιιι Ραΐ€Γ ΙΙι«οΝ)([ΐΐ$ 
Ιΐ30 Μΐιιβΐ 8β<ΐ6 βροηΐβ <Ιβρο$(ι«^Γ2ΐ(.^ 
Β(*χ Ιιίΰ ϋββρβηΙ» I110^^ιιι^ Ιη ΐβΓΓίβ, 
ι!υοΙ>ιιε ρλΠίβιιβ ΙΙΗβΗβ Ιίηρ«ί!ιΐπι; 
υοηοΓίο ςυίι}€ΐ)ΐ ριΐΠβ» ού(ΐ•*}Μ ΐΗΐιοεπβ, 
ΟΓίβηΐΙ ΑΓ03(1ίιιιπ (Ιοιπίηαπι ρτχίϊή^η^; 
ροβΐηυ2ΐη Γ6|;ιΐ3ν<*^ϋΐ αηηί» &ιφ!βηκ](>€ίιη 
ευιη ςυ!ηςιΐ6 ιιΐ6Α$>ίΙ)ΐι$ Μ^^\^ζΫ οι ρι^ : 
ΥΙΓ ηηβ ^ι^Γ^^Ιη^ 61 ρΗπ66ρ$ νΙείοΗοβπδ, 
«θϋ ρίβΐΜβ ΐ8Α)6ΐι ηιιιΐω ^υιιΙαηίίοΓ. 
Ιε 61 €ο1υηιιιαιιι ροβυϋ ίη Βονίε Ιοοό, 
{βευιοΐβιη Γβ^^Ιε ϋιίαϋπι ιιϋείοΗβ $υί• 
ΑΚΟΑΟΙϋΒ ΑΝ. ΧΐΥ. 
ΑΓΓ^ιΙίαε {{;ιηΐΓ Ιια^γοβ πηρβΓϋ Γ3( Ιιι$ 

£ πιαίβ ίΠυά εοΒρΙι (|[6Γ6Γβ 6ΐ εοοηΓϋίΐΡΓ : 
Ιΐ6ΐ>€β26ΐιίηι, ν€η>:ι1ί1ί8 61 Γβιυίί>8η$, 
€1 ΰυηοΐα υζοηε βίηειίδ ίη βΓϋίΐιΊο, 
ΐιΐΓΐ>»Γυιιι ΟυϋΐίΙ)υ$ υ1>Γυίΐ ΕεΰΙβδίϋΐη, 
είϋίςιιβ ]η8ΐ»ιη ρβροΓίΙ ίιιΓ^ιηίαιικ 
Νΐιιιςυβ υΙ>ί Νβεΐηπυδ οχρίβνίΐ νίιχ 6ΐιι*$ιιιιι, 
«υΓ6ΐ Πη|;υ8 ρπΕϋίΚιΐδ ^ο:^ι1η6ε 
ΑιΚίοεΙΓια (ΙβιΙιιοίΐαΓ αϋ υΓΐ>6ΐΒ Γβ^'ιηιη, 
ηΐ Ιιυ]ιΐ9 βαιτίΐη εοίΐίεεί οπηβΐ $€(1ειη. 
86(1 6ΐιΙιη 8ΐΐ|;ιΐ8ΐε οοιιΙγ3 Γεβ Εικίοχία 
630Γ08, 1)€υ! ρ6Γ0&3 ΙίΙ)βΓ0$ ββπηοιιββ, 
εοίειη «ιΓπιίΑηιιη, ββιΐί.•» ερρΓίιιιβ (ίίςηιιιΐ), 
6ζ&ιιΐ6ΐιι ρ(Ί1ίΐ υ8ςιΐ6 9ϋ ιΐΓΐ>6ΐη Οοιηαιιε ; 
ίρΜί^υε ΑΓβϊΐ'ίηιιι η^ιυ ]&ιη ςηιιηΐβιιι 5ηΠίι:ίί. 
Κβζ Ιιί€ ίη ΤΙ)Γ»εΊ3 οοίΗΐίϋίι υΓΐ>6ΐιι ίΐίαιιι, 
ηυζηι ΑΓε»<Ιίορο1ίιπ νιιΙ|{0 νο€3ΐ;)ΐη εοΓηίιιπίί»• 
1(ΐ6ΐιι εοΐυιηηλίη ροπιιίι ίη ΧοΓοΙορΙιο, 
οοικίίΐοη• βιιί βί^ριο ειιρεΓροβιΐο. 
Κβ^νίΙ 81116111 (Ιβεειη ευιη ^αιηογ αιικι^; 

νΪΓ 8806 ρίΐΙΗ Αΐΐ|ι16 ΟΓΐΙΐ(ΜΐθΧί« Ι6».*ΙΖ ; 

Ιβνίε αΠοςϋί ίιΐ|;βιιϋ» υβρηιε ζε ηιυΐζΐιίΐίδ; 
ΙιηρΙίε'Κυ» ίιι ηι<τΙ)υιη νΊΐ;ι ιηοπ^ΐί εεζβίι. 

τιιεοοϋδΐυ8 ^ι]Ν10Ει αν. \υι. 

ΕχείρίΙ Ίηιρ6τηιιιι βΐηιι ΤΐιιοιΙοβΙυ», 
ιηίιΐβ, ΐιίΓ;ιΙ>ϋί8» ρίυε οοηιίΜΜϋβ^ιιβ ιιι«ιηΙ)Μ8« 
βηε^ϋΐίεζ <1οεΐηιΐΑ ηοΐβ «ζβκΐΐν^, 
ϋΐ8είρΙίη8Γηηι ςιΐ3*ιιοτ ϋβιιο ζε'ιβιιε, 
ρΐ8&Γιε68 ίη8ΐιρ•τ ζΐηυβ ρίεΜίηΒ |^ιι»ηι•, 

ΖοηζΓ. XIV ,Λ. 3^ ΕΓΗη^ΕΜΙΙ 

].ΐ€ΐι1ο Ικ>ηη9, βηυυπι ΓιβοηΓβ ναΐβιιβ, 
ΐίΐ;ιΐηΙιΐ8, |ζΓαΓιο8ΐΐ8, βιιϋιΐιΐίβ 1)6ηβν(»1ιι.•>, 
λ1ΐ]ΐΐ6 θΓΐ1ιθ(Ιοχί;ρ ορΐίιηιι$ «ΙφΓβιΐϋΟΓ. 
Ιιηρβηυιη υιιηβη &(Ιαιίιιί«ΐΓ»νί( ιυοΙΙίΐβΓ, 
ρβηιιΐ850 βιιηικ 1)18 Γβι ρ(ΐΙ)Η€£ ΑΓίύίπο, 
ΑηΐίοοΙίο ρΓίιηο^ όβίηιΐύ Αΐ)ΐ»ηΓιο, 
^ ΙηβυρβΓ 61 »(ΐΓί ΓμιιιιΙο ΟΙίΓγ&βρΙιίο. 

ΑίςΐΙβ 18 ΙΰΙΐβΓΧ 8(ΙΙΐΙΙ€ Χΐ3ΐ15 ρυβΓ 

ΐ;βηη8ηΑΐη 80Γ0Γ«!ηι τίΐχ «Ιιιοβηι 1ΐ3ΐ)υίΙ 
οιιιη'ι Ψίηιιΐβ ρΓ»?(Γιΐβιΐ) Ριιΐ€ΐιβπ&ιπ : 

ΙΙΙΐΟΓΓίη νβΓΟ !(1ΐρΓ6Π)Ί& ρ^ΐΓΪβ Ι8ΐ)1ΐ1ϊ• 
ΐ8«Ιΐ({6Γ<1ϋΟΙΙ Ρ6Γ8ίιΓΐ8 1ιιιΐ€ ΓΡ|;βιιι ; 
• ςιιο <1υιη ΓιιιιβηΙ» οιιιΐ€ΐί ρ:ΐΓ6ΐ)Αηΐ ϋοπΓιιιο, 
ηοο ΐ3ΤΓλΐιΐιίιΐ6ΐιι ί|ΐιί&ηο;ιιη 2ίΓ«;οΐΑνίι. 
ΙιΙβηι ΑΐΙΐ6πί8 ριιβΙΙϋΐη 9€€(>Γ8ίνΙΐ, 

ίΐηρβπί ρ:ΐΓϋ6Γ ΙΙΙ 68861 ΙΟΓί<)ΙΙ6 δΟΟΜ» 
ΓΟΓΗΙΑ ρΓ»$ΐΑΙΐ(6Π) ϋθ6ΐΠηί8<|1ΐ6 6ΧβΓ€ΪΙ:ΐη), 

ΙιΡΟπΙίο ςιιο<Ιϋΐη (^ΰΐιίΐλΐη ρΙιΊΙθ8ορΙιθ9 
«ΙϋΓίΐιη ιη (1θ€ΐΊ8. ϋα6Π8 £ΐΜΐθ€ί•ΐ)ΐ, 

61ΐ]ΐΐ8'88ρίβη(ίαΠ1 Ιο Ρ811|(61ϋ1ί8 Ιϋ>Π8 
Ι)ΟΙΙΙ6ΙΌ€6ηΐΓ8ί 000601 €316 86ΤίρΙα. 

Ε8(ΐ6ηι Ιιιτί8Ίΐ δίοη6ΐη ϋΓΐιβιη 06ί 

|>Γ96ϋ6ΙΙ8 ν6Ιΐ6ΓΑΐΙΙΓ8 Μη€ΐ08 1θ008 « 

ιιΐ8§ΐ)«8 ορ68 Γ6Γ6η8. ΥΙΟΙ «υπ ϊηηυιηβΓααι 
ςϋ» 6Χ€ί(ΑνΊΐ Ι6ΐηρ1α ΟΙΐΓίβίο Οοηιίηο. 
1)6ίυϋ6 &(Ι υΓΚ>6ΐη Γβ^ίΑΠί ρ6<ΐ6ΐη Γ6ΐιι1ίΙ• 
Ρο8ΐΓ€ΐηυιιι Γαιί8 Γυιιοΐο Γ6{6 €οη]υ86 
^υ^8υ8 »4ΐ Μΐΐ€ΐ« 8€ΐιΐ6ΐ Γ6€ίρί6η5 Ιοε»» 
ημϊΠΑΐβιιι ίΐΗΐΐ6ΐΐ) ΐ'οιίΰΐυβίΐ ρβποϋαιιι, 
Ιΐ6ΐ)6 ΛαΆ νίια, »ΐ<|ΐΐ6 υιί Ι)60 ρΐ8ε6ΐ. 

^»I1I \ϋΓθΑΓ59ΐαθ νίνίβ 6Χ06()6Ιΐΐ6, 

Ε€€ΐ68ί9β 86(ΐ6ΐη οοευρανΗ Ακιί€ΐΐ8, 

ηΐΟΠΐΐ»ΙΙ8 26 ΙίΙΙβηβ 9ΐΙ>ϋΙ1(ΐ6 ΐΙ18ΐΓυ4*1ΐΗ, 

ςυ'ι ^<ιι1φ1ιη) ηικ'ηκίλΐη ηιοΓ^ο Γγ^οιιιιιι, 
€Γβιΐ6ΐ)ΐ6ηι ίιιίιίβΐ 1>:ιρΐίζ;ιιι$φΐ6 τίιβ, 
ΐΑΥΑοη ΐ)ΐυιΐ6ΐ'β 88ηοιιι υιΐιιε'ϋ βηπί^, 
06ίΐ)4]6 νί (21111 €οιιεΙιιϋ«η(6 Αιΐίϋο, « 
€ρί8ϋορα((ΐηι 06€ΐιρ3ΐ $ί«>ίιιίυ8 : 
«|ϋΟ νΐΐ£ ρ:ΐΓίΐ6Γ 118Ι1Γ3Ι•Ι Γ6ΐίιΐ(ΐα6ηΐ6, 
Μ(:8ΐΟΓίΐΙ8 ςΐΐίϋαίΙΙ ρΓΟ 60 86<)6ΙΙΙ 0€€1φ8ΐ» 

ιΐ6Πΐ8ΐιΐ8, Ιη ρίιΐδ, ηι;ι1ο ιιιοιιΐβ ρΓΟΐϋίΐυβ, 

ήιΐί ΙΙΟΜίηΐ (Ιθ|ζΐΙΙ3 8(ΙΐΙΐ6 {:|ΓΜθ1):ΐΙ, 

€ΙΐΓίί»ΐυιιι νί(ΐ6ΐί€6ΐ ηΐΰΐ'υηι 6$$6 ΙιοιιΓιιΐ6ΐη ; 
ηιΑίΓοιιι νεπ) νίΓ^ίιιβιη Μβπΐιιι 

•ΙΟΙ1 13ΙΙΙ ΟβΙρΑΓαίΙΙ (.'&}»€ ({(Ι3Ι1Ι ΟΐΙ'ίβΐίρΜΓϋΐΟ. 

^ιιαΓ6 ίιιιρϋΓαΙΟΓ 6ΐ(ΐ€ΐυηιιη β Οοο ΡαίΓυιιι 
:οη€ΐ1ιιιιιι νβι•6Γ:)ΐ:(Ιιιΐ)ΐ ρίο εοιΐ(;Γ6{;3ΐΐ8, 
Ίΐΐύπηιι Αΐ6χ;ιιΐ4ΐΓίιια!» ϋυχ 6Γ31 €}τίΙ1υ^» 
Νί'ίΐοηυιπ ϋορθ!>ιπΐ Ιιοιιιίιιί6υΙ;»ια. 
Ρυίηϋΰ ρηΒΓυίΐ Οϋί Εοοίι^δΐ» 
Μ:ιχίιηί3ΐιυ8 οηΙιθ(Ιοχυ8 ρΓ£ΐ;υ1 : 
<|ΐιο νίΐη Γιιηείο, ηιβηΐυ ίη 86(Ι6 δίβΙίΐιΐΓ 
ΡγοοΙιι8 Ο^ζίοί αΓ€ΐ)ίβρί8Γορα8• 
ρ;ΐ8ΐθΓ βςΓοςίαβ» 1βΓ{;Ι(0Γ Δεχ^ηίοιιιβ, 
Ρ9ίτί& ΟΙΐΓ^δοβίοιηί <1ιΐ6€ΐυ8 (ΙίβύίρυΙαβ; 
8ΐιΙ) (|ΐιο, Κοιιιαηί ίιιιροηκοηδ ]ιΐ!(8ΐι 
ϋΐΐ υΐ'ϋϋΐΐ) Γ6κί:ιιιι 60Γρυ8 ΙΙΙίυβ Γ6(ΙΠΙ. 
ΡΓυ€ΐυ8 ΙΓιο 8&ιιεΐυ8 (Ιοιη ροηιραηι βηρρίίοβπι 
ροριιΐο ίιιηυιηΰΓο €0ΐηιΐ9θ16 ϋυοοι οΐ ; ΟΙΙΒΟΝΟΟΚΑΡΗΙ 40 

Α 695 Κα\ τοξότη; Αριστος, Ιπτΰεό&ι/ 5χρο{, 
*Ηδυς^ χΛοΙζις, βύμενης ύπηχ^οι;. 
Υπέρμαχος χράτιττο; ^Οοδ9ζ(α;. 
Πλην μα^λΟαχώς 6(8ΐ«β τήν «ύταρχία/, 
Κοινών μεταχε/ρισιν εύνούχοις νίμων, 
700 *Αν7ΐ^χφ πρώτα μέν, εΤτ* ^Αμνηίψ 
Πρ^ς τοίβδε δούλψ χρυσίου Χρυ^α'^ίφ* 
Νέος χομιδή τυγχάνων ήλιχίαν, 
'Ανήγβθ' ουτο^ «ρλς χασιγνήτον φίλης 
Τη^ πάντ' αρίστης ολβίας Πουλχιρία;* 
705 Έπίτροπον σχών Ιν γραφαΖς φυτο«πόρο\ι 
Ίσ^ιγέρβην &ναχτα Περσίδος τότε, 
Οζ τφ βέει ποίς εύνδει τψ δεσπότη 
Και φευχτέαν ήγητο τ^ν τυραννίδα* 
Ήγάγεθ' οδτος έξ *Αθηνών χα\ κδρην 
■^ 710 Κοινωνδν &μα του χράτους χα\ του λέ/Ους 
Αίμπουβαν ώρ^ χαΐ μαθημάτων τέχνη 
ΠαΙδα Αεοντίου τινός φιλοσόφου^ 
Τήν εύδόχιμον έν λόγοις Εύδοχίαν, 
^Ης τΙ^ν σοφία ν δειχνΰουσιν έν λόγοις 
715 'Ομηρδχεντρα τά σοφώς γεγραμμένα. 
ΑΟτη Σιών Ιβλεψε τήν θεοΰ ιιόλιν 
ΕΙς προσχύνησιν τών σεβασμίων τόπων 
Πλουτον βα6υν φέρουσα, χρυσών μυρίον, 
ΟΓσπερνεώς ήγειρε Χριστφ Δεσπότη» 
790 Μετά δ' έπανέζευξεν αύθις εΙς πόλιν« 
Είτα θανόντος αύτάναχτος συζύγου 
Πάλιν ύποστρέψασα πρδς θείους τόπους, 
^ΕχεΓ τελευτ^ χαταλιττοΰσα ,3ίον, 
^ Ζήσασα χαλώς χαι χαθά θεψ φίλον• . 

725 *Αρσαχίου δέ τ^ν βίον λελοιπότο;, 
Έχχλησίας Εσχηχεν Άττιχδς θρόνον 
Κόσμου μένος ρίψ τε χα\ λόγφ πλέον 
*0ς ΗουδαΤον παράλυτον έχ νόσου ^ 
Πεισθέντα μυεΤ, χαΐ βατετίσας ώς δέον 
750 Αουτρου χάριτος υγιή τόνδ' ανάγει* 
Τέλει δ* Άττιχου του βίου χρησαμένου, 
Σισίνιος Ελαβε τήν προεδρίαν* 
Οΐίπερ %ο βιουν ίχ^ετρήσαντος μόρψ, 
Νεστόριός τις άντιχαθέστη θρόνφ, 
755 *Ανήρ αποφράς, δυστεβήςχαΐ χαχόφρων, 
"Ος δόγματίζων άπε φλυαρεί μάτην 
Άνθρωπον είναι τ^ν Χρ.στ^ν μόνον. 
ΚαΙ μητράνανδρον παρΟένον τήν Μαρίαν 
Ι) 06 θεοτόχον μάλλον ή Χρυτοτόχον, 

740 *Οθεν βασιλεύς Πατέρων θεοχρίτων 
Σύστημα σεπτ6ν εύσεβώς συναλίσα*, 
^Πν Κύριλλος Ιςαρχος ^Αλεξανδρείας 
ΚαΟεΤλε Νεστόριον άνθρωπολάτρην• 
Είτα προέστη της Θεού Έχχλησίας 
745 Μαξιμιανδς προστάτης όρθοφρονών. 
Οΐίπερ θανόντος Ινθρονίζεται θρόνφ 
Πρόχλος Κυζίχου ικοιμενίρχης άξ:ως, 
Ποιμήν άγαθίς χα\ νομευς ψυχοτρόπα.;, 
Μυστήρ φιλητδς του Πατρ6ς Χρυσοστόμ .υ, 
750 Έφ* ου χελευσει του χρατουντος Αύσόνων, 
Τούτου τ6 σώμα πρδς π'!λιν ήχθη χράτους 
Τούτου λιτανεύοντος Ιεροΰ Πρόχλου 
Μετά γε λαοΟ συνδρομρ,ς άηειοίτου. 41 €ΛδΑΙΐ65. 41 Ά^ηαγΙν^'^νΐι) πχιδ/ον ηρ^ς αέρι 
755 Πάντων βλε-κ^^ντων Χ2\ λίαν Οαμβουμένοιν, 
Μ«0' Ιχανήν 6ραν δέ χ«ταχΟέν ΐ€άλι\ 
•βφη μυΐ}$ηναι£ γ• μή «κροΦτιθέναι 
Τ6 «ΤΓΟνρω^^ς Ίζ^Κς |^μα Λ* ί1/ι^ί^ λέγων 
Τω τρ(9αγ((2> χα\ «εβασμίφ Ομνφ* 
700 ΐΌυτου μεταστάντος Ιέ ικρός Οβ(ους ν^ς, 
Προ«δρίαν «Γληφβ της Κωνσταντίνου 
Ορβαβύτβρίς τις Φλαβιαν^ άξίως, 
Π(/<$μαχο; ύρΟών ^μά'(ων Έχχληαίας* 
<Κ»«&ρ 6αν<$ντος λαχτίΜΐ Διοσκόρον 
765 *£ν λΐ[)στρ(χΙ| τε χαΐ φονιχ^ τννό^ιρ 
βύτης *Ανατ<ηΐιος Αλεξανδρείας 
Ειληφε θώχον Ιβρ^ν βασιλίδος• 
Οϋ^ος βδοΜσιος αύσονοχράτωρ 
Και τείχος άνήγ€{ρ6 χερσαίον ιιόλει 
770 Έχ των Βλαχερνών εΙς ιεύλας τάς Χρυσέας, 
ΤοΟργον ιςεράνας Ιν βυσ\ μησί μ^νοις, 
Στιοχιβ^ Υ' ^π^χου χαΐ,συνβργί^ Κύρου* 
*λγαμένου 6ήμο•α ^λ Κνρον τον τάχους, 
Κζ\ ταντ* άναχράξαντες 4ν ηα^^ησί^, 
775 Κωνσταντίνος μίν Ιχτιβε ττρ\ν τήν πύλ(ν, 
*Ανανεο{ Κύρος δέ ννγ» ΐ{ρο8υμ<(]( 
Ταύτη φθονηθείς έχπεσών της αξίας, 
Έχχλησίας πρόεδρος ώφθη Χμνρναίων . 
ΚαΙ Πουλχερίαν ούτος άδελφήν φίλην 
780 Των βασιλείων έχ6αλών ώς ούχΙδει 
Ταϊς ύκοθήχαις βασχάνου Χρνσαφίον 
Έν ίί^μψ τίΟησιν έγχεχλεισμ^νην, 
Φροντίδος αυτί] ν χαταπαύσας πραγμάτων* 
Μ^λις δλ συνε\ς τ^ν φθόνον Χρνσαψ^ου, 
785 ΛΟτ^ν μέν έξ<$ριστον ένδίχως Ιδρα, 

Την σύγγονον δέ νροσλαβών αύθις νέμει 
Φροντίδα χοινών τι)δε πραγμάτων δλων* 
(Κίτος νοσήσας εξέλιπε τ^ν βίον, 
"ύ; φασι, βιούς πεντήκοντα πού χρ^νονς, 
790 Καθ* οΰς σχεδόν χατηρχε του; χρόνον; δλους. 
ΜΛΡΚΙΛΝΟΣ ΕΤ, (^ 3*• 
Σκ^}πτρα μεταβαίνει δέ πρδς Πουλχερίαν 
Τρόποις άγαθοίς χαΐ σεμνοί; χοσμονμένην, 
ΤΙ| δ* ευσεβείς παρθενί^ τ* α3 πλέον. 
"Π Μαρχιανόν ΙΜρα χρηστών τοΟς τρόπους, 
795 Σεμνδν» γεραρ^ν, σώφρονα χα\ πρεσβύτην 
Έχ στρατιωτών προσχαλεΤτακ ταχέως, 
Κα\ τ^δε δηλοΙ του χρχτάρχου τδν μόρον* 
Καί φησιν* Εί μοι πίστιν ασφαλή νέμοις 
'Ος παρθενίας τής έμήςεΓης φύλαξ, 
"Ηνπερ χαθιέρωσα Χριστφ νυμφίψ, 
Στέψω βασιλέα σε της ΤωμαΕδος. 
Του δ* α*^ χατανεύσαντος ασφαλώς τόδε, 
ΜεταχαλεΙται βασιλ\ς άρχιθύτην, 
Τους έν τέλει, σύγχλητον, άλλο τε στίφος, 
Και ΙΙαρχιανόν ταινιοί χράτους στέφει, ' 
. Κα\ χράτορα δείχνυσι τής Τωμαΐδος, 
Τω δ* αίχμαλώχφ χρημα?{σαντι πάλαι 
Θέρους υπνουντι προς φλόγα τήν ηλίου, 
Συν αίχμαλώτοις πλείοσιν άρχους μέσον, 
810 Έπιχαταπτάς αετός σχιάν έδρα* . 

•Ο γνους εθνάρχης τόνδ' 6 χατέγων πέδαις 
ΡΑΤΐιοι-.ϋκ. ΟΧϋΙΙ -^ 800 8ο; Α α4)ΓΐφΙιΐδ $ιιΙ)ίΙο ρικτ ιιι &6Γβιη, 

(!ΙΙ. 016 αίρίθί6ΙΙΐίΙ)Ιΐ8 ίιι^ΰΐιΐί βίΛίρΟΓΟ ρβΓ€ΐΐΙ•| . 

ροϋΐ ΊηΐβΓναΙΙαηι πΜΗίκυιη ϋαιηο Γβιΐυκ 
«ΙίχίΙ ιϋτίιιίΐυβ 8ϋΗ κνβίβΐυΐϋ 

116 €ΤννΊβχη$ νΟΧ 8(Ιΐΐ€ΓθΙΙ1Γ 

νο(•Ί ρΓο ηο(η$ ΐήΒΛ^ Ιλ Ιιχπιηο• 
ΡγοοΙο .1(1 βιιρβηιοβ βτοΙ&ιιΐο ερίιίΐυβ 
6μί$€ορηΐιιιη υΓίιίβ €οη&(Μΐίοί 
ιιιβηΐο οϋιίιιιιίΐ νίΓ μιι6& ΡίΜνίλΐΐΗβ ' 
β ιηοΓυιη Εοοίοβίίβ <1ι>9ΐη3ΐ«ηιι ι1«ίΐΜΐ«0Γ : 
<|πβηι υΐιί οεεκΙΐ« οίοίΐιοβ ΟΙθϋ€θΐιι$ 
ΐΑΐΓοείιι»ϋ ΐΑΒγηοϋο €Πΐ£υϋ, 
Αΐ6χαη<ΐΓί« ρΤ3Β$ιι1 ΑιίΑΐϋΙΐυβ 
83€ηιιι υΓϋϋ τ^ϊλ ««46ιιι οβαφβινΚ• 

ΡΟΓΓΟ ίΐΙΙΙ ΟΤΛΙΟΓ ί»1€ ΤΙΐβ«Μΐθ9ίΐΙ8 

β ΐ6ΓΓ«8ΐΓ6ΐιι ΐ|ΐια()υβ υπιηιιιι εχιίΐΑνίΐ 
υΓΐ>ί5 β Βΐ3θ1ΐ6Γηί8 »ιΙ ροΠΗίη ΑιΐΓβ&ιιι, 
ορυβ ί<1 ηΐ6ΐι&€• }ιιΐια <|ιιο» ρ6Γ8{{ΐ;η$ 
βοϋιιΗίΑΐΰ ϋΐ βΐυ<1ίο ρτ£Γθ€ΐί Ογή; 
ΰΐι|ιΐ8 ϋβηιΪΓϋηβ ε€ΐυηΐαΐ6ΐιι ροριιΐυβ 
9ΐ<ΐυ6 |]ί$ αιΐίΐΑΓίβΓ τ€γ1)Ί)> βυιοΐνιιηαι», 
€ηηβΐ8ΐιΓιηαβ υΓϋθπι ςιιοιιϋλπι €θΐι<ϋϋΐΐ, 
€γτη$ Βπηο Γ«ηονιιΐ ; 1ιυ]«ΐ8 €.ιυ8α ρ1•Μ$α& 
\οο&ΐυ$ ίη ίηνί4ϋ8ηι {πΐίΐιι βχείϋίι, 
διιιγπι» α*(|αύ ρΓ«&υ1 (1:ιΐιιβ οβί ΕοοΙϋδίχ• 
Ι(1οιη Τϋβθ(ΙθΗίυ8 ΡιιΙοΙ^βηηιη »ογοι6ιιι 
Γ^§»1ί ρυΙβΑίιι ΰοιιίΓα ίϋ$ ρ^ιΐιΐίο, 
€0ΐΐ8ΐ1ΐίβ βύίϋοθΐ Ιονίϋί €ΐΐί}'8ορΙιη, 
]υ88ίΐ οι 6ΐαυ83 τίνβΓβΐ ίη Ηϋΐχίοηιο 
οαιηί Γ6ίραΙ)Ιίο» ηο$;αΙίο πΐι-ΐίηβηβ• 

^ ¥Ιχ ϋΰπιυηι ίηνίιΐί» εο^ηϋ^ι ΟΙίΓγεβρΜΙ, 
Ιιΐιοε ςιιί(ΐ6ΐιι ιηβτίΐο Ιπιβιΐ ίιι «Χ8ίϋαιη ; 
{βηιιαιίφ νβΓΟ Γ€ν0€8|φ ϋθυυο 
βηηιιιυιιη Γ4^ΐρ. Γ6($<ϊΐΐ(1&η) ΐΓϋάϊιΙίΐ. 
Ιρ&β 0€Γυρ.ιΐυ8 πιογΙμ) νίΐ»ιη ςίΑϋβίι, 
λΐΜ08, υΐ 8ίυιι(, ηαΜιβ (|υΪΗ<]α.Ί{ίιι(;ι, 
(|ΐΐ08 οοιηββ ίβηιιβ βχβςίΐ ίη ΙηιρβΓίο• 

ΜΑΙ\αΑΓ<υδ ΑΝ. Υ1 Μΐ!!Η8. VI. 
Πβνβηίΐ αυΐϋηι 8ΰυριηιιιι βιιΙ Ριιίο{ι«τί2ϋΐ 
ιηοΓίϋυβ €{Γ€κίί8 ίηοΐ^ΐϋΐιι, 8«(1 ιη^ι^ίβ 
'ρίβίΑΐβ ίη Οϋυηι αΐ(|ΐΐ6 νίΓ({Ίηίΐαΐ6 ; 
ηυΦ Μ»Γ€ί»ιιυιη ϋ€ηβ ιιιοΓ«ΐιιιη νΪΓυιη 
ριιιΙΪΓαηι, ν6ΐΐ6Γ3ΐιί1(:ιιι, €1 }άιλ ββηβιη 

6 €38ΐΓί8 Γ68ΐίη9ηΐ6Γ 94ΐ 86 νΟΟΙίΙ• 

Ι) 61 (Ι6 €£88Π8 οΙήι» ΰβΠίοΓβαι ΓαϋίΙ. 

Τυιιι αίΐ : 8ί ςιιίϋΐΐΐη ητίΐιί βροηϋββ ΙίΓηιίΐοΓ, 

16 οβίίίαιίδ πΐ6£ ^υβ(ο^6ιη ΓοΓ6, 

ςυαηι β|;ο €1ιη8ΐο ]αιιΐ(1ίυ οοηββΟΓΑνί, 

Κοηίληί ίη)ρ6Γίι ϋουιίιιυηι 16 ίαοίηιιι. 

ΟιΓι ρθ)»1(ΐιι«:ιι (ίιπίλΐη ρ]ιΐ8 Γ«ί ΟίΙϋΐη οΜιιϋΐ, 

Γ6|{ίΐ1« ρΓ0ΐίιιυ8 νο^3ΐ »Γ€ΐιίρΓ«8ηΐ6ΐη, 

ηι&(;ί5ΐΓ«ΐυ8, 86η9ΐαηι, βΙΙαιηηυβ ΙιιγΙ>3πι, 

Μ;ΐΓ€ί8ηΐΙΙΙΙ(]Ιΐ6 1*6(11 ιιι ίΐ Γ68Ηί 8ΐ6ηΐΠΙ3ΐ6, 

61 Κοιη&ιιοπιιιι ΙιπρβΓ^ΐΟΓοηι €Γ6αΙ• 
Ηπιο οΐίπι €9ρΐίνο αο ϋοπηίβηΐί 
ουιη Βΐϋ8 6οη€3ριίτί8 ίη 86ρ&ο ηΐ6ϋίο, 

!68ΐίΤ38 8οΙβ ]&ιιιΙαιιΐ6 0<ΐηΐΙΙΜΙ8, 

9ΐ(ΙνοΙ;ιη8 &(ΐυίΙ.ι υιηΙ)Γαιη ρΓχϋαίΚ : 
((ΐιοϋ ηιιη Γ0$6ί$&6ΐ ϋοηιίηυ& Ιιυ)α3 ΓΟ^Ιαβ» 

3 .<3 ΕΡΠΚΛΜίΙ 

ϋϋΐιιϋϋΐ» ΙίΙιβΓϋΐη ι«ιηί2>ίΙ ίη |)ΐιΐπ9ΐιιι. 
ϋ(ΐο ςαο<|ΐΐ6 ΓΓαίΓοβ ίιΐβιιι ρΓθ<ϋςίΐ(ΐη 
ρβΓβρίςιιβ νίϋΰΓυηΙ ίη Ιιγοίχ ρΓονίιΐ€ί») 
Ιιίςαβ Μ&Γΐ'ίαηο ρΓ»ΐ<1ίχβΓβ ίηιρβπυιιι. 
8ίΰ 1816 8€ε6ρΙΐ υιιιΐηα ροΐβιιΐί». 
Ριι1ο1ΐ6Π2ΐ νβΓΟ ρυΜίοπ) Γβιιι βΰΓβηδ, 
βΐ ουπι ΙΙηΓείΜΐο γο^ιιϊ €ΐιπι»ραηί6ΐΐ9» 
ιηΪΓΟίη ΐη Β1;ΐΰ1ΐ6Γΐιί8 βΐηιιο ίιιοοιηρ&Γ»1>ίΙ« 
ΥίΓ^ΐαί Μ;ιΐπ ΐβιηρίυηι 6Χ€ίΐΰτίι. 

ΟΐΙίηςίΙύ ΪΚοΡΛ» ▼6ΐ6Γί& ρβρϋ 6$$61 1•60 

ιιονβδ 2ΐυΐ6Π) ρΓΦβυΙ Αΐ)»1υ1ίυ$, 
ςυοιΙ ΟίοδοοΓυβ ραίΓαΓαιιΐ ακιιιβ Ευΐ^οΙιβΒ 
€011 ΙΓΑ ηι:ιβΐιιιιιι ΡΙανίοιιυιιι (^ΓΑνβ Γαοίιιαβ 
Ίΐβ ίιιιρυιιβ ΓοΓβΐφ ίιηρβΓαΐΟΓ 68ΐ Γ0((&ΐυ9• 
^αιιιςιιβ βχποιίαιιι €0ΐιΐΓ8ΐιί |θ58υιη ίαοΓαΐ 
Ιΐ3Γθί8ΐΑΐ βϋίείο 90 ΡυΙοΙιβήΦ 
'|)Ιιί1οοΙΐΓί$ΐοηιιη τβ^νιη ρίστυπι. 
Εγ^ο ίη υΓΐ)€ βΐι^ΐοβϋοηβ (Ιίνίιιίιιι» 
ιΐιβοΐο^ί ΡοΐΓΑ8 ΐΌην6ΐΐ€ηιη4 
»6Χ06ηΐί €υιιι ΐΓΐ^ίπία οοιι^Γ^^ι&ιί• 

ΙΙίΒ ρΓ9ε6Γ3ΐ ΑοΐΙΙ»! ββΙΐίΟΓ» 1.6(ι 

ηονο'ςυβ Αη&ΙοΙίιιβ <1ίιι$ βρί$€0|ΐΐΐ8 
61 ^ι1V6ηα1^8 δίοιιίβ βαυοία; : 
1Γκ]υ6 άαπιιιαΓυιιΙ ιιηΉιο ΙΜο&^ογηιη 
6ΙΙΙ11 Ειιΐ3'ε))6(6 οοΐιΐΓΰ ϋΐιιιιιι ιιοιιιβη ηηο6γο> 
!|υί ιΐ6(|ΐι;ΐί{ΐΐ!ΐιιι (1ιι:ι$ €1ιη$({ ιΐαΐυΓΑβ, 
86ι1 υιι;ιιιι ίιι>ρίο ΓαΙ&οςαβ »ΟΓΐΓιΐιλϋ<ιιιΐ• 
Τυιη ςιιίβ ΰθΐιΐΓ»πα ίηιραιΙυιιΙΰΓ Γ»€ΐίο 
^ιιΙυηπιΙαϋϋΐιΐΓ ιβιηβΓβ οηΐωϋοχοβ 
«ΐυα&ί ΝβϋΐϋΓϋ νίιίο ΐ3ΐΙ)0Γ3ΐιΐ€8) 
ιΐϋηι Ιΐ2η6 ϋ6 ΟΙιπδίο 80ΐιΐβιιΙΙ;ιηι §6Γ6Γ6ιιΙ> 
, «11:0(1 ι1υ.>8 υαΐυΓαβ ρΰΐΤϋοΐαβ ΙιΐϋυαΓαβϋβ, 
ί»υ1) υιιη ]υιΐ5:ΐ88 ι»ηΐ6ΐι ρβΓ&οηβ Ιιαίιυβηΐ ; 
;ιΙ) θΓΐΙιυ0οχΊ8 ΙιΧΓ6ΐίϋί8(|υ6 8ίιιιυ1 
(ΙυρΙβχ εοηΓοβΐο ρΓυΐίιιυ& ΰθπ8€Γΐ1)ίΐαΓ ; 
Ιΐ3$(ΐυ6 κίβίΐΐο ρΓοΙίβ €οιηιηιιιιίΐ38 
III ϋΓΟϋ €ΐ£ΐυϋυηΐ βιιςταΓυιιι Γΰ1ί((υί&Γυιη 
ΙιυβΙΙφ ηιαηγιίβ 1)6αΐα2 ΕυρΙΐϋΐιιίϋΚ. 
ΡοδΙ ΙυΠίΑΠ) (Ιίβϋΐ ρΓ0€ϊΙ)υ$ ρβΓαοΐίβ 
(:υιιεΐΊ8 86ρυΐ€ηιπι ρ&ΐ6ΐΐ8 ίίι-€υιιΐ8ί&ΐ6ηΐίΚ)υβ, 
3ϋ8ΐ9ΐηΐ6 βιίαηι ιυιιι Ρα(ΓίΙ)υ8 0»83Γ6, 
(ο ϋΐΙιιιίΓαηϋυιη, €1ιπ8ΐ6 ηιΊ, ρροϋΐί^πιιιι !) 
Ιΐϋ6ΓύΙΐ€0Γ0ΐη ςη'κίβηι βϋοίοδίοπιηι Ιϋ)6ΐ' 
ιιι&Γΐ)'Π8 ρΓο]6εΙα8 αιΙ ροϋβ:^ ίαΰΓβΐ ; 
αΐ οιΐΙΐοϋοχβΒ βϋβί 1ι1)6ΐΙυιη 
(ΙΙν;« 5υί8 ηι»ιιίΙ)υ5 (ΐΓΠΐΐΙβΓ (6ηε1>.ιΙ ; 
ί(1({υϋ Γβ^ιιαηιί &ο ραΐΓίαΓεΙιχ οϋΐιιΐίΐ 
(ΙολίΓα οϋ 608 ΡΓ016ΙΙ88Ι. (ΡγοΙι ηιίπιυαίιιηι !) 

Ρ)ΗΙ ΙιϋβΟ Γ6^Ίη2 (1θΓ6ΐί6ΐ«8 ΐΟΓΠβ 

^ο«Ιι•8;ΐ(1 €(£ΐβ$1(.'8 Ιππίδϋΐ ΡυΙίΙιοιία, 
ΐ]ΐΐ£ ϋβηο οΐ'&1)οϋοχ»ίΐΠ6 ευιη ρί6ΐ3ΐ6 
νίχιτ3ΐ, δροπϋο ορίίιιιο 8ηΙ}δ6ΐ'νίυιΐ8 
Οηί.Νίο ίη ϋαδίΊιποιίΜ Γ6€Γιμ](10 ομοπίιΐδ, 
^ρΙϋΐΐ(ϋ(ΐ3Π) νίΓ^ιιιίΙαίίδ αΙϋΠ8 Ιαιηρηιΐϋιιι. 
1)6111 5ΐ8Γοΐαηιΐ8 (|υο(]υ6 ιηυηβϋΐ υΙ>ϋι 
βϋπϋχ ]&ηι ^{Γΰιπ(1^6νυ5, Γ6χ 9ηι;ι1)ί1ΐ8, 

1)011» 1116118, ΐπίΐίδ !ΙΠίΠ)υ8 61 {ΐ1ΰ(ΙΗ(]ΐΙ5. 

ΙΙίο 3ΐΐ8ρίοίο ιΓινίπο ίΐ(1 ίιιφϋΐΊπιη νβΐ}0Γ;ιΙ, 
60(|υ6 8ϋΧ Ιοηιΐϋ αιιιιί5 ροΓΓπΓιΐυδ 62>1. απκοΝοακΑΡΗΐ <ί 

Α Άφήχεν αύτ^ν ηρ>^ς τεατρίβ* άπιέναι. 

Τοΰτ'α0τ6 πάλιν κα\ δυά; τις συγγόνων 
Κατβ(δ£ σαφώς έν Οέματι Ανχίας» 

815 Ή χαΐ προιίπε τφδβ τ^^ν χραταρχίαν. 
ΟΟτω προαφώριστο τψδ£ τ6 χράτος• 
ΠουλχβρΙαδέ φροντίζουσα πραγμάτων, 
Κα\ συνβιαφέρουσα τήν χραταρχ^αν, 
Τόν έν Βλαχέρναις άηαράμιλλον ξένον 

820 Νεών άνιβτ^ Μητρβπαρθένφ Κ^ρ|^* 
Πρεσβυτέρας 'Ρώμης δέ Αέο^τος πάκα 
Κα\ ποιμενάρχου δ" Άνατολ^ου νέας 
Τά πρ6; Διοσχ<ίρου τβ του τ* Εύτυχέος 
ΠραχΟέντα δβινώς Φλαβιαν^ν ε{ς μέγαν 

835 λϋ) παραδραμεκν άναχτ* έ ^αιτουμένων, 
Ήδη γενέσθαι σύνοδος τέταχτ4 γ• 
** Μαρχιανου δεμάτι χα\ Πουλχερίας 

Των φίλοχρίστων ευσεβών βασιλέων. 
Συνήλθον ουχουν έν Χαλχηδένι πόλε ι 

830 Έξαχόσιρι Πατέρες θεηγόροι 

Πρδς τριάκοντα συναχθέντες &νθέω^, 
^Ονήρχε 'Ρώμης της παλαιτέρας Αέων, 
Νέας τ' *Ανατ<$λιος Ινθεος θύτης, 
ΚαΙ Ίουβενάλιος Σιών αγίας* * 

835 0? δή χαθ£?).ον Διόσχορον ένδίχως 
Συν ΕύτυχεΓ τζ δυστυχεί τρΐ3αθΑ{φ 
Έπ\ Χρ'.στοΰ λέγοντας ου διπλές φύσεις, 
^ Μίαν δέ μάλλον δυσσεΰώς, χαχοφρδνως* 
Έπε\ δ' άναιδώς ύπεναντ{ων στίφος 

840 ΌρΟ^φρονα; ήν ένδιαβάλλον μάτην, 
£ Ός Νεστορίου τήν λύμην δεδεγμένους, 

Έν τψ φ.'-ονείν τε χαΐ λέγειν Χριστών φέρειν 
Διπλάς τελείας τάς φύσεις άσυγχύτως 
Ήνωμένας α5 έν μι^ γ' ύποστάσει. 

845 Πρ^ς ορθοδόξων, δυσσέβών, τόμοι δύο 
Γεγράφαται δή συν δλη προθυμίςι,' 
Κα\ τούσδε χαλώς σφραγίσαντες, ώς δέον, 
*£ν λάρναχι χλε ίου σι σεπτών λειψάνων 
Ευφημία; μάρτυρος Ολβίας χόρης* 

850 Είτα μβτ' εύχάς ήμέραν τε τήν τρίτην 
Πάντων παρόντων άνεψγμέ νου τάφου, 
Κα\ του χρατοΰντο; συμπαρόνχος Πατράσιν 
("Π θαυμασίων. Χριστέ μου, τεραστίων). 
Των δυσσεβών μίν αίρετιχών που τόμος 

855 Έν τοΙς ποσ\ μάρτυρος ζν έ^^ιμμένος- 
Τ?»ν δ' αδ γε λοιπδν ορθοδόξου ντων μέρους 

Κατείχε χ6^>7:ν άσ'^αλώς ταΤς Ιδίχις, 
Κα\ τψ χρατουντι χαι πατριάρχη νέμει 
Τήν δεξιλν τείνασα πρί>ς σφδς. ("ϋ τέρας Ι) 

860 ΛΙετά δί ταΰτα ^ασιλ-ς Πουλχερία 
Γήθεν μιτέστη πρ^ς μονά; ουρανίους 
, Ζήσασα καλώς εύσεβώ; 6ρ0οφρό\ω; 
Xριστ?^ν θεραπεύσασα κα/^ν νυμφίον 
Έν παρθενία κα\ καλών εύποιίαι;, 

865 Κα\ τήσδε φαιδράν άνάψασα λαμπάδα. 
Είτα τελευτά Μαρχιαν^ς τδν βίον 
Ζήσας έπ\ μήκιστον άναξ χαρίεις, 
Γνώμη ν αγαθές, Ιλαράς, πράος φύσει• 
Ουτο; θίοπρόβλητο; έμπ,:έπων κράτει 

870. "Εξ ττου κατασχών ττ.ν 3ασιλειαν γρό^Λυ;. 45 Ό; γνωματεύων μίι κινεϊν βασιλέα 
"Εφασχε δβιν δπλα τε καΧ μάχτ^ν όλω; 
"Αν 5 δυνατόν ήρεμον βίου ν Ρίο'Λ 
ΛΕΟΝ Ο ΜΕΓΑΣ ΗΤΟΙ Ο ΜΛΚΕΛΛΗΣ ΕΤ. ΠΓ. 

Τούτου θανίντος χα\ ^λεταστδντος βίου, 

δΤ.*» Εύθυς παρηλΟεν εΐ; βασίλειον χρά-ος 

Κλτί(ΐιν Λέων τις χαΧ Μαχέλλης τβΟπίχ?.ην, 
,'Ανήρ άγαθ^ αρετών πεπλη σμήνος, 
Μάλιστα φιλο^χτψ ίΙ χατηυγασμέ'/ος, 
Κράτώρ άριστευς χα\ μαχητής γεννίβας, 

850. Έχθρων χλονών φάλαγγα; ώσηερ τις λέων. 
Σειρζν γένου.ς Ανωθεν Ιλχων έχ θρ^χης 
*Π χαΐ Δαχών, ώςφασί ΐτινες, έχ γένου;, 
*Τπέρμαχος χράτιστος ορθοδοξίας, 
Κα\ δ^ψιλής τις άπορων χορηγέτης • 

885 ΕΓωΟεν οίτος γνωματεύειν χα\ λέγειν, 
'βς ήλιος «έφυχδ θερμαίνειν δλοις 
ΟΓς δν έπαφ5 '^^ί φαεινλς αχτίνας. 
Τον αύτ?)ν οΤμαι δίΐν βασιλέα τρόπον 
ΟΤς άν ^πιβλέψειεν άνθ|ρώ7:ων γίνους, 

ί?90 Σφίς άξιοΰν οΓχτου τε φιλοδωρίας. 

Πρ^ τού χατασχειν οδτος άρχΫ;ν χαΐ κράτος 
*Ασπαρι δεινψ των μέγα δυναμένων 
Ύτί'ίσχεσιν δέδιοχε των παίδων ίνα 
Εις χαισαριχήν άξίαν προβιβάσαι • , 

89δ Έ7:ε> δ' έπιβίβηκε της αύταρχίας 
Άσπαρ άπήτει τήν χάριν μετά βίας • 
ΚαΙ πορφυρίδος τουδ* άναιδώς ήμμένο;, 
Ψευ8ηγι»ρεϊν, ίφασκεν, ού χρεών, 4ναξ, 
Τ^ντήνδδ λαμι^ράν πορφυρί5* ένημμένον 

900 'Λλλ' ουδέ πάλιν έχβιάζεσθαι δ/ον 
*0ς τίνα δούλον, άντεπήγεν 6 χράτωρ, 
ΎΙ'ί αρχικών φορουντα λαμπράν χλαμύδα• 
Ούτος συνφχει «(αμετί) τ^ Βηρ(νΐ] 
*Ι1 δύο τίκτει βασιλεΐ θυγατέρας, 

ίΚΐ5 Τίιν Άρ'.άδν.-ν, δευτέραν Αεοντίαν/ 
'^Ον Αριάδνη Ζήνωνι συνεζύγη 
\\νδρ\ δυσειδεϊ κα\ κακίστω τους τρόπους, 
*Ελκοντι σειράν του γένους έξ 'ίσανρων. 
Μαρκιανδς δ' 2γημβ τήν Αεοντίαν 

910 'Λ^/θεμίου παις βασιλεύσαντος 'Ρώμης. 
Τούτου βασιλεύοντος, έν βασιλίδι 
ΙΙυρχαΤά τι; συνέβη φρικαλέα Γ.ΕδΛΚΕδ. 

Α ΙΙυίιιβ 8011101(1;* ίαίΐ, υΐ γ6ι ηηηςιιαηι Κ II ίΌ1ΙΐηΐΟΐί& «'ΐηΐΗ» ΙΚϊΙΙαΜ Ι306(»$6Γ61, 

&ΐ (μιί(1βτη ρο8$6( νΐιαιη (ΐηίβίαηι ι16{$6γ^• 

1.Ε0 ΜΑΟΝΙδ εΟ^ΝΟΜΕΝΤΟ &ΙΑ€ΕΙΛ»ε5 
ΑιΝ. ΧνΠΙ. 

&ΐ8ΐΓΓ.ί:ιιιο νίιαπι «ΙοββΓΟίιΐο, αΐ ιΐίχίιηιΐδ^ 

ΒίΑΐΐΐη ρΰΓν6ΐΐίΐ »(1 {>0ΐϋ^Ι»4ΐ:ΠΙ Γβί^ΪΗίΑ, 

ηοιηίηβ 1.€0 ςιιίιίαι», οο^ιιοιιιίηο ΜαοβΙΙοβ, 
νίΓ 1)υιιυ$ 61 νίΓΚίΐίϋιι» Γο^αιιϋ:ιη$• 
ηι!8€Γκ:0Γί1ί2 ΐαΐΗϋΐι ρΓ^ϋίίμαβ οτηαίιΐδ, 

ρηη€€ρ«^6£[Γ68ίΐ18 βΐ1)6ΐ1;αθΓ δίΓβΙΐΗϋδ, 

Ιιο&ΐίυιη €8ΐΐ6Γν33 ςυβίίοΑβ τβαρβο ηι 160• 
ΙΙίΰ 0Γίιιη«1υβ 6 Τ1ΐΓ»€ί4 ίαΐΐ, 
ν<•1 ϋ&οοΓυιη, υΐ ςιιί<ΐαη ηιαίιιιιΐ, ςβιιβΓΟ , 
Γοιΐί8$Ηηιι$ «ΙοΓβιιεοΓ οηΙιθ(Ιοχία\ 
(;£;οιιί8 ΙιΐΓ^^ηβ 8υΙ)Μΐ1ίυτυαι ρΓα!ΐ)ίΐ0Γ. 
ΙΙΐι]α8 ίιι 0Γ6 696|μ: Ββιϋϋΐιΐία 6Γα1 ; 

Μ4 υΐί 8θΐ6ΐ 0111110$ θΐ6Γ;>06Γβ 

ςιΓιΙ)ΐι$ ο$ΐ€ΐκ1ΐΙ βρίϋΐκΐΐιίαιιι Ιαιιΐύα $ιιιιιιι; 
ϊίο 56 αγΙηΊγιιγι, Γοι^οιη οροιΙβΓβ 
44ΐιθ80ΐιη<|ΐΐ6 Ιιοιιιίιΐ6$ ίηίαίΐυ ΙιΐδίΓανβπΊ, 
<Ό8 (Ιοιηβπΐία «ι (Ιοηί8 πηρυπίΓΐ. 
Ιΐίο ρπιΐ8 (|ΐιαιη »(ΓΐΓ6ΐ ίιηρβπασ), 
Α8ρ3Γί ίΙΙιΐ8(π ορΐίιη&Γι ΙλοηιΊπί 

111111111 86 ρΓ0ΙΐΓΐ8*Μ3ΐ ^Χ 6]ΐΙ8 ΙίΙ)6Γίλ 

αιΐ (Ιί^ιΓΚΑΐβιη ΟϋΒ^αΗ^ ρΓΟίηοΐυΓυηκ 
Μολ €111» ίπφ6Γίϋη) ο1>ΐ]ιιυί5<&6ΐ Ι«60« 
ί«1 1)6ΐΐ6β€ίοιη Αδρ3Γ νί 6\ί{;οΙ)&1 : 
(|ΐηπ ίιηριΐ(ΐ6ΐι(6Γ ριιιρυΓαιη β]α3 (.ιη^^ϋη», 
^ ΙΙϋυά ιίϋί Π€61, ίικιιιίΐ, τϋχ, ϋΐβιη Γ;ιΙΙϋΓ0, 
οιιιη ΜβΙιαο κρίΰπϋϊϋ.ι ρπΓριΐΓ» ν6>ΐ1ιυ8. 
Αΐηιιί νίαδΛΐιιι ιιβΓαβ 68ΐ. ιιΐ ί;«ιιιυΙο 
νίηι ιιιίΐιί ΙηΓβΓΓΐ, Γο*ροπι1ίΙ ίιιιροΓβΙοτ, 
ςιιί ρΓίη€ίρ»1ί ϋΙιίΑΐυγιΙβ ρΓΐ^ΓυΙ^βο. 
ΙΙυί6 6Γ3ΐ]ιιιιοΐ» ηιιρίϋ^ νοπη:ι, 
ςιΐ9β (Ιυ38 τφ 6Η&5 οοΊχα 681 : 
ηοιηοιί υιιΐ Αιίαιίηα, 1.<:<)ΐιΐΊ;« »11οπ. 
Εχ Η!» Απ2ϋιΐ3 ]υη€ΐ;) Ζ ηοηί Γιιϊΐ 
Γ<£(1« νΪΓΟ ίηαβ ε( ηΐ0Γϊ1>ιΐ8 ρ68^ίιιπ8, 
ςιιί 8€Π6Γη 6χ Ι$;ιιιπ8 ιΐαοοϋαι ^οιιοπβ. 
Κϋοιαίαπι Μαι*οίαιιιΐ8 ηοοορίΐ €0ΐι]πΚ(ΐηι 
ΓιΙίυ8 Αηιΐιοπιϋ ηιιϊ Κοπιί» ΓίΊ;ηϋΙ):ι1. 
Ι.€0ΐΐ6 ι1οιΐ:ίιι:ιιιΐ6 ίηοίΜκίίιπη 4ΐιθ(1(ΐ3:ιι 
ιΐΓΐ)ΰ ίιι Γ0{!;»ϋ Γ.οιι(ί{;Ίΐ ΙιοΓίίϋαπη '^Εχ της πρ^ς ^Ιρχτον αλμύρας είς θατέραν, :Η)θΐ'0&1ί ιιιαι Ί αβςαβ ιά οΙΐβΓΗΠΐ Πυρ^ς διαζώσαντος έν μέσψ πόλιν, 
Γ«Ιο Κα\ πυρπολο^ντος τησδε λαμπρά; ο!χίας, 
Τάλλα τ ε πάντα χα\ σεβασμίου; δ^μου; 
Έπ\ τετρακτυν ήμε,οών άνΐνδίτω• 
Τηδ' Άντιύχου κα\ σφοδρές γης τις κλόνος 
Συμπάς κατηρείπωιενούτην εσχάτως • 
920 *νσΟη σποδ'^ς δέ μάλα πολλή τ3 πόλε; 

ΕΙς έμψύ/ων κάκωσιν είς καρπών φθίσιν • 
*Εκ τοΰδ' ό κρατών ιυσ^εΟίΙ; αγωνία 
Π($λιν λελοιπώς, Ιν βΐ5:λείοις δό.ΑΟίς 
Ούτι πρ^ τ:ι/ών, άτφα/ώς ?^ν διάγων. 
9Ϊ.5 Έφ* ουπερ έίϋη; Μητρ άνανδρου ΠαοΟ:νου 
Έκ της Σιών τε κα\ Παλαυιίντ,ς τόπου 
Πρ2)ς τήν βαίιλίύουσαν άχΟεισΛ π'Άιν Ωαιιιηιίβ ιιγΙ)οιπ ιηοϋίΑπι €θΐηρΙοεΐ6ΐιΐίΐ3θ8, 
8|)ΐ6η4ΐίιΐ38(ΐιΐ6 Ιιυ]υ8 ϋοιιιθ8 ροριιίαπίίΐιιιβ ; 

»1(]1Ι6 ΊπΙβΓ €2ΓΐϋΓα, 8αεΓ38 61ΐαΐη 9Β<Ιϋ8 

(]ΐια(Γί(1ιι»απ8 ί^ηίδ ίηοΐ6ΐη6ΐΐ8 Ιι.ιυδίΐ. 
ΑϋΐΊο Ιιί^πι νοΓο ΐ6ΓΓα! ιιιυ1υ8 ^ιυίϋαιιι 

ν(ΊΐβΙΙΙ6Ιΐ8 8Ιΐρΐ*6<ΤΐΟ ρΓ08ΐΓ.(νίΙ 6χί1ίο : 
ιΐΗΐΙΐιΐ8(|ΐΐ6 ρίΜΐΙ Γ6<{ί3 ίπ υΓΐ>β ρυ|ν^^, 
ιιιο1*8ΐυΗ 3ΐιίιιι:ιιιΐίΙ)ΐΐ5 61 Ηοχίηβ ΓΓυ|;ί1ΐϋ8. 
ΙΙΐί( ιιΐ3ΐί8 ςπινίΐοΓ 3ΐιχίυ8 ίιηρ6Γ3ΐθΓ 
υιΙ)ϋ η•1ί€(3, 3ι] 8υ1>ιΐΓΐ)3ηυηι ραΐαϋιυη 

^:ιΙΐΙΐΊ &Π3: 60Ιΐ8ΐΐΐ6ΙΙ8 86(16111 ΐΓ3Ι18ΐΜϋ4, 
ΚΐΐΙΐ 60 \6^ΐί:} ϋ6ίρ3Γ3ί νίΓ^'ΐηί» 
ΟΧ 11γΙ>6 5ίθΙ16 36 Ρΐΐο^ΐϊΐίΐΐα (6ΓΓ3 

3ν1 Γο^Ί.ιηι (ΙοΙαΙα ιιιβίΓοροΙίιη 47 ΕΡΙΤΚ.ΈΜΓΙ 

9ΐ|ΐυ(Ι ΒΙ;ΐ€ΐΐ6Γη»$ 1π ΙβηιρΙο ΓιιίΙ Γ6ρθ6ίΟ, 
(}ιιοίΙ ίρββ Γ6Χ Ούίρηπβ 6χαι•τ6Γαΐ» 
»Γς6ηΐ6ο ρΓβιίοδοςυβ €ΐαιιβιι !η Ιοουΐο : 
ψίΆη 61 1(1 Ιβιηρίαιη βοβρίι βρρβΠ&ρί 
ι\Τ(Ά ΗοηοΓλϋίϋβ ΥίΓ^πήδ ΙιυιΙ&Ιίββίιιι». 
1.6θη6 (Ιοιιιίηαηΐβ (Ιυι β^Γβ^ιυ», / 

;ΐΓ(β αηΐβ^ίβ» όρΐΐιιιυβ Κιιβιίοίυβ, 
Ι)βΙΙο ρΓ:κρο$ίΐυ8 ν{οΐοηί$ οίβηιίΐί. 
Μ Ιιοο βχβϋηοΐο, ΙπϋρβΓαΐηίΙβ ίΓαΐΓΐ 
ατηιΟΓίηη ΙιηρβΓίυιη Β:ΐ8ΐΠ8€ο ΐηϋίΐοτ, 
ΐ)(ΐ! ΐΓβηβροΓίβίο ίη Μηοαιη βχβΓοίιυ, 
ΓΒΐη 66861 ΙοοΊ (Ιοιηίηυβ ΟίιβΗεΙιι», 
9ΚΓυηΐΗ088ΐη Ιιι ρΓβΒίίο •ΰ06ρίΙ εΙ&(ΐ€ΐη, 
εορίΑΠίηιςυβ 8πΓΐ{»ίΐ ρ^ηβΐΒ ιη3χίηΐ8ΐΐλ 
^ιιιηι1|>^ νίΐ8 ΑηλίοΙίιηη (ΙββΙΙϋιίΙ, 

ΟθΙΙ3ΐ2ΐΙΙΐΝΙθρθΐ€0$ ρΓΑβυΙ ΜΙ^ίΐΙΙΓ 

η$€ΐθΓυιΐ) <Ιο||ΐη&Ιιιηι ιίηϋβχ ββηη^ϋίυ» : 
ρο8ΐ φΐβιη (ΙβίιπιοΙυηι ίο 86<)Ι8 Ιιοιιοκ, 
|ΐ688ίαιιΐ8 Ιοουηι ο€θυρ8ΐ Αο^6ίιΐ8• 
Ιιιιρ€Γ8ΐ0Γΐ .ίηΙβΓίιη ηβροβ ιίλβοιίαΓ 
βχ ΑΓΐ8ϋιΐ8Β 6ΐ Ζ«ηοηί8 €οη|υβίο^ 
€111 Βοιηβη Ι«6οηί Γ€€ΐΙ, ϋΟΓΟοαςιΐθ 
α!ΐ»ΐβ ραβΓίΙί €»ρυΐ «ίηχΚ. 
ϋ:6 ρίυ8 ηοίΐκ) ίιηρ6Γ8ΐθΓ Ιίβα 

ΓΟΓΓ6ρ1Ι18 νίΐ8ΙΙ1 ηίΟΤίΒίβΠΙ (]6$6Γθίΐ, 

ΙΐΦΓβϋβ ροΐβιΗ8ΐυ8 ηβροΐβ ϋΙοΐο. 
ΑιιίΓιβ ίρ86 θ€ΐο<1<!€ΐπι ΊιηρβΗυπι ΓβΧβΓ»!, 
μηιΐΰβρβ 1ιυιη8ηιΐ8, 8υΙ)4ίΐί8 1>6πίνοΙυ8, 
:ιβ-,ι1ΐ11ί8,ρΐ3ΰί(Ιιΐ8, 8υ8νί8, βΐ 8;η8ΐ)Ηί8. 

ίΕΟ ^ϋ^10ιι αν. ι. 

ΙαιιίοΓίιηρβΓήιιη οοηββουΐυβ Ι^βο 
ί4ΐΓ:(ηίϋί γΪΛΜ «Ι8ΐβ 8€<^ΐΓαιη ΐεηυΐΐ• 
δοϋ ηοι νίχ ιιηο Γβνβΐυΐο 8ηιισ 

1'Χΰ<ΐ85ϋ Ι^ΓΓΙβ ΐ4ΙΙΐΓΐΙΙ« €Μ8«18 νίΐ». 

ΖΕΜΟ δΙΜϋΙ. ΑΝ. Χ^Η. 
Ζβηο 6Γ8ΐ ΐ88υΓυβ• υΐ (Ιίχί, (,'βιιεΓβ ; 

£θΒΐΠ88ίΐηΐΙ8 ΙΙΙΟηβΙίβ 61 11161116 6ΐ €0Γρ0Γ6ν• 

είιΐ9Β(1υ8» ΙίίΓρίβ, ιιι:ι1ίΐϊ2β οίηηη$, 
91 ιιβΓιηϋοπΗίι ορβηιηι ραΐΓ&ΐοτ, 
ΓιΐΓί»Η8 Ιιοιηίικιιη ρ(ΐ8ΐί8 ομΐίιιι:αίιιιη ; 
Ιΐ8υι1 Γββίο ιηθΓ6 Γ6ΐιιρυΙ>ΐ4ςιιιιι τν^αί9,^ 
86(1 Ι]ρΓαηιΓΐ€6 €υιΐΓΐ8 ίιιη«ιιιιιιΐ8ηβ, 8ΐιΙ>ηΐ6ΐι^ν 

Γ65(|Β6 8ΙΐΐΜΐΐ10ηΐΙΙ1 ρΓφ νίΓίϋ(ΐ8 ρ(*88ΙΙ11Ι<1ίΙΙΙ5, 
(1ο{;ιιΐ8ΐ6 ρΓανυ8, ΙΙ10ΙΙθρΙ)^8ίΐ68' ιιιίββΓ. 
Μιιιιο ουιΐ) νίιΐ6Γ6ΐ υβςιιβςιιηςιιβ ιίπιίιΐιιιιι, 

ΥιΐΓίΐΙΦ Β88ΊΠ56Ι18 ((6ηΐΙ3ηΐΙ8 Γγ316Γ, 

:ιπιιί8 α((£[Γ6(1ίΐυΓ,>ν6Πΐι:ι Γ6Γ6ΐιΐ6 ορ6ΐη• 
Α^(|υβ ίΐΐιιιη 3(1 ρ»ΐΓί3 ιι κικιιιι ριι1«υιιι Ιταϋίΐ -^ 
(Ιΐ'ίικίβ 8ΐ1)ί (ΙΊ&(ΐ6ΐηα €ΐιιιι ΐ'6ΐΐ(|ΐΗ8 
ίιΐ8Ίβηί1)α8 Ίιιιρβπί αΓουπιροηίΐ• 

δ6(1 6111111 Ιΐΐυ €0Ι)Γυ!>9β ΙΐΑΐυΓΟ! ΙΐΧΓββΙΐΜ, 
ϋΐα74:1)6ΐί8 61 ΡίΟδΟΟΠ Γ6Γΐ1ΐ6ΙΐΙυΐη β6<1416118-, 

οηΚκΜίοχοΓυιη Εο€ΐ68Ίϋ[8 8€6ΐ-1)Ί8 ιηο(1ί» 
οιηιιίιιυβ ρο8η»ηιιη (^6η6Γ6 61θΓυ6ί&Ι)8ΐ. 
ΟΙι:ι1οϋΐ1οιιί8 νϋΐι6Γίΐΐηΐ8ΐιι <|υοςιΐ6 8^ηοϋυηΐ' 
ΜΗκμιανί! 6(1ίοΐο οοιιίΓα Γα8 ρΓορο&ίΐο : 
61 ΐΜΐιϊιίπΙλίΐιιι ί-υιιι 8γη6(1π8 ρ88ΐοηϋα8 
;»(1.ιυιι1ίηΐ)»ηϋυιιι ίιιιρυΙΗ ϋο^ηι» &υυιιι* ΓΗΒΟΝΟΟΗΑΡΗΙ «» Α Ναιφ τεθαΟριστο |φ ηρ^ς Βλαχέρναές, 

"Όν αύτ^ς ανήγειρε ΜητροπαρΟένφ, 

1ΐ50 Έν αργυρή σορψ χ«\ σζβασμίψ, 
Δ4' ήν χατωνόμαβτο χα\ θε?ος Μμος 
Σορ^ς τιμ<α τϊ^ς πανυμνήτου Κόρης • 
Οδτος χραταρχών χα\ στρατγ^γλν γβννάδχν 
Ί^ουστίχιον &ρ(9τσν έν οτρατηγίαις 

[}^'ό Προβάλλεται δή χαΐ χατ ορθοί τάς νίχας "^ 
Τούτου θανόντος, σόγγονβν βασιλίδος 
Κααιλίσχον προΟχρινβν ε2ς ατρατηγίαν, 
*0ς έχπλευχώς εΙς *Αφριχήν συν στόλφ 
Κατακρβτουντος του τόποο Γι{ερ(χο<>^ 

(>40 ^Ητταν ύπέσχε δυσχλβα χατά μάχην,- 

Κα\ πλείστον Απέβαλε των στρατευμάτυν * 
^ *ΑνατοΛ{ου 5* έχλελοιπότος βίον» 

Άρχιθύτης βέδειχτο της Κωνσταντ(νου• 
Γεννάδιος πρόμαχος ορθοδοξίας 

945 Ί'ούτου τ6 βιουν έν θρόνφ λελοιπότος, 
Άχάχιος χάχιστος έσχε τ6ν θρόναν» 
"Εφυ βασιλει Ουγαιριδους τις νέος 
Έξ Αριάδνης χαΐ Ζήνωνος συ^ύγοιι, 
"Ον χαλέσας Αέοντα, ταινί^ στέφει 

9ι>0 Έν ήλιχί^ τυνχάνοντα νηπίων. 
Οντος νοσήσας εύσεβΐ^ς &ναξ Αέων 
Τ6ν φθαρτών έχλέλονπε τοΰτον βίον« 
Ί φ θυγατριδφ χαταλείψας τ& χράτος, 
Βέβασιλευχώς συν οχτώ δέχα χρόνους * 

955 ^Vναξ 1λαρ6;, ευμενής ύπηχόοις» 
Γαληνές, εΰέντευχτος, ήδυς, χαρίεις*. 
β ΑΕΟΝ ΝΕΟΣ ΕΤ. Α\ 

Νέο; δ* έΐΜβάς τής βασιλείας Αέων 
Κατήρχεν βώτής νηπιάζων τψ χρόνψ• 
"Ετος δέ ταύτην &ν χατασχών χα\ μόνον^ 
960 *Απηρεν Ινθεν χαταλείψας τόν βίον. 

ΖΗΝΩΝ ΟΜΟΥ ΕΤ. ΙΖ'. 

Ζήνων δ' ύπήρχεν έξ ^Ισαύρων, ώς Ιφην^ 
ΑΓσχιστος άνήρ χα\ δέμας χαι χαρδίαν, 
Κίναιδος, αίσχρδς, συμφόρημα χαχίας. 
Έργων πονηρών άθεμίτωνίργάτης, 

9^5 ^Ανδρων^ έρνννυς των περιφανέστερων * 
Ούχ ώ ; βασιλεΰ; δ(έπων• αύταρχίαν» 
Άλλ* ώς τύραννο; έμπιπρών, χαταστρέφων^ 
Κα\ πάντα ποιών εί; φθοράν ύπηχόων* 
^ , Σέβας ^αχόφρω^^ Οίοφυσίτης τάλας * 

979• Ι ούτφ γε δειλψ παντάπαν πεφυχότι 
Πασιλίσχος σύναιμος ών της Βηρίνης 
*Αντήρε χεΤρχ Βη ρίνης συνεργί^ι. 
Και τόνδ* εφυγάδευσεν είς τήν πατρίδα 
Είτα περ^ίΟησιν αύτφ τ6 στέφος 

975 Κα\ πάντα παράσημα της χραταρχίας 
Της συγχυτιχής χαχοδοξίας πέλων 
Της. Ευτυχούς τε χαΐ Διοσχόρου λύμης, 
Έχχλησία; ουτός γε τάς όρθοφρόνων 
Πιχρώς έχάχου παντοδαπαίς αίχίαις ' 

980 Και σύνοδον δε τήν χατα Χαλχηδόνα 
Σ£πτήν άχυροΐ γράμμασιν ώς ουχ Εδει * 
Κα\ πατριάρχη ν χαι συνέδρου; ττοιμένας 
Ταύτα χυροΟν έπειθε. χ«\ τοισδ' έμμένειν^*^ 43 ΟΛδΛΚΕδ. ί9 Άλλ' όρθοβ^ζων συναθρΜσθέντβς στίφος 
985 Βασιλ{βχον βίλλουσβ ιβΙς δυ^φημίαις - 
Τήν βύνοδον ^ αΰ άνβχήρυξαν ηάλιν 
Θεοχρ^τον, &γ{αν, α^ΰανμίαν* 
Διάγβ ναυτα Βαΐ9ΐΑ(σ9βο< Αξίως 
Π^Φΐν Αΐ(θτρόΐΕαιος )|ν βτυγητέος* 

^90 'Ομίιΐς χανά Ζήνωνος ΙχκέμιτΜ τίχο; 

Άνδρας στρατηγούς χαΐ σΟν αύτ6?ς βυνάμβις« 
Προ9ρτ>έ.ντβς τφ Ζήνωνι γνη«(ω^ 
Σπζισάμβνοί τβ, πρ6ς π^ιν Ροι•ι>^ί8α 
λύθις μβτά Ζήνωνος ήχον (ν τάχβι • 
995 Κα\ ιιάλιν άιβκίληφβν ο^ίτο^ τ^ χράτος, 
Δήμου τβ λάου τόνδ« ιιρο9βν(«γμένοιι * 
Βα«\((τχ«ς δΐ ικροσφυγών έχχλησί^^ 
Μ^ν^ γυνβκχ^ς Ίχέτης χα\ φιλτάτων, 
Έπ«ίΤ* έχείθβν έξβλβιβθβΐς 6ρχ(οις 

4000 Έχε! λιμψ τέθνηχε φ9αρε\ς άθλίω;, 
"Έτη χχτχσχών τήν βιβιλείαν δύο. 
Τούτου χρατουντος, τ|| βασιλ(δ( ι;όλει 
Πυρχαιά τς; συνέβη φριχαλέ», 

1005 Έχ χαλχοπρχτείων γε πυρ6ς ήμμένου, 
'Τφ** ής χατηΟάλωτο χα\ διεφθάρη 
'Αλλα τε πλείστα χα\ δόμος φύλαξ βΚλων 
*Ες μυριάδα; δώδεκα ιτοσου μένων* 
Έν άΤς χορ€ον χα\ δράχοντος ώς λόγος 
Εν τιν« χλ«ισ^\ς πυρρίΐ)» τδν τεχνίοις, 

1010 Πρόμηχβς Ατκην ϊς πόδας τβταμένον 
Προς το!ς Ιχατλν εΓχοσι, θαύμα ξένον. 
Καθ* 0^ χροσοΓς γράμμασιν έγγε'γραμμέναι 
^Ησαν Όμηρου του σοφού ((αψφδίαι 
Ίλιάς, Όδύσσβια• φευ της ζημ(ας1 

1015 *Αναλα6ών δΙ Ζήνων χραταρχίσν, 
Άρμάτιον μέν τφδε συνηργηχότα 
Προβάλλεται δή ταγμάτων στρατηγέτην^ 
Γίνν δ* Ιχείνου Καίσαρα πά)ιν στέφει - 
εΤτα τ^ν Άρμάτιον έκτεινε ({φει * 

1020 Παΐδα δ% τδν Καίσαρα χληρ(χ6ν δράσας 
ΠεριπολεΤν εΐασεν οΟτω τ&ν βίον * 
Ώς κ(στιν όρθήν ούχ (φύλαξαν φράαα;» 
Οζτοι χραταρχ!ί)σαντι τφ Βασιλίσχφ, 
Ουτ* αδ έμοί ταύτην γι φυλάξουσ* Γσως« 

1025 Πρδς τοίσδβ «ολλους παρέτημψε Οανάτφ^ 
"Αλλους δ* έχάχου χατέτρυχεν αΐχίαις 
Των βύχλεων τε χα\ περιφανέστερων Α 5ϋΐΙ 61111)1 οηΐιοιίοχί ΰοαείο ΰοβία 
βαβΠίίΐΰυιΐ) ιη&ΐβϋίοΐΐδ ρ6Γ€υΐ€ηιη( ; 
(1«0Γ6ν6Γυηΐ<|υ6 8»ηοΐΑΐη Γα^Β86 βγηο^απι 

ΐΙΙνίΐΐίΐΐΙβ €ΟΙΐ{;Γβ£Α(&ΙΙΙ 61 Τ6η6Γ&1ΐΠ6ΐη• 

^ϋ 1ι»ε 6ν&8ίΐ ΒΜΐ1ί86ΐΐ8 ηΐ6Η(ο 
€0116118 »1)θΐηίη3η(1ιιβ. 61 ΗβΜίΑϋΠίβ. 

€θηΐΓ91 16000610 ϋΙΙΟβη Ιν €6ΐβτΗ6Γ 

(Ιιΐ€68 οαιη €ορϋ8 οιΐβίΐ οιίΙΗβΗΙιοβ; 

<Ι1Ι« Ζά 1^6η006ΐη 8ρ<Ηΐΐ6 (Ι6(ΐ€δ60ΐ68, 

{αιΐ6ΐο(ΐ(ΐ6 860ΙΙΠ1 ΓθΜΐ6Γ6 ΑΐΙ α^^6I0 Γβ'ξΐηπι 
εϊΓαιο {^Γ8(1ιι οαιη Ιβηοηβ Γ6(ΐ6αηΙ. 
Ετ^ο ΙιΙο Ιηορβπαπίΐ Γ666ρί( (Ιβηυο^ 
ί»ν6ηΐ6 ρορηϋ ουηΰΐβ ιοαΙιΗυϋΙηβ• 
Αι Β:ΐ8ΐ1ί&οα8 βιιρρίβχ 8(1 606ΐ^8ί&η 
€θοΓυ|[!ΐ 6ΙΙΠ1 υχοΓβ 8Πΐ8Τ|υ6 8ί1Γ66(Ί1ια8. 
^ Π1ίιΐ6 (ΐ6Ίθ(ΐ6 (Ι&18 ]ατ8η(1α 1ι<ΐ6 

6χοίΐίΐ8, €ΐ3υ808ς<]β» ΐαΓΓ6 6001 ρ8ητ!8 Γΐ{>βΓί8, 
ίΙ)Μ6Π1 ίϋΐηβ Οΐΐ86Γ6 6θΐη&1>οιΐ« 
ρο8ΐ^η3ΐη ]^ί6οηίο Γβ^οιιπι Γ6ϋηυ6Γ8(• 
ΑιΙΙιυο ίΙΙο Γβ^η8ηΐ6, ίο ϋΓΐ)6 γ6{18 
€«ΐ8ΐοίΐα8 ίηοβοάίί ΙιοιτβηίΐΑ οοοΙί^^Η : 
08η<|η6 βιοϋαΐΜ Ιο ίοΓΟ ΧΓλΗο βαπιπικ 
ρΓορ8^(α3 Ι([θ!8 6001 3ΐ!3 λ!>8αηιρ9{( 
ΐοιη ίοθ9θΐιθ8τΙΐ 6ΐ|3αι Ι>Π)Ιίοι 1)663 οι 
(Ιίτίΐβοι ΐοπιΐε 660(001 νίςίοΐί οιίΙΙϋ>»8. 
1π Ιιί8 61 (]Γ36θοί8 ({υο(|θ6 Γαί$86 (ΙίεϋοΓ 
εοπααι ρΓχΙοοκηπι, εοηΐυιο τΙ|;ΙοΐΙ ρλΐβο8 
ρόϋ68, οιίηιοι, ίθ8θΙίΐΗΐο, ίο ηυο 8εηρΐ36 
ίθΓΐοΐ8 Ιία6Γ3Γααι 8ατο ΓυΐΠαο(ϋ)θ8 

^ Ι1θΠ16Γί 8»ρί60ΐίΒ Γθ6Γ3θ( Γΐΐ3ρ$0(1ί» 
11138 61 0(Ι3Γ$$63 (ρΓΟίΐ ρ6Γηίβΐ68 ! ). 
Κ6€6ρΙΟ ίβίΐΟΓ^βΟΟ ίΐθρ6Γίθ 

|]3Γη)3Γιαοι ςο! 8ί1>1 8ηρρ6ΐί38 (οΐ6Γ3ΐ 
α)ίΙϊΐ3ηΙιιβ 6ορϋ8 (Ιυοβη ρΓ^ηοΊΐ. 

ΡΓΕ16Γ63(|ΙΙ6 ΰ1ίυα)^6}θβ 6Γ631 ^»^>3^601. 
Ι>6ίθ<ΐ6 ΠλΤΟΙ&ΐίπΠΙ ΙΙ^ΙαάΐΟ ρ6Γ6υ88υΐΟ 06€31, 

ίΙΙίοο)ςα6^υ8 6χ8αΓ60ΐ οΙβΓΟ 3(ΐ56Γί1)ί(, 
βίοςηβ' ΠΗ ▼ίΐ« νβοΐΑοι Γ6ΐίΗ60(ΐ£ ΓαοΗ. 
Ν3Ι0 ςοοοίλΐη ίειί, αΙϋΐΜΐ, ίΓ6^6ΓοηΙ Οϋβηι 

φΙλΙΟ Β38ί1ί460 ρΗθ6ίρί 8ρθρθΟ(ΐ6Γ3θ(, 
8ί6 α( ίρ9ί 0)11)1 β6Γν6η1 63α)(ί60) ?6Ι60Γ. 
Ργφ16Γ 1)08, 81108 ΠΙθ1ΐ08 Ι6(1ΐ0 ϋ6(ϋΐ 

ιΐ6 οαιθ6Γθ οο1>ί1ίυοι 8Κιιΐ6 ορΓ)α)3ΐίυοι, 

ν6ΐ Ιΐηρ08ΐ(Ι8 ρί8|;!8 6Χ6ΓΟθίΑνίΙ• νΛς γ^^ρ ΑΟέσμους Ιχχλίνας αίσχρουργίας Ο Ετι^ο 866ΐ68ϋ8 ίο<1«ι1([6θ8 Γ36ΐοοΓΐΙ)υ8 Πράξεις μιαιφ^νονς τε χα\ βδελυχτέας 
1030 Πρδς δ* αι» υπαχθείς αίρέσει Διοσχόρου 
Μυσητ^ς ||ν &πασι χα\ το?ς έν τέλει, 
*Αριάδντ) δέ τ{ συνεύνιρ χα\ πλέον- 
*Οθεν σορφ τέθαπτο δόξας τεθνάναι, 
ΚάχεΖ βιαίως τ6ν βίον καταστρέφει * 
1055 01 μέν φασι μέθαις τε χρώμενο^ πότοι; 
"Εχσταβτν αύτ6ν των φρενών ^πονθέναι * 
Δόξαντα δ* οίχτρως έχλελοιπέναι β(ον, 
Κατατ&θή'Μΐ λάρναχι xαθ^ί νέχυν * 
Κα\ πωματισΟέντος γε του τάφου λίθφ/ 
1014) Γοώμενον χάχιστα θανείν έν τάφφ • 

Άλλοι οέ παΟεΙν τούτο Ιεινης &χ νόσου 
Δόντα ΟανεΙν δόχη^ιν άΟροΟσ&ν δλοι;. ΓΦ(1ΙΙ>υ8ς00 {[Γ&88808 1ΐ3{|[ί(1θ8!8, 

ίο)1)υΐη8 ίο8υρ6Γ 1)ΧΓβ8ΐ 0!ο860γΙ, 

ροροΐο ίθ?ί808 6ΠΙ1 61 θρΐ1θ)3ΐΙΙ)α8» 

οοο]η|(Ι ▼6Γ0 ΚΐΐΛάηΛ ςπαοι ^|υί ο)3χίο)6• 

Οΐ13ΙΟθΙ)Γ601 8ία)θΐ3(0 ΟΙΟΓΙΙβ 6Α8Η, 
ΑΓ6& €00ΓΐΐΙβα8, ίΜΐΙβΟ) ιοοΗ 60|;ίΐυΓ. ρ 
ΑεΙ 3ΙΠ 03ΓΓ80Ι, Ιΐαΐ|6 1ΐΙ(ΙΐΐΙ§6Γβ €Γ3ρυΐ9Κ 

61 ροΐυί βοΐίΐυοι, 0)60(ΐ8 ρ6Γρ696υη) 6Χΐ3$ίιη ; 

αΐ<|ΐΙ6 {(8 6Γ6ΐ1ίΐΙΐη) τί(3Π)6πί88β θή86Γβ, 

Γ3ρ8:6 Γυί886 ΐΓ3(ΙίΙιιιιι €60 Γ3(Ι:ιν6Γ ; ' 
Ιυΐη ν6Γ0 $3X1 3(Ιθ)0(0 8(1 &6ραΐ€Γαιο θ1)ΐ€6, 
ΐΓΙδίίβ&ίΟΙβ 6ίυ'8ΐα601 0)0Γ8 0ρρΓ688ΐ(. 

Αΐϋ ϋ6θίηο6 ιι:ιγγ&01 ίϋ ΙΙΙί οχ ^^ΓΛη 

ηιοΓΐ»ο &€€ΐϋ1$86, νΐ8υιηί[ΐΐ6 €χ$ΐίη€(αη)0θ)ηίΙιυ3. 47 ΕΡΙΓή.ΈΜΠ 

9|ΐα(Ι ϋΙϋΰΙιΟΓΠΠδ Ιη ΙβηιρΙο ΓιιίΙ Γ6ρο&ί(3, 
ι)ιι(η] ίμββ Γ6Ι ΟβίρηΓβΒ βχοίίλτβΓαΐ» 
»Γς6ηΐ60 ρΓβιΊοβοςυβ ΰΐ3(ΐ8« ίη ΙοουΙο : 
ηικίΓβ 61 Ιϋ ΙβηιρΙυιη οορρίΐ «ρρ^ϋβΓΐ 
:ΐΓ(» ΙΐοηοπιϋΠκ νίΓ^ίηί$ Ι8υ(1»1ί•«ίιιι»• 
Ιιβοηβ (Ιοιιιίιιαηΐβ <1υχ β^Γβ^^υβ, / 

»η6 βίΓ&Ιβ^ίβϋ όρΐΐιιιυδ ΚΐΙ8ΐί6ίυ8, 
Ιΐβΐΐο ρΓ36ρθ$ίΐϋ8 ΙΡίοΙΟΠίβ οΙ&γΊπΚ 

Α( Ιΐ(Νί βιβίίηοΐο, Ιιηρβι^ΐηιΊβ ΓΓαΐΗ 
«τηιοπιηι ΊιηρβΓπιιη Β:ΐ8ΠΊ8θο ΙπκΙίΐητ, 
•|ΐιΙ ΐηηΒροΠβίο ιη Αίπωπι βχβΓοίΐα, 
ΓΒη) 68861 ΙοοΊ (ΙοίϋΊηυβ ΟίιβποΗιιβ, 

36ΓυηΐΙΙ083ΐη ΙΐΙ ρΓ»1ίθ 9Ι0€6ρίΙ θΐ3(]6ΐη, 

οορΪΒΓΗηιςυβ άπιίβϊΐ ρβηβηι ιιίΑχίηιβι». 
λιιη ιιΙη νίΐ3 Αη&ΐοΐίικη (Ι69ΐ1(ιπΐ, 

εθΙΙ8ΐ9ΐηΗΐθρθΐ608 ρΓ368Ιΐ1 ΐΐ6ΐΙ[(ίΐαΓ 

Γ6€ΐ0Γαιιι <Ιο§ιη«1ηαι ιΐηά^τ β6ηη3ϋίο» : 
ρα8ΐ φΐ6ΐη (ΙβΓιιηεΙυιη ίη 86<)Ι8 ΙιοιιοΓβ, 
Ρ688ίαιιΐ8 Ιαοαηι ο€6ορ8ΐ Αε^οίιιβ. 

ΙιΙΐρ6Γ9ΙΙΟΓί .ίηΐ6Γίΐη η6ρ08 ΙΙ9Ι86ίΐΙΙΓ 

«χ ΑΓύκΙιι» 61 Ζ^ηοηϊβ 6οη]υ£;ίβ% 
€ΐιί ηοιηβη Ιιβοοί ί66ίΐ, εοτοοβςυβ 
;ΐ!ΐ:ιΐ6 ρυ6ΓίΙί ο»ρυΙ «ίηχΗ• 
υΐ6 ρ•υ8 ηθϊΙ>ο ΙιηρβηίΟΓ &6<τ 
ιη>ΓΓ6ρΐηβ νίΐ8ΐη ηιοηαΐβπι ϋβδβΓοίΐ,Γ 
1ΐ36Γ6ϋβ ροίβηί&ΐοβ η6ροΐ6 (ΙΙοΐο. 
Αιιιιίβ ίρ86 0€10<1«€ίιη ΊιηρβΗυιη Γ6ΧβΓ;)^ 
ρΓίη66ρβ Ιιαιη»ηυ8, 8ΐιΙ)4ίΐί8 1)6ΐιίνοΙυ8, 
:ιαΐι^^I^8^ρι»^ϊ^1α8, $α&νΐ8, 6ΐ ιιηΐ8ΐιΗί8. 

ΙΕΟ ^υΜΟιι αν. ι. 

3ιιιιίθΓΐιιιρ6ηιιιη 6οη8β6αΐυ8 I^60 
ΙιιίΗηίϋί«ρΐΑη6 «ι«ιβ 8ΰ(φΐΓΐιιιι Ι6ηυίΐ• 
δο<1 ωοι νίχ ιιηο Γ6νβ1ιϋο αηικκ 

01665811 Ι^ΓΠβ ΙυΐΐΓΐηβ 6Μ8<Ι8 νίΐ9β• 

ζεΝο δΐιιυι. αν. χ^η. 

Ζεηο 6Γ&1 Ιμογιμ• υΐ ϋίχΙ» (,'6ιι6Γ6 ; 

ί<Β(Η88ίΐηΐΙ8 ΐηΟΓίβΙίβ 61 111611(6 61 ^ο^ροΓ^^ 

€ίη9βϋυ8, ΙίίΓρίβ, ιηαΙίΓι» είηηυβ, 
•ι ιιβΓλίιϋοΓίΜΗ ορβηιηι ραΐΓ&ΐοτ, 
ΓιιπαΗβ Ιιοιηίιπιιιι ρ68ΐΊ8 ορίΗΐκιΐίιιιιι ; 
1ι«α(Ι Γβ^ίο ιηοΓ6 ΓβιιιρηΙιβςαιη π•κ<^ιΐ8,^ 

86(1 Ι]^ΓαηΗίεβ €υΐΐΓΐ& ίΐΐΩ;ΐΙΙΐ4118ηβ, 8ΐΐΙ>ΓΗ6ΙΐΚν 
Γ6^ςΐΙ6 8ΙΐΐΜΐίΐθηΐ11Ι ρΓΟ νίηϋΐΐ8 ρ«*881ΙΙΙΙ(λίΙΙΙ8, 

(1ο((ΐιι»ΐ6 ρΓ9ΐνυ9, ιηοπορίι^βίΐοβ- ΙΙΐί56Γ• 
ϋιιηΰ 6υιιι νί(ΐ6Γ6ΐ υβςιιβςιιηςηβ Ιίιιιίιΐιιιιι, 

ν^ηη» Β38ΊΙί56118 |;6ΓΙΙΙ9ΙΙΙΙ8 ίΓ9ΐ6Γ, 

;ιπιιί8 ακ£;Γ6(1ίΐυΓ,.ν6Πΐι:ι Γ6Γ6ΐιΐβ ορ6ΐη• 
Α^(|υ6 ιΗιιιη 8(1 ρ;ιΐΠ3 ιι κιιιιηι ριι1«υιη Ιτυιΐίΐ ;. 
(Κ'ίικίθ 8ίΙ)ί ϋίαιίΰΐιια €ΐιιιι ΐ'β1ί(|ΐΗ8 
ίιΐ8ί($ηίΙ)υ8 ίιιιρβπΊ υΪΓευπιροιπι. 
ΒβιΙ 6111111 1π6 οοϋΓυϋββ ιΐΒΐυΓ»! ΙιΧΓββίιιι, 
Ειιΐ74;1)6ΐί8 61 0Ίο80θΓί Γ6ηιΐ6ΐιΐυιη 86<ιιΐ6ΐιβ•, 
οηΐιοϋοχοιυιη Είχΐ68ί28 866Γΐ>ί8 ηιοϋί» 

ΟΙΙΙΙΐίΐ|υβ ρΟΒηβηΐΐη β6Ι1€Γ6 6ΐ€Γα6ί8ΐ)8(• 

<;ΐι:ι1ϋϋΐ1οιιί8 νΰΐΐ6Γϋΐΐ(ΐ8πι ιμιοίΐιιβ 8χηθ(1υηΐ' 

8ΙΙ1Ι«)1Μνίΐ 6(1ί6ΐΟ 60Ιΐ(Γα Γ88 ρΓ0ρ08ίΐ0 : 

61 ρ.ιΐηϋπ1ΐ8ΐιι ί'υιιι 8γη6ϋπ8 ρ88ΐοηΙ)α8 
ϋΐίιυιιΐίηιΐϋΐιϋυιη ίιΐφϋΐίΐ ϋο^ηι» &υυιιι•. ΓΗΒΟΝΟΟΗΑΡΕΠ 19 

Α Ναψ τεθαύριστο ^φ πρ^ς Βλαχέρναΐς, 

"Όν αύτ^ς άνήγειρβ Μητροπαρθένφ, 

030 Έν αργυρή σορφ χα\ σεβασμίφ^ 
Δ«* ήν χατων6μαβτο χα\ θιΤος δόμος 
Σορ6^ τιμΙα τ9)ς πανυμνήτου Κόρης * 
Οδτος χραταρχών χα\ στρατηγών γιννάδαν 
'Ρουστίχιον &ρ(9τ&ν έν ΟΦρατηγίακς 

1^«.> Προβάλλεται βή χα\ χαχορθο7 τάς νίχας ' 
Τούτου θανόντο;, σύγγονον βασιλίδος 
Ηισαίβχον προΟχρινβν εΙς ντρατηγίαν, 
*0ς έχπλβυχώς εΙς *Αφριχήν συν στόλφ 
Καταχρατουντος του τ^7ΐοι> Γι(ερ(χοι>^ 

9-ίΟ ^Ητταν ύπέαχε δυσχλε^ χατά μάχην,•* 

Κα\ πλςίστον άπέβαλε των στρατευμάταιν ' 
^ *Λνατολ(ου δ* &χλελοιι&5τος β{ον» 

*ΑρχιΟύτης δέδειχτο της Κωνσταντίνου- 
Γεννάδιος πρόμα^^ος ορθοδοξίας 

{^^5 Τούτου τ6 βιοΟν έν θρ({νψ λελοιπότος, 
*Λχάχιος χάχιστος £σχε τ^θρόνον• 
"Εφυ βασιλεϊ Ουγατριδους τις νέος 
Έξ Αριάδνης χαΐ Ζήνωνος συζύγου, 
"Ον χαλέ σας Αέοντα, ταινί^ στέφε» 

9ί>0 Έν ήλιχίςι τυγχίνοντα νηπίων. 
Ουνος νοσήσας ευσεβής &ναξ Αέων 
Τ6ν φ^α^τ^"* έχλέλοιπε τούτον βίον, 
Τώθυγατριδφ χαταλείψας τ^ κράτος, 
Β«βασιλευχως συν οχτώ δέχα χρόνους * 

955 "Αναξ 1λαρ6ς, ευμενής ύπηχόοις» 
1 αλην^ς, εΰέντευχτος» ί;δυς, χαρίεις» 

β ΑεύΝ ΝΕΟΣ ΕΙ. Α'. 

Νέο; δ* έΐΜβάς τής βασιλείας Αέων 
Κατήρχεν αύτης νηπιάζων τφ χρόνφ' 
Έτος δέ ταύτην εν χατασχών χα\ μόνον, 
900 ^Αιτηρεν Ενθεν χαταλείψας τ6ν β ίο ν. 

ΖΗΝΩΝ ΟΜΟΥ ΕΤ. ΙΖ'. 

Ζήνων δ" υπήρχε ν εξ Τσαύρων, ώς έφην^ 
ΑΓσχ ιστός άνηρ χα\ δέμας χα ι χαρδίαν, 
Κίναιδος, αΙσχρός, συμφόρημα χαχίας. 
Έργων πονηρών άθεμίτωνίρ^γάτης, 

965 *Ανδρων έριννυς των περιφανέστερων * 
Ο^χ ώ ; βασιλεύς διέπων αύταρχίαν» 
Άλλ* ώς τύρα'^'^ί^; Ιμπιιερών, χαταστρέφων^ 
Κα\ πάντα ποιών εΙς φθοράν ύπηχόων* 
^ , Σίβας χαχ6<ρρίί>ν Οίοφυσίτης τάλας * 

970^ Ί ούτψ γε δειλφ παντάπαν πεφυχότι 
Πασιλίσχος σύναιμος ών της Βηρίνης 
*Αντήρε χείρχ Βηρίνης συνεργί^, 
Και τόνδ* έφυγάδευαεν εΙς τί^ν πατρίδα 
Είτα περ^τίΟησιν αύτψ τ6 στέφος 

975 Κα\ πάντα παράσημα της χραταρχίας. 
Ίής συγχυτιχής χαχοδοξίας πέλων 
Της. Ευτυχούς τε χαΐ Διοσχόρου λύμης, 
Έχχλησίας ούτος γε τάς όρθοφρόνων 
Πιχρώ; έχάχου παντοδαπαίς αίχίαις * 

980 Και σύνοδον δε τ4}ν χατά Χαλχηδόνα 

Σεπτήν άχυροί γράμμασιν ώς ούχ έδει * 
Κα\ πατριάρχην χαι συνέδρου; ποιμένας 
ϊαϋτα χυροΰν έπειθε. χ«\ τοίσδ* εμμένει^" 4} ΓΛδΛΚΕδ. ίβ *Αλλ' ορθοδόξων συναθροιβθέντβς (ττΐψος 
985 Βανιλίβχον βίλλουη ιαΐς δυψφημ(αις * 
Τήν συνοδον ^ αΟ άνβχήρυξαν πάλιν 
Θεοχρ^τον, &γ(αν, σι6ασμ(αν* 
Διάγ« ναΟτα Βανιλίφχος άξ(«*ς 
Πόίφΐν &ΐΒοτρ^παιος)|ν στυγητέος* 
^90 Όμως χατά Ζήνωνος Ιχικέμιτη τίχο; 

Άνδρας σ^ρατηγο^^ς χαΐ σΟν αύτοΤς δυνάμεις, 
Προσρυέντες τφ Ζήνωνι γνη«(ω^ 
Σπεινάμβνοί τβ, πρ6ς π^ιν βανιΜβα 
λύθις μετά Ζήνωνος ήχον (ν τάχβι • 
995 Κα\ πάλιν άιηΠιηφβν οδτος ν^ χράτος, 
Δήμου τζ λαοΟ ι;6ν$« προ^ιΜιγμένοι» • 
Βασ%\1<ϊΐκος δ^ προσφυγών έχχλησί^ 
λΐ2ν^ γυνβκχ^ς 4χέτης χα\ φιλτάτων, 
ΈΐΐΖΐΧ* έχεΙθίν έξβλβιβθείς 6ρχ{οις 

4000 Έχε! λιμφ τέθνηχε φθαρ8\ς άθλ(ω;« 
Έτη χατισχών τήν βαβιλείαν δύο. 
Τούτου χρατοΰντος, τ^ βασιλ^δι πόλει 
Πυρχαιά τι; συνέβη φρι χαλέ», 

1005 Έχ χαλχοπρατείων γε πυρός ήμμένου, 
Ύφ^ ής χατηθάλωτο χα\ διεφθάρη 
Άλλα τε πλείστα χβι\ δ<$μος φύλαξ βΚλων 
*Ες μυριάδας δώδεχα ποσουμένων* 
Ί£ν άΤς χορ(ον χα\ δράχοντος ώς λ^ος 
Εν τινι χλ«ιο6ε\ς πυρρ<(ι> τδν τεχν(οις, 

1010 Πρ^ηχες 6πην ϊς πόδας τεταμένων 
Προς το!ς Ιχατλν εΓχο^ι, θαύμα ξένον, 
Κοτθ* οϊ χρυσοΤς γράμμασιν έγγεγραμμέναι 
^11 σαν Όμηρου του σοφού ^αψφδίαι 
Ίλιάς, Όδύσσεια' φευ της ζημίας 1 

1015 Άναλαβών δΙ Ζήνων χραταρχ {αν, 
Άρμάτιον μέν τφδε συνηΐΒγηχότα 
Προβάλλβται δή ταγμάτων στρατηγέτην^ 
ΥΙ^ν δ* Ιχείνου Καίσαρα πά> ιν στέφει * 
ΕΤτα τ^ν Άρμάτιον Ιχτεινε ({φει * 

1020 ΠαΙδα δ^ τδν Καίσαρα χλη ρ ιχ6ν δράσας 
Περιπολ£?ν είασεν οΟτω τ&ν βίον * 
'Ος πέστιν όρθήν ούχ έφύλαξαν φράσα;» 
(Λτύ% χραταρχ^σαντι τφ Βασιλίσχφ, 
ΟΟτ* α5 έμο\ ταύτην γε φυλάξουσ* Γσως« 

10^ Πρ6ς τοίσδβ πολλούς παρέπεμψε Οανάτφ^ 
Άλλους δ* έχάχου χατέτρυχεν αΐχίαις 
Των εύχλεών τε χα^ περιφανέστερων Α 56ΐΙ 611111) οηΐιοιίοχΐ βοαοΐο ΰοβία 
β28ίΠ8€ΐιιη ιη&ΐ6(ϋ€ΐ!8 ρβΓουΙοηιηΐ ; 
(Ι^ΟΓβνβΓυηΐηυβ κηοΐΑΐη Γϋ!)»8β βγηοθυιη 
(ϋνίΐΗΐιιβ €0ΐΐ{;ΓββΑ(»ιη 6ΐ τ6η6Γ&Ι)ΐΐ6ΐιΐ• 
^Ι) 1黀 βν&βίΐ ΒΑ8ϋί9ΰ09 ηιβήΐο 
€ΐ]ΐΐ€ΐί8 »1)θΐηίη3η(1ιι•. βΐ (1εΚβ8ΐ3ΐ)ϋί8. 
€οηΐΓ9ΐ ΕβηοηβΐΒ ϋιιηβη Ιν οβΙβτΗβΓ 
(Ιιΐ€68 οαιη εορηβ ιηΐ8ίΐ π]ίΙ1(3ΗΒυ8 ; 
ςιι» Λά Χεηοηβιη βροηΐβ (ΙβΟοιβηΐββ, 
{υηΰίβηιιβ 8«€ΐιιη ΓοθάβΓβλιΙ !ι^^6ιη γβ'ςί.ιπι 
είίαίο £^Γ&(1υ οαηι Εβηοηβ Γ6<!6υηΙ• 
Ετ^ο Ιιίο Ιιηρβποιη Γβΰ^ΙΙ άΰηυά, 
ί^νβηΐβ ρορηϋ ευηοΐΑ ηαΙιΗϋιΙΙηβ. 
Αι Β:ΐ8Ί1ί&οιΐ8 δορρίβχ 9(1 βοοΙ^εί»» 
οοηΓυ^ίΙ οιιηι υχοΓβ 8ΐΗ8Τ|ΐΐ6 βΙΓβεΐϋιαε. 

^ Πΐίπΰ (16111(16 (ΙαΐΑ ]αΓΑη(Ια ύάβ 
6χοίΐίΐ8, οίαυβυβςΐιβ» ΐυΓΓβ βαιη ρΑΠτίν ΗΙ)6Γί8, 
ίϋΜβιη ί^ιιηβ ιηΐ96Γβ 60Πΐ&1>υ!ΐ, 
ροβΙ«|ΐΐ3ΐη Ι^ίβιιηίο Γ6^ηαιη Γ6ΐίηυ6Γ&(• 
Αι11ιυ€ ίΙΙο Γ6^ηιιη(6, ιη υΓΐ}6 Γβ^ΐλ 
€«1»ιηίΐα8 ίηοβηιΐπ Ι)θΐΤ€ηίΐ« €θηΐί^Η : 
η8ΐη(|ΐιβ 6Χ€ίΐ3ΐί§ ΙηίοΓΟ χηηο βαιηιιήβ 
ρΓορ»ς»ια3 \^η\η εαιη νΛΐΛ &!>8αηιρ9ΐι 
Ιυιη ίηΟαιηιηίΤΐΐ 6ΐ|3ΐη Ι>ϋ)ΙίοΐΙ)6θΑΐη 
ιΐίνίΐβιη ΐοηιΗ οβηΐυιη νΙςΙηΓι πιϋΠΝβ. 
Ιιι Ιη8 βΙ <ΐΓ3€θηί8 (ρ]0(|α6 Γαίδββ (ΙίοιΙιΐΓ 
εοηιιηι ρΓΒΒίοηκπνη, (^ηΐυιη τΙ|;Ιηΐι ρβιβηε 
ρ^ϋ6$, ηοίηιιη, !η89ΠΐΗΐη, Ιιι ηηο 8€Ηρΐ£ 
ίοηηΐβ 1ίΙΐ6Γ8Γυιη «υτο Γυ1ί1αη1ΐ1)υ8 

£ ΙΙοηΐ6Γΐ 8»ρί6η((β Γιΐ6Γ3ηΙ τΙίΑρδοϋί» 

Ι1Ί»8 61 0(Ι3Γ8$63 (ρΓΟίΐ ρ6Πΐίβΐ63 ! ). 

Κ6€6ρΐο ΙβίΐιΐΓ 26110 ηηρ6Γίο 
ΙΙαπυοΓιαπι ςα! 8ί1>1 8ΐφρ6ΐΐ38 Κηΐβγαΐ 
ιηΙΓαΕΓΠιυβ εορίίβ (!υ66η ρΓχΟοΊΐ» 

ρΓΕΐ6Γ63ςΐΙ6 ΒΠυΐη/6](Ι8 6Γβ»1 €Χ!»3Γ6(η. 
{)6ίη<ΐ6 ΠλΤίη&ΓπΐΙΙΙ {ΐ3(]1θ ρ6Γ61188υΐη 06031, 

ίΙΓιαιιΐ(ΐα6 ήα8 6χ8αΓθΐη οΙβΓΟ 3(ΐ56Γί1)ίι, 
βίοςιιβ' ίΐϋ ▼ίΐ« ν6ηΐ3ΐη Γείίιιεηιΐχ ΓβοΙί. 
Ν3ΐη ςυοηίλΐη ΙβΗ, 3ΐ6ΐ)3(, ίΓ6^6Γαη( Οϋοιιι 
φΐ3ΐη Β38ίΙί4εο ρΓΐηοΊρΙ 8ροροη(ΐ6Γ3η(, 

816 υ( Ιρ8ί ΟΟίΙΐΙ β6ΓΤ6ΐΗ 63ΙΙ)()6ΐη ?6Ι«0Γ. 

ΡγφΙ6γ 1)08, 31108 ιηυΗοε ΙβΐΙιο (]6(1ίΐ 
ιΐ6 ηυπΐ6Γ0 ηοΜΗυιη 3ΐ(ΐιΐ6 ορΐ1αο3ΐίυπ), 
νεΙ ίιηροΒίϋε ρΐ3|;!8 εχοΓυείΑνϋ. ¥Λς γ3ίρ άΟέσμους Ιχχλίνας αίσχρουργίας Ο Εγ^ο 806168118 ίιι<Ηι1(;6η8 Γ3θίηοΓΐΙ>ιΐ8 Πράξεις μιαιφάνους τε χα\ βδελυχτέας 
1030 Πρδς δ*αυ υπαχθείς αίρέσει Διοσχέρου 
Μυσητ6ς .ήν &πασι χα\ το7ς έν τέλει, 
Αριάδνη δέ τη συνεύνφ χα\ πλέον* 
*Ο0εν σορφ τέθαπτο δόξας τεθνάναι, 
ΚάχεΙ ^(ωςτ^ βίον καταστρέφει * 
4055 01 μένφασε μέθαις τε χρώμενο^^ π^οι; 
'Έχστοωεν αύτ6ν των φρενών ^επονΟέναι * 
Δ<$ξαντα δ* οίχτρως έχλελοιπέναι βίον, 
Κατατ£θήναι λάρναχι χαθά νέχυν ' 
Κα\ πωματισθέντος γε του τάφου λίθφ,* 
ίΟίΟ Γοώμενον χάχιστα ΟανεΙν έν τάφφ* 

Άλλοι δ^ παΟεΙν τούτο Ιεινης Ιχ νόσου 
Δόντα θαν&Ιν δόχη^ιν άΟροΟσιν δλοις. Γ36(1ίΙ>υ8ςυθ |(Τ3883η8 1ΐ3{|[{(!ο$!8, 
^ηοΐιυΐηβ ΊπευρεΓ 1)ΧΓβ8ί ΟίοβεοΓΐ, 
ρορίΐΙΟ ΠΙ?ί808 6Γ31 61 οριΙ(η3ΐΙΙ)α8» 
6οη]η|(Ι νείΌ ΚτίΆάηΛ ςιΐ3ηι (|υ! πι&χίηιβ. 
0ιΐ3ΐηοΙ)Γ6ΐη 8ΐιΐ)οΐ3ΐο ιηοηΐβ ε&8ΐι» 
ΑΓοα εοηοΐιιβυβ, Ι51ά6ηι ιηοΗ εο|;ίΐυΓ. » 
Α8ΐ 3ΐίί η3ΓΓ»ιι1, 1)11116 ΙιιϋπΙ^βΓβ εΓ3ρυ1φ 
6( ροΐυί βοΐίΐυΐ)), ιηβη(Ί8 ροΓρεββυιΐ) 6χΐ3$1ιη ; 
31ςιΐ6 Ιΐ3 0Γ6(ϋΐιιηι ▼ίοηιβπΐϋββ ηιίδΟΓο, 

Γ3ρ8:6 Γυί386 ΐΓ3<ΙίΐΐΐΠ1 060 Ρ3(]:ΐν6Γ ; ' 

Ιιιιΐι νβΓΟ 53X1 3(Ιπιο(ο 3(1 ^εραΙοΓΟίη ο1)ίε6, 

ΐΓί8ΐί88ίηΐΙ6 6ίΐΙ'3ΐΐΐ6η) ηΐΟΓ8 0ρρΓ688ί(. 

ΑΙϋ {Ι6ηί(]ΐΐ6 ιι:ΐΓΠΐΐ)ΐ ίϋ ίϋί οχ ^τΛνι 

ηιοι4»ο 3οεΊϋί586, νίβιιηκιιιο 6χ$ΐίηο(αη)οπ)ηίΙιυ3. 51 ΕΡ1ΙΚ/ΕΜΙΙ 

ΑΝΚδΤΑδΙϋδΑΝ. ΧΧΥΙΙ. 
Ζβηοιιε Ικιηο νίΐφ ΰχίιυιιι βΟΓίΐιο, 
ββηοΐυβ βΐ ορίίιηαιίυιη ϋβ δ6ηΐ6ΐι(ί:ι 
το^ίπ» Απαιίιια Λά &οοίβΐ.ιΐ6ίη νίΐχ 
Ιρ^β ]ιΐ((αϋ ΐΓ3ΐϋΙυΓ Αιι^&Ιαβίο, 
ΐΜΐΓ Γοπίβιη ^βηβπβ υτΐβ £|)ίϋ3Μπι$ (ϋ*9(ΐϋιιίΐ. 
Τιιηι 15 Αοιιιαιιιιβ ΙβςίΐαΓ ίιιιρ<ίΓ3ΐ0Γ 
βοηυοΙΓι ναΐίϋίβ ΑΠίϋυβ υΓϋίοϋ, 
«Ιςιχβ 3ΐ) ΕιιρΙιβιηΊο €0Γ0η»ΙυΓ ρΓα'&υΙο. 
δίο 051 ίιηρβΓΗΐϊιι η30.1ιΐ9 Λη&$ΐ:)ίίυ$, 
ειιί οο^ποιιιβιιΐυηι ΡχοΓυ$ »ϋ1ΐ3)«ίΐ» 
<]αοηί3ΐη ρπρί11ί8 Γυίΐ (ϋ5$ί(ηί1ί1)ΐΐ5 . 
(ΙβιίΓυπ) νίϋϋΐίεβΐ ηίςΓίοηΙβιιι οουΐυιιι» 
Ι$ΐ9ΐΐ€ΐιιη βίηίβίΓυιη ΐιι$ΐ2ΐήΐ6Γ £;6Γ6ι^, 
Ηίΰ (ΓΐΙ)ΐιΐυιη 3ΐιπ &Γ£6ηΙί(ΐ(ΐο, 
ίιιτί&ιιιιι, ιυηοΐίδ $υ1>^ϋιί3 ηοίεβίίβ&ίιηιιιη» 
αΐΒΐυιιι νβεΐί^^αΐ ρίβ ρβΓίιιίβηβ βιι$ιυΙί( ; 
ςυο ιη•ιηβιιΐ6, ιιηϋ:η()υ6ΐΗ()αοοριι$ 6Γϋΐ 
ρΓΟ 56 1)Γαΐί8ςΗϋ βΐίαιη 3ΐιίιιΐ3ΐίΙ)υ& 
.-ιηιιυυιη ηυιηίδίηα ρυ1)Ιίοο χγλτΊο ρβηϋοΓϋ, 
Ι(1οιη ν6ΐιαΐ68^ 9016^ (]ί{;ηίΐ2ΐ6$ 
«1 ρυΙ)ϋ(:απΜΐι ΓβΓυιη ρΓ0€υΓΔΐί«η6$» 
8η1)1αΐο :ι1>υ&ιι, ςριΐΐίδ ΐΓ&ιΙβϋαΐ <1ίςπί$. 
€φΐ6Γ.ΐ8ι (ΐηοΐ|(ΐβ Γ6|;ιΐΔη<Γι ραιίβδ Γβοΐβ οχρ!<;1>.)ΐ, 
δγιιεΙιγίκοΓίιιη («ιιι^βιι 0Γ€υρ&ΐυ& ΙιΧΓβ^ί 
Κοοίβΐϋβ θΓ(1ιρ(1οχΪ8 ιηοΐ65ΐιΐ3 ^Γ^Ι> 
Ηοε Γ6ςυ<ΐΜΚ«ΐ Αιιαί>1;ι&ίο ιιητα γ68 βνοηίΐ, 
ΟΐΐίιΙαίΙΙ Α£^Γ6ΐΐίθ9β (ΓΐΗυ» ρΓίιιθϋρ$ 
€ΐη ιιόαιοιι ΑΙίΐηιυπϋ3ηΐ8, Ιιυιπο ίηιςί» 
€Ιιπ (ο 8β »ίΙ]ΐιιΐ£;ϋΐι$, ΓΚοςυβ 6(ΙοεΙιΐϋ.Π(!ς-ί 
ι1οςιη;ι|:< »|) θΓΐ1ιοϋοχί8 :ΐΓ€ΐήρΓ£6$υΙίΌπ5» 
Ιιαρϋϋΐιΐ9ΐί$ ροδίινιηο ^Γαΐίιιη ίΓηρ«ΐΐ2^1. 
Κβ εοβίιίΐη 8€ν6Γϋ$ ρΓοΓ^ποδ 8πο& 
ρη8ΐοτβ5 »ϋ Ι)ΐιη€ ηπιΐίι δίηβ ιπογα 
<]υθΓυιη ορβ ιΐ6ορΙιγ(υπι ηϋ 86 ρυΙΙίείαΚ 
18 αυΐϋίη. Ω(Ι.οί Ιοη^χ, βΐ ΟΙιη^ΐί Ι»ρί8 
ίιιιηιυΐυβ, 1ο{[:)ΐθ2) ίΙΙοβ δίο ΰοαΓ^π.ίΙ : 

«ΟΓ^ΐνίΙ 611*110 υΐ &1ΙΐΊ1ί8ΓΊ8 ΙιυΐΗΟ 

»ϋ 3υΓ6ΐη 8ίΙ»Ί ιι1ί(]ΐιί(1 ΟΓΟί^ηιιηι ϋίοοΓβΐ : 

Ιιιιη ίιΐιριιη8 ρΗ8ΐοπΙ}υ8 ίηβρβε.Οηιϋιυ^ι 

ιηα$ΐ0Γ6 86 ςοΓΓβρίιιηι Ωπχίΐ ρηπιΟϋρβ. 

ΙΙΙί €3083111 Γο§3ΐι( ; (11198 εϋΗ(Γ3 1»ΐί;) ΓοΓϋΐΛ * 

ιιυηΐί&Ιυπ) 8ίΙ)ί, ΜίεΙίΑβΙβη) $υιΐ]ΐη;ιΐ6ΐη 

αη^βΙοΓοηκιοβ ϋυεβηι ηπρβΓ ιηοΠυιιηι. 

ΙιΠμ 8€Γΐηοπ€ΐιι \&Ιοη) Γ68ριΐ6ηΐίΙ)ΐι$ ; 

ΓαΙϊΐιΐΒ Γβΐ6€ΐ.'«» 816 εο.|λΐΓ& ΓϋΐΙυΓ γ6£ιιΙιι8 : 

€ιΐΓ 61*^0 νο8 ΙιιιιιίΑ.η» ουιη•ιιαΙιιΐ'3 

(Ιίνίηαηι ρ9ΐί, ιιυρβΓ Ιο1ί8ΐΐ8 (Ιθ(;ιηα? 

ΊΊιπε ίΙΙί νίεΐί ρικΙοΓβ (1ί8ε6(]ε1)3ηι. 

ΟυπίοΓ ΑιιπδΙηδίυδ ο.βδείο ({(ΐο αυείΟΓε ΓαοΙιΐ£^ 

ίυΙΐΜίιηιιη ]:ιε1ιι 8ί1)ί ίη (αΐίδ 6856 

ιιΐ \\1κ 6ΐ τβ%ηο ΐβηιΓιηαιη ίηιροαοτεί» 

εαιιιβρηηι 8ΐΓυχΐι 3γ16 γεηιΐδίΑΐη ηιίΓα 

ευί Γ^δΐί^ΐΑΐφ ηοιηβη 3ρΐ6 ίεείι ; 

111 (|ΐια (ΙίνϋΓδαπδ Γηΐιηίηβ βΓοπιρυοίβ 

5ΐιΙ)ίιυιιι νίια; Γιηεηι ηαείϋδ 65ΐ, 

Ι^ ιΚ Μο65θΓυιιι Οο'.ΙιοΓυιηςιιβ, 1$ΐΓί ιικοΙαιμιπ ΟΙΛΟλΌσΚΛΡΗί . 52 

Α ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΤ. ΚΖ% 

Τούτου κα-βαοτρέψανιος ούτω τον βίον^ 
Βθιυλ!{ γερουσίας τε χα\ των έν τέλβι 

ί045 Συζεύγννται Ιί) βασιλίς Αριάδνη 
Άνασιασίφ ΐϊρ^ς γάμου κοινωνίαν, 
Έλχοντ* σειράν έξ Έπιδάμνου γένου;• 
•Ον χράτορα «έίβιχβ της Τωμαιδος , 

Ούρβιχίου σπεΰσαντος €ύν<3^0χου τ<5δί, 

1050 Εύφήμιος δ' 4στεψε τάνδ' άρχιαύτης • 
Οδτωις Άναστάβιος Ισχε τδ κράτος, 
. "Οστις έπων^μαστο Δίχορος βέσιν, 
ΟΤς οί^χ όμοιας έσχεν ομμάτων κόρας, 
•Αλλά μελαντέραν μίν α4τών Οατέραν', 

ί055 Γλιυχήν δέ λγάν ώς ^πίσημον φέρων 
ϋυτος ^λυράν είσφοράν χυσαργύροα 
Τπήχοβν τρύχουσαν δ.παν εσχάτως 
Δασμών πονηρόν εύβΐβώς παύσας 2χε£, 
Καθ* δν τις ήνάγχαστο πάς συνείσφερε ι ν 

4Η60 Ύττέρ 6' έαυτοΰ χαΐ «ροτόντων άλ''>γων, 
Έτήσιον νόμισμα τφ χοινφ φόρον • 
Και δημοσίας οδσας αρχάς ώνίους, 
Πρ^ς δ' αν> διοικήσεις τε κοινών πραγμάτι^ν 
Παύσας παραίχεν άδοτ\ τοϊς άξίοις* 

4065 Κα> τάλλα δ' άρχης ευτυχώς V διέπων • 
, Πλην Συγχυτικών καΟυπαχ&ε\; αίρέσει, 

Τάς όρθο5όςων ην κακών έκχλησ{ας« 
Τούτου κρατούντος Οσυμάιιον συνέβη. 
Φύλαρχος άνήρ Άγαρηνών των τότε 

1070 Κλήσιν Άλαμούνδβρος αγαθές τρόίίβυς 
^ Χριστώ προβελθών και μυη^ε\ς ε Ικότως 

ηρ?>ς ορθοδόξων άρχυΟυτών πριμένων, 
Έπειτα ^απτίσματο; αύχεϊ τήν χάρ«/• 
Ταΰτα μαθών Σεβήρος (20) αυτού ποιμένχς 

1015 *Ανιέρους πέπομφε πρ^ς τούτον τάχος. 
Σπεύδων δι' αυτών εΙς εαυτόν έλχύσαι 
Έπέ\ δ' έρασθεις πίστεως Χριστού πέτρα 
"Ασειστος ην, μέτεισιν αυτούς ώδ£ -πως• 
Ποιεϊ τινά οΐ των ύπ' αύτ^ν έχκρίτων, 

1080 Πρό^οδς ψιθυρίζειν τι προσκεκυφότα, 

ΚαΙ τών βιδελυρών ποιμένων δεδορχότων, 
Είταφύλαρχος άλύειν ύπεκρίθη • 
"Ηρονΐο δ' οΐ μ^ν αϊτών • ή δ' δς τάδε • 
'ίΐς μηνυθίηναι Μιχαήλ ιτρωτοστάτην 

1085 Κα\ ταγμοτάρχην άγγέλο)ν νυν τεΟνάναί. 
Ι^ Τών δ' ουκ άνεκτον τ^/ν λόγον ποιούμενων, 

Ό δ' έχκαλύψας τδ δράμα, τοΙς δ'άντέφη• 
Και πω; παρ' ύμίν συμπα^^Ιν θείαν φύσιν 
ΆνΟρωπίνιι, πίφυκε νυν δεδογμένον; 
• 1090 •Κκ τούδ' ά7ετλλάττοντο κατησχυμμένοι. 
Πί^ογνούς βασιλεύς οδτος ούκ οΗα χόΟεν 
'ϋ; έκ κεραυνών αστραπών εΐίμαρτό οΐ 
Βίου γενέσθαι κα\ βασιλείας πέρας, 
Θάλαμον δ' ανήγειρε κάλλιστβν δόμον 

1095 θολωτδν αύτΙ>ν καλίσας φερωνύμως• 
Έν ψ διάγων αστραπών (ϊηγνυμένων 
'Εξαπίνης εύρατο τέρ\^α τοΰ βίου. 
Ουτο,- Μυσών τε χαΐ Σκυθών παρι<ΓΓρ{ο;ν (20) δείΠεοΙ δονεΓϋ^ ΑπίίοιΙιίΛ• |>:»ΐΓίαι\1ί.Ί Ιιχιχίίοϋϋ δ}ηεΙι3(ΐίευ5 βΐ ΤΙίαοραδςΙιίΙεδ. ?ι1 Έπίβρομοί; λβίας τε μάχας έχχλίνων 
1100 Έκτκτε τεΓχο;εδ μαχρ^ν χεχλημένον 

Άνδρα τε φριχτών είδβ νύχτας καΟ' δπνου; 
Τ6μον χεροΐν φέροντα χαΐ φάσχοντά οΐ* 
"Ορα διά σήν φευκτίαν δυστειστίαν 
Ζωής βίς επτά σης άτεαλείφω χρ<$νους* 
!Ι05 Χαλχου τ' 4νιστ| χίονι στήλτ^ν Ταύρου (Ϊ1) 
Της πρ\ν πεσουσης τψ χρ6νφ τψ τιαμφάγφ. 

ΙΟΤΣΤΙΝΟΣ Ο ΘΡί^ ΕΤ. θ'. 

Ο&τω λ(πόντος ^Αναστασίου ρίον, 
ΊουστΙνος βρςίξέξ άσημου τοΟ γένους 
ΕΙς Ι^ψος άνήνεχτο της χραταρχίας, 

4 1 10 Αυτήν ίχων Ανωθεν άφωρςσμένην 
Μαρτύριον.βΐ, χινβυνεύων τεθνάναι 
Πρ^^ς διχδρου πρ\ν, ξύεται πρ6ς αγγέλου* 
'Ανήρ προσηνής εύσεβδφρων άγχίνους. 
Τους πριν φυγάδας πίστεω; ορθής χάριν. 

1115 Αυτός χατάγων χα\ τιμών ώσπερ δέον, 
Στοίχων τενάρτης συνό^υ θείοι ς δροις 
δόγματι πάντας τήνδε θεσπίζει σέβειν, 
Κα\ ταΐς πρ6 αυτής έγχρίνειν θεοχρίτοις* 
Κ.α\ τους έν αύτ} Πατέρας θεηγδρους 

1120 Καταγραφήναι διπτύχυις έχχλησίας. 

Ιουστινιανός ο μέγας ετ. αη'. 

Κα\ τούδε βίον χα\ χράτος λελοιπδτος, 
Σχηπτουχ(αν είληψε τήν των Αύσδνων 
Τουστινιαν6ς μεγαλουργός χράτιαρ» 
. Πολλών δομήτωρ χα\ χαλών δομημάτων» 
1 125 Ναών, γεφυρών» άστέων, λαμπρών δόμων, €.ΕδΑίΙΕ5 51 ιιιυηιιη ΓυηιίανΗ ιπβριΐο (Ιίοΐυιη Ιοη(|;υιη. 

ΜβΐΗ νίη ΐβΓπΰοΒίη βρβοίοιη ν'ιϋίΐ 

ρβΓ ΒΟίηηίΓιη), ρΓχΙαίο 1ίΙ)Γ0 (ΙίοβηΙβιη ιΠ)ΐ : 

Ειι 6^0 ρΓορίΰΓ ΐυΑιη ρβΓΥβκιιιυ Μ^να 

1)18 ββρίβυι νίΐφ ΐιΐφ αιιηο» άβΙβο. 

ίί »η€ανη βίαΐυβίη οοίπηιηββ Ταογϊ ίιηρο8υιΐ, 

ιιιιϋο ρηοΓ βχοΐ(1βΓ3ΐ β(ΐ3θί ΐιηριιΙ&λ ΙβιηροΓΟ. 

^υδΤIΝυ3 τπκαχ αν. ιχ. 

δίο «ηυαβηΐβ νίΐ9ΐη Αη&βίαβίο» 
οπυβ ο1)8ΰυΐΌ ΤΙιγφχ ^υ9ι^ηϋ8 κβηβη 
11(1 ίιηρβπί Γ98ΐί((Ίυιη «υΜαΙυβ €51» 
ςυοιΙ ίρ8ί ΰθΒΗΐυ8 ρΓ9Β(ΐ€8ΐίη3ΐυιιι Γϋ6Γ«(« 
£]ιιβ Γβ! ίη(1ί€ίυιιι Γαίΐ, ηυοά & (]Ίγ.ογο 
]&πι οο(Ί<1βιΐ(Ιυ8, λΐ) &η|;β1ο 681 «Γβρίυβ. 
ΥΐΓ ΓυΙι ιηίΐίβ, 8αηί (1ο((ΐη9ΐί8, ρβΓβρίε», 
ηιΓι Γ601» 0Η6ί €Αΐΐ83 εχΐ0ΓΓ68 ΙιοιηΊη68 
Γ6(]υιΙΐ »(({ΐιβ (Ιβϋίΐο ιη ΙιοηΟΓβ 1ΐ2ΐ)υίΙ : 
1ΐΦΓ6η3ςιΐ6 <]υ3Γϋί β^ηοάί (ϋν!ηί8 ρΐβΰίΐίβ, 
βϋίοΐο 6υη€ΐί8 ηι&ηϋβνϊΐ Ιιεπο 6ο16Γ6» 
6( 6υιηρποΓυιιι νοίαίΐ ΓβρυΐΑπ ηιιιιΐβίο; 
Ρ8ΐΓ6$ςυ6 6]υ8 «υοΐοΓββ 060 «ίΠαΐοβ 
Ε(χΐ68ί» <1ίρΐ]Γ€ΐιί8 ίη8€ΗΙ>ί ηοιηίηίίΐίιιι• 

ΙϋΒΤΙΝΙΑΝυδ ΙΙΑβΝυ» ΑΝ. ΧΧΧΥΠΙ. 
Ρθ8ΐ<ια3ΐιη ^ι18I|Iια8 ?ίΐ3 Γβ^ηοςοο 06$8ΐΐ, 
ΒοπίΑηοΓυιη 8€6ρΐΓ0ΐη ιηβηυ οοιτίρηίΐ 
ιη«ι^ιιί&ΰ08 Ιιηρ6ΓλΐθΓ Ια^ΙΙκίβηηβ, ^ 
ρυ1(ΙΐΓ0Γαιη ρ2ΐ88ίιη 0ΐΐ€ΐθΓ »<ϋΗ€ΐοηιιη« 
(ΰΐηρΙοΓυιη, ροικίιιο), υΓΐ>ίιιιη, ραΙβϋοΓυηο» Ά)Λωντε πλείστων χτισμάτων χαινουργέτης* € &1ίθΓΐιιηΐ|υ6 ιη^^ηο ηυιηβΓΟ 3Κϋίηοίοηιιη ; Ονπερ χορων\ς απαράμιλλος πέλε( 
Ναός σοφ(ας του Θεού τε χα\ Αδγον 
Τών πανταχού γης θαυμάτων θαύμα ξένον. 

1 1 30 Οΐίτος στρατηγοίς ήν χατ ορθών τάς νίχα; 
Βελιααρ(φ χα\ Νβρσ^ τοί; γεννάδαι;* 
Σωρούς απείρων χρημάτων χρυβαργύρου 
Έχ παντοδαπών ερανισμένος τρ'^πων, 
Ταΰτ* ήν αφειδώς έχχενών όσημέραι 

1155 Είς Βαρβάρων &μυναν, εΙς χτίαεις δόμων* 
*£.φ* ο( χλόνος γης συνέβη φριχαλέος.. 
Έμφύλϊό; τε ηρός Ουζαντίδί μάχη» 
Καθ' ήν μυριάριθμον Ιχτάνθη στίφος, 
Μυριάδας τέτταρες άνγ)ρημένων• 

1140 Ήλ«> πολύ τε πλήθος ά^|&ενοφθ<&ρων» 
^ύνπερ χολαατής άβυμπαθής ευρέθη. 
Ο^ίτος βραβευτής συνόδου πέμπτης Εφυ, 
Ήτις τετάρτης εμμένουσα τοΤς δροις, 
'έίριγένην, Δίδυμον, συν Θεοδώρφ 

1145 Μοψουεστίας αίρετιχφ ποιμένι* 

Έχχηρύχτους τίθηα& χαλ βδβλυχτέου^ς• 
Έν τφδε χα\ σύνευνος ή Θεοδώρα 
ΜερΙς αγαθή χα\ Θιου θεία δ^σις 
Βοηθός άνθάμιλλος είς τά πραχτέα* 

1150 ^Ης Εργον οίχος τών σοφών αποστόλων* 
Οϊίτος προς αύτφ τφ τ^λει τφ του βίου 
'Αλίσχεται φευ α!ρέσει βδελυχτί^, 
Μεθ* ής φάος λέλοιπεν ηλίου τόδε. ςαοηιηι ίη€θΐηρ9Γ«1)ί1ΐ8 οοΓίΝΐΙβ 681 
ιβηηρίαιη βαρίεηΐίχ Οβί ν6Γΐ)οςυβ βίηΜίοι», 
ηιΐΓ&εηΙοΓίιια ίη ογΙιθ οαιηίικη ηίλχίιουηι. 

ΥΐαΟΓίΑβ Ιΐί6 ρ6Γ (]υ€68 Ρ»ΙΓ}|5«1 8<Ι08 
ΝαΓ86Ι6 86 Β•Κ88Γίθ ?ίΠ8 •ΐΓ6ηΐΐί8 : 

866Γνθ8 6ηίπ>«αΓί ιΐΓ|[6ηΐίςαβ, 
ςαο8 ίηηυηΐ6Πβ ιηο(Ιί8 6θη([6Γ6ϋ&Ι, 
ιΐβίιι 1αγ^6 ςοοίΐιΐίβ ρΓθΓυιΐ(ΐ658ΐ 

8ΐΠ16ΙΙ(ϋ8 8β(]ίΙΐ6ϋ8, ρΤ0ραΐ88η(1ί8 ΒαΓΐ>8Γί8. 

5υ5 60 ιηοΐιΐ8 οοηΐίβίΐ Ι6η^ ΙιΟΓΠίΙοι», 
3ΐ(|ΐΐ6 ίο αΓΐ)6 Β^ζλΐιΐίο 6ΐνΊ1β Ι)βηαιιι, 
ιη ς«ο ρΙαΓΪιηΑ ΙβΓΓΟ €3Β81Ι ίυίΐ 
ΐυΓΐ>8, ηιΚΙΗ» 8€ί1ί€βΐ ςαλίΙΡΑ^ίιιΐ». 
ΡΙυΓίηΐΜ ςιιοςυο (]6ρΓ6ΐιβιΐ8ί8 δοάοιηίΐΐβ, 
^ ΙιΟΓίιιη ίιηρ6πιΐ0Γ Γαί( Ιη6ΐ6πΐ6ΐΐ8 νίηϋθχ. 
Ι(ΐ6ΐη ουηνίΐ ίΐ6Γί ςυίηίαιη 8]τη(Νΐυπι, 
ςα» ΟηηΗ6Γΐιΐ8ΐ8ΐ6ΐΐ8 ηυβίΓΟβ Γ6{[ΐι1ί8 ^ 
0Γί(|[6η6ΐη Αίςυβ ΟίιΙγηιαηι 6υιη ΤΙι60(Ιογο 

Ιΐ9Γ6ΐΐΟΟ ρ88ΐΟΚ Μθρ8α68Γΐ« 

ιΙιιιηη8ΐ08 8&€γο 8η5()ΐ(ϋι «ηβΐΙιβιηΑΐί• 
Τυηο βΐί&πι 6οη]υχ Οχ&ζήΒ Ίϊϊ^σόοτΆ 
ρη£€ΐ3ΐΓυιη 0^1 ϋοηαηι 61 ρ»Γ8 ορϋηια 
ϋ6Γβη4ΐΊ8 Γ6ΐ)υ8 9Βΐηυΐ3 8υχίΗ3ΐηχ 6Γ&Ι. 
1ρ88 88ρίβηΐίυηι 8(ηιχΙι »(ΐ6ΐη 3ρο8ΐο1θΓαιη• 
^^ι11 νΐι» ΐ6Ρΐηίηο ρΓοχΙιηυ) 1ιΐ8ΐπιΐ8ηα8 
ίη οχΜΟΓιηάϋΐιι Ιΐί6Γ€»1ιη Η6ΐι ίηβΙϋΗ, 
<)ΐΐ3 ίπη6χυ8 βοΙίβ 1ιυ|«ΐ8 Ηΐ06ΐη (!686ΓαίΙ. (21) Νΰοιρβ 5υαιη βίΑΐυΑπι ροβυίΙ Αιιαδΐ25ΐυ8 Ιοοο βίαΐυχ ιΐΰοίϋα» ΤΙιβοϋοβϋ. δ5 / ΕΡΙΐηΛΜΙΙ 

^υδτιΝ1^δ ^υΝίοιι αν. χιπ. 

Γθ5ΐ Ιιυηΰ Ιυβϋηιιβ οοιηίβ 2ΐςιΐ6 ρίυ^ 
ΟΓΟΑτίΐ « Ι>60 ϋαΐηοι Γ6£;ίυιη 5ΐ6ΐηιη3, 
βΐ νίΓ ^>^9^[ιη^ι^^ιιβ 61 1)θηΐ}$ ιιηρβΓΑΐΟΓ» 
Ιΐϋηβηουβ» Ι)6ΐΓινο1υ8, ιηοάβδίο &ρΙπΐιι, 
|)ΓθΙ>αβ, ιη3^ΑηίΐΑΐΐ8, ιηίΐΙ Ιη^βηίο. 

ΙΙΐ€ νβΙΐΙΙ &ΓΟβ ^^ 1)0Ι»3 Γ6(]υηϋ3Π9, 
νίΓΐΐΐϋ1)ΙΙ8(ΙΙΙ6 Γ6|[6 (ϋ§[ηί8 ρΓΦ(Ιίΐ118, 
}Ι18ΐ!ΐί3 141116η ΠΙΑ^^ίβ ρΓΧίΐ|}|^6ΐ>&1» 

1|)&ί §0€Ϊ21» Γυίΐ Γοβ(ΐ6Γ6 €0Α]υ$'Γι 

ίβΐηίη» Ά 060 4θ€ΐ» 06ί(Ι<]6 Γ6ν6Γ6ΙΙ9, 

8ορΙιί2 ϋίΓ.Ιβ, ιηοηΐΗΐβ ν6Γ6 «ορΙια. 
ΗβΒΟ οΓι&6Η8 βρ6ΐη Ιί:Γ6η<Ιο «(»(6ΐιι ΐΓΪνίΐ. 
Ναι» 6ΐ8(ίη^υ6η(ϋ8 Γ6η6Γ3ηΐ»υη) 8οηίΙ)ΐΐ8 
ςυοίηαοί ίη οτ1>6 τβ%\ά ?βΓβ3Γί Ηονίι, 

«ΠβηΟ ΧΓ6 ΡΓ68808 6χρ6<1ίνίΐ» ^ 

5γη9^]ΐρ1ΐ38 Αίφιβ ρ^<ζιιο^^ »(1 86 Γβοορίι ; 
ςυοΓϋΐη &1ΐ6Γυιη ϋοιηΐηίδ ΓββιίΙιιί ]υ8^ίι, 
«1ΐ6πιιη Ι^ηί ΐΓα(ΐ6Β8, Γβιη ιηαίαιη 9ΐ1>5(υΓιΐ. 
3υ8ΐίηιΐ8 ίπΙίηη»ηι «ΟΓροΗδ οΙ> 60ΐιιρ.'^{;<'πι 
ηΓ0<ιυ6 οΐ) ιιιαΓΐ)υιη ρΓοάίβηβ ίη ρηϋΐίοηιιι» 
1ιοη)ίηι1)υ8 ίη]ιΐ8ΐί8 8υχίΙ ίηιρυιΙβηΓϋπι : 
ςιΐ3Γ6 πιΟΒΓοήβ ]»6υΙο 6οη(ίχυ8, 
€οη8ϋϋ<|ΐΐ6 ίηορβ οιιπι 1>»ν!4ΐβ αίβϋ^ι : 
0αί8, ΟΓΟ» νίηϋ6ΐ Ιλίυβ Ι6(;61 ηιβαιη ? 
ϋυί» «ϋ?6Γ83ΓϋΒ ιη6€ΐνη α(1?βΓ825ίΐυΓ? 
Τυιη <|υί<ΐΑΐη &(ΐ8ΐ3ΐΐ8, 06υ ςιιοηϋ&ιη Ι8α1»&, 
\Ιγ &ηιιηθδΐΐ8« ίηΙ(]υϋ;ιΙί8 οβοτ, 
ηβχ, ΙιιςηίΙ, αϋβαιη ; ορβΓα ιηβο ρΓΟίηρία 68ΐ. 
£γ|;ο 18 οΙ)Ιίηιιίΐ ηααηυβ ρηκίοοίυΓ». 
11ιιιΐ6 Γ6Χ ΙιοΓΐΑη(Ιο Γ6€ίΐ ληΊιηθ8ΐθΓ6η} 
€οηΐΓ& Γ&ρ»668 Ιιοηιΐ6ί(ία8ςαβ Ιιιρο8. 
βκν 1816 81(1 Γ6ΐη |$6Γ6ηα«ιη σιιιηίιιΐδΓιιίΐ. 
Εγ||;ο ϋυιη ]ιιη(1ί€0 ρΓΟ ΐηΙ)υιι«1ί $6'^6ι» 
«ΐυίϋϋπι 86(!β88Ίΐ ίβιιοΙ)ί1ί8 Αΐηιιβ ρϋΐιρ6Γ 
ιΐ6 νίΓΟ ηο1>ίϋ 8ρΐ€η()ίι1οςυ6'6χροΐηΙ«π8^ 

ρΓ0ρΐ6Γ ίη]υΓί3Β €Πηΐ6η 61 ΙΙΙ8ΐ6Α€Ϊ1ΙΙΙΙ. 

Εγ^ο |8 ρβ> οαΐί 3ΐΐ€ΐθΓ6ΐη ΐπ ]α8 νοοβΐ* 
€(ΐιί νλ(Ιίπ)οηιυηι (Ι686πΐ. Υαν^Η ίιβηπη : 

ΗΙβ 8υρ6Γΐ)Ί8 Γ6ηΐ ρΓΦίΟΓΙΙ ϋυΓίΙ>4Ι8• 
1ϋ Ιΐ1)ί άΆΧΟή ρθΐ6βΐ3ΐί8 Γ6(;Ί 

ίιιηοΐυίι* (Ιίοΐυιη Ι8υ(ΐ6 (ϋ^ιιυιη ρΓΟίυϋΐ : 

5ί φΐΙϋ61ΙΙ ίρ56 ΡΓ3Ρ16Γ ί»» ςΐΐίϋ Γθ€6ΓΟ, 
ΙΐΟΓίΟΓ (|6 Γ6§Ϊ0 (ΐ6ΐΓ9ΐΐ2ί& 11)6 ΙΙίΓΟΙΙΟ. 
Ι($ίΐΐΙΓρΓ»ίθΓ.ΓαρΊ6ΙΙ8 €λ οοκνίΥΗΐ 

Ιιοπιΐπβηι ϋΐυιη ίοΠ^ Ιιιηο ρπιηιΐβιιΐ^ιη* 
Ρ&ιιρ6η8 63υ8&η), ιιΐ ραΓ 6βΐ• οο^ηονίι ; 

αΐΐηςΐΙ6 Γ8ρίηΦ ΟΓΙΐηθΙΙ 6ηΐ6Γ$ί886ΐ9 

ρ]»ςί8 ηιβηΐο ίηιρο$ίιί8€98ΐί((2ΐΐ ι*6(ΐιη 
ρΓθρΐ6Γ€θηΐ6ΐΐφϋ ]ικ1ΐΰϋ ίιηριΐ(ΐ6ηιί'>)ΐιι. 
λΙυΙίΑΐη ρΓ»ΐ6Γ6λ ΓΒρίΑ ρΓΟ Γϋ ρυΓ$υ1ν6Γ0 
Ιοπ26 {[ΓανίοΓβιη εο^ΐΐαΓ ϊΠβ ΐι•νί((ΐ8: 
6&ιη<]υ6 ρϋΐιρ6τί ργχΙογ ΗηΙκΜίϋβιιι ΙγΊΙιιιΚ. 

ΤΙΒΕΚΙϋδΑΝ. ίγ. 
υΐ)ί 4ιΐ8ΐίιιυ8 8ΰβρΐπιιη οιιιη νίΐ3 Αΐηίβίΐ, 

6Χ$ΐίΐίΐ Ίΐηρ6Γίί 8ΙΙ666880Γ Τΐ1>6ΠΙΙ8 

Γ6ΐί|;ίηιιί3 :ιιη;ιιΐ8 Ιιρηιο Ιοιιαιη^υο ΓονβΓβιιβ» 
ιΓιΙιϋ ίη Ε6€ΐ6$ί2Β ίηδίίΐιιΐίδ ίηηονΒπ», 

&6ϋ ίη ρΓΧ5ΐΤίρΐΪ8 €011<)1ΐί(;8€εη& Π*(ξ<ΐΙί5, ΟΗΚΟΝΟΟηΑΡΗί 56 

Α ΙΟΤϊΤΙΝϋϊ Ο ΝΕΟΣ ΕΤ. ΙΓ• 

ΜβΟ' 8ν προσηνή;, βύσββής ΊουστΙνος 
1155 Κοσμεί τ^ βασίλειον έχ ΘεοΟ στέφος, 
*Ανήρ πβριδέξιος, άγαΟ^ς χρ&ιωρ^ 
Εύεργετιχ^ς, ευμενής, ταπεινόφρων, . 

• Χρηστή, μεγαλόψυχος, ήπ(α φύσις* 

Οϋτος ταμεΤον αγαθών πεπλησμένον | 

1160 Έν βασιλιχαΙς άρβταΐς διαπρεπών 
Διχαιοσύν^ μάλλον ήγλαΐσμένος* 
^φπερ συνηπτο πρ^^ς γάμου χοινωνίαν 
Γυνή θεέφρων χα\ βε&ν φοβούμενη 
Κλήσιν Σοφία, χα\ σοφή τις του; τρ^που^* 
1165 ^Ης Εργον οΤχτος άπίρων χα\ χρηστότης • 
Αυτή δανεισταΐς χαταβαλουσα χρέα 
ϋ "Απασιν οΓς οΓκησις ήν αδτη πόλις 

Χρεών λύσις δ" δφλουσι χαθισταμένη, 
^Εγχραφ^ς άπείληφε, μνή μονάς δ^ις» 
1Π0 *Ων θάτερον μέν τοϊς Χδχτημένοις νέμει, 
Τ6 δ* αυ πυρ\ δίδωχεν ε!ς άμνηστίαν - 
Οδτο; νοσίϋδου; σαρχίου πλάσιν ί;^ν 
Κα\ μη προΤών συχνάχι; έχ τής νόσου 
ΆρΛαχτιχοΤς ηΟξησεν άναισχυντίαν. 

♦ 175 'Ρομφαίςι λύπης τοιγαρουν τετρωμένος 

Μετά Δαβ\δ Εφασχεν Απόρων τάΐί' 
ΎΙς &ν τιμωράς συμπαραστήσαιτό μοι ; 
"Η νυν Ανα^τήσαιτο χατ* άντιδίχων ; 
Κα\ τίς παρελθών, ώς ΉσαΙας πάλαι, 

1180 'ΑνδρεΙος άνήρ Χ4\ μισών Δδιχίαν, 
"Αναξ, ΙδοΟ πάρβιμι, χέχρησό μοι. 
(] Έπαρχιχήν εΓληφεν ούχουν &ξ(αν, 

ΙΙρ^ς δ* αιί σθένος χράτιστον έχ βασιλέως 
Καθ* άρπαχτόρών χα\. λύχων βροτοχτόνωιν 

411^5 ΟΟτω χατωχύρατο τάνδρ\ το*σθένος. 
Έπε\ δέ προύχάθητο χρί.ωνώς δέον, 
Προσηλθεν αύτφ δυσγενής τις χα\ πένης 
Κατ* &ν^6ς Ιστάς ευγενούς περιβλέπτου» 
^διχία; Εγχλημα χα\ φαυλουργίας. 

Μ 1.0 Μετακαλείται τ6ν (ϊέχτην τήςχαχίας* 
Ό δ* ούχ άπαντ^Ι' χα\ πάλιν δΙς μηνύει* 
Κα\ πάλιν αύτ^ς ούδ* άχροις ώσΐ χλύων. 
"ΗχουστΟ ταΰτα τφ δ<$τΐ) τής αξίας* 
^Η β* δς παρε\4θυς άζιέκαινον λόγον* 

1195 Καν αύτ6ς ειπών άδιχών Ιγώ πέλω, 
Κατάσπασόν με του βασιλείου θράνοιι• 
Κάντεϋθεν άνάρπαστον έχ συσσιτίου 
ΤΙν άνδρα λαβών έστιώμενον τΰτ». 
Καν συνθιχάσας τψ πένητι πρ&ς βίχην, 

ϋΟΟ Και χαταλαβών άρπαγ|) χεχρημένον, 
Αίχίζεται μάστιζιν αύτ6ν άξίαις 
Τής εΓς διχαστήριον άναισχυντίας* 
/ εισπράττεται δέ χα\ δίχην αδικίας 
Ι'^Γσπραξιν ών ήρπα^ε πολλαπλασίω* 

1205 Κα\ ταΟτα τφ π^νητι δίδωσι φέρων. 
ΤΙΒΕΡΙΟΣ ΕΤ. Δ'. 
Τούτου τ6 βιουν χ.α^ χράτος λελοιπότος, 
Άρχει μετ' αύτ^ν Τιβέριος του χράτου;, 
Φιλευσεβής τις χα\ θεοΰ τρέμων νόμου;, 
Μτ,δεν νεοχμών των εΟών Έχχλησία;, 

ΙίΙΟ άλλ'<ξομαρτών τοις νόμοις τοις κει^ίένοις, Ο 67 

Σοφώ^ φυλάξας τ^ θ«τϋ μητρ\ 9ίβ«, 

Μ«{λιχος, «ύέντβυχτος, ή^υς τοΙς ψίλοκι 
*6χθροΙ( €^ β£ΐν&ς χα\ τιθ<{( οφυη Μος 

42Ι5•Καλο«ς στρατηγοίς χα\ βτρατών βύαν^ρίςι* 
ΟΤς συγχαθβΤλβ δυσμ«νών «ολλάς πόλ<ις, 
Α•ίαν μαχράντ* ήλαββ λάφυρα σχύλα* 
Κ2ς κάνεα φιλάτιμον αύχων τήν χέρα 
Ε(ς Ιν^Δν ο!χτ4ν τβ χα\ ιττωχών Μβιν' 

1220 ΚχΙσίίς χζ ναών χαΊ δόμων γηροτρόψων. 
*0ς αΙχμαλώτους βαρβάρους Πέραας κάλαι 
ΒΙς τήνδ* Αχθέντας τήν βασιλίδα ιιΑιν 
ΒΙβτημφίαχώς (ν στολαΐς σψάς έντίμως 
ΕΙς ΙδΙαν πέπομφ«ν ήχβιν πατρίδα* 

12:25 Έφ* οΰ ιηκομφώς *Α6άρ«ιν άρχηγέτης 
'^τησεν Ανδρας τ€χν(«ας χ<(ρ«νΑχτας 
Αύτφ σταλήναι πρ6ς βαλανβίου χτίσιν* 
*0 δ* αύ λαβών, γέφυραν Ιν ^Ις Ίστρου 
Τεύξας, Ιχάχου *Ρωμα1δος τους δρους• 

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΕΤ. Κ'. 

1250 Τούτου τελευτήααντος κυσεβώς βίον, 
Μαυρ(νιος χράτιστος Εσχε τ6 χράτος, 
*Α'^ρ μεγαλ^χος ανδρεία φύσις, 
Άλλος τις Ιώβ άναφανε\ς γεννάδας, 
ΚαΙ μαχαριστ6ς του τέλους χρηματίσας* 

1235 Τίλλα μλν ούτος π^σιν ζν πεψιλμένος, 
Ήδυς, Ιλαρδς, ευμενής αυτοκράτωρ* 
"Ήθος βεβηχ&ς» ΙμβριΟΙς προδειχνύων, 
Είδός τι σεμνών άξιον τυραννίδος, 
Φρενών βάΟει, σώματος άλχ|| τ^ έμπρέτκων^ 

1240 βεοΰ συνιε\ς εΙς Οελτ^άτων τέλος. 

ΙΙλήν είχε χαί τι παραχνίζον τφ (&έδίρ» 
Ή τφ σίτφ τι χα\ ζιζάνιον τάχα, 
Φειδωλές ύπείληπτο πάσι χα\ γνίφων (22), 
Ήττων τε χρυσού χρημάτων οΐίτος χράτωρ' 

1245 Κα\ δήλον έξ ών χατερεί τρέχων λόγος* 
ΈπηλΟεν άρχων *Αβάρων βρ^χη τότε 
ΧΟν αμύθητου στρατιάς όμαιχμί^, 
"Ηλασε λε{ανχα\ λάφυρα λαμβάνει. 
Κα\ πλήθος Ι^ώγρησεν άλλο μυρίον 

1250 ^Ανδρών» γυναιχών, χα\ βρεφών, χα\ νηπίων, 
Ές χιλιάδας ίξ δΙς άρι&μουμένων. 
Και τί μβ δεΙ γράφοντα μηχύνειν λόγον ; 
Ίστά τιμήν σφών χιλιάδας £ξ μ4νας 
Ή βαρβαριχή φιλόχρυσος χαρδία' 

4255 ΑίτεΖ τ(δο/θ^ν, προσφέρει τι χχ\ β ας* 
Ό μέν βασιλεύς φευ προτιμεί χρυσίον* 
Ό Βάρβαρος δ& (μή ^γ{)ς μοι χαρδία) 
\1 θηριώδους, ω μανιχής χαρδίας 
Κτείνει τοσούτον μι/ριάριθμον στίφος- 

12ϋΟ ΑΕματόφυρτος Ιλχεται /λ^ΰς αίμάτων, 

Ός χατά πρανούς ύδωρ ψυχρ6ν λχτρίχον* 
'Αναξ συνηχεν Ιμμονον φέρων φρένα, 
ΑΙσθητιχήν χαρδίαν, ως σής όστέων 
Ήπερ χαχου γένοιτο τελχίνος φθδνφ. 

4^05 θ£6ν λιπαρε? του μίσους τάς εύθύνας ε/Ε8ΑΒΒ8. Μ 

Α ιη»ιΗ Αάορϋν» Ιβ(|[1ΐίιηυαι ο1>ε0(ΐυίυηι 
ρΓ9Βΐ)«ιιβ ρΓυιΙβιιΐ€τ 8ορΙιία Γ^Ιη». 
νίΓ Μ^ηάΜ» €οιηί«, ]θ€αΐι<Ιυ8 Μΐηίοίβ, 
Ιιθ8ΐίΐΝΐ5 ΓοπιιΙ(Ι«η()α8 ςαοβ ΙοΓΓβΙίΑΐ 
6|Γ6{ϋ8 ΓοηΙ €ΐιιη ηιΠίΙβ άαβ'ώα•» 
ςαοηιαι νιΠαιβ ηιυΙΙϋ υΓίιβε Ιιο•ΐίιιη 
(ϋΓαιΙ, βΙ ορίπΜ» ηίληαίιίλε ΓβΐηΙίΐ. 
Ιάβαι ηοοίβΰλΐη αιη€ΐί8 ροΓΓβχίΙ ιηαηοιη 
€ΐβοιιβηβ βτ%Λ ηιίββΓΟβ, ΙαΓ§ιιβ ίαιΚ^ί•, 
•ΐΓΟθΐκϋ• ί^ίορΙΗ θΐ ^βπΜΓορΙιίΜ ϋβϋίΐαβ. 

ΒιγΙμΓ08 6ϋ9ΐηΐΡ6Γ8«8 €8ρΓΐν08 4]ΙΙΟΙΙ(Ι«ΙΒ 

Β4| Ι^βηο Ιρίάυοίοε ιΐΓΐ)6ΐη η%η\ ββάβυι, 
βΐη^αΐοβ 6νοΓο»Ιθ8 (ΙβϋΟΓίβ ν€8ΐίΙ>α$ 
•ά βοΜ ΓβηιΙβΗ ριΐΗΜ ρο8ΐ1ίηιιηΊο• 

ϋ Κβ^β 80.1» ΙΐΜ, 16^108 ΑΙ)3Γοηιιη ρηΐΐθ€ρ8 
ιηί8ΐι ςιιί ρβίβΓβηΐ <1&Η 8ίΙ)Ι ορίίΙσ«3 
»ηί8 ρβΓίιοβ «(Ι εΐηΐΰΐαηιη ϋλΙπβΙ : 
ςυοβ υΙιΙ 90€6ρ!ι, ροηΐβ]αηχΙ( Ιβΐηιπι, 
λίςυβ Ιιίιΐΰ Κοιη8ΐιθ8 ίΙηβ8 ν29ΐ8Γ6 οα&ρίΙ. 

ΜΑϋΙΙίαυδΑΝ.ΙΪ. 
Ρθ8ΐ<|α»ιη Τί()6ηο8 ριβ τίΐΑΐη οίΑίιβίι, 
Γ6{ΐιαιη οΐιϋηυΐΐ ΗίΐιιΗείυϋ ρΓ«$ΐ&ηΐί8κιιιια9 
νϊΓ 108^111 βρίηίαβ, Ιηάοΐβ Γοηί ρΓΧ(ϋΐυ$, 
λ1ΐ6Γ ςικκίληιηιοάο τίβα8 ρ8ΐΙ«η(ί8 ^ο^)V8, 
▼Ιΐ« 8α9Β ΐ6Πθίΐ)θ Ιϋυ(ΐ2ΐΐί$8Ίιηυ8. 
ΙΙΪ€ υηί?€Γ80 ρορπίο Ιη ^πιΟΓβ Γιπ(, 
Βϋ^νίε, Ιιίΐ8Π8, 1)ΰηίνο1υ8 πηρβΓ&ΐοΓ, 
ιηοηιιη οοαδίαηϋααι ||[Γ3τ1ι&ΐ6ΐΐ)(]υ6ςβΓ0η$, 

^ •Μΐυη ν6η6Γ8ΐ)Πί 61 το%^ ϋί^η•, 
πιβηΓι* οοηείΐίο, €0Γρ0ΓΪ8 νί£[0Γβ οΐυβηε, 
86ηΐ)ρ6Γ(|ΐΐ6 8(1 Νιιιηίιιΐ8 ρΐαείΐα ΰΐίΓδυιιι ιΓιιί{;οη$. 
ΥβΓυηΐιιηβη ίη Γϋ8& ερίη» Γυίΐ, 
61 ΐΗϋοο ζίκ8ηι»ιη 8υΙ)η8ΐιιιη 6&1 : 
ρ8Γ6υ8 &(ς(ΐ6 ανχΓυβ Ιιίο νΙιΙβΙΐλΐυΓ οιηιΓιΐΜΐβ 

8ΐςυ6 811Γί Γλίηβ ΐ9ΐΙΐΟΓ8Ι18 ιιηρ6Γ8ΐοΓ ; 

ςη^ιη Γβηι 86ηηο εβςυβηβ οοηΟηηαϋίΐ. 
Κ6Χ ΑΙ>8Γ0Γυηι ΤΗγ8€12πι Ιαηο ίητ^^ίΐ 
εαιη €οη]υηΐο 6Χ6ΓθίΙα ΙηηυιηβΓΑΐΜΐί, 
ρπΒϋ^ιη 8ΐ>(1υχίΐ, ηΓ.8ΐιοΙιΊ:ι• τζρηιί* 
Ιη ΙΓΐ8 ίη((6ΐιΐ6ΐη ΐυπΗλίη 66ρίΙ νίν^ιη 
▼ΐΓΟΓυπι 61 ιηιιΙιβΓυιη 86 ριΐ6ΐ1θΓαιη,' 
ςυοπιιη ευιιΐ ηυιιΐ6Γ8ΐα ιηΠΓι& άαοάβείπι• 

ΡΟΓΓΟ υΐ ΙΓΐ8ΐΟΓί8ΐη Γ6ί ρ&ηΟίΒ 6Χ86ςΐΙ8Γ, 

ο Ιιΐ8 είιηαΙ 6αη6Γΐ3 ηαιηηιυιη Ιΐ8υ(Ι ρΐυβ 86χ ιηιΙΙϋ 

1ΐ8Γΐ)8Γ(ςβ •ν8ηΐί8 ρΓ6(ίηΐ1Ι 81:11011 ; 

ρ6ΐίΐ Γ68ροη8υιη, ιηιη&β Ιηΐ6ηΐ8ΐ ςοοηοβ : 
»Ι Γ6Χ Ιιοιηίηίϋα^, ρπο ηβίΒβ! αοΓυηι ρΓχΓϋΠ. 

Τυΐη Β8Γϋ8Γ08 ( βΚι ΐηίΐΐί η6 60Γ ΐΙί8ρ6Γ68ΐ ! ) 

ρΓοΙ) Ιι-ίΙΙυίηυπι Αηίιηυηι 86 ίιιηο$ιιιη ! 
Ι8ΐη κπιικΐ6ΐη ΙογΙιαιιι 6Β86 (ϋ8ΐΓί6ΐο ιηβΓιΙ : 
»ΙΓ8 νοΙνυηίοΓ ΙιοιηΙ Οιι6α18 8•ιικιιίηί8 

ΓΓί)ξΊιΙΐ18 Οΐ1:ΐΙ>ΙΐΟΓ ρ6Γ ρΓ«66ρ8'8<|Ι1Χ ΙΐηίΠΟΓ. 

ΙιΙ 80(ΓΓιΐ ίιηηιοΐ8Π) ηιβηΐβιη βΟΓβηε γ6Χ, 

60Γ<Ιβ (8ΐηβη νΐΐΙη6Γ8ΐΟ, 660 (ΐ6ρ886ΊΐΙΙΓ 
0838 16Γ6(Ι0 ίπνίιΠ ΐη8£ί ί886ΐηθ. 

Οβυιη ι^ΗοΓ τρ^αΐ, 6ί(ο 6ΐι1ρ» ρφη&χη (22) Ιΐ.ι Γο<Ι. 0ιΐ8Γ6 1)ίιΐ6 ηρ€Γΐ6 <Ό^ηο.•$Γίιηιΐ8 
ΙιιΓίϋ νυε3ΐ)υΙο $οιιβιιιιι ΰοιικίυιη 8 Νιγ^Ι» 6ΐί3ΐΒ εΐ)οηίλΐ8 ΐΓϊϋυί, φΐβπι αο€ΐθΓ6ΐη ηοη Γ6€ΐ6 ίοιβΠΙ• 

Κΐΐ €81ΐκίΐ«8 111 Ι6λίθ0• 59 ΕΡΠΠ/ΕΜΙΙ ΟΠΠΟΝΟαΚΑΡΙΠ ββ III αΙ> $6 ΓΓΐ»6ΐ3ΐ, βΐ ηηίιηιιπ» ευΓα 8θΙ?:α. 
Ει^ο νί8υ$ 681 δίΐΜ ρ<τ 8οηιηίνιη ΟΰΓηοη» 
πιιιΐΐαηι υίΓοςιιβ € 9θχυ ιιιοΠλϋιιιη ΐβΓίΐΑΐη 
αιΙδΙαΓβ οογαιιι ίιη»||ίιιβ €1ιπ$ΐί Οοπιίιη» 
Γο^βιηςυβ Αϋ?6Γ8>ΐ5 €ΐ3ΐηοΓίΙ)υ8 6χρ(>8ΐιιΐΜ*β; 
ιρ80 ρΓ^86ηΐθ Γβιηηυβ ΰοιιΐ ηι^πι αυ(1ί6ΐιΐ€•| 
Τιιπο &1> ίη)&8>η6 νοχ 6ΐηί88» 8οηυίΐ; ' 

υϋίηαιη 18 τβΐΐβΐ ιηαΐοηιιιι ρ<Βη»ιη ΙιιβΓβ 
ηυί 86 8ν8ΠΙϊφ οΚ>8ΐπηχβΓαΐ ρί:ΐΓ«ι1ο? 
ηυιη Ιπ€, υΙΓι 6ΐιρρΓΐ€Ϊυπι οΐβιηβηΐίω €ΡίΙ» 
2ΐη ίΠίο &Η&8 ροβηϋβ βχρ6Γίη;? 
Ι» Ιιί€ 86 ιη9ΐ11β, ν6Γΐ)ο ΐοΐβΠβαο» αίΐ. 
Τυιη 86 ΐΓ2ΐ(Ιίΐιιιη Ρ1ΐ0€χ ίυί$86 αικίϋΐ. 
δοαιοο <1ί8€ΐΐ850, ν6Π58ίιι>αιη νίβυιη ριιίαΐ» 
ί|ΐιχ νΙιΙΊΐ ΐ|ϋ8Β<]η6 ΑΐκΙϋΐ διι 60 &ρ6€ϋΐ€υ1α. 
ΡιοΙίηυΒ6Γ{;ο &(]νοΓ9ΐ ΡΙΓιΙίρρίοιιιιι 

€3Γε6Γβ 6Χ ίΐΐ]υ8ΐΟ, νίη€α1ί8 <ΙΰΐΓα6ΐΪ8* 

ςυ6'8 8ΐΐ5ρίΰίοη6 ιηοΐυ» βυιιι ^πιν&νΰΓαι; 
Ρ&06ΠΙ ίιηρ6Γΐϋ» Τ6ΐιί2ΐιη νίεί8&ίιη 
ρΓ9Β(6Γίΐ8ηιιη ίηφοίΓ^Ι ^η^1IΓί3^ι1ιη. 
ΗοΓυιιι £;β8ΐ0Γυιη (Αΐίβ Ιαίΐ οχίΐυ8. 
ΕχΊιι 6ΐ6Γαΐα8 ιιιοιυ 86(ϋΓιθ8θ 
ίιηρ6Γ;ιΐ0Γ6ΐη αοεΙαιη&νΊΐ Ρΐιοεβιιη, 
ςιιί Γγ61ιι8 2Γΐηί8 Β^ζ&ηΐίυιη νβιΓιβπΒ, 
8ΐ6ΐΐ)ΐ)>&ΐ6 ΟΓηβΚΐΓ Εΐιαπα αΓο1ιίρΓ:£8υΓι$« 
Μοχ ρΓβΙίυπι ορ6Π)8 Γαοΐυπιιη 86 ρυΐανΚ, 
81 λίαιιπϋϋ £6ηη8 0ΐηη6 ριτίιηβΓΟί. 
Ου:)ΐιιο1)Γ6ΐη (16 ιηαιιϋ&ΐο ΟΓϋβηΐί 3ηίηιΐ, 
Ρΐιου» ΐχΓΑηηί, "ηκμιαιη» 80(ΙβδΓΐ88Ίιηί* 
(ιηΐΐΐο οηίιη ςυίιίςηίϋ ίπΙβηιιοϋΊαιη 6λ$(ί11ι) 
ρηηοίρίδ υχοΓ ϋΐιβπςυβ ^Ιαιίίο 
€.τ()υηΐυΓ. Α(Ι6Γ81 8ρ6€ΐ8η8 Μ:ιυΓΚΪιΐ8 
εφ(1βιηςιΐ6 1ΐ6Γθίοο ΐοΐ6ΓαΙ)3ΐ ϋίΓιιηο, 
βΓ3ΐια8 !ιηο Ι)60 ο1> 63ΐη()6πι »ς6ΐΐ8. 
Ιρ86 ;»,ίΙ 6ΧΐΓ6ΐηυα) ηβοβ ίιΓ|ΐΐ8(α ροηίΐ. 
Κ6Χ ϋίο (|υ3(ΐΓ9(ξίιι(α €1ιπ:»ΐί ιη&ηγηιιιι 
Ι6ΐυρ1ϋΐιι &1)8ο1νΊι οπιϊιη ηΓίΓΪΓκϋ, 
ιιοιηρβ ςαοιΙ ΤίΙ)6Γίυ8 βΙπιβΓβ (-ωρΰΓαΐ. 

ΡΗΟ€Λ$ ΤΥΚΑΝΝϋδ ΑχΝ. VIII. 
ΡΙιθ€88 ΐγΓ&ιιηίε6 Γ6(;ιιυιη οοευρηνίι, 
η6Γ&πυ8 Ιΐϋΐηο, δϋ^η£;ιιίηηηυ8 αηίπτ.ηδ, 
8χνυ8 Ι^ηηηυδ, ΰΓυοτίΒ 03η:β αρρ6ΐ6Π8, 

ΐηΐΐΙί6Γ08α8, €01Ι1688Α10Γ, 6ΐ)Γίθδη8, 

Ίϋΐρ6Γΐί <ΐ6ϋ6€ΐΐ8, τβΐ ιηαβΐ8 εχΐιίυηι, 

ρΓ08|)6Γίΐ2ΐί8 ΙΙθηΐ3η£ 6ν6Γ80Γ, 

οηηιίΓϋΧ ροριιΐί, ϋβΒπιοη, 61 Ι8ΐ)68; 
»()ΐιη, 1^1)6, ιηαπ, |;ΐ2(11ο, ρβΓάβη^, 
αϋυβ Ιη^ΐίοδίιυβ (ρΓΟίι ιηΐ86τΊ&ίΐι 1) 
»Ιίθ8 ίαιιηίιιυΐοδ 0θΓροπ8 ραπιΐιπδ 
&ίη6η8 ί£ποιηΙιΓΐ2!η δυ^ιη οΐΓΰυιηΓοΓΓ6. 
Ουιη Ιιίε ί){ηαν6 <ΐ68ί(1οΐ (Ιαιιιί 
6038 ίηουΓ8αΓυηΐ ρΓονίηεί33 Ρ6Γ8Χ : 
ΑΓίιιίβ ρυΐ83Γυηΐ Οηβδ €3ρρ3(1οο3« , 
63ΐ3ΐ3η]ΐιι ΐ6ΓΓα8 61 Ρ3ρΙιΐ8|;οηυιη, 
6Χ €θΒΐβ8γπ3 ευηοΐαςυβ Αηη6ηί3 
ρΓ3!(1&8 6|;6Γυηΐ ιΐ8ςιΐ6 ε!ι&1θ6ϋοη6ΐη : 
(απ) Ρ3ΐ2>5ΐίθ3ΐη 6( Γιη68 ΡΙΐ(£ηίείθ8 Β ^Οδ* €ΐσΐΓραχθηναι άχβΤν τε ΐίαχων τήν λύοιν. 
'Εβςξε γοΟν τι χατ* Κνίρ οΟτω βλέηβιν. 
Πολύ τι-^λήθος γηγβνών παρβστάναι 
^Ανβρ<ϊ>ν, γυναιχων β{χ^ι του Δεσιτ^ου, 

15170 Καταβο^Ιν τέ σψας Αναχτο; συν γόοις 
ΑύτοΟ συν^ντος, συμηαρεστώτος τρέμψ. 
Φωνής τ* άχούειν είχόνος προΐγμένης, 
Που των χαχών βούλοιτο δούναι τήν δίχην 
Τ6ν του μύσου; αΓτιον &χ ψ^ιΖωΧΙας ; 

^275 ΈνταΰΟ^ διιοο μέτρων ίστα*. τ6 τ ρύχον, 
"Η τα^ς έχεΖθεν ιταρατΜμφ^ήνοκ δ(χ«ι; ; 
Τ6ν δ* ώδε φάναι συνιέντα του λ^γου* 
Παριδοθήναι λοιπόν Φοχ^ προ^χλυει. 
Τίτ/ου δ* &νέντος. Οπαρ ούχ 5ναρ χρίνει, 

1280 ^Ον εΤδεν, ύν ήχουσεν είναι τήν Οέαν. 
ΜβταχαλεΙταν Φιλιππιχδν ο(»ν τάχος 
Είρχτής τε δεαμών των άδικων έχλύβας 
0!ς αυτόν έξέΟλιβεν ϊξ υποψίας. 
Κα\ σπένδετα( γε χα\ κομίζεται λύ<τιν 

Ι^ΰ ^ύν αύτ6ν είργάβατο χαχών άδέχο>ς• 

Κα\ ταΰτα μ^ν πέπραχτο τόνδε τ^ν τρίπο^ 
Έ δ» στρατιά ατααιάσασα τ^τε 
ΦωχΑν άνΐ)γ<5ρευ7αν ε Ες βασιλέα* 
Μεθ^ οΖ πόλιν φθάνουσι τήν βασιλίδα, 

1290 Κα\ ταινιουται παλάμαις άρχιθυτου* 

Σπούδασμα προΟργου τφδε λοικδν γίνεται 
Τ6 Μαυρίχιον παγγενη δούναι ξίφει. 
*Ο0εν χελεύσει, φευ φονιχης χαρδίας, 
Φωχάί τυράννου τοΰδε χα\ φαυλεργάτου 
£ 1295 Δεϊ γαρ έπιτρέχοντα λιπεϊν τάν μέσφ, 
Γυνή τε παίδες έχθερίζονται ξίφει, 
Του Μαυριχίου συ μ παρόντος δρωμένοις, 
Κα\ τάς σφαγά; φέροντος άνδρειοφρένως, 
Κα\ τώνδε χάριν τω βεψ χατειδ^τος.; 

4300 Καυτός τέλος τέθνηχεν άδίχψ χρίσει. 
ϋν>τος τεσσαράκοντα Χρίστου μαρτύρων^ 
Νεών τελειοΙ φαιδρύνας όπερ λίαν 
Πρ^^ς Τιβερίου κτίσεως πρ\ν ήργμένης, 

ΦΟΚΑΣ Ο ΤΥΡΑΝΝΟΣ ΕΤ. Η'. 

Φωχίς τυραννεΐ του βασιλείου κράτους» 

1305 Άνήρ αποφράς αίμοχαρής χαρδία, 
Τύραννος ωμός χαΐ φιλαίματος χύων, 
Γυναιχομανής χα\ φίλοινος χα\ πότης, 
1) Αύταρχία; δνειδος ή μβλλον λύμη. 

Των *Ρωμα?χων άφανιστής πραγμάτων, 

1510 Υπηκόων δήμιος, άλάστωρ, φθορός, 
'Τδατι, πυρ\, χα\ Οα}.άσση κα\ ξίφει 
ΟΓκτιστα τους μ^ν έκδ;δους, φευ του πάθους. 
Των δ* αΟ μέλος μ^ρος τι σώματος τέμνων, 
Περινοστείν βνειδο; εΓα τιρ βίφ (23). 

1315 0^ ^φθυμί^ συνέχει τ* οίκουρί^ ^ 

Έώα Πέρσαι χατέδραμον χ<(ΛρΙα^ 
Έπηλθον δπλοις Καππαδοκίας δροις, 
Κα\ Γοτλατίας χα\ Παφλαγδνων τόποις. 
Κοίλης Συρίας, της δλης Αρμενίας, 

1320 Αεηλατοΰντες χαΐ μέχρι Χαλκηδόνος, 
Παλαΐίΐτίνην δ^ κα\ τόπους της Φοινίκης :,^Ό) ΙΙχί' ΡΙιοεχ νοτΐδδίιηα νίΙνρ6ΐ*3ΐιο ρΓΟΓδϋδ ίηβπΗ»! 0•ΐ6»ι ΙαυϋΑΐίν.υ ίπδΟΓίρΐίοιιίδ Ιιίδ αηηίδ ίιι ΙΙο- 61 

Τοίς Οφ' έαυτοΟς συνέ^αζιν χωρ£οις. 
Τ}{.^* *Α6άρων ατ^^ηυμα ι:άλιν &ν βύσ?ΐ 
^[ώρα^ €υτιχ3^ς χα«έχ8ΐρ< χα\ ΐϊέλϋς. 

13^ Ή στρατιά (^* Κφθαρτο *Ρωμαίων μΑχαις, . 
Λοιμός τ« λιμ6( χατέτρβχβ τάς πόλκι^ 
^Αμβτρία χρύον; τ& χα\ χτηνών ψΟίοις, 
Καχά βιωλύγια ποιχίλα «άθη. 
Τ6 χατ' ^Αντιύχηαν β* Εβραίων φΰλον 

4330 Στάβιν χ ι νου σι χα\ μάχη ν Χριστωνύμοις, 
ΚαΙ δρώαι πολλονς βύσββών ίρτον ξίφους * 
Μεθ* ών *Αναστάσιον αύτη ς ηοιμένα, 
Κα\ ν6χρ6ν αυτοΰ τφ πυρ\ &βωχΑτ«;. 
Ούτω χαχών τις Ιλιάς πάντ* έχλ^νβι, 

1355 ΚαΙ χυμάτω>4 συ^(&οια, χαθάπαξ φάναι, 
ΑαΙλάψ τβ ββιν^) χαΐ χαταιγίς χα\ ζάλη 
Κα\ τριχυμία πνευμάτων άντιπν^ν 
Έφίλονίχουν τψ βυΟψ καταδύσαι 
Αύταρχίας όλχιβα τής έγχοσμ£ου« 

1340 Ναύαρχον ούχ {χουβαν οίαχοστρ^φον. 

Οβτω χαχώς κάσχοντο; Αύσόνων κράτους 
Στρατηγός Ηράκλειος *Αφριχης τ^β 
Στόλ({> πειτλβυχώς εΙς βασιλίδα χ^λιν 
Ήττησε Φωχ&ν συμπλαχείς τφδ* εΙς μάχη ν, 

4345 Κα\ τό^/δε χτείνας παραλαμβάνει τ& χράτος. 

ηράκλειος ΕΤ. ΑΑ'. 

^χΑ φΟαρέντος, ώς £φην, αύτοχράτωρ 
Ήράχλβιος ικέφηνεν όριστευς μέγας 
"Αλλος τις β^^^ως Ήραχλής χατά σθένος, 
Ού θηρίων γην ίχχαθαίρων άλογων 

1350 Ού$ ΕυρυσΟέως προσταγαΖς είχων βί^, 
*Αλλ* άιεε)4ΐύνων έχδιώχων μαχρ^θεν 
Ώό^φω τ( τιΟε\ς γης δλης Τωμαΐδος 
Χροτου δυνάμει σταυρ(χ9| παντευχ^α 
'ΐλς θήρας &).λους άγρίομς φιλαιμάιους 

Ι3ό5 "11 παλαμναίου; χαΐ θρασείς χυνας λΰκου;, 
ΙΙέραας αναιδείς άρπαγαΐ; χ«χρημένου;• 
"ϋς ων στρχτηγ&ς χαρτερύψυχος μάχαις 
Κα\ ζηλότυπων πατρίων νόμων χάριν 
Κλέους τε του πρ\ν Αΰ^όνων χραταρχίας 

1360 Πολλούς άνατλάς χφι μεγάλους χινδύνους» 
Τπ^ρμαχεΙ κάλλιστα 'Ρωμ^ίωνΖρων 
Εί; πίστεως σύστασιν εύσεβοφρΰνων, 
Ε;ς άντέρεισιν εΟαγών Χρίστου νδμων €>Κ5ΑΪΙΕδ. 

Α ίη ρΓονίοϋίαιη Ρ«ηί€Μη Γ•(1β;^βηιη^ 
Αι ίη 0€€ί(ΐ6ηΐ6 ΑΙ>4Γοηιηι «ζ«Ρ€ΐια$ 

ΙβΓΓΑ8 ?ΙςΐΙβ υΓΐ)€9 ρθρΐΐΐΑΐ>»ΙΐΙΓ• 

ΚοπιβηΦ νίΓΡβ ργ9ρΓη• «ηηΐ «οοΙνβ, 
ηΓΐ)68 «ΠΙίιίι Γ0ΐηβ• ουηι ρββίΠβηϋ•» 
▼18 ιΓιΐΗΐ» ΓΗ^ΟΓίβ 61 ]υιιΐ6ΐιΙοηιιη 1ιΐ68, 
ιη»Ιοηιιιι €οΙιογ8 ίηιιη«ιΐ89 €1 ηΐ|ΐΙιίΓοηιιί?• 
Τυιη €ΐ»ηίΐ ΑιιΐίοεΙιί» ^α(1»^^υ8ρορα1υ8 
86(!ίιίο8:ι ριΐ|$η» ϋΓιπβΐί»ηο8 λρ|>6(ί>ΐ» 
ρ6ΓΐιιυΙϋΐ8(|αβ ρίοΓυηι νίι«9 %\Λά'ίθ ηΐ685υϋ ; 
111 Ιιΐ8 ρ9«^ΐθί6ΐη υΓΐ)Η« Αι»8ΐ3«»ία(η, 

€Ι'ίΐΙ8 6ΐί»ΐη €»(ΐ8ν6Γ ίκηί ΐΓ«(1ίϋίΐ• 

δίο ιηηΙοΓηιη Πίιι• ςυ»(ί€50ΐ οοηίΑ» 
ΡΓΟΓ8118 νβΐιιΐί ί|ΐιΙ(ΐ3ΐιι €0ηειΐΓ8υβ βιΐϋΐυυιη» 
ΐοΓίκ), ρΓ0<•«11«, ηΐλπβ «&ΐιΐ8ΐια• 
^ ΙΙ|Γΐινΐ8 Ι«ιηρ6&ΐ38 ΐΜίαυσι λϋνβηαΓ'ιοηιιη» 
€€η3ΐ>2ΐιι ρΓοίιιηιΙο ιηβΓββΓθ 
ιηυα(ΐ8ηΙ ίιηρβΓίί ηινί^ίυπι 
η&νηΓ€ΐιο άββίίΐιιΐυΐΒ ςυί οΐ^νυη Γβ^βίβΐ• 
€υπ) Γβ9 Εοα)»Μ8 ίι» 1»ΐΜ>ηΓοηΐ, 
ΑΓγΊ€3Β ρβΓ ΙιΙ Ιβηιριιε <1ιιι ΗβΓ&οΗιΐ8 
»Γΐιι»ΐΑΐιι ΰΐ88ββπι «ρρβίΐβη» «(Ι (ΐΓΐ)6ΐη τ%%\λπι, 
ΡΙιο<*«ιη οοηββΓίο ρΓφΙίο «Ιβΐιβίΐβνίι ; 
ςυο 0ΰ€ί80, Μΐ>ί ίηιρβΓίΗΐη νίπιΙίΰΑνίΐ• 

ΗΕηΑΟϋυΒ ΑΝ. XXXI. 

ΡΙιοολ 8η1>ΐ8ΐο, αΐ (Ηχί» ΙηιρβΓ&ΙΟΓ 
ΡΓ•€68$ί( Ιΐ€Γ.ιε1ίυ$ ίη|ΰΙΙ8 1ι6Γ08 
αϊ 16 Γ Γ63Ρ86 Η6Γ€υΐ6$ ρΓ0ρΐ6Γ νίΓ£8 : 
1166 ν6Γ0 16ΓΓ3Ι11 ρυΓΚ3ΙΙ8 1)Γυΐί8 1)υΙ1υί8, 

η6ςιΐ€ ΕυΓγείΙιβί υΐΑΐκΙβίβ 603€ΐυ8 ία(:ί6ΐΐ8, 
ν6Γυιιι 6ΐμ6ΐΐ6ΐιβ 1οη{;Ί$8ίιη6(|ΐιβ ρ6Γ86ΐα6ΐι3 
Κοπΐ8ηΐ8ςιΐ6 0ιιί5υ8 ρΓ0€υΙ βυϋιηονΰΐιβ» 
εΐιΗβΓι νίπυΐβ €Γυ€ί5(ΐυ6 ραηορΙίΑ» 

ΓθΓ38 &1ί&8 83βνΑ8 6ΐ &8η{[Ιΐίη&Π•8 

ιΙίΓ08(|η6 1υρο8 3ΐςιΐ6 οαηβ» Γ9ΐ5ί(Κ>5, 

ίΐηρΐΙ(1ί€08 η6ΐηρ6 Ρ6Γ8;Ι8 «€ <ϋΓ6ρΐ0Γ68. 

ΙΙίο ουηι άυι 68861 ίιι ρΓ»1ϋ8 8ΐΓ6ηυιι& 
(Ί ραΐΓίαηιΐΒ Ιβ^αιη αιιιοΓ6 α»|$Γ3η8, 
ιίοιη νβίβΓβιη ίιηρ6ηί ([Ιοπβηη ΓβνοοαΙ 
ιιιιιΐιίε ιηλ|[αΊ8(|ΐΐ6 ίιημΙίουΙΙ &6 ρβΓίϋοΙίβ• 
Γιηοδ ΚοηίΑηί οτ\η& ρΓΟίύ&ίΙ 8ΐΓ6ηα6, 
θΓΐ1ιθ(ΙοχοΓ»ιη (1θ£;ιη8ΐ» ΰοπβηηΑνίι, 
ρΓΟ 8;ιηΰ(ί8 ΟίΐΓΊ$ΐί Ιβ^ίϋυβ αηο2ΐ ιηονίκ» €2 ΐιι^ηο ίοΓΟ άθ(6€ΐ28 8α1) ίοΐϋΐηηα Ιιοηοπ 6]ιΐ8 Γ62π:ιπΐί8 η6 α856ηΐ2ΐΐ0Γ6 (ϋοαία, «|υχ 68ΐ Ιιυ]υ8ΐηο(ΙΙ 

+ ορτΙΜΟ ΓΙ^ΕΜΕΝΤΙδ. ΡΕί.•€ΐβίΐΜθθνΕ 
ΡΑΙΝαΡΙ ΒΟΜΙΝΟ ν. ροολε ιηρκαλτοαΙ 
ΡΕΚΡΕΤνΟ Α 00 (:01{0ΝΑΤ0 ΤηΐΥΜΡΙΙΑΤΟηΐ 

8ΕΜΡΐ:η ΑνΓ.ΥδΤΟ 

$ΜΑηΛ6Ι>ν$ |<:χ ΡΚΛΚΡ05 δΛΟΒΙ ΡΑ1.ΑΤΗ 

Αϋ ΡΛΤΗ!0ΐν8 ΕΤ ΕΧΑΚΟίΙ νδ ΙΤΑΙΙΑΕ 

ΟΚνΟΓΥδ ΕΙΥδ (:ΐ.ΕΜΕΝΤΙ\Ε 

ΡΚΟ ΙΝΝνΜΕΚ\ΒΙΙ.ΙΒνδ ΡΙΕΤΑΤΙδ ΕΙΥδ 

ΒΚΙΝΕΡΙϋΙΙ^ ΚΤ ΡΚ(Ι ΟνιΕΤΕ 

ΡΒΟΟΥΚΛΤΛ ΙΤΑΙ.. ΑΟ ΟΟΝδΕΚνΑτΑ ).ΙΒΕΗΤΑΤΕ 

ΙΙΛΝΟ δΤΑΤΥΑΧ ΓίΕΤΑΤΙδ ΕΙΥδ 

ΑΥΐα δρίΕΝΟοΑΒ ΗΐεΑΝΤΕΜ ΗΥΙΟ 

δΥΒϋΜΙ (:01.ΥιιΝαε αο ΡΕΚΕΝΝΕΜ 

ΙΡ.^ΙΥδ 01.ΟΚΙΑΜ ΙΜΡΟδΥΙΤ Αΐ: ΟΕΒΙβΑΥΙΤ. 

1>ΙΚ ΡΙΜΜΑ ΜΕΝδΙ8 ΑΥΟΥδΤ. ΙΝΟΙΟΤ. ΥΝΟ• 

ΙΙΡ. ΡΙΕΓΛ'ίΙίί ΕΙΥδ ΑΝ.ΝΟ ΟΥΙΝΤΟ «3 ΈΓΙ1Ϊ\.£Μ1Ι 

ρΓοςιιβ ϋΠΑΐΑΐκΙίβ οΐίαιη ΙιηρβΓΗ Αιιίΐιιιβ, 

ρΓΟΓβυ» υΐ Γ6ΐη Κοιηαιΐ8Πΐ ΓββιίΐυβΓβΐ. 

Τιιηο αηΐβιη ΡβΓ&ίιΙϊβ Γ6|τηβΐθΓ6 01ιγο9Γ06 

«ο•• υΐιΐ^ηβ ΐ6Γη• <1«ρι*3Β<ΐΑηΐ^, 

»βη68 ςυο^ιιβ Ίη^ϋβηΐβ ΡβΙβηΐΐηοβ, 

113 ιιΐ ΤΙιβοροΙΙιη ίρδλΐη δίοηειη οορβτίΐ; 

<ΙΙιη8ΐΙΰθΙ»ηιηι ρ^ΓϋΙ ΙηηπβΜΐιβ ιπιιηβΓυβ 

ηαίΙΠα Ιιοηιίηηιη βΰίΐί^βΐ ιιαηΑ^ϊηΐ8; 

ραΠιπι 1η Ίρ80 ρηκΙΙο (ΐ^Ιαϋϋι οακβα, 

ρ:ΐηίιη Αο\ο Ι1«1)Γ9ίοηιιιι ρβββηιικίβία. 

Οιιίρρβ ΙιΙ €&ρΐίνο8 Γηιι<Ιιιΐ6ΐΗ€Γ βιιιρίοβ» 

Ιοηιιί ΓβρβηβΑ ΒαΓίαπ» ρ6€οηί&, 

ρΓΟίίηιιβ ||;1αι1ϋ9, ρΓΟ <ΙοΙογ1 οοηβοΙ«1)«η(. 

'Β.ΐΓΐ):ιη 8ί6ηίβ ρα^ΐοΐΌπι βαοηιιηππβ Ιί^πιπη 

'ίη Γ6Γ8ί()6ηη 2ΐΙ)ϋαχ6Γΐιηΐρ3(π3ηι βοαιμ: 

ΙΙχ€ ιηιρβΓ&ΐΟΓ ααϋΙβηΒ &η$βΙ)&ΐιΐΓ• 

ιιβιηρβ ηιίϋΐυιη ηυτηβΓΟ ρϋΐιηίοΓοίηδίηιοΐαβ, 

ιίΐϋΐη ρβουηίφ «υχίΙΊο ιΐ6{>(ί(αΐα8, 

ηιιοιιιίηυβ ΙιοβΙβιη 1>&Γΐ)3ηι«η ρΓβριιΙβΗΓΰΙ. 

Μοχ 131116η ορ68 ηυηΐ6Γθ8ΐιιηςο6 βχβιτίιυηι 

ΑΓηιοπιιηςυβ βρρ&Γβΐυιη 3ρΐ€ ίηβίτυβηδ» 

ρ6ουηΐ3 β ΙβιηρΗβ ιηυΐιιαία {[Γ9ΐίβ, 

εοΙΐ6ο(ο ϋβ ρΓονιηεΠβ ίϋοιιβο ιιιίΠίο, 

.α()ν6ΓΗΙ)8 €Ιΐ08Γ06ΐη ΟύΟ νί(•ΙθΓ!080 ΓΓΟίυβ 

οιιιη 6Χ6Γείΐα ίιι ΡβΓβίιΙβιη ίαείΐ ίιιιρ<Μυιη• 
Εχίη νί|[0Γ6ηι αηίΐΜΪβ βυΐχίβηΐβ Οβο» 
ΎκίοΗαβ ϋθ1)ίΐ68, βρίβηιϋϋα ΐΓορΙιχα» 
Γοχ ΠΠο ρΓ»86ΐΐ8 ΓίΙϋΠΐ (Ιβ ΒαΓϋαΓίδ. 
ϋεοΙ(ΙίΙ 6ΐιίπι Ιιο&Ιίυπι ελίβΓναβ ρίαπιηαβ, 
ρΓ!6(ΐ9ΐη &1)6{;ίΐ, ιη3ηυΙ)ί38 9))8ΐυΓιΐ, 

ϋΐΓ&ίΑ« ί|;η6, ν88ΐίΐ3ΐ6 ;ΐΙΐΓίνίΐΒαΓΐ)3Γ08. 

ΙΙί8 Η6Γ&€Πυ8 ρ3ΐΓ&ΐί8 ίιιίπι ββχβπηίΗΐιι, 
φοδί 8Αη€ΐαιη Γι^ηυπι εηιη δίοηΙ$ ρΓ«ί>ι>ΐ6 
1Γΐ6Γ080ΐ]τπιΐ8 Γυηυ» εοΠοεαίυιη^ 
&<! Γ6κί3ΐη υΓΐ)6(η ββρίίηιο ΓβνβΠίΐυΓ 
ιηΙηΟοΑ ΙχύίχΆ Γβϋυιιάβηβ βηηο, 
<Ιΐ7ΐηηί8 ΙηηυιηβΗβ 06ΐ6ΐ)Τ3ΐυ8 ρορυΠ* 
Αΐϋτο» 6( νί€(0Γ ρΓχιϋοϋΙυβ ηοΙ)ί1ΐ9. 
1\ΐ€ Γ6Χ <ιιΓιΙ)ΐΐ5(]3ηι ρ3»ΙοΓίΙ)αϋ οϋηοχίυβ 
νεΙ ροϋιιβ ιιΐ6Γ€(:π3Γϋ8, ίιηο βΐ Ιιιρίβ, 
αχ \\Ί& Β^η^\\^^\^\9 Ιιηραπ5(ΐυβ ΓοηΐίΙ)υ8 
ρβπιίείβιη ρ«Γρυΐ2νίΐ οχιβεΓβΙιίΙβιη. 
8ιιΙι 60 Ι1αΙ)ϋπΐ6ΐυ8 ρορυΐΐ 86(Ια6ΐθΓ Γ^ΙΙ&χ 
ΐϋΓρΊ» 3ΐΙΐ60Γαιη ρΓΐηοερβ ΑβΑΓείίΟΓυιη, 

ΙΙοΓαπϋ» ΓβΠβίΟΙίίβ 3ηΐ6€β&80Γ, 

«(Ι Ιιοιηκιυηι βχιΐίυιη 0Γΐ>ί !αηοΐυΐ(. 
. Γοιηίη» Ιιίο ^ΚΙ$ Ρ6Γ$ί(1ί$ οαπι 68861 ίαιηυΐυβ, 
ίιηρο8ΐοΓ, Ιιοηιο οΙ)8€αηΐ8, 8ΐΐΓρ6 ΐ£[ηοϋί1ί, 
4ΐ3ΐΐ6 1ΐ3ΐ)υ!ΐ Ιοή Βοοί&ιη 6ΐ ηΐΑΐίΐί»* 
ΙϋχΊη 6ν38ίι ρπη66ρ8 (1ο€(θΓςυ6 ηυ^λχ 
η68€ίο ηυο ραοΐο αρυά Κ^λτχ ροδίβΓοβ. 

1 'βηΐ ρΓ0(;Γ6(1ί6Ιι8 6Χ ^ΕίΚΐΓΐ!)! Γ6(|;ίοηίΙίϋ8 
ίι1ΐρ6Γ3ΐΟΓί Ρ081 νί6(0Γί3Π1 Γ6ΐ]υθί 

Ο χυΓΓειιβ, 86ίΐ6ΐη Λά πΐ€οΐ6η(1υιη ρ6ΐϋΙ; 
ι|ΐΐ8 ιηοχ ΐιιιρ6ΐΓ3ΐ8, δ^παπι Ίη€υΓ8&νΙΐ, 
οι Αοιη3ηοΓυιη 16γπ3 ροΓιη οοβρΐΐ. 

ϋΟΝδΤΑΝΤΙΝυδ ΗΕΚΑ(ΧΙ1 ΡΙΙ^Ιϋδ 
ΑΝ. Ι. 
£οδΐαη:\πι ΙΙεΓϋοΙίυβ Οοΰπι νί(χ ίιηροβυΐΐ. ΟΙΙΚΟΝΟΟΙΙΑΡΗΓ «Ι 

Α ΕΓ^ Τ8 πλατυβμ&ν του κράτους βχοινισμάτων, 

ϊΖβ% ΈπάνοΜν τ8 *ΡωμαΙχών ΐΐραγμάτω/. 
Α€η)Λτουντος τηνιχαυτα Χθ9ρ^ 
Περβων χρατάρχ«Ηΐ ΐίάντβ της Έω μέρη, 
Κβταδραμόντος χ«\ ΰαλαιστίνης δρο\)ς« 
Θβοΰ ΐϊόλιν τι τήν 1;^ών ήλωκίτος, 

ΪΖΊΟ Χριστωνύμων ΙφΟαρτο ιτλήθος μυρ(ον 
Ές μυριάδων Ιννίαι ποοουμένων • 
Τ% μ^ν ΟβρισΒέν τώνδβ πρδς μάχη ξίψει^ 
Τ^β* αδ φονέυθέν ^Εβραίων ?οαχουργ(^. 
^(Ινοΰμενοι γλρ αΙχμαλώτου; βυστρόπω,• 

1575 ΜιχροΕς τιμής οίτοί γε πρ6ς των "Βαρβάρων 
Ύηζγον εύθυς τ^ τομ^ φευ του ξίφους. 
Πέρσαι (^ Σιών ποιμένα ΟβΤα ξύλα 
ϋ *Ες Περσίδ* άπήγαγον αυτών ικατρίδΑ. 

Ταΰθ* δ χρατών γνους πυρικολεΤται χά^δίαν^ 

1380 Στράτευμα άκοχρων μηδαμώς χεχτημένος, 
Μηδ' αιί δαπάνη ν χρημάτων αναλόγων 
Εις άντιπαλάμηφίν &χ6ρών Βαρβάρων. 
*Ομως δ& χα\ χρήματα χα\ βτρατου στ(7ος 
Κα\ τά «ρ6ς έξόπλισιν βΙ» άπαρτίσας, 
'4585 ΤΑ μίν πρδς οίχων (ερών χάριν δάνους 
Τ^ν δ* έχ θεμάτων βυναγείρας ώς δέον» 
ΚΑτά Χοτρδου σΟν Θεφ ν(χης δδτη 
Μετά στρατιάς έχβάλλει τ}| Πβρσίδι. 
Θεού τολοιίΐδν εμπνέοντος τ% σθένος 

1590 Περιφανή τρδπαια γενναίας νίχας 

ΈχεΤ ΊζΛρω^ δέδραχε χατά Βαρβάρων. 
Έχτεινε χα\ γάρ Βαρβάρων πλε(στας Ιλας» 
^ 'Ηλασε λείαν χα\ λαφυραγωγ^αν, 

Δηών έρημων πυρπολών τά Βαρβάρων, 

1395 Ταυτ' έν χρδνοις Ιξ Ηράκλειος άνύσας, 
£ύλα τε σεπτά χα\ Σιών άρχιθυτην 
Ιερουσαλήμ &γχαταστήσας πόλει, 
Ορ^ βασιλίδα χαθυποστρέφει π^λΒΐ 
Έν έβδόμψ κάλλιστα χα(ρων τφ χρ6νψ, 

1400 Ύμνούμενος στόμα σιν αστών μυρίων, 
Όφθε\ς άριστευς γεννάδας νιχηφδρος. 
Οζτος βασιλε&ς 1(ομαρτών ποιμέσιν 
"Η μάλλον ε1πε?ν μισθίοις τε χα\ λύχοις 
Έχ συγχυτιχών ού χαθαρων ναμάτων 

1405 *Ανατροπήν ποτίζει βδελυχτέαν. 

Έφ* οι Μουχούμετ λαοπλάνος χα\ φέναξ 
1^ Φύλαρχος αίσχρδς *Αγαρηνών άθεων 

Κα\ μυσταγωγδς αθέμιτων οργίων 
Φθισίβροτος λύμη τις έξέφυ βίφ. 

1410 "Ος ών γυναιχδς Περσίδος θής πλουσίας 
Άνί;ρ γίης άσημος άτίμου γένους, 
Σύνευνον Εσχε τήνδε χαχοτεχνίας. . 
Είτα φύλαρχος χα\ διδάσκαλος πλάνος 
Ούχ οίδ^ δπως γένοιτο τών έχ της Άγαρ. 

1415 ΟΐΙτος προΐών έξ Αίθρίβου χωρίον 
Ύποστρέφοντι βασιλεΐ νιχηφδρφ 
Προσήλθ&ν αϊτών χώρον εΙς χατοιχίαν * 
Κα^ παραλαβών χατέδραμε Συρίαν, 
. Κα\ Τωμαϊχών κατακρατεί χωρίων. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΤΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΕΤ. Α'. 

14-20 Τ'/3 δ' Ηρακλείου τίνβίον λ3λοιπό-,ο,% β5 ^Λ8ΛΚΕ^?. ο6 Κων^τταντΓνος «αϊ; ό/>Οόφρων δσχε χράτο;. 
ΜεΟ* 8ν συν υ!φ Έραχλων^ί Μαρτίναι (24)* 
*ϋν γλώσσαν ή μίν τέμνεται μάλ' έν€£χ(ι>ς« 
"ΉραχλωνοΙς δέ τοΰ προσώπου τήν ^Τνβ^ 
1415 Φυγήν χαταχριθέντ$ς ένδικωτάτην. 
ΚΟΝΣΤΑΣ Ο ΏϋΣ ΑΠΌΤ ΗΤΟΙ Ο ΕΓΓΟΝΟΣ 
ΗΡΑΚΑΕΙΟΥ Εϊ. ΚΖ'. 
Είτα χατάρχ€ΐ τοΰ κράτους των Α6σ6νων 
Κώνστας, βιώχτης «ύαεββστέρου μέρους, 
Κωνσταντίνου ιβαΐς, Ιγγονος δ' Ήραχλβίου • 
Τ&λλα μέν ούχ Αχρηστος Αψ^εΙζ τις χράτΐι^ρ, 
1430 Σέβας δ* άχρεΤος ΟΙοφυσίτης τάλα;• 
^ *0ς έχδιώχων όρΟοδοξουντων μέρος» 
Κα\ Μάξιμον δ' ήλασβ τδν θεηγόρον Λ €ηιΐί»ΐΗηΓιιιυ$ Π1ίιι& Γο^ηανίΙ οηΐιοιίοχιιδ ^ 
ρθδ( ιιυΰΠ) ΜαΓίίιια οιιιιι ΗβΓαοΙοιυι Ωΐίο. 
5ι.•<] βηίιη ιηαΐπ ιηβΓΪΙο Πη^υα βχοίϋίΐυΓ, 
ΙιίΓρΙΙβΓ ΗβΓ3ΐ'Ιοιΐ38 ΐΓυιΐ6αΐιΐΓ ηβπϋυβ, 
Ηΐ6Γςιΐ6 βΐ8ί1ϊο ιιιυΙΐβΙιΐΓ ]υ$Ιί$8ίιηο. 

ΟΟΝδΤΑΝδ ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΙϋϋδ, 
ΙΙΚΚΑεί^Π ΝΕΡ08, ΑΝ.ΙΧΥΠ. 
ΕχΙη Βοιη&ιιθΓυιη οϋιϊηβΐ ίιηρβπυιη 
€οΐ)3ΐ2η$ ρίλΓϋΐη ρβΐ8€θυΐθΓ ρ&Γΐίυιη, 
€οη8ΐ9ΐι(ίπί Οϋυβ, ηβροβ 1ΐ6Γ&€ΐϋ. 
ΟηΚτίβ ιιβΊΙ>υ8 ηοη ιη»1υ8 ϊηιρβηαοΓ, 
(Ιο^ιη8ΐ6 86ϋ ρΓ9ΐνυ9, ιηοηορ1ΐ]Τ!»Ίΐ8 ηιί$6Γ ; 
ηιιι (Ιυιη ηβ](θΐίυιη ΓλΰοββίΙ οη1κ)ϋοιί89 
ΜαχίηιΐΗΐι ι|ΐιοφΐβ Ιΐΐύοΐο^ιιηι βχρυΐίΐ Συν τοΙς μαθηταΐ,', χα\ ΜαρτΓνον τ6ν πάπαν. β εαιιι βυίβ (ϋ5€ίροΙΐ8, οηιηςυβ ΜαΠίιιο ραρα. "Ομαιμον αύτοΰ χτ«£νας οίτος δ χράτωρ 
ϋ55 Μισητέος χέχριτο χα\ βδελυχτέος, 

Κα\ μέίλλον οίς δέδραχε χαχώς άγιονς. 
Διατριβάς ο(»ν έχλιπών Βυζαντίδος, 
. Πρ^ς Σιχβλ{αν τ^ν μεγίστην έχπλέει, 
Κα\ Συράχουσανέσχβν εΙς χατοιχέαν. 

ΚΟΝΣΤΑΝΊΊΝΟΣ Ο ηΟΓΟΝΑΤΟΣ ΕΤ. ΙΣ'. 

1440 Τούτου σφαγέντος χα\ μ<ταστάντος βίου, 
Κωνσταντίνος ικαΖς βύαεβής Πωγωνάτο^ 
Παραλαβών <Ουνβ τΙ}ν χραταρχίαν * 
*ΑνΙ)ρ άγαθδς, ορθοδοξίας φίλος 
*Οστις «ατρψαν χαχοδοξίαν λύων 

4445 Ήθροισβ σεικτών «ατέρων 6<Ζον στίφος, ' 
Συνέδριον χάλλιστον ορθοδοξίας, 
Έπί γε Χρίστου δογματισάντων &μα 
Διττάς θελήσεις χά\ φύσεις ήνωμένας, 
Κα\ χαΟελόντων «άντας ΟΙοφυσίτας. 

1450 Τούτου χρατοΰντος, *Αγαρηνών τις στύλος 
Τζ βασιλίδι προσβαλών ταΰττ) πδλεν (25) 
Έβόσχετο ξύ μπάντα τόν πέριξ τόπον * 
*Ηρος μίν ίττάς χαλεπά; ναυμαχίας, 
"Ορμιστο χειμώνος δ^ τοΖ; νεωρίοις 

1455 ΤοΖς της Κυζιχου μέχρις έβδδμου χρόνου * 

Έπε\ δ& τετρύχωτο μήχει του χρόνου, 

' ΠλοΙά τε συντέτριπτο τούτου τά πλέω, 

Όφλισχάνων γέλωτα χαθυποστρέφει, 

Κα\ χατά τήν χέλευθον &πας (φθάρη 

ΜΟΟ Ααίλαπι δεινή τ|\ Θεού συνεργί^• 

ΙΙρδς τοΙς δ* *Α6άρων στρατιά φριχαλέα 
Έπηλθε ταύτ]^ τζ βασιλίδι πόλει, 
Φρίσσουσα τοΙς ^όρασι χα\ πανοπλίαις. 
Κα\ πάσα χατέφθαρτο *Ρΐωμαίιον σθένει, 

4465 Των νεχριμαίων Β:ιρ6άρων ποσουμένων 
*Ες χιλιάδας τριάχοντα τάς δλας. 
Ύγρόν τε πϋρ ε&ρητο τούτοις τοΙς χρόνοις 
Σύρου παρά του τέχτονος Καλλινίχου. 

Ιουστινιανός ο ρινοτβ&ητος ετ. ψ. 

ΕΤτ* *1ουστινιαν6ς ξρξε του χράτους 
1470 Κωνσταντίνου παίς, ευσεβής χατά αέβας, 

(24) ^ΊΙΙοοΐ ΜβΓίίηλ ηον6Γΰ.ι ευ&ΐυΐίι νεηβηο 
ΟοΐΜ^ΐβαΐίηιιιη ρΗνΐ(;ηιιιη, ίιινΑβίΐφΐβ ΐ^ΓβηιιίιΙβιη 
«ιιιη Ι1ϋΓ2εΙοιια (ίΐίο; ευ]υ8 8€(ί1«Π8 ]α8θ$ ρφη98 
ηιυχ ιΐβίϋΐ. Ουηι νβΓΟ οι ρΓορπιιιη ίΓ;ιΐΓ6ΐη 0€€Ίϋί55ΰΐ, 
ίιινίβυβ ρΐΗΐιβ 6ν88ίΐ «ι »1)()ΐηίη&Ιοί1>8« 

Ιυηΐ ρΓ9Β&6Γϋΐη ηοία 89Ι>€1«8 ϊΐΐ]ΐΙΓί3 3ΐΙΓϋΟϋΙ'3Ι. 

Εγ%ο Β^ζ»πι^^ ί\η%^τομιι\ ηοιι 6υ8Γυι«ιΐ8, 
ΑΐΙ ίιιβιιίΑηιιη ι»3ΐίιη8ΐη δίοΐΐίαιη ν6ηίΙ> 
61 δ; Γ2 00818 &ι»1>Ίΐ6ΐη ΒβΐΙβΙΙΙ ίΙ&ίΐ. 

ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝϋδ ΡΟβΟΝΑΤϋδ ΑΝ. ΧΥ»!•. 
Οιιηι νΐυΐϋπία Οοιμ(&ιι8 οϋϋββ^ΐ ιιβ€6, 
€οη8ΐ3ηΙίυυ8 Ρο^οηαίιιβ ρτχύΊαΙ Αϋηε, 
(Ιβΐ8ΐαιη Λά 86 ΊιηρβΗυιη €(»ρίΐΓ^βτ6; 
νίΓ 1)011118, ί1θ((ηΐ8ΐΙΐ8 Γί'6ΐΙ »ι»αη8: 
ςΐΐί υΐ ρ2ΐΐΓί8 ΙΐΧΓββίΐη 8θΚβΓ6ΐ, οοη|^ρρ|;ΑνίΙ 
νβηΰΓλΙιίΠιιηι Ραΐηιπι «Γινίιιιιιη οοβίαιΐ), 
1^ ρυΙοΙιβΓΓΪπαυιη 8]τη6(1πιιιη οη1ιο(1οχί9&; 
:|ΐη <)6ΓΗΐί6Γυηΐ, ίιι €1ιΠ8ΐο Γιιίδδθ 8ίαιυ1 
(ΙυΜ νοΙυηίΑΐββ η^ΐιΐΓ^^ςυβ αιιίΐ88 «1ιι:ΐ8, 
οοοΰΐίβςυβ νλίβϋιχβηιηΐ ιηοιιορΙινβΊΐΙβ• 
1Ιο6 ίιηρ6πιιι16, ΐ|ΐιχϋ&ιη Α£;αΓ6ΐΐ0Γυιη 
€ΐα88ί8 2<1 Ιϋηο Α(1η3νί^03 αΓΐ)6ΐ» Γοι'ιιιιη, 
ρορυΐ3ΐ)&Ι<ΐΓ οιηη6ΐιι οΊγοα Ιοουιη : 
ν6Γ6 <]αί(ΐ6ΐη &€Γ6β €0101111116118 ΐΜαιπαοΙΓκιβ» 
ΙιίβηΜ 86 &υΙ>(1υ66ΐι& 2(1 η&ν<ι1ία 
^^ζ\^\ ; «Ιφΐβ ϊά 8βρ(6ηηίο Γ&οΓιίΑνίΐ : 
86(1 6011) Ι^ηι Ιαρευ ΐ6ΐηροΓί8 &απΐα 68861, 
60ΐιίΓ&6ΐ«<ΐαβ 1&1)0ΓΜΓ6ΐιΙ ρΙβΓχςυβ ηανββ, 

ΓΚίίουΙ» ]»ΐη 6ΐ&£8ΐ8 Γ6ν6Γ8• 681 ; 

1(1 πι υιιί?6Γ8« ίίΙ €υΓ8υ ρ688αιη ίνίΐ 
ΐ4]Γ^ίιΐ6 ^ηνί, ν1 0θη8ρΐΓ21ΐΐ6 Ι)6Κ 
ο Ιιΐ8αρ6ΓΑ5&Γ0Γυηι ΓοηηΊ(Ι»Ι)Ηί8 

6Χ6Γθίΐυ8 31(1 1ΐ3η€ 0Γΐ)6ΐη »60688!ΐ Γββί&ΙΙΙ^ 
ΐΜ1€6ί8ΛθΓηΜυ8 61 0&ΐ3ρΙΐΓ9ΙΓΐ0 Ι1ΐίΙί(6. 
Α (13111611 α04?6Γ8<18 βθ(ΙΙ8Ιΐΐ8 νίπ1>(18 

8(ΐοοιιΙ)ΐι<1, ΙοΙ 6α(ΐ6η((1}υ8 {η 3θί6 ΒϋΓϋβΓΐ» 
ηι ΐΓί£;ΐηΐ3 ιιιίΙΙίυιπ ειιαιπίΑ €υ1ΐ6ϋ(8 Γυβπΐ» 
Ιβηβηι (ΐοοςυβ ^πΒουιη ΙιΙβ ΐ6ΐιιροΗ1)ΐΐ8 
83Τηΐ8ΐιιν6ηΙΐβη1ί6Χ ΟβΙΠηίουβ. 

αυδΤΗΝΊΑΝυδ ΚΗΙΝΟτ\ΐΕΓυδ ΑΝ. Χ. 

^ίη ϋ6 Ι«Ι8ΐΙΐΐί8Ιΐυ8 Γ6£;η8Γ6 ΟΟΒρίΐ 

€οα8ΐ8ηΐΐηί Οΰυδ, Γ6ϋ($ίοη€? 8ίιΐ66Γα8, 

(25) ΙΙίηο «((1116 6χ «Ιϋβ Ιοοίβ 8ίιηί1ίΙ>υ8 82118 8^• 
Ρ3Γ6Ι οΙίΓοηοΙοβιιηι ΕρΙΐΓΧίηίυιη ίυί886 νΰΙ ραΐη» 
Β}ζαηϋΐΜΐιιι ^61 88ΐΐ6ΐιι Ι&οοΙαίυ. 67 ΕΓΗΒ.ΒΜΙΙ αΗϊΙΟΝΟΟΪΙΛΓΗΙ 63 Ι1ίΰ6ΐ)αΓΐ>3Πί» 5εΐ9νί5 ϋο1«€ΐιι 1ΐΰΙ)ΐΐο, 
Ι>ιιΙ>6Γ€5 ]ιινοη€8, Ι)6ΐΙαΐ0Γ68 ναΓκ]ο$ 
€Γυβιι(αηι ΗαΠ^ιη ίη ρι^Ιίίδ $ρίΓ:ιηΐ08 
οοηδΟΓίρ^ίί, ηιίΐΐίβ ΐΓί{;ΊηΙ& 5θίΙί€6ΐ, 

ΙΐΟνίΙΙΙΙ βΧ6Γ£ίΐυΐη ΰ3Γ1Ιΐη ρΓ»ΐ€ίρ(Ι6, 

ήΐιβιη ^ρρβίΐϋνΐΐ ρορυΐυιη οχίιηίύηι : 
ηιιο (Ι6ΐύ€ΐ3ΐιι$ οοιιβιΐϋηβςιιβ ηΐΗΧίιηβ, 

Ι)6!ΐυ<η &α5€βρίΐ 3(]ν6Γ:$ΙΙ9 Αγ&1)6$, 

ρ.ΐύ6€υιη !ρκί8 (ΓίΓβηιρίΑ ίιιίςιιβ. 
Β:ιγΙι&γο$ ίβίΐυΓ ΑΓίηίδ ρ$1 8^'ςΓ65$υ$, 
(ίηί 8ΐ)Γΐιρ1ιιιιι Γΰ6(1ιι$ χ^τβ ί6Γ6ΐ)ηηΐ. 
ΑΓ8ΐ)υιη ϋορί» νίοίϋβίιη ρΐΌ€65$6ηιιιΐ 
^ι1^9(^ Γ<)Ρ<ΐ6Π$ βΟΓίρΐυπι 8η8ρβιι$υηι 
«'οηΐο ((«»ΐ3ΐηΐ68 ρηιηί& ίη ΟΓάίιηΙηι^. 
Μοχ οΙ)8ΐίη8ΐο ηοΓίςυβ ϋοηβοηο ρΓχΙίπ, 
ηονββ ρ1ΐ8ΐαη((ί8 «ϋίΓβοίΐ 8υ1){ΐο 
ρατ8 ιη2]0Γ, βαϋΰβΐ νί(;ίηΐί ηιίΙΙβ, 
86ς<]6 Γ<£ίϋ8δίιη6 8(Ι]ηηχίΐ Ιιοδίίΐιιιβ. 
Οιι»πιοΙ>Γθΐη (ΟΓρΙκη* νίοΐυ$ ΐιηρβΓηΙοτ 
«Ε^ιβρβπουΐρ 6ΐίΐρ8ΐ)8 ΓβνβΠίΐαΓ. 
Τυηο αιιΐοπ) (βΐιοιι ίιιΐιυιηηηιιιη αιιίιπυιΐ) ! 
ΐ)ον;£ ρΙιηΐ9ΐη([ί8 ρ^ηβιη ΓΟβίϋιΐϋΐη 
νΐ3(ϋθΓυιη ιειί5ιΐ8 αιηοοιη 8(ΐΙ)]θ€ίι. 
|{3γΙ)&γΙ αυΐβαι ρΓθ)ήΙ)βηΙβ ηβηηίηο 

0098 €Ιΐη€ΐ2Ι8 ΙηθΙΙΓ82ΐ52ΐη('ρ3η68. 

Ιμ86 δίΓυοηιϋβ (1οιηίϋιΐ8 Ηα1):ιΙ ορβΓΑίιι, 
ίη Γ6^ϋ8 ρηίαΐϋβ Ιβιηριΐδ €οηΐ6Γ€η$, 
^Γ&νίβ ]ϋΐη οιιιηί1)ΐΐ8 βΐ ίιιΙοΐ€Γ&1)ίΙ{8• 

Ι,ΕΟΝΤΙϋδΑΝ.ΙΗ. ^ 

Ι^Ίΐυτ ίη\ίδΌ5 ΊιυροΓίο <)6]ίΓίΐυΓ 
^α8I^η^ΑI1υ8, Ιιβοιιΐίο Γ6ΐ)6ΐΐ3η1β 
(Ιοίοηαβ Γιοίΐί ροΐβηΐί:)ΐη αΓΓίρίβηΐβ. 
Ν3ΐηςιΐ6 €3Γ€6ΓίΙ)α$ άοίβηίοβ 1ίΙ)6Γαη3» 
Ηθ8 34ΐ]ιιΙθΓβ8 ΗαΙ)(ΐί( ^αοΊποηβ, 
αΓΐ08(]0β ιηυΐΐοβ γοι ρβΓΩϋίβηιΙ» 8θάθ3• 
ΟιιαΓβ ρηοΓβιη ΐΙίΓοηο Γβςβιη ϋβίΓΑίιβπβ» 
6Μΐηΐ|ΐΐ6 η:ιπΙ)υ8 6ηδβΙιι1)οη6$ΐ6 Ιηιηοαηβ, 
8(1 €ΙιβΓ8θη€ηι ιη!)θΐη ουδίοοίίϋηιίαπι ηιίβίΐ 
^ίο 8(1 1.60ΐιΐίυιη (ΙβΙαία Πφΐι1>Ιίο8, 
€]:)88ί3 ρΓοΓϋοΐα 6χ ΑΓαΙ)αιιι (Ιίιίοηβ 
ρορυΙ»1)9ΐΐυΓ βιΐ6& ιΐΓΐ)βδί|υο ΑΓΓίο.τ• 
νίοίδδίπ) ι^ΊΐυΓ ιιήΐιΐΙυΓ 3 ΟβεδαΓβ 
€188818 ηιΐφ 1)0$ΐΊΙ)υ8 αιΙνοΓδβΐιΐΓ : 
()£ΰ 8ΐιΐ6ΐη, ρπΰΐίο ειπη ΒαΓΐ)3Γ{8 εοπββΓίο/ 
νίηοίΐαΓ, 61 Γβ(1ί6Η8 ΟγοΙιε (βηβΐ 1Η10Γ2. 

ΑΡδίΜΑίΐυ» ΑΝ. νπ. 

11ΠΰΑρ5ίιη.ΐΓυιη', (ΙβΓβΰΐίοηίβ βοΰίυπι 
«ΐυβηκίΑΐη, Ηοιηβηί Οοιηίιιυιιι ίιηρβπί €Γοαη( : 
^υ^^ϋιη 3(1 υΓΐ)6ΐη Γβ^ίαιπ ρΓορβπιιιΐβδ 
ΙΙίΓΟίΐΟ 1•60η1ίϋΐιι ριοΓιηιΐδ (ΙιΊιιγ5»ιιΙ, 
€υιηίΐιΐ6 (Ιιιγο €3Γ€6ΐ-β οοιιείιι.ΐιιιιι, 
η3πΙ)(ΐ8 ρηυ$ άα Γαείβ ρηνείδΐδ. 
1υ8ΐίη!3ΐΗΐ$ ίιι(οπ;ιι ΟΙιβΓΝΟπβ ιιιΉβ 

ρΓΟίΐΙδ'ίβΠβ, νβίπΐί ΜΟΟίρίΐΟΓ Ιη,ιπ.Ό, 

(26) 1ΐ3 €0(ΤΤ 

(27) Εη 1)ϋ1!6 Ερίι^χηιίιιβ εοηίίΓηίΑΐ νιιοαίιιΐιιτη 
Χ2ΐν\{, (ΐαθ(Ι αϊ) 3ΐιΐί(]αιοπΙ)υ$ Ιϋλίιίΰ αΟΰ^ι» (^ιιοιί- ^, Φ(;θ'Λϋν μέν όρΟά, πλτ,ν δ' απηνή; ε Ις άγαν. 

Ούτος ΣΟλαβιχών (26) Βαρβάρων άποκρίνας 
*Η€ώντας ίνδρας ύπλίτβς Ρωμαλέους 
Φονικών εκπνέοντας &ρην έν μάχαις, 

ΙΠ5 Ές χιλιάδας τρ\ς δέχ* άριθμουμένους, 
Νέον συνεστήσατο σύνταγμα φίλον, 
Λα6ν περιοόσιον αυτ^ χαλέΐτας 
, Έφ* φ γεγηθώς χα\ πεηοιθώς μειζ^νως 
Καΐρ* άντκττάλων έατράτευσεν ^Αρ^^ω^ 

1480 Σ'Κονδ3[ς λελυχώς χχς πρ^ς αυτούς ά^ίαως, 
Έπηλθί το(νυν βυν στρατί^ Βαρβάροις 
Σύγχυσιν δρχων έν λύττη ποιουμένοις - 
, Σίρατδ; δ' Αράβων ά*>τεπήγετ' αδ πάλιν 
ϊπονθών γραφήν Ενορχον έχχρεμασμένην 

1 485 Κοντβΰ φέρων ^φών στρχτιδς ηγουμένης. 
Κα\ συ^^αγέίτης χαρτεραίς δεινής μάχης 
Άπουτατήσαν έκ φά)αγγος της νίας 
Τ^ πλείστον αυτής, χιλιάδας δΙς δέχα, 
ΠροΦτίθεται χάχιστα τοις άντιπάλοις. 

1400 Εντεύθεν αίσχρώς ^αιιλευς ηττημένος 
Μόλις φυγών κίνδυνον άνθυποίτρέφει • 
Κα\ τηνιχαΰτα, φευ απάνθρωπου τρόπου» 
Τους ίχ νέου τάγματος έχλελειμμένους 
Πάντας μαχαίρας τ!) το^{| χαθυπάγεί» 

1495 Κα\ βάρβαροι μέν τοΰ' χατείργοντος σπάνει, 
Έφα τϋάντα κατέδραμον χωρία * 
Αύτ^ς 6^ άπησχ<ίλητο χτίσμααι δόμων 
Ένδιατρίβων τοΓς βανιλβίοις δέμοις, 
Το?ς πόίσι βαρύς δυταχθής δβδϋγμένος• 

; ΑΕΟΝΤΙΟΣ ΕΤ. Γ. 

Ι5Ό0 "Οθεν μισηΟε\ς άπελήλαται κράτους 
Έπιφυέντος τφδε του Αεοντίου, 
ΚαΙ κ^-άτος άρπάσαντος ευχερώς δ<$λφ, 
*0ς του; φυλακαΤ; έγχαθειργμένους λύσας, 
Μεθ' ών έθά^4ει δράματος συνιστ(5ρων» 

1505 *Α/.λων τε πολλών, εκτελεί δεδογμένα, 

ΚαΙ καΟελών άναχτα τ6ν πρ\ντοΰ θρόνου, 
Τεμών <ϊε |δίνα του προσο'ίπου καινίδι (27), 
ΕΙς Χερσώνα πέπομφεν Ιμφρουρον πέλειν. 
Ούτω κρατούντος του κράτους Αεοντίου, 

1510 Στόλο; πίπλευχώ; Ά^.όάβων ένθαρχίας 
"Ορους Αφρική; κατέκειρε κα\ πόλεις • 
Κα\ πέμπίτβι δή πρ6ς βασιλέως στόλος 
Εις άντιπαράταξιν ύπεναντίων, 
"Ος συ^^αγε\ς ήττητο Βαρβάροις μάχη 

1515 Κα\ παλινοστών πρ>; Κρητών νήσον^ρΟάνει. 

ΑΤΙΜΑΡΟΣ ΕΤ. Ζ'. 

"Ενθ' Άψίμαρόν τίνα συναποστάτην 
Άνεϊπον ώς Ανακτά της 'Ρο}μαΙδο; • 
ΜεΟ* οδ πόλιν φθάνουσι την βασιλίδα, 
ΚαΙ καΟίλόντες τ6ν Λεόντιον θρόνου 
Ι.*)20 Φρουροί χαΟειργνύουσι μεστ§ πικρίας, 

ΙΙρόσΟεν τεμόντες του προσώπου τήν (ϊίν.%- 
*ΙΙν δ' Ιουστινιανό; έν τ^ Χ^ρσώνι 
"ΟΟίν δ',αδράς, Ιέραξ ώ; έκ βρόχων, 

ςιιβ ΠβΓ0(Ιίαηιΐδ ηοροΓ βιΐίΐαδ ρρίηιορ. ρ. 65. βχρΚ- 
€4 1 μάχαιρα• Γ.^ Π^^ς Βουλγάρων άρχοντα βιέιττη τάχο; ' 
1525* ΚαΙ «είσας αύτ&ν δωρβαΐ; -β^ίψιλέ^ιν 
Ύποσχέβει κή^ς τβ χα\ χωρών β^αει, 
Σνν βαρβαριχ^ στρατί^ φΟάνβι πέλιν,, 
Κα\ νύχτας όλχόν ύκόγβιον βίσβύσας 
Έντ^ς δι' «ύτοΟ γίγνεται Βυζαντίθος. 
1 550 Κα\ πάλιν άπείληψβ τήν χραΐαρχ(αν, 
Κτείνας τδν Αεόντιον σνν *Λψ(μάρφ 
^^μοιβαδ%ν πρΙν χεχρατηχότας χράτους* 

ΠΑΑ1Ν Ο ΡΙΝΟΤΜΗΤΟΣ ΕΤ. (Γ• 
^Αμύνεται δλ χα( τινα€ των έν τ<λε{. 
Ούτος τρέφων Ιναυβμα μήνι^ς χ^ου 

)535 Πόλει Χερσώνος χαΐ ττροΦοίχοις Χερσώνος, 
Ζι^τουσιν α6τ6ν άνελεΤν πεφευγότα, 
Έχ τώνβ' άνήψε θυμιχήν σφοδράν φλόγα 
ΕΙς τωνβε πυρπ($λησιν, εΙς έρημίαν * 
Σρατιάν ούχουν εύτ|)βπ(σας μυρίαν. 

1540 Κα\ ναυτ(χ6ν στράτευμα συν βαρβΙ στόλφ 
Έφ* 2ίν Ιφ(στα χα\ στρατηγών δυάδα, 
Πρηστήρας έχπέπομφε χατά Χερσώνος * 
Φειδώ χελεύσας μτ^δενδς λαβείν όλως 
βΤς ή πΰλις πέφυχε χατοιχουμένη» 

1545 Κτειναι δΐ πάντας ώ; προβάτων άγέλην, 
Κτείνοντας Ιχτέμνοντας, ω τραγψδίας, 
Πιμπρώντας αυτούς έχθερίζοντας ξίφει, 
01 μ&ν πδλιν £πλησαν οδτω του φόνου , 
Μύσους τ* εναγούς χα\ στεναγμονν χαΐ γόων 

1550 Σι^ρους άναστήσαντες αύτ^ πτωμάτων, 

'Ω; σφίσιν έντέταλτο, φευ» φΐΰ του πάθους 1 
Ούδ* άνεχτήν δμμασιν 4|μέροις θέαν, 
Πάντας άφεΙδώς Οπάγοντες τψ ξίφει, 
Μόνης άωρου νηπίων ηλικίας 

4555 Κα\ μειραχίσχων συμπαθώς πεφεισμένοι. 
*0 δέ χρατών γνους νηπίων σωτηρίαν, 
Φάλαρις ή "Εχετος ^Ηρώδης πλέον, 
Κύων 6 φίλαίματος, έξώργιστό πως, 
0:ς ταύτα μη γ^νοίντο πάρεργον σπάθης • 

1500 Κα\ μηνιών ^^ν, χαι στελειν άλλον στό/ον 
Δράσοντα τ^^ν δήωσιν ί^πείλει τάχος * 
ΤαΟτ* άρα λα6ς Χερσώνος λελειμμένος. 
Στόλος τε παρών έχ βασιλέως τότε 
*Αποστατ^,σα; Φιλιππιχλν Βαρδάνε^ν 

1565 Ευθύς άνευφήμησαν ώς βασιλέα* 

Μεθ* οι» χαταπλεύσαντες ^χον εΙς πόλιν, 
Κα\ συλλαβόντες Ιχ9ερ£ζουσν ξίφει 
Κάραν φονουργδν χράτορος συν τψ γόνφ. 
ΦΙΑίαΠΙΚΟΣ ο ΚΑΙ ΒΑΡΔΑ!Ν»Σ ΕΤ. Β' ^• 
Ούτω μέν Ισχε Φιλ(ππ'.χ5ς τ6 χράτος, 

1570 Δοχών μέν είναι ^ητοριχδς έν λόγοις, 
Έτιήβολος λόγων τε χα\ μαθημάτων, 
Κα\ προς τι πάν εύχρηστος έν τυνουσίαι:, 
Πρ^ς δ' αδ ^εριδεξιος έν συντυχίαις • 
^Αδέξιος πάμπαν δέ πρ6ς τά πρακτέα, 

1 575 Τήν γλώσσαν αύχών μή συν^δουσαν λόγοις (28)• 
Οΰτος πεπωχώς συγχυτιχών ναμάτων 
Έσπευδε τάλας άχυρώσαι χαθάπαξ 
Σύστημα σεπτών Πατέρων θεηγόρων, 

(^8) Ιΐϋ €οϋ6Χ ; 2|υχ 1θ€ΐίο. ίΓηρΓθΙ)αΙ}ίΙΪ5 νΐϋΰΐιΐΓ αΛ8ΑΙΙΕ3. Τ^ 

Α 3ΐά βυΐ£[9Γ0Γυιη γο£[6ιιι Γπρίίιη α^γοίαΐ : 
ηιιο ιη3}ςηί$ &ίΙ)ΐ (Ιοηίβ €θηοίΙί&ΐο 
οϋΐβιιίβ βΐίαιη ηιιρίϋβ €1 Ιογγι» 3ϋςαοΙ, 

ΟυΠ) Ι»Γΐ>3Γί€0 6Χ6Γ€ί(α 9<1 ΟΓϋφΙ» ¥6011, 

9Γ€Αηυιη(]η6 »ςΐ(9β(1υ€(υιη ηο€ΐιι ροΓηιο^ηβ 
ίηΐΓβ ΒχίΑηΐϋ ιαοΒηΪΑ ΓβοίρίΙιΐΓ. 
$16 6Γ§ο πΐΓβυβ ΐιηρβηαιιι Αϋίρί8«ίΙσΓ* 
1.€οηΐίό ευιη Αρ$ιιη&Γ0 ίιΚύίΓοοΙίβ, 
ουί 2ΐΐ6Γη8ΐίιη «ηΐβλ Γββη&νβηηΐ. 

ΕΠΙΝΟΤΜΕΤϋδ ΙΤ^ΗυΜ ΑΝ. ΥΙ. 
Εχίη 61 86η»ΐ0Γβ8 ίηΙβΓίβ€ίΐ αΐί^αοΐ. 
ΤυΗΐ ιιΙΐΓίΰίβ }ΓΧ Γοιηίι«ιη οοΓίΙβ ^6Γ6η9 
εοηΐΓ3 €1ΐ6Γ8θη6ηι οοηΐίαηιΐθ Ιιυ]υ8 ϋηίΐίιηοι, 

ςυί £6 6Χΐ0ΓΓ6ΐη ρ6Γ(ΐ6Γ6 €οη]ιιητ6Γ•ιιΙ, 

£ ηυηο (Ιβιηιιιη βχ6Ηανί( ίο|^6ΐιΐ6ΐη Οαιηιηιιιι 
ΙΙΙ 608 ί{η6 Γ6(]ί([6Γ6ΐ Ιιι 8θΓιΐϋϋΊη6ΐη• 
Ι^ίΙυΓ €οηφ2Γαιο 1η|;6ΐιΐί 6ΐβΓθίΐυ, 
ευιη ηοΒπΐίιηο ιιιϋίιβρι €ΐ28$6 |;Γ&νί^ 
(Ιοο5α8 6(ί3ΐη ρΓ9φο$ίΓΐ8 (1υ€ίΙ)υ9, 
ΓυΙ^αΓυπι ίηβΟΓΟοηΐΓλ €Ιΐ6Γ8οη6ΐη ιηί$ί(; 
ι»&η(1&η8 υ( ηβηιίιιί ρΓ0Γ8υ8ρ3Γ66Γ6ηΐ, 
({ΐιοίςιιοί ίη υΓΐ)6 οίνΰβ Ιι:ιΙ>ίΐ3Γ6ΐιΙ, • 

86<) €0116108 Πΐϋ ρ6Γυ(Ιυΐη ίπΐ6Γθ€6Γ6Β(, 

ιη2ΐ€(8Β(Ιο, ]υ(;αΐ8ΐι<1ο (1)6υ ΐΓΑ^ΟϋύΐΑΐη !) 
υΓ6η()ο 0»ηιιΐ)ί$> ^Ιηϋϋβ ϋ6πΐ6ΐ6η(1θ• 

ΙΐΓΐ 816 ίυ8$ί 6Χ(ΐ6 ΓβρΙβΓΟΙίΙ υΓΐ>6ΠΙ, 

ΙηΓ«η(1ί8 οβιΐίϋιιβ 6ΐ Ιυ6ΐα 61 £6υήΓιΙ)η8 ; 
6ΧΗΐΓυχ6Γυηΐςυ6 ΐη υΓΐ>β ίη|;6ηΐθΐη 6ΐιη)υΙαπι 
8{^ΐ;68Γΐ8 €α(Ι»ν6ΐ1!)ΐΐ8 (ρΓΟ ιηί86η9ΐη Ι) 
^ ίηΐοΐ6Γ»ηϋυιη η)ίΓιΙ)υ8 8ρ66ΐ&ουΙαπο, 
6υπ6ΐΪ8 ή)6ΐ6ηΐ6ηΐ6Γ^Γυ6ίϋαΐΐ8 6ίνϊΙ)υ8. 
Εχ Ιι?8 ίηίβηΐίϋΐη Ι»ηιαιη 866ΓΪ>α 36138 
36 ρα6ΐΙθΓυηι ιη6ΓυΊι 6ΐ6ΐη6η(ί3ΐη• 

Α( υΐΐί Γ6Χ 60{ηθνίΐ 86Γν3ΐ08 ρΐΙ6Γ03» 
Ρ1ΐ3ΐ3Π8 3ΐΐβΓ, Ε6ΐΐ6ΐυ8, Η6Γ0(ΐ68, 
6»ηί3 ίπίΙΟ 6Γα6Ιΐ1υ8, 1Γ3 6Χ63ηϋυΐ(, 
ςΐΙΟ(Ι 1ΐ»6 ΐηαηΙΙ$β3 6X111 ΙΙΟΙΙ 3€66886Γί(• 

|&ιη(|ΐΐ6 ΓυΓ6ΐ)3ΐ, θΐ 8ΐ3ΐίηι ηον3ΐη 6ΐ3$86ΐη 
6χί(π 63083 ιηί88υΓαχη 86 ίηΊη3ΐ)3ΐυΓ; 
]ιιΐ6ηιη (301611 Γ6ΐίςυ(ΐ8 €Ιΐ6Γ80ΐιί8 ρορα1ιΐ8 

εΐΐΐη 6ΐ3886 Γ6{ί3 1006 ί1>ί ρΓΦ8βηΐ6 
60ην6Γ8Ί8 3ΓθΓΐ8 ΡΙ)ίΗρρΊ60ηΐ Β3ΓϋαΠ6Π1 

8»Ι)ί1ο 010(0 €3Β&3Γ6ηι 36€ΐ3ΐΐ)3ηιη( : 
ρ ί|ΐιο (1θ66 Λ0 ογΙ)6ΠΙ Γβ^ί^ιη η3νίβ;ιΐ|ΐ68 ; 
^α81^π^300 ροΐίΐί, 8ΐ3<1ίο Α6»ΐ6(ιιη( 

6]ΐΙ8 6ΓθΗ6ΐβ 63ρθ( 6ΐ ΟΙίί ρ3ηΐ6Γ. 

ΙΊϋΙ.ΙΡΡΙ€υ5 ΒΑΕΟΑΝΕδ ΑΝ. II. ΜεΝ& ΥΙ. 
Αΐ()06 1(3 Ιιηρβηυπι ούίίουίΐ ΡΙιίΙίρρίεο», 
νίΓ86Γυιοη6 ςοιΜβιη 3<Ια)θ(1οιιι τΐιβίοιίΰυβ, 

ά06ΐΓΊηί8 3(()06 1ίΙ(6η8 6ΓΟ(ϋ(υ9, 

οοιπί 6οη8ΐΙίο 3Κ>υηϋ3η8 ϊο 6θΙΙο(]ΐιίί8, 

ρΓΧ(6Γ63 83118 (ΙβΧΐβΓ 111 ν2ΓΠ$ €3811)0$; 
86(1 (3ΐηΓη 3(1 96Γ6η(]38 Γ68 ίπ6ρ(ΐΙ8, 

ν»ιΐ3 \\ί)ζ\\Ά ρΓχϋίΐυβ Ιΐ3ΗΐΙ Γ3Γΐί$ €οη8θο1α.η6α. 
Ουιη Ιιί€ 8γηοΙινΓΐ€θ8 ίοπ(68 6ΐ)ίΙ)ί8!>6ΐ, 
8(3ΐίηι 1)60 ιηί$6Γ 3ΐ)Γ0($ηΓ6 νοΙιιί( 
ίιιιρίο βΐυΙΐοΓοιο 5;η6ΐΐΓΐο ΙιχΓς'ΐί€0Γθη], 71 ΕΡΗΚ.£Μ1Ι 

3^υ((αι(αικι Ρα(Γαιη ΐ>ιβο1θ{οηιηι €<£ΐαιη 
(|ΐιΙ (ϋτΐιι&ιη 86ΧΙ&ΙΙΙ βγηοιίοιιΐ 8ρρΓθΙ)&ν6Γ»ιιΐ• 
ΝΑηιςυβ 1$ ρηπίυιη 1ΐΦΓ6(ί<»Γθπι ιηοη3€ΐιο 
ρΓ»(1ίΰ(Ι ίιηρβηΐ ιηβΓΟβιΙβιιι ρΓΟίηΙιβΓλΐ 
ρβίβπΐί ΜχΐΦ β]τηο(ϋ Αΐ>Γθ(;9(ίοιΐ6ΐη. 
5υΙ) 60 ΜαΒβΟΓυηι Ιυηη» ΤΙίΓλοΙοβ ηηΜ 
•Μλϊλ ίηουΓ89ν6Γυηΐ ρηι^ζ ίηηιιπΜΓ»/ 
ίρ&ίυ8 Γβ^λΙίβ ϋΓΜδ υβςυβ &<! ιηοΒηίβ. 

Τϋΐη 61 Α|[&Γ6ηί 16ΤΓ38 ΟΓΙβηΙΙ 0ΐ)ν6Γ8Α8 

οιιιηΙ Γ6 οοΓΓΑΒλ «Γΐιΐλΐι ϋΊήρϋβΓαηΙ. 
Ετ%ο άΛϊύ 1ιί6 €»8&Γ ρί^Γβ ]ΐιαΐ6(|υ6 %6τ\ί 
ΊιηρβΓίυηι, Τ6ΐ Γ6ΐηρυ1>1ί€«ιη <]αιη ροΐΐυβ βυΙ)ηιίΐ» 
61 βίπιιιΙ Γβοΐ3 άσ^ϊΛΛίΛ ρβπτβΠι <ηιηΐ» 
Λ 36η&ΙθΓΊΙ)υ8 €9ρΐα5 ίη 6οονί?ίο 
1υιηίιΐ6 ο€ηΙοπιιιι οιβΗΐο ογ1>2ΙΙο8 ΓυίΙ• 

ΑΝΑδΤΑδΙϋδ, ΟϋΙ ΕΤ ΑΚΤΕΜΙϋδ, ΑΝ. Ι, 
ΥΕΙ. υΤ ΑΙ.Π ΑΐυΝΤ, ΑΝ. II. 
Πβίηιΐο 8υηιΐΜ9ΐ ΓβΓυιη ίυίΐ οοη€Γ6ϋίΐΑ 
η'£;&1ί £υιη Γη8ΐίβ[ίο 88ρί6ΐι1ί υΊγο 

ρΓΟΙ»86ΰΓεΙΐ8 <1θΰΙΠη3ΠΙΐη 02ΐΟ, 

ηυ'ι 8ρο8ΐοΙοΓυηι ι(6ΐυςπ6 Ραίπαιη (Ιο{[πΐ3θ. 
(•υΠ:ιυ(ΐ8ΐΐ8, «ρρΓίη)6 Αηι&53( θΓ(>ιο<)οχί2ΐιιι, 
91.1 Γβηιιη ςυοςπβ Γε{ζίιη6η Γ6€ΐ6 βχβΓοΗιιβ» 
ιηιηο Αιΐ8$ΐ38ίιΐ3 ιιοιηίηβ, Απβιηΐΐϋ οΠιιι. 
II ίο Ρ3810Γ6ΙΙ1 Ιΐ3ΒΓ6ΐίουπι ^ο^ηη6Iη 
βίαΐίιιι ϋβροδυϋ, ^βηηαηυηίίςιΐΰ ιηβ^ηυιη 
«ιΙ Β^8η1ϊη8πι εοηδοΗ ΐΓ&η8ΓβΓ6η(1ιιιη 
£6(Ιβιη 6 €7ζΐ60 οαιίι ρ^δίοι^υιη βο^ϋΐο. 
Μειη βΐ ο1&886ΐη ιηΐδίΐ 9(Ιν6Γδυ9 Ιιοβίίιιιη 
€ΐ«886ΐη ΡΙΐΟΒηίΰΙ» δγπζςιιβ νϊδίαπίβιη ΙίΐΙθΓ& 

η8?»ΓθΙΐΙΙΐη 9ΐυΐ6Π1 0ΐ388Ι ρΓΦρΟδϋίΐ 

ΙΙ.ικη» <!ί•€θηιιιη Ε6€ΐ68ΐ£, ςιιβιη ΙιοηοΓβ 

(βΐΜΓ&Ιίδ <)6€0Γ&νίΙ Ιο^ΟΐΙΐβΙα!. 

Η Γ«Ηεί16Γ η•ν||;αιΐ8 Αΐιοϋυιιι ιι$ςιΐ6, 
ΊΙΗ6 ίη η^νλΓώαβ ροΠυιη Ιβυιιίκ, 
€υηι 8υΐ6ΐη €0ην6ΐΓΐ886ΐ ΓοΙ^υΓ ιΐιίΙΠυιη 
Γΐιιη Ιη1)ΐιιϋ8 ςυΐ εΐαβββιη 8ρ(6 ιβ§[(^Γ6ΐιΐ, 
Ιαιη (Ι6ΐηιιιη αΐ ίη ιη8ηά&ΐί8 ι Τ6%α ΙιοΙιυβΓαΙ 
ϋί:ΐ6θηα8 (1ΐΙ668 οφρίΐ νΊοΐ6ηΐ6Γ 
ΐΓ80ΐιη(ΐ6ςυ6 οο^βΓβ λϋ ιίλνί^βηιΐυηι ; 
ηυί •ίιηα1 οαιιιβδ 8ΐ3ΐίιι> €0ΐΐ5ρίΓ3ΐιΐ6• 
Γηι«ΐ6Πΐ6Γ 4ϋ8€θΐιυιη ςΙικΓιο ικϋιιιιΐ. 
ϋοίηιΐβ 8(1 ΑϋΓ^ιιη^ιΙΐυιη ρΓοΓοεϋ 0Γΐ)6η), 
11»! ΤΙΐ6θ<1θ8ίιιπι ςυβιη<ΐ8ΐη 6Χ861θΓ6ΐη 
' ρ«ιϋΙί60Γυιη νβεΐί^ίΐΐίιιιη άϋρΓβΗβικΙειΚββ» 
νιπιιη ίιηρ6Γ8ηι1ο ρΐ8ΐΐ6 ϊιιβρίυηι, 
80'4ΐιιιι Γα)ΐ6ΐη, ιιιεηιΐΗ ΐ4ΐίοΐ8»ι, 
61 ςυίϋεηι ΓβΙυείΒΐιίβηι 8εεΐΑΐη8ΐιΐ €»48Γ6ΐη. 
Κι* 60ΐιιρ6η8 Αη8&ΐ3βίυ8, (Ιί86688ίΐ ρΓοΙίηα•, 
Ιϋ11ΐ7η8ΐπ(ΐυβ υΓΐ}6ΐη Νί€9Β8πι ίη86(1)1. 

ΤΗΕρηΟδίυδ ΑΟΙΙΑΜΥΤΤΕΜ'5 αν. II. 
ΤΙιβοϋο8Ίυ8 8αΐ6ΐιι Βγζ8ηΓιαιη ρΓορ6Γ8ΐΐ8, 

ίΐΐΐΓ8 Γ606ρ1υ8 0Γ€8ΐυΓ ίΐηρ6Γ8ΐΟΓ• 
. Τιΐΐη νΟΓΟ 888υΐηρΐΐδ 6ΐ6€ΐ18 86η8ΐΟΓίΙ>α8 

ι ςαίϋα^ΟΜίη ρΓχδαΙ ςηοηιιβ 66Γΐη8ηιΐ8 βηΐ, 
Μΐ€«8ΐΐ} Βίαιυΐ Οϋπείί 8ϋ Γ6|[6ηι νειιίυηΐ, 

Η ι ί8η)8 681, Γ6ΙΙΙ &ϋΐ8ΐη 1)01111811168.. 
!« 8016111 8181ΪΙ11 ν68ΐ6 11ΐυ1αΐ8 601118111 €ΗΙ10Ν0041ΑΡΗΙ 73 /^ Έχτη^ κυρωτον συνόδου Οεοχρίτου 

4580 Ματχκ^τητος δυσσκβ&Ζ συνε^ρίφ* 
Τιν\ μοναχών αίρετιχής φρατρίας 
ΑΙτουντι χΑριν της ιτρογνώσ^ως τίνων 
Του χράτος Εξβιν άθέτηαιν συνόδου 
Έφ* οϋ Μυσων στράτευμα θρ^χη; χωρία 
15β5 'Ηλασκ λε{αν χαταβραμ6ν μυρίαν, 
ΦΟάσαν πρ6 τειχών Αστεως βασιλίδος. 
01 δ* •Αγαρηνο\ τά μέρη τλ χαθ' Έω 
Αεηλατουσι χαι σχυλεύουσιν δπλοις. 
ϋΟτω ^^Ούμαις, πλημμελώς αρχήν στρέφων, 
^590 Μάλλον δ^ χοινά πράγματα χαταστρέψων, 
ΕΙλιχρινη τε δόγματα διαστρέψων, 
Έν συσσιτίφ συσχεΟεις τοΙς έν τέλει, 
'£«6εστο λίχνους άζίως των ομμάτων. 

^ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ο ΚΑΙ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΕΤ. Α' ΟΙ ΛΕ 
ΕΤ. Β'. 

Είτα παρΐ^λθεν εΙς δκοίχησιν δλων 

1595 ^Αρχήν τε βασίλειον πρωτασηχρήτις 
Σοφός τις άνήρ χαΙ μαθημάτων ΓΒρις^ 
Αποστολικών δογμάτων επαινετής, 
Πρ<^; δ* αυ πατριχών, φ£λος ορθοδοξία; * 
*Ησχη μένος πράγματα χαλώς διέπειν, 

1600 ^Αναστάσιος Αρτέμιος παιδόΟεν. 
"Ος ^Ιωάννην α2ρετιχ6ν ποιμένα 
Καθείλεν εύΟυς• Γερμανδν δέ τ^ν μέγαν 
Μετατεθήναι πρ^ς Ορόνον Βυζαντίδος 
Έχ Κυζίχου χέχριχε συν άρχιθύταις. 

1605 Ο^το; στόλον πέ πομφέ χατ* έχθρων στόλου, 
Ο "ϋρους χαχοΰντος Φοινίχης χα\ Συρίας, 

Ναύαρχον εΐναι προστεταχώς του στόλου 
θεού μεγάλη; λευΐτην Έχχλησ(ας, 
Αύτδν τιμί;σας^γενιχ6ν λογοθέτην 

1610 *0; έχπεπλευχώς εύμαρώς άχρι Τόδου 
Ελλιμενίζει τοΓς νεωρίοις "Ρόδου. 
*£πε\ δέ συνήθροιστο ταγμάτων στίφος, 
Κα\ ταγματάρχαι πρδς σύναρσιν του στόλο'α, 
*Ως Ι^ν βασιλεΤ προστεταγμένον τόδε, 

1615 Βίαν έπηγε τοΓς στρατηγοΤς λευΐτης, 

Πρ6ς άπόπλουν σφ2; δργίλως παροξύνων. 
01 δέ στασιάζουσι πάντες ευθέως, . 
Κα\ λευΐτην σφάττουσιν αφειδώς ξίφει* 
ΚαΙ πρ6ς πόλιν φθά'^υσιν *Ατραμυττίου 
^ ΙβίΟ Ένθα Θεοδόσιον πραχτόρων Ινα 

Τών δημοσίων εΙσφορών εΕληφότε;, 
"Ανδρα πρ^ς άρχ^^ν μηδ* δλω; πεφυχότβ, 
^Αγροίχον 5ντως Ιδιώτη ν παντάπαν 
Άχοντ* άνηγύρευσαν εΙς βασιλέα* 

1625 *0 γνους Αναστάσιος ψχετ* αύτίχα 
ΚαΙ Βιθυνών Νίχαιαν χαταλαμβάν^ι. 

Θεοδόσιος ο ατραμτττηνος ετ. Β'. 

Ό δ* αΟ Θεοδόσιος φθάσας τήν πόλιν 
ΕΓσεισιν έντδ;, άναδ^ίχνυται χρά:ωρ' 
Κα\ παραλαβών προχρίτους γερουσίας» 
1630 ΟΤς χα\ συνηπτο Γερμανδς άρχιΟύτης, 
ΕΙς Ι^ίχαιαν ^^χουσι πρδς βασιλέα, 
"Α συμβεβήκει δειχνύ(ίντες, ώς έπος. 
Ό δ' αυ μετημφίαστο 'χαρε\ς τήν χόμην 73 

Μονα^ιχφ τάγμιτ: κατειλεγμένο;• 
ΐΓι5ο Κα\ χαΟαρώς είλτ,φε την σκηπτουχίαν 
Νέος Θΐοδόσιος £ξ(ι> κινδ^νων, 
Χρηστδς μέν άνήρ εύαενη; ύπτ^χόοι;, 
Έδυς γεραρδς καΧ σεμν?)ν φέρων ρίον 
Εις δ'αυ μεταχ.-ίρυιν άρχιχήν δλως 
1610 "Η διέττείν πράγματα πλημμελή;; πάνυ• 
•Ος κληρ'.χ^ς κέκαρτο λιπών τ6 κράτος 
ΜΞτά τε βραχυν τής βασιλείας χρόνον. 

ΛΕΩΝ Ο ΙΣΑΥΡΟΣ ΕΤ. ΚΛ'. 
Τυραννικώς δέ κατακρατεί τοΰ κράτους 
Ό θηριώδη; ϊζ Ίσαυρίας Λέων 
1015 Άνήρ άηοφρλς, δυσιεβηί, χακεργάτης, 
•Ανήμερος θί;ρ κα\ δαφοιν4ς τις δράκων, 
Άϊτ:1ς ί^ν τρέφουια θανατηφόρον, 
Τελχιν, έριννυς. κέρβερος, ψυχο-^θό^ος, 
"Η ρασιλΣσκος Ιμφυιήματι μ4νφ, 
Ι1»δΟ Βροτους άναιρών κα\ παραττέμπων ^οη, 
Αύασης μανίας έμπΐπληαμένος κΰων, 
'Κπίυνύμο^ς λέοντι πάντα δεικνύων, 
ΙΙροιηγορίαν ώς δβ Οηριωδίαν 
Κα\ βλέμμα και κίνημα κα\ φονουργίαν • 
ί655 "Ος πρώτος ήθέτησε τιμήν εΙκόνων, 

Κα\ τοΟ τιμ|ν ίπαυαί ΧριστοΟ τ^ν τύπον, 
•ϊνδά)ματα, φευ ί καλέσας τάς εΙκόνας • 
*ί1ς αΙρετικών άιεβών διδαγμάτων 
Θησαυροφυλάκιον αύ/ών κα^δίαν ' 
Ιβ*ιΟ Άνήρ Λγροικος σκαπανευς ύνηλάτης 
Ι1ρ<5σθ3ν βίον βάναυτον Ιλκων έχ νέου, 
Ε'.τ' αυτοκράτωρ, ώ θεοΰ των χριμάτων ! 
Κα\ βασιλεύς δέδεκχτο της 'Ρωμαΐδος 
ΟΟ μάλλον ή τύραννος άνθρωποκτόνοΓ, 
1<ίϋ5 Τω δ' έντυχόντες άνδρες Εβραίων δύο 
Γόητβς άκρως μαγιχήν ήσχημένοι 
'Εξ *Α^.4άβων άρχοντος έκπεφ^υγότες• 
*ϋφΟέντβς ώς φέναχις αύτψ κα\ πλάνοι, 
Διατριβάς 8;(οντι κατ* 'Ισαυρίαν 
4.670 Νέψ βαναύσψ χα\ πένητι καθά;:»ξ 
Ορο£ΐπον αΟτψ τ6 χράτο; Τωμαΐδος. 
Του δ* άφορώνςος κρίς τύχην και την τέχ^Λ^ν, 
Ορο,ό^ήσεώς τ' Εκβασιν μή δ<δεγμένου, 
Οι δ* ίσχυρώς ξφασκον έκβήναι τάδε, 
1'375 Ί^τουν τβ πιστιΐις, εί πέρας πεφασμένοις 
*£ψοιτο, τυχβΖν τούσοκ καταθυμίων. 
Κ^Ι δή προαχθ&Ίς ομνύει σφίσιν ν&ος, 
^11 μ^^ν άμαρτειν ουδαμώς αιτουμένων 
Κβκροΰ δίδοντος τί;ν Ιχβα^κν των λίγων. 
4υ80 Έπε'ι δ' έπι€&6ηκε των σκήπτρων Λέων, 
άυάς Έβρα.'ων τψ κρατοΰνχί προστρέχει, 
*Αν«μιμνή«κει των προΰπεσ'/ημένιον, 
ΑίτεΓ σεβαστών άθέτησιν εικόνων. 
Κι\ π-ίΟεται βασ(λεϋς δ^ΰναι χάριν 
1«ι85 Άχαριν δντω; κα\ λίαν ψυχοφθόρον 
ΊουδαΧχίί δυάδι τρισαΟλία • 
ΝέμΕί δ^ ταύτην, ώ ξέ\ων ακουσμάτων ! 
Καινής τραγψδίας τβ δυσηχεστάτης• 
Τοΰ χριστό μα χείν ώδε λοιπόν ήργμένος 
1090 Πάντα ταραχής άναπιμπλα και ζάλης. 
Έπεισπεσών γάρ ώ; λίων βρυχητίας Α ΓΛ<Ιίΐ, ΓθβΙιιίί|ΐΐΛ }πηβί?ΜΓ ιηοηΜ-ΐίοο. 

ηονιΐδ ΤΙίΓΟίΙοβίυβ βχίΓΛς•»© ρβηοΊι «ϊβΛίη ; 
ίηιΐοΐβ τίΓ Ηοιιπ, $<ιΙ)<ΙίΓι$ 1)εϋίνο1ΐ(&, 

Μ13νί!(, νΐΊ•£Γ»ηΐΙΐΙ8, €9811» ΠΐΟΐίΙΐΙΙδ ; 

8οιΙ Αϋ ΓΡ([οιΐ(1θ4 ΐ;ιιιιοιι ίιιρ'ΓΚ) ροριιΐο» 
οι Γο$ »(1ηΗηί&ΐπιιΐ(}β« \ί\Λαι^ (\\ϊ\\'.β, 
α»»ΐα &6 $ροηΙβ 6χ:ιυ€ΐοΐ'0ΐι< ΙΗ οΙιτιοη^ 
ροι»ΐ ιηοϋίουιη ίη ΐιηροπο βχΑΠυιιι Ιι^ΐΗριι». 

ι,εο λδΑυ(\ϋ5 ΑΝ. χλίτ. 

Εχίη Ίιηρ€πιιιιι ΰοιτίριιίΐ ΐ3ΤΓΐοηίβι> 

ΓθΓίπΐΙ8 ίΙΙ« <Ί ΙλΟΙίΗλ 1^60 

ϋΓΐ'ΙβΛίιιβ 1)01110 Ιιιι-Γβΐίειι• βΐ ιηβΙβΟύη.^, 
1<ρ1Ιιι2 (Γΐΐ(]ϋ)Ϊ9 Γΐ ιΐΓβίΓΟ βηιι^ιιίηαΓίυβ, 
8<:ρί<; νοπρπιιιη «1βη• βχίΐίοΜΠ), 
" ηΐ3|;ιι$, ΟΓΐηπ^β, €βΓΐ>«Γηβ, »ιιίιη»ηΜη 

ρΐϊ$(ί*«, ν6ΐ 1):ΐ&ί1ΐ8ΰ118 λβΑίΙΙ «Οίο 

ηΐ0Γΐ;ιΙ<ϊβ ρ<ίΓίιηβη( 2Ι(}ΙΙ6 <ΐ6ΐΐυ4ΐβη8 «γοο, 
Γη1>ί6 :η<]ιι6 ΓιίΓΟΓβ οοηΟΓβΐηβ οαιιίβ, 
Γηη€(ϋ Ιβοηίβ ηοιηίϋΙ ρπρ &β ί6Γ«ι>ι 
«•οη(ζπΐ3, ΓΐτΊπυιη ΐιι^βηΐιιιη ακΊπηί, 
ίηΐιιίΐΗΐ», {[οβίηιη, Ιιοηι'κΊιΙίίΓγηιη ιηαΗΗΐη. 
Γπιηιιβ Ιιί€ ίιη9($Μΐ 11)113 »1)ΓθρτίΙ 
1ιοηοΓ6ΐϊ), νβΐιπΐ(|ΐιο οοΠ ΟΐΓίβιί ιηκ!6ηι« 
ηη&^ίηββ Ιΐλϋβυβ, 1ΐ6ΐι 1 ίη κίοΐοηιι» Ιο(*•• 
ΝΊιηίΓυη Ιιίο ΙΐΦΓοιΐϋιιβ »ΰβ1θ«(ίηΊιηίκ 
2ΐΓ03ΐη νρίικί ρΓΑ^Ιιηίΐ ρβ€ΐιι$ «ιυιη : 

ΓΟβΙίΟΙΙδ ν'ΐΓ, Γο^ΚΟΓ, 0ς:)$Ο, ςΐΐΐ 2 ρΐΐ64*0 

ν6αιΐΓ&9 οηβηιιη γογρογο 8πο ΓϋΟεπηΐ, 
£ Ίβ (Ιβίηϋβ ιηφβηΙηΓ (ο Οβί ]ιΐ(ϋ€ΐ3 !) 
βΐ Γβχ ΓΓϋΑΐαβ 65ΐ Ι1()ΐη2η2ηιηι γοπιοι, 
ΐΜΐο ροΐίιιβ ΐ]ΤΓ3ηηη$ 1ιοπυ<;ί(ΐ3. 
ΙΙιιΐο οΠιη θϋοιΐΓΓρη(65 ^μΛ^Ί ϋυο 
ρΓϊΒ8ΐί8[•»1<^*"β?», ηιη^'ί'ε ρβπΐί Λρρτ\α\α , 
:ι1) ΑγαΙηιιιι ρηποίρο ολίοΓΓβδ Γ^οΐί , 
Γ<|5 ίιιροίίΙοΓβ* ρΙ;ιηίιρΐθ νίδί ΟΓαηΙ , 
Ιιυίο, ΐιΐ()π;ιηι, ίη Ιδαυπα ϋο^οηιί »(<Ι)υ£ 

.Ί4ΐηΙθ&06ΐ)Γΐ 1)8](ΐ1θ 61 ΡΓ0Γ8ΙΙ8 ρ.'ΐυρβΓί 

Κοιη^ηί Ιηιρβπί δΰβρίηιιη ρτχιΐίχοηιηΐ. 
1:5 ευιη ίατιηιίΑΐη 8Π&ιη αΠβιηςιιβ ία$ρίΰ6Γ<>ι, 
νηΐίοίηλΓιοποηι νβηιϋοβιη ιιοη ριιΐ2ΐ)3ΐ ; 
ίΠί ?βΙΐ6ΐΐ)βηΐθΓ Γβί βχίΐηιη ρΓΟίηίΐΐβϋαηΐ, 
Ι1ϋ6ΐηΐ|»ο ρο5(ιιΙ»1>αηΐ, βί Γ3€13 οοηβπιβΓϋηι 

(ΓΐΟΐίβ, ΙΗ νοΓΐ $1ΐί ΓΟΐηρθΐ69 3ΐ) €0 Γΐ6Γ€ΙΐΙ• 

^ £γ$ο ροΓίηοΐαβ Ιυνβηίβ ]υΓ3ΐ3ΐη ίιΐβιη 
οΙ)ΐυΠΐ, ίοΓβ υΐ ΠΙί ϊιηροιίλϋδ ((:ιιΐι1«ίΐιιΐ9 
51 ν^Γιείηίί βιίΐιιηι Ιύΐιιρυβ »ίί«Γ3ΐ. 
Οϋΐη ^ϊ%ο ΕοβρίΓϋπι Γ03ρ5β οΙ)ΓιηιΓι( Ι^ο, 
9<Ι ίιηρ6Γ&ΐθΓ6ΐη 8€0ΐΐΓΓηηΐ ^1^^9β^ ιίπο, 
θ()ιηοποΐ)ΐ ρΓθίηί$9οηιιη, ρϋΐιιηΐηιιβ ηΐι «ο 
III νβη£Μτη<ΐΑϋ ίιη&κΐΗΐΡβ ΐοΙΓι εοΓΟί. 
ΑιιηιιΙΐ 1ιηρ«Γ340Γ υΐ ϋοηβΠοίιιηι 
ιηηΐβίΐΰΐιιη νϋΓ«, ΑΒίη)Αΐ)υ> 6χίΐίοβίβ»Ίιηϋΐη| 
ρ3Γ 4ιΐ(1«0Γυιη ΐΓ»ΐΙ$!»ίιιιηιη ίιηροϋαηη ; 
ιϋηυθ €0ΐΐΓβ(]ίΙ ; ο τοιι) αικίίκι &1)$υΓ(ΐ3ηι Ι 
ο ΐΓ3§(£^ί3ΐη ηονβΠ&ιη «( ίιι^ΓΑΙίβι^Μη&ηι Ι 
δίο ^τ%ο ρβΓΜ<|υ«ιιάί ίηίΐΐυιη Γαείρ.η^ 
οιηιιί* ΐιηηυΙΐΗ ΓβρΙ<;ΐ 3ε ιυ3ΓΚ>3ΐίοηο. 
Ν3ΐη ίυπ3Γιΐ6Γ ^^^Γβ^κα» εοη Ιβο ηι^ίΓηβ, 

3 η Τ5 ΕΡΠΚΛΜΠ 

ΕοοΙ'ίβίΛηί, ΓΐβΓίιιη, ΓκΙ^ϋηιηίΙ"® ^^'»•^» 
)ζΓ6({6ΐη ρηβίοηβ ϋΙΙ:ιοηΓ»νίΐ ΟΙιπβΐί, 
61 ιηαΓίχΓ^β 6ΐΙιϋ*ιιίΐ ίμ$ί ρΐηπιιιοβ 
<|ηΊ 8ΐΓ6ΐηιο ιι??ςιιβ λ<Ι 5ηηί;Η»ηβηι οοΓίανβηιιιΐ 
ρΓΟ τ€π«Γ9ηιΐ3ΐ ϋοιηίηί 8υΊ ίιηβ^ζίηβ• 
Ι η Ιιίδ €Φΐυιη (Ιυθ(ΐ€«ίιη δΑρίβηΐίιιιη 
βε <]οο6η 118 ϋΐΐϋπβ ρΓκροδΉοΓυπι 
εοηι 8υο ρηρδυΐβ 61 νϋ» ιηο(ΐ6Γ8ΐθΓ6, 
ηαβιη ιηΑ|;Ί$ΐΓί (ΚΟίιιηβηΊοί οηι ιΐηΐ (1ίκηΊΐ39, 
εΐΐΓίβΐΊ €ΟΙ«Ι)ϋ8ΐ05 ιιΐίΠγΓββ βϋβοίΐ ; 
€:ιαι 1)ίΙ)Ιίοΐ1ΐ6€8ΐ ΙίΙ>Γ0Γυιιι ίη$ΐπΐ€ΐί58ίιιι» 
ι1ΊΓί8 Ίιηρμδςνβ ΩβιηιηΗβ βοβ 9ΐ!)$ιιιη«ιι». 
ΟβΓΐ»3ηυιη ςυο(|α6 ρηΒββΙβηι ρΓίηιαΓΪιπη 

)ΓΓ6ΐίβίθ80 <1θ0ΐη»1ί 'Η&υϋ &$86ΙΙ(ίβΙΐΙ«ΙΙΙ 

ολριιΐίΐ, βΐ ρΓΟ 60 Ιυρυιη οΙιίΓαβίΐ ^<>ΐζί. 
Ι<ΐ€ίΓ€θ ΚοαίΑ ββηίοΓ 8(ΙνβΓ8υ8 ιιοναΒί 
(ϋ88θοί»τίΙ €0ΐηπ[ΐυΐΝ0η1β τίηουΐβ» 
ςιιαιη ρΓ«8ί<)€Γ6ΐ ί|ΐ8ί €γρ|;οπιι8 ^ίτιΐ8, 
ηηί οϋ]«Γ88ΐο ηΜ|υί€ςιΐ9ηι 4οοηοιη&οΙιι) 
ρ9ΐοίθ€β Ρ&€ΙΙΙ8 θ8ΐ οππι ΡρΑίιείβ ί(»^βη 
ρορυΙο Β;ιγΙ)2Π8 οπυικίο βθΓηιαηίείβ» 
1ϋ)€Γυιηςυ6 ΑβΓβιη ΓΰβρΙπίΓβ ιιηιΙιΓπ. 
1.6οηβ Γβ^ιίΑπίβ, ΑΓ&ϋαιη βχβΓάΐυ» 
ίηηυιη6ηΐ8 ρλΓίίιη ιηαη €ΐβ8$6 νϋεΐυβ 
ρ»Γϋιη ρβΊβιΐβΓ Βιζαιιΐίο «ρρΓορΊηηιΐίΐνίΙ 
ρπΕ(ΐ8η<1οςυβ Ιοίβοη η«4ΐατίΐ νίοίη'ι&πι. 
|5 ΐ&ΒίΑη υηΐτβηαβ Οβί τΐπυιβ ρβΓπΐ. 

ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝυδ ϋΟΡΚΟΝΥΜϋδ ΑΝ. ΧΧΧΙΠ. 

1.60116 6Χ8ϋηεΐο, 6Χ€6ρίΙ ροιβηίαίιιιη 
ευη8ΐΑΐιΐΊηιΐ8 ΩΗυβ Υ6ΐ ροΓιυ8 ο&ΙυΙυδ, 
ηιιί 0ορΓ0ΐΐ]ηηί ιΟβποηαίηβ ΗίϋΓιηοΐυβ 681 : 
νΪΓ ρΓ«8ΐίβί»ΐθΓ ιη:ΐ{ΐΐ8 6( ηΐ8ΐ6ηειΐ8, 
ιΐΦΐηοηίβίΓΟΓαηι ιη82ί8ΐ6Γ ιηγ8ΐ6ΓΊθΓυιη, 
Ιι«Γ686θη ηΐ3Ηΐ8€ίηιιυ8 6ΐ ΓθΙΙυνί68, 
6ΓΓθτυιη οηιιΓπιιη 5ε&ΐ6ΐ)Γα ν6ΐ 86ηΓιη& ; 
Ιι«α(1 ιηίιι»8 ί3ΐΐ8ί (|ο[ζιη&Ιί8 ίηΓϋϋδΙυι Ιιχγ68, 
«108111 Γβ^ίφ (!ί{ηί(;ι1ί8» ρ&ιπ Γ&οΙιΐ8; 
|{<ΐ6ΐίυιη 6Ζ&{ίιαΐ0Γ, ρίοΓυιη οΑΓίιίΓύΧ, 
ηηοΐςαοί εΐιπδΐί ϋοηιίηί €Γυ€6ΐη βιΙοΓ&ΐΜπί. 
ΙΙίο οΙ> 8113 ιη&ΐ6Πεί8 &ΐ(|υ6 ΙιχΓ65ίιη 
Αίςιιβ οΙ> ίβΗηυιη 6Γΐΐ6ηΐυιηίΐιΐ6 Ίη^βπίυιη 
]ιΐ8ΐυιη €υιΐ€ΐοηιιη οϊΐίυιη ίπ 8β οοηνβΓίοΓαΐ, 
Αηατα8(1Ί ροιί8$ίιηαιη ειΐΓορ8ΐ8ΐ« 
ηιΗί18Π εΙτΊΙίςιιε (ΙίβηΊιβΙβ ίη8Ί((ηί8» ΟΙΙΚΟΧΟΟΚΑΡΙΠ 16 

Α Έχκλησίςι Χ'ίί'ψ •ε πιστών αγέλη 

ί]ο{μνην χατ•σπάραξ£ Χρ•.στοΰ ποιμίνο;, 
Κα\ μάρτυρας Εδειξε ν αύτφ μύρτου; 

1ί)ί)5 Αίματος δχρι χαλώς ήγωνισμένους 

'ΓκΙρ σίβαστϊΙ; εΐχβνος του Δει πί του• 
ΜεΟ' ών σοφών σύστημα διπλής έςάοο; 
*Ανδρών λογάδο}ν και διδασκάλων λίγων 
Συν σφών ιτροέδρφ πρακτέων παραινέττ) 

1700 ΟΙχουμενιχφ τήν τιμήν διδασχάλφ 

Χρίστου παριστ^ί μάρτυρχς πυριφλ^κτους, 
Αύτια δ'^μφ φύλαχι παντοίων βίβλων (ί,^) 
Συγκαταφλέξας σφοίς αφειδώς άθέως * 
Κα\ Γερμανών δ^ ποιμενάρχην του θρόνου « 

1705 Τψ δυσσεβει δόγματι μή πεπεισμένον 
|. Έλάσας (50}» άντέστησε τ|} ποίμνια λύχον. 

Ταΰτ' άρα Τώμη πρεσβύτις της πρ6ς νέαν 
Δια^όαγεΤσα φιλίας κοινωνίας 
Αύχοϋσα Γρηγόριον (71) 2νθεον Ούτην 

1710 Τί]ν χριστομάχον έξελέγχοντα πλάνην 

ΕΙρηνιχάς τίθησι σπονδάς πρ6ς Φράγγους 
Έκ Γερμανικών Βαρβάρων χατηγμίνους. 
Ελεύθερον θίλουσα πνεΤν τ6ν αέρα. 
Τούτου κρατούντος στρατιά τι; Ά^^άβων 

171 5 Μυριάριθμος ναυτικής ναυιρχίας 

Πεζή; τε λοιπής προσβαλοΟσα τ{ π^λει 

Αεηλατουσα κατέκειρε τά πέρις, 

Ή πδτα κατέφθαρτο τψ Θεού σΟίνει. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΚΟΠΡΩΝΤΜΟΣ ΕΤ. ΑΓ. 
Λ ΤεΟνηκίτος Αέοντος, λαμβάνει κράτος 

ΜϊΟ Κωνσταντίνο; παις ή σκύμνος μάλλον φάναι, 
Έπώνυμον σχών τήν Κοπρώνυμον Οέσιν • 
Άνήρ γόης μάγο; τβ κακών εργάτης 
Των δαιμονιχώ; μυσταγωγ^ς οργίων, 
Της δυσσεβε'!ας κυχεών ή πλημμύρα * 

1725 Κα\ παντοδαπή; αμάρα δυσπιστία;, 
Ούχ ήττον δφΟε\ς χαχοδοξίας τάλας 
Κληροΰχος ήπβρ πατέρων αΟταρχίας, 
Πιστών έλατήρ, ευσεβών άναιρέτης, 
ΟΤς προσκυνητές χαρακτήρ ην Δεσπότου. 

173;) Τούτψ δ;' 4 πέπρακτο κακών (32) κα\ πλάνην 
Κα\ θηρΜυδη χα\ φονουργίν κακίαν, 
"Οντι μισητψ πδσιν ένδίκφ τρόπψ, 
Τφ δ* 'Αρταβάσδ:;) χουροπαλάττ) πλέον 
Π *Ανδρ\ στρατηγφ συν τω ρουληφόοίο, (29) Εη »1ΐ6πιπι Βχζ^ηΓιη» Ιιίΐιΐίοΐΐιβο» ίηεβηιΓΜίπ 
8ΐώ 1.60116 Ι$3ηποο, ρ(»8ΐ ρπηιυηι ςυο(Ι 80Γί<ϋΐ βηΐι 
β88ίΙΊ9€0 (ν. 1017). Οπα ]8ηι ιηίηιιβ ιηϊΓϋΐιινΠοΙ 

«αΓΐΟΓ68 86ηίΐρίΐ6ΓΙΙΟ 6Χίϋί> ροπίδββ. 

(30) Πί8 Ι6εΐί$, 4«ιχ οΐ) 0(?ηιΐ8ηί ραίπαΓεΙίΦ οοη< 
8ΐ8ηΙί8ΐη οηΙιθ(Ιοχ43Πΐηιΐ6 εοΙΐ3ΐΐ(ΐ3η(ΐ8ΐη, 8ΐ(|υ6 οϋ 
1.60ΙΠ8 Ι88υη€ΐ ίιηρ. εΓυιΙβΙίββίιιίληι Ιΐ3ΒΓ68ίιη οΙ)• 
]«ΓΚ8η(ΐ8ΐη (Ιίΰίΐ ηο^ΐβΓ ΕρΙΐΓ36ΐηΙυ8 ; ρυ(!6Γ6ΐ, €Γ64ΐο, 
51 νίΥ6Γ6ΐ9 €2νχιιιη ι]οοιΐ88ίυιυπι Αη^Πεληιιπι, ςυί 
(5€ΓΐρΙ. €66ΐ• ^ ΑΠ. Π20, ρ. 108) (16 ββπηαιιο 
»{6ΐΐ8 118 86Γ4ΐ)6Γ6 8118118 68ΐ : Ιηΐ€ρτο ^ΗαύηβΆΗίΟ 
Ο^τηαηί ρ€ηϊ»α€ΐαη ραΐί€ηΐ€τ Ιαΐίι €ΐ€ΐη€ηίΜΜΗ$ 
ϊίΗρίταίοτ (1«60 Ιβααΐ'ίειίδ) ; Γκιη ν€το ηαΐίη ιηοη/ϋε» 
ηηΙΙί$ άθ€ΜΗΐ€Η(ί$ λ4 «Ηΐανη ηαηίβΐη €1 ρΐ^έάΐύηΐίαιη 
ά€€Τ€ίΉ €αιατ€ίζ αο 6νηο<α€η ρνβΡίίαηάαΐΗ αιΙάΜή 
ρΜΜ/, αηηο ά€ηιηιη 750 ίιαδίία $ψηοάο^ $Βά€ ;>«« 
ίΗατ€ΐιαΙί ηιοίηζ €α. 66(1 ίΐ2 ιΓιιηΙιυιη 1ο<|υι 5θΙ(ΊΐΙ 
ΐΑθαιίιιε5 ουπ» ρΓαψιϋιοαίο ρηηίιιιιι δΐυϋίο ^ΐ^4:ιιηιι^. Εί'εε 6ηίιη Οινβηηβ υ6ΐη, ροηΜΓιείιβ βυοίΟΓϋοΗβ, ιιΐ 
ι II III ΐ6ΐηρθΓ8 6Γ8ηΐ, οιϋο ίιι.1ιιι(ϋ$, ίη ρπΰί^Ηίβιιβ 
ί|ΐιοηιΐΡ ρ. %1 Ίη$πΐ8ΐιιιι βΓΓηΓΡηι 6χ βΐίβιι» ηϋίειιίβι 
ΐΊτΐ8ΐίοη6 Ιΐ8ΐικίΐ. Οιιί» βιΗιη ίη ύιΗΙίοιΙιβε» ν8ΐϊεΜη9Β 
ρ(ΐΙ>ϋεί8 Ιεβί1>ο» III νϋ ΐ|υο()α6 πηηιΐηΐνιη 68ΐ, ιιι & 

|ΗΐΓίΐί8 8εΓίρΙθη5υ8 βηΐϊηΐΐί 0Ο<ΙίΓ€β, Μί|1ΐί €8Γί6 νβΐ 

ϋΐίο €ΐΐ8Γΐ8ηιιη νίΐΊυ νείιειηριιΐίιιβ ΐ8ΐ)0Γ3ΐιΐ, ϋίΐίββη- 
Ι6Γ 61 ϋ(Ι(?1ί88Ίιη6 6Χ8οπΙ>8η((ΐΓ ; 8ΐςιιβ ίΐ8 ΐυπι ν«-* 
Ιιι» 6Χ6ΐηρΐ8Γ, λυιη ιιανιΐιιι ]ιιχΐ8 ουβιοιΙίΑΐυΓ; Ίύ εβιη 
800 Γ6ΐ8ΐθΓβ 08νχιΐ8 8(1 ίπφι» ΓΓβυιΙίβ &υ8ρίείοιΐ€ΐη 
οΐιΐί'ΐιιβ 6οητ6Γΐίΐ; ηιΐ38ί ηο8 Λάαο ΰοΓΓίιιιιρβηάΐ» 
8ΐιεΐοπΐΗ:8 ίηϋιΗκ68ΐιΐΜ&, ιιι βί ρτορΓίιιηι «ιίλΐιι 

1111111118 61 €ΟΠ(ΙΐΙ€ΐΟ$ βΐϊρβπΐΐίο ΐΗ>αΐΐη68 Η66Γ6Υ€* 

ηιιιιι<. Οιιο (ΙΪ610 ιιίΐιΐΐ ιιηρικίειιΐίιιβ, ιιίΙιϊΙ £Γ»νΙ 

8ΙΚΊΟΓ6 ΪΜϋϊ|;ηΙυ8 6^86 ρΟΐΟΚί. 

(51; Μιΐ6Μΐ|;« 6Γ6];οηυιιι Π. 
(32) Ιΐ8ΐίιιι χακώς. 1755 Τξ δ* ίΙιε€&ί^ {Α5ί)^ΐον ήγλβΐσμένω. 
Καττύίτβί τ%^ έν θίματ' 'Οψιχίου 
Κατ' ^Αρρά^ωΜ στράτευμα κινοΟντι τίτε 
Ένέβρχ &ινΤ| Γρ6ς στρατιάς έ^χρίτων 
Πριατουργδν Άρτάβασδον έξευρτιΧότων • 

174© "Ην γνους ό χρατών» έκδιδράσκει τδν μόρον 
Ίππο'.ς ταχυπτέροΐί τε χαΐ προΟυμί^• 
Ή δέ στρατιά χα\ λοχαγοί ταγμάτων 
*Λνε?2:ον *Αρτά^σδον ώς βασιλέα, 
ΜεΟ' οδ χατειλήφασι τήν Κωνσταντ(νον ' 

1745 ^Ης ασμένως £ντοσ6εν έλ6ών ώς ^έον 
Φημίζεται στόμασιν αστών ώς &ναξ 
*Αναχτορ(χής τυγχάνων ευφημίας. 
Εύθυς δ^ άνεστήλωσε Χρίστου τ^ν τύπον 
ΚαΙ προσχυνε?ν δέδωχεν αύτ^ν ώς θέμις• 

ΐΤοΟ Έφίστατΐΐ δέ χαι Κοκρώνυμος πόλβι 

Τ6 «ρίν άναπαιτών άδεώς Εχειν χράτο; * 
ΈπεΙ δ* άπηγδρευον &παντες τόδε« 
Πρ6ς δπλα χωρεί χα\ μάχας εμφυλίους» 
Και δρ^ τι χαχδν άστιχους χαΐ τήν «όλιν, 

1755 Εισπλείν σιτηγους χωλΰσα; νήας !σω * 
*Αφ* οδ πολίταις βουλιμιών συνέβη* 
Έπει δ* Ιπεισέφρησε συγκλονών πόλιν 
Συν στρατιΙ τε μηχαναΐς τε χα\ δδλφ^ 
Συνίσταται μάχη τις &ξ έχβτέρων 

4760 *Αντιστατοΰντος αύτοχράτορος νέου• 
*Αλλά χριμάτων τϊϊν άβυσσον Κυρίου 
Τίς &ν Ιχανώς &ξιχνιάσειέ πως ; 
Νίχην άπηνέγχατο τύραννος μάχ]} €.ϊδΑΗΕ8 

Α 86(1 ρί649ΐ(6 ΐη^βίβ ΟΧΟΓηϋΐί. 

Ετζο νβΓβηηιί ίη ρΓονίηοία ΟρβίΓπ 
ΟορΓοηχιηο, ϋαιη ΑΓλΙ)β9 Ι)6ΐΙο ρΓθΐηΡΓ>'<, 
πΐΜϋκΊΡ (;Γ:ιν€'$ 3 οορίΑΠίπι 8υηιιη3ΐ•1)π9 
δΙπιυπίιΐΓ (Ιυεβ Απ^ναδϋο Γ^οΐηοηβ. 
Πβ €οιηρ6Γ(3 ίιιιρβΓ3ΐθΓ, ηβΰβηι ρ(Τιι;-( 
Γηιιί9 νβίοοίΐιιιβ 6Ι εχρ6ΓΓ€ε(ο οηίιιιο. 

ΤϋΠΙ νβΓΟ 6λ6ΓαΙΐ15 ΟΓιΙΙηΟΙΠηίΙβ (ΙΐΙΓβ» 

ϊιηρβΓ&ΐοΓβιη ΟΓβαηΐ ΑηατΑβ^Ιιιιη ; 
(|ΐιΙηιιιη βιΙ ιΐΓΐ)βηΑ €οη$ΐ9ηΓιηί νβιιίιιηί ; 
1ί(>βηΐ6Γςιΐ6 ίιι ββιη ΓΡ€6ρ«ιιβ ΑΓΐην»<&ιΙ<ι$ 
ηιβηΐο οίνίιιηη τοπί^ηβ γ6ι β^ΙκΙαΙηγ, 
6ίφΐ6 (&η(]08ΐη ()οηιΙηο 01 «ϋϋΐαηιαίίο. 

Ιβ 3ΙΙΐ6ΐη 6Γ6Χί( ΒίΑΐίπΙ ΟΐίΓΙβίί €ΓΗ06ΐη 

€0ΐ6Β4ΐ3ΐηφΐ6 βχΐιίΐιηίΐ ρΓονί (Ι«0653Ι. 
δβ<1 6ΐ εορΓθΐΐ]ηηα8 ηπΐ)! βηρβΓνβηίΐ 
ριοίΟΰβ ροβίυΐιηβ ηοίρβΓβ ΙιηρβΓίυιη ; 
|υο<1 (Ιυπι €οιηιηιιιι! τοίο €ΐιη€ΐί ρδΓη«£;3η«, 
β 3Γΐη« ιηονεΙ οΙτΠβςΐΜ ΙιβΙΙυιη : 
^Ι3ΐ!ιηςιΐθ ίηωςηί ανββ ιΐ8ΐηηο «(Οΰΐ! 
ΓΓηιη€οΐ3Π3β ηατββ αοοβιβη ρΓΟΙιίΐΜη•, 
6χ ςυο ί3ΐη63 βΓλνίββΙιη» υΓΐ>ί 3€α<1ί(• 
δβά ρο8ΐςα3ΐη ηΓΐ)ί5 ηκΒίιί» 8ΐι1>ϋΐ ςιΐ3ΐί«ιι& 
βχβΓΰίΐυ ιηβίΐιΐιπβ €Ι βπίβοίο, 
ιϋπιηςυβ ρη^η» 3€€6ηίΙίΐΜΓ, ϋυιη ΟορΓΟίι^Τΐηο 
οηιιιί Γββίδΐίΐ ορ€ Ιΐ1ΐρθΓ3ΐΟΓ ηοτπ8« 
$6(1 ]ΐΐ(ϋ€ίοηιπι Οοιηίηί ςιΓΐ9 3ΐ)789υαι 

8€Γυΐ3Η 831*13 ρΟΐβΓίΙ ? βυρβΠΟΓ 

Γοηιιηί880 ργφΓιο ιϋ8ΰβ(Ι'α ΐ7Γ3ηηιΐ8• 78 Β< -Ηττητο^' Αρτάβασδος αίσχρως όρΟ^φρων, ς ΙυπρϋβΡ τίηοΐΙυΓ Αγ13Τ38<]ιι8 ρο9, ί'.ϋο ΚαΙ συσχεθ£\ς Εσβεστο λύχνους ομμάτων 
Συν υΐίσιν αίσχιστα διττοΓς, ώ δίχης! 
Άλλοι τε πλείστοι των ίπ;σήμων πάλιν 
Καχοΰ παραπέλαυ^αν &χ Κοπρωνύμου. 
Ούτο< βδελυρός άσεβης συναλίσας 

4770 'Ανιέρων σύστημα μισθίων λύχων 

*Ομο -χρόνων ή χα\ πλέον χαχοφρύνων, 
*0 συνόδων χέχληχεν, ώ ΘεοΟ νύμοι ! 
ΟΙχουμενιχήν έβδόμην, ώ της πλάνης Ι 
Έπ* άθεεήσειτών σεβαστών είχόνων 

4 775 θείον Βλάχε ρνών καταλαμβάνει δδμον 
'£π* όχρίβαντος δ* άναβάς τολμητίας 
•>ων{ τορφ τε χα\ χερΙ βδελυχτέςι 
'Ος φατνιάρχην δεικνύει Βυζαντίδος 
Κωνσταντίνον τάλανα Συλά ίου λύχον * 

4780 Τελών δ* αυτού τ4]ν άθεμιτουργίαν, 
ΐ!.ίτα μετ* αυτού ποιμένων τ* άνιέρων 
Πάντων δρώντων κα\ κλυόντων έν φύρφ 
Τήν π^οσκύνησιν χα\ τιμήν τήν είχδνων 
^Απηγόρβυσε δυσσεβώς, ώ μανίας ! 

1785 Καθυποβαλών άφρόνως 6 μαινόλης 
*ΑραΙς αναθέματος άνδρας ολβίους, 
Σοφ6ν Γερμανόν, Γεώργιον Κυπρόθεν 
Τους ποιμενάρχας τήσδε της Κωνσταντίνου, 
Πρ6ς δ* αυ Ιωάννη ν τε τ6ν ΔαμασχύΟβν. 

4700 Ούτος διωγμδν ασεβώς φρικαλέογ 

Κατ* εύσεβούντων προσκυνητών είκδνων 
'Ος χριστομάχο; άνακινήσας τάλας 
Πάντας Ικάχου, χα\ πλέον (^κενδύτας. Γ8ρΙιΐ8(|ΐιβ ΟΓίκιιαΓ ιηΙδβΓτίιηβ ιιίΓοηιιβ Ιικιιίηβ 
Γηιη (Ιυο1)ΐΐ8 Π1ϋ8 (Ηθΐι βΗρ'ρΙίοιιιιη !) 

ΐηδΙίρβΓ βΐ 3ΐίθ8 Ορί 101310$ ρΙιιπ(ηο8 

ιη3ΐί8 βυρρΠοΠβ ρβΓϋίϋίΙ €ορΓοη]ηηπ8• 
Ιιηρίυ8 1ιί€ ιηβΙβϋΊοΐυβηυΐ'* €οη(|;Γ((^3ΐΐ8 
ΙυΓΐ)3ΐη ()€ Π16Γ€€η3Γϋ8 ρΓθΓ:ιηί9 Ιπρίλ 
€00€ΟΓ<ϋ ΤβΙ 6Χ0ΟΓ(Ιί ρθΐίΐΙ& ηΐβΠίβ ρΓφϋίΐί.'ί, 

ςιΐ08 3ρρθ1ΐ3νίι εγηοάυαι (ο ύ^\ Ιβ^^β Ι) 
86ρϋιη3ηι φ€ΐιπι«ιιίθ3ΐη (ο ίιηροβίυΓπηι 1) 
ο1> Αΐι^υβίλδ ίιη3||(ίθ68 3ΐ>οΙβη(ΐ38 
3(1 83η€ΐοιη Βΐ3ΰΙΐ€Γη6η86 ρΓ0€6$8ίΐ Ι6ΐηρ1αιη ; 
ίΙ)ίςιΐ6 ίη8€6ΐΐ80 ίηηρυ(1βηΐ6Γ 3ΐηΙ)οη6 

6ΐ9ΐ8 Τ0€6« ίΐηρί3 ρΓ0ΐ6ηΐ3 (ΙοΧίβΓΛ, 

Βγζ3η11η« 0Γΐ>ί8 3ηΐί84ί4βιη (Ιβεΐ3Γ3ΐ 
€οη8ΐ3οΓιιιηιη ίιιίβββίαπι §^ΙφΊ Ιιιριιηι: 
ρ6Γ3ΰΐ3(]σ6 ΊΙΙίε Ιιηρίβ €9ΡΠΐηοηί3, 
οοιη 111ο 3ΐϋ$ςοβ βρίβοορίβ ρΓοΓ:ιιΐ!8 
€υιΐ€ΐί8 ίη ΓοΓΟ ηυιϋβηΐίΐ)»» νίίΙβπΓιϋιιβ'ΐΐΗ* 
ν6ηβηιΙίοιΐ6ΐη ΙιοηοΓβιηςηβ ίιη3](ΐηυιιι 

31>Γ09.1( 1ΐί€ 1ΐ3βΓ6(ί€ΙΙ8 (ο ν683ηί3ΐη {) 

8ΐ(ΐΗβ βΐίιπι ευΙι|6θΚ Ιυποβιιβ Ιιοιηο 

Ι1)3ΐβ(1ί(-Ιί$ 3ηΑΐΙΐ6ΐη3ΐί8 83η€(08 νίΓ08 

βηρίβηΐβιη ΟβΓπιβηυιη, ΟβΟΓ^ιυπι ϋγρι ιηπι, 
. ςυ'ι Βγχ;1η1ϋ Ιιυ}θ8 ρβείΟΓββ Γθ6Γ3ηΐ ; 
30 ^03ηι1βιη {ιιειιρορ Οβίϋλβοοπιιη). 

ΙϋβΙΙΙ 806168108 ρΟΓβΟΟαίίοηΟ ΗθΓΠΐ)ίΙί 

οοιηιηοΐ3 3(ΙνβΓ8ΐΐ8 ουίΜΓββ ίπΐ3{[ίηπιη, 
ΐΓί8ΐΐ89ΐιηί €ΐ>η8ΐοιη3θΙιί ρβΓβοηλ ίικΙιΜ», 

ΟΙΐηΟΐΟβ ν6Χ3ΐ)3ΐ, ΡΓ3Β8€ηίπΙ 83€0ΟθΙΐΟΓΟΗ * 79 ΕΓΠηΛΜΠ αΐΗΟΝΟΟΚΑΓΙΙΙ 4:ιιηΗ ίηΙΟΓ 8ΐορ1ΐ3ηιιιτι ("( ΛηιίΓΜίη ηιοη^ΐΓΐιΑβ 

^1π^:>^^ Οοπιί:ή ιηηΠνΓβδ βίΤβοϋ, 

Αΐί&ιηηυβ ρΙιιΗιη8ΐη οιιιιι ιηοη:<€ΐιί9 οηΐβΓν.ιπ). 

Εο Γβ{^πηηΐβ Ι^ΓΜηηίίβ, ΡβΙοϊδΙΐηηιη 

Ιιιιυ βΐίϋΐΐϊ δγΓίΛΐη ρι ΐρδηιιι υΓΐ)βιιι γρ^'»»»" 

ιηοχΊιιιυβ Ιβη» ιηοια^ α^ίΐανΐΐ, 

Ι9ίΐυ6 ιηοπβΐίιιιη ηαπιοπιπι ΐη£;ΰηΙ^ιη Ι»βιΐ9ί1. 

Ργ;β16Γ6» ηΐ0ΓΚ>ιιβ ρββίΜβηβ 6χίιίο8ΐΐ9 

ΐ8ΐβ ρβΓ ΟΓΐ)βΐη βΓ8$8λΙΙ( «ΙΏίχίΙ ΙΙΓΐ)ΰλ : 

1166 ρΟΓΓΟ η3ΓΓ3ηιί ιιιίΐιί Μΐ^ριιΐηΓβ 
βχί^ιίηείοπιπι Ιυβ Ιιοιτιΐηαηι ΙίββΙ ηαΐΝ(»ι-<ιιικ 
8ιιαιιη3 «Ιί«ιη Ηίβπιβ βΐ £[Γ8τΊ98ίηί»8, 
ςυοίςυοΐ (ιιβπιηΐ, η%ϊ» ηΜ ίη^τηοπν 
ροΓίηυΙΐυιη Ιιυίε (ΙβίΓίιηβηΙιιιη αΐΐυϋι ^ 

ίΓίΚΟΠΑ 6αίΐη νίβ ί!ΐ1θΐ€Γ«1>ί1Ϊ8 ' 

«ΙιΐΓ» €οη$ΐΓίιιχίΐ βΐΛ€Ϊ6 βΙ εοιηΐίρανίι 
αιιη Ίρδυιη ιηβΓΟ Ιαηι Οανίοα ν«3ΐίΜί ).<>9 : 
«ΐυηΓβ 61 Ηίε ροπιιβ εοηβΐϊΐιΐίηαροΙβοΗ 
ςΓ;4(Ιυ ΟΗίηυβ €2ΐ€ηΙ)ίΙί9 βνϊβίι, 
. 1;ιηίβ6Γί8 ρβου(ΙίΙ)υ8 αΐ<]η6 ύΜΤζτ'Λη 
](ΐιη6πΐί3, αιηοίίβςηβ ϋβπιιιιη ρ6(1β (ικ^μμ^•.^, 

ΜοΧ Ι6ρ68€6111€ ρ08ΐ βοΙυΐΒΙΙΙ ΙΐίβΙΙΜίΙϋ 

ΆϋΤΒ 0ΗΐίΙια$ τβΓΪβ Β<1ν6ηίβηιί9, 

(ξ6ΐί<ΐ8 0Γ4Ι813 (Ιί5$ίΙίΓ6 €ΟΒρί( : 

Ιικη νβιιΐιιβ ν€ΐ)βιη€ΐΐ8 β6Η4& ΓΓ3^ηΐ6(ιΐ.ι, 

ίηδίιϋβ 8ΐηρΓΐ8 (:οϋΊΙιυ3ΐ|»6 ρβΓίο, 

ίιιιρυΐίΐ ίη ηιιίΓΟβ υΓίοΐι^υβ οΙΗμι ; 

ΐ|υαΓ6 Ιιπη €0Γΐυίΐ ιιιαχίηι» ραΐ'& ΐΗβ&ηΐιι π. 

Αίςιΐθ 1ΐ88 ΓβΐΊΐηι νί6€8 βδΐ βχρβπ:! 

III 1>5 (Ιυιιι ΙιηρϋΓΊυιη Ιβιιβίβΐ 6ορΓοη5ΐιπΐ3. 

Ι,εο Ρ11ΐυ8€0ΡΚ0Ν¥.νΗ ΕΧ ΟΗΑΖΑΚ.\ Αί>». V. 

111ο εΐ2ΐιΐ(ΐ6η16 δίηβ ροβη'ίίβΐίΐί» νΚαιη, 
ίπιρϋΓϋ δοερίΓϋπι ΟΙίυβ βχοορίι 1.(μ>, 
<|ΐΐ€ηι €Ιΐ8Χ3Πΐ ρεροπΐ ρβΐΗ Οοιί^ϊ&οΐίπο ; 
ίιΐφΓοϋαβ νίΓ, Ιιηο υΐι^οα ςπχιΐϋίη ΙηΊ'ιι2, 
1ΐ£Γ€8 ραΙβΓπΊ Γ6{η1 61 ίϋΓοΗβ βίιηιιΙ. 
ίΙί€ 8υΙ) ρηιηοΓ(1ϋ8 86 βΐιηυΐανίι ρ1»?η, 
Γβπηιιιη ίη(|;6ηΊθ(η ηιβηΐβ Γβρο&ΐυΐιι οβΙ.ιιι«. 
ναΐρίηβιη ^τ%ο νββίβιη 61 #ρ6θΐ6ΐιΐ %ο\'(ίίη , 
νοί^ο Ϊ3ΐ>6ΐ)3ΐυΓ 1)01108 ρίυβιιυβ ρΓίικβρι ; 
ρΓϋΰ8Αηίπι ςιιΐλ ηιυιιΜΙΰβ 6οη€ΐη ιηαηιι 
8υΙκ1ίΐί8 13Γ{(6 άοη» ^ο«ί6^6I)8^ 
8ϋ)ί €0η6ηη3η9 Γβ^ηί ΓυικΙληι^ηιΐιιη 
ιϋιιΐυηιπηιςιΐ6 α ϋβηΐνοίβηΐία ροΐΰηιΙ«(ΐΐ 
^η3^6 υΐ (^γαΓι» »ηιοτΐ8€|ϋ6 {η^Ιίοιαπι Γ.< ι ΗΙ 
ρορυίηβ Βίηιυΐ 6Ι ϋυ€68 6Χ6Γθίΐιιιιιη 
Γυ§3Γυιιΐ υ( Ιιιφϋ Γιΐΐυβ Οοη843θΐίηυ8 
ΐιηρβΓλίοΓίαιΐ) οοηδβςυβίΟΐυΓ ηοϋΐβΒ. 
Ι5 3ΐιΐ«ιη ρΓ609ΐυι 681 υι ]ιΐΓαιί οιηπβ» 
Ιο^ξβ 83ΐΐΓίΓ6ΐι( Ν6 ρΓβΒίϋΓ 86 ςα6ΐη(|οαιν 
ριχΙβΓςυβ ηΐίιιιη βνυιη 6ΐΙηι](ΐ8 ρο8ΐβΓο# 
;ΐίΙ ΐιιιρϋΓαΐοΓί3ΐιι ν6ΐΐ6Γ6υ4 ίΙί^ηϊΐΑΐβιιι ; 
ιΐ6ΐηθ(|ΐΐ6 Γβριι^μίλνΐΐ 86ηιιοαί ίηιρΓοΙ>•« 
Ι^βχ 6Γ($ο ευηϋίΙιΐΓ ρ1«ιΐ;ι ]αΓαΐί9 ί<»ηιιυ1ί& 
Τυιιι 1•60 ρί6ΐη(ί$ ίί€ΐ3ΐη «Ι^ΐείοη» Βρβοίϋΐιι, 
ίϋπηυιη 3η!ΐυυιιι Γβνβΐϋτίΐ οηιοΊϋυβ: 
η:ιοΐυ$ςιιυ »1ί(ΐυοΐ ευΐίοιοβ ίιιΐΒ^ΐΗνίΝ 
Μΐ'οϋ ϋΙιΐ8ΐΐ'θ», €«ιιρθΓ<ί &ϋίιίιοςΐιβ ιιο1ιϋ( $, 

ΟΧΐΊΙΙϋίϋΙΟ^ Ρ6$ϊίΐΙ16 ίΐΚΐυβΐΐ ΟΟΓβϋΓ^. Β Μεθ' οί; Στ£φανον, ΆνίρΙαν μονοτρ^τους 

1705 Μά^υροι; άπέφηνε Χρίστου Δεσπ«5του, 

"Αλλον; τε πλείστου; σΟν μονασταϊ; μιγά•:α:. 
Τούτον τυραννουντος, έν τ|| Παλαισ ίντ} 
Κάν τ!) Συρία κα[\ ?α?ιλίδι πόλει 
Σεισμός μέγιστο; χχΐ κλόνος γής συνί^η, 

4800 Δδ' ου βροτών ίφθβρτο μυρίον στίφο;• 
Άλλη φθορά τε χα\ φθισίβροτος νίίος 
'ΚπβισπεσοΟσα χατέτρυ/ε τάς πόλεις • 
'ύ; μή θυνατδν έκνομίζεσθαι τάχα 
Τ^ πλήθος &παν των νεχριμα(ων φθάνεκν 

480^ Χ•ιμ6ντε πάντων βαθύτατο; χαΥ μέγα; 
ΈπεισπεπΛίκώ; τξ βασιλίδι πιίλει, 
Πολλών ένειργάσατο ταύτη τ ήν λύμην, 
Ός Χρυ(^ταλϋΐ9ήνα( γε τω πολλφ ψύ^^ει 
Κρΰει ••* άμέτρ({> συμπιληθήναι πάλιν 

1810 βάλΑ?ταν αυτήν )<α\ ποταμών άπλέ-ίους• 

Ώ; τ4νδβ «:ορθμ6ν τδν πρ6 τη; Κωνσταντίνο;; 
Βατ^ πέλειν &πο^^ι το?; Ί^ρημένοις 
ΤοίλασιουργοΤς χτήνεσιν άχ^ φόροι ί, 
Κα\ πάσιν άπλώ; το2; ποσ\ χεχριί^^μενοις. 

<18Ι5 ΘαλφΒάντο; άίέρος ^ϊ χειμώνο^ λ^σει 
Έπιδι^ύσης έξ Ιαρο; Αλέα; 
Τ6 χριιστΛλώθες σϋνεχδ; διβ|&^γτ, 
Κα\ πν<Ομα σφο^ρ^ τμήματα των χρυστάλωλ 
Πολυπλέθ^ις νήσοις τ ε χα\ βουνοΤ; Γσα 

19,20 Επήγε τείχη χαΐ προσήρασβον τ^ίλει, 
Κα\ πλείστα χατήρειψε τβιχέωι τότε. 
Τ^ίυτα μ^ν οΟτω σ\ΐνέχυρσε τ!) πόλε ι 
ΛοτιρωνυμοΟντο; χατέ/βντο; τοΟ χράτου:. 

ΑΒΟΝ Ο ΥΙΟΣ ΑΤΤΟν ϋ ΕΚ ΧΑΖΑΡΑΪ Ε Γ. Κ\ 
Ουπβρ χαταστρέψαντος ασεβώς ρ^ον 

Γ':ίο ΤοΟτου Αέων παϊ; Ιτχε τήν χραταρχίαν 
Χϊζάρας Ιχφυς τψ πατρ\ Κωνσταντίνο)• 
Άνίιρ πονηρδς, Λιβυκόν χι θηρίον, 
Κληροΰχος αρχής χα\ πατρώας μανίας• 
•Ος πρώτον άρξα; εύσεβείν ύπεκρίΟη, 

ΙίίοΟ Τ6ν βήρα Γ ύπέκρυψεν ίνδον χαρδίας' 
Άλωπεχής δ" ίν^υμα χαΐ ^χήμβί φ^ρων 
Μσι δοχών ήν εΟσεβής, χρηστά; κράτωρ» 
Κα\ μβλλον οΤσπερ φιλότιμον την χέρα 
Παρείχε π2σι δαψιλώς ύηηχόοι^, 

Ι;ί.>5 Αύτφ χρατύνων του χράτου; τά; κρηπίδας, 
ΚαΙ μνώμβνο; χρόνιο*^ έδνσυν τδ χράτο;• 
^Ανίκρ χάριν τίνον^; 4δτφ χαΐ σχέσιν 
Ξύγχλυδε( ^μα χαΐ στρατηγοί ταγμάτων 
Ί^τοΰ^/το παΙβα τουβε τδ^ Κωνσταντίνον 

48«0 ^ΛνΑχτοριχής τυγχάν^ΐν ευφημία;. 
Ό δ* έμπεδοΟν &π«ν1ία; βρχο(ς ήζίοο 
'ΙΙ μήν έχυιίοΰ πΛθ€)ίτδς χαΐ φιλτάτου 
Κα) τοΟδ8 σειράς π^Χ γένους χ:»τηγμένϋ>ν 
Μηδ' &ν ίλέσθαι χρά^ορ' Αλλον οφΑς δλως • 

νύί'6 ΚαΙ «Λ% χίς ίίξε τοις παρανόμΟΐ( λό^ο: • 
"ϋθεν τόμο; γέγραπτο μ8τ>>ς όρκίων. 
Τη; εύσ^βΐίας Ουτος έχδΐ;; τ^ δρΑμα, 
Θήρα τ^ν 6ντ6; άπογυμνοϊ τοίίς δλοις • 
Καί τινας εύρων προσχυνητάς είχ^νων 

Ι ;;0 Άνδρας τιμίου;, ευγεν*Γ; ψυχήν, δεμα^, 
Α:χ:>ετχ( χάχιστα χιΊ χαθειργνύει. ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΝ Τ1? Π^ ΚβΝΣΤΑΝΤΙΝίί ΚΛΙ Λ ΙΗΕΝΕ ϋΙΙΜ ΟΟιΝδΤΑΝΤΙΝΟ ΓΙΕΙΟ. ΟΚΙΝΠΕ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝΟΣ. ΚΑΙ ΕΙΡΙΙΝΗ ΠΛΛΙΝ 80Ι.ϋ8 ΟΟΝδΤΑΝΤίΧυδ. ΙΤΓ.ΚϋΙΙ Ηίί'.ΜΙ 

ΜΟΝΗ. ΕΤ. ΚΑ:. δΟΙΑ. δίΜΒΙΑ ΑΝΝ0Κ13Μ XX]. Τούτοι» χ«τα9τρ^ψαντο^ έν τάχει ^ίον. 
Ειρήνη χρακεΐ συν γ^ίνω Κ<κ>/σταντίν^^, 
Ανδρεία γυνή φύσιν, ευλογημένη, 
^855 Είρηνικήν δίδουσα τοΙ( ιτοΐσς δ^ιν, 
Δώρον βεοϋ σθένος τε της χρατ«ρ/ίας, 
Ίαήλ Δεβοί^χ τε σώτειρ« Χ|>«τους, 
Ός ά^όενόφρων καθβλουσα καντίι^αν 
Τήν Χριστομάχον Ειχονομάχων πλάνην, 
♦δϋΟ Έν συνοδική ΙΙκτέρων Μω»Φ χρίσει. 

Κ 511 πρ\ν μίν •ί>τη συν Κωνσταντίνψ γίνψ 
Ταϊς εΐκόσιν ην αποδίδουσα σέβ»;, 
Κα\ την σχετιχην πρ^σχύνησιν ώ; δέον • 
Ός δ' έγχρατής γένοιτο τη% μονχρ, ία; 
1865 Έχχλησίας ήνωσεν ήλλήλαις δλβς 
ΟεριελοΟσα σχανδάλιαν τίς αΙφί«;. 
Ταράσιον γίρ των ιιεριδδ^ων Ινχ 
Των δογμάτων πρόμαχον δρΦοδοξίζς 
Πρωτασηχρήτ'.ς «υγχλητιχδν άξίαν 
{£70 Έν έχλογ^ τε Πατέρων θιοχρίτων 
Κα\ χανονιχί} σ\>νοδ<χυ τε χρήσει 
Είς πατριαρχών αναβιβάζει θρ^νον " 
Κάν τ^ Νΐχα{ςι Πατέρων θεηγδρω^ 
ΣυνηλιχυΙ* σΰνοδον κα•/ταχόΟεν 
ί8"5 Τους άίετοϋντας προσχύνησ:ν είχδνων• 
Άναθίμιχι παρέιτίμψινίνδίχως* 
Έκ•/λησί^ δ' Ινειμε νδμον τδν κχ).αι, 
*Αγλαΐαν χάλλος τε σεπτ3ίς είχ^νας. 
Ταΰτης χρατούσης, Ιν μαχρφ τείχει θ^^κης 
£880 Άνήρδρύττων χβτΑ τύχην σχα«άνβς 
'Κντυγχάνει λάονιχί τινι λιΟίνη 
Νεχρ^ν φερούβτ^ γρΑμ|ΜΤ* λγγλυμμίνα^ 
Λέγοντα Χριστδν Μαρί«ς έχ π«ρ6ένου 
Μίλλειν τεχ9ήναι, χαΐ ββδν 'νοντον σέβειν- 
^885 Έπ\ δ* Δνάχτων £ίρήνης Κωνσταντίνου 
Πάλιν Ιδ'Ιν ήλιον αύτ^^ν άχτίσιν. 
ΚαΙ τζΌρχαΙέ: σύμβασης δλεθρίας 
*Αναχτ(1ρων χέχαυτο της Έχχλησίβς 
βωμαΐτης χάλλιστ&ς Εχλαμκρο; Βόμος 
\%^)ύ *0ς Ινδον είχε ν έντ^Οησαυρισμένα 

*ΪΙ; ]^»σα!χ3[ς χα\ θεογ^φους κλέΜας 
Τα χρυσογλώττφ Πατέρι συγγεγραμμένα 
Σεπτά σχεδιάσματα Γραφής ένθέου, 
'Εχφανσιν, άνάιττυξιν, αύχοΰντα ξένη ν, 
18δδ Άτινα συ^^πέφλεχτο, φευ της ζημία;! 
Χα\ δράμα συνέστηχεν 4χ σχευωρίας 
Της τε στρατιάς χα\ λοχαγών ταγμάτων 
Έν (Ιασιλίδι συΐΜλισθέντων πόλε ι 
Κατά χρα^οΰντων ΕΙρήνης Κωνσταντίνου ' 
νΜ 0Τσπερ'συγη|>!θμητο χα\ Μωσηλέ τι; 
Άν4|ρ σνρατηγδς δεξ(δς πρδς μάχας, 
Άναχτ* άνειπείν Καίσαρα Νκχηφάρον, 
Του Κωνσταντίνου ηατρόΦεν θείον μέγα ν* 
"Ό φωραθ^ν «έπαυχε τ^^ν τυραννίδα, 
1ί)05 Τών δραματουργών χα\ συνιστόρων άμα 
Δίχην τισάντων σχέμματος τήν ^ζίαν. Ι^οοιιβ ραιιΐο ροβΐ 2Ηΐίιΐ6οΐ6 νΊαιη» 
Γί'ςηβΙ Ιτθηβ ειιιυ Οοοβίηπίίιιο ϋΐίο, 
νΐηΐί ;ιηίιιιο ιηυΙίβΓ βΙ 1>β^16ί^ί^ι2, 
ΐ2Γ|;ί€ΐι& υκίνβΓ&ο ροριιΐο ρ»€ί8 ηιυιιυ$^ 
ΙρβαίΙΙϋΙ Οβί άΟΗΙΜΝ βΐ ριι|>1ί€Φ Γβί γοΙμι' , 
4&6ΐ 3ΐΐ6Γα 61 06ΐ>0Γλ 61 ΊιηρβΓϋ 8^υ!> ; 
ηπ£ (Ιϋίενίΐ ΓοΓίίΙβΓ ιιΐιίηιιβ 
ΙίΌΐΐοηίΑοΙιΟΓαιη 1ΐΦΓ6ΐί6πιη 6Γγογ€ιι» 
ρρΓ &γιιοιΙίειιιυ ΒαηολΟΓυιη Ρα4Γ4ΐιιι ]ιι:ϋΓ'':ι;κ 
Ιρδ» ]3ΐΐ)ρΓί(ΐ6η» €ΐιιη ΟοιίλΙλίΚίινο Αϋυ 
ϋ ίιη3ξ;ίηΐΙ)ΐι§ ευΐίαιη 2(ΙΙιίΙ>βΐΝΐΙ» 

βΛ8(]ΙΙ6 (Ιβ^)ίΐΟ ΐΜ>η0Γ6 ρΓΟΜ(}«Ι6νβ4ΐ1Γ. 

Οβίΐϋΐβ ν6Γο οοη&οείΗΑ ΊιιιρβΓίΐΗη 
€ΐι:ιι-ϊ9& ΕοοΙεβίΑΐ ίοΐβτ 86 606ί>ν<ίΐ, 

50&Ιΐϋ&Π 621083 ρΓ0€1ΐ1 αϋΐ6((3ΐ». 

ΤΐΓΐΐ&Ίυιιι εηίιη ρε/ίϋυδίΓΟίη ΙκηηΊηοΜν 
οΓΐΙιοιΙοχοΓαιη .ιΐα^αΐλίαιη 46ί6π$0Γ6ϋ>^ 
ρΓ0ΐΑ$66Γ6ΐί$ 61 ^αάιι ΕβιΐλίΟΓειη» 
ν?ιιβΓηιι>]θΓΜΐΐ) Ρ»(ΡΜΐη &αίΐΓα^ϋ« 
€3ηοιιί6θ<|ΐΐϋ &)τοθ(ϋ ]υ(1ίο]ο 

ρϋΙΠ3Γ6ΐ)&ΐ6ΐη 6ν6ΐΐίΐ Αϋ 50ίΐ6ΑΙ, 

Τυιη Νίοχ» ΡαΐΓΚϋΐ ϋιβοΐ^^οηΐϋΐ 
ιιηίν6Γ83ΐβ οοη|μ'€{αιΐ8 οοαείΐίιιυι 
608 ςιιί ίιη3{;ίοίΙ)ΐΐ8 ευΐιαπι ηβκ-ιΙ)»»! 
ροΐ'ουϋΐ ]υΜ0 Γυΐιηίαβ αιΐ2ΐΙ)βι»9ΐί8 : 
β Εθ6ΐ66ίΰΒ νοίιιβ ίιιαίΐαΐυηι Γ6(Ιι1ΐιΙί^ 

|ΐΐ€βΙΤΙ, 8μΙβΙΙ(ΙθΓ«*ΐη• 83Π<Ί»8(](16 ίΐ1):ΐ|$ί'Η«$. 

\\x^ ίιιιρεηηΐβ, ίη Ιοη^ο Τϋταείφ ιη• π» 
ηβοίοςιιίβ ίο^&ΟΓ ϋυο) ΐ6ΓΓ3ηα Γοπε 8ΐι!)Γ)ϋ^ 
(ΐηαιιιϋίΐηι οβ€ΐΐ(1ίΙ 3Γ63(Ιι Ιηρίιΐΰαηι, 
6ίΐΓροΓ6 ίϋΰΐυβο» Ιίΐ(€η$Γ]υ6 ^ιι$ΜιI])I^^*, 
()ΐι» 2161)801 ': €ΐ»Γί&ΐυΜ (16 ΙΙαΓία νίΓ^^ίη•* 
»»ΐιΐΓΐ]ΐη, 86φΐ6 Ιιυη€ υ( Οβιιηι νβιιοΓ^ΐΊ ; 
8ΐιΙ} €οιι&ΐ8ΐ}ΐίη.ο ^υΙ^Ήϊ ηίςυβ ΐΓοηο 
ηΐΓΜΐ8 86 7αϋίθ8&ο1ίβ νί!$υΓυιιι. 
Εχίη (ΐ3ΐιιιιίΑοί8 ίΙαηιιιιί8 6Χ6Ίΐ8ΐί9 
Εθ€ΐ68ί(Ε ίη ρ8ΐΠ8Γ€ΐΐίθ (ΙβίΙα^Γ.ινίΙ 
ρυΐ6ΐ)6Γηιηιιηι χιΐΐβΰίυιιι βμΐ6η(1ί(1υηϋ|πο 
ποιιιίηβ ΤΙιοΐΑΑίΙβε, ίιι ςυο τεροβίΐυϋ 
Μθ88ί63Γυηι ίιΐ8ΐ3Γ (αϋιιΙϋΠΐιιι 

Ρ^Ιηβ 01ιγ;$Ο81ΟΙ1Π βεΓίρΙΐΙΓΦ 6ΓλΙ)ί, 

6χίιι>ί% 8οϋίθ6ΐ εοιηηιοηΐ8|ίοη68 

(|υ» 886Γ3 1)ί1>1ί8 ΐηίΓβ ΐΐ6θΐ8Γ8ΐ>81Ι1. 

Η88 &1)8υιηρ8ΐΙ Ι^ιηίβ (ρποΐι ρβΓηίοίβιη !> 
Τιιπι βΐίϋΐη ιηοΐυ8 8β(1ίΐί(»8»8 οζβΐϋίι 
3 ιηΗ.ιΙϋυβοΓϋίηαιηςαβ <Ιυοί5ιι• 

ίη ΙΙΓΚ>θ Κ%ΐ9ί ΟΟΑ6ρίΓ3ηΙί1>ϋ8 

3(1Υ6Γ8υ8 ΐΓβηβηι βΐ €οο8ΐΜΐΐίη«ιη. 
ΗοΓΜίη ίη ηιιηιβΓΟ ΗολοΙυβ ^υίιίΑΜί 6γ»Ι 
. ϋυχ ιηίΙίίΑπβ^ 1)6ΐ1ί ρβήΐΜβ ; 

ΙΗ(|ΙΙ6 3ε6ΐ3:ΐ13ΐ>3ϋ& 11«5»Γ6)Ι1 Νί64'ρ))ΟΓΙΐηΐφ 

ί|ΐΓι ϋοη8ΐ3ΐιϋιιί ηΐΑβπυυε 6Γ3( ρίΚΓυαβ. 
Κβ (1('ρτ6ΐιειι$3, 1]ΤΓαιμιΐ8 ορΓ68$;ι ββΐ ρ 
οΗιιΓιπΐ» βινειοηΐιυ» 61 .€θη8εϋ$ θίιηαΐ 
Ιΐϋ1)ί(:ΐ8 ηιοΙΙτηίιιί8 ραβηι^β Ιυβηΐί!)»». « ΕΡΗΠ.ΕΜΠ 

λΙο €ΐΐ1$ 3111601 6ΐ Οχ%^Τ Νί('6ρ1ΐΟΓυ9 

]ΐιεβιιι θ€υΙθΓυιη πιβηΐο αιηίδβηιηΙ. 
$3ΐ^ι1 €οηϋΐΒηΐίπιΐ8 ρΓοεβ(1βιιΐβ ΐϋΐιιροΓβ 
€υΓαιιι ΓϋίρυϋΙΊοβΒ αηί $ίΙ)ί τίικΙίΰ3η$, 
ΓΟΠΗίαιπίοηβ ίιηροηί η)9ΐΓ6ηι βυΐιιηοτβί^ 
Ιίίςιιβ Γε3ρ86 εοηΐΓ3 ί;ι$ ιηοιιαΓοΙια : 
ςιι» Γ63 ιη^ΙοΓυπι ιηαυϋο ΰοΐιοπβιη ρβρβΓΗ 
Ιιΐ([Γϋΐυιηςη6 Γ^είΐιπδ ρϋβ 9υΓίΙ>υ3, 
ήΐιθ(1 ηιίΑΐηνίβ ΐΓ3κΊ€8ΐη νίοίι ΐΓ&ρ;0Β{ϋΑΐη, 
Γ6υιη(|υβ ίρ^υιη οοιιΐίβ εβββυιρ (Ιοϋίΐ. 
ΐΓθπβ 6ηίιη όοΐοηβ ίιηραιίβηΐΐβ 
βΐ Γβ€ίρΙβιΐ(Ιί ίιιιρβΓϋ αιηοΓ6 ρβΓ€ί(.1 
οαΓίΰβπ) &1ίο ρ'ΑΤΛΐ β»η6 απίΑΓυπι 
ιηυίβυηιςιιβ ωί&οβΐ ηιοηβ ΐΰηιρβΓ&Ιυιη : 
€οη&ΰίο$ 1ι&Ι)βηβ (ΙοΗ 3ε ηΓηη5ΐΓ0β 
ηυοά ιηυιΐ€π1>υ8 εβρ6Γ3ΐ 6( ρΓοιηί85Ί4 
ϋιΐ€6$ 6λ6Γ€ίΐυυιη 61 ββιιβίοΓββ ; 
ΐ]ΐιίΙ>ιΐ8 3(1]ιιΐΑ ΑΠυη) ίιιιρβπο άθ]ίεΙΐ 
€ίςιΐ6 €χ$1ίιΐ{[υίι Ιυιιιίηα οεαίοηιιιι. 
Ιίβα ςαιά ηοιι εο^ίβ Ιιοηιίη63, Αΐιώίΐίο• 
ιιΐ3ΐ6Ωεΐ0Γυιη βοεΙιτιη ρΓ«1)€η$ Γαδοίηυπ) ! 
Ιβ ηΠιΙΙ Ιΐ3ΐ)ιηΙ (Ιφηιοηεβ βχίιίοδίαβ. 
Τιιηο 8ο1 ΐθηΐιιηι ιιοη βυβίίηβηβ τί ϋβΓβ επϊιιβιι, 
ηοηηί^ί Ιΐ6ΐ)6ΐ6ΐη Ιυεειη οΙ)$ευΓ»τηςιιβ ειηί&ίι 
ϋί68<]ΐΐ6 6χΙ)ϋ)ΐιΙΐ ηθ€ΐιΊ)υ9 ρβΓ^ίπιΊΙββ ; 
9ΙΙ(|(Ι6 Ηλ Ι1Ι3η$6ΓΙΐη1 161Ι€1)ΓΧ 3ϋ ρΙυΓβ» ϋίεβ. 

8ίε 6Γ|ο ίιιιρβΓίυιη τυΓβυβ 3(1 Ιρβιιβιη 
Γεηιιηςηε »Γΐ)ΗΗυιη, ιηείιι Γβιηοΐο, Γΰϋίίΐ. 
43111 Ηαιίηαηο ρ»ρα ΗυηΐΦ ιηοπιιο» 
ιτΪΓ νβηεΓαΙιίΙί» Ιιοηοπιικίυδςιιβ ίεο 
ροηιίΑΓ3ΐβιη π'β υ€ειιρ.ινίι βοίίειη ; 
ευΐ 864ΐΊιΙο$ί ίηνίϋΐφΐβ Ιιοιηΐπΰδ 
οειιΐυιη Ιιηυϋ ΙβΐΙιβϋΐβΓ νυΙιΐ6Γ3Γυηΐ, 
βρβ βυη, νοίειιΐβ εϊο Οεο, ΓΓυβίΓβΐί. 
Ιβ νβΓΟ 3ϋ Γβββιιι ΡΓλίιεοΓυιη εβΓοΙυιη 
€0ΐιΓυ(|[ίΐ, 1ιυ]ιΐ5ςυβ ορβ Γβεβρίΐ 86ϋ«ιη, 
ιΐ)3ΐ6(1εΙ$πα6 ηιβηΐβίη ίηίΐίχίΐ ρ<Βπ3ηι. 
ΟηΑΓθ 18 ΟίΓοΙαιη 8^βIηη13ιβ Γβ^^ηΐί οπιαυΚ, 

6Ι1Π1ΙΙΙΙ6 Αθηΐ8Β ίΠ]ρ6Γ3ΐ0Γ6ΙΙ» ίϋοίΐ. 

ΙΙΐιιε ιεηυεπιηι ΒοΐΗ3αι ΡΓιΐηεί 1>ηΓΐ)3Γί, 
1)131 6«πιΐ3ΐιοΓυιη ^βιιβΓβ οπυικϋ 6γ»πΙ« 
<|υθ(1 ιηβ δπρϋπυβ ιηβιπίηΊ ]3ΐιι βεπϋβΓβ. 
66115 Ιιχε οΓιηι 8ΐΐ3 Γβΐίεΐβ ρ^ΐΓίΑ 
Ωιιβδ 1ΐαΙί£ ρηηιίΐυβ ίιι^Γβδββ 08ΐ, 
οααιςιιο βηηΐβ βυβςυβ ϋειιυβ εοηειΐΓ$:ιη9, 
ίηείγΐ» μΓΦ8βηίιη βοιη» πιοΙββΐ3 6Γαΐ. 
86(1 βηίιη ίπ)ρ6Γ3ΐιΐ6 Ιιβοηβ ΙββυΓίοο 
Ιΐ2Γ05ίιιΐ(|(]β ίονεηΐβ, υΐ ]3ΐη (Ιίχίπιυδ, 
ΑοιηΦ γβίβπβ ρπ!η38 ει 8<ιεεΓ(]ο$ 
6Γ6({0Γίυ5 36 86 Γβρυΐίΐ ϋίνίπΐΐυβ 
ΙΜ^υιη ίπιρεπί βΐ 83εΓ3ηι εοηιιηπηίοπβιη» 
βΐ ευιη ΓχΙεΓπο ([βηεπβ ΡΓ3ηοοΓυιπ, 
01111880 ϋβΠο, ρ3ε6ΐιι Γύβϋυ8ηυ6 ίιιίίΐ. 
06πί(|ΐΐ6 8υ5 Ιγ<^ιι6 €οη8ΐ3ηΙΙηο(ΐιιβ Γοι^ίϋυβ, 
ΙηίΓα Κοηίΐ3η3 πκΒπία ΡΓ3πεθ8 ίβο» 
€3ΓοΙθ €ϋΓοη3ΐυ, υΐ (Ιίχι, βχεερίΐ ; 
<ΐυί 816 101 ίυ8 Ι(3ΐίΦ 6ν386Γαηΐ <1οο>ίοί. 
1ΐ3ΓθΙυ8 ρο8ΐ Γεεερίβπι εοΓοηβηι Γβ^ίβιη 
1θ83(ο$ ιηίβίι 3() ΐΓεηβω ρηηοίρεη ί950 ί953 αιηοΝοοκΑΡΗΐ «4 

Α Ό Μωσηλ^ δΙ χιΐ Νιχηφόρβ; Καίσαρ 

ΤΙρ/ ομμάτων πήρωσιν ?σχον β?ς ${κην. 
Ό Κωνσταντίνος συμπροϊόντι χρ^νφ 

1910 Θα/^^ών έαιυτφ πραγμάτων τήν φροντίοα. 
Κοινωνίας Ιηαυαε μητέρα χράτους, 
Κα\ δε(χνυται μόναρχος, ου χαλώς Βράζας^ 
•Ο συμφορίς ήνβγκβ τω βίψ βάρος, 
Κα\ δρδμα πκχρ^ν άχοαΙς βύγνωμόνων 

19 Π Πίσαν τραγιχήν έχνικών τραγψ^ίαν, 
Αύτφ 6έ τφ δράσαντι φωτ6ς ζημίαν * 
Αδτη γάρ οΰ φέρουσα ιτρίω; τήν λύπην 
Φιλαρχίας Ιρωτβ χα\ χράτους σχέσει , 
Παιδί σχύφον χίρνησι μβστ&ν π'.χρίας 

!910 Κα\χυχΕώνα θανάτου κβπλησμένον, 
^ Συν(9τορας Ιχουσα χαΐ ρίχτας δ^λου 

ΟΟς δωρ£α7ς δπεισβν άβραΐς χα\ λ<$γοις 
Τους ταγματάρχας στρατί Ας τους τ' έν τέ>ει, 
Δι* ών συνέσχι χα6<λών τόνδβ χράτους, 

19^5 Κα\ φωτ^ς ήμαύρωσεν αύτου τάς χόρας * 
Φευ οΓα ποιείς χα\ τυρεύεις, ω φθ^νε, 
ΤεΧχΤνα συνέριθον αύχών χαχίας, 
"Η δαιμιδνων χάχιστον άνθρωποχτ•5νον ! 
Τ^θ* ήλιος φω; μή φέρων βλέπειν μύσος, 
*Α μύδρων έξέλαμπβ χαΐ βεβυσμένον 
Τάς ημέρας δρών νυξ\ παρειχασμένας, 
Κ αΐ τούτο πολλών ήμερων παοατάσει. 
()ΰτο> μέν αύθις ΕΙρήνη χραταρχίαν 
Κα\ πραγμάτων πρ^νοιαν ίσχεν άφόβως* 
Του δ' Αδριανού πάπα θαν<$ντος 'Ρώμης, 
ΑΙδοΙος άνήρ χα\ σεβάσμιος Λέων 
Προεδρία ν είληφε ταύτης έννόμως - 
*0ν σταοιασταΐ συλλαβδντες (χ φθόνον 
Όμμα τ' έλωβήσαντο τουδ* ούχ ε Ι; βάθος 

1910 Χφήλαντος αύτο7ς του Θεού τάς Ιλπ^δας. 
*Οθεν Καρούλφ προσφυείς ^ηγ\ Φράγγων, 
Τούτου συνάρσει λαμβάνει πάλιν θρόνον, 
Κα\ τους ύβριστάς άνταμύνεται δίχη' 
Όν χα\ διαδεί βασιλιχ^ ταινί^, 

ί9ί5 Άναγορεύσας αυτοκράτορα 'Ρώμης• 

Άφ' οδ χατέσχον βάρβαροι Φράγγοι 'Ρώμην, 
Έχ Γερμανών Ιλχοντες άνωθεν γένος, 
Ός άνόπιν εΓρητο συγγράφοντί μοι. 
Ιταλίας μ^ν το?ς δροις είσεφθάρη 

19Γ)0 Πρώτον γένος σφών έχλιπ^ν τήν πατρίδα. 
Και τήν Ιταλών το?ς δπλοις χατατρέχον, 
'Ρώμην μεγαλώνυμον ηνία πλέον. 
Του δ' Ίσαύρου Λέοντος άρχοντος χράτους 
Και δυσσββουντος, ώς εφη φθάσας λόγος, 

195ο *Ρώμης παλαιόίς δ πρδεδρος χα\ θύτης 
Άποστατήσας Γρηγόριο; ένΟέως 
Ζυγού τε χράτους ΙερΑς κοινωνίας 
"Εξωθεν δντι σπένδβται Φράγγων γένει, 
Κα\ τήν πρ6ς αυτούς συγχαταλύει μάχη ν. 

1960 Έπι δ* άνάχτων Ειρήνης Κωνσταντίνου 
'Ρώμην Λέων Εντοσθεν αύτους εΙσάγει 
Και ταινιοί Κάρουλον,ώς {φην άνω, 
Κάντεύθεν ήρξαν της δλης Ιταλίας. 
Κάρουλος ούτος αξιωθείς του στέφους 

ί965 "Ε ιτειλε πρέσβεις πρ^^ς χρατοϋσαν Εί(:ήνην κ Γάμους έαυτψ μνώμβνος βακλίζος, Α υΐ &Ί1>ί οοπί ίΙί»Γ6ΐ €]ιιβ(1«ιη ηιιρίίαε. ς^. Κά\ τξδβ τυχ^•ν στβρκτέους ΐϊίφην^ίτα;. 
Κ «ι τάχ* δν ζχ« πρ6; πέρας τλ των γάμων, 
Ε! μί) μέγα τις έν βασιλείοις σπάδων 
•970 ^9 χλησι; Άβτιος Ισχύων τίτβ, 

Κηδος τ6 πρ6ς Κάρουλον Γσχυ9£ σβέσα^ 
. Πάντα χινήσας λίθον, ώ^ παροιμία, 
Τφ παρβνεΤραι τ} χραταρχί^ Οέλειν 
Λέοντα χασίγνητον Ανβυθεν φ^βου. ΝΙΚΗ^ΟΡΟΪ Ο ΓΕΝΙΚΟΙ (55) 
ΔΕ Η\ ΕΤ. β. ΕΤΕΡΟΙ 1075 Όθεν βζ9(λ\ς τοΤ; δλοις μισουμένη 
ΈχΊϊτωβιν ύπέ μείνε της μοναρχίας• 
Άλλου παρειαφρήσαντος αύτ^ «υν δΛφ 
Του λογοθέτοϋ γενιχου Νικηφόρου, 
Άνδρος μιαρου χαχοήθους τους τρόπους, 

1980 Έρασιχρημάτου τε χαΐ φιλάργυρου, 
Πάσης ταμείου χαχίας απληστίας 
Έφορχον, άβέβαιον αύχουντος τρόπον. 
Ούτος τεμών δρχια τ|) βασιλίδι 
Δήλον τιθείση χρημάτων άποχρύφων 

1985 βησαυρ6ν άβρ^ν τί^δέ που χεχρυμμένων. 
Άχαρι μηδέν μηδαμώ; πβπονΟέναι • 
Έπείπερ υπέδειξαν αύτψ μυρία, 
ΕΙςνησον έξόρισ:ον Ιχπέμπβι βί^ 
Έπωνυμίαν Πριγχίπου χεκτημενην. 

1990 Είτα μετατίθηιιν εΐ; ν7^αον Λέσβον, 
"Όρχων έαυτου μηδένα τιΟε\ς λόγον • 
Ένθα περαίνει τ6ν δρόμο ν τούτου βίου. 
ΙΙαν3περμ<α δ* ών παντοδαπης χαχίας 
Άπληιτίας μάλιστα της όλεθρίας 

1905 Κακών ύπήρςβν εύρετής τελβσμάτων^ 
Καπνιχαλληλέγγυον είσπραξιν νδΟο> 
Έπινοήσβς συντριβών ύπηχόοις. 
Κα\ τοΰτο δείγμα της έαυτου κακίας 
*0ς &χπλέου γέ^^ιτο γεΰμα του πίΟου« 

2000 *Ανήρ παλιγχάπηλος άφνειδς πάνυ 

Πρ^ς τοΰδβ χληθβ\ς, εκβιάζεται λέγειν 
^Αριθμ&ν α6τφ του προσόντος χρυσίου. 
ΚιΙ φάμενον τδν, ούχ άληΟεύειν φάναι. 
Τοίνυν έπι0ε\ς σήν κεφολ]^ μου χέρα 

2005 Όμνυε, φησ\, κατά ταύτης εΙς τό.σα« 
Ό δ" έδρα βληΟε\ς δβ«λί(2ΐ τήν καρδίαν, 
ΚΙπών δεκάκις χρυσίου λίτρας δέχα, 
Άς κα\ κομισθΙ)ναί γε προστάττει τάχος - 
^ύνπερ δέκα δους, εΤχε λοιπάς 6 κράτωρ, 

2010 Ου δεΙ τοσούτου, φάμενος, σο\ χρυσίου. 

Οίκτος κατ* έχθρων έκστρατεύσας Βουλγάρων 
Αεηλατούντων δυτικάττα χωρία, 
Μάχην συνήψε καρτβρ λν άντιπάλοις * 
ΚαΙ πρώτον ευτύχησε κατά Βαρβάρων * 

2015 Είτα νικάται, κτείνεται πρ6ςτ^ μάχΉ' 
Προσκτείνεται δέ μυριάριθμον στίφος 
Ανδρών στρατηγών, βύγενών τών έν τέλε:. 
Της δΐ στρατιάς ούδ* άριθμήσαιτδ τις. Β (\ηΛ τοί \ρ%\ Γβ^ίΐϋβ ναΐϋβ ρΙ^ουίΐ. 

Ει ηΐφΐί» ςιΓκΙβιη ΓοπαβΗβ ρβη^βικΙ» 6η»Ι, 

ιιίκί ίη 2ΐιΐ3 Γβ^αΠ βρα^ΐο ΐ|υίϋ3ΐη, 

ιιοιιΓιηβ ΑβίίΗβ, ΐυηο ρΓ«ϋίριιβ ρπ£ρΑΐ«ιι»> 

201111 19 Ιβιη ΟαγοΗ ίιηρ««ϋν{$ς6ΐ, 

οιηιιβιιι, υΐ ββΙ ίη ρΓθνβΓΐ)!θ, ιηονβηδ ΙλρϋΙβιιι γ 

ηβπιρβ υΐ ΙιιΐίυΒ 1•60ΐιβιη ΓηΐΓβιη βπιιηι, 

(]υοϋ »1>ί 6Γαΐ ίη γοΐίβ, Ιπιρβηο οΙ)ΐΓυ(ΐ6Γ6ΐ . 

ΝΙΟΕΡΙΙΟΚϋδ ΟΕΝΕΒΑυδ ΑΝ. ΤΧ. ΥΕΙ ϋΤ 
ΑΙ.Η ΑΐϋΝΤ, ΑΝ. VI Π. 

Εγ^ο Γβκίηλ Ιίβηβ ίηνί&ιι οιηιΓιΙ)ΐΐ8 
Αΐιιίββίοοβηι ΙιηρβΓίί ρβρρβΜα 6&Ι, 
3Πο ρ6Γ ίΓ3υ(ΐ6ΐη οοΰυραηΐβ βοβρίιαιιι 
ΐ;6η6Γ»1ι ηβιηρβ Ιο^οΐΐιβία ΝίοβρΙιοπ) ; 
τίπ) ηι^ΓβηιΙο, ρΓ9Β(Ιί(ο ηι&Γΐ8 ιηοΓίΙκιβ, 
ρβΰυηί» οιιρίιΐο, 2((|ΐιβ ορυιη 9ΐηι&&ιο• 
οιηιιί ηι»Ηΐί:ι ρΐβοο, 9ν3ΓΐΜίιιιο, 

ίΐ1β13ΐ)ίΙΐ ρ6ΠΐΙΓ(Κ|υβ 61 ΠΙ6η(6 6ΐ Ιίη^ΐΙ4• 

Ηΐ€ ούΠ^^ΐα ίιηρβηΐηεΐ Π<!β 

Ορββ Γ6€00{1ίΐ3$ 8ί1>1 Γ6ν€ΐ3ηΐί, 

(Ηθβαυηιαι (ζΓλίκΙβηι ςαβηι 56ρο$υοΓ:ιΐ, 
ιιίΐιί) ιηοΐββίιιαι ίοΓβ βχρβηυΓΑη); 
ροβίςιιαιη ίΙΙβ οβιβηϋίΐ «υπ αοοη-υπη 
ρΓΟίίηυβ 6Χ5υΐ6ΐιι ρβροΐίι ίη ίη$ιι1:ιιιΐ' 
ςυ3ΐη ταΙ^^ο ηοηιίιιβ ίηϋί((ίΙιιηΐΡιίη«Ί.•ί$ : 
ίη(Ιβ 3(1 λϋαιη ίηβιιΐβιη Ι^ββϋππι-ίΓΑΐΐΗΐυΙΐι, 
ηιιΙΐ3 β3€Γ3ΐη€ηΐί ταιίοπβ Ιιβϋίΐ», 
^ ιώί Ι1ΐ3Υίΐ« 5υ3β ευΓκυιη.εΙαυ&ίι. 
1ρ5β ΰθη€Γ6ΐϋ§^ Ιιοηιο ηΐ3Γιΐί3 οΐΗηί{;6ΐι;ι 
Μϋ 3ν3Γίΐί8 ίη ρτίιηίβ ροείίΓβΓα 
ΑοτοΓοη) ΐπΙ>υΐθΓυηι ίηνοηίοΓ βΧ2>1'αίΙ» 
τβΐυΐ ί1ΐ6κί1ίιιΐφ Γ3ρΗί€« ρβηβίοπίβ 
6Χΰθ|$ίϋιΙίο 6υ5(1ίΐί8 η)θΙβ8ΐί8βίιηχ. 
Α|^6 13 ιη ρΓθΓβΓ3ΐη ΙηιρΓθΐΜΐ3ΐί$ δρ^οΐιηοη», 
αϊ ;οΚ3 ΐοΓιυβ <]οΙϋ [{α^ΐυβ 8ίι. 
ΥίΓ(ΐ3Γ(ΐ3ηαηυ3 6ΐ 3ρρπηΐ6 άίνββ 

« Γ6ββ 10£6Γ$ίΐυβ βββΓί €0|[ίΐαΓ 

4ΐυ3ηΐ3ηι 3υη νίηι ((«λΐ3Γβΐ ίη ΙοευΙί». 
Ι^ ϋί€ίΐ ; Γ6Χ τβΓαηι (1ΐχί$36 η«{»ΐ. 
ΡοΓΓΟ Ιιΐλπι, ίη<]υίΐ, €3ρίΐί ηιβο ιηιηιιαι 
Ηηροηβηβ, |ιιγ3 ρβΓ Ιιηηο (|υ3ηΐππι Ιΐ3ΐ>6α•«. 
Ι8 ρΑΓυίΐ, 3ηίηιυιη ςαβίίβηΐβ ιηβίο ; 
(Ιίχίίςιιβ οβηΐβπι 3υη 86 ΙΐϋϋβΓβ 1ί1)Γ&$ :. 
ςυΜ ϋΐίοο ινΙ 86 ιβΓϋΓΓί Γ6Χ ιη3ηά3τίΙ ;. 
(ΙβΙίβςυβ ϋ6€βη)» γ6Π<ιιι38 γ6χ Γβΐίηυΐΐ ;. 

Ιΐ3υ<1 Ορυβ 68( Ι3ηΐ0 Ιί1>ί, (^ί€608^ 3υΓ<Κ 

Ηί€ 8υ$ΰ€ρ(3 ίη ΒαΙκ8?08 6χρ6(1ίΐίοηβ, 
(]ύΙ Γ€{^Ιοη68 Ιΐ68ρβη38 ίηουΓ83!)3ηΐ 
^Γ3Υ6πι €υηι ΙιοβΓώυβ ριι^αβηι εοιηιιιίβίΐ: 
βΐ ρήηυηι ςυίιΐβιη ΒαΓίκιπίβ δορβΓίοΓ Γυίΐ γ 
η)0Χ νίοΐυβ, τίίβηι βηιίβΐι ίιι ρπορϋο. 
Ρβηίΐ Βίηιυΐ €3ΐβΓν3 ρ1υΗηΐ3 
<Ιυουπι, ηο1)ίΙίυιη,6ΐ &6η3ΐθΓαπι. 
Ν3ΐη {Γβ{3Γΐοηιιιι ηηιηβΓαιη ηβιηο ίηί^βΗΐ• (35)εο4«χ ιαβη^οββ Ιι«1ΐ6( α& Ιίΐυΐο ηιϋΓίθ3ΐο ο του γενικού, δϋΐΐ €Π}€ηύαΐυΓ 3 (€χΐα ιη€η(!υιη ηίλη « ΕΡΙΙΚ.ΕΜΙΙ αΠΙΟΝΟΟΚΑΓΙΙΓ Μ 

8ΤΑϊ:κΛαιυδ κιοι-ρποηι ηϋυ» αν. ι, γιΐι. α ςταγγακιος ο τκ^ς αυτού ετ. λ', οι λε ϋΤ ΑίΙΙ ΑΙϋΝΤ ΑΙΕΙΝ8Ε Ι. 

€»$ο ΝίΰβρΙιοι» Γ€Χ ΒυΙΐϋΓοηιιη 
€:ιρυΐ αϋ8θί(ϋ1, β]ο$4ΐΐ6 οολίιρβςβυ) ο$&6βιι> 
9Γ}{βιιΐο ααΓο^ού λΟλ^^τ^ βχοηιαιίδ 
«Ιβίη ΙΐϋΐΗΐίΐ ρΓΟ 5€γρ1ια <1ΐ€υ ρίϊοαίοιιι Ι) 
ίη ΐ2Ηί9 €<£ΐί1ιιΐ5 «ΐ^υβ είΜίνίνϋ^, 
'ΐΓΐ'ίϋειίδ 8€ίΠ€6ΐ ΚοίΜΑΐΜΐ'ΐΐιηι Γ<;(;«β 
ει 8(ΐχ >ίςίθΓί» ρΙβυιΙ^Μ ιη:ΐ)ζΐΜ)ροτβ. 
Τιιιη 61 δΐ8υΓϋοίιΐ8 Ίη ρΓχϋο &ίΐιιοί»1ιΐδ, 
ΝίοβρΙιΟΓί ίιιν6πυ!»ΐιι$ βΙ βίιηρίβχ βϋΗ», 
ηηί ίηιο ίιι$ίρί«ιΐ8 6ΐ πιΐϋΐΐββίυ ο»Γβιιβ 

1)Γ<:νί 8ΐΐρ6Γ5ΐ68, ΙΗΟΧ Υίΐαΐη 3ΐυί!»Ίΐ, 

Τ6(;ηί βρβοίβ, ηοη γ6({ιιο, ροιίΐυδ. 

ΜίαΐΐΑΕΙ. Ι\Ι1ΑΝ£.\β/εΐ3$ .νΧ. {ί, 
8ι&υΓ8αο εχβΐίιιΰΐο κηεοεββΗ ΗιιρβΓαΐοΓ 
ίΐΐυβίπδ ΜίεΙίλβΙ (Ιίοΐιΐδ ΚΙι:ιηο:ι<)»ιιβ, 
ν'ΐΓ ΙιοηθΓ25ίΙί8» ιη(!οΐ68 ^Γ&1ί88ΐηιη, 
ρΓθ1:ί8 ηιΟΓίΙιυβι ιιιίΐί8, Ιιοηοβίαΐίβ «Γ9, 
61 Γ(Ί•(;ίη8ΐΐ6 Ι)ύηΰβ γοΊ ΗίΓδΑυτυβ, 
ΓβοΐΟΓυαι (]ο|;ιιτ»Ιυπι ό^ίβιΐδΟΓ ορίίηιηβ. 
Ηίο οιιιιι νΐ(!βΓ(;1 τίιΐηΐβ λο Ιίΐΐ6η-8 
ίιΐ8'βη68 Ιιοιηίηβδ ιΐε δΐιιϋίί οοίτιοΐικ) 
Ρ1»ΐοη('Πΐ, ΤΙιοο Ιοηιηι, γιπιι Γγλιγ© 8ίΗ> 
ΤΗβδδαΙοηίΰβπδί ^0δ6|)I1ο« ΰΐΗΠδοβ γ.;ιΓ€(;π.\ 
(|ΐΓΐ3 ραΐΓίαΓοΙίΦ «βμίβηΐί ΝίοορΙιοτο 
Γ0ΐηηιυηίΰ3Γ6 ρηοΓδυδ ΓοοαβηΙκιιιΐ 
ΜΟΓα Ίη 8γηαχι βίςυβ ιυγ8ΐ6πΐ$, 
ςιιοπίηπι Ιβίουδ Ιιοηιο :ι<1 εχίιηΐ^ηι &€(1«ιη 
ρ3ΐπ8Γ£Η»Γυιη 8υΙ)ίιο ρβΓΤβηβΓαΙ, 
8ΐΐ|υβ ϊη Ιιοο ρΓορο8ίΙο Γιηηίΐ6Γ !ΐ9ΒΤ«Ι>ηηΐ; 

€υΓ:ΐνίΐ βίβΐίΐη ΙΙ( ^ΓβΚ^'ΠΙ ρ3810Γί &(Ι)ηιΐ);βτΜ 
€ιιπι ν6π> ηιηΐιί Γ(?ηον:ΐΓ6 ίηβηπήιιη 
2ΐ1Τ6Γ8η8 $3ΰΓ;ΐ8 ηιυΙΐΓβιιΐικ ηη»ςίηϋ8 ; 
{ρ86 αΙΊςυοΐ ΓαριΊ$ ροβπ^ηαβ οο€Γείΐί:«, 
ειιηείοβ αϋ οοίοικίϋΐιι 2ΐιΐΓ§ίι οηιεβιη. 
ΜοπΑΰΙιο ΓυΓδίιβ (]ΐιο !3ΐη (]••ρπ3ΐΐ6η$ο, 
<1ιιί ϋϋίρ3Γ3β ΥίΓβίιιί.Η ίΐΗ:«£;!η6ηι 
ιιΐ3ΐ6 ϋβϋοΐανϋηΐ ιρροΐι νβ>^3ηί3ΐη !) 
Ιιυηο 8ΐ»ΐ!ιιι Γιπ^ιΐ3 ιιιβΓΪΐο ρήνανίι. 
ΒβίηιΙβ ΜίοΙΐ36ΐ οοπδοηρίο εχοΓΰίΐιι 
Μ(£808 3|(9Γβ{;Ίΐιιΐ' Τ1ΐΓ<ΐ(Ί3ΐη ¥381311168 ; 
ΰυιήςυο 86 Ιιογγ'κΙχ ριιμη» ΐηιρίίοηίϋδοί 
ι^ίηάιυΐ' ίρ8ΰ, Βυΐ^απ ΙπυιηρΙιβηΙ. 
^^ιη 031183 6ΐ3<1ΐ8 ΐπίΐ δίηβ ϋιώίο 1.ϋθ, 
Απηεηίλ ΟΓΐυηύιΐδ, (ίυχ οορί3ΓαΐΗ, 
οι ο1>ΐίιΐ6Π(Ιί βεβρίΓΐ δυπιιηβ οαρ'κΐυκ : 
Ι|Ιΐί €3ΐ61ΐ1ϋ ρΓχΙϋ (ΙίδοτίηιΙπβ 
βροιιΐβ ρβΓ (Ιοίυιη ρ3ηιιιίΐ3ΐιι 3ΐ)]βεϋ, 

ίυ^^ΊβΙΙδ ίρ8β 0θρΐ3«ηΠ6 3(1Ι)0Γ(3Ι18 

3ΐΙ 8υ»ιη ρπιτίρΊΐβιη ίιηί1ιιπ()3ΐη Γιι§3!)ΐ. 
δίΰ οοποΗίανίι ίπιρβτίο ίιιίαιπίαηι. 
Γο81ϋ3 Γ6ΐ>6ΐΐ3η)( ριΐΓρυΓ30ΐ 8υιηρ:»ίΐ. 
Αι ΟΙΐΓίδΐί ιηοΓβδ ίιυίΐηΐυβ Μ^^λ3ϋ^ 

Γ6 εθ||;ΐΐίί3, ΙωρβΓίο οΙΙΓΟ Β6 3ΐ)ϋίθ3νίΐ, 

{7Λ) Ιη (ίίπΙο ΓπΙ)Γί(αΐο ΜτίϋίΙιΐΓ ρβΓ οοιιιρίΜκϋυιη 
4ΐή.4 ιιι1ιϋ(|υ6αϋ(11ΐαΓ^ ίΐ3 υΐ νΙϋϋΐΐαΓ ίιιΐ6ΐ1ί(ζβη()υ8 
ιιΐϋθ:>ί8 υηυ8. Αιίβηιβπ Ζοιι3γ&5 Γβ^οΑίιΐί ΒΐΗυη- ΜΗΝΑ (54). 
Τούτου πεσόντος, Βουλγάρων άρχηγέτη; 

'20^0 Τ^μών χεφαλήν χα\ λαβών τήαδ" ό(ττΙον, 
Κα\ τοΰτο καλώ; σκευάσας χρυσαργύ^Μμ, 
Έχοητο λοιπόν ώς κύλ(χι« φευ μΰφους ! 
Έν φιλοτησίαι; τε καΐ συσσ:τίοις, 
Έπεγγελών Ιναξι Τωμαίων τάχα, 

2025 Κάπ\ κατορθώματ* κομπάζων μέγα. 
Και Σταυράχιος δ' έν μάχη τετρωμένος 
ΠαΤς τι; δυσειδ^ς, άφ£λης Νικηφόρου» 
•Α6^λτερ($ς τε χα\ φρονήιβως Λτερ, 
Βραχύ τιβιο'.ς απολείπει τ6ν βίον, 

2050 Φαντασίαν φχών ουκ άλήθειαν κράτους. 

Β ΜίΧΑΗΑ Ο ΡΑΓΚΑΒΑΙΟΣ ΕΤ. Β*. 

Τούτου βανόντος άναθίίκνυ'ταί χράπιΐρ 
Λαμπρές Βίιχαήλ τούπίκλην 'Ρ•γκα€αΤθΓ, 
Άν*)ρ τιμήεις, χαριεστάτη φύσι^. 
Χρηστά); τρόπους πρ3ός τβ, καλών £«τ(ίΧ» 

2035 Φιλευσεβής τις άγαβών μυρ:^ιηxία (55), 
Υπέρμαχος κράτυτος ορθών βογμάτΐιΐν. 
Ουτο; λογάδας αρετής, λόγου φΛβυς 
Εύρων μοναχών της μονής του £τουδ(ον 
η)^ίτωνα Θεόδωρον αμ'όμογνίω 

ί1040 βεσιαλονίκης Ιωσήφ καθβιργμένους, 
*Ως ΐΓοιμενάρχτ) τω σοφφ Νικηφόρφ 
Μή συμμετασχεϊν άξιου ντας μηδόλως 
Κοινωνίας ^ΐίας τε κα\ μυ<ττηρίων, 
^ Άτ* έκ λαΤκών ε!ς πανύζηλον θρόνον 

2045 Των πατριαρχών αθρόως άνηγμένψ» 
Και τοΤσδε λοιπόν £ μ μέν*ινήρη μένους, 
Ιπεύτας συνάτττε'. πο^μίνι κ»\ ιιοιμνίίρ • 
"Ανδρών δέ πολλών καινίσαι την μαν^αν 
Την κατά σεπτών ε;κό'/(ι>νπειρωμένων, 

2050 Συσχών τινλς σφών σωφρονίσας τ' αΐχίαις, 
"Επεισε πά^-ττας εύσε^εϊν Χρίστου τύπον. 
Καί τίνα δ' εύρων των μονα;Ηονο6 πΛιν 
Της μητρανάνδρου ίΐα^τθίνου τήν <!χόνα 
Κακώς άποξέσαντα, φευ της μανίας 

2055 Γλώσβης άπε^έρησεν βύθΰς ένβίκως ' 
Κα\ Μιχαήλ δ^ στραηάν συναλίσας 
Κατά Μυσών Ιξείσι δηούντων Θράκην 
Κ α\ συγκρότησα ς τήν μάχη ν φριχαλέαν, 
1> 'Ήτταν άπη^^γκατο. Βούλγαροι νίκην, 

2060 Λέοντος ήττης α!τίου «ε φη νότος, 

Έξ Αρμενίας στρατιβς στρατηγέτοι», 
Έρωτ* έρώντος ίριμύτατον τ©υ κράτους. 
Συ^ιδήξεως οϋν συμπε<κ)ύσης καΐ ί^άχης. 
Αυθαίρετος ^^ίψαίπις ώφΟη συν δόλτρ, 

2065 Αυτός τβ φβύγων χα\ στρατιάν προτρέπιον 
Αύτ6ν μιμεΐσθαι ΐΰροτροι^άδην «χ τρέχε ι ν 
Οδτω περιίβαλεν οίσχύνην κράτιι. 
Έπειτ' άποστάς άναζώννυτβι -κράτοί • 
Κα\ -γν'ίΐς Μιχαήλ 4 φιλοχρίστου τρό«ου, 

2070 Εκών ύττεξίστατο τϊίς κραναρ^α^» 

οίο ί)υ08 3ΐ1ΓίΗυίΐ ΠΙ6η.>68 €Ι]ΐη 86Χ <1ί6ΐ>ϋ8. 

(35) Ιΐ;λ οοιίοχ, ΐιοπ μυρμηκιά. Γ.ΕδΑΚΕδ. δ(^ ίΐέμ'^ας τυραννώ τά παράσημα κράτους, 
Αύτ6ς δ' ύπεκστά;, γ:γνεται μελαμφ'5ρος. 

Α£βΝ Ο ΑΡΜΕΝίυΣ ΕΤ. Ζ'. 
Οδτω μέν ούτος ατχήπτρα λαβών χατέχκι 
Σχαι^ς λέων %τρ 4λλος *ξ Αρμενίας, 

2075 'ϊεροβοάμ άλλος ύπάρξας, νέος 

Κάχκστος 6ντως οίκέτης χαΐ δραπέτης 
Έχ Σολομώνος δεσίΣ^του βασιλέω; 
Αποστάτη β*ς κα\ δ<ίλον προσαρτύσας, 
Μ£λλον δ^ άΐΕοστάς χαΙ νοσήσας εσχάτως 

2< 80 Καχήν έπανάστασιν &μ' άποστάσβί • 
"Γφβλος άνήρ, όργιλώτατο^, φένας, 
Μήνιν έναύων βίς φρυχτώρησιν πάθους, 
ΚκΙ χ«τβπυρ«<5λησιν οΤ; έδρ« χ^λον, 
"Οψις στυγν<5ς τις σ^/ννεφής τάς όφρύας» 

208 ^ ΆτΓίστος ήθος, ποιχ£λος χαμαιλέων, 

Καχέν τι τερμέριον (36) εύσβΰο^ σχίφα 
Βαρύς χολαστής μκχρά προϊχεχρουκ^οκ, 
Τοις ιτροσκυνηταις €{κ4•Λ>ς Χρίστου πλέον. 
Πλην πρ6ς μάχας ήν γεννάδοις τόλμη τίας, 

20ΓΟ Θυμουρνδς, δξυ;, άρεΐχύς χβ0άπ»ξ, 
Κοινιον τε διοίκησβν ευ ήσχημένς. 
Και γ5Ερ στρατεΰσχς χατά Μυσών Βαρβάρων 
Κατατρεχ((ντων γης δρους Τωμαϊδος» 
Περιφανές τρόπαιον Ιστ^ καΐ νίκην. 

20'Γ) Λείαν Μυσών 6ε\ςτά κατά σφ^ς, ώ; λάγος. 
ΙΤρ^ς δ* αν δίχαίου χα\ νόμων ην τις φύλα ξ. 
Πράγματα δημόσια χαλώς διέπων ' 
Ου χρημάτων γάρ ώνιους εθναρχίας 
*Η ταγμάτων γε «ροΰτί^ι στρατηγίας, 

2ϋ0 "Π κο:νάς άρχίς πραγμάτων τε φροντίδας, 
*Α'^ράσιν ύπήν μή πεφυχόσι νέμων * 
Πάσας δε τιΟεΙς σΰν λόγψ τε χΛ χρίσει 
^Αρχαιρεσίας και διοικήσεις δλων. 
Τους δ' ά|)παναί; χαίροντας είργεν έννόμως• 

2105 ΚαΙγάρποτ' άνδρας γαμετήν ηνεστάτου 
Των τίνος άρπάσαντος ευγενέστατων. 
Έπε ι τιμωρ'^ς ώπτο μηδόλως κλύων 
Τπαρχος ου-ω πράγματος παρανόμου, 
Αύτδς δι'αύτου τ6ν βιαστήν εύθύνει,* 

2Π0 Τ^^ν δ' 0:5αρχον πίπαυκε της λε*τουργίας. 
Άλλ* άποοεκτέα μέν υπάρχει τάδε • 
Ή δ* αυ σζβα^τών μανία κατ* είχόνων 
Άπαν ύπερβέβηκεν είδος χακίας. 
"Κ σιεργε κα\ γάρ ^ συνβσχέθη πλάνη, 

2! Ιο Εις ήντιερ έμπέμτωκεν ί; πατημένος 
Πρδς άμονάχων δύστροπων λαοπλάνων, 
Οίς μυσταγωγοις χρώμενος παρβινέταις 
Ως δήθεν από|&|&ητα φράσειν είδόσιν. 
Καρπού τε τοΟ πνεύματος ήξιωμίνοις. 
2ϋΟ Κα\ των δ' άληήριος εΓξβς τοϊς λόγοις 
'Ανανβοϊ κάκιστα την έσβεσμένην 
Έχ συνοδικής αποφάσεως πλάνην, 
ΚαΙ πνεΐ σφοδρόν τι χα\ λεόντειον τάλας 
Κατ* ορθοδόξων ευσεβών Χρυτοΰ φίλων * 
2125 Κα\ ποιμενάρχηντδν σοφδν Νικηφόρον. 
Τ^ν δ-ίγμ' άνατρίπο^/τα τδ ρδελυχτέον \ ηη^^Ηΐ^ (}τ&ηπο (ΠμιιΊιαίίδ ίπϋί^^ιιίΐια^ ; 
ί|>$β(|ΐΐ6 86εο<ΐ6ΐϋ;, Ωΐ αΐΓ2ΐΐιι& ιιιοηηΓΗ'ΐδ. 

ΙΕΟ ΑβΜί:Ν1ϋδ ΑΝ. ΥΠ• 

5ίϋ ί&Ιι'. (]ΙΐΊ(Ιΐΐ111 βΓβρίΠΙ»! 00€1φ»νί4, 

Ιίε«νιΐ3 Ιϋο, ιιον.'« ΙιβΙΙυλ «ι ΑηιίοιΓϋΐ, 
»Ιΐ6ΐ- ΠίβΓοΙίΟΗΐΐ), ν6Γβ ιιονβΙΙαδ 
ρβΝδίιηιΐδ ΓϋΟΐυΙυβ «Ι Γ«ι^ίιίνιιβ 
α δαίοηιοηβ (Ιοπήιιο 8υο Γ(^β 
(!β(;ΰίβη8 8ΐΓυεϋβ ίη8•ιρ6Γ ίηβίιΠίβ ; 
ίιιιο ΓρΜΙηη^, ρ3ΓΑΠδΐ|υ« &ιι•ιιιο 
ί>Γε1ϋδ(ιιτη 1)6ΐΐΜη) ιιβϋιιηι ι>ρ«^ι»»ί8ιη : 
8ΐιΐΜΐοΙυ8 Ιιοιηο, ΐΓϋαιικΙιιβ, (Μλι^ 
ϋΟΐιΓονοιιβ 'ίΓαιη ^\ οϊα\ί!^»ι^ιη\ ίικ;ίϋ(ΐ4^« 
:ΐ() 0011811 ιηοιπίυ III ςιιοβ ο^ίο ΙιαΙμϊγιΊ, 

ΐΓοχ νιιΐιυ. 3(Ι(Ιυ€ΐο Ιη8ΐίβ ««ϋρθΓοίΙίο, 
ίηΩ(ϋ8 ιιιθΓίΙ)«ΐ8, ννιιΐΒ «1ΐ3ΐιιΐί4«»ιι, 
ηο\Ίυηι ρίοπιιη οοΒίιιΊ ρ(Μ*ΐ«ιΗ4ΐΐΒ« 
^Γ3ΥΪ8 εηίριηιιη Ιϋ^ίιυιι ρυιιΗοΓ, ^ 
ιηΑχίηιβ $ίςυί8 €!ΐΓί8ϋ Ι^τριιηι €θ1«ΐ'6(. 
1η ρυςιιίβ Ι;ιιη6η ίΐηΐιιιοϋΐβ 2υ(1αχ• 
ρΓ0ΐιφ(ιΐ8, αεΙυθ8ΐΐ8, ματοπϊιη »1ίβΐίιιι« 
Γβί (]υο<|Η6 ρυ1)1ίβ« Γβ^βαιΐ» ρΓυ(Ι<«»β. 
Η'\ο. :ιΐ'η)ί8 βτιιηρίίβ ^ΟΛ\τΛ Μοββοβ Βαγ1>αγ炙 
ςιιί Βοιιι^ηββ (6γγ98 ΊιιοαΓβΜϋ^ηΙ» 
ΐΓορΙΐίϋΐιηι 1η8ί(ζΐιβ ροβΐ νίοΐοΓί^πι &ΐΓυχί(« 
8ρο1ϋ8 ορ1ηιί9, υΐ &πιη(, τβίαιίβ. 
^υ8(^ ΡΓΧ16Γ63 Ιβ{[ΐιηι<]η6 ευαο8 
ρυΙ)Γΐ€3ΐη Γβιη ρΓΦίΊ3Γ6 <1ΐη£βΙΐ3ΐ : 
ηβςυΰ ν^ιι&Ιβδ ρΓβΙίο ρΓββίβΐΐΐιίΓλβ 

(; τβΐ ηιί1ίΐ&Γ€8 ο1)ΐυ1ίΙ (Ιϋΰ8ΐ(α&; 
ιιι^ςιιβ €ίνίΐ68 ίΐβιη Β»;λ^ίβΐΓ«1υ8 
νίΓΐΗ ^οηιιη^^^ίι πιυη«π ίηβρίίβ ; 
86<Ι αιηο ΐ'Ηΐίοη« Γθΰΐο<|ΐΐ(ί ίυάίοΐο 
οίΒοίβ 3ΐΐΓΪΙ)υΙΙ 61 ρΓθουΐ'9ΐΐίαιι«ο• 
ΗαρΐθΓ68 3ΐΐΐ6ΐη Ιο^ίϋυβ οοβΓΟυΚ : 
ηαιιι £1 11X01-6111 υιγΊ ρϋΐιρϋΠΊΐιιί 
ΰΐιηι 8υιιιιιΐΗ8 (]υυαηι βίΚ^ί νίικΙ'ΜΐΜββΐ, 
ηυοηί&ιη |ΐΓ2εί('ο(υ8 Ιι^υϋ »(1ιηί8βί8 ρΓύι'ίΗΐΜ 
Ιβηι ί>0ϋΙϋ8:ιιια Γαοίηυβ ηοη νίιιιΙίεϋνοΓαι ; 

ίρ56 ίΐΙίρβΓ3ΐΟΙ ρυΐΐϋΐ Γ»ρ40Γ6ΙΡ, 

μΓο^Γβοίηιη αιηρ.ιι σΟιοίο &ροΙί3νΊί• 
Αΐ()υ(: ίη ΙιΊ.η (|ηΊ^ϋΐιι Ινιΐίΐβ ϋί^ηυκ Ι^θο. 
8β(Ι βιιΊιη Οϊΐίυ 8αιιοι»ΓΜπι Ηΐκι^ίιΐϋΐ» 
οιιιηβιΐι €λ€65&ίΐ ^1ι;1ι^ι^£ ΙΊιηίΙβηι• 
ΟιΓιρρβ Ηιηΐϋ εΓΓαιβηι ν^Ιϋβ αικρΙύοΙβϋ.ααΓφ 
ίιι ({ΐιεπι ίηα(ΐ6Γ3ΐ Γυοο ιΐ6€6ρΐιΐ8 
3 ρ&βυιΐο ιηοηιιεΗΊβ ίιιιρϋ8 ίηιρο&ιοπΙ»υ8 
(|ΐη 8ί1>ί ίη &30ΙΊ8 ϋϋβΓίιιιΙ €0ΐΐ5ί1ί«ηί, 
€6υ ιιβιηρβ βνβηΐϋϋΐιι αΓ€3ΐΐ0Γυιιι 6οιι>Γϋ, 

61 8311611 5ρΊΐΊΐϋ$ ΙΠΙΐηβΓΟ 6ΧΌΓΙΐ;αί• 
ϋΐ1»ΙΙΙθΙ)Γ6Ι11 ΙΐΟΓΟΠΙ ίΐ18ΐίΐΐ6ΐα8 8ΰΓΐΙΐαΐΙΐ4ΐυ$ 
ίπίρίΐΐδ ρηΐΙΓ6ρ8 Ρ68&πη6 Γ65ϋ8είΐ3ΐ 
κγΐΙΟΐΙίυΟ 6Χ8ΐίΐ1(Ί3ηΐ (1β€Ι'6ΐΟ 1ΐ{ΒΓ»:&ΐω, 

{(ΓΑΥβιη Ι60ηίιη3ΐη<}ΐΐ6 ι Γβιη βρίτβηιί 

3ί1ν6Γ8υ8 61 ΟΓΐ1ΐθϋυΧ08 ρίθ3 €Ιΐτί8ΐ(ΐ|ι!ΐί1θ8 2 

61 3Γ6ΐιΐρΓ»8υΐ6ΐιι <]θ6ΐυηι Νίοΰρΐιοιυιΐι, 
({(ΐί 3ΐ>οηιίιΐ3ηϋο <1θ{ϋ93ϋ Γ6&ΐ8(ιΊ>;ιΐ« (51>} 1ΐ3 £θ(Ι«χ ; Γΐιίυϋ νυβ^Ι^ιιϋ ηοΐιοηεη 3ΐ) αΐίίδ ϋίέ€6Γ6 5ΐυί'6?• ίτΐ εγηηλ;μιι 

8ϋ(1β ι!6ρθ8ίΙυηι ροΙΓιΐ ΐιι οχ8 Γιιιπι 
2(1 ΡΓ(£εοιΐ6$υιη ίηδυΐαιη ΗβΠβΒροηιίοαιΤ); 
9ίά (|ΐΐ3ΐη ϋιιιη πανί ()βροη:ιΙιι$ ϋιιοίΐυΓ, 
ιηίιυιη ίη εαΓ$υ οοικί^ίΐ ρΓ0(1ίβίυιιι. 
Ν;ιιη βηκεπνίΓΐ ΰθ£;ιηΐο $ρίΓίΐα1ί(βΓ 
ίΐ:ιΐ6Γ6 ϋΊυ9 ΊΊιεορΙιαηββ, ριοευΐ ΙίοβΙ, 
ηπί ιιιοη3$ΐ6Γίο ρρχβΓ»! ίπ 3§;π:$ ροδίΐο, 
ϋΐ ΐυΓβ Γ»οίΚ)υ9 Ίηο'βηδίβ ιηα^ηυιη 
ρΓ0$6ς<ΐ6ΐ}2ΐΐυΓ νβίυΐί β»1πϋνηδ νίπιιη. 
Υΐοίδδίιη ϋβ ηανο Ιιίο €«πιιιιΐ8 3(ΙθΓαΙΐ3{ 
απιίουιη ςυΙ (^αι1^^6υηιβ111 8β ΙιοποΓ3ΐ)α(. 
Ι^ίΐιΐΓ η3υΐί$ ]υΓβ (1βιηίΓ3ΐιΐι1)ΐΐ3 
βΐ ηυ^πιπαιη αϋοΓαρβΙ β€ί$€ίΐ3ηΐίΙ)ΐΐ9, 
ΙιιοΙ]Τΐυηι, ίπςιιίι νιαίείηαηβ, ΤΙΐΰορΙιαιιοιι» 
€0ηΓ6880Γ6η) 61 ιηοιΐ3€ΐιθΓηιη ρΓΧβίϋοιη, 
ςυί $&ιιοΐϋΐη &$εβΐβηυπι ΐιι ά^το ίηοοίυηΐ» 
06ίη(ΐ6 1<60 1)3ΐΙ)υιιι ΜίίοΙιαβΙβηι 
βρίβικίίιΐυιη νίΓαιη εχ ορΓιιη&ϋηπι ιηιιη<τθ' 
ηυβιη 1ΐ3εΐβηιΐ8 βιηΐειιιη ίη 3υΙλ Ιΐ3ΐ)υ6Γ3ΐ, 
νίηοΐυηι εβΓεβΓΐ ΐΓ3(]ίΐ ουδίοιίίβηϋιιηι : 
ηιοχ 6113111 ίιηηήϋ 3ΐιίιηο (ΙεεβηιίΙ ίρβΓ 
ΙυβηιΙιιιιι ί^ιιε δυρΓβηιαιη βιιρρίίείυηι : 

€1 βίηβ ηΚ>Γ3 Γ6Π1 ΐΓ3η9:ιεΙαΓΙΙ8 6Γ3Ι, 

ηίδί ΓΡ2ίη3 εοη]ιιχ ίη(€Γ06$<»ί$$6(. 
Εγ£0 Ιιίε (ϋη)ί8$υ$ νίηοιιΐίβ, εοη]ιΐΓ3(θ8 
ΑΐΙνοεαΐ, ηοΐο$ 8ΊΙ)ί Γβί ^ΟΓβικΙχ βοείοπ^ 
ηιΓι1)ΐΐ9€(ΐιπ 1.εοηί δίαΐίιη βίΓυίι ίηδίιΐίβς. 
Ηί 5(ΐ1ι 311Γ0Γ31ΙΙ ΊηΐΓ0{;Γ655ί οίαηευΐυιιι 
ίιι 3ΐιΐ3ίΗ Γε^ιαιη, Ραρήκ Γ3νθΓβ, 
&η1> οΙεπε^Π νβ&ΐβ βιιεοΐηείϊ ^Ιβϋϋβ, 
€6ϋ ιηβΐυιίπίβ οΑηϋείδ (Ιβΐυπ ορεπιηο, 
3π»ί3 βϋυείίδ Ιιβοηειη €οηΓθ(ϋυηΐ 
ρ3»Ιΐ6ΐιΐ6ΐη ίιι θεεΙε8ί3 ίηΚβΓ εΐ6ΓίΐΌ3 ; 
ςυί ιβΓπίπβ 3(1 (Ιίνίιηιηι 3ΐιαΓ6 οοιιΓ(ΐ»ίειι$ 
ίη 60 νίοίβηίαπ) ρβΓίιιΙίι ηβεεηι Ιαεο» 
ηϋβπι νΊ()ΐ3νβΓ3ΐ ΙιχΓειΙευβ ίηίοΐίχ. 
Οιιχ ρΓΐυϋςπιιηι 36εΊ(ΐ6Γβΐ, Ιιοε νίβυιιι ηεε'κΙίΙ. 
ΜαΙογ Ι^εοπίβ εοη&ρβχΐΐ ρβΓ βοιηπίοιη 
ίΐ] βΐ3ε1ιβηιεη5ί ΙβιηρΙο 3(!9ΐ3ΐιΐ6ίη 5ίΙ>ί 
ί6ΐιηπ:ιπι εχοΓπαίαιη ίη Γβςίυιη ηιοπειι», 
ςΊ3ηι είΓε(ΐιη5ΐ3ΐΐ3ΐ ευπι ίΐΐ'οοπίί οπϋπο 
ε3Π(]ί(ΐ3ΐοηιηι ιηαηίριιΐυβ νίΓΟΓυπι. 
δ6ί1 ρηνίιιιειιΐυιη Γ6(Ιυη<ΐ3ΐ)3ΐ 53η^ιιίηβ. 
Ιιΐ8(ΐρβΓ 3υ(Ιϋΐ <]ίεεη(6ΐη ππιΙίβΓειη ; 
υΐ Γ68ί8 ηΐ3ΐπ8 δεγΡ'ΐιΐδ 3(1 1)ί1>6η(1υη) 
ΓΓυοΓ6 ρίεηιιβ βχΙιίϋβΓβΙυΓ. 
Ου3 Ι3ΐειη ροΐυηι ργογ$ιι8 Γθβραεηΐβ» 
ηιπΙίβΓ Γ68ροη ΙίΙ, Νυηιιε βΙίυ8 Ιυπβ 
(ϋνίηυη) ΡίΚιιιπ ηιβιιηι βΐ ιηβ εοΐεηιίΐηι^ 
ρΙ»β38 ίιηροηίΐ ρτΛίβΓ Γ38 εΓυ6ηΐ3$? 
1ρ$3 ΓΟ^ανίΙ ί|[ίΐ(ΐΓ Γβ^ειη βΐίυιη 
^οε1ιΐ8 υΐ οπΓιΐΙοΓβΙ, ηθί^πί ϋ ηΐ3ΐί βεοΜειεί ; 
γεηηιι Ιιίο ηιαίβρηίδ ΙιβικΙ ρ:ιηΓι( πιοιιϊιΊ^. 
ΜίαΠΑΕΙ. ΒΑίΒϋδ ΑΝ. IX. 
δίο ιηΙορΓεείο, υΐ (Γιχίηιη8, 1.6οηβ, 
ΜίεΙ)36ΐ 1)ϋ11)υ8 ριοεβϋίΐ ίπ!ρβΓ3(0Γ, 
ςηί ρ6(ΐ68 3(1Ι)υε ρειΠειβ εοηεΙ»8θ8 
£681311$ 3(1 Γβ^ίπιη (Ιενβηίΐ Γ^δΐί^ΐυπι : 
βΐ3ΐΙηΐ(ΐΐ]6 2(1 Μ.ΐ(η»ηι ρΓ0{|;ΐ'εϋ8ΐΐί» Ιϋει-ίε^ίαιη ΟΗΚΟΧΟΟΚΑΡΗΓ 92 

Α Τίθη^ιν έξ/ίρ'.στον 1χ5βλών Ορ<5νσυ 

Εί; Προικόνησον νζσον ΈλλητποντΓων 
ΕΙί ήν διαπόντιο^ ην Ιβταλμένος, 

2150 Κα\ χατά τ?>ν ίτλοΟν, ώ τεραστίου λίγου ! 
Τφ -πνδύματί γνους τήν χέλευθον αγίου 
Θεοφάνης π^ί^^δωθεν ίνθεος λύχνο; 
Βίονης -κροζΊτως τη; κβτ' άγρ6ν χε'.μίνης 
θυμιάματιν ήμμέναι; τε λορμπάσιν 

2155 Προΰκεμπεν οίον δεξιούμενο; μέγαν. 

Ό δ' Ι'λ χελεύθου «ροσχύνηυιν ?ίν νέμων 
Τφ την προτΓομπήν ηύτρεπικότι φίλ(ρ. 
Ώ; είκ^ς ούκοΟν θαυμασάντων ναυτίλων 
Και τίνι προικύνησιν ε1π<5ντων νέμει, 

2140 *Ηδ' 8; «ροαΟρών, Γίννάδ^ θεοφάνει 
'Θμαλογητϊ| καΐ μοναχών προστάχί^ 
^Ασκουμένων κάλλίστα χατ' άγρ^ν μέγαν. 
Ουτο: κχτασχών Μ'.χαήλ τραυ>δνθέαιν 
Των τίνα λα μπρίο ν κα\ π?ριφανεστάτων 

2145 Κα\ πρ'^σθεν ο( φίλθ)ν τε χα\ τιμωμένων^ 
Έν φυλακή τίθη σι χα\ καΟειργνύεβ • 
Είτα καταχέκρικεν αύτου κα\ μόρον 
Τ6ν διΑ πυρ6ς ή μιαρά καρδία • 
Κα\ τάχ' άν έξηνυσεν αύτδν αύτίχα,, 

2150 Ε ( μη Βασίλης εύνέτι; ή ν Ινστάτις. 
Έπε\ δ' άφείθη, καλέσα; σονωμότας 
Συνίστορας δέσμιο; ο5; ^ίδειτάχο;. 
Συν σφίσι τω Λέοντι καττύει /(5χον • 
Οΐ καικατ' δρθρον παραβυσθέντες λάΟραι 

2155 Τοϊ; βασιλείοις Παπίου συνεργί^ 
ξ^ Έν κληρικών σχήματι κα\ ξ'-φηφ'ίροι, 

•βς δήθεν άνοίσοντες <{>δάς όρΒρΙας^ 
Σφάττουσι τ?>ν Λέοντα τοΤ; ξιφίδίοις 
Έντφ νεφ ψάλλοντα συν κλήρου μένοις, 

ί!60 βδίι τρΛτΛζτι προσπεφευγίτα φ4β(μ^ 
ΈκεΙ βιαίως τ6ν βίονλελοιπ«5τα, 
"Ενθα περ*έξύβρισδν ασεβώς τάλα:. 
Πριν ή δΙ ταΰτα συμπεσεΤν, 2)τ:ται τάδε•^ 
'Εοος*. μητρ\ του Λέοντος κατ' δναρ 

2165 Ναψ Βλαχερνών εΙσδΟσαν παρεστάναι 
Γυναίκα καταθ^ρεΤν χοσμίαν βασιλίδα 
ΑευχεινοΟσιν άνδράσ€ τιμωμένην, 
Αορυφορουμένην τε συν ευταξίςτ. 
Τ6 δάπεδον δέ πλήρες αΙμάτων βλέπειν' 

2170 Πρ?>ς δ'αδ άκοΰσαι τη; δορυφορουμένης 
ϊ^ Σχεΰος λβγούσης μητρ\ του βασιλέως 

Νέμειν πιείν α?ματος έμπεπλησμένον. 
Πέσιν δ^ τήσδε παντελώς αρνούμενης. 
Γυναίκα φάναι, Σ^ς δέ παΙςοΟχ αίμάτί•»ν 

2175 Υί6ν θείν μου προσκυνουντας κάμε γβ 
Τίθησι πλήρΞίς μαστιγών παρανόμως ; 
'ΚδεΙτο παιδδς τοιγαρουν στεφηφίρου 
Αήξαι μανίας μη χακόν τι και πάθη • 
Άλλ' ήν άπειθής μητρικαΤς συμβουλίαις. 
ΜΙΧΑΗΛ Ο ΤΡΑΤΛΟΣ ΕΤ. θ». 

2180 Οΰτω σφαγέντοςτοϋ Λέο•/τος, ώ; 2φην, 
Τραυλ^^ς Μιχαήλ άναδείκνυται χράτωρ, 
"Ετι σιδήρίρ τους πόδας καθειργμένος 
Αναγορευθείς βασιλεύς αυτοκράτωρ • 
ΕΙτ' εΐ; μεγάλην προσδραμών έκχλησίαι^ 9^ ΟΛδΑΚΕδ. 

21ίί5 Πατρ' 5ρ/ι0ύτου γίνεται 97£φηφ^ρος• 

"ΑνωΟίν ούτος εΓλκι σειράν του γένους 

Έκ Φρυγίις μέν, ίιτβος δ' Άμορίον, 

Έχφυς «ενιχρών άπόαων τε πατέριον, 

Άνήρ άποφρλς, δυσσεβή^, πιστών λύμη 
2Ι0'> Βιρυς χ\μωρΚς δρΟοδοξούντων μέρους, 

Πάρδχλι; οΓον ποιχιλδχροος σέβας. 

Άλλος χαμαιλέων τις αμείβων χρόας, 

Της αιρετικών ιταντοδαττής κακία; 

Πανσπερμ(α τις παμμιγί]ς ρδελρκτία, 
219^ Αθίγγανοι; τε κα\ χριστό μ^χοι ς φίλος, 

Σαδδουκαίοις μάλιστα το7ς τρισαθλίοις, 

Άλλη τε λοιπών αΙρετικών φρατρία, 

"Εστεργε τά Σάββατα κα\ νουμηνία: • 

Μίλλοντ* άγαΟά κα\ πάλιν δρόμου βίον, 
ί?00 ΚαΙ των προφητών 'διέσυρε τ>> στίφος • 

Ουκ ώ«τ' εΤναι δαίμονας τΛ παράπαν 

Τ6ν "ίούδαν έφασκεν είναι δεκτέον * 

Μή κατά καιρ6ν έκτελεΤσΟαι χατ* ΙΟος 

Πάσχα τ6 σωτήριον άπεφλυάρει ' 
ί20ο Πορνείαν ώνόμα^εν ονχ άμαρτίαν, 

Ο0:' άλλο κακών, φαόποινος καρδία • 

Θΐδν τ' όμνυναι των βλων παρηγγύα, 

*ύς μή τρισυπόστατον ύμνων Τριάδα. 

Ούτος Ρ^ίρυς έπνευσεν ευσεβών μέρει 
ΰιΟ καθυποβαλών αίκίαι; σφάς άγρίαις 

Κα\ φυγαδείαις χα\ τελευταΐον μ•5ροις 

*Τπλρ σεβαστών προσκυνητών εΙκόνων * 

Πρ^ςτοΖσδε χαθεί ργνυσι φωστήρας δύο 

Εύθύμιον Σάρδεων συν Μεθοδίφ, 
^(5 Τύπτ«ι τ' αφειδώς μαστί'γων πολλών | 

^Ον Ευθύμιος εύψύχως φέρων κώνους 

Έναποθνήσκβι βασάνοις λαβών στέφος * 

Καθείργνυται δέ Μεθόδιος μαχρόθεν. 

Άναχτι τψδε Θωμά; τις αποστάτης 
22^0 ΈπιφυεΙς βπλοις τε χαΐ βαρεί στόλφ 

Πορθών έδήου τά πέριξ Βϋζαντίδο; - 

Κα\ τουτ' &π\ μήχιστον ο6 χαλώς Ιδρα * 

Όμωςδίχην 2τισε (/υσχιθείς τάλας 

Διπλούν ύποστάς ών !δ(>ασε τδν μδρον. 
2^25 Τούτου κρατούντος, Άγαρηνώ ν τι γένος, 

ΟΓχησιν Γσχον δυτιχήν Ίβηρίαν, 

*Αρχω προσηλθεν άξιοΰν άποιχίαν 

Σφίσι «αρασχείν εΓς τίνα θέσθαι τόπον, 

Του δ4] κατ* αυτούς έστενωμένου τόπου 
2^50 Κα\ μή σθένοντος σφών φέρειν συνοιχίαν. 

Κα\ πείθεται .φύλαρχο; αυτών τοί; λόγοις, 

Κα\ τούσδε λαβων'^έξέπλευσε συν στόλφ, 

Ααφυραγωγών, πυρπολών νήσους δλας. 

Κα\ πειρατικής άναπιμπλων ναυτίας. 
2^55 Έπει δ^ χαθώρμισε τρ;ήρεις Κρήτη, 

Τό πάμφορον δ* £βλβψε νήσου κα\ θέσιν 

Ευ κράσεω; Ιχουσαν άλλων θ* ώρίων , 

Φλέγει μονωθεί; πάντα πυρ\ τδν στόλο ν* 

Κα\ του κατ' αυτ?»ν ναυτικού πεφλεγμένου 
2310 Καρδίαν ούχ ήχισια καύσεως στόλου 

Κα\ γαμετών χαΐ φιλτάτων μεμνημένου, 

ΝΟν ύμϊν ώοε χώρο; είς χατοιχίαν 

Γάλα, μέλι ρέουσα γη τις, άντέφη, ίΐ Α α[ί 3ΓθΙιίρΓΦ8υΙβ $ΐ6ΐηηΐ)Α Γβςιιί ;)€ΓΐρΊΐ• 
Ηίΰ 801 ΐηΗβΙ)λΙ |;βη6η8 ΟΓίβίκθϋΐ 
υΓΐ)6 6Χ Αηιοήο ΡΙΐΓ]τκία ίη ρΓονίηα», 
[|ΐ;€ηίΐυ$ ΐηϋιηΊ& 8ΐΐ)6 γ« ρ&π'ΐκϋιΐΗ. 
Ιρ5β τίΓ η6(|ΐΐ8ΐη, ΙιβρπΜίϋπδ, (ΚΙοΠπηι 
ρββίΐβ, βΐ ΓλΓηίίθχ ρλΐ'ΐίβ πηΙιο:ΐολ9Β; 
86013 1»ηι ν&Γίιΐδ (]ΐι:)ΐη €οηιιιη ρϋΓ<1ί•1<ί03, 
βΙΐβΓ ςυΐη »(1βο (ΙίβΰοΙΟΓ εΐιααιχίβοη, 
ΙιχΓβΙίοοΓϋΐη ονηηΐ^αηχ ιηαΗιίχ 
οίηηαβ «ΐςυβ οοΙΙιινίββ 8ΐΙ)0ΐηίηαΙ>ϋίΐ• 
Α(1ιίηβ8η}3 εΙιΠ5ΐοιη&εΙ)ί8(]ΐιβ Γ»γρη8, 

.80 δ9(1(1υ09;ί8 ρΟΐίϋβίΐηβ ΙΠ8ΐΙ88Ίΐηί2, 

Αΐϋεςυβ ίηβυρβΓ εοοΓιβ ΙλβΒΓβΐίοί^ ; 
8&1)Ι)»(α οΙ)&0Γν&Ι)8ΐ6ΐ ηβοιηβιιίϋβ, 
ΓαΐηπΒ τίΐ» Ιιοη» βΐ ΓββυΓΓβΰΓιοιιβηκ 

" βΐ ρΓ0ρΙΐβΐ!Ι8 0111 ηβ5 ίΓΠΐΙβΟΑΐ ; 

(ΐ3•ηιοη&8 ρΓΟΓβυβ ηιιΙΙοβ β'^ββ ρυΙίΐΙ)3( ; 
^υ^8Iη <1ίΓ6ΐ)4ΐ 68&Α Ι^ικΙβ <1ί]|;ιιπηι ; 
ρΓΧίΡΓ εαηΐΗ ΐβιηρυϋ ρ»8οΙιαΙ(*ιη Γί(υ;ιι 

21 ηθ))ί8 €6ΐ65Γ8Γί 1)ΐ8ΐ6Γ.ΐΙ)8ΐ; 

80θΓΐα(ίοη6ΐη η6|{8ΐ)8ΐ Ιη €ΐιΙ|Γι$ ροηΰΓβ 
ν(^1 ςυί<1(]α8ΐη θ880 ιοαίι ΓίΓίο^οβ Ιιοιηα ; 
Οβιιαι 8Ίο1υΓ8Γ6 8ΐιιηιηιιιη {^υικίβίλ^ΐ, 
Ι;ιηςα3ΐη Ιπυηι Ιΐ]τρο$ΐ886θΐι ικηι «Ίι ΤΓί88. 

Ηΐ€ ΐηθΐ68(ΐ18 6Γ81 ραΠ'ώυβ ΟΓΐΙΐΟίΙΟΧίδ, 
ςυ88 ΟΓϋΟίβίΓΐϋυ» ΐΙίΓΪ8 6Χ6Γ€βΙ)31, 

ΐ)6€ ηοα 6Χ8ίΓιί8 61 8ΐιρΓβηιί8 8ΐιρρΙίεϋ8 
ρΐΌρΐ6Γ 8υ;ιι&ΐ3Γυιη ευΐΐιιιη ίιη:ιβίηιιιιι. 
ΓΓ:κΐ6Γβ3 οοιηρΓ6ΐιβιΐ(1ίΐ ίη8ί({ηβ8 (1υο&, 
^ δϋηϋυαι 6ρί$6θρ»ιη ΕιιΐΙιγιυ'ιιιηι ουιη Μύ1^ιο<|ί'^ 
ιηοΐίοςυβ βΐ ^τ'ύη ν6Γΐ)6Γ6 ακεΚΠΐ• 
Ιη Ιιΐ8 Ειιΐ1ιγπιΊυ5 ίυΠίΙβΓ <1ϋ1θΓ68 ίβΓΟί»» 
816ΐηιη3 1υ6Γ3ΐυ8 πιΟΓίηΐΓ ίη ΟΓυΰίϋΙα ; 

ΙΙβΐΙΐΟ(1ίυ8 Γ6ΐηθΙΐ1Π1 ίη €3Γ06Γ6ΐη 8ΐ)1β|{:ΐΙαΓ. 

Κβ{[η8ηΐΙ ΙιιιΙο Τΐιοπ)38 Γ6ΐ)6ΐ1ΐ8 (ΐιιίϋϋΐιι 

Ιΐ08ΐί8 6ΧΟΓΐα8, 3ηΐΗ8 61 θΙ»8$6 ((Γ3νΙ] 

€ΐιιΐ€(8ηα Β]ΤΖ8πΐίί <1ίηρί6ΐ)3ΐ νίοίπίπιιι ; 
ίιΙ(ΐυβ ρβηηυΐΐο πιιΐυιη ι1ϋΓ3νϋ ΐ6ΐπρ')Γβ : 
86ΐ1 3(1 6χΐΓ6ΐηυηι 68ρΐυ8 ίηΓβΠχ Τ1ι<)ΐη88 
ίϋΟΐοηιηι βυοΓυιη ϋαρΙ.ιιη ρ6Γ8θΙνίΙ ρ.£»αιπ. 
5α1> 1ιθ€ ίΐ6ΐιι Γβ^β, Α£;αΓ6ΐΐ0Γυιη ςιΐ33.ΐ3ΐη 
ΐΓΐϋυβ 0€6ί(1υ3η) ίιιοοΐ6ΐΐ8 1Ι)6η»ιη 
ρπιΐ€ίρβη) 9Ηΐιιη ρΓϋα1)υ& Γ3ΐίΐ{3ΐ)3ΐ 
ιιΐ &6 ίιι €θ1οηί8η) ιΙυοΰΓβΙ 8(1 :ι1ϊα$ 16ΓΓ25, 
Ο (]ΐιοηί3αι 3Γ€Γιογ6 ηυιιο 1)3ΐ)ίΙ<ιΙ)8ΐ Ιυοο 
ί|υί ]8πι ποπ €3ρ6Γ6ΐ ΙηοοΙ^Γυι» ηιιηΐ6Γυρ<. 
Ρ^ΓϋίΙ ΐΓΊ1)υ1ίηιη ρπηοΰρβ βεηιιοηίϋυβ, 
ίιιιρθ8Ηθ4υβ ίη Ιΐ3νί1ιυ8 μορυΐο 
ίυ$υΐ33 ε<ΒρίΙ (ΙβρΓβΒίΙατί, ίη€6η(1βΓ6• 
ηΐ3ΐ*6ςαβ ορρίενίι ρίΓβΐίείβ η3νί({ϋ8. 
€υιιΐφΐβ 3ρρυΙί8Μΐ 3<|6Γ6ΐ»α) ΐΓίΓβηΐΰβ, 
ηιίΓ3ΐιΐ8 ίηβυΐΰβ ηΙιβΓβιη π3ΐιΐΓ3ηι, 

ΐ6ηΐρ6Γί(?ΐη ΧΠ8, ΟΟΠΙΙΙ1θϋΐΐ3Ι68 ε;6(6Γ;ΐ8, 

Γ6ηιο(ί8 8Γΐ)Ιΐη5^ £ΐ388ί 8ηΙ>)6€ίι ί^ιιβηι. 
Γθ8ΐ ^^, ουηι βοεία ΐυΓΐ)3 (1ο1ογ6 ιηΙβΓβΐ 
Ιΐ3υ(1 πιίηιιβ ςιιαηι ίιιοβηϋίο 03|ςΓΐ1>3η( π.ινβ89 
ρΐΌρΐ6Γ υχοΓυπι 3ε ρί(;ηοΓΐιιπ ιηβιηοΓί^ηι : 
Νιιιιε, 311 ρηπεερ», νο1>ί8 ίιίε β&Ι πΐίΐιιβηϋϋηι 
ίη Γ*Ί(ίοηε (ΐα.ο Ιαείβεΐ ηιεΙΙε Πιιίΐ; ί5 ΕΡΗΚ.ΕΜ1Ι ()ιιεΓ:8({υβ οχοΓίΗυβ ρί^^ηοΓ^ ρΓ0ΰΐ'66ΐ{5. 
ΤβηιροΓββχ ϋΙοΙβηιαβΠδ ροριι1ιΐ8 
ίοηί^βΓ ίιΐίΐυΐ3ηι 6]<ΐ8ςΗ6 αροβϋ (βηιιίι. 

ϊίΙΕ0Ρ11Ιί.υ5 ΜΚΠΑΕΙΙδ ΓΙΙ,ΐυδ 4.Ν. XII. 

ΜοΓίαϋ 5Γΐ€ΐΐ3β1 νίΐα ϋίδεβιΐβιο 
ίιηρβπυιτι ΓιΙίο ΐΓ»ι1ί(ΙίΙ ΤΙιβρΗίΙ^ ; 
ςιιί Γ6)ί^ίου&3 ριιβΓίβ ίιηΙ)υ(υι$ ρΓ<ιτ3 
ρηΐβιηχνίβυβ 68ΐροΐ6ΐι&ί% βίιηιιΙ 
1ι«Γΐ»δβ08(ΐϋΐί 1ιβΓ<?& €1 8υ^6«8$ο^ : 
ϊιι:ο €0)*ίο80 η^^ίοςυβ πιοϋηΐο, 
«ι Ίη ρΓϋνβΓΐ)ίο βί^Ι, ρβίΓβιη δηρΡΓ&ηβν 
ίιηρΊοΐαΐί8 ί^υ» ί6Γνί«Ιυιη ΓυΓΟΓϋηΊ 
€0πΐΓ3 ΓΐιΙιοτββ ίιιΐ2^πιυη) $:ρίΓ3:ΐ». 
Ι^ϋΒίοπιπι ]υπ8 ίποοπυριΙ ΙβΐΓ.ιχ 
]ιΐ8ΐηΓυηΐ(]υ6 Ιβ^ηιη ευβιοβ βΓ»1 ; 
€ΐι]υ5€β ιοί ρη)ΓίΤ3πι 1θ8ΐίιηοηί:ι 
ΙΙΙυβίπΒ νίΓ ίιιιρ€ΓΑΐπα& ΓγαΙθρ, 
»οιηίηβ ΡϋίΓοπαδ^ (Ιί$ιιίΐ»(» (Ιπιιι§ηΓίη<κ 
£ι^νυ^5I18 νίοίηαιιι ΓύΐιιΙη^ιη Ίιφιηιι» (γ»4^ 
<1υιι• ϋχ$ιηΐ6ϋϋί:$ πΗΐαδ ειι()ί€ΐιΙί5 
υΐίιΐ8 (Ιοιιιυιη (ΙΰΐΓίπιβιιΐο αΗΚτοπΊ. 
λΙιιΙίοΓ ίξίΐυΓ Γβ^βηι Ηΐνοο.<ν1ΐ, 
ηπί ](ΐ$8ίΙ Λ ΡΰΐΓ(Ηΐ3 (Ιαιηηιηη ιβΠ ί^ 
ΙΙΊο ϋβ 8ΐια ιιίΐιίΐ ΓβιιιίβίΙ ίη]υ8ΐίιί:). 
Αοοί•88!ΐ βΡί,Ό :ΐ(! Γοςβιη ιηοΙΐοΓ ίίβηιιιν 
('οιΚί'» (ΐΓυπ^απί γίιιι €χρο8ίιιΙ:ι•η«2, 
Μΐ8ηΐ({ΐΐ6 Μΐ]ιιη3ΐη €ΐ«ιηίΐ2η$ φΐοβία 68^. 

ΤπΐΙΟ ΓύΧ δΙΐ|)1Ηί3$ί8 (](Γΐ ΓβΠΙ €0$ι105Γ6Γ6ϋΙ, 

ιιΙ}ί ΡβίΓυιναιη οπηιίηί ββΐηβιη Ηείνίι , 
ϋϋ|2;Γί8 ίη βπιη πΐβ βηΐιηαύνβηίι, 
61 810 ρπηίίαιη ριιΙ)Πΰ6 ίη ηΓΐ)β βχροδπίΐ : 
Ιιιιη %(ϋΩαιιηι α ΓυικΙϋΐηβηΐίβ 8υΙ)Γαί'» 
]«Η8ί((](]β Γβηιίηηβ ηΐΜ6Γί6ΐη&Ιΐπ1>υ«« 
ΚηβοροΓ οοβΓαΓί^ηι ρΐθΐκηι πιβΓαϋυδ 
ιιανοιη €οη5ρί(!αΐη8 β Γβ^ίβ ϋοιιιο, 
ςιΐ9β ηυροΓ λ ιηβΓΟ^ηϋο ΓβνβΓβ» ίαβηΓ : 
ιιΐ >ΐ3η6 Γβ^ίιιχ οοη}η^Ϊ8 6886 &υ<]πΙ, 
ίρ83ΐη ουπι ηΐ6Γθϋ)υ8 \%ηβ €οη5αιπρ8ί( ; 
(1(1*13 Γ6$;68, ίηςιιΐΐ, Ιιαυιΐ (Ιβ€6( ηι^ΓεβΗ 
1160 ()3Γϋ3π&ηοΓυιη νίΐ3ηι δθςιιί ; 
δβϋ ρηνβίοηπη ίϋ €θπ(1ίΐ!οηί ΡβΙίπίΐιιοΓβ, 
ηΐ Ιήηο Ιιι6ικ1φ νίΐφ οορί^ηι 1)3ΐ)Γ2ΐιιΐ. 
Αι ςυ3πΐιιιιι]π8(ί ΓβΓΥίΜιΐδ ηηιβηβ 6Γ31 ^ 
Ιαηΐιιιη {;Γ3νί8 ίΓ3€υη(Ιυδ(ΐυ6 6Γ31 
3(]ν6Γδυ8 νβηβ ΓβΙΊ^ίοηίδ 3δ86θΐ3ΐΒ : 
δ36Γ3ππη 6ΐ3πηη οϋίο ίπ)32*ηυπι 
ίιηΙ>υ(ιι$, (]υίευιη(]υ6 Ιιί« ΑΐϋιίϋβΙιβηΙ Ιιοηηινηι» 
»οηο(θ3 νίΐ3ςυβ Αης6ΐί€3 νίΓΟβ ρΓ9Β(Ιί(08 , 
νβΐυΐ 1)08168, ίηιρίϋδ, 3ΐιοιηίη3ΐ)ΐΐ6β, 
ΟίΗΐιί 3ΐΙ]ί£;6ΐ);ιΐ ιηοΐββίίαηιηι |^6η6Γ6, 
ιηιΐΐβιη οηιίιίβηϋ ΐΰΒνίΐίίβ $ρο€ί6ηι. 
Ουεί3ΐ)3ΐ ί|{ΐΙυΓ, ρ64Μ>3ΐ ίη 6Χ8ίΙίαιιι, 

υΓ€ΐ)3ΐ, €.1*60 νίιΐΟΐΟδ (6η6ΐ)Μΐ 63Γ06Γ6,. 

ηΐ6Γβρ1)3ΐ 3;ιιΓι<, Ιοπ^ίδ υΓ§6ΐ>3ΐ ροβηίβ, 
ίπείβιη οοιηρυη^Γ'Ββΐ (ο βιιρρίίοίαιη ηονυιη !) 

^(13! ρ3ΐΓ3ΙΙδ Ιΐίο Γ(ίΓίθ8(Ι8 β3ΐ3Ιΐί6θΐ3» 
5ίΙ)ί νίϋ6ΐ>3ΐηΓ ΓΰΠ) 1)60 3ε€6ρΐ3ΐη {.«εβΓΟ 

ΐρδ-ίΐυβ ^Γαίπιη 6χ1ι11)€Τ6 ΓλίηϋΙΊιίϋΐη, ΟΗΚΟΛΌΰΚΑΓΙΓΓ 96 

Α "Ηνττερ κατοικήσατε συσχόντκ φίλο»., 

2215 Κα\ φίλτατα κτήσεσθε γήμαντες τάχα. 
'Εν. τοΰδβ λοιπόν Ίσμαή). !σχυ/ί>>νγένο^ 
Ρίτ.βον χατέσχον χαΐ τα της νήσου κράτη 
ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ο ΥΙΟΣ ΑΥΤΟΥ ΕΤ. ΪΒ'. 
Ό Μιχαί^λ δΐ τδν βίον καταστρέφει 
Λιπών τ6 κράτο; παιδ\ τω %εο<^Ο.φ 

2^ΓΐΟ Σέβας μ^ν ού τρέφοντι καλδν εκ νέου, 
*Αλλά 7:ατρφας δυσσεβείας'χαΐ κράτονς 
Όφθ'ντι κληρούχω τε κα\ διαδόχω, 
Μ3λλον δέ πολλω κα\ βασιλίκιο μέτρφ 
Ν'.κώντ:, καθά φα», τ^ν φυτοιπ<5ρον• 

2^ο5 Της δυσσεβείας διαττύρφ μανΕα, 

•Ην ιτροσκυνηταϊ; έμτινέων ην εΐκίνων. 
Σ-άΟμη δέ δίκης ά(^ρετο^ς πεφυκβτι, 
Και των νόμων φύλακι των ευ κειμένων • 
Κα\ τώ'/δε μαρτύριον & μέλ/ω φράσειν * 

^200 Λαμπρών τις άνήρ σύγγονο,- βασιλίδος 
Κλήσιν Πετρωνας, δρουγγάριος άξίβνν 
*Εν γειτόνων γύναιο ν οικούν ήδίκει 
Ύΐό τά^- δ'.α(τας των δόμων Οψουν μέγοτ 
Τω δω ματ ίφ -προςενείν τοΟδε βΧάβην- 

ϊ•26ο Ό κα\ προσήλθε βασιλεί τούτου πέρι. 
Ό δ* ευ κ&λεύει Πετρών^ λύσαι βλάβην., 
Άλλ' οϊίτος αυΟις άδικων ούκ άνίει * 
\\ρ6σεΐΊΐ γυνή τψ στεφηφόρφ πάλιν 
Καταβοωσα της βίας δρουγγαρίου, 

2270 Τήν άδικίαν έκτραγφδεί συν γόοις• 
Στείλας βασιλ«υς εξετάζει τΐ^ν δίχην^ 
ξϋ Και γνο{>ς ΙΤ&τρωνβν ύπδδιχον αιτίαις 

ΑΙγ.ΙζεχΛΐ μάστιξιν αύτ^ν έννόμως, 
ΚαΙ στηλιτεύει φανερως Ιν τζ πόλει, 

2275 Κα\ συγκατασπί τ^ς διαίτας έχ βάθρω» 
Κβή τ 8 γυνϊΐκ\ τάς 5λας διανέμει • 
Κα\ φορτ^δα δέ τω ν άγωγίμων πλέαν 
Ίδών προκύψας έκ βασιλείων δόμων 
*Κξ ΙμτΓορΓας κατάρασάν άρτίως 

228 π Και βασιλίδος τυγχάνειν γνους φορτίδβι. 
"Εμφορτον «ύτήν τψ πυρ\ καταφλέγει, 
Μή δε!ν βασιλείς έμπορβύεσ^αι λέγιον, 
Μήτ* ουν παλιγχάπηλον άνύτειν βίον • 
Μοίρ^. δ' Ιδιώτιδι ταυτ^ άφιέναι, 

228Γ) Ώς &ν άφορμάς συμπορίζωνται βίοα. 
^Αλλ* ώς δικαίου διάπυροςήν φίλος. 
^ ΟΟτως έπβχθής χα\ δόσοργός τις λίαν, 

Τιμωρ6ς ύπήν β^σεβείν ή ρη μένους. 
Έλύττβ κα\ γάρ κατά σεπτών εικόνων, 

22δ0 Κα^ προσκ'^νητάς (4ρών μορφωμάτων 
"Ανδρας άγιους, άγγίλικοΟς τ^ν βίον 
'Ος δυσμβνεΙ^ς τ€ δυσσεβεΖς, στυγητέους 
ΙΙάσαις έχάχου των λυπηρών ίδέαις , 
Μηδέν προλείπων είδος άπανθρωπίας , 

2295 *^%(ζετ\ άπήλαυνε; κατβπυρπόλει, 
ΕΙρκτ^ ζοφώδει κατέκλειε δεσμίους, 
ΒυΟοΤς έδίδου χα\ μακρα?ς χακουχίαις, 
"Εστιζε ν δψεις , & ξένης τιμωρίας ! 
Κα\ ταύτα ποιών έκμανώς Σατάν λάτρις 

2500 Αύτώ δοκών ή ν τά θεώ πράττε ι ν φίλα^ 
"Η χλ\ >Λτρε{αν τφδε δ^κτήν πρ07φέρ?ιν. 57 τΠΛϊ^. 

'^ξΐ φησι Χ,οιστ^ς Ιν λόγοις Εύβγγέλοί;. 
Ταΰτ' &ρα κλείστου^ ένθίως ί^νδριαμένου : 
Κα\ χ^ιστομάχον τοΰδ' έλέγξ«ντα; πλάνην 

2305 Μόρφ παραδοΰς μάρτυροίς &7ΐ€ΐργάχ&ΐ' 
Άλλοι 6* έναπέμΕΐναν άλείπται ^φ, 
ΟΓί Μεθόδιος συνάρ;&μο9 τνγχάνει 
ΚαΙ βΐοφάνης νωφρόνω; Φτιγματίας, 
Κα\ ζωγράφος Λάζαρο.; χαυΟει^ 'ί^ζ Χ^9^ζ • 

^'>)0 Λίς ευχερώς ίγραφεν είχ^να^ «άλιν. 
Ιίί'^φίλος σχ&1ν σύζυγον βίου θ^λων 
Κοινωνών &μα του κράτους χα\ τοΰ λέχου :, 
Χορόν συνήζε 1^αρ0^νων ττολλβιχόΟεν 
Καλών άττασών , &ψ(ν ευπρεπέστατων 

^Ιο Έν αίαπερ έςέλαμπε τών άλλων πλιον 
Οίοι σελήνης ΐίληοιφαοϋς τις χόχλο; 
σώματος ώρ^ λαμπρότητι του γένου; 
Κα\ μαρμαρυ.γαΐς τών λόγων Εΐχαο£α* 
Χρυσού ν τι μήλον ά μέλει φέρων άναξ 

"^ο^Ο Οεριπολών ή ν τλν χορ6ν τών παρθένων 

Μνήστρον σχοπών £οΟνα( τι τοΟτο φιλτάττ)* 
*£ί; οΟν θεΑται παριών £(χασίαν, 
Κάλλους περιττού θαυμάσας χ^ην, Ι'^ι\, 
Διά γυναιχ^ς φαύλα πάντ' ά:η^;^ύη. 

25ί5 "Η δ' ήρέμ' άντέφησεν εύστ^^χως άγαν, 
Άλλ' έχ γυναιχ^ς πηγάζει χαΐ βελτίω• 
Ό δ' αύ παρήλθε θαυμάσας τήν παρθένων, 
Κα\ δούς τό μήλον π^ρΟένω Θεοοώ^^• 
λώραν έχουσ*}} πατρίδι Ιΐαφλαγννων , 

^ Ο Πλην ευπατριδών πατέρων χατηγμένη 
Κοινωνών αυτήν άγεται κράτους , λέχου,*, 
Τήν Είχασίαν παράβλεψα., ώ^ έφην 
*Η μή τυχούσα κοσμικής σχηπτουχία; 
Ου νυμ-^ίου ιε γηγενούς βασιλέως, 

£Γ35 ΙΙλουτεΙ νοτ;τον παντάναχτ» νυμφίον, 
Κα\ βασιλεία; ουρανών χληρουχίαν 
Μονάσασα δ^ χαΐ μονήν δε ι μα μένη , 
Έσχειτ' έν αυτί| προσλαλοϋσα ταΣς βίβλοι;, 
^ΙΙς μεστά συγγράμματα χαρίτων έφυ. 

ξ:;ΐυ 'Μ δέ βασιλίς ή Θεού θεία δόσις 

Στέργο.σα χρ^βδην είχόνα^ σεβάσμια; 
Κατ&Ιχεν ένδον εύλαβώς κιβωτίου ^ 
Μανέαν έκκλίνουσα τού συνευνέτου 
Ήνπερ πρθ3ήγε προσχυνηταί^ βίκδ/ων. 

ζ''*ο ΚλΧ δή 7:0 ν ' αυτής προσχυνοΰση. βΐχόνων, 
ΑΓσχιον ανδράριον αυτού θερσέτου 
Ιίαράφορον νουν χα\ πάρα χεχομμέ νυν , 
*Αναχτόροις άΟυ^μα , ψυχαγωγία , 
Έρώτ* έπιστ:ιν, ΤΙ τάο' εστί, ώ Μ^να ; 

^:.οϋ Οϋτω γάρ ώνόμαζε τήν βασιλίδα* 
Ή δ" αφελώς εΓρηχε , Καλά νινιά. 
^Εχ«ίθεν ούν έδραμε πρδς ^σιλέα 
Έ/.εΐνό τ' άνθρώπιον ώς είθιστό ο^. 
Ό δ' ήρβτο ές οίου περ ίκειν χα\ π.Οεν 

Το^ο Τ<5δ' έκμάνας έφησεν ήκειν ένΟάδε, 

Κα\ τ.,νδΐ χαλά προσχίκττ^σΟα-. νινιά. 
£υν£\ς βασιλείας είχόνα; τα νινία, 
Θυμού ττνέων άπησι ττρ^Γ βασιλίδα 
Κα\ λο'.δορείται χα'ι καΟικνεΙται λίγοις. 

^00 *Η δ' ήν σοφιστήν άπατώσα κα/.1ας , ΑΚΕ5. 

Α υ(Ηίι€1ΐΓίβΙιι•ίΒ ββηηοηβ 6ν&η(^βΗΐ'^. 

^10 €Τ%0 ρΙΐΐήΐηΟ» (Ι6€6ΓΙ2ΙΙΙΙ«» ίοτίΗ^Γ, 

κ€6ΐϋβΐ.ιιιι<]υβ Ι)ΐι]υ8 «Γ|[υβη«€5 Η«^βι^ηι , 

Πΐοηβ ϋλΙ1ΙΙΙ8ΐΙΟ& €ί&€ί(!Κ)αΙ ϋίαΠγΓβ». 

ΑΙίςυοΙ ΐΑΗΐβη π^ηγηΐ ΙιοΠΑΐΟΓ^δ 
εηρβΓνίχβηιηΐ, ίη (|υΐΙ>η3 Μ6!Ιιο(Ιπγ8, 
Τ)ΐ6ορΙΐ8η6:«(]ΐιβ ΙισπϋβΙΟ οόιηρυηοΐιΐ!^ 8ΐί.:^τη^1« , 
βΐ ρίΰΐοΓ Ι.ΜΖ3Γ08 ηπ) ρβπι^Ιίβ ιΐι»πίΙ)η«, 
))6ΐΙϋ ιαιηοη Γυηιιβ ρίιΐ|;6ΐ)8ΐ ίπι»;ζίηΡ8. 
^^ηι ΤΙΐ6<φΙιΠΐ]8 >ρρ6ΐ6η8 νίι% 8οοΊ2ηι 
Ιιηρβπί 8ίηηι1 ΐοΗ<|ϋ6 ρ^ηΙοίροιττ, 
<Ίΐοηιιη υηϋ€€υιη<|<]6 οοΐίβ^ίΐ νιίβΐηηη»» 
ςιι^Γΐιαι βίβί ηυΙΙβ ηοιι βτϋΐ ΓοτΊηπ^ΊΒδίκιΑ 
Ίιιΐ6Γ ΙΐΜ (λοιβη ιη&ξί$ (*ιηίθ;ι()ηΐ, 
ηιιηΐίδ 681 ΙυηίΚ οαηιυΐβΐυβ ογΙ)}8 , 

νβηυβΙΟ ΓΟΓρθΓ€ 61 ^(ΐ€ΤΓί8 δρ^βΐκίορβ 

βΟΓίηοηίδηυθ 6ΐί&ίη άί^ηΚϋΐβ Ι€ίΐ5ί3• 
ΑιΐΓβιιιιι 6Γ£[0 ρσιηιιηι ιηϋη(ι ^ύ^οιι» 
βΐιοηιηι νΊΓ(|;ίη6υιη Γβχ όίΓύαιιΓι^ι^ 
ιιΐ Ιιιιηο {[Γ»ΐί8&ίιη;6 άΛΤ^ί ΛττΙια\)σ\\6\ί\. 
υΐ &1Ι16Ι1Ι νΜΙΐ \ίί ΐΓ9η8ίΐϋ ΐΜ^ίι^ίη, 
Γοηη8ΐη βχίιηίβιη ιπίΓ^τηβ ριΐβίΙ:ΐ*, 3ΐ15 
εηηειβ ο1>νθη6πιηΙ ιιηΐΙ.ΐ ρβηιΐυϋβΓβΟ). 
]\ΪΑ 8111)1111886, 86(1 ρπκΥβιιΐύΓ 2ΐι1ιίιη<}Αηα , 
ΑΐΓ|πί 6χ ιηιιΙί6Γβηΐ6ΐίθΓ9ΐ ιη:ιΐϋ)η(, βιίΐ• 

ΚϋΧ 8«ΙηιίΓ9ΐ(Ι8 \\ΐ%Η}ύύί, ρΓ96Ι(*Μί( ; 

ροιποςιΐ6 ΐπκΐίΐο νίΓ^ΐη! Τΐίβαάοί"* 
ρηΐΓΐβιιι φΐΐϋβπι Ιιβϋβηϋ ΡιιρΙίΙι^ούΊιιη) , 
80(1 <Ι6 ρλίποϋβ 06η ίΐβ ρ;τ^βηι<1>ι1.%, 
£ 1ΐ3η€ 8ίιιΐϋΙ ίιιιρ€Γϋ ΐοη^<ΐ6 ρλΠίοΙρβιη 
ίο(:ίι, ρΓ£ΐ6Γΐΐα, υι )»ιιι ύίι)^ Ιοββία : 
(|ΐΐ3!υ1>ί ιηυοϋ&οιιιη ηση 68( «ιΐιΐρί» βοβι^^ηιιη^ 
ΐ6ΓΓΓηίςυ6 Γ0(;ί8 ηιιρίίϋ 6Χ6ί(Ιίι , 
8ρΐΓΊΐ3ΐ6ΐιι 61 οιηηί«ιΐι Κ6|ΐ[βιη 9|[Μ)η8ΐηη 

|ιΙν.Γ2ΐΐΙ 681 61 (86^8118 Γ0£;Μί8θη6ηΐ. 

λ1υιιί;ι1ΐ8 βηίηι οονκΚίο ηι6ηη8ΐ6ΐΊθ • 
ίη 1ΐ0€ 86 βχιτειιίι ΙΙιι^Ηβ (ΐΑη8 ορβΓ» π ; 
6|υ 8(1116 6X813111 ρΐ6ΐιΐ Ι(;ρ(ττβ Ι»(>γΚ 
Αι ΐΕηρ6Γ3ΐπχ, Ίηο})Γΐιιιΐι Οβί ιίοιιυιη^ 
8αϋΓ88 ίηΐ8({ίιιβ8 εΐΑίι^ϋΙυιη εοΐβίι», 

βΟΓΥιλϋ^ΐΙ Γ6ν6Γ6Ιΐΐ6Γ 111 II ΓΟΟ 0θη(ίί(8β 

Ιη83ηυιη ο(ϋιιιιι (0η]ιΐ{ί8 ^}ρεΙΐιΐ9ιΗ8, * 
ςιιο ε«ι1ΐ0Γ68 ίιιΐ3|$ίη(ΐιη ρΓ(>9βςιΐ6ΐ;3ίΙηΓ• 
Οιιιη()ΐιβ ίΙΐ8 βΗςιίΑΠίΙο Ιΐ:ι8 ίρβ.ΐβ <^οΐ6ι'<;τ, 
Ι) Ιιοηιιιηείο ςιιΙ(ΐ4ΐιι ΤΙι6Γ5'τ16 ιΙοΓοΓπΐίαΓ 
(Ιΰΐηβπιί ιη6ΐιΐ6 ρηβ^^I(^8 6ΐ ίη8ίρί6ΙιΙ, 
Γβ|(ϋ ρ&ίαιϋ Ιυ4ΐί€Γυιΐ) ΐΗίΙίίΐΓίαηΐ, 
ΓΟ^βνίΙ 8(1β1ϋη8 : Ουίϋ Ηβι! &νιι', ο Μ'ΛϊίΛ 7 
Ιιοε 6111111 ηοιιιίηβ Γο^ίηαιιΐ :ι;ιρ6Κ;ι{ΐΜ. 

111» ρΗΓ6 Γ68ρθΗ(ΙΙΐ, $(Η|! ρΐΐΙεΙίΓΧ ρΐφϋ^. 

Ργο(ϊι)ιι8 ιϋ Γ6£6ΐΐι ίΙΙίιιε 6ΐιΐ'8υ οοηείΐο 
Ιιοιηυηείο ΙΠβ τβιιίΙ ρτύ ιιιογ6 βοο. 
Κί*χ 8εί8είΐ2ΐυΓ ιιικίύιιαιίι Ιρί»6 νβιιίαΐ : 
\«82ΐιιυ8 ΊΙΙίιιε 868ύ ^6<I^^α 'λΊι^ 

61 Γ6£(ΙΐΐαΐΙ} ρ088ί<ΙϋΓ6 ρ(ΐΙϋΗΓ&8 ραρ39• 
Η6Χ ρυρ&$ίΐ1ΐ6ΐΙΪ0«*ΙΙ8 6Β^β }ΐΠ»ί,'ίΐΐ68, 

ίΐ';ι ίιιθ3ΐηη.9ΐΐιΐ8 ρ6Γ{;ίΐ 3(1 Γβ(;ίιΐ3πι, 
63ΐηςιΐ6 οΗ]ιΐΓ{»ηΐ €θιη(»ϋΙ1;ϊΐ)5 νίτΐί» αί»; ι:Γί£, 
Ι^'βα ε&τΐΙ1:ι(0Γ6ΐη (Ιοείρίαηβ ίι»ι>Γυ1)ΐιιη, 93 9) ΕΡΙΙΚ.ΕΜΙΙ 

α'Ι 86 ίη βρρΰαίο οοηΐβιηρίληΐβιη βρβοίΓβ, 
ίοηηβιη βυ&ιη 3ρρ«ΙΙιΐ88β ριιρίΓυιη ηοηιίηϋ. 
8Ίΰ 6ΐθΟιΙ:ΐ Γ6|Τί8 βχ&ιίΐ)ΐίΐ Ιγαπ). 
Ηβχ Ιιίε ΤΙιβορΙιίΙαβ 6£ρ€ηυ<η6Γ0 
(υιη ρ6Γ 8β ίρ56 (υιη ρ6Γ ϋιιοββ ϋϋΙΙίοοδ , 
(|υο& ιηυΐιοδ Ιΐϋϋυίΐ ίυΓίί βιΓπιιο ρΓχιΓιΐ(>$ , 
ΜΑηυβΙεη ρΓΧδΰΠίπα αο ΤΙιβορΙκώυιη 
ΓβΙίοίΐβΓ 1)6ΐΙ»νΊΐ €ΐιιπ Ιιοβιίυιη οχϋβ. 
ΑηιΙ)θ βηίηι 8Γ9ηΐ (ΙβχΐΓΐ ΓοΠββηιιβ, 
ηβπιίηίςπβ ε€(ΐ6ΐ)3ΐιΐ βιιοΓυιη Ιοπιροππη 
8ΐΓ€ΐιιΓιΙ:ιΐ6 νβΙ «Πβ ίηιιρ€ΓαΐθΓί;ι. 
Ιρ86 Τΐ^βορίιίΐιΐδ ϋΙ)«Γίΐΐ6πι ιηαηυιη 

ΙΙΙΙΙΙΐϊβθ3ΐηφΙ6 0ηΐΙΐίΙ)Μ$ ρθΓΓί^ΐΐ1)3ΐ« 

Οιΐ;)Γβ εΐίαιη 1ιο$ρίΐΊυιη βρίβηϋίϋυπ) ιώα^πιιιη , 

Λύ ρβηο^Γΐηϋδ βχοίρΐβικίοβ βχδίΓυοιιβ 

ίυ'ηηβΐ «ϋϊΓιοίο ηοιηβη ίπϋίιϋΐ, 

ςαοιΐ αιιΐβ:) ίυ6Γ;ιΐ βΰοποΓΟίη 1υ8ΐΓυηι. 

Ν(?0 Γβί νβηθΓβ» ρΓΟΓ8υ8 θΓ&ΙθΙ)Ι10Χίυ8, 

8θ(Ι €36ΐίη)οηΐ£ 8ΐα(ΐ6ΐ>αΐ ΐϋίπίΐοβ, 

ΑΙβχίο 8016111 €θ]{ηοηΐ6ηΙο Μθ86ΐί 

6Ζ Απηβηίοηιηι €Γίηίΐ3Γυιη οΙ&γο £6η6Γ6» 

8ΐΓ6ηυο υΊγο 61 άαοί ιη&ι^ηαοίιηο, 

6ΐ νρηυ8ΐ3ΐβ νυΐιαβ βζοΓΠ&Ιο» 

ΜΑΓίαπ) ηϋαιη ηυρίϋβ οορυΐανίΐ, 

8(1(Ιίιο 1)οηθΓ6 Ιί&υΙί €Χ8&ι*6ί; 

ηιί:>ίΐςιΐ6 €υιη ο1α&86 €οηΐΓ3 ίοη^οΙιαπΙαβ. 

δ6(Ι 6ΗΙΙΙΙ ίητί(ΐ6ΐιΐ6 ϋοιηίΐ3ΐιι, 

9ΐ(|πε »ρυ(1 ΐ'βςβιιι οαΐυιιιηί&ιιΐβ £α•&»Γοη 

υχοΓ <|ιιπι ν'ιχϋ οβΙυιηηίΜ (ϋβριιΐίΐ. 

86(1 ρο5ΐςυ3ΐη ϋΐη τΊΐ,ιιη ({656Γΐιί(, 

8ΐ8Γιιιι Αΐ6χίυ8 ηιυικίί 86 ροιηρ» «Μίε.πιβ 

03Β.Η8Γ63 (ΙίςηίίαΙβ, ρΓ0ρίηί]ΐΓΐ8, Γ3Γί8^ 

ρΓοΓαηίςαε οιιιηί ΐυπηιΐιυ 8α!€Βΐί, 
ρ3!ΐρ6Γ6ΐη Οΐιιίβΐί βχβηψίο «ιοουπι Ιηάπίι, 
<-ωηοΙ)ίιιιηςιιβ ΐοη82 ΰοιη» ίη{Γ688ΐΐ8 βδΐ 
Αηΐΐιβιιιϋ βείΠεβΐ (ΐυο<] ίρ86 οοηβίΓυχβΓ^ι, 
ί1)ί(ΐυβ ιηοη9θΙκΐ8 νίΐφ €θηΓι;€ίΐ €ΐΐΓ8ωιι. 
Εχίιι ΑιηοΓίο Τ1ΐ6ορΙιί1ί ρλΐηβ 

Α£[»Γ6η0Ι'υΠ1 €»ρΙΟ 6Χ6Γ€ί)ίϋΐΙ89 

)ηηυιιΐ6Γ2ΐ)ί1ί8 4ΐΐΓΐ)3 %\'Δά\ο |>6Γϋ(, 
αΙίαςΜΰ ρΙιιπιη3 86Γτίΐυΐί 3(]<]ΐεΐ& 

λ(Ι Β3Γΐ)αΓ08]ΐΙΓ6 ΙβΙΙί 31)&6Ι3 6δΙ : 

3ΐ(Ι(ΐβ ίιι 1)18 6Γ3ηΐ ΐ6||;ίοηυιιι ϋιιοεβ 

ίΙΙίο 1)6ΐΐ3ΐαίυιη (ΐυ3(ΐΓ3(;ίηΐ3 ϋιιο, 

ςυΙ 61*1311) ηιβΠ^Γββ (Ιβοί^υε βνβίιβΓυηΐ• 

ΙΙθ8 υ( Γ6<)ίΐΙ)6Γ6ΐ Γ6Χ ΐ6|;8ΐΊθη6Π) 11ΐί8ίΐ 

8ί{[ηΗί€3ηΐ6ΐη ΡβΓδί(ϋ8 ΐγΓβηηο 
υΐ 1)08 ϋίιηΊΐΐ6Γ6ΐ 3ε€6ρΐί8 Γβϋίπαϋβ 
€6ηΐεη3Γϋ8 ςυβίυοΓ ουιη νί|;ίη1ί. 

§6(1 ν6Γΐ)3 Γ('8ρΐΐεΓΗηΙ 3Ι)Γε8 1)3Γ1)3ΓΧ. 
0ΐΙ»Γ6 )Ι)ΐρεΓ»10Γ ΙθΙ)§0 ΐυΟβΓΟΓβ 3ίΓβεΐιι>, 

€οηΐΓ3ε(υ ιι)ογ5ο πιίβεΓβ 3ΐ>Γυρίΐ νίιαηι, 
ιιχοΓβαι 3ΐςιΐ6 οριίιηβιεβ ναίιΐε εχοΓΑΠΒ 
ιιΐ 3ΐ)θΐ6η(ΐ38 εαΓ3Γεηΐ ίιηβ^ίπε^; 
ηιςυε υι ^03ηο6^η Ιυρυιη, ηοη ρ88(0Γ6ΐη, 
ΕενΙεδίφ €3ΐΙΐ6(ΐΓ3ω ΓείίηεΓβ βΙηεΓεηΐ• ΟΙΙΚΟΝΟΟΙΙΑΡΠΓ 100 

Λ Τάς Ιν χβτίπτροι; εμβάσεις λίγουιά πω; 

Μορφής έμής Ι&ϊν τε φράναι νιν(α. 
Ούτω θυμού σβέννυνιν ε!που90ΐ φλόγα. 
θ!»το; βασιλεύς βεόφιλος πολλάκι; 

2565 Κα\ δι* έαυτοδ χα\ στρατηγών ταγμάτων 
"Αλλων τε πολλών άνδριχών, εύχαρδίων , 
Μανουήλ δ' οδχ ήχιστα χα! Θεοφόβου , 
ΜΑχας χατώρθου χτιννύων αντιπάλους• 
Ή στην γάρ &μφω βεξιώ, ^ωμαλέω, 

2570 Κα\ τών χατά σφας ούβεν6ς λελειμμένω 
Εύανβρ{αις τε χα\ χαλαΐς στρατηγίαι;• 
Κα\ χείρα β* <Τχε φιλ<$τιμον9 πλουσίαν, 
Ευεργετικών , φιλόΰωρον εΙς δλου;* 
"Οθεν ξενώνα χα\ φαεινδν κα\ μέγαν 

2575 Εις άνάπαυμα τών ξένων &παρτίσας 
Β Κλήσιν έαυτοΰ τφ δομή μάτι νέμεί , 

Οίχον γυναικών δντα τ6 πριν Ασέμνων* 
*Ηττητο δ' ουδ^ν αφροδισίων σφόδρα 
Τ![ σωφροσύνη προστετηχώς έχτόπως* 

2580 *Αλεξ({ρ δλ τφ Μωσηλέ τούπίκλην 

Έξ *Αρμενίων Κρηνιτών λαμπρού γίνους 
ΆνδρΙ στρατηγψ, γεννάδα, (^ωμαλέψ, 
Κατά χαρίτων &ψιν ^^γλαΐσμένω , 
Μαρίαν συνφχισε τήν θυγατέρα, 

2585 Τιμήσας αυτόν άξΐ^ τ^ Καισάρων* 

Κα\ συν στόλψ πέπομφε πρ^ς Λογγιβάρδους 
♦Οονουμένου δέ τοϊ; κατ' αυτόν άνδράσι 
Κα\ τφ βασιλεΐ γ' ένδιαβεΰλημένου , 
Διαβολών σύζυγος ή ν ζώσα λύτις• 
^ 2500 ΈπεΙ δ' εκείνη κατέλιπε τ6ν βίον, 
ΕύθΟ; περιφάνειαν έχλιπών βίου, 
Καίσαρος άξίαν τε , συγγενείς , φίλους , 
Άλλα τ^ πάντα χα\ ίυλέον τύρβην βίου , 
Τ6 χατά Χριστόν άμφιέννυται ^άκος , 

2595 Κα\ τρίχα χαρε\ς τΙ}ν μονήν ύπεισέδυ , 
"Ην αυτός ανήγειρε τήν 'Ανθεμίου• 
Έν ^ μονάζων καταλύει τόν βίον. - 
ΤοΟ δ* Αμορίου πατρίδος Θεοφίλου 
ΤαΤς 'Αγαρηνών στρατιαϊς ήλωχότος , 

2400 *Απειραριθμήτου βέ χτανθέντος στίφους 
Κα\ πλήθος ήλω μυριάριθμον τότε 
*Αχθέν δορυάλωτον αύτοΖς Βάρβαρο ις, 
Έν οΤς στρατηγο\ τών έχεΤθι ταγμάτων 
Αεχάς τετραπλή (57) συν άπλ}) ξυνωρίδι, 
Ο 2405 Οι μαρτύρων εΟραντο χα\ στέφη τέλο;* 

^'ύνπερ χάριν πέ πομφέ πρέσβεις δ κράτωρ 
'Απαγγελουντας τφ χρατούντι Περσίδος 
Δούναι λαβόντα λύτρα την λύσιν σφίσιν 
Κεντηνάρια πρ6ς τέτρασι δις δέκα• 

2410 *Αλλ' οΰ προσέσχεν ακοή φαύλη λόγοις• 
"Οθεν βασιλευ; έκταχείς μακροί λύπτ\ 
Νοσήσας άπέί»|5ηξε χακώ; τ6ν βίον. 
Πολλά δεηθεί; συζύγου τών τ' έν τέλει 
καθαιρέσει στέργοντας τών εικονισμάτων 

2415 Τόν Ίωάννην λύχον, ούχ\ ποιμένα, 
'Εαν καθέδραν κατέχειν Εκκλησίας. (57) Οοά. τετραπλή. ΙίΙΧΑΗΑ Ό ΥΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΣΥΝ Τΐ; 
βΕΟΛβΡΑ ΚΑΙ ΑΥΘΙΣ ΜΟΝΟΣ. ΟΜΟΥ ΕΤ. ΚΕ'. 

£ΐτα χρατάρχβι τον κράτους Θεοδώρα 
Συν παιΛ βραβΕυουσα 7*λήνης δ<$σιν• 
*Ι1ς πρώτον Εργον χατάγειν τους φυγάδας 

2420 Τους τ' έν φυλαχαΐς έχλύβιν χαΟιιργμένου;, 
Ν&1μα£ τβ ηαϋλαν του διωγμού χαθάπαξ* 
Μβτά δ' άναντήλωσιν έσπβυδ• δρόΐσαι 
Των Ιερων τε ι:ροσχυνητών είχόνων. 
Είτ* χατάγει του θρόνου Ίωάννην , 

2125 Άντειαάγει δ^ Μεθέδιον άξίως, 

0^ προστατ^ΰντο,- ορθοδόξων του (ττίφους 
Καθίδρυνις γένοιτο σεπτών εΙκόνων, 
ΕΙς τούμφανές τε προχύνηαι; τοϊ; δλοΐί. 
Τόβ' ή ΡασιλΧς ποιμεναρχών πληθύος , 

ϋ50 Πρ^^ς δ* αύ λργάδων ένθέων μονοτρόπων 
Δείται λιπαρώς του ξυνευνέτου χάριν « 
Ός &ν ΰπ' βύτοϊς διαλλαχταΐς, εύχέταις 
θε^ς βασιλεΖ Θεοψίλψ πταισμάτων 
Κα\ χριστομάχου της πλάνης λύσιν νέμοι 

4.35 Συγγνωμονήσας ώς συμπαθής Δεσπότης. 

ΚαΙ τώνδε προσοχών ταΐς λιτα?ς εύξαμένων , 
ϋΐα Θε&« φίλοιχΐος , εΟσπλαχνος φύσει , 
'Ώς ττριν Μανασ3ήν άξιοί σωτηρίας (58). 
Ό δ" ένδίχως Ικπτωσιν ύποστίς θρόν υ 

2ϋΟ Γόης Ταν^ής έν μον^^ που διάγων 

Χριατου τε μητρδ; τούδε λαβών είχ^νας 
"ϋ^ματ' άπεμαύρωσε τώνδ' ό μαινόλης* 
*Οπερ μαΟοΟσα ρασιλις τρισο'/.β(α 
Ζή'/^υ φλεχΟεΙ^α τψ Ίζυρί την χαρδίαν 

2.45 Τοΰδ* Ιχχοπηναι τάς χόρας τών ομμάτων 
ΕΙς Ιχτισ»ν Ενδιχον εύθυς ^ζίοΜ. 
Όρμής δ* άνείρχθη ταις τινών συμβουλίβις* 
ηλ^^ν π^μψις (χίσατο τούτον σχυτάλ|] 
ΠληγσΙς μαχραΐς χόψασα τούδε σαρχ(ον. 

1450 Ταύτης κρατούσης Βουλγάρων άρχηγέτης 
Μαθών γυναιχ\ συν άπαλφ τεχνίφ 
Την Τωμαϊχήν ί^γμένην αύταρχ(αν. 
Σπονδών δράσε IV σύγχυσιν γ^π£{Αει μέγα 
-Ας εΤχε συνθείς Αναχτι τών Αύσόνων, 

ϋο5 Κα\ χαταδραμείν τους όρους 'ΡωμαΙόο; * 
Πρ6ς τόνδε, φάναι τήν βασϋΐισσαν λόγο;* 
θιφ δΐ χάγώ συν^ρίβοντι τάς μάχας 
Θα^;^ο0σα πάντως άντιτάςομα{ γέ σοι* 
Καν μέν νιχήσω συν Θεφ μαχουμένη, 

2460 Μέγαν όφλήσεις τ6ν χατάγελων δλοις* 
ΕΙ δ* α^ νιχήσεις ου τ5 νΙχός σοι μέγα 
Γυναιχχ νιχήσαντι θήλιεαν φύσιν 
'Ος οΟν τάδ' άπήγγελτο μυσαρχηγέτ^ι 
•Υφηκεν όρμής τί;νόφρυν χατασπάσας, 

ΐυΰ ΆνανεοΙ τε τήν πρ\ν είρήνην πάλιν. 
*Αλλά χαΑ^-ίν πώς πίΟεν λόγφ φράσαι Π.£δΑΚΕ5;. 
ΜίΠ ΡΙ Λ ΜI^ΠΑΕI. ΤΗΒΟΡΙΠΙ-Ι ΓΙϋϋδ 102 
ΟϋΜ ΤΠΕΟΠΟΚΑ (38) Ηπηε ιιιβπιο ΓβοβηδβΙ ΊηΐβΓ ΟΓΧΤΟΓυιη βιτο• 
Γ08 αΙΙαΙιηα Ιη ΐΓλοΐβΐιι Οβ ΙιΙ^ Εε<:1. Ογκοογ. ρ. Μ7 
5<(ΐ|. €ίιεΐΐ|(ΐο ΓαΙ&φ »€ηΐ«πΐί:£ :ιη€ΐθΓ«8 53ΤΐΐΑΐ9πυιη, 
^ίΐϋϋρΐιοηιιιι , Ζυηβηιη , («οιΐ5ΐβϋΐΙηιιιη Μ»ιι«8$«ιιι , 
€βηιι&ϋίυιη, 3ΐΙϊθ5<)ΐιβ 3ΐηοη]Τιηο& ; ΐ|υίΙ>υ& ηιιηο 8£€β- 
«Ιιι ΕρΙΐΓΰΐ-ηιίυβ. Ρβηιίοίοδίιιη βΓΓΟΓβπι 6{;ο ίμββ ηιΐ|ΐ6Γ 
'ΐίΓυΙβινί ίϋ ΑϋηοΐΑΐΙθΐιίΙ>(ΐ5 &(Ι οηιιίοιιοιίι ΒΙ«;ιιιπιγ.ΐχ λίΑΤΒΕ, ηυκδϋδουΕ δοι,υδ. ^ιμμα αννο 
κυΜ XXV. 

Ρο&ΐ6& €υηι ϋΠο τ^^ίΐΛΐ ΤΙι€(μ1οπι 
ςιι» ρ3€ί3 Γβ(Ι<ϋι1ίΐ ΐιηρ€πο (Ιοπιιπι. 
1η ρπιηίβ βηίιη 6Χ8αΐ69 Γε(!ιιχίι, 
ςυ'(ΐιΐ6 1«η4Ί)2ΐηΐιΐΓ νΐηοιιΐίβ βιηίδίΐ 1ίΙ)6Γο$, 
ρ«Γ8€ΰυϋοηί3 €υΓ8αιη οιηηίηο ίιιΗί1)ΐΊΐ8, 
Μοχ ρΓορβΓΑΥίΙ ουίΐυΐ ρροροηβιβ 
⻀Γ2ΐ8 ιΐ€ Τ6ηβΓ«1)ίΐ6& Ίηΐ3|;Ίηβ8. 
5€ΐη(Ι• β]60ΐυ ιΐβ ββιΐο Ιο^ηιιβ 
ΜΙί ΗβιΙιοίΙίιιπι όί^ηβ κυΐΐϋΐίΐιιίΐ, 
ηιιο ρΓΰΡδίιΙβηΐβ οηΐιοιίοχίδ ρ3^ηίΐΜΐ&, 
Αΐι^ηβίοπιπι ίπίΑξίηυιη ΑβΓβΙ ΓβδΙίΙιιΐίο, 

Γ8Ι5(]α6 ρυ1)Γΐ06 ρορπίΐΐβ 2(1θΓ»Ρ6ΐ. 

Β Τυη€ ίιηρβηΐπχ βρίδΓοροΓυιη γοβΙιιπι 

ιιβϋ 11011 ΒβρίβηΙΐυπι ΙΓιβΓΟίηοηαοΙιοηιιιι, 

βηίχ'ιβ ρΓβΓίΗυβ ρΓΟ άβΓυιιοΐο €θη]η^β 

οΓϋτίι, ίριίβ υΐ ίηίοΓΟβϋβηΐίΙ^υε 

Βουβ 3ΐιβιιβ(ο ΤΙιβορΙΓιΙο €ΐιΙρ»πιπι 

6ΐΓυη8<]ΐΐ6 Ιΐ9ΒΓ6ΐί€ΐ Υβηίβιη ΰθη€θϋ6Γ6ΐ 

ιι>ί86Π€0Γ(1Ια Οβχυβ τβα ιηίΐί& ϋοιηίηυ8. 

ΗοΓυηι Γθβρββ ρΓβ€ίΙ>ι:8 9ιιγ68 ρτχΙχΜ 

Τΐΐ6ορίιί1υιη ιηΚίϊπεοΓβ €ΐβιηοιΐ8(|<ι<ΐ Ποιιβ 

0611 (ΐαοηϋαπι ΜεΜ3!>δ6ηι ββΐιιΐβ ιΙΊ^ηιααβ 68&• 

ΙηΐβΓΐιη 18 ηιιί 86(Ι6 ιυεπίο 6ΐοΊιΚτ;ιΐ 

ρΐαηυβ ^ο»11η68 ίιι ιηοιι:ΐ5ΐοΓίο «Ιΐ'^ει.β 

ϋ1ιΓί8ΐί Μ»ιη8<)υ6 6]υ8 ίιη3ςίιιΐ1)Μ8 

ΓοΓίβ (Ιι^ρΓ6ΐΐ6ηεί8 θΰυ1θ8 ΓυΓίοδίΐδ βτυίΐ. 
Ι« ν}ιιο Αυ(ϋ(ο 80€ΐ6Γβ ίηεΐ7(& τ^%ιιΐ2ί 

ζοΓι τίοΐ88ίιιΓίΠιιηιηί8 (:ογ ροπίϋΐα 

ίιιιρΊο ρηρΊΙΙ»» 6Χ0ΐιΙί οοοΙμπιπι 

]ιΐ8ΐο Ι^ιΐίοηΐ' ρΓΟίίηυι ίπ)ρβΓ2ΐνίΐ• 

Υβιυιη ςαοΓυιη<]8ΐη ρΓοΙΓιΙ>ίΐ:ι €οΐ)8ΊΙϋ9, 

ιηίΐίβηβ &ΓΐηαΙθ8 βουιίΰβ ιηΊηί$ΐΓ08, 

ιηυΐΐΐβ γβτΐιβηϋιι» εοΓρυβ ϋϋ εοιιίικίίι. 

Ηαο ίιηρβΓ8ηΐ6, ΒαΙ)Τ9Γοηιιη (Ιοπήηιιβ 

•11(116118 ιηυΙίβΓί ιβηβΓοιιυβ ρυβΓο 

ΒοηίΑίιΙ ίηιρβηί Γβ^^ίιηβη €οιηιιή58ΐιιη, 

ιιι>ΚηορθΓ« ιηίη2ΐ)&ΙιΐΓ β6 &1)Γΐιρ(ηΓυπι 

ΓϋΒϋϋΓ» ςυ» 8ϋ)ί ουιη €α!8»Γ0 ΙπίβΓΰοΙεΙαιΚ, 

Η Βοη)3ΐηο8 Οιΐΰβ ίη€(ΐΓ83ΐιιπιιΐ). 

Τιιηο Ηυιο Γβ^ίπ&ιιι βίο Γ68€Γίρ£ί$$6 Αίπηΐ : 

£(|(Μ(1βπι €υηι ϋβο ρΓχϋοπιπι 2γ1/ιιγο 

Ο ρΓΟΓίΟδ «ρβΓίΟ 1»>Γ16 Γϋ5ίί»ΐ3ΙΙΙ ΐίΙ)ί. 

ΟιιοίΙ 81, Γανβηΐθ ϋι•ο, βιιρβΓίοι* ΓαβΓο^ 
Ιιι ηιιίί{«ηι 0Γΐ)ί οϋΐιοΐο πβυί «1*1.^; 
8ίη οοηΐη τ'κβπβ, Ι8ϋ8 1ιΐ3 Ιβνίϋειίδίβ επΙ 
ν'ιοίοπΗηι ϋ6 ιιηιΓΐ6Γ6 ΓΟΐυΙΐ.^ββ. 
Ηφο υϋί ΓβΙεί» ριιιιΐ ΜοΒ^οηιιη (Ιυεί, 
18 8111111) ίιιιροΐυηι 8υρ<?Γΐ)ί;ηιΐ({ΐΐ6 ίιφΐ, 
ρη< ί8(|υ6 ν<»ΐ€Γΐδ ΓβπονϋνΐΙ ΓοΒίΙοΓβ. 
δο^Ι ί'81 ρΓΧί-Ιιΐπΐιιι νβι ϋί8 ]αιη ΓβΓοιτβ 

81 ηΐ6 β(1ίΐ3ΐη ίπ ΥΑϋεαικ'» εοΙΙβοΐίοηίβ $εειιη<]ο νο!;:- 
οιίηβ. Εβί &ιιΐ6ηι Ιιοο ίιι 1θ£θ ίπορίιιιιι ΜΑΐι:ΐδ«{8 
«χβιηρίοιη, νίνβηΐίβ βείΙΊεϋΙ ΙιοιΐΗΐιί$ ίιι ιβΓΓΰΐιο ιμγ• 
€6Γβ, €θΐηρ8Γ&ιία επηι ηιιίηι^ εοΓροΐ'β 8οΙυΐ;ι ιιιΓι^γ- 
ιιίδ(|υ« ροΒίιίδ, ςη38 Εναπβ^τϋιιαι χΐ€Γΐι&8 0856 αίθΓ- 101 τ:ί•ηΗ;£:>πι 

(μιοηιοιίο $6η& Μθ6δθΡΐΐΗΐ λ•\ ΓκΙβπι νγΐιοΓίΐ. 

Ι''6ΐιπη» 3ρρπιη6 ι>οΙ>ϋί5 βχ ΒηΙ^&ιΙ:) 

ιι.ιΐΟΓ» 80Γ0Γ ρπηοίρίδ ΜϋβϋΟηιπ) 

€οη8ΐ9ηΐίηοροΠηι οαρλίν» (Ιυείί) ββΐ. 

ΙΙ«ο ηπίβιιι ίΐβββπ*» τφο ίη Ρ'λΙηΗο 

η»Ι $9ΐαΐ»Γβ ΙίΐνηοΓίιιιι »0Γ.»•δδίι 

6ί1θ(ΐ3 €1ΐΓίεΐΊ»ηαπιιΐ} ΓοΗ^ίοηβηι 

8ίιηυ1ηπ6 1ίΐ(6Π$ (ϋΓχείδ βηκϋι». 

1Ια*ο (ΙυίπιΙβ (ϋιηί$5», ΓΟ^ιπιΙβ Γγ81γ^, 

»ιςυ6 8(1ΙιυιιεΓ6ν6Γ53, Οΐιηδίίβιηο*^, ιιΐ μ»Γ »τ»ι, 

οιηπί ν6Γΐ)0Γηπι ιη»|;ηΊΓιε&1>αΐ Ιιοποη^ : 

9ΐί]ΙΙ6 υΐ Κ)ίΐρΐίδΜ)3ΐΪ8 βΓαΙίβΐηΐ Γ6Γί}ΜΜΡΐ, 

Γγ31γ6Π1 β^Γβςϋδ ΙιΟΓίαΙίίΐιΐΓ ΐΜοηίΐίΝ : 
86(1 13 1θ(]π<^ηΐοηι ίιηιιιοια ιηοηΐβ ΗΐκϋβΙ»»!. 
νβΓυηιΐ3ΐη6ΐι οιιη ΒιιΙ§3γο$ οοΓΓίρυίβ:»**! 
ρ^βΐίδ» ηιιΙΙιιωςπβ »()6$861 Γϋπιεϋίαηη ιιι;ιΙι, 

ΙΜβί 06118 β<^Γ6ΐ βΙΙΙΐυΐΐί βχίΐίί 3ν6Γ80Γ• 

ΟΙιιί&ιΙαιι» ρΓίηο6ρ5 Γβιηίη» ρτ6€Ϊ αππΗι-η» 
η^ηονίΐ 0('ί νίΓΐιιιβηι ίιιβιιρβΓΗϋΗοηι, 
8ίΙ)ί(]ΐΐ6 ιηίιΐί ρο$1(ΐ1ϋνίΐ βρί&οορυιιι : 
3 (]ηο 8ΐιρβτν6η 161116 ιιιίιί^ΐυΓ ηΐ6» 
61 Ι»ν.ΐ6ηΐΜΐ ΓβοΊρίΐ ίηοθΓΠΐρΐί(ΐπί$. 
ΟΙ) ίϋ ΒυΙ^πηοιίδ 6ίί6πιΐιι$ ρορυΐιιβ 
ρπποίρβιη δυυιη ηιοΐΐΐυδ 6&( οεοίϋβΓο : 

^6ί1 6ηίηΐ Γγ61(Ι8 ν3ΐίΐΙί8 €Γυ6ί8 ϋΓΙΙΐί) 
ΓύΙΐβΠβδ €0η86Γΐ3 ρΓίΐΙ06ρ8 ρϋ^^ΠΑ ϋοΐΙΙΙΐίΐ. 

Τυηο οιηηβδ ¥6γ& ρ3πΐ6Γ Ωϋβ ίιιι1)ϋ1ί 

«Ιϊιιιη ϋ1)6ηΐο8 1)2ρ1ίδΐη3 ΓεεερβΓυια* 

1|;ίΙιΐΓ ςυθ8ΐ(1 ρΓβηίιΓιΐ Ίπιροηο 

ιτ§Ίιΐ3Γυη9 %\οτιλ Τί)θθ(1θΓΑ, 

Κοηιαιι» γ68 Γ6ΐί€ίΐ6Γ ""β Ιΐ3ΐ)6ΐ)&ηΐ ι 

κ6<1 ροδίίμιβαι βιιηιηια €6&8ίΐ ροίβηΐία ίιι Ω1 ιι *), 

8118 (Ι^ςιιβ ρβηηίβοβπ εοΒρβΓυηΙ οιηηία. 

Ρ66ΐιηί3β οριιιηήυβ Μίε1ι»6ΐ &ε6Γνο8 

ΐοΓίδ, υΐ αίυυΐ, ρ1»υ$ΐη8 6ίΓυπ(Ιο1)«(, 

€0111188308, ροΙΟΠδ, ίη16Γ ρβίροΐΐΰβ ΙζΓΰΡΟϋηβ. 

)ιΐ6ΐιι 6(ίαιη ρΙ;\ΐ3ΐιυπι »£ΓίώΓ6 6Κ αιιπι ίί^νΐ^ιη 

(1ΐΙ08']ΙΙ6 ^ΓγρΙΐΟδ 61 1601168 ΙΟίίϋΰΙΙΙ, 

;ιΐ(ΐηο 8!ί»ιιι ρ]ιΐΓίιιΐ8ΐιι γαΓίΑΐη 8υρρ6Η(!6;ΐ1ύιΊι 

ςηφ (1ί^1ΐίΐ3(ί Τ^^ΙΛί ΟΓη3ΐη6ΐ110 6Γ81, 

8ΐιι1ΐ6 εοιιΟανίι υΐ ρ<;οιιηί» 66Γ6(. 

Β65[ ΜΙϋΙιοβΙ, ηυοοίαιη 6χ ρΓορΓίο μριι«'ΐ^ 

1101) δΠρροΙϋΙίΑΐ Γβ^πί 8(Ι0€68$ΟΓ Ιΐ«Γ*•ϋ 

Ιίοιιιβηοηΐιιι Γβ^β») Βαδίϋυιπ €γολι, 
«•ί(ΐπ6 ιιυριϋβ εορυΐΗΐ ΕιιϋοείΑΐη 
1ι>0(.Ί*ίδ Πΐίηηι, οοη€υΙ)ίπ»ηι δΐιαπι. 
Γ.ιΐΓΐβ Βη^ϋϋ ΜαΓ6ι1οιιί;ι Γιήΐ» 

Ι»Ι)ί 6Χ 0ΐ)80ΙΙΓί5 1181(18 6^1 ρίΐΓ6ηΙΐΐΜΙ8, 

<}οί ιιιαηυ ρΓορρίϋ Λ^^ηιηι 6χοο1οΙ>ηιιΙ : 
νίΓ ίοΓίΊί, ίΙοχίβΓ, νίπΙ)ΐΐ8 ρρίρροΠοπίί, 
«Ι.ιΐβ ΠοΠ(1;ι, Ι)ί•η6 €011131118, 1)1;ιιΐ(|||ί, 

€1 ^ΟIιο 3πίιιιο βΐ ιηέηΐβ ουπδίαηΐί ρΓ.Έ(]ί(::?;. 
11(116 πιιιΙΐΗ ί(ΐ•ρ6πυιη ρθΓΐ6η(ΐ6Γυΐ)ΐ 
8)|;ιΐ3 ]πιη ίικίο ϋ Ιβηβπδ υηκοίοιιϋβ, 
(-χ (ΐυΐΙ>υδ (ϋθ3η) 6αηηί(ΐ6 ρ8υΰ3 3ΐΙ(ηο(Ιυπ!. 
^£:»ι>νο (ειηροΓβ Γ6(ΙΠ8 8υ() βοΐβπϋπδ 
4ΐοηιιί6η(ί, υΐί ηιοδ 681 ΓϋδΙίοοΓυιιι 1ίΙ)6Γΐ&, 
8ϋνοΙ»ιΐ8 3ίΐ(ΐ>ΐ3 (ιηίηιιιι ρΓΟίϋ^ίιιηι Ι) 
|)ιι1|^^^ιη 6χρ:ιηδί8 3ϋ8 ριιβΓΟ ρΓ3βΙ)ΐιίι, β εΠΗΟΧΟΟΚΑΓΠί 104 

Α Εί; πί^τιν ί;κεν πύΐΞβη Μυτών ϊΟνο^. 

Γυνή τι; δντο)ς ευγενής ίχ Βουλγ^ρ»^ % 
"Ομαιμο; ούσα τοΰ Μυαών άρχηγέτου, 

^470 ΉχΟη δορυάλωτο^ είς Κωνσταντίνου. 
"Η γ' ένδιατρέβουσα τοϊς άνακκί^οι:, 
Βαττυίσματι τζρόσεινι το> σωττ,ρίιο, 
Τ^ Χριστιανών έχδιδαχΟεϊσα αίβας, 
Κα\ γνωτιν δσχβ γραμμάτων Έλληνίων. 

ί^75Αΰτη λυθίϊσα «αρΛχλήσεί συγγδνου 

Κλ\ τωδ' όφθβϊσα. Χριστιανού;, ώςδεον, 
Τττηρχβ θαυμάζουσα σεμνΰνουσά τε, 
ΚαΙ τόνδβ βαπτίσματος €ν0εον χάριν 
Ιπειθβ λαβείν ταις χαλαΐ; συμβουλίχις 

^ν>ϋ *0 δ' ήν τέως Ατεγχτος ού^ εΓΐΜ»)ν λόγοίί. 
Έπε\ δ' έΐϊβισέφρησε λοιμός Βουλγάροις. 
ϋύκ Ιίν δέ λύσις ουδέ φυγί^ της ν4σου• 
Θεδτς δέ λυτήρ ωητο λοιμοΟ «αμφάγου, 
Προσσχών γυναικάς ταις λιταϊς χριστωνύμου. 

2185 'ϋγνω ΘιοΟ δυναμιν άμαχον τέως, 
Καί οΐ οταλήναι ποιμενάρχην ήξίου* 
Χίαρ' ου σταλέντος καΐ μυείται κατ' Ετο:, 
ΚαΧ λαμβάνει βάπησμα της αφθαρσίας- 
υύ χάριν Εθνος έκμανέν τ^ Βουλγάρων 

2400 'Λρχηγίτην σφών άνελ5?ν τ(5νδ' ήξίουν 
ά/.λά πεποιΟώς σταυριχΐ] -παντευχΓα 
"Ηττησέν αυτούς συμπλακείς κατά κράτος, 
Κα>- τδνδβ ιιάντες εΟοεβουσι τίν τρίπον 
Βάπτισμα θείον προφρόνως δεδεγμενον, 

2495 "Εως μέν υ πη ν εγκρατής αύταρχίας 
^ 'Κ θεοδωρώνυμος άνασσών κλ:ος 

ΚΊ ε!χε τα πράγματα τίΐ ΤωμαΓδι• 
•Επε\ δ' ύπεξίστατο παίδ\ του κράιου -, 
"Απαντα πεπλήρωτο ΐής άχοσμίας. 

ώ:)ί)0 Σωρούς Μιχαήλ χρημάτων κα\ πραγμάτοιν 
"Ολαις άμάξαις έκκενοΰντος άφ•ί•>νως 
Κώμοις, μέΟαις, κδλαξιν, Ιργοις άτίπο'.ς. 
"Ος έκ χρυσοϋ πλάτανον εύ ί!ργασμέντν 
Γρύπας τβ διτΐους κα\ λέοντας αυ τόσου; 

5.505 Είδη Ίε πλείστα παντοδαπών κοσμίων 

ΨΛς κάσμον, ε!ς Εκπληξιν δντα του κράτους 
Χώνε (α παρέδωχεν εξ έμπληξΓας. 
"Αναξ Μιχαήλ ούκ Ιχων ίξ δσφύος 
Κληροΰχον άρχης κα\ διάδοχον κράτους, 

-2510 "Ανοικτά Βασίλειον Αύσόνων στέφει, 
*^ Συζεύξας αύτψ πρ6ς γάμου κοινωνίαν 

Α Οτου παλλακήν "ϊγκερος Εύδοκίαν. 
Χώρας δ' 6 ΒασΟ^^ιος έξέφυ πάλαι 
Μακεδονίας έξ άσημων πατέρων 

2515 Αυτουργία τδ χρωμένων γεοιργί^, 
'ϊσχυρδς άνήρ, δεξιάς, (δωμαλέος, 
Ευ?{λις, ηβών, ευπρόσιτος, δασύθριξ, 
Ψυχήν αγαθές, τχς φρένας ίρ^ω^ίέ^(ος' 
*Ρ πόλλ' έμνάτο σύμβολα κραταρ'χίαν 

2520 ΕύΟυς άπ' αύτΓ^ς παιδικής ηλικίας 

Άφ" ών βράχιστα σημάνω στιχουργ(4ΐ. 
θέρους Ρρεφικώς τψδ' ύπ' άκτΙνα πάλσι 
Ύπνου ντ ι, καθά γη πόνων ΕΟο; τέκνο; , 
Έπ'.χαταπτάς άετδς Οαϋμα ξένον 

2525 ΙΕκιάν άνε\ς π:ίρυγας έδρα τψ ?ρέφε(• 105 Περ\ βρέφους Ιδευε μήτηρ έν.τ•!«ω; 
Τ6ν άετ^ν βλέψασα μή χατ' έλπίβας 
Σκιλν (ΐχβδιάζοντα τψ βρεφυλλίφ» 
Κα\ τύνδβ λίθοις Απελαύνει μαχρ<Μεν' 

2530 Κα\ τζσδ' &ι»)ν9ης» δρνις ώς κρίν χατέπτη 
Τ«λων τ& λειτούργημα ιτα^δίφ «(&λιν, 
Κα\ πάλιν άιεήλβυνεν ήγειναμένη, 
Κα\ τοΰτ' έδρΛτο πολλάχις ττ^ς ημέρας. 
Ός δ* έφηβων ήψατο της ήλιχίας, 

ϊ?Λί5 'Αγνώς τις &ν λπαβιν έσχατες ιιένης 
ΒαδΕσας ήχε «ρ^ ^λιν Κωνσταντίνου, 
'ΙΙς Λν Οπάρξις των τίνος θής ευπόρων, 
Ζω^ν τλ συνέχοντα κτίρτο προσφόρως• 
Πόλιν δ' ύπεισδΟς χατέδαρθεν έβπέρα; 

^40 Διομήβονς μάρτνρος (ν ναού πύλ^ 
'ΙΧς τις ηενιχρ^ ευτελείς νεαν(α>• 
Όναρ β* ό μ4ρτ«ρ εμφανίζεται νύχτωρ 
ΤινΙ καΟ' Οπνονς τών Εσω νεωχόρων, 
ΚαΙοΙ τ6ν 4χτ6ς έγχελεΰεται τάχο; 

2515 Ε1ααγ•γείνάν*χτατής•πύλης δτω. 
Ό δ' ύπεζελΟών χα\ Βααίλειον μόνον 
Εύρων ύπνου νεα χατά λιτοΰ δαπέδου, 
ΙΙύλην ύπηλΟε του νεώ χα\ τ^ν δόμον, 
Δόξας δναρ φάντασμα μάταιον πέλειν, 

2550 Κλι πάλιν είχε τ6ν νεω»όρον χλίνη- 
Και πάλιν &ψις ταυτά οΐ παρηγγύα- 
ΚαΙ πάλιν έξέδραμε της πύλης τάχος, 
ΚαΙ ΒασΙλειον είρεν ύπνοϋντα μόνον. 
Έπε\ δ^ τρ\ς γένοιτο ταύτα χατ' δναρ, 

1555 Κα\ σύνεβις ήν ούδαμοΰ νεοχόρφ* 

ΔηλοΙ τ6 τρίτον εμφανώς μάρτυς λέγων» 
είναι τ6ν 1χτ6ς χ&ίμενον {^^ιοίΑέα. 
*0ν είσαγαγών ώς δέον νεωχόρος 
Φιλοφροσύνη; χα\ ξενίας Ι^ξίο»- 

3δ<Η) £1τα συνιατ^ τόνδε τφ τών εν τέλει, 
ΚάχεΖνος φχείωαεν άναχΐΐ πάλιν. 
Ό δ* Οψος Ιβράβευαβ της χραταρχίας. 
Καί τις μοναχών άρεταίς εστεμμένος 
Μέλλοντα τ' είδώς Πνεύματι θείφ λέγειν* 

25^ Κρήτην ηατρί^^ χα\ μονήν χεχτημένος 
ΈχεΙσε τφδε πρ6 κράτους άφιγμένφ 
ϋροείπεν άνά^^ησιν ευ χραταρχίας, 
ΒΔΣΙΔΕΙΟΧ Ο ΜΛΚΕΔΟΝ Ει. 1ΙΤ. 
Ο^ος Μιχα4}λ άνελών εύεργέτην 
Και βασιλευτήν χα\ δότην τδν του οτέφονς, 

^70 Αυτοκράτωρ μόναρχος ώφθη τών δλων. 
'ΟΟεν συνιεις αίχί^ συνειδότος 
Φόνου δυσαχΟ&ς χαι\ μιαιφόνον μύσος 
*Κξιλεούν έσπευδε άεσπότην δλων 
Άβυσσον υπάρχοντα τη; εύσπλίΐγχνίας, 

2575 "Εργοις φιλοίχτοις χα\ καλών εύποιίαις,. 
ΗεΟ* ών, νεών χάλλιστον , ευπρεπή ξένον 
Πολυτελές θέαμα τέρψιν όμμάτ«υν 
*Κν βασιλείοι; καινίσας Πρωταγγέλιρ 
Νέα ν άποχέχληχε τΟνδ' έχχλησίαν 
2580 ^Κα\ πάλιν άλλον Ήλί^ τφ Θ£σ^;ίττ), 

*0ν έξόχω; ήν χα\ τιμών κα\ σεμνύνων 
ΠομπαΙς έορταΖς δαψιλώς ταΖς δΓ ίτους. 
ΟΖίτος δι" αυτού χα\ στρατη-ι^ών χα\ στόλου 
Ρατκοι*. Οβ.ΟΧΜΠ Ο/ΕδΑΒίδ. 

Α Τυηο ΩΗο ιιιηοίΐ ιη&ιβΓ ν6ΐΐ6ίη6ηΐ6Γ 
>(]ΐηΙ»11Ι Υί(ΐ6η8 ρΓΧίβΓ 6ΐ8ρβ€ΐ3ΐΐίοη6ηι 
ιιιΐ}|)Γ9ΐηι ΐβηβΚο ΊηΓ&ιΚί βυρρ<^(<ίΐαιιΐ6ΐη; 
Ι»ρ'κΙυπιςυ6 }λοΙο ρΓΟοιιΙ 8ΐ)ί8«ίΙ)»ι Λνβιη. 

Μ^ΙΙβ Ι'6€6ΐΐ6ηΐ6, ίΐςΐΐΠ8 ΓϋΓ&ΙΙδ »<1νοΐ3ΐ, 

βκ^υβ Βΐιυηι ριιβΓΟ ρπκΙ)6ΐ ιηίιιίβιβΓίυιη. 
ΗυΓ$α8 Κλίιο ιη3ΐ6Γ Μ%\\; ίάφφ βκρο 
ρβΓ τίοβϋ ί1ΐ9« <)ί6 ί&πΊΐιιΐυηι Γιιϋ. 

υ ι νβΓΟ 6 ραβΠβ ^106|ξ$ίΐ βΑ8ί1ίυ89 

οιηηίϋυ» Ί^ιιοΐυβ «Ιηπβ 6{€ΐιΙίι»8ΐιηΙ1β 
»(! ΟοηβΙαηΓιη'ι υΓΐ)«ιη ρβ^ΙββίβΓ τβιιίΐ, 
η^ιηρβ υΐ «ϋϋοί ()ίνίΓι ΐι9ναη$ ορβΓ&ηι 
νίΐφ »ϋ3υιη6ΐιϋ ιιΐ5ΐβιιΐ»ικ1χ »ο€ίρβΓ6ΐ• 
Εγ^ο ίηςΓβ8$ύ8 ιΐΓΐ>6ΐη <1θΓΐηιβΙι»( νββρβΓβ 
ίιι Τ9ΐνί8 (βιηρΠ ιηηΓΐ5ΤΓί9 Οίοιιιβϋίβ 
Β ι»ηςιι&ιη €($€ηη8 νί1ί8(|υβ 8ΐάοΙθ8€βηι«]Ιιΐ8. 
Εη »υΐ6πι α&ηγΓ 8β ΰοηβρίαβικίαηΐ οίΛυΙΗ 
υηί 6Χ ΦάίΐυΙβ ηοοίυ ρβΓ 80ΐηηίαιη, }η|ΐ€ΐΐ8 
υ ι ίβδίιιίληΐβΓ 6ΐιιη ςυΐ £ΐιϋ•1)&ι Γοήβ 

Γθ|;6ΐη, Γ6€ΐΐΙ8ΐ$ νΐΐΐτίβ, ΙπΐΓ0(Ιϋε6Γ6Ι. 

£^Γ688υ8 ίΙΙβ €υιη Βα&ίΐίπιη βοίαπι 
ηιΐίίβι Ηιυηο Ηοπηίβηίθηι οίΓι;η(ϋ886(, 
Ιη ΐοπιρίϋΐη Γ€(|;Γ6&8υ8 όοιηυιη 86 ΓβΰβρίΙ, 
νβιηιιιη 86 8θιιπιίοπι »8ΐίηΐ8η8 νίϋΐβββ; 
ίΐ8ίΐυβ ίη ΐ6€ΐο τυΓδυδ 8β €θιηρο8υιΐ• 

86(1 6€€6 01>1818 8|>66ί68 ηΐΑΐΐϋαίαπί Γ6ρ6ΐΙΐ 
Ιρ86 €6ΐ6ηΐ6Γ ]8ηΐΐα 86 ^ΓΟΓίρίΐ, 

6ΐ Β{ΐ8Πίοιη (ΙΟΓίηΙβοίβηι βΰίοιη κρβΓίι. 
€ΰΐη(|η6 ]λΐη Ιβπίο βοιηηΙΙιπι θ€€οιτί&8βι, 

|« Ι16(|υ6 Γ6ΐη 9Β<ΙΊΐυΐΙ8 ρΓ0Γ8α8 ΙΐΙΐ6ΐ1ί|(6Γ6ΐ« 106 πιβη^Γ Αϋ 6Χ(Γ6ΐηιιιη 8ρ6η6 άίΧΗ 
6υιη• ςιιΐ Γοηβ ευϊ>8ΐ)•ΐ, 6886 Γβ^βηι• 
Τυηο ιηΐΓ0(1υ€ΐυιιι, ιΗ ραΓ 6Γ81, 96(1ί(αυ8 

Ι)ΐ9ΐηΐ1ί8 0ίΙΐ€ΐί8 Γ6€Γ6λνΊΐ 61 Ιΐ08ρίΐΙ0 : 

ΐιιιη €ΐ|ί<ΐ8ΐιι ορίίιηλίί οοιηιηύη^ΐΑτιΙφ 

Ι|υί Π]Γ8ΰ8 ίΙΙαΠΙ Γ6|$ί Γ«ΑΙΐΗ&Γ6ΙΙΙ τ^ά\ό\ΐ9 

λ ςαο Β.ΐ8ϋίιΐ8 Γ6|{ίυιη ΙιοηΟΓβιη ίβίαΐίι. 
Οοίιι λϋ60 4ΐιΙ<Ιλιη νΐίΐυΐβ ΓαΙ||6η8 ιηοη«6ΐιιΐ8, 
8ρίήΐυ (Ιίτίηο ίαΐυίΟΓαιΙι ρηΒ8ΰ1ΰ8, 
ίη 6γ6(8 ρΑΙτί8 ϋίοπΜίβΗγιηι Ιηΰθΐ6η8• 
ΙΙΙιΐΓ. ?6ηΐ6ΐιϋ 8ηΐ6 {πιρ6Ηιιιη ΒββίΚο 
τ6ήοί(βΓ ρΓ«4ίχ{( τ^αχη οΓβΑΐυιη Ιη. 

ΒΑβΙΙΐυδ ΙΙΑ€ΕΙ)0 ΑΝ. XII. 
Ηΐ6 ΜίοΙίΑ^η 6τί8 6« ^ηββαιιη 

Ι) Γβ^ΟΐςΐΜ <1»Ι0Γ•«Ι ρ08ΐςα8ΠΙ 1ηΐ6ΓΓ6€ΐΐ» 

8θΙθ8 ουηοίΑΠίιη (ΙΐΜηΙοαβ Γβηιιη 6Χ8ΐίιιΐ• 
0υ8Γβ 6<λΐ86ί6ΐιϋ« 8ΐ{ιηυ1ί8 6<Μΐιριΐη6ΐι» 
άυπα 8€6ΐυ8 α^\$ τ6|Μΐΐ«ιΐ ΐβίλίκΙ», 

ρΙ&€8ΙΓβ 3(|ΚΤ688υ8 681 60ΙΙΙΠ) 00601 ΟοΐΟίΜΟΙ» 

60] 08 είβηιβηΐίχ ηαΐΐοε 681 ΐ6ΓηΓιοο8| 

1)01118 θρ6ΓίΙ>08 61 ΙοΓ^ΊβοΟο 6|$6ηί8. 

Τιιπι^6ΐί8οι (βηιρίοπι οονοαι ροΐ€ΐΐ6ΠΓίιηοηι 
ιη'ίΓΟίη ι^ΓβιΙοαιςοβ οοιιΙί8 8ρ66ΐ«ιοαΙ(ΐπι 
Γ6|;Ιο ίη ραΐλΐίο λΐιββίοηιοι ρηηοίρΊ 
οοηιϋόίΐ, Νον&ιΐιςαο {ΐρρβΙΙβνιΐ 6θθΐ68ί&ιη. 
ΑυΓ80$ΐ|06 Ι6πιρ1υαι ;ι1ίοι1 ΕΠφ Τ1ΐ68ΐ)ίι«« 
ςοβηι οοΐ6ΐιβΙ ρΓ»6ίρυβ ρ6Γ αηηί 6υΓ8θπι 
ροιηρίβ, (1161)08 Γο$ιί8, Ι)οηοΓ6 Ιαοΐο. 
Πΐΰ ρ€Γ 8008 ΐΙθ€68 ρ6ηΐ06 6Χ6Γείΐυιη 10Τ ΚΡήΠΑΜΗ άΗΗΟΝΟΒΒΑΡΗΪ υΐ'ϋοδςιιβ ϋΐοηιιη βυο 3(Ι]υης6ΐ)&1 Γβ^ιο. 
Ηίο ΐ€ΐηρΗ 8ορ1ιί£ «ρβΐάβητ οοοΊιΙυΑίη 
μία ΐ3ΐκ)Γαηΐθΐη ΙβηιροηΒ ίη](ΐΓΊ& 
ΑΓίίΓιευιη ΓβΓβοΐΐ βΙβ^βηίβΓ ιη&ηα :^ 
ιηυΐΐίβςυβ 2ΐ1ϋ8 (6Γγφ ιηοΐυ ϋίΓυΐίβ 
ιΐ6ΐυ1>Γΐ9 οοη^τϋηπι βαρρβιΐιίανίΐ ορβηΐί 
1α(]9£08 ςυοιίαβ ηαυίΐοβ ζύ γ6€Ιαιχι Οϋβπι 
ρβΠβχΙΐ, τίΐ8β Β^βϊίάχ &ί)ίαηΐ6ΐι1ί8 ρηΒϋίιίβ. 
ΟυΙη 1108508 Ιΐϋΰΐ6ηυ8 βΓΓΟΓΐ (ΙοϋΙιοβ 
ϋά Γ6ΐί(ζΐοη6Εη €1ιπ8ΐί €υΓ&νίι ιγ3Ιι6Γ6. 
Ε^Γβ^ΐϋβ €ΐ6ηίιη ιηΐ88υ8 οιΐ 1ΐ08 βρί8€θρυ8 
8υ8δίΐ ΰυηΰΐίβ υΐ &(Ι 61ιπ8(υηι α€€6ιΐ€Γ6ηΙ^ 
€Ιιπ8ΐί 6ταη|[6ΐί€Α η^ΓΓΑος ηιϊΓλουΙ;!. 
Τυιη ΙΙο88ί ρο8ΐιι1&1>&ιιΐ βί£ηυιπ οβΓηοΓΰ 
ςαο<1 ιΐΑΓΓΑΐαΓαηι Γ4*Γυηιι Α^6ηίι Γ»€6Γ6ΐ• 
Εγ^ο τ6Γΐ>ί ον3ΐη£6ΐΐοΐ άΐνίαυιη 1ί1)Γ0ΐη 
«ρΪ8€ορυ8 ουιη ρΓβείΙ)»» ίη Ι^αοαι ιηί8ίΐ ; 
Ιιιιηο βιιΐβιη νί8 ΩλΟΐιηΑΓυιη ηοη Ιχβίΐ νΟΓακ» 
Ουα Γβ αιΐοηίΐί Οοηνΐηοιη 8υηΙ 8€€υϋ 
Κο35{, 6ΐ ϋαριίδΐΐΗ ιηαηιι$ 5ΐι$€6ροΓυηΐ• 
Ελίιι 1•€θη6ΐη ϋΐΐυιη ΒαβΊΙίυβ 

δίΙΐ)(&1)2ΙΓ6ηί &1)5αΓϋί8 ΟΟΠδϋϋβ 0ΐ)86<|ϋ6118 

ίιινίιϋ ρΓΕνίηυβ νίΓΐ, ίη ΰυδ10(1ί&ιιι ΐΓ&^ΙΐϋίΙ» 
Ει ςιιίϋοιη οευΙοΒ ίοπο 8ΐηί88υι-υ8 6πιΐ 
(ΓιΙΐΗΐιΐδ ίϋ'ιιιβ 1.60 πιαπάλίο ρ8ΐΓί8, 
ηί ρ3ΐιίΗΓϋ1ι;ι ςαιη οοηϋΰΓΪρΐίβ ρ»ΐΓί1)υ» 
ρΓ6ϋΐΙ}ΐΐ8 ΓΓϋ§Ϊ8$ύΐιΙ ρΑΓΟοϋβ οοηβϋίυπι. 
6βι1 1311160 ]8Πΐ ϋίυ ίη νίηου1ί8 ιι•&ιΐ6ΐ)αΙ ίβο• 
Εί 06 ϋυιοηι ριχϋίω ριώϋοο οοηνίνΊο 
ρ8ίΐΐ(ΐοα$ 3νί8 1ο(]υ&χ 61 ίιηΊΐ3ΐηχ 
1.60015 ίηΐ6Γ 6ριιΐ8$ οοιπΰη ΟΟΒρίΙ 
ίιΐξβηιίη^Γβ 60ΐινίνί&ςυβ οχρΓ68Ηίΐ ΙαεΓ^ηιαβ; 
ςοΊ 3(1 ^βηυα ϋοηιίηί Οη^ΊιαοΙογ ρΓΟοί 
ΓΰοοηεΐΙίοΓυηΐ (Ιβηίι^υο ϋΐίυιη ρ3ΐπ« 
<]ΐιί ^6001 (1ί§ηϋ3ΐβηι ουπι ([γαιΙα Γβ(υΐίΙίΙ. 
Ββχ »Γΐφΐ3η(]ο ¥60308 ίη οβΓνυοι ιηοί^Ίι 
6X11013 η)3([οίΐυ<1ίθ6 €6ΐδί$(ΐυβ €0πιΐ1)υ8, 
ςοοιη 8ΐ3ΐίιη ίοΒίΓοείοβ 3ποί8 οαηιι βρροΐϋΐ; 

ί3ΙΒς06 0€θί$υΓυ$ 6Γ31 6ΐ3ΐΟ £[ΐ3άίθ, 

60Π1 ϋΐβ 0ΟθΐΓ3 ΊΓΓ0β08 1ΐ08ΐ€ηΐ ΟΟΓΟΊΙ)!!• 

δυΙ)ΐ3ΐαοι ίο 3νίθ8 1οΐ'θ8 ίη^ αΐιπρυίΐ. 

§6(1 60101 €01068 ]ον6θί8 ρΓΦΥβΓίΟΟδ €αΓ8α 
16^610 ρΓ»€ί&0 Ι)3ΐΐίΐ60 0601 βΗροίΐ; 
ςυϊ 8306 6({Γ6βίΐ10Ι 8βΓν3ΐθΠ ρΓ9ΒΙθίθαΐ 

€οηΐυ1ίΙ, 31)861880 63ρίΐ6. ΡγοΙι 1θ]ΐΙ8ΐίϋ3ΙΙΙ 1 
Ι.ΕΟ 8ΑΡΙΕΝ5 ΑΝ. XXV» 

ΕΧ8ΐίθ€(0 ΒαβίΙίΟ, 8υ6€6880Γ 1ΐΦΓ68 
»1ί08 ίίοροηί 1131)603$ (Γ36ΐ30(ΐ38 €6ρίΐ 

1.60 ιηυηϋβηβΒ ββρίβηΐί» ηυ111θ8 1ο8οίυ8, 
(ΐυ3(]Γίβ3 (!ο6ΐηο3Γυηι βρρηιηβ οχβΓοίΐυβ, 

ηΓ0303 (1ίνίθαθ(ϋ ρΠ)β86ΓΐίΐΟ 3Γ16, 

ςυ» ΩΙ ίοο3θΐ3ΐίοοίΙ)θ8 ΰΟΓβαςοο 8ΐ(ί6Γηπ), 
ςοχςυβ ρ6Πΐΐ8 οοο6ΐ3 ίυΐοι*3 ρ3η(1ίΙ• 

(59) ΡΓθΓ6ϋΙΟ Γ6ί 4ϋνίθ3ΐΟΠΦ 3Γΐΐ(|υ6 38ΐΓθΙθ|[0- 

ταοι ¥30168101» ηιαίϋ ϋβϋίΐιιβ Γοίΐ 1>6θ; ΐ'ΐι]ιι$ τϋί 
1681601 106 νίιΐ6Γβ ιοοιοΐοί 6θ(1ίο6θ) ρ6Γ3ΐιΐίςυοιη 
ίηδί^ηβηι, 6 Βγζ:ιο(Ιθ3 αιιία οΐ ρυΐο ριοΓΰΰΙυοι, ίη 
<|υθ 11ΐ6θϋ3ϋί$ ρ6Γηΐ€ίθ83β(ΐ"β ^>'^'β ρΓ86€ΡρΙα €ορίο- ϋ Εχθρούς ύηηρχβ χτιννυων, βΓργων» φλ^γων 

2585 Κα\ Φφών πέλβις &ρπαγμα τιββ\ς τφ χράτβι* 
Ναοο £οφ{ας χα\ βυτιχήν Αψ{βα 
Κάμνουσαν ήδη τφ χρόνφ τφ παμφάγφ 
*Ηδρα9β χβρσί τβχνί'κών ε^^μηχάνως* 
Ναο7ς τβ ηολλοίς γής χλόνφ τκΒρανσμένοις 

2Γ>90 Τήν βυνατήν σύναρσιν (Ισήξβ σφίσιν* 
Οολλονς τ* Ιικεφίκάσατο τών ^Ιουδαίων, 
Πρ6ς ικ(9τιν όρθήν χρημάτων συνεργίςι. 
ΚαΙ 'Ρώς Κθνος ικρΧν χεχρατημένον πλά>π) 
ΧρίΦτφ κροηλΟεΤν εύσεβώς βράσβς Εχει* 

2595 Σταλβ\ς γάρ βύτοίς άρχ(6ύτης τών πάν» 
*Έπ6(θε ιτάντας τψ ΧριστοΟ προσιέναι 
Εύαγγελ(φ χα\ Χριντοο τεραστίοις. 
01 δέ ιιρ6ς αύτου χατιβείν {τουν τέρας 
Πρ6ς πίστιν Αν Κφασχε Χρίστου θαυμάτων^ 

2600 Εύαγγέλων γοΟν πυχτίδα θείαν λόγων 
Εύξχμένονι τε χα\ πυρ6ς Οέντος μέσον 
Άφλεχτος 2)^50 τφ πυρ\ τφ παμφ&γ». 
01 δ' έχπλαγέντες προστίθενται Κυρίφ 
Βατηίσματο; δώρημα «ροσδ^δεγμένοι* 

2605 ΚαΙ παΐδα τ^ν Αέοντα ιηισθεις άτόηοις 
ΣχνταβαρηνοΟ βασχάνου συμβουλίαιςι 
Γόητος άνδρ6ς, φυλαχ|) χαθειργνϋει 
Κα\ τάχ" &ν άπέσβεστο λύχνους ομμάτων 
*0 φίλτατος παις πρ^ς γυτοσπόρου Αέων» 

2010 ΕΙ μ*)} πατριάρχης τε χα\ γερουσία 

ΑιταΙς άπείρξαν σχέμματος τ6ν πατέρα* 
"Εμφρουρος ήν δμω; δέ μαχρδν τδν χρόνον* 
Δήμφ δέ χοινής ήγμένης πανδαισίας 
Πτηνδν μιμηλ^ν ψιτταχ^^ς, ζώον λάλο^ 

2615 Αέον, Αέον, χ^χραγε ^υχνώς έν π^φ, 

Κα\ συσσίτους δείχνυσι πλήρεις δαχρύων* 
ΚαΙ προσπεσόντες λι^αρώ; τφ δεσπ^τΐ) 
Έξιλεοΰνται τφ πατρ\ τ6ν υΕέα* 
ΚαΙ σπένδεταί οΐ χα\ πάλιν νέμει κράτος. 

2620 Θηρών έλάφφ βασιλεζις έντυγχάνει 
'ΤπερφυεΙ τβ χαΐ λ(αν χερασφόρφ» 
Έφ* δν ξιφήρης χατέτεινε τδν δρόμο ν, 
Κα\ φθάς έπηρε τ^ ξίφος πληξαι θέλων. 
Ό δ* άνθυποφθάς τοΙς χέρασι σφαγέα 

2625 "Αράς άπήει χατά δύσβατων τόπων. 
Κα( τις προλα6ών Ιξομαρτούντων νέων 
Ζώνην τεμών σέσωχε τ^ βασιλέα. 
) *0ς σωστρα χαλά τφ σεοωχότι νέμει 

Τομί^ν κεφαλής* φευ δίχης τ!)ς αδίκου Ι 
ΑΕΰΝ Ο ΣΟΦΟΣ ΕΤ. ΚΕ". 

2630 Βασιλιίου δέ τ6ν βίον λελοιπότος 
Διάδοχο; παΙς άναδείχνυται χράτου; 
Λέων σοφίας χοσμιχής πάσης ϋδρις, • 
Της τετραχτύος τών σοφών μαθημάτων, 
ΚαΙ μαντικής αυτής άπο^^ήτου πλέον 

2635 Της δι* έπφδών χα\ δρόμου τών αστέρων» 

Μύσταις διδούσηςτήν πρόγνωσιντωνδλων ^59)• 

81881106 ΐΓ3<1υηΐ0Γ. Εχ 60 ηίοΐίΓΟΟΙ €0(Ι1θ6 ΓΓ3|;Π16η1« 

(Γί3 ^υ1^3ο1 1.30(11660818 οοροΓ 6^0 β<1ί(ϋ• Γ<ίθ13 <|ΐιο- 

ί|06 8υηΐ 0Γα€υί3, ςοφ 1.6θοΐ8 ίιηρ. ηοαΐ6η ρη& 8β 
6ΓυιιΙ. 10ή ϊ:.Ε8ΑΚΕδ. 1Η) Τάλλα μϊν ούτος εύαεβής ^ν, όρΟόφ^ν, 
Κ Οίνων τε διοίχησιν ήγεν ώς βέον* 
Τέτραγαμ{^ δ* ώμιληχώς συζύγων ' 

2640 ΚαΙ πρ6ς νόμων χώλυμα |ΐ^ φερειν λέγων 
Κυδοιμ^ν έντίθησι 'κροστάτα\ς νόμων* 
ΚαΙ «οιμβνάρχΓιν ίνοχάτψ β^βειγμένον 
Ποίμνη; έλαύν^. χαταγαγών του θρόνου. 
Πρώτην 61 τίμιων συζύγων βασιλίβα 

2645 Την μαχαριστήν Θεοφανώ τ)]ν πάνυ 

Άγχιστα ναοΰ χηρύχων αποστόλων (40) 
Νεών άνιστΙ τ^δβ των εξαίσιων, 
Έν φ σορ^ν τ£6ησιν αυτής λειψάνων. 
Κα\ πάλιν άλλον ιαακ'^ί'ζας θείον βόμον 

2α50 Χρστοΰ πάλ.ν ζα«$» γε Ααζάρφ φ{λφ 
Έν τφβ* έθησαόρισβ χάχε(νου δα μας, 
Κα\ Μαγδαληνής Μαρίας τής ολβίας. 
Πρδς τοίσδ* άνιστ| χαΐ μονήν ΚωνσταντΙνφ 
Έν ταΐς νοσσιαίς τψ Παφλαγόνι γένος 

2655 Κα\ Οηλυδρ(^, πλην δ* δμω; πεφιλμένφ, 
"Ον άποχείρας πρώτον εις ^αχενδύτην 
Λόγοις προαχθείς Σαμωνά τοΙς βασχάνοις' 
ΕΙτ* έχδύσας άμφια τά μονοτρόπων 
"Αξια, τιμά του παρακοιμωμένου, 

!ί6ϋ0 ^9 ^^^^ μονην ήγ€(ρ< τήν είρημένην. 
Τ6ν δ* έν νεψ μάρτυρος δντα Μωχίου, 
Έστώτα δ' άγχου χ(γχλ<δος θείου δόμου, 
Δορυφορίας βασιλιχής ήγμένης 
Κατά χάρα; Κπληξεν άνήρ τις. βάχτρφ' 

^665 ΚαΙ τάχ* άν «ύτήν συνέτριψεν Ισχάτως, 
£ί μή προσα^ράξαν γβ βάχτρον λυχνί^ 
16 πλείστον άφήρητο βιαίας /(ύμης* 
"ϋ συμβάν είργάσατο θροΰντοΤς έν τέλει* 
Προή-^ορος δέ χάν μονοτρόποι; μέγας 

2670 Μάρχος παρών £φησε τψ στεφηφόρ-υ* 
*0 συνυφήνας τφ μεγάλφ Σαββάτφ 
ΑΙέλο; τετραψδιον εύφυεστάτως, 
Έχ του παρόντος ές νέωτ* άραρότως, 
Δέχατον άρξων, βασιλέΰ, Γσθι χρόνον 

2075 Κα\ σύνορομον γένοιτο τ'.ύργον τφ λόγφ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ Α1ΓΓ0Γ ΜΗΝ. 1Γ. 
. Λέοντος άρχην χα\ βίον λκλοιπότος, 
'Ομαιμος ^Αλέξανδρος Ισχε τδ χράτο;, 
^Ανηρ ασελγής, έχδεδΐ|)τημένος, 
Άθυρμ* ερώτων, άχολασία; φίλος, 

2680 Κώμοις, μέθιις χαίρουσα χοιρώδης φύσις, 
Τέχτης χρυφίων ^Αφροδίτης οργίων, 
Φαυλοις, άγυρταις, άνδράσιν εύτραπέλοις 
ΤριωβολιμαΙοις τ< χειρίζων χράτος* 
*Οστις χατωρχήσατο τής χραταρχίας 

^685 'ύς συγγόνου πρό^^ησις Ιν γ* &τος μάνσν» 

Μήνας δεχατρείς δυστυχ4στάτους φέρων. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΥΙΟΣ ΑΕΟΝΤϋΣ Ο ΗΟΡΦΥ* 

ΓΟΓΕΝΝΗΤΟΣ ΣΥΝ Τφ ΠΕΝΘΕΡφ ΑΪΤΟΥ 

ΡΟΜΑΝφ τφ ΑλΚΑΠΗΝφ, ΟΜΟΥ ΕΤ. Κ(Γ. 

Τούτου χζταστρέψαντος αίσχρώ; τ6ν βίον 

(40) Ι^ο€υιίοη6ΐη ηπηίΊηΜ αρο$ίοΐΗ$^ φιχ 68ΐ ίη 
6<1ίιίοη6 Ευ56ΐ)ϋ Μθϋίοΐ&ηβιιβί, ρ. 70, ΓβμΓβΙι^πϋΐι 
Ηΐ ίιΐΰΓβίΠϋίΙβιη, λΙι]ί€ί6ΐ)(ΐ3ηιςιιβ ]ιιϋιο;ινίι, ίιι &υίΗ 
«ιιΙιη3ώ6Γ$ίουΊ1>υ5 ιΐοίΐιΐ^ ουίιίαιη νίπ ΙΐαΙ:ΐ8. >ο(1 • Α Ηκ €:•>ΐ6Γοςυηι ρ1α5 βΐ ΟΓΐΙιοϋοΙαέ 
ΠΜΐι (ΙίπςοϋίΐΙ 8Κί)ΐιο ]ιΐΓ6 ριιΙ)ΙΪ€«ιη ; 
86ιΙ ΐαηιβη ςιιβπίβ οβΙβ^ΓαΙίβ ηυρίϋ^» 
ηβο Ιββιιιη Ιιβΰ ίη ρ:ιη6 ΓΓβηυιιι ραΐίοιιβ, 
ΐυηιυΐΐυ ροΠιΐΓϋ&νίι 6ΐΐ:»ΐοϋ6« ^υ^^« ; 

βΐ ραΐΗ&Γ0ΐ)3ΠΙ 8Ι(1ν6Γ8&Ιΐ(£ΙΙ1 8ίί)ί 

%τ^Ιξβ ρΓ0€ΐιΙ ρ6ριι1ί( ϋ€ΐτ;ιοΐαοι ιΙίΓοηο; 
Τιιηι υΐ βυίΐιη ρΓΐυι&ιη €οη;υβ€ΐη Γφη&ηΙ 
Τ)ΐθορ1ΐ3Βθη6ΐη ιηοΠίΜΐη ΙιοηοΓλΓΦΐ; 
(ΐ6ΐυ1)Γ0 βΓοχΊιηάιη βροδίοΐοηιιη 
90()6ΐη ΙιυΙο βχδίηιχίΐ ίιΐ(;€ΐαΊβ Βίοΐίβ 
ϋ)ί(]αβ Γ6ΐίφιί:«8 6]η8 ίη αγοδ ροβαίΐ• 
ΚυΓβαβςυβ «ΙΙαπι ΪΗβΐ&υΓαηβ ΜΟΓαηα Φϋοηΐ 

ϋΙΐΓίΟΟ €1ΐΓΪβ(ί Γ€«1ίνίνθ Ιι8Ζ&Γ0, 

ίΙ)ί(Ιβη) ΰΟΓρυβ 6]υ8 βίβιιβίΐ ΙοΰΐιΙο^ 
^ 1100 ΐιοιι 1)631» Μ&κ<ΐΑΐβη3Β ΜαγΙχ. 
€(ΒποΙ)ίιιιη ίη^υροΓ βΐηΐχίΐ βοηβΐίηΐίηο 
Ρ»ρ1ι1:ΐ£θηί ίιι οο Ιοοο ςυΙ Ν'κΐυβ «ΙίοίΐοΓ, 
ΐιίΓρί νίΓο, 86(1 Ιΐιΐη«η άίΐβοΐο δί1)ί ; 
ηιιοιη οοηιβι Ιοηβ» ]η88Η ο&8β πιοηΑοΙιηικί 
νοΓΐ)ΐ8 {ηβιίηοΐυβ δαιηοη» ί&νΐάβιιΐΐβ : 
ροδίβα όοίΓ&οΐΑ ΐΜοη&οΙι&Ιί νοβίβ 
ΓαΙ)ίουΐ3πί ΙιοηοΓβ οοηάοοοΓβτίΐ 
ΐΐΐυιη οηΐ ηιοηλβίβπυη), υΐ (ΙΙχί, 8ΐΓυχβηΙ; 
Εχίη ίη)ρβηιΐθΓ6ΐιι ίη ΐβσιρίο ιηοη^πβ 

Μοοϋ ν6Γ81Πΐ6Π1, όϋΟΙ Τϋ%\\ 82ΐ6ΐ1ί(6β 

οΑποοΙΙίβ ρΓορΙοςυίΓοηΙ (Ιίτίηχ άοιηυΐΒί 
η68€ΐο (|ηί8 Γυβίθ ροΓοοβϋΐ ίη οαρίΐβ ; 
ςυοϋ ςιιίάβηι ΙΙΙί ρΓΟΤίυβ €0ηΑ>β($ΐ886ΐ; 
/^ ηί8ΐ ροηάβηϋ ΙγοΗαο ϋΙΐ8υ8 ίαβίί• 
πιυΐΐυπι ^6 νί ΙβΙϋλΠ ροΓόίϋίββοΐ. 
Α(()υο 1^ ρΓΟ^Γ^ ΥλΙϋβ ΐηΓίι&τίΐ Γ^ίοαβ; 
ΡδΙΙϋΙουβ 8111601 βΐ ο1>γο8 ΙηΙβΓ ιηοΐλΑοΙιοιί 
ΜαΓουβ, ςοί ρΑηχΗ οαπηβη ΐβίΓαοϋίοηΙ 
5Αΐ)1)8ΐί ηΐλ|;ηί ρβΓΤβηυβΙο ιηβίΓο, 
ίοΓίβ ϋ)ί ρΓ»8βη< Γβ^βη 8ίο Οδΐ ΗΐΤαΐη• : 

ΤοηιρΟΓβ οχ 1)00 Οβηυΐη ΙΟ 6886 τοίο 

(Ιοοοηι 3(1Ιιυο •πηο8 Γ0Γ6 Γ6||[ηΑΐυηιηι : 
!ιιίΐ(|υ6 νοΓΐ)ίβ Γοβρββ βνοηίαβ οοη8οηιΐιτ. 

ΑίΕΧΑΝΟΕΑ Ι.Ε0ΝΙ3 ΡΙΙΑΤΕΚ ΜΕΝ9. XIII. 
ΙιΟοηβ ϋ080Γ6ηΐ6 ουηι νίΙ& ΙηιροΓίυπ), 
ίΓΑΐοΓ οϋΐίηυίΐ βοορίΝΐη Α16X8η<16^^ 
νίΓ ίιηραϋΊοιιβ ρβΓίΙίΐίβςυο ηιοΗ^υβ,- 
86ηηΜ Π1)!(ϋηαιη, ίηοοηιίηοηΐ!» <1θ(ϋΐυ8, 
Ο 0ΟΠ168831ΟΓ, 6ΐ)Γίονυ8, ίη||;οηίυηι 1)Γηΐαπ), 
Αίςυο «Γθ3ηοπιηι ΥοηοΗβ θΓ(;ίθΓαπ) &88οο(α. 
ΙιηρΓθΙκ8 Ιιίο 8€νΓΓί8 οίΓοηπιίοΓ&ηοίδ 
νί1ί1>υ8ςυ6 Γβοι β6Γ6η(Ι>ηι ΐΓ9ΐ(ΐ6ΐ)8ΐ ρυΐιίίοΐίιη. 
Ουί ρθ8ΐ<]υ&πι ίη ίηρβηο (ΐ6ΐ>Μο1ιιΐα8 68ΐ 
9ηηο, υΐ ΓηίοΓ ρτβ^Ιίχοηΐ, Ιιααιΐ ρ1ιΐ8 υηο, 
ιηβη86 ιηί86Γ6 ίηίΟΓϋΐ ΐοπίο άοοίηοο. 
ε0Ν9ΤΑΝΤ1ΝΙ]81 Ι.Ε0Μ5 ηΐ-1ϋ8 ΡΟΒΡΗΥιΚ)• 

6ΕΝ1Τ1}5 ϋυΜ $0(:ΕβΟ δυο ΚΟΜΑΝΟ 1.λ- 

ΟΑΡΕΝΟ ΑΝΝ. XXVI. 
υΐ)ί ΑΙοχαηάοΓ ϋίΓρίιοΓ νίυιιη οΐ^υβίΐ, 

0006 Ιί1)ί χήρυξ απόστολος ηΜΐι(ίιι« αρο$(ο!Μ &ριι<1 
ΕρΙΐΓΦΐιιίυιη. ϋυ^Γβ 8ίο Γ0&ρ56 Ιο|;οΓ3ΐ οΗιη ίκΐ^Γ-• 
ρη!$ Αηιΐϋηΐϋ» οΐίαιη «ρυϋ &ΐ8θΙ)ίιιιη« ίΐι ίριιη.^.Μΐι 

Οοη$ΐλϋΐίηο$ ρυΓρυπΒ ςοηηεη ρΓπιιιιιιι 
1.βοιΓΐ5 Δ1ΪΙΙ8 Ιιηρβηιιιη οΙιϋΐΜΐΙΙ, 
χΐβίβιη ΡΙΌΓ8115 Ιβοβηιη ΑΐΙΙιαΰ όβ^^ΐϋ^• 
Οοαι 15 ουιη ηΐΑΐΓβ τβί ρΓ»8ί(ΐ€Γ6ΐ ρυ1»1ΐ€αί, 
ΙΙοιη>ηυ8 ςυίϋβιιιι Ι^οβρβιΠιβ ρλ1ή3, 
(Ιυχ βχβΓοΊιαυιη ιηιιηβτβ (ΐΓαη^αήββ, 
ΓοΓϋΙΙίΙ ριΐ6Γ0 ι^Β^ιΐοή άιίβηι. 
Μολ «<1 Τ6{ηί Μκΐβίαΐβιη ^(ΙηιίΜΟβ ίυίΐ 
ηοη βίηβ {ηνί Ιηη^ηηΏάο ρβιοίοςυο ίοίΐο 
ΓοΓβ υΐ οοΗΓβ^η^Γοί αιιη Γβςβ ρυβΓΟ, 
ίοιρβτϋςυβ βΐ ρυβΓΪ βίιιΐΗΐ Ιιϋβΐ^ιιι Κ6Γ6Γ€1, 
2ΐ<ια€ 1ιοΊ€ ίαεοΐαηβαι •6Γν&Γ6ΐ ροΐ6ΐιΐ»ΐ4ΐιιι 

ΰυ]ΐΙ$ Γ63Ρ86 1ΐ£Γβ<ΐ€ΙΙΙ ρβΙΙβΓ Γβ€βΓ«1, 

δβϋ 11011 §6ητ&νίι 1•»£Αρ60ΐΐ6 ίίβάβτΛ : 
ΐ|υίη 8(1θθ 01ίθ5 Ιΐ«8 ^ββί^Μνϋ 0»»3Γβ» ; 
Βΐϋΐςυβ νίΐΜϋο&?ίι ρυ51ί€2τυιιι ΓβΓαιη 
ϋϋΓλίιι υηίνβηΑΐη ίΐΒρ6Γί1<ιιΐ6 ί6§ίιη6υ• 
ίιιΐ6τίιη ΐΑΐοβη Οοιΐ8ΐ«ηΐίηα8 ςυοςυβ 
ουοι 8606 6]υ8ςα€ ΙϊΙμΗ8 ίιηρ6Γ«1)&ΐ. 
Αίςαθ ίΐΑ Ιβπιραβ Ιβριοαι 68ΐ (ΙίυΐίηαΐΝ ; 
ιιΐιηίηιιο νίβίιιΐί €1 ββχ Ι1αχ€πιαι &οιιί« 

α)Ν5Τ1ΝΤ1ΝΙ]3 501.(38 ΑΝ. XV. 

Ταη€ όβηοη €0ΐηρΓβΙΐ€ΐΐ8θ8 ΟοηβΐιηΐϊΒυβ 
οαίο ϊΐΓΐίΟάο ί(Ιοιΐθο<|αβ ΐβοιροΓΟ 
ρλίκιη €001 β1ϋ8 ι^^ίΐιαβ ίιιβίιίνί8 
ιΐοοιίηίο 6χαίΙ 8θΙυ8(]υβ ίιηρ«τίυβι Ιβαυίΐ. 
Ι1ί€ ρίιΐ8 βηΐ 61 οτϋιοιίοχο χηίΒίο, 
61 ηίΐιίΐίη Ε€ΰΐ68» ίη8ϋΐιιΐί8 ίηοοτιιιβ, 
ίιηο Ιιυίο <1ι1β€ΐ£ 66α οηιτί ^^Μΐΐίβοβ» 
61 άίτίηοηιιιι άο^οΆΐΛΛ Μ^η^οτ^ 

€1 ]0η8 0ΐ>86ΓνΐΒΐί«ΐη ίο ρΗΐηίβ 6X1^6118• 

Μβιη άθ€ΐηιιί8 ρΓβΒίΙίΐαβ 8«ρί6ΐιΓιΐΜΐβ 
ρΓοίβιηίβςυβ ΙίαβΓϊβ 6χίιηίβ ίηβίταοΐαβ, 
Ιιχηιιη ςοοςο6 {688ίΐ 86ΐιιρ6Γ ριιϋΓΟΰίαίυιιΐι 
ςυΊ5υ8 61 Ιηιΐ6η<1ί8 ηϋ^ΙβίΓΟ• ρπεροβαίΐ. 
Τϋΐηβη ίθ(ϋ|^ιι» Ιιορβηο <Ιοΐ68 ίιιβηηΐ : 
ιι&ιηςυ6 Γ6θΐρ0Μί€ΐιι» 806ίΐηΙΐΐ6Γ Γ696ΐ);λ1• 
010118 ίΓ38ΰ65«ΐαΓ ϋ6ΐίηςυ6θϋ1>ιΐ8 
ρ(Βηί8ςυ6 6Γ&1 8ηοΐΰΐΐ(Ιί8 ίοβχΟΓαϋίιιβ• 
Ι(ΐ60ΐ ΐ08ςί5ΐΓ2ΐυ8 86θ8ΐθΓίοΜΐα6 (πμΙοι 
ρηΒί6€ΐυΓ38ςυβ βι οιί1ΐΐ»Γ68 απίίιιββ 

νίΠ8 ΐΓ2(ΐ6ΐ)αΙ ρΓΟΓ8υ8 Ιΐ9Ι0(1 1(100618, 

ίο<1ί({ΐιΐ8 οηιοίςο6 νίιίο 1βΐΜ>ΓαΒΐΊ5α9, 
οΟίαλ €αοεΐ& αογο τβοβΙίΑ 6χΙιϊί)6ΐΐ8. 
Ηίο €001 ΚοαίΒοο άαα Γ6^03Γ61 αϋΐιυΰ, 
ίοιβι^ο 0ΙιΗ8ΐί Οοαιίοί Ιι&οϋ ιοαιια (λΟλ 
ηπΓΟ ϋΠΐβαο ία αι«οΐίΙί ρίοΐλ 
£<ΐ688λ αΓΐΐ6 Β^κχοΓιυαι ΐΐΒΟβίΑϋι Γαίΐ. 

ΙΙθ58ί€08 611310 ρΙοΠΟΙΟβ 6Χ6Γ€ίΐη$ 

ςυίιΐ(ΐ6€ίπι ιοίΐΐβ οαν68 οοβπιηαβ, 

ιιΐ ί;ιιη3 681» ύαοοοβ» 6υο€ΐ•ςυ6 (ΙβρορυΙ^ηδ 

»ϋ ηΓΐ)60ΐ Γ6(ί;ίιηι ϋίΓ€χίΙ €0Γ5υιη• 

Ηϋϋ βιΓιιιι ρΓ0ρ6 οιιίνβΓ8υ8 ιοχίΐίο Οοί 

Λ'ΐΓβ'ιηβ <)αο(ΐθ6 οΐ3ΐΓ6 ί6Γ60ΐβ οραιο 

1{θΐϋ;ι1>3β 01^8515 ίηΐρβΙΙΙ <ΐ€ΐβΐ08 Γϋίΐ. 

ΒΟΜΑΝΙ38 0ΟΝ5ΤΔΝΤΙΝ1 Ρίϋϋδ ΑΝ. III. 
£χίιι ΡοΓρΙΐ7Γ<%6ΐΓιΙο νίΐ3 Γοιΐ€ΐο 
Γ»οιιΐ3ΐιυ& βΐϊϋδ ηηρ6Γ3(0Γ €χ&ΐκί(. οπηοχοοΚλΡπϊ 11^- ^ Κωνσταντίνο; ρλάιτηνα «ρ^ώτος πορφύρας 

Λέοντος υ Ιο ς παρα/ααβάνβι κράτος 

269Θ Νέος χομιδή τυγχάνων ήλιχ{αν. 
Συν μητρ\ διέποντι τωδε χΐ κράτος 
Έπιφυείς τις Τωμαν^; έχ Αακάπτ^ς 
Βέλων στολάρχης βρουγγάριος Αξίαν, 
*Απ£9τάτη9ε του νέου στβφηφόρου. 

1695 Όρχοκς φριχαλέθ(( δέ συνθήχαις θ* &μα 
ΕΙς βατιλείας κρο^δεχθεΧς χοιν^ονίαν, 
*Ως σονανάσσί) τφ νέφ σΐεφηφόρφ, 
Κα\ χηδεμών { τον νέου χα\ του χράτους» 
ΚαΙ τψδβ τηρήνει χραταρχ{«ν 

2700 'Ος χληρον δντως 9€ατρ4θβν βεβεγμένφ * 

Ου πάντ* έφυλάξατο των 9υγχ:ιμένων, 

Άλλ* υΐέας τρβίς βίς βαοιλέας στέφει, 

Β Α6τφ έηκεχλήρωσε ΧΜνών «ρηγμάτων 

Φροντίδα πβσαν χα\ Ιιοίχηνιν χρ&τονς. 

2705 Τέως δΐ συνίθυνε χα\ Κωνσταντίνος 

Τφ πρεσβυτί) χα\ Μ; νεωτέροις κράτος» 
Κα\ μαχρ^ Ιξήνυστο τφ μέσφ χρ<&νος 
Πρ^ς είχοσιν Εξ παρα^^υέντων χρόνων. 

ΚαΝ£ΤΑΝΤΙΝ0£ ΜΟΝΟΣ ΕΤ. ΙεΙ 
Κα\ τηνιχαυτα συλλαβών Κωνσταντίνος 

2710 Ός νουνεχώς τε χα\ λίαν έικηβόλως 

Φέτυν τε ΐΐαΐδας φναχτας ιταρεγγράφους 
ΚαΟεΙλεν Αρχής χαΐ μοναρχεΙ του χράτους» 
'Γπηρχε δ* οΐίτος βόσεβή^ %ις^ όρΟόφρων, 
Μηδ^ν νεοχμών των έθων Έχχλησίας» 

2715 Εΐχων δέ ταυτ^ χαθλ Ι^^Ρ^ ψύχάτι^ 
^ Ύκερμαχων τ ε δογμ^ων των ένθέων» 

Κα\ πάντα «οίων νρδς φυλαχήν των νόμων * 
^Ην έν μεθέξει χα\ σοφών μαθΐ|μάτων 
ΙΙαιδεύσεώς τε τής θύραθεν εΙς έίχρον • 

2720 ^Ον χα\ προμηθεύς &πτο συνειναι βιφ, 
Τής σφων επιστήμης γε χάξμς τεχν(τας- 
Πλήν είχεν &ττα μή προσήχοντα χράτει* 
Αύταρχίαν γάρ μαλαχώς ήν Ιθύνων * 
Όροίτο χα\ δύσοργο; ήμαρτηχόσιν^ 

2725 Πρδς δ' αδ χολαστής Απαραίτητος σ^ισιν. 
*Αρχαιρεσιάζων δέ βουλάς τ* (χφέρων, 
*ΑρχαΙς τε χοιναΐς χα\ στρατηγίαις δλαις 
Άνδρας έφίστα μηδαμως πεφυχότας, 
*Αναξίους δέ χαΐ μοχθηρούς είσάπαν, 
|. 2730 'Αρχάς άπΑσας χρημάτων δρών ώνίους. 
Τούτου Τωμανφ συνανάσσοντος τότε 
ΕΙχων άχειρύτευχτος Χριστού δεσπύτου 
Έν χειρομ&χτρψ διαγραφείσα ξέναις 
Έξ ΈδίσΓ^ς ήνεχτο πρ6ς Βυ^αντίδα • 

275ο Κα\ 'Ρωσιχύς τις μυριάριθμο; στόλος 
Φέρων άρι0μ6ν όλχάδων πρ^ς τοις δέχα» 
*ύ; φασι, πεντεχιλιοστύας δλας 
Αεηλατήαων χατέ πλεύσε πρ6ς πΛιν 
Σχ£δ6ν δ* &πας Ιφθαρτο τφ Θεού σθένει 

^740 Και μητρανάνδρου Παρθένου συμμα/ί^ 
Πρ?>ς άντιπρώρ^υ 'Ρωμαϊχου του στύλου. 
ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΥΙΟΣ ΑΠΌΤ ΕΤ. Γ. 
Τού πορφυρανθοΰς δ' άπολιττύντος βίον 
Ό παΙς "Ρωμανός άναδείχνυτβι τίράτωρ^ ι» Ρπβρ νυνηπτο πρ^ς γάμου χοινωνίαν 
4745 Θεοφανώ τις έκ χαμερπους τοΟ γένους, 
Ή τ&νδρΐ τ(χτει παΖδας όί^()ενας 8υο, 
Τ^ν Βασ(λε(ον« πρ^ς δΐ τδν ΚωνσταντΤνον, 
ΟΟς βασιλιχ]) ταινί^ στέφει φ{τυς * 
Άνήρ τρυφηλ6ς, έκίεβι^τημίνος, 
3750 Μέθαις τε χώμοις προστετηχώ; εξόχως, 
Φιληθονίαις, Αφρο9ισ(οις, πότοις , 
Άνδράσι λοιμοίς συνθιάγων κα\ φθόροκς. 
Κοινών 8έ 8ιοίχη(ην ?ίν έγχειρίσας 
Ιωσήφ τινι τήν έπίχλησιν Βρίγγςκ 
^]^5 Πραιποσίτφ τε χ9ΐ\ παραχοιμωμένφ* 
Όμως στρατηγβΤς ΑνβριχοΤς χιίχρημένας 
Στ^λφ τβ βαρβί χατ' Ιχθρών Αντιπάλων, 
ΝΕχας χατώρΒου το&ς εναντίους τρέττων * 
ΦωχΑν Νιχηφ^ρον γάρ &νβρα γεννάβαν 
2760 Συν συγγ^νφ ΑΙοντι στρατηγούς ίχων, 
ΑΕρεΙ δι* αυτών όπεναντ(ων πάλεις, 
Καλ θράσος ΙχΟρών ύποχλ(νβι τφ χράτει. 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ ΚΤ. ς*. 
Τούτου χαταστρέψσντος αίσχρώς τΑν ρ(ον, 
ΚαΙ χράτος υΐοίς γαμετ|) λελοιηότος, 
)7β5 ΦωχΑς Νικηφόρος τις άποστάς κράτους 
'Ανηγορεύθη βασιλείς αυτοκράτωρ 
Πίρά ατρατηγών της Έω κα\ ταγμάτων. 
Ο&τος στρατεύοας κατά Σύρων Κιλ(κων 
Πολλάς ΐίάίζις σφών εΙΧε της μάχης ν6μιμ, 
$770 Άδαναν, 'Ρωσδν, τείχος *Ανα(αρβέων, 
Πρί»ς τα?σ9£ Ταρσδν χα\ Μ<5ψου τήν έστίαν, 
^Ον κα\ πύλας ήγαγε ιιρ6ς Βυζαντ(βα 
Έχουσας εδ τέχνης τβ κα\ ποικιλίας • 
Κα\ θεΤον τύπωμα Χριοτοΰ το Ο Αεσπίτου 
277!» Εύρων χερ^μφ προστυπωθΙν άτέχνως 
Έξ Ίεραπόλεως άστεος Σύρων, 
Κα\ ρ^στρυχόν γ* αΓματι συμπεφυρμένον 
Έχ προδρομικής κάρα; Ανειλημμένον, 
*Ανακομ(ζει πρ^ς πύλιν βασιλίδα. 
^780 Κα\ φρούρια πλε?στα 8λ των εναντίων 
Κράτει καθυπέταξε της *ΡωμαΤδος• 
Κα\ ταΰτα μέν κάλλιστα κατορθωμάτων. 
Πλην τούδε λαμπρ6ν Ιπισχιάζον εΤχέ τι * 
Ήττητο χρημάτων τε χαΐ χρυσαργύρου, 
$785 ΚάντεύΟεν εΙς & μή δέον παρακλίνας* 

ΔασμοΙς τε καινοίς χατατρύχων χα\ φδροις 
Ύπήκοον π^ν τα7ν χερο!ν των πρακτδρων, 
'1}φΟη μισητή πόίσι καΐ τοις έν τέλει ν 
Κα\ μάλλον οΤς Ιθιμα τής Εκκλησίας 
$790 *Ανατρέπβιν Ισπευδβ χα\ καχώς λύειν, 
Τήφον πρδς αύτ^ν έλχύων επισκόπων* 
Κα\ τφ ταμβ{φ ποι μένος τεΟνην^τος 
ϊ Τά πτωχιχά πράγματα της Εκκλησίας 

Συνβισφέρειν δε7ν θεσπίσας παρανόμως. 
$795 Ούχ ίίττον έξέμηνε πάντας πρδς μϊσος 
Τ6 κατ* έχείνου τείχος ύπερηρμένον» 
•Ο χυκλύΟεν τέτευχβ τοΙς άνακτό<50ΐς, 
Ύψιτενές τ' δν και περίδρομον λ/βτν. 
Κα\ δόγμα δ' είσήνεγχεν οζτ*>ς^έν μέσω 
$800 Θειπίζον ως δείν στρατιώτας εξίσου 

Μάρτυσι τιμοΕν χαΐ γεραίρε•.ν τοις Ομνοις ε^5ΑΒΕ8. 

Α €01 πΐΑίπιηοηιΊ ]ιιγ6 οοη}υηοΐ3 0Γ8ΐ 

Τΐΐ6θρΙ)2ΙΠΟ ρ1βΙ)6ίθ ρΓΟςη&ίΑ |[6η6Γ6• 

Η3Β6 νίΓΟ ρβρβτιΐ οιοβοιιΐοβ Γι1Ιο$ 4αο8, 
νίϋβΙΊοβΙ ΒϋδΙΗυιη βΐ Οοηδίϋπΐίηιιπι, 
({αοβ Γ6(;ίο ςυοςαβ Βίοιηηιιΐβ οηηνι) ^βηΗοΓ : 
νϊΓ νοΙυρίΑΓίυβ 61 ΰοιτυριίβ η)οηΙ)υ$, 
ροΐ»η(Ιο, ΰθπΐ6999η(!ο ρ1α$ ιιίηιΊο (96ι}ί(η9| 
(ΙβΚοϋβςηβ 6ΐ τβηβΗ 61 €θΐιτίνϋ$, 
&0(!3ΐίΙ)ΐΐ8 ηίβηβ ρβί^ΐηαΐβ 61 εοΓΓυρΙοπΙ)»». 

Κβί ν6Γ0 ρΐΐΙ)Κ6» 6αΓ3ΐη ||;6Γ6ΐΙ(Ι&ΐη ΙΓ«η(Ιί<1ίΐ 

^096ρI10 ουΐά&π], οιιΐ Βτιη^ β^ηοιηβη 6Γ3ΐ, 
ρΓΟ^ροβίιΙ |;6Γ6ηΐί ηπυηαβ 61 οιιΜοιιΙαπϊ. 
\λ Ιβιοβη 8ΐΓ6ηηθ8 ΙΐΑΐ)6η8 Ιπ 8Γηιί$ (Ιυοβδ 

ΤλΙΐΐΙΟ.ΟΙΙΐη 6Χ6ΓθΊΐΐΙ νί6ΐΟΓ{&8 ΓΟΐΐ^Ηΐ 

ΓεΓΐ6ίΐ6Γ, 8υθ8Πΐΐ6 ΙιοδΙΰ!» Ι η (ϋζχιη εοαιρυΐίΐ• 
^ ΡΗοοαιη ηυίρρο Νίοβρίιοηιιη ίοπβπι νϊΓΒΐη. 
1•6οη6ΐη<ιΐ]6 ίΓβίΓβιη 6]υ8 (Ιυ€68 1ια1)υΙΐ; 
ςυοηιαι νίπικβ 6ερΊ( ΙιοβΠπηι ιιγ1)68 
ί88ΐυιηςυ6 ίΐίοπιιη ΊιηρβΓϋ Ιπ^ο 8π5ϋίι1ί(• 

ΝΐαΕΡΙΙΟΒϋδ ΡΗΟϋΑδ ΑΝ. ΤΙ. 
Ροβίςυαπ) Βοπιαηιιβ ΐυΓρΗβΓ νίίαιη οΙαηβ'Κ•. 
?6ΐί€ΐο ίηιρβΓίο 6οη]ιιβΙ 8ΐπ»6 ΙίϋβΗβ, 
ΡΙ106&8 Νί6βρΙ)θπΐ8*ί3ΐΐ6η8 ίιηρ6πο (Ιϋβηι 

6ΐ6€ΐυ8 681 8(1 ΙΐθηθΓ6ΙΒ Γ6{;ίυιη 

•Ι) Οη6ηΐΐ8 <Ιαεί5ιΐ8 βΐ 6Χ6γοΙιι1)ιι8. 

Ηί€ Ι)6ΐΙυΐη 26Γ6η8 ΓΟΠΙΓΑ δγΓ08 ΰίΠ61Ι8 

ιηαΙι&8 ίΙΙοΓαιη υΓ^ββ νι ιη»Γ(ΐ8 οβρίι, 
ΑάΒηΑΠί, Β08Ι1Ι1Ι, Αη8Ζ8Γΐ)6η5ΐυπι πιιίΓυπι, 
ρηκΐ6Γ68 ΤαΓβυιη αΐπ^β Μορδΐιβ8ϋ8ΐη, 
η ςηβίΓυιη 6ΐΐ8ΐη ρθΓΐ88 Βγζ^ηΓιατη (Γ8η8ΐαϋΙ 

ϊίίίΛ^Ι 8Γΐβ 6ΐ Τ8ηθ ρ€ΓΓβ6(89 ΟρβΓβ. 

Οίτίη8ΐη ςαο(|υ6 εΐΐΓΐ&ΐΙ Ποιηΐηι 6ίββ[!6ηι 
ΙΐλΐΐίΙ πίΑπα Γλ€ΐ8ηι 6ΐ ιη οΙΙα ϊιΐν6ΐιΐ8ΐη 
Ηχτοπιιιι 6Χ υΓΐ>6 ηΊβΓαροϋ, 
€8ρΠΓκΐιΐ6 ρ8Γ(6ΐη €0η6Γ6ΐΙ1Ι\ 8&η|;»1ιι« 
β ΡπΒ6υΓ8θΗ8 68ρϋ6 ά68οηιρΐ«ηι» 
8(1 οτΙ>6ΐιι τ^Άϊα ΐπίΜΐιιΠί. 
1«0609 ςποςυβ αιοηϋοβ 1ιο8ΐΙιιΐΒ ρΐαήιηο• 
ΒοιίΜίηοΓυιη Γ^άβ^'^ ^^ όΐιΐοηβιη. 
• Ει 11966 φΐΐύθιη βρίΜΐϋϊιΙβ &1ΐ60 ιυηΐ ίλΰΐΑ. 
Υβηιιη !ιυ]ΐι8 1αοί8 ηη1Ι« ηοη 6Γ8ηΐ ΐ6η6ΐ)Γ« ;^ 
ρ6ουηΐ96 ΐ8ΐ>οηιΙ>8ΐ οα|Η(Ιίΐ8ΐβ, 
ρΓ0ρΐ6Γ68(|α6 8ΐ) 9Ρΐ|υο (Ι66ΐίηηηβ ]«Γθ 
ηονοηιιη ΐΗΙιαίοπιπι ιηοΐ68ΐ4α ίιηροβίΐα . 
]^ φΐ«8ΐοπιηιι ΗΐιηϋΜίΜυΝϋο• ν6ΐ8ΐ>«ΐ• 
Ηίη6 ρ1βΙ)1 6ΐ ορΓιιη&ΐίΙ)α8 6»>8•8 6Τ4Ι ; 

ρηΒ86ηΙΠΙ ηηΐ 68ΙΙ0ΙΙ68 Ε6€&6•1« 
ρ6Γ 866ΐα8 τίοίλτβ ΠΙθϋΐη8 681, 
6ρΐ860ρ0ΓΙΐηΑ 8ϋ((11θΙ 8Ι1<ΐΓ8||[ίΪ8 €&ρΐί8. 

Ν6ΐηρβ &ί1 Γ6βίιιΐΒ «Γ•Ηηπι (Ι•Ι«ιΐ6Η> βρΐ8β•ρο 

«ρ68 Ε6€ΐ68ί96 ρ8ΒρβηΙΐΙΙ8 (Ι6Ι»Ι(08• 

Ιηίςιΐ8 1606 ()βί6ν6ΐΜΐ88 8»ηχΙΐ. 
Ν60 ιηΙηιΐ8 ο<ΚΙ ραΙ)Ιία ίηε6ηι1ίΐ βιιηπηιιη 
6Χ€ίΐ8ΐ8 ]υ88υ 6ί<]8 ιππΗ ιηοΐ68 
Ιη8ΐ|;ηί9 €6ΐ8ίΐιι44ιιϊ8 61 πι&βηί 8ΐηΙ)ίΙιΐ8, 
ςυ» ραΐΕΐίυιη υηϋΙ(|ΐΐ6 6ίπ:ΐ]ίηΤ8ΐ4Αΐ>»ΐ. 
18 6ΐί»ιη ηονυπ) ρΓΟίιιΙίΐ ι4ι(^^β^IΝιι 
[{ΐια η)8Γΐγηιιιι Ιιοηοίο ])Η»6ΐι«Ι ιιιί1ίΐ68. 
(οΐί, $ηεΓΊ$(]η6 Ιιχιηη'ΐδ Γ€ΐ6ΐ>Γ8τν 1Η 115 ΕΓΠη.ϊΙΜΙΙ εΠΗΟΝΌαίΙΛΓΙΤΙ 115 ηα! Ιη ρΓαΙίο €Φ«ί( νΚΛίη »ιηΙβί8β5βηΐ : 
ββιιηςιιβ τβιη, μΙ «Γΐ)ίΐΓ0Γ» ρβΓΓβοίδΒβΐ, 
ιιί ραΙπ3Γ€ΐι» Οϋΐϊΐ ΟδΒίβΓΪδ βρίβεορίδ, 
ρΓοεβΓβ&ςυβ, ΟΙ ρΛΓ βΓΛΐ» οΙ)8Γιΐί48οηΐ. 
ΙΙαίο ίηίβηβϋβ ^ο»η^β8 ΤζίιηίδοΙιββ 

ρΓΟρίβΤ 8€€^ρ»»δ.δ*"Ι* ΠΙβΠίΟ Ιπ]ΐΙΠ39, 

ιιιΐ(ΐ3€ΐΙ)ϋδ ουιη 8θθΠ5 ίηβ'κΙΙίβ &ΐηΐ](ίΐ» 
ιΙίΓαιη ηοπιρβ ηιοΐίιηβη, ωοΓίίβ ΐΛ(ΐϋβοι«. 
(ίοΙηοΓίβ ιηίηίδΙΓηιη Γβ^ίη^ιη 1ϊ»1)βη8. 
ΟϋίΙΓβ ΟΜΪΠ δοοϋδ ι» ο»8ΐ?^πι Ιιηρο$ΐΐϋ8, 
ηυαιη Γβ^ίη» «Ιοίβ ρΓΟΡρϊΓΛνβΓαΐ, 
ίιηρβΓνίϋΐη Ιοοιιιη ηοοία οοηδΟβηαβΓϋοΙ, 
ΙίΐίΓοηιιιηςαβ πΐα ηοείίίΓηοΓϋΐη 
γβΙΐιηαϋΛΐη ΓΰΓ3β83βν8ΒΛ0 δαηίξαίηΒΠ» 
ίη ΓβκΙπιη ΐΓΠίρβΓυηΙ αηηαΐί βΐ-κϋίδ 

ίΟΑΝΝΕδ ΤΖΙΜΙδΟΠΕδ ΑΝ. ΥΙ. ΜΕΝδ• VI. 

ϊΐχίη β^Γβ^ίοδ ΤζίηιίδοΙιβδ Ιοηιιπΰβ 
ϋοιηιηαηί νοίο ίαοΐμδ βδΐ ιιΐφ.βΓ3ΐ0Γ ; 
ραίιΐοίΐϋβ ροδΙ ΓββαΙνθίΐΑΐη δίοΐ^ηιηαίο 
9 ρ:ιΐη8Γ€ΐΐίΐ 03ΐραΐ β]»8 βδΐ οιηοΐοΐϊ^. 
Οϋχ βΓΟί Ηίί; «ϊ^μίΜΐιδ, ίηοοιηρ»ΓαΙ}ΐΙίδ, 
ιΐυα-ηβηιο 3Βΐηΐβ οία» ρΓΧβίαηΐίοΓ βηιήδ, 
βΐ ιηαηιι ρΓορΓί» ΓοΠίβ βΐ δΐΓ3ΐβίβι«»Ιβ, 
βηίπιί αικίίοίί^. ρΓ^βϋίΐα,δ ςηηι οοηβΠίο, 
ορΙιιηυδίΐϊΐρβΓΑΐοΓ, ίΐιηίοίδ ΙΙ»ηιΙ«8, 
ΙιοδΓιϋΗδ ΙπΐήΙβΓαηϋϋδ βΐ (0Γηιί(1αΙ)ίΙί8• 

Η(0 ρΓΟ VI δΐΐΐ ηΟίηίΐΓΐδ £Γ8«ίθ8ϋ8, 

ΙΓιΐΛΠβ, ιηΐΐί», 8ϋΙ)αίΜδ Ι>βηίνοΙϋ5, 

ρ:ΐδ8ΐΐ8 βδΐ βϋαιη οΐ) ραίΓΛίδίη ο«(1βιη 

ρ1)]υΓ8ΛΓί 86 ΙβιηρΙοίΐϋβ βχοΐαϋί 

3 Ροίγκυοίο €Λΐο ρ»ΐη»Γ€ΐΐ4• 

^βα ΝϊΐΙιαηβιη ο1)|ϋΓ8»ηΐβηι «ϋάϋΐ ΒανίιΙ. 

Εϊ5υ1ο8 αοίβηο •Ι»ιίιη Γβνοο&νίΐ 

ηηοδ Ίη βχδίΐίαηι Ιπΐ^ηΐ Νίββρ»ιθΓΐΐ8 ; 

(|υοδ ίιιΐβρ βΜηΐ ρΓίΒοίριιί βρίβοορί, 

ι^οΊ ϋβίΓβοΐβΓ^ηΙ Ιίΐίβμο 6ϋϋ80πΙ)βΓβ, 

^αο (1βοβΓηβΙ)8ΐ ίιηρβΓβίοΓ ΝίοβρΙιοπι^ 

ηβ ςιήδ 8β ΙηοοιίδϋΙΐο ρΓ»8«1 αβΓβΐ, 

«βο ρ38ΐθΓαΙί ΗοηοΓβ ίηιβΓβίβΓ. 

ΡβΟΓβΜιη ίά οοηδοίιΠί ΤζίηιίδοΙιββ : 

^ιιιη δΐιοιη ϋίνίβΐΐ «β^η»• ρβοαΠϋΐη : 

ψύη βΐ 63ΐηοηΐ€8ηι βαΐΐδίίΐοΐίοιιβιη ρΓΟίδΐίΐίΙ, . 

9ΐ> ουίρ» νβηίίΐΒΐ οΛίΙΊδςηβ βχρί»ιΙοιιβηι. 

Ι)ϋΐ«(1β οοηΐΓίΐ Εαββοδ ρΓθΓβ€ΐ*ΐδ Β»Γΐ»αΓ08 

βΓηνί οοηββηο ργλΓι© βαρβποΓ Γιιίι. 

Τιιηο βΐίίΐη ηηίάαιη νΐδίιβ ββΐ α ρΙαπΙ)«8 

<>φΐ68 ν'ΐΓ ίηοοβηΙΙΟδ ηα! ΕοπίΛπίδ 

&ΐΥθΙΐ3», ρο|ΐη•η• οορίΐβ οοοίη Βαγ1>8ι:ο8. 

ΓΟΓΓΟ 1ΐϋη€ ίηηοΐοϋ βδββ Τ4ιβο<1θΓϋπι 

ιι.βίηιΐηι, αΐιηδΓι ΐϊΐίΠίβιο 3ΐ<ΐϋβ αα^βηι. 

Οηο ίΐιιΐβιη ρι«5ΐο ίιιηοΐϋϋ, νβΓϋΐβ ρ^ηΟΛίη^ 

ΪΌιιιΙιι» ςϋδεαΛΜ βηΐ ρί«• ρ«<Ιΐο» 

ιβηιρίο οαίάΛίΟΓββίΛ ίη αΓΐ>β &88ί<Μ» 

^αχ <1ίο «ηα &ηΐβ οοηββιίαπί ρΓ»Ιίαηί\ 

νίδα 8ί1)ΐ β8ΐ ϋβίρΐΓ•ια 6«ηιβι^ 

νίΓΟΓϋΟ) οοιηΗΛίϋ ρβΓΒΙΙΐΙΐΟΓϋΐη. 

ιΐβϋαοίαιη, νβΐϋΐί ΓββίΜΐη ϋβοοί. 
^δϋΟβΓ 1ι«€ Λΰβηίβω ααϋΐΓβ ΟΓβαίψΙ : Β Μάχαις σφαγίντβ; κα\ λελοιπ'.τβς ?|θν ' 
Κα\ τάχ* άν έξήνυστο πρ^ίς πέρας τόδε, 
Ει μίι πατριάρχη» τβ σΰν άρχιΟύταις, 
^05 Πρ6ς δ' αύ λογάδες άντέστησαν είχότως. 
ΤούτψΤζιμισχζς έγκοτών Ιωάννης 
Έφ' οΤς κακώς Ιδρασεν αύτ^ν άδίχως, 
Συν οίς έθά[^ίε» καττύει τούτφ λόχον 
ΚαΙ σκέμμα δεινδν χλ\ παγίδα θανάτου, 
2810 Αυτουργών αύχών του λόγου βασιλίδα. 
Χρησάμενος δΐ συν έταίροις σαργάνη 
•Ην ηΟτρέπισβ βασιλΧς εΟμηχάνως, 
ΆνηλΟον ήλ(6ατον άνοδον νύχτωρ, 
Καν ρασιλείψ καθάπερ νυκτιλόχοι 
Ϊ8Ι5 "Η θήρες εΙπεΙν Αγριο* βρο^οκτόνοί, 
Ραρεισφθαρέντβς θολάμφ ξιφη^^ί»* 
ϊφάττουσι τόνδβ τδν βασιλέα ξίφει• 
ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΤΖ1ΜΙΣΧΗΣΕΤ.<7'. ^'. 
Μδθ' δν Τζιμισχής γεννάδας Ιωάννης 
Εύθυς άνηγόρευτο τ.(Α; παντδς κράτωρ • 
2820 Μετά δ^ μιχρ?)ν βασιλική ταινί<;ι 

Παρ' άρχιθύτου διαδείται τήν κάραν• 
Άνήρ στρατηγός απαράμιλλος, ξένος. 
Των χαΟ' εαυτόν Ιν μάχαις διαφέρων 
Εύανδρίαις τε, συνβταϊς στρατηγίαις, 
2825 Ψυχή; παρα^τήμασι συν ευβουλία, 

Αυτοκράτωρ άριστος, ήδυς τοις φίλοΐί, 
ΈχθροΤς δυσαντίβλεπτος ή φρικαλέος. 
Οίίτο; χαριτώνυμος, ολβία χάρις, 
Πρα&ς, Ιλαρός, ευμενής ύπηκόοις, 
€ 2830 "Ος ήμέρω; 5^νεγχε τήν διά φόνον 
Έπιτιμίαν καΐ νεώ τήν χωλύμην 
Του ποιμενάρχου κα\ σοφοΰ Πολύευκτου, 
•Ως πρ\ν ό ΔαβΧδ τους έλεγχους του Νάθαν 
Τους μέν φυγάδας καταγαγών αύτίκα 
2835 0!^ς πρ\ν έφυγάδευσε φθάς Νικηφόρος, 
Έν οΤσπερ Ιίσαν κα\ λογά>6; ποιμένων 
Καθυπογράψαι μή Οελήσαντες τόμω, 
^9 θεσπίσας ήν βασιλεύς Νικηφόρος 
"Ανευ εκείνου μηδέ να προεδρίας 
2840 Ποιμαντικής τ$ τυγχάνειν προστασίας, 
"Ονπερ διατέτμηκεν εΙς )επτά τόμον • 
•Ον δ' εΐχβ πλουτον διένΞΐ;λεν άπόροις, 
Κα\ χανονικήν ύπέδυ λειτουργίαν 
Είς άφεσιν πταίσματος, εΙς λύσιν φόνου. 
^ 2845 ΕΤτα κατά Τώς έκστρατεύσας Βαρβάρων 
•Ηττησεν αύτους έν μάχη κατακράτος- 
Ήνίκα 7^{ τις ώπτο πολλοίς Ιππότης 
"Αγνωστος άνί^ρ Τωιμαΐκών ταγμάτων 
Υπέρμαχων &ριστα κατά Βαρβάρων. 
^0 "Εγνωστο δ' βΤναι (^εόδω^Μίν τόν μ,έγαν 

Χρίστου στρατιώ^ην τε κα\ στρατηλάτης • 
"Εγνωστο δ' οΟτως, ώς προϊών σοι φράσω ' 
Γυνή τις ύπήν ευλαβής κα\ κοσμία 
Ναφ προσεδρεύρυσα προς Βυζαντίδ^ι, 
^8» •Ητις πρό μιόίς ήμερους ταύτης μάχης 
Έδοξεν άθρεΓν μητράνανδρον Παρθένον 
Δορυφορουμένην τ* καΐ προηγμένην 
Άνδράσι πολλοίς, καθάπιρ βασιλίδα• 
Καιν ταΰΟ' Οπαρ έδοξε φαμένης κλύειν 1Π 38(Κ) ^Ω Κυριθβ^ωρος, & στρατηλάτα, 
Έμ<; τε χα\ σδς προσφιλής Ιωάννης 
Βαρείς αγώνας χα\ ^αηνύτους Ιχβι * 
Συ δ* άλλ' έπεχούρηοον αΰτφ ταχύνας. 
Ύ6ί!* ή 06ωρ6ς τοΓς συνουσιν έχφέρε; 

Ϊ865 Μνήμιι βιβουσι χα\ γραφ^ τήν ήμ^ραν. 
Κα\ πάνθ* 6ηηρχ> σύνδρομα χρ^νψ μάχης• 
Οζτος στρατεόσας χβ\ χατά Κιλικίας 
Πάμπολλ* έχειρώαατο «αύτη; φρουρίων ' 
'Οσα δ* άφηνίασβ της χραταρχίας, 

Ϊ870 Πρ^ τήνδ* έκανήγαγε ταΓς στρατηγίαις • 
Οδτος νβών ήγειρε Χριστφ δεσπότη 
Πολυτελή χάλλιβτον έν Χαλχζ ξένον. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΒΟΤΑΓΑΡΟΚΤΟΝΟΣ ΕΤ. Ν*. 
Τούτου τ6 βιουν έχμετρήσαντος μΑρψ, 
Κληρουχος άρχης της ^ΐαχρψας ένν(5μως 

2875 Βασ£λε(ος δέδειχτο χαΐ σχηπτουχίας» 

Ό 'Ρωμανοΰ παΤς πορφυρόβλαστος χλάδος, 
Αυτοκράτωρ χράτιατος έν ατρατηγίαις 
Αύταρχίας τάλαντον αύξήσας μέγα • 
*0ς ηιατ^ς, ώς φρόνκμος ών υπηρέτης 

2880 Ού 7ΐρ6; τρυφάς τε χαΐ πρί»; ανέσεις βλέπων^ 
Ούδ* άμελείςι μήτε μήν οίχουρί^ 
Ή μαλαχ{^ προστετηκώς μηδόλω;, 
*Αλλ3ι στραταρχών πάντα χαίρων του βίου 
Κα\ ταΤς χατ' έχθρων έντρυφών άε\ μάχαις. 

2885 ^Ανήρ αγαθές, ευσεβών ν^μων φύλαξ, 

Μτ,δέν νεοχμών των έθών Έχχλησίας (Α\), 
ΤαΣν αρετών χάριτιν ήγλαΐσμένος, 
Μίλλονδ' εραστής σωφροσύνης, ανδρείας. 
Ούτος χαθάπερ άετοΰ λαχών φύσιν, 

28Π0 "Π πτην^ς ών φρ^νησιν ή προΟυμίαν, 
Τ^ μ^ν η(Λς αυτήν έχστριτεΰων τήν "Εω, 
Τ6 δι πρ6ς αύτους τους δρους της Εσπέρας 
Ή πρ^; μέρη β5ρεια χαι μεσημβρίας 
Χώρους έπ/,ει Βαρβάρων αντιπάλων, 

2Η!)5 Αεηλατών σφ2;, ττυρπολών, πορθών π^ίλεις 
^Ερυμνά τε φρούριχ της μάχης νίμφ • 
Κα\ δβΤγμ' εναργές ή ΣχυΟών έρημία. 
Λεία τε Μυσών (42) κατά τήν παροιμίαν, 
Περσών τ* 'Λβασγών έκτριβή τώ^ τ' Άβά- 

[ρωιν, 

9000 "Ονπερ χαθείλε τ6 θράσος χατά χράτος • 
Καθείλε δ'ούχ ήχιστα χα\ τυραννίδα 
Τήν του Σαμουήλ Βουλγάρων άρχηγέτου, 
Κα\ σφών δ* άν^Γλε δυσαρίΟμους έν μάχη * 
Συ^ί^ήξίως γάρ συμπεσούσης χαΧ μάχης^ 

291^5 Μυσών έχειρώσατα χιλιοστύας 

Πεντάδας εΙς τρεΙς τάς δλας ποσουμένας, 
^βν βμματ^ έξέχοψε πάντων ένδίχως • 
Κάχ τώνδε βραχείς παραδβί»; πομπούς σφίσι 
Κα\ θάταρον σφ^ ομμάτων έσβεσμένου;, 

20ΙΟ_Πάντας άφήχεν Ιέναι πρδς Μυσίαν • 

05ς δυστυχώς Ιχοντας (δών Οφών χράτωρ 
Τέ6νηχ<. τρωθε\ς τήςάΟυμίας βέλει. 

(ϋ) Ημ]ιΐ8 Τ6ΐ•](Ιοβί8$ίιηΙ ρΓίιιΰίμΙβ ίΗ!ιΊ§ιΐ6 χει- 

!^ήλ•.ον ροΗ8ίι1<•ΐ Ι>ίΙ)ΙίοΐΗ6ΰλ Υαΐΐ!-»!!» ; ιιιβηοΐρ^^ϋ 

Μ'ίΙιεοί Οτ'Λ-α ρίοηΐΓΐιΐιιιη Γοϋίϋβιη ηοϋΊϋΝβίηηπιι , 

.3| ν»> ιηηαίοιίϋΐιι ί^ά Ίη €ο1Ιθΰΐίοιιί$ ιοΰ» Υα1ΐ€3ΐιχ Β, 0Λ8ΛΚΒ8. 

Α Ο (ΙοιηΙηβ Τ1ΐ6οϋθΓ6, ο (Ιυτ βχ€κ!(0»• 
πΐ6υ< ϋβιηςιιβ Ιΰΐΐ8 3ΐηΊου< ]09ηαββ 
^Γΐτΐ;ΐη η{;οιι» νβηίΐυΓ βΐ ρβΓϋίβΕΰίΙί ; 
ςη•ιηο1>Γ6ΐη &<! ΓβΓ6η<Ι&ιη ορβπι ρΓορβη. 
ΙΙΐ2 Γ6ΐη τΐβ&ω η&ΓΓλνίι |*Γ3ΒΜηΐίϊ>υ8, 
<|ηΙ <)ί6ΐη ιηβπιοηεΒ «οηρίοςαβ οοηβΐ^ηαπιαΙ^. 
ΑΜρ§β νίβΙο ϋοη|(ηι1ΐ εαηι ρυ^η» ΐοαιροΓίι. 
Ιϋβηα, βοβΜρίο ΜΙο •(Ι?6ηο8 είΙίΰΑ% . 
ρβπηυΐϋβ ο^ρΊΐ ϋοπιπι ιιιυιιίΙ«8 8γο68. 
ΟοοίηιιοΙ &αΐ6ΐη ηβ^βΐΜίηΙ 8αΙ)68&6 ίιορβπο, 
0&5 &ηηί8 ιηοΐίβ €0ΐηριιΙΙΙ ζά οϋββςΐΗαιη. 
1\κ ΐ€πιρΙοιη οχαΐΑτΗ ΟΙ]Π6.(ο Οοιηίηο 
1η εΐι&Ιθ6« (1Ίτ68 οραηι βΐ ιηΙγο ορβΓβ. 

ΒΛ511.ΐυ8 Βυ[.6ΑΗΐα0Λ ΑΝ. 1^, 
^ο&η^6β ί»1ΐ8 ίαηΰΐο, ρ&ίπαιη βοορίηιιη 

ίΐ8ΒΓ€(ϋ8 ]0Κ «€ ΠΟΟίίηβ ΙββίΓΐΙΠΟ 

οΙ>ϋηιιίΐ ΒββΙϋαβ ουιη τβ^ίο ΓηυΙο 
Ηοιη^ηΙ βΙί«]8, |6ηί1υ8 {η ρυΓρυΓβ, 
6βΓ6|[ΐ08 6χβΓαΐαϋΐη ιιηρβΓαΐΟΓ, 
ς«ιί (ϋιίοηίβ βιιββ ν^Μβ 8ΐηρ1ί8ν{(. 
Ρί<ΐ6ΐί8 Ιήο 61 ρΓοίΙβηβ α<]πιΙηΪ8ΐ»(0Γ 
όβΠοίαβ 1ι&α(1 $ρ6€ΐ3ΐ)8ΐ τεφΓιβηιτβ οοΓροΗ», 
η«ηυ6 8θ€οηΚλΐη ηβε άοιηι <Ιβ5ίι1ίαιη« 
ηυ11<Μ|υο εβρίυβ ογ&Ι νοίπρί&ϋβ ξβηβΓβ , 
86(1 υηίΥ6Γ8&ιη (Ιο^^οηβ ίη &ηηί8 τΙΐ3πι 
ραΐ83ηαί8 ίη ρΓ»1ίο Ι)08ΐΊ1)υ8 ι;08ΐίβ1)9(• 
ΥΊγ Ι)οηιΐ8, Ιβ^ιιηι βλΟΓΑΓαηι 6υ&ΐο<$» 
η'ιΗιΙ ίιηηιυΐ2η8 ίη Εοοίβιί» ηΐ0ΓίΙ)ΐι», 
νίΠαΙυη 0Γη3ΐη6ηΓΐ8 νλΐϋβ ηιΐίΐ&ηβ, 
^ Αρρηπΐ6 8ΐυ<ΐ6Π8 ίθηί8 6836 6ΐ ΐ6ΐηρ6Γηη§, 
Πίε 8οηίΐυ8 νείυΐί η&ΐιΐΓ&ιη ηφΐίΐχ• 
ε6Γΐ6 1ι&Ι)6η8 ιηειιΐβιη εΟβοΑείαπίφΐβ τοΙιιεΓβατ. 
Ηΐιηείη Οπεηιίβίεΐΐυιη ||;6Γ6ΐ)»ι ρΐα^ίβ, 
ηιιηε ίη 1ΐ68ρ6Γίί8 ΟηίΙ)υ8, ηυηε 8ΐιΙ) Κ)ογο9» 
ηοηε (Ιβηίηυε ρβΓ ΐΓ&€ΐ.υ8 πιβΓίϋίοπαΙοδ 

Ι>6ΐΙθ ηΐΙ&ΐίβΙ>3ΐΙ Β3γΙ)8Γ03 3(1ν6Γδ»Π09, 

ϋ6ρΓ£<]8η6, ΟΓ6Π89 (ΐ6ρορυΐ3η8 υΓΐ)68 
ηιιιιιίΐ88(ΐυ6 «Γεεβ, ρπρηΐ βΐ8 681 1)6ΐΜ• 
Βο! Ι65Γι• 681 ΒεγίΙΓίΦ $οΙίΙυ(Ιο, 
ρΓβΒίΙ&ςυβ ΜοΒβοΓαπι, ιιΐ 8ίΐ ρΓον6Γΐ>{υιιι, 
ΡβΓβαηιπ), ΑΐΜΐ80οηιπι εΐιϋββ, 61 ΑίΜΓΟΓαπι, 11& ςυοΓυιη &υ(]&εΙ»πι »ρ6Γΐο Μ^Πβ Γγ6||[11• 
Νβε ν6Γ0 86είυ8 οοη(υ4ίι Ιγηηηίϋβια^ 
^ ΒϋΙ(^3Γ0Γυιη ρηηείρίβ δλπιιιείίβ, 
6)ιΐ8πυ6 £[6ηΐί8 οεεί<]Ιΐ ίηηηηΐ6Γ08« 
Εΐεηΐιη ίκείο ρυ^η» €οηβίεΐιι^(|Γ9ν!, 
ΙΙ(Β80Γυ(η Μηίαιη εαρίίν&νίΐ πιιιηεΓυπι 
υΐ 6Α Χ8ΐίιηιιΙ» 8ίηΐ ηιίΙΠα <|ΐιίη(ΐ6εΙιη, 
(ΐυ6ί8 ευηοΐί8 οειιΐοβ Ιβία ββηΐεπΓια 6Γυί(• 
ΙΙθ8 Αΐιίεω ραιιοίβ (ΙυοίΐΗΐδ ίη8ΐηιεΐοιι« 
ηιΐ08 υηο Ι8η1ιιπι οεηΐο εχεχεανοΓ&ΐ^ 
ΓοηΓίίιίΐ ειιηείοβ 1ίΙ)6Γ08 ίη Μοοβίίΐπΐν 
0ιιθ3 υΙ)ί 8ίε 306εΐθ3 Γβχ 8«ιμ8 τΐιϋι, 
ηκΒΓΟΓϊβ ίεΐυ8 Ιβίο ηιοηειη οϋίίΐ. 

βοοιηκίο τοίιιιηίαβ ρΓφΓ, ρ. 1. 

\42) %ιοε «Ιίοίΐ ρΓο ΑΤίτβίε ρ6Γρ«(οο Ε\\* Γ.τ(ηίιι^. 
ΡΓον*^Γΐ)ϊυιιι Ιβιηειι ΙοαυίΐυΓ <Ι6 Μτβίβ. ΖοιιοΙ). V» 
15;ϋϊθί5. νΐ,42. " 159 ΕΡΗΚΛΜίΙ 

Αηριβ Ιιΐηο Βα»Ι$ΰ9 Αιι^ϋδίη» η3|[ΐιιΐ3 
^ιιΙ^ο νοοαΓΪ Βαΐ2λΠ€ΐ€ΐα €(Βρίΐ. 
Μ(£5θηιηι ιιυΐβη «^ιρίίβ ΙιββρβΗίβ ΟΓίκΙ^υβ 
ΑϋΙιη<]6, δ€θρη$, βΐ ΡτββίϋΙλΙ^ίβ 06ΐηίιιίι, 
5&Γ(ϋ€« ςηοςιιβ 61 Β'ιϋίη» <»»ΙβΙΙί9 
ΓβΓηίεοςπβ, ου» ΒΓαΙιαβ ΐη^ίη!» ςοιηςιι^, 
£111)0128 Κοπ)3ηο 8υΙ>(1ί<ΙίΙ 1ιη|>βΓίο. 

αΟΝδΤΑΝΤΙΝϋδ Βλδΐυΐ ΓΚΑΤΕΚ 
ΑΝ. Π. ΜΕΝδ. VI. 
Γο$1<ιυ3ΐη §;Γ3ΐΜΐβ6.νΑ (εΐ,ιΐβ Ιιίο ιιΐ0Γ(6ηί) οΙιΓιΐ, 
€οη&ΐ0ηΓιιιυ8 ίτΑΐ6Γ ίηιρΰπιιιη Ιβΐιΐιίΐ ; 
ναβίαιη ςιιίίΐβιη οοΓρυ$ τίΓ08<ια6 ροΐΑίιβ, 
86(1 ΐΑΐηβη ^ο^Α^ (Ιιη'ιιΙαβ 6( ίηΓΓ&ΰΐα8• 
ηιοΐΐί ιηοΓνιη §6ιι6Γ6 6( ί^ηβιτο, 
ιΗ62ΐΐη βιςυβ «Ιβχ βΐιιάΊο άβΗΗαβ, 
<ΐ6Γκ•η8, %ΛΜΧ9 νίηο, βΐ ΓβΙ Υβη6Γβ«, 
¥θΙυρΐ:ι1υιη ιηβιηείρΐϋΤη Αίςυβ %μ\χ^ 
»ηιιιΙ:•ιη τΊΐαηι (Ι6{;6η8 &ΐΓ<ΐ3η8ρ3ΐθ : 
Β8Γΐ>ηΓΊ8 €υη€ΐί8 Ιιο$ϋ1)α$ 1α(1ίΙ>ηο; 
ιΐυΟΓυηι ίηϋΐΐΓβοιη Ιιαικ} ΑΓίηίβ ΓβρβΠβΓϋ, 
ηοϋ {!ΐ3(1ϋ8 ρΓορ^αΐ8ΑΓβ, οΐι πιβίαπι, οοιΐ8ΐΓιΐ ; 
νβΓυιη ΐΓΪϋιιΐίβ 8υΙ>ιΙΊ(08 λΙ^Γ6η$, 
ιηιιΙΐ3Χΐιΐ6 βΐ τΑΓία βΐηβ βοβ 6χΊ)$6η8, 
Ι)2ίΓΐ)&Γ08 (ΐ€ΐ6ηΐ6ΐ>9( (Ιοοοπιπ) οπιηυΐο, 
€0112118 611301 βοιηπιίβ ()ίβηΊΐ3ΐίΙ>ιΐ8 : 
&Ϊ6 ΒαΓΐ)»Γ0Γυιη ιηίΐΊ^&ηβ Γ6Γ0€ί2ΐη. 
€2ΐιιιηηϋ8 8υΙβ(η Γ8€ίΐ6ίη ΑϋΓΟίη ρηεϋβηβ, 
ΐΓ3ουη(Ιϋβ, ίηνί(1ί», πι&Γιβηί<2>ΐί ο1)ηοχίυ54 
ιηυΗθ8 ηιΟΓίλΙββ κραΐίλνίι ν'ιι» ; 
θ€ΐι1οηιιιι λ\\οβ 0Γΐ)2^νϋ Ιυιηίηβ 
»ιΐί&ρίΰίοιιαιη ΐϋοιηβηΐο ίπιραίβυδ Ιβνί. 
Οοιηυπ) ββηβοΐϋ 61 ιησΓΐ)Ί8 εοηΩΊοΐΑΐυδ, 
]2ΐπ({α6 ίη8ΐ3Γ0 66Γηβΐ)9 νίΐ3β Ωιιβηι, 
Κοιηαηιιιη ΑΓ(|;γΓθρΗΐυηι α•)ορΐ»νίι, 
•ΐΐηιιβ ΓιΙΐ.1111 ρΓορπαιη ιιιιρίιιί (Ι6(ϋ(, 
ριιΐίο ρβΓ ιΐοΐυπ) εοιι]ιΐ£;β Ιύ^ίΐΊιηα. 
Κχίη ίιηρ6πί ηιιοηπβ ροηϋαδ (ΓΟίΙίϋίΐ : 
Ι)Γ6Τίΐμΐ6 &.(11ιυ€ 5υρ6Γβΐ68« οίΟίΐνίι 91|ίΐη»ΙΙΙ. 

Ε<ΜΙΛΝυ8 ΑΒϋΥΒΟΓυΐ,υδ 
ΑΝ. ¥ ΕΤ ΜΕΝδ. VI. 

Κοιη8ηα8 βΓ^ο οοηδΓιΙα'ϋαΓ ιιηρβΓαΐΟΓ, 
τίΓ ϋοιιυβ, ρίθ4« ιιοΙ>!ΙΙΐ3ΐ6 €ΐιΐ60$« 
Ιίιΐ6ΐ.ιηιιη 3ηίι•ιιΐ(|ΐΐ6 αιηίϋΐΐ8 οαιηίιιηι, 
ρΐΐΙ}1ί€ί Γ06ΐΐ ]υΓί& ρ6ηΐί58ίΐΒυ8, 
' ν(;Γδΐιηι* ίΐιιιι ηιαιυα 0<1(*]α8ϋίοιιο ον^ΐΐ'βοΓ, 
(•Γ|ζ:ι 6{;γιιο8 01111168 ΐΑΓ^αβ θ|ΐυηι, 
4*1 €3ρΓινοΓυιη ΓβιΙβιηρίοτ ρΙιιηηιοΓΟΗΐ. 
Μ;ιχίιιΐ3ΐιι ΐοιιιρίί Ιιίΰ δορίιίφ αΐΐϋίιΐϋΐη 
ρπΙοΙίΓΟ ΑΠίβαοαο βρίβηιΐίϋο ΰοηιρο^ϋ, 
ΐΗΐιΙΐΒΐηηιιβ &υη νίιιι 3ΐΐπΙ}ηΊΐ εΐ€πεΊ:<, 
η ριιΙιΗοιιιη <ϋ88θΙνϋ £8 αΐίβηυιη• 
ΙΙοιη εοΠ:ιΐί8 ίο ΡΙιΟΒηίοΊαιη απηίδ] 

€θ|ΐΐΓα Γ(Ε\ΙίΓΓ8(|08 ΊΐηρίΟΒ Α^3Γ6η08, 
ςίΓΐ 8;ΐ1)ύ ι^8 ίΐΙφβηΟ 014)68 €6ρ«πιοΐ, 
€οη56Γθ 11)800 ρυ£;03νίι 'ηΓΰΠοίΐβΓ, 
ίθ{(3(|θ6 βν9ΐ8ίΙ ίο οΓϋοπι Απίίοείιίβιη, 
»1<106 ϋΐίηε 86ΐη6ΐ οοηίοΠΐ Βγζλοΐίοπ). 

0(110 αϋΟ ίθ$6θίθ 56 0&ΐ6θϋίΐ ρΓφϋΐΙυθ)« αΠΒΟΝΟΟΚΑΡΗΙ 120 

Α Κάχ τοΟδ$ Βασίλειο; ΑΟγουστο; μέγα^ 

Π29ΐν Ιπο>νέμα3το Βουλγαροχτόνος * 
2915 *Ελ^ν βέ Μυσών τας χαθ* έσπέραν ΐζάΧ^ις 
*Αχρί^ χαΐ Σχ^πίΑ, ΠρεΙτΟλάβας δύο 
Τά; εν Σιρδιχ) χα\ Βιδ(νης χωρία. 
Συν Περνίχφ φρούρια 6* Ιντί πεντάδα;. 
Πάντα χαθ\>πέταξε .'Ρωμα£ων χράτει. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΑΔΕΑΦΟΧ ΑΥΤΟΥ ΕΤ. & ^ 

2920 Τούτου μεταλλάξαντος εν γήρςι β(ον 

Κωνσταντίνος αύναιμος Αρχει του χράτους, 
"Ογχον μέν αύχών σωματιχδν χα\ αβένος, 
Δειλ&ς δέ πάμηαν χαρδίαν, άνειμένο;. 
Ήθους πεφυχώς μαλθαχοΟ χα\ ^ςιθύμου, 
Β 2925 βεατρομανών χα\ χύ^οις προσανέχω*/, 

ΤρυφαΙς τε, χώμοις, Αφροδιφίοι;, μέΟακς, 
'Μδυπαθείαι^ έντρυφών, συααιτίοις, 
Βίον βιών &ντιχρυς Σαρδανακάλου - 
"Αθυρμα η<1αι Βαρβάροις Αντιχάλοις, 

2950 ^Ον ορμάς ούχ ίχρινε δ^είν δπλοις τρίκειν, 
Ή συνελαύνειν σφίς ξίψει πρ^ς δειλίαν " 
Ύπηχόους δέ χαλαμ(ΰμε«/ος φίροις 
Είαπράξεσί τε παντοδαπαίς συχνάχις 
*εδεζιουτο δωρεαίς Φφ3ς άφθύνοις, 

2955 Των αξιωμάτων τε τοί; ύ-κερτάτοις \ 
Ούτω χατεπράΟνε Βαρβά,-^ων θράσος. 
Διαβολαϊς δ' εδειχτον οδ; Ι^ν υπέχων, 
Ήττητο θ υ μου χα\ φθόνου χα\ χαχία; • 
(Ι Ταΰτ* &ρα πολλούς Ιστέρησε του β(ου, 

2940 Άλλων δ* έπήρου τάς λ<$ρας των ομμάτων 
Έξ υπόνοιας χα\ ψιλής υποψίας. 
ΈπεΙ δέ τετρύχωτο γήραχαΐ ν<$σο:ς, 
Κα\ χαθεώρα προαδόχιμον τ6 μέτρον, 
'Αργυρίπουλον 'Ρωμανον προσλαμβάνει, 

2945 ΚαΙ τφδε συνώχισε τ^ν θυγατέρα, 
Δ6λψ γυναικδς τϊ^ς νομίμου χ6>ρ(σας. 
Είτα παραδίδωσι χα\ χραταρχίαν « 
ΈπκβιοΟςδέ το?σδε μιχρ^ν, έχπνέει. 

ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤ. Ε'. ^''. 

Καθίσταται δέ 'Ρωμαν6ς αύτοχράτωρ, 

2950 Άνηρ άγα06ς, ευσεβής, ευπατρίδης, 
Λόγων εταίρος χα\ τέχνης έγχυχλίου, 

Των δημοσίων ευαγών Γδρις νόμων, 
Εισπράξεως δλεθρος αλληλέγγυου, 
Εύεργετιχ^ς άπορου μένοις δλοις, 

2955 άορυαλώτων δυσαριθμήτων λύτης 
Ναού Σοφίας της μεγίστης άψίδος 
Ευμήχανός τις φιλότιμος συνδέτης. 
Χρυσού χορηγ6ς άφθονου χληρουμένοις. 
Κοινών χρεών λύτης τε χα\ δότης πάλιν. 

2000 Ούτος στρατεύσας χατά των έν Φοινίχ^ 
Σ-ονδάς λυσάντων Άγαρηνών άθεων 
Πόλεις Ο* έλόντων τάς ύΐΐηχόους χράτει, 
Κα\ συμπλακεις ήττητο δυσκλεώς σφισι, 
Κα\ διεσώθη πρλς πόλιν 'Λντιόχου, 

2903 ΚάχεϊΟεν άνέζευξεν εΐ; Κωνσταντίνου • 
Κα\ λοΐ7ϊ6ν ήλλοίωτο γνώμην τήν πάλαι, !2! 

Κα\ ηάντας έζλ^λιββ τοΟς ύπηχόους 
ΕΙτπράζε^ί φ^^ν τε δασμών έχτόπων, 
άειχνύμζψίς «ράχτωρ τ<ς• ούχ αύτοχράτορ, 

%)70 Πιχ(36( λογίΦνής βίσφορώνχαΐ «αιιι^.η. 
Ταύτα (έ ινάντα χα\ μαΧ£$ τούτων πλέω 
Κβνών Οιιίρχ5 χα\ βανανών «ελοο^ίω;, 
Έν $ χα&»$|»ύ9ατα βεμν&ίφ ξένφ 
Τι} μι^ρ•ν«νβ{ρ^ χΐι.1 ΐϊ^ριβλ^τϊτφ Κόρ]}, 

2975 ^ριτ^ρ χβΟνπέια^ χτήσ&ιςπαμφ<5ρον»ς, 
η<Γ^Μ4 ν* ιητλλάς χαΐ φόρους ετησίους, 
ΚαΙ νλέθρα γης πάμπολλα χα\ πλβίστας Β6ζζ:ς^ 
Πάντα μαναστών Ακατάλληλα βίψ. 
Ο?ίτος στρατηγοΓς ίνδριχοίς βουληφόροι: 

2980 Κα\ ταγμα^άρχαις συνκτοΖς χεχρημένος 
Στρα^ύματί χε ναυτιχφ ^ωμαλέφ 
Ν(χας χατώρθοιι, χατβ ναυμαχεί στόλους ' 
Κα\ γ3φ χαταχ*(ρουσιν έν βαρεί στό)^ 
ΤοΙς ^ΑγαρηνοΙς *Ιλλυρ'.χ^ χωρία, 

£985 Κα\ βρώσι χαχως τάς έχβΐ χώμα; πόλεις, 
Τωμαΐχός τις Ιν(\Αχών αφ(σ( στόλος 
Πυρίφλβχτον σ'^ών αποδεικνύει στόλον' 
ΚαΙ πάλιν άλλος τις χιλιόναυς στόλος 
Έζ 'Δ.φριχΐ)ς Ιπλευσβ τάς νήσους φλέγων. 

2990 Κα\ πάς μιχρου πΙφλεχτο 'Ρωμαίων 9τόλ(μ» 
*0ς αιχμαλώτους ιΤλβ πενταχοσίους 
Κα\ δεσμίους πέπομφεν ε(ς Βυζαντίδα. 
Τών «ρ^ς (ϋ* Εύφράττ) χειμώνων περ άστρων 
Στρατηγός (χράτησεν Εδέσσης μάχϋ * 

€995 *0; αύτόγραφον χαΐ Οεόγραφον πλέον 

£ύρών έπιστόλιον ΧριστοΟ άβ^πότου (43) 
£:έλ) ει βασιλεΐ δώρον ήγαπημένον. 
Τούτου χρατουντο;, γής χλόνος τις συνέβη, 
^ί^ πολλά χατήρειπε τών δομημάτων. 

5000 "Απαντα λαμπρώς άνεχαίνισε χράτωρ * 
Έπε\ δ^ μίτο;, του β£ου χέχοπτό οΐ 
Νόσφ τ^χέντι ποικίλη φθισιβρότφ. 

ΜΙΧΑΗΛ Ο ΠΑΦΛΑΓΩΝ Ε Τ. Ζ'. 

Ζωή βασιλίς δεικνύει βασιλέα 

Τ6ν τησδ' εραστή ν Μιχαήλ Παφλαγόνα, 

3005 Όραιον 5ψιν ευπρεπή χεχασμένον, 
' Της φύσεως άντιχρυς άγαλμα ξένΑν * 

Πρ^ς δ* αύ ψυχιχαΐς άρε«α1ς ήνΟισμένον, 
*Αγαθ&ν, εύέντευχτον. Ιλαρών τρόπους. 
Τούτφ τ6 χάλλος %ροζ9}^εΙ κράτους στέφος. 

5010 Γένους γάρ &χφύς. ευτελών χα\ ξυγκλύδων* 
Κάλλους δ* ίχοιν εΟ χα\ μελών εύχοσμίας, 
Ερωμένος δέδβιχτο της βασιλίδος, 
ΚάντεΟθεν άνήνεχτο, χαΟάπαζ φάναι. 
Εις &ψος οίον χα\ Ορό'/ον χραταρχ^ς. 

5015 Πλην γνους 'ΡωμανΙις ώς ένήν πεπραγμένα 
Έτι περιών χα\ κρατών ευ του κράτους. 
Πίστεις παρέξειν όρχίοις φρικαλέοις 
Μιχαήλ ήνάγχασε μηδέν είδέναι. 
Ό δ>* εύπετώς δέδραχε μή δε ίσος δίκην * 

30^0 "Οθεν τι δαιμόνιον, ώς Σαούλ πάλα:. Β ^ΕεΑΠΕ^. 

Λ €ΐιηο(Ί$ηιΐ6 ςΓ&νίβ οοθρίΐ β8&β βυΐΜίΗΙί, 

ίΐΐβοΐίΐίβ ΙπΙμιΙΟΠΙΠΙ 0ΟΑ€ΓΐΟΐΓΐΙ)ΙΙ8, 

βχΛΰΐΟΓ νί8υ$ ροΓιαβ ηυαιη ΊιηρβΓΟίοΓ, 
:ΐ£6ΓΐΗΙ3^ηβ (|11Φ&10Γ οΐ ρ6Γ6υΙ)ΐΠΐ9. 
Ηη8 Ιηηιβη οιηηβ» ηιαίΐοηιιβ ρΐυτβδ ορββ 
ηιη{ζΐΓιηο38 βίίυ^ϋΐ ίη ί(ηρεηβ88• 
(Ιιιηι 8ΐηΰ(ιι%πυιη βιβίΓαβΓβΐ ηονιιη> 
νϊΓίζΊηΙ Μ»ΐΓί νοηβΓβηϋΰΚ Οοηήη»; 
ΓίΓΐ ΓΠΙ€ΙΙ1082Ι 8ΐΐΓί1)υίΐ ρΓϊΡ^ϋα, 
ιιιιιΙΐ:)Γυιηηιΐ6 αΓ^ίαηι ηηηυο$ Γβ(1ΐ(ιΐ8, 
8< .ΐ }η(|;βΓ3 πιυ1ΐ8 αο άοίΐΛ, ρΐυπηια, 
Ι111Χ Γ68 ηιοη3€ΐιί8 ποη ογαπΙ ΟΟη^ΓΙΓΓ. 
ΡοηίΙ>υ8 ίϋύΐη 6ΐ €0η8ίΓΐ08ί8 ϋυοϋ)ΐΐ8 
€ηΐΐ8ςιΐ6 βίιηϋΐ ιιΐβη8 ε6ηΐυΓίοηί1)ΐΐ8, 
ρβιΙββίΓΪ Ρ3ΠΙ6Γ ιΐΑαΐίοοςυβ βχβΓείΐυ 
▼:ιΐ6η8» Μίθ68 ΓβΐιιϋΙ νίοίοπαβ. 
Οιιιη βηίπ) Α^8Γ6ηΐ ιη(;6ΐιΐΙ εΐΗ886 

0Γ38 Ιΐ9ΐ)6ΓβΠΐ ίηΓ6$1&8 ΙΠ^Πί• 

υΓΐ>€$ςη6 <ΐ8(ηηΊ8 οΐ ρ8((08 8ίΓΐ06Γ6ηΙ| 

)ΐί8 8Ιΐρ6Γν6πίβα8 Βοίη&ηΟΓΙΙΜΙ ΰΙ:ΐ8!»Ί3 

Ιιο•ιίΙβ8 ηανββ Α85υιηρ8Ίΐ ίηΰ€η(ϋο. 
ΗιΐΓ8ΐΐ8 ιηίΐΐβ ηλνιυιη 8(1ν6οί( οΐ2ΐ$8ί6 
ρχ ΑΓγΙοα ρβΓ ίη8ΐλ1α8 ίηοβηιΐί» ]30ΐ3η8. 
δβ<1 ρ8ηιιη 8ΐ»ίιΓιΐ ςιιίιι οιηπ^ιη ίηααιηιιιαΓΰηΙ 
Βοιιιαηί, ηιιί οβρβίμηΐ (]θίη|(6ηΐ08 ιηίΙΊΐοβ, 
νίπΰΠβηυβ οηπ8ΐθ3 ηιί8βΓΐιηΙ Β]τζ8ηΐίιιιη. 
ΟιΓιη 61 &(1 υΓΐ)β8 Ειιρ1ΐΓ8ΐί<]66 ιηί8$υ8 
<Ιυχ ςυί(ΐ8πι ρπκΠο ΕϋββδΑηι ΰβρίι : 
ίΙ)ΐ4|υβ 8υΐο([Γ8ρΙιυιη, Ιηιο ΙΙιβοβΓβρΙιυ") . 
Ο ΓορβΓίιιιη €Ι)η5ΐΐ ΒαιηίπΊ 6ρί8ΐοΓιυιο 
(Ιοηιΐιη ςΓ8Γΐ8ί(ίηιυιη ηΓΐ8ΐι 8ΐ1 0χ88Γ6ΐη. 
ΙΙοο Ίηιρ6Γ8ηΐβ 16γγχ πιοΐυβ 8Γα«1ίΙ, 
ςοο (ΙοηιΟΓαηι ηηιηοΓΐΐ8 ίη(;6η8 οογγμιΙ, 

ςΐΐα8 0ΐηη68 1ίϋ6Γ8ΐίΐ6Γ Γβίβΰίΐ 6£88Γ• 

Εχίη ΐ8ΐ>ίϋο ιηοΓΪ>ο'ηΗΐΙΐΐΓι>ηιιί 
ΓιΙυπι »1)Γ0ΐηρί 8ΐΙ)Ί νίΐ» 86η9Ίΐ• 

ΜΙϋΠΑΕΙ. ΡΑΡΗΙ,ΑΟΟΝ ΑΝ. ΥΠ. 

Τηηι Ζοϋ Γοςίηη €9β<>3Γειη ιΐϊχίΐ 
ΑΐΏΑβίυπα βυυηι ΜΐΰΙιαεΙϋΐη Ραρ1ιΐ8^οηβπι 
ΓοΓΐηθ8θ νυΐΐιι ν€ΐιυ8ΐοςιΐ6ρΓχάίΐυιη, 
ΓβίΓϋΐη η&ΐϋΓ» νεΙαίί Γΐ(;ηίΐ€Βΐυιη : 
νΙηβυρβΓ «ηίιηί ΔοΓβιΜβη νίπιιϋΐιιιβ, 
1)οηυιη 61 εοιη^ιη 61 ηιοΓίΙ)υ9 ΙιίΐΑΓοη• 
Ο Παίο ίοπηα ΒοΙΙίοβΙ Γ6(ΐ;1ϋΐη 8ΐ6ΐηαΐ8 €0η1ι4ί( , 
νίΠ η.ιηιςιΐ6 8ΐίΓρθ ρΐβΐιβίλςιιβ 6Γ8| ι 
κο(1 ν6ηιΐ8(αΐ6 ρΓ368ΐ8η3 Αΐηιιβ θΙ^Κ&ΙΙΐΙλ 
8ΐηοΓ6ΐη 8ίΙ)ί Γ6|ία8Β εοηάΙΙβτίΐ» 
βίςιιβ Ιιίηο εοη8θ6ηίΙί(, υΙ βίΓίοϋοι (Ιίϋληι, 
Ι8η(υιη ίη Γ^Βΐί^Ιυιη Γβ|ζηί(|ΐΐ6 ιΙ^γοοιη». 
Ουβιη οιιιη αηιΟΓβιη Βοιη»ιιιΐ8 Γ6$6ίνΐ386ΐ«. 
8υρ6Γ5ΐ68 αιΙΙιυο 61 ίηιρ6Γΐιιη> Γ6ΐίη6α8• 
ΜΟΓηιηβπίο αβίπηχίΐ ΜίοΙίΜίαιη 

ΗΙ ϋΙΙίΓΠΙΑΓΟΙ υίΐιίΐ 86 Ι3ΐβ 8^^I^6• 

Ι1ΐ6]οΓΑνίΐ ίαείΐβ, Ιιηυϋ ν6Γ€η& Β'^ιιιη. 
ΟιιηιηοΙίΓβιη «Ιχηιοιι ΐιτυοπ» Ίιι ίρ^ιΐϋΐ» 122 (4') Ιΐ(ΐ6ϋίμ6 6ρ!8ΐο1ηιη 8<] Λ1)χ3ηιπι γο^οιι; Ε«)οδ- 
5«*ηΜΐιι ; ({οβΐ! ΓΟαίαίιΐΓ αΐ) ΚιΐδΐΊ)ίο Γ.-β^ :ιη^:η^^^ ΙΙϊνΙ. 
1, 15, 61 α Μθ56 Αηηβιιϊιΐ Ιΐί^ΐ. 11,^20. ϋπαιηυϋΓοαι Γ68 ςιιίιίβηι ] πηιΓιιι ηοιί$5ίπ]3 ηραΐ; ΕρΙίΓΟΐΐυίϋ^ »ιι- 

Ιοηΐ ΙίΜρΐίΐΙΙΓ ϋ6 ίρ$0 ($» €Γ(ΊΐθΓϋ Γ;!8 05ΐ) 3ΐι1ιν• 
-ζΓ.ΊρΙΐϋ. 123 ΕΡ1ΙΚ.ΟΙΙ 

νβΐυΐί βϊΐαΐβιιι <|υοη(ΐΕΐη 8υΟΌ€λΙ)αι« 
ρΓΟΓβιιβ, υΐ ΓαπίΑ βπιΐ, ρβήηΓΗ ΟΑυί». 
ΡβΠΰίΙβΓ 13 ΐΑΐηβη ίιηρβπυιη τβχίΐ : 
ίρ$6ΐη6ΐ βηίιη, νεί ρβΓ (Ιοίβοΐοβ (1αοβ8, 

ρΐΐΐβανίΐ ΙίΟδΙββ, 6( ▼! 03ΐρΐΑ9 ΙΙΓΙ)68 

(Ιβηυο Εοιηαηο βαίχΐίϋίΐ ιπιρβΗο. 

, ΕΐΙ νβΓΟ 6Χ ΑΓΠΟ» ΓΙΙΓ5Ι18 ρΓΟΓβΟΐλ €12981• 

]η8υΙΐ8 ηο€6η8 ιη&πΐίιηΙ$<ΐιΐ6 Ιοΰίβ, 
€πηε1& α Ι\θίη8ηί8 πι6Γ83 ΓιιΐΙ ΓιΙηίΓηΙβ. 
Τιιιη «ΙΪΑΐη 8ΐΓ6ηηυ8 (Ιυχ Μ8ηΐ9068 
δίβ«ιΙ»ιη αηηί^ βιρυςπΑίαιη ιηβιιίαπι 
Ποιιΐ8ηο ?6€ΐί{[»1ΐίΐη ίιηρβπο Γϋϋιϋϋίΐ. 
δ^'ϋ ρ8Γυιΐ) 8ΐ)ίιιίΐ ηιιίη Ε(1β3$6η]ΐιη ιΐΓΐ}θΐη 
ΑΓαΙ>ιιιη ςιΐϋιΐάαιη 8(ΓΑΐ6β6η[ΐ8 οαροΓβΙ, 
ΐιίβί «ηΐΟοίυιη ίΓΓίιαπι Οϋυ8 Γβοί<«8οΐ. 
Ναιηηιιβ ορ(ιηΐϋ(68 Αγ3Ι)(:$ ϋυοΊϋΟ.ίιι 
3(1 ΡΙιΐ6886η&η) υΓΐ)βηι 3ϋ€6886πιηΙ, 
ΐ1θΐ18 86 ΓβΓΓΟ €9β88Γί 8ίιηυΐ3ηΐ68, 
ηιιίπ^οηίοβςυβ 08ΐη6ΐ08 ρπ6 &β η^ι>1)αηΙ, 
0ΙΙ0Γ8 ηίππςυβ δίη^ηΓιβ Ίοαροδίΐο, 
ιιΐ3χίηιί8 €18118, €111» ίποΐαβο ιηΠίΐβ. 
Εγ(|;ο ύο1ο$€ ρο$€Ρΐ)8ΐιΙ υΓΐ)6ηι ίη};Γ0(Ιί, 

€ί5ΐ2$(|116 86€αΐΙΙ 801) Υβί^ρβΓ» ΙπΓϋΓΓβ, 

ιΐΓ.ιυρβ υΐ ρβΓ ηθ€(€αι (ΐΓ&ηΐ3ΐί9 Ωηβιη ΓηοοτβηΙ. 

Αηΐ6 ([ηζνα ΐ3ΐηοη Β3Γΐ)3η8 ίΓλα8 8ΐιο€θ<ΙοΓϋΐ, 

(:οιηρ€Γΐ8 Γ68 οοηνβηίΙ ίη βχΙΐίπιΠι 

3ΐ({ΐΐϋ ίη ϋοΐοβί €8ραΐ Γυίι ϋοΐυβ : 

βΐυηΐιη €ΐιη€ΐ08 Βοιη&ηικ 6η8ί8 ιη688ΐιίΐ. 

Ι>οΊηϋ6 ΜίοΙίΑβΙ πιογΙιο νβΧ3ΐιΐ8 ^Γηνί 

ίΙη6ΐιΐί|ΐΐ6 νι(£ ρΓΟχΊιηυπ) 3$ρΐ€ί6Π!;, 

το^Ιχ (Ιββρΐοιβηβ ρυΓρπΓΧ ΓυΙςοΓϋΐη 

81 »Μ|υ6 ϋί^πίΐΑΐίβ Ιηβίςηία Γ6ΐίηιι:ι, 

ΓΡβ;»Ιί ιπ8ΐυίΙ ραΐβΐίο άί^Γβϋι 

30 κιιΙ)υΓΐ)3ηαπι ιηοηβδίρηιιπι 3ϋίίι, 

η 110(1 ίρββ 3ΒϋίΟθ3ν6Γ3ΐ (ΙυοΙιΠ8 ΓΓη(Γί(>!ΐ$, 

ιΐϋΐΐφβ πιίπη€ί8 83ηοΓΐ8 Αη3Γ$[γπ9 : 

ίη (]υθ Γ6€βρ1υ8., ρυΐ€ΐΐΓ3 0Χ83Π6 (0118.1, 

ρ.ιιιρ€Γ6Πΐ, 61ιπ8ΐ1 βπιΟΓβ, 8α€€υηη ίικίυίΐ 
56(1 βπΊιη ιηοχ οΙΓΐ85ίη)6 τίΐα €Χ0685Ίι, 
6(ϋιίδ ΓβΓνίάχ 8ί£ηΐ8 ρφη'κβηιία;. 

ΜίαΠΑΕΙ. €ΑΙ.ΑΡΗΑτΕδ ΜΕΝ5. IV. 
ΚιΐΓ8ΐΐ8 ΊιηρβΓΐυιη 3(1 Γββίηβηι ϋβτοΙνίΐυΓ 
(]ΐκΐ{ ;ιιΐ(1ιι1(*ιιΐί8 (Ιβ1βηΊΐ3 ββΓηιοηίϋιιβ, 

]||Γ3Γ|8 ν6Γΐ)«8 61 ςαΟΓΒΙΙΚίΑΐη €0118ί1Ίί8, 

0ίε83Γ6ΐη Γ68β(ηηυ6 &ρρ6ΐΐ3ΐ Μί€ΐΐ3βΐ6ηι 

(>! ΚοίηβηΟΓαΠΙ 1ΐηρ6Γ3ΐΟΓ6ΐη €Γ63(, 

ίιηριίΓυηι Ηοιηίηοιη• ({«ηβΓβ νίΠ βαίαιη, 

υ!) ΐηθΓ68 ΐ3Π16η βυ08 Ρ6]0Γ6ΙΙΙ 3(11)υ6, 

' 8υ1κ1ο1ιιπι Αίςνβ ίηβΓ3ΐυιη 1»6η6ηοί8, 
τ6€οη)6ΐη, Ιητί(!ιιιη, ΐΓ3€αη<1ο ίηββηιο, 
ρ ν6Γΐ}3 ίιηιηυ(3ΐι1θΐα 61 ν3η6 ςΙοΓίο^ιιιιι. 
Ηί€ το%ηϊ 86<ΐ6ΐη 8ΐ3ΐίιιΙ 3€ ο1>ΐΙηαίι, 
βϋηα8 €0||α3ΐυαι βοοιο €€6ρΙΙ ρ6Γ86()υί, 
^Ι κΐΜΐίΐ3ΐ6ΐιι €0110118 τίοι 6πρυίΐ« 

1κΐΓΐ)3ΐί8 6ΐΐ3ΐη 6( ΠΙ3ηΐί8 ]3ΙΙ1(ϋθ. 

Ουίη 61 βχ8ίΙίυηι 06€Γ6νίΐ 3νηη€ΐιΙο, 
€Ρ]α8 Γ3νοΗ €ΐιΙιη6η (ΙβΒ^ϋηΙ Γοίζΐπηι. 

(ν) 1'<>ΐ(1ϋί;(3 55. 0(ΐ3ΐη^!ΐ (.1 1)ιΐΊ)ί;^ιιυ{Μ. ΟΠηΟΝΌΟβΛΡΠί 124 

Α Ένσκήψαν αύτψ, βυνέπνιγβν άθλ(ως, 

Ός ^ν &χοϋβιν, της έφορχίας χάριν. 
•Ομως βιεΤπβν βύτυχώς χά τοΟ χρ&τοος, 
Κα\ βι' έαυτου χαΐ στρατηγών ίχχρίτων^ 
5025 Όμύνβτ* εχθρούς %α\ ^ρυχτήτονς «όλβις 
ΑΙρδν ΰινηγ• τ^ χράτβκ των Αύνόνων. 
Έχ της δ* 'Αφριχης αδθις έχκλιύσας «τόλος 
Νήσους τ• χαχων χαΐ καραλΧου; τόνους, 
'ΡωμαΤχφ τζάς χατβποντώθη βτύλφ. 
3050 Κα\ Μανιάχης βύα6€νί)ς στρατηγέτης 
Έλ(ΐ)ν Σιχβλών νήσον έν <Γτρατηγ(βις, 
Ταύτην καθυπέταξί τ^ χραταρχί^• 
ΜιχροΟ δ* &ν εΤλεν Έδεσσηνών τήν ηΑιν 
*Α^|ίφβιχή τις δραματουργία τότι , 
5035 ΕΙ μή βεός γ" Κϊφηλεν αύτ)}ν αύτ(χα. 
Η Μεγιστάνες γάρ *Α^|}ά6ων (Οναρχίας 

ϋόλει «ροσηλΟον δώδεχβ της Έδίσης, 
Πλατάμενοι δώρ" &ττα βασιλεΐ φέρειν, 
Πεντακόσιας καμήλων ηγούμενοι, 
3040 Άχθο; φερουσών καθ" Ικάτερον μέρος 
Θήβας μεγίστας αΤς ένην τις οπλίτης, 
ΟΓπερ δολ(ως Ιχέτευον βίς πόλιν 
ΣυνεισαγαγεΤν 9ΐβας εσπέρας σφίσιν, 
Ός νυκτός αύτο!ς τ^ δροίμα λάβη πέρας. 
3045 Ούπω.δΙ τουτ' Κσχηχε Βαρβάροις τέλος * 
Και δρΑμα γνωσΟέν, εΙς χαχδν άντεστράφρ 
ΤοΓς Ιλλοχόσι χα\ συνίστορσι δόλου'• 
Πάντες γάρ Ανήρηντο "Ρωμαίων 9%άΑχ^ • 
Έπε\ δέ τετρύχωτο Μιχα^^λ νόσψ, 
ρ 3050 Αύσιν δ' έώρι κα\ τομήν έγγ\»ς μίρου, 
Τήν ρασιλικήν παριδών Αλουργ(δα 
Κα\ βασιλείου ουμβολα πάντα κράτους, 
Έκ βασιλείων άπανίιταται δ<(μων, 
Κα\ τήν πρ^ τειχών βύαγη μονήν φθάνει 
5055 •Ην αύτδς ανήγειρε δυσΐ «υγγόνοις 

θαυματοβρύταις άγίοις Άναργύροις (44)» 
"Ενθα καταχθείς καΐ καρε\ς καλήν κόμην, 
Τ6 χατά Χριστδν ένδιδύσκεται (&άχος * 
Είτα μετά βράχιστον Ιχλείπει βίον 
ο060 θερμής δεδειχώς της μετανοίας τρόπους. 

ΜΙΧΑΗΑ Ο ΚΑΑΑΦΑΤΗΣ ΜΗΝ. Δ'. 

Κα\ πάλιν ηκβ πρ6; βασιλίδα κράτος 
"Ητις ύπούλοις καταθελχΟε?σα λόγοις - 
.. Όρκοις τε φριχτοΖς χα\ τινών συμβουλίαις 

Στέφει Μιχαήλ Καίσαρα βασιλέα, 

."065 Κα\ κράτορα δείκνυσι της 'Ρϋΐμαίδος * 
Άνδρα (^υπαρδν, δυσγενή, φαύλου γέν•υς, 
Κάκ των τρι&πων κάχιστον δντα τδ πλέον, 
Τπουλον, άχάριστον εΙς εύεργέτας, 
*Α γνώμονα, βάσκανον, δργίλον φύσει, 

3070 Τήν γλώτταν άντίφθογγον, αύχοϋντα λόγοις * 
"Οστις έπείηερ έγχατεστάθη χράτει, 
Τδ συγγενές μέτεισιν οίχείον γένος, 
^Αποστερών σφ^ Α^^ενωπίας δλης, 
Κ&ν ήν ύπηνήτης τις ή γήμας πάλαι• 

3075 Κα\ μητράδελφον έξόριστον δεικνύει 
Δι* οΤί τδ βασίλβιον εΟρατο κράτος. 125 Γ.£5ΛηΕ« 126 Είτ' άπελαύνει των &νχχτόρων ρία 
Δέσποιναν αύτου χυριαν εύβργέτ'.ν, 
ΚεΙρζί τε ταύτην χα\ χαταχ>£(ει τΟ.ος 
3080 Νήσφ Πριγχίπου» συκοφαντίας τζΧά^ .ς, 
*Λ δήμον έξέμηνβ μαθόντα %ά^ε • 
ΚαΙτφ τυχ^ντι ^ξιάν πίς δπλίσας 
'ύς σμήνος οΤον των μβλισσων συνίΟει 
Των βασίλιίων ευθύ συν ιτροθυμ^^. 
3085 Άνε^ιϋγη γο'3ν εμφύλιος τις μΑχη• 

Κα\ πλ!(θος ο6 βράχι^τον έ^τ?}6^ έφΟά.οη. 
Τέως Μιχαήλ ΑπορηΟεΙς τοΤς δλοις 
Μελαν τι τριβώνιον Μυς &Ολ{ω; 
Μον){ Στουδίου προσπεφευγώς Ιχέτης 
3090 Ύπεισίδυ τράπεζαν Ιλαστηρίου • 

*^ΙΙς έχβαλόντες έχτυφλοΟσιν &Ολίως * 
Χειρίζεται δέ δυΑς ή των συγγίνων 
Ζωή β£θδ<ϋρ2 τ β τήν χραταρχίβν. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΜΟΝΟΜΛΧΟΣ ΕΤ. ΙΒ'. 
Ζωή δ' έρΐίίτα τήνββ χατέχειν μ^η 
5005 Πρ6; συνάφειαν γαμιχήν συνεζύγη 

Τφ Κων ττχντίνψ τούπ{χλην Μονομάχΐ]», 
Κα\ χ.^άτορα δείχνυσιν αύτ6ν Αύ^^νων - 
Όντ' ευγενών τβ χα\ περιδόξων Ινα 
'ύς ευπατριδών έχφυέντα πατέρων, 
3100 Α^οις όμιλήσαντα «4νυ μετρίως, 

Έρωτιχώς δ* έχοντα πλην πρ^ τοΟς λόγους 
Ύ^θυμον ήθος μαλαχόν τ* Ανειμένον, 
ΤρυφαΤς προσανέχοντα γλυχυθυμίαις, 
*Ερωτοληψίαίς τι συνισχημένον, 
3105 Των Αξιών νέμοντα τάς τιμά; χύδην, 
0!ς ού προσηχεν Αγοραίοις Ανδράσιν, 
Κα\ δημοσίων χρημΑτων 5λ($ους δλους 
*Ολαις Αμάξαις Αναλίσχοντα μΑτην, 
06χ είς τ6 χδιν^ συμφέρον Τωμ^ι, 
Μ 10 *ΙΙ χρήσιμων τι τφ χράτει συνεισφέρον. 
*Αντήρε τωδε βασιλεΐ ΜανιΑχης 
'ΛτΓοστατή^τας χαΐ στρατι3^ν Αλίσας, 
Άνηρ στρατηγός εύσθενής χ*\ γεννάδας, 
0\>Γ^ρ κλέος μέγιστον έν στρατηγίαις • 
311^ "Ος μηδοτιούν έν τυραννίδι βρΑσας 
Έξιιτί•/ης τέΟνηχεν άρτύων μάχην. 
Μ Ο' δν τκ Αλλος Τορνίχιος τούπίχλην 
*Οστις έπηλΟε συν στρατί^ τ^ ιτίλει • 
Άλλλ χριτηθε\ς έστίρτ^το τοίΐ φΑους. 
5ϋ0 Κα> 'Ρωσιχ6ς πΑλιν δέ τ^ πόλει σ7δλος 
Έπεΐ3έφρη7ε μυρίον στρατδν φέρων, 
•Ος ναυμαχία «Ας σχεδόν διεφΟάρη. 
Κ.α\ ΠατζινΑχαι των Παριστρίων έθνος 
Αβηλατ^υντ^ς χατέδραμον τήν Θρφχην • 
3ϋ5 Σπονδάς δεδραχότες δέ Τωμαίοις τέλος, 
Τ Ας πανοπλίας χατέθεντο χλ\ μΑχας. 
Τούτου χρατοΰντος Ούνιχ>>ν Τουρχων ΙΟνος 
*Ορμώμε';ον πρ\ν έξ όρων Καυχασίων 
•ΚπηλΟε πρώτον Τωμαΐδος τοϊς δροι; • 
5130 Κάχ τουδ' έΟιιθέν τ^ χατ' αύτ^ς μανί^ 
Έ>ηγεν ουδέν τήσί* δρους χατατρέχον, 
*Ρ!ν τών μερών δπύΐς βλ των προσαρχτ'οιν 
0:α λύμη τις ού χαλώς εΙσεφΟΑρη 
Εις τήν χαθ' ήμΑς γειτνίασιν λεχτίον. Α 0«•πΐ4]ί Γ6}{1υ ρβμυΐίΐ ρβίαΐίο 
ιΐοηιίιιιηι ί^υιιιι 1>6ΐ)ΰ0εΐιπι Γ^ιίηλίη, 
οαιιιςιιβ &ΐ(οη&9!ΐι €)9υ$ϋ Λά βχΐΓβηιιιηι 
Ι'ΓΪιΐΰίρίβ ίη Ιιιβυΐα, ΟλΙηηκηΙλβ ιΙίβ({ι«ι駕 
Κηιι III ΰο^ηονίΐ ρορυΐυ•, Γηπίβ βΓβΙΙ, 
αΐ ΐιιηιυΙΐυ^ΓΗβ οοΓΓβρίί» λπηΚ 
III αρυιη 3ΐ) βχληιΐηβ ίΙβΗ ββΙβΙ, 
Γ(*{ίυιη λά ρ>ΐ9Γιοιη ηρΙΙιη (οαίΓηΐ• 
Εγ^ο €ΐνΠί$ ριΐ{;ιια οοηιβΠλ 681, 
ιΐΑΟ Ι)Γβνί8 ΙιοηΓιιιυιη ηιιιιιβηι$ Οϋοίβι»• 
Οοηβο 9υΐ8 ΓβΗιιβ ύοβρβΓ&ιιβ ΗίΰΐΜίβΙ 
ρυΙΙλ ηΓΐΜΓ;ιΙ)ίΙΙ(θΓ ίπιΐυΐυβ (υιιίΰα 
9(1 8ΐιιϋϋ ιηοη9$ΐβΗυπι βιιρρίεχ ίιιρί, 
9ΐςιΐ6 •υΥ> 9γ36 957Ι0 Μΐη<^ΐ €θη(1ί(Ιίΐ : 

ΙΙΙΙ(16 ρΓΟίηΟΐυβ 1ίΧ€»€9ΐηΓ ιηί86Γ. 

^ ϋυ9Κ>ιΐ8 βυΐβιη ΐΓ&ιΙίιιΐΓ βοΓοΗΙιπβ 
Ζοχ ΤΙιβθ(1οΓ»<|η6 ίπιροΓϋ βεορίΓοη. 

€0ΝδΤΑΝΤΙΝυ5 ΜΟΝΟΜΑΟΠυδ ΑΝ. Χ11• 
86ΐΙ ειιιη 8οΐ9 Ζιιβ Γβ^ιίΑΓΟ ειιρ^τβΐ, 
0οιΐ8ΐ3ΐιΐΙιιυιη οο{$ιιοηΐ6ηΐο Μοηοιη9^^^ιαι 
8ίΙ>ί ΰυη]υηιίι ΓακΙβΓβ οοηίυι^ϋ 
οι Αοπΐ3ηοπιιη {ιηρ6Γ9ΐθΓβιη ΙθοΙί. 
ΡοΓΓΟ Ιιίΰ ϋβ €(Βΐα ηοΐΜΐίυιη «πιΐ, 
βίςυο ρ»(η€Π8 οπιιβ ρ3Γ6ηΐίΙ>ιΐ8 * 

61 νίχ ςυί<ΐ6ΐη Π1Ι6Γ98 ΑίΓίχΟΓΑΐ* 

638(ΐ6ΐη Ιαηιβιι 8ΐηοΓ6 ϋί(|[η9ϋ9ΐ»Γ• 
€»:ΐ6πιιη {|{ΐΐ9νΊ8 ιηοΓί^υ» 80ΐη1ΐ8<|06 6ΠΙ(, 
(ΙβΙίοηβ (ΙβϋίΙιιβ 6' 1ιίΐ9ΓΗ9ΐίΙιιΐ8« 

ΑΠΙΟΓΙβ <ΙΙΙΟ(|ΙΙβ ΟΙμΙΟΧΙΟΒ ίΠ6€6ΐ>Π?• 

^ Τιιιη <1ί(η{|9ΐ68 €0ηΓ6Γβ1>9ΐ ΐβιηβΓΟ 
τΪΓίβ νϋΐ29π1^8 9ΰ ρΓβΒίβΓ ηιβπΐιιιη• 
^ΕγιΗϊ ςυοςαβ ρυΙ>1ίΰ9ΐη ρ€€ΐιιι1απι 
60υ•ο Ιοχα βο 81ο1'μΙο 6ίΙιιιιιΐ€ΐ)9ΐ, 
<|ΐ!ί 1166 Βοιη&ιπ8 Γ6ΐ>υ8 ςιιί^ιΐ9ΐη ρΓΟίΙβηΙ^ 

1166 Ιπΐρ6Γϋ €Οΐηΐηθ4ΐ9 9<1&ΙΙ|;6|>3(• 

ΑϋνοΓβυβ ΓΟ^βηι Ιιυηο Ιΐ9ηί»€68 απτΜ 
Γ6ΐ}6ΐ)3η8 βα^ΐυΙΊΐ ΰοη^Γβ^αίο ιηϋίΐ6» 
8(Γ6ΐιιιυ8 ΙιιιροΓ.ΊΐΟΓ 6ΐ ιη3|[τΐ9ηίιηα8 
ϋυΓΐ3ΐιι]ί$ 6Χ6ΓαΐίΙ)ΐ]8 ]3ηιϋίιι οΙβΓυβ ; 

86ϋ ρΟ&Ι 1]ΤΓ9Ιιηί(ΐ6Ι1Ι ηαΙ|& Τ6 ρ9ΐΓ9ΐ9 

Γ6ρβηΐ6 ροηίι (Ιμιιι ριιβηΑΐη ιη8ΐπΐ6ΓβΙ• 
Εχίη ΐ3ΓΓ3ηηί(ΐ6 ΤοπιίοΙυβ ςυίιΐβιη 

3ΓΓβρΐ9, 3(1 ηΓΐ)6ΐη Γ6^ί3ΠΙΙ 3Γΐη3ΐυ8 ΥβΙΐίΐ, 

86ϋ νΊ€ΐυ8, ΟΓυΙοηιπι ιηυΙΐβίοΓ Ιυιηίηβ. 

ρ Κθ$8ίΓ9 ρΓ»!ΐ«Γ63 60ΙΐΐΓ3 ΒχΖ3ηΐίΐΙΐη €ΐ9ΐ88ί8 

η(Ινοηΐ3νΊΐ ρΐυηιηιιιιι νβΐιβηβ ιηίΗΐβιη• 
ςιΐ3Β ρΓορβ οιηηίβ η9Υ3ΐί ρηβΐίο ρβΗίι, 
Ταιη Ρηιζίηβοχ, ι^βηβ ΙβίΓΪ 966θΐ3» 

ΤΙΐΓ3ά3ΐη ρΓ9Β(ΐ3αΐ68 60ηΰΙΙΓ89Τ6ΓαηΙ : 
4]Ιΐ! 1301611 Γ<£(ΐ6Γ6 00111 Κοη)9ηί8 ίοΐο 

8Γΐη3 1)6Ηυπΐ(|06 061011111 ρο8α6ηιηί• 
Μοηϋΐη96ΐιο Γ6|(η3ηΐ6 |[6η8 ΤυΓ€3ηιιιι ^ 

Η(ΐιιιιί€3, ϋ3ΐιε38ϋ8 0Γΐαη(ΐ3 ]ιΐ£[ί8, 
Κοηΐ3ηΙ ρπιηυιιι ίαιρβη! 0η68 3ΐΐί||ίΙ ; 
<|ΐιο ρο8ΐηιΐ3ΐη οϋίο 86ΐη6ΐ 681 ίιη5υΐ9, 
ηιιΙΙυιη |3πι Γβοίΐ ίηΰυηίοηαιη βη6ΐη• 
ΡοΓΓΟ Ιιί άο 1η)Γ69Β ηυοιηοϋο Γ69ΊοηΊΙ>ιβ . 
6611 ρ6»ιί8 ςυχιίαιη οιηίη6 ΐΓίβιί 3Α?6η6Γίιιΐ, 
]πχΐ3(ΐιιο ηθ9 3<>86ι)€Γίιι(, (Ιίεεηϋϋπι 5ΐι; «"^^^Ι^ 127 ΕΡΠΚ^ΜΙΙ 

Ρ«:Γ8ΐ4ΐί8 ρΓίη€^ρ9 ΜαΙιιιΐΏΟΐιιβ ηοωίηβ 
^6IIαηίι 6Χ6Γ€βη8 τυιη Β»Ι»γΙοιιΓΐ8 
»ΐ(]ΐιβ οιιιη Ιιΐίϋβ ΙΐοβίΊϋυβ »€0ΓΓί{ΐπ8» 
Τυΐ'€3Γαηίΐ αιιχίΗο Γβιη ϋβηο |[68$ίΐ• 

ΙςίΐΙΙΓ νί€ΐΟΓ €αΐη Ιΐίβ Γε£[Γ68$υ8 

8(1 ριΊη€Ίρ3ΐιιιιι 8ϋϋπι ΙΐΑίιιιιηβΙαβ' 
'. 600108 »(1 ρΓορΓίηπι ΓβηαβΑΓβ ρΑίπΑΐη 
. ηοΐϋϋαι, ςποηίαιη ιιΐίΚ» €0ΐηρβπ*Γ2ΐΙ, 
' ^ι1η^6 Ιιί Γυξ2 ιηοηίοα ρβΐίνβπιηΐ, 
■ \\ύ(\\αϋ ?ίι.ιιη &Ιίςυ»ιΐ(ϋυ ΐοΙβΓΟΓυηΐ : 

1Ι10Χ ρΓ3Γΐΐ3ΐ)αηΐυν γϊύίπαΐϊΐ Γβ^ίοηβιη, 

Α§Γ08, υΓΐ)β8, ρα^οβςυβ Ας&Γοηοηιιη• 

Ετ^ο οοηΐΓ3€ΐθ8 Μ&1ιιιιη6ΐυ8 ηαίΐίιββ 

\ί^ίηΐί πιϋΐβ οαηίΓα ΤιίΓεαβ ιηιΐΐΐΐ ; 

36(1 υη» Ι1Ο016 ΰυηείί » ΤυΓοΙβ ρβΓβιιηΙ ; 

<]ΐΓι ]αιη 8υ(}8068 Ιιαο νίοΐοη» Γ6<Ι(1ίιί 

«ρβΓίΟ ΐη3Γΐ6 |[6?6Γ6 ΙιβΙΙυπ) ιιΐ€ίρίυηΐ« 

€1 ουπι Μ»Ι)θΐη6ΐο οοηββΠίβ πΐ8ΐιίΙ)ΐΐ8» 

ίρβυιιι οεαϋιιηι, ροϋιιηίαΓ ΟΒίΓΪβ, 

Αΐηιιβ Ας2Γβηο$ βροΙί^ηΐ ίηηρβΓίο, 

8υ3Ρ(]π6 |;6ηιι ρυ51ί€3ηι γοπι ^ίιιϋίΰΑίιΐ^ 

Α£[3Γ6ηθ8 3ΐ]ΐ6ΐϊΐ 8ίΙ)1 ίβοΐιιιιΐ 8υΙ>ϋίΙοβ. 

&Ιοιιοιη3€ΐιυβ Μβιη^ίληοΓυιη ιηοηαβίβηιιη^ 

ριιΙεΙίΓΟ ΥΑποςυβ ορθτβ ρΓφΓηΙ[;6η8 

Ι4ΐιΐ6 6χαΐ3νίΐ ιη3χίιηί8 Ιιηρβιιβίβ 

νίείοΓϊοβο ταίίτίγτι ββοΓ^ίο ; 

ιϋίςιΐθ νίιη ίιΐ(|[6ηΐ«ιη ρΓθία<Ιίΐ οριιπι, 

Ι3ΐ6ΐιΐ3 πιυ1ΐ& νβΐ ροΐία8 ίηιπΓιηβπι. 

€υιη(ΐ(ΐβ »Ιί3 ΓυΓ8α8 ίικϋ^βΓβΐ ρβεαηίί, 

ρεΓί€υΙυ83ΐη Αΐεϋΐη Ιγ3€1]ιγ6 εοθρΚ• 

0ιηΙηΐ8(!3ΐη 6ηίιι> ρορυϋβ ί(1οο ίιηιηυηΙ5υ8 

ςηί3 ΐυβηϋίβ ίηνί([ίΐ3ΐ)3ΐιΙ βηίΙ)υ8» 

61 Β;ιγΚ)3Γ03 300688(1 ρΓθΐΗΐ)β1>3ηΙ, 

ιηΙ)ΐιΐηιτ) ίιιιϋχίΐ 61 ¥66ΐί;3ΐ ληηικιιη : 

61 816 ΙοεΟΓΙΙΐη ρ6Γ(1ί(}ί( 011810(168. 
Αΐί|ΐΙ6 1ΐίΐ16 ΒϋΓ53η8 Γ36ί1ί8 ίηςΓ6$8(Ι8 

III Κοιη3ΐιθΓυιη 16ΓΓ38 (1βίιΐιΐ6 ρ3ΐυίΐ. 
ί ΤΗΕΟΟΟΚΑ ΕΤ ΜΙΟΗΛΕΙ. ΑΝ. III. 

Γ••8ΐίΐυ3ΐιι 6X668811 β νίνίδ Μοηοιη3θΙιιΐ8, 

Ι'ΙΙΓρίΙΓΧ αο861ΐ1υ8 Τΐΐ60<1θΓ3 υΊγ^Ο 

Κοηιαηοηιπι 866ρΐηιηι ([6!»13Γ6 οοΒρΗ, 

:ηΙ (]ΙΙ3ηΐ ροΐ!θΓ6]υΓ6 ρ6ΓΓΐΙ16ΐ>3(. 
ΙΙ;γ6 ΠΙ0η»8ΐ6η0 ΐ6Ιΐ6Γί8 3ΐ> 3111118 

5(Μΐιοι 6θη6ΐυϋ6η8, Ιοιΐδ3(ρΐ6 οηρίΙΙο», 
(ΊΐΓίδΐι 6οη]ιιβΙυιη Ββΰηιηι ρΓΦορΐ3Υ6Γ3(• 

Ν'ΐηΟ Γ0^ΜΙ3 8ρΐ6ΒΐΙί(ΐ3» ]ϋ6υη(ϋ88ίΠΙ3 

νΐΓΐιιΐιιιη(ΐυ6 οηΐ3ΐΙΐΜΐ8 (Ι6€0πιΐ3, 

ΙΐίΙ:)η8, ς1θΓίθ8ί88ίηΐ&, ρ6ΓρβΐΛΙ3 νίΓ^ο. 

Οιΐΰκ 611111 Ιιηρβπυιη, ηΐ ϋίχί, 3(1ϋ8$6ΐρ 

Γ(ΐη6ΐ3 ρΓΟ 8υθ η3Τίΐ6Τ §6Γ6ΐ)3ΐ ιηηη6Τ6, 

νίπΙειη ρπε 86 ί6Γ6η8 νίιη 36 βρΊπΐυιη, 

II ι ί1)3 ΓθΓΐί8 66ΐθ1)Γ3ΐα 06ΐ)0Γ3• 

Ιιι ιηΙιυηβΠ ςαίρρβ 86(Ι61>31 γ6£;ιο 
ηιιϋΓ3 ροιηρη 6υ8ΐοιϋ1)θ8^ιΐ6 6ίιιο(3 
Γ6ίρϋ1)1ίοχ £;6Γ6η(]3β πτιρ6η(!6η8 6ΐΐΓ.ιηι 

ΟΡςίΜβ 6(ΙΠ1 Ι^'ΙΐΊΙΐΙΜ )ΐ1()ί6η8ί|ΐΙΘ ΓβΟΐίβ, 

οίΤιοΊ» (]ΐιθ(]ΐΐ6 υΓιϋΐ6Γ εοηΓοΓοηβ, 
(45) Ιθ6.ί ΧοιιαΓαηι XVII, 20. ΟΗΚΟΝΟΟΚΑΡΗΙ 125 

Α 3135 Μουχούμετ άνήρήγεμώντη^ Ηερσίδος 
Ήρατο μάχη ν χατά Βαβυλωνίων 
Ινδών Ο' έαυτφ δυσμενών αντιπάλων. 
Δι* ών τροπο\3ται τους εχθρούς χατά χράτος. 
Νιχηφόρος γοϋν σύν σφίσιν άφίγμένος 

5140 Πρ^ς τ^^ν έαυτου Μουχούμετ 1θναρχ{αν> 
Ηαλινδρομήσαι πρ6ς ιεατρίδα συμμάχους 
Ούχουν μεθήεκ χρησίμους δεβειγμένους* 
"Οθεν φυγόντες άνέδρ^μον εΙς δρη, 
ΚαΙ τ^δε τ1)ν δίαιταν εΤχον έν χρ^νφ, 

$145 Κα\ χατιόντες κατεδήουν τά πέριξ, 

•Αγρούς, πόλεις, χώμας τε τών Ι κ της Άγορ. 
Στράτευμα τοίνυν εύτρεπίσας Μουχούμετ 
Στέλλει χατ* αυτών μυριάδας τϋου δύο• 
•Ο νυχτδς άρδην τοΖς Τούρχοις χατεσφάγη • 
5 5150 Κοκ τούδε θρασείς τ% νίκη δεδειγμένο%^ 
Κα\ τ^ν χατά πρόσωπον Ιστώσι μάχην ' 
Κα\ σ\ήΑπλαχέντες κατά μάχην Μουχούμετ, 
Κτείνουσιν αύ.χ&ν χα\ κρατοΰσι τ•υ τόπου, 
*Αποστερουσι τού κράτους τους έξ *Άγαρ, 

5155 ΚαΙ τούτο χειρίζουσι τοις έκ του γένους, 
Τους δ' Άγαρηνούς ίσχον εις υπηκόους. 
Ούτος ^Βασιλεύς κα\ μονήν τών Μαγγάνων 
Έχουσαν εΟ κάλλους τε χα\ τϊοιχιλίας 
Ήγειρε λαμπρώς άφθόνοις χορηγίαι^ 

5160 Γεωργίψ μάρτυρι τφ χαλλινίχφ, 
Έν ^ μυρΕας ανάλωσε δαπανάς 
Πολυτάλαντους κ4\ δυσαριΟμουμένας. 
ΈπεΙ δ* έδείτο χρημάτων &λλων πάλιν, 
^ Ήρζατο χινειν λ χινεΤν ούχ ?|ν δέον * 

5165 Χώραις γάρ άτέλειβν αύχούσαις τόπων, 
, Ε2ς φυλαχ9)ν δλ συντελούσαις πάλαι 
ΚαΙ κωλυούσαις Βαρβάροις τάς εξόδους, 
Αασμούς Ιπιθείς χα\ φόρους τους δι* Στους, 
. Φρουρούς καταργεί κα\ χατοπτήρας τόπων. 

5170 Κάκ τοϋδε λοιπόν τ^άροδος τοΙς Ιίαρβάροις 
Ύπηρξε ^^στη Τώμαΐδος πρδς τόπους. 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ Μ1ΧΑΗΑ ΕΤ. Γ. 

Μονομάχου δ^ τ6ν βίον λελοιπότος, 
Τά 'Ρωμαϊκά σκήπτρα παραλαμβάνει 
"Η πορφυρανθΙ)ς παρθένος Θεοδώρα, 

5175 Ταύτη διαφέροντα μδλλον πατρόθεν (45)• 
"Ητις μον?| τε κα\ μοναχαΐς παιδόθεν 
υ Έκδοΰσ' έαυτίιν καλ τρίχα κειραμένη 

Χριστψ καθιέρωτο καλψ νυμφίφ, 
Βασιλ\ς έκλάμπουσα ταΐ; άγλαΐαις, 

5180 Ταις αρετών χάρκσιν ώραΙσμένη« 
Φαιδρά, χυδίστη, παρθένος διά βίου. 
"Αρτι δ^ κράτος, ώ; Ιφην, δεξαμενή 
"Άπαντ' έποίει τά προσήκοντα κράτει, 
Αήμ• ά^^ενωπ^ν δεικνύουσα κα\ σθένο;, 

5185 Ώς ά(ϊ|5ενόφρων Δεβώρα θρυλουμένη. 
Καθήστο κα\ γάρ *ν βασιλείψ θρόνψ 
Δορυφορίας βασιλικής ήγμένης, 
Έπιστατουσα τοϊς δλοις ώσπερ δέον. 
Συν εύνομίΐίΐ κα\ διχίχιοκρισία, 

5190 Άρχαιρεσιάζουσα πρ>->ς τό συμφέρον, 129 

Ψήφους τιΟεΤσα χ*\ ΒΙχαζ χατ4 λίγον, 
ΚοΙ ρασιλιχώς χρηματίζουσα πάλιν 
ΤοΤς πρέσββσιν ήχου^ιν έξ έθναρχίας. 
Ούχοΰν Θε6ς χύδιστον εύβαιμον χράτος 

5195 Π»ρέ<Γ/8ν αύτζ φυλαχ^^ς χάριν νόμων, 
ΑύτοΟ νβ 9£ΐΐτών ένθ^ων προσταγμάτων 
ΚαΙ ατυνδίίϊπε τ^δε τήν κραταρχίαν, 
Εδ πάντα τιΟίΙς ώ; Θε6ς παντοχράτωρ* 
Ού γάρ ποτ* &πτο τήσδε κρατούσης δλως 

5200 'Αποστάτης τις ή τυραννίδας ^έχτης, 
Ούχ ένδρομή τις Ιθνιχής δμαιχμίας 
Όπλα χινούσης χατ^ 'Ρωμαίων χράτους» 
Ού δυσχερές τι χα\ πρόσαντες τφ βίφ. 
Πάντα δ& χαλά χαΐ πλέω θυμηδίας, 

3205 Όρων χράσις εϋχρατος, εύβτηρία, 
Εύθτ^νία πάγχαρπος, Αφθονος χύσις, 
Κα\ γη μέλι ^έουσα χα\ γάλ* άφθόνως» 
Κα\ ^ίος ήσύχιος ευτυχής &γαν. 
ΈπεΙ δέ βίον (χλιπεΤν πάντως £δει, 

5210 Πρ^ χέρμα βίου χράτορα 'Ρωμαΐδος 
Τινά Μιχαήλ στρατιώτην δ:ιχνύει 
Γηραιών άνδρα, παντάτ.ασι πρεσβύτην, 
^Α6ληχρ6ν, άδέςιον εΙς χρατιρχίαν 
Έχ νωχελίας φυσιχής γήρους θ' &μα« 

δϋ5 Έλχοντα σειρ5[ν Ιχ Βυζαντίου γένους, 
Έπ\ βράχιστον τοϋ χράτους γεγευμένον 
Κα\ μηδοτιουν των χαλώ ν πεπρχχύτα * 
Έφ* ου δυας ήχμασε των άριστέω^, 
Των τε στρατηγών συνέσει τ* εύανδρί^ 

5220 Βίου τε λαμπρότητι χα\ τ} τοΟ γένους 
ΚαΙ πάσιν εύδ^χιμος Ενδοξος πάνυ 
Ό Καταχαλώ τούπίχλην χεχασμένο. (4(»), 
Πρ^ς τφδ* Ισαάχιος Κομνηνών γένου,, 
Όστις ά::οστάς πορφυρίδα χα\ στέφος 

5225 Αύτφ περιέθηχεν αντάρας χράτει, 
Κα\ χράτος άδήριτον Ιτχεν είσάπαν. 
Έξίσταται δ& Μιχαήλ χραταρχίας. 

11^1ΑΚΙ0£ Ο ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΕΤ. Η' ^ . 

Αυτοκράτωρ οΐ^ν Κομνηνός δεδειγ μένος 
Ίσαάχιος εύσβενής στρατηγέτης, 
$250 Ού τφ Θεψ γέγραψε τήν εύτυχίαν, 
Αύτφ δέ μΑλ)4>ν χειρί τε ξίφηφόρφ * 
Κα\ τοΰτο δήλον, οΓς έαυτου τ6ν τύπον 
Στατήρι τυιιών δεξι4ν τεταμένη ν 
Έσπασμένην δγραφε γυμνών το ξίφος. 
5255 Ήν δ' ούτος άνήρ, έν κεφαλαΐφ φάναι, 
*Ηθος σοβαρός χαΐ χατωφρυωμένος, 
ΌξΙις «ρδς Ιργα, πυρ πνέων 4ν ταΐ, μάχζις, 
Δραστήριος μάλιστα χαΐ τολμητίας, 
Στρατηγίαν άριστο;» ανδρεία φύσις, 

3140 Ούχ ώμιληχώς πλην προσανέχων λόγο.ς ' 
Χάριτας ο&ί•ς έχτίνων άρχιΟύττ^ 
Της εις τδ χράτος συνδρομής συνεργίας, 
Φροντίδα πάντων πραγμάτων 'Εχχλ/,σίας 
Ένειμε τφδε, χα\ δυειν δφφίχίω; 

5ϋ5 Οίχονόμου τε σχευοφύλα/.^ 6' άμα 
Πρόβλησιν άπέταξε τ) Έχχλησί^, 

(46) €ο.Ι. χεκαυμένο;. Α ]ιΐ5 Γοοίυιη ϋίΓθη$ οι 8αΙΤΐ3(;1α ΓβΓβικ : 
ϊη&αρβΓ Γ6£ίη ευιη ιη&]«8ΐ9ΐ6 βΐ€ίρΙ(Ηΐβ 
ςυχ ηιί(ΐ6Κ)»ιιΐιΐΓ ββηΐιυηι ΐ€£8ΐίοη69• 
Εγ^ο (^ΙοΓίοίυηι Ιρ»ί Ββυβ Γ6[;ίιη6η 
€οη€6β5ϋ ρΓορίβΓ Ιβ(^υιη οΙ>§€Γν•ηΐί&η : 
61 ςυΪΑ (ϋνίηίβ ηοα (1ί$€β(]ο1)3ΐ Γβ^^υΠβ» 
ίϋΰίΓΟΟ Οβυ», ίιΐ(|υ&ιη7 Ιΐϋίο ήηρβΓίνιη 
ρΓ08ρ6Γυιη ΐΓΐΙ)υΐΐ, υΐροΐβ οηηιίροίβηβ. 
^^ιη(}ιι6 Η8€ Γβ^η^ηΐο ηυΗυβ Τ6ΐ.«ΙΙί> βηΐίΐίΐ» 
ηβηιο ΐ7Γ«ηη!(ΐ6Πΐ υβρί&ιη ΑΓηρυΐ! ; 
ηυ]1υ« ίυουηαβ €οη]υΓΛΐιΐΓυιη ιβηΐιυηι 
&Γυιί6 Κοιη^ηυιη ρυΐβ&νϋ ίπαρβπυιη ; 
ηίΙ ιιιοΐ€&ΐυηι »<1?6Γ8υηιν6 ιηιιηάο &ΰ€ΐ<1ίΙ• 
ΟιΓιη οηιηίβ ί«υεΐ8 ρΐβπ&ςυβ ΙοβΙϊΓιφ, 
ΓφΙί ΐ6ΐηρ6Π68» ίΓυΐ'Ιυυη) Γ6ηΠΐΐ&», 

Β >ηηοιι» γΐΙίΙ;ιβ Η οορία Γβηιτη, 
ΐβΓη ιηβΙΙβ Ωαϋΐιβ 61 Ιλοΐβ ΰΙ)€Π'ίηΐ6» 
νίιχ ςυΐ€&) ίυΐίοίια^ οιηηί^6η&. 
56(1 ςυία $υρΓ6ΐΐι9ΐ ίη$ΐ&1)3ΐ ηβΰ689ίΐ88, 
Βοπιαιιυιη ηιΟΓίβη» ίιηρβΓ^Ιοκιη ΟΓβϊΐΙ 
ΜΐνΙίΑβΙβιη ςπβπκίΑΐη α^ιιοιηίηο δίΓαΐίοϋιιη, 
Ββιΐϋΐη νβΙ ροιίυε χνο (ΐ6€Γ6ρΙΐο, 
(Ιοίιίΐβιη, 8ΐ(|ϋ6 ίηβρίυπι «ά ίιηρβπυηι 
8Γ|{ΐιίΐίβ 11911 υ Γ&Ιί ίβιιίοηυβ βίοιυΙ, 
(|ΐιί ΒγίΛΐιίΐίά ίη υΓίκ! ηβΐυβ 6πι1• 
11»€ ϋβςυβίλίο Ι>Γ6ν»8ΐιηθ ίιηρβΓίο, 
•ιιΙηΙ ηβιιιοΗ» (Κκηιΐιη Γβ^πΑΐι» ΓβϋίΙ. 
8υΙ> βο νίΓΟΓΟιη ρ:ΐΓ ΟοΓοίι βι^Γβ^ΊοΓυπ!, 
\)^\\\^Λ ΜίβιιΙία •ΐςυβ ίοπίΐυϋίοβ, 
ερΐ6η<1θΓ6 βίιηιιΐ νίΐφ ΑΥϋΐςυβ κβηβηβ ; 

^ ίΐ!β ηίιηίΓυιη €6ΐ6ΐ)η8 Β^ Ι8ΐι<1ίΐΐί88ίιηυ8 
ςαί €θ|;ηοιη€ΐιΐο ιΐίοΐυδ οβί €2ΐ3€β]ο : 
Λϋβτ Ι8η9ΐ€ίν8 ΰοιηηβιΐΟΓυιη ^βηβΓβ^ 
(|υί ιηαηΊΓββΙβ «ϋ ίιυρβηο ϋβΑοίβηβ 
ρϋΓρυΓΑΐη ίικίυίΐ οοΓοη^ϋίςυβ άηχΊΐ, 
€1 8106 ΜΙο 8ϋιΙ)ίΐ6 Γβ^ιιυηι (βηοίι. 

Μί€ΐ)91β1 8111601 ίοΐρΰΠΟ 86 ΑίΜΐίΟϋνϊΙ. 

Ι8ΑΑ0ΐυδ 00ΜΝ£ΝΙ]5 ΑΝ. Υ1Ι1, Ι1ΕΝ5. Υΐ. 

Εγ^Ο ίΐηρ6Γ«ΙΟΓ ρΓ0€68βΙΐ €01110611118 

1)6ΐϋ ίοηίεβίιηιιβ <1αι Ι888ΐοίθ89 
ίοΓίιιη^οι 80210 Π64ΐΐ8ςα«αι 1)60 ΐηΙιυΐΜΐΒ, 

8(;ϋ 8ίΙ>ί 108{ί8 1)Γ;ΐθ1ΐίθ4υ6 608ίΓ6Γ0• 

Μ <ΐ6€ΐ&Γ8νίι« εοαι 8υυηι Ι7ρααι 

8ΐαΐ6Γ6 60(1608, ρΓΟίβΟΐ^ΟΙ (ΐ6Χΐ6Γα01 

*^ 6η8€ςυ6 οο(1ο «ηιΐλΐίοι ίθ86ηρ8ΐΐ. 
ΕγδΙ 1116 νίΓ, ο( 8αιηαι«Ιίιο 4ί€ΑΜ, 
ΙΙ10Γ6 86ν6Γ0, &(1(1αοΐο βαρ6Γ6ίΙΐο, 

ΙΟίρίβΓβ 0ρ6Γ8, 120608 ίΟ ρΓ»Ιϊί8, 
»υνΐ8€ί 801100, 801008118 018X1016, 

Ε2Γυ§;ϊυ8 (Ιυχ, ιΐιΐπΐο οοτάβ ρΓ»ϋίΐ08, 

Γθϋί8 ϋ116Γ8Γ0ηΐ, 86ΐ1 130160 8(0(Ιίθ8Η8. 
1ϋε.ρ8ΐΓί8Γθ1ΐ(6 (]65ΐΐ8ΐη {ΓΑΐίΐΗΙ Γ6Γ61608 
ςοϊ ί>ΐ1)ΠΟΐρ6ΓΐθΙΟ &(ΐ600ΐί ί»ν6Γ»Ι, 
€Ιΐη6ΐ3Γυ01 ϋϋ Γ6ΓΜΙΙΙ ΕθθΙβ8ί» οογχοι 

ΐΓΐΙ)θΊΐ, 61 (ΙοοΓοοι 8ίηιοΙ οΟίείοΓοοι 
α*οοιιοιηί νίιΐ6Γιο6ΐ βΐ ^66νορ|}^1βΰί9 

ΙΤΟϋΟΐΙί ρθΐ68ΐ8ΐ€ΙΟ Εΰ€ΐ68ίΐ6 (ΐ6<1ίΐ; 131 ΕΡΠΚ/ΕΒΙΙΙ 

ήυβΒ Γ68 8υίΙΡ»§!θ Τ€%\$ Οβ1)«1 ΑΙ1462; 

0βΙη<ΐ6 δ€γΐ1ΐΑ5 Γιηηοοιοβςοθ »££Γ<ιίϋίθΐΐ8 
1)β11ο νίοίι ; ί11θ8 ρΓ«ΙΙο ίΓ»η||;^8, 
1115 νβΓΟ ρο6ΐυ1»ΐ:ιηι ίιηρβπίβηβ ραεεπι. 
Εγ^ο ευιη νίοΐοΓ 1)€ΐ1ο ΓβτβπβΓβΐυΓ, 
Ιοοο Η(Β8ΐ3Β ςυοίΐϋΐιι Οϋί ηοοιβιι ΐΛ)1)ί(ζο 
Ιι{6πιβ (Ι«8βίνί6ηΐ6 Ιβηίοπυηι 8ΐ»ινίΐ• ' 
νβηιιη 068881116 ηί?6^ 8υ1) ςαβΓουιη Μϋ 
Γ8Πΐ05Ί88ίιιιαιη» βΓ8ηιΙύΐη 61 ΐαβοϋίαιη, 
οαιη ορίίκη&ΐυηα €0ΐη1ΐ8ΐυ 6χ8αΓ 
Γθ§ίο ρΓΟ^ΓβίΙΊβηβ η6ΐηρ6 ΐα1>6ΐ'η8€(ΐΙο« 

ϋΙ)Ί ίΐΙ 001151 Γιο 116^0118 6Χρθ(Ιίν6Γ8ΐ : 

οϋΐη 6006 8υ1>ίΙο ίΓ8{;0Γ 0ΐεΊΐ8ΐιΐ8 
Γβ^οιη 6]υ$(ΐυ6 8θθίθ8 ϋβ (ΐυοΓου 8ΐυονΊι, 
ίρ88 αυιβιη νυΐ58 Γ&άίοίΐυβ οοΓΓαίΐ; 
81 €χ88Γ ποοβιη εαηα οοΐΐΐΙΐ8ΐυ βίΤυ^ίΙ. 

008111 οϋΓΟΠΙ ΚΓ8165 ϋθΙ)Ίΐ88 II Ι 1)60 Γ6(1ΐΙθΓ6ΐ 

Γ6(;Ίο Ιη ραΐαΐίο Τΐιοεί» αροδίοΐίοχ, 
(6]υ8 6ηΊιη Γ68ΐο ύίβ νΊΐ8Γ;ιΙ ίαΐυιη) 
ριιΙοΙιβΓΓίιηιιιη (ΙβΙιώΓυηι 6ΧΰΊΐ8νΊΐ• 
Ιίϋίο νί5υ8 651 τοηαηΐί ίιι βηςυ&ιίδ Ιοοίδ 
αρ6Γ ηιβ^ιιυδ, ΙιΟΓΓοηιΙυδ, 6χ&6ηί8 ()οιιΐί1>ιΐ5| 
ςυρπι Οχ$'άΤ 6ΐΐ86 δίΓίείο ϋαιπ ρ6Γ564]υϊΐυΓ« 
ϋΙο 86 ηιηιίβ ΟυεΓώυί» 8υΙ)ΐηΰΓβ6Π5» 
5μ€0ΐ3ηΙίυηι 8υΙ)Ίιο ονΒΜυΙΐ οου1ί$• 
Τιιιιο »ί!ΐιιΐ ΓαΙιιΓιηίδ νοίυΐ ΐοΐΗ ριτείΐυιη 
ίιΐιροΐΜίΟΓΟίη Ιιυιηί οοηοί(ϋ886 5ΐπι1ϋηι, 
8ρυιιι.ΐ5 0Γ6 &|;βιιΐ6ΐιι, 1160 ]8ΐη 3ΐί4]υίιΙ 
ίΜΐ«>ΙΙί^οιιΐ6ΐιι 84ΐη8ίΙ>υ3; ϋοηεο ραυίαΐυηι 
η;οη!6 ΠΌορία, ΐΓ8<1ί(ϋΐ ίηψβππιη 
ΟιιοβΓυηι ϋοη$ΐ8ϋΐίηο ίαιήϋία παΐο. 
Ιβ 8υΐ6ηι ραυροΓουΐΒ ίιιι1ιι1ιΐ8 ΐαιιΐ(-α 
8<1 ιιιοη88ΐ*ίΓίυιη Βΐυιΐίί 5β οοηΐιι1ίι« 
αίςαβίΐ)! Γοϋςυαηι 6Χ6{[ίΐ γ:ΐ8ΐη 

ρυΙοΙίΓΟ Γ6€6ϋθΠ8 ρΓανΟ νίΐΧ {;606Γ0• 

Ιΐίο ΐ5Γ»ιιηιιΗ8 οπηιοιι οΙ>]ίοί6ΐιΐίΙ)υ8^ 
Νοίιιί, Γθ5ροη(ϋΙ| οοιιβΟΓνο (Ιίυ οΙ)!>θ(ΐ(ΐί, 
ςιιΐ ηιίΙιΊ ϋβϋίΐβιη βΓ.αίϋΐη- ηοιι γ6Γ6γγ61. 

€Ο.Ν8ΤΑΝΤΚΝυ8 ΟϋΟΑδ ΑΝ. XII. 
Οιιιΐι Οαεαβ, υΐί ύη'ι^ ίηιροηϊ Ιι»1)6ΐΐ88 
οοη'ίρυί556ΐ ίϋοίΐο βΐ 1»ϋθΓ6 ιιυΙΙο, 

ηοΐ3ΐΐ68 ηΐ|}1ΐ08, 8ίϋ)1ΐ1 61 ρΐ6ΐ»6ΐ05^ 

8(1 ιΙί{;ηΊΐαΐ68 6χιιιϋΐ 8υΜΊϋΐο8 ; 
ν^^ Ι>οιιυ8, ρΊϋβ» ιηαηβιιβίο ίιΐ((6θίθν 
ιηίΙΪ5, ΐΓαπ(}αί1ΐΗ8, 8υί>(ϋΐί8 1)6Π6νο1υ8• 
ΓΟβίιΙβ ]ιΐΓί8, ]ϋ(ϋΓίθΓυαι Ιαηχ ςυ^ιίΑΐ» : 
ΐ,;ιιανυ:ί 0!6ΐ6Γθ(^αίιι 8ΐ4α6 80οογ8 ; 
<Ί Γιυ^ί (|ΐιϊϋ6ΐιι 1ιθιιπη68 ϋί1ί|{6η8, 
5ΰ.ΐ ΐΗΐ>υΓαιΐ8 αυπ αϋ8ΐ»Γϋο αηΗ)Γ6« 
ιιιϊιιυΐιΐ8, 8οη1ΐ(1υ8» Αΐίηίιηίβ Κΐ0ΓΪ8 ίιιΙιίΜβν 
Νιπιρο ρΓ^ΌΪρυιιιυ οο11ο€ΐιΙ)8ΐ βίαϋίυιιι 
ίι1ΐ|ΐΐ(: (]ϋοΐίϋίυ βοϋυΐο ουΓ8ΐ)8Κ 
ιη μΙυπ5 ϋοιηίιιυ» βοΓοΙ ροουοί»!» 
5ρΐ6ΐκϋ(1ϋΐιι 8υπ οοιιςβΓβη» 11ΐ68ΰ^υΓαπι 
οι |$Γ8νβ ροηϋαβ 8Γβ6ΐιιί ίιιηαΊη6ΓΚ 
Λα^6ΐΐ(1ί8 ι^ίΐυΓ 8οηυί8 Γ6(1ίΐί1>υ8 
ΐΓϊΟαίβ ρυΙ>1ίοί8 8ΐ<|ΐΐ6 ν6θϋ$8ΐί1)υ5 
ΐπί»ΐ;ι1>8ΐ ίιηρ6η8Ί88ίιη6 61 ν6Γΐ)0 61 οροΓβ^ 
οικμιβ Γοι^οοΐρίοπϋαΒ Τ6η8ΐία (1αΙ)3(. ΟΗΚΟΝΟΟΚΑΡίη 132 

Α Πρ6 νου βαβι^Ι τήν& δρ^ν άνειμ^νην * 

Κα\ χατά £χυ#ΰν Ιχβτρα'Μνσας χα\ ΟΟγγρων 
Ήττησι * τους μ^ν χατα^αλών Ιν μάχΛίζψ 

δ250 Σπονδάς δ' ΟΟγγροις Εθηχεν έξαΐτουμένικς. 
Νικηφόρος γουν άνΟυποστρέφων μάχης 
Χώρφ Αοβιτζώ Μυσ(ας χεχλημένφ 
Χβιμώνος ώρψ ηηγνύει σχην^^ν φέρων* 
Ύπηλθβ δΐ δρΟν, νιφετου πεκαυμ^νου» 

5255 Συν τοις μεθ' αΟτου προχρίτοις γ€ρουσ{ας 
Πασών μεγ{στην χα\ πολύχλωνον ξένην * 
Σχηνή; προελθών τής βασιλείου τι^τε 
Οδπερ συνεστώς ώμίλει δεδογμένα • 
βρους δ' έξαπίνης χα\ βοή τις συμβατά 

5200 Τοΰιον μεΟισι^ της δρυ&ς τους τ' έν τέλε»* 
Ή δ' αύτίκα πέ πτωχέ ν έχ ^ιζφν δλη, 
ο Κ.α\ βασ-λευς πέφ&υγε συν άλλοις μόρον • 

"Οθεν χαριστήρια τφ θεφ θύων 
Έν βασιλείοις Ισαποστόλψ θέκλη, 

5205 (Μνήμτϊ γάρ αυτής έχζιδράσχβι τ6ν μόρον) 
Κάλλιστον ανήγειρε να6ν έχ βάθρων, 
θηρώντι τψδε πρ6ς στενού που χωρίοις 
Συς ώπτο φριχτό; χα\ ρίγας χαυλιόδους, 
'ϋν ί^ν διώχων Ιππότης ςιφηφόρος• 

3270 Σ•3ν δ' ύποδΰντα χυματούμενον σάλον 
"Ο^ίώσιν άΟεατον είναι παντάπαν. 
*β; αστραπής δ' άλματι βληθέντα λόγος # 
Ιΐϊσειν κρατούντα πρ6^ χθόνα ιταραυτίκως 
Άφρ^ίν τε του στόματο; έκπτύοντά πως 

5275 Και συνιέντα μηδοτιοϋν μηδόλως 

Μικρόν δ' άνανήψαντα δούναι τδ κράτος, 
Τψ φύντι Δουκών έχ γένους Κωνσταντίνφ• 
Αυτόν δέ τριβοινιον ήμφκεσμένον 
Μονξ προσελΟείν εύαγει του Στουδίου, 

5280 Κάκεΐ τδ λοιπόν του βίου διανύσαι 
Καλώς άνασφήλαντα της καχεξίας, 
ϊυραννίδος δ' έφασκεν αΐτιωμένοις 
Ότι τζερ, "Ωκνουν τώ συνοιχέτ^ τέως 
Τπηρετών εΟ εικότων μή τυγχάνειν. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΔΟΤΚΑΣ ΕΤ. ».• 

5285 Έπε\ δέ Αούχας, ώς ίφην, ούταρχίας 
Άπραγμόνώς Ιτυχβ χα\ χωρίς πόνου, 
Πολλϋυς γερουσίας τβ χα\ των συρφάχων 
ΕΙς υψος άνήγαγβν αξιωμάτων • 
Άνήρ αγαθός, βύσεβής, πράος φύσει, 
β 5290 Χρηστό:, γαληνός, ευμενείς ύπηχόοις, 
Γνι&μων δικαίου κα\ δικών ζυγοστάτης • 
Γνώμην δέ νωθρός νωχελής τβ καβάτταξ, 
"Ανδρας ϊραοτάς αρετής στέργων πάνυ, 
"Ηττων χρυσού δέ χρημάτων αυ έχτόπως, 

5295 Ματαιολοιχός, δυσγρίιβιστος χα\ γνίφων, 
Άνώτβρον σιιούδασμα τιθ•1; φροντίδος 
Σχολής τε πάσης ήμίραν έξ ημέρας 
Πώς χρημάτω*^ γένοιτο πολλών δεσπότης, 
θησαυρόν άβρόν ήρανιχώς χρυσίου 

5500 Άδρόν τε σωρόν άπλετων αργυρίων. 
Τοίνυν έπαύξειν εΙσφοράς ετησίους 
Δα^τμούς ΐε κοινούς δημοσίους δ* αΟ φόρους 
•Έσπευδε χα\ πράγμασιν άε\ χα\ λόγοις 
Σφας ώνίους δρών χρημάτων ήρημένοις \Μ 0Λ5ΑΗΒ8. ΪΜ 5505 ΊΙ χα\ τ•λών«ΐ( βυλλογήν τήν των φόρων 

Ίίνι^μάίς Ιί βαρβάροιι άντιθέτοις 

Ούχ λχιτ^γβίαις ού^ 6κλ(τ«ι; χα\ μάχαις 

Όγάπ* &ν€(ργιιν Ιξ £χρα; γ< ΙβιλίβΕ;, 

^10 *Αλλά χ(»>9αργυρφ τ< δώροις άφθόγοις 
Φιλοφροσύνακ Χβ\ «ιμαΙς ύικρτάται^ 
Σφόίς ή{ΜροΟν Ε«π•υβ< πραβνβιν χράτβι * 
Κ&χ τ•νΓ έφα Τωμ^ΐδος χωρ{« 
ΈφΟβρτο ηλιΖντα 6ρ«9θτητι Βαρβάρων, 

5515 "Αστη δ* ύπέσχον αύχέν* σφίσι ιιά).ιν 
Χώραί τβ πολλλί 'Ρω2Ααΐχα\ χα\ π^λιις' 
'επχ^/βν ούχ ήττον βέ χαχώς συχνάχια 
Μέρη βυτιχά «τρατιοίς απουσία* 
Οϋζων γάρ Κθνος Ιχ 2χυθώ/ π^ριβτρίων 

5^£0 'Ιατρον διαβ&ν μνριάριθμον στίφος 
^^ φασιν έξήχοντα χιλιοστύε^ 
Θρφχης έπήει Μακεδονίας ορούς 
Δ|ΊθΟν, λεηλατούν τε χα\ xαταΦτρ^φον, 
'ϋ χαΐ «ροηλθβ μέχρις αυτής Ελλάδος • 

5525 Πέρας άπαν άφθαρτο μιχροΰ Βουλγάροις, 
βεου σνναρήγοντος αΰτοϊς ύψό9εν. 
Τέως δ-άναξ έξειαι χατά Βαρβάρων 
Τα!ς παρά πάντων μέμψεβιν ώρμημένο^, 
Άγων μεθ* α6τοΰ ατρατιώνις πρ6ς μάχην 

2(350 Πρ^ τοΙς έχατ^^ν πεντηχοντάδα μ(αν * 
*0ς τάς φορητάς οΐχίας χαΟιδρύει 
Έν τοΙς πρ^ τειχών χωρίοις Βυζαντίδος 
01 Βαρβάρων βλεΟρος ήνώτιστό οΐ * 
Έφ* 0^ χλ^νος γης αυνέβη φριχαλέος 

3555 Δι" οΐ» χατηρείπωντο ναο\ χ«\ δόμοι, 
Έλληνιχός τε βωμ^ς &ν τ^ Κυζίχφ 
Κάλλιστον έργον χα\ θέαμα τι ξένον 
Πέπτωχενείς γήν χατα9εισθε\ς τφ χλΰνφ. 
£εΐΓρ6ς δ• να&ς Πατέρων θχηγόρων 

5510 Έν Νιχαία σέβειατο χα\ διε^^άγη• 

ΟΐΙτος λόγους Εστεργε των άλλτον πλέον, 
Άχρφ λιχανφ τώνδέ περ γεγευμένος, 
Κα\ τους λογίους ή ν τιμών τ• χα\ σέβων 
Κάχ των λόγων Ιφασχεν ούχ ήττον Οέλειν 

5545 "Ώ βασιλείας γνώριμον χαθεστάναι. 

Οίτος τδ βιονν (χμετρών λείπει χράτος 
Τέχνοις έαυτοΰ ανζυγφ (Ιασιλίδι, 
"Εγγραφον δρχον τήσδε πρ\ν δεδεγμένος, 
ώς ούχ δμιλήβειβ δευτέροις γάμοις * 

5350 *0ν εΐ; φυλαχήν ποιμενάρχ|} χβιρίαας 
Βίον τ>)Ί άνθρώπινον έχλείπει μόρφ. 
ΡΙΗϋΑΝΟΣ Ο ΔΙΟΓΕΝΗΣ £Τ. Δ' ^. 
Α^τη γι μέντοι τόνδε λαβουβ' Δπ^ 
Τψ Διογένει Τωμανφ συνιζύγη 
Κα\ χράτορ* αύτ6ν άπέφηνεν Αύνόνων, 

5355 "Ανδρα στρατηγ^^ν άπαράμιλλον, ξένονι 
Άρήΐον, χρ&τιστον Ιν πάιαις μάχαις, 
βριαρόχειρα χα\ μαχη^ν γεννάδαν^ 
^ϋϋο; σοβαρών εμβριθές χεχτημένον, 
ψ^χής τε παράστημα πλουτοΰντα μέγα, 

556υ Άνδρείον δντως χα\ σθένος ^ωμαλέον. 
Τρόπους τε χρηστ&ν χα\ βεψ πεφίλμένον 
Προχινδυνεύειν προφρόνως ήρημένον Α Ουίη βΐΐ^ιη ραΜΙεληΙβ βχλΰΐίοηβπι 
ρ3€ΐ& ηΐθίχβιΐθ, αΐ ιΐίιΐηαβ, Ιοο1)3ΐΙ. 
ΙζίΆ 1>«Γΐ)&Γ0Γ0ΐη ρΓοχίΐΒοηιιη ίηοαηυηι 
ηβ(|ΐΐ3<|ΐι&οιι «Γηιίδ ηβςοβ νΐηυΐβ ΜϋοΑ 
ΑΓ€«Γ6 βοϋιυβ ίαίΐ ο5 ιιΙαιίυΐΒ ιηβΐυπι , 
ί^Γ(1 νί ρβ€υιιί9Β 61 (Ιοοίβ •ΐΜΐΐΜΐαηΐί1)υ«, 
Ιίαικϋιϋβ ι((|α6 ΗοηοηΙ>α8 8ΐιρΓβιηί«• ^ 
1)6ηβνο1θ8 ΗΙΐρβΓΙΟ »ΙΐΙ()6ΐ)»Ι Γ«45ΐ€τβ« 
Εγ|;ο βοι»«ιια Ιη ΟΗ^ηΐβ ϋίΐίο 
ΒιγΙ)3γο ίιιουΓεα ΐ3ΐ)0Γϋνί( ρΐυηηιβιη; 
ίΐϋπηιι αΓ€€» ]υβυιη 8υΙ>ίβΓα»(, 
ιηυΙΐ«ι<ιυ6 Ιο€α ιΐΓΐ)6β<]η6'ίηιρ6Γίκ 
Μβηυο ηιίηοη ρ2Γιβ1>«(υΓ (Ιαηιηα 
0Γΐ>ί$ ουοήΐουβ ιιιίΠιυιη αΐιββηϋα; 
υκί βηίσι 8€^ιι)x 1<ΐΓί «οεοί:^, 

Β βυνιο ΐΓ3]ο€ΐο €υιη ίιηιηεηδο ηυιηβΓΟ, 
ηίΐιη ηο继!η(8 ιηίΙΙίλ ί(Π8$6 ίαιη^ μι, 
ΤΙΐΓ8€ίλΐΐ) 1ΐ)€ΐΐΓ$3ΓυηΙ 30 Μ30β(Ιοηί3ηι, 
οιηηί 6χΐ«Γηιίηϋ ^βηβΓβ ΜΒνΐ6ηΐ6$, 
€ΐ ίρβαηι 6Γ3Βοί2πι υδςυβ ρ6ΐιβΐΓ3Γυηΐ* 
56(1 άβιιιυπι ουηοΐοβ ΒυΙ^&Γί 06εί<ΐ6ηιιιΙ, 
Νυιηίηβ εοΒίίΐυβ ΐρδίβ αυχίΠ^πΐβ, 
ΙηΐβΓΪπι ΟχεαΓ ιηονβΓβι ίη Β3γΙ)3γο8 
οηιηίυιη οοηνίι ϋβ όοιηο ρΓοίΓπβυδ, 
86θυιη &ά ΜΙιιπ) εοιιβοΐβικίυιη (Ιυεβηβ 
1)αυϋ'ρΙιΐΓ68 οβηΚιη ςιι!η(}υ»{ίηΐ3 ιηί1ίΙ68« 

Εγ^Ο ΙβηΙοΗίβ ίΐ]}ρ6Γ3(0Γ 0X18 

ίιι 8υΙ)ΐΐΓΐ•3ηί8 Βγζ^ηΐΐί Ιοεΐ8^ 
11>ί ίηΐ6ΐΐ6χί( Β3Γΐ)3Γ0Γυιη οχιΐβιη^ 
£. 111ο Γϋ^ΙΙλΙΐΙβ, Ι6ΓΓΧ πιοΐαβ ΙιΟΓΗιΙαι 
ιηο1ΐ3 (ΙεΙυΙΐΓβ ρΓοηιίΐ Αΐηαβ (Ιοιηοβ ; 
ΐΓαςαβ 6ι«ΰ3 Ο^ζΐΰβη» ιΐΓΐ>ί8, 
οριΐ8 ραΐ€ΐΐ6ΓΓίηιιιιη βΐ γίβα οιίπιιη, 
Ιιπιηί (Ι6]6€ΐ3 ίηευΐιιιΐΐ, (6γπε (Γβοιίΐα. 
ΤβιηρίΜΐη ςυΐιι ηΊ3η) (ϋνίιιοΓαπι ΡαίΓυη 
Νίο£ΐΐ3 ίη ιΐΓΐι• Γθΐΐ€α8$ιιιη ϋίββϋυίΐ. 

Ουΐ'38 ρΓ!Β €»ΐ6η8 1ίΙΐ6Γ3$ €φ83ΓίΙ>(Ι8 
(Ιϋβχϋ, 8ΙΙΙΙΙΙΙΗ8 <11Ι88 ΙβΙ^Πβ 3ΐΙΐς0Γ3(, 

3ΐ(]ϋ6 6ηιϋίΙο8 Ιιοιηίηβδ Ιη ρΓΟΙίο 1ΐ3^ίΙ, 

86(ΐυβ ϋί€6ΐ>3ΐ 91 1ίΙΐ6Γ13 ΙΠβΙΙβ 

ςαβιη λϋ ίιηρβηο Ιΐβπ βίοηοβυιη. 
Ι& Γ310 υΓ^βηΙβ, ΐΓ3(1ί(1ίΙ ίιηρβπιιηι 
ΙίΙβηβ 8υΐ8 Γ6||;ΊηΦςυ6 €οη]υ£[ί, 
]υΓ3ΐ•ιιι ρΓΐυβ ίΐιΐβιη 3ΐ> 1ΐ36 6χΊ£;6η8 
]) 86ουη<)9• ηιιρΐί38 Ηαυιΐ 86 ρείίΐυπιπι : 

ςυ3 8θ1ΐ6(1»^3ΐΓί3Γ€ΐΐϊ€ €Φ83Γ ΙΓ3(1ΪΙΑ, 

Ιιυαιιιι» νίι»: Ιβηηίηυιη ίιηρο&υίΙ. 

ΚΟΜΑΝυδ ΒΙ00ΕΝΕ8 ΑΝ. ΙΥ, ΜΒΝ5. >'1. 
€αιιι 810 Γο^ΐηα ίοΓοΙΙίββϋΐ οοη]υ{;6ΐΗ, 
Οίο^βιιί λοιηαηο (Ιοίηϋο ηυρβίΐ, 
Ιρβίςαο Γ€(|ΐ3ΐη (]ί§[ηίΐ8ΐ6ΐη οοηΐυΐίΐ• 
Ειαΐ 18 8υιιιηιυ8 6( ίιιτίοΐιιβ (Ιυχ, 

ίθΓΐ)88ίΐΙΐυ8, ίΐΙ ρΓΧΐϋ8 ΜαΠΟϋΙ 8ρΪΓΑ08, 

ιιΐ3χΊιιΠ8 τίιίϋυβ 3υ(ΐ3θί3ςυ6 ροΙΙοηδ, 
βοτβΓίβ ιηοηϋαβ £[Γ3νΐ1)υ8(ΐϋ6 ρτχόΙίΜη^ 
«ηίιιιί ςυοςιιβ (Ιοϋϋαβ ρπ^ϋίνοβ, 
νίΓ νοΓο 8ΐΓ6ηυυ8 3ΐ(ΐυ6 ρβοΐαβ ν•ι1ί<1υηίΐ, 

0ρΐίΐΙΙ3 νΐ13 61 1)ϋΟ 2Γ3ΐΪ5$ίΐΜ3 ; 

61 ςυί Κ1)6ΐΗ6ΓρΓ0 $υΙ>]6(.ιί8 ρορυ1ί8 1.15 ΕΡ11ΚΛΜ1Ι ΙΙυ]ιΐ8 ϋίν6Γ$2ΐ5 ουιη Ιΐ03ΐβ ριιςη»3, 
νκίοΓίαυ, ρ&Ιιΐ7:ι$, 61 βίΓβηυίΙβΙθβ, 
. €36ΐβΓα ΙιοηββΙα Γαοΐα νβΓΐ)ί8 ύΐίχνβ 
βυπιιηαπο ίη ορβΓβ α4ω(Μΐοιη (ΙίβαΙβ. 

- Ι8 0θηΐΓ3 1ΐ03ΐ6β ρΓΟίβΟΐΜ» Β^ΓύΑΓΟβ^ 

Ρ« Γ5&3 νίϋβΐίοβι, ^υί 1^9ί ϋηίιίιηλ 
€ιϋ€ί3ΐη 61 ΡΙια)«ί€6Β<ΐ6νΑβΐαϋ8ΐι(, 
Οπβπΐίβ ιιγΙ>68 Γίΐρΐυί ρΓ«ϋ«ςυ6 Ιι^ϋεϋαη!; 
€ΐιη) Ιιίλ, ίιΐ(|υΑηι« {πνί οοιι&βΠο ρπΒΐίο 

εβρίΙΙβ 681 8 Β8γΙ)8Π8, 1ΐ6υ ι νίΓ 81Γ601ΙΙ18» 

νίΓ ςυί Ιΐ08Γι1βδ ΐ6§ίοη68 ρΓ08(6ηΐ6ΐΜ(, 

11011)8111 ίηιρβΓϋ οβρυΐ 61 ϋβΓβιΐδΟΓ. 

Εγ^ο 8(1 Ρ6Γ8αΓυιη Γΰ^βιη νίιΐοΐΜ ΐΓβΙιΗαΓ» 

86(1 €8ρΐίνθ 1ί€6ΐ 8181Ι1, »8€ΐυ8 68ΐ 

1)6ηβνοΐ6ηΐί8αι ρΙυηιιΐ8ΐη βίςιιβ οϋΓβιη^ 
Ιιιιο 61 ΙιοηοΓθ Γβ^ίο 6υ1ιυςιΐ6 681 Ιΐ8ΐ>ίιυ8 
6§Γ€£ΐο 6Χ6πιρ1ο 8ραιΙ Ρ6Γ88Γαιη (Ιοιιιίιιαιη 
ΑζΑηβιη ϋΐυιη Γαπια ε6ΐ6ΐ>6ΓΠΐηυαι, 
» II 1(110 61 ν6Γ5ί8 ιαίϋΙ>ιμ υΐί δοΐίίαιη, 
Η'ΐηί 3ΐη8ΐθΓ6ΐη, ηοαιιηιβ οίαπ οιιρίϋαακ • 
Ουιη οΐίαιη βρίβηϋίϋο ηαοχ ία)ρ«ΐΓ8ΐο ιβϋιία 
ϋπιη €»|>ΐίνί8 (ΙίιηίΐΐίΐυΓ 1ιοηοπϋ66# 
δϋ(< €011) Κοιη8ΐιί ίιιιρβηί βιΐ68 8ΐΐΙ{;ί(> 
νιΊυΐί 6χ 8υιηι»8 Ι6η]ρ68ΐ8ΐ6 ίηοοίυιοίδ 
ίη ροηυιιι Γβ^ηί βοΊ Ιυΐυιη νβιιίοηβ, 
ίΙ)Ι ηβυΓί'Αβίυιη, ο ύιη ίαϋ Ίηνίϋία Ι 
ίβείι, 6ΐ 0€υΙί νίνο βυηΐ 6ΐ6ρϋ\ 
8ί€ χ^βΓ βΓ^ο ϋ1)ϋΐ ίιι ίιΐ5υΐ8ΐη 
ν«:υί 000160 ρπιο») ρΓθχίιιΐ8ΐο Βγζ.ιοΙίο, 
ίο ςο3 18 οΐίοι ιηοοα816πυοι 8ΐΓυχ6Γαΐ ; 
ίΙ>ί<)οβ ηιοπυηδ Γβςοίοιο ΐ8]}θΓυοι Η8ΐ)υίΐ. 
ΙιΙο Γ6908ηΐ6, Βΐ8€ΐΐ6ΓηοΓυοι (ύοιρίοιη 
ίιΐ8ί£069 Ααυιΐ08 β&μ Αϋδοιοριοαι Γα6Γ8(. 
ΜίαΚΑΕΙ. €0Ν&ΤΑΝΪ1Ν1 ϋυΟΑΕ ηΐ.1ϋ8 δ1\Ε 
ΡΑΚΑΡΙΝΑΟΕδ ΑΝ. VI, ΜΕΝδ. VI. 

ΟΰΠΚίο Β1ί€ΐ)86ΐ| νοΙ^Ο Ρ8Γ8ρίη8668, 

Οοα8ΐ3θΐίηί 01ίυ8 ίιηρ6Π0ΐη 8(1Πι, 
ΐι>£6οίυαι Ιονβ, (1ί58θ1υΐυιο, βΙοΠιΙαηι, 
•βοαναιη 61 ίηβρίοιη 8(1 ΙοιρβΓίοιη, 
ςιιί 06 ρΓίν8ΐ8οι ςοί(ΐ6ηι Γ6η) βυαιη £6Γ6Γ6« 
οβϋυοι ίοιρ6Γϋ ρυ51ίϋ8ΐη ν^ΐβΐ)»!• 
Εΐ|[θ ευιο οίΙιΠ ίπυ^ί 8θίΓ6ΐ 8|;6Γ6, 

»ϋΙ$1ΐ3ΐ>6088 ίΐΩρ6Πί €0Ω)ΙθΊΐΐ6Ο8, 

18 86 €001 1ία6η3 ςΟΟίΜίβ 0ΐ}ΐ66(8ΐ)8ΐρ 

χιΐ6ριί8ςυ6 5ΐο1ί(ΐ6 οα'οραΐίοοί1)α8. 

ϋ)Ι3Γ6 Γ(*8 ρ0ΐ)1ΐ€:ΐ 1^ιΟΓ3^6 6(£ρίΐ, 

ίθφ6Γϋςθ6 1Ι3νί8 ρβΠ€ΐίΐ8Π, 

116 8Φνί8 ΙΠκϋβ 30 1610ρ68ΐ 311008 

ίΐΐ ΑΐΙΐρ1ΐίΐΓίΐ68 1)ίΙΓ3ΐ1ΐΓυ 10ϋΓ£[6Γ6ΐυΓ. 

Ν;ιιοςο6 οΐ ί6Γ0€68 Ιΐΰΐΐυο: ίυΓ6ηΐ68(|06 
ιιοοηυΐΐί (]υ€68 ϋυρίϋΐ Ι^Γ3ΐιοί(1ί5 

η»ν6ΐΟ Γ6ίρθϋΐ€Φ Ιΐ3υΓΓ3^3αΐ (16(Ι6Γ00(• 
ΝΰΙΙίρΟ οι Γ6€υθ(1ϋ 63ρίΙίΙ)08 1ι^(Ιγ3, 
810 3ρ08ΐ3ΐί€ί ρΓ0(1ίΙ)30ΐ (1υ068• 

Ρποιυ8 Βο86ϋυ8 ςυί(]<ιοι Γ6ΐ)6ΐΐ3ΐ, 

(Ι6ίΐ1ί]6 €<Ιί83Γ, ΙυΐΟ ΝβδΙΟΓ ν08ΐ3Γ0ΐΐ3 ; 
βχίο ΝίΟβρΙΐΟΓϋδ 3$ΟΟΙθίθϋΒΓγ00θίΐ18, 
(]ΐΐί 6Χ ίΙΙΐ18ΐΓϋ}|Ι8 6Γ31 0ρΐί(ΐ13ΐίΙ)0$ : €ΗΒΟ?ίΟΟΗΑΡΙ1ϊ 136 

Λ Τιεηκ<5ων Λρςβτα' χ9Χ ο^ι^ΔΥευμάτων • 

ϋνϋ τοις κατ' έχθρΰν ουμπλοχί; « κα\ μ&χα;, 

33€5 Νίχας, άριστβ(ας τβ, γενναίου; ΑΟλοο;, 
ΚαΙτ&λλα χβιλών ιΚίρα^Μ^ι λόγφ 
Εργώδες έστι αυντομί^ χρωμένοις. 
Οΰτος χατ* έχθρων έχσ^ρατβυσας Βαρ6&ρών 
Οβρσών χαχούντων %ά «ρόσοιχα χωρία 

5370 Τά «ρ6ς Κιλιχί^ «β χα\ «ϋ Φοινίχη 

Αεηλατουντων χοι\ πάλεις χάις χαθ' "Εω, 
Κα\ συ^^αγείσης χαρχ^ράς άμφοίν ράχης, 
Φευ φευ Ι Ιάλω ΒαρΜροις ό γεννάβας, 
*0 πάντα λαμικρ6ς^ δ χλονων έχθρων Γλα;, 

5375 Ό *ΡωμαΙδο; ήγεμών χα\ ηροστάτης * 
ΉχΟη τε Περσάναχτι δεσμώτης Αναξ * 
Πρ6ς δ* αΰ δορυάλωτος, άπαχΟεΙς δ* δμως 
υ Φίλοφροτύνης χαι θβραικεΕας δ^ς* 

Τιμής βασιλείου τβ χα\ δόξης πάλιν 

5380 Έτυχ« χαλως Λρ6ς χρατοΰντος Περσίδος 
*Α(άν έχε{νου του κεριθρυλλουμένου 
Άνδρδς μετρίου τδ φρόνημα χα\ λόγον 
"Ισου τ' έραστοΰ φιλοτίμου τους τρόπους • 
Επανόδου δ* έπειτα λομπράς τυγχάνει 

3385 Σϋν αίχμαλώτοις απολυθείς έντίμω;. 
Έπειδ" έπανέ(ευξεν ε{ς *Ρωμαΐδα, 
Έπανασωθε\ς ώσπ€ρ έχ τριχυμίας 
*Ως εΙς άχλυστον λιμένα χραταρχίαν, 
Ενταύθα ναυάγιον, & δεινού φθόνου ! 

5390 Έτλη στερηθείς του φάους των ομμάτων• 

ΟΟτω δ* Ιχων άτεεισι πρδς χαλουμένην 

Πρώτη ν γε νήσο ν πλησίον Βυζιντίδος• 

^ Ένθα μονήν ήγειρεν οδτο; έχ βάϋρων, 

ΚάχεΙ τελευ:ςί σαββατίσας των τιόνων* 

3595 Έφ• οδ Βλαχερνων ευπρεπής νεώς Απας 
Επυρπολήθη τψ πυρ\ τφ παμφάγω. 
ΜΙΧΑΗΛ^ ΓΙΟΣ ΚίΙΝίΤΑΝΤΙΝΟΤ ΤΟΤ ΔΟΥΚΑ 
ΗΤΟΙ Ο ΠΑΡΑΠΙΝΑΚΗΣ ΕΤ. φ ^ . 
Είτα Μιχαήλ Παραπινάχης θέσιν 
Κωνσταντίνου παϊς παραλαμβάνει τδ χράτος, 
ΧαΟνός τις ήθος, αφελής, άνειμένος, 

3400 Απαλές, αδέξιος ε!ς χραταρχίαν, 
Τά χαθ' έαυτδν διέπειν ούχ ίσχύων, 
Μή τοί γε χράτος χβΐ διοίκησιν δλων. 
Προς ούδοτιουν προσπεφυχώς χρειττόνων, 
"Αλλους έφιστών ήνίαις ταϊς του κράτους, 
Ο 3405 Αύτδς προσεΓχε τοΤς λόγοις όσημέραχ, 
ϋΤς τ' οΟ προσήχίν άμαΟώς χεχρημένος. 
•Οθεν χακως Ιπασχεν κοινά πραγμάτων, 
Όλχάς τ' έκινδύνευε της κραταρχίας 
ΔειναΙς τρικυμίαις τε κα\ καταιγίσΐν 

3410 ΕΙς Αμφιτρίτης τί^ν βυθδν καταδΟναι • 
'βς άγριοι γάρ κακίαι πεπνευκότες 
"Ανδρες στρατηγο\ ρασιλειώντες ^ότε 
Όλχάδα κράτους χατέδυσαν είς βάθος • 
•βς γάρ πολυχέφαλος άλλη τις Οδρα 

3415 ΟΟτως άποστάτιδας ή ν όρςίν κάρας• 
Αφίσταται πρώτα τών 'Ρουσέλιός τις, 
Πρ?^ς τψδδ Καίσαρ κα\ Νέστωρ τις βεστάρχης, 
Νικηφόρος τε Βρυέννιος τούπίχλην 
"Ος πϊρ^σήμοι; ώράιστο του κράτους• ΙΪΙ 5420 Άλ)Ιος Νιχηψ^ρος τις Βοτανειάτης» 

*0ς χα\ χατήρζβ νου χρίτους των Αύσόνων * 
Σ6ν οίς λιμό; τβ χα\ βροτών φΟ^σις 
Βαρ<7α χατέτρυχβ τους ύπηχόους* 
Κα£ τις φόρων βΓσπραξις άδιχωτάιη. 

54^0 Ταυτα)μ1ν ο6τω συμβέβηχβν, ώς Ιφην. 
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Ο Β0ΤΑΝΕ1ΛΤΗΣ ΕΤ. Γ. 
Φημίζεται δέ Βοτανβιάτης χράτωρ, 
Κα\ διαδβίται βασιλιχ^ ταινΐςι * 
Κα\ τηνιχαυτα φίλοτιμίανξένην 
Τ^ιν των χρ<ών λκασιν έχτομήν νέμει 

5450 Χρεωχοπίαν δημόσιον θεσπίσας* 
*Ανήρ (λαρ&ς, άπαλ&ς, χρηστές τρόπους, 
"Αλλως £έ νωθής, χαΰνος, έχλελυμένος, 
Πρ^ς πραγμάτϋ>ν πρόνοιαν ούχ εδ πως Εχων* 
Τ& δ* αδ ετών μήχει τε χα\ γήρως νόσοις * 

5455 Όθεν ιηραδους ήν{ας Αλλοις χράτους, 
Αύτ^ τρυφαΐς Ιχαιρε χαι συσσιτίοις, 
Λουτροίς πανημέροις τε χα\ «ανδαισίαις. 
Ό Μιχαήλ βέ γένεται μελαμφόρος, 
ΕΙτ' άρχιθυτης χα\ πρόεδρος γ* Έφέαου* 

5440 Τούτου συνεΰνψ προς γάμου χοινωνίαν 
Βονανειάτης ού χαλώς αυνεζύγη. 
^Αποστασίας δ* εΙσέτι Βρυενν(ου9 
Τυραννίδος τ* αΐ» ο6 χαλώς έξημμένον , 
ΚαΙ μή θεΐναι δωρεαίς πεπεισμένου, 

5445 Στέλλει χατ* αύτοΰ βασιλεύς τάς δυνάμεις, 
*Αλ£ξ£ΐ|> δοΰς Κομνηνφ ταύτας &γειν * 
"Ο; συμπλαχείς ήττησε τύραννον μάχΐ), 
Κα\ φωτδς έστέρησεν αύτ6ν ομμάτων. 
Πρ6ς δ* αδ τυραννήσαντα χα\ Βασιλάχην 

5451 ΠεμφΟε\ς Κ.ομνην6ς, συμπλαχείς οΐ πρ6ς μάχην 
'ΙΪ'τξ. χραταιώςχαλ στερ!σχει τοΰ φάους* 
Κα: Βαράγγων σύστημα του στεφηφόρου 
Κατεξαναστάν ηύτρέπιστο προς μάχην* 
* Αντιπαρατάξει δέ χειρ6ς δυσμάχου 

5455 Καθυπεχλέθη χα\ συνέγνωσται πάλιν. 
*Γστατον άνταίρει δέ Βοτανειάτη 
Κομνηνό; ^Αλέξιος τυραννοχτόνο; * 
*0ς χαταλαβών 'Αδριανοΰ τήν πόλιν, 
Στρατόν τ* άγιΐρας^ άναδείχνυται χράτωρ, 

5460 Κα\ βασΛιχοΙς άναδείται συμδόλοις, 

λ]£6* ών άπάρας την Κωνσταντίνου φθάνει, 
Κ3\ τήνδ* ελών μάχ^τε χα\ στρατηγίςι 
£ίσ£ΐ7ΐν έντδς τών βασιλείων δόμων. 
Άπεισι δ' αυτών Βοτανειάτης τάχος, 

5465 Κα\ τρίχα χαρείς άμφίέννυται φΑχος 
*£ν Μητρανάνδρου τ]} μον|| περιβλέπτου. 
Ένθα θανών έτυχε τιμής εντίμου. 
ΑλΐΕΙΟΣ Ο ΚΟΜΓ^ΗιΝΟΣ ΕΤ. ΑΖ'. 
Ούτω μέν *Αλέξιος εΟρατο χράτος, 
*0ς χα\ τεταινίωτο παρ* άρχιθύτου* 

5470 Κράτωρ αγαθός χαι στρατηγός γεννάδας, , 
Φριχτός μέν έχθροίς, ευμενής δ' ύπηχόοις, 
*Ανήρ περιδέξιος, όξυς &ν μάχαις, 
Είδος προδειχνϋς άξιον τυραννίδος, 
Κα\ πράον ήθος χα\ φίλαγάθους τρόπους. 

5475 Γένους Ιχων ευ, σώματος τ* ε6ρυθμ(ας, 
'Εργων στρατηγίας τε χα\ μάχης Ιδρις , ΟΛδΑΚΕδ. 

Α <ΐ€ηίςυβ ΝίοβρΙιοπιβ «ϋυ» ΒοίΑπήΟ, 
ςυί 61 Ιιηρ6Ηοιη Εοιη&ηυιη οϋιίηαιί. 
Ρϋβΐίβ ρι-βΒίβΓθλ Ιιοιηίηνηιςυβ Ιαββ 
Κηνίβ λΙΟίχΗ ροριιΐοβ ίιηρβήι, 
€1 ίη]υ8ΐΐ88ίιυΑ νβοΓι^^αΙίαιη βχβοΐία* 
Βίο ατζο Γβ8 Ιιυιηαη» ΐυιΐΰ 86 1ΐ8ΐ)6ΐ>8ηΐ. 

ΜεΕΡΗ0Κυ8 ΒΟΤΑΜΙΑΤΑ ΑΝ. 1Π. 

£ΐγθ «1>ρ6ΐΙ«1αΓ Γ6Χ ΒθΙ&ΙΗ3ΐ2 

«ΐςα« 8οΐ6ΐηηί 8ΐβιηβι•ΐβ «χοΓηΜυΓ : 
ςυί 5νΙ ήοιηίιιίβ €6ΐ6ΐ>ηηϋί ουρίιΐυ• 
ουηοΐΒοα βΚΓ&Ηο ΔΜίΛΐη ρΜυιιίαπι 
ΓΰπιΙβίΐ, ηονβιβ Ι3ΐ)υΐ38 Ιιΐ84ίιαβη8 : 
νΪΓ 1«ΐυ8, Γλοίΐίβ ιηοΓίΙ>υ84|υ6 οοιηηΜκΙίσ, 

"^ οβΐ6Γυιη βθ^ηΙε, Ι6νΐ8, ιϋ88ο1υ(ιΐ89 
η6<|υβ 8(! Γ6(ρ. οιΐΓ&ηι ίιΙοΗβυβ; 

^ η8ΐη 6ΐ 8βιΐ6€ΐ8 61 ιηοΓΐ»ΐ8 ρΓ6ΐη6ΐΜααΓ : 
ςυβιηαοίΓβοι Αΐίθ8 Γ6ίρ. ρπΕροη6θ8» 

Ιρ86 (ΙβΠϋίίβ 6ρυ1ΐ8 80 1>8ΐη6ΐ8 

60ΗΓΐ888ΐ>υη(Ιυ8 <|υοΐί<Ιίβ ίοϋιιΙ^βίΝΐΙ• 
1ίί6)ΐΑ6ΐ 8111610 εΐ6τΐ€υ8 ΐοηιΙβίιΐΓ, 
6χίη Οι ρΓίιη38 ΕρΙιβ8{ 6ρί86ορα8 : 
€υ]υ8 υχοΓβιη 8ίΙ)ί €θη$οοίΑνί4 
ΙιαυιΙ 1{ΐυά8ΐ)ΐΊίΐ6Γ ΒοΐΜΐίβΐι. 
3αιη Γβ56ΐΙ&ηΙβ ρο8(68 Βί^θΐιιήο 

ΐ3ΓΓ8ηΐΐ!(!6ΐη<|υ6 ρβΓβΐΙβ &ίΓ6€ΐ80ΐ6, 

η6ςυ6 86 <Ιοιιίβ ρΙ&€ί<Ιααι ρπκίΜηΙβ, 
ιηίαιι ίη Ιρευηι οορίΜ ίιηρ6ηιο? 
1>6ΐ1ί(|η6 4ΐυ66ΐη €οιιιη6ηαπι Αΐ6χίιιιιι« 
ςυί ρυ^πΑ ΐ^Γΐηηνιη ρλίτιΐι νΐοΐΐ, 
^ Αΐςυ6 οουΐοίυηι Ιυιη{α6 8ροΙί8νΚ• 

1ΐ6ΐη 8(Ιν6Γ8υ8 Β88ί1&€6ΐη ΓβΙ)6ΐΐ61ΙΙ 

ΐΒί88ΐΐ8 €οοιη6ΐιιΐ8, 6οηβ6ηί8 οιαοΗνι• 
Γοηίΐ6Γ νίαΐ ΠΙϋηιςοβ 6Χ6»ϋ8νίΙ• 
Ουίη 61 ΥβΓλίικι 6θη]υΓ8ΐί ίη €χ88Γ6βι 
ρυ1)Ιί€6 84ΐ 8ηιΐ8 86(ϋΐίο$8 ίνοηιηΐ : 
864ΐ ηΐΑου ΓοηΙ ρΓοίίηυβ ρ6Γ<ΙοιηΙΐΙ, 
νοιιΐβιη ιηοΗιιιίηίβ ιηοχ ίιιιρ6ΐΓ8ΓυιιΙ• 
Ι|ΐ8ϋΐη ρθ5ΐΓ6ΐηο ϋοΐαηΐλίβιη 8β|Γ6<ΙίΙιιτ 
ΙγΓ&ηηί€ί()8 €οηιπϋηυ8 Αΐβχΐηι : 
οίςυο οο6Όριιΐ8 ΗΑϋΓίβηί ι•Γϋ6 
εο1ΐ6€Γΐ8ςιΐ6 οορϋβ, Αι Ιηιρ6Γ»ΐθΓ, ^ 
αΐ(]υ6 Γ6β[8ΐίΙ)υ8 οηκιΙυΓ ίηβίκπΙΙιυβ. 

Βίο 6Γβ[0 8€66(ΐ61Ι$ »() €θη8ΐ8ΙΙΐίηί ΙΙΓΚ)6(η, 
€6ρ*ΙΙ 118116 ρΓΧΠο «Ι ρ6Πΐί8 Ι)6ΐΙί68, 

Ι) 61 Γββί8ηι ίρ&αιιι οοουρανίι ύοιηυπι ; 

(|ΙΙ8 Γ68ΐίη•ΙΙΐ6Γ 6X161)8 ΒοΐΑϋΙΑίβ, 

ΝΐοηΑεΙιί Ιιιηίε&ιη, ιοη88 εοιηβ, Ιηϋαΐΐ 
ίιι ιιιοηα8ΐ6πο ν6ΐΐ6Γ3η(Ιχ νίφηΐβ, 
ΐΙ}ί(|α6 ιηοΓίοηβ $6ρ6ΐίΙαΓ ιη8£[ηίβ66• 

Α1.ΕΧΐυ8 ΟΟΜΝΕΝυΒ ΑΝ. Χ1ΧΥ1Ι. 
δίο ΟΓΚΟ ΑΙ^χίυβ ιΐ80ΐυ8 68( ίιηρ6ηιιαι, 
ςιιίη 61 8 ευιηιηο ρΓ»8αΐ6 οοΓοηβΐιιβ : 
Ι>οηα8 ιιηρ6Γ2ΐΙοΓ 61 (Ιυχ 8ΐΓ6ηαυ8, 
Κιο8ΐί ΐΓ6αΐ6η(Ιυ8, οίν1Ι>υ3 ΐΜΐιίνοΙυβ, 
οβΓ6£ΐυ8 υΙγ, ίΐΙΐρΊ|{6Γ Ιΐ) ρπΕίϋβ, 
νυΐΐυηι ρηκ 86ί6Γ6η8 Ιιηρ6Γΐο (Ιί|{ουηι, 
ι»ίΐ6ΐιι οοιΐ8υ6ΐυ(Ιίη6η) 1ιοη68ΐθ8(]υ6 ιηθΓ68• 

δΠΓρβ 6Γ81 ηθ1>ίΙί, ΟΟΓρΟΓΟ <!•€6ηΐί, 

ορ6Π8 1>6ΐϋ€ί ιιιαχίαΐ6 ρ6Γίΐυ8 : 

5 138 139 ΕΡΗΚ.ΈΜΙΙ 

060 Τ6Γ0 »απ ουριϋΐηΐ οΙ)η«ιίαβ, 
1166 ΓυΓ8α8 ίΓΦβ&ηβυΊηίβ βίΐίβπΐί ; 
ηβςαβ ΒυρβΓίιίδ Γ^&ΐΜίδνβ ιηοΓί1>υ$, 
νβΐ οη<|α»ιη 5αΚ)<!ίιί8 &ί11ΐο ιϋΙΗεΠ»», 

νβΐ ρΟΒΟΦ 6Χ&610Γ ίη6λΟΓλ1>ΙΙί8; 

86α ίη 1)6η!{;η!ΐβΙ6ηι ρΓορβηβα• ϋΐ^βίβ, 
βυλνΐβ, ικιθ(ΐ6Γ8ΐιΐ8, ΚΓαιίυδαι, (Λ^\ι\Β^ 
ρΓΟίηρίο βΐ Αουΐο ίπ^ςπίο 8Γε9ηοςΗ6 8ίιηοΙ, 
ορίίιηυβ οηΐιοιίοχ» (ΙβΓβιιβατ Γιϋβί» 
1166 €οην!τίθΓαιη «ΒλΑ8 η6<(υβ Ιαχιι» : 
ΐηπ) 61 νίηυΐί8 (ΙοείΗηιΐΰηιιβ 8ΐ«ΐ(ϋθ6θβ 

ν'ίΓΟδ 1ΐθηθΓ&Ι18 61 οίίΐοΊίβ €θΐ6Α8• 

Ηυί6 ίη ΊηορεΓϋ 8€<1ο οο1Ιθ6»ΐο 
ιιυηΐΊυβ &(!ν6ηί(, ΙίαΙυιη ΗοΙ>βΓΐαιη 
ΰηΐηααΐίβ: ιΐΓΐ)6ΐη Ερίϋ&υΓαι» 
λΓϋΐίβ 66ρΊ886 61 ρΙιιΗιηίβ ηανΙ^ίίβ. 

Εγ^Ο ρΓθΓ6€ΐυ8 €»8«Γ €υΠ1 6Χ6Γ0ίΐυ 

ίΙΙυο, 61 ρπ^ηα ουω Κιθ8ΐ6 ραΐΓΒΐ»» 

ΙΙ0816Γ ρΓΟΓίΙ^Ιΐ ρΓ^ΚΟ ΙΙΐίβΙκίΐβΓ 

€ΐ8ϋ6ΐη Κοιηηηο ΓβΙβίβηΙβ βΧθΓείΙη, 
&ΙΙΙΙΙ6 Βχζ8ΐιιίυιιι €9λλτ θβΐ ΓβνβΓβυβ* 
0αΓΐ)8Γί »υΐ6η) 6υιη ΕοΙμγΙο άιιοβ 
ρορυΙ&ΙκυιΐυΓ ορρίιίΒ Αοηιβιι», 
€^ριί8 Ιιαηββ:* €α8ΐοή8^ΐΜ υΓίπϋυβ• 
ΟοηΐΓϋ ΚοΙ)6Γΐυπι τυΓβυβ 05Ι β^ι-^^δοβ 
ΙηοΙγίυβ €»$αΓ €0« ίΐΗ{«ιι(ί 6ΐ€Γθίΐιι» 
8ΐ<|υ6€;»8ΐοπαιη Γ6€ΐΐ|^Γανίΐ. 
11ο1)6ηιιιη 8υΐ6ΐη 8$ια οβί 8|[((Γβ88ν8* 

€ΐΐ]υ8 Γ&ΓίΟηβΐη ϊΐΙ^βΓβΒί ΒβΓΓ8Γ6. 

€9Β8&Γ οηιαίυιη Γ6£ίιιιη οίΓοαηιροβιιΗ 

{βΠΠΑηΟ ρΓΟρΠΟ, €θρΙ»81|ΙΙ6 ΐΓϋϋΐίϋΐ ; 
4.αΐη({116 ]ΐ15&ίΐ 6ΐρσ8ί4λ8 ΡΓ3(Ί)6Γ0 

ίη Χ6ί6, 00Γ8Π1 β^ππηβ ΚοΙ>6Γϋ ; 
ςυί 81 €ορί&8 81188 6οηίΓ3 €οηιιηονί586ΐ, 
ιιιοηυ6Γ8ΐ ΓΓαΐΓ6ΐη 6««Ι«Γβ 6&Ίΐ88 Γιΐ((3• 
ΙηΐϋΓΪιη €;658Γ ηοοιίίοο 6υιιι ιηίΐίΐβ 
ρ«ΐΓ €α*εα Γβρΐ8η8 ϋίίβαΐίλ Ιοολ 

1012 (ΙίΓίραίΙ Β9Γΐ>8ΓΟΓνΐη €88ΐΓα9 

ςυοίηποί ί1)ί Γβρΰπΐ 63^18 ($ΐ8(ϋο• 
Οο^ηίΐβ Γ6 1)αΓΐ)»Γυ5, ηΐϋΐιι 8ΐΐοιιίΐα8 
Απίιιιο βίιηιιΐ νίπΙ)υ8ςυ6 €οηα(ϋι, 

ΓΙΐ:ΐςΐίί|ΙΙ6 &ΙΐηΙ ΓϋνβΓβί ίη ρ8ΐΓί»ϋΙ 803111 

ή&ιιιη 1ιΐ€Γ3Γι, ίιυο 61 ΙβηοιιιΙηΐαηι. 
Ρο81εα ΤοΓεα, €υί ηοιηβη Τζ^εΙίΜ» 
ΟΙήί ]&ηι (1οηΓηιυ8, βϋοπι&ΐΑ €ΐ88β6, 
δαιίιυπι 61 ΙιβδΙιυηι 8ΐςυβ Κΐιοϋυπι εβρίΐ, 

8ΐί:ΐ8ςΐΙ6 ρΓΧΓ66ΐ4ΙΓ88 ; 56ϋ ίηϋβ ρυΐ81Ι8 

ρΓχΓιϊδ ηιαπιίιιιίβ ϋ ΕΙοοι&ηί« ίυίΐ. 
Ταηο 6(ί&πι Γχρηιβ «ΙβίεοίΙ 8ΐ> ίιηρ6Π0 
ούΐ'ορϋΐΐι νί4]6ΐίθ6ΐ 3 ΚΙιαρ8οηιη8ΐο* 
1Γ6ηίΐ6ηι ίη8ηρ6Ρ €ΐ6ΐ€ΐΐ9ΪΐΜη ίιι$υΙ.ιη) 
Μί>ίιΙυ.« ςυΙίΐΑΐΗ Οβιγ^'-βκ Γβ1)6ΐ1ί8 
\ί ε»ρι&η), (Ιοιίιίηιΐί» νβΐϋΐί ίηβΙϋβϋΑΐ• 
υίΓΑίιιςυβ 18ηι6ιι ηι«ι»Ιαιιι ΙιιιρβΓίο 

€138815 ΒθΙΙΙ8η8 ()6ΙΗΙ0 ΓββίίΐΙΐίΙ. 
ΙΙθ6 ίηΐρ6Γαηΐ6 69Β82ΙΓ6» Ιβη-^ίΚ ΙΙ}θ1ΐ18 

2ΐ(1ιιιθ(Ιυπι ν6ΐΐ6ΐηβιΐ8 3ΐςυ6ΐ6ΓΓίΓιοι>8 
ϋίηιίι ρ388ίιη, νίςαβ 8ΐΐ3 οοΗΐτίνα• ΟΗΒΟΝΟΟΒΑΡΗΙ 140 

Α Ού χρημάτων ήττητο κα\ χρνναργύ^•^, 

ΟΟν α! Β ν μου τε χβ\ χόλου φθισιβρότου» 
Ουχ υπερόπτη; χαι σοβαρός τις τρόπους* 

5480 Ή δυσπρόσιτος ξν ύπηχόοις Ολως, 
ΊΗ πρ^ς χόλασιν απαραιτήτως Εχων* 
Έπιχλινης βέ πρ^ς φιλάνθρωπους τρόπους^ 
Μέτριος, ήδυ;, ευπρόσιτος, χαρίεις, 
Πτην^ς φρόνησιν, άγχίνους ή χρυψίνους, 

5485 * Υπέρμαχος χάλλιστος όρθοβοξίας, 

Δίαιταν &βράν ού φιλών οΟβ" αύ πότους* 
Άνβρας λογίου; αρετή ν τ* ήσχηχότας 
Σέβων Τ£ τιμών χα\ προσ«νέχων σφίσιν. 
Ήγγβλτο τφβε του χράτους βεβραγμένφ 

5490 *ί1ς τις Ίταλδς *Ρομπέρτος χεχλημένος 
ΕΙς Δαλματίας τ^^ν Έπίδαμνον πόλιν 
Ι^ Συν στρατ ιβΐ χατήρε χα\ βαρεί στόλιρ. 

*Έξ&ιβι τοίνυν &χστρατεύσας ό χράτωρ« 
Κα\ τ^δ* έπιστάς άυμπλαχείς τ* άντιπάλφ, 

5495 Πέφευγεν οίτος δυσχλεώς έχ της μ^^χης. 
Της 'Ρωμαΐχής στρατιοίς ήττημέ^ΐ],* 
Καν βασιλεύς μέν τΐ^ν Κωνσταντίνου φθάνει* 
01 Βάρβαροι 6έ συν ^ρατάρχη 'Ρομπέρτψ 
Λεηλατοΰντες 'Ρωμαΐχά χωρία 

5500 Λάρισσαν είλον χα\ Καστορίαν πόλεις* 
"Εξ^ισι λοιπόν χατά Ύομπέρτου πάλιν 
"Αναξ ό χλειν^ς συν στρατί^ Η'^Ρ^^» 
Κα\ Καστορίαν αναλαμβάνει πάλιν. 
Και 'Ρομπέρτον μέιεισι δραματουργία* 

5505 *Οπως τε δραίμα συμπέπλασται /ίητέον* 
Ρ ^χήρ-βι περιτίθησιν άρχιχ6ν χράτωρ 

ΑύτοΟ τ' άδελφφ χα\ στρατιάν προσνέμει 
Καί οΐ χατά φάλαγγα τήνδε 'Ρομπέρτου 
Στήσαι παρηγγύησεν εύεπηβόλως* 

5510 Κ&ν μ^ν χατ' αύτου συγχΑν]) τάς δυνάμεις, 
•Στρέψαντα ν(ΰτα προτροπάδην φυγγάνειν* 
Δι* αφανών δέ δυσβάτο)ν τε χϋ^ρίων 
Άναξ διεχδυς συν όπλίταις βραχέσι, 
Αηΐζεται χάραχα πάντα βαρβάρων, 

5515 Και τους έν αύτφ παραδίδωσι ξίφει* 
"Ο Βάρβαρος γνους συσχεθε\ς άθυμί^ 
ΠαρεΙτο χίΧρας χα\ δε μας χα\ χαρδίαν. 
Και πάντες άπφχοντο πρ6ς σφών πατρίδα 
*Οφληχότες γέλωτα, πρ^ς δ* αυ αίσχύνην* 

5620 Κα\ ΤοΟρχος αΟθις Τζαχάς τι; χεχλημένος 
Ο Χίον χατασχών χα\ στό).ον χαταρτίσας 

ΑΙρεΖ Σάμο ν Λέσβον τε νήσους χα\ 'Ρόδον, 
Άλλας τε δεσποτείας, έξελήλαται πάλιν 
'Ρωμαίχφ στόλφ χαΐ ναυμαχίςι. 

5525 ^Αποστατεί δέ τηνιχαυτα χαΐ Κύπρος 
Του Ταψομμάτου τήνδε χατεσχηχότο;. 
Κα\ πάλιν άμφί^^υτον -εΟφορον Κρήτη ν 
*Ανήρ Καρύχης δυσμενής αποστάτης 
Βία χατασχών, είχε πρ6ς χατοιχίαν* 

3550 Έπανεσώθη δ* αυΟις Αύσόνων κράτει 

Νήσων δυάς αυτή γε 'Ρωμαίων στόλφ. 
Τούτου χρατουντος χαΐ χλόνος γης συνέβη. 
Σεισμός τε δεινδς χα\ λίαν φριχαλέος. 
*Γφ* ο& χαλοί δόμοι τε χαΐ ναο\ ζΐνοι 

5535 Καταπειόντες συνετρίβησαν βί^* ΜΙ 

£$νηρ«φιΤς τ« χα\ μαχρα\ 9τοα\ πίλιν 
Ιΐτώαιν «αθουβαι «υνέχωΜν άικλέτους. 
Κα\ Πατζινάχαι ΣχυθίΜ^ν πΑλιν Ιθνος 
Θρφχης ^«ή«^ Μαχιβονίας δρονς, 

5540 Αυτών νομάς «β χα\ τόπου; λιλοιπότις. 
*Αλλλ χατ" «υιών Ιχβτρατβυβα; ό χράτωρ 
Κα\ συμπλαχ^νς, ήττητοτοΙ«(α Βαρβάροις, 
*0; στρατΗιΐτών τοΙς ρπλοι^ ΐΜποιθότων, 
Κα\ μή νιχητφ τφ β£φ χαλών βότη. 

3545 ΚαΙ πάλιν ΙστρΑτβυσβ χατ* αυτών &ναξ, 
Κα\ σώφρονος γβ ατρατι2ς &{<ιγμένης 
'Ροπης τβ Μας έλπίβας Ιξαψάνη;» 
Συμμίξας φύτοίς έχνιχ^ χατά χράτο;, 
Κα\ σφών τλ πλήθος έχθβρίζοασι ξίφβι* 

3550 Άλλους δ* έλόντ<( αΙχμαλώτους λν μάχΐ) 
'^ρημένοις 9φ2ς άπέβοντ* αργυρίου. 
Ό δ* αΟτοχράτωρ έχ Σχυθών &ποχρ{ν«ς 
Νέους βφριγώντας βύσΟβνβις χα\ μάχιμους 
Έν λΙογλένων ψχΐ9β τούτοις χωρίοις, 

5555 ΟίχεΙόν οΐ σύνταγμα τούτους χαλέ σας, 
01 χα\ μέχρι νΟν &π^ Μογλένου τύπου 
03 71 χαλοονται Μογλινοπατζινάχαι. 
Κα\ στρατιά τις Ίτοιλών Ιξ εσπέρας 
'Ανεισι β3ΐδ(9ασα πρ6ς Βυζαντίβα, 

5560 Έχουσα τ^ πρύθυμον ώς πρ6ς τήν Ιω* 
^Η; συγκίνησαν εμφανώς προμηνύιι 
Πληθυς άχρίβων 4σ::έρας πρ6ς την Ιμ, 
Δια τ« Θρφχης, Μακεδονίας δρων 
ΤΓ,ν άέριον πτήσιν έξβργασαμένη• 

55€ο Φ;.άγγων δμως στράτευμα «ορθμδν διέβη, 
Έφίσταται δλ τ^ Νιχαέων πύλ&ι 
Χερσ\ Τούρχων αΓσχισια τυραννουμέν|)' 
ΚαΙ συν χρύνφ δ( χα\ μάχΐ) φριχαλέ^ 
Φθορ^ τε πολλ^ πρ6ς μερών έχατέρων 

(570 Αίροϋσι Φρίγγοι τήν πόλιν χατά κράτος, 
Κα'( τφ βασιλεΐ τήνδι πολλών χρημάτιαν 
*ΑπεμπολοΟσι χα\ προχωρου^ι πρόσω* 
Κα\ προσύαλύντες'Αντιύχνυ τ|( πόλει 
ΑΙροΰσιν αυτήν μηχαναΐς τε χα\ μάχ|^* 

5575 ΜεΟ" ην άγώσ'«ν ΙσχυροΙς τε χα\ μάχ^ο 
Κα\ την £•ών αΙροΟσι τήν ^ου π^λιν* 
Κα\ 'ΡαΐμοΟνδος» οΐ» πατήρ ή ν 'Ρομπέρτος, 
Των παρ* Ιταλοίς εΙς έποήμων πίλων, 
Πίστεκ; (νύρχουςίδρα πρ6ς βασιλέα 

5580 Τήν δη π,οδς αύτδν έμπεδούσις φιλίαν 
Κα\ δουλιχήν εΟνοιαν άε\ χαΐ σχέσιν. 
*υθεν λαβών χρήματα πρ^ς βασιλέως 
Κα\ δωρεάς αύ φιλοτιμία; ξ ίνας, 
ΙΙρός £υρ{αν ώρμησεν χα\ Κιλιχίαν* 

5585 Της δ" *Αντιύχου χαταχρατήσα; μάχη, 
ΟΟς είχεν δρχους πρδς βασιλέα,, δράσας 
Σπονδάς τ^ φριχτά; ήΟετηχώς αύτίκα, 
Άσπονδος (χθρ^ς ευρέθη 'ΡωμαΙδος. 
*Εχ τών έφων τοιγαροΟν πρδς έσπέραν 

5500 Μέλλων άπαίρειν ή βέβηλος καρδία, 
Αυτοΰ χατ^ψεύσατο θάνατον φύβφ. 
Ός νεχρλς ούν έντεΟΑ; έψευ^μέ^/ος 
"Η νεκρές Ιμπνους λαρναχιδίφ τύτι 
\\πΐϊκτο χερ7\ν οίχβτών πρδς πατρίδα ΟΛδΑΒΕδ. 

Α Ταιιι νβΓΟ ορΑ€« ρτοΠχχςνβ ροπίου» 
81Γ«12 ιηθΓΐλΐ68ορρΓθ&&οηιοΐ ρΙαΗηΝΜ. 
Αι ΡλίζΙιΐλοη 5€]τΐΙιΐ€« {•η$ άβηοο 
ΤΙΐΓ&οί8ΐη ταβΐλ1)8ηΐ Αίςαβ Μβοβϋοϋίλη 
5θΐ8 ΓβΙίοΓίβ Ρ&&ΓΗ8 ΑίςΐΜ ρλΜαί•. 
ΟθηΐΓ8 1ΐ08 00ΓΓ6ρΐί8 λΠΙΐίβ ΙηρΟΓλίΟΓ» 

ιηαηα (τοηββΠΑ, νίοΜιβ θβΐ « Β2γΙ>μγΙ8, 
ςαία ηοβίΓΪ ηιϋίιββ €ορ0(1«1ΐλΐι1 ΐΓηΙβ, 
ηοη Ι>60 νίοΐοΓβ 1)θΒοηηΐΗ|ΐΐ6 Αΐΐ€ΐθΓβ• 
ΚυΓ8υ8 ρΓοΓβΰΐυβ οοηΐη Μ^ικίβιιι €«§ιιγ 
ιηοάββίο €υιη βχβΓάΐα ιιΐφιο ρίο 
€ΐ ςυί νίοίοπΑπι οφΐίΐαι βροΓλ^Μ* 
Ιηίΐο ρΓηϋο (ΐ6ϋ€ΐΐΑνίι Ιιοβίββ, 
ηυιηβΓυηαςιιβ ρΙαΓίιηοηι %\Λάϊο ιιΐ688υΙΐ : 
Γ6ΐί(|υ3ΐη ΰ8ρΐ«πι ϋβΠί ]αΓβ ΐυΓΐ)«ια 

Β νίοιοΓ 6Χ6Γ€ίΐα8 8υ1»€0Γ0ΐι& ν«η(1ί4ίΙ• 
Αι ίηαρ€Γ8ΐθΓ 8ίΙ)ί (Ιβ δοχίΐιίβ 1β([*α 
6χΊιηίο8 )αν6η68 νπΗάοβ, ρο8ΐ黀68 
41108 ι η Γ6|{ΐοη€ ρο8ΐιίΐ(ϋ€υι Μο^ΙθηΟι 
8(13111 1ΐ3η€ 8ρρ€ΐΙ;ιη8 ρβΰΐιΙί«Γ6η ιηΑοιιιη; 
,Ιιίςιΐύ ηιιηο βϋ^ιη λ 8ΐ8ΐίοη• Μοβίβηί 
τυ1|{0 «ρρβΙίΑπίοΓ Μο^ΙβηορλΓιζίιΐλο»• 
Ειι Ευΐβαι Ιΐ&1υ8 βχ οε€Ί4ΐ«Β(β «χβΓΟΙίυσ 
ρΓθε688ίΙ, υΓίβιη 8ά Βγχληΐίρλίη 1βιι<Ι«ιΐ8« 
8£(1 ΟΓίυηι&Ιοβ ουηιι ρβίβη» ρΗΐ|{>8. 
Ηυ]ιΐ8 ροη6ΐι<Ιίΐ ιηΑΐιΙΓ6$ΐβ ηιοΐααι 
ΤΙ8 1ο€υ8ΐ3Γυιη Ιιιβ6η8 €Χ Ιιβ8ρβΓϋ8 
θοο8ρβΐ6η8 10008, »€ υοΙαιιηιι 
ρβΓ Μ8€θ(Ιοηί8ΐιι ΤΙΐΓ3€ί8ηιςΐΐ€ 4ίη{αΐ8• 
ΡΓαιιοοΓυπι ςιιοςιιβ οχ6Γοί(ϋ8 ίΓΟίυαι ΐηιΐ8ϋ( 

^ λίςυο Νί€8Βΐΐ8ΐη ιΐΓΐιοηι οίΓΓ.αιηβθϋίΙ 
ΤιΐΓ€8Γαιιι 1031111)08 ΐιΐΓρίΐ6τ •ρρΓ688αιη; 
ςιι&ηι ϋίυΙιΐΓΒ'ιβ ΙιΟΓπϋίβςιιβ ρυ|;ηΙ• 
ιηα1ΐοΐ|ΐιο υΐήΐΜ|ΐιβ ηιίΐίΐυιιι οαιοΐώα 
•χρυ|{03(3ΐη ΡΓαιιοί ρβτ νίηι βαηιιΐΜΐιιι, 

€9Β8ϋΓΐ £ΓΧ0Ο ϋΙΙΐΙΐΟ ΓΦρβΙλβΟ ρΓβΐίΟ 

άίνοικΙ'κΙοΓαιιΐ, ρβΓΓΟχβτυηΙιίαο υΗοτίαβ: 
άβίβΐίςιιο 3(1 ιΐΓϋβιη ΑιιϋοοΙιΙϋΒ, 
ΙλΑΐΐο 3ηΊαοίο 61 ρΐΒΐϋ8 οίΗίοοοηιηΐ• 
ΡοΒίΙιπιο εβπαιηίουιιι ιη&βιιο ΐ3ΐ)0Γβ 
βίοηβι» ςυοι^ικ^ οορβηιηΐ υίΐιβπι Βοϋ 
Τυηι 61 ΗαΊιηιιιΐίΙιιβ βΐίοβ ΚοΙπιτϋ* 
ηοΙίΙΐΒ Ι ηΙιι8 Οι»3Π ιιοβίΐΌ §(1οιη 

]υΐ3ΐ3ΐ11 (Ι«ί(1ίΐ, ΓθΓ6 υΐ 3111161 ϋ3ΙΙΙ 

Ι) ρ6Γροΐυ3ΐιι 2>66υιη 6ο1θΓ6ΐ, •ιοΙ>8βςυ1αη 

<ΐ6\04ί 31)11111 Γ6ν61«1ΐΐί3ΐη<|116 Ι|31ΜΓ•Ι• 
01) 1(1 30€€μΐ3 3 £Χ83Γ0 ρΟΟΜϋΙ», 

(Ιοπίβ »ίί6^ιη8 ίηβοΗΐΙβηυο Ιιοοοπί^αβ, 
Ι>6ΓΓ«*χίι 111 €ϋίοΊ3πι ηοχςυο Ια 8]ΤΠ3ΐιι. 
Α:(ΐ Αιιιίοο1ιί3 /οηίΐ6Γ ροΐίΐϋβ, 
ςυ3ΐΗ Γ(^Ί οΙ)ΐιι1θΓ3ΐ ]»Γ3ΐ3ηι ΟιΙοαι 
83θπιιη(ΐιΐ6 Γφ(1υ8 ίΐϋοο ΓΰίβΙΙΙΙ, 
ρβιΠιΙυηι 1ιο8ΐ6ΐιι 8€ΐιΐ6ΐ ΙηρβΗο «χΙιίΚ)6η8• 
Μυχ 3ΐ) ΟΓΐϋηΐβ ΓυΓ8υ8 Ιη ΗββρΟΓίβπ) 

ΙΐΟηΐΟ 86€ΐ6$1ΐ18 6αΐη Γ0(1ίΐυΓυ8 68861, 

1116111008 6ί1)ί, ιηοηοιη 8ίιηοΐ3νίΐ. 
Εγ^ο Γ;ι11;ΐϋί, ΐβηςιίΑίιι ιηοΓίυυβ, άΟηΟ 
νοί ιιιοΓ^1)υη^υ8 οοικΙΊΐυΐ' ίη 63ρ83 
Ι1(|υ6 'ιΧζ 3 Γ3ΐηυϋ8 «ΙοίϋΠαΓ ίο ρ3(ΓίΑΐιι 142 145 ΕΡίΙΚ/ΕΜΙΙ 

|ΑΙ80 <ϋ€6ηΐίΙ>υ8 ιηοηυαιιι Ιιυηο 6536. 
Οιηι «ίο ίη ρΑΐήλοι 6να8ί&86ΐ »5ΐα, 
ΟχβΔΓΐ ηιυΐΐυηα ο1>ΐΓ6€ϋινίΐ ΐ6ΐη6Γ6, 
εουβΓ6β&ΐοςιΐ6 6λ6Γ€Ϊΐυ 1.αιίιιο • 

3(1 ΕρίάϊΐίΓαιη υΓΐ)6ΐη €ΐ98<6•η ΕρρυΠί, 
]ιυ)ιιβςη6 ιηφηίλ ηΐ3€ΐιίπΐ8 ριιΐ83ΐ)9ΐ• 

8β<1 8ρ6 ΓΓη81Γ3ΐΐΜ 6υΐη ηίΐΐίΐ ρΓ0&66Γ6ΐ9 

01111880 1>6ΐΙο, οηίΐΐίΐ ΐ6|[3Γιοη6ΐη, 
61 πηρ6ΐΓ2ΐΐο ε8Β8&Η8 οοΙΙοςυίο» 
ΓαβιΙυβ ϋΐιιη ίρβοιίβιιιιο ρ^οβηιςνβ ΓβΰΗ. 
ΰο^οηιΠοΓυιη 8μ1> Αΐ6χίσ 1ΐ3βΓ68ί8 

ίηνί$Α ϋ60 6ΠΙ6Γ8ίΙ 6ΐ 61866 Γ8ΐ>ί1 18, 

ϋυ]η$ Β38Ί1ίιΐ8 ςιιίϋληι 8ΐΐ6ΐ0Γ 6γ:ιΙ, 
ιιΐ6ΐ1ί€υ8 ναΙ^ο άΐ6ΐ«8« ιηΊηίβίβΓ δΑίϋηβΡ, 
ςυί €ΐ3ΐη ρ6ΓηΗΐ1ΐΊ8 ρ68ΐ6ΐη δΐι&ιη αΙΗ^Ιιαι, 
βΚΐυβ 8ΐιίιη9ΐΙ)υ8 (Ιο^ιηαΙα 6χίΙίθ88. 
ΙΓιο ηιυ1ΐ08 8ηηθ8 ΙΐΜ ιΙΙβο^υβ ϋυΓββηβ, 
οΓϋ'ΐδ ρΓθνίηεί»8 8λ<ΐιΐ6 ιΐΓ&>68 ρβηβηιΐϊ, 
ι Π5ΐί ρο8ΐΓ6Πΐιιπι 0111106 &(Ιν6ηΙλνΊΐ 
ίη 1ΐ3ΐΐύ ίαιροΓϋ ιη3χίιη3ΐιι ιηβΐίοροΙΙπι• 

1^6(1 ίΐηρ6Γ3ΐΟΓ 0Γΐ1ΐ0<]0Χί« ΙβΟλΧ 

ΙιοοΓιπί8 ΓΓ&υϋβαι οβυΐο «ηι&οίο «|(|;Γ6(1ίΐιΐΓ. 
Ναιη 8ίηιυΙ&Ια €3ΐΚά6 ρβηοη* 
€Γθ(1υ1αιη 86 Κ>6ΐιίτο1«αιιιιιβ ΟηχΙΙ, 

8«ρ6 86 Ιΐ6ηί|;Π6 €απΐ 866ΐβ8ΐΟ Τ6Γ88η8, 

30 Γ3ΐηΠί8Γί (Ι6ΐηυΐ06η8 οοΗοηιιίο, 

86Γν3ΐ0Γ6ΐη<ΐη66ΓΓ8ηΐίαΠΙ 3ρρ6ΐΐ3η9. 

11ί$ Ιιοιηο ίιηρίαβ «Ιοίοηίΐυδ νοΓϋίδ 
6χΊΓΐ08υηι νοοιυιΐ νοιιβιιυιη, 
ροββίιη» 6χρ•η6η8 άο^ηιαίλ ^οίΗιι»• 
^ηΛ ρίυ8 ΟβαΓ 8ΐι»υΙ 86 «κπονί!» 

866ΐ68ΐί 06ηΐρ6 6^313 ηΐ«βί8ΐ6Γϋ, 

ρΓ0ΐίηυ8 νιιίβο ρ»ΐ6ΐΐ6Γΐ νοΙιιίΐ,< 
Ιιηρο$ΐθΓ6αιςυ6 ΙιοηιΊοοπι ϋΐιπβΐι Ιιοβίοιη 
ΐΓ3(Ιί(1ίΐ 03ΐηιηί8 οοηιαιιιιΓι 8ΐιίΓΓ38Ίυ• 

1ΙυΙΐ08 ΡΓ3Β16Γ63 Μ3ηΚ|}«08 €«83Γ 

Ιυιη ηι&|^ί8ΐ6Γίο (υιη €3ϋ8 8ΐΐ88ίοοίΙ)α8 « 
3(1 ΓοΠβίοαοιη υογαπι Γ6Τ0€8νίΐ. 
0ΓρΙιαιιϊ8 ςυοςαο ρα6η8 3ΐΐηΙ>υίι 
ϋοιηυιη, 6ΐ τίοίηιη 388ί({η3νίΐ υ1ΐ>6Γ6ΐη 
Ιιίβ 61 «Ιβηάίβ 61 €υΓ3ηιΙί8 86ϋυΙο• 
ίίυΐη 61 ({Γ3Πΐηΐ3Γΐ696 Ιυϋιιιη 3ρ6ηιΙΐ 

0ΓΙ»Ί8 8(1θΐ68€6ηΐί1)υ3, νοί 4ΐ6 ρ3υρ6Γ6 

κΐίΓρο ρΓ0|;6ΐΓιΙί8, ηιιι1(08ςα6 Γθ(1<1ίΐυ8 
οι 13Γ808 8υοιριθ8 8υρρ6<ϋΐΑνίΙ 
δίιιΐΜΐ (1ίβείρυΙί8 8ΐςυ6 ιιΐ38ί8ΐΓί8. 
Οοιιαιοηο ΑΙοχΐο ιιιο<ΐ6ΤΑηΐο ίηιροΗαιη, 
ΐιιοοηϋια ςοοςυβ ίη ητΙ>6 βοοίϋοταηΐ» 
ηιΓιϋα•» 8ΐ)8ΐιπιρΐ» πιοΐΐ» ρηπίοδ δυπΙ* 
\6ΐι<:ηΐ6ηβ ήυοι^υο ΙβιηροΓο βυΐ) τοΓηο 
βρίπιαβ ιιιυΐΐιι <1οΐΓίπΐ6ηΐ8 ί66Η 
4ι\ιιιΓι ϋοίοοίίδ ρ858ίηι »()ίβοϋ8 : 
(|ΐΓιΙ)υ8ευηι ά^άύϋ Λάηύηηύ^ί 8ΐ8ΐυΑ 
Ιηιροβίΐο οοΐιιηιη» ροΓρΙιγΓΟίίο» 

€Ι|]|1$ ίη Ρ130010 1)3818 6Γ31 ρ08ίΐ3 Ζ 
ϋί« ΟαΠΙ 0»(Ι6Γ6Ι« ίΟΓίΟ ρΠΒβ6ηΙ68 ίϋί 

ηιη1ΐ08 πΐ0Γΐ8ΐ68 ιηοΐ6 8α3 οοηίπνίΐ* 
]ιιιΙ)ηυηι ςιιθ(|η6 ηίπΓιιι τίβ εοκίο 
«οηοΐιίη) οΐΟυβα ραδβίιηςιιο ΙΐΗΐηϋϋηβ ΟΗΒΟΝΟβΗΑΡΗΙ ία 

Α ^^95 Μάτην θρυλούντων τ^νθε νιχρ^ν τυγχάνβιν. 
Έπ£ΐ δέ λαθών άκβσώΟη ««τρίδι. 
Πολλά χατβιπών του κρατούντος άλόγως 
Κα\ συναλίσας βτρατιάν Ιχ Αατ(νων 
Έπιδαμνίων προσχχταίρβι τ)| π^Α8ΐ« 

5()00 Κα\ τή*^* έλβίν βοπ^υ^ τλίχομαχίαις. 
*ΑΛλ* έλπ(θων Εψευστο μηδίν Ανόσας* 
ϊίρζαβιύιΧΛΐ γοΰ)^ά7τογνους των έλπ(βων, 
Και\ τψ χρατοΰντι ^ζρ6ς λόγους άφιγμένος, 
Σπονδάς πρ6ς αύτ&ν έχτελεΖ χα\ συμβάσεις. 

5005 Τούτου ν.ρατουντος αϊρ^οις ΒογομΕλων 
βεοστυγής ιεέφηνβ χα^ ρδ«λυχτέα, 
'Ής μυσταγωγ^ς («τρός τις τούπίχλην 
Κλήσιν €λ Βασ0.ειος, Σατάν εργάτης* Β .^ *0ς λάθρα ηολλους άνεπ{μπλα της λύμης 5610 Κα\ των παρ* αύτοΰ δογμάτων ψυχοφθόρων* 
Πολλών ετών δρόμοις τε χα\ περιδρόμοις 
Χώρας έκιών χα\ τ-όλεις οίχουμένης. 
Επιπολάζει χαΐ τελευταιον τάλας 
ΙΙόλίΐ μεγίστϊ) τ{δε χαΐ βασιλίδι.) 

5615 *Αλλ* ό χρατάρχης ορθοδοξίας φ(λος 

Μίτεισιν αύτου ττανσδφφ τέχνη πλάνην 
Ιΐλασάμενος γ^ιρ ύποχριθείς τ* 4ντέχνα»ς 
ΙΙίστιν ^Λ^αίαν^ εύμένειάν ο{ τρέφειν, 
Θα μ 3^ προσήει τψ τρισαλιτηρ^φ, 

5610 "Αγαν προσηνώς χαθομιλών συχνάχις* 
Σωτήρα καλών τένδε πεπλανημένων• 
ΤοΙσδ' δ βδελυρδς χαταθελχΟεΙς τοΙς λδγοις 
*Ι6ν χαχ(ας έξεμεί ψυχοφθδρον, 
€ "Εχπυστα τιθε\ς δδγματα πονηρίας• 

5525 "Α γνους ό χρατών φίλδχριστος χαρδ£α 
Όλέθρια δήγματα διδασκαλίας 
Γόητος άνδρας, μιβοχρίστου χα\ πλάνου 
Κα\ στηλιτεύει χα\ θριαμβεύιι πρόωρων, 
Ψήφψ τε χοιν|| τφ πυρ\ τδνδ• φλέγει. 

5650 0(τος βασιλεύς χα\ Μανιχα(ων πάλιν 
Πολλούς πρ6ς εύσέβειαν ήν έφελχύσας, 
Διδασχαλίαις χα\ σοφαΤς συμβουλίαις. 
Κα\ παισ\ δ' άνήγειρεν δρφανοϊς δόμον, 
Τάξας αιτήσεις δαψιλείς έν τφ δόμψ 

5635 Έπιμβλείας χα\ τροφής τούτων χάριν 
Κα\ γραμματικών άπέταξεν αύ πάλιν 
ΜουσεΤον εΙς πα{δευσιν ορφανών νέων 
Ούχ ευπόρων τε πατέρων πεφηνδτων, 
ΝεΙμας μαΟητα?ς χα\ διδασχάλοις νέων 

5640 Πλείστας αιτήσεις, δαπανάς, χορηγίας• 
* Έπ\ χρόνων τούτου δέ τής χραταρχίχς 
Κα\ πυρχαΐα\ συνέβησαν τ|) πόλει» 
Κα\ πλείστα τησδε χατανήλωσαν μέρη- 
"Επνευσε δ' ήρος άνεμου τις σφοδρότης 

5645 Βιαιοτάτου, προξένου γε χινδύνων, 
^Ρ πολλά χατήρειπε των δομημάτων* 
Μεθ* ων χαμαΐ πέπτωχεν άγαλμα ξένον, 
Άνωθεν έστώς, χίονος πορφυρέου 
Του π^^δς Πλαχωτφ τήν βάσιν Ιδρυμένου* 

56ί^0 *0 χατενεχθέν παρατυχόντων τόπψ 
Πολλούς άνείλε συντετριφ^ εσχάτως. 
Κατε(&,'άγη δ* άνωθεν ύετ6ς μέγας 
Χύδην χατιών χαΐ χαταχλύζων μέγα. η 145 €^Κ5ΑΚΕ8. 

Ύφ' οΐ χατηρέίπωντο πλ€79τα αμάχων. Α κιΠΑποΓυπι 1&ΐ9ηι βΐΓ3ς6ΐη 6()1(]ίΙ. Γί 5655• Ζώων β* ΰικηρξβ χα\ βροχών «ολλή φθ(<ϊ€ς. 
(Ατός στρατβύσα; χατά Τούρκων βαρβάρων 
*Αφιχτο χα\ μέχρι γβ ♦ολομιλίου• 
Εδρών δ* {ρημον όιτλιτών Αστυ τ^ε, 
*Ακοδρα9άντων τουδβ Βαρβάρων Βίει\ 

5660 ΑΕρβΥτκ τοΰτοχα\ στίφος τι φρουρίων. 
Κρησφύγετα σπήλαια των εγχωρίων, 
Κα\ τους έν αύτοίς προσλαβων οΟτω χρΝας 
Υποστρέφει κάλλιστα πρλς Βυζαντίδα, 
Μετοιχίσαι σφΛς χαχά νουν Λλλη γ* Ιχων. 

5665 Τούτων πορβίαν τήν πρ^σω ποιούμενων 
01 μέν σφριγωντβς χα\ νιάζοντβς χρύνψ 
Ιϊοσ\ν Ιχρώντο χαθ' όδ6ν τοις Ιδίοις• 
Οδσπιρ λυγρ^ν δ* Ιτρυχβ γήρας χα\ νόσος. 
Τούτοις υποζύγια παρε?χβ χράτωρ• 

ΖΟΊΟ Παρι ι μένους πλάσιν δέ σώματος πάλιν 
*Ασπίσι μαχραΤς 1ντιθβ\ς εύμηχάνως 
Νέοις σθεναρούς σφ5ς παρηγγύα φέρειν. 
Αύτδς δ* Ανω χάτω περ (ππότης θέων 
'Ος σφων προμηθεύς χα\ φύλαξ εύζωΐας, 

5675 ΕΓ τινά που βλέψειβ προ^τχεχμηχύτα 

Βρωτου, ποτού σπάνει τε χα\ μαχρφ δρύμφ, 
ΤάνΓ άνεχτΑτο χριστομιμήτφ τρύπψ. 
Ούτως ύποστρέφονη συντεταγμένψ 
Σουλτάν προσηλθεν Ιππύτη στεφηφύρψ, 

3(>80 Ού^Ι^ωθβν αύτ6ς άποβάς ίππου δρύμου, 
Κα\ προσχύνησιν άποδοΟς ώσπερ θέμις, 
Σπονδά; τ< δράσας φίλιχάς χαΐ συμβάσεις, 
£1»ν φίλοτίμοις δωρεαΤς υποστρέφει. 
Ό δ• αυτοκράτωρ πρ6ς πόλιν Κωνσταντίνου 

3Γ>$5 Αύθις έπανέζευξε συν εύΟυμίςι• 

"Ενθα νοσών ίχειτο ^οιπδν έν χλίν]) 
Σφοδρως έπι^^εύσαντος έχ χαχεξίας 
Βάθροις ποδών γεύματος ύλωδεστέρου* 
Παρ* οΐ δαμασθε\ς εσχάτως τ6 σαρχίον 
5090 Μετ* ού πολΰ δέδεχτο τέρμα του βίου. 

Κατά στομάχου μύδρον (47) είσδεδεγμένος 
*Ασχληπιαδων προσταγή τε χα\ χρίσει. 

ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΕΤ. ΚΔ'. 

Τούτου τ^ βιοΰν χα\ χράτος λελοιπύτος. 
Χειρίζεται χάλλιστα τήν χραταρχίαν 

5695 *Ιωάννης πα?ς αρετών συστοιχία, 
'Οντως χϊριτώνυμος ύλβία χάρις, 
• Άναξ άγαθ6ς χα\ μαχητής γεννάδα;. 
Έχθρων νιχητής χα\ παθών αύτοχράτωρ, 
Πλήρες ταμείον αγαθών θεοδύτων (48), 

5700 Όδυς, {λαρ6ς, εύμεν9}ς ύπηχόοις, 

Χρηστδς, προσηνής, ευπρόσιτος, χαρίεις. 
Θάλασσα χαλών φίλοδωρίας πλέα, 
Φύσις απαράμιλλος, ευλογημένη, 
ΤοιΙς βασιλιχαΐς άρεταΐς διαπρεπών, 

5705 Συν τι) γε λοιπ^) τών χαλών εύχοτμία, 
Γνωμών διχαίου, προιύτητος αύ τύπος 
ΚαΧ της αληθείας γε τ?ίς έν τοις λόγοις• 
Πρώτος μετά γε πρώτον εύσεβανάχτων 
η«στ6ς, φρύνιμος, οΐχέτης υπηρέτης, 

(47) Ιαϋί€€ηΐ βΓυίΙίΐί (Ιο Ιιυ]<ΐ5 νοοα&ιιΠ 86}:βιι. ΒββίίαΓυιη «Ιβηίςυβ 61 Ιιοιιιιιιιιχη Ιπββ Γπίι. 

€«8&Γ ΟΙΐπΐ ΤυΓΟίβ 1)8ΓΐΜΐη8 1)€ΐ1ίς6Γ3Π8 

ρβΓνβηΙΙ υβςιιβ Λά υΓΐ>6ΐη ΡΙΓιΙοιηβΠπιη ; 
ςυβπι €υιη (Ιβββη&ιη ιηΗΊΐβ ίηνβηΐ8$β<. 
ςυίλ ιιιβ(ΐ]8 Β3γΙ)2ιΗ8 Γυ^^ιη «ηα^βΓαΐ, 
Ιι»ηο ΰ9ρί(, 6ΐ 8ίιηυΙ οαβίβϋ» 3Υκ|ηοι 
Α87ΐ8 νβΐυιί 61 βροΓΟδ ίηοοίαπιιη. 
Αΐ(|υ6 Ιΐ08 08ρΙ08 0ΐβ88Γ 8ί1)ί νίη(Ιίο»ιΐ8 
€υιη ^οτΐΛ ίη8ί||;ιι! Βγζαηΐίιιιη Γβιΐίίι, 

»ΓΐΟ ΐΓ8η8ΐ>108 €0|{ίΙ&η8 (ΙβρΟΙΙβΓβ. 

Ετ%ο Ιιοηιιη Ιοη^υπι «^αΓρβηΐίιιηι ίΐβΓ 

νΑΚιϋ ςΐΐΙ<1βΐη 8ΐςΐΙ6 Χ1816 Τ6£6ΐ1 

ρ6(Γι1)Π8 ρΓορπί8 πΐ6ΐί<!ΐ)8ηΐυΓ γκιηι ; 

^ »(;Γ0ΐί8 8111611) νβΐ 861110 €0ηΓβ€ΐί8 

€ΐ6η6η8 ]ιιηΐ6ηΐ8 ϋ8ΐ)8ΐ ίιηρ6Γ3(0Γ : 
<|ΐπ «υΐβιη οοΓροΓβ ρΓΟΓβιΐδ βΓ8ΐιΐ Γγλοιο 

λθ8 Ιθη|{ί8 8€υΐί8 &β:(5Γ6 ΙΌΙΙΐρΟ&ίΐΟβ 

ΓοΠί ίην6ΐιΐ» (]6ρθΓΐ8η(1θ8 ΐΓη(1ίιΙίι. 
Τυιη 6<|υ68 ίρ$6ΐΐ86 ίΙ1α€(]υη ειΐΓβαηβ 
Ι8ηςυαιη ουπαΐΟΓ 61 88ΐιι(ί8 οιΐδίοβ, 
8ΐ ηυβηι τίϋβΓβΙ πΐ8ΐβ Ι;ιΙ)0Γηιιΐ6ΐιι 
Γί1)ί ροΙα8ν6 ίιιορ»3 »οΐ Ιοηκ» εηΓβα» 

ΙΐΙΐηΟ Πηίΐ3ΐΟΓ εΐΐΠδΙί Γ6€Γ6α1)8ΐ• 

Ηο€ ιιηρ6Γ8ΐ0Γ ουιιι Γ6<)ίΓ6( ο;*ιΙίη6 
0€ευΓπι 61 βςα'ιίβηΐί 8μΙκ^ιιιι8, 
ςαΙ 61 61 6ΐ]υο ρπιευΐ 6( ΰ6ΐ6Η(6Γ 
()686βη(ΐ6η8, (Ι6ί>ίΐαιη ο1)ΐιιΓιΐ οΙ>86<ιαιαηι : 
Ιυιη 6θΐιν6ηΐίοηίΙ)ΐΐ8 8ΐηί66 ήιΗίδ, 
^ €0111 ΙιοηοΓίΟεί8 ϋοηΐε ^6^6$&ί^. 
ΡοΓΓΟ ίιηρ6Γ8(0Γ Ιιι υΓΐ>6ΐη εοηδίαηΐίηΐ 
Ιφΐιηΐβ Αηίαιο ββιηβΐ Γ68ΐίΐΗίΐ• 
8'*(Ι ίΙ){ ροβιΐιΐηο 2?.%οτ \η ΐ6€ΐο ]80ΐιίι, 
ϋιιπα ρΓ8νυ8 ΙιαιηοΓ ^6ΐι6Γ»ΐυ8 πιογΙιο 
8ϋ ίιηθ8 ρ^ϋ68 ρΙιΐΓίιηυβ ϋβ^^οβηϋβΓβΙ : 
8 ςυο €0ΓΓΐιρΐηιη <ΐ6ΐΗ(ΐυ6 οοΓραβουΙυιη 
Ιιαυιΐ ιηιιΐΐο ρο$1 ν1ν6ηάί (Ιηβιη ίβοίι, 
οιιηι ιηβϋΓΰοηιιη εοηβυΐΐο ]υϋίοίο 

9Γ(ΐ6η(6ΐη ρίΐυίαπί 8ΐΟΐη8ί'1ΐΟ Γ606ρί886(« 

;0ΑΝΝΕδ αΟΜΝΕΝϋδ ΑΝ. XXIV. 
ΓοβίηιίΑΐη Ι6 νίΐβιη ίΐ)ΐρ6πιιιηπυ6 8ΐηΐ8ί(, 
τβΓυηι ιΠ£[ηΐ88ίηηΐ8 «ΟΓπρΙΐ 1ΐ8ΐ)βη&8 
1θ8ηη68 6Γιυ8, νίπυΐιιιη 60ΐΐ|[6η68«. 
Β <1οΐ€6 Γ68Ρ86 ποιηβη 61 ι^ΓΑΐίοβυιη, 
Γ6Χ 8ΊπιηΙ 1)οηα8, 1)6ΐΐ8ΐθΓηυ6 βίΓβηυυ», 
Ιΐ08ΐ1ιιιη γί€ΐθΓ, ουρίιΐίηυιη (ΙθΐηίιΟΓ, 
ρΐ6ηιΐ8 ΙΙΐ688υΓυ8 ϋίνίηοηιηι ιηιηη6ηιιΐ), 
8ΐΐ8τί8, ΚΛ»τ\$^ 8υΙ>(1Η!8 1)6ηίνο1υ$, 
ιηΙΓΐ8, Ι)6ηΙξηιΐ8, 1>6η6Αευ8, ΰοηιίβ, 
ιη8Γ6 Γ6(1υη<ΐ8η• ΓιΙ)6Γ8ΐίΐ3ΐ6, 
Ιη(1οΐ68 1)6η6ϋί€ΐ8 ίηοοιηρΑΓθΒίϋβ, 
<1οΐίΙ)α8 Γ6|ζ6 (Ιίκοίβ Ιοη^θ πι({1:ιη$, 
8ΐςυ6 »1ϋ8 6ΐί8ΐη Ι)θηί8 0Γη8ΐί&8ίηΐ8, 
]υ8ΐίΙί2β ηοΓπιβ, €ΐ6ΐη6ηιΊ3Β ΐ]τρυδ, 
61 ίη ΙοηυβηιΙο ν6Πΐ8ΐί8 ΙΐΊΐβι. 
ΡΗιηιιβ ΙιΙο ρθ8ΐ ρΗιηιιιη €1ΐΓί8ΐί<ιιιιιιη γ<^(|^6ι» 
β<ΐ6ΐί», ρηκίβιΐδ, Οβ€θηοιυιΐ3 ΓαιηυΙιΐ9 

(48) €οά. θεοσδ({των. Η7 ΕΡΗΚΛΜίΙ ΟΗΚΟΝΟΟΠΛΓΠΙ ϋ» Β ηηΙ ΐαΙβηΐηΑ) ΙηιρβΓΩ ν9ΐΙ(Ιβ «αχ'.ΐ ; 
86ΐηρ6Γ ίη ηηηιβ ρΓο β^ΙοΙβ ρυΙιΠοΒ^ 
ηΐίβηηδ αΓΐ>β8 νίικίίοαηβ ϊίρρβΓίο, 

€9η&ίϋθ« Τ6Γΐ)ί8, ΟρβΓλ 61 ΑΓίβ 1>θ1Ιίο», 

τίείοΓ $9ΡρΪ8$ίιη6 ΙιοΒίΙιιπι ρΙιιποαοΓυιη, 
€βυ ςηοηιίαπι Ο&νίϋ Ιιοβίββ ρΓθρυ]5»53ΐ 
ρτβ€6 ρι&ν ΓοΓίί ιη^ηη, ρβηΓιβ (Ιυαβ. 

ΙΙυ]ΐΙ8 Τ|0(0Γί2Ι8 ()Ί€6Γ6 ▼€] ρΓ»1ί91 

νίηιιΙπιη<|ΐΐ6 ηπΐιΐ6Γηπα 61 οΓπιιΐοηι, 
ΓΥιβιοτί ηαοηηβ βιιηαιηο ορβΓΟβιιιιι $ίΙ. 
Νοδ 6χ ίη^βιιΐί «οοΓνο ρβυε» βυιηίιηιιβ. 

Ηί€ 0€€υρ:•10 ρΑ€ίβ€6 ίπιρβΠΟ 
ΙΐΓ^ίΐαβ 681 ΙΐθηθΓ68 €0^η3(0£6η6ή 

οιιηοΐίβηιιβ Ιπΐΐυίΐ ρΓΟ (Ιί|[ηί1&1β ιηυηβ» : 
ηβιηρβ ^6Γ6η(1ί$ τβίρ. οίΠοϋβ 
ρΓηρίηςιιο8 8ί1)ί 83ηςιιίη6 ρΓ£ρθ8υίΙ•{ 

Ηί Τ6Γ0 ίρβί ΓΟΙΐ]υΓ3ΐί ίπ Γ0£6ΠΙ 

6X1110338 ιηοΙίιιηΐιΐΓ ίηδίϋία» 

ρβοΐο ρο8ΐ ιηίΐιιηι «Ι) ΠΙο ίηιρβπιιιη. 

Αίςυβ Η 18 ϋυχ 6Γ81 ρ6Γ9(|[βη<Ιο ορβΗ 

Γ6κί8 Κ6ηη3η& 8ογογ ρπη€6ρ$ Αηη8• 

ΟυοΓοιη ουιη 6586ηΐ ϋβίβοί» ίηδυίφ» 

ηϋΙΙίυβ 0ΟΓΡ1Ι8 ΥΪοΙ^Ιοπι ίυίι, 

Ε6ϋ ρ8ΐηπ)οηΊ3 ΐαηΐυιη βυηΐ κΓΡρΐ» : 

«Ιηυβ 1ΐ966 Ιρβα ρ3υ1ο ρο81 Γ6$Γκυί 

Iη^^8 ίοιρβΓ^νίι ε«8αΓ εΐβιηβηΐί:), 

61106118 Γ6Πΐίΐΐ6Ιΐ8 Γππιίηΐδ Γ6Αΐυιη ; 

ρ8Τ€6η8 ίη ρΓίηιίδ ρπηείρί βΟΓΟπ» 

!ρ8ίςαβ ορ68 ρΓΟ ιΙί£ηί1»ΐ6 Γβϋϋβηδ. 

υ ψιοιηοϋο 811 ^68ΐυιη, Ιυ56( €ϋθ6Γβ. ( 

Αηη ϋΙ(|ΐΐ6 λΐ^βηΐί ν«5α ^βιηιηηδπυβ ηίΐί.Ια^ 

61 ιηυΐΐί |[6η6Γΐ8 ν6δΐ6ΐη βίςιιβ Ιη$ί(|;η6ΐη, 

ιη3χίιηί ΡΓ6ΙΠ ορ6δ, ίη ςυίϋαιη (Ιοηιο 

βοΓοΗδ 8ΙΙ96 ρηηΰίρίδ Γβροδίιββ 

εχ8ΑΓ 8ρ66ΐΑΐΜΐΙ ουπι 4οληη6 ΑχϋΰΙι ; 

Ουίη 61ί3ηι Ιυηβ 816 ΓβΓυηΐ Ιοοηΐηπι : 

ΙΪ6ΐη αΐ ||[6η6Γί8 ΠΙβΙ 80Γ8 681 0θηΤ6Γ88 ! 

υ(ςο6 ΐΒίπ)ΐ6ΐι ιηίΐιί ηιιη6 681 6θ]|[η3ΐίο, . 
61 ςυ! 1)6ηΙνοΙί οΠω, ηυη€ δΐιηΐ πιλΠνοΙί Ι 
ΟυλιηοΙ)Γ6ΐη ]υ1)60 ρηΒ86η(β8 ορ68 
III Γώί 8110138» ΑχικΙι ϋοΙοί8$ίιη6. 

18 Ιί1>6Γ3Π Γ6{ί ^Γ8168 3{ίΐ ; 

86(1 1*1661, ίηςυίΐ, 86η8υ• ηΐ608 €ϋ66Γ6 Ι 

Κ6£[β 3ηηυ6ηΐ6, 8ΐ60Γ8υ8 681 Ιοήπί : 

0υ3ηςυ3ΐη ίη]η8ΐ3η) υμι 61 Μΐδίϋίβδ 1 

60ηΐΓ3 16, €»δ&Γ, 80Γ0Γ 6$1 ΐηθϋΐ3, 
61 3ΐΜΐΊ63νίΐ Γ30ΐί8 ίΓ3ΐ6Γηίΐ3ΐ6ΐη, 
ΙΙ3ΙΙΙΓ3 ΐ3ΠΙ6η ί36ίΐ 6•η83η§ιιϊη63ΐη« 
Υίη668ί3 Ί|$ίΐυΓ €ΐ|Γ{8ΐί3η3 6ΐ6Π)6ΐαί3 

π)3ΐαιη 80ΓΟΠ9 βηϊηιαπι 61 ίιιίνη'απι; 
ίΐϋςνβ 1μβ6 οηιηία ΐ3Γ|^ίΓ6 1)6ηίτοΙβ 
3«Ι ςη3ΐη ρ3ΐ6Γηο η3|{ί8 ]υΓ6 ρ6ηίιΐ6ηΐ• 
Η'ΐδ ιηοΓ6ηι ]|[6Γ6η8 ιηοηίΐίβ €ββδ•Γ 

€110613 1ί1>6ηΐ6Τ ΙηΙ)θΊΐ 80ΙΌΓΙ. 

ΕΐΰηΊο), ίηςυίΐ, γ6|^ιιο 8ίηι ήκΐί^^ηαβ, 
81 ΠΙ60 ^η6η ιηίηυβ δίπι ΙιβηίνοΙυδ, 
ς<ΐ3ΐη 10, <|ΐιι ΙυεΓΐ ρΓ0<Ιί{ΐΐδ 6οηΐ6ΐηρΐθΓ 

(49) ^ίηιιιΙΐ3ΐ6ΐη 8υ3ηι 3ΐΙν6Γδ08 Γγ31Γ6Πι, «ΙοΙο- 
Τ6ΐΜ(]ΐΐ6 ςιιοΟ 18 ιηιρΰΗυπι €Χ5ΐίη€ΐΐ ρβΓβηΙίδ 0€€υ- Α 3710 Κραταρχίο^ τάλαντον α6ξή»«( μΙγα, 

*Α£ΐ βτραταρχών, ύικραθλών του χρΑτους, 
Π<$λ6κ έθνιχ&ς ύποτάσσων τφχρ&νε^ 
Γ>κι»(ΐ<ε(, λίγφ, «ράγμβτι, χα\ ΐΛΐρ^ μ^η^» 
Μυρΐ(5ν!Χ(Κ πλβιστάχις Μειγμένος, 

3715 •0« «ρ\ν ό Δαβίδ χατ' έχΟρδν Αντίμαχων 
ΑιταΙς, σχραΧίίχΙαας %€ βυν βύβνδρ{αΐς• 
05 τους άγωνας Χ4\ νίχας χβτβλέγίιν. 
Των άρβτΰν θ* δμιλον αΤζ Ι|ν Ιχνρέιυων, 
Κα\ (5ήτορ4 γίνοιτ' Αν Εργον έξ4χψ. 

3720 Μίχρ' Λττβδ' ί^μΤν έχ «εριΛων λίχτέον• 
Ο^τος χατασχών Ασφαλώς κραιταρχίαν 
Τιμά; έτϊε6ρά6£υ« τβΐς έχ του γένους, 
Κα\ ΐϊόΐ9ΐν απλώς 6ωρεάς άναλ^'^γους. 
Κοινών ΐΕρομηθβΙς ΑΐΕοτΑξας «ραγμάτων 

3725 Έχ τών χαΟ* αΤμα χα\ «ρονφχειωμένων* 
Συττρβμμα τφδβ ^αιλεΐ τών 4χ γένους 
Καττύλται σχέμμα τζ θβνατηφ^ρον 
Μετά γε ΡρβχΙ»ν της χραταιρχ(«ς χρ^νον, 
Πρωτουργ6ν &μα χλ\ στρατηγέτιν έχον 

3730 "Ομαιμον αύτοΰ τήν Κ»ισάρισ«βν Άνναν (49) 
Κα\ φωραθέντων τών συνιντώντων λόχον, 
Άέιχ^ς ούδε\ς εΙς «έμ«ς ιβέπονθέ τι, 
"Οτι γε μή ψίλωσιν ουσιών μόνον, 
•Ας άποδοΟναι βασιλεύς χεχτημένοις 

3735 Μετά γε βραχύ «ροστέταχεν έν«έως. 
Αιτίας άφε\ς πΑαι κρο^χεχρουχόαι, 
Σπειαάμενος πρώτιστα τ|| ΚαισαρίσσΤ| 
Κα\ πλουτον αύτ^ συνεηιδούς άξίφ. 
*ΟΐΕως βΐ τοΟτο συμβέβηχβ φραστέον* 

3740 Τΐιν έν χρυααργύρψ τε λιΟομαργάροις 
Έσθήμασί τε κοιχίλοις τιμαλφέσιν 
Ούσίαν άμυθητον Ιν τινι δόμων 
Της χασιγνήτου Καισαρίσσης χειμένην 
Άναξ έπισχοπών Ιίν συν Άξούχ Ί»άνν||• 

3745 Ήνίχα τόνδε χα\ τβδί φάν•ι λόγος• 

Ός τάξις άντέστρα«το χ4μο\ του .γένους ! 
Κα\ συγγενές μ^ν δύστροπόν μοι τυγχάνεε, 
*Αλλότριονδ* εύνουν τε χα\ κεφΐ}.μένον1 
"Οθεν χελεύω τά προκείμενα τάδε 

5750 ΦΛτατον Άξούχ προσ'.αβόντα χατέχειν. 
Ό δ' ευχαριστεί της μεγαλοψυχίας. 
Μετά δέ γ' εΙιαΤν λιπαρεί Ιεδογμένα • 
Κα\ τλν λαβόντα του λέγειν Ι^υοΙαν* 
ει κα\ βίαιων άδίχων τε πραγμάτων 

57 α5 Κατήρξεν, άναξ, σή χασίγνητος φάναι, 
Έργοις τ* άπωμόσατο φίλαδελφίαν, 
Άλλ' ή φύσις σύναιμον αυτήν δειχνύει- 
ΝΊχησον ούκοΰν χριστομιμήτφ τρόπφ 
Γνώμην όμακμου δυσμενή, χαχεργάτιν, 

3760 ΚαΥτά κατ* Λριν πάντα δδς χατά χάριν, - 
Ταύτη διαφέροντα μάλλον πατρό(Κν. 
Ταύτη γε π£ΐσ6ε\ς βασιλεύς παραΐφάσει 
Οάντα προθύμως Καισαρ(σση προσνέμει 
ΕΓην &ν, εΙπώ^ του βασιλείου χράτους 

5765 Πιντάπαν ανάξιος, εΐ περ\ γένος 

Τούμ^ν χριθείης ευμενέστερος συ γ«, 

ρηνίδδβΐ, 83118 (!6ΐποη8ΐΓ3ΐ ίρ$3 Αηπ3 €οη)η6η9ΐ !α 
ΑΙΰχίαϋΙ^ &υ« €3ΐΐ'6. 1^9 

ΟΟτως άμ,νη9ΐκ9Χ9ς ^ν &ναξ δδβ, 

9«ρμ45ς τ' έρ««τή( χρζστομιμήτων τρόπων ! 

3770 Μήτηρ Α^νν^ :^1 βανιλίς Ειρήνη, 

ΕΙ χαΐ κρίν άκ^ΓΗργβ τ^νδ* ούκ ένιβίχως 
ϋύχ ^ζιον χρίνουβα τιρ^ χραταιρχ(«ν, 
*β; ττ^ θυγατρί μνωμένη τά τον χρ^τους, 
Γαμβρφ τε τ^ Κα<βαρ< τφ Βρνεννίφ, 

5775 λ<$][ου φονϋϋνίΦς ού σνν^^τωρ βΟρέΟη* 
λϋλλον ^έ γνοναα «4; Ικβιτα τ& $ρΑμα 
Έπήβολον λόγιον έξειπείν λόγο;, 
Γ>Μ>μην «( χ£βνήν, σννιτήν μάλ' «ύστόχως» 
'Ος ούχ ύτΕ^ντ» χρή διφ^ν βασιλέα, 

3780 Παρ(^ντα ^ ατ<ργ«ιν τ« νοΰτον χα\ σέββκν• 
Ο^ΐρς στρα'κιύσας κατ3Ε Οβρσών βαρβάρων 
Τ4; ηρ^ς Κομνι^νάχτα 9υν9ήχ«( πάλαι 
Διαλυβάντι^ν, χ«\ ηάΪΛΐς ΎφμΛί^ος 
Τ^ 9ερ6ς Φρνγ<7 χαΐ Μαιάνδρφ χβΐμένας 

5785 Κατατρβχόντων χ«\ χαχώ; δρώντων δπλοις* 
Κα\ ^νμβαλών 4\ττησ€ν αύτους ^βολλάχις, 
Τρβψ^μενο; ^#ς βύχλοώς |ν ταΐς μάχακς. 
Και Ααοδίχέων δΙ λαμ6(&ν(ΐ ιν^ιν, 
Καλ τ^νδε νιειχών χ«τοχνλρώ«ας χρΑτκι, 

5790 ΚαΙ ηάν^^α 6β>ς βυ χαΐ χζ^ώς Τ^ν σνμψίρον, 
Ορ6ς βασιλίδα καΟυποστρέφει πόλιν, 
Οία βασιλβΟς αγαθός, νιχηφόρος 
Τοί; βασιλιχοΓς Αναδούμενο; χρόιοις. 
ΙΙ^τά δέ μιχρ^ Α«αν{^τατα( «άλιν, 

579$ Κα\ γίνεται δή χατά τήν Παμφυλίαν, 
ΑΙρεΙ τβ £ωζό«ολιν μηχανουργίςι 
Πόλλν έρυμνΙ)ν χαΐ χατησφαλισμένην, 
"Αλλ^ 'Κ «λείβτα τών Ικέί τηλιχνίιυν 
£ιρ»χηγ•.χαΙς τ^χνα(^ τε χα\ μάχης ν^Φ* 

5800 Μϊΐν οΐ; περ ήρίθμητο χα\ χ^χλημένον 
Δύοίληπτον δντων Ίεραχορυφίνου, 
'£ρυμα «βιχήρές «ι δΰβμαχον πάνυ, 
Πάλαι μέν δντα νφ χράτει 'ΡωμαΙδο; 
Ύκήχοά %€ χαΐ 9υνηρ«0μημένα, 

5805 Ζυγφΐέ Περσών xα6νπε^xοντα τ^ν 

ΟΪΛος ιςερ^ «έμντον γε της άρχης χρένον 
Έθνους Σχυθιχοΰ χαταχε βρόντος βρ^χην 
Κα\ κάντα ταύτης Σχυθιχήν 4ρημ£αν, 
"ϋ φασι, δρώντος έχδρομαΐς «ανημέροις, 

5810 Κινεί χατ* αυτών 'Ρ4^μαΤχάς (υνάμεκ, 
ΚαΙ ανμκλαχβίς σφ{σι γε τφ ΘεοΟ αθένει 
ΚατατροοτοΟΦοι Χχ\Αιχί^ «ιάαας <λα;, 
Κα\ τρι^αριστεϋς άναδ«<χνυται χράτωρ 
ΒονλαΤς στρατηγίαις Λ;ε, λιταΐς Ινθέο:ς* 

58 1 5 Ού γάρ &ναξ σύμβουλος ξν χρησν6ς μόνον 
Κα( γε στρατι^γδς &ν μάχαις |&ωμαλέος, 
*Αλλά χαθά τκς χαΧ Μωσής άλλος νέο; 
Χείρας ά'/υψων είχόνι σεβάσμια 
Της μητρανάνδρου χαΐ πανυμν^του Κόρης 

58:20 Σχήμασιν οΐιττροί; χα\ σταλαγμοΖς ^χρΛο^ 
Παρεμβολάς έχρινε τάς των βαρβάρων 
βεου δίδοντος τήν νίχην ούρανόθεν 
Περκφανή τε «αΐ περίπυστον λίαν. 
Κα\ γάρ τοσούτον μυριάριθμον στίφος 

58^ άορυαλώτων συνελήφθη βαρβάρων, ΟΛδΑΠΒδ. 

Α ηηηο (οΐ ο1>ΐ3ΐ38 ΓββριΓιβίϊ ορββ• 
Α(Ι«ο €ΐβιη6ΐΗβ γ6Χ (ιιο βΓαΐ αιιΐιηο,. 
«(ςυβ ίιηϋΒίΟΓ €1ιη8ΐί 8ηι(1ί«βα$ ! 
€ίΡΐ6Γυιη πΐΑΐϋΓ Β6 Γβ|[1η« ΐΓβηβ 
ςιι«η(ΐιΐ8ΐη ΙοβιιηΙ ίιιιιηβΓ«ηΐΙ ΙιιΓβηβλ, 
ΐηβη) Ιι&ικΙ ίηιρβπο (Ιί|ηιιιη ΓΓραίλΙ)»!^ 
ιΜ(|ΐΐ6 βΐυϋαβΓίΙ οΐϊιη ΰοιηιηίΐΙ•Γβ 
ϋϋφ ιΐςϋΡ £[6ΐιοΓθ €β6$4Η ΒτγβηηΙο, 
ηυηο ίπΜάί&ηιιη ϋιιηβιι ί^η^ν^ί ίαϋ• 
Οϋίη €6ηίθΓ ρο8ΐ6ΐ ιηοΐίιηΐηίβ Γ>οΙ« 
ίβΓίιΐΓ (]ίλΐ586 ΰθΐηιηο(Ιηιη ββΤ^ΐυη, 
«Ιςιιβ ρηκίβηΐβπι &(Ιιηθ(Ιιιιη 96ηΐ6ηΐί3ΐη, 
οοη 6896 ν68ΐί03η(1ιιιη Ι;ιΐ6ηΐοπι Γβ^^βη» 
86(1 Ιιυί€.ρΓ9Βί^6ηΐΊ ΒηίΒΗΐ^Γ ο1)8«ςιΐ6ηάυηΐ• 

^ Μθΐιι 8ΐΐ8οβρίΐ οοηΐΓΒ ΡβΓβϋβ Μΐυιη, 
ςιΓι €ϋΐη €οιηηβιιο ίοΒίΙιΐδ^Ιίιη Ιηίινπι 
ΐτ^%βΤ2ίηΧ^ 8ΐς«6 υΓ&ΊΐΜΐε Β«ιιΐ8ΐπ8 
Ιη Ψϊίτγ%ΐ9 €1 Γίρ» ΜβιιηιΙπ ροβΙΙί• 
Αηη«Γΐ5 *ιιΐΰυηΊοιιϋΜΐ8 ιηο4β•(ί βτΑηΙ• 
Εγ([0 ιιοπ 86ΐη6ΐ ιηλοίΐΜΐβ οοηββπίβ, 
ρΓθίΙί£[&ηϋο Ηθ8ΐ6 ιζΙογΙαπι ΓβΐυϋΙ. 
13Γ5βπι ςυίη 8<]60 ββρίΐ 1ί«•(1ί€«&πι, 
ςιΐ3ΐη ιηο\ ιηιιηίνίΐ ιηοβηίυηι ρΓΧδίάίο, 
€υη€ΐί9(]ΐιβ 1)«ηβ υΐ ορπβ ίιιΐΐ άΐβροβίΓιβ, 
8(1 υΓΐ>βιη Γβ||[ίλΐη Γ6<!ίΐυ ββ Γ6€6ρίΙ ; 
ίΙ)ίςιιβ νβΐυΐΐ γ6χ νίΐ'ΐοηθ8α8 
ρΐ8ΐΐ8α ΒοΙβπαιΓι ρορυΐί «81 Γβοβρίυβ. 
ΒΓ6νΊ ίηΐβΓΥβΙΙο, <1ί8€β88Η (Ιβηιιο 
61 ΰυπι 6Χ6Γ€ίΙιι ρβι^πβ Ιιι ΡβιηρΝ^ΙΙλίιι 

€ τι 8(Γ9ΐΐβ|;6ΐη8ΐί8 €€ρΙι ^οζοροϋη 
ιΐΓΐ)βιη 6Χ06ΐ8]ΐιη αιχϋ^ιηβ ιηνηΗΒΐη. 
Α1ίΑ8 ςηοςιιβ ρΙοΗπίλβ θΓΐ>βοιι<»8 
ρ&ΠΊιη 83ΐυΐί8 ρΑΠΊπι τΙ Ι>βΗί€« 
εορίι, ςυ98 ίηΐΦΓ 8άιΐιι 4ΐΊηοϋβ 
€38ΐΓυιιι, οιιί ποιηβη ΗίύΓαοοιγρΗΙΙβι, 
πΐ(ΒΐΗΐ)υ8 αΊβυιη 61 Ιηβχρυβηηϋΐΐβ. 
0(196 ουηοΐ» 3Γ0β8 Ιη ΚοιηλπΙ ίιηρβ^'ϋ 
Γιιιίϋυβ ρθ8ίΐ9Β 6ΐιΐ€ΐιι<ΐυ« οΐιααχΐ» 
ΡβΓββηιιη ]η2ΐιιη ρο8ΐβ& βιιϋΙβηηΙ. 
Αηηο ^οβηηI8 ίιηρ€Γβη(ί8 ηνίίΜο, 

5ΰ]η1ΐί€8 €0111 |{βη8 ΤΙΐΓ8€{«ΐη ν88ΐΑΓΟΙ, 

ρΐ βοΙίΐιιάΊηβιη, υΐ β8ΐ ΐη ρΓονβΗ){ο, 

δΰ^ϋΐΚ^ήΐ ΙίΐΟβΓβΙ ρβΓρΗΐΗ8 ΙΐΙ0ΙΙΓ8{}>ΙΙ8 ; 
1^ Ηθΐη»η88 €0ρί38 €»88Γ €θήΐπι 6(1ιιχί( ; 
Πβΐςυβ ορβ ρΓΦΐίο (0ΐηπιΐ880 
δεγΐΙιί€38 ουιιο(88 44β]6ε!ΐ ρΗ»ΐ3η([«8, 
βΐ νί€ΐοηο8υ8 ίπβρβηίΟΓ 6Χ8ΐΗίΐ 
€οη8ΊΠο, ιηβηιι, ρΓ«€ίΙ>ιΐ8 3(1 Οβιιιη• 
Νοιι 6ηίπι Ι»ηΐυιη τβχ €0η&ίΙί08ΐΐ8 6Γ81 
81(1116 ρ6Γ ρυ|;ι>88 ΓοΠίβ ίΐηρβΓ»(ΟΓ, 
86(1 ν6ΐυΐ 3ΐΐ6Γ Ηογ&β8 ηθΤ6ΐΙΐΙ8 
11)31108 3ΐ1θ1ΐ6η8 3(1 8ΐι((ν8ΐ3η« ίιιΐ3$*ιη6ηι 
)3υ(ΐ3ΐί88ίιη86 νίΐ|[{πί8 06ίρ3ηΒ 
8αρρΠοί β68ΐα ρΓθίυ8ΐ8ςιΐ6 ΐ30Γ7ΐηί8 

1)3Γΐ)3Γίθ08 6Χ6Γ6ΐΐυ8 δΙΐρ6Ρ3νίΙ, 
νί€ΐΟΠ3ΐη €<£ΐί1υ8 (]01ΐ3ηΐ6 Ι>60, 

8ρΐ6ΐΐ(1ί(1αιη ρΓ0Γ5υ8 «Ι €6ΐ(^Γπιη3ηι• 
Ιϋιβηίιη 1311108 Β3Γΐ)3Γοηιιη ηοιηβπιβ 

ίΐΐ |>01(Ϊ813464ΙΙ ά6€ί(1ίΐ τίοΐΟΓΙβ, 150 1*;ΐ ΕΡΗΚΛΜΙΙ 

υΐ Ιη Κοηΐ9Π?9 ΙβΓΗβ 0ΰΰί(1υι$ 

ρ»(ρ 61 €θΙοη!3Β ΐυηο άβ Ιιίβ Β:ιγΙ).ιγ)8 

€οηΠ3ΐΦ Γιΐ6ηηΙ ϋΐ ηυηο αϋΐιβο πιΑίιββηΙ, 

ηιιΙ5α8 βΙ ^βηΐίβ ίηιΓκηιη 651 ηοη>6η. 

ΑΙΠ €θηδ€πρΐΙ βιιηΐ αιιχί1ίαΓ68 

.Ίίςηβ Κοιηαηίβ «ϋιηίβΐί 6Χ6Γθί(ίΙ>ιΐ9. 

Μ^κηαιτ) νίιη ςυοςυβ 8ηΙ> οογοπα νβηϋϊόϊΐ 

νίοΐΟΓ 6Χ6Γ6ί(υ8 ΛΜΤΟ ΙίοιΊ&ηΐί1)ΐι$. 

ΡαιιΙο ρο8ΐ €»83Γ ^ππίβ* ΓϋΓδυδ ιηοΐί8 

€0ηΐΓ;Ι ΤΓί1)3ΐΙθ8 Ι)&γΙ)3Γ08 681 ρΓθΓ6€(ΐΙ8, 

β4ΐ6πι ]ιΐΓ3ΐ&ιη ρθΓΩϋβ ί^Ηβοΐοβ; 
(11108 (!ρ1)6]Ι»Ιο$ νίοίβηΐο ηιβπβ 
ιΐοηιιο ρ»ε<>πι ΓβοβΓβ οοβ^ίΐ : 
ευιηφίβ ηι&ιηιΙ>ί&8 ιΙΙίηο &1)6κί$8€ΐ, 
ιιιί1ί(6ΐη ρΓορπυιη ρτχάΛ ΓΡρ!6νίι, 
8ροΙϋ8 ΙηηυιΑβΓίβ, ορίϋΐϋ €ορίθ8ί5. 
03ριίνυιη αιιΐβπι τυΙ^υβ υΙίΓα ίΓ6ΐΗΐη 
ΐΓ3η8ΐυ1ίΐ Ιη ΒίΐΙιγηί&ηη, 6ί<}ΐΐ6 $6{Ι69 
1ΐ8υ(Ι ρΓΟουΙ υΓΐ)6 Νίοοιηβιΐίβ 8ΐ1π1)υ)ΐ. 
1ιΐ(ΐ6ςιΐ6 ρ^πίπι ιηιΐίΐββ €οη8€πρ&ίΐ, 
ρ»ηίιη Γβίρ. Γοοίΐ τβοΐίββ^ΐοβ. 

ΙβίΓΙΙΐη 8Β8ΐίνθ ΐ6ΐηρθΓβ ΐΓ8η3^Γ6β8ί 

Ηπηηί οβρβΓυηΐ ιΐΓΐιβιη ΒΓ&ηίΐζοΙιβη» 
€υ]ΐΙ8 (Ι6]60ΐί8 6υη€ΐί8 χϋίη€ίΐ8, 
ΐ8ρΊ(ΐ68 βΐΐΑΐη Ζβα^ιηιοη ΐυΙβΓυηΐ : 

Ιιιη) βΐίβπι 3||[Γυηι ιηοιιηηΓοηΙ δ&Γ(]ί6:Ό• 
}%ιίητ Ιιί8 ΟΰουιτβΗβ ΙιηρβΓ»10Γ 
ίηΐ6Γ ρ«'^1ιιϋ68 τβΐίϋο ευιη ιηϋίΐβ 

1)911(1 ρΓΟ€υΙ ΙβίΓΟ Ιΐ08ΐΐ1)118ί €θη}|^Γ688ΙΙ$ 

φΙβΓαιη (Ιβ Β8Γΐ)3Γί8 τΰΐυΐίΐ νίΰΐοηαιη ; 
61 εΐΐΓβδίηυπ) 06ρίΐ€α(η Ργ&ιιοοοΙιοιίο, 
ςηβκ Ρ8Γ8 Γφοηίχ ρηΒδίΑπίίοΓ 6Γηΐ. 
Τυαι 6ΐίΑΐη Ζ6α|[Π)Γι ηκκηίλ ΰχρη^η^νϋ, 
ίΙΙίηΰςηβ ρΓ86<ΐ3ΐιι αϋβΐυΐίΐ ίηίτυιηοΓαιη, 
ηΐ8ΐηυ1)ΐί8 ίρ86 ρ1υπιηΊ8 (]ίΐ3ΐη8 
8ίιηιιΙς(ΐ6 οιηηίβ Ηοιη8ΐιιΐ8 6Χ6Γ€ίΐιΐ8. 
Ρβ66 ουπι ΗαηηΙβ 1)3γΙ)3Π8 €θηφο$ίΐ3, 
ίη οή6ηΐ6Π) ΐΓοηδΙυΙίΙ 6Χ6Γ€ίΐιιππ ; 
ρβΓςιιβ Βίΐ1ΐ3ηΐ08 1ηη8ί6η8 61 ΡαρΙιΙα^οπΑδ 
€6ΐ6π ουΓ8η ρ6Γν6ηίΐ €38ΐ3ΐηοιΐ6η», 
Ιΐ8η€(|ΐΐ6 Εοιηβηο ιτιη(]ί€3νί( 8€6ρΐΓ0, 
(ςυ3ΐη Ρ6Γ83ηη6ηϋ]3ηιρΓί(]6πι Ι6η6ΐ)3ΐιΐ} 
863ϋ8 61 ιηΜΗίηί8 3Γί6ΐ3ηιί5υ$ 
8(] Ι13ΙΙ0 Γβρίβηάβιη πΑΥΪΙβΓ υ8υ$. 
Ρθ8ΐ 1ΐ9Β0, 63ρΐίνο8 ρ1ιΐΓίιηο8 <ΐΗε6η8 
Γ6Χ Αίςυο ρπ6(ΐ3ηι ίηηυπΐ6Γ3ΐ>ίΙβιη, 

Γ6ξί3ΐη 3ϋ υΓΐ>6Π) Γ6ΐΐΐ1ίΐ ρ6(]6Π1 

6Χ06ρ1α8 ρΐ3υ8ΐ5υ8 ςιιΊ (Ιβοβηι νίοΐοΓοιη : 
3ΐςο6 ο1) Γ6€6ηΐ6ηι $υ3ΐη νίοΐοη'»ιιι 
ιη6(1ΐ3 (Ι6(1πχίΐ υΓΐ)6 ΙηυιηρΗβηι. 
Α(]θΓη3ΐ)8 βηίηι βηίύΰίο ίπ8θ1ίιο 
ουΓΓυοι βΓ^βπίο αιίΓοςιιβ Γα1ςΙ<!υιη, 
ςιΐ6Π) ηίν6θηιιη ιιιΐΑΐΐΓί|(3 6ςυοΓυηι 

3ρΐ6 61 (ΐ6€6η(6Γ ]υη6ΐΟΓυΐη ΐΓ3ΐΐ6ΐ>3ΐ, 

Ιιυίο νβηβΓβηάβιη ίιηρο5αί( (}φ83γ 

}Αν!θΐ3ΐ36 06ίρ3Γ9Β ίΠ)3|[ίη6Π0 ; Β ΟΗΚΟΝΟΟΚΑΡΗΙ 152 

Α *0ς χατά βυ5μί)ν ΤωμαΤκοις έν τίποις 

Έχ τώνδβ χώμας χ%\ συνοικίας δλας 
Κ«\ συσταθήναι χα\ πάρα μένε ιν ίτι^ 
Έπωνυμίαν έξ Ιθνους χβκτημένας• 

3830 Τάγμασί δ' Λλλους συμμάχους ένταίς μάχαις 
Καταλβγήναι *ΡωμαΤχο?ς χλ\ στίχβις• 
Μοίρας δέ πολλάς άποδ^σθαι χρυσίου 
Ύιγ6 στρατιίς σφών πάλιν ήρημένοις. 
Μετ^[ δέ μιχρ^ν Οστ€ρον πάλιν λναξ 

3855 Έπιστρατβύσας τοίς Τρι6αλο?ς ββρβάροις 
'Ορχια συγχέουσιν ϊχ χαχουργίας 
Σφ3ς έχνιχήσαφ Ιν μάχη χατά χράτος 
Τδ ράρβαρον τίθησιν βνσπονδον πάλιν 
ΑεΙαν δ* έχβΐθεν άπελάσας μυρίαν 

5840 Πλήσας τβ τδ στράτευμα τών σχυλευμάτων 
"Ολβου τε πολλού χα\ λαφύρων μυρίων* 
Πλήθος δορυάλωτον ε2ς έπαρχίαν 
Ί^ν τών Βιθυνών κατά τίιν Νιχομήδους 
Διαβιβάσας έγχατοιχ{(ει φέρων. 

3815 Κα\ τώνδε τους μίν στρατί^ καταλέγει. 

Τους δ* αδ παρήχε συντελείν χοινφ φάρους. 
Ο&ννοι τδν 'Ιστρον έχπεράσαντες θέρους 
Καταχρατουσιν άστεως Βρανιτζ^βης, 
Κα\ τησδε πάσας χατιρείψαντες βάρεις 

5850 Μετήγαγον πρδς Ζεύγμινον (50) χα\ τους λί- 

[θους, 
Έπιδραμίντες χα\ Σαρδικζς χωρία. 
ΟύχοΟν &π\ σφ2ς έχστρατεύσας ό χρ&τωρ 
Έν ύγροχέρσφ (51) χα\ σθεναρά δυνάμει 
Ο Κατά τδν "Ιστρον συμπλαχε\ς άντιπάλοις 

3855 "Ίστησι λαμπράν χατά βαρβάρων νίκην* 
Και Χράσμον εΤλε συν τφΦραγγοχωρίφ, 
Γης Παιόνων χράτιστον υπάρχον μέρος* 
Πρδς δ* αΙ> παρέστη σατο τείχος Ζευγμίνου, 
Κάκ τοΟδε λείαν άπήλασε μυρίαν, 

5860 Κα\ λάφυρ* έχτήσατο κα\ πλείστα σχύλα. 
Αυτός τε κα\ στράτευμα Τωμαίων άπαν 
Σπεισάμενος δ* έτεειτα βαρβάροις Ο&ννοις 
Πρδς τ^.ν ίω στράτευμα διαβιβάσας, 
4ιά Βιθυνών χωρίων, Παφλαγόνων 

5865 Έφίσταται τάχιστα τ)) Κασταμ($νι, 
Κα\ τήνδ' Ιπανέσωσετ)) 'Ρωμαΐδι 
Περσαρμενίοις χεχρατημένην πάλαι» 
Ο Χρησάμενος χλίμαξι, τειχομαχίαις 

Είς τήσδε τ^^ν άλωσιν ώς εύμηχάνω;• 

5870 Τοιαύτα δράσας αίχμαλώτων τε στίφος 
Κα\ λείαν άμύθητον είληφώς άναξ 
Πρδς βασιλίδα τήν πόλιν αποστρέφει 
Οία νικητή; άνσδοΰμενος χρότοις* 
Κάπ\ τροπαίψ προσφάτφ χα\ τ?| νίκη 

3875 Κατήγαγε θρίαμβον έν μέση πόλει. 

Τεύξας γάρ άρμα σϋν τεχνουργί^ ξένον 
Χρυσαργύρφ κάλλιστα διειλημμένον 
*0 χιονώδης τετρακτύς συστοιχία 
Ίππων τις είλκεν βύφυώς ζευγνυμένων* 

3880 Έν τφδ2 σεπτήν αναβιβάζει χράτωρ 

Της μητρανάνδρου Παρθένου την εΙκ^να, (οΟ) Ιη 6οϋία$ ηιαΓ^ίπε γρ. Ζ;ίγμιον• (51) 06 Ιΐ06 νοε3ΐ>αΙο ]π<1ίε6ηΐ ΙιβΙΙύΐιί»!»• 153 ΟΛδΑΕΕδ. 154 *0ς σνστρατηγέτιβι χατ* έχθρων μάχης 
Προσηγ» τήν κρέπουσαν <6χαρ(βτ<αν, 
5885 ^Ης χαΐ προηγβ σ{>ν δλτ) γβρουιί^ 

Ποσ\ βοίδίζων σταυριχ6ν σχήπτρον φέρων. 
*Αλλά βραχύς ήνυ^το χατ* οίχον χρόνος, 
Κα\ ηάλιν &βτράτ<υ9βν &ναξ χαρίεις 
Μβτά στρατιΐς άρβΐχής κροφρ^ως 
5890 Έκ\ Τανκσμάνιον ι(ς Καβταμόνα 

Στρατηγδν &νδρα καρά Περναρμ&νίοις, 
Ταύτην έλόντα τβιχομαχ{^ «όλιν, 
Κα\ φύλαχας χτείναντα 'Ρωμα^ου; ξ(φβι 
Κα\ τήνδ* έπανέσωνε Τωμαιων χράτει* 
3803 ΙΙρ6ς τοΖαβε Γάγγραν χαταπορθεί τήν π^λιν 
Έν { γε φρον»ροΙ>ς άποτάξας όπλίτας 
Έχ ΤωμαΙχής στρατιάς βισχιλίους 
Κα\ πάντα θείς ιϋ, εΙς ηόλιν υποστρέφει* 
Κα\ τή^ μιχρ^ν ένδιατρ(ψας χρόνον 
5900 Καταχρατουντος "Αρμενίας Αεβούνου 
Επιστρατεύει ατρατιάν πλείστη ν &γ€ΐι>ν, 
Κατηχ^υς σίνοντος Αύβ4νο»ν πόλεις. 
ΟύχοΟν έπιβάς "Αρμενοχιλιχία;, 
Ταρα^ν παρεβτήαατο φοεινήν π6λιν, 
5905 ΚαΙ τήν *Αβάνην χα\ Βαχβ, βτρατηγ{^. 
'£πειτ* όχυράν *Αναζάρ6ην σΟν βί^ 
Περιχλυτόν τε χαΐ Κολώνειαν πόλιν 
Κα\ δ)) μετελθών τάς πέριξ ταύτα; πόλεις 
Έρυμνά τε φρούρια χα\ χώμας δλας, 
3910 Έφ(βταται δέ τοΙς τδποις^της Σνρία;, 
Καν τήν πδλιν εΓαεισι τήν *Αντι^χου, 
'ΡαΙμοΰνδου πρίγχιπος &μα τοΤς δλοις 
Εδ χερβίν αύτδν ύπτίαις δεδεγμένο\>, 
Κα\ πΑαι τιμήναντος αύτδν είχδσιν. ^ 
3915 Έφ* ήμέραις οδν ένδιατρίψας πόλει, 
Αύτφ τε τδν πρίγχιπα λίζιον δρέίτας, 
Σι>ν τφδε Τριπόλεως χρατοΟντα τότε, 
Άναξ χαριτώνυμο; Ιξεισι πάλιν, 
Κα\ πρδς παρευφράτιδας &πεΐ9ΐ πόλεις, 
39£0 Παρ* *Αγαρηνων ούχαλώς χρατουμένας 
Κα\ τώνδε πορθεί τειχομαχίαις δπλοις 
Πεζά, Χάλεπ, Νίατριον, ΚαρφαρΛ, Φέρεπ- 
Έχ των δέ λοιπών άστέων δώρα ξένα 
ΚαΙ πλεΤ<ττα λαβών χα\ λίθους χα\ μαργάρους 
3925 Πολύν τε χρυαδν χαΐ λαφυραγωγίαν, 

Κα\ λυχνίτην φέροντα σταυρού τδν τύπον 
Χρημά τι πανθαύμαστον, Ιχπληχτον, ξένον 
Πρδς δ' αυ γε χα\ τράπεζαν Ιχλαμπρον πάνν 
Έξ αμίμητου αυντεθειμένην τέχνης 
3930 Πολυτελή τε χρυσότευχτον, ποιχίλην 

•Α πάντα συνείληπτο τοϊς Πέρσαις πάλαι 
Συσχουσιν αύτάναχτα τδν Διογένην 
Πρδς τήν βασιλεύουσαν Ιρχεται πόλιν 
•Αγων μεθ' έαυτοΰ χασίγνητον συν γόνφ 
3935 Τδν σεβαστοχράτορα τδν πρ\ν φυγάδα, 
Τφ τηνιχαΰτα προσρυέντα γνησίως 
"Αναχτι τφδε χαι χασιγνήτψ φίλφ• 
•Οςέχλιπών πρ\ν διατριβά; ΑΟσόνων 
Σχέσιν όμογνίου τε χα\ βασιλέως 
3940 Πρδς Περσάναχτα φυγάς έχλυπής τρέχει* ηυοο ΰ6υ 1>€ΐϋ βοοί» 61 λΐιχΠί^π 
0Αην€η!θΐιΐ£$ Γεϋ^Ιβϋαΐ ^γ2168 ; 
ρΓβΒΰβιΙβηι Ιρββ €υιη ΐο(ο μπβιιι 
ρβ(1θεΐ6Γ, 8€6ρΐΓαιη £[69ΐληε ΟΓϋοίΓβΓαιη. 
8β(1 1)Γ6νί άοηιί ΐβηιροΓβ ρβηηΒηδϋ ; 
Γΐ|Γ8υ•ςιΐ6 Α(] Κ>6ΐ1υιη γ€ζ αιη8ΐ)ί1ί& 
ρΓοΓβοΐιιβ {ιηρί^Γβ €ΐιιη ν&Ιί<1ο βχβΓΟίιη 
νβηίΐ ε^βΐ&ιηοηβιη οοηΐη Τ3ηί8πΐ9ηίυιιι, 
ιΐηΙ ϋιιχ ϋβΙ•€ΐιΐ8 α ΡβΓβαπαβηί» 
ρτ«<1ΐ€ΐ8ΐη υΓΐ)6ΐιι βχρυκη«ν6Γο(, 
|ΐΑ(ϋο Βοιη8ηαιη €«(ΐ6η8 ρπΒβίϋίιιιη. 

Η8η€ 6Γ{;0 €3688Γ ΓβΟΟρβΓΒΥΐΐ. 

ΙηβυρβΓ 68ηκΓ« Οΰοορ8ΐι ιιγΙ>6, 
ίΙ)ίςυ6 ίιηρο<ιΙί8 ρΓΧβίιΙίι οβυβλ 

Β (16 Ι1081Γ0 βΧβΓΰίΐΐΙ 1)18 ΐπίΐΐβ ΑΓΠΙΑίίβ, 

οιιη€(ί8 ρϋοιίίβ, Βχζ8Βΐίυιο ΓβάϋΙ. 
Αιΐ3πΐ6η Ι)Γ6νίΐ€Γ ΙιΙο οοιηηαοΓ&ΐαβ, 
ρΓθΓβ€ΐΙΙ8 681 ΰΜΠΙ Ιη^βιιΐί βχβΓοίΐυ, 
Ιπιρ6Γίΐ8ηΐβ ΑηηβηΊ8 1.6νυηο, 

ΙΙ08(Γ»8(ΙΙΙ6 υΓΐ>68 «ΐΑΙΠΠίβ λΟϋοίβΟΐβ. 

Εγ|{0 ρτο2Γβ88υ8 ίη Αηηβιιο-€ί1ίοί8ΐη 
8ρ1«ΐη<1Ί<ί'<ιΐη υΓϋβιη οοΰυρ8νίι ΤλΐΈΟΐη, 
Βϋβ8ΐη βΐ ΑιΙάηβηα ρβπΐίλ 1)ΐ;11ί€»• 
Μοχ Αιΐ8ζ&Γΐ)υιη 8υηιηι« τί ΰχρϋ^η^νΚ, 
βΐ ΟοΙοιιββηι 61 Ρβηείγΐιιιη υΓΐ>68. 
ΡΓΟχΙιηίβ ςιιοςυ6 8ιιΙ>]μ|^8(Ι8 ορμίιΠϋ, 
6υιη ηιιιη{Γΐ8 €88ΐ6ΐϋ8 οοηΠΊδςυβ ρ»κί*» 
ν6ηίΙ ϊη δχηχ υδςηβ Γβ|;ίοη68, 
^ 8ΐςη6 Ααΐίθ€ΐ)ί*ιηι ιΐΓΐ)6ηι Ίη|{Γ«Η1ιιΐΓ, 
ΒβίιηιιικΙο ρΐΊΐιοίρβ €υιιι ουιιηο ρορηίο 
Ηιιηο ρχΰίμιοιιΐβ 8ΐυϋίο ρΓη€ΐίνί 
οιηιιΙ(|ΐιβ (!6ΐ)ίΐο οιιιη ΙιοηοΓβ. 
Ιη Ιΐ90 ραυΙί8ρ6Γ <ΙβιηθΓ8ΐυ8 ιιγΙ)6 
€ΐιιη 8ίΙ)ί ο1>ιιοχΊυηι βΟϋΟίβϋ^Ι ρΓίηοίροιη 
οιιιηςυβ 60 ΤΓίροΐ6θ8 6ΐί8ΐη <1θ)ΐιίΗΐιιιι, 

Γ6Χ (;Γ8ΐίθ8Η8 ρΓ0|^Γ688η8 υ1ΐ6ΓΊι18 

Α(] ευρΙ)Γ&168Ί«'«8 Γ68ΐίη3τϋ υΓϋοΗ, 

<|η88 Ακ8Γ6η*ι €0ηΐΓ8 ί;Ι8 Ι6η6ΐ)»η1. 

Εχ 1)18 ρκΓϋοιηιπί ηΐϋΰΐιίιιΐβ 61 α πι 19 
Ρβζηη, €8ΐ6ρ1ΐ,^ί8ΐ1'ίθ1Ι. ε8ΓρΙΐ8Γ»ΙΙ, ΙΜιοΓ«*ρ• 

Εχ Ηΐίίβ 8016111 ιΐΓΐ)ί1)υ8 ϋοηλΓία ΐΗΪΓα 
ιηυ1ΐ8ςιΐ6 ΓβΐυΚί, ({6ΐηιη88, ιιιαΓ{8Γίΐ;ι$, 
ιη»βη8ΐη νίηι «υΗ, ρπβϋ8Β4|ΐιβ αΐιιιιιΐϋΐιι* 
Ο Ι^ϋΗιιιΙΰΐη ςιιοςυβ ουί ολμι ίιηρΓ6$$;ΐ βΓϋΐ, 
Γ6αι ηιΊΓ8ΐη 61 8ΐυρ6ηι1<ιη 84ςυβ ίιΐ8οΙίΐ8ΐιι : 
ΙηβυρβΓ ιηβη8«πι ηιυΚο 8ρΐ6ΐΐ4ϋιΙΊ8:>ίιη8ΐιι 
6ΐ85θΓ»ΐ8ηι 8η6 Ιηίιηίΐ8ΐ»Ί1ί, 
ρΓ6Γΐ08ί88ΐιη8ΐη 8υΓ68ΐη ναΓί6£»ΐηιη : 

ηυ» 6ΙΙΙΙ0Ι8 Ρ6Γ«9Β ΠΙΙ0ΙΙ<Ι»1ΙΙ (1)ΙΊρυ6Γ2Ι»(, 
61101 68ρΓΐν88860Ι €8ΡΗ8Γ6η) 0ίθ|;θΙ)6ΙΙ1. 
Αά Ι1Γΐ>6ΐη 801601 Γ60ϋΙ 3080068 
1ΐ8ΐ)608 ^6ΓΟ)8ηθηΐ 6010 η6ρθΐ6 866001 
86Κ)88ΙΟ€Γ810Γ60), ΐΙίΟΟ» ρΠ(ΐ6Π) ρΓοΓο^^ΜΙΜ, 
1006 Τ6Γ0 «Π18016Γ 860161 ρ6ηΐΙΐίΐ(60ΐ60ι 
Γ<*({ΊΙθ80θΊ ρ6Γ8018Ωΐί Γγ81Π• 
ΗΙΰ ϋ6Γ6ΐί6ΐί8 ΑθΟΙ8θί8 ΑθίΙΐ08, 
8ρΓ6ΐθςθ6 8β6€ΐ0 ΓΓ3ΐΓί8 »1<|ν6 ΟΜΛΤίΛψ 
9ίά Ρ6Γ5αΐΜ ?6^6αΐ ΙΑ1'108 (1θΙθΓ6 ίΐΙ|βΓαΙ ; 155 ΕΡΠΙΙ.ΕΜΠ 

β6ΐΙ 86Γ0 Ιβη^βΐΒ ιη^ϋ β«1 «οηβοίιι» 
ΓοηβΐΓιο β|;Γ6βίο Γβ(ΙΓιΙ 3<Ι ϋχβΒΓβιιι 
ΐυιίςυβ β(ΐ€ΐη Γβίΐίΐυβ ίιυρβίΓονίι. 
Νβηκιυβ Γ6ν6Γ8ΐιιη οβπιβιιβ Ιιηρβηίοτ 
Νυιηίηί %τ:^\\λβ Γ6<1ιϋ«ϋΐ »ορΓ€ΐιιο 
ίβςυβ Γ6 (ΐ^αυάβηβ «4 ΐΓορΙιβΒίδ ιη»1^β. 
Εγ^ΙΟ οοιηρίϋχιιβ οβΓιπο ϋβΙ>ίιο 
υΐΓαιη<|ΐΐ6, ιιΐ οΠιη. 1ι>|φυίι εΙΐ8ηΜίιηαιη• 
ΒΓβνί ηιΟΓαΐΗβ 8ριιι] ιΐΓ&βιη ΐβηοροκ» 
ΙΐΙ 8686 1)»1)6ΐ)8(, ΙΠΙΠΑϋΐ ίπ ΒίΐΙι^ηί»», 
ο.οηΐ6πιρθ οοΓροΓίβ ηι•!» τ»1β1ιι<1ίη€ ; 
ΤιΐΓ€ί8 ΕΙοιη»«98 ιβτΓ&6 ίϋΓβκΙιιιιΐί^υβ; 
(|ΐιθ8 υΙ)Ί 8θΐ3 ΐβρπιίΐ ρπβββηΐΐβ, 
υβςιιβ 8(1 1•ορ»(Ιίιιιιι νβηίΊ €ίνίΐ:ιΐ«ιιι : 
υΙ)ί άανη ιηοΓβΙυΓ €ορί98(|υ6 <νοηΐΓΑΐιί<, 

^Γβνίβ €81 νί81]8 ΐηί4^ΐί ΐηίΐίβ €9^8λΓ, 

ηιιοηιαιη 3<1 ΓοΓΐ68 6Χ8ΐίηιυΐ8ΐ>ιιΐ ριΐ|[η>8, 
ΐΗίΙΙίηαβ Ιοη^Ββ ίβΓΓβ υο^βΙ)»! ιηθΓα8. 
Ί^Μητ ΟΛΒίη οοιηιηοτβηδ 1•ορ8(]ϊο 
Γ6Χ οιιπ) ίηηυΐϊΐβΓΟ Ιπιιι«ίίΐ βχβΓΟίΙιι 
€οηΐΓ& Αβ[3Γ6ηα8 Ι}«γΙ>&γο8 Ροιιΐί ίηοοίαβ, 
]υβ;ο ρΓβιηβηΐβ» Νβοοβββατβηιη : 
ραιΓίΓο (ΐιιθ(]ΐιβ βΐυϋβηβ €αιΐ8ΐιιιηΗΗΐιη 

63ΐ)Γαιη 1]ΤΓ2ΐιιηιιιη ΤΓ»ροιιΐ9ΐϋβηιηι. 

Ετ%0 ρΓΟ^ΓβίΚίΟΓ Νβ<Μ;Φ88Γβ.1ΐη 

ςιιβπι οίΓ€ΐιηιίιΐ8θ ο1»8ί(1οΐ βχβΓΟίΐυ. 
Λίςυβ Ιΐ3πο οβρίυτυβ πηρβηιΐοΓ βΓΐιΐ, 
ηΊ8ί ίιηρΓονίβα ίιιοίιΐοηβ οΙαηιΗαβ . 
8ΐΐ8€6ρΙο ηιϋίΐβιη ΜΙο τβΐηπίαβδΡί. 
Ναπι ουπι ίη8ΐ»Γ0ΐ ριΐ{;η8 οοηΐΓβ Β3γ))»γο8 
^^ΓβςίυΐΜ ςιιβπιϋαιη βχ ΙΐβΙία βηιιΊΐβιη 
6ςυο 08Γ6ηΐ6ηι εβΓπβηβ ίιηροη(θΓ, 
ΓγβΙγΊ» 8ΐιί ΓιΙίο ]πχΐβ λιΙ«ηιιίΐ:ιιιΐί 
ϋςηυπι ιηβιηιΐβνίι οβιΙβΓβ ΙιΜίπο. 
ΙΙΙβ βηίιητβΓΟ Γ3€ΐυπιιη η4>{[:ινίΐ, 
νΐχςυβ 002€ΐιΐ8 6(|ΐιίΙί 6«8£ίΙ 6(]υιηη. 

05 ί(] άοΙΟΓβ ΠΙΑΧίΐηΟ ρβΓ0Ιΐΐ8Ι18« 
ρΓΧΟΊρίΐβ βΧί^υ» 11)611118 ΰ041βΠίθ 
Οφ83Γί8 })ίθ ΙΙ6Ρ08) ρτχΟο ΓβΓΥβηΙβ, 
6Χ ίηηρΓΟνίβΟ ρβΓΓίΙ^Ίΐ »(! ΒΜΐ>3ΓΟδ, 

» (|ηΊΙ)υ8 ΙαϋβηϋδδΊηιο 6Χ66ρΐυβ *η4ι«6, 
ρ^υΙο ροδί βΐίβιη £υΙ(πί ΟΗΓίβιί^ηο 
ΐΗΐηΐίυιη Ιιβιι Γ6ΐηίΐΐΊΐ, 36 πιβίΓίηιοπΙο 
3Ίιη£ΐΐυΓ ΩΙίΦ ρηηοίρίδ ΙοοηΠ. 

ΕχίΐκΙβ €»δ8^ ν3ΐ<ΐ6 Ι»ΚΒΓ6«16 8011110 
€(6ρίΐ Γθν(Η*ΐΙ |[Γ3<ΐ3ΐίΐΙΙ ΒγΖβΙΐΐΙΐΙΙΙΙ, 

Γ6(1ίΙιιη) (ΙίδδΙιηυΙβηδ 64 οοιΐ9ί1π Ιιιορδ. 
Τ3ΐΐ(]6ΐη ίη ΐΗτΙιβιη Γβςΐβηι (ΙεΙαΙυβρ 
ϋπςυβ Ι)Γ6νΙ ΐ6ΐηροΓ6 8ΐι{>δΊ8ΐ6ηδ ; 
ηιοζ (ΐ6ηυο 6{(Γ6β8υ8 εηιη ίη{[6ηΐΙ 6Χ6ΓθΙΐυ 
Ρ1ΐΓ}';ί8ΐη ρΓΧΐ6η«ΐη8 3(φΐ6 I^^^^3η1, 
«(1 ηοΙ>Π6ΐη ρβΓνβηΙΐ ιιΗιβιη ΑΐίαΙί, 
ςιΐ3ΐη ιιΚη €ΐιιη Πηίΐίηοίδ οη1ίη3νίι, 

ρ3ΐυ(ΐ6 (|ΙΙΟ(|ηθ 63ρΐ3 Ρ38^Π8338, 

νβηίι ίη ΙδΒΐιη'» ϋηββ 61 ίη δ^Ηβπι 
Β((|υ6 Αηΐίθ€ΐιί3Πίΐ νβΓδΟδ ρΓοριηςιΐ3νί(, 
ΑΓϋϋηΐβ δίΒΐΙΐο ηιο1ί6ΐΐ8 Ιιαηο υΓΐ)€ΐιι 
^3νί (]6ρυΙ&ο £.3ΐίιΐ0Γαιη ίυ^ο ΟΗΚΟΝΟΟΒΑΡΗΙ 156 

Α « ΜΛις δέ ^ν€ν< ο9 γβ χαχου τυγχάνλί, 

Κα\ δβξ(^ '^χβ της Ιιιαν^υ. 
Έ«ανί($ντ4χαΙ γΑρ Ιδών όχράτωρ 

9945 ββφ χφρ(«τήρία των δλων θΰΜ 

06χ ήχτον ή^8\^ {| νίχαις ταΤς μυρ^αις* 
Κα\ χαριέντω; «ροβπλαχ£\ς χατ& βέον 
ΤΛ φίλτρον &φέν6ΐμ€ν άμφο7ν &ς πίλαι. 
Χρ^ν δ^ ^ραχ^ν ένδίατρίψβς π^λει 

3950 Ός «Ιχβν έζώρμησβ πρ6ς Βιθυνίαν, 
Κατ«9ρονήσ»ς σώμβτος χαχβξίαΓ, 
Τοΰρχων «ακούντων 'ΡωμαΙχά χο>ρί(χ, 
Ο^ς έχθρ^βας χλ\ μά^ παρουνιςί 
Πρ6< Αοινάδιον &φιχν£ΐτ«ί τίρ; πόλιν 
-^ 5955 Ένθα βρα5ύ*;ων ουνίγων τβ δυνάμεις 
Στρατφ ^ρΰς Εδοξβν ό ττρχΟς ΰίναξ 
Ό; βια퀫Γτ&ν ίρεΐχλς ι:ρ6ς μάχας, 
Κα\ προβ^ιάζων χαρτερείν έν τ[| μάχη. 
ΤοΝυν &^&ρ«ς βαφ'.λβυς Αοπαδίου 

5960 ΈπΐΦτρ«τ«υ€< «υν στρατί^ μυρ(ςί 

Ίοϊς ΧλτΑ -«^νν&ν ^Αγαρηνοίς βαρβάροις 
Κατβχρβτοδσιν της Νεοχα (βαρέων 
Σπβύδων μβτελθείν χα\ Γα6ρ2ν ΚωνσταντΝ 

{νον 
Κατατυρβννβϋοντα Τραΐίτεζουντίων, 

5965 Έφίσταται γουν τ^ Νεοχαι βαρέων, 

Κα\ τ5)δ* έφιστβ τλς δυνάμεις χυχλ($θεν. 
Κβ\ τάχ' άνεΤλε τήνδε χρβτάρχης τάτι 
ΕΙ μή τι ^μ6άν άπρίοτττόν τι πάθος 
Ο ΆπεΙρξε τδ στράτευμα της διαμάχης* 

3970 ΠρΙς βαρβάρους γάρ ένστασης μάχτ^ς τότε, 
Έξ Ιταλίας δεξιόν τιν' ίππότην 
Άνιππον Ιδών έγχελεύεται χράτφρ 
Άγχου συνιππεόοντα τάδελφου γί5νον 
Ίππον παρασχείν άποβάντα Αατίνψ. 

3975 Ό δ• οΰ νεμεΤν Ιφασχε μάλ' άντιλέγων, 
Μόλις δ' άχων δίδ(ι>σινΊπ«^η 
Κέχ τούδε πλησ6ε\ς οΟ μιχρδΕς άθυμίας 
Μιχροψυχήσας έχ φρενών αβλεψίας 
Άδελφόπαι; ο^τός γε χαιρψ τί5ς μάχης 

5980 Έξ ύιτογυίου προστρέχει το?ς βαρβάροις 
ΚαΙ τοΖσδε δεχθείς άσμενεστάτφ πόθψ, 
Μετά γε βραχύ χα\ χριστώνυμον σέβας 
Έξόμνοται φευ 1 κα\ συνβζύγη τάλας 
βυγατρ\ Περσάναχτος Ιχονιέως. 

3985 Εντεύθεν Λναξ συσχεθεις άγϋ)νί^ 

Ύποστρέφβιν ήρξατο πρ6ς πόλιν βάδην 
Κλέ^των άναχώρησιν Ι ξ αβουλίας, 
"Ομως πεφθαχώς την βασιλίδα ΤΕ6).ιν, 
*Εν τ^,δε μιχρ6ν ένδιατρίψας χρόνον , 

3990 "Εξεισι πάλιν συν στρατιά μυρί^ , 

Κα\ παραδραμών Φρυγίαν χα\ Λυχίαν, 
Τήν ^Αττάλου πέφ^αχεν εύχλεά τΓ^λιν 
Κα\ τησδβ θε\ς βδ ώς προσήχον τά πέριξ 
Ελών τε λίμνην Πασγούση χεχλημένην, 

3995 Πρδς Ι^αυρίας άφιχνεΐται τ^ χλίμα , 
Κα\ πρ^ς Συρίαν χα\ πδλιν *ΑντιΟχου 
Επιμελές σπούδασμα τιθε\ς χα\ λόγον , 
Έλευθίρώσαι τήν *Αντιόχου πΛιν 157 

Της Α«τιν(Χΐ^< βυοαχΟονς «υραννΕβος , 
4000 Κα\ τήν^* έν^Χ^νακ τ) η(Χα Κων9ταντ(νου , 
Έικειτα Χλών άφίχέοΟαι «ρ6< π^λιν, 
Κα\ φιλοτί|Αθΐς άνιβησαι χα\ ξένοις 
Δώροις, άναβήμασι Διοικότου τάφον, 
Τ6 ^ 4ν κύχλφ ποίν βα(>6αριχ^ν χα041ραι« 
4005 ΟυχοΟν έκιστ^ς *Αντιοχ4ων «όλ&ι 
Ταύτης έδήου, κατέχβιρβ «ά πέριξ * 
ΈπβΙ δέ οΐ ηρό6υμον ού χαι* έλκίδας 
Συμβαίνον έαχόπησβν άγχ(νους &>ηξ 
Προς Κιλίχων &ΐΜΐαι ΐ6αν^κρατ\ μέρη* 
4010 ΈνσχηνοβατεΙ β* Ιν φαραγγώδ«ι τόπφ, 
Ένθα Κοράχων φωλ€θ\ χλήσις τόπφ » 
Κα\ η(Λς χυνηγέσιον όρμ^ χατ* Ιθος* 
ΣυΙ δ* ύπαντ| χατά λ^χμην άγρίφ , 
Κα\ τ^νδβ τφ δόρατι «λήττ(ΐ χαιρίβητ 
4015 Τ)} Γ &ντερ€£9ϋ τον αυ^ χαμοΰσά νως 
Δορυφόρος χεΙρ αύτάγαχτος δεσηότου , 
Καν «αρενεχΟεΙσί τι μιχρ^ν €<Μ»ς (51) 
Της παρί πλβυρ6ν παραψαΰ«ί φαρέτρας , 
Ίοτρ^φα ^λιμνα θηρών «<ς φ4νον 
4020 Ένδον φερούαης * χα\ χυ^έντων έκτρέιχτων , 
ΕΓς τώνδε φευ Ι Επληξε χράτορος χέρα 
Κ.α\ φθαρτιχή δύναμις ή του φαρμάκου 
Κ«τά γε μιχρλν άιηνεχροί χαΐ φθ(νει 
Άναχτα θείον, τ^σαριατέα μέγαν« 
^0^5 ΚαΙ αυνελαύνει «ρ^τλ του ^ίου πέρας. 
ΜΑΝΟΥΗΛ Ο ΚΟΜΝΗΝΟίΣ ΕΤ. ΑΙΤ. 
Πρ\ν ή δ^ θανείν Μανουήλ ^αιλέα 
Ύστατον υ{^ν συνομαρτουντα στέφει ψ ι 

Κα\ χράτορα δείχνυαι της 'Ρωμαΐδος. 
Στράτευμα 1π\ τούτοις δέ Τωμα(ΐιΐν &παν 
4050 Συν τοΤς ΛατηγοΙς χα\ λοχαγοίς ταγμάτΐιΐν 
*Αν£?πον αύτ^ν Αύβονάρ)(ην Ααμένως. 
Έπειτ* Ιπανέζευξε πρδς Βυζαντίδα 
Μετά ατρατιΑς Μανουήλ έΐναξ νέος » 
*Αναχομ{ζων χα\ πατρδς ναυ9\ νέχυν. 
4055 Κα\ χαταλαβ(ιΐν τήν βασιλίδα πόλιν 
Βαιιλιχης Ιτυχε τ!{ς εύφημ<(α.> 
Πρώτον σταλέντνν χα\ «ροηυτρεπιχ^ων 
Τήν είαοδον χΑλλιοτα «ήν «!ς τ))ν «όλιν 
*Αξοΰχ μεγάλου τήν τιμ^ ^μεατ(χου , 
4040 Κα\ βασιλείου Τζιτζιλοΰχη τούπίχλην 

Ολήν ώς Ιφην (52) φθάς Μανουήλ πΛι ν χράτους 
Παρ* άρχιθύτου ταινιουται χατ* :£θος , 
ΚαΙ π^σιν άστοίς ιτροσδέδεχτο προφρ^νως 
Διαγορευθε\ς βααιλείις αύτοχράτωρ* 
4045 Νεανίας ών άρείκός 4ν μάχακ« 

Κάλλιστος, ^ΰς, Αύμεν))ς ύΐτηκόοις, 
ΤοΙς π2σιν άσπάοιος ώς μεγαλ4φρων* 
Πρ^ δ* αϊ φρενήρης, χαρίεις, πεφλλμένος 
Των δημοτικών Ιντριβής γε πραγμάτων , 
4050 Τ^ του προσώπου χαλλον)) χεχασμένος, 
Κα\ πΑσι χαλοΐς έμπρέπων θεοδότοις (53), 
Τώμη τε του σώματος, εβει, συνέσει , 
Τύχης παραστήματι φιλοχινδύνφ, 
ΤθυτενεΙ σχήματι της ήλιχίας , 

(5η εοΗ. εύθέος. 
(52) Οοά, £φθην. Β* ^^ΒδΑΕΕ8. 

Λ ρΓ»8ΐ&Γ6 1ίΙ>6Γ&ΐη, Α((|ΙΙ€ ε^ΝΜίΑΙίΐΙηΙ 

υΓΐ)ί (ΙβνοΙβιη ΓυΓβιιβ τββίίΚιβΓβ• 
Πβίιι 8ίοη6ΐη οο^ΙΙ&Ι»! 2ΐΰ€β<ΐ6Γβ 
υΐ ρΓβΐιοβίβ ρΓΟΓβαε βΐ ίηβοΐίΐίβ 
€1ΐΓΐ5ΐί 8βριιΐ£ηιιη (Ιοηίβ βχοΓίΜίΓβΐ, 
ΰΐιηοΐοεςηβ ΒιιΛ^ΓΟβ •αβΙ»β <ίβΐ€Γβί. 
Ιΐηηηβ β^βΓβδδοι ΑπΓκκΙιίΑπι βΓ^Μ 
ΙιιΓίυβ ν88ΐα1)&1 ιηίΗΐθ ν)6Ίηί«πι : 
Ι&ιηβη ύοιη νοίϋΐη $ίΙ)1 ηοη βαοΰβιΙβΓβ 
Γ6Χ ρηκίβηβ δβηΜί, πμμο Ηίηε 6Χ6Γΰϋα 
ΐΓΑΠβΐυΠί β€86 είΐίοαηι ίη Ιβπτλβ, 
11>ί ίη βίΐτοβο ρΓ«Γβρΐθφΐ6 Ι^ΰ•* 
ςιιοϋ ^\»\%ο άίε'κυΓ ΰοΓΤοηιιη Ι^ΐίΐΜΐΙαιιι » 
ΟβΒβΑΓ ▼«ηβίοιη ^ ηοΓβ ρΓοΓβΰΐνβ 
ο^τΐυιη 1ΐ8ΐ>αίΐ ίη <Ιυηΐ6ΐο «ρΓοαι, 
ςυβπ) 1)98Ι3 8ΐ»Γιη ρβΓΟίιΙΗ ΙβΐΙίλΙίΐβΓ : 
Υ6ΓΗΠ1 οΙ)]6εΐα ΓΑβίβίβηΐίβ «ρΗ 
»Γπι»ΐ« ιηηηιιβ ε3Ρβ9ΐΗ8 ΓβρΓβεβα , 

ΤβίΓΟςΠβ ΰίΐΟ €β(ΐ6Γβ €03€ΐ« 
Ιΐ3ΒΓ6Β<βΠ1 ΙαΙβΓΐ 1«1<8ί1 ρΙΐ3ΓβΐΓ&ΠΙ, 

ςα» τβηβηβΟ Ιη ΓβΓβπιιη ρβτηΐϋίβηι 
Ιβΐλ (^β&ΐΑϋιΐ : Με ΓΡρβηΙβ βίΤυεΙβ, 
ηηιιηι ρΓΟίι (ΙοΙογ! (Ζ»8«Π8 ΑιίΙ αι&ηυπι; 
ιηοχςιΐ6 νβηβηί νΐ8 βεΙίίλ^ΗΙ• 
βοηβίιη <1ίιηαη3η8 ιηβι•ιΙ*τ•φιβ ϋβτπΜΐφβΐΜ, 
Γβ^βπ) (ΙΙτΙηιιηι τΙβίοΗοΜπα ΗΐΒ^ηαιη 
νίι» ηοΓίαΙίε »<Κ|^Η ικΐ ιβπηιηυιη. 

ΜΑΝϋΕΙ. ΟΟΜΝΕΝϋδ ΑΝ. ΧΧΧ¥ΠΙ• 
Μίηηβίβηι ηιοηβην ψ^ν^τ ^ό\τ\Χ Γβ^βΠ! 
ηιΐηίαιιινη ηΜίι ΑΗηιβ ρΓ»<6ηΐοη βΊΙ>{, 
«ιηηβ Ιιιιίο ΚοΐΒ•ΐΜ«η ΐΓ«4)ί4Ίΐ ΙηιρβτίΐΗΛ. 
Τιιηο βΓι»πι ϋυηϋΐηβ Βοπιιιηιιε βχθΓ€ίΙ«8 
€ηπι θυΓίΙ)ΐΐ8 6ΐ θΓ<ΐΗΐ«ιη €6ηΐΜήοηϋ)υβ 
ίρβυπι ΠΙ)6ηΐ?Γ β3ΐυ4:ιτί1 Γ^«ιη• 
Πβίη ρβΓΓβιΊΐ ί/« Β^ζϋηιίηιη 
ΜηιιυβΙ οηηι €ορϋ8 ίηιρβΓαΐοτ ηοναβ, 
ρηΐηβ Βϋϋυοβπδ ηΒνβ τΒΐΙίνβτ. 
€ιιηΐ(]Ηβ 3(1 ΓΡ^Βίοηι ροΓτβηίε»6ΐ υι^βιη, 
ρΐβιιβη, ηιιί ιΐβοβΐ π»8βηι, β»Ι βΐΰί^ρΐυβ; 
ρΓ«ιηί88ί8 8€ΐ1ίΰβΐ ςιπ τθοί• 0Γ(Ιίηβ 
ηΓΐ)ίβ ΙηβΓβββιιιη γρ^^ »ρρ«Γ3ΐ<^ί'» 
Αζιΐ€ΐιο πΐ3((ηο ίη ιιυΐΒ (1οηΐθβ1ί€θ 
βΙ Β»8ίΙίο (ϋ€ΐο Τζίιζίΐιιβλ. 
1η(Γ€88υ8 λΰΐβιη Ηεηιιβΐ πιβΙΡοροΜιη 
^^ 8 ρ9ΐη3ΓΰΙια ΓΪΙβ €ΟΤθη•ΐΝΓ, 
ουηοΐίβηηβ » ατίΐιοβ γοίβηΐβ Μήιηο 
Γβι 83ΐυΐ2ηιΐΓ »1(|«•6 ίιηροτ»ΐ•Γ,> 
Εγ31 1ιί€ Ιυνβηίβ είνβΜαε Ιη ^^.τI^Κ 
Ε%τϋ9Α^% θ8(ΐιΐθ(|υ«ςο«, ιηΗΊβ» '1«ηί8, 
€ηηΓΓΐ8 &0€βρΐιΐ8, υΐροΐβ ιη8^:>πΐπιη8 , 
Γ0Γ(1ε(π8 ίηειιρβΓ, βΙβ^Μΐβ, «ηι»1))1ί3, 
61 ρη1>ϋ€0Γυπι ρηκΙβηβ ηβ^^οϋοταιη, 
τιιΐΐυβ ίηβι^^ηΐ τ^ηαεί&Ιβ ρΓ»<ϋΐιιε , 
8ΐ(ΐν6 (ΙΙνήιίδ (Ιοηίβ ϋοτβηπΜίηιυβ, 
ΰΟΓρΟΤί• ΓθΙ>ΟΓβ« £»ηιΐΑ, 8Μ>^ηΐΜ, 
ρΓΟίηρίο 8(1 ρβηοαΙ» 8υ1ΐ€υηιΐ8 8ΐιΙπιο^ 
ϋπυηπι ρΓΟΟβΓΟ ρΓΟ «Ι8ΐβ Ιΐ8Κ»ίΙυ, 
(55) Οοϋ. θεοσΦότοις, υΐ τ. 5721^ 153 159 ΕΡΗΚ.ΕΜΠ 

1«ΐυ8, )υΰπη(?α8, ΰοπιΚλίβ οΐ^νί» : 
ν€τηιη ρΑΐίβηΙϊΑ ιηβ^ιίιηβ βχοβΙΙβΙ)»!, 
Η Ιβηί &ηίιηο ρη& €»ΐΐ6Γί8 Γβ^ίϋυβ ; 

Ι)6Γ08 ΠβΕΟυΙβΟβ ίηβΙΐρ6Γ8ΐ)ίΙί8, 

8ΐηςιΐ6 Γβι^ηί ταΙίιΙυβθβΓβιιβοΓ, 
ρ&$(0Γ 1)οηιΐ8, τίβΠ ονίΐίβ οιικίοβ, 
ΓιιροΓίιιη Γ3ΐ)1βιη » ιρτβ^^ο <Ι«ρβΙΙβη8, 
βΐηυβ 1)1116 1ίΙ)6Γ« ρβδου» ρΓ0€υΓ8η8 : 

€Οΐηί$ Γ6β[η3ΐΟΓ, ν»1ί<]υ8 1)611&10Γ, 
Δ]3Χ, ΑθΙΐΐ1ΐ68,Ν6£ΐΟΓ 0θη9ί1{θ8υ8« 
6(Ι11€8 νβΙ ίρβο ΡΓΐβιηο ρβΓίΐίΟΓ, 
Η(?€Ι0Γ ρΙ)8ΐ8η||[98 βΙβΓΠβηβ »<Ιν6Γ8&8, 

ιηοπ5ιΐ5 ]ιΐ€ΐιη(ϋ8, αΰΐιΐο ίηο^βηίο, 
1ΐ08ΓιΙ)υ8 Γοηηί(1&ο<Ιυ8» ϋοηιιβ 8ϋ1)(1ίΐί8• 

ΙΐίΐΑΓίβ, 9£6688υ ί36ί1ί8, ([Γ8ΐίθ8ΐ88ίΐηυ8, 

ιηίΠβ ΓβίΑΐίβ Γ61 ίηΰΐγΐιιβ ραίιηίβ, 
61 9ίιηιιΙ οιηηίβ βπκΐίΐίοηΐβ Απιηιιβ, 

Μλνοηί Ρ8Γ ()666Γΐαη9 ίη ρΓ;Γΐίί8, 
2ΐΐ306Γ 90 ρΐ1^η»3 »((|η6 ρ6Γί€ΐΐΐΑ , 

ΒβιηρβΓ 1>β1Ιί([βΓαη8 Ι)Α$ΐ8()η« Ιιοβίββ ρΓ«η)<»ηϋ« 
β^ςϋβ νίοΐΓίεϋ)υ8 ΐΛυΓβί» βχοΓΠΑηβ. 

Ηί6 1)6ΐΙθ ΐηΟΐΟ ΟΟΠΙΠ ΤυΤΟΐιβ Β3γ138Γ08« 

6018 Ιοοίβ ςυίΙ)α8 ηοιηβη πιβίκη^ία, 
ΙιΟΒίΊιιιη ίιιουΓδαπ) βηηίβ οοιηρββουίΐ ; 
ίιηροβίίοςιιβ ιΐΓΐ>ίΙ)υ8 ρΓ»8ί<)ίο• 
τ^^ι^Πϊ Λά πιβίΓοροΙίιη Γ€(1υχ ββ ΓΜΑρίΐ. 
ΟβίΐΗΐβ ΡθΓδαβ ρβΓ86(|υ6η(Ιθ8 οβηβιιΐι, 
ςιιΐ &(] ΡιΐΗβΰΑΐη ορ})ί<ΐ8 ίη€αΓ88ΐ)8ηΐ, 
Ιΐιοιηαςπβ Τ)ΐΓ3ε68Μΐιη ώΥιρίβΙ)»!)!• 
Ετ^ο ΐΓαη8£Γ686ΐΐ5 Ιιγϋί&ιη βίςυβ ΡΙίΓγ^ιβιη, 

€<Ί8ΐ6ΐ1ί8 &ϋΓυίΐ €Χ88Γ ΐ2ΐ)0Γ3η(ίΚ)υ8, 

Αΐηιιβ Ιιί$ Γιηηιιη) »ΐΐιιϋΐ.8υΙ)8ί(Ιίιιιη, 
8ΐιΙ)ΐηονί«]υ6 Ρ6γ808 ςιιβιη 1οη|ζί88ίιη6• 
Α(Ι ΡΗίΙοηιβΙίιιιτ) ρο$Ιβ8 ρΓ0||[Γβ88ΐι», 
Ι)3γΙ)8Π8 ΤυΓ('ί8 ί))ί ςιιοςυβ οοΰυΓπι, 
ίιηοςυβ ίη ρβϋβ ]ΗειιΙο (Γ3ηι•Πβ:ίΙιΐΓ, 
αΙ) Α^ΑΓβηο (]ΐη Ιαιιοββ ρτοβίηΐηβ 
ΐβΐυιη πιΓ6ηιΐ8 ίιι 8οΐ63ΐη €0ΐι]βΓ.ίι. 
ΙπϋΜβιη βυΐβπ) οβιι ρβΓπίχ 3ΐ|ΐΓιΐ9 
&(] Ιΰοηίβηββαι υΓίιβαι ΐΓ3η8νοΐ3νίΐ, 
Ι)υ]υ&ςη6 οηιηι ({6?38ΐ3ΐο »%το 

Γ6νβΓ5ΙΙ8 681 3(1 ίΐΙΐρβπΊ ΠΙβίΓΟροΠίΠ. 

^»πι ςυβίβιη ρ3(6Γ οΠπ) ρΓ» 8β ΙιιΙϋτβΙ 

€υΓ3ΐη Γ6ίρΐΐΙ)1ί€», Ι8ΐ6ΐη 068811 ΓιΗα8• 

1()6ΐη €θΐι]α0ίί ]υηχίΐ 8ί5ί Γ(Β(16Γ6 
6χ Αΐ3ΐη3ηιιί8 ρυΰΙΙαιη ηοΙ>ίΓΐ88ίιη»ιη, 
▼ίπυΐυηι ΟΓηΑΐηβηΙΐΒ ΗβηιΙ ιηίΐ)υ8 ηαίηιη 
(| 113111 €θΓροΓΊ8 ΰοπφΒ^β βΐ ρυΙοΙίΓΪίικΙίηβ• 
Β6§η3η(β Μβηυείβ, 6Χ ογ1)€ θ€θί(1υο 

Κ6Γΐη3ΐΐί6υ8 ίΐΐ5ΐ3Γ ΙυΓΐ>Ιηί8 6Χ6Γ6ίΐυ8 
{ΤΓ3νΊ8 61 0υη€ΐί8 Γ65υ8 6Χίΐίθ8118 

Κοηιβηο ίηιρ6ηο (ΐ6Γ6ρ6ΐιΐ6 ίη€ΐιΙ)ΐιίΙ^ 
δΐοηίθ3ΐη ρΓ96(βη<1βη8 6ΐρ6(ϋΐίοηβιη• 

ΙΙθ]υ$ Γ<ΟΓΓ3(]υ8 4ΐυΧ 6Γ31 θΧβΓϋίΚ», 

Γ6Χ ρίυ» 61 01ιπ8ΐο ιηαχίη)6 (ΐ6νοΐιΐ8; 

ςυί (131Α Οβ68Αή ](1Γ81Α βϋβ 
ρυΓ ίΐΙΙ68 η08ΐΓ08 3111106 ΐΓ3η8ίιυπιπι, 
ηβο 86 1160 ιηΊΓιΚ68 Γογ6 ηο1>ί8 οοοιιοϋ, 
8(1 ίρ83πι €οη8ΐ3ΐπΐίηί (Ιονβηίΐ υΓΐ)6ΐη ΟΗΒΟΝΟΟΚΑΡΗΙ 1(» 

Λ ^05ο Ήθβι ικρο<Π)ν8? , χαροηφ', π^φιλμίνιρ* 
*Ανεξίχαχ(Α 61 μάλιστ* Ιχράτκι 
Κα\ πραίτητι των κατ* αΰτ6ν άνάχτων* 
Ήρως Ήραχλής απαράμιλλος φύ^ει , 
Ύπβρμβχών χάλλιβτα της χληρουχίας , 

4060 Ποιμήν άγαθδς, Ιγρυτυνος ιτοίμνης φύλϊξ, 
Αύχους διώχων βυσμ^νείς του ΐϊοιμν(ου , 
Κα\ τφββ διδους τΙ^ν νομήν ελευθέρα ν* 
Άναξ προοηνής χα\ μαχητής γεννάδας, 
ΑΓας , ^ΑχιλλεΙς , χα\ Νέστωρ βουλη^έ,οος , 

1065 Υπέρ Πρίαμον εύμέλιος Εκπότης* 
Έχτωρ φάλαγγας (^ηγνύων εναντίων* 
Έπίχαρις ^^6ς τε, πτην6ς τήν ψρί^α , 
Φριχτές μέν έχθροΤς, ευμενής β* ΰπηχ^ις , 
'Τλαρ^ς , εύέντευχτος , ήδεΤα χάρις « 
Β 4070 Μυριόνιχος τρισαριστευς αύτάναξ. 

Έρμου τε παιδείας τε παντοίας φίλος, 
Άντιχρυς Άρης έν μάχαις αντιπάλων, 
Όξύ/^{5οπός τις πρ6ς μάχας χαΐ χινδύνους « 
*Αε\ στραταρχών , χατ* έχθρων χινών δ^ρυ , 

4075 Κα\ ταΐς χατά σφών άναδούμενος ν{χαι^. 
Οίτος στρατεύσας χατά Τούρχων ^α^άρω^ 
Κατά τά μελάγγεια της Ιω τόπους 
Τούρχους μετήλθεν άναχαιτί^ας βπλοις 
Κα\ τής φυλαχης φροντίσας των άστέων , 

4080 Ε(ς τήν βασιλεύουσαν άνΟυποστρέφβι. 
Είτ' εκστρατεύει χατά ΙΙερσών χαΐ πάλιν 
Τάς πρ6ς Ιΐιθηχβίν χατατριχόντων πόλεις , 
Αεηλατούντων χαΐ βρ^χησίων θέμα. 
Τοίνυν υπερβάς Λυδίαν χα\ Φρυγίαν 

4085 'Αναζ επέστη φρουρίοι; χαχουμένοις» 
Κα\ δυνατήν σύναρ^ιν αύτοίς εισφέρει 
ΚαΙ Πέρσας άπήλασεν ώς πο^^ωτάτω* 
Κα\ προς Φιλομίλιον άπελθών πόλιν , 
Κάχεισε Τούρχοις βαρβάροις Ιντυγχάν&ι• 

401*0 Κα\ πείρεται δή τ6ν ποδδ; ταρσών βέλβι 
Ύπ* ΆγαρηνοΟ λογχοτρώτου χειμένου 
Άνω χατά πέλματος άφέντος βέλο^' 
ΚάχεΙθεν ώς τις αετός ταχυπτέρυξ 
Έπτη προς αυτήν Ίχονιέων πόλιν , 

4095 Κα\ τησδε πάντα χαταχείρων τά'πέριξ. 
Προς βασιλίδα τήν πόλιν υποστρέφει* 
Ύπηρξε φροντ\ς, ώς πατρί τούτου πάλαι, 
Κα\ τφδε χοινών πράξεων στεφηφόρψ , 
Ι^ *0ς χα\ συνήφθη πρδς γάμου κοινωνία ν 

4100 Έξ Αλαμανών ευγενέστατη χόρη,, 
Τα7ς αρετών χάρισιν ώραϊσμένη 
Ούχ ήττον ή σώματο: ώρ^ χα\ πλάσει• 
Τούτου κρατούντος, έχ χλιμάτων έσπέρχς 
Αλαμανών στράτευμα χαθάπερ νέφο; 

4105 άειν6ν τετριγ^ς φθαρτιχόν τε χαθάπαζ 
Έπεισέφρησεν άθρόον *Ρωμαίδι , 
Τήν πρδς Σιών άφιξιν αΰχοΟν αΐτίιν* 
"Ον ^ήξ Κο^ι&άδος ή ν στρατηγός ταγμάτων , 
Φιλευσεβής ^ήξ χαΐ φιλόχριστος πλέον, 

4Η0 *0ς δρχια θε\ς άναχτι πιστευτέα, 
^Η μήν παρελθείν φιλίως 'ΡωμαΤδα 
Αύτδν τε χα\ στράτευμα κα\ βλάβης δίχα, 
Κα\ μέχρις αύτης τή; Κωνσταντίνου φθάνει 16! £ϋν τ^ τζρατιίΐ, χα\ λεψ χατηχ^ 

^Μ5 Μη^ν νεοχμώσας τι των ουγχειμένων* 
*Αφ* οΐ» γε κορ0μ6ν έχττ&ράσαντες τάχος 
"Ηνυτον αυτών τ6ν προχείμβνον δρ^μον. 
Ό δ* αυτοκράτωρ , χεχριχώς εΐναι βίον 
ΔΓ Ογροχ^ρ^^0'^ (54) στρατιδς (Ρωμαλέας 

41^0 ΈπίοτρατεΟααι τ?) Κερκυραίων &χρ7» 
Έχ Σιχελής προσφάτως ναυαρχίας 
Τποστάστ) πόρ9ι;α(ν έξ αβουλίας , 
Ώξι^ς τουτ' άπησχόλητο νυκτός ήμέρις ' 
Κα\ συναλίσας στρατιάν πανταχόθεν 

4ϋ5 Φρίσσουααν αίχμαΐ; μυριάριθμΟν ξένην, 
Χιλιόναυν στόλον τε πρ^ς το7ς δ* δπλίτας 
[Ιρδς νήσον Ιστράτευσε τ)}ν των Φλΐάχων , 
ΚαΙ τ!|δ^ έφιστςί τάς δυνάμεις χυχλόθεν , 
Κα\ χαταχρατεί τησδε λιμψ χα\ ρί^* 

4:30 Κλ'. τρισαριστευς Πελαγονίαν φθάνει* 
Ά φ" ής Ιπελθών Τρ(βαλο7ς ώσπερ λέων 
Σπονδάς διαλύσα^ι τάς συγχειμ^νας» 
Και 'Ρωμαΐχάς χαταδ|^ουσι πόλεις. 
Βρυχήματι αφ Ας χατέ πλήξε χα\ μόνφ* 

4455 Αείαν θ* &λάαας χα\ λαφυραγωγίαν 
*£κείΟεν άμύθητον άμ* άνδραπόδοις» 
Πρ6ς τήν βασιλεύουσαν άνθυποοτρέφει* 
Κάπ\ τροπαίψ προσφάτφ χα\ τ?) ν{χ|] 
Κατήγαγε θρίαμβον εν μέσ^β πόλε ι. 

4140 "Αρτι δ* ύπεχλάμποντος ^ρος χαΐ πάλιν , 
Άναξ επέστη Πελαγονίας τόποις , 
Κα\ Τριβαλλ&ρχην 'Ο&ρεαιν χαχεργάτην 
Μέτειβιν αύθις χατά 'Ρωμαίων οτιλα 
ΚινοΟντα χαχώς Παιόνων συμμαχί^ * 

4145 "ϋιτ άναθαρσήσαντα χατά συστάδην 

Ί'ήν πρλς χρατοΰντα μ)] χατοχντ^σαι μάχην. 
Τ£ως βασιλεύς συμπλακείς σφιοι μάχ|] 
Τρόπαιο» Ιστ^ χατά βαρβάρων μέγα. 
•ϋ τ' Άρχιζουπάνος γε χλήσιν Βαχχινος 

4150 Μόν«ι> βασιλεΤ κατ* έπιλέγδην μόνος 
Μέγα; τε φυ4*^ν χα\ Βριαρόχειρ γίγας, 
"Αλλο; Γολιάθ ύπέροφρυς τους τρόπους 
"Ανακτι Δαρ\5 πρ^ς μάχη ν συνεπλάχη • 
Κα\ Ολά παραπέτασμα σιδηρούν χράνους 

4155 Τδ πρδ αροσώπου βάρβαρο; πλήξας ξίφει * 
Άναξ δε διέπειρε βαρβάρου χέρα 
Τρ.χώντε τούτον εύφυώς δεδραγμένος, 
Ζών-α στρατιά ταχέως παριστάνει• 
Και βαρβαρ'.κοΰ διαλυθέντος στίφους, 

4100 ΐνίχην άπηνέγκαντο 'ΡωμαΙοι πάλιν. 
Έτι δ* Εδρώτας Μανουήλ μάχης φέρων 
Ονδ* έχτινάζας τοΟ προσώπου τ4)ν χόνιν, 
'ΚχεΐΟεν έξώρμησε χατά Παιόνων, 
•Έγχλημ' έπάγων σφίσι τί^ν συμμαχίαν 

4165 Την πρ^ς Τριβαλούς Τωμαΐκων καθ* δρων' 
Σάουβον ούχοΰν Ικπεράσας ώς δέον 
Φραγγοχωρίφ χαΐ Ζευγμίνφ τ^ πόλει 
Έπεισκεαών {χειρε πάντα τά πέριξ, 
Κάχειθεν άπήλασεν λείανμυρίαν, 

4170 Και πλοΰτον εΤλε χα\ λάφυρα κα\ σχύλα* 

(54) Πβ Ίιιι]υβ ¥0Γ3ΐ)υΙί ηονίΐαΐβ β1 ιιιηΙ)ΙαιΓιΙ»ΐ6 
];ιιιι ηικ*Ά:»'ί 1ΰ€ΐ0Γ€ΐ» V. 5875; υϋί €ΐ}ΊηοΙο|[ίαιιι ^^«3ΑΒΕ5. 

Λ ^υιη δϋίβ €ορϋ8 ροροίοςυβ βηΙχΓιΙο, 
ηβο ρΓΦίβΓ Γοβάυβ ηαίϋιιυ&ιη 6&1 ιηοΓιΐυκ• 
Αίςυβ Ιιίηο ΐΓ»]6€ΐο βίηβ ιηοΓβ Γγ610, 
β<ΐ8€βρ(υιη ροΓΓΟ οοηΐίηοΑΓυηΙ ίΐ6Γ• 
^301 !ιηρ6Γ2ΐθΓ ηβΛβββ&πυπι ]υ(ϋ€»Μ 
€ΐιιη ρΓΦροίβηΐβ ν&1ί(1οςυβ €Χ6Γ€ίΐα 
Γ6ΓΓ6 8υρρ6Για8 ατοί ΟοΓογΓΧ», 
ςιι» ηιιρβΓ Γΐ&ϋβιη » δίου1& ^!^)886 
οΙ) οοηβίΐϋ Ιιηρηΐ(ΐ6ηΐί»ιη ραββα Γυβηΐ; 
Ιιιιίο €υΓ9Κ (Ιίιι ηοοίαςυο ίηΐβιι(υ8 6Γ&1 : 
61 €οη|{Τ6|^:ιΐο υιιιίβευο^ιπβ βχβΓΰΊΐα 
«πηΐβ ΙιοΓΓΪΟΰΟ ίηηηΐΗβΓΟ ιώΙγο 
61 ηιΠΙβ ηην'ΐϋΐη €ΐ8ΐΐ96 ρΐ6ΐιβ ηιΙΠΐ6; 
€αΐϊΐ Ιΐ!8 &6€688ί( ϊΐ(1 ΡΙιΧΑοαιη ίηβυΐϋπι 
6«η)(ΐιΐ6 νίπ1>υ8 ιιη<1ίςυ6 οίΓοιιπκΙβίϋι, 
^1 Γ8ηΐ6 (Ι6ΐηηηι νίςιιβ (161>6ΠαυΙΙ. 
λΐοχ τί€ΐθΓ νεοΊΐ ίη Ρβίαβοηίλΐη, . 
υη(ΐ6 Τί'ώίΐΐΐοβ ΐηναβϋ €6υ 160, 
<|υί ΓοΒ ιΐιιβ 91116 ΙπίΙιιιη ΐΓΠΐ»ν6Γ»ηΐ, 
8ΐηιΐ6 Εοιη&ιιίβ υπίι'ώαβ πιοΐ68ΐί 6γ&ιιΙ• 
Ηθ8 6Γβο ΙΰΓΓυίΐνβΙ 8θ1ο Γοκίπι; 

61 ρΓ9Β(!•ηΐ ίη(ΐ6 Γ6ίβΓ6ΐ1Ε 96 ιη3ΐιυ[>ί9ΐ 
Ιηηυιη6Γ&1)ίΐ68 €υιη ιη&η€ίρϋ8, 
ΓυΓ8ΐΐ8 «<Ι Γ6^ί&ιη υΓΐ)6ΐη ρβϋβιη Γ6(υΙίΙ ; 
9ΐςυ6 οΙ> Γϋ06ηΐ6ΐη ηοϋϋβηι νίαοΗχιιι 
ηΐ6 ΐηυιρρίιυιιι ηΐϋίΙΊ» υΓΐ)6 6|{1ΐ• 
Τιιιη ηιη»υ8, ν6Γ6 τίχ ββ 9ρ6Π6ΐιΐ6, 

ΑάΓυίΐ €»Μί9 Ρ6ΐ8{Οθίβ 16ΓΠ8 

61 ΤΓίΙ>&1Ι<ΐΓυηι ρΓίηοΙ|»6ΐη ίη]υΓίυιιι 
Ο 1]Γ68ίι» ίιηρβίίι, ςιιι ηιιρ6Γ ιγιιια 
£06118 Ρ3Β0ΐιΊ(>υ8 ίη Κοιπ&ηο8 ηαονβηΐ : 
ςιΐ8Γ6 61 8ΐιΐ(ΐ€ΐ)3ΐ ηι&ιιίίβιΐο ΠΙ3η6 
€ΐιιη ηοβίΓΟ €«69Γ6 ριι^ιιηιη ηοη Γ68ριΐ6Γ6• 
Υβηιηι ραίιηΐο οιπη Β;ΐΓΐ)»Γί8 ρΓβΒίίο, 
(πφΙΐΦΐιηι πΐβοηδ €αΒ»«Γ Γβροπβνίΐ. 
ί)6(1 ΑΓ€ΐιίζιιραιιυ$. νιι1;;ο Β;ιθ€)ιίιιιι$, 
βίηςιιί^Γϋ ουιη €;ΐ'8λΓβ ορΠ^ηιειι 
- Βπεοορίι, ηΐ8{;η9 ρΓ»*ϋίιυ8 ιιιοηώΓΟΓυιη 
ηιοΐ6, 61 ΒΓί8Γ60 ρ9Γ ΰβιιΐίιιι&ηο, 
ν6ΐ ^18^* 6ο11αΐΙι δυρ6Γΐ)ίΰη8 ίη Οϋχϊϋβιιι. 
ΒΑΓΐ)3Γυ8 6Γ£0 πιυιιίιη6ΐιΐυιιι |;»16Φ 

ΟΓί ρΓΧΐ6ηΙυΐη ε9Β8ΑΓί8, 6086 ΓΓΟΠ^ίΐ ; 

91 ηκιιιυπι 1)»Γΐ)2η Οχ89Γ εοιιΩςίι, 
6υιηιη6 οοηι» ΓοτίίιβΓ οοΓΓβρίυιιι, 
^ ρ6ηΓ3ΐιΙΐ τίνυιη Λά ηοΒίΓυιη 6Χ6Γ€ίΐυιη. 

(ίΐ19Γβ 1)9ΓΚ)3Πεθ άί88θ1θ10 9^11)106, 

Αοιηαηί ιΐ^ηυο Γ6Γ6Γυηΐ νί€ΐθΓί9ΐη. 
Μ9ηιΐ6ΐ 9ΐ1Ιιιιο ρυ|;η9ί 8υ(1θΓ6ΐη β[6Γ6η8, 
η66€ΐυιη <!6 Γ9€ί6 ρυΙτ6Γ6 ϋβίβηο, 
!1Γιη6 Ιη Ρχοη98 ΐΓ9η8ΐυΙί( 6Χ6ΓθίΙυιιι 
ΟΓΐιηβη υΐΐηηιβ 806ί6ΐ9ΐί8 Ιΐ6ΐΙΙο» 
(]ΐι»ηι ουιη ΤΓίί)9ΐΙί3 οοηίπα ηο8 ίηί6Γ9ΐι(• 
Εη?ο ΐΓ9]6θΐο οιιηι οορίίβ δ9νο, 
61 ΡΓβηοοοΙιοΓίυιη Ζ62ΐηίηυιηςιΐ6 ιΐΓΐ)6ΐη 
06ειιρ9η8, α^ΓΟδ ςυ:ιςυαν6Γ8υ8 ν98ΐ9η8, 
ί1)ίηπ|"6 9ΐ>€ΐϋ€ΐίβ ρΙαΓίιηί8 ιη9ηυΙ)ϋ8, 
ορίΙ)υ8 9υοΐυδ ρπ&(ΐ3ςα6 οηο8ΐυ8, 108 86€ΐιΐη8 Ιη ίιιΐβΓρΓ6ΐ9η(1ο βαιη : ηυηο Ι9ηΐ6η ηιίΙιΙ 
ρΐ4)ΐ':ιυ8 λί^αΐυΓ ερίΐΐιοΐυιη 9<1]66ΐ1νυιιι Γοηίιυ<ϋηί8. 163 ΕΡΜΚ.«ΜΙΙ 

Γ6Τ6Γ$α8 «8ΐ »(! Ιιηρβη'ι ηιβίΓοροΙίπι, 
ηο1)Π6ΐη «(;βη8 ρβΓ ϋΓΐ^βιη ΙηυηιρΙιυηι, 
€&ρΐ08 ΤγιΙμΙΙο» ΙΙυηηο8ςυ6 «Ιυοβιιβ 

βρίβίκΐίΐΐίβ 10^18 ϋ606ηΐ6Γ ίιΐ()υΐ09 , 
ίη8Ί^ιιί8 ροηιρχ ιιιίΓυιη οηΐ3ηΐ€ηΙιιηι• 
ΒΓβνί ίηΐ6Γν&1Ιο ίη ιΐΓϋβ ϋβηιΟΓβΐυβ, 
ΓυΓ&υ8 ρχοιιΐυιη ϋβϋιιιη 66ΐ 8|[;γ6881Ι8 
€φ83Γ• 61 83Γ<Ιί€«ιη υΓΐ)€ΐη υβιιυβ νβηίΐ^ 
ίϋίςυβ ρβεβιη Ιιυ8ΐίΚ)υ« ββΐ ΙλΓ^ίΙιιβ. 
ΙΙΙίπο ρΓθΓ6€ΐΠ3 οοηίΓΑ ΤΓίΙ)ΑΠυιιι ββίΓαραπι, 
Ιιοηε ίη ίΙίηβΓβ ΙβηίορβΓβ βχΙύΓΓυίΐ, 
III ο1)6ϋίθΐιΐ6ΐη Γβοβπΐ ίιιιρϋπο ; 
61 δίο Βγζ^ηΐίυιη Γ6<1υχ νοιιΐι €φ8&γ. 

δ6(1 ν6Γ6 βΧΟΠΟ, ίΐ6ΐα» 62[Γ688υ8 
Λά ΡβΙβ^ΟΠί»* ΙβΓΓϋβ 8611161 Ιι«ιΐ8ΐυ1ίΐ : 
ίΙ)ίςιΐ6 Ιιιΐ6ΐΙί{[6η8 ιηοΙΐΗ ΐγΓ3ΐιηίϋ6ΐιι, 
Ηυιιηο&^υ6 Λά Ι)6ΐ1αιη 6Χ8ΐίιιιυΙ«Γ6 
Οοιηηβηυιη ΑηιίΓοηίβυιη Ιιιηο Γ6|$6ΐιΐ6Πΐ 
ΒΓ9ηίιιοΙ>« Ιΐιβηα» 61 Β6ΐΐ6{Γ3ΐ4]ί, 
οΟΙοίοβροΙί&ΐ, οΐ6ηί8φΐ6 οουβίαιη 
ηιΐΐιίΐ Β>'ζ:ιη1ίυιη, Ί1>Ίςυ6 ηο&ικίαΐ 

Ι|υ»ΠΙ Ιθΐί88)ΐηθ 08ΙΓ66Γ6 €υ8ΐΟ<1{Γί. . 

1ιιΐ6Πΐη ρηιΐΦ6ρ8 Ρϋΐ^οιιυηι, νίοίαιο 

ί(Β«ΐ6Γ6, 16ΓΓ25 ίη6υΓ82ΐ>3ΐ ΟΐηΐΙ68 
ΒΓ8Ιΐί1ΖθΐΜ6 &Κ]ΙΙ6 ΒβΙΐ6^Γ»(1ί : 

86(1 Οβ81ιγ ρΓ9Β86η8 ιίαιηηυπι ρ6Γρ688ί8 
ΐυΐίΐ 8ΐιρρ6ΐί&8 611111 νΐηιΐίαίβ : 

ηΐΟΧ Ζά ΐη6ΐΓθρθ1ίΐΙ1 ρ)ίϋ6ΐΙΙ Γ6Γ6Γ6ΐ)&1, * 

6θΐηρο8ίΐί8 0ϋη€ΐΐ8 ίη οεοί(ΐ6ηΐ6 Γ6ΐ)08. 
Ρθ8ΐ6» ΐΓΑη8ΐυΠΐ ϋβΙΙυπι ίη 0ί|ι<:ί«ιη ; 
ρ6Γν60ΐα8ςυ6 Αϋ2ΐπ8ΐη 2ΐςυ6 ΤαΓκυηι, 
1ι«Γυοι €28ΐ6ΐ1λ Ιη$ΐ8υΓ8νίι Ιΐΐ6, 
<[\ϊΛ Κοιη&ηο Ίπιρβπο οΐιηοχίϋ 6ΓαηΙ, 
86ϋ ηϋρ6Γ 8 ΤθΓυ8β ν6Χ9ΐ8 Γυ6Γ2ηΙ ; 

61 Αΐΐΐίθθ1ΐί8ΐη υκηυβ ρΓ0£Γ68£α8 68Κ, 

ίη ηπ^ηι εαιη 8υί8 6ϋ8ΐοϋίΙ)υ8 681 Γ6€6ρΙ(ΐ8 
6ΐ €υιπ ν6χίΙΙί8 Γ6(;ίί5 υΐ ίυιρ6Γαΐ0Γ, 

€ίίΐΙ8ί8 θΙ)νίΑηΐ 6ΧΙΓ3 ρθΓΐ»8 €)νϋ)08, 

€ί(]υ6 νβΐϋβ ^Ιοηο83ΐιι εαΓ8ηΐ11)υ8 

ίηξΓ685υ8 ροηιραιη 6υιη 86ουηϋί8 ρΐΑυ8ίΙ>υ8. 

0υπιςυ6 ίΙ)ί ιηαη6ΐ ΜΑηυβΙ ίιηρ6Γ8ΐθΓ 

ίη 1υ(1οΓηιη 8£;οη6 08ΐ6η(1ίι €ίνίΙ)υ8 

νλΐίϋφ ηι»ηυ8 ορ6Γ3 νίΓϋΙα 

1ΐ6Γθίθ3! ά\ι^\\9 (;βιΐ6Γ0ϋΰ6ςυβ ΙικΙοΙίβ, 

ιΟΟηίΟΓϋπι 66Γΐ8ηιίηί1)ΐΐ8 \ίη06η8 6(ΐυίΐ68 

:1ΐ3ΐίοθ8 Ιΐ88ΐ&Γυπι 1&ηιΐ6 ίηοίγίοδ. 

.■8ί6 ίοηίιυϋίηίβ ιηιΐίΰϋβ 6«1ίΓΐ8 

.^11(106 ρΓυ(ΐ6ηΙίδ ίη ρΐ'»1ίί8 ρ6Πΐίφ, 

-βηίςηβ 8ϋιηΪΓ3ΐΐίοη6 οοιΐ€ίΐ8(3, 

4ΐι1 €οη8ΐΑηΐίηί Γβϋίίι υι1>6ΐη ρ9ΐΐη8ΐιι. 

Ιϋϋηι 6οη8θΓΐ6ηι ΐοπ 8((ΐη6 ίπιρβηί 

4)υχ6Γ8ΐ ΓοΓηίΑ ΙηεΙγίβηι ρυ6ΐΐ8ηι 

ΛπΓιοοΙιΙ» 88ΐΓ3ρα ρΓΟ^πΗίαιη 

Ρ6ΐ6ΐ[>ίηο 6ςυίΐ6 6Χ ΙιαΙΙα : 

ιΐ6ΐΐ)ρ6 ςυία ρΓίπιβηι εοηίυ^βηι 8ηιί86Γ3( 

«χ Α1αηΐ8ηηΐ8 (;6πίΐ&ηι ρπιιοίρί1)α8. ' 

Αΐιιυβ ΙΐΰΒ6 Κιη]υ8ΐηο(1ι 8οηίΐ8 8αηΙ βχίιυιη. ΟΗΚΟΝΟΟΚΑΡΗΙ 16& Α ΚαΙ παλινθ9τ€? «ρ^ ρασιλίβα ΐ€έλιν, 

Κα\ χατάγβι θρίαμβον βΟσημον ιβόλιι 
Δορυαλώτους ΤριβαλοΙ>ς, ΟΟννους &γων, 
Στολάς τιμαλφείς βΟφυώς ή σθη μένους 
4175 Πομπήν θ* Οκεξαίροντας αυτών τ^ θέφ* 
Καιρόν βέ ΡραχΟν ένβιατρίψας πβλει 
Επιστρατεύει Παίοσιν αύθις Αναξ, 
Κα\ πρ6ς Σαρδιχήν άφιχνεΐται πόλιν, 
ΚάχεΙ παρών τέθειχβ συμβάσεις σφίσκν. 
4180 Χωρεί δ* ΙχεΤθεν πρ^ς Τριβαλών σατράπην, 
Κα\ τόνδ* όδοΰ πάρεργον Εντρομον δράσας. 
Πειθήνιων τε τψ^ράτει των Αύσένων 
, ΙΙρδς τήν βασιλεύουσαν εΓσεισι πόλιν * 
^Ηρος β* έπιλάμποντος Ιξεισι πάλιν, 
4185 Κα\πρ6ς πεδ(α Πελαγονίας φθάνει ' 
1^ ΚάχεΙ διαγνοΟς βασιλειώντα β^λψ 

05ννους τ* έπαλε ίφοντα πρ6ς ξιφουλχ(αν 
Κομνηνών *Ανδρ6ν(χον άρχοντα τότε 
ΒρανΓΐζ^βης θέματος χα\ Βελλαγράδων* 
4190 Έπαοσεν αρχής, χα\ χαθείρξας Ινπέδαις 
Δέσμιον άπέστειλεν Ιν Βυζαντίδι, 
Κα\ φυλαχ] δέδωχεν ασφαλέστατη. 
Κα\ τηνιχαΰτα Παιόνων άρχηγέτης 
ϊπονδάς λελυχώς χατέδραμε χωρία 
4105 Βρανιτζέβης ξύ μπάντα χα\ Βελλεγράδων* 
Τέως έπιστάς βασιλείς χαχουμένοις, 
Ήμυνεν αΟτοΤς ώς έν παρουσία, 
Κα\ πρ6ς βασιλεύουσαν άνθυποστρέφει» 
Ευ πράγματα θε\ς πάντα τά προς έσπέραν • 
4200 Κα\ λοιπ6ν έστράτευσε πρ6ς Κιλιχίαν* 
ΕΙς Άδαναν ο3ν χα\ Ταρσών άφιγμένος 
Κα\ ταίσδε τά πρόβοιχά θάλψας ώς δέον 
Ύπήχοα φρούρια 'Ρωμαίων χράτει 
Οάσχοντα χαχώς πρ^ς Τορούση (55) τψ τότβ 
4205 ΚαΙ μΙχρι λαμπράς *Αντιοχε(ας φθάνει, 
^Ης Ενδον είσήλασε συν δορυφόροις 
Κα\ παρασήμοις βασιλιχοΤς ώς χράτωρ 
Διεχχυθέντων 4χ πυλών οΐχητ^ρων 
Κα\ σχευασάντων φιλότιμόν οΐ λίαν 
4ϋ0 Πομπαίαν είσέλευσιν εύφήμοις χρότοις. 
Ένθα διάγων Μανουί^λ αύτοχράτωρ 
Έν παιδιάς δέδειχεν άγώνι σφίσιν 
^Ανδρείας Ιργα χαΐ χερ^ς ^μαλέοις» 
'ίΙρωΤχξ πρέποντα γενναί^ φύσει 
Ο 4215 Κοντών άμίλλαις έχνιχήσας Εππ^τας 
Ίταλιώτας αγέρωχους πρ6ς δ^ρυ. * 
Εΰανδρίας ούτω δΙ δ^ίζας τ6 σθένος 
Έμπειρίαν τε συνετήν τήν έν μάχαις 
Κα\ θαύματος ξύμπαντας έμπλήσα; άναξ 
4220 ϋΓχαδ* έπανέζευςε πρδς Κωνσταντίνου. 

Κοινωνόν ο^τος του λέχους χα\ του χρά-^ους 
"Εγημε χάλλος εύπρεπεστάτην χύρην 
^Αντιοχείας σατράπου θυγατέρα 
^Ιταλιώτου Πετεβίνου Ιππότου* 
4225 Πρώτη ν σύνευνον άπο6α>ών θανάτφ 
*£ξ *Αλαμανών άρχιχών ούσαν γένους• 
Ταύτα μέν (!>οε συνέχυρσεν, ώς έφην * (55) ϋ6 ΤοΓυ56 ΑΓΐη6ηΚ> Νί€6(95 εΐιοηίΑΐλ Ι1ί$ΐ. ιιι, 1. 165 ε^^ΑΗΕδ. 166 Κομνηνός *Ανθρ^ν(Χο; β* Ιγχαθβιργμένο; 
Δ(^ &ς ΐΜρ Ιβτ^ρηΦεν αιτίας λ<5γος, 

4250 ΕΙρχτής διαβράς μηχανή τιολυτρ^πφ 
ΕΙς Γάλ&τζαν Ιβραμ» Τωσιχήν π^λκν, 
Κα\ τφ βατραπβύοντ» ταύτης ασμένως 
ΔεχθβΙς» ιεαρ* α&τφ πλ&Τστον έμμένιι χρό\ον• 
Ούτω δ^ συνέδηοεν αύτου κρ6ς πόθ.ν 

4255 Κα\ φΐλ(αν σχ<9ΐν τι σατράπην χρ^νφ, 
*ύς συνίβρεύειν συναιρΐ9τ|ν αατράη|) 
ΚαΙ τφδε σννέβτΐ'^ν άε\ τυγχάνβιν. 
Όμως χρόνων δνειβος υΙχεΖον χράτωρ 
Πρωτβξαδέλφου τήν φυγήν Άνδρονίχου 

4240 Άκόβραιίν τβ χ&πΐ της ξένης &λην 
Έιαμκλές τ^θησιν Ιργον χα\ λόγον 
'(ΐ9τ* &πο>.α6£ΐν τόν6< πατρίδα πάλιν * 
Κα\ μ^ϋ^ον οΤς ήγγ^* Ψ'^ν-Ά **^ ^^ 
*Οτι Σχυθιχήν στρατιάν «αροξύνει 

4^45 βροχής έπ£λ6εΖν Μακεδονίας δρ•ις• 

ΈχεΙθεν ο6χοΰν ευμενώς αυτοκράτωρ 
Πίστεις «αρασχών χαΐ λαβών έπανάγει 
Κομνηνών *Λνδρένιχον ιτρλ; τί)ν πατρίδα • 
Καθ* δν χρόνον Παίονες ^,θετηχδτες 

4250 *Λς πρ6ς χρατοϋντα συνέθεντο ξυμβάσεις, 
Χώρχις έπηλθον Αύσόνων παριστρίοις * 
Κα\ *ΡωμαΐχοΙς συμβαλόντες τάγμααι 
Νίχην άπην^γxαντο χα\ πλήθος αχΰλων. 
Τοίνυν έπιστάς βασιλεύς τω Ζεογμίνφ 

42^5 Ήλωχότι Παίοσιν &ρτι βχρβάροι;» 
Έπανασώζει χα\ πάλιν *Ρϋ)μαΙδι 
Ευβουλία ι; νίχαις τε χα\ στρατηγίαις. 
Κα\ μήν περιώνυμον Ιργον χαΐ τ<^β 
*Αναπέφανται τοΟ χαλοΟ στεφηφύρου ' 

4200 Πόλεις Άσιάτιδες εΟχρηστοι βίφ 

Χλιαρά χαι Πέργαμος άλλαι τ' αυ πόλεις, 
^ίΐν τά πέριξ πάσχοντα Πέρσαις βαρβάροις 
Δτ^ούμενά τε» πυρτιολούμενά σφισι 
Κωμηδ^ ώς έχοντα τήν συνοιχίαν, 

4^63 Άναξ περιέβαλε τείχεσιν τάδε* 
ΚαΥ διιλαβών φρουρίοις άσφαλέσι 
Τ6ν χώρον, άπηλλαςε Περσικής λύμης. 
Οίχητόρων ο&τω δ^ πλήθουσι τάδε 
Κα\ πάσι καλώς τοΙς κατά β'ον βρίθει, 

4270 *ΑγροΙς τε φυτώσί τε, χάρισι ξέναις. 
Φρούρια ταΰτα ^α\ πόλεις είρημέναι 
'Ος των μεγάλων κατακρατεί ν άστέων. 
ΤαΟτα μέν οΟτω συμβέβηχεν, ώς £φην* 
Όρχου; δλ πάλιν συγχεάντων Παιόνων, 

4275 Έξεισιν άναξ τών βασιλείων δόμων, 

Κα\ πρ^; ΣαρδιχΙ^ν άφιχνεΤται τήν πόλιν, 
02 συμβαλείν τέτακτο Τωμαίων Γλαις. 
Έπε\ δ» συνήθροιστο πάν στρατευμάτων 
Κρίσει στρατηγών βασιλεύς βουληφόρων, 

4280 Κοντοστέφζνον ^Ανδρόνιχον δεικνύει, 
Άνδρ* άρεΐχ6ν, άπτόητον έν μάχαις, 
Και τήν κατ* ΟΟγγρων άνατίθησι μάχην* 
*0ς παρολαβών Τωμαΐχάς δυνάμει; 
Όρμ^ χατίί σ^ών συν Θεφ νίχης δόχί) * 

4285 ΚχΙ βή περάσα; Σάουβον 'ΐστρον θ* άμα 
Τπεισέδυ Ζεύγμινον Αύσόνων πόλιν, Α Οοιιιηβοιι» Α0(6ΐη Ιΐλ1]Ηιΐ8 Ιη ν'ιηοιιΐίβ 
υ1> 1»ίη ιι•ΓΓ•Ια8 02ΐΐΜ9 ΑιιϋΓοηίειιβ, 
Τ(*Γκυιο Μΐυ ελΡϋΟΓβ 86 ρΓΟίίρίβηδ 
ίη βυ85ΐο&ιη εο»Γιΐ|^Ίΐ 6;ιΙίΐζαιη υΓΐ)βιη, 
ίΐήςυβ 3 βΐιίΓλρλ ρΓοηο αηίηιο βχεορίπβ, 
1ι»η||[ο ρβηηαηδίΙ &ριΐ(Ι ίρ8ηιη ΙβιηροΓβ• 
Τ^^ιιίΑ 8(ΐΐ6ΐη 8ί1)ί ]πιιιίΐ λΐηίοίΓι» 
61 ςιιοΙΙιϋΜηίβ ϋΐΐΓβρλίη οΟΙοϋ», 

υΐ ίΐΐΐ 86ΐηρβΓ ίη €ΟΙΐνίθΙΟ •ϋ6886ΐ 
6]α8ςΐΐ6 ΙΙΙ6η8Α 388ί(|υ6 υΐ6Γ€ΐυΓ• 
Αι (^88Γ 8ίΙΐί ρΓθΙΐΓ088ΐη 6Χί8ΐίΠΙ&η8 

ΑικίΓοηία Γη^λΐη ραίΓυβΙίβ 
€1 Ιη «Ιίοηο 8θ1ο Ύ%%Λΐη νίΐ3ΐη, 
€€Βρίΐ ρυΙ^Γβ ςιΐ2 Γαΐίπηβ μοβββΐ 
Ιιοιηΐηβιη ίη ρΑΐτί^η) 8υ«ηι τύΐΓ^ΙιβΓβ: 
Β ρΓ!Τ8«ηίιιι ςυΐ8 ϋίιΐίΐλ Γαηΐ2 6γ•1 
ΒΓΟίΒ δΓ7ΐΙι«ηιιη 8|) ίΙΙο οοιηπιονβΓί, 
Μ806ϋο»ί«ηυ6 61 Τ(ΐΓ3α£ »(Ι6886 βιιΙΙ)ΐΐ8• 
£γ||[0 Ι)6ηίνο1& οΙιΙαια Πιΐβ 
€»8•Γ6( Γβ€6ρΐ3 ίιιτίεβη), Γβϋυχίΐ 
€οιηιι6ηηιη Αη<ΐΓθηί6υηι &(Ι ΐ8Γβ8 ραιηοβ. 
5υ1) υϋηι Ιβιηρυβ Ρχοη68 6ίΓΓ&οΐ3 
ςυ3ηι Μ^ηαι^ΐΐ βροραικίϋηηΐ (Ιάβ, 

η08ΐΓ38 8(1 ΝίΓΜίη ίηΓυΓ8353ηΙ 16ΓΓ38, 

61 ου πι Βοιηαηίβ οοη^Γβε»! ιηίΗιίΙ)υ8 
νίοΐοΓί3 61 βροΙΙίε ρΙιιηιιιΐ8 βυηΐ ροΐίιΙ. 
Οιΐ3ΐηο1)Γ6ΐη €φ83γ Ζουςηιΐηιιοι ρΓ0§Γ688ΐΐ8, 
Ι|υ3ΐιι υΓΐ)6Η) ηυρβΓ Γ»;οπ68 θ€ουρ3Υ6Γ3ηΙ, 
Π1Γ808 Βοιη.ιηο νίηι1ί€3ΐ ίιηρβΗο 

▼ί€ΐΟΓϋ8 61 Οθη8ίΙϋ8 61 βΠθ 1)6ΙΠ63• 

^ Ιιΐ€ΐ]Τΐοηι •1ίιΐ(1 6ΐ Γ3(ηί{6Γ3ΐυηι 

ρΓ»ϋΙ;ΐη Γ6^ί8 6ρΐΙ8 ίηοίΑπιίΙ. 

υΓΐ)68 ΑδΙβϋοαε υΐίΐϋβ ΓΡίριι1)Ιΐ63ΐ 
€ΙιΙί3ηιη Ρ6Γ83ΐηπιη ΑΠ:ΐ8<ιυ6 βϋςποί, 

(ςΟΑΓϋΠΙ Ά%^Τ ηΐί86Ι6 ΡϋΓ»ί8 Ι)3γΚ>3Π8 

ο1)ηοχίυ9, \^ηβ 61 Γ(:γγο ν88ΐ3ΐΐ8ΐιΐΓ, 
ρΓορΐΡΓ63 ςοοά ρ3£9ΐίιη 1)3 1)1 ( 3 1)3 η Ιη γ) 
ηοΒπίϋυβ €:«*83γ Γυηείηβ οίΓπιιηοΙυβίΐ: 
61 €0ηΑΠ)υηίΐ3ΐπ Υ3ΐΐ(ϋ8 εββίβΙΙί» 
ρΓονΙηείαηι, (Ιβηοηο Ρ•;γ$ϊ€ο ρΓθΙ)ίΙ)ηίΐ• 

5ί€ 3ΐ)ΐ6Γι1 €Γ6νίΐ ίηΟΟίαΠίΠΙ ηΐΙΠ)6ΠΙ8, 

816 &πιρΙί3ΐ3 8υηΐ νΙνεικΠ εοιιιιηο(ΐ3 
3ςΠ8, 3ΓΐΚ>ΓίΙ)Η8, ρ6Γί||;Γίηί8<ιιιβ 1)οηί8, 
III Ιιχε 63816113 ρΓ9Β(Ιίε.τςιΐ6 ηΓΐΐ68 
νεί ίρΝί8 πΐ30ΐΓΐ8 ΟΓΐ^ίϋυβ ηηΐίβΐϋπΐ. 
Πίβ ίΐ3 ^68118; ίηΐ6Γίιη Ρ»οιιί1)Π8 
Ωάβηι ]ΗΓ3ΐ3ΐη άΐΜίηο Γηιιιρ6πΐΊΙιιΐ8, 

Πϊϋ6ΐ3 Γ6Κί8 Ρ6Γ(|[ΙΙ ίΐηρ6Γ3ΐΟΓ 

83Γ(1ΐ63ΐη υ8ςυβ υΓΐ)6ηι, ςυο εοηιΐΐεΐηε 
Ηοπΐ3ηΐ8 1β{ίοπίΙ)θ8 εοην6Βΐυ8 6Γ3ΐ. 
1]1>Ι ηηίν6Γ88Β εοητ6Π6Γηηΐ εβρίχ, 
<)ηευπ) ρηκίβηΐίιιπι ΟχίΛτ ιΐβ εοπ8ΐΠο 
ΑικίΓοιιίευηι εΓ63ΐ εοηίοβίΑρΙιβηηπι, 
νΐιυηι ηιβνοηίυιη ρΓχΙϋε Ιΐινίείπιη, 
6ίςιΐ6 1>6ΐίυιη εοιηπιίΐιίΐ Ηυη§:ιπεΜΐη. 
18 ν6Γ0 389ΐιπιρ(ο 6Χ6Γείΐιι Ηοηιβηο 
ρεΓςίΐ ίη Ιΐ08ΐΓ8 ουιη Πβα ρΓορΙΐίο, 
ΐΓ;ι]βι-Ιί8ηιΐ6 53νο 6ΐ Ι81Γ0 Πανίί8 
ίηκιε.ϋιυΓ Ζοιικπιίηιιηι υΓΐ)6!η ηο8ΐΓ3ΐη; ΙΓ)7 ΕΡΙΙΙΙ^ΕΜΙΙ 

€ΐ €υιη ΡΰΒοηίείβ ΰοη^Γβββυβ ΐ6|;ΊοηΊ1>ιιβ, 
Βρΐ6ϋ(1ί<Ιυιη βχ Ιιο8ΐ6 ΐΓορΙιχιιη) ΓβΐυΓιι ; 
Αίςαβ ίΐϋηε νβιιίΐ ΟΓΠ^ΐυβ 8<)ογ6& 
/ »(Ι ΰΦ53Γ6πι ςυί ΙβΒίυβ βιιιη βχοβρίΙ. 
Ρ;ιυ1ο ρθ8ΐ ί^ίιαΓ :ΐ(1 Γβ{(«ΐ6ΐη ιΐΓϋβιη 

ΟΧϋ&Γ Γ6ν6Γ8(Ι8 €011) χΊαΟΤΙΧ βΙΙΟΐΟΓβ 

ϋυχ'κ Ιπυιηρίιυιιι ιιρρηιιιβ ιιιβ^ιιίΑουιη, 
οοηΓοί'ΐίβ ρΐϋηυιη δρβεΐΑΐΟΓυιη ΐιΐΓΐιίβ 
η)ΊΙϊιί5ϋ& €αρΐίνί8 80 πΐ8ηυ1)ϋ8• 
Ναιη ρΓ0€6(ΐ6ΐ>8ΐ 8ΐΓ»Ι)ΐ'β εοιηρο8ίΐ8 
(]υ.ΐ(ΐΓί{;3 Λτ^Βΐιίο ΑυΓοςυβ,βχοηιβίβ, 
ηίνβΙ (]08ΐη <1ιΐ€6ΐ)8ηΐ €&ιΐ(1θΓί8 6(]ηΊ. 

ΙΙιί ΙοοαΓί ]|Ι$5€Γ81 ΙΐηρβΓϋΙΟΓ 

\ίΓ{;ίηΐ8 &υ{[ΐΐ3ΐ8ΐη ΟβίρβΓ» Ιι绣ίη6ΐη, 
))6ΐ1ί ν6ΐυΙ βοΰίφ Ιυΐβΐχςαβ. 
Ηβηο 86ςυ6ΐ)8ΐι(υΓ τβ%\\ €0^ιΐ3ΐί 
ριι1ΰ1)6Γπηιβ 6Χ0Γΐΐ3ΐί 8υΐ8 ίη8ί£;ιΓιΙ)υ8. 
Ββίικίβ 09Β88Γ υΐ ^ίκ^'^ ΓθΓΐΐ8δΊιηυ$, 
τβΐ ροΐίυ8 εβυ βροηβυβ «ϋνβηίβηδ 11ΐ8ΐ8ΐηο» 
ιη8χίιηυ8 8(1ιηίΓ3η()υ8 Ιυεβ τυϋίβηβ 
6ςυίΐ8ΐΐ8 ρΓθθ€(ΐ6ΐ)3ΐ ()606η(6Γ 3(]ιιιθ(Ιυιη : 

Ρ081 <|ϋ6ΐη €θη108ΐ6ρΙΐ3Ι1(18 νίθ(ΟΓίθ8Ι18 
1ΐ]ηηΐΐί8 8 ΟυίίΟΙΟ 6Χ6Γ€ϋυ €βΐ6ΐ)Γ3ΐΐΙ8. 

Ρθ8ΐήΐΐ8Π) Λά ΐοπφΐιΐίη (ΙβνβπβΓυηΐ ιηαχίπιυιιι, 

ίΐΐίΰ ίηΚΓβ85υ8 €2β83Γ \λΛΟ 8ΙΗΙΙ10 
|$Γ3Γΐ38 β%\ΐ νί€ΐΟΓί9Β 311€ΐΟΠ ΟβΟ» 

6]υ8ΐ(υ6 ΐ3υ(]68 (Ιίνίΐβ ϋη^ηβ ά\χιΐ ; 
ΐικη 86 8(1 Γΰ^ΐυπι €0ΐι1υ1ί( ρ»ΐ3ΐίυιη. 
Ηίΰ Μ3ηυ6ΐ γ6χ 8ΐςυ6 ροΓρΙιχΓΟξβηίΙυβ 
8υρΓ6ΐηο ΝυηΓιιΓι {;Γ3ΐί88 ρβΓβοΙνίι, 
8ΐΐ8€6ρΐο ηΐίο (Ιβ 86€υηιΙί8 ηυρΐϋ$ : 
οΙ> ςιιβπι ΐ3βΐΗί8 ρυΙ)1ία εοηνίνίί 

€ίνθ8 υηίν6Γ808 0ρίρ8Γβ 6Χ€6ρίΐ ; 

€ΐΐ3ταιηςυ6 βΐίυιη 8ρρ6ΐΐ3νΙ( ΑΙβχίυιη• 
Κβ^ηβηΐβ Μ3ΐιυϋΐ6, £[6ηΐί8 ΥβιΐϋΙβέ 
€.οΙοηί8 ςιΐ8Β(ΐ3πι πνίυιη Ιοίοπιω 
'ν(;η6ΐίΐ8 νβηίΐ 3(1 Γ6§ί3ΐη ηιβίΓοροΙίιη : 
ί1>Ί(ΐυ6 {[βηαίιιΐβ αϋβϋηρίβ είνίΙ)υ$ι 

6X111 ί» 011)1168 δρ3Γ<>3 6$1 ρΓ0νίηεί3$ 

Κ.»πΐ3ηΊ ίιηρβηί, Ι3ΐι105(|ΐΐ6 ιΙιρ83πγο8 
Ορυΐη £011^68811 61 ροΐ6ΐ)ΐί3ΐη 3ηιρΐ3πι, 
ηιυΙΙοςυ6 1113^18 ίιΚβηίΙίι 8ΐιϋ8Γί3ΐη. 
Νΰο 8θ1υιιι ιΐ08ΐΓ0 ρορυΐο ϋίίϋιΐβϋβηΐ 

ΥοΐΙβϋ, 86(1 6ϋί6ΐ8 8ρ6ΓΙ)β1)8ηΙ Γ6^ί8, 
1)6(1116 ΐηίΐΙ3ΓΐΙΙ1) ΐ3Ι1£[6ΐ)3Ι11υΓ ι»6ΐυ. 

ΙΙοΓυιη 8υρ6Γ5ί8ΐη Ιΐ8υ(1 (ϋυΐίυβ 08Β83Γ 
Γ3ΐυ8 Γ6Γ6η(Ιαυ) υΐροΐ6 ίιιββηβΙιΊΙειΐ), 

ΠΙΙ6Γ88 Γβ([Ϊ38 ρ6Γ ρΓ0νΐηα38 01111168 

βοιΐ)3ΐ)Ί ίιηρ6πί οΐβπουΐυιη (ϋιηίδίΐ, 

({(ΙΧ υΐ 03ρ6Γ6ΙΐΙΠΓ ¥6116(1 ΐη3ΐ)(ΐ3ΐ)3ηΐ, 
6ΐ Γ6ί ||[βΓ6η(ΐ£ ΙβΟΟρΟβ ρΓ9Β8€π56ϋ3ΙΐΙ. 
ΕίςΟ 0011(1ίθΐ8 €6Γ13 (]ί68 ίυίΐ, 
(]υΒ 8υηΙ Γ68ρ86 03ρ(ί 1.3ΐίΐΐΙ Οΐηΐ)68» 
ίΐ1ιρΐΌΐ)ί ΙΙ)θη8 Ρ08Ι138 ϋΐί 1υ6Γ61ΐ(. 

Τ3ΐη6η ςυί ΥεηείΙ υΓΐ)6ΐη €οη8ΐ3ΐιΐίηΙ 
Ιυιιο ίιΐ€θΐ6ΐ>»ιιΐ, Γ6$ΐΊη9ηΐ6Γ οπ)η68 

€0118061)83 η3ν6 ν65ρ6Γΐίΐ10 ΐ6ΐηρθΓ6, 
1Τ6ΐ3(]υ6 ?61ΐΐίδ η3ν1ΐ6Γ ρ3ΙΙ(Ιβη(68 6 ΟΗΚΟΝΟΟΚΑΡΗΙ 168 

Α Κα\ ΠαιονιχαΙς σύμπλαχ£\ς ΙΙαρχΙαις^ 

Ιΐ€ριφανές τρ^παιον Ιστ^ χα\ νίχι^ν* 
Κάχ£ΐθ£ν άνέζευξβν ώς ν'.χηφ<$ρο;, 

4%90 Κα\ βασιλεΐ δέδεχτο λ(αν άσμένω;. 
Μεθ' ημέρας ουν τήν βασίλειον π^ιν 
"Αναξ πεφθαχώς συν νίχης παραιτίψ 
Κατήγαγε Ορ{αμβον έκλαμπρον πάνυ, 
Στενούμενον ιιλήθει τε τών θεωμένων 

4295 Τών τ' αιχμαλώτων χα\ σχύλων χα\ λαφύρων. 
Ήγεϊτογάρ τέτρωρόν εύ ήρμοσμένον 
Άργύρβόν πως, ύπόχρυσον μετρίως» 
"Ο χιονιίΛεις βΤλχον ίπποι τήν θίαν 
Έφ' οι γε οεπτήν αναβιβάζει χράτωρ 

4500 Τ^,ς μητρανάνδρου Παρθένου τήνε1χ(5να, 

Ώς συοτρατήγου συμμάχου τ' άπροσμάχοι»* 
Μετά δ& λαμπροί χα\ βασιλείφ γένει 
Κυδρούμενοι χάλλιστα χα\ τα?ς άξίαις • 
"Επειθ' 6 χρατών ώ; γίγας Βριαρόχειρ 

4505 "Η μάλλον εΙπεΤν νυμφίος γ* έχ παστάδος 
Κύδιστος ή μέγιστος άστράπτων ψάει 
Όχούμενος προήλΟεν εύπρεπώς άγβν 
Μεθ* δν Κοντοστέφανος αΓτιος νίχης, 
Τμνούμενος ξύμπασι ^ης στρατηγίας• 

4^10 Μέγανδέ να6ν πεψθαχώς αύτοχράτωρ, 

Κα\ τόνδ' ύπεισδΟς ευχαριστεί προφρόνως 
Τφ νιχοτΕοιφ πανι^άναχτι Δεσπότη, 
Κα\ -βουδε λαμπρώς αΡνεσιν γλώσση φράσας 
ΈχεΤθβν ήχει πρί^ς ρασιλείους δόμους. 

4515 Οΐίτος Μανουήλ πορφυρανΟής αύτάναξ 
€ θεφ χαριστή ρια τών δλων θύει 

Γεννήσας υΐδν Ιχ γάμων τών δευτέρων, 
Έφ* (ρ θαλίαις χα\ χαλαΐς πανδαισίαις 
Άστυπολίτας είστιαχώ; πλουσίως, 

4590 Κεκληχεν Άλέξιον νΐέα φίλον. 

Τούτου χρατουντος χα\ Βενετίχοιν γένος 
*Ανδρών ύπήρξεν Ιταλών αποικία 
Έκ Βενετίας ε {ς βασιλίδα πόλιν, 
Κα\ τήσδ* ένεργάφησαν άστοίς γνησίοις, 
4325 Κίν τήσδ' έφηπλώΟησαν βίς πάσαν χθδνα 
Διασπαρέντες Αύσόνων χραταρχίας, 
Ένημμένοι πλούτο ν δέ βαΟυν πραγμάτων, 
Α&ξην τε μακράν, αύθάδειάν τε πλέον, 
Ουκ ΑΟσονας ήγηντο δυσμενείς μόνον, 

4550 *Αλλά βασιλείων γε καΐ προσταγμάτων 
Ο Κα\ τών απειλών εΤχον άνεπιστρόφως 

Την σφών τολοιπδν ύπεροψίαν άναξ 
ΟΟκουν φορητήν ούδ* Ιάσιμον κρίνων, 
Γράμματα βασίλεια κατ* έπαρχίαν 

4555 Τωμαΐκήν πέ πομφέ ν άπασαν λάθρα 
Κατάσχεσιν δηλούντα τών Βενιτίχ(ι)ν, 
Χρόνον τε χαθ* δν ταΟτα πραχΟήναι δέον. 
*Ωριστο τοίνυν ήμερα προθεσμίας, 
^Ης ένστασης πάς συνελήφθη Αατίνων 

4540 Της δυστροπίας εισπραχθέντες εύθύνας. 
Βενετίχων δσοι δέ την Κωνσταντίνου 
Πόλιν χατιρχουν άποδράσαντες τάχος 
Έπιβεβηκότες τε νη6ς ίστΑρας 
Τοις άνέμοις λαίφη τε δόντες ώς δέον 

5445 *Απή•7αν φίύγοντες ές σφών πατρίδε» ' 169 Κα\ σφίς μέν ίΤχβν ή Βενετία τότε * 
Μετά β& μαχρδν ηύτρεπιχ^ς στόλον 
Νήσους έχάχουν Ιχχλέοντβς βύδρόμως * 
*Αλλ* &ντέπρωρος Αύαόνων 9ταλε\( στόλος 

4550 Πλου σφας άπείρξβ πειρατιχοΰ χα\ μ^Χ^%• 
Τοίνυν άποστΑντες γε του διά μ4(χης 
Εχθρούς χαχώς δρ^Ιν άμύνεσθαι τ* αύ ατόλφ, 
Ηρ6ς ^ήγα συνέθεντο της Σιχελίας 
*υρχια πιστά συμβάσεις τε φιλίοις * 

4555 *0 γνους βασιλεύς ό προμηθεύς Αύσόνων 
ΚαΙ τάς έπ\ λύμ|} γε της 'Ρώμαΐδος 
Συμφωνίας σψών εννοούμενος λυσαι 
Ά; ^ηγ\ συνέπραξαν αμύνης χάρ'.ν» 
Άνεξ(χάχΐι>ς, ευμενώς, εύμηχάνως 

4560 Ιΐρ^ς ψιλίαν είλχυσεν αυτούς τήν πάλαι» 
^Αμνηστίαν 6ους τών σφίσι πεπραγμένων ' 
Ιΐρλς δ* αυ Ιθη (ίδωσιν αύτοίς τά πάλαι « 
ΚαΙ σφών δσων εΓληφε τ&πριν ουσίαν 
ΚαΙ τήνδε βασ(λ£ΐος & φρουρεί στέγη» 

4565 Ί οι, Βενετίχοις άπέδωχε προφρδνως 
Γενναίανάναξ ούτοσι πλούτων φυσιν, 
Όξ^ρ^οπός τ* ών έν μάχαις αντιπάλων» 
Δρηστήριός τε χαρτερόψυχος λ(αν, 
ΚαΙ διενεργών δι* έαυτοΟ τάς μάχας, 

4570 Αεησαν ίππο ν άνέβαινεν αύτίχα, 

Και τΐ^ς στρατιαίς ξν προμαχών εύθύμως. 
Έξεισι τοίνυν χατά σουλτάνου πάλιν 
Κατατρέχοντος Τωμαΐχά χωρία, 
ΚαΙ γίνεται δι) πρδς θέμα Δορυλέου» 

4575 Ένθα χρονίζων ευ άναχτίζει τόδε 
Τείχειτ* δχυρφ χα\ περίΐείχψ ξένψ 
ϋεριβαλών ευ χατοχυρώσας θ' άμα* 
Κ «ν δοΰς φυλαχήν ώς ένην τφδ* άξίαν, 
Μερών άπανίστατο τών Δορυλέου ' 

4580 Εφιστάται $& φρουρίψ τφ Σουβλέφ * 
ΚάχεΙν* ομοίως άνζχτίσας ώς δέον• 
Και πάντα θε\ς ευ, πρδς πόλιν υποστρέφει • 
Βρα/υς εφεξής παρελήλυθε χρόνος, 
Κα\ καθ* 4αυτους βασιλεύς χα\ σουλτάνος 

458ο 'νπίσμυχον πυρ έν σποδι^Ι χαρδίας 
"Εναυσμα βροιχυ μνησιχαχίας χόλου, 
ΚαΙ τοΰτ* άνάψαι χατέσπευδον εΙς φλόγα - 
Έχάτερο; γοΟν έγχαλων έχατέρφ, 
*^'^'ήΡΧ^ σαφώς χα\ διηπείλει μί^Λ* 

4590 "Ο εν βαιιλευς τάς ύπούσας δυνάμεις 
Οάσας άθροίσας ώς ένήν πανταχόθεν 
"Αλλάς τ' έπ' άλλαι; συναγαγών ώς δέον 
Έξ Ιταλών τε χα\ Σχυθών παριστρίφ^ν 
Και συγχροτήσας μυριάριθμον στίφος 

4595 Άφανίσων άπεισι Περσιχ6ν φυλον, 
ΚαΙ χατε^είψων Ίχόνιον είςίδος, 
Ιΐρδς δ* ύΧ) γε Περσάναχταχαθέξων βί^ 
Και συμπατήσων, ώς Ιθο;, χατ' αύχένος• 
*Απάρ2ς ούχοΰν έχ Βυζαντίου τάχος 

4400 Μετά στρατιάς διά Φρυγίας μέσης, 

είς Χώνας ^^λθεν ευ πόλιν ψχισμένην * 
ΚάκειΟεν έζώρμησεν εΙς £ρυμά τι 
*9 Μυριοχέφαλον ξν χλήσις πάλαι, 
*Λφ* οίπερ είσήλαυνεν εύθζ> Περσίδος 

ραταοι* 6ε. εχυπ ε/ΕΒΑΒΒδ* 

Α $1εΐ|υβ νβηβιϋλ ίαΐβήοι ιιι«ηιβηιιιΙ• 
Μυΐΐο ρθ8ΐ ΐΒπιβη οΓϋίιλλίΑ οΙμμ, 
Γα€Πί ΰΟΓβα ίιιί6>ΐλ1>«ηΙ ίοΜίαβ : 
νβΓυιη ορροβίΐΑ ΚοηίληοΓυηι €ΐΑ«&1• 

€0ΐΐίΙ)β1)&1 ίΙΙο» « 8«0 1λΐΓΟ€ίηίθ• 

Οιι»Γβ (ϋηιί»Μ> (ΙβΰβΓίΜΐιΜ βΐυάίο 
ιιβςαβ ]&ηι Ηοβίι ιι&νΐϋαβ ηοοβηίοβ» 
ουιη ΓΡ(|[6 δίουΐο οοοτ6ΐιιίοη« Γ&ΰΙ» 
0(ΐ6ΐιι ]υΓλΐ«ιη ρ^η^υηΐ Αηιίοίΐί». 
Οοριίΐλ Γβ, ΟχβΑΓ ίιηρβΓϋ ΙυΙΟΓ, 
&ϋ ΒοοιβηοΓυπι <)8ΐηη& €0ΐ)]αΓ&1«ηι 
ιΐ6ΐί56Γλνίΐ 8θ1ν6Γβ βιιηίάΐίλ 
ηυ^η) (ΐαϋίο υΐΐίοηίβ ουιη Γ6(|[β μβρι^βΓ^ηΐ» 
Νειηρβ ρ3ΐί6ηΐ€Γ, €&11ίϋθ« ϋβηβνοΐβ 
ίΙΙοε 9(1 ν(?ΐ6Γ6πι ΐΓ&ιΊΐ &ιηί€ίϋαιη9 
Β ίεείΙ €ΐι]ιΐ8νί8 ΙιηρθΓΐίΙ& γβηί^. 
ΙηβυρβΓ ρΓί808 ρηνίΐββία ίιΐ4ΐυΐ8ίΙ: 
61 ςυίιίςυίϋ Υβη^ΐΦ Γβί οβρίυιη ίυ6Γ3ΐ 
61 Ιη ςυχΒίοηο 86Γν8Κ)α1υΓ Γβ^ίο, 
Γ6(1<1ΐϋίΙ ίρδί8 811111)0 1ίϋ6ηΐ6. 
ΗίΟ 1801 6{[Γ6||[ίθ ρΓ3Βΐ1ίΐυ8 Ιϋ^ΟϋΙΟ 

€3Β83Γ• 8(1 ρυ§η88 8ΐ806Γ ρ8η2βηά88, 
6&€8ΐ, 8ηΊη[ΐο 8(1ιυθ(1υιιι οοη8ΐ8ΐ)ΐ6, 

61 ρβΓ 86 ίρ86 1>ϋ1ΐ8 ΟΟπΟοίβηβ, 

υΚ)ί 0ρυ8 6Γ81, 8(8ΐίΐ1) βηυΟ ίη80608Ο 

ρηαΐυ8 ίΐΙ 8016 8ΐΓ6ΐΐϋβ ρ6Γ8ΐ8ΐ)8|• 

Ι(6Γυιη βτ%ο ρβΓβίι ίο 8υ1ΐ8ηυιη 
8 ηαο ΚοαιβοΦ ίηουΓ8»1>8ηΐυΓ 16γγ48, 
61 υ8ςιΐ6 8(1 Ιΐιβη)8 ρβΓνβηίΐ ΟθΓ7ΐ6ί, 
£. 15Ί 8υ1>8ί8ΐ6η8 πιβίβαΓ^νί! υΓΐ)θιη 
ν8Γκ]ίβ ιιΐ(£ηίΙ)υ& ιηίΓοςυβ ναΐΐο 
6ΐ οίΓ€υιηρο8ίΐο, ονιη ρΓορυχηιοιιΙί»; 
ίιηροείίοςυβ ιϋοη6ο ρηκεΐάίο 

61 8||[Γ0 ΠΟΓγΙβί 0«)81Γ8 ΐηονίΐ, 

8ΐ<|υ6 8υ1)ΐ60 αιΙΓυίΙ 68&ΐ6ΐ1ο : 
ίρ80<ια6 ρ8Γϋ6Γ 3ρΐ6 οοιπιηυηιΐο, 
61 ΓβΠςυίε ϋί8ρθ8Ίΐΐ8, 8ϋ υι4>6ΐη Γ6(ϋΐ• 
86(1 1)Γ6νΊ Γ6(|αΊ€8ΐηιβΓν8ΐ1ο Γυίΐ: 
ίιινίθ6ΐη (ΐυΊρρ6 Οχβλτ 61 8υ1(8ηιΐ8 
ί|[η6ΐη ίον€ΐ)8η( 8α1> ^οτά\Λ €ίιΐ6ΓίΚ)υ8, 
ίοιηΙΐ6ΐιι ρΓΟίηρίυιη ιη6(1ίΐ8ΐ98 ιιΙΓιοαιβ, 
&ΐςιΐ6 βΓυριυΓϋΐη ρΓΟίίηιιε Ιη Α8ΐιιιη8ΐη• 
υΐ6Γςιΐ6 8εϋί66ΐ 8ΰ6υ&&1)8ΐιΙ ίονιο6ΐη 
ςη6Γ6ΐί8 πιαηίί68ΐΐ8 ιηίηίδφΐβ ||[Γ8νϋΗΐ8. 
]> Ου&ιηοΙ)Γ6ΐη Οχλάϊ νίΓ68 υη1ν6Γ888 
υη(]ί(ΐυ6 €οηΐΓ8ΐΐ6η8, Ιιί8(ΐυ6 8υρρΐ6αΐ6ΐιΐΑ 
8Η8 3ΐςυ6 8ΐια, υΐ ρ8Γ 6Γ81, &(1(ΐ6η8 
6χ Ιιβίίβ 8ΐςυ6 8€7ΐ1ιΊ8 8<Ι ΙβίΓυιη ρο8ίΐί8, 
£θη|;Γβ£8ΐο<ιυ6 ΐοηυιιιβίο βχβΓΟΙίυ, 
ΡβΓ8ίΰ8ΐη ρ6Γ{;ίΙ 06ΐι (ΐ6ΐ6ΐυΓ08 Κ6ηΐ6ηι, 
Ιοοηίυιηςυ6 Ιιαιηι ρΓ()8ΐτ8ΐυΓυ8, 
6]υ8()υθ Γ686ΐη ιηβυρβΓ (»ιρΐυΓυ8, 
ιιΐ ρ6ϋ6 ΰοΙΙυιη, (Ιβ ικογθ, €81<:αγ6Ι. 

Ι|(ΐ111Γ Γ8ρΐίΐΙ) ρΓθί6€ΐυ8 Β}ΤΖ2ηΐίθ 

€υιη 8υΐ8 €ορϋ8 Ρ1ΐΓ>$(Ί;*ιη ρ6ηΓ8ΐΐ8ί6η8, 
Οιοη8$ (Ιβνϋΐι'ϋ 6ΐ6β8ΐι16ΐη υΓΐ>6ηκ 

ΙΙΙίηΟ 8(1 €86ΐΓυΐΑ (|αΐ)(1(1αΐη 6^1 ρΓΟ|{Γ6864Ι5, 

6111 ηοΐΜβη νβίαβ 6Γ81 ΜγΓίοοβρΙίΑίοιι : 
ιιικΐ€ ρ6Γνα8ΐΐ ίο (1ίΐιου6ΐη Ρ6Γ8ί€8αΐ 

6 170 171 ' ΈΡΠΚΛΜΠ 

Ι6η(ΐ6η8 3ΐ<1 ιηοιηΐίΐ ίηοΐ7ϋ Ιοοηϋ, 

€1101 βχβΓ€ϋιι ν&ΐίϋο, (οπίβββίιηο 

βΐ οιιηι βζρβηίβ ρΓββΠΜΜίί 4ΐιΐ€ί1ιυβ, 

ίΐίηβΓίβ βΐ&Γιοηββ ρίυιΙβηΐβΓ ΗΜίίβηβ 

ρΓορίβΓ ]ιιηα6ηΥα ιη^οΐιΐηί* οηαβι^ι 

ειιιη &η1ίΙο!1>υ$ 5υΊβ ίηοπηί^ι» 

ιιβςυβ κ6Γ6η(ϋ ΜΜ ρβΗιίβ. 

Νβο τβΓο $υ1ΐ&ηο$ ηοη €0||;βΙ)8ΐ οορίΜ, 

Ιιηο κ€η(ίΐ68 ^εοθηβΐ»! βαρρβίίββ, 

βΐ (ΙβΓβηβίοηβηι βίΓβηυβ 9ρρ&Γ»1)3ΐ. 

Τ&ηιβη Ιβ^&ΐοβ ιηΙ$Η &(Ι €9683Γ6ΐη 

ΙιΐΓ&ΐυιη Γοβ(!α8 ςαί ιηβηοοΓλΓβηΐ, 

Ω(ΐ€ΐηςυ6 Γϋ3πι €866 ροκιυΙβΓβηΐ. 

$6(1 6ηίηι ΪΓΠΙΑ ΐο&ά^ηί 06Γη6η8 

8υ1ΐ&ηυ8, Ιοεοβ οοοηραΐ (Ιί1&οίΐ68 

αΐ^υβ τίαΓυπι 0ΐ)8ί(ΐ6ϋιη|[υ81ί38, 

6ΐ8ΐΐ80Γ3ίΐη οΗπι (ϋ6ΐ3ΐη Τζί1>ΓίΐΖ6ΙΙ, 

Ρ6Γ ςυΑίη ΒθΠ)3ηυ8 €11Π1 €χ83Γ6 6Χ6ΓθίΐΙΙ8 

ΐ;Γ688υΓυ8 6:»1 νβηίοηβ ΜγηοοβρΙιβΙο. 
ΙΙΙυο βυΐιαηαβ 8038 οορίββ €θη]ί6ίι 

ΐη0Γ6 1)3Γΐ>3Γί€0 13(608 ίπ 1081(1118, 

111 ιηοχ <1ο1ο$6 Βοπΐ3ηο8 Ίην3()6Γ6ΐ. 
£81 ΕυΙβηι 1θ€υ8 υηιϋςιιβ ρΓΦπιρίυϋ, 
Αηκυ8ΐυ8 Υ3ΐ(]6 61 ρΓ0Γ3υ8 ίιηρ6Γνίυ<;, 
Τ86η3Γα3 ίηΓ6Γηυ8, εΐΐ3Γοηΐΐ3 οβητρυβ, 

¥3ΐΓΐ8 (]ίίΒ€ίΐ68 <1υ06Ι18 ίπ 3ΙιΓΓ30Ιι18• 
Ι1ΐ3ρ80 ί{;ί1υΓ 1ΐ1 30([α81Ϊ38 6Χ6Γ6ίΐυ, 

▼611168 ςυΙίΐ6ΐη 6(0Γ(1ΐιιυιη ρΓφΓ66ΐί, 

ς(16ί8 ρΓΧ€6ΐΐ6ΙΙ(]ί €3Β(6η8 61ΙΓ3 (]3|3, 
.ρΓΦ!6ΓΓυΐ1ΐ68 81116 (131000 ΙΟΟΟΠΙ 
3(1 &ρ3ΐίθ$3 Ιυΐί (]6Υ6η6ΓυΠ(. 
Αι ίΐ1ΐρ6Γ3ΐΟΓ ίο 6ΧΐΓ6ηΐΟ 3{ΐηίθ6« 
ρ05ΐν]3α) 6Χ0Γ108 1081(1118 Β3γΙ>3Γ08 
ΙοΙοςυβ ίο ίρ8υ01 83Χ3ςυ6 ]3€ί60ΐ68, 
ΙΙΙρΟΐβ 306ΐίνΙ 6Χ ΟίΓΟςίΙβ 1316Γ6, 
1)06 ίΐ6Γ ρ6Γ86<]υί (βΰΠβ ρθΐ6Γ8ΐ, 

1160 |>Γορυΐ83Γ6 3 861061 ρ6Γί€υ1υιη : 
ιΐ6ϋ ηιιίβςυ&πι 3ΐίςυί(1 η6;βΓ6 ίπ βχοΓοΗϋ 
ιΐΜΐίΐ6 (ϋ{$ο(ΐιιι δίΓβουαπιηιιβ ρο(6Γ3ΐ, 

4 ΙΙΓΓΪ1)Ι15, 1)<]1)υ8, ηΐ3€ΐ)ίθί8ςθ6 1)6}Κθί8» 
ηρ^6Π8 ίιΐ8ΐ3Γ νίαιο ίΠ)ρ6(Ιΐ6Π(ίΙ)α8. 
Α ΙΡΓ^Ο 301601 Γ6Γ8ί€ΙΙ8 6\6Γ6ί(υ3 
ΐΓΐΐηϋΟΓϋΙΟ ίηβΐ3Γ ]36θΐ3 €ΟΠ]ΐθί608 
3ΐ•«{ϋΙ1ΙΠ Ι1Γ0ΓΜΙ8 Γ6(ΐ4ΐβ1)3ΐ Γ«{^Γ688υθΙ. 
('3ιΐ6ϋ:)1 6Γ|(0 1)08 6010 1)υΙ)θΐ60 800, 
ϋΙΙΟΙ 6()00 θς»€8 6Χ8ρίΓ3ϋ«1 Οΐί86Γβ 

ίντΜΓυπι ΙΰΙί» 6οοίΙχ»8 οιοι•(ίίθΓί8 ; 

:ι({|(ΐ6 ΜΐΓ013ϋθ1 6Χ(ΙθΙ)30|ΐΙΓ 001068, 
Ι3ΐϋ|03ΐΟ [)Γυΐ3Γυ01 |[Γ6Χ ΜΙοβΓΟΙΟ, 

(^ €ίΓ€υοιοΙο8ί ίβΗβΐΜίοΐοΓ ευιιοϋ 
ίιηρ6Γνίί8 ίο ΓυΓοΐ8 61 8106 βχϋα : 

61 ρΙεΟΦ ν3ΐΐ6$ 6Γ30( €3(ΐ3Υ6Γί1>08 

ί^υο6$ς(ΐ6 Ιιί30ΐ68 οιοοιίυοι 61 οβνβτοφ: 

ι-ίνΐ οηιοΓίδ (ΐ6ουΓΓβ1>3οΐ, Ιΐ6υ 1 

011810 ϋΓυΙοπιη» Ιιοίοιιιυ 01(^06 βαοςαίοε, 

ΟΙΙΟΟίίΙ 6Γ301 ρΐ603 ΙΟΙΜΠ» Οΐ ^6101(0001. 
ΔίςΟϋ |ΐΧ6 &6ΐ)30( ε«83Γ6 δρ66ΐ:ΐ0ΐ6 
(\\ΐ\ 8018 Πθ)ΐ301 ί6ΓΓ6 0ρ6Ο1 ρθΐ6Γ3ΐ. 
Οπίη 8001100 ίρ86 6Γ3( ίπ <Ιί80ΠΙθίθ6 : ΟΗΒΌΝΟΟΚΑΡΗΙ 172 

Α 4405 Τίΐχών ΊχονΙου τβ του ιηριχλυτοο 
Μετά στρατιβίς βύτΟενοΟς (Ρωμαλέας « 
ΚαΙ ταγματαρχών άρεΐχών έν μάχαις. 
Σταθμούς άπάρσεις νουνεχβ^ς )εα\ σύν Ι&γο 
Τάς χαθ^ όδ6ν δρών χάριν υποζυγίων 
4410 •Α μηχανάς λν εΤχε καΐ σφών τεχνίτας 
"Οντα; άοπλους άβαείς τε της μάχης • 
Πλί^ν ούδ* ό οουλτάν ήμέλει στρχτευμάτιαν. 
Συμμαχικών δ* ήθροισεν έχ τδν συμφύλων 
Πρ^ άντιπαράταξιν ηύτρβπισμένον. 
4415 Πρέσβεις β' 6μως ιςέπομφε ιυρδς βχσιλέα^. 
Αϊτών ένορκους φιλίας κα\ συμβάλεις, 
Έξάνυσίν τε βασιλεΐ βουλητέων. 
Έκε\ δ* έώρα συμβάαηις άνηνΰτόυς, 
ΑΙρεΖ πρόφθασα; σουλτάνος δυσχωρίας 
4420 Κα\ τους στενωποϋς ατραπών Φορευσίμων, 
Κλεισούρας ή χέκλητο Τζιβρίτζη πάλαι • 
Δι' ής στρατιά 'ΡωμαΤχΙ) κα\ χράτωρ 
*Εσπευδον έλθεΤν έχ Μυριοχεφάλου ' 
υΰ παραβύει σουλτάνο; τάς δυνάμεις, 
4425 Αόχον χαθίσας ώς !θος το?; Βαρβάροις, 
Ό; άν Ιπίισπέσωσι Τωμα(οις δόλψ. 
"Εστί δ* 6 χώρος απόκρημνος είσάπαν 
Στεν6ς χομιδϊ^ δυσστίβευτός τε πλ^ον, 
Ταίναρον ^υ χα\ Χαρώνεια πέδα, 
4430 Αυλών προήχων δυσπ<5ρευτον είς τρίβον. 
Άψαμένης οδν στρατιάς δυσχωρίας, 
Στρατεύματα μέν χα\ λοχαγοί ταγμάτων 
ΟΤς ήν προάγειν στρατιάς τεταγμένον 
,£ Αιεχδραμόντες άπαθεΓς κακών τόπον, 

4455 Εις πλάτος ηύλίσθησαν Ιξω κινδύνου - 
Άγχοΰ δέ κράτωρ παριών ούραγίας 
'Επεισπεσδντων έξ ενέδρας Βαρβάρων, 
Βέλη τ' έπ• αύτ6ν άφιέντων «α\ λίθους 
*ύς κατά πρανοΰ; έξ έχατέρου μέρους 
4440 Ούκ δχει |5^στα τΙ)ν όδδν παριέναι, 
Ήγουν έαυτψ κινδυνεύοντ' άμύνειν* 
Άλλ* ουδέ πάλιν έκ στρατιάς,τις δράσαι 
Γενναιον ήδϋνατο μαχητή πρέπον, 
Βοών, αμαξών, τειχομάχων οργάνων, 
4445 Ός άντίφραγμα της όδου προκειμένων • 
ΚαΙ κατά νίδτου Περσική φάλαγξ πάλιν 
Βελών νιφάδας άφιεϊσα μορίων 
Παλινδρόμησιν χαλεπην £δρα πάνυ. 
•Έπιπτε τοίνυν βους άμα βοηλάτη, 
4450 ΊππεΟς σϋν Γππφ συναπέψυχον βία 
Έν Περσικψ βλήματι θανατηφδρω,* 
Κα\ πάντες έσφάττοντο κατά πληθύας 
Ός αγέλη τις θρεμμάτων, φέΰ Ι άλογων^ 
Κα\ πάντες έφθείροντο συγκεχλεισμένοι 
4455 Έν δυσπορεύτΐι» δυσβάτ(ρ τε χωρίω • 
Τών νεχριμαίων σωμάτων αϊ κοιλάδες 
Τέμπη τε καΐ σήραγγες ύπήρχον πλέβι • 
ΠροΟβαίνον. οΓμοι , ^ύακες λύθρων δλαι 
Έξ άλογων αίματος, έκ βροτών άμα, 
4460 Κα\ πάντα μεστά συμφοράς ζν κα\ γίων. 
Κα> ταΰτ' έδράτο χράτορος δεδορκ<$τος 
Κα\ σΰμπαρόντο;, μή σθένοντος δ' άμυνδίν. 
Έν ;(ρω 5^ μάλλον κινδύνου πε^υκότος 173 

ΛΟλίς μιτϊ τραύματα τφ Ι^ιου σ62νει 
Ι^ζ Όμως διαδράς τάς λαβάς των Βαρβάρων 
ββοΟ συνάρσβι χα\ χρατοκ^Ι βυνάμει 
Σχιάν ύΐ6ελθών ό χρατάρχης άχράδος» 
*1σχΙ)ν χαμοΟναν άν€Χχ^το μ<τρίω(» 
ΙΙρ6ς β' α(ί έ«υτ&ν ώ; έν^ν άναψύχων 
4470 Μ)) σώματος φύλαχα, μή ^ρυφ^ρον 
Έχων συνεστωτά γ< τφ τηνιχά&• 
Ο&τω β" Ιχοντα χο«ιδών τι Ιχηέω^ 
'ΡωμαΙχής φάλαγγος ά«ήμου γένου; 
Της Φυμφορ^ φχτειρεν αύτ^ν'της τότι • 
ϋ75 *Οθβν προΦίλθών άφμ^νως ατ•ψηφ4ρ<ρ 
Διαχονείν ήρείτο τά χατά οθένος, 
Κα\ τ1 χεφαλϋ χννέι^ν σννηρμόχει 
Της &ν χεφαλ|^ ικαραχλ(να9αν Ηρας, 
Κα\ σύμμαχος β* ^ν τής ένεατώνη; τύχης. 
4480 Τούτου βααιλεϋς εΙς χείρα λαβών Μρυ 
Πέρνας έ«* αύτ^ εΙσρέοντας Απλετους 
Κα\ τόν^ έλείν σκειίθοντας ή χα\ χτιννύναι 
*Αιιώβατο 9ψΛς τ|| Θεοο «νμμαχίςι, 
Κα\ δ(απβ(ρει των έπκίντων Ινα, 
4185 "Αλλον τ• πάλιν Ιππότης χτεΐνει ξ^φει• 
Μετ* ού πίλΰ ^ των οπλιτών Αύσ^νων 
Περ\ χρατοΟντα συναλιβθέντων δέχα, 
Συν τοίαδε την Ιμπροβθεν ήνυχε τρέβον 
ΤοΙς φΟάνααι τάγμααι αυμμέξαι θέλων * 
ϋ90 ΠρΙν 1^ δλ ταύτα αυμπε^είν, ύπ* άχράδα 
'Εαντ^ λνέψυχεν ώς είχε χράτωρ * 
Πέρ^ β* έπελθων εΤλχεν αύτ^ν ήνίας, 
Ό β* αδ κεφαλής χατενεγχών χαιρίαν 
Δορατίου τμήματι τφ μετά χέρας 
4 295 Τούτον θάνατοι χαταβαλών εΙς χΙΜνα. 
Έπαοχε δέ τάγματα χειρόνως λ<αν 
Όσα γε αυγχίχλειατο τ|) δναχωρ^, 
Κα\ πλην ^λ(γων πάντα χαχως έφθάρη * 
Ε{ γάρ παρήλθον χα\ φάραγγα τ^)ν μίαν, 
4υίΟ *Αλλά γε λοιπάς ο6χ 4νην διεχβύναι 
"Ακινδύνως 1ξ τάς ταφρώδεις χοιλάδας, 
Ιΐ£ραών Ιφεβτώτων γε ταΙς διεξόδοις * 
ηρ6ς τοίαδε χαΐ πνεύσαντος Ανέμου τέτε 
Κ.α\ ΟΙνα βαθεΐάν γε παραχει*Α4νην 
4^05 Έχ γης ψαμμώδους άναχυχΔντος β(^ 
Αεινως τ* αναφερόντα εΙς Οψος μέγα 
ΚαΙ νύχτα δρώντος άτεχνώς τήν ί^μίρα'Φ^ 
ΤωμαΙχα\ φάλαγγες ώς δέ βαρβάρων 
Φύρδην άναμ\ξ νυμπλαχείααι πρ6; μάχην 
4οΙ0 Έν νυχτομαχ{^ χαθά χα\ τφ «χύτει, 
Έχαινον, άπέσφαττον αλλήλους ξίφ^ι, 
ΜΓ.δέν διαχρίνοντες έξ άβλεψ^ς - 
Έπηγε φίλος τ6 ξ(φος χατά φίλου, 
ΚαΙ Βάρβαρος δ' Εαφαττε τ^ν αυμφυλέτην 
^$(5 *ύ; άντίμαχον δυσμενή, χαχεργάτην 
Όιτ' άτεχνώς φάρυγγα πεπλήσθάι τάχα, 
'Ος τις βλέπων Ιφησε χατ' άλλον λόγον (&6), 
Των νεχριμαίων πτωμάτων χα\ αωμάτων 
Των ΤωμαΙχών άναμίξ χαΐ Βαρβάρων, 

'(5β) ΒΊηβ ιΙυΜο (Ιβεί^παΐ ΕρΗηκιηίοβ Νί€€ΐ« ΟΗο- 
ηί»ΐ9Β ΙιίϋΐοΗϋΐη ΠΙ)• νι, 5, υ1)ΐ Ιιχΰ (ρβλ ραΠίιη 
ν^Γϋα Ιββ(>ι>^<'''• ^ 3ϋΙβιιι ίιιι«τίοΐ8Ββ Γ6ΐ>υ8 ^ββΐί• ^^Β6ΑΒΕδ. 

Α η3ΐη ροβΐ αοοβρία νυΙαβΓ», Ι)60 Γανβηΐβ, 
τίι Βαγ^αγοτοπι ιηληίΙ>αβ 6ΐ«ρ8ΐι•» 
Οβί ρ^οΓ6^Iο ααιίϋο 61 ιηβ|[ηα ορβ, 
ρίΗ βίΙνββίΗβ ηιηΐΜΓληι ΙηιρβηίΟΓ 
βιιΙιΓιΐ, Γ688λ& ΓβΓβΰΙίςυβ νΪΓββ, 

8θ1ΐΙ8) ΙΙΙ ρθΐ6Γ3( ββΠΙβΙ Τ«(θ€ί1Ι»η8, 

0Γΐ)8ΐυ8 οηαηΐ οοΓροΓίε ου&ΐοϋβ» 
ηυΙΙο ουιη ληπίβ ιηΠίΐβ ρηΒββηΐβ. 
51ο 8θ1ίι&Ηιιια οοηερίολίαί <|ΐιΙ<]8ΐιι 
6Χ6ΓοΙΐη8 ΚοιολπΙ ^βκ*Ηη9 βςυββ, 

«€6Γΐ>ί 08Ι18 ΐηίββΓί€0Γ(1ία ΙΙΙϋΙΟΒ 

&{| €«8«Γ6ΐη »οο€88ίΐ ρΓΟΠφίο 2ΐιίιηο, 
ορβιηςιιβ Γθγγθ ρΓΟ νΙΗ{)08 «ΐΒρίΐ : 
•ΐςιΐ6 ΠΠ !η εαρίΐβ ($λΐ6•πι «οπιροβίΓΐ 
|. ςυ» 0λρΗ8ΐί« ριτοΙιίΙ>βΓ6ΐ ταΙηβΓα» 
ρηΜβηΐίβςηβ βοοιαβ ί9ηαη« «(Ιβπιΐ. 
Ηυ]η9 ΰΟΓΓβρίϋ ΙηρβηιΟΓ Ιαηοβα 

ρ1ΐΙΓίΐη08 Ρ6Γ8Α8 «ΟΠίΠΙ 86 ηΐβΠΐ^β^ 

<Η ▼«! ολρΐιναπι ιΐυΰβιτβηΐ νβΙ ο^^^(I«^βηI, 
ΓβρυΙΗ οιηηΜ ΝηπιίιιίΒ «ιιχΠίο : 
8ΐ<|υβ αηιιιη ηιι'κΐβιη Ιρββ Ιηιιβηΐβιιι Αχίι, 
αΗιιπι βίιηίΓιΐβΓ βΐ|!ΐ«8 €η$α 0€ΰ1άιΐ• 
Ρ:ιυΙο ροβΐ οίΓΟλ Οχεαππη ΑΓίηαΐΙ 
<]«ϋ6ΐη <}6 ηοβίΓΟ βχβΓοίΐιι Μΐεΐΐΐβπιηΐ, 
€ηπι ςαί 1)118 ΙΐβΓ ι^Ηηηιιιη οοΒριΙ ρΓ08η<|η{, 
ρηβνϋε €0Γι]υη{ΐ οιιρίβηβ οπϋηίΐκιε. 
56<Ι Ιΐ8Μ ρΗα9<|α8ΐη βοΓβηΐ, αίςαβ €φιι»γ 

8θΙα8 8ΙΐΙ> ρΪΓΟ ΐθΐΐυο 86 Γ6ίί^6ΓβΙ, 

Ρ6Γ8β8 λΓχυιτβιιβ Ιι•ιη€ ΐΓ»ΗβΙιιιι Ιοηι; 
^ $6<1 Ιιηρ6ηΙθΓ Ψ^ηΛ ΟΑριιΐ Ίοΐιι 
ιηοη»Γι τυΙηβΓ&νϋ ΙιββΙιι ΐη%ηί\Μ^ 
6αιιιηο6 6Χ3αΙιηλΐαιη εΐηνίι Ηηιηί. 

Εγ{0 Πΐί86ΓΠΐη6 &Ηη€ ΐ3ΐ)ΟΓ8νΗ 

ίη ίΠίβ ίηΓοίε €ΐ«η8η8 6Χ6Γ€ΐιη8, 
ρλοοίβηυβ 6Χ€βρΐί8, ρβπ(-Γαηΐ ευηοΐί. 
Ν8ΐη 6181 ιιηίΓ9€ΐυιη υηιιιη ΐΓ•η8•6Γ»οΐ, 
•(ΙΗηο 8ΐιρ6Γ«Γ8ηΙ «(1 βνχίβηϋοηι 
οπιη6 ρβΓ'ΐΓΐιΙυιη ββχ ρΓοίιιηϋ» νβΠββ, 
ςυΑηιιη Ρ6Γ898 οΐΜκΙβίΝΐηΐ βχϋιιβ. 
Ρι«ΐ6Γΰ> ΤΑΐίίΙιι* ερΙηΐΜΐ νβηΐιι», 
ςυΐ 6ίΓ€πηι]6€(ιιη ρυ1τ6Γ6ΐη οιιιΐίαιη 
6Χ 9Γ6ηο90 8θ1ο ΒυΒίοΙΙβηβ 
^ 1»Ι6 »ρ:ΐΓ^€ΐ>8( οοιη ιηοΐ€8ΐσ ΐυΓΗΐΐΜ 
^ (Ιίβιηςιιβ ηοοιίβ ίηβίλΓ «ίϋοίβ&βΐ• 
ΟηλΓβ ΒοοίΒηυε παίΐββ οηιη Ινιγ)>ιιό 
ΐιιιηιιΙίΒηο €οη(1ΐ€ΐη ΐϋ^βίαβ 
ΐΑηςιι&π) Ιη ηοοίβ ριΐ(;η8ΐιη οοη96Γ6ΐ)8( : 
€ΐ6(ΐ6ΐ>αηΐ ίΙινί€6ΐη 6ΐ]η(;ιιΙ»Ι•λη(• 
ηιιΠυπι (ΙίβΓΓίιηβη ραΐίβηΐβ ΐ«ιηροΓο. 
5ίο 6Γ{0 Αφίου» •ιηΐ6ηιη Γ6Γί«1)8ΐ, 

ΒαΓΪΜΙΠΙΒ ΟΟΰ'κΙβίΜΐ (|^6ηΙίΐ6ΠΙ βηιιπι 

ςιΐ88ΐ 8ίΙ)ί 8(1τ6Γ8!ΐΓίυιη 6( ιηιίβηΰΐιπι. 
5Ϊ0 ν8ΐϋ8 ίηθίεοΓβΐΙιη €οη)ρ1«'Ι)Α(ιΐΓ, 
υΐ ςυίάλΐη <ϋεί( ΑουΙλίηβ ΐβδϋε 
εεΗρίΟΓ ΙιΊδίΟΓίΦ, ιηΟΓίιιίβ ΰθΓροΗ5α8 
ΚοηααηοΓοιη ρ8ηΐ6Γ 86 ΒλΗ^αΓοπιιη , 174 11&1ΐυ€ΐί8 €3β88Γί8 , 

ρΓθ<6ΐηΊο.. 8ΐΐ Ιρββ Νίθβΐ88 ίΐΙ 1Ι18ΙΟΓ4» Τΐδ ΕΡΗΚΛΜΙΙ 

€00) ίπίβΓίβΐ'ΐΊδ ναηίβ αιπιη3ΐϋ)υ5, 
641115 αε ϋοϋιΐδ, &9ίηΐ9, ιηυ1»1)ΐΐ8, 
ηα^δί ίη εοιηιηυηί εοικϋΐΐΒ ββραΙοΓΟ. 
Ιιηο 6Γ31 Ηοηυηυιη ΟΦΐηύΐβπυιη, 
81 Γα5 ίΐ» Ιθ(ΐυί, βυίιηΊβΐίδ 1)6ΐ1υίΒ. 
Ηοηιαηί &3η6 ρβπβΓυηΐ ρΙαΓίιηΐ, 
ςιιο& ίηΐ6Γ ίΐ)§6ΐι:( Γβ^ίφ βΐίΓρίδ ιιυιηβΓΟβ. 
Αΐίΐυΰ Ι)£0 Ι2ΐ6ΐη 1ι&1)υ6Γυηι βχίΐυιη. 
1ιιφ6Γ2ΐθΓ 3υΐ6ΐη <1αιη οοηαίιιτ &$δεςυί 
Ι^'ΙίΊοιιβδ 5υ&$, υΐ όΐχί, ρΓϋΟοβιΙοιιΙβδ, 
ϋ ΤυΓ€)$ ν€ΐΑϋ3ΐυΓ υΚβΓίαβ ρΓΟ^ΓβιΙί, 
1160 αεβΓΥ&ιίδ ιιιίηα8 οαϋ&ν6ΓΐΙ)α$. 
ΤΒΐηβη <1ϋΓΐ€ίΐ6& θ1υΰΐ2ίΙιι$ 1θ€θ8, 

ΙΙ6ΰ (0ΓΓ6016 5υρ6Γ3ΐΟ Οαΐτίο , 

3ΐίο 61 3(1]υηοΐο Κοιη&ιιοΓυιη κ1ο1)θ ν 
\ίαιη, υ( ροΐβΓ&Ι, &1)8θ1γβΙ)αΐ Γ6ΐίςιι&πι. 
Οϋβιιι ΐΓαη86υηΐ6ηι 60ϋ$ρΊ63ΐ3 ρ1ι&ΐ3ηχ 
Λΐ'3ΐ]υιιι 6ςαΙΐαιη8ρΐ6η(]ί(ΐ€0ηι»ΐ0Γαη) , 
Γυίΐ ίυ ίρδίιαι νίυίβηΐο ευΓ5υ 
υ ι ςιΐ38Ί ρΓ^ϋα ροΐΐΓΰΙιΐΓ ϋΐίΰο. 
1$ ν6Γο 1ιθΓΐίΐΐυ8 αιήαιο^ δΐιΟΓυηι 
Ι;;ΐΓΐ)αΓΊεαιιι ιιΐ3ηίρΐ)1υηι νίοίΐ ί»α1β. 
ΡαυΙ;ιΙίιη αυίοιη Ιβηΐβςυβ ρΓΟ^Γβϋίβη» 
ιικχίο ΟΓυβηία ρυ^ηα (16661 1^ΐ)8, 

ΐηοϋΟ 6113111 Ιΐ0$ΐ6 ϋ1>6Γ, 3(1 6ΧΙΓ6ΙΙΗ1Ι1Ι 

ιιΐ3(;ηο ουπ) ^ΐυιΐίο 3(1 $υθ8 ρ6Γν6ΐιΐι : 
({αί 4ΐΓκ)6ΐη ιιιΐιϋ {[Γλνίυδ ι1οΐ6ΐ>3ΐιΙ , 
ΐ|υ3ηι ({υΐα 6υιη ίρ$Ϊ8 ηοη βιΐβϋ&βΐ €φ63γ, 
Βυιηι»ος(ΐ6 6Γ:ιηΙ ιηοΐη 8θ11ίοί1ί• 
Αηΐ6 (|υ3ΐη αυΐ6ΐη ιηΊ5ε6ΓϋΙυΓ βυί» 
Μ.ΙΙ11Ι61 πνθ3 (1οειΐΓΓ6ΐιΐ6$ η36ΐιι& 
&(|υ3 ΐ6ν3Γ6 ίίβρϋροβείΐ βίιίιη : 
ευΐΗφίβ 6*1 φπ^ρΊϋΠΐ 3(]ΐΐ3ΐιι οϋΐιιΙΪ8&ΰΙ, 
Ιΐ36 8υιηπιΐ8 ΙαΙ)Π5 ΙονίΐβΓ ^ιΐ5ΐ.Ίΐ3, 

8ΐ:ΐΓΐΐη 6Χ ΟΓΟ ΓΰΙίςυΐΗΠ ρΓϋ]ϋ1Ίΐ , 

66υ &ί ροΐϋΒ ί1ΐ6 ιιοη (ΙοβοεπιΙϋΓβΙ 
'άά Ίιηυιιι 5ΐοηια(:1)υιιι Γ6ΐ)ίΐϋΐιΐ6(£&ορ1ΐ3^ο. 
Μ6χ υΙ>ί 32ΐιονίΐ Ιίηοΐ3ΐιι 3(ΐιΐ3ΐη Ι3ΐ)0, 
ίιι^6ΐιιιιίΙ, 6ΊΙ)ΐ 1ΐ3υ(1 ρΐ3ουί$8ο (ΙΊοϋΐΐδ 
3ΐ{υ3ΐιι Γ4ΐΐΓΪδΐί3ηο 83χΐ(;υϊιΐ6 ίοίΐΙαίΑΐΓ• 
Τ II π ι ^ι1^^6ι1ι ρηυ&οπδ ΊιιιρυΓίπηυ», 3υ(1&χ, 

ΐΐΐιρπιΐϋΐΐ:) 1}ΐ316Ι-υ 61 1ΪΠ|;υ3 ίηΐ6(Μρ6Γ311δ, 

8611161 ιΐ(>ν6ΐ1ιΐ8 οοηνίΰίαπ $ο1ίΐυ8, 
8Ϊ6 6)ηΊ&ΐο ΟυιΐίίιιΊ €(ΒρΊΐ η)3ΐ6(ϋ€6ί6 : 
ΗϋΐκΙ υυπο ρΓπηυιιι, 86ΐ1 3πΐ63 δχρβ, 
ρίειιαιυ 6Γ316Γ3 ΟΙιπ^ΐΊαηοΓαηι 83ΐΐ8υίθ6 
1)ΐΐ3ί&ΐί, 8ΐιΙ>(1ίΐο$ ϋίν6χαπ5 ροραΙοΒ, 
ιιΐ3ΐυΓυ3 Υ6ΐαΓι Ι306ΐιιιΐ8 60ΐιιρπιιιΙΐαΓ, 

ρ6Γ ΐΓίϋυΙΟΓυΠΙ |;Γ3νΊαΠ1 6Χ3€ΐίθη68 

ροΐ3η8 ίΙΙοΓυιη &ι)υ^^3αι6Γ 83Π£[αίη6ΐη« 

Τΐΐΐΐΐ ρ3ΐί6Ιΐ(6Γ 03β83Γ Ιΐ3ηϋ ν683ηί3ηΐ, 

11(^0 60ΐιΐΓ3 ςυΊ(ΐ6ΐιι ςυίίΐςααπι ιΐ)ΐΐ88ίΐ3νίΙ 
1111118 πιοηαΓοΙια, ιι6€ ίηίιθη^υιΐ ϋ6ηΐίϋα5. 
1ΐ6ΐ'υιιι €χ83Γ (Ιαιη νί(ΐ6Γ6ΐ 8366υ1υ8 
ροΙ>1ί€ί ιιαιιιιηΐ ου8ΐθ(ΐ68 (ΙίΐΊρί 

3 ρ6Γ86(|Ιΐ6ΐΗί(1») Β3Γϋ3Γ0Γυΐ11 ίΐΐΐρβίΐΐ, 

3ΐςυ6 'άά ιυΐ6ΐ3ΐη 1)0Γΐ3Γ6ΐυΓ 8υθ5, 
ιιειηρβ ηΐ 3ΐί6η3 μυΐ83 νΐ 86Γν3Γ6ηΐ 
ΙαιυΓαυι ίρ^ίβ ιιΐϊΐΰΐιι ρ6€αιπ3ΐη ; ΟΗΚΟΝΟΟΚΑΡΗΙ 17ί Α ^520 Κα\ Ο νη σιμά ίων παντοδαπών &λ^ων, 
Ίππων, βοών, 5νων τβ σϋν ήμιόνοις» 
Τάφον τε χοιν6ν τοΓς δλοις χρη^χατίσαι, 
ΜάΙλλον πολυάνδριον, β! χρβών φάναι, 
Έχ γηγενών πάμμιχτον άλογων 6' &μα. 

•1525 Οειττώχασι ιτλείους β& 'Ρωμαίων μάχτ) 
Κα\ τώνδε πλείους του βασιλείου γένους. 
Κα\ ταύτα μ^ν πέπραχτο τόνδε τ^ν τρ<5πον • 
Ό δ* αΟτοχράτωρ, ώς Κφην, άπβίγμένος 
Ίλαις συνελβείν ταΓς ^ροηγηααμέναι>, 

4530 Τούρχοις πορείας εΓργεται της ε{ς πρόιω, 
Ούδ^ν δέ μείον χαΐ χολωνοίς πτωμάτων 
Όμως δ&ελθών δυβπόρους μόλις τ^ους 
Και τ6ν παραπλέοντα χειμά/&(&ου ^έον 
Κα\ στίφος &λλο 'Ρωμαΐχ6ν άλίσας 

4555 'ϋς είχε, διήνυτε τ^]ν προχειμένην* 
Όν παριίντα βαρβαριχή τις φάλαγξ 
"Ιπποις όπλισμοϊς έχΛρεπή; Ά^^β^οις 
'1δουσ\ έπ* αύτ6ν Ιμμανώς πως συνέΟει, 
*Ω; θήραμα απεύδουαα τόνδ* έλεΤν τάχα, 

4540 *0 δ" ά(!>λενώσας των συνόντων τάς φρένας 
Όδοστάτας ήττησε ^Αστα Βαρβάρους. 
Κατά Ι^ραχϋ δέ συμπροΐών χα\ βάδην . 
Νΰν μ&ν νόμ>φ μάχης τε χα\ μεΟ* α1μά\ων, 
Ένιαχο(3 δέ χα\ μάχης πάλιν^ίχα 

4545 Τρισάσμενος μέμιχτο τοΖς ποΟουμένοις» 
Ου μάλλον αυτών δυσχεραίνουαι χάριν 
"Ηπερ δ:' αντδν μή παρόντα ταΐς Γλαις, 
*Αγωνιώ9ΐ χα\ δεδοιχόσι σφόδρα. 
(;; Μήπω δ& τοις τάγμασι συμμίξα; χράτωρ, 

4550 *Αλλ' έν παρα^^έοντι χειμά^^φ πέλων 
ΠιεΙν ύδωρ ||τησ8 διψήσας μέγα * 
Καί τις ύδωρ ήνεγχεν αύτψ πρδς πόσιν * 
Σ πάσα ς δέ τοΟδε χα\ περιχλύσας στόμα 
Τ6 λοιτιδν έχ στόματος ΙχχεΤ συν ^άχ^ι, 

4555 Ός του ποθέντος μή χατωλισθηχότος 
Δι" οΙσοφάγου πρδς τά χάτω χοιλίας. 
Είτα πστδν γνους συμπεφυρμένον λύΟρφ 
'Ρμωξεν, .είπών ού χαλώς γεγευχέναι 
Ύδατοφύρτων Χριστιανών αΙμάτων. 

4560 Καί τις παρεστώς ίταμ^ς θρασυς τότε, 
Τήν γλώτταν άχόλαστος, αναιδής, λάλος. 
Κατά ΣεμεεΊ λοιδορεΐν εΙΟισμένος, 
Χριστφ Κυρίου λοιδοροΰ μένος λέγει* 
^ Ου χ άρτι πρώτω;, άλλα πολλάκις, άναξ, 

4505 Πλήρη χρατήρα Χριστιανών αΐμάτιον 
Τπήχοον πάν καλαμωμένος πίνεις * 
Ί1 Χ2ΐ πεπείρους χαθά συνθλίβων βότρυς 
ΕΙσπράξεσι φόρων τε χα\ τελών βάρει 
Αίματος αυτών έμφορξ χαταχόρως• 

4570 'ϋ δ' ήμέρως ήνεγκε τήν παροινίαν, 
Άνεξιχάχως τονθορύσας μηδόλως, 
Μηδ" ύπ* οδόντα γρύξας ό πραΟς άναξ. 
Κα\ πάλιν αυτού χαθορώντος θυλάκους 
Τους του χρυσού φύλακας έκρηγνυμένους 

4573 Έχ θρασύτητας και βία; της Βαρβάρων, 
Και χους έαυτοΟ /ίωννύοντος ώ; δέον 
Έπεηπεσεϊν τέ σφισι και κτάσΟαι τάδβ 
Άμεΐ/ον αυτών, συμφ^ρώτερον πάνυ, 177 Α3θις έπΐ'^λάς ό Ορα^υς μωμοσχόπος 

•43έίΟ• ΈλοιδορεΓτο τψ χρατάρχη χα\ πάλιν, 
Άνακτι Δαβίδ Σεμ^εΧ καΟά πάλαι • 
'Εχών «ρίν έχρήν ταύτα Τωμαίοις νέμειν, 
ΟΟχουν γε νυν\, δυσχερής χτήσίς δτε• 
ΕΙ δ' αάτ^ άνήρ τυγχάνεις ων ίσχύος 

4585 Ήρπαγμέν' άνάσωβΌν ΑΟσοσι πάλιν. 

Ό δ' αύ πρ•)5ηνώς χερτ^μου φέρει λόγους 
Ώ; χωφ^ς αύτΛ/ρημα μη χλύων δλως. 
Έπε ι δέ παύει νυξ έπελΟουαα μάχη ν, 
Καθήστο π3ς ίμφροντις άσχ άλλων μέγα 

4•590 Έν νφ προαθρών τδν προκείμ?νον μίρον. 

Όδ'αντοχράτωρ τήςφρενδ; καΐ του χράτου; 
'Αναξίαν βφρασε βοολήν έν μέσψ, 
ΟΓς εΓχι θα^^εΤν άνδράσι ρουληφ(5ροι;• 
'Π δ'^ν λαθραία δυακλεής φυγή νύχτωρ, 

4595 Ψυχών δ& λοιπών επαγωγή ηρΐ; μίρον, 
Πρ6ς 2ΐ>;μ2λωτίαν τε δύστυχε ιτάτη ν, 
*Ην π5ς διωλυγιον φμωξε χλύων, 
Κα\ βαρέως ί^νεγχε τα δεδογμένα, 
Παραφρονοΰντος ούχ ύγιοΰς δεσπ-ίτου 

4€00 Τ6 σχέμμι χρίνα; κα\ χαταχρίνας πλέον. 
Τούτοι; μαλαχθε\ς Μανουήλ την καρδία ν 
Κα\ σχών λογιαμ^ν ποι μένος κα\ προστάτου, 
Πάντ' ώπτο χα\ δρω ν χαΐ λέγων πρ6ς αυμ• 

[φέρον. 
βε^ δ* ό ποιών πάντα χα\ μβτατ ρέπων, 

4605 Ό μαοτιγών τβ κα\ θεραπεύων πάλιν. 
Ό θανάτων τε χαΐ πνοήν αύθις νέμω ν, 
Ό ^άβδον άφείς άσεβων ούχ ε Ι ς* τέλος 
Κλήρφ διχα£ων.χαΙ λάχβι Χριστωνύμων, 
Ό πρΙν λεόντων ήμερώσας τ^ θράτο;, 

4010 Πν' άσινής γένοιτο δίκαιος πάλα•., 
Κ&χεινος ο&τοςήμεροΖ του Βαρβάρου 
Τήν θηριώδη χα\ φονώσαν χαρδίαν. 
Πρεσββίαν ούχοϋν έκπεπομφώς σουλτάνο, 
Σπονδάς απαιτεί καΟαράς χα\ φιλιαν 

4615 Κα\ σπένδεται δή βασιλεύς τφ σουλτάνω* 
ΕΙτ' άιςαναστάς τών στυγητών χωρίων, 
Δι' ί^ς προΤ^κεν ασμένως ύποστρέφων, 
Οίχτρ^ν βλέπει θέαμα μεστών δακρύων, 
Κα\ συμφοράν οΓχτιστον άξίαν γ<5ων, 

4620 Τραγφδίαν τ' ά^^ητον ώμοι του πάθους 
Ιερεμίου της φιλο(χτου χαρδίας 
Τξδ• Αν άΛοχρήσοντος εΙς Ορηνφδια/ 
*0ς έξισουν χάτοιδε πάθεσι γόους* 
Όρώντο γάρ φάραγγες, άλση, κοιλάδες, 

4ΐ>25 Πεδ:α, τέμτπ), χα\ νάπαι, χα\ χαράδραι 
Τών νκχριμαίων σωμάτων πεπλησμέναι 
'ύς ζΐς χολων^ν ύπβρανφκισμέναι. 
Κα\ χειμέ*/ων πας ?}ν σεσειρμένος δέρας 
ΊΙ της κορυφής, κα\ φαλους τβτμημένος• 

4030 *11ς ζν άκούειν βαρβάροις πεπραγμένον, 
Ός &ν τ^ νικών άμφίδοξον τυγχάνη. 
Εκατέρωθεν μυρίων πεπτωκότων*. 
"Ομως βασιλ«{ις Ιφθαχώς Χώνας πέλιν, 
ΈχεΤα' ένηυλίσατο συν πάσαις ίλαις, 

4635 Αυτόν τε στρατών άναπαύων έχ πόνων 
ΕΤτ' ε:; ΦΟ.ϊδδλφβίαν ^^χε την πόλ'.ν. Γ.^ΕδΑΚΕ;:^ 

Α (Ιβηυο 25ΐΑη$ ίΙΙϋ αικίαχ πβΐ^πίο 
ηονο ΰοηνίϋίο τβ^οιη ν6Γΐ)6πιΙ)3(, 
νβΐιιΐ ίΙΙβ .δοπιβί ί|ΐιοη(ΐ3ηι ϋαν'κΐβπι : 
&ροη(6 οροΓΐ6ΐ>9ΐ Ιιυπο ηοΙ)ί$ αηίβα ηιιιηιιηιηι 
(19Γ6, ηοπ ηαηο Λ^τβ ΓβείρΙβηιΙυηι. 
Οηθ(1 Βί Ιιι ναΙίιΙυβνίΓ ββ 61 Γπι^ί, 
Γ3ρΐ&ιη ι*6ουρ6Γ3'ηοΙ[)ί8 ρ6θυηί3ΐιι« 
€»&»Γ ΐΓ&ηηυΐΙΙβ ΰοηνίοίαηΐβιη ρβηπΓιΐ, 
ρΓχΐ6Γΐϋςιΐ6 νβΓΐ)» βυΗίδ &υπ1)ηδ. 
δβό ρο&1(ΐυ»ιη ριΐ£[ηαη) ηοχ (ΙΐΓΰηιίι, 
86ϋβ1)3ΐ ιιηυβηπίδςπβ \Μβ ηκΒΓοηβ, 
ιηβηΐβ ρΓ9Βδ6ηΐ6ΐη ίβΐί τίιη Γβνϋΐνοιιβ. 
Τυ(ηΟ»8αΓ &ηίιηο ^ο ώ'([ηί1&!6 $03 
ίη(1Ικη3ΐη ρΓΟΓ^υβρΓΟίυΓιΙ δβηίβηΐΐατη 

ΪΙ116Γ &(]8(3Πΐ6$ νίΓΟβ €0η8ίΠ3η08 ' 

ηβιηρβ ηοοίυΓπ» αμοΙογ 6Γ81 Γυ^πί^ , 
Γαίο ρ6ΠϊΓι$83 Γοϋςυ» ηιυΐιιΐυύίηο 
)ΐιί86Γπιηχ(ΐιΐ6 εαρϋνϋοιί ; 
(Ιΐΐ8ίη ςοίβ^υβ »α()ίϋη8 πιβίξηορβΓβ ιη8;<ΊηηΗ• 
ΡΟ^Γοηοβ (υΐίΐ &ιιίιηο βεηίβηΐί&ιη ; 
υςυβ οοη^ΊΠικη νβΐιιΐί ίηβίΐηίβιΧίδ 

03!$:ΐΓί8 ]υΐϋθ3η8, ΙΐΙίΓΟ Γ6ρΓθΙ>3νΐΙ. 

Εγ§ο ]•Εη ιηβηΐΰΐη ΜβηυβΙ ιοιιηυΐϋηβ 
6€ςα6 ρ&3ΐθΓ6ΐη Αίςυβ ϋαοβηι ρτίΐ6ΐ}€η8 
61111 6»1υ(ί €0ΐι$πΐ6ΐ)»1 ρυΐιΐίεββ. 178 56(1 06υ8 αυείΟΓ ιηυΐ&ΐοΓςυβ Γοηιηι, 
ρ(3(;38 ίιηροηβηβ νίοίβκίηΐφΐΰ οαπ^ηβ, 
ιηοΓίίίΙοαπδ βΐ ν!ΐ3ΐη τυΓ^αβ ΙηΙ)υ6η$ ; 

(;; (]υί νίτςΑπι ίηιρΐί ηοπ βίηΐΐ ρ6Γρ61ιι»ηι 
εοηΐΓ3 ](ΐ8ΐθΓνιιη βοΠβιη εΐΐπβΙίαηοΓυιη ; 
οΐίιη Ιοοιιιιιη <]υί !ηΙιίΙ)υίΙ ίιηρείυιη, 
υΐ ]ιΐ8ΐυ8 ίΙΙβ ιιηιιβίτβΐ ίηοοΙυωί8; 
ίϋοιη ηηηο 1)3Γΐ)&Γί Γβηπ3ηι Γύ^ίδ 
61 83π£υΙη3παπι ιιιίΙί^8νιΙ ίικίοΐβιη. 
Ι(3()υ6 ηιίδδίβ 8ΐι1ϋιηιΐ8 Ιο^αΐίβ 
βίηοβΓυπΓι Γαβ(]υ8 Αΐηίαΐΐββ ο1)ΙιιΙί(. 
δίο ίηΐ6Γ €χ53Γ6Π) ρ3Χ 6(ΐ1ΐΑηιιηις«ΐ6 οοηνβηίΙ. 
Ιη<]6 (Ιί^Γβδδυβ, ρβΓ ίηί^υβίοβίοΰοβ 
(]ΐιίΙ)α8 ρΓ0€6$86Γ3ΐ, πυιιβ 1υΙ>6η8 Γβνβηίιυτ 
Μαηαβ), 61 εοΓπίΙ 1υ|ζαΙ)Γ6 βρβεΐΑοαΙυπι, 
(11^2111 ίηβπίΐίβ 8(Γ3£[6ΐη ΐΑ6ΓγΐηΊ8, 
ιηαΙΟΓυιη ίη6ίίϋΙ>ίΐ6ΐη ΐΓ&(;<)6(]ί&ιη, 

€1ΐί Κ6ΠΙ6ΐ)υη()ΐΙΠΙ /6Γ6ΐηί« ρ66ΐ1Η 
ρρο ιη6ΓΊΐο (Ιο^Ηβοϋ» ορυβ ίθΓ6!, 
αίςυβ εχχςηαιιύο ΙαεΓγπιιβ ΐαηΐο ηΐλίο. 

ΝαΠΙ νίϋ6Γ6 6ΓαΙ ίθΥ688» 1ϋ608» ¥21168, 

€Αΐηρο8, 831108, γοπικίηββ, ί&υ6β8 ιηοηϋοπι, 

ίηΐ6ΓΓβ€ΐί8 €ΟΓρθηΚ)09 0ρρΐ6ΐ38• 
(]ΙΙ0ηΐ01 866Γ?ί ρ388ίιη 60η8υΓ^6ΐ)3ηΙ. 

^3^6^ι1^αIη 3υ(6Π) ειιΐί8 <161Γ3013 6Γ3( 

Γ3ρΊΓΐ1)08, β( τίΓΪΐί3 ς00(]ΙΙ6 €Ζ$60ΐ3 ; 

1)3Γΐ)3Γ0Γ0ΐη ορυ8, η6 οίΓθυηΐ€Ί&π5 νΐοιοΓ 
3 νίαο ίιΐ€ίΓ0.υιηεί8θ ]8ΐη ιΠίΤβΓΓβΐ, 
ςαοηί3ΐη οΐΓίηςοβ ίηηοιηεΗ ε6εί<]6Γ3η(• 
06ηΙςα6 €»Β83γ €Ιιοη38 υΓίιοηι Ιβηυίΐ, 
ίΙ)ίςιΐ6 Γβςοίενίΐ εοιη οαιηί 6Ζ6Γ€ίΐυ, 
81ΜΙΙ61 6ΐ ιηίΐΐίοια Γεΐ3Χ3η8 Ι3ΐ)0π1>υ8. 

ΡΐιίΙ^ιΙοΙρΗίΒίΤΙ ρ05ΐε3 ρΓΟ{[Γ•85α8^ 179 

ί>>ι ρβΓΐιιυ1ΐί£ ρβΓ&ϋΐΙΐ (1ί6ΐ)υ$. 
ΙΙ1ίιΐ€ ρΓ9Ρΐιη'58{8 ηιΐηιϋβ ΒγζΒΐιΐίυυι, 
οπαηβοι Γύί %^\λ οΗίηβιη 6χροηιΐ, 
βΐ <1Ιπιπι €Α&υιη ΤθΓΐ)ίβ ηοη ΙοϋαιίαυΗ. 
Τηιη ςοία Οοπ1»υιη ηοη (ΙίΓυβηι, 

€α]α8 βΤθΠίΟ ηΐ3 βΓλΙ ΓθΒ(ΐ6Ι¥, 

ιηΙ&Ιΐ1β{.ιΐο8 •α1ΐ3ΐιιιβ αιΙ βίΒΜΓβιη, 
<|ΐιί (Ιβ ]υΓ8ΐα 8<Ιιηοη6Γ6ηΐ Δ(1β. 
€£82Γ ο<ηΐΰΐί5 ηοη &(8η(1υηίΐ άιο^Β^ \ϋ%3ί{ο$ Γ6 ίηίβοΐΑ ^ά βαπι Γ6Πΐί&Ιΐ. 
Ρ6Γ&» ΓοΓβηβ, ίΐβΓυιη οοΙΙθοίο βχβΓοΊΐυ, 
νί^ΐίηΐί ςιι&ΐυοΓ «πηλίοΓαηι ιηίΐΐίϋυβ 
6χ ν:ι1ί4ϋθΓ6 <]βΐ6αοΓυιη ουιηβΓΟ, 
ρΓ»ροπ6η5 ίρ$ί8 ΜΙο £«Γ6η(1ο (Ιυοοηι 
ϋ6 «119 ηοΙ)ΠΊ5υ8 βαίΓαρί» υηυιη, 
ιηίΐΐίι ίιι ηοδίΓ» ιΐίΐίοηίβ ιΐΓΐ)β& 
<|υφ 8(1 Μ»;)ΐιϋΓυιη Οαιηβη βυηι ροΒίΐ». 
Ι8 <1υχ ΤΓ81168 υΓϋβηι 8ϋ>1 νΊηϋίεβΐ, 
1.11018 61 ΑηΙίοοΙιίαιη ίιι ΡΙΐΓγι;ί8 βίίΑπι, 
ΙΙβηι ΡΐίπΙαοΐΗΓ8 ΰυηι ΰββίβΐΐίβ 3ΐΐ(|υα1, 
λίςυβ η)8πΐίιηο8 ροραΐ8ΐυΓ ραςο^)• 

56(1 ΟλΒΛΤ να\99\Β 8018 6Χ6ΓείΐίΙ)υ8• 

ιηυ1ΐί8 ΐ6{;ΊοηίΙ)α8 €υαΐ6^ΐ6β;ϋ8 (1υ€ίΙ>υ8, 
1ιο8ΐβ8 ρηΒν8ΐί(ΐ8 ιηαηυοβάϋίΐ; 
«ΐαοηιηι 6χ Ιβηΐο ηυιηβΓΟ ρ8ϋθί88ΐπιι 
η66ί8 €Γυ6ηΐ« ίιΐυηι νίΐ8Γ0ΐιΐ : 
ιηυΙΐ8πιςη6 8ΐ!ιι1ίΙ Γ«6Γ68ΐίοηβιη 

Γ6ΐ>ϋ8 Πθΐη8πί8 ί8θίηυ8 ρΓ2686η8« 

<|ΐιοηί8ΐη Ρ6Γ88Γυιη ΓΓβ^ίΐ λοιίΑοίβιη. 
86(1 61 €1αιι<1ίοροϋ8 8α1) ί(1βιη Ι6(ΐιρυ8 

8ΐ> Α£;αΓ6ηΊ8 (6ΙΙΐ8ΐ8 68ΐ Β3Γΐ)8Γί$. 

£οκιιίΐ8 Γ6, Μ8πυ6ΐ βχρβϋίΐβ 8(1ιηο(Ιυηι 
Αίςυο 6 ν65(ί(^ίο ίΐίη6η 86 ι-οιηιηίβίΐ, 
8ίηβΓβΚ8ϋ Ι6€(0, 8ίπ6 οιιΐΰίΐα, 
η6 ρΓορΓίαιη (ΐιΓκ]6Π) ί^Γ6η8 Ιβιιΐοηυιη» 

<1α•11 0ΐ)86880Γ68 8818(^11 ρΓ«Τ6Γΐ6ΓΘ. 

1ΐ8ηιΐ6 ηθ€ΐ68 »{[6ΐ)8ΐ ίη80ΐηη68, 

€ΐ νί» <1α€68 8<11ΐί1>6ΐ)8ΐ ΐΑη)ρ8(ΐ88 
ρ6Γ ΒίΐΙΐ5η0Γυΐη 88ρ6ΠΙ8 Γ68ί(ΜΙ68 
ν3υ6 ί68ΐΊΐ1Αη8 (Ι68ΐίη8ΐυηΐ Ι16Γ. 
5ί6υ1>1 ΟΟΓρΟΓΙ ςΐΐί68 ΐΓϋ>υ€η(ΐ8 6Γ8ΐ , 

δ€8η)ηιιιη ρΓ»8ΐ8ϋ8ΐ 34ΐ Γ68Ηΐ6η<Ιαηι ΙοΙΙιΐβ» 

8ΐΓ8ΐηίη6υΠ1(ΙΙΙ6 8υρρθΙΙ6ΐ>8ΐ 1661Ι1ΙΒ• 

£Γςο ςυ8η()οςα6 ταβηΐβ ρΙυτία» 

8ίϋΙΐ1)Ι ΓβΧ (ΐ60Γ6ν6Γ8ΐ <ΙθΓΐηίΓ6, 

ιηοΐ68ΐ9Β (ΐ6$υρ6Γ ρ6Ηο6ΐ)8ηΐ |[αΐΐ» 

618αΙ)ΐ6Γ Ηνΐ18 8φΙ» «ΙβΟΟΓΓβΙίΑΐ. 
Αΐΐ8Π16η €»83Γ ηΐ&§ΐ8 1ΐΐ8 |[8υ(ΐ6ΚΜΙΙ, 

ςυ8ΐη 8Ί γ6(;&Ι1 8ΐΓοηΐ3ΐ6 8Ηρίηυ8 

€αΐΊ8(]υ6 1ί1)6Γ 80Πΐηί5 Ίπ<1ιι1§6Γ6ΐ• 
Τ8η(ΐ6ΐιι ρΓ0(ζΓ688υ8 ρΓθρ6 €ΐ8υ(ϋορ(ΐΗιιι 
6;ιΐ'Ι)αΓ09 Ρ6η»8 6θη]66ίΙ ίη ίυ((8ηι« 
8ίιιιυΙ(]ΐιβ οίνίΙ)υ8 61 8|;π ίη6θΙί8 
ίΐ(Ιυα3ΐη αΐΐαΐίΐ 61 Ιιιηιβη ΙφΐίΐίβΒ. 

Ηί6 ΐΐιφβΓ8ΐΟΓ 8ΐΓυχίΐ ίο €:Η8866ρ6 

&(] ίρ88 Ροιιΐί 08(18 ιηοηαϋίβηυπι 

ΐΐΐκί Ι1<ΐ6ΐίαΠ1 Μΐ6ΐΐ86ΐί &Γ6ΐΐ8η£6ΐθ 

«Ιςυ6 ναϊΙΊύχ 8ρίηΐ8ΐί8 ρπηοίρί ; ΕΡΗΒΛΜΙ1 αίΙΚΟΝΟΟΚΑΡΗΙ 

Λ ΚάχεΙ διατίτρίφβ συχνές ήμ'ρας* 1») 'Αφ' οδ πλπομφώ; αγγέλους Βυζαντίοις 
Τλ συμβεβηχ^τα γβ πάντα μηνύει, 

4(ϋ0 Κα( γ' έχτραγ(|)ββΙ συμφοράίς δγκον λόγιμ. 
ΈπβΙ δλ Δορύλαιον οΔ χατβσχάφη, 
Καταστροφής γβ χβιμ^νης έν όρχίοις, 
Πρ€α6εύ«ται βή ηρί>ς κρατούντα σουλτάνος, 
ΚαΙ τών πρ6ς αύτ^ν άνέμνησεν δρχ(ων• 

46 ί 5 Ό δ* ού κρο9(σχ6(ν τοΙς χατ* άνάγχην φρά 

Πρέσβεις άπράχτους Ιξανοστέλλει πάλιν. .* 
Μαν&Ις δ* ό Πέρσης στρατιάν άποχρίνας 
Πρ^ς είχοσι τέτταρας άριΟμουμένην 
Ές χιλιάδας εύσββνη ^μαλέαν, 

4ϋ50 ΚαΙ ταγματάρχην τ^δ' (πιστήσας Ενα 
^ Των ύφ* εαυτόν έχκρεπών μεγιστάνων. 

Κατ* άστέων πέπομφε της 'Ρωμαΐδος 
Των πρδς Μαιάνδρφ τψ ποταμψ χειμένοιν. 
*0; χα\ παρεστήσατο Τράλλεις τήν πόλιν» 

4055 ΑοΟμά τ* ^Λντιδχειαν τήν πρ6ς Φρυγ(ς^, 
Κα\ Πεντάχβιρα συν έρύμασιν δσοις» 
Κώμας σχυλεύσας χα\ παραθαλαττ(ους. 
*Αλλά βασιλεύς έχπεπομφώς δυνάμεις 
*Ιλοις τε συχνάς χα\ χαλο6ς στρατηγέτας, 

4600 Έμύνατ* εχθρούς άνελων χατά χράτος* 
Ός έχ τοσούτων ίσχύσαι βραχυτάτους 
Τδν έχ ξίφους θάνατον έχπεφευγέναΓ 
Πολλήν δλ τουτί τήν άνά^^σιν φέρει 
Το7; Αύσάνων κράγμασι ιουργον τφ τύτ^, 
1^ έ065 Φρόνημα Περσών χατα€αλδν χα\ θράσος. 
Τούτου χρατοΰντος χα\ «ύλις ή Κλαυδίου 
Έπασχε χαχώς Βαρ6άροις τοΙς Ιξ "Αγαρ* 
*0 γνους Μανουήλ, ε&σταλώς μάλ* αύτίχα 
Ό; εΤχεν έξώρμησεν εΟθυ φρουρίου» 

4670 *Αναχτοριχήν ού χλίνην, ού στοιβάδα, 
*Αλλ' ούδλ βασίλβιον αύλαίαν φίρων 
Έν τφ προφθάσαι τειχομαχουντος θέλειν. 
Ούχουν ίαύων άΟπ*/ους χα\τάς νύχτας 
Έ/ρητο φ(ι>τ\ πρδς πορείαν λαμπάδων 

4075 Διά Βιθυνών δυσστιβήτων χωρίων 

Σφοδρώς Ιλαύνων τλν προχείμενονδρόμον« 
Όπου δ^ έχρην γε διαναπαΟσαι δέμας, 
*Ην χαθέδρα τοΟδαφος αύτφ χα\ χλίσις, 
Πάλιν φορυτός ύπιβέβλητ• χλίνη. 
Ο 4080 Κατα^ι&αγέντος 6ΐτοΰ ποτ' οϋν λάβρου 
Έν φπερ ύπνοΟν ηύτρέπιστο χωρίφ, 
Ταί; σταγέσιν άνωθεν ώχλείτο σφόδρα, 
Κα\ χατιδντι ^εύματι χάτω χλίνης* 
Ό δ* ύπερήσθη συμβεβηχδτι πλέον 

4085 *Η βασιλιχών στρωμάτων οΐ χβιμένων 
ΆναχλιθεΙς Οπνωττεν Ιξω φροντίδων* 
Όμως έφθαχώς πλησίον της Κλαυδίου 
Φυγάδας είργάσατο Πέρσας Βαρβάρου;, 
!Λστυ7:ολίταις χα\ προσοίχοκ δ* αΐ^ πάλιν 

4000 βάρσος παρέσχε χαΐ φάος θυμηδίας. 
Ούτος μονήν ήγειρεν έν Κατασχέπ|) 
Κατ* αύτ6 πόντου χβιμένην που τδ στδμα 
Τψ των άυλων στρατιών άρχηγέτη 
Π;7τών δ' οδηγία Μιχαήλ ττρί•»ταγγΓ.φ, 4<ί95 Καθ" ήν τι χτηΜίβιον ου^έν ουδόλως 

Ο&τβ πλέθρχ γης ούδ* άγροϋς ου χωρία* 
ΙΙονοτρόηων δέ τυναγαγών προκρίτους, 
Έν τ|δ€ προύνόησεν αύτοϋς άνύτβιν 
Άπράγμονά τβ χα\ φιλή(τυχον β(ον, 

4700 Τάς σψών «ιτήσεις χα\ διαίτας δι* ίτους 
Κοινού ταμείον θεφπί^ας προσλαμ^νειν. 
Παρά δέ Τωμα(οκ γβ θεσμού χειμένου 
Κρατούντος, οΐμοκ, τοΰ& χάπ\ Βάρβαρο ις 
Το?ς στρατιώται^ τάς δόσεις δψωνίων 

ΙΤ05 Έχ τοΟ ταμείου παρέχεαθαι δι^ Ιτους 

Κα\ τούσδ* άχριβοΰν εΐ πεπείρανται μάχη;, 
ΕΙ τόξον εδ οΓ&ααιν έντείνειν μάλα. 
Δόρυ τε χινείν χα\ χραδαίνειν έντέχνω;, 
Εί σώματος φέρουαι ^ώμην χα\ σθένος, 

4710 Ψυχής τε ιιαράστημα πρ6ς τους χινδύνους, 
Κ2τ* ΙγγράφεσΟαι συν λόγφ χαταλόγοις* 
Οίτος σιτηρέσια των στρατευμάτων 
Κατέσχε λαβών ώς λίαν άσυμψόρως* 
Επινοεί δέ τάς ηαρ^χων τάς δόσεις, 

4715 Κα\ ταίσδε δίψος σφών θεραπνύειν θέλει. 
Εντεύθεν ούχουν ούχ Ιπιλέγδην άπας 
Τάγμασι χατείλεχτο των στρατευμάτων, 
Άλλα Οελήσας έγχριθείς ήν αύτίχα• 
Ταυτ' άρ* άνατέτραπτο τά των Αύσόνων, 

47^0 ΚαΙ χε'.ρόνως πάσχουσιν, ώς Ιστι βλέπε ι ν. 
Έμφντον άναξ ευτυχών χάριν λόγων 
Εύγλωττίας χλέος τε χα\ φμ^^^ώ)» βάθος, 
06 λαμπρώς ξν συντιθείς γράφων μόνον 
Επιστολών χάριτας οΤς δέδοχτό ο(, 

4715 Άλλ* ώδίνων γε χα\ χατηχητηρίους 
^ξ{[ «αΐδας άπέτιχτεν ευγενείς λόγους. 
Ους φασι σελέντια, συνετούς άγαν. 
*Οδώ προΐών ήμμένος χα\ δογμάτων 
Περ\ Θεού λέγειν τι χαΐ χλύειν θέλει* 

4730 Νουν δυσεφίχτοις δόγμασι δ" Ιφίστάνων 
Πευσεις «ροσηγε χαΥ λύσεις τούτων πέρι 
'ίΧς αν μυηΟε\ς πρδς Χρίστου τούτων πέρι. 
Ζητήσεως ου ν τηνιχαΰτα σύμβασης (57) 
Διεξιόντων γραφιχου (5ητου πέρι 

4755 Ώς προσδέχεσθαι προσφέρειν τε συνάμα 
Σάρχα λαβόντα τ&ν βεόν τε χαΐ Λόγον, 
Κα\ τών τότ* ανδρών έν λόγοις τεθ ραμμένων 
Άποχριθέντων εΙς εναντία μέρη. 
Λόγοι προηλθον έξ Ιχατέρου μέρους 

4740 Άντίφατιχώς άντερίζοντος λόγοις. 
Τή χρείττονι δόξ^ δέ προστεθειμίνου 
Κα\ πατριχϋ χάλλιστα του βασιλέως, 
Καθ|)ρέθησαν ΙεροΙς λειτουργείας 
"Ανδρες λογάδες λευΐτών Έχχλησίας, 

4745 Άντίφρονβς μείναντες άνεπιστρόφως, 
Σωτήριχός τις Παντεύγενος τούπίχλην 
Τελών υποψήφιος Αντιοχείας (58) αΕδΑΒΕδ. 

Α πίΙ ΐαιηβη ρΓΟΓβυβ ροβ^Ιϋβαϋαιη Ιπϋυίΐ» 
0011 αςΗ ρΓΧ<1ί^ ηοη νίΙΙαΓυιη Γ6(1ίΐυβ ; 
8«<1 ηιοπλΰΗοΓυιη ββίβοΐιοτββ εοΑ^Γβ^^βιιιε• 
ΊΗίϋ 608 νυΐυίι ίη €(ΒηοΙ>ίο ά^^τ^ 
α\τ\$ 6ζρ6Γ(6ηι €1 ήοίβίΑΐη γιίαηι : 
Απηοί ροΓΓΟ νίοΐιιβ βα1»ίϋί» 
ριώΐίοο ]α8$ίι 6χ »Γ3ηο ΒΟοίρεΓ^". 
^»ιη ουιη Βοιη&οίβ »<)ΙΙ6 Β»Γΐ>3ηΜ|ΐΐ6 
υβςυβ λ(Ι Ιιιιιιο €8β92Γ6ΐα ΟπΒλ Ιβχ ίαΐ8&<Η 
αΐ ΰίΐΜηοΓοιη ^βαιβη» ιηίΙίΐί1ια& 
θζΙιίΙ)6Γ€ηΐυΓ μ »Γ2γΊο Ααιιυλ ; 
βίςυβ Ιιοηιπι ρβηΐΐΑ εχρΙοΓλΓβΐυΓ» 
ιιυπ) 3Γθυιη βρίβ ίη ρπιηίβ βοίΓθηΐ ΐΜκΙΰτβ, 

ΙΧΙ0Τ6Γ6 1ΐ38ΐ&ΐη €1 Υί5Γ2Γβ 6Χ ΑΓίβ ; 

Β ηηιη €0Γριΐ8 βΓοιαιη ν^ϋϋυιη^ηβ Ιια1»βτ«ιιΐ, 
ηβο ροο &υ(1&οβιη 9<Ι ροπουΐ» «ηίιηυηι^' 
«ΐςυβ ίΐΑ ίο ίϋΐκ» 8€ίι« εοΓίϋβΓβηΐυΓ ; 
Ιιίο ίιηρ«»ΙθΓ ιηί1ί(ιιιη €ΐΙ>9ΐΓΪ« 
8ΐΐ8ΐυ1ίΐ, 1ιΐ€Γ0 Γ6ΐρ• άΐΜΐιηθ8θ'^; 
Ιιίβςυβ ΐΗΟοΙλπιιη ρθΟΒίοοββ 5υί>8ϋΐυίΐ, 
ςυίϋυ» ίη^ΙανίβΗ! οΗΐίΐυιιι βαιί^Γοί. 
Ηίΐ)€ ηβιηο τΜ% }«ηι ιηίΐββ οοΜΰπρίυβ 
ιιΙΐ€£€ϋαΐυΓ ίιτ οορΊ&Γυιη οηΐίηββ ; 
&βϋ νοΙυιιΙ»ηυ8 ςυί8<|υ6 Α«1>31 ηιίΐβ• : 
61 816 ΚοηίΑη» ρβ&βυηι γ68 β8ΐ ύ^ΐ», 
61 ςιι&ιη Υΐ()6ΐιΐϋ8 ρλΐΙΐοΓ ηιίηβιιχι. 
€χ8λΓ ϋοο(ηηί8 8 ρυβηΐΐλ ίιηΐιιιΐιιβν 
ν6Γΐ>0Γυιιι %\οτίΛ, 8€ηκυυιη λΐίίίικίίηβ, 
ηου 8οΙυα) 8ρΐ6η(1ί(1ο 8ΐ7ΐο €0ΐιιρθΐΐ65λΐ 

^ (^ρί8ΐθΐ3Γϋΐη ρΓΟ Ιί1)ίΐΟ ([ΓΑΐίλΐη, 
8641 €2ΐ6€ΐΐ6ΐΙΰ08 6ΐί»ιυ 86Γη)0α6§ 

οβυ ([βηυίιιιιη ρΑΠυηβΐΜΐΐ βοϋοΐβη» , 
νυΐ^ο ΒίΙβηΐίΑ «Ιίαΐα, €«16 αιΙπκΗΐυιη• 
Ηίηο 8υιηρΐ« «υϋαείβ, 6ϋ3ΐΜ 4β <1θ{[ηι•Ιί[)α8 
(ϋνίηΐε νοίηίΐ ϋίοβΓβ θΐ •αϋίΓ0 : 

ηΐ6ΙΙΐ6ΙΙΐςαβ 8ΐ>8ΐΓυ8Ι8 ίη86ΓβΙΙ8 αΐ]Τ8ΐ6ήί8 

Ηοπιαι (|αΦ$ΐίοιΐ6δ &ιηϋί6ΐ)αι βοΙνβΓΟ 
Ι2ΐηςυίΐηι 6<1θ6ΐα8 6β86ΐ & ΟΙΐΓΐ&λο ίηΐ6τρΓ68. 
Εγ^ο ΙΙ1ΙΙ6 οπβ (ΐιΐ8(ΐΑΐη 6οοΐΓθν6ηΗ» 
8αρ6Γ δοΓϊρΐιΐΓ» ΙοΓΟ άίερυΐαηΐίυαι• 

111 ήΙΙΟ 61 3€6ίρ6Γ6 βίοΐαΐ 6ΐ θΐΓ«ΓΓβ 

ϋί€ίιιΐΓ ίηοαΓΟΑίαιη ν6Γΐ)Νΐι» 1)6ί ; 
€υιιι 6]υ8 Ι6ΐοροη8 6Γυ(1ίϋ ΙιοιιΓιΐ)68 

ϋΐ860Γ4ΐ68 (6ΓΓ6ηΙ Ιΐ86 (Ιβ Γ6 860(6Δΐί«β» 
ν6Γΐ>2 ίί6ΐ>&ΐα έχ ΙΙΙΓ8(Ι«6 ρ&Πβ 

ϋαιη βυιιιη (|υί8<|ΐι« ορριι^υΑΐ λ4ΐν6Γ8»τ1υαι. 
€υιηςυ6 η)6ΐ1θΓί οβίουΐαοι λ4ΐ]ί€6Γ6ΐ 
ΡβιίΓΗΐη 86ηΐ60ΐ1φ, αΐ ραΓ €γ»ι, €χ8«γ ; 
89ΙΟΓΟ (ΙβρυΙ^ί 8α ηΐ ποίιιίΒΐύΓΪο 

νίΗ ρΓΧΟίρϋϋη Κ€€ΐ6818Βθίβ6ίί8, 

ςυΐ ρ6ηίη8€«&> ίη 860ΐ6ΐ»ιΐΑ ιυβιΐ86Γ8ηΐ, 
9ο(6πε1ια8 <|αίϋ»οι,.νυ1βο Ρ8ΐιΐβιΐβ6ΐια8, 
Αιιΐίθ€]ΐ6ηυ8 6ΐ66ΐα8 6ρί86ορυ8 : Ι8ίί (57) Εχ Ιιοο τύηη υ8()υ6 3(1 ▼. 47β4, 6Χ8ΐλΙ Ιο- 
0115 «ρικΙ Α1ΐ8ΐίυηι εοηΐΤΑ €Γβγ|ΐ;Ιι. ρ. 52β• 

(5Η))ίνο1βυ3 ίη(6τρΓ68 Νί€6ΐ» εΐιοιιΐ&ΐ» Ιιίδΐ. 
VII, 5, Ιιαυϋ 86ΐο :ιη 8ίι;πίβΰ3ΐυιη ΙηΙβΠοχβπΙ νο- 
ΐϊϋυΠ υποψήφιο;, φιοΟ Ιεχηβιι 6χρΓιο»ΐ ε^^η^ίυβ, οί- 
ΐϋΐο 'φ^ο ϋθ5ΐΓο ΕρΙΐΓΧίηίο, €υ]α8 ίΓ»ειη6ΐιΐ;λ 1(';;6- ηΐ 8ρυ(1 Α1ΐ8Γιιιη]. Κακυβ 'κίΑΐη ιΐοβΓίνίβδΟ νί<ΐ6- 

ΙΙΙΓι ΤΙΐβΟροΙίΐΙΙ 6886 ΑιιΙίθ€ΐιΊ3ΐη ίρ$3Π]. 0η3Γβ ν6Η>α 
ό υποψήφιος τή; βεοΰ πόλεως μεγάλης ^Αντιοχείας 
Σωτ^,ριχος ό Παντεύγενος, νβΠίΐ Ηι^νρίβρΙάα9 ΐΗίο- 
ροΐίΐαη. βοίίήϋΗια Ραηΐ€Ηαβηιί$ ΑηιίοοΗ^η, ; ψιΐΜ,Ι 
/ι•///ο;;4«/./ιί«ί ρΓορπυι» ικΓιηβιι 6ί>ϊβΙ νίΓΐ Ιΐχβορυΐι- Μϋ $Ι«ΐΜ ΕυβΙϋΐΙίίϋβ Ερ'κΙίαή ρΓ»$υΚ 
€^ ΤΙ)β88&ΙθΓυιη ΜίοΗαβΙ 1ιιη€ γΙιοΙογ, 
«ο Β38Η»οβ9 ΜρίβηΐΐΌΐη Ρ^ιιΙί 

)ηΐ6ΓρΓ68 ϋΐΙβΓ&Ι^ΠΙ 80 Ιβνίΐβ. 

Ρθ8ΐ 8ηηο8 «Ιίςαοί Ιάβιη ιηοη»ΓοΗ8 
ιιΓιυ<1 ρΓθρο8αΐΐ6ζρ1Ϊ€»η(Ιαιη Ιΐιβιη& : 
ϋοηιίηιΐΒ (Ιίχίι ρΜβΙοηίβ ΐβπιροΓΟ» 
Μα}οτ ηι$ ραιβτ $$1 <. Τυιη ρ^Γυπι ουηιη» 
β-ΈΒΑΓ \ζη ΰθκηιΐ9ΐ8 ΡαίΓυπι ββηίβηΐί&β, 
ΡΓΟρΠλ!» ρΓ0€υ(1ίι Ιηΐ6ΓρΓ6(8|}οη6ΐη, 
«ι Ιβιΐιρ68ΐ8ΐβιη οοη€ϋ3Υίι ιη^γΐιηβιη 
Κ«\;Ιβ$«ί3Β $ίιηυ1 61 (Ιοοίίβ ρΓ»8υΙίΙ>υ8« 

Εγ](0 Γ08€18 <ΐ6ΐ€€ΐΟΓ1Ιΐη 67ηο<Ιο 

ίιηρυΐίΐ €%<ϊ8γ, νί ςυοςαβ 8ΐΙΙιίΙ>Ίΐ8, 
οιιιη68 ΙίΙΚίΠο υΐ ί(8 8υΙ)8εΓίΙ)6Γ6ηι : 
Α886ηΐίοΓ 6(|;ο Ρβκηιιη 86ηΐ6ΐιΐϋ8, 
ςη;ΐ8 ίη8ρίΓΑΐ) <!« \6γΚ)0 8€ηρ8«ηιη(, 
ΟΐΐΓίβίο ηΐ8]0Γ6ΐη δοίΐκβΐ ββ^β Ρ8ΐΓ6ΐη. 

Μ ΜΐΙΙβίη 810 ϋίοΐΐΐΐη, ηΐΐίΑ εΓ68ΐ8Π1 

ρ888ίΙ)Π6ΐηςΐΙ6 08ΓΠβΙ1Ι ΥβΓίΜΐιη 8ΐιιηρ8ΐι. 

δίε ροΓΓο 8ΐιρροη6ΐ>8ΐ ΡίΙίιιιη Ρ»1π 

|Ηΐ8ΐ(|η8ΐη ηο$ιπ ^ΐ'^^ί^' ε8Γη6ΐη 8οιηρ$βΓ8ΐ« 

Ηϋΐ^€ €οη8ΐκη3ΐ8 Ιίΐΐβπβ ριίΓρικβίβ 

Ιβρ'κΙβΙδηηβ Ι8ΐ)ΐι]ί8 ίιιβοαίρΐη 

ριιΙεΙίΓΟ :ιηίΠείο, ίη Ιβιηρίο 8ορΙιί.ο 

Ιιΐ8(8Γ βρ1ιί$Γ8ρ1)68 βρβείβηϋα 6χρο$υίΐ. 

Α 11810 ηι Γ81Ι8 εοιιΐΓον6Γ8ί8ΐη ιηονίι, 

Ιΐ6ΐηρ6 υΐ 8η:ιΐΙιβηΐ8 ΜοΗβιηβΐΙιίβ Οβο 

€ΐΙιηθΓ€ΐιΐΓ ϋ7ρΐίεΙιί8 8υ8ϋ6ΐ)3^ 

116 ΓθΓΐ6 €θη(υη)6ΐία ΙΙ6Γ61 Νιιιηίηί < 

οιηηίυιιι ΟοιιΓιηο 8ΐςυβ γο^ιιαιογΊ. 

Εΰΐη]υ(Ιΐε8ηϋ8ΐη οΙιΐιιΓιΙ βρί&εορίβ, 

ςηί Γβ]6€6Γυη( οηιηββ ηΐ 5ΐ8$ρΙΐ6ΐη{8ηι• 

ΐΓ8ΐυ8θ9Β88Γ Γ6ΐιον8ΐ ΓιΙκΙΙυιπ 

ΐ8ΐ8Χ ΜθΙΐ8ΙΙΐ6ΐ1Γΐ8 ί8Υ6ηΙΟΠΙ β<ΙβΙ, 
86 81ΐρ€ΠΟΓ68 0&8(ί^8ηΐ6ΐη €Ι«8λΓ68 

Ι8ηςυ8ΐη ίιι<ΐ€ίιβ Πΐ8ΐ6(1ίιί886ΐι1 Οβο ; 
λίφΐθ ΙΐΗΟΰ ΙιΜΙυιη «ϋίϋίι Ιβςβηιΐυηι. 

86(1 ρ8ΐη8Γ€ΐΐ8 Γ68ΐίΐίΐ 8Ό08€ΐ6Γ, 

61 61111) ρη8ΐθΓβ6οη8ρίΓ8Γΐιπΐ οπιη68 ; 
Τΐΐ6β88ΐοιιί6» ρΓ968υΙ ίηΐ6Γ ρΓΐιηολ 

ΤΙΓ 66ΐ6[)Γ;ΐΙΙΙ:$ νίηα(6 86 1ία6η8 ; 

«Ιί|υ6 ρ88ΐθΓυιη (ΐ^Ιοπλ εα8ΐ8ΐΚιΙυ8 

Χ6ΐθ άίνίΐιΟ νί866Τ8 ρβΓΟΒίυβ 

ιιοτυιη «6 βρυΓίιιιη ίιηρΓθΙ)8τίΙ (Ιο^ιη» , 
<1}66η8 : ΕιιΙιην6Γο ΓοΓβηι 6^0 ΐΗΐΙίι^ηα» 

6ρί860ρ8ΐί 8(θΐ3 8ΐςπβ βοΐΐο, 

ρΓαΓ8ΐΐ8ςο6 ίη98ηυ8 ιη6η(ο »8ΐίιη8Γ6Γ• 
β'ι 8 ρ»ϋ6η8ΐ8 ¥8Γγο ιηηΙίοη6 

Ιϋλ^ί&ίΓΟ ΟίηηΙβ 86ΐη8 6Χ866Γ8η(ϋ 

61 ϋοείΗηλπιη• •66ΐ•$ΐ8ΐοιιι ιηχβΐ*, 

ςιιΙ ηιοηβΐηιιι ςαοΜ^ιη Οηχιΐ Ιιο1ο5ρΙΐ]ΤΓθΐι 

Ι8η], βΐ ςιΓκΐ6ΐη (ΙίτβηΙ 8 δοΐ^ηεΙιο Αηΐίο6ΐΐ6ηο• 
ΑΠϊ^ιία» (811)60 6οηΐΓ8 €Γ6]ΓβΙι. Ρ• ^^6• οΓΠεϋ ηο- 
ΙΙΙ6ΙΙ Γ6(ΐυ6ΐ : ΛηϋοΜΰί Α||ρορ««ρΑίιι<, 8ί6υΐ 8ΐί1ιί 
(ηατος νβΠΐΙιΐΓ 8|> 60<ΐ6ΐη Α|φα/««. Εΐ8ΐ&ΐ 8«ΐ6η) 
1η 60«Ι• ΥηΙ. ^ϋ6, ρ. Ιϋ, βεπρίιιηι Ι)6ΐη6ΐΓΓι 66- 
ΚΗ»!) δπω: ό ύποψήφΐος<{ς τ^&γιον εΙσέρχεται βήμα. 
(59) ΙΊγ20Ι)6 ΐιι όγΙ)6 Β}'ζαηΐίϋ οιι1ι6ι1γ.ι Γυα ίιι* ΕΡΗΗ,ίΐΜΐΙ βΗΒΟΝΟΟίΙΑΡΠΙ 

Α Ευστάθιος πρόεδρος ΈΛΐδαμν(ων, 184 6 Ό των ββτταλών Μιχαήλ ^ήτωρ τίτ•, 

4750 Κα\ Βασιλάκης των σοφών Πβύλουλ^ων (59) 
Διδάσκαλος τις τυγχάνω ν κα\ λεοΐτης. 
Μετά δ& λυχάβαντας οϋτος 6 χράτωρ 
*Ρητ6ν προτιθβ\^ εΙς άνάτττυξιν ΐϊάλιν, 
*0 Δεσπότης εΓρηχβ χαιρφ τοϋ «άθους, 

4755 ΜΒίζω^ έμοΰΛέρνκ^ Πατήρ μον, λέγων (60^. 
Μικρόν τε προσσχών αναπτύξει Πατέρων (61) 
0!χε(αν έξήγησιν άντεπεισφέρβι, 
Κα\ τριχυμ(ας άνβπιμίΐλ^ί κα\ ζάλης 
Έχχλησίαν τε κα\ σοφοί); άρχιΟύτας. 

4760 Όμήγυριν ουν έκλογάδων άλι'σας 

Ένηγεν Λναξ ΐϊροστιθείς τι κα\ βίας 
•Υπογράφειν ίκαττον ούτως Ιν τόμφ• 
Στιχώ μίν αύτΐις (^ήσεσι χα\ Πατέρων 
•Ας εΐιίον έκ Ονεύματο: εΝεκα λόγου 

4765 Του με{ζον' εΤναι του Χρίστου τ^ν Πατέρα. 
Λέγω δΙ τούτο κα\ λελέχθαι καθότι 
Κτιστήν παΟητήν σάρχα λαμβάνει Αόγο;. 
Τοΰθ' Οφεσιν φέρει δΙ ιτρ^ς τδν Πατέρα 
ΥΙφ λαβόντι σάρκα των βροτών χάριν. 

4770 Έρυθροσημάντψδ^ δοΰς γραφ^ τάδε 
Κα\ πλαξ\ καλώς έγχαράξας λιθίναις 
Έπ\ Σοφίας του νεώ θεοΟ Αόγου 
Ανάγραφα τίθησιν ώς Εστί βλέπε ιν. 
"Ετι κινεϊ ζήτημα κα\ πάλιν τόδε • 

4775 Άνάθεμ' εΓη τφ θεψ τοΟ Μωάμεθ, 
Τόδ' ά-αλείψαι πυκτίων παρηγγύα, 
•βς μή καΟυ^ρίζοιτο, φη^Ι, των δλων 
Ό παμ6ασιλ8υςκα\ θε^^ς κα\ Δεσπότης. 
Τίθησι δηλον ποιμέσι σχέμχα τόδε• 

4780 Απαγορεύει π3ς κλύων βλασφημίαν. 
Μανε\{ ό κρατών καινοποιεΐ δή τόμον 
Συνηγορούντα λαοτιλάνψ ΛίωάμεΟ, 
Των πρΙν δ' άνάκτοίν κσθικνούμενον μά)Λ 
'β; λοιδορούντων άμαθώς θεφ Λόγφ ' 

4785 ΕΙς άχρόασιν έχδίδωσι τδν τόμον. 
Ό πατριάρχης άντέβη θαρσαλέως, 
Κα\ πας συνιών συνομαρτεί πο;μένι, 
Κα\ μάλλον ό πρόεδρος Θεσσαλονίκης 
Περιβόητος άρετήν τε κα\ λόγον, 

4790 Τών ποιμεναρχών Ευστάθιος τλ κλέος 
Ζήλω θεϊκφ καταφλεχθε\ς καρδίαν 
"Ηλεγξε δόγμα καινοφανές κα\ νόθον, 
ΕΓην άν ανάξιος, εΙπών, παντάπαν 
Της ποιμεναρχών κα\ στολί;ς καΐ του Ορόι;ου, 

4795 Ηλίθιος δΐ κα\ νομιζοίμην πάλιν 

ΕΙ παιδί ραστήν κα\ καμηλο'>δη πλάνον 
Μύστην τε πάσης πράξεως βδελυχτέας 
Κα\ μυσταγωγ^ν άσεβων διδαγμάτων 
'Ολόσφυρόν τι χα\ πεπλασμένον τέρας ΐ6ΓρΓ6ΐ8η(1θ Ρ8Ιΐ1θ 066ηρ<ΐ8 ? Ηίη6 ΤΪ<ΐ6ΠΓΟΙ ΙΟΙ 

Ρ3ϋΙίη8Γθΐη ΕρίλίοΙ^Γυαι Ογ»61 60ΐΐ)ΐ»6ηΐ8Γϋ ΐιι 1>ί- 

|»ΠθΐΙ|6Γ.ί8 11)88. ΠΟίΐίβ 06€ΙΙΓΓυη(. 

(60) Ηυ]η8 Γ6ί 68υ!(λ 66ΐ6ΐ)Γ8ΐυιη 6οη6ίΠυιιι Οπβ- 
6ηιη, Ι):ΐ6ΐ6ηυ8 ίθ6<]Ηιιιη, 6{0 ρΓ6ΐοί8ΐη 8ΐιΙ)]6<*ί. 

(61) Π»8 661)16111188 Ι6^ίβ ίιιΐ6Πΐιι «ρυιΙ ΟΙιο- 
η 1818 III \η,5. (85 4^ Ψιλής έ7:ινο(α;γ€χοι\ «υγητέας 
β$^ν χαλο^ην άτρεχή χτίστην δλω\τ. 
Ό δ* ώς π<πονθώς Ισχάτην πβροινίβν " 
*0νε£3β9ΐν Επλυνβ τους άρχ'.Οάτας 
Κόσμου τά μωρά τούσδ» χαλών άλόγως* 

1805 Κάπ\ μεγάλης βιχά^ασΟαι συνόδου 

Πρ&ς τούσδ' απειλών έμμανώς Ιχβχράγει 
ηάπα τεαρέντος των προκειμένων χάριν. 
*Ομ(ιΐ; θυμού λήξαντος, ό πραΟς &ναξ 
Χπου£{( προέδρου τησβε της Κωνσταντίνου, 

4810 Τφ Θετταλ(ας άρχιΟύττ^ συνέβη, 

ΈνδοΙςτάοΙ βόξαντα φάναι προφρόνω,. 
Τέλος δ* έπειπων Χ2\ βασιλεύς τοιάδε 
*0; δεΤ σοφόν τε συνετών ηζφ\)χ6χα 
Μηδ«ν παραχχ(ρια λαλεΓν θρασέως 

1815 ΜηδΙ προβίλλειν ι^ήματ" αισχρά χαΟάπαξ, 
Του μηνιαίν ίτςαυσε πρ6ς τ6ν ποιμένα* 
Ούτω μίν έξήνυστο τάδ' ώς &ν {φην* 
Τ^ δήγματα δ' ώριστο τ{^δε συνόδφ 
'ό; των β^λίων &παλειφ{ παντάπαν, 

1820 ι ΆνάΟεμ* ε Γη τψ θεφ του Μωάμεθ ' » 
*Λντεγγραφ!) δ\ • *ΑνάΟεμα τφ Μωάμεθ 
Κα\ τ) δ;δαχ2 τούδε χα\ πάσ|^ πλάν|\. ι 
Κα\ τοΟτο χυρώσαντες οΐ της συνόδου 
Των συνόδων λήγουσι κα\ των συλλόγων. 

4 '^5 Περιπεσών δλ βασιλευ; δειν{) νίσψ 
Κα\ γνους 4αυτ^ πλησιάζοντα μόρφ, 
Σχηπτρα πσριδων χα\ τά λαμπρά του βίου, 
Έλθών τε χαχών εΙς συναίσΟησιν δλων, 
Τ^ των μοναχών άμφίέννυται (^άχος* 

4830 ΕΓτ'" απολείπει τ6ν βίον χαΐ τ^ χράτος, 
Όχτώ χατάρζας χα\ τριάχοντα χρόνους, 
ΤαφεΥς πατρφ^ πρδ; μονί) σεβασμί^ 
Κλησιν φερούση παντοχράτορος Λόγου, 
^Μ^περ δομήτωρ βασιλεύς Ιωάννης, 

4835 Γυναιχ\ λιπών συν άώρφ τεχνίφ 
Κραταρχ(αν τε χα\ δηίχησιν βλων. Β^ 0^β5ΛΐΐΕ8. 

Α νίΠ ιη6ηΐί8ρΑηα 61 ϋβιβείβηϋο^ 
ΟβυηκΙίοβΓβιη οιηηίιιπι €Γ6Α(0Γβιη. 
Αι €3Ρ8»Γ<Β$ΙΓ0 ρβκΊιυι ίηβλπθ 

ρΠ>1>Γ08ί8 ν€Γΐ>Ί$ θΙ»ΓΙΐίΐ βρί$€θρη$,^ 

ιιιιιη<ϋ ςοιβπυΐΙΐΜ βίοΓκΙβ 8ρρβΠ3η5; 
8β<|ΐΐ6 <Βΰαιηβηί€3 ιηίη8ΐ)3ΐαΓ 87ηο(Ιο 
ιΙί5€6ρ(8ΐυΓαπι, ίυΓΐθ8β ίη€ΐ8ΐηαη8, 
ραρΦ ίηΙβΓρθ8ίΙο (1β 1ιΐ8 ]υ<ϋϋίο. 

ΜΟΧ ίΓ8 Οΐηί888« 0)8118061118 €2Ρ88Γ9 
ρΓ9ε8Ιΐ1ί8 Ορ^ΤΛ Β7Κ8ΙΙΐΙη» ΟΓΐ)ίβ 
ΠΙΠΙ ΤΙΐ6Β88ΐθ ρ88ΐΟΓ6 ρ86βΐη ί66ί(, 

ιΊΙί 6θη€6(ΐ6η8 Ιίΐιοηιιη 86η(βηΐριη• 
Ρθ8ΐΓ6ΐηο \ά ςιιοςαβάίχίΐ ίιηρ^αΐΟΓ, 
ΓΓυ^ι 61 ρπι<ΐ6ηΐβιη τίΓΟίη ποη 4ΐ6€€Γβ 
λ8ρ6Γ6 ςαίι1φΐ3ΐιι ίηΙιοη68ΐυηΐφΐ6 ΙοςιΓι, 

1160 Ιοτρίλ ν6ΓΐΜΙ ρΓ0Γβυ8 6ΐΓΐΐϋΓ6 : 
βΙ(|η6 1η ρ»ΙΙΟΓ6ΠΙ ίυΓ6Γ6 <ΐ68ΐτίι. 
Ηί6 Γιιίι άΐοΓι 6χΙΐπ8 η6||[οΐη. 
Ταιηβη ίη »γηαάο <)6θηΗιιιιι Γιι^ι 
ηΐ 6 1ϋ)6ΐ1ί• ρΓοηυ8 (ΐ6ΐβΓ6ΐιΙυΓ 

ν6Γΐ>8, € 5ίΐ 8η8ΐΙΐ6ΠΗΙ ΜθΙΐ8ηΐ6ΐΙΐί8 060, 
86<1 86ΓΐΙ)6Γ6ΐ0Γ, Ι ΙΙθΙΐληΐ6ΐΙΐί <08ΐΙ)β1118 

6]υ8<|α6 ιηλ($ί8ΐ6πο 6ΐ οηιη! 6γγοπ• > 

ΑΐςΐΙ6 ΙΐΟΟ ρβΚΟηρίΟ 4β€Γ6ΐ0 Ρ81Γ68 

ίβΐβΓυηΐ €€Βΐιιοιη Β^ηοϋίςυβ Οηβιη. 
Ρθ8(68 €»8»Γ ι^ητί πιογΚκ) ιιηρΙίοίΐαΒ 
•64|ΐΐ6 ^8ιη πιοηί ρΓοχίΒΐιι«α€θ|;ηο866η8, 
8€6ρΐΓΐιιη 6οηΐ6ΐηη6η8 8ρ1βΐΗΐοΓ6ΐη<|Π6 ιηοΐΜΐί 
ρΓ9Βΐ6Γί1«ςιΐ6τίΐ8Β}8ΐη ρωηίΐ6η8, 
ο ρ»υρύΓ6ΐη ίικίυίΐ ιιιοη8€ΐιί ΙυηίουΙληι ; 
ιηοχςαβ €ΐιιη βεβρίΓΟ νΐιιιη «ΙοεοΓυϋ 
ρο8( Μηθ8 Γ6βηί ογκ» 61 ΐΗ{ίηΐ8, 

86ρυ1ΐΐΙβ 88εΓΟ ρ&ΙΠΒ ΙΙΙ603816Π0, 

οηιηΙροΐ6ηΐ6 €υί ιιοιηβη » ΥύΓΐιο, 

€Χ88ΙΓ6 «υ€ΐ0Γ€ ΚάίΠοίί 1080116. 

η6ΓιηαΊΐ 8υΐ6ΐη Μληούΐ Ιαιρβήυιιι 
υχοΓΐ 61 χτί ΐ6Β6Γί ΟΓιοΙο. 136 ΑΝΛΡΟΝΙΚσΣ Ο ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΣΤΝ ΑΛΚίρ Τρ 
ΥΙ9 ΜΑΝΟΥΗΛ ΕΤ. Α'. ΚΑΐ ΜΟΝΟΣ ΕΤ. Β". 

Έπιβεβηχότος δ^ τί)ς αύταρχίας 
Παιδδς Μανουΐ^λ σι» ν τεχουστ) φίλτάιΐ) 
Ήλιχίαν άγοντος άπιλΙ^ν Κτι, 
4840 *Αχοσμέας πέπληατο 'Ρωμα(ων πράγη. ΑΝΟηΟΝΙΟΠί^ εΟΜΝΕΝυδ ΟϋΜ αΙ,ΕλΪΟ 
ΜΑΝϋΕΙ,Ιδ ΓΙϋΟ ΑΝ. Ι, ΕΤ δΟίϋδ ΑΝ. Μ. 

Ουιη Μ8ηιΐ6Γΐ8 ΓϋΊαε »(1 (ιηρβπυιη 

ευΐη 808 (Ιίΐ601< ΐη^ΐΓβ ρ6ΓΤ6Ιΐί886ΐ 
ΐ6ηβΓ8ΐΙΙ »<11ΐυ6 6Χί(|;6η8 Ι61816ΙΙΙ, 
ΚθΠΙ8η< Γ68 8ΙΙ<) (Ι6ςα6 ρ6ηαΓΐ)9ΐΐ8 ΚαΙ πλημμελώς Ιπασχε κα\ σφόδρα άτάχΥως, ^ ρ688ίιη6«1ΐ3ΐ>6ΐ)8ΐ ναΜβςπβ ίη€0ΐηρθ8Η6, Καλ χβ^ρον ήπερ Φαέθων παΙς Ηλίου 
Όχ^ ^ν 4κι6άς χρυσοχολλήτου δ(φρου, 
*0ς μυθο( αΙρεΙ, χα\ τδ π&ν έφθχρχότος 

4845 *Απαλότητι χα\ πλέον γ* άπειρίςι. 
Ούτος γάρ "Αλέξιος άπαλδς χράτωρ 
Κυνηγεσ{οις προστετηχώς έχτόπω^. 
1«πηλασ{α»ς χαΐ μ<μοις »α^ παιγνίοι; 
Κοινών ολίγα φροντίδων γε προύνόει. 

4850 Μήτηρ δέ πάλιν χα\ βασιλίς Μιρ^α 
Φροντίδα κοινών ΑναΟεΙσα πραγμάτων 
Πρωτοσεβαστφ πρωτο6εστιαρ(ιρ 
*Αφροντις έξήνυεν αυτή τ&ν β£ον• 
Τοίνυν άπεπνίγοντο τοΖς τελουμένοις 

4855 01 της γερουσίας τβ χα\ τών 4ν τέλει. ιοο|;ί8 ςα&πι €ΐιηι ΡΙιβοΐΙιοο βοΐίβ βΙίο8 

30Γ60ΐη Γ6{6η8, νβΐΐΐϋ 681 111 ΓΐΐΝΐΙίβ, 
€ΟΙΤυηΐ ΐηθΟ(ΐ8ΐΜ1 600618 610Γ6ϋ8(» 

ο1) ριΐ6πΐ6ηι 80801 ίηιρβΗιίαιη. 
ΑΙβχίη8 Ιιΐ6 16Π6Γ ΙαιρβηίΟΓ 

8881(1018 ν30ηη8 ρ6Γ«1ί(6 ν608ΐίΙ)0^ 

6<ιηίΐ31ίοοί, πιΐιηίβ, 61 οΙίί8 Ιυϋκπβ* 

16110601 Γ6ίρΐΐΙΐΙί6« 6ηΓ8ΐη ||[6Γ6ΐ)8ΐ. 

Μ8Γί8 ίΐ6ηι ββηίΐηχ τβ%\ΏΛ 
η6{οΙιοπιιη (οηιηιί»8θ Γ0(|;ίπιίπ6 

ΡΓ010861)8810 ρΓθΙθν68ΐί8Γίθ« 
6Χρ6η6Π1 ΰΟΓΙβ νίΐ»ΠΙ 8(|;ίΐ8ΐ>8ΐ• 

5ο(Γοε8))8ηΐυΓ Ιιιΐ6ππι ΐΗ1>αϋ8 

ευοη'ΐ 0ρΐίπΐαΐ69 86 56Π810Γ€8 ; 187 ΒΡΠΙΙΛΜΠ 

ϋΚ^υβ 8ΐΙΑμ6€(Ι1ΙΕΙ ιιΐΑ|(ηορ€Γβ )ΐ3ΐ>β63ηΐ 
Ι»•οΐο$6ΐ)αβΐιιιη τϋΐυΐί ιγΓΑπηοι». 
Οοιιιηβιιυδ αυΐ6ΐιι ΑικΙΐΌπίαΐδ Ιΐ9ΐ)ΐΙ<ιΐ8 
Ιοιις» ]απι Ι110Γ3 ίη ΟΕπβο ορρίιΐο, 
ροδίιμίληι Γβδείνίΐ (Ιο οιοιιαγοΙιχ οΙ)ί1α, 
ίΙΙίιιο Βγζαιιΐίϋΐη οο&ρίΐ 9ΰ€θϋ6Γβ, 
οιηη63 (Ι6€ίρίβιΐ3 ίιι1ΐ6η»ηιιβ 8«πιιοιιϋ>υ9, 
ρ^^Β5βI1ι^5 ν6ΐ'1>ί8, ΙίΐΙβΓίβ Ιοηςίυςιιοβ» 
66ςυϋ ρΓο ϋα?8;ΐΓί& βιιΐυΐΰ &ΐΐ€88θ» 
31({ΙΙ6 αΐ ροΓίουΙαπι Ιϊΐΐϋΐΐ:» ΰ(ίιΐ|$6Γ6ΐ 
|ΐ)ονυ8 ο)οη3ΓοΙΐ8 ροΓ κυαη ϋΗχϋιιιαι ; 
ιΙβιΓιςιιβ υΐ Γι^ΐβια ΐιΐ6Γ6ΐυΓ ϋ^Ιααι 
\τα%\χ (Ιοιηυί, ββιΟΓαιηοηΙο λΐΙΙιίΙ>ίΐο, 
€11111 6 €1]3ΐ(|φ3 Γβϋιιχ «4 λΐιΙ^αι νβιιίΙ« 
|ΐΙιιιΐ€ ΑηιίΓουίοΗΐιι βηίιη ςιιί 6Χ&ιιΙ ίυ«Γ8ΐ 
ίιιιυ1ΐ384{υ6 £6ΐιΐίιιαι 80(ΐ€8 ρβτιηυΙ&νβΓ&ι, 
|8ΐ()υ6 βρικΙ λΐΐυοίιιιηι ΟϊϊΜχχ ρηηοΐρβη 
ΙροβίΓΰΐιιο ΥϋΓ&αΙιαΙυΓ, 'ώίςυβ ιΐοηυηι 
|ΐίιιβΐ)ι ιιιυΙΰ$ΐί βΓΓοη^ €ΐΐΓΜΐυιιΐ(ΐαο Γΰθ«ταΐ, 
ΙΜαηιιβΙ ίιιΐ|)€Γα(0Γ Γθνοΰβνίΐ, 
Ιϋοηΐβ'ΐιΐΰ ϋχοΰρΐΗΐη ροΓίιηιηαηίΙβΓ 
Ιη ΟΕ(ΐα$ υΓίκ) Ιιθ8ρΚ3ΓΊ ]αϊ$ί(, 
{ιίΓαΐυιιι Ι.ιιιιβιι 9ΐϋ«α ρΓίΗΜίββαιιι οχί£;6η8 
ίθΓ6 ίιι οΓίΙϋίο λΰ β(1β ρβηιιαηβιιηιιη. 
ΟΕηα: ϋΪ8€68&Ίΐ ρο&(1ιίη€> <ϋ άϊχΐρ 
€οιΐ)ΐΐϋΐιιΐ8 ΑιιάΓοηίουβ δίβχρίιϋ πιοΗβ, 
Αίςιιβ ΡαρΙιΙαβοηυιη οοαιρλίίβ 1οοί8» 
ιηυΙιΟΓυιη &ί1)ί βιιρρβιίαβ 9<Ι]Ηΐιζϋ 
Βΐιχςυο ΊιηρΓοϋίΐηΐίδ βοοίοβ Γο«Η : 
ςιιίΐιοϋ 8ΐίρ8(π8 ουη€ΐ8 ρβη«Γϋ9ΐ(ΐ3ΐ, 
ι1ΐ8 ρηβ$€Γΐίιη Ιι1>α1β08 ΓηυιΙβ, 
ςυοιΐ 86 ΡΓΟ ηονί €χ8&Γί8 88ΐιιΜ 
€υη€ΐα ϋηςβϋαΐ 3§6Γ6 αίςοβ ύίοβΓβ. 

88116 ρΓ01086ΐ)86ΐα8 ίΐΙ ΟΐΙίΟ 6Γ8Ι 

νυ1^ο<|ΐΐ6 (1<;ΐ68ΐ8ΐ)ί1ί8 ο1> &€ΐυ8 8υο$, 
<|(ΐοιΓι&αι ηιοη3ΐ68 €υηΰΐ08 4β8ρί6ΐ6ΐ>34, 
βί1>ί(ΐαβ υηί Γθπιρυ1)Ιίοαιιι νίηϋιολύαΐ : 
ηίΐ 6111111 6Γ3ΐ ία υηΙνΰΓ^ο ίιηρβηο, 

ςυθ(1 1ΐΙΐ]ΐ1$ ρθΐ€5ΐαΐί ΙΙΟΟ ρ8Γ6Γ6ΐ• 
<}υ3Γβ ΰΙΙΠΟΐΑ ηΐ6ΐΓθρο1ί8 8ρ6Πί1 88ΐυ(ίδ 

!η Αιΐ(ΐΓοηί€θ Γβρόη6ΐ>2ΐ υηο, 

ίΐίςυβ ΙΐΗΐιο ΐγΓ8ηηί(ίί8 8ρρ6ΐΐ8ΐ)λΙ νίικϋϋ^ηι, 

«ι ΰίαιιϋβδίίηίβ ίιιγΊΐ3ΐ)Αΐ ΙίηβΓΪβ 

υΐ 8^ ΓΟ^ηΙβπ) 8(ΙνΰαΐΑΓ6 ιΐΓΐιβιιι 

Οίηΐΐί 8(*ρθ8ΪΙΟ ί«8ΐίη8Γ6ΐ 11161 η ; 

1)8111 86 ρΐΌΐηρίΟ 6ίνβ8 ^ίΰβίΑΐΚ 81«ΐΚθ 

4ΙΓΐ)8η»8 ίΐΐί ροΓΐα8 «ρβΓίιιίΓαβ• 
Ηο8 ίΙΐ6 &υ(1ί6ΐ>8ΐ ρ6Γΐί1ιβιιίβΓ ιηιιιΓιο$, 
]3ΐηςιΐ6 3(Τ6€ΐαΙ):ιΐ ιιιααίίβ8ΐ6 ΐγΓ3ΐιηί(ΐ6ΐΑ 
€»8ΐ6ΐ1ί8 οεουραηάί» 80 ρΓονίιιοίίβ. 
Αοε6ί$!»ίΙ 6ΐκιιη ΝΊ6.ΰ8ΐη ΒίιΗγηί», 
68ηιςιιβ [)ΐ3ΐΐ(1ί8 Ι6αΐ&νίΐ 8«πιιοιι11>η8 ; 
8θϋ ίΙΙα νϋΓΐιί$ ιηίΐΜ»η6 («βϋίΐ πιοΓβιη, 
6]υ8ςυβ ΓΓ2υϋίΙ)υδ Γιιίΐ ίιΐ8ΐιρ6πι1)ί1ΐ8• 
2&6<Ι €υηι οοουρανί&δβι Μί60ΐη6ΐϋ8ΐη, 
ύίΜηςαο «υίδ ]8ΐιι ρ8ηίΙ)α8 8<Ι^ιιιιχΐ886ΐ ; 
111188118 681 οαιιι ^υ!»(ο 6ορί3ηιηι ιιιιιπογο 
Οβχ ΑηάΓοηίουδ οο^ιιοιιιβιιΐο Αιι^ι^αβ 
ϋΐ 1)ΰ11ο «ροΓίο !ΐ08ΐί1^α5 ι-68ί2»ιθΓοΙ : Β €ΗΙ10Ν00ΚΑΡΗ1 188 

Α Πρωτοσε6αα'Τ6ν ύφορώμενοι λίαν 

Ός άτεχνώς τύραννον έχ των πραγμάτων. 
Κομνηνός {* Άν^ρ^^νιχος οΐχήσβις Ιχων 
Κα\ βιατριβάς χατά χώρον ΟΙνα^ου, 

48ΐ>0 *£πεΙ πυθοηο του χρατΟυντο; τ6ν μόρον, 
Έχ£76εν ϋ^ι πρ6ς π^λιν Κωνσταντίνου, 
Οάντας Απατων χαΐ φεναχί^ων λόγοις 
Οίς Ιντύχοι γ' 4ν, το?ς δ' άπουσβ χα\ γράφων. 
Υπέρ χρατοΰντος τήν 6λευσ:ν τιβέναί, 

4805 Κα\ του φυγείν κίνδυνον Ιρποντα θέλειν 
Άναχτι τφδβ τοΰ$£ τ!) συμμαχία* 
Κα\ του φυλάξαι βιβλίον των δρχίων, 
*0 πρ6( βασιλείς ήν δμωμοχώς πάλαι, 
Ότε προσηλθεν άναχτ' έχ της Χαλδ'ας • 

4870 τούτον γάρ Άνδρόνιχον δντα φυγάδα 
'Εθνων τε πολλών οιαμείψαντα τόπου ;,- 
ΠαρΑ δ' *Αλτουχφ τφ κρατοΰντι Χαλδίας 
Τίλο; χαταλύσαντα κα\ πεπαυμένον 
"Αλης τε πιχρδς χΛ μακρών «βριδρομων, 

4875 Μετακαλείται Μανουήλ αυτοκράτωρ 
Κα\ δεξιουται δωρεαΤς φιλοφρδνως, 
Κα\ πρλς πδλιν ΟΓνβσν στέλλει διάγειν, 
Όρκους'πρός αύτοδ πρίν γε προβδεδιγμέ'/ος 
Όρβής πρ6ς αύτ6ν αγάπης χαΐ φιλίας • 

4880 Έπβ;τ• άπηρεν, ώς ίφην, έξ ΟΙναίου 
Κομνηνός Ανδρόνικος Σίσυφος τρ03«)υς 
Χώρας έπιστάς τοΙς δροις Παφλαγ*των,' 
Πολλούς έπεσπάσατο πρ^ συμμαχίαιτ 
ΚαΙ συνερίθους της έαυτοΰ κικίας• 
Ο 4885 Μεθ' &ν επιών πάντα κυκών έ«ρό6ει, 
Κα\ μάλλον φπερ προΟτίθει δελητίφ , 
'ύς υπέρ αυτού του νέου βασιλέως 
•Απαντα υλ\ Βφ μηχανφτο κα\ λέγβιν. 
Πρϋΐτοσββαστδς δ' ήν πάλιν μισητέος, 

4890 Κα\ πάσιν άπόστοργος Ιχ δοσπραξίας, 
Ός των καθ' αύτδν υπερόπτης τυγχάνων 
Κα\ βασιλείας άνέχων τάς φροντίδας* 
Ουδέν γάρ ύπην της δλης κραταρχίας 
*0 μή διεξήνυσιο τούδε τψ χράτει * 

4895 Τφ τοι πρ6ς *Ανδρόνιχον άπασα πόλι; 
Έλπίδας άνέτεινε της σωτηρίας, 
Κα\ τόνδ* έκάλει της τυραννίδος λύτην, 
Κα\ παρεκάλει γράμμασ< λαΟριδίοις 
υ Τί]ν εΙς βασιλευουβαν εΓσοδον «όλιν 

4000 Καταταχήσαι μηδένα δεδοιχότα, 

Άλλ' ΰπτίαις, δ φα», χβρσΧν ασμένως 
Άναπετασόντων γε τψδε τάς πΰλα,*. 
Ό δ' άσμέ-Λ*; μέ* κα\ τάδ' ξν δδδεγμένος, 
Άε\ δ* Ιχώρει πρ6ς σαφή τυραννίδα, 

4905 Χώραις έπτών φροορίοις τε χαΐ τόποις. 
Έπε\ δ* επέστη χα\ Βιθυνών Νιχαί^, 
Κα\ τήνδ* έλείν έσπευδεν αΙμΟλοις λ^γοις^ 
Ουκ ίσχεν αύτοΰ τοϊς λόγοις πειθηνίαν, 
Άλλ' εμφανώς ήν άτίνακτβς άπάταίς. 

4910 Άλλ* ώ; έπιβέβηκε τη; Νιχομήδους, 

Κϊ\ τήνδ' έπδσπά^ατο πρδς συμμαχίαν, 
ΜεΟ' Ικανής ίτταλτο ταξιαρχίας 
Στρατηγός *Ανδρ(^νικος "Αγγελος θέσιν 
Π(•Λ; άντι-ιράταξν 5;Αα κΛ\ μάχην 189 

4913 Ός έχτ&μί^ συμπλαχείς *Αν6ρον(χου 
*Ιίΐχ ΙΙαφλαγ^νων στρατιοίς ήγουμένφ 
Κα\ γηπονούντων άβαων δλως μάχη>> 
Ήττητο χαχώς χαΐ τρέχβι πρ^ τήν π^λιν. 
Έττημένον γοΰν βίβδραμ^ντα τήν ηόλιν, 

4920 Χρήματ* άπήτουν χαταθέαθαι συν τάχει, 
*Οσα πρ\ν άνάλωσβ πρ6ς μάχα; ψθάσας * 
*Οθβν λυπηθβΐ; πρ^ς φυγήν βύΟυς βλέπβι 
^ Μεθ* υΐά^ν Ιξ 6«λ(τών ρωμαλέων, 
Κα\ της πρλ; *Αν6ρον(χου ΒαηετΛΐ τρ(6ου * 

4.1'2.> *0ς ΒΙρβος Αράς *Αγγέλου παρουσί^ί 
ΠορΟβΙν έάσας χα\ χατατρέχβιν τόπους 
Εύθΰ μβτ* αύτοΟ της Κωνσταντίνου τρέχβι * 
Κα\ δή πβφθαχώς χλησ£ον Χαλχηύόνο; 
Σχηνήν ΙχέΙ πήγνυσι χαΐ ηαραμέν<ι * 

4950 Πρωτοσ£6αστδς β* *Αλ^ξιος ού» Κχων 
Πβζ^ στρατί^ χαθβλείν Αιηττάτην, 
ΎΜ* &π<λΑσαι &?ν χρ(νβ& ναυμαχία * 
Πλείστος τριΐ^ρείζ τοκγαρουν έξαρτύ^ας» 
Και\ ταΧα6€ χαλύψαις γε τήν Προποντί&κ, 

4955 ΚαΙ τ6ν μ^γιστον Κοντοστέ^νον Δοΰχαν 

Αείξας στολάρχην του στόλου χαΐ προστάτην, 
Πρ6ς τήν χατ^ έχθ,οοΟ δυσμενούς πέμπει μά- 

"Η χα\ φυλαχήν τήσβε της Κωνσταντίνου • 
Ηετάί βραχν δέ πρέιβυς ίχ βασιλέως 

4ί>40 Σταλείς πρ6ς *Ανδρόνιχον δ £ιφιλ7νος 
ΕΤς των άρ{9τΐι>ν λντρδφων Έχχλι^σίας 
*Ε«αγγελ(ας άφθονων δωρημάτων 
Αύτφ προσήγεν άξιων τε μειζόνων 
ΕΙ σχέμμ* άφειχώς τδ προχειμενον τάχος 

4915 Παλίνδρομος γένοςτο χωρίς αΙμάτων• 
Ό δ* ού προσέσχει * (μβριΟως δ^ μηνύει 
Παραΐφάσει δ% ώς ψασι, του Ειφι λίνου, 
*ύς, ΕΓ περ *Ανδρδνιχον άΟρήσαι θέλεις 
Πάλιν έπανήχοντα συν ήσυχί^» 

'4950 Πρωτοσεβαττδν άπέλασον έχ μέσου, 
ΚαΙ πλημμελείας εύθύνας έχτιννύτω. 
Σλ δ* ή τεχουσα βασιλίς, &ναξ• πάλιν 
Κατά μονάχους τήν τρ/χα χειραμένη, 
Βίον βιουτω χαθ έαυτήν ώς δέον• 

4955 Σϋ δ* ώς πατρψα διαθήχη βούλεται, 
Κληροϋχος ών άνασσε της χραταρχίας. 
Ο&πω τιαρηλθον ήμέραι συχνα\ πάνυ» 
Κα\ παραλαβών τάς τριήρεις δουξ μέγας 
Χωρεί πρ^ *Ανδρόνιχον άπτέρφ τάχει * 

49ϋ0 χα\ τοΰτ* επήρε του τυράννου τδ θράσος, 
Πρωτοσε^αστδν δ^ ήφάνισε χαθάπαξ. 
Τοίνυν άποστάς τοΰδ* άπας των 4ν πόλε ι 
Βαλών τε τούτον τοίς σχώμμασιν άνέδην, 
Προστίθεται δή ^ΛΜίρως αποστάτη, 

4965 Κα\ τοΟδε γήρας καΐ ψυήν ήν σεμνυνων. 

Πρδς τοϊ; δ^ άνεΐντο παίδες είρχτής ώς τάχρς 
Αύτου τιΐράννου χαλ χαταχλείστων στίφος ' 
Καθείργνυται δλ, φευ τύχης της άστατου Ι 
Πρωτοσεβαστδς έν μέσοις άναχτ^οις, 

«Ι^'ΙΟ Κα\ σβένννται δή τάς χόρας των ομμάτων, 
Άνδρονίχου χρίναντος ώδ* άποστάτου, 
Μετά φαεινών προχρίτοιν γερουσίας * €Λ8ΑΒΕδ. 

Α (|ΐιί ευΐΜ βιυιηοΐιο Αικίτοηίοι €θη(^Γβ85αβ 
ϋιΐ€6 €ορί3Γυη) Ρ:ιρ1ιΐ3{[<Ηΐίαηιιι», 
Γυιΐίυιιι ςΜαϋΐνίβ Μϋ λςΓίοοΙλΓαιη, 
ΙιίΓρίΙβΓ ρΓοαί|(3ΐΗ3 Β^ζΑηΐίυιιι Γιΐ|;ΊΙ. 
Εγι{0 ΰοαι τί€ΐιΐ8 ΓβιΙίε&βί βιΙ «γΙμιιι, 
3ΐ> 60 ρβουυΙλίΗ βίλΐίηι ΓΡρβίβΐΜΐιιΐ 
€ίν68, ςπ&ηι 1>6ΐ1ο ιιβΓβικΙο ίιι»υ«ιρ56Γ8ΐ : 
411041 Λ%τ^ ίβΓίίΐι» ιιΐλΐυπινίΐ ίη%Λη\ 
Γ.υπτ 86Χ »Γη>αΐί8 ίοΠϋΗΐιςιιβ ΙΠιβπβ• 
6ΐ 86Ι06Ι Γβΰΐ8 λ^ ΑπάΓΟπίοοιπ οοιιΐυΐίΐ : 
(|υΊ Γθ1κ>Γ2ΐ<ΐ8 Αη|6Π ρΓβεβαΐίβ, 
9ΐίθ8ςα6θΐηίΐΐ6η8θ€0«ιρ8Γβ Ιοοοβ, 
οιιιη Αη^βΙο Β]τηηΐίυιιι ϋίΓβχίΐ ΙΐβΓ : 

61 6ΙΙΠ1 €ϋ&ΐ6θ<1θθί8 6386ί ίΐΙ νίοίηί», 

ίΙιΊ Ιβοΐοηιιαι Ατϊΐ βυΐΜΐίιίΙςαβ. 
^ ΡΓ0ΐ08θ5λ8ΐυ8 1ΐ8α(Ι ροΐΊ8 ΑΙβχίαβ 
6&6Γ6ΐΐϋ ρβίΙβεΐΗ Γ6ΐ>6ΐΐ€ΐα ορρΓίιηβΓβ, 
ηλυΐίοίδ 6ορϋ$ Γβ8ΐ8ΐ€ΐΐ(1υπι οβηβυίΐ• 
£αηι 6η{0 ρΙυΓίιιι&8 ίη»ΐηιχΐ886ΐ ΐπΓβιηοβ 
ίΐΑ υΐ ΙαΙ^ιιι ίηιρΙβΓβηΐ ΡΓθροιι(ί(1βιη, 
Αΐ €αιιΐυβΐ6ρΙιαιιιιπι ιη&\ίηιιιιιι Οαοαιη 

86ΐΐθΐΑΓθΙΐϋ^1ΙΙ £Γβ3ΐνΪ886ΐ 8(111111111111(106 (1066111, 

]ΐΙ88ίΐ 6011• 1ΐ05ΐϋ {|Ι?ί80 (ΐ666ηϋΓ6, 
ν«:Ι 66Γ16 ΒγΖΑΠ^ίΐΙΒίη ΐΜ«2Γί ΗγΙμ»!!. 
Γ&υΙΟ ρ08ΐ ΐηί8908 Ι6Κ»((Ι& λ ϋϋ6β&Γ6 

' »ιΙ ΑιιϋΓθοΐ6υιη ίνίι ΧίρΙιίΙίιηιβ, 
υΐΗΐ8 ίΙΙυ8ΐπυηι Ε€6ΐ68ΐΦ αΙυιηιιΟΓυιιι, 
ίρ8ί 0ΐ)ΐ8ΐαηΐ8 ρΐηηπιιπι ρββαιιίΑΐη 

£ 61 ιϋ((ηίΐ2ΐααι ΙίΐυΙθ8 βιιιηιηλπιιη, 
βί, <|υο<Ι 808€6ρβτ8ΐ, οιη}88ο οιοΠιιιίηβ 

βΙλίίΐΙΙ ίΐΐ€Γυ6ΐΗ«9 ΓβίΓΟ 66(ΐ6Γ6ΐ• 

Ε6ηυίΐ, 36 8υρ»)Γΐ>6 Γβ9ροη(1ίΐ ί1ΐ6, 
οι ίΑΐηλ 681 Ιιοη8ΐιΐ6 Χίρίλίΐίηο : 
8ί ςυί<ΐ6ΐη, ΟβίΓ, ΑΐΗΐπ>ιιΐ6υπι λΤ68 

Γ61Γ0 ρ&€ίβθ6 6βιΐ6»ΐ6ΐΙ1 66ηΐ6Γ6, 
ρΓΟΙθ86ΐΐ88ΐθηΐ Ιθ60 ϋ6ρ6ΐΐ6, 

επηιίηυιηςϋθ ρ€Βη38 8ΐ> 6ο Γ6ρο8ε6. 
ΡΓ36ΐ6Γ6β τα%ϊηΛ ρ2Γ6η8 Ιαα 
ιηοιΐ86ΐΜΐΓυιιι ιιιείΑΓ >ΐΐοα88 6οιη8ηι» 
νΐΐϋοα, υΐ ρ«Γ 68ΐ, 8θΙίΐ8Γί;»ιιι (Ι6β8( : 
Ια ν6Γ0, υΐ 68ΐ ία ρ8ΐΗ8 8υρΓ6ΐηί8 ΐΑΐ)υ1ί8, 
ΙΐφΓ68 Ιΐηρ6ΓΓΐ Γ6ΚΜΙ0 Ιβ^ίΓιοιοβ. 
Ρ»ΙΙ6ί8 ϋ6ίΐΙΐΐ6 6ΐ8ΐρ8ΐβ ΐΙίβΙΐΟβ 

ϋυχ ηι&(ΐιυβ 8αηιρΐί8 866υιη ΐΗΓβιηιϋυβ 
Λά ΑικίΓοιιίειιαι 66ΐ6Γί 6ΐΐΓ8υ ίυκ'Η : 
ςυβΒ Γ6β 1 7Γ«ιιη{ 6χΐυΙίΐ «η«ΐ3θί8Ηΐ, ' 

ρΓΟΙ086ΐΜΙ8ΐΐ1ΐη «υίΟΙΙΙ Ρ?0Τ8ΙΙ8 £ΐί%'α : 

ρ888ίιιιςυ6 ρορο1α8 Ιη ογΙμ» ηιΜΙ^ηβ 
1ιυο6 ίιηρυ(ΐ6ηΐ6Γ 8ρρ«ΐβΙ)8ΐ 6•ηνί6ίί8, 

3ρθβΐ8ΐ»ηυ6 ρ8ΓΐίΐΜ19 8(ΙΙΐ«Γ6λΜΐΙ, 

6]υ8 <ΐ6αιΊηιΐ8 ίοΓΠίλΐη 6ΐ 86ΐΐ66ΐ»ιη. 
ΙηβυρβΓ ΟΙϋ ΓιΙμγβιιΙιιγ €ΑΓ66Γ6 
ΐγΓ&ηηί 6]υ$<ΐ6ΐη, »1ΐΗ|υ6 ρΐιιηηιί : 
€ΐ3υϋίΐιΐΓ 8υΐ6ίη, ο ίοηυη» ΙηαοιιβΙβιιΙίιι 1 

ρΓ01036ΐΜβ(υ8 Γ6βίθ ίΐΙ ρ»ΐ9ΐ1ίθ, 

6ίςυ6 1υιιΐ6α 06υΐ0Γαιιι βχβΙΙη^αίΐυΓ, 

810 <ΐ666ηΐ6ηΐ6 ΑΐκίΓΟηίεΟ Γ6ΐ»6ΐΐ6 

οαιη 5ρΐ6η<1ίϋθΓΐΐΒ» ρΓθ06ηιιη οογοοα. 19) 191 ΕΡΠΠ.ΕΜΠ 

Τυιη Ιρββ αιΐ !ΐη)βπι α^τβηίλν'ιΐ Γβ^ίαιη, 
ΓΓ|;ΐ(|ΐιβ Ιιιιιηϋο οΜιιΙίΙ οΚ>&6ςιηυιη, 
Ιιιιηοί ρΓ0$ΐπ)ΐιι$, ΙαοΓγ'ηβδ ρΓοΓιιηάβηβ. 

Εχίη ΓΟΓΓβρίίβ Γ6ΊρΐΐΙ>Ιί69Β 1ΐ>1>6ηί8» 

Ει ΓΡ(Κ6ΐη ςιιΐ(ΐ6ΐιι Οΰοιιραΐϊϋΐ νβπίΐΐίϋυβ 
»ΐιιΐιι$ Ιιοιηοβΐ Ιιΐ8ίΙ)ΐΐ8 ίϋοιιοί^ 
€08(0(1*19 δορίιιτη νί|{ίΓι βΐιηβιΐβνοΐα : 
!ρ86 Γβ^βικϋ ίιηρβπί 8υ$€6ρίΙ ου η πι ; 
ιηοΠ&Ιίυιη ά\ΤΛ Επηηγβ, ΰΓυβηΐηβ οβοίβ, 
ιη&ΐ6Ωοπ8 Αη()Γθηίου8, ρποΗ οαΙαιηίΐΑβ ! 
λΰ ιηαη)Γο8ΐ3ΐη ΙητϋδίΙ ΐνΓίΐηηίϋύΐη. 
Ει ρΓΦΐηϋδ ςιΓκΙβιη ΟΓπανΙι βχΐπιΊίβ 
€ΐιη) α1Ίθ8 πιυΐιοβ Ιιιιη αρρΓΪπιβ ΡβρΙιΙη^οηαΒ 
ηαί Γ6ΐ)β1ΐ3η(ί δίϋί βυχίΐίυπι Ιαΐ^ηηΐ : 
^€ (Ιί^ηΙΐ&ΐββ 8ρΐ6η(1ί(1αΒ 8!ΐ1)1ίη(ΐβ8 
ηιηίοί8 8πί8 »ιΐή1)υί1βΐ ηοχ9Β 8θεϋ8. 
]ΐΙιΐ8ΐΓ68 ηυΐ6ΐη νίΓοββΙ βΓίΓρββ ηοίπΐβ» 
ρ;)Γΐΐιη ίιι>«ΐ8ΐθ 0»γ€6Γ6 οοηοΐιΐδίΐ, 
ρηΠίιιι (Ιοιηον εο^ηαΐί&, ρηΙΠΑ ρΓΟοηΙ 
ΐιιιΙ1ίιΐ8 ρ(>ρπ1ίι €Γίιηίηί8 οοπτιείο», 
ιιΓΐ08 <!6οί(|Π6 0ΰΐιΓΐ8 ρπνανίΐ• 
Εγ^ο ιιΐΗηπο ιηίδβΓίπ, ιιΙ)ί(]ΐΐ6 (ΙοΙογ, 

81Ι8ρΊη& Ιΐ1)ί()ϋ6, ΐ80Γγιη:£, 6]πΐ3ΐΐΙ8. 

Ν»ιη ρΓθρ6Γη(ι3ΐ ΑηιΐΓοηί€ΐΐ8 Ιιοιιιίπβ» 
(ΙΐΓβνίιβΓ υΐ (Ιίοαιιι) (οΠβΓβ ϋβ πιοίΐίο 
▼βΙ βρηορο οοα$(ρΊοηο8, νβΙ οοηβίΐίο, 
τοΙ ΓοΓίί Ι119ΙΙΜ ρΓΧίΙίΐ08 τβΐ ρΓυϋρπίίβ ; 
τΜβΗεοΙ III Ιιιΐβ, Γβίηοΐο οΐιίεο^ 
Γ6{;Ίιιιιι ^βηιΐ3 Γπηι1ίΐιΐ8 6χΐ0ΓβΓβΐ• 
Αι Μ:ΐπιΐ6Γΐ!« 8ΐιΙΐαηυ8 ιιιΟΓίΰ εο^ηίΐΑ , 
Ι^οζοροΙίιη 0Γ€πρηνί( βϋ^β^ιιε ιΐιΙ)6», 
βΐ Οοΐ)':«'ηη) »ΓΓβηι »Γπι:ιΐ3 ;3ΐΑηιι : 
Ιιι^ιιροΓ Ι6ΓΓ98 Κηιπηηοπιπι ρΓοχίιηηβ 
ρΙιΐΓΪιιίΑδ μΙιι νΐικίίεϋνίΐ 1)6ΐ1»η8. 
Νΰο νεΓο ίιιΐοΓβ.ι ιηίιιιι& ΐ3ΐ)0Γ3ΐκιηΙ 
ρβΓ Αδίαιη ρηςί ηι^ΐίεί ιηιιΐΐχςαβ ιΐΓΐ)β3 
οΊνίΙΊ 8ε(ΓιΓιοη6 ευηι ν&πίβ εχίΐϋυ^. 
Αι οηίηι ε»ΙΓκΙιΐ8 ΛικίΓοηίεΐϋ νοίβιιβ 
•ΐυ()Ίο$ιΐ8 Γε{;ί8 &ο ρεΓΑΐη^πδ νί<1θή, ^ 

8 ρ3ΐΐΓί»ΐ'ε1ι<ι ιηοχ εοΓΟπατΙ ]ιΐ88Ίΐ 
Ιιιιρ6Γ»ΙϋΓ6ΐη ΚοιηαηοΓυπ) Αΐβχίιιηο, 
ςυβπι ίρ$β ρΓορΓπβ,Ηυιηβπβ ηΐ γ6|;6ιιι βχΐυΐίΐ 
8υΙ)Γιιιιβιη ίη 8(ΐ^(|^β8ΐαιη οιιιη ΓιιΙίβ ΐΜ^Γ^ιηΙβ : 

ηΐΙ3ΐη()1)Γβΐη νΐΐΙ|{0 681 €Γ6(1ίΙΐ13 ρΑΐΓβ ιηβΙίοΓ, 

Γε|;ί8(]ΐΐ6 αιΐοΐββεβηΐί» Ιηηςιΐϋΐη ϋιΐοΓ : 

8β(Ι 6ΗΜΙ1 Ιιιιηε ρΓρ]6θίΐηιοχ ίη ϋϋΠΐΙΙίΓυπίι 

υΐ Οβνίϋ 8ί( 8ΐίου1>ί γ6χ Γ.ιΐί(1ΐειΐ8. 

Ιϋΐη ρο5ΐ(|ΐΐ3ΐη οιηηεβ βυβίνΐίΐβ ηιο.ϋίοι 

ιηειιΐβ α^ΊΐΑίι^ΐ ββϋαΙ» ςιιο(ι<1ίβ 

ςυο ρβείο ΐοΐυπι ΓβρβΓβΙ ίιηρβπιιιη 

ρΓοηαε 800 νοία ββΓβΓβΐ «ο Ηϋίΐο. 

Ιη ρπιηΐ8 ί(^ΊΐυΓ, ο (ΙίΓαηι 8βηΙ«πΐίαηι Ι 

ΊηοΠβ ΓΡ^ίπαιη ά3ΐηη8ΐ ίηίιΐ8ΐίΑ8ίη)8 

ΟΓΐηηίηίϋιιβ οοηβοϋβ, οηηιηιιβ Ι^ςιιβο 

οπιϋβϋ 8ΐιΙΓοε8ΐ»ηη, γι<8 βροΠ&ΐ : 

&ΐ<Ιιΐ6, ο ραιίβηϋιηι, €Ηη8ΐ6 Ιιοηβ, ΐα»πι ! 

8Γ6η8 ]υΙ>6ΐ οΙ)Γυί 08<Ι>νβΓ 

ΒίλΠηο 8ΐ)]60ΐιιιη ΙίΐΐοΓβ βίηβ Ιιοποι^. ΟΗΠΟΝΟΟΕΙΑΡΗΙ 192 

Α Όστις άϊτηρε 'ηρ>^ς πΛιν βασιλίδα 

Κα\ τψ βασΛε7 προσχύνησιν προσνέμει 
4975 Βαθβϊαν, βίς.γήν τανυΟε^ς χα\ δακρύων 
Κοίνών Ιιτειτα ιτραΐ[μάτων δ*δραγμένος 
Έχρήτο το7<ϊδε καθά οΐ δεδογμένον, 
Κυνηγεαίοις βασιλεϊ κροσανέχειν 
Ένδους ό δεινές τταιδιαΤς τε προτφ^ροις 
-4980 Μ?τά φυλάκων δυιμενών κατασκόπων • 
Έπειτ' άνεζώσβτο κοινών φρο^^ρίδα 
βροτών έριννυς κα\ φιλα!ματος κύων. 
*Ρέχτη;,τε κακών Ανδρόνικος, ώ «άΟους • 
Κα\ φανερώς ήψατο της τυραννίδος. 
4985 Αμείβεται μέν δωρεαΤς άβραΤ; πάνυ 

"Αλλους τε πολλούς καΐ πλέον Παφλαγόνας 
ΤοΙ»ς τώδε συμπράξαντα; άποστασίαν • 
ΤιμβΙ δέ λαμπραϊς καΙ μεγάλαίς άξίαις 
ΟΟς εΤχε π(στο\)ς κα\ συνεργούς κακίας. 
4990 Ανδρών έπιτίμων δ& κα\ λαμπρών γένει, 
01 μ&ν φυλακαΓς έγκαθείργυντ* άλ•5γο):^ 
01 δ* ο2κία; τε συγγενών χα\ πατρίδος 
Μακράν άπηλαύνοντο χωρ\ς αίτίας. 
Άλλοι δ* άπεσβέ'Λ^υντο λύχνους ομμάτων, 
4995 Κα\ πάντα μεστά συμφορ3ς ζν κα\ ιτάΟους 
Πλήρη δακρύων κα\ στεναγμών κα\ γ<5ων• 
"Εσπευδε κα\ γάρ 'Ανδρ'ίνικος έκ μέσου, 
Ώς συνελών είποιμι, θεΓναι ταχίοις 
Προ(τχοντα; Λνδρας, ευγενείς, βουληφύρους, 
5000 'Ρώμτ^ διαφέροντα; ή κα\ συνέσιι, 
•βς δ' άδεώς τβ χωλύμης πάσης δίχα 
€ "Αρδην τ?> βασίλειον έκτρίψη γένος. 

Ό δ' αδ σουλτάνος, Μανουήλγνους τ^ν μ<5ρον, 
Κατέσχε Χωζίπολιν, Αλλάς τ' αυ πόλεις, 
5005 Κα\ τ& Κοτυάειον άστυ τ!) μάχη ' 
Τωμαϊκά δ^ κα\ πρόσοικα χωρία 
Πλείστα «αρεστή σατο τώ μάχης ν<5μω. 
"Επασχον ούχ ?ίττον δΐ δυστυχεστάτω; 
'ΑσιαναΙ κώμαί τβ κα\ πολλα\ πόλεις, 
ποιο Έξ εμφυλίου στάσεως φθισιβρότου• 
Εθνους βασιλεΤ κα\ φιλόστοργο; Οίλο// 
Δ*)κβΓν πανούργο; Ανδρόνικος τυγχάνειν, 
Χ8ρσ\ στεφθήναι ποιμένος σπεύδιι τάχα 
Τ6ν 'Αλέξιον αύτοκράτορ' Αύσόνων, 
5015 Όντιν' έπ' ώμων ώς άνακτα βαστάσας 
Έπ' όκρίβαντος ανάγει δαχρυχέων • 
Όθεν τισίν δδοξβ πατρ%; βελτίων, 
ΚαΧ χηδεμών εΤναί τι; άνακτος νέου • 
"Αράς δέ τόνδε κατέ(^όαξεν είς χάος, 
5020 "Ω; Λου μελωδεί Δαβ\δ δ προφητάναξ. 
Με-ϊά δέ τ6 ξύμπαντας έκ μέσου Β^λ^λι^ 
•Ως κυριεύων τη; δλης κραταρχίας 
Κα\ τήνδε καθώς έσκόπει διεξάγων^ 
'Αναπολών ?|ν κατά νουν όσημίραι. 
5025 Κα\ πρώτα μ^ν, φευ τη; απάνθρωπου δίκης ! 
Μόρον χατακέχρικβν άδικον πά ^υ 
Της βασιλίσσης αΙτίας άναπλάσας, 
•Ην άπαγαγών πνιγμονί) π•.κρ5 βίου, 
Σης ανοχής, εΟσπλαγχνε Χριστέ μου Α^ίγε ! 
5030 Ψάμμφ κρυβήναι τησδε νεκρών άτίμως 
'ΑκταΤ; κελεύει της θαλάσσης ώ; τύχοι 193 (Ι£3Αβε$. 194 Σκουβ)) V Ιπάΐτβ φρατρία^ *Λν6ρον£χου, 
Συμ6α9ΐλ•ύ£ΐν *Ανβρόνιχος προόχρ^θη 
Νέφ ^ασιλε? χα\ χράτος νυν^ιέπβιν. 
5035 Και χαταλαβών τ6ν θιου μέγαν δ^μον 
Κα\ τα<νιω9ε\ς, ώς ίΟα; στεφηφβροι^, 
Άρτον δεήβαν ούράνιον λαμβάνε» * 
Κα\ χατά φριχτών ομνύει μύστη ρ{«ιν 
^Η μήν φυλάξειν τφ νέφ στεφηφόρφ 

5010 Π£βτιν Αχραίφνη, χαΐ νεμείν τούδε χρΑτει 
την δυνατήν σύνβρσιν, ώς πατ^^ρ φ{λθ{. 
'Επε\ δ* Ισω γένοιτο των άναχτέρων 
^Αναγορευθείς βασιλεύς αύτοχράτωρ 
Έφορχος Άνδρόνιχος α( μόλος φύσει» 

5045 Μνήμην φέρων ίναυλον όρχίων Ιτι» 
Ώ; θήρ έφορμ^Ι τφ νέφ στεφηφόρφ» 
Κα\ τόνδ* έθοινήσατο, φευ οίχτροϋ «ίθους Ι 
Τόξου γάρ αύτ6ν ικνιγμον^ νευρΑς νύχτωρ 
Β£ου παρόντος δυστυχώς ύπεξάγει, 

5050 Έπεισκεσόντων τφδΐ τίνων Αδίκως. 
ΚαΙ σώμα μλνδΐδωσι θαλάττης βάθει, 
Τήν δ* αΰ χεφαλ^ρ; σώματος τετμημένην 
*£ν παραβύστφ καταποντίζει (62)«όπφ. 
ΟΙιτως *Αλεξίου δέ λιπόντος βίον 

5055 ^Ανδρόνικος μόναρχος ώφθη τοΟ κράτους, 
Πολιός άνήρ, αποφράς» κακών ρέκτης. 
Ανδρών έριννυς χα\ φιλαίματος κύων• 
Δράκων δαφοινός» σκορπιός βροτοχτόνος» 
Καχόν τι τερμέριον, ^ς παμφάγος, 

-5000 Στΰξ συμφορών γέμουαα δακρύων, γόων, 
Φέναξ, σοβαρός, αγέρωχος τόν τρόπον, 
*Απατεών, 6ώψ, ποικίλος, χα μαιλέων, 
Τών καθ" εαυτόν όργιλώτατος γέρων, 
Κα\ μισθφα))ς, δυσμενής υπηχόοις, 

5065 Δήμιος ανδρών ευγενών άριστέων. 
Και βασιλείου του γένους άναιρέτης 
*0ς παραλαβών τήν δλων αύταρχ(αν« 
ΜνηστΤ) συνήφθη προς γάμους *Αλεξίου 
Λίαν άΟ«'σμως φιλόπορνος ών γέρων. 

5070 ΈχλιπαρεΖ δ^ πατριαρχιών ποιμένας 

Του προς Μανουήλ όρχίου λαβεΖν λύσιν * 
01 δ* ώς %% πάντα πρδς χάριν χα\ φιλίαν 
ΔεσμεΓν τε λΰκιν «ρός βεοϋ δεδεγμένοι, 
Άμνηστίαν Ινει μανή νομή μένων, 

5075 Και λύσιν ορχοιν δυσλύτων τφ πεμπέλψ- 
Κα\ φαΟλον έσχον άντιμισΟίαν "χΐ^ζ, 
Σφοίς συνεδρεϋειν, εΐ τύχοι, καΟημένφ. ^ 
Τούτου τυραννήσαντος, ώς έφη λόγος, 
'Αποστατουσι του κράτους τών Αύσόνων, 

Γ>080 Ε'Γχειν τυραννώ μή βέλουσαι προς βίαν, 
ΠροΟσά τε χα\ Νίκαια Βι';υνών πόλεις. 
Στρατιάν ούχουν Άνδρόνιχος όπλίσας. 
Ευθύ Νιχαίας Γεται θυμού πνέων, 
Κα\ τήνδ* έλείν έσπευδε τειχομαχίαις 

5085 Κα\ μηχαναϊς γε κα\ μάχαις πολυτρόποις. 
Ουδέν πλέον δ* ήνυεν Ιστάς τήν μάχη ν, 
Άλλ' ήν άσινής, άιίνακτος ή πόλις, 
Ταϊς μηχαναΓς τε καΐ βελών ταις ν.φάσιν. Α Μοχ οοιι]υΓΑ(2ί 809β ίαείίοιιί&εΐυϋίο 
&0€ίυ5 ΊΐϋροΓϋ Αη4ΐΓοηΙ<Μΐ• «ΙίοίΐυΓ, 

υΐ ](ΐν6ΙΙ6 €0111 Γ€|[β ΓβΙΙΙ 8(11111119011 %^ϊ%Τια\» 

Ι^ίΐυΓ ρΓ02Γ6<1ί6ΐΐ8 ίπ ιβοιρίοπι ιπαχίοιοοι» 

010Γ6 8θΙβθαηί, Γβ<1ίΐΙΐίΐΙ1Γ 816ΙΙΙΙ081Θ| 

Βίςυβ ε<Βΐ€8ΐί τίΐβ ρ8ηβ ▼6β€ίΐαΓ - 
1&ί(|υβ ΓοπυίιΙιΐΜΐίδ ίη ιιιγ8ΐ6πί8 

]αηΐ 86 ΜϋίΆ 8ϋθΐ6806»ΐί Γβ|[ί 

ίυιιηοΐ8ΐη 8€ΓΥ8ΐηΓυηι, «]υ8ςυ6 ίηιρβπο 
ρΓο τίη1)υ8 ί^υΐυΓυιη υΐ ρ»ΐΓ6ΐη ά6€οΐ. 
ΟβίικΙβ Γ0£{υιη Ιη0Γθ88υ8 ρ9ΐΐ8ΐίαιη 

«€€ΐ8η)&Ιυ8(|Ι10 Γ6Ζ 61 Ιιορ€Γ;ϋθΓ 
ρ6Γθ(1ί8 ΑηιΐΓοηίου8 ΙοίΑηΟίΙϋβ ιι$(ΐ5, 
Γ6€βηΐ6η) 820ΓλπιβηΙί ηιβιηοΓΪΑΐη ^ϋΓΰηβ» 
ΠΙίοο Γ€|(6αι ίυνοιιβιη 8^|;π!(1ίΐυΓ, 
^ 6υωςο6 ηΐ8€ΐ8ΐ, ρΓοΙι ΙυςαϋΓβ Γβείπυ» ! 
Εΐβιιίιη 8Γευ8 ηβΓνο ηοείυ 8ΐΓ3ΐΐ£[ΐιΙαΐ, 
Βίοςαβ ίιιΓβ1ί06ΐη νίΐφ Ιιιιροηίΐ ϋηοιιι, 
υευβ 3ϋ Ίά ςυθΓυιη<1:ιιιι ΊιΓιςυο οίΗοίο. 
Ει €0Γρυ8 ηαίιΐβιη ηΐ6Γ||[ίΙ ρΓοΓυικΙο ιιιαγϊ, 
«ναΐευαι 8υΐ6ΐη 66Γτίοί5υ8 ο^ραΐ 

86€Γ610 1θ60 86ρ6ΐί60(1υαΐ ΟΟΓΑΙ.; 
Βίΰ 6ΓβΟ ΑΙθίίΟ (Ι•8βΓ6ΐΐΙβ νίΙ&ιιΐ| 

8θ1ιΐ8 *ιιηρ6Ηϋΐη Ι6ηυί1 ΑηϋΓοηίουβ, 
νίΓ €»ιιυ8« (Ι«ΐ6$ΐαηϋυ8 61 ιη^ΙβΑουβ* 
€ίνίυιη ΕΓΐηηγβ, €3Β()ίςυ6 λπΐιβίβηβ ε<ιιιί8, 
|1γ3€0 €Γυ6ΐιΐυ8, 860Γρίυ5ςυ6 ΙβΐΗΚΟΓ, 
Ιιοιτΰηϋαιη ιηοη8ΐΓυιη, 0Γ€υ8 ίη83ΐί8ΐ>ίΙί!(, 
δίγχ ρΐ603 ιηί86Γϋ8, {[6ΐηίιί][>08, 1«6ΐ7ηΓϋ>, 
^ (1ο1υ8υ8, 16ΐΓί€υ8» ιιιοπΙ>υ8 κιιμβΓϋίβ, 

<ΐ6€6ρ10Γ» 8866Ι1Κ10Γ, ν«Γ6ίρ€ΐΓΐ8, νΑΓίυβ, 

86η6χ 8υ<>Γυιη ΐ6ΐηρθΓυιιι Γυπο8ί8$ΐιιιυ!», 
Ιυ6ΊΓιΐ||[υ8, 6ΐ ίη 8αΐΜΐί1ο& ΐΓλ ρΐΰπυβ, 
ϋλίΟΓΟιιι Ιθ€θ ηοϋϋί τίΓΟΓυιιι οϋππίι^χ, 

<ΐ6ηί(ΙΙ16 Γ6{ίφ 6Χ8ίΊΐ1010Γ ρΓΟ^Αρί». 

Ουί 8υιηηιο Γ6Γυιη <)€€υρ8ΐο ίπιρϋΓΐο 
Αΐ6ΐϋ 8ροη88ΐη 8ί1)ί ιιυρΐΠ8^ιιΐϋΐΐ, 

8€6ΐ6Γβ ΙΙΙβοίΓββίΟ βεΟΓίαΙΟΓ βϋΙΙϋΧ. 

Οαίη β3€Γ8Πΐ6ηΐί Μλΐιυβϋ ρΓχβΐίΐί 
λ ρ&ΐη8Γ€ΐΐ3 ρ6ΐίϋ Αίςυβ ΰρίβεορίβ 
«1>8θΙυΐ1οη6αι : ςαΐ β6ηΐ6η(68 %τ^\λλ 
ρΐΌ 800 1ί{;8η«1ί &ο1τ6α<1ί<ΐυβ &ΐ'1)ίΐΓίο 
(ϋνίιιΐΐυβ €θη€6880, «Ιβϋβηιοί τβηί^ιιι, 

Ιβηΐ {ΓϋΥί 886ΠΙΙΙ16Ι1(0 8θΙΥ6ηΐ65 86116111 : 

Ι^ Γΐϋί€ο1οιο(ΐθ6 Γ6ΐαΐ6ηιηΐ ρπεηιΐυιη, 
η6ΐηρ6 υΐ ουιη ίρβο ίηΐ6Γ(Ιοαι €0ΐΐ8ΐ(ΐ6Γ6ΐΐκ 
Ι1ο6 6Χ6Γ€6ΐιΐ6, ϋΐ (11X10108, ι^ΓληηίιΙβαι, 
α ΒοαίΑοοΓΟΟι (ΐ6ί6€0Γ6 ίιορΰπο, 

ρΓ0ρΐ6Γ68 ς00<1 Ι^ΓαπηΟ ρ8Γ6Γ6 ηο1ΐ6ΐιΐ, 
υΓΐ>68 Β^ΐΗίηί» Ργ083Ι 61 Νί€£8. 
Ι^ίΐΟΓ Αθ(ΐΓθηΐ€α8 ίη8ΐΓΟ£ΐΟ 6Χ6Γ€{10 
813ΙΠΙ1 Νί€»3ΐη ρ6Γβίΐ ΙΓΑΟΙ 8ρίΓ3Ι18> 
(|08ΐη ηίΐ6ΐ)3ΐΙΙΓ 03Ρ6Γ6 01(£ηί3 (102111608, 
61 ΠΙ3€ΐΐίθί8 61 Τ3ηθ ρυ((Ιΐ9Β β«06Γβ. 
Ν6€ 13016» 1>606 6ν6θίΐ 0ρρ0ξ03Γΐ0, 
86(1 ΟΓΠία υΓΐ)8 ρ6Γ$Ια1)3ΐ Βίςοβ ίοϋοΐοοιίβ 
ιΐ)3(;Ιιίηα8 οοοΙγ3 ΐύΙοΓοοιςοβ οίιΐ)))θ8. (6^) ΟοιΙ. χα:ακοντι;ει. 195 ΕΡΗΠΛΜΠ 

8βϋ τ^%\ <1βιηυιιι, ίοΰβρί'ιβ ΰοη^ΙϋοηίΙιαβ, 
Γ.6»-<ίι, 8(1 ρΓίδΐίηυηι ΟΓϋίΐΜίΐιι ίβνβΠβη• 
ΝίοχΑ ρυΐ€ΐΐΓ» ϋοαιΊΐΜΐβ ΐυΓΓίϋιιβςιιβίιιβίηκ'ΐί^. 
ΤϋΐιοΡΓυδλΐη ΑικΙγοπιοο» ολβίτ» ΐΓλη$ΙηΠΐ 
€Χ6ΓΓΐΐυ ειιιη ▼9ΐίϋο, βίΓυοίίαςυβ γΐηβί», 
ιΙ ναΙΙο αΓ€υιη]6€ΐο, τβΓϋβςυβ πΜίοΙπιΓιβ• 
υΓΐ)6ΐιι κυιηΓηί» τΐηϋιιβ οοη&ϋ&ΐυΓ ΟΑρ^Γβ. 
$6(1 Ιλίηβη ί1ΐ2 Γβ8ί3ΐ«1ι«ι Γοηίΐ6Γ, 
ρΓορυΙβλ1)ϋΐςιΐ6 πίλΰλιίιιαβ βΐ ιΐ|;βΓ6«&ίοιιβ8. 
δίΰ ρυ|(ηαΙ)»ΐυΓ &1> υίΓοςυβ οχβΓοίΐα 
βφρβ ΓβρβίϋΊΒ ρβΓ (1ί6•η ρΓ^ΓΓι»» 
ΐΜΐΙιιιηςυβ Ιοη^ο ΐηΙιβίΜΐιΐΓ ΐβιηροΜ. 
ΡοβίΓβηιο Ι«1)0Γ3»86Ι €αιη ηιιΐΓυ» ΙονίΐβΓ, 

8ΙΐϋΓαΐαΐΒ ΰΐνββ ρη)Γ808 €Γ6<Ιίί1βΓΙΙΙΐΙ, 

61 ιηοι Γοιηλίη ΐηοΐυΓΟπι βχΐΓβιηλίη : 
ςη» Γ6» ϋϋΙΙβηΐΙυιη ιηΐιιβ Γ€8θ1τίΙ ιηιιηιι», 
ιιιοπαΐίςαβ «ιΓιπιοβ ρυίβλνΐΐ ιηβΙα• 
Τυιιο οΙ)Β6δ§θΓ6», Γβρα^πΒΐιΙβ η€Π)ίηο• 
ίιι υΓΐ)βηι ΐΓΓϋΐηρβ&βηΐ βΐυϋίο ζΐΛϋτϊ 

8Ιΐρ6Γ3ΐ)3ηΙφΐ6 >ρρθ§ίΐίβ ΙϋΟβΙΐίΑ •6«1ί8. 

ΡοΓΓΟ ΑικίΓοη'ιουβ Ίρβο ίη υΓΐ)6ΐι» ίΓΓυίί 
ΐ'βα νΙοΐ6ΐιΐ2 ί6Γ« Ιβοςυβ ηι^ίβη»• 
8υ3;φΐ6 ιτΛ €ΐ {Ι&<ϋο, ρΓοΙι <Ιο1ογ! €ίν68 
€υη€ΐο§ ρΓορ6ΐηθ(]αιιι οοηβαιηβηιΐοβ ΐΓλϋΐ(ϋΙ« 
Αίςυβ Αΐίοβ ςιιιϋ6ΐιι ιΙΊγο ιυρρϋοίο «ιιβονίΐ• 
ΑΐΠβ 6Χ8(ίηιίΐ Ιαιηβιι οοαΙοΓυιη» 
αΐϋιι υΐΓαιη(|υ6 ρβιΐβιη Αΐ>κί(1ί.]»8«Ίΐ, 
81 ιηαηυβ 8ΐίί8, Ιιβυ β8πβιιίιΐ8ΓΊηιη 8ΐιίιηιιιη Ι 
Ηοβ οοοΠβ ϋίβίΐί8(|υ6 ρπνβν'ιΐ βίιηυΐ* 
ί11θ9 γίοίββίιη ρβ<1ίΙ)υ8 αιςιιβ ο(υΙί8• 
Αι ΤΙΐ60<1<ΐΓυιη Αη^βίαιη, Ηβυ (ΙίΓαιη ρφΐιαιιι Ι 
^ 8<1οΐ68€6πΐ6ΐη ηο1>ίΐ6ΐη €1 ρυΙεΙίΰΓΓίαιιιαι 
6ίΓο88ΐ8 0ΰυ1ί8 86η6ΐ €Γυϋ6ΐί^8ίηιυ8 , 

Μίιιο νΐΐί ίιιιρθ8αίΙ 8ΐ>8(ΐα6 ιΐυιβ, 
βοιιι&ιιί!»ςυ6 αιιίΙ)υ8 ρΓΟουΙ βιρυΐίΐ : 
ςιΐ6ηι ι*ΓΓ35υιι<1υιη ίιιτ€ηΐ6η(68 ΤυΓΰ» 
8υί8 Γ6€βρ6Γυιιΐ (ΙοηιίΙ}υ8 6( Ιιθ8ρίιίο, 
61 ςυ8 ρ8Γ βΓ8ΐ οοηίονβΓαιιΐ 6ιιγ8• 
1.60116111 116111 οο£[αοηΓιιιβ δγΐι6{>ίιιιη 
61 Μαηυβίβιη 1.8€Η8η8ΐη ^%τ^\οβ νίίοβ, 

6υΐη ςυ8<ΐΓ8£Ίηΐ8 €ΐΓθίΐ6Γ ΟΓΙΚΐ4ί88ίΐΙΐί8 

<ΐ6<|υ6 ρΓίιη8Π8 ηοΙ)ίΙίΐαΐ6 ΙιοιηΊπϋ>υ8» 

ηΐί8βΓ8ϋίΙίΐ6Γ Γ8ΐηί8 8α8ρ€η(ϋΙ 8ΓΚ>0ΓυΐΙ1 
ςΐΐβ θίΓ€8 υΓΐ>6ΙΙ1 ΡΓ1Ι88ΐϋ (6Γΐη 111858 ιιΙ• 

βίο ρθ5ΐ Ίηαίοΐ88 9ΐΑ8ΐηρ1ιιπηιΊ8 ρθ8ηλ8« 
ί11ίιΐ€ 8<] ιΐΓΐ)6ηι ΙΓαηβ'ιίΐ Ιιθρ8(1ίιιιΐ), 

ίΙ)ί(1Ιΐ6 ρ8η §Γ8858ΐα8 8»νίΐί8, 

^1ε26€8ΐοςιΐ6 6113111 αηο 6ρί8οορο, 

1101» (|1ΐα8ί ΙβΙ116Γ6, &6(1 ϋΟΙίϋΰΙ» 63088; 

»ϋ ρπηοίρ.ιΐ6ΐιι υι56ΐιι ροιίοιιι Γ6ΐυϋΐ, 
(;»ιΐ(ΐ6ΐΐ8 ϋπάιηβα ιιή86Γ6 νΐαοΓίβ, 
»ι«|υ6 οΊνίΙί 58η^ιιΊη6 Γιΐ80 ι^ββίίβη». 
Ιΐ!ΐ1)6ΐΐ8ΐ ΑιιϋΓοιΓιουβ 8υ(ΐ8€6ΐιι Γ8ΐιιυΙιιιιι 
8ίιηίΐ6ΐη ΡΓΟΓ8ΙΙ89 υΐ 8ίιιηι« &υο 8ίηιί1ί, 
86Γ6ΐη, 8α(ΐ866ΐη, ΐυΐ'ρΰπι, 88ΐΐ0υίιΐ8Γίυιιι» 
86ςαβ 8ΐυ(Ιίθ8β οοιιίαηιιαηίοιη ιΐοηιπιο» 
ηι»1οπιιιι ίθ8(ΓυιηοηΙυιη, οπιβηΐβπι νίτυπι. 
ρΐ6ηυιη ηΐ8ΐίιία 866Γ5ίΐ8ΐ6, 1)ί1β> 
ίιιιΐηίΐί Γί||[ίϋ84Π6 η8ΐυΓ8 ρΓββϋΊΐιιηι ΟΗΒΟΝΟΟΚΑΡΗΙ 196 

Α "Ομως ΰιηίχΕί βαιαιλεΖ συμφ^ινΙ^» 

5090 Κα\ τήν πρ\ν άιιίλβι6« τάζιν έννόμ»;, 
Νίχαια καλλίπυργος βδ ώκισμένη. 
Έφ£ατατο δλ χ«λ Προυαα^ων ιιόλιι 
Μ8τά στρβτιΛςβααιλβυς. (Ρωμαλέας • 
Κα\ χάρακα θβ\ς τ8ΐχομαχ(αις ολαι^ 

5095 Κι\ μηχοιναΐς Ιβιαυδ* καθβλείν πόλιν ^ 
Άλλ' ή πάλις ζν άντέχουσ' έ^(5ωμένωί, 
Κα\ μηχαν&ς λύουαχ ^ατα κα\ μάχας ' ^ 
Κα\ συμπλ•κα\ 5' αύ έξ Ικατέρου μέρου; ^ 
Πολλάκις ίίοαν ημέρας «βπραγμέναι - 

5100 Κα\ 'ίουν ϊ%\ μέγιατον έδρΛτο χρίνοβ • 
Τέλος λβιασθέντος Α τβίχοος βραχύ τ* 
Κα\ του αββιίσθαι βόξαν άοτοί; βίσάπαν 
Κλ{σιν Τ8 «α6(1ν Ιμβαλέντος Ισχάτψ^ 
• Π«ς τις μαχΐ)τ4)ς Ινίον Ανβίθη χέρας, 

5105 Έναινο6α«ώνΐΒαρά βραχϋ τφ ^81 
Έντιυββν 8ΐαήλασαν Ινδον βίς ηέλιν 
01 τήνβ* 1λ87ν σπβό^οντίς &ν8ν κωλνμης, 
Χρη<ϊάμ8νοι χλίμαξι πρ6ς ουνβργίαν. 
Ό δ' Άνίρ^νιχος βίοικκαικώς βίς «<λιν 

51 10 ΌςΛγρίος θήρ, ώςλέων βρυχητίας, 
Πάντας παρανάλωμα θυμού κα\ ξίφους 
Μικρού κατ8ΐργά9ατο, φευ του «άθους Ι 
ΤοΙίς μέν παραβους πικροτάτφ θανάτφ, 
ΤοΟς δέ στβρήσας του φάους των ομμάτων • 

5115 'Ον δ' αδ «Λας τέτμηκβν άμφω «ρί>ς Ρ^αν, 
Κα\ χβΤρας άλλοιν, άΐμοχαρής καρδία • 
ϋΟς δέ βτβρ8! φάβυς τβ κα\ των δαιτούλων. 
Ποδών πάλιν άλλους τβ «α\ των ομμάτων, 
ββόδωρον ^ Άγγ<λον, οΙκτ<(ττου πάθους Ι 

5120 •Η!θ8ον, χάλλιβτον» άνδρα γβννάδαν 

Έξ ομμάτων θβ\ς θυσανάλγητος γέρων, 
Όνφ τ* έπιθ8\ς βΰτβλβΐ πομπού δ(χα« 
Γης ΤωμαΙκης άπβλαυνβι μακρόθβν. 
*Αλώμ8νον Τούρκοι δλ τόνΤ εύρηκότις 

5115 Άπαγαγόντβς βίς εαυτών οΙκΙας 
Έπβμ8λ8£ας άξιοΟσιν αξίας. 
Αέοντα δ' αύθις Συνέβιον τούπίκλην, 
ΚαΙ τ6ν Ααχανάν Μανονήλ άνδρας ξΙνους 
Μβτά δβκάδος τβτραπλης ποσουμίνης 

5130 *Ανδρών άρίβτων, βΰγενών^ άρκιτέων, 
ΟΙχτρώς άκηώρηαβ δένδρων τοϊς κλάδοις 
Παραπιφυχάτων γβ Προυααίων π4λ*ι, 
Ο ΠοιναΖς δ* άπηνώς ύποβαλων μυρίους, 

Έχ8ΐθ8ν ήκ8 πρδς Αοπάδιον πέλιν, 

5155 Κάκ8ΐ παραπλήσια τοΙς πρώην δράσης. 
Επισκόπων Ινα τίθ8\ς έξ ομμάτων 
Ούκ βύαφόρμως, άλλα συνθείς α{τ(α^, 
Ορ^ τήν βαοιλεύουσαν έρχεται π^ιν, 
Γαυρούμενος Καδμεία δυσκλεώς νίκη» 

5140 Γαννύμενός θ' αίμασι το?; έμφυλίοις. 
^Ην Άνδρονίκφ και θρασΟς υπηρέτης» 
*Ομοιος ή λέγουσι παραπληοίφ, 
Θερμουργ6ς, α1βχρ6ς, αποφράς, μιαιφΰνο;, 
Οροαιρέοει σύμμορφος αύτου δεσπέτη, 

5145 Των συμφορών όργανον» άνήραΐμάτων» 
Πλήρης χαχίας κα\ χόλου καΐ πιχρία;, 
Άχαμπές,άμείλ'.χτον ήθος είσφέρων. 1Μ Καλούμενος Στέφανος (ξέτι νέου. 
Της 0€ρειας στέφανος αΙσχύνης &μα, 
5^50 Έπώνυμον β* άγιοχριβτοφορίτης, 
*Η μοΟιλον είπβΐν &ντιχρΐ9τοφορ(της• 
Τούτφ βασιλεύς όργάνφ χεχρημένος 
Πλείστους ίν^^ρει, χατέλευεν, ^^δίχκ * 
Αι' ου γε χατέλευσεν &β{χφ χρίσει, 
5155 Κα\ Δούχαν *Ανδρ^ν(χον συν Μαχρο&ούχα, 
"Ανδρας αρίστους, εΟγενεΙς στρατηγέτας * 
Τειχών γ&ρ έχτλς Ιν βασιλείοις βόμοις 
Άναχτο; δντος Μαγχάνη χβχλημένοις, 
Όρμης τε «λείστης συνδρομής παντός γέ- 

[νους 
5160 ΈχεΤσβ προστάγματι συνηΟροισμένου, 
Εξάγεται δή των έχε? ιτου δωμάτων 
* Ανδρών λεχθεΓσα δυας ώς Θάνου μένη, 
Κα\ παρά «άντων >ιθολευστε7ται τάχο;, 
Στβφάνου χατάρχοντος άνόμαυ φόνου, 
5165 ΚαΙι^ντα θα^^ΰνοντος εΙς φονουργίαν• 

είτα νεχροΟς σφών, ώ μισανθρώπου τρόηου Ι 
£ύλοις άιηιώρτ^ααΜ άστεος τκέραν , 
Τοιοίσδ' ένησμένιζεν Εργοις άτόποις, 
ΠοιναΤς άιβανΟρίϋποις, πράξισιν δσημέραί 
5170 Κα\ θανασίμοις τε χα\ στυγητέαις 

Φόνου ργ^ *Λνδρόνιχο;, ή φαύλη φύσις. 
Τούτου χρατοΰντος Θεσσαλό ν(χη ι:ύλις, 
Πόλις περιώνυμος αρίστη χλέος 
ΙΙρΟ£δρος ούσα Θετταλιχών άστέων 
5175 Φευ φευ Ι έάλϋ) Σιχελιχών ύμαιχμί^, 
Κ.α\ ρ2ρ6αριχφ χατεδουλώθη χράτει * 
^Αλέξιος γάρ έχ Κομνηνών τις γένους 
Κάχισ7ος άνήρ χαΐ φΟορευς 'ΡωμαΙδος 
Παρ Άνδρονίχου φυγαδευΟεΙς είς Σχύθας, 
5! 30 Φυγάς άπαίρει πρ6ς Σιχελίαν τρίχων, 
Κα\ τφ τυραννεύοντι τήσδε Λατίνφ 
Είς δψιν έλθω ν είς ομιλία ν λόγων 
•βς είχεν έξίμηνε χατ' Άνδρονίχου • 
*Οθεν στρατιάν εύτρεπίσα; μυρίαν 
η 85 Πε^ήν τε ναυτιχήν τε ρ^^ξ Σιχελίας 

*επ\ πόλεις πέτημφε χώρας τ* Αύσόνων * 
Έπ\ μέν Έχίδαμνον στρατών Ιππέων, 
Τδν ναυτιχ^ν δέ χατά θεσσαλονίκης . 
Κα\ τ))ν μίν Έπίδιμνον, ώς νόμος μάχης, 
5190 ΣτμΛ^>^ς χατέσχε, χα\ συν αύτ|) τά πέριξ * 
Κα\ διαδραμών χαΐ σχυλεύσας τάν μέσφ, 
ΤαΙς νζυτιχαΐ; μέμιχτο ταξιαρχίζις, 
Θεσσαλονίχης προσμενούσαι; τοΙς δροι; * 
Και συνδραιχούσης στρατιάς ίχΛχέρας 
5105 Καθ' άλα, χατ' ήπειροι εΐ; όμαιχμίαν, 
Κα\ προσβαλούσης χΨ^ πόλει πανταχόθεν. 
Φευ φευ Ι έάλω θεσσαλονίχη πόλις « 
Οόλις προεδρεύουσα των Μαχεδόνων, 
ΚαΙ Σιχΐλοΐς ίκλινε τρ6ς 0ίαν χϋραν • 
5:200 Κα\ λοιπόν ο?ας τών χαχών Ιλιάδας, 
Κα\ συμφορών πέλαγος ή τραγψδίας 
Οέπονθεν, είδεν άθλίω; αυτή πόλι;, 
Ο^χ έχτραγφδήσειεν άν τις άξίως. 
Τών Σιχελών γάρ (Ισρυέντων είς πόλιν, 
5205 Ήβηδ^ν έσφάττοντο πάντες τω ξίφει• ε>Β8ΑΒΕδ. 193 

Α δίρρίιϋουιη, ΐϋ 681 6οΐΌη3πι, » ριιβΓΟ ϋίοΐαηι, 
ΓΟΓΟίιαπ) ιΐ6ΐηρ6 ΊηΓΜίιΊΑ 6ΐ οοηΐυαίϋΐίφ ; 
πιβη^πδ ςιιί(1βιη ηοιηβα ρΓ» 86 ΓβΓΟίιΙβιη, 
86α ΑηΐίΰΙΐΓίβιί ορβη ρΑΐηηίβηι. 
Ηο€ ΑηϋΓθηίου8 ίιΐ8ΐρυαΐ6αΐα ιιΐβπι 
ρ1ιιηη)08 ΐ£8ΐΐ, ι绀ΐ»νΐ4, Ι»ρί(ΐ8νίΐ• 
Ρ6Γ Ιιυηο Ιη]ΐΗΐ6 1»ρΊϋ«¥ί( βίκοι 
ΑικίΓοηίουιη 0υ€8ΐη €»» ΑΙ«€Γβ4•6Α, 
νίΓ08 β^ΓΟ^ίοδ ηο1>ίΐ68ςιΐ€ (1υ668. 
Νηιη πίπα ίη Γ«£ΐ8 6ΐΐη ιηυΓΜ (Ιοιηο 
Μλη^Αίιβ όΐοΐβ ίιηρ6Γλΐ0Γ άβ^βΓβΐ, 
λίςαβ ίΐΐηο ρίαπυϋ ρΐβ^ίβ ίηΟιιίΙ» !ρ8ίυ8 ]υ88υ ΙΠγΙμ 608Α1« 68861* 

ρΓ0(Ιυ€ΐΐ βυηΐ ίη ριιΙ>Η6υπι 6Χ η8 (ΙοιιιΠιυβ 
" ϋυο ρΓχόίοϋ νίΓΐ •ά «αρρϋοιαοι, 
ρβΓςαβ οιηηίυηι ιιΐλΒ08 βυηΐ 1•ρΜ8ΐΐ, 
0ΐ6<Ιί8 ΓΑ€ΐ6ηΐ6 ίπίΐΐιιιη ίηίςιι» 5ΐ6ρΙι:ΐΗ«>, 
8ΐηυ6 8(1 ΟΓοβηΐυηι ί»€ίηυ8 6ι1ιογ(«ιιι«ϊ. 
ΙΧβίοϋβ 6Χ8ΐίιΐ€ΐ09, οεηι<ΐ6ΐ6 ίλοιηαε! 
Ιίβηΐβ 8υ5ρ6η(1βηιηΐ β Γ6£ΐοηβ 0Γΐ>ί8. 
Ηί8 86 0Ι)Ι6€Ι»ΙΜΙ ίιηηΜΐΐΜΐΝΐ8 ορ€πϋ«ι«• 
8υρρΙί€ϋ8 ΙηΙιυιιΐ8ΐιί8 61 6Χ86€ηη(Ιί8 
6ΐ 6χίιίθ8ί8 8οιίΙ»ιΐ8 ςαοΐίιΙΙβ 
οπκΐβΐίβ ΑοϋΓθηί€) ίη{6ηιυπι ρ688ίΒΐυ.ιι. 
ΙΙθ€ Ιιηρ6Γ8ΐι(β ογΙμ Τΐΐ6888ΐθΙΐ{0«, 
ηοΙ>ί1ί8 ίΙΐ8, ([1θηθ8& €ίτί438, 

ΤΙΐ6868ΐιοαΓαιη αΓϋίαιη Γ6|ίη8, 
]ΐ60 1 δΙουΙοΓίιη• ορι» 681 βχΰκΐιν, 

ς 61 Ιη 1>3Γ58Π60ΐη 668811 άοηιιΐϋίαιη. 
£ΐ6ηίιη 4|ΐΓιϋ8ΐη 6οιηι•6ηα8 ΑΙβχίυβ 

' ρβεείιιιαε Ιιοιηο ρ8ΐπ3Μ|υ6 βχίιΠιηι 
»1> ΑίΜίΓοηίϋο Γ6ΐ6((8ΐυ8 Ιη 8€7ΐΙιί8ΐη, 
ρΓθίϋ9υ8 6Χ8υΙ νβιιίΐ ίη $ίεϋί8ΐη, 
8ΐςυ6 Ιιϋΐίηυιιι ίηευΐχ ι^ΓΑπηυηι 
€0ΐιτ6ηΊ6ΐΐ8, αίςαβ 3ϋιιιίδ8ΐΐ8 8(1 ΰοΗοςυίυικ, 
Ιιυο6 ΑιιϋΓοηίεΙ Ιβηΐο ίηΟαπιοιβνιΐ οϋίο, 
αϊ €θη£Γ6|{8ΐ!8 6ορίΐ8 ίηηαιη6Γΐ8 

ΙΐηΐΙΐίοίβ βΐ ρ6<ΐ68ΐΓί1)υ8 Γ6Χ δί€ίΙίφ 
(θηΐΓ8 ΚΟΙ1Ι&1188 6Χρ6<ϋΓ6ΐ 16ΓΓ88 ; 

6<μΐ€9(Γ<^8 ςυί(ΐ6ΐη $ά Ερίϋβ^υΓυιη ςορίιβ, 

ΐ!ΑΙΙΙίΐ!88 8ΙΙ16ΐη 8(1 Τΐΐ0888ΐθΙΙΙ68ΐη. 

Κι Ερί<ΐ8υΓυιη ςιιΜβπι νίηο(6 1)6ΐΗ€8 
€ΐ*ρίΐ Ι6ΓΓ681Π8 ιπίΐββ €11111 νίοίαΪΒ ; 

ο μορΐΐΐ8ΐυ8<)(Ι6 Ι6ΓΓ88 Ιη(6Γρ08ίΐ88 

6..Γ8ΙΙ ρ6Γν6ηίΐ ϋΙίΐΙΟ 8(1 6^1886111 80810 
Τΐΐ6888ΐθηί69Β ίπ βΐΓΐΙ>ϋ8 6Χ8ρ6€ΐ8ηΐ6ηΐ• "^ 

ϋΐΓ0<ΐα6 ίβίΐΟΓ 60ηευΓΓ6Ιΐΐ6 6Χ6Γ6ΐΐυ 
ι €οηΐίΐΙ611Ι6 16ΓΓ3 η6ΐηρ6 86 ΠΙΑΓΪ, 
61 (|ΙΙ8φΙ8νβΓ8υ8 υΓ56ΐιΙ 6ΐΓ0αίή(ΐ8ηΐ6, 
1|6ΙΙ Ιΐ6ϋ! €8ρ(Α 68ΐΤΐΐ68$8ΐοηί68 €ίνΙΐ85, 

ί1ΐ8, ίιιςιιαηι, Μαοβιΐοηυιη ηΐ6ΐΓθρο1ί8, 
61 3ίευΙί8 οο36ΐα 06Γνί66οι Οβιίΐ• 

0θίη06ρ8 ςυ81ΐΐ88 ΙΟΑίΟΓυΐΙΙ ΙΓΐ84ΐϋ8 
68ΐ8ΙΙΐίΐ8ΐυΐη ΐΓ8|;<Βϋί%4|υ6 ρ6ΐ8^08 
Ρ^Τρ688λ 8ίΐ 80 τΙάΟΓΐ! Ιΐΐί(^]ίχ €ίνί(88, 
ηβηΐΟ ρΓΟ 0Ι6Γίΐ^ 83ΙΙ6 ηαΓΓ3Γ6 (1Μ681. 

δίοιιΐίε 6ΐιίιη ίη υΓ56ΐη ΐΓηιιηρβπΓώυβι 
ριιΐΜΓ68 €υηοϋ €»ϋ6ϋ8ηΐυΓ %\λ\\\ο. 159 ΕΡΗΙΙ.£ΜΙΙ 

Γβΐίςυΐ 1)οηΐ8 ιιυϋ&ΙωηίαΓ ιηΐΜΓβ, 
ιη^ίΓοη» ?ίΓ8ί«ββςϋβ <ΐ6ΐιοηβδΐ3ΐ1)ίΐηΐιΐΓ : 
^ οιηιιΐλ ΐβιορίΑ 61 ρ3ηΙΐ6ηορ(Β& 
ιΐ6$ροΙίΑΐ)&υΐυΓ τίοΙβηίΑ η)2ηα : 
ρΐ9ΐΐ63^ 00)068» 2ης1ρθΓ(υ§, γίβΡ, 
ιηοΓΐίοί!ΐΐ8 οοΓροΓίϋαβ ρΐ6η« 6Γ«ηΐ, 
οΓϋβηΐίςυβ Ι8ί1)ί τίνιβ Γβ(1αο<ΐΛΐ)βηΐ. 
Εγ£0 ΙαοΓγίΏ» υΙ)ί(|ΐΐ6» Ιιιοΐϋβ» οΙβωοΓ, 
υ1υΐΑΐιΐ8, 61 ΙιΟΓΓΪϋϋίδ ΐΓ&κ<)^ίϋ» : 
616 61110) ρίΐαοίδ (ΙΊ66Γ6 Γ6η) νοΓΐ)!» ]ϋν3ΐ ; 

ιοίδΐϋ&ςαβ ΓβΓβΙι^ΐιΐΓ »ιΙ οοβΙ"»» €Ι3ι"ογ. 
Αΐίΐυβ ΙΓΐδ οίνίΐϋ» &ΙΙβΓ6ΐ)3ΐΐυΓ ιη^ϋδ. 
Αι ΑοάΓΟίιίοϋδ ιηαΓιΐίίΐΐΜ βυβηνηοη (1β&ίηόΐι8, 
ςυίο »<1βο οβϋ Γογϊηγοκι ςακίΛΐη ΓαηιυΙαδ, 
οΐ ΙγοιρΙιαΙΟΓυΐϊ) άβοιοηοιη ιιιίπίδίβΐ', 
οΓϋΐΙβΙίδ η6ΐηρβ ΕοΙ)βΐϋδ νβΐ 0ΑΐοΙ))Τδβδ,| 
νβΙ Ρϋ*1»π8 ί6ΓΪηϋ8 νβΐ 8ογΐΙι» ΤΛοηοοδ 
8υΙ)(1ίΙυ8 οϋοοίοδ ιιιίδβΓ α6νθΓαΙ)δΐ. 

ΕΐΟηΊο) ίΓ3ΐΓ68 δ6ΐ)38ΐί&00δ άυθ8 

(ΙίΓΟ δϋδρβοδοβ ίηΐ6ΓΓβ€ίΙ Ιί^ηο. 
Αΐ6χΊυαι Μ&παβΙΙδ ηοΐΐιαοι ΟΙιαο), 
6ϋί δροΓίΛΟ) ΓιΙίίπ» 80310 }ϊΐβ3Γ&Ι παρΓπδ, 
060ΐΐ8 ο&δδοο) ΓΰοΊΐ δβοΐβοΐίϋ ίοίηοί, 
6]θ8(ΐυβ ΐιυΐίθΓ68 »8»βοΐ38 βχοϋίοανίΐ. 
δθΓίΙ)3θ) Λϋΐ60) ςϋ6ϋΐ(ΐ3ΐη ϋίοΐυιη ΜαοΐΛίοΐΜ 

030)0118 6ΧϋΓ6η(1ϋΠ) ίο δΐίίΐίο ΐΓ3ί1ίΐ1ίΐ• 

Τήμ6γϋΙ)ϋη) (ΐυοςοβ, ϋ]ϋδ1ϋηι 06υϋ^ί<ίίϋΐ» Ι 

ίθί(|Ιΐ6 ΙΟϋΙΐίδ ρβ85ί013 ςΟΙ ΓβΟΰΓΛΐ, 

63Ρ0ϋθ) δοϋδςαβ Γίαΐίβ ο•Γβοΐβιο ίβοίΐ. 

Αΐ(1ϋ6 ϋΐ 80100131*101 1)Γβνίΐ6Γςα6 ΐΙί03ΙΟ, 

Ιιυ]ο8 οονβΙΙί ΐ6α)ροΓ6 Τίιοοοίβ, 

ρΟΒΟϋΚ, ΐΓί8ΐίΐί3, 03ΐ3Ο)ίΐ310ΙΟ ΟΟΟΙοΙΟδ 

6ΟΙΙ6108 Ιεο6ΐ)3ηΙ, ΐ3€Γγοι;ι:φΐ6 ]υ^β8, 

61 ηΐ&ΙηΓΟΟ) ςυίϋϋΙΟ ΙΟΓΓ^Όβ 36 ΙϋΟΐρ6δΐ3?. 

Οοα (ϋβ 611)01 060)101 οΐ3ΐ6 Γ<:66γ;«ι, 

Οθ1)11ίθηΐ 06αΐρ6 ΗοοήΟΟΙΟ 31^06 ρΓΟ€6Γυθ), 
1)&6 »θ νΊχί886 000 ρθΐ3ΐ)3ΐ ()Ί6. 
Ρβΐηίο» 6Γ£0 61 νίΐί Γ3ρΐί (1θΟ)ΊΙ)»δ 

νίο6ϋ8, Γ30Ι6, αιοηίϋοδ, ν6Χ3ΐΊοηί1)ϋδ, 

ΟΟυΙΟΓΟΙΟ 0Γΐ)ίΐ3ΐθ 61 6ΓΟ0Ϊ3ΐίΙ)υ3, 

ΒΓΓίδΐιαβ ροΒοίδ ρΐ6εΐ6ΐ>αοΙυΓ ίοηοουί. 

Ηίδ 86 01)16613Ι>31 30ΐί1)ϋδ ίΟφβΓαΐΟΓ. 

§6(1 1)θθΊ ςοΊ<1(ΐ3ΐο χηα'κΐυβ δίοιυΙ ίηβΓαΐ ; 

030) 1)606θθΠδ Γ6€Γ63ΐ)3ΐ ρΙΟΓίΟΐΊβ 
|»30ρ6Γ6δ 8η1)(1)108 160068(106, 81401(160) 
ν6Γ6 δίΐΐί 1)6Ω6νθΙθδ60ίηρ6ΓίΓ6ΐ : 
816 ρΓφρΟΐΟΟίίαΟ) ίθ]θδ138 (ΙίΓΡρίίΟΟββ, 
0ΐίθ))0001<106 ΓοηΙβΙΟ 3ν3Γίΐί3ΠΙ 
Ι'ΟΟΟΙΟ ΚΟΙΟΠΟΟ &0ΐ)010ν609 ίΐ1φ6Γίθ• 

πΐ6ΐίθΓί €θθ(1ίΙί(>οί ρΓονίηεΪΗδ Γοϋάίάΐΐ. 

ΤΟΟΟ η08ς03Ο1 6λ3€ΐ0Πδ 30ΐ1ίδ868 0111138, 
^ϋί ΐεΟΟΙΟΓΟΟ) ρ3ΐΐΊ0ΐ0Πί3 ςιιαΐ6Γ6ΐ 

<ΐυ3οιϋ1}6ΐ οϋΐ6ΐΐ(ΐ6θδ ΐ03ϋΐιχ οαυδαιο; 

116(106 ¥6031*13 6ΧμθδΊΐ3 Υίϋίδδβδ 

10110 ν66ΐΊ8»1)3 ραϋ1ίΓ3 Γ6ϋ60ΐρΐ0ΓίΙ)Πδ : 

νοΓΟοι (ΙΟΙ ϋ3ίδ3ΓΊ Γίΐο ιΐβιΐίδδοι 0«;δ:υίδ, 

(16 Γ6ΐίφΙ0 δϋϋΟΓΑΙΟ 3^61)31 νϊΙϋΙΠ. 

^;ιο) (|θί Ιη1)υΐ3 ροΙ>1ϊ63 6χΊβο1>•>ΐ 
βϋροηάϋδ ίρδβ ίοδίΓοςίοΒ Ίϋ ]ο:>ΐΰ η£6ΐ>αΐ ΟΙΙίΙΟΝυΟΚΛΡΙΙΙ 2^ 

Α Άλλο; δ* «άλιν Ισκυλεόοντ' άθλ{ως* 

ΓυναΙκβς ύβρίζοντο παρθένρις &μβ. 
Και Ίζ^ίς νεώς τις ιιαρθένων τε χαΐ βόμος 
Των ίνδον ί\ρήμωτο «άντων πρ6; βίαν 
5210 Πδσα δ* αγυιά χα\ στενωπός χαι τρίβος 
ΑΙματοφύρτοιςήν κεχραμένη λύΟροις, 
ΚαΙ νεκριμαίων σωμάτων πεπλησμένη• 
Πανταχόθεν γοΰν δάκρυα, θρήνος, γόο;, 
Κα\ χώκυτός τις, χα\ τραγψδία ξένη, 
>ϊ5 "Ινα χαΟάπαξ συνελών τ6 πάν φράσω, 
Κα\ συμμιγής θροΰς άνεπέμπετ' άθρόον. 
ΤοιοΙσδ' έτετρύχωτο χαχοίς ή πόλις. 
Ό δ' Ανδρόνικος των κακών οΰκ ήμέλει" 
Άλλ' οϊα δούλος άτεχνώς έριννύων 
5220 Ή τελχίνων ων δαιμόνων υπηρέτης, 
Β "Ηγουν άπηνίι; Έχετος ίΐ Καμβύσης, 

"Η Φάλαρις άγριος ή Ταυροοκύθης 
ύπήχοον πάν έκρεαν^μει τάλας• 
Όμα(μονας μέν Σιβαστιανοϋς δύο 
5«25 Κακώς άναρτ^ κα\ Οανατοί τψ ξύλψ• 
'Αλέςιον 6^ Μανουήλ παΐδα νόθον, 
•Ον είχε γαμβρών εις θυγατέρα νόθην, 
Έξ ομμάτων τ(θησιν άδ(κφ δίκη, 
ΚαΙ των ύπ' αύτ6ν έκτυφλοΐ τους βελτίους 
5^50 "Ενα δ& τ6ν Μάμαλον ύπογραφέων 
Πυρ\ παραδέδωκεν έν τφ σταδ£φ. 
Κα\ Τρίψυχον δ' αϋ, ώς επαινώ ^\ ύ δίχη Ι 
"Ο; εδρασεν χείριστα πολλούς άδίκω;, 
Έθηκε τυφλ6ν μ*ΐ βλέποντα φωιφόρον. 
^ ί>235 •βς έν κεφαλαίψ δέ και βραχεΖ φάναι, 
Έφ' ήμερων τούτου γ• Τίμωνος τρόπον, 
Θλ-ίψις, οδύνη, συμφορών μυρμηκία 
Πάνιας κατείχε, συνοχή τε ^αχρύω^/, 
Κα\ χαλεπών σύ^^οια κα\ τρικυμίας• 
5240 Καθ' ήν γάρ ούκ δδρασε κακώς ήμέραν 
Τών τίνα λαμπρών τιμίων τών έν τέλβι, 
Παντάπαν άβίωτονήγείθ' ήμέραν 
Όθεν γυναίκες, άνδρες ήγμένοι βί^ 
Φρουρά τε λοιμφ καΐ κολάσει καΐ μόρψ, 
5245 'ύπών σβέσει τε σωματ'.καίς αίκίαις, 
"Αλλαις τε ποιναϊς παρεδίδοντ' αδίκως. 
Τοιαίσδ' ένησμένιζε πράξεων άνας- 
"Ομως μετεΐχεν αγαθών καΐ μετρίων 
"Εθαλπε κα\ γάρ δωρεαΐ; υπηκόων 
^ 5250 Τους ενδεείς τε καΐ πένητας πλβυσίως, 
*ΙΙν εύνοοΰντας {σθετο σφάς άδόλως• 
Κα\ τών δυνατών άρπαγα; τας αδίκους 
Κα\ κακιών πίδακα πλειονεξίαν 
Έκ 'Ρωμαΐδος άπελάσα; χωρίων 
5255 Επαρχίας ήγαγεν είς επιδόσεις. 

Ουκ ΐίν άπειλήν πράκτορος κλύειν τότε 
Και τά πενήτων πάντα καλαμωμένου, 
Έν τφ μόνον πρόφασιν εύρείν κακίας. 
Ου δημοσίων ώνίους τάς έκτίσ* ς 
5260 Όράν τελούμενα; γε τοίς ήρημένοι;, 

Άλα* άποδούς τις Καίσαρι τά Καισάρων 
Τπήρχε λοιπόν ά-.αθη; χακών Ιτι• 
•Ω; δημόσια πα; τι; είοπράτιων τ^β 
'ϋΟωνίοι: ί^ν τάδ' άπαιτών εν δίκ^ 201 
5^6ο 5270 5275 5280 5285 5290 5^95 5300 5305 έ'ΛΟ 5Γ>Ι5 5520 ΆρχΛίρισιιΰν προΓχ^ι πα ρ^σχη μένων 
Πασών άριττίνδην τε >^α\ χατ' άξ{αν, 
ΟύοΙν βέ πλουτίνδην γε τοΙς έκ τριόδων. 
"^1^ Δαβίδ ούκουν έμμιλώς ψάλλων λέγβι, 
Διχαιοιύνης, πρ^; δέ γ' βίρήνης χάρ-^ς 
ΣυνήλΟον, ήσπάααντο φιλίως τότβ. 
"ΕΟος δ' εναγές κα\ καράνομον λίαν 
Κα\ ^τ^όίξιν άπάνθρωπον άδιχωτάτην 
Των ναυαγουσών φορτίδων χατΔ τόπους 
Έκ π^/ευμάτων βίας τβ χαΐ χαταιγίδος 
Κα\ συντρκβεισών, είτ* άχταΐ; έρ^ιμμένων 
Άγωγίμων σχύλευΐίν, άρπαγήν, λύσιν 
Ορ^>ς των προσοίχων ασεβώς τελούμενος, 
Έστησεν ούτος άντιπνεΟσας ιδϊ χράτώρ 
ΣφοδραΤς ίπειλαΐς» προαταγαΐς έμβριθέσιν 
*Ασυμπαθώς θάνατον Εξειν ζ^ιμίαν, 
Πάντα παραβαίνοντα προατεταγμένα, 
Παρεγγυώταις κα\ χυρούσαις εΐαάπαν 
ΕΓ τις γλρ, είπε, χωρίων παραλίων 
Κύριας έστιν ευγενών, έριτίμων, 
"Η παρ' έμον πέφυχεν αρχήν διέπω ν 
Πρώτυθ' έαυτδν, εΐθ' ύπηχ($ων στίφος 
Κατάρτι σάτω πρ^ς θεοΟ Οεην φόβον 
Τποσϊολήν τε τής Ιμης χρατ^ρχίας* 
Ή δεσπότης πας χτήματος παραλίου 
Επαρχίας Αρχων τε, χαν η τιμίων, 
Ό παρά νηών ναυαγού σων λαμβάνων 
•Αγώγιμων τβ ψανερώς γινωσχέτω 
Πρόστιμον Ιξων τόν θάνατον ένδίχως. 
Κάν ή μίν αυτός χαθαρ6ς τ!) χαρδί^, 
ΧβρσΙ δ* αθώος άμέθυχτος τ' εΙ^παν, 
01 δ' ύπν χείρα χζτοχοι ταΤς αΐτίαις- 
Άρχοντι χα\ γάρ έζισοΟσθαι προστάτη 
ΕΓωθεν δπαν Οποχεί.ηον θέλειν. 
Τίσδΐ δέ πίτμον έ'Λολών παραβάτης, 
Φριχαλέον τε χαΐ δυσήχουστον τάχα. 
Παθών κρεμάΟραν, άνάτασίν τ' άθλίαν, 
Νΐώς έφ' ΙστοΟ σύντριβε ίσης τφ σάλψ. 
Τοιόνδ' ^'.σείσας γε σύμπβσι δέος, 
βεοστυγές «δπαυχε κράτησαν !θος• 
ΚαΙ λοιπδν ουχ ήν χαΟορ^Ιν τάς -^οοχ.ΒΛς 
Περιπεσούσας &χ σάλου ναυαγίψ, 
Άγοιγίμων σχύλευσιν ύψισταμένας* 
•Λλλ' Ιίν γαλήνην έχ τρικυμίας βλέπ: ι ν 
Διαγελώσαν ναυαγούσαις όλχάσιν• 
^ηνχα\χολαστής ^ειροδίκαις άνδράσι, 
Ποινήν τε τιθεις άδικρΟσι χαΐ δίχην, 
Καν ην άδικων ευγενών, λαμπρών γέν:ι, 
•Ως μ^ι χατ' δψιν, άλλα δικαίως κρίνων. ' 
Και κατά μικρόν 1) φασι καΐ τ6ν μέγαν• 
Και των τεσσαράκοντα Χρίστου μαρτύρων 
Ναόν περιώνυμον ήγλαΐτμένον 
Χρό'^ψ παλαιωθέντα κα\ κεκμηκότα 
Άναν£οί κάλλιστα πλείσταις δαπάνα.ς* 
Ου κα\ δόμους ήγειρ* προς κατοΐ;ίίαν, 
Δεήσαν έλθείν προς νεών των μαρτύρων 
Πο' υτελεΤς κα\ ποικίλους τέχνη ξένους. 
ΚαΙ πατέρα; δ^ των λόν{,>ν και τους >*5νΓ,.^• 
Ούτος βασιλεύς άξίο.υ;τιθίΙ; λόγου 

Ρατκοι.. Ου. αχυιι ^/ΕδΑΒΕ5. 

Α ςιιΊα ([Γπΐίβ ηοιηρο (ΐΑΐ)ΑηΐυΓ (Ιί[ζΐιίι»ΐβ8 
ΰΐιηεΙ» οιιίςιιβ ορίίιηο »ο ηιβΓβηιΙ, 
ιιβηιίηΙ Ιικϋ^ζηο ηαί ρβοϋηία βηιβΓ€ΐ. 
Ε'^ο, υΐ €3Γΐηίηί5υ3 ρ$9ΐΐ6> ΟανΙ(Ι οβείπΐι^ 
]ΐ]$ιίιία &ίηηιΙ ει νβηυβίΑ ρπχ 
ΐιιηο οοη/ιΐΓ&ΐχ >η]ί€β οβευΐ3ΐ)3ηΐυΓ. 
ΙίΐβιιρβΓ ηιΟΓβηι ίιηριυιη, βοβίββί'ιββίηιαιυ, 
Γβείοιιβ ΐπΗυπίΑηυιη 1η]ιιβΐιβ8ίιηυιιι, 
ηβιηρβ α(ί η3ν68 &ΠουΙιί ηΜ\ι!η^ 
νεπίοηιπι τίοΐοηΐίί 61 Ι6ΐηρ68ΐ«(ί8 

ΟΟΙϊΓμοΙ», 61 ηΐΟΧ Ζά Η(10Γ8 ρΓθίθ€(« 

89Γθίη¥ (ΙίΓβριίοηβπι αο ρβΓοίύίβιιι 
οοηΐΓΛ ΪΛ9 οιηιιβ «)) ΑΟΰοΠβ ρ&ίβρβηΐυ^ 
βυβίιιΐίΐ Αη(ΐΓ0ΐι!€ΐΐ8 το%Ιο ηοΐιι : 
^ίΙ"ί (?Γ8νΙ]α88ΐι 30 πιΙιι{$ ν6Η6ΐη6ηΐί5ιΐ8 202 06Γ(8Ι1Ι €0ΙΙ8ΐί(Ι1ΐ( Ι1Ι0Γ(βΙΙΙ 8€ βυρρΗοΙίΐΑί 

Ιιΐ8 ηιιΙ (ΙβΟΓβΐϋΐη νίοΐ8Γ6ηΐ βιιαηι, 
ίίΐίΐϋβ Οϋΐη ροΒη» «ΗοΓηιιιη Γ3(ηιη<|υ6 νοίϋίί: 
δίςυ•8 ΙοοοΓυιη, ίηςυΐΐ, ιηΑπίίιηοΓυαι 
ρθ88β85α^ β8( ύβ ββηβΓβ ορΐίπΐ8ϋυιη, 
860 ιιι»||[ΐ8(Γ9ΐυιη ΐΓΑ^ίΐυιη 3 ιηβ β6>6η6, 
ρηιηο 86 ΐρβαπ) ^«ίη 8υΙ>(ϋιοη]ΐιι, 0Γ(Ιίη6ΐη 
ίΐιΙ ϋϋ'ι 83η€ΐιιιη ιίιηθΓ6ΐιι ίηβϋίπηι, 
α((]α6 8(1 ίιηρβΓίί ηο8ΐη ?6Τ€ΓβηιΙ»π). 
Ταηι ρΓ«(Ιίί βίίΐπβπι ϋοπιίηοιη π)3Γί(ίπ)Ι 
ρΓονί»6ί3βν6 ρΓίΒ8ί(Ιβιη, ηολπινίδ ηοΜίοιη, 
(Ι6 ηαϋΓΓη|;8Γϋΐη η3Υίιιιη (|ΐιί()ρί3τη δϋΓοίηί• 

ρ6Γ6ίφ(856 Ι'ΟΓΙΟ €0η8θΙ>ίΐ ίΐκΐϊοίρ, 

Ιιιιηο ιη»ηοΐ (ΙΙτοιη ιη^πΊο 8υρρ1ί€ίαιη : 
Ο οΐιηιηβί ίοπβ ίρββιηβΐ πιβηΐβ ριιηΐδ 
ιη3ηιΐί|ΐιβ ρΓΟΓδϋϋ ίηεοηΐ3ΐηίη31ιι$ ΐϋοήί, 
δί (31116η 6]ΐΐ8 δΐιΐκΐίιΐ 86 Γ60δ Γβϋβπηΐ; 
<]υ3η(]ο(|υί<ΐ6ΐη Γβοίοτί ρΓΛδίιΙβινίΐφΐβ 
ΛϋΜίΐί οηηοΐί €θηΓοηη3Γί δοΐβηί. 
Τραη88Γ685ί0Γ ηιιΐοηι Ιβ^ίβ ρβΓροιίείπρ 
ίηβικΙΚβιη ίΙΠοο ΙιΟΓΓοικΙ^ιη ιηορίβιη, 
ΙΠ8Ι6 ηεηιρβ δΐιβρεηϋΐιιιη 6;[ΐ6η8ίοη6πι<ιιΐ6 
ίΐΙ ΐη3ΐθ ΙΙ3Τί8 πηιιΓρΑ^φ βχρβΓίβΙιΐΓ. 
Οπηι Ι3ΐβΐ)ΐ €ΐιΐ)€(ί8 ίη6088ί886ΐ ιη6ΐιπ«, 
ίιινβίβΡϋί ιηοΓίδ €β8δ3ν|( βοείϋβ. 
Εχίη ]3ΐη ηυΐϋ <ΐοηιίη^6|}31 ιΐ3τΐ 

ΙΙΙ ΒρθΙί3ΓβΙΐ1Γ ΟΠβΓβ 3 ρΓ»(Ιθηϋ)08, 

81 ΓοΓΐ6 ίη ηιαη* ίΛ€6ΓβΙ η3υίρ32ίυιιι : 

86(1 ΐ6ΐηρ68(3Π 86Γ0ηί(η8 8ϋ06β586Γ.ιΙ 

ρ€Γΐιϋΐ3ηΐίΙ>ϋ8 ΓίΥοπδ οη6Ρ3ηΐ8, 
ΙιΐδΐιρβΡ ΑηίΐΓοηί(ηΐ!» ίιι]ιΐ8(08 ΗοηιίπΡδ 
ροΒίι» 3ίΒοί6ϋ3ΐ <?ο1ιίΐ3ί|ΐιβ «Ιιΐοηο,. 
ηοηηΐΰηιτίδ Γοιίδ ηοΐήϋδ €ΐ.ΊΡΐΐ8ί|ΐΐ6 ΓθΓβ( : 

δ«:ίΙΙθί»1 ||3Ι1|] ρΡΟρΟΓδΟΠΛ, 86(1 ]Ίΐβΐ6 ]ΐΙ(Ιίθ3ΐΙ9, 

61 Ι6η(ΐ6ηι 3ΐ(]υ6 ιηΑ^ηυιη ρεΗηιΙβ .τβιίιηβηβ, 
Ιδ 6ΐίηηι αΐιη$ι| ηϋηιΐΓίΐβΙιιΐο ιη3Ρΐ}ταϊη 
Γ6ΐβΙ)Γβ τβΐϋε Ι6ΐηρ1ιιιη βι 0Γη3ΐΐ5δίιηιιηι, 
Ιιιπϋ I^ι>0Γ»η3 ΙΛίιιρυιΊδ ίη]πΗ3, 
ίιΐ8ΐ;ΐίΐΓητίι ορΓι.ηβ Ιπιροη»3 ρΐιιπηια : 
ιΊ»ίί|«ο ;ι<1ΐ'ί:η Ι Ιίηϋίΐηίΐίίυπ) δΐηιχιΐ, 

8<Γ|Π3ΠΐΙ() :ΐιΙ (ϋΠιιιιι ΐΡπιρΙπβ) ίρ56 3€€6<Ι6Γ6(, 
ν;ΐΜΟ ηΠΊΓίΟΙΟ δ(1Ι1ΐρ(ΐΙΤ)80φΙ6 ΙΤϊΙγΛ5. 
ΐΜΛίΐρΓΓ ΙίΐΙβΙΜ» Γΐιιη 4.1118 ρΓθΓ*!δ8οπΙ)α8 
ΙΓκ: Ιπϊρ'ΐΛίΟΓ ρΐυΐ'ίιιι! 9Τ$Ιπη3Τ!(, 

7 203 ΕΡΠΚ;£Μ1Ι 

ΚΐΓςί$(Ιιΐ6 Γονίΐ (]0«ί5 ρΓΟυΙ ί91δ βΓΑΐ. 
3αηι εαιυ Ιιίο 65861 ρΓΟΓδυδ ΐ2ηίϋ$ ΙιοσιΊι.ιιπ}, 
Ιιηο νβΓΟ 53(&η 3ΐΐ€Γ ΙιοϋΐΚίιΙβ, 
υΐΜ^ εοηοβρίι, ιιΐ 8ίΙ 1>Λ\\ά, άοΙοτΒίίΐ, 
ίιΓκ|υίΐλΐ6$ ρβρβπΐ! βΐιειι, ηιοπειη. 
ΟβοΓβΐϋΐη 6ΐ, ρΓοΙι ίη1ιαιη3πυιη £ΐ€ίαυ$ ! 
υ ι ευηείί ιηοίοδί €8ΓΓ6Γ6 τβΐ βχδΐιΐβδ 
ιηαή, Τ6ΐ ςΙ:)ϋίο• ▼€! αΐίο ιηθΓΓι$ ςβηβΓβ, 
ηβιηίηβ 6ΐθ6ρΐο, γ'ιΙβΒ βη€ΐη εβηι&ηΐ, 
ίρ§ί 61 €θΐι]οηοΐΐ οηαηββ ]ιιγ6 κβηβήβ. 
ΟπΓ βηϊιη, αίι, υηο Γ€5€€ΐο οαρίΐβ, 
9ΐΙΊα εοιΐδυΓ£;<^ηΐ ρΐυπ» 61 ρο]οΓ2ΐ? 
1)6111 6Χ86€Γ8ηϋ9, ΙΐΟΓπΙιΠΪΗ 86ηΐ€ηΐία ! 
1ΐ6ΐη ιηΑΐ6<Ιί€ΐυιη δαίλυίευιη (]66Γ6ΐηιη, 
9 ςαο Ιοί Ιΰΐΐιο (ΐ65Γιη3ΐ)αηΐιΐΓ Ιιοηιίιΐ€8 1 
Αΐφΐ6 Ιιθ€ ΐη$€Γίρΐυιη ΓιΙ)6ΐ1ί8 (ΐ66Γ6ΐυιη 
&1> ίηίςιιί35ίιηί$ 2666ρ1ηπι ]ΐι<ΙίείΙ)υ3 
ΔικίΓοηίευ» ϊιηρΰΓαΐΟΓ οα8ΐθ(1ί653ΐ : 
ίϋςηβ Ιιοα ςυληίοείυβ 6Χ866ιι1ογο8 6γ&ι, 
ρ66υ(Ιυιη ίηβίΑΓ Ιοί Ιιοιηίηβ8 ]υ^υ1λη9, 
ςυοίηυοΐ ροΓ ίιηρβπυπι ίη νίηοΠδ 6γ«ιιΙ 
€απι €0η$3η|;υΊη6ΐ5 ουηοΐίδ 6ΐ αΙΠιιίΙϋΐ^»! 
η»ί €γ6&Ιογ |;€η6Π8 ΙιυιιίΒηΐ »€ ϋοηιίηυβ 

ρΓ3ΚΟ€€υρ3δ$6ΐ ρ6Γϋ6Γ6 Αη(ΐΓ0ΐιί6ηιη, 

ΐαΐίαςαβ ίη €&88ΐιιιι νβηβΓβ οοηδΠία. 
Ιηίοηιη Αη(ΐΓθοί€υ8 οαηείλ 66γο6ιι8 

ΙΙ(]Τ6Γ$9Ι 8ί1)ί ββΠ 61 (ΙίβΙοΐΙίΑ 
ρΓΟρΙβΓ Υί6ΐΟΓ68 δΙθυ1θ8 6Χ6Γ€Ι1υ9, 

ςυ'ι Τΐι^883ΐοηί€3ηι οεεαρανβΓ&ιιΐ, 

ρΓΟαΙ 8Ιΐρ6ΠΟΓ ηΐΙΓΓατίΐ Ιΐί8ΐΟΠ3, 

61 Βοηε ίαιη δ6ΓΓ25 ΒοΙν^Γοπκιαβ αιΙνβηεΓαηΐ ; 
ίη$ιιρ6Γ |;ηαΓυ8 8ΐιΐΜϋΙί$ 86 ίηνΐ8υιη, 
Λά (Γιν'ιηαηάιιηι 1βιηροΓί& Γυΐυπ 62$υ$ 
ρ6Γ Ιιοιηΐηβδ Ιιαήοΐοδ οοητ6ΓΐίΙ αηίηιιιιη 
9ΐ)θΐηίη«η()α υίβηβ Ιΐ7(ΐΓ0ΐη9ηΓΐ3. 
Ει ίηΐ6Γ6886 ςιιυ6ΐη €αιη Ιΐ3Γίο1ί$ 
ηοΐυίΐ ίρ$6, άβΓΪ&ίοηβιη οανβηδ ; 
Τ6ηιιη 1)Χϋ ηιίιιίδίΓΟ €0ΐηπιί8ίΐ δίβρίιαηο 

536Γ3 ηοεΙυΓΠΟ 16ΐηρθΓ6 ρ(ΐΓ»§;6Γ6 : 

ςΜΪ α<1 86 νθ€9ΐΐ5 δβΐΐιηιη ςυεηκίβπι ηοιηίηβ 
€Χΐ:υπο, 86(1 3Γΐ6 ΙιαποΙαπι, οΙ> ίϋ^αβ οΗιη 
]ΐΐδ(3 86η(6ΐιΐία 0€ΐιΓΐ8 ρπνβΐυιιι 
Λ Μαηιιβίβ ρυΓρυΓΧ Γ6§ί:β Οοδοπίο ; 

ίηΐ6Γςθ|[3Γ6 €(£ρίΐ ΙΏ^ΙΟδ (136010038 

ροΓ η6Γ3Π» ππίδ ΐηο3η 13(101166*/ 

ςϋίδη:ΐΐη ρο&Ι ΑηϋΓοηίοιιηι €φ53Γ Γογ6(? 

ν6ΐ 1)ΐι]α8 ς»ίδΐΐ3ΐη Γ3ρ6Γ6ΐ ίιηρ6πυ*η ? 

Οχηιοη 6Χ ρ6ΐνί Γ6ΐυ1ίΐ 3ΐη1)ί(ζϋ3, 

61 ρ6ΓθΙ)8ειΐΓ6 ίΐιιπι ρ€Γ 3(ΐυ3ΐη ΙοςυίΐΗΓ 

(Ι6ΐίη63τίΐ Ιίιΐ6Πδ Γ3ΐΐ3θϋ)υ$, 

ς(ΐ3ηΙυιιι €οη]ί€βΓ6 ΙΙεοιΙ, Ιδ33€ίυιη. 

Ν6€ ν6Γ0 ηοιηίηίδ €αιΐ€ΐ3 6ΐ6ηΐ6ΐ)(3 δυΓϊρδίΙ, 

86<1 86ηιίρΐ6η96 ο1)ΐα1ίΙ Ι3η<]ϋ3πι Ιηηα: 

Γΐ{^Γ3ΐη (]ίίη!(}ί3ΐ3ηι, 3(ςυ6 3ΐιιΙ)ί|{ΐΐθ 

61 Ιυηβκ ίοΐα Ιίΐΐ«Γ&ιη ρηεροδυίΐ. Β ΟΙΙΙΙΟΝΟΟΚΑΡΗί 201 

Α Σφ2ς βωρεαΤς ήδ'^νβν ίβροΐΐς ώς 0^μ^ς« 

5515 *Όν δ* άτεχνώς μάγειρο; ανθρώπων δδε, 
Μάλλον δ& Σατάν &Αλο; άνθρωποχτόνος» 
^^ φησι Δαβ\δ, ώβινήσα; δή ηόνον, 
Παρανομίας άποτίχτει, φβΰ ! μ<ίρον• 
"Οριστο τοίνυν, ώ μισαν^ρώπου τρόπου, 

5530 Καθειργμένους ξύ μπάντας εΓτε φυγά5ας 
Άρδΐ5^ βυθφ τε χα\ ξίφει κα\ Οανάτω 
Παραδοθέντας τδν βίον χαταστρέφειν. 
Αυτούς τε πάντας χα\ προ σή κοντά ς γένει, 
Τί γάρ χβφαλής εΕ μιας τετμημίνης 

5355 Φυήσ»ται χάρηνα χείρω χα\ πλέω; 
•β παμμιάρου χα\ θεοστνγου; δίκης, 
Κα\ σατανικοί σχέμματος μισητέου, 
Καταχρίνοντος παντός άνθρ6')που μ'ίρονί 
Σκέμμα πονηρών ί-χ^ραγϊν τίμοις τόδδ 

5310 Πρ6ς των κρινόντων Ανομα δικασπ^λων, 
ΕΓληφεν Ανδρόνικος φυλάττειν ΐ€ρ&χωρ' 
*0 τάχ* &ν έξήνυτο, φευ 1 φευ ! πρ^ς πέρας, . 
Κα\ πάντες έσφάττοντο θρεμμάτων δίχην 
01 πανταχού γης Αύαόνων χαΟειργμένοι 

5345 Συν τοις χαθ* αίμα χα\ προαήχουσι γένει, 
ΕΙ μή βροτουργ^ς των δλων χαΐ Δεσπότης 
ΈΟηχεν *Ανδρόνιχον έχποδων φθάσας, 
Σχέμματα δ* απέδειξε ν άχυρα τάδε- 
Ουτος στενά οΐ χαθορών τεανταχόβεν 

5550 Πράγματα συμβαίνοντα δύσκολα πάνυ 
Έχ Σιλιχεών δυ σμάχων στρατ-υμάτων, 
"Απερ παρεστήσατο θεσσαλονίκην, 
Ο *ύς άνόπιν εΓρηχεν (στορείν φΟάσαν, 

Κα\ μέχρι Σε^(&ών χα\ Βολέ ρου πεφΟάχει* 

5355 ΙΤρ6ς δ' αύ έαυτφ δυσ;^ι£νους υπηκόου 

ΆπεΙδε πρδς πρόγνωσιν ών μέλλων χρόν 
Τήν Ικβασιν δίδ(ι>σιν ήρωτηχόσι 
Τί)ν διά πλυνοΰ μαντικής τε φευχτέας• 
*Αλλά παρείναι τοις τελουμένοις τότβ 

5360 Αύτδς μέν άπείπαΓΟ, μώμον έχχλίνων 
Υπηρέτη δ' άγιοχρ:στοφορ£τ|) 
Φέρων άνατίθησι νυχτεργασίαν• 
"ϋς παραλαβών τίνα Σήθ χεχλημένον 
Πηρ^^ν μίνδψεις, μαντικην δ'ήσκημένον» 

5565 Ού χάριν Ιγκέχοπτο τάς κόρας πάλιν 

Πρ6ς πορφυρανθοΟ; Μανου^λ^ μάλ* ένδίχω;* 
Πυνθάνεται δή των πονηρών πνευμάτων 
■^ Φαύλης έπφδής μαντικξ πεπραγμένης, 

"Οστις μετ* Άνδρόνιχον άρξων τυγχάνει, 

5570 Ή παραλύσων τόνδε -ϊής κραταρχίας. 
' ΠνεΟμα δ* άνεΟ,εν έχ πλυνοΰ βεβυσμένα, 
Μάλλον δ' άμυδρώς ώς έν ΰδασι λέγον 
Σκιαγραφεί γράμμασι πεπλανημένοι ς 
*1σαάκιον, ώς ένΤ^ν άπεικάσαι * 

5375 Ού κλήσεως γράμματα συντάςαν ολα, 

"βσπερ σελήνης δ' άμφίχΰρτου φαντάααν 

Ήμίτονον αχήμά τι χα^ πεπλασμένον» 

ΚαΙ τουδ' ιώτα προγράφει λοξώς τύπον (63) (63) δ6ίϋ€6ΐ βηΐΐηαπδ Ι^ριιβ ΟγφοΙ 8ί[;ιη3ΐΐ$ β<ΐ 

€. 6ΙΙΪ ρΓΪ6ρθδί(3 Ι δ» 118 ρθΓΐ6ΐΗΐ6ΐ)3ΐ ηΟΐΙΐΟΠ Ι2^33('ϋ 

10. ΥοΓυιη Νί66(38 €1ιοηί3ΐ65ΐιί$1.ιι,9, :ιϊι ϋιαιαίπΙ ηηη ρΓχροβίΟιη, 86<1 $ιι1)ίυη€ΐαπι Γαίδδβ, οΐι 3ΐΐ{;(;α' 

ΐΐ3ΐΙΙ 3111 ΐΜ^υ 113161». 235 ϋΛδΑΚίδ. Ήκουσεν *Ανδρ^νιχο; ηεύαζως λόγου;» 
5580 Κα\ χαίρων «Ιπείν άζιοΤχαΟ' δν τάδ&. χ 
Πευσις τολοιτε^ν γίγνβται δ^^ δευτέρα, 
ΚαΙ πν&υμ* άνβίλε δ(' έπςισμάτων τΔδ$- 
Ός ήμέρζς £ντοσθεν υπάρξει τάδε, 
Καθ' ήν τδ τρισίλβιον ύψοΰται ξυλον 
5385 Μίαν δ* ό Σεπτέμβριος ^γε πρδς δεχβ, 
Έπάν έδρ5το πρίξις ά^όητουργίας 
Μ λήρον ήγή^ατο γνοϋς ταϋτζ χράιωρ• 
Πώς &ν ποτ* ίσχυσε ιε ν είπών ΚυΐιρόΟεν 
Πλεύσης Ίσαάχιος έν βρ2χβ? χρόνφ 

5590 Ούτω χατα^τρέψαι μετής χραταρχίας; 
Τ^>ν Κυπρίων τύραννον οϊηΟεις πέλειν 
Τ6ν χιθελεΓν μέλλοντα τ4νδε του χράτους, 
Άνδρα Κομνηνών έχ γένου; χχτηγμένον, 
*Ακοστά:ην δέ του χράτου; δίδειγμένον, 

5595 Αρχήν τ« τίι^ ύπαρχο^;, εις όί^Λρχίιχν 
Τυραννίδα τε δυσμενώς τεΟειχέτα 
• Τήν Ίσάχου χλήσιν δέ τυεπλουτηχότα• 
Οΰτω νομίσας Άνδρόνιχβς χαΊ φράσα;» 
ΕΙς άρχιχ^ δώματα τά «ρδς Άνάπλφ 

5400 Πρ^ διατριβών χχΐ διάχυσιν £6η. 

Ό δ' αύ χΑχοΰργος άντιχριστοψορίτης 
Τρέχων άφίχτο συν ολίγοις οΐχέταις 
Πρ^ οίχίαν εδκτιστον Ίσααχίου» 
ΚαΙ τδνδ' έφώνει των δόμων χατιέναι* 

5405 Κα\.τφδ* όμαρτειν οδ δοχεί πορευτέον. 
Ό μέν δεδιώς τ)]ν δμοχλ^ν αύτίχα 
θεοχλυτών ύπηρχε ^υσθήναι μόρου* 
Ό δ' άγρίψ ρλέμματι καΐ βοή πάλιν 
Αύτδν χατελθεΖν έγχελευεται τάχος. 

5ϋ0 'Αλλ' ώς Ιώρα βραδύνοντα χαΐ πάλιν, 
Τοί; οΐχέταις Ι^ν έγχραγών μετά χόλου 
Σύροντας αύτδν χατάγειν οΐχημάτων' 
Μόλις χατελθείν έχ6ιασθε\ς τ^ βί^ 
^π«ον τ' άναβάς ηΟτρ • πισμένον τότε 

5415 Ές ^Αγγέλων Ίααχος άνδρειοφρόνως 
Σπασάμενος φάσγανον ήχονημένον» 
Έφάλλεται δη άντιχριστοφορίττ|, 
ΚαΙ χατενεγχών τούδε πλη-^ήν χαιρίαν, 
Διχή χεφαλήν διέκοψε τ§ σπάθτι• 

5420 Όν χα\ προχεΐσΟαι τοις χυσ\ λιπών ελωρ, 
Όλψ όυτηριπρδς νεών τρέχει μέγαν 
Δι* αγοράς τε χα ι λεωφόρου μέ^ης* 
ΚαΙ χειρί γυμνδν τδ ξίφος φέρων ίτι 
Πασιν τορ^^ν χέχραγε, τωδε τφ ξί^ει 
5425 ΤεμεΙν κεφαλήν άντιχρίίτοφορίτου. 
Έπει δ^ να6ν είσέδραμε τόν μέγαν, 
Τδντών φόνου ργών & σχενείς στά σιν τόπον (04). 
Είτα συνέ^(&ει χατά χιλιοστύας 
Άπειρα πλήθη πρλ; θέα ν Ισαακίου, 
<^430 Ου; χα\ χαΟιχέτευσε τφΒ* Ιπιμύνειν 

Κα\ τήν δυνατόν είσφέρειν συμμαχία•;, 
Όντι χρ6ς αυταις τοΰ θανάτου ταις π^λχις* 

(64) ΝΙοεία» εΐΐθϋίαΐοδ ΙίΙ). ιι, 10 : Τ^ν Ο^ιον είτ- 
ι.ον να^/ , άνίίσι τδν άνάσταΟμον, δν οί φονεΐ; 
Λ^νερχόμενοι, τδ οίχεΐον άναχεκαλυ/μένω; δ'.αΐοα- 
νοΟιι πλημμέλημα, τή^ έκ τών ε•σιν/.ο)•; τε κιΊ 
έξίόντεαν τ6 Ιερώτατον τέμϊνος αί-οΟντ:ς ιυγ/•α- Α 0Γ2αιϋ Αη«ΐΓθηί( Ι2ί ν6Γΐ>ι« εο^'ηίιίβ, * 
Ιβπορυβ ρορο8ΰίΐ 8είΓ6 ςυο Ιιχ€ ΔβΓβηΙ. 
Ιΐβτυιη αγ^ο το^^ίυτ οΓ^οΐιΙυιη• 
Τοιη 510 €θπορο8ί(ο οαΓηοίηβ (Ιφΐηοη «ίΐ : 
Πφο ίιιίΓΑ <ϋβιη 6X1(11111 8υηΐ Ιΐ3ΐ)ί(αΓα 
ςυο τ6ηβΓ&η<1υιη βοΐβΐ βχλΙΐβΓΐ ϋι^ηοιη : 
ροΓΓΟ 8ορΐ6ΐηΙ>πβ ]αηι 6Γ2ΐ <ϋ65 ιιηάβΰίιηί 
«Ιυπα Ι)φε ϋρο^ηα ϋίνίιυϋο ΟβΓβΐ• 
11^8 ίιηροΓηΙοΓ ηιΐ((3$ «886 εΓ6ϋί(]ίΐ• 
Οιιοιηοϋο 6ΐιίηι,|ίηςιιίΐ, Ο^ρτο ροίβηΐ 
Ιιυο ηανί£;αΓο Ι$3αοίυ8 ι&ηι ϋΓβτί (οιηροΓβ^ 
πΐ6υπ)(|η6 Γο^ηι 8θ1ίυηι βνβΠβΓβ 7 
Εχί5ΐίιηαλ)3( 6ιΓμι ΐ7ηιοηυπι €^ρΓίιιιη 
αιΙ 6ν€Γ$ίοηβιη βυί νεηΐηπιηι ΐΙίΓοηί, 
νϊΓϋΐη ΟοηοηβηΑ ϋβ {βηΐβ ρΓΟί^ειιίΐΜΠ)^ 
(1«ί ρ6Γ(ΙαβΠβηι ββιηβΐ ίιηρβπο 6λ1ιί1)6η8 
ίη$υΙ« ρτ36Γΰΰ((ΐηιη 2(1 ββ ηρηβηΐ, 
ϋ)Ίςιιβ 8χναιη €Ζ6Γ06ΐ>^ι ΙγίαηηΙϋοηι^ 
αΐιιυβ ΐΜουβ ηοηιΐηε 8ρρο1Ι.ιΙ)&ΐυΓ• 
δίε Αη(ΐΓ0ΐιί€υ8 ϋίεβηδ βίςιιβ 6ΐί8ΐΐηΐ3η8, 
ηϋ Γ6|(ί38 Χ(ΐ€8 ίνίι ηυ» 8υοΐ ίο ΑηιρΙο 
111 8Ρ86 Ιη ίΐΐο ο5ΙβεΙαΓ6ΐ ΙιοβρίΙίο* 
Ιηΐεηιη Ιαιηβη ιηαΙβΟεαβ 5ΐ6ρ1ι&ηυ8 
01101 ρ3αοί8 ΓαρΓιιη νβηίΐ Γαοιί1ί&ηϋυ8 
9ίά ρυΙο!ΐΓ38 ΛάοΒ ΐ88«οϋ Αοκβϋ, 
οαοιςαο Υ006]α88ίΐ ρΓοϋίΓο άοίαο^ 
δοςιιο ^υοβοι βοςοί ςυοηυοι (οπϋοΓ^Τ• 
ΙΙΙο πιίηηοί οοιΐ8)θΓη»Ιυ8 νοοβ, 
υ ι 86 ηιΟΓίί 5ΐι5ιΙϋε6Γ6( Οβυιπ ΓΟ^αΙ)»!• 

^ 5ΐ6ρΙ)&οα$ ΐ0Γτί8 οου1ί8 ΐηοίαιοαπ» ίιΟΓαιη 
οι 81116 ηΐοΥΛ 86(ΐυ6Γ6ΐιΐΓ ]ιι1>εΙ. 
νβτυιη οι νιϋίΐ (ΙοοιογαπΙοοι 3(Ι1ιυο, 

ίηΙΟΟίϋΐ ΤΟ06ΙΟ α<1 88ΐ6ΐ1ίΐ68 8008, 

ηΐ 6010 ΟΟΓΓΟρίΟΠΙ 26<ϋΙ>α8 ΡΓ01Γ3Ι|6Γ601« 

Τυοι (1601001 Ι3ΐί νί οο36ΐο8 οςοηηι• 

()θί 1)606 ίθ8ΐΓ00108 »<)6Γ8Ι, 0ΟΙΐ806Ο(Ιίΐ 

Αηβ6ΐυ8 ΐ82αοί»8, 80θ)ρΐ0(|υ6 αοίοιο 
λοοίυοι |(ΐ3(Ιίοιπ «Ιο νβ^ίπΑ ρΓοιοοηβ 

ίθΐρ610 ΟΟΠίΓΑ δΐΰρΙιΑΟΟΙίϊ ίοΐρίοΟΙ ΓΟίΐ^ 
&((ΐα6 6001 ΟΙΟΓίαΙί 0θη8600108 ίοΐο, 
Ο&ΡΟΙ ΜΓλΗίΠΙ 60818 9016 ββοοίΐ ; 

ο( ρΓ9Κ(1&οι 03ηί1)α$ ΙιοοιΙοεοι Γβΐίηφιοη», 
ο1ίϋ8θ €0180 οια^οοπι 8(] (οοιρίοιο νεηίΐ 
Ρ6Γ ΥΐΑίο ρο1)Ιί€αηι ρ6Γ(|06 ΓοΓοιο ηΐ6(1ίυιιι ; 
^ ηοιίυοιςαε λ(11ιοο οιβοο ^Μίοπι Κ6Γ6η$ 

€00€Γΐ8 ίθθ1ΐαϊ3ΐ>8ΐ, Ποο 0%0 %\9ίύ\θ 

ε3ρίΐ6 οΙ)ΐΓυοθ3ν) 8Γ6ΐ68ΐυη) δίερίιαοοίπ^ 
Αι οΙ)ί Ιο 103^0001 ρ6Γν6ηί( Ιβοιρίαον, 
ΙιοιοίοΜβΓοοι ροΐρίΐαοι ίο$6(1'η• 
Οβίοοορβ οοοΟαεπίο (ιιγ53 πΐ3χίιο3 
ίπηυοΐ6Γθ<|θ6 ροροΐο ϋΙ Ι$33€ίοιη, 
Ιιίε ο1)860Γ3ΐΐ3ΐ οι 8ίϋί 8σρρ6ΐί3$ 

ίοΓΓΟΟΐ 6( ▼3ΐί<ΐ3Π1 (ΐ6Γ608ίΑ06ΐη, 

ίιι ίρ$ί8 ηοιηρο ροδίΐα οιοηίδ ]300<δ/ 

» 

ρητιν : ίΒΐηρΙηιη ^η§^€»ί^Ηί €α»ι %€(β»η ΰο^ηύ^ηΗΊί ιιί 
φια Ιιοηΐί€ί(ί(ΰ ίΐιηαι (ίΐάηη$ ρηΙίΙ'κΒ €θηβΐ€ηΐ€$, α^ 

ναίϊαηχ ρΰΐιΐίΗ. £07 ΕΡΐηΐ.ΈλΠΙ 

ηοηρδβ .1(1 Ιιοο ΓίηίοΓβδ ρβΓΠΐηΙιί βΓίηι, 

•.η»χίηΐ6 ςυίϋβιιι ββηβΓβ ρΓορίηηπί. 

Οιντιΐ(|ϋβ & Γβ^ό ηβιηο δΐιρβΓνοηπβΙ 

'.;ιΓι 0(£ρΐ9 Η1;ι πιίηίδ άί$ΐυΓΐ).ΐΓβ1, 

ρΓ«ιΓιοιΊΓ3«ΐοΓβ8 βιιιηρι» αικΙίοίΛ 

ιί))6Π$ ]:ιιη 8υθ€ΐ3ΐηαΙ)αιιΙ νο€ΐΙ)π$, ^ 

»1(ΐυ6 Ι80αείο Ωηηηιη 6ροηϋοΙ)3ηΐ οροηκ 

£γ^ο υΐ ίΗ& ρΓχίβήίΐ ρπιη& (ϋο$, 

]»ιηςιιβ 8Για ηιΙνοηβΓαΐ, βυιηιηο ηιαηο 

ρορυΐαδ ουηοΐιΐδ Β^ΖΗΐΐίηβ^ ιΐΓΐ>ίβ 

Οιπηίηίδ ίη$θΓ ΟΓΙΚ'Γ πιβηΐίδ 

81(1 ρι*:£ϋίριιυηι οοηΟιιχίΙ (βηιρίαπι Οεί. 

6υΓ 3υ(6ΐη 6£0 Ιοη§;θ5 ββ'ηηοηύδ ηεοΐ^ιη 1 

!η€65$αηΐ ηι&ΙβιϋοΓίδ Αη()Γοηίοαιη, 

1$3»οίυιηηιιβ (Ιί^ηοιη βϋίευηΐ δίβπιιηαΐβ. 

ΙηδίιρβΓ οηιηββ 02ΐΓ€6ΓίΙ)π$ οίβυδοδ 

6ΐηΊαυη(, Αίςαβ ΐυΓίιαιη οοαίΐΰίυηΐ ηιβχΙιηΑΐη. 

Τιιηο νβΓΟ ίηηοιηβΓΟδ ν*κ1ι$568 βηδϊΓβΓΟδ, 

ΐΗθΓ»εΊ1ηΐΒ βΐ 8€ΐιΓΐ8 απηίκςιιβ 3εείηεΐ08, 

3ΐίο8 <]6ηΙςιΐ6 Ιί^ηίδ οίανίβςυβ ίη8ΐηΐ€ΐο$. 

8ίο 6Γ^ο 3(ΐ5ΐίΐηΐ6 εοποίοιιβ οιηηΊ§6ηα 

Γ6Χ ζΐ(\\\ο ΐιιιρ8ΓαΐθΓ Ι8α£ΐείυ8 

€0η€0Γ(ϋ ΐ2ΐ)ία 3 ουηοΐίβ &0€ΐ2ΐ*η&ΙυΓ, 

άιιιη 61 ηιπϋηηι ίη ο&ρυΐ ΙιηροηβΓβΐ 

!ιηρ6Γ3ΐοη8 ιηαζίιηί ΟοηδΙαηΐΊηί 

ΓΟΓοηαπκ ςιι» ά& βλ^τλ ραηάβ\)Άΐ ηιοηδ». 

Ουηι ΑηϋΓοηίοιιπι Ιβιηβη 3(ϋιυο (ίιη6η$ 

€0Γ0ηΑΙΙ1 Ι332εία8 χ^τ^ 2ι1ηιί(ΐ6Γ6ΐ, 

ρΑίΓυΟδ 6)ΙΙ8ΐΐ6ΐη ρΓ3Β86η8 1θ8ηη08 0(10.18, 

νίΓ 03ηυ8, ίιηο 6ΐ εαΐνι» βΐ Βοηβείο, 
ίΙβηιιιίΑηβ οαρυΐ ρίίβο, οΙ)$6θΓϋΐ3ΐ 
ιι1 8υαιη Γροιιΐβιη Γ6(ΙίηιίΓ6η( βίβοΐιηαΐο. 
Ροριιΐϋδ Γ6οα1γ&$ΐΓυη) ε^ρυΐ οεπιβιΐδ, 
ι>€(;ανίΐ Ιιιιίο εοΓοη^ιη 86 ϋοη&ιυηιιη; 
&ίΙ(]υ6 Γβςβίη 86116111 86 Ι^ιιι ποίΐύ, 
Αη(ΐΓοηί€ί ηβηιρβ οβυδ» α ςυο ιη^ΙοΓυπι 
131113111 ηυρ6Γ ΟΟη^βΓίβΙΏ ρ6Γρ688ί 6πιη(. 
Τυηο 6Γ(ζθ 3 ρορυΚ) βίβΰΐυβ ίιηροΓβίΟΓ 
1$3α€ίυ8, υΐ ιηβΗηι Ιΐ36(6ηιΐ8 ΟΑΓπιεη (1ί\ί^ 
3(1 Γβ((ί3ΐη ρ^(ΐ6(6ηΐ{ιη ίΙ}3ΐ ϋοπκιπι 
€υιη ρ3ΐπ3ΓθΙΐ3 ρορυ)θ(|ΐιβ ρΙυΗπιο. 
Αι Απ()Γοηΐ€ΐιβ ίη Μβΐιιϋϋ γ6([1«^ 
ν6Γ83η8, υΐ ^68(3111 Γ6ΐη ίηβαϋίίΐ, 
ν6ηΗ(ηΓ6ΐη6 αϋ ρ3ΐ3ΐίυιη ηιβ^ιιυπι, 
νοΙαεη ηβιηρβ 6ιιγ61ι ΓΓβΐυιη ρβπηββηδ• 
διιρ6Γν6ηΊ6ηΐ6 ΐυηο ηονοΗο ΟβΰβαΓΟ• 
Γβριιςη3Γ0 οοβρίΐ 3Γπιί8 86η6χ άοπιίηυδ, 
Ι6ΐ3 ευιη ρ3υ6Ί8 (ΙύβυρβΓ 6θΐι]ίοί6η$ 

Γ0ηΐΓ3 3()ν6η(3Ι1ΐ68 0011168 »4<|υ6 €Χ83Γ6ΙΙΙ. 
δβ(Ι Ουίη 86 ΓΓυ8ΐΓ3 ΐ3ΐ)0Γ3Γ6 86η6Χ 
8608*11, ρυΓρυΓ638 6Γ6ρΐ(ΐ38 βΐ €ΟΓθη3ΐη 

^ »Ι)]6θΙΐ, €Γυο6πιςυ6 ιηίβεΓ οοΗο 3ΐ>3(υ1ί( : 
1)3Γΐ)3Ποαιιιςιΐ6 03ρΙ(1 ίιηροιΐ6η8 ρΊΐ6αιη, 
ΐΓΪΓβπιβ ίιΐδ€6η83 2(1 ΤαυπιΙβιιι Γυβί6ΐ>3ΐ. 

Ιΐ1ΚΓ688υ8 30(6111 (?3ΐ3ΐίπηΐ 15330108, 

8131101 ΑοιιίΑοί υηίν6Γ8ί ίίηροΓϋ 
ϋοοιίηυβ βοοίαόιβίοδ 3ΐ<|υ6 ίπιρ6Γ3ΐθΓ 
πΓίδΙι ςυί ΑηϋΓοπΙοοπι 3ΐ] 86 Γ6ΐΓ3ΐΐ6Γϋηΐ ; 
ςοοοι ρΓορ6 ΟΓϋβοι 01ΐ6ΐ6η οοπ)ρΓθϋοη5υ:ΐ), ηπηΟΝΟΟΚΑΡΗί 20» 

Α '^Ρ κα\ καίανεύοντας εΤχβν εΙς τίδε 

"Αλλους τε πολλοίίς κα\ προσήκοντΑ; γέν£Ε. 
5455 Έπε\ δΐ παρην οΰ τις έκ βασιλέως 

Έπαγανακτών ούδ* δλως τοΤς δρωμίνοις, 
01 συλλεγέντες θάρσος άνειληφότες 
Έχρώντο γλώττή παντάπασιν άπύλφ, 
Κόι\ τψδ' έπηγγέλλοντο σύναρσιν ξένη ν; 

5440 Ός ουν εκείνη παρέδρα μεν ήμερα, 
"Αλλη δ' επήλθε, πρωίας οΟσης Ετι, 
•Ομιλος δτια; άστίκδς Βυζαντίδος 
Κατά ποταμών γεύματα ταχϋ^ι^-ίων 
Εις να?)ν ε1σέ(5(&ευσϊ τοΰ θεΟ μέγαν. 

5145 Κα\ τ{ με δ2? γράφοντα μηχύνειν λόγον ; 
Βάλλουσιν Άνδρόνικον ταις δυίφημίαις, 
Κρίνουσι δ' Ίσάκιον&ξιον στέφους. 
^ Τ1ρ?>ς τοϊσδε ΐϊάντας φυλακαις καΟειργμένους 

•Ανέντες είρν.τήί,' πλείστον ήθροισάν στίφος. 

5150 *Ην λοιπόν ίδεΤν μύριους ξιφηφ^ίρονς 

Πεφραγμένους θώραξιν, άσπίσιν, δπλοις, 
"Άλλους (^οπάλοις καΐ ξύλοις ώπλισμένους• 
Κα\ συναγωγής παμμιγους ήθροισμένής 
Ίσαάκιος βασΛεύς αυτοκράτωρ 

5455 Φημίζεται δή παρά πάντων χειλέ<ο^^, 
Έφαρμ'ίσαντ'ίς τίνος αύτοΰ τ!) κάρα 
Στέφος μεγίστου χράτορος Κωνσταντίνου 
"Ανω τραπέζης μυστικής ήρτημένον. 
Τούτου τδ πρ^Τιτον Άνδρονίκου τψ δέει 

5460 Στεφηφορίαν ^3ττα μή δεδεγμένου, 
θείος συνεστώς οΐ Δούκας Ίϋ>άννης 
ρ 'Ανςρ πολΛς, φαλακρές, βαθυγίρων. 

Κάλυμμα κάρας έκβαλών έλιπάρει 

5405 Έπ\ κεφαλήν ίδίαν Οειναι στέφος 
Δήμοί δ' Ιδίίντες έψιλωμένην χάραν, 
ΑαβΐΤν άπηγίρευσαν αυτω τ^ στέφος. 
Γέροντ' δ' έπ* αυτούς βασιλεύειν μηχέτι 
Δι' 'Ανδρόνιχον μη Οέλειν είρηχ<5τες, 

5470 Πολλά ιραρ' αΟτοΐ5 των κακών πεπονΟίίτες. 
Τέως δ' ύπάρξας δημοπρίβλητο; γ,ράίχιορ 
"Ισακος, ώς άνωθεν ΙστορεΤν ίφη, 
Τ@[ει πρδς οΓκους τους (Βασιλείους βάδην 
Συν πατριάρχη κα\ λεώ πλείστου στίφει. 

5475 Άνδρί5νιχος δ' ών έν Μηλουδίου δόμοις, 
'Κπίίπερ ήνώτιστο τά πεπραγμένα, 
'^ΙΙκε τριήρει πρδς παλάτιον μίγα 
Β Έν απτέ ρω δή τινι πεπλευκώς τάχει. 

^ *Ως ουν άφιχτο κα\ νεδχριστος κράτωρ, 

54X0 'Αντιμαχείν ήρξατο χρατάρχης γέρων 
'Ιστου; άφιε\ς ύψ<50εν συν ^ραχέσιν 
Πάίσιν έπιουσί τε χα\ στεφηφό;^ω. 
*•ί2ς τηνάλως δ' Εγνωχε μοχ^είν τριγέρων, 
υέδιλα (^ίψας κοχχοβαφή χα\ στέφος 

5485 Κα\ τοΰ τραχήλου σταυίδν έχβλλών ΤΛλβς, 
Ένθεις δ^ χρατ\ βαρ6αριχ(5ν τι πίλον, 
Έμβάς τριήρει πρδ; Ταυροσχύθας Επλέΐ • 
ΕΓσω δ' Ίσαάκιος αρχικών δόμων, 
ΚύΟυ; παρελθών βασιλεύς τ' αύτο/.ράτ€ορ 

5490 ΆναγορευΟε\ς Τωμαίοος τής ολης' 
"Εστειλεν 'Ανδρόνικ&ν άξοντας τάχος • 
"Ο ν κατά Χηλήν άστυ συνε .ληφότίς» 209 • Γ/Ε5ΑΒΕ8. 210 

Ό; φΟά( Ιφην φεύγοντα ιζρίς ΤαυροσχύΟας Λ (Ιιιηι Γα^βΓβΙ» υΐ (Ιίχίιηυβ, 3(1 5(711^38 Τ3υπ(:05, "Ανβχτι παρέστησαν *Ισααχίφ• 

5495 ΚαΙ λοιπόν οίαις έξέτριψεν α!χ(ακ 
Όσαις τε ποιναΐς ΙσαΔχιο; χράτωρ 
Τ6ν &θλιον γέροντα τ^νθβ χα\ βίαις 
Ούκ 4ν τις Ισχύσεκεν εΙπϊΤν ^χδί<ϊ>ς• 
*0^ς φράσαιμ* &ν συνελών χατ3[ σθένο;* 

5500 Καθείργνυται πρώτα μέν ούτο; εΙς πόλιν 
Δεσμούς σ:δηροίς ένδεθε\ς 6^ιρ^^ν π6δας * 
ΕΙτ* εμφανισθείς άθλιων οΟτιος Ιχων 
Τφ βασιλεΐ, σχώμμασι βάλλεται τάλας 
Κα\ λοιδορησμών νίφάσιν Ακειρίτων, 

5[;05 *Ραπ(ζεται μάστιξι γλουτούς χα\ |&άχιν, 

Κάραν ψιλοΰται των Τριχών χα\ τήν γΙνυν, 
ΚαΙ τους ^ντα; έξεχρούσΟη πρ6ς ^{αν * 
Έχδίδοται παίγνιον άθυρμα, γέλως ^ 
Μισουσιν ^ύτ^ν χαι χαχοΰν ν^ρημέν^ις. 

5510 Φέρει παροινίας τε, μάστιγας, Οβρεις, 
Πυγμάς χατά στόματος, &λλας αΙχίσεις, 
Καχών Μλιάδα τε χα\ τραγφδ{αν, 
Κα\ συμφορών πέλαγος ού μετρούμε νον * 
Κα\ πρ^ς γυναιχών έμπαροινείται πλέον, 

ΓϊοΙ5 Πρδς τοΰδε φάος ομμάτων ίσβεσμένων, 
•Η χα\ παΟουσών ζημίαν τών συζύγων, 
Τυχδν δέ κα\ σφών έχτύφλω^ιν ομμάτων, 
Πρ^ς μισοφαους τούδε φαύλη; χαρδΊας. 
Τέλβ; χαΟεσθε\ς, ώ ξένων άχ'.υσμάτων ! 

5ο ΙΟ Έπ\ χαμηλού ψωριώιης άθλ^ως 

Ό πρ\ν βασιλεύς αυτοκράτωρ λύσ^νων, 
Ό βασιλιχοίς άνςιδού μένος χρ4τοι;. 
Δι* άγοράί; τε χα\ μέσης λεωφ<5ρου 
Πομπεύεται κάκιστα ουνειλεγμένοις, 

55ίδ Σώμα καλύπτων εύτελεΤ τψ ^ακίφ, 
*Λχαλυφές τε δεικνύων τδ χρανίον, 
ΟΙκτρά τ*.; δψις, άχοή φρικαλέα, 
Πηγάς δακρύων έχχαλούμεναι τάχα 
ΟΓς ήμεροι; δμμασι πρ^ς χαχουμένους 

5551) Καιι συγγίν^ς ττέφυκεν άθρίΐν Ινθέω;. 

Ό ξυγχλύδων δχλος δλ χαΐ των συρφάχων 
*Αλλαντοπώλαι, βυρτοδέψαι χαΐ ^άπται, 
Παλιγχαπήλων αλόγιστος φρατρ£α 
ΙΙομπ!) παρόντες χα\ θριάμΰφ τω τότε, 

5555 Άτιμο τΛίω και γελοιώδει πλέον, 
Ούδ^ν παρ?,χαν αίχίας, τιμωρίας 
Ε'δός τι λοιπής κακίας, βδελορίας, 
"Ο μή προσήγον ασεβώς Άνδρονίχφ Ι 
01 μέν γάρ αυτών, π περιττής μαν(ας ! 

5540 Έτυπτον, έσπάραττον αύτοΰ κρανίον 

Κα\ νώτ* αφειδώς ταΐς κρούναις τε χα\ ξύλοις* 
01 δ* αΟ γε πλευράς χαΐ νεφρου; πρωχτ^^ν 

[πάλιν 
Ξΐφΐδΐ3ΐς Ιπειρον ή χα\ ραψίσκν * 
"Αλλοι δ' έμ(νθουν τήν |5Γνα τοΙς βολβίτοις, 

5545 Τών δ' δψεων )Γύμοτα τά τών γαστέρων 
Σπόγγοις κατηχόντιζον αύτοΰ συχνάχις • 
• 01 δέ ΟρασεΙς τε χα\ πλέον τολμητίαι 
Έλιθολεύστουν άποχαλοΟντες χύνα 
Κα\ Κίρβερον Οήρά τε χα\ μιχίφόνον 
ξ<>5β Κα\ τοΤσδ» τχ σΰσ:οΓ/ι, φευ της μανίας ! Ιιιιρβπιΐοη οΚ>Ιυΐ€πιηΐ Ιβα^αο. 
Ου^ηΐΙβ (Ιβίηιΐβ >ΐΐην6τϊΐ 6Γυ€ί3ΐ}|)υ8 
ΐ]ΐιοΐ(|οβ 5ΐιρρ1ΊΰΠβ 1^3λείαβ ίιηρϋΓβίΟΓ 
ίβίϋΐίοβπι Ιιιιηΰ 86116111 ςιιοΙ()υ6 ρ(Κηΐ9, 
τίι 6$1 (ιυαίΑοο 6βΓαΙ)ί'6 6]θ(|υίο, 
βΐΐ&ιηβη ύΐο^ία 1)Γ6νίΐ6Γ ρτο τιπίιαβ. 
υΓΐ)αηο ρτΐιηυιη οοηοΙικϊίΐυΓ €&Γ€6Γ6^ 
οοΙΙαΗι €&(6ηί8 νίπείοδ βΐ^ηβ ρο()65 ; 
3(<|ΐΐ6 Ιιαε ΙΓΙΒΙΙ οιΐιίΐιίΐηκ Ιη δρϋοΊβ 

Γβ^Ι, €θη?ίθϋ8 3ρρ6ΐΠυΓ 11ΙΙ86Γ 

ηΐϋΐβάίοΐίβςιιβ οΙ)ΓυίΐιΐΓ ίηηηιη6πΐι : 

νβΓΐ>6Πΐ)α8 Ιΐ1ι))Ι>08 ΙβΓΙΙΙΙΓ 61 ηα(68, 

1)2ιγΙ)2 61 €3ρ11Ιο οαΓρίιηι ηιΐιίΑίπΓ οαριιΐ. 
6Χ6αΜαηΙαΓ (]6η(68 {ηΑίοΐΙβ Ιοίί&υβ, 

^ Ιυ(]ίΙ)Γϋ(ΐα6 |[Γακί& αο Γί$υ$ ΐΓαιϋΐιΐΓ 
8ηΐ5;ιη61 ίηιιηίϋίβ 6( €αηιίΟεΊ{)η$. 
ΓβΠ ρβίοΐϋηΐίβδ, οοιιΐηπιοΐίϊδ, ν6Γΐ>6ΓΠ, 
ΐιιη(1ί(υΓ 08 βΐ^ρίβ, υαγιο αίΟΐ^ίΐυΓ, 
ιη&ΐοηιιη ΙϋίιΙβηι ΐΓη(;(£ Ιΐ3'.η(ΐιιβ ρ^ΐίΐιιι* 
61 ηιί86π&Γυηι ίηΠπΙΐυπι ρβΐ&^ηβ : 
ρΓ»β6Γ(ίιη νβΓΟ νβχαΐυΓ α Γ6ΐιιίηί$, 
<|ΐιίΙ>υ8 ΟΓυΙοηιιη Ιιιιηβη βηρυβΓΑΐ, 
ν6ΐ ιιι&γΊιο8 ραΓίίιη η606 &Ι)δ(ϋΐ6Γη(, 
ριπήη βίΤοδ^ίβ οΰυΐίδ 6χοχε3ν6Γ3ΐ 
ρΐΌ βυη δχνίιί.Ί ιηΟΓίαΙίβ Ιήο ρ65$ίιυυ8. 
ΓΓθ$(Γ6ΐηο Ιιΐφ08ί(υ8, 1ΐ6ΐιι 2ΐιι1ί1η Ιΐ0ΓηΙ)ϋ6 Ι 
8Γ&Ιιίο$ο ίπΓοϋΰίΐΰΓ 03η>6ΐθ, 
ςυί ΙΙοηιοιιΟΓίιιη ηυρΡΓ ίιπρβηίΟΓ, 

£ ςηβιη είΓε» Γβψ}\ Γ68οη&1>9ΐιΐ ρΐαηβυβ, 
ρβΓ Γοηιιη 4υ€ΗιΐΓ ρ6η|υ6 νί&$ ρη1)Ποη3 
Ιηυιτ>ρ1ιιιιη (ιιγΙ)& δρεοίβηΐβ ΐιιιρϊΒδπηυιη» 
Ιρ86 γίχ Ι66ΐυ8 γιΐί ΐοπιουΐΑ 
Ι6(|[ηιίηβ ηα(1ιιιη ΟΓ&ηίηπι 0δ(6ηΐ.ιη8; 
Ιιι<ζθ1>Γ6 νί8ΐι η&ΓΓ3ΐιιςηβ Ιΐ0ΓΓίΐ3ίΙβ 
υΙ)6Γ68 ΙαθΓγηγ»8 8πΐ6 (Ιιιϋίο βΠαοηδ 

Ι1ΐίΐί1)ΙΙ8 6Χ 01*υΙί8, ηπί 8θΐ6ηΙ ΙΙΙ186Γ08 
η3ΐ(ΐΓ8(]116 800103, ρΤΟΙΙΙ Γ88 68Κ, 38ρίθ6Γ6. 

Αι ρΐ6ΐ)6ίοηιιη νίΠδδίιη» οοΙΙηνίεβ, 

^ίΗηθΓ68 6ΐ €0η3Γϋ 90 8υΐ0Γ69, 

θ8Γ(ΙαηαΓ!θΓυιη βΙοΗιΙ» οοΙΙρκι»» 
ροπιραιη άηοβηΐββ ΐηιΐΓηρ!ΐΗΐηί]ΐΐ6 Ιιυ)ιΐ8ΐηθ(Ιί, 
Υ6ΐ ροΐίυβ \ά 1ιιϋί1>Ηυηι βΐ (Ι6η<1ίειι)υηι, 
ηυΙΙυηι ρπ6ΐ6Γΐηίιΐ6ΐ)αηΙ ραβη» β6ιιιΐ8 
Ι) ορρπ>1)ηί, ιηβΙββοΗ, «οηπιηΐΰΐί», 
ςιιίη ΑικίΓοηίΰο ρ€Γ ηοΓ&8 Ιιυρίηι^βΓοηΐ. 
ΑΙϋ 8ί(|υίιΐ6ΐη, ο ν683ηαιιι ίιΐΓ0Τ6ΐη 1 
ρ6Γ6υ88«ιιυ (Ιί80βΓρβΙ)3ηΐ ΐρβίοΒ €Γ8ηΙαιη "^ 
4ΐθΓ8υιηςυ6 1ί](Η6ΐ8 ίη6ΐ6α)6ηΐ6Γ οΙανί8 : 
λΙΠ Ιαΐυδ, γ6ι108 &ΐςιΐ6 ροάίοβηι 

8(ΐβοϋί6ΐ)8ηΐ 6ϋ1(Η8 2ΐΐ<|υ6 8ΐιΙ)υΙί8, 
λΐίί ίηςυίιΐλΐιαηΐ Αιηο η&Γββ ϋυΐιιιΐο, 
λΠί 8ριΐΓ€ίιί«β οοΓροΓυιιι ίιι \υΙΐιιιη 6]α8 
8ροη£[ίί8 6ΧρΓ688Α3 68Βρ6 €οη]ΐ6ί6ΐ)αηΐ : 
αυϋϋ66.4 &ιιΐ6ηιι ςυΚΙαηι &6 ίβΓοείοΓβ^ 
Ι ιρίιΐίϋαδ 8ρρ6ΐ6ΐιαιι(, ϋίο6ΐιΐβ8 68η6ΐιι 
64 ϋϋΐΙ>6Γΐιιη 81^06 ΓβΓιίτη 89η£;Ηίοαπαο), 

81«1ΙΙ6 Ιΐίβ $Ϊ2Ιΐίϋα ρβΓ 8υϋΗ«υϋ) ΓυΓΟΓ€Ι|). 211 ί:ΡΗΒ«ΜΙΙ 

Υι^ππΗ υΐ νϋΓΐ>α 3(! οοηροηιϋυιη οοηί€Γ3πι, 
ΐ)6ΐΗ0 111 ΙιηιηβηδΟ ίΠο ίυίΐ βρύοΐαευΐο, 
((ιάΐΐ ΐηθΚ*$Ιί3 ίθΐί1)ΙΙ8 61 €θηνίοίί8 

'ΐίηο ίΐιίϋΠεβπι ββιιοιη ηοο τ6γ[)6γ&γ61• 
|><:οηιιιη ιίβηίςυβ φΐοάϋαηι ίιηραι]6ηΐίδ8Ίιηΐλΐιι 
οοΓΓβρίΒΐη άβ ουΠΐ)& ίη νί2ΐη (ΙεΓϋΓοηβ 
•)1Ιαιη ΓβΓνβηΙβ αϋηιοϋυιη &ςυ& ρίβηηηι 
ίη Αη(ΐΓθΑίοί οίΤυόίΐ ίυπο&β (;6η£ΐ9. 
Λΐηιιβ Ιΐ960 ρ6Γρ6ΐί6π$.ιηυΙΙοςιΐ6 ρ1αΓ9, 
ΓοιηΓ3 ΐοΐ ιη8ΐ2ΐ ιΐιιπιιΐδ νίΓ ιη3ςη3ηίιηα$ 
|.ι (ο( ιΐοΐοηιπι βυοΙί5υ3 61 ρΓΟΧϊβΙΙίδ, 
(ηηίοςιιβ ιιιίδβΓίαΓυιη οϋΐυοίαηβ ρ6ΐ&£[π, 
ηΐ2ΐθΓυιη ίιιηα8ΐη ηίιηΐιο ςυ^ιηνίβ ρΓ6&5ϋ3, 
ίοΠίΙβΓ Ιαιηβη Οοιηίηα8|;6ΐ>αΐ{;Γ&ΐί38, 
^*.)η&ΐ9ΐιΐ6ΐη ίη βυρρίίοϋδ αιβηΐβιη Γ6ΐίη6η$. 
8ί€ 6Γ0Ο ιη δΐ&ϋίυιη (ΙυοΙυβ €ϋΐη ί^ηοηπηΐΑ 
ραπιιηρβΓ Α(]1ηιο 8ρίΓ3η$ αά €0ΐυπ)6ΐΐ88 
ρΓ08θη(68 ίΐϋο ρ6(1ϋ)υ8 68ΐ βα&ρβηδαβ. 
ΡϋΓΊο8υ8 ΐΑΐη^η ρορυΐαδ η6€(1υπι 83ΐυΓ 
%0ΓΑηϋί8 β]ιΐ8 €3ΓηίΙ)ΐΐ3• δυβρβηδί ιηίδοπ 
(η()ΐηΙ)ΐΐΒ βΐίαιη |ξβηίΐ3Η1)υ8 ίηΒαΙίανίι, 
ΐιιηίουΐβ Γ6ϋυοΐ&, Ιιβιη ραάοΓβπ) Ι 
ΟοίιΙϋΠ) 2€ΐιΐυιη ^Ιααίυιη ρβΓ βυΐΙϋΓ €^ιΙ, 
: 1 υβ Ι^3ΐίηυ8 ροιΙίεΒηι βηββ ΐούΊί : 
].&ιίηί νβΓο ΰίΓευη)8ΐαηΐ€8 Γοϋςυ! 
μίαϋϋβ €»α6ΐ)3ΐιΐ οιίβ6Γαιη οοΓρυδουΙυιη 
ίπςβιιιίπ^ΐίβ οοιηίηβηΐβΓ ίΰΐίϋυβ» 
8ροπ8ίοη6 νβίαΐ ιηαΐυα υΐπ 3€ΐιΐία8 

3€ίΐΐ3€63 ίβΠΓβΟί 6Χρ6η6η(68. 

δίο Αη(]Γ0ΐιί€υ8 ίη βυρρΙΙοϋδ Ιικ'ίβηβ 
ΜΙ ΐαιΚοςυβ ΟΓυοίαΐουηι ιη3π η«ιυΓΓ2§υ3, 
κρίΓΐΙιιιη &ϋ)ί νιοΙβιιΐΟΓ Γαρίυηι 
ίη ΰοΙιιηαβΠίβ ϋϋδ βίίικϋΐ ΐυΓρΙΐβΓ. 
Αΐηυβ Ιιυαο ίηιρβηί νίΐχςκβ ίιηοιη ΙιαΙ>ιιΙΙ 
Ιιοιιιο 9ίτυηιηθ!8υ8, ρο8ΐ(|ΐΐ9πα ίΓηροΓ^νΰΓαΐ 
Μβπαίο ίΰΓβ 8ΐ60ΐηι&ΐβ Γ€νίιιοιυ8, 
υηο ρΓίΒΐ^Γβα (Ιοιηίη3ΐυ8 αηηο 
9()δ(]ΐιβ εοΓοηα, βΐ ρυρρυΓΦ (Ι6€0Γ0« 

Εΐ':α 13 6|(Γ6βΐ3;ίθΠη3 ΟΟΓρΟΓΙβ, 
ρΓ0601'1ΐ3(6 ρΓΧάίΐϋ8 ΪΙ6Γθί€3, 

^υ(;ιΐ8ΐ3 Γ3ΰΙβ 61 ρΓ0Γ&υ8 3(1ιηίΓ3ί)ίΙί, 
ρΓ38ν3Γκΐ3<]υβ υΐβη8 ?3ΐ6(ϋ(1ίη6. 
Γο$ι 3ΐί(]ΐιο( λοίβιη ^168 (Ιβ 8α$ρ6η<ϋο 
ϋβΐΓ.ιί€ΐιιηι 6]υ8 03(Ι3?6Γ ίη 4υο(Ιαιη 8ΐ3(ϋί 
ΓοΓπίεο 81116 ουΓ& ρΓθ]66ΐυπι ]3€υίΐ ; 
4!οη6€ 3(1 ΕρΙιοΗ Ι&ηάβίΔ ηιοη38ΐ6Γίοηι 
Γθπ)ρο8υ6Γυηΐ ήυίϋΒΐη ίη 1)Γ6ν1 Ιοοιιΐο ; 
υΙ)ί 3(ίΙιιΐ€ εοΓρυδ 8ρ6€ΐ&(υΓ 3 €ϋρΙϋί$ , 
ίπίβ^ηίαΐβπι 80301 ρίθΓ8υ8 Γβϋηεηβ. 
Ι5 3υΐ6ΐη Ιοίο ά€ρβπΙ}3ΐ 3ηΙιηο 
8ροδ(ο1ί ϋίνίη38 Ρβ»!! βρί8ΐοΐ88 ; 

9 φΐί1)η8, 34ΐΠ)ίΓ&η(ΐ3 ΥβΙΐΐΙ 8€3ΐ6ΐ)Γ3 

ίη θΓ3ΐίοη69 βυ38 61 86Ηρΐ3 (Ιυ66ΐ»3ΐ ηναΙθ3, 

ςυβΒ 6θΐηροη6ΐ)3ΐ ηοΙ)ίϋ ΒΠϋΙΰίο. 

^υίη 83εΓ3ηι Ρ3υ1ί ο<£]ΐ8ρίοί8 ίπίΒβίηβπι 

«υΓΟ 3ΓΚ6ηΐοςη6 ίηβί^^ηεηι Αη<ΐΓοηίοα8 

ίη ςυα<ΐΓ3^ίηΐ3 ΙΙαηγπιιη ϋβΙυϋΓΟ 

3 800361 (ΐ6ϋΐε8ΐ3Π1 €θΐ6ΐ)3ΐ 3(1η)οϋαιη• 

ΙΙφο 3υ(6αι Αη^ιοοίοί ίηβίαηΐβ ίαίο αΗΙΐΟΝϋΟΚΛΡΙΙΙ 5ί2 

Α 'βς &ν δ^ φαίην εν ?ραχεΤ τ>^ παν λόγφ, 

Οΰδενς ύ,τηρχε συναλισθείσης θέας 
"Ο; ού κακοϊς Ιβαλλε βλήμασι λόγοις 
Τδν δυστυχή γέροντα τψ τηνιχάδβ. 

5555 Μία δέ γυνή πορνιχή λαγν^στάτη 
Έξ όπτανείου σκεύος άρτάσασά τι 
Χφοδρώς γε καχλάζοντο; Οδατος πλίον 
Τούτου παρειών έμμανώς καταχέει. 
Τδσα δΙ παθών και πολύ τούτων πλέω 

5560 Κα\ τηλικαΰτα δυσχερών 6 γεννάδας 
ΙΙρ6ς συμφορών κύματα κα\ καταιγίδας 
ΚαΙ χαλεπών πέλαγος, αντέχων δμως 
Κα\ νιφάδας φέρων τε κακών εύψύχως, 
Έν π3σιν ευχάριστος ϊ\ν πρ^ς Δεσπότην, 
-^ 5565 Έ,ό^ωμένον φρόνημα κάν δεινοΓς Ιχων. 
Ούτω δ' άπαχθε\ς άτίμως έν σταδίφ 
, Ποδών άπηώρητο βραχύ τι πνέων 

Έν τοις έκεΤ που καθιδρυμένοις στύλοις• 
Μετά δ' άπαιώρησιν άφρονες πάλιν 

5570 'βς μη λαβόντες τούδε τών σιρκών κ<5ρον. 
Αιδώ τε κακώς παιδικούς τε διδύμους 
Χιτών' άναστέλλοντες Ιδρων, ώ πάθους! 
Κα\ κατά του φάρυγγος ώσέ τις ξίφος • 
Κα£ τις Λατίνων καθ' Εδρας άκινάκην 

ΓΪ575 Λοιποί περιστάντες δέ τόνδε Λατίνων 
ΤοΙς ξίφεσιν Ιπαιον αύτοϋ σαρκίον 
Συχνά καταφέροντες αύτοΰ συντόνως, 
ΠεΓραν δοκιμήν προσλαβείν ν^ρημένοι 
Όποιον αυτών τμητικώτερον πέλει. 
ϋ 5580 ΟΟτως έναθλών έν τοσαύται; βασάνοις 
Κα\ τηλικαύττ) συμφορών τρικυμίι^ 
Ψυχήν έναπέ^(5ηξεν αύτου τζρ^ς βίαν 
Έπ\ στυλίσκων άτίμως ήρτημένος• 
Τοιούτο τέρμα του κράτους κα\ ,τοϋ βίο» 

5585 Πολύτλας Άνδρ<5νικος 8!»ρεν έν βίφ. 

Χρόνοις μέν άρξας δυσί που στβφηφ<δρος. 
Κοινών δ' έν\ κύριος ων τών πραγμάτων 
Άνευ χλαμύδος κα\ πολυτίμου στέφους. 
^Ην οΟν φυήν σώματος ευφυής πάνυ, 

5500 Ήρωΐχύν τ* δρΟιον ευ φίρωνδέμας, 
Άγητ^ς είδος κα\ γεγαρ^ς είσάπαν 
Σώμα προδίίκνυς υγιές τ' έ^{δωμένον. 
ΜεΟ' ημέρας δέ κατενεχθε\ς ύψ<5θεν 
Ό τοΰδε νεκρ?)ς έν μιςί τών αψίδων 
Ο 5595 Άτημελήτως έ(δ|δίφη του σταδίου • 

Είτα περί που τήν μονήν τήν Έφίρου 
Έν τινι κατέ?εντ(5 τίνες χωρίφ ' 
'Οπτάνεται δ^ σώμα τοΟδ' ήρημένοις 
Ακραιφνές, άλώβητον είσέτι μένον. 

5600 Ψυχήν δέ παντάπασιν ήν έκλιμπάνων, 

ΕΙς τους Οεαυγεις κήρυκος Παύλου λόγους. 
•Αφ' ων άπαντλών έκ πίδακος ως ξένης 
Έπιστολάς ήρδευεν αύτοΰ καΐ λύγους, 
"Α συντιθε\ς ήν εύφυώς κα\ συγγραφών • 

5605 Οδ κα\ θεύπτου Παύλου σεπτήν ε1κ(5ν* 
Καλλύνας Ανδρόνικος έν χ'ρυσαργύρω 
Νεφ τεσσαράκοντα Χρίστου μαρτύρων 
ΆνατεΟεικώς, προσκυνών ?ίν κα\ σέβων • 
'βτις άπεστάλαττεν ομμάτων δάκρυ 513 

ΐ;€ΐο €Λ8ΑΙΙΕδ. £14 Ά'/βρονΕχου φθάνοντο; ο?κτιστον μόρον • 
•Ο γνους, άχριβώσοντα; ίχιζέμπα τάχος 
Τί)ν άχοήν τε χαΐ τά τήσδε καθάιταξ, 
Τ^ν Ίζιστόν οΐ Στέφανον δλλοις συνάμα. 
Έ7:ε\ δ' άπηλθβν, άντιχριστοφορίτης 

5615 Σπουδήν (τίθβι πάντα σαφώς βίβ^ναι, 
'βς πάντ' αληθώς μΐ'ϊ^ύση ιτεπομφόκ. 
Ύφάσματι γοΰν άθιγβΤ Παύλου κόρας 
ΣίΊΓτώς έναπέψησεν • αί β' ωσικερ π<δαξ 
Δάχρυον άιτέλειβον ώ; ψυχρδν νδμα « 

5520 "Α πρ6ς θεατών Άνδρίίνιχος γνωρίσας, 
Μέγα στενάξας θαυμάσας τε ιςλειόνως, 
Κάραν ταλα'ηεύσας τε τ^^δε χ&ν0άδε 
ΑυτοΟ χάριν εΓρηχε Παυλον δαχρύειν 
Καχ^^ν προσημαίνοντα τψ δέ που τάχα • 

5545 ΦιλεΝ γάρ αύτδν Ικ^Ομως 4γαν !φη, 
' Κα\ ο( τιμαλφών έξέχεσθαι (βημάτων» 
Πρ^ς τοΰδε λοιπόν άντιφιλεΐσθαι δέον • 
*0 τι δε χαχ6ν προίλεγον τά δακρύων, 
ΕΓ^οηκ» σαφώς άνόπιν πεφρασμένα• 

1ΣΑΑΚ10Σ Ο ΑΓΓΕΑΟΣ ΕΤ. ©',<§. 

5650 Ός οΙ)ν Ιπιβέβηχεν οΟτω ΡψΒΙως, 
Ίσαάχιο; ΑΟσόνων ΚΡβτσρχίας, 
•Ιλαρδς, εύέ';τευκτος ήν ύπηχδοις, 
•|1δυς, προσηνής κα\ φιλοιχτίρμων δλοις • 
Παρ* *Ανδρον(χου -τοΟς χαχώς πεπονθότας, 

5635 Ή των ενόντων έχπεσόντας αδίκως, 

*Η σώματος τι τών μελών τετμημένους, 
Έδεξιουτο δωρεαίς σφίς Αφθόνως, 
*Αφαιρ&θεΙσιν άποτιννΟς ουσίας * 
Άναξ γάρ οδτο;, ?να συλλήβδην φράτω, 

5640 Τπηρχεν έχφυς ευγενούς λα;Λΐ:ρου γένους 
Κομνηνιαδών Αγγέλων δμνουμένων • 
Νεανίας κάλλιστος, ευπρεπής λίαν, 
*ΑχμαΙος, εύμήχης τε χα\ ^ωμαλέος, 
ΕΟρωστος ίσχΰν κα\ σθεναρές τάς χέρας, 

5645 Μείλιχος, ευπρόσιτο;, ευσεβής Λγαν, 

Ές μητράνανδρον Παρθίνον πίστιν τρέφων 
'Λ^όητον εΙπεΤν χαΐ τιμήν σέβας σχέσιν • 
Αόγων έταΐ,οος, έρμαϊκδς, χαρίεις, 
Τιμών λόγου; εδ χαι λόγων τους ηχτέρας • 

5650 ΟΓχτφ πενήτων χαΐφιλευσπλάγχνοις τρόπο:ς, 
Ε^ποι'^ τε τήν ψυχήν κεκασμένος, 
Μ2τα5οτικ6ς, συμπαθής στερουμένοις, 
Εύεργιτών &παντας άπορου μένους. 
Πτωχούς, πένητας, ορφανούς, χήρας, ξένους • 

5<>55 *Ην χα\ χορηγών παρΟένοις τά ιιρ6ς γάμους, 
Κ^ιΙ πανδοχβία χα\ χαχεχτούντων δόμους 
Άνανεών τε φιλοτίμως χαλλύνων, 
ΕΙ: άνάπαυσιν, ει; Γασιν της νόσου, 
Τών συνιόντων ασθενών, πτωχών ξένων, 

5300 Τά πρ6; δαπάνην προσνέμων μάλα σφίσιν • 
*Ηθος μαλαχ6ς, νωχελής, άνειμέ^ς, 
Πολυτελής δίαιταν, έσθήτας Λμα, 
Ύρίΐζΐζαν άε\ Σολομώντειον φέρων, 
Κα\ καινοφανείς στολάς χαθημέραν • 

5665 Μεταδοτικές βρωμάτων δίλχόνοκς. 

Έχρήτο λουτ^-οΤς Ιβδομάθο; πολλάκις. Α οουΐίβ ΙαΟΓγιηαΓυιη ρΓοΓαϋίι (;ιι((α5. 
ΑικΙίο Γβ, ΑηιίΓοηίου• βΙ&Ιίιη ιηίδίΐ 
3ΐΙ βχρΙοΓ&ικΙυιη Γαιη&ιη 8ΐυ(Ιίο 86(1ιι1ο 
ηιΐβίβιη βίϋί 8ΐ€ρΙι«ηαιη €»ιη οοιηίΐίύυβ• 
Εγ(|[0 ρΓοΓβΰΙυβ ίιηρίυβ ίΐΐΰ δΙβρΗ&ηυβ 
ουΓΑΐη Ιιηρβηάίι ρΓθ5β υΐη.ηι οοβηο8ΰ6Γ6(, 

ν6Γΐ(Ιί€0ςΐΙ6 ΟΓό πιίκβηΐί <ϋΰβΓ6(• 

0ιΐ8ΐηοΙ)Γ6ΐη ΡαυΙί 0€υ1α8 Ιίηΐ€θΙο ρατο 
3ΐ)8(6Γ5ίΙ ΓβνβΓβηΙβΓ ; Ιβ &υΐ6πι νβΐυΐί 
ίθΓΐ8, ΙβΟΓγηιαΓϋΐη ίπ^ιΐϋαιη ίυιϋΐ πνυιη• 
υ ηυοά υΙ>ί ίηίοΙΙβχϋ « &ρ6€ΐ«ΐοπΙ>υ8, 
ίη([βιηοί( ΑηάΓοηΙευβ, ιηίΓ8η8(|ΐΐ6 ρίαπιηυιιι, 
€8ρυ( 1ΐ80 ίΙΐ3€ <|ο•883η8, Ρ&υίαπι &ίΐ 
ΐ3ΰΓγΐη»8 11138 0808• 8υΙ ρΓθΓιιη<ΐ6Γ6, 
ηϋςυίϋ Γοπβ πολϋ ροηβη(1βη(6ΐιΐ : 
^ η^Ηΐ 86 ΓΑοΙυηι ΑΠίαΓβ 601'κ:Γιπι (1ΊχΙ(, 
(ΐ]υ3<|υβ ΐαΐΏΐηβ τογΙ^α ρΓβιίοβα οοΙοΓβ; 
ςιι&Γβ 86 &ιη8η αΙ) ΐΐΐο νίοίββίηο, «(ΐυυπι• 
Οαΐϋ »α(6ΐη ηολΠ ΐ86Γ]ηη9Ρ ρπ£(ϋ€6Γ6ηΚ, 
• 016 8ορ6ήιΐ8 άιοΐ0 ρβΓβρίοαβ ϋοο6η(• 

Ι8ΑΑαυ8 ΑΝ0ΕΙ.ϋ8 ΑΝ. IX. ΜΕΝ8. VI. 

1}ζί(υτ ρο8((|υιιη Ιληι Γ&€ϋ6 ο1>ΐιηυίΐ 
ΙΙοιη•ιιί ίιηρ6Γϋ (ΙίΓοηυιη ΐ88λ€ΐθ8, 
ΙιΠβηβ 6Γ81, 8υΙ)ΐ1ίΓΐ8 «€€6880 ΓαοΗίβ, 
8ΐιατί8, ιηΗί8, 6Γ((2ι οιυηο8 εΐ6ΐη6η8• 
Ι8 8ΐ> ΑηάΓοηί<κ> ιηαΐ6 ρ88808, 
νϋΐ ίη]υ8(6 Ι)οηί8 ρυΐ808 ρΓορπίι, 

ν6ΐ ΐη6ΐη1)Γ0 8ΐίςΐ10 €0Γρ0Π8 »ΗΐΙθΐ8(θ8( 

ρ ρΓοΠχίβ ϋβηθΟοϋβ Γ60Γβ&1>«ι, 

Γ6<1(ΐ6η8 8ΐ)ΐ3ΐΑ οιιη€ΐί8 ρ8ΐΓΐιικ>ηίΑ. 
Πίο βηίιη 03683Γ, υΐ 8υιηιη8ΐΐιη ϋίοΑίιι, 
((6ηΊΐυ8 6Γ&ΐ ηοΐ^ίΐί» ιΙΙα8ΐη ι;€ηθΓ6 
6 €οηιη6ηΐ3(1ΐ8 αβηοαιβοΐο Αηι^βΙίβ, 
8ρβείθ8υ8 Υλ1(ΐ6 ]ιιν6ηί8 61 ρυ1οΙΐ6ΓΓίπιυ8, 

ηθΠ(Ιυ$, ¥λΗ(1υ8, ΟΟΓρΟΓβ ρΓΟΰβΓΟ, 

νίηΙ)υ8 ρπΒρο1ΐ6η8 ίοΠίςαβ ιηαηυ, 
οοιη)8, Ι)6η6τοΙυ8, ϋρρήιηβςαβ ρίαβ : 
βτ%Λ ΟβΙραηιη ιηίηιιιι Πϋυοί8ΐη κοΓβηβ» 
βΑίΒηυβ βυηιηΐϊΐ Γ6ΐί{;ΐοη6 οοΐ6α8:, 
1ίΐ(6Γ•Γυιη αιηαηβ, |;Γ8ΐίο8ΐ]8, ιΐοείυβ, 
1*πΐβΓ88 αο Γιΐΐ6Γλΐ08 ΙΐοοθΓ&η8 κΐιηαΐ : 
ιηϊ86Π€υΓ(1ί αηίπιο βΓ^Α 6β[6ηο8» 
α(1 1)6η6θ€ί& 6οηί6Γ6η4ΐα ρΓοηυβ, 
Ο ΐ3Γ{α8 οραιο, 1χιϋί|;ο8 εΐιαπί&ΐβ ίοτοηβ, 
€υηοΐΐ8 ά6ΐηυπι δΐιϋνβηιβηβ η60688ίΐ3(ϋ)α5, 
πιορί1)α8, ιη6η(1ί€ί8, νίϋιιί8, ρυρί1ϋ8, 8ϋνοηί3, 
νΐΓ|;ίη68 ςυο(|υ6 (]οΐ8ΐ)3ΐ α(1 ηυρΐΊ88 : 
ρυ1>Γΐ€3 1ΐ08ρί1ία Αίςαβ ηο8θ€θπιί9 
ίη8ΐ8υΓ&1)8( 8ΐα()ίθ86ςιΐ6 0Γη8ΐ>3ΐ, 
8(1 Γβηαίβιη εοΓροτυιη ιη0Γΐ)0Γα.ιη(ΐιΐ6 οαπαιη ; 
ςυίΰαηςιΐθ οοηνβηί8$βη( ίπίίπηί, ραυρβΓβ ', 
οιηηΐ8 λ(1 νίεΐιιιη αίΠαεηΐβΓ (πΐ^υεηβ• 
Οβίεηιαι πιοΙΗβ ιηοπ5α8, ι^ηΑνι», 8θύοΓ$, 
61 8ΐιιηρΐαο8α8 ν^Μβ νίεΐα 86 ν68ΐί1)α3, 
ςοηνίνίυιη 86ηιρ6Γ βοίοιιιοιιίευιη 8ρρ8Γ8ΐ)8, 
86ΐη6(ςο6 ηο?ί8 βίοΐίβ ςυοίίιΐίε 6Χ0Γη3Π8, 
1αιιΐ8$ιΐα6 8018 ιηίηΐ&ΙΠ8 ΐ8Γ(|;!6η8 6ρυΐ88. 
83ρρ6 αΐ6ΐι$ιΐυΓ 1>αΙη6ΐ5 ΐη Ιΐ6ΐ)(Ιοιΐ)3ΐΐ8| ?ί5 ' ΕΡΗΛΛΜΙΙ 

ιιΐί^υοιιΐοηιιιι ^οπιροΓ ^ϋΟΓβ ίΓΟ^Γοηβ, 

ΰΧ0ΓΙ1λΥΐΙ5Γ|ΐΙ«ι πΐ δροπδϋδ νβΙ υ1 ρ3Υ0 

ΙιΙβιιι ρΓοιηρίιιβ »(Ι ΐΓπηι βιςιιβ ίιΐ(1ιι'(|[€ΐΐ9, 
ηιίββποοπΓιαιη Ι:ηηβη Ίι*α^ »ϋιηί$€«η$. 
Μβο Τ6Γθ1ηιρ^Ηοπι 3^ι1ι^ηΐ81^^η» ορίΐιιιβ, 
£6(1 ίιιθθΐΐ8υ1ΐυ8 ροΐία» ιιον:ιΐθΓ ΓΰΓϋΐη : 
ΓΟβιιοουΙι, 1)3ΐΐ)β2, <]ηιηθ8 8ρ(θη<ΙΜ:ΐ9 
ίαηϋαηε, «(ϋΩοηβ βϋιηρίιιοββςυβ ίιιβίηιηαιίΗ ; 
βΙλΙυ(3 £€€168186 ίηηον3η8» ρβηιΐΓΐ)&η8; 

Ρ«810Γ68 8ΐϋθ8 ίπ 86ΐΐ6 €0η8ΐίΐΙΙ6η.«, 

»Γιοβ ρ6Γ8θ1υ:η (ΐ6ΐυΓΐ)9ΐηβ »Ηηΐπιιηι. 
Α(1 Ιιιιηο Γβςηϋηΐβιη οοηνβηβπιιιΐ ηιΐίΐίςυβ 
Ιοηίαιη νίΓοπιιη ίηηαηιβΓΧ ε3ΐ6Γν86 
€Χ υΓΐ)ί1)υ8 Ιίοιιιαπίβ αΙίί8ί|ΐιβ Ι^γγΊβ 
Ιαιη οπβηίΑΐίβ οΗ)ί3 Ιαιη θ(οί(1ιιί : 
6 ςιιΐϋυβ ]ιΐ8(υιη ποηβΟΓίΙιεηβ βχβΓοίΠίπι, 
8()ιΐιπη6Γ3νιΐ Βοιπ^ηίβ ΐ6|;ίοηϋ>ιι$. 
λΙίΙίΐΊΙ)ΐΐ3 ςυίη 6ΐί&ιη 6χΐΓ3 ιη6ΐΓοροΙΊιιι, 
ιιΐ ρι|>ρυΐ8ίΐη(1ί8 )ι•8ΐΙΙ)υ8 ρΓοηιρίοβ ΓβεοΓβΐ, 
νίοΐΜΐη 8ηΙ>ιηί5ίΐ Ι2αΐ3(|ΐΐ6 βιΊρβηίΙία. 
»υπ ηίιηΐΓΐιιη βοπιιηηιη οιφιβ ροηιΐο 
ροΐ ε6ηΐ6η8ηο8 ςα3ΐΐΓ»|^ίηΐ& ηρρβηι^βΓβΐ. 
Ιαιη Υ6γ6, υ1 γ61γο (ΙίχίΐΒΐΐ8, ηήΐ68 ί^ίΰυΗιβ 
Κοπιαπαβ υΓΐ>68 ν6Χ&ϋ3ΐ €0ΐΐ6ΐΐΓ8.ιη8 : 

8βΓΓ38 ΟΓ32»ςυ6 δίΓγΠΙΟΠίβ (ΐ6Τα8(9ν6Γ3ΐ : 

ιΐΓΐιβιη ΑηιρΙιίροΙίιη, βχρη^ηΑΐίβ ιη(Βΐιίϋιΐ8, 
ΰ^ροΓαΐ ηυρ6Γ 6υιη ρΓορίηηπίβ Ιοοίβ; 
ΒοΙβΓοη οοοιιρανβΓΟί οιιιιι Μθ8)ΊΐοροΙί : 
ίρ$ηιηςιΐ6 υΓ56ΐη 86 ϋ&ρίαΓοιη τοςίϋΐη 
€611 η'κΐύιιι ϋβΓβΙίοΙϋΐη &υΐΐΓ.ι>λΙ)αΐ, 
^ορϋβ 8018 ιηοβηίίΐ ο'ΐΓΰΐιπκΙαηβ. 
1αΐ11(]υ6 611301 €138818 8ΐ€υΐ3 8ΐ3Γιοιιβοι 
ίη 8ο5οΐ'1)3ηί& ίηδοΓιβ ίιΐ86(Ι<;Γ3ΐ. 
Υβπιηι ΚοίΗβηί (ΙυοίΟΓ 6Χ6Γ6ίΐα8 

0Γ3ΙΙ38 νΪΓ ηΐ3)|[η3ηΐΠ)ΙΙ8 61 €0081110508 
Ιΐαίο €010 Ιΐ08(6 €0η86Γΐί8 ηΐ3ΐιίΙ»08, 

|{ιιοιΙηΊ8 ρΓ£ΐί3 ίη€Πη3ηΙ» ορ6, 
ιιΐ3{ξουιη άα ΒαΓίλΓίβ Γ6ΐυ1ιΊ ΐΓορΙίΦοοι» 

61 δίΐ'ΟΐΟΓΟαΐ ρΙυΓΙ01301 81Γ396Ι0 6ϋίϋίΙ. 

νίνο8 (μιίη 611301 Ί^ι^ίοουη» <Ιο€68 
Ηί€3π1οαι €6ρίΐ ΒαΜοίοοπιηοβ οοπΑΐίοιη, ' 

(|θ08 ίο 106ΐΓθρθ1ΊθΙ 011811 3(1 63683Γ60Ι. 
(ϋβρίίνοΟΙ Γ6€ίΐ €001 ρΓ8Β(ΙΊ€ΐί8 ϋθ€ίΙ)α8 

οχίιίοοι ρ3(π» €οιοο€θοιη Αΐ6χίοαι, 

ΟίαΙΟΓΟΙΟ 0308310 61 ρΓ0€6ΐΙ« α3ΐ>ΓυθΙ, 

;ιΐ(ΐυ6 α€θ1θΓθπ> Ιοπιπιβ ρηνΑνίι. 

ϋοοίςουΐ 301βΠ1 ΜβΓΐ 6ίΓϋ06ΓθηΙ €36(1601, 
ΤΙ|6$83ΐθθί€3αΐ ρΓ0ρ6Γ30ΐ€8 0Γΐ)6ΐη, 

υ3νί1>υ8 3ΐ)ί6Γυη( Ία ραΐΠ3πι 803πΐ• 

0οί ν6Γ0 ίΐι ΗΙ3 8θΙ)8ΐίΐ6Γηΐ11 ΗΗ)β, 
ΚΙ3ΐθ:ί ΐηαΐ6 ]υ8ΐ08 608ΐ8 {>6Γ(1Ι(ϋΐ, 
8υρ6Γν6ΐ* 16016 6Χ6Γ6ί(ϋ ΚθΠΙ300. 

£γ(;ο 00)068 8ΐ€α1Ι ρ6ηΙ>αοΙ βΐ3<1ιο 

Ι03β03θίηΐΟΓ001 (ΙΟΙΟίΐί νΪΓΟΓΟΟΙ Ίη3θίϋθ8| 
ρΓ9Ρδ6Γ(ΐηΐ 3ΐ> Αΐ3ηί8 1006 30Χίϋ3ηΐΗ18. 

ΤαΙίηο6ηι 8ί(|θί(ΐ6π: Γ6^(ΐ60ΐ68 I^3ι^ο^89 

8»Υίΐί9β(106 η)6Π)0Γ6$ Γ6€βη(ΐ8 
'^1ΐ^889ΐθθί€^ €3ρΐ3 ηοαίΟ 6ΧΡΓ0Π1Ρ86Γ3ΙΙΙ Β ΟΗΚΟΝΟΟΒΑΡΗΙ 516 

Α Όφφράίνβτ* άι\ χα\ μύρων εύω$:ας, 

4ία\ φιλ^χαλο; ώ; ταών χα\ νυμφίος 
Άε\ προήιι των βα ηλείων δόμων • 

λΟΤΟ Όργίλο; ήν τις χα\ θυμω πλέον νέμων 
Πλ)}ν 8Γχ8 θυμδν συμκαθ&Τ χεχραμένον* 
Ου διέπων χάλλιστα τήν χραταρχίαν • 
Καινουργ^ς ύπην πραγμάτων παραλόγων. 
Λουτρά, βιαιτήσβις τε χαι λάμπρους δόμους 

5675 Δομούμενος, χτίζων τε χαινίζων ξένως * 
Έχχληα(ας Εθιμα χαινου^γών, φύρων, 
•Ον μίν χαθιστάς ποίμεναρχών εΙς θρόνον, 
."Ον δ' (ξάγων αΖ χαι μόνη προαιρίσει. 
Τούτφ προσΥ^λθε του χράτους τετευχότι 

5680 Άνδρων άπειράριθμον εύσθενών στίφος 
Έχ 'Ρωμαΐχών άστέων πανταχόθεν 
Χώρων τ« λο*πών της δω της εσπέρας, 
Ο&ς εΙς στρατιάν άποτάξας ώς δέον, 
'ΡωμαιχοΙς τάγμαβιν έγχαταλέγει • 

5685 Κα\ τοίς θύραθεν ουσι ταγμάτων πάλιν 
*Οψώνια πέπομφβ χα\ πλείατα; δόσεις, 
ίΐρ^ τήν χατ' έχθρων παραθαρ^ίύνων μάχην, 
Κεντηνάρια χρυσίου ατε0.ας σφίβι 
Ποθούμενα ξύ μπάντα τετράχις δέχα. 

5690 *Ην δ\ ώ; Ιφην, στράτευμα Σιχελών 4νω 
Πόλεις έπων 'Ρωμαϊκά; κα\ τρύχον. 
ϊέ^^ας μίν ήμαύρω^ί Στρυμμόνος τόπου.:, 
*Αμφ{πολιν δλ τειχομαχί^ πόλιν 
"Ηδη παρεστήσαντο ^υν τοΙς έν κύκλψ. 

5695 Είλον Βολβρ^ν. Μοσυνόπολιν πόλιν 
Ο Κα\ τήν βασιλεύουσαν αίρήσειν πόλιν 

'Ος ν•ασιάν ίρημον φοντ' αύτίχα, 
Κύχλφ περιστήσοντες αυτών δυνάμει; • 
Κα\ βφών στόλος δέ νησ(σιν άαφι^όύτοις 

5700 Ελλιμενίζει ταΐς περ\ πόλιν φθάσας. 
Άλλ* στρατηγός στρατιοίς της Αύσόνων 
Βρανάς άνήρ τις γεννάδατ, βουληφόρος 
ΈχθροΙς ΊταλοΤς συμπλακβ\ς χατά μάχην 
βεου βυνάρσει συντρίβοντος τάς μάχας, 

5705 Τρόπαιον Ιστ^ κατά βαρβάρων μέγα, 
Κλ\ πλείστον είργάσατο Σικελών φόνον • 
ΖωγρεΙ τε κα\ σφών του; λοχαγούς ταγμάτων, 
Τ^ν Τιχάρδον τε κα\ Βαλδουϊνον κόντον, 
ΟΟς βασιλκΐ κέπομφε πρ5ς πόλιν κράτους • 

5710 ΖωγρεΖδ& σύνοΤς έ^^έθη στρατηγέται; 
Ο Κομνηνών *Αλέξιον πατρίδος φθόρον 

*Ρέκτην τε χακών κυκεώνα τε ζάλης, 
ΚαΙ φωτδς έστέρησεν αύτ6ν ομμάτων• 
'Οαοι δ' Ιταλών έξέφυγον τ^>ν φόνον, 

5715 Θεσσαλονίκη ν χαταλαβόντες πόλιν, 

ΝαυσΙν απηλλάττοντο πρ^ς τήν πατρίδα • 
"Οσος δ' ένβλύοντες ^σαν τϊ) πόλει 
Καχο\ κακώς ώλλυντο δικαίως ξίφει, 
Έπιφθασάσης στρατιοίς σφαίς Αύσόνων* 

5720 Πάντες δ* άπεσφάττοντο Σικελοί σπάθη, 
Άλλοις τε πολλοίς άγδράσιν εύκαρδίοις, 
ΤοΙς δ* *ΑλανοΙς μάλιστα συμμάχοις τότε * 
*Αντί(^^οττα δρώντες γάρ οδτοι Λατίνους 
^Ον πρΙν χαθυπέστησαν Ασπλάγχνφ τρόπφ 

5725 Έιι\ χατασχέηι γβ θεσσαλονίκης. Έπηγον βύΟϋ^ τ^ ξίφος χΛχλ χ^ρας, 
ΙΤοΟ (τύγγονο;, φάσχοντβς, ή συμφυλέτης ; 
0•5ς 7:ρ\ν άνεΤ).ον δηλαδή κατά πόλιν. 
Τούτων βέ νβοις «ροσπεφ^υγίτας ιτάλιν 
Γφάττοντβς ΜχτραζοΊ έν «20;ίησία, 

5730 ίίοΓ', «οΟπαπδς ίΐέφυχεν άντρημίνο; ; 
Ους ^ν νεφς ίκτδίναν οί μριιφόνοι ' 
Έτάν υπήρχε Χ2θορ5ίν τι κα\ ξένον 
Του; κύνα: ού θίγοντας άίττών σωμάτοιν 
Τ(7>ν νεχριμαίων άμφδδοι; έ^,ίιμμένων 

57ο5 ΤοΙς δ* Ίταλων «τώμα^ιτψ τηνκχίδβ 
'Κπι^ιανέντας έσθίειν χιτά κόρον 
Κα': τυμβορυκτεϊν εΐ δεήσει «ολλάχις • 
Ούτως άπηλάθη μ^ν έκ Ηεσσαλίας 
Ή Σιχβλβκή στρβτιά συν αίσ/ύνΐ^ • 

5710 ΛΙ δ^ τριήρεις αϊ κατά Βυζαντίδος 

*ΕχΐΓ>εϋσοσα'. σφών, ώ; Ιφαμεν άνόπιν. 
Κακώς παΙ^οΟ^αι ':ϊρ^ς 3τρατι5ς Αύί<5ν(ι>ν Β Πλείστους τε ναυτών υποβάλλουσα*. μ'^ρ(|> 
Ου σαι περ( ιτου δ\ς έχατ^ν χα\ πλέον 
574ο "^Χ^'^' άγεννώς, άκλεώς ιτρ^ς πατρίδλ • 
'^ίΐν, φα<9\, ΐΓολλβΙ κατέδυσαν ε!ς βάΟο; 
Κατά γε τ^ν «λβυν ι:νδυμάτων χαταιγ' σι 
Περιπεσουιαι χα\ κλύδωνι χαΐ σάλω * 
Ός άιςολέσθαι κατά τάσδβ τάς μάχχ; 
5750 Ανδρών Ιταλών μαχ^μνιν πρδς Αύσδνο)ν 
ΠλεΙους σχεδόν τΛυ χιλιοστύων δέκα • 
Κα\ συσχεΟηναι κατά διπλήν τήν μάχην 
"Ανδρας Σικελούς τίτταρα ; χιλιάδας * 
Οι δημοσ£α'.ς φνλαχαΙς ΧαΟειργμένοι 

575'> Ώλοντο λιμφ κα\ κρύει χα1τ|| νδσι^)• 
Ήγάγεθ'ουτο: χα\ σύνευνον δδυτέραν. 
Πρώτης θανούσης, παΐ&ι ^ηγ^ Ούγγρίας • 
^ΙΙς ού θελήσας νυμφιχ);ν δαΐτα γάμους 
Έχ δγ^μοσίων χρημάτων έστιάσαι» 

5760 ΦειδοΙ τβ τούτων χαΐ φίλοχρΰσφ τμάκψ 
Έχ τών ύιυ* αύτ6ν άστίων ύπηχόων 
Χωρών τε λοιπών ήν τάδ* ήρα'νισμένος * 
^Ον χάριν Μυσών έχταραχθέν πω; ίθνος 
Καθ" ΑΐΙμον οίχουν, ο! χιχλήσχονται Βλάχοι, 

5765 Άπβστάτησεν Αύσόνων χραταρχίας, 

*Αφα{ρεσιν σφών θρεμμάτων εύρηχότες, 
Τήν Πατρόχλους (65) πρόψασιν, ^ φησιν 

[λόγος. . 
Κσ\ συνεπαλείφουσαγ αύτοΰς πρ^ τόδε 
άυάδ* άδελφώίν Άσάνην τβ χα\ Οέτρον * 

5770 Κα\ τούσδε Μυσους χα\ γένος χα\ τ^ν τρότιον * 
ΟΖ ικρ\ν όχνουντας βαρβάρους συμφυλίτας 
*Αποστασ(αν Να\ τ6 {δαιγήναι χράτους» 
Σφάς παραθα/Ι^δύνουσι δραματουργίςι, 
*Η μάλλον ε2πε1ν δαιμονιτΜει πλάνη. 

5775 ΙΙεριφανή χτ{ζουσιν Ιερ>>νδόμον 

Μυροβλύτη (68) μάρτυ()ι «ιφ Αημητρίω, 

(6ο) ΟϋίΙ. Πάτροκλος. Οβ ίΐβ (3ίοί ρΓΟΤβΛΙυιη Οίο- 
^βηίβηιι» VII, 47, 2ΐι, ςυί αιιιι ρΓορΓί»» ^*^ιI8ιιι^ι^16ε 
οΙ> ηιβίυιη άβμΙοΓΜ-κ ιιοπ «υ3ίη1, δΐιΐ) 9\\^ηο ρΓΧ- 
Ιβχΐιι £33 ιίβΟϋΐα. 1)Α ΡαίΓΟΰΙο &ΟΓϋ^ϋ^^5^ιηο ΑΓίβίο• 
ρΙΐ2ΐιβ3 ίη ΡΙαίο ι, ^8. 

\:)6ι ϋο^ιιοΐΡΟΐιιΐΜΐι Ηοΰ 5. Οοηιείτίο αΐΐίίΙ^ιιίΐαΓ ε.«8ΑΚΕ8. 

Α Γβεΐη €9ρίιΊΙ)ΐι$ βηββ» ίηιρΜΐ(|;βΙ)«ιΐΙ, 
ΓΓαΐηιιιι »ιθΓυιη ςβηΐίΙΉιηιςυβ νΐαϋί^ββ 
(|!105 ίΙΙί ιΐϋΐπμβ μ6Γ ιιγΙηϊιιι ιηβΰΐατβΓλκ* 
ΟϋοιΙ 51 (|αί 8(1 β:ΐ€Γα α8]^1α οοηίυκίβ^&η^» 
1ιθ5 ]η£ιι1;ιιιΙ€8 ίΊ:ιιη9ΐ)»ηΐ ΓβΓοείΐ€Γ, 
υΐ)ίη3ΐη €84 οοαδίΐδ ρβΓνοβ 8ϋ06Γ(Ιθ8? 
ηαιη 61 5β δαοΓΪβ ΓΧ(1ί1)α8 ίηιρίαν^ΓΒηΐ. 
Τηιη €ΐ ηπΓϋΐκΙιιηι ({υΐιΙϋΑΐα νί<]6Γ6 1ΐ€ΐιί(• 
Γβηβιι ρηΓΟΰπΐ^β οίνίαιη 00ΓροπΙ)νβ, 
81 φιχ ρΓ0]6ς•ΐ3 ]α€6ΐιαΐ)1 ίη ν!ϋί<; 
981 Ιΐβίοηιπι οβΓίΑΐ'ιηι ΰβάανβΓα 
»ν1ϋΑ Γ;ιιηθ {Ι)ί(ΐ6ΐη (ΙβνοΓαηΐββ, 
<|ηίιι βΐ 8Γραΐ€Γί8 8βΒρ€ ρΐΌΐΓβΙιβιηββ. 

8ί€ 9 Τΐΐ6Η8»Π€ίβ ρΐΐΐ8Η8 Γΐΐίΐ βΐΐίΐκΐβ 

ουιη Ί^ηοηιίηία δίουΐυβ βχβΓοίΐιιβ. 
ΤηΓ6ΐη68 ηπίβπι, ιιΙ βορβηυβ άίχίπιυβ, 
Βχζ.ιηΐίιια ϋΓΐ)6 ίη^ίβΐιΐββ ρΓ0€α1, 
' ιη^ΐβ α Κοιιΐ3ηο πΓιΓιι^δΐιηΐ ηιοΙεΙβία;, 
ηΐ(|Ηβ 8ηιί86πιηΐ ρίαπηιαιη ΐυιΊ)Αΐη ιΐΑίιΐίοαιη . 
Γυιηςιιβ (ΙιΐΰβηΐΦ 6886η( ν€ΐ βΐίαηι ρΙυίβΒ, 
ΐυΓρίΐβΓΥίοΐΦ ίιι^Ί«Η«ηΐ ίη ρ&ΐπ2ΐη : 
*(]ΐι.ΐΓυιιι ρβηηιιΐια^ ίιιηηι β8ΐ ίπ ειΐΓβυ 

νβηΙΟΓυΐη Τίΐΐΐ ρβΓρβ8888 ΟΙ Ι6ΐη[ΐ68(λΐί8^ 

ηαυΓΓαςαβ πιβίΐίο ρεπίβεβ ιηβπ. 
Οιι;)Γβ ίη Ιιί8 ρηκίϋβ ΙκΐΙΙαίΟΓββ Ι(«Η * 
€οηΐΓ3 ΗοηίΑίιυιη ΟβοβΠαηΐββ πιίΠιοιιι 
0€€υ1)η6ΓΐιιιΙ άϋ€νη ΓοΓηιβ ηιίϋβ : 
ΐ6Γ?68ΐΠ(|υθ 8ίιηιιΙ 61 ηΐ8ηΓΐιΐ)β 
ΜΙο 8υηΐ €Αρϋ αοΑίβΓ ιιιίΙΙβ δίουΐί, 
ρ 4]υί €3Γ0βΓί5υ8 ριιΐιΐίύίβ εοηο1ϋ$ί 
Γιίΐ^ΟΓβ 80111 6η6€ΐί €Ι ιώογΙιο 61 Γλίηΰ. 
ΑΗβΓΑΠί ϋυιίΐ ΐ8Μαυ8 €θΐιίϋ0βιΐ), 
ηοΓία• ρποΐ'β, ΙΙη98Η€{ κ^ίβ 01ί«ιη : 
^ο&Γυηι ηηρίΙ&ηιπι βροηββίίβςηβ ροηιρχ 
ηοίβηβ άβ α8€0 τ^^μο ΙιηρβηβΑβ Γα€ογ€, 
<)υηι Ιιυίο ραΓείΐ νίοΙΗβ «νβΗι!•, 
€0Βρίΐ ρΰοαηηιη βαίχϋΐί• 6κ ιΐΓΐ)ί1>ιΐ8 

βΐ Γ6ΐί(|θί8 €ΙΙ8ΐ6ΐΠ8 ΓΟ«€€ΓΤ«Γβ : 

υηϋ« €θπιιηοΐί ρορυΐί Αΐ€88θηιι»^ 
Ιη6θ1φ Ηΰκηά, (|αί <1ίουηΐυΓ ΒΙαοΙιί, 
0<ΐ€πι Κοιη^ηο ΐ}«||;ίηιηΐ ιιηρβηο, 

ρΓ0ρΐ6Γ63 ςυθ(] 81ΐί8 βΓ€|;ί 1)118 8ροΙί8ΐιαηΐιΐΓ, . 
ΡαΐΓ0ϋΙί8 00€&$ίθ, ΟΙ 68ΐ ίιι ρΓ0ν«Γ|>|ΰ. 2» Ό Α(1 'ηΙ ρΓΧίΰΚΑ Γα€ίοιΐ8 βηηΐ ϋοπϊριιΐϋί 

« ίΓϋΐΓίϋΐΙβ (]|Ιθ1)ν8 Α8αηβ 6ΐ ΡβίΓΟ 

1106818 €ΐ ίρ8ί8 ((βη€Τβ €( 1η£<*ηκ>. 

Ηί ρθρΐΐΐ3Γ68 8009, ηΐΐί (Ιβθ€6Γ6 

3 ραηίΙ)υ8 ΙιηρβΓϋ 8υ5ΐΊηΐ€ΐ>ηηΐ, 
βΧ3€υ6ηιηΐ οιΙΙμΙο ΐΓΐί66ΐο, 

&ΟΙΙ άΧΠΙΟηίαΟλ ΓΓ•Ι1ΐΙβ, Ι1( ΓββίΙΐΙβ (^Ϊ€3ΠΙ« 

δρΐ6η(1Ιι1ΐΗη ίδΐΊ ΰοηόίιΐβταηΐ ίαηυηι 
ΟβιηθίΓΐο ιπΑΠγή υη^ιιβηΐίβυο, €ΐ|3ΐη ίη 3Γ^6ηΐ63 Ι3))6ΐΐ3 ΓΠηΐ 1Γΐ8 ΙίΐΙθΤί8 ίη €ΙΐΓ!ι 
χειται. 219 ΕΡΗΚ.ΕΜΙΙ 

Ί1>!'ηηβ (|ηο5()Αΐη Γ3ΐιιίΓι:)Γ68 ιΐίβιηοηιιηι 

1νπ)ρ1ΐ3ΐο8 Ηοιηίη69 ϋοΐοβθ ΰοΙΙοϋαηιιιΐ, 

οοηίοδ (Ιί8ΐθΓ(|ΐιβηΐ68, εΟυβίβ ΰοιηΐβ : 

αίςυο Ιιί:) ηκιικίοπιηΐ ιιΐ ΐΑηςηαιη ίΐ}$ρ?Γα(ί 

810 Ιθ(ΐπ6ΓβηΐηΓ ίΐκβΓ ηηιΐιίίικίίηοηι : 

υοηιρ^' <|ΐΐ0.'Ι Π6ΐι& ΠπΙ^^ηΓΟβ 3ΐ(]Μ6 Μ(Β803 

ίπ Γι1)ρη.:ΐ(•ιιι νίηίϋοίΐπί νοΙΙβΐ : 

Ρ'Ορί.Μβ:» Π^ιηβίΓίπιη ί|οθί|ΐΐ(ϊ ηιη$[ηοιη 

Τ^«8^;ηIοIιί^^ιιι οιιηι 8ΐ!0 ΙβιηρΙο ίιι$Ί({ΐιί 

'«!ςιΐ6 βππι:ιηα& «{βδϋΓοπίοπίΐ ββιΐε;:, 

Ιιπε ({οιΐ)ίξΓ3$<>6 ορβιιι ^ΙΙαίππιπι. 

ΟπηΓβ ]ηπι ιηθΓ9 ρΓϋΓιηιΐ5 »1)Γΐτρΐ2 

ηηιιί» βοιιΐ3ηο$ ςοηπηοιί^ 3ρρβ(βΓ6η(, 

( 05ηιΐ6 ίη ρΓΑ'Ιίο δίηβ νβΐιία οοείιΙβΓβιιΙ, 

ηβιιιίιιβίΏ νίνπΐΜ πΓβΐίο (ΙίιηίΐΐΟΓβηΙ, 

Ι1;€θ. ίηείαηι.ηηΐβδ ΙιπγοΙΓκΙΙ ϋίνίιιί 

ρ«^Γκιι»8€πιηΐ 1)»Γΐ).)Γί$ ιιΐ 2Γηια ε&ρ6Γ€η(, 

<|ΐΓι Ι\οπΐ3η»ηι (Γιϋοηρπ) οιΐ ΙΙφίηηιη δίίαιη 

(θΠ€ΐΐΓ8:ινοπιηΐ ΐοίηπι (ΓΐΓίρίοηΐ68• 

}νΐηΐ5 ηυίη βΐί.ιηι «ιιΐΓβα εοΓοιίλ €»ρυΐ 

νίηχίι, 61 ρβϋβδ οαΐοβίβ ραΓριΐΓ6ί8• 

]ίθ!> 6Γ£[0 9§§Γ6&8ΙΙ8 βΓΙοίβ ίΐΙ1|>6ΓίΙ(0Γ 

ρπιΐίο νίοΐθ6 ΓοηιρυΠί ίη Γιις.ιηίΐ• 
Αδ»η ΥΓΓο Ρί'ΐπΐί^ςυβ ΑυοΙοΓββ βοβίβιΐβ 

ΙδΙΓΟ ΐΓ0ΙΙ8ΙΙΐί&8Ο ΟΙΙΠΙ 8018 Γ6ΐ)6ΐΓΐ1)υ8, 
:ΐ(ΐηΐΐ1Χ6Γβ 86ΐη6ΐ ΐ3Γΐ>•Γί8ΐθθί ΑΟΟθΠ8. 

ϋ.ΐΗ9ΐ- ΰυιη ρο!(8βΙ υΐιίν«Γ83ΐη Μοβ^ιαιώ 

Ρ»ίΓ€ΙΙΓΓβΓβ Γ60Ι6«|ΙΙ6 63111 €θηΐρθη6Γ6• 

•Ι'οηί.Ίΐη ηιι<ρί;ιηι (|ΐιΐ8πιΐ3ΐιι Γ68ί8ΐ6ΐ>αΐ9 
*«]ΐΐ6 ηίΐιίΐ ^Λ ΐΜΐ'Ίππι ρΓΧβΓιΐίι. 
«ιιθ2ΐηιηα(ί5 Ι^Ίιιιγ Γηιιηβηΐί οαηιιϋβ, 
^ίιηιιΙ βΐ3ΰΙ)0Γυιη ΐΓ3ΐι<1ϋιυ8 ιΐ666ρΐιΐ8, 
ϋιΐ ιΐΓΐ>6ΐη ΓΡ^ί^ιη Γ6ΐιιΙίΙ ίηιΐθ ρ6(ΐ6πι, 
^('I^^ι^8 ΐϋί Γ6ΐ)ΐΐ8 ιη (ϋβΟΓίπήπβ. ' 

Τιιιΐι Α88η βιςιιβ Ρ(?ΐΓυ8 ΑββιιιηρΙίβ δε]η1ιΐ8 
ίη ραΐΓίβιη Γ6(ΐ6ΐιηΐ« ρΓοΙιίΙιβηΙβ ηβιηίηβ, 

ηΜ8118<{Ι]6 ίΐ)|;Γ6&8ί βθΙΙΙ&η38 Γ6(^ίθη68 

ΜοΒ^ίΒ 6ΐβΓ66ηΙ (Ιί^ηαπι ΙαίΓΟοίηίυιη• 
ϋοη(Γ3 1ιο8 ν6ηίΐ ειιηι ΙηηυιηβΓΟ 6Χ6Γθίΐυ 
ΑΙβχίπβ (Ιυχ €θζΐιοιη6ηΙο Βγαπακ, 
({πί τ^%^x ]&ιη(ϋυ ίηΐιίαηβ οοΓοη», 
.ιιιιηο €0ΐι&ρΊΓ3ηΐ68 Ιο£;ΐοη68 η8€ΐιιβ, 
η θ!Τ8βΓ6 (ίββοίβηβ Βυκηρ^ίΐ ρπΓριίΓηηι, 
&ΐ(|ΐΐ6 Β}*ζηηΐίιιιη οοηοΐιο ευτδυ νοηίβηβ 
( ΟΜΒίΊΐίΐ ίπιρΓυνίδοβ ϋπΐβ ιηοβίιίβ ; ι 
Ί1)1ςυβ ΰίνίυπι, ν6Γΐ>ΐ8 61 αηηΊβ ιηλ^ίβ^ 
κοϋί€ίΐ»1)3ΐ ναΐϋβ 4)ποΐ1(ϋβ βπΐιηοβ. 
δο<) ίιηροηαοΓ οοη^Γέ^ςηίο εχοΓοΙΚί 
Γχ νίΐΊΒ πιίΐίΐαηϋυβ βχΐβΓπί ςβηβπβ, 
1>»1ί8 ηβΐϊΐρβ, 8ε^ΐ])ί8, ΙΙ)6Π8, Τιιγοϊβ, 
Ιι.-ιΐίοί ^ο^Γα(Iί €θΜ$ίΙίο ίιηριιΐ8η8 
ϋ (18118 681 ρυ^ηΑ Ιγηιηηο Γ68ίϊΐ6Γ6• 
^0ΐ)ίΗ ^6ιιί1υ8 ΓΐΙ6Γ3ΐ ά6 ^6η6Γβ 

Ιΐ:ιΓΐ60Γυιη ρπηοίριιιη ΟοΓΓοάυβ, 
νίΓ εΐϋπιβ, οιηιιΐ Ιαυϋβ ΟοΓβηΐίββίιηυ* 
Ι)»Ιΐ1Γδβ (]οΓιΙμι8 ρπΒ(Ιί(υ8 6χίηιϋ8, 

111611118 δΟρίβηΐίβ, νίπΙ)1Ι8 0ΟΓρθΓ6ί8, 

8:π'9ΐπΐ8 ραίΓηπίΙίδ ρΓχΙϋβ 61 ρητναΐίϋαβ, 
^x•8:ι^ί$ ιΟΓΟΓοαι ίη ουη]η$ζΙο ΙιαΙ)6η8ρ ΓΠΚΟΝΟΟΚΑΡΗΙ 22θ 

Α ΕΙςδνΟιασώτβς γέ τινας δβιμί'Λον 

Ενθουσιώντας έμβιβάσαντβς δόλω 
Διατρρ<5φους χόρας τ*, χαίνας άνετους, 
δ780 ΎοΜε θείας Ιξ έπινοίας τάχα 

Λέγειν ύπηγ<$ρευον αύτοΤς είς δλους, 
"Οτι Θε6ς Μυσών τε Βουλγάρων γένους 
Έ).ευθερ(αν εύδοκβϊ ζυγού λύαιν. 
Ταϋτ' άρα λιπβΐν χα\ Δημήτριον μέγαν 
5785 θεσσαλονίχην χαΐ νεώ κάλλος ξένου 
Διατριβάς τε 'ΡωμαΙχίς χιθάπας 
ΈλθεΖν «ρδς αυτούς βυμμαχήσοντα βφίσ;• 
Μέλλε IV τολοιίϊόν οΟδέ βραδύνειν 6νι, 
Χρεών δ^χινείν χατά 'Ρωμαίων δπλα, 
5790 Ανηλεώς χτείνειν τε τούτους έν μάχη, 

Ζωγρείν δέ μηδέν, μηδ* έπ\ λύτροις λύειν. 
Τοιαΰτ' άναχράζοντες οΐ θεοπρίττοι, 
Όΐϊλων γενέσθαι χατέπευαν βαρβάρους, 
ΚαΙ τά καθ' λΤμον Τωμαίχά χωρ{α 
' 5795 Κατέδραμον ξύμπαντα χείροντες β(α * 

Πέτρος δ* άναδβΐ χα\ χρυσψ στέφει χάραν 
Κα\ φοινκχοΰν «έδΟ«ον «(λίσσβι κδδας * 
•Οθεν χατ' αυτών έχστρατεύσας 6 χράτωρ 
Έτρέψατο σφ3ς χα\ τ(θησι φυγάδας. 
5800 *Ασ3ίν δε, Πέτρος, χαχίας άρχηγέται, 
Ίστρον διαβαίνουσι συν άποστάταις, 
Και συνέμιξαν βαρβάροις παριστρίοις• 
Άναξ δ* έπελθείν Μυσ(ας πάσης δρους 
Κα\ τά χατ* αυτήν εύ διαθέσθαι πάνυ 
5805 ^Τ}) χωλυσόντων ισχύων έρημ{^, 
£ Τοιούτον οΰβΐν ώπτο χατειργασμένος* 

Πυρ\ δέ χαρ'κώ'^ παρόδους θημωνίας, 
Κα\ ταίς άπάταις ύπαχθε\ς ταΐς τών Βλάχιαν, 
^Παλινδρομεί δήπρδς πόλιν βασιλίδα, 
5810 ΤάχεΙ λβλοιπώς ώδίνοντα πραγμάτων. 
"Ασάν δέ Πέτρος σϋν Σχύθαις ε{ς πατρίδα 
Λυθις έπανέδραμον άνυποστ^ως * 
Έπήεσαν οδν 'Ρωμαΐχοις χωρ(οις 
Αείαν Ηυσών άπαντα δρώντες, ώς λόγος * 
5815 Καθ* ών άφίχτο συν στρατί^ μ^Ρ^? 
Στρατηγός Αλέξιος Βρανάίς τούπ(χλην • 
*0; δΙ] τρέφων Ι ρωτά πάλαι του στέφους 
ΚαΙ τηνικαΰτα συνδρομήν σχών ταγμάτων, 
*Αποστατήσας, σύμβολα τά του χρά^ους 
^820 Αύτφ περιθε\ς, πρ6ς Βυζαντίδα τρέχει * 
Κα\ δή πρ^ τειχών ηύλίσατό που φθάσας, 
Π 81 ρώ μένος λάγοις τε τοΙς δπλοις πλέον 
Άστυπολιτών ώς έν6ν χαθ' ήμέραν* 
Κα\ βασιλεύς δέ στρατιάν συναλίσας 
5825 *Ανδρών οπλιτών έχ φύλων άλλοθρ^ν 
Σκυθών, Ιταλών, *Αγαρηνών, Ιβήρων, 
Ίταλιώτου Κο^(&άδου συμβουλ(α, 
Άντιχατέστη τψ τυράννψ πρ&ς μάχην. 
Υπήρχε δ* έκφυς ευπατριδών πατέρων 
5850 Τών παρ' Ίταλοίς αρχικών δ Κο^^άδος, 
%ννήρ περιώνυμος Ιν χαλοίς δλοις, 
Ααχών φυσιχήν εΓγέτιςεύκληρίαν, 
Φρενών τε βαθύτητα, σώματος σθένος, 
Δραστήριος μάχας τβ κα\ ^μαλέος • 
5855 Γαμβρός κρατοΰντο; βίς σύναιμον τυγχά- ' Ο 221 ί^εόσ'Ότον βώρτ^μα φανείς τξ) τότε 
"Λνακτι τωδε κατά τήνδε την μάχην • 
•Ος έκ Λατίνων συναγείρας Ιππότας 
*Αρ£ΐμανίουςδ\ς έχατ&ν κα\ πλέον, 

5840 Πεζούς καταφράκτου; βέ πεντακόσιους, 
Ήγειτο τώνδε καΐ χατορΟοί τήν νίκη ν • 
Παρήν βέ χατάφρακιος οπλοις κα\ κράτωρ 
Μετά στρατηγών εύ σθενών τε ταγμάτων. 
ΈπεΙ δ* Οπηρχβ συμπλοκής καιρός μάχης, 

18 ί5 Κΰώνυμον μίν εΤχε Καμμύτζης κέρας 

ϋρωτοστράτωρ ών, ευγενής, βουληφίρος • 
η δεξών δέ βασιλεύς ήν διέπων • 
Συν Ί-αλοΓς δ' Γθυνε Κο^|5άδος μέσον. 
Κα\ ΒρανΑ; δ' έξήταζίν αύτου δυνάμεις 

5850 Μέσον μέν αύτδς κατέχων .τών ταγμάτων 
Τά δ' αυ εκατέρωθεν {λάρχαι πάλιν • 
Κα\ συ^όαγείσης παρ' έκατέρων μάχης, 
"Ιν* ώς ίπος φράσαιμι συνελών λίγίο, 
Πίπτει ΒραναΙς αΓσχιστα Κο(&^άδου ξίφει, 

585ο ΚαΙ τ); ν κεφαλήν τέμνεται παραυτίκα, 
ΚαΙ τέρμα μάχη κα\ τυρανν\ς λαμβάνει. 
ΈπεΙ δ' έπρεσβίυσαντο ηρ^ς βασιλέα 
ΟΓς περ μετήν σθένους τβ λαμπρού κα\ 

[γένους 
Έκλιπαροΰντεςλύσιν εύρεΤν πταισμάτων, 

58εθ "Άναζ βραβεύει ποΕσι τήν άμνηστίαν * 
Κα\ προσδραμόντας ευμενώς δεδεγμένος 
Ποίσι κεχρήσΟαι γνησίφ μεταμέλψ 
Έπ\ παραβάσει γε φρικτών όρκίων 
Τών πρ\ν πρδς αυτόν ύπετίθει σΟν λόγφ * 

586ο Λύσιν δ' αναθέματος αΐτείν αύ πάλιν 

Παρ' άρ/ιθύτου τήσδε τη; Κωνσταντίνου, 
^^ σφας καθυπέβαλον άσ':ο\ πρ6 τρίτης 
Έστώτες άνω τειχέων ιβυργωμάτων, 
Κα\ δρ'ΰμενα βλέποντες αυτοί; άνόμως. 

5870 ΚαΧ τώνδε πολλο\ τών χαχών {|σθημένοι. 
Θερμώς π•ςοσήλθον τψ μεγάλφ ποιμένι ' 
Άλλοι δΐ δ^ζιν εισδοχής δεδωκότες 
Τη της κεφαλής χατανεύσει κα\ μδνη, 
'βς λήρον ή-,ή^αντο την συμβουλίαν • 

587•> Κατά Μυ^ών Ιζεισιν κα\ πάλιν άναζ, 

Κα\ τάς κατ' αύτους έκδρομάς τάς άσχετους 
Πάνυ τι μικρόν άναχαιτίσας βπλοις, 
Την Αδριανού καταλαμβάνει πόλιν• 
λ(υ σοΙ δΐ κ•• μας κατέκειρον κα\ πάλιν. 

5880 Τάς προς Φιλιππούπολ-ν κάτοικου μένας. 
Άφιγμένςυ δ' άνακτος εΐ; πάσχον μέρος 
Ά φ* ων ά η,α ν ίστατο χωρίων άναξ, 
ΈκίΤσ' Μ,ει δύστροπο ν Μυσών Εθνος. 
Ούτος θέλων ουν άμύνασθαι βαρβάρους 
5885 Εφιστάται δή τοϊς δροις Τριαδίτζης 
Κ Λ μηδοτιο^ν έκ κρύους διανύσας, 
Εύζωνος αυτός τήν Κωνστα^ηίνου φΟάνιι, 
Στρατόν παρεικώς αυτόθι παραμένειν, 
"Ίππων άμίλλαις Ιντ^υφών κα\ παιγνίοι;, 
5^90 ^Ηρος δ' άπαίρει τήί Κωνσταντίνου πάλιν, 
Κα\ τους ΜυσοΟς μέτεισιν, αύθις τοις δπλοι;• 
Περ\ δέ παράστασιν Ιδρώσας πάνυ , ' 
Τινό; Αοβιτζου φρουρίου τών αυτόθι, ε.Ε8Λ1\Ε3. , . 

Α νβΓβ €€βΐ68ΐ€ ρβΓ 1(1 ΙβπιρΗδ Ηοηυπι 
Γββί οοηεβδβϋηι οΐ) πΏΐηπιβηδ (ϋδοΗιυβη,* 
Νβιηρβ Ιιίο 1.3ΐ1ίιή5 οοΙΙβιΙίβ βηιιίΓιΙ)»• 
ΜιΐΓίβηι &ρίΓαιιΓιΗιΐ9 ρηιιΐο ρΐυβ ιΐυοβιιΐί^ 
ΟΛίαρΙΐΓΒΟΐίδίΐϋβ ρβ^ίιΐ1>ιι« (|!ΐίη2βηΐ»8. 
(Ιυοβοι δβ ρΓ3β1)ϋίΙ νίοΐοη^ιηςπβ τβίοΠ*• 
€χ&ΛΤ ςιιίη βΐίβιη ΙόπΓηίοδ ηιϊίπίΐ 
ουιη (]ιΐ€ίΙ)υ$ 30 Γοπίΐχΐδ οηΐΐηίΐχίδ. 
εαηιςυβ ί^ιη αοίβδ βδδοηΐ ίη ρΓΟοίηοΙιι, 
βίιΓίδίΓΟ οοΓηα ρΓ«ΓϋίΙ Οίΐιηιη^Ι*^^ 
ρΓΟίοδίΓβίΟΓ 61 ηοΜΙίδ ΰοηδίΙίαπΜδ ; 
ϋβχιβΓϋΐη ίρδβ ΟϋΒδΑΓΟΟΓηιι Γβχϋ ; 
ηιβιΐίυιη Ιβηυίΐ ΟοΓΓαιΙυδ βχβΓοΗιιιη. 
Αΰίβιη 61 ΒΓαη&5 οηΐίιι&νΐΐϊΐιαιη, 
ιη6<3ί3ΐη ίρδβ 0€€ΐιρ3ηδ ρ1ΐίΐ1ηη;ζ6η% 
αίαβ (Γ'ώΜηίδ Γ6^6η(Ιαδ ϋΐΐπΙ)υ6η8• 
λΐοζ οοηουΓΓβηΓιϋϋδ ιιΐΓίηςπβ «οίβΙ)ΐι?» 
ιιΐ ρϋϋοΊδ ▼€Γ^Ιβ ΐηηΐηιη τβηι ϋοηιρΙβοΐΜ•, 
εοΓΓ&ϋί ΒΓ8η38 οαϋΐΐ βηδβ ΐϋΓρίΙβΓ 
6ί(|Π6 αρυΐ δΟΐίιη ^ιηρπίαΐυΓ, 
Γιΐι]ΐιβ δίιηιιΐ ριΐ(|;η£ Οηίδ βΙ (>ΎαιιηΊ(ϋ. 
Οβίιιϋβ ηοΙ)ίΐ69, ςαΐ Γ6ΐ)ΰ]ΐ6δ ίαβΓαηΙ, 
Ι^βαΐίοηβηι Λά εΦδαΓβηι 8ϋ1}ΐηΊδβΓυηι, 93)1 Β €Ηιηίπί8 τθηίαίη δ'ώί ιίβροδοβηΐββ. 
ΟδΒδίΐΓ 8β ρΓΟίΙυίΐ ουηοΐίβ ΊηιΙιιΙββηΐβιη, 
ηΙΐ|ΐΐ6 9ΐοοβιΐ6ηΙβ8 1)6ηβνο1ο βχοίρίβηδ, 
£υηεΙί8 ρΓοϋβπίβΓ νβΓαιη ρ(ΕηΗβηΓΐ3ΐο 
νίοΙαΙοΓυπι ((Βά^τηνη δΐιαάβΐ)»! : 

ς 3ΐ(|ΐιβ υι 8Α0Π νιποϋβ 3η&ΐ1ι6Π)αΐΐ8 
& ρ3ΐη3Γ€ΐι& Βχζ&ηΙίη» υΓΐ)ί8 
ρβίβΓβηΐ 8θ1?ι, ςιΓιΙ)ΐΐ8 λΐιΐβ ΐπΗααπι 
3 €ίτίϋυ• οΙ)•ΐΓΐ€ΐί Γίιβ ΓυβΓαια, 
ϋιιπι βαιηηιίβ ιηοΒίιϋδ 8(»ηΐ6δ 8ΐςιΐ6 ΐπΓη1>υβ 
ιη&1& ΓβϋβΙΙίυηι 8ρ6θΐ2Γοηΐ ΓααηΟΓλ. 
Αιηαβ ίη Ιιίβ ιηυΐΐι Ιαείί ρορηίΐοηΐία 
3(1 ιηΑΐκηηιη ρΓΧδυΙβιη Γβίνίϋβ 3€ε6(ΐ6ΐ)9ηΙ : 
381 λ\\\ ν3ΐΐ9ΐη 8ρ€€ί6ΐη οοη86ηδϋ8 / 
€;φίΐί8 ηυΐα ιβηπδ δίιηυΐϋπίβδ, 
6ΐΙιθΓΐ3Γιοηβιη θ£δ3Π8 ηϋ6ΐ)»ηΐ• 
Ιρδ6 ρΓοΓβϋΙιΐδ ίΐεηιιη ίη Μοβ^ΐαιη 
Ικοδίίιιιη βΙΓϋδαβ ρΑδδίηι βχουΓβίοηββ 
89η6 ρ3ΓΐιιηρβΓ 3Γηιί$ εοηιρρδοπίΐ* 
ρΓθςΓ68δα8 υδηιιβ 3(1 ιΐΓΐ)6ΐη Η^ίΐηαηί. 

Ο ΙηΐβΓίιη Μωδί ϋβν38ΐ3ΐ)3ηΙ πίΓδίΐδ 

ΰίΓ€3 ΡΙΐίΗρρί €ίνί(3ΐ6ΠΙ ρ&$08. 

Οιπη ΐ3ΐ)0Γ3ηΙί γ6χ ραηί 8υΰειΐΓΓ6ΓβΥ, 
Ιοοηιη ηαβιη ν3ουιιιη 3ΐ>ί6ηδ ΓβΙίςποΓΑΐ» 
ϋοηίαηΐΒχ 3ΐ3ΐίηι Μ(Βδ3 ςοηδ Ιβηβϋαΐ* 

Β3Η)3Γ08 %Τ%0 ϋβ1)€ΐΐ3Γ6 810(1608 

^ 3(1 Τπ3(1ίΐ»Β 6οηΙιΗίΐ 86 Ωπβδ : 

8β<| €υιη η|{6η(6 Ιιίΰΐηβ ηΙΙ ρΓθθ6θΓ6(» . 
6χρ6<1ί(υ8 ίρδ6 ΒγζαπΙίιιιη νοηίΐ : 
(1ηιυςυ6 ίΙΙίο ιιήΐβδ ιηαηβΐ δυΙ) ^ον6 Γηριίοι 
οίΓοί δρ6€ΐ3ΐ}3( Iυ(1ί^^3 εβπβηιΐηβ• 
Α,ααιηβη νβηιο ΐ6ήιροΓ6 Β^ζβηιΐο 
ΓυΓδυδ (1ί^6(ΐ6ηδ Μ(£δθδ 3Γηυ8 ρειίίΐ : 
οπηιςηβ ο5 63ρί6η(1ιιη(ΐ ΐ3ΐκ)Γ3$86ΐ (Ιιυ 
ΙιοΙίίζιιπ) (1ι10^ι!αIη 5Ι(β$Ιχ οαδίβΐίαπι, 223 ΕΓΗΚΛΜ11 

'ίηεοη5ΐιιηπι»ΐ3η) οροΓΑΐη οιηϋΐ6ΐΐ8ι 

Φΐ^ΓΟΙΜ ΓΟ^'ίβηΐ Γβιΐϋΐ ίΐΐ ΙΙΓ56Ι11. 

Ι^Γϋίϋβΐ ρυΙοΙίΓ» |;Γαΐί3 ΓΓοροηΠίΙοβ, 
«τϋίΓΐΰίοΓυαι εοϋ)ηιθ(}3ΐ 61 ΟΓπ^ΐαδ, 
«'ρπβΐίο (Ι«ι1α8 61 $Ίιηυ1 οςυίΐαΐίο, . 
)|)Ί66ίΗηι ρΓΰΐ'όα^ €ΐιιη ΙιίΐΗηωΐίϋηδ, 
•ίϋυ Ιοη^^ίηςυυηι ηοη $ίιΐ6ΐ)3ηΐ €3Β$αΓ6ΐη, 
«6(1 Λά ΓΓυβικΙυιη βεββ οοιιιρ6ΐΙοΙ)αηΐ• 
Α 531)18 ςηοηιιβ υχοΓβιη €:γ83γ οβρΊΐ 
α^ηίπηΐ(ΐυ6 6χ 6]υ9 ΓΓ.ιΐΓ'ώυβ Ιο&ιιπϋΐη 
οΙ>$Ι()ί$ Ιθ(!θ ΐΓ3(1ίΙιιηϊ αοοβρίΐ• 
'ΝΊΙηΙο Ιιίο ΐαηιβη ηιίηυβ ροδίβα ηοουίΐ 

|>Γ0 8113 ηΐ3ΐίΐΐ3 ρ6$8ίΐ1>3 1^011)01)19 1]Γΐ3ίΙ)υ$• 

Αιϋιιιο ΐοηοΐ)ΐ6 ίηιρ6Γίυΐ|ΐ Ι:»»αείο 
ίΙϋΓβαΐ ςυί()3η) Μαιιε^ρΙϋ!» ϋοςποιηπιβ 
Ρ1)ΐ1»ιΐ6ΐρ1)βπ$!5 €ίνί$ ΤΙ)θθΐ!οπι$ 
ί^γύ\xφιβ 61 ραΐηχ ίην»5ίι ΐγΓ3ΐιηί(ΐ6ΐη 
Α1Π116 υΓΐ)63 ρίπιίιηίδ πηιΐΐηνίκίαιηιιίδ 
ηιη) Ιιαπιιη ρηςΊβ, οιγοππι »Γΐη3 Γ6Γ6η8. 
ΡΙιίΐ3ϋ6ΐρΙπχ 0χ53Γ 3(1 Ωηοδ νβιιίοιβ 
ίΐ) 903 ρ3ΐη3 οοΐι€ΐυ9Ίΐ ΓΡΐ)βΙΐ6ηι, 
.4|ΐιί ΐιιηο ίιΐοηοπηι η3€ΐη8 691 3§ηοηΐ6η 
(ΓΐΓΐυ9 3ΐ)3ε(ί9 Γ3ΐυυ9 Τ1]6θ(]θΓυ9. 
Οιιΐϊ) ΡΙιίΐ3(]6ΐρΙ)ί Ι3ηΐ6η 1ΐ3υ(] ρο9$βΙ υΓίβπ) 

63Ρ6Γ6 0αΡ83Τ νί ρ6Πΐί3(1ΙΙ6 1}β11ί€3, 

,(|ΐιθ(1 Γυίΐ Γβΐίςιιιιπίι €θπ(ϋΐΙοπ69 οίΗαΙίΐ * 
ΐ)6ΐηρβ υΐ (1βρο9ίΙί8 ϊωρβΓίί ίιΐδΐ^πίίχιβ 

ρΓίΥ3ΐ3ΙΙ) νίΐαΠ) Μ3η€3ρΙ)39 6Χί{;6Γ0ΐ ; 
|1Γΐ>δ 31116Π) ν6ΐ6Γ6Π1 ΟΓ(ϋ 116111 Γ6€ίρ6Γ6ΐ, 

8βφΐβ ρΓίοη (]οη)ίηο $υΙ)ηιίΐ(6Γ6ΐ. 
Μ3η63ρ1ΐ38 Ιαιηβη ρΓθΓιι•$ί6π8 3(] δυΐΐαηυιη, 
ΤυΓείδ 399ϋΐηρ1ί9 δβοππι 3υχί1ί»πΙ)ϋ9, 

ηοη)3ΐιί Ηηρ6π1 Ωπ68 ίηειίΓ^αΙαί. 
Μί•%8»8 ουπ) (]οηίδΐ6^3ΐυ9 αϋ δυΐΐηηππ), 
λΐ3ηε»ρΙ)3ηι αηηιιβηΐβ Γ6(]ιιχίΙ δυΙΙ:ιΐ)ο 
Γ6|;ί3Π) Λά υΓΐ>6Π), ίϋί<]ΐΐ6 €φδ3Γ νίηοΐίδ 
ρ6Γρ6ΐυοηιΐ6 ί^Ιυπ) 3()(1κίΙ 03Γε6π. 

ϋθ^ΙΙ)(3 Γ68 8υ](3ηΊ 6X361)11 Γγ31Γ68 

34ΐ ίΓ3ευη(Ιί3η) ρ1υπΐ))3ΐτ) 3ΐ{]υβ 3(] 3ηη3, 
()βΓβ(Ιΐ3ΐη 6ηιιΓιΐ)3πΐ68 ςηο<] ρΓ0(Ικΐ6Γ3ΐ 
;ηιιη6Γυιιι ςΓ3ΐί3 ΐΓ3ηδΓυ£3ΐΐ) δίΐ)! δΐιρρΠεβη)• 
^3η1ηιι6 3Γΐίιΐ3 δαίϋιηυιπ 3ξ|[Γ0δ9υη 0Γ3ηΙ, 
^ιίδί 1)16 βρεείοδίδ Γ6ιι) ρπτςβδδεί νβι Ι)ίδ : 
^»ίΙ 6ηΊιη Ιιοιηίηεη) α δ6 ρ3ΐΓί(ε Γεϋιϋΐηιιι 
Ιΐ(ΐ6 ίη(6Γρο9ίΐ3, ηβ νβΐ ιηοΓεΓβΐυι*, 
ιιβνβ ςιιί(] ηιΐιΙΊ ρ3ΐ6Γ6ΐαΓ εοΓροΓ6. 
Ρ6Γ ί11ιΐ(] Ι6ΐηρα9 Γ6Χ (|ΐιοηιΐ6 ΛΙβηιηηηίχ 

)η)9ίΐ 16(|;&109 (|υί Γ0|[3Γ6ηΙ €3β93Γ6ΐΙ1 

μι 8ϋ)ί 3ΐ(\υ6 6Χ6Γείΐυί ρ3εί6Γυιΐ) 
^υη)3η3ΐη ρ6Γ (ΙιΓιοηβπι 3ΐιηυ6Γ6ΐ Ιπιη^ίιυπ) 
ρΓοβείδ66ηϋ 3(1 Ρ3ΐ9β9ΐίη2β Ιοεοδ. 
Α(1 Γ6(;6ΐη 3υ(6ΐη ειίΓδαδ Ιο^οίΗβία 
ΙϋχδαΓ ρΓΦΐ)Γΐ850, Γ(£(ΐ6Γ& εοπιροδοΐΐ. 
Λε66ρΐ3 νίεΐί^δί 111(1116 οΙ)ΐ3ΐ3 0(1β 
δΐ3ΐ)ϋ6ΐΐ) ΓθΓ6 ειιιη ΐ'εςβ 3ΐ)Μείιί3Π)^ 

)θβ;θ(1)6ΐ3 3(1 ^θ£83Γ6!η 69ΐ Γ6νϋΓ8(Ι8. 
^6Χ 30161)1 (ΐηβ8 ίΐηρ6Γϋ ίηρ[Γ63ϋΙΙδ 

μ9(ΐαο αά Ρΐιίΐίηρί υιΐιοηι ργο\ι)ου1( €^ΐί>(Γ3. Β ΟΗΚΟΝΟΟΚΑΡΗΙ 224 

Α ΚαΧ τουργον άνήνυτον άφβιχώ; πάλιν 

3805 Πρ^^ς τ)]ν βααιλβύουσαν εΓαεισι πόλκν* 
Α( χάριτες γαρ της Χϊλής Προπο^Λίδο; 
ΑΙ χαλλοναί τβ τησδε χα> χάλλη δόμων. 
Τερπνά χυνην£^»α συν Ιππασία, 
Των Ιχθύων Λγρβ τε συν εΟΟυμί^ 

5900 Μαχρ^ν θυραΓον τυγχάνεκν ούχ ήφίει. 
Άλλα τρέχειν ήπειγον αύτί^ν πρ^ς τάδβ. 
Κατέσχεν ίνβξ γαμετήν *Ασάν τότε, 
Κα\ θάτερον δέ σ^^γγόνΐι^ν Ίωάννην 
ΕΟ.ηφε, δόντων εΙς όμηρείας λόγον • 
^ 5905 Ό; ύστίρον δέδραχε" Τωμαίων π^λεις 

Κάχιστα πάντων, φευ μισανθρώπου τρόπου ! 
Τούτου χρατουντος του βασιλείου χράτου;, 
'^Αποστατήσας χαΐ Μαγκαφαίς τούπίκλην 
Θεόδωρος τις Φιλαδελφευς τφ γένει, 

5910 ΚατατυραννεΤ πατρίδος κα\ Λυδίας, 

Κα\ πλείστα δεινών είργάσατο τάς πόλεις, 
Κώμας τε Χοιπάς αΤς έττήει συν δπλοις. 
"Αναξ δ' έπιστάς Φιλαδέλφειας δροις 
"Εμφρουρον αΟτδν έγχαθιστ^ πατρίδι, 

5δ15 Ήνίχ'^πωνόμαστο χα\ μάλ* ένδίκως 
Ό Μωροθεόδωρος έκ των πραγμάτων. 
Πλί;ν μή δυνηθε\ς τήν Φιλαδέλφου πόλιν 
"Αναξ έλείν δπλοις τβ χα\ στρατηγίαις, 
Πρδς συμβιβάσεις δεύτερον πλουν έτράπη • 

5920 •βς δν Μαγκαφδς, παράσημα τοΰ κράτους 
Τίψας, καθ' αύτδν τδν βίον διανύτϊ|, 
"Ηθη δ^ τά πρΙν ή πόλις άναλάβη, 
Ο Κα\ πάλιν Ιθύνοιτο παρ' οί χα\ πάλαι. 

Μαγκαφδς οίτος προσρυε\ς τψ σουλτάνψ 

5925 Τούρκους τε λα6(1)ν συμμάχους ^κατ' Αύ- 

[σόνων, 
Χώρας έπήει 'Ρωμαϊκάς έκτρίβων. 
Σταλείς δ* συν χρήμασιπρέιβυς σουλτάνψ 
ΚαΙ τόνδε λαβών κατανεύσει σουλτάνου, 
Πρδς βασιλίδα την πόλιν αναφέρει, 

5950 Κα\ δεσμά χα\ χάθειρξιν άληκτα φέρει. ^ 
ΚαΙ τοΰτο Ίζαρώξ^ν^ σουλτάν συγγόνους 
Πρδς τήν χατ' αύτοΰ κα\ μάχην κα\ μανίαν. 
"Έγκλημα οΐ φέροντας αδίκου δίκης 
Καταπροδόντι πρόσφυγα δώρων χάριν. 

5935 Κα\ τάχ' δν ήμύναντο τούτον τοϊς δπλο:ς, 
ΕΙ μή τ•.θε\ς πρόφασιν εΟλογον τάχα •• 
*^ Έφασκεν αύτ6ν άποδοΰναι πατρίδι 

Έπ' άσφαλεία μήτε θανείν μηδόλως, 
Μήτ' εΙς δέμας τι των κακών πεπονθέναι. 

5940 Τω τηνικαύτα κα\ ^ήξ 'Αλαμανίας 
"Εστειλε πρέσβεις άξιων βασιλέα 
Αύτψ παρασχ£Ϊν συν στρατιςί φιλίως 
^ V Γήί παραδραμεϊν Το)μαΐδος τους δρους 

Πρδς Παλαιστίνης τους τόπους ώρμημένφ. 

5045 Πρδς ^ήγα τοίνυν, τοΰ δρόμου λογοθέτην 
"Αναξ πεπομφώς, συμβιβάσεις άρτύει * 
Λαβών τε πίστεις κα\ δεδωκώς αύ ΐΐάλιν 
Ώς ίμπεδα κίοιτο τά της φιλίας, 
Λυθις έπανέδραμε πρδς βασιλέα • 

5950 Κα\ ρ^ξ έπιστάς τοΤς οροις Τωμαΐδος, 
Κα\ πρδς Φιλίππου τί)ν πόλιν έττεφΟάχει^ £25 Ο.ΕδΑΚΕδ. 

Κ«\ δη μετά γβτάς πρ6ςάλλήλου; σχέσβις Α Εχίη αΙΐΟΓίι^ΙκιΐιΙ ν2ηο3(Τϋ€ΐιι, 
Κα\ φιλονείχους διενέξεις χα\ μάχας. 228 Βασιλικών τε [5ηγιχών τε ταγμάτων 

5955 *Αλαμανών στράτευμα πορθμδν διέβη, 
Κβ\ πρ^ς Φιλαβέλφειαν ήχε τήν «^λιν • 
Δ'.ά δέ Φρυγί»; τε Ααοδιχείας 
Έ<?ίστα•ίιι τά/ι^τα Φ(λομΐΑ(:;ΐ 
Έν <ί> μάχην Γστηίΐ (ϋ;ξ πρ6; «ούλτανον • 

* ΓΟΟ Καί\ τόνδα νιχδ χα\ χρατβΖ πολ(χν{ου, 
'ΟΛερ σχυλεύσβς έμπιμπρ3 'μετα τόδε. 
Είτα π£φθαχϋ>ς Ίχονιέων πόλιν, 
Κα\ τήνδ* ελών δπλοι; τε χα\ μάχης νδμψ 
"Οδευσε λοιπόν την ιίροχειμένην τρίβον • 

^905 Εις δ' Άντιόχου τήν πόλιν ήιαιγμένος 
Έναττιπνίγη, φευ βεοΰ των χριμάτων Ι 
ΈνατΓοληφΟεΙς ταΓς δίναις των υδάτων 
νΐ^; δ*έχ3ίνου τ6 χράτος δεδεγμένος 
Κα\ μέχρις αύτης ^Αντιοχείας φθάνει, 

£070 Κά)ί^ϊΟεν ήχων Συριαχά; πρδς πδλεις 

ΈλίυΟεροΤ ταύτα; γε των έκ της Άγαρ • 
Πολλά ει χαμών χλήσεως Χρίστου χάριν, 
Έχει χαταλέλυχε χαύτ6ς τΐ^ν βίον. 
01 δ' Άλαμανο\ ναυΛ πρ*ς τήν ιίατρίδα 

5975 ΑυΟις έπανήχΟησαν ευ σειωσμένοι • 

ΚαΙ Φρχγγίας ρ^ξ Γερμανών (67) τ' 4ρχ(ον 

[πάλιν ' 
Ναυσ\ν έιιήλΟον δπλΤται τοί; έξ *Αγαρ • 
Ούχ Γτχυσιν δμως δΐ Σ:ών άγ(ας 
Σφάς έζελάσαι χα\ νέμειν χριστωνύμο'.ς • 

;,9λΟ "Ρχ^'-'*^ ^* ^^Φ ^•*^ πάλιν έ," πατρίδα. 

Ό δ' Ί^χλίνων (5ήξ χατάρας Ις τ^ιν Κύπρον 
Ταύτης τε χρατεί τοΤς δπλοις κατά χράτος • 
ΔεσμεΙ δΐ συιχών χα\ τύραννον τής Κύπρου 
Κομνηνών Μσάχιον (68) Έχετον τρόπους • 

5985 Και χαταπλεύσας πρ6ς Παλαιστίνης τ^ίπους 
Στράτευμα χατέλιπεν οΙχ&Τον Κύπρφ 
Ό Γερμανών |ίίιξ δηλαδή των Ίγκλίνων, 
Κα\ τήσδ* έχυρίευσεν ώς υπηκόου, 
Ζώης δ' άφορμάς αύτόθεν χεκτημέ^^• 

5990 Έν τψ μέλλειν δ& πρ6ς πιτρίδ* άίϊΐένχι 
Τηγ\ Κύπρον δέδωχε της ΟαλαιστίνΓ^ς 
Οίχειν τε ταύτην, εΐ σχολήν Αγει μάχης, 
Κα\ χυριεύβιν κα\ κρατεϊν της Κυπρίων, 
•βς ύπ' εκείνου προσνεμηθείσης πδθω 

51)95 Ζωηφόρφ μνήματι τφ του Κυρίου, 

Και συναφθείσης τοΙς δροις Παλαιστίνης, 
Άγων, μειάγων. συγχέων, μετατρέπων 
•Ανθρώπινα ΟεΤά τε πράγματα κράτωρ 
Κα\ δραματουργών, ώ; δέδοχτδ οΐ^μόνψ, 

6000 Ευθύς έρείσας τ^ν πόδα χραταρχία, 
Τ2»ν πατριάρχη ν του θρόνου παρχλύει, 
Τ6ν Καματηρδν Βασίλειον αδίκως* 
Τ^ν Μουντάνην δΐ Νιχήταν άντιισάγει, 
Τρ'.πέμηελόν τε κα\ χρδνφ παρειμένον* (67)_Ιΐ9ΐ €0(ΐ6ΐ. Ει ςυίιίβηι ιοΓγα ΕρΙΐΓΦπαίιιβ «Ιο- 
οΙαΓαι ββηιιαιιυβ 1ιο€ Ιοοο ε6 ιιιΐ6ΐ1ί(«Γ6 Αη){Ιθ8, ςιιί 
οΐιιη 5€ίΙί<6ΐ ίιι ϋπίαπηίαπι 6 Οΰπηαηί» (Όΐυιιιί- 

£Γ3νϋΓ3ΙΐΙ• ίπ$ιιρ€Γ οοιιΐ6ΐιϋβϋ»ηΙ (ΙίηιίΰαΙ)3η((]ΐιο 

Γβ|;ί8 ρΓ36ϋί€ΐί €χ$ΑΓί$(ΐαβ 11)1 Ιί 165, 

(1οη6€ Αίαιηαιιηυηι 8£[ΐηβη Γιΰΐιηΐ) ΐΓηη&ϋΐ, 
βΐ Πιίΐαϋβίρΐιί ιιβηιιβ ;ΐ4ΐ ιιγΙμπι νϋίΓιΐ :' 
ρΓΧ(6Γίβη9ςιΐ6 ΡΙΐΓ^-^ίΑΐη 61 Ι^»θ(1ίοοαιιι, 
€6ΐ6π 0ΙΙΓ5ΙΙ ρβΓνβηίΐ ΡΙιίΙοιηβΠιιιιι, 
υϋί Γβχ ρυ[(η&ιη οιιη βιιΐϋιηο αβί, 
60<ιυ6 νίοΐο, ρ<ΛίΐιΐΓ ορρίϋιιΐο, 
υ<]υβ <)ίΓ6ρ(υιη οοηδυηιΐΐ ίηοβηιΗο. 
Ρ6Γ§;ίΙ (Ιοίηϋβ 3(1 Ιΰοιιίιίιη ιΐΓΐ>6ΐη, 
ςιιαιη ρο«(ςιΐ2ΐιη βχριιςπΑνίΙ τιπαΐβ Ι)6ΐΠθ2, 
ρΓοροβίΙιιιυ !$ίϋί ρΓ08β(]υ6ΐ)α(ιΐΓ ίιΟΓ : 
ί^ηιςυβ αιΙ Αιιΐΐθ€ΐιί υΓ)}6ΐη ρΓορ6Γ&1):α, 
<;ΐΝη βυΟοο^ΐυβ ρ$ι, ο Οβί ]ΐ)(1ί€ί3 ! 
^ Γ»ρίϋί$ υικίίβ Ουιηίιιίβ βΙΐΓβρίυβ. ' 
Ιρ£ίυ$ αυΐβιη ΐΠίιΐδ βυδο-ορίο ίπίΐροπο 
ιιβηιιβ.αϋ ΑηΙίοεΙιί ρΓΟ^ΓβιΙίΙυΓ ιιγΙ>6ιπ : 
ιιηϋβ 3(1 δ]τη3ϋΑ& ρ6Γ^βπ& οινίΐαΐββ, 
ΑβλΓβηοηιιη ]υ§υιη »1) ίΐΐΐβ (]βρπΓιΙ : 
£Ιιπβΐίςΐ)6 οαυβα ρΙυΓίηιιιηι Ι^ϋοΓληβ, 
18 ςυοςυβ γίΐχ ΐβηιΓιηυιη Πίίο ΙΐΑΐ)πίΐ. 
Τυιη ΑΙαιπαοιπ η8τίΙ)υ8 Ιιΐ8€6π$ί8 
ΓονβΓβί 5ΐιηΙ ίιι ρ»ΐΓΐ3ΐη ίηεοΙιιηΐ68• Κβχ (|ΐιο(]π£ ΟαΙΠο! 01 βπίοηιιηλ (Ισττιί^ιιβ 
οαιη €ΐ2ε8ίΙ)ΐΐ3 3Γΐη3ΐί9 δΐιρβΓνεηβΓυπΙ ; 
ειιπιςυβ ΑςϋΓβηοκ ροΙΙΰΓϋ 6Χ ϋΓΐιβ βαηοΐλ 
Γ Γγιι81γ2 Ι6ΐιΐ3&86ια, οΐ €ΙΐΓίεΐΊ3ηίβ ΐΓαϋβΓβηΥ, 
ιηαπηο ΓΐΐΓ5υηι ειιτ&υ ίη ραΐη^αι Γ6()ουη(. 
Αΐ)ΐ63 131)1611 Ιπ Ο^ρπιιη 6Χίεβη(ΐ6Γ»1 
Αη^ΙυΓϋΐ» Γ6Χ, 61 ίϊιευΐα ροΐίΐυβ ία6Γ3ΐ» 
6]υ$ι|ΐΐ6 νιΐΜΊίβ ΐ^ΤΓΒηηιιιιι ΐΓ3(1ίϋ«Γ3ΐ 
€οιηπ6ηιιιιι Ι&ηβείυιη, ηονβΙΙιηη ΕΰΙιβίαιη• 
Τυιη Ρ3ΐ£&(ίη39 ιιανί^Αηδ 3(1 1€γγ3$, 
ρΓ.ΧΜίΓιαπι δΐιαιη ίη ΟγρΓΟ Γ6ΐΙ(]ΐΐ6Γ3ΐ 
Οεηηαιιίοοπιιη, ίιΐ()υ3ΐη, Γβχ Αη^ΙοΓνιπ, 
6]υ$ςιΐ6 «Ιοιηίιιυιη 8ο (;6Γ6Ι>31 Η)8ΐιΙχ, 
61 ίΌηιη)63ΐυιη ιιιίΠιΙ Ιιίηο 8υΙ>ν6ΐΐ6ΐ)«ι(. 
ΥβίΰΠ) ίη ρ3ΐ/ί3ΠΙ Γ6ν6Γ&υηΐ8 ροδίβΑ 
€γρΓυιη (Ιοηανίΐ Ρ3ΐΦ8ΐίηο Γβ^ί, • 

ΙΙΙ ίΙΙίΟ ρ3€ί8 (βΐηρΟΓβ Τίΐ3ηΐ (Ι6£;6Γ6(, 
61 €7ρΓίθΓΙΙΐη Γ6(^6ΐη 86ΐη6ΐ ς6Γ6Γ6(» 

π ηπθ(1 ίρ$ί ΓΓ£;ηυιη (πϋιιίΐ 3Πίί6ΐυ ρίο 
ρΐΌρΙΟΓ νίνιΩουιη ΟοπΓιπ! ΒβρυΙεηιιη» 

41113 ρΓΟρβ Ρ3ΐϋ^&ΐίηΧ ΰη68 6Γ3ΐ• 

Ιηΐ6πηιία)ρ6Γ3ΐυΓ βΠ8 (ΐ6/|ΐΐ6 38βϋ3ΐ 
€ΐιηεΐ3 Ιιαη)3η3 ο( (1ίνίη3 Γ6Γθη8, Γ3ρ;6ηι, 
οοπίιιιυίβηβ» υΐ βΐ ίη 806ηί8, ρΓΟΕΟο 3Γΐ>ίΐΓίο, 
&υιηιιΐ3 νίϋβΐίοβΐ Γί6ΐυ8 ροΐ68ΐ3ΐ6• 

8θϋ6 (ΐ6]6€ίΐ ίη]Η8ΐ3 β601βη(ί3 

£3ηΐ3(βηιιη Β38ί1ίυιη ρ3ΐπ3ΓθΙ)3θΐ : 

^ιιΙ)8ΐίΐυίΐςιΐ6 Μ€6ΐ3η) Μοηίβηυιη 

νβΐ ροΐίυβ (ΙοροηΙαηιιιη, ΰοηίβεΐυηο ββιιίο ; 

(68) Οοό, 'Αλέξίον, ιη3ηίΓβ8ΐο ογγογο, (]α6ΐη €031^ 
(|[ΐιίι Μίε6ΐ;ΐ8, ίηιο ίρβϋΐιιβΐ ΕμΙΐΓΦίππΐ!», ςυί «Ιβ ΐ83λ€ΐο 
{^γρή Ι^Γ^ηηο ίη 8πρ6ΓίθΓίΙιυ$ νιτΙ)3 Γοείι. 227 ΕΡΙΙΠ/ΕΜΙΙ 

φΐ6πι ιηοζ (Ιββρίΰίβηβ οΙ ίηβρίϋυάίηβιη 

ροηΙίΩΰ8ΐί ίηνίκαιη ΙιοηοΓβ οχυίΐ. 

ΡοΓΓο ίβοηΐίυιη ςυβηκίαιη ίη 86(1β ρο$ιιίΐ 

ιυοΐι3ε1ιαιιι 61 νΐηυΐί ηαναηΐβιηορβΓβιη, 

ςυβπι 8ίΙ)ί (ΙβιηοηβίΓ&Ιπιη β 83ΐΐΰΐ2ΐ Υίφΐιο 

ιιοοίιι, ϋίΰπιίΑνίΐ ίη ρυϋΙίοΑ οοηΰίοηβ : 

βίϋίηυβ ηοπιβη,6]υ9 νίΓΐυΙεπ)» ΓοΓω^ηι 

(ΙβδΟΓίρΐάπι 6886 εοβΙίΙϋΒ εβυ ίη Ι3ΐ)ΐι1α. 

Υβπιηιι&πιβη Ιπιηε 6ΐι»πι 8θΙίο ρερυΓι!» 

ρβηβί ηοη 1)&1)6Π8 ςυί(1(|υί(1 3ηΐ6 (ΙίχοΓ.Ίΐ. 

Οϋίηεορδ υ6Γ0 ρ&8ΐ0Γ6ηι ΐΓαπδΓοΓΓβ ηιαίυίΐ : 

ςπΊρρβ 89ηε(3Β δίοηίβ &ΓεΙιίρΓ£8»ΐ6πι 

ιιοιηίιιβ ΤΙΐ6θ(ΙθδΊυιη, 1.&ΐΊηυηι β6ΐΐ6ΐο, 

8ί1)ί Γιιη)ί1ί&Γ6[η ϋΐςαβ ίπιροπΐ νϋΐβιη, 

Άά ρ^ιϋτίαΓοΙι» 8απ)Π)υη) ΙιοηοΓβιη ΐΓ3Π8ΐη1ίΐ• 

δ6<1 ηίΐιίΐ Ιιυΐο ρΓοΓιιΚ Γ80ΐί ηονίΐ3$ ; 

υίΓοηυβ βηίπι βχείϋίΐ 8&ε6Γ(]οΐίο, 

δίοηί^ πΰΐηρβ &ο το%\λ ηιβίΓοροΙ^οβ, 

&ϋπιΊ88υ8 πιεοηδπΐΐβ, €]6εΐυ8 ΙυΓρίιεΓ. 

Α(1 6ΐΐΓ6ΐηυη) 660Γ£ία8 Χίρΐιίΐίιιυ» 

€οη8ΐ&ηΐΙηί ρηβιΟΓ 681 ()αΐιΐ8 υΓϋί. 

0Φ9&Π η&Ι» ΓυβΓαηΙ 6Χ ρπηιίβ ηυρίίίδ 

▼ίΓ|;ίη68 ρυΚ'Ιιπ &8ρ€υΐυ8 ΩΙί» ά\ιχ; 

φΐαΓυιη ρΓίοΓβηι τίΐβ εοπιαβ Ιοηβ&πι 

ίιΐ8ΐαΓ ϋ§ηφ Οοπιίηο βιεΓπίαηι οΙ)ΐιιΠι : 

ρΓορΐ6Γ63ςυβ νβΓίίΙ ίη ηιοη.ΐ8(6Γίππι 

ρ3Γΐ1ΐ6ηοη6ΐη4υ6 ιηαιίηιί8 ]ιηρ6η8ί3 

ρλίαιίυπ) <1ίειαηι «ηΐ6Α Ιοαηηίιζΐ : 

Ιιοο, ίηςυβπι, ΑΐΐΓίΐΗΐΊΐ ηαΐφ ϋίνβΓΒΟΓίυηι. 

Α1(0Γ8πι αυΐβη) ΐΓ&(ΗϋίΙ ηυρίαιη ΠΠο 

Γ62'>8 δίείΐίχ ηοηιίιιο ΤαηοΓ6(1ί. 

Αριΐ(1 86 Τ6Γ0 ίιηρβΓΠ ραΐβπιΐ Ιιχτειίοιη 

»ΐ6ΐ)αι ΑΙΰχίϋΠ) ΓιΠυηι ηβΐυ πιίηίηιυηι, 

(|ΐιί ρ.Ίΐπ&ιη βυ&πα ορρΓ088ί1 ηίλΙοΓυηι ευπιυΐο. 

Νβο 8θ1ί Βι*&ηα8 Τ1ΐ6θ(]θΓυ8<|υ6 Ι,γάιΐΒ 

Γϋΐεαηβυιη βχιυΙεΓοηΙ οοηΐΓ3 €.ι;83Γ6ηι, 

Λ6Γυ») ρο8ΐ ί11θ8 €ΐί&ιη Αίοχϋ ιΐυο, 

ςυί 86 ί3εΐ&1}αηι Ιϋυΐο Γιοιίιίο 

ϋβ Μηηυοίβ ίιηρβΓαΐΟΓθ £6ΐιίΐ03• 

ΑΙΐ€Γ βχ 1>ί8 ίη8ΐΓοεΐιΐ5 Λ 8ηΙΐ2ΐπο 

ΐιιίιίΐυιη ΡβηΙοοΓϋΜ ίη^^ηΐί ηυιιιβρο 

ρητύαιη 8£[6ΐ>;α 6Χ ΙΙοιη»ηί8 ομρίιϋβ : 

ηιί ηο€ΐιι εοηδορίΐο ρΓορ6 ΠιΐΓπιαΙα 

8:ιεοΓ(1θ8 ςαΚΙιηι εαροί αηιρπί&νίΐ, 

(Μΐ83Γ6ί(!υβ 6Χ(Τΰίΐυβ <]υεί ο1)(υ1ίΙ• 

Λ^ΐΐ'Γ »ιιΐ6ΐη ίη ρπΐΐΐίο οεείβυβ ίυίΐ 

& 1]α!>ΐΙίο ('ΙιαΠυΙαΓίο Γ.ΐκιιηιιο• 

ΒΛϋΐΙίυ$ οιί^ιιη ςυιϋ»α), ναΐςο ΟΙιοίζοιί, 

» 03'8αΓ6 ιΙεΓιείβηβ ίη ιπΙ>6 Τ«Γ8ία 

11θΗΐαπ3β ϋίΐίοηί ηιο1ι'6ΐιΐ8 ΟΓαΙ : 

^ϋιΐ (1(*η)πιη εβρίιιβ ΓΧ€χε;)ΙαΓ πιίββΓ. 

ηιΐΓ$ιΐ8ίίυο αΐίπδ, 61 ρο8ΐΙιίηο πΙΙυδ ιίβηυο» 

ί(Ί!υΓ6 οου ^ί{;8ηΐ38 βϋπείι ΠώηΙα» 

ίηιο ροΓηιυΙΐί οΙ)8ΐΐΙ(:πηιΐ Ι^ααείο : 

8είΙ ηιηηοδ, Ι>60 νοΐ6:ιΐε, ρβΓίεπιιιΙ. 

Ιΐίε ρΓίιιεορ8 ({ΐπα 8ΐή ηίηιίαιη 3ηιαη$ εηΐ, 

ίΓαεπη(Ιπ8, Ιϋνί άα εηηβα 8η$ρίοαχ, 

Ιαν'κϋ.ι ηηοςαβ Πα^ΐ'^η» αϋνοΓ^π) $ιιΙκΠίυ5. 

ηιυΐΐυδ ηιυΐεΐατίΐ π)6ηιΙ)Γί:$ ορΙΙιη.ιΙ"5: ΟΠΠΟΧΟΟΠΑΡΗΙ 228 

Λ ^005 Ο^περ χαταγνους άφέλειαν αύιίχχ 
"Αχοντα χατήγαγβν Ιεροΰ θρόνου• 
Καίτινα Λε^ντιον έγχαΟιβρυα 
"Ανδρα μοναστ);ν, άρετη; 6ντ' έργάτην 
"Ο ν τψδε δεϊξαι τ^ιν άπείρινδρον Κ4ρην 

6010 Έφασχβ νυχτ6ς συλλόγων ί|θροΐ3μένων, 
Ε!δ4; τε χλήσιν, άρετήν τοΰδ' εύοτό^ω; 
Μάλα διαγράψασαν ώ; έν είχόνι* 
Άλλα γε χα\ τ<5νδ' άπελαύνει του θρόνου, 
Πάντα παριδών τά προηγορευμένα. 

6015 Μ£τάθεβ(ν δέ δραματουργέ! ποιμένος* 
'Αρχιθύτην γάρ της Σιών της αγίας 
Κλήσινθεοδόσιον,φΰντα Αατίνων, 
Έθά^α τψδ» χα\ προήγορον χράτου;, 
£!ς πατριαρχών άναγε ( προεδρίαν. 
Β 6-^20 Άλλ^ ούδ&ν άπώνατο της χαινουργίας* 
ΆμφοΤν γάρ έχπέπτωχεν ΙεραρχΙζιν, 
Σιών τε της πρ\ν χα\ βασιλίδος πάλιν, 
Κα\ τώνδ' άτ£μω; δ προβληθείς άχρίτως. 
Έπειτα Γεώργιος δ ΞιφιλΤνος 

6025 Ποιμ^ν άναδίδειχτο τή;-Κωνσταντίνου• 

Έχ των πρΙν είχε ν αύτοχράτωρ σπερμάτων 
Παιδας φυτευσας χαλλιπαρΟένους δύο * 
^Ων άποχείρες*^ατ* Εθος πρεσβυτέραν 
Καθιερώσας ώ; άμνάδα Κυρίφ* 

ΟάοΟ Μεταβεβληχώς δ' εΙς μονην άσκουμένον 
Κα\ παρΟενώνα δαπάναις ώς άφΟόνοις 
Ίωαννίτζη τδν χεχλημένον δόμον, 
ΈνταΰΟ' Ινασχεΐν χα\ κατοι.'.εϊν προσνέμει. 
'Ρηγδς δέ συνέζευξεν ύΐψ δευτέραν 
^ 0035 Της Σιχελία; του ΤαγγρΙ χεχλημ^νου. 
Κληρουχον αρχής πατριχης άνατρίφων 
Τδν υΐ^ν 'Αλέξιον Οστατον χρόνψ, 
*Όςσυμφορ51ς ήνβγχε πατρίδι βάρο;• 
()ύ Αυδδς Θεόδωρος, ού Βρανδς μόνον 

60 ίΟ Πτερνιομ^ν ?ίραν χατλ του στεφηφόρου, 
*Αλλά συν αΰτοΙ; χα\ δυάς Άλεξίων, 
0? άφοίς Ιπωνόμασαν αυτούς υΐέας 
Τοΰ πορφυρανΟοΰς Μανουήλ βασιλέως• 
Άφ* ών δ μέν γε προσλαβών έχ σουλτάνου 

ΟΟίο Συμμαχιχόν τι Περσικών πλείστον στίφος 
Πόλεις επιών χατέχειρεν Αύσό^Λον 
"Ον νυκτός Οπνώττοντα χαθ' 'Αρμαλά που 
Κτείνας θύτης τις χα\ τεμών αύτοϋ χάοαν 
Ο "Ηνεγχεν αΟτήν ταγμάτων στρατηγέττ^, 

00 >ϋ Κα\ ατερος δ^ χτείνεται κατ ϊ μάχην 
Πρ^ς Βασιλείου χαρτουλαρίου Χούμνου. 
Και τιςδ^ Βασίλειος Χότζα; του πίχλην 
'Αποστατήσας κατά Ταρσίαν πόλιν 
Χώρας Ικάχου Τωμαϊκάς χαΐ πόλεις, 

60^Γ> 'Ος συσχεθε\ς δμματα πηρ'.ΰται τά)α,• 
Κα\ πάλιν Αλλος, χάπ\ τώδ' άλλος πάαν, 
'βς &χ χθονδς γίγαντας αίρεί τις μΰΟος, 
Καν πλήθος άντέστησαν Ίσοακίω" 
Κα\ πάντες άπώλοντο τ ή θεοΟ κρισ2!• 

(;030 ΌργΙλο); ών φί>αυτο; ουτο; ό χρά:ωρ 
Κάξ υπόνοιας >ία\ λαβή; μικρϊς μίνη;, 
Κανζηλοτυπίίν κα\ :;Οονών Οπηχ'νοις, 
Πο'λο•^; ί/^ίττων τταρίβλαψεν ίΐς δίμα/' ϋί ΟΛδΑΠΕΒ. 2Γ.0 Φάου; μίν έστέρησε του των ομμάτων 

6065 Κομνηνών Άνδρίνιχον ίΐνβυ αιτίας, 

Κα\ Κωνσταντΐνον Άσπιέτην τούπίκλην. 
Άλλους β* Ιναπέχειρβ φροντιστή ρίοις. 
Αεηλατούντων συν Κομάνοις των Βλάχων 
Τά κατά δΟσιν 'ΡωμαΙχά χωρία^ 
6070 "Οπλα κατ* αυτών βασβλευς αΓρει πάλιν. 
Άγχίαλον ουν παραμείψας τήν π<5λιν 
ΕΓσεισιν Αίμον την Βλάχων παροικίαν 
Πάντα βέ τάχ^Τ φρουρίων, πολιχνίων 
Εύρων έρυμνήν ίσχυν ένδεδυμένα,ί 

0073 ΚαΙ τείχεσι πύργοις τεδιειλημμένα• 
Μυσους δέ ρλέψας αγρίων αιγών δίκην 
Του; απόκρημνους χαταλα66ντας τ<5πους 
Ώ; 'Ρωμαϊχήν συμπλοκήν δεδι^τας• 
Πρ^ς δ' αΐί 2κυθικδν ΰφορώμενος στίφος 
Υποστροφής ί^ψατο τζς πρί>ς τήν πόλιν 
Διά δ& τεμπών δύσβατων τε χωρίων 
ΚαΙ τρυμαλι^ς οΓον ειπείν δυσπόρου 
Αύλών( σαφώς πάντα παρειχασμένης 
ΤηνΙς Βε^^ην έκδρομί)ν τεθειμένος, 

6085 Απώλεσε πλείστον τε τών στρατευμάτων* 
ΚάχεΤνος άν ΚφΟαρτο παρά Ρραχύ τι, 
£1 μή βοηθού του θεού τέτευχέ πως • 
Ώς γάρ (αυτοΟς παρέβυσαν εΙς μέσον 
'Αναξ τβ χα\ στράτευμα δυσπάρου πόρου» 

6090 Ήγούμενα μέν διέβη στρατευμάτων 
Καχών άπαΟή κινδύνου τε και μάχης• 
Μέσον δ& της φάλαγγος ό κρατών δχων, 
Έπίθεσιν εΟρατο πρ6ς τών βαρβάρων 
ΟΙστοις βαλόντων χα\ δόρασι κα\ λίθοις 

6095 Εκατέρωθεν αύτ6ν όπλίταις αμα, 

Ός παραμικρδν τδνδε φυγείν τ6ν μδρον, 
ΠεσεΙν δέ πολλούς στρατιώτας γεννάδας. 
^Ομωςδιεχδυς δυσστίβητον χωρίον 
Κα\ πρ^ς Βερρόψ άποσωΟε\ς συν βί^ 

6100 "Εμφροντιν εύρε στρατιάν τούτου χάριν 
Φήμί| δυσήχφ μάλα τεθροημένην 
Τψ τοι βασιλεύς τήν Κωνσταντίνου φθάνει, 
Έχ τούδε φήμην ο(κ χαλήν άνατρέπων* 
Μικράν δ* οφρύος χαθυφηκε χαΐ τύφου 

6105 Έπαναδραμών είς πόλιν την τοϋ κράτους, 
'Αθυμίας δόρασιν έμπεπαρμένην 
Έφ' οΤς χακώ; πέπονΟε την ψυχην 2/ων• 
Πρ6τουδ* άνασπών τάς όφρΟς έπηρμένως 
Μετά σοβαράς και φρενός χα\ καροίας, 

6ϋΟ Έπεστράτευσε κατά Μυσών βαρβάρων ^ 
Όμφάς προφητών κατά νουν πΐρισχρί-^ων, 
*ί2; Εξοδον μέν Θ^Ιτο συν Ουμηδία, 
Έ;;άνοδον δ^ μάλλον άγαλλιζσει* 
Βουνοί τε προσδ^ςαιντο χαίροντες μάλα 

61! δ Και πάντα χαρήσαιντο τά δρυμού ξΓ/,α, 
Του δ' έξιδντο,-, είσ.όντος αυ πόλιν. 
Ουτός γε, δ^ςαις άπ^ούσαις εμμένων, 
Χάριν έαυτοΟ γνωματεύων ^ν'τάδε* 
'ΐΐς ου δι' & πέπρακτο πλημμελημάτων 

6120 *Απασι χοινΐ| τη Θεού θεί^ χρίσει 
θ:φ δίκην τίννυμεν αμαρτημάτων 
Ααφ τταρα^οΟέντες ά^ρονι τ^ω; Α οΰυΙοΓΟίη ςυΐιΐβιη βπρυίΐ Ιαηαβη 
ΑηϋΓοηίοο βοιηηβηο ιπτιιηβΓβηΐί, 
6ΐ εοιιδΟηΙίιιο οο^ηοιηβηΐο Αδρίβΐχ. 
Αϋο« 3(1«1ίχίι 1θη803 ΐηθΙ12Ι$ΐ6Γϋ8. 
€υιη ρΓ9Β(1&Γβη1υΓ Βίαοΐιί αιηι βοιηαηίε 
Κοιη3η38 Ι6ΓΓ38 λο οεείιΐοηΐβπι ρο5ίι»8, 
ηΐΓ8ΐΐ8 1)08 οουΐΓβ ΰ»ρίΙ 9Γΐηα €χ83γ. 
Ού9ΐηιοΙ)Γ€ΐιι II 1 1)6 ΑποΙιίηΙο ρπχΐβΓίια, 
Ιίχιηυιη Ιυ|^Γβ(ΙίΐυΓ ΒΙοΰΙιοηιηι 86(16:» : 
86(1 €ΐιιη €&&161Ι3 Ι1)ί(ΐ6ΐη ουηοΐα^ητιβ ΟΓϋβευΙ&δ 
ρΓ3Β8ί(]ίίε ίην6πί&86ΐ ηιοηίΙ:ΐ8 ναΐίιΐίβ, 
ΐ)>(Βηίϋυ8 &1<|υ6 ΙιίΓΓίΙιυβ ΰοην68ΐ;Ι:ι& ; 
Μ(Β808 ιίβηι ΰβηιΟΓβΐ, Οπίμι^ηι οαρΓοα»,• 
ρπΈΓυρίΑ ;ιΐςυ6 ίηαεοβδδη ΐβποηίοβ Ιοο, 
η6 Γυπ) Ποηΐ3ηΐ8 ριι^ι^ηαηι 8ΐ&1&π8ηΐ|;θΓ6Γ6ηΙ* 

^ δεγίίι&Γυιιι ςυοηιιβ ιηουΓβυιη ρβΓΓιιι^63(:6Γβΐ ; 

Γ6(ΙίΙυΠ) 8(1 ΙΙΓΐ)6ηΐ Γΰςίΐΐηΐ 1ΐΐ8ΐΓΙ)0Γβ ΰοβρίΐ 

&η{υ8ΐ08 ρβΓ ιηΓΓαοΐυ8 1θΰθ8(|ΐιβ ίπιροπνΐοβ : 
ηΙιηίΓυιη ρ6Γ οοην&ΙΙβιη ρΓΟΓδίιβ &1πι11βιιι 
ίοΓΰΠΐίιιί, υ(|ίΐ2 (Ιίθ8πΐ9 ίιηροηοίΓ^ϋίΙί, 
Β6ΓΠ>6ΐι τβΓβυβ,ιηίϋΐΗηι ιΙΐΓβιΊι ι16γ, 
ςυοΓαιη ιηοίβΗ βείΠοβΐ ρ^ιΠοιη ιηβχιΐΜ&ηι . 
8ΐςιιβ ίρ86 εηιηηιο !)&υ(1 3ΐ)€Γ0ΐ βχΐΐιο, 
ηί 808ρίΐλΐ0Γ Οβαβ Ι(ΐ1ΐ85β1 ορβιπ. 
Ν:ιη) €υηι 86 ίη ΐΏ6(1ίί)8 εοιι]6εί$$4^ηΙ Γαυεο» 

€ί683Γ 6Χ6Γ€ίΐυ8ΠΙ16 ΙαΟ) 8111611 ΐΓΑΙΠίΐίβ, 

ρηιηα ςυ'κίβι» ΐΓαη8ϋΐ Γγοπ^ βΥβΓΟίΐυβ 
811)6 η)θΐ6$ΐϋ8 ρΓχΗΊ οΐΓΐιιβ Ίηεοΐιιιηίβ : 
86ά Π)6(1ΐ2ΐ ρ1)3ΐΙ&ηχ, ίη ςυα εβΒΒ&π 6Γ3Ι, 
Γ ίη6υΓ8υιη 1)αΓΐ)αΓ0Γυη) οοβρίΐ ρβΓρβΙί, 
ςυί Ι6ΐί8, ΐΗη66ί8, βαχί» υΐΓ0(ΐιΐ6 6χ 1αΙογ6 
ίρβυιη 6]υ8ςυ6 8£ΐη6η ίπιρβίβϋ^ηΐ• 
0α&Γ6 τίχ 18 5ΐιρΓ6ΐΐ)υη) νίΐΑνίΐ Γ^ΐιιπι, 
ιηυΗί8 »ιΐ)ί88ί8 8ΐΓ6ηιιί8 ιηίΓιιίΙ)ΐΐ5• 
86<1 Ι&ΐ))6η Ι3ΐη (ΙίίΓιοίΙοιη εη)6η$π8 1ο6υιη, 
ιη80ηο ΰο^ηαπ) ίηεοΙαηιΊβ ΒβΓΓΟοη νβηίΐ, 
υϋί 8111 63υ83 ίηνεηίΐ&ηχίυιη ιηίΙΗβιη 
ΙΠ81Ί Γαη)0Γ6 ν»1(ΐ6 ρ6ΐυΓΐ)αΐαιη. 
Ι^ίιοΓ ίιηρ6ΓαΐοΓ Β^ζ&ηΐίυηι ρΓορ^ΓΟί 
6χρ6(ϋΓιοηί8 Γϋηιαιη ηοΐι ρυΙ<:1)Γαη) ΓοΓοΓ^ηε : 

61 βίο Γ01ΐ:ί850 51ΐρ6Γΐ>ίφ 8Ιΐρ6Γ6ίΙίθ, 

ίπςΓ688(]8 6&( ίιΐφβΐϋ ιηοίΓοροϋιΐ) : 
ιιι$ΒΐΌΠ$ ηϋηορε αευΐβί^ ΐΓα:ι&νβΓΐ)βΓ&Ιίΐηι 
ρΐ'ορίΟΓ ΰ€€6ρΐ3ΐη οΐίκίοπι β6Γ6η8 αιιίπιαϋ). 
^ Απ1ϋ1)30 6ηίπι 6ΐ;>Ιο δπροΝοίΠο, 
8πρ6)*1)ί:ι ίπΩαίπβ Λο ΐπιηεπίβ ϋπίιπο 

ϋίΓ.12 ρτορίιοιίοα ηιεηΐβ Γθνοΐνβπβ , 
(]υ()(] ουιη 1α:1ί1ϊα 5οίΙί66ΐ ΓοΓοί 6χίΙ(ΐ8, 
ΓϋυΊιυ8 αυιβπι η):ι§ΐ5 ;)(!1)ΐΐ€ 1;υΐα$ : 
^υθ(Ι(|υ6 6Χ$πΙΐ;ιηιο.8 6ο11ΰ5 50 ΐΐοΙροΓοιιΐ» 
ίρ8Χ()ΐΐ6 Ιχΐ:ΐΓ6ΐιΙιιΐ' δαίΐυ:^ αιΙ)ΰΐ'θ.<, 
56 ρΓΟΟΟ.Ιοηΐβ 61 ιιγ1)6 γοΐ Γ6<Ι(;πηΐ6. 
Ιιι Ιιίδ 86 οI^)^^(αη5 ι»ιι1ΐ6ί8 ρπφΗΰΐίοΙδ, 
&ΊΙ)ί(]Π6 1)ΐ3η(ϋο:ι$ ΙιΧ6 ^εειιη) Γ^ρηι^Ιλί : 
ηοΐ|υ:κ{πα«η οΐι εοιιιιιιυιιίΐ (|ΐι;ΐΐ (ιαηΙ ροεθΔ(9. 
ίιιΙΟΓ ιηοι*ΐϋΙ-8, εί'Ιδο 0(Μ ίιιϋίοίο 
ρ6Γ8ο1ν6Γ6 Π08 ιΙϋ1)Ιΐ;ΐ!) πιαϋιίφ 1 06η.Ί8, 
ευ:π ΐΓ3()ί<ΜυΓ Ι)8γΙ)3γ1ο.ο Μίβηηο ροριιΐο 231 ΕΡΙ1ΚΛΜΙΙ 

ηά ρυηίιΐοηβιη ]υ8ΐ3ΐΏ 0θΓΓ06ΐ1οη6η)(|υ6, 

ηηί 061 ΐηί56Π00Γ(ϋ3 ηΐΟβ €856 $οΐ6ΐ ; 

ββά ςπί2ΐ ΒΓβηοΐ ΐγΓΑπηίϋβιη ββουΐαβ 6Γ31 
ϋΐιΐ'ίδΐίληυί» ροριιΙπ8 ΊηφβΓίο (ΙβίίϋΊβηβ, 
ί(ΐ6ίΓ60 ΙΓΐ8 6896 ίιιιρΠοίΐιιπι 8161)31 ιηαΐίβ. 
ο 8ε26ν9ί ίη^βηία 8ΐυ1ΐα(ΐιΐ6 οοηβϋί» 
8ί(ΐυί8 Ιΐϋπο ιηβηΐβιη {ζβπΐ 61 86ηΙβπΐΊαιη, 
ρΐοΓαηι ιΐ6ΐηρ6 ίηηαιη6Γ&$ α Οβο ο&ΐοΓνϋβ 
1)&ΐ'1>8Γ96 ΐ;6ηΐί 3(1 ιηΐ6Πΐιιπι ΙΓΠ(]Ί 
(|υ9ΐη111)6ΐ ρΓθρΐ6Γ 6ΓΓοη8 ίη&3ΐιίαπι, 
ςυα 1«δΐΐ8 βίΐ Γοη3886 ιηθΓΐ3ΐί5 (Ιοιπίηυβ 1 
Ουίιι 9(ΐ60 υηίτ6Γ83ΐ6ΐιι ιηοη3Γ€ΐιί3ΐη 5ί1)ί 

Τ3ΐίθίπ3Ι15 8ρθη(ΐ6ΐ)3(, 6ΐ Ρ»ΐ368ΐίΐΐ3ΐη 

]υ^ο 8ηΙ)ΐΓ3εΐ3πι ΓβάιΙΗυΓαιΐ) 86 ίιιιρ6πο ; 
€1 86 Ι30 ρορυΙοΓαιη 6ΐ)ΊΙ)ίΐιΐΓυίη» 
ί1ίτίΐί38 νοΓαΐυΓαιΠν 61 ρΊπ5ΐΐ6(1ίπ6ΐη 
ιΐ)6<1υΠί8 βχ1ιαιΐ8ΐυΓυιιι« υΐ 311 ρΓυρΙΐ6ΐ3• 
Είΐιιΐίνίι 611301 ρΑΐ3ΐη ίη οοηείοηβ 
ϋϊ$6Γΐί8 νοΓΐ)ί8, Γθΐη3ηο ΑηιίΓοηΐοϋΐη 
ρΓχΓιιΐιιπιιη 3ΐιηί8 Ίπιρβπο ιιοτβιη ; 
ιιΙ Γ6ϋ62ίΒ$ϋΙ 06υ8 3(1 Ιπβηπίιιιη, 
6Χ (ΐυο ΑικίΓοηίουδ 86ορΐΓθ 3ΐ)ΐιΐί εαεροπα : 
8ΐι1}ΐΓ3ΰΐπιιι αυΐϋΐη ΑικΙγοπΊοο δοχοηιιίιιιπ, 
(ΐβυ ριίΓρυΓΧ δβςηιβηΐυιη νί (ΙίΓβρίιηη, 
8(1 έυί Γυί586 3(1]ο6ΐαιη Γβ^ηι 8ρ:αΊιπιι : 

86ΠΙΙ6 ρΓ0ρ16Γ63 ρ6ΓίίΙ 86Χ6ηηκΓΐΙ1 

ΓθΓΐ3886 Ιι»υϋ(}υ:ιςιΐ3ΐη Γογ6 ρΓΌ^^ιι3 οριίίπαιη. 
νβΓίιιη ηβ 6ΐ3ρδΊ$ ςηΐϋΰΐπ ρΓο^ϋίεΐίϋ: 8ΐιιπ8 

νί8(Ι8 681 ΐη0Γβ8 δυ08 60ηΐ6ΓΓ6 ίΐ> 1ΐ:6ΐί(ΙΡ• 

ΒΙαεΙιΟΓίΗΐι (;6πδ]3ΐιι 6Γ31 ίπΙοΙοΓηϋίΙίβ, 
Βοηιηηΐδ 8ρο1ϋ$ ηΐ3ηιιΙ)ϋ8ςιΐ6 ιΓινοδ 
6χίιηϋ5ίΐιΐ6 ορΠπίδ ίιΐδΐΓυ(^ΐ3 3(1 1>6ΐΙ(ΐιιι : 
(|υ3Γ6 Κοιη3ΐΐ3ΐη ίη€αΐ'83η8 ρΓονίποΪΜπι 
ορρΊιΙυιιι ΥΑΓπαηίΐ εβρίΐ ειπη ΑικΙΓιηΙο, 
(II ΤΓΪαιΙίΐζ» η(ΐθ(ΐιΐ6 ίηνηδίΐ 3£πιιιι, 
Ν:ι 18811111 (ΐ6ΐ6νΊΐ (Ι6ηί(ΐιΐ6 ευιη Βίαπιρίο, 
α1)(1υ6ΐί& ίιιιΐ6 ίηιιυ[η6Γί8 ιηαπυΙ)ϋ9, 
νΊπ8 οιιπ) Γ6Π)Ίηί8, 61 ςΓΡ(;Ί1)υ3 οππι1ξ6ηί3. 

ε011ϋΙυδΙΙ8 6ΓΚ0 φ13Πυ3ν6Γ81Ιδ ΙιοδίίΙχίδ 

ηβο ]:ιιιι ΐυβΓί νίοΐοδ νηΐ6ηδ 6;γ5:)γ, 
€ΧβΓ6Ίΐ(ΐιιι 1}ίΓ;ΐΠ8ΐη (Ιίνίδίΐ (Ιυοϋ)υν 

ρβηίΐη 3(1 }θ€Οδ )1ΐΙ)6ηδ ΜγΒ Ιΐ68ρ6Γΐθ3, 
Ρ31'(ίΐ11 8(1 (βΓΓ38 ΙΠίρβίΟ 3αΐί6ΐ3& Ιΐΰΐΐο Γ 

ναΓη8ΐη(ΐυ6 ίιΐδίβιίΓηνίι ουιη ΑηεΗίαΙο, 
Ί(1οιιουιη({(ΐ6 ίιηροδπίι Ιιίδ ρΓΧΒΜίυκη. 
Ιρ86 ρΓοΙύοίηβ (Ιβηιιο Γΐιίΐίρροροΐίιη 
Μ(£8οηιηι »ο. 5ο^ΐΙ)3ηιη) Γ6ρΓϋ$5ί( ίιηρ^'ίβιη 
€ΐ 8113 ρΓφ^οιιΐ(3 ει (ΙιιείΙιυ^ ριΐ|ζΐ)αείΙ)υ8. 
€ιιιιΐΊΐΐΰ Τι 11)311(18 ρΓίη6βρ8 δεορίοΓυπι υΓΐ>6(η 
€1111) ιιπίνοΓδο 3|;γο ροριιΙαΓβΐιΐΓ, 
ίΐηροίηιη ΓβΓίι ΟχδαΓ €υιη 6Χ6Γείΐιι 
ΐ11υιΐΗ|ΐΐϋ ΐΓίυϋΐρΙΐ3ΐί ρΓΟδίΐ'βνίΐ ρΓ»ΐ1)ο. 
ΕλΜΐ ρΓΦΐ6Π6η8 ουηείυιη Ν»ί88ί 3]$η]ηι, 

ρΓθ|ζΓβ58(Ι8«|ΙΙβ 3(1 3ΐΙΐρΙΐ 0(161113 δίνί, 

ιΐιί ίιι ευη|$Γ688υιη τεπίΐ (Ηιιι ειίΓΟ $ογ6γο» 
επί Βϋΐχ* ηοιηεΐ) 6Γ31, ϋπ^ϋΓΐχ γο^ο; 
€π]ιΐ8 ΐΌΐιϋ(](ΐίο ΓΓαίΐϋ««, 3ΐ(|ΐι6 ιιΐ (Ιοειιίΐ 
Ίηνίεεπι ίιηρεπΗίδ 3ηΐ0Γί8 8ίμηί$, 
ίίΐίιΐβ Γ6νοι•8α8 681, νοε3ηΐ6 οηίο:ο, αυηοΝοαπΛΓίπ 232 

Α Πρ6ς σωφρονισμών μαστίγωσιν μβτρίαν, 

^ίί^περ φιλοίκτου, συμιταθοΰς Θεοΰ νόμος- 
ΟΙΪο "Οτι δ' οπίσω της ΒρχναΙ τυρΛννίδος 

- Υπήρξε λα6ς, τουδ' άποστλς του χράτους, 
Τοιοισδε καχρΐ; έκδεδ<5σθαι συνέβη. 
"11 των πονηρού σχεμμάτων χαι σπερμάτων ! 
ΕΙ ταΰτά τινές είσιν ύπειληφότες, 

6130 'βς'μυριάδας ευσεβών έχδους ίχει 
Θε6ς πρδς άπώλειαν Ιθνει βαρβάρφ, 
Ούτινοσοΰν άντίψυχον παροινίας 
Όντος καΟ' ήμ3ς του κακώς πιΐΓονΟ<5τος. 
Πρ^ς τοϊσδε «ρούφοίβαζεν ώς μοναρχίαν 

6135 ΠεριβαλεΤται,καΙΠβλαιστίνην πάλιν 
Έλευθερώσας προσνεμεϊ κραταρχί^ • 
Κα\ γάλα δ* εθνών θηλάσει κατά κδρον, 
Β Κα\ πλοϋτον αυτών φάγεται κα\ τλ πάχη 

ΈχμυελεΤ κατά τήν θεοπτίαν. 

6140 Κα\ τουτ' άμαθώς συλλ(5γων ήλισμένων 

•Εφασκε λαμίτρώς, ώς Ανδρόνικο; χρόνων 
Έμελλεν άρξειν έννάδα !Ρωμα!δος• 
θε^ς δέ συνέστειλεν εΐ; τήν τριάδα, 
Κάκου φανίντος *Ανδρον(κου τφ χράτει. 

6145 *Η δ* εξάς αυτή τών χρόνων ^Ανδρόνικου 
*βς πορφυρά ^άκο; τι διε^^ηγμενον 
Έπι6έ6)ηται τοΰδε τϊ( κραταρχίςι • 
ΚαΙ κατά τούτου; ουκ αγαθές τοΟς χρόνους 
Γένοιτ* άν Γσο); ουδέ βελτίων πάνυ. 

6150 Έπε\ δέ πιρίδραμεν έξλς τών χρόνων, 
Αύτ6; πάλιν ήν ούχ ,έαυτοΟ βελτίων. 
Βλάχων ύπηρξεν άνυπόστατον φΰλον 
Πλησθέν λαφύρων 'Ρωμαΐκών κα\ σκύλων 
Κα\ πλοΰτον άβ^δν ένδυΟέν πρ^ς της μάχη;• 

6155 Τοίνυν έπή*ι 'ΡωμαϊκοΓ; χωρίοι;, 

Κα\ Βάρνζν εΤλε συν Άγχιάλψ πόλεις 
Κα\ Τριαδίτζη; κατέδραμε του; ορου;,^ 
Κα\ Νίσον ήφάνισε συν τω Στουμπίι»), 
ΑεΙαν εκείθεν άπαγαγίν μυρίαν 

6160 Ανδρών, γυναικών, παντοδαπών άλογων. 

Κυχλούμενος γοΟν τοΓ; έχθροΤς πανταχόθεν, 
Κα\ μή σΟένων πάσχουσιν άμύνεινάναξ, 
ΕΙ; τοΙ»ς στρατηγούς στρατιάν κερματίτα;, 
Τήν μέν μέρει ^πέπομφε πρδς Ισπέραν, 

6165 Άλλγι δέ τήνδε πρ?)ς πονούν πάντως μίζ^ος, 
Κα\ Βάρναν άνέκτισε συν *Αγχ άλφ, 
β Κα\ ταΐσδε φρουράν Ικανήν ύπευάγει• 

Αύτδς δ' έπιστά; τη Φιλίππου κα\ πάλιν 
Μυσών τβ Σκυθών άνεχαίτιζε στίχας 

6170 Κα\ δι' έαυτοΟ καΐ στρατηγίυν 6θόπλ(*>ν• 
Κα\ τριβαλάρχου καταξηουντο; πόλιν 
ϊυν τοΤ; πέριξ ϊπασι τήν τίόν Σκοπίων « 
'ϋρμ^ κα;' αύτυυ βασιλεΰ; συν δυνάμβι, 
Συμπλαχε\ς ήττησεν α-τονίσχάτως^ 

6175 Χώρον παράλλαξα; δέ πάντα του Νίσου 
Και πρ6ς ίάουβον πεφΟακώ; βαθυδίνην 
Έχείσε συνέμιξε κηδεστζ φί>ψ 
Ούγγρια; (δηγΐ τω Βελδ κεχλημένψ , 
Καί οι προσαγόρευσιν άποτιννύει 

6180 Κα\ τήν πρεπώδη δεξ^ωσιν κα\ σχέσιν 
"Επειτ' έχςΐθεν άπαναστάς ιός δέον , ?33 Μβθ^ ήμέρκς εΙ^^βινι Φιλ{4ίπου ττόλίν » 
Κάχεί02ν &νί(βυξ€ν εΙς Κωνσταντίνου. 
Έκε\ 81 Μο'τών χαΐ Σχυθών (ίιν^ν φ Ολον 

6185 Έπεστράτευσε καΙ ΐϋά).ιν ΤωμόΛβι, 
Δτ|οΟν δέ φθάνει μέχρι της *Αρχ362ου , 
Κ4\ στρβτιάν ί^ττησεν α(νχρ£ί>ς Αύυόνων 
Πρ6ς Αντιπαράνοιξιν έκιεταγμίνην, 
'£γνω ίι' αύτοΟ σφδς μετελθείν δ χράτωρ. 

ϋΙ90 Ά-πογραφήν οδν, βυλλογί^ν κ«6ημέραν 
Όρ^ν υπήρχε ΐωμαΐκων ταγμάτων 
Ηρ^ς 6έ ξβνικ?^ν συμμαχικών μυρίον 
Μινθου συνΛν έξ θλης Ιθναρχία;. 
Ά; σ3ν Αιιειράριθμον ήΟροίσθη 9τ{φος , 

61ί}5 Έξεκτιν ήρος τής Κων<ϊχαντίνου χράχωρ , 
ΧρυαοΟ χεντηνάρια πέντ$ ΐιρ^; δέκα, 
^Αργυρίου $' αύ έςήκοντ' έι^ιγμενος• 
ϋτΧ «ρΙς 'Ραιιδβ*τ>ν τ^);^ «6λ;ν άφιγμένο; , 
Έκε? Ούφος Ιφταγε μυστικόν Ηάσχα, 

«;ίΟΟ 'Εορτ^^Φχς Ιγβρβιν ήμ&ν Δεβίϊότβο* 
Πρώτην χυριώννμ^ν, ώς ίιίΦτοΤς 16ο;• 
ϊυγγίνεται ** έντα^ΟΑ Βχ^ιλ^λίφ 
*Λνδρ\ Ι^ιοΰντι ρ(βν έξηλλαγμένον 
ΙΙαλ διαγωγί^ν *«υνήθη τβΐς δλοις* . 

6205 •0«τις τά ιιρόβθεν προβλέιιείν είχε κλίο; , 
ΕΙς •ν ιννί^^ε* «δς τις ώ; €ΐ<; Αοξίιν. 
Ούδεν διεξήιι δέ τρανΙ( συν^ως, 
Ονδ• υγιές τε κα\ διηνκρινημέ^ον , 
Άλλλ γριφ<βδΐ| «άντα, Λ«ιιλ•νη αένα • 

6210 •βν «• αύ γ« «ολλοίς άηιφλυάρει λόγους 
ΕύτραιχΧας κβ\ γέλωτος άξίο^ς^ 
Μαστούς γυναικών άναδιφών ηαλάμαις* 
Περιαθρών τβ χα\ νφυρά τούτων ιτάλιν, 
Έφ^ οίς υννείρε )«α\ μ«κρ3[ς ληρωδίας• 

6215 "Όμως έ«ειβι:ά«ατο συρφάχων δχλον, 

Κα< οΙ ςιροβεϊχαν οία καΙ προηγόρφ. ^ 

Συνείπβτ* αύτφ καί τίνα γραΤδίων 
Οίίτρηλ^τουμενων τε κα\ παράφορων 
Τα δρώμενα οΐ κάντα κα\ λελεγμένα 

6'ϋΟ Διατρα^ούντων λφιχνουμένοι; όλοι;• 
ΊοΧς ινλείοΦΐ δ* £δ•ξε τούτον βίδότων 
Προφητικός τις κα\ θεψ ιιεφιλμένβς• 
Οίς σύνε ιις δ* ?ίν κα\ φρένες κρίνειν δέον , 
Γελοίος Οπιίληητο ληρώδης γέρων* 

(ϋίδ "Εδοξε δ' Λλλοις τινεΟμα Ούθωνος φέρει ν • 
*Οστις έπιστάντι γε τψ στεφηφόρφ 
Κα\ τόνδ' (λαρώς εύλογήβαντι τότε 
Οϋδ^ν χατηξίωσε «ροίτσχείν συνόλως• 
"Ανω δΐ κάτω βαχχιχώς «ω; ήγ μένος 
0^30 *ϋνε£δε«ν Κβαλλε συνειλε γ μένους , 

ΤοΟς δ' έν τέλει μάλιστα καΐ γερουσίας- 
Καί κράτορα δ' ούχ ήττον ήν κακώς λέγων* 
Και οΐ κρατάς δ" ώρμησεν Αρπάσαι ιιιλον• 
Μόλις δΐ λήξα; «ωλικων κινημάτων , 
Ο^νί Τή διά χιιρ^ς εύτελεΐ βακτηρί^ 

"Ομματ* άμαυροΐ βασιλικής είχόνος 
ΈτΕ': πίνακος αύτόθ' εγγεγραμμένης• 
Τοΰ δ* ώς με μη νότος καταγνους &ναζ, 
"Αλλαι; εαυτόν φροντίσιν ένησχόλει. 
6^40 Εκείθεν εΙς Κύψελλα φρούριον φΟάσας , 
['4ΤΕοι.. 6η. εχυΐΙ α^ϊ5ΑΐΙΕ8. 

Α Ι)Γ*;νί<|ηβ ρο8ΐ ρβητβηίΐ ΓΙ)ϋΐ|φοροΙ1ηι, 
Αίςιιο Ιΐίηο €0πΰ6$&11 Οοπκΐ;ΐηΓηιομοΠιιι. 
8β(Ι ςηοηίβιη ΜοΒδΙ βι βογίΙϊΓτ ^ηΐοδ ^ΟΓβηΐί 
Γυπιυ» ιηοΐββίί γπιιιΙ ΙΙοτη;ιιιΙ& ΐβτΗβ 
ρΓ»ϋ»ηΐβ8ί|ΐΐ6 ρβΓνβπβΓοηΙ ΑΓθ3()ΊόροΗιη, 
6Χ6Γΰ!ια Αοηι&ηο τίοΐύ ΐυΐ-ρΙ(6Γ 
ι]υί €οηΐΓ& βιϊΓβ \η ίβΐβηι 3π$ιι$ Τα6Γ8ΐ ; 
1>6ΐΙυιη ΰ0Π$ι1(υίΐ Οηοδβΐ' ρ^ι* 5« ^ύτατ^, 

ΟθΙΙδ€Γί1>θ))3ΐΠΓ {(ίηυβ (}Π0ΐί(Υί6 6λι^Γ€ΐΤυ^, 

ηοηιηιΓκ]υβ οΜίηΰβ €οηΙυΓί3ΐΐ3ΐιΐυΓ : 
ρΐυπηιυβ οΐίαηι 3(1νϋηιι οΐ ίΐαχίΠαΓίβ 
ΰοη(Ιυθ6ΐ)3ΐυΓ ιυΗβ^ ίη ουπύΐο Ίΐιρ€Γΐθ. 
^3ιηςυβ (οΐΐβοΐίβ οο|ηΊ$ ρΓθρ6 {πιιπιηβΓίϋ, 
νβΓβ ίηοιιη(6 €3ρ5πγ Β^ζηπιίο οχΙνίι, 
«1ΙΠ ςηίιΐβιη 06ηΐ6η:ΐΓΪ03 φΐΐηάβοίιπ, 

Β «ΓςβηΐΊ «βχ9|;ίηΙ& δ€Πΐιη ΓβΓβηβ. 

Ει ϋ<1 ΑΙΐ3Β(ΐ68ΐυιιι υ$(|ΐΐ6 ρΓ0^Γβ$8υ8 ιΐΓίχ'ΐη 
ηιγβΐΊουπι ίΙ)ί ΐη3η(!αο3νί( ρα$ΰ1ι», 
Γ65υΓΓ6€(ίοπ6ΐη €ΙΐΓΪ5ΐί $οΐ6ηηΐ6ΐη ρβΓΠοΟΠδ, 
ρηιηαιη ηβπιρβ Οοηιιηίοϋπΐγ €Ηπ8Γΐ3ΐιο ιηοιΐ!. 
11)1 ίη ΰο11ο({ΐιίαΓη νβη!ΐ οπηι β3$ϋ2ΰίο 
νίΓΟ νίνβπΐβ ίη8θΗΐιη!) νϋ» §6ηιΐ8, 
ιιυΐΐί 8116108 ρΓοΓιΐ6ηΐ6 ηιΟΓββ, 
ςιΓι ΓυΙυΓα οηιίΑηιΠ (ΙυβΙ)»! ^Ιοηβ, 
ευη€ΐί8 ηϋ ουιη τβηίβιιΐίΐιυβ ο^υ αι1 1.οχί:ΐθ). 
Ν60 Ι9ΐη6η ίδ (ϋεβΙ)3ΐ ρεΓϊ^ρίϋΐιβ ςυί(](ΐυ;Μΐι, 
ιιονβ ςιιΚΙ 83ηηιη ρΓόϋοςιιβ (Ιεβηίΐυη^ 
νοηιιη Γ;ιΙΙαθΓ3 ηπιοί^ 61 ρ6ΓθΙ)$οιΐΓα. 
ΓγοΓοοιο ο]υ8 δβηηοηβδ ρΙβΓυηιςιιβ 6Γ2ιιιΙ 
βΰΙΙΓΓίΠίβΓ 6(ίΐΙ8ί Γίβυφίβ <1Τ£πΙ. 

^ Ραρί1ΐ3:8 ΓβιηίηιίΓυιη €οΐΗΓ601ϋη8 ιη.ΐπίΙ)ΐιβ 

ίΐΙ8ρί€ί6η8ί|ΙΙ6 ρ^ΗιβΓ ϋΙΟΓϋΠΙ ΙΙ^ΙΟδ, 

1οΐ)ς»8 ΐυΐΗ ιΐοηυιη ηβ€ΐ6ΐ)9( €3η(ϋ6η3!». 
Ρ1ΰΙ)6ίιιηι Ιβηιβιι ΐυΓ)).ιΐΥΐ ί8 ΙϋβχοΓ&Ι 
ρΓ9κ1)οηΐ6ΐη αιιτοβ 8ίΙ)1 Ι&ιι(|ΐΐ3ΐη Υϋΐί. 
4*•οι»ίΐ3ΐ>8ηΐιΐΓ ϋΐυπι 61 ςυχ(!»ιη νοίπΐχ 
ν6ΰ«Γ<Ιί ΟΒ&ΙΓΟ ρβΓοίΙχ αΐηπβ Ιηδοιιχ, 
ςυβΒ ^68ΐυ8 6]υ8 ραΗΐ6Γ 61 ιϋοΐα οπιηί» 
6(Ιβ&6Γ6ΐ)9πΐ ροραίί 60Γ0ηΦ. 
νυΐ£;ΑΓ68 6Γ0Ο Ιιοπιΐηββ ςυί Ιιυηο ιΐ(η'0Γ3η(, 
ρΓθρΙΐ6ΐΦ Ιοοο 1ΐ3ΐ>6ΐ>3ηΙ Οβοςπβ 6ΐΐ3Γί: 
ν6Γυπι €0Γ(1«Ιί 61 8&1Ι0 ]υ(1Ίϋΐο ρΓτιΙίιί 
Π(1ί€υ]υιιι ιιυ§:ΐΓ6ηιΐ]ΐΐ6 ριιΐ3ΐ)&ιη 8γικμιι : 
3ΐϋ ρο$(Γ6ΐηο ργιΐ^οπΐβυηι ΰΓ6ίΐ6ΐ>:ιη(. 
Ι) Ι8 8ε€6(ΐ6ηΐ6ιυ ρβΓ ί<1 Ι6ΐηρυ8 ρηηείροιιι 
61 88ΐυΐ3ηΐ6ΐιι εοηιΙΙβΓ Λ^ 1>οη6νοΐ6 
ιιυΙΙο <)ΐ(ζη>ΐυ8 6δΐ Γ68ρ661υ,&υϋί(υ : 
ίιιιο 1136 ίΐΐϋο ϋί80υίΓ6η8 1&ηςυ3ΐη 1)3ϋ( Ιι» 
εοην'κ'ϋδ 0ίΓ6υηΐ8ΐ3ηΐ6$ οη6Γ3ΐ)3(, 

ρΐαΊΌοΐΟδ ρΓ9β$6Γΐίηί1 36 86Π810Γ68 : 

ηο6 ηιίιιυβ ίρ$Ί €0&$3γι ηί)3ΐ6<1ί€6ΐ)3ΐ; 

(|ΙΐίΐΙ 61 <ΐ6ΐΓ3ΐΐ6ί6 ΟβρΗβ Ι6ηΐ3νίΐ 3ρί€6ΙΙΙ. 

Οΰιηααι 4]68ί8ΐ6η8 εςυίηίβ 83ΐΐ3ΐίοΙϋ1)υ8, 
νίΠ ηιΐ6ΐη ίοη6 ηΐ3ηυ (^€Γ6ΐ)3ΐ 1)36υΙο 
0€ΐιΐ08 νίϋΐανίΐ Γβ^ίβε ίπιβ^ίηίβ 
ηυββ ρΓ0$ΐ3ΐ)3ΐ ίΙ>ίι]6ΐη ρίο(8 ίη ΙίώυΙβ. 
Ταιιο Ιιοηπηβ υΐ ίηββηί 6οηΐ6ΐηρΐο 66Γ6ΐ)Γί 
ΟχΒζν 3(1 3ΐί38 3ΐιΙηιυηι οοιιτβηίΐ οιιηδ. 
ΙΙΙίηε ρΓοπιοΐίδ αϋ Οχρ^^εΙΙβ €»5(Γί8, 

8 234 23Ϊ ΕΡΗΚΛίΜΙΙ 

ΑπΊολί 03υ8Α νβη^ίαιη 6$1 ρΓοίβοΐυβ, 
ίηνίΐ3νίΐ(|υ6 ΓηΐΓβηι υΐ 5€ευιη ΐΓβΗ 
Ιΐίο &υΐ6πι Τ6Ι1Φ δΐιηυΐαηβ βεΰΐίοηβαι 
νβη&ΙΟΓίυιη 6χουΓ5\ιηι όβοΠηανίΙ : 
(|υ&Γ6 Ιιηρ6Γ&ΙθΓ βοΐυβ 68ΐ ρΓοίβοΙυβ. 
Τυηο €οη]ϋΓ3ΐί Ιιΐοηβπιη η&αί Ιβιηρυβ 
ΙΙΙβΓίηαηαπ) 6]υ8 ΑΙβζΊυιη ΓϋρΓιιη <]υ€υηΐ 
ϊηΐΓ3 ΐοηίοπυπι Γ6£ίυιη ΐΙίΓοηοςυβ εοΗοΰ^ηΐ, 
61 Κοιηαηυιη 82ΐυΐ2ΐιιΐ ίιηρ6Γ3ΐθΓβιηι 
ρ1&υ8ί1)υ8, υΐ Οι Γ6{;ίΙ)υ8| οοιίΟΓβραιαββ. 
Αθ(1Ίΐ& Γβ ΐ838οίυ8 Οβυιη Γ0([&1)&1 
υ( 86 ρΓΧ8οηΐί ιΙίδΰΓίηιίηί βΓίρϋΓϋΐ. 
Τυηο 11)18805 €6Γη6ΐ)8 6ςυίΐ68 ςυί 86 0ίΐρ6Γ6Πΐ 

€6ΐ6Γί 0υΓ811 ίη8ΐ3ηΐ68, 1ΐ2ΐ)6ηί8 13X18 

εορρίΐ 61 Ίρ56 ίη ίιι^^ιιη 86 οοπ]ίο6Γ6 : 
ορρο8ΐΙίςο6 Ουνϋ ΐΓαηηΙίβ Οαοΐίϋιιβ, 
<•3ΐ€3πΙ)α5 υΓ§6ΐ>3ΐ 6υΓ8ΐιιη 6ςυί. 
δβϋ ΐαιηεη εαρίυβ ίη ορρίιΐο δΐ8|;ίΓα 
ογ1)2ιΙιι8 681 οοαΙοΓυπα ΙυϋΓιη'ώυβ 
ίη νεηΰΓβηϋο π)θπ&5ΐ6Γίο ΒβΓΦ, 

!'.< ]α5 ί41Π(ΐ3ΐΟΓ Γυ6Γ3ΐ 86|}3810€Γ3Ι0Γ 

ίπιρ6Γ3ΐοη8 Αη(ΐΓοηΊ€Ϊ ι^βιύΐοτ^ 
δίο Ι833€ίυ8 Ιυηιίηίϋυδ <'&88υ8 
Γ6|μο Ίπ ραΐαΐίο ίΙ^ιυιϋιυΓ €6υ οι*66Γ6, 

υ1>ί ρΓΟρΙβΓ (ΙοΙυΓίδ 3€6Γΐ)ίΐ3ΐ6ΐη 

ηυΙΙιιηι ρετ ϋί68 €0ΐιιρΙυΓ68 βυ5ΐ3νΐι οΊϋοιη. 
Εχίπ 3ίΙ ίΙυ38 €ο1υιηηα8 (βίο Ιοειΐ8 ϋίείΐυΓ) 
ϋοιηυ8 ΐρβί »8&ί£η<')ΐυΓ ίη ΡΓοροηΐυε, 
ρο5ΐςυ3ηι ΚοιιΐΗηυπι ϋοιηίηυβ ϊιηρεΓίυιη 

Γ6Χ6Γ31 3ηΐιί5 ηΟΤβηΐ 6(ΙΠ1 86ρΐ6Π) ηΐ6Π8ΊΙ)113. 

ΑίΕΧΙϋδ ΑΝΟΕί-υδ ΑΝ. VIII. ΜΕΝδ. VI. 
Αΐ(]υ6 Ί13 Αΐ6χίιΐ8 ίηιρεπο ροΐίΐυβ 
Γ6Γυιηΐ|ΐΐ6 8υπ)ΐη:(Π) 8θ1ιΐ8 3(1ιοίηί8(Γ3η8. 
ηοη ΐαπιβη Γβ8ΐίη3νϋ ΰγζ3ηΓιυιη 8(3ΐίιη, 
56<Ι οοεί(1ιπ8 ρ3Γΐί1»υ5 ΐ3ΐ>0Γ&ηΐίΚ)υβ, 

ρΓΟρΙβΓ ΐηοΐ 68108 ρΓίη6ΊρΡ8 Μ(£80ΓΙΙΠΙ 

Α83η6ΐη 3ΐ(|υβ ΡβίΓυηι ίηΓ3ΐι$Ιθ8 Γγ31Γ68, 
ορεπι ευΓαιηςιιβ εεηβΐΗΐ ίαιρεηϋεηϋβηι• 
$ί(;ηιΓιε3νίι Ι3ηιεη εοη]υ9ί άί^ηίΐλίειη βαλίη 
86ΐΐ3ΐυί:ςυ6 ρππί ςυ» ίη υΓΐ)6 6Γ31, 
εΙεΓοηηε ΐοΐί, είνίΙ)υ84υ6 βίηιυΐ. 
Αίςπε 1ΐ3ηε πον^Γηπι ηοΐΐΐίπιη τεΓυπι 
ηειηο ηοη ΙίΙ)εηΐ6Γ >ΐ3υ8ίΙ 3ηΓί1)υ8• 
Οαηι Ι&ηιεη ΕιιρΙ)Γ087η6 (1υε»η3 
11(1 π)»|(ηηπι ΐεηψίαπι τβ%\ινΛ ρΓ0€ε()6Γ6ΐ, 
ρΐ6ΐ)ε1»; ΐυΓΐ)8β εοη8ρίΓ3Κΐ ηΐ3ηυ8 
νίπιιη εο^ηοιηΊηε ϋοηΐο«»ΐ6ρΙΐ3ηυιη, 
ΑΙοχίπιη αιιΐβπ) ηοηιίηβ, ιΐεϋυοεηβ 
ίη η*»^ηυπι Οεί νεηβΓέηϋυηι ΐειημίιπη, 
ίηφεηΙΟΓβπι Βοηιαηυιη 8α1υΐ3νίι. 
ΥεΓυηι 18 εβρίυδ 8ΐ3ΐιηι αϋ ορΐίιιΐ;ιΐΊΙ)υ8 
ιηοηίβηι 1)3ΐ)ηίΙ ε3Γε6Π8 ευ8ΐοϋί3ΐη. 
1>υίη(1ε εηηείυδ ρορυΙυ8 3() ΙειηρΙηπι εητΓεηβ 
ίηιρεΓηΐΓίεειη 8»1ιι1αί)3ΐ ΕΜρΙίΓΟδγπεη. ΟΗΚΟΝΟΟΙΙΑΡΗΙ 23ί 

Α Ώ^Ις θήραν έξώρμν^ββ χίρ^ιος χάριν* 

Κα\ συνεχάλει χα\ σύναιμόν πρ&ς τόδε* 
Σχ€ψάμινος $έ τήν φλεβός βχάσιν οβ^ 
Του τΓρδς χυνηγέσιον Ιχχρούει δρόςιου* 

6145 ΈξείΦΐ δ" οΟτως αυτοκράτωρ χα\ μόνος. 
Συνίστορες δέ προ^λαβόντες σχεμμάτων 
Σνναιμον Άλέξιον άγουσι τάχος 
Σχηνήν ιυρ^ς αΟτί]ν χοι\ βασίλειον θρόνον, 
Κα\ τόνδ' άνείπον αύτοχράτορ'Άύσόνων 

0250 Το7ς βασιλιχοΤς αλαλάζοντας χ ρότοις• 
Κα\ γνους Ίναάχιος τά πεπραγμένα , 
θεοχλυτών ή ν χ{νδυνον πεψενγένα!» 
Έπε\ 2έ συνέξοντας αύτδν Ιππότας 
Έώρα συντρέχοντας άπτέρφ τάχει, 

62δ5 ΆνβΙς χαλινά πρδς φυγήν μετετράπη• 
Κα\ ι&οΰν ποταμού βιαβάς προχειμένου , 
"Ηλαυνεν ίππον φυγαδεύων |) «θένος. 
Πλην συσχεΟείς γε χατά Στάγειραν π<$λιν« 
Έχχόπτεται δή τάς χόρας των δμμάτων 

6260 Κατά σεμνείον ευαγές τδ της Βήρας , 
Ο^περ δομήτωρ σεβαστοχράτωρ έφυ 
Τοΰδ" *Ανδρον{χου χαι τοχευς ατβφηφβρου* 
Ούτω δ* Ίααάχιος Ιχχοπε\ς χόρας» 
Έν βαοιλείοις έγχαθείργνυται δόμοις 

6265 ϋύχι μετάσχων οίασουν έδητυος , 
Δ(ά τδ πάθος ήμερων συχνών πάνυ. 
Έπειτ* έχείθεν Ισχεν αύτδν οΐχία 
Ή χατά διπλούν χίονα Προποντ^δος , 
Συν μησιν επτά (69) λυχάβαντας εννέα 
€ 6270 Κραταρχίας άρξαντα της των ΑΟσδνων. 
ΑΛΕΞΙΟΣ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΤ. Η\ ^ . 
Ούτω δ' έπιβάς ^Αλέξιος του χράτους 
ΚαΙ των δλων σχών χαθαρώς αύταρχίαν « 
Ουχ εύθυς είσέδραμε πρδς Βυζαντίδα « 
Άλλα χαχώς πάσχουσκ το?ς χατά δύσιν 

6275 Παρά Μυσαρχών χασιγνήτων δύστροπων 
'Ασάν τε Πέτρου της χαχής ξυνωρίδος 
Προστρέχει πράγμασι χα\ τοίσδ* άμύνει. 
Δηλοϊ δ* έπ* αύτφ τδ πραχθέν τ^ συζύγΐ{> , 
Γερουσίας μέρει τε τφ χατά πόλιν» 

6280 Κλήρφ τβ παντί χα\ πολιτεί^ πάλιν* 
ΚαΙ π2ς τις ώσ\ν άχοήν, πεπραγμένων 
Άγαν Ιλαρώς ήδέω; ήχηχδει. 
Της δ' Ευφροσύνης Δουχα(νης βασιλίδος 
^ Πρδς τδν μέγιστον ναδν άφιχνουμένης , 

6285 Στ£φος βάναυσων φρατρίαν δεδραχότες 
"Ανδρα Κοντοστέφανόν τίνα τούπιχλην , 
Άλέξιον χλήσει δέ, συνειληφ^τες 
Έν τφ μεγίστφ του ΘεοΟ θε(φ δόμφ 

6290 "ΑνεΙπον ώς Αναχτα της *Ρϋ)μαΐδος. 

Λαμπρών δ' ένίοι; συσχεθείς παραυτίχα 
Φρουράν υπέστη χα\ χάθειρξιν ένδ{χως. 
ΚαΙ λοιπδν &πας προστρέχων θείφ δόμφ 
Τήν Εύφροσύνην άνύμνει βασιλίδα. (69) Αΐ(|υΙ ΕρΙΐΓχιπΊυ$ ίη Ηΐηΐο 8('πρ56ΐαι ηοοπι 
ς-'*, (|υ» ίη βτχεοπιηι δοπρίΐδ 8ί§ιιΐΙί<:3ΐ ρβπεπι 
«ΙιηιϊιΙίϋΐη. Οιιβηιοΐιτειη ει β^ο ρβΓρ^^ΐηο πεΓίρδί 
ηιβηΒ, VI, (]υ:ε Ηηηί ρ:)Γ8 εδί ϋίιιιί<1ΐ3. δβιΙ Ικιηεη 
Ιυαι 6χ Ιιοε Ιυοο. Ιαιη εΐίαιη αΐΐιιηιΐε ιιεε688ϋΓΐο εοη8(3ΐ , ρΓ»(1ΙεΐΗη) ιιοΐ;ιιη ΙίΙιβΓίοΓε 8οπ$ιι 3ΐ> 
ΕρΙΐΓΧ'ΐηίο ηδΠΓρ3Γΐ 3ι1 8Ί£;ηί(ίΓ3η({ηη) ςιιβηιΗΐΜ^ΐ 
Βηηί εχοβ8δυιη. ΟαΊδ βηίηϊ ΐοΐ €χ8:<Γε8 ϋΐιΐιί^ Ν. 
εααι ιηεη8ίΙ>υ8 8ϋ3ΐηυ88ίιη ι»εχ η-^η;ινΐ5δε εΓ^ϋ;ιΐ? 53Ϊ ΪΙΛδΑ'ΚΕί^, 

0^95 Μ6θ* ήμ^ρα^ ^* «ίσεισκ ΟέοΙ χράτωρ π^λιν , 

Ου ηόίσιν &σπά9(ος ών χάριν Εβραι 

ΕΙς σύγγο*Λν φ(λον τε χαι\ βασιλέα, 

Οί κα\ παρεφθέγγοντο δήποβθεν ΐάίί , 

"Αν οΤδεν ΰδωρ του< *εΛωιΛϊ4; πνίγειν, 
6300 Τι λοίτΛν ίλλό κα\ ίιιών ζήσαΐτί τις ; 

ΕΙ δ* ου λυτροΰται τ6ν αυναιμον κίνδυνο*^ 

Ό φίλος αύτ&δβλφΤ);, οίχςταΐ φνσι^. 

"Ομω; ιεαρβΙΒών ΐΐς νεών βεου μίγαν 
Κα\ ταινιω6ε\ς ταΐν χβροΝ άρχιθΰτου ν 
6505 Έξεισιν αύ^ς ώς Ιβο; στεφηφ<5ροις• 

Ίπχος ιτροσήχθη γβΰρος εΙς 1ππα9{αν 

ΦατνιΤΕδς *Α^4ά6ιος^ εδ ήϊχημένος• 

Ό; οδν έπτ,λβεν 1γχ»6ιζήσαι δ((^ρφ , 

"Ιππος φριμάιβω^, γαυριών ήνέκιίπωςι 
6310 Έμπροσθ{ους δ^ Ανωθεν άνυψών π^ας 

Κα\ βλοσ^υρ^ν τι χα\ μανιώδες βλέπων , 

Τ6 δάπεβον δ* δνυξι χόπτων συχνάχις , 

Τδν αναβάτη ν άπεσείετ' έξέχως* 

*Επε\ δέ λαθών (μβεβήχη τφ δ{φρψ 
6515 Ήν(α λαβών ένχεροίν αύτοχρίτωρ, 

Ούχ Ι^ττον {ππος αγέρωχος ήτάχτβι 

Πδδας λνυψών χαΧ «ροαίνων &γρίως 

Μετ' έξαχούστων χρεμμιτισμων χα\ χρ^των 

ΚαΙ ταντα ποιών ούχ Εληξε παρά παν, 
6320 "Εως χεφαλής του χρατοΰντος τ6 στέφος 

ΧαμαΙ πενείν δέδραχε , *αΙ τού'του μέρη 

Θραΰφίν τε παθείν , δνσχλεά τ* άχοσμίαν , 

Αύτδ; δ* άπεσφαίριβτο (70) μάλ* 1φε9τρ(δι« 

*Ιΐϊπον δ* άναΰάς άλλον ό ντεφηψόρος 
6513 Πομπήν έπεισ^ιον είχεν άνύφας 

Συν τίρ πεν^ντι χα\ τεθραυσμένφ βτέφει* 

'Απα(αιος δ* Εδοξεν οίωνδς τόδε. 

Τπηρχεν ούτος άγαθ^^ς τρδτιους χράτωρ ♦ 

Μβ^λιχος, ήσυχιος, ήπ{α φύσις» 
6350 Ιλαρλν, εϋέντευχτον ^^θος εδ φέρουν , 

Μεταδοτςχ^ς ααΧ φιλοιχτίρμων πλέον ^ 

Πά«ι προσιτδς, ευμενής ύπηχόοις, 

Ήδυς, χαρίεις* ευπρεπής βψιν άγαν^ 

*Ορθιος , εύηλίξ τε , Νιρεύς τις νέος , 
6535 ΟΟτινχ βλάψας εΙς δέμας, <2ς ούσίαν, 

ΟΟτ' αύ νεοχμώσσς τ* της Έχχλησίαςι 

Ού χ«ιν{σας Ιθιμα της χραταρ/(ας * 

Μκτών διαβόλου; τε θώπάς χαθάπαζ ' 

ΑΙσΟητιχή τις χαρδία σής ίστέων, 
6540 Της εΙς αδελφών άδίχου παροΐνίας 

Έν συντρ'.β!) πνεύματος εΟ ήοθη μένος 

Κα\ χατανυξει χαρδίας δαχρυχέων* 

Έφ' οδ γυνή τις ούχ &φάνη γαμέτου 

Έχ τούδε χαχώς είς δέμας πεπονθότος, 
6545 Παρειάς άμφίδρυφος ή χα\ λΐ)σ(θριξ, 

Ούδ* απελαθείς ώπτ6 τις «ατρίδος * 

Πλην νωχελής ήν χα\ μαλαχ^ τήν φύσιν, 

Ούδ'.εδ πεφυχώς πρδς διοίχησιν δλον, 

Έχ της φυσιχής ν(ι>θρ<$τητος συντρόφου 
65?;0 Κα\ της τρυχού^ς τονς πόδας καχεξίας• 

Ουτός γε τοίνυν ασφαλώς σχών τ6 κράτος, 315 χ Ρο&ΐ (1ί68 &Ιΐ(|ΐιο1 εχΒΠΓ ήιιο^ιΐΒ Ιη ιΐΓΐ)«ηι 
Ι):ιιΐ(Ι €υιΐ€ΐΐ8 |[Γ9ΐυ9 νβπίΐ οΙ) δάυιη Γ&€ίΑΐΐ8 
€οιιΐΓΑ |;6ηη9ΐηυιη ΓηΐΓβπ) βηιιιηιΐυβ (Ιοιηίηοιιι. 
Αίςιιβ €0ΐι^ί€ί3η8 9ΐΓιςιιΐ8 6ίε ΓοΠβ βίοΐ^ : 
δί 1>ίΙ)6ηΐ68 ({υίΰβιη ρΓβρΓόΰβΐ «ηυα^ 
φΐίΒμπι 2)ίο ροΐυ τί(9ΐιη ΐοΙβΓβιΤ 
€ί 81 ΓΓ8ΐΓ6ΐη ποπ ΓβιϋηιίΙ 8 (Ιίβΰπιηίιιύ 
β6Γηΐ9ηα8 Γγ«(6γ, ρβηίι η&ΐυΓ&• 
Αιίαηιεη ργο2;γ688\ι8 9ι4 Ιβιηρίιιηΐ ηΐα^πίΜι 
βΐ ραίπλΓοΙιαί ΰοτοη^ΐα8 ΐΑ3ΐιίΙ>η8ν 
οχίιΐ &<1 ροιηρ&π) €χ88Γίϋιΐ8 ΒοΠίβιηι : 
3(1 ςιιβιιι 8υ1>1ίιπίβ^ ιιΐ ιιΐΝίϋϋΓβι^ ιΙινεϋιΐΓ 

6(|Ιΐαβ ΛΓ8|)8 (}« ρΚ«86ρίϋΐΙ8 βΙ 5βΙΙ€ 6ΧΜ1»ΙΗ8 ! 

νβηιιη (Ιιιιη €9Βΐί«Γ ίη βρΗίρρίυιιι ίιΐ8ίΙίΐ, 
8υΙ)8α1ΐίιη8 θ<ιιιιΐ8 ν^ΐιΐοφίβ Γ«Γοεί(Ό8> 

Ι) 86(1 116 &ηΐ6ΐίθΓ68 αΓΓί{[6ΐΙ8 ίΐΙ ρ6ϋ68» 
ΙΟΓνΙβ 61 ίΐ'8€υΐΙ(ϋ3 8πβιι${8 οουΗβ, 
6ΐ ραχίιηβηίαηι υη{ΐιϋ$ 83Ρρ6 «ιυαίίβιιι» 

ΐηίΓΟ 86880Γ6ΙΙ1 Γ6€ΙΙ8»6»1 ηί8« : 

8ϋ(1 €(101 Γβρβηΐβ «ρΐιίρρίνπι ο<:€υριΐ886ΐ 
ρΓ6ΐΐ6η(Ιί8β6ΐςιΐ6 ίΓ6ΐιυιη Ιη;ρ6Γ3ΐ)ΐ»Γ» 
ιιίΐιίΐο Ι8ΐη€η Γ6ΐθ€ί66»( ιιιΐηυβ 
6ςυυ8 6ΐ«ΐί8 ρ64ϋ1ΐιιβ, Ι6ΐτ»ιηιιιΐ6 νIΒΓ^)6^:ιη8, 
80Ο0Γί8ςυ6 Ιΐίΐ1ΙΐίΐΠ)08 8€Γ6ΐη ^οιι:ρΐ6ΐιβ; 
ιιβςυβ & ΓυΓ0Γ6 Ιιυ]υ8ηιοϋί ρηυβ (ίββίίΐίι, 

(|Ι18Ι1) Ορίΐβ ΟΟΓΟίΙΜΙί βΧ6υ8$ίΐ €:ΐΐ8Αη 
Ιιιιιηί ρΓθ]66αΐΠ(Ι» 61ΐ]ν8 6ΐί8ΐη ραΠίίδ 

€οηΓ»€(£ 8υηΐΙιιί«υ8ΐ6 λ((|ΐΐ6 ίικΙΰοοΓβ $ 
86880Γ λυ(6ΐη 8ΐη(ο 60ΓΓαί( ρυΓρυΓβο. 
Ουαιηο1)Γ6ΐη 9ΐίο ίηβ06η8θ (]:68«γ βςιιο 
^ ςυβίϋΐηευιιιςυβ (Ιβιηυιη ιιΙιβοΙνίΙ ροιιιρ»ιιι 
ευηι 8ΐ6ΐιιιη&ΐ« εοπίΓ^οΐο 61 (ΙβοίιΙυο ; 
ςαοϋ Ιχναηι οιηβη νί8αιιι 681 8ρ6€(ΑΐιΐΊΙ)α$« 
Εγαι Ιιίο €«8λΓ Ιη<Ιοΐ6 ΐΜ>ηβ ρΓ9Βϋίΐυ8, 
«.Όΐηΐβ, Ιηη({υί11υ8, ιιΐ8η8α6ΐο ίη^βηίο* 
ΙιίΙαπΒ» «€€68βα «ΟλίΐΗΐυΰ ίβοίΚβ, 
£)6ΐη6ηΐ6 »ηιιηο, ιιιβηυ ΙίΙ)6Γ3Π, . 
€υιΐ€ΐθΓυιη ρΓΡεί1>υ8 ρβίβηβ, 6ΐ 1)6ΐΐ6τοΙαβ : 
Ιιΐ3ηϋυ8, |$ηιΊ0808, ΓοΓΐηθ3υ8ςυ6 λ<Ιιιιθ(Ιϋΐη, 

ρΓ0ε6Γυ8, νίΓ6Ιΐ(6 Χίαίβι 9ΐΐ6Γ ΝίΓ6ΙΙ8. 

Ν«:ιηίιιΐ8 Ιιίο εοΓροη Γ6ίνο ιιοβυίι, 
ιΐ6ηυ6 ίιι ΕοοΙββίί^ 4ΐιί(ίςιι»ιη ιηπονινίΐ, 
ιιεε οίΓο^ηνίι ίιεη) ΐιηρβηί Ι6£ί{)η8; 
1^ »88αιΐ&ΐίοιιί8 ΰ^\\ϊβ 61 €»1υΐίιηί3ί ΟβΟΓ. 
ευηιςυβ 68861 ΐ6η6Γ0 ίιιιΙ>υΐα8 ^ηίιηα. 
ει-ίιηβπ 3(1ν6Γ8υ8 ΓΓαίΓείρ, υΐ οπεηο θ98ίοηΐ| 
6χυΐ€6Γ3ΐ;ι ηχιιιη |[6Γ6ΐιαΐ ιη6ηΐ6« 
Κ6ΐηίιϋ)υ8ςιΐ6 6ΐ Ι^ΟΓγιηΙβ 6χρί2ΐ)9ΐ. 
1ρ80 Γ6§η&ηΐ6 ηυΙΐ2 ιιιιςυαίη ιηοΓιβΓ 
ρΓ•ρΙηΓ πι&πΐί ιηυΐΊΙλΙυηι οορρυβ 
▼61 1;ιε6Γ3νί( ι^επΒβ ν6ΐ βοΐνίι οοιηιιιη, 
1166 <|ϋί8<ιιι&ηι ρ3ΐΓί8 ρυΐβιβ ίη 6Χ8ϋίυηι. 
€9Βΐ6Γϋΐη 8οεθΓ8 Γ6ΐηί88οςυ6 Ιη|[6ηίο» 
ιΐ6ηυ6 3(1 Γ6ΐηριιΙ)Πε«ηι Γ6|βιιϋ3ΐη Μοηοιιβ 
ρΓορΐ6Γ ηαΐυΓΑ ίη8ίΐαιη 86|;οΙΓι«ιη« 
«ι (|υί3 ρ6(1ίΙ)υ8 6ΐίαπι Ι»ΙΐοΓ8ΐι&:. 

0(116108 €Γξα Π)(ΜΙ6Γ8ΙΙ8 ίΐηρ6ΠΦ ΠΟ) ΟοίΙ. ΐπ:σφα^/>ΐ7το. 139 ΕΡΗΚ^ΕΜI1 

Ρίςυβ ίη Γ6β^)ι (ΙβδίίΙύΐϋ ρ»1;αίο 

ρΙυηιηο& (Ιοι»4$ ΐ4Γ%ηβΓ (ϋΐ3ΐ)Αΐ 

οχίιηϋβςυβ Αϋ^^αΐ <ϋ(ηίΐ»ΐΊ1)α«. 

Ι π οπβηΐβιη ρο5ΐ6.ι οίοι ΰορϋι» ΐΓ^βϋΐ ► 

αυίΐίνίΐ βηίιη, (Ιοηυο ΓβΙιβΙΙβαι 

Αΐ6χίυιη|<{η6πΐ(ΐ3πι ίη ρΓονίποία είΐίαιηι, 

(ί1Πιΐ8 ηοηιιπΰ βοίΐίοβΐ &$8ΐιπ)ρΐο 

ΑΙΰχϋ €9β8;ΐΓ6 Μαηυβίβ ηιιΐί) 

ραςοβ ίιΐουΓί^ιι ιΐΓίο&ςαβ ρ6ΓΐιΐΓί)2Γ6• 

Α(Ι ΜβΙαπ^ΐΟΓϋΐ» βτ^ο ρπΒβΐϋϊΑ ρβΓ^ι^ηβ^ 

α(ςυ6 ΐΐΐίε βΐΐΒΐη βαΙμί^ΐυβ (!ρηιίηυ8 

Γ6ν6Γδ118 681 ίΐ) ητϊί^ίη ίίΟρ^ΓΛίΟΤ, 

01>0Γΐυηι «81 άβίικίύ Κοιηαηο ίιιιρύπο 
ιηοΐββίυπι ιυοηΜηιιη αίςυβ ιηβχ&ρΰοΐοίηπ) 
ΐ7Γ&ηηυβ ΐΙΙβ ΟγρποΓυιιι ΐΜϋίυδ; 
ςυί 8(1 ίΐιίοιιυπί) Γβρβπιβ ρΓθίιι§[ί6η5 
αίςυβ ίΙιΊ η30ΐυ8 9υχίΠβΜ*&& οορΐαβ, 
Κοπιαιΐ38 16ΓΓ38 υΓΐ)08ςυ6 (Ιίνβχαϋαΐ. 
δ6<1 εηίιη »η>1)08 πιαη ορρΓ€88ίι <ΐ6ΐηυιιι. 

0Φ8&Γ <16 ΐ6ΤΓί8 ΟΟΟί^Ιΐίβ 8θΙϋ€ίΐΙΙ8' 

ρβΓίΐΗΐη (1ιΐ€6ΐη <:ο|^ιη6ηΐο Λβρί^Μΐ 
ευιη ηιιηιβτοβο ν&ΐίιίοςιιβ βχβΓοίΙιι 

3(]ν6Γ8υ8 Μ<]&808 1)3γΙ)9Γ08 ΐΗ>δΐ65 ΟΐΙβίΐ : 

ν6Γυιιι ίηίεΐίοί €0ΐηιηΊ880 ρΓΰβΙίο, 

€8ρ(α8 681 3 1>8Γΐ)8Η3 ΑίρίΟΐΑ Μ(Β8». 

Ρΐυπιηβιη τυΓβυβ 0»$άτ %^τϋη$ ουΓληι 
οε€ί(1υ&Γΐπη υΓΐ)ίυιη ϋΟϋείαπιοι, 
Ιδ&€ίυιη« ευί ΐΓ3ϋίϋ6Γ&( βΗ^ιη ηιιρίυί» 
86Κ)α8ΐοεΓ&ιθΓ6ΐη (ϋ(ξΐ)ΐΐ3ΐβ, ιηίβΐΐ 
^ηυο ουηι ρΓκναΓκΙο ίηκ^η(« βχβΓβΗυ : 

δθά &1) Α83ΙΙβ €«ρΐυ8 61 ϋΐ6 1)αΓΐ>3Γ0, 
νίποΐα (1ίΐ]ΐυΓη2 61 93Ρ€6Γ6ΐη Ρ«ΓΡ688ΙΙ5, 

ίΙ>ί<ΐ6ηι νίοΐ6θΐ3 ιηοΓίο ι^ΙιΠί. 

Υ6Γυΐη 61 ίρ86 1>3Γΐ)3η|8 Α$30 ρ6τϋΐ 

πΐ3ηυ ου]υ8(ΐ3|ΐι Μθβ$ί ΙΙ)3ηα «ΙοηιΗυΕ.; 
Ρ6ΐΓυ8(ΐν6 οΙ)ΐίηυίι Μ<£8ί« ρηηοίρλΙΐΒΐ. 

86(1 ευιιι Κίε 6ΐί«ιη ||;Ι^ίο Γϋί9$6( εβεβι», 
ρΓΐηοερβ Μο^&ΟΓαιο 6Χ8ΐίΙί( 1οαηη6ΐ 
Ρ6ΐΓί Α83ΐιί8ςο6 ίΓβΙΰΓ, Ιο£6ΐϋο ρβββΙιηΟν 
61 ηοιη3η3Γυιη υΓΐ>ίιιιη ρβΓΒίοίεβ. 
153η6υ8 «υΐ^ηι 3ϋ.€]£§3Γ6ΐη €οηίιΐ|;Ϊ6Η< 
3ΐςιΐ6 ΙίΙ)6ηΐ6 3ηίηιο Γ6€6ρΐυ9 
Κοιυαηίδ ρ3ηίΙ)υ• υ1ίΐ6πι 56 ρΓΦϋυίΐ, 
ΟοΓΪϋιΐδ η6πιρ6 ]υτ6ΐπ8• ίοηΐ ιηΑηη» 

86(1 3(1 8ΙΜ»6Ι1(ΐ3ΐη ΪΓβΙΠ ρ3Γ3ΐί8&ίΐηυ8. 

ΙΙυΐ6 €θΙΙοο3ν'α €9083Γ ίη ικίΑΐήιηοηίΐΜη 
ίη 3ηΐ3ηι 3<)ν6ηί6ηΐΙ η6ρΐ6πι 8ΐΐ3Π)• 
61 ρΓφί66ΐυΓ3ηι ΐΓ3€ΐί<1ίΐ Ρΐιί Ιίρροροΐβοβ. 
Ι8 3υΐ6ΐη 6οηΐΓ3 Μ0Β8Ο8 61 εοηίΓα. δεγίΐι^ 
ΓίΓΐηυη) ΒοηιβιιΊ ίηιρ6Γϋ ιηιιηίιη6ο βΓ3ΐ. 

^:ιΐη €ηΠ1 δίϋίΓίΑ 3ΐ> Αΐ3ΙΙΙ3Ιΐηί8 )>3Γ58Γί& 
ΠΐΓρΊΐ6Γ 68861 (1θΙΜΐί(3, ΙΗΒ6 ΙΗ Ι(3ΐΐ3ηΐ 
νί <!6ρθΓΐ3(3 681 660 ρΐΙ9Ρ4ΐ 1)6ΐϋ 

ίιΐί» ςυοςπβ Οχ83Γίβ Ι8β36ί1; 

61 Γ6^ί8 Αΐ3ηΐ3ηηίφ §6ηιΐ3ίΒ0 ίηΐπ 

Ρΐιίΐίρρο ]υη6ΐ3 681 «υρΐΐΑΐί ίοβ^βΓε, Κ αΐίΚΟΝΟΟΚΑΓΗΐ 24(1 

Α ΚαΙ βα^ιλβίοι; ένδιάτρίψας δόμοι;, 

Κα\ βωρεαις του; πλείστους χατα πιάνα; 
Κο(ΐ φιλότιμοι; ίίξίαις χαθηδύνα;, 

6555 Μετά στρατιάς έχπερ^^ πρ^ς τι^ν εΐι^ * 
"Ηχουστο χα\ γάρ ώς άτκοστάιης πάλιν 
"Αλέξιος τις Κιλίχων 1παρχ{ας 
ΠροσηγορΙαν ύποδΟς Αλεξίου 
ϋ^περ τοχευ; ^ν Μανουήλ αυτοκράτωρ, 

6500 Κώμας επιών άν^σειβ χϊς πάλεις. 

Τοίνυν έπιστάς φρουρίοις Μελαγγείων, 
Κα\ το?; έχείσε βασιλεύς αυτοκράτωρ 
Αναγορευθείς πρ6ς πόλιν υποστρέφει • 
Είτ' ανεφύη 'Ρωμαΐβος τφ χράτει 

6565 Κακόν τι τερμέριον &ελπτον πάλιν* 
Ίσάκιο; τύραννος αισχρές Κυπρίων, 
"Ος έξαπίνης ηροβρυείς τφ σουλτάν(|ΐ 
ΚάχεΓθεν εύρ<}>ν συμμ^ιχιΐίόν τι στίφος 
Χώρας έχάχου χαΐ πόλεις 'Ρωμαΐδος• 

6570 'Ολλυντο δ' Αμφω παραπεμφθ^ντες μόρφ. 
Φροντίδα τιθείς δυτικών χωρών &ναξ» 
Μετά στρατι&ς Ιχανης εύχαρδίου 
Άνδρα στρατηγών τοΟπίκλην *Ασπιέτην 
Κατά Μυσών πέπομφεν έχθρων βαρβάρων - 

6375 Χρησάμενος δέ μή δεόντως τ1} μάχτ|. 
Α^τοΙ; 6άλω βαρβάροις άντιμάχοις. 
Ποιούμενος λόγον δέ πλείονα πάλιν 
Κράτωρ δυτιχών άσ?έων χαχουμ<ν(ιΐν, 
Ίσαάχιον γαμβρών ιΐς θυγατέρα 

0580 Τ6ν σεβαστοχρά^βρα πέμπει δευτέρως 
Ο Συν δυβαρίθμφ στρατι^ί [^μαλέ^ ' 

Κάχείνος *Ασάν συσχεΰεΧς τω βαρ^άρφ 
Χρόνια δεσμά χα\ χάΟειρξιν ύπέδυ, 
Έν οΓς έναπέψυ£ε βιαίφ μόρφ. 

6585 Πλ^^ν άλλα χα\ βάρβαρο; 'Ασάν έφΟάρη 
Κλησιν Ίβαγχφ τινι Μυσών ίη γένους• 
ΚοιΙ Πέτρος αρχήν την Μυσών λ^βών (71) 

Κα\ τούδε χαχώς άποχτανΟέντο; ξίφει, 
Ιωάννης δέδειχτο μ^βαρχηγέτη;, 

6590 Άσάν Πέτρου σύναιμος, αίσχιστος τρόπου;. 
Των Τωμαΐχών άστέων χα9αιρέιης• 
Ό δ* ο?ν Ίβαγχ6ς προσρυείς στεφηφόρφ 
Κα\ παρά τούδε προσδεχθείς μάλ* ασμένως, 
Ι) Χρήσιμος 2)πτο τφ μέρει των Αύσόνων, 

6595 *Αχμα7ος ών τις χα\ χέρας ^ωμαλέο^• 

Όξύ^^πο; δ* ου ν πρ6ς Θυμ6ν χα\ μανία ν. 
Τούτψ χατηγγύησε πρ^ς συνοιχίαν 
Την Ουγατριδήν βασιλεύς άφιγμένφ« 
"Τπαρχον αρχήν της Φιλίππου χειρίσα;, 

6400 "Ος ήν έπιτείχισμα Μυαοι; χα\ Σχύθαις, 
Τειχήρες Αύσόνων δ^ χωρίων μέρει. 
ΤοΙ; Άλαμανοις βάρβαροι; Σιχελία; 
ΑΙσχρώς άλούσης, έν Ιταλία τότε 
Αορυάλωτο; συναπήχθη πρ6ς βίαν, 

6405 ΚαΙ θνγάτηρ άναχτος Τφααχίου, 
Κα\ χασιγνήτ(ρ ^ηγ^ς ^Αλαμανίας 
Φίλιππος συνέζευχτο πρ^ς γά;χου σχέσιν. (71) €ο<Ι. λαβήν. 241 ΏόσνΦ εαυτής Αηο6βλ&νσα μ^ρφ 

Του £ιχ«λων &ρξανιος υΐ^ν «ρ^ χρ^ων * 

6410 *Η χυχβώνα νιχρίας αψινθίου 

Πονήριον δ* ο6χ ίίττον ύργής Κυρ{ου 
^Ολέθριον χίρντ^*^ ^^ Βυζαντίβί. 
Πάσχων ικ3( του α^ϊματος Αρ^α χα\ βάθρα 
Ου συνβχως μλν χαΐ λά β^ου χράτωρ, 

64! 5 Κατ3^ Μ χύχλους χαί τινας «εριόδ6υ< 
*βχ «ινος Ολης οώριατος χαχεξίας» 
'Οδύνας «Τχβ χαΐ $υ9υπο|9τους «όνους, 
Έπεισρυέντος του χαχοΟ χα\ του ιεάθους, 
'Εαι&ο;^ ο6χο5ν τηνιχαΰτ* Σφιγμένου 

64ϋ) Π^/οις νιχηθείς ίκαΐ ι«ριω8υν{2(ς', 

Τολμ4Κ τι «ρ^μα χινβυνώβες χα\ ξέν(>ν9 
Όλεθρον αύτφ ιτροξενοΰν καραβόΧως ' 
Σι^ρια γ^ρ πυραχτωθέντα σφ6$ρα 
ΣχελοΤν έι:«τ(θη9ΐν άμφοΓν χαΐ βάθροιν» 

6ϋ5 Κα\ πρ^ς βάθος ^δραχε χαυτηρα μάλα. 

ΚαΙ ηρ^ζ βραχ^ |<^ν (δαΐαάντων 'ΐών πόνων, 
Μβθ* ΰ^ρεων άχαντές 'ΑΦχληπιάιδαι 
^ίαxρ^ν &7πι)Λύνοντο χράτορος \6γψ * 
Μετά βέ τούτο φλεγμονεά χαυτηρία; 

61όυ Κατέτρυχον χρατουντα χα\ ποδαλγίαι, 
ΚαΙ πάς Ιατρός νίφχέχλητο σίν τάχει * 
Και\ πάντοις ύττέθραττεν ο6 φαυλον (έος, 
λίήτΐως άνειρχθ&ν χ^θόδου της πρ^ πόδας 
ΕΙωθ&ς αΤμα σιιν ύλ*!) χα^α(^(}έειν, 

6^55 Ένσχΐ^ψαν ε!ς χαίρια σώματος μέλη 
ΟΓσει χρατάρχη θάνατον παραυτίχα» 
λΐ£ταΦ£9εΤτα( δ* άλλαχου χραταρχία* 
Τούτων λόγο; μάλιστα τ^ βασιλίβι, 
ΚληροΟχον υΐ^ ούχ έχούσκ) του χράτους, 

6410 Μόνην ξυνωρίδα 61 τών θυγατέρων, 

Χητιν (74) παθουσών των συνευνών πρδ χρό- 

[νων • 
•Όν ΕΙρήνη μέν ί^ χρόνφ πρεσβυτέρα 
Συνήπτο χαλώς πρ^ς γάμου χοινων(αν 
Κοντοστεφάνων έχ γένους ^Ανδρρνιχφ, 

6445 Μόρφ μαλαχφ χΛζαϊύαα'Ηι βίον * 

Ή δκυτέρα δ* Άννα γε συνφχει πάλιν 
Ίχίαχίφ Κομνηνιάδ^ νέφ 
Μ υ σων χα^είρξεκ τόν β^ον }^λθ(πότ!, 
Ός Ιστορων ίφρασεν άνόπ&ν λόγος. 

6450 Ταύτα μέν ούτω τφ βασιλεΐ συνέβη. 
'Όμως [δαΐσας, άπάρας Βυζαντίδος, 
Έφίσταταί γε θεσσαλονίχΐ^ πόλει, 
ΚάχεΤθεν όρμ| χατά Χρυσού ,τοϋ Βλάχου, 
Ός παραλαβών Στρούμμιτζαν συν τοί^ π^ριζι 

6455 Καί τι χατασχών εΙς τύραννε ίου λόγον 
Ύπερφυές, τειχήρες, αΐηειν^ν λίαν 
Έρυμα, δεινόν, Πρόσαχον χεχλημένον^ 
*0 συνδραμοΰσαι φύσις άμα χαΐ τέχνη 
*Λ^ρόσμαχόν τ* άμαχον είργάσαντό πως, 
641)0 Ήν Τωμαϊχοίς γειτνιά(ουσιν δροις 
Μέγα τ« χαιί^ν άφαν(ζουα« λι^μη. 
Τοίνυν Ιπισ^ίά; βασιλεύς τψ Προσάχφ 
Με^ στρατιάς άξιαγάστου λίαν, Α ςηοηίαΐη ρηοΓλίη {ρβΙ ηοη 9ΐ1)»(οΐ6ΓβΙ 
βροηδίιιη διοϋί» ςιιοΑϋ&ηα ΓβςΙε βΚπίΑ. 
11x0 Γβηαίηα οοηιΐίΐυιη «ηιαγο «ΜηΐΙιΙο 
ΟοπιίΐΗ€3ςηβ Ι^ηςηλπι ιρί ρίβηιΐϋΐ 
οΒίίΰβηι ρΓορίη3νίΐ ρβίΓΐ» ευ». 
Ρβϋ'ώαβ 61 »ηΙ]Ρΐιί(ΐ6 ΙιιΗοηηβ ΟχεαΓ 
Ιιβυά ςηΐίΐβιη βίηθ Γβ(|ΐιί6 νβΙ ίηΐβΓταΙΙΟ* 

β6(1 (6ΐηρ0Πΐ)0$ 06Γΐ{β 916 ^βγ\οά\$, 

ρΓορ(6Γ ▼ίΐίθ3υιη οοΓροΓίε ΙιπιηοΓβηι 

()θ1θΓ€8 ρ3ΐί6ΐ)&ΙυΓ Ιη(θΐ6Γ&()ίΐ68, 

άΐΐΐη 86 ρ€Γ 60Γρυβ ΐηθΓΐ>«8 6ίΓ6ΐΗη»|^βΓ6Ι. 

ί^\ΐνίγ νβΓηο 10116 ΙπβΙαιιΐβ (βπιρ^Γβ, 
εαπι Αη^βΓβΙοΓ βοΗΐίβ 4οΜΓΐ5υε, 
ηοναηι &ιιά3€ΐ6Γ ΐβηίλτΚ Γβιη«(1ίυιΐι, 
ςοο(Ι ίρεί βυηοιηυιιι αιΐιιΙΙΐ ()1εοιΊιϋ<$η : 
^ Γ6Γνί(]98 βηίηι Α<)ιΐιθ(Ιοηι Γ6γγΙ Ι&ΐηίιι» 
υΐΓϊςυβ €ηιΗ 61 ρ^ΙΙιυβ ιπτροηβηβ 
ίηυββίι |[Γ3Τ6 €ΑΓηϋ)ΐΐ8 οαηίβΗιιΐΒ. 
Ει 86(1»Γΐ8 ςηί(ΐ6ΐη ρ3ΐιιιηρ6Γ (ΙοΙΟΓίΙινβ 
ηοη δίηβ οοηνίοίίβ οιηηββ Α86!6ρί9(ΐ8β 

ρΓΟΰΙΐΙ 8 86 Γ8€6886Γβ ]αΙ)6ΐ$8ΐ 0«89Γ *. " 

νβΓοιη οαυίβηΐ ρο8(Ιιίη€ ίιιθ8η)ΐη3ΐΐο 
(ΙοΙορςϋ6 ρ6<1ιιπι €»83Γ6βΐ 6ηια3ΐ)3ί; 
Γ6νο63ΐίςιΐ6 ιη6ϋίεί ευηΐ 66ΐ6Η(6Γ, 
ηυο8 0ίηη68 1)30(1 νβηηβ ίιΐνββίΐ (ϊπισΓ, 
116 ρΓοΙ>ίί)Ηυ8 φιοιηίηιΐϊ ίπ ρ6(ΐ68 0θ6Γ6ΐ 
8θΙίΐυ8 ΙιυιηοΓ 83η||υΐηί8 61 83ηί6ί, 
Ιιι εθΓροπ8 ρΓ2Ρ6ΐρ»ΐ8 ΒΧίίξηζτα ρλΗΐΒαβ, 
9Β^Γυιιΐ(|ΐΐ6 8υΙ>ί(3η63 ιιιοη6 ορρι^I1I6^6I, 

^ 8ΐςΐ{6 Λά 6ΧΐΓ3η638 866ρΐηπη ΐΙίΓΓβΙ 019111»* 
86Γΐηθ ΙΐίΟ Ω6ΐ>3ΐ 8ρΐΐ4 Ι^^ΙπλΙϋ ΙΙΙ3<1ΠΙ«, 

<|ΐΐ2β ιη38€υ1υιη ϊίΛτβάέίη 1ΐ3ϋϋ ρβροΓβΓ&Ι, 

86<1 ΓβΠΐίηΑΠΙΙΙΙ Ι•ηΐ0ΑΙ ρ^ψ 1β»Γ01ΙΙ , 

ςυίιΓυπ) ]ιπ) 6Γ»1 ιιι^8^06 βροηεο τίϋυβ. 243 ΐΓ6η6 113 Ιυ ΐη3]0Γ }Βη6(8 ΠΙ6Γ81 
8ρΐ6α(1ίϋί9 8306 ΙΗΐρΐίίδ ΑικίΡΟϋΙοθ, 
ρΓοχβοίεο) 80301 ΐΓοΙιβηΐΙ (1βεοηΙθ8ΐ6ρΙΐ8ηΐ8; 
86(1 18 3ΐ)ΓυρΙΐ ▼ίΐ3ΠΙ Οΐ) 80301 οιοΐΐΐίΐβοι• 
ΙοοίοΓ «ςαβ οορίβ ίθ6Γ3ΐ Αοοα 
ΟοοιπβηοΓοοι εορεαίο ΐ833€ίο, 
ηοΐ 8ρυ<1 Μ<Β808 ο]>ιτΐ Ιη τίπειιΐίε, 
υΐ ηο8ΐΓ3 Ι)ί&(οη8 ϋ6δορ6Γ η3ΓΓ3τιΊ. 
Α(ςο6 ίΐα ΟχεβΗβ 86 Γ68 Ιΐ366ΐχπΐΓ(:* 
^ ςοί ιη3ΐ6 ΠΓοιυε αίΠιοε Β^τ^ηιΐΙο 6X66(16118 
Τ1ΐ68δ3ΐοηΐ(•3θΐ εοηΐηϋΐ 8β ίη ϋΓίΐ6ΐη : 

10(ΐ6 Ρ6ΓΓ6Χίΐ 60η(Γ8 ΠίΓ^βΟΑΐ ΒίβΤΰΙ^αΟΙ 

ςυΙ δίΓοιηοιίΐζ» 0€6ηρ3(3 οϋιϋ ^ιοίηΐβ, 

160608^106 ςηθ<Ι<ΐ3ΐη, ΤβΙΟΐΙ Γβ^ΙΙΪ 80201, 

ρβΓί(1οο6υηι, πιοηΗκ8!ιΐΐοη 6ΐ 8ΗΜΙιίΐ6 

ίΐΐΚ608 038ΐ6ΐ1αΠΐ έ\ή 000)60 ΡιΌβΑοίοό, 
(\\ίθά 3Γ8 66η3ΐΐ0Ι 61101 ΟοΙΟΓετ 6β666Γ3ΐ 

1)6ΐΐ3θΙί5θ8 10306688001 Ιη6ΐρο|:η:(Κ>ίΐ6, 

Κθ013η2Β ίΙ1ί6 ρΓΟΚΗΠίε (Ιίΐ}βθί8 0θίΙ)Ο8 

^Γ3ν6 ίοιπιίηβϋβΐ οηίσιη 6Ι βχΐΐίοτο. 

Λ666(ΐ608 6Γ20 Ργ08<Ι600 ΐΩ>ρ^ηΐθΓ 

οοιη ί1θΓ6ηΐ6 ϋΧ6ΓθΗο 6| ρ6^α^^^ο, ^7^) 1)1 ΐΒ^Γ^ίοο |;1θ883 στέρησιν. }43 ΕΡΗΚ^ΕΜΙΙ 

<'0!ΐ86Γΐ2*(|υ6 ^Γανί οιιιη Μφ^μ ρπ^ιι»» 

ν{ ιιί(ο1)&ΙπΓ (]βΙ>6ΐΐ8Γ9 εΐίΓγδίιιη, 

φβςυϋ ΑΓ06η ^ηηίβ ΟΓοιιρηΓβ. 

Ρθ5ΐ ιηυΐΐβιη Βΐιΐβιη €»<}6ΐη λο Ι.«Ι»θΓθηΓ 

»(1 ραοίβ εοηιΐίΐίοηββ Γβπρβχίι ϋ1ΐΓ7&ιΐ8» 

β6 €3Β8»Γί ηηη'ΗΌΐη ΙοΓβ ΒΐιΙχΙΗιιιη » 

κι Γ6ϋη6Γ6 Ιι|ΐη€ βίΐ» Ιίε^ΓϋΙ :ΐΓ€6ΐη> 

61 51 (1:ΐΓ6ΐυΓ Τ^ΙΛ <]« βΐ'ίΓρβ ΙΙΧΟΓ• 

8ί€ Τ6 €0ΤΐΓβ013 €3Β.«8ΙΓ ϋ 8Γ.6ιΙ<'ηδ ΡΓΟδλΟΟ, 

Γβ^Π!8909 651 3(1 ΙΐΙ'ΙΐβΙΙΙ €θΙΙ$υΐΙ)ΓΐΝί, 

Εχίη Βοιη^ηο Ιιιιρβηο Α(ΐ6ΐη ίΓβ^ίΙ 
Ρ6γΓο|;3 Ι1)αηεπ8 ίη ΡΙ^ίΙίρρΙ υΓΐ>6, 
<ΐ€ΐΓίΐΓ.βηΐί8ςιιβ ΛΰβνΜ η08ΐΓ08 ρΙοΓΪι»» : 
ηλίη 61 «οίε βχρο <ϋ8€668ίΐ ιίοΙΟΓ, 

€9ίΗΐί\γίτ6 ηαοςυο οορίο ρΓθ1ο$ΐΓ3ΐ4»ηΝ 

ΓΙ ίΐΙΗΙΓί-'^ΐνίΐ 9081Γ» (1ί(ίοηί8 Ι1Γ|>64 

ψίχ 8υη( ΒοΙβΓοη νβΓβυβ ιι^ςαβ ΧλΐηΙΓι»!»» 

0Ι»Ι||3 Ιϊ^Ιβ ϋίπρίβηΕ, 9(ξ6η$, ί6Γ6η8 : 
τΪΓ 81116 ϋιιΙ)ία ρΓ9Β(ϋ(υ8 ίβπιιο €0ηΐ6, 
Τϋϋί^ϋ εαιιίβ ί(ΐ8ΐ:ΐΓ Κοιη«ηο$ αΙΙ&ΐΜη» ; 
ςιιί 60 νεδ.'Πιίβί ΓυΓΟΠ&ςιιβ βνίΐΒίΙ, 
III ιηΐϋΐ68 Κοπί/ΐηοβ ίη ρητίίο ε»ρΐ08 
ίηΐ8ΐ3ΐίιη 6η$6 03ί(ΐ6Γ6ΐ ίη εοηνίνίο. 
φυοΓε ίηιρ6Γ3ΐθΓ 3ΐ)ΐ6η$ Β^^ιαία 
•ειηεΐ 0Γ6$ΐί8 «οηΐυΐίΐ Λύ υΓίΜΐη : 
6ΐιιη<|α6 ΓεΙ)6ΐΐ6ηι εεηιεΓεί ΓοΠειιι 8(Ι•ηο(Ιυιι>, 
Βοιΐ)9Βθ8 »ιι(6πι 8611101 εοιηί(»ιιΙε& 

ρΓΧίίΟ &Ι»ΙΐΟΓΓ6Γ6 βίςοβ ΠΚΐΙΐΙ 6X30111165, 

ίηορβ εοηβίΐϋ ειΐΓϊβ »8ΐυ3ΐ>3ΐ« 
Ι^ίΙυΓ εοιΐ(1ί(ί(Μη68 Γ6ΐ>ε11ί οΙ>ιμΠι« 
■ηηοΓυιη ριΐ(η»<]υ6 ΙηΐεΓΪιη πα» ΉηιηειιιοΓ ; 
6Χ6Γείΐαιη(|υ6 οηαηειη βεειιιιι ΐΓαΙιεηβ 
εοηΐυΐίΐ 86 ίη ρΓονίοεΊλΐη ΡΙιίΙίρροροΙεο». 
11>ίςΐΐ6 6»8ΐηιιη εερίΐ νι Βΐ6ηίιηαεΙι»ιιι, 
ιιΐιί Β.2Γΐ)3Γ0Γυιη εΓ.ιΙ ίη£[βη8 ηιηηεΓυβι^ 
ΐ]υο5 ιΐΓΐ»ειη ρορηΙηΐϋ8€3ρΓιν3νΐΐ;, 
Οείηόε εαριο Γαΐβίβ ρΓθΐηί88ίοηίΙ>υ& 
εηι ϋεΐί Ηχ^ηοο, ρ6β8ίηιο »(Ιν6Γ&&πο« 
\ί€(0Γ Γ6ν6Γ5ΐι» 68( €οη&(3ΐιΓιοορο1ίιυ. 
Ιΐ6{^η&ηΐ6 ΑΙεχίο (Ιε Οοηιη^ηίβ ΑΐΗ(6ΐί$ι 
4ο3ηιΐ6 Αΐιίεηι €:ιη)3ΐ6Γ0 Ει:οΐ68Ί« 
ΐαεηιη ΐεηευΐε βοΐίυιη Βγιαπϋη»• 
ιιονίιιη ειιιείΈίΙ 8ρυηυιιΐ(ΐυ6 άο^^ιη», 

€ν|ΐΙ8 ΐη3£ί8ΐ6Γ 6Γ3ΐ 6ΐ εΓε3ΐΟΓ 

ιηοη3ε1ιιΐ8 (ΐιιΐϋααι ϋίεΐυβ δίείιΙΊΐεΒ, 
ίηΐίηΐ3 νείε ϋΐ3ΐεΓ3η8 6( νεΐιΐΓί1ο(|ΐιιΐ8, 
Ν3ΐα εοηΐΓ0Χ6Γ8ί3 6Χ0Γ13 υΐΓΐιιη ϋιοείβ 

ι ΠΡ 61 (Γΐ86Γΐβ εΓ6ϋ6Γ6 1108 θροηε3^ 

60Γριΐ8 ΟοΐΜΐιιΙειιπι ίη ιη58ΐ6ΐ'ϋ8 8υπιρΐ«ιηι 

ίΐΐΟΟΓΠίρΐΙνυΐη 6586, υ( ρΟδΙ ρ38$ΙθΠ61ΙΙ 

3ιΙπιίΓ3ΐιϋ3ΐη(|υ6 λη38ΐ3&ίιη ; 3η εοΓπιρΙίνμΐΗ 
(|11<ΐΐ6 3016 ΙΒΟΓίείΟ Γα6Γ3ΐ 30 ρ388ίοη6ΐιΓ; 
3ΐΐ6Γ3 ραΓ8 3161)911 ίιιεοΓΓορίίνϋΐο, 
ίΓ6ΐ3 ιΙθ€ΐΓίηί& 3ΐςΐ|6 1β&ϋιηοηϋ8 
ε:ιΐί €]τγ11ΙΙ 61 Ρ3(Π8 €1ΐΓγ8θ8&οηιί, 
£υΐ]Τ€ΐιίί(|υβ Βγζ3ηΐίηί ρΓΦδοΙίβ, 
61 Ν]τβ86θ0Γυηι ρΙιοβρΗοΓΪ 6γ6£;ογΙ>, 
ςιιί δεπρίο βυο 8υ3ϋεηΙ ηΐ3βί5ΐ6πο, 
Η(αι1 3 ηοΐλίδ 8υπιρΐυπι ίη ιηγκίεπίβ ΟΗΚΟΝΟΟΚΑΡΠΙ 244 

Α Κα\ αυγ<ροτή(τα^ χαρτερήν Μυ(ϊο?ς μάχην 

6465 Σπουδήν ΙτΕθει τ«υ Χρύοο^ χατίφχύσαι, 
ΈλβΙν τβ υιν φρούριον αύτου τοΤς δκλοις• 
Μβτλ φ^νον γουν χαΐ χάμάτον μυρίον 
ΕΙς συμβάσεις, βλέφαντος αύτφ του Χρυσού 
Του χαΟυπβΙκειν βασιλεΤδίά βίου, 

6470 Έρυμ« χατέχειν ββσιλεΙ διά ^ίου. 

Καν σύίυγον σχείν έχ βασιλείου γένους, 
"Ανϊξ μεταστάς των μερών του Οροσάχου, 
εΓβ€ίσιν ρδθις τήν ΐίΛιν Κωνσταντίνου. 
•Αφίσταται δέ του χρΑτβυς "ΡωμαΙδο; 

6475 Πρόσφυξ Ί6αγχ&ς ών έν Φα^κηοό πΛει, 
Και πλέϊοτα ίεκνών ΑΟσβνας χατειργάχ«ι, 
Καλ στρατιάν ήττησεν αυτών «ολλάχις, 
•Ελών πρωτοστράτ•«ρα Καμμύτίτιν μάχΐ^* 
® • Έπιδραμών 61 χα\ ΐίόλειςΤωμαΙδος 

6480 Τάς «ρίις Βολερ6ν μέχρις αυτής Ζανθείας, 
Κα\ πάντα μυσών, ζ φασι» λεΕαν 6ράσας• 
Άνήρ άτεχνώς αίμοχαρής χαρβία, 
Κύων μανιχ6ς χαθυΐαχτών Αύσβνων• 
*0ς ές τοσούτο μανίας έληλάχει, 

6485 Ός συσχεθέντας Αύσ<$νων χατά μάχί^ν, 
Τέμνειν μεληδ^ν έν πότψ ξιφει^ίφ. 
'Οθεν βασιλεύς άηάρας Βυζαντίβος 
Όρεστιάθα χαταλαμβάνει τεέλιν - 
•Ορών άποστάτην δΐ δύσμαχον χάνυ, 

6490 Κα\ συνί>ν αύτφ Τωμαιχ<$ν τι στίφος 

Πρ>>ς συμπλοχ*ιν φρίσσον τε χα\ βνησχον δεει, 
•ΚξηπορεΙτο φροντίσι προσανέχων. 
Πλην προΰχαλείτο πρ^ς φιλίαν ένστάτην, 
Μτ,δέ στρατιδς αμελών χα\ της μάχης • 
^"ϊ Κα\ παραλαβών τάς δυνάμεις τάς δλας 
Κα\ τ1|ς Φιλίππου τί)ν έ«αρχ(αν φθάσας, 
Στενίμαχον φρούριον εΤλεν έχ μάχης. 
Ένθα συνήκτο βχρβάρων πλείστον στίρ*:, 
05; χατεδουλώσατο,, πορθήσας πόλιν • 

6500 "Επειτα συσχών άπάττ), ψευδορκίοις 

Ίβαγχδν ώμον, δύσμαχον, χϊχεργάττ,ν, 
ΕΓιεισι χαλλίνιχος τήν Κωνιταντίνου. 
Τούτου κρατούντος Κομνηναγγελωνύμον» 
Χυάννου δέ Καματηροΰ τ6ν θρά»Λν 

6505 Β\>:αντιάδος 16ύνειν είληχότος, 

Δόγμ* ανεφύη καινοφανές χαΐ νόθον, 
^^ Γεννήτορα τε κα\ διδάσχαλον φέρον 

Τινά μοναχών Σιχι6ίτην τούπίκλην. 
ΑαλοΟντ' αληθώς άπ6 γης χαΐ κοιλίας. 

6510 Ζητήσεω; οδση; γάρ εΐ χρή κα\ λέγειν 

Νοειν τε σιφώς σώμα Χρίστου Δεοπότον, 
"Ο ληπτ-^ν έστβν ήμϊν έν μύστη ρίοις 
"Αφθαρτον είναι, καθάπερ μετά πάθος 
Κα\ θεία ν άνάστασιν, ή ^^αρ-ζ^ν λέγειν 

6515 ΌποΓον ήν πρ6 θανάτου χα\ του πάθους 
*ΑφΟαρτον ο( μέν άχεδείκνυον τ^β, 
ΔίδασχαλιχαΙς χρώμενοι μαρτυρίαις 
Σοφού Κυρίλλου χα\ «ατρ^ς Χρυσο<»τό;αου, 
Κύτυχίου τε ποιμένος Βυζαντίδος, 

^)5•2ϋ Κα\ Γρηγορίου φωσφόρου Νυσ<ϊαέα>ν • 
Οιπ^ρ παρυτάνουσι διδασκαλίαις 
'ϋ/.είνο σώμαΔειπίτου «εφυχέν^ι» ξίνως 2ί5 

Τ6 νιτν ηρίς Ιστίααιν ήμ?ν τυγ/άνον • 
"Ο χρδΤττον ^φθέν θανάτου μ€τά πάθος 
6δϊ5 Ζωής χατήρξεν άφθίτου βροτών χάρίν • 
Ου κ4ν μέρος τις τυγχάντ^ θβδδγμέ^Λς, 
"Απαν λαβών δπβισι σώμα Κυρίου, 
Κα\ προ7θεουργβί τους μβτασχβντας 
01 δ* έχ μβρίίος τής εναντίας ττάλιν 

6530 "Εφβσχον βύτ6 μηδέ τύπον παρίχβιν 
Σβπτής μαχαρίας τβ παλ(ν{ωΐας • 
Τβλούμενον δ& θυσίαν μόνην φέρβιν, 
Κ&ντευθεν Ανουν, φθαρτδν, Αψυχον πέλειν, 
Κα\ τ%ν {χετασχόντα βλ λαμβάνειν μέρος, 

6535 Ούχ &παν τ6 σώμα του ΧριστοΟ Δεβπέτου • 
Εί γάρ, φαΛν, Λφθβρτον ύιτην χβθΑου, 
Ήν 1ν άναφίς, άθέατον τοΙς δ)Λΐς. 
Τοιαύτα βονβίροντες οιβε δυντρ^πως, 
Άπλουατέρους Ιπειθον ότηίχειν σφίσι. 

6540 Τ} χρείττονι δόξη δέ ιτροστεθε'ς 4ναξ 
ΕΓα φΟινΰθβιν τηνάλλωςτούς Οα^έρας. 
Μυβών γένος χάκιττον εΙς 9υμμαχ(αν 
Στίφος Κο μάνων προσλαβλν «αριατ^(ο>ν 
Χώρας έι^ήει'ΡωμαΙχάς έχτ^ίβον 

6545 Κα\ λείαν&μύΟητοναΙχμαλωσίαν 

Κα\ 9χΰλα πλείστα χερδάναν υποστρέφει. 
Κα\ τουτ' Αν εΤχεν είσαεί δρ^ν ϊξ !βους, 
£{ μή τδ Χριατώνυμον ευσεβές φυλον 
Των 'Ρώς άπείρξέ σφας χαχης προθυμίας • 

6550 •0 γάρ Γαλίτζης ήγεμών παραινέσει 
Του ποιμενάρχου 'Ρωσιχής Εκκλησίας 
Στίφος στρατιάς ήλιχώς ώς μυρίον 
Έπηλθβ τϋ -^ των Κομάνων 4θρ<5ον, 
ΚαΙ χώραν ήφάνισεν αυτών εσχάτως " 

6555 ΚαΙ τοΰτο δράσας ιιλειστάχις φίλοφρ^νως 
είς ευσεβών χαύχημα των Χριστωνύμων, 
ΧφΑς συμμαχεΝ Ιπαυσε Μυ^οΤς βαρβάρ«ις« 
Καί τις ΚομνηνώνέχφυεΙς Ιωάννης 
Άνήρ πιδώδης σωματιχ)^ν τήν πλάσιν 

6560 Προχοίλιές τε χα\ λιπόχρεως λίαν 
Παχύς έπίχλην έχ θέας φερωνύμου 
^Αντάρας (ί>πτο βασιλεΐ χατά πόλιν* 
Νεών γάρ «Ισδυς τ6ν θεού θείον μέγαν 
Κα\ των περ\ τράπεζαν ήωρημένων 

6565 Στέφανον ένθείς τ!( χρατί παρανομίας» 
Στεφανίτης ίξεισι του θείου δόμου * 
Και συν φρατρίφ χα\ συνιστόρων στίφει 
"Οντων επισήμων τε λαμπρών έχ γένους, 
ΕΓσεισιν εύθυ; ε Ες παλάτιον μέγα» 

6570 ΤοΙς βασιλ(χο?ς ά νςιδ<%ύ μένος χρότοις* 
Και βασιλείου χαθίσας έπ\ θρόνου 
Τινας έδωρήσατο λαμπραΤς άξίαις. 
Ό συρφάχων βχλος δέ χα\ των ξυγχλύδων 
'Δνά στενιαπους.άμφόδου; Βυζαν:ίδος 
6575 ΙΙρ6ς δ' αδ αγυιάς έχτρέχοντες, λιμένας 
*Ανηγόρευον Αύσόνων βασιλέα 
Έλευθέρφ στόματι τ-όνδ* Ιωάννη ν, 
Τιθέντες εΙς άρπαγμα λαμπράς οΙκία;. 
Νυκτ6ς δέ χανδ^ν εμφορηθείς άκρατου 
6580 Παχζ^ς φρένας κλήσίν τε τύραννος νίος, 
Άνείς τε πύλας άνετους ανακτόρων Β € Εί^ΑΚΕδ. 

Α Οοιηίιή ΓΟΓριιβ ρΓ0Γ&ιι•« 6886^]υ&ιηο\1!• 
ςιι«Ιβ (Ιβνΐ€ΐα ιηοηβ ροβι ρϋββίοηοιη 
8βΐ6ηΐ0ΐη 2ΐ6ΰ6ρι( νίΐΜΐ) ηο&ΐΓΪ 8Γ»1^« ; 
ΐ})κςυ6 !ΐ1ίςιΐ9ηΐ3ΐη ρΑΓίβιη ηο» ρβΓοΙρβΓβ» 
86ϋ ιιηΙνβΓβυιη €ΗΓί8(ί οοίρηβ ΟοπιηΗ, 
8 ςαο 8υπΐΰηΐ68 8&ηοΐίβΰ8ΐηηΓ ιηίΓβ• 
ΥβΓίιιη ΰοηΐηη» ρ8Γΐί8 όβΓβηβοΓββ 
ιΙίθ6ΐ)8η( ίρβαιη 1ΐ8υ(] ρηαΐ^η^ ΐγρυπι 

8Ι0Γ» 8ΰ 1)68(Χ ΟοίηΙηΙ Ιη88ΐ88608, 

664 88οηίΐ€]αηι υηΐ€β ηιγβίβηο Αβπ ; 
ΙιΙηο €οηιιρΐΙναιη, 8!ηο 8βη6υ» 6Χ8ηΙιη6. 
Α ιιοΙ)ΐ8 8υ(6Π) 8αιηΙ ρίΓίβηι ϋιηΐιιιη, 
ηοη υηΙτ6Γ8ΐιπι €0Γρηβ €1ΐΓί8ΐί ΒοιηίαΙ : 
ηΒΟί 8] Ιιθ€ €9ββΙ ρΓθΤ8υ8 Ιη€θΓΓαρΐΙταιη» 

060 ρ8ΐρ9ΐ>ίΐ6 ΓθΓ6 066 ▼ί8ΐΙ)ίΙβ. 
ΙΙ»6 Ι8ΐ1 ί8ΐ80 Ι)Ι:ΐΐ6ηηΐ68 0Γ6 

ίιηρ6ΓίΐίθΓί ΙυΓΐ)» ία€ί6ΐ)8ηΙ Γιιουιη : 

86(1 ΙΠίΐρ€Γ&ΙθΓ θ1;86(|1ΐ6Ι18 ΐη6ΐίθΓί (ΙΟ^Πίλϋ 
8ίνίΙ 6θηΐΓ3Ηθ8 ΓΓυ8ΐΤ8 |8Ι)0Γ&Γ6. 

Ρ688ΐιη8 ^6η8 Μθ68οηιπι €υιη 8θθ{& πΐ8ηυ 
866θΐ8Γυιιι ΟαηιιΙπί ΟοκίΑπΟΓϋπι 

(6ηΐΐ8 ΑθΠΙΙ8η88 ίΐΐ€ΙΙΓ»8ΐΚΐΙ ν88(8η8, 

ρΓ96(ΐ8ΐη(ΐιΐ6 8£6ΐ>αΐ ρΙυΓίιηιιη 6ΐ ορίίνοβ, 
ςιιίΙ)υ8 <1ι(αΐ8 ίη ραίπλπι 86 Γ6€ίρΐ6ΐ>8(. 
Αΐηαβ \ά <ΐ6ίηθ6ρ8 86ΐιιρ6Γ «εΐυη Α]6ηΐ» 
ηί8ΐ ηο880Γυπι ρί8 |{6η8 0ΙλΓί8ΐί8η& 
6θΙιίΙ;υί886ΐ Β8Γΐ>λΓ08 8 ιηλΙβΟοίο• 
0»ΙίΙζ96 ςοιρρβ ρπη66ρ9»84Ιιοη8ηΙβ 

£€€ΐ68ΐ9Β 80111010 Κθ88{θ9β ρ88ΐΟΓβ» 

(] ρΙυΗηιβ ιηΙ1ί(»Η 008618 ι&8ηιι, 
Ιη Οοΐη8ηοηιπι «{ίοαι ΓβρβηΙβ ΐΓΓυίΐ 
60ΐηΐ|α6 βχΜηίΑ «ίίβοΐΐ ▼88ΐίΐ8ΐ6 : 
ςαοι) εαπο 6|[*ΐ886ΐ 8»ρ6 8ΐιιΐ60 8ηίιηο 
8(] 8θΐ8ΐΙυιη ρίοπιιη €ΐ)Γΐ8ΐΙ&ηθΓυιη• 
ΟοηίΑηίοιιιη 8υχιΓι*^ιη Μ<£8ί8 &1>8ΐυΚΐ, 
^ο&ηη68 <|υΙ(ΐ8ΐη όο €οηιη6ηΐ8 (|^ηίΐυ8, 
6θΓροΗ8 ιηοΐ6 άο\\ ΓοΓηοαπι Γ6ΓβΓ6η8, 
ρΓθ]66ΐο ν6ηΐΓ6, €&πΓιΙ>υ8 ρίηίυίββίιηίβ, 
ηοιηΐηβ ί(1οη6θ ιΙί€ΐυ8 τιι^ο €Γ8ς$ιΐ8, 
€»8•η 86 Γ6ΐ»6ΐΐ6ΐη Ιιι ιιγΙ>6 ρΓ»1)υίι. 
Ιη|;Γ688υ8 6ηιηι Ιοιηρίοιη 06ί ιη^ιχίιηυηι, 
60Γ0η&ιη 6χ ϋβ ςιι» ιηβηεα ρβη(ΐ658ηΐ β8€η 
8118α 806)6810 ίηοροδυίΐ κι ο&ρια 8ΐιυΕΐι, 
8ΐΐ<ΐυ6 ί(» 6θΓοηαΐϋ8 16ΐηρΙο 6χϋΙ : 

ύ 6ΐ ΰΐιιη Γ•ν6ηΐ6 €θη8ρίΓ8ΐο βΙοΙ)θ 
Ιιοιηίηυπι 8ρΙβη(!ί(1θΓυιη άο οΐ88$6 ιιοϋΊΙί, 
Γ6618 ρΓ0€688ίΙ »(1 ρϋΐΑΐίαιη ιη8([ηυιη, 
ρΐ2ΐ08ί1>υ8 6θη€Γ6ρ&ιιΐίί)α8 'ιη ιηοΓ6ηι ΓΟ^ίυπι : 
ηιοχ €υαι Γ6|;8ΐί 6οη$6(ϋβ$6ΐ ΐΙίΓοηο* 
8ρΐ6η<)Ί(Ιί8 φ]θ5(ΐ0ΐη «Ιοηανιΐ <1ί|;ηίΐ8Γι1>υ$. 
11ί8€6ΐΐ8 ν6Γ0 ρορυΐί 6θ1Ιυνΐ68 
Ρ6Γ 8η|;{ροηυ8^ νί88 νί€08ςϋ6 υΓΚ)ίδ 
ρβρςυβ ρΙ&ί688 6υΓΓ6η8 9^ςυ6 ρθΓΐθ8 
Κοαιβηυη) ρΓοοΙαιηατΊΐ ί(ηρ6Γ8ΐ0Γ6ΐη 
Τχϊ^τζ Ιίηίυ& εΐ3ΐηί(8η5 Ιιυηι Ιο^ηηοπ) ; 
6( «ίιηυΙ οραίβηίαβ εροΠλϋαΐ ϋοιηο$. 

ΥθΓυΐϊΙ 86(|υ6ΐΐΐ6 ΙΙΟ€ΐ6 ΐηεΓΟ 0ΡΡΓ6881Ι8 
0Γ388υδ Ιΐί€ ΐη61ΐΐ6 61 ΙΙΟΠίίηβ ΙγΓΑΠΟϋβ, 

το^ιχ ραΐΐΜΐίίΙ)ΐΐ9 ρ6Γ 8θ€οηΙί8ΐη ]«ιηαί8» 246 241 - ΕΡΗΗ.^ΜΙΙ 

9 0265&Π8 ηΐΠίΐίΙ»(»Ιί ΓΟρβΠΐβ^ €21^αΐ& 

Γ&ΐ3ηιί(08αιη ορυ( βηβί οΐΐυΐίΐ. 
Γ3ΐιιηΐ3ΤΐΖ69 ςυοςυβ ρΓΟίοβίΓΑΐοΓ, ΙβηΙαηι 
ήΐιβιη 5υρΓ3 «ϋχί Ιπ νίπΓυΙί^ ίίρυϋ Μφ&ο$, 
(ΙίΓαείο 8ί5ί €1ΐΓχ&ί ομβο ε&ΓϋβΓβ, 
€11111 Ηοο €0η£ρίΓίΐιΐ5 ^6Γ6^^ι & €χμγ6, 
6ΐ Ρΰΐα^οιήαιη αΜίιοίοπι οοευρ^νίι : 
ιυηι «Γιαπί €βρίΙ Ρή1»ραινι 1ι*νί ΒΪβιι, 
»ΐςυβ Τΐΐ6β5£ΐ1ί2Β <ΙοιηΊηΜθΐ 9β β6«ςίΐ: 
ιιιιΐΐο οϋ5ί8ΐ6ΐ>(6 (Ιβικυπ) €θΗ»ηιονΊι Ηϋ11α4«4ΐ)• 
ΓοϋβΙΙβιηςυβ Γβ€ίι Ρ«Ιορ<Μ»ίΐφ8ϋΗ>. 
Τυιη 61 Γ6ΐ)€Ηί8 αϋιιβ Γβρβηΐο «ρρ&ηιίΐ 
(Ι&ηηυ&ιη ϋΐί ςίΗΜκΙαη) ρ%2Λϊΐ^ βραπί) 
^ο^πη68 ϋ7ρΓίιΐδ νυΐ^ο δρ]ΤΓί(1οη»ς6β, 
Ιιοϋ 1ια1)6η$ οοίζηοηιβηίαη ρ&ΐβπιβ 6ΐ όοβιο, 
Γωϋυηι (|ΐΗίΙ νίδΐι, ιηοτί1)Μ ^Ι ίΟΓροΓβ, 
οουΙί$ Ιιοιηο «ΐΓ<ι1)ί8^ αΠβ ορΊ&γ» 
Ιιυιηίΐί βοπβ ββπίιυ» 6Γ ΙβΤΓ» βΐίιιβ, 
€;£8αΓί8 οΐίιη ριιΚκΙηαβ Γαιηυΐιι•* 
ίιιΐ6Γίοπ8 η8€ί €0810(11» ίπιροβίΐυβ : 
βιίη $ιηο)βιι«Ίΐιι ρΓ,ρΑοίοπιιη η^οΐυβ, 
Ίη6Χ5ρ6€ΐαΐα ίΗ^^ηίιιιΙβ ο)Αΐυ8 

Ιϋΐ 9ρ03ΐ35ΐ2β ρΐΌΓ»3ΐ Υ089Πί«•ΙΙ. 

ΤβΓΐί»ιη Ιι»Ι>6Η2^ €ΰί83Γ Ιυηο ΐΗίββηαην, 
8υ€ΐ08 8ίΙ)ί ρθ(ΐ3|;η»^ <ΙοΙο*Θ8. 
βΊΓΑΓίαπα ί|{ίΐυΓ (Ιί5(Η(ΜΐΙο βιβΓ€ίΐι», 

ρ2ΐΙθΠ1 (1υ€6Ι)(Ι&ΐΑ €0η(Γ3 $ρ4Πΐΐ!0η8ΐ6€ΐΙΙ 

ΚβηβΓοΑΙβχίο ΐΓαόίάίΐ Ρ2ΐΐ£θΙο<;ο ; 

Αΐίβηιη ν€Γ0 ΐΓβάίίαιη 0Κιιορα!Ιΐ0Β 

β(] (ΐ€ΐ>6ΐΐ3ηϋυιη ιηΙβΗ 6»ιι1ιη^ηβ(Α Ιιο8ΐβη>. 

ΓγφΠο 0ΟΠ86ΓΙΟ υΐΓυιη(|η« Γθ(>β}{«ιΐ) νΐοίΐ, 

ϋ]6€ίΐ(]ΐΐ6 ίηφ6Γίο οηιη !>€« ορθ : 

οΐ ^ι1Γ7^υ^η ςυοςαβ ρβρυΐΐΐ δ^ΐΓβΐϋικΗια. 

ΛίΙΙιΐ)€ ΑΙβχΊο Γ6ΐ}η6ηΐ6 ίιηρΜίΐΗΐι, 

Αδαηίδ 3ΐ(]ΐ]6 Ρϋΐπ Μα>8οπιιη Π^βιβΓ 

ίιι ρηη€ίραΐιι ρ&ΐη^β 9υ€€6δ$0Γ 

^υ3πη68 2»Γη)3 βχΐυΐίΐ οοηΐΓ» ΙιηρβΗαιίϊ : 

8ΐ&1ίιηΐ](ΐ6 9^ςΓ668υ8 €υηι ρΐαήιηο βιβΓΰΙΐη 

Ιιι (ΙΙιθ(Ιορ6ϋ$ ]υ|;ί8 ϋοηβΐ&ηϋβηι ιΐΓΐ)«ιη 

>ΐ6ΐ)β ιιηιιιίίαιη Γΰΐδΐί^^ϋβηκΰ ίιηρο8ΐΙαιιι 

ί;ΐ€ίΠ ρΓφΙίο 8ίΙ)( νίη(1ί€{!^νίΙ. 

ΙΙιι]ιΐ8 ΰΐ€]οεΐί8 ιηοεηίΗηδ» 8€6ΐβ8(ιΐδ Ιιοπιο 

Υαπιηηι ρβηβχίΐ ιιγΙ)6πι ηι1 ιηπΓβ βΐΟιη, 

(]ΐΐ2ΐη €0ΐιΙ:η6ηΐ6Γ ΐΓΗ)υ8 (ΗοΙ)υδ ηυοΓιοηδ, 

(1βΙΐίςΐΙ6 ΟηρίΑΠ) 6Χ36(|1Ι3Τί( 8θΙθ, 

6]υ8ςυβ είνβ» ίη 8υΙ)]0€ΐΑ Γθ883 
ΙΓΐ€ (Ιΰκιηοπ ο^πιίΐ νίνοβ, Ιιβπ (ΙοΙοΓβιη ! 
8αΙ)1):ιΓι ιηο^ιιί ει 1>6Πβ(ϋ€Γι (Τίβ, 
€ΙΐΓΊ5ΐί «:α€Γ3ΐιι ρΑδδίοηβιπ ιιϋ Γβνβπίαβ : 
Ιιιηι (Ιβιηυιη ίη 8ΐΐ9ίη ρπΐηηιη ο$1 Γ6Τ€Γ8αδ. 
Νυπ€ ορυ8 1ΐ3ΐιϋ ίηβρίο ιγμ^ο^Ιο Γογ6(, 
«ΐιιαίίδ 8ΐιιη ο^ο, ιιΐ οηηοΓοίυΓ (Ιί^ηε 
εηίαηιίΐαίιιιη ρβΙ.η^ιΐδ εΐ 3ΐ>γ!!$υ8, 
η)3ΐοΓυπι ίικιαοπι Ι1ί38 6( ΐηςοβιΠ.ι, 
ηιιχ ΟοιίδίΗΐιΐίηί δίιηυΐ ιιγ1>} εοπίί^ίΐ : 
)πιο υρυ8 ίοτβΐ οοηίΓα δΐιπιπιο ναΐο αΗΒΟϋίΟΟΚΑΡΠΙ 2» 

Α Όπλιτιχης φάλαγγας έβχ£δασμένης 

"Ελαθεν &λους όΐίΐί^ζις βαίIΟ^ως, 
ΚαΙ την χέφαλήν έκκοπε\ς -χαναθλιως • 

6585 Κα\ δέσμιος 2έ π/^ωτοατράτωρ Καμμύτζης 
"Ον φθάσα; είπον τοΙς ΜυσοΖς ήλωχέναι 
ΕΙρκτής *ε δββμών εκλυθείς «αρβ Χρυσού, 
Συν τψδ* αποστάτησαν Αύσόνων κράτους, 
Και χατακραχέο Πβλαγονίας δλης• . 

6590 Συνέσχ^ χα\ ΙΙρίλαιην άστυ ,^δίως, 
ΚατατυραννεΓθεττοιλιχών χωρίων, 
ΠαρακινβΙ τβ ρ^9τα χα\ τήν Έλ/άδα, 
Παλίμβολον τ/θι^σι Πέλοπος κλίμα. 
Πρ6ς τφδ' αποστάτης γβ δ6ϋ«ρος πάλιν, 

6595 Σπαρτούς κατλ γίγαντας^ αΓφνη,ς άνέφυ 
Ιωάννης Κύπριος Σποριδωνάχης, 
Τούπών\>μ•ν σχιΐιν έχ πατρψ«ς εστίας ■ 
Αίσχρ<6ς τις είδ^ ήλικίαν χα\ τρόπους, 
Χ6ΐρωνά)«ης τίχ*/ϊΐν «*, τλς ϋψδ*ς στράδων, 

6000 Τύχην χαμερπής 5ί»\ χθ<$ν6«ς πβντάπαν, 
Τπηρετών άνακτι τά χατά δϊίμους, 
Φύλαξ ταμβίών των Ισιο τεταγμένος * 
Είτα Σμολέν(ι)ν κλίμα λαχών δίέπειν • 
*Ός κατει^αρΟεΙς άξίαις παραλ^γοις 
Ήρθη πρλς άπύνοιαν αποστασίας. 

6005 Ύπϊ\ν ^ασιλεΐ κα\ χαπ^ν τρίτον %>$ 
ΕίωΟός οΙ νόσημα της πββαλγίας. 
Στρατευμάτων τοίνυν διελών π^; εις βύο, 
Τ6 μ&ν παρέσχε κατά Σπυ(κ&ι>νάΜ0« 
Γαμβρφ Παλαιολόγφ τφ *Αλεξ(ΐ;ΐ* 
ς 6610 Τ6 δ' είχε πέμ«^ Ίνοπολίτνΐ (7^) πάλιν 
£ίς άντίμαχον χατά ΚαμμΟτζη μάχην. 
Κα\ σνμβαλώνήττησε το&ς όποστά-τας 
ΚαΧ φυγάδας τ<$γ|σι τώ βεου'σ^εκ. 
ΚαΙ Χρύην άπήλασε χώρας ΣτρουμμΙτζης, 

<ί615 Έφ' ήμερβτν τούτον γε τ^ς χραταρχίας 
Ίωάν^/ης Ιξεισί' μυ«ρχηΤ*της 
Σύναιμος 'Α,σάν χα\ Πέτρου της Μυ^ας 
Μετά στρατιίς κατά 'Ρωμαίίον δρων. 
Καν διαλαβων οπλιτών πολλών Ιλαις 

6620 Κατά Τοδ<5πην τίρ^ Κωνστάντιαν π^ν»ν 
'ί^χισμένην εδ κα\ χολώνεϋαν πίλεν, 
Ταύτην παρεστήσατο ^?στα τ} μάχη• ' 
Κα\ χατερείψας τ^ν περίβολον τάλας 
|. ΕΙς Βάρναν ί|χε τήν παράλιον πόλιν, 

002Γ> Και τήνδε τρισΐ κ^τασείσας ήμέραις 
Παραλαβών τε χατεδαφίσας άμα, 
Κα\ τους έν αυτί) καταχώσας, φεΟ πάβο-»ς ! 
Ζωους άλάιτωρ παρακείμενη τάί^ρψ 
Κατά μέγα Σάββατον εύλογη μένον, 

6050 Μηδ&ν σε^ασΟε\ς τά Χριστοί/ θεια πάθη, 
ΈκεΤβεν άνέζευξεν είςτήν πατρίδα. 
ΦαΟλον τραγίοδδν ούκ Εδει παριέναι 
Τοιούτον οΤος ων Ιγωγε τυγχάνω*, 
ΕΙς συμφορών πέλαγος εΙς τδσον βάθος 

6^35 Τραγωδίας τε κα\ κακών Ίλιάδος 

*Λ πάντα συμβέβηχε τη Κωνσταντίνου* 
'Αλλ' δστις &ν Ι^μελλεν έκ δ.αμέτρου (73) Οίνουπολίτης ^0Αηη68 Ηίε ίϋ€ίΙυΓ λ Νί€εΐ3 ΙίΙ). ιιι, 7, ηβηιρβ ηγΙ)Ί9 ΟΕποί οίνίδ. 2^^ α£8ΑΚΕ5^ 

"Απαντα νιχςΐν τραγί.>Α'* πρ^ τί> κλαίειν 
Κα\ ((ραματουργ6ν συμφορών ανθρωπίνων, 

6640 ΟΓοί Λβρ θντες τυγχάνουσιν Ιχτότιωζ 
Σθφοχλβ!ς, ΑΙσχύΧοι τζ συν ΕΟριπίδαις- 
Πίσυνο; ών δμως δ* χάγώ τφ λόγψ, 
Αύτοα δίδοντος, έξβρώτι «ρδ; σθένος. 
Κ«θεΙλ£ν Αλέξιος Κομνην>>ς κρά«»>ρ 

61)45 2(ϊνα4λον 'Ισάχιον ΑρχιΧΟ;) θρόνοο * 

Κα\ τ&χ' Λν όπήν συμφέρον χρα•5αρχί(?ι, 
ΕΚ τουδβ μΐ}δ1ν φυΐαχης χατημέλκ. 
Νυν\ δέ δΐ(ϋγοντ( τψδ' Ίσαχίψ 
Κατά γ& διπλούν χ(ονα Προποντ(δο(, 

6050 *Αν(ύΟυνον ξύ μπάσων ήν προσιέναι 
ΚαΙ χαΟομιλεΐν, πάντα -τβ δρφτ Μδην. 
Διαχάνοις οϊίν Ιταλοί; χβχρη μένος, 
'Ανδράσ* φίλοβς^ γράμματ* έχπέμπβι λάθρα 
Φ(λτ) ΟυγατρΙ τφ αυν«ύνφ Φιλίππου 

6655 ^Αλαμανών άρχοντος ευτυχώς τ^< 
ΑηλοΟν τά οΐ ξύμπανια συμβββηχάτα * 
ΚάχιΙΟβν αντίγραφα προσδβδεγμένος, 
Πέμπει πρδς αυτήν *Αλέξιον υίέα« 
*0ν χα\ λιπείν ήλπιζε χλι^ρουχον στέφου;, 

6660 ΛαΟόντα τ1|ν αΓσΟησιν οίς τούτου λ^γος. 
Όπως δ^ λσθ^^ν δ (έδρασε, λβχτέον 
0^6ς γε σΜνέξιχσι «{ι οτΛψηψ&ρψ 
Στράτευμα χινήοαντι χατά Καμμυτζη* 
ΚΙς 4* ο^ν Λαμο«ράν«(9ν &σχηνημένου 

6665 *Απφχεν αύτ6ς άποδράς πρ6< Άδ^ραν. 
Έφά>.χιον δ^γη^ς ευρείας πά»» 
*Ελλησιιοντίακς πΐ|γα?ς χαθωρμισμ<ν«|ς 
^Η; ήγβμών ^ν έχ Αατίνων βιβοαίος 
ϋροεντρεπνβΟ^ εις δοχήν τ)υ δραινέτου, 

6670 Έύοε! χατάραν έςεπίτ1|^^ '^^^* 
Ήρπαιι^ς έξέπλευ^ε τδν νβανίαν, 
Καλ ιφδς μέγ* άπήνεγχί πλοΐον Λατίνου. 
Έπε\ δ( δρασμλς διέγνωστο τοϋ ΐτέο^ 
Στβίλας έρευν^ βασιλεύς πλοίον μέγα* 

6075 ΟύδλνδΙ χοιΐ δράσαντες απεσταλμένοι» 
Παλίνδρομοι φΟάνουσ4 πρδς βασιλέα. 
Κδΐράμενος γάρ εύφυώς οδτος αό^ψ, 
*Ι£«δ^μ9«ί τ< σχι^ματισΟεΙς Λατίνων» 
ΕΙλούμΑ^ τ" αυ άναμ\ξ αυτών δχλφ, 

6Γ»«0 "Αγνωστος Ι\ν άπασι χα\ τοις εΐδάαιν. 
Οΰνοςάποδράς Αλέξιος, ώς <φην, 
Πρ6ς χασιγνήτινν έν Σιχελίςι πλέει, 
Κα\ τ^δ' δποφθ^ς