Skip to main content

Full text of "Patrologiae cursus completus: seu bibliotheca universalis, integra, uniformis, commoda ..."

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (1ί§ίΐ3ΐ οορ)- οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓοκοΓνοΐΙ Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο^ηηοίΐ Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρ^η οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋίκΰονεΓ^ΒΙο οηΐίηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Ιΐιε ςορ>τί§1ιΙ Ιο οχρίτο 3ΐΐ(1 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΗς »1οπΐ3ίη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3ίη Ιχ>οΙ: ίκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςορ)^!^!!! ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τί§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρίταΐ. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ίκ ίη ΐΗο ριιΐιϋς »1οπΐ3ίη πιβ^' νίΐτγ ςοιιηΐτ^' Ιο ςοιιηΐΓ^. ΡιιΒΗο (Ιοπι^ίη Ιχ»ο1^κ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3>'5 Ιο ϋΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙίη§ 3 \ν63ΐΟι οΓ ΙιίκΙΟΓ)^, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 ΛβΓκ οΓίδο (Ιίίϊϊςιιΐΐ Ιο (ϋκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐίοηκ ίΐηύ οϋιεΓ ιηω^ίηΒΐίΒ ρτεκεηΐ ίη ϋιε ογι^ιοβΙ νοίιιιηε \νί11 3ρρε3Γ ίη ϋιίκ ήΐε - 3 Γ6ΐηίη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιίκ ΙχιοΚ'κ Ιοη§ ίουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ριιΒΙίκΗοΓ Ιο 3 1ίΒΓ3Γ^ 3η(1 Γιη^ΙΙ^ Ιο ^οιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

Οοο§1ο 15 ρΓοιίίΙ Ιο ρ3ΓΐηοΓ \νίΐΗ ΙϋΐΓΒΠβΒ Ιο άϊ$ϊ62β ριιΙιΗς »1οπΐ3ίη πΐΒίεΓίΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& ϋιειη \νί»ΐ6ΐ>' Βςςεκκίΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3ίη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 3η(1 \νο 3γο ιώογοΙ^ ΙΗοιγ οακΙοιΙίΒηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιίκ λνοΓΐ: ίκ «χρεηκίνε, κο ίη ογ»16γ (ο Ιιεερ ρΓονί»ϋη§ ϋιίκ τεκοϋτΰε, \ν6 ΙΐΘνε (^ί&η κίορκ ιο 
ρΓονοηι οΒιικο Β)- οοιπιπϋΓοίοΙ ροΠίοκ, ίηο1α(1ίη§ ρΐ3θίη§ ΙοεΗηίθ3ΐ γοκΙγιοΙιοπκ οη 3ΐιΙοηΐ3ΐθ£ΐ ι^υοΓ^ίη^. 
\νο αΙκο ακί^ ιΗαι )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ίοηιηΐβΓίϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (1οκί§ηαί Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β)- ίη(1ίνί(1ιΐ3ΐΐΐ, 3η(1 \νο ΓοςιιοκΙ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρ6Γ5θη3ΐ, ηοη-ςοηιηΐ6Γςί3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοηιαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ Κδη»! 3ΐιΙοπΐ3ΐα1 ςιιΟΓίοκ οΓ 3η^ ϊογι ιο Οοο§1ο'5 ϊ^ϊΙοπι: ΙΓ ^οιι 3Γ0 οοη(1ιιοΙίη§ γο503ΓοΙι οη πΐ3θ1ιίηο 
ΐΓ3η5ΐ3(ίοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γεςο^ηίϋοη ογ οϋιεΓ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 Βςςεκκ (ο 3 ΐ3ΐ§ο ^ηιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ ίκ ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ ιικ. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς ϋοηιωη ηΐΒίβΓίΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ ίΐηύ ηΐΒ^' 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊηίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:" >όιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ίκ εκκεηΙί^Ι ΓθΓίηΓθΓπιίη§ροορΙοαΙίουΐ ιΗίκ ρΓοίοίΐ αη£ΐΙιοΙρίη§ ώοπι Γιηίΐ 
3(1»ϋΙίοη3ΐ ηΐ3ΐ6Γί3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: δεΒτςΙι. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ τεηιονε ί(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΗ3ΐονθΓ ^οιΐΓ ιΐϊο, ΓοηιεηιΙιεΓ ϋΐ3ΐ >Όΐι 3Γ6 Γεκροηκίΐιΐε Γογ εηκιιτίηξ ΙΗ^Ι \νΗ3ΐ ^οιι 3Γ0 (1οίη§ ίκ 1ο§3ΐ. Βο ηοΙ 355ΐιηιο ΙΗ^Ι ]ιΐ5ΐ 
Βοε3ΐΐ5θ \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; ίκ ίη ΐΗο ριιΐιϋς »1οηΐ3ίη Γογ ιικεΓΚ ίη Οίε υηίΐε»! δοΐεκ, ϋΐ3ΐ ϋιε \νοΓΐ: ίκ βΙκο ίη ϋιε ριιΐιΐίς ϋοηιωη Γογ ιικεΓκ ίη οϋιεΓ 
οοιιηΐΓίοϊ. \νΗοΐΗθΓ 3 Βοολ ίκ κΐίΐΐ ίη ςορ>τί§1ιΙ νΒΓίεκ ΓΓοηι ςοιιηΐΓ^' Ιο ςοιιηΐΓ^*, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓογ §αί(ΐ3ηοο οη \νΙιοΙΙιθΓ ^η^' κρεςίής ιικο οΓ 
Βη^' κρεςίής Ι^οοΙ: ίκ 3ΐ1ο\ν6»1. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε ϋΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5θ3Γθίι πιο^ηκ ίι 03η Βο ιικαΐ ίη δη)- ηι^ηηοΓ 
βη^^ΐΑΊιεΓε ίη ϋιε \νοΓΐ»1. €ορ>τί§1ιΐ ίηΓΓίη^εηιεηΐ ΙίΒΐιίΙί^ ς3η 1>ε ςιιίΐε κενβΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

Οοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§αηίζο ιΗο \νθΓΐ£ΐ'κ ίηΓοΓηιαιίοη αηίΐ ιο ηιαί^ο ίι υηίνοΓκαΙΙ^ 3θοοκκίΒ1ο 3η£ΐ υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3οαΓθίι ΗοΙρκ [ΰϋίΙοΓΚ 
(ΙίκοονοΓ Ιίιο \νθΓΐ(1'5 ΙχιοΚϊ \νίιί1ο ίιο1ρίη§ 3ιιιΗογκ αηιΐ ριιΙίΙίκίιΟΓΚ Γοαοίι ηο\ν αιιιΐίοηοοκ. Υοιι 03η κο3Γθίι ΐίΐΓθυ§ίι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

3ΐ |ΐι1ι1ιρ : //ί^οο1^Β . ς•οος•ΐΒ . ^ο^^η/| 
ΡΑΤΚΟίΟΟΜ; 

ΟϋΚδϋδ ΟΟΜΡίΕΤϋδ 

δΕυ ΒIΒI^IΟΤΗΕ^Α ϋΝΙΥΕΒδΑΙΙδ, ΙΝΤΈβΚΑ, ΤΙΝΙΡΟΚΜΙδ, εΟΗΜΟΟΑ, (ΕεΟΝΟΜΙΟΑ, 

ΜΙΝΙΟΜ ί». ΡΑΤΚΟΜ, ΟΟΟΓΟΚΟΜ ΜΙΡΤΟΚΟΗΟΕΕ ΕΰωίΜΙΜΙΙΝ, 

8ΙΥΒ υιτχΝοηυιι, βηπι οιυιοοΒυΜ, 

ΟϋΙ ΛΒ ^βVΟ ΛΡΟΒΤΟΙΙΟΟ ΑΠ ^ΤΑΤΕΜ ΙΝΝΟΟΕΝΤΙΙ III {ΑΝΝΟ 1216) ΡΗΟ Ι.ΑΤΙΝΙ8^ 
ΕΤ ΑΟ αΟΝΟΙΙΙΙ ΡΙΟΒΕΝΤΙΝΙ ΤΕΜΡΟΒΑ (ΑΝΝΟίΑ^) ΡΗΟ Οη^ΕΟΙΒ ΡΙΟΒϋΕΒυΝΤ : 

ΚΕΟϋδΙΟ ΟΗΒΟΝΟίΟαίΟΑ 

ΟΜΝΙϋΜ Ου^Ε ΕΧδΤΙΤΕΗΕ ΜΟΝϋΜΕΝΤΟΚϋΜ ^ΑΤΗΟΠ^^ε ΤΗΑ0ΙΤΙ0ΝΙ8 ΡΕΚ ΟΠΙΝϋΕΟΙΜ ΡΚΙΟ&Α . 

Εοει,Εδί^Ε δ^εευυι ετ ΑΜΡυυδ, 

^υXΤ▲ ΒΟΓΠΟΝΒβ ▲ΟΟυΒΑΤΙββΙΜΛΒ, ΙΝΤΒΒ 8Β βυΜΟυΚ ΝΟΝΝϋίίΙβ ΟΟΟΙΟΙΒυβ ΜΑΝυβΟΒΙΡΤΙβ €0Ι.Ι.ΑΤΑ8, ΡΒΗΟυΑΜ 

0ΙΙ.1βΒΝΤΕΗ βΑβΤΙΟΑΤΑ; ΟΙββΕΒΤΑΤΙΟΝΙΒυβ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΙβ, ΥΑΒΙΙβΟυΒ Ι^ΕΟΤΙΟΝΙΒυθ ΟΟΝΤΙΝΕΝΤΕΒ ΙίΙ,υβΤΒΑΤΑ ; 

ΟΜΝΙΒυβ ΟΡΕΒΙΒυβ Ρ08Τ ΑΜΡΙ.Ι88ΙΜΑ8 Ε0ΙΤΙ0ΝΕ8 Ου^Β ΤΒΙΒυδ Ν0νΐ33ΙΜΙΡ 8^Β^υI.I8 ΟΕΒΕΝΤυΒ ΑΒ80Ι.υΤΑ8 

ΌΒΤΕ(7Π8 ΑυβΤΑ ; ΙΝΒΙ0ΙΒυ8 ΡΑΒΤΐευΐ.ΑΒΙΒυ8 ΑΝΑΐ<ΤΤΙ0Ι8,8ΙΝθυΐ.08 βΙΥΕ Τ0Μ08 βΙΥΕ ΑΟΟΤΟΒΕδ Αίίευ^υΒ 

ΜΟΜΕΝΤΙ 8υΒ8Β0υΒΝΤΙΒυ8, ΟΟΝΑΤΑ; αΑΡΙΤυΐ.18 1ΝΤΒΑ ΙΡθυΜ ΤΕΧΤυΜ Β1ΤΒ ΌΙ3Ρ0Θ1Τ18, ΝΕΟΝΟΝ ΒΤ 

ΤΙΤυΐ.18 ΒΙΝΟυΐ^ΒυΜ ΡΑΟΙΝΑΒυΜ ΜΑΒΟΙΝΕΜ 8υΡΕΒΙ0ΒΕΜ ΌΙ8ΤΙΝ0υΕΝΤΙΒυ8 8υΒ4ΕεΤΑΜ0υΕ ΜΑΤΕ- 

ΒΙΑΜ 8ΙβΝΐη0ΑΝΤ1Βυ8, ΑΟΟΒΝΑΤΑ; ΟΡΕΒΙΒυ8 ΟυΜ 0υΒΙΙ8, ΤυΜ ΑΡ00ΒΥΡΗΙ8, ΑΙ,ΙΟυΑ ΥΒΒΟ 

ΑυΟΤΟΒΙΤΑΤΕ ΙΝ ΟΒΟΙΝΒ ΑΒ ΤΒΑΟΙΤΙΟΝΒΜ Βα0Ι.Ε3ΐΑΘΤΙ0ΑΜ Ρ0Ι.Ι.ΕΝΤΙΒυ8, ΑΜΡΙ^ΙΡΙΟΑΤΑ; 

ΒυΟΒΝΤΙβ ΒΤ ΑΜΡυυ8 Ι.ΟθυΡΙ.ΒΤΑΤΑ ΙΝΒΙ0ΙΒυ8; ΑυΟΤΟΒυΐΙ 8ΐεΤ;Τ ετ ΟΡΕΒυΜ, ΑΙ^ΡΒΑΒΕΤΙΟΙΒ, ΟΗΒΟΝΟΙ^Οβίαΐβ» 

βΤΑΤΙ8ΤΙ0Ι8, 8ΤΝΤΗΒΤΙ0Ι3, ΑΝΑΙ<ΤΤ10Ι3, ΑΝΑΙ.00Ι0Ι8, ΙΝ ΟυΟΟΟΟΕ ΒΕυΟΙΟΝΙβ ΡυΝΟΤυΜ, ΒΟΟΜΑΤΙΟυΐί, ΜΟΒΑΙ.Β, 

ίίτυΒοιουΜ, εΑΝΟΝίουΜ, οι80ιρι<ιναβε, Βΐ8τοΒΐαυιι, ετ ουΝΟΤΑ αοα θινε υι.ι.Α εχοερτιονε ; 8εο ρβ^β- 

8ΒΒΤΙΜ ΒυοβυΒ ΐΝοιαίΒυΒ ΙΜΜΕΝΘ18 ΕΤ οΕΝΒΒΑυΒυΒ, Αΐ,τΕΒο 8αιι.ΐ€ΕΤ ΗΕΗϋΜ, ουο εοΝβυι,το, 

ουιοουιο νον 80ΐ<υΜ ται,ιβ ται^ιβυε ρατεβ, υεβόμ ετιαμ υΝυβουιβαυΕ ΡΑΤΒυ&ι, νε υΝο ουιοΕΜ 

01ΙΙ880, ΙΝ ουοοι,ΐΒΒτ ΤΗΒΜΑ 80ΒΙΡ8ΒΒΙΤ, υΝΟ ίΝτυιτυ βθΝ8ΡΐαΐΑτυΒ ; ΑΙ.ΤΕΒΟ δΟΗΙΡΤυΚ/Έ 

δΑ^Κ^Έ| ΒΧ ουο Ι.Β(7Γ0ΒΙ ΟΟΜΡΒΒΙΒΒ 8ΙΤ ΟΒΥΙϋΜ ΟυίΝΑΜ ΡΑΤΒΕ8 ΕΤ ΙΝ 0υΐΒυ8 ΟΡΕΒΟΜ 

βυΟΒυΜ Ι.00Ι8 8ΙΝ0υΐ<08 8ΙΝ0υΐ.0ΒυΜ Ι^ΙΒΒΟΒυΜ 8. 8^ΒIΡΤυΒ^■ ΥΕΒβυβ, Α ΡΒΙΜΟ 

ΟΒΝΒ8Β08 υ80υΒ ΑΟ Ν0ΥΙ88ΙΜυΜ ΑΡ0βΑΙ<ΤΡ8Ι8, ΟΟΜΜΕΝΤΑΤΙ 8ΙΝΤ. 

■ΟΓΓΙΟ Α€€υΒΑΤΙ881ΜΑ, Ο^ΒΤΕΒΙδΟυΕ ΟΜΝΙΒυΒ ΡΑΟΙΙ^Β ΑΝΤΒΡΟΝΒΝΟΑ, 81 ΡΕΒΡΕΝΟΑΝΤυΒ ΟΗΑΒΑβΤΕΒυΜ ΝΓΓΙΟΙΤΑ• 

^ΗΑΒΤ^Β 0υΑΐ.ΙΤΑ8, 1ΝΤΕ0ΒΙΤΑ8 ΤΕΧΤΟβ, ΡΕΒΡΒΟΤΙΟ 00ΒΒΕ0ΤΙ0ΝΙ8, ΟΡΕΒΟΜ ΒΕΟυΒΟΒυΜ ΤυΜ ΥΑΒΙΕΤΑ8, τυΐΕ 

ΝυΜΒΒΌΒ, ΡΟΒΜΑ ΥΟΙ^ΌΜΙΝυΜ ΡΕΒΟυΑΜ βΟΜΜΟΟΑ ΒΙΒΙΟυΒ ΙΝ ΤΟΤΟ ΡΑΤΒΟΙ.ΟΟΙ4Β ΟΒΟυΒδΟ 00Ν8ΤΑΝΤΒΒ 

βΙΜίυβ, ΡΒΒΤΙΙ ΕΧΙβυΐΤΑ8, ΡΒ^ΒβΕΒΤΙΜΟυΒ Ι8ΤΑ ΟΟΙ^Ι^ΕσΤΙΟ, υΝΑ, ΜΕΤΒΟΟΙ€Α ΕΤ αΚΒΟΝΟΙ^ΟΟΙΟΑ 

ΒΒΖβΒΝΤΟΒυΜ ΡΒΑΟΜΕΝΤΟΒυΜ ΟΡυ8€υΐ<ΟΒυΜ0υΒ ΒΑαΤΕΝυ8 Βία ΙίΙ,ΙΟ 8ΡΑΒ80ΒυΜ, ΡΒΙΜυ&Ι ΑΙΓΓΕΜ 

ην Ν08ΤΗΑ ΒΙΒΙ^ΙΟΤΗΒΟΑ, ΒΖ 0ΡΒΒΙΒυ8 ΕΤ ΜΒ8. ΑΟ ΟΜΝΕ« ^ΒΤΑΤΒ8, 1^0008, ΙΟΝΟυΑβ ΡΟΒΜΑΒΟυΒ 

ΡΒΒΤΙΝΕΝΤΙΒϋβ ΟΟΑΒυΝΑΊΌΒυΜ. 

δΕΗΙΕδ 6Β^ΕϋΑ 

ΙΝ ΟΟΑ ΡΚΟΟΒϋΝΤ ΡλΤΒΒδ, ΟΟΟΤΟΚΒδ δΟβΙΡΤΟΒΕδΟυΒ ΕΟΟΙΒδΙνΕ {ΆΙΒί1& 
λ δ. ΒλΚΝΑΒΑ υδΟυβ ΑΟ ΟΟΝΟΙΙΙΙ Ρ1.0ΚΒΝΤΙΝΙ ΤΒΜΡΟΚΑ; 

ΑοαυκΑΝΤΕ σ.-ρ. μιονε, 

81ΤΒ εοΒβυυιι εοΜΡΐ^τοηυιι ιν βίΝβυιοβ ΒοίΕΝτιβ Εοα.Β8ΐΑ8τΐ(:^ κληοβ βοιτοββ >•••« ΡΑΤΚΟΙΟβΙΜ αη/ΕΟ/Ε Τ0Μϋ8 €ΧΧ1. βΕΟΚβίυδ ΟΕΟΚΕΝϋδ. ΡΑΚΙδΙΙδ 

ΑΡυΟ ΟΑΒΝΙΕΗ ΡΗΑΤΗΕ8, ΕΟΙΤΟΚΕδ ΕΤ ^.•Ρ. ΜΙΟΝΒ βυΟΟΕδβΟΗΕβ, 

ΙΝ ΥΙΑ ΙΜΟΤΑ: ΛΥΕΝΰΒ Βϋ ΜΑΪΝΕ, ΜΒ. 

1894 3 


ΟιζΙϊγ. * Εχ Ι^ρ» ΡΑϋΙ. ΟΙΙΡΟίηΤ, ϋ, τϋ «οίΑ Βμ^'ΑμιΙμ•. 19•.#.Μ. ■^-^^Μ^Α*• ΤλλΌΙΤΙΟ 0ΑΤΗΟΙ.Ϊ€Α. 

8Λ€ϋίΰΜ Χ!. ΛΜϋ8 1018. 

ΓΕΩΡΓΙΟΙ 

ΤΟΥ ΚΕΔΡΗΝΟΥ 

ΣΥΝΟΨΙΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ. ΟΕΟΚαΠ ΟΕΟΚΕΝΙ 

ΟΟΜΡΕΝΒΙϋΜ ΗΒΤΟΚΙΑΚΙΙΜ, 001 βυιηοιυινηπι ΕΧ€ΕΗΡΤΑ ΕΧ ΒΗΕΥΙΑΗΙΟ Ι0ΑΝΝΙ8 8€ΥΙΙΤΖΜ ^υηΟΡΑιΑΤ^Ε. ΑΟαυΚΑΝΤΕ ΒΤ ϋΕΝΙΤΟ ΚΕσΟ&ΝΟβΟΒΝΤΕ σ.-Ρ. ΜΙΟΙ^Ε 

βητΒ ΟΟΜίηηΐ βΟΜΡυΒΤΟΒΙΙΜ ΙΝ 51Ν6υΐ.08 δΟΕΝΤΙ^ε ΕΰΟίΕβΙλβηΟΑ ΗΑΜΟβ ΕΟΙΤΟΒΚ > •«■ •' •• -. '-Α^ • ^,.-.. ' • • • .* ΤΟΜϋδ ϊίΕΙίΟβί. ..... 
•' ; .* ΡΑΗΙδΙΙδ 

ΑΡυΟ 6ΑΒΝΙΕΚ ΡΚΑΤΗΕδ, Ε0ΙΤ0ΒΕ8 ΕΤ ^.•Ρ. ΜΙΟΝΕ δυ00Ε880ΗΕ8, 

01 νΐΑ ΟΙΟΤλ : ΑΥΕΝϋΒ Οϋ ΜΑΙΝΒ, Μβ. 

1884 


■ί * 


Τ^ΑΟΙΤΪΟ 0ΑΤΗΟΙ.Ι0Α 8ΜΰΌΙΌΜ XI. ΑΝΝϋ8 1058. ΕυΕΝΟΗϋδ >■ •■>■ ΑυοτοηυΐΗ ετ οΡΕΒυΐΗ ουι ιν ηοο τόμο οχχι οοΝτίΝΕΝτυπ βΕΟΚΟΐυδ ΟΕΟΗΕΝυδ. 

1 

»• 

Μωΐίίηηί ΕάΗοτητη ΡαίτοΙορίω. οοΐ. 9 

ΝοΗΟα ίη Οβάνβηητη^ βχ Ιεοπίε ΑΙΙαίϋ ΒιαίήΙ>α άβ ββονρΟε. ίΚά. 

ΟανοΚ ΑηηίύαΙιε ΡαΙ^ΓοίΗ Ερΐ8ίοΙα ηηηοηραίοήα αά ΰανάίηαίβηι ^ηι^η^η Μαζαήηηηι. 13 

ΕίίΑ^άβηι ΡγχΙΌΗο αά Ιβοίοτβιη. 15 

ΟίΜΜηΐί Χί/ΙαηάΗ Ρταβϋο. 17 
ΟβόΓ^ϋ ΟβάΓβηί €οαιρ6η(1ίαιη 1ιί8ΐοη&πιιη & τηυηάο οοη<ϋΐο αβςαβ &ά αηηιιιιι 1067, 
; . βαί 8α1)ίίοίαιιΙαΓ ΕχοβΓρΙλ βχ ΒΓβνί&τίο ΙιίδΙοΗβο ^ο&ηη^8 δβγίίΐζ®, Οηρορ&Ι&Ι», 
βχοίρίβηΐίβι αΙ)ί ββάΓβααβ (Ι68ίηί1 6( αά &ηηαιη υβςαβ 1080 ρ6Γ(6η(ΐ6αΙί&, ({αο, 

(^6^6^ιο Μίοΐιαβίβ Βοΐοηίαΐα, Αΐβχίαβ Οοαιηβηαβ ίιηρθΓίιιιιι αάβρία» 68ΐ. 23 — !■■ .. •• • 

••, * ••• • . •• .•• 

ι•• ΜΟΝΙΤϋΜ ΕΟΙΤΟΗϋΜ. ΟβοΓ^αβ ΟβοίΓβηυδ ϋβ 8οηρ1οπ1)υ8 &οοβη8θη(1ιΐ8 ο&ί, ςυΐ ηοη ρΓορΠα οο^ίΙ&Ια 8οη1)αηΙ, 
Εβά ϋ5Γ05 αϋοΓοιη ευπι &]ίςυ& β&^^αοίΐαίο έχβοπύυηΐ. ΓΪβο &ραά ιηυΐΐοβ ν&ρυΐ&νίΐ, ςα&8ΐ 
ηίΐιίΐ 5ΐ1>ί ρΓορπυω αίίβΓΓβΙ, ββά 6χ πίθήβ ΙβίΓΟοίηίίβ νίχΐ^ββί. 8ί ίασιβη γ69 ΐύςυι ρβΓρβη- 
{]&1υΓ, νί(]βΙ)ίΙ βΓυάίΙϋδ ΙβοΙοΓ ΟβάΓβηυαι ίη βΧ80ΓίΙ)βη(ίΙί8 βΐϋβ &υβΙθΓϋ)υ8 &ϋςυοά πιβάίαιη 
ΒΐΜ €θίηρ&πλ88β, 6ΐ 8(υ<]ϋ8 όοοϋοΓοιη βΐί&πι Ιιοάίβ ρθ886 ίο86ΓνίΓβ, Ιοαι ςιη& ηοηηυΐΐί βχ 
ϋδ &η(ίςαί8 βαοίοπύυβ ρβΗβΓύηΙ, βΐ αροό 8θΙυιη Οβάτβηυιη βχβίαηΐ ; Ιοιη βΐί&ιη ςΌί& Οβ- 
άΓ6ηυ8 οίΙ&ΙϋΓ & ιηυΐΐίβ 8οπρ1οπ1)υ8 86ςαβοϋ8 ΟΐΙαίΊβ, ςυί ϋΙ)Π8 α ΟβάΓβηο βχρίΐ&ΐίβ ο&Γβ- 
1>&ηΙ. ϋηίΐβ βΐ ιιΐ ηοη γ&γο &(1 βΟΓυω ιηβηΐβπι &88βςα6η(ίΙ&ιη 06άΓ6ηα8 οοηβαίβηάαβ βίΐ. 
Ιά &1ΐ6η(1&η1, ρΓβο&αιοΓ, όοοίί ΐ6θΙθΓβ8 ςυί 86ν6Γΐυ8 ]υάίοίυ[η ΑΗ&ΙίΙ αιοχ 1θς;6ηΙ, βΐ ίοΓ- 
1&986 αιΐΓ&1)αη(υΓ ΟβάΓβηΙ Ηΐ8ΐοπ&ιη ίη Ραίροίορΐα ηο8ΐΓ& ίαΐβδβ &άα)ί88&αι. νίά6ΐ)αηΙ βϋ&αι 
66(ΐΓβηαιη ηβςυ&ςα&ιη βχ86ήρ1απι Γαί88β & Ιο&ηηβ 5ο^ϋΙζ& οοΦί&ηβο 8αο, αΐ αββοΠΐ Ρ&- 
1)τοίι^ Ββά βυιη βχ8οηρ8ΐ886. 

Ν0Τ1ΤΙΑ δΟΚΙΡΤΟΚϋΜ ΟΕΟΚΟΙΙ ΟΕΌΚΕΝΙ. 

(Ιβο Α11&ϋΐ28 ίη ΌίαΙηΰα ά$ Οίοτριύ^ &ρυ<1 Ρ&1)πο. ΒΜίοίΗ. ρτ. Ιοαι. Χ.) 

ββΟΓ^ίαβ Οθ(ΐΓβηα9, & ςαίΙ)α8(]ααι 6ΐί&αι αιοηαοΗυβ νβΐ 8&οβΓ«ίθ8 6χΐ8ϋαι&1α8, Ιαηι ηαοά 
βίαιΙΙΐΒ 8οΓΐί8 1ιοπιίηί1)α8 β;βηυ8 (ϋοβηάί ίαιηίΙί&Γβ 86ςυαΙυΓ, Ιαιη ςαοά άβ Γβΐίς^οηβ, βΐ 
ο»Γ6πιοηΙί8, 61 νίΐα πιοα2ΐ8ΐίο& ρΓθΙΙχ&8 άίβρυΐβΐίοηββ δεβμβ βββρίαβ ίηΐ6Γ86Γ&1, α ςαι1)υ8 ίρ86 
ηοη (1ί896η86Γίπι, (Ιυιηπιοάο ϋΐοή Ιίΐαΐαβ, ςυβιη ίρ8ί €ΐίααι ρΓοάοουηΙ, δυβρβοΐαβ ηοη 8ίΙ. Α1> 
θΓ5β ΙρΗΟ οοηάίΐο οοωρβηάίαιη 8ϋ8β ΙιίδΙοπ» βχοΓβυβ, αά δίΓ&Ιίοΐίοί αΙ)(1ίο&ϋοηβαι (α) άβοΐυχϋ : 
ορϋΒ 6 ναπίδ ΙιίδΙοΓίίβ ηοη 86η1βη1ϋ9 δοΐαηι, 86(1 νοΓ[)ο Ιβοϋ3 οοηβαΓοίηαΙααι &1)3θ1γίΙ• 
ΟϋΦ 51 &1) &ϋθΙοπΙ)υ8 ΓβρβΙβΓβηΙαπ, ηα(]α8 ίρ8β, εβςυβ &ο οοΓηίου1& ίΙΙ& τβαι&ηβΓβΙ. Ρήαι&αι 
εηίηη ^ίβΙοΓί» ρ&Γίβηι α ββΟΓ^^Ίο δγηοβϋο, 6ΐ ββορ^ίο &1ίο Ηαπι&γΙοΙο, &ά Μ&χίηιί&ηυη βΐ 
ΜαχίπιίηυΏ ; οββΙβΓα α(1 ΝίοβρΗοΓυπι βχ Οβηίοο & ΤΐιβορΗ&ηβ δ^ηοβΠί 6οηΙίηα&ΙοΓ6| άβ 
ΒαΒίΙίο Μ&ιΐβάοηβ βχ Οοηδί&ηΙίηί ΡθΓρΗ)ΤΓθβ;βηη6ΐ8Β ΠΙ)γο άβ νΙΙ& βΐ Γβ1)α8 ^βδΐίβ Β&8ΐ1ϋ 
Μ&ϋβάοοίβ: α ΝίββρΙιΟΓΟ (ύ) &ά δίΓ&ϋοΙίοαπι Ιρβαπα, ίη «ριο ΙιίδΙοπαπι βηίΐ, & ^02ιηηβ δβ^- 
Μίιο, βχββΗρβίΙ (ο), βΐ ηβ80ΐο ςυ& ίΓοηΙβ ρρο 8υί9 άίνβηάίίϋΙ, &(ίΙβο υ( νίχ υη&αι &11βΓ&Ώνβ 
ρβποάυω ίη Ιαω ν&8ΐο νοίυαιίηθ 0β(ΐΓ6ηί ρΓορπ&ηι αο Ιβ^ίϋιη&πι ΓΡρβΓί&8. Ογ&Ιιφ Ιαωβη 
ϋΐί &^βη(ΐ8Β 8υηΙ, ςηοά &υβΙθΓβ8 ηο1)ΐ8 ρρφοίραοβ β( γ&γο8 8υο ίρ86 ΓογΙο υοηδβΓνανίΙ, ςυ&ηάο 
ίϊϋ ηοη ίια1)βΓβηΙυΓ ; 8β(1 βυω ]&ιη ηοΒίδ ββοΓ^ίί 3)τηοβ11ί, ΗαωαΓίοΙί, Τΐιβορίι&ηί^, 6οη8ΐ&η- 
ϋηί, δο^ΐβιοίβ (ά)^ &1ίθΓΐιαιο|α6 8βηρΙ&, αοοαΓ&(ί88ίαιθΓαίη Ιιοαιίηυπι 1)βηβΩβίο &β (1ί1ί£^βη1ί& 
ο1)Ιίηβηιυ8, ΓΓυδίΓα ί&οίβΐ, ςυί ΟβάΓβηυηι ρβΓςυίΓβΙ : ηίβί αςα&Γυπι Γίνυΐί, ςυ&αι ίοηΙβ8, ηηάβ 
βωαηαηΐ, ραποΓββ ιιβ άίΙϋβίάΙοΓββ, ηα^ίβ &οοβρΙί ΓαβπΐηΙ. Ε(ϋ1ϋ3 ββΐ Ιιίβ ααοΙοΓ ΟτΓδθοβ βΐ 
1.2ΐΙίηβ βχ ίηΙβΓρΓβΙ&Ιίοηβ ΰυΐίβΐηιΐ Χ)τ1&ηάπ, 0|υί &ηηοΙ&ϋοη69 βΙ Ι3^υ1&8 οΙίΓοηοΙο^ίβ&β 
βΐίειπι αάιΐίιϋΐ, β&δίΐβ® 1566, ίη-ΓοΙίο ; ίΐα Ι&αιβη υΐ ρ&^ίη^ίΓυπι ίηΙβ^ΓαΓυηι άβΓββΙααι ρΙυΗ- 
1)υ8 ίη 10018 8βη1ί&1, ςαί βχ ηιαηαβοπρϋβ ίη ΑΚβαιρβΐθηβ βΐ Υα1ίβ&η& 1)ϋ)Πο(Ιΐ6θί8 οοη8βΓ- 
νΛί'ΐΒ βυρρΙβΓί ροΙβΓαηΙ (β). Εγ&Ι (]υο<^υβ ίη Βί1)1ίοΙΙ]ββ& ρ3ΐΐΓίαΓβ)ΐ8β ΟοηβΙβιηΙίηοροΙίΙ&ηί, ηΐ 
ΐΓ&άίΙ ΥβΓίΙβιίυδ, βΐ ίη ΜΙιΙίοΙΙι. ΑηΙοηίί Αη^ίηβΙίηί βοά 131. Ηυηβ &1ίο|υ&ηάο ^οΐρΐίίαι, 
8β(1 ςααω 8αηο ]η<1ίοίο ! ρΓΦΐυΙβΓ&Ι Ζοη&Γ8β. Ζοηαρ&β βηίηι, ΙίοβΙ ίη (ϊίδίοπα ρθ8ΐ ΟοηβΙ&ηΙι• 
ηαηι Μ8£;ηιιπι ]β]υηίθΓ 8ί(, βΐ ηοηηίδί ο1)νία ςοφςαβ ρβΓβυΓΓβήΙ, ίη Ιιί8 νβρο, ςυ» αηίβ 
6οη8ΐαπΙίηυίη αά ωαηάι βχθΓ(1ί& άίΐί^βηΐίυδ αο βορίοβίαβ νβΓ8&ΙυΓ. δβά ο|αϋά Ι&υάβ (1ί{;ηυιη, 
6β()αβ 5υ(Ώηι•ι β8ΐ, Ζοη&Γ&9 Γβ8 άβ 8υο βοπιροηίΐ βΐ ηαΓΓ&Ι, ηοη αΙίβηοΓααι ίαΓίίβ ρΐ&αβααι 
β&ρΙ&Ι, ηβθ|υβ ΐΓ2ΐο(&Ια8 ίηΐ6§;Γ08 βχ80ΓίΙ)ίΙ. 

^086ρΚυ9 δο&ΙΙ^οΓ ηοΐί9 ίη ΟΗποπίοοη Εα8βΙ)ίί άβ ΟβάΓβηο ίΙΙα 1ι&1)6( : ΟβονρχηΒ ϋβάνβηια 
ΙοΙατη οΗιοηορΓαί^Ίαηι δ^ηοείϋ νβΓύαίίηι άαοηρζβναί^ βί ^χ βο αΐςυβ αΐωπιτη οΗτοηοΙοροπΛίη 
$€Ηρ(($ ίηρβπΒ νοίατηβη οοηΐβχίηηι Σύνοψιν Ιττοριών υοοαυιί. 8€(ί ηβ ΙΙΙηά ςηοςιιβ δί*€Όίαίοηίηί 
τηαηα8, Ιώνοπίτη ρΓΧ$βηΙ\$$ίηίΐΑηι νβηβηίαη, β/ίαρβΓβ ροίηίΐ, ΡΙηβ άίοο, ηοη ύΓ€ΌίαίοΓ€$ ίΙΙΙρ 
$€(ί τηΜϋΙαΙονα /Η^πΛηί, Ναηί ςη» ΗαύβτηηΒ, ηοη }η$ίνίΐη χΙΙίηη Συν^ψκως ύηνίαΗητη €<(, $€Λ 

(α) Α. 6. 1057. ηιηΐ Ρ&Γί8ίβη868 Α. 1647, Γοΐ., υΙ)ί ΒΑδϋββαδίδ βάί• 

φ) ΝίεβρΗοΓΟ Κ&ης&1)β. ϋοηίβ Ιλουη» θχρίβΐβ, ο&βΙί^&Ια ίη ρΙβΓίβςυβ & 

(<')ΟοοΓβΓ ςυ» 8υρΓ&, νοίυαι. IV, ρας;. 587. Ο&γοΙο ΑηηίΗαΙβ ΓαΙ)Γοΐ(ο ΧγΙ&οάπ νβΓβίο, ηοΐβ 

\ά} 8εγ1ί1ΐφ. ρθ9ΐβποΓ68 ^α^ο1)^ Οο&γι &(1(1)1«, ΟΙοΒδ&παιη θ]α8• 

(6) Ρθ8ΐ 1ι»β Λ. 1644 &1) Αΐΐαΐίο δΟπρΙα,ΟβοΓ^ίυαι άβαι Ρ&1)Γο(ϋ ρΓ»α)ί88υιη,βΙ &ρρο8ί(& 8ο>'111ζ» αΑ 

0β(ΐΓ6ηυαι υηάβςυαιιυβ τβρ&Γ&Ιυιη βΐ αΙ)8οΙυΙυπα βχ 0β(ΐΓ6ηί ΙιίθΙοπαιη εοηΐΐηυαίίο. 

Ηβ|;ί& 1)ίΙ)1ίοΐΗ. (γρί9 ραηΙβΓ Γβ^ίίδ ρυΜΙοο (Ιβάβ- 

Ρατκοι. Οβ. ΟΧΧΙ. 1 .^/ -Π-^"ΐ» 11 ΝΟΤΙΤΙΑ ΙΝ σΕΌΕΕΝϋΜ. 42 ρούηί οαάαυ^ν^ βί άί9μ€α τηβηιΰΓα $€ηρίοη9 παρεχβολα{, €ί βχΰβτρία €Χ βο ιηρβηϋ υοΐιΐίηίηβ α'ηβ 
ηΙΙο ονάχηβ ΙβτηροπΛτη, αηί ρρ^ί,/νητη, απί άβίααα βογηπι (^ηχ αυΐ οιηίί(Βηάα αηί ΰχαρίεηάα 
€ταηΙ. ΙάιοΙαηι ηπίάβιη Η'ληο €αάηηνίίη /Ίιίί5β, χΐϋχα βενιρία οίωηαηί^ $αά ρ6]Η$ βί άβ ίίίο αί άβ 
ίοία οΚνοηοΙορία ηΐθ^χιβναηΐ^ ρηί εητη ίατη ονηάβΐΐ ρβηβΓβ Ιαοβναπίηί. ϋβ^νρηϋ (οίατη ϋνύηηί 
ορη3 €$ί $(αδηίηίη ςΗ?8ρυίίίαηιιη, Η εβηίο βχ ηιηΐίή ραηπίΒ 80Γώ'ώ'$, ρηνρητβί», υιαΙί$, ίοηί$^ 
ίηί€ρΓί$, Ιαοβη'ε €οη$ΗίΗ$. Εχ (•α [ανναρχηβ ηιηΐία Εΐ4$βδίαηα βπίίτηνχ^ φιχ βχ Οβονρίη 8ρηα:ΙΙο 
χίίβ βΧ€6νρ8€Γαί^ €ί ρΓχ/αΐο Επίβόϋ ηοτηίηβ ρΓΟίίυοίί: τηηΐία είίατη φίχ, ^ααη^ηαηι (αεΚο 
ΕνΛβδη ηοτηίηβ^ ιηαηί/€$(ο Εαβϋόΐαηα €θη$ίαΙ β88€ Ιατη βχ 8χιηο•>ΙΙο^ ίατα βχ αΐίοηηη /ΓαρΝίβη- 
(οπίίη ΓΒί{ρηίί8. Νοη ραυαα ρνχίβτβα αρηά βηηκίΒΐη ίβάτΒηηίη εηρΒτ^ηηί ορίι'ηιχ ηο(χ αηα* 
ΙβΰΙα^ ςαοηαη ρατίβτη ΕΜβύϋ, ρανίΒΐη Αΐήοαηί Β88β ηοη άΜιαηιΐΛ8^ 8βά βα, ρηοά^ ςαώΗ8 
οριηιοη\8 ηο8ΐτχ (ιάΒΥη /αοΒΓΒτηια ανρητηΒπία ηοδί8 άΒ8Ηηί^ ηιαΙηιηιη$ ίηίααία τβΙίηραΒΤΒ^ 
^αατη ιποβΓία ρνο οβΠίβ αϋβΓΤβ, ϋΒώβηί όβγο 8}^ηορ8ΐηι ωδϋταηΐΗΓ ηοη τηαΐίο ρθ8ΐ ί/Μ οδί- 
ίυιη ηΐΗϋΙαίαηι ίΐίί$8β, αίραΒ {(α αδ ι7/ΐ5 ΙίδΓοτηηι ϋατηιβοιδίιΒ^ ηί Ηοάίβ βάίία Β8(, ρο8ΐΒν%ΙαΙί 
ΐταη8ηιΐ88αηι ; ςηίη ηβ ία ρηιάΒΜ^ ρηχ δ?6νίαί0ΓΒ8 αοίΙβί^Βναηί ιηίβρτα οηιηίηο αΊ ηο8 ρα^νβ- 
111556. Νατη ίΒηη€ΐαΌΪη8 υίν άο€α88ΐίηη8 %η ηο(ΐ8 αά ΑηηαΐΒ8 ΓΐίΓοίοο^ 8€ηδιι αΐ/ραοί ί'ΒάΓΒπί 
/ο/ι'α ρβηβ8 86 Ηαδΐίί88Β^ ρηχ χη ΒΧ€α8Χ8 άΒ8ίάΒταΓΒη(Ην. Νοε νβνο αραά ^ρηηβίΐηηι ραρίηατη 
χηίβρΓαηι ΓΒρβνίηιη^^ βί ρΗχάωη αΐία ρηω χη βάϋΐοηβ υηΐραία ηοη ΒΧ8ίανβ 5ΐιο ίοΰο ά6}η6η$1τα' 
δίΐΗΓ, Νβο (ϋ88ίιηίΙί& 8υηΙ, ςυ» αρυά Υοββίυιη ϋβ Ηί8ΐοΗ€ί8 0ΓΧ€ΐ8 ΙίΙ). ιι, οβρ. 26, Ι^^πηΙυΓ. 
ΑθΓ6 ηί^ί1οωίαα8 63ΐ δο&ίί^^βΓΐ άβ ΟβοίΓβπο ]α(ϋοίυΐΏ, 6ΐ ίη]απ8ω, ςυ& ίρ8β ίάίοΙ&αι, υΐ 
βυρροηίΐ, αίΩοίΙ, βυωπιίβ, ϋοο1ί88ίπιί8 βΐ ίη 1ιί8ΐοπα βοοίβδίαδίίοα ρΓοοβηΙιαβ ί&οίΐ: ΑΓπο&ηο 
βοίΐίοβΐ, Ειΐδ6ΐ)ίο, δγηοβΠο, ΤΗβορΗαηί, ΙΙ&ωαΓίοΙο, (ϋοηδί&ηΐίηο ΡθΓρ(ΐ)ΤΓθ^6οη6ΐ{£, δογ- 
ΙίΙζΦ 6ΐ &1ϋδ, ςαοδ νβι^&Ιίιη (1β8(*.πΙ)ίΙ ΟβάΓβηυδ : ΓαΙβΙαρςυβ ίρδβ 8ο&1ί^βΓ ϋβ ςυϋ)υ8ΐΐ£ΐ(η» 
άβ αΐϋδ, αΐϋ αΓίηοΙαρυπΙ, βΐ ροΠδδίπτιυπι άβ Τήβορίιαηίδ αηηαΐίύαδ ϋίοη^τδίϋδ ΡοΙπνίυδ ηο(. 
ίη ΝίοβρΙιυπ ραίπαρβί)» ΒΓβνίβπυηι ΗίδΙοπουηι : ηβ<|ΐιβ οηίιη άβ δυο ςυίάρί»πι, (:|υο(1 ίΐΐί 
ρπυβ δοπρίο ηοη ΐΓαάίάβππΙ, δβπΐ3ίΙ. Ευδ6ΐ)ίυ8 Αίπο&ηυοι άβδοπρδίΐ ; Ευδβϋίυηι δίηβ υ11& 
ν6Γΐ)0Γυηι πιυΐαΐίοηβ ίη δυυπι ΟΙίΓοηίβοη ΐΓαηδΙυΙίΙ δ)τηοβΙ1υδ ; νβΓΐ)α δυηΐ δβαϋι^βπ : 
ροδίββ ΤΙιβορΙΐόΐηβιη βΐ Ηαηα&ΓίοΙυηι, ουπ) πιοΓίβ ρΓΟβΓορΙυβ δ}τηοβ1Ιυδ ορυδ ηοη &1)δθ]νΐβδϋΙ, 
ΡοΓρΙιγΓΟ^ϋηηβΙα άβίηοβρδ δορρβάίΐ&ηΐβ πι&Ιβπ&π) ΤΙιβορΗ&ηΐδ αΓΩπίδ, βΐ οοηΙίηυ&ΙυΓ, ΤΗβο- 
ρί&ηβιη βχοίρίΐ, βΐ ΓβΓυπι δβπβπι ρροδβςυίΙυΓ : α πιοΓίβ ΝίεβρΙιοπ βά Ιδ&&οίυηι Γοηιηβ- 
ηυηα ΙοΙυβ 8θ)^Ιί(ζα ρΓοροηίΐυΓ. Ο^οιηοάο 1ο( ΙαηΙίςυβ νίιί, βΐ άβ 1ιΐ8(οπ& ΟΙιπδΙίΒηα 1)βηβ 
ιηβπΐι, 8ΐ&1)υ1υπι βηυηΐ ςυίδςυϋί&Γυπι, βΐ ραηηΐ δΟΓάίάί αβ 1αοοπ? Αη ςαία άβ ηΙίΙ)ϋδ εΐ 
08βΓ6η)οηϋδ Εοοίββίδβ ο&Ι^ιοϋοΣΒ βάβηΐίδδίαιβ αβ νβπδβίωβ ΐΓ&οΐ2ΐπΙ, 8ΐ&1)υ1αιη οίβηΐ δο&ΙΙ- 
£^6Γο βΐ 8&ρίυηΙ? Ρππιοδ Ι&Ιίυαι Γβρυπι αυβΙοΓββ, ηοη βοΙΙββΙοΓβη), ηβςαβ ΓββοπρΙοΓβπι 
ΓβρΓβΙιβηάβΓβ άβ1)αβΓ2ΐΙ. Αηηοη βυΐ) ρβΓδοηα Β&νι ν&ρυΐαΐ ΑΙβχ&ηάβΓ Μ&οβάο, βΐ ρπο 1ίΙ)ί- 
άίηυ δίΜ βη^ίΐ Ηοιοίηβπι δο&Ιί^βΓ, ςαβπ) ορρππιαΐ ? 1.βνίθΓβδ βπαηΐ ΕοοΚ'δί» ηΐυδ, βοη• 
ΐ6αιρϋΙ)ίΙίθΓβί! ΐΓ&άίϋοηβ8» ί&οίΙίυ8(}υβ ΓερΓούαή ροΙβΓυηΙ, δί β&Γυαι βδδβΓίοΓ ηυΐΐίυδ β^δβ 
άί^η&Ιίοηίβ &δδβΓ&ΙυΓ ? δβά νβΐΐβπι ίη οηίνβΓδα Οβάπβηί ίιίδίοπα βϋςυίά, ςυοά ρβουϋείΓβ 
Οβάρβηί δίΐ, & δεαϋ^βΓΟ άβηιοηδίΓ&Ιυηα ίυίδδβΐ, ΐ|υοά ηυδςυ&ιη ρβρίβοΐίδ άίοΐίβ &υβΙοπΙ)ϋ3 
άβαιοηδΐΓ&1)ΙΙυΓ : υΐ (ιίηο ροδΐ6& άί^ηυηιηβ ίϋαά Ιαυάβ βίΐ &η ΓβρΓβΙιβηδίοηβ, άίίυάίοαΓβ 
ροβδβηιυδ. ΌίοβΙ ίΐΐυά βδδβ βαρβΓβ, ςυί υΜβυηςυβ οροδ δίΐ, ϋο^ιιαηι ροδ^ίΐ ΩβοΙβΓβ ; δβά 
ιά, ςυίΙ)υδ ίη ρββΙΟΓβ ειββίυπι βδΐ, Η&υά ρΓυΙ)&έυι\1. ΙηιπιβΓίΙο ρΓΟΒίβΓβΔ δο&Ιί^οΓ Ιβϋ.ροΓυιη 
ΟΓάίηβηι ίη ΟβάΓβηίβίδ Μδοβ, ςυδβ δυρβΓδυηΙ, άβδίάβΓ&Ι. Οβάτβηιΐδ βηίηα Ηί8ίοηαηιηι δ^ηο- 
ρ51^7ι, ηοη ΟίίΓοηορναρΗίατη, ουί άίδϋηοΐίο ΙβοιροΓϋοι ηι&^ίδ οοηαρβϋΐ, δοπρδίΐ δαίίδ ίΐΐί 
ίυίΐ Γβ£^ί1)υ8, Γβδ υυοο]αβ δαί) βοΓαηα ρπηοίρ&Ιυ ^εδίαδ, ηυΐΐο αηυοΓαηι ΟΓάίηβ άίδοπηαίηαΐαδ 
8υρροηβΓβ. ΑΙ βνοΐνβ, δοάβδ, ΟβάΓβηαιη, ςα&ιη ίΙΙβ άίδΐίηβΐβ ρΙβΓ&ςηβ, ςη&πι &οουΓπ(β, βΐ 
βα ροΐίδδίσιυαι, ςυ» βχ ΤΗβορΗαηβ πιαΙϋ&ίυΓ βυο Ιοοο άίδίπϋυίΐ. ΕΙ ίη βχδοπρίίοηβ δθ)^Ιί1ζδβ 
8ο^]ίΙζ& ίρββ δβςυβηάυδ βπ&Ι, ςυί αοϋοηββ ηοη &ά αηηοβ, ββά &ά ίπιρβπα ΓβΓβΓί. ΝΓ(]υβ 
ρΓοάβηϋοΓί βοηδίΐίο ορυδ ΟβάΓβπί υηίουηι ίη άιιο ροΓίίΙυΓ ; αΙΙβΓυπη ίη^βηβ, ςυοά ίρδβ 
ββάΓβηυβ βχ ν&Γίίβ αυοΙθΓί1)υδ οοηιρίΙ&Ιυηι οοπδΟπρββΓ&Ι, αΙΙβΓυπ) & 3υηίοπΙ)υβ, ηοη ηιαΚο 
ροβΐ β]υ8 ο1)ίΙυηι ηιυΙίΙ&Ιυηι, &άβο υΐ ηβο ρποπβ νοίυηιίπίδ Ι)Γβνί&πυηι δίΐ, δβά ροΐίυδ οα- 
άανβΓ, βδίςυβ ίΠυά ίρδυπι, ςυοά βάίίπω Οηβεβ βΐ 1<&ϋηβ ρΐ£β ηιαηίϋυδ οπαπίυπι β.^Ι. 
Οβάρβηί βίβηίπ) ορυδ, ςαοά Ιιαύβηαυβ ηοη βδΐ [ίππιί ορβπδ α ϋεάτβηο εοπιροβίΐί, ςιιοά 
ηαΐΐυπι ίυίΐ, Ι^Γβνίαπυηα, δβά ίΙΙυά ίρδυπι &Ι> βοάβιη οοΙΙεεΙυηι, εΐ ςυοά ίρδβ ηυηευρ&νίΐ 
Σύνοψιν, Β^Βο^η^^Μη^ ςυοά 1)Γενί νβΓϋοΓαπι οίΓουίΐί, εΐ νβΐυΐί ίπ εοίηρεηάίο Γβδ ρτοϋχΜ», 
αίςυβ ίπιπιβη^^Φ Βοπρϋοπίδ 1β^βη(ίΙ)υ8 ΐΓ&άεΓβηΙυτ: βτ^υηιεηΐο ετυπί &υβΐ0Γυηι δβπΙεηΙίΰΒ, 
βΐ η&ΓΓϋΙίοη«-δ, (]|υ»3 ίΐΐβ» υΐ »ρυά εοβ Ιε^υηΙυτ, ηβςυβ ίιηπιυΐ&ηδ, δεά Ωά» νεΓΐ)0ΓυΓη βοπ- 
ίίηυ&Ιίοηβ, ΓβΙ)η8 πιΊηυδ ορροΓίυηίδ ηεςίβοΐίι^, άίδροηίΐ. ΕΙ ΒΓβνίαηί βδ(, Γβηα Ιοη^α νεΓΐ}0- 
ΓΟΟΙ ββπβ οΪΓΟϋηι^ίΊΊρΙαηι ί)ΓβνίθΓί ββηΐβπϋα, εΐ ραυβίθΓϋ3υ3 νεΓΐ)ί3 οοηοΙυάβΓβ : 4^^^ ^^' 
008 8β 1ι&1)βΙ ίη ΟβάΓβηο. 

ΜοηβΙ Ι&αιβη Υοβδΐαδ βχ ΟββηβΓΟ, ΗίδΙοπΕπι ΟβάΓβηί α πίογΙο ΝίοβρΗοΓΐ υβςϋβ αά ίωρο- 
Γΐααι Ιδα&οί Οοπιηβηί βΐί&ηα Ιβ^ί βυΐ) ηοηιίηβ ^ο&ηηί8 ΟυΓΟραΙ&Ι» ((|υί ίάβηι εεΐ ου πι 
δο;1ίΙζ&) ρ&υοίδ βχββρίίδ ; (α) βΐ 0&8&υ1)οηααι ηοΐίβ ίη 1ί1). χνπ δΐΓ&1)οηί8 ΓβίβΓΓβ, ουηι α (α) Οθ 8ίαι1ΩΙ)αδ βοάίβί^αδ ιηββ. θββαίβΓί&αο βίνβ Οοίβΐίηιαη® 1>ί1)]1ο11ΐ6ε», νίάβ βΓυάίΙίββ. ΜοηΙίαυοο• 13 ΡΑΒΗϋΤΙ ΒΕΒΙΟΑΤΙΟ 14 

βΓβΒΟοΙο ΙιίβΙοπ&Γη ΟυΓοραΙ&Ι» βΓαίβΒθΙ, βΑηκιαβ οοηΐυϋβββΐ οαιη Οβ^Γβηο, (ϋβρΓβΙιβικΙίββθ 
β&άθΐη ϋ8(]6ΐη νβΓ^ίβ &1> ϋβ (ϋβί, αΐ αϋοΓαΙοΓ ηβ0689απο ρ1&β;ί&Γίυ& βίΐ. ΑάοϋΙ Οαβααίιοηοβ : 
Αι €Ηηι ηΐ€ αδ χΙΙο ΟνχοαΙο άβοβρίαηι^ ([αί ηιαρηα ηιβ ρβοαηία βιτιηητβΓαί, ίηίςαβ /β/τβι?ι, Αοό 
ιπβ ίαηιβη τζονβαδαί^ ςηοά €χ ηίΗΐί$ηηΰ οοΐΐαΐίοηβ γηηΐία μο8$€ %η ίλίΓΟίΐαβ βίηβηάαη νΐάβϊαηί. 
νβώτηιαη βηήη ιΐα €$$β βάϋηιη εαΐβύατη, η( τηηΐΐα ραΒΒίτη ίη φι$ $€Ημίί$ (ηΓρί$8ίηια νβΐίοΐα 
$ίαΙ ηιβηάα. 8&ηβ Γα5&υΙ)οηυ8 ηοη & Οτφουΐο, ςηί ίά ςυοά θγ&Ι, ςιιαηι ρΐαηιηί νβοάΜίΙ, 
Ββά βΓΐΌΓβ 800, ςϋί 8θ)τΙίΐ2&ίη 1η ΟβάΓβηηιη ΐΓ&ηβίΑΐυιη ηβ9θίνίΙ, (ΙβοβρΙϋβ ββΐ. ΡραβίΓβ βΓβο 
ςαβηΙϋΓ ά& ΟΓβΒοαΙο ίΙΙο, ςοί ΟαΐΌραΙ&ίδΒ ΙιίβΙοπβιη, ςυβπι νβΓβ ρΓθΠΐβΙ)»ΙυΓ 8β ΙιβιύθΓβ, 
νβΓπ^ιΙβπ) 6χρο8υίΙ : αΐ ίρββ ^Γ&ηϋί ρβουηία Εη6Γ0&(υ8 β8ΐ ; 0&υ1ίυ8 Γβιη 8υ»ιη §^βΓ6Γβ άεύυϋ; 
ΓβΓυηι η»πΐι{υθ ρΓβΙίϋΐη νίίπάβηΐίβ Γβϋίπιβηϋδςϋβ ©δΐίαιβίίοηθ βοορββοίΐ. Υοβδίυβ Οβ Ηΐ9ίο• 
Γίαίβ Ονχοί$ \'Λ, III ίη ^υΛηηβ ΑηΙίοοΗβηο νιάβΙϋΓ Ιιυηο ΑηΙίοοΗβηαιη ΙοΛηηβιη οαιη Οογο- 
ραΐαΐα οοηΓαπάβιβ, ςϋβιη οΐίοίΐ δχηοβΙΙαιη, ςυοά Ιβίΐιβη ί&ίβυιη ββΐ, βΧ8θπρ8ί88β. Οϋοά 
ιηυΐϋβ ίη 1ί1)Π8 ΙιίδΙοποαπι ΟβάΓβηί (οωρβηιΐίυηι Ιπ1)ϋβΙαΓ ^ΟΛηη^ ΟυΓοραΙϋΙδβ. ΟβΓίυπι 
Ι&ιηβη 68ΐ, ηοη υηίνβΓ8&πι Οβάρβηϊ ΙιίδΙοπαπι, 86(1 6&πι Ι&ηΙυω ςοδΒ & ΝίββρΙιΟΓο Β&η^&ΐίθ 
6Χ0Γ(ϋυπι άυοίΐ, ^ο&ηη^8 ΟυΓοραΙαΙββ 68^6. Ρυβπΐβ ϋβηίςαβ 68ΐ, (ίΙηΙ)ί(&Γβ (α) &η ΓβάΓβηυβ α 
ΟϋΓορ&Ι&ΐΑ, δίνβ ΐ8ΐθ & ΟβάΓβηο ΒοοβρβπΙ. Οβ Οβάτβηο νιάβ ΟβηβΙ)ΓΛΓάϋαι ίη ΟΙίΓοηίοο, β1 
ΒβΠ&ΓΟίίηυηι Όβ 8€ηρ(οηύΐί8 β€οΙβ9, βφοαί. χι, &ηηο 1070. 

(α) ]08ΐηη6πι ΤΙΐΓ&ββδίυιη (ςαί ίιΐθΐη ββΐ οαπι Οβάπβηί βγηορβίΓη (Ιβπΐϋΐπ ίη οιαηϋβ Ιιοπιίΐϊΐιαι τβ- 
δογίίΐζρ) ββςυΐ ββ ηοη (ϋΓΓιΙβΙυρΟβίΐΓβηυβ βίρπο- ηϋ. Οβοπ^ίαπι ΟβίΐΓβηαπι βρίίΐοΐα 84, βά ΕοΛγ- 
ρβαι Ικδοσιν ΐΙΙίϋβ υΐίςυβ ίη βγηορβίπι βυβιη ΐΓΛπβ- ωίϋΓηοίΙβιΐΝΙο. Οοιηηβηυβ ΡαρΛ'ίοροΗ ίη Ργ^ριιο- 
ΙυΙϋ : ββά &116Γ& δογίϋζβ θ(1ί1ίο αά Αΐβχίυπι <ιοηι^ι« η2{/5<(1^ο^ϊέ:<^, ρ. 361. 
Οοααπιβηυπι υβςυβ, (ι.β.αά Α. 1081,εοηϋηυ&1α,ρο8ΐ ΡΑΒΚΟΤΙ ΟΕΌΙΟΑΤΙΟ. 

ΕΑΙΙΝΕΝΤΙ88ΙΜ0 ΡΕΙΝΟΙΡΙ ^υιIΟ ΜΑΖΑΒΙΝΟ 

5. Λ. Ε. ΰΑΒϋΙΝΛΙΙ. 

8οϋ6 ΟΓΦουβ αυοΙΟΓ &ίΙ, ΕηαίηβηΙίβδίιηβ Ο&ΓάίηαΙίβ, άβΟΓαπι ΙβηρΙίδ άοη&ηα (1ίοαη<1& 
6£8β, νίηβ ααίβω ίϋυδίπύυβ ίη^βηϋ πιοηααΐ6ηΙ& ηυηουραηάΑ. Ουβη&άηιοάϋηι βηίπι πιυ•» 
ηβηϋαβ Ιιίδοο Γεϋ^ίοηβω ηοβίπβπι 6Γ£;& Οβυηι, !(& βΐ Ιιοο &ηίηΐ0Γαπι ίβία ουίΐυπι ηο ο1>86γ• 
ΥΑηΙί&ηι ηο8ΐΓ&αι 6γ^& νΐΓ08 βηηισ)» άί^ηίΙ&ΙΙβ νβΐ άοοίπη» ρΓΦοίρυ® ΙϋδΙ&ηιαΓ. ΙηΙβΓ Οβυιη 
αυΐβπα 6ΐ ΗοηιΙηβδ 1οη£;θ ΙπΙβΓββΙ, ςαοά Οβυδ, νβΐυΐ οηιηίυαι ΟοηάίΙΟΓ 6ΐ Οοωίηαβ, ΓθΙ)υ8 
ςα3Γυπι ρΓβο&πί ρο89β88θΓβ8 δυωυβ ηοη βββαί, ίΐΐαβίπαπι &υ1βω νίροΓαιη ^βδία ρβηίΐυβ 
ίηΙβΓΟίά&ηΙ, ηίβί 8ίΙ ςυί βα ΙίΙΙβπδ πιαηάβΐ βΐ ροβίβήδ ΐΓαά&Ι. 5β(1 βΐ ςαβωαάπιοιίυαι ΙιαηιΙί 
Οϋίο|υ6 &<1 (ΙβΟΓυηι ΙβηιρΙα αοοβάβΓβ 6ΐ ίΙ)1 νοίΑ 8υ& ηυηουρ&Γβ ί&9 ββΐ, ίΐα ηβε ϋΙυβίΓββ &ηίπ)&8 
βα ςυ» ΙβηυίοΓββ Ιιοιηίηββ βίβ άίο&ηΐ ηβρβΓη&π νίιΐβπιυβ. ΑΙΙ® ββϋίοβΐ ιηβηΐίβ Ιιοπιίηβδ 8β- 
ουπ βαηΐ ηι&^ηίΐυάίηίβ 80»), Αάβο υΐ Οβυηι ΓβΓβΓΓβ ςποά&πι ζβηβνβ νίάβ&ηΙαΓ. Ηββο οηη 
ίρδβ ηιβουηι ΓορυΙαί'βιη, βαβαδ δυαι, ΕωίηβηΙίβδίαιβ Ο&Γόίη&Ιίδ, τβΐί^ίοδβ 1β &(1ίΓβ βΐ ϋΙ)Γυηι 
ορβΓα πιβα ρβΓροϋΙυηι ΗοβηΙίοΓβ ίοΓίβ Ιι&ο βρίδίοΐα ΙίΙ)ί ίπδΟΓίϋβΓβ, ςυο άβνοΐίοηβηι βτ^Λ Ιθ 
ιηβαηι ρυΙ)1ίοβ ΙββΙ&ΓβΓ, δεΪΓβηΙςηβ οηιηβδ &(1 νβηβΓαΙίοηβπι ΙυΙ βΐί&ηι βοβ ςυί 1οη^ίη(|υβ 
&ξηηΙ ]ί1)Γ03 11[)ί άβάίο&Γβ, υΐ 6Χ 8&ογο 6ΐ ίηιηιΟΓίβΙί ηοηιίη»; Ιυο Γβηιβπ) βΐ §1θΓί&αι 8ί5ί ςυ»• 
ΓαηΙ &ο ίωηιοΓί&ΙίΙ&Ιβ άοηβπΙυΓ. Ηοε Ιαηιβη νβΓβΟΓ, ηβ Ιβ ίη ρχεείδο (ιαπ)ειη3Γυαι ΓβΓυηι 
ίβδίί^ίο ροδϋυιη βΐ ηπηςυαηι ν&βυυηι βζο οηυβ β (ϋΓΐ)& αυϋαοίυδ ίηοοηάίΐο αο Γυάί 8βΓ- 
ιηοηβ ίηΙβΓρβΠβαι, Ιβςυβ πιοΓβΓ, βυ]π8 αιηρίίδδίιηίβ €θ^ί(&11οπί1)υβ &β οοηδϋϋδ ίπιρβπυηι 
β&Πίβυπι ^α[)βΓη&ΙυΓ, ουιη ροΙίο& οοβυρ&1ίοηί1)υ8 Ιυίδ Ι^οηο ρυΙ)11οο ρ&ΓββηιΙηιη βδβιΐ. δβά 
ιη&^ο£Β ςυοςαβ ΑηίαιοΒ ΙίΙΙβΓ&Γία Ιΐδβο &νοοαηιβηΙ& ηοη ΓββυδϋηΙ. Ηίβ &υ1βηι 3(1η)ΐΓαΓί 8υ1)ϋ 
ςυ&πι «β^αοί οοηβίϋο ορίίηιυδ ω&χίηιυδςυθ ρπηοβρδ, ουω βχοβάβΓβΙ νβΐ ροΐίυβ ΙηΙβΓοίρβ- 
ΓβΙυΓ βΐ Ιη βοΒίααι ΓβάΐΓβΙ, ϋΙ)ί, ϋ&ΓάΙη&Ιίδ ΕηιίηβηΙίδβίηιβ, ρβηβ (Ιίχβηαι, ουηβία Γβ^βηάί 
οηυδ ίηιροδυβπΐ, ευιη ίυνβηίΐίδ βυεοβδδορίδ αηίηιυδ ηοη(Ιαω ρ&π βδββΐ ίπιρβπο. δίο ΑΙΙ&8 
ευπ) οοβϋ οπθγΙ 8β δυΜυεβΡβΙ, Ηβρευίβηι 8υΙ)ηιί8ΐδ3β ίβρίαρ, νβΐυΐ ΙαηΙδβ ιηοΐίδ ε&ρ80βπι : αΙ 
ςυαίβηι νίρϋοι ? ιηα)θΡ6ηι ϊιυπιαη& ηαΐυρα, Οβο ρροχίηιαπι, άβηίςιιβ ^ον^δ, ηοη Αηιρίιίΐργο- 
ηΐ3 ΟΙίαπι. ΟβΡίβ ηοη &1ίυδ Γ|υ2ΐηι η ιΐυδ ϋβο εωΐυω ϋβυρυπι δβάβω Γβρρβ ροίβραΐ, βίευΐ ηββ 
αΐίαδ ^υαιη ϋίνίηδβ ωβηΐίδ Ηοπιο οηυβ ίωρβΓίί Οαϋίοί βυδΙίηβΡβ. Τυ, ίηςυαπι, ΚπιίηβηΙίβ- 
δίηιβ ΟαράΙηαΙίδ, νοοαίυ Γβ^^ίβ ρρυάβηΐίδδίιηί αοί Γβ^ηί αρεαυπ (ραεί&πιία ηοη δίηβ ηυπιίηθ 
&€ΐίηί88υ8 68 ; ίά ςυοά βχ Γ6ΐ)υ8 ίρδίδ ΓβΙίοΙΙβΓ βΐ βχ νοίο 0υ6ηΙίΙ)υ8 ηοΐίυδ βδΐ ςυααι υΐ 
ςυίίςυαπι ρρ^ΙβΡ ηιαίί^ηοδ ίηβείβΐυρ. Οααηιΐο βηίω Ιορραρυω ίΐΐο ρ^86^ο, ςυ&ηάο ΟρΝβ 
υηίνβΡδί εόΐη(ϋ(1&1υ9 εβΡίίϋβ ίηΐβΐΐβχίΐ 8Θ Γβρυηι δοΐυιη ροΐίρί ηοη ροί^δβ, ββςυβ αΐίβηα Ρβ^ηλ 
ίΓΓίΙα δρβ Ιην&άβΓβ ? ο|υ&η4ο ΓβΙίείΙβΓ δβευπι αείυω ρυΐανίΐ δΐ Ωηβδ βυοδ ηοη ρρορ&^αρβί 864 
ΙυβΓβΙυΓ, ηΐδί βχ ςυο ρρίηείρβπι ηοβίρπηι ίηνίεΐίδδίηιυηι Αηίηι& Γ6ΐίςυ11? Ουίοί δίη^υΐα εοηι* 
ιηβωορβπι ? ΡροδΙΡΑίο ρρίπιυπι δΙυρβηϋΑ ΓεΙίείΙαΙθ εχοροΐΐα νβΙίάΐΒ^ίηιο, Ιυηι ωυηίΐίδδίηίβ 
ορρίάίδ ({υα Ιοεορυηι ηαίαρα ςυα πιϋίΐβ ηοη Ι^ηανο, εαηι ίηίβρίιη ίποΗπαΙαβ αεΐβδ ^ί 1&1)&η- 
168, Ιααι ιηίϋΐβδ δαββ νβΐυΐ ΑΐΙοηίΙοδ βΐ ιρανορβ άββλοδ εβΓηβΓβΙ, ίηΐΓβαιυϋ Ρίαυάρία. Αηίαιο• 
•αιηρ•6Γ&ηΙ 6&11ίοί 1ιθ8ΐθ8 ηοιηίηίβ, ςαοηι&αι Ιη οοηίΓαήαιη οβοίάΐβδο γίάβϋΑηΙαΓ βαΐΐοηιιιι 15 ΡΑΒΗΟΤΙ ΡΙΙ£ΡΑΤΙΟ 16 

ίιηρθίυβ βθΐηρβΓ Ιΐ09ΐιΙ>α9 πιβίαβηάί, ςυοά βοιΗοθΙ θχΙβΓηα νιβ 6οηΐΓ& ί&3 ρίαπιςαβ 613 αΊίαΐβ- 
»6ΐ νβίαΐ Οβυβ 6 ιη&οΙιίη&, ςυοάςαο 609 οΙ}9ί(ϋο Ιί1)βΓ&1θ9 νΙάβΓβηΙ ςαί ^&Iη ιη^^Ιοη&ιη ά^άι- 
ϋοηβηι ρ&Γ&1)ααΙ : 56(1 ^Ιαϋιη ΟαΐΗ ίη^βηϋ &(1 ρυ^η&ιη ανΐάί νίείο&δ υΓΐ)68 &ηίιηο8Ίυ8 
&;;£^Γ685ΐ βυηΐ; ςυίΙ)υ8 βαρίίδ Η.χΐίπιαίΐ ΙΙαΙία ηοη 866α8 &ο ςυοηά&ιη ρορυ]α8 ^βηΐίυιη νίοΙοΓ 
0&Ι1ί8 ία9(&π1ϋ)υ3 9δθρίυ8 6χρανίΙ, Ιη Ηί9ρ3ηί& ύβΠο ςαίάθπι αηοίρίΐί ρυ^^η&Ιαπι 69ΐ : 86(1 
(Ιαοίθ ΓύΓΐίδδίιηί ηοιηβα Ηίβραηο ιηϋίΐί νίαββηάο ]αιιΐ(1ία ίαΐαΐβ 68ΐ. ββπηαηία Ι^βΐΐο (Ιία- 
Ιαηηο ν6χαΙ&, α^Γοπαπι ροραΙαΙίοηίύυθ, υρίΜυαι ν89ΐαΙίοηίΙ>υ3 6οη6υ89α, ί(ηρσΓαΙοΓ6[η αιίββπβ 
άα(1υαι ίοαρβΓ&Γβ 6(Βρί836 ηοη (ΙίΓϋΙβΙαΓ. Ηϋβο 1&1ίυ8 6Χ86Γ|αθΐιΙυΓ ΙιΟΓαηι ίοιηροΓυιη (ΙίββΓίί. 
Ε£;ο βίγΐο Γ6Π)ί88ίθΓβ αΙΙί^Ι ΙαηΙυιη, βΐ ςυο(1 Ιοη^υαι 68861 6& ρΓ086ςυί, βΐ ςυοΓΐ νβΓ6ΐ3&Γ ηβ 
ί&8ΐί(ϋθΓη ηα366Γ6ΐϋΓ 6Χ ρΙαΓίσ)ί8. 01(βΙιιπι ί^ΙΙυΓ &π)1)ίΙίοηβ αίΤοοΙβηΙ βχΐ6Γί (ςυαηςυαπι 6χ- 
ρί1α1ίοηίΙ)υ8 οοβίυπι ηοη ρ6ΐίΙυΓ, 86(1 Γ6ΐί§;ίοηβ 6ΐ ρί6(α(6, ςυ8β Γ6^β8 01ΐίΐ8(ίαηΪ88ίη)θ8 αβίΓΐβ 
ιηββΓοηΙ), &1ίβη& Γβ^ηα &νί(1ο αηίπιο ρ6Γνα(1&ηΙ : ςυ&ηιΐίυ 8ΐ&1)ΐΙ 6&11!& ν&1ί(1ί98ίπ)& ΐ6ΓΓαΓυηι 
Ρ&Γ8 (ςυ&ηι ρβΓ6υη(1ί Ι6£^ί1)υ8 &1ϋ8 ςα&ω ςυ» ογΜ ΙβΓΓ&Γυιη ίπιροθϋ» 8υηΙ, ίαΙοΓυπι νί8 
9ΐΐ6Γη& νβΐ ροϋυβ Οβυβ ΓΰΙΟΓυω αιΜίβΓ βΐ (1ΐ8ρ6η8αΙθΓ 6Χ6αιίΙ), οοβρία 618 ηυη(|υ&ηι βχ νοίο 
8αεοβ(ΐ6η1. Ουαι αυΐβπι 8βΓβηί«8ίηιυ8 ρπη66ρ8 ηο8(6Γ 8ρ68 ίοΐίαβ ^6η6Γίτ» 1ιυαι&ηί &(1οΐ68€ί(, 
ουηι αϋίωί 6]υ8 νί8 &υ^β8θίΙ, 1ϋ)ί, 6αΓ(ϋη&1ί8 £ηιίη6Νΐί88ίπ)6, 8υπ)ΐη& γογοπι ρ6Γπιί88& 68ΐ, 
ευ]υ8 Ωάββ ίυ Γ6ΐ)α8 (ϋίϋοίΙϋιηί8 6ρ6θΙ&Ια, €υίυ8 (ΙβνοΙίο 6Γ^ει ρπιιοίρεαι οπιηβ νίηοβηΐ 6Χ6ηΐ' 
ρΐυω. Νβηιο ίη ρο8ΐ6Γααι Ιβ Γβιυηι αιο(ΐ6Γ&ΙθΓ0 1»ιη 86οιΐΓα8 ροίβηΐί» βπΐ υΐ ϋ£ΐ11θ9 ρβηβ 
ιηΙβΓ ίβΓΓϋηι 6ΐ απηια η&Ιθ8 ρΓονυοαΓβ ν6ΐ οίΓ6η(ΐ6Γβ &α(ΐ6&1, 0|αθ8 ίηΐ6ΐ1ί£^6ΐ ηυΐΐίυδ &Γη)ί9 
6896 9αρ6Γ&1>ίΐ68. Ν6Π10 6&1Γι» βοΐ'ίθ8 &υΙ ίαβΓΐ6Γ&Ιο8 1&068861 ; η6ΐηο &ηιίοο8 1δ6(ΐ6ΐ, ςηΐ Ιιοο 
Ο&Πί» (Ι6ΐ)6η1, υΐ ςυί 8υπ)ω& ουαι ίηΊαΓΐ& 6ί Ι)οηοΓϋ[η οπιηίυηι ίη(ίΙί£;η&ϋοη6 ίοΓΐϋηί8 βυίβ 
6χηΙί νείυΐ ηυ(ϋ 6Χ8υ1&1)&ηΙ, ρΐ6ηί88ΐπα6 Γ68ΐϋυ(ί 8ίηΙ : Ι&ηΙα 68ΐ ουπι β&οή ηοπιίηίβ (υί νβ- 
Β6ΓαΙίο, (απι ίπιρ6πι ΟαΙΙίοΙ ίβϋοϋα^ 86πιρ6Γ ίηνίο(&. Υ6Γυαι ςιιο ίπιρεϋοΓ β^ο ί&η(1ί ίπιρο- 
Ι6η8 ? Νοη 6ηίιη ηιυΙΙυηι ίηΐ6Γβ88β ρυ(ο 8ίνθ ςυίδ ίΑΐη&αι &Ηου]υ9 Ιββϋ&Ι, 8ίνβ ίηίΓα (ϋ§ηίΙ&- 
16Ώ 6υω ]αυ(ΐ6ΐ. Νοα ρο33υηι Ιαηιβη ΙΐδΒΟ οίίρα οππιβη ίη^αίΙ ρΓ8β!6ΠΓ6 ςυοιΐ ΟΓηπίϋηι 
6θπιιη6η(1αΙίοη6 ^ί^ηίδ^ίαιαιη βΗ : 1)ί1)ΙίοΙΙιβοαΓη 8θ1ΙίοβΙ πιυΐΐίδ ϋΙ)Γ0Γυαι ηιίΠΐΙ^αβ ΰοη8ΐΑη- 
Ιβηι ίη8ΐί1αΐ8ΐί, ςααηι 6Γα<ϋΙί8 ο:ηηΐΙ)ϋ3 ρ&ΙβΓΟ νίβ. Ιη ςιια ί|ϋί(1(ΐαίι1 Οϋΐϋα Ι)οηαΓα[η &Γΐίιιπι 
ίβΓαοί88ίίηα, ςαί(]ο|υΜ 11&1ί& νοί Οβπηι&ηίιι 6Γυι1ίΙυπι ρηοΐαϋΐ, ίανιΐηίτβ ίο ίαοΊϋ 68ΐ. ΟαιΚίο 
ρΓ86θΙ&Γ& ϋΐα πΐΑΓωοΓα, ρπηοίρυπι 6ΐ νίΓΟΓύηι ςαί ΙίΙΙβΓίβ οΙαΓυβταηΙ 8ΐϋ1αα8, ςα£ΐ8 ειιιη 
νΙ(ΐ6&8 6ΐ ίη^6ηϋ ηιοηαωεη^α Ι6£^2ΐ8, ρα1β8 ηοη αιαΙ& ηιπΓπιΟΓα, 8θ(1 &ηίηι&1α, 6ΐ εοΓοπι ηοη 
)ηΐ6Γϋ886 0θΓρθΓ&, 8β<1 ουπι αηίπιοΓαηι ΓβΙα άβ ρβΓβηηίΙ&Ιβ 06γΙ&γ6. Οαο ςαί(ΐ6ηι ε^πβ^Ίο 
ί&οΐο 1ίΐΐ6ΓαΙΙοΓ68 ςαο8ςυβ ϋΙ)ί οΐ^ηοχίοβ ί6θί9ΐί, βΐ ηοη πιίιιυβ ίη ορβ Κοπιίπυηι &ς;ί3 ςατιπι 
ρΓορΙβΓ &1ία8 &06ΓΓΐη)ΐβ ηΐ6η1ί8 (1οΐ68 ; .6χ ςαϋ)υ8 ΐ3θηί οηιη68 ίηΙβΙΠ^αηΙ Ιαηΐο Ι6 εΦΐϋΠ9 
πΐ(Η*ΙαΗΙ)α8 8υρ6Π0Γβηι 6886, ςα^ιηΐο ΓοΓίυηα Ιυα 6Χ06ΐ8ίθΓ 6ΐ ρΓββ^ΙαηΐίοΓ 63ΐ. Υίνο ί^ΊΐυΓ, 
Επιίη6ηϋ88ίη)6 6&Γ(ϋη&1ί8, όαΙΙί» ίβϋοίΐϋϋ, ςαδβ» 16 808ρί1β, ουίηιβη &(1ίρί366ΐαΓ 6ΐ (ϋαΓηα- 
1)ϋ ! νίν6, Γ6ί 6ΑΠί68Β Γ66ΐθΓ 6ΐ ρΓορ&$<ι1θΓ, ουίαβ νϊ^ίΐ&ηΐί» ίιοο (ΙβύβΙαΓ, αΐ ΟΰΐΙϋ ραοβπι 
6Β(ΐαΐ98ίηιί8 οοη(ϋΙίοηϋ)α3 $ρβΓ&Γθ (ΙβϋβαηΙ, &υΙ 6χΐ6Γί ύβΐίαπι ίηΐ6Γη6οίηααι ΙίαιβΓβ ? Υίνο 
άίυ, 0&11ί86 ί6ϋχ 1αΐ6ΐα 8&1α8ςα6 Ι 

Εηιίη6ηΙί88 1η88 

(ΐ6νοίί8ηπιυ8 

0λβοιι]5 Αννιβαι. ΡΑΒΕΟΤυδ. Ι.Ε(:ΤΟΒΙ Οβ 86ΓίρΙθΓίΗϋ8 ΗίδΙοπΦ Β}'ΖΑηϋη86 ρυΙ)Πο&η(1ΐ8 βρεαι ί6θίηιυ8 «^οΐίΐο ^ο&ηη6 ΟαηΙ&ουζρηο. 
Εοββ Κ«1βηι ρΓ6θ5ΐ&ηιυ8 Γ«ίΙίΰΊοΓίΙ)υ8 &υι)ρίοίί8 &ηη1χί, )υ83α ηβηιρθ ίΙΙυΝίη^δίωί ΡΓ.ιηοίεβ (*&π- 
εβΙΙ&ΓΗ ΡεΙπ 8β^υί6Γϋ, ςπί αΐ ορυ8 ΐϊοο 6^Γ0§^ίπηι 6(1βΓβΙυΓ βυ® οατΰΒ Γ6θίΙ. ΟαίιΙ &ιι1βιη 
Ιιαίο Γο(ΐΓ6ηί 6(ϋΙίοπί &006986πΙ, ΙβοΙοΓ, ιηοηοη(1ιΐ3 68. ΡΐυΓ6δ 6» )υβ ίη§βηΐ68 Ι&ουη» (*ΓαΐιΙ 
ίη 6(ϋΙίοη6 ρποΓ6, (^ϋίο 06(ΐΓ6πυηι ά6ΓθΓη)αΙ)&ηΙ. Αϋ» ηιίυοΓββ ρΐυιοδ ρα^^ίπβδ οοουρανβ- 
Γ&ηΙ. Κ!;83 οιηηβ3 6Χ 2ΐΙϋ9 80πρΙοΓϋ)υ8 οαΐαηιο 6χα•α1ί9 δαρρίβνίηΐϋ!), ηιυΐΐα οοΓΓΡχί(ηυ3 6Χ 
Ιοαηηβ δθ}')ίΐζβ ΟυτοραΙαΙο, ςυί 0β(ΐΓ6ηϋηι αύτολεξε' (ΐ686πρ36Γ&1 απίΐε πιίΓαπ 8αΙ)ϋ ςη&ηία 
86ουΓίΙ&ΐ6 8&ΒουΙί 8υ1 6ϋΓοραΙβΐ63 &1ί6ηιιηι ορυ8 8ίΙ)ί νίηιϋο&Γϋ. Ι(&ο|α6 8ί ςαίι« ΟυΓορ&Ιη- 
1601 ά68Μ6Γ6ΐ, 8θί&1 6υηι (]6ϋΓ6ηί 8ΐΊ'ί&αι 6886 : η&η) ΙοΙί(ί6Γη ν6Γΐ)ί9 0αΓορ&1α(68 οοη^^ΙαΙ. 
Ουί Ι&ηιβη ηοη ρ6Γ οιηπία ηοΙ>ί9 ίηυΐϋΐβ Γυί(, δβά δυρρίβηοίο, υΐ ^ίχί, βί 6ηΐ6η(ΐΗη(1ο Οβ- 
άΓ6ηϋ πιαίΐυηι ρΓοΓυΐΙ. Ουοηίαηι &υ1θηι ΙοΙο ρβηβ Οο(ΐΓ6ηο 6Χ8θπρΙο ΟυΓορ&ΐ3ΐ68 βχείρίΐ 
ιιΙ>ί ϋ6(ίΓ6ηα8 (ίβδίηίΐ, 1(ΐ60 ηοη ίη^Γ&Ιυω ίθΓ6 (Ιαχί 8ΐ ουηι ϋεϋτβηο 6(ΐ6Γ6ΐυΓ. Ιθ3ηη68 
Β&ρΐίβΙα 68ΐ)ίυ8 ίηΐ6ΓρΓ68 6]υβ αιυΐΐΐβ ίη Ιοοίβ &Ι) &υο1οπ8 86η!6η1ία 8ΐ)0ΓΓ&ν6Γ&1. Εί ςυαη- 
Ιοπι &6Γί ροΐυίΐ οοπδυΐΐυαι 6δΙ ίηΐ6Γροΐ8ΐα 6]υ<) ν6Γ8ίοη6. Χ}^Ι&η(ίΓί ςυοςυο ν6Γδίοηοιη ίη- 
ΐ6Γ(1ηαι 6ηΐ6η(1&νίηιυ8 ; ηβο Ι&ηιβη ν6ΐ6Γ6αα Ιοοο δαο (ΐ6ΐυΓΐ)&ν1ηιυ8, 86(1 ηο8ΐΓ&ηι ο(] οΓαπι 
ϋ1)Γΐ Γ6!6θίηηη8. Ργ»16Γ6& ΓαΙεΙαΓ ίηΐ6ΓρΓ68 ίη^βηυε 8ϋ ίη ςυίΙ)08(]αηι 1)8βγ6Γ6. Νοβ δίηβ ϋ11& 
ίιι•66ΐαΐ!οη• ββηίβηϋβιη ηοβίΓ&αι ρΓοροδυίωυβ, βΐ ηοΐββ ςααβάαηι &(1άί(1ίπιη9 6ΐ βπηιαηίίθβ. 17 ΧΤΙΑΝϋΒΙ ΡΚΛΡΑΤΙΟ 18 

Ββηίςϋθ ΟΙο&βΑΓίυιη &(1ίβοί(ηϋ8^ ςαο νοοοβ ιηί&οΙ};ΐΓΐ)αΓ(Β, ςαϋ)α& ΟβϋΓβηαδ ιιΙϋυΓ, 6χρ1ί- 
οαοΙυΓ, (1ίς;ηϋΜΐ68 βοοίΑΜαβϋο» ρ&1&*ίη8β βΐ ιηιΙίΙαΓβ9 βχροηαηΙυΓ. Ουο ίη βοηοίηη&ηάο αβαβ 
ηοη 8ϋΐη ορβρα Μβαπ^ϋ, ς•ιβίη ρΐβπςαβ &1π (ΐηί ταρίο νίνυπί βοίβηΐ βΧ8οηΙ)βΓβ, ββά νβΐ 
βποΙοΓθ3 ηοηάϋΓη β(ϋΐ08 νβΐ &Ιίθ8 οηιηίηο αυοΙοΓββ βά Ιβ8ΐίηιοηί»ηι οίΐο (α). ΑοοβϋυηΙ βΐίαιη 
Β. Ρ. ^&^οI)^ Οολγ ναπδβ ίη ΟβάΓβηαιη &ηίιη8ϋνϋΓ9ίοπβ8 βηκϋΐίββίπίδβ, ι^υδΒ ηοη /ηο(ϋο&ιη 
€βιΐΓβηο Ιϋοβηι &ίΓβΓβηΐ. ΡοδίΓβιηο ηυίηβΓ08& ορβΓ&Γϋπι πκ^ηάβ. 8ϋ8ΐϋΙΐίηυ8, ςυο Ιίΐηίΐ &υο(!θΓ 
βίϋΐίυ ΐ|ϋαηι βπιβηίΙβΙίοΓ ορβΓα ηο8ΐΓ& ρΓΟίΙΐΓβΙ. ΟβοΙρβηο ίρίΙϋΓ ΓπϋβΓβ, ςαβιιι απίβα, ρβηβ 
(ϋχΗΠπι, &αΓ0 οοηίΓα νβηϋδδβ ηοη ί^ηοΓ&β. Πβιΐπβηαηι β^ςαβΙαΓ ΤΗ•Όρ^&η68 πιαΙΙοΓϋΐη 
νοίίϋ 6Χΐ)6ΐί»υ8, (]υβηι βχ Γβ;;ί8 ΟΙΐίίβϋαηΐΗδίηιί 1)ίΙ)ϋοΙΙιβοα ίη Ιυοϋηι 6(1βηιυ8, υηα ουπι 
Αη&8ΐΗ8ϋ Β11)Ιίο(Ιΐθ(*Αηί Ιιί^Ιοηα 6θθΐ68ΐΐ8ΐίο& }ι&οΙβηυ8 !η6(ϋ1&, ςιι» ^βηβΩοίο Π&ΓϋίηαΗβ 
£π)1ηβη(ί8:»ίπιί ΡΓ&ηοίβοί ΒαΓΐ)6Γίηί 8(1 ηο8 ρβΓν^ηίΙ. 8Ρ(|πβη!αΓ βΐ &1ϋ 6Χ ν&Γϋ8 1)ί1)1ίο11ιβοί8 
6Γυ(ί, ςυο3 ηοη ίηΙβΠΓβ 4^'2ΐη(αηί) Γ6ίρυΙ)1ίθ8β ΗΐΙβΓαπΦ ίηΙυΓΜΐ Μ Ι&ηίυπι ίηΐβΐΐί^^υηΐ ςαί 
1ϋΐ6Γα8 ΐΓβοΙ&ηΙ νοί ΓονβηΙ. ν»1β. 

(α) Νοο ροδβυαιαβ οίΐΓ& οΗπιβη ίη^Γ&Ιί ργφΙθπγθ οΙ&πββίιηί βΐ βΓοάίΐίβϋίηιΙ ^&ι;οι)^ ΜβαΙβΙΗ ιηβάίω 
&υε(0Γβ8 6γφοο 5&γΙ)&γο8, ςυίΙ)υ$ υβΙ βυηαυβ ίη (ιοο Ρ&Γΐ8Ϊ6η8ί8. ΡΑΒίιοτυβ ίη ϋαΐεβ Νίθ€ΐα, 
£ΐθ3β&Γίο, ηοϋίβ υΐ6η()θ8 (1&(08 6χ Α)ί1)1ίοΙΙΐ6θ& νίπ 61]ΙΙ.Ι1ιΙ.λ11 ΧΥ1.4Λ0Κ1 

ΑϋααδΤΑΝί 
ΙΝ ΟΕΟΒΟΙΙ ΟΕΟΚΕΝΙ ΛΝΝΑΙ,Εδ Ρ1\ ^ΕΡΑΤΙΟ- 

ΑΛ ηιαρηιβοοΒ €ΐ ρβηβτοίΟί άοηιιηοΒ Β. Ματοατη βί Ζ>. ^οαηη€τη ΓαρρβΓΟΒ^ Αηίοηη //. ΡταίΓ€9 
θ€ηηαηο$, ΚίΓ€ρί6Τ((ί αί }νΜ$βηΗοαηί ύοτηίηοΒ^ €(€,^ ορίίιηαηιηι ααβναΓΗτη αΙαηιηο$ ρηα- 

ββοΓ^ϋ Οβάτβηί Αηη&1β8, ςυί βιαδρίΰϋδ αο ίηιρβη8ί8 ν68ΐπ8, νίπ απιρίίδδίηιί, & ιηβ ηοη 
8ίηβ ηα&^ηίδ ββπυπιηίδ ίη Ιι&(ίη&αι Ιίη^υ&η οοηνβΓδί ίη ρυΜίουιη [ιοάίβ βχβυηΐ, ρΓΟ ιηοΓθ 
ά6(1ίο&ΙυΓυ8 άία πταΐΐαηΐιίαβ οο^ίΐανί ςυ&η&ω άβ γ6 ρο(ί93ίίηυιη άρπα νο9 άίδδβΓβΓβπι. δίνβ 
βηίπι Ιιί^ΙοΓίδθ υΙίΙί(&ΐ68 6χρΙίο&η(]8β β<^3βηΙ, ςυο Ηίο 1ΐ1)6Γ ρΓοάίρβΙ οοπαπιβηοΙ&ΙίοΓ &1ςυβ £;γ&• 
ΙίοΓ, ]&ιηρΓί(ΐ6ΐη ίιΐ ρΓορο8ίΙαηι ί(& οορίο8β οπηβίεςαο ηοραπα α βαπιπιίδ νίπδ ΐΓαβΙαΙασι, οΐ 
οίΐΓ& αΓΓύ^αυΙίφ ΟΓίηιβη ηοη ρο886αι οοη&Γΐ ί8ΐα νβΐ &η)ρΙίΩθ8Γ6 νβΐ βΐίαηα ίηοαΙοαΓβ. 8ίνβ ίη 
Υ68ΐπ8 ΐΑυ(ΙίΙ)α3 ρΓ»(1ίοαα(ϋ8 οοουραηϋα οΓαΐίο, αά ςυαβ ρΓοΓβεΙο ί11α8ΐΓ&η(1α8 ααςβηϋ&δςαβ 
ΙιβΒΟ ΟβάΓβη'ι νβΓθίο βϋίΐίοςυϋ οοηϋαοβΓο όβύβΐ, Γ|αί(1 Ιίβ οπη&πιβηΐί ροΐβπαΐ αΐ6& οοηίβΓΓβ 
ίηίαηΐία ? Αυΐ ςυοΙα8ςυί80]υβ, υΐ ηαηο βαηΐ πιΟΓββ Ιιοηιίηυαι, ηοη ροΙία8 &88βηΙ&η(1ο πιβ ιηα- 
1)08 οαρΙαΓθ ςο&πι ^Γ»1ί βιηίπιί δί^ηΙβο&Ιίοηβπι Γαπδ νίΓίαΙυπι βχβηαρϋβ (ΙβπαοηδίΓ&ηάίδ οοηι- 
παβηϋαηάίβςυβ βοΙβΓβ βη&Ι ^υ(^ί^&ιυ^η8 ? ΙΐΑςυβ Ηοπαηι ο^ο ηίΓυηαοιαβ ρΓα(1βη8 βείβηδςοθ 
001181, ρΓ68δ6Γ(ίπι οιιπι ΓβοοΓοίΙθΓβΓ άβ ρποΓβ βΐίΐ^ί 0)6 ηοηηίΗίΙ βΐίαηι (ϋχίβββ. δβά βΐ αΠοηοοι 
α1ίςυί(1 ρβΡδοηίδ νβδίΓΐδ &υΙ ρΓ8Β9βηΙβ ίηδίίΐαίο^ ςυαίία &(1 βηίπιαηι αοοίάβΙ)αηΙ πιυΐΐα &1ςαβ 
γ&Γίβ, ίη ΐΏεάίυαι πίΓϋΓΓβ ίηΐβαιρβδίίνυπι νίάβ^αΙοΓ αίςυβ ίηδοίβηδ, ηβςαβ βηίω 1&α(Ι&Γί 
86η(ί6[)&αι βυαι ςαί άβΙρΚιίποαι δίΐνίδ αρρίοχίΐ, 0υοΙΙΙ)ϋ8 αρπιπι. ΙΐΑςυβ ίη ρΓΦββηϋα 8&1ί8 
1)&1)υί ρ&υοα άβ ίρβο Ηοο ΠίβΙοήοο ορετβ βΐ ηΐ6& ςαασι νοΙ)ί8 &6 Γβίρυέΐίο» ίη 6ο οοπβοίβηιΐο 
η&ν&νί ορ6Γ& (ϋοθΓβ ; ίΙ&ο[υθ ΙβοΙοΓβ ηοη ΙηυΙίϋΙβΓ, αΐ ςυίϋβηι 6^ο ραίο, άβ ςυίύυδάααι ρΓ^ηο- 
ηί<ο, (ΐ6(ΙίεαΙίοηί8 ηιυηβΡβ άβίυη^ί. 

Ητη ρπηιιιηι, (]αί9 ίυβπΐ ΟβϋΓβηοδ, οθγΙο άβρΓβΗβηάβΓβ ηυΐΐο ίηάίοίο ροΐαί, οοηι άβ ββ 
ίρ50 ηίΐιίΐ, Ιιοβ ςυίάβηι ίη ορβΓ?, σιβηαοη» ρΓ0(1ίάβΓίΙ, ηβιρβ »1) αΐίίδ δίΐ, ςαοά βςο 8θίαηι, 
1&0(1αΙυ8 &α1 ηοοιίη&Ιαβ 8θπρΙοΓίΙ)α8. Εο Ι&ηιοη ίηοΐίιιαΐ βηίπιυδ υΐ δαοβΓάοΙβηι ίϋί886 8α8ρίοβΓ 
αυΐ ο(ί&αι πιοιιαοΐιυαι ; Ι&αιβΙδί νίάβΙοΓ Ιιοο ηοη ίαίδδβ (ΙίβδΙαιυΙαΙυΓϋδ. Μι^» οοη]6θΙαΓθ 
&η39ΐαι ρΓ68ΐ)6ϋΙ ουηι ^βηυβ άίοβηάί ςυυ βδΐ οδοδ, Ιυαα ςααδ άβ Γϋΐί^ίοηβ βΐ Οδ^ΓβαιοηΙίβ 1ι&- 
1)βΙ άίδρυΐαΐίοηββ. Οβ 4^υίΙ)υ8 ηοη ίαιρβάίο ςαίη ςαίβςυβ 8αο ββρίο βΐ δβηβυ ]υ(1ί6βΙ: ςαίά 
βίξο '}ϋά\οβίη^ 8&1ί8 ΟΓβάο βδδβ ί)οηί8 ηοΐαηι ; ηεςυβ 68ΐ οογ οιυΐβαι δβηίβηΐί&πι οΙΙα ί(1οηβ& 
οαυ^^α. Ου&η(ίο νίχβπΙ, ηίΐιίΐο ηια^ίδ οοηβίαί (:(ϋαηι ςαα οοηϋίΐίοηβ νίχβπΐ ; ηίδί ααο(] ρΓθ1)&* 
Μΐβ 68ΐ ΓβΓοηι ροΙί(ο Ιδ&αοο Οοπιηβηο (ί]υί ίηϋΐ ίπιρβηυηι βοϋοπι Γβπβ ςυο Η6ίηποα8 1Υ 
βηηο, ςαί ΓυίΙ & ηαίο ΟίΐΓίδΙο 59 δορπα αιίΙΙβδίπιαπΓΐ) οαιτι βοπρβίδδβ 8υο3 Ληη&Ιβδ : ίιί βηίαι 
ίη ίβίαηι άβδίηυηΐ. Ιδ ςαί οοϋοβαι νϋδίΓοιη δοπρδΙΙ ΙίΙ)Γαπυ8, Ιδααοί Αη^^οΐί αΐίςαοΐΐβδ αιβη• 
Ιίοηβηι ίϋοίΐ ίη οι&Γ^ίηβ. ΡαίΙ Ιιΐο Ιδααοαβ ΡΓίάβποί ΑΙιοποΙ)αΓΐ)ί ίπιρβΓαΙοΓίδ ΟβΓπι&ηί 88(|α&- 
Ιίδ• βΐ βοο(;ρίΙ ΟροΙίι&ηικιι Γβ^ηαιη είΐϋα αηηαηι 1185, αΐ οβηίαπι Γθγθ αηηίδ οοάβχ ίδίβ- 
αυοΙοΓβ δαο ΓβοβηΐίοΓ ίυί^δό νίάβ&ΐυΐ'. Νοη (ΙίδδίηιαΙανίΙ 1ίΙ)Γαπαδ αΐίςιιοΐίββ ββ ίη βχβιη- 
ρΐ&π, ςαοιΙ ϋβδοπρδίΐ, &1ίΓ|αοΙ ρα^ΙηαΓαιη (ίβί'βοΐυπι δβηδίδδβ. δβ(1 οίππη Γβϋςαα οαιηί& Η& 
ίϋβπηΐ &5 αυοΙοΓβ οοαιροδΐΐα (|ϋοαιθ(1ο αά ηο5 δοπΐ)» ίδΐίιΐδ ορβΓα ρβΓνβηβπαιιΙ, άαΙιίΐΑΗ 
Ιιαοά ίη]αΓία ροΐββΐ : ηοη βηίιη Γηβηάοβα αιοάο ςα8β(1αηι, δβιΐ ρΐατα βΐίασι Ιιίδ ωυ1ί1&1& τοί 
οοπιρβΓί νβΐ δυβρίβΑΐυδ δααι, 0|αο4 αΐίςυοίίβδ ίη &ηηοΙ&ΙίοηίΙ>αδ οδίβηοΐί. Ρογγο αοΐβαι ΓΜΐΙβ 
βΓ6<1ιάβηηι ΙβϋΙΟΓθδ ίη 1>οηί8 8θΗρΙθΓί1>α8 γβΓ8&Ιθ8 βΐ ]αάίο!ο &11ςα&η1ααι ςα&αι ταΐβιιι 19 ΧΥΙ.ΑΝΒΕΙ ΡΚ^ΕΡΑΤIΟ Μ 

&οιίοη ρΓ6Β(1ίΐ08, ιιΙ)ί ΙβοΙίοηβηι }ιυ]υ8 ορβηβ ίηβΐίΐυοπηΐ, ωοΐββίίββ ρΓίαοίρίο αϋςαίά &υΙ 
βΐί&ιη η&αββ» οοηΐΓ&οΙαΓοβ. ΡοΙΙίοίΙυβ βηίιη ΗυβΙΟΓ &ϋ ίηίΐίο πιαικϋ ϋ9αυο αοί 8υ& ΙβπιροΓα 
1ιί8(οπ&8 86 οοπιρβηίΐίύ ΓβοΙΙ&ΙϋΓυπι, υΙ)ί αά Γβιη νβηΐυπ) ββΐ, ηβι^ϋβ ορίιηιο ΟΓάίηβ βα ρπο- 
ροηίΐ ι]α» ίη 8&6γη ϋΙΙβΠ3 β1 Ρΐανϋ ^03βρΗί αηΐίςυίΐαΐίβ ^υ(1ϋι^^2Β άβδοάρϋοηβ &ΐΓ|α6 &ΙίΜ 
οορίοδβ ϋβ50ΓίΙ)υηΙαΓ ; βΐ ίηββπΐ ιηυΐΐα ηβ8θίο ςααπι Γβίαΐα &υΙ ΟΓβοΙϋυ άί^ηΑ : βΐ ίηΙ(^Γρο1α(ί8 
η&ΓΓ&ϋοηϋ3υ8 βββρβ, 866ρβ ιχιιιΐίΐ&ΐίβ, &1ίο|ΐιαα(1ο ίοίβηι ηοη δίηβ ΐ8&(ϋο 6ΐ οϋΐο ιαουΐοαί. Ιη 
8υιηίη1ϋ ιηυηϋί ίιηρβΓΗ^ βΐ βΟΓυιη 8υθ6ΐ•δδίοη6 αο ιηυΙ&11οηίΙ)υ8 βχροηβπΓΐίδ .ί6]υηυ8 ρΐαηβ 
68ΐ. Ηβ8 ΙΙοπι&ηείδ ί(α &(ΙΙη^ίΙ ηΐ νίάββΙυΓ ϋ&Γυιη ΓυΗδβ αάιηοοΙαίΏ ί^παραβ. ΕΙ ίη ίρδίβ ίαι- 
ρ6Γ&ΙοπΙ)ΐΐ8 0Γ(1ίηβ Γ60βη!ί6η(1ί8 60Γυπιςΐ]6 ίη 8ϋπιπι& βχροηβηιΐίβ Γ6ΐ)υ8 ςβδίίδ ίβΓβ βά Ποηδ- 
Ι&ηΙίηυπι α8(]|υ6 Μ&^ηυω ηίϊιϋ ρΓΦοΙαπ &η( 6(ί&ηι ορβΓΦ ρπείϋ 6δΙ οοπδβουΐυδ, υΐ 8ΐ]1)ν6- 
Γ6&Γ ηβ ςοίδ ίδΙ& Ιβ^βηδ βχοΐασιβΐ : ^α^ά ίαηίο άΐρηπτη άβάιΐ Ηί€ ρτοηη$$ον ΗΐαΙη ? Βί§;Γβ8- 
Εΐοηοδ ςυοςυβ ίη (ϋδρυΐαϋοηβδ άβ νίΐβ σ)οη&δϋο&, οοηΐηα ΙυΗκοδ, 6ΐ Ηΐί& ίϋ ^βηυδ, (αΙία 
8οηΙ ςυ9Β &ηη&1ί1)υ8 ραρυπι οηαπίηο οοηνβηίβηΐ βΐ ηοη ροδβίηΐ & ςυονίδ νβηΐηοαίο οοηοο- 
ςυι. ΟυβΒ βζο & ααβ (ϋοΛα ίΙ& νβΐίπι αοεΐρί αΐ αΙ) βο ςυί ηοη νίΙυρβΓβΙ ββά βχουδβΐ ΟβϋΓβ- 
ηυηη, βοπρΙΟΓβοι (]υ&1βπι βα ΐ6ΐηροΓ& βΐ ΓοΓί&δδίδ βΐίβκη νίΙ» ίηβϋΐυΐαω ΙαΙίΙ, υ1 υηο νβπΐιο 
(Ιίοαιη, ίηΙβΓάαπι εύήθη. ΟβιΙθ δί ςυιά αΐ) βο ρβοο&Ιαηι βδ(, ηοη ηι&^ηο ΓβΓυηι (ϋβρβηάίο 
ρβββ&ΐυηι βδΐ, ουαι &1>υη()β ΙίΙ^ΓΟΓυιη βίΐ βχ ςυί5ιΐ8 ΗΙδΙΟΓίαΓϋΐη &1) ίρ9ο ρΓΦίβηΙ&Γυιη &υΙ 
ιηίηυδ ΰθπιηιθ(ΐ6 ΐΓ&οΙ&Ιοηιιη βοςηΠίο ΓβρβΙί ροββίΐ. Ηοο &υ1βπι νβΓβ ροδδυπι αΓΩηη&Γβ, ρΐα- 
Ηηαα βδδβ ίη Οβάρβηί Ιιοβ ορβπβ, ςυ® οαπι αΗΙ)ΐ ηοη ίηνβηίαηΙοΓ, ω&χίαι&ηι βί &ρυ(1 οπιηβδ 
νβήΐ&ΐίδ βΐ ΗΙδΙοπΦ απιαΙΟΓβδ εοηβΙΗ&Γβ ροβδίηΐ €ΐ6ΐ)6αηΙ(|αο ^Γ&Ιίαηι. Ιη ^υδι^η^αηο ρΓ»δβΓΐίσι 
Μ&^ηο, ίη ΗβΓ&οϋο βΐ αΐίίδ (ίβΐηοβρβ Οροΐίΐαηίβ ΙηιρβΓ&ΙοήΙΐυδ ηιυΐΐο βδί ςυ&πι Ιρδβ Ζοη&Γ&8 
ίαβπΐ άίΙί^βηΙΙυβ &β οορίοδίυβ νβΓδΑίπδ (1βδθπΙ)βη(ϋ8, αηηίβ βΐΐ&ίη δίη^υΐίβ Γββ ^68ΐ&8 (ϋνί- 
(]6η8. Ναοί ςυ» αηΐβ ηονεβ Κοηΐφ οΓίτιηα Η&1)βΙ, β» νίάβΙυΓ υΐουηςαβ βχ ν&ηίδ 111)Π8 ηοη 
πιβ^ηα οαΓ& αο ]α«1ιοίο ρβΓβχϊ^υο οοηδ&Γοίηαδδβ : ίη ΓροΙΙδ αυίβηι Γ6ΐ)ϋ3 βΐ βχοΓοίΙαΙίοΓ ίυίΐ^ 
ηΐ αρρ&ΓβΙ, βΐ πι&]θΓβ βδΐ υδαβ ίηάυδίπα ; βΐ 81 ςαί(1 β^ο 3α(1ίοο, Ιιοο ίΙΗ ^ργον ίαίΐ, €δθΐ6Γ& 
πάρκργα. ^αί βηπι ουπι Ζοη&Γ& οοηΓβΓΓβηΙ, ίΐβ άβρρβΙιβηιΙβΓβ βπίΐ ρΓΟοΙίνβ νβΓβ ηβ ίβία άί- 
06Γ6. Ν&(Β οηίδίΐ ΖοηαΓ&9 πιυΐΐα ςυεβ ηοδΙβΓ 1ι&1)6ΐ, δβίΐα ρβΓςυ&ηι (ίΙί^η&, βί (:[υίΙ)υ8 οιηίδδίδ 
ΙιΙδΙοπ&πι πιαΙίΙ&Γί ούδοαΓ&πςυβ ίυίΐ ηββββδβ. ΜαΙΙα ίΙΙβ Ι)Γβνίΐ6Γ &άηιοάυπι ίηάίο&νίΐ, ςυεβ 
8υηΙ α ηοδίΓΟ οίΓοαπι^^ΙαπΙίίδ οιηηίΙ)α8 βχρΙίο&Ιίδ ίΙΙυδίΓ&Ια. Νβςαβ β^ο ρπηιαδ Ιιοο ^βρΓβ- 
Ιιβηάί : ββά ΤΛΓοΙβυδ ηοδΙβΓ, ςυβπι Ιιοηοήδ οαυδα ηοπιίηο, νίπ Ιι&ηιηι ΓβΓαη (({ποά, ςυίΐ^αδ 
{^[ηοΐυβ ίρδβ βδΐ, 1ύουΙ)Γα(ίοηβ8 β]α3 βνίάβηΐίδβίιηβ άβηιοη^ίΓαηΙ) Ιοη^β ρβπΐίβδίηιυ•, &Ιίςυ&ηΙο 
αηΐβ 00(1161 νβδίΓΟ δοΐιβάαπι ρΓ»6χβΓ&1 ςαα &Γς;αηαβηΙυπι 6)08 ίη (ιβο ν6Γΐ)& βχρππιίΙυΓ 
« ΐΓ&βΙ&Ι ίάβαι &Γ£^υπιβηΙυπι ςαοά ΖοηαΓαβ, 86(1 πιυΐΐα Η&1)6ΐ α Ζοη&Γ& άβ ίηάυ8ΐΓί& ρΓ»- 
Ιβπηίδβα, 1)Γβνί(&Ιί8, υ( ορίηοΓ, 8(υ(1ίο, δβά οβΓίβ ηοη ρΓεβΙβπηιίΙΙβηάει. Ουοά βί ηαίΐιί ορϋο 
(1&1& ίυίδδβΐ &1) ίηίίίο, Ιιαπο Ζοη.ΐΓδβ ρΓκΙυΙίδδβπι. Νυηο οηπ) Ζοη&Γ& (ίβυηο βάβηάυβ βήΐ, 
οοηδϋΚυηι ίοΓβ νί(ΐ6ΐ3ϋυΓ υΐ )ιοβ ΙοΙυηι ορυβ ρβιΊβ^&ΙϋΓ, βΐ ςηίάςηίά Π)βηΐ0Γ&Ι)ί1β νίβαηι 
ίαβπΐ, Ζοη3Γ8β δυίδ Ιοβίδ οβΓίι ηοία αρροδίΐα ίηδβΓβηάαηι. » ΗδΒΟ λνοΙΟυβ ; ςυί, ίιαυά άυΙ>ίβ, ουηι 
Ιιοο ΓβΓΓβΙ (Ιβ Οβάπβηο ]υ(1ίοίϋη), αά βα Γββρβχίΐ ρΓδββίρυ» ςυ» αΐίυηάβ ςααιη βχ βο ααΐ 
ΖοηαΓα τβρβίί βοηαπιοοίο ηοη ροδδΐιηΐ. Ναηι άιιο ρΓίοΓί,δ ΖοηαΓ&β, Ιοηιί Ιοη^β αΐίοςυί δυηΐ 
οαβΙίοΓβδ αο Ιααάβ άί^ηίοπίδ ςααηι βα ςυϋβ αά ΟοηδΙαηΙίηυηι υδςπ6 Μα^ηυηι ηοδΙβΓ οο11βς;ίΙ. 
ει Ιαηιβη ίη Ηίδββ ίρδίβ βυηΐ ηοηηυΙΙα ςυ£Β οο^ηίΐυ (1ίμ:ηα αίςυβ ιιΐίΐα Ιαηιβη ηβςυβ αρυϋ 
ΖοηαΓαη οβοαπΓαηΙ ηβςαβ α1ίΙ)ί βίηΐ ηϋβο οΙ^νία. Επίηι νβΐΌ ίά αίβτηιαΓβ ααδίηι, βχ Ιιοο ηοδίΓο 
ββπρΙοΓβ αϊ) Ιιοπιίπβ ίηιΐυδίπο πιαίΐα ροδδβ άβδααιί (|ύίΙ>υ8 ΖοηαΓ8£ Ρηοβορίί Οίαβοηί αΐίο- 
Γοωςαβ ίά ^βηυδ δβπρΙοΓυηι, ΓβοβηΙίοΓυαι ςυο(]ΐΐθ, αΐ 6υ3ρίηί»ηί, Ε^ηαΙίί Ραηνίηίί, ίιηρβ- 
ΓαΙΟΓβδ βΐ ΗίδΙοπεβ ραΓίίω οοΓπ^ί ρΗΗίηι ίΠαδΙραπ αβ ροΐίά ροδδίηΐ. Ου» αΐίΐίΐαδ νβΐ 8θ)α 
6]α3 βόίϋοηοηι αρρηηιβ βρυά &6()υο8 ΙοοΙοΓβδ ^ΓαΙίοδαπι ΓαββΡβ άβΙ)βΙ. Νβςυβ ηηηβ ρροροηαηι 
βχβηιρία : Ι.ιηιβΙδί βηίηα Γβί ^ϋδΐυαι αΐίςυβαι αηηοΐαΐίοηβδ ηοβίΓδβ ρΓ8Βΐ)6ΐ)υηΙ, (ααιβη ηιαίο 
^866 δοΙβΓίί ΙββΙΟΓί ο1)8βΓναη(1α ΓβΠηςυβΓβ €|υαπι ίί3 οοηιηιβηιοΓαηϋίδ ηιβ ]αο1αΓ6. ΑάάαΙοΓ 
6ΐ Ιιοο : βυηι βοΓυπι ςυ») 8ηη( οίποα Η^ζαηΙίυηα βΐ ίη ίρδα υΓΐ)β ΙοοοΓυηι, Ιυιη αϋαΓυηι οιυΐ- 
ΙαΓααι υΓΐ)ίυπι Ωαπιίηυπι π)οη(1ιιπ)0[υβ ηοΐίΐίαπι ρβΓπιαΙΙίβ Ιιυίαβ 8οηρ(οτί3 Ιοοίί^ ροδδβ βχρίί- 
οαπ αίςυβ ίΐΐυδίπαπ ; ηΐ ηηα^ηο Γβρυηι $βοβ;Γ8ρ1)ίοαΓυηα ίηοΓβηιβηΙο βΐ βηΐίςυίΐαΐίδ τββο- 
Ιβηά» α(1]υηιβηΙο ίϋΐί^βηΐίΐ^υδ δίΐ ίαΙαΓυδ. 

ΥβΓυηι άβ ΟβάΓβηο β&Ιίβ, αυΐ ίοΓΐα38β ηίηιίαπι : Ιβ^αΙυπ, ίρβυδ 8β ρΓθΙ)α1)ίΙ, β1 οδίβηάβΐ 
τβηάίΐιίΐί νίηο ηοη οροδ βδδβ Ιιβάβπα, Υβηίο ηυηο αά ηιβαηι ορβρασι, ηοη ρΓοΓβοΙο υΐ βαηι νβΐ 
^Α^^βIη νβΐ βΐίβηι άκχισμώ βχίβηυβηπ^ ςαοΓυπι ηβιιίΓυπι β^ο ίη^ρηυί Ιιοηιίηίδ αΓΐ>ί(Γ0Γ ; ηβ- 
ςυβ βίίαηι ηΐ ηυί νβδίπδ βΐ αΙίοΓυπι ύοηοΓϋοι (οββΙβΓΟβ βηίηι ηίΐιίΐ ηιογογ) ]υο[ίοίί3 άίΓβϋαηι, 
ίάβοςηο οαυβαπι αιίΐιί (ΙίββηιΙαω ρπίανβπηι : δβά ςυοά, ουπι ΐρβο ίη Ηοο ορβΓΟ Γα^^υδ αΐί- 
οηΜ δίηι, ηοΐίαι αΐίοδ ςυοο|ϋβ βΡΓαΓβ. Ρπηιο οηιηίυηι ηβ οοηαΐυδ ςυίάβπι δααι ί<1 οοηδβςυί, 
αΐ ΖοηαΓφ, Νίοβίϋβ αο 6Γβ$0Γ86 Γαουηάίαηι ΙιαΙίηαπι ραΓβπι Οβάπβηο οοηοίΙίαΓβηα. Ναηι ρΓοΗβ 
ιηίΐιί πΐΡ€Β οοηβοιυδ ΙβηυίΙαΙίδ, ηβωίηβ βΐίαπι ηιοηβηΐβ, Η^Ηο^απη βχρΙοΓαΙυιη ηαβ πιοΠπ Κοο 
ηοη (1β1)βΓ6 ςαοά βΐθ^βηδ ραδΙοΓ πιβΓίΙΟ 0Γΐί33β αίΐ, 'ισον ο;ευ; κορυ,ρ^ τελβιβι δ4μον ώρομέδοντος. 
Ει ςϋίάβπι βΓΦΟδβ Ηπ^οο) πβα ('ί^^Γβηππι ϋβ ιριοδ ηοαιίηανί ηιπΓΐο ίηΓβποπβϊη ββββ, ηηοΗο- 
ςιιβ ηιίηυβ ίη δυο Γοιό άΙδι^Γίπηι, ηοη ΓΐϊΓΓιοιιίΐβΓ .ίυ<1(οαΙ)ΐιηΙ ΙβοΙοΓββ ; ο|υο8 Π)ίηυ3 ΗαΗβΙ 
βίίαηι ςυοιΐ οοη(|ϋβΓαΙυΓ, δί Ι^αΗηβ ροτίυδ ίί ηί1ί(1ία!^ι]υβ ίρδο ΙοςυυηΙαπ. Αο ηββιίο ςυο- 
ηιθ(1ο ηιίΐιί αοοίάίΐ υΐ ΙηΙβΓάυηι ίηνίΐπδ, πια^ΐ3 Ιαπιβη δοΐίΐο, ΗαΐέαΙίΓβω ίρδβ βΐίααι, άυπι 

ί)Γ86βαη(ί3 ν6Γΐ)α 8υ1)δϋφΐοΓ βΐ βχρπηαβΓβ οοηοΓ. δβά Ιιοο ςαίάςαίά βδΐ ηιαίί, βοςααηίηιίΐαβ 
ββΙΟΓϋπι νβΐ (1ί98ίιηα1αΙ)ίΙ νβΐ οοΓΓί^βΙ. 
ΡοΒί^ααπι νο9, ΜθΒΟβηαΐί^ ηοηιίαβ άί^ηίδδίηιί 1ι6Γ068, οΙΙγο ρΓΟ νβ^Ιπα 1)6η1^ϋα1β άβ ιηβ 21 ΧΥΙ,ΑΝϋΚΙ ΡΠ ΚΕΡΑΤΙΟ 22 

Ιιοηββίθ 86ηΙί6ηΥ69, ίιηραΙδΟΓβ ιη8χί[Ώ0 Β. Ι.υ<]ονίεο Οβρίηο, 86ηθ Ιοη^β όοοίίββίιηο νβΓοςπο 

οίβοίθ88£ ίη βυΙΙοΓβδ 1)θηοΓΠΓη 8ΓΓιυιτ), }ιυιιιηπίΙ»Γΐ3 βχοΓηρΙο, νοΙ)ί$ςυβ ηοιι &1)8(:[υ6 ^Γ&νίββΙ- 

ιηΐβ ο&υ8ί8 β( πιβΗϋβ οΗ&Γίδβίιηυ βΐ αοββρίίδβίαιο, άβ ιηβ αυΐβιη ]&ω(ϋα 11& ιηβπίο υΐ ^Γ&Ιία- 

νααι ΑΟΐίοηβπι (ςυ&β βηίηι ρο3$ιιη ρΓΟ Ιοί Ιιβηϋβοϋβ Ιιηο ηΐ6& οοηϋίΐίοηβ ΓβίβΓΓβ ?) Ηίο Ιοοαβ 

ά\}ξη^η\ ηοη ο&ρίαΙ, ιηβπιοπ&ίη αηΐβπι &13 βο ίη ηηβ ρΓοΓ^^οΙαΓυΐΏ οοιηίηοοίϋαΐυίη ιηβ νίνο ηίΙιΗ 

$ίΙ οΙ)Ιίΐ6ΓαΙυΓυ[η ; βυ&ϋβηΐίΐ)»» ίϋβιη βυπ) &1ϋ9 ρππα&Γϋβ νίπβ Ιαηι ίρ80 βϋ&ηα νν^οΐίιο, ςυί 

[πιΊιίΙ 32101 άβ ίρβίυδ 1&υ(ϋΙ>υ8 ϋίοϋοι, ουπι ρΓδΒ(1ίΰαΗοηβαι ιηβ&πι 6Χ06(]&ηΙ, ηβςυβ Ιιοο 8ϋ)ί 

Γρροηί πιυη6Π9 ρρο βυίβ ιηβπΐίδ ίρ9β ουρίαΐ) &()ΐιη(1&η1ί& ({ϋΑϋΑΐη βηηοπδ δειηρβΓ ιηβ ρΓοβο- 

011(118 (]υ&?>ί 1^^ηρ2ι^^βιI1 Ιιαηο ίη (ϊβ6αΓ8ίοηθ νβΓίβηιίδβ ΟΓδβοθβ ΗίβΙοπφ ΓβοΙβ 8β ΐΓαάίΙυΓυιη 

πιίΐιί βχίΗΐπίΑνίΙ ; ροδίςιι&πι βΓ^ο Γβάρβηΐ οοηνβΓίβηϋί ρπονίηοί&ηι πιί^ιί 0Γ6(ϋ(ϋ8ΐίδ (ίϋ ςυοά 

ιηϋή Γαί(, οΐ ά6ΐ)υι(, ^Γ&Ιίδδίπιιιπη), βςυίόβιη ίη Ιιοο ίηουύαί υΐ 6Χ3(]6θΙ:4ΐίοη1 νβδίΓ» πιβί30|αο 

ρΓΟΠιίδβίδ πι&ΙιΐΓβ 6ΐ ΩάβΙίΙβΓ βαΙίδί'αεβΓβπι. Οπιηία βχρβάίΐυ ΓΑοίΙίΑ ίοΓβ αηίηιο ρΓββοβρβΓ&πι, 

ίοΓί&βδβ ηοη ηίιΠΗ ΑΓΓΟ^&ηΙβΓ, υΐ ςαί ηοη ηυηο ρηπαυπι Ιιοο ^βηυδ Γβί ΐΓ&οΐ2ΐη(1υαι, βα- 

8θίρβΓ6ΐη. §6(1 ίη ρΓο^ιβδδα Ιααιβη ίά βχρβΓίοδ βαηι ο|ϋθ(1 Α1ε»α8 οΐίιη βΙβ^αηΙβΓ οβοί• ηϋ ΏβΙαία ίη αΐίητη οητη ^βτηβΐ αΐ νηανβ^ 
Ομοΰπηί^ηβ ί6νημ6$1α$ νοΰαΗΐ, 
Όί ΙιΗ ηανίί βαί ηβο&αβ €$ί. πιυΐΐα δρβπι ιηβ&ιη ίβίβΐίβηιηΐ. Ιηοίϋί ίη Ιοοα νβΐ οΙ)δοοΓ& νβΐ ιηιιΙίΙ& 88βρβ ; αΙ)ί οαπι ηοηηίδί 
υηυβ οοάβχ αιίΐιί Θ88β1 αυΐ αΐίΐιί βαάβαι αυΐ δίηιίΐία ρ6Γ8€πρΙ& ίη ρροηιρίυ ηοη ίι&ΙιβΓβαι, 
οροΓίυϋ αιβ Ιιφγθγθ. Οοη]βο(υΓΐΐδ δοίο &1ί(}υίά ροβ.^β, βεά 68Β ηεοιαε δ&Ιίβ ΙυΙ» αΐίςυαηάο 
8υη(, βΐ ηοη γ&γο ςαο(1 οοη3ίθ6Γ6πι &τιΙ ςοο πιβ ΓβΓβΓΓβπι ηοη 8υοουΓΓ6ΐ)&1. Νβ (&πιρη νβΐ 
αυοΙοΓί νβΐ ΙβεΙοπ ηΐ6& ί^ηοΓ&Ιίο ίΓ&υιΙί οδδβΐ, υ!)! νίδηηι βδΐ Γβπι Ιι&ΙιβΓβ αΐίςαίά πιοι^ΐϋηΐί, 
Αηηοΐαΐίοηίΐ^αδ ιηβίδ ρΓο νίηΐί Γβηι βχροδαί αυί β&Ηβπι &1ϋ8 βηοάαηάΑπι ρΓοροβυί. Μ&χίπΐθ 
1)ΑΓΐ)αποα ηιβ νεχ&νβΓαηΙ γοο&1}υΙ&, ςιιορυηι πΐΑ^ηΑηι οορί&ηη ΙβοΙυΓ ίηνβηίβί, ρ&Γΐίιη Ιιγ- 

Ιΐπά&Γϋΐη ΑΟ μιςοβαρβάρων ΑυΙ (δί ίΐΑ νβΐίΐ Αΐίςοίβ μισελλήνων, ρΑΓίίηΐ ρΓΟΓδϋβ βΐ Αρυά Ι^ΑΐίηΟδ 

6ΐ Αρηά ΟΓ890Ο8 ρ6Γβ£;ΓίαοΓυηι. ΟαοΓυιη αΙια Γβπιπι δυηΐ, υΐ βοΑΓΑΟΐαη^ίοπι, Ιαΐάυπη, οαπι- 
ρΑτίΑ, Ι)αΓϋυ6ίυπι, ΙδβόΑ, βΐ ΑΐίΑ ρΙϋΓΑ ; ΑΐίΑ οΓΩοίοΓυπι ΑρρβΙίΑΐίοηββ, υΐ ^αγαπ^ι, ρΓοΙονβ- 
ΒΐΊαπίΒ, ]ος;οΐΙιβίΑ (ΐΓοπιί, ΟΑηίοΙίυπι, ρΓθΙθ8ρΑΐΙΐ8ηύ8, άτυπ^απηδ, ΑπιβΓΑβ. ΗβρβΓίβΙ θΙίΑΐη 

ΤηοΙίΛ Ι.ΑΐίηΑ 6γΦ0Ο ίΐΑΐΐίΙυ νβίΑΐθ, χινστέρναν, σχάμνον, λ&γάτα, δίίβηΐίαπί, ΑδβΟΓβΙίΑ, δΟαίΑΟΙ, 

χρΰρσον, ββχεβηίΑ αΙια. Ιη ςυίΙ)υ8 ΑηίπίΑάνβΓίβη^Ιίβ βΐ γβΓίβηΉδ ςοΑίη Γυβππι Γβΐίχ, ηβδοίο : 
ίυί οβΓίβ πιοΙβ8(6 οεεαρΑΐϋδ. Ουοά αοΙ ΑηηοΐΑΐίοηββ ηιβΑδ Α((ίηβΙ, ροΙβΓΑΠί βΑ3 εχΙβηάβΓθ 
βΐ ΑπιρϋΩοΑΓΟ ίηάίοΑίίουβ βΐ οοπιρΑΓΑΐίοηβ εοΓυπι ςυ® Αρυά Αΐίοδ βοπρΙΟΓεβ ϋβιΐβαι άβ 
ΓβΗυβ (ΐΑΗβηΙαΓ ; ςαοά ί£;ηΑνο ίοΓίΑδβίβ Αα( ϋΙ)ΐΌΓαιη οορίΑ (ϋοδίίΐυΐο ΙβοΙοπί ίϋίβδβΐ ηοη 
ίϋ^ΓΑΐαΐΏ. ΥϋΓυπι β^ο ΐ3Γ^νίΙα1ί δίυάυί ; βΐ οαπι ροδίπβπιο βΑδ ΓβΙβ^βΓβπι, ρβρηιυΙίΑ ΑΟΐρα- 
ίπνί ςυ» Αΐίο Ιυοο οοαΐ[ηο(ίίυ8 αιβ ρβΐΈβουΙυΓυαι νί(1βΙ)Απι, ουαι ίιίϋ νβΐ Ι^Γβνίυδ ςοΑίη αϊ 
8Αΐί8 ίηΙβΙΙί^βΓβπΙαΓ ίηϋίοΑΓβ θα οροΓίβΓβΙ, νοί οοπιηίΐθπίΑηάο 6χΙγ& Ωηββ ΑηπϋίΑπάί ρΓο^Γβάί. 
Ηα8 ΑοΙβητι ίρδΑδ ΑηηοΙηΙίοηβδ ΙβεΙοπ πΐΑ^ηυαι αιοιηβηΐηπι «11?)(ιιγα8 Α(ί ίηΐβΐΐί^βηάυπι Οβ- 
(ΐΓεηααι^ ΑΐιΙ δΑίΙβπι Γ|υφ(ΐ8Πΐ άίΐί^^βηΐίυδ δΟΓυίΑποΙοπι, οοηβάο. ΜίΙιί ςυίάβπι ίηοΓ6(ϋ1)ίΙί Ια- 
1)θΓθ οοπδΐΙΙβΓυηΙ. ΡοηβΙυΓ ίη ΙυοΓΟ α ^ΓΑΐίδ, βί 8(1 Αΐίοδ ςαοςυβ ίηΙβ11ί§βη(1οδ βοπρΙοΓββ 
ίη(1β Αΐί(]αί(1 ροΙβΓυηΙ ρβΙβΓβ Α(]]υπιεη(ί : ςαοά β^ο βρβΓο ΓοΓβ. Νυπιεπ οϋΓοαι ηαπιβπδ ιπαγ- 
^ίηί 0β(1ΐ6ηίΑηο ΑρροδίΙίδ Γ6δροη(1εηΙ ; ηίδί ςηυ(1 εδβρβ ρΐυτα ιιπίοο δυηιυδ οοαιρίβχί Ιοοα. 
Α,ά Ωηβπι ΐΑΐ)υΐΑ8 οΙίΓοηοΙο^ίεΑδ (α) Α(1]6εί, ]Απιρπ(1βπι βΑβ α πιβ οοπιροδίΐΑδ, βΐ οι;αι Α(1 αΙια 
Ιυηα Α(1 συγχρονι^μους ρποπιρίο ίηνβηίβπ(1θδ ΑΟ ίηΙεινΑίΙα Ιβαιροπιπι 8υρρυΐΑη(ΐΑ υΐίΐββ. Ιη 
ΙιΙδ ΓβΓο δυηι Ριιηείίίυηι δβουΐυβ, ςυΑηί|υΑΐη ίρδβ ςποςυβ (1ε ςυίΙ^υδΗΑΐη ςυο(1 πιοηβΑΠί βΐ 
ϋίβρυΐβαι νί(ΐ60Γ πιίΐιί 1ΐΑΐ)6ΐ*β ; ςηοϋ ίρβυπι (:[υΑΐβ βϋ, αΐίο Ιοεο^ βί Οβυδ νοίβΐ, ρΓοίβΓβΙυΓ. 
θΓ86οα8 εο(1εχ 6(ίιΙυΓ (1ί1ί^βη(ί8!9ίπιβ βΐ βαπιπίΑ ί\άβ αο 1δΙ)0Γ6 ηοη βχί^αο (ΙβδοηρΙυδ, οοΙΙα- 
Ιϋδςυβ οηηι νβδίΓΟ βχβηιρίο. £χ εο ροΐβτίΐ 6Πΐβη(ΐΑΐίο βοΓυιτι δαπιί ίη (|υί1)υ8 681 α πιβ ρβο- 
ΟΑΐυηϋ, υΐ βηίηι ηυ8(|υΑαι πιβ ΙΐΑίΙυοίηΑΐυπι ρΓοΡίοΑΓ, ηοη ίΑοίΙβ ηιίΐιί ςυίδςυΑΠί ρβΓδΟΑββ- 
τίΐ. Οοηβ(]ο Ιηηηεη φ(]υοδ ρβΗίοβςυβ ΓβΓυπι βΐ εΒΓϋπιηΑΓϋηι ςυ» ίη 1ιυ]υ&ηΐ0(1ί ορβπΙ)α3 
δαηΐ 6Χ8ηΙΐΑη(]8θ ΐ60ΐθΓβ8 ηοη ίΐΑ πιαίΐα (ΙββίεΙβΓ&ΙυΓΟδ, υΐ ηοη δίηΐ πιίΐιί ρρο ΙϋύοΓίΙΐϋδ Ιιίδββ 
§ΓΑ!ίΑΠ) 1ΐΔΐ)ίΙυΓί. ΥοΙ)ί8 ΑοΙβοι, Υίπ ΑπιρΙίδδίπιί. νο()ί3 ηοεβρίύπι ΓϋΓΓβ (ΐβϋβηΐ, ςυΑΠί Ιιοβ 
ορβΓβ ]6$βη(]ο υΙίΙίΐΑίβω (ΙβΙβεΐΑΐίοηβπκΐυβ ΟΑρίβηΙ : νοίιίδ, ίπ(:|αΑηίΐ, ηοη ηιίΐιί. ΤΑηιβίδί 
βηίαι 8ΐυ(1ίο ΓβίρυΙ)1ίθ6β ΙίΐΙβΓΑΠ» ]υνΑη(1ϋθ Αΐ(|Π6 1ο6υρΙβ(Αη(1ΰκ ΙβηβΑΓ νβΐ ηΐΑχίηιο, ρΑϋ- 
οίδοΐϋβ ίςϋο.1 νβΐιπ) ηβπιο (ΙίοΙυπι ΑΓΓΟ^Αηϋαβ ρπίβΐ) \ο1ηηΐΑΐβ 1)βηβ ηιβΓ6η(Ιί άβ ρΑίΠΑ β6«1ο, 
ΑυΙ ίθΓ(859β ηβίηίηί, ΐΑπιβη ββ βδΐ ΓβΓαπι πιβΑπαπι ΙεηηίΐΑδ, υΐ ηίδί Αΐίίβ ΙοοαΙα πιβΑ ορβΓΑ, 
ςυί ΓοΓίυηΑΓυαι ητιβ^Γυαι ίΐ8ΐ)βΑη( αο ΐΑΐ)0Γαπι βΙ δυ» ΙίΙιβΡΑΐίΐΑΐίδ ΓΑΐίοηεηι, βοπίιεηείί ίΑοαΙ* 
ΙβΙβαι 1ΐ8ΐ)6Αΐο ηυΙίΑΠί• ΕΙ (]αΑαινίβ πιαίΐο βδΐ ςυαπι ίηιρβπΐί 0Γε(1θΓ6 ροβδίπΐ «Γυπαηοδίαδ, 
ίδίΑ, ςυΑίίΑ ηοδ ΓβΓβ β(1ί(1ίη[ΐυ8 Α(11ΐϋθ, οοηδοπΙ^βΓβ ; ιιΐ ηοη (Ιοσιίηο ΐΑηΙυαι Γυπ(1ί πΐΑχίαίΑΠΚ, 
86(1 6ΐ οοΐοηο ΑΐίςυΑΟί {[γαΙιαπι (Ιβ^βΓβ νί(1εΓί ροδβίηΐ ςυί ΓΓυ§ϋ)υδ νεβουηΙυΓ ; β^ο ίηΙβΓίιη 
(ΐυο(1 αΙ) ηΐίίδ βχί^ΑΠί ηοη ίΐΑΐ)βο, ευί (1υ1)ίυιπ ηοη βίΐ (]ύίη πιεοβ ίη Ιιοο ορβΓβ 1α()0Γ68 ρΓΟ 
νρδίΓΑ 1ίΙ>βΓΑΐί(8(6 Αΐ()αβ πιυηιβοεπΙίΑ ίΐΑ δίΐίδ οοαιρεηδΑΐυπ, υΐ ίη?«ί^ηί νοίιίβ οΙ)8ΐπο(υ8 
1)6ηββοίο ρβΓρεΙιίΑβ δίπι (ΙεΙιίΙυΓΠδ Αίςυο ΙΐΑΐ)ίΙηΓαδ ιβ^γαΙια». Α1(:[πβ β^ο 88ηβ ηβςυβ νοίο ηβι|υβ 
{ΐ6ΐ3βο βϋΑΠί (ΙίΓΩίβπ, Η&ηο ηιίΐιί ροϋβδίπίΑπη ίιιίδδβ πιβ» νοΙ)ί3 ορεΓϋβ οίίεΓβηΙδβ Αίςυβ πα- 
νΑΐκΙοΒ ΟΑυδΑπι, υΐ οοηββοαίο (:|ΐιθ(1 νοίυί, ηβπιο 8ΐίυδ ροΓΓο δίΐ 8ρρβυ8η(1ϋδ. ΛΙ νβδίΓΟ 
ιη&^ηίΟοβηΙίδβ ςυίδ, ηίδί Απίπιί ρποΓδαδ ο1)ηοχίί, ηε^ΑτεπΙ ρΐυπαιααι α ΓβρυΙιΙίοΑ ΙίΙΙβΓαΗΑ 

(α) Ηβο οΙίΓοηοΙο^'ΐΑ, (ΐαίΑνίΓΟΓαιη άοοΙΟΓυιη ^αά^^^ο ηοη βΑΐίβ ΑΟοαΓ&Ιλ ββΐ. Ια 1λ%.« «4ν\λ^'0Α ν^!«ΝΜ^^^ 83 ΟΕΟΗΟΙΙ ΟΕΌΚΕΝΙ 24 βΐ οαιηίΐοαβ ίο βα ίη^^βηαβ νβΓβαηΙ'ώυ» ίΐ6ΐ)βΓΐ ? Ναιη πιβ ςυίοΐβιιι, ηβ ςαίιΐ θίββίπιηΐβιη, 
ρ&αρβΓίΜ, αΐ ΠΙβ &ίΙ, ίπαραΐίΐ &αά&χ υΐ ϋΙ)Γ0β Γ&οβΓβιη. Ουοά ίρβπιιι Ι&ιηβη &(]Ιΐϋθ ίΙ& Ιοιη- 

εθΓ&νί, βΐ ίη ροβΙβΓϋΐη ςυοςαβ ΓβΙ^υβ αιβίβ βίο ρο866πΙίΙ)υ8 ίΐα ίαβίίΐυααι, υΐ ηοη ιηίηοΓα &(1 
οη&Γϋπι ϋΙΙβΓαΓππι ίΐυάίοβοβ ςυ&ιη &ά ιηβ ιηβίβ 6 Ι&Ι^ΟΓίΗυβ Γβίΐβ&ηΐ ηηοΐυιηβηΐβ. Υθ8 
ΑοΙβπι ςυί(], ρΓβΒίβΓ ρυύϋο» υ1ί1ί1&1ί8 ί&Ιίοηβ^ βΐ νοίυηί&ίβηι άβ ιηβ ςυο()υβ ρπναϋπα Ιιβηβ 
πίθΓβικΙί, &(] Ιιοο ΟβάΓβηί (Ιβηάυπι πιυηυβ βιΐάυχβπΐ, ηβ οο^ίΙ&Γί ςυίάθπι ροΐββΐ ; πΐβί βΐ 
ςυίβ ίΙ& 68ΐ ίη Ευτορβι Ηοβρβ» οΐ ί&ηα» ΐ^^η&Γυβ, υΐ νο8 βΐ &νιΐ» βΐ νοβίπβ ιη(ΐΓίΙί8 ρ&γΙφ §1ο- 
Π8β ίηορβ» βυβρίοβίυΓ νοίυί^ββ 1ιυ]αβ 1ί1)6Γ&1ί(&1ίδ ορροΓίυηίΐΗΐβ ηοπάηί νβδίΓο Ι&υίΐβιη άβ- 
οπβςαβ βοηβίΙί&Γβ. ΕηίιηνβΓο ςαο(1 νββίΓΟ βυηαρίυ ίη Ιυββπι β ίβιιο^Γίβ βΓϋβηάίδ αο ρα- 
1)1ίβ&η(]ί8 Ιιοοςυβ ρ&βίο &1) ίηίβπία νίη(ϋί'&η€ΐί8 1)οπί8 ϋΙ)ΐΊ8 βΐ αιβ^ηίϋββηΐί&αι νββίΓ&πι 
ρ&Ιιί» άβπιοηβίΓϋϋβ βΐ ΓθπιρυΙ)1ίο&ιη οη^^βΐίβ &1ςυβ βχοΓη&Ιίι*, ηοη ίά ^Ιυπ», ςυα &1)υη- 
α&ΐίβ, ςυοΒΓβηά» βΐυάίο, 8β(1 Ι&υϋ&ίίββίπιί ρί» ίηβ1^'ΐ8Β€|ϋ» ηιβηαυπδβ ίιβΓθί8 ΑηΙοηίί Ρυ^^^β- 
ιί, ρ&ΐΓΐβ νβ8ΐη, 1βςί1ίπι& ί]υ&(1&ηι βΐ ΙΐΦΓβάίΐ&ΠΑ βυοοβββίοηβ &1(]υβ ίηιΐΐαϋοηβ ί&βίΐίβ ; ηβ- 
ςαβ οοιηηαίιίβηίΐυπι νοΙ)ί8 ρυΐ&ίίβ υΐ ουπι αΐίίβ ίη Γ6ί)υ9 βππι ραΐπ» ΓβρΓαΒ96ηΙβΙί8, Ιιοο 
πηίοο ίη Ι&ηα 1&α(1&1)ί1ί ίηβΐίΐυΐο α5 βο νο8 (^β§^βηβΓ&88θ ορίηηπ ςαί8(]α3πι ροββίΐ. ν&ΙβΙβ, 
Υίη &πιρΙί89ίπ)ί &ο νβπ Μ&βοβη&Ιββ, ηοβςοβ ίη νβ8ΐΓ0Γϋηι οΐίοηίαπι ηυπιβΓϋΐη 8βηίΐ6ΐ Γββ6ρΙθ8 
ΓογβΙθ, 8β(1υ1ο 0ϋΓ&ΙαΓθ8 ηβ ςυίοΐ νο5ί5 ίη ηθ9 οοϋπΙΟΓαπι Ι^βηβίιβίοΓαηι ρβΓ6&(. ΉβίϋβΙ- 
1)6Γ^», Νοηί8 ^αϋααΓί^, αηηο α Ν&Ι&ϋ 61ΐΓί8ΐί 1566. ΣΤΝΟΨΙΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ 

ΑΡΧΟΜΕΝΗ 
ΑΗΟ ΚΤΙΣΕαΣ ΚΟΣΜΟΓ Κ\Ι ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΣΑΑΚ10Τ ΤΟΤ ΚΟΜΝΙΙΝΟΓ 

ΣΓΛΑΕΓΕΙΣΑ 

ΗΑΡΑ ΚΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΔΡΗΝΟΥ 

ΕΚ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ- 

αΟΜΡΕΝΟΙϋΜ ΗΙδΤΟΚΙΑΚϋΜ 

Α ΜϋΝΟΟ ΟΟΝΰΙΓΟ ϋδΟϋΕ Λΰ ΐ8\Α0ΐυΜ ΟΟΜΝΕΝϋΜ ΙΜΡΕΆΑΙΟΒΕΜ 

4 ΟΝ. ΟΕΟΚΟΙΟ ΟΕΌΚΕΝΟ 

ΕΧ ΟΙΥΒΒΒΙβ ΙΙΒΒΙ8 εοΐΙΕεΤΟΜ, 

ΘηίΜΐηο Χ^^Ιαηάτο Ληριι$Ιαηο χηίβτρτβίβ^ οιι/ιιβ ν6τ$ΐοη€ηι αά ίηοηάβηι νενοοανΐί ΟανοΙχα Αηηϋ>αΙ ΡαΙ>το(η$. 1-8 Μυΐΐί &η1θ ηοβ Γείίςΐοβί Αίςιιβ οο^ίΐίοηίδ ^ [Ι^• ί•] Πολλοί των ιτρο ημών φιλόθεων ανδρών 
ΓβΓυπι^68ΐ&Γυπι βΐυάίοβί νίπίη οοπιρβηάίυπιΐιίδίο- χαΐ φιλ(στ($ρων την ^π(τομήν τή< Ιστορίας έπρα- 
ηα8 οοηίΓαΙίθΓβ α^^^Γβδβί δαηΐ. Ναπι βΐ 660Γ£;ίυ5 πιο- γματεύββντο• δ' τε γάρ μονχχδ; Γεώργιος και σύγκελ- 
η&οΙιυ3 ίάβπκιυβ βγηοβΠυδ, &1> ίηίΐίο αιιιηάί ΟΓδυβ, λο< (1) άπδ χαταοολής άρξάμενος χ($σμου εΙ< Μαξι- 

ΧΥΙΑΝΟηΐ ΕΤ ΟΟΑΗΙ ΝΟΤ^Ε. (1) 8ριοβΙΙιι$ άί^ΙΙαΙίδ βδί ββα οίΩοίί ηοπιβη. Ι Ια 
Β&ρβΠ&ϋαηΙ θΐιιη ς αϊ ραΙπαΓοΙιεβ (δΙο ογ61)γο ηιιη- 
ουρ&ηΐ Οροΐίΐαηο Εοοίβδί® δΐιπιπιαπι αηΐίδϋΐβαι) 
άβΓαηοΙο βαοοβδδαΓΰδ θγϊιΙ, ({υ&δί δυίΤρα^αηβαδ 
ςυί<1&πι. ΑαοΙοΓποδΙβΓ Ιη νΐΐα (ΙοηβΙαηΙίηΙ Μοιιο- 
ιηαΓοΙιί, άβ ϋβΠο δυΐΐαηίοο βΐϋραπίαοαρίο αμοηδ ; 
βίβδίίάβπι αραά Ζοηαραιη. ΑΙ()αο ίη 1.60ΐιβ Ιοοηο- 
πιαοΐιο ηοδΙΟΓ ΑηίΐδΙ.ΐδίυιη ΟβΓαΐί»η1δ>ηοο1Ιαηι ΓαΰίΙ, 
ίη ι βοηθ Βα$ί1ϋ ΠΙίο 8ΐ6ρ1ιαιιαιη 6)ΐΐ3 ΓπιΙιβιη 
ΡΗοΙϋ, ίη Ι\οπι«ιηο Καβαρβηο ΤΙιβορΙινίαοΙυπι 1ιυ]αδ 
ϋΐίαπι δΙβρΗαηί Αιτιβδβηί ; αΐίοδ αΐίυί. Υοχ ιιηάθ 
δίΐ άβάαοΐα, υ( νΛ πιαίΐ^η αϋοθ ίά ^βηαδ, οοηΐβοΐιι β^Ι 
άίΓΩοίΙβ ηοςαβ πια^ηοροιβ ηοοβ^δαηιιιη. Οαίά δί ίδ 
&ί 1<{αί ίη βαάβπι βοΙΙα ουπι βο άβςαΐ οαί δϋ δυο- 
€βδ8αΓα8?Ιη Μίοΐιαβίο δίραΐίοΐίοο ιηβηΐίο Πΐ ρΓΟ- 
1θ8οχηο6ΐΙί, ςα&δί ρήηοίρβολ δγηοβΙΙοΓαηι άίο&δ, ίβοηίδ 5ΐΓ&1)θδροηά7ΐ8θ, Γςαί Ιηπι ίη ΓβρυΜίβα 
ρππιαπυδίυβΓίΙ ^βΓβηάα. Ιά νίάβΙαΓ Αΐίςαίά αϋαϊϋδ 
ηα1)βΓβ άίνβΓδί. Ε^ο ίη Ιιίδ αάηοΐαΐίοηί^αβ οα 
Ι&ηΙιιπι δίαΐαί τβΓβΓΓβ ε[ϋ(Ό πιαχίπιβ ηβοβδβαηα 
νίά6ΐ)αηΙυΓ. Οιιαπι 1}Γ6νι(ιι(βπι ρρο βχειίδαΐίοηβ 
αΰΐΊρίβηΙίοςυί ΙβοΙΟΓβδ, δίηοη υΙ)ίςιΐ6 βοδ &ά]ιινα- 
1)ίιηιΐδ Ζυ£. — 8}'ηεθ11ηδ ρι ίιηίδ ΐ6ηιροΓί1)α8, ηοη 
αΐία^ Γ[ααπι οοηΙυ1)θΓπϋ δοοίβίαΐίδ αο οοητίεΐυδ ραΓ- 
ϋοβρδ, δΐιοοΘδ>θΓ ηυδίΐηαηι ογλΙ, νίΓΐηΙίδ δίοιηίάβηι 
βΐ θΓαάίΙΐοηίδ ιηοπίυ, ΟΡ ΙΙίΓοηί, 8α1)1&Ιο β νίνίδ 
ΤαΓ&δίο, δαεεβδδίοηβπι αάβρίυβ βδΐ ΝίββρΙιοΓυδ 
οοπΓβ^δΟΓ. ΡΙιίΓα άο δγηοβίΐο βχρβίϋα δαίδ Ιοοίδ 
βχροηβηίαπ ; Γ]α(Ρ(]ηβ αβ ίΐΐο, ηοη ρίαηα ΙίοβΙ β( 
ίηΙβ^Γα, ρΓοΗαηάα Ιϋΐηβη ΧγΙαηάβΓ ΓβΙαΙίΙ, &Ιί1)ί 
€οηιηιοάΐα£ ίηδβΓβηΙαρ. βολκ. * Ρτοΐο^υιη ίβίο ρΓοΗχίοΓβιη βζ οοά. Οο^ίΒη. 186 & ΜοοΙίαυοοοίο εάίΐυιη Ιι&1)β8 &<) ο&ΙοβιΟ (οιηί II. ΕβΙτ.ρατη. 18 ΗΙδΤΟΗΙΑΗυΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 26 μίαναν χαι ΜαξιμΤνον (2) τους τυράννου; κατέληξε, Α ^9<1^^^^^(^Χ^ΐΏί&ηυιη βΐ ΜαχίιηίηυιηίγΓαηηοδ Γ6ΐη χ«ι ^ δμολογητής βκοςράνης (3) το έχκίνου τέλος 
&ρ-χτιν ποιηνάμενος οίχείαν βίχρι του τέλους Νιχη- 
ο6ρου του άπο γενικού (4) χατήντησε. Μετά 81 τού- 
τον χλΙ «λλο'. έπιχείρησχν, οΤον 6 Σικελιώτης (5) 
χλ: 6 ύπέρτιμος Ψελλός (6) καΐ Ετεροι συν τούτοις. 
Άλλχ της ακριβείας άποπεπτώκα7ΐν, άπαρίθμησιν 
μόνην ποιησάμενοι των κανιλέων και διδάξαντες τ{ς 
μβτά τίνα γέγονεν εγκρατής, και ιτλέον ουδέν, Ό 
γαρ Δαονοπάτης [Ρ. 2] Θεόδωρος, Νικήτας ό Πβ- 
^λαγών, και οΐ λοιποί Βυζάντ;οι (7), Νικηφόρος τε 
δι«ονος ό Φρυξ, Λέων ό Καρ(ας (8), Θεόδωρος 6 
Σ[δης, και 6 τούτου ομώνυμος Σεβαστε(ας (9), και ό 
Κυζ{χου Δημήτριος (10), και ό μοναχός Ιωάννης (11), 
οίχειβν Ικαβτος ύπόθεσιν προστησάμενοι, ό μίν 
ίικαινον φέρε εΙπεΤν βααιλέως, ό δ^ ψογον πατριάρ- 
χου, άτερος δ^ φίλου έγκώμιον, πόρρω της των 
βιρημένων ανδρών διανοίας άποπεπτώκανι και προς 
αλλήλους διηνέχθη^αν. Ό δλ πρα>τοβεατιάριο( (12) (2) Μαχνηχαηιιιη βί Μαχχηιιηηηι.ΕοΓατη ρηοΓ οοΐ- 
16£& ΓυίΙ Οίοοίβϋ&η'ι,οο^ηοιηβαίο ΗβΓοαΙβαβ,ροβΙβ- 
γΊογ 8ύ βοάθΐη Οίοοίβΐίαηο ίιηρθΓ&ΙοΓβ ^βηβΓ αο 
Οφ3&γ 65( &3€ί(ιΐ5. ΟβάΓβπυβ Μαζίιηί&ηιιιη νοοαΐ 
ίη ίρ&1τι& ΙιίβΙΟΓία. Ουίάαιη Μαχχτηίαηΐίτη 8οη1)υη1. 
Ι^οτηβη 6*1 ίαϋ ΟαΤίβήο. Τγτ&ηηοδ νοοειί, ςυοά 
€ϊιη5ΐίαΏί8 ΓαβΓυηΙ ίηίςιιί. Χυι«. 

(3} Ηίο 6θθΓ§ϋ δγηοβίϋ Οΐίιιιη ββοϋΐαβ αΙ> 63 αβ 
ίιηβ ρήηοίρίιιιη Ιιίδίοη&θ 5118θ άβάίΐ, Τΐιβορίιίϋ β( 
Μίοΐιαείί» Οϋί ΐ6ΠΐρθΓ6, ςυο ιηοηβ,δίβΓπ Α^γϊ ρΓ»- 
ροδΐΐαβ άβοβδδίΐ. ΟοΑΗ. ρβΓάαχίΙ : βΐ ςαο ίδ Ιοεο άββϋΐ, 4 ίαιίβ ρηηοίρίαιη 
δαίΰβηδ ΤΙιεορΗαηβδ οοηίβδΒΟΓ οΙ)ίΙυ Νίοβρίιοπ.ςιιί 
άβ ββηβΓαΙί Ιοβοΐΐιβία ίιηρβΓαΙοΓ ΓαίΙ ΓαοΙυδ, ΙιίδΙο- 
πατη δααιη ΩηϋΙ. ΡοδΙ Ιιυηο βΐίαπι αΐϋ ίιίβηι οραδ 
ίη ιηαηιΐδ δυιηρδβΓυιιΙ, υΐ δίηιίαδ, υΐ ΙιοηοΓαΙΐδδί- 
ιηυδ ΡδβΠυδ,αο ριοϊΙβΓ Ιιοδ αΙϋ.ϋίτΙβΓυπι ίδΐΐαοοα- 
ταίαιη αίςυβ βχαοίαιη Ιβηαροηιπι ΓαΙίοηβιη ηοη 
ΙβιιαεηιηΙ,ηβςαβ αι^α^ ρΓΦδΙίΙβΓβ ςααιη ςυοά ηυάα 
Γβ^ιη 6ηυηΐ6ΓαΙίοπο ϋχροδϋα,ηαΐδ ευί ίη ΐΓηρ^Γΐο 
βυοεβδδίδδβΐ άοοαβΓυηΙ. Ναοί ΤΙιβοάοιυδ ΟαρΙιηο 
ραίθδ, ΝίοεΙαδ Ραρίιίηςοη αε Γθΐίςυΐ β>'ζαη1ϋ, Ιυιη 
ΝίοβρΙιΟΓυδ ιΐίαοοηυδ ΡΙΐΓ^χ, Ι.βο β Οαπα, ΤΙεοάο- 
Γαδ §ίϋα οηυηάαδ, αΐβιςαβ ΤΙιβοοΙοΓυδ Αυ^υδΙαηυδ, 
ΟβιηεΙι ίϋδ ϋβιη Ογζίοβηαδ αο ^ο&^I16δ ιηοηαοΐιυδ, 
ΙιοΓυιη ςυί νίδ ρβευΙίαΓΪ δΐ1)ί ρΓοροδίΙο 5 αΓ^αιηοηΙο 
(?6Γΐ)ί §ΓαΙί&, Ιαυάαϋοηβιη αϋυδ Γβςίδ, αΐΐαβ ραΐΓΐ- 
ΑΓοΙι» νίΙαρβΓαΙίοηβΐΏ,αΙίαδ αιηίοί ρΓΦάίοαΙίοηείΏ), 
ρΓΟουΙ & ηοιηίηαΙοΓαιη νίΓΟΓαιη δβηΐεηΐία α1)6ΓΓα- 
ΧΥΙΑΝΒΗ1 ΕΤ ΟΟΑΒΙ ΝΟΤ^Ε. 

ντεια Αυ^ΠδΙβ,, α Σεβαστός Αυςυδίυβ. ϋίςτιβ Αα- 
§081» ιηαΐΐ» ΓαβΓυηΙ υΓΐ)6δ ίη Γβ^ίοηίϋαδ οοοίάβη- 
ΙαΙίΙ)υδ, ϋα 6γ8}οο ηοπιίηβ 56ΐ)αδΐ6{Β ίη ΟπβηΙβ 
ΓιιβΓαηΙ. Ναπι βΐ δαπιαπαηι ΗβΓοάβδ δ6ΐ)αδΐ68πι 
Αςρβίΐανϋ, υΐ 51γ2ιΙ)ο ΙβδίαΙυΓ, 6ΐ δ6ΐ)αδΐ68ΐη €αρ- 
ρααοοίβθ οοαιπΐ6ΐηοΓ&1 Ρΐίηίπδ 6 Ζ.\νι„Αΐίρυ»ίαηΐί$ 
ηυβςυίοη άίοβηοΐυδ (ηίδί ΓοΓίβ Χγίαηάτο Αιιρΐί$ίαηο, 
1.&(ίη6 ςαί(ΐ6ΐηΛ'6ΠΐπιίΐΏρΓορΓί6 1α(|α6η(ί) ςυί ηοη 
Αηρυ$ί(Β ηαΐυδ, νβΓυιη βεοΐβδϊφ ςυ» βδΐ ίη 86ί>α8ίβ 
ρΓ&ΒδηΙαΙιιιη ι^ββδδίΐ. Οολη. 

(10) Ηίο ΙπΙο Ιοςυβηίΐί πιογθ Ογζίοί βρίδοορυδ 

(4) 5ίο βΐίαιη Ζοη&ταβ βαπι νοοαΐ ίη ίη3οηρΙίοηθ ρ οβηδβΓβΙαΓ. Ναηι ίΐΐβ Ογζίοί, Οβπιβίπυδ άβ φιο 

ίαιρεπί 63υ8,Ιοπιο ΙβΓίίο ί. 99, ρααίο αηΐβ βα Γβίβ- ^ παΓΓ&Ι αυοΙοΓ ρ. 723 βΐ 740, €[υίρρ; ίη Λτπιβηοδ Γβηβ ςα» β^ο Ηυο ρβρβρίοαίΐαΐΐδ ^ΓαϋΑ ΐΓ&ηδΙαΙί. 
Ε8ΐ &|>ιΐ(1 5ιιίά&πι ίη ^Αρτέμιος, γενικόν τοοαγι βυπι 
ςαί ΙτίύιιΙΟΓαιη νβΐ ΓβαίΙιιαπι ταΐίοηββ ραΐαΐ, των 
φόρων λογιστήν. ΕΙ ίη Β&δίΐίο Μ&οβάοηβ ηοδΙβΓ 
Θ)η8 ιηβηΐίοηβπι ίαοίΐ,&ο ίύίάβπι ηοη ρροοαΐ ίηίΐίο 
γκνιχόν 1ο6ί ηοπίθη ίαίδδθ οδίβηάίΐ, υ1)ί άβϋίΐ» 
ριι1)1ίοο ββα ΐΓί5αΙί ββιι νβοΐί^αΐίδ ηοιηίηβ ρβουηίοθ 
€χί(^βΓβηΙυΓ. Αΐίοσιιί ΟΓβάίΙαΓ νοοβ λογοθέτης οαπ- 
οβίΓβηαβ ααΐ 1ί5β11οπιπ) ιη&ι^ίβΙβΓ &ιιΙ αΐίςαίά Ιαΐβ, 

άβ8ί^ηαη : οΓΟοίί ηοιηβη υ1ί({υ6 βδΐ. ΡυίΙ Νίοβρίιο- 

τα«ΐ8ΐβ (Β<ξα&Η8 Ο&γοΗ Μ&αιη. Χνί. 
(5) Β• διοηΐο ΐ8(ο ηϋιίΓα πιβ ΙβπιβΡβ άίοΐυπι 

νοίο : ςαοά Ρθ88βνίηυ8 ΗβίάβΙ^θΓ^βηδίδ Βί1)1ίο- 

ϋιβεβθ οοά. 394 8οη1>ί(, Α<]6ΐίΙθΓ βχδοηϋο : 1οαηη\$ 
5ίοκ/ι ϋΗτοηίοαη αΐ) οτΐίβ οοικϋίίο ηο^ηβ αά νηρ, 
ΜίεΗαΒί^ηί ΤΗβσρΜΙί Ρ. ρΓ<Βΰίρΐία$ ΗίΒίοτια» οοτη^ 
ρΐβοί&η. Μ&ηίπβπιηί βίη$ 2Α)ηατα$ βί ΟβάνβηηΒ^ 
Ηβθο ίΐΐθ. 6θΑΒ. Βίοδοοη (Ιίδοίραΐοδ ίβΙίοϋβΓ δΐίΐιιπι 6χαευ11? ηαΐΐο 
80ΓίρΙθΓϋηι ι1α^^ιο δΟΓΟίοηβ Γβΐίςαίΐ ίηοβΓίαιη. 

6θΑΒ. 

(11) Ιοαηηίδ ιηοηαοΐιί ηοπιίηβ ΖοηείΓαπι αΐίαδ 
ίη((ζ111βί ηοίαπι βδΐ. Χνι.. — Ιδ πιίΐιί ηοηηαΙΙίδςηβ 
αΐίίβ 6ΐ ΖοηαΓ&3. Νοπιβη, ρΓοίβδδίο, 8οπρΙα ίά 
βνίηουηΐ. ΑΙ Γβριι^η&ηΙ ίΐΐί αυί ΟβίΐΓβηο ΖοηαΓαπι 
]^&1)6η( ροδΙβΓίοΓβηι. ϋηάβτ ςαοά ΌΐΙβπαδ Ιιίο 
άβάυχβηΐ ηατταΐίοηίδ ΩΙυπι. Ι.βνίυδ αρ^ηπιβηΐιιπι 
βδΐ: ΟβάΓβηοδ βίβηίπι ορβΓθ ηαηάαπι &1)δοΙαΙο 
δθΓί1}6η(1ο άβδίίΐίΐ. 6ολη. 

Βθ ΝίοβΙα Ραρίιίαξοηθ ηοη Ιι&1)60 ςυοά (Ιίοαπι : 
ηαπι όΐιοηί&Ιβδ ιΐΐβ ΡΙίΓγχ ίαίΐ, νβΐ δβίρδο ΙοδΙβ. 
Χνχ. Ηιιηο οο§ηοπιβη1ο Οανίίΐβπι νίΐίΒ Ϊί];η£ΐ1ϋ 
ραΙπαΓε^» δ&ηείίδδίηιί εΐ τεπιπι δυί Ιεηιροπδ (νίνε* 
οαΐ &α1ρπι ηοηο δοοεαίο) Γκίεΐίδδίπιιιπι δεΓίρΙορεπι 
ΙαυάαΐΒ&Γοηίυδ.Εηπιϋεπι Ραρίιία^οηεπι εο^ηοπιίηβ 
οίΐαί ΜεηΓδίϋδ ίη ίεχίεο 6οαη. (6) Οαίβ 1ιίοΡ8β11α8? Νοη αηηδ βίςηίίΐβπι οο- Ο (12) ϋΙΙεΓαηι Β ριιΐο ρΓΟ V εοηδοηαηΐο βαπι ^ηοπιίηβ Ρ8β11υδ,8βά ρ1αΓ68, ίίιίειηςυβ των φιλοσό- 
φων ίιπατοι, ηοη €οη8Ηΐ€$^ ηϊ (;|τιοηί&πι ΓβηΙϋΓ, δβά 
ΒαρΓ6ΐηί, (ΐα&δί υπέρτατοι. Ρηηιαδ Μίοΐιαβί I^6οηί8 
ρ1ιϋο$ορΙιί ρΓα3θθρΙθΓ βπιάίΐίδδίιηιΐδ β( υπέρτιμος, 
ςηο οβΙβΙΐΓίοΓβυι βΐ αηΙίφΐίοΓβπι, ΒαΓοηίο ]α(1ίεβ 
ηοη τβρβΓίαδ» άβ ςυο ΓβΓβΓΐ αυοΙΟΓ ρ. 550. ΑΐΙβΓ 
ΟοηβΙαηϋηυβ. θβ ςυο ρ. 803. Ρποπ ςυκάαπι Ιιί- 
βίοπεα β9θπ1)ϋΡοδδ6νιηαδ.Αε οαιη δπα ΙβπιρεδΙ&Ιβ 
ΡββΙΙαπι δοηρίδδθ Ιβδ^εΙαΓ ΟηΓοραΙαΙεδ, αβ ροδ- 
1βΓίθΓ6 ίΐθπηοηβιη &1> &αεΙοΓβ Γιβπ ρβηίΐαδ βδΐ 
ίηάη5ίιιπι. 6οαε 

(7) ΟιιοΒ άβ ηοπιίηβ οίΙ&Ι €ιΐΓορα1α1βδ, 1θ8βρ1ιυ8 
Οβηβδίαβ β( ΜλπιιβΙ ΒγζαηΙίαδ. υοΑΚ. 

(8) Οραπιπι&Ιίευδ οο^ηοπιίηβ, Βοη&ηφ εΐαδδίβ 
άηχ. ηονβιη ίιηρβΓ&ΙοΓαπι ροδΙ Τΐιβορίιαηβπι ^εβία 
οοηδοηρδίΙ. ΐΑίβΙ &ά1ιαο ίη Ββ^α Βί1)ΙίοΙη6ε&. 

(9) ΑίίρίαίβηίίΒ, Ι•1>&•1βο ηλίαβ. Ε»! λτιΐβχη Χεβά« υβυΓραδδθ, υ1 ευηι Αάορι^ν, Βφγ(λιος δεπίιαπί 
6Γ»εί, βΐ δίπιίΐία. Ναπι πιίηαδ ΓβοΙαιη βδδβ Ού-^ό- 
ρων Ούιργίλιος νβΐ ΙιοοάοεεΙ, ςυοά ηιιπιβΓαδ δγΐΐά- 
ηέίΓυπι 3ΐϋί?ΡΐυΓ. Νβοιαβ άοείοδ Ιιοπιίηβδ ρυΐο ηιοπδ 
βδδβ })βδ1ίίδ ρΓδθΠεί ; ηβ(ϊαε βαηε οηκίίΐί ίιηρβΓίο ίη 
1)6ΐΙυϋδ αυΐ ΙιοηοΓαηΙυι* ααΐ (Ιβίβεΐαηΐυρ. Ιΐαοιαβ 
δυδρίεοΓ πιωτοοεστιάριον ηοιηεη οιαΐιίβηι εδδβ 
οΓΩεϋ. δο^ βαπι ηοΙαΓβ ςυί Γβί^ίο νε^ΐίΐυί ρΓΟί- 
εδδβΐ, Γίΐιοά ειιΙ)1θϋ1αΓίθΓϋΐη νί(1οΐιΐΓ Ιιοάί»^ οίΠοίπιη 
βδδβ. Νβηαβ οδΐ αΐϊοιιιιιη άΐ^ίπΐΐαΐβ αε εοππτιοάο 
Γβι^ίδ βοδ 1ΐ2ΐΙ)βΓβ οδδίάαβ δίΙ)ί α(1 €[ΐιοδευη€[αβ υδοδ 
ρΓ838βηΙοδ ςπί δίηΐ ΗΐΙβΓαΙί. λ'βίΐΙΐαποΓϋΐιΐ ςιιίύοηι 
ιηΓρα πιβηΐίο Πΐ ίη 22 4αδ1ΐηίαηί αηηο, β^ττ-αρ•.. 
των. 0[αϋΓΐιπι ίηειίΓία ίπιρΡΓαΙοηδ οοΓοηα ΓαεπΙ 
απιίδδ&.Εΐ 82Βρο αά ΓΟδ δαπιηιαδ αε 1}θδ11απο ιιβ(ΐαα« 
({αΑπι οοπιπιίΐΐεηάαδ ρΓθΙο1}βδΙίαπ ΙοςυπΙυΓ άοδίί• 
ηαΐί, η( ίη ηηρίίίδ ηβρϋβ ίαοαρβηί ίηιρβΓαΐοή• 
€1101 ΡβίΓΟ Βα1|[αΓίο ρηηοίρο ••! τίάβΓί. Νοο&νΐτ ΟΕΟΒαΐΙ ΟΕϋΚΕΝΙ 

«ίςϋβ ίηΙβΓ δβ άίδ5βη$βπΐη1. Ιαπί Ιοαηηββ Α Ιωάννης ό θρςίχήσιος τ^ έπώνυμον, συντομωτέ^ 

ένδιδόνβι κατάληψιν των έν διαφ(5ροις συμβεβηκότι 
καιροΤς, τα; των δνο θενλεχΟέντων συγγρββέων 1στ• 
ρΐας άνβλεξάμενο; κα» έγχατάσκευον ποιηβάμενος τι 
γρβφήν άπο του τέλους ήρξατο του άπο γενικών Ν 
κηφόρον, και τά έμπαθώς ή και προς χάριν )εχθένι 
άποδιοπ'ίμπησε, γυμνήν τήν Ιστορίαν παραδέδωχε 
ΊΙμεΙς δέ, τας τούτων έπελθ6ντες βίβλους, τά »1κ6τ 
συνελέξβμεν, προσθέντες κα? δ'σα άγράφως έχ ι« 
λαιών ανδρών έδιδάχθημεν. Άλλα μήν και άπδ ττ 
Αβπτης Γενέσισεως (13) ουκ 6λίγα συλλέξαντες κ 
άπο εκκλησιαστικών Ιστοριών καΐ άφ* ετέρων β 
6λ(ων, κβΐ υφ* ϊν έπιδρομάδην συνθεμένοι, το 
μεταγενέστερο '.ς καταλελοίπαμεν τροφήν άπαλήν κ( 
άληλεσμένην, Ίν, οΐ μεν τάς τών ρηθέντων Ιστορ δΐίαήυβ, οοςηοηίθηΐο ΤΙίΓαοββίυβ, εοηαρβη- 

βιη βοΓίιιη ςυβΒ άίνβΓβίβ βνβηβΓαηΙΙβιηροπ- 

ύίϋαπι ΙπαιΙβΓβ οοηαΐυβ, δυρΓα οοιηιηβιηοΓα- 

δοπρΙΟΓυιη ΙιίδΙΟΓϋδ αοοπΓβΙβ ρβΓίβοΙίδ ίηάβ* 

1 δαοδ οοΐΏπιβι^Ιαποδ ςυβθ αά τοιη ΓαοβΓβηΙ 

,ίδ. αϊ) βχίΐα ΝίοβρΙιοπ. ου]υδ ραυίο αηΐβ ιηβ- 

ιηυδ βχοΓδίΐδ βδΙ,Γβραάΐαϋδςυο ςυηθ βχ αηίιηί 

πιοϋοηβ αυΐ ίη ^Γαϋαιη α1ίευ]υδ δεί'ίρία ίυβ- 

ί, ηυάαιη ΗίδΙοΓίαπι ΐΓοάίάίΙ. Νοδ αιιΐβιη βνοΐα- 

ΙιοΓαιη Η1)πδ, ίικίβςιιβ ϋδ ςυ» α11ίη6ΐ)&1 €ο1- 

Ιίδ, α(ΐ36ε1ίδ β βΐίαιη ςυ», ουιη ηοη βδδβηί 

Γίρία,&ΐ) αη1ΐ(ΐαίδ 1ιοιηίηίΙ)υ8 ΐΓεκΙίΙα (ΙίάΐοβΓ&ιηαδ, 

)η ρααεα εΐί&ιη βχ ραΓνα ββηεδί, βεοΐβδίαδϋοίδ ίδίοηίδ αΐϋδςαβ Ιίϋη εοιηρίβχί, εοΓδίπι οιπηία ίη 

.ηαΐΏ εοιηροβαίπΐΰδ τοίυιηβη. Ουοά ορυβ ροδΙβΓίδ λ κών βίβλους έπβλ6(5ντες ίχοιεν υπομνήματα (οΤδι γο 
ΐδίαηςυαπι&ΐίιηβηΐιιιηίβηβηίπι &ο ιηοΐα ή άνάγνωσις άνάμνησιν έμποιεΐν, ή δι* άνάμνησ :β1ίη(ϊυίιηυ9 

ρΓΟϊραΓαΙιΐίη, υΐ βΐ ςυί (ϋοίοπιπι ΙιίδΙοηοοπιιη 

δερίρία Ιβ^βΓπηΙ, οοιηιηβηΐ&ποδ 1ια1}β&ηΙ (βίβηίιη 

ΙβεΙίο αά ΓβεοΓάαΙίοηβιη βχείΐ&ηά&ιη 691; βίΩο&χ, 

ΓβεοΓίΙαΙΐοηΐ αΰΐαΐβικίαπι αυςβηάαιηςιιβ ιηετηοηαιη 

νΐδ βδΐ,ςαβηίΐϊκίπιοάαιη εοηίΓα ίηουπαβί ηβ^ϋςβη- 

ϋ&ίιηιηβιηοΓβδ Γβιΐάίΐ; υικίβ ρΓΟΓδαβ ο1)Ηνίο εοπδβ- 

φΐίΙυΓ,σιβπίΐοΓίειιη ΓβΓϋΐη ^οδΙ&Γυιη οΙ)8ουΓ&ηδ αίςυβ οοηΓυη(ΐ6η9),θΙ ({αί 1ιί9ΐοη&8 ηοηάαηι οοςηονβπιηΙ 

Ιιοο οοιηρβηάίο άυοίοπδ Ιοεο υίαηΙυΓ. 

Ρπηοίρίο ΓβείΙ Οβυδ εφίιιιη θ( (6ΓΓαπι.€οηΓυ8ίη9 Έν άρ^τ^ έποίησεν ό θεδς τον ούρανόν και ττ 

ϋο ιηΰη(1ί ρ2ΐΓϋ1}α9 ηοιηίηαΐίδ ({υ® πιειχίπιβ Γϋ1ί(ΐαα9 γην. Παχυμερώς εΙπών τά συνεκτιχώτατα τών στο 
ίη δβ εοηΐίηβηΐ, (Ιί^ΙίηεΙίαδ άβίηεβρδ ΟΓβαΙίοηίδ Ι* χείων, μετά ταύτα λετιτομερώς εξηγείται τήν ά{ 

ΧΥΙΑΝΒΚΙ ΕΤ βΟΑΗΙ ΝΟΤ^I^:. τρέφειν καΐ μεγαλύνειν τήν μντζμην, ώσπερ τούνβ' 
τίον ή αμέλεια και |3^στώνη έπιφέρειν αμνηστία 
τ^τινι πάντως έπεται λήθη, άμαυροΰσα και συ•) 
χέουσα τήν μνήμην τών πεπραγμένων), οΐ μήπ 
έντετυχηκίτες ταΐς Ιστορίαις άδηγδν Ιχοιεν τήνί 
τήν Ιπιτομήν. δίΐ βαάβπι η&ΓΓ&Ιίο τ6Γΐ)ίδ, 9ί ρ&ηοα άβιη&9, ϋ9(ΐ6ΐ 
οοηΐβχία, Ιιιιηο βχ αΐίο βυα πιιιΐυαη ίυίΐ ηββ689 
ΜβιηοΓα(ί8 &ιι1βπι ίη υ1πιΐ9(ΐυβ ρροβΒίηΙο ϋβάβ 
ΙιίδΙοη&ηιπι ααοΙοΓί1)υ9, ^οευ[1ηί9 Τ]^Γαοβ8ίί ηοπ) 
6 1 ορβΓα €6(ΐΓβηυ9 βχρηπιίΐ, ου3α9 τβΐιιΐ ίρβ' 
€β(ΐΓβηί αραά ΟυΓοραίαίΑπι ηυΐΐα ιηβηΐίο: ςτ 
ΑΓβυπιβηΙο 69( ^ο&ηη6Iη ίΠυπι, ςυί9(|ΐιί8 ίύί 
€β(ΐΓ6ηο,ηοη ΟυΓορ&Ιαία ρηοΓβπι : 2ΐ1ΐβ9 φΐοησ 
ΟιίΓορ&Ι&Ι» ί{αιοΙυ8.8ίρΓ»εβ88ί886ΐ? νβΐ ςυ& Γ&ί 
& ΟυΓοραΙαΙα ρποΐνίοδ 1ιί8ΐοη» δοηρΙΟΓββ βηι 
ΓαηΙβ Ιαπι ^ο&ηη68 ίΠβ, δί ίοΓβΙ αΐίαβ, (αιη Ο 
ηυδ ίρδβ δίΙβΓβΙαΓ, δί ΟβιΐΓβηί ▼βΓΐ>& 8ί^Ι 
δβευΐαδ ευηοΐοδ &1ίο8 ααεΙΟΓβδ 0Γ(1Ιηβ Γβοβη 
Ιιοηιπι ηοηιίηα δΐιρρΓβ88α νβΐΐβΐ βχ ίητίάΐΑ ν 
Ισπανία ? δ&Ιίαδ ίΐ&^υβ (Ιίοβηάυπι.ΟθίΐΓβηαπ' 
€υΓορ&1&ΐ£Βδυρρ&ΓβΠ]ηοη(1ιιτηΑ()δθ1νί88β1ιί8 
ϋυΓορ&ΙαΙαπι νβΓΟ υΐίβηυδ άβέΐυχίδδβ.βί βχ 
ηοη αΐίίδ ρΙαΓα &1)δ(|ΐιβ ΐ£ΐΙ)0Γβ βΐ ίπιπιιιΙ&Ιο ςυαηι ειε τβπι ^βΓ6η(1απι. ςιιοά βχ Ιοοίδ ρΐυππιίβ 
οοηδίαΐ : ςυίηβΙΙαπι ίη Βαδίΐίο Ηοπιαηί Οΐίο ρΓΟ- 
ΙονβδΙί&Γίαδ 1.00 (ΙίοΙειΙοΓ ίπιρβΓαΙοπα ροίβδίαΐβ 
ΟΓοαΙιΐΓ εοηίΓα δείβιοπι. Αΐίςιιαηάο, ςηοά βδΐ ίηΐί- 
πιΟΓυηι, αιΐ ίηδί(1ίαδ ίρδί βίΓυείΑδ ίηιρβΓ&Ιοη βχρίο- 
Γ&ηάαδ υΐ ίη ίβοηβ Βαδίΐίί ΠΙίο ηοδΙβΓ ΟδΙβηάίΙ. ΕΙ 
ίη ΟοηδΙαηΙίηο Ηοπιαηί ΩΙίο ρΓΟίονβδϋαπί άί^ηίίαδ 
ΌΓΟχΙηια α άοιηβδίίεο δείιοίαπιπι β1 αοεαΙιιΙΟΓβ, 
ηίςΙίΒ άπιη^^&ηο δαρβποΓΟδΙβηάίΙυΓ. Οαοά 9ΐ εαί α 
νβδίίΐα (ΙβαυοΙαηι Ιιοο ηοπιβη ιηίηαδ ρΐαοβΐ, ίδ 
8θία1 βέ7τι«/ΐον αρυά ΟΗοηίαΐ'ιηι άντι ταμιείου 
ροηί, ρΓΟ ϋα1}ίευΙο ηίπιίΓυπι 1^^ δίουΐ άίχί, Ιιαο 

2αθ(}αο Γ&Ιίοηβ ίηΐίπιΟΓυπι αΙίςυβπι&άιτιίηίδίΓοηιπι 
68ί§ηβΙ. Αά ένδ'.δόναι άββδί, ορίηοΓ, ρ&Γΐίοίρίαπι, 
υΐροΐβ βουλ'^μενος ααΐ δίπιίΐβ Χτί. — ^οαηηβΠ1 ίδΐυηι 
βυπκΐβπ) 68δβ ςπίνιιίςο ^αΓοραια(2ι.ρ^οΚ)&ι ηοπιβη, 
οοηΩρπι&ηΙ δεηρία, αυεϊοΓ ίρδβ ΟβάΓβηυβ ηοη 
ο1)δοαΓ6 δβ^ββπΐ. Νοπιβη ίη πι&ηίίβδίο βδ( : 6]υδ 

ΙιίδίοΓία &1) βχίΐβ ΝίεβρΙιοΓί, α Μίοΐιαβίίδ νίάβΐίεβΐ Ο ϋοηίδ δΙγΓο, ίη δυαπι δ^ηορδίπι ΟβάΓβηυηι 
οο^ηοπιβηΐο ΗαηοαΗίδ ίπιρβηο, δυπιίΐ βχοΓάίηπι βΐ ρΐ&βίαηο ΐΓ&ηδΙυΙίδδβ. 6οαη. 
ηβο βδΐ δοηρΙοΓυπι Ιιίο ηιβπιΟΓ&Ιοηιπι υΐΐυδ α ([αο ""' * ^"^ * ' *" 

ρΙυΓα οοΗββίδδβ ΟβάΓβηαδ εοηνΐηοαΙΟΓ, ςηί οοπι- 
ρβηάίοδαηι. ηυα ςραάίΙυΓ ίΠβ, νίαιτι δβουΐηδ βδΐ ; 
ηβο &ά (Ιαπιηαηαυπι νβΐ οοπιπιβηάαηάαπι υΐΐίυδ 
πιβπιοπαπι, αιιοά ίη ίΐΐο Ι&υάαΙ, πι&ηυπι αά δοπ- 
1)βηβυπι δβ αάπιονίδδβ ΙβδΙ&ΙΰΓ. ΑάτβΓ8&(υΓ ηίΐιίΐο- 
πιΐηαδ. (]υοά ηβηιο ίαοίΐβ ηοη άβρρβίιβηάβΐ, §ογ• 
1ίΐΖ83 οο;;ηοιηβη βΐ οΓΩοίαπι επΓοραΙαίΒΒ.α ΤΙίΓαεβδίί 
βΐ ρΓοΙονβδΙίαπί ηοΐαΐίδ Ηίΰ ηοη ιηοάίεο δραίίο 
άίδδίΐα. Λ( δί ραίπο Ιιίο, αΐίϋί ί&πιίΐία» ηοπιοη, ηίΐ 
(|ϋοά δοοαπι ορροδίΐίοηβπι νβ1)&ΙρΓθάυεί(αΓ.ΟΓηοία 
νβΓΟ ςυαηΙαπιΙί1)6ΐ ναρία άίτβΓ8ίΙ&1βπι λοηιίηυπι 
ηοη &Γ^υηηΙ ίΓ<»(ΐυβηΙβΓ,εηπι ίδ ιάβπι ρππιο ευΓΟ- 
ραΙ&Ια ίπδΙΟΓίαπι 1<»χβΓβ,Ιυπι δβειιίίδ βηηίδ 8ά ρΓο- 
ίονβίϊΙίαΓϋ άίμηϋίΐΐβπι ρροπιονβΓί βοςηβ ΙίΙιιιο α 
ίΙοάΓοηΙ ροΐαβιίΐ άβεοΓ&η. Αΐίβηυδ ςυίρρβ δππι 
ββο αΐ) βοΓοπι οοηίβοΙυΓα. ςαί Ουτορηίαίαιη Οβ- 
^-»4>ΓίοΓβιη νΤβπηΛηΙ. Νμπ οαιη αΐήαδςαβ (13) Ίάβπι 1ί1)βΓ Αροεαίγρδίδ Μοβίδ ηο 
η1 ρ&ηΐο ροδΙ Οβάρρηαδ πιοηβΐ. Η 0308 βΐ 
πιίηβΓβ ΤηβοάοΓαδ Μβίοοίιίΐβδ, Ζοη&Γ88, 
δγηοβίΐυδ. Εδί αηΐβπι ΛρΓΟΟΓγρίΐΰδ ; ί 
ηι&ρ:ηο Γβΐίςίοηίββΐ ΗΐΙβΓ&ηιπι αβΙππιβΓ 
ίηΐβπίδδβ. πηα οαηι ΕηοεΙιί Αροο&ΙτΡ' 
Θ)η8άβπι Γ&ΓίηβΒ οοπιπιβηϋδ. &Γΐ)ϋΓ0Γ. ^ 
ίύβΓϋ. 83ΐίδ βχ ίίδ (|Ό» ίηάβ ρΓοίβπΐΓ 
Ζοη&Γ&9 ρηηοίρίο δΐιοΓυπι &ηη&1ίυη} 
βυηι άποοιοπομπεΤται. ^υά£Ρ^ πιαφίαι 
ιηβ^υπι 1.βνίΙίουιη, βίο., ]ΐ£ΐΙ)6η1, ίη 
ηυ^αβ. Ουοά άο αΐίπιβηίο δ6€[υίΙυΓ 
Γβαάίάί. ΕδΙ αυίβηι ρΓορβ Ιιοε ςυοά 
γβΓΐ)ίο βχ(ιι1ίδ9βΙ,δβ ςυ&δί ρηρπι&πδυ 
ϊη^βΓβΓβ, εοηιρβηάίο οπιηίυπι »1α 
ΐΓ&άβηΙβπι. Ιη φΐο (απιβη ρ1ιΐΓ& ιη 
ςα3πι ΌΓβθδΙαΓβ ροΙυβΓϋ, υ( ίη ρΓ« 
ιηηβ. ΛΤΐ. 29 ΗΙδΤΟΚΙΑΚϋΜ ΓΌΜΡΕΝΟΙϋΜ. 30 χήν τής χτ{9&ω<, λέγων « ΚβΙ εΤπεν 6 θίος, Γένη• Α ρΓΐηοίρίιιηι βηαΓΓβΙ, άίοβπδ : « ΕΙ (ϋχίΐ Οβυβ, ΓίαΙ; Οήτω <^ώς• » 'Ιτεέον ουν ίίτι πάν Β ήν προ τζς του 
χ69μ.ου τούτον συσχήνεως, έν φωτΐ ήν ούτε γάρ βΐ 
των αγγέλων χ^ορειαι Ιν σκ^τει διηγον, οΰτε πάσα ι 
α\ Ιτοορβνιοι στρατιαί* άλλ* Ιν τφ φωτν χαΐ πάιη^ 
ει^^ροτύνη πνευμοιτιχ^ την πρέπουσαν αύτβΤς λειτ- 
ουργ;«ν έκπληροΰσαι. Το γάρ σκ<5τος Ιχ της του 
ούρχνου έφαπλώσεως χα ι τχ 6πο τούτου σχεπύμενα 
γέγονβν. Έπ? τούτων τοίνυν είπεν ό Θε6ς• • Γενηβήτω 
φα<* » χαΐ έγένετο <ρώς* έχωρ^σβη γαρ άπό του 
σχάτοΜς, χαι ήμερα ώνομάσΟη παρά του Δημιουρ- 
γού. Ή πρώτη ΙστΙ του παρ* Έβραίοις λεγομένου 
Νΐ9^ του πρώτου μην<$<, [Ρ. 3] είχοστή δ^ πέμπτη 
του παρά 'Ρωμαίοις Μαρτίου μηνός, παρά δε Αΐ- 
γ\)πτ{οκ ζ' Φαμενώ του χθ' (14) καλουμένου παρ* Ιυχ. » δοΐβηάυιη 65ΐ, οιιιί(1ςαί(1 αηΐο Ιιυΐιιβ ηιαπάί 
οοηβϋΐαΐίοηβηι βχβΐίΐίΐ, ία ίη Ιυοβ Γιιίι^δβ. Ναιη ηβ- 
ςυβ αημβ1οπιιηο1ιθΓβα5ίη Ιβηβ1)Π8 άβ§θ1)2ΐηΙ ηβηαβ 
υηίνβΓδί οοείθδίβδ βχβΓοίΙυδ, δβά ίη Ιυοβ, βΐ οιηηί 
δρίπΙίΙ)υδ οοηβπίθηΐβ ΐΒ3ΐίΙία δυυπι ""(ίπΐνίδ ηιαηυδ 
οΙίΙ)&ηΙ. Τθηβ1)Γ8β αυΐβιη βχίβηδίοηβ οχπΗ, ςυα Ιβ^'β- 
1)αηΙαΓ βα ςαί© ίηίΓα οοείυιη δπηΐ, οχβΐίΐβιυηΐ. Οβ 
Ιιίδ βΓβο άίχίΐ Οβυδ « ΡίαΙ Ιυχ, » αο βχδΐίΐίΐ Ιυχ. 
Ναιη α 1βηβ1)Π8 ββραΓαΙαβδΙ, βΐ αϊ) ΟρίΠο'ϊ Τβί ηο- 
ιηβη άίβί ίιηροδίΐυιη. ΕβΙ ααΐβιη ρπιηα άίβδ ρπΓπί 
Η6ΐ)Γ»0Γαπι ιηοηδίδ,ςαί ιηβηδίδ αϊ) ϋδ ΝίδαηάίοίΙυΓ; 
βειάβιηςαβςυίηίαροδί νίοβδίιηαιη β^υδ πίθηδίδςαβπι 
Κοιηαηΐ ΜαΓίίαιη νοοαηΐ ; αρυά ^€^7ρΐίοδ βΐ δβρίί- 
ιηα ιηβηδίδ, ςιιβπι ίί ΡΙιαπιβποΙΙι αρρβΠδηΙ, βδίοιυβ αύτοΤς μην^ς. Έν ταί'^ν^ χαι Γαβριήλ τον άσπασμόν η ίίδ ίη ΟΓάίηβ νίοβδίπιαδ ηοηυδ. Εα άίβ (ϋνίηατη Οβί 
Ιπι τζ θε{ς^ συλλήψει του Σωτήρος ήμων θεοΰ τξ 
«αναχράντφ θεοτ^χφ έφΟέγξατο. Έν ταύτ^ι χαι 6 
μονογενής Πός του Ιΐατρός μετά τήν έζ αυτής 2Ι^(^|3η~ 
τον γέννησιν πασαν πληρώνας οΐχονομίαν έχ νεχρών 
άνέττη* ήνπερ χαΐ Κυριαχόν Πάσχα οΐ άγιοι Ιΐατέρες 
ώνομασαν, αρχήν λαβύντες χβτά τήν αυτήν άγίαν της 
ζωηφύρου αναστάσεως ήμέραν του πενταχισχιλιο- 
στοΰ πενταχοσιοστου τριαχοσυτο έννάτου έτους (15) 
άπο χτίσιως χ^σμου. Κα( τίνες δΐ των άγ{ων Οεο- 
ψόρω-ν ΙΙατίραχ» έν τ^ αύτ^ ϊφασαν τ^ ήμέρ^, δηλον- 
ότι του Μαρτίου μηνός, χαΐ τήν ϊτΧ γης δευτέραν 
του Που χαι του θεοΰ χαΐ Σωτήρος ημών γενήσε- 
σ^αι παρουσίαν, έν ^ χρινεΤ πασαν πνοή ν, ώς του 
μέλλοντος αγώνος απ* αύτης πάλιν τήν αρχήν λαμ- 
βάνοντος. "Οτι (16) έν αύτ^ τ^ πρώττ^ ήμέρί^ρ, ήτις 
ήνΐίυριαχή, ήγουν τή μι^ των Σαββάτων (17) έποίη- 
σεν & θεός τόν ούρανόν χαι τήν γήν, πνεύμα χαι 
οώς χβΐ νυΧβήμερον (18) {τβ,νΧ έχ του συμβεβηκότος) ηοδίιί δβΓναΙΟΓίδ οοηοβρίίοηβπι οαδΙΙδδίΐΏΟ) ΥίΓμΐπί 
ϋβί ΟβηίΙποί 6ει1)η6ΐυδ δαίυΐαΐίοηβ άβηυηΙί&νίΙ.Εδ- 
άβιη (Ιίβ υηίββηίΐυδ ΡαΙπδ Γίΐίυβ, οιιιη βχ βα ϊηββΓα- 
1)ί1ί ιηοάο ηαΐυβ οηιηί δηο ίη ο^Γηβ (ΙβΓυηοΙυβ βί^δβ^ 
οίΩοίο,βπιΟΓίιιίδ δυιτβχίΙ.Ουαπι άίοπι βΙίαιηΡαδοΙια 
Οοπιίηίοηιη 1)βα1ί ΡαΐΓββ ηοπιίη&ΓυηΙ ΓαοΙο β]ιΐδΓβί 
ίηίΐίο αϊ) βα ίρδα δαοΓα άίβ νίνιΗο» ΓββυΓΓβοΙίοηΙδ, 
ςηβθ ίυίΐ αηηο αϊ) οπ^ίηβ ιηυηάί ({υίηΓίυίβδ πιίΐΐβδί- 
Π10 ({ΰίη^βηΐβδίπιο Ιπ^βδίπιο. ΡΓΟϊΙβΓθα ςυί(1απι 
1)6€ΐ(0Γυπΐ6ΐ άίνίηοίηδΙίηεΙιιρΓδΒ(ϋοαΙθΓυπι ΡβΙηΐίπ 
6&(ΐ6πι άίβ ίηίπιίΓυπι 25 ΜαΓίϋ) αΚβπυπι Γίΐϋ Οβί βΐ 
δβΓνάΙΟΓίδ ηοδίπ ^βδϋ ΟΙιπδΙί αάνβηΐυπι ΓοΓβ ρρο- 
ητιηΙίανβΓυηί, ςυο άβ οηιηί αηίπια βδΐ 3υ(1ί€ίαηι 
αοΙηΓΟδ, (^υίρρβ ΓαΙυΓαπι δαουίαπι ταρδηπι αΐ) Ιιαο 
ίρδα άίβ ίηοΗοαηάυπι βχίδΙίπιαηΙβδ.ΝοΙα : ρππιαίδία 
άίβ, ςιιω ίυίΐ Οοπιίηίοα δίνβ ρηπια ροδΙδ3.1}1)αΙππι, 
ίβοίΐ ϋβιΐδ 0(ΰ1ιιηι βΐ ΙβΓΓ&ηι, δρίπίππι βΐ ΙαοβΓη, 
άΐβπι ηαΙοΓαΙβηι,ςυοθάίβ &οηοεΐ6θοη9ΐ£ΐΙ,αο((ΐυοά ΧΥΙΑΝΒΚΙ ΕΤ βΟΑΗΪ ΝΟΤ^. 

(14)Μί1ιίΓβ1ί^ίοίαί((ΐιιίάςυαπιη)ΐιΙ&Γθ,6υιηιιηίοο ίη ρηηοίρίο ρβποάοηιπι ΙυτηυΙΙυαποοοη^β^ΐαΓαπι 
Ι&ηΙαπι ιιΙβΓβΓ εοάΐοβ,βίβο βαΙίδηβ^ΙίμβηΙβΓηιυΙΙίδ ρ ββπιρβΓ ρΓβθίιχο,δβπιβΙ νβΐ ρίαπβδαΐίυά νοεα1)ϋ1ιιηι 

ίπι πιβηδίΐ^αδ 1ια- ^ σημε{(οσαι (υΐ βχ βο. ςυα ΙβοΙο ςυα δϋΐϊίηΐβΐΐβοΐο, Ιοοίβ βοπρίο. Ναιη ρΙυΓβδ άυοάβοί 
1>αΐ5δ6 /έ%^^Χ\ο^ ηβπιο, ςυοά βοίαηι, (Γ&άίάίΙ. Λη- 
ηιιπι &Ιί(ΐΌαηάο ϋδ πιβηδίΓυυπι, αΐίςυ&ηάο ςααάπ- 
πιβδίΓβη ίυίδδβ ΡΙυΙαΓοΙιιΐδ ίη ΐΥκιηα αΐίίι^αβ, βΐ 
Λα^ο${ίηυ8 βΐί&πι άβ €ίυ. ϋβί 1. χν πιβπιίηιΐ. δβά 
ΙιίΒΟ &ηΙίςυΙΙιΐ8 : ρο8ΐ άυϋάβείπι ηιβη8ί1)υδ βυπι 
ά6βηί?ί886 εοηδίΕΐ. ΟβθΙβΓυπι ΜαΓίίυιη πιβηδβπι αϋ 
Μ^ρϋϊ^ Ρΐι&πιβηοΐΐι &ρρ6ΐ1&1ηπι άίββρίβ ΙβδΙαΙυΓ 
ίη ΛΓβ<^ΤΙΐ6οη,(|υο 1οοορο6ΐ& βρΙιβθΓβθ ρππι&Γίοδ 
€ίΓοα1θ5 άββεηΜί.Εΐ ΡΙυΙ&ΓεΙιαδ ηονίΐυηιυπι πιβη- 
518 Ρΐι&ιηβηοϋι ββδβ ρηηοίρίυπι νβηβ ρβΓβρίοαβ 
άθ€6ΐ, ΙΙερΙ Ίσιδος χά2 Οσ{ριΰος. Χχι«. 

^15) Νίοβρίιοπίδ ςαοςαβ Ιη 8υα ΟινοηοΙορία αϊ) 
οπ^ηβ ηιαηάί (ΐιιίηςυίβ8 πιίΐΐβ ςυίηςβηίοβ αηηοδ 
π^ςαβ &ά 6(ιη8ΐυηι ηαπιβΓαΙ.νβποΓ&αΙβπιβΙδαεΓίδ 
Ι,ίΚβηβ άβπιοη8ΐΓ&1& Γβ,ϋοοίη&ϋο άοοβΐ ΟΙΐΓίδΙυπι 
&ηηο &1> ΐηίΐίο πιυηάί 5963, αηηο αϊ) υ. ο. 51 βδδβ 
η&Ιιιπι, ίηίΐίο ]&πι αηηο ίηιρβπί Αα^υδΙίηί 41 ; 
ίά ςτιοά ίη Αιι^βΙο ΟβάΓβηαβ ςαοςιιβ βχρΓβδδϋ. 
Χτχ. 

(16) δβιηβΐ ίΠυά ότι νοίαί ίηάίε&Γβ ίη πιβα νβΓ- 
Μοηβ, άβίηοβρβ οηιίδβαηίδ. δοΐβηΐ 6Γβθθί τβοβηΐίο- 
Γ69 οαρϋίΐιαβ βΟΓυηι ςη® αΐίυηάβ εοΠβοΙα Ιαηαυί- 
Ιη&ηβ ίη δποβ €θπιηιβη(&ηο8 ΐΓαηδίβρυηΙ, βαηι 
ηοίαιη ρπεβ^βΓβ, δίοαΐ ηο8 νηΐ^ο ίίβτη νοοαί)ϋ1υηι 
ηβορρ&πιαδ. Αραά δαίάαοι ίά βδΐ ίΓβΰΐυβηΙίδδίιηυπι 
βΐ &ριιά ΕαδΙ&Ιηίυπι.Χτι..— Ρ1υΓ& άβίηεβρδ δβ οπιίδ- 
Βΐιη]ΐηρ<)11ί€ϋα8δθ1ιο1ί&8ΐ68,1ιο6(ΐυοααβρΓ8Βθίρυιιηι 
οιηϋϋΐ ίη ο1>9βΓν&ϋοηί]ιυ8, νοοΑ^υΙο στι, οοηίΓα- 

ΟΧΟ θ1ΐ&Γ&0ΐ6ΓΘ ίη ηΐΒΒ. βΖ6Πΐρ1&Τΐ]ί>118 βΧρΓ6Β80 ΑΟ ουηιαίίο αοδβ(ΐυ6ηΙίΙ)υδ 86ηδαδίηΐ6^6ΓΐιαΙ)βαΙυΓ:7η- 
μείωσαι δ'τι. βΙε.) ίη πιαι>ζίηβ οοιτβδροηάβΓβ. Νηπι 
ίηΙβ^Γβ ΩάβΙίΙβΓςαβ ΙοΙραΓίίευΙαδ θχρυηχβπΙίηΙβΓ- 
ρΓβδ, βθςυυδ ΙβεΙΟΓ 3υάϊε&1)ίΙ. Οοαβ. 

(17) Ο. Αυ^ϋδΙίηαδ αά €αίαιΙαηΐίτη, βρίδΐ 86, εί- 
ΙαΙο Ιοεο άβ υηα δ&1)1}αΙί,ΑεΙθΓυηι χχ :. « ϋηα δαη- 
1)αΙί,ίη(]υίΜυηε αρρβΠαΙι&ΙιΐΓ άίβδ ηυί ηυηε Οοηιί- 
ηίεΰδ αρρβΙΙαΙυΓ, ςαοά ίη Εναη^βΗίδ ΗρβΓίίτΐδ 
ίηνβηΙΙυΓ. Ναπι άίβδ ΓβδΠΓΓβεΙίοηίδ Οοπιίηί ρππια 
δ&1)1}α')ί α Μη111ι8}0, α επΒίβπδ αιιΐβπι ΐΓίΙ)ΐΐδ υηα 
δαΙ)1)αΗ άίείΐυρ ; ςαβπι εοηδίαΐ βυπι βδδβ ί]υί ροδίβα 
Οοπιίηίευδ αρρβίΐαΐυβ βδΐ. » Ηα3ε ίΙΙθ. ΑηΙβ βαπι 
αεωρν την κυκλοίρορίαν όγθ'5η 
πρώτη ούσα μένει. Ητιε ΓαείυηΙ βΐίαπι ςαίο Ρ^ΐδΐ^- 
Λίυδ αηηοΐανίΐαά νβΓδυπιΙ/ίαίί 11 173. 

Της μίν Ιζς στίχος ήρλε λϊ:νέσθ•ος αΙολοΟώρης. 

Οιι«5 αηηοΐανί ηιάίιιπι εαυδα, βΐ ηβ ευί ΙβΓπβΓαπϋδ 
νίάβΓβΓ. Χυι. 

(18) Νυθχήμερον νβΓίί άΐΘτη ηαΐυναΐβιη, ηαί 
ίηΙβ^Γα βρςίυίηοείίαΐίδ Γβνοΐυΐίοηβ α1)δο1νίΙαΓ. 
Χυι.. — Οοοίβ πιαμίδ βΐ είαρβ ΗΐΙβΓαίυδ ΑΙΙαΙίυβ άβ 
ηιβπδυΓα Ιβπιροηιπι εαρ. 3 : 8χηι%1β $ρα!ΐυη» β$1 νυλΟ- 
ήμερον, ςιηοά ΒοΐΙίοβί βΙαΗίητ χηίβήτη άηιη $οΙ ^χο- 
νιβηβ νβΐ οΙ>ί€η& νβΐ ίη τηβήάί^ 6Χ>&1«τ\« \1«τΗΤϋ «α^ 3< βΒΟΚΟΙΙ ΟΕΟΕΕΝΙ 3> βΓαΙ ίδΙοΓυιη οοηΒβοΙαπαιη) 1βηβ1)Γα8 ; δβρίβιη ηιι- Α ^^ ^^'^^«» 6μοΰ ε-γα ^πτά. Ό δ^ Αφρικανός (19) ιηβΓΟ ορβΓα βίΤβοΙβ.ΑΓηο&ηυβ αηΐβιη ρήηηιιπι (ϋβιη 
ίηΐβΐϋ^βηΐία (αηΐυιη εοηδίάεΓαπ αϋ, ({υΐκΐ βαίβηυβ 
Ιυχ (ϊυίΒ αηΐβ οηιηία οπβαΐα ΓαίΙ, ίηΙβΓηοδεί ηοη 
ροΙαβΓϋ Άο άίίΤιΐδα ΓυβΓΪΙ. §βΰυη(1α ηαΙυΓαΙί (Ιίβ 8 
ΓίΓΐηαΐΏοηΙυιη ββΐ ΓαοΙυπι: ορυδ υηυιη Ηοο αυΐβιη 
ηοιηβη Ιια1)βΙ,ρΓορΙβΓβας[υοάΙβηυίδ βδί βΐ ταΓαβο- 
ταπί ςαο} δυρΓα ίά ίΐΐΓ[υβ ιηΓια δϋηΐ ηαΙιίΓα.ΟοϊΙαΓη 
αυΐβιη (Οταϊοβ ούρχνό;) (ΙίοίΐυΓ, ςυοά ρβΠίδ ίπδίαΓ 
νίάβΙαΓ δαρρα οορυΐ θχρίΐηδαπι. ΤβΓίία άΪΒ ίβττίΒ 
αρραπίίο αε δίοοαίίο, ραΓαάίδαδ, οιηηίδ ςεηεπδ αρ- 
1)0Γ6δ,Ιΐ6Γΐ)α3 6( δβπιίηα : ςυαΙυοΓ ορβΓα. Απάα αυ- 
ίβιη δβυ οίοοα αρρβίΐαΐα ΓαίΙ ΙβΓΓα, ςαοά ηοιηβη 
ηαΙιΐΓϋβ β^αδ ρΓορπαιη βδΐ : ρΓορπβ βηίπι δίοουπι 
ςαοιΐ δίΐ, ΙβΓΓα ββΐ. Ηφο υ1)ί ββ ίη]βοΙίδ άβδαρβΓ 
αςυίδ βχοηβΓανίΙ, 3αδ5α ροΓΓΟ βδΐ τήν πρώτην ίιμίρα^ νοητήν λέγει, διβ τλ άδιάγνω- 
στον εΤνβι τέως τό πρωτ^κτιστον φως κ«ι κεγυμένον. 
Έν τψ δευτέρψ δε νυχΒ/,μέρψ έγένετο (ττερέωμα (80), 
Ιργον εν. Στερέωμα δΐ έκλνίθη το δημιούργημα διά 
το τήν φύσιν των υπερκείμενων 15 υποκ»•. μένων 
λετΓτήν εΤναι και άραιάν, ουρανός δε δια το χαθορα- 
σ6αι τρ<5πον δ-ρρεως ύπερ κεφβ/ής ήπλωμένος. Έν 
τψ τρίψ νυχθημέρψ φανέρωσις γης και άναξήραν- 
σις, ιταράδείΦος, δένδρα πζντοΤα, βοτάναι και σπέρ- 
ματα, ϊρ^α τέσσαρα. Εηρά δε έπεκλΐ^θη ή γη, βταιδή 
και "ίδιον αυτής έστι κατά φύσιν το πρ^σρημα* το γαρ 
κυρίως ξηρδν γη έστιν. Επειδή ώτπερ τι βάρος άπέ- 
Οετο τα επικείμενα αύτ^ ϋδατα, λοιπόν βλαστάνειν 
προσετάΧβη. Ψυχή ν δ^ ζώσαν έξαγβγεΤν Ικελεύσθη, "ίν* 
. ^βΓΐηίηαΓΟ ^υδδα » έκ τούτου γινώσκηται τής τε άλ'5γοϋ ψυχής ή διάφορα 
βδΐ ααΐβπι ρΓοάαοβΓβ αηίιηαπι νίνβηΐβιη, υΐ ίηάβ και τής ανθρωπείας* έκ γαρ γης έφύη των άλογων οο^ηοδΟβΓβΙαΓ 1)ΓΐιΙί αο Ιιοπιίπίδ&ηίπιο (ϋδοηπιβη : 
ηαιη 1)ΓαΙθΓυπι αηίπια βχ Ιβητα βδί ηαΐα, Ιιοπιίηίβ 
αυΐβιη βχ άίνίηα ίηδρίΓαΙίοηβ ΟΓία ββΐ. Εδδβ ΑαΙβπι 
1)ηιΙοΓυπι αηίηααπι ΙβΓΓβηαπι ηΐΓβιιπιβχ ίρδ&ροΐβδί 
ίηΙβΙΗ^ί δοπρΙαΓα : άίοίΐ βηίπι : «Αηίπια οπιηίβρβ- 
οοΓίδ βδΐ δαη^αΐδ β^υ8. » Ρογγο δαη^ίδ οοηοΓβΙυβ 
ίη οαΓΠβπι πιαΙαΙυΓ, οαΓΟ δυο ίηΐβπΐυ ίη ΙβΓταπι 
άίδδοΙνίΙυΓ. ΙΙαςαβ οοηββηΐ&ηβαπι βδΐ 1)Γΐι1οηιπι 
αηίπιαηι βδδβ ΙβΓΓβηαπι.ΟααΓία άίβ δοΐβπι,ίαηαπι β1 
δΙβΠ&δ Οβυδ ίβοϋ : ίπα ορβΓα, 1.υπιίηαΓίυπι ΟΓΐυδ 
πιυΐΐίρΐίοβπι ιιηίνβΓδο υΙίΠίαΙβπι αΐίυΐίΐ, ουπι Ιη- 
οβηάο δποςαβ δρΙβηάοΓβ πιυηάυπι αίίαΐίπι ίΙΙυδίΓαα- 
άο, ίιιπι οΓΐυ οΜίυςιιβ δΐιο ΙβπιροΓα (ΙίδΙίη^υβηάο. 
Ταπί ςυαίία δί^ηα ρΐ8Βΐ)6αη(, Ιυηα (ΙβοΙαΓαΙ ;£υ]αδ ή ψυχή, ή δλ του άνθρωπου έκ του θβίου εμφυσή- 
ματος συνέστη. ΚαΧ 6'τι γεηρά έστι των άλογων ή 
ψ^χή» ^ αύτη ς ϊστι γνώναι πάλιν τ25ς Γραφείς • 
ε^ρηται γάρ• α ΨυΧή παντός κτήνους (21), τό βΤμβ αυ- 
τού έστιν. » Αίμα δΐ πηγνύμενον •*ς σάρκα μεταβάλ- 
λεται* σαρξ δ^ φθειρομένη »!ς γήν αναλύεται. ΕΓκέ- 
τω; ούν γεώδης ή των άλ($γων ψυχή. Τξ τετάρη^ 
ήμέροί έποίησεν ό θεός τόν ήλιον, τήν σελήνην καί 
τους αστέρας, Ιργα τρία. Των φωστήρων [Ρ. 4] γε- 
νομε'νων πολυμερίς τψ παντί παρεσχέθη βφελος, ^χ 
τε του φα(νειν και ταΐς (^Ικείαις λαμπηδύσι καταυ- 
γάζειν τόν κύσμον πλουσίως, £κ τ» του άνίσχειν καΐ 
καταδύεσθαί τήν των χρόνων άπαρίθμησιν γίνεσΟαΐ• 
Άλλα και των σημείων, οΙα έστι δια τής σελήνης οοΓπυα αουΐααο ρΠΓα δί δ^η^ οοπδίαηΐβπι άιβ'ι 8β• Ο φαίνεσθαι. Λεπτή γαρ ούσα ταΐς κεραίαις και κα- ΓβηίΙαΙβπι 9 ρΓοπιίΙΙϋ, δίη ο1)Ιυδίδ οοΓηί1)αδ αο βαΐ)- 
ΓυΙ)βηδ αρραΓβαΙ, ααΐ Ι&Γ^οβ ίηι1)Γβ8 αυ( ίβπι- 
ρβδίαΐβπι ΓοΓβ ίηάίοαί. Εοάβηι οιοάο δοΐ ςυοςπβ,δί 
ρΓπηΦ ίπδίαΓ εαηάβαΐ αο βαη^ιιίηίδ οοΙοΓβ Ιιηοΐοδ 
Γα(ϋοδ δρΙβηάοΓβπιςυβ 6(1α(, πιο(υπινίο1βη(υπι ίπι- 
πιΙηβΓβ οδΙβηάίΙ.ΤβδΙβδ ΙιαΓυπι γογμιπ βυηΐ ηααΐ», 
αςΓίοοΙδθ,νΙαΙοΓβδ. ΟυίηΙα (Ιίβ Γβρϋΐιΐία,ςαΦοτιηςαβ 
ηαΐαηΐ. οβίοβ,ρίδοβδ, βΐ ςιίΦοαηςυβίηαςαίδνίνυηΙ. θαρά περί τήν ήμέραν, σταθηράν εύδ(αν κατεπαγγέλ- 
λεται, παΧεΐα δε ταΐς κεραίαις χαΐ 6πέρυθρος φαι- 
νόμενη ή δδωρ λάορον άπό νιφών ή χειμώνα Ισε• 
σθαι μηνύει. Ωσαύτως και ό ήλιος άν6ρακώδης 
γενόμενος και ΰφαιμος ταΐς άκτΐσιν 4{ τό απαύγασμα 
βιαίαν κίνησιν δηλοΐ έπιγινέσθαι. Και μάρταρζς 
τούτων πλωτή ρες, καΐ γεωργοί, χβΐ οδοιπόροι. Ττ} β' 
ήμερ^ τα ερπετά, τα νηκτά πάντα, κήτη, Ιχθύβς και ΧΥΙ,ΑΝΟηΐ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤ^ί:. 

(19) ΑΓποαηιΐδ δΟπρΙοΓ ίαίΐ βοοίβδίαδίίοιίδ πιαρηί μα νΐάβΙοΓ ηοη ρβδδίπιβ ΓβδροηάβΓβ. ΟβάΓβηιιβ άβ 
ηοπιίηΐδ. Εα8βΙ)ίυδ οίΐαΐ άβ (ζβηβαΐοί^ία ΟΙιπδΙί αά οοβΙο ίηΙβΓρΓβΙαΙαΓ : &1ϋ αβΓβηι ίηΙβΠί^ηΙ, οαπι 
Αήδΐίίΐβιη βρίδίοίαπι β]υδ ΙίΙ). ι Ηί$ίοι\ βοοίβδ. 6, βΐ η (ϊυ11)αδ ίαοίΐ Α1)ηβζΓα ^υάοοΓαιη, ιιΐ αίαηΐ, άοοίίδ- 
ΑπίηίδΙίηϋδΐι /ΙβΟαοί,βΙ νπ,βΐ αΐϋ. ΟοΙβΓπάιι^ ΥΙΙβΓ- βίπιαδ, ΙββΙβ ΚίπιοΗί ίη Ρβ. χιχ. ΕΙ Τΐιαη^ηπι Ηίβ- 
Ϊ)1βηί)ί8, (^αί ΙιίδΙοπαδ οοη^^οπρδίΐ οίΓοα αηηυπι Οο- 
ηιίηί 1600,^α1^^ ΑΓποαηί οΙίΓοηιεα δαϋΜ ΟΓαββο δΟΓί- 
ρία δβ ϊιαύβΓβαΓΩηΏαΙ. ΟαοιΙ β^ο αΐ) ίηβρίο Ιιοπιίηβ 
ρΓοΓβοΙηπι ρηίο,ςαί οαπι Ιβ^βΓβΙ ΜαΓοαπι, ΟΓαδδαπι 
αδοπρδβΓΪΙ ΟΓαδδο βΓΓΟΓβ, ςαί ρΓΟϊΙβΓ Μ. ΟΓαδδαπι 
ηιιΐίαιη ΜαΓοαπι δοίιβΐ Ουίδ οηίιη ηοη νΐάβΐ Ιιοο αά 
ΑηΙοηΐιιπι ι1β1)βΓθ ΓβΓβΓΓΐ ?δαπβ δΐώ Οοπιπισάο Ωο- 
πιίϊ>δ6 ΟβάΓβηυδ ηοδ!βΓ αΗουΙ)ί (ΓαάίΙ. ΕαδβΗίαβ 
Ηίί^ί. €θοΐ€8 VI, 31 δϋΐ) Μαχίπιίηο ραπι ίηηοΐυίδδβ 
ρθΓΐηΙ)θΙ. ΑίΓΐϋαηί ϋ1)Γ08 χ:ονογρα',ρ•.κών. 1^υδβ1)ία8 
άβ ΡνΒϋριΐναΙίοηβ νναηοβίίαα 1. χ οίΐάΐ, βΐ αΐίΐιί. Οϋβ- 
ΙβΓαπ) Ιοοιίδ βί»1 οΐίδοιιΐ'πδ, ουπι όβάΓβηιΐδ νοη- 
τόν πιο(1ϋ ίά άΐοαΐ οιαοιΐ ιηβηΐβ δοΐα ρβΓοΐρίΙυΓ, 
πιοάο ίίΐ (]αο(1 >αΙ) αΐίυ ίηιΙίοαΙυΓ. ΜίΙιί αβ Ιιίδ ρΐιί- 
Ιΐίδοΐ)Ιΐ:ΐΓί ηοη ΙΙΙ^οΙ,οϋηι ΒαδίΙϋ, Απι1)Γ0δϋ, Αιΐ{;;αδ- 
^Ιίαΐ (ΐΐίοηηηςαβ ιίβ Γβ Ιιαο βχδίβηί άοείΐδδίπίδθ άίδ- 
ρϋΐαΐίοηοί^. Χγί. 

(20) Υοχ βηηαηιεηίΗηι Ογοοο ναοί στερέω- ΓΟδοΙγπιίΙαηηπι ρΓΟ νοοβ οηί στερέωμα ΓββροηάβΙ, 
ββηβδ. Ι ροδΰίδδβ αβΓβιη, ΙββΙίδ βδί Εΐί&β Τΐιβ- 
8ΐ)ϋα) δαο. δβά πιβιιπι ηοη ίαϋ ςαίάςυ&πι ιηαΐατβ. 
Αήάαηι ροΓΓο β1 Βίο^αηι ΙβΓΓααι οο^ηοιηίηαη ν. 6 
υδίΐαΐαηι βδΐ. Ερίΐΐιβίοη Ιοοο 8η1)δώηϋτί ροδϋαπι 
ηβδοίο αη ίηνβηίαΙιΐΓ αρυ(1 1.&Ιίηο8, ηίδί ςαίβ Υιγ- 
^ΐΐίαηαίιβθο δίο αοοίρίαΐ, άοηβο νοΒίτα ίβηβηί 5ΐοοι/ιιι, 
^Εηβίά. χ, βΐ α1ί1)ί βχ8ίΐα χη $ί€0Ηηι, ΗοπιβΓαβ ςυί- 
(Ιβπι έπι τραφερήν τε και 6γρήν άίχίΐ ΙΙίοά. Ε, 308, 
ΙβΓΓαπι β1 πι'αΓθ ηοΐαηδ Ιιυπιίάί βΐ δίοτί νοο&1>α1ο : 
βδΐ βηίπι τραφεοόν τό συμπαγίς καΐ στιρρο^ καΐ 
ούτω του ύγρου* διεσταλμένον, δθ1ί(1υπΐ &0 €Οΐηρ&• 
οίαπι ρΐΌΐ)6. ^αη1 εωΐηπι παρά τό 6ρφ* α νίάβηάο 
άίοίηπι 6886 ορίηίο βδί ΓβοβρΙα : βΐ αραά ροοίαβ 
Οοποα (Ιίαΐβοΐο ^ρα^ός ρο^ίΐυπι ίρβί αηίπιαατβΓίί* 
πια δ. Χυι-. 

(21) Οηιηίδ οαΓπίδ, βδΐ ίη 1.6τίΙ. ζνη σαρκός, ηοη, 
υΐ ΝοβΙβΓ 1ια1)6ΐ, κτήνους. Χη«. 33 ΗΙδΤΟΑΙΑΗϋΜ ϋΟΜΡΕΝΟΐυ&Ι. 34 βσ« έι τοις δδβσιν, Ιτι τ» και πετβινλ, Ιργα τρία. Α,^ο ρΓδΒίβΓβα νοΙυοΓββ 0βα3 ΟΓβΛνίΙ : ορβΓα Ιπα. Τ5 ς' ήμ^Ρ^ '^^ τετράποδα, τα ερπετά γης, τα 
Οτ^ρία χαι το>ι αίνΟρωπον, ίργα τέσσαρα. Όμου 
πάντα τα ίργα είχοσιδύο, ισάριθμα τοΙς Έβραΐχοις 
-γράμμα^ι, χα ι ταΐς εΙχοσι8ύο αυτών βίβλοις (22), χαΐ 
ταΤς άικό Αδάμ Ιως 'Ιαχώβ ειχοσιδύο γενεαρχ{αις, 
ώς Ιν Λεπττ^ φέρεται Γενέσει, "Γ^ν και Μωσέως είναί 
ψχ9[ τίνες άπο/άλυψιν. Αϋτη τάς ούραν(ους δυνά- 
μεις τ^ι πρώτη ήμέρ^ λέγει έκτίσΟαι. Τίνος 6έ χάριν 
τήν ζ' ήμεραν εύλογη σεν 6 θεός, και ου πάσας ; 
ψα9ΐ τίνες. Αέγομεν ο^ν 6'τι Ικάστη των άλλων εκ 
της έν αύτ^ γενομένης δημιουργίας έ'σχε την εύλο- 
γίχν* έτεειδή δΐ ΐμελλεν αϋτη μ6νη μένειν αγέρα- 
στος, μηδεμιας έν αύτ^ γενομένης δημιουργίας, 
τούτου χάριν ηύλογήθη και αϋτη ύπο του θεοϋ και δβχία (Ιίθ ςυαάΓαρβάα ; βα ςυβΒ Ιιαηιί δβΓριιηΙ, 
1)6$(ί&9 β1 Ηοιηίηβιη : ορβΓα ςυαΙυοΓ. ΝυιηβΓϋ» 
οχηηίυΐΏ ορβΓαιη βίιηυΐ νί^ΐηΐί άαο ; ςαίΕ ΛυιηηΊα 
£θ(ΙϋαΙ πυιηβΓαιη ΙίΙΙβΓ&ΓυΐΏ Ηβ1)ΓαίοαΓυιη,βΐΓυΓ5α3 
1ί1)ΓυΓυηι ςαΐΙ)α3 ^αάαΒ^ ιιΙυηΙυΓ, ίΙθΓηοιιιβ νΐβίηΐί 
άαο ^Γαάυυπι ρβηβπβ αϊ) Αάαιηο αδοιαβ αά ^α^ο^)υIη , 
ϋ1 ίη ραρνα Οβηεδί ΙββίΙϋΓ, ηιιαιη βΐίαιη ηοηηαΙΗ 
δΐίαηΐ θδ8β Μοδίδ ραΙβΓαοΙίοηοηι Μβιη ΗΙβΓ ΐΓαίΙΐΙ 
οοΒίβδίΡδ ηαοςαβ ροίβηΐίαβ ρπιηα (ϋβ ΟΓβαίαδ 6δδβ. 
ΟαΓ ααίβηι,ίηςιιίαπί ςυΐάαηι,ηοη οιηιιβδ,δβά δβρίΐ- 
ιηαπι άυηίαχαΐ άίβιη Οβαδ ίαυδίαπι βδδβ 3υδδίΙ ? 
Κ6δροη(1β[ηαδ,Γ6ΐίς[ϋαΓαίΐ)υηαιηοιυ&ηΐ€[υ6 βχ ορίΓιοΐο 
(ϊυο(1 βα άίβ ρβΓαοΙυπι ββΐ, δυαιη 1ι2ιΙ)6γ6 ρΓοδρβπΙα- 
Ιίδ (ΙβηαηΙΐαΙίοηθηι : εαιη ααΐβιη δοΐα δβρΙίΐΏα βο ήγιάσΟη, κβι Σάββατον ώς καταπαύσιμος προσ- η ΗοηοΓθ βδδθΐ ο&ΓϋιίΓα, ηιιΐΐο βα άίβ ορβΓβ οοηάίΐο, 
ηγορεύβη, και ώς τύπος της έβδομης χιλιοετηρίδος ί(!βο ίρδα ({αοοιαβ α Οβο ίααδίΕ θδδβ ]υδδα βδΐ αο 
κΐί της των αμαρτωλών συντελείας, ώς ^Ιώσηπος 
μαρτυρεί καΐ ή Λεπτή Γένεσις. Τά θηρία κα2 τά τετράποδα καΐ τά Ερπετά 
^μ^^να 91σαν πρ^ της παραβάσεως τφ άνθρώπφ, 
διότι, φησιν, & δφις άνθρωκίν^ φων^ έλάλησε τζ 
Εν>9^. ϋάσα δλ λογική φύσις (23) κατ* εΙκ^να θεοϋ* 
ττίύτα ΒΙ ούχ είσΐ κατά εικόνα θεοϋ* τ^ν γάρ Κφιν 
όμολογοΟμεν λελαληκέναι τ^ Εϋ^;, στ^μα γενόμενον 
τφ νοητφ οφει, έν φ ένεργιίσας ώς συντεθεί οντι τφ 
άνθρώι?φ παρά τά λοιπά θηρ•β δϊ' αύτοϋ Τ^πάτήσβ 
τους «ροπάτορας, 6 μετά τοϋτο καΐ έν άψυχο ι ς ει- οοη86θΓαΙα βΐ §αΙ)1)αΙυιη βρρβίΐαΐα ; υΐ ςη» Γοςυίβ- 
Ιβιη αίίβΓαΙ, βΐ ΓβρΓοβδβηΙβΙ δβρίίιηαιη αηηοΓϋπι 
ιηίΐίβηαπυιη, Ωηβιηςαθ ρβοοαηΐίυαι Ιιοηιίιιυπι, αΐ 
^0δβρ11υδ ΙββΙαΙϋΓ βΐ Ραπνα Οβηβδίδ. 

ΒβδΙίβ) ΆΟ ςυαάΓαρβάα βΐ ΓβρΙίϋα αηΐο (Ιβΐίοΐααι 
οοιηΐΏυη} οαιη 1ιοιηίηίΙ)α3 10 νοοοιίδα δαηί. Ναοί 
(ιπςαίΐ) δβΓρβηδΙιυΐΏαηανοοβεναιη βδΐ αΐΐοουΐυβ. 
Οιηηίδ &α(6ΐη ηαΙιίΓα ΓαΙΐοηβ ρΓΰβάίΙ&θδΙδβεΰπάιιηι 
ίιηαι^ίηβιη Οβί. Α( υθγο ίδΙα ηοη δαηΐ ίαοΐα δβουη- 
άϋΐη ίιηίΐβίηβϊη ϋβι. ΕΙβηίιη δβΓρβηΙβπι ΓαΙβπιαΓ 
Εν» ν6Γΐ>& ίθοίδδβ,ίΐαςυίάβια υΙίδΟΓίδ Ιοοο ίυβπι 
δβΓρβηΙί, ςυβπι βΐ δϊ^'ηίΩοαΙαιη ίηΙβΠί^βαϊία άβρρβ- 
1ΐ6η(1ίιηιΐ5. Ηίο ίΐΐο. υΐ ουπι Ιιοιηίηβ ρΐβδ ςααιη τβ- δώλοις λαλήαας τοις 6π* αύτοϋ δελεασθεΐσι πολυτρ6- γ Ηςυίδ δίΐ αηίπι&η(ίΙ)υδ οοΩδυβΙυάίηίδ 1ια1)6ΐιΐ6, υδυδ πως ε^δωλολάτραις. Τ6 δΐ εΤναι τ6ν δφιν τετράπουν 
το π3ΐν κβΐ μιτά τήν πονηράν ειιήγησιν έρπυστι- 
χόν, χαι Ιόν αύτφ έπΙ τήν γλώσσαν έντεθηναι, [Ρ. 5] 
ούχ άπιστοϋμεν* Φρύνιμος δε ό βφις εκλήθη» 6'τι τ6 
λογιχόν ζώον τον δνθρωπον, καΐ των άλλων άγχι- 
νο{^ διαφέρον, έξαττε^ Ιμελλεν. "Αλλοι δέ φασιν 
6'τι ού τφ χατά προφοράν λ6γφ 6 δφις έχρήσατο, 
άλλ' ο\ ΐ(ρωτ($πλαστοι, άτε κακίας δντες αμιγείς, 
άχρ'.βεστάτας εΤχον τάς αισθήσεις και πολύ των 
ημετέρων διαλλαττούσας, ώστε τήν άκοήν αυτών 
ικέσης ύπάρχειν φωνής άκουστικήν. Επειδή γάρ 
βασιλεύς ώσπερ πρνήχθη ^ν τφ κ6σμφ 6 ^Ινθρωπος, 
είχ^τως χατ' εΙκ^να θεοϋ γεγέννηται• Ιδεί γάρ τον 
μέλλοντα αρχειν των άλλων ώσπερ τινά ε1κ(^να εΤναι ίπδίΓαιηβηΙο, ^βηεπδ ηοδίπ ααοίΟΓβδ ^6^θρ^(.I^β[η 
ροδίπΐύάο βΐίαηι ίη βίιηυΐαοηδ ίηαηίιηΐδ ΙοοαΙυδ βδΐ 
αά ναπίδ ιηοάίδ α δβ ίηβδοαίοδ δίΓηυΙαοΓΟΓΰΐη οαΐ- 
(οΓβδ. Νβςυβ ΙαΐΏβη ηοη ΟΓβάίιηυδ δβΓρβηΙβιηίηϋίο 
ίαίδδβ ςυ&άΓϋρβάβΐΏ, αο ροδΙ ιηαϋΐίοδαιη ίδΐ&ιη ίη- 
άυοϋοηβιη Ηαπιί δβΓρβηάί ηβοβδδίΐαΐβ αδίραείαιη, 
Ηη^υφςιιβ 6^αδ νίταδ ίιηροδϋαπι. ν'οοαίαδ βδΐ 36γ- 
ρβπδ οαΐϋάυδ,ςυοά Ιιοπιίηί,αηίιτιαίί ΓαΙίοηβ ρροΒάϋο 
6ΐ Γβϋςαίδ αευιηίηβ ιηβηΐίδ ρΓ£βδΙαηΙί εδδβΐίιηροδί- 
ΙαΓϋδ. Αΐϋ άίουηΐ ηοη βχρΓβδδίδ νβΓΒίδ ιΐδαπι δβΓ* 
ρβηίβηι, 36(1 ρηηιο ΟΓβαΙοδ Ιιοπιίηβδ, υΐροΐβ αϊ) 
οηιηί ηιαϋϋα ρυΓΟδ, αοαίίδδίπιοδ 1ια1)υίδδθ δ6η3ΐΐ3 
πιαίίοςιιβ ηοδίπδ ρΓ33δ(^ηϋθΓβ3 ; ϋαςυβ δΐιο ααάϋα 
οπιηία νοοίδ ^βηβΓα ρ^ΓΟβρίδδβ. Οααηάο βηΐιη ίη Ιμψυγον της του παμβασιλέως όμοιοτητος, ούκέν πορ- |\ πιαηάαηι Ιιοχηο Ιαηςυαπι γαχ ρΓοάυοΙαβΓαΙΙ,οοηνβ- 
φ&ρίδι χαι σκήπτρφ και διαδήματι τήν άξίαν έμ:ραί- ηί6ΐ)αΐ6απι αά ίπιαςΐηβηι Οβί ίαοίηηι ϋδββ : ςυίρρ( νοντα, ΙπεΙ μηδΐ το άρχέτυπον έν τούτοις έστ'.ν, άλλ' 
Ιν τφ χεκοσμήσθαι τ^ άφθαρσί^ και άΟανασί^, καΐ 
άρηη* τούτοις γάρ τιμηΟ«'•ς ό άνθρωπος τήν προς 
τό 'πραιτότυπον εΓκύνα και δμοιύτητα διασώζει. Έτι 
Α καΐ ή αύτεξουσιότης τδ βασιλικών καί έτηρρμένον 
της φύσεως τοϋ άνθρωπου καΐ προς τήν Οείαν εΙκ6να (22) ΗβοβρΙίαβ Θ5ΐ, Ιιοάίβφΐβ αδϋαΐαηι, 1ϋ)Γ03 
Υθΐ6Π9 ΤβδΙ&πιβηΙί χζιν Γβοβηδβπ ; ηηάβ βΐίαπι 
Υβία» ΤββίΑΐηβηΙυπι, ςα» βηηί ^αάα)0Γηη1 Ι)ί1)Ι)α, 
ΪΓΊΤ^ 5ΓηΗ, Ιά Θ8ΐ, νί^Ίηϋ ςυαΙαοΓ, ίη80Γί1)ΰηΙαΓ 
10 ηοιηίη&ηΙιΐΓ.Οβ υίΓαςαο ββηίβηϋα β&ϋδί&οίβΐ ηοη 
11111118 0011050 ΙβοΙοΗ ρΓοΙο^ι 0. ΗίοΓοηγοιί ίη ορθΓΐ6ΐ)αΙ εαπι ςυί αΐϋδ βδδβΐ ίηιρβΓαΙυΓυδ, νβίαΐί 

ίπια^ίηβΐΏ ςααπιοίαπι αηίπιαίαιη βδδβ δίπιϋίΐαάίηίδ 

β]αδθ[αί Βρχ βίΐοηιηίαπι; ςαί ηοηρπΓραΓα,8θβρΐΓθ 

αο άίαάβπηαΐβ άίςηίΐαίβηι δυαηι πιοηδΐΓαΓ6ΐ,(|ααη(]ο 

6( βχβηιρΙαΓ αά ςιιοά ίΐΐβ ίαοΙα$ βδΐ πίΚίΙ ΙιΟΓηπι 

1ια1)βΙ, 86(1 60 ςυο(1 ίηΐεπίοδ ναουίΐαΐβ^ ίπιπιοΓίαΙί- 

ΧΥΙΑΝΒΗΙ ΕΤ ΟΟΑΗΙ ΝΟΤ,*:. 

ΒίΜΐα, ({ΐιΙ μαΐβαΐί (ΙΙαΙο βχδίαΐ. ΧΥί. 

(23) ΑαΙίωιβ ρτχΜα αυΐ Ββνη.οηβ : υΐραηιςυβ 
βηίηι λογ<$ς δί^πίΠοαΙ ; ηβςαβ 6δΙ Ιιοο υηςααπι 
δίηο ίΠο,οιιπι οραΐίο βίΐ ({ααβί 86ηδί1ί3 ςαφ(1απι τα- 
ίίο. Χτι.. αΕΟΕΟΙΙ ΟΕΟΚΕΝΙ 3β V: 


ΙαΙβ αο νίΓίαΙβ βχοΓπαΙαβ 65361 : Ιιίβ βηίιη Γβϋαβ ^ έμφβρίς προφανέσιατα δκίχνυσι. Κατ^ τούτον τ^ν άθοοΓαΙιΐ3ΐιοιηο βίιηϋίίικίίηβιη ίιηαβίηβπκιαβ βχβιη- 
ρίαπβαά 11 φιοά οίΤβοΙτίδ βδί, οοηδβΓναΙ. Ιαιη 1ί- 
1)6Γΐα8 ηυοι^υβ ροϊβδίαΐίδ δΐι», ηαΙαΓα Ιιυιηαη» 
Γββίαιη ρΓΟϊδΙαηϋαιηίικιυββα άίνίηιείιηα^ίιιίδβίιηί- 
Ιίΐαίΐΐηβπι ΗίαιηΓβδΙίΒδίιηβ (ΐ6ΐηοη8ΐΓαΙ.ΑΙίϊαβ δβουη- 
(Ιυιηΐιααο ΓαΙίοηβηιΙιοιηο ηηαηυυηι ϋβί ορυδ άίοίΙϋΓ 
ο1) (ΙίμηίΙαΙβιη δΙπιοΙΟΓΟί : οιηηβ βηίπι Ιιοο βδΐ οοη- 
δίΐϋ βίΤβοΙίο. ΡοΓΓΟ ΙΐίΕΟ :« Γαοίαιηυδ βί ίι^I^υ^ο^βIη 
αοοοτηοίΐΜΐυιη ΐρβί ; » ρΓορΙβΓ ίαΙνίΓατη ρΓοΗδ ρρο- 
ΟΓβαΙιοηβιη άίοίΐ : α(3]ιιν&1 βηίιη Γβιηίηα πι»Γβπι ίο 
ρΓορα^αηάο οοηδβΓναηάοοιαβ ββηβΓβ. ΕίΤεοΙα αυΐβιη 
ιηυϋβΓβ,οαιη βαιη οοηδρίοαίυδ βδδβΐ Αάαπιυδ, ηοη 
ίΙ& ;&ίΤροΙυ8 αηίπιο βδΐ υΐ ςυί πιυΙίβΓβπι οβΓηβΓβΙ. 
δβά ρβπηάβ αο δβ ίρδίιπι οοηΐβπιρί&ηδ Ιοοίαΐυδδρί- λέγον χαΐ χκιρών θεού ίργον 6 ^θρωπος δΐ9^ την 
τιμήν της κατασκευής• και γάρ βουλής ενέργεια τλ 
παν. Το. « Ηοιήσωμεν αύτψ βοηθών κατ' αύτον, » διά 
το μέλλον της παιδογον(βς λέγει* συνεργεί γάρ τ6 
θήλυ τψ άνδρι προς την του γένους αυζησ(ν τε χαΐ 
διαμονήν. αλασθε(σης 81 της γυναικός, ώς ϊώρα 
αυτήν ό Αδάμ, ούχ ώς γυναίκα Ο^ώμενος Επασχεν, 
άλλ* ίι.ς έαυτον όρων τινευματικώς ηύγρα(νετο, τήν 
όμο{αν βλέπων και ταύτην Ιχουσαν κατασκευήν. 
Ωσαύτως και ή γυνή όρώσα τον £νδρα μεγάλως 
ήγάλλετο, κατ* αυτόν οϋσαν έαυτήν έννουσα. Το δΐ, 
α θανάτψ άποθανείσΟε, » θνητοί Ισεσθε σημαίνει, ώς 
και ό Σύμμαχος ήρμήνευσεν. Έργάζεσθαι καΐ φυ- 
λάσσειν σημαίνει, έργάζεσθαι μίν τήν εύχαριστίαν ηΐυ βδΐ, νίάβηδ θβπι δίπιίΐΐ πιοάο βίΠοΙαπι. δβίΐ βί η και τήν α'ίνεσιν τψ τοσούτων καΐ τηλικούτων άγα- 
ιηαΙΐβΓνίΓυπι οοηίαβηδ πια^ηο §αιΐ(ϋο βδΐ ρβΓΓαδα, θών παροχεΤ, φυλάσσειν δΐ καϊ τηρεϊν, μήπως ίηΐ6ΐΙίδβηδ δβ βί βδδβ αά]ιιηοΐΕΐη. 0δθΐ6Γυπι ΙΐίΒο 
νβΓΐ)α, «ΜοΓίβ πιοπβπιίηί, >» ία δίί5ηίΩοαηΙ, ΜοΓίαΙβδ 
βπΐίδ ; Γΐαοπιοάο βΐίαπι δγπιπι&οΐιυδ ίηΙβρρΓβΙαΙαδ 
βδΐ. ΟρβΓΕΓί βΐ οιΐδΙοάΐΓβ δίβηΙΩοαηΙ, ίΐΐυά βραϋα- 
ηιιη αοΐίοηβπι βΐ ΙααΰΙαΙίοηβιη ΙοΙ Ι^ηΙοπιαιςυβ 1>ο- 
ηοΓηπι ρΓίρ1}ίΐ0Γί ΓβρβηάβΓβ, Ιιοο οανβΓβ ηβ (ΐηειη(1ο 
ρβΓ νίΒοοΓίϋϋΐη δΐιί 1)βη6ΓαοΙοπ3 οΙ)Ιίίαδ ρΓΰΟδβηΙβ 
ίβΐίοίΐαΐθ αο νίΐ® οοπιπιοάίΐαΐβ βχοϋαΐ. Αάαιηί νο- άπονοηΟε:ς και λήβην του ευεργέτου λαβών της έν 
χερσιν άποπέσ^ μακαρι6τητος και εύζω'^ας. Αδάμ δΐ 
ερμηνεύεται γήΙνος, Κΰα δ^ ζωή* και γάρ αύτοι της 
γηΙνης και σαρκικής ζωής αρχηγοί και πατέρες τψ 
δντι χρηματίζουσιν, ώσπερ της ούρανίας κα2 πνει>- 
ματικής Ίησοΰς Χριστός ό νέος Αδάμ, καΐ ή άπειρ- 
άνδρως αυτόν τεκουσα, απαρχή χαΐ αιτία τοΤς πασι 
του θεού τέκνοις ε*σίν. οα1)αΙυηι ί€Γτβηητη δί^ηίΩΙ, Εαν» υϋαηι. Ναιη ϋ τβίρδα ηοη[ΐ1ηίΙ)αδ, φΐ» βοδ Ιβιτβτιβ &ο οαΓπαΙίδ τϋο 

ρπηοίρβδ αο ραΓβηΙβδ άβηοΐαηΐ, τβδροηάβηΐ, δίουΐ ^β8αδ ΟΙιπδΙυδ ηονιΐδ Αάαιηυϋ, βΐ άβ ςηα ηαΐίαιη 

βχρβΓία νίΓαηι ίρδβ ηαΐυδ βδΐ,οοείβδίίδ αο δρίπΐυαϋδ τίΐ» ρησιΟΓάίυιη βΐ οαηβα βυηΐ οπιηί1)α8 Οβί Ωΐϋδ 

1ί Νοίαηιίαπι βδΐ ςαοδάαιη, ίΐα ιιΐ ΐΓαάίίηπι αη- (; "Οτι τινίς έκ παραδόσεως Ικατόν 5τη τόν Αδάμ ΙίςυίΙοδ βδΐ, ΓβΓβΓΓβ. Αάαπιυιη οβηίυπι αηηοδ ία 
ΡαΓαάίδΟ βχβ^ίδδβ. Αΐίί ΙβιΊία ΙιΟΓα ΩοΙαηι δβχία 
ρβοοαδδβ, ηοηα β^βοιαπ1 ρβΓΐιί1)6ηΙ, βο αΓ^υπιβηΙο 
υΐ6αΐ6δ,ςηο(1 ΙιΟΓα δβχία Οοιηίηιΐδ οΓυοί αίΩχυδ, 
ηοηα ρΓΟ ηοΙ)ίδ ηιοΓίιιαδ βδΐ, ΓοΓίαδδίδ βο ςυοοιυβ 
ίη Ιιαηο α^ΐάυοίί ορίηίοηβπι ςυοά δαί) νβδρβπαπι αά 
βοδ νβηίΐ Οοπιίηυδ. δβά Ιηυπι ΙιοΓαΓυηι δραΐίυιη 
ςτιοίη ραΓαιΙίδΟ Αάααιαδ πιοΓαΙυδδίΙ, 1}Γβν6 αάπιο• 
άυπι 6ΐ ηίπιίδ ίηοΓ6άίΙ)ί1β βδΐ αο ιηα^ηίΩοβηΙία 6]υδ 
ςυί αηίν6Γ5ίΐίηιρ6Γν63ΐίςαΙ)ί1ί1)υδ δαρί6ηΙίΦ3υάίοίί8 
οίδρβηδαΐ, ίηάίςηαηι. Ουί βηίπι ίη Ιπϋηδ ίδΙίδΙιοΓίδ 
Αάαπιαδ α(1 ίπιροη6η(1υπι οπιηίΙ)αδ ΐ6ΓΓ65ΐπΙ)υ5 αο 
νο1υοΓί1)υ5 ηοιηίηα Ιβηχρα» 1ια1)υίδδβΙ? ΟυΓηάο Γβ- 
Γιςαίδ ίη ραΓαάίδο ΓΓυοΙί1)ΐΐδ νβδοβηάο, αά βοΓαπι έν τψ Παραδείσψ φασί πεποιηκέναι. Άλλοι δΐ τρί- 
την μΙν ώραν πεπλάσθαι, ίκτην [Ρ. 6] δΐ παραβήναι, 
έννάτην δΐ έκβεβλήσθαι, τό έν Ικτ^ι μΙν ώρ^ ένσταυ- 
ρώσΟαι τόν 'Ιησοΰν, έννάτ^ δΐ τυυτον ύπίρ ήμων 
άπο^ανεϊν τεκμήριον τιθέμενοι. "Ισως δΐ, ^τι καΐ τό 
δειλινόν ήλθεν ό Κύριος προς αύτο(»ς, εις ταύτην 
υπενεχΟήναι τήν 6πύνοιαν. 2τενόν δΐ κομιδ^ τό 
τρίωρον της έν παραδείσψ διατριβές του προπάτο- 
ρος διάστημα, κα*. λίαν άπίθανον ώς της μεγάλο - 
πρεπείας του τά πάντα δυσθεωρήτοις τοφίας χρίμα^ 
σιν οικονομουντος άνάξιον, Πύτε γάρ έν τρισιν ώραις 
χερσαίοις τε και πτηνοΤς πασιν όνύματα καλε"ίν εΤχε 
καιρ($ν ; Π6τε δετών &λλων έν τψ παραδείσψ καρ- 
πών μετάσχων, καΐ της αυτών μεταλήψεως κ6- ^Γιι^ι^οη^δ δαίίβίαίβηι ρΓοΙαρδίΐδ οιιρίάίΐαίβηι ^α- ^. ρον λαβών, ε?ς έπιθυμίαν της του άπηγορευμένου δίαηιία; αΓύύΠδ ςαα βί ίηΙβΓάίοΙϋπι ίαίΐ, ίη αηίηιυπι 
ίηάυχίϋδβΐ ? υΐ ηοχίαπι ίηνίάβηΐίδβ ίΓυάβπι βΙδβΓ- 
ροηΐίδ αά πιυΙίβΓβπι α^^Γβδδυδ αίςυβ οοηδαΐΐαΐίο• 
ηβπι ηοη οοηιηιβιηοΓβπι, ςαο) ίρδααπιρίίαδ ββ Ιβπι- 
ρυδ ΓβςαίΓθΙ)αηΙ. Ουαρρορίβρ ρΓθΙ)α1}ίΐ6 αάπιοάαπι 
αο 0Γβι1ί1)ί1β βδΐ δβχία άίβ βΐ δβχία ΙιοΓα (Ιβΐίοΐυπι 
ίΠυά αΙ> ϋδα(1πιίδ:>υπι, ηοηαςαβ β^α8άβΠ1 άίβί ΙιοΓα 
ΡαΓα(1ί:}0 αβ νίΐα οΐ) νίοΐαΐυπι Οβί πιαηάαΐυπι βχοί- 
άίδδβ ί δβιΐ αηηο άβπιυπι δ6ρΙίπιο ίά ίαοίαπι, δίουΐ 
βχ αηΐίςαίδ ({υίάαπι ρΓοηηηϋαΓαηΙ. ΑΙςυί ^οαηη63 
€ΙΐΓ)'δθδΙοηιυδ νίτ πιαςηί ϊηΙβΓ άοοΙΟΓβδ ηοπιίηίδ, 
ίη βχροδίΐίοηβ δαοη Εναη^βΐίί ςαοιΐ α ΜαΙΙΙιβο οοη- 
δοπρίαπι ίαίΐ,δβχία άίβ ρπηίΦ 18 δβρίίπιαη», Ιιοο 
βδΐ (ϋβ βίΩοΙίοηίδ Αάαπιί, Ιιαηο βΐ Εναηι ΡαΓαάίδο 
6)60(08 αϋ. Οαί βΙηοδΩάβιη 1ια1)6πια8, ηβςαβ υΐΐβ- ξύλου γεύσεως έλήκυθεν ; "Ινα μή λέγω τήν έπήρειαν 
της βασκανίας και της του ^φεως προς τήν γυναίκα 
προσβολής και συμβουλίας• και γάρ αυτή πλείονος 
έδεΤτο της το^ χο(5νου τριβής. Διά ταίίτο μεν έν ϊκτρ 
ήμέρ? και έν Ικτ^ ώρ^ τετολμήσθαι τήν παράβασιν, 
έννάττρ δι ώρ^ της αυτής ημέρας του Παραδείσου και 
της έν αύτψ ζωής τους άθετήσαντας έκπεσεΤν σφ<5- 
δρα πιθανόν καϊ πιστόν, δι* ετών δΐ επτά τοΰτο γ• 
νέσθαι, ώς τών πρεσβυτέρων τινίς άπεφήναντο. Ό 
δέ γε μέγας έν διδασκάλοις Ιωάννης ό Χρυσόστομος 
έν τ^ έομηνεί^ του κατά ΜατΟαΤον αγίου Ευαγγελίου 
τ^ εκττ[^ ήΗ^^Ρ? "^ή^ πρώτης εβδομάδος, τουτέστι τ^ 
αύτ^ ήΐ^^Ρ? "^ή^ πλάσεως αύτου, λέγει τόν 'Αδάμ 
έκβληθήναι του Παραδείσου χαΐ τήν Βυαν* φ καΐ 
ήμεις πε.θόμεθα. Και ου χρή ζητεΤν περαιτέρω τλ 17 ΗΙδΤΟΚΙΑΕυΜ αΟΜΡΒΝΟΐαΜ. 38 τξ 6«οΐΓν§ύ9τφ Γραφτί &π6 του άγιου Πνκύματος 
«βνιγημένα, Ίνα μή άντι χέροους μιχροΰ μεγάλη ν 
Ιπινπανώμ&θα ζημίαν. 

Το ^^ (ΐρημένον Ητι α Άοάμ γέγονιν ώ< ν.ζ έξ 
Ί^μων, » ούχώς 8ι* άπειθεί^^ έτΙ χαχίιν προχ^^ψαντος, 
λλλχ ονα το κίρηχένχι, « Κατ* είχ^να θεού εποίησαν 
αύτ^ν. » Άλλα μή τις ύπολάβ^ 6'τι το ξύλον τοιαύτης 
^ν φύσεως ώς γνώσιν παρέχειν χαλοΰ χαι χαχοΰ. Ού 
γάρ ήν τι βλαβερον έν 1Ιαρα8ε{σφ, 6'ρος δλ ετέθη έπι 
τφ φυτφ πρ^ς γαμ«σ?αν της νλετθεριοτητος. ΚαΙ δ'τι 
ού τ6 ξύλον α-τιον γνώςεως τψ Ά8άμ γέγονε, δηλον 
ή γ^ρ εντολή ώς προς εΐο^ται αμφω έδ^θη, τύ τε χα- 
λόν Χ'χΐ πονηρών, τήν τε ύπαχοήν χαι τήν παραχοήν, 
ώστβ ή γνώσις προυλαβε τήν ^τολήν. Δέδοται δΐ 
αίίτη δια το, ώς εΓρηται, αύτεξουσίφ βουλή μάτι χι• 
νούμενον τον βνΟρωπον, έπ* αδείας τε έχοντα από 
ιιχντων μεταλιμβάνειν των άλλων δένδρων, ένος δε 
μόνου νόμφ προσταττόμενον άπέχεσθαι, χαΐ γινώ- 
σχειν ώς 6π6 δεσπότην έστι τον χαΐ τήν έντολήν δεδω• 
χέτα • Τό δλ , μ Διηνοίχθησαν αυτών οΐ οφθαλ- 
μοί, » ούχ ώς τ^τε βλεψάντων [Ρ• 7] των πρωτο- 
πλάστων εΓρηται (δείχνυνται γαρ και πρό της βρώ- 
σεως όρώντεςίχ του λέγεσθαι* « ΚαΙ είδεν ή γυνή 
€τι χαλον το ξύλον εΙς βρώσιν χαι 6'τι άρεστύν έστι 
τοΤς ^^λμοις ΙδεΤν »)' άλλ* ώς τδ άπειρύχαχον απο- 
θεμένων Ειχ παραβάσεως, δ χαι τήν γύμνωσιν άδιά- 
Φορον παρέσχεν, έρρήΟη δτι διηνοίχΟησαν αυτών οΐ 
όοβχλμοί. Πέφυχι γαρ ό οφθαλμός άπας υπδ του λο- 
γισμού διεγείρεσθαι προς ά βλέπει • σύνεσιν γαρ 
χαθ* έαυτον αυτός ούχ Γ/ει. *ϋστε πολλάκις προς 
Ιτερα της διανοίας ασχολούμενης τυιρλοΰ δίχην -καρ- 
ερχ<5μεθα Ινίοτε χαι τόν πάνυ γνώριμον, χαι έπειδάν 
έγκληθώμ.ν, ττί άσχολί^Ε του λογισμού τό αΓτιον άνα- 
τιθέντες άπολογούμεθα. Οίίτως οΰν ό Αδάμ χα? ή 
Ευα τή αισθιζσει του νου προς τήν όψιν διηγέρΟη- 
σαν. Το γαρ, « έγνωσαν 6'τι γυμνοί ήσαν, » άποκάλυ- 
ψιν σημαίνει τήν έγγενομένην τψ λογισμψ, ουκ άνά- 
βλεψ'.ν όφθα/.μών. ΛεχΟήσεται δλ κάχείνο, 6'τι πρό 
της απείθειας, επειδή καιρόν ούκ εΤχε τα τής παιδο- 
ποιίας, οόχ έδέδοτο παρά θεού ή παρατήρησις της 
γυμνώσεως, άλλα διετέλουν ώς άσαρκοι, σαρκικής 
διαθέσεως ουπω καιρόν έχοντες. Επειδή δε ή άπεί- 
βίΐα έπισυμδάσα τό Ονητόν έπηγάγετο, εΐκότως λοι- 
πόν ένεδόΟη τούτοις ή προς αλλήλους αΙδώς• και 
νενοήχασιν ύστερον τών σχημάτων τήν διαφοράν, 
προΟεωρηΟεΐσαν τψ πλάσματι προς τό άναγκαΤον της 
του γένους διαδοχής. Έχ φύλλων δε συκής έποίησιν 
ΙαυτοΤς περιζώματα, αίνιττομένων δ:ά του ξύλο^ τόν 
τρόπον της κακοπραγίας* ώς -(αρ ήδυς ό καρπό; της 
συχης, 'ΐραχ^^ δΐ χαι πιχρότατον τό φύλλον, ούτω 
πα-α αμαρτία έν μίν τ$ πράξει δε(κνυται ήδεια, 
μετά δλ ταύτα όδύνην παρέχει τψ πεπραχότι. ΙΙερΙ 
δι τών δερματίνων χιτώνων φησ'ν ό θεολόγος Γρηγό- 
ριος δτι θνητόν αυτόν άπεφήνατο ό θεός νεκρότητι 
«εριβάλλων. Τοΰτο γάρ οΐ δερμάτινοι χιτώνες σημαί- 
νει άπό του λόγου της τών ζώων νεκρότητος, δ'πως 
οιά της λύσεως του σώματος χαι της 8ψεως ή αμαρ- 
τία τκασα βυτόπρεμνος διαφθαρ^. Διά γάρ τούτο καΐ 
του Παραδείσου έκβάλλεται, Ι/α μή τή αύτεξουσιό- Α, Γίαβ ίηςϋίτβηάα βυηΐ ςπ» δρίηΐυβ 9&ηοΙιΐ9 ιη άίνί- 
ηίΐυβ ίη&ρίΓ&Ιίβ ϋΙΙβηβ ΓβΙίΰυίΙ, ηβ Ιοεο βχί^υί 1υ- 
ΟΓΪ ιηο^ηαπι ηοΙ)ί9 αοοβΓβαιηυβ (Ιαπιηυηι. 

Οαοά ααίθΐη (ϋοΐαηι βδΐ, « Α(ΐΗΐηυ8 ίαοΐυδ βδΐ 
Ιαηςιααπι υηυβ βχ ηοΙ)ί8« » ηοη βο Γβίίτβηάυιη οδΐ 
ςιιοά ρβΓ ίηο1)β(ϋ6ηϋ&πι ίη νίΐίατη βχοίάίΐ, δβ(1 αά 
ίά ςυοά άίοΐυιη ίαίΐ : << Αά ίιηβξίηθίη Οβί οοηάίιΐΐΐ 
βυιη. )? Νβςυβ ορίηαπ ςαΐβρίαπι (1βΙ)βΙ ϋ^ηυιη β]α3 
ίιιί88β ηαΙυΓ» υΐ 1)οηί ιηαΐίίΐυβ ηοίΐΐίαηη ρΓθρΙ)βΓθΙ : 
ηίΐιίΐ βηίπι ίη ΡαΓβάίδο βΓαΙ ηοχίυπι.δβά Ιιβοο αιώοΓ 
ΙβΓίηίπί Ιοοο δίαΐαα βδΐ,ιιΐ 6δ96ΐ1ί1)6Γ(αϋδ βχβΓοβιιά^Β 
ιηαΐβπβδ. Αο Η(ΐϋβΐ αΓΐ)0Γ6ίη Αάαο ο ηοη Γυίδδβοαιίδαπο 
οο^ηίΐίοηίβ ςααηάο ρΓ υεβρίυιΐιβί ΙαηςααηιαΙπυδΰΐαβ 
οο^ηίΐίοηβ ρρφίΐίΐο άαίαπι 6δΙ,1)οηί,ίηςη£ΐπι,6ΐπια1ί, 
οΙ)6άί6ηΙί8θ 6ΐ οοηΐιιπι&οίο). Ιΐαςαβ οο^ηίΐίο ρρ»- 

Ρ οβρίιιπι &ηΐ6§;Γ6δδα βδΐ. Ηοο &υΐ6πι άαΐυπι βδΐ, αΐ, 
ςυβηιαιίπιοάυπι άίχίπιυδ, τοίυηίαΐβ, ου]ΐΐδίρ86 ρο- 
ΙβδΙαΙθπι οΙ)Ιίη6ΓβΙ, πιοΐυδ Ιιοπιο, ρεπΏΐ'δδο βί υ1 
ίΓυοΙίΙ)α9 οπιηίαπι Γ6ϋ(ΐυαΓυπι 3Γΐ)0Γϋΐη νβδοβΓοΙιΐΓ, 
αηαςαβ ΙαηΙαπι αΐ &1)5ΐίη6Γ6ΐ ιπιρβΓ&Ιο,ΐηΙβΙΙίςβΓβΙ 
ηβ δαϋ Οοπιίηο ίδΐίυδ πιαηάαΐί αηοΙοΓβ βδδβ. Ηίτο 
ααΐβπι, « ΑρβΓίί δαηΐ βοηιπι οουΐί, » ηοη άίειιηΙιΐΓ 
ςυαβίίαπιάβπιυπι νί(ΐ6Γ6 0Φρ6πηΙ(η&πι νίδΐιρΓΦ(1ίΙί 
βΐίαπι αηΐθ ββαπι άβπιοηδίΓαΙυΓ βζ 1ιί9 νβΓΐ)ΐδ, « Υί- 
άίΐςαβ ηιαΙίβΓ αΓΐ)0Γβηι βΐ αά βδυπι οοπιηιοάαπι βΐ 
ΔδρβοΙα ^ΓαΙαπι »), δβά βο ρβΓίΐηβηΙ, ςυοά βο άβ- 
ΙίοΙο οπιηίδ πιαίί ί^ηοΓαΙίοηβπι, ςυ® ηυάίΐαίθπι 
14 ({αοςαβ βίδ ίηιΙίίΤβΓβηΙβπι Γβ(1β§6ΓαΙ,απιί9βΓυηΙ. 
Οπιηίδ βηίπι οοαίπδ, οαιη ίρδβ α δβδβ ίηΙβΠβοΙαχη 
ηοη 1ια1)6α(, βα βδΐ ηαίαρα αΙ α ταΐίοηβ &(1 ο1))6οΙυπι 
ςυοά νίάβΐ βχοίΙβΙΠΓ. Ιΐα(ΐα6 δΟθρβηιιπιβΓΟ ίηΐβΐΐβοΐυ 

^ αΐίίδ ΓβΙ)ΰδ οεουραίο βΐίαπι ηοΐίδδίπιοδ Ιιοπιίηβδ Ιαη- 
ςααπι οφοί ρΓΦίβππιυδ, βοςαβ ηοπιίηβ ΓβρΓβΙιβηδί 
Γβ3βοΙ& ίη πιβηΐίδ οοουραΐίοηβπι οαυβα ηοδ ρυπ^α- 
πιαδ. 5ίο βΓ^ο Αάαηιυδ βΐ Ενα δβηδίι πιβηΐίδ αά νίδίο- 
ηβηι 6χεί(α1)αηΙαΓ. Ναηι Ιιφο, « οο^ηονβΓυηΙ δβ 
ηηάοδ βδδβ. » ραΐβίαοΐίοηβπι δίςηίβοαηΐ, ςυοΒ ίη τα- 
ϋοηβ νβηίΐ, ηοη οοιιΙοΓυπι αρβΓίίοηβπι. Ιά ςαοςηβ 
άίεβηάυπι ηο1)ίδ. ΛηΙβ άβΓβοΗοηβπι, οαπι 1ίΙ)6η9 
άαΓβ ορβΓαπι ηοηάαπι ίίδ βδ^βΐ ΙβπιρβδΙίνυπι, ηοη 
άβάβΓαΙ Ιιοο ίΐΐίδ Οβαδ υΐ ηυάαϋοηβπι οοΓροπδ οα- 
νβΓβηΙ, δβά άβ§β1)αηΙ νβΐυΐί εαΓπίδ βχρβρίβδ, ηοη- 
άαπι ορροΓίαηο αίΤβεΙίοηίδ οαΓπαΙίδ ΙβπιροΓβ. §β(1 
ροδίςυαπι οοηΐυπιαοία δυρβΓνβηίβπδ πιΟΓίαΙίΙαΙβπι 
ίηίΓοάιιχίΙ,οοηνβηίβηΙβΓίηροδίβΓυπι βίδ ίηάίΐα βδΐ 
πιυΙαανβΓβοηηάία; αο ροδίπιοάο αηίπιαάνβΓίβιυηΙ 

Ο Ω^ηΓαηιπιάίνβΓδίΙαΙβπι, ]απι αηΙβρΓονίδαπι ίη ίρδο 
Ωςπΐ6ηΙοοΙ)β6η6Γίδ ρΓορα^αηάίηβεβδδίΙαΙοπι §η()- 
Ιίςαεηία αυΐβπι δίύί ΓβεβΓπηΙ βχ ΩεαΙηίδ ίοΐίίδ, τεί 
πιαίβ ββδΐ3Β Π10(^απ1 βχ β]πδ αΓΐ}οπδ παΐηπα ίϊπ&δί 
ρβΓ απιΙ)α(;6δ ίη(1ίοαηΙί1)υδ : ςυβηιαάπιυίΐυιη βιιίηι 
ΓηιεΙϋδΩοϋδοΙυΙείδβδΙ, Γοΐίιιπι βδρθπχιη οΐ απιαπδ- 
δίπιαπι, δίε οιυηβ ρβεεαίυπι αοΐίοηβιη ςη^^6η1 1ια- 
1)βΓβ ]υεαη(1ϋπι οδΙβηάίΙυΓ, ροδίβα νβΓΟ άοΙοΓβπιβί 
ςυί ρβεεανίΐ οΙΓβΓί. Οβ ρβΙΙίεβίδ ροΓΓΟ Ιυηίείδ Οιβ- 
ςοηαδ Τΐιβοΐο^υδ δβηΐίΐ, Οβηπι ίΐα πιΟΓί&ΙϋαΙβπι 1ιο- 
πιίηίδ άβοΙ&Γαδδβ, πιοΓίαΙίδ βχιινίο βαπι αηιίείβηδ. 
Ηοο 15 βηίπι ρβΐΐίεβ» Ιαηίε&θ άβδίςηαηΐ, ταΐίοηβ 
αΙ) αηίιηαΐίιιπι πιΟΓίαΙίΙαίβ άαεΙ&, υΐ ιΐίδδοΐυΐίοηβ ι 

* 

■ 

4 .. 1 « 89 ΟΕΟΗαΐΙ 010Η£ΝΙ 40 οορροηβ αο νίβιΐδ &1)θ1ίΙίοηβ οιηηβ ρβοο&Ιαιη ίυηάί• ^ τητι χεχρημένος λάβ^ του ξύλου της ζωής ικλΧ γένη- 

Ιαδ αΙ)θ1βαΙαΓ. ΛΙςαβ ο1) Ιιαηο οαυβαιη βΐίαιη Ρατα- ται τλ χαχ6ν άθάνατον. 

άίδο θχρβΙΗίαΓ,ιΐθ 1ίΙ)βΓΐαΙβ νοίυηίαΐίδ υίβηβ ιηαηυιη Π^ηο νίΐ® ^η^^^6^6^,IηαιαIηςιι6^ι& ιιηιηοΓίαΙβ ΟβΓβΙ. 8(ΐΙ&ηα8 Η6ΐ)ΓΒθθΓαιη Ηηςαα άβδβΓίοΓβιη δίςηίίΐο&ΐ 
βΐ α(1ν6Γ8απιιιη. ΌίαΙ)οΙα3 α οαίιιιηηία αρρβΠαΙτίΓ 
6Γα?οί3, ςιια Οβυπη αϊ) 1ιοιηίηί1)υ3 <ι1)&1ί6ηανΐ(. 

Οαΐιιυδ ρπιηαβ ίηΙβΓ Ιιοιηίηβδ Ιιοπιίοί(1α βχδΐίΐίΐ, 
1.αιη6θ1ιιΐ5 56ευη(1ιΐ5: ςυίάααδ υχοΓβδ άαχίΐ 6ΐ άαο 
Ιιοπιίοίιΐΐίΐ ΓβοίΙ. νίΓαυΙβηιβΙαάοΙίϊδϋβηδ (ΐυοδ ίηΙβΓ- 
ίβοίΐ, Εηοοίιί ίιΐΡΓαηΙ ίΓ&ΐΓβδ, ςαί οβΓία ίιηρβίΓαηάί 
Πάαοία ϋβιιιη ρΓβΰ&Ιιΐδ ηβ ΙαΙβηι ροΓΓΟ νίάβΓβ ηβ- 
οβιη οοξβΓβΙιΐΓ, βχ&αάϋυδ βΐ β 16γγ& ΐΓαπδΙαΙυδ βδΐ. 

Λ1)6ΐα3 3υδΙίΙίαιηοο1ιιϋ : ίάβο αίιιηΐ οαάανβΓ 6^α9 
β οοηδρβΰΐυ Ιιοιηίηαιη δαϋΐαίαιη ίαΐδδβ, ςυο ροδΙ 
ίρδίιπι ] αδίβ νίοΐαπ ίη 1)οηαιη δρβιτι νοοαρβηΙιΐΓ. 
Οειίηυδ ρήιηαδ αΓαΙηκη ΐηνβηίΐ, υΓΐ)6πις[α6 Εηοη 
ΓιΗοδαο οοςηοΐηίη6πιοοη(1ί(1ί(. Μβιη ροδΙ άαιηηα- "Οη ό Σατανάς κατά τήν των Έβρχίων φωνήν απο- 
στάτης λέγκται χαι αντικείμενος* διάβολος δΐ ώς τ&ν 
θεδν προς τους ανθρώπους συχοφαντ^ζσας εφηται. 

*Οτι 6 Κάιν έν άνθρώποις πρώτος φονευς έγένετο, 
δεύτερος δΐ ό Λάμεχ, δύο γυναίχας λαβών, και δύο 
φύνους έτέλεσε. Ους δε άνεϊλεν, βνδρα και νεζνίσχον, 
άοελφοι ή;σαν του Ένώχ, δς και πίστει προσευξά- 
μένος του μή Ιδεϊν 2τι τοιούτον θάνατον, ακουσθείς 
μετετέθη. 

. [Ρ. 8] "Οτι *Ά6ελ δικαιοσύνης Ιφρόντιζε• διδ και 
το σώμα αυτού «ρχσΐν άφανες γεγονέναι τοις μετέ- 
πειτα διχαίοις άγαΟάς Ιλπίδας ύποφαϊνον. Ό δΐ ΚάΥν 
πρώτος αροτρον Ιύρε, και πύλιν Ικτισε έπΙ τφ βνύ- 
ματι του υΐοΰ αύτου Ενών. Και ίίτι μετά την κατά- Ιίοηοιη ΓαρΙθΓΓυίΙβΙαΙίβηΐδΙ)θηίδ ίηΐιίανίΐ; ρΓίπιυδ- η δίκην ά'ρπβξ καΐ πλεονέκτης έγένετο, μέτρα καΐ 

-1 ^ ^4 ι: .•ί. :*«..:» ^^^Λ..\ «^ϊ Γ«-...^ ^,2γ- _^- 1 * .._» __.ν _ ςυβ ιηβπδαΓαδ εΐ ροηάβΓα βΐ ΙίιηΐΙβδ βχοοςϋανίΐ, 
βαοδςιιβ ίη υηυιη οοηάαοΐοδ 1)6ΐ1ο ορβΓ&ιη (Ι&Γβ άο- 
οιιίΐ. Ι(ΐ6πι αΐ) 60 ΙβιηροΓβ (^αο βιιπι Οβαδ βχδβοραίιΐδ 
βδΐ» Ιιαιηίΐίδ ΓαίΙ, οιηηβδςαβ αΐ) βο ρροςπαϋ. ΤβΓΓ&ιη 
αυΐβπα ίηοοίαίΐ ςυεο ΐΓθΐηβηδ βδΐ 6( Ιιυιηίΐίδ, Αάαπιί 
ιη&ηίΐ&ΐο α δβΐΐιί ρΓοςβηίβ δβραΓαΙυβ. Οαίαιιιη Ιιααο 
Ραρνα Οεηβδίδ. ςαο) Μοδϋηδεπ1)ίΙυΓ, ηιίηα άοιηυ8 
βυΰο ορρΓβδδΐιω νίίαιη Γιηίνΐδδβ ΐΓ&άίΙ. Ι.αρί(1ί1)υ8 
βηίιη ίΓαΐΓβιη δΐιαιη Αύβΐυαι ηβοανβΓαΙ : ίΐαςιιβ 
ίρδβ ςαοοιυβ Ιαρίάίϋαδ 6δΙ ίηΙβΓίβοΙυιη. 

1β56(Ιιυ3Α(1αιηί ΙβΓίίαδ ΓιΙίαδ ΓβοβηδβΙαρ, ςαί 
([βΓιηαηα δΟΓΟΓβ δαα, ουί ηοιηβη Αδααιηα, ίη πι&1η• 
ιηοηίαπι άυοία Εποδυηι ρΓοοΓβανίΙ. δβΐΐιί ηοηιβη 
ΓββϋΙαΙίοηβπι ηοΐαΐ. Οβυβ ςυοςυβ ίάβηι αρρβίΐαΐυδ σταθμά καΐ δρους γης πρώτος έπινοήσας, και τους 
οΙκείους εΙς έ'ν συναγαγών έν πολέμοις άσχΰλεισθαι 
έδίδβσκεν. Ούτος χθαμαλός ί[ν άπο της κατάρας του 
θεού, καί πάντες οΐ έξ αύτου γενόμενοι, •'ίξίκει δέ 
τήν γη ν, ήτις έστΙ τρέμουσα, χθαμαλήν οδσαν κβ- 
χωρισμένος υπάρχων άπδ της του Σήθ γενεάς κατά 
πρύσταξιν του Αδάμ. Ούτος 6 ΚάΥν, ώς ή Αεπτή 
Μωσέως Γένεσις φησίν, της οΙκείας πεσούσης έπ, 
αυτόν τελευτ$• λίθοις γαρ τον άδελφόν Άβελ άπ• 
έκτεινε, και λίθοις 6μο(ωςκα1 αύτος άπεκτάνθη. 

"Οτι 6 Σήθ τρίτος υΐδς άναγέγραται Άδάμ' 
δς τήν ιδίαν άδελφήν Άσουάμ καλούμενη ν γήμας έγέννησε τδν Ένώς. Σ/)μαίνει δΐ 
έζχνάστασιν. Ώνομάσθη δλ καΐ θευς διά Σήθ τήν 
6δ(, ο1) δρΙβπάοΓβπι ΓαοίβΙ, ςα^πι ρβΓ οιηηβηι νίίαπι ρ λάμψιν του προσώπου αυτού, ήν Ισχεν έν {Ιλ{) 

τοΤς ]ιαΙ)αίΙ. Ουα ^ΓαΙία οΐίαηι Μοδβδ ρΓβΒάίΙαδ τβΙαίΑ ία- 
οίβ ουιη ^α(12Βί3 1ο(ΐαβ1>αΙυΓ** * ςααάΓα^ίηΙα αηηίβ. 
Ι(1βιη δβΐΐιαδ δβρίθπι 0ΓΓαηΙίΙ)αδ δίβΐΐίδ, βΓβΒοί ρ1α• 
ηβίαδ νοοαηΐ.ηοιηίηα ίπιροδαίΐ; οοΒίβδϋαπιςυβ οοη- 
νθΓδίοηααι βοίβηΐίαπι βχοοςίΐανίΐ, (ΐααπιάυα1)α3€0- 
Ιαηιηίδ, Ιαρίάβ» υηί,αϋβη ΙαΙβηίίφ, ίηδεπρδΊΐ.ΡΓΟΒ- 
δοί6ΐ)α( βηίπιιιηίνβΓβϋηίβΓίΙυπι,ςυβηι 3ί αςαα αίίβΓ- 
Γβί, Ιαρίάβααι δυρβΓ&ΙαΓ&πι, δίη ί^ηίδ, ΙαΙβπΙίαιη ; 
αΙςαβΙιαηοβΙίαιηηυπιβχδΙαΓβίηδίΓίάο ιηοηΐβ ^οδβ• 
ρΙιυδΙβδΙαΙυΓ.Ι(ΐ6Πΐ86ΐ1ιυδΗ6ΐ)Γαίΰαδ1ίΙΐ6Γαδθοηδοη 
ρδϋ. Ναηι άυεβηΐββίπιο (π^βδίιηο Αάαηιί αηηο ηαίιΐδ 
βδΐ: εαΓπςαβ βδδβΐ αηηοΓαιη άαοάβοίιη, αϋΐαοΐαΐαδ ; 
αηηο(}ΐιο Αάαπιί βυρρα ιΐαοεηΐβδίπιυοι δβρίαα^βδί- 
ιηο Γαρ1υ5 αϋ αηςβίο ίπιϋυΐαδ βδΐ εο^ηίΐίοηβ Γα- 
ίιΐΓΰΰ δαοΓαπι ροδΙβΓοηιολ ίιηρίβίαΐί^, ςιιί ίίάβηι αυτού τ^ ζωτί. Ταύτην δέ την χάριν και 
σης Ιχων, τό κάλυμμα τιθεις ώμίλεΐ 
Ίουδαίοις . Έπι χρύνοις τεσσαράχοντα (24) , 
τοις τε ^πτά πλαν^ίταις δν6ματα τεθειχώς, και τήν 
τών οδρανίων κινήσεων σοφίαν έπεν^ησε. Καί στή- 
λας δύο, λιθίνην τε και πλινθίνην, κατασκευάσβς 
έκεΐ ταύτα Ιγραψεν, είδώς τήν τού παντός ίρθοράν 
καΐ ώς εΐ μίν έξ ΰδατος γένηται, τήν λεθίνην σώζ•• 
σθαι, ει δΐ διά πυρδς, τήν πλινθίνην ίίτις σώζεται, 
ώ; Ίώσηπος μαρτυρεί, είς τδ Σίριδον βρος, Ιως καΐ 
νύν. Ούτος και τά Εβραϊκά γράμματα συνεγρά- 
ψατο. Τφ γαρ διακοσιοστφ τριαχοστφ Ιτει τού 
Αδάμ έγεννήθη ό Σήθ, καί γενύ μένος έτων δώδεκα* 
άπεγαλακνίσθη • καΐ τψ διακοσιοστφ έβδομηκοστφ 
Ιτει τού Αδάμ ό Σήθ άραπαγεις 6πδ αγγέλου έμυάθη Ε^ΓβςοΓβδ αρρβΠαηΙαΓ βΐ βΐίί Οβί, αο άϋιινίί βΐ Ο τά περί της παραβάσεως μέλλοντα Ισεσθχι τών υΙών 

ΧΥΙΑλΟΚΙ ΕΤ αΟΑΕΙ ΝΟΤΛ). (24) Χρ<5νους ΓρβςαβηΙβΓ Ιοοο εν ι αυτών ροηϋ, 
ςυο(1 ίαείΐβ βδΐ εαίνίδ ο()δ6ΓναΓ6. δβά αηΐβ Ιιββο 
νβρύα (ΙρβδΙ αΐίςίυά : ίΐ&ο^υβ αδίβπδεπιη αρρίηχί. 
Αρυ(1 ^ϋδβρ11υπ1 ηοη βδΐ διηάϋ:^ ηιοηδ. δβά κατά 
τήν Συ,-'.7δι, ίη, Βγπα. Ε^Γβ^οΓΟβ ςυίά νοοαΙ)υΗ 
Βΐί, ηοη αδδβςυοΓ. Ββ οοηιβοαηΐβ Μθ3ΐ8 ίΛοίβ Γββ 
63ΐ βχ δ&ΟΓίδ Ιιίΐΐρπδ ηο1&, Εχοά. χχχνι, Π ΟοηηΙ^. 
111, βΙο. Χγϋ. Ρίϋθ8 δοΐΐι Οβο άϋβείοδ, ρίθ3, ρρο- οβΓΟδ, ί0Γπΐ0808, 8αε6Γάοΐ68, ηαΐ&πιιη Οαίη ουρί- 
άίηβ εαρίοδ. ηβοηοη βχοΓίοβ βχ ρΓοί&ηο ευιη ιίβ 
οοπιρίβχα Ιί1)βΓ08 ΟβοΓ^ίαδ δ^οβίΐαβ νοοαΐ 'Κγρη- 
γόρου » &5 ααοΙΟΓβ άίοΐυβ Έγρήνορβς, α ρ&ΐΓΐδ δβΐΐι 
νβηυβίαΐβ : ΚύσεβΓ,ς ήν 6 Σήθ και εύδιάπλοστος σφύ- 
δρα, καΐ οΐ έξ αυτού πάντβς εύσεβεΤς χαΐ ώραιοι 41 ΗΙδΤΟΚίΑΗϋΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 42 αύτου (ήτοι των Έγρηγίρων, ο'ίτινες χβι υΙοΙ Θεού ^ &(]νβη1υ8 ββΓναΙοΓίβ. €αιη αυΐβιη ςιια(ΐΓ&β69ΐιη& <ϋβ έλεγοντο) χαί τα^ περί του χχταχλυσμου υλ\ τζς 
καρουνίας του Σωτήρος. Ήμέρς^ δε τεισαραχοαττΐ 
αφαη^το; γεγονώ;, έλθών διηγήσατο τοΙς πρωτοπλά- 
στοι^ 5^31 έμυήθη διά του αγγέλου. Εύειδής δε ήν χ«ι 
εύδι^τλϊστο; σ(^δρ3 α\»τ6ς τε χαι οΐ έξ βύτοΰ γεν- 
νώμενοι, Έγρτιίγορες χαι υΙοι θεού δια την λάμψιν 
του προσώπου του Σήθ λεγ<5μενοι• χαί την 6ψηλο- 
τίραν γην της Έδ^μ φχουν, πλησίον το^3 παραδεί- 
σου άγγελιχώς βιουντες, εως του χιλιοστού χοσμι- 
χου ϊτους. Τούτων την ένάρετον πολιτείαν μή φέ- 
ρων 6 άρχεχαχος βλέπειν, εΙς την ωραιότητα των θυγα- 
τέρων τ(υν ανθρώπων Ι^τοι τ^Ζ Καϊν αυτούς ίτρωσεν. 
[Α. 9.] "Οτι το, « Ένώς Ι^λπισεν έπιχαλβΤσθαι τδ 
όνομα Κυρίου του θεού πρώτος » προσαγορεύεσθαι ηΐΓβυπι ίπ Ιιοιηίηαιη οοηβρβοίαιη τβάϋβββΐ, ραΓβη- 
ϋ1)υ5 βα (ΐυίΙ)α3 αΙ)αιιβ6ΐοίηίΙίαΙαιη(1ίχίιηυ8 ΓβοίΙα- 
νίΐ. 1 7 ΡοΓπιοδΰδ αυίειη αάιηοιίαιη ίαίΐ, βΐ ραΙοΙίΓβ 
ίΐοΐο οοΓροΓβοιιιη ίρδβ Ιαιη βΐ ρΓοςη&Ιί, ΕςΓ6(;ο- 
Γβ3 βΐ Πβί ίΐΐϋ ο1) δβΛι Γαοίβί «ρΙβηάοΓβπ^ άίοΐί ; 
ΐ6ΓΓαιη(]ΰ6 Εάβηίδ 5υ1)1ίιηίθΓβπι ίηοοίαβπιηΐ, νίοί- 
ηίςιιβ ραΓα(ϋ30 νϋαιη αρξβίοπιιη νϋβο 9ΐιη)ΐ6ΐη 
β^βΓαηΙ Όβςιιβ αά ιηίΠβδίιηαιη ιηυη(1ί αηηιιιη.Οιιο- 
Γΐιιη ΗοηβδΙαιη νίΐ» οοηΒΐιβΙπάίηβιη αυοΙοΓ ρρίιηαβ 
ιηαΙοΓίιπι ίηΙαβΓΐ ηοη δυβίίηβπδ, ίοπηοδίΐαΐβ ΑΗ&- 
Γΐιιη Ιιοιηίηυιη, ίά 69( Οαίηί, βοδ δ&αοίανίΐ• 

ΗβΒΟ ν6Γΐ)α « Εηοδΐΐ3 ρπιηυδ βρβΓ&νίΙ &ρρ6ΐ1αη 
ηοπιβπ Οοιηίηί Ώ^ί, • Ιιοο δί^ίϋοαηΐ, ηοπιίηβ Πβί ονόματι θεού, Ιστιν (25). Ένώς ^αρ ερμηνεύεται ^- λ νοοβΓΐ : η&ιη Ηθ1}Γαίοα Ιίη^αα Εηοδηβ Ηοπιο β3ΐ. δίο βρω^ος χατά τδν Έβραϊχον νουν ούτως ό Σωτήρ 
ϊΐός όντως άνθρωπου, κατά τ^/ φυσιχ^ν λ(5γον Αφρι- 
κανού. Ένώς δε γενν^ τον Μαλελεήλ, ό δέ τόν "Ιάρεδ, 
έξ ου Ένώχ. Ούτος πρώτος γράμματα μανθάνει χα^ 
διδάσχ<ι, χαι θείων μυστηρίων άποχαλύψεως άξιοΰ- 
ται. Κα'. πρώτη περίοδος των πεντακοσίων τριάκον- 
τα δύο ετών πληρούται* ήν δΐ χρόνος του μεν Σήθ 
τρ«ιχ«^σιοΙ δύο, του δΐ Ένώχ Ιννενηχονταοκτώ. 

*Οτι Αδάμ τψ Ιζακοσιοστφ ^τει μετανοιξσας ίγνω 
δι' άποχαλύψβως τα περ? τών Έγρηγόρων χαι του 
κατακλυσμού, και τά περί μετανοίας και της θείας 
σαρχώσεως, και περί τών καθ' έκάστην ώραν ήμε- 
ρινήν χαΐ νυκτερινή ν άναπβμπο μένων ευχών τφ 
θεψ ΙίΊΐ^ πάντων τών χτισμάτων δι* Ούριήλ του έπΙ δβΓναΙΟΓ Ρϋίαδ νβΓβ Ιιοπιίηίδ, υΐ ΑΓποαηοδ ίη η&ίυ- 
Γαΐί ΟΓΑΐίοηβ αυοΙΟΓ ββΐ. Εηοδυβ Μαΐβίββίβιη ςβηιιίΐ, 
13 Ι&Γβάυιη. Ηοο ΕηοοΙιυδ π&δοίΙυΓ. Εηοοίιιΐδ ρπ- 
ιηυδ <1ί(1ίοί( αο (ΙοβυίΙ ΙίΙΙβΓαδ, &ο άίνίηοηιιη αΓοα- 
ηοΓυιη ραΐβίαοϋοηβ άί^ηπδ βδΐ 1ι&1)ί1α9. Τυιη ρππι& 
ςαίη§;βη(0Γΐιιη ΐΓί^ίηΙα (ΙαοΓαιη αηηοπιιη Γβνοΐα- 
Ιίο ρβΓίββία 63ΐ, αηηηιη α^βηΐβ δβΐΐιο 36ουη(1υιη 
α (Γ6θ6ηΙβ3ίιηο, ΕηοοΙιο ηοηα§β3ίιηυιη οοΙ&: 
ναιη. 

Αάαιηιΐδ 3θχοθηΐ63ίιηο αηηο ουιη Γβ8ίρυί336ΐ, 
ραΐβίαοϋοηβ άίνίηα ά& Ε^Γ6§οπ1)α3 βΐ άϋιιγίο βάο- 
οΐυβ 631, &ο άβ ροΒίιΐΙβηΙία εΐ ίηο&ΓηαΙίοηβ Οβί, 
&(ς[ΐΐ6 (Ιβ ρΓ6θί1)υ3 ςα» αά Οβαιη αΐ) ιιηίν6Γ3ί9 
€Γ6αΙιιπ3 (Ιίβί αο ηοοίίβ 3ίη3α1ί3 Ιιοπ3 ρβΓίβπιηΙαΓ 
αϊ) υπβίο, ({υί αηςβΙοΓυιη ρπηοβρβ (αροΐιαηββίυιη της μετανοίας αρχαγγέλου, οϋτως• "Ωρ^ πρώτοι ή με- ^ βΓ»οί νοοαηΐ) ροΒηίΙβηΙίββ ρΓα5ρθδίΙα3 βδΐ. ήβ9 ίΐα ριντ| πρώτη ευχή επιτελείται έν τψ ούρανφ, δευτέρα 
ευχή αγγέλων, τρίττ^ ευχή πτ/)νών, τετάρτΐ[^ ευχή 
κτηνών, πέμπτη ^^χή θηρίων, ^κττ^ αγγέλων παρά - 
στασις και διάχρ'.σις πάσης κτίσεως, έβδομη *ΤΪ'- 
λων ε-'σοδος προς θεον και Ιξοδος αγγέλων, δγδ(5ΐ[4 
α'ινεσις χαΐ θυσίαι αγγέλων, έννάττ^ δέησις και λα- 
τρεία άνθρωπου, δεχάτΐ[^ έπισχοπαι υδάτων και δεή- 
σεις ουρανίων καΐ επιγείων, Ινδεκάττ^ άνθομολόγησις 
χαι άγαλλίασις πάντων, δωδεκάτρ έντευξις ανθρώπων 
εΙς ευδοκίας. ΤψδΙ έννακοσιοστφτριακοστφ ίτει *Αδάμ 
έχοιμήθη χατ' αυτήν της παραβάσεως ήμέραν, και 
«:ς τήν γης έξ ής ελήφθη άπηλθε, χαταλείψας α(5- 
ρένας υΙους λγ* κα? θυγατέρας χζ*. Ο^Ιτος ηγεμόνευσε 
του γένους τών ανθρώπων δι' δ'λης αύτοΰ της ζωής. Ιι&1)6ΐ : 1 8 ΡπηίΕ (Ιίβί ΙιοΓα ρΓ6069 ρβΓΟ^υηΙαΓ ρπιη» 
ίη οοβΙο, 366υη(1α ρρβϋββ αηςβΙοΓαιη, ΐ6Γΐί& νοία* 
εηηιη,ςυαΓΐα3υπΐ6η(0Γυιη, ({ηίηίει 1)63ΐίαΓυπ] : 96χ1α 
αη^βϋ &3δίδΙυηΙ, οηιηβδςυβ ^ιοβΓπαπΙυΓ ΟΓβ&ΙαΓ® ; 
δβρίίιηα &ά Όοαπι αηςβίί ίηΐΓ&ηΙ βΐ βχβυηΐ ; οοΐ&τα 
Ιαυάαϋο β( δαοΓίΩοία αηςβίοηιιη, ηοηα ρτβο&ϋο βΐ 
ου11α9 αΙ) Ιιοπ[ΐίηί1)α9, άβοίπια αςααραοι ίη9ρ6€ΐίο 
ρΓ6063<]ΐΐ6 €ϋβΐ63ϋαιη 6ΐΐ6ΓΓ69ΐηυηι,υη(ΐ6θίηια πια- 
Ιαα ϋοηί633ίο βΐ βχαΐΐαϋο οπλπίυπι, (1ιιο(1βοίηι& 
ίηΙβΓρβΙΙαΙίο Ιιοπιίηυπι Οβο &066ρΙ&.Α(1αηιη9 ηοηίη- 
96η(β9ίιηο 1πθ69ίηιο αηηο νίΐα άβίαηο1η9 β9ΐ, 
βαάβπι ςηα οΐίπι άβϋςυβραΐ άίβ ; οΐ ίη (6ΐτ&χη« 
ηηάβ ίυβΓαΙ (ΙβδαπιρΙυδ, Γβνβηυδ 69(, Γβΐίοΐίθ βΐίΐβ 
33, Ω1ία1}ηδ 27. ΙπιρβΓ&νίΙ αηΐβπι Ιιίο Ιιαπι&ηο ^β-. Ή δε ταφή αύτου χατά τήν τών Ιεροσολύμων γέ'- Ο ηβπ ρ6Γ ΙοΙ&πι βααπί νίΐ&πι. δβρηίΐυδ Θ9( ίη 16ΓΓ& 
γονε γην, ώς *ΐώσηπος ΧστορίΙ, Τφ αύτφ χρύνφ και ΗίβΓΟδοΙγπιίΙαηα, ηυοδβρίιηδ ηαιταΐ. Εοάβπι Ιβπι- 
Κάιν απέθανε, πεσόντος έπ* αύτδν του οΙκήματος, μετ* ροΓβ Οαίηυδ (^ηοςυβ ο1)ίϋ, υηο ρο3ΐ Α(1απΐί 
ένιαυτόν Ινα της του Αδάμ τελευτής. πιΟΓίβπι αηηο, οοΓΓϋβηΙβ 3ηρΓ& βηπι (Ιοπιο 3αα. 

χγι,ΑΝΒηι ΕΤ 00ΑΚ1 νοτλ:. 

(25) Ηοο νηΗ, Εηο3απι Ώαϊ ηοπιίηβ αρρβΠαΙαπι βηπιςυβ Ωαυοί» ρΐ6ηα3 ίηνοοανΚ. Ρογγο Ιοοαβ Γαίδδβ. δβά ίηβρίΦ βυηΐ Ιι» ηα^ββ, β( συ» (ηβ άβ 
Η6ΐ)Γ&ίοα ?6π1αΐ6 άίο&πιυ9) α9α (ιγφοοβ Ηηςυ» Γβ- 
ίβΠαηΙυΓ.ΕδΙβηίπι πιβάίαπ), υΐ νοοαηΐ, ν6Γΐ)υπι έπι• 
χαλέομαι, ιπνοοο, ςυοά ηβπιο ηβδοίΐ ηίδί ςυί1)ί1}1ία 
βΓΦοα ηοη 1β§11. ΕηοδΠδ βΓ^ο, αιιί α νίίΐΒ Ιιαπι&ηΰθ 
ιηίδβηίδ Ιιοο ηοηιβη 1ια1)6ΐ (ςαοα Η6ΐ)ΓΕί€6 βΓυάίΙί 
ηοΓυηΙ, 6( Ιιοο Ιοοο άβπιοπδίΓαΓβ ίηΐβπιρβδϋνυηι 
ββΐ) ιηίθΓ β&5 ρηπιυ3 ίη Οβο δρβπι 3υαπι ΓβροδίιίΙ 

Ρατβοι. αΒ. ΟΧΧΙ. νί(ΐ6ΐυΓ οοΓΓυρΙυ3 : πιαηίίβδίο ςυίάβπι ί&ΐ3αηι 69ΐ 
Μαίι&ΐαΐββίβπι ίαίδββ Εηοδί Οΐίυπι, οα3α9 ίαίΐ βχ 
Οβηαηο ηβρο3. Οηοά δβςυίΙΠΓ άβ ϋπβίο, &πι1)ί- 
μηυπιβδί ΐδηβ Αάαπιηπι άοουβΓϋ &η ρΓβοβδ αά 
όβυπι άβίβΓαΙ ; ςιιαπι βαο &ηιΙ)ί^ίΙαΙοπι Γβΐίςηί. 
ΡΓίυ3 ρΓθ1}ο, ςαία υπβίαβ ίάβπι ροδΙ Εηοοίιαιη 
ςαοςυβ ςαβΒάαπι άοοαίδδβ ΐΓ&(1ί(ιΐΓ. Χυι«. ^ 43 βΕΟΚΟΙΙ ΟΕΌΗΕΝΙ 44 Ρθ8ΐ Αίίαιηυιη δβΐΐια» Ιιαιη&ηο ββηβη ρΓβΒίαίΙ. ^ Σήθ μετά Αδάμ ηγεμόνευσε τών ανθρώπων. 01 Αηηο λΗ οπβίηβ ηιιιικίί 1200, ςυί ΓυίΙ ^&Γ^(1ο νίΐ» 

αηητΐ3 (ΐαα€ΐΓβββ8ίιηα3, δβΙΙιο δβρίίηββηΐββίιηυδ 

δβρίυοβθδίηίΐυδ, Ε^Γβ^ΟΓββ δβΐΗί ρΓΟβοηίβδ θγγογθ 

(ΙυοΙί (ΙβδοβηίΙβΓαηΙ, αο δί1)ί ιηιιΗβΓβδ άβ Π1ί&1)αδ 

ΙιοιηίηαΐΏ δίνβ Οαίηί άβδυιηρδβηιηΐ, αΐίϊΐιβ ^ίβαηΐβδ 

ίΐΐοδ οβ1βΙ)Γβ8 ββηβΓανβΓαηΙ. Οί^απΙβδ Ιπ ρρορΙβΓ 

^ϋδίαιη δβΙΗαιη ΓαβΓαηΙ Γο1)αδΙί αοναβίίδδίιηίδ οογ^ 

ροπΙ)αδ, πιοηδίΓΟδίςιιβ 19 ο1) ίά βΐ α1)θΐηίηαηάί^ 

υιιΛθ βΐ ηοπιβη ϋδ ίιηροδίΐυιη, ρΓορΙβΓ ίιηρίιιιη 

νβΓο Οαΐηυιη ναΐίάί, ΓοΓίίδδίπιΐ βΐ ΓίΓΐηίδδίιηο γο- 

1)θΓβ,νίΙαΙιοπιΐοίάϋ8 βΐ ίιηρίβΐίΐΐί αο Ιαδοΐνίβθ άβάί- 

ϋβδίπια. Οαί(1αιη Ιιοδ αη^αίρ βάβδ οο^ηοιηίηαπιηΐ, 

βίνβ ςυοά νβηβηαΐ» 1)βδΙΐίΒ ίη ιηοΓβιη βίΙβΓαΙαδ βο- 

Γυιη αηίτηαδ ηαΐΐαςιιβ 1)οηα βι-αΐ οο^ίΐαΐίο, δίνβ 

ςαοά, υΐ ηοηηυΐΐί ιηβπιοηΛ) ρΓΟίϋάβηιηΙ, 1)β11αιη δι εκ γένους αύτου Έγρήγορες διακοσιοστψ χ'.λιοστφ 
της κοσμογενειβς ετει, τεσσαρακοστού δΐ οντος του 
Ίάρεδ, αύτου δΐ του ΣήΟ Ιπτακοσιοστοΰ εβδομηκο- 
στού, πλανηθέντες κατ'έβησαν^ και ελαβον ΙαυτοΤς 
γυναίκας έκ τών θυγατέρων τών υΙών τών ανθρώ- 
πων ήγουν του Καιν, και έγέννησαν τους γίγαντας 
τους ονομαστούς. 01 δε γίγαντες ούτοι δια μεν τον 
δίκαιον Σήθ έγένοντο Ισχυροί και μέγιστοι και τ^ 
μέγεθος του σώματος ύπερμήκεις, τερατώδεις τε 
και άπευκτοι (δθεν και τήν προσωνυμίαν έσχηκασι 
[26]), διά δε τ^ν βέβηλον Κάιν άλκιμοι καί κρα- 
ται<$τατοι και στείροι και τήν αλκή ν, τον δε τρόπον 
φονικώτατοι και ασεβέστατοι και ασελγέστατοι• 
[Ρ. 10] ους και δρακοντοποδάς τίνες προσηγόρευσαν, 
ή ώ; τεθηριωμένους ταΤς γνώμαις και μηδέν αγαθόν ουιη ςυί1)υδε1ειιη ίη βχοβίδο 1ια1)ίΙαηΙίΙ)α8 §[βΓθΐιΙβ8 " λογιζόμενους, ή ώς τίνες Ίστορουσιν, 6'τι πόλεμον ιηαηί1)αδ, ρ6(1ί1)αδ αε ίη νβηΐΓβηι ρροηί αη^υίυπι ίη 
ιηοάυπι δαΓδαπι τβρίαδδβηΐ, α (}υί1)ΐΐ3 βΐίαπι βίορβ 
ιηυΐΐΐ (ΙβδυρβΓ Ιβΐίδ 6οη]6θ1ί5 ίηίβρίβοΐί δαηΐ. Ηο• 
Γαιη πιαΚοδ οοΒίίΙαδ Οβυδ ί^βίδ ^1ο1)ί5 δίνβ ίυίπιί- 
ηίΙ)αδ ίοΐοδ αΙ)δυιηρδίΙ : οαηί αυΐβπι Γβΐίί^υί ηαΐΐο 
ροΒηβθ δβηβυ πιονβΓβηΙαρ ηβςιιβ <|ηί(1(1απι άβ ίΐαβί- 
ϋοδα νίΐΛ άβδοίδοβΓβηΙ, ροδίβα (Ιίΐανίο αηίνβΓδΟδ 
βυδίυΐίΐ. Ηί ίη πιοηΐβ Ηβτπιοηίηι οοη^ιίΓανθηιηΙ δβ 
υχοΓβδ βχ Π1ία1)αδ1ιοπιίηιιπι δβα ρΓο^βηίβΟαίηίδίΙ)! 
άβίβοίαποδ ; ηιοηΐίςαβ ίά ηοπιβη ίηίΙίάβΓβ, ςυοά 
ίηβο €0η3αΓα83βηΙ δβςαβ (Ιίπδ πιυΐυο ο})δΐΓίηχίδ• 
δβηΐ. Ηί δΐιαδ αχοΓβδ νβηβΩοία βΐ ίηο&ηίαΐίοηβδ 
άοουβΓυηΙ ; ρππιαδςυβ ΑζαβΙυδ, άβείπιυδ ίρδΟΓηπι 
ρπηββρδ (η&πι βΟΓυπι (^υί άβδοβηάβΓυηΙ ρπηοίρβδ έχοντες μετά τίνων οικούντων έν ύφηλοΐς, εΤτα χερσί 
και ποσι και κοιλίαις ώς δράκοντες άνρποντες κατ' 
αυτών, 6φ' ών και πολλοί πολλάκις άνωθεν άνι^ροΰντο 
βαλλόμενοι, δράκοντα πόδες έκέκληντο. Τούτων ουκ 
ολίγους μεν σφαίραις πυρός ήτοι κεραυνοΐς ούρανό- 
θεν ό Τψίστος έςανάλωσε βαλών* άνεπαισθι^τους δέ 
τους περιλοίπους και αδιόρθωτους επιμένοντας κατα- 
κλυσμφ μετά ταύτα τους πάντας έζανάλωσεν ό θεός. 
Ούτοι ώμοσαν έν τψ ορει τψ Έρμονιειμ έκλεξασθαι 
γυναίκας άπο τών υ\ών τών ανθρώπων ήγουν της 
του Κάϊν γενεάς, και έκάλεσαν το όρος Έρμων (27). 
καθότι ώμοσαν και άνεθεμάτισαν αλλήλους έν αυτώ. 
Ούτοι διδάσ/.ουσι τάς γυναίκας αυτών οαρμακείος 
και έπαοιδίας. Και πρώτος Άζαήλ δ δέκατος άρχων άηοβηΐί βΓ&ηΙ), ιΐοουίΐ βοδ ^Ιαάίοβ αο ΙΙιΟΓ&οβδ Ο αυτών (και γάρ ο\ άρχοντες τών κατελθοντων διβ- ίαΐϊποαπ οπιηίαΓίαβ ίηδίΓααιβηΙα 1)6ΐ1ίε&, Ιαπι βχ 
νί8ϋβΓί1)υ8 ΙβΓΓδΒ βυΓαπι,αΓ^βηίυηιβίΓθΙίςαα πιβΙβΠα 
βπιβΓβ. δίπιίΙίΙβΓ ςιιίνίδ ρπηοίρυπι αΐίςυίάάοευίΐ : 
αΐίαδ οοΓροΓίδ βχοΓπαΙίοηβπι, δΐίηδ ρΓβΙΙοδΟδ Ιαρί- 
άβδ βΐ ΙίηβΙιίΓαδ, αΐίαδ ταιίίεβδ 1ΐ6Γΐ)αΓαπι, «ιΐίιΐδ 
δαρίβηΐίαπι βΐ βα οιαββ ίηεαηΙαΙίοηβδίηβίίίεβεβδΓβίΙ- 
(ΙβΓβηΙ, αΐίαδ 90 αδίΓοηοηιίαπι βΐ δίάβΓαπι οΙ)δ6Γ- 
ναΐίοηβηι, αΐίαδ αδίΓοΙο^ίαηι, αΐίυδ αβπδ οοηβΐάβΓα- 
ϋοηβηι, αΐίυδ ΙβΓΓΒο δί^ηα, ϋΐίυδ δοΐίδ βΐ Ιυηο). Ιΐα- 
ςαβ Ιαηι ηβίϊΐιβ Βα1)γΙοηίθΓΐιπι θγ&Ι ηβί^υβ Γΐιαί- 
άφΟΓυπι Γθρηυιη, υΐ ΒβΓΟδδο βΐ βηπι δβουΐίδ οοη- 
Ιγε δαοΓαδ Ι,ίΙΙβΓαδ ρΐαουίΐ ; ηβςυβ ^Ε^>'ρΙθΓυπι 
ρπηοΐραΐαδ, ηΐ Μαηβΐΐιο ΐΓαάίάίΙ, ^€ςγρΙίοηιηι 
ςβηΐβπι βχίοΐίβηάί δΐυάίο πιβηΐίβπδ. Είβηίηι ρπη- κότιοι ήσαν) έδίδαξεν αυτούς ποιεϊν μαχαίρα; και 
θώρακας και παν σκεύος πολεμικον, και τά έκ τών 
μετάλλων της γης, οίον χρυσίον, άργύριον και τά 
λοιπά. Και 'έκαστος ομοίως, 6 μεν καλλωπισμον σώ- 
ματος, 6 δε εκλεκτούς λίθους και τά βαφικά, 6 δΐ 
ρίζας βοτάνων, 6 δε σοφίαν και έπαοιδών λυττίρία, ό 
δε άστρονομίαν και άστροσκοπίαν, £λλος άστρο- 
λογίαν, ό δε άεροσκοπίαν, ό δε σημεία γης, άλλος 
ηλίου και σελήνης. "Ωστε ούδΐ Βαβυλωνίων ήν ούδΐ 
Χαλδαίων βασιλεία, ώς τψ Βηροσσφ και τοΤς έπομε'- 
νίϊΐς δοκεΤ προς άνατροπήν τών θείων Γραφών, οϋτε 
Αιγυπτίων δυναστεία, ώς τψ Μανέθψ ψευδομένψ και 
μεγαλύνοντι το τών Αιγυπτίων έθνος* ή γάρ αρχή 
της τών Βαβυλωνίων βασιλείας ήτοι Χ,αλδαίων άπο οίρίηιη Γβ^ηί Βα1)γ1οηίθΓαπι δίνβ ΟΙιαΙάβΒΟΓυπι ]) Νεβρώδ του μετά τον κατακλυσμον είς εξακόσια 
α ΝβπίΓοάο άυοίΙαΓ, οιυί αά ίΐηηοδ 630 ροδΙ (Ιίΐα- τριάκοντα άκμάσαντος γεγονεν. Ο'ϊτινες δι άλλως 
νίυπι ΩοΓπίΙ. Ουίουηοιυβ νβρο (1β Ιιίδ ίαΙ)υ1θδίυδ περί τούτων μυθικοηερον γεγράφασιν, άπο τών θεο- 
δΟΓίρδβΓαηΙ. ίί (ϊυα3 βχ (ΙίνίηίΙυδ ίηδρίταΐα ηοδίΓα πνεύστίην ημών Γραφών κλέψαντες γεγράφασιν Ιδιο- 
δοπρΙαΓα δαίΓαπαΙί βραηί, δί1)ί νίηάίοαΓυηΙ ; ρπο- ποιησάμενοι* δι* ών ο\ άπλούστΞροι και τοις λοιποϊς 

ΧΥίΑΝΒΗΙ ΕΤ 00ΑΗ1 ΝΟΤ^Ε. (26) δαηβ Γίγας ϋρίβουαι νίάβΙϋΓ νοοα1)υ1ιιπι ; 
ρ1&εβΐ€[υβ ΕυδΙαίΗίο ίάβπι δίρηίΓιοαί'β ςαοά γηγε- 
νής, Ιβιτα ηαΐυδ, ηοη ίηβρίο ςυί(1βηι βίγηιο α 
δίνεσΟαι β1 γα. Εχβιηρίίδ ί^ ρΓθ1)αΙ, ίη ϋίγδδβίο Λ 
αάν.ί59. Ηβΐ3Γ3ίοβ 33^^10 νοοαηΙΠΓ, ςαοά υΐ (ΙοοΙί^• 
βΐιηί ^η^ι£θΟΓυπ1 βοηρδβΓυηΙ, οογ ΙιοΓυπι φΐί β08 
νίάβηΐ ρΓίϊ3 ΙβΓΓοη^ οοικ^ϊίΐαί. Οΐιαυ.τιΐί 32Ί\^ α Γθ1}ϋΓβ ΐΓ&ηδΙιιΙίΙ. δβιΐ βΐ α ΙβΓΓΟΓβ ίίάβαι Ο'Ό'Κ 
ηοιηίηαηΙπΓ, ΙβΓπ1)ί1βδ, ϋβυΐ. π βΐ αΐίϊιί Χτι-. 

(27) αΐπ αη&ΐΗβπια δίβηίΠοαΙ, ^α(^ί^απι νιι βΐ Να- 
ηιβΓ. XVIII βΐ α1ίΙ)ί, Γβπι άβνοίαπι. [Ιαι^ηβ Ηοο οΐγ- 
πιοη οοΙοΓβ ηοη οαΓβΙ. ΕΙ 1ιιι|ϋδ ηαΓΓαΙίοηίδ ρβΓδί- 
πιίίβηι ίηνβηίβδ αρυά Ηίίαπιιπι ίη Ρβ. 132, ςηαπι 
ιβίειτο δϋρβΓδβάβο. ΧΥί. 45 ΗΙ8Τ0ΗΙΑΑυΜ ΟΟΙίΡΒΝϋΐυΜ 4β το'ίτων Χτ^ρι^μΛϋΐ προσέχοντε^ κύχερώς ρλάπτον- Α. Ρ*βΓ ςα» 9ίιηρΙίαοΓβ9 βΐίαιη Γβΐίςυίβ βοπιιη 
τα ι. ' ηυ^ίβ αηίιηαιη αϋβηάβηΐβδ Γαοίΐο (ΙβοίρίιιηΙηΓ. 

Αηηο ιηαη(1ί 4488 ΕηοοΙιαδ ίη ρ&Γ&άίβυιη ββΐ 
ΐΓαη9ΐειΙα8,αηηο8 ηαΐυ» 365 : βΓαΙ βηίιη Οβο αοοβ- 
ρ1ιΐ9 ; (■ ΕΙ ηοη ίητ6πί6ΐ}αΙιΐΓ,ςυί& Οβαβ βτιιη ΐΓ&ηβ- 
Ιαΐίΐ. » 

ββοιηβΐΓ» ΐΓ&άηηΙ (1ίιηί(1ί&ιη ραΓίβιη Ιβιτο ςιιβΒ 
ίηΙι&1)ίΙαΙυΓ, ιηί11ί&π& ίη Ιοη^ιη άυοάοοίββ ιηϋ1ί& 
ραΙθΓβ, ίη ΙαΙαηι πιί11ί&Γί& άβοίββ &ο ββχίββ ηιίΐ- 
Ιία. 

ΜοηΙββ ΑΓΑΓαί δοίηιηβ ίη Ρ&ΓΐΙιία Απηβηίβθ 688β. 
Οαίάαπι αίαηΐ &ραά Οβίβθηαβ ΡΙίΓγ^ί» ορρίάυηι. "Οτι τψ αυπη' ετει τυύ κόσμου Ένώχ μετετέθη έν 
τψ παρΑδείνφ, τριακοσίων ^ξήχοντα κέντε χρόνων 
γενόμενος. Εύη ρέστη σε τψ θεφ* « Και ούχ ηύρ{σχετο 
^ιόχί μετέΟηχεν αύτον ^ θεός. » 

'Οτι χατα τους λεγόμενους γεωμέτρας, έστι τά 
^μισυ της χχτοικουμένης της εΙς τό μήχος μίλια χι- 
λιάδες δώδεχα , εΙς 8^ τ^ πλάτος μίλια χιλιάδες 
δέχαίξ. 

"Οτι τ^ δρη Αραράτ Ι'σμεν έν Παρθίά της *Αρ- 
μεν (ας (28) είναι* τινίς δέ φασιν, έν ΚελαιναΤς της 
Φρυγίας 

[Ρ. ϋ] *Οτι έΐΓΐ Ιχατον χρόνοις έσχευάζετο ή κι- 
βωτός, έτλ^ι^ρώΟη δλ τφ φςθ* 2τει της ζωής του Νώε, Αγ6& Νο8θ εβηΐηπι αηηίβ οοηβίπιοΐα 08ΐ,&1>9οΙιι1& 
&ηηο ?ίΙ® Νο8θ υηο άβ ββχοβηΐββίπιο, πιβηδβ Μαίο, μην( τινι Μαίψ χς*, ήμέρ^ πρώηρ (29)• 6 ττηχυς δΐ ρ τίοβδίπια δβχία (Ιίβ, ρππια ββρΙίιηαηβΒ άίβ. €υ1ιί1υ8 
της χιβωτού όργυιλ μεγίστη έστι κβτ' Αίγυτυτίους• &αΐ6Πΐ ςαο β&πι ηιβηβηδ β3ΐ, πιαχίπια βδΐ ΑΙ^γρΙίίβ 
μ' δΐ ημέρας χατήρχετο ό δετός χαί μ' νύχτας. 
*ΑΐΓριλλ(φ δίφηνι, ήμερα πρώτΐ[^ της Ιβδομάδος, εξήλθε 
Νώε έχ τής κιβωτού . ΤινΙς δΐ, καθ' ήν ήμέραν 
έχλείσθη πρώτον ή κιβωτός, κατ* αυτήν τψ έπιόντι χαιρφ άνοιγηναί φασιν, έν τφ δισχιλιοστψ διακοσιο- 
στψ τεσσαρακοστφ τρίτφ ετει τής του κόσμου γενέ- 
σεως. Κα^ ^σ(ας προσάγων τφ θεφε ικετεύει μηκέτι 
ποιεΤν χατχκυσμόν. Άποδεξάμενος ούν ό θεός την 
του ανδρός ίρετήν δπέσχετο τούτο, σημεΐον έπιθεις 
το τ^ξον τής Γριδος* 

Ότι ό Νώε Είσουθρος παρά Χολδαίοις έλέγετο. 

*Οτι πρό του κατακλυσμού ούτε 26νος ήν ούτε βα- 
σιλεία* ετών δι περίοδος ήν. ΙΙεριέχεται δΐ έν τψ 

βιβλίψ τών Απόκρυφων Ένώχ δτι Ούριήλ ό άγγελος ^ , 

ίμήνυσε τψ Ένώχ , τί έστι μέν καΐ τροπή και ^ ^βΐυπι Εηοοίιο ίη(1ίο&8δβ ςαίά πιβηβίβ δίΐ, ςαίά ηΐηα. 91 ΟυαάΓαςίηΙα άΐβδ Ιοίίάβπκιηβηοοίβδρία- 
τΐα άβ€ί(1ϋ. Ρππια θίβ δβρϋπι&η» πιβηδίδ Αρηίίδ 
Νοεί θ^βδδυδ βδΐ βχ &γο&. Ουίάαπι βαάβπι άίβ ςαα 
αηΐθ αηηυπι οίαπδα ΓαβΓ&Ι, αρβΓί&πι αροαπι αβδβ- 
πιηΐ,&ηηο αϊ) οη^ίηβ πιηηάΐ 2243. Τυαι Νοα Οβαηι 
Γβ δαοΓα ίαοΐα άβρΓβοαΙαδ ββΐ ηβ ροδΙΙιαο άίΐυνίιιηι 
ΙβΓΓΦ ίηιηιίΙΐ6Γ6ΐ.ΡΐΌΐ)αη8 ααΐβπι Οβαδίιοηιίηίδθίαδ 
νίΓΐυΙβπι,ίΙα ίοΓβ ροΐΐίοίΐαδ ββΙ,ΙβδδΟΓΟ Ιοοο αΓΟΟίη 
€[111 Ιπδ άίοίΙαΓ οοπδΐϋυβηδ. 

Νοα ΟΙιαΜβθΙβ ΧίδυΙΙιβΓ άίοίπδ ίηϋ. 

Αη(6 (Ιίΐανίυαι ηβςηβ ^βηβ αΐΐα ίαίΐ ηβςυβ Γβ- 
^ηπι,αηηοΓυπι αυΐβπι οίΓοαίΙίο 6Γα(. Ιη 1ί1)Γ0 Οο- 
οηΙΙΟΓυπι Εηοοίιί οοηΙίηβΙαΓ δοηρίυπι,υηβΐυπιαη- ένιαυτός, και τόν ένιαύτόν έχειν νβ* εβδομάδας. 

Ότι ή Αίγυπτος 6πό του ΜεστρΙμ, τού δευτέρου 
υ\ού Χαμ κατά την Γραφην, ^ζίοΜ δέ τού Νεβρώδ, 
νΙού Χους, υΙού Χάμ τού πρώτου, οικισ^εΤσα και 
βασιλευΟεΤσα Ιως τούδε παρ' Έβραίοις και Σύροις 
χα\ *Αραψι Νεστραία καλεΤται. 

*Οτι τψ δισχιλιοστψ διακοσιστψ πεντηκοστψ πρώ- 
τψ ετει Νώε έφύτευσεν αμπελώνα έν ^ρει Λουβάν 
της Αρμενίας, Ούσας τε τψ θεψ καΙ πιών οΤνον έγυ- 
μνώΟη. 

Ότι ηγεμονεύοντος Νεβρώδ έκτίσθη ή βαβυλών 8οΐ8ϋ(ίηπι,(ΐαί(1 αηηπδ ; αο αηηυπι ςαίάβπι 52οοη- 
8ΐαΓ6 δβρίίπιαηίδ. 

^£§γρ(α8 α ΜβζΓΟπιο,δβουηάο €1ιαπιί Αΐίο (ααοΙοΓβ 
δ6ΓίρΙαΓ&),ραΐΓυοαυΐ6πιΝ6ηΐΓθάί (ηαπι ίδ Οΐιυδαηι, 
ςυί ρΓίπιυδ Οΐιαπιί ίίΐίαδ ίαίΙ,ραΐΓβπι 1ια1)υί() ουίΐα 
αο Γβςηαΐα αεΙ Ιιφο υδςυβ ΙβπιροΓα αά Η6ΐ)Γ»ί8,8γΓί8 
6ΐ ΑΓα1)ί1)α8 ΜβζΓΦα ηοπιίηαΙηΓ. 

Νοα 1)18 πιίΠβδίπιο άυοβηΐβδίπιο ς[ηίη(ΐαα^β8ΐοιο 
ρηπιο αηηο νίηβαπι ρΐαηίανίΐ ίη 1.α1)αηο ΑΓΠίβηίβθ 
πιοηΐβ ; ουπιςπβ Οβο Γβηι βαοΓΟπι ίβοίβδβΐ αο τίηαιη 
1)ί1)Ϊ88βΙ, ηαάαδ 3αοαί(. 

ΝβπίΓοάο ίπιρβΓαηΙβ Βα1)γ1οη φάίβοαία 63ΐ βΐ 1αΓ• ΧΥΙ^^ΝΒΗΙ ΕΤ βΟΑΚΙ ΝΟΤ^Ε. 

(28] ΑΙίίδ αροοΓγρΙϊίβ αυοίΟΓβ Γβίαϋδ νβηία Ο βάτήριον δΐ τόν τόπον καλεΤσθαι τοις Άρμενίοις 
άαΐα, ίίοιαΐ Ιιοο βχ ΑπηβηοΓαηι δοηρίίδ ΙιίδΙοηίδ φησίν ό Ίώσηππος , και λείψανα δείκνυσθαι τής 
β1 ρ&Ιβπιίδ (ΓαάίΙίοηί1)α8 α(ΐ3υη§βΓβ. ^α^ο]^ Μουβ ^' ' " '^' ~ ροηοβ οαΐΐιοΐίουαι (ί(α νοοαηΙραΙπαΓοΙιαπι) ίηιρυΐίί 
η1)ί(1ο &(1 δηρρβηιυπι ηιοηΙΙαπι ΑραΓαΙ νβΓίίοβπι, 
Μοδδίδ άίοίαπι, ρΓοίΙοίδοί. υ( οηηοδίαβ ίηβρβοΐο 
\ο€ο 6ΐ ^βηβΓίδ λυηιαηί Οβο ΓβραπαΙοΓβ αάοραίο, 
βχ (Ιίΐατιί Γθΐίςπίίδ (αΓοαπι βηίπι Νοβαηι ίηΙβΓ ηί- 
τίοιη ο^αβΓαΙοδ οηηιαίοβ ί1)ί βαρβΓβδββ 0Γθ(1υηΙ 
αοεοΐβ) ίτα^πιβηίαπι Ιί^ηί, βί άαΓβΙυΓ, αβροΓίαρβΙ. 
ΙΙβΓ α^^Γββ.ηηβ, α Μαββίδ νβδίίοίδ αοοβδδΐι δβοΓβΙα 
▼ΐΓίαΐβ Γβραΐδηδ, ρΓβοί1)α3 Γηδίδ, ίραΰπιβηίαηι 
^0(1 ορΙ&νβΓαΙ Οβί άοηο ΓβοβρίΙ, (^ηοα ίη ορ- 
ρίάο Α(ΐυίη αά ηιοηΐίδ Γαάίοβδ 8ΐΙο Γβροδϋυπι Αγ- 
πΐβοί ΓΓβσυβηϋυβ ίηνίδπηΐ, βΐ ρβηββ 8β, ηΐ αίυηΙ, 
ΑΜβηταηΐΙί^ηαπι ςυο Οβα• Ιιιιπιαηί ββη θΓί 8 Γβ] Ι ςυί α3 
^1I98ί^ ςαοααιη α1> βχίϋο ρΓθ86ΓναΓΐ. ΖοηΑΓαβ : άπο- λόρνακος έκεΐ. 6οαη. 

(29) ΝΙπιίΓυπίτής έβδομάδος,συοά ίηίΓαβχρΓβδδοπι, 
Ιιίο οπιίδβραΙ.ΡοΓΓΟ αηηαπι άίΐυνίίαΐ) ίηίΐίο πιαηάί, 
βηηιάβπι 1ι&1)6ΐ ΝίοβρΙιοΓυδ. 8βά Ηβ1)Γαίου8 οαΐοαίαδ 
^α1}βΙ ίθοβ,ςυβπκίοοϋ δβαιιυηΙαΓ.βΙβηιβηδ Αΐβχαη* 
άπηυ» αηηοδ α() Αάαπιο ίαοΐο υδςαβ αά άίΐηνίιιηι 
2143 βΐ 4 άίβδ ηυηιβΓα(, 1. ι 51γοπι. Ουοά ραηΐο 
ρο3ΐ δβςηϋυρ. Νοαπι α Οΐιαίάεθίδ Γαίδδβ Χίδυΐηπιπι 
αρρβΠαΙαπι, Ευββύίυδ Ρτ<Βρατ, Εναηρ. ιχ Α1)γάβηί 
Αδδγπαπι ΙιίδΙοΓίαπι οίΐαΐ, ίη ςηα δβίδίΙΙιβΓ άίοίΙοΓ, 
ΖείσιΟρος, ίοΐ. βΓδθΟΟ 243 1). ΟΰΒίβΓπηι ρΓΟ στ ίη 
ΜβδίΓοηι β( ΜβδίΓΟΒα, ίά ({αοά ρβΡδρίουβ νβπιπι β8ΐ 
86011108, ζ ροδηί ; ηίδί ςυίδ σ ιηαίιΐ, ηΐ βδΐ αραά 
ΖοηαΓαπι. Χνί. 47 ΟΕΟΗΟΠ Ο&ΟΒΕΝΙ 48 τίβ αηηΐδ 42 ΝβιΠΓΟίΙαδ ΟΙιαιηι ίΐϋαδ ΓυίΙ, βΐ αϊ) ^^ χχί 6 πύργος έπί χρ(5νοις τεσσαράκοντα τρισ(ν. Ήν ΕηοοΙιο §βηπ8 άυχΐΐ. Είύβπι ΝοιΠΓΟίΙο βΐίαιη %^ 
ΕιιβοΙιίιΐδ ηοιηβη ΓαίΙ. Οαί ΙαΓπιη ββάΐβςανβΓαηΙ, 
6Χ δβρίααςίηία οιηηίιιο η&Ιίοηίϋιΐδ ίαβΓυηί οοΐΐβοΐί : 
οιηηβδ αυΐβιη βοάβιη δεηηοπβ ιιΐβϋαηίαι-. 0ιιί1)α9 
ΝβπίΓοεΙυβ βίί;ζα5, €1ια3ΐ ^ΙΙιίορίδ ΩΠαβ, ίη εί1>υιη 
ί6Γ2ΐ3 νβιιαηάο 8ΐιρρβ(ΗΐαΙ>αΐΧίΰΐ6Γυιη Η6ΐ)βΓα8 8&1β 
βΐίαδ οΐάίΩοαΙίοηΐ ρηΰίβοΐυδ ίαίΐ αηηο ΙβΓΐηίΙΐ68ίπιο. 
ΡοδΙβα οαπι Οβυδ δβηηοηΘηι οοηΓυάίδδεΙ Ιιοιηίηβδ- 
ςιιβ άίδδΐραΐί βδδβηΐ, ίρδβ ΝβηίΓοάαδ ίΙ>ί ΙιαΙϊίΙανΐΙ, α 
ΙυΓπ ηοη άίβΓΟδβυ», αο τηαΐΐίΐυάίηί, ςα» ρποπδ 
ΐδΐίαδ ραΓδ αΐίςαα βΓβΙ,ίιηρθΓανίΙ.Τϋΐτίδ νί νβηΐί, υΐ 
ουηι αΐϋ Ιαιη ΐρδο βΐίβιη ^0δβρ11η8 ηαιτ^πι,^β^^^ιί1 
αο οοιηηιιιηίΐα άίνίηο 3υ(ϋοίο ΝβηίΓοάυιη ρβΓουδδίΙ. δε Νεβρώδ υΙό; μεν του Χαμ, εκγονο; δε Ένώ/. 
Έκχλεϊτο δ^ ό Νεβρώδ και Κύι^χιος. υ σαν δε τά 
πάντα τών οικοδομούντων έθνη έβδομήκοντα, οωνή 
δΐ αύτοϊς πασιν υπήρχε μία, Νεβρώδ δε αύτοϊ; 6 
γίγας, ό του ΛιΟίοπος Χους υ'ιδς, εΙς βρώσιν αγρεύων 
έχορήγει ζώα. Ό δΐ του Σάλα υιός Έ^ίρ έγκεχεί- 
ριστο την οίκοδομήν έτει γ*. ΕΓτα τών γλωσσών συγ- 
χυΟεισών 6-6 του θεοΰ και πάντων διασκορπισΟέν- 
των, αύτος ό Νεβρώδ εκεί κατψκει μή αοιστάμενος 
του πύργου, μερικού τίνος πλτίθ'ί'^ς βασιλεύω^• εφ* 
δν ό π(5ργος άνέμφ ν'ίαι'ψ, ώς ιστορούσί τ•.νες και αύ- 
τος Ιώσηπος, καταπεσών συνετρίβη, καΐ ^ύ^ κρίσει 
τούτον έπάταξεν. Αυτή πρώτη βασιλεία επί της γης, 
άφ* ου έπλάσΟη ό Αδάμ, γέγονεν οΐ δε λέγοντες καΐ Ιά ρητηαΐΏ &1) Αάαπιο εοη(1ΐΙο Γβ^ιιαιτι ίη ΙβΓΓα ΓαίΙ; 
αο ιηβηϋπηΙυΓ (ΐιιί ρΐυπα Γυΐδδβ ΓβίβηιηΙ.ΝβιηΓοάο ρ άλλα γεγονέναι ψεύδονται. Έκ τούτου γεννάται Άα- 
ΑδδΟΓ ββηίΐυδ βδΙ,(|αί Νΐηίνβη, ΗΙιοϋοΙαιη εΐΟΗαΙα- σούρ, δ'ς οικοδομεί τήν Νινευι και την 'Ροβώθ και τήν 
οΐι&ιη ιΐΓΐ)β8 οοηύίάίΙ.ΜαηίίβδΙαιη νβΓΟ βδΐ αηιιίδ α Χαλάχ τάς πό>εις. ΚαΙ φανερόν έστιν ότι μετά χλ' 
άίΐανίο 630 α ΝβαίΓοάβ €1ιαΙ(1φθΓυιη 8ίνο Βα1)γ1ο- ετη τοΰ κατακλυσμού (30) γέγονεν ή άρχι5 της βασι- 

ΧΥΙΑΝΌΚΙ ΕΤ βΟΑΗΙ ΝΟΤΛ:. (30) ΝιιπιβΓΟδ Ιιίο 3ΰ8ΐο ΐΏα)0Γ βδΐ ; βΐ βαηβ ραοβιη 
οοανβηίΐ ίηΙβΓ δοηρΙΟΓβδ άβ απποπιπι ηιιιηβΓο α 
άϋανίο αδςαβ αά ηαΐαΐβδ Α))Γα1ιαιηί.Η6ΐ)ΠΡί ΐΓ&άαηΙ 
4 αηηίδ άβιηρίΐδ 1)ίδ ιηΊΠβ αηηοδ ιιηίεαιη δοηηο- 
ηίδ ββααβ ίη Ιθγγςι ίυίδδβ, οοηΓαδίοηβιη Ιίη^υαΓαπι 
αηηίδ ροδΙ ιΙΠανίαπι 340 βχδΙίΗδδβ. νθΓΐ}α βοηιηι 

δϋηΐ ηπί< ρ'ύ•^ α^ινπ πμ π^υ τ η*1Π2 0^2Χ 3 άβ 
ΙβηιροΓβ ύΐΐανϋ οΐ οοπΓαδίοηΙδ 1ίηραϋΓαπι,"2Γ αΐΝ?2 
Π3\:• α^' πΛγπ IV ^12ΌΠ ]Ό ΐαΐηΐ κ ^•»ΛΌΠ.Ρυηο1νίϋδ 
αηηοδ ηοη ρΙυΓβδ 132 ίη δπα οΐιτοηοίορία ροηίΐ ίΐ 
(ΙίΙανίο υδ(ΐυβ αά ββηι οοπΓυδίοηοηι. ΡαυΙο αηΙ« 
ΗβΙ)βηΐδ,ΙηΓΓί8 αΓθΙιίΙβοΙυ8»Ιιίο ρΐαηβαΐ^ βα τβ αΐίβηιΐδ §6^ άβ !ι&Γυπι ηοΐ&ιυπι οπ^ίηβ άίνβΓδΦ βηηΐ ^οη^β* 
οΙαπίΒ. ΙΠυάρπηιο οηιηίυηι ΙίςαβΙ, ΓβοΙβ ίηίΓα ςαί~ 
ηαπιιπι αΰ (Ιβηαπιιπι ηυπιβΓΟδ Γβΐίςυοδ (αη(]ααηι ίη 
εαΓ(ϋηίΙ)η8 νοΓδαπ, ουιη ηιαηηβ αίΓαςιιβ άίμϋ οδ 
1ια1)βα( ςαίηςηβ, ί]αί δυηΐ ϋβοβπι οπιηβδ, ςηα ιΐβ γ6 
βΙίαηιΑπδΙοΙβΙβδΡΓΟ^/β/ιι.δβεΙ. ΙδπιβηΙΙοηβηι ίαοίΐ; 
οΐάίμίΐοδ ρπιηιιηι αο δίπιρΗοίδδίηιηπι οδδβ ηυηΐθίαη- 
^ί ίηδΙηιηιοπΙυΐΏ, ηδηδ νίΐο) οοπιπιιιηίδ (Ιβηιοη^ίΓαΙ 
αο «;Ιιηΐ)Ιί(Ίΐιιη ΓαΙίοοίηαΙίοηβδ, ίηάοοιαβ α(ΐ6θ€ΐαο(α 
ρΓονοΓϋία. ^αIη ι υηίΐαίίδ ηοΐ^ ηοη 6δ(, ρυΐο, ϊϋΙβΓα, 
δβ<1 Ιίποοία ; ίάβηιςυβ (1β π, ιπ, ιπι ,{υ(1ίεο : δίη{|;α1α3 
υηίΙα(6δ δίη^υΐίδ Ιίηβοΐίδ βΐίαιη αϊ) ιΙΐίΙΟΓαΙίδ ί(1ιοϋδ, 
υΐ νοοαηΐ, ηοΐαπ ηυΐίδδίηιυηιβίϊΐ. Ριοίηάβ ςηίηαηο ίιΐβπι ροηίΙιΐΓ. ΕΙ ηοηδ 1.υ1)αηα8, ίη ςυο ίΐβίπίΐβ ^ νοίυΐί οαΓοΙΙηί ρππιο ςυοΡΓβηίΙυδίϋίΙ ί^υηδ οΙιαΓαεΙβΓ Νοα ρΐαηΐαδδο νίίοιη δοπ1)ίΙϋΓ, Ι.υ1)αηΐδ ροδίβα 
ΙββϋηΓ : ου]υδ ναπβίαϋδ δίιηίΐία εΐίαηι α1ί1)ί αηηο• 
Ιανίπιυδ. Οαΐαΐο^'υπι ΙηδΙίίΐΙοοηιπι νίάοΙϋΓ εχ ^οδβ- 
ρΐιί ρΓίηοίρίο οοΐΐββίδθ. 

ΟδθΙβΓαηι α(1 ηοΐαδ ηαπιβρονυπι ςυοά αΙΙίηβΙ, 
ααΐίςυίδ αδίΐίΐ 111)βηΙθΓ ί^ιιπι ; οΐ πυί ίη Οδυιη Ιαΐία 
Γ6(1υεηηΙ, ηιίηίπιβ ΓβρΓβΙιοηίΙβηάοδ άιιεο. ΙηΙθππι 
ηοη ηβδοίο (Ιβ Ιιίδ ίρδίδ αΙίαά αΐίίδ νί^6Γ0. Ε^ο ί(1 
δβεϋΐϋδ δπτη ί}ηο(1 ραίανί δίηιρίίείδδίηιυηι αονβπδ- 
δίπιιιηι. Νβιιαβ ρίί^Όΐ)ίΙ ροδΙ Ρπ^είαηυηι οΐ Μαηυ- 
ϋυπι, ςηί Ιιοίε ίη (ΙοεΙίδδίπιο αοΐ βρίδίοΐαδ ΤυΙΙίί 
αά ΑΙίίευιη εοιηπιβηίαπο οχρίίεανιΐ. ηιο Γ[αοςυο 
ηκϋοΓυηι 0ααδα6χροηοΓ0(]υίι1δ6ηϋαηι.1ιυίΐ3ΓίβΓ^ο 
Ηαδ ηο!αδ ριιΐο Γαίιοηοπι ΙιηβαΓυιη.ίίϋ11)ΐΐδίηα])αεο 
άυ Ηίδ οαΙοαΙοΓαπ) α(1]αΐΏοηΙο ΓαΙίοοΙηαπιιΐΓ. ΟποιΙ 
ύί πιβίίιΐδ ίηΙβΙΙίμαΙαΓ, βχοπιρίο αηΐβ οοϋΐοδ οοη- 
δΐίΐυΐα αροιίαπι. 

αααιοοο 100000 1000 50000 οοιου 10000 100 οΟΟΟ αιο- 10000 ιε 500 0- !ίΟ ο -100 
10 
1 νί^οδ υΐ εαΙι;υ1ιΐδ ίη Ιίηοα δυρί^ποη ροδίΐπδ ίη 
ρΓοχίιηβ ΐηΓθΓίοΓο εοΐΐοοαίί δίΐ αβευρίυδ, ηΐ ςυΙ ίη 
δρηίίοδβα ίηίβρναΐΐο ροηίΙυΓ.ουπι ρΓΟχίπιβ δυρβπο- 
Πδ άίπιίάίυηι Ιίιιοίΐ• ρροχίπι^^ίμιο ίιιΓθΐίοηΛ ο1) ί(Ι 
ίρ^ΐι1^η ϋικ^η» (ΐιιίΐίοιιρίίπΐι ρ ; -^ ' (^πηιρπδίΐϊοηίδΐίΐΐίο 
θδΐ ηοΐα, βΐ Ι.Χ ί.•<ίί(ί ϋν», ίΐΐ χι, ο^δ^ί 40, ΐιχ νοί νηι 
8, IV ααΐ ιιιι *, χα ϋΟ,χγι: 80, βίε.,ηοιηο ηυη νίοοί. ({υο ουηι ΓοΙίςαίδ εοη3ΐιηε(ο ηδί^υε α<1 (ΙοηαΓίυπι 
ρβΓί^Ί ροδδΡί. 1δ βδΐ ν, ηοη δαηβ ΙιΙΙβια : ουι• βηίπι 
ηοη υ ροΐίαδ (?5δοΙ? δβίΐ (Ιυιυ Ιίπροί αά αη^υϊαπι 
ίΐουΐυηι εοηοίιίβηΐβδ ; (|αα ηοΙαυΙυηΙυΓ ίΐίάβηι οπι• 
ηίαπι ί^,'παπ ΠΐίβΓαΓϋηι, αΙί(ΐιη ίηνβΓδαδίε α. Εχΐιαο 
βοπιίηαΐα. απίίΐΐΐβπι ροΐίυδ αΐΐβπυδ νθΓΐίείΙ)ηδ,)υη- 
εΐίδ Ηίΐάίΐα, ΓιΙ χ, ί|ΐια8ί Χ : ςαί βηίηι ίιαΐ α( ΙίΙΐΡία ξ 
(Ιβεβιη δίί^ηίΓιεοί, ιαΐίο Ρδδβ ηυΐΐα νίάοΙαΓ. Ι'ηάβ 
αυΐθπι Ι. ηοΐα δίΐ (ΐυίηςαα^οηαιίί, δυύΐΐϊβηι αΠβΓΐ 
ΡΓίδοίαιιυί* εααϊ^αιη, οΐ ςυο) ηιβο ]υ(1ίοίο πιυΐΐο οδΐ 
δυΙ)Ιί1ίοΓ (|αηπι υ( ίη γθ νυΙ^απ Ιοεαηι ΙιαϋθΓβ ηοδ- 
δίΐ. Εμο (Ιηαδ Ιίηοοίαδ ρυΐο βδδο αιΐ ΓβεΙηπι αη^υίαιη 
οοππηίδϊταί^,ίΐϋίΒ κατά συνΟήκην, ηΐ ΙοςυίΙϋΓ άβ Γβπιπι 
νοΓαΙ^υΙίδ Λτίδίοΐβδ, υ^*υI'ρα!α βΐ τοοβρία 50 άβηοΐα- 
ΓοΙ, ηΐ ν 5. ΑΗ Ιιοε ϋδςυβ αά εοηΐυηι ηοη ΓυίΙ ηονα 
οραδ ηοΐα , ευιη ρηοπί^υδ ειιηι Ιιαε εοηιροβίΐίδ οηιηία 
δθΓί1)ί ροδδίηΐ : ρΐη ευίΐ Ιαπιοη 90 ηοη ι,χχχχ,δοοΐ εοιη - 
ροηθίί εαυδαάβηαπο αεβηίβηαπο δυ1)ΐΓαοΙο βχρΓί- 
β πιί, υΐ 9 ηοη ιχ, δβοΐι α χ άβίΓάοΙο ; ςηοά ήί, οηπι 
ηιίηοΓ εΙιαΓαεΙθΓΠΐα]οπ ρρφροηίΐυπ, υΐ ιχ 9, χο 90; 
α(;(]αβ ( Ιίαηι χι. υδίΐαΐίυδςυαηιχχχχοί) εοπιρβηιΐίυηι 
ϊΟ δί^αΐ. ΗΐηεβΙίαπι ίΐΐα χχο ρΓΟίχχχ, ιν ρΓΟ ιιη, 
6ΐ ΙΟ ρΓΟ χο:χ, αΙίαςιΐ6 ίά ββηπδ. ΝοΙα οβηΙβηαΗί 
βδΐ ε, ςυοά ΓβεερΙυπι ΟδΙ ρυΐαη ΙίΙΙβΓαπι ο ίη ογ• 
άίηβ ΙβΓίίαιη βδδβ, ηΐ ςαεο νοεαΙ)α1ί οβηΐηιη δίΐ οα- 
ρυΐ ; ί(ΐ6πΐ(|α6 δοηϋυηί άβ ΙϋΙβΓα μ, ςυο) πιίΠβηαηί 
δίΐ ηοΐα, ςυοά νοχ ηιίΙΙβ αϊ) βα ΙίΙΙβΓα ίηείρίΐ. ΕΙ 
1)α1)οΙ Ιιοε αΐίςααπι δρβείβπι : δ6(1 η1)ί αά Γβπι νβηί- 
ΙυΓ. ηΐίυίί αρραΓβΙ. Οογ βηίπι ηοη ο βϋαπι νβίςαί- 
ηητίί νβΐ ςπίηίΐυαίξβηαπί ηοΐα βδΐ,αηΐ ο (1βηαΓίί? ΟϋΓ 
χ θΐ ν οΐ Ι. ΙίΙΙοΓίϋ Ιιυε ίΓΓβρδβπιηΙ, δί (|υί(1ρηι εαρίΐα 
¥οεαηι ρΓο ηοΐίδ δαηΐ6ΐ)αηΙυΓ ? ηαηι βΐ; ίΐΐυά ρβπη- 
ίίΓΓπηηι ο^ί, ο δίρηίΠΓΟΓβ 500, αηία α ε ρΓοχίιηα 
δίΐ ΙϋΙοπι : δίε ρηίπι κ (Ιεοβπι ηη^αοίηιηΓ δίρηίΠεαΓβ 
Γΐι. ςαίηςηα^ζίηία, ιιΐ κ οΐι δίπιίΐίΐυάίηβηι αίςηβ 
αίίΐηίΐαΐβπι ίη χ (ΙεςθηβΓαπΙ. Ναπι γ νοί ζ, ηΐ ηοη 49 ΗΙδΤΟΗίΑΗϋΛΐ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 50 λεία; -Ρ. II 6] Χαλδβίων ήτοι Βχουλωνίων δια Νε- ^ ^^οη1Π1Γβ^ηυI^ιίη5(^ι111.I1Iηίυ^85(^.Α^αηι8οIυ^ηΗβ1)β- βρώδ. ΦϊΤ'. οέ δ'τι μόνος ό *£βερ 6 του Φάλεχ πατήρ 
ού σ•^νέ^ετο τή πράξει τής πυργοποιας* δι6 χβί, τής 
των άλλων «ωνής σι^γχεΟείσης, ή του "Εβερ ουκ 
άπώλετο. Αΰτη δέ έστιν 9[ και Αδάμ έλίλει* /αΐ 
τχύττ,ν οι τούτον διαδεξάμενοι απόγονοι πατρωνυμι- 
χώς Ιαυτοΰς Εβραίους προαηγόρευσαν καΐ Έβραιδα 
τήν οωνήν έχάλεσαν. Τεχμιί)ριον δε ταύτην εΤναι 
ττ,ν προ τής συγχύσεως φωνήν τα των παλαιών ονό- 
ματα* έφ' ών γαρ κατ* ούδεμ(αν γλώσσάν έστι το στ,μαι- 
νόμενον Ιπ•λύσοσ6αι, κατ* αυτήν τ^ ζητούμενον έρμη- 
νε-^ίτα•• οίον Αδάμ καθ* Ιτέοαν μίν ούδεμίαν ιρωνήν το 
δηλούμενον ευρίσκεται, κατά δε ταύτην άνθρωπος 
ερμηνεύεται* και ή το3 Νώε προσηγορία δικαιο- Γϋΐη,ΡΗαΙβοί ραΐΓβιη,ίη δϋΗδΙπιοΙίοηοπι ΙϋΓΠ3 ηοη 
οοηδοη8ί556:ΐΙαςυβ6ΐί<ιπΐ)Γ6]ί(ΐαοηιιηΗημυί9οοηΓα• 
5ί8,Ηβ1}βπ8βΓΐηοίηΙβββΓρβΓπκιη8ίΙ.ΚΛθδ11ίη{ρΐ2ΐ(ϊαα 
Α(1βιηυ8 ιΐ8ΐΐ8 ΓυίΙ ; οΐ αϊ) Ιιοο ροδίβή ΗβΙ)0Γί 8θ ββη- 
ΙΐΗϋο ηοιηίιΐθ Ηβ1)ΓίΒ08 αο ϋηι^αϋηι Η6ΐ)Γαί6αιιι ηο- 
ιηίιιανθΓαηΙ. Ραί^δβΐιαηοΐίημυαιηαηίθεοηίυδίοηβιη 
οβΓίο ίη(1ί6αιιΙ νοΙβΓϋΐη ηοΐΏΐηα, ςυ» ςαίά δί^ηίβ- 
εβοίοιιιηηυΐΐα αΐία Ηη^ιια βιρϋοαιί ρο83ίΙ,ΗβΙ)Γαίε& 
Ιΐη^υα ίηΙβΓρΓβΙαΙίοηβιη δαμ^βπΐ. ΥργΙ)! ^Γ&ΐΐα, 
Αάαηιαδ ηιιΐΐο αΐΐο 86πηοηβ<|οϊ(1(|υαιτι,Η6})Γαίΰααυ- 
Ιβιη Ιιοιπίηοιη 98 ηοΐαΐ. δίο Νοα ,)ϋ3ΐί1ίαπι, 01ιυ8 
^€ΙΙιίορβιη, ΜϋΖΓοιηυδ .ί^ργρίυιη, ΡίιαΙβοαδ άΐνίβιο- 
ηβιη, βα1)γ1οη εοηίυδίοηβιη. συνην 
χ•^αις. σημαίνει, και Χους ΑΙθίοψ , κ*ι Μεττρεμ Αίγυπτο;, και Φαλεκ μερισμός, και Βαουλών σύγ. Ότι μετά τον κατακλυσμον ίως τής διασποράς β Α (Ιίΐυνίο ιΐ8(ϊυβ »<1 (ϋδρβΓδίοηβηι ΐΑΠίυιη Ιιί ΐΓβ8 μόνοι οι τρεΤς ήγήσαντο των πολλών εύσεβώς, Νώε, 
Σήμ και Άροσξάδ ό υ'ιος του Σήμ, ετη φλδ'. Του δΐ 
κόσμου έτος ήν βψος'* τψ γάρ βφ'-β' έ'τει και Νώε 6 
δίκαιος έκοιμι/ίθη) ων ετών έννα-ΛΟοίων πεντήκοντα. 
Των δε ©λδ* χρόνων ό αριθμός οδτος* Νώε τά μετά 
τον κατακλυσμον ?τη τν', Σήμ έτη ρν', και 'Λρφαξάδ 
ετη λγ'* δμοΟ ετη φλγ', τής αρχής τών άλλων έν 
-ζΓϋ τετάρτφ χρονψ λαμβανομένης. Συγγραοείς δΐ 
τών Α'-γυ^τίων και Χαλοαίων οΰτοι* Μάνεθος δ τήν 
τών Αιγυπτίων ποιησάμενος συγγραβήν , Βηροσσος 
ό τα Χαλδαΐκά συναγαγών, Μώχός τε και Έστιαϊος, 
και προς τούτοις Αίγύτττιος ^Ιερώνυμος. 01 δΐ τά 
Φοίνικα συγγρβψάμενοι Έσίοδος τε και Εκα- 
ταίος, Ελλάνικος και Ακουσίλαος, Εφορος τε και 
Νικόλαος. ιηυ11ίΙα(1ίΐιί ρί'ί ρΓδεΓαβΓαηΙ. Νοα, δβπΐΰδ βΐ 1ιυ]α8 
Ω1ίυδΑΓρΙιαχαάαδ,αηηίδΓ>34, &(1αηπαιηιηηηάί2776. 
ΜοΓίααδ βηίιη βδΐ Νοα]ιΐδΙυ8 αηαο 2ο02, αηηοδ ηα- 
Ιϋδ 950. ΡοΓΓΟ 534 €[υοδ (ϋχίηιυδ, αιιηί βίο ηπιηβ- 
ταηΙαΓ : Νοα ροδΙ άίΐανίυιη αιιηοδ 350, 8βιηυ8 αη- 
ηοδ 150, Αρρίιαχαάυδ αηηοδ 33 : δοπιπια αηιιί 533« 
ίηίΐΐο ΓβΙΐςαοΓυιη ΐη 4 δαρρα 530 αηηο δυιηρίο. 
Ουί ΓΘ8 -ΕρχρΙίβοαδ βΐ ΟΙιαΙάαίοαβ οοηδΟΓίρδοηιηΙ, 
Ιιί δαηΐ : ΜαηοίΗαδ δεπρδϋ ^^^^γρϋαοα, ΒοΓοβδαβ 
ΟΗαΙάαίοα οοΐΐβ^ίΐ, Ιαιη ΜοοΙίΰδ οΐ ΗβδΙίπ^υδ, αο 
ρπρΙβΓ Ιιοδ 1ϋβΐΌη>'πιυ8 .ίΐμγρίίιΐδ. ΡΙιπθΐιίοαιη τβδ 
ϋοηδοπρδθΓοπΙ ΗβδίοεΙαδ, ΗοεαΙα^ιΐδ, Ηβΐΐαηίοαβ, 
Αουδϋααβ) ΕρΙιοηΐδ βΐ Νίεοΐααδ. , Ο Τψ βφοΡ' ετει του κόσμου, ένακοσιοστψ τριακοστφ 
Ιτει του Νώε, κατά θ^ΐον δηλονότι χρησμόν έμέρισε 
Χώβ τοις τρισιν υΐοΐς αύτοΰ τήν γήν ούτω. Σήμτφ 
πραιτοτόκφ αύτου υΐώ, δγοντι έτος τετρακοσιοστόν 
τριακοστδν πρώτον, ^δωκεν άτίο ΙΙερσίδος κα'. Βάκ- 
τρ(«ιν εως Ινδικής μήκος, πλάτος δέ άπο Τνδικής 
εβος 'Ρινοκουρούρων τής. ΑΙγύπτου, ήτοι τά οπο άνα- 
τολτίςίως μέρους τής μεσημβρίας, πήν τε Συρίαν, 
ή και Ιουδαία λέγεται (και γάρ και οΐ παλαιοί Σύ- 
ρους τους ϋαλαιστηνούς ώνόμαζον) , κα^ Μηδίαν, 
και ποταμών διορίζοντα αύτοΰ τά όρία τόν Εύφρά- 
την. Χάμ δε τψ δει>τέρψ αύτου υ\ψ, άγοντι έτος υζ*, 
Ιδωχε τήν πρδς νότον και λίβαν και μέρος τζ ς δύ- 
σεως άπό 'Ρινοκουρούρων τής ΑΙγύπτου, ΑιΟιοπίαν Ο δβρΙίαιυηι,ΙβΓΓαιιι α^άίχίΐ ςαο) ΑϋδΙτο βΐ ΑΓποο 68( 

ΧΥΙΑΝΠΒΙ ΕΤ ΟΟΑΒΙ ΝΟΤ^Ε. Αηηο αϊ) ΟΓΐ^ΐηθ ιηηη£ΐί 2572 Νοα αηηαηι βθίαΐίδ 
α§6η8930,θΓα€υ1οηΐπιΐπιπι<]ίνίηϋυδαεε6ρ1ο,ΙπΚ)υ8 
δυίδ ηΐϋδ ΙβΓΓαηι (1ίδ1π})ΐιϋ, Ηοο πιοάο : δβιτο ρπ- 
πιος6ηι(ο δυο ΩΙΐο, απηιιπι οίαΐίδ Γΐυα(ΐΓΪη^βηΙβ9ί- 
πιιιηι (ηοοδίιηαπι ρππιυπι α^οηΐί, άβ(1ίΙ (ΐυίά(ΐυί<1 
Ιβιτ» ίη Ιοη^πι α ΡβΓδίάβ βΐ ΒαοΙη'δ υβΓίυβ αά Ιη- 
(Ιίαηι ροΓΠ^'ϋπΓ,ίη ΙαΙιιιη αΐ) Ιηιΐία χΐδ^υο αά ΒΙιίηο- 
οοΓϋΓα ^ΕβγρΙί, δίνο ςαο) αΙ> οπΙα ί^οΐί» δυηΐ υ8({αβ 
αά ρΐα^^αηι πιβπίΐίοηαΐβπι, §νπαιη ηβπιρβ, οιαβθ βί 
^υ(12Βα (ΙίοίΙυΓ (ηαηι αηΐίςυί δγποδ νοοα))αηΙ Ραίο)• 
δΐίηοδ), βΐ Μβίΐίαπι,βΐ ΕυρΙίΓαΙβιη Ωιινίηηι άββί^ηα- 
νίΐ, ςιιΐ ΙίηιίΙοδ §βπιΐ 94 άβΩηίΓοΙ. €1ιαπιο αιιΐβιη 
δβουηάο δαο ΩΙίο,αηηηηι α^θηϋ ({ααάηηςβηΐβδίπιυα) ΐΑΐία&5 ΙϋΙβΠΜ, Ιιαο Ωη^απιαβ Γβοίρί ίάβο ηοη ηιβ- 
Γαί88β : σαίά ααΐβιη ΩοΙ 1ϋ(6Γίδ ε, κ, ν, ο, θΙ αΐϋδ ? 
Μίΐιί ({υίάβπ] Ιιοθο οοηιηιβηία ηοη ρΐαεβηί. 0Γβ<1ο 
&άΙιί1)ΐϋ8 ρηυδ ΓβοΙίδ Ιίηβίδ βΐίαπι ουΓναδ ηοη ίη- 
€θΐηιηο(ΐ6 ϋδ α(1^6^ια8, ρπίΡδβΓϋπι 3αιη ΟΓΟδΓ.βιιΙβ 
ηαιη6Γ0Γΐιπι α§[ΐηίη6. δίΙβΓ^ο δβιηίοΪΓεαΙιΐ:) ΙϊΙΙογμ} 
€ οδδίηιίΐίδ ηοΐα εβηΙβηαΓίι ; ςαοά οο ίαοίΐίπδ ΟδΙ 
οτηάίΐυ, ααΐα ΓθΙίςαί οΙιαΓαεΙβΓΡδ, οΛίαπι αιΐΠρπα- 
ποΓαπι, 31) Ιιοο.υΙ οβίβηάοπιυδ, οιίυηΙυΓ. Ναπι Ιιυίο 
εοηΐΓβήιΐδ 3 αάάίΐα Ιίηβοΐα δίο ίο, αηίη^βηίαδ υηί- 
1αΙρ3 ΓθΓβΓ,, δθΐηίδδβηι ηίπιίΓυπι πιίΐΐβπαπί^ (|ΐιί δίο 
ΐΔΐίςαϋυδ ΰχρππιβ1)α(αΓ, εΐ3, Ιίηβοΐα ίπΙβΓ ρποΓβδ 
οΙιαΓ&οΐ6Γ65 ίη(6Γίβο1α. ηβ εοαίβδοβρβηΐ,ιιΐ ορίπορ; 
φΐβ 1ίη•οΙ& •1 ίη ι., ςηοά 1οη§ί!ΐ8οαΙ& ρίη^βΓβΙυΓ βΐ ϋΙΙθΓαΙ ρυίαΓοΙαΓ, (ΙβίοΓηιαΙα βδΐ α ϋίΓαπίδ.Ιίάβπι 
υΐ υηο οαίαπιί ΗυοΙη ηιϋΐβ δ^^^^6^^ηι, </3βχαΓανθ- 
ιυπί, δίοιιΐ οΐ 10 ίη π ΙίΙΐΡΓαπι πιυίηηιηΐίκΐ^πι,ςιια) 
Μ<ΊηΜ(ίη?, ρπι*ο1πΓβ ηοΙανί(. μ ρΓο πιίΐίβηαηί ηοΐα 
ϋϊ^ιΐΓ.ίαΓίίί πίκΐίο ηυίαπι βδΐ,ρΐ οοηιιηβπιοΓαΙα οαυδα. 
ΚοΙίίίΐια υΐ Ιιΐιΐϋ πα?οαηΙιΐΓ, Ιη ρΐ'οιηρίη βδΙνίάοΓβ. 
ΝοδίΓαβ ίηΙΟΓΪϊη ηοΐα^ ηΐΐϋΐαΐΐδαο Γοηιροηάϋ οααβα 
ρΙαίΊΠΐί Γαοίο, υΐ 500, 075, βΙ<;. ί^ίπΐ η)α|υδοα1αδ Ιιαδ 
ιη Ιίΐ3Πδ υ^ηΓραιί ο ίΐΐ^ηίΐαίο νί<1βΙυΓ.Ροιτο ηονοπι 
(νϋΐ1}ί ^ιαΐΐα) ηιίΙΙίαε^υ ΰοιιιροικΗοδο ρυΙαΓθπι δίϋ 
δθπ1)1 IX ΟΙΟ αιιΙ ιχοί:». §0ί1 ϋο ΙΓΐδ Ιιοο Ιοοο δαίίδ : 
ςιιίδ:ιυ'^ 8ΡΓ|παΙυΓ φΐοίΐ νηΐβΐ άηιηπιοάο αΐίοδ ηοΤΙ 
νίΙυροΓβί. Χτι.. 51 ΟΕΟΕσίΙ ΓΕΌΕΕΝΙ 52 βχρο9ίΙ&, 6ΐ ρ&τίβιη Οοοίάβηϋβ, α ΒΙιίηοοοηιηβ Α^ 
Μ4^ρϊ\, ^Ειι1^ορ^&Iη, Αί^γρίιχπι, 1.γ1)ίΛΐη, Αίηοαιη, 
Μ&ιιηίαηίαπι,πβςΰβ αά οοΐυιηη&β ΗθΓουϋβ,ββα υβ- 
ςυβ αά οοοίάυαιη αο Αίηουιη οοβαηυιη,Ωηνίιιιη ςηί 
β)υ3 (ΙίΙίοηί (βΓΐηίηυβ βδδβΐ, Νϋαιη οοηβΐϋυίΐ, ςαί 
ίάβιη Οβοη βΐ €1ιι750γγ1ιο215 (ςπ&δί &ιιηί1ατΐ8) αρ- 
ρβΗβ,ΙαΓ. ^&ρ61ο Ιβιϋο Ωΐίο αηηυιη α^βηΐί 425, αΙ- 
1η1)υϋ <ιυίά(ΐιιίά & Μβάία αά ββρίβηΐηοηβιη βΐ βοϋβ 
0€6ΐΐ9υιη ρβΓϋηβΙ, υβςυβ αά Οαάβδ ίη8α1&5(ΐα6 Βπ- 
Ιαηηίο&β, ΑΓΐη6πί&ιη,Ι1)6παιη,ΡοηΙυπι, 0ο1ο1ιο3 α1• 
ςηβ ιιΙΙβποΓββ Γβ^ίοηβδ αίςυβ ίηΒυΙαβ ηδςυβ αά 
ΙΙ&Ιίβιη, 6&]1ΐ3,9, Ηίδραηίαιη, 66ΐ1ί1)6η&ιη βΐ ΚυδΐΙα- 
ηο8. €αιη &ά Ιιυηο ιηοάηιη άίνίβίδδθΐ δοηρίοςυβ 
βηαιη νοίαηίαΐβιη Ι68ΐα(α3 ββδβΐ, υ1 ρβΓΐιί1)6ηΙ, ί(1 
ί1Η8 Γβοίΐανϋ, αίςυβ ροδΙ ο1)8ίβη&Ιαιη ρβηβδ 8β άθ- 
ΙίηηίΙ α8(ΐυ6 &ά αηηιιιη αϊ) Α<1&ιηο 2592, ςαο νϋαιη .^ 
βηίτίΐ. ΜοηΙυηΐδ ΙηΙ)αδ Ωΐϋδ 8ΐιΐ5 ιηαηάανίΐ ηβ ςυίΒ 
βΟΓυιη ίΓαΐΓΐδ Γβ^ίοηβιη ίηναάβΓβΙ βιιιηνβ ίη]υΓία 
&1ίςυ& αίΠοβΓθΙ : &1ίο(ΐαίη Ιιοο βίβ (ΙίδοοΓάίαπιιη βΐ 
1)β11θΓαιη ίηΐβδίίηοηιιη οαυδ&ιη αΙΙαΙαΓαιη. ΤβδΙα- 
πιβηίαιη δβιηο, ςυίρρβ ιοίαΐβ αο ρίβίαΐβ ρΓΦδΙαιιΙί, 
ίΓ&άίάίΙ : 18 61 ίη ίιηρβηο δυοοβδδίΐ,αίςιιβ βχίιηίαδ 

ρΓ08ρβΓί1&ΐ68,(Ι1ΐαδ 61 ρΓβΟαΙΠδ ίυβΓ&Ι ρα(6Γ, ΙΐδθΓβ- 

άίΙ&Ιβ οοηδββυίοδ βδΐ, ({ΐιοά θΐίαιη ίη ββηβδί δοη- 
ρΐιιιη βχδΐ&ί. Ηηπι&ΐιΐδ ββΐ ίη ιηοηΐβ 1.ηΙ)&Γο. 

Αηηο αιαηάί 2791, αηηίδ αϊ) οΙ)ίΙυ Νο» (Ιαοβη- 
Ιίδ, ΟΙιαπιί Ωΐίαδ ΟΙιαηααη 95 ηοναβ τβδ πιοΐίΐιΐδ 
δβπιί Οηβδ ίη^Γβδδυδ ββΐ οοηίΓα. Νοοθ ρΓβθΟβρΙαιη, 
εαηι δβρίβπι 6χ 86 ΟΓΐίδ ^6ηΙίΙ)ηδ ΑπιοιτΙιβθίδ,ΟΙιβΙ' 

Ιβίδ, ΡΙΐβΓβΖβθίδ, Ε?«ί8, 66Γ§6δ8Βί8, ^61)υδβθί8 6ΐ 

ΟΙιαηαηβΒίδ : ςυαδ ^βηΐβδ Οβυδ ρβΓ Μοδβηι βυβδυιη 
Νανοθ βΗαιη 6χοί(1ί(, αο δυο άβίηάβ ΙβπιροΓβ ^υά^- ^ 
ουιη ορβΓα ίιΐίίβ ΙδΓαβΙί ανί Ιαιη ΙβΓΓαιη Γβάάίάί Ι,βΐίαπι 
ίηΐιοο 8ηαιη]υδ(ί1ί&αι (ΐ6οΙαΓαη8.Ναπιΐ3Γαβ1ίΙ» ρβρ 
^αάυδ ρΓορα^αΙ» ^βηΐίδ 38 α δβηιο ΟΓΐί βραηΐ,αη- 
ηίδ 1087... υδςαβ α<1 Μαδίαδίααι Ιϋο ορροδίίαπι. 
Κθ^ίοηβδ αηΐ6Πΐ βΟΓΰΐη δαηΐ, Μβάία, ΑΐΚ)αηία, Αγ- 
πιβηία πια]0Γ βΐ πιίηοΓ, Απιαζοηυπι τβ^ίο, Ραρίιία- 
^οηία, Ο&ρραάοοία, βαΐαΐία, Οοΐοΐιίδ, ΒοδροΓβηί, 
ΜβθοΙίδ, ΒβΓΠδ, ΒαΓπιαΙία, Ταυηαηί, ΒαοΙπαηί, 
δο^ΙΙιία, ΤΙίΓαοία, Μαοβάοηία, ΟΓβθεία, Τΐιβδδαϋα, 
Β(ΒθΙία, 1.οοη8, ^€)^ο1ία, ΑοΙιαία, Ρβίορροηηβδίΐδ, 
Αο&Γηαηία, ΕρίΓυδ, ΙΗγήουπι, Ι,γοίιηίΐίδ, Αάπα, 
ηηάθ ιηαπ ΑάπαΙίοο ηοπιβη ίαοΐυπι : 6α1α1}ηα,ΙΙα- 
Ιία, βαΐΐία, ΕίΓυΗα, Ι.ιΐ8ί1αη1&, ΟβΚΙοα, Μαδδϋία, 
€6ΐΙο§;αΠία, Ηίδραηία πια30Γ βΐ πιίηοΓ. Ι1)ί βηβδ ^α- 
ρβΐί ΐ6ΓΠΐίηαη1αΓ,ςαα δβρίβηίποηβδ ΓβδρίοίυηΙυδ- [) 
ςηβ αά ΒΓΐΙαηηίοαδ ίηδίιΐαδ. Ηα1)6ΐ αυίβηι ίηδηίοδ, 
ΒηΙ&ηηίαπι, δίοϋίααι, Εα1)(Β&ιη, Βΐιοάυπι, Οΐιίηπι, 
1.69ΐ)ΐιπι,'07ϋιβΓα, ΖαεχηΙλαπι, ΟβρΙιαΙρηίαιη, ΙΙΙια• 
βαπι, αο Ο^οΐαάβδ, βΐ Αβίοί ραρίβπι ςυορ Ιοηία αρ- 
ρβΙΙαΙΰτ.ΡΓΟ ΙβΓίηίηο βδΐ Τί^πβ ίΐηνίΰδ,ςαί Μβάίαπι χαι ΑΓγυπτον χαι Αιβύην, *Α«ρριχήν χαι Μαυριτα* 
ν{αν, εως 'Πραχλειων στηλών ^τοι έως του δυχτιχου 
χαι Αιβυχού ώχεανου, [Ρ. 12] ποταμών δλ διορίζοντα 
τ^ν ΝεΤλον, 6'; χαι Γεών χαΐ Xρ\^9(^^§6ας λέγεται. 
ΊάφεΟ δε τψ τρ(τψ αύτοΰ υΐψ, «γοντι έτος υχβ', άπό 
Μηδίας τα πρ^ς αρχτον χαι δυσμάς εως Γαδείρων 
χαΐ Βρεττανιχών νήσων, 'Αρμενίαν, *1βηρίαν, Πόντον, 
Κόλχους χαι τάς χατ' Ίόιτην χώρας (31) χα? νιίσους 
εως ^Ιταλίας χα^ Γαλλίων, Ισπανίας τε χαι Κελτιβη- 
ρίας χαι Αυσιτανών. Οΰτω μερίσας χαι εγγράφως δια- 
θεμένος, ώς φασιν, έπαναγνους τε αύτοΤς τήν διαθή- 
χην αύτοΰ έσφρσγίσατο, παρ* έαυτφ χατασχών (ως 
του 'βφΐ^β' (τους άπό *Αδαμ, έν ψ χαΐ έχοιμ7{θη. 
Μέλλων δι τελευτ^ ένετείλατο τοΤς τρισίν υΐοΐς 
αύτο^3 μηδένα έπελθεΤν τοΤς του άδελφοΰ δρ(οις χαΐ 
άτάχτως ένεχβήναι προς τον Ετερον, ώς τούτου γε- 
νησονένου αιτίου στάσως αύτοΐς Χ2ΐ πολέμων των 
προς αλλήλους. Τήν δε διαθήχην αύτοΰ δέδωχε τφ 
Σήμ ώς πρωτοτόχψ υΐψ χαι βεοφιλεστέρφ, δς χαι 
τήν ήγεμονίαν διεδέξχτο μετ* αυτόν χαι τάς εξαίρε- 
τους των ηαρ* αύτοΰ ευλογιών έχληρώσατο, ώς χαΙ 
έν τ^ Γενέσει φέρεται. Και έχοιμήθη έν βρει Αού- 
βαρ• Έν δΐ τφ ,βψΐιβ ετει τοΰ χόσμου, ήτοι μετά διοι- 
χ6σια ετη τη; τελευτής Νώε , νεωτερίσας 6 τοΰ 
Χάμ υΙός Χαναάν έπέβη τοις όρίοις τοΰ Σήμ χαι 
χατψχησεν έχει, παραβάς τήν εντολή ν Νώε, συν τοις 
έξ αύτοΰ γενομένοις εθνεσιν επτά, Άμορραίοις, Φερι- 
ζαίο'.ς, Εύαίοις, Γεργεσαίοις, Ίεβουζαίοις χαΐ Χα• 
ναναίο'.ς* ους δια Μωσέως χαι Ίησοΰ τοΰ Ναυή έξω- 
λόβρευσεν 6 θεός» χαι μετά τινας χαιρους διά των 
Κριτών άπέδωχε τοις υΐοΐς Ισραήλ τήν πατρψαν 
γήν, δίχαιος χαι έν τούτψ φάνεις ό θεός, ώς Ιχ τοΰ 
Σήμ χατασομένοις διά γενεών λη', ετών χιλίον έζα- 
χοσίων δγδοήχοντα επτά (32).,. Ιως [Ρ. 14] Μαστοΰ- 
σίας (33) τή^ χατά "Ιλιον. ΑΙ χώραι δλ αυτών Μηδία, 
^Αλβανία, Αρμενία μιχρά χαι μεγάλη, *Αμαζονίς, 
Παφλαγονία, Καππαδοχία, Γαλατία, Κολχις, Βοσπο- 
ρηνοι, Μαιώτις, Δέ^ρις, Σαρματία Ταυριανοι, Βαχ- 
τριανοι, Σχυθία, θρφχη, Μαχεδονία, Ελλάς, Θεττα- 
λία, Βοιωτις, Λοκρία, Αΐτωλία, Αχαία, Ηελοπ6ννη- 
σος , Άχαρνία , Ήπειρώται , Ίλλυρις , ΛυχνΤται, 
*Αδριαχή, άφ* 9^^ το Άδριατιχόν πέλαγος έχλήθη, 
Καλαβρία, *1ταλία, Γαλλία, θουσχηνή , Αυσιτανία, 
Κελτική, Μασσαλία, Κελτογαλλία, Ιβηρία, Ισπανία 
ή μεγάλη χα•, μιχρά. Ένταΰθα καταλήγει τά δρια 
τοΰ Ίάφεθ, Ιίως Βρεττανιχών νήσων τά προς βορ^άν 
βλέποντα. Έχει δΐ νήσους Βρεττανίαν , Σιχελίαν, 
Ευβοιαν, 'Ρ^δον, Χίον, Λέσλον. Κύθηραν, Ζάχυνθον, 
Κεφαληνίαν, Ίβάχην, [Ρ. 14 6] και τάς Κυχλάδας^ ΧΥυ^ΝΟΒΙ ΕΤ ΟΟΑΒΙ ΝΟΤΛ). (31) Ηοο ςυαίο δίΐ, αΐίί νίάβραπί. χατ' Γύρώπην 
ριιΐο Ιο^βηάαπι, κατόπιν ροϋιΐδ : ^ορρ£θ οηίιη ΙιΙο 
ηίΐπΐ. δβά ^οο^ΓαρΗίοα α1ί1)ί βχρΙίοαηΙαΓ. Χνι.. 

(32) (ίαοί Ιιαηο βχοίάβπιηΐ, άαιη αΐίβηαδ οοάίοίδ 
υρβ ΓβδΙϊΙααηΙαΓ, βχ ίοδβρίιο βΐ αΗίϋ δθπρ1οπ1)υ8 
ρβϋ <1β5θηΙ. ^αΐίδ αρραραΐ άβδοηρ^υβ ίαίδδβ ηαΐίο- ηοδ, (ΐυ(Β α Γιΐϋδ Νοΰϋ ογΙο) β( οοουραΐ» Γυβηηί. Χη.. 
(33) ΜοδΙαδία Τήραοί» ΟΙιβΓδοηβδί ρροιηοηίοπαιη 
βδΐ ο Γ6^ίοη6 Ιϋί, ΗβΙΙβδροηΙο ίη1βΓΐΐυ6ηΐ6. Όοπίδ, 
(}αα: Ιιΐο οιπη Μοίοΐίιΐβ εΐ δαπηαΙίαοοιηιηβιηοΓ&ΙυΓ 
ί^ηοΐα ιηίΜ βδΐ. Ργο Ευοια ΕιιΙχΒαιη Ιβςί, αυοά 
ΟΓαΙ ίη ρΓοπιρΙιι. ΟνΙβρα Ηι^ηβ Ιοοί ηοη δΐιηΐ. Χτι.. 83 ΗΙδΤυΐΙΙΑΙΙϋΜ ϋΟΜΙΈΝΟΙϋΜ. 54 και μίροζ της Ασίας τήν Ίωνίαν κβΑουμένην, ^ & ΒαΙ)>'Ιοηί3(ϋνί(ϋΙ.Ι1ί8 βι-^ο ίιηρΙβηΙυΓ Πηβδ ^3ιρβι^, ποτβμον δΐ Τίγριν, διορίζοντα μεταξύ Μηδίας 

χαι Βαβυλωνίας. Έν τούτοις ουν πληρούται τά 

του Ίζφεθ ό'ρια δια το εΓρηκέναι τήν Γραφής 

• Ιΐλατύναι ό θεός τψ Ίάφεθ* » τήν πασαν γαρ Εύρώ- 

πην και μέρος ου μικρόν της μεγάλης *Ασ(ας άπη- 

νέγκατο• διό και είρητιι, « και κατασκήνωνα ι έν 

τοις σκτ,νώμασι του Σήμ. » Ου μ<^νον δ^, άλλα κα^ 

κατά άναγωγικόν τρόπον, δτι πάσα ή μερις του 'Ιά- 

φεθ σχεδόν τψ βαπρίσματι και τ^ εις Χριστόν πίστει 

ιτροσετέθη, βιτινά έστι σκηνώματα του Χήμ, έπεί 

χαΐ ές αύτοΰ ό Άβρααμ και ο1 πατριάρχβ•, ές 

ών και α\ λοιπά ι γενεαρχιαι εως Χριστού ηγουμένου 

σαφώς γενεβλογούνται. Τού δΐ Χαμ πλείστα μέχρι 

χαι νύν έθνη εστίν έν άποστασί^, κατά γε τάς Ίν- ςυία βδΐ ίη δοηρΙυΓα : « Αηιρίίίιοεί !1β ϋβυδ ίβρβ- 
Ιιιΐϋ. « υηΐνβΓδαιη (ΐυΐρρβ ΕαΓοραπι,βΙ ιηϋ^η» Αδίβο 
1ιαα(1 βχΐβϋαιη ρίΐΓίβηι &1)δΙα1ϊΙ; ΐάοοιιυβ αοίάίΐυιη 
βδΐ, € βΐ ΗαΙ)ίΙβΙ ίη ΙαΙ)6Γηαου1ίδ δθηιί. » Νθί^υβ ί(1 
ιηο(1ο, δβ(1 βΙίαιη ΓβοοηιΙίΙίοΓβιη δοπδΐιπι βΓυβικΙο 
ίηΐβΐΐΐρίηιιΐδ,οιαοιυβρβίί ΓβΓβΙο1^ροΓΐίο1)£ΐρΙίδΐηυιη 
Λο Ωάβιη ίη 0[ΐΓίδΙυιη βδΐ αηιρίβχα, (^υοά ρβΓ δβιηί 
Ια1)βΓη€ΐευ1α ποΙαΙαΓ, ςυαηάο βΐίαπι Αΐ)Γα^απιηδ & 
δοπιο ^βητίδ <1υχίΙ αίςαβ ραΙπΑΓοΙι»,» (ΐυί1)υδ ρβΓ- 
δρίοϋθ ^βηβΓίδ ρΓοραραΙίο ρβΓ ΟΓάίηβπι υδί^υβ &ά 
ΟΗπδΙαπι (ΙθάυείΙαΓ. ΑΙ ΟΗαιηί ρβηΐβδ ρΙβΓβεςαβ 
βΐί&οοηιΐϋΐ ίη άβίβοΐίοηβ α ΐΜθΟΙίΓίδΙίαηα ρβΓΠίαηβαηΙ, 
ίη Ιηάίίδ, .41ΐΗίορίίδ,ΜαυπΙαηίίδ, ίη (ΐυί1)υδβοηΙίΙ)υδ βΐίαηι ΑΓα1)ία; ηυπΐ6Γ&ηΙιΐΓ αο Ιάυηια)α, (:[υί ροραΐί 
δίας και Αιθιοπίας και Μαυρ.τανίας• έν οΤς και αΐ ^^ οπιηβδ αάνβΓδαδ Πθϋπι βΐ δΛηοΙοδ €^]υδ ίοΓΟοίυηΙ, 
Ά^ραβίαι και Ίδουμβία κατά θεού και των αγίων βΧδθΟΓ&Ιίοηί οηί ΟΙιαπιαιη βΐ ΟΗαηααηβπι ϋουδ ο1)- αύτού θρβσύνονται, τξί τού Χαμ και τού Χαναάν 
χατά_:^^ καθυποβεβλημένοι• διό και παΤδα οΐκέτην 
τον Χαμ τού Σήμ και τού 'Γάφεθ ή Γραφή άπεφηνα- 
το, δια τού Χαναάν τού υΙού και αυτόν σημαίνου- 
σα. 

Ότι δύο κατακλυσμοί κατά τήν Ελλάδα γη ν δια- 
6ε6οημίνοι γεγόνασι, πρώτος μεν έπί 'ϋγύγου έν τ"(ί 
Άττικτ^, χρύνοις δΐ ίίστερον σμη' έν Θετταλί^ επί 
Δευκαλίωνος βασιλεύοντος Άθγ{νησι, δευτέρου Κρα- 
ναού αυτόχθονος. Τούτου τού κατακλυσμού, τού έπί 
Δευκαλίΐυνος δηλονότι, δολούσι μεμνήσθαι και Αι- 
γύπτιοι, φάσκοντες τήν χώραν αυτών μή κατακε- 
χλύσθαι. Και δικαίως φιΛονεικούσι μή κατακεκλύ- 
σβα•. τότε τήν Α^γυττυον τοπικός γάρ γίγονεν ούτος ηοχίυπι ΓβοβΓ&Ι αάάίοΐί. ΙΙα^υβ δεπρίυΓα Οΐιαιηυπι 
δβπιί 6ΐ ΙαρβΙί δβΓΥυπι ρΐ'οηυηΐίανίΐ, ρβΓ €Ηα• 
ηααηβπι ίΐΐίαιη ίρδο βΐίόίπι ραΐΓβ Οΐιαιηο ηοΐαΐο. Ουο άίΐανία ίη Οι-Φεία εβίούπ ίαηια ίυβΓαηΙ,ρπυδ 
ίη ΑΙΙίεα, Ο^χ^ί »)Ια(6, ροδίβπτίδ αηηίδ αϊ) βο 248 
ίη ΤΗβδδαΙία,ΠβυεαΙίοηβ Αΐΐιβηίδ Γβ^ηαηΙβ, δβευηϋο 
α 0Γ<αηαο ίηάί^βηα. Ηυ3ηδ δυΐ) Οβαεαίίοηβ ίαοΐί 
άίΐανίί νίίΙβηΙυΓβΙίααι .'Κ^γρΙίί πιβηιίηίδδβ^άίοβηΐβδ 
δυαπι Ιβιταηι ίηυηάϋΐίοηίδ βχρβΓίβπι ίυίδδβ.ΕΙ ςαί- 
άβπίΓεεΙβ οοηίοηάυηΐ ^£^}φ1ηηι Ιαηε (Ιίΐανίαπι ηοη 
βδδβ ρίΐδδαυ), ευηι ί(1 (Ιίΐηνίυιη εβΓίο ΙαηΙυαι Ιοεο 
δυ1)δΙίΙοΓίΙ.ΡΓίυ3&υΐ6Πΐ(1ί1υνίυπι, €|υο<1 υηίνερδαηι 6 κατακλυσμός. Τόν γάρ πρότερον ήτοι τον καθολι- β ΐβΓΓβπι ίηυηάανίΐ, ρΐ&ηβ ίβηοΓ&ηΙ : ηοηίίαπι «1 κόν κοτακλυτμόν ούδε γινώσκουσιν. ούπω γάρ ήν ό 
πατριάρχης αυτών γεννηθείς* Χάμ δε ό υίός τού 
Νώε πατήρ ήν Μεστρέμ, αφ* ού Αίγύττϋίοι. 

"Οτι τόν Νεβρώδ άποθεώσαντες οΐ 'Λσσύριοι έν 
τοις άστρο ις τού ουρανού έταξαν, και καλούσιν 
'ύρίωνα. Ούτος κατέδειξε τήν κυνηγετικοί^• διό καί 
τόν καλούμενον κύνα &στρον τψ 'ϋρίωνι συνήψαν* 
Τούτον καλούσιν και Κρόνον εΙς τήν έπωνυμίαν τού 
πλάνητος. 

*Οτι διαμκρισθέντων τών εθνών άνκφάνη τις άνήρ 
Ινδός, έκ τού γένους Άρφαξάδ^ το(>νομα Άνδουβά- 
ριος, δς πσρέδωκε τοις Ίνδοίς άστρονομίαν. 

[Ρ. 15] *Οτι τψ δισχιλιοστψ πεντακοσιοστφ όγδοη- 
χοντφ ε' ίτκι διοδεύων Καιναν έν τφ πεδίφ εύρε βηίπι (ααι ηαΙυδίυβΓαΙ εοηιΙίΙΟΓ ^βηΐίδ βοΓυπιΟΙίίΐ- 
πιαδ, Ωΐίυδ Νοφ, ραΙβΓ ΜβζΓϋπιί, α ςυο ^£^γριί^ 
δαηΙοΓίί. 

ΝβπίΓοάο Αδδγπί άίνίηαπι βδθΓίΙ)αηΙ ηαΙυΓαιη, 
ίηΙθΓ δί(1βΓ& εαΊοδΙία εοΐΐοεαηΐβδ αί Οποηβπι νο- 
εαηΐβδ. Ηίε νβηβηίΐί αΓίβηι ρππιαδ ρροΐαΐίΐ. ΙΐΕςυβ 
Οιίοηί δίάαδ,ςυοίΐ Οαηίδ νοοαΙαΓ^ α(ΐ3υηβαηΙ. Οαίη 
6( δπΙαΓηί,δΙβΙΙα) ίΠίπδ οιταΙίείΒ,ηοπιβη βί Ιπ1)υαηΙ. 

ΟίδδίραΙίδ @6ηΙίΙ)υδ Ιηάυδ ςαίάαπι αϊ) ΑΓρΙιαχαάο 
ςβηυδ (Ιυεβηδ εχδΐίΐίΐ,ηοαιίηβ Αηάυύαπϋδ ; ίδςυβ 
Ιηάίδ αδίΓοηοπιίατη ΐΓα(1ί(1ί(. 

Αηηο αϊ) οπ^ίηβ πιυη(1ί 3585 ϋαίηαηαδ εαοιρυιη 
ρβΓα^Γαηδ δεπρΙυΓίίπι ^ί^αηΐυπι ΓβρβΓίΙ, βΐ οαιη τήν γραφή ν τών γιγάντων και έκρυψε παρ* Ιαυτφ, Β ίρδβ βα ΐΓαεΙαηάα άβΐίςυίΐ, Ιυπι αΐίοδ αΙ)5υΓάα ίβία χαί αυτός μίν Ιν αύτοΧς έξημάρτανβ, καί τους άλλους 
τήν αυτήν ότοπίαν έξεπαίδκυσεν. 01 - δΐ τόν Σάλα 
φασί ταύτην β6ρηκέναι• 

"Οτι έν τφ 2ρκι τού Αιβάνου Ιχθύες θαλάσσης ευ- 
ρέθησαν, έν κοίλοις τόποις 6δάτων, τήν τού κατα- 
κλυσμού πιστούμκνοι πανωλεθρίαν. 

*Οτι πρώτος Αάμκχ πρό τού Ιδίου πατρός τελευτφ, 
ήγουν τού Μαθουσαλα. 

'Οτι άκό τού Αδάμ Ιως τού κατακλυσμού, κατά 
τους Έβδομήκοντα, Ιτη βσμβ, οίς καί ή άκήθεια 
έπιμκ^τυρεί καί α\ ανέκαθεν πάσαις ταΤς Έκκλη- 
σίαις έπιχροιτήσασαι παραδ07εις, έπί δέ τό πρώτον (ΙοετιίΙ. Αΐίί α δαία ίαίδ^β βαπι δεπρίηραπι ΓβρβΓίαιη 
&5δ6ΓαηΙ. 

Ιη ηιοηίβ 1.ί1)αηο ρίδεβδ πιαπηί ίηνβηΐί βιιιιΐ, ίη 
εανίδςαΰθ αςυαδΓβοβρβΓαηΙ,ίηΙβπιβείοηβηι οπιηίααι 
αηίηιαίίυπι, ςαοΒ άίΐυνίο αεείάίΐ, ΙβδΙίϋεαηΙβδ. 

Ρππιυδ Ι.αηιβεΐιυδ δυο ραΐρβ Μαΐΐιιΐδαΐα ρηοΓ 
ιποΓίιιυδ βδΐ. 

ΑΙ) Αάαπιο υδςυβ αιΐ άίΐανίηπι (Ιβ δβηίβηΐία 
δβρίυβμίηία ίηΙβρρΓβΙυηι αηηί ηυιηβΓ&ηΙυΓ 2242* 
Ουί1)ΐΐδ βΐ νοιίΐηδ αδϋρυΙοΙιΐΓβΙ (Γαάϋίοηβδ, ςααρυτη 
&ιιοΙοη(α8 αΙ) ααϋςιιο ρβΓ οιηαβδ ίηναΙυΚ Εοοίββί&β. Ι"^Τ" ^^^'^Γ' ^**^^ 85 αΚΟΕΟΙΙ ΟΕΟΚΒΝΙ 36 ΙαΙβ αο νίΓΐυΙβ βχοΓηαΙιΐδ 65861 : Ιιίβ βηίιη Γβ1>α8 χ έμφκρές προφανέσιατα δκίχνυσι. Κατά τούτον τ^ν άβοοΓαίϋδΙιοιηο βίπιίΙίΙιιιΙίηβΓηίιη&^ίηβπκιυβ βχβιη- 
ρίαπβαά 11 <ιιιο(1 ο(Γ6ϋΙηδ 65ί, οοηδβΓναΙ. Ιαιη Η- 
1)βΓΐα5 (1110(1116 ροΐβδίαΐίδ δΐΐδΒ, ηαΙυΓ» 1ιυιη&η8θ 
Γβ^ίηιη ρΓίΓδΙίΐηΙίαιηίηςαββ& άίτίη9Βίιηαβίηίδ8ίιηί• 
Ιίίικίίπβιη ιηαηίΓβδΙίδδίιηβ άβιηοηδίΓαΙ.ΑΙςιιβ δβουη- 
(Ιιιιη (ιαηο Γ&Ιίοηβπι Ιιοιηο ηιαηυυιη 1)6ί οραδ (ΙίοίΙαΓ 
ο1) (ϋίίπίΐαΐβιη δΙηιοΙιίΓΟϊ : οχηηβ βηίηι Ιιοο βδΐ οοη- 
δϋϋ βίΤβοΙίο. ΡοΓΓΟ ΙΐίΕΟ ;« Γβοίβιηυδ βί Η(ΐ3υΙθΓβιη 
αοοοϊηο(1»1ηιη ίρδί ; » ρΓορΙβΓ ΓαΙαΓ&ηι ρροΗδ ρΓο- 
ΟΓβαΙιοηβιη (ΙίοίΙ: &ά3ανβΙ βηίιη Γβπιίηα πι&Γβπι ίη 
ρΓορββαηάο οοηδβΓναηοΙοίΐϋβ ρβηβΓβ. ΕίίβοΙα αιιΐβπι 
ιηιιΙίβΓβ,οαιη βαπι οοηδρίοαίαβ ββδβΐ Αάαπαιίδ, ηοη 
ίΙα:8ίΤβοΙαδ βηίπιο βδΐ υΐ ςυί πιυΙίβΓβπι 06ΓηβΓβΙ. 
δβά ρ6πη(ΐ6 αε δβ ίρδαπι οοηΐβπιρίαηδ ΙΐΒίαΙυδδρί• λ<$γον χαΐ χβφών θεού ίργον 6 άνθρωπος 8ιά τήν 
τιμήν της κατανχευήζ* και γ«ρ βουλής ενέργεια τ6 
πάν. Το. « Ηοιήσωμεν αύτψ βοηθών χατ^ αύτον, » $ιά 
το μέλλον τής παιδογονίος λέγιι• συνεργεί γαρ το 
θήλυ τψ άν$ρι προς τήν του γένους αυζησίν τβ και 
διαμονήν. ΠλασΟε(σης δΙ τής γυναικός, ώς Ιώρα 
αυτήν όΆδαμ, ούχ ώς γυναίκα Οεώμβνος έ'πασχβν, 
άλλ* ίί.ς έαυτον 6ρών ιινευματικώς ηύφραίνετο, τήν 
όμο{αν βλέπων κβι ταύτη ν Ιχουσαν κατασκευήν, 
'ύσαύτως και ή γυνή όρώνα τ6ν £ν$ρα μεγάλως 
ήγάλλετο, κατ' αύτον οΰναν Ιαυτήν έννουαα. Το δΐ, 
« θανάτφ απόθανε ίσθε^ » θνητοί Ισισθκ σημα(νει, ώς 
και ό Σύμμαχος ήρμήνευσεν. Έργάζεσθαι και φυ- 
λάσσειν σημαίνει, έργ^ζεσθαι μίν τήν εύχαριστίαν ηΐα 6δΙ, νίοίβηδ βαπι δίπιίΐί πιθ(1ο βΓΩοΙαπι. δβά βΐ «ν και τήν α'ινεσιν τψ τοσούτων και τηλικούτων άγα- 
πιυΙίβΓ νίηιπι οοηίαβηδ πια^ηο ββιιάίο βδΐ ρβΓΓυδα, θών παροχεΤ, φυλάσσειν δΐ καί τηρεΤν, μήπως ίηΐβΐϋρβηδ δβ βί βδδβ αά]ιιηϋΐΕπι. ΟβθΙβηιιη ΙΐίΒο 
νβΓΐ)α, «ΜοΓίβ πιοπβπιΐηί, » ί(1 δίί^ηίΩοαηΙ, ΜοιΊαΙβδ 
βΓίΙίδ ; ίΐυοπιο(1ο βΐίαπι δγπιπιαοΗτίδ ίηΙβΓρΓβΙαΙϋδ 
βδΐ. ΟρβΓ&Γί βΐ ουδΙοίΙίΓβ δίρηίΩοΕηΙ, ίΐΐυά βΓβΙία- 
ταπι αοΐίοηβπι βΐ Ιαυίΐβϋοηβπι Ιοί ΙαπΙοΓηοιςυβ 1)0• 
ηοπιπι ρΓ8ΡΙ)ίΐ0Γί ΓβρβηάβΓθ, Ιιοο οανβΓβ ηβ ςααηάο 
ρβΓ νΦϋΟΓάίίίπι δΐιί 1)βηβΓαοΙθΓίδ ο1)1ϋυδ ρρφδβηΐβ 
ίβΐίοίΐαΐβ αο νίΐ8Β ϋοπιπιοίϋΐβΐβ βχοϋαΐ. Αάαιηί νο- άπονοηΟεΙς και λήθη ν τού ευεργέτου λαβών τής έν 
χερσ'.ν άποπέσ^ μακαρκ^τητος και εύζωίίας. Αδάμ δ^ 
Ιρμηνεύεται γήίνος, Βΰα δΐ ζωή* και γαρ αυτοί της 
γηΙνης και σαρκικής ζωής αρχηγοί και πατέρες τψ 
5ντι χρημχτίζουσιν, ώσπερ τής Ουρανίας και πνευ- 
ματικής 'Ιησους Χριστός 6 νέος Αδάμ, καΐ ή άπειρ- 
άνδρως αυτόν τεκουσα, απαρχή καΐ αιτ(α τοΤς πασι 
του θεού τέκνοις ε*σ(ν. οα1)α1απι ΙβΐΎβηηηι δίί^ηίΩΙ, ΕανίΒ νϋαηι. Νειπι ίί Γβίρδα ηοιηίηί1)ΐΐδ, ςιιβθ βοδ ΙβΓΓβΠΦ αο οαΓπαΙίδ νίΐ» 

ρπηοίρβδ αο ραρβηΐβδ άβηοΐαηΐ, Γβδροηίίβηΐ, δίουΐ ^β8ιιδ 61ιηδ1υ3 ηονιιβ ΛάαιηυΗ, βΐ <1β ςυ& ηηΐΐυπι 

βχροΓία νίΓαπι ίρδβ ηαΐυδ βδΐ,οίκΐβδίίδ βο δρίπίααΐίδ νίΐ» ρππιΟΓάίυπι βΐ οαυβα δΐιηΐ οπιηίϋυδ Οβί Ωΐϋβ 

1!1 Νοίαηιίαπι βδΐ (^αοδίίαπι, ίΐα υΐ ΐΓα<11ίαπι βη- (; Ότι τινές έκ παραδίδσεως εκατόν ίτη τον *Αδάμ 1ί(ΐυίΙαδ βδΐ, ΓβΓβΓΓβ. Α(1&πιυπι οβηΐυιη αηηοδ ίη 
ΡαΓαάίδο βχβςίδδβ. Αΐϋ ΙβΓίία ΙιοΓα Ωοΐυπι δβχία 
ρβοοαδδβ, ηοηα β^β^ιυπ1 ρβΓΐιί1)βηΙ, βο αρβαπιβηΐο 
ιιΙβυΐ63,ςαο(1 ΙιοΓα δβχΙα Οοιηίηιΐδ οηιοί αίΩχυδ, 
ηοηα ρΓΟ ηο1)ίδ πιοΓίαιίδ βδΐ, ΓοΓίβδδίδ 'βο ςυοί^υβ 
ίη Ιιαηε α(1ΰ[υε1ί ορίηίοηβπι ςυοά δΐιΐ) νβδρβΓαηι &ά 
βΟδ νβηίΐ Οοηιίηιΐδ. §6(1 Ιπυπι ΙιΟΓαΓυηι δραΐίυπι 
(ΐηο ίη ραΓα(ϋδθ Αάαηιυδ πιοΓαΙϋδδίΙ, 1)Γβνβ αάπιο' 
άηηι βΐ ηίηιίδ ίηοΓ(?(1ίΙ)ίΐ6 βδΐ αε πια^ηίΩεβηΙία 63υδ 
(ΐηί αηίν6ΓδαίπιρβΓνβδΙί8α1)ί1ίΙ)υδ δ2ιρ^6ηι^8θ^η<1^^^ίδ 
οίδρβηδαΐ, ίη(1ί§ηυηι. Ουί βηίηι ίη ΐΓί1)ηδ ίδΐίδΐιοπδ 
Α(1αηΐϋ3 αά ίπιροηβηίίαπι οηιηίϋυδ ΐ6ΓΓ6δΐΓΐ1)αδ αο 
νο1υοπΙ)υ5 ηοηιίηα Ιβηιρυδ ΙιαΙ)ϋίδδ6ΐ ? ΟυΓηιΙο Γβ- 
Ιίςυίδ ίη ραΓαάίδο ΓΓυοΙί1)ΐΐδ νβδοβηάο, α(1 βΟΓυπι έν τψ Παραδείσψ φασί πεποιηκ^ναι. "Αλλοι δΐ τρ(- 
την μέν ώραν πεπλάσθαι, Ικτην [Ρ. 6] δέ παραβήναι, 
έννάτην δέ έκβεβλήσθαι, τό έν ϋκτ^ μίν ώρ^ ένσταυ- 
ρώσΟαι τον *Ιησοΰν, έννάττ[^ δΐ τυΰτον 6π1ρ ημών 
άποθανεΤν τεκμήριον τιθέμενοι. "Ισως δέ, δτι και τό 
δειλινόν ήλθεν 6 Κύριος προς αύτο^^ς, εις ταύτην 
υπενεχθήνσι τήν υπ(^νοιαν. Στενόν δέ κομιδτΐ τό 
τρίωρον τής έν παραδείσω διατριβής τού προπάτο- 
ρος διάστημα, κα• λίαν άπίθανον ώς τής μεγάλο - 
πρεπείας του τα πάντα δυσΟεωρήτοις τοφίας γ.ρ{μα^ 
σιν οι κονο μουντός άνάξιον, Π<5τε γάρ έν τρισίν ώραις 
χερσαίοις τε και πτηνοΤς πασιν ^νύματα καλεΤν εΤχε 
καιρ($ν ; Π6τε δε των &λλων έν τψ παρα^ιίσψ καρ- 
πών μετάσχων, καΐ τής αυτών μεταλήψεως κύ- ^η1^ι^οη^δ δαίίβίαΐβπι ρροίβρδαδ ουρίίΐίΐαίβηι ^α- ρ^ ρον λαβών, ε?ς έπιθυμίαν τής του άπηγορευμένου δίαηίΐα» αΓΐ)ΰΓίδ ςηα 6ί ίηΙβΓ(1ίοΙϋΠΐ Γαίΐ, ίη αηίπιυπι 
ίηάαχίδδβΐ ? 1)1 ηοχίαπι ίηνίίΙβηΙίδΒ ίΓυ(1βπι βΙδβΓ- 
ροηΐίδ αά πιυΙίβΓβπι αςβΓβδδαδ αΙ(ίαβ οοηδίιΐΐαΐίο- 
ηβπι ηοη οοπιηιβηιοΓβπι, ςαα3ίρδααπιρ1ίαδ ββίβπι- 
ραδ Γβ(ΐιιίΓ6ΐ)αηΙ. ΟυαρπορΙβΓ ρΓθΙ)αΙ)ίΐ6 αάπιοάαπι 
&6 εΓβ(1ίΙ)ί1β βδΐ δβχΙα άίβ βΐ δβχΙα ΙιΟΓα (Ιβΐίείαιη 
ίΐΐυά αΐ) ϋδ αάηιίδ^υπι, ηοηα(ΐαβ β3υδ(ΐ6Πΐ άίβί ΙιοΓα 
ΡαΓαι1ίΐ>ο αβ τΐ(α ο\> νίοΐαΐυπι Ββί πι&η<1&1υπι βχοί- 
άίδδβ 1 δ6(1 αηηο (Ιβπιυπι δβρίίπιο ί<1 ίαείαπι, δίοαΐ 
βχ αηΐίοιιιίδ ({πίάαπι ρΓοηηηϋαΓυηΙ. Αΐ(ΐυί 4ο&ηη63 
ΟίΐΓ)'δθϋΙϋπιαδ νίΓ πιαςηί ίηΙβΓ άοοΙΟΓβδ ηοπιίηίδ, 
ίη βχροδίΐίοηβ δ&επ Εναη§β1ίί ςυοά α ΜαΙΙΙιβο εοη- 
δΟΓίρΙυπι ίαίΐ, δβχία (Ιίβ ρηπι» 13 δβρίίπιαηβθ, Ιιοε 
θδΐ <ϋβ βίΩοΙίοηίδ Αάαιηί, Ιιηηο βΐ Εναηι ΡαΓ&άίβο 
•]βο(θ5 αίΐ. €αί βΐηοδϋάβιη 1ι&1)βηιυ8, ηβςυβ υΐΐβ- ξύλου γεύσεως έλήκυθεν ; *Ινα μή λέγω τήν έπήρειαν 
τής βατκανίας και τής του ^φεως προς τήν γυναίκα 
προσβολής και συμβουλίας* και γάρ αυτή πλείονος . 
έδεΤτο τής του χο6νου τριβής. Διά ταυτο μεν έν ίκτ•^ 
ήμέρ^ και έν Ικτ^ ώρ^ τετολμήσθαι τήν παράβασιν, 
έννάτΐ[^ δι ώρ^ τής αυτής ημέρας του Παραδείσου και 
τής έν αύτψ ζωής τους άθετήσαντας έκπεσεΤν σφ<5- 
δρα πιθανόν καί πιστόν, δι* ετών δΐ Ιπτά τουχο γ ε 
νέσθαι, ώς τών πρετβυτέρων τινίς άπεφήναντο, Ό 
δέ γε μέγας έν διδασκάλοις Ιωάννης ό Χρυσ($ττομος 
έν τή έομηνε^^ί τού κατά Ματθαίον αγίου Ευαγγελίου 
ττί εκτ^ ή[^έρ^ τής πρώτης εβδομάδος, τουτέστι τξ 
αύτζ ήμ^Ρ? "^ή^ πλάσεως αυτού, λέγει τόν Αδάμ 
έκβληθηναι του Παραδείσου και τήν £υαν* φ και 
ήμεΐς πε.θύμεθα. Και ού χρή ζητεΤν ιτεραιτέρω τά η ΗΙ8Τ0ΚΙΑΕυΜ ΟΟΜΡΕΝΟΐυΜ. 38 τζ θ'οπνλύντφ Γρα^ρτί &κ^ του άγιου Πνκύματος 
«εσιγηαένα, ι να μή άντΙ χέροους μικρού μεγάλη ν 
Ιπισπανώμκβα ζημίαν. 

Το $1 (Ιρημένον 6'τι α Αδάμ γέγονκν ώς εΤς έξ 
Ι^μών, » ο&χώς 8ι* άπειθκί^ς έτι χαχίιν προκύψαντος, 
άλλα όνά τ6 είρηκένζι, « Κατ' κΐκόνα θεού έποίη^ν 
αύτ<$ν. »» Άλλα μή τις ύπολάβ^ 6'τι το ξύλον τοιαύτης 
^ν ρύσεως ώς γνώσιν παρέχειν κάλου και κάκου. Ου 
γζρ ήν τι βλαβερον εν 1Ιαρα8ε(σφ, 6'ρος δΐ ετέθη έπι 
τψ φυτψ προς γυμασίαν της ^λετβεριοτητος. Και δ'τι 
ου το ξύλον α^'τιον γνώςεως τψ Αδάμ γέγονε, δηλον 
ή γάρ εντολή ώς προς ε1δ(5τα ^μφω έδ^θη, τό τε κα- 
λόν κζΐ πονηρόν, την τβ ύπακοήν και τήν παρακοήν, 
ώατε ή γνώαις προΰλαβε τήν Ι^τολήν. Δέδοται δΐ 
αϋτη διά το, ώς κΓρηται, αύτιζουσέφ βουλήματι χι- 
νούμενον τον αν^ρωπον, έπ* αδείας τε Ιχοντα άπ4 
πάντων μεταλαμβάνειν των άλλων δένδρων, Ινός δΐ 
μόνου νόμφ προσταττ($μενον άπέχεοθαι, καΐ γινώ- 
σχειν ώς υπό δεοπότην έστι τον καΐ τήν έντολήν δεδω- 
χάια . Το δι , α Διηνο(χθησαν αυτών οΐ οφθαλ- 
μοί » » ούχ ώς τ<5τβ βλεψάντων [Ρ• 7] των πρωτο- 
πλάστων εΓρηται (δε(κνυνται γάρ και πρό της βρώ- 
σεως βρώντες Ικ του λέγεαθαι* « Κα2 εΤδεν ή γυνή 
6'τι καλόν τό ξύλον εΙς βρώσιν και δτι άρε9τ($ν έστι 
τοις όφθαλμοΤς ΙδιΤν »)' άλλ* ώς τό άπειρόκακον απο- 
θεμένων διχ παραβάσεως, ό και τήν γύμνωσιν άδιά- 
ψορον πζρέσχεν, ίρρι^^τ^ ότι διηνο(χΟησαν αυτών οι 
6γΒχλμο(, Πέφυκβ γάρ ό οφθαλμός άπας 6πό του λο- 
γισμού διεγείρεσθαι προς α βλέπει • σύνεσιν γάρ 
καθ' Ιαυτόν αυτός ουκ ϊ/ει. *41στε πολλάκις προς 
Ιτερα της διανοίας ασχολούμενης τυφλού δίκην παρ- 
ερχύμεθα Ινίοτε κ«1 τόν πάνυ γνώριμον, και έπειδάν 
έγκληθώμ.ν, τίί άσχολί^ του λογισμού τό αΓτίον άνα- 
τιθέντες άπολογούμεθα. Οδτως ούν ό Αδάμ κα? ή 
Ευα ττί αίσθτ^σει του νου προς τήν όψιν διηγέρθη- 
σαν. Τό γάρ, « έγνωσαν δ'τι γυμνοί ήσαν, • άποκάλυ- 
ψιν σημαίνει τήν έγγενομένην τψ λογισμψ, ουκ άνά- 
βλεψιν οφθαλμών. Λβχθήσεται δΐ κάκείνο, ότι πρό 
της άπειθείας, επειδή καιρόν ουκ εΤχε τά τής παιδο- 
ποιίας, ουκ έδέδοτο τζτρϊ θεού ή παρατήρησις τής 
γυμνώσεως, άλλα διετέλουν ώς άσαρκοι, σαρκικής 
διαθέσεως ουπω καιρόν έχοντες. Επειδή δε ή άπεί- 
βΐΐα έπισυμοάσα τό Ονητόν έπηγάγετο, εΐκότως λοι- 
πόν ένεοόΟη τούτοις ή προς αλλήλους αΙδώς• και 
νενοήκασιν ύστερον των σχημάτων τήν διαφοράν, 
προθεωρηθεΤσαν τψ πλάσματι προς τό άναγκαΤον τής 
του γένους διαδοχής. Έκ φύλλων δε συκής εποίησαν 
ΙαυτοΤς περ'ζώματα, αΝιττομένων δια του ξύλο^ τόν 
τρόπον τής κακοπραγιας' ώς γάρ ήδΰς ό ϊ^αρπο;, τής 
συκής, 'ΐρα'χΐί δέ καΐ πικρότατον τό φύλλον, οΰτω 
πα-α αμαρτία έν μίν τξ πράξει δείκνυται ήδεΤα, 
μετά οΐ ταύτα όδύνην παρέχει τψ πεπραχότι. ΙΙερΙ 
δι των δερματίνων χιτώνων φησίν ό θεολόγος Γρηγό- 
ριος δτι θνητόν αυτόν άπεφήνατο ό θεός νεκρότητι 
«εριβάλλων. Τοΰτο γάρ οΐ δερμάτινοι χιτώνες σημαί- 
νει από του λόγου τής των ζώων νεκρότητος, όπως 
οιά της λύσεως του σώματος και τής ίψεως ή αμαρ- 
τία πάσα αύτόπρεμνος διαφθαρ^. Διά γάρ τούτο καΐ 
του Μαραδείσου έκβάλλεται, *ί/α μή ττί αύτεξουσιό- X ηιΐ8 ίηςηίτβηάα •πη1 ςιι» δρΪΓϋπβ 3&ηοΙυ8 ιη άίνί- 
ηίΐαβ ίη9ρίΓ&Ιί3 Ι.ΐ1(6η8 τβΐίοιιίΐ, ηβ Ιοεο βχίςιιί 1υ- 
οπ πια^αιη ηο1)ί9 αοοβΓβαηαυΒ (ΙαΐΏπυηι. 

Ουοά αυΐθΐη άίοίαπι 691, « ΑάΗπιυδ ίαοίτΐδ βδΐ 
Ιαηςααιη υηα9 βχ ηοΐ^ίδ, » ηοη βο ΓβίβΓβηάηπι οδΐ 
ςυοά ρβΓ ίηο1)6(ϋ6ηϋαιη ίη νίϋυπι βχείάίΐ, 56(1 αά 
ϊά ({ποά (ΙίοΙαιη ίαίΐ : « Αά ίιηα^ίηριη Οβί εοηάίϋϋ 
βιιιη. )? Ν6(ίαθ ορίηαπ ςυί8ρίαπι ά6ΐ)βΙ Ιί^ηιιιη 6^α9 
ίυί9^β ηαΙαΓ89 ιιΐ 1)οηί ιηα1ίί]αβ ηοϋΐίαπι ρΓθρ1)6ΓθΙ: 
ηίΐιίΐ 6ηίπι ίη ΡαΓ&άίδο βραΐ ηοχίιιιη.δβά 1ια30 αΓΐ)0Γ 
ΙβΓίηίηί Ιοοο 5ΐα(αα βδΐ,ιιΐ 65361 ΗύβΓίαΙίβ βχβΓεβηά» 
ΐΏαΐ6η68. Αο 11(]α6( &Γΐ)0Γβ[η Αάαο ο ηοη ίυί556 οααβατη 
€ο^ηίΙίοηί3 ({ΐιαηάο ρπ ϋ€βρ1αα:6ί 1&η(ΐυαη]ΐι1πιΐ8ςυβ 
οο8ηίΙΐοη6 ρΓφάίΙο άαίιιπι β8ΐ,1)οηί,ίη(ίηαπι,6ΐπΐ2ΐΗ, 
οΙ)6<ϋ6ηΙί(Β 6ΐ οοηΐηπιαείβθ. ΙΙαςαβ οοςηίΐίο ρρ»- 

Ρ 06ρ(απι αηΙβ^Γβδδα 65ΐ. Ηοε &υΐ6πι ϋ&Ιυηι 69ΐ, υΐ, 
ςαβπιαάηιοίΐυπι (1ίχ1πια9, νο1αηΙαΐ6, ου]ιΐ5 ίρ86 ρο- 
Ι68ΐαΐ6πι ο1)Ιίη6Γ6(, πιοΙυ3 Ιιοπιο, ρ6Γηιί830 61 υΐ 
ίΓυοΙίΙ)η9 οπιηίυπι Γ6ΐίςααΓυπι &Γΐ)0Γυιη ν6506Γ6ΐηΓ, 
ιιηαςιιβ (αηίαηι υΐ α1)8ΐίη6ΓβΙ ίπ)ρ6Γ&Ιο,ίηΐ6ΐ1ί§6ΓβΙ 
ηβ 3αΙ) Οοπιίηο ί5ϋυ8 ηιαηάαΐί ααοΙοΓβ 6936. Ηςγο 
αιιΐβπι, « ΑρβΓίί 3αη( βοΓυπι οοαϋ, » ηοηάΐουηίαπ 
(ΐυα8ί Ιααιάβπιιιηι νί(ΐ6Γβο(Βρ6πη((ηαπι νΙδυρΓδοάίΙί 
βΐίαιη αηΐβ 68α[η (ΐ6πιοη5ΐΓαΙαΓ βχ 1ιί8 νβΓύίδ, « Υί- 
(ϋΐςαβ πιαΙίβΓ αΓΐ)0Γβπι 6ΐ α<1 β3υπι εοπιπιοάαπι 6ΐ 
αΒρβοΙτι ^ΓαΙαπι »), 56(1 6ο ρβπΐίηβηΐ, ςαοά 6ο (Ιβ- 
ΙίοΙο οηιηίβ πιαίί ί^ηοΓα(ίοη6πι, ςαβθ ηαάίΐαΐβπι 
14 ςαοςυ6 613 ίη(1ίίΓ6Γ6η(6ηι Γ6ά6§6ΓαΙ,&πιί36ΓυηΙ. 
ΟπιηΪ3 6ηίπι οουΐυβ, οαιη ίρ56 α 3636 ίηΙβΠβοΙυιη 
ηοη 1ιαΙ)6αΙ, 6α 63ΐ ηαΙαΓα υ1 α Γ&Ιίοηβ &(1 ο1)]6θ(υπι 
(^ιιοά νϊάβί 6χοίΐ6ΐηΓ.ΙΙαςα6 5£Βρ6ηιιηΐ6Γ0 ΐη1β1ΐ60ΐη 

^ αΐϋδ Γ6ΐ>υ3 οεουραίο 6ΐίαπι ηοϋ53ίηιο3 1ιοπιίηβ5 Ιαη- 
(]ΐιαπι εοθοί ρΓ{Βΐ6πηιυ3, βοι^αβ ηοηιίηβ τβρΓβΙιβηδί 
Γβί6εΐα ίη ηΐ6η1ί3 οοουραΐίοηβπι εααβα ηο3 ρυρςα- 
ηιιΐ3. 5ίε θγ^ό Αάαπιιΐ8 βΐ Εγα96η8ΐι πιβηΐίβ α(1 τί3ίο- 
η6πι 6χείΙα1)αηΙαΓ. Ναπι ΙίΦε, « εο^ηονβραηΐ 5θ 
ηιΐ(1θ5 6586. » ραΙβΓαεΙίοη6Πΐ δίςηίΩεαηΐ, ςαο) ίη τα- 
(ίοηβ ν6ηίΙ, ηοη οεηΙοΓαπι αρβΓίίοηβηι. 1(1 ςυοςαβ 
(Ιίεβηάυπι ηο[)ί5. Αηΐ6 (ΙβίβεΙίοηβηι, εαπι 1ί1}6Γί8 
(!αΓ6 ορ6Γαηι ηοηάαπι ϋβ βδδβΐ Ι6πιρβ5ΐίνυπι, ηοη 
(ΐ6(ΐ6ΓαΙ Ιιοε ίΐΐίδ Ββυβ υΐ ηυάαΐίοηβπι εοΓροπδ εα- 
ν6Γ6ηΙ, 56(1 ά6^6ΐ)αηΙ νβίαΐί εαρηίδ 6χρβΓΐ65, ηοη- 
(Ιαηι ορροΓίαηο αίΤβεΙίοηίδ εαΓηαΙίδ ΐ6πιροΓ6. 56(1 
ρο5ΐ(ΐηαπι εοηΐυπιαείόΐ δαρβρνβηίβηδ πΐ0Γΐα1ίΙαΐ6πι 
ίηΐΓθάαχίΙ,εοην6ηί6ηΐ6Γίηροδΐ6Γυπι βίδ ίηάίΐα 6δ( 
πιιιΙαόΐν6Γ6εηη(1ία; αε ροδίηιοάο αηίπια(1ν6Γΐ6ΓαηΙ 

Ο Ω^ΓαΓυπΐ(1ίν6ΓδίΙαΐ6ΐη, 301Π1 αηΐ6ρΓονίδαηι ίη ίρδο 
ίι^ηιβηΐο οΐ) ^βηβΓίδ ρΓορα^αη(1ίη6ε6δ8ίΙαΐ6Γη 5α1)- 
Ιίςαεαία αυΐβπι δί1)ί ΓβεβΓαηΙ 6χ Ωευΐηίδ Γοΐϋδ, Γ6ί 
πιαίβ ^65108 πιο(1απι βχ 6]ιΐδ αΓϋοπδ ηαίιιρα ({ααδί 
ρβΓ απιΙ)&β65 ίη(1ίοαη111}αδ : ()ΐΐ6ΐιιαάηιυ(1αιη θιππι 
ΓηιεΙυ3Ωεϋ8(1υ1οί5 6δΙ, Γοϋηπι αβρει-υπι βΐ αιηαΓίδ- 
δίπιηπι, δίε οιυηβ ρβεεαίυπι αείίοηβιη (^αίιίβηι 1ια- 
1)6Γ6 3υευη€ΐϋπι 0δΙβη(1ίΙαΓ, ροδίβα νβρο άοΙοΓβπιβί 
ί^αί ρβεεανίΐ αίΤβΓί. Οβ ρβΐΐίεοίδ ροΓΓο ΙηηίεΙδ 0γ6- 
ςοΓίαδ Τΐιεοΐο^ιΐδ δβηΐίΐ, Οβαπι ίΐα πιΟΓίαΙϋαΙβπι Ιιο- 
ηιίηί8 (ΐ6ε1αΓ&836, πιοΓίαΙίδ βχανίο βηπι αηιίείβηδ. 
Ηοο 16 βηίπι ρβΠίεββθ ίυηίε&θ (Ιββί^ηαηΙ, Γ&Ιίοηβ 
&1) &ηίιηα1ίαπι πιοΓίαΙίΙαΙβ άαεΙ&, υΐ (Ιίδδοΐαΐίοηβ ι: Γ 89 ΟΕΟΗβΙΙ ΟΙΟΗΕΝΙ 40 οοΓροπδ αο νίδΐΐδ ίώοϋΐίοηβ οιηηβ ρβοοαίυιη ίαηάί- ^ τητι χιχρημένος λάβ^ του ξύλου της ζωής %λ\ γένη- 

Ιιΐδ α1}θ1βαΙαΓ. ΔΙςαβ ο\> Ιιαηο οαυδ&ιη βΐίαιη Ρατα- ται τδ χαχ6ν άθάνχτον. 

άίδο βχρβΠίΙαΓ,ιΐθ 1ΐ1)6ΓΐαΙο νοίυηίαΐίδ υΐβπδ ιηαηπαι Η^ηο νϋ® ίη]ίθ6Γ6(,ιηαΙυιηςιΐ6ϋ& ίιηιηοΓί&Ιβ ύβτΒϊ, δαίαηαδ Ηβ^ΓΦΟΓυπι Πη^α άβδβΓίοΓβιη δίςηίΩοαΙ 
6ΐ αοΙνβΓδαηιιιη. Οίαϋοΐαδ α οαΐυπαιιία αρρβΙΙαΙαΓ 
βΓΰθοίδ, ςαα Οβαπι αΐ) Ιιοιηίηίϋυδ α1)&1ί6ηανί(. 

Οαίηυδ ρπιηιΐδ ίιιΙβΓ Ιιοιηίηβδ Ιιοπιίοίθα βχδΐίΐίΐ, 
Ι,αιηβοΐιαδδβοαικίηδ: ςαίάααδ υχοΓβδ άαχίΐ βΐ άαο 
Ιιοιηίοίίϋα ίθοίΐ. Υιγ αυΐβιη βΐ αάοΐβδοβηδ ςυοδ ίηΙβΓ- 
ίβοίΐ, ΕηοοΙιί ΓαβΓαηΙ ίΓαΐΓβδ, ςαί οθγΙε ίιηρβίΓαηάί 
βάαεία Όβιιιη ρΓβοαΙυδ ηβ ΙαΙβιη ροΓΓΟ νΐάβΓβ ηβ- 
οβιη οο§6Γ6ΐιΐΓ, βχααάίΐυδ βίβ ΙβΓΓα ΐΓαηδΙ&Ιιΐδ βδΐ. 

ΛΙ)6ΐαδ3ΐΐδΙίΙίαιηοο1υίΙ : ίάβο αίιιηΙοαάανβΓ 6^ι19 
β εοπϋρβΰΐα Ιιοιηίηυιη δΐι1)1α1ιιπι ίυίδδβ, ςυο ροδΙ 
ίρδίίΓη ^υδιβ νίοίαρί ία ϋοηαιη δρβπι νοεαΓβηΙιΐΓ. 
6αίηαδ ρπιηυδ αΓαΙηιιη ίηνβηίΐ, υΓ^βιηςιΐθ Εηοη 
Γιΐίοδίιο οο§ηο[ηίηβιη6οη<ϋ(1ί(. Ιάβιη ροδΙ άΕΐηηα- Οτι 6 Σατανάς χο^τά την των ^Εβραίων φωνήν απο- 
στάτης λέγεται χαι άντικκίμινος* διάβολος δΐ ώς τόν 
θεόν προς τους ανθρώπους συχοφαντ/ζσας βφηται. 

*Οτι 6 Κάιν έν άνθρωποι ς πρώτος φονιυς έγένετο, 
δεύτερος δΐ ό Λάμεχ, δύο γυναίχας λαβών, και δύο 
φ<5νους έτέλεσε. Ους δε άνεϊλεν, άνδρα χαΐ νεανίσκον, 
άοελφοΊ ιζσαν του Ένώχ, δς χβι πίστει προσευξά- 
μένος του μη Ιδεΐν ίτι τοιούτον θάνατον, άχουσΟεις 
μετετέθη. 

. [Ρ. 8] "Οτι "Αβελ δικαιοσύνης έφρόντιζε• διδ και 
τδ σώμα αύτοΰ φασίν άφανίς γεγονέναι τοΤς μετέ- 
πειτα διχαίοις άγαθάς ελπίδας ύποφαΤνον. Ό δΐ Κάϊν 
πρώτος αροτρον Ιύρε, και πέλιν Ικτισε έπΙ τφ ονό- 
ματι του υΐοΰ σύτου Ενών. Και δ'τι μετά την χατα- Ιίοηοιη ΓαρΙΟΓΓαίΙβΙαϋβηίδΙ^οηίδ ίηΐιίανϋ; ρπιηυδ- η δίκην ά'ρπαξ χαί πλεονέχτης έγένετο, μέτρα χβί 

_». ^ _* ι: :* :* :*. ^^»^Λ..\ ^-.ί Γ^-...^ — ^^ .-. 1 / * __> . ςυβ ιηβπδΐίΓαδ 6ί ροηάβΓα βΐ ΙίιηΐΙβδ βχοο^ιίανιΐ, 
βυοδςαβ ίη ιιηαπι οοηάαοΐοδ 1)6ΐ1ο ορβΓ&ιη άαΓβ άο- 
ευίΐ. Ιάβιη αΐ) βο ΙβιηροΓβ ςαο βΰΐη Οβιΐδ βχδβΟΓ&Ιαβ 
βδΐ, Ιιυπιίΐίδ ίαίΐ, οιηηβδςαβ αΐ) βο ρΓοςηαϋ. ΤβΓΓαιη 
αυΐβπα ίηοοίαίΐ ςυοο (Γβιηβηδ βδΐ βΐ ΙιαιηΠίδ, Λάαιηί 
ηιαικίαίο α δβΐΐιί ρΓοςβηίβ δβραΓ&Ιπδ. 6αίηιιιη Ιιαηο 
ΡαΓνα 66η6δί3. ςυφΜοδϋηδοηϋίΙυΓ, ηιίηα άοαίΰβ 
51183 ορρΓβδδααη νίίαιη Γιηίνίδδβ ΐΓαάίΙ. 1.&ρί(]ί1)ΰ9 
βηίιη ίραΐΓβιη δΐιαιη Αϋβΐυιη ηβοανβΓαΙ : ίΙαο[αβ 
ίρδβ ςαοςαβ 1αρί€ϋ1)αδ βδΐ ίηΙβΓίβοΙιιιη. 

ΙβΒβίίιαδΑάαιηί ΙβΓίίαδ βΐίιΐδ ΓβοεηδβΙπΓ, ςυί 
ςβηηαηα δΟΓΟΓβ δαα, οαί ηοιηβη Αδαοπια, ίη ιηαΐΓί• 
ιηοηίυιη άαοΐα εηοδΰΐη ρΓοοΓβανίΙ. §6ΐ1ιί ηοπιβη 
Γ69ΐίΙιιΙίοη6ΐη ηοΐαΐ. ϋβαδ ςιιοςαβ ίάβιη αρρβίΐαΐυδ σταθμά χαΐ δρους γης πρώτος έπινοήσας, και τους 
οΙκείους εΙς ίν συναγαγών έν πολέμοις άσχΰλεισθαι 
έδίδασκεν. Ούτος χθαμαλδς ήν άπδ της κατάρας του 
θεοΰ, χαΐ πάντες οΐ έξ αύτοΰ γενόμενοι. "Ωκει δΐ 
τήν γην, ήτις έστΙ τρέμουσα, χθαμαλήν ούσαν χε- 
χωρισμένος υπάρχων άπδ της του Σήθ γενεάς κατά 
πρόσταξιν του Αδάμ. Ούτος δ Κάϊν, ώς ή Λεπτή 
Μωσέως Γένεσις φησίν, της οίχείας πεσούσης έπ, 
αυτόν τελευτ$• λίθοις γαρ τον άδελφδν Άβελ άπ• 
έκτεινε, και λίθοις ομοίως και αύτδς άπεκτάνθη. 

"Οτι 6 Σήθ τρίτος υΐδς άναγέγραται Αδάμ* 
δς τήν ιδίαν άδελφήν Άσουάμ χαλουμένην 
γήμας έγέννησε τδν Ένώς. Σ/)μαίνει δε Σήθ 
έξανάστασιν. Ώνομάσθη δέ καί θευς διά τήν βδΐ, ο1) δρΙβιιάοΓβιη Γαοΐβί,ςαοιη ρβΓ ΟΓηηβιη νίίαπι ρ λάμψιν του προσώπου αύτοΰ, ^5^ ?σ/εν έν δλ^ 1ια1)αίΙ. Ουα ^ΓαΙία βΐίαιη Μοδβδ ρΓφάίΙαδ τβίαία Γα• 
οίβ ουιη 4υά£&ίδ ΙοςιιβϋαΙϋΓ** * ςααϋΓα^ίηΙα αηηίδ. 
Ιάβιη δβΐΐιαδ δβρίβιη θΓΓαηΙίΙ)υδ δΙβΠίδ, ύτχοϊ ρ1α• 
ηβίαδ νοοαηΙ,ηοιηίη& ίπιροδυίΐ; οαβίεδίίαιηςαβοοη- 
νθΓδίοηυιη δοίβηΐίαιη βχοοςίΐανίΐ, ςυαιηάιιαύυδοο• 
Ιΐιιηιιίδ, Ιαρίάβδθ αηί,όΐΗβη ΐΕίβπΙί», ίηδοπρδϋ.ΡΓδβ- 
5είβΙ)£ΐΙ βηίιη αηίνβΓδϋηΙβπΙαιη,ςυβπι δί αςιια &(ΓβΓ- 
ΓβΙ, Ιαρίάβαιη δαρβΓαΙαΓ&ηι» δίη ί^ηίδ, ΙαΙβπΙίαπι ; 
αΙςηβΙιαηοβΙίαιηηΰπιβχδΙαΓβίηδίΓίιΙο πιοηΐβ 4οδβ- 
ρΐιαδ ΙβδΙαΙυΓ. Ι(1βηι δβΐΐΐΰδ Ηβ^Γαίοαδ ΙίΙΙβΓ&δ οοηδοη 
ρδϋ.ΝαΓηάυεβηΙββίπιοίΓίββδίπιο Αάαηιί αηηο ηαΐαδ 
βδΐ: ουιηςαβ βδδβΐ αηηοηιιη άαοάβοίπι, αΙ)1αοΙαΙιΐδ ; 
αηηοί^υβ Αάαπιί δυρπα άαοβηΐβδίπιιιαι δβρίυα^βδί- 
ΠΙΟ ΓαρΙα^ αΐ) αηςβίο ίπιύυΐαδ βδΐ οο§ηί1ίοηβ ία* 
(υΓοο δυοΓίπη ροδΙβΓΟΓυιη ίπιρίβίαΐίδ, ςαί ίίάβπι αυτοΰ τ^ ζωη. Ταύτη ν δέ τήν χάριν και Μω- 
σης Ιχων, τό κάλυμμα τιθείς ώμίλεΤ τοΤς 
Ίουδαίοις . Έπι χρδνοις τεσσαράκοντα (24) , 
τοις τε Ιπτά πλανήταις δνδματα τεθεικώς, και τήν 
των οδρανίων κινήσεων σοφίαν έπενόησε. ΚαΙ στή- 
λας δύο, λιθίνην τε και πλινθίνην, κατασκευάσας 
έκεϊ ταΰτα εγραψεν, είδώς τήν του παντός ^θοράν 
καΐ ώς εΐ μίν έξ ΰδατος γένηται, τήν λεθίνην σώζε- 
σθαι, εΐ δΐ διά πυρδς, τήν πλινθίνην ήτις σώζεται, 
ώς Ίώσηπος μαρτυρεί, ε*ς τδ Σίριδον 8ρος, Ιως και 
νΰν. Ούτος και τά Εβραϊκά γράμματα συνεγρά- 
ψατο. Τψ γάρ διαχοσιοστφ τριακοστψ έ'τει τοΰ 
Αδάμ έγεννήθη δ Σήθ, καΐ γενόμενος έτων δώδεκα* 
άπεγαλακνίσθη • και τψ διαχοσιοστφ έβδομηκοστφ 
Ιτει τοΰ Αδάμ δ Σήθ άραπαγεις 6πδ αγγέλου έμυάθη Ε^ΓβςοΓβδ &ρρβ11αη1ατ βΐ ΠΙίί Οβί, αο (Ιίΐανίί βΐ Ο τά περί της παραβάσεως μέλλοντα ίσεσθαι τών υΙών 

ΧΥίΑΝΌΗΙ ΕΤ βΟΑΚΙ ΝΟΤΛ). (24) Χρόνους ΓΓβςαβηΙβΓ Ιοοο ενιαυτών ροηίΐ, 
ςαοίΐ ΓαοίΙβ βδΐ οηίνίδ ο1)δβΓναΓβ. δβά αηΐβ ΙιβΒο 
νβΓΐ)α (ΙοβδΙ αΐίςίαά : ίΐβφΐβ αδίβπδοιιπι αρρίηχί. 
Αραίΐ 4οδβρ1ιυπι ηοη βδΐ 8ιπ<]α:^ πιοηδ. δβά κατά 
τήν Συ-'.7δα, ίη, δγπα. Ε^ΓββΟΓββ ςαίά νοεα1)α1ί 
εϋ, ηοη αδ^^βςυοΓ. Οβ οοηίδοαηΐβ Μοδίδ ίαοίβ Γββ 
βδΐ βχ δαοΓίδ 1.ίΐΐ6Γίδ ηο1&, Εχοά. χχχνι, Π ΟοηηΙ^. 
111, βΙο. Χυο. ΡίΙίοδ §β11ι όβο άϋβοΐοδ, ρίοδ, ρρο- εβΓΟδ, ίοΓπιοδΟδ, δαοβΓάοΙβδ, ηαΐαηιπι 6αίη ευρί- 
άίηβ εαρίοδ. ηβεηοη βχοΓίοβ βχ ρΓοίαηο ευπι ι1δ 
νβηυδίαΐβ : ΚυσεβΓ,ς ή ν δ Σήθ και εύδιάπλαστος σφό- 
δρα, κα^ οΐ έξ αύτοΰ πάντες ευσεβείς χαΐ ώριοι 
ήσαν. ΟοΑΒ. 41 Ηΐ8Τ0ΚΙΑΗϋΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 42 βύτου (ήτοι των Έγρτ,γ<5ρων, ο*(τινες κβί υΙοί θεοΰ \ αάνβηΐυβ θβΓν&Ιοπβ.Ουιη αυΐβιη (]υ&(ΐΓ&^68ΐιη& (Ιίβ έλέγοντο) κ«ι τα^ περί του κατακλυσμού και τζς 
παρουσίας του Σωτήρος. Ήμέρ^ θΐ τεσσαρακοσττ» 
άφαντος γεγονώ;, έλθών διτ,γτίαατο τοις πρωτοπλά- 
στοίς ί>αα έμυήθη δια του αγγέλου. Εύειδής δΐ ήν και 
εύδιάπλαστος σόδρα αυτός τε καί ο1 έξ αύτοΰ γεν- 
νώμενοι, Έγριίγορες και υΙοι θεού δια τήν λάμψιν 
του προσώπου του Σήθ λεγ<5μενοι• και τήν ύψηλο- 
τέραν γζν της ΈδΙμ φκουν, πλησίον του παραδεί- 
σου άγγελικώς βιοΰντες, εως του χιλιοστού κοσμι- 
κού 2τους. Τούτων τήν ένάρετον πολιτείαν μή φέ- 
ρων ό άρχ^κακος βλέπειν, ε?ς τήν ώραΐ(5τητα των θυγα- 
τέρων τών ^/Ορώπων -ζτοι τό3 Καϊν αυτούς ίτρωσεν. 
[Α. 9.] "Οτι το, « Ένώς Ι[λπισεν έπικαλεΤσθαι τό 
Ονομα Κυρίου του θεού πρώτος » προσαγορεύεσθαι ηίΓδαηο ίπ Ιιοηιίηαιη οοηβρβοίαιη ΓβάϋβββΙ, ραΓβη- 
Ιί1)υ8 βα (ΐυί1)τΐ9 &1)αη§β1οίηίΙίαΙυιηάίχίιηα8 ΓββίΙα• 
νίΐ. 17 ΡοΓπιοδαδ αιιΐθΐη αάιηοϋιιιη ίαίί, βΙρυΙοΙίΓβ 
Ποίο οοΓροΓβ οαιη ίρββ Ιυιη βΐ ρΓΟ^ηαΙί, Ε^γθ^ο- 
Γ68 βΐ Όβί ΠΙϋ ο1) δβΐΐιί Γαοίβί «ρΙβηάοΓβια (ΙίοΙί ; 
ΙβΓΓ&πκιαβ Εάβηίβ 8υ1)1ίιηίοΓβπι ίηοοΙυβΓυηΙ, νίοί- 
ηίςυβ ρ&Γαάίδο νίίαιη αμ^βίοπιπι. νίΐο δίαιιΐβιη 
β^βΓαηΙ υβςυβ αά ιηίΐΐβδίιηΰΐη ιηαηάί αηητιιη.Οιιρ- 
Γϋΐη 1ιοηβ8ΐαπι νίΐ® οοηδαβίπάίη^ιη ααοΙοΓ ρπιηυβ 
πιαΙοΓυαι ίηΐυβη ηοη δυ8ΐίιΐ6η8, ίοηηοδίΙ&Ιβ ΠΙία- 
Γαιη Ιιοιηίηαιη, ίά 68( Οαίηί, βοδ 8&ιιοίανί(• 

Ηφο ν6Γΐ)α « Εηοδα3 ρπιηυδ βρβΓανίΙ αρρβίΐαη 
ηοΐΏβη Οοιηίηί Οβί, • Ιιοο δί^ηίΟοαηΙ, ηοιηιηβ Ι)θί ονόματι θεού, εστίν (25). Ένώς γαρ Ιρμηνεύεται αν- η νοοαη : πΑΐη Ηθ1)Γαίοα Ιίη^αα Εηοδίΐδ Ιιοιηο βδΐ. δίο 

Έβραϊκον νουν ούτως ό Σωτήρ δβΓναΙοΓΡίΙίυδ νβΓβ Ιιοιηίηίδ, αΐ ΑΓπο&ηαδ ίη η&Ιυ- θρωπος κατά τ6ν 
Τΐός δντως ανθρώπου, κατά τ^; φυσικών λόγον Αφρι- 
κανού. Ένώς δέ γέννα τον Μαλελεήλ, ό δε τδν "Ιάρεδ, 
έξ ου Ένώχ. Ούτος πρώτος γράμματα μανθάνει κα^ 
διδάσκει, και θείων μυστηρίων άποκαλύψεως άξιου- 
ται. Κα'. πρώτη περίοδος των ττεντακοσίων τριάκον- 
τα δύο ετών πληρούται* ήν δΐ χρόνος του μεν Σήθ 
τριακόσιοι δύο, του δΙ Ένώχ έννενηκονταοκτώ. 

*Ότι Αδάμ τψ Ιξακοσιοστφ Ιτει μετανοήσας εγνω 
δι* άποκαλύψεως τά περί τών Έγρηγόρων και του 
κατακλυσμού, και τά περί μετανοίας και της θείας 
σαρκώσεως, και περί τών καθ' έκάστην ώραν ήμε- 
ρινήν χαί νυκτερινή ν άναπεμπο μένων ευχών τψ 
θεψ ^πδ πάντων τών κτισμάτων δι* Ούριήλ του έπί Γ&Ιί ΟΓ&Ιίοηβ αιιοΙΟΓ βδΐ. Ειιοδυβ Μαΐβίββίβπι ςβηαίΐ, 
18 ^&Γ6άαIη. Ηοο Βηοο1ιιΐ3 ηαβοίΙυΓ. ΕηοεΙιυδ ρπ- 
ιηαδ άίάίοίΐ αο άοουίΐ ΙίϋβΓαδ, αο άίνίηοπιτη αΓοα- 
ηοΓυιη ραΐβίαοΐίοηβ (Ιί^ηιΐδ ββΐ 1ι&1)ϋα3. Τυιη ρπιη& 
ςαίη§6]ΐΙθΓυπι Ιπ^ίηΙα (Ιτιογοπι αηηοπιιη Γβνοΐα• 
ϋο ρβΓίβοΐα βδΐ, αηηυπι &ρ;6η(6 δβΐΐιο δβοηικίυοι 
α ΐΓβοβηΙβδίιηο, Εηοοίιο ηοααςβδίιηιιιη οοΐα^ 
ναιη. 

Α(1&πιιΐ3 δβχοβηΐβδίιηο αηηο οΰΐη ΓβδίραίδδβΙ, 
ραΙβΓαοϋοηβ (ϋνίηβι άβ Ε^γ6§οπ1)ιι3 βΐ άίΐανίο βάο- 
οΐυδ 68ΐ, αο άβ ροθπίίβηΐία βΐ ΐηοαπιειϋοηβ Οβί, 
αίςυβ άβ ρΓ6οί1)ΐΐ3 ςα» όΐά Οβαιη ο\) \ιη\νβΤ3Ϊ3 
ΟΓβαΙιιπδάίβίαοηοοΙίδ δίη^αΐίδ Ιιοπ3 ρβΓίβηιηΙαρ 
αΐ) υπβίο, ςυί αηςβΙοΓυιη ρπηεβρβ (αΓοΙιαη^ζβΙυιη της μετανοίας αρχαγγέλου, οίίτως• *Ώρ^ πρώτ<? ή με- ^ βρβΒοί νοοαηΐ) ροΒηίΙβηΙί» ρπβϊροδίΐαδ βδΐ. Κβ3 ϋα ριντι πρώτη ευχή επιτελείται έν τψ ούρανφ, δευτέρα 
ευχή αγγέλων, τρίτ^ ^^χή πτ#)νών, τετάρτΐ[^ ^'^χή 
κτηνών, πΙμπτΐ[Ι ε^χή θηρίων, έκτη αγγέλων παρά• 
στασις και διάκρ'.σις πάσης κτίσεως, έβδομοι *ΤΪ*- 
λων είσοδος πρ^ς θεον και έξοδος αγγέλων, όγδό^ 
α^νεσις καί θυσίαι αγγέλων^ έννάττ^ δέησις και λα- 
τρεία άνθρωπου, δεκάτη έπισκοπαί 6δάτων καί δεή- 
σεις ουρανίων καί επιγείων, ενδέκατη άνθομολόγησις 
και άγαλλίασις πάντων, δωδέκατη εντευξις ανθρώπων 
%1ς ευδοκίας. Τώδ^ Ιννακοσιοστφτριακοστφ Ιτει *Αδάμ 
έκοιμήθη κατ' αυτήν της παραβάσεως ήμέραν, καί 
εις τήν γης έξ ιής ελήφθη άττηλθε, καταλείψας ά($- 
ρένας υ\ους λγ* καί θυγατέρας κζ*. Οδτος ηγεμόνευσε 
του γένους τών ανθρώπων δι' δ'λης αύτου της ζωής. 1ι&1)6ΐ:1βΡηιη&<ϋ6ί1ιθΓαρΓ6068ρ6Γα^υηΙιΐΓρηιη8) 
ίη οοβΙο, δβοαηάα ρΓβοβδ αη^βΙοΓαιη, ΙβΓίία νοία- 
οπυιη,(ΐααΓ(Ε3ηιηβηΙοΓυίη, ςυίηΙ&ϋβδΙίαΓαΐΏ : ββζΐι 
αη^βΗ &33ί3ΐιιηΙ, οιηηβδςυβ (ϋοβΓπυηΙαΓ ΟΓβαΙαΓ» ; 
δβρίίιηα &ά Οβιιιη αηςβίί ίηΐΓ&ηΙ 6ΐ βχβΰπΐ ; οοΐανα 
ΙαυάαΙίο βΐ βαοΓίΩοία αη^βίοπιπι, ηοηα ρΓβοαΙίο β( 
ουίΐυδ αϊ) 1ιοιιιίηί1)α3, άβοίαια αςπαΓαιη ίηβρθοίίο 
ρΓβοβδςαβ οα^ΙβδΙίιιιη βΙΙβΓΓβδΙπυιη,υηίΙβοίιηα ιηυ- 
Ιαα ϋοηΓ633ίο βΐ βχαΐΐαΐίο οηιηίιιιη« (Ιαοάβαιηα 
ίηΙβΓρβΠαΙίο Ιιοιηίηαιη Οβο αεοβρία. Αά&πια8 ηοηιη- 
ςβηΐβδίιηο (π063ίΐΏ0 αοηο νίΐα άβίυηοΐΰδ βδΐ, 
β&άβιη ςηα οΐίιη άβΗςαβραΙ άίβ ; βΐ ίη Ιβιτ&πΐ• 
υηάβ ΓυβΓ&Ι (1βδυιηρ1α3, Γ6νβΓ8υ3 βδΐ, Γβΐίοϋβ βΐϋβ 
33, ΩΗαΙ^υδ 27. ΙιηρβΓανϋ αΰΐβιη Ιιίο Ιιυιηαηρ ({θ-. Έ δΐ ταφή αύτου κατά τήν τών Ιεροσολύμων γ^- Ο ηβΓΐ ρβΓ Ιοίαιη δΐιαιη νίίαπι. δβρυΐΐυδ 63( ίη ΙβΓΓΑ 
γονε γην, ώς Ίώσηπος Ιστορεί. Τψ αύτψ χρόνψ καί Ηί6Γθ8θ1γιηί(&η£ΐ, αυο3βρ1ια8 ηαΡΓαΙ. Εοάβιη Ιβιη- 
Κάϊν απέθανε, πεσόντος έπ" αύτον του οΙκήματος, μετ* ρθΓ6 Οαίηαδ ςηοςυβ ο1)ϋΙ, υηο ροδΙ Αάατηί 
ένιαυτ^ν 2να της του Αδάμ τελευτής. ιηοΓίβιη αηηο, οοΓΓΠβηΙβ δΐιρΓα βαιη άοιηο δΐια, 

ΧΥΙ.ΑΝΟΗΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤ^Ε. 
(25) Ηοο ν\ιΗ, Εαο3υιη Οβί ηοιηίηβ αρρβΙΙ&Ιυπι βιιιηςυβ Ωαυοίβθ ρίβηυδ ίηνοοανϋ. Ρογγο Ιοουβ ίαΐδδβ. δβά ίηβρί» δυηΐ 1ΐ8β ηαμ», βΐ αυβθ (ηβ άβ 
Η6ΐ)Γ3ίεα νβπίαΐβ άίοαπιαδ) υδα Ογ^βοφ ιίηςιΐ8β Γβ- 
ίβΙΙιιηΙυΓ.ΕδΙβηίιη ιηβάίυπι^ υΐ νοοαηΐ, ν6Γΐ)υιη έπι• 
καλέομαι, ίπνοοο, (]αο(1 ηβπιο πβδοίΐ ηίδί ςυ11)ΐ1)1ία 
βΓΦεα ηοη Ιβ^ϋ. ΕηοδΟδ θγ^ο, αυί α νίΐφ 1ιυπ)&η» 
ιηίδθΓϋδ Ιιοο ηοπιβη Ιι^βΙ (ςαοα Ηβ^Γ&ίοβ βΓΰάίΙί 
ηοταηΐ, 6( Ιιοο Ιοοο άβπιοηδΙτβΓβ ίηΐβπιρβδίίνυπι 
6&1) ίηΙβΓ βαδ ρηηιυδ ίη Οβο βρβπι δΐιαπι τβροδίιϋ 

Ρατβοι. αη. ΟΧΧΙ. νίάβΐυρ εοΓΓαρΙυβ : πιαηίίβδίο ςαίίΐβπι ίαίδυπι 69ΐ 
Μαίιαίαΐββίβπι ίηίδδβ Εηοδί ΩΙίαιη, ^ΰ^ι18 ίαίΐ βχ 
66ηαηο ηβροδ. Οαοά δβςυίΙαΓ άβ ϋπβΙο, &ηι1)Ι- 
^ηαπιβδί ΐδηβ Αάαπιυπι άοοαβπΐ αη ρΓβοββ αά 
όβαπι άβίβΓόΐΙ ; ςυααι βαο απιϋί^ίΐθίοηι τβΐίςιιί. 
Ρηυ3 ρΓθ1)ο, ςυία υπβίαδ ίάθπι ροδΐ Εηοοίιαιη 
ςαοςαβ ςιΐδθάαπι άοοηίβδθ ΐΓ&άίΙιΐΓ. Χυι<. 2 43 ΟΕΟΗΟΙΙ ΟεΟΒΕΝΙ 44 ΡοδΙ Αίίαιηαιη δβΐΐιυβ Ιιυιη&ηο ^βηβη ρΓδΒίαίΙ. ^ Σήθ μετά Αδάμ ηγεμόνευσε των ανθρώπων. 01 Αηιιο&1)θΓίβίηβιτιαηάί 1200, ςαί ΓαίΙ 1&Γ(?ς1ο νίΐ» 
αηηιΐδ ηυαάΓΟββδίιηαδ, δβΛο δβρίίηββηΐβδίπιυδ 
δθρίυαββδίπιαδ, Ε^Γβ^οΓββ δβΐΐιί ρΓΟβοηίβδ βΓΓΟΓβ 
άυοϋ (Ιβδοβηίΐβπιηΐ, άο 5ί1)ί αιιιΙίβΓβδ άβ ΓιΗβΙίυδ 
Ιιοιηίηαπι δίνβ €&ίηί<1βδυιηρδβΓυηΙ, αίςιιβ 8»β^η1β8 
ΠΙοδ οβΙβ1)Γβ8 §βηβΓανβΓαηΙ. Οί^^αηΙβδ Ιιί ρρορΙβΓ 
3αδΙαηι δβΐΐιαιη ΓυβπιηΙ Γθ1)αδΙί αοναδίίδδίιηίδ οογ_ 
ροπ1)αδ, ιηοηδίΓΟδίςιιβ 10 ο1) ίά 6ΐ αΙ)θΐηίηαη(ϋ^ 
ϋπΛθ βΐ ηοιηβη ϋδ ίιηροδίΐιιπι, ρρορΙβΓ ίιηρίαιη 
νβΓΟ Οαίηυιη ναΐίάί, ΓοΓίίδδίιηί β1 ΓίΓΓηίδδίιηο γο- 
1)θΓ6,νίΙαΙιθϊηίοΐ(1ϋδ βΐ ίιηριοΐΛΐί αο Ι&δοίνίββ (Ιβάί- 
ϋδδίιηα. Οαίιίαιη Ιιοδ αη^αίρ 6<1βδ οο^ηοιτιίηαηιηΐ, 
δίνβ ςαοά νβηβηαΐ» 1)βδ1ί3θ ίη ιηοΓβιη βίΤβΓ&Ιιΐδ βο- 
Γυιη αηίτηιΐδ ηαΐΐαςυβ ΐ3οηα βΓαΙ οο^ίΐαΐίο, δίνβ 
ςηοοΙ, υΐ ηοηπιιΐΐί ιηβιηοπίϋ ρΓοάίάβΓυηΙ, 1)β11αίη δι έχ γένους αύτου Βγρήγορε; διακοσιοστψ χιλιοστψ 
της κοσμογενείας ετει, τεσσαρακοστού δΐ δντος του 
Ίάρεδ, αύτου δΐ του Σήθ Ιπτακοσιοστοΰ εβδομηκο- 
στού, πλανηθέντες κατ'έβησαν, και έλαβον έαυτοΤς 
γυναΤκας έκ των θυγατέρων των υΙών των ανθρώ- 
πων ήγουν του Κάϊν, καΐ έγέννησαν τους γίγαντας 
τους ονομαστούς. 01 δε γίγαντβς ούτοι δια μεν τον 
δίκαιον Σήθ εγένοντο Ισχυροί και μέγιστοι καΐ το 
μέγεθος του σώματος ύπερμήκεις, τερατώδεις τε 
κα; άπευκτοι (δθεν και τήν προσωνυμίαν έσχηκασι 
[26]), διά δε τον βέβηλον Κάϊν άλκιμοι και κρα- 
ταΐ(5τατοι και στείροι και τήν άλκήν, τον δε τρόπον 
φονικώτατοι και ασεβέστατοι και ασελγέστατοι• 
[Ρ. 10] ους και δρακοντόποδάς τίνες προσηγόρευσχν, 
ή ώ; τεθηριωμένους ταΤς γνώμαις και μηδέν αγαθόν οαιη ςιιί1)αδάαηίΐ ίη βχοβίδο 1]α1)ί1αη1ί1)υδ §;βΓβηΙβδ *' λογιζόμενους, ή ώς τίνες ιστορούσιν, 6'τι πόλεμον 

• Ι .•< • . • • • ν •_ 9, > »ί^• * « ιηαηίΐ3υδ, ρ6άίΙ)υδ αο ίη νβηΐΓβπι ρΓοηί αη^υίυπι ίη 
πιοάυπι δαΓΗαπι τβρίαδδβηΐ, α ςιιίϋυδ βΐίαιη δπ^ρβ 
ιηυΐΐί (ΙβδαρβΓ Ιβΐίδ οοη]6θ1ί8 ίηίβΓΓβοΙί δυηΐ. Ηο• 
πιηι ιηαΐΐοδ οϋβΐίΐυδ Οβα» ί^ηβίδ ^Ιοϋίδ δίνβ ίαίπιί- 
ηίΙ)ΐΐδ ίοΐοδ αΐ^δΐιπίΐρδίΐ : οηηί αυΐβπι ΓβΠςυί ηαΐΐο 
ροΒη» δβηδυ ηιονβΓβηΙαΓ ηβςαβ ςυίάά&ηι άβ Ωα^ί- 
Ιίοδα νίΙ& άβδοίδοβΓβηΙ, ροδίβα (Ιίΐανίο ιιηίνβΓδΟδ 
δυδίυΐίΐ. Ηί ίη ηιοηΐβ ΗβΓπιοηίπι εοηίαΓανβΓυηΙ; δβ 
αχοΓβδ βχ β1ία1)αδ1ιοπιίηυπι δβιι ρΓ0^6ηίβ€αίηίδίΙ)ί 
άοΙθοΙΠΓΟδ ; ηιοηΐίςαβ ίά ηοπιβη ίηάίάβΓβ, ςυοά 
ίη βο οοη]αΓαί>δβηΙ δβςυβ άΐτίδ ηιαίηο ο1)δΐΓίηχίδ• 
δβηί. Ηί δηαδ αχοΓβδ νβηβΩοία βΐ ίηοαηίαΐίοηβδ 
άοουβΓυηΙ ; ρππιιΐδςαβ ΑζΕβΙαδ, άβοίπιυδ ίρδοπιπι 
ρρίηοβρδ (ηβηι βΟΓαπι ί^αί άβδοβηάοηιηΐ ρπηοίρβδ έχοντες μετά τίνων οϊκοϋντων έν ύφηλοις, ε•:τα χερσί 
και ποσι και κοιλίαις ώς δράκοντες άνρποντες κατ' 
αυτών, 6φ* ων και πολλοί πολλάκις άνωθεν άνηρουντο 
βαλλόμενοι» δρακοντ(5ποδες έκέκληντο. Τούτων ούκ 
ολίγους μεν σφαίραις πυρός ήτοι κεραυνοΐς ούρανό- 
θεν 6 "Γψ ιστός έςανάλωσε βαλών* ανεπαίσθητους δέ 
τους περιλοίπους και αδιόρθωτους επιμένοντας κατα- 
κλυσμψ μετά ταύτα τους πάντας έξανάλωσεν ό θεός. 
Ούτοι ώμοσαν έν τψ ορει τψ Έρμονιείμ έκλέί^σθαι 
γυναΤκας από των υΙών των ά'ίΒριότζω'^ ήγουν της 
του Κάϊν γενεάς, και έκάλεσαν τό όρος Έρμων (27). 
καθότι ώμοσαν και άνεθεμάτισαν αλλήλους έν αυτώ. 
Ούτοι διδάσκουσι τα; γυναίκας αυτών οαρμοικείας 
και έπαο ιδίας. Και πρώτος Άζαήλ ό δέκατος άρχων άηοβηΐί βραηΐ), άοοαίΐ βοδ βίαάίοδ αο ΙΙιΟΓαοβδ Ο αυτών (και γάρ οΐ άρχοντες τών κατε/Οόντων δ•α- ίαΙ)ηο&Γί οηιηίαςυβ ίηδίΓυπιβηΙα ϋβΙΙίοα, Ιιιπι βχ 
νίδϋβΓί'1)αδ ΙβΓΓ® &ιΐΓυπι,αΓ^'«ηΙυπιβΐΓβ11(ίυαπιβΐ3Πα 
βΓαβΓβ. δίπιίΙίΙβΓ ςαίνίδ ρηηοίρυηιαίίςηίάάοοαίΐ : 
αΐίαδ οοΓροπδ βχοΓηαΙίοηβπ], βΐίυδ ρρβΙίοδΟδ Ιαρί- 
άβδ βΐ ΙίηοΙαΓαδ, αΐίαδ ταάίεβδ 1ιβΓΐ)αΓαπι, αΐίαδ 
δαρίβηΐί&ιη βΐ βα ςα» ίηοαηΙαΙίοηβδίηβίίίοαοβδΓβά- 
(ΙβΓβηΙ, Λΐίϋδ ίΟ αδίΓοηοΓηίαπι βΐ δίάβΓυπι οΙ)δβΓ- 
ναΐίοηβοι, αΐίαδ αδΐΓο1ο§ί&ηι, αΐίυδ αβπδ οοηδίάβΓα• 
Ιίοηβπι, αΐίυδ ΙβΓΓίο δί§ηα, αΐίυδ δοΐίδ βΐ Ιυηο). Ιΐα- 
ςηβ Ιαπι ηβοιηβ Βα1)γΙοηίθΓυπι βπαΐ ηβςυβ €1ια1- 
άβΒΟπαπι ΓΟβηιίΓη, υΐ ΒβΓΟδδο βΐ βαπι δβουΐίδ οοη- 
ΐΓα δαοΓδίδ Ι,ίΙΙβΓαδ ρΐαοιιίΐ ; ηοςαβ ^Ε^^ρΙοΓϋπι 
ρηηοίραΐαδ, ηΙ ΜαηβΙΙιο ΐΓα(1Ι(1ίΙ, τΐ^γρΙίοΓΠΐη 
^βηίβηι βχίοΐίβηάί δΐυάΐο πιβηΐίβηδ. ΕΙβηίπι ρπη• κόσιοι ήσαν) έδίδαςεν αυτούς ποιεΐν μα/α•ρα; και 
θώρακας και παν σκεύος πολεμικόν, και τα έκ τών 
μετάλλων της γης, οΤον χρυσίον, άργυριον κα• τα 
λοιπά. Και 'έκαστος ομοίως, ό μεν καλλωπ'.σμόν σώ- 
ματος, ό δε εκλεκτούς λίθους και τά βαφικά, ό δε 
ρίζας βοτάνων, ό δΐ σοφίαν και έπαοιδών λυτήρία, ό 
δε άστρονομίαν και άστροσκοπίαν, άλλος άστρο- 
λογίαν, ό δι άεροσκοπίαν, ό δε σημεία γης, άλλος 
ηλίου και σελήνης, "ϋστε ουδέ Βαβυλωνίων ή ν ούδΐ 
Χαλδαίων βασιλεία, ώς τψ Βηροσσφ και τοΤς Ιπομε- 
ν6ις δοκεΤ προς άνατροπτ,ν τών θείων Γραφών, ούτε 
Αιγυπτίων δυναστεία, ώς τψ Μανέθψ ψευδομένψ και 
μεγαλύνοντι τό τών Αίγυπτίίον έθνος* ή γάρ αρχ'τ^ 
της τών Βαβυλωνίιον βασιλείας ήτοι Χ,αλδαίων άπό οίρίυηι Γβ^ηί ΒαΙϊγΙοηίοΓαπι δίνβ ΟΙιαΙάοΒΟΓυηι ]) Νεβρώδ του μετά τον κατακλυσμόν είς εξακόσια 
α ΝβπίΓοάο άαοίΙϋΓ, ςαί αά αηηοδ 630 ροδΙ άΐΐυ- τριάκοντα άκμάσαντος γέγονεν. Ο'ίτινες δε άλλως 
νίαπι ΩοΓαίΙ. Ουίοαηςυβ νοΓο άβ Ιιίδ ία1)α1θδίυδ περί τούτων μυθικοιτερον γεγράφασιν, από τών θεο- 
δΟΓίρδβραηΙ, ίί ςυβΒ οχ άίνιηίΐυδ ίηδρίραία ηοδίΓα πνεύιτοιν ημών Γραφών κλέψαντε; γεγράφασιν ιδιο- 
δοΓίρΙαΓα δπίΤαΓΛίί βΓαηΙ, δί1)ί νίηάίοαΓαηΙ ; ρπο- ποιησάμενοι• δι' ών οΐ απλούστεροι και τοις λοιποϊς 

ΧΥίΑΝΟΚΙ ΕΤ 00 Α ΚΙ ΝΟΤΛ). (26) δίΐηβ Γίγας Ορίκευαι νίάβΐϋρ νοο£ΐ1)υ1υπι ; 
ρΐαοβ^ιηβ ΕυδίαΙΙιίο ίάβηι δί^ηίΩεαρβ ςυοά γηγε- 
ντ^ς, Ιβιτίΐ ηαΐϋδ, ηοη ίηβρίο ςηίάβηι βίγπιο α 
δίνεσθαι βΐ γα. ΕχβιηρΠδ ί(1 ρΓθ1)αΙ, ίη ϋίγδδβο) Δ 
βχ1ν.159. Ηβ1)Γ£ΐίοβ:2ΐΗ>α νοοαηΙιΐΓ, ςαοά ηΐ άο^1^^^• 
βίπιί 4αάίΒ0Γυπι δοηρπβΓυηΙ, οογ ΙιΟΓυηι ςυί βο<ί 
τίάβηΐ ρΓΛ) ΙβΓΓΟΓ»* οοπίΊάαΙ. Οιαυ.ταί αΐΊ\\* ίΐ Γθ1)ϋΓβ ΐΓαηδΙαΙίΙ. δβά βΐ α ΙβΓΓΟΓβ ίίάβπι Ο^Ό^κ 
ηοπιίηαηΙαΓ, ΐ6ΓΓίΙ)ίΐ6δ, ΒβυΙ. π βΐ α1ίΐ)ί Χυι.. 

(27) αΐπ αηβΐΐιβιηδΐ δίβηίΩοβΙ, ίιιάίουπι νιι βΐ Νη - 
πιβΓ. XVIII βΐ ιι1ίΙ)ί, Γβπι άβνοΐΕπι. ΙΙαςαβ Ιιοο οΐγ- 
πιοη οοΙοΓβ ηοη οαΓβΙ. ΕΙ 1ιιι|υ5 η&ΓΓαΙίοηίδ ρβΓδί- 
πιίίβηι ίηνβηίβδ αρυά Ηίΐαηηηι ίη Ρδ. 132, ςυβπι 
ιβίείΓο ί>ϋρβΓδβ<1βο, Χυι.. 45 ΗΙδΤΟΗΙΑΑυΜ ΟΟΜΡΒΝΟΐυΜ. 40 τα ι τούτων ληρήμασι προσέχοντε< ευχερώς βλάπτον- Α Ρ*βΓ (Ιΰ» 9ίιηρΙίοίθΓβ8 βϋαιη Γβΐίςυίβ βοηιιη 

ηη^ίδ αηίιηυιη αϋβηάβηΐββ ίαοίΐο άβοίρίαηΙηΓ. 

Αηηο ιηυηάί 4488 Εηοοίιυδ ίη ρ£α*&(ϋ9υιη ββΐ 
ΐΓ&ηδΙαΙυβ,αηηοβ παΐαβ 365 : βΓαΙ βηίιη Οβο αοοβ- 
ρΙα3 : (• ΕΙ ηοη ίην6ηί6ΐ)&ΙυΓ,(]αί& Οβυβ βυιη (Γ&η»- 
ΙαΙϋ. » 

ΟβοιηβίΓβθ ΐΓαάαηΙ (Ιίιηίάί&ιη ραΓίβιη Ιβιτ® ςα» 
]η1ι&1)ίΙαΙαΓ, ιηίΙΙί&πα ίη Ιοη^ηα άαοάοοίββ ιηίΐϋα 
ραΙβΓβ, ίη ΙαΙαιη ιηί1ϋαη& άβοίββ αο 56X165 ιηίΐ- 
Ιία. 

Μοηΐ63 Αγ&γ&Ι 5θίιηη8 ίη ΡαιΊΙιία ΑΓΠίβηίββ 6896. 
Οαίάαπι αίαηΐ αρυά Οβίφηαβ ΡΙίΓγ^ίβθ ορρίάυηι. "Οτι τ φ βυπη' 2τει τυυ κόσμου Ένώχ μετετέΒη έν 
τφ Ίΐαραδείσφ, τρ(χχο9((ιΐν Ιξήχοντα πέντε χρόνων 
γενόμενος. Εύη ρέστη σε τψ θεφ• α Και ούχ ηύρ(σχετο 
διότι μετέΟηχεν αύτ^ν 6 θεός. • 

Ότι χατά τους λεγόμενους γεωμέτρας, έστι τ6 
^μισυ της χατοιχουμένης της εΙς το μήχος μίλια χι- 
λιάδες δώδεχα , εΙς δΐ τ^ ηλάτος μίλια χιλιάδες 
δέχα 1ξ. 

*Ότι τά δρη *Αραρατ Γσμέν ίν ΠαρΟί^ της *Αρ- 
μενίας (28) είναι• τινίς δέ φασιν, έν ΚελαιναΤς της 
Φρυγίαο^ 

[Ρ. ί1]*0τι έΐΓΐ Ιχατδν χρόνοις έσχευάζετο ή κι- 
βωτός, έτλτιρώβη δλ τψ φςθ* 2τει της ζωής του Νώε, ΑΓοα Νθ8Β οβηΐηπι αηηίβ οοηβίπιοΐα 03(,&1)8θ1ιιΙ& 
αηηο τίΐ» Νοφ ιιηο άβ 8βζο6η1β8ίπιο, πιβηδβ Μαίο, μηνί τινι Μαΐφ χς*, ήμέρ^ προ'ίτ^ (29)• ό πηχυς δέ ρ νίεβδίπια 9βχ1α άίβ, ρπιηα δβρΙίπιαηβΒ άίβ. ϋα1)ί1υ9 
της χιβωτου όργυιά μεγίστη έστι χατ' Αιγυπτίους• &υΐ6Πΐ ςπο βαπί Πίθηβαδ βδΐ, Πΐαχίηία βδΐ Μ^^ίϊΪΒ 
μ δέ ημέρας χατήρχετο δ ύετδς χαϊ μ' νύχτας. 
*Απριλλίφ δΙ<ρην:, ήμερα πρώττρ της Ιβδομάδος,έξήλθε 
Νώε έχ της κιβωτού . ΤινΙς δΐ, καθ* Ιϊν ήμέραν έχλείσθη πρώτον ή κιβωτδς, κατ* αυτήν τψ έπιο'ντι 
χαιρψ άνοιγηναί φασιν, έν τψ δισχιλιοστψ διαχοσιο- 
στψ τεσσαραχοστψ τρίτψ Ετει της του κόσμου γενέ- 
σειος• Και θυσίας προσάγων τψ θεψε ικετεύει μηκέτι 
κοιιιν χατακυσμόν. Άποδεξάμενος ούν δ θεδς τήν 
του άνδρδς αρετή ν ύπέσχετο τούτο, σημεΤον έπιθεις 
τό τόξον της Γριδος* 

Ότι 6 Νώε Ηίσουθρος παρά Χαλδαίοις έλέγετο. 

*Οτι πρδ του κατακλυσμού ούτε ίθνος ή ν ούτε βα- 
σιλεία* ετών δέ περίοδος ήν. ΙΙεριέχεται δέ έν τψ 

βιβλίψ τών Απόκρυφων Ένώχ δτι Ούριήλ δ άγγελος ^ , 

εμήνυσε τψ Ένώχ , τί έστι μέν και τροπή και ^ ^βΐυηι Εηοοίιο ίηάίοαδδβ ςαίά πιβηδίβ 8ίΙ, ςαίά ηΐηα. 91 ΟυαάΓ&^ίηΙα άίβδ (οϋάβιηςιηβηοοίβδρίυ- 
νία (Ιβοίίΐίΐ. Ρηπια <1ίβ δβρίίπιαηβθ πιβηδίδ Αρπίίδ 
Νο& 6§;Γ6δδυδ βδΐ βχ ΑΓοα. Ουίάαπι βαάβιη άίο ςιια 
αηΐβ αηηιιπι οίααδα ίηβΓ&Ι, αρβΓίβηι αροαπι αβδβ- 
ηιηΐ,αηηο αϊ) οΓίςίηβ πιηηάί 2243. Τυ πι Νοα Οβυπι 
Γ6 δαοΓΑ ίαοΐα άβρΓβοαΙτίδ βδΐ ηβ ροδίΐιαο άίΐανίιιηι 
16ΙΤ6Θ ίιηηιί(ΐ6Γ6ΐ.ΡΓθ1)αηδ αυΐβαι θ6αδ1ιοπιίηί9β3υδ 
νίΓίαΙβπι,ίΙα Γογθ ροΐΐίοίΐυδ βδΙ,ΙββδβΓΟ Ιοοο αΓουηι 
ςυί Ιπδ άίοίΙΟΓ οοηδίίΐυβηβ. 

Νοα ΟΙιαΜφίδ ΧίδυΙΙιβΓ άίοΐαβ ίαίΐ. 

Αηΐβ άίΐανίιιηι ηβςυβ ^βηδ ιιΙ1& ίαίΐ ηβςυβ γ6- 
^ηατη,αηηύΓΐιπι αυΐβιη οίΓοηίΙίο βραΐ. Ιη Ιί1)Γ0 Οο- 
οαΙΙΟΓαπι Εηοοίιί οοηΙίηβΙιίΓδοπρΙαπι,υΓίβΙηιη &η• ένια-^τδς, κβί τον ένιαύτδν έχειν νβ' εβδομάδας. 

Ότι ή Αίγυπτος 6πδ του Μεστρέμ, τού δευτέρου 
υ\ού Χαμ χατά τήν Γραφή ν, θείου δέ τού Νεβρώδ, 
υΙού Χους, υΙού Χάμ τού πρώτου, οικισΟεΤσα και 
βασιλευΟεΐσα Ιως τούδε παρ' Έβραίοις και Σύροις 
χαΐ *Αραψι Νεστραία καλεΤται. 

Ότι τψ δισχιλιοστψ διακοσιστψ πεντηκοστψ πρώ- 
τψ ετει Νώε έφύτευσεν αμπελώνα έν δρει Αουβάν 
της Αρμενίας, Ούσας τε τψ θεψ καΐ πιών οΤνον έγυ- 
ΐενώθη. 

"Οτι ηγεμονεύοντος Νεβρώδ έκτίσθη ή Ηαβυλών δοΐδΙίΙίυπι,ςιιίά αηπαδ ; αο αηηυπι ςαΐάβαι 52 οοη- 
δ(&Γβ δβρϋιηειηίδ. 

^Εβ^ρΙυδ α ΜβζΓΟπιο,δβοαηάο €1ι&πιί Ωΐίο (ααοΙθΓ6 
δθΓίρΙυΓΑ),ραΐΓυο αιιΙβπιΝβπίΓοάί (ηαπι ίδ Οΐιιΐδΐιπι, 
ςυί ρππιιΐδ Οΐιαιηί Ωΐίυδ ίηίΙ,ραΐΓβπι 1ι&1)ΐιίΙ) ουίΐα 
&ο ΓβςηαΙα αά Ιΐΰβο υδςυβ (6ΐηροΓ& &<1 Η6ΐ)Γ»ίδ,δ7Γί8 
βΐ ΑΓ£ϋ)ί1)α9 Μ6ΖΓ8θα ηοηιίη&ΙΰΓ. 

Νοα 1)ίδ πιϋΐβδίηιο (ΙυοβηΙβδίπιο ςαίηςη&^^βδίηιο 
ρηιηο αηηο τίηβαπι ρΐ&ηΐ&νίΐ ίη 1.ΰ1)&ηο Αηηβηία 
πιοηΐβ ; ουπιςυβ Οβο γ6πι δαοΓοηι ίβοίδδβΐ &ο τίηαιη 
1)ίΙ)ί886ΐ, ηαάιΐδ ]αοηίΙ. 

ΝβπίΓοάο ίπιρβΓαηΙβ Βαΐϊγίοη ββάΐΩοαΙα 69( βΐ (πγ- ΧΥΙΑΝΟΚΙ ΕΤ ΟΟΑΗΙ ΝΟΤΛ). 

(28) Αΐϋδ αροοΓγρΙιίβ &υοΙθΓβ Γβίαΐίδ νβηίΑ Ο βάτήριον δέ τον τόπον καλεΤσθχι τοΤς Άομενίοι 
<!&(&, 1ίο•αΙ Ιιοο βχ ΑπηβηοΓηπι βοηρίίδ ΙιίδΙοηίδ φησίν 6 Ίώσηππος , και λείψανα δείχνυσθαι τή 
6ΐ ρ&ΙβΓηίδ (Γ&(1ίϋοηί1>α8 &(1^αη^βΓ6. ^&^ο1) Μουβ- λόρνακος έχει. 6οαη. ίοις 
της Εοηοβ οαΐΐιοΐίοαηι (ίΐα νοεαηΙραΙηαΓοΙι&πι) ίηιραΐίΐ 
Ιιίάο &ά δΟρΓβπιυαι πιοηΐίαιη ΑραΓ&Ι τβΓίίοβπι, 
11&&5ί9 άίοΐιιαι, ρΓοΑοίδοί. υΐ οαποδίηδ ίπδρβοΐο 
1θ€θ β( ^βηβηβ Ιιαπι&ηί Οβο Γβρ&Γ&ΙοΓβ αάοΓ&Ιο, 
βχ άίΐατιί Γβΐίςαϋδ (αΓοαπι βηίπι Νοβαηι ίηΙβΓ ηί- 
τίαοι &§;£βΓειΐ08 οαπιαίοβ ί1)ί 8υρθΓ6986 ΟΓβάυηΙ 
&0€θ1») ΠΌ^ηιβηΙυπι Ιί^ηί, δί άαρβίαπ, αβροΓίαρβΙ. 
ΙΙβΓ α^Γββδυβ, & Μ&8818 νβδίίοίδ αοοβδδα δβ6ΓβΙ& 
νίΓίαΙβ ΓβρηΙδίιβ, ρΓβοίύαδ Γαδίδ, ίΓοαπιβηΙαπι 
<ΐηοά ορ(&¥6Γ&1 όθί άοηο ΓβοβρίΙ, ςαοα ίη ορ- 
ρίάο Αςιιίπ &ά ηαοηΐίδ τ&άίοβδ βιΐο Γβροδϋηαι Αγ- 
ιηβηί ίΓβφίβηϋιΐδ ίητίδυηΐ, βΐ ρβηβδ δβ, υί αίυηΐ, 
&8»6Γτ&ηΙιί^αιη ςηο Οβαβ Ιιππιαηί ββηβπδ ΓβΗςυί &3 
]ιΐ8ΐϋ ςαο&ιη &1> βχίϋο ρΓΦββΓν&η. Ζοη&Γ&β : άπο- (29)ΝίπιίΓαπιτήςΙβδομάδος,συοάίηΓΓαβχρΓ6δδυπι, 
Ιιίο οπιίδβΓ&Ι.ΡοΓΓο &ηηυπι άίΐανίίαΐ) ίηίΐίο πιαηάί. 
βΰΐηάβπι 1ι&1)6ΐ ΝίββρΙιοΓαδ. δβά Ηβ^Γαίοαδ οαΐουΐαδ 
}ια1)6ΐ 1β56,ςαβπΐ(1οοΙίδ6αηυη(υΓ.6ΐ6πΐ6ηδΑΐβχαη- 
άπηυδ αηηοδ αϊ) Αάαπιο ιαοΐο υδςυβ αά (Ιίΐιινίαοι 
2141 βΐ 4 (Ιίβδ ηηπίθΓαΙ, Ι. ι δίΓοηι. Ουοά ρααίο 
ροδΙ δβςυίΙιΐΓ. Νοαιη α 01ι&1(1φ1δ ίαίδββ ΧίδαΙηηιαι 
αρρβίΐαΐυπι, Εαββί^ίυδ Ρταφατ, Εναηρ. ιχ Α1)γ(1βηί 
ΑδδγπβϋΏ ΙιίδΙοήαπι οίΐαΐ, ίη ςαα δβίδίΙΙιβΓ άίοίΙΰΓ, 
ΖείσιΟρος, ΓοΙ. βΓβθΟΟ 243 1). ΟβΒίβΓυηι ρρο στ ίη 
ΜβδίΓοπι βΐ ΜβδίΓβθΑ, ίά ςαοά ρβΓδρίουβ νβηιηι βδΐ 
ββοαίαδ, ζ ροδαί ; ηίδί ςυίδ σ ιη&Ηΐ, ηΐ 69ΐ αραά 
ΖοηαΓ&πι. Χνί. 47 αΒΟΕΟΙΙ ΟΒΟΗΕΝΙ 48 τί8αηηί8 42 ΝβπίΓΟοίιΐδ Οΐιαιηί βΐίιΐδ ίυίΐ, βΐ αϊ) ^ και ό πύργος έπι χρ(5νοις τεσσαράκοντα τρισίν. Έν Εηοοίιο ςβηιΐδ άαχίΐ. Είιΐβιη ΝβπίΓΟίΙο βΐίαιη 99 

Εαβοΐιίηδ ηοιηβη ίιιίΐ. Οΰί Ιυιτίιη ββίΙίΟο&νβηιηΙ, 

6χ 86ρΙαα^ίηΐΕ οιηηίηο η8ΐΙίοηίΙ)υ5 ίυβΓυηΙοοΠβοΙί : 

οηιηβ8 αυΐβιη βοάβιη 8βΓηιοηβ υΙβ1)αηΙιΐΓ. 0ιιί1)α8 

ΝβπίΓΟίΙαδ ^ίμ,ίΐΒ, Οϊϊΐιύ ΛΙΙΙιίορί» Γιΐίυδ, ίη εί1)αιη 

ίβΓαδ νβηαηάο 8υρρβ(1ίΙ&1)ίΐΙ.€ίΕΐβΐ'αη[ΐ Ηβ1)βΓα5 δαίβ 

ίΙΙίαδ βΒίΙίΠο&Ιίοηί ρΓβρΓβοΙϋδ Γυϋ αηηο ΙοηηίΙΙβδίιηο. 

ΡοδΙβα οαπι Ββαδ δβΓΠίοηβϊη εοηίιιάίδδεί ΙιοΓηίηοδ- 

ςαβ άίδδίραΐί βδδβηΐ, ίρδβ ΝβηίΓοάυδ ί1)ί ΙιαΙ)ίΙανίΙ, α 

ΙυΓΓΐ ηοη (ϋ^085ΐΐδ, αο ιηιιΐΐίΐαάίηί, ςιΐΦ ρποπδ 

ίδϋιΐδ ραΐ'β αΐίςυα βΓαΙ,ίπιρβΓδίνίΙ.ΤυΓΠδ νί νβηΐί^ υΐ 

οαπι ίΐΐϋ Ιυιη ίρδβ βΐίαιη ΙοδβρΙιιΐδ η2ΐιτ£ΐιιΙ,(1β]βοΙ;α 

αο οοιηπιαηϋα άίνΐηο 3υο1ίοίο ΝβηίΓοάααι ρβΓθϋδί>ίΙ. 

Ιά ρηηιαιη ο\> Αάαπιο οοηοΐίΐο Γβ^^ηυιη ίη ΙβΓΓα ίϋίΐ; 

αο ιηβηΙίυηΙυΓ ςαί ρΙιίΓα Γαίδδβ ΓβΓβΓαηΙ.ΝβπίΓΟίΙο ρ άλλα γεγονεναι ψεύδονται. Έκ τούτου γεννάται Άσ- 

ΑδδΠΓ ββηίΐιΐδ Οδΐ,ίϊαί Νίαίνβη, Ηΐιοΐΐοίαπι εΙΟΗαΙα- σουρ, ό'ς οικοδο[χεϊ τήν ΝινευΙ και τήν 'ΡοβώΟ καΐ τήν 

οΐιαιη ιΐΓΐ)βδ οοηιϋάίΙ.ΜαηίίβδΙυιη νβΓΟ βδΐ αηιιίδ α Χβλάχ τά; πό)εις. Και φανερί^ν έστιν δτι μετά χλ* 

άίΐανίο 630 α ΝβπίΓΟίΙβ ΟΙιαΙάφΟΓυιη δίνβ Βα1)γΙο- εττ^ του κατακλυσμού (30) γέγονεν ή άρχϊ5 τη; βασι- 

χγίΑΝοηι ΕΤ αοΑκι νοτλ:. δε Νεβρώδ υΙό; μεν του Χαμ, εκγονο; δε Ένώ/. 
Έκαλεΐχο δ^ ό Νεβρώδ και Εύήχιος. *ΙΙσαν δε τα 
πάντα των οίκοδομούντων έθνη Ιβδομήκοντα, φωνή 
δε αύτοΐς πασιν υπήρχε μία. Νεβρώδ δε αύτοΤς ό 
γίγας, ό του ΑίΟ^οπος Χους υιδς, εΙς βρώσιν αγρεύων 
έχορήγει ζώα. Ό δε του Σάλα υιδς Έβερ έγκεχεί- 
ριατο τήν οίκοδομήν έτει γ*. ΕΤτα των γλωσσών συγ- 
χυθεισών ύ-ό του θεοϋ και πάντων διασκορπισΟέν- 
των, αύτος ό Νεορώδ έκεϊ κατφκει μή α© ιστάμενος 
του πύργου, μερικού τίνος πλιζΟ^υς βασιλεύων ίο' 
6ν ό πόργος άνέμφ :ιαίψ, ώς Ίστορουσί τίνες και αυ- 
τός Ιώσηπος, καταπεσών συνετρι'βη, καί θεί? κοίτει 
τούτον έπάταξεν. Αϋτη πρώτη βασιλεία έπι τή; γής^ 
άφ' ου έπλάσΟη ό Αδάμ, γέγονεν οΐ δΐ λέγοντες και (30) ΝαηιβΓυδ Ιιίο ^α3ιο ιηα)0Γ βδΐ ; βΐ δ&ηβ ραοβιη 
ϋοανβηίΐ ίηΙβΓ δοπρΙΟΓΟδ (1β αηηοπιιη ηηιηβΓΟ α 
(ϋΐανίο αδ(ΐαβ &<1 ηβίβίβδ Α^ΓαI1αIη^.Ηβι)Γζρ^ ΐΓαάαηΙ 
4 αηηίδ (ΙβιηρΙίδ 1)ί8 ηιίΐΐβ αηηοδ τιηίουπι δΡΓίηο- 
ηίδ αβαυδ ίιι ΙθΓΓα ίαίδδβ, οοηΓιΐδίοηοηι Ιίηςααιαιη 
&ηηΐδ ροδΙ (ϊϋυνίυιιι 340 βχδΐίΐίδδο. Υβρίϊα βοπιιη 

δαηΐ ηπΝ Ί^^Η α^ινπ πμ π:υ τ η^ιπ^ ο^ών ο άο 

ΙβιηροΓβ (Ιίΐανϋ αί ϋοιιΓαδίοηίδ 1ίιΐβααΓαιη,"ί5Γ ϋΤΝΏ 

π:•ώ? αυ πΛεπ ^νΗ^2^^π ρ ιαιπι κ ^^Λαπ.Κυηοΐίίϋδ 

αηηοδ ηοη ρΙυΓβδ 132 ίη δυα οΗτοηοΙο^ίβ ροηίΐ α 
(Ιίΐιινίο υδ(ΐυβ &<! ββπι οοηΓπδίοηβπι. Ραυίο αηΐο 
Ηρ^6Πΐδ,ΙηΓΠδαΓθ1ιίΙθοΙυδ,1ιίορ1αηΓ»αΙ)βαΓθ&1Ιβηιΐδ §βά (1β 1ι&Γυπι ηοίθΐυιη οη^ίηβ (ϋνβΓδβ) δπηΐ €οη)β* 
οΙιΐΓβΒ. ΙΙΙαάρπηιοοηιηίυπι ΙίςαοΙ, ΓβοΙβ ίηΐια ςυί' 
ηαπιιηι αο (Ιοηαπαπι ηαηιβΓΟδ ΓβΙίςυοδ (αηΓ|ΐΐίΐηι ίη 
οαΓ(1ίηίΙ)ΐΐδ νβΓδαη, ουηι πιαηαδ ηίΓαςαβ (ΙίμίΙοδ 
Ιι&1)βα!; ςυίηςυβ, ςιιί βαηΐ άβοβιη οιηηβδ, ςαα (1β γο 
6ΐίαηιΑπδΙοΐ6ΐ6δΡΓθ6/ΰ7/ι.δ6ΰΙ. Ι^πιβηϋοηβιη ΙαοίΙ; 
οΐάί^ίίοδρππιιιηι αοδίηιρίίοίδδίπιιιηι οδδβ ηυηιβΓ<ιη- 
(1ί ίηδίηιηιοηΐυπι, τΐδΐΐδ νίΐοϊ οοπιηιαηίδ (]6η)οη>ΐΓα( 
αοί^ίιηρίίοίηιη ιηΐίοοΐηαΐίοηβδ, ίηάοςίΐιο αά^ο ίΐηοΐίΐ 
ρΓονβΓθί&. ^αιη ι υηίΐαΐίδηοΐϋ ηοη βδΐ, ρυΐο, ϋΙΙΟΓα, 
δβιΐ Ιίηβοΐα ; ίάβηιςηβ άα ιι, ιιι, ιιτι ,ίυάίοο : ί^ΐημυΐαδ 
υηίΐαΐβδ δίη^υΐίδ Ιίηβοΐίδ βΐίαηι αΐ) ίΙΐίΙοΓαΙίδ ίϋιοΐί», 
υΐ νοοαηΐ, ηοίαιί ηοΙίδ5ίηιαηΐ6^>(. ΓΓοίηιΙί; ο{ΐηηαπο ίίίβηι ροηίΙυΓ. ΕΙ πιοηδ Ι.αΙ)&ηαδ, ίη (^υο (Ιβίηάβ β νβίαΐί €αΓ(ϋηίρΓίηιο (ΐαπϋβηίΙυδΓαΙΙ ί^υυ^ Γίι.'ΠίκΙοΓ Νοα ρΐίΐηΐαδδο νίΙ«^ιη δθΓί1)ΙΙυΓ, Ι.α1)αηΐδ ροδίοα 
ϊβ^ΐζίΙαΓ : οαίαδ ναποΐαΐίδ δίιηίΐία βΐίαηι αΙίΙ)ί αηηο• 
Ιανίπιυδ. Οάΐαΐο^ιιηι ΙιΙδΙοιίοοΓηηι νίάοΙϋΓ οχ ίοδβ- 
ρΐιί ριίηοίρίο οοΠβρίδβ. 

ΟίΒίβΓηπι α(1 ηοΐαδ ηυηιβΓϋΓυπι ςηοά αΐίίηβΐ, 
ααΐίςυίδ υδη^ ΙΐΙιβηΙβΓ ί^ηπι ; βΐ π^^ί ^"^ υδυιη Ιαΐία 
ΓβϋαοαηΙ, πιίηίηιβ Γβρπβΐιοηιίβηοΐοδ άυοο. ΙηΙβππι 
ηοη ηβδοίο άο Ιιίδ ίρδίδ αΐίαά αΐϋδ νίιΙβΓΟ. Ε^ο ί(1 
δβουΐιΐδ δυπι ί^ηοιΐ ριιίανί δίηιρίίοίδδίηιαηι αονοπδ- 
δίπιαο). ΝΐΗίαο ρίί^,'βϋίΐ ροδΙ ΡΓίδοίβηυιη οΐ Μαηα• 
ϋυπι, ηιιί Ιι«ίθ ίη (ΙοοΙίδβίηιο αά βρίδίοΐαβ ΤηΙΙίί 
αά ΑΙΙίοηπι οοηιπιοηΐβπο οχρίίοανιΐ πιο ςαοςυο 
ΓΐιάίοΓυηι οαυδαοχροηοι•βί]υίι1δβηΙίαπι.Ιη]ίΙ<ιποΓ^ο 
ίιαδ ηοΐαδ ρηΐο ταίιοηοηι 1ιηθαΓυιη.ίίυί1)ΐΐδ1ηα1)αοο 
άυΛίΐδ οαΙουΙοΓαηι αάΐυπιοπίο ΓαΙίοοίπαπιηΓ. Ουοά 
ύΐ πιβίίιΐδ ίηΙβ11ίί<£ΐΙηΓ, βχβπιρίο αηίβ οουΐοβ οοη- 
δΐίΐυΐα αροιίαπι. 

ϋαοΐϋοο 1000 50000 ΟΟΙΟϋ ΐϋο 5000 ΟΙΟ- Ι 00000 
10000 

•10000 10 500 ο- 100 ϋΟ 10 Υί^οδ υΐ οαΐταΐαδ ίη Ιίηοα δυροΓίοπ ροί^ίΐυδ ίη 
ρΓοχίιηο ΐηίβποΓβ οοΙΙοοΗΐί 8ίΙ ϋΟΓυρΙϋδ, οΐ ςηί ίη 
«ραΐίο δβυ ίηΙοΓναΙΙο ροηίΙυΓ.ουηι ρποχίηιο δυρβπο- 
Πδ (Ιίπιίίΐίϋηι Ιίηοίΐ' ρΓοχίηΜ'ίρΐΡ ίπΓοιίηΓίΛ ο1ι 1(1 

ίρδΙΙΠΙ 1ίΐΙ(!;ΐΜ{11ί:1ιΜΙ|•:ΙΜη ρ':• -. » (ιθηΐ)»ΟδίΙίΰηί8 Ι ίΐΐίο 

βδΐ ηοΐα, βΐ ίχ ο^^^*ο Ο*), 6ΐ χι. *;δί»ί 40, ΐιχ νοί νπι 
8, IV ααΐ ηιι 4, χο ϋΟ, χγι: 80, βίο.,ηοιηο ηοη νίοοί. ιριο οαπι Γοΐίςαίδ €οη3αηϋΙο α8(|υο ηιΐ ι1ί ηαιίαπι 
ρβ^ί^;^ ροδδοΐ. 1δ βδΐ ν, ηοη δίΐηο ΙίΙΙβίίΐ : ουτ οηΐιη 
ηοη Ο ροΐίαδ 6δδβΙ'? 8β(1 ίΐυιυ Ιίηΐίυ (κΐ ίπι^^υΐυπι 
αουΐυηι οοηοίιίβηΐβδ ; (^υα ηοίαυίυηΐυι• ϊ1ί(1βιη οιη- 
ηίυπι ί^^ηαπ ΙϋΙβΓ&Γυηι, αΐίηιιί ίηνοΓδα δίο α. Εχ Ηίΐο 
ςοπιίηαίΗ« αηΙαΙΙοΓα ροΐίυδ αΐίβηυδ νεΓίίοΐϋπδ,ιηη- 
οΐίδ αϋάϋα. Γι Ι χ, (|υαδί Χ : ςτιί εηίηι ίίαΐ αΐ ΙίΙΙοια ζ 
ίΐβοοιη δίμηίΓιοοί, ιαΐίο βδδβ ηπ11& νίιΙοΙυΓ. υπάβ 
αηΐβιη ι. ηοΐα δίΐ ςυίηςιια^'ίηίΐΓίί, δυ1)Ιί1οηι αΠοιΊ 
Ρπδοΐαηϋδ οαυδίΐηι, βΐ ί]υφ ηιβο ]υ(1ίοίο ιηυΐΐο βδΐ 
δαί)ΙίΙίθΓ ςαίίπι υΐ ίη γο ναΙ^'απ Ιοουπι 1ια1)0ΓΘ ροδ- 
δίΐ. Κ^Ό ^ι1αδ Ιίηβοΐίΐδ ρηΐο βδδο α(1 Γοοίυηι αη^υίαπι 
οοηιηι1$ϊ-ίΐ:*,ςυη3 κατά συνΟ/^κην, αϊ ΙοςυίΙϋΓοΙο Γβιυπι 
νοι:αΙ)ϋ1ίδ ΛΓΐ^ΙοΙβδ, ΠίΐυιραΙίΐ Η ΓΟΓβρΙίΐ 50 (Ιοηοία- 
ιβΐ, ηΐ ν 5. ΑΙ) Ιιοο υδςυβ ίκΐ οοηΐηηι ηοη ΓιιίΙ; ηονα 
οραδηοΙα,ουιηρποΓί1)ΐΐδ€υπι ΙιαοοοπιροδίΙίδοηιηία 
δοιίΐίί ροδδίηίΓρΙαουίΙΙαπιοηΟΟηοη ι,χχχχ,δοάοοηι- 
ροηοΐίί οαυδα (Ιβηαΐ'ίο αοοηίβηαπο δυΜί'αοΙο βχρρί- 
η πιί, υΐ 9 ηοη ιχ, δβά ι α χ (ΙοΙγεοΙο ; ςαοά ΩΙ, οηπι 
ηιίηοΓ οΙιαΓαοΙΟΓΠίαίοΓί ρΓωροηϋαΓ, ιιΐ ιχ 9, χο 90; 
ιιΐιιηβ οΐίαιη χι. υδίΐαΐίαδ ςυαπι χχχχ ο\) οοιηροηάίιιπι 
40 δί^ηαΐ. ΠίηοοΙίαπι ίΐΐα χχο ρροιχχχ, ιν ρπο ιιη, 
βΐ ΙΟ ρΓΟ χο:χ, α1ία(ΐιιβ ίά ^οηαδ. ΝοΙίΐ οοηίβηαπί 
βδΐ ο, ςαο(1 ΓοοορΙυπι ΟδΙ ρυΐαπ ϋΙΙοΓβηι ο ίη ογ- 
(Ιίηβ ΙΟΓίίαιη βδδβ, ηΐ ςαο3 νοοαΙ)ηΙί οβηίυ^η δίΐ οα- 
ρυΐ ; ί(1οπΐ(|αο δοηΐίηηΐ ιΐβ ΙίΙΙβΓα μ. ςαοε ηιίΠβηαπί 
δίΐ ηοΐα, ςυοά νοχ τηίΙΙβ αΙ) βΗ ΙίΙΙΟΓα ίηοίρίΐ. ΕΙ 
1ια})οΙ Ιιοο αΐίςαόίπι δροοίοηι : δθ(1 η1)ί αά γοπι νοηί- 
ΙΠΓ. η1ίυ<1 αρρατοΐ. Οιιγ βηίπι ηοη ο οίίαπι νοΙ ςηί- 
ηΛΓίί νβΐ ςηίηΓίηα^οηαπί ηοΐα βδΐ,αιιΐ ο ^βηαΓίί? Οογ 
χ οΐ ν βΐ Ι. ΙίΙΙβΓίΒ Ηιιβ ίτΓορδβηιηΙ, δί ςυίάοηι οαρίΐα 
¥θουπι ρΓο ηοΐίδ δαηιβ1)αηΙυΓ ? ηαπι οΐ ίΠυά ρβπη- 
ίίΓΓηηηι ο>ί, ι> δίππίΠοηΓΟ 500, ηπία α η ρροχίπιπ 
δίΐ ΙΐΙΐΟΓίΐ: δίοοηίηι κ (Ιοοοπι ηυςπΜπιΠΓ δί^ηίΩοαΓβ 
οΐ ί ςυίηςυα^ίηία, υ1 κ ο1) δίπιίΙΙΙηάίηοηι Αΐ(|υβ 
αίΠηίΙαΙβπι ίη χ (ΙοβοηοΓαπΙ. Ναπι υ νοί ζ, αΐ ηοη 49 ΗΙδΤΟΗίΑΕϋΛ! ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 50 λε(ϊ; [Ρ. 11 6] Χαλδαίων ήτοι Βαδυλωνίων δια Νε- ^ ηίοηιιηΓ6^πυηπη5ΐϋυ1υιηίυί<^5β.Αίυηΐ5θ1απιΗ6ΐ)β-' βρώδ. Φιτι δέ 6'τι μόνος ό *£βερ δ του Φάλεκ πατήρ 
ού σ'^νέ^ε•:ο ττ\ πράξει της τχυργοποιας• διδ χαΐ, της 
των άλλων φωνής συγχεθείσης, ή του "Εβερ ουκ 
οπώλετο. Αυτή δέ έστ'.ν 9^ και Άδαμ έλίίλει• ζαΐ 
ταύτην ο• τούτον διαδεξάμενοι απόγονοι πατρωνυμι- 
κώς έαυτοΰς Εδραίους προ^ηγόρευσαν και Έβραιοα 
την οωνήν έκάλεσαν. Τεκμηριον δε ταύτην εΤναι 
τήν προ τής συγχύσεως οωνήν τα των παλαιών ονό- 
ματα* έφ' ών γαρ κατ* ούδεμίαν γλώσσάν έττι το σημαι- 
νόμενον Ιπ•.λύσα(τ6αι, κατ* αυτήν το ζητούμενον έρμη- 
νεΰετα•• οίον *Αδαμ καθ* Ιτέραν μεν ούδεμίαν φωνήν το 
δηλοίμενον ευρίσκεται, κατά δε ταύτην άνθρωπος 
ερμηνεύεται* και ή του Νώε προσηγορία δικαιο- ταιη,ΡΙιαΙβΰί ρ^ιΐΓβιη,ίη δαί^δίπιοϋοηβπι ΙαΓΓίδ ηοη 
οοηδθηδίδδβιϋαςυββϋάπι,ΓεΙίηυοπιιηΙίηβυίδοοηίυ- 
8ί8,ΗβΙ)βΠ8βΓΐηοίηΙθββΓρβΓΠ)3ΐη5ίΙ.Κ&β8ΐΗη§υ8€[αα 
Αάαηιυδ ιΐδΐΐδίαίΐ ; οΐ αΐ) Ιιοο ροδίβπ ΗβΙ^βΓΐ δβ ββιι- 
Ιίΐίϋο ηοΐΏΐηβ ΗβϋΓΦΟδ αε ϋπι^υαιη Η6ΐ)ΓαίθΕΐη ηο- 
πιίιιανβΓαηΙ. Γυίδδβ Ηαηο Ιίη^ααιη αηΙβοοηΓυδίοηβιη 
οβΓίο ίηάίοαϋΐ νβΙβΓϋΐη ηοιηίηα, ςαβΒ ςαίά δί§[ηΐΩ- 
εβηίοαιηηυΐΐα αΐία Ιίη^υαοχρϋεαπ ροδδίΙ,Εΐ6]:)Γαίοα 
Ηη^αα ίηΙβΓρΓβίΑΐίοηβιη δα^^'βπΐ. ΥβΛί ^ταΐία, 
Αάαηαιίδ ηυΐΐο αΐίο δ6πηοη6()υί<1ςιι&πι,ΗβΙ)Γαίο<ιαιι- 
Ιβηι Ιιοηιίηοηι 93 ηοΐαΐ. δίο Νοα ]α8ΐί1ίαιη, Οΐιαβ 
^€ΐ1ιίορβιη, ΜβζΓοιηυδ -Έ^νρΙϋΐη, ΡίιαΙβουδ (Ιίνίδίο- 
ηβπΊ, βα1)]Γΐοη εοηίυδίοηβιη. σύνην σημαίνει, και Χους ΑΙθίοψ , ^λΙ ΜεττρΙμ ΑΓγυπτος, και Φαλεκ μερισμός, και Βαουλών σύγ- 

χυσις. 

Ότι μετά τον κατακλυσμδν ζως τής διασποράς β Α άίΐυνίο α80[ϋβ £1(1 (ΙίδρβΓδίοηβπι (ΑηΙιιιη 1ιΐ ΐΓββ 

ιηαΐΐίΐαάίυί ρίο ρρβΐΓπβΓαηΙ, Νοα, δβηαιίδ βΐ 1ιυ3υ8 
ΓιΗιΐδ ΑΓρΙιαχαάυδ,αηηίδ ο34, αι1 αη ητιπι ηιαηάί 2776. 
ΜοΓίυαδ βηίιη βδΐ Νοα,ίιΐδΙυβ βηηο 2592, αηηοδ ηβ- 
Ιϋδ 950. ΡοΓΓΟ 534 ςυοδ (ίίχίπιυδ, αηπί βίο ηηπιβ- 
Γ&ηΙυΓ : Νοα ροδ( (Ιίΐανίιιιη αηηοδ 350, δβπιυδ &η- 
ηοδ 150, Αρρίιαχαοΐιΐδ ααηοδ 33 : βυιηιηαΒηιιί 533, 
ίηίΐίο ΓβΙίςαοΓΟίη ίη 4 δυρρα 530 αηηο δυιηρίο. 
Ουί Γβδ .4ί^γρΙί8θίΐδ βΐ ΟΙιαΙάαίοαδ οοηδοπρδβηιηΐ, 
Ιιί δΐιηΐ : Μαηβΐΐιιΐδ δΟΓίρδίΙ ^]^ρΙίαοα, βοΓΟδδΠδ 
ΟΙιαΙάβίοα οοΠβ^ίΙ, Ιαηι Μοείιυδ 6ΐ ΗβδΙία^ΰδ, αο 
ρπυΙβΓ Ηοδ ΗίβΓοηγηιαδ .^Ι^'γρΙίαδ. ΡΗηθίήεαιη Γββ 
οοηδΟΓίρδβΓαηΙ Ηβδίοάυδ, ΗβοαΙβευδ, ΗβΙΙαηίουδ, 
Αουδίΐααδ, ΕρΙιΟΓαδ βΐ Νίεοΐααβ. μόνοι οΊ τρεΤς ήγήσαντο των πολλών εύσεβώς, Νώε, 
Σήμ και *Αροαζαδ ό υ'.ός του Σήμ, ετη φλδ'. Του δέ 
κόσμου ετο; ήν βψος'* τψ γαρ βφίβ' ετει και Νώε 6 
δίκαιος έκοιμι^ιθη» ίι>ν ^"^ών έννα*/ίοσίων πεντήκοντα. 
Των δε γλδ' χρόνων δ αριθμός οΰτος• Νώε τα μετά 
τον κατακλυσμδν ?τη τν', Σήμ ετη ρν', και Άρφαξάδ 
ετη λγ * όμοϋ ετη γλγ', τής αρχής τών άλλων έν 
τίρ τετάρτψ χρόνψ λαμβανομένης. Συγγραφεί; δε 
τών Αιγ'-ίΛτίων και Χαλδαίων ούτοι* Μάνεθος ό τήν 
τών Αιγυπτίων ποιησάμενος συγγραφήν , Βηροσσδς 
ό τά Χαλδαϊκά συναγαγών, Μώχός τε και Έστιαϊος, 
χα•, προς τούτοις Λίγύτττιο; Ιερώνυμος. ΟΊ δε τά 
Φοίνικα συγγραψάμενοι Ησίοδος τε και *Κκα- 
ταΤος, Ελλάνικος και Ακουσίλαος, Εφορος τε και Νικόλαος. Τψ βφοβ' ?τει του κόσμου, ένακοσιοστψ τριακοστψ 
Ιτει του Νώε, κατά θείον δηλονότι χρησμδν έμέρισε 
Νώε τοις τρισιν υΙοΤς αύτου τήν γήν οΰτω. Σήμτψ 
πρωτοτόκω αύτου υΐφ» αγοντι έτος τετρακοσιοστδν 
τριακοστδν πρώτον, Ιδωκεν άπο Περσίδος υλ\ Βάκ- 
τρ^«1ν εως Ινδικής μήκος, πλάτος δΐ άπδ Ινδικής 
ίως 'Ρινοκουρούρων τής. Αιγύπτου, ήτοι τά άπδ ανα- 
τολής Ιως μέρους τής μεσημβρίας, πήν τε Συρίαν, 
ή και Ιουδαία λέγεται (και -^αρ και οΐ παλαιοί Σύ- 
ρους τους ϋαλαιστηνούς ώνόμαζον) , καΐ Μηδίαν, 
χα ι ποταμδν διορίζοντα αύτοΰ τά όρία τδν Ευφρά- 
τη ν. Χάμ δε τψ δει>τέρψ αύτου υΐψ, αγοντι δτος υζ', 
Ιδωχε τήν προς νότον και λίβαν και μέρος ττ^ς δύ . ^ Αηηο &1) οπ^ίηβ πιπη^ΐί 2572 Νοα Αηηαπι ββίαϋδ 
&^6η8930,θΓαοα1οηίπιϊπιπιάίνίηϋυδ&€06ρΙο,(πΙ)α8 
δΐιίδ ίΐΐϋδ ΐ6ΓΓ&ηι <1ίδΐΓίΙ)υί(, Ηοο πιοάο : δβιτο ρπ- 
πιοξβηίΐο δΐιο ΠΙίΟ; απηυπι »Ι;αΙίδ Γ|αΗ(1ππ^οηΙβδί• 
πιιιηι ΐΓίθ6δίπιαπι ρππιυιη α^βηΐί, (ΙβάίΙ ιιυίάςυίά 
Ιβιτίβ ίη Ιοηςυπι & Ρβρδίάβ βΐ ΒαείΓΐδ υβςυβ α^ Ιη- 
(Ιίαπι ροΓπςϋυΓ,ίη ΙηΙιιιη α1)Ιη(1ί& ιΐδοιυβ αά Ηΐιίηο- 
εοΓΠΓα £^γρί'\, δίνβ ςυο) α^ ογΙπ δοΐίδ δυηΐ τΐδςυβ 
αά ρΐα^απι ηιβΓίάίοηαΙβπι, δγπαπι ηβπιρθ, ςτΐ8θ βί 
ΙυάδΒα άίείΙαΓ (ηαηι αηΐίςτιί δγποδ νοε&1)&ηΙ Ραΐ89- 
δΐίηοδ), 6( Μ6(1ίαπι,6ΐ ΕαρΙΐΓ&Ιβπι Πανίυπι άββί^ηα- 
νίΐ, ςιιί Ιίηιϋοδ §βπιί 94 άβΩηίΓΟί. ΟΙιαπιο αιιΐβιη 
δβειιηάοδυοΟΙίο,αηηυπι&ςβηΙίςιιαάπη^βηΙβδίηιιιαα σεως άπό 'Ρινοκουρούρων τής Αίγύπτου, Αιθιοπίαν Ι) δβρϋπαηι,ΙβΓΓ&πι ιαάάίχίΐ ςυβ) ΑυβΙτο 6ΐ Αίποο βδΐ 

ΧΥΙΛΝΠΠΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤ^Ε. ΐΑΐίη&δ ΙϋΙβπ», Ιιιιο Ωη^βπιαβ Γβοίρί ίάβο ηοη πιβ- 
Γαί896 : Γ(υίά ααΐβιη ΑβΙ ϋίΐβπδ ε, ρ, ν, ο, θΙ αΐϋδ ? 
ΜϊΙιί ςυίάβπι Ιΐδθο εοπιπιβηία ηοη ρΐαεβηΐ. ϋι-βιΐο 
&άΙιί1)ϊΙί3 ρπυβ ΓβοΙίδ ϋηβίδ βΐίαιη οιίΓναδ ηοη ίη- 
οοιηπιοάβ ϋδ α(1^βει&8, ρπΒββΓίίπι ^αηι εΓβδοβηΙβ 
ηιιπίϋΓΟΓαπι α^πιίηβ. δϋοΓ^ο δοπιίείΓεαΙυ^ ΗΚεπο 
ο αδβίοιΠίδ ηοΐα οβηΙβηΛΠΐ ; ςυοιΐ οο ΓΛοίΙίπδ (*δΙ 
ΟΓΟ^ίΙιι, σαίδΐ Γβΐίςυί οΗβηαεΙ,βΓΡδ, βΐίαπι πιίΐίρηια- 
τίοπιπ], «ύ) Ιιοο.ηΙ οδίβηάβπιυδ, οπυηΙιΐΓ. Ναπι Ιιυίο 
ΰοηΐΓαηιΐ3 ο αάάίΐα Ιΐηβοΐα δίο ίο, αυίη^βηίαδ αη1• 
Ι&Ιβδ ΓβΓβΓ,, δβπιΊδδθΐη ηίιηίΓαπι πιίΐΐβπαπί, ςυί δίο 
ληϋςαϋυβ 6χρπαΐ6ΐ)&(αΓ, οιο, Ιίηοοία ίηΙβΓρποΓβδ 
ο1ιαπιο(6Γ65 ίηΙβΓ]βοΙίΐ, ηβ οοαΙβδοβΓβηΙ,ηΙ ορίηοπ; 
φΐ» 1ίη•οΐΑ •Ι ίη ι«, ςαοά Ιοηβίηβουΐα ρίη|[βΓβΙαΓ β1 ΙίΙΙβΓΑ Ι ρηΙ&ΓοΙιΐΓ, (ΙβίοηηαΙα βδΐ α ΙίΙΐΓ&Γϋδ.Ιίάβπι 
υΐ υηο εαίαιηί άυείη πιίΐΐβ 8εΓ^^βΓβηι, «λ 6χ&Γ&τβ> 
ΓπηΙ, δίοιιΙ; βΐ ιπ ίη η ΙίΙΙβΓαπι πιυ(ηπιη1ϋ(1ρηι.(]ΐια) 
Μίΐη'ΐϋιιβ, ρπρεΙαΓβ ηοΐανίί. μ ρΓΟ πιίΐίβηαπί ηοΐα 
αί?ιΐΓ.)αΐΊβ ηοάίβ ηοίαπι βδΐ,βΐ οοπίΓπβηιοΓαΙα οαυδα. 
Κοίίφία υΐ Ιιίιιε παδοαηΐηι•, ίη ρποπιρίιι βδΙνίάβΓβ. 
ΝοδίΓίΐδ ίηΐθπιη «οΐίΐδ πΙίΙΙΙαΙίδηΓ εοιηροηοΐίί εααδα 
ρΐαι ίπιί ίβείο, υΐ 500, 675. βΙ«:. 8οο1 ηιβΐυδεαίαδ Ιιαδ 
Ιη Ιί1)Γίδ τι^ιίΓραπ ο (Ιί^'πίΙαΙβ νίιΙβΙαΓ.Ροιτο ηονβπι 
(νι;ι1)1 ^'ΐαΐίίΐ) ιηίΠία β^'ο εοηιρβιιιΐίοδο ρυΙαΓβπι δίο 
δεπ1>1 IX α 10 αιιΐ ιχο!:». δβιΐ ιΐο Ιιίδ Ιιοε Ιοεο δαίίδ : 
ςιΐϊδίΐυ'^ ?ρ(ΙπαίιΐΓ φΐοά νπίβΐ άιιηιηιοάο βΐίοβ ηοΛ 
νίΙαροΓβΙ. Χυι.. 51 ΟΕΟΗΟΠ ( ΕΌΚΕΝΙ 52 βχροβίΐΑ, θΐ ρ&τίβιη Οοοίάβηϋβ, α ΒΙιίηοοοΓαηβ Α. 
>Ε^ρΙί, Λ:ΐΙιίορίαπι, ^Ε^ΤΡ*^"^» 1.γ1)ίΛΠΐ, Αίηοαιη, 
ΜαυπΙαηίαιη,υδςιιβ &(1 οοίαιηηαδ ΗβΓΟΰΗδ,ββα υβ- 
ςιιβ αά οοοίάυυιη αο Αίπουιη οοβαηυιη,Οανίυιη ςυί 
β^υ5 άίϋοηί Ιβηηίαα» β$3βΙ, Νίΐυιη οοηδίίΐυίΐ, ςαί 
ίάβιη 66οη 6ΐ 61ιΐ73θΤΓΐιοα3 (ςυοδί αυπΩηιΐδ) &ρ• 
ρβΠαΙιΐΓ. Ιαρβίο ΙβΓίίο Οΐίο αηηυιη &£;6η1ί 425, αΐ- 
1η1)υϋ ςαίάςΰίά & Μβάία &(1 δβρίβηίηοηβιη βΐ δοΐίδ 
οεοαδυιη ρβΓίίηβΙ, ιΐδςυβ αά Οαάβδ ίηβαΐ&δςαβ ΒΗ- 
1&ηηίο&8, ΑΓΐη6ηίαιη,11)6π&ιη,Ροη1υιη, Οοΐοΐιοδ αΐ- 
(]υ6 ϋΙΙβηοΓββ Γ6£;ίοηβδ αίςυβ ίηβυΐ&β υδςυβ αά 
ΙΙ&Ιί&ιη, 6α111&9, Ηίδρ&ηίαιη, 66ΐ1ί1)βπ&ιη βΐ Ι.υδίΙα- 
ηθ8. Οαιη αά Ιιυηο ιηοάυιη άίνίβίδββΐ δοπρίοςιιβ 
βυαιη νοίυηίαΐβιη ίβδΙ&Ιαβ βδδβΐ, υΐ ρ6Γΐιί1)6ηΙ, ί(1 
ίΙΗδ ΓβοίΙ&νίΙ, αίςυβ ροδΙ οΙ)8ί§η&Ιυιη ρεηββ 56 άβ- 
ΙίηαίΙ αβςιιβ &ά αηηυιη αϊ) Αάαιηο 2592, ςιιο νϋατη .. 
βηίτϋ. ΜοΓίΙιιηΐδ 1η1)ΐΐ9 ΩΙϋβ δυίδ ηιαηάανίΐ ηβ ςιιίδ 
βΟΓαπι ίΓ&Ιπδ Γβ^ίοηβΐΏ ίηναάβΓβΙ βαιηνβ ίη)υπα 
Αΐίςαα &ίβθ6Γ6ΐ : &1ίοςαίη Ιιοο βίδ άΐδΰΟΓάίαηιιη βΐ 
ϋθΙϊοΓαιη ίηΙβδΙίηοΓαιη οααδαιη οΙΙαΙυΓαιη. ΤβδΙόΐ- 
ιηβηΐιιιη 5βπιο, ςυίρρβ φΐαΐβ &6 ρίβίαΐβ ρΓβθδΙαηΙί, 
Ιταάίίΐϋ : ίδ βί ίη ίιηρβηο δυοοβδδίΐ, αίςυβ βχΐιηίαδ 
ρΓοβρβήΙ&Ιβδ,ςη&δ βί ρρβοαίυδ ίυβΓ&ί ραΙβΓ, Η»Γβ- 
άίΐΑΐβ οοηδβοαίυβ βδΐ, ςαοά βΐί&ιη ίη ββηβδί δοη- 
ρΐηηι βχδίαΐ. Ηιιιη&Ιυδ ββΐ ίη ιηοηΐβ 1.υ1)αΓ0. 

Αηηο πιπηάί 2791, αηηίδ αΐ) ο1)ίΙυ Νο£θ (Ιυοβη- 
Ιίδ, Οΐιαπιί ίΙΗϋδ 61ι&η&&η 96 ηοναδ Γ6δ πιοΐίΐαδ 
δβηιί Οηβδ ίη^Γβδδϋδ ββΐ οοηΐρα. Νο» ρΓββοβρΙαηι, 
ευαι δβρίβηι βχ δβ ΟΓΐίδ ^βηΐίϋυδ Αιηο]τ1ΐ8θίδ,61ιβΙ' 
Ι8θίδ« ΡΙιβΓβζ&θίδ, Ενβθίδ, ΟβΓ^βδΟθίδ, ΐ6ΐ)υδφίβ βΐ 
€1ιαη&η»ίδ : ςυ&δ ^βηΐβδ Ββυδ ρβΓ Μοδβπι βυβδαπι 
Ναν&θ βΐίαηι βχοίάίΐ, αο δυο άβίηάβ ΙβπιροΓβ 4ιιάί- ^ 
οαπι ορβΓΑ βΐϋδ ΙδΓ&βΙί &νί1απι Ιθγγ&πι ΓβάάίάίΙ^βΙίαπι 
ίη Ιιοο δαβαι ^υδιί^ίαπ1 (ΙβοΙαΓοηδ. Ναπι ΙδΓαβΙίΙ® ρβΓ 
§Γ&(1ΰδ ρΓορα^&ΐ89 ^βηΐίδ 38 α δβηιο ΟΓΐί βΓ&ηΙ, αη- 
ηίδ 1087... ϋδςυβ αά ΜαδΙΰδίαπι Ιΐίο ορροδίΐαηι. 
Ηθ^ίοηβδ αιιΐβπι βοΓυπι δηηΐ, Μβάία, Αΐ1)αηία, Αγ- 
ηιβηία πια30Γ βΐ πιίηοΓ, Απιαζοηηπι Γ6£;ίο, Ραρίιία- 
^οηία, Οαρραάοοία, βαΐαϋα, Οοΐοΐιίδ, ΒοδροΓβηί, 
ΜφοΙίδ, ΒβΓΓίδ, δαΓΠίαΙία, Τααπαηί, ΒαοΙπαηί, 
δογίΐιία, ΤΗραοία, Μαοβάοηία, βΓββοία, Τΐιβδδαΐΐα, 
ΒοΒοΙία, ίοεηδ, ^ΕΙοϋα, Αοΐιαία, Ρβίορροηηβδυδ, 
Αοατηαηία, Ερίρϋδ, ΙΙΙγποηπι, Ι,γοίιηίΐίδ, Αάπα, 
ιιηάβ ιηαΓί ΑάηαΙίεο ηοπιβη ίαοΐυηι : ΟαΙαϋηα,ΙΙα- 
ϋα, βαΐΐία, ΕίΓΟΓία, Ι.ιΐ8ί1αηία, 66ΐΙίοα, Μαδδίΐία, 
Οβίΐο^αΐΐία, Ηίδραηία π1α^ο^ βΐ ηιίηοΓ. 11)1 Οηβδ 4α • 
ρβϋ ΙβΓΠΐίηαηΙιΐΓ,ςυα δβρίβηίποηβδ ΓβδρίοίαηΙυδ- β 
ςυβ αά ΒηΙαηηίοαδ ίηδυΐαβ. Ηα1)6ΐ ααΐβπι ίηδίιίαδ, 
ΒηΙαηηίαπι, δίοίΐίααι, εα1)(Βαπι, ΒΙιοάυπι, Οΐιίηπι, 
1.69ΐ)υπι,'0γ11)βΓα, Ζαοχηΐΐιαπι, Οβρίιαίβηίαηι, ΙΙΙια• 
οαπι, αο Ο^τοΐαάβδ, βΐ Αδίφ ραΓίβπι ςυβ^ Ιοηία αρ- 
ρβΙΙαΙατ.ΡΓΟ ΙβΓπιίηο βδΐ Τί^πβ ίΐηνίυδ,ςηί Μβάίαπι και ΑΓγυπτον και Αιβύην, *Αφριχήν και Μαυριτα- 
ν(θΓν, εως Ηρακλείων στηλών ^τοι εως του δυκτικου 
και Αιβυκού ωκεανού, [Ρ. 12] ποταμών δΐ διορίζοντα 
τδν ΝεΤλον, 6'; και Γεών και Χρυσο|3ρ(5ας λέγεται. 
ΊάφεΒ δε τψ τρίτψ αύτοΰ υΐψ, αγοντι έτος υκε', άπό 
Μη δ (ας τα προς αρκτον και δυσμάς εως Γαδείρων 
καί Βρεττανικών νήσων, Άρμενίαν, Ίβηρίαν, Πόντον, 
Κ6λχους και τάς κατ' Ίόττην χώρας (31) καί νήσους 
εως Ιταλίας καΐ Γαλλίων, Ίσπανέας τε και Κελτιβη- 
ρίας και Λυσιτανών. 0{)τω μερίσας και εγγράφως δια- 
θεμένος, ώς φασιν, έπαναγνους τε αυχοΤς τήν διαθή- 
κην αύτοΰ έσφρσγίσατβ, παρ* Ιαυτψ κατασχών ?ως 
του 'βφΐ^β' ίίτους άπδ *Αδάμ, έν φ καΐ έκοιμήθη. 
Μέλλων δι τελευτ^ν ένετείλατο τοΤς τρισιν υΙοΤς 
αύτου μηδένα έπελθεΤν τοΤς του άδελφοΰ δρίοις κα^ 
ατάκτως ένεχθηναι προς τον Ετερον, ώς τούτου γε- 
νησονένου αιτίου στάσως αύτοις και πολέμων των 
προς αλλήλους. Τήν δΐ διαθήκην αύτοΰ δέδωκε τψ 
Σήμ ώς πρωτοτόκφ υΐψ και θεοφιλεστέρφ, ος και 
τήν ήγεμονίαν διεδέ^κτο μετ* αυτόν και τάς εξαίρε- 
τους των ΐίαρ^ αύτοΰ ευλογιών έκληρώσατο, ώς καΙ 
έν τ^ Γενέσει φέρεται. Και έκοιμήθη έν ορει Αού- 
βαρ. Έν δι τψ ,βψΐ^α ετει του κόσμου, ήτοι μετά διοι- 
κ^σια ίτη της τελευτής Νώε , νεωτερίσας ό του 
Χαμ υΙός Χαναάν έπέβη τοΤς όρίοις του Σήμ και 
κατφκησεν έκεϊ, παραβάς τήν εντολή ν Νώε, συν τοϊς 
έξ αύτοΰ γενομένοις εθνεσιν Ιπτά, Άμορραίοις, Φερε- 
ζαίοις, Εύαίοις, Γεργεσαίοις, Ίεβουζαίοις και Χα- 
ναναίοις* ους διά Μωσέως και *Ιησοΰ τοΰ Ναυή έζω- 
λ^θρευσεν ό θεός, και μετά τινας καιρούς διά τών 
Κριτών άπέδωκε τοις υΐοϊς Ισραήλ τήν πατρψαν 
γην, δίκαιος και έν τούτψ φάνεις 6 θεός, ώς ^κ τοΰ 
Σήμ κατασομένοις διά γενεών λη', ετών χιλίον εξα- 
κοσίων ύγδοήκοντα Ιπτά (32)... Ιως [Ρ. 14] Μαστοΰ- 
σίας (33) τήί κατά *Ίλιον. ΑΙ '/ώραι δΐ αυτών Μηδία, 
^Αλβανία, Αρμενία μικρά και μεγάλη, *Αμαζονίς, 
Παφλαγονία, Καππαδοκία, Γαλατία, Κολχις, Βοσπο- 
ρηνοι, Μαιώτις, Δέ^ρις» Σαρματία Ταυριανοι, Βακ- 
τριανοι, ΣκυΒία, θρ^χη, Μακεδονία, Ελλάς, θεττα- 
λία, Βοιωτίς, Αοκρία, Αΐτωλία, Αχαία, Πελοπόννη- 
σος , Άκαρνία , Έττειρώται , Ίλλυρίς , ΛυχνΤται, 
*Αδριακή, άφ* τξ^ το Άδριατικόν πέλαγος εκλήθη, 
Καλαβρία, 4ταλία, Γαλλία, θουσκηνή , Λυσιτανία, 
Κελτική, Μασσαλία, Κελτογαλλία, Ιβηρία, *1σπανία 
ή μεγάλη κα: μικρά. Ένταΰθα καταλήγει τα όρια 
τοΰ Ίάφεθ, ϊως Βρεττανικών νήσων τα πρδς βορράν 
βλέποντα. "Εχει δΐ νήσους Βρίττανίαν , Σικελίαν, 
Ευβοιαν, 'Ρόδον, Χίον, Δέτλον. Κύθηραν, Ζάκυνθον, 
Κεφαλήν ίαν, Ίθάκην, [Ρ. 14 6] και τάς Κυκλάδας, ΧΥΙΑΝΟΗΙ ΕΤ ΟΟΑΒΙ ΝΟΤ^Ε. (31) Ηοο ςηοΐβ βίΐ, αΐίί νίάβΓπηΙ. κατ' Κύ^ώπην 
ραίο Ιοςβηάαπι, κατόπιν ροϋιΐδ : 4ορρ€θ βηίπι Ιιίο 
ηίΐήΐ. 86(1 ^βο^ΓαρΙιίοα αιί1)ί βχρΙίοαηΙαΓ. Χνι.. 

(32) Οαο) ^αηο βχείάβηιηΐ, άαπι αΐΐβπαδ οοίΐίοΐδ 
υρβ ΓβδΙϊΙααηίαΓ^ βχ 4θ86ρΙιο βΐ αΗί^ δθπρΙυπ1)υδ 
ρβΐί άβΙ)βηΙ. 8α1ίδ αρραΓαΙ άβδΰπρίιΐδ ίυίδββ ηαΐίο- ηοδ, (ϊϋ® α Γιΐϋδ Νοοί ογΙ» βΐ οοουραΐφ Γαβπηί. Χυι.. 
(33) ΜοδΙυδία ΤΙιπαείδβΟΙιβΓδοηβδί ρΓΟΠιοηΙΟΓίυπι 
βδίο Γβ^^ίοηβ Ιΐίί, ΗβΠβδροηΙοίηΙβΓίηιβηίβ. ϋβΓΠδ, 
ςηα: Ιιίο οιιηι Μα3θΙί(1β βΐ δαρπιαΙίαοοπιπιβηιΟΓαΙυΓ 
ί^ηοΐα πιίΜ βδΐ. Ργο Ευοια Ευ1)αΒαιη 1β§ί, ςυοά 
0Γ3ΐ ίη ρΓοπιρΙα. 0»ΙβΓα Ιιι^ιΐδ Ιοοί ηοη δυηΐ. Χυι.. 83 ΗΙδΤυΐΙΙΑΚϋΜ ϋΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 54 και μέρος της Ασίας τήν Ίωνίαν χαλουμένην, ^^ & βαΙ)γ1οηί& (ϋνίίΙίΙ.Ηί» βΓ^ο ιιηρΙοηΙυΓ Πηο3 Ι^ιρβίΙ, ποτβμον δΐ Τίγριν, διορίζοντα μεταξύ Μηδίας 
και Βαβυλωνίας, Έν τούτοις ουν πληρούται τά 
του Ίάφεθ ό'ρια δια το ειρηκέναι τήν Γραφήν 
β Ιΐλατύναι ό θεός τψ Ίάφεθ' » τήν πασαν γαρ Εύρώ- 
πην χοί μέρος ου μικρόν της μεγάλης Ασίας άπη- 
νέγκατο• δώ και είρητιι, « και κατασκήνωσα ι έν 
τοις τκτ,νώμασι του Σήμ. » Ου μόνον δ^, άλλα καί 
κατά άναγωγικον τρόπον, δτι πάσα ή μερί ς του Ίά- 
φεθ σχεδόν τψ βαπρίσματι και τ^ι εις Χριστόν πίστει 
προσετέθη, ατινά έστι σκηνώματα του Χήμ, έπεί 
και έξ αύτοΰ ό Άβρααμ και ο1 πατριάρχαι, ές 
ών και αΐ λοιπαι γενεαρχίαι εως Χρίστου ηγουμένου 
σαφώς γενεβλογοΰνται. Του δΐ Χαμ πλείστα μέχρι 
και νυν έθνη εστίν έν άποστασί^^, κατά γε τάς 'ίν- ςυία 65( ίη δοπρίαρα : κ ΑηιρΠΓιοοΙ !1β Οβυδ ^&ρβ- 
Ιαηι. « ϋηίνβΓδαηι (ΐυίρρβ ΕαΓοραηι,βΙ πια^η» Αδίβο 
1ιαα(1 βχί^ααιη ραΓίβηι &Ι)8ΐιι1ίί ; ίάοοί]υ6 αιΐάίΐυιη 
βδΐ, € βΐ 1ιαΙ>ίΙοΙ ίη Ια1)βΓηΕου1ί8 δβηπ. » Νβ(ΐαβ ϊά 
ιηοάο, 5θ(1 βΠαπι ΓβοοηιΙίΙίοΓβιη δοηδαιη βραβικίο 
ίηΐ6ΐ1ί^ίηιιΐδ,()αο(υαρβΙί ΓβιβΙοΙαροιΗοΙϊαρΙίδίηυιη 
αο Ωάβιη ίη Ο^πδΙυιη 6δΙ βηιρίβχα, (^υοά ρβΓ δβιηί 
ΙαΙ^βΓπαευΙα ηοΙ&(ιιι\ ηυαηάο βΙΙαπι Αΐ)Γα^απιαδ α 
86ΐηο ^βηιΐδ άυχίΐ αίςυβ ραΐηαρείΐδθ,όΐ (ΐιιΐΙ)υδ ρβΓ- 
δρίουθ ^βηβπδ ρΓορα^αΙίο ρβΓ ΟΓάίηβιη υ8(]υ6 αά 
ΟΗπδΙαιη άβάυοίΙυΓ. ΑΙ Οΐιαιηί ρβηΐβδ ρΙοΓίβςιιβ 
βϋααιηιιιυίηάβίβοϋοηθΕΓκΙβΟΙιπδΙΐαιιαρβΓίηαιιβΕΐιΙ, 
ίη Ιηάϋδ, .4!)ΐΗίορϋδ,Μ£ΐυπΙαηίίδ, ίη (ΐιιί1)υδ§οηΙί1)αδ 
βΐίαηι ΑΓα1)ία} ηυπιοΓβηΙιΐΓ αο Ιάαηιοΐα, ςυί ρορτιΐί δίας και Αιθιοπίας και Μαυριτανίας• έν οΤς και αΐ |^ οπιηβδ αάνβΓδυδ Πβυιη βΐ δαηοΐοδ θίυδ ίθΓΟοίυηΙ, 
Ά^ραβίαι και Ίδουμαία κατά θεού και των αγίων βχδβΟΓαΙίοηί οαί Οΐιαηιαιη βΐ ϋΐιαηααηβηι 1)βαδ ο1)- αύτοΰ βρβσύνονται, τξΙ του Χαμ και του Χαναάν 
χατά,ο^ καθυποβεβλημένοι* διό και παΤδα οικέτην 
τον Χαμ του Σήμ και του 'Ιάφεθ ή Γραφή άπεφτ^να- 
το, δια του Χαναάν του υΐοΰ και αυτόν σημαίνου- 
σα. 

"Οτι δύο κατακλυσμοί κατά τήν Ελλάδα γήν δια- 
6ε6οημένοι γεγόνασι, πρώτος μεν έπί 'ϋγύγου έν τ^ 
Άττικτ^, χρόνοις δΐ ύστερον σμη' έν θετταλί^^ έπι 
Δευκαλίωνος βασιλεύοντος Άθϊ5νησι, δευτέρου Κρα- 
ναού αυτόχθονος. Τούτου του κατακλυσμού, του έπι 
Δευκαλίΐιινος δηλονότι, δοχοΰσι μεμνήσθαι και Αι- 
γύτττιοι, φάσκοντες τήν χώραν αυτών μή κατακε• 
κλύσθαι. Και δικαίως φίΛονεικοΰσι μή κατακεκλύ- 
σθαι τότε τήν Αιγυττυον τοπικός γαρ γ^γονεν οδτος ηοχίυπι ΓβοβΓ&Ι αάιΐίοΐί. ΙΙαηαβ δεπρΙΟΓα Οΐιαιηηιη 
86ΐηί βΐ ^αρ6ιί δβρναπι ρΓοηαηΙίανίΙ, ρβΓ €1ια- 
ηααηβπι ΩΙίαιη ίρδο βΐίαπι ραίΓΟ Οΐιαιηο ηοΐαΐο. Ουο άίΐυνία ίη ΟρίΒοία ε6ΐ6ΐ)Γί ίαηια ίαβΓαηΙ,ρπυδ 
ίη ΑΙΙίοα, Ο^γ^ί 8?)ΐΑΐ6. ροδίβπιΐδ αηηίδ α^ βο 248 
ίη ΤΗβδδαΙίόΐ,ΠβυϋαΙίοηβ ΑΙΙιβηί δ Γβ^ηαηΙβ, δθουηϋο 
Ά Οραη&ο ίηάί^βηα. Ηυ3αδ δαί) ΟβαεαΙίοηβ ίαοΐί 
άϋανϋ νίιΙβηΙαΓβΙίαιη /Ε^γρΙϋ πιβπιίηίδδβ^άίεβηΐβδ 
δυαπι ΙβΓΓαηι ίηυηάΒΐίοηίδ βχρϋΓΐβπι ίαίδδΟ.ΕΙ ςαί- 
άβπι ΓβοΙβ εοηίβηάαηΐ ^§}ΓρΙηπι Ιιιηε (ϋΐανίηπι ηοη 
βδδβ ραδδ&Ηΐ, οαηι ί(1 (Ιίΐηνίαηι εβρίο ΙαηΙιιαι Ιοοο 
δυΙ)8ΐϋβΓίΙ.Ρπΐ]δ&αΙβπιάί1ανίυπι, ςυοά αηίνβΓδαιη ό κατακλυσμός. Τόν γαρ πρότερον ήτοι τόν καθολι- ^ ΙβΓΓβπι ίηαηάανίΐ, ρΐαηβ ίβηοΓαηΙ : ηοηάαιη ί1 κόν κοτακλυσμόν ούδβ γινώσκουσιν. ουπω γαρ ήν ό 
-πατριάρχης αυτών γεννηθείς. Χάμ δε ό υιός του 
Νώε πατήρ ήν ΜεστρΙμ, άφ* ου Αίγύττϋίοι. 

"Οτι τόν Νεδρώδ όποθεώσαντκς οΐ Άσσύριοι έν 
τοις άστρο ις του ουρανού έταξαν, και καλοΰσιν 
Ώρίωνα. Ούτος κατέδειξε τήν κυνηγετική ν διό καΐ 
τον καλούμενον κύνα &στρον τφ 'ϋρίωνι συνήψαν* 
Τούτον καλοΰσιν και Κρόνον εις τήν έπωνυμίαν του 
πλάνητος. 

"Οτι διαμιρισθέντων τών εθνών άνκφάνη τις άνήρ 
Ινδός, έκ του γένους Άρφαξάδ, τουνομα Άνδουβά- 
ριος, 6'ς πσρέδωκε τοις Ίνδοίς άστρονομίαν. 

[Ρ. 15] *Οτι τψ δισχιλιοστψ πεντακοσιοστφ όγδοη- 
χοστψ ε* £τκι διοδκύων Καϊναν έν τφ πεδίψ εύρε θπίιη Ιιιαι ηαΐυδ ίαβραΐ εοηιΙίΙοΓ ^βηΐίδ βορυπι Οΐΐϋ- 
ηιαδ, βΐίαδ Νο», ρ^ιΙβΓ ΜοζΓϋπιί, α ςαο ^£^7ρ^^^ 
δυηΙοΓίί. 

ΝβιπΓΟίΙο Αδδγπί (Ιίνίηαπι αδθπ})αηΙ ηαΙυΓαπι, 
ίηΐβΐ' δίάβρα οαϊΐθδΐία εοΠοοαηΙβδ βΐ Οποηβιη νο- 
οαηΐβδ. Ηίε νβηαηίΐί αρίβπι ρππιυδ ρροΐυΐίΐ. ΙΙαςυβ 
Οήοηί δίάαδ,ςυοιΐ Οπηίδ νοοαίηρ^ {ΐ(ΐ3υηβαηΙ. Οαίη 
βΐ δίΐΙυΓηί,δΙβΙΙδθ ίΐΐίιΐδ οΓΓαΙίοΰθ,ηοηιβη βί ΙηΙ)υαηΙ. 

ΟίδδίραΙίδ @6ηϋΙ)ΐΐδ Ιηιίαδ ςαίάαιη αΐ) Αρρίιαχαάο 
ςβηυδ άαεβηδ εχδΐίΐίΐ,ηοιηίηβ Αη(1α1)αρίϋΒ ; ίδςαβ 
Ιηάίδ οδίΓοηοπιίαιη Ιραάίιΐίΐ. 

Αηηο αϊ) ορί^ίηβ ιηαηιΐί 3585 ϋαίηαηαδ εαιηρυιη 
ρβΓΟ^ραηδ δερίρίαραιη ^ί^αηΐυπι ΡβρβρίΙ, βΐ οιιιη τήν γραφήν τών γιγάντων και έκρυψε παρ* Ιαυτφ, Β ίρδβ βα ΙραεΙαηάα (ΙβΠςιιίΙ, Ιαπι £ΐ1ίθ8 αΙ)8υΓ(1α ί8ΐα 
και αυτός μβν Ιν αύτοϊς έξημάρτανβ, και τους άλλους άοεαίΐ. Αΐϋ α δαία ίυίδδβ βαιη δερίρΐϋραπι ΡβρβΓίαιη 
τήν αυτήν άτοπίαν έξεπαίδκυσεν, 01 - δΐ τόν Σάλα &δ86ΡαηΙ. 
φασι ταύτην ε6ρηκέναι• 

'Ότι έν τψ 2ρκι του Αιβάνου Ιχθύες θαλάσσης ευ- 
ρέθησαν, έν κοίλοις τόποις 6δάτων, τήν του κατα- 
κλυσμού πιστούμβνοι πανωλεθρίαν. 

"Ότι πρώτος Αάμβχ πρό του Ιδίου πατρός τελευτφ, 
ήγουν του Μαθουσάλα. 

*Οτι άπό του Αδάμ Ιως του κατακλυσμού, κατά 
τους Έβδομήκοντα, Ιτη βσμβ, οίς καΐ ή άκήθεια 
έπιμκρτυρεΐ και αΐ ανέκαθεν πάσαις ταΤς Έκκλη- 
σίαις έπιχρατήσασαι παραδό^εις, έπι δέ τό πρώτον Ιη ηιοηΐβ 1.ίΙ)αηο ρίβεβδ πιαρίηί ίηνβηΐί βαιιΐ, ίη 
εανίδςαίΒ αςυαδΡβεβρβραπΙ,ίηΙβρηβείοπβιη οιηηίααι 
&ηίπια1ίυπι, ςυ» ιΐίΐυνίο αεείάίΐ, ΙββΙίΙΙεαηΙβδ. 

Ρρίπιιΐδ Ι.ίΐηιβεΐιιΐδ δΐιο ραΐρβ Μα11ια82ΐ1& ρρίορ 
ιηορίηυδ βδΐ. 

ΑΙ) Αςίαπιο υδςαβ α(1 άίΐανίυπι άβ 86ηΐ6η1ί& 
δβρίαβμίηία ίηίβρρρβίυπι αηηί ηιιιηβρ&ηΐυρ 2242* 
0υί1)α5 θ1 νβρίΐαδ Βδΐίριιΐβίπρβί Ιραάϋίοηβδ, ςη&Γαπι 
&ηεΙοΓί(&8 αΐ) αοΐίςαο ρβρ οιηηβδ ίανβΙυίΙΕοοΙββί&β. 55 6Ε0ΚΜΙ ΟΕϋΚΓΝΙ 56 Αά αηηπιη 9β Α1>Γ&1ι&ιηί ρτίπιαπι ηυιηβΓαηΙιΐΓ μι- Α ^"^ος Άβρβιμ (34) Ιτη γτιβ'. Κ«1 μβτβ ϊτβρα οε* 

Ηη έξηλθεν έκ Χαρράν, παροικ^ίσας εΙς γήν Χαναα^ν 
τήν νυν ΙΙαλαιστίνην λεγομένην. ηί λΙ) οΓί^ξίηβ πίίιικϋ 33ί3. Ρθ8ΐ 75 άβίηάβ Ληηοβ 
βχ €1)&ΓΓ&η6 β^βββυβ ίη ΙβΓΓ&ΟΙιαη&αη ίηςηίΐίηαιη 
6§ι(, ςυβθ ηηηο ΡαΙφΒΐίηα νοβαΙαΓ. 

'ΡΗαΙβοαδ δΐιΐβ ρβίΓβιη βηοιη Ηβ1)6Γυιη ο1)ϋ1.ΤΓί£ΐ 
ιηίΐΐία &ηηοηιιη 8ΐά ΡΙιαΙβοί ιηοΓίβιη &1) Αάαπιο 
οοιχιρΰΙαηίαΓ. Ηίηο ηοιηίη& 6Γ6960Γυπι άβοηιιη ίηί' 
Ιίυιη βιιιηυηΐ. 

Ν&1α§ β8ΐ €1)&ιηί δΐίηρβ υιγ ηοιηίηβ ΟΙιυβυβ, 
ίΕ11ιίόρ5.ΐ9 ΝβπίΓοάυιη ςβηυϋ, ςυί βί Οποη Αρρβί- 
ΐίΐιίΓ, εοηάίΙοΓθΐη 6&Ι)γΙοηί5 ; Αίςυβ Ηίο αυοίπδ 
ροίβηΐία ρπιητιβ Ιιοιηίηυιη Γβ^ανίΙ, Αδδγπίδίιηρβ- 
Γ&ηδ. Ιάβιη δαίαπιυβ άίοΐιΐδ βδί, οο^ηοπιβηΐο α 
ρΤαηβίΑ άυείο. ϋχοΓβιη βχ βαάβιη δϋρρβ Ιιαί^υίί, "Οτ'. 6 Φάλεκ ττολ του πατρός αύτου "Εβερ τελευ- 
τ^Ε, συνάγεται 61 τα πάντα έτη από του Αδάμ έπι 
τήν του Φάλεκ τελευτήν ?τη τρισχίλιβ. Ένθεν αρχήν 
των Ελληνικών θεών λαμβάνουσι τα βνόματα. 

Έγεννήθη δΙ ^κ ττ^ζ φυλής του Σή•Α άντ,ρ δ'νομα 
Χους Α*θίοψ, δ'^ ^γέννησε τον Νεβρώδ τον τήν Βα- 
βυλώνα κτίταντα, τον και Ώριωνα έπικλθέντα. 
Ούτος δυνατός γενόμενος έβατίλευσε πρώτος έπι τής 
γης έν τοΤς Άσαυρίοις. δς κα? ώνομάσθη Κρόνος 
β•ς τήν έπωνυμ(αν του πλάνητος. Ούτος εσχε γυ- 
ναίκα έκ της αΟτής φυλής, καλουμένην Σεμίραμιν. ηοιηίηβ δβπιΐΓ&πιίη. Ηφο Γρβηα ΓβρβτίΙ βΐ ργΓαηί• 

(Ιββ ςυαδ νοοαηΐ βχδίΓυχίΙ. Ηαηο βΐίαιη Ηΐιβαπι β Αΰτη τοΤς ποταμοΤς περιέβαλε στόμια, καΐ τάς 

ηοπιίηαΓυηΙ, πΐ ί|ΐΐ3θ ΙιοπιίπίΙ)ϋ5 πιαςπα ουπι ροΐβ- καλουμένας πυραμίδας ανήγειρε. Ταύτην και 'Ρέαν βίΕΐβ βΐ ίη^βηϋ ΙβΓΓΟΓβ ίηιρβΓ&ΓβΙ. ΗβΒΟ δβπιΐΓ&πιίδ 
ΩΗυπι 1ιαΐ3ΐιίΙ ποπιίπβ Ρίουπι, εο^ηοηιβηΐο ^ον^π1, 
Αο ρΓΦίβΓ Ηυηο Ββΐιιπι αο Νίηιηπι βίΡίΙίαπι ^αηοηβπ1. 
Νΐηυδ, ςιιί Νίηίνβπι πια^η&πι εοηάίάίΐ, πιαίΓβιη 
βυΑτη δβηιίΓαηιίη υχοπδ Ιοοο Ηα1)ΐιίΙ. ΑΓποαηαδ 
5&ΙΠΓηοριβθΙβΓβα ΑίΓυπιΩ1ίυπια5επΙ)ίΙ,& ςυο ΑΓη 
άϊοϋ $υη(.ΐ5 ΑΓβΓ άυοία ΑδΙγποπια αχοΓβ ΥβηβΓβπι 
Ι^βηυί1,(|υη Ορφοίβ ΑίΓ0(ϋΙα(ϋείΙαΓ.8αΙυΓηιΐ8 Γβ^πο 
βχρηίδηδ α ΩΙίο δηο Ιοτβ ίπ οοεϊάυαδ ΙβΓΓίΒ ραρίβδ 
άβνβηίΐ&ο ΙΙαΙίαπι οΙ)ΙίηυίΙ. Οβίη ^υρ^ιβΓ Αβδγπίδ 
άβοββδίΐ,αο &(1 ραΐΓβιη 8β οοηΙυΗΐ,ςυίβί Γβ^πυπι 90 
Ιΐαΐίβθ άίαιίδίΐ : υ1)ί ουηι ρβΓ πιυΙΙοδ αηποδ Γθ^ηαβδβΙ, 
νίΐβπι βηπιπιοΓίβ εοπιπιπί&νίΐ, βϋη ΟτεΙα δβρυΐΐυδ ώνόμασαν ώς έν δυνάμει και έξουσί^ και ύπερ- 
βάλλοντι φόβψ τών ανθρώπων 2^ρχουσαν. Αΰτη ή 
Σεμίραμις ίσχεν υιός ου τό δνομα Ιΐίκος, δς κα'. 
μετωνομάσθη Ζευς• και ά'λλους δΐ Ισχεν υΙους Βήλόν 
τε και Νϊνον, και θ^γ^'^έρα τήν "Ηραν. ΚαΙ ό μίν 
Νίνος, δ'ς και τήν Νινευί τήν μεγάλην έκτισε, τήν 
Ιδίαν μητέρα Σεμίραμιν 5σχε γυναίκα, 'ϋς δε Αφρι- 
κανός φησι, καΐ έτερον υ'ιόν ^σχεν ό Κρόνος τον 
"Αφρον, ές ου "Αφροί* δ'ς γήμας Άστυνόμην έποίησε 
θυγατέρα τήν Άφρυδίτην. Ό δε Κρόνος έ{ωσ6ε1ς 
της βασιλείας Οπό του ιδίου υΙου Διός, κατελΟών έν 
τ^ δύσει κρατεί της Ιταλίας. ΕΤτα ό Ζευς 6ποχωρή- 
σας τών Άσσυρίων παραγίνεται προς τόν πατέρα* βδΐ. ΡοδΙ Νίηιιπι Αδδγηίδ ΤΙιαπίδ ίπιρβΓανίΙ, ςιιί βΐ ρ δ δΐ παραχωρβΤ αύτψ βπσιλεύειν τής Ιταλία;. ΚαΙ 

«« -11^» Α-^Α^ν-η: • _: ιι ί ί; νΐ >%_τ. ί ο Λ . / _? ^ ? ί Μ&Γ9αρρβ1ΙαΙιΐΓυ1ροΐ6ΐ)6ΐΙίοοδίδδίπιαδ.ΗιιηοΑδδ7Γϋ 
Βα&1απΐ8ίνβΒ6ΐαπΐ(ΐ6απιαρρ6ΐΙαΓυη(, δίαΐυαςιιβ βί 
βχοίΐΑΐα (Ιίτίηίδ ΙιοηοπΒυδ οοΐυβπιηΐ. Απ)θΓΐβ4ονίδ 
Ραηηιΐδ, βο ηαΙιΐδ,Γβ^απι ΙβηυίΙ.Ηίο ΜβΓοηπαδάβ- 
ηοπιίηαΐυδ ίυϋ, ςυοά Γαουπάιΐδ&άηιοάιιηίΐ βδδβΐ αο 
πιαΙΙιβπίΑϋο&πιπι ΓβΓηπι δοίβπδ. Ιάβπι 1ιοπιίηί1)υδ 
Λυπ βχ ΙβΓΓ85 νίδοβΓί1)ηδ βΓΐιβηάί αΓίβπι ίπνβηίΙ.Υβ- 
ηυδ βΓυάίίααάιηοάυπιίαίΙ βΐ ναηίδΓβύηδ 0Γηα(α ηπ- 
ρβϋ Αάοηίάί Οίηγρδθ ΩΙίο ρΐιίίοδορίιο ίρδί ςαοςαβ. 
ΝαΓΓαηΙ βο» βά πιοΓίβπι υδςηβ υη» ρΗίΙοδορΗίβθ 
ταο&δδβ. Ρίουδ, ςιιί ίάβιη βδυιιρίΙβΓ, ουηι Ιπ^ίηΙα 
αηηοδ Αδδγηίδ ίπιρβΓαδδβΙ, τβ^ηο ίη πιαηυβ ίΐΐϋ 
δυί ΒβΙί βΐ ^υηοπ^δ, ςυβΒ δΟΓΟΓ β^ι1δ βα(1βιηςιιβ 
^οη^υx βΓ&Ι,ΐΓϋάίΙο,αιΙ ρ&ΐρβηι βιιαπι δαΙιίΓηυπι δβ 
οοηΐηΐϋ, ρΓοτβοΙαπι ^απ1 ΦίαΙβπι πιίδβρβ Ιοίβρβη- πολλοϊς ^τεσι βασιλεύσας, είτα τελευτήσας κατατί- 
θεται έν ττΐ Κρήτ^. Μετά δε ΝΤνον έβασίλευσε τών 
Άσσυρίων θοΰρος ό και *Άρης κληθείς ώς πολεμι- 
κώτατος. Τούτον οΐ Άσσύριοι [Ρ. 16] Βάαλ θεόν ήτοι 
Βηλ μετονομασαντες και άναστηλώσαντες σέβονται. 
Μετά δΐ τήν του Διός τελευ•:ήν Φαΰνος ό ο'ιός αύτου 
έβασίλευσεν, δς μετωνομάσθη Έρμης• ήν γά,ο λο- 
γικώτατος πάνυ και μαθηματικός* 6'ς και του χρυ- 
σού τήν φύσιν έξευρεν έκ μετάλλων άνθρωποι ς. 
υ μίντοι Αφροδίτη λογική και ποικίλη λεγομένη 
έγαμήΟη "εψ Άδώνιδι τψ υΐψ του Κινύρου, φιλο- 
σόφψ οντι και αύτψ* ους και αίχρι θανάτου φιλοσο- 
φουντας συν άλλήλοις βιώσαι Ιστορούσι. Μετά δΐ τό 
ββσιλεΰσαι Άσσυρίων ΙΙΤκον τόν καί Δία ^τη τριά- 
κοντα, τόν υ\όν αύτου Βήλον δνομαζόμενον και Ιβπι. ΡαΙβΓ βί δΙ&Ιίαι Γβ^ηυπι άίπΐίδίΐ ; βΐ Ρίουβ " "Ηραν τήν γυναίκα τήν καΐ άδελφήν έπ? τής αρχής 
ροίβηΐία αοίηβ ρβΓ 62 αΐίοβ «ιηηοβ ΙΙαΙίαπι τβχίβδβ καταλιπών προς τόν αύτου πατέρα Κρόνον παραγί 

Χ\ΧΑΝϋΚΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤ^Ε• (34) Αηηίδ άαοάβείαι ρίαρβδ 1ιαΙ)βΙ ΝίεβρΗοηίδ. 
Εχ Βί1)1ίίδ αΐ) ΟΓίβίηβ αιυηάί αιΐ ηαΐαΐβδ Α1)Γαϊΐ3Πΐί 
(βχοΐΐΐδίνβ^ηοη ρίιιπί* 1019 αηηίδ οοπιρϋΙαηΙιΐΓ.Οαπι 
€[ααΓαΙίοοίηϋΙίοη6€οηνβηίΐΗβ5Γη)θΓϋηΐδυρρυΙ&(ίο, 
ςαί α Ιίη^ααταιη οοηίαδίοηβ αηηοδρρίοΙβΓβ&υδςιιιβ 
αάηαΙα1β5[:>ααοϋ52 ηυηιΟΓαηΙ.ΕΓ^ο ίδ ηαίαδ ίαίΐ αη- 
ηο 2048 νοί 2049, αηηαπι α^βηΐβ ΑΙ)ρα1ιο οοη- 
ίοδίπιιίΓη. Ρααίο ροδί ν. 8 η^^ δΟΓίρδί βχ €Ηηηη\ 
8Ηνρ^, Κβπιί βδί ίη 6γ»οο« δβά ρβΡδρίοαβ Γαίδυηι. 
Μοχ (Ιβ δθΐΒίΓαπιίάβ, ίτϋΒπα νβρμβτϋ, Ιη 6γ«θοο βδΐ 
ποταμοίς περιέβαλε στόμι, ςηοα ιηβηάο ηοη ναοαί. 
Ε^ο δΐΐδρίοοΓ ποταμούς βδββ τίΐίοδηηι ; δίτβ ?πποις δίνβ ςυίά £ΐ1ία<1 δοπρδβπΐ αυεΙοΓ, αΐ βςαβίϊΐπδ τβ- 
ίηνβηΙίο1)β11ίεοδ£β νίΓιΐ§ίηί Ιπ1)ααΙϋΓνίΓ^ίΗαδςαί(1οα3 
Μνβίά VII Ρίοαπι 1ιιΐ3αδ ΠΠυπ), δί ΟοοΙιοηαδ νβρα 
ΓβΙϋΙίΙ. βίϊαοΓηιη άοπιίΐΛΓβπι ηοπιίηαί, ΓοΓίαδδίδ βο 
ίηνβηΐο ίηδί^ηβπι, ηΐ ίϋίιΐβπι αΐΐαδ ρ6Γΐιϋ)β(υΓ νίΐί- 
δ&ΙοΓ. Στόμια ίρβΒηυδ δί^ηίΠο&Γβ ηοίαιη βδΐ. 8ί(Ε(ηί1ι- 
οαηΐ οΐίαπι οπΓιοία δου ΟΓα ιιΐ ν&δοπιπι, νβηαΓαηι. 
Όβ ΠυπιίηίΙ)ηδ, βοΓυηι οδΙίαηΙδί^ηιΩοβηΙ,ηοη Ιβ^ί, 
ηοςηβ νίάοΙυΓ ςυαάΓβΓβ. ίηΓΓ& ςαίάβπι ίη ΗθγλοΠο 
στόμια έρημου ίααεβδ νοεαΐ δίνβ αη^υδ^ία», ρβΓ ςυβδ 
ίη δοΐίίηάίηβπι ρβηβίΓαΙηΓ. Χτι^. β7 ΗΙδΤΟΒΙΑΕϋΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. β8 ν»τβι, ήδη γβγτ,ρβτχοτ» καΐ τβλαιπωρήσβντα• ψ χαΤ Χ ΓβΓίϋΓ. Ββίαβ ΠΗηβ βίυδ Ιιοο ηοτηεη ο1) ίά ςαοά παρχχωρκΐ της ρα9(λι{ας κύΟυς, χαι ουτο; δυνατός 
ώναλλαετη Ιξήχοντα δύο κατά τήν Ίταλ(αν βασι- 
λ(*>9αι λέγεται. Βήλος δΐ ό υΙος διά τ6 6ξυκ(νητος 
είναι ούτως εκλήθη, και δύο ετη βεβασιλευκώς 
'Λτσυρίων τελευτς^. Νϊνος δλ 6 τούτου θβΐος εγκρα- 
τής γενόμενος της αρχής νβ' ετη των 'Λσσυρίων 
έβασίλευνεν. Έκ του γένους οΰν αύτοϋ και Ζωροά- 
στρης ό περιβόητος αστρονόμος έν Πέρσαις γενόμε- 
νος ηυξατο 6πό πυρός αερίου κεραυνωθήναι και «να• 
λωθήναί) έντειλάμενος τοις Πέρααις τά όστα αύτου 
μετά τήν καϋσιν άναλαβ^Τν κιΐ φυλάττειν αυτούς 
χαι τιμφ/' και (ως οδ, φη^'» σώαεαΟε ταύτα, τό 
βααίλειον της υμών χώρας ουκ εκλείψει. Ο^^τω^ 
οΰν τούτου πυρί ούρανιφ τεφθωθέντος τα λείψανα οβΙβπΙβΓ ιηονβΓβΙυΓ 1)3ΐ)ΐιί(. Ιδ ουιη ρβΓ 1)ί6ηηΐιιιη 
Γβ^ηαιη Λ887ηοΓυιη ςβδδίδββΐ, ίη ίαΐα οοηεβδδίΐ. 
ΡαίΓυιΐδ β^ι1δ Νίηαδ τβ^ηο ροΐίΐυδ, 57 αιιηοδ Αδδγ• 
πίδ ίιηρβΓΑνίΙ. Εχ 1)υ]ιΐδ ρβηβΓβ βΐίβπι ΖοΓΟ&δίτβδ 
ηο1)ί1ί8 ίΐΐβ αριιά ΡβΓδαδ βδίΓοηοιηυδ βχδΐίΐίΐ; ςυί 
δβ ίπΐιηίηβ ίοΐιιιη β,ο οοηδαιηρίιιιη ιγι ρΓβΒάίχίΙ, 30 
πι&η(1&νίΐ£[ΐΐ6 ΡβΓδίδ υ1 οδδα δΐια βχ ίηοθπάίο Ιβ^βΓβηΙ 
αο οαδΙοάΐΓβηΙ αίςυβ νβηβΡβΓβηΙυΓ, ρΓοιηίΙΙβηδ Γβ- 
§;ηυιη οχ ΐρβΟΓυπι η&Ιίοηβ αΜαΙηπι ηοη ίπ φΐαη- 
<ϋυ β&οοΙβΓβηΙ. Εο ϋαςυβ ίυΐιηίηβ ίη οίηβΓθδ Γβ- 
άβίοίο Γβΐίςυί&δ β^πδ ΡβΡδβρ οοΐιιβπιηΐ, άοηβο ϋδ 
ηβ^ΐβοϋδ Γβ^ηηιη βΐί&τη απιί5<»πιηΙ. ΟβΒίβπιιη Νίηο 
^ον^9 ίΓαΙπ ΤΙιυΓυδ ίη Γβρηυηι Αδδγπαιη (βαοοβδδίΐ. 
Ηυηο ΖΕπιίδ ρ&ΙβΓ, ΓΓαΙβΓ Κΐιβίβ, ΜαΓ(οπι ηοπιίηβ βύτοΰ διά τιμής εϊχον οΐ Πέρσαι, εως τούτου κατά- η ρΙαηβΙΐΒ αρρείΐανϋ. Εγ&Ι αυΐβπι βοθγ ναΐάβ βίδαρβ φρονήσαντες και της βασιλείας έξέπεσον, Τοίνυν 
μετά Νΐνον τον του Διός άδελφόν θουρος των Άσσυ- 
ρίων βασιλεύει. Τούτον ό πατήρ αύτου Ζάμις, ός ήν 
της 'Ρέας αδελφός, επί τψ ονόματι του πλάνητος 
αστέρος *Άρεα έκάλεσεν. *^1Ιν δΐ ό *Αρης ούτος πι- 
κρός και άγαν δυσκαταγών ιστός πολεμιστής, δ'ς Καυ- 
κάσψ τινι άνδρι γιγαντογενεΐ δυνζτφ, έκ της φυλής 
*1άφ&0 ώρμημένψ, έπελθών και καταπαλεμήσας κα^ 
άνελών παρέλαβε τήν χώραν αύτου, και έπΙ τήν 
βρφχην έλθών και τελευτήσας έκεΤ θάπτεται. Τούτφ 
τφ *Αρεϊ πρώτη ν στήλην ανέστη σαν οΐ Άσσύριοι, 
%λΙ ώς θεόν προσκυνοΰσι, Βάαλ όνομάζοντες, ό' Γ&Ιιι (ΙίίΩοίΙΙίπιυδ 1)6ΐ1&ΙθΓ. Ιδ Οαυοαδυηι, ροίβηΐβπι 
Ιιοπιίηβπι βΐ ^ί^αηΐί^βηαπι οχ ΙαρβΙί (1ίΙίοηί1}α3 
ρΓοίβοΙυπι ο^ςΓβδδυδ 1)6ΐΙο νίοΐί βΐ οοοίάίΐ, β]ιΐ8(|ΐιβ 
άίΐίοηβπι οοοϋρ&νίΙ.ΡοδΙίη ΤΙίΓαοίαπι νβηίΐ, ίϋίςυβ 
νίΐα ίηηοΐυδ βΐ Ιαπιυΐαίιΐδ βί^Ι. Ηιιίο ΜαρΙί ρηηαο 
δΙ&ΐΗΑηι ροδυβΓυηΙ Α^δ^τΓΐί, αίςιιβ πΐ (Ιβτιπι αάορα- 
τΑΓίιηΙ, Βααΐηπιηοηιίηαηΐβδ; ςυοά δοη&Ι Μαρίεπι 
^βΙΙοπιπιάβαπι.ΡοδίΗηηοΓαπιΐδΑδδ^ΓίίδίπιρβΓανίΙ. 
Εί Β&ΓάαήαραΙιΐδ οο^'ηοπιβηΐο Μα^ηιι» δαοοβδδίΐ, 
ςυβπι ΡθΓδβαβ Ιονίδ βχ Ο&ηαβ ΠΙίυδ ίηΙβΓίβοίΙ ; τβ- 
§ηο(]αβ Αδδγπίδ αάβπιρίο βοδ β. δβ ΡβΓδ&δ άβηοπιί- 
ηανίΐ, ϋδςαβ ρβΓ 53 βηηοδ ίπιρβΓανίΙ. ερμηνεύεται "Αρης πολέμων θεός. Μετά τούτον Αάμις των Άσσυρίων έβασίλευσεν, εΤτα Σαρδανά- 
πάλες ό μίγις, δν και ό Δ',ός και Δανάης υιός Περσεύς άποκτΐίνας, και από 'Αστυρίων τήν βασιλείχν 
άφελόμενος, εΙς τό Τδιόν δνομα Πέ^'-σας μετωνόμασεν αύτους, και έβασίλευσεν αυτών έτη νγ\ 

Μή λζνθανέτω δΐ μηδένα ανθρώπων των αληθείας (; Νβςτιβ νθΓΟ ςυίδςηαπι νβηίαΐίδ δίπίΐίοδυδ ι^ηοΓβί ίντιποιουμένων. 6'τι Πΐκος ούτος ό Ζευς πάντων 
ανθρώπων των άπ' αΙώνος [Ρ. 17] έξεγηγερμένων 
πλάνων, γοήτων, φχντασιαστών, μάγων δεινών, μυ- 
σαρών, τελεστών έκτοπων, αύοός ήν μυσαρώτερος καΐ 
δραστικώτσρος καΐ βδελυρώτερος, μοιχείαις και άν• 
δρομβνίαις καΐ ά;5ρητοποιίαις τε πάσαις κα• μιαρίαις 
και άκαθαρσίαις καΐ πάσαις άθεμιτουργίαις και αΐ- 
σγ^ουργίας έναγεστάταις έκ νηπίου εως Ικατόν ε'ικοσι 
χρόνων της ζωής αύτου (τοσαυτα γάρ φασιν αυτόν ζή- 
σαι) έσχολακώς. πάντας τους πρό αύτου καΐ μετ* αυτόν 
άΟεμίτους όπερβαλών. Πνεύμα γάρ ^ιμ^γ^^^ καΐ 
άχαθαρτότατον πάντων πνευμάτων πονηρών ήν έπ 
αύτψ, δς έπΙ πλείους χρόνους της Ιταλίας βασιλεύ- 
τας δι' 6περβολήν του υψίστου και μόνου θεού μα- Ρίουιη ίδΐυπ), ηυί βΐ ^αρ^(βΓ άίοίΐυρ, οπιηίαηι 
ςυοςαοί αΐ) οηιηί ανο βχδΐίίβρυηΐ ίοιροδίοπιπι, 
ρΓ£Β8ΐί^ίαΙοπιπι, ίαΐδίδ ίπ)&ςίηί1)υδ ΙυάβηΙίυπι, άίτΐδ 
αίςαβ α1)οιηίη&η(1ίδ 31 αΓΐί1)αδ ιηα^ίοίδ ιιίβηΐίαπι, 
δαοΓίΩ€ί&αΙ)ΐΐδπ Ιιοπιίηαπι αΙ^ΙιΟΓΓβηΙία ο1)βυηΙίαηι, 
Ιαρρϋικίίηβιη, αίΓΟοίΙαΙβπι ίπιρυπίαΐβαιςαβ δυρβ- 
ταδδβ : ςηίρρβ]&πι ίηάβ α ραβπΙίααάηΙΙβΓϋδ,ηιαΓβδ 
(ΙορβΓβυηίΙο, άίοΐυ ίφάίδ 1ίΙ)ί(1ίηίΙ)υδ αο ί&οΐίδ, 
οπιηΐδ ΐξβηβΓίδ ο]:)δεθηίΙα1β αίςαβ ίπιραρϋαΐβ αο 
ςαί1)ΐΐδνίδ Ωα^ίΙϋδ ίηιρίίδςυβ δυρΓα (ΐααπι <1ίοί ρο- 
ΙβδΙ δ06ΐβπΙ)υδ άβάίΐυδ, υδςαβ αά αηηαηι 120 (ΙοΙ 
βηίιη νίχίδδβ ίβΓίατ) ΙυΓρίδδίπι&πι νίίαπι ρΓ0(1ηχϋ, 
ρποΓίΙ)αδ ροδΙβΓίδΓΐυβ οπιηί1)υ8 ςιιί δεβίβρ&ΐβ νίχβ- 
τυηΐ α ββ οα Γβ δπρβταΐίδ. Ν&πι δρίηΐιι Όβο &(1νβΓ- κροβυ μίας, και πάσας κόρας ωραίας, όσας λίχνο'.ς β 8&ηΐ6 0ΐηηίιιιχΐΰ[ϋ6 βρίπΙαυιηπιαΙοΓυπιίπιριιπδδίΐΏΟ 
εΤδεν όφθαλμοΤς, διαφθείρας, ε?ς ο' ποσουμένας, και &@βΙ)αΙυΓ. [δ Ρίοιίδ βαηι ρβΓ Ιαπι ιηυΐΐοδ αηηοβ, Οβο 
ταις πολλαΤς αυτών μετά φαντασιών άρ(3ήτων και μυστικών συναπτόμενος, ού μήν δέ άλλα κα? ταΤς 
πλείοσι τών αύτοϋ Θ^>γ3«έρων, β^όν φημίζεσϋαι 
τούτον και άνακηρύττεσθαι τοις πολλοίς άνέπεισε. 
ΚαΙ τό δή χείρον έτι τούτου και άτοπώτερον, ότι κα*. 
μετά τήν αύτου τελευτήν ι^αι ταφήν τήν έν τίί Κρή- 
τη, κατά πρόσταξιν αύτου, οΐ οικεϊον αύτου ναόν 
καΐ μνη μείον οίκοδομήσαντες κατέθαψαν, φ και 
ούτως έπέγραψαν* « Ένθάδε κεΤται θανών Πικος ό 
κα: Ζευς. » Και μετά ταύτα ή του θ^ομισούς αύτου 
και ύιαρη^νην πνεύματος οσμή τήν οίκουμένην Ιοη^αηίπιίΙαΙβ δυπιηια Ιιοϋ δΐΐδΐίηβηΐβ, Ιΐαΐίαπι γθ- 
χίδδβΐ, οηιηβδςαβ ίοΓΟίοδαδ ραβίΐαδ, ςιιαδοαηςυβ 
ιηο11ίΙ)υ8 δπίδ οοηίίδ νί(1βΓ£ΐΙ, οοΓΓίιρίδδβΙ, (ΐα&Γϋΐη 
ηΰηιιτυδ αά 70 εοϋίςΙΙυΓ, ςυαδίΐαηι βΐίαηι ίηίαηάίδ 
αο πιγδίίείδ αρραπ(ίοηίΙ)αδ άβΐηδαδ, εαιηςαδ αάβο 
ρίοπίδςΰβ δΐιαδ ΟΙί.ΐδ νϋίαδδβΐ, ιηαΐυ» ίΐΐΐ) δρίπίαδ 
πιαίΐίίικίίηΐ Ιαιηβη ρβι ^«ιιαδίΐ υΐ βηιη άβαηι ρΓοηιιπ- 
ϋαΓβηΙ. Ιά νβΓο άβίβπιΐδ αάΐιυβ οδΐ βΐ &1)δαΓά1υ8. 
ςΰοά οπηι πιοΓίαα» οΐ (οιαοά πιαηάανβΓαΙ) ίη Γ.ΓβΙ» 
δβραΐΐυδ οδδβΐ, αΙ)ί ηβοβδδαηί βί ΗυπιαΙο ίαηυπι αο 
ιηοηηιηβηΐυιη βχβίπιχβηιηΐ ειιηι Ιιαο ίηδοηρϋοηβ: 5• 0Ε0Α6ΙΙ ΟΕΟΚΕΝΙ 60 « Ημίο δίΐαδ ββΐ Ρίοαβ, ςυί βΐ ΙαρίΙβΓ, ιηοΓίιιιιβ, » 
Ρθ5ΐιιιθ(1ο οάοΓάβο ίϋίιηίοί ίΐΐίυδ άο 5αρ6Γΐ)ί ςιιί ουιη 
ΓβχβΓ&Ι δρίηΐϋδ, 0Γί)θΓη ΙβΓΓαΓϋΐη οαΓδίι ρβΓναβαΙηβ, 
Γβι^υιιι ρΓίηείρυιη, ρορυΙοΓυιη ^βηΐίυιηςιιβ δίοΐίάα 
00Γ<1α ίπιρίβνίΐ,υΐ αηίηιΐδ ίηδοίΐία αίςτιβ ίιηρίβίαΐβ οο- 
ουραΐίδ Ιιαηο ίαίδο ηοιηίηαίιιιη οίβυιη Ιονβιη,αΗοδοιιιβ 
11α^ι1δδ^ίη^1θδ βΐ οοςααΐοδ άβθΐηοηβδ, 39 άίνιηο 
οαΐΐα αίςαβ αάοΓαΙίοηβ 60 υδςυβ ΙιοηοΓ&ΓβηΙ, άαιη 
ν6Γΐ)αίηθ6ί ο&Γηβιη ίηάαϋ, ίάςαβ §6η1ί1)ΐΐδ 1)βα1ο- 
Γαπι αροδίοίοπιιη αο ΐΏ^ΓίγΓοιη ιηίηίδίβηο ίηηοΐαϋ. 
Ν&ΓΓ&ηΙ Ιιιιηο ^ον6Iη αο ιηαΐΓβιη β]υδ δβΕαΪΓαπιίάβιη 
Γ6ΐί()αιιΐΊΐςα6 63ΐΐδ§6ηυδ ΛϋΓαΙι&ιτιίφΙΑίβ βχδϋΐίβδβ. 
€οην6ηί6ΐ3αί 6ηΐπι υΐ ςυ&ιτι ϋβίαίειη (ϋ&1)ο1υ8 αά 
ρβΓηίοίβιη ιηυΐΐίδ ορβΓα ίηνίδίδδίιηί ίδϋαδ 4ονί8 
δίΓυβηάαιη (ΙβΙβ^βΓαΙ, βαείβιη βΐΐαιη νβΓυβ ϋβαδ δα- 
ΙαΙίδ ιηαΚοΓυιη οααββι ^υδ^11Π1 ΑΙ)Γ&1ιαιηαιη νοο&ΓβΙ. 
ΙΰρίΙβΓ ευιη αΐίοδ Γιΐίοδ, Ιυιη Ρ&υηυιη, ΡβΓδβαιη βΐ 
Αροΐΐίηβιη 1ιαΙ)ΰίΙ. λο Ραυηιιιη ςυΐάβιη άβδίιιηρίο 
αϊ) βΓΓβηΙβ δίβΐΐα ηοιηίηβ ΜβΓοαπιιιη αρρβίΐατίΐ ; 
ίδςίαβ α ιηοΓίβ ^ον^δ Γβ^ηαιη ΙΙαΙίβθ αηηοδ 35 ΙβηιιίΙ; 
Ιιοιηο ίυίΐ νβΓδίιΙυδ, ΐΏ&ΐΗβπι&ϋουδ, άίδβΓίίδβίπιαδ. 
Οαιη νβΓΟ ίηδίάϋδ ΓβΙίιιαοΓυιη ίΓ&ίΓαιη ρβΙβΓβΙαΓ 
(βΐίαδ βηίιη Μαί&(ϋδ ιηυΐίβπδ βραΐ, ςιιαιη ίη 11&1ί& 
ρηιηαιη Ιια1)ΐιίΙ υχοΓβιη ΙυρίΙβΓ ; αο ροδΙ β&ιη ΑΙβ- 
ιηβηβιη Τ1ιβ1)&ηαπι. ςη» βί Ιηνβδρβρυιη ΗβΓοαΙβιη 
ρβρβΓϋ,) πια^ηα νί αυπ δυίΤ&Γοίη&Ιυβ ίη Μ^ρίηπι 
▼βηίΐ.ΐϋίοΐ) αιιπ 63118 ΙαΓ^ίηαΙίοηβαι,ίαοΰηάίαιη,ίϋνί- 
ηαικίί δοίβηΙίαΐΏ εΐ ΟΓόΐοαΙόΐ ^Γ&ϋοδίΐδ ίαοΐιΐδ αο ρΓο 
άβο ΙιαΜίυδ,ΜβΖΓΟιηο ΟΙιαιοί Οΐίο,ςαί Γβ^ητιπϋΕ^γ- 
ρΐί Ιυηο ΐ6ηβ1)όΐ(,ιηοΓΐαο δΐι1)Γ0βαΙαΓ. υΐ)ί οαιη ί&δΐΰ 
βΐ ρΓβθάίοϋοηβ ίαΙαΓΟρυπι, άβυδ αρρβίΐαΐτΐδ, ρβΓ 
αηηοδ υηάβςυαάΓ&^ίιιΙα ιά Γβςηαιη ^βδδίΐ. ΟφΙο- 
ταιη Αροΐΐο, οαηι αϊ) ίηβιιηΐβ ΦίαΙο δρίηία ΡγΙΙιο- 
ηίδ ίυίδδβΐ αίίΐαΐυβ, ίδςυβ δρίπΐυβ βί ρβρ οιη- 
ηβιη νϋαιη αάίαίδδβΐ, ηβ ιώογΙιιο ςιιΐάβιη βο ίδΙ&- 
ταιη ηάςαΓυιη Ωηειη ίβοίΐ άία1)ο1τι*<. Μαχίιηα άίνί- 
ηαηάί ίαοαίΐαΐβ Ίά ^βηυδδρίπΐυ."» ροΠβΙ, ιηυΐΐανβ• 
Γ&,ρΙεΓαςαϋ αυΙειηαΓηϋί^αβΙ αιιοίρίΐία οϋί^ηοΓβ,- 
^ίοηβιη άίο6]ΐδ.33Α( ΗβΓουΙβδίηΟοοίάυίδΙβΓΓβθρ&Γ- 
ϋϋυβ ρπιηαδ ρΐιίίοδορίιίαιη ίηδϋΐυϋ,ςαβιη ιηοΓίααιη 
&1) ίρδο ρΓΟ^ηαΙί ίη (ΙβΟΓυπι ηαπιβρυαι τείαίβηιηΐ, 
θίίΐαδςαβ ίη εΦίο ηοηιίηβ 63118 αίΤβοβΓαηΙ. ΗβΓου- 
Ιβπι ίδίαπι ρίη^υηΐ ίηάιιίαπι Ιοοο νβδϋδ βχυνίο 
Ιβοηίδ, εΐαναηι ίβΓβηΙβιη αο Ιπα ΙεηβηΙβιη ηι&1&, 
ςα» ία1)υ1όΐηΙαΓ οηαι άραεοηβ εΐανα οοοίδο &1)8ΐιι• 
Ιίδδβ, Ιιοε ηοϊ^ηΐεδ, βυιη πιαία αε ναηα οαρί(1ίΙα- 
ϋβ εοηδί1ί& είαν», 1)οο βδΐ ρΐιίίοδορίιία, ορβ νίοίδ- 
86, αιηίεΐηπι νβίαϋ ρείΐε Ιβοηίδ αηίιηο ^βηβροδο ; 
αίςυβ ίΐαΐηα πιαία αϋδίαΐίδδβ, ΐΓβδ^εϋίεβΙ τίΓίαΙβδ, 
ςΰδθ δυηΐ ηοηίΓαδεί,ηοη βδδβ νο1αρΙ&Ιί1>υ8(ΐ6(ϋΙιιηι, 
ηοη βδδβ ειιρί(1υπι ρβευηί» οίατα βηίπι &ηίΐΏί 
ίοίβραηΐίδ, αο ρβΐΐβ, ί(1 βδΐ ΙβιηρβΓ&ηΙία, (βΓΓβηυιη 
ρΓ&ν»εοηευρίδε6ηΙί»06Γΐθθΐ6ηνίείΙ,ρ1ιίΙθ3ορ1ιίαπι 
υδςυβ αά πιοΓίβιη οοίβηάο ; ςαοά άβ βο ΗβΓοάοΙυδ, 
άοεϋδδίπιαδ δοπρΙΟΓ, ηιβπιοπφ ρΓοάίάϋ, αΐίοβ 
€ΐαθι]αο δβρίβπι ΗβΓεαΙβδ ίαίδδβ η&ΓΓ&ηδ. 
ΕηίηινβΓΟ ΜβΓεαπαδ, εο^ηίΐίδ, αΐ άίχίπιαδ, ςη» 
8ίΙ)ί {ΐίΓ&ΙπΙ)ΐΐδ (βΓ&ηΙ ααίβηι 4ονί βχ άίνβΓδίδ ηαϋ 
ιηιι1ί6π1>α8 βϋί οίΓεΙΙβΓ 70) Ιβη(1β1)&ηΙαΓ ίηβίάϋβ,ίη Α ^ιχτρέχουνα, βασιλέων τβ και αρχόντων και λαών 
ασύνετων και έ^νών καρδίας πληρώσασχ, ϊως τζς 
του Λόγου θεοΰ σαρκώσεως και έπι τα έθνη δι* 
άπο7τ(5λων αγίων και μαρτύρων αναδείξεως πασαν 
ψυχή ν άγνοί^ και ασεβείς κρατούμενη εΙς λατρείαν 
και προσκύνησιν του ψευδωνύμου θεοΰ οούτου του 
Διός προετρέπετο και των ομοίων αύτόυ δαιμόνων 
και συγγενών. ΕΤναι δΐ την τούτου μητέρα Σεμίρα- 
μιν και αύτον τον Δία και την γενεάν αύτου κατ3ΐ[ 
τους χρόνους Ιστοροϋσι του Αβραάμ• ίπρεπε γαρ 
του διαβόλου εις λύμην πολλών την κατά τον εχβι- 
στον τούτον Δία γενεάν έκλεξαμένου, τότε και τον 
θβδν τόν αληθή ε^ς πολλώ σοϊτηρίαν τον δίκαιον 
καλέσαι *Αβραάμ. Ούτος 6 Ζευς πρδς τοις άλλοις 
υΙοΤς ?σχε και Φαυνον και Περσέα και Απόλλωνα- 

η άλλα τδν μεν Φαυνον έπ' ονόματι του πλάνητος 
αστέρος έκάλεσεν Ερμην, δ'ς και μετά την Διός 
τελευτήν έβασίλευσε της Ιταλίας ετη τριάκοντα 
πέντε, ήν δΐ πανούργος άνήρ και μαθηματικός και 
λογιώτατος. Έπει δΐ ύπό των άλλων αδελφών έπε- 
οουλεύθη (αύτος γάρ Μαιάδος γυναικός ήν υ'ιός, ήν 
πρώτην ^σχεν ό Ζευς έν Ίταλί^, Άλκμι^νην [Ρ. 18] 
δι τήν θηβαίαν μετ* αυτήν, εξ ής τον τριέσπερον 
Ισχεν 'ϋρακλέα), πολύν χρυσόν έγκοκπωσάμενος εΙς 
Α^γυτττον ήλθε, και τ^ τούτου έπιδόσει και τψ λόγψ 
και ττί μαντεί^^ και τοις χρησμφδήμασιν αγαπηθείς 
και 6π' αυτών αποθεωθείς, Μέστρεμ του υΙού Χάμ 
του έκεΐ βασιλεύοντος αποθανόντος ευθύς αναγο- 
ρεύεται, καΐ έν ύπερηφανί^ και τών μελλόντων 
προρρησει ώς θεός κλεϊζό μένος έπι λθ' έτη Αίγύ- 
πτου βασιλεύει. Ό δε Απόλλων πνεύματι Ιΐύθωνος 

^ έχ νεότητος κάτοχος ών Ιως τελευτής αύτου, ουδί 
μετά τελευτήν αύτο^ της φληναφείας έπαύσατο & 
πονηρός• Ιστι γάρ τοΰτο είδος πνεύματος μαντικώ- 
τζτον, πολλά μίν αληθή, τά δέ πλείστα λέγον αμ- 
φίβολα και άμφιρρεττη διά τήν άγνοιαν. Ό δε *ΙΙρα- 
κλής πρώτος κατέδειξε φιλοσοφείν έν τοις Έ)σπε- 
ρίοις μέρεσι. Τούτον άπεθέωσαν οΐ έκ του γένους 
αύτου μετά τήν αύτου τελευτήν, κα) έκάλεσαν έν 
τψ ούρανψ αστέρα έπ' ονόματι αύτου. 'Όντινα 
Ηρακλέα έγγράφουσιν άντι χιτώνος δοράν λέοντος 
ήμφιεσμένον και ρόπαλον φέροντα και τρία μήλα 
χρατνυντα, απερ άφελέσθαι αυτόν έμυθολόγησαν 
τψ ροπάλψ φονεύσαντα τόν δράκοντα, τουτέστι νι- 
κήσαντα τόν πονηρόν και ποικίλον της επιθυμίας 
λογισμόά διά του (Ροπάλου ήτοι της φιλοσοφίας, 

Π ϊχοντα περιβόλαιον γινναΤον φρόνημα ώς δόράν 
λέοντος, κα? ούτως άφελόμενον τά τρία μήλα, 6'περ 
έστι τάς τρεΤς άρετάς, τό μή όργίζεσθαι, τό μή φι- 
ληδονείν, τό μή φιλαργυρεΐν. Διά γάρ του ροπάλου, 
τής καρτερικής ψυχής, και τής δοράς, τουτέστι του 
σώφρονος λογισμού, ένίκησε τόν γήίνον τής φαύλης 
επιθυμίας αγώνα, φιλοσοφήσας ^ρι θανάτου, κα- 
θώς Ηρόδοτος 6 σοφώτατος συνεγράψατο, δς και 
άλλους. Ήρακλεΐς ιστόρησε γενέσθαι επτά. 

Ό γοΰν Ερμής γνούς τήν κατ' αύτου συσκευήν 
τών αδελφών αύτου, ώς ε'ιπομεν (περ? που γάρ τους 
ο* υπήρχβν από διαφόρων γυναικών γεννηθέντες τψ 61 Ηϋ3Τ0ΚΙΑΙΐυΜ ΟΟΜΡΕΝΌΐυΜ. 63 Διι), άνεχώρησβν εΙς Αίγυπτον προς τήν φυλήν του Χ ^ΰ^ρΐυιη α1)ίίΙ δΐ€ΐ βϋΓρβιη ΟΙιαιηί, φΐί βΓ&Ι Πΐίιιβ Χάμ υΙου Νώβ, οΐτιν^ς έδέξαντο αύτ^ν έν τιμτί* Βς 
χαι (ιέτριβκν έχει ύκηρηφανών ττάντα; χαΐ φορών 
χρυσην στολήν. ΚαΙ έφιλοσ(5φει παρά τοϊς ΑΙγυπ- 
τ(οις,λέγων αύτοΐς μαντείας* λογιχδς γαρ ήν φύσει. 
Κα! χροσεχύνϋυν αυτόν Έρμήν ώς λέγοντα τά μέλ- 
λοντα χαι διαχονουντα αύτοΤς τήν των μελλόντων 
έχ του θεοΰ δήθεν άπόχρισιν χαι παρέχοντα αύτοΐς 
χώήματα* δ'ν χαΐ πλουτοδότην έχάλουν ώς του χρυ- 
σού ΒΕον νομ{ζοντ<ς. 

Έν τοις μετά τβυτα δε χρ<^νοις, έπι της βασιλείας 
φοίνικος, ίν Ήραχλής 6 φιλόσοφος 6 λεγόμενος Τύ- 
ριος, δτϋΐς έφεδρε τήν [Ρ. 19] χογχύλην. Μετεωρι- 
ζόμεν&ς γάρ εΙς τό παράλιον μέρος της Τύρου είδε 
«οιμενιχόν χύνα έσθίοντα τήν λεγομένην χογχύλην, Νοβ. ΑΙ) ϋδ βδΐ οαιη ΙιοηοΓβ δοοβρίυ», ίΐ^ίςιιβ ρβΓ- 
ιη&ηδίΐ οηίΐηβ8ρΓ8Β 8β (Ιββρίοίβηβ 6( ΑυρβαΐΏ νβδίβιη 
^βΐ'βιΐδ. ΡΙιϋοδορΙιαΙαδ 68ΐ ΕυΙβίΏ αρτιά .ΐΐ^ρΐίοβ 
ταΐίοίηαηδ, ιι( βραΐ ηαΙυΓα άίδβΓίυδ. ΑάοΓαΙ^&ΙυΓ αΙ) 
ϋδ, αο ΜβΓευηιΐδ 34 (Ιβυδ αρρβΙΙαϋαΙυΓ. οιυοά ία- 
ΙαΓα ρΓβθάίε6Γο(, ο,ο άίνίηίΐαδ ηίιηίΓαιη άβ ϋδ ςα» 
ροδΙ βδδβηΙβνβηΙιίΓα Γβδροηδα αάιηίηίδίΓαΓβΙ, ρβοιι- 
ηί&ιη€[α6 δυρρβάίίαΓβΙ ; ίΐαςαβ βΐίαιη (ϋνΐϋαηιιη 
άαΙΟΓβιη νοοαΙ)&ηΙ, ρβουηί» άβυιη ριιΐ&ηίβδ. 

Ιηίβηοπϋΰδ Ιβιηροηΐϊυδ ΡΙκΒηΐοβ τβ^η&ηΐβ, ΗβΓ- 
ουίβδ ίαίΐ ρΐιίίοδορίιαδ οο^ηοιηβηΐο Τγπυδ. Ιδ, ρυΓ- 
ρυΓαιη ίηνβηϋ. €υΐΏ βηίπι ίη βαιη Τγτί ραΓίβιη 
αδοβηάΐδδβΐ ςυ» αά πι&Γβ ρβΓίίηβΙ, ραδίοπδ οαηβτη 
νίάϋ οοηοΐιαπι νοΓ&Γβ, ρ&δΙοΓβιηςαβ α εαηβ δαη^ϊ- χαι ποιμένα, νομίζοντα αΐμάσσειν τον χύνα, άπό των η ηβιη βιηϋΐί ραίΑπΙβπι, ΙαηααΙ) ονβ αοοβρία ςιιθ(1 βχ 
προβάτων πόχον έρέας λαβόντα χαταμάσσειν τάχα- ' . « »^ - ι^ . ..« ι 

ταφερόμενα έχ του στόματος του χυνός. Ό δΐ Ή- 
ραχλής προαεσχηχως χαι ιδών αυτό βάμμα τι έξαί- 
σιον έθαύμασε* χαι γνους δτι έχ της χογχύλης 
έστιν, ειληφώς τον πόχον ώς μέγα δώρον προσ- 
ήνεγχε τψ βασιλεΤ της Τύρου Φοίνιχι, 6'ς χαι έχπλα- 
γεις έπι τ^ Οέφ του βάμματος έχέλευσεν έξ αύτου 
βαοηναι έρεαν χαι γενέσθαι αύτφ βασιλιχόν περί- 
πολα ιον, 6' περιβαλό μένος αυτός πρώτος έθαυμάζετο 
όπο πάντων• πρ6 τούτου γάρ ούχ ^δεισαν οΐ άνθρω- 
ποι βάπτειν χροιάς. Μετά γουν χρόνους πολλούς οΐ 
'ΡωμαΤοι τήν Φοινίχων χώραν χατασχόντες τό έξ 
αρχής άληβινόν έχ της χογχύλης σχήμα βασιλικών 
έφόρεσαν. Μετά δΐ 'Ρέμου χα? 'Ρωμύλον Νουμάς 
βασιλεύσας 'Ρωμαίων, χαι δεξάμενος πρεσβευτάς 0Γ6 εαηΐδ ά6ί1υ6ΐ)α1&1)δΐ6ΓςβΓ6.ΑΙ ΗβΓουΙββ,ςυί Γβιη 
ο1>36Γν&Γ6ΐ, ΙίηοΙιΐΓ&πι 6^ιιδ Ιαη&Β β^Γβ^ίαιη ευπι 
&(1ιηίΓ&Ιίοη6 νί(1ίΙ ; αηίιη&ίΙνβΓδοςαβ Ιί(]υοΓ6ΐη βηπι 
βχ €0]ΐε1ι& ί^Ια ϋαχίδδθ, Ιαη&ιη ίδ(αιη πια^ί άοηί 
Ιοοο α<1 Γβ^βΐΏ Τγπ ΡΙΐίΒηίοβιη αΐΐΰΐίΐ. Ιδ,βρβοΐαουΐο 
ϋηοΙυΓΦ ίδϋυδ αΙΙοηϋυδ, ^αδδ^ι Ιιοο ηιοάο Ι&η&ιη 
Ιίη^ί αίςυε βχ βα δϋ)ί Γβμίαιη τβδίβιη ραΓαη ; ςυα 
ρηιηυδ Ιιοιηίηυιη ίη<1α1υδ οιηηίΙ)υδ αάιηίΓ&Ιίοηί 
ίυίΐ. Ναιη αηίβα Ιβπιρυηδ οοΙοΓΟίη ΙίηεΙαΓαιη ί^ηο- 
Γ&νβΓ&ηΙ Ιιοιηίηβδ. 1.οη§ο ροδΙ ΙβιηροΓβ ΗοοίΒηί, 
ΡΙκΒηίοία δαΙ)αεΙα, νβΓ&ιη βΐ αη1ί(ΐα«3 ΓβδροηάβηΙβπι 
ρυρρυΓαιη &<1 τβ^ίαπι απιίοΐυιη αάΙιί1)υ6ΓηηΙ. Ναπια, 
ςυί ροδΙ ΠοιηαΙυπι βΐ Ηβπααιη Ηοιη® Γβ^ηανίΙ, οαιη 
αά βϋΐη ΡβΙαδβΟΓίιιη Ιβ^αΙί νβηίδββηΐ οΐιίατηγάβδ 
§βδ1&η(68 ρΓβθΙβχΙαδ εοεοίηο, ςυόΐΐβδ βΐίαιη Ιδαυπί Ιχ της χώρας τών λεγομένων Ηελααγών φορουντας ^ ^βδίαηΐ, ββ ΓοΓίηα άβίβοΐαΐαδ ρπιηαδ ίηδ(ί(υίΙ υΐ α 
χλαμύδας έχουσας τχολία (3Κ) ρούσια χαΟάπερ οΐ 
άπλ της Ίσαυρίας χώρας, και τερφθβίς τψ σχήματι, 
Ιπενόησε πρώτος έν ηί *Ρώμτ[^ χλαμύδας φορεΤσβαι 
τάς μίν βχσιλιχάς πορφύρας, έχουσας ταβλία χρύ- 
σεα, τάς δΐ τών συγκλητικών και τάς τών Ιν άξίαις 
στρατείχις χλαμύδας έχουσας σι^^μοψζρα της χαι βασιλικής φορεσ(ας, ταβλία πορφυρά δηλούντα άζίαν Κοιη&ηίδ οΐιΐ&ηιγάβδ ςβδίαΓβηΙυΓ, α 35 Γ6@ί1)αδ 
ριίρραΓβ», ρΓβθΐ6χΐ£θ ατίΓΟ, α 86ηα1οπ1)αδ βΐ ϋδ ςυί 
εαιη ιη&^^ίδίΓ&Ια αυΐ ίιηρβπο βδββηΐ αϋβθ ςπ» ρρο 
ίη<ϋοίο Γβ^ϋ §6δΙ&ιηίιηδ ρυΓραπα βδδβηΐ ργφΙθχΙφ; 
(Ιϋο δί^ηίΩοαΓβΙυΓ ΠοιηαηίΒ τοί ραΙ)Ιίοα) άί^5ηίΐΗδ βΐ 
δυΙ)36βϋο. ΕίϋχίΙςυβ ηβ ςαίδ δίηβ ιIυ^αδIηο(1^ εΐιία- 
ιηγιΐβ ίη ραΐαϋιιπι δΐιυηι ίηίΓοπϋΙΙβΓβΙιΐΓ. "Ρώμαϊκήν πολιτείας καΐ ύποταγήν διαγωγήν, κελεύσας μηδενα εις το αύτοΰ παλάτιον εΙαίλθεΤν συγχωρεΤσθαι 
5νευ του σχήματος τής τοιαύτης χλαμύδος. ΦοΤνιξ δΐ ό υΙός του *Αγήνορος άνήρ έγένετο σο- 
φός, Βς συνεγράψατο Φοινικοΐς γράμμασι τήν άρι- 
θμητικήν φιλοσοφίαν, ύπεζέθετο δΐ και ασωμάτου; 
άρχος, καί σώματα δ^ μεταβάλλεσθαι, καΐ τάς ψυ- ΡΙιΟΒηίχ ΑββηοΓίδ Ωϋαβ νίπ ίαίΐ δαρίβηδ, ςαί ρΜ" 
ΙοδορΙιί&ηι άβ ηαπιβη» εοηδοπρδίΐ ΗΐΙβπβ Ραηίοίδ. 
ΕχροδυίΙ βΐίαηι ρπηοίρΐα ίηεοΓροΓβα βΐ οοΓροΓϋπι 
ιηυΐ&ϋοηβδ απίπιατυπιςυβ ίη αΐίβηυβ ^βπβπδ βηί- χος εΙς άλλογεννή ζώα είσιέναι. Ούτος πρώτος έξ- " πίδΐϋα ηιί^^ραΐίοηβδ. Ρππιυδ Ιιίο ίδΐΕ βχροδυίΐ, αΐ έβετο ταύτα, ώς Κλήμης συνεγράψατο 6 σοφώ- 
τατος. 

Μετά δέ τήν Έρμου τελευτήν ό "Ηφαιστος έπΙ 
τέσσαρσ ^μισυ ίτη τής Λίγύπτου έβασίλευσεν. *^Ην €1βηΐ6ηδ Ιιοπιο άοοίίδδίπιηδ δοπρίυιη Γβΐίςυίΐ. 

Α πιοΓίβ ΜβΓΟϋΓϋ ΥυΙεδίηυδ Γβ^ηυπι .Ι^βγρΙί ρβΓ 
&ηηοδ ςυαΙυοΓ οαπι «βπιίδδβ ίοηαίΐ. ΡβΓβηΙ Ιιυηο \35) Νοη ο1)δθΓνανί &1ίΙ)1 ταβλία. ΥίάβηΙαΓ αυΐβπι 
5ίο αρρβίίαιί ρ&ηηίοιιϋ, ςαί1)αΙ ογ8θ Ι&ηβ» ρρίΒίβχβ• 
ΓβηΙϋΓ,^ί^ 6Γα??ι. Νίδΐ ςαίδ οίανοβ ιηαΐίΐ,άθ ({αο &ϋ&9. 
^ούσιον νβΓίί εοεείηυπι. ΚαδδαΙΟΓυπι αυη^απιπι ίΰϋ 
^ρηηβ, ςαοά ίη ΝβΓοηβ ΧίρΙιίΙίηυβ βχ Οιοηβ πυ^ρ$ 
σχευ^ αρρβίΐαΐ. Μβηιίηϋ Ρΐιη. νιι, 53. Ρίβηςαβ γο- 
δβαιη νοϋοηΐ Ιιηηο οοΙοΓβηι, ηβςαβ δαηβ & Γυ1)0Γ6 
βαη^αίηβο οοΙοΓβ ρΓΰβάίΙαΓυηι ΓΟδ&πιιη οοΙογ 68ΐ 
«Ιίβηηβ Οοοοίηηπι Ιαΐβπι &αΓίβαηι αρρβίΐαΐ &Ιίοα1>1 ΧΥΙΑΝΟΗΙ ΕΤ 00ΑΚ1 ΝΟΤ^Ε. 

Ματίίαΐίδ. Χυι.. — ΝίΙ άυ1)ίιιηι ςηίη νοεβ ταβλίων Ηο- 
πι&ηηΓυπι Ιαίη5 €ΐανα$ βί ΗιηΙ)η8 ρατρηνευ^ νβδίβπι 
Ιηδίί^ηίΙβΓ ρΓδΒίβχβπδ δίΐ ίηΙβΙΠδοιιάυδ. ροόσιον βηίπι 
νρώμα Γ0$βη8 β8ΐ δίνβ ρηΓρηνοιίΒ οοΐον^ αΐηιιβ υηα» χρώμα 

βχ ίίδ ςυοδ ίηΙβΓ αηπί^δηϋαπι Γαοϋοηβδ οδΙβηΐΛδδβ 
δεΓί1)ίΙ αηεΙοΓ ίη Μίοϊιορίβ ΤΗβορΙιίϋ ΓιΙίο. Ρραδΐηο 
ροΓΓΟ, ΥβηβΙο βΐ Οαηάίάο ρούσιον Εάίαπ^ίΙ, (ΐαβπι 
τοΒβΗΐη ίηΙβΓρΓβΙαηΙυΓ. ίίοΑΚ. 03 ΟΕΟΒΟΙΙ ΟΕΌΚΕΝΙ 64 ])β11&1θΓθΐη ίαί886, αοοαιη βςαο οοΓΡαβηΙβιη ρβάβιη Α $έ, φανι, πολεμιστής, δ'ν συμπετ'^ντα τφ Ιππψ πλη- ίΓ6^ίδ56, αηάβ αά ιηοιίεπι αδςαο οίαυοίΰβ ρβΓπι&η8β• 
ήΐ. Ιη (ΙβοΓαιη ηαιηβΓυηι βαπι ^ϋ^γρίϋ τβΙαΙβΓαηΙ, 
ςυοά Ιβ^β Ι&Ια ίρδοηιιη υχοΓββ ηηο νίρο οοηίβηίαβ 
6856 6ΐ ριΐ(1ίε6 νίν6Γβ ^υ88^586ι, δυρρΗοίυΐΏςαβ ίη 
&(1υ11θΓα9 €0η5ΐί1υί586ΐ ; αυΐ νβΓΟ, υΐ ΡΙαΙο νιιΙΙ, 
ςυοά 618 1)β11κοΓαηίΐ 6ΐ πίδΐίεοπιιη ίπδίΓαιηβηΙοηιιη 
6χ ίβΓΓΟ ία]}ποαΙίοη6ΐη άβηιοπδίΓΑδδβΙ : αηΐβ ίρδυηι 
βηίπι 1&ρί(ϋΙ)α8 6ΐ ία8ΐί1)υ8 ρΓβΒΗ3.1)αηΙυΓ. Ηυηο ιηγ- 
βΗοα ςυαάαιη ρΓ6οαΙίοη6 αίιιηΐ βχ αβρβ ίοΓοίρβιη 
ίιηρ6ΐΓα586, αίςηβ ίΐΕ /£^γρ1ϋ3 £0Π8 ί&1)ηο8η(1ί εγ- 
ίβιη ΐΓαάί(1ί85β. 

86 ΥυΙο&ηο άβίυηοΐο ΩΙίυβ ηοιηίηβ 5ο1 8υ^^β88^^ 
&6 Γ6Χ ^ε^γρι^ο^υIη απηίδ νί^ίηΐί 86ΐηί8 ίυϋ. Ρθ8ΐ 
Ιιυηο §0818, ίηάβ Οδίπβ, ρο8ΐ6& Οπιβ, Ιαπι Τΐιηΐββ 
^ε§[γρ1αIΏ, αΐΐιΐδ ροδΙ αΐίυιη ΓβχβηιηΙ. ΤΚυΙβδ οιη> 3 Ρ^^^' ^*' ^^Ρ^^* ^^^' ν^^'^' αύτον θούλης, Ης καΐ ίως του γηνΛΐ τον πόδα καΐ χωλβύοντα δγρι τέλους διαρ- 
κέσαι. Άπεθλώθη δβ ό "Ηφαιστος υπο ΑΙγυπτίων 
διά το νομοθετήσαι μονανδρεΤν χβι σωφρόνως βιουν 
τάς γυναίκας των Αιγυτττίων, τάς δΐ μοιχευομένας 
τιμωρεΐσθαι, άλλα μήν και ώς ό Πλάτων, πολεμικών 
καί γεωργικών εργαλείων τήν έκ σιδήρου κατα- 
σκευήν αύτοΤς ύποδείξαντο' λ(θοις γαρ κο? ;ίοπάλοις 
έπολ^μουν προ αύτου, τούτον δΐ φασι διά μυστικής 
ευχής τήν όξυλάβην δεξάμενον έκ του αέρος, ούτω 
τήν χαλκευτικήν Α*γυπτίοις πβραδουναι. 

Μετά δε "Ηφαιστον ό υΐδς αύτου "Ηλιος καλού- 
μενος έπ•. ε•'κοσι [Ρ. 20] κβ? ήμισυ Ιτη της Αιγύπτου 
Ιβασίλευσε, καΐ μετ* αύτδν Σώσις, εΤτα *Οσιρις, ηβηι 16ΓΓ&ΙΙ1 υδςαβ αά Οοβαηαπι οοοιιρ&νίΐ : ίικίθ 
ίη ΑίΓίεαπι Γ6Υ6Γδαδ οραοαίηπι οοπδυΐιιίΐ, ςιιίδηαιη 
86 ρποΓ (αηίηπι ροΐ68ΐαΙΐδ ΙιαϋυίδδβΙ, αο ςαίδ ροδΙ 
ίρδϋΐη 1αη1αιη(ΐ6ΐη Ιΐ2ΐ1)ίΙυΓυ8 6δ86ΐ.Ι1α 6ί Γ68ροη8υπι 
ρ6ΓΐιίΙ)6ΐαΓ : ( α Ρπηοίρίο άεαδ, Ιιίηο 86Γΐηο, αίςιΐθ 
Ιιίδ δρίπίτΐδ ]υηο(υ8. Η8Β6 1η& οο^ηαΐα : 68ΐ ίΐϋδ 
βΒ(6Γηα ροΐβδί&δ. ΜοΓίαϋδ, οβίβτϊ ^Γ68δυ Ιβ Ιιίηο 
ρΐΌΐίηυδ &αΓ6Γ, ιηοβΓίαπι άβ^εηδ άυΙ)ίο οοη&πιίηβ 
νίίαπι. ») Ρ6ΓαηΙ Ιιυηο, υΙ)ί ρππιαπι «άβ ογ&οπΗ 

6^683υ8 68ΐ, & 51115 6556 ίη ίρδΑ ΛίπΟΑ ]ϋ§Ιΐ1&ΙΠΠ1. 

δυοο633ίΙ 61 56δ08ΐπδ, αο 20 αηηίδ Γβ^ππι ίη 
Μμγρϋο» §;68δίΙ. Ηίο Αδδγηοδ, ΟΙι&ΜβϊΟδ β1 ΡβΓδ&δ 
τιβςαβ αά Β&1)7ΐοη6πι 8α1)6^ϋ, Αδίαπιςυβ 6ΐ Επγο- 
Ρ&Π1, Μγδίαπι 6ΐ δογίΐιί&ηι. ΗβνβΓδαδ ςυίηάβοίπι *Οχεανοΰ πασβη; τήν γήν παρείληφεν. ΈπΙ δΐ τήν 
Άφριχήν υποστρέφων εΙς τδ μαντεΤον έπυνβάνετο 
τίς προ αυτού και τίς μετ' αύτδν ούτω δυνήσεται* 
άκουσαι δΐ του χρησμού οΟτως" « Πρώτα βεδς (36), 
μιτίίίειτα λόγος, και πνεύμα συν ούτοΤς• σύμφυτα 
δέ ί•.7ΐ τάδε, ών κράτος αΐώνιον. 'ϋκέσι ποσι βάδιζε, 
θνητ£, ν'δηλον διανύων ρ(ον. » Τούτον εύβυς του μαν- 
τείου έξεληλυθότα οΐ Γδιοι έν ούτ^ τ^ Αφρική κατ- 
έσφαζαν. Μετά δΐ τούτοο Σέσωστρις τών Α\γυπτ(ι»)ν 
έπΐ εΓκοσιν ϊττ, Ι^ασίλευσεν. Ούτος Άσσυρίους και 
Χαλδα(ους και Πέρσας Ιως Βαβυλώνος υπέταξε, και 
τήν Άσ{αν, Ευρώπη ν, καΐ Μυσίαν και Σ/υθίαν. 
Ύποστρέφων δΐ δεκαπέντε χιλιάδας ανδρών νεανί- 
σκαιν, Σκυθών μαχιμωτάτων επίλεκτων, έν τζ Περ- ηιίΠία δογΙΙι&Γυπι ]αν6ηυπι (Ι6ΐ60ΐ08, ςαί 1)6Π&ΙθΓβ8 ρ σιχτί γχΐ χατφκισεν. ΈπΙ τούτου Έρμήν φασιν έ 6886ηΙ ορίίπιί, ίη Ρ6Γ8ίά6 οοΠοο&νίΙ.δαΙ) ΙιοοίβπιηΙ 
ΜβΓοητίαηι ίη ^^ρίο ίηηοΐϋίδββ, &(1ηιίΓ&1)11θηι τί- 
πιηι 6ΐ 5&ρί6ηΙί(Ρ οαπδα βΐυρβηάαπι. Ιδ 06ί αηίνβΓδί 
1ιη3ΐΐ8 ΟοηάίΙοπδ (Γ6δβδ8β πι&χίπι&δ ίΕοη11&ΐ6δ, ηηί- 
0ΑΠ1 ν6Γ0 άίνίηαπι η&ΙιΐΓ&πι (ΙΙχϋ. ΙΙαςηβ βΐίαιη 
Τηδπΐ6^ίδ1υ8 Η6ΓΠΐ6δ, ςηοά Οϊ^ϊ Μ€Γα4Τ%η$ Ιβτ- 
τηαχίηιη$, ά6ηοπιίη&Ιυδ 68ΐ. Ηπ^α8 αά ^ΕδοαΙ&ρίαιη 
ςαθπι άαπι Ιιβοο δυηΐ υ6γ1)& : %« Εγ&Ι Ιαχ ίηΙβΠίςβηδ 
&ηΐ6 Ιαοβηι ίηΐ6ΐ1ί^6ηΐ6Πΐ ; βΓαΙςυβ δβπιρβΓ πιβηβ 
ςαΦπΐ6ηΙί3 οααδα 6δδ6(,η6ςα6 ςηίάςμαπι 6ΓαΙ&Ιία(1 
ςααπι ]ιη3υδ πιβηΐίδ αηίΐ&δ. Εα ηιβηδ ουπι δβηιρβΓ 
ίη δ6δθ ίρδα δίΐ, δ6πιρ6Γ 8η& ίρδίαβ πιβηΐβ Ιαοβ 
αίςαβ δρίπΐυ αηίν6Γ8& οοηΐίηοΐ. 87 ΕχίΓα βαπι 
ηιβηΐβπι η6(ΐη6 άοαββδί ηβςιΐθ αη^βίαβ,ηβςαβ άα• 
πιοη, ηβςαβ &1ία ιιΠ& η&Ιυπα.Οπιηίιιπι βηίπι Ποηιί- Αίγυπτψ θαυμαστόν ατνδρα γνωσθήναι κα? φοβερόν 
έπΙ νο^Ιψ ος Ιφρασε τρεις μεγ(στας είναι δυνάμεις 
τού Δημιουργού τών δ'λων Θεού, μίαν θβότητβ εΤναι 
εΤπε• διό και Τρισμέγιστος Έρμης κατωνόμασται. 
Ός ούτω πρύς τίνα Άσκληπιδν αύτοΤς ρήμασιν Κφη' 
• *Πν φώς νοερόν προ φωτός νοερού, και ήν άει νους 
νού αίτιον, και ούί^ν έτερον ήν ή ή τούτου ένότης. 
Άει έν αύτψ ών άει τψ Ιαυτϋύ νο\ και φωτί και 
ττνεύματι πάντα περιέχει. 'Εκτός τούτου ου θεός, 
ουκ άγγελος, ού δαίμων, ουκ ουσία τις άλλη• πάντων 
γαρ Κύριος και θεός καΐ Πατήρ• και πάντα 6π' 
αδτού και έν αύτψ έστιν. Ό γαρ λόγος αυτού προ- 
ελθων παντέλειος και γόνιμος και δημιουργός, έν 
γονιμφ φύσει πεσών (37), έν γονίμφ ύδατι, ^γκυον 
τό ύδωρ έποίησεν. • Ούτως ειπών ό Ερμής ηύξατο* ηΐ18 Πβαδ βΐ Ρ&ΙθΓ 68ΐ. δηΚ) ίρβο 6ΐ ίη ίρβο ΟΠίηία " « Όρκίξω σε, ουρανού μεγάλου έργάτα, ορκίζω σΐι βηηΐ. δβΓπιο 6ηίηι ίρδίαδ, ςαί ρβΓίβοΙυδ οπιηί1)υδ 
πιοάίδ 68ΐ 6ΐ ίβοαηάαδ αο ορίίβχ, αΙ) ίρβα ρρο^βδ- 
βυβ Π)6η(6 ίηςυβ &ςυ&πι, οα^α8 βδΐ ίβρίίΐίδ ηαίαπι, 
ίηοίάβηδ, ίβίαπι αςηαηι ΓβάάίάίΙ. » Ηϋθο ίαΐυδ ΗβΓ- 
πιβ8 δίο ρΓ60&Ια3 6δ( : << Α(1]ηΓ0 16, ο(£ΐί ιη&ςηί ορί- 
ίβχ : α(1ίιΐΓ0 16, νοχ ΡαΙήδ, ςααπι ρππιαηι 6(1ί(1ίί, 
υηί^βηίΐηπι δυηπι ν6Γΐ)ΐιπι, ρΓορίΙίυδ βδίο. » Ββαίαδ φωνή Πατρός ήν έφθέγξατο πρώτην, τόν μονογενΐ] 
λόγον αυτού, Ιλεως έ'σο. » Τών φωνών τούτων καΐ 
6 Ιερός Κύριλλος έμνήσθη ειπών ότι καΐ ό Τρισμέγι- 
στος Έρμης Τριάδα ώμολόγει. Ό δΐ Σέσωστρις μετά 
τήν νίκην τήν ΑΓγυπτον καταλαβών τελευτ^. "Αν- 
έστη δι μετ' αυτόν βασιλεύς έπ' ΑΓγυπτον Φαραώ 
ό και Ναρεχώ καλούμενος, κρατήσας ίτη, ώ; φασι, ΧΥΙΑΝΟΚΙ ΕΤ βΟΑΪΙΙ ΝΌΤ^Ε. (36) ΥβΓδαδ βυηΐ οοηΓηδί ίη 6γ6βοο, ςαοΓαπι δοη- 
Ι6η1ί&πι οοηαΐαδ 8απι 6(16γ6. Χυι.. 

(37) ΑρηΛ δαίάΗπι ίη 'Κρμης ΙιβΒΟ β&άβπι, ρααοίδ 
πΐηΙ&ΙΙδ, ΓβίθΓαηΙαΓ. δ6ά τίΐίοβ• ίΙ)ί 1θ§ί(ιΐΓ παις ών χαί δίοηΐ οοηίΓα ηοδ τϋίοδβ ^αυτφ ρααίο &ηΐ6 ρΓΟ 
αύτ^ 1ι&1)6ΐ)&ιηα8. δ6(1 6( ρΓβο&ϋο &ρτι4 δυίάαπι ηοη- 
ηίΐιιΐ τ&Γί&Ι. Χτι. 65 ΗΙδΤΟΑΙΑΒυΜ ΟΟΜΡΕΝΟΐυΜ. ββ πεντι^χοντα* έχ τούτου οΐ άκ& του γένους αύτου ^ ςυοςηβ £γΓϋ1α8 1ι&ηιιη νοοτιιη ιηβηϋοηβιη ίβείΐ, 
καταγόμενοι βασιλείς Φαραώ προσαγορύονται. *£ω< (ϋθ6ΐΐ9({αο(1 βΙίαιηΗβηηβδΤπδίηβ^ΐδΙαβΤΓΐηίΙαΙβαι 
ώ^ε αΐ των Αιγυπτίων βασιλείας %ιί εοιιί6$3ΐΐ8. Ο^ΒίβπιΐΏ 86305ΐΠ5 ραΓΐ& νίοΙοπ& 

^^γρίαχη αάβρίαβ άβοβββίΐ νίΙ&. ΡοβΙ βιιιη Γβχ ΡΙι&Γαο βχβΐίΐίΐ, (|αί βΐ Ναρβϋΐιο άίΰίΙαΓ. Κβ^αιανϋ 
&ηηοι, υ( αίαηΐ, ςηίηςη&βίηία. ΑΙ) Ιιοο §;βηιΐ9 άαοβηΐβ» Γβ^βδ Ρ1ιαΓαοη69 αρρβίΐαΐί &\ιηΙ. Ηαϋίβηα» γο- 
^ιιυιη ^ε^γρϋοηιιη. Έν 81 τοις χρόνο ις Πίχου του χαι Διός άνεφάνη 
τις έχ τζς φυλής του Ίάφεθ έν χώρ^ τών Άργείων, 
"Ιναχος λεγόμενος. [Ρ, 21] "Ος χαι έν αύτ^ βασι- 
λεύαας χτίζει πόλιν *1ώ χαΐ Ίώπολιν έχάλεσϊ ταύ• 
την εΙς όνομα της σελήνης• οΐ γλρ Άργειοι τήν 
σόλήνην Ίώ χαλουσιν. ^Ε^χι δε χαι θ^γα'εέρα *Ιώ* 
έχ ταύτης 6 Ζευς θυγατέρα εσχε τήν Λιβύη ν. Αυτή 
ή *1ώ έπε( έμίγη τφ Δι2, αισχυνΟεΐσα τον πατέ,:α 
φεύγει εις ΑΓγυτιτον, εκεΐσε οΐ τόν Έρμην βασιλέα 
εύροΰσα έπει το Σίλπιον δρος της Συρίας μεταβαίνει, ΤβιηροΓβ Ρίοί, ςαί βΐ ^αρ^ιβΓ τίδυρραΐαβ 65ΐ, ίη 
ΑΓ^ίνοΓΟΠίΓΟ^ίοιιβ ςαί(1&ιη άβ ^&ρ6ι^ 5ΐίιρβ βζδΐίΐίΐ, 
ηοιηΐηβ Ιηαοΐιιιβ. Ηίε Γβ^αο ΑΓ^ίνοΓαιιι ροΐϋαδ αΓ- 
ϋβιη Ιο εοικίίάίΐ, βΐ Ιοροϋιη ίΐΐ&ιη νοεα,νίΐ α Ιιιαω 
ηοιηίηβ ; Ιιιηα βίιη Ιο &Ι) ΑΓ^μνίβ ηοηιίηαΙαΓ. Ηα- 
1)αί( 6ΐ Αϋαιη Ιο ηοαιίηβ, 6Χ ςαα ^αρ^ι6^ ΠΙίαιη 
ΐ4ί1))Γ&Γη βαβίυϋΐ, Ιρβα Ιο νβΓβοιιηάία ρα1π5, ςιιοά 
οαιη ^ον6 οοηοα])αί556ΐ, ίη ^£^ρ1ααι ία^ίΐ ; αΜ 
οαιη ΜβΓϋαπιιιη Γβ^βιη ίηνβηίδδβΐ, ίη δίΐρΐιίαηι §χ- 
η» ιηοηΐβαι α5ίίΙ, αΐιί ροβίβα 88 ΙβιηροΐΊδ δβίβα- ΰπου Σέλευχος ό Μαχεδών ύστερον εΙς ^νομα του " ου8 Μαεβάο πι&^ηαιη Αηΐίοοίιίαιη άβ ίίΙΊΊ ηοιηίηθ 
Ιο ίου υΙου τήν μεγάλην Άντιύχειαν ψχοδόμησεν. 
*£χει ουν ή *Ιώ τελευτ^. "Ιναχος δ^ ό ταύτης πατήρ 
«ολλους εΙς άνχζήτησιν αυτής πεπομφώς, άλλ3ί μήν 
χαί τους αυτής αδελφούς, παρήγγειλεν, εΐ μή αυτήν 
άγάγο'.εν, μηδέ αυτούς έπανελθεΐν. 01 δέ τήν Α?γυ- 
πτον διαβάντες χαι προς Συρίαν έλθόντες οναρ θεω- 
ρουσι δάμαλιν ανθρωπινή φων^ χρηματίζουσαν ού- 
τως* «Ένθάδε εΙμΙ έγώ ή Ίώ. » Διτπνιοθέντες ουν 
έχει ιιρον χαι πύλιγ , ή χαι Ίώπλιν ώνόμβσαν, 
οικοδομήσαντες έμειναν, μή τολμώντες προς *Ίναχον 
έπανελθεΐν Λιβύη δε ή θυγάτηρ αυτής, ήν έχ Διάς 
εσχεν, έγαμήθη Ηοσειδώνι τψ Κρόνου μίν υΐψ, άδελ- 
φφ δι Διός. Τούτοις τρεις παίδες, *Αγήνωρ χαι Βέ- 
λος χαι Ένυαλιος ένέ/θησαν. 'ϋν 6 Βέλος μΙν τήν 810 (ΙίοΙαιη οοηάίίϋΐ. Ι1)ί ιηοΓίαα 68ΐ Ιο. ΡαΙβΓ νβΓΟ 
ΙηαοΙιυβ ιηα11θ8 οτιπι ιηίδίδδβΐ ςιιί βαπι τβςαίΓβΓβηΙ^ 
Ω1ίθ8 ςαοςαβ 8αοδ βα οοηάίΐίοηβ αΜβςανίΙ ιιΐ ηοη- 
ηίδί βαπι ΓβάαεβηΙβδ (Ιοιηαιη ΓβάΐΓβηΙ. Ηί ουιη 
^Ε^^ρΙο ροΓΟ^Γ&Ια αά δγπαιη αοοβδδίδδβηΐ, ρβΓ ίη- 
8θπιηίαπι νίάβηιηΐ 1)ΐιουΙαπι, ςτίδθ Ιιυπιαηα νοοο 
Ιι»ο βάβΓβΙ : Μ Ηίο δΐιηι β^ο Ιο. » δοηιπο δοΐαΐί ίαηο 
ί1)ί βΐ ιιγ1)6 Ιοροΐί 8Β(1ίΩο&Ιίδ βο Ιοοο πιαηδβηιηΐ;, 
οιιηι αά Ιηαοΐιυπι ΓβνβΓίί ηοη ααιΙοΓβηΙ. ΑΙ Ι.ί5γα 
Ιιΐδ βυονίδ ΩΙία ΝβρΙτιηο ηυρδίΐ, δαΙαΓπί ίΐΐίο, ^ον^8 
ίραίπ. Εχ Ιιοΰ ^οη^υ^^ο ηαΐί ΐΓβδ ΠΙίί, Α^βηοΓ, Ββ- 
1α3 βΐ Εηγ&ΐίαδ. ΟυοΓααι Ββΐυδ άυοία ίη ηιαίππιο- 
ηίηπι 8ί(1β ^Ε^γρΙαπι, αηάο ^^}'ρ(ο Γβςίοηί ηο- 
πιβη, βΐ Οαηαυπι ΑΙίοδ ^βηαίΐ. ΑςβηοΓ ίη ΡΙκΒηί- Σίδα γεγάμηκεν, άφ' ής Αίγυπτον χαι Δαναον 2σχεν β οβπι ρΓοίβοΙυδ ΤγΓΟ ϋΧΟΓβπι άαχίΐ; βχ ςαα βί ηαΐί υ'ιοΰς, έξ ου χαι ή χώρα Αίγυπτος χέχληται* ό Ά- 

γήνωρ δι έπΙ τήν Φοινίκη, έλθών ήγάγετο τήν Τυρώ, 

έζ ής Κάδμος έγεννήθη ^οά Φοίνιξ χαι Σύρος χα( 

Κίλιζ χαι θυγάτηρ Ευρώπη καλούμενη. Κτίζει δέ 

Άγήνωρ τήν Τύρον, έπ' ονόματι ΤύροΟς της αύτου 

γαμέτης, βασιλεύει δΐ τών μερών εκείνων ετη ξγ'. 

ΦασΙ δε τον Ταύρον τοις χρόνοις έκείνο'.ς της Κρήτης 

(βασιλεύοντα, ναυμαχί^ χατά της Τύρου έπιθέμενον 

του Άγήνορος άλλαχοΰ μετά της οικείας δυνάμεως 

πόλεμον ποιούμενου, προς Ισπέραν τήν Τόρον Ιλεΐν, 

άλλους τε πολλούς αιχμαλώτους χαι δή χαΐ τήν Εύ- 

ρώπην θ«γ«τέρα Άγήνορος, ήν και γυναίκα ποιη- 

σάμενος πασαν τήν γήν 'ΙάφεΟ Ευρώπη ν ώνόμασεν, 

ωσπερ Λιβύην ό Ποσειδών τήν του Χαμ γήν διά Αι- δαηΙΟαάπιυδ, ΡΙιοΒηΙχ, 8γΓυδ Οίΐίχ, βίΩΙία ΕυΓορα. 
ΑςβηοΓ ΤγΓαπι εχδίΓυχίΙ, αϊ) αχοΓβ ίΐα ηοπιίηαίαιη^ 
Γβςηηπιςαβ ίη ίίδ Γ6^ίοηίΙ)υ8 ρβΓ αηηοδ, υ( αίαηΐ, 
63 ο1)ΙίηυίΙ. Εα ΙβπιρβδΙαΙβ ΐΓαοΙίΙυΓ ΤααΓαπι Ον^ίω 
Γβ^βπι οΐαδδβ Τ^Γαπι ΙβηΙ&δδβ, ^^βηοΓβ οαπι δαίδ 
οορίίδ α1ίΙ)ί 1>6ΐ1ϋηι ^βρβηΐβ ; αο βαΐ) νβδρβΓαπι 
εαρΙαΤγΓΟ ουπι αΐίοδ ηιηΐΐοδ οαρίίνοδ Ιιιπι ΕαΓοραπι 
ςαοςυβ Α^6ηοπ8 Οϋααι αΐχίαχίδδδβ. Ηαηο άβίηάβ 
89 αχοΓβηι 1ια1>ιιίΙ, αΒ βαςαβ ΕαΓορ» ηοπιβη ΙοΙί 
ςη» ^αρ6ιο οβδδβΓαΙ (θγγφ ίβοίΐ, δίουΐί ΝβρΙαηα» 
οηιηβηι Οΐιαηιί ΙβΓΓαπι α Ι.ί1)^α ηχορβ βαα ϋϋγααι 
(ΙβηοηιίηανίΙ. Ηίηο ροβία ρ6ΓΐιίΙ)α6ΓηηΙ ^ον6Π1 8υ1> 
ίααπδ δρβοίβ ΕιίΓοραηι ταρυίδδβ. Ηίο Ταυηΐδ βΐίαπι 
ΟοΓίγηαηι υΐ'1)6πι πιαίπ δαο) οοςηοπιίηβηι ίη Οΐ'βΙα βύην τήν αύτου γαμετήν. Εντεύθεν ώμολόγησαν οΐ Ι) οοηίΙίάίΙ,ΩΙίαηιςυβ 6Χ ΕαΓορα 1ια1)ηίΙ,(ΐυ6ηι Μίηοβηι ποιηταΐ ως ό Ζευς ταύρφ όμοιωθϊΐς Εύρώηην ήρπα- 
σεν. Ούτος 6 Ταύρος και Γόρτυναν πόλιν έπ' ονό- 
ματι της άύτοΰ μητέρος ψχοδόμησεν έν Κρήτ^, χαι 
υΐόν ίσχεν άπ& τής Ευρώπης 6ν Μίνω προσηγόρευ• 
σεν. Ό*Αγήνωρ δέ τελευτφ^ μέλλων χρήματα πολλά 
έν Κρήτ^ διά του υΙού Κάδμου προς τήν θυγατέρα 
Εύρώπην αποστέλλει. Τοις υΐοίς δΐ αυτού τήν ύπο- 
τεταγμένην αύτψ γήν κατά μερί ζων. Φοινίκι μεν Τύ- 
ρον και τα πέριξ αυτής άπονείμας Φοινίκην τήν υπ* αρρβίΐανίΐ. ΟβθΙβΓαπι Α§βηοΓ πιοπΙιίΓυδ πια^ηαπι 
ροοηηίεο νίπι ρβΓ Οαάπιυπι Ωΐίυιη δαιπηαά ΕαΓοραπι 
ίη ΟΓβΙαπι Ιραηδπιίδίΐ, δυαπι νβΓο (ΙίΙίοηβπι ίηΙβΓ 
Ωΐίοδ ίΐα (ΙίβΙπϋηϋ, υΐ Ρΐιοθηίοί ΤγΓΟδ αο ςυ» οΙγ- 
οαηι 68ΐ Γβςίο οΙ)Ιίη§;6Γ6ΐ, ηααιη βΐ ΡΙιΟΒηΙοβπι ηο- 
πιίηανίΐ, δίουΐ βΐ δ^τίαιη αο Οίΐίοίαιη, ςυαβ δγροβΐ 
Οίΐίοί Ωΐίίδ 81118 αΙΐΓϋ)υ6ΐ)αΙ. IIα^υ8 Ρΐκ^ηίοίδ Φΐαίβ 
ίβηιηΐ ΗβΓουΙαιη ρΙιίΙοδορΙιυω,οοςηοηιοηΙοΤγΓίαοι, 
ριίΓραΓαπι ςαο βχροδίΐααι βδΐ αιοάο Γβροπδδβ. αυτόν ώνόμασε γήν. Όμοίως δ^ >αί Συρίαν και Κιλικίζν τάς επιλαχούσας τοις υΙοΤς Σύρψ και Κίλικι 
χώρας προσωνόμασεν. Έν το^ς χρόνο ις τούτου του Φοίηκος και Ήρακλήν οα^ι τον φΐλόσοφον, [ Ρ. 22 ] 
τον λεγόμενον Τύρ'.ον, τήν οϋτω καλουμέν/,ν κογχύλην έξευρεϊν, ώς εΓρηται. , 57 αΕΟκαιι οιοεενι ΑϋυρίΙβΓρΓδΒίβΓίηαΙΙβδϋαηαβιηςαοςυβ Αοπβϋ, /^ Ό μέντοι Ζευς προς ταΤς &λλακ κβι του Ιξ Άρ- <ΐαίαΙ)ΑΓ§ίνί8 ί1β80βη(1β1)£ΐΙ, ΓιΗλπι, ίηδί^ηί ίοπιια, 
6ΐ ςυβθ ίη ουΙ)ίοα1ο αά ιηαΓβ βχδίρυοίο &83βΓν&1)&1υΓ, 
εοΓΓυρΙίδπιυΙΙοαυΓΟ οαδίοάίόυδταραϋ αο νίοΐανίΐ, 
&1(|υβ βχ βα ίΐΐίαιη ηοτηίηβ ΡβΓδβτιιη 8ΐΐ8ΐιι1ϋ. Ηίηο 
ία1)υΐ3ΐΙί δθπρΙθΓβ8 ^ονβπ1 βάΐάβΓαηΙ ίη αυΓαιη οοη- 
νβΓδαΐΏ ρβΓ ΙβοΙυσι ίη €υΙ)ί1β ίηΠαχίδδβ, αο Οαηα® 
τίΓ^ίηίΙαΙβηι βπρυίδδβ. Ηυηο ςυοςυβ ΡβΓββυιη αία• 
ΙυπιίυίΒδβ (ΙίχβΓυηΙ,ςυοά βΐ) ίηβυηίβ »1α1β οβΙβΓπ- 
ιητίδίυίΐ ίη^βηίοςηβίθΓΟοίδδίπιο αίςιιέ ε&ΙΗάίδδίπιο; 
ςα&Γθ βΐίαπι βυτη ^υρ^ι6Γ ρ&ΐ6Γ απο&ηαβ αβ πιγδϋοαβ 
ίοΒά&ςυβ 40 οηΐ ηβδ ίηοαηίαΐίοηβδ βΐ νθηβΟοία άοουΚ 
ΙιοΓαπι ορβ νίοίοπαπι βί &1) 1ΐ08(ί1)υ3 ΓβροΓίαηά&πι 
ροΙΙίοβηδ.ΙΙαςυθ υιγ ίαοΐυδ ΡβΓββαδ Νίηί ραίπιί ΩΗο» 
ίυςίβηδ αά Αδδχποδ νβηίΐ. Ιηάβ ίη ΑΜο&πι βυηΐί γβίων καταγόμενου Άκρισ(ου θυγατέρα Δανάην, 
ευπρεπή πάνυ ουσαν χαΐ έν χουβουχλε{φ προς θά- 
Λασααν γυλαττομένην, πολλφ χρυαφ τους τηρουντας 
πε(σας χαΐ ταύτην άρπάαας χα^ φθείρας ίσχεν έξ 
αυτής παι^α Περαέα ονόματι. Ένθεν οΐ μυθολόγοι 
τόν Δία φασί χρυαόν γεν^μενον ^υήναι δια του στί- 
γους εΙς τ^ν Βάλαμον καΐ Δανάην διαφθεϊραι. Τούτον 
τον Περσέα χαι πτερωτών είναι ΐφασχον ώς όξύτάτον 
οντά παιδ^θεν χαΐ τ$ φύσει γοργότβτον χαΐ έντρε- 
χέστατον. "(^ χαι Ζευς ό πχτήρ αύτου τάς χρυφίους 
και μυστιχάς καί μυσαρχς πάσας μαγείας χαι μαγ- 
γανίας έδίδαξε , νιχ$ν τους πολεμίους Ιν τούτοις 
παρεγγυών. Τοίνυν εΙς ήλιλίαν άνδρύς Ιλθών φεύγει 
τους υΙους Νίνου του Βείου αύτου, χαι προς Άσσυ- νίΓ^ο οοοαπΓίΙίηοΙί^βηα, οοηΐίδ ΟόΐρίΠίδςυβ ίβΓ» ίη- ^ ρίους έρχεται. Ηρός δε Λι^ύην διαβαίνοντι παρθένος 8ΐαΓ ΙιοΓΓβηδ. Οααπι ίρδβ οηηι 3υ1)δίδΐ6Γ6 οοβ^ίδδβΐ, 
ςαοάηοπιβη ^βΡβΓβΙ ίηΙβΓΓοςανίΙ» ΡποΓβδδΰθ ηοπιβη 
Ηβάυδδθ δίαΐίιη βαρυΐ &πιρυΙ&νί(; ίάςυβ, υΐ ίηίαηάΐΒ 
αίςαβ αΙ)θΐηίηαη(ΐ8θ ^ονί8 ρ&Ιπδ ρΓθβεβρΙίοηββ 3ΐι1)β- 
1)αη(,οοη(1ίΙυπι Ιΐ£ΐΙ)6η8, πιαηυαπι γοΙ)ΟΓ6 θΙ πια^ί- 
οαρυπι ΑΓίίαιη Ωάαοία ΓΓβΙυβ, α^ν6Γ»υη1 ΙιοδΙβδ 3υο8 
ρβΓΓβχίΙ; οαρίΐί ηοπιβη βοΓ^οηίβ ίπιροδυίΐ ο1) βίίΐ- 
οαοίΐΕίβπι βίνίπι νβηβΩοϋ. Ιηάβ ίη ^€1ιίορί3πι ΐΓαηδ- 
ίνϋ, ςααπι Ιηηο Οβρίιβαδ τβ^ηο ΙβηβΙιαΙ ; β3υ8 β- 
Ιίαηι.ΑηάΓοπιβά&πι βόΐπκΐβπκιηβ δαοβράοΙβπίΓ&ρυίΙ, 
ϋο ρβΓ δγπΒπι αά 1.γεαοηίαπι ηβνί^ανίΐ. Ι,γο&οηβδ 
ουπι 86 Ρ6Γ860 ορροδίιίδδβηΐ,ρππιο βοΓ^οηίδ αηχί- 
Ιίο άβνίεΐί δυηΐ. Ι1)ί υΓΐ)6πι ΡβΓδβυδ οοηοΐίοΐίΐ αο άβ 
δυο ηοηιίηβ ΡβΓδίάεηι αρρβΠανίΙ. ΕχΙγα αΓΐ)βπι 
δίαΐυβπι ροδυίΐ, -αίςυβ αϊ) βο δίπιυΙαοΓΟ Ιοοηίυηι χύρη χωριτιχή, άπηγριωμενους Ιχουσα τους ύφθαλ- 
μοί)ς χαι τάς τρίχας, χατά πρύσωπον συναντ^. "Ην 
χαΐ στήσας τό αυτής όνομα ή ρώτα. Ή δΙ, « Μέδουσα, 
εφη, λέγομρι. • ΚαΙ αύτίχβ τήν χαραν αυτής άπο- 
τέμνεΐ' καΐ ταύτην ταριΧεύσας χατά τάς άρ|3ήτους 
χα^ μιαράς ύποθι^κας Διός του πατέρος αύτοΰ, ταΐς 
χερσι κρατών χαΐ ταΤς μαγείαις θ^^ρών κατά των 
έχθρων έχώρει. Γοργόνα δΐ τήν κάραν έκάλει δια τ6 
τή< γοητείας ένερκίς κα) άξύ. 'ΒκεΙθεν προς Αίθιο- 
πίαν διαβάς 6π6 Κηφέως τότε βασιλευομένην, και 
τήν αύτοΰ θυγατέρα *Ανδρομέδαν καλουμέ'^ην και 
Ιέρειαν ούσαν άρπάσας, κατέπλευσε διά Συρίας προς 
Λυκαονίαν. 01 δΐ Αυκάονες τούτψ έναντιωθεντες τ^ 
τής Γοργόνος πρών^ βοηθεί^ κατενικήθη^αν. Έκεϊ 
και πόλιν κτίσας Περσίδα τψ Ιδιψ κέκληκεν όνύματι. ^ , — ^_^ — ^^ .^^ . , ,,,,.- ., . 

ηοηιίηανίΐ. Ιηάβ Ιδαυπαηι βΐ ΟίΠείαπι ρβΓα^Γαηδ, ^ Στήλην δέ έ'ξω τής πόλεως στήσας, και τό άπεικό- αοεβρίο οραοαίο υΐ ςηο Ιοεο άβ εςυο (Ιβδεβηάβηδ ίη 
ρΐαηία ροάίδ άοΙοΓβηι δβηΙίΓβΙ, ί1)ί νίείοηαπι ο1)Ιί- 
ηβΓβΙ βίοιυβ υΓΐ)βπι 3Β(ϋβεαΓβΙ, ΤβΓδυπι, & ρΐαηία 
ρβάίδ (ΙίεΙαπι υΓΐ)6πι, εοηάίάίΐ. Αε εοηίρα Αδδγηοβ 
ρΓοίεεΙαδ βο:} δυρεΓ&νίΙ, δαράαηαραίορβ εηπι δυα 
§;6ηΐ6 ηβεαίο Αδδ^ποδ ρΓΟΓδίΐδ δυΐιβςίΐ, Γβ^ηοςυβ 
ϋδ αάβηιρίο, ΡβΓβαδ άβ δυο ηοηιίηβ αρρβίΐανίΐ, τβ- 
^ηυπιςυβ ίη 41 βοδ ρβΓ 53 αηηοδ ο1)ΙίηαίΙ. Ιάβπι 
&γ1)0Γ6πι (]υο(ΐυβ 8 86 ΡβΓδίεαπι άίείαπι ρβΓ οπιηβπι 
βυ&πι άίΐίοηβηι ρΐαηΐ&νίΐ ; ίοβίοηυβ ΜβάπδβΒ βεγ- 
ρΐιο (Ιβ ΡβΓδίδ ηυοδ πιαχίπιβ (Ιίΐί^βύαΐ, αρεαυίδ πια- 
§;1είδ δαεπ» ίηίΐίαηδ, Μβάοδ βοδ βΐ ΙβΓΓΕΠί βοΓυπι 
Ηθάίαπι ηοηιίηανϋ. Ιηάβ 3.ά δίΐρΐιίαπι πιοηΐβπι ρΓΟ- 
ίβοΐυδ ^οηίια8, ςυί &1) Ατ^ίδ βο εοηεβδδβΓαηΙ, 'ώί νισμα τής Γοργόνος έπιθκις* Κΐκόνιον ταύτην έπωνό- 
μασεν. Εκείθεν έπι Ισαυρίαν και Κιλικίαν διαβάς, 

χρησμον λαβών 6'τι μ Ένθα έκ του ιίππου άποβάς τον 
ταρσον όδυνηθ^ς του ποδός, νίκην λάβ^ς και πόλιν 
οικοδόμησης, » τήν Ταρσόν κτίζει και κατά των Άσ- 
συρίων 6ρμ^, τούτους τε νικήσας και τόν Σαρδανά- 
παλον και τους του γένους αύτου άπεκτονοώς εις τέ- 
λος αυτούς υποτάσσει. ΚαΙ Άσσυρίων τήν βασιλείαν 
άσφελόμενος ΙτΙ τψ Ιδίψ ονόματι Πέρσας αύτου ς έκά- 
λεσε, βζσιλεύσας έπ* αύτους ίτη νγ\ Ούτος καΐ τήν 
χαλουμένην Περσέαν έν τψ Ιδίψ ονόματι εΙς πάσαν 
τήν υποκείμενη ν αύτψ κατεφύτευσε γήν, και τήν 
του μυσαρού σκύφου τής Μεδούσης ους ήγάπα των 
Περσών έν μυστηρίψ μυσταγωγήσας μαγείοις Μή- ΓβρβηΙ, αϊ) ίίδςυβ,υΐ β^υδ(16Π1 δΐίπρίδ, βδΐ &εεβρΙυδ. ^ δους αυτούς και Μηδίαν τήν χώραν αυτών μετωνό- Ι1)ί ευηι ίη^βηδ ΙβηιρβδΙβδ ίπιΙ)Γ6δ βίίυάίδδβΐ, αε 0- 
ΓοηΙβδ Ωανίυδςυί Ιοροΐίη αΐΐυίΐ βυρΓα πιοάαπι βχ- 
υηά&ΓβΙ, ΡβΓδβο ρρβεαίο ίυίπιβη νβΐυίί ς1ο1)υδ ί^ηίδ 
δυ1)ϋο άβίαΐυπι βδΐ; ίΐαςυβ βΐ ίηΙιίΙ)ίΙα ΙβπιρβδΙ&δ 
ίυίΐ, βΐ Ουνίυδ δυο δβ &1νβο εοηείπδίΐ. Εχ βο ί^ξηβ 
ΡβΓδβυδ ί^ηβπι αεεβηάίΐ, δβευπίΓΐυβ ίυΐίΐ ; βΐ ίη 
δυαπι Γβ^ί&πι αρροΓίαηδ χάβτη ί^ηί βχδίΓυχίΙ,δαεβΓ- 
άοΐίοςυβ ρίοδ νίΓΟδ ρΓοοίβείΙ. Ιάβηκ^υβ βΐ ΙοροΙί βΐ 
ίη ΙοίΕ δυα άίΐίοηβ ίηδίίΐυίΐ ; πιαηάαίοςυβ υΐ άβ 
εεβίο (Ιβίαΐυδ άβυδ ί^ηίδ εοΙβΓβΙυΓ, ί§ριίδ εοίβηάί τί- 
Ιυιη άοευίΙ,ηια^ΟΓυπι ηοηιίηβ δ&εβΓ(1ο1ί1)υδ ί^ηίδ 
ΐι£ΓβοΙί8. ΡοΓΓο 1)βΠυπ) ΡβΓδβο Οβρίιβυδ ΑηάΓΟΠίβά» μασεν. ΒΤτα ε!ς το Σίλπιον 6'ρος έλθών εύρε τους 
άπό 'Αργου^ 'Ιωνίτας ύφ* ών και εδέχθη ώς ομό- 
φυλος. [Ρ 23] Χειμώνος δέ πολλού πεσόντος κα2 του 
προσπαρακειμένου ποταμού τοις Ίωπολίναις Όρόν- 
του καθ* ύπερβολήν πλημμυρούντος,έπεί ηυζατο, άφνω 
κεραυνός ώς σφαίρα πυρός ούρανόθεν κατηνέχθη, 
καΐ ούτως 6' τε χεΓμών έπεσχέθη και τά ^εΤθρα του 

ποναμού άνείθη. Και γούν του πυρός εκείνου πυρ 
άνάψας ό Περσεύς εΤχε μεθ* εαυτού βαστάζων, εΓς 

τε τά 'ίδια βασίλεια άγαγών καΐ Ιερόν του πυρός 

χατασκευάσας και ιερείς ευλαβείς άνδρας έπιστησά- 

μενος* άλλα μήν καΐ έν *Ιωπόλει και έν πάστ(^ τ$ «9 ■ΙδΤΟΒΙΑΗυΜ ΟΟΜΡΕΝΟΐυΜ. 76 ύπ' βύτλν γη καί ως έξ ουρανού χατβνεχβέντβ θβόν χ ραΙβΓ ίηΐυΐίΐ. Οαί ουιη ίηίβδίο βςΐΐο οοοπΓΓβηδ ΡβΓ- 9έβε96αι το «τ>ρ ΙχεΤνο θεσπίσας έδ($αζε πυρσολα- 
τρβΐν, μάγους τους του πυρός Ιερείς χαλέσας. Έρ- 
χεται ουν προς αύτό^ έν πολέμψ 6 της Άν5ρομέδας 
Ίίατήρ 6 Κηφεύς. Και Ιπει 6 Περσεύς ίξελοών τήν 
της Γοργόνος κεφαλήν έπεδείκνυε, Κηφευς δΐ 6πό 
το 5 γήρως άμβλυωπών, ώς έφιππος κατ* αύτοΰ έπ- 
έβαινεν 6 Περσεύς, άγνοανν άμβλυωπείν τον Κηφέα, 
έλογίσατο μή ένεργεΤν ϊτι ήν κατείχε της Γοργ(5νος 
χε^αλήν, και στρέψβς ταυτην προς Ιαυτόν καί έμ- δβιΐδ οαραΐ βοΓ^οιιίδ 05ΐβη1β,$3β(, Οβρίιοϋδ ααΐβιη 
ρρορΙβΓ δβηβοΐαηι «θίαΐβιη οωοιιίϊνβί, ηβδοίβηδ ΡβΓ- 
8βα9 Οβρίιβυιη εβΒουΙΐΓβ) ρυΐανίΐ οαραΐ ΟοΓδοιιίδ 
ςαοά ρΓ»ΐ6ηάβ1)αΙ νίΓββ βπ&δ ]αιη ηοη βχδβΓΟΓβ ; 
ίΙαςα6 9ί1)ϋ(1 ο1)ν6Γΐί(;, ίηςαβ ίά οοιιΗδ ίηίβηϋ^ ίη• 
ΙτιίΙαδ, βζίβιηρίο 49 βχοοβοαίιΐδ ίΐαςυβ ίηΙβΓΓβοΙαβ 
68ΐ. Α Οβρίιβο ρΓοίηάβ Γβςηο ΡβΓδαΓαιη ΜβΓοβ, Ω- 
Ιΐαβ ΡβΓδθί 6ΐ Αηάροιηβάφ, ρΓΰθίβοΙαδ βδΐ ; βΐ ίρδβ 
€Γ6ΐη&Ιο ΰθΓ§;οηί8 οαρίΐβ ίη δααπι Γβςίοηβιη Γβ(1ϋΙ. βλίψας άτενως παρχυτά τυφλωθείς άνήρέθη. ΚιΧ λοιπόν προβάλλεται υπό Κηφέως βασιλεύς Περσών 
Μέρω4 ο Περσέως καΐ Ανδρομέδας υΙος. Κη<ρευς δ^ τήν της Γ(οργ($νος κεφαλήν καύσας άνεχώρησεν εΙς τήν 
χώραν αύτου. 

'Δγήνορα δΐ (38) τον άπό Φοινίκης ό πατήρ εΙς Α^βηοΓβπι ατιίβιη α Ρΐιοθηίεία ραΐβρ αά ίηςυίΓβη- 
άναζήτησιν της αύτοΰ θ^γατρός Ευρώπης άποστε(- ά&πι Πΐί&ιη δυ&πι ΕυΓοραιη ουπι ιηίδίβδβΐ, Οδάιηαδ, 
λας, μαθών δ Κάδμος ώς αυτήν συν Ταύρψ τψ άρπα- οπίΏ βαιη ΐηΐβΐΐβχίδδβΐ ουιη ΤαυΓΟ, α (ία» ΓίίρΙίΐ 
σοΕντι ταυτην της Κρήτης βασιλεύει, ώρμησεν εΙς ρ ίαβΓ&Ι, ΟρβΙ» Γβ^ηαΓβ, ίη Β(£θΙί&πΐ &1)ϋΙ, ΒίΒοΙοδ- 
Ηοιιοτί^ χαι αύτου^ άννοοΰντας τά Φοινίκων γράα- ααβ ΗΗβπίΓαηι ίαηαΓΟδ Ρ1ΐ0Βΐιίβί&8 ΙίΙΙβΓΔδ άοοαίΐ. ματα έδ(δαξε, και έβασίλευσεν έπ* αύτοΤς Ετη ξβ'. 
Και γυναίκα ήγβίγετο τήν Άρμονίαν καλουμένην, 
ήτις αύτψ 2ξ τίκτει θυγατέρας, *ίνώ, Αγαύη ν, Σεμέ- 
λην, Εύρυν6μην, Κλεανθώ καΐ Κύρυδίκην. Αδται έλέ- 
γοντο Καδμίδες. Οΰτος ό Κάδμος και π^λιν τήν με- 
γάλην τήν Καδμείαν έκεΤ κτίζει. *0; και τόν Τειρε- 
σίαν Βοιωτών οντά φιλ^σοφον, τόν αυτομάτως φε- 
ρεσθαι τά πάντα και άπρονόητον εΤναι τόν κύσμον 
^ογματίσαντα και εΙς τό του Ιαφναίου Απόλλωνος 
Ιερόν διά ταΰτα έξόριστον γενύμενον, 2ιΙνεκαλέσατο. 
Τούτον τον Τειρεσίαν μυθολογουσιν. ώ; 1ωρακ6τα 
Παλλάδα λουομένην, εΙς γυναικός αύτίκα μεταβλη- 
6ή«/αι φύσιν, και πολύπραγμονεΤν αύττί πώς γυνή 
μετά ανδρός συλλαμβάνει, και πώς ή μία φύσις του Γβ^ηυιηςυβ &ριι<1 608 ρβΓ 62 &ηηο3 ο1)ϋαιιίΙ. ϋζο- 
Γβιη άυχίΐ Ηαπηοηίαιη, ςτι® βΐ δβχ Ωϋεΐδ ρβρβπΐ ; 
ςυ&Γαιη ηοιηιηα Ιηο, Α^ρανβ, δβιηβΐβ, Εαργηοπιβ, 
ΟΙβαηΙΙιο βΐ ΕαΓγάίοβ : 1ι»β1ίαιη Οαάηιίίΐβδηοπίΐίηα- 
1)αηΙιΐΓ.ΐ8 Οαάιηιΐδβϋαιη Οαάπιβ&ιη ιηαςηαιη υρΙιβΓη 
ί1)ί οοη(1ί(1ϋ, βΙΤίΓβδί&τη ΒίΒοΙοηιιη ρΐιίίοδορίιαιιι, 
ςαί ςυοάοιηηία ΓοΓίυίΙο ίβΓπ ηυΐΐαςαβ ιηυηάυιη 
ρΓονίάβιιΙία §αΙ)6Γη&Γί άοουίδδβΐ, ίη Παρίιηβί ΑροΙ- 
Ιίηίβ Ιβπιρίιιπι Γβίβςαίιΐδ ίαβΓαΙ,αϋ βχδίΐίο τβτοοανίΐ. 
Ρ&1)τι1αηΙυΓ Ιιαηο Τίρβδίαπι,οαπι ΙαναηΙβηι ΜίηβΓν&πι 
τίάίδδβΐ, 8ΐιΙ)ίΙο ίη ιηυΙίβΓϋΐη οοηνβΓδυηι ίυίδδβ ; 
Ιηςυβ βα ηαΙαΓα ουποδβ βχρΙοΓανίδδβ ςυοιηοάο 
ιηιιΙίβΓ βχ νίΓο οοηοίρίαΐ, ςυοπιοάο αηίοΑ δαη^υίηί» 
ηαΙαΓα ίη οδδα, νβηαδ, ο&Γηβδ βΐ οΰοίβρα άίδίπϋυαη- ιματος εΙς ύστα και φλέβας και σάρκας και τά Ο ΐοΓ, βΐ ςαοηιοάο ίοθίαδ νίναδ ςί^η&ΙαΓ',ΰυιηςυβδα 
λοιπά μερίζεται, και βρέφος ξωογονούμενον τίκτε- 
τα'., και του Δημιουργού τήν σοφίαν μή δυνηθέντα 
χαταλαβεΤν εΙς *α6τοματισμόν έξολισθήσαι• διό καΐ 
παίξοντες αυτόν εις γυναικών φύσιν εφρασαν μετα- 
βληθήναι. Ούτος ό Κίίδμος ό της Βοιωτίας βασιλεύς 
Άγαύην τήν αύτου θυγατέρα Έχίονι δούς γυναίκα 
»1ς Χίον αποστέλλει. Γεννάται ουν έξ αυτής άνήρ 
φρύνιμος και συνετός ό Πενθεύς* [Ρ. 24.] ψ και τήν 
^ιοίκησιν τήν βασιλείας δστερον παρεχώρησε Κά- 
δμος, ώς αύτου μετά Τειρεσίου έπι τό Κιθαιρώνειον 
όρος τόν βίον διατελέσαντος. Τήν δΐ Σεμέλην Πολύ- 
μήδων ό υΙός του Αιθερι'ωνος γήμας, έκ του γένους 
ων του Διός, άπό Σεμέλης Ιιτταμην ιαΤον γενν$ βρέ- 
φος διά τό αστραπών και βροντών έξαισίων τήν ρίβηΐίαπι ΟρίΠοίδ αβδβςυί οο^ίΐαηάο πβςυίΓβΙ, 6ο 
ρΓοΙαρδϋπι α( οπιηία ίοΓίυίΙο Ωβη άίοβΓβΙ. ΙΙ&ςυο 
3οεο άίοίαπι βδΐ βαπι ίη ηιυΐίβπδ η&ΙυΓαπι 
ΐΓ&ηδίνίδδβ. Ιδ Οαϋηιτίδ Β(ΒοΙί80 τβχ Α^ανβη Ωΐίαηι 
δυαπι ΕοΙιίοηί ίη ηιαίππιοηίυπι άβά'ιί, αο ίη 48 
Οΐιίυπιααιαηάανίί. ΡβρβπΙ 1ΐ8θονίΓαηι ρΓυάβηίβηι 
αο ίηςβηίοδυπι, ηοηιίηβ Ρβηΐΐιβυπι ; οαί ροδίβα 
ΙβηιροΓίδΟαοΙπιαδ Γβ^ηί αάηιίηίδίΓαΙίοηβπιοοηιηιίδϋ, 
οαπι ίρδβ οηηι ΤίΓβδία δίαΐαίδββΐ ίη ΟίΙΙΐΦΓοηβ 
πιοηΐβ νίΐΛΠίΩηίΓβ. δβπιβίβη Ροίγπιβοΐοη ^Ιΐιβπο• 
ηίδ Πΐίαηι άυχϋ, βχ ^βηΐβ ^ον^δ ; αΐ^υβ βχ βα ρρο- 
Ιβιη δβρΙίπιβδίΓβιη δυδίαΐίΐ, πιαίΓβ ίαΐ^υπίϊυδ βΐ 
ΙοηίΐΓίΙ)ΐΐ3 ίηδοΐίίίδ ηβοαία. Οαάηιιΐδ ίηίαηΐβπι ίη 
Νγδίαηι Γβ^ίοηβηι, ςυω βΐ Νγδβίυπι άΐοΚυρ, Είβη- μητέρα άποθανεΤν. Τούτο τό βρέφος εις Νυσίαν τήν £) ^&ιη ηιίδίί. ΡΰώαΙαηΙΰΓ ίηΓαηΙβπι α ^ονθ ίη δίηυ δϋΟ 

άποδ Γβΐίςυοδ πιβηδβδ αδδβρναΐηηι ίηίδδβ ; φιοά 
βοίΐίοβΐ αΟβο ραΓίβαι ςυαπκίααι νίΐοθ ΙιαϋαίΙ, αύοΓία 
&ηΐ6ΐβ§ίΙίπιαωΙβαιρα8 6(1ίΙαδ. ΑΙΙί Ιιυηο, (ΐαοά βχ 
8ο1αΓί1)υδ ρΓβοίύυδ πιγδίίοα ηαΰθίίαιη βΐ ηιίραοαίοδα 
ίΛΟβΓβΙ βΐ νίΐίδ οΰΐίαπι άοοαίδδβΐ, ίη άβοδ ΓβΙαΙβ- 
ταηΐ αο Πίοηγδίυπι ηοηιίη&ΓυηΙ, υΐ ^ογίδ δΐίτρβ 
ΟΓΐηπι. Οίοηγδίαπι Ιιηηο ΓβηιηΙ αά ΡβΓδ&δ νβηίδδβ, 
αο ηιίΓ&1)ίΐ6δ ςα&δάααι ίηια^ίηαΐίοηβδ ορβρυπι αο χηραν ό Κάδμος Ικτραφήναι επεμψεν, Η καΐ Νυσειον 
ώνομάσθη. Μυθολογουσι οε δτι τούτο ό Ζευς έν τφ 
Ιδίφ κύλπψ έπι δευτέρψ μηνι έφύλασσε, δΐ(5τι μέρος 
ζωής ϊσχ• προς του θεού παρά τόν ώρισμένον χρό- 
νον έκτρωθβίς. "Αλλοι δΐ τούτον ώς έξ ηλιακών ευχών 
μυστικά τίνα και ^Λ^μασχΛ δρώντα και ώς περί 
άμπελικήν γεωργίαν έκτιθάμενον άπεθέωσάν τε καΐ 
Δι^νυσον μετεκάλεσαν, ώς έκ γένους δντα Δι6ς. Χ\ΧΑΝΟΒΙ ΕΤ ΟΟΑΒΙ ΝΟΤ^. 
(98) Ιιοειίδ ρβΓδρίδουβ οοΓΓορΙαδ, ίαΙ)υ1& νβΐ βχ Ονίάίο ηοΐα. Χυι.. Τ! (^ΙίΟΚαΐΙ 0£ΟΗ£ΝΙ 7ί 1)βΙΙθΓαηιαριΐ(1βθ9θ9ΐβηΙα88β. δβοαηάαιη ΙΐίΒΟ οαιη Α Τοϋτον βίς ϋέρσβς φασίν άπελΟέΤν, κχΐ φαντασίας ιηο^ηα Ιιοιηίηυιη ΙαΓί)^ αάνβΓβιιβ ΡβηΙΙιβαιη νβηιΐ : 
νίΓΟδ α βαΐίαιίίΐο δοιρίοβ, ιηαϋβΓββ Βαοοίιαβ αρρ^Ί- 
ΙανίΙ. Οϋΐη αιιίβηι ΒεοΙίοΒ τβ^^ηαπι 8ί1)ί νΐη(ϋο&ΓβΙ, 
1)6ΐ1ο οαιη ΡβηΙΙιβο 6οηβΓ658ΐΐ3 5υ6ΰυ1)ΐιίΙ. Ο&ρΙαιη 
6χ νίηοαίίδ 1ίΙ)6Γανί( Α^ανβ πιαίβρίοτα, ΡβηΙΙιβί 
ιηαΙβΓ. Ιαάβ ρβΓ ίηδΐάίοδ ΡβηΙΙιβιιιη ηβοανϋ, οαιη- 
ςαβ ΒβοΙί βαιη τβ^ηο ηοη άΐβηαΓβαΙιΐΓ, Οβίρΐιοδ 
ρΓοίβοΙτίδ ιηοΓΐαα3 αο δβραΐΐαβ β&Ι. ϋαάιηο ίη Γ6§ηο 
ΒβοΙίβθ 5τιεο65δίΙ Ν^οΙβαδ. 44 Ουιη 1ια|α3 ϋΐία 
ΑηΙίορα, 3&θ6Γ<1οΐ6 5ο1ί5,ΤΙΐ6θΙ)0Βυ8 ΒΓ&Ιοηίδ βϋιι» 
α ^ονβ ςβηαδ άαοβηδ αο ίΓ&ΙβΓ Ν^οΙβί, οοΓρυβ ιηΐδ- 
οιιΊί, ίηάβςηβ ^βιηίηοδ βα 65( βαίχα, Αιηρίιίηοιιοιη 
βΙΖθΙΙιαιη ; ςυί ^υδ8υ ίΓ&ΐΓΐδ βζροδΐΐί δαηΐ ρΓορβ 
ιηοηΐβιη ΟίΙΙιοθΓοιιβιη. δβά ςαίά&ιη πίδΐίουδ ΟΓάίο τινάς θαυμάσιων έργων χαι πολέμων έν αύτοΐς 
έπ(δε(ζασθαι. Μ(τά ταΰτα έπΙ ΙΙενθέα συν οχλ^υ 
βαρεί έρχεται, χαι τους μίν άνδρας σχιρτοΰς έχά- 
λεσε 8ιά το αλλεσθαι χαι πη8^, τάς δλ γυναΤχας 
βάχχας. Τήν τε των Βοιωτών βασιλείαν σφετεριζό- 
μενος μετά Πενθέως ιιόλεμον αυμβαλών χειροΰνται, 
6π6 δε Αγαύης της Ιίεν^εως μητρός ώς θείας οΰσης 
Διονύσου λυτρουται των δεσμών. Μετά ταΰτα Ιν- 
εδρ&ύσας άποχτείνει Ηεν^α. Τών δε Βοιωτών αύτον 
βασιλέα μή παραδεχόμενων εΙς Δελφούς απέρχεται 
χαι θανών θάπτεται. Μετά Κάδμον έβασίλευσε της 
Βοιωτ(αΓ Νυκτεύς. Τούτου την θ'^γα'εέρα Άντι^πην, 
Ίέρειαν ούσαν του Έλ{ου, θε66οιος ό υΙος Βράτωνος, 
έχ του γένους του Διός χατ9ΐγ($μενος, αδελφός δε του ηοιηίηβ, οαιη ρΓοΙβοαΓΟπΙ, δΰδΙυΗΐβοδαΙςιιβ βάα- ο Νυχτέως, μιγεις γενν^ δίδυμα, Άμφίωνά τε χαι οανϋ.Ουιη&αΙβηιΛηΙΐορα αρικί ΟίΓΟβη αδδβΓναΓβ- 
ΙαΓ, υ ι ρρορΙβΓ ίΐ&βίΐίυιη οοπιιηίδδαιη δυο ΙβιηροΓβ 
ρΰΒηαβ ΙπβΓβΙ, οαπι ίη ΑΓ^ίνοΓαιη Γββίοηβ 1)6ΐ1αιη 
βχδΐίΐίδδβΐ ίΐϊίςυβ 1.^οαδ ιηοΓ&ΓβΙαΓ, ϋϊτοβ ΝγοΙβυαι 
1)1αη(ΐ6 δοΐϋαΐβ,νίΐ (Ιβ 1ί1)βΓαπ(1α ΑηΙίορα, 1δ υθγο 
ΙατίΓΟ βαιη ροΙίαδίβΓΟ αΐΐί^αηοΐ&ιιι ίΐαςαβ ηβΰ&ηά&ιη 
ρΓοί&ηαΙ» νΪΓ^ίαίΙαϋδ οατίδα ίπιρβΓανίΙ. Ηοο οιιιη 
ίηαυ(1ίνί8δ6η1 Αιηρίιίοη βΐ Ζβΐΐιαδ, αΐ) βο ςυί ίρδοδ 
6<]υοαν6Γαΐ6άοε(ί ΑηΙίορίίΒδββδδβίΠίοδ, ουιη ιηαηα 
ΓυδΙίεοΓαπι ΐΓΠίβΓυηΙ, η6οαΙί$(|ΐιβ ιηίΐΐΐίύαδ, ΟίΓΟβη 
ΙαυΓο αΠΐ^αΙαοι ϊηΙβΓίβοβΓυηΙ. Ιρδί ουιη ιηαΐΓβ 
ΑηΙίορα ίη ΒοΒοΙί&πι ρΓοΓβοΙί, ουιη 3απι ΝγοΙβα» 
νίΐα άβοβδδίδδβΐ, ίΐα ιηαδίοί Απιρίιίοη βΐ Ζβΐΐιυδ 
Β(£θ(ίδ ιηυΐΐοδ ρ6Γ αηηοδ τβ^ία ροΐβδίαΐβ ίπιρβρανβ- Ζ?^θον, ους τ^ χελεύσει του άδελφόΰ ρίπτουσι πλη- 
σίον του Κιθαιρωνείου ορούς. Όρδίων δέ τις γεωρ- 
γός άπαις ών ανελάβετο χαι άνεθρέψατο αυτά. Της 
δι Αντιόπης παρά τ^ Δίρχ^ φυλαττομένης έπι τ6 
τιμωρηθήναι διά το παράνομη σαι, έπει π($λεμος έν 
τ^ 'Δργείων έχινήθη χ<«>ρ?. του Αύχου χρονίζοντος 
έχεΐσε, ή Δίρχη τον Νυχτέα θωπευτιχώς ή ρώτα 
άπολυσαι Άντιόπην. Ό δε μάλλον «ροσέταζε ταύρφ 
άγρίψ ταύτην προσδεθήναι χαι άποθανείν, ώς την 
παρθενίαν βεβηλώσασαν. Άχούσαντες δΐ τούτο Ζη- 
θος χαι *Αμφίων, χαι παρά του άναθρεψαμένου τού- 
τους μαθύντες ώς αίίτη εστίν ή μήτηρ αυτών Αν- 
τιόπη, άμα πλείοσιν άγροίχοις έπεισπεσόντες τους 
μΙν στρατιώτας χαταχτείνουσι, Δίρχην ολ τφ ταύρφ ΓαηΙ. Ηί πια^ηαπιιΐΓΐ)6ηι οοηάίάβίυηΐ, βΐ α ραίπδ ρ προσδεσμουσι χαι φονεύουσι. Συν τ^ μητρι δέ Άν- ΤΙΐ6ο1)(Βί ηοπιίηβ Τ1ΐ6ΐ)α5 ηιιηουρ&ΓυηΙ. Ευπρίάοδ 
πιΟΓβ ροβίαρυπι ίαίιυΐαηι ηαρΓαηδ, ^ον6η1 αίΐ δαηιρία 
δαΙ>τί ΓΐξϋΓα ΑηΙίορ£Β νίΐίαπι οϋΐαΐίδδβ : βο βχ οοη- 
0υ1)ίΙυηαΙοδΑπιρ1ιίοη6πι βΐ ΖβΙΙιυπι ιηαδίοοδ. Ηοο 
βτιπι ίάβο (Ιίχίβδβ ρυΐαηΐ, ςυοά Τ1ΐ6ο1)(£υδ & Ρίοο, 
ςυΙ ίάβηι ^υρίιβ^ ίυίΐ, άβδοεηάβπΐ ρβΓ αηίπιο) ίη 
αΐίαροδίαΐία εοΓροΓ&οοπιπιί^^Γ&Ιίοηβπι. Ναπι Βοβο- 
ΙοΓυηι δβρηιοηβ δαί^ηΐδ αηίπΐ8? ίη αΐίυά νίΐίαβ 
οοΓραδ πιί^ΓαΙίοηβηι 45 δί^ηίΩοαΙ. ΡοδΙ Ιιοβ ιηυδί- 
οοδ, ίί ςαί βχ βοηιπι δΐίρρβ ρροορβαΐί δυηΐ ίη Τ1ΐ6- 
1)αηοδ Γβςηυπι ο1>1ίηαβΓυηΙ υβςαβ αά ΟΕάίριιιη, 
^ο^αδ^α) 6(1.αίί ηΐίατη. ΕΙβηίπι ίαίαδ τβχ ΤΚβύαηο- 
ταπί ρππιαπι βχ ^ο^αδια υχοΓβ Γιΐίυιη ^ο^&η1 δΐΐδία- 
ΙβΓαΙ ; άβ ςυο οαπι οΓ&ουΙο πιοηίΐαδ βδδβΐ, ίοιβ αΐ 
ίδ ετιαι ρρορπα ηιαίΓβ οοηευπιΙ)6ΓβΙ, Ιί^ηβίδ οοπι- τιότΓΤι είς την Βοιωτίαν έλθόντες, έπει ό Νυκτεΰς 
τέθνηχεν, ο\ μουσιχοι Ζήθος χαι *Αμφίων τών Βοιω- 
τών ^τη πολλά βασιλεύουσι. Κτίζουσι δέ πόλιν με- 
γάλη ν εΙς όνομα [Ρ. 25] του πατέρος, ήν χαι [άπο] 
θεοβοίου Θήβας ώνόμασαν. Ό μεν Ευριπίδης τφ έθει 
τών ποιητών μυΟολογών τον Δία φησΐν ε*ς Σάτυρον 
μεΟαβληθέντα τήν ^Αντιόπην φθεϊραι, έξ ής Αμ- 
φίων χαι Ζήθος οΐ μουσιχοί. Τούτο δΐ, φασιν, εΤπεν 
ώς χαταχθέντος Θεοβοίου έχ του Βίχου του χαί Ζη- 
νος χατά μετεμψυχώσεως μετάστασιν* τούτο γάρ 
σημαίνει το Σάτυοος $νομα χατά τήν τών Βοιωτών 
γλώσσαν, το εΙς άλλο σώμα χωρήσειν εύτελέστερον. 
Μετά τούτους τους μουσιχούς οΐ έχ του γένους αυτών 
έβασίλευον Θηβαίων εως ΟΙδίποδος υΐοΰ Ίοχάστης 
χαι Ααίου. Οδτος γάρ 6 Αάΐος βασιλεύς ών Θηβαίων ρ6(1ί1)ΐΐδ ίπιρβάίΐτιηι ίη πιοηίαηίδ αΙ>ί6θίΙ, υΐ ί1)ί Π μετά 'ίοχάστης έ'σχεν υΐόν πρώτον Ίοχαν χρησμόν ρβΠΓβΙ. ΑΙ ΓαδΙίοϋδ ({αίάαηι, Μο1ί1)ίαδ ηοπιίηβ, βυπι 
δΐώΐαΐαηι βάυοανίΐ, €Ε(1ίραπΐ(]τΐθ αρρβΠανίΙ & 
ΙηπιοΓβ ρβάαπι ςυβηι ίη οοπιρ6άί1)ΐΐδ οοηΐΓ&χβραΙ. 
δβουηάαπι 1ια)0 ιηυΙίβΓ ςηββάαπι ίηάί^βηα ηοπιίηβ 
δρΐιίηχ, (ΙβίοΓΠΐίδ αο πιαπιπιοδα, οαπι α^ΓβδΙίαπι 
ιηαηα νβΓίίοβπι ςιιβπκίαπι ο1)5β(1ίΙ, &ά ςηβπι ηοηηίδί 
υηο βοςυβ αη^αδϋδδίπιο&ϋίΐυ ροίβραΐ ρβηβίΓαπ, αο 
ΙαΐΓθοίηαη(1ο βα ρβΓ^βηΙβδ ίηΙβΓίοοίΙ, βΟΓυηιςαβ Γβ- 
οαΙΙαΙβδάβρΓδθάαΙαβδΙ.Ιά ΙαίΓΟοίηίαπι Γβ» Τ1ιβ1)α- 
ηοΓυπι ίη αροαπι Γβάβ^ίΙ, οαπι ηβςαβ βχβΓοίΙυδ 
ηβςαβ ίρδβ τβχ ίαίαδ πιοηΐβ ίΐα ίηβοοβδδο βΐ ηα• 
ΙιίΓα Ιοοί πιυηϋο (ΐαίάςυαηι αάνβΓδυδ βαπι ροβδβΐ. δΐ λαβών περί αύτου ώς τ^ Ιδία μητρι συναφθήσε- 
ται, έν ξύλφ τους πόδας χαθηλώσας, 6' δη χαι χου- 
σπος λέγεται, εις άπώλειαν έν τοις ορεσιν ^^^ριψεν. 
"Αγροιχος δέ τις ονόματι Μελίβιος τούτον ε6ρών 
άνεθρέψατο, Ο'δίποδα μετονομάσας διά το τους πόδας 
αύτου έν τφ ξύλφ διφδηχότας ογχωθήναι. Μετά 
ταΰτα γυνή τις ονόματι Σφίγ^, δυσειδής, χατάμαστος, 
χωριτιχή, μετά πλήθους άγροίχων εΙς χορυφήν μίαν 
μόνην ε^σοδον χαι ταύτην στενωτάτην έ'χουσαν χαθ- 
ίσασα, λ^στριχώς τους παράγοντας δι' έχείνης άντ(5ρ8ι 
χαί τάς αυτών υπάρξεις άφ^ρεΤτο, ώς άποστενού. 
σθαι τάς Θήβας δι* αύτη ς μήτε στρατού, μήτ* αύτου 73 Ηΐ8Τ0ΚΙΑΚυΜ ΟΟΜΡΕΝΟΐυΜ. 74 ^οΰ βασιλέως Λαϊκού Ισχύοντος χατ* αύτ/^ς διά τό ^ 
δύσβχτον του 6'ρους χα( 6χυρ<(ν. Ταϋτ* ούν Οιδίπους 
άχούσας σοφ^ν τι χαι γενναϊον ποιεΐ' χαι ολίγους 
έπιλεξάμενος χαι τήν Σφίγγα έλθών ^^τεΐτο συν αύτ^ 
είναι χαι συλλ^ιστρεύειν αύττ\. Ή δε ττ^ ώρ^ χαΐ 
^ενναι<^τητι τούτου τερφθεΤσα αυτόν είσδέ^εται. Ό 
δέ χαίρων έσχηχώς αυτήν μίν λόγχ^ αναιρεί ναι 
πολλούς των μετ' αυτής* λαβών δε χαι το σώμα χαΐ 
οσα χρήματα εύρε προς Αάϊον εΙς Θήβας ήνεγχε, 
μισθών της άνδραγαθίας χοαιούμενος. Θτ^βαΐοι δΐ 
τούτον ως βασιλέα ανυμνούν. Άλλ' ούχ -^ρεσε ταύτα 
τψ Λαΐψ, άλλα στρατόν έςροπλίσας χατ' αυτού έξήει, 
χαι πληγείς τελευτ^. Έ τοίνυν Ίοχάστη της βασι- 
λείας έχπεσεΐν ου θέλ(>υσα, χα Ι ώς υ\ός αυτής έστιν ό 
Οιδίπους ούχ είδυΐα, άμα δε χαι πρ^ς θεραπείαν τής 
κ^λεινς σπουδάζουσα, προσχαλεΤται τούτον* έξ ου χαι ρ 
ΐίοιει δύο υΙους, τον Έτεοχλέα χαί τον Πολυνείχην, 
χαι θυγατέρας δύο, Ισμήνη ν χαι *Αντιγ6νην. ΚαΙ 
ούτως έπι ίτη ιθ' των Θηβών έβασίλευσαν, άγνοούν- 
τες Ιαυτο&ς. Μετά ταύτα τής 'Ιοχάστης τήν πατρίδα 
χαι το γένος πυΟομένης, έπει Μελίβιος αύτον άν- 
εθρέψατο -{[χουσε, παρ' αυτού τε Ιμαθε τ6ν τρ6πον 
της αυτού Ανευρέσεως [Ρ. 26 ] χα{ βεβαιωΟεΤσα 
άνεβόησε. Οιδίπους δΐ πληροφορηθείς ώς χαι μήτηρ 
Ίοχάστη χαι γυνή τυγχάνει, τοις μΙν υ^οϊς Έτεο- 
χλει χα: Πολανείχει ένιαυτον παρ* ένιαυτον βασι- 
λεύειν Ιχέλευσε τών Θηβών, αύτος δέ πάραυτα δύο 
ήλους χατά τών Ιδίων Ιμπήζας δφθαλμών τελευτ^. 
01 δε υΙοι αυτού Ιχάτερος της βασιλείας άντιποιού- 
μενοι εΙς π<$λεμον ήλθον μονομαχήσαντες, χαί 6π 
άλλήλιων ^μφω χατελύθησαν. Καί οδτως ή τών Θη- 
βών ήτοι Βοιωτών χατελύθη βασιλεία, διαρχέσασα '< 
Ετη τριακόσια Ιξηχονταεννέα. ΆναγχαΤον ούν έστι λοιπόν άναδραμεΐν έπι τό 
προχιίμενον. Καταλήξαντες δλ ίπί τήν έχ ΦαλΙχ του 
'Ραγάβ γέννησιν, άρξώμεΟα απ* αυτού. *Ραγάβ γενόμενος έχατόν τριαχονταδύο ετών 
έγέννησε τον Σερούχ. Έπι τούτου οΐ δνθρωποι τδν 
κατ* αλλήλων αύξήσαντες τΰφον στρατηγούς τε 
ΙαυτοΤς χατεστήσαντο υλ\ βασιλείς. Κα^ τάτζ πρώτως 
πολεμικά χβτασχευάσαντες όργανα πολεμεΐν άλλή- 
λοις {νήρξαντο. ΚαΙ ευθύς ο1 άπο Χαναάν ηττώνται 
χαι πρώτοι τής δουλείας υποχύπτουσι τψ ζυγφ, |) 
χατά τήν του Νώε χατάραν. 

Ζερούχ γεν($ μένος έχατον τριάκοντα ετών έγέννήσέ 
τ&ν Ναχώρ. '^κει δε 6 Σερούχ έν τί) Χαλδαίων, έν 
πόλει *(2ρ. Αύξηθέντα δε τον Ναχώρ έδίδαξεν 6 πα- 
τήρ πάντων έπίλυσιν οιωνών, τών τε έν ούρανφ 
σημείων διακρίσεις και τών έπι γης απάντων, χαΐ 
πάσαν Χαλδαϊχήν μαντείαν. Ναχώρ δέ γεν(^μενος 
οθ* ετών έγέννησε τον θα^ρα. Νίνου δε του πρώτου 
Βασιλέως τών *Ασσυρίων τεσσαρακοστών τρίτον άγον- 
τος Ετος τής βασιλείας γεννάται Αβραάμ. Κατά δέ 
τους αύτους χρόνους παρ' Αιγυπτίοις έξχαιδεχάτη 
δυναστεία, καθ* ήν έβασίλευον Θηβαίοι. θάρ(5α δΐ γεν^- 

Ρατιοι.. Ολ. βΧΧΙ. (Κάίραβ νβΓΟ Γθ &ιιάί(& ρηκίβη» αο ^βηβΓΟβτιπι 
ίαοίηυβ α^^ρτβίϋ, οαιη ρ&υ6ί9 ςπο9 8ί1)ί «οοίοβ αβοΐ- 
νβΓαΙ, βά δρΐιίηςβιη 8β ΰοηί^ΓΓβ, β)α9 οοηβιιβίαάί- 
πβιη βΐ ΙαίΓΟοίη&ηοΙί βοοίβίαΐβιη βχρβΙβΓβ. Ροηηα 
βΐ ^βηβΓΟδϋ&δ ςυαπι ρρββ 8β ί6ΓβΙ)&1, υ1 ΓβοίρβΓβ- 
ΙιΐΓ α ιηιιΙί6Γ€ ϋβ Γ6ΐ)ΐΐ9 οαρία ίιηρβίΓ&ηιηΙ. ΑΙ νβΓο 
ΟΕάίρτίδ 6&ρΙ& οοοαβίοηβ ιρβαιη 1αηο6& ΐΓ&η$&άί- 
^βΓ6, ιηυΙΙοδ ςυί δρΐιίη^ί ρΓκάαηάί βοοϋ ΓαβΓ&ηΙ 
ΐΓαοίά&Γβ ; ο&άανβΓ θ3ιι9,αο ςα&9 ί1)ί ΓβρβΓβΓ&Ι ορβ5 
&ά 1.8ϊπιη Τ]ΐ6ΐ)&8 αίΤβΓΓβ,&Ι) 60 νίΓίαΙίβ βα» αο βί 
1)βηβ ^631» ρΓβΒίηίΰΐη 8ρβΓ&Γβ. Αβ Τΐιβϋαηί 4β 
ςυίάβιη βπιη Γβςϋβ 1&α(1ί1)υ8 αο Ιϋαΐίβ οβΐ6ΐ>Γ&1>&ηΙ• 
1.&ίο Ίά αάβο άΐ8ρ1ϊειιί1 υΐ αάνβΓβαβ βαπι οιιηι ατ- 
ιηαίο βζθίείΐα βχίνεπί : εοπιπιί98θ ΑπΙβιη ρΓ»1ίο 
ίοΐυδ ρβπίΐ. Ρτοίικίθ ^ο^ει9ιΗ ουιη βχοίάβΓβ Γβ^ηο 
ηοΠβΙ 6ΐ (Οάίραπι ΙΗίυιη $ααιη 69δβ ί^^ηοπίΓβΙ, 
βίηιυΐ υ( οίνί1)α8 Γβιη ^γ&Ι&πι ΓαοβΓβΙ, ^οη^α^βIη 
9ί1)1 (Οάίριιιη &9θίνίΙ, αίςυβ 6χ βο (1αο9 Ω1ίθ9, 
ΕΙβοοΙβιη &6 Ροίγηίοβιη,ΐοϋάβιηςαβ Α1ί39 Ι9ΐη6η&ιιι 
6ΐ ΑηΙίξοηαιη ρβρθπΙ.ΙΙα ρβΓ 1θ &ηηο9 Γβ^ηηιη ίη 
Τ1ΐ6ΐ)αηοδ β693βηιη1,α1ΐ6Γ ΰΐΙΙβΓυιη ί^ηοΓ&ηΐ69. Ηί9 
6χαοΙί9 ^ο^α9ιΕ, οαιη ΟΕάίρί ςβηαθ β Ι ραΐη&ιη ίη- 
(|ΐιίΓ6ΓβΙ,6χ Μ6ΗΙ)ίο ({αβπι βάυοαΙοΓβηι ίαί896 ΟΕάίρί 
αοοβρβΓ&Ι ίηΐβΐΐβχίΐ ςαοπιοάο 19 ΟΒάίραπι Γβρβ- 
Γί99βΙ ; ^υηΩΓη1&^&ςυ6^&Π1 &ρα<1 αηίηΐϋπι Γβί 9ίοιιΙ 
Ιι&1)6ΐ)&1 ορίηίοηβ βχοΐ&πιανίΐ. ΑΙ βηίπι 0Ε(1ίρυ9 
εβΓίίοΓ ίαοΐιΐδ ^ο^&9^&π1 οοη3ΐι^βιη βαπκΙβπιπι&ΐΓβιη 
9ααηι 6996, Ω1ϋ9 Εΐβοοίί βΐ Ροίγηίοί Γβ^ηηπι Ίΐιβ- 
1)&ηαιη &1ΐ6Γηί9 αηηίβ [ι&1)6η(1ΰπι πιαηοΐ&γϋ, ίρ86 
ίΠίοο €ΐαοΙ)υ9 οίανίδ ίη άΌ09 9αο8 οευ1ο9 (1βΩχΐ9 
οϊ>ϊϊί. Ρίΐϋ, €υιη τιΙΟΓςαβ Γ6^ηαιη αά 9β ΐΓ&1)βΓ6ΐ, 
1)6ΐ1ιιπι πιονβΓαηΙ : ίη ςαο 9ίη§α1απ ρυ^ηα οοη- 
9Γ699ί πια1αί9 &πι1)ο να1η6Γί))α9 οεοαΙ)αθΓαη1. Ι9 
Γβ^ηΐ Τ1ιβ1)&ηί 8611 ΒοΒοΙοηιπι ίΐηίβ ίαίΐ, οαιη 1(1 
369 &ηηο9 <1ιιγ&99θΙ. 

ΡοΓΓΟ αιιΐβιη η60β596 69( ηο9 αά ίηιΐίΐυίαιη 
ηοβίΓυπι ΓβνβΓίί. Αο ςυοηίαπι ίη Ηα$£ϋ1)ί Ρΐιαίβοο 
ρΓ0§βηίΙί ηιβηΐίοηβ δτι1)ΐΙίΐ6Γαηια9, ηίΓδίιιη &1> 
βοάβιη ΗαςαΒο οΓάίβπιαΓ. 

47 Η&β&1)υ9 βΓ^ο αηηο9 ηαΙα9 132 5θΓαο1ιιιιηβ6- 
ηηίΐ. Ηυ^υ9 βθίαΐβ (ΐ6ηιαιη Ιιοπιίηβ9 αΙΙβΓ οΙΙβΓί ί&3ΐα 

8686 ρΓ0θί6Γ6ηΐ68, ίΐηρ6Γ&ΙθΓαΠ1 &1ςΐ16 Γβ^ΙΙΠΙ ΠΟ- 

ηιίηα 8ί]»ί 8ΐιηιρ86ΓυηΙ, αο Ιπηι ρηιηαηι απηα 1>•1- 
Ιίοα ίαΙ)ΓίοαΙί, 1)6ΐ1αηι ίηνίο6Γη ί&06Γ6 οοβρ6ΠΐηΙ. 
δίαΐίηι νβρο δΐίρρδ ϋΐιαηααηίβ 9αοοα1)υίΙ,3αβ:ιιιηςιΐ6 
9βι*γίΙιιΙί9 9ΐι1)ίί(,(ΐιιβιηα(1ηιο(1ηηι 6ΐ Νοο ία6Γ&Ιίπι- 
ρΓ6οα(ιΐ8. 

δβΓαοΙιυβ &ηηο9 η&Ιιιβ 130 ΝαοΙιΟΓβιη ρΐΌββηιιϋ. 
Η&1)ί1αΙ)&1 &ιιΐ6πι 56ΓαοΙια9 ίη αΓΐ)6 Οΐιαίάαοπιπι, οιιί 
ϋΓ ηοπΐ6η. Ι9 αάιιΚιιπι Ν&ο1ιθΓ6ΐη άοοαίΐ οπιηίαπι 
αιΐ8αΓίοηιιη,οοβΐ68ΐίαπι ΙβΓΓβ9ΐΓίιιπιο(αβ ο8ΐ6ηΐ0Γαπι 
ίηΙβΓρΓ6ΐΛϋοη6πι,οπιηβπιςα6 ΟΙίΕΐΙάβΒΟπιπι άίνίηα- 
Ιίοηβπι. ΝζιοΙιΟΓ αηηοδ ηαΐαδ 79 ΤίιαΓΛΠΐ ^βηιιίΐ. 
Α1)ΓαΙι&πΐϋ9 ηα1α9 βδΐ, οαπι Νίηυ9 ρΓίπιυ9 Αβδγηο- 
Γυπι Γ6Χ αηηυηι 9υί Γβ^^ηί 43 α$βΓ6(.Εο(1βαι ΐ6ηιρο- 
Γβ θρυά ^€^γρΙίθ9 άβοίιηιΐδ 96χ(η9 Γβχ αβ6ΐ)8ΐΙ ; ςυβ. 
Ι6πιρ6δ1ίΐ1β ΤΙιβ1)6ΐηίΓ68ηα1)αηΙ. ΤΙιαΓαβΓ^ο αηηοδ 
ηαΐυ• 70 9α8ΐυ1ί( 6Χ αχοΓ6 9ΐι& Εάηα,ςη» βϋα Μ^ 75 ΟΕοκαιαιι οεβεενι 76 Α1)Γ&1ιαιηί, ςυβιη ραίΓαυιη ΤΙιαΓ» 1ι&ι1)αϋ, Α1)ΓαΙΐΛ- Α μ»νος ετών ο* έγέννησεν έχ γυναικός (39) "Εδνας, ιηυιη : Οά βιιίπι βυιη πιαΙβΓ (Ιβ ^υί ρα1π8 ηοίηίηβ 
αρρβΠανίΙ, ςαί αηΐβ ηβροΐίδ ιι&ΐαΐβδ νίί& άβΓαηεΙυ» 
ΓυβΓΕί. ΡρίΒίβΓβα οΐίαιη ΤΙΐίίΓα ΑιαιουΐΏ βΐ Ναοΐιο- 
Γ6ΐηρΓοεΓ6ανίΙ.Αΐ)ΓΕΐι&ηιυΒαχοΓ6ΐη (1υχί(8&Γ3ΐη,5ί- 
1)1 α ραΐΓβ εοΩ3αηοΐ£ΐηι. Ηίο δοΐιΐδ, οπιπί1}α5 υΙ)ί<)αβ 
1ιοπιίηί1)υ5 οηΐΐυ δίπιυΙαεΓΟΓαηι ίη βΓΓΟΓβιη α1)(1υ- 
0(18, ΥβΓαιη Οβυσι αςηονίΐ αιην6Γ3ί(ΐα6 ΟρίΩεβιη 
ρΓ8Β(1ίεανί(,ρπηιυ8ςυ6 αΐίαρβ ίΓοηάίΙ)υ8 ραΙιη&Γυιη 
6( οΙβαΓαιη 48 είηχϊΐ ; αο δΐιΐ) βο ρπιηαιη ίη δαερα 
δοπρίυτα αη^βΐιΐδ ηοιηίηαΙπΓ ; βΐ αϊ) ίρ80 ^^γρίϋ 
ροβίίαιη δΙβΙΙαΓαιη βΐ βίίβεΐίοιιβιη ητιιηβπιπκιαβ 
8είβηΙίαιη άίάίοβΓαηΙ. 

Αηηυιη δοΐϋΐί» νίεβδίιηυιη ({ΐιαι Ιαπι α^^βπδ Αΐ)ΓαΙια- θυγατρός Αβραάμ πατραοέλφου αύτου, τον ^\οραάμ, 
δντινα ή μήτηρ έχάλεσεν έπ' άν(5ματι του εαυτής 
πατρίς• εφθη γαρ εκείνος πρό της τουτΌυ γεννή- 
σεως τετελευτηκέναι. Έγέννησε δε έτι 6 θάρρα τον 
Άράμ και τον Ναχώρ. Ό δΐ *Αβραάμ λαμβάνει 
παρά του πατρός γυναίκα τήν Σά(5ραν. Ούτος μ<5νος, 
των απανταχού τήν έπι τά είδωλα πλάνην νοσούν- 
των, τον άληθτξ θεόν έπέγνω και Δημιουργόν των 
6'λων άνεχήρυξε. Και πρώτος το θυσιαστήριον κλά- 
δοις φοινίκων και έλαιών έκύχλου, και έπι αύτοΰ 
πρώτως ώνόμασται άγγελος έν ττ^ θεία Γραφτή. Και 
παρ' αύτοΰ Αιγύπτιοι τήν των αστέρων Οέσιν καΐ 
ποίησιν και τήν αριθμητική ν έπιστήμην έμαθαν. 
Ότι τψ κδ' ετει ττ,ς ηλικίας αύτοΰ 6 Αβραάμ αιαβ α^ηϋυιη υηίνβΐ'δί ΟρίΠοβιη αάοΓανίΙ. Αηιι^βΐυδ ρ έπιγνους τον τών δ'λων θεον προσεκύνει. Άγγελος 
α&Ιβιιι Οθί άοεαϋ βτιηι Η6ΐ)Γαίοιιιη δβπηοηεπι,δίειιΐί 
ίάβΐΏ αη^θΐυδ Μοδί άϊχίΐ, υΐ βδΐ ίη ραΓνα ββηββί. 
δβά βΐ ΑΓοηιυδ υχοΓβ άαοΐα 1.οΙαπι ^βηαίΐαε ΓιΙίαιη 
Μβίεΐι&ιη, ςτι» Ναοΐιοπ ηυρβίΐ. Α1)Γεώααιαδ ^αIη δβχα^βηαπυδ, εαηι νίάβΓβΙ δβ 
δΐιαάβηάο ραΐΓβπι ε»ΐ6Γ0δ(|υ6 ^οπ1βδϋοο8 α δυρβΓ- 
δΐίΐίοδο δίπιαΙαείΌΓυπι εαΐΐα άβάαεεΓβ ηοη ροδδθ, 
ηοοία είαπι οπιηί1)Πδί&ηαηι δΐιηηΙαεΓοπιηι ίηεβηάίΐ. 
ΟυΰΒ οαηι οοηίΙα^ΓίΐΓβηΙ,ίΓαΐΓβδ τβ ίηΐβΐίβεΐα ρροδί- 
ΙυθπιηΙ,υΙ βχ ηιβάίο ί^ηβ δίηια1αεΓ& βπρβΓβηΙ ; βΐ 
ΑΓαπιυβ εαηι βαπι τβιη πια)()π εοηαΐα ηιοΙίΐ'βΙαΓ,ίη 
ιηεάίο ίηεβηάίο ρβπίΙ.Ηυηο ευηι ρ&ΙβΓ δίηιαΙ&εΓΟ- 
Γϋπι ορίίβχ ίη ϋΓβ ΟΙιαΙάβδθ τβ^ίοηίδ αΓΐ)6 Ιιυπιαδ- δε Κυρίου έδίδαξεν αυτόν τήν 'Ρ,βραΙδα γλώσσαν, 
καθώς αυτός ό άγγελος τψ Μωοϋστ^ εΤπεν, ώς [Ρ. 27] 
έπι τζ λεπτή κείται Γενέσει. ΚαΙ ό Άράμ δ^ αγόμε- 
νος γυναίκα έγέννησε τον Αώτ, θυγατέρα δ^ Μελχάν. 
Ταύτην ό Ναχώρ λαμβάνει γυναίκα. 

"Ηδη δέ έζηκοστΰν ^τος άγων ό Ά^ρα^μ, ώς ούκ 
έδόκει τόν πατέρα πείθ^^^ )(οι'ι 'ΐον^ς ίλλους οικείους 
της περί τά εΓδωδα άποσχέσθαι δεισιδαιμονίας, λαν- 
θάνει νυκτός τών ειδώλων έμπρτξαας τόν οίκον Αυ- 
τών δε Ιξαναλουμένων οΐ αδελφοί νοήσαντες άναπη- 
δώοι, βουλεμένοι έκ μέσου τοΰ πυρός έξελέτθαι τά 
ε'/δωλα Φιλοτιμότερον δε *ό Άράμ τψ πράγματι 
προσφερόμενος έν μέσψ διαφθείρεται τοΰ πυρό^. 
Και Οάψας αυτόν ό άγαλματοποιός πατήρ έν 'ϋρ τίΐ 8βΙ,ίη(1βΟΙΐΛΓΓ2ΐδΜβ8θροΙαπιίδΒαΓΐ)βηιεοπιιηίί];ΓανίΙ, ρ πόλει Χαλδαίων μενανίιταται και εις Χάρραν της Εο Ιοεί ΑΙ)ΓαΙΐ3ηιο, ευηι ρβΓ ςαίη(1βείπι αηηοδ ίη 

ίαπιίΐία ραίπδ νίχίδδοί, ηοείβ ςυαάαηι δαύίίΐ 6χ δί- 

(ΙβΓυηι ηιοΐυ ίηδβςαβπΐίδ ΙβηιροΓίδδίαΙυπι εοηδίάβ- 

ταΓβ,ςυίρρβηοη η^βάίοεπΙβΓ οπιηβπιβαηι δείβηΐί&ηι 

ρίΐΐΓίδάοεΙπηα&ΙςαοβχβΓείΙαΙίοηβΙβηβηΙί.ΕΓί^οδίη- 

^υΐίδ (Ιβ (]υί1)τΐ8 ^υοΒΓβΙαΙ οοηδίίΙβΓαΙίβ,δαροΓναεα- 

ηβαηι βδδβ υηίνθΓδαηι ίδίαηι εηποδίΐαίβηι άβρί'βΐιβη- 

<1ίΙ, 49 ηυοά Οευδ ρΓΟ δαα νοίυηίαίθ οιηηΐΕ ςυα; (1ί- 
νίηαΐίο ρΓϋθίΙίχί δδβΐ ωαΐαΐ'β ροδδβΐ. Ηαίΐυβ Ηεοε 6ΐ αΐίαδ 
ίά ςβηυδ Γβδ δβΓίο Βΐηυβ ΙοΙο εοΓάβ Γορυάίπηδ, 
ρβΓίβεΙαπκιυβ Οβαηι εοίβηάί ρίβίαίβηι άοηιοηδίΓαηδ, 
11» βδΐ α Οβο οοηιρβΠαΙυδ: « Κ^ΓβάβΓβ βχ ΙβΓπα Ιαα βί 
^βηΐθ Ιυα βίβχ ίαηιίΐία Ιαα.» Ιΐαςαβ εαηι αχοΓβ §αΐ'α 
βΐ ΓΓ&ΐΓίδ Ωΐίο 1.010 ίη ροΓίίοηβηι ρροξβηίίοπδ δαί Αγ- 
ρΐιαχαϋί εοπιηιί^ΓανίΙ,ςααροΙίΙί Ιαιη ΟΙιαηαηοΒί βαηι 
ΙβΓΓ&πιΟΙιαη&ηαϊΟΓαπκΙβηοηιίη&νβΓαηΙ,αηηοδηαΙαδ 1) άδελφιδψ μετοικίζεται είς τήν Άρφαξάδ τοΰ πατρός 
75, αηηο ηιαηάί 3387. Αΐ)Γα)ιαιηαδ βιμο δίεΐιβηιυπι αύτοΰ μερίδα, ήν οΐ Χαναναϊοι κατασχόντες γήνΧανα- 
αΐ νβηίΐι ηιοηίΐαδ ΟΓαεαΙο, αΙΙ&Γβ ίηΙβΓ Ββΐΐιβίαηι ναίων προσηγόρευσαν, ών ετών οε'* τοΰ δε κόσμου 
βΐ Αη^Φ&πι βΧδίΓυχίΙ. Ιηάβ ΕαρΙίΓαΙβ ΐΓαηδηιίβδο ήν έτος τρισχιλιοστόν τριακοσιοστόν όγδοη κοστόν 
Η6ΐ)Γ»θΓαηιοοβηοπιβηΙαπιευηΐ8αί8ίην6ηίΙ(η&ηι& εβδομον. Έλθών δε Αβραάμ εις Συχεμ κατά θείον 

Χ\ΧΑΝΟΗΙ ΕΤ ΟΟΑίΙΙ ΝΟΤ^*:. 
(39) Ιη ηοδίΓΟ εοάίοβ δεη1)ίΙαΓ θυγατρός, βΐ αηηοΙ&ΙυΓ δυρβΓη» γυναικός ; ςαοά δβεαίυδ δαπι, εοηΐβχία 
αρρΓο1)αηΙο. ^.^^,,^^ Α1)Γϋΐηιΐ9 Μεσοποταμίας άρχεται. "Εν^α ό Αβραάμ δεχαπέντε 
έ'τη νφ πχτρί συνοικήσας εννοεί πόνε νυκτός έκτης τών 
άστρο)ν κινγ'^σεως τοΰ έπιόντος καιοοΰ κατασκέψα- 
σΟαι τήν ποιότητα* ήν γαρ ου μετρίως υπό του πατρός 
άπασαν τήν τοιαύτην εξασκηθείς έπιστ/^μην . Και 
δή μετά τήν έκαστου τών ζητουμένων διάγνωσιν, 
συνίησι περιτττ^ν άπασαν εΤναι τήν τοιαύτην περιερ- 
γίαν δύνασΟαι γαρ αΰβις τόν θεόν, εΐ βούλοιτο, 
μετασκευάσιι πρό; τό οίκεΤον βούλημα τά προεγνω- 
σμένα. Πάσιν ούν τούτοις και τοΙς τοιούτοις έξ όλης 
άποταξάμενος ψυχής και σπουδής, καί τελείαν της 
περί τό βειον εύσεβείας δοΰς τήν άπόδειξιν, ακούει 
παρά τοΰ θεοΰ* « *Εξελθε έκ τ ζ ς γης σου καί έκ της 
συγγενείας σου καί έκ τοΰ οΓκου τοΰ πατρός σου. » 
Καί έξελθών άμα ττΐ γυναικί ΣΛρρζ[, καί Λώτ τψ Ι 
Τ11&Γ&8 Εάηα Ι Α1)Γ&1ι&πιυδ ΤΙι&Γβθ βί 
ραίπιιΐδ βΐ δοοβΓ. Αΐ)Γαηιαδ, (]αίά (1β^η^β Α1)Γ£ΐ1ι&πιπδ ; 
ςπαια (ΙίΥθΓβϋΑΐβπι νβί ΟβάΓβηυδ νβΐ 1ί1)Γ&Γία8 ηβ^ΐβχίΐ, άί1ί£;θΐι1θΓ α Μθ8β αηηοΐαΐ&ηι. Χ?£.. 71 ΗΙ8Τ0ΒΙΑΒυΜ ΟΟΜΡΕΝΟΐυΜ. 78 χρί^σμον φχο$^μησ€ ΟυσιοίΦτήριον άνα μέσον Βαιβήλ Α ΐΓ&ηββαηάο ΗβΙ)Γθί (ϋοαηίαΓ),(]Π&ηςπ&τη &(1 Ηθ1>βΓ0 

αΐϋ ϊά ηοιπεη άβάαοΐυιη ββηΐίαηΐ. Αηηο 8θ(αϋ8 8υ8θ 81 
9βυ ρθΓβςπη&ίίοηίβ Ββρϋιηο, ίη ^Ε^ρΐιιιη 6αιη 5&- 
Γ& (ΙβδοβηάίΙ. ϋαΐ Άγγαί. Διβπεράσβίς δε τον Εάφράτην τήν προσ- 
ωνυμίαν Ιλαββν* ΈβραΤοι γαρ περαται λέγονται. 01 δε 
άπο Έβερ λέγουσιν αυτούς )ΐαλεΐ9θαι Εβραίους. Καΐ 
τω πα' ^ει αύτου, Ιϊτοι τψ ζ* ϊτει (40) της αύτοΰ 
7ταρο'.χ(ας, χατήλθεν εΙς Α?γυπτον μετά Σάρκας. 

Τούτο ΐΓ τοΤς χρ6νοις ήχμασε Μελχινεδέχ, παρθένος 
Ιερεΰς αγενεαλόγητο;, έν Λρτψ καί οΓνψ ιτροτυπών 
τήν άνα(μαχτον θυσίαν Χρίστου του βε^5 ημών. 
ϋός δΐ -ζν ό ΜιλΧισεδ^χ Σ(δου βασιλέως, υΐοΰ Αΐ• 
γύιττου, δς χβι κτίζει Σιδώνα ττί^λιν. Άιτάτωρ δέ χα* 
άμτζτωρ χα•. άγενεαλ<5γητος λέγεται δια τ6 μή έξ 
Ιουδαϊκής γενεάς κατάγεσΟαι και δια τό τους γονείς 
αύτου κονηρους ^ντας μή άριθμεΤσθαι μετά οσίων 
χι: &'τί των Χ ανανά ίων βρχων της Ιερουσαλήμ έβα- ΡΙοηιϋ 60 (βιηροΓβ ΜβΙο1ιί5βάβοιΐ8,6θθΐ6ΐ)3, βαοβΓ- 
<1ο9 θΐί^ηοΐιε 9ΐίΓρί9,(]ϋϋηοΓυ6ηΙβ£η νίοΙίιη8χη01ιη8ϋ 
Οβί ηοδίΓΐ ραηββΐ νίηο3&πι Ιυιη Γ6ρΓ£θ86ΠΐαΙ)&1.δ&ηο 
ίδΓιΗαβίΰϋδίάδΒΓβ^Ιδ, ΩΙϋ^Ε^^ρΙί, ({υίδίοΐοηβιη βχ- 

βίΠΙχίΙ; 86(1 ραΐΓβ αΟίη&ΙΤβ 0&Γ6Γ6ίη€6Γ(£θ(ΐυ6 8ΐίΓρί9 

άίοϋαΓ, ςυοά ^6ηυ9 δαηηι α ^α(1»^8 ηοη άαχϋ, βΐ 
(ΐαία ρατβη1β8 6^η8,110Iη^ηβ9 ιη&ΐί,οιιιη ρϋβ ηοη γθ- 
ϋ6η8βηΙυΓ;Ιυιη ςυοά Οΐιαηαηφίβ ίπιρ6Γ&η8 ^6η18&16(^ 
Γ6^ο Ι6η6ΐ)όΐ1 : πιβίοΐιί βηίπι ^6§6η1,96(16^^υ8^^ι^αIη 
βί^ηίΟοαυβπίδ&Ιβπι υΓΐ)Ϊ3 ηοπιβη 68ΐ, ουιη 50 &ηΐ6 σίλευε* μελχι γαρ βασιλεύς ερμηνεύεται , σεδές δέ η ^6ι)υ8 αρρβΙΙ&ΓβΙηΓ &]> ίη6θΙβηΙί1)α8 βαηι ^61)υ88θί9. 

διxαιοσ'^νη. *Ιε^ουσαλήμ δε και ή πύλις ώνομάσθη, 

πρψην Ίεβους [Ρ. 28], λεγομένη διά τ^ 'Ιεβόυσαίους 

οίκεΐν Ιν αύττί. Το γάρ 'ίεβους κατά τροπτ,ν του β ε!ς 

ρ γίνεται Ίεροΰ* τό δΐ σαλήμ προστιθίμενον 'ίερου- 

σαλήμ όνομα αποτελεί. Σαλήμ γάρ είρήνην σημαίνει. 

Τούτο δι ώνομάσΒη '^ διά το τ6ν Μελχι σεδίκ Ιερα- 

τιύειν β&ψ ^ν αύττ,, ή διά το Ιερόν είναι του θεοΰ 

κατά τύπον. Τοΰτο δλ καί έπι του *Ιορδάνου γέγονε* 

δύο γάρ ποταμοί Ζ τε Ίόρ κα? ό Δαν μιγνύμενοι και 

ενα ποταμόν αποτελούντες καΐ τάς επωνυμίας ήνω- 

σαν. Έπει δΐ άπό αλλότριου ΐθνους καί ουκ άπό του 

Αβραάμ 6 ΙΙελχισεδέκ κατάγεται, ουκ Ιγράφη δέ 

πότε έγεννήθη και άπό ποίου πατρός καί μητρός ^{ 

πύτε απέθανε, δικαίως αν λέγοιτο μήτε αρχήν ήμε- Νηπι Β ίη Η πιιιίαίο βχ ^β1)υ ΩΙ ^6Π1 ; οαί αάάϋαπι 
8&1βηι ^6η18&16Π1 2ΐΙ)3ο1νί(. Ε8( αυΐβπι βαΐβπι ραχ ; 
ίάςυ6 ηοηΐ6η Ιοοο ο])(ί^ίΙ, νβΐ ςαοά Μβίοΐιίββάβοαβ 
06ο ί1)ί 9αοηΩο&1)&1, νβΐ ςαοά ίΙ)ϊ Γαηιιπι Οβί ογ&Ι. 
Εοάβπι ηιοάο ΙοΓάαηί ηοιηβη 68ΐ ίαείυπι : άυο βηίπι 
&ηιη68 ΙοΓ θΐ Ο&π οοηίΐαβηΐββ απυτηςαβ ίΐανίαηι 
ΓβάάβηΙββ ηοπΐ6η,(ΐυο(ΐυ6 βί δαίδ ίη υηαπι οοπιρο- 
δίΐίβ (1β(1βΓαηΙ. Ουοηί&πι νβΓΟ Μβίοΐιίδβάβεαδ ηοη 
ΑΙ)Γα1ιαπιί,96ά αΐίβηα ί2ΐπιί1ί& ΟΓίαδ ΓηίΙ,ηβςαβ 80Γί- 
ρΐυπι 68ΐ ςααηάο,ςαο ρειίΓβ, ςυζι πι&1γ6 ηαΐαδ, αηΐ 
ςυαηάο πιοΓίαυδ δίΐ, ΓβεΙβ άίοί ροδδϋ βυπι ηβςαβ 
ίηίΐίυο) άίβπιιη ηβίΐυβ Πηβπι νίΐ» 1ια1)6Γ6, οηπι βχ 
ηοη οοπιπιβπιοΓ&Ιίδ ^6η1ί1)ηδ ΟΓΐί ^βηυδ ΓβοοηΒβή 
ηβςυίνβΓίΙ. ρών μήτε ζωής τέλος Ιχειν αύτύν ου γάρ ήδύνατο γενεαλογηθήναι, έκ των παραλεΐίρΒέντων έβνών καταγόμενος, 
Τψ δΐ πς' £τει του Αβραάμ Ιτεκεν *Αγαρ τ6ν β Αηηο ΑΙ)ΓαΙι&πιί 86, ωπηάί 3398,Αβ6ΐΓ Ιδπιαβίαπι Ισμαήλ• του δΐ κύσμου ήν έτος ,γχΙ;η'. Καί πυρ κατά 
της Πενταπύλεως υετίζει Θεός, καί αναλίσκει μεν εξ 
αύτη ς άπαν τό γένος των ανθρώπων, διαφθείρει δΐ 
καί αυτό τύ ανάστημα της γης, καί της προκειμένης 
θαλάσσης νεκροΰται τά ΰδατα. Μετά ταύτα της κατά 
Μαμβρή δρυός άπαναστάς ό *Αβραάμ επί τό φρέαρ 
κατασκηνοΤ του 6'ρκου. Έαυτφ δε Ιδί^ καί τοις οικέ- 
ταις αύτοΰ κατά συγγενείας πηξάμενος σκηνάς, τύτε 
πρώτον Αβραάμ της σκηνοπηγίας έπί Ιπτά ημέ- 
ρας επιτελεΤ τήν Ιορτήν, ήν εΙσέτι καί νυν ό Ιου- 
δαίος εορτάζει σκηνοπηγών. *Κκ γούν του Ισμαήλ 
Ίαμαηλίται ο1 Σαρακηνοί ύνομάζονται. Σαρακηνούς 
(ι Ιαυτοΰς μετωνύμασαν, άπαξιΐοΰντες καλεΤσθαι 
δουλιχώς ^Αγαρηνοί* οΐ δέ φασιν ότι Σα($^α τήν 
"Αγαρ κενήν έζαπέστειλε κληρονομίας. Παροικήσας ρβρβπΐ. Τηηο ί^ηβυπι ίπι1)Γβπι ΡβηΐΛροΙί Οβυβ ίπι- 
πιίδίΐ, αηίνβΓδοςυβ 'ώϊ άβίβίο Ιιοπιίηυπι ςβηβρο 
ίρβ&δ βΐί&πι υΓΐ)6δ δοΐα εοπιρί&η&νίΐ,αο πιαηδ νίοί- 
ηί αςυαδ βηβεανΙΙ.Ιηάβ α ςαβΓΟΠ ςυ» &(1 ΜαπιϋΓβπι 
6Γει( (Ιί^Γβδδϋδ Α1)Γ&Ιχ&πιηδ α(1 ραι6αη1^αΓίδ^α^&η(^^ 
1αΙ)βΓηαεη1υπι βχίΐ ; ευπκιυβ . δβοΓδίπι δί1)ί, ββοΓ- 
81 πι δβΓνίδ ρβΓ Γαπιίΐίαδ βχδίΓυχίδδβΙ εαδ&3, (αηο 
ρππιυπι δβρίβπι άίβδ ο1) 1αΙ)6Γπαεη1α Ωχα ί6δΙοδ6§;ίΙ, 
ε[υο(1 αάΐιυο ^υάα}^3 οδΐ Βοΐβπιηβ. ΑΙ) Ιδοιαβίο Ιδπι&β- 
ΙίΙ» άίευηΙπΓ, ίίάβπιςυβ δ&Γαεβηί. Ηοε ηοπιβη 8ί])ί 
δαπιρδβΓυηΙ,ευπι αϊ) οηείΙΙαΑβ&Γβηί αρρβίΐαη ίηάί- 
^ηΕΓβηΙυΓ.ΑΙίί άίευηΙ,ςυοάδαΓ&Α^&ταπι 51 &1)8ς[ΐΐ6 
υΐΐα ΙΐδΒΓβάίΐΛΐβ απίΛηοΙανβΓίΙ. ΡοδΙβα Α1)Γα1ιαπια8 
66ΓαΓί8,(ΐιι» ηυηε Αδο&ΐοη άίοίΙιΐΓ,ίηςηίΙίηυπι β^ί(, 
βΐ α πιοΓίβ δ&Γ» ΟΙιβΙαΓίίπι ιιχοΓβπι ββηβχ άηοϋ, δι έν Γεράφοις (41), τήν νυν Άσχάλωνα λεγομένην, " βχ ςαα Ωΐίοδ Ιι&1)ηίΙ (ΐυίηςα9,Ζ6Πΐ1)Γί&πι, Ιβχαηυπι, 
μετά τήν της Σαύρας τελευτήν ^λαβε τήν Χεττούραν Μαάαπιυπι, Μαάίαπιυπι αο 1θ8ΐ)οηβπι.'< 
εις γυναίκα, έν τψ γήρ^ αυτού* άφ' ίίς εσχεν υΙους πέντε, Ζεμβρίαν, Ίεξάν, Μαδάμ, Μαδιάμ, 'Ιεσβών. 

Ότι ό Λώτ χωρισθε'ς του Αβραάμ κατψκησεν [.οΐϋδ αϊ) ΑΙ)ΓαΙιαπιο ββ ευπι δβραΓαβββΙ, δοάο- 

είς Σόδομα δι' άρετήν καί κάλλος της γης, έχούσης πιαπι οΐ) Ιβΐΐαηδ ρΓβδΙαηΙί&πι αίςυβ βίβ^αηϋαπι ίη- 
πέντεπολιις, Σύδομα, Γύμορρα, 'Άδαμα, Σεβύ'ιν καί εοΐαίΐ ; ίη ςυα αΓΐ)6δ βΓαηΙ ςαίηηυβ, δοάοπια, 

ΧΥΙΑΝΟΗΙ ΕΤ ΟΟΑΗΙ ΝΟΤ^Ε. (40) Νίπιίηιπι ίηϋο, ηοη οοπιρίβίο, υΐ ίηΙβΙΗ^α- 
ΙοΓ&^βηβ αηηαπι 75 πιί^Γαδδβ. λυι.. 

(41} 6βη. XX, αηΐβςιι&πι Ιδο&ουδ ηαδεβΓβΙαρ ; άβ 
εΐιβΙϋΓΑ ββη. XXV. Μαϋΐαΐβ Ιιβθο ΟβάΓβηπδ οίΐαΐ.ΐη 
ιη&Γβ;ίη6 β8ΐ.••8β βχ Αίηοαηο ρβϋΐα : ίηοβΓίηιη, ΙιοΒεηβ αη ςαοθ δβςυαηΙυΓ άβ 1.ο(ο βΐ πιαή ΜοΓίηο. 
ΡοδΙβπϋδ ριιΐο γβΓαπι βδββ ; ηβςαβ βίυβ πιίΓ&ουΙβ 
ΟβάΓβηυηι,δβά Αίπεαηηπι δίΜ νίδαΓβίβιτβ.Οαοά <1β 
ίΓαοΙυ βΐ Γαπιο άίείΐ, ηοη αδδβςαοΓ. 79 ΟΒΟΚαΐΙ ΟΕΟΚΕΝΙ 80 ΟοτηοΓΓΐιβι,Α<ΐ2ίΐηδΐ»8^^^>™®^ δβ^ΟΓ,ΙοΙίίΙβιηςυβ Γβ- 
ββ8ίίηρ6Γ&1)αηΙ.Ηί3 0ΐυίιΐ(ΐυβΓβίίί1)υ8Γ[υαΙαοΓΓιηίΙίίηί 

δγΓΟΓϋΐη Γθ§[β5 ]3β11υΓη ΓβοβιυιιΙ,ίΙαοΙοΓβ ΟΙιοάοΙΙο- 
^οπιοΓο Ιΐαηιί Γβμο.ΡΓα)1ίατη οοηιηιίδ^ιιηι βδί αραά 
δαίδυηι ιηαΓΟ, ςαοά ηηιιο ΜοΓίααηι νοοαΙϋΓ ; οίηο 
ίη ιηαη ρβΓΐηαΙΙ& βηηΐ &(1ϊηίΓα1)ίΙία, (ϊΐι» ίρ•β δρβ- 
οΙανί.Ναηι ηβςυβ αηίπι&Ι ιιΐΐαηι οα α•|ΐια ρΓοίβιΙ,βΙ 
0£ΐ(1ανβΓΑ 8υ1) αςυ&β άθοίάαηΐ, νίνπδ ΛΐιΙβιη αΐίςαίβ 
ηοη ΓαοίΙθ οοΓρα» δαυιη βαΐ) αςυ^ιη ιηβΓββΓβ ροβδίΐ ; 
βΐ ΙυοβΓΠίΒ 8Γ(1βηΙβδ (^αΐάβητι ίηηαΐ&ηΐ, βιβϋηοΐ» 
αυΐβιη 8αΙ)πιβΓ8αηΙυΓ. 11)ί 1)ί1αϊηίηί5 δαηΐ ίοηΐβδ. 
ΓβΓΐ βΐΐαιη αίαπιβη αο δβίβιη ιηοάϊοο &1) αΐϋδ (Ιίδοη- 
ιηίηβ : ηαιη βΐ αιη&Γα δαηί,ρβίΐυοίίΐα. 1)1)ί νβΓΟ Γιυ- 
οΙυδΓβρβΓίΙυΓ,ηίΙιίΙ ςπίάςπαπι ρΓ«ΙβΓΓαιιιαιηρΓβθ1)β1. 

Αςυα δ&ηίΐ&ΐβιη υ1βη1ί1)ΐΐδ οοηίβΓΐ, ρποΓδαδ^υβ 
οιηπία βοΓίιιη (^υ» αΐϋβ αοοίάυηΐ αηυίδ οοπίΓαπα 
Ιιαϊ)βΙ αοοίάβηΙία.Οαοά ηίδί ίδ Ιοοπδ ^ο^(1αη6τη ρΓΟ 
ηυίπιηβηΐο Ιια1)βΓβ1,(ίυί ρυΓρηΓ® ίηβΙ&Γ ρβΓΐΒΐ)ΐΙϋΓ 
βο ρΐαηιηαπι ΓβδίβΙϋ,ορίηίοηβ οΐίαιη είϋαδ άβδϋδ- 
δβΙ.Ιιιχία 1)α1δ&πιιιιη α^βιτίιηβ ρΓονβηίΙ. 01) ίιηρίβ- 
Ιαΐβιη αοοοΙαΓαπι 8αΙ)νβΓδα α Οβο β» Ιοοα βζίβϋιη&πΐ. 

59 ϊδααοί νοοαΙ)α1υϊηΓί8υπιανοΙαρΙαΙβρΓθίθοΙιιιη 
ηοΐαΐ. Ηβ1)Γαίο8 θηίπι Ηη^αα ίά βί ηοιηβη ί&οΐυιη 
βδΐ, ρΓορΙβΓβα ςαοά δαπα ααάίΐα άίνίηα ρΓοΙίδ 8ίΙ)ί 
ίη δβηβοΐυΐβ ίιιΙαρβΒ ρΓΟίηϊδδίοηβ δα1)ΓίδβΓαΙ. Ν&Ιτίδ 
βδΐ Ιδ&αοαδ αηηο πιυη(ϋ 3413. 

Εοάβπι ΙβιηροΓβ ίη ΟβΙα δαΙηΓηυηι βΐ ΚΙιβαπι 
Γβρηαδδβ (ίΓ«οί ηαΓΓοηΙ. Ουϊ νβρο αά ΑΙΐΗηΙίοηπι 
Οοβαηί δίηυπι ίηοοίηηΐ βοβ ρππιυηι Γβ§βπι ^1^ι^ϋ^δ- 
δβ Οοίΐυηη, (ΐαί υχοΓβπι ΤίΙβη ΗΗΐ)υβΓίΙ υηίΐβ 
ΤίΙ&ηβδ αρρβίΐίΐΐί. Ηυηο ίβΓοηΙ αοουραΐβ βδίΓΟΓΟΠΐ 
ουΓδϋδ οΙ)8βΓνβ8δβ, βο πιυΙΗδ ςαβθ ίη πιυηάο 
βνβηΙυΓΛ ΟΓαηΙ ρΓδΡίΙΐχΐδδβ. 

Α1)ΓαΙι&πιυδ αηηυπι βρβηδ 85 Γηπιθ ο1)θΓίίΐ ίη 
Μ^ι^ίητη άβδοβηϋίΐ. Εοϋβπι αηηο ΙαρίΙβΓ δαΙυΓηί 
βΐίπδ ουπι ^υηοη6 ΟΓβΙββ Γβρηιιπι Ιβηυϋ. Ταηο βΐ 
ΤίΙίΐηβδ 1)β11ο ^ονβη1 ΙοηΙβΓαηΙ : βΐ ΒαοοΗυδ, ηοη 
δβπιβίβδ ίΐΐβ Γιΐίαδ, δβά ίΐΐίϋδ πιυΐΐο νΡΐυ?1ίθΓ, νί- 
ηυπι ΓβρβΓίΙ, ίη(ΐα6 1θΓου1&π1}α8 (Ε6ηχΐ8 Ορίροί νο- 
οαηΐ) βζρΓβδδίΙ,ιιηίΙβ βί 1.6η(ϋί οο^ηοπιβη.ΙΙαβϋαηι 
ΟβΓβδ ΓπιιηβηΙυπι ΓβΓίοΓ βΐ ΙιοΓάβυηι ίηνεηίδδβ. 
Ηβθβ 68( ςηΦ Ιδίάίδ ηοπιίηβ αϊ) ΛΙ^γρΙ'ι^ οοΙίΙυΓ. 
Ιίδάβπι Βαοοίιυδ βδΐ Οδίπδ.Εα ΙβηιρβδΙαΙβ, υΐ ίαΙ)α- 
Ιίδ ρβΓΐιί1)β1υΓ, ΜαΓδγαδ ΡΙιγυχ βΐ ΑροΠο ουπι βίδ 
ίηοίοΐίδδβΐ άβ είΐΐιαρα οοηίοηΐίο, αά Νγδαπι, ιι1)ί 
Βα,οοΙιυδ ΟΓαΙ,αοοβδδβΓαηΙ, αίςυβ ί1)ί ΜαΓδγα δπρβ- 
ΓαΙο ΑροΙΙο ρβΓ ίραπι ρθΐίβηι νίνο άβίραχίΐ, γο- 
ρΙίδ(ΐαβ Ω(1ί1)υδ ίηνβηίααι εοηοβηΐυπι 58 αΙ)οΐ6νίΙ. 
ΡοδΙβα ΙβπιροΓίδ αίαηΐΜπδαδ βΐ Ορρίιβιιηι ΓϋΓδίΐδ ίη- 
νβηίαπι 1.ίηο Ιραοΐίάίδδθ. 

Ταηο θΐίαπι ΟφΗ Γιΐίοδ Ωορυίδδβ ΙραάίΙτιηι βδΐ , 
βχ Ιιίδ ΑΙΙαηΙβπι πιαχίηιβ οοΙβΙ)Γβπι Γαίδδβ, αίςυβ 
Ιιηίο ο])Ιί@ίδ86 Ιοεα ςαβΒ δΐιηΐ αά Οοβαηυπι.ΕυηΐίΙβιη 
ρρίπιυηι αδίΓοΙο^'ίαηι αοοαραΐβ οοηάίάίδδβ βίοΐο βίο- 
1)0 άοοίΓίηαηι ρροΐιιΐίδδο ; (^υ» οααβα ίαβρίΐ οαρ 
πιυηϋιΐδ ΑΙΙαηΙίδ Ιιαιηβρίδ ^βδίαρί ριιίαρβίιιρ. 

8θΓίρΙυηι βδΐ ίη ραρνα ββηβδί Μ&δΙίρΙιαίβη όίΒ- 
πιοηίοραηι ρρίηοίρβπι αά Οβτιπι αοΰβδδίδδε, αο άί- 
χίδδβ: «δί ία άίΐί^ίΐ Αΐ)ΓαΙιαηιαδ,ίαιηιοΐ6ΐϋ1)ί Πΐίυηι Β \ Σηγώρ, και τοσούτους βασιλεΤς. Τούτοις οΐ πλησιο- 
χωροι τέσσαρΕς βασιλείς Σύρων έπολέμησαν, ών 
ήγεΐτο Χοδολλογομόρ βασιλεύς ό Ίλάμ, Συνέβαλον δέ 
παρά τήν θάλασσαν τήν άλικήν. Και καλείται νυν 
θάλασσα Νεκρά, πλβ"Ίστα θαυμάσια έχουσα, α εγώ 
έθεασάμην. Ζώόντεγάρ ούδΐν εκείνο ςρέρει το ϋδωρ, 
και νεκρά μίν σώματα υποβρύχια γίνετα», ζών δέ 
τις ϋύδ* αν ρςεδ^ως βαπτίσαιτο. Και λύχνοι μΙν και<^ 
μενοι επιφέρονται , σβεννύμενοι δε καταδύουσιν. 
Ένταυθά είσιν αι της ασφάλτου πηγαί. Φέρει δλ 
στυπτηρίαν και άλας ολίγον τι των ά'λλων διαφέροντα• 
πικρά τε γάρ είσι και διαυγή. Ένθα δ' αν καρπ^ 
[Ρ. 29] εύρεθ^, καπνού πλέον ευρίσκεται ουδέν, Τό 
δέ ΰδωρ Ιάται τους χρωμένους αύτψ, λήγει τε παντί 
υδατι πάσχον τα εναντία. Ει δε μή Ίορδίτνην εΤχεν 
δ τ<5πος τροφήν ως πορφύραν διατρέχοντα και έπι 
πολύ αντέχοντα, έληξεν αν Οάττον ί{ φαίνεται. Έστι 
δΐ παρ' αυτή πάμπόλυ τδ βάλσαμου φυτόν. ΊπονοεΤ- 
ται δΐ άνατετράφθαι υπό του θεοΰ διά τήν των πε• 
ριοικούντων άσέβειαν. 

Όη ό ^ίσαοί'κ γέλως μεθ* ηδονής ερμηνεύεται• 
δια γάρ τό έπιμειδιάσαι τήν Σάρ{3αν τή θεί^ του έν 
γήρςε τοκετού έπαγγελί^ κέκληται οϋτω κατά τήν 
Έβραϊκήν διάλεκτον. Γεννηθέντος Ισαάκ έτος ήν κύσ - 
μου γυιγ'. 

Κατά τούτους δε τους χρ<5νους έν οΤς Ισαάκ έγεν- 
νήθη, έν Κρήττ» άρξαι Κρί^νον και 'Ρέαν "Ελληνες 
Ιστορούσι. Τοις δΐ τον 'λτλάντιον κόλπον οικοϋσι του 
ωκεανού πρώτον Ούρανόν τουνομα βασιλευσαι, γήμαντα 
Τιτάν, άφ' ου Τιτάνας δνομασθήναι. Τούτον λέγουσι 

ν• γεν(!μενον επιμελή παρατηρητή ν των δττρων πολλοΤς 
προλέγειν τά κχτά κησμον. 

Τψ δε πε' έ'τει Αβραάμ λιμοΰ γενομένου κβτέβη 
αυτός εις Α-γυπτον. Έν τούτψ τψ έ'τει της Κρήτης 
βασιλεύει Ζευς 6 του Κρόνου υΙός κα• "Πρα. Γίνεται 
δέ και ό Τιτάνων προς Δία π(5λεμος. Και Διόνυσος, 
ούχ ό της Σεμέλης άλλ' άλλος τούτου πολύ αρχαιό- 
τερος, τον οΐνον έξεΰρε και έν τοις ληνοΐς άπέθλιψεν, 
αφ* ών κα^. ΛηναΤος ώνομάσθη. 'ϋς και ^τ^,μτ^τρα 
λέγεται έφευρεϊν τον σΤτον και τήν κριθήν. Αΰτη δέ 
έστιν ή παρ' Αίγυπτίοις τιμώμενη 'ίσις. Ό δΐ Διό- 
νυσος παρ' Αίγυπτίοις "Οσιρις λέγεται. Ένταΰθα δΐ 
και ή Μαρσύου του Φρυγός ερις κατά τους μύθους 
προς Άπο'λλωνα διά τήν κιθάραν. έλθεΤν προς Διό- 
νυσον εΙς Νύσσαν, κάκεΤ τον Μαρσύαν ήττηθέντα 

Ο έκδαρήναι ζώντα παρά του Απόλλωνος διά τήν όργήν, 
τάς τε χορδάς έκρήξαι και τήν εύρημένην ^ρμονίαν 
άφανίσαι. "Τστερον δε Μούσ(Χ< και 'Ορφε'α ταύτην 
άνευρεΐν Λίνψ. 

Τότε και τους παΐδας του Ουρανού άκμάσαι, ών 
τον μΙν "Ατλαντα έπιφανέστατον γενόμενον λαχεϊν 
τους παρά τον 'ϋκεανόν τόπους. Και πρώτον φασι τήν 
άστρολογίαν έξακριοώσαι και τον σφαιρικόν λόγον 
έξενεγκεΤν, αφ* ής αιτίας οόξαι τον κόσμον έπι των 
"Δτλανος ώμων όχεΤσθχι. 

Έν τζ λεπτή Γενέσει κεΤται ότι Μαστιφάτ 6 άρ- 
χων των δαιμονίων προσελθών τψ θεψ εΤπεν « ΕΙ 
άγαπ$ σε Αβραάμ, θ^^άτω σοι τόν υΐόν αύτοΰ. » Τψ $ί ΗΙδΤΟΗίΑίΐυΜ αΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 8^ χε' ετει του *Γσαάχ προσήνεγχεν αύτον ^Αβραάμ εις \ 
θυσίαν έν τψ βρει Σιών* εΙς εκείνον γαρ τ6ν τόπον 
[Ρ. 30] το θυ9ΐα9τήριον ψχοδόμησεν Άβρααμ, ^νθα 
δτεερον ό ΛαοΙδ το Ιερόν Ιδρύσατο. Τύπος δΐ της μεν 
θεότητος ό Ισαάκ, τή; δε άνθρωπόττ,τος 6 χρι6ς. 
Κίλ αυτός δ^ ό χρόνος ΙσαριΟμος' τρεΤς γαρ ήμέραι 
χα: τρεΤς νύχτες ενταύθα χάχεΤ. 

"Οτι προ των προφητών τψ Αβραάμ ό τοΟ θεού 
Αόγος φάνε•. ς έν άνθρωπου σχιζματι τήν τών έΟνών 
χληαιν θεσπίζει, ήν χαΟ' ήμδς ό του θεοΰ Λόγος εις 
πέρας ίξγαγεν διά της εις πάντα τα Εθνη ευαγγελικής 
διδασκαλίας. Κατώς δε φησιν ό Ίώσηπος, πρώτος 
*Αβραάμ Δημιουργόν τον βεόν έχτ^ρυςε, και πρώτος 
χατέλθών ε'ς ΑΓγυιττον άριθμητικήν και άστρονομ(αν 
Αιγυπτίους έδίδαξε* κάντευθεν έπέραστος καΐ παγ- 
γέραστος γενόμενος, ήξίωσεν 6 βασιλεύς υπ* αύτου |. 
γυμνασθηναι τα περί άστρολογίαν και μαγείαν άτε 
πολύπειρου και Χαλδαίου τυγχάνοντος. Αστρολογία 
γαρ και μαγεία από Μαγουσαίων ήτοι Περσών ήρ- 
ξατο* οΐ γάρ τοι ΙΙέρσαι Μαγώγ 6πό τών εγχωρίων 
ονομάζονται. Και δή τών αστρολόγων και μά^ων 
νυναθνοισθέντων ό βασιλεύς αμα τψ ^Αβραάμ καΐ 
τοΤς συνήθε^ιν έκαθέσθη, και ησυχίας γενομένης 
ό *Αβρααμ ^φη. « Μαθεΐν βούλομαι παρ* υμών τών 
σοφών, ει δύναται γένεσις και μαγεία βλάψαι τινά 
ή ώοελήσαι κατά τήν ύμετέραν δόξαν, » Άφ* ών 
βποχριθεις αστρολόγος εΤπεν αδύνατον εΤναι ανθρω- 
πον παρά γένεσιν τελευτήσαι. *Γπό δΐ του Αβραάμ 
χραταιώς έξελεγχομένων τών αστρολόγων κελεύει ό 
βασιλεύς άχθηναί τίνα δέσμιον υποβαλόντος Αβραάμ, 
προχαταδικασθεντα πυρόκαυστον γενέσθαι. Άχθέν- ^ 
τος δέ προσεταξεν ό βασιλεύς τήν αύτοΟ γένεσιν 
ακριβώς έξερευνησαμένους τον τρόπον ζητήσαι του 
βοΕνάτου. Τών δ^ συνεχώς διασχεψαμένων, και εΙ• 
πόντων ίίτι « Πυρποληθείς πάντως άποθανεΐται, της 
γενέσεως μάλα σαφώς τοΰτο διαγορευούσης, άλλ* ου 
νΰν έχει γάρ ετι χρόνους ζωής, και οΰπω έληλύθει 
ή ώρα της τελευτής αύτοΰ• » καΐ ό βασιλεύς, « Έγώ 
σήμερον τοίΐτον, φήσας, απαλλάξω του διά πυρός θα- 
νάτου, τψ ίίδατι άνελών, » και ο(>τω πάραυτα ποιή- 
σβς, εργψ παρέστησεν 5ίτι δύναταί τι παρά γένεσιν 
γενέσθαι. » Ήσυχασάντων δλ πάντων φησίν ό Αβραάμ* 
Λ Ού μόνον οΐ ^θρωποι άλλα και τά άλογα ζώα 
υπόκεινται γενέσει. Άλλα καΐ ο\ άνθρωποι μίν έ'χουσι 
τό έλει»θέριον έν ΙαυτοΤς, μή υποκείμενοι γενέσει, 
χαθότι της γενέσεως έκεΤνο πρεσβύτερον, δπερ έστιν 
ίννοια τμΛ αύτεξουσιότης, έχ Θεού δηλαδή δεδωρη- Ο 
μένη. Όθεν τών άλογων κρείττους όντες ήμεΤς μέν 
χατ' έξουσίαν άναιρεΤν αυτά πεφύκαμεν. Ημών δΐ 
ώς κρειττόνων τών άλογων συ πάλιν ώς βασιλεύς 
χρείττων ημών υπάρχεις, κατ' έζουσίαν υπερέχων. 
[Ρ, 31] 'ΐίς οΰν ήμεΤί κατά τό λογικόν τών αλόγων 
ζώ(ύν, ούτω συ, ώ βασιλευ, κατά τον της αρχής λόγον 
εξουσιάζεις ημών, ώσπερ δή και σου πάλιν κρείττων 
ανθρώπων μεν ουδείς, θεός οΙ αόρατος και πάντων 
Δεσπότης και Ποιητής, παρ' ου και τό συμφέρον αϊ- 
τεΐσθαι και προσεύχεσθαι δει. μ Φασι δε και τούσδε 
τους λόγους τον Αβραάμ ειπείν, πολλήν εΤναι μεταξύ 
αληθείας και συνηθείας τήν διαφοράν. Και γάρ ή 8αυιη. » ΐ!>α&οιιιη νίοβδίιητιιη ςαίηΐηιη ®1α1ί5 αη 
ηυιη α^βηΐβιη Ββο υ( $&€πΠοίαηι οΜαΙίΙ Α1)γ&1ι&- 
ιηαδ ϊη ιηοηΐβ δίοη : ί1)ί βηίιη Α1>Γβ1ιαηιυ8 αΙΙαΓβ 
83(1ίΓΐ03νΐΙ, ροδίβα Πανιά ΙβιηρΙιιηιίαηάανίΙ.Ιδαίΐοαδ 
άίνΐη», απβδ Ιιαιηαηβθ ιιαίαια^ οχβιηρίαιη ίυίΐ.δβίΐ 
βΐ ΙβιηροΓίδ (]αα(ΐΓαΙ ηαηιβΓϋδ : Ιτβδ βηίιη <ϋβ9 &ο 
1οϋ(ΐ6πι ηοοίβδ βΐ Ιιίο βΐ 'ώί δυηΐ. 

ΑηΙβ ρΓορ1ΐ6ΐ&8 Αϊ)ΓαΙιαιηο Πβί ΥβΓίίαιη ίη Ιιυηια- 
ηα ΓοΓπια αρραΓυϋ αο άβ νοοαηάίδ ϋά δ&ΐιιΐβιη ^βη- 
(ίΙ)υδ νϋΐίείηαΐαπ) βδΐ ; ςυαηι Γβιη αά Ωηβαι ηοδίΓα 
«ίΐαΐβ ΥβΓίϊυιη Πβί ρβιάυχίΐ, Εναη§;β1ίί (ΙοοΙπηα ρβΓ 
οπιηβδ ηαΐίοηβδ (1β(ϋ1α. ΙοδβρΙιυδ αυεΙΟΓ βδΐ ρπηοί- 
ροπι Α1)Γα1ιαπιαπι ΠβοηηίνβΓδίορίΓιοίααια^εΓίρδίδδΟ 
ρπηιαηκιιιβ^ΕίίχρΙϋδ, οαιηαάβοδδβοοηίαΐίδδβΐ, ηιι• 
πιβΓΟΓυιηαοοίρΙβδΙίυΓηπιοΙυηιΏδοίβηΙίαιιίΓαίΙίάίδδβ. 
Π)ί ουπι οΙιαΓυδ δαπιηιοςυβίη ΙιοηοΓβ ΙιαΙϊβΓβΙυΓ, βχ 
αϊ) βο, τιΐροΐβ πιαίΐίρΐίοί 54 ρβΗΙία ίηδίπιοΐο αο 
ΟΙιαΙάΦΟ,εοηΙβηάίΙυϋ αδίΓοΙο^ίαιη αο ηια^ίαπιραΐβ- 
ίαοβΓβΙ. ΑδίΓοΙο^ία βηίηι βΐ ιηα^ία β Μα^δββίδ δβυ 
ΡβΓδίδ οΓία βδΐ βΐ ςυίάβπι ΡβΓδΦ αϊ) ίηάί^βηίδ Μα• 
§;ο£ αρρβΙΙαηΙαΓ. Εγ^ο οοΠβεΙίδ αδίΓοΙοςίδ αε ιηα- 
^ίδ Γβχ οαπι Α1)Γα1ιαπιο βΐ ίαπιίΐίαπί^αδ εοηδβάίΐ, 
ίαοίοςιιβ δίΐοηΐίο, » Εχ νο1)ίδ, ο δαρίβηΐβδ, ίηςαίΐ 
Α1)Γα1ιααιυδ,ίη(β1Η^6Γ6 οαρίο αη δβοαηάαπι νβδίΓαπι 
ορίηίοηβπι ηαΐίνίίαδ αο πια^ία ρροΊβδδβ Ιιοηιίηί αυΐ 
ηοεβΓβ ροδδϋ. » Αά Ιιφο αδίΓοΙο^ηβ τβδροηάίΐ ηυΐ- 
Ιο πιοάο Ωβπ ροδδβ αΐ Ιιοπιο δβεαδ πιοπαΙαΓ ςυαπι 
ηαΙαΙίδΙιοΓαβίροΓίβηάαΙ. 11)ί ουπι αδίΓοΙο^οδ Α])Γα- 
Ιιαπιαδ ναΐίάβ οοηνίηοβΓβΙ βΓΓΟΠδ, οαρίίναιη ςηβηι- 
(1αιηα(1ι1ιιοίΓθχίιΐδδίΙ,ΐΙαιηοηβηΐ6ΑΙ)Γα1ιαπιο, ςυβηι 
^υ(1^^^δ δβηίβηΐίαίαιηαηΐβ ί^ηί οοαι1)υΓβη(1απι άα^- 
ηανβΓαΙ; ηιαηάανίίοιυβ υ( ηαΐαΐβδ 63υδ αεουραΐβ βχα- 
ιηίηαΓβηΙ, αε ςιιο ηιοΓίίδ ςβηβΓβ ρβηΙαΓηδ βδδβΐ 
ρΓοηαηΙίαΓβηΙ. Ββδροη€ΐ6ηΙί1)ηδ ϋδ ροδΙ ηιυΐίαπι 
οοηδίιΙβΓαΙίοηβηι οιηηίηο Ιιοπιΐηβηι ίηεβηάίο ρβΗ- 
(υΓυηι, ίοΐί^υβ ροΓδρίεαβ ηαΐίνίΐαϊεηι β3υδ άίείαρβ, 
ηβςηβ Ιαπιβη ίά δίαΐίπι, ςαία Ιοπιρυβ ηιοΓίίδ β^υδ 
ηοπ(1απι αρρβίϋδδβΐ, δβά νίΐδοαάΐιιιο α1ί(|ΐιίά ΓβδΙα- 
ΓβΙ, « ΑδΙ β^ο, ίηηαϋ Γβχ, Ιιοάίβ βαπι αϊ) ί^ηίδρβΓπί- 
οίβ νίη(ϋεαΙ)θ, ίη α(ΐαα δαίΤοεαΙυπι. >» δίπιυίςιιβ ίΐα 
αΐί άίιβιαΐ βιιπι ηβεαηδ,τβίρδαοΙβπιοηδίΓανίΙ αΐίςυα 
οοηίΓα ηαΐαΐίΐία άβεΓβΙα ΠβΓΪ ροδδβ. Ταεβη1ί1>ιΐδ 
ίηάβ οπιηί1)αδ Α1)Γα1ιαπιιΐδ ίΐα ΓαΙπΓ : « Νοη Ιιοαιίηβδ 
ηιο(1ο, δβιΐ βΐ 1)ΓυΙα αηίηιαηΐία ίαίο ηαΐαϋΐίο βυΐ)- 
^βεια δυηΐ, ΕηίπινβΓΟ Ιιοπιίηβδ ίη δβδβ ίρβίδ 1ί1)βΓΐα- 
Ιβπι ΓαΙο ίδϋ ηβςυαςυαπι ο1)ηοχίαπι 1ια1)βηΙ : βδΐ 
βηί πι ηαΐίνίΐαΐίδ 55 ίαΙο ςηίάρίαπι αηΐίςυίυδ,ίηΐβΐΐθ- 
οΙυδηβηιρββΙϋϋβΓαροΙβδΙαδδΐιί,Πβίάοηο εοηεβδδα. 
Ιΐαςαβ ηοδ1)Γυ1ί8δαρβΓίθΓβδ ροΐβδίαΐβ ηοδίΓα ίη ίίδ 
ηβεαηίΐίδ αΐί δοΐβπιιΐδ. ΝοΙ)ίδ ααΐβπι, (ΐαί 1)βδ1ίίβ 
ρΓίΡδΙαιηαδ, Ια ΓϋΡδϋΠΐ Γβ^ί» Ιυ» ροΙβηΙί»3 ταΐίοηβ 
αηίθοβίΐίδ ; βΐ ςυοπιοά© ηο5 ρΓορΙβΓ ταΐίοηβπι ίη 
1)ΓυΙα, ίΙαΙαίπ ηοδ ηιαβΙδίΓαΙυδ ο&ϋδα ροΐβδίαΐβπι 
οΜΐηθδ. ΙΙθΓϋΠΐ Ιβ ςυοφίβ ροΙβηΙίοΓ βδΐ Ιιοπιο ςυί 
(Ιβπι ηβπιο. δβά Πθϋδ ίηνίί;ίΙ)ί11δ, οπιηίαπι Ποπιίηαδ 
αΐίΐηβ ΟοηάίΙοΓ, α (ΐαο νοίίδ ρβίβηάυπι βδΐ ςαοά 
ιιΐίΐβ δίΐ. » ΓβΓαηΙ βΐ Ιιϊβο Α1)ΓαΙιαηιιιπι άίχίδδβ : 
« Μα§ηαπι βδΐ ίιιΙΟΓ νβΓίΙαΙβπι βίεοηδαβίυάίηβηι άίδ- 
οΗπιβη : νβπίαδ δίςαίάβπι, βΐίαπι ειπη ρΓο1)β ίηνβδ- 83 βΕΟΑβΙΙ βΕΟΗΕΝΙ 84 Ιί^&ΙυΓ, β^Γθ ίηνβηίΙαΓ, οοπδυβίαάο, ςααΐίδοιιικίϋβ 
βα,βί δίνβ ΥθΓαχ, βίνβ βίΙί&Π&χ, υΙίΓο βίηβ βχαιηίηθ 
8686 οίίβΓί. ΤαιηηβςαββχοοηδαβΙικϋηβ & Iη8^0Γ^^)ι15 
8ίΙ)ί ΐΓ&άίΙβ, 31 ΓβοΙα βίΐ, νοίυρί&ΐβιη, ηβςαβ δί Γ&Ι• 
1&Χ δίΐ, πιοΐβδϋαιη Ιιοιηο ρβΓοίρίΙ. Νοη βηίιη ρΓΟ- 
ρηο αηίιηΐ 8α^^ιι(1^^^ο» δβά ρηΒ]υάίοίο βΐ ιη&]0Γΐιιη 
δβηίβηΐίϋθ ΟΓβάίΙ; ςυο ΓιΙηΙοαιη βρβιη δΐιαιη ίη ίη- 
οβΓίο ίοΓίιιη® ΓβροδαβηΙ/ηοη ίαοίΐβ ραΙθΓηαιη ρο$- 
βίΙβχηβΓβ αιηίοίαιη ;ςα&ηςιΐ2ΐ[η ίά ςιιοά β ιηαίοπ1)ΐΐ8 
Αΰοβρϋ 61 ρΐαηβ δΐιιΐΐιιιη βδΐ ηάίοαίαιη βδδβ Ιίςτιί' 
άο άβπιοηδίΓθΙαΓ. Ιόΐιη ςιιί ηααΐΐοδ βΐ οιηηίδ §βηβ- 
πδ αίΤββΙίοηβδ ρβρρβδδοβ άβοδ δίθίαυηΐ,βοδςυβ ίιηί- 
ΙαηΙυΓ, Ιιοδ ηβ ραάβΐ ςαίάβιη βχβιηρί&π ρΓανίΙαΙίδ 
8083 ίηηίΐί. Οαί υθγο ί&ΐιιιη βΐ η&ΙαΙββ οοιηιηίηί• 
ΒουηΙυΓ αο ρΓοάίςίοδβ ηα^αηΙΰΓ, οοηίΓα 1ι®ο ηίΐιϋ 
Ιιοιηίηβιη ηβςαβ α^βΓβ ηβςυβ 56 ροΓρβΙί ροδδβ, ϋ 
8(3οαΓ6ρ6θ6αη1,&1)δ(]ΐΐ6 ιηβΐυ, υΐροΐβ ςυοδ δαα ηαϋ- 
νϋ&8 ίΙ& &^βΓ6 60§αΙ : ί&Ιαιηςαίρρβνίπιοο&οΙποβιη 
6δδβ, ςτιβθ ιηαΐβπδθ ιηοίαιη αίΤβΓ&Ι. ΗαΓδίιιη ςυί βί* 
ηβ ρΓονίάβηΙία Οβί ίοΓίιιίΙο οιηηία ίβΓπ οαδυςιιβ 
πηίνβΓδυιη Ιιοο α^ί ρβι1ιί1)6η( (ββδβ βηίιη ίοΓίυηαιη 
οαπδ&πι ρβΓ αοοίοίβηδ, αο ςυίά€ΐ&πι ηαΙιΐΓβΒ αΐίηηάβ 
&οοί(1βη8 αιιΐ οοηδίΐίο), Ιιί βοάβπι ίηοίάβηΐβδ ίη 
βχΐΓβαι&3 ρΓοίαηάίΙαΙβδ ρβιηίοίβί αο νοΓαςίηβδ ίη• 
ίβΓΟπιηι άβνοΙνηηΙϋΓ. » Α. άλήθειβ μίν γνησίως κβ? ζητούμενη μ6λις ευρίσκε- 
ται• το εΟος δε, όποιον αν ^, ε•'τε άληθες εΓτε ψευδές, 
άχρίτως ύγ' Ιαυτού κρατύνεται. Και οΰτε αληθεί 
^ντι ^δεται 6 πατρ(ίθεν αύτο παραδεξάμενος, ούτε 
ψευδεΤ άχθεται, δ'τι ού κρίσει ψυχής ιδί^ άλλα^ προ- 
λήψει πιστεύει και γνώμτ^ των προ αύτου. Έπ* 
άδήλφ δε τύ'χ|) τήν ιδίαν έπιδεδωκώς ελπίδα, ού ρφ- 
δίως Ιχει τήν πάτριον άποδύσασθαι περιβολήν, κδν 
πάνυ μωρά τούτφ και καταγέλαστος ούσα σαφώς 
άποδείκνυται. 01 μΙν οδν πολλούς κα•. παντοπαΟεΤς 
•Ισηγούμενοι θεούς, τα δμοια δε αύτοΤς καταπρατ- 
τ6μενοι, ούδΐ αιδούνται τψ της κακίας παραδείγματι 
έπερειδόμενοι. 01 ε^μαρμένην δΐ άναπλάττοντες και 
γένεσιν, μηδίν οί$τε ποιεϊν οΰτε πάσχειν δύνασθαι 
παρά ταύτας τερατολογουντες, άδεώς άμαρτάνουσιν, 

η ού/. ιύλαβούμενοι, ώ; ΰπό γενέσεως ταύτα πο'.εϊν 
ανάγκαζα μενο ι* είμαρμένην γαρ άναγκαστικήν είναί 
τίνα δύναμιν και της 6λης φησι κινητικήν. Οι δΐ 
πάλιν άπρον(5ητον φοράν και αθεον ή τυχαίαν είσ- 
ηγούμενοι ώς αυτομάτως των πάντων φερομένων 
(τύχην γάρ αΐτίαν κατά συμβεβηκός καΐ σύμπτωμα 
φύσεως ί] προαιρέσεως είναι λέγουσι), και ούτοι 
πάλιν τοις Γσοις περιπίπτοντες εΙς έσχατους βυθούς 
άπωλείας και βάραθρα ^δου καταντώσιν. νίάβηβ βΓ^ο άίοΙυδ 6βΓ&Γ0Γυπι τβχ Α1)ίπΐ6ΐβ6ΐιη8 
Α1)Γ&1ι&πι ίη οπιηί1)αδ Γβ1)ηδ ρΓΟδρβηΙαΙβηι, &δδυπι- 
ρΐίβ ΟοΙιοζ&ίΙο βγηβθεβί ρΓεβΓβοΙο βΐ Ρΐιίΐοοίιο δυπκηο 
βχβΓοίΙηδ δυί (Ιαββ, αά ΑϋΓ&ίιαπιαπι νβηΐΐ, &ΓοΙίοπ8 
αιηίοίΙί8θ)υη^6ηάβθ^Γ&ϋ&;ρβΙϋΙ(ΐηβ αΙ) βο υι^υ^&- 
πιβηΙοίηΙβΓροδίΙοδΙίρυΙαΓβΙυΓδβ &ο ροδΙβΓΟδ Α1)ί• 
ηιβ1βοΙιυπΐ6ΐρο8ΐ6Γθ8 ηυΐΐα ίη]υ)ί&&ίΤ60ΐυΓθδ, 86(1 
υ1)ί Γβ^ηαηι ίη ί8ΐα8Γ6^ίοη6δο1)(6η(υΓΐΐδ βδδβΐ, ίυηι 
β2ιπ1Αι)^π1616^110β^υ8(Iαβ ροδίβπδφςαίΐαΐβπι βχΐιί- 
1)ϋυΓαηι ({ηαπι ίρδβ ββΓαπδί ηςυίΐίηαηι α^βηδ Α1)ί- 
πιβίβϋΐιί βχρβΓίηδ βδδβΙ.ΟφΙΟΓοςηί&αΙβηι τβ^βδ οαΐ- 
ΙβηΙ δί1)ί δαοοβδδυΓΟδ οπιηίηιοάίδ ίηάίοϋδ ρΓ8?ηο8- 
οβΓθ ; βΙβΓ&Ι δαηβ Α1)Γ&Ιι&ηιί ροβίβηΐ&δ ίη βαβ τβ^ίο- 
ηβδ άίϋοηβπι οοπδβοαΙαΓα. Α1)Γ&1ι&πιυδ ροΓΓΟ Α1)ί- 
πιβίβοΐιο βχρΓα1)ανίΙ ρυΐβοδ, ςηοδ 63υ8 ίαηιηΐί δαίδ 
βπρυίδδβηΐ Ι1)ί βρμο &(1 ρηίβυπι οοη^Γβδδί, τηαοίο.- 
Ιίδ ονίΙ)υδ β( νίΐυΐίδ,ίοΰάηδ ραοίδ ίηνίοβπι δαηχβρυηΐ. 
Αΐίίβ ροΓΓο α@ηα1)αδ δβρίβηι 3ηΓ&ηΐ6η(υηι πΐβ ρβΓβ- 
^βΓαηΙ, αά άβιηοηδίΓαηάυηι ςυοάίρββ ΓοάβπΙ ; 1(&- 
ςαβ βΐίαπι Ρη^€η8^η^ί8^η^αηά^^7 αρρβΙΙαΙυΓ. Κ&Ιυηι 
11)ί ραοβ δ&ηβίΐα Α1)ίπιβ1βο1ιυ8 οαπι 8αί3 άοπιηπι τβ- 
άϊιί. Α^ΓαΙιαηιυδ νβΓΟ ΙβΓΓ& δβυ ρραίο ηυοά αά ρΓ»- 
άίοίαπι βδΐ ραίβυιη, ρΐαηίίβ οοηδίΐο ηοπιβη Ποηιίηί 
Οβί δΒίβρηί ίηνοο&νίΐ. €υπι αυΐβπι α(1ηιο€ΐυιη ββηβχ 
ίαοΐαδ &ηηο8 176 νίχίδδβΐ, αά Οβυπι βχ Ιιαο νίΐα οοη- 
οβδδίΐ. Ευηι Ιδ&αοαδ βΐ ΙδπιαβΙυδ ΠΙϋ ίη άαρίία 
βρβίηηοα ^υx1α §&γ&πι δβρβίίνβραηΐ. 

δβεηηάυηι Ιιφο, οηπι 3αηι νίηΐβπι ΦίαΙβηι Ιδαα- 
οηβ &11ίςίβδ6ΐ, ίαπιβδ ίίδ ίη Ιοοίδ βχδΐίΐίΐ. Αίςηβ 13 α 
Ι)βο ίη ^ε^χρίυηι ίπβ ρΓθ1ιί1)ίΙη8 ουπι ΙοΙ& ίαηιίΐία 
ΟβΓδίΓδί αά Α))ί ηιβίοοίιηιη ΡΙιίΙίδΙϋθοηιηι Γθ§βπι δβ οοη- 
1α1ίΙ.ΚβΙ)βοο&.πι ΙυιηηχοΓβπι δηαπι,ςηίχΐ βΓαΙ ίηδί^ηί 
ρηΙο1ΐΓίΙη(ϋηβ,Α1)Γ£ΐΗαιηίάβδ&Γ2ΐ8ίπια1&Ιίοηβπιίπιί- Ίδών ουν ό προειρημένος βασιλεύς Γεράρων *Λβι- 
μέλεχίν παντιίργψ εύοδούμενον τον ^Αβραάμ, 'Οχοζάδ 
τον νυμφαγωγόν και Φίλοχ τον άρχιστράτηγον αυ- 
τού παραλαβών ι^κε προ; Αβραάμ, φιλίαν έπιχυρών 
κραταιοτέραν, και δ'ρκον άπαιτών μη άδικήσειν μήτ' 

VI αύτον μήτε το σπέρμα αυτού. « Καθώς εγώ έποίησβ 
μετά σου δικαιοσύνην έν ταύττρ "^ί γ^ ί παρψκησας, 
ούτω και συ μετ' εμού και του σπέρματος μου, δ'ταν 
βασιλεύσεις ταύτης της γη;. • Δεινοί γάρ οι βασιλεΤς 
τον μέλλοντα τούτους διαδέχεσθαι παντοδαποϊς 
τεκμαίρεσθαι συμβόλοις* και γάρ έ'μελλε διά των 
έξ αυτού γεννωμένων εκείνης της γης βασιλεύειν 
*Δβραάμ. Προσωνείοισε δε τον *Αβιμέλεχ περί των 
άφΐ[)ρη μένων φρεάτων ύπδ των αυτού παίδων. ΈχεΤ 
ούν παρά το ψρ^θί? γενόμενοι, και πρόβατα καΐ 
μόσχους τεθυκότες, διαθήκη εΙρήνης αμφότεροι 
διέθεντο, έν επτά [Ρ. 32] δέ άμνάσιν έτέραις τον 
όρκισμδν κατ* εθος ποιήσαντες ε•ς άπόδειξιν 6'τι 
ώρυξεν αύτδς, διό και Φρέαρ δ'ρκου ώνόμασται. 
Και οΰτως έκεϊσε ε'ρηνικάς διαθεμένοι, Άβιμέλεχ 

Β μΙν μετά των οΙκείων οΓκαδε έπανήλθεν. ^Αβραάμ 
δι ά'ρουραν 1} λειμώνα έπ•. τψ του 6'ρκου φρέατι 
φυτεύσας το όνομα έπικέκληκε Κυρίου, θεός αΙώνιος. 
ΕΙς βαθΰ ούν γήρας έλάσας Αβραάμ, κα». γενόμενος 
ετών ρος', μετέστη προς τον θεόν. Τούτον Ισαάκ και 
Ισμαήλ οί υίοί αυτού έν τώ διπλφ σπηλαίω μετά 
Σάδ|$ας κατέθεντο. 

Μετά ταύτα άνδρωθέντος Ισαάκ έγένετο λιμός έν 
τζ γί αυτών Κωλύεται δε παρά του θεού εις Α*γυ- 
πτον κατελθεϊν, πανοικι δε ε•ς Γέραρα προς ΆβιμΙ- 
λεχ έρχεται τον βασιλέα Φιλιστιείμ. Φησι δΐ χα? 
αυτός περί 'Ρεβέκκα; ως Αβραάμ περί Σαύρας, ότι 
*Αδελφή μου εστίν* ήν γάρ ωραία σφόδρα. Έκ δΐ της 85 ΗΙδΤυΚΙΑΚϋΜ ϋΟΜΡΕΝΟΙϋΜ 86 παιδΐ2< γνους Άβιμέλεχ γυναίκα «ύτοΰ βΤναι, αύτον \ Ι&Ιυδ, δΟΓΟΓυηι βδδθ 5ΐΐ3ΐη (ΙϊχίΙ. 8θ(1 ΑΜιηβΙβοΙιυ» μίν μέμφεται ώς τάλη^ές άποχρυψάμ&νον, άποφαί' 
νεται 81 πάντα τον άπτόμενον ^Ισαάχ και 'Ρεβέκκας 
ένε/ενθνι Βαναίτψ. Ούτως ευλόγησε Κύριος τον 
'Ισααχ Εως τέλους ώττε ζηλώιαι τούτον τους Φιλι- 
στιειμ, χαΐ πάντα τα φρέατα & ώρυξεν *Αβραάμ 
έμφράξαι. Μετά τοϋτο έν ττί φαράγγι Γεράρων μετα- 
βεοηχώς άνεκάθηρε τα πατρικά φρέατα. *Ωρυξε δε 
και αύτος φρέατα τρία, ών το μεν άοικίαν, τ^ ο ε 
ίχθραν, το δε τρίτον ε6ρυγωρ(αν ώνόμασβν. Εν- 
τεύθεν άνέβη έπ'. το Φρέαρ του 6'ρκου Ισαάκ, και 
ώφθη αύτψ Κύριος έν όράματι της νυκτός λέγων 
« Έγώ ε:μι 6 θεοί του πατρός σου *Αβραάμ, και έγώ 
εν μι μετά σου, και ευλογήσω σε, και πληθύνω το 
σπέρμα σου ώς τά άστρα του ουρανού, δΓ ^Αβραάμ ουιη βχ Ιιΐδυ ίηΐβΐΐβχίδδβΐ βαιη ιιχοΓβιη βδββ, Ιβααοο 
ο1)]υΓ^3ΐο ({αοιΐ τβΓυιη άίδδίπια1αδδ6ΐ, οαρίΐβ δαηχίΐ 
ηβ ςυίδ Ιδααουιη β]ιΐδνο αχοΓβηι ΐΛΐΐίξβΓοΙ. Οβυβ 
αιιΐθπι Ιδα&οαηι ρΓΟδρβπΙαΙβ ρβΓρβΙαα ΒοανίΙ, &<1βο 
υ1 ΡΙιίΙίδΙ;»! ϊΐινίάβηΐβδ ίρδί οιηηβδ αΐ) Αΐ)Γ£ΐ1ιαπίΐο 
βίΤοδδΟδ ρυΐβύδ ο1)ΙυΓαν6ΓίιιΙ. ΡοδΙ Ιιβθο Ιδααουβ ίη 
ναΐΐβιη ΟβΓϋΓβηδβιη άί^βδδΐΐδ ραίπδ ριιΐβοδ ΓβρπΓ- 
^ανίΐ, αίςυβ ίρδβ βΐίαιη ΐΓβδ αΐίοδ β^ίΐ, ςυοΓαιη 
ρπτηο ίη3υπ8θ, δβευυάο ίηίιηίοίΐίβ), ΙβΓίίο αιηρΗ- 
ίυάίηίδ ηοιηβη ίπάίάΐΐ. ίπάβ &<! Ρηίβηηι ^υταίΐϊβηϋ 
&δθβη(ϋΙ;ηοοΙυςυβθΐΟοη[ΐίηυδ ΛρρίίΓυίΙ, ίΐαςυβ βδ^ 
&(ί&1υδ * : «< Ε^ο δππι Όβυδ Α1)ΓαΗαιηί ρ&ΐπί» Ιιιί : ϋΙ)ί 
β^οαάδαιη, ΙθΙ)6{ΐΙ)0, ΙυαπιςιιβρΓΟ^βηίβπιαάδΙβΙΙα- 
Γαιη οοβΙϊ ιιυιηβΓυπι αάαυςβίϊο ρΓορΙβΓ 58 Α1)γ&• τ6ν πατέρα σου. » ΈκεΙ ουν ό Ισαάκ Ουσιαστήριον η Ιιαηιυπι ρ2ΐ(Γ6Πΐ Ιυηιη. » Εο ίΐαςιιβ Ιοοο Ιδααοιίδ δειμάμενος θυσίαν τφ Κυρίφ άνέπεμψ», και την 
σκηνήν αύτοΰ έν αύτψ τψ τόπψ κατέπηξεν. "ϋσπερ 
ΕΙ πρδς Αβραάμ πρότερον, οΰτω και προς Ισαάκ 
μετά ταΰτα αυτός τε *Αβιμέλεχ ό Γεράρων βασιλεύς 
και Όχοζάδ ό νυμφαγωγδς αύτοΰ και Φιλδχ δ αρχι- 
στράτηγος τίίς δυνάμεως αύτοΰ, είδότες δτι Κύριος 
ήν μετ' αύτοΰ, προς αύτδν έλθόντες διαθ/ίκην ειρή- 
νης προς αλλήλους έποιήσαντο, και πρωί άναστάντες 
και δμόσαντες άπψχοντο μετά σωτηρίας απ* αύτοΰ. 
Γίνονται δε άπό του διαμερισμού της συγχύσεως, 
Εως ου ήλθεν *λρα%μ έκ Μεσοποταμίας έκ πόλεως 
Χχ^ράν και τοΰ οΓκου τοΰ πατρός αύτοΰ κατά κέ- 
λευσιν θεοΰ εις γήν Χαναάν, ή έστι Παλαιστίνη, 
ετη χις'. Ύπηρχε δε τότε ετών οε\ Διατρίψα; δέ 
εΙς Χαναάν 2τη κε', έγέννησε τον Ισαάκ, και μετά αΐΐαη βχίΓοοΙο Γβιη Βοο δαοΓαιη ίβοΐΐ, »1(ΐαβ βο ίη 
1οοοΙ&1)6Γηαοιι1υιη δΐιυιηοοΠοοανίΙ.ΟυοΓηοάο ααίβηο 
ςαοηάαιη αά Α1)Γα1ΐΕΐηυιη, ίΐα βΐ αά Ιδ&αουιη ροδί- 
παοάο Α^ίσίθΙβοΙιυδ (ίβΓ&ηιιη ιβχ, Οοΐιοζ&ίΐο 
Ι^γηδθοβί δαί ρρδρΓβοΙο βΐ Ρΐιίΐοοίιο δυπιιηο ιηίΗΐίδβ 
ρΓβθίβοΙο οοιηίΐαίιΐδ, νβηίΐ. Ουοά βηίπι Οβυπι Ιδ&α-' 
00 α(1βδ8β δβηΙίΓοηΙ, ί(1«ο αά βαιη αοοβδδθΓαηΙ 
πιυΙα«(ΐυβ ραοίδ ίοΐο Γοβάερβ. πιαηβ ίΐΐί ]αΓβ]αΓαη- 
άο ίιινίϋβπι άαίο αηίηη» ρίΐοαίίδ (ΙίδοβδδβΓϋηΙ. 

Α Βα1)γ1οπίθίΒ οοηίϋδίοηίχ ίβπιροΓΟ αδςυβ αά 
Αΐ)ΓαΙιαπιί ιηίβΓ&Ιϊοηβπι, οαπι δοίΐίοβΐ 3αΙ)βηΙβ Οβο 
ΟΒΓΠδ ΜβδοροΙαιηίίΒ ρ&ΙβΓηαίϊυβ (Ιοπιο Γβΐίοΐίδ ίη 
ΙβΓΓαπι ΟΙιαπίΐηίΡαπι, ςαα? ΡδΙ ΡαΙβΡδΙίηα, αΙ)ίίΙ, 
αηηί βΠΙυχβηιηΙ 616. ΕηιΙ ΙϋΓΠ αηηοδ ηΕΐυδ 7». 
Οϋΐη ίη ΟΗαηβη»»» ΙβΓΓΛ βηηοδ οχβ^ίβδβΐ 2ο, ΐδαΑ- τοΰτο ίζησεν ετη (Ρ. 33] οε\ και απέθανε ζήσας τά ^ οαπι ^βηυίΐ, νίχϊίςιιβ ρΓ«ΙβΓβ& αηηοδ, 76. ΜοΓίαυδ πάντα ετη ρος'. "Ος και τάς ευλογίας τοΰ Μελχισε- 
δίκ τοΰ θεσπέσιου βασιλέως Σαλήμ έδέξατο, άρτους 
και οΤνον ή ν γάρ Ιερεύς τοΰ θεοΰ τοΰ υψίστου, ώς 
προείρηται. 

Τοΰ Ισαάκ οντος χρόνων λβ' τελευτ^Ι Σά(ίρα, ετών 
οΰσα εκατόν οκτώ. Και θάπτεται έν Χεβρών, ήτις 
νΰν Έλευθερόπολις καλείται, έν τψ σπηλαίψ δ' ώνή- 
σατο 6 Αβραάμ παρά 'Βφρών τοΰ Χετταίου τετ.οα- 
κοσίιυν δραχμών, έπι μαρτυρί(3ΐ τών υΙών Χέτ* άφ' 
ου και τά διά γραμμάτων συμβόλαια οΐ "Ελληνες 
όμολογοΰσι παρειληφέναι. Ισαάκ δΐ τεσσαράκοντα 
ετών γενόμενος ?λαβε .ην 'Ρεβέκκαν, θυγατέρα 
Βαθουήλ, δ'ς υΙός Ναχψρ ^ν όγδοος και τελευταίος* 
ίκτώ γάρ ήσαν άπό Μελχάς αύτψ παίδες. Ναχώρ δέ 
& πατήρ Βαθουήλ ήν αδελφός Αβραάμ. Τούτου ετχα- 
τος υ•ός Βαθουήλ πατήρ ήν 'Ρεβέκκας και Λαβαν 
τοΰ πενθεροΰ Ιακώβ. Τούτου νέμει τά πρόβατα έφ' 
βλοις ετεσιν είκοσι. 'Ρεβέκκα δ^ στείρα ούσα μετά 
ε'κοσιν ?τη έγέννησε δύο έπι τό αυτό υιούς, τόν 
Ιακώβ και τόν 'ίΐσαΰ, έν τψ ξ' ϊτα Ισαάκ. Τοΰ δέ 
χόσμοο ήν έτος γυοβ*. 

"Οτι χολλυρίδα (42) ποιήσασα Τεβεκκα δέδωκε 

' 66η. ΧΖΥ1. 

ΧΥΙ.ΑΝΒΒΙ ΕΤ βΟΑΗΙ ΝΟΤ.ί:. 

(42)ββηβη8νοο&1)υΙυπιίηίηΙθΓρΓβ1αΙίοηβΓβΙίηυί, δΟΓβηδ,βχ ΑπδΙορΙιαηί Ρβοβ νβΓδαπιοίΙ&ΙάβοοΗγΓ», 
βαπι ςα&ΐίδ ββββί ίθΓΠΐ£ΐ κολλυρίδο; ηοη ΗδδθςιΐθΓΟΓ. ςιιαηι Ιηάβ οδίβικίϋ βχ ραηίΙ)υδ ϊΐιίΐδβ. ΡοβΙίΒ ίηΙβΓ- 
λΐΐιβηβθαι 9&ηβ Ι. ιη άβ ρΑηίβ ναπίβ £6ηβΓί1)ΐΐδ άίδ- ρρβ» ραηίβ νβΐ βχίβηαπι ίΓυδΙυπι νβΐ ίΐΐίςηίά βχρΛ- βΓ^ο βδΐ αηηΐδ νίΙίΗ Π6 αοΐίδ. Αίςιιβ Ιιίο α Μβίοΐιί- 
δβάβοο (ϋνίηο δαίβηιί Γβ^β ίβϋδίαδ οοπιρΓβοβΙίοηβδ 
αοοβρίΐ, ραηβπι &ο νίηυηι, ιιΐροΐβ β δυπιπιί Ββί 
δ3ΐοβΓ(1οΙ(ί, δίοιιΐ ραιιΐο ΛηΙβ οοπιηιβΓηοΓανί. 

Ιδααοο αηηοδ πΛίο 32 8ίΐΓ2ΐ ΓποπΙϋΓ, Ληηο βΒίαΙίδ 
δϋίο ί08, ΗΟδβριιΙΐΛ βδΐΗβ1)Γοηβ(ηαηο ΕΙβαΙΙιβΓορο 
Η ηοπιβη βδΐ) ίη δροΐυηο», ςυβπι Α1»ΓαΙι&πιιΐδ αϊ) 
ΕρΙίΓοηβ ΟΙιβΙΙίΡΟ (ία&^Γ^η^^η^ίδ (Ιβηίΐπίδ βπιβΓ&Ι, 
8ΐΙβΛΐβηΙίΙ)ηδ ΟΙιβΙί ΓιΙϋδ, υηάβ βΐ δοπρίΛδ οοηΐΓΒ- 
οΐυαπι ΓοΓπιιιΙ&δβΓβοϋί δβί&ΙβηΙΟΓαοοβρίδδβ.Ιδαίΐουδ 
αηηαπΐ9|4βηδίΐϋα(ΐΓαββδίπιυηιΗβ1)βοοαηΓάυχίΙ,Ω1ί&ιη 
$• ΒαΛαβΗδ ; ^υί Ναοΐιοπδ υΐΐίπιαδ ίαίΐ οοΐα- 
ναδ ΩΗιΐδ. ΝαοΙιοΓ βηίπι Λ1)ΓαΙι&πιί ίΓ&ΙβΓ βχ Μβΐ- 
οΙΐΕ αχοΓβ οοΐο Οΐίοδ δαδΙαΙίΙ,ίηΙβΓίΐαβ Κοδ ροδίΓβ- 
πιο Ιοοο ΒαΙΙιαβΙβπι ραΐΓβπι Βθ1)βοο» β1 1.α1)&ηί,β3α8 
ςαί άβίηάβ δΟΟβΓ ^&^ο^)^ ΓαίΙ. Ναοί ^α^ο^)υ8 ρβΓ Ιο- 
Ιοδ νί^ΐίίηΐί αηηοδ ρρβιι^βδ β]υδ ρ&νίΐ. ΟββΙβηιπι Ηβ- 
1)βϋ€α, 011Π1 βδδβΐ δΙβΓίΙίδ, ροδΙ νίβίηΐο άβπιαπι αη- 
ηοδ υηοραΓίιι άυοδ βάίάίΐ ΓιΙίοδ,1αΓϋ1)υπι.θΙ Εδ&απι, 
Ιδααοο Ιαπι δβχαββηαπο, αηηο πιαπάί 3472. Κβ1)βοοα ραΓαΙο βάαΐίο ΙαοοΙιο ίά άβάίΐ, βαιηςαβ 87 ΟΕΟΗΟΙΙ ΟΕΟΙΙΕΝΙ 88 ηηα οαιη &1ϋ8 άοηΪΒ Ιβ&αοί ορβΓα αά ΑϋΓ&Ιιαπιαιη Α. "^ψ 'Ιαχώβ, χαΐ κΐνήγοιγβ μ&ο' έτερων δώρων δια ίηίΓοιηίδϋ, «ιηηοβ βθίαΐίβ δΐι® άβοίιηο ςιιίηΙο.Οαβιη 
ίη ^Γβιηίο βαο ΑϋΓαΙιααιιΐδ Ιβηβηδ ιηιιΙΙίρΗοίΙβΓ 
ίαπΒΐίδ οοιηρΓ6οαΙίοηί1)υ3 1)β&νϋ, δοΐηηοςαβ δοΐη-• 
1\18 νίΐ&ιη ΩπϋΙ. 

1αοο1)ο αηηοβ ηαίο 45, Ε8&ιΐ8 ΙοΙίάβιη ηαίιΐδ άυα» 
άαχίΐ υχοΓ68, ^υ(1^ιι]&Iη Βββηβ Οΐιβϋβί βΐ Μαββιηα- 
ϋι&ιη ΕΙοηί8 εΐ)8θί ϋΗα8. 1&οο1)α8 αηηο βθΙ&Ιίδ Βυββ 
63 ηοηάαιη ιηαΐίβηβ ηοϋΐίαιη 1ια1)ΐιίΙ, δίοαϋ πιαίη 
ΒΌΟ Κβύβεοο ίρδθ τβΐιιΐϋ. Ιάβιη αηηοδ ηαΐτΐδ 73, 
αηηο ιηαη(1ί 8θοιιη(1υπ] αοουΓ&Ι&ιη δυρραΐαΐίοηβιη 
3545. ^&^ο1)11δ ίΓ&ΐΓβιη ο1&ιηίαςί6η8 8θΓνίΙίο ββρίβη- 
ηαΐί 1.6&ηι ιιζοΓβιη ιηβΓυίΙ, τυΓδαδςυβ δβρίβαηίαιη 
ΒθΓνϋηΙβ ίαηοΐαδ Η&οΐιβίθηι. Εχ Ιβα Κυ1)6ηυιη, §ί- 
ιηβοηβιη, ι^βν^Iη,^υ(1&Iη,Iδ8α^11&ΓβIη Ζ2ΐΙ)α1οη6ΐη(ΐαβ *Ισαάχ προς Αβραάμ* δ'ν κατέχων έν τψ χόλπφ 
αύτου, εύλογων πολυτρόπων, έτελεύτηαβν άφυπνώ- 
σας ό *Αβραάμ, τψ ιβ' ϊχί,ι τζς ζωής Ιακώβ. 

Τψ δΐ μι (43) ετβι της ζωής Ιακώβ 6 Ήσβΰ και 
αυτός δμόχρονος Δν βύτψ έλαβε δύο γυναίκας, *Ιου- 
διθ τήν θυγατέρα Β•ήρ του Χετταίου και την Μασε- 
μάθ θυγατέρα Ελών Έβαίου. Ιακώβ δε ετών 
υπάρχων έξήκοντα τριών ουκ 2γνω δλως γυναΤ/α, 
ως αύτος έξείπε τ^ μητρι 'Ρεβέκκ^. Τψ δΐ ογ' ίτει 
αύτου, του δ^ κόσμου ^τει γφμε κατά τον ακριβή 
λόγον, άπεδρασεν Ιακώβ άπο προσώπου Ήσαΰ του 
αδελφού αύτοΰ, και δουλεύσας ετη ζ' έλαβε τήν 
Αεϊαν, και μετά έτερα έπτα έλαβε τήν *Ρχήλ. 'Εκ βϋοβ θ1 Πϋαιη Οίηαιη δυδίυΐίΐ, βχ Η&οΐιβίβ ίοδβ- » Ι^^^ ούν της Λείας έγέννησε τον 'Ρομβειμ, τον Συ- ρΐιιιιη, βχ αηοϋΐΑ βΟ Βαΐα Οαηυπι αο Νβρίιΐΐιαίί- 
ιηϋΐη,βχ Οβ1ρΙι& βαϋυιηαίςυβ ΑδδβΓβπι. Α 1.&1)&ηο 
απίβικι ρΓοία^ίΙ, οαιη αραά βαιη νί^ίηΐί αηαοδ ίυίβ- 
96ΐ, Ιτίιηιιΐο Ιυιη Ιοδβρίιο ; ΐΓαπδίηίδδοςαβ ΙοΓάΕΠβ 
Α Οβο ίβΐίχ 6856 3ΐι1)6ΐιΐΓ, αίςοθ ΙδΓ&θΗ ηοτηβη &1> 
6θά6ΐη αοοίρίΐ. ΡΓοίηάβ τβεοΓά&Ιαδ νί8ίοηίδ ςα&ηι 
5110 ίη Μ68οροΙ&πιΐ&πι α(1ν6η1α νίάβΓαΙ, Β6ΐ1ΐ6ΐαιη 
&866η<1ίΙ,α1)ΐ ρβΓςυίβΙβιη νίδίοίδΙαβί&ρραηιβΓαΙ. ΙΜ 
ευιη οιηηί&8υ&1)οη&(1βοίπια8$6ΐ, βχΐ βχΐΓβηιυπι Ω- 
ΗοΓαιη ({αοςυβ ίηδ1ϊ1ιι(& δΟΓίίΙίοηβ, Ι,βνίηι αηηυπι 
«Βί&Ιίδ (Ιβοίπιαπι οοίΕνυπι &^6η(6ηι Ββο οοηδ6θΓ&- 
τϋ, αο 611Π1 δ&66Γ(1οί6αι οοη&ΐίΐυίΐ : βΓ&Ι ί$ άεείπιυδ 
&1)υ1ϋπιο,86εαηάαιη&δ(Γθ1ο^ίη *. Ηα1)6ηιΐ8 βηϊπι οϊ) 
νίΐί&ΐ&ιηρ&ΐπδρθίΐίοβιη,ςιι&ηίαιηνίδ ρηπιο οπιηΐιιπι 
ηαΐυδ 688βΙ, β1 Γβ^ηο βΐ δαεβΓάοϋο δροΐί&ΐαδ ίτιϋ. μεων, τον Λευί, τον Ίούδαν, τον Ίσσαχάρ, τον 
Ζαβού λών και τήν Δίναν έκ δΐ τής 'Ρχήλ τίιν 
Ιωσήφ, έκ δΐ τής παιδ(σκης Βάλας τον Δάν και τον 
ΝεφΒ^λΙμ, έκ δΐ τής Δελφας τον Γάδ και τον Άσήρ. 
ΕΙκοστόν το(νυν έτος διατρίψας μετά του Ααβάν 
άπέδρα έξ αύτου, Βντος του Ιωσήφ χρόνων τριών. 
Διάβα(νων δε τον 'Ιορδάνην έπευλογήθ^) και μετ- 
εκλήθη *Ισραήλ. Ό δέ Ιακώβ τής οράσεως ύπομνη- 
σθεις ην έθεάσατό κατά τήν άφιξιν τήν εις Μεσοπο- 
ταμίαν, ανέρχεται εΙς Βαιθήλ. Ένθα κατακοιμηθεις 
είδε το δ'ραμα. Κα^ πάντα άποδεκατώσας & έκέκτητο, 
τελευταΐον υποβάλλει κλήρψ τους παΐδας, και τον 
Λευί τψ βεψ άφιεροί, ετών υπάρχοντα ιη\ και 
[Ρ. 34] αρχιερέα άναδείκνυσι, δέκατον οντά άπ^ 
έσχατου κατά τον τής αστρολογίας (44). 'Ρουβειμ €αιη ^&^οι)ηδ ρΓορβ 8ίο1ιβιηαπι ίη υΓΐ)6Πΐ δαίβηι&πι ^ γάρ διά τήν παλλακήν του πατρός έστερήθη τής τε νβηίδδβΐ, δίοΐιβοιυδ ΏϊηβΒ ροΓ νίπι δΐυρηιιη ίηΐυΐίΐ, 
φΐ&ιηηΙΙί δυηΐ81πΐ6οη βΐ 1.6νί8, ίηΐβπιβοίοηβ οοοί- 
βίδ ειυη δίοΐιβπιο είνΐ1)α8. Ηαείΐθΐ ροΓΓΟ &1ίυπι 
^ι^^ο1)ο (ΙΙίαιη ρ6ρ6πΙ,Β6η3ειπίΐίηυιη ηοηιίηβ ; αο οιογ- 
^υα Βρυά ΕυρΙίΓΕίαπι δβρβΙίΙυΓ, υΙ)ί ηαηο βδΐ ΒβΙΙι- 
Ι6ΐΐ6πι& : 6ΐ6ηίπι νβΓδα» Ηί6Γθδθ1γπΐ3 α ΒβΐΜβΙιβ- 
πια, ςυα βςιιί άβοαΓΓυηΙ, δΐιρΓα ΐ6ΓΓ&ιη βχδίαΐ 
οίρρυδ Βαοΐιβϋδ. ΕΙ ςαοηίαηι Ι^βνί ^βηυβ αά ΑαΓΟ- 
ηβιη αίςαβ Μοδβη υβςυβ ρβΓίίηβΙ, ςυοΓαπι αΙΐβΓ βασιλείας και τής Ιερωσύνης, πρωτότοκος ών. 'ΕΧ- 
θόντος δε του Ιακώβ πλησίον Σικίμων εις πόλιν 
Σαλήμ, υφίσταται ύπό Σιχεμ τήν βίαν ή Δίνα* καΐ 
εκδικείται παρά Συμεών και Λευ{, παντί τρόπψ 
διαχρησαμένων τους περί τον Σιχέμ. Έτι δΐ τίκτει 
ή 'Ραχήλ τψ Ιακώβ τον Βενισμιν, και τελευτήσασα 
θάπτεται έν τψ Ευφρανθώ, ένθα νυν έστιν ή Βηθ~ 
λεέμ• μεταξύ γάρ τής Βηθλεέμ και της Ιερουσα- 
λήμ, εΙς τον Ιππόδρομον, ή λάρναξ έστΙ τής 'Ραχήλ, ΧΥΙ.ΑΝΟΗΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤΛ. 

ηηπι ^βηβΓβ ίιιίδδβ ιηοηβΐ, ςυαίβ ρυβπδ (ΙαΓοΙυΓ ;α( άιιοΙυπι, 6( ιιΐ ίΐα άίβαπι, οοΓοΙί&Ιθ αΐίςυίά δί^ηίΩο&Γβ 

ηοηωαΐβ νίίΙβαΙιΐΓ ΙοΓίαραηίδ νβΓίΙ ίη Ιβχίοίδ. Μβηι ίη δαηοΐΓ ϋη^υα νίάβΙϋΓ. δβά \ιωο αΐϋ νίάβήηί. 

§0δ1 603 κολλάβουςαρρβίΐαπ ΐΓαάίΙ, ίη βαιίβηι εοηΐ(£- ϊαηιρΓίάβηι δΟΓίρδβΓαηι Ιιβϊο, οιιπι Α(1ν6Γ8αΓί& βάίίΕ 
ίανβΓδαηδ, ςυαδί πιιιΐίΐαΐοδ, ίά βδΐ βχίί^ηοδ ραηβδ η νίύί, 1ίΙ)Γ0δ Ιοη^β υΐίΐίδδίπιοδ, Αίίπαηί ΤαΓηβ1)ί, 

άίοθΓβδ. ΟββΙβηιηι κολλυρίδος βΐ νβΛί α^ηπίί ηιβηϋο ςυβπι ηυρβΓ Γβί ριι1)1ΐε» ΙϋΙβΓΒΓίεΒ άίδρβηάίο αιηίβί• 

6Ζ8ΐ&ΙΙ1δ&π)υβ1, χπι,ίηΤ1ιαηιαΓί8ΐιίδΙθΓί&. ΕΙ &ηΙβ ηιιΐδ, νίΓυπι άοοίηηβ βΐ δοΙβΓίί» ίηοοπιρ&ΓοΙιίΙίβ. ο. δκολλυρις άρτουηοπιίηαΙτίΓ. δβάΐιοο ίη Ιΐ6ΐ)Γ8θα 
ϋη^ικι απ^ η^Π» ίΠυά Π3>^ δΐρρβΙΙ»ΙϋΓ. ςηοά ρο- 

βΙβΓίϋδ δθΓΐ)ίΙίοη6Πΐ Β. ΗίβΓοηγπΐϋδ νβΓίίΙ, οιιπι ίη 

ΕΓίοΓβ νοοβιη ΟΓοβοαπι τβϋηβΓβΙ. ΒΙ δυηΐ δαηβ νοοβ- 
αία άίν6Γ8α (^αοίΐ ο. 6 ηοηιίηαΙϋΓ, ίά ρ&ηί» ρΐαοβη- 
Ιαιη Γϋίδδβ \υβΐαΓ βχ Ι,βνίΙ. ιι βΐ νιιι οαρίΐβ, αΙ(|ϋβ 
αΐίαδ ροδδβΐ (ΙβηιοηδίΓαΓί. ΡοδΙβποΓ Ιοοαδ νίίΐβΐυι* 
οδΙβηαβΓβ Ια^θηα Γυίβδβ, νβΙ αΐίςυίά οχ ρβδία ίηπ- 
ηαοβα οοοίηηι ςυαουηςυβ Γα(ίοηθ. οίί)υπι ([αίίΐβπι 
ροϋυδ ηυαπιροΐαηι.λ&ηιρΓοίβοΙοΑπιηοη ΓβηαβύαΙ 
β(1βΓ0, ηοη 1)ί1)βι•β. υΐ ςηίά^ηι νοΓΐ)α βϊπιρΙίοϋβΓ 
δοηαηΐ. Νοςαβ β^ο Ιωοο αηηοΐ&δδοπι. ηίδί Β. Ηίοιο- 
η^τπιί ϋυοΙοΓίΙαδ πιβ, ηΐ (1βΙ)υίΙ, η(1πιοηιιίδί>οΐ ; β1 
ραίο, 8θΓΐ)Ηίοηβ8 βί ςαίδ θ(1ί βΐίΛπι άίοαΐ, πιβΓίΙο 
ΓβρΓ6ίΐ6η<1ίηοηρο886.νοο&1)α1υπι&οοΓ(1βΓβθΓ6&η(ίο Ε^ιιβ ΙίϋΓί 4 ίηίΐίτιπι ουηι ηοδίπδ ^οη^α^^α( ΐ60ΐθΓ 
άιΐίςβηδ. Χυι.. 

(43) δαοΓο; 1.ίΙΙθΓ3) ΙαηΙυιη 40 ρβΓ^1ί^^ηι, β1 
ηοπιίη& ραδΙο αΙίΙβΓ Ιβ^^ηηΙυΓ Υΐάβ Οβη. χχνι ίη 
Γιηβ. Χυι.. 

(44) Κοοαδ ρβΓδρίουβ πιαίϋαδ. Ιάοο αδΙθΓ.οαηι 
α(]]6οί, ςτιία αΐίαιΐ ίη ρΓβΒδβηΙία νίχ ρο5δυηι..'ΡθδΙ 

ίίαυίο, (^ηα βςιηΐ άβαιιηιηΐ: Ίη Ογοοοο βδΐ ε ς τον 
ππόορομον. Ιη νία ςυίίΐβπι δβρυΐΐαπ) δΟπΜΐυΓ Οβη. 
XXXV. ΑΙίοςιιί ίίΓΟΒΓίίπι νοοβπι δοίο βΪΓοαπι δίςηίί)- 
οαΓθ : δβά Ιιιιο ηοη ςααάΓ&Ι. Οαο(1 εύφρανθά βδΐ ίη 
ηοδίΓΟ οοάίοβ, ί(Ι αρυιΐ Ιοδβρίυπι δαί) Γιηοηι ι Αη- 
α^. ΙίΙ)Γί κατά τήν έφραΟάνην Ιο^ίΙαΓ. Η6ΐ>Γ&Ϊ0& νοχ 
ΓβοΙβ ΟΓβΒΟβ ΓβάάίΐΗΓ εύφραθα, δίοςιιβ βΐΐιίο βΐ δ1ί1)ί 
Ιβ^ϋ ΟοηιρΙαΙβηδίδ βάϋίο. ΕΙ βαπκΐβπ) Γθγθ 1ι&1>6( 
ΖοηοΓ&Β ίοοίίοηβιη. Χτι.. 89 ΗΙ8Τ0ΚΙΑΚυΜ εΟΜΡΕΝΟΐυΜ 90 6ιηρκβιμ&νη της γήζ. Κα\ Ιπειίή το έχ Αίυί γένος \ 8&θ6Γ(1θ9, ΛϋβΓ άαοΙΟΓ ροριιΗ Γυϋ, οοηδβηίαηβηιη έκι Ααρών κατατρέχει χα ι Μωϋσην, ών 6 μίν Ιερα- 
τεύει ό 8ε στρατηγεί τψ λαφ ο'χ^τως έξ αυτών 
λαμβάνεται ή έχ του 'Ταχώβ γενεαλογία. 'Ρεβέχχα 
δΐ, ως βηαιν Ίώαηπος έν τζ Άρχαιολογίί^ί, ήξίωαε 
τόν Ίσααχ άγαγεΐν Έααυ χαι Ίαχώβ χαΐ διαλλά- 
ξαι αυτούς. "Ο 8ή χαι ποιήαας, χαι παραχαλέαας 
«ύτους &μΛ, χαι Ινορχίσας εί^ρϊξνην ότγειν προ; άλλι^- 
λους και της ιτνευματιχής οΙχει<5τητος άσπάζεαΟαι ττ,ν 
διάβ^νιν» προεϊπε τφ 'ΙΙααϋ οτι έάν έπανααττ^ς τφ 
*Ιακώ^, έμπεατί εΙς τ&ς χεΤρας αύτοΰ. 

Μ»τά την τελευτήν 'Ιναακ οΐ υ\οι Ήσαΰ παρ- 
όξυναν τον πάτερα αυτών κατά *1ακώβ και των υ\ών 
«υτοΰ. Και χα6οπλισθε?ς μετά Ιθνων ήλθε πρ^ς 
«^λεμον. Ίαχώβ δλ άποχλε(σας της π6λεως τάς πύ- ίιιίΐ βΟΓυιη ^βηπδ αϊ) ^&^ο1)ο ΓβρβΙί. Ιάγλ Η6])βεοα α 
Ιοβθρίιο ίη ορβΓβ Ββ αηϋ^ηϋαίβ Ιηάαίοα ρβΓίιίύβΙυΓ 
& ιη&ΓίΙο Ιιοο 6οηΙθη(1ί356, ιιΐ ίη ηηυιη οοηάυοΙοΒ 
Εδααιη βΐ Ι&εο1)αιη ίη ^Γ&Ιίαπι πιυΐα&πι τβροηβΓβΙ. 
Ρθ6ί8»6 Ιιοΰ β1 Ιδβαευιη, βΐυΐηιπιςαβ ίΗ(βΓρο5ίΙ& 
αάΙιΟΓί&ϋοηβ άο ίηήαΐητΛηάϊ Γβΐί^ίοηβ αά ραοβιη 
Γβάβ^δδβ, πιοηίΐοβ υί ίΓαΙβΓη® ηβεβδδίΐαάίηί» 1ια- 
ΙΐΡΓβηΙ ΓΒΐίοηβιη ; βίπιαΐ Εδαυο ρΓ£θ(1ίχ1$96 ίοΓβ υΐ 
81 &(1νβΓ5η«* ^&^ο1)υI^ ίηδυρ^βΓβΙ, ίη 6]υ$ ιηαηυί» 
ίηοίάβΓβΙ. 

Ι8ααοο ιηοΓίιιο Εδααί Ωΐϋ ραΐΓβπι αάνβΓδυβ Ιαοο- 
1>απι β}ιΐ5(]α6 ρροΐβπι θχοίΙαΓυηΙ, ίΐα υΐ αδοίΐίδ η&- 
(ίοηυπι αυχϋϋδ αρπιαίαδ ^α^ο1)ο 1)6ΐ]αιη ίβοοπί. ΛΙ 
^&^ο1)α5 αΓϋίβ ροΓίίβ οίαυδίδ Εδ&υυπι τηοηβΓβ ιιΗ λας παρεχάλει τον Ήααΰ μνησθήναι τών προγόνι• ρ ραΓβηΙΙδ ρπΒΟβρΙΟΓαηι αίςιιβ οοηοίΐϋ ηιβπιοπ&πι 

χών εντολών και παραινέσεων. Του δε μή άνεχομέ- ΓβοοΙβΓβΙ. Εβαιιο ηοη ιηοάο άίοΐα ίΓαΙπβ αδρβΓ- 

νου άλλα και μάλλον 6βρ{ζοντος, του Ιούδα παρα- 

χχλέααντος ενέτεινε τ6 τ^ξον Ιακώβ, καΐ πλι{ξα< 

χατά του δεξιού μαζου τον Ήναΰ κατέβαλε* και 

τούτου τελευτήσαντος έξήλθον της πόλεως ο\ υΙοι 

*Ιακώβ, και πάντας (τχεδόν άνεΐλον. Τελευτώσι δΐ 

«ρ6τερον μ^ν ή 'Ρεβέκκα, μετ* ου πολύ δ^ και 6 

Ιβαάχ, τφ Ίαχώβ της πρωτοτοχίας .χαταλιπ(^ντες τα 

γέρα. "Οτι ό Ισαάκ Ικατον ετών ήν, Ητι τάς ευλογίας του 
Ησαΰ Ιακώβ εκλεψεν. 

*Οτι έν τοις χρ^νοις *Αβραάμ και Ισαάκ πολυσω- 
μάτους ανθρώπους Αίγύπτιοι Ιστορουσι γενέσθαι, τους 
&π6 Ελλήνων Γίγαντας ονομαζόμενους, τους και ηαηΐβ, ββά ίθΓοοίαβ βΐίαπι ςααηι αηίβα δΡδβ α^ί- 
Ι&ηΙβ, 4υ(1» 8α&5υ ΐΑ6θ1)υ8 απουπι Ιβίβηάϋ,Εδ&αυοι• 
ςιιβ ]αχ1α άβχίΓαιη πιαιηίΐίαιη ίοΐαηι 8ΐΓ&νίΙ. Εο 
οαάβηΐβ ^&^ο^)^ ΩΙίί ροΗίδ βίΤαβί βοδ ςαί αϊ) Εδαιιο 
8ΐ&1)«ιηΙ ΓβΓβ υηίνβΓδΟδ άβίβνβπιηΐ. ΜοΓίβπι Κ6λ)βο- 
οη ραυίο ρο8ΐ δΐιύδβοιιϋι βδΐ ιώογ3 Ιδ&αοί, οαπι 
υΙβΓςιιβ ρΓαΓ09&Ιίν& ρηιηο ηβΐί Γιϋί ^α^ο1)υπ1 άί- 
^παΐαδ ββββί. 

Ιδ&αοαδ οβηΙβηαΓίυδ ίυίΐ, ςυο ίβιηροΓβ 4&οο1)ΐΐδ 
Εδ&τιο άβϋίίαιη ίβΐίοίΐαΐίδ ίπιρΓβο&Ιίοηβπι δαίΤαΓΑ- 
Ιιΐδ ίαίΐ. 

.£^ρΙίί ΐΓ&άυηΙ ΑϋΓ&Ιι&ιηί βΐ Ιδοαοί ββΙ&Ιβ 1ιο- 
ιηίηβδ ίυίδδβ ηιπΙΙίοοΓροΓβδ, ςαί α ϋΓΟϊείδ Οίμ&ηΙβδ 
ίίάβαιςαβ &η^αίρ6(ΐ65 ηοηιίηαηΙυΓ. Τηηο βΐίαπι ΰυ- δρακοντόποδας. Τότε δέ και τους Κουρητας λέγουσι ^ τβίβδ ίαίδδβ δΐίιιηΐ, ίΐΐίί αιιίοιη Ιάβθοπιιη ροδΙβΓΟδ ςυί γενέσθαι. 0*1 δέ απογόνους τών Ίδαίων (45), οι έλέ- 
γοντο παρ' Έλλησιν είναι* καΙ Έρακλης εΤς τών 
Ίδαίων δακτύλων. 

Ότι οΐ ΧαλδαΤοι άτιλ του Σήμ κατάγονται, έξ ών ό 
Αβραάμ. 

^Οτι δεκαεπτά ετών ^ ό Ιωσήφ υπό τών αδελφών 
ϊκρά^ΐ^, μετά πέμπτον έτος της τελευτής Ταχήλ, 
Χρυσών οκτώ. 

[Ρ. 35] "Οτι τψ ρκ' Ιτει του Ιακώβ Ιωσήφ ήρξε 
της βασιλείας Αιγύπτου, τριακονταετής ών. Και τφ 
αύτφ Ιτει τελευτ^] Ισαάκ ό πατήρ αύτοΰ, ζήσας 
ετη ρ' όγδοήκοντα* καΐ ετάφη 6πό Ιακώβ καί Ήσαίί 69 άίοβηΙαΓ αραά ΟΓβθοΟδ ίυίδδβ ; βΐ ΗβΓοαΙββ,αηαδ 
Ιάβθοηιιη (Ι&οΙγΙοΓυπι. 

01ι&1(]δθί α 56Π10 @βηαδ ΙπαΙιυηΙ, βχ ςαί1)υ8 ίαϋ 
Α1)Γ&Ιιειπιιΐ8 ρΓο^ηβΙαδ. 

^οδβρ11113 αηηο δυβΒ α>1α1ίδ 17 α ίΓαΙπ1)α8 ροδΙ 
ςυίηίαπι α Βαοΐιβίίδ ο1)ίΙα αηηαπι νβηάίΐαδ οδί αα- 
Γβίβ οοΐο. 

Α§;θηΙβ Αηηυιη φΐαΐίδ οβηΐββίπιιιιη νίοβδίπιυπι ^α- 
^ο^ο, ^0δ6ριιυ8 &ηηο8 ηαΐυδ Ιπ^ίηία ^Ε^ρΙο ρΓβθ • 
ίβοΐαδ ίυίΐ. Εοάβιηςυβ αηηο ανυδ 63υ8» οιιιη αηηοδ 
180 νίχίδδΡΐ, πιοΓίιιυδ βδΐ, αίςυο α ΑΙίίδ δπίδ ^α^οΚ)ο τών υΙών αύτου. Τφ δλ λη' £τει ^τοΰ "Ιωσήφ {{ρξατο βΐ Εβ&ιιο δβραΐΐαδ. Αηηο νίΐ» ^08βρ1)ί Ιπο6•ίιηο 

ΧΥΙΑΝΌΒΙ ΕΤ 60ΑΚΙ ΝΟΤ^Ε. (45) 1•ίΙ)Γ&ηιΐ8, οαί ^ι1άϋθο^υπ1 ηοηιοη ηίηαίπιπι 
ηοΐίπβ 6ΓΑΐ, υΐΓθ1)ί(|α6 Ιουδαίων ρρο *Ιδα{ων δοπ- 
ρβίΐ ; (ΐπβιη τβΐ δακτύλων νοχ ροΙβΓ&Ι α Ιαρβυ Γβνο- 
ΰ&Γβ. 1)6 6υΓ6ΐί1)υ8 βΐ Ιάοίίδ άαεί^ϋβ οιυΐΐί ιηαΙΙβ, : 
ορίΐπΐθ Οίοάοηΐδ 8ίοιι1υδ Ι. V, Γοΐ. βτΰΰοο 230, β1 
ρΓβΒοΐΑΓβ βχ &η1ίςυί1&1θ ίηΙβρρΓβδ ΛΓ^οηαυΙίοοΓυπι 
ΑροΙΙοηϋ βΓβοοαδ, αηηοΙ&Ιίοηυιη ίη 1. ι, ηαπι. 42, 
ηβ &1ίθ5 οϊίΒΠϊ. ΰα&ηςα&ιη ηβΐιίο €[ηίϋ6πι<^αν&1)0Γ 
Μ6η1>6Γ6 ν6Γΐ)& ΟΙβοιβηΙίδ ΑΙβχαηαπηί άβ ρΓΐηιο 
δίΓΟΠίαΙβοη 1ϋ)Γ0, Ιιυηο Ιοοηπι βχρίίοαηΐία : Τινϊς 
& μυΟικώτ&ρον τών Ίδαίων καλουμένων δακτύλων 
9οφούς τινας πρώτους γενέσθαι λέγουσιν, εΙς ους Ι) 
τε τών 'Ε^φ^σίων λεγομένων γραμμάτα/ν και ή τών 
γραμμάτων κχΐ ή τών κατά μουσική ν ευρεσις (Ρυ- 
θμών αναφέρεται. Αι* ην αΐτίαν οΐ παρά το'ΐς μουσι- κοΐς δάκτυλοι τήν προσηγορίαν είλτ^φασι. Φρύγεν 
δϊ ήσαν και βάρβαροι οι ΊδαΤοι δάκτυλοι. Ήρόδωρον 
δι τον Ήραχλέα μάντιν και φυσικόν γενόμενον 
Ιστορεί, πάρα "Ατλαντο; του βαρβά,^ου τού Φρυγος 
διαδέχεσθαι τους του κόσμου κ(ονας, α'νιττόμενον 
του μύθου τήν τών ουρανίων έηστιίίΑην μαθήσει 
δΐϊδέΧεσθαι. ίοςυίΙιΐΓ 1^^ (Ιβ ίηνοηΙθΓί1)υ5 ίΐΓΐίυπι 
ναπαΐΊίοι βΐ ρΙιίΙθί^ορ1ιί.τΒ. Ώβ ΟϋΓ^!.ί1)ΐΐδ οΐίαιη ίη 
ΟΓρΙιβί Ιιγηιηίδ ίηνοηίβηΐ αηίίςυίΐΒΐΙίδ ρΐΌΓαηβρ 
δίπάίοδί αΙΐΓίαίίΙ. Ραυίο αηίο τηαΙΙίοοΓροΓβδ αιΙνβΓ- 
1}υπι Γ«(1(1ί(1ί ι^αοΗ αυοΙΟΓ πολυσωμάτους ηοπιίπόΐΙ; : 
ηοη βηίηι ναδία πιοιίο οοΓροΓα Ιιαϋαίδδβ άίεαηίαρ, 
δβιΐ οΐ πΐ6ΠΐΙ)Γ0Γΐιιη ϋΐιιΐΐίςΐίοί οορία πιοηδίΓΟδα, 
^ΕβδΒοη ςυΛίίδ, υθγΜ ί;Γ8ΐίίΐ. ΝοΙα δΐιηΐ ΥίΓ^ϋϋ οαΓ- 
ιηίηα. Χτι.. 9! 6Ε0Η01Ι ΟΕΟΗΕΝΙ 92 οοΐ&νο ί&ιηβδ οοΒριΙ : ηαιη, αΐ ^086ρι1α5 ΙββΙ&ΙιΐΓ, Α * λιμ4ς• ού γαρ άνέβη ό Νείλος εν όλοις τοΤς Ιπτά ΙοΙίδ δβρίβιη Εηηίδ β]υ8^ρβηαΓί» ΝίΙαδ ηοη 6χυη(1&• 
νβΓΕί. Βίβηηίο ροδίΐαοο^αβ ίη ^€8^ριαIη άβαιί^Γα- 
νίΐ, οαιη 75 ίΐηίιη8ΐ)αδ αηηοδ ]ι&])6η3 130. ΙοδβρΙιο 
40 α^βηΐβ αηηυιη ιώοπΙιιγ 4αοο1)ΐΐ8 αηηο νίΐ» βυ» 
147, αε ίη Ηβ1)Γοη6 α ^08βρ^10 δβρβΙίΙιΐΓ. (ββ^βΒίΏα 
ΑΓαΙ)ία 65( ^ε^ρίο 1ιηίιηϋ&.) Ν&ιη ^05βρι1α9 &ηηί8 
ροδΙ ^α^ο1)^ ίη ^£§7ριηη1 πιΐ§;ΓαΙίοη6πι 70 ΗΐΟΓίιιαβ 
69ΐ, οαιη οβηΐυπι αηηοβ βΐ άβοβιη νίχίδββί. 

Α τηοΓίβ ^09θρι1^ ββΓνίΙυΙβηι ^Ε^ρΙϋβ Ηθ1)Γ8θί 
δβΓνΐβΓυηΙ ρβΓ αηηοδ 144. ΕΓβ[θ ίοΐυιη Ιβοιρηβ, ςαοά 
ίη Λ^γρΙο Ηβ1)Γα)ί βββρυηΐ, αηηοηιπι ίυίΐ 215. 
Οιιοά ϋά ρπνϋβ^ία (ιιΐ δίο Ιοςα&ρ) ρππιο§;6ηϋυΓ8Β, 
ίη Ιοουπι Βιι1>6ηί ρροΐβδ ^0δ6ρι1^ οϊ) ραΓβηΙίδ ρυάί- 
οίϋαιη δυοοβδδίΐ, ςαοά Ηα1>βηαδ ουπι ραίπδ ρβΐΐίΰβ ίτΐ9ΐ του λιμού, ώς Ίώσηπος μαρτυρεί. Μετά δΐ 
δύο ετη χατέβη Ίαχώβ εις ΑΓγυπτον έν οε' ψυχαΐς, 
Ιχατον τριάκοντα ετών ών, ό δε Ίωνήφ τέσσαρα- 
χοντα. Τελευτ^ δε Ιακώβ έχατόν τεσσαρακονταεπτά 
Ιτών, χα ι θάπτεται ύπο Ιωσήφ ^ν Χεβρών. Γεσαίμ 
δλή ιτρός Α*ιγυπτον Άραβ(α ίστίν. Μετά γά,ο ο' χ?ί- 
νους της έν Αιγύπτφ καθόδου Ίαχώβ, ^τελεύτησεν 
Ιωσήφ έκβτον δέκα ετών. 

Μετά γουν τον θάνατον *1ωσήφ δουλεύουσιν Εβραίοι 
τοις Αίγυπτίοις Ιτη ρμδ'. Τα πάντα τοίνυν της τών 
Εβραίων έν Αιγύπτφ διατριβής έτη σιε'. Ααμβά'- 
νουσι δε την εύλογίαν τών πρωτοτοχιών άντι του 
'ΡουβεΙμ ο1 υΙοι *Ιωσήφ δια το του πατρός αυτών 
σώφρον, χ-χθό ό μίν 'Ρουβειμ τζ παλλακ^ συνήλθε οοίνίδδθΐ, ^0δβρ11αδ αυίοπι ίη ΛΙ^ρΙίβΒ πιηΙίβΓίδ 68 « τοΰ πατρός, ό δέ Ίφσήφ τή Αίγυπτί^ ού συνεφΟάρη. 
Ιί1)ί(ϋη6ΐη ηβςιιαςυαηι εοηδβηβίδδβΐ. Οααπινίδ βΐίαιη Άλλα και δεκατριών αδελφών όντων εΙς δώδεκα 

|μερ(σθη ή γη δια το τον Αευι άποδεκατουν τους 

λοιπούς πάντας. 

"Οτι Ιωσήφ κομιδ^ νέος ών ^τι πρόβατα τοΰ πα- 
τρο; ποιμα(νων ήν, και μάλλον τών οίλλων ήγαπατο 
τφ πατρ'. Διό καΐ οΐ αδελφοί διαφθονούμενοι ούδλν 
προς αυτόν είρηνικόν έλάλουν. Προσετ(Οουν δε κα^ 
μΤσος τών ενυπνίων αυτού άκούοντες. Και γαρ έ'φη* 
« Αράγματα δεσμευόντων ημών Ιν τφ πεδίφ φμην 
μεν άνορθωθήναι τό έμόν, τά δε υμέτερα περιστρα- 
φέντα προσκυνεϊν αύτψ. »> Τούτου γούν άκούσαντες, 
καΐ ως βασιλεύσει έπ' αύτους ορθώς Ιπικρίναντες, 
λίαν επέτειναν τό μίσος. Προσθεις δέ, κ Αύθις ένυπνι- 
σάμην, » έφη, « κα' γε φμην τόν ήλιον και τήν σε- ίΓαΐΓβδ ηιιηΐ6Γ0 άβοβηι εο ΐΓββ ίυβΓαηΙ, Ιαπιβη 16γγ& 
ίηΙβΓ άηοάβοίπι <1ίνίδ& βδΐ, 60 ({ΐιοά α οβθΐβπδ οπιηί- 
1)αδ Ι.βνί άβοίπι&δ αϋοίρβΓβΙ. 

Αάοΐβδοβηίαΐτΐδ βΐίβπιπαπι ^0δβρ1)υ» ονββ ραΐΓΐβ 
ραδ06ΐ>αΙ; οηπιςιΐθ βαπι ραΙβΓ Γβΐίςυίδ ίπιρβηβίαδ άίΐί- 
^ΟΓβΙ,ίΓ&ΐΓβδ ί ηνίάία ρβΓοίΙί αάνβΓδίΐδ βυπι δίπιυΐΐαΐββ 
βχβΓοιιβηιηΙ.ΛαζίΙοάίαηι ίηδΟίηηίοΓαιηαικΙίΙίο. Ηβ- 
οίΙβνβΓαΙβηΙπι βίδ νίδαπι δί1)ί, ίρδίδ πιαηίρυΐοδ εοΐΐί* 
^&ηΙί1)ΐΐδ δπαο) πιαηίρυΐαπι ββδβ βΓ6χίδδ6,Γ6ΐί(]ΐΐ08(ΐιΐ6 
β^ιιδ ΙιοηοΓ£ΐη(1ί οαυδα ηαηίρυΐοδ ρποηοδ ρΓθευ1)υίδδθ. 
ΙΙηάβ ίΓ&ΐΓβδ 1(1 ςυοά γ68 ΓαίΙ οοη3ίοί6ηΐ6δ, ίΐΐιιπι ίη 
ίρδοδ ίπιρβΓίαπι αϋςη&ηάο 1ια5ί1υπιηι, ηιαίΐο νβΐιβ- 
ηιβηϋαδ οάίυηι αάνοΓδηδ βυαιεοηοβρβΓαηΙ. Αάίΐίάίΐ 
Ιιοο ρηοΓί 4θ86ρ1ιυ9, δβ ρβΓ ςυίβίβπι ίωα^ίηαΐυπι Γαΐδδθ&δοΙβ,ΙυηατιηίΙβοίπιςιιβδΙβΙΙίδδβ&άοΓΕΓί.νβΓ- ^ λήνην και ένδεκα αστέρας προσκυνούντάς με καθ- 

ορ^ν. » Διαπαίζων δέ τό όραμα *Ιακώβ εφη* « 'Άρα 
έγώ ό πατήρ σου και ή μήτηρ σου καΐ ο\ αδελφοί σου 
ήξομεν προσκυνήσαί σοι έπϊ της γης ; » και έπιτι- 
μήσας παρι{|νει σιγφ;. Οϋτω μεν ούν τά οράματα 
αμυδρά τής αληθείας προτύπωσις ήν και γάρ τοί3το 
προφητείας εΤδος, και έν πολλοίς έθεωρήθη πολλάκις 
δι' δνείρων ή του μέλλοντος προδήλωσις, έν οΓς δια 
κρείττονος γίνεται κατοΧής, ώσπερ έν τψ Φαραώ και 
τφ Ναβουχοδονοσόρ καΐ αίλλοις πλείστοις. 

*Αξΐον δε ειδέναι τάς διαφοράς τών προφητειών. 
Ή μίν γάρ έστι πνευματική καΐ αληθής πάντη, ώς 
ή του Θεού και τών αγίων, έν καιρψ τφ Ιδίφ τό 
πέρας τών προφητευομένων έπιφέρουσα. *Άλλη δέ 
δαιμονική, έν τοις τών δαιμόνων 0εραπευταΐς ένβρ- ϋΐ Ιιοο ίη ]θοαπι ραΙβΓ, άίοίοςυβ « ΝαπιηΑηι β^οίρδβ 
6 1 ηιαΐ6Γ Ιαα ίΓαΐΓβδςτιβ (ιιί Ιβ ρΓΟδ^Γ&Ιίδ ίη Ιθγγ&οι 
οοΓροπύαδαάοΓαΙιιηι ν6ηίβηιυ5? » ο1)]υΓ§αΙυηι δϋθΓβ 
3αδδί1. 11α 6Γ|;ο νίδίοηβδ ίδίββ ο1)>ουΓα(]α8θ(ΐΕηι βΓ&ηΙ 
νβπίαίβηι αΐίςααηΐο αηΐβ άβ^ίμΐιαηδ ίηίοΓπι&ϋο. 
Ναηι βΐΐιοε ναϋείηϋ βδΐ^βηαδ, πιαίϋδςαβ ρΓ»ηιοη- 
6ΐΓ&(α 6δΙ ίηδοπιηϋδ ίυΙτίΓΟΓαηι δί^ηίΑοαΙίο, ςαο 
ίη8θπιηί& Νυπιίηίδ ίη.^ϋηε1υ αΰοίάυηΐ, υΐ ΡΙι&γ&ο- 
ηί, υΐ Να1)αε1ιο(1οηοδοπ β( ρβηηαΚίδ αΐϋδ. 

ΟρβΓβΒ ρΓ6ΐίιιπι βδΐ ν&ΙΙοίηίοΓίιηι άίίΤβΓβηΙίαδ οθγ- 
ηβΓβ. 0α8θ(1&πι δρίπΐυαίία δΐιηΐ βΐ ν6Γ&οί& ρροΓβυβ, 
αΐ Οβί 6ΐ δαηοΙοΓαπι, δαυ ΙβπιροΓβ βχίΐα 64 ναϋοί- 
ηίυηι οοηβρπι&ηΐβ. ΑΠα α ά»ηιοηί1)αδ ρΓοΩείδουη- 
ΙιΐΓ, ίηςαβ ΙιοΓαπι ου11οπ])ΐΐδ βΓΟοαοϋαΙβπι βχδθΓαηΙ. ΕδΙςαβ ί(1|ζ6ηα8 πιυΐΐίρίβχ ; δϋΐ) ςαο δΐιηΐ ναΐίοίηία ϋ γουμένη• [Ρ. 36] πολύτροπος δε αΰτη, ο"α ή τών 

βχ ίαπηα βΐ ΙιοΓίΙβο, ΡγΙΙιία, ηα^^βθ βχ ΟοάοηβΒΑ 

ςηβΓοα, βχΐίβρίείαηι, αιιβρίοίυηι, αυ^πυπι, Ιππι 

οοη]6θΙ^Ιίοη6δ (16 δΐ9Γηυΐ3(ίοηί1)υ8, Ιοηϋπ1)α8, οιυ. 

Γίυπι Γβΐίυπκιυβ δΙηάοΓβ, ΙίςηοΓϋπι, &απυηι ϋηηί- 

Ιυ, οοΓροπδ (ΓβηιΟΓβ 8ΐιπιρΐ6θ. Οηοά ^^βηιΐδ βΐίαηι 

αυ^απα ηοπιίηαηΙαΓ ; οαίαδ ρ&ΓδνβΓδ&ΙαΓ ίη&νί1)α8, 

ρ&Γδ ίη 1ΐ'6πΐ0Γί1)υ3 ρ&Γΐίαπι οοΓροπδ δίτβ 8υ1)δα11&- 

1ίοηί1)αδ εοηίοηιρίαηάίδ, ρ&Γ8 ίη αυ^ηο, ρατδ ίη άλευρομαντών και χριθομαντών λεγομένη, οΐία ή 
Πυθία και ή δια τής Δωδωναίας ληρούσα δρυός, ή 
δια τών σπλάγχνων μαντεία και ή δι* όρνέων πτή- 
σεως, και ή διά κλαγγών καΐ πταρμών συμβολική• 
οΙα ή διά βροντής, μυών, γαλής, τρισμού ξύλων, 
<^'^^ς ήχων, παλμών σώματος, συμβολική καΐ 
οίωνιστική λεγομένη. Ές τό μέν έστιν όρνεοσκοπικόν, 
τό δε καλμωτικόν (46), τό δΐ οιωνοσκοπιχόν, τό δλ ΧΥΙΑΝΟΒΙ ΕΙ ΟΟΑΗΙ ΝΟΤΛ:. (46) ίη ίνβηιοΗίίη$. \]ί Ιιυηο Ιοευπι δίο νβΓίβ- ςπβ Ι&ηάβπι ΛΠοΙΟΓβ (πιίΐιί βηίπι ηοη 1ί(|α6ΐ), παλ- 
Γβιη, οαπι νοιήβ παλμωτικόν πιονίΐ βίγπιοη, Ιυπι μικόν οΐώνισμα βχρίίε&ΐ, ουπι ρΓβΐδ&^ιΙαΓ ςυίά 
5υ1(1ίΒ Π16 ρθΓπιονίΐ Ιβδίίπιοηίυπ), (|αί βχ ςαοοαη- ρΓβΒπιοηδΙτβΙ 8α1)δ&ι1&1ίο γβΐ ΙτβχηοΓ, γβρί^ί βτ&Ιία. 93 ΗΙδΙΌΙΙΙΑίΙϋΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. •4 γεφοσκοπικδν, τδ δΐ έν6διον ίζ κληδονιστικόν, οίον Α. <1»νίηΛΐίοηβ βχ ΜΛηηιιιη ίηβρβοΐίοηβ, ρΛΓδ ίη ο1)νϋ8 

δτα^ έχ του παρβτυχί^νχο; ειρημένοϋ τεκμαίρηταί 

τις τδ έτόμ«νον, καί 6'τ«ν δι* ονομάτων νεκρών βιτι- 

κλήσιως, και δταν δι* αττρων και υδάτων ή 6νβίρων 

ματαίων, οΤοι καθ* Ικάστην πασι προσπίτττουσι• 

σπάνιοι γαρ λίαν οΐ δνωθβν ήκοντες. Ούτοι δΐ πάντες 

δαιμον ιώδεις οΐ τρόποι υης προφητείας και στοχα- 

στικο'-, οΊ κατά συμβεβηκος άληθεύοντες £ν τισιν έν 

τοΤς πλείστοις άμαρτάνο^σιν. Άλλη δΐ προφητεία 

φυτική, ώς ή δια των άλ'5γων• χελιδο'νες γαρ '/%\ 

μύρμηκες καΐ γερανοί έχΐνοί τε και αλκυόνες χει- 

μώνος έπιόντος φυσικώς Ιπαισθάνονται. "Αλλη δ^ 

τεχνητή, ώς ή παρ* ΙατροΤς και κυβερνάται ς όρωμένη, 

|(τις στοχασμός μάλλον ή προφητεία μετων(5μασται. 

Και παρά ταύτας ή δημώδης τε και κοινή, ώς δταν Γαπιοη1)α5, υηάβ οιηηία οίίρΙαηΙαΓ, οαπι οΐινίαϊ 
ςιιίβφΐβ ίηΙβΓΓοςαΙιΐδ άίοϋ αηάβ ΓιιΙαΓυιη οοημοί&- 
ΙπΓ. Ταιη τηοΓίαοΓυτη ηοιηίηαϋιη ίηνοοαικΙοΓϋΐη 
Γ&Ιίο, βχ 8ί(ΐ6Γί1)αδ, £ΐ^αί8 ααΐ ίη&ηί1)α3 δοιηηϋδ 
ρΓδβάίΰΙίο, ςη&ΐίαοιηπί ηοοίβ ςυί]:)αδνί$ βεοίάηηΐ : 
Γ&Γ& αάπιοάαπι δτιηΐ εηίπι βοιηηία άίνίηίΐαδ οΙ)Ι&Ια. 
Ηχο οιηηία ναΐίοίηαηάί ςβηβΓα α (]φπιοηί1)α5 βηηΐ 
€οη]βοΙαπ8ςυβ ίηηίΙυηίΑΓ, ίία υΐ ρβΓ Εοοΐάβη» ίη 
ςΰί^ηβάαπι νθραπι αΙΙίηί^ΛηΙ, ιη ρΙβΓίβςυβ &1)βΓΓβηΙ. 
Εβί 6ΐ αΐία ηαΙαΓ&Ιίδ (ϋνίηαϋο Ι)ΓαΙοπιιη. ΕΙβηίπι 
1ΐίΓαη(]ίη68, ΓοΓΠΐίοδΒ, ^Γηβ», βοΐιίηί αί(|ΐιβ αίογοηοβ 
!6πιρ68ΐ&ΐ6ΐη αρρβίθηΐβπι ηαΙαΓΦ ηιοηίΐα ρΓ8956η- 
ϋηηΐ. Αΐίίΐ αΓίίίΙοίοδα, ςααΐβη πΐί^άίοί βΐ ί^αΙ>βΓηίΐ- 
ΙοΓβδ οβίβηάαηΐ ; ςυ83 ΐΛΠίβη οοη]βο!;αϋο ροΐίαβ βδΐ ε'-πΏ τις δτι μετά τρεις ημέρας Ισται Χε'.μών, δτι έκ ο ςΐΐΛΠΐ (ϋνίηαΐίο αρρβίΐβία. ΡΓδβΙβΓ Ηαδ ναΙβδίΓίδ ςπο• 
φιλονεικίας ψυχής πολλάκις μΤσος εγείρεται, εκ του 
μίσους δε ίριδος άνισταμένης κα• κρατυνομένης ζήλος 
έγένετο πικρός, έκ δε του φθ<5νος ενέσκηψε κρυτητδς, έκ 
δε του ό θυμός άνήπται δεινδς, έκ του θυμοΰ δΐ θάνα- 
τος ανακύπτει πονηρός, ει μή κρείττοσι δηλονότι προ- 
νοίαις όνακ^τττοιτο. Έν τψ πραθήναι τον Ιωσήφ ^ν Αίγύττϋψ Πετε- 
φρτ\ εύνούχφ τψ άρχιμαγειρψ Φαραώ, και έν δεσμω- 
τηρίψ έγκλεισθήναι, συνέβη τδν άρχισιτοποιδν κα? 
τον άρχιοινοχ^ον, τους ευνούχους Φαραώ, έγκλεισθή- 
ναι έν τψ αύχψ δεσμώτη ρίψ Ινθα και *ίωσήφ. 
Ήμερων δε διελθουσών αμφότεροι εΤδον ενύπνια. Ό 
μίν άρ/.ιοινοχόος άμπελον εΤδε θά) λουσαν βλασχοΤς 
και πεπείρους ^ότρ^αζ σταφυλής προβάλλουσαν, 
τρεις δε ταύτην υπέχουσαν κάτωθεν πυθμένας. 
ν Έγώ δι, φησιν, ψμην τψ πότη ρίψ τήν σταφυλήν 
έχθλίβων εΙς τήν χεΤρα διδ^ναι Φαραώ. >» Και 6 
Ιωσήφ τους τρεις πυθμένας 2τι τρεΤς ημέρας Ισεσθαί 
φησι, καΐ της' αρχής σου μεμνήσεται ό Φαραώ, καΐ 
αποκαταστήσει σε εΙς τήν προτέραν άρχίοινοχοιαν. 
*Αλλά μνήσθητι κάμοΰ, δταν ευ σοι γένηται, δτι 
μάτην διαβληθείς τψ όΧυρώματι τούτψ κατακέκρι- 
μαι. 'Βπί τούτοις καΐ δ άρχισιτοποιδ; [Ρ. 37] 2φη• 
« Τρία κάνα χονδριτών σιτοποιο^. έξ ών έργων δ 
βασιλεύς έσθίει, έπι της κεφαλής μου εχειν υπελάμ• 
βανον και τά πετεινά του ουρανού ^πΐί5ντα κατ- 
ήσθιεν αυτά. » Και δ Ιωσήφ, « "Ετι τρεΤς ήμέραι,εφη. ςιιβ ίδΙ& βΐ οοπηηιυηίδ, α( ουιη ςηίδ άίοϋ ροδΙ Ιή• 
άιιηιη ίοΓβ ΙβπιρβδΙαίβπι. 65 δίαάίηπι εοιιίβηάβηάί 
βχί^ααπι δ.τβρβ οάίο οοοαδίοηβπι ρΓ»1)βΙ ; βχ Γ[υο 
ΟΓία Γίχα βΐ ίηναΐβδοβηίβ &66Γΐ)α βχδίδΐϋ ϋΒπιαΙαΙίο. 
Ηαηο οοουΙΐΕ δΐιΐ3δβ(ΐυϋϋΓίηνί(ϋα ; βίβχ 1ΐ30 ταΓδυπι 
αηίπιί βχαΓάβ^οίΙ αοπδ ΐΓα, ςυ» Ιιοπιίοίάίΐδ ίοεάίδ 
οααδαπι βχΗί1)βΙ, ηίδί ρΓ»δΙαηΙίοΓίδ ηίπιΪΓαπι ρΓΠ• 
άβηΐίβθ οοηδίΐϋδ βα ανβΓίαηΙΠΓ. 

Οαπι ίη ^Ε^γρΙαπι νβηάίΐαβ ΙοββρΙιπδ ΡυΙίρΙιαΓί 
ΓΡβίφ ΡΗαΓαοηΐδ ΰη1ίηίϊ? ρΓδοίβοΙο βυηυΓΗο βδδβί 
βΙ(|ϋβ ίη ο&ΓοβΓβπι ΐΓαάίΙιΐδ, ονβηίί ηΐ ρίδίονηπι 
ςαο(|υο βΐ ρίηοβΓηίίΓυηι ΡΙιαΓΕοηίδ ρπηοίρβδ βιιηα- 
οΐιί ίη βαπκΐβιη οαΓΟβΓβπι οοηοΙυιΙβΓβηΙιΐΓ. Ιηάβ 
ΛΐίίΐαοΙ βίαρδίδ άίβϋυδ ηΙβΓίΐαβ ΙιοΓυπι ίηδοπιηίυηι 
ρ 1ιαΙ)υϋ. Ρηηεβρδ ρίηοβΓπαΓϋπι ΓβΙαΙίΙ νίδαηι δί1)ί 
ίη δοπιηίδ ίυίδ^β νίΐβπι ΙοθΙαπι ραΙπιίΙίΙ)υδ πιαΙυΓόΐδ• 
ςαβ ιιν&δ ροΓΠ^οηΙβπι, &ΐΓ[υβ ίηΓβΓηβ Ιηϋηδδπΐ)• 
ηίχαπι ρ&1ηιί1ί]:)αδ, »β υθγο ηναηι ίη ροοαίηπι θχ- 
ρππιβΓβ, ίάςαβ ΡΙιαραοηί ίη πιαηαπ) άαΓβ. Τυηι ]ο- 
δβρίιαδ ίηΙβΓρΓβΙαΙυδ (δΙ ΙπΙ)υδ ρα1ιηϋί1)αδ Ιπάααπι 
δί§;ηίΓιεαΓί : βο βχαοΐο ΡΙιαΓαοηί πιίηίδίβηηηι β]ΐ)δ 
ίη ηιβπιοΓίαπι ΓβθίΙαΓαηι, ίρδηπιςαβ α τβ^^β ίη ρη- 
δϋηαηι άίβηίίαίοπι τβδίίΐαίαιη ΐτί. ΡβΙϋΙί^υβ αΙ τβ- 
1)υδ ρΓΟδρβπδ Γβιΐάϋυδ δϋί ρβΓ οαίαπιηίαπι οβΓοβη 
Ιηοΐαδί ΓαΙίοηβπιΙιαΙ)βΓβΙ.Ββίη(1βπιαβίδΙθΓρί8ΐθΓηπι 
« Ιιηαςίη&Ιαδ δαπι, αίΐ, ρβΓ ςαίβίοηι οαρίΐί πιβο ίηι- 
ροδίΐ&δ ΐΓβδ δίΐΟΓίαδ ηιβ ρβΓβΓβ, ραηί1)αδ (ΙβΙίΰ&Ιίδ 
ρίβηαδ, ςααΐίΐϊαδ γοχ νβδοί δοΐβΐ : οοΒίβρυπι ανβδ ίη- 
^αβΓβ 3ΐςιιβ βοδ άβνοΓαρβ. » ΗβδροηάίΙ ^0δ6ριι118 καί άφβλεΤται Φαραώ τήν κεφαλήν σου άπδ σου, καί Β ΓοΓβ ιιΐ ροδΙ ΐΓβδ άίβδ ΡΙιαραο βιιπι οαρίΐβ ιηαΐΐαίιιηΐ 

ΧΥΙΛΝΠΗΙ ΕΤ ΟΟΑΠΙ ΝΟΤ.*). 

βΐ βχίοιιιηι ραΐρίΐαΐίοηβ ηοη πιιιΐίαπι νίάβ&ηΙΟΓ οοαϋ άθχΐπ ; βΐ &ίΙ Ροδβίάοηίαιη εα άβ τβ αΐίςηίά 
6886 οοπιπιβηίΑΐαηι.δ&ηβαραά ΤΙιβοοΓίΙαπι ςαοαιιβ 
ά6 &Π10Γ6 βηο 1)βη6θπιίηαη8 (|υίάαπιί(& αίΐ: "Αλλε- 
ται δφθαλμ^ς μοι ό δεξκ^ς, ίά βδΐ, Οευΐυδ (ΙβχΙβΓ 
ιηίΐιί 8α1>δΙΐΙϋ.0»(6Γααι ςαίά (ϋνίηϋϋοηίύαδ ^1α^α8• 
ηιοάί ΐΓί1>α6η(1απι δϋ, ορίίιηβ ίηΐβΐΐί^βδ βχ Ο. 
Αυ^αβΙίηο πιυΐΐίδ Ιοοίδ.βΙρΓβθείρυβΙ. ιι Οβ άοεΙπη& 
€ΙΐΓί8ΐίαη&, ο. 20 βΐ 1π5α8 δ6ςα6η1ί1}α8. Αίςηβ ί1)ί 
({υίάβικι βΐί&ιη β&ΐίβηΐίααι πιβηι])Γθπιπι ρΓ£Βδ&^ι& 
οοπιηιβηιοΓΕηΙυΓ. ΙΙ&ςαβ ηοη ορίίαιο ]ηΓ6 οαρρί 
608 ραίο ςαϊ βχ Ερίρΐιαηϋ Ραηαπο παλμόν ΐΓβπιο- 
τβω 86α οοηοαδδίοηβιη οοηνβΓίβραηΙ, ρΓδβδβΓίίπι 
οαιη 60 ςιιοςαβ Ιοοο παλμ^^ς ίηΙβΓ 6& ροη&ΙαΓ 
άίνίη&ϋοηίδ ^βαβΓα,ςυβθ οαπι 6χ1ίδρίοαπι^οο(πη& 1ιαΙ)ΘΓβ οοπιιηυηβ. Ρογγο ΡαΙίρΙιαΓβπι ουίίηββ αυΐ δί 
ηιανίδ οο^ηοΓυπι ρΓβ^ίβοΙυπι ηυπιίηανί, ββοαίϋδ 
βΓ8Βε&ηι αρχιμάγειρος νοοβιη. Ναπι Ηβ1)ΓΑίοαπι 
δβεαδ δοηαΐ νοΰαΙ)α1απι« ρρίΒδβΓίίιιι δί ΟΓΐβΙο Οΐιαΐ•* 
άίΒΟ ραραρΙίΓαδΙα^ ερβίΙΙπιαΗ ε. 89 ; εαί αιΐηιοιίαηλ 
δαίΤιαβαη νίάβΙαΓ ^^Γβπ1^€ιδ, Ιιοε ίρδο ΙίΙαΙο Νβ1)α- 
ζΑΓάαηβιη αρρβΙΙαπδ, ί^πί α Γ<^ί;β ΒΛΐ))Γΐοηίο ηιίδδΠδ 
£ϋίΙ &ά ΗίβΓΟδοΙγπια ϋίπρίβικίΛ. Νίίπι β& ι•βδ ηοη, 
υΐ ορίηοΓ, ναΐάβ αρροδϋα βδΐ οίϋείο ηια|ζί3ΐη 
ε^ίΐΰΟΓαηι. Γ4βΓΐβ Β. ΗίβΓοη^ιηιΐδ ιυαμίδίΓηιη πιϋί- 
Ιυπι νβΐ βχθΓείΙυδ νβρίίΐ, οΐ πιαεΙαΓο δί^ηίΠ- 
ε&Ι, ςυο ΛΓΐιΠείο 1)ΛΓΐ)ίΐΓ0?5 ηιίΙίΙ(^δ ί»»ιιοΙβΓβ βΐίαπι- 
ηαηι δοίπιαβ* Χυι.. 95 ΟΕΟβΟΤΙ €8ϋΒΚΝί 96 1η €Γαο•ιη Α^αΙ, υ1)ί το1αοη1)α8 ίϊβο* δϋ ίαΙαΓαβ. Α ^^^ί ξύλον κρεμάμβνον τ« δρνβά σε χΑταθοινήσονται. » ββ Οαοπιο(1ο ααΐβπι ^05βρ})υ5 αοίαπι ίπ ρΓΐο(11χβ- 
ΓΛί, ίΐα ρ1<ιηθ αοΐυιη ββΐ. ΟιιοΙ)α5 αϊ) βο ΙβιοροΓβ 
Αηηίβ οίΓουπίΑεϋβ ίρ5ί ΡΙιαΓαοηί ίηβοιηηίυπι 65ΐ 
ο1)1αΙυπι Ιαΐβ. ΥΐάίΙ δβρίβιη ναεο&β ίθΓΐηο8&9 βϊ 
ε&ΓΠ6 ηί1ί(]α5 άβ Ωανίο αδοβηάβΓβ &1ςυβ ίη ραΐαβίη 
^Γαπιίηρ ραδοβΓβ : Ιιίδ βιιοοβάβΓβ (οΐίάβιη άβίοηηβι 
Αίςαβ ιη&οίΐβπίαδ, & ςιιί1)υ5 ρυΙοΙίΓβθ ίΐί® οΐ ρίη^ηβδ 
άβνοΓαΓβηΙϋΓ. ΕχρβΓ^βίβοΙυδ Γβχ ουπι άβοηο οΐ)- 
(1θΓΠΐίγί886ΐ, ίη δοπιηο δίΐ:)! νίδΐιβ βδΐ νίάβΓβ βρρίβπι 
βρίοαβ αΐ) ηηο οαΐηιο βηοδοί ρηΙοΙΐΓ&9 αίςαβ βχί- 
πιίαδ : ροδΙ Ιιαβ αΐίαδ δβρίβπι νίΗο αβΓίβ ίηαηββ &€ 
Ιβηαβδ, 6ΐ αϊ) Ιιίδ ρΓβθβΙαΓ&δ ίδΐ&δ &1(|α6 ρίβη&δ οοη- 
βηπιί. Ηίδ νίδίδ ρβΓΐυΓΐ)αΙα5 βδΐ Γβχ, ηβςιιβ Ιαπιβη 
ίυϋ ςΐιί βί «οηιηίαπι Υιοο ίηΙβΓρΓβΙαπ ροβββί. 11)ί Κατά τήν κρίσιν ούν του *[ωσήφ οϋτω καΐ έγένετο. 
Μετά ταυτβ δύο ετών ταρψχη μένων αύτ^ς ένύπν.ον 
•Τδε Φαραώ. Έτττά β^ας χαλάς τψ εΓδει και ταΤς 
σαρξι λιπαρά;, άναβαινούσας έκ του ποταμού και έν 
τψ άΧιν (47) νεμομίνας ψετο όρ^ν, αλλάς δΐ Ιπτά 
β^ας έπομένας ταϊς πρώτα ις, αίσχράς τψ ε'^δει καΐ 
λειττάς, α7 και κατέφαγον τάς λιπαράς και έκλεκτάς. 
Ε^τα εγερθείς και αυ^ις δεύτερον ένυπνισθεις 6 βα- 
σιλεύς 6ρψ* έδ^κει Ιπτά στάΧυας έν Ινι πυθμένι 
άνιέναι, κάλους και εκλεκτούς, και μιτ' αυτούς άλ- 
λους Ιπτά άναφύεσθαι άνεμοφθ<^ρους και λετττους, 
0*1 τους εκλεκτούς και πλήρεις κατέπιον. Ταύτα έδών 
Φαραώ έταράχθη, και 6 άπαγ έλλων αύτψ τήν σύγ- 
κρ'.σιν ο6κ ήν. Άναμιμνήσκεται ούν ό άρχιοινοχ^ος ^απ1Γβ^ΟΓ(^αιπδ^οδβρ^ι^βδιρ^η^βΓηΛΓαIηρΓβΒΓβ^ιι19. ρχοΰ 'ίωσήφ, δς και παραστάς τάς μίν επτά β<5ας ^0δβρ11αδ βΓ^ο νοοαίυδ δβρίβηι ναοοίδ ίοΓπιοδίδ 
ϋθπιςαβ δβρΙβηι δρίοίδ ρΓοοΙ&ηδ δβρΙβπι αηηοδ 
ίβΓίϋϋ&Ιίδ άβδΐςη&τί βχροηϋ, ββρίβπι ηιαοηβ ν&οοίδ 
&(ηυβ ίηαηί]:)ηδ δρίοίδ αηηοδ δβρίβηι ρβηυηα ίηββ- 
οαΙιΐΓ», ςυί οπιηβδ ΓβΓίίϋιιπι αηηοΓυπι ορβδ ββδβηΐ 
&1)δαπιρΙαπ. Ιηδοπιηϋ νβήΐαίβηι ^βπιίη&Ιίοηβ οοη- 
Αρηιαπ, βΐ ςυοά δβοαηάο δρίο» νίδ» βδββηΐ, βο ίη- 
όίοίαπι άβ ίτ\ι^\ϊ)\ΐ5 ΙβΓΓβΒ ρβΓΐιί1)6Π) &6 Οβηπι Γβιη 
ΑΟΟβΙβΓ&Ιιιηιπι. Τη^ίηΙα αηηοδ η&Ιηβ ίιιϋ ^09βρ11αδ, 
οαηι ΡΙιαταοηί ρπΒδΙο Γυϋ; ίδςιιβ βί Αββηβϋιαπι 
ΡυΙίρΙι&Γίδ δαοβΓάοΙίδ ΟΙί&πι πι&ΐΓίηιοηίο]αηχίΙ, βχ 
ςαα βί άαο Αΐίί βηηΐ η&Ιί, Μαηαβββδ αίςαβ ΕρΙίΓαί- 
ηιιΐδ. ΕηίηινβΓο ίαηιβ δβρίβηηαΐί ΟΓία ^0δβρ1Iυ8 
οηιηβ ααηιπι, 67 οηιηία )ρπΐθη1α, οπιηβδ α^ΓΟδ» 
ςηίη βΐίαηι ηιαηοίρία άοπιηί ΡΙι&Γβοηίδ αεφίίδίνίΐ. τάς καλάς και τους Ιτττά στάχυας τους κάλους Ιπτά 
ίτη εύθηνίας εΤναί φησι, τάς δΐ Ιπτά βίας τάς 
Ισχνάς καΐ τους Ιπτά στάχυας τους λετττους και κε- 
νούς, Ιπτά ίτη λιμοΰ Ισχυρού επακολουθήσει, £περ 
έξ.'^νοτλώσει πάντα τά αγαθά των ετών τής εύθηνίας. 
Το ^Λ δευτερώσαι το ένύπνιον, αληθές έστι δηλοΤ. 
Το δι /.ττ• διά τών άσταχύων δευτερωθήναι το διά 
τών γεωργημάτων τής γής σημαίνει• δπερ καΐ 
ταχυνεΤ του ποιήσαι δ Θε4ς. Ή ν μίν οδν ετών τριά- 
κοντα 6 Ιωσήφ, 5τε παρέστη τψ Φαραώ* φ και 
γυναίκα τήν Άσ^νΙΟ έδίδου, θ'^γβΐ'^έρα του Ιερέως 
Πετιφρή, μεθ* ής χαι δύο υΙους έτετόκει, Μ ανασσην 
καΐ Έφραιμ. Του λιμοΰ δΐ έπι έπταετί^ γενομένου 
πάντα μίν χρυσόν και Λτήνη και γην, άλλα μήν 
και έξ ανθρώπων άνδράποδα τψ οΓκψ Φαραώ είσ- δβρίίπιο αηηο δβπιίηα αά (οίαηι ^ει;7ριηη1 ίρααιβηΐο Ο εποιήσατο* έν δΐ τψ έέδι^μψ ένιαυτψ σπέρματα δοΰς 

πάσ|^ τζ γτΐ Αιγύπτου, το πέμπτον μέρος άποκλη- 

ροΰν έποίησε τοΤς βασιλείοις. *Οπερ κα^ \^^Χ9^ "^^ 

νυν κρατεί έν Διγύπτψ, μένων τών ιερέων υπεξ- 

^ρημένων τήν Ιερατικήν γάρ γήν ατελή καταλέλοιπ* 

μίνην. 0^ δε Αίγύπτιοι σωτηρίχν μεγίστην και 

εύεργεσίαν τούτο ήγησάμενοι, άχρι του δεύρο άποπεμ- 

πτουν παρειλήςρασι τψ Φαραώ πάντας τους καρπούς 

τής γης αύιών. 

Έτττακαίδεκα μΙν ^τη ό Ιακώβ έπέζησεν έν 

Αίγύπτψ τψ 'ίωσήβ, τής ζωής δΐ αύτψ αΐ πάσα ι 

ήμέραι εΙς ρμζ' ϊτη έξ ε μετρ ήθη σαν. *ΙΙγγιζε μ^ 

ούν ή ήμερα τής αύτοΰ τελευτής, αύτδς δΐ τδν 'Ιωσήφ 

προσκαλούμενος θεΐναι τήν χεϊρα υπό τον μηρόν, 

ΧΥΙ.ΑΝΟΒΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤ^Ε. 

δ&ΐίβ νΙάβΙΰΓ άβπιοηδίΓαΓβ βδδβ 1ιβΓΐ)απι άβ β&Γππι 
^βηβΓβ ςιΐΦ βΐ ίη Ηηπιίάίβ αίςαβ αάβο &(|ηοδίδ Ιοοίδ 
ρΓονβηίαηΙ, βΐ δίηβ ΙίςαοΓβ βίαϋπι δαα δροηΐβ 
εοηοίάαηΐ, υΐ ο&Γβχ βδδβ ηοη ροδδίΐ, συαη(1ο€ο1α- 
πιβίία ο&ποβπι ΩΙίοί αςυαΐ, βΐ υ( υηαβςαασαβ ηα- 
βοβηΐβπι δυο ΙβπιρΟΓβ ΓβοΙββχδΙίηρ&η ίΐοϋβΐΐ. η, ο. 
2 ; ςηοά ίη Αοΐια ίΙΙαά ηοη νίάβΙυΓ οοηιρβΙβΓβ. 
Κίπιο^ί Ηβ1>Γ6θϋΓηηι ίαοίΐβ άοοϋδδίπιυδ ηοη &1)Ιιογγθ( 
&1) ίίδ ςαί ρΓο Ιοοο (ηίιηίΓαηι ΙιυηιβοΙο βΐ 1ιθγ1)]<1ο) 
αοείρίυηΐ. Ηοο αηηοΐΑνί, ηΐ πιββθ νβΓδίοηίβ Γ&Ιίο- 
ηβπϊ αίΤβΓΓβπι : ηβσυβ βηίπι ΟΓβίΙο νοοβπι άχιν ρβββ 
70 ίηΙβρρΓβΙαπι. Ραπίο βπρβήυδ δρτους χονδρ(- 
τας νβΗί ραηβδ άβϋο&Ιοδ, ςιιοά β& νοχ ηοη δ&Ιίβ 
& π)6 ίηΙβΙΙί^βΓβΙαΓ.ΕΙ νβΓο οαηι άβ ΗβϋΓ&ίοα 
Ηβ^ΓβΒίΛηηι άβ 6γ»ο& 6Γ8Βθί ^απιπι&Ιίεί ηοη ναΐάβ 
οοηδβηϋαηΐ. 8ί Γ&ιτβοδ νίβ αηΐ &1ί0608 αιι! ςυονί8 
πιοάο ίη(6ΓρΓ6ΐ&τί, ηοη ίιηρβάίο. Χη«. οοηδβΓβηάαπι ρΓΐβ1)βηδ ίηδίίΐαίΐ αΐ ίΓυοΙυυπι ςιιίηία 
ρ&Γδ Γββί ρβηάβΓβΙαΓ. Οαοά βΐί&πιηιυη ίη ^Ε^ρ^ο 
οΜίηβΙ, δοΐίδ δ&οβΓάοΙίΙ)α3 ίπιπ!άηί1)α9, ςυοά βο- 
ηιπι α^ΓΟδ ΙαηΙαηι Ιοδβρίιυδ βο οηοΓβ 1ίΙ)βΓ&88βΙ. 
€8θ1βΓ0 (|ΐιί δ&ΐηΐβπ! Ιιοο δυαπι ο Ι Μπηιηαπι 1)βηβΩ- 
οίαηι .Ε^γρίη ρηίαηΐβδ, 1ιοάίβ(ΐϋθ πιοΓβπι τβΐίηβηΐ 
ςηίηίαπι οηιηίαπι ΙβΓΓ» ίΓυ§;απι ρ&Γΐβπι ΡΙι&Γ&οηί 
ΐΓίϋηβυάί. 

Ιαοο])αδ ίη ^Ε^ρΙο αρυά ^0δβρ11ι1Π1 αηηοβ τίχϋ 
47, νίχίΐ οηιηίηο &ηηοδ 147. ΙΙΙ Αηβπι νίΐ» δυββ 
«ρρβίίίδδ• ίηΙβΙΙβχίΒδβΙ, ^0δβρ1ιυπ1 αά δβ βνο€&- 
Ιηηι ίβπιοΓί δηο, α( βραΐ πιοηδ, πι&ηυπι δΐι53ίοβΓβ 
^Ό8δίι, 3αΓθΐηβηΙθ({υβ ο]:)5ΐΓίηχίΙ ηβ δβ ίη ^£§;7ρ1ο (46^ Οηοά το€&1>ιι1υπι βδΐ βΐι&πι ίη Οοπιρίυίβηδί 
βάιΐίοηβ ίη Ιιαο ΙιίδΙοΓία, 6βη. χίΐ. Αΐϋ, ίηΙβΓ^υβ 
Ιιοδ ΑΓ^βηΙΟΓ&Ιβηδίδ (ηαπι &ά πιαηαπι Αΐάίηυβ 
ηοη βΓαΙ), έν τή δχθΐ[» ΙβρβηιηΙ. 1.ί])Γ&ηυδ Οβ- 
άΓβηί ίη Μ&Γί^ίήβ αηηοίΛνίΙ ίΐΛ δβ ίη βχβπιρία- 
η ΓβρΡΓίδδβ. ηίδί ίηουηα ρβοοβίυπι δίΐ. Οοτως 
εΰρηται το ά'Χιν έντψ άντιγράφψ, πλην λάθος 
ήν. ΗίβΓοηχηιυδ νβΓίίΙ ίη Ιοού ρα1η$1η1ιι$, υΐ ςηί- 
άβηη ηυιιο βϋαηι ίη Οοπιρίυίβηδί 1ί1)Γ0 Ιβί^ίΙΰΓ. Ν&πι 
ίη θία<άρπι νοΓβίοηβ ^οί)ί ο. νηι, ςαο Γοοο Ηγρο- 
ΟΓίΙΐΓ ,ίηηοΐδ βΐ ίά ββηυδ ίη Ηυπιίάο νίτβηΐίηηβ 
;>1αηϋδ βίβ^βηϋδδίπιβ οοπιρβΓ&ηΙυΓ, ίάβηι ςηοά Ιιίο 
νοοα)»υΙυιη εαΓβεΙυηι Ιβ^ίΙιΐΓ ίηΐ6ΓρΓβΐ2ΐ(υπι. 

Ουο ςαίάβπι Ιοοο βούτομον, άβ ςοΛ νοοβ ηίΐιίΐ Κίο 
α^απι, ίϊηΙ):^ΓιΙϋθΓο 70 ίηίβΓρΓβΙβδ. Ρίβηςιιβ ρΓ&Ιβη- 
••πι 1ιβΓΐ)Αΐη ίηΐβϋί^ηΐ. ΕΙ ^ο1>^ ιηοάο •ί(&1ι 1οοα• 97 ΗΙδΤΟΗίΑΚυΜ εΟΜΡΕΝΟΐυΜ. 91 ώς Ιθος. [Ρ. 38] Χ2'. ομ^σαι α6τφ χατκδυσώπει μή ^ ΙιαπιαΓβΙ, 96(1 Β,ά ιηα]θΓαιιι Βυοηιιη δβρυΙοΓαηι 6άψαι αύτον Ιν Αίγύτττψ, άλλ' έν τψ τάοψ των πα- 
ιέρων αύτοΰ άναγεγείν. Αυτού δλ χαταΟεμένου και 
όμωμοχέτος βύθυς προνχυνησαι τον Ισραήλ έπΙ το 
αχρον της ράβοου Ιωσήφ. Μετά ταύτα άχούσαέ* 
ό Ιωσήφ ίτι ενοχλείται 6 πατήρ, τους δύο υΙους 
ΙΙανασσην χαι ^Ε^ραίμ άναλαβ^μενος ήχεν εις έπί- 
σχεψιν. Ισραήλ 81 άνεχάθιη, χαι άνοίξας το στόμα 
των ευλογιών του θεοΰ χαι των επαγγελιών, ων αύτψ 
έν γί} Χαναάν χρηματ(ζων έπήγγελται, υπομιμνή- 
σχει. 'ίθίοποιειται 8ε τους 8ύο υΙους αυτού, τους 
γενομένους αύτφ έν γτ^ Αιγύπτου, Έφραΐμ λέγω χαι 
Μανασσήν, εΙπών, ώς « 'Ρουβειμ χαι Συμεών ούτο( 
μοι έσονται, τα 8έ γε εχγονα τούτων σοι έσονται, η 
*Οτι γαρ ίμελλεν ώσπερ τάλλα ούτω χαι τους υ\ους ^6ρο^ι&Γ6^.^απ1^05βρ11υ8^ίααι^ραιβΓ^ι1$56Γ^ιι,II1αIια 
6]α3 ίβιηοη βαρροδίΐα 3αΓα896ΐ, ίΐΐίοο ΐ3Γ&βΙα8 αϋ 
βχΐΓβιηυπι νίΓ^;» ΙοδβρΙιί αάοΓανίΙ. ΡοβΙ Ιι<το ^086- 
ρΙ)υ9,&υ(1ίΙο ραΐΓβπι εκΙνεΓ^α ν&1οΙυ(ϋηο εοπίϋεΐαπ, 
δβοαηι άυείίδ Μαιια55α βΐ ΕρΙίΓΕίιηο ίιΐϋδ £ΐ(1 ουιη 
νίδβικϋ ίζΓ&ΙίΕ ρβΓΓβχίΙ.Ταιη ΙδΓ&βΙ αδί^βάίΙ,ΓαοΙοςιιβ 
άίοβηόί ίηϋίο,Γ[αίΙ)α$ βαηι ρΓΟδρβπΙαΙιιιη άβηυηΐία- 
ϋοιιί1)ΐΐ3 Οβυδ ίηιρβΓϋνί586ΐ, αο ςαβ} 6ί ία ΙβΓΓα 
€1ι&η&η8?& ρΓοπιίδβηΙ, ΓβίβΓί. Τυιη ^οδ6ρ11^ ΩΙίοδ, 
61 ίη Μμγρίο ηαίοδ. 68 ΕρΙίΓαίπιυιιι άίοο βΐ Μα- 
ιια956πι, αάορίαΐ, ροΐΐίοίΐαδ 608 9ΪΙ)ί βοάβηι ςαο 
Βιι1)6ηα9 βδδβΐ α1(ϊα6 δίιηβοη Ιοοο ΓαΙιίΓαδ, οοΓϋΐη 
1&ιη6η ρΓοςβηίβιη ^0δβρ11^ ίυΙαΓαιη.ΕΙβιιίιη 1δΓα6ΐιΐ8 
ΰΐιπι 6δδ6ΐ υΐ Γ6ϋ(]υοΓαιη, ίΐα ΩΗοΓαπι ςαοςαο άβ- τψ θεψ άποδεχατούν 6 Ισραήλ (και γάρ 6 Λιυι •1ς _. οίιηαιη ραΓίβιη Οβο οοη86θΓ»ΙυΓΐΐδ (ηαιη ροδίηιοιίο 
χλήρον άφώρισται μετά ταύτα τφ θεψ], "ίνα μή 6 Ι,βνί 80Γΐ6 ΠβΟ των δώδεχα φυλών αριθμός έλαττωθ^, τούτου χάριν 
οΤμαι & ^Ισραήλ τον *1ωσήρ άντΙ δύο υΙών ήγησάμε• 
νος τους υΙούς αυτού ε!; φυλάς διετάξατο δύο, 
Έφραίμ δηλαδή και Μανασσήν. Και οΐ μέν 6φθαλ• 
μοι τού Ισραήλ βαρυωπούντες άπο τού γήρως ήσαν, 
αμυδρά δλ όρώντες όρώσι τους υ\ούς Ιωσήφ, χα2 
έπυιθάνετο τίνες αν εΤεν. Ους και προσεγγίσαντας 
περιέλαβε και κατεφίλησεν, κα{ φησι προς *Ιωσήφ* 
Μ Ίδου τού προσώπου σου ουκ έστέρησέ με ό θεός, 
αλλ* έδειξε μοι και τό σπίρμα σου. » Έξαγαγών 
0^ Ιωσήφ αυτούς από τών γονάτων Ισραήλ τού 
προσκύνησα ι αύτφ, εΤτα τον Μανασσην μίν έν τζ 
δεξι^, εξ αριστερών δε τον Έφραΐμ, αυτός τάς χείρας 
αμείβων τήν μεν οΐζιάν έπι τού νεωτέρου, τήν άρι- 681 £ΐ(1άίοΙϋδ), ηβ ιΐαοίΐβοίιη Ιπ- 
1)υιιιη ηαπιβηΐδ (1ίπιίιιυ6Γ6ΐαΓ,63υδ ορίηοΓ τοί ο&ιΐ8& 
^086ρ^1ι1Π1 άυοΓοιη ΩϋοΓυιη Ιοοο <1υχίΙ, ϋΐϋβςυβ 
63υδ όυαδ Ιηϋαδ αβδί^ηανϋ, ΕρΙΐΓ&ίπιο ηίιηίΓαιχι 
υααιη, &Ιΐ6Γ&πι ΜαηαΒδΦ. ^απ1 9οιΐ6θΙιΐ8 οοαίοβ 
ΙδΓαβΙί 1ι&1}6ΐΑν6Γα( : ίΐαςυβ οηιη ο1)δοαΓ6 Πΐίοδ ^ο- 
δβρίιί εβΓηβΓβΙ, ςυίηαηη 68δβηΙ ρβΓοοηΙ&ΙϋΓ, ίΐοεβ- 
άβηΐβ^ςυβ αιηρίβχαδ 6ΐ άββδεαίαΐυδ βδΐ, ΐΐα ^0δ6- 
ρΐιυαι &ϋοςαβιΐδ,« Εεεβ οοηδρβοΐυ Ιαο Οβαδ ηιβ υοα 
ρπν&νίΐ : ςυΐη 6ΐ δούοΐβπι Ιυαοι νί(ΐ6ηάαιη άβάίΐ.• 
^0δ6ρ11υδ Ωΐίοδ α ^6ηί]:)υδ ραίπίδ βάαχϋ, αΐί ρΐ'ο- 
ουιηΙ)6Γ6ηΙ ίη ^βαιια εοΓαιη βο : ίηάβ Μαη&δδβιη 
ΙδΓ&βΙί α(1 άβχΙβΓαιη,ΕρΙίΓαίιιιυιη αά δίπίδίΓαηι δ1α• 
Ιυϋ. ΑΙ ΐ8Γα6ΐυδ ιηαηί1)αδ ίη (ΙίνβΡδαδ ραΓίβδ 
(ΙίάαεΙίδ, ίΐα υΐί άβχίΓαπι ]αυίθΓίδ, Ιβ^ναπι ηια)οπ8 οτεράνδίέπι τού πρεσβυτέρου τήν κεφαλήν τιθείς, Ο οαρίΐί ίπιροη6ΓβΙ((ΐιιο ΓαεΙο ΟΓαοίδ πιγδίβπυπι (Ιβδί- εις μυστήριον σταυρικού τύπου, ούτως εύλ<!$γησεν 
αυτούς ώστε πληθυνθήναι αυτούς έπι της γης και 
ώστε αυτούς έπικληθήναι το όνομα αυτού και τών 
Ίΐατίρω^Φ αυτού. Βαρύ δέ κατεφάνη τούτο δψ Ιωσήφ, 
και της πατρικής δεξιάς άννελάβετο, άφελεΐν βου> 
λιωμένος άπό της κεφαλής Έφραΐμ και έπιΟεΐναι έπι 
τήν κεοαλήν Μανασση, « Ούτος έστι, πάτερ, ειπών ι 
ό πρεσβύτερος, και τοότφ έπίθες, ώς καθήκει, τήν 
δεξιάν. 1» Αυτός δΐ, « Οιδα, τέκνον, οίδα, » άπεκρίθη* 
«ί αυτός ίσται εις λαόν καΐ ύψωθήσεται, άλλ^ ό αδελφός 
αυτού 6 νεώτερος μείζων αυτού εσται, » καθάπερ 6 
νέος και έν πνεύματι Ισραήλ τού πρεσβυτέρου και 
κατά σάρκα Ισραήλ ομολογουμένως μείζων εστί. 
ΙΙντά ταύτα τους πάντας υΙούς ό 'Ινρατ^Χ συγκαλού- ^ηανίΐ), ίΐβ ίΠίδ ρΓΟδρβΓα 6δΙ ρΓβεαΙυδ αΐί ΙβΓΓαπι 
ίπιρΐ6Γ6ηΙ ρΓο^βηίβ αε δυρβΓ ίίδ ΙδΓ&βΙί, Ιδ&αεί βΐ 
ΑΙ)Γα1ιαιηί ηοηιίηα ε6ΐ6]:)Γ£ΐΓ6η(υΓ ^οδβρΗο ααΐ6ηι 6& 
Γ68 ίηάί^η&νίδα ; ά6χΐΓαηΐ(|α6 ραΐΓΐδ αρρΓ6ΐΐ6ηδαηι 
αϊ) ΕρΙίΓαίπιί εαρίΐβ ίη εαρυΐ Μαηαδδΰθ ΐΓαηδίβΓΓβ 
εοηαΐυβ βδΐ,ΐιαηε η1&^ϋΓβπ1 ηαΐυ 6δ9β ραΐΓβηι ηιο- 
η6ηδ,β9 61(106 άβ πιοΓβ οΐβχΐιαπι ίηιροηβηάαιη.Αά 
ΙιβΒε ΙδΓαεΙαδ, « Νονί,» ίηςυίΐ, « ίδΙα, ηονί,ηαΐ6. Μα- 
η&8δ6δ ρορυΐαπι ρΓοεΓ6αΙ)ίΙ 6( 6χα11&]:)ί(υΓ,0Φ(6Γυιη 
ιηίηοΓ ηαίιι Γιΐίυδ 6υπι ιηβ^^ηίΐυάίηβ ρΓ£θ8ΐα1)ί(, » 
(]α6ηι&(1ηΐ0(1απι οΐ ροδΙβΓίΟΓ αο δρΐηία&ΐίδ ΙδΓαβΙυΒ 
£ΐηΙί(|ΐιίθΓβ βΐ εαΓη&Ιί ΙδΓαβΙο Ιιαυά (1υ1)ί6 ιη8.30Γ ββΐ. 
Ββεαηάαιη ΗδΒε ΐ8Γ(ΐ6ΐαδ Ωΐϋδ οιηηί1)ΐΐ9 Άά 86 εοηνο- 
εαΐίδ, α ρηπιο αά υΚίπιυπι οπιηβδ βχΐΓ6ΐηυηι αΐΐο μένος διετίθετο αύτοΤς άπό τού πρώτου 'έως τού Π ουίυδ, αΙίοΓαιη ίαεία ΓβρΓ6!ΐ6η(ϋΙ αΐίΐυβ ευΐρανίΐ. έσχατου, οίς μΙν έπι τοΤς πεπραγμένοις διέλεγξιν 
χαι μέμψιν, οΤς δΐ προφητείαν τού μέλλοντος και τών 
έσο μένων δήλωσιν, οΤς δΐ εύλογίαν υλ\ έπαινον* και 
καθώς έδίδου τό Πνεύμα, Ικάστφ το δέον έπιοΟεγξά- 
μενος 6 μακάριος [Ρ. 39] ούτως έτελεύτα. Και πρώ• 
την μεν ρήσιν, ουκ ευλογίας, άλλα μέμψεως καΐ 
έλέγξεως, τω πρωτοτ^κψ 'Ρουβειμ έπιφωνεΐ, Ισγύν 
μεν αυτόν και τών τέκνων αρχήν άποκαλών, σκληρώς 
δε καΐ αύθαδώς φερ<$μενον υβρίζιιν έν τε άλλοις 
πλείστοις καί έν τψ έπΙ τήν κοίτην άναβαίνειν καΐ 
μιαίνειν τού πατρός τήν στρωμήν μετά Βάλας της 
αυτού παλλαχΐ^ς. Παραγγέλλει τοίνυν μηκέτι ώς αΐϋδ ίυΙαΓ& ρΓ»άίχίΙ,&1ίίδ εοΐίαυάαΐίδ ίααδία άβηιιη- 
ΙίανίΙ. Ουπιςαβ ρΓΟ 60 αίςαβ δρίΓίΙαδ δπ^ββΓβΙ)»!, 
ιιηίευίςυβ 6α ςα» ίη γ6Π1 βΓαηΙ άίχίδδβΐ,ίΐα 6χ Ιι&ο 
νίΐα (Ι6ε68δί1. Δε ρππιυπι ςυίίΐ6πι (ΙίεΙυπι Βα1)βηί 
ΓαίΙ ηοη ίααδία εοπιρΓβείΐΙίο, δβά ΓβρΓβΙιβπδίο 
αίςυο οΙ)]ϋΓ8&Ιίο. Ναηι Γοΐ^αι• (1α^^οηι βαηι βΐ Ιίΐίο- 
Γαπι ρηηείρίιιιη ηοηιίηαΐ, δθ<1 ΓβΓοεβπι ]υχΐ£ΐ αΐίίπβ 
ίηδθΐ6ηΐ6πι, βΐ ςαί εαπι αΙίΑ ρβΓ 1ί1)ί(1ίη6πι αο δυ-* 
ρ6Γΐ)ίαπιπιαΙΙαά6ΐίςυίδδ6ΐ,Ιυηι ραίπβ 6ΐίαπι ΙβεΙαπι 
εοηδε6η(1ίδδ6( αίςυβ ροΐΐαίδδβΐ ίηε6δ1ο εαιη Βαΐα 
β]α8 ρβΠίοβ εοηοα]:)ίΙυ.ΗοΓΐαΙυΓ βΓ^ο βαηι ηβ ροΓΓΟ 
αςιιο ίηβΙλΓ οΙ)8ε6ηα Η])ί(1ίηβ βΙΤβΓνββεαΙίΙα^ίΐΙονθ 90 βΕΟΚΟΙΙ ΟΒΟΒΕΝΙ 100 Αει^ίΙίυιη «ιάιίαΐ. 86θΐιη(1ο Ιοεο ΐΓαιη λο ίιίΓΟΓβιη 
δγιηβοηίδ βί Ι.βνί (ΙβΙβδΙαΙαΓ, Ιπιεαίβοίαπιςαβ ίη 
δίοΐιβιηίΐαβ βάΐΐΑΐη οωά^χη νίιηςαβ ίηηοχϋδ ίΐΐαίαιη 
ΟθΓρϋ^ρ^^οΓυπιςυβ ίη]α5ΐαηι νο1αηΙαΐ6ΐΏ,(]αα άοείί 
ρΓορΙβΓ ίΐΟΓΟΓβιη 5ααιη Ι)ίη<'ΐιη ίηηοοβηΐβδ (ιυοί- 
άαβδοπΙ.Αο βΙοΓίαΙαΓ δβ ηβοιαβ βοΓαιη ίηοβρίί οοη- 
δοίαηι ηοοιιιβ ίπδΐίΐιιί αρρΓθ1)ίΐΙθΓβηι Γιιίδδβ. ΑΙ νβΓΟ 
^α(1.'^, ρΓορΙοΓ ΟΙΐΓίδΙυιη 10 ίρδίαδ βχ δΙίΓρβ οπ- 
ΙιίΓαιη, ρβΓδρίουβ ΙαΊαιη Ιαυάίδ. αάοΓαΙίοιιίδ αίςυβ 
<1β οιηηί]:)αδ ΙιθδΗΙ)αί* νίοΙοΓίίβ (ΙθηαηΙίαΙίοηβιη βχ- 
ροηίΐ ; ςαοιη βΐ οαΐυΐυιη Ιροηίδ οΐ) ϋηίι^βηίΐί ηαΐυ- 
ΓΛίη Γββίαπι, βΐ ββΓπίθΐι βχ ίρδο ρυΙΙαΙαΙυΓυιη ο1) 
οαηιίδ άβνίΓ^ίηβ&δδΐιπιρΙίοηθίη οίΗαπιαηοδ ιιαΙ<ι1β9 
&ρρβϋ8ΐ.εαΐΐ)(ΐ6ΐη οιυοςαβ ιηοΓϋϋΓαιη οΙνίΙβΒΓββΙί- 
ΙυΙαπι ίη,οΐ) ιηοΓίίδ ρΓορεηδίοπβΐΏ βΐ ΓβδαΓΓβοΙίο- 
ιιβιη βνίίΙβηΙβΓ ί1)ί ρηηιυδ οιηηίυτη άίνίηυδ ρΓ3Βάί• 
οίΐ ΙπΓαβΙαδ. ΑίΙ νβΓΟ ηυηςυ&πι ρπηοίρβιη δοα 
άαοΙοΓβιη βχ δΐίτρβ ^α(1^Β άβίυΙυΓυιη, άοηβε ίδ 
νβηίαΐ εαί Γβδ ΓβροδίΙα; δυη^ηβπιρβ ΟΙιπδΙιΐδ, ςπί 
νοΓβ ^βηΐίαιη βχδρβεΐαΐίο βδΐ : ςυί ]α(1αίίδ Γ&δΙιιιη 
βΙαΙίοη6πΐ€[υ6 οτηπβπι, υΐ ϋ ο1) τβ^ηιιιη, ίπιρβηοαι 
ιιηίνβΓδ&ιτκιυβ ροΙβδΙαΙβίΏ §1θΓίαΙ)αηΙαΓ, &(1ίτη6ηδ, 
δί1)ί αΐ οιηηίροίβηΐί οπιπβηι αηίνβΓδαηιπι ΓβΓϋΐη 
(ΙοιηίηαΙίοηβπι νίικϋεαηδ, ςυί1>υδ νυΐΐ βδ ίρδβ Ι&γ- 
ςίΙυΓ. Ιδ αιΐ νϊΐβιη δΐιαηι, Ιιοε βδΐ δΛηεΙοηιιη βχ 
οίΓεαπιείδίοηβ Εεείβδίαηα, ρπΐΐτιιη αρΐηοΐ, ί(1 βδΐ 
εοΠβεΙαδ βχ ^,'βηΐίΐίαδ ΕεεΙβδίαί^,ΓαρΓβοΙο νίΐίδ, ηασά 
βδΐ δρίπίαδ (Ιίίβεϋοηίδ, αΐΐί^ανίΐ. Ιδ δίοΐατη δυϋΐη, 
εαΓπίδ νίάβϋεβΐ αιηίεΐυιη, ηΐ ίη νίηο ίη δαη^ςυίηβ 
νίίίδ ϋηβίαηι, ίη δηο ρρορπο δαη§;αίηβ 1ανα1)ίΙ, ίά 
βδΐ» βχ ίηΐβπία παίαραΐί αά εοηάίΐίοηβπι ίηΐβπΐυδ 
βχρβΓίβπι ΐΓ&ηδίβΓβΙ,Γΐυαηί1οςυίο1βπι Ιη εΓπεβ εΓηβη- 
ΙαΙυδ, α ηιοΓίυίδ ρυΓαδ αε ίηΐβπίαί ηβςυειοιυαπι 
ροΓΓο οϋιιοχίπδ βχίδΐίί. Ηυ)υδ βΐίαπι ΙιίΙαΓβδ δυηΐ 
οεαίί. ίαηφίαπι ά νίηο, δρίπΐυ ηίιηίπιιη δβηείο 
Γβρίβΐΐ. ΒβηΙβδ ίίΐοΐβ ε&η(1ί(ΙΙθΓβδβχεοΙΙβηΙΙδδίηι&πι 
δβΓΓποηηηι β^υδ ρβΓδρίουίΙαΙβηι αίςυβ ρυΓϋαΙβπι 
ηοΐαηΐ. Ζ&1)υ)οη ΓηαηΙίπιαπι αά ηανίυηι δίειίίοηβπι 
11 άβΐί^βηδ, 1ιαΙ)ίΙ&Ιίοηβηι υβςαβ αά δίάοηβαι 
ιυΙ)6αι ίηεοΐβΐ. ΙδδαεΗ 9γ εοηίΓα ΙβΓΓαπι ίη ηιβοϋο 
οοπδρίεαίυδ ρίη^υβηι βδδβ, ΓβΓίίΙβηι αίςιιβ 1)οηαπι, 
αά Ια5θΓ6δ δίικίίαιτι δυυπι εοηίβΓβΙ,ΠβΙςυββρπεοΙα. 
Οαη, ίη(}αίΙ, ρορηίυιη δηυπι 3υ(1ίεα1)ίΙ, δίεαΐ βΐ ΛϋΛ 
Υπϋϋδ ΙδΓ&βΙίΙίεα, ηβηιρβ υΐ Γβ^ία ΙυάοΒ ίαπιίΐία, 
δίευΐί οΐίπι δαπίδοηι. ΕΙ όβίηάβ ίΐΐίυδ ίηίςυίΐΕΐίδ 
Ιαηςυαπι εο1υ1)βΓ αΐίςυίδ ίη νία ι1υ^υδ νίΐίβ οεευΙΙβ 
Ιηδίίΐίαΐυδ, εαίεβαι βςηί (ηίιηίΓυπι ίΐβπ β^υδ ςυί 
ίιηρΓυίΙβηΙβΓ Ιιαηε νίίαπι άββίΐ, α ΓβεΙο δίνβΓίβηδ), 
π)0Γ(1βΙ,αε Ιαηάβπι αδίυΐβ α Οβο ιινβΓδυιη δυ1)νβΓ- 
ϋΐ. ΟοηείάβΙ Ιιυπιί βςυβδ \ά βδΐ Ιιοηιο ίΐάβΐίδ αε 
ρίπδ, ΓυΓδυδςαβ ΓββΙρίδεβηδ βΐ αυχίΐίυπι Οβί ίιη- 
ρΙοΓαηδ. βαάαπ), &ίΙ, ρρβΒάοηβδ (1βρΓβϊ(1αΙ)υηΙυΓ : 
ςυαίβδ ηιυ11&δ άίνβΓδίδ ΙβπιροΓί1)υδ Οαίϊυδ α ΓιηίΙί- 
•^Μδ 1ιοδΙί1)υδ ρΓ£Β(1αΙοπαδ ίηειίΓδίοηβδ ρΓοΙιιΙίΙ : 
ρδβνίείδδίιη 6&(1ιΐδ βοδ β νβδίί^'ίο ΙαίΓοείηϋ δαίΐαβ 
βδΐ. ΑδβΓίιπι αάβο ίΓυεΙί1)υδ αΙ>υη(1αΙυΓυηι υΐ βϋαιη 
ρΓίηείρίΙ)υδ αΐίαιβηία δυρρβίΙίΙαΙυΓυβ δϋ.ΝβρΙιΙ&Η- 
ιηυπι (Γπηεο ρΙ&ηΙϋΒ δβδβ δυΙ)3ίείβηΙί δίιηίΐβιη ΓοΓβ, 
ιηυΐΐίίικίίηθ βΐ β1β§[&η1ία ροίβηΐίβ «ιιοίαπι νβίαΐί \ βοωρ έχζέσαι τούτον άσ&λγ&Τ πόθφ χα ι έπ' άνομι^ί 
ιιροΦθεΐναι άνομ(αν. Δκύτερον 81 τον θυμόν Συμεών 
και Λευΐ και τήν μηνιν έπικαταραται, ώς αυθάδη τε 
και σκληράν τήν ε!ς τους Σιχιμίτας μιαιφονίαν καί 
ιτασαν αυτών τήν κατά αθώων ΰβριν διασύρων, και 
τήν άθ(κ'!αν της αυτών προαιρέσεως, ώσπερ και ήν 
δια τήν άδελφήν αυτών Δίναν άναιτίοις έττήγαγον, 
μήποτε έπερεΤααι τά σπλάγχνα ήτοι συναινέσαι τ^ 
βουλτί αυτών έτευχίίμεν^ς. Τψ Ιούδα Γ δΐ σαφώς, δ•.ά 
τον έξ αύνοΰ μέλλοντα βλαστάνειν Χριστον, αι'νεσιν 
καί προσκύνησιν και νίκην κατά τών έχθρων αύτοΰ 
πάντων ευαγγελίζεται* 6'ν και ώς σκύμ^ον λέοντος 
δια το φύσει βασιλικών του Μονογενούς, ώς έκ βλαστού 
δι αύτοΰ άναβήναι δια τήν έκ παρ9ένου γέννησιν ή 
σάρκωσιν, και αυτόν δε τοΰτον ά\απεσ6ντα κοιμη- 

Λ θήναι και έγερθήναι δια το πάθημα του θανάτου 
καί τήν άνάστασιν, άριδήλως ό ΟεΤος έκεΤ πρώτος 
προηγ^ρευσεν Ισραήλ• μή Ικλείψειν δΐ άρχοντα έξ 
Ιούδα ή ήγούμεεος, ΐίως αν, φησίν, ίλθγ) δ απόκει- 
ται, τουτέστιν ό Χριστός, δ'ς έστιν όντως προσδοκία 
τών εθνών δ'ς το έπ», ττί βασιλεία και ήγεμονί^ και 
άρχικτί έξουσί^ πάσ^ γαυρίαμα άφελόμενος τών 
Ιουδαίων, και εις εαυτόν παν το κράτος τών 6'λων 
ώς παντοκράτωρ άναρτησάμενος, οΤς βούλεται τοΰτο 
καί χαρίζεται. Ούτος πρΰς τήν αμπελον αυτού, ή 
έστιν έκ περιτομής τών αγίου Εκκλησιών, τόν 
πώλον της ό'νου, τα; έξ εθνών εκκλησίας, έν ττΐ ελικι 
της αμπέλου ήτοι τψ πνεύματι της αγάπης προσ- 
εδέσμευσεν. Ούτος τήν αυτού στολήν και του σώματος 
τήν περιβολήν, ώς έν ο'ίνψ τψ α7ματι της σταφυλής 
βεβαμμένην, έν τψ οίκείψ αίματι πλυνεΤ, δ έστιν, έκ 

^ της φυσικής φθοράς εΙς άφθαρσίαν μεταβάλει, έν 
σταυρψ αιματούμενος και έκ νεκρών αμίαντος και 
δφθαρτος άνιστάμενος. Τούτου και ο1 οφθαλμοί 
χαροποι, ώς από οίνου τού II νεύματος πεπλη- 
ρωμένοι τού αγίου, οι οδόντες δέ υτζϊρ το γάλα 
λευκοί, τό υπερφυώς φωτοειδέστατον τών αυ- 
τού λόγων και καθαρώτατον έμφαίνοντες* Ζα- 
βουλών παράλιον προς δρμον πλοίων ηροελόμε- 
νος κατοικεΤν £ως Σιδώνος της πόλεως τήν αύτοΰ κατ- 
οίκησιν παρανενεΐ. Ό 'ίσσαχάρ δε τήν έν μέσψ τών 
κλήρων Ιδών γην, δτι πίων, δ'τι εΰκαρπος και καλή, 
φιλοπονεΐν αίρετίσεται και άνήρ γεωργός νσται, 
[Ρ. 40] Κα• Δαν μίν τόν λαόν αύτοΰ, φησι, κρινεΤ, 
ώσεί και μία φυλή έν Μσραήλ, ώς ή βασιλική του 
Ιούδα φυλή, καθάπερ πάλαι ό Σαμψών καΐ ύστερον 

Β ό της ανομίας υΙός, ώσπερ τις δφις έφ' όδοΰ τοΰδε 
λανθανόντως του βίου λοχών, και πτέρναν "ίππου, 
τοΰ άπερισκέπτως τόν βίον τουτονι τρέχοντος τήν 
όδόν, διαστρέψας. Τοΰτον γαρ δάκνων και λοιπόν 
πανούργως 6πό * τοΰ θεοΰ ύποσκελίσας, πεσεΤται 
χαμαι ό Ιππεύς, πιστός και ευσεβής άνθρωπος, με- 
τανοών και τήν έκ θεοΰ σωτηρίαν αύθις ανακαλού- 
μενος. Τόν Γάδ δΐ πειρατήριον, φησι, πειρατεύει, 
οΤα πολλά κατά τους πολλούς καιρούς πειρατήρια 
τψ Γάδ μεν άπό τών πλησιοχώρων συνέπεσεν έ/Ορών, 
αύτοΐς δε αύθις ό Γάδ πειρατήριον κατά πόδας έπ- 
ενήνεκται. Και Άσήρ μεν ούτως τψ Λρτψ πεοισσεύβι 
ώς και τοις Λρχουσι διδόναι τροφήν, Νεφθαλειμ δΐ ΙΟΙ ΗΙδΤΟΕΙΑΗϋΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 102 στκλέ^((ΐ φυτού άνιιμ^νφ παρκχασθήνβται, έπι^ι* \ 
2ους ε'< πλήθος χα ι κάλλος δυν^μκως ώς γεννήματα 
ιτλτ,θύϊ χαρπών. ΤοΤς μέν οΰν τα τοιαύτα προφη- 
τεύ<»ν επέλεγαν ό Ισραήλ. Σφόδρα δΐ τ6ν Ιωσήφ 
ώς λίαν ήγαπημένον εύλογων, « Γ\ός ηύξημ&νος χαΐ 
οεοοζισμένος, ώς ζηλωσος ή έπίζηλος χαΐ μακάριας 
μου ό υ'ιος 6 νεώτερος. *Ιωαήφ, Ίζράς με άνάοτρεψον, 
ιτρ^ς με τδν πατέρα τλν σ^ν. "Ορα λο'.πδν μή προς 
Φαραώ, μή πρ&ς Αιγυπτίους άσελεΤς, άλλα προς 
έμΙ, οησι, χαι τήν εύσέβειαν των πατ&ρων έπιστρέ- 
φου των σων. Και "^αρ χατά σου διαβουλευ^ίμενοι 
Ιλο'.οοροΰντο χαι ένεΐχον τοξ<^ται, τρώσαι θέλοντες 
χα: άποχτεΤναι. ή ώσπερ οΐ ά8ελφοι 8(αφΟονούμενοι 
«ρ^τερον, κβι «λλοι τούτο οράσουσι μετέπειτα ε*ς 
έχγίνουΓ τους σους. Άλλα δια χβιρ^ς δυνάστου του 
ίμοΰ θεοΰ του χατισχύσαντος *|σραήλ συνετρίβη τα η 
τ6ζα αυτών, χαι τα νεύρα των βραχιόνων αυτών 
έζελύΟη. Και ευλόγησε σε 6 Θε6ς 6 έμος εύλογίαν 
ούροίνου χαι γης, ουρανίοις χαρίσμ^σιν αγαθών 
αρετών χαι έπιγε{οις χαταπλουτίσας άγαθοΤς πασι. 
Και διά τ ας άπό μαστών χα^ μήτρας της μητριάς 
σου ευλογίας χαΐ δια τάς του πατρ<$ς σου έχ ν/;π(ου 
επιθυμίας χα( αγαπήσεις 6περ(σχυσας χαΐ έδυνά- 
σθης 6περ εύλογ{ας δσέων μονίμων, Ί'ιτοι βασιλέων 
πολυχρονίων, κα\ επιθυμίας θ-νών αΙωνίων, {{τοι 
βουνών χαι αρχόντων μαχροβιοτητι διευθηνουμένων 
πάντων ΰπερέσχες. « Αύται γούν, φησίν, αΐ εύλογίαι 
εΤησατν έπι κεφαλήν Ιωσήφ χαΐ έπι χορυφή ών αυ- 
τός ηγείται αδελφών. Βενιαμίν δΐ λύχο; αρπαξ* τ6 
προϊχόν αύτδς ^δεται, χαΐ εις το Ισπέρα; διαδώσει 
τροφήν. Τοιούτον γούν τι πέπονΟεν ή τούτου φυλή. 

ΕΙδέναι δΐ δεΙ &ΐΐ έάν τις έχ παρατάσεως άμαρ- 
τάνει πειράζων τον Θεόν ώς μή έπεξι4ντα τοις πονη- 
ροΤς, ό τοίούτος οΰτε μετανοίας άζιούται οΰτε αφ- 
έσεως, ώσπερ γε χαι άλλοι πλείους χαι [Ρ. 41] ούτος 
Φζραώ' χ5ν λέγΐ[^ τις παρ' Ιαυτφ, Όσια μοι γένοιτο, 
οτι πορεύσομαι έν ττ^ ανάστροφοι της χαρδίας μου 
της πονηρας, χαι 6ψέ ποτέ μετανοήσω, ώσπερ 
'Αμώς ό τού Μανασσή. Δ'δ χαι το τάχος έξωλ^- 
θρευσιν αύτδν δ θε^ς. 

"Ότι γεωμετρίχν μίν Αίγύπτιοι πρώτοι έξεΰρον, 
άστρολογίαν δΐ χαΐ γενεθΑιαλογίαν ΧαλδαΤοι, "Αρα- 
βες χαι Φρύγες οίωνοσχοπίαν, θεοΤς δΐ θύειν Χαλ- 
δαΐοι εΓτ' οΰν Κύπριοι (διφορούνται γαρ, ^θνος 
Περσιχόν οντες), άστρονομίαν δΐ Βαβυλώνιοι δια Ο 
Ζωροάστρου, έξ ών παρέλαβον Αίγύπτιοι, μαγείαν 
δε χαι γοητείαν χαι φαρμαχείαν Μήδοι χαι ϋέρσαι. 
Έστι δι μαγεία μεν έπίχλησις δαιμόνων άγαθο. 
ποιών δήθεν προς αγαθού τίνος σύστασιν, ώσπερ 
τα τού Τυανέως 'Απολλωνίου* γοητεία δΐ χαλεΤται 
άπλ τών γ4ων χα? θρήνων των περί τους τάφους τοις 
τα τοιαύτα έπιτηδεύουσι γινομένων φαρμαχεία δΐ, 
δταν συσκευασία θβινατηφ<$ρος ^ προς φίλτρον 
δοθείσα τινι διά τού στόματος. 

'Ιστέον δτι τό Φαραώ χοινόν ύνομα πάντων τών 
Αιγύπτου βασιλέων έστιν, άπδ τού πρώτου Φαραώ, 
ώσπερ χα: Πτολεμαίοι ύστερον, χαι Αύγουστοι οΐ Γ&πιί9 αάπιοίΐυιη ΓΓυ^ιίβΗβ. Ηβθβ ςυίάβιη ϋβ 
ν&Ιίοίο&ηβ ρΓββάίχϋ ΙβΓαβΙαβ. ΙοδβρΗυηη νότο 
ίπιρβηΒίυδ (Ιίΐβοΐιιιη βχ66ΐΐ6ηΙίοπ1)υ3 ΓβΙίοίΙαΙίβ 
(ΐ6ηιιαΙί&ϋοηίΙ)ΐΐ8 ββΐ ρΓθ9βοαΙπ8, « ^ϋ^;βρΗυ8, αίΐ, 
Π1ίπ3 ίηοΓ6ΐηβη1& ίβοίΐ ^Ιοπαςαβ βί^Ι ρηθάίΐπδ : 
ςααιη βαβοίρίβτκίαβ βδΐ (11ίυ3 ιηουβ ^υη^ο^. ^ο• 
δβρΚβ, Λ(1 ιηβ ΓβνβΓίβΓβ, &(1 τηβ ραΐρβιη Ιυαιη. Π• 
οβθΙβΓΟ οανβ &(1 ΡΗ&Γ&οπβιη &αΙ αά ίιηρίοδ 79 
^ε^γρ(ίθ8 ΓβνβΓίίΐηδ,δβά αά ιηβ ϋο ιηαίοΓοηι Ιηοηιπι 
ρίβίαΐβιη Ιβ ΓβίβΓ. Ναιη δα^ϋίαπί εοηίΓΑ Ιβ οοπδί- 
Ιίαιη ίηίνβηιηΐ, ορρΓοΙ)Γία 3βοβΓυίΐΙ αο ίηδίάίαδ 
ΙβΙβηάβΓυηΙ, ναΙηβΓΛΓβ ςυβθΓβηΙβδ βΐ ίηΙβΓΩοβΓβ, 
νβΐ βίοαϋ ίΓ&ΐΓβ8 ςιιοηάΕτη ίηνίάία ρθπηοΐί, νβΐ 
&Ιϋ Ιιοο (Ιβίηοβρδ αάνεΓδίΐδ ροβΙβΓΟδ Ιηο5 αιΐ(1βΙ)υηΙ. 
δβ(1 ιη&ηιι ροίβηΐίδ ιηβί Πβί,ςυί ΙδΓαβΙαιη γο1)ογ&1, 
ΑΓουδ βοπιιη οοηΓΓβοΙί δυηΐ ηβηνίςυβ 1)Γθε})ίθΓαιη 
•οπιιη ΙυχαΙί. Τβ αυΐβιη Ββυδ ΐΏβαβ 6α>1θ8ΐΐ1)αδ αο 
ΐ6ΓΓ68ΐΓίΙ)υ3 1)01118 1)β&νίΙ;, 6α?ΐ68ΐί1)υδ νίτίαΐτιπι 1)ο- 
ηΑΓυπι άοπίδ, ΙβΓΓβδΙηύυδ οιηηί^βηίδ ορί]:)υ8 ; αο 
Ιιι ρΓορΙβΓ ίααδίαδ ]απι ίηάβ αΐ) αίβρο βΐ υΙ)6Γί1)υ8 
Π1&ΙΠ8 1ιΐ€θ οοαιρΓβοαϋοηββ, ρπορίορςυβ ρ&(π9 (ηί 
&1) ίαβιιηΐβ (υα ϋθίαΐβ άβδίάβπα αίςυβ (Ιίίβεΐίοηβπι, 
ρΓαναΙιιίδΙί Γ&ΰΙαδςυβ 68 ροίβηβ βαρΓα ρΐΌί«ρ6η(α- 
Ιθΐη ιηοηΗιιπι ρθπηαηβηΐίυιη (ηβπιρβ τβ^υπι Ιοιι^ό 
ΙθπιροΓβ ίιηρθΓαηΙίυιη), βί δαρρα οαρυϋαΐβδ εοΐ- 
Ιίαιη οϊΙβΓηοπιιη (Ηοο βδΐ ρπηιίραιη ρΓΟδρβΓο 
Ιοηςαιη «(αΐβιη αςβηΐίαπι) οιηποβ οχοβίΐαίδΐί. 
ΑΙοιυβ 1ΐ8βε, ίη(]ΐιίΙ, ίαυδία τβάαικίβηΐ ίη εαραΐ 
^096ρ11^ βΐ ίη νβΓίΐοβηι ίΓαΙρυπι ςυοιαοι ίρδβ άυοΙοΓ 
6δ(. Ββη]αιηίηαδ &υΐ6πι Ιαραδ βδΐ ΓβρΙοΓ : πι&(η1ί• 
ηυιη ίρδβ νοΓαΙ)ίΙβΙνβ8ρβΓΐίη8θρΓ8Β(1&πι (1ί8ΐπ1)η6ΐ, 
Αο Ιαΐβ ςυίάρίαπι ΐΓίΙ)υί Ββη3αηιίηβ2Β βνβηίΐ. 

δοίβηάυπι αυίβηι βδΐ, δί ςαίδ ο1}δΙίηαΙο &ηίηιο 
ρβοοαΐ, Οβηπι Ιβηΐ&ηδ νβΐυΐί ηιαίοδ δυρρίίοϋδ ηοη 
&ίΤβοΙαηιπι, ουπι ηβςυβ ΓβδίρίδοβηΙί&ιη ηβςηβ 
γβηίαπι οοηδβςαί,ςυοά ηΐ ίη αΐίίδ πιυΐΐίδ βΐ ίη Ιιοο 
&ρραΓυί1 ΡΗ&Γ&οηβ ; ίίβηκιυβ δί ςυίδ αραά &ηίηιιιπι 
δυηηι άίοαΐ : « ΟΙβιηβηΙβΓ πιβουπι Λίζαίην,ΙΖ νίναιη 
ββοαηάυπι αηίιηί πιβί ρΓανί (ΙίοΙαΙα, βΐ ιηυΗο ροδΙ 
ΙβηιροΓβ Ιαηιΐβιη τβδίρίδοαηι, » ςυαίίδ ίυίΐ Αηιοδ 
Μαη&δδ89 Ωΐίηδ, ςιιβπι ρρορΙβΓβα βΐίαηι Οβυδ οβ1β• 
ηΙβΓ ρβΓάίόίΙ. 

6βοπιβΙη&πι ρπαιί ^ϋ^γρίίί ίηνβηβΓαηΙ, αδίτοΐο- 
^ίαπι βΐ ηαΙαΙίΙίοΓυιη 3η(1ίοίθΓυπι αΓίβηι 01ι&1(1»ί, 
&α8ρίοίοπιπι ΑΓ&1)βδ β1 ΡΙίΓγβ^β. ϋίίδ δοιίίΙοαΓβ 
ΟιαΜφί ίηδ1ί1αβπιη(, δίνβ Ογρπί, ^βηδ ΡβΡδίοα ; 
αδίΓοηοπιίαηι Βαϋγίοηίί ααοΙοΓβ ΖοΓοαδίΓβ : αϊ) Ιιίδ 
^Ε^γρ^η αοοβρβΓυηΙ. Μ&^ίΕΠί, ^οβίί&ιη βΐ νβηβΩ- 
οίυπι Μβόί βΐ ΡβΓδεβ. ΕδΙ &α1βτη ιηαςία ίηνοοαϋο 
(1»πιοηυπι 1)βηβΩοοΓηπι, 1)οηί &Ιίοα)ΐΐδ οοηοίΐίαηάί 
^Γαϋα, ςααΐίδ ΑροΙοηϋ Τγ&ηβί ; ^οβίία &1) β]υΙ&Ιί1:)ΐΐ8 
β( 1υοΙϋ>α8 ηοπιβη 1ιαΙ)βηδ, ςαοβ αά δβραΙοΓα 
βχβΓΟβηΙ ςυί ίδί» ΐΓΛοΙαηΙ. νβηβΩοίππι οδΐ, ουιη 
ρβΓ 09 αΐίοαί ίη^βπΙαΓ ΙβαιρβΓΜα Ιβίαΐίδ αυΐ απια- 
ΙθΓί& ροΐίο. 

ΡΗ&Γ&οηίδ ηοιηβη οηιηίαπι .ΐ^ρΐί Γβ^αιη οοηι- 
πιαηβ ββΐ,α ρπιηο ΡΙιαπιοηβ,ίίουΙ «Ιϊλπι ΡΙοΙβιη»ί 
αο Αυ^ηδΙί Ηοπιαηοηιιη Γβ^βδ αΐ) Αιι^υβΙο άβηο- 103 οΕοκαιι εεπΗΕΝΐ 104 ιηίη&(ί βτιηΙ.Ηβώαϋ αυΐβιη βϋ&αι ρΓορπαιη ηοαιβη Α βασιλείς 'Ρωμβίων άπ^ του Αυγούστου έχαλουντο. (]υίνίδ : αίςυβ Ηυίβ ο})3ΐίηαΙο ΡΙι&Γ&οηί ηοιηβη 
ίαί⻀ Ρβϋδδοηίο αηΐίςιιο ρβΓίιί^βηΙ.Οιιί οαηι άίνί- 
ηίΐαβ ίιτιπιίδίΐίδ οαΙαΐΏίΙ&ΙίΙ)υδ ββδβΐ οίΓεαιηΥβηΙιι», 
αά ηούίΐβ οΓαεαΙαπι ςυοιΐ Μβιηρίιί θγ&Ι 86 οοηίαΐίΐ : 
δβοΓίδςαβ ορεΓαΙιΐδ α 74 ΡγΐΗία οοηίβηάίΐ υΐί $ί1)ί 
βχροηβΓβΙ ςηίβ ρπιηυδ, βϋ αίςαο ιηα^ιιβ Οβυ8 
ΙδΓαβΙί. Αο δίαΐίπι βί Ιιοο 65ΐ ογ&οιιΙο Γβδροηβιιιη : 
Λ τηαρηο «Ιβτηιιγη άΒ$€Θη'αί Νητηβη ΟΙι^ηιρο, 
Μστίβ οατ6η$ ι^ηΐδ, ίΐατηιηα ΒρΙβηάβηΙίοτ οτηηί. 
Ηαηο 0€β1ητη ΐ€ΐΙη$<]ηβ ίτετηϋ ρβΙαρηΒςηβ ρνο^αηάητη^ 
Οηο^ςηβ Οτοη$ (ηηάο οοτηρβΒοίί ά3βηιοηα$ ίηιο. 
Ηχο οβπΗονβ οατβπΒ ϋβηΒ βΒί^ ΡαΙα ηηη$ βί ίάβηι 
ΡίΗη$, αίί^ηβ ηηηδ ίηρΗοί 8ϋ6 ηοτηίηβ βΐίχ, 
Εχίρηα αη^βΗοχ νο8 ρατ8 (^αοία ηαίηταί ? 
Ηί8 Ια ρβτοβρΙΐΒ ίααΐηε άί^οβάβ. 
ΗδΒΟ οηιη ααάίνίδδβΐ ΡΙιαΓ&ο, βίαΐίιη Ιαρίά» Ι3.1)ΐι1» 
6& \βτ\)Ά 3115811 ίη5ΰΓί5ί ; βζδίαηίςυβ βοαίρία ίη 
Μθπιρίιίΐίοο ΙβιηρΙο,Ιηόβ άί^ΓβδβυΒ βίαϋκη ροραίαπι 
^11(1&^^αIη άίιηίδίΐ. 

Αϊ) Αάαιηο υ9(ΐαβ αά ιηοΓίβπι ^086ρ11^ βθΐ&ΐββ βυηΐ 
23, αηαί 3672. 

Μθ8β8βΙίαπι Α(1ιηο8ίδ&1(|υ6 ΤβΙΙιιηοβίδ αρρβΠ&Ιαβ 
ΓαίΙ,Α1)ΓαΗαηιί ΩΙΐυδ ηβροβ ΟαςαΙΙιί (]υί Ι^βνίδΓιΙίαβ 
ίαίΙ.ΕΙοηίιη 1.6νί8 ρΓΟ^βηαίΙ ΟαςαΐΗαίΚυιη,ίδ Α1)γ&- 
Ιιαπιαπι. Η^^^ο^ι1&ι)β(1αη1ραι^^ 8υί ΩΙί&ιη άυχίΐ;, &1• 
ςηβ 6χ βα ρπιηυιη Ααροηοιη,άβίηάβ Μοδβιη, ΙθγΙιο 
Ιιοηιτη 90γογ6πι Μαηαιη ρΓΟΟΓβανίΙ.ΚαίΙ ααΐβτη (1β 
δΙίΓρβ 1.6νίΙίοα Μοδβδ,ϋαςυβ ίη ροδίβηίαΐβ ^086ρΗ^ 
ηοη ΓβοβηδβΙΟΓ. ΑΙ) ^08βρι1^ ροΓΓΟ ιηοΓίβ αβςυβ αά 
η&ΙαΙοδ Μοδίδ &ηηί δαηΐ 65 : αηπίςυβ ίδΐί 430 βΐ) 
απηο 75 Α1)Γ&Κ&πιί ιΐδςαβ αά ρηιηυιη &ηαυπι Μοβίβ 
οοιηρΙβηΙαΓ.δί νβπο ςπ&άπηςβηίοδ ΙαηΙαιη ςυκηδ, 
605 75 ίηνοηίοδ ηυπιβΓΕίίοηβ ο εβηΐβδίιηο ΑΙ)Γα- 
Ιιαιηί απηο ίηίΐα. Αηηοβ βηίπι ββΓνίΙαΙίδ οιυίάαιη 
45 δαρραίΰπΐ α ιηοΗθ ^056ρ11^ υβςαβ αά 81 Μοδίβ. 
ΑίυηΙ Μοδβη, ειιπι βδδβΐ ίη Ιόοθπι βάίΐοδ, α ραΐΓβ 
Γαίδδβ Μβίοΐιίατη ηοιηίηαίαπι ; ςαΐΒ νοζ Γβ^βιη δί- 
^πίΩοαΙ. Μοδίδ γβΓο ηοπίθπ ροδίβα βί ίηάίΐιιιη αϊ) 
αςαίδ, βοςαβ ιηίΓαοιι1& ίη Κυ1)Γ0 πιαπ ροδίωοιίο α1> 
ίρδο βάίΐα ίαίδδβ ρΓ«ϋΐηοηδΐΓ&ΐ2ΐ.Ε( ραΐπ ίρδίυδ, ιιΐ 
βΓ&Ι Ιιοιηο Οβο αοοβρΙϋδ,ςυίΒ (1β ριιβΓΟ ΓυΙηΓα 68- 
8βηΙ οιηηία δυηΐ όίνίηίΐυδ ραΙεΓαοΙα. ΕπίηανβΓΟ οιη• 
η6ΐηΗβΙ)Γ2ΒθΓα[ηηιαδοαΙαηιρΓθΐ6(ΐηίηΐ6ΓΓΐΰί3υδδ6Γ&( 
Ρ1ιαΓ&ο,(|υο(1 άβ ίηδί^ηί ςυοάαιη δαοΓ^Γαπι 1.ί(ΐ6Γα- 
Γυιη ρβηΐο αυάίνίδδβΐ ΙοΓβ υΐ ίδΙο ΙβιηροΓβ ηαΐυβ 'Ιδίφ δΐ 6ν6ματι Ιχαστος έχρήτο, ώνπερ χαΊ ό νχλη- 
ροχάρδιος ούτο< Φαραώ Πιτιστώνιος, ώς Ιστοροΰσιν 
οΐ τταλαιοί, ιδίψ ών^μ^ί^τι ονόματι, Ης 6π6 των θ•- 
ηλάτων πληγών π«ρι<ττατούμινος, εΐζ το περιβ<$ητον 
^ν Μέμ^ρει μαντεΤον γενόμενος χαι θυνιάνας, Ιπύο&το 
παρά της Πυθίας οί>τω φάσχων* « Σαφή ν ίσον μοι 
τ (ς έστι πρώτος υμών χαι μέγα; θεάς (48) του 
Μσραήλ. » Και εύθυ; άπεφθέγξατο χρησμολογουν 
ούτω τ6 πνεΰμχ* «< Έστι χατ' ούρανοΰ μεγάλοιο 
βεβηχος, φλογός υπερβάλλον, α?θριον, άέναον, άθάνα- 
νατον πΰρ,δ' τρέμει παν, ουρανός, γαΤά τε χαι Ο^ίλασσα, 
ταρτάοιοι βύθιο( τε δαίμονες έ^ρίγηναν. Ούτος θεός 
άπάτωρ, αύτοπάτωρ, πατήρ υι6ς αύτος έχυτοί3 τριαόλ- 
βίος. Είς μιχρον δε μέρος αγγέλων ύμεΐς ^. Μαθών 
β απιθι σιγών. » ΟΙίτως άχούσας Φαραώ αύτίχα πλαχΐ 
λιθί^'Κί γραφήναι ταΰτα χελεύει τα ρήματα* χαι εστίν 
^χεΐ γεγλυμμένα Ιν τφ Ιερψ ^ν Μέμφει. 'Εχεΐθεν χα- 
ταβάς απέλυσε παραχρήμα τον λα6ν. 

"Οτι άπ& *Αδάμ Ιίως της τελευτής του Ιωσήφ γενεά 

'Οτι Μωΰσης χαι "Αδμωσις χαι Τ6θμ<<>9(< ώνο- 
μάζετο, υΙός ^Αβραάμ, εγγονός Καγάθ υΙού Αευι, 8 
γαρ Αευι ^γέννησε τον Καγαθάθ, 6 δέ τόν *Αβραάμ• 
Ό δέ τήν 'Ιοχαβεδ του άδελφοΰ του ποτυρός αύτου 
λαβών γυναίκα 'εγέννησε πρώτον τον Ααρών, 
εΤτα [Ρ. 42] Μωϋσήν και τήν άδελφήν αυτών Μα- 
ριάμ. Έκ φυλής δε Λευΐ ήν Μωϋσης, χαΐ δια τούτο 
ου γενεαλογεΤται μετά Ιωσήφ. Ξε' δΐ £τη είσιν άπο 
ρ της τελευτής Ιωσήφ ϊως γεννήσεως Μωϋσέως. 
Και πληρούται τα τετρακόσια τριάκοντα έτη άπλ 
του οε' Ιτους Αβραάμ Ιως του πρώτου £τους Μωϋ- 
σέως. ΕΙ δΐ τετρακόσια μόνα ζητείς; άπο του εκα- 
τοστού έτους Αβραάμ άριθμήσας εύρήσεις. Αρι- 
θμούνται γάρ παρά τίνων τα της δουλείας Ιτη 
ρμέ' άπό της τελευτής *Ιωσήφ )[ως πα' Ιτους 
Μωϋσέως. Αέγουσι δλ ώς του Μωϋσέως γεννηθέντος 
Μελχίαν παρά του πατρός κληθηναι, δ'περ έστι βα- 
σιλεύς. Τό δΐ χαλεΐσθαι Μωϋσέα, εξ υδάτων τούτο 
ντέθη δστερον, προΥστορουν τα ^π? της Ερυθράς δι' 
αύτοΰ γενόμενα θαύματα. Θεοφιλής δ^ ων 6 πατήρ 
αύτοΰ έχρηματίσθη τά χατ' αυτόν άπαντα. *Αναι- 
ρεΐσθαι δΐ προσέταξε Φαραώ τά τών Εβραίων 
&ρρενα δεινού τίνος Ιερογραμματέως άκουσας πρό|3- 
|5ησιν, είπόντος 6'τι τό γενόμενον παιδίον τούτψ τφ ριιβΓ ^£§^ρ(ίθΓυιη Γθ^ηυιη α1)οΐ6Γ6ΐ.Μαϋιί(1ί8 ααΐβιη Μ καιρφ τήν τών Αίγυπτίων αρχήν καταλύσει. Μούθι- Ρΐι&ταοαίδ ΩΙία, ςιίΣΒ βΐ ΡΙιαΓβίδ άίοίίυΓ, ουιη βδββΐ 
Γβ^ίηα,ΐιυηο Μοδβιη βχ αςυα 6χΐΓ&ο(αιη οοιηϋ&ηΐί- 
1)α8 ιηα1ίβΓί1)υ8 Ιαοίαικίυπι ρΓα}1)υίΙ.Ρα6Γοιηη68 6&8 
ανβΓδαΙυδ βδΐ. Ι1)ί Μάπα ρυβη 80γογ, ςιιβθ ουκη 
ΜαΙΙιίόβ α^θϋαΐ, ρυβροςαβ ίη αςααβ αΙ)]6θΙο 6νβη- 
Ιυπι 8ρ6οα1α1)αΙαΓ,πιαΐΓ6πι δΐιαπι 1θ6ΐια1>6(1απι νβίαΐί 
αΐίβηαιη νοοαΐ, βίίΐυβ ρΓ8ΒΠΐίο ρΓοιηίβδο ρμβΓαιη 
βάαοαηάαπι ηιαηάαΐ. Ουβπ) ΜυΙΙιίάίδ αάαΚυπι Μο- 
δίδ ηοπιίηβ α(ΤβοίΙ, ςαοά βαπι 6χ αςυα δαδίιιΐίδδβΐ : δις δε ή θ^γάτηρ Φαραώ, ή και Φαρηις, βασιλις 
ούσα, τούτον άνελομε'νη του ύδατος, ταΐς συμπορευο- 
μέναις γυναιξί τούτον θηλάζειν έπέτρεψεν. Αυτός 
δι πάσας άπεστράφη. Μαρία δε ή τούτου αδελφή τζ 
Μούθιδι συνουσα, ήτις και ^ιφέντος Μωϋσέως έσχό- 
πει τό έχβησόμενον, τήν ?δίαν μητέρα Ίοχαβέτην 
λεγομένην καλεί ώς άλλοτρίαν, και μισθούς 6πο* 
σχεθέντος αύτζ της τιτ^είας άνατρέφειν δοΰσα, 
μετά τήν πρώτην ήλικίαν άνδρωθέντα Μωϋσέα όνο- ΧΥΙ.ΑΝΒΕΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤΛ:. (48) ΗβχαιηβίΓίδ Τ6Γ8ί1)Π8 ΟΓ&οαΙί 86ηΐ6η1ίαπι βχρρβδ». Ιη 6γ8θοο οοηίαβα οιηηία βαηΐ, βΐ Ιαπιβη ηοη 
νίαβηΙαΓ ίαί386 ά'μιτρα. Χυι.. {05 πίδτοιαληϋΜ ΓΟΜΡ'-ΝυιυΜ. 406 μΐ'ζκ'.. « Έκτου (ίδατος γαρ, ίρησ', βύτβν άνειλόμν.» Α ^ϋΐίΐ οΙ υΐ) ίπιαιη ίθΓηια3 νοπαδΙαΙι^ΓΠ ΠΠαπι €•υιιι Όοβιότβτον 02 δντα υιοποιττ^σατο. Τούτου του κάλ- 
λους κα•. θι:βή μιτα ταύτα, ή θ'^γά'ηρ βασ'λέω; 
Λ*6ιόπ(ϋν,έ-.0υμ/,σασα, τήν Σαοβα μ/;τρότ:ολιν ΛΙ- 
θ'.οπία; τ:ροΰοω/.»ν (49)• ν χρόνο'.; ύστερον Καμ- 
βύσ/,ς Ιλών ό Κύρου Μερό/,ν ει; όνομα τζς άοελφή; 
έχίλεΐ5. Φασι δε δ'τ'. ποτέ τούτον ή Οε'^ή μή"εη? 
Φαρ(α τψ Φαραώ τροσα;αγοϋσα, έκεΤνος τον έπΙ 
της κεφαλής στέφανον αύτοΰ τον βασιλικον αφελών 
περιέβ/^κε τφ Μωϋτίΐ νηπιάζοντι 6 θε τούτον ^:ίψας 
κιτειυάττ,«ν. 

•Οτι Μωϋττ.ς έν τοις χρόνοις 'ίνάχου ήν ακμάζων 
του κατά υελοπίννησον. Έν άλλοις δε ευρτ,ται δτι 
κατά μεν Ίναχον τον πρώτων βατιλεύσανχα "Αογους 
'Ιτοαήλ νενίμενος, ^ξ ου το διοδεκάφυλον του Ίου- δί1)ί αϋορίατίΐ. Ε|υ:ί ριιΙοΙίΓίΙικΙίηο ρο8ΐβα Ιοιπροπδ 
ΤΙιαΓΐ)β Πϋα ΓΟ^'ίβ /ΚΐΙιίορϋιη οηρΙα, ΒαΗΙιαιη .ΙίΙΙΙιίο 
ρίίο ρπιηαπατη υΓΐ)θΐη ρροιϋϋίΐ ; ο|ϋα ηιυΐΐο ρϋ>1 
€αιηΙ))Γ5ίβ5 €γνΊ ΩΠυ» ροΙίΙιι*ϊ, οαπι α δΟΓΟΓβ δαα 
ΜοΓΟοηι ηοηιίηανίΐ. ΤπκϋΙαιη 7β «*5ΐ Μοδοη α ιη.ι- 
Ιγθ δϋΛ ΡΙιαΓβίάβ ΡΙΐίίΓαοηί αΐΐίΐΐυπι, οιΐΓΠίϊΐιβ γθχ 
(ΙοίΓαοΐΛΐη ιΐο δυο οαρίίβ ΓΟΓοηαιη ρυβΓο ΙυάβηΙί 
ΐΓηροδυίδδβΙ, Μοδοη βαπι ^1)^^^^δδβ αο ρβ(1ί1)ΐΐδ οοη- 
οαΐοαδδβ. 

Μοδβδ ΠοΓπϋ .τΐαΐβ ΙηαηΙπ ΡοΙοροηηΡδϋ. Λραά 
αΐίοδ δοηρΙιίΓη ίηνοπίο ΙπαοΙιί, ιιυί ρπίπηυδ Ατ^ίδ 
Γβ§:ηανίΙ, Π}ςυαΐ6τη Γυίδδβ Ιδραοίηπι, α (ΐηο (Ιιιοιίθοίηι 
Ιπ1)υδ οοηδίαη^ ΙϋάοδΟΓυηι ηαΐίο οΓία,αίςυο ΙδΓαο- δαίιυν έθνους τής του Ισραήλ επωνυμίας ήξιώΟΓ,, β Ιίϋοα ^'βηδ (ΙοιιοπιίηαΙα ΓυίΙ, 8οηιίΓαηιί(1ίδ οϊΙ&Ιβ 

Αΐ)ΓαΗαιηυηι νίχίδδβ ; Μοδθΐι Ιιίδ (ΐαί(1βιη ροδίοπο• 
Γβηι Γυίδδθ, οπιηί1)ΐΐδ αυίοιη ςυί ίη ΟΓίΡοοΓυπι 
αηΙΐΓίαίΙβΙβ η&ΓΠ&ηΙαΓ ρποΓοπι, ΗοηιβΓο ίικ(ααπι, 
Ηθδίοάο ίρ50(ΐαβ ΤΓθ]αηο ^β11(^, αίςυ»; βΙίαΓη ΟαδΙο- 
πΐίυδ, .Ί'ΖδοαΙηρίο,ΒαϋοΙιο, οηιιπΙ)υϊί ΙιοΐΌί1)α<ί, Ιυπι 
ΜοΓουηο,ΑροΙϋηβ αο οα?ΙοΓί8 βΓίΐΌΟΓυίπ οΐϋδ, ιτΐ}'- 
δίοιϋδαίςαο δαοιίδ, ^ρδο^1α^^ονί», οΙ υΓηηί1>ιΐδ γ|ιι;π 
αριΐίΙΟπροοδϋοιΠΓηθίηοΓαηΙϋΓΓβΙιυ^ ^οδΐίδ. Ηοιυιη 
βηίίΐι οΓηηίαΓη ΙιίδΙοΓΪίίπι Οοοτορβ ΓβοβηΙίοΓΟία 
ΟπροΊ ΐΓαιΙυηΙ : αΐ Μοδβιι ρΓΗ??οπδ οοιηραΓαΙίο Γ.ο- 
ΟΓορίδ ββΓηίπί ΙβιηρβδΙαΙβ νίχίί^δβ ιΙβπιοηίΐίΓαΙ ; ςαί 
ρη 111119 ίη ΑίΙίοα ΓΟ^ηανίΙ αηηίδ αηΐο ΙΙίιιπι 3οΟ. κατά δε τήν Σεμίρ^μιν τον Άβοβάμ• Μωϋιία δε 
τούτων αεν νεώτερον, των δε παρ* "Ελλησιν άρΧαιο• 
λ'>γ'.υμΓ/ων απάντων πρεσβύτατον, Όμηρου, λέγω, 
κα: •1Ιτ•.(5δου κα? βύτών των Τρωικών, και ετι Διοσ- 
κούρων Άσκληττιοΰ, Λιονύσου ηρώων τε 7:άντ'»ίν, 
Έο •^ιοΰ τε και Άπόλλ'^νος τών τε λοιπών παρ* Έλ- 
λτ,σι θ£ών μυστηρίων τε καΐ τελετών, Λ ιός τε ^υτου 
κα•. τών παρ* Έλλησι [Ρ. 43] μνημονευομένα,ν 
π.άςεον. Τούτων γαρ απάντων τήν 1στορ(αν νεω- 
τέραν και της Κέκροπος ηλικίας Έλλν^νων παίδες 
π^ραδιδόασι, Μωϋσέα δε ή παρούσα συνεςέτασις 
κατά Κέκροπα τον διφυή γενέσθαι δείκνυσ.ν, δ'ς 
πρίί-ος, ως φασι, της 'Αττ'.κής έβασίλευσβ, προ τν 
ετ-υν του Ιλίου. 

'Ότι Ικ του *Λβραάμ καΐ της Χεττούρα; γεννάται ^ Εχ Αΐ)ΓοΐΙΐΛηιο βΐ 
'ί£ςάν, έκ τούτου Δαδάμ, εκ τούτου 'Ραγουήλ και ραίβι Ι)Λθ1απΐί. Ώαά 
'ΚΟόρ ό και Ίοβάδ, έκ δε Ίοθόρ Σεπφ•^ρα, ήν έ'γημε' 
ϋωυσζς, καθώς ιστορεί Δημήτριος, ως φάσκει καΐ 
Εύσέοιος έν τψ Χρονκώ. Και Μωϋσής μεν άπο 
Άοραάμ έβδομος, ή δε Σεπφόρα εκτ/,. 'ϋς δε λέγει 
ό 'Λοοικανδς, ίίτι έκ του 'Πσαυ ά'λλοι τε πολλοί κα•. 
'Ραγουήλ γεννάται, αφ* ου ΖαρεΟ. έξ ου *1ώβ, 6'ς 
κατά συγχώρησιν θεοΰ ύπδ διαβόλου έπειράσΟη και 
ένίκησε τον πειράζοντα• Ό δί γε θείος Άβ^ααμ 
έγίννησε πάλιν υΙου; έκ της έσχατης αύτοΰ γυναι- 
κός Χεττούρας πέντε, άφ* ων έστι Μαδιάμ, ές ου 
Μαοιανίται, και "Αφ^ρ, εξ ου 'Α^ρική, έν ^ παρ- 
φχ.ησεν, ή χώρα προσηγορεύΟη παρωνύμω;, ώοπερ 
Αύσίτις ή χώρα έκ του Ήσαύ. έν ίί άνεδλάστησεν ό 
μακάριος και πολύτλας καΐ διαβόητος *Ιώβ• ό'ν ΟΙιβΙΙυτα Ιί'χαηυδ βδΐ ηαίιΐί, 
Όαίίαπιιΐδ Παλαιή, ίοΙΙιοΓΡίη βΐ Ιο1)α- 
1)1101 ^'οηαίΐ. ΙοΙΙιΟΓίδ Ιΐΐία ΓαίΙ δβρρΙιοΓα. ςιιαηι 
Μοδβδ άαχίΐ, πΐ ΟοηΐθίΓίιΐδ ιιαιταΐ οΐ ίη ΟΙίΓοηίοίδ 
ΕυδθΙ)ίυ5 ΓοίοτΙ. δορϋηιπδ αΐ) Αϋταίιαπιο ΓιηΙ δβιΐο 
βοηβΐΊδΜοΗβδ, δορρΙιοΓαδοχΙη. ΛΓπϋϋηυδ77 ΙπιϋιΙ 
Εδίΐο ουηι αΐίοδ ηιιιΐΐοδ Γυίδδβ ΓιΙίοδ, Ιυπι Πα^η•;- 
Ιβπι ΖαΓβΙΙιί ραΐΓβηι. Ζαηβΐΐιί ΠΙΐαδ ΓαίΙ ϋοΙ)αδ, ίβ 
ςϋί ρβπηιίδδΐι ϋβί αάίαΒοΙο Ιοηίαίπδ βδΐ αο ΙβηΙαΙο 
Γβπι νίϋίΐ. Πίνίηιΐδ αυίβηι ΑΙ)Γ3Ηαιηαδ βχ υΐΐίπια 
δυα υχοΓβ ΟΙιβΙΙαρα (|υίηΓ[υβ τϋΡδυπι Ωΐιοδ 11α^α^ι ; 
β ςιπί^ϋδ ΓαίΙ λία(ϋαηιΐδ, αυοΙοΓ ΜαάίαηίΙαπιιη. βΐ 
ΑρΙιαΓ, α ςαο ΙβΓρα ςυαηι ίηοοίαϋ ΑΓποοβ ποπιβη 
οΙ)ΙίπαίΙ, δίεηΐ Ααδίΐίδ ΙβΓΠίΐ αΐ) Εδ&ο. Ουοθ ΙθγγιΙ 
1)βαΙαπι ίΙΙηηι βχοβ11βηΙίδ(|ϋθ ραΐίβηΐΐΰο βΐ ηο1)ί1ίΙα- 
Ιίδ ^ο1)υπι ρΓοΙηΙίΙ, εα]υδ Ιααιίβδ ρΓΦ(1Ιεαη8 άί• έγκωμιάζων ό θείος Χρυσόστομος λέγει* « Άνθρωπος *' νΐηαδ ίΠβ ΟΙΐργδΟδΙοπίϋδ Ιΐίϋο (ΙίϋίΙ : « ΓαίΙηαίάαπι 

τις ή ν έν χώρ^ ττί Αυσίτιδι• » κηρύττων αυτόν καϊ 

άπο της φύσεως καΐ από της χώρας 1/ ώσπερ 

άκουσας αυτόν ανθρωπον θαυμάζεις δ'τι υπέρ 

ανΟρωπον έπολιτεύσατο, οΰτω μαθών και τήν 

γώραν έξ 7ις ό τοιούτος καρπός ήνθησεν, έκ- 

πλαγζς οποίον |3όδον έν μέσψ τών ακανθών έβλά- 

στησεν. Επίγονος γάρ έστι του διαβαλλομενου 

*Μο1). 1 1. 

ΧΥΙΑΝΟηΐ ΕΤ ΟΟΑΗΙ ΝΟΤ^Ε. Ιιοπιο ίη ΑυδίΙίάβ ΙβΓπα '*. » ΕΙ ηπίαπαπι βιυδ Γβ- 
ΓβΓΐ οΐ ραΐΓίαιη, ηΐ βΐ οαιη ΙιοΓηίπβπι νοοαιί αα^ϋδ» 
αάηιίΓβπδ νίΐαηι ΙιαπιαπΛ ρΓ.τρ!>ΙαηΙίθΓΡηι, βΐ οιιιη 
δοΐυπι ηοιηίηΛπααίϋδςαοβ ΙίΐΙοπι βιΐίιΐίΐ ίΓϋοΙαηι, 
αηίιηο ρβΓοβΙΙαπδ, ςαοιΐ Ιαΐίδ τοδαϋο πιοιίίο «ρίηα- 
Γαιη βΓΩοΓαίΙ. ΕδΙ βηίιη ρΓοςηαΙϋδ ίηΓαπιί ίΠο Εβαο, 
ςαοιηοάο βαιη δοηρΙυΓα ςυίηΐιιπι αϊ) Α1)ΓαΗαπιο ία- 
ΡατιοΙν αι. ΟΧΧΙ. 107 βΕΟΚαΐΙ εΕΟΕΕΝΓ 108 οϋ Ιιί» νβΛίδ: Αΐ)ΓαΙΐ2ΐπιυ8ΐδααΰαπι ββηυϋ,[Ιδαίΐου8 Α Ήσβυ, κχθώ< ή Γρ«βή πέμπτον αύτον άπό του Εβαυηι, ΚδαπδΚαί^πηι οΐ Ζαιαπι, Ζαπα ^ο^)υ^η. Ιδ 
Ιο1)ϋδ νίΓ ΓαίΙΙιοηβδΙαδ αοβΓανίδ, ίΐα άβ δβ (Ιίοβηδ : 
Η Ουοά δί οοαίϋδ ηιουδαΙίβπαιη πιυΗβΓΡηι οοπδοοία• 
Ιυδ βδΐ, ραοίαιη οαιη οϋυΐίδ ιηείδ ί^οι '. »• Ουίη βΐ 
ρΓΟ 1ί1)βΓίδ δΐιίδ ϋβο ςαοΐΐάίο δαοπΩοανίΙ. ςυοιΐ άί- 
οβΓβΙ ηιεΙυβΓβ δβ ηβ ϋ αϋςυίιΐ αάνβι^αδ Οβυιη 
απίΐΏΟ αμίΐαδδθπΐ. ΚβοΙβ ίΐαςυβ δοπρίυτα 2ΐίΐ•: 
*< ΕΙ βΓαΙ Ιιοηαο ίΙΙβ ίηΙβί?βΓ, ]ϋδ1υδ, ρίοδ θΓ^α 
Ββαπι, • βΙο. ΝαηηρΓοΓαηί ρΙιίΙοδορΗί Ιιοιηίηβιη άβ- 
ΑηίαπΙ, απίπιαΐ ΓαΙίοηβ ρΓΦΐΙίΙιιπι ιηοΓί&Ιβ. 8αοΓ8) 
78 αυίβηι [.ίΙΙβΓοο ηοη ίΙα,νβΓαιη Ιιοο η10^ο : Ηοπιο 
βδΐ ςυί Ββαηι ρίβ οοΐίΐ, ]ϋΓΐυδ βδΐ,βΐ αϊ) οπιηί ιηαίο 
Γ&6ίηοΓ6 α1)δΙίηβΙ. Ναπι ςαί ΙιαΓαηι νίΓΐυΙηηι ίοδίί- 
ιηοηίο άβδΙίΙαίΙυΓ,ηοη Ιιοιηϋ ίΐΐβ, δβά 1)β11υα βδΐ. §ί 
βηίτη η&ΙιΐΓΦ Ιιυπιαηο} ηοίαιη 1ια1)6ηδ ίιηρΓβδδαιη, 
βαιη νοίαηίαϋδ ρπΕνίΙίΐΙβ οοηίαηιίηαΐ, αυάίβΐ ρΓΟ- 
ρΐιείοβ δβηίβηΐίαηι* : « Ηογπο οαιη ίη ριβϋο 
βδδβΐ, ηοη αηίπιαάνοΓίίΙ δβά οοπιραΓαΙυδ βδί ρβ- 
οαάίϋυδ 1)ΓαΙίδ, δΊπιί1ίδΓ|α6 βΟΓυηι ΓαεΙαβ. » Οαο 
ίΙα(ΐα6 ηιο(1ο ποδ, οαιη «κΙ αΐίοιααιη τβπι α^βηιίαπι 
ΩΙίαπι ααΐίαηιαίαπι πιίΙΙίπιαδ, βαηι αΐ ΙιοηιίηθπίδΒ 
ίη Γβ βα ββΓβΓβ 3α1)βπιαδ, αίςαβ ίΐα οοπιιηαηβ ηο- 
ηΐ6η ρβουϋαπ ταϋοηβ αδαρρ^ηιαδ ; ίΐΗβΙίαηίδί οπι- 
ηβδίιοπιίηβδ ηοπίθπΐιοηιίηΐδ ^'βταηΐ, ίδ Ιαπιβη δο- 
Ιαδ Ιιοπιο νθΓβ βδΐ. ςαί ίηια^ίηβπι δβΓναΙ ρππιίςυθ 
βχβηιρίαπδ ραΐοΐιπίπίϋηρπι ηοη (ΙθίοΓΠίαΙ. ΙοΙ)απι 
βΓβο βΐ Ιιοηιίηβηι &ρρθ11ανίΙβΙ δοΐο Λυδϋιάβ ηαΐηηι 
ηΐ α ΙβΓΓίΐ ίπιρίβίαΐβπι §6Γπιίηαηΐ6 ίΓΠΟΙαπι ΙαΙβηι 
β(1ίΙαηι 0θ1β1)Γθδ. Οαεπι ρπηοβρδ οπιηίδ πιαίί νί- 
(Ιεηδ, ίηνί(1ία πιοΐαδ, α Οβο ρβΐϋΐ αΐ 3ίΙ)ί νρχαρβ Β Αβραάμ λέγΐΐ. Άβ:α2μ γάο, φησ•ν, έγέννησι 
τον Ίσσάκ, Ισαάκ οέ τον Ίϊσαΰ, 'Π^αΟ §1 τον 'Ρα- 
γουήλ κα: τον Ζά:α, Ζάρα 08 τον Ίώβ, δ; έγένετο 
βνΟρο)πος σώορων κβί σεμνό;, λέγων οΰτως• « ΕΙ δε 
και έπηκολούοτ,σϊν ό 6φΟαλμ<ίς μου γυνβικί άλλο- 
τρ'4, και διαΟ^Ικην διεΟέμην τοΤς δφθαλμοϊ; μου. • 
Ου μήν δέ άλλα και οπίρ των οΙκείων τέκνων 
Ουσίας προσήγε κα9* ήμέραν, φάσκων « Μ'/^ποτε 
κακά ένεν6ησαν προς τον θϊ(5ν. » Εΐκ6τως ουν ?οτ/ 
α Και ήν ό άνθρωπος έκεΤνος αμεμπτος, δίκαιος, 
θεοσεβήν, » και τα Ιξης. 01 μίν γαρ ϊξω φιλόσοφοι 
τον 6'ρον δηλούντες του ανθρώπου φασίν "Ανθρωπος 
έστι ζώον λογιχδν Ονητ<5ν• ή δΐ θεία Γραφή ούχ οΰ- 
τως, άλλ' • "Άνθρωπος έστι θεοσεβής, ^μεμπτος, 
δίκαιος, άπεχ^μενος άπό παντός πονηρού πράγμα- 
τ'^ς, ώς δγε τούτοις μή μεμαρτυρη μένος ούδε άν- 
θρωπος, άλλα κτζν<5ς έστιν. Έάν γαρ Ιχτρι τον χαρα- 
κτήρα της φύσεως ϋβρ•ζτ[ϊ δε σύτδν τ^ κακί^ τής 
προαιρέσιως, άκούσεται παρά του προφήτου λέ- 
γοντος• <« "Ανθρωπος έν τιμτΐ ών ου συντ,κε, πάρα- 
συνεβλτ^θη τοΤς κττ(νεσι ιοΤς άνοήτοις, και ώμοιώΟη 
αύτοΐς. » "Ωσπερ τοίνυν κα? ή[^εΤς άποστέλλοντες 
υΗν Ι) οΙκέτην [Ρ. 44] έπί τίνα πραξιν λέγομεν, 
Ώς άνθρωπος άψαι τής πράζεως, και το κοινόν 
ποιούμεθα 'ιδιον οΰτως εΐ και πάντες άνθρωποι 
λέγονται, μόνος έκεΤνο: αληθώς έστιν 6 την εικόνα 
σώζων και το πρωτότυπον μή άφανίζων. ΕΤπεν ουν 
τον Ίώβ ανθρ^'^'ϊ^ον και άπό τής Αύσίτιδος χώρας, 
6'πως έκ τής κομώσης γής την άσέβειαν τόν καρπόν 
ανυμνήσεις. *0ν ό άρχέκακος όρων, και φθόνφ βαλ 3αδΙαηι ροΓΠΐίΙΙβΓβΙ, αΐ 1υ (μιοοιαβ Ιιίπο αηΐπιο Ο λόμενος, αιτεΤται παρά θεού τόν κατά τού δικαίου Ωόοηδ Ωαδ, δβηΐίβηδ ιΙίαϋοΙο ηίΐιίΐ βδδβ αίΙνβΓδαδ 
ρίαηι νβΓβοιαβ ΟΙιπδΙίαηαιη βΙΟοίΙίηιΟΓβ ρρφάίΐαηι 
ροΐβδίαΐίδ, ηίδί βί (Ιίνίηϋαδ δίΐ ρβηηίδδαπι, ίιίςυβ 
νβΐ οΛδΙίραηίΙί οααδα νβΐ οοηοβδδίοηβ. Οαηι βηΐπι 
οαδίί^αΐίυηβηι αίίβΓΐ Οβαδ, ααΐ ρβοοαΙοΓαηι οα τα- 
ϋοηβ ρ(£ηαδ δαπιίΐ, αυΐ (Ιίνίηαιη νΪΓίαΙοηι βχβΓοεΙ 
&(1 νίοίοπαηι γθ 1)βηβ ρβδία ρυΓ&ηιΙαπι. Χοη εηίπι 
ίη3αδδαδ (1ίαΙ)ο1αδ ροίαίδδβΐ ^ο1)αη1 α^^ΐθάί. Ν6(|υ6 
ίά ΙίΙ)ί πιΪΓαηι δίΐ : ηαηι ίη Εναη^οΐϋδ ααιίίΐιιηι βδΐ 
ηβ ίη ροΓΟΟδ ςαίιίβηι ηίδί 79 ρβΓηιίβδα Οεί ςαίά- 
ςα&ηι βί ΙίοβΓβ.ΕηίηινβΓΟ άίνίηί ίΐη^βΐί ρίοΓαπι δα* 
ΙαΙί ίηδβΓνίαηΙ.Οπιηβδ εηίηι, αίΐ δοπρΙιίΓα, δρίτίΐαδ 
δαηΐ αά ηιίηίδίβπαπι ραραΐί, ηιίΙΙαηΙαΓςαβ αά 
ίηδθΓΥίβηάαηι ρΓορΙετ βοδ ςυί δαίαΐεπι δαηΐ ΙιβΓβ- πειρβσμόν, 'ίνα συ θάρρος λάο^Ίς, και μάθτ,ς 6'πα.ς 
ουκ ε/ ει έξουσ'αν δαίμων κατά θεοσεβούς και όντως 
Χριστιανού και φοβούμενου τόν θεόν, έάν μή επι- 
τροπή άνωθεν γένηται ή διά παΓδείαν Ι) δια συγνώ- 
ρησιν. Όταν γτρ άπάγτ^ ό θεός παιδευτήρια, ή δίκας 
απαιτεί των αμαρτημάτων ή τήν άρετήν γυμνάζει 
των θείων κατορθωμάτων. Ου γάρ ήδυνήΟη πολε- 
μήσαι τψ *ίώβ, 'έως επετράπη •. Και μή θαυμαστεί, 
ούδΐ γάρ κατά χοίρων έξουσίαν έχει, καθώς έν τοΤς 
Εύαγγελίοις ήκουσας. 01 μεν ουν θεΤοι ^γελοι δια- 
κονούσι ταΤς των αγαθών ανθρώπων σωτηοίαις• 
Πάντες γάρ, φη<τί, λειτουργικά πνεύματα είσιν εΙς 
διακονίαν αποστελλόμενα διά τους μέλλοντας κληρο- 
νομείς σωτηρίαν οΐ δε πονηροί δαίμονες ταΤς κατά άΐίαπο αοορρίατί. ΜαΙί ααΐεπι μεηίί αά δαρρΓιοία Ο των αμαρτωλών τιμωρίαις. « Έξαπε'ίτειλε γάρ,φησιν, 
ρβοο&ΙοιίΙ)ηδ(ΐ6ΐ)ίΙ& υδΠΓραηΙαΓ.ΙΙα βηίπι δΟΓίρΙαηι ε!ς αύτοΰς 6ργτ,ν θυμού αυτού, « θ'^μόν και όργήν και 
6δΙ, Μ ΕπιίδίΙ ίη ίρδΟδ ίταπι αηίπιί δαΙ, » ΐΓΕηι, Γάτο- 
Γβηι βΐ οαίαπιίΙ&Ιβπι νοοαηδοπιίδδα ρΡΓ ηιαίοδ μβ- 
ηίοδ. Ηί βηίΐΗ (|ααη(|υαηι (Ιβάϋα ορβΓα Ιιαύβηαδ άί- Ολΐψιν, άποστολήν δι* αγγέλων πονηρών. 01 τοίνυν 
δαίμονες, ε' και αφήνιασαν ττ» προθέσει, άλλ' υπό 
ζυγόν κείνται τής δουλείας, καί κελεύονται πραξαι 
ώς δήμιοί τίνες τά προσταττόμενα παρά τού θεοΰ 
και των αγίων. Κα? δηλοΤ Παύλος περί τών Κοριν- 
θίων (50) λέγων ι Ους παρέδωκα τψ Σαταν^^, 7να νίη(Β νοίαηίαΐίδ βχοα^δΟΓαηΙ, Ιαπιβη]η§ο δβΓνίΙαΙίδ 

βαηΙ δαίχΐίΐί,οο^αηίαπςυβ νβίαΐί οαΓηίίΙοβδ ηαί(1αιη 

Λ Οβο βΐ δΛηοΙίδ ίηιρβΓ&Ια οαρβδδβΓβ.ΙίΙ Ρααίιΐδ άβ- 

• ^υ^). XXXI, ί. 3 ^^^^ ι ι 4 ρ^ξ^ι χι,νπι, 13. 

ΧΥΙ.ΑΝΠΒί ΕΤ βΟΑΒΙ ΝΟΤ^Ε. 
(50 Ι.αρδαδ βδΐ πιβπιοπα) : ηοη βηίπι (1β Οοι-ίη- ΓοοβΓαΙ, βαΐαηίο ίηαίίβηάαπι ίαίϋοανίΐ ίάβπι Ρηυΐαδ 
Ιηιΐδ,δβά (1β Π>Γίηβηα50 βΐ ΑΙβχαηάΓΟ ΛροδΙαΙίδ ίιοϊο Π ΟοπηΙΙι. νι, ςαοβ Ιοοοδ οοηΓαάίΙ άμαρτι'ματί 
αιουηΙαΓ, 1 ΤίπιοΙΙι. 1. (^οπηίΐιίαηι ςαίάβπι βΐίαηι μνημονικώ δοπρΙΟΓ ηοδΙβΓ. Χυι.. γ• γ <η 

ίΐΐϋπι, ςαΐ ίηοβδίαπι ουπι ηονοΓοα ^οη^α^ίαπ1 109 11Ι8ϊηΚΐΑΗϋΜ »ΜΜί'ΐ ΝΟΙΓΜ. 110 τοί'.δβυθώσ'. μή βλϊίΐίρημεΤν. λ *1να γάρ μή νομιιΟώ- Χ 
σιν οΐ 03 (μονές 6'τι ζάντα κατ' αύΟϊντίαν πράττουτ•, 
κελδύονται κ«ι άκοντες πο•.εΤν τά προιταττόμενα. 
Κα•. τοίς μεν άγίοις αποστέλλει ό θεός διακόνους 
άγ(ους άγγίλους ε•ς σωτηοίαν, τοΤς δε άμβρτωλοΐς 
έτΓίτρεζει δαίμονας εις τιμω'.ίαν. Κα•. γ^^ δ'τε κατά 
του Ά/ααβ ό θεός άπεφήνατο λέγων « Τίς ^ο;:ε^- 
σεται χϊι άπατ/,σει τον Άχαάβ, και πεσεΤται ; » 
άπεχρίθ^ κνεΰμα πονηρον , « Ίδου εγώ, » πάντως 
γινώσκον ώς ε•ς τούτο τετακται. Και αποστέλλονται 
μεν ειδικώς είσπράξανθαι τιμωρίαν παρά τών πο 
^*ινυν, αποστέλλονται δε και προς δικαίους, ούχ 'ίνα 
τιμα>ρΐ;ι^,,νται, άλλ^ΐνα πειράσωαιν Ιπειδή γαρ άγ- 
γελος «γιο; ύτΓουργησαι τγί πε(ρ? ού χβλιΰεται 
(ιυδε γαρ ό θεός .Ο.εύει το άπρβιτίς άγγέλω Οείψ)» 
012 τοΐτο δαίμονες τα'^γν επιτρέπονται τήν πεΤραν. |> 
Και μή Οαυμάτγ,ς ει προς 6•.ν,ο({ους δχίμονες αποστέλ- 
λονται* άνιξχΟη γαρ ό πάντων Δ8α:τ<$τη ς άπό τοϋ Ίορ- 
δά/ου ε•ς τήν ερημον πειρασΟήναι υπο του διαο(5λου. 
Ει τοίνυν τον του παντός Κύριον ό διάβολος [Ρ. 4ο] 
έπείρασε, τί θαυμάζεις εΐ και τοΤ; δικαίοις ε:ς γυμνά- 
σιον 6πομονης δαίμων αποστέλλεται ; αποστέλλεται δε 
ού θεού κελεύοντος αύτφ, άλλα παραχωροϋντο^• σχη- 
ματίζει γαρ τον λόγον ή Γραφή ώς έν προσωποποιίί}^, 
ώς δταν λέγει ' « Τψ δΐ άμαρτωλψ είπεν ό θεός. » 
Και ό μέγας δε Κύριλλος εοη• « Μετρούνται δε τών 
ανα 7:Λ^οοβ ττ,ν γήν άνΟρ^υπιον τα κατά καιρούς 
ττλημμελτίματα, & χαΐ μέχρι ποσ(5ττ,τός τίνος έκδι^- 
λου της αμαρτίας ημών ήκούσης, επάγει δή ττ,νι- 
καΰτα λοιπόν τάς δίκας λελυπ τέμενος ό νομοΟέττ,ς 
χαι Κύριος, διαχαρτερεΐ δΐ έξ έμφυτου φιλανθρωχ 
τίας ετ6* δτε, χαΐ πλημμελούντων ανέχεται, ουκ 
ε^σάπβν άγαναχτών χαι γαρ εφη προς τον Αβραάμ• 
Ουπω άναπεκλήρωται αΐ άμαρτίαι τών Άμοραίων 
εοις του νυν, προς δέ γε τους Φαρισαίους άχαθέκτως 
λίλυπηκότας φησί* Και υμεΤς άνεπληρώσατε το μέ- 
τρον τών ιτατέρων 6μών. » Ούκουν ι\ βούλοιτό τις 
διαβώναι μεν ορθώς, εύβουλοτάτας δΐ και επιεικέ- 
στατος έν τφδε τω βίψ πο'.εΐαΟαι τάς διατριβάς, όρ- 
θοποδίσαι τε χα? διανήξασΟαι τα δεινά γνώμης έχ^ί- 
μενος 6ρθης χαί άδιαστρ<5φου, καρποΰται το μή 
έναλώναι χακοΤς. Και άτρεκής ό λ(5γος. Έο* ήμΐν 
γάς έστι τό έπ* άμφω βλέπειν, προς τε τάγαΟόν, 
βημί, και τουναντίον. Κα•, οΐ μεν εν λ-^γψ πεποιη- 
μένοι τό θαυμάζεσΟαι πεφυχός έν καλφ γεν/σονται 
της αρετής* οΐ δ* άποχλίναντες εις τουναντίον και 
τών άμεινόνων προΟέντες τό αδικούν τήν οίκείαν 
καταοθείραντες ζωήν άλοΤεν &ν, αύΟένται και όλε- 
τηρες δεινοί κατά της σφών αυτών κεφαλής έςελη- 
λεγμένοι. Ταύτ^ τοι κα? ό Ιιρδς 'Ισίδωρ'ίς φησιν *1Ι 
τών αμαρτημάτων έπίτασις αναγκάζει ώσπερ τήν 
$είβν και άπαΟζ φύσιν έχ της κατά φύσιν άγαΟ(5τη- 
τος εΙς τήν παρά φύσιν 6ργήν χωρεϊν. "ϋθεν και 
'Ιουδαίοις Ιφη Χριστός* « ΙΙοσάκις ηθέλησα έπισυν- 
αγιγεϊν ύμας, χαΐ ουκ ήΟελήσατε ; » Επειδή γάρ, 
φησιν, ου δέχεσθε τήν φιλανθρωπίαν, έπιγνώσεσΟε 
τήν έξουσίαν της τιμωρίας. "Οταν γάρ ιοτ[ϊ ό θεός Γα οίαταΐ, ιΐο ϋοπιιΙΙιϋ;> 8θΓίΙ)θη5 δ : « 0αο8 ΐΓαίΙΐιΙΐ 
δ:ιΙαηαϊ, υΐ ρίτηίδ βηιιΙίαηΙιΐΓ ίιηρίο ηοη Ρδδβ'ΐο- 
Γ[αοηι]ϋΐη. » Εΐοηίηι ηβ οιιιί> ρπίαιοί ιηαΐοδ ρβηίοδ 
οιιπιία 8αο αΓΐ)ίΐΓίο α^'βιο, ΐιιΙ)οη(αι• βΐίηιη ίηνίΐί 
ιπαικίαΐα βΧ!^Ρ(ΐυί. Ρρυίηίίβ δ.ιποΐίδ Οοαδ ιηίηίδίΓΟδ 
ΓηίΙΙίΙ ηά δαΙυΙβπΊ αηί^[β1οδ ί^αικίο^, ροοοαΙΟΓΟδ αη- 
Ιοηι (1ίαΙ)οΙίδ ραιιίθη(1θ8 οοηοοιίίΐ. Ναιη ουίΏ (3ο 
ΑοΙιαΙ)ο Πβαδ ίΙαρΓοηυηϋαΙ^ : ««Οαίδνα<1ο1ιι1 ΑοΙια- 
1)υηι (ΙβϋίρίαΙ, ίδ^υβ ρβιβαΙ?» Γβδροηιΐρΐ ιτιαίϋδ 
δρίήΐϋδ : « Ε^ο ναοΐαηι, » υΐίςαβ ίηίοΐΐί^οηδ Ιιοο δΐιί 
βδδβ πιαηβπδ. ΜίΙΙυηΙυΓ θγ§ο ροαιιϋαηΙοΓ αά ρίβ- 
ηαδ <1β δοηΙίΙ)ΐΐδ οχίβοηίΐϋπι : ηιίΙΙαηΙυΓ βΐίαπι αιΐ 
ρίοδ, ηοη υΐ οοδ ραηίαηΐ, δβοί ηΐ ΙβηΙβηΙ. Ουαηοΐο 
βηιπι »αιιο^; αη(τί»|ί ΐβηΙπΙίοηοΗ ο1)ίΓ? ηοη .ίιιΙ)οηΙηΓ 
(ηβίΐαβ οηίηι Ι)ουδ ΐ3οηο αημ^ιο ίηαοοοπιηι αΙΐΓίαίοΙ 
πιαηίΙίΐΓίΊι, ΓιΙ ιιΐ ηιαίίδ ^?θπϋδ ΐί;η οοπιηιϊιΐηηΐηι•. 
Νβίΐιιβ ΟδΙ (|ϋθ(1 πιίΓβΓίδ, ,ίυ*>1ίδ 89 ίηιαιίΙΙΐ οοδ, 
ουιη Γβιαηι ηηίνοΓδαιπιη ϋοπιίπυΗ λ ^0Γ(1πηβ αΒ- 
(ΙυοΙϋδ δίΐ ίη δοΐίΐϋίΐίηοπι, υΐ α (Ιίαΐ^οΐο ΙβηΙαποΙυΓ. 
Οαοάδί βΓ^ο ίδ Οοπιίηαηι ηιαη(1ϊ ΙβηΙανίΐ, (ΐιιίά]αηι 
ηιίΓίΐΓίδ ηιαίαη] ςβηίηπι α(1]υδ1ϋηι αϋςπβπι ηιίΙΙί,ιιΙ 
άβ β]υδ ΙϋΙθΓαηϋα ρβηουίαπι ΓαοΊαΓ? ηιίΙΙίΙαΓ ααίβιτι 
ηοη ]ϋΙ)βηΙβ, δβά ρβπηιίΐΐβπίο Οοο. Ναιη δοΓίρΙππα 
ΟΓαΙίοηβηι ΓοΓηιαΙ Ιαηςααηι ροΓ8θηίδ εοηΠοΙίδ, υΐ 
οαηι (Ιίοϋ' : « ΡβοοαΙοπ αυΐβιη (ϊίεβίϊαΐ Οοϋδ. » 
ΟαοΒ δβςαυηΙαΓ, πια^ηί ίΐΐίιΐδ 0)τί1Π δυηΐ ; « λά 
ηιβηδαραπι βχίραηίϋΓ Ιιοηιίηυπι ροΓ 0Γΐ)6ηι Ιογ- 
ΓαΓϋπι ςιαυνίδ ΙβηιροΓο €θπιιηί«^ί>ίΐ ροοοαία ; ΓΐιπΐΓ|αβ 
αά ηιαηίίβδίαπι βΐίϋδΐίΐηι ςηαηΙΐΙαΙοηιρβΓνθηοΓυηΙ 
Ιυιη (Ιβηιαπι (^^ (ΐιιοά ΓβδΙαΙ)£ΐΙ) οΓΓοηδϋδ Ιθ^πδΙαΙορ 
αΐηαβ Οοηιίηυδ δυρρίίεία ίηίΐί^ίΐ. Νοηηαηηυαηι ηα> 
ΙηΓα3 δαβΒ 1)βηί^ί1α1ί ο1)δθςαβηδ ΙοΙθγηΙ, ρβοοαηίοδ- 
ςυ6 δα^ΙίηεΙ, ηοη υδι]ηβΓ[υαςη6 ίηάίςηαΐηδ. Ναηι βΐ 
Α1)ΓΛΗαπιο (ϋχϋ βΐίαπιηυπι ροοοαΙα ΑπιΟΓΓΟϊΟΓϋπι 
ηοη οδδο ίηιρίοΐα. Ρΐιαπϋΐοίδ αυΐβπι, Γΐηοπιπι ίη]α- 
πίϋ ιηα]θΓβ5 βραηΐ ςααηι ηΐ Ιοίβραπ ροδδοηΐ 
αίΐ * : « Αϋ νοδ πια]θΓαηι νοδίΓοηιπι ηιβηδίίΓαηι ίπι- 
ρΐβνίδϋδ. » ΟυαρΓορΙθΓ δί ςυίδ νοίβΐ νιίαηι γοοΙο 
ΐΓαηδί^'βΓβ, βαπίίΐϋβ ΓαΙίοηβπι νίνβπίϋ οοΙβΓΟ ςυαηι 
δ6(|ηί οοηδϋΐΐΐδδίιηυπι 6δ( αίο^αβ εοπιπιοάίδδίιηηηι, 
αηίηιΟΓίαβ ΓβοΙο βΐ ηβϋΙίο|υαπι ροΓνβΓδο ίΓβΙϋδ, νο- 
Γϋπι ίΙβΓ ΐΡηβΓβ ρβΓίουΙοδΟδΓΐηβ ΐΊυ]υδ ?ίΒουΙί 
ΩυοΙπδ βηαίαρο, ίδ βυπι ίΓυοΙυπι ΓβΓβΙ υΐ ηυΐΐΐδ 
ηιαίίδ οαρίαΙαΓ. Α1(ΐυβ νβπυδ βδΐ Ιήο δβρυιο. Ιη ηο• 
1)ίδ βηίηι ββΐ ροδίΐϋπι υΐ υΐΓυπΐ(|ϋβ άίδρίοίαιηαδ, 
1)οηυπι. ίηςυαπι, αίοιαβ ηιαίυηι. Εγ^ο ςηίϋαδίά ουίίο 
6π1 ο|αο(1 δυαρίθ ηαΙαΓααάηι'ίΓαΙίοηβηι πιοΓβΙιΐΓ, ϋ 
νίΓΐυΙβπι πδδβΓίηβηΙαΓ. 81 Ουί νοτο ίη (ΙίνβΓδαιη 
ραΓίβπι (^6^ι^η^ί)υηιπ1β1ίοι^1^αί^(1ϋ6ίη^αδι^ι'αIηρΓΘΒ- 
ΓβΓβηΙ, ϋ δϋ&πι ίρδΟΓαπι νίΐ&ιη ρβδδαηΐ(1α1)ϋηΙ, δί1)ί- 
ςαο ίρδίδ Γαίδδβ βχίΐϋ αυοΙοΓβδ αο ρβΓηίοίβηι οοηδοί- 
νίβδβ οαρίΐί δυο οοηνίηοβηΙϋΓ. Ιη Ιιααο ββηίβηΐίαηι 
βΙΐΛΠίδαηοΙυδΙδΙοΙοΓυδαίΙ.ΌοΙίοΙοΓυπιίηοΓβπιβηΙαηη 
(Ιίτίηαπι βίβΐ) οπιηί ρβΓΐαΓΐ)&Ιίοηβ αΐίβηαπι ηαίαιαπι 
νβΐυΐί οο^ίΐ α δυα η&ΙυΓαΙί ))οηϋ3ΐ6 αά ΐΓ&ιη βαοΒ 
ηαΙυΓ® ηοη ρΓορποπι άβοβίίοΓβ. ίΐαςυβ ^ι1άα*05 
ΟΙιπδΙιΐδ 510 αβ'α1)&ΙαΓ ^ : « ΟαοΙίβδ νοίαί νοδ » 1 ΟοΓ• τ, 5. • ΠΙ Β«β, XXII, 20. ' ΡβαΙ χμχ, 16. » ΜαΙΙΙι. χχιυ, 32, • 11)ί(1. 37. 111 βΕΟΗΟΙΙ ΟΕΟΒΕΝΙ III &(1 πίθ οοΙΙίδβΓθ, βΐ ηοΐαίδϋδ ? » Οααηάο ίςίΙαΓ, ίη- Α. '''^ άκρον χχχίας βκχλίναντχ τον ανΟ^ωττον, έπβίρβι ςυϋ, ΙιυιηαηίΙαΙβιη ιηβαιη ηοη αιηρΙβοΙίηιίΐΗ, πιβαιη 
ριιηίβικϋ ροΙβδΙαΙβίΏ βχρβπβιηίηί. Ουιη βιιίίη νίάβΐ 
06υ3 Ιιοιηίηβιη αά βχίπβιηαιη ιηαΐίΐίαπι άβοϋηαΓβ, 
5ααιη αΐ) βο ^Γ&Ιίαπι αυΓβΓΐ : βα βχυΐυδ Ιιοιηο ιηαμίδ 
ιηα^ίδίΐυβ α (1ίαΙ)θ1ο βχα^ρβΓαΙπΓ, βυιηςαβ ΐΓα Οβί 
ςυβιη ίη 36 ηοη 1ια1)6(, οοοαραΐ. 

Ιίδ Ιβηιροηύυδ ςαφ ^υρβηυδ 8αη( βηαρΓαΙα, βχ 
8ΐίΓρ6 ^αρβι^ δβπαείιαδ (|υί(1αηΐ6Χ5ΐϋίΙ,αυοΙθΓ βΓεΒοί 
ιηοΓίδ, βΐ δίπιηΙαοΓοηιπι οαΐΐυπι ίηδίίΐυίΐ, η( Εηββ- 
1)ίιΐ3 ΡαιηρΙιίΙί δοπρίαπι Γβΐίφΐίΐ. Ιβ βηίηι δβρα- 
οΐιυβ, αο (|αί ευπι ίρβο βραηΐ, ηια]θΓ65 5υο5 ({ηί 
νοί 1)6ΐ1&ΙθΓ63 νβΐ ίιηρβΓαΙθΓ65 Γαείηα8αΗαιιοι1 ΓωγΙα 
βο τηθπΐ0Γίΐ1)ίΙβ ΓβοΐΜοη* Μϊΐίαιβ ΗοηοπανβΓαηΙ ιΐίνί- 
ηίδαιι^ {ιυηοη]:)η8 β( βαοΓΐΩοϋβ οοΙυβΓυηΙ. ΑΙ ρο- τήν Ιχυτού Χάριν έκ αύτου• ήζ ό άνθρωπος στκρού- 
μβνο; έτΓΐ πλεΤον τραχύνετβι έκ του Βιχβ^λου, χα\ 
μή £χων τον θ•ον έν έαυτψ, χαταλαμλάνει αυτόν ή 
οργή του θεοΰ. 

Έν δε τοΤς άνοτέρω προγβγραμμένοις χρόνο ις έκ 
της ©υλζς του Ίάφεθ Ιγεννήθη Σερουχ, δ'ιτις πρώ- 
τος ίρξ«ο του 'βλληνισμνΰ χ«1 του δόγματος τζς 
&Ιδωλολ2τρε(ας, καθώς ΐ2.ύσέβιος ό Πομ^ίλου συν• 
εγράψχτο • αυτός γαρ ό Σερουχ χαί οΐ συν αύτ? 
τους πάλαι γενομένους 15 τολεμιστάς {} ήγρτ'^^*^ 
χαί τι πράξαντας άνδρίας ή αρετής άξιον ^' '^Ψ β^ψ 
του μνημονεύεσθαι, χαί ως όντας '^ύτών [Ρ. 4^5] 
προπάτορας , άνδριδσι στηλών έτίμησαν , και ώς δΙβη,ευιηίςηοΓαΓβηΙρίΊΟΓαηι Ιιοο ^ϋίδδβ εοηδίΠαπι η 03ους προσ^χύνουν αύτού^• ^*• έθυσίαζον. 01 δΐ ηΐ βοΓοηι (ΐιιί ςβηβπδ δυί ααεΙοΓβδ αο 1)οηοΓυηι ίη- 
νβηΙοΓβδ ΓϋίδδβηΙ ηιβιηυΓίαηι άαηίαχαΐ οοΙβΓβηΙ, 
ίδίοδ Ιαηςααπι Η% εοΒίβδΙβδ άβοδ 1ιοηοΓίΙ)α3 βΐ δ&- 
επδ δυηΐ νβηβΓαΙί. ΓοΓΠία αυΐβπι ίηΙβΓ (Ιεοδ αΐί- 
ςιιβπι Γ ίβΓεη(1ί Ιαΐίδ βδΐ : Ιη οοαιηιβηίαηοδ δαοΓΟ- 
ΠΙΠΙ ηοπιβη άβίαηείί ίηδοπύβύαίαΓ, δίαίοςαβ (βιη- 
ροΓβ (ΙίβΓη βί ΓβδΙαπι ε6ΐ6ΐ)Γα1:)αηΙ, άίεβηΐβδ αηίπηαηι 
63υδ ία 1)6ΕΐθΓαπι ίηδυϋβ οδδβ, 3α(1ίείο βΐ Ωαπιπιίδ 
ροΓΓΟ ηοη υΐ^ηοχίαπι. ΑΙοιυβ ΙίΦε ο]:)Ιίηη6Γαη1 υδ• 
ςυβ αά ΤΗογο) ΰθίαΐβπι, ςηί Δΐ)Γα1ιαπιί ραΙβΓ ΓυίΙ. 
Οαίη 6ΐ δ&ρίβηΐίδδίπιηδ δορίιοείβδ ίη δαίδ δεπρίίδ 
1ι»ο ροδίιίΐ : 

Ώ€η$ ιιηη$ €$ί νβνβνα^ αί ηηί€η8 ϋβπΒ, 
ϋαίιιτη εΐ $οΙ\ ίοηροί ςηί ίναοΙίΐΒ οοηάίάΗ, 
Μί^νίΟΓ τηαΗΒ^ηβ να$ίύηι νβη^ο^Η^η(^η€ νίηι, 
Επ'Οΐ'β άαοΐα οβπΒ ίατηβη ιηονίαΐίηιη 
δίηιηΙαοΓα άίνιιτη^ ςτκΐ ίηβαηίιιν α τηαΙίΒ, 
Ρθ8ηβτβ $αχβα^ Ιχρηβα^ ςηίη βί αχινβα 
ΕΙ €χ βΙβμΚαηίοΐΊΐηι (οηηαΐα άβηΗΙηβ ; 
ΟηβΐΒ Γβτη εβοτατη (αάβηΐ6$ βΐ (β$Ιο% άίβ$ 
ΑρβηίβΒ $€ ρίβίαίβ άβ^ηηρί ρνίαηί. 

Ιρδβ βηίπι δορίιοείθδ νίάβΙαΓ δθηδίδδβ υηαπι ββδβ 

ηηίνοΓδί ΙπιρβΓαΙοΓβπι. 

Ιοηβδ αυίβηι, ςαοΓαπι ^βηβηβ ρπηοβρδ Ιο ΓυΚ, 

6π{ίεοΓυηι άαεβδ, βίαιπίαορα αίΙοΓανβιαηΙ, ςυοδ 

βΙιβΓΓοηβδίαδ ΡΙιιΙβΓεΙιαδ τβρΓβΙίρηάίΙ ηΐ βΓΓΟΓβπι 

δίπιυΙαεΓΟΓαπι ίηνβΐιβηΐθβ, ε(£ΐ6δ1ί1}υδ 1υπιίηί])υδ 

δοΐί αε Ιαηο) Οβί 83 ηοπιβη ΐΓί]:)α6ηΙβδ, αϊ ^Έ^ΥΡ* 

ΙίοΓϋπι ΙΙιβο^οηία ΗαΙ)6ΐ. ΟίείΙ βηίπι αΐ) Ιιίδ ΙοΙαπι 

πιαηάαπι ^1)6ΓηαΓί &((|υβ αΐί, οαιηίύαδ ίηεΓβπιβη • 

Ιαπι 1&Γςί6ηϋ1)α9 Ιπρίίοί δυο πιοΐα ςαίηςαβ ρΐαηβ μετά ταύτα άνθρωπο: βγνοουντες τήν τών προγόνων 
γνώμην , ότι ώς προπάτορας καΐ αγαθών ευρετάς 
έτ{μησαν μνήμαις μόναις, ώς θεούς επουρανίους 
έτίμων καΐ έθυσιέαζον αύτοϊς. Έν δέ τό της άπο- 
θεώσεως σχήμα τοιούτον Έν ταΤς ΙερατικαΤς αυτών 
βίολοις έτασσοντο τα ονόματα αυτών μετά τελευτήν, 
κα• κατ' εκείνον τον καιρόν εορτή ν αύτψ έπετέλουν, 
λέγοντες τα; αυτών ψυχάς εΙς τάς τών μακάοων 
νήσους εΤναι και μηκέτι κρίνεσθαι ή κα{εσΟαι τ.υρί. 
Και διέμε'.ναν εως τών χρόνων θάρρα του πατρός 
Αβραάμ ταΰτα. Άλλα και ό σοφώτατος Σοφοκλής 
έν τοις αύτου συγγράμμασιν εξέθετα ταΰτα. 

ΕΤς ταΤς άληθειασιν (51), εΤς έστιν θεός. 
"Ο; ούρανόν τέτευχε και γαιαν μακράν, 
^ Πόντου τε χαροπόν οΤδα κάνέμων βίας. 

θνητοί δε πολλοί καρδί^^πλανώμενοι 
Ίδρυσάμεσθχ πημάτων παραψυχήν 
θεών άγάλματ' εκ λίθων τε και ξύλων, 
Ή χρυσοτεύκτων 1} έλεφαντίνων τύπους, 
θυσίας ιε τούτοις και χαλάς πανηγύρεις 
Τεύχοντες ήμεϊ; εύσεβειν νομίζομεν. 

Μοναρχίαν γαρ Ιδοξε δοξάζειν ό αυτός ΣοΦοκλης. 

*Ιωνες δε οΐ έκ τής Ίου;, τών 'Γ,λλήνων αρχηγοί 
γεγονότες, τοις ξοάνοις προσεκύνουν, οΤστισι μέμ- 
φεται ό Χερρονήσιος ΠλούταρΧος ώς πλάνην αγαλ- 
μάτων τινών είσάγουσι, τους κατ* ούρανόν φω^ττ- 
ρας θεοποιούμενοι τόν ήλιον καΐ τήν σίλήνην, ώς •?ί 
τών Αιγυπτίων θεογονία περιέχει. Αυτού; γαρ λέγε 
τόν σύμπαντα κόσμον διοικεΤν και τρέφειν, αυξάνον- 
τας τα πάντα τή τριμερεί κινήσει τών πέντε πλα- Ιαπιπι Γβΐίςαοςαβ δίάβΓαπι ροδίΐα, δβεαηάαπι ββ- ^ νήτων και τής λοιπής άστροθεσίας κατά γενέσεις ηίΙαΓαηιπι βΐ αβηδ &ίΤβε(ίοηβ3 

Μοδίδ ίΒίδΐΙβ ΑδδγποΓαπι τβχ ίαϋ Ερβοΐιΐΐιβαδ, 
^ε^ρ^^ο^απ1 ΡβΙίδδοηίαδ, ςυί β1 ΡΙιαΓ&ο Ηίε ββεηαι 
1ια5αί( πια^οβ Ιαηηβπι βΐ Ι&πι1)Γβιη. Ηοο Γβς^ηαηΙβ 
&(1πιο(1απι ααεία ββΐ ρβΓ ^ε^7Ρ^απ1 ^βαδ Η6ΐ)Γαίεα. 
Μοδβδ αυΐβπι ίπδΐίΐαΐαδ ίαϋ οπιηί ^^χρίίοραπι 
δείβηΐία. ^Ε^ρΙίίδ νβΓΟ Ηβ1)Γ£θί οϊ) ιηαΐΐίΐυάίηβπι καΐ αστέρας. 

Έν τοΤς χρόνοις δΐ του Μωϋσέως έβασίλευσεν 
'Ασσυρίων Έρεχθεύς , Αίγυπτίων δε έβασίλευσε 
Πετισώνιος ό και Φαραώ, όστις εΤχε μάγους τόν 
'ίαννήν και Ίαμβρήν. Έπι τής βασιλείας δε τούτου 
έπληθύνθη έν Αίγύπτψ τό τών Εβραίων γένος. Ό δε 
Μωϋσής ήν πεπαιδευμένο; πάστ[ΐ σοφί^ Λιγυπ^?ων• ΧΥΙΑΝΟΙϋ ΕΤ 60ΑΙ\Ι ΝοΤ.€. (51) δορΙιοοΓίδ νβΡδαβ ίη ηοδίΓΟ εοιίίοβ ΙαΓρίΙβΓ 
πιαίίΐαΐοδ ίηΐβ^το» Ιο^ζ «ηΐ (|αί νοί^ηΐ ((ΐ ιίδ ααΐβιη 
δαηα^ αοϋΙ?) αρα^ ^α')ι^ηαI^ πιαΓίγροπι Ηερι 
μοναρχίας, ςαοΝοδΙβΓ αΐΐαάίΐ, ϋοπιςαβ ίη ΡΛΓΦηβ- 
ϋοο, β( αρα(1 ΟΙθΠίθηΙαχη όροτρεπτικφ, &ο. 1. ν. 8ίΓ0ϊηαΙ, ΜαΙίΙαδ βδΐ βΐ δβςαβπδ Ιοεπδ, ο{αο(1 α5ΐβ« 
πδεο αρροδίίο πιοηυί. ^^ιηηβ3 βΐ ΜπιΙϊΓβδ (νοία» 
ίπιβΓρί'βδ Ιβ^ΙΙ ΜαπιΙ)Γβδ, II Τίπιοΐΐι. ιιΐ) ιηα^ί ΡΙια- 
ιαοπίδ €ΐ1&πι α Β...• Αα^αδΙίηο (ΙίοαηΙαΓ, βρίδίοΐα 
110 <κ1 Ι&ηα<ΐΓίαηι. \η. 113 ΗΙ8Τ0ΚΙΑΚυΜ ΟΟΝΡΕΝΟΙΟΜ. 114 οΐ δλ Αίγύπτιοι έφοβοΰντο τους Εβραίους ώ; γινο- 
μένου; Γολλους, χαί έκάχουν αύτους τξ ιτλινθεία κα•. 
τψ πηλφ, έπιστή^^αντες αύτοίς έττιστάτας βχοε"ΐ;, 
και έστένβζον θλιβόμενοι. Και ττροσέσχε βιρεΤς, 
χλΙ *Ααρών τψ στενχγμψ αυτών, χαί ηίίςαντο τψ 
θεψ, ο; χαΐ έκέλευ^ε τψ Μωυ7ει εΙτελΟεϊν προς 
Φζραώ . και εΤπεΐν αύτψ απόλυσα ι τον λαον του 
Ισραήλ, λατρεΰσαι Κυρ (ψ τψ θεψ αυτών. Και είσ- 
ελθών Μωυσηΐ και Ααρών πρ6ς Φαραώ άνήγγειλεν 
αύτψ τήν του θεού χέλευσιν. Ό ο^ Φαραώ λέγει 
αύτοΤς' « ΕΙ αληθεύεις 6'τι 6 βε6ς νου ταύτα έκέλευ- 
σδν, Ιθου, ε^.ν Αίγύπτιοι συν έμοι ποιοΰντες θαύ- 
ματα* έάν νικιζστις αυτούς Οιά του θεού σου, παρέξω 
σοί διτερ έκέλευσε. » [Ρ. 47] Και Ιστησεν έναντ'ον 
άλλτίλων τον 'Ιχννήν και τον ^Ιαμζρτ^'* και τον 
Μωϋσέα και Ααρών. Και εποίησαν οΐ μάγοι δια 
γοητείας τάς ^άο8ους αυτών οφεις* και ρίψας 
Μωυτης την ράβοον αυτού εις την γη ν, έγένετο θγ•.ς 
μέγας και κατέπιε τους υπ^ τών μάγων γενομένους 
^εις. Και κατίσχυσεν ή καρδία Φαραώ, και ούκ είσ 
ιζχουσεν αυτών, καθάπερ έλάλησεν αύτοΤς Κύριος 6 
θε^ς. Και είπε Κύριος προς Μωϋσην « Βζδισον προς 
Φαρ&ώ, χαι έξελεύσετχτ μετά σου εΙς τον ποταμον, 
XXI τύψον τν) ράβδψ σου τα ύδατα του ποταμού, και 
μεταβάλεις αύτχ εΙς αΤμα. » Και τούτου γενομένου 
μεταδλήθη πάντα τα ύδατα είς χΤμα, και ά^έθχνον 
οι έν τψ ποταμψ ΐ'/θύες, κχί ούκ ήδύναντο πιεΤν 
ύδωρ οΐ Αίγύπτιοι, δτι πάντα τα ύδατα μετεστράφη 
ε*ς αίμα. Εποίησαν δΐ και οί έπαοιδοι τών Αιγυ- 
ςττίων ταΤς «ραρμακείαις αύτων ωσαύτως• έσκλη- 
ρύν6η δε ή κχρδια Φαραώ, και ούκ είσήκουσεν αυ- 
τών. Και μετά Ιπτά ημέρας παρακληθεις Μωϋσης 
ϋπο του Φαραώ προσηύξατο, και πάλιν έγένετο τά 
δδατα χχΒαρά. Και λέγει Μωυσής τψ Φαραώ* 
« *Ιδου, εΤδες την του θεού Ίσρχήλ δύνχμιν άπ^λυ- 
σ^ν τον λαον ινα λατρεύσωμεν τψ θεψ. » Ό δΐ 
Φαραώ σ*^ντασσ6 μένος άνεβάλλετο Και ηύζχτο Μωϋ- 
σΓ^ς προς τον θεδν πέμψαι πληγάς τοις Αίγυπτίοις, 
ίνα άναγκασθ^ Φχραώ άπολύσαι τον Ισραήλ. Και 
Ιπεμψε Κύριος ό θεδς τοις Αίγυπτίοις την δεκά- 
ίτληγον δργήν, ώστε παρχκαλέσαι τον Μωΰσέχ και 
ε'πεϊν αύτψ• « Εύξβι τψ θεψ σου, "ίνα ρυσθζ ή χιΛρχ 
αύτη τών τοσούτων κακών* και ζ^ Κύριος δ Θε4ς 
σου, ού κωλύσω σε λχβεΤν τον λχ'5ν σου τδν Ίσρχήλ 
εις τδ λατρεύσχι ύμας αύτψ. » Ό δΐ Φαραώ άπελ- 
βών Ιν Μέμφει εΙς τδ περιβ(5ητεν μβντεΤον, και λα- 
βών τον προ($ί3ηβέντα χρησμδν και υποστρέψχς ευ- 
θέως απέλυσε τον Ισραήλ μετά Μωϋσε'ως και Αα- 
ρών. Έλαβε δΐ 6 λαδς έν χρήσει άπδ τών Αιγυπτίων 
σχεύη χρ'^^Λ και άργυρα και Ιματισμδν πολύν. Κλ\ 
μετά τδ ν{ελ9εΤν αυτούς μετεμελήθη Φαραώ, καΐ 
χατεδίωξεν δπίσω αυτών μετά τών αρμάτων αυτού, 
χβι κατέλαβεν αυτούς παρά τήν ΈρυΟράν θάλασσχν. 
0ύς Οεσσάμενοι οΐ ΊσρβηλΤτχι άνεβ^^ησχν προς τον 
Θιίν. Και Ικτε'νχς τήν χείρα αυτού Μωϋσης έπληξε 
την θάκασσαν |3χοδψ, κχι δι^ρέθη τα δδχτα, κχΐ 
διέβη πας 6 λαδς ώς διά ξηράς. Όπισθεν δΐ τούτου 
»(σηλ6ον χαΐ οΐ Αιγύπτιοι πάντες £μα τψ Φαραώ Α ίοΓίηίάοΙοδί βΓαηΙ. ΙΙαςυβ β03 ^£^γρ^^^ &Π1ί<$β]:)αιιΙ 
ΐΑ(βπ1)υ<) Γηοίατκΐίδ υτ^βηΐβδ αο ΙυΙο εοιηροΓίαπάο, 
ρΓΟϊΩοίβηΙοδ βοΓυπι ορρπ οχαοΙΟΓβδ ίιηροΓίΰηοβ. 
^α(1α;^ ορρΓ635ί ρ;βπΐ6ΐ)αηΙ ; βοηιιηςυθ ^ετηίΐυιη Μο- 
569 αϋ ΑΰΓοη αηίιηα(1ν6Γΐ6ΐ)αη(, αυχίΐίαπιςυβ Οβί 
ίπίΐρ1θΓα1)αηΙ. ϋειιβ ΜοδίρΓβ^οβρίΙυΙ α^ Ρ1ιαΓαοη6ΐη 
ίηίΓοίΓβΙ, βυιηςαβ 8ΐιο ηοπιίηβ 3υΙ)6Γ6ΐ ροραΐαηι 
ΙδΓαβΙίΙηηι (ΙίιηίΙΙθΓβ 3(1 οαΚαιη Οβο 5υο ρΓδΒδΙ&π- 
όυπ). Α§§Γ«^8$ί Γβ^βιη Μοδββ βΐ ΑαΓΟίι Οβί ιηαιΐ(1&- 
Ιυιη βχροδυβπαηΐ. ΚββροικϋΙ ΡΙιβΓαο : « δι νβΓβ <ϋ- 
015 Πβαιη Ιυαηα Ιιβθο ιηαη(1&856, βοοβ ιηβοαιη δΐιηΐ 
^Ε/ϊγρΙϋ ΐΏίΐΊΩΓί : β03 δί Ια ορβ Ιαί Οθί νίοβπδ, £α- 
οίαπι €|αοι1ίδ]ιΐ55ϋι^.« δίιηυΐ αάνβΓδΟδοοηβΙίΙυβΓυπΙ 
&1) υηα ραρίβ Ιαηηβιη 6( ]απι1)Γ6ΐη, αΐ) &1(6Γβ Μο- 
δθπι αΐΓ[α6 ΑαΓοηβιη. Μα^ί ρΓβΒδΙί^ϋδ βιιίδ νίΓ^αβ 

β 8αα9 ίη αη^υβδ οοηνβΓίυηΙ : νιρςα νβΓΟ Μοδίδ, αϊ) 
60 ίη ΙβΓΓαιιι ρΓ0360ΐα, ίη ^Γαηάβπι βδΐ πιυΐαΐα 84 
αηςαβπι, ςιιί α πια^ΐδ ίαοΐοδ αη^^υοδ άβςίαΐίνϋ. Οεο- 
ΙβΓυηι ΡΙιαηαοηίδ οογ οΙχΙαΓαΙυπι ΓυίΙ, ηβ(ΐαβ ωαη- 
άαίο Οβί οΙ)ΐ6πιρ6Γ£ΐνί(. Ββίηάβ αά Μοδβηι Οοηιίηυδ 
(ΙίχίΙ : α Αοο6(ΐ6 ΡΙι&Γαοηβπι, ίδςαβ Ιβουιη αά απιηβπι 
β^Γβ(1ί6ΐαΓ, Ιυ αςααδ ίΐυηιίηίδ 1)α6ΐι1ο Ιαο ίβπβδ, βΐ 
δίαΐίηι ίη 8&η^αίη6Πΐ νβΓίβηΙυΓ. • Ε§ίΙ Ιιοο Μθ569, 
υηίνθΓδαςυβ αςαα ίη δαη^αίηβηι τβάαοΐα, πιοΓίυί 
δαηΐ ίη Ωανίο ρίδοβδ ; αίςαβ οΐ) πιυΐαΐαηι ίη βαη^υί- 
ηβπι αςυαπι 1)ί])βΓ6 βαπι ^£^γριίί ηβηαίνβΓαηΙ. Αά 
βυπκΐθπι πιοόυπι ςυοςαβ ίηεαηΙΟΓβ» Ρίι&Γαοηίδ 
8αο ΥβηβΑείο βςβΓυηΙ. Οογ &υΐ6πι ΡΙι&Γ&οηίβ ίηοΐα- 
Γυϋ, ηβςυβ ααάίβαδ άίοΐο Μοδίδ βΐ Α&Γοηίβ ίαίΐ. 
Είαρδίδ ΒβρΙβηι 0161)09, Μοδβδ ΡΙιαΓαοηίβ τοςαΐα α 

ρ Οβο ρΓβα1)υ9 ο5ΐΐηαί(ιιΙ&ςυΦ ΓβρΰΓ^αρβηΙυΓ. Τυιη 
Μο569 ΡΙι&Γαοηβιη ηιοηβΓβ, ςυαηάο Πβί &1> ΐ9Γα6ΐίοί9 
ουίΐί ροίβηϋαπι νί(1ί986ΐ, υΐί ρορυΐηπι βηπι &ά Οβο 
9αο βχΐιίύβηάηπι οιιΐίαπι όίαιίΙΙβΓβΙ. ΡΙιαΓαο ρα« 
οΐίοηβ ίηΐ6? ροδίΐα Γβπι βχίΓανίΙ. ΡΓοίηάβ Μθ869 α 
Οβο ρΓβοί1)ΐΐδ οοηίβηάίΐ αΐ οαΐααιίΐαΐββ ^£^ρ1ίί8 
ίωπιΐΐΐαΐ, Ιιίδςαβ ΡΙι&Γ&οηβπι αά (ΙίηιίΙΙβηάαπι Ιιι- 
άβθοδ οοπιρβίΐαΐ. ΙπιηιίδίΙ Οβαδ ^ε§[γρι^^8 άβοβπιρϋ- 
οβαι ηιί9βηαπι, ςυα δΐιαπι ίραπι ΙβδΙοΓβΙιΐΓ; βαςαβ 
Γβχ ρβΓΠίοΙαδ & Μοδβ ρβΐίίΐ υ1 ^Ε^γρΙίίδ & ΙοΙ Ιαη- 
(ίδςηθ πιαίίδ 1ί1>6ΓαΙίοη6πι & Οβο ίηιρβίραΓβΙ : «ΙΙ& 
νίτίΐ, ίηςαίβηδ, Οβυβ Ιαυδ, ηΐί βμο Ιυπι ηοη ίαιρβάίαπι 
ςαίη αοοβρίο Ιβουπι ΙδΓαβΙίΙίοο ρορυΐο Οβο ουίίαπι 
ρΓΦδΙβδ. » ΡοΓΓΟ αυΐβπι ΡΗαΓβο ΜβπιρΙιίπι ρΓοΓβ- 
οΐυδ, οοηδυΐΐο ί1)ί €βΐ6ΐ)6ΓΓίπιο ίδΙο ΟΓ&οαΙο αοοβ- 
ρίοςηβ ςιιοά Γβΐιιΐίπιυβ Γβδροηδο^ ΓβνβΓδυβ ίΐΐίοο 

^ Μοδθπι αίςαβ Α&Γοηβπι ευπι ροριιΐο 85 ^α(1&^^ο 
άίωίδϋ. ΜυΙυαΙιΐδ ααΐβπι βδΐ ρορυΐυβ αΙ) Αί1^γρϊιΊ5 
τα9α ααΓβα βΐ αρςβηίβα νβδίβπιςΰθ πιυΐίαπι. Εη άί- 
^Γβδδο ίαοίαπι ΡΙι&Γαο πιαίανίΐ, ίηδβειιΐυδςαβ βοβ 
63ΐ οηπι ουΓπΙ)α9 βυίδ, αίςιιβ &δδ6ουΙυ8 αριιά Ηιι- 
1)ηιπιπιαΓβ. ΐ5Γ&6ΐίοί,νίδί9^£^γρΙίί9,9υϋ1&ΙοοΙαπιθΓ6 
Οβί ααχίΐίυπι ίπιρΙοΓ&ΓαηΙ. 0)ί Ιαπι Μοδβδ ηιαηα ροΓ- 
Γ6€ΐ& πι&Γβ 1)αοιι1ορΡΓουδδίΙ: δίβΐίπι αςαοθίΐαδυηΐάί• 
νίβα», ηΐ υηί νβΓβαδ ρορυΐαδ 1αη(]υαΐΏ ρβΓδίοουπι ΐΓ&η- 
βίνοΓΪΙ. Ευπι δυΙ)β6οΐ](ί βυηΐ .ΈίζγρΙίί οηιηβδ οαπι 
ΡΙι&Γ&οηβ6ΐουΓΓίΙ)α9 9υίδ.0αο9ουπινί(1βΓβηΙΐ8Γ&6Η- 
οίρβΓίΓ&ηδίΓβ, ίηςθηδ&ρα(11ιθ9ΐβΓΓθΓβ5ΐοΙ)θΓΐα9. ΑΙ 115 ΟΕΟΠαΐΙ ΟΕΠΗΕΝ! 116 Μοδβδ, νΪΓ^^α :>αα ΓύΙΐΌΓδυιη ροιτβοΐα, α(|ααπι αΐνβο ^ μετί των αρμάτων α^τών. *Ιδ<5ντες $λ αύτου; οΐ 

ΓβδΙϋαίΙ, βαηυο οπιποη ΛΙβγρΙϋ δυηΐ ο1)ΓυΙί, ηυΐΐο 

δαρβΓΛίίΙο. Ηοο νίδο, Ιδραοϋοί Οβί ηαί ίρδΟδ δβΓναβ- 

δοΐΐααιίβδριοϊίΐίοανί^ηιηΐ, ρΓα3βϋηΙί1)ϋ8ίη1ΐ(Ρον»^Γΐ)α 

ΜοδβαΙςαβΑαΓοηο : « Οαηαιηυδϋοπιίηαπι, ηαιη ^ΐξίο- 

Γίθί^ββΙϋΓίαίη5υ<ιιηΐ(ίδ!αΐ3ΐηΓ<?ϋίΙ*',»βΙο. δϋΜβοιαβη- 

1ί1)υδ Μαρία ρΙηια1ί6π1)υδ,αοΙ)ΓηιραηαιηριιΙδαη(ίΙ)υδ. Ίσρα/,λΐται οιερχ^ομένους φοοψ σ^νίσχ^Οησιν άιζζίρψ, 
Ό οέ Μοϋ7τ^ς εκτείν^ς τήν ^άβοον αύτοΰ έπιστρί- 
Ίττιχώς [Ρ. 48] άττοκατέτττ,σε τό ύδωρ εις τον τόπον 
αύτοΰ. Κα• εουγον πάντες ο\ Α Ιγ ύπτιοι ύπο το ΰοωρ, 
μηοενός ύπολειφΟ^ντος. "Οπερ θεασάμενοι οΊ Ίσραη- 
λίτχι τον Ρ'^7^^.ί,'Φ0•^ αυτούς θεόν 'εοοξολ^γουν, προ- 
ηγουμένων του Μωυ:έως και τοΟ Ααρών κα'. ^εγίντων « "^^ωμεν τψ Κυρίφ* ένδόξως γαρ δεδ(5ξαστβι, » 
έφεπομένης της άδελ^η; αυτών Μαρίας μετά των γυναικών, και άνακρουομένης τ6 τύμπανον. Ιη ΡαΓνα Οβηβδί δοπρίυπι βδΐ δυΐοδ άβοβπι ιηβη- 
ββδ α1)3βο1οδ Γαί^^δο ίη αιηηοπι ραβΓΟδ ΙδΓαθΙίοοΓαιτι 
άοηβο α Γβ^'ίηα Μθδ6δ ίικίβ βχβιηρίυδ ΓυίΙ. Ιάβο 
οΐίαιη άβοβιη ^βηβΓα οαίαιηίΐαίαιη ρβτ ιίθοβιη ιηβη- 
δβδ νΕ^γρΙϋδ ίηίΐίεΐα, βοδ ςαβ οΐβαιιιιη ίη ιηαπ ρβ- 
ηίδδβ,οιαοΐΏοάο ΗΰΙ)Γα*0Γααι ριιβΓΟδ ίη Πιινίο δυίΤο- 
οανβΓαηΙ.ίΙαςαίιΙοιη,υΙΙοοοϋϊΐίαδ ιηΓαηΙίδΙδΓαβΙίοί Β -'^'^^μψ άττετινιγον , χιλίων ανδρών άποπνιγέντων Ότι έν ττΐ Λεπτή Γενέσει κεΤται μένους δέκα μή- 
νας ρ•©ηναι τα βρέφη των 'ίσ:αηλιτών έν τψ πο• 
ταμψ, έως ου άνελτ^φΟη Μωοϋσης υττο της βασιλίσ- 
σ/,ς• δια τούτο δέκα πληγαι έδ»5θησαν εν δέκα μησί 
τοις Α'γυπτίοις, και τέλος έν ττί Οαλάσηι κατεστρά- 
φησαν δν τρόπον τα βρρ'φη χών Έβρα?ων έν τψ πιίΙΙβ 8β ναΐίίΐί νίη .4*]^γρ1ϋ ίηΐβΐ'ίβπηί. ΟβίΙθΐ•υπι 
Μοδβιη ΡΙιαΓαοπίδ ΠΗα ίη Γβμίϋπι βοηαβ αιίορίανίΐ, 
ηβ^αβ Ιαηιβη ΙδΓαοΙίϋΐδ ιΐβ ίπιρβΓαΙο ορβΓβ ςαΐί!- 
(]υαπι ΓβιηίδίΙ. Ουπι Μοδβδ νίπΐ^ηι οΐΐαίοιη αΙΙιμίδ- 
δ(*1, ^Ιΐΐΐιίορθδ Ιιι^ΐύ ίΐιινίο ΐΓα3βΰΙο 3Γανί1)υδ ίηοιίΓ• 
δΊυηί]:)υδ νΕ^'^Ρ^^ι^ ροραΐαΐί δυηΐ, ίΐα ςυίάβπι υΐ 
υΓΐ)08 ρΓορβ οιηηοδ ονβΓίβι ίηΐ, βχβΓοϋυπι ΛΙβγρΙίαιη 
άβίονοπηΐ, (ΙϋοΙοΓΟδ β3αδ ΙπιοίάανβηηΙ. ΒπΓανίΙ ίά 
1)6ϋυιη αηηοδ ςηΐπίΐυβ. ^£^νρ1ϋ ααΐβιη ίη δαιηηιαδ 
Γ6(1αεΙί αημαδίίαδ οΓαεαΙο ]αΙ)βοΙυΓ ίιηρβΓίυαι Μοδί 
(ΙβΓοΓΓβ, ίΐαίΐυβ βΐ α ΪΙϊΟΓίηαΙΙιί Ιιοο οοηίβηςίαηΐ. 
Εα αεπΙϋΓ ίη ίρδΟδ ίηνβοΐα ςυοά βΟδ ρβτ άοΐυηι 
(ΙίοβΓβΙ Γβ οϋπι δθΓΪΐ)ίδ ΓβΓϋΉ δαοΓαρυπι εοιηροδίΐα 
^^ εοηδίΐΐυπι Γιΐϋ δυί ίπΙβρΩοίβηοΙί εαυδα ΙιαεΙαδδβ, 
(αηίθη Μοδ^η άίιηίδίΐ αίροΐβ ρπο ραίπα ρρορυ^ηα- Ο, έπιβουλεΰται τψ παίδι βουληθέντας* 6'μως ώς υπέρ Ισχυρών Αιγυ^τ{ων άνΟ' ενός βρέφους Ισραηλιτι- 
κού. Αυτόν δε τον Μωΰτζν ε*ς τό βασιλικόν γένος 
β-.σεποιήσατο ή {^Μ^χττιρ Φαραώ, ου μένιοι άνηκε 
της έπιταγεισης εργασίας τους Ίσραηλίτας. Ά/δρω- 
θέντος δε του Μωϋσέως υπερβάντες Α*θίοπες τον 
Ινδόν ποταμόν δεινώς την Α-γυπτον νληΊζοντο, ώς 
τάς πόλεις σχεδόν πάσας άνατρέψαι και τόν στρατόν 
αύττ,ς άφανίσα». και τους στρατηγούς άποτφάξαι. 
Έμειναν ουν Αιγυπτίοις πολεμούντες έπι έ'τη πέντε, 
Έν άπορ'^ι γοϋν πολλή καταστάντες Αιγύπτιοι χρη- 
σμϊύονιαι ώς τψ Μωϋσ?1 την στραυηγίαν έγχειρι'σάι, 
και παρακαλοΰαι την θέρμουΟιν έπιτρίψαι αύτψ την 
στρατηγίαν • ή δ' ώνείδιζεν αυτούς και κακούς 
άπέφαινε σύν τοις *ίερογραμματευαΐν ε!ς θάνατον ΙϋΓαπι. Ει ςα'(1ϋηιΜο>6δυ πΐϋηάαΐυιη 1ίΙ)βηΙίδδίιηβ 
ία δβ ΓοεβρίΙ, η6(|ΐΐ6 οιυηίηοςαίάςυαηι ΓβΙοΓΠΐίιΙα- 
νΐΐ. Οαίρρβ οηιηί νίΓΐυΙβ ααοΐυδ αάοΙβνβΓαΙ, οιηηί- 
1)ΐΐδςιΐ6 ^ΚμγριίυΓυπι αΓίίϋαδ νβίαΐί Γβί^ίδ ίιΐίϋδ ίη- 
βΐίΐαΐυδ ίαθΓαΙ : α<1 Ιια^ο ίη^βηίο βραΐ ρΓοιηρΙο βί 
αά Γ6ΐη 1)6ΐ1ίεαπι ίοιίί. 1δ θγ^ο αηηυιη α^βηδ Ιπ- 
οοδίηιαηι β^αδ 1)θ11ί ςβιοηϋΐ ηιυηυδ 8υ1)ίίΙ. Οαο οαπι 
ρβΓίΙβεβηηίαηι ^'βδίο ^!]11ιίοραδ ίη βχΐΓβηιυηι ϋίδοπ- 
ιηβη 0οηιρυ11δδ6ΐ,ΙοΙαπΐ4αβί1βναδΙαδδβΙ.Ε11ιίορίαηι, 
5α1)αηΐ({α6 ρΓΟΐοίρααηι υΓ^βηι αε οαραΙβ3ηδ τε^ηί ίη 
δυαπι ροΐβδίαίθπι Γϋϋβ^ίδδβΙ, αϊ;) οηιηί ΙιοδΙίαηι ηιβία 
^ΚμγρΙαπι ΙίΙ)θΓανίΙ. Ιηϋβ οίΐία /ΕμγρΙίοπιιη αιΙνβΓ- 
δη;^ βϋπι εαροΓϋηΙ, ρτα-οίραβ ααίβηι ΟΙιβηρρΙπίδ. 
λαιη ΙιιΙβιοα ΙθΐηρϋΓΪί. ΡαΙιηοηυ11ΐ6δαεΤΙΐ(;ιπιυΙΙίίδ πατρίδος πολεμησαντα έξαπέστειλεν, άσμενέστατα 
του παιδός δΐξαμίνου την έπιταγήν και μηδέν άγω- 

νι.'σαντος. ΠύξήΟη γβρ 'ϊ^άσγι άρεττΐ κοσμηΟε'ς καΐ 
παιδευΟείς πασαν σοφίαν Αιγυπτίων, ώς βασιλέως 
υιός και (ρύσιν έχων δεξιάν, ανδρείος τε έν τοις πο• 
λέμοις. "Ος τριακοντούττ^ς τυγχάνων τοιούτον πόλε- 
μον άνεδέξατο* και έπι δέκα έτη εσχάτως τους Λΐ- 
Οίοτζας πολεμήσας και Αιθιοπίαν πασαν άοανίσας, 
ττ^ν τε Σαβά μητρόπολιν βατιλεύουσαν. ΑίΟι^τ^ων 
παραλαβών, την ΑΓγυπτον ελεύθεροι πάσης πολεμι- 
κής επιβουλής. Εντεύθεν άρχεται αύτψ ό «θόνος 
παρ* Αιγυπτίοις, έςαιρέτως δε αύτψ παρά τψ 
Χενεφρ5 έν τούτοις γαρ τειελευτήκει ό ΙΙαλμανώ- 
Οη; και ή θέρμουΟις. Και το'νυν έπιβουλεύται αύτψ ίηΓαια^οη^βδ^βΓαπι. ΙΙα<ιαββΓμο€ΙιβηϋρΙΐΓθδν3πίδΙ) ποικίλως βασκαίνων , ΧαναΟώΟη δε επιτρέπει την 

του Μωϋ^εως σφαγίων ην γνούς Μωϋσής αναιρεί 
αυτόν, και οΰτω φεύγει δια τής έρημου εις την 
Ά^ραβίαν προς ΊοΟόρι τόν και 'Ραγουήλ, κα• έλα- 
βεν αυτού την Ο'^γα'έρα προς γάμον, έξ ής έπαιδο• 
ποίησε τόν Ίηρσάμ και τόν Ελεάζαρ. [Ρ. 49] Μωϋσής 
δέ ών Αίγύπτψ κτίζει πόλεις δύο έπ* ονόματι τής 
μητρός αυτού τής βασιλίσσης. 

"Οτι εύπόλεμός οησι τόν Μθ3ϋ7έα πρώτον σοφόν 
γενίσΟαι, και γράμματα παραδούναι Ίουδαίοις πρώ- 
τον, παρά δ» Ιουδαίων Φοίν•κ7ς παραλ&βεΤν, Έλλη- 
νας δε παρά Φοινίκων νόμους δε πρώτον Μωΰσης 
γράφιι τοις Ίουδαίοις. Καταλιπών δέ Μωϋσης τάς 81 Μοδβη ΙηδΐίΙϋΝροΐίνίΐ,ίηνίϋίαεοηοίΙαδ; αε ϋΐια- 
ηαΙ(ιοΙΙΐΦ Μοδίδ ηβοβαι Iηαη^ανίι.Μοδ8δ^ο^ηίιίδ ίη- 
δίιΐϋδ, βο ίηΙβΓίβεΙο, Γυ§α ρβΓ δοΐίίαιίίηβπι ίη Αγε- 
1)ίαηι ρβρνβηίΐ α<1 ^οι1101^η1, ςηί ίάβπι Ηα^αβίυδ άί- 
είίοΓ, εη]υδ ΩΙία (ΙαεΙα βεΓδαπιαπι βΐ ΕΙβαζαπιπι 
ρΐΌΟΓβανίΙ. Οαπι ίη ΛΙ^γιρΙο ΟδδβΙ, άυαδ υΓΐ)6δ γ6- 
βίπΓο ηιαίπ δαο) οο^ηοιηίηβδ εο^(1^^^ι. 

Εαροΐβπιυδ αδ^βπΐ Μυδβηι ριίπιυηι δαρίβηΐβπι 
ίαίδ-β, ριίιηυιηίΐιιβ ΙίΙΙοι-αδ ι^α(1^^^δδ6 ^ιι(1αΜδ ; αϊ) 
Ιιΐδ Ρ1ιΐ£ΐι1ο(»δ, ηΐΓ5ΐιπΐι:ιιιο α ΡΙκτηίείΗϋδ Οτο^εοδ 
βαδ αεοβρίδδβ. Ριΐηιΐϋ» Μοδβδ ^α^αί^δ Ιβ^βδ ροδϋίΐ. 
Μβηι Ιιοηιίηαηι ίη /Ε^^-ρΙο εοηδηβΐυϋίηβ τβΐίοΐα ίη 

** Εχοά. XV, 1. 117 ΗΙδΤΟΗΙΑΚυΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 118 χβτ* Α'ΐγυπτον διχτριβχ; εις τήν Ιρημον βφιλοσόφει, Α δοΐίίαάίηβπι, υΐ δ&ρίβηϋ» δΐυάίο ταε&ΓβΙ, 8β οοη- $ι$9[9χέμ&νος πχρά του αρχαγγέλου Γαβρ(ήλ τα περί 
της γενίσεως του χόαμου και του πρώτου άνθρωπου 
χαΐ των μετ' εχεΤνον, και του κατακλυσμού, και της 
συγχύσεως και ποικιλίας των γλωσσών, και των 
περί τον πρώτον άνΟρωπον, καΐ τών μέχρις αύτου 
χρόνων, και πβρι της νομοθεσίας της μελλούσης 
παρ* αυτού $ίοοσθαι τψ Ιουδαίων εθνει, και τάς τών 
Αστρων ^ζΊΖΐς και τ^ι στοιχεία και άριθμητικήν και 
γεωμετρίαν και πασαν σοιρίαν, ώς έν τ^ λεπτ^ 
Γενέτ&ι κείται. Και Βτι έν ρμο' ϊτει της έν Αίγύπτψ 
οουλείας ήρςαντο Αιγύπτιοι δίχεσθαι τήν $•κάπλη- 
γον. 'Κν μην: *Ιουνίφ τα ΰ§2τα εις αΤμα μετελλττ^Οη, 
Ίουλίψ βάτραχοι, Αύγούστψ σκνίπες. Σιπτεμβρίφ 
κυνόμυια, Όκτωβρίφ κτηνών πτώσί.', Νοεμορίφ 
^λυχτίοες και Ελκη, Δεκεμβρίψ χάλιξα, Ίανουαρίψ η ΠΟ 
ακρις, Φεβρουαρίφ σκότος ημέρας τρεις, Μαρτίφ ρη 
τα πρωτόκα. Τ^ ιδ' τούτου του μηνός σκυλεύσαν- 
τες τους Αίγυπτίους έξήλθον, προστάξει θεοΰ τούτο 
πεποιηκότες. Μετχ δέ τήν εξοδον Ίοθορ ό πενθερος 
Μωϋσέως, λαβών Σεπφόραν τήν γυναίκα Μωϋσέως 
κχι τους δυο υΙους αύτοΰ. κατέλαβε προς Μωυσην 
έν τ^ έρήμφ ^^τι πόλε μουντά τον Άμαλήκ. Και έν 
τψ τρίτφ μηνι της εξόδου τών υΙών Ισραήλ τα έν τψ 
£ιναί<ρ όρει νομοθετείται, και ή Δεκάλογος δίδοτχι 
Μωϋσ^ κα: Ααρών και παντι τφ λαφ. Και μετά 
τοΰτο πάλιν κελεύεται ύπο του θεού Μωϋσης μετά 
Ίησοΰ άνελθεΐν έν τψ ορει και λαβείν τά πυξία 
γεγραμμένα, α προενομοθέτησεν 6 θεός. Τότε καΐ 
το^ τύπον της σκηνής θεωρεί και τά περί αυτήν 
χάντα. Μοσχοποιεΐ δε ό λαός, και συντρίβει Μωϋσης Ιαΐϋ. \ϊ)ϊ (ίΐα ςυίάβιη Ραπτα Οβηββίδ Γβίβρί) α 6α• 
^Γ^β1ο αη^βΙοΓυιη ρπηοίρβ βιΐοοίυ^ Γυϋ άβ οπ^ίηβ 
ηιαηίΐί, άβ ρπιηο (ιβηαίηβ βΐ βυΐΎΐ $ϋΙ)36ουϋ8, άβ 
άίΐυνίο, άβ οοηΓυδίοηβ βΐ (ΙίνβΓδίΙαΙβ Ιίη^^ααΓαπι,άβ 
βΙαΙη ρπαιί Ιιοιηίπίδ, άβ Ιβιηροπϋυδ υβςυβ &(1 ίρ- 
βυιη οίαρδίβ, άβ Ιβ^β ςυαιη ^υάδθ^8 θγ&Ι ΐΓαάϋαΓαδ, 
άβ δΐάβρυπι ροδίΐυ,βίοιηβιιΐίδ, &η11ιιη6ΐίο&, ^βοηαβ- 
Ιπα, βΐ οιηηίϋυβ δοίβηΐϋβ, υΐ ί1)ίά6ΐη ρβΓΟΓίρΙαιη 
β8ΐ. Αηηο ί>6Γνί(αΙί8ίη Μ^γρ{ο ]αά&ί6α) οβηΐβδίηιο 
({υαάΓει^'βδίπιο ςυίΐΓΐο άβοβιη ρΙα^Ίβ ^£ρ;γρΙυδ &ίί1ίςί 
άίνίιπίυδεοϊρίΐ. Μβηδβ ^αI1^ο αςαο) ίη δαη^υίηβιη 
δ11ηι^οην6Γ8ο^,^ι;I^ο^α^α3, Αυ^δΙοδ δοηίρΐιβδ, 5βρ- 
ΐ6Πΐ1)Γί ιιιυδοαεαηίηα,0ο1ο]:)η ρβδίίδ ρβοοπδ,Νονβιη- 
ϋπριΐδΙυΙα! βΙυΐ6βΓα,0βε6[ηΙ)Γί88 ^Γαηάο, Ιαηυα- 
ΙοουδΙα*, ΡβΙ)Γυαπο Ιπάααηαθ Ιβη6ΐ>Γα3, ΜαΓίίο 
ρηαιο^βηίΐοΓαπι ίηΙβπΙυδ.ϋίβΜαΓίϋ άβοίιηο ςααπίο 
άβρρφάαΐί ]υ8δΐι Οβί ^^ρΐΐοδ ^αάδβ^ βχίνβΓυηΙ. 
Ρθ8ΐ βχίίαιη βχ Μ^γρίο ^οι^1ο^ Μοδίδ δΟΟβΓ, αδδυιη- 
ρΐα δβρίιοια Μοδίδ ιιχοΓβ βίιΐδοιαβ άυο1)αδ Οΐϋδ, θά 
Μοδ'Ίη ίη δοϋΐυάίηβιη ρβΓν^ηϋ, αάίιαο οηαι Αηια- 
\β€ο 1)6ΐ1υιιι ^βΓβηΙβαι. Τβπϋο αΐ) βχίΐα ιηβηδβ Ιβχ 
ίη πιοηΐβ δίηαί ΙαΙα, άβεβηκ^υβ ρΓΦΟβρΙα Μοδί, Αα- 
Γοηί αΙ({υ6 αηίνβΓδο ρορυΐο άαΐα βαηΐ. δβοηηάαηι 
Ιιοο ιυρδίΐδ Μθ568.ίιιΙ)6ΐυΓ, &δδΐ]πιρΙο ^Οδι1α,π1οη^βη^ 
οοηδε6ηά6Γβ,Ια1}α1&δ(]α6 αεοίρβΓβ ίη ςαΐϋυδ Ιβχ ϋβΐ 
ρβΓδοίρΙα βΓ&Ι. Εοάβιη ΙβηιροΓβ βχβπιρΙαΓ ςαοςυβ 
Ια1)βΓηαου11 νίάϋ. Γβΐίςυασηβ ίΐβπι οπιηί& ςαββ αά ίά 
ρ6Γΐίηβ1>αη(. ΙηΙβηηιροριιΙυδ νίΐυΐυπι ΓβοβΓ&Ι. Μο- 
868 α Πβο ίιιοΐ&δ 1&1)α1α8 εοηίηη^ίΐ, 3υΙ)βΙςιΐ6 αΐΐαβ 
βχ Ιαρίάβ βχοΙάβΓβ, βΐ πιοηίβηι οοηδοβηάβΓβ.ΑΙςαβ — ^ -- _ — ,, ^- — - ,, — — ^ , ^ — 

τάς Ο&ουργηθείφχς πλάκας. ΕΤτα πάλιν κελεύεται ^ βοεβ, ΙβΓίίυο) Οβοαίο^δ α Όβο ΐΓ&άίΙυΓ, ρππιυηι ίη λαξευσαι πλάκας κχι άνελθεΤν έν τψ όρει. Και ιδού 
ή δεκάλογος παρά θεού τρίτον παραδέδοταΐ' πρώ- 
τον έπι του όρους Σινά, ήνίκα αΐ σχλπιογες καΐ 6 
γνόΐρος* δεύτερον ήνίκχ το παράδοξον της σκηνής 
Χ2ΐ τά περί τήν σκηνήν τρίτον μετά τήν μοσχο- 
χοιίαν. Και τότε γάρ τεσσαράκοντα ημέρας διέτρι- 
ψεν έν τψ όρει, £ρτον μή φαγών μηδΐ ίίδωρ πιών* πιοηΐβ Βίηαί, υ1)ί 1υ1)δβ 6( εαΐί^ιο ; ββοιιηάο, ουπι 
&άΓηίΓα1)ίϋδ δοβη» βΐ αά ίά ρβΓίίηβηΙίαπι νίδυπι 
Μοδί βδΐ οΙ)ΙαΙαπι ; ΙβΓίίο ροδΙ βΓΟοΙηπι νίΐυΐυπι : 
ηαπι βΐ ίαηο Μοδβδ (|υ&άΓ8§ίηΙα άίβδ ίη πιοηΐβ 
οοπίΓΠΟΓαΙυδ βδΐ, ίΐα αΐ ηβςαβ ραηβπι βάβΓβΙ ηβςυβ 
αςυαπι 1)ί56Γ6ΐ. δοά βΐ δρΙβηάοΓ ίαείβί β]α8 Ιυηο 
αά ρορυΐαηι βίίαΐδϋ. έλλά και ή δόξα του προσώπου αύτου τότε έξέλαμψεν εις τον λαόν. υ!ών Και έν τψ Ινδεκάτψ ετει της έξοδου τών 
^ϊσροΎ^Χ κελευσθεις Μωϋσης έξαριθμήσαι τόν λαόν 
από εικοσαετούς και επάνω [Ρ. 50) τους εξελθόντα ς 
έξ Αιγύπτου, χωρίς γυναικών παιδίων και της Λευϊ- 
τικής φυλής, εύρε μυριάδας έξήκοντα και τρισχι- 
λίους πεντακοσίους πεντήκοντα, από τών εισελθόν- ϋηάβοίπιο αηηο αϊ) βχίΐα άβ ^£^ρ^ο, Μοδβδ ^υ8- 
βαδ ηαπιβΓυη) ροριιΐί ίηίρβ, α νίςΐηΐί αηηοδηαίο β( 
&ηιρ1ίαδ ςυίβ^ΓβδδίβδδβηΙβχ ^ΈςγρΙο, 89 α1)δςαβ 
η]υ1ίβΓίΙ)ΐΐδ βΐ 1ί1)6Γίδ &1(|υ6 Ι.βνί1ίεα 1η1)α, ίηνβηϋ 
8υπιιηαηι δβχεβηΙοΓυπι ηιίΙΗαηι, αε ΐΓΐηπι πιίΐΐίιισι 
ςαίη^βηίοΐ'υπι ςιιίηςα&ςίηία. Αά Ιιαηε ηαιηβΓαπι των χις Αιγυπτον οε' ψυχών, •1ς Ιτη σιε. Πάντες δΐ 1) ροραΐαδ δραΐίο ^15 αηηοΓΠΠΐ βχ 75εαρί(ί1)υ8 βχεΓβ• ούτοι έν ττ^ έρήμψ διεφθάρησαν ποικίλως, οΐ μεν δια 
βλασφημίαν, οΐ δέ δι* είδωλολατρείαν, (Λ ίϊ δι' άπι- 
στίαν, έκτος *Ιησού και Χάλεβ. Έζησε δΐ Ίησνύς δ 
του Ναυή (τη εκατόν δέκα, ό δΐ τού Ίεφοή Χάλεβ 
βτη Ικατόν έξήκοντχ. 

*Ουι έν ττί δευτέρα έξαριθμήσει, ήνίκα Μωϋ?ής 
χαι 'Ε^ιάζαρ ήρίθμησαν τόν λαόν, ούχ ευρέθη άν- 
θρωπος έκ της πρώτης αριθμήσεως, ήνίκα Μωϋσης 
χαι Ααρών ήρίθμησαν τον λαόν. Γέγονε δε ή πρώτη 
άρίθμήφΐζ Ί^κρι "(Ο Σίναιον, ή δε δευτέρα παρά τόν 
Ίορδάνι^ν, νβΓΒΐ, ^αίβ ίη ^ΰ^γρίαπι άβδεβηάβπαηΐ. ΥβΓαπι ϊιωο 
οηιηίδ πιυΐΐίΐυάο ίη δοΐίΐαάίηβ άίνβΓδίδ πιοάίβ οαιυββ 
ρβΓίβιυηΙ, αΐϋ, ςαοά άβ Οβο ίπιρίο βδδβηΐ Ιοευΐί.αΐϋ 
ο1) ^ϊηιυΙαεΓΟΓυπι ευΐΐυπι, αΐϋ ο1) ίηεΓβάυΙίΙαΙβηι. 
8ο1^^ΰδααΝαυυ;Γ1ιιαδβι^^ιβι)υ8^6ρΗυη8βΩ1ία88αρβ^ 
δΙίΙβδΓϋΡΓυηΙ: ςυοΓΠΠίίΙΙβ ϋΟ, Ιη'ο 160 αηηοδ νίχίΐ. 
Ιη δβοαπάα ρορυΐί Γβεβηδίοηβ α Μοδβ Εΐβαζαπο 
ίη^ΐίΐυΐα ηβυηαδ ςαίάΐ'Πΐ βΟΓυηι πιΟΓίαΙίυηι δπρβΓ- 
ΓαίΙ ςαί ίη ρρΙοΓβ ΓαβραηΙ Γβεβηδίοηβ, ςυαπι Μοδβδ 
β1 Α&Γοη ο1)ίνβ^αηΙ.Εα 3αχΙ& οιοηΐβπι δίηαί,ροδίο- 
ηοΓ ροηβ ^ο^ά&ηβπ1 &ε!& ίαίΐ. 119 οΐϋΟΗΟπ (:κηκΕΝΐ 120 ΜοίϊΟδοαιηδΐ ϋβο ιιιΐΐ11ί8ρΓθοί1)ϋ:5 5υρρ1βχοοηΙβη- Α "Οτι οεν^σέις μιγάλα; ποιησάμενος προς τον θεόν <1ΐδ5βΙυΙ?ίΙπ ϋοΓϋηικίΐιι Ιραηδίτο Ιθπ&ιπφίβρίΌΐηίδ- 
δαπι ε6Γη6Γ6(1αΓ6(υΓ,ηοηοΙ)(ίηυί1.56(1(1ίχίΐ6ί 06ΐΐ8 : 
<«ΗθϋΐίΙ)ίδυΓΓιοίαΙ ΑίοβηάβίηνβΓίίοριηπιοηΙίδ. οοα- 
1^^ Ιυίδ ρηιΐηιΐ8 Ιβηηιη ί^Ιαπι δρβου!&Γβ: ηοη εηίιη. 
ιΓαηδ^^^δ^0Γ^1απ^η1 "^,» ΑίοΓίυπδ βδΐ αυΐβιη Μοδβδ βο 
ίη ιηοηΐβ, αηηοδ ηαΐυδ 110. ΟαεΙορρορυϋ ροδΙ βαιη 
ΓαίΙ ^οδαα ρβΓαηηο^ 27, νίχίΐιιαβ αηηοδ οιηηίηο 1 10. 
ΕηίιηνθΓο ορβιω Γοιβ ύυχί Γβδ 1)θα1ί Μοδίδ ρΐα- 
ηίϋδ βχρϋοαΓο, ίδ ογ§ο αοοβρΙυΓαδ δβουηιΐθπο 1β• 
μοιη ίη πιοηΐθΐη αδοοιίίΐίΐ. Βοδοβηιΐίΐ βο ίη 90 ηυΙ)β 
Όοηπηυδ,είςυβ Μοδβδ ίιά^ΙΙΙίΙρβΓ άίβδ 40 ηοοίββςαβ 
ΙοΙίϋθπι, ίΐα ηΐ ηοΐ|υβ ρηηβ νβδΟβΓβΙαΓ ηρςυβ 
αςυαηι 1)ί1)6ΓβΙ. ΕΙ δοπρδίΐ ίη Ια]:)αΙίδ νβιΊ)α ΤβδΙα- 
ιηοηΐί, άβϋβηι ίδΙα νβΓΐ)α. Ουηιςιιβ δρΙβηάοΓβ ΟΓπα- ε*ς το δΐ2θτ]νβι τον Ίορδχντ,ν και Ιδκεϊν τήν γην 
τζ; επαγγελία; ούχ υπηκούσΟ'Λ» «λλ' είΓεν αύτφ 
6 θε<$ί. « 'ΐκανούσθω σοι* άνάβτ,Οι Ιπί τήν κορυφήν 
του δοους, κοΊ *!δε τοΤς βοθαλμοΤ; σου, ϋτι ου διαβι^^ 
τον •|ο,:δάν7,ν. » Και έτελεύττ,σε Μωϋσης εν τφ ορβι 
έκείνψ ετών έκατον δέκα. Κβι ηγείται του λάου Ιη- 
σού; έτη κζ', ζιίαας τα πάντα ετη Ικατον δέκα. 

Άλλα δέον ήγησάμην ααφέστερον τα τ,ιρί του μα- 
καρίου Μωϋτέως διεξελθεΤν. Μέλλουν γαρ 6 θεσπέ- 
σιος οΰτος τον δεύτερον νίμον δέχεσΟ^ι άνέβη εις το 
δρτς, ναι κατέοη Κύριος εν νεοέλη, και παρέστη 
αύτψ εκείνος ημέρας τεσσαράκοντα και νύκτας τεσ- 
σαράκοντα* αρτον ουκ έφαγε και ϋδωρ ουκ ίπιε. 
Και ίγραψεν έπ'ι των πλακών τα ριζματα της δια- Ιϋδ, δαπιρίίδ Ιαΐαΐίδ, άβ ιηοηΐβ άβδΟβηάβΓβΙ, νίάίΐ ο θ^ίκη;, του; δέκα λ<5γΌυ;. Και λαβών τάς πλάκ*; και ΑαΓοη υηίνβΓδαδ(ΐυβ ροραίιΐδ Γαοίβπι Μοδί» οοΓυ- 
δοαηΐβπι, ηιβΙυοΓαιιΙςαο α(1 ευπι αοοβίΙβΓβ. ΙΙαςιιβ 
νβίαπιίηο οαρίΐίδ ιΐδϋδ ΟδΙ, ςυοίίοδ ουιη ίρδίβ α^'βΓβΙ. 
Είβηίπι ροδΙ 40 (Ιίβδ ουπι άβδοβηίΐίδδβΐ, ίια ο1) νίΐιι• 
Ιαπι βίΟεΙαηι ρβΓοίΙαδ, ίΐΐίοο Ιαΐίυΐαδ ^οη]η^^ηι1^ι,6( 
ςαίουηςυ6ηα^'ίΙΐθ6ΓαηΙο1)ηοχϋ,ίηΐ6Γη6είοη6ά6ΐ6Γί 
3υδδίΙ. Τυπι νίΐηΐο β πιοίΐίο δυ1)1αΙο, ηηοςυβ ά'ιβ Ιπ- 
ΐ3υδνίΓθΓϋπιρβδ8ΐιηοΓυπιηιί1Ιί1)υ8ίηΙβΓίθοΙίδ ροδίπ- 
άίβ οβΙβπΙβΓ αά Οοπιίηϋηι ίη πιοηΐθπι δβ οοηΐυΐίΐ, 
ςααδί ραίΙοΓβπι οι, ηΙδί άβρΓβοαηΙί αηηυβΓβΙ, ίη- 
ουδδυΓυδ. ΑΙςαβ ααίΐί ςαίά δειίρΙυΓα άίοαΐ : « Ροδ- 
ΐΓΪιΙίβ Μοδβδ ίΐα ρορυΐυηι βδΐ αΠοεαΙυδ : Ιηςβηδ 
ίΐαςίΐίιιιη εοηιηιίδίδΐίδ. Ναηο ίΐαςυβ αδοβηϋαιη 
αά Οβϋπι, υΐ νοδ, ςαί ρβοοαίο βϋπι ΐΓπΙαδΙίδ, ίη 
ρΓαΙίαηι β^ι1δ ΓβδΙΙΙηαηι. ΗβνβΓδυδςυβ λ<1 ϋοηιίηυιη καταβάς άπο του ορούς δεδοξασμένος, εΤδεν Άα^ών και 
πάντες ο\ υΙοι Ισραήλ το πρόσωπον Μωϋ7έο>ς 
και ήν δεδοξασμένον, κα! έφοβήθη αύτψ προσεγ- 
γίσαι* και δια τοΰτο κάλυμμα έπετ^Ο^'•* ήνίκα πρ^^ς 
αυτούς ώμίλει. Μετά γάρ ημέρας τεσσαράκοντα 
κατελοών, και δια τήν μοσχοποι(αν θυμωθεις, ευ- 
θέως τάς πλάκας συνέτριψε και αύτίκα προσέταξεν 
ήβηδδν πάντας του; παρατυχόντας άναιρεΟήναι. ΚαΙ 
τον μ(5σχον έξαφβνίσας, καί τρισχιλίους αίσχίστους 
άνδρας έςοΛοθρεύσας έν μι$ ήμέρ?, τ^ έπιούσ^ θατ- 
τον άνήλΟεν εΐς το δρος προ; Κύριον, δυσωπί{σων 
αύτ<$ν. Και άκουσον τί φησιν ή Γραφή* « ΚαΙ έγένετο 
μετά έήν αΰριον, είτιε Μο>ϋσης προς τον λα«5ν• 
'ΓμεΤς ήμαρτήκατε άμσρτίαν μεγάλην και νυν άνα- 
βΐ^σομαι προς τον θεδν, 'ίνα έξιλάσωμαι περί της Μοδβδ άίχίΐ: ϋβριβοοΓ, ροριιίαδ ίδΐβ ^Γαηιΐίδ δβ ^ αμαρτίας υμών. Καί έπέστ^εψβ Μωϋσης προς Κύ- 

ριον, ;,και εΤπε• Δέδμχι, ήμάρτηκεν δ λβος ούτος 
άμαρτίαν μεγάλην, [Ρ. 51] κοί εποίησαν έαυτοΤς 
θεούς. Καί νυν, ει μεν άφτ,ς ούτοΤς τήν άμαρτίαν 
αυτών, άφες ει δΐ μή, έζάλειψ6ν με έκ της βίβλου 
ής έγραψα;. Και εΤπε Κύριο; προς Μωϋ^ήν* Ε*! τις 
ήμαρτεν ένώπ»όν μου, έξαλ3ίψω αύτδν εκ της βίβλου 
μου. Νυνι δε βάδιζε, καί δδήγησον τον λαδν τουτςν 
ε-^ς τον τ(5πον δν εΓρηκά σοι, καί Ιδου 6 δγγελός μου 
προπορεύσεται Εμπροσ*)έν σου* -^ί δ' αν ήμεροι έπι- 
σκέπτωμαι, έπάζω έπ' αυτούς τήν άμαρτίαν αυτών. » 
"Ωστε λοιπόν άναμφήριστόν έστιν ώς δγδοηκονθήμβ- 
ρον εφεξής άπ'5σιτος έ'φυ Β^ο^ορούμενος δ ^ιτκίσιο^ 
Μωϋσής, Οείψ λ(5γψ τ(ΐεφόμενος κατά τήν του Κυ- 
ρίου φωνή. 'ϋνίκα δ* αν ε^σεπορεύετο Μωϋσης έν ίαοίποιίδ ο1)ΙίβανΐΙ άοοδ δίΙ)ί Γιη^βηάο. Ναηο θγ^^ο, 
δίςαίάοπι βίδ Ιιοο δυυηι βοβίυδ ίρηοδοίδ, ίβηοδοβ : 
δίη νβΓο, πιο βχ 1ί1)Γ0 ςηθπι δοηρδίδΐί άβίβίο. Κβ- 
δροηϋίΐ αυΐβπι Οβιΐδ : §ί ςυίδ αιΙνβΓδυπι ιηβ άβΐί- 
ςαβιίΐ, βϋπι ύβ ϋ1)Γ0 ηιοο άβίβΐΐο. Νιιηο αυΐβιη Ια 
ναιίβ, ροραΐυπιςυβ ίΐαο αά Ιοευηι ςαβπι ΙΙΜ ίηάί- 
οανί. ΑΙςαβ οοοβ, απ^βΐυδ πιβαδ ρτωοβάοί Ιβ. Οα& 
ααίβηι άίβ βοδ νίδίΐεώο, βα ρα^ηαπι ρρο Ιιοο 91 
άβΐίοΐο ίρδίδ ίηίΐίαοηι *'. » ΡΓοίηάβ βχίια οοηΙπονβΓ- 
δίαπι βδ(, 80 οοηΐίηυοδ (Ιίβδ 1)6α1αη) Μοδβπι (Ιίνίηο 
ίηδίίηοΐα αίΤβοΙππι οώο α1)ϊ>1ίηαίδδ6, αΐίίαπι Οβί 
Ββπαοηβ δβουηάυηι ϋοηιΐηί (ΙίοΙυιη. Ροπό εαιη 
Μθδ6δ ίη ΙαΙ)βΓηαοα1υπι ίβδίίηιοηϋ ίηΐΓ<ι1)αΙ,ρορυΙαδ 
αηίνθΓδϋδ δ1α]:)αΙ εοηΙβπιρΙαηδ.Μϋδοςαβ ίηίΓο^τεδδο ηαΙ)ίδθο1απιηα6ΐ Οοαδ αά ΙαϋβΓηαοαΙαπι (Ιβ^οβηάβ- Ο ττΐ «τκηντί τοΰ μαρτυρίου, είστήκει πας δ λαός 1)αηΙ. Ροραΐαδ ααΐβιη οοΐαηιηαηι πυ1)ίδ οβΓηβηΙβδ 
&άοΓα]:)αηΙ ςαίδ(}α6 α 5ΐιο 1&1)6Γηα6υ1ο. ΑΙςαβ Ιιοο 
ιηοάο Όβαδ οαπι Μοδβ ίη οοηδρβοΐα ροραΐί Ιοςαβϋα- 
ΙϋΓ. Μοδβδ ροΓΓΟ αΐ ρορυΐϋπι αΐ^ ίρα Οβί ΙίϋβΓαΓβΙ, 
ίαηΐο οοηαΐυ ηϋ6ΐ)αΙυΓ αάβοςυβ 8υ£Β ίρδίαδ δαίυΐίδ 
οπΓίΐϊπ ηοη μΡΓβΙ)ϋΙ, υΐοΐίαιη ίη οίαάεΐ^οί δβουηάυπι 
])ίΐνίάοηι δίρίθπΐ. αΙ νοιο ϋαάα^ί υΐ βραηΐ ίη^παΐί, 
ηια^ίδ ηιη{ίΐδςυ(ί αάνοΓδίΐδ ρτορίιβίαιη δαιιιη ίη^αΓ- 
ΓΟχοιαηΙ. ^11014^01 ααίοπι Ιιοο ε^οταπί, ίί ραΓίίιη σκοπβύοντες. Ώς δ' αν είσήλθε Μωϋτης έν ττί σκηνγ,, 
κατέβ»ινεν ό στύλος της νεφέλης, και ό θεδς 
επί τήν σκηνήν, Ό δΐ λαδς έώρα τον στΰλον 
τη; νεφέλης, και προσεκύνουν ^στος εκ της σκη- 
νή; αύτοΰ. Καί οϋτω; έλάλει Κύ>ιο; μετά Μωϋσέως 
ενώπιον του λάου. Και τον μεν λαδν εκ της οργής 
Κυρίου διαφόρω; έπαγωνιζόμενος έξελέσΟαι, τοσού- 
τον ήλόγησε της οικείας σωτηηίας ώς καί έν τξ 
θραύσει του θεοΰ κατά τδν Δκβίδ (52) στήναι. Οΐ δέ ** ΟουΙ XXXI, 2. '* Εχοά. χχχιι. 

ΧΥΙΑΝΌΚΙ ΕΓ ΟΟΑΚί ΝΟΤ.Ε. 
(52} Ι,οοαδ ρθΓ^ρίοϋβ ηιαίίΐαδ. Οϋνΐάίοα ΙχίδΙοπα δαο Ιοοο &6(ΐαϋαΓ. 5βά ηβδοίο ςαίά Μογβί οαηι 68 121 ΗΙβΤΟΗΙΑΚϋΜ ΟΌΜΡΕΝϋΐυΜ. ίΆ άχ^ρυτοι δντβς αϊλλον κατβςανίσια-.το του τΓρ';©/^- α νινί ΙβΓΓΟ) ΗίαΙιι δαπί αΙ)80ΓρΙί, α1ίύ5ΰα'Πΐιΐ3 ίπιηιίδ- 
του. "Οσοι δε κατίςανέστητεν ίύτου, ο1 μίν κατ- ί>αϋ οοπδίπηρίίίΐ ί^'πί^;. δοπρΙπΓη ΟδΙ βηίιη ίΙ^α : 
ΕίΓτώΟτ,σαν ε•; γτ,ν ζώντε;, οΐ οέ θε'ου πυρός γε- • ΜοΓίυί ϋϋπΐ ίη οίαάβ ρορυΐί ΐϊΐίΙΙία 14 αο δβρίίη- 
γονυι τταρχνάλωμα. Φησ: γάρ• « Και έγένοντο οΐ τε- ^βηΐί, Ιιί5(1θηηρΙίι>ςϋίρΓθρΙβΓθθΓαΓη ρβπβΓϋΠΐ **. » 
Ονηκ'ίτες εν τζ ^ρα!»9Ζί χιλιάδες οεκατέ79αρ•:ς και επτακόσιοι, χωρ•ς των τιί^ΊΤ^γ.οτωΊ ένεκεν Κορέ. η 
ΚαΙ μετά ταΰτα ουκ ήν ΰδωρ ττι συνβγωγτ,, και Ββοαιιάϋπι 1ια?ο ρορυΐιιιη α"!!!» (ΙβΓβοίΙ : ίδςαβ έλοιοιριι ό λαός τφ Μωϋττϊ και Ααρών. Και κατα- 
εοϊ[σαντες, εΤπε Κύριος πρδς Μωϋιήν « Αάβ* τήν 
ράβδον ταύτην, και έκκλησίασαι τήν συναγωγήν συ 
και *Ααρών ύ αδελφές σου, και λαλήσατε προς τήν 
πέτραν ένχντ'ον αυτών, και δώσει -τα ύδατα αυτής. » 
ΚαΙ έλαβε Μωϋ^ής τήν απέναντι Κυρίου ράβδον, 
κχι έξεκλΓ^αίασε τήν συναγωγήν απέναντι τής πέ- 
τρα;. Κα» εΤπε Κύριος προς αυτούς* Ακούσατε 
μου ο\ άπειθεϊς• μή έκ τής πίτρας ταύτης έςάξομαι Β Μοδί βΐ ΑαΓοηί οοηνίοία ίβοίΐ. 15ί Πβυβ Μοδί ^ι1^^δ^ι 
αΐ δαηιρία νίπ^α ρορυΐί οοΒίυιη αάνοοαΓβΙ, αάΐήΐίίΐο 
δί1)ί ΛαΓοηβ, υίοιυβ αά αρροδϋυιη δαχηιη νβι^α ία- 
οβΓβηΙ : 1(1 αΓ^υαιη βηιίδδαΓυιη. Μοδββ 1)αοιι1οα Οο- 
ιηίηο δυιηρίο β Γβρίοηβ δοχί ροριιΐυιη 92 Ίη οοη- 
είοηβιη α(1νοεανϋ. Τιιγο ϋβυδ βοδ ίΐα βδΐ αίΤαΙυδ : 
« ΑυάίΙβ ΐΏβ, ο ίηοΓβάαϋ : ηοηηε 6χ1ιοοδαχονο1)ί8 
αοιυαιη βΐίοΐοιηαδ ? » 8ίιηυ1 Μοδβδ δυ1)1α1α πΐίΐηα 
δαχυιη 1)α€υΙο 1)ίδ ρβΓοαδδϋ, βΐ εορίοδα ίηάβ αςαα υμΤν ΰδωρ ; Και έπάρας Μωϋσης τήν χείρα αύτου " βιηαηανίΐ, 1)ί1)ίΙ(|αβ ρορυΐιΐδ βΐ ]υιηβηΐΕ. Οβαδ αυ- κα• πατάξας τήν πετραν δ•ς ττΐ ράβδψ, έξήλΟεν νίδωρ 
πολύ, και επιεν ή συναγωγή και τα κτήνη αυτών. 
Κα- είπε Κύριος προ; Μωύσήν και Ααρών. Άνθ* 
ών ούκ Ιπιστεύσατε άγιασα ι με εναντίον του λάου, 
δια τούτο ούκ εισλξετΐ ύμεΤς τήν συναγωγήν ταύτην 
ε*ς τήν γζν ην ^δωκα αύτοΤς. ΔιόπροστεΟήτω *Ααρών 
προς τον λαόν αύτοΰ, καΐ αποθανέτω, δι<5τι παρωξύ- 
νατέ με έπι τοϋ ύδατος της άντιλογίας. » Και άνεβίβασε 
Μωΰτης τον Άαρω^* εΤς το 6'ρος, και έξέδυσεν αυτόν τα 
Ιερατικά Ιμάτια, και ένέδυσεν αυτά Ελεάζαρ τον υ\όν 
αύτοΰ. Καί οπεΟανίν ΆαρωΊ Ϊί τψ τεσσαρακοστψ 
£τει της εξόδου των υΙών Ισραήλ, ζτ5σας έτη ρκγ\ 
Κα: εκλαυσεν αυτόν ό λαό; [Ρ. 52] ημέρας τριά- 
κοντα. Και μετά ταΰτα εΤπε Κύριος προς Μωϋσην* ΙβιηΜοδβιη βΐ ΑαΓοηβιηδίοοοπιρβΙΙανίΙ:«ΡΓορΙβΓοα 
ςιιο(1 ηοη εΓβίΙίάίδΙίδ ιηίΐιί βαίβηυδ υΐ ιηοαπι οοπαια 
ροριιΐο δαηοΐίΐαΐβιη άβΓβικΙθΓβϋδ, ίίίβο νοδ €α?1ιΐΓη 
Ιιυιιο ηοη ίηάιιεβίίδ ίη ΙβΓΓαπι ΐρβίδ α πιβ (Ιβδϋηα• 
Ιαπι ΡΓοίηάβ Ααποη αοοβάαΐ ρορυΐο δυο βΐ πιοπία- 
ΙυΓ, ςαία πιβ ΐΓΓίΙαδΙίδ αρυά αςυαηι πχω. » ΙΙαςυβ 
ΜοδΟδ ΑαΐΌΠβπιίη πιοηίβηι πάίΐυχίΐ,βυπκϊΐιβ νββίί- 
1)υδ δ8εβΓάοΙαΙί1)υδ βχυίΐ, Ιιαδςυβ ΓιΙίο ίρ^ίυ» ΕΙρλ- 
ζαΓΟ ίηάυίΐ. ΙΙα ΑαΓοη νΐΐα άοοοδδίΐ αηηο αΐ) οχϋα 
ροραΐί ςιιαάΐ'β^εδίηιο, αηηοδ ηαΐαδ 423 ; βυπιςυβ 
^ορυΐαδ (Ιίβδ 30 ΙιιχίΙ. ϋβίηάβ Μθί.βηι Ββϋδίη πιοη- 
ίβηι Να1)αη βδοβηάβΓβ ]αδ8ίΙ, ίηάρςυβ ΙβπΓαπι Ιδραε- 
Ηοο ροριιΐο ροδδίάβηά&ιη ρροδρίοοΓβ, ίΙ)ίφΐβ πιογι, 
ςαοπιοάο βΐ ΓΓαΙβΓ β]υδ Α&Γοη ο1)ϋδδθΙ, ίάείΐ'οο,ίϋ- « Άνάοηθι ε*ς το όρος Ναβαν, και 'ιδε τήν γήν ήν Ο οβ1)αΙ, ςιιία νβΓΐ)0 πίθο (ΙίΓΩδί βδϋδ αρυιΐ Οαοΐοδ, δίδωμι τοις υΙοΤς Ισραήλ, καί τελεύτα ΙκεΤ ό'ν τρ6- 
Τ.ΟΊ άπέΟχνεν *Ααρών ό άδελφ^^ς σου, δΐ(5τι ήπειθ^ί- 
σατε τφ ρήματί μου έπί του ΰδατος της άντιλογίας 
Κάδδης. » Του δΐ Μωϋσέως πολλά και πολλάκις δεη- 
βέντος του θεού περί τούτου, και λέγοντος. « Διαοάς 
ουν, ώ Κύρισ, τον *1ορδάνην ό}/ομαι, τήν άγαΟήν •ρ]ν 
εκείνη ν ; » εΤπε Κύριος προς αύτ«5ν. « ΊκανούσΟω σοι• 
Όρα μή προσέλθτίς μοι ετι περί τούτου λαλή σαι, άλλ' 
Ιδών τήν άγαΟήν γήν τοΧς δο^αλμοΐ; σου τελεύτα » 
Και γράψας έκ προστάγματος Κυρίου τήν μεγάλην 
φδήν, καί έπιθείς τάς χίΐρ^^ ϊτ^Ι Ίησούν του Ναυή 
ε•ς το διαδέξασθαι αυτόν, έτελεύτησεν έκεΤ δια ργξ- 
ματος Κυρίου, ζήσας ετη ρκ'. Καί Οάψας άύ:όν ό 
λαό; καί κλαύσας ήμέρα^ μ", ούδε'ς εΤδε τήν τα- α(1 αςυαπι πχο). €υπι αυΐβπι Μοδβδ δορρβηαπιβίΌ 
πιυΐΐίδ ρΓβοί1)ϋδ α Οοπιίηο ίίαρίΐαδδβΐ υΐί δί1)ί ^0Γ- 
άαηβπι ΐΓαπδπιίΙΙβΓβ ρΓΟϊδΙ&ηΙβπιςυβ ϋίαπι ΙβΓΓίίπι 
οοηίαβη ΙίοβΓβΙ : Όβαβ βυπι οοηΐθπΐιιπι βδ5β3αδδίΙ 
ηβςηβ δβ ροδίΗαε 1ια]αδΓβί οαηδ&ΐηΙβΓρβΠαΓΟ, δθ(1 
βπιίηαδ οοπδρβοΐα ίδΙα Γβ^ίοηβ νίΐα ουηι πιογΙο 
οοπιπιαΙαΓβ.ΕΓρο Μοδβδ Ββί πιαηίΐαίο ηια^'πηπι ϋΐυά 
οαΐ'πιβη οοπδοπρδϋ, πιαηί1)υδςυβ ^οδυί^ Νανβ Γιΐίο 
ίπιροδίΐίδ (60 πΙα 93 Ηιιηο δί1)ί δποοβδδΟΓβπι (Ιβδί- 
§ηα1}&1) ί1)ί δβοαηάϋπι Οοπιίηί ν6Γΐ)α Πηβπι νίΙ«5 
ΓβοίΙ ςααπι ρβΓ αηποδ 120 ΙοΙβΓανβΓαΙ. Ρορυΐυδ 
βηπι δβροΗνίΙαο 40 άίβδ ΙυχίΙ. Νβπιίηί αιιίοπι δβρυΐ- 
ΟΓΐιπι β)υδ ίϋίΐ οο§ηί1υηι. Νβίΐϋβ ίη βο ρορυΐοναΐβδ 
Μοδί ραΓ άβίηοβρδ βχδΐίΐίΐ. Ιαπι ίηάβ αϊ) βο Ιβηι- φήν αυτού. Καί ούκ ανέστη ετι προφήτης έν Ισραήλ [) ροΓβ ίη Ιιαηο αδςυβ (Ιίβηι ίΠυδΙπδ ηυ1)βδ Ιοουηι 
ως Μωϋσης. Έκτοτε ουν καί μέχρι τού νυν φωτοει- ίδίαπι ο1)αιηΙ)Γ&1, οβΓΠβηΙίυπιςυβ νίδϋί οΓΟοίΙ, ηβίη 
δής νεφέλη Ιπισκιάζει τον τόπον εκείνον, άμαυρούσα δβπιρίΙβΓπυηιαδςυβοοηδρίοίδβριιΙοΓυπι ΜοδίδςυβαΙ 
καί άποτίΐχίζουσα τάς όψεις τών όρώντων, 7να μή γινώσκοιεν αυτού τον τάφον εις τόν αιώνα. 
Μετά δΐ Μωϋσέα διεδέξατο τήν αρχήν Ιησούς ό Μοδί 4θδαα δϋοοβδδίΐ, Ναα» ΠΙίαδ. Ιδ, ιΓα^θ^ιο ^0Γ(1αηθ, ίη ΙβΓΓα ρΓοπιίδδβ. αηηοδ 32 1)ο11α ρβΓοηάο 
ΙβΓΓαπιςιιβ βαηι ΙδΠΛβΙίοο ρορυΐο άίνίίίθηάο βχθ§ίΙ. 
ΟβεβδδίΙ αηηοδ ηαΐυδ 110. Αε Μοδβδ (ϊϋ^^βηι §βοηο τού Ναυή, καί περάσας τόν Ίορδανην, καί ποιήσας έν 
τΓ» γϋ της επαγγελίας ^τη λβ' πολέμων καί κατα- 
κληροδοτών αυτήν τοις υΙοΤς Ισραήλ, απέθανε ζήσας 

«^ Νιιιη. χτι, 49. 

ΧΥΙ,ΑΝϋηΐ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤ^. 

ίαβπ!, ηίδί ΓοΓίβ Ρ&ΓναΟβηβδίδ&ΙίςυίίΙ Ιιβ1)θ1.θραύ- ταπί βδίΝϋπιβπδ χνι α(1 Γιηβπι. Οβίηάβ ααοά βδΐ 

σιν, ςα» νοχ ΓυρΙοΓαπι αυΐ οοαιπιίηϋΐίοηβπι ίη πιοηΐβπι ΝαΙ)αη Ιρ§;ίΙηΓ ίη Οοπιρίαίβηδΐ Ναβαύ. 

ροΐίαδ βΐ οοηΐπΐίοηβχη δί^ηίΟεαΙ, ρβΓδρίευίΙαΙίδ Ν&1)αυ, ϋβυΐ. χχχπβΐ χχχιν,ίη 11β1)ΓαίεοΝβ1)θ.Ιάβο 

0&α9&τβΓϋ οίαάβιη 1«οοα8 άβ οΐ&άβ 14700 Ηβ1)Γαο- ία ιηαΓ^ίηθ Ναβαύ &ηηοΙανί. Χτο. 133 0Ε0Ε0Ι1 ϋΒυΗΕ.ΝΙ 194 ΑιηοΓβΒΟΓαίη βΐ Ο^ο Βα^αηίβ Γ6βίΙ)ϋ5ρ6Γεα33ί3 0ΐη- Α ^'^^ι ρι*• ΚοτΙ 6 μεν Μωυσης πατάξας τον Σηών βασιλέα ηοπι βοΓϋΐη ίΐίΐίοηειη 5υΙ)βς6ΓαΙ. Ηίο Ο^αβ άβ ^ί- 
μαηΐίΐιυ» ίαοΓαΙ ΓβΙίοΙυδ, ίη Ηαρίιαίηίδ 1ια1)ί1αη9 
Λ5(&Γθ11ιί, (:οηυ5 α Ηαρ1ιαίιπ8 άιΐϋ'πδ; ου,ίυδουΐϋί- 
Ιία ΓϋίΙ Γργιοε, ηονθίη Ιοη^α οιιΙ)ίΙο8, (|υίΐΙυοι• ΙαΙα. 
^05ϋα νθΓΟ, 01ιαηαιΐ3?Ϊ8.Ρ1ΐθΓβζΐΓ•ίδ,0ρΓββδαΜ9. ΟΙιβΙ- 
ΙΛΜ^, ίβΙ)ϋδα;ί3, Αιηοιαΐίδ βΐ Ενοϊΐδ (ΙοπιίΙίδ, αο Ιπ- 
^ίηία (1υοΙ}ΐΐ3 βοΐ'υιη Γ6^ίΙ}αδ, υηΐν6Γ8αιη εοΓαπι 
ΙβΓΓαιη ΙδΓαβϋΰο ροραίο ΐΓ&(]ί(1ίΙ. Οαιη αυΐβιη, ίη- 
(ίϋίΐ ^^, ΙδΓαοΗοο ροριιΐο ΙβΓ^'α ο1)νβι ΙβιοηΙ, ^Γαηάί- 
ηΐδ 1αρί(1βδθθβ1ί1ιΐδΐηίρδθδβ]αοα1α1ιΐδ οδΐ Οοιηίηαδ, 
ρΙαΓΟδοιυβ ϋδ ςααιη βίαιίίο ΙδίαβΗοοΓυπι άαοβ 4θδϋα 
οοοί5>ί δΐιηΐ. των Άμοραίων και τον 'Ιίν βασιλέα της Βασαν, δ'ς 
δπϊλείφΟη έκ τών γιγάντων χατοικών έν τφ 'ΡαφαΙν 
έν Άστα,^ώθ, άπίίγονον οντά του 'Ραφαίν, ου και ή 
κλίνη σιδτ,ρα, το μτ,κος έχουσα τ/ χεις έννεα, τό 
ττλάτος τεσσάρας, άφείλετο πάσαν την γήν αυτών. 
Ό δε Ίησοΰς χειρωσάμενος πασαν την γην αυτών 
και τους Χαναναιους και Φερεζαίους και Γεργεσαίους 
και Χετταίους και Ίεβουσαίους και Άμοραίους καΐ 
Εύαίους και πάντας αυτών τους βασ^λεΤς, δντας τον 
αριθμόν τριακοντβδύο, πασχν την γην αυτών δέοωκε 
τοις υΙοΤς *1σραι5λ. Έν δε τω φεύγειν αυτούς, οησίν, 
άπο προσώπου τών υΙών Ισραήλ και Κύριος έπέρ- ριψεν αύτοΤς λίθους χαλάζης έκ του ουρανού, και έγένοντο πλείους οΐ άποθαν<^ντες δ'.ά τους λίθους της 
χχλάζης ή ους άπίκτεινα» οΐ υιοί Ισραήλ μα/αίρ^ στρατηγούντος Ίησοΰ. 

Θ4 νβΓϋπι βηίηινβΓΟ ηιαςηαδ ίδΐ6 4υδυα, οΐ ςυί β "Ο γε μήν μέγας καί τερατουργός και θεοφιλήςπάνυ ιηίΓαοαΙα βΐίαιη βάβικίο δβΟεο οαΓϋπΐ(ΐ6ΐηοηδΐΓ&Γ6ΐ, 
ηοη ΐΕΐηβη ίΐοίοπδ ναπαηιιηςαβ ΓαΐΙ ΙθηΙαΙίοηηιη 
οχρβΓδ. Ώβ ςυο θΐίαπι Ιιοΐε άΐνίπα 6ΐθ(ΐυ6ηΙίαηοΙ)ίΙί8 
ΟΙΐΓ^δΟδΙοιιιυδ άίοίΐ : ϋοη^ί(ΐ6Γα ιηΐΐιί ςηίά γθι βίΐ 
3ΐΐδΙυδ Ιιοαιο. 3αδδίΙ 3θ3υα Νανβ ϋΐίαδ δοΐβπι δΐιΐ)• 
δίδΐ6Γ63αχΙα βίώαοΐΐι Ιιιηαιηςυβ α(1 ναΐίοιη ΕΙοιηυη ; 
αίςαβ ίΐα ΓαεΙαπα βδΐ. 11α εηίιη βδΐ δοπρίιιιη : « Αε 
δα5δΙΐΙίΙ δοΐ ίιι ηιβάίο εοίΐι ιΐδςυβ αά Πιιβιη υηίυδ 
άίεί. ΟυαηΙυδ (Ιίοδ ηβςτιβ αηΐβ ΓυίΙ ηοςιιβ ροδίΡΑ, 
ίΐα ΙυΐΏ Οευδ Ιιοηαίηΐ οΜβπιρεΓανϋ ^^^, » Ηοε Μοδίβ 
ίαεία δυρΡΓαΙ. ΑΙ βηΐιη πια^ηυδ ίδΐβ αίςυβ πιίπΩ- 
ευδ 6ΐ αάπ)ίΓαΙ)ί1ίδ Μοδίδ δαεεβδδΟΓ, οιηηίιιιη ςιιεε 
ίδΙίιηοΐ6δΙα3ε6Γΐ)αςα6 6νβη6ΓαηΙρ&Γΐ6α)ίρδ6(]υο(ΐιιε 
δβπδίΐ. Νοιι οηίηι ηιοάο νίνθίιΐβ βΐίαιηηιιιη Μοδβ ούτος αναδειχθείς ουκ δμοιρος λύπης /αι πειρασμών 
διαοόρων έγίνετο. Περ: ου καί 6 Οεο^ρήμων Χρυ- 
σόστομος εφη• « Έννόητον δσον εστί δίκαιος άνθρωπος. 
ΕΤπιν Ίησοΰς του Ναυή• Στήτω ό "Γ,λιος κατά Γαυαώδ 
καί ή σελήνη κατά φάραγγα Έλώμ' καί έγένετο* 
Φησί γάρ• « Καί εστη ό Ι^λιος κατά μέτον του ουρα- 
νού ε'ς τέλος ημέρας μιας, [Ρ. •)3] καί ουκ έγενετο 
ήμερα τοιαύτη πρ-ίτερον καί έμπροσθεν, ώστε 6π- 
ακοΰσαι θεδν άνθρωπου. • Τούτο του Μωϋσέως μεί- 
ζον. *Αλλά γε δη καί ούτος ό Ο^'^ί^ι^^'ο^ 5^*•• μέγας 
καί τερατουργος, διαδ'.ξάμενος τβν Μωϋτην, συν- 
απήλαυσεν αύτφ πάντων, ώς έπος είπεΤν, τών ανιαρών. 
Ου γαρ ίτι μ(!νον 6*τε εζη Μωϋσής, τα Ιμάτιν διέ|$- 
ρηξε καί σποδόν κατεπάσατο, άλλα καί τελευτήσαν- νβδίβιη ΙαεοΓανίΙ δυατη δβςυβ είηβΓΟ εοηδρβΓδίΙ '^', ρ τος πάλιν ι\: μείζονα ταύτης κατέστη ανάγκην δι' 
δβ(1 βο άβΓυηεΙο ίη ιηα)θπ τυΡδαβ εοη3ΐίΙυΙυδ ΓαίΙ δλης ημέρας πρηνής κείμενος δΤά τήν άμαρτίαν 

"Άχαν καί τήν του λαοΰ ήττον. Φησί γάρ• « Καί διε'^- 
(5ηξεν ' Ιησούς τα Ιμάτια αυτού, καί εττεσεν έπί 
πρόσοίττον εναντίον Κυρίου Εως ϊτίζίραζ^ αύτος καί ηεεβδβΐΐαίΐίηβ, ρΓοηυδ Ιιιιιηί ΙοΙαπι άίβχη ρΓΟδίΓαΙαβ 
ο1) ΑεΙιαηί ρβεοαίαιη ρορυ1ί(}ΐιο εΐαάβιη. §ίε θηίιη 
ΙιαΙ)βΙ δοπρίαπα **, « ΕΙ ΙαερρανΐυοδυΕ νβδίβδ 3ϋβδ, 
δθ(]ΐΐ6 εοι-αιη Οοιηίηο ίη Ιαείβηι ροδίτατίΐιΐδςυρ αά 
νβ^^ρβΓΕπι. εαηΐίΐαβ ίρδο δβηίοΓβδ ρορυΐί, ρυΙνβΓβπι- 
ςυβ εαρίΐίΐυβ δαίδ ίη^βδδβΓυηί. ΟίχίΙςαβ 4θ3υα : 
01)δ6εΓ0, Οοπιίηβ, εαΓ ΓαπιαΙυδ (αυδ ρορυΐυπι Ιιαηο 
ΐΓαηβ 3οΓ(1αη6πι άαχίΐ ? αη υΐ βαπι ΑπιοΓβίδ άβίβη- 
άϋΐη ρΓαί1}βΓ6ΐ? ςυίιΐ βηίπι (Ιίεαιη, ροδ^ςυαπι Ιδπαβ- 
Ιίευδ ρορυΐυδ ΙβΓ^α ΙιοδΙί νοΓίίΙ ? Αυ(1ίβηΙ Ιιοε 
ΟΙιαηαπαή αο ΓβΙίςαί Ιβιτφ 1ιυ3υδ ίηεοΐο), ηοίιςυβ 
είΓεηπιεΙη^ρηΙ βΐ βχδείηάβηΐ » Υίίΐβδηβ Ιιιιηε ηοη 
πιίηοπί ςυαηι Μοδβπι Γαίδδβ ίη ΕυχίβΙαΙβ αίςυβ 95 
ρ6Γ(αΓΐ)αΙίοη6 ; €ΐα& ρΓθΙ)αΙ)ϋ6 βδ? ειιηι βο ίαίδδβΓβ- ο\ πρεσβύτεροι Ισραήλ. Καί έπέβαλον χουν έπί τήν 
κεφαλήν αυτών, καί εΤπεν Ιησούς• Δέομαι, Κύριε, 
'ίνα τί διεοίβασεν ό παις σου τδν λαόν τούτον τον *1ορ- 
δάνην, παραδούναι αύτον τψ Άμοραίφ άπολέσαι 
ήμας ; καί έρώ, έπεί μετέβαλεν Ίσ:αήλ τον αυ- 
χένα απέναντι του εχθρού αυτού ; Καί άκουσας ό 
ΧαναναΤος καί πάντες οΐ κατοικοΰντες τήν γην περί- 
κυκλώσουσιν ή μας καί έκτρίψουσιν άπο της γης. » 
Όρ$ς δ'πως καί ούτος ούχ ήττον Μωϋσέως άδτ^μονεΧ 
καί {^ορ'^^^ιται ; καί που τάχα καί αυτός ομοίως τήν 
ζωήν έξ απορίας άπελέγετο. *Εώ λέγειν τους διαιρ4- άαείππι υΙίρδ6ςιιθ(]ΐΐ6 νίίαπι αδρβΓηαΓβΙυπ. δαρβΓ- β ρους πολέμους καί τάς μάχας καί τάς φροντίδας και 86(160 ΓβΓβΓεηοϋδ ΙοΙ ])6ΐ1ίδ, ρυςηίδ αε δοΐΐίείΐαάίηί- 
1)υ8, ίΓ&υιΙβςυβ βαίιαοηίΐίεα. §αηβ εΐ α^ΓΟΓαιη 
(Ιίνίδίο πι&ςηαπιβί ΙαύοΓβπιάίΓΩεαΙΙαΙβδςαβροΓΓΟβΙ 
νβχ&Ιίοηβδ πιυΐΐίρΐίεβδ αΐΐυΐίΐ. Αά Ιιυηε πιοάαπι 
οιηηββ ϋ (|αί Οβο πια^ορβΓβ ρΙαεαβΓυηΙ, ΦΓυηιηίβ 
ρΓίυ3 ΐ6η(αΙίοηί5υδςυβ δρβεΐαΐα βοποιη ρΓθ1)ίΙαΐ6, 
(Ιίνίηο αηιΟΓβΓιιΐΡπάί 1ίΙ)6Γαπι ΓαευΚαΙβπι εοηδβειιΐί 
δΐιηΐ : ηο^^ιιβ ςυίί^ςυαπι οοιαπι ςυί ίη α1ί(ΐυο αραά 
Οουπι ρΐ'βΐίο 1ια1)6ηΙυΓ, αταπιηίδ εαΓαΚ, βϋαιη^Ι 
ηο3 ίά 6ΐ ϋβί άβ ίρδίδ ^α(1^^^αIη ΙαΙβαΙ. τών Γαυαωνιτών τήν άπάτην. Καί μένυοι καί ή τών 
κλήρων διανομή πολύν μεν τον πόνον πολλά ς δΐ 
παρεΐχεν αύτψ τάς δυσκολίας καί θλίψεις. Ούτω 
τοίνυν άπαντες 6'σοι τφ θεψ μεγάλως εύηρέστησβν, 
διά θλίψεων καί πειρασμών δοκ'.μασθέντες καί δ^ 
κιμοι άναφανέντες της προς θεό ν αγάπης καί παρ- 
ρησίας έπέτυχον, καί ουκ εστίν ουδείς, ων πολύς 
παρά τψ θεψ λίίγος, θλίψεων έκτος, καν ήμεΤς 
άγνοώμεν τούτο καί τά τού θεού περί αυτών κρ(- 
ματα. ** 4θ8. χ. »• ]ο3. χ, 13. •' Ναιη. χιγ. *« αοβ. πι. 125 Η18Τ011ΙΑΒυΜ (ΙΟΜΡΕΝϋΙϋΜ. 126 Μίτά δέ γε Ίτ,σούν διά τατ/ κοιτών 6 θεό; έσωζε \ Ρθ3ΐ ^ο^»11αη1 Ο^α^) 3αι1ίϋϋηι οροια ροραΐηιη δΟΓ τον λχον, θλιβόμενον υτιο των περιλειφΟέντων «λλο- 
οόλιον. 'Κν οΤς ύπαρξε ιτρώτιτΕος Ίούδΐζ χϊλοΰ|χ»- 
νχ, χ»•, έκρινε τον λαον £τη ζ', χειρωσά;Αΐνος και 
τόν *Λ8ω«:ζεβεκ ^ισ.Χία των αλλοφύλων, και βκρω- 
τηριάτας αύτοΰ /εΐοα; και τιόδας. Είπε δε Άδωνι- 
ζεβέχ* • Έβδομ•/;κοντα βασιλείς τα ακοα των χειρών 
και των ποδών αυτών άποκεχομμένοι ήσαν, σαλλέ- 
γοντες τα ύποκάτω της τραπέζης μου. Καθώς ουν 
έποίησα, οΰτω καΙ άνταπέδωκέ μοι ό Κύριος. » 
Μετά δΐ 'Ιούδβν γέγονε κριτής ΓοΟονιήλ και μετά 
τούτον Άώδ. Μετά δε γε Άώδ γέγονε κριτής Σβ- 
μέγαρ ?τη επτά, πατάξας κβΐ έκ τών αλλοφύλων έν 
ήμέρ^ μι^ έν τφ του ά:(^τρου πόδι τών βοών άνδρας 
Ιςακοσίους. Μετά Σαμέγαρ γέγονε κριτής Βαράκ, νατΐΐ,α Γβϋςαϋβ ^βηΐΐϋΐη αΙί6η£ΐΓααι νβχαίαπι. ΙηΙβΓ 
3α(ϋεβ^ βοδ ρπιτια» ΓαΐΙ ΟΓΐΙίηο ^αιια8, ς ιί ροριιΐο 
&ηηο8 δβρίβιη ρροίΓνιίΙ. Ι» Α<1οιιι1)6Ζ6θπιη 1)αι1)αΓ0- 
Γΐιιη Γβββπι ίη δααπι ροΐβδίαΐβιη Γί^(1ο|ίίΙ,οίΓΐϋβ ηια- 
ηιιαη) »ϋ ροάυιη βχίΓΟίυΐΙαΙβϋ ρΓβΡοίίΙίΙ. Ταιη Α(1ο- 
ηί1)βζ66υ9: « δβρ1υα§ίη1α,»> ίικιυίΐ'•» «γρ§08 Ιια1)ΐιί, 
ςϋί ρΓΦΰί8ί9 α ιηβ ιηαηηαιη βΐ ρβάυιη βχΐΓβΐΏΪΙαΙΐ- 
1)08 δαί) ιηβηδα πιβα οί^οΓαπι Γθ1ί(ίΐπβΐ3 οοΐϋδβΐιαηί. 
διουΐ βΓ^ο Γβοί, δίο ιηϋιί Οοιηίηιΐδ ΓβΙπ1)αίΙ. » διιο- 
οβδδϋ 4ϋΐ1α3 Γιοΐΐιοηίοΐ, Ιιαίο Αοίΐα:*. ΡοδΙ Αοίΐυιη 
δαπιβββΓ δβρίβηηίυιη 3ΐΐ(1ίοίδ οΓΩοΐο ΓιιηοΙαδ βδΐ. Ιδ 
άθ Ι)αΓΐ)&πδ υηο άίβ 600 νίΓΟδ δΐίνα αιαίπ οοοίίΐΐΐ. 
διιοοβδδΐΐ Ιιυίο Βαπαουδ, οοΐΐοβα ΟβΙ)θΓα ΓαΙίϋίο». 
ΗοΓυηι δκίαΐβ Ρποηιοΐΐιβϋδ βΐ Οπρίιβϋδ ΤΙίΓαχ, Ογη)• μεθ' ου και Δεβόρρα ή προοήτις. Έο' ων υ.;ομηΟ&ν>ς ^^ οοΓϋΐη δαρίβπΐίδδίιηί 06 Ιιιηι ^ΐδϋϋΙαρΊιΐδ ηιβύίουδ 
«II Όρ^ευς ό Θρ^; ο1 σοφώτατοι παρ' Έλλτ,σι, 1>χαΓ8υδςαο δραΓίίΐηπ:^ (ίαί ^ΓίΒ^^^» Ιβββδ ϋοπιΐίϋίΐ, κα 

και Ασκληπιός ό Ιατρός, και [Ρ. 54] Λυκούργος 
ό Σπαρ^ιάτη^ και νομοθέτης τών Ελλήνων ^γνωρί- 
ζοντο. Μετά δε Βαράκ γέγονε κριτής Γεδεών, ό και 
Ίεροβάαλ, ετη μ'. Ιΐατάςας τον Μαδιάμ μετά τών 
λαψ^ντων τριακοσίων, ως λελέςεται, καΐ τους ά'ρ- 
χον:ας αυτών ήλόησεν έν ταΤς άκάνθαις. Μετά Γεοεών 
γέγονε κριτής Άβιμέλεχ υ\ός αύτου ετη τρία, πατά- 
ξι; δ^ και τους άδελοους αύτοΰ έκ τών ελευθέρων 
ΟΓ^δρας ο' έπι λίΟον ενα, έξ ών ουκ άπελείφΟη ιτλήν 
'ΙιαάΟαν του νεωτέρου. 'Ός και άνελθών έν τφ ορει 
εΤ-£ τοΤς Σικιμίταις ττ,ν παρζβολήν τών δένδρων, 
Χί^ζ τε έλαίας και της συκής κιι της αμπέλου και 
τ/*ς ράμνου, καθ* ή*^ **'• συνέβη αύτοΤς, Και τά λοιπά 
τών κριτών εύρήσεις Ιμπροσθεν. 

Ίστέον οΰν, οησι/ ό άο(διμος Χρυσόστομος, ώς πο- 
λυσήμαντόν έστι το όνομα της παραβολής. Έστι γάρ 
παραβολή λάλημα και υπόδειγμα και δνειδισμός, ώς 
δϊαν λέγει Δαυίδ* « Έθου ήμας εις παραδολήν έν το"ίς 
ε^νεσι, χ{/ησιν κεφαλής έν τοΤς λαοΤς. » "Εστι δΐ πα- 
ραβολή αΐνιγματώδης λόγος, ό πολλοί λέγουσι ζήτημα, 
έκφαΤνον μέντοι, ουκ αύτόθεν δε πάντως δήλον ό'ν 
άπό τών ρημάτων, άλλ' έχον εντός κεκρυμμένην διά- 
νοιαν, ώς όταν ό Σαμψών ελεγεν « ΈςήλΟεν άπό στό ■ 
ματος εσΟοντος βρώσις και άπό ισΧυροΰ γλυκύ. » Και 
Σολομών εφη•«Τότ5 νοήσει; παραβολήν και σκοτεινόν 
λόγον. «Λέγεται δε παραβολή και όμοίωσις. « *Αλλην 
γάρ;φησι, παραοολήν παρέΟηκεν αύτοΤς λέγων. Όμοια 
εστίν ή βασιλεία τών ουρανών άν^ρώπφ σπείροντι κα- 
λόν σπέ/^μα έν τψ άγρψ αύτοΰ. »> Και παραβολή λέγε- ιηποΙυβΓαηί. ΡοδΙ ΒαΓαουπι 3υ(ϋοίδ ιηιιηαδ ροπαιι- 
ηοδ 40 οΙ)ίνίΙ Οβ(1βοη,ςαί βΐ ^βΓοI^Εα1ι1δ αδυπραΙαΓ, 
ςυΐ Μαίΐίαηί ^'βηΐβπι ΐΓβοβηΙΟΓαπι νίΓΟΓαηι, ίίαί, υΐ 
(ΙίϋβΙϋΓ, α(}ϋαη[ΐ Ιαιη1)βηί1ο (ΙβΙθοΙί ΓαβΓαηΙ, οχβΓοίΙα 
ίΓβΙυδ Γαίΐίΐ,βΐυδςαβ ρπηοΐροδ δρίηίδ ΙπΙαΓαηΙίδ ίη 
ιηοΓοιη οοηοίιΐίΐ. Ηυίο ίιΙίιΐί> ΑΙ)ίΓηοΙθΓΐιιΐδ βηοοβδδίΐ 
810 Ιπβηπίαιη ρΓποΓιιίΙ. Ιδ ίραΐΓβδ δαοδ, ΙίΙίβΐΌδ Ιιο- 
ιηίηοδ, ηιιηιβΓοΤΟ, δυρβΓυηο δαχο οηιηβδ ίϋΙβί'Γβ- 
οίΐ ; η6Γ]υβ ίραΐΓϋΐα ςαίδΓΐιιαιη δΐιρβΓΓαίΙ ρρίτΙΟΓ 
υηαπι 4ο<ιΙΙιαιιιιιη ηαΐα ιηίιΓιηιαπι, ςυΐ οοηδοβπδο 
ιηοηΐβ δίοβπιίΐίδ ραΓαΗοΙαπι άβ αΓΐ)οπ1)ΐΐ8 οίβα, Γιοα, 
νίΐβ βΐ Γΐιαιηηο ηαΡΓδίνίΙ ; ^υ^αδ ΓαΙ)ϋΙα5 Γβπι βα οιαω 
ίρδίδβνοηβΓυηΙοοιηρΓθΙ)ανβΓβ. Ββΐίςαα (1β ^ηά^^^- 
ρ 1)υδ, ίη ρΓο^Γθδδα ίηνβηίβδ. 

Ροιτο δείεηάαηι βδΐ, &ίΙ ^β1β^Γ^δ ίΙΙβ ΟΙΐργδΟδΙο- 
πιυδ,ρ&Γα1)θΐ9ΒνοεαΙ)αΙο ρΙπΓΡδ Γ6δ άβηοίαπ. Ναπι 
βΐ δβηηοηβπι δί§ηίΠοαΙ βΐ βχβπιρίαπι βΐ ορρΓθ1)ΐ Ίαιη, 
βΙοαπιυαν1άαίΙ-^•««ΓβοίδΙί ηοδρ2ΐΓαΙ)θΙαπΐ|^βηΙίΙ)αδ, 
ηΐ ροραΐί οαρίΐα ηιονβαηΐ ηο5ίδ νίδίδ. • ΕδΙ βΐΐαπι 
ραΓα1)ο1α ΟΓαΙιο ςυα αΙΐΓΐυίοΙ ρβΓαπι1}Λ§βδίηηυίΙιΐΓ, 
ςυοί! ί^βηυδ πιαίΐί ςυοϊδίίοηβπι αρρβίΐαηΐ ; οιιηι νβτ- 
1)1 βραΐία δίβηίβοαΙαΓ αϋςαίοΐ. ηοη δίαΐίιη βυΐβιη οχ 
γβΓΐ)ίδ βνίάβηδ βδΐ, δΡ(1 ίηΐυδ Γβοοηιΐίΐυηι ΙιαΙ)θΙ 
δβηδυπι. υΐ οαιη δαπίδοη άίχίΐ " : « ΑΙ) ΟΓβ νοΓαοίδ 
οί1)υ8 βχϋΐ βΐ (Ιϋΐοβίΐο α ναϋάο »0β οοίίβηι Ιιοϊο δοΐο- 
πιοηίδ βαηΐ νβΓΐ)α** : « Τυηο ρ2ΐΓθΙ)ο1αηιίηΙβ11Ι§θδ οΐ 
ο1)δουΓαπι δβηηοηβπι. "ΒίϋίΙαΓααΙβηι ραΓα1)ϋΙα βΐίαπι 
βίπιίΐίΐαάο. ϋηίΐβ Θ1 Ιιοβο « Αΐίαπι ροη-ο βίδ ραια- 
1)ο1απιρΓορο8υίΙ, ίΐαάίίίβηδ" : Κβ^ηυπι οορΙοΓυιη Γβι ή τροπολογία, οΤόν ^στι τό, '< ΓΙέ άνθρωπου, ειπον Β δίηιίΐβ βδΐ Ιιοπιίηί 1)οηο δβηιίηβ α^ξΓυπι δυυπι οοηδβ- 

ΓβηΙί. » ΤΓοροΙοβία βΐίαηι, ουπι νβΓΐ)ί8Βΐίυ(1 δί^ηί- 
ΠοαηΙίΙϊϋδ τβδ βχρπηηΙιΐΓ, ραΓαΙ)θΐ3Β ηοπιβη βοπί. 
υΐΐιίο ** : « Γίΐί Ιιοπιίηίδ, άϊο βίδΚαηο ραραΐϊοίαπι : 
Αςϋίΐα πιαςηίδ αΐίδ, » βΙο. ΑηυίΙω ηοπιίηβ Γ0§βηι 
ηοΐαΐ Ιπια^ο βΙΙαπι δβα βχβπιρΙαΓ ρίΐΓα1)θ1α3 νοοα- 
1)αΙοίη(1ίοαΙυΓ, υΐ οϋΐη Ο. ΡααΙυδ άίαΐ*^: « Ρίάβ 
Ιδααουπι ΙβηΙαΙυδ ΑΙ)ΓαΙιαπια8 οΙ)ΙηΙίΙ, απίρβηΙΙαπι 
δυηαι,αοεβρία ^&η1 ρποπιίδδΐοηθ ; υηιΐβ βΐ ρβΓ ραι*α- 
1>ο1απι βαηι Ι.ιΗΐ,» ^^ βδΐ,αΐ ίπια^'ίηβπιβΙβχβηιρΙαΓ. 
ΕδΙ βΐίαπι ραΓαΙ)θ1α ΟΓαΙίο ςα;» τηβηΐβ ρβΓθίρί6η(1& αύτοίς την παραβολήν ταύτην, Ό αετός ό μεγαλοπτέ- 
ρυγος• » άετόν λέγων τόν βασιλέα. Παραβολή λέγε- 
ται και 6 τύπος και ή ε!κών, ώς και ό μέγας ϋαΰ- 
λος εφη* ■ ΙΙίστει προσενήνοΧεν ό Ά^ρατμ τόν Ισαάκ 
πειραζόμενος, και τόν μονογενή προσέφερεν ό τάς 
επαγγελίας δεξάμενος. "Οθεν και έν παραβολ-ζ 
τούτον Ικομίσατο, » τουτέστιν έν τύπφ και εΐ' 
κόνι. ΚαΙ παραβολή έστι λόγος παραβάλλων τά 
νοητά τοις αισθητοΤς, και παρ ιστών εκ τών εγκό- 
σμιων χαι ορατών τά ύπερκόσμια και αόρατα. »* ^αά^^. ι, 7. «• ΡβλΙ. χμιι, 15. •» 4αάίο. χιν, 44. " ΡΓονβΓΐ). ι, 6. " ΜαΐΛ. χιιι, " Εζβοΐι. χνη, 3. 
»» Ηβ1>ρ. XI, 17. 127 βΕΟίΙΟΙΙ ϋΚΌΚΕΝΙ Ι» $6η8ίΙ)ί1ί1)α9εο]ΏρΕΓ&1, βΐηπυικίαηίδ αο νΪ5)1)ίϋ1)υ5 Α Ηρ<^βλημα δέ έστι λ(^γος σονεσχιανμένος χαΐ α!νι* Γβ1)υ5 ίηνίδίΜΙίααΙςιιβ δπρΓα Ιιιιηε ιηυηάυιη βίΐα 
ίικίίοαί. ΡΓυΙ)ΙβΐΏίΐ νβΐΌ ;'ςυα?8ΐίοηοιη Ι.αΙίηβ ϋίοθΓβ 
ροδδίβ) οΓαΙίο ο?Ιο1)υηΊΐ)ΓαΙα οΐίϋνίηαΐίοαοιη Γβςιιί- 
Γοηδ^ηχΙα Ιιοο *• : « ΙηεΙίηαΙ)ο αιΐΓβηι ιηβαηι &(1ρα• 
Γαϋοΐααι, ηρβπαιη ίη ρί^αΐΐβπο ςικτδΐίοηριη πιραιη.» 
ΡΐΌΐ)ΐ6ΐΏα 6ΐίαιη 65ΐ οοιιΐβιηρίαΐίο αά εο^ηίΐίοηβιη 
ίαείβιΐδ. ΕχβιηρΙυιη ββΐ, ςυοά & δίηςυΐαπ αά υηί- 
νοΓδαΙβαάάαοίΙ ; αυΐ εαιη δίη^αΐαπ ρβΓ δΐπςυΙαΓβ 
δίνβ δίπιίΐο Γιάθΐη ίαοίιηυδ. ΡαΓΟϋτιία δΟΓίηο βδΐ οο• 
εαΐΐαδ,ςυί αΐίο ιηαηίίβδίο ίη(ϋεαίαΓ. ΑΐΙβ^οπα βδΐ 
ηυίο άο ίηαηίιηίδ δυιτιίΙυΓ.ιΗ ΐΏοηΙί1)α8,€οΙ1ίΙ)υδ, αΓ- 
Ι30π1)υ8 βΐ οοίΙβΓα ΤΐΌροΙοβία, ςαοϊ α ηοδίπδ ιηβιη- 
Ι)ηδ άιιείΙιΐΓ, αΐ εαρίΐβ, α( οευΐίβ, υ1 Γβϋςαίδ ; αϊ) 
ίιηιηαΐαΐΐοηο ν6Γΐ)0Γαιιι ηοΐΏβη 1ια1)6ΐ. γματώοης, κβτά το ίιρημένον « Κλινώ εΙ; παραβο- 
βολήν το ους μου, 9νο(ζω εν ψαλτηοίφ τό ποο'βλημά 
μου. » Πρόβλημα έιτι Οίώρημα συντεινον ττρλς 
Βεωρίαν και γνώσιν. Ιίαράοειγμχ δέ έστ•.ν άπδ του 
καθ* εκαστον άγον ίπι το καθόλου, η δεΤξις πι- 
στού μένη τό μεριχον διά μερικού και όμοιου. 
Παροιμία δ' έστ». λόγος απόκρυφος δι*Ιτέρου προδήλου 
σημβινόμενος. Αλληγορία δ' έστιν ή έπι των άψυχων, 
οΤον ορέων και βουνών, [Ρ. 55] δένδρων και λοιπών. 
Τροπολογία δ' έστιν ή έπι των ημετέρων μελών, οίον 
κεφαλής οφθαλμών και τών λοιπών τροπολογία δ^ από 
του τρέπεσθαι λέγεται. Εντεύθεν δρα μοι τάς πράζεις 
τών κοιτών. 08 ΝβοβδδαΓίυιη άυχί Ιιοο Ιοοο άβ ^υ(1^^υIη " ΆναγκαΤον δ^ ήγησάμεθα καί περί τής τών χρι- Ι^ΓαεϋοοΓαιη Γβύαδ ββδϋδ 1)Γ6νϋ6Γ εοιηιηβΐΏΟΓ&ΓβΫ 
ιιΐ 6ΐ (]αί1)αδ βεβ εο^ΊΗΐα3 δΐιηΐ, ίιι ηιβιηοπαιη Γβνο- 
εοηΙαΓ, βΐ ςαί1)υδ ί^οίβο, ίΐΐίδ νβΐ ραΓναιη βαΓϋΐη 
ηοϋϋαηι ρΓ<Γΐ)β&ΐΏΐΐδ. 

ΜοΓίαο ^08ϋα, ςαα^άαιτι ςβηΐβδ &(1 ΙεηΙαηάυιη 
ΙδΓαβΙβαι ΓεΙίοΙοθ ίυβιυηΐ ΡΓα^ηοΥβιαΙ βηίπι Όβαδ 
ΓοΓβ αΐ α δβ (ΙβΠεβΓβηΙ αε ίαΐδοδ (1β05 αιηρίβείβ- 
ΓβηΙϋΓ : ϋα(]αβ βοδίη ΙιοδΙίυιιΐδαοΓαιΏ δΐιρβΓδΙίΙυπι 
πιαοϋδ άβάΐάίΐ, Γ{υί βοδ ορρΓβδδβΓαηΙ αε δΐίρεη- 
(ΙΐΕποδ ΓβεβΓϋπΙ. Τυιη" αηςβίυδ Πβί ίη εοηναΐ- 
Ιβιη, ίη ςυαπι υηίνβΓδαδ ροραίπδ εοηνβηβΓαΙ, 
άββεεηάίΐ, βίςυβ δυαπι (ΙβίβεΙίοηβπι βχρΓθΙ)ΓανίΙ» 
ίηάίοΑηδ βαπι ίαΐδδβ εαπδαπι ευρ 1)αΓΐ}αΓίδ άβάε- 
ΓβηΙαΓ. ΓΙβΙυπι ϋ)ί αηίνεΓδαδ ρορηίυδ δαδίαΐϋ, τών του ^Ισρατ^Χ πράξεως εν βρχχεΤ έπισημήνασθαι, 
Γνα τους μίν είδότας εις άνάμνησιν άναγαγωμεν, 
τοϊς δι άγνοοΰσι μικράν τίνα εΓδησιν εντεύθεν παρά- 
σχωμεν. 

Μετά τελευτήν *Ιησοΰ κατελείφθησαν έθνη προς 
τό πειράσαι τον *1σρατ/,1• θεί? γαρ προγνώσει ό 
θεός ηδη την άποστασίαν αυτών, 6'τι προστεθήσονται 
τοΤς εΐοώλοις, και έζέδοτο αύτίους ε!ς χείρας τών 
έχθρων αυτών τών καταλειφθέντων, καί έταπείνω• 
σαν και έφορολόγουν αυτούς. Κατήλθε δΐ άγγελος 
Κυρίου εΙς τήν κοιλάδα ναι πας *Ισροι5λ• καί ήλεγ- 
ξεν αυτούς ό άγγελος περί τής αποστασίας αυτών 
και δ'τι δια τούτο παρεδόθησαν τοΤς έ'θνεσι. ΚαΙ 
ε/λαυσε πας ό λαός, μνησθέντες τών ευεργεσιών Ποηιίηί 1)βηβΓιείθΓυιη βΐ ρρδΗδβηΙΐδ πιίδ6Π9? πιβπιο- β Κυρίου κα•. τής ένισταμένης κακώσεως αυτών. Όθεν 

εκλήθη ό τόπος εκείνος κοιλάς κλαύθμωνος* δ:ά γαρ 
τό μή έξολοθρευσαι τόν Ίσ;αήλ τα έθνη & εΤπε Κύ- 
ριος αύτοΤς, αλλά κα! μοθεϊν τα £ργα αυτών και μι- 
γήναι αύτοΤς καί δουλεΰσαι τοις γλυπτοΐς αυτών, 
δια τοΰτο παρεδόθησαν εις χείρας τών αλλοφύλων. 
Τ^ οιχε''(|ρ δΐ φιλανθρωπί(|ρ κινούμενο; ό Θεός φκτεί- 
ρήσε τόν ^ΙσραΎ^},^ και άνέστησεν αύτψ πρώτον κρι- 
τήν τόν Γοθονιήλ, γαμβρόν οντι του Χάλεβ, 6'-.τίς 
Χάλεβ ζήσας Ιτη ρζ' εν δυνάμει ώς νεανίας εισϊ5ρ- 
χετο και έςήρχετο έν τψ πολέμψ. Καί ένίσΧυσε Κύ- 
ριος τόν Γοθονιήλ, καί τόν βασιλέα Συρίας Ιπάταξε. 
Καί είρήνευσεν ή γη 2οι»ς της ζωής αύτοΰ ϊττ μ'. 
Καί πάλιν άπέστη 'Ιαρατ,Χ από Κυρίου» καί έττήγειί 
ρεν αύτοΤς Κύριος τόν Έκ/ώμ βασ-./έα Μωάβ, κα- Ηα. ΙΙαςιιβ βί Ιοεο ηοπιβη Υαΐΐίδ ΠβΙυδ ίηάίΐυπι. 
Ουοά βηϊνη Ιδραβϋευδ ροραΓαδ (ξβηίβδ ηυαδ άβίβη 
3υδ5βΓαΙ Οβϋδ ηοη βχείιΙβΓαΙ, 86(1 ορβΓα εοηιπι άί- 
άΐείδδβΐ,ίίδ 36 ρβΓίηίδεηίδδεΙ αΐί^υβ δεαίρία βΟΓυηι 
δΙηιαΙαεΓα εαΐΐα άίμηαίπδ 68δ6ΐ, ίάβο ίη ροΐβδίαΐβπι 
ύαι-1)αΓ0Γαπι 6Γ&1 άβιΐίΐυδ. 06υ5 Ιαιτιβη 8αα πιοΐοδ 
}ιυπιαηίΙ&ΐ6 βαπι πιίδ6ΓαΙα8 65ΐ, βχείΐ&νίίςυβ βί 
ρππιυπι ^α(1^ε6Π1 βοΐΐιοηίβΐυηι €1ι&1β1)ί ^βηβ- 
Γυπι ••. Ιδ 61ι&1βΙ)υ8 ευπι αηηοδ ί07 νίχίδδβΐ, νί- 
ηΙ}α3 νβΐυΐί αάοΐβδεβηδ ΐηΐβ^ηδ ίη 1)6ΐ1ο ν6ΓδαΙ)α- 
ΙηΓ. ΰοϋιοηίβίαδ αυΐεπι γο130Γ6 ιΐίνίηίΐυδ ρΓα?(ϋΙυ8 
Γ6§6πι 5>'Γί83 εΐαίΐβ αίίβϋίΐ. ραεεπιςυβ δαίδ ΓβδϋΙαίΙ, 
(|υα3 οηηοδ 40 (Ιαπανϋ, ϋΒςηβ αά βοΐΐιοηίεΐί ηΐΟΓ- 
Ιοπι. ΠϋΓδηηι ίηάβ α Οοπιίηο (ΙβΓβεβρυηΙ 99 ΙδΓαβΙίεί ; ίδςαβ βΐ8 ΕςΙοηβπι Μοαύίευπι Γβ^βπι β έδουλώσατο τόν Ισραήλ ?τη ιη\ Καί έβόησεν πάλιν ό ίιηπιΐδίΐ, ςυί ρβΓ αηηοδ 18 ρορυΐυπι Ιβραβίίεαπι 
δβΓνίΙυΙβ ρΓβδδίΙ Οβηυο ίΐαςαβ ααχίΐίαπι Οβί ορ- 
ρΓβδ3ί ίπιρΙοΓαπιηΙ ; ςαί 6^3^α(1ίε6Π1 (ΙβάίΙ Αοάαπι, 
νίηιηι δΐηιΙ)ί(1βχΐΓυπι.Ιδ ρΓ<τε1αΓηι ααδυδ ίοείηυβ 
ΕςΙοηβπι ίίοπιί δυ» (ΙοΙο ίηΙβΓίβείΙ, ία^αςυβ βία- 
ρδηδ, εοηίεδϋιη ΙδΓ&6Πεο βχΰτείΐα αδδαπιρίο, 
ηια^ηα ΜοαΙ»ΐΙαδ εΐαάβ αίίβείΐ. ΡοδΙβα αηηίδ 80 
4α(1α•ίΗ ηαίβία οπιηία Γα6ΓϋΐιΙ. δυΐ) β^α8 πιοΓίβπι 
ουπι ρορηίυδ Ιδπαθίίεηδ τυΓδυδ & Πβο άβδείνίδδβΐ, 
ρβΓ αηηοδ 20 βυηι δίδβΓα 4αΙ)αηί Γβ^ίπ οορίαηιπι άυχ λαός π;.ός Κύριον, καί εδωκεν αύτοΤς κριτήν τόν 
Άώδ άνδρα άμφοτεροδέζιον, δς τολμήσας άνεΤλεν 
Έκλώμ έν τψ οΓκψ αύτου δόλφ, καί φυγών διεσώθη. 
Καί παρ&υθυς λαμβάνει τόν Ισραήλ, καί πατάσσει 
τήν Μωάο παταγμόν μέγαν, καί ησυχάζει ή γή ετη 
όγδοήχοντα. Καί μετά τελευτήν τήν αύτου άπέστη 
πάλιν ό λαός, κα• έταπείνωσεν αυτούς ό Σισάόεα 
6 δυνάστης, βασιλεύς Ίαβιν, έτη η'. Καί προσκαλεί- 
ται Δεβό^ρα ή προοητ'.ς τόν Βαράκ (ήν -^αρ αΰτη 
τότε κρίνουσα τόν λαόν], καί συμπορεύεται μετ' αύ- ^•Ρβαΐ. χι,νιιι, ο. *^4αάίε. ιΐ *• 4ηάίο. πι. 129 ΗΙδΤΟϊίίΑΚϋΜ ΟΟΜΡΕΝΌΙϋΜ. 130 τούέπιβββώρ, και δίδωσιν αύτώ ^'/λου; (:ί3), υτ'. Λ ορI)Γ0^^5^!. ϊυιη ^^1^ο^α ναΐεδ, (ΐυο) ΰο 1<>ιηροΓβ 
Αϋτη ήμερα έν ^ σώσει Κύ^ι^π "ϊον Ισραήλ έκ χεφος ρορυΐο ρΓαβΓαΙ ", α(1<οί1ο Βαιαοο υηα αά ηιοα- 
Μαδιάμ. Κβτδδίωξ» δε ^^Ρ^τ^ '^^ν Σισάρρα, κα•. συν- Ιθπι ΤΙιαΙ>0ΓβΓη ρΓοΩϋίδοίΙΠΓ, ΙοδΙαΙα οαιη 6856 
έτο'.ψε τα ά:μί»-* βύτοΰ. Κατέβη δε Σισά/^α έχ 
τοΟ ίοματ*^ άυτου, κχι έφυγε μ'5νος, [Ρ. 56] δω; 
είδε** »ύτον Ία/,λ γυνή αστεία, καΐ προσεκαλέσατο 
αυτόν λέγουσα* « "Εκκλινον, κύριε, προς με, μή φό- 
βου ». Και ε'.σήλθε ττρος αυτήν, και έπότισΐν αύτδν 
γάλα δια το δίψος, και κοιμίσασα πασ^άλψ άπέκτει- 
νεν ούτ<!>ν. Και ήτύχασεν ή γ^ί έπι Βα,νάκ έτη μ'. 
ΑυΟ.ς δε Ισραήλ έπέΟετο τοΤ; ε!δ ολοις, και γεγόνα- 
σιν έν χειρ•. Μαδιάμ ετη ζ'. Τότε ώφθη άγγελος Κυ- 
ρίου τψ Γεδεών, λέγων « Έν ττί χειρί σου Κύριος 
παραδίδωσι τήν Μαδιάμ. >» "^τησε δε Γεδεών γενέ- 
σθαι Ουσίαν τψ Κυρίφ, και ί)ψατο ό άγγελος τψ άίοιη ςηο 06υ5 Ιδραοίαπι β85θΙ α Μαοΐίαηίΐίδ 
Η5βΓαΙαΓυ8. Ρογγο Ηαπαουδ Βί^βΓαιη ίη Γαι,'αηι 
αοίιιαι ίιΐί^βοιιΐυδ ΡδΙ, αίςαβ β]α8 (-αίταδ οοπιηιί- 
ηιιίί. ]ρδβ Γΐπίάοιη 8ί5βΓα (Ιο ?υο ουηυ ϋοδοβπίΐΐΐ 
8θ1ϋ8(ϊυβ ίαί,ηΐ. Ουβιη οοπϋρίοαία 4αοΙίΐ, ιηαΠθΓ 
βρί'β^ία, αιΐ 8β νοοανΐΐ, ΙιοιΙαΙα ιιΐ ιτιβίαδ δβοϋΐ'αδ 

21(1 50 (ΙίνΟΓίβΓβΙ. ΙημΓ6850 δίΐίδ ΓβδΙίπ^ΟΙΙιΙίϋ βία- 

Ιία Ιίΐο ΐ3ίΙ)θηάυΓη Θχ1ιι1)αί1, δορίΐαηκιαο οίανο ΐΓα- 
είάανίΐ. 8ιιΙ) Βϋραοο ίηάθ ρορυΐο ραχ 40 αηηοδ 
ίαίΐ. ΡοδΙ, οαιη (Ιοιιυο αοΐ δΐιηιιΙαοιΌΓυιΏ οηΐΐυιη δβ 
άβιΐίδδβΐ, ίη ΜίΐιΙίαηίΙαΓαιη πιαηα ροΓ δορίβηηίυηι 
ΓαίΙ Εα ΙβιηρβδΙαΙβ ^^ αη^βίαβ ϋβάοοηί αρρα- 
ακοφ της ράβδου αύτου της θυσίας, και εξήλθε πυρ η ΓυίΙ, (|υί βΐ ίηιΙίοαΓβΙ Γογο ιιΐ ίη ίρδίπδ πιαηυηι και κατέκαυσεν αυτήν. Και άπήλθεν άπ' αύτου 6 
αγγελο<. Τ<5τε ϊγνω Γεδεών δτι άγγελος συνελάλει, 
και έφοβήθη. ΕΤτα αΐτεϊ τήν δισσήν α^τησιν περί του 
πόκου, και τυγχάνει της αΙτήσεως. ΕΤτα καταστρέ- 
©δΐ τον βωμδν έν φ έθεράπευσιν 6 πατήρ αύτου τον 
Βαάλ, και ποιεί εκεί θυσιαστεί ρ ιον, και θ^ει τψ θεψ 
δάμαλιν, ΕΤτα π:οκαλεϊται τον λαον και αποστρέφει 
τους δεδιότας, είκοσι και δύο χιλιάδας. Εντβ παρα- 
λαμβάνει τάς άπολειφθείσας δέ/,α χιλιάδας, και προσ- 
τάξει βεοΰ κάτεισιν έν τψ ποτβμψ, και τους λάψαν- 
τας ττί γλώσστ[^ τριακόσιους κατέχει, άποπίμπει δε 
τους λοιπούς. 'ί2ς δΐ εναγώνιος έγένετο τ^ β?*χ^' 
τητι τών συμμάχων, επιτρέπεται παρά θεού ττΐ νυ- 
κτί εκείνη κατελθειν έν τη παρεμβολή Μαδιάα μ6- 
νος μετά παιδαρίου. Κατελθών δέ ήκουσεν έν ττί Βοϋδ Μαιίίαηίΐίΐδ ΐΓαίΙβποΙ. 11)ί ουπι ^ο^βοη ρο 
Ιϋδδβί υΐ δίΜ Γοηι δαοΓαπ) Ββο ΓαοοΓβ ρβιπιίΙΙβ- 
ΓβΙαΓ, απββίυδ δααιπιίΐαΐβ νϊτ^ω δαοπΓιοίαπι ΙοΙί^ίΙ, 
ίρηίδιίαβ ίηϋβ βχαΓόίΙ ίίΐΓΐυβ οοπδΐιπιρδίί, αο ΈΟΟ 
άίδοβδδίΐ αηροΐϋδ δβη^ϋ βΓ§ο ϋο<1«^οη αη^^Όίαπι 
δοοϋπι Γϋίδδβ ΙοοιιΙαπι, αο ΙίιηαίΙ. Ιηιΐβ (ΙιιρΙίοΙδ (ίβ 
νοίίοιβ νοίί (ΙίνίηίΙυδ οοηιροδ ΓαοΙυ», αΐίαιο τμιοοΐ 
α(1 ΒηαΙί οαΐΐυπι ραΙ^Γ υϊ^ϋΓραΙ)αΙ δα1)νοΓΐί(, «οί^αο 
Ιοοο αια βχδΐιιιοΐα Οβο 1)ΐιοιιΙααι ίιηηιοΐαΐ. Ταηι, 
οοηνοοαίο ρορυΐο, 22 πιίΙΙίαοοΓαπι ςιιί 8ΐΙ)ί ηΐυΐαβ- 
1)αηΙ άίδθθ(1βΓβ άοπιαηι ^ϋ1)θι, βΐ Γβ1ί(ΐυα 40 ηιιΠία 
νίΐΌΠΐιη 3υ8δυ Οβί αά απιηβηι (ΙοάυοίΙ, η1)ί Γβ1ί(]ΐιί8 
οηιηίΙ>υ8 ΓβρυιϋαΙίδ ΐΓβοβηΙοδ ΙαηΙυηι, ί|ΐιί Ιίη^α 
αςιιαπι οαηυπι τίΐη Ιαπιρβηάο 1)ίΙ)ί86βηΙ, τοΙίηοΙ.Εα 
Ιαπι ραΓνα πιαηα ίη^ΙρυοΙαδ πιαηάαίο ϋβί δοΐαδ οα παρεμβολή λεγόντων μαγίδα κριθίνην ^*)4) έν ΰη,νψ Ε ηοοίο οαπι ρυβΓΟ ίη οαδίια ΜαιΙίαηίοα (Ιο^οοηιΙίΙ. 
τεθεασΟαι τον λέγοντα έν ττί παρεμβολτί Μαδιάμ, 
ήτις άνακυλιομένη έν παντι τψ λαψ εφθασεν εως 
της σκηνής του βασιλέως, και έπάταξεν ή μαγις τήν 
σκηνήν, και έπεσε. Και εΤπον οΐ άκούοντε;• « Ούκ 
Ιστιτοΰτο, ολλ' ή ή ρομφαία του Γεδεών παραδώ- 
σει γαρ ό Κύριος τήν παρεμβολήν ταύτη έν χειρί 
αύτου. » ΚαΙ ήκουσε Γεδεών και ενίσχυσε. Και 
άνήλθεν έν ττί έκείντ^ νυκτι προς τήν παρεμβολήν, 
καΐ ενίσχυσε τους τριακοσίους ^δρας τους μετ* αύ- 
του, δέδωνε δΐ αυχοΐς αμφορείς και λαμπάδας και 
σάλπιγγας. ΚαΙ κατελθών πεποίηκεν ώς γέγραπται. 
"Ήν δε Μαδιάμ μυριάδες τριακόσιαι δώδεκα, ώσει 
άκρΐς έν πεδίψ κεχυμένη, και ούκ ήν αριθμός του 
λάου αυτών ί} τών καμήλων αυτών. Και έπει έξέστη- 11)1 ααοΐίνίΐ ίηδοιηηίιιπι δί1)ί ίηνίοοπι ηαιταηίοδ, 
ίηια^^ίηαΐοδ 8β ρβπ ςαίοΐβιη νίίΙοΓβ ραδίαιη Ιιογ- 
(Ιοαοβαπι νοίυΐαπ ροΓ Μα(1ίαηίοα οβδίΓα, ρβΓ(|ΐιοΙοΙα 
οα^^ίΓα νοίυΐαίαπι α(1 Γββίδ Ιαηάβηι ΙβηΙοπιιηι ροΓ- 
ΙαΙβπι ίηιρυΐίδδβ ί(1 αίΓΐϋβ άβΐοοίδδβ. 1ά αηοΙΙΙοΓθδ ίΐα 
ΙηΙβΓρΓβΙαπ, ηίΐιίΐ αΐίϋίΐ δί^ηίΠοαΙυπι βο ίηδοπιηίο 
ςααπι Οβάβοηίβ §;1&(ϋυπι, ίη οιι]υδ πιαηυηι ϋουδ βα 
οαδίρα βδδοί ΐρα(1ίΙαΓα8. Ηοο ίηαυ(1ί1υ[η ββίΐβοηίδ 
αηίιηυπι οοηΩτπιανίΙ ; βαςαβ ηοοίβ ίη δπα ΓβνβΡδαδ 
οαδίρα, Ω(1αοία300νίρο8 8υοδίπιρ1βνίΙ, αοίη^ΐραοΐοδ 
αηιρίιορίδ, 1απιρα(1ί1)ΐΐ8 αίςυβ 1ιι1)ί8 αοΐ ΙιοδΙίαιη 
ο&δίρα άβάυχίΐ : ί1)ί Ιαπι ρ08 μβδία βδΐ ςηοπιοίΐο 
δορίρίαρα βχροηίΐ. ΚραηΙ ίη οαδίρίδ ΙιοδΙίαπι ίορ 
πιίΠοηα οβηΙαπΐ(|αθ αο ν1§ίη1ί πιίΠία Ιιοηιίηαπι, σεν αύτους 6 θεδς, κατεδίωξε Γεδεών δπίσο^ αυτών, β γοΐαΐί ΙοοαδΙαραπι πιαίΐίΐαθο ρβρ α^ΡΟδ (ΙίίΤαδϋ ; 
Γνόντες δΐ οΐ επίλοιποι προκατέλαβον τάς διαβάσεις ηβςαβ ηαηιβρυδ οαίηβίοραπιίηίρί ροΙβΡαΙ.ΡοδΙςααπι '• ^αά^^. ιτ, ^ ^α(1^^ νι. ΧΥΕΑΝΒΒΙ ΕΤ ΟΟΑΒΙ ΝΟΤ.ί:. (53) Ν69θίο αη δίβ ΙοοαΙαδ βϋ Οβάρβηαδ. Ηβδ βδΐ 
ιηαηίΓβδΙα, βΐ ρρο 'Κλιθαβώρ Ιιίδίορία ίρβΙυβΡβροηο 
έπι Θαβώρ. Χυι.. 

(54) Οαοά ςαί(1 βίΐ, ηοη ρροηαηΐίο. δαηβ ηβφΐβ 

α βΓβϊοο ηβςαβ αϊ) ίρδο Ηβ1)Γαίοο οπ^ ^Ι^ϊ πηΐΤΰ^ 
ρροοαΐ ραίο αΙ)βδ9β ιηβ&πι ίηίβρρροΐαΐίοηβηι. Ζοηα• 
πΐ9 Ιια1)6ΐ μαζαν κριθίνην. ]οδβρΙ)α9 αιΐίΐίΐ ύπ' 
ευτέλειας άνΟρώποις αβρωτον, (|αω ο5 νίΐίΐαΐβπι αϊ) 
1ιοιη1ηί1)ΐΐ9 ρΓο οίΙ)θ ηόη αβαηραρβίαπ, 1. ν, ο. 8. ΡοΡΓΟ ςαί δβςαίΐαρ ΜαάίηηίΙαρυπι ηαπιβρηδ, εαπι 
βχρρβδδί υΐ Γβρβρί, 312000. Υβραιη ίδ οηιηβηι ηοη 
ϋίΐβπι πιοάο δβά 6ΐ νβρίΐαΐοηι οχοβϋίΐ : ({αίη ίαιο 
βΐιαηι 81 ρΐΌ πιγρίαάίύαδ οΙιίΙίαΓίβδ Ιβ^αδ, αΐ δίΐ 
3Ι200Π, Ιαπιβη αηιρίίορ 3αδΙο νίίίβρί ροδδίΐ. Ιη 
δοΓίρΙαπα δηορα βχοροίΐαδ ηυπιβραίιιρ, Ιαπιβίδί 
πιαχίπιαιη ίαίδδβ ΙοοιίδΙίίΓαηι οοαιραραΐία ίαάίϋαΐ. 
^οδορ^1υδ Γ[αί(1θηι ααοΐορ οδΐ οοοαίαίδδβ ίη ρυςηα 
ΜαάίααίΙαρβιη 120 πιΐΐΐία Χτι.. ΙΜ ΓιΕΟΒΟΠ ΟΕΌηϊΝί Ι» ϋουδ 111 ΓπρΜΠί οοδ ^οη^>^^ι, ίιΐδοουΐιΐδ €5ΐ(;β(1οοη. Λ'ων υοάτ'ον ε'υ, .^.;^ Ιορδανού, κβι συνέλβδον ©βύ- 

... . ί — γονταςτου; δυνάττβ», Μϊδ'.αμ 'ΐΐρήβ κα? Ζήβ, 'κβΐ 

τβμόντες τά; κεφάλας αν^;,^ προσν^εγκαν τψ Γε- 
δεών. Διαβι; δε τον Ίορδάνην ό υ^ζίών έπάταξε τήν 
πβρί|χοολήν Μαδιαμ, και εςέφυγον οί ψι^'.ΧιΊ' Μχ- 
διάμ Ζεοεε κβ: Σαλμανα εκ τή; παρεμδοΛν. Κα: 
[Ρ. 57] κατεδίωςε Γεδεών όπισθεν αυτών, και λ^, 
έκτε'.νεν αυτούς. "Κλαδε δΐ τα ενώτ•.α τα χρν)σα έκ 
των σκύλϋ)/, και έποί/^σεν Έ^ουδ (55), χβι έ'στησεν 
βύτό εν τζ π4λει αΰτοΰ εν ΈφραΟ^, ε-ς τήν κλήρο- 
νομίαν Μανασση. Και έςεττόρνευσε πα; Ισραήλ έπ* 
αύτψ, και γέγονε σκάνοαλον τω λα»υ. Και ήτύχβσΐν 
ή γή επι Γεδεώ\, δ'ς και Ίεροβάαλ έλέγετο, έπι ετη 
μ'. *Κν τούτοις τοις ^ρίνοις του Γεδϊών ήν Όροευς 
ό Β}41 ό λυρικός ό Βρυώσιος, ό σοφώτατυς καΐ περι- 101 ΕΙ ΓβΙίςϋί Γβ οο^ηίΐα ΐΓα]β€ΐυ8 αιηηιαπι 
αβςαθ α<1 4οΓάαηβηιι οοοιιρανβηιηΐ. Ρπηοίροδφΐβ 
Μαάίαηίϋοδ ΟιβΙ^αιη βΐ ΖβΙ)αηι ίη Γυρ;α οοπιρΓθ- 
Ιιοηδοδ ιπρίΐίΐ^υδ ΙπιπιανοΓυπΙ, ΡΛ^αβ ειΙ Οβάοο- 
ηβιπ αΐΐυίβηιπί Ιδ ΐΓαηδηιΐΗδο ^ο^άα11β ο.ΊδΙη Μα- 
οΐίαηίοα ορρίΐ ; ία^ίαΓίηο οχ ϋδβΐηρδοδ ΓορβδΖβΙ)θαπι 
βΐ δαίηιαηαπι ροΓδβοαΙαδ ιπΙογΓοοιΙ. Εχ ρπδΡίΙα 
αα(6Πίΐ ίηαπΓβδ ααΓβα» αοοβρίΐ Οθ(1βοη, οοηΓβοίΙ(ΐυβ 
Ερίιοάυιη, (1ι10^ ίη αιΐο δαα ΕρΙίΓα οοΐΐοοανίΐ, ίη 
(ϋΐίοηο Μαηίΐ8δ«&. Αά ίΐΐυιΐ ΕρΗοάϋπι ΙοΙαδ ροραΐϋδ 
ΙδΡαβΙίϋΐΐϊί ίτηρφί, ίΐϋοίΐοδ ουίΐαδ βί οχ1ιίΙ)ρη(1ο. 
δϋΐ) ^00 ΟοΙθοιιβ, (ΐυί βΐ ^βΓ0^α£ιIυ8 άίοϋιΐΓ, ςυα. 
άιαμιπία αηηοδ οοηςυίβνΐΐ ρορυΐιΐδ. (ίβάβοηίδ α?1α1β ίιιίΐ ΟρρΙΐθΐΐδ ΤΙίΓαχ 1)τίθϋδ, ϋΓχοδίαδ, δαρίβηΐίδδΐ- 
ηΐϋδ αο οβΙοΗοΓΠΐιΐϋδ ροοία. Ιδ Ιΐιβο^οηίαπι ηιαηιΐί β βόητος ποιητής, 6στις έζέΟετο θεογονίας και κόσμου 
ΟΓοαΙίϋΐιΟΓΠ, Ιιοπηιιίδ οΓΩοΙίοηβιη οχροδαίΐ, ίηΐΐίο κτίσ.ν και ανθρώπων πλαστου;γίαν, ειρηκώς εν ττΐ 
ορβιίδ ρι-ίΐ'ΓαΙιΐδ ηϋιίΐ δβ ΐί^Ιαπιηι ΓβΓυιη άθ βυα βρχτί του συντάγματος αύτου δ'τι έξ ιδίας ένθυμι5σίως δοηίβηϋαδοπρδίδδο, νρπιπι δβ βχ Ρ1ιορ1)ο Τϋαηο 
δοΐβ ςυ,τδίνίδδβ ρβηυδ (Ιβοηιπι €[ΐιο(1 βδδβΐ, αο ςυίδ 
χηαηάιιιη οοηάίάίδδβ. ΕχδΙαηΙ ίη β3ιΐδ ίδΙο ορβΓβ 
1ιί νοΓβαδ : Κ6Χ ΡΗα^Ιΰ, αΐ'€ίΙοηοη$, Ιαίοηχ νίνίάα τ)Γθΐ€$ 
ΐΛίοΊροΙεπϋ^ ο ςτκί ΓαίΙϋα ]α€ΐιΙανί$ α6 αΐΐο 

ΟιιηνΛα ίιιι», (ΐηΐ οηηοία οοηΐία ρηηΒ^ίιηβ Ιη$ίτα$, 
Ηοίί /ιοτηίιηυη (Ιήκτη^ίΐβ νίάβηη €ί ηιηΗα οιι()βτηαη$ : 
103 Ο 8θΙ, (ΐυναΐί^ ςηί 8ηηιιηι αΙΙοΙΐ€ί'ί8 αΓι$ 

ΕΙ Ηηηίάιιιη {ηίαοΐΐε νβίοχ ρΗίε αβνα ρ€ηηί$, 
Ι8ΐβ (Ιν.ο^Ιρατηαϋ, ηάΐιί Ιβ ηχιπϋ αενιηο Ιο^ιιβηίβ 
ΑηάίΙην : τηβα ίβ /ΪΓΠια €$( ΟΓαίίο ΐ€$1β. ΑίΓΐυβ οαίΐοηι (Ιβ Γβ ιηυΐΐί βϋαιη νβΓδΠδ βυηΐ Ογ- 
ρΐιβί : 56(1 βΐ ίη Ιιίδ ςαοδ ΓβΙυΙίηιαβ ίηίΐίοαΐ, ςυ» 
γοΐί οοπιροδ ΓαοΙπδ, ςιΐΦ άβ (Ιβοπαπι ββηβΓβ βΐ 
ηιυη(ϋ οπςΐηβ αυ(1ίνίδδθ( εοηδΟΓίρδβπΙ : Γ6ΐί(]αί ο1) 
η)αΙΙίΙα(1ίηϋηι δυηΐ οπιίδδί. ΙηΙβΓ &Ιί& Ιιοο εΐίαιη 
άιο'ύ, ρηηείρίο πΐΐΗβΓβπι (δίνβ ίά 0(£ΐαηι άίοβΓβ 
νοίβδ) Ίά πιυη(1ο βχδΐίΐίδδβ α Οβο ία1)Π6αΙαπι. ΑΙ) 
υΐΓα(|ΐιβ αυΐβιη <Βΐ1ιβΓίδ ραιίβ Γυίδδβ εΐιαοδ βΐ οαΐί- 
ςίηοδαηι ηοείβπι, ςιια ςαί<1(ΐαί(1 βδΐ ίηίρα ιοίΐιβί'θΐη 
1αοπ( οοεαίΐαίιιπι, βο ίη(1ίοαηδ, ηοοίοηι ρΐ'ΰΒΰβδ 
δίδδβ. Ιη βθ(ΐ6ηι ορβπβ (ΙίχβΓαΙ «δδβ (:[η6η)(1απι ίη- 
οοπιρροΙίρηδΊΗϋβπι οπιηίΙ)υ5ςαβ ΓβΙ)υδ ρποΓβπι αο 
δυρβτίοΓβηι, αΙ(|αβ οηιηίαιη οοηάίΙοΓβπι 
Φΐΐιοπδ Ιαηι αηίνβΓδΟΓαπι (]αα) ίηΓΓα βαηΐ 

ΧΥΙ.ΑΝυΚΙ ΕΤ βΟΑΗΙ ΝΟΤ^Ε ουκ εξέθετα τι περί θεού ή της κοσμικής κτίοεως, αλλ* 
βίτησαμένου αυτού μαθεΐν παρβ του Φοίβου Τιτανος 
ηλίου τήν Οεογονίαν και τήν του κ<$σμου κτίσιν, και τίς 
έποίησεν αυτήν. Έκβέρεται γαρ εν ττί αυτού εκθέτει 
δια ποιγ,τικών στίγων ούτως • 

Ώ δνα Λητούς υ\1, Ικατηβόλε, Φοίβε, κρατα-,έ* 

'Ιί δέσποτα ημέρας υΙε, ό τα πάντα π<5ρρωΟεν έν ταΤς 

[άκτΤσί σου 
Τοςεύων, αμίαντε και δυνατέ* 
ΙΙάνδερκες, θνητοΤσι και άθανάτοισιν άνάσσων, 
Ό τα πάντα επιβλέπων, θνητών και αθανάτων 

[[ίασιλεύων 
ΊΙέλιε χρυσε'οισιν άειρ<^μενε πτερύγεσσιν, 
*11λιε τιμίοις εΙς τον αέρα υψούμενε πτέρυξι. 
Ο Δωδέκατη ν δή τήνδε περί σού εκλυον δμφήν, 

Σεϊο φαμένου* σΐ δ αυτόν, έκηβόλε, μάρτυρα 

[θιίην. 

Και άλλους δΐ πολλούς περί τούτιυν εΤπβ κτίχους ό 
σΰτός Όρφεύς. Έφρασε δε έκ των προειρημένων 
στίχων δ'τι ως εκ της εύχης άκουσας περί θεογονίας 
και κτίσεως κόσμου συνεγράψβτο. ΙΙαρείΟ^ι^βν οε δια 
το πλτ^θος. Λέγει οε προς τοις ό^λοις και ταύτα, δ'τι 
έξ άρ/.ής ανεδείχθη τψ κόσμψ δ αίθήρ υπδ τού θεού 
δημιουργηθείς, εντεύθεν δΐ και εντεύθεν τού αιθέρος 
ήν χάος και νύξ ζοφερά, πάντα δ' έκάλυπτβ τα &πδ 
τον αΙοέρα, σημαίνων τήν νύκτα προτερεύειν, ειρη- 
κώ; έν τζ αυτού εκθέσει άκατάληπτ<5ν τίνα και πάν- 
των ύπέρτατον είναι, προγενέστερων τε κζί δημιουρ- 
γδν απάντων, και αυτού τού αί θέρος κβι πάντων των , οαπΊ ίρδίαδ ^ υπ' αύτδν τον αιθέρα. Τήν δέ γήν εΤπεν υκό τού 
ιιηΐ. ΤβΓΓαηι σκότους διάρατον ούσαν. "Είρρασε δε δτι το φως ρή- (5*ί) Ερίιοιΐ ({ΐιί ΓΡΙ δίΐ βΐ (|υβηι υβαιη δρβοΐβΐ, Ιιίο 
θχρΙίΰΑΓβ οπιίΙΙο. ευπι ίίδ ςυί δαοπαδ 1.ίΙΙβΓαδ (1ί1ί• 
^ρηΙβΓ 1«>^βηιηΙ ηοη δίΐ οΙ>δεαΓυπι. βΐ ηοη πιυΐΐο 
ροδΙ ίη Μιοϋαβί ΗίδΙοπα νοεβπι 6β(ΐΓβηυ8 υίευηιιυβ 
ιηΙβΓρΓβΙβΙυΓ. ΡοδΙ ΟΓρΙιβυβ νοοβΙαΓ Βργοδίυδ, 
ιηίΐιί, ρΓΟΓδυδ ίμηοία αρρβίΐαΐίοηβ ; €[υ&ιη Ιαηιβη 
πιυίΛΓβ ηοη (1(?1)υί. ΕΙ νοΓδη» ΙιβχαπιβΙη ςηί βχ βο 
οίΙηηΙνίΓ ηιίδβΓαύίΙίΙοΓ δΐιηΐ εοηΓυδί, ηβ(ϊαβ (ϋΩοίΙβ 
βδΐ ρΐ'ίηιυπι δίο δΓπΙχ^Γβ : 

ωνϊξ Λττους υΐ' έκατηβόλε. ΦοΤβε κραταιέ. 
ΡοδΙ α πανδερκέ; ίηΙβμοΓ ίηοίρίΐ. Ηοπι α\> ήλιε, δί 
χρυσείοισιν δοπΗίΐδ. ΕδΙ βΐ πιβίΓΐΐΠ) & δωδεκά- 
την ηίευηςηβ οοηδίαηβ, βΐ ουί ριοοίίνβ δίΐ δϋοοιίΓ- ΓβΓ». ΡοδίΓβπιαπι <?ΓίΙ σού ο^μένοιο, σ^ δ', βΙο. 
Υβπιηι Γβΐίςυα Ιαη^βηΙ.Ουφ'βχ ίη^βηιο βπιοηίΐβιβ 
νβΠβ ηοη νίάθΙϊαΙυΓ ίη ρρβΡδβηΙια εοηιπιοάηιη. 
ΕχδΙαηΙ, δαηβ ηιυΚα 1\ίηο ιηάβ ηρυά ΟΙβπιβηΙβπι, 
ΙαδΙίηηπι, ΕυδβΙ)ίυηι (^ί αΐίοβ Οιρίιίοα. 8ί ςυίδ ίη 
Ιι»6 (:[υο(|υ6 &1ίουΙ)ί ίηοί(1οΙ. βχ ιηβΐίοπ^υδ άβΙο- 
ποΓα οοΓΓί«αΙ. Ε^ι;©, ηίδί ΗαΙΙαοίηοΓ,δβηΙβηΙίίΒηηΙ- 
Ιαηι &1(τιΙίαρΐπηιβηΙυηι.0υ£ρ ροδΙ νβΓί^αδδβςυυηΙαΓ 
0Γρ1ιίΓ&. βΙΙαηι αρυ(1 5ιπ(1&ηι ΙβμυηΙυΓ ίη Όρ- 
ιρευ<•, ραηΐο ΙίοβΙ ΗΐίΙβΓ δβιΐ βΐ ςιιί (Ιβ Ι^ιιηίΛηα 
ρίδβηα ίηΓθΓίηδ οίΙαηΙπΓ β^υδά6Π1 νβΓβαβ. ραρίίηι 
ίοΙβ^Γί ραΓίίιη ιηυΐίΐί ρ»Γΐίπι (ΙβρΓαναϋ δαηΐ. 
Χυι-. 133 ΕΙδΤΟΗΙΑΙΙϋΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 134 ξβν τον α'Οέρα έφώτιτε πάταν τήν κτίσιν, εΙπών ^ αηίοΓπ ρι-.τ) ΙοηοΙ)ΐΊϊ^ οοιίδρίοί ηοη ροΙυίΐίίϊΟ, ιΐοηβο έχεΤνο εΤναι το φως το ρήςαν τον αίΟέρα το προειρη- 
μενον το απέρτατον πάντων. Ου όνομα ό αυτό; Όρ- 
φευς άκουσας εκ τή; μαντείας έξεϊπε Μτ,τις, δπερ 
Ιρμτ,νεύεται βουλή, οώς, ζωοδοτήρ. ΚΤπεν έν τζ 
βύτοΰ εκθέσει ταύτας τας τρεις θείας των ονομάτων 
δυνάμεις μίαν είναι δ^ναμιν, και κράτος τούτων 
θεόν δ'ν ούδει; ορψ τζστινος δυνάμεως ούδες δύ- 
ναται γνώναι 'οέαν ή φύα.ν. Έξ αυτής δε τής δυνά- 
με:ι>ς τα πάντα γεγενήσΟαι, αρχάς ασωμάτους και 
ήλιον και σιλ/,νην και έξουσίαν και άστρα πάντα, 
γήν και θάλασσαν, [Ρ. 58] και τα όρώμενα έν αύτοΤς 
πάντα και τα αόρατα. Το δΐ των ανθρώπων γένος 
ιΐπεν ύπ' αύτοΰ του θείου πλασθεν έκ γής και ψυ- 
χήν υπ' αυτού λχβεΐν λογικήν, καθώς Μωυτής έξέθε- 
το 

τα πάντα ΙγΙνετο και αύτος έστι τά πάντα. Ιΐε:! δΐ 
του ταλαίπωρου γίνους των ανθρώπων ό αυτός Όρ- 
φευς έξέθίτο ποιητικώς στίχους πολλούς, άο' ών 
ιΙσ•ν ούτοι* 

θήρες τ* οΙωνοί τε βοοτών τ' άλητώσια φύλα, 
θηρία, ορνεα, των άνθρώπ^^ν τά κατανάλισκα 

[μένα έθ^η, 

"Αχθβ* γή<» ε'ίδωλα τετυγμένα, 

Βίο^τες ούτε κακοΤο προσερχολένοιο νοήσαι• 

Φράδμονες ούτε πσΤον μάλ' άποστρέψαι κακ4τη- 

[τος, 
Ουδ* αγαθού παρε^ντος έπιστρίψαι και 'έρξαι. 
Άλλα μάτην άόαι^μονες, άπρονόητοι. Ιαχ οϊΐΗοΓΟ ρΡΓΓπρίο οιηηία οοηάίΐα ϋΙιιβίΓανίΙ. 
Εαιη Ιυορπι ί(1 θδ$β (ΐυοά οιηηίΙ)ΐΗ Γβ1)ΐΐ8 δΐιρβΓίαβ 
αηΐβ ί1ίχ6ΓαΙ. ΡβΓίιί1)υΐΙ θΙίαιη ηοΓηβη 1ιιι]υδ Ιυοίδ, 
ΟΓαοϋΙο δίΐίί ΓβνβΙαΙυιη ΙΙίΡο βιιίηι ροπίΐ : οοπδί- 
ϋυιη, Ιηχ, νίΐίη άαΙοΓ. ΑΙιριβ αίΐ, Ιια^ Ιπβδ ίΐίνίιιαδ 
ηοιηίιιπηι Γαοαίΐαίβδ ιιη.Ίΐη βδ>ο νίιη αο ροΐοηΐΐαπι, 
ηαίρρβ Όβυιη ίιιτΐδί1)ί1βΓΏ, ^υ^ηδ Γαοαίΐαΐίδ ρροϋΐεπι 
αίοΐϋβ ιιαίαιαπι ηοπιο ροδδίΐ οοί^ηο^οοΓβ. βίυΙοΓαπι 
βχ οα οπιηία ΟΓία βδδβ ρπιιοίρία ίηοοΓροΓοα, 103 
δοΐοιτι, Ιπηαπι, ροΐοβίαΐοδ, δΐάβρα, ΙβΓΓαηι, ιηαΓβ αο 
ςυοϊουηςυο ΐη Ιιίδ νοί νίάβηΙαΓ νβΐ οοηδρβοΐιιιη 
Γυ^ίυηΙ. Ηπιηαηυηι ροηο ροηυβ αΐ) ίρ^ο Ποο αϋ 
βΓΠοΙαιη. αιιίπιαιη(ΐιιο αΐ) οο αοορρίδδο ταΐίοηο ρΓ36- 
άίίαιη, δίουΐί βΐ ΜοδΟδ βχροδαίΐ. Ιάβηι ΟΓρΙιβιΐδ . Ό δε αυτός Όρφβύς έν τξ 7ύτού βίβλω συνετά- ^ βοάβαι ΙίΙ)Γ0 δοπρίαηι Γθ1ί(ΐυίΙ, 3. 1η1)ΐΐί> Ιιίδηοίηίπί 
ι δ'τι δια των αυτών δνομάτο^ν μιας θ5<5τητος 1)αδ αη» ιΐίνίηα παίαπα ΓαοΙα οδδβ οιτιηία, Οβυιη(|Π( ίρδυηι οδδο οπιηία. ΜίδβΓίαδ ηιιΐθΐη ^βιΐΡΠί^ Ιιιιιηαηί 
ίιΐβπι Γπυΐΐίδ νβΓδίΙίϋδ ύβ^οηρδίΐ, (ΙβςυίΙαδ δΐιιιΐ βΐ 
(Ιϋί δβςυαηΙϋΓ : 

ΒπίΙα' (€Τ(Β, νοΙ\ΐ€Τ€$, Ηοτηίηηηκιηβ ηύαβτηήη^α ΙιινΙα 
(ΓοΓα» βί νο1αοΓθ8 νοοαΐ ηιοιίυοδ) 

Ροηάβτα Ιβ11ητ\$ ήτηηίαοταφιβ Ιιιιηχηβ οα8$α, 
Ιί^γιαΗ τβιηιτη : ηοη ^ιια ταίχοηβ τηαίοιηιηι 
Ε/Ι^αρίαηΙ ίηιρσηιΙεηΙ^Β ηοΐ'βνβ ρνοοβΙΙαΒ^ 

Ν€€ (^110 άβοΐΐηβηΐ $ιια άο,ίννηρηία Ιαίονβ^ 
^€0 ίοηα ςιιο ροΒήηί $ίαάΊο ρνχ^βηϋα α^ρκί, 
νβηιτη χιηρνηάβηία αρϋαί ίιηηβνανίΗΒ βννοτ. 

Και άλλους δΐ πολλούς τζζρΧ τού ανθρωπίνου γένους Μιιΐΐο^ςυβ αΐίοδ ίη Ιιαηο Γβπι ρρ.τΙβΓβα νοΓ.^^αδ δα- 
εξέθετο στίχους ό αυτός σοφώτατος Όρφεύς. Ταύτα Ο ρίβηϋδδίιηιΐδ 0^ρ^1βυδ βίΐίϋίΐ. Ηα?ο οχ ΤίιιιοΙΙιοο 
Τιμ<5θεος συνεγράψατο ό χρονογράφος, λέγων τον 
Όρ:»έα προ τοσούτων χρόνων ε'π6ντα τριάδα 6μοού- 
σιον δημίουργήσαι τά πάντα. 

Έν τοίτοις τοις χρ^νοις έκτίσθη το "ίλιον υπό τού 
"Ιλου• μετά δε λδ* ?τη τού κτισθήναι τό 'Ιλιον έκτί- 
σθη Κύζικος, μητρόπολις Ελλησπόντου και Ασίας 
6πό Κυζίκου. Έκτίσθη δε και Τ^δρος (56) προ τού έν 
Ίεροσολύμοις ναού ?τεσι τριακοσίοις καΐ πεντήκοντα 
προς τφ Ινί. 

Έν τοΤς χρόνοις των κριτών έγνωρίζετο και 'Πρα- 
κλής ό ήρ»Λς και οΐ Άργοναύται οΐ περί τον Ίασονα 
τον θετταλόν, οίτινες ανιόντες τον άνάπλουν τής αηηαΐίαιη δοπρΙοΓβ, €[υί ΓβΓβΓΐ Ιαιτι ιπϋΐΐίδ γοΙιό 
δΰκευΐίδ ΟΓρΙίθυπι ρΓοιιυηΙίαδδβ ΙηηΊίαΙβηι οοπδΐιΐ)- 
δΙαηΙίαΙθίΏ υπΐνορδα ΟΓβαδδβ. 

Εοάβιη ΙβίτιροΓο Πϋδ ΙΠαπι οοηάΐίϋΐ, βΐ 3ν αηηίδ 
ροδΙ Ογζίοιίδ ϋγζίοπιη 104 ΗβΙΙοδροηΙί βΐ Αδίοο 
οαριιΐ. €οη(1ϋα βδΐ θΙίαιη ΤγΓαδ αηιιίδ αιιΐβ ΙΙίβΐΌ- 
δοΐγιηίΐαηαιη ΙβηιρΙαπι 351. 4ϋ(]ίεαιη οεΐαΐβ βϋαιη ΗβΓουΙβδ ΗβΓΟδ ίηηοΐυίΐ, βΐ 
ΑΓβοηαυΙββ Ιαδοηίδ Τΐιβδδαΐΐ δοοϋ. Ηίδ» οπιη ρβτ 
ιηαΓβ ΡοηΙίί'.υιη δΐίΓδαιη ηανίραΓοηΙ, 1)βΙΙαηι δαΙ)Ηο Ποντικής θαλάσσης έπολεμήθη^ν δπό Κυζίκον τού Β ίβοίΐ 0>'ζίου§ Ηθ11β«ροηΙί ι βχ ; βδίςυβ αϊ) ϋδ οοιη βασιλέως της Ελλησπόντου εξαίφνης. Και συμβα- 
λόντες άλλήλοις ναυμαχί^ άπέκτειναν τόν Κύζικον, 
και παρελαβον την πόλιν αυτού την Κύζικον. Μεμα- 
Οηκότες δέ δ'τι Κύζικος ό σφαγείς υπ* αυτών συγγε- 
νής αυτών ύπήρχεν, -([τουν τ^γγνώμην τής αγνοίας 
αυτών, και άποΟεραπεύοντες τό θεΤον έκτισαν έν ιηίδδο ηαναϋ ρΓίοΙΐο ΐηΙβρΓβοΙυδ, βΐ υΓΐ)δ Ο^ζίοιιβ 
οαρία. ΡοδΙ Λρ^οηαϋΙπ) εο^ηίΐο ('.γζίουιη ίρδίδ 
ρβηβΓο Γηίδδβ ]υηοΙϋηίΐ, βΓΟΠδ νοηίαπι ίΐα^ίΐανβ- 
ΓυηΙ, αο ηυιηίηβ ρΐαοαίο, ίαηυιη ίη αΓΐ)β Ονζίοο 
βχδίΓϋχβΓαηΙ, άο ςυο ροδίβα (Ιίοοπιαδ, υΐ βΐ (ίβ 
οΓαοαΙβ ίρδίδ α Ρ^τΙΙιίίβ ΙΙιεοπιίδ αΐΐαίο εΐ αΐίίδ. αύτιί τ5 Κυζίκφ Ιερόν, καθώς έμπροσθεν λέξομεν, περί τε τού δοθέντος αύτοΤς χρη<ιμού άπό τών ΙΙυ- 
φίων θερμών και περί τών &λλων. *Οτι ουκ έν θεοις έτέροις άνέθηχε Γεδεών το 
έφούδ' άλλα τφ οντι θεφ. Άλλ* έπεί τού νενομισμέ- 
νου τόπου και τού νόμου άλλότριον πέπραχε καί 
τκάνδαλον γέγονε τψ Ισραήλ, συνέλη γενέσθαι έξ- ΕρΙιο(1υιη ββϋβοη ηοη αΐίίδ άϋδ δοά νβΓΟ Οβο 
οοηδβοΓανίΙ : δβά ίη Ιοοο αΐίβηο, βΐ οοηίπα Ιθ^βιη 
ίά ίβοίΐ, (^αο) Γθδ βΐ ΙδΓαβΙίοί^ οίΤβηάβηοΙί αηδαηι 
ρΓα}1)αίΙ, οΐ ίαπιϋία) ββάβυηίδ ίηΐβιηβοίοηβ δίοΐίΐ. ΧΥΙΑΝΟΗΙ ΕΤ ΟΟΑΠΙ ΝΟΤ.ί;. 

(5β) Ιη ιη&Γ^ίηβ 1ί])Γ&ηα5 ρΓΟ ΤγΓΟ ΤαΓδυπι αηηοίΕτίί, δίο : πότε τό Ίλιον έκτΐ7θη, ή Κύζικος καί 
ή Ταρσός* φΐοά πιοηβηίΐυπι <1ιιχί. Χυγ.. 135 ακοη^ΊΤ ΟΕΠΠΕΝΐ 136 ΗαΙ)υίΙ βηίιη Ιιίο Οβάεοη οχ ηια11ί8 αχοι-ϋ)α5 αο ^ λόΟρευσιν του ο'ίκου αύτοΰ. Ούτος γαρ 6 Γεοεών ο' ρβ11ΐοίΙ)«δ 70 ΠΙίοίί. Εχ ΙιαιαΓη αηα βΐίαπι Α1)ίηίΐβ- 
ΙροΙίϋΓη ^α^ΐαϋΐ, ςαί Γοϋςαοδ δαοδ ίπαΐΓβδ αά υηιιπι 
οπ)ηβ8 ^υρ**Γ υηο Ιαρίίΐβ ηβοανίΐ, βοΐο ]ο&Ι.Ιιαιιιο 
€ΐαρ<ο ϋπϊίΐί. ΡορυΙιιιη βηίηι αίΐηΐ&ΐίοηβ Αΐϊΐιηβ- 
ΙοοΙιαδ (Ιί^ορρίΙ Γββίιαηίκιυβ ο5ΐίηηίΙ. 4οα11ιαιυαδ 
ααίοιη Γΐ'αΙβΓ β]α8 οοπδοβιίδο ςιιοίΐαηι ιηοηΐβ δίοβ- 
ιηίΐίδ ραίιίδ βαί Ι^βηβΓιοία θχρΓθ1)ΓανίΙ, αο ΓαΗιιΙαπι 
ϋδ άβ ϋΐοα, ίΐϋΐι, νίΐρ βΙτΙιαιηηοηαΓΓανίί. Οϋί 105 
βνβηΐπδ εοΓϋΐη ΓβδροηάίΙ : Γβββδ οηίιη ΐρδΟΓαιη 
δρίπΐιΐδ Οοιηΐηί οοη1αΓΐ)ανίΙ. ίαίΐςαβ ίη ίρ^οδ 
βίΩοαχ ΑΙ)ίηιβΙβο1ιί ^ΙαΛία^, βΐ ^1α(1ίαδ ίρδοηη οοη- 
ΐΓα βυηι. Τ^ταιιηίάβιη Αΐ)ίηιβ1θ€ΐιαδ ίιίβιιηίυιη 
ΙοηαίΙ, !ΐΓΐ)βδ(ΐιιβ δίοβηιίΐαηιιη ρτθγΙιΙ. [Ιοαιη νβΓΟ 
&(11ιαβ οοΓϋΐη υΓΐ)βηι ορριΐ|2ηαηΙθΐη ιηυΓΟοιαβ δυΐ)- υ\ου; ε^χε, πολλαΤς γυνα.ξ•. και παλλί'καΤς μιγνύμε- 
νο;• Έκ μιας δ^ τούτων έτέ/Οη αύτψ Άβιμέλεχ, 6'ζ 
άπέσφαξε του; λοιπούς αδελφούς βύτοΰ έπι λ'Οον 
ενβ, Ινος και μόνου διαφυγόντος *ΙωάΟαμ, θωιτε'^ 
δε άπεττλάντ,σε τον λαον και έβασίλευιεν αυτών. 
ΊωάΟαμ δε 6 άδελοος αύτου έφ' εν των ορέων άνελ- 
0ών προσεοώνει [Ρ* 59] τοΤς Σ'.κιμ'τ^ις τις ευεργε- 
σία; τ'/υ τΓχτρος αύτοΰ, ειπών αύτοΤς περ•. ττς έλαια; 
και της συκή ς και της αμπέλου και της ράμνου πα- 
ραβολής. Και κατά ταύτην την παροβολήν συνέβη 
αύτοΤ;• πνεύμα γαρ Κυρίου συνετά^αξε τους βασι- 
λεύσχντα; αυτών, κ» ι ή ρομ'^σία Άβιμέλεχ ένίρ- 
γοΰσχ κιτ* αυτών, κα! ή ρομφαία αυτών κατ* αύτου. 
Και έτυράννησεν Άβιμελεχ ίτη τρία, και καΟεΤλί βυηΐβιη άοδαρβΓ ίΓϋδΙο ιώοΙφ οοη3βο1ο πιαΙίβΓ ρορ- ρ πόλεις Σικιμιτών. "Ετι δ^ μιαν τών πόλεων πολιορ• ουβδίΐ, αο οαΙναΓίαιη ει οοπίΓβ{^ίΙ. διιοοβϊΐδίΐ Αΐ)ίιηβ1βο1ιο ΤΙιο1αδ,]ϋάθχςυβ ΙδΓαβΙίοίδ 
ίαίΐ 23 αηηοδ. ΡοδΙ Ιιηηο 4ηίΓυδ 6&1αα(1ί1β8 αηηοδ 
22. Ηϋίο Ωΐϋ ΓϋβΓϋηΙ 30. ΜογΙπο οο τυπί^υδ Οβιιιη 
ροραΐϋδ ρθοοαίίδ οίΤβϋίΙΐΙ, 1)£ΐι 1)αΓ0Γΐιπι ΜίτιυΙαοΓα 
ϋβίοιίίΐο. ΙΙαςυβ ρθΓ αηιιοδ 18 Γβχ Μοα1:)ίουδ, Διη- 
ιηοηίοιίδ. οΐ ςα» ^^^^ι1ηΊ^α^βι)ί1ηι ^^βηΐβδ, βυιη 
(ΙίνοχανοΓαηΙ. Ιηιΐβ οαιη αΐίβηίδ άϋδ δυ1)ΐηοΙίδ αά 
Οοιηίηιιηι βΐϊδβ οοηνβιΐΐδδβΐ, ίδ βίδ ^υ(^^^βη1βx^^ι8ι- 
ν^ιIβρι1ιIι^ιI1 ΟαΙααίϋΙβίΏ βοογΙο ηαΐϋπι. Ηίο αυοίϋδ 
Γθ1)θΓβ ΜοαΙ)ίοο ροραίο βΐ Γββί βΓ^νβιη οΙ&άβπι ίη- 
ΙιιΗΐ. Ιι1θηιο[αβ νοίαπι δααηι ραΓααι ρίβ ριορπα ΩΙία 

ίιηπιοΙαίίΐρβΓδοΙνίΙ.ΕχοβδδίΙ,ΟϋΐηδΟΧβηιιίαϊηρορυΙο ρ και τον λαον βύτοΰ κραταιώς. Ούτος έπλι{ρωσε τήν 
ρΓ83ΐιιίδδβΙ. ΡοδΙ Ιιππο Εδ8βί)οη 7, Ε^ΐοη ΖίώαΙο- ιδίαν εύχήν ούκ εύι κών πλησιάσας τψ τείχει, βλάσματι μύλου εβαλεν 
αυτός άνωθεν γυνή, κβ' συν έτριψε το κρανίον αύ- 
του. 

Μετά δε 'Αβ^μέλεχ ανέστη θόλα. κα^ Ικρινε τον 
Ίσρχήλ ε*/.οσι τρ'α ^τη. Και μετ' ούτόν Ίαειρ 6 
Γαλαϊδίτης ετη ε'^κοσι δύο, δ'ς εΤχε τριάκοντα [δύο] 
υΙούς. Και μετχ τούτον έξτίμαρτεν Ισραήλ τψ Κυ- 
ρ'ψ, και έδούλευσε τοΤς γλυπτοΤς τών έΟνών. Και 
έταπείνωσεν &ύτδν βασιλεύς Μωάβ καί Άμών και 
πάντα τι πε;/ι κύκλφ ίύτού έθνη ετη ιη'. ΕΤτα επ- 
έστρεψε προς τον θεόν, καί περιτρε τους θεούς τους 
αλλότριους. Καί ανέστη σεν αύτοΤς κριτήν τον 'ίεφθάε 
τον Γαλααδίτην, υΐόν γυναικός πόρνης, δ'ς ίζν επηρ- 
μένος εν δυνάμει, και επίταξε τόν βασιλέα Μωάβ ηίϋδ ΙΟ, Α1)ΐ1οπ ΡΙιαΓαΙοηίυδ 8 δΐηηοδ ρορυΐί άυοβδ 
ΓαοΓυηΙ, ςυίδςιιβ βοπιπι ρηοΓΐ ηιΟΓίυο δυίΤβοΙυδ. 
ΑΙ)(1οη ΩΙίοδ Ιια1)ΐηΙ 40, ηβροΐβδ 30. δβουηάαηι 
1ια?ο ρορϋΐο ΓϋΓδίιπι αά ίπιρίοδ δίιηυΙαοΓΟΓϋΐηουΙΙυδ 
89 (Ιαπίβ, Οουδ ^υιη ΡΙιίϋί^Ιαϊίδ ρβΓ 60 αηηοδορρπ- 
ιηοηάιίΓη ρβπηίΙΙίΙ.1 Οβ Εο ΙβιηροΓβ&ιιρβΙυδϋοπιίηί 
ιηυΙίοΓί δίβπΐί, ςιΐίη Μαηοα βΓαΙ υχοΓ, βιρρ&ΓβΙ, 
^Γανΐ(1αηΐΓΐυβ ΓοΓβ βίδαηίδοηίδ ιη&ΐΓβίη ροΙΙίοβΙαΓ. 
ΑάυΙΙυδ δαηίδοιι αά (Ιυεβικίυιη δίΙ)ί αΐίβηί^οηαιη 
ηχοΓβιη αηίιηιίΓη &ά|οοίΙ, ραΓ6ηΙϋ)υ8 ΓβΙαοΙ&ηΙίΙΐαδ, 
φΐθ(1 ηΰδείΓβηΙ εοιίδίΠο Οβί Ιιαηϋ βί ειιρΐϋίΐαίοιη 
ίη]βοΙαιη, ςυίο ίηΙβΓηβοίοηί 1)αΓΐ)αΓ0Γυπι 8η8απι 
ρΓί)θΙ)ΟΓ6ΐ. δΐΙΟΟΡδδΙΙ Ιβπιροπδ ίΙΙυδίΐδ αΙ)υχοΓ6 δβΓΠ- 
8θη (ουιτι (|υα;»Ιίοηβ & ιηαπίο δίΜ ρΐΌροδίΙα,ίΐυίά- εύαγώς έπί τί) Βυγατρί αυτού. 
Έκρινε δε τόν Ίσραηλ έπι ετη εξ και άττέΟανεν. 
Είτα κρίνει αυτόν Έσσεβών ετη Ιπτά και άτ?έθανεν 
ΕΤτα κρίνει αυτόν Έλγών ό Ζ^αβουλωνίτης ετη δέκα 
και άπέθανεν ΕΤτα κρίνει αυτόν Άβδών ό ΦαραΟω- 
νίτης εττ^ οκτώ" δ'ς ^σχεν υΙούς τεσσαρ άκοντα, και 
τριάκοντα υΙους τών υ\ών αυτού. ΕΤτα έκπορνιύει ό 
λαός έν τοΤς είδώλοις, κχι παραδίδωσιν αυτούς Κύ- 
ριος έν χβιρί Φιλιστιείμ Ιτη τεσσαράκοντα. Τότε 
ώφθη αγγίλος Κυρίου στειρευούση ττ} γυναικι Μα- 
νωε, καί επαγγέλλεται αύτγϊ τήν σύλληψιν Σαμψών. 
*Ανδ.:ωθέντος δε Σζμψών, εθετο τήν καρδίαν αυτού 
Ιν έπιθυμί^ γυναικός αλλοφύλου. *Κκώλυε δΐ αυτόν 
Μανωε καί ή μήτηρ αύτου, μή είδότες ώς γνώμ^^ 
θεού γιγονεν αύτψ τούτο έττί άφανισμψ τών άλλοφύ- ηαπι δίΐ)! Ηοο νβΐΐβΐ: « Εχ ΟΓβ νοΓ&ηϋβ €ί1}ϋ8 βχϋΐ Ο λων. ΧλευασΟείς δε Σαμψών 6πό της γυναικός αυτού αίςιιβ (Ιυΐοβάο α ΓθΙ)υδΙο, » βα ΓββροηάίδδβΙ : 
« Ναιηη&ιη αΐίςυίά Ιβοηβ ΓθΙ)αδΙίυδ, &αΙ ιηβΙΙβ 
<1υ1οίιΐδ ? » ' οοη8αβ1υ(1ίηβ β^υ8 86 &1)8ΐίηυί( ; βαιη- 
ςιιβ δοοβΓ &1ϋ νίΓΟ ίη ιη&ΙηΐΏοηίαιη ΐΓαάίάίΙ. Ουα 
Γβ ίη Ι)αΓΐ)αΓ03 βχαδρβΓαΙαδ δαπίδοη, πιίΐΐβ να1ρίΙ)α8 
αάοΓηαϋδ βοΓυιη ββ^βίβδ ίηεβηίΐίΐ. ΙΙαςαβ ])αΓΐ)απ 
δαπίδοηίβ αχοΓβπι Ιιαίαδςαβ ρ&Γ6ηΙβ3 βΐ υηίνοΓέαη 
ίαπιίΐϊαπι ί^'ηί οοπ)1)υ386ΓϋηΙ, φιοά ρβηβδ 608 αοεβ • 
ρΓι άαΓπηί οαιίδβ ΓυΙδδοΙ. ΡοδΙβα δαπίδοηί αΐία ονβ- 
ηοΓίιηΙ ριορίοΓ αχοΓ6/η ςυίΒ ίη αΓΐ)β &Ιί6ηί§βη&Γαηι 
θρ^6ΐ)αΙ ; οαπι ςαίάβπι ροΓί&δ υΓΐ)ί8 ΙιααίθΓίδ δαίδ 
5α1)1&(&5 ίη πιοηΐβπι βχίαΐίΐ. δίπιίΙίΙβΓ 6ΐ Οαΐίΐφ έν τψ προβλήματι δ' εΤπεν, « Έκ στόματος εσΟοντος 
εξήλθε βρώσις καί από Ισχυρού γλυκύ, » άπέστη 
άπ' αυτής ειπούσης• « Τί Ισχυρότερον λέοντος, καί τί 
γλυκύτερον μέλιτος ; >» Καί ό τζαττ^ρ αυτής εξέδοτο 
αυτήν άνδρί έτέρψ. Καί δια τούτο οργίζεται Σαμ- 
ψών μάλλον τοΤς άλλοφύλοις, καί έμπιπρ^ τάς γω- 
ρας αυτών δια τών χιλίωε αλωπεκών. 01 δε αλλόφυ- 
λοι κατέκαυσαν τή\ γυναΤκα Σαμψών καΐ τους γονείς 
αύτήί, καί πάντα τόν οΤκον αυτών έξωλόθρευσαν έν 
«υρί, ότι δι* αυτούς τοιαύτα συνέβη αύτοϊς. ΕΤτα 
Φΐνέβη αύτψ τα περί τήν γυναΤκα ττ,ν ο-σαν έν ττ\ 
πόλει τών αλλοφύλων, 6τε καί τάς πύλας τ^ς πόλεως 137 ΗΙ8Τ0»ΙΑΙΙϋΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 138 ανήνεγκβν [Ρ. 60] έπι των ώμων έν τψ ορβι. '42σαύ- Α Γβδ. ΡΓίΒίαϋ ροραίο αηηοδ 20. ΡοβΙςυαιη νβΓΟ & τως δε χαι τ3[ περί τήν ΔαλιΒαν. Κρίνει δε τον λαον 
£τη εΓκοσι. Και μετά το ξυρηΟηναι ύπο των αλλοφύ- 
λων χαι έ/τυφλωΟηνά'., άναφυιινών αύθις των τρι- 
χών αύτου, χχτέτεισε τήν των αλλοφύλων π<5λ•.ν, χα- 
ταττρεψας αυτήν, έν ι( χα ι αύτος συναπέΟανε, τ6τι 
οονεύτχς πλείους αλλοφύλους ή Ιτι ζών. Και μετά 
τούτον Μιχά 6 έχ της φυλής Έφραιμ τους ρλ* αργυ- 
ρίου σταθμούς οέδωχ{ ττ5 μητρι αυτού. Ή δε ήγ(ασε 
το άργύρ'.ον τψ Κυρ'φ, χαι έποιησε γλυπτον, και 
χωνευτον, χαι έτεθη έν τφ οιχφ Μιχά, χαι ό οΤχος 
ΙΙιχά ώς οΤχος Θεού. Έποίηνε δε χαι Έφούβ χαι Σε- 
ραφίμ, χαΐ προσεχαλέσατο Αευιτην εις Ιερέα, χαΐ ήν 
«ράττων έπ' 6νοματι του Θεού χατα το πρίστχγμχ 
αυτού* ου γαρ ήν τίτε βασιλεύς έν Ισραήλ, αλλ* Β&Γΐ)αΓί8 άβίοπδυβ βίβχεοϊεαίιΐϋίυίΐ, τυΓδαπα βηαΐί» 
οπηΐ5υδ αΓΐ)6ΐη ΒαΓΐ)αΓ0Γαηι εοηου^δαιη βνοΓίίΙ, 
ίικιαβ βα υηα ιηοπίαυδ βδΐ, ρΙυΓί1)α5 Ιαηα ςυ&ιη 
ςυοδ νίναδ οεοίίΙβΓαΙ.ηοεαΙίδ δβουιη ΒαΓΐ)απδ. ΡοδΙ 
ΙιυηοΜίοΙιαδάβ 1π1)α ΕρΙΐίίΐίπιίοα, 130αΓ^6θϋ ροηάο 
ηιαίπ δαΦ άβάίΐ : ίΐΐα αΓί^επΙαπι Οβο οοπδθΟΓανίΙ 
ίβείΐ 107 δουΐρϋΐβ οί ευηίΐαΐίΐβ. ί<1(]η6 ίη (Ιοηο 
ΜίεΙια) ροδαίΐ. ΡαίΙ αυίβηι οχίηάβ (Ιοηιυδ Μίεΐι» 
Ιαηςυαιη ιυάβδΟβί, εοηίοείίςιιβ Ερίιοάαιη βΐ δβΓα- 
ρΐιίηαοδ, 6ΐ Ι,βνίΙ&ιη αεοβΡδίνίΙ ςυί δί1)ί βδδβΐ δαεβΓ- 
άοδ ; ίβοίίςυε ίη ηοιηίηβ Ώύ δβευικίαηι β^α8 ηιαη- 
άαΐυιη. Νοα βηίηι 60 (βπιροΓβ ΙδΓαοΙίεα:) ρορυΐυδ 
Γ6^6ΐη 1ια1)6])αΙ : δβά ςαίνίδ, ι^υοά δί1)ί νίδαιη βδδβΐ 
ας6ΐ)αΙ. ΕδΙ ΕαΙειη Ερίιοιίυηι νβδίίδ ^βηαδ, βΐ δβΓβ.- εχαστος το άρεστον έν 1»φθαλμοΤς αυτού έπο'ει. Έστι ^^ ρΐιίιηί δίπιαΙαοΓΟΓαιη. ΟίευηΙυΓ ερ^ο α ΜίεΙια ΓαίδδΟ 
δε το Έφούδ χαι το Σεναφ{μ ένδυμα χα^ μορφώ- ίαεία νβδΙίδ ΙιαίΏβΓαΙίδ, αε ίαείβδ δίνβ τβδίίδ ροη- 
ματα. Αεγει δΐ πεποιήσΟαι 6π6 τού Μιχά έπωμίδα 
χαΐ πρόσωπον, ένδυμα Γερατιχον χαΐ ε'ιδωλα. Κατά 
τούτον τδν χαιρον συνέβη τα περί τδν Λευΐ και τήν 
«αλλαχήν αυτού, και ώ; έξ-τρίβη ή φυλή Βενιαμίν• 
Μετά δΐ Σαμψών ήγήσατο τού λαού Σαμχνή έτος 
Ιν. Έν τούτοις τοΤς χρ(5νοις της ιεραρχίας είρήνην 
{σχεν 6 λαός προς τους αλλοφύλους ίτη λ'. ΚαΙ μετά 
τούτο ήρζε τού λαού Έλει ό Ιερεύς {τη κ\ Λιμού 
δΐ γενομένου πολλοί τών Εβραίων μετανάσται γε- 
γ^νασι• μεθ* ων καΐ 'Ελιμέλεχ έκ της φυλής Ιούδα 
και Νοεμιν ή γυνή αυτού και οι δύο υιοί αυτών. 
Κτ\ κατηλβον εΙς τά€ πόλεις Μωάβ, και Ιλαοον 
τοΤς υΙοΤς αυτών γυναίκας Μωαβίτιδας αλλοφύλους. 
Έτελεύτησε δΐ έκεϊ Έλιμέλεχ καΐ οΐ δύο υΙοι αυτού, ϋΩεαΙίδ, εΐ δίιηυΙαεΓα. ΕοιΙβιη ΙβιηροΓβ ίενϋο 
ρβΐΐβχ εοηδΙαρΓ&Ια βΐ Β6ΐι]απιΐη6α δΙίΓρβ άβίβία 
βδΐ. 

ΡοδΙ δαηίδοηθίη 1.&ιηαηβδ αηηυιη υηυιη ρορυΐο 
ρΓΦίυϋ. ΑΙςαβ βαίβπιρβδίαΐβ δαεοΓ(1ο(ί1)αδ δαίΏΠίαιη 
Γβία(1ιηίοίδΐΓαηΙί])ΐΐδ,30ρβΓ αηηοδ ρορυΐοευιη Β&γ- 
[)απ8 ραχ ίϋίΐ. ΡοδΙβα βαιη ρβΓ 20 αηηοδ Εϋδ δαεβΓ- 
(ΙοδΓβχίΙ. ΟΓίααυΙβηα ίαιηβ, ιηυΐΐί ΙΙεύρφοπιπι βο- 
Ιαιη νβΓίβπιαΙ: αίςαβ ίηΙβΓ Ιιοδ Εΐίπιβίβεΐιυδ ΐΓίΙ)υ 
4α(ΐ8?υδ ειιιη Νοβιηί υχοΓβ δΐια βΐ (1αο1)υ8 ΑΙϋδ ίη 
ηΓΐ)βδ Μοαύίεαδ εοπιιηί^ΓανίΙ, (Ιβςυβ βα^βηΐβ Πΐϋβ 
δυίδ ])3Γΐ)&πεαδ αχοΓβδ ιη&Ιπηιοηίο ]υηχίΙ, ίΐ^ίφίο 
ίρδβ ευιη Ωΐϋδ ιηοΓίβιη οΙ)ϋΙ, δοΐα ΓβΙίεΙα Νοβιηί και κατελείφθη Νοεμ!ν συν ταΤς νύμφαις αυτής. ^ οιιπι άαα1)ϋδ ηαπύαδ. ΡοδΙηοαπι Οβαδ ίβπιβπι α Ήνίχα δΐ εξήρε Κύριος τον λιμδν έξ Ισραήλ, ανήλθε 
Νοεμίν προς τήν φυλήν αυτής, ού κατέλιπε δΐ αυ- 
τήν 'ΡούΟ ή νύμφη αυτής* καΐ συνεργί^ θεού και 
παραινέσει Νοέμιν συνάπτεται 'Ρού© τψ Βοοζ ώς 
άγχιστεύοντι τφ Έλιμέλιχ. 'Εξ ής 5σχεν νιόν τον 
'ίΐβήδ, ού υ?ός 'ΙεσσαΙ ό τατ-^ρ Δαυίδ. Κατάγεται 
όε Βοοζ εξ 'ίούδα και Θάμαρ της αλλοφύλου, εξ ών 
Φαρ^ς καί καθεξής, ώς ή γενεαλογία φέρει. 

•Οτι εν τψ ετει Σαμψών εοδομος (57) άρχιερεύς 
κατέστη ό 'Πλε•, δ'ς καΐ Ικρινε τον Ισραήλ πεντή- 
κοντα ετών γενόμενος {τερα Ιτη μ'. Έν δΐ τψ τετάρ• 
τψ ετει της Ιερατείας 'ϋλει ^γεννήΟη 6 προφήτης 
Σαμουήλ, και τψ όγδόψ Ιτει εδόθη έν τψ ναψ, καΙ 
τψ λη' ίτει ήρζοτο κρίνβιν τον Ισραήλ, καΐ τψ ο* 
έτελεύτησεν, Ιερατεύσας λε' ετη. 4αάα$α δΐΐδίαΐϋ, τβάϋΐ Νοβπιίδ &(1 1π1)υπι δααπι, 
εοπιίΐαηΐβ βαηι ΒαΙΙια ηαΓα. Ι1)ί Ββί αιιχίΐίο αο πιο- 
ηίΐα Νοβπιίδ βίΓβεΙαηι βδΐ αΐ Βοοζαδ, αίροίβ ςαί 
δαηςαίηβ Εϋπιβίβεΐιο ρΓοχίπιιΐδ βδδβΐ, ΗαΙΙιαπι άα- 
εβΓβΙ, βχ 6α()α6θ1)β(1απι ραΐΐ'βπτι ΙβδδΦ, ανιιπι Οανίάί 
ρΓοςβηβΓαΓβΙ Βοοζαδ α ^ι1(1α βΐ ΤΙιαπιαΓβα1ί6ηί$^η& 
πιιιΙίβΓβ 108 ςβηυδ ΓβρβΙϋ; ςαΙ1)αδ ηαΐυδ ίυίΙΡΙια- 
Γβζυδ, αο (Ιβίηοβρδ αϋ ^βηβΓίδ τβεβπδίο άβπιοηδίΓαΙ. 
Αηηο δαπίδοηίδ * δβρίίπιυδ ροηΐίίβχ άβοΙαΓαΙαβ 
ίιιίΐ ΕΙίδ. ΗΙε (|ΐιίηςαα^6ηαΓίαδ ρηηοίρ&Ιαπι ροραΐί 
οεε(Βρί1^6δδίΙςαβ αηηοδ 40. 0υ3Γΐο αηηο 1ια3υ8 
ροηΐίβοαίαδ δαπιυβίυδ ναΐβδ βδΐ ηαίυβ, οεΐανοςυο 
ίη (βαιρίαιη άβάίοαίοδ ίη^βδίπιο οεΐανο εοΒρϋ 3ΐΐδ 
ροραίο (ΙίοβΓβ ιηοΓίααδςαβ βδΐ αηηο ββρίααμβδίπιο, 
Ο δαοβΓάοΙίο 35 αηηο» ΓαηεΙαδ. Και ταύτα μίν άπδ της τών Κριτών βίβλου, ώς έν ΑΙςαβ Ιιαο ςαίάβπι (1β \\\)το Ιαάίευπι 1)ΓβνίΙβΓ 

παρόδψ κατ* έπιτομήν [Ρ. 61] έσημειοισάμεΟα. αίςαβ ο1)ίΙβΓ αηηοΐανίιπαδ. ΟοηδαΙΙαηι ααΐβπι Γογθ 
•Εδοξε δε μοι καΐ τάς άναγκαιοτέρας υποθέσεις τών εβηδαί αΐ βΐίαπι ρΓίΒοίραα Ββ^^τιΟΓαπι ϋ^ΓΟΓαω, 

ΧΥΙΑΝΟΚΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤ^Ε. 

(57) 8^αιηυ$. Νίδ! ΓοΓίβ έβδόμψ ρΓο ϊβδομος ηοη (1β1)βΙ. νοεα1}αηΙαρ εηίΓη Ιιί 1ίΙ)•ί Κ(»§ηοΓαιη, Ιβ^βηάαιη βίΐ, ςιιοά ηοη ραΐο. δβά βΐ υΐ βαρρα 
5απι&η65 ςιιίάαπι 8&πΐ8οηί3 δαοοβδδΟΓ ηοπιίηαΙαΓ, 
^05βρ11ο ^αx^α αο δοΓίρΙαΓ» ίςηοΐαδ. Εΐίπι α δαπι- 
βοηίδ πΐ0Γΐ6 εοΒρίδδβ ^αϋβρηαΓβ ΙδΓαβΙίοοβ τβεβρίαπι 
βδΐ ; β1 ^086ρ11I15 ςαοςιιβ \ά οοηΟππιαΙ 1. ν. ο. 2. 
^&^ι ςιιοά αιοζ ΙίύβΓ ρηπιιΐδ Ηβμηοηιηι οίΙαίαΓ. ίδ 
ςοβαι Ιιο^ίβ ρπηιιιπι δαπιαβίΐοαπι ηοαιίηαιηΰδ, ή 
πρώτη τ2»ν Βασιλειών, ίά βαβρβοίαπί βδδθ ΙβοΙοή 

Ραταοχ.. ύΒ. βΧΧΙ. (|αοά (νβΓΐ)ί ^ΓαΙία) Γβ^ηαηι δααΐΐ, Γβ^ηαπι Οϋνί(1ί, 
Γβ^ηαιη δοΐοιηοηίδ, βίο., οηΐΐηβ άβδοπ^βρβηΐ. Οαα 
ΓαΙίοηβ βΐ Ββραπι Η5π αρρβΙΙαηίαΓ. δΐο 1ι1)Γαπι 
Κβ§[απι ΙβΓίίαπι 4αδ11παδ ΜαΓίγπ ίη ΕχΙιΟΓίαΙίοηβ 
αΐΐ^^αΐ τρίτην Βασιλειών Ίστοο'αν, βΐ δεπρίαταπι 
Β6;^;ηο^αIη 1)βα1αδ Αα^αδΙΙηα:^ α1ί(ΐαοΙίβδ, αΙ η Κλ- 
ίναααί. ι βΐ ι.ν. ΙΙι^ηιςαβ Ηβ^ηοιαοι Ιίύνοδ, αά ία- 
αααΓίαιη θρίδίοΐα 116 βΐ αΐϋ. Χυι^ 

δ 139 ΟΕΟΜΙΙ ΰΒΟΑΕΝΙ 140 Αίςυβ βοηιπι ςαι Αηηαΐββ αρρβΠαηΙΠΓ, αΓβΠτηβηΙα χ τι Βχσιλβκών κ«1 τών ΙΚοβλειπομένων έν Ιπιτ<$μφ €θΐτ)ρβη(1ίο Γί»ΓθΓηπι, πΙ βα ηοδίΓΟ ΙβοΙοπ ιη ιηβ- 
ηιοπαπι ίδΙα ταΐίοηβ ΓβθίβαηΙαπ. 

Ε1οαηα3 οαηι υχοπΙ)υδ ίΊΐίδ Αηηα βΐ Πίθηαηηίΐ 
δίΐοηβιη αδοβηιΐίΐ, Οοο δαοπΠοηΙυΓυδ. Αηηα ηηΐβπι 
ουηι ρΓοΙβπι ηοη Ιια^ΡΓβΙ. α Οοο ίηΙΙιηίδ ριτοΐΗιΐδ 
οοηίβηάίΐ υΐ 8θ δίρπίϋιΐθ 1ίΙ)βΓαΓβΙ. ρ» Ηίοοηπ ίρϊ^ί 
δβ ρΓοΙβΓΠ (]ΐιαπι άβίΐίρδβΐ €οηδ(*θΓαΙϋΓαιη. ΙΙα δα- 
ιηηοΗ ιηαΐΡΓ ΓβοΙα βδΐ, οαπιςυβ Ι&^βΓη&οαΙο 0οί οΐ)- 
ΙϋϋΙ. ΟαπίΓΐυβ ΕΗδ ίρδί οοπιρΓβοαΙυδ βδδβΐ α Οβο 
&Ιίθ5 1ί1)βΓ0δ άαπ Ιοοο δαηιηβΐί, βαροδίπιο»Ιο (ΙΙίο^ 
ΐΓβδ αο ΠΙΐΛδ (Ιυαδ ρρρβπΐ. Οα^βΓαπιΟρΙιηίδ αΰ Ρΐιί- 
ηβαδ, ΕΙίδ «βοβΓίίοϋδ Γιΐϋ, ηοη δαοπΩοία πιθ(1ο άβ- 
ϋοΐίδ δΐιίδ ρο11ϋθΙ)αηΙ, δβ(1 βΐ ουηι ιηϋΙίβπΙ>αδ ΙβπιρΙί 
Ββί.ί\ηίΙποίΐ3υδ δΐηρπ οοηδαβίυιΐίηβηι ΙιαύβΗαηΙ. 
ΝαΓΓπΙ 
ΙδΓα&Ι 

οαπι Οβί ΙδΓαβΙίοί αΙ)ί^ΙυΙίδ8β : Μίπι» βοηικίίΐο, οογ- 
Γυίδδβ ΛίΓίαβ θχ^ρίΓΟδδβ. ΒαΓΐ)αΓθδ αΓοαηι ΑζοΙυηι 
α11α1ίδ:^6, άοηαΓίιιπι Οαβοηί άβο δυο, αίςαβ α(1 δί- 
ηιιιΙαοΓί ρβάβδ οοηδίίΐϋΐδϊ^β Ιά δίΓπαΙίΐοΓηιη ηοοία 
οοηοίίΐίδδβ, πιαηβ(|ΐιβ αϊ) ϋδ ίηνοηΐυιτι λπΙο αΓοαπι 
ρΓΟδίΓαΙιιιη. ΚυΓδαδ βΓβαΙππι, ίηδβςαβηΐί ηοοίο άβ- 
ηαο άβνοΐυΐυπι βδδβ {ΐΙ(ϊυβ οοηΓι-αοΙαπι : ί1α(ΐαβ Γα- 
ηαπι β]αδ βδ5β ίη ΙιοηοΓβ ίΐβδϋδδβ. δβίΐ βΐ ίη απα 
ιηθΓΐ)υπι ΐηΓΓίοΙαιη ΒαΓΐ)απ δβηδΟΓοηΙ, βΐ ρβΓ Ιοίηπι 
ΡβηΙαροΙίη (τί'^ζΐο οδΐ α ςιιίηΓ|αβ ιΐΓ^ίΙϊηδ Ιιοο ηοπιβη 
1ιαΙ)οηδ, ΑζοΙο, Οαζα. Αδοαίοηβ, ΟβΙΙια. ΑοοαΓοηο) 
1ι&1)ίΙαηΐ6δ : ϋδοιυβ ίη αΓΐ)ί1)αδ πια;4ηα ΓυΐΙ ροδίίΐβη 
ϋα. ΤβΓΓα (]ΐιθ(|ΐιβ βοηιπι πιυΓβδ β(ϋ(ΙίΙ. Ροί^Ι δβ- 
ρίβηι πιβηδβδ ί Ιο^βρίια!^ άιιοδ ΙαηΙηπι ρβΓΐΐίΙ)βΙ) Βλγ άνατά^αι βίς ΟΕνάμντ,ν.ν τών έντυγχχν^ντων ταύτη 
ττΐ βίδλφ. 

Ό 'Ελκϊνας καί *Αννϊ κα• Φίνάννβ α ι γυναίκες 
βύτοΰ άν/^ρχοντο έν Σηλώμ θ^ειν Κυ^'ψ. Και ττί 
"ΑννίΓ, ουκ ήν τέκ/ον ΚαΙ τ[ι-ήτατο Άννα χατωδ^• 
ν•α>;Κ^ρ•!ψτου άνοιγ^νχι αύτης τήν μτ^τριν και το 
τε/Οεν δοτον γενέτ8«* αύτψ. Και ετικε τον Σαμουήλ, 
και προτ/^νεγκεν αυτόν τί) σκηνή του βιοΰ. ΚαΙ 
πάλιν ηϋξατο ΊίλεΙ ύπίρ αυτί; ς δοΟήναι αύτη άντΙ 
Σαμουήλ τέκνα, και ετεκεν υιούς τρεις και 6'^γατέ. 
ρτζ δ^ο Όφνει δε και ΦινεΙς οΐ υΙοι Ήλει ου* έν 
ταΤ: Ουσίας μ'ίνον έξτ,μάρτχνον, άλλα κ«• έν ταΤς 
γυνα ξ'ν έςεπόρνευον ταϊς τταρ-σττ,κυ'β ς έν ταΤς 
πύλϊΐ; του ναού Κυρ(ου. 'Ιατορει το'νυν ή π;:ώτη ίαΓΓηΙροΓΓηρπΓπαδΒρ^ηοπιηι ΙίΙ)ΡΓΒαΓΐ»αΐΌδ109 Λ •Εών Βΐαιλειών πόλεμον συστήναι τοΤ; άλλοφύλοις 
δΓΟβϋοίδ 1)βΙΙαιη ίηΙηΗ•>?β. νίοίοπβςιιβ ρηΓιΙΟδ αι•- '^^ροζ τον Ισραήλ. ΚβΙ νιμι^σαντες οΐ αλλόφυλοι α.ρουτι :ην κιβωτόν του Ίσρανίλ. Και άκουσας 
'υλεΐ ό Ιερεύς πεσών απέθανε. ΙΙροσφέρουαι οε οΐ 
άλλόουλοι τήν κιβωτον δώρον τψ 0-φ αυτών Δαγών 
ε*'ς Άζωτον, και :στώσ•.ν αυτήν παρά τους π^δας 
του ειδώλου. 'Κν δε τη νυκτί πίπτει δ θεός αυτών 
Δαγών, και δρθρίααντες ευρον αυτόν πεπτωκ^τα 
ΙμπροαΟδν τής κ'βωτοΟ. 'Ανέττησάν τε αυτόν, χαΐ 
τζ έτερί^ νυκτί πάλι^ ^πεσε Δαγών και συνετρ-βη, 
και ού<έτι ό ναός αύτου εσεβάτθη. Και έπατάχήησαν 
οι αλλόφυλοι εις τας έδρας αυτών και οΐ έν παντί 
δρίψ της ΙΙενταπόλεως Αζώτου, Γάζης, 'Ασκά- 
λωνος, Γεβ, Άκκάρων κάι έγενρ.το σύγχυαις μεγάλη 
θανάτου έν αύτοΤς, και ή γη αυτών έξέορίζε μυς. ΚαΙ 
μετά επτά υήνας (ώς δΐ Ίώσηπος, μήνας δύο μ6- 
1)αΓί. ςυοδηαηο ΡαΙβΡδΙΐηοδ αρρβΙΙαιηιΐδ, αιοαιη οαιη ^ νου; ^58) ποιήσαι τήν κιβωτόν παρά τοις άλλοφύλοις,οΊ άοηίδ βΐ ΗοδΙϋί* βηιί^βπιηΐ ηονίδςπ&ίΐπίίίδ ίιηροδί- 
Ιαπι, ουί ναοοαδάβίοοίαδ θΐίηΐηοΐαδ ]ιιηχβΓαπΙ. Εφ, 
ηβπιίηβ (ΙίΓί^βηΙβ, νίαηι οοηΓβοβπιηΙ ΓϋίΐΓΐηβ Ιιοο 
ΙδΓ&βΙίοο ρορυΐο Ιιοηοπ,οππι ΒαΓί^βη*. Γβ νίδα. πια• 
^ηο πιβίιι ρβΓΟβΙΙβΓοηΙιΐΓ. ΜαπδίΙ ααΐβιη αποα ίη 
άοπιο Απιίηαάα])Ί. ΡπαδΓ|υί(ΐ6ηι βα ίη ίΐοηιιιπ) Οδβο) 
ίη ιΐΓΐ)βπι ΒβΙΙΐδοΙιεπιβδαπ) ρβΓνοηβραΙ; ςαί, ςαα(1ή 
^ίδ δοίδδίδ 6( αοοβηδίδ ναοοαδ ί^ηί ίπιροδίΐαδ Οο- 
πιίηο Οβο αάοΐβνίΐ. ΑΙ νβΓΟ ΩΙϋ 4(?ο1ιοηία3 ουιη αά 
ΑΓΟ&ιηηιίηυδΓβΙί^ίοδβαοεβδδίδδβηΙ, 70 άβ ϋδ πιογ- 
Ιυί βαηΐ ; βΓαηΙ βηίπι ίπιρϋ βΐ ίαΙδΟΓυπι ηυπιίηαπι 
οαΙΙΟΓβδ, δί€ΐιΙ βΐ ρΙβπΓίαβ 110 οπιηβδ ΒβΙΙΐδοίιβ- 
ιηβδαηΙ οίνβδ ; ςυαρρορΙβΓ βΐίαπι οΟ ιηΐΙΙία νίτοπιπι 
άβ ίΐΐο ροραίο ρβπβΓαηΙ. ΙΐΕςυβ Ιιί αποαπι α δβ €α- και υαλαιστινοι νυν καλούνται) εξέπεμψαν τήν κι- 
βωτον μετά δώρων και θυσιών, έπιθήσαντες αυτήν έο* 
αμαςαν κα-.νήν, ζεύξαντες βότς εκλεκτούς, άτκύλ- 
τοΰς, και ηυΟυναν οΐ βόες άφ* εαυτών. Και ήλΟεν 
Ίσραήλείς τιμήν. Ίδόντες δΐ ο? άλλ<^φυλοι έ^^-οβήΟη- 
σαν ο'^βον μέγαν. Και εμεινεν ή κ'.οωτός εις ©"^κον 
Άμΐ'αδάμ ετη κ'. ΙΙρό τούτου δε κατήντησβν ή 
κιΟΓοτός έν Βεθ7αμο'ϊς ε*ς ©"'κον 'ϋσηε, δ'ς ττν μεν 
δμαξαν δ'.ασχίσας και άνάψας έν πυρ ι, τους δε 
βόας έν ούττΐ άνενεγκών πρυστ^νεγκε θυσιαν Κυρ'φ 
τψ θίψ. ο! δε υ'οι Ίεχωνίου άναξίως προστ^γγιααν 
ττι κ.βωτψ, και άπώλοντο έξ αυτών ο ανδρε;, οίτι- 
νίς ύπήρχον δυσσεβεΤς και είδωλολάτραι, άλλα και 
σχεδόν ά'παντες οΐ εν ΒεθσαμοΤς ώ^τε και πνιγήναι ηαΙί&Γβίπιαπι άίπιίΙΙαηΙ ; 00305 οίνβδ βαπι αΙαοΓβδ () εκ του λαοϋ αύτου πεντήκοντα χιλιάδας. ΑυΟις δε βχοβρβπιηΐ, ίηί^αβ άοηιο Απιΐηα(1αΙ)ί δίΐα ίη οοΙΙβ 
ΓβροδυβΓυηΙ; ΕΙβαζαΓϋπιςαβ ίδ ΩΙίαιη δαυπι οοπδβ- 
ΟΓανίΙ, (|αί αποαπι ΓϋβάβΓίδ άίνίηί ουβΙοάΐΓβΙ. Ι1)ί 
&Γοα αηηοδ 20 ββΐ οοπιπιοναία. Τυηο ρορυΐοδ άβηυο 
Οβί ρΓΦΟβρΙίδ ο[)ΐ6πιρ6Γα1)αΙ ; ςαοδ Μαδίρΐιαπι οοη- 
νοοαίοδ δαηιαβί βζΙιοΓίαΙιΐδ βδίηΐί δίπιυΙαοΓα οπιπία 
&1)θΙβΓβη(. Ε]υδςυ6 ιηοηίΐυί ρορυΐυδ οΜβπιρβΓανίΙ. πάλιν άποπέμπουσι και ούτοι [Ρ. 62] τήν κιβωτον 
εις ΚαριαΟιαρείμ* οΐ δε έν αύτΙί άτμενοι άπεδέζαντο 
τήν κιβωτον, και κατέοτησαν αυτήν εις τόν ο^κον 
*Λμιναδάμ τόν έν τψ βουνψ, και ήγ'ασεν Ελεάζαρ 
τόν υΐόν αυτού ουλασα••.ν τήν κιβωτον της διαΟ^Ί- 
κη; Κυρίου. ^Κποιησε δΐ ή κιβωτός έκεΐσε ^κη κ\ 
και ό λαός άρτι έπορεύθη όπισθεν Κυρ{ου. Και ΧΥίΑΝΟΠΙ ΕΤ αΟΑΒΙ ΝΟΤ^. 

(58) Υβΐ ΙιΙο Ιοοπδ βδΐ οοΓΓαρΙαδ, φΐθ(1 ρυΐο, νβΐ τοηβίαΐβ πιβηδββ 7, ο. νι ; ββά 6ΐ ΠΙίί ΙβοΙιοηί» ίη 

ΙοδβρΙιί Γοάβχ, ςαί 4 πιβηδβδ 1ι&1)θΙ, ποιήσασα παρά ΙιΙ^Ιοπα ηοη ηοπιίπηηΙαΓ: ΙαηΙαπι άΐοΐΐαρ Ββΐΐι- 

τοΤς Παλαιστίνο ις μήνας τέασαρας• υΐ}βΓ ςιιίάβιη βοΐιβπιβηδβδ ίϋίδδθ. Χυι.. 
^ηά^^υIη ρβΓδρίουβ 1ια1)βΐ β! αΙ^δςυβ υΐΐα Ιβοΐίοηίβ 141 ΗΙδΤΟΗΙΑΚϋΜ εΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 149 συνχ㣕. Σαμουήλ πάντα; εις Μβ^ιφδ, και παραινιϊ ^ δίαΐίιη ΒαΓ])απ 0Iηη^^α9 οορϋ» αίΙνβΓδυ» ρορηίααι ττϊο-.ελέιΟΐ'. αύτ**•!; πάντα τα ^οιολα, καΐ έπ^ιτ,σαν 
ούτω;. 0\ δλ άλλ'^φυλοι τΜίμπλι^ιΟϊ*. πιοινιοζλον έπ* 
αύτου;. Και ηϋςατ') ύπλρ «ύτών Σαμουήλ, χαι 
έβρονττ,σι Κύρ-.ο;, κινιΐτ'ϊΐ δι πα; *1αραήλ κατά 
ταιν άλλοφύλιυν, και έπάτζξεν «ύτοΰ; Κύριο; δια 
/ε•.ρο; Ισραήλ πλτ,γήν μεγάλην. Και μετχ τούτο 
συνάγεται πα; 6 λαο; προ; Σαμουήλ λέγοντες* 
« Επειδή οΐ υΙοι σου Ίωήλ και *Αβ'.α ου κατά τάς 
σα; πορεύονται ^δου;, άλλα δώροις έκκλ{νουσι τ^ 
δίκαιον, ποίΓ,σον ήμΤν βασιλέα, δ; κρίνει ήμας. » 
ϋονηρον δε χουτο έοάνη τφ Σαμουήλ. "Ομω; εΤπεν 
«ύτφ 6 Θεο; ύπακουσαι του λάου, και 6'τι Ου σε 
έςουδενώκασιν αλλ* έμε, τφ μή θέλειν βασιλεύετΟαι 
6π' έμοΰ' κατ χ τιΰτα πεποιτ^κατιν οΐ πατέρες ΐ8Γ&<Ίΐ€ΐιπι 8αηΙ ρΓοΓβϋΐί Ργο ηϋο οιιιη αιΐ ϋ•^ΠΓη 
ρΓ6θίΗα«« $αιηα«?1 ίηΙβΓΟΡάβΓβΙ. ίηίοηαίΐ [)<ΐυ9. Λο 
ΙοΙο ροραίο ] η αοίβαι εοηίπα βαΓΗ<αΓ05 β^ηβι^δο, ιηηηα 
63ιι<< 1)βαΗ ίη^^ηΙβιηβίΓα^βΓη β«αΓΐ):ΐΓ0Γΐιιη βάΐιϋΐ. Ηίβ 
ΐΙα^ββΙίδποίνβΓβυβρορυΙαδηιΙδαπηιβΙυπιοοηηαχίΙ, 
6ΐιιη(|υθ 916 &ρρ6ΐΙανβΓαη: ^^* « ΟυαηοΙο ςυΐ«1βηι 
ΠΙϋ Ιαί ^061ϋ9 βΐ Αύίαβ Ιαί νββίί^ϋβ ηοη ίηδίβ- 
ΙαηΙ, %^ά \η ]ιΐ(1ίοαη(1ο οοπατηρί 8β άοηίβ ραΐίυη• 
ΙΟΓ, α^βάαιη Γβ^βιη ηο^^9 οοπδΐίΐηο. ςυί ηοβΙβΓ 
8ίΐ ]α(1βχ. » Όίβρίίευίΐ ίιΐ ροδίυΐαίαπι δαιηυβίο : το• 
Γαιη Ι&πιβα & Οβο ]υ9:^υ8 φϊ^ίβ ο1)8^(|αί, ςυαηάο 
ηοη δαιποβίαπα. ββιΐ 8β Οβππι ^ρΓονί^^δβηΙ Γθ^βπα- 
ςαβ ίρ<»ί5 6886 ριιπ) (Ιθΐΐί^ηαΐί 68>6ηΙ ίιηίι&ϋ ίη Κιοβ 
πιαίοΓαηι βυοι-υπι ίαεία, ηυί η5 οο (Ιίβ Γ[αο βχ αυτών, άφ' ή; ήμέρ»; »ξ'ίγ»γ'>^ βύτου; εξ Αιγύ- ^ ^«τγμίο βιίαοΐί (ΙίνίηίΙαβ ΓυβΓϋηΙ, ϋιΙβ8 βΡδ^ϊ ^«8818- πτου . ^Εχρισεν ουν αύτοϊς Σαμουήλ βασιλέα τον 
Σαούλ, δνδ,^α Βεν.αμίττ,ν. Και 6 βχσ.λεΰ; Άμανιτών 
Ναα; έπανέστ*•, τζ Γαλαάδ, 01 δε ηΒελον έπι σωτη- 
ρ{7 δουλεύειν αύτψ. Και εΤπε Ναάς* μ Ούχ ούτω;, 
άλλ' εσται υμΤν ή σωτηρία έν τψ έςορύξαι με πχν- 
τδς ανδρο; δγΟαλμον δεςίον εΐ; όνειδος Ίσραι^λ. • 
Κα: έθρι{νησαν οΐ άνδρες οΐ εν Γχλααδ. *Ηκουσε δε 
Σχουλ, κχΐ προσκαλείται πάντα Ισραήλ, καί έξα- 
ριΟμεΙται αύτον ει; χο' χιλιάδας. ΠοιήΊας δΐ αυτούς 
εις τρεΤ; άοχά; έπέΟετο τοις *Αμαν(τα?ς και ώλό- 
Ορευσιν αυτούς. Ό οΙ Σαμουήλ λχμβχνει τον λαόν 
και Σαούλ, κβί κατέρχεται ει; Γάλγχλα, κχι έγκαι- 
ν•!ζει τ/,ν βασιλε£χν Σαούλ, και άπεισιν εις *Αρμα- 
βχιμ. ΣυνανΟροίζεται οε πλήθος αλλοφύλων Ιν Γαλγά- 
λοις, και ούχ ευρέθησαν με:ά Σαούλ εΐ μή Ιςακόσ.οι 
άνδρις; κχι ούδε τούτοις ήν 6'πλα. Σχουλ δΐ διαπορη• 
θεις κβΐ έγκριτίυσάμενος (ο9) άντ^νεγκεν Ουσίχν τψ 
Κυ.:{φ. Και ιδοί) παραγίνεται Σαμουήλ προ; αύτον 
και λέγει αύτφ• α Τι τούτο έποίησα; ; μ Ό δέ τήν 
άπορίαν του λαοΰ και το στενον του καιρού προβάλ- 
λεται. Σαμουήλ δε άραΐς αύτον απειλή σας τήν βασι- 
λείαν Ιτέρφ τφ απίρ αύτον κρεΐττονι δοΟήσεσΟαι 
προφητεύει , και άπάίσιν. Ίων^Οαν δΐ μόνο; μετά 
του αΓροντος τα σ^εύη αύτοΰ παρχβιχσάμϊνος κα- 
τήλΟεν εις τήν υπόστασιν [Ρ. 63] των αλλοφύλων, 
XXI σύμβολον δοΰς τφ αΓροντι τχ σκεύη αυτού έπέ- 
θετό τοις προφυλάσσουσι , και έπαταξιν ώσει κ* 
άνδρας. Και έ-ιζνεγκε Κύριος εχστασιν έν τή πχρεμ- 
βολτ» των αλλοφύλων έν τφ Ιωρακέναι μακρόθεν 
τήν ©υγήν των π :οφυλα?σόντων. Οι δε έν τφ βουνφ 86η(, ίΐα ΡΓμο 8<ια1υπι, Ιιοιηίπβιπ 1π5α Ββηίαπιί- 
ηασυπι, ηηϋΐίοηβ Γβ^^βιη ϋ» (ΙϋΑΐ^ηανίΙ. 56οαη(1απι 
Ιΐίοο ΑπιιηοηίΙαΓίισι ΐ'βχ Ναα8ΐΐ!« βίΐραάαπι αΓΐ)βπι 
ορρυ^ηανϋ. Ουπι νβΓΟ ϋ 8αΙαΙί8 οΜίηβηιΙιο 111 
εααβα δβρνίΐυΐβπι 8β βί 86ΓνίΙαΐΌ8 ρΓθπιίΙΐ6Γβη(, αΐί- 
ΙβΓ 8β 118 ρϋΓοίΙυΓυπι Να&8α*> ηο;^ΜνΙΙ, ηί8ί ίη ορρρο- 
ύπαιη ]8Γα6)ίεΦ 9Ρη(ί8 εαίνί^ νίπο οΰαίιιηι (ΙβχίΓυπι 
6Γαί$86ΐ. Ιά ίιι^6ΐιΐ6πι βρυι! (ιί1^*α(ϋ1α8 ΙυοΙαπι ρχοί- 
ΙίΐνίΙ. δαηίαδ ααΐβιη γ6 εο^ηϋα ίοΐυπι ΐ8Γαρ1ίευπι 
ρορυΐυιη αά 8β οβηνοοηνίΐ, ηυιηΡΓίιιπΓΐυβ νίΓΟΓΟίη 
670 πιΐΙΙία ίηνβηίΐ. ΡΓθίη(1β, οορίί» ίη Ιγρ8 ραπίεβ 
ά1νί8ί8, Απιαηϋα8 α^Γ088α8 οεοίιϋοηβ οοείίΐίΐ. Τιιπι 
5απιαρΙυ8 α88υπιρΙο ροραΙο αιΐ (ιαΙ;^'«Ίΐα (1β80ΡηάίΙ 
δαυίηηιςαβ ί1)ί τρ^ηο ίηαυμτίΓανίΐ, ίρδβςαο Αηπια- 
ίΐιαίπιαηι α1)ίι( Ρηηΐο ρο8ΐ ϋαΓΐ)αΓυΓαπι πιαίΐίΐιιιΐο 
α(1 βαΐ^αΐα οοηνβηίΐ, ουπι (ΐυίιίεπι 5αα1α8 3Ρεαηι 
ηοη απιρ1ία8 6^0 νίπί* ι1α^ρ^ρ^ ροβηυβ ίηβΓΠΐ68. 
ΙΙα(|αβ ίη Ιιί^αημαβΜίδάβδρβΓαΙο δίίπιυβΙίαΊνρηΙα, 
Οβο 8αεΓίΠο2ΐνίΙ. Εεεβ αυίβηι βί ^αρΡΓνβηίΙ δαπιαβ- 
Ιυδ βΐ οΐ) ί(1 ΠιεΙαπι οΙ),ίϋΓ(;<Ίΐ. ρ•ΊΐιοίΙ&(βπι δαοιαπι 
6ΐ αημιπδΐίαηι ΙβπιροΓίδ ρΓΐυΙβχριιΐί ίπιρΓβεαΙίοιιίΗαδ 
οβΓίίδ ηιίηαΐϋδ Γογθ αΐ Γθ^ηυηι Ιιοο ρΓίΡδΙαηΙίοή 
ΐΓίκΙβΓβΙϋΓ: 1(1 ναΐίείηαΐυδ (1ίδε6^^δ^^. ΑΙ νβΓο 4οηα- 
ίΐιαδ δοΐο αρηιί^εΓΟ εοηιίΐαίιΐδ αιΐ δίαΐίοηριη ΗαΓΐ)α- 
ΓΟΓαιη ρΡΓΓπρίΙ : Ιβδ86Γα(|ΐΐ6 αηπίρΡΓΟ (ΙαΙα θχεϋΙ)1- 
ΙθΓ68 αίΙοΓίαδ &(1 νί;;;1η1ί νίτοδ ίπΙβΓΓρείΙ δβά βΐ 
Οοπιίηαδ ΙβΓΓΟΓΡπι ε&Νΐπ8 ΒϋτϋαροΓαπι ΙπΐΕηΐ8ίΙ, 
ευιη ία^απι ρχ('αΙ)ίΙοΓυηι ρπιίηαδ ΟΡπιβΓθηΙ. Οηί ίη 
εοΙΙβ ευιη δααίο βπαηΐ, εαπι βαιη ίη εαδίπδ Β&Γΐ)α- 
Γοηιπι ΐΓβρίιΙαΙίοηριη οβρηβΓβηΙ, δαιιΐο Γβηι αρβ• 
οντε; μετά Σαοΰλ, Ιδόντε; τήν σύγχυσιν της παρεμ- Β πυηΐ. Ιδ ΑοΙιίαπι 8αοβΓ(1οΐΡΠΐ Ι^βνίΙαπι, ςαί υηαΡΓαΙ 
βολής των αλλοφύλων, δηλοποιούσι τφ Σαούλ. ΊΙν αε βρΗοάυπι ^68ΐα1)αΙ, 119 ίαδδίΐ Οβαπι εοηβυΙεΓβ. 

•* ί Ηββ• νιπ, 5. 

ΧΥΙΑΝΒΠΙ ΕΤ ΟΟΑΗΙ ΝΟΤΛΙ. 

δίΙ)ί ορρρπεηίΐυπι ηοη ΓαΙυβ ίρδβ Ποο δαοΓίΠεατίΙ, 
άίΓίΙιΙβηδ ηίηιίηιπι ναΐί, ηβςηβ (|ϋηηΙυπι οροΓίυίΙ 
βίη!^ ηιαη(1&1ο (Ι^ίρρεηδ. Ουο ΓαοΙο Βρι αιΙνΡΓί^ηδ δΟ 
εοπιπιονίΐ ίηοΐίμηίΐΐίπηρπι, ρΙο. Ι» ίιπηο δρηίβηΐίαπι 
Ζ<>ηΑπΐ5ςηοΓ|ΐΐβ δερίρ^ίί. Χ\χ. ΑΙκΙηοίϋί^ίιι «'οηίΓα- 
Γΐυιπ ααοιθΓίδδθηί«α**,ρβηαΐπα ρΊπϊ» Ι»»«•Ιί•ΜΐΡΓθΙβηΙι, 
δίε ΓΡί^ΙίΙαίΙυΓ : 6'μ//ι ΐΡ.ι»φονβ ρΙ ΐ'ααρβιΊΊαίιΟΠΰ (ϋΠ" 
ίιπ'ηα Ιοημΐα* ρρο€β:<8ίΜΐΊ α η ηιηναχ Ινη^ιΘ.*ιώ* /ο'λ- 
τα$$€ί ίίίΐκ/, Οοξηίηο ίαιιΊαη $αη'ίβΐ'χυιη οΙίαΙΚ» 
Οολλ. (59) νίΐίοββ. Οαίά δί 1Ρί?α8 διαπορηθεις καί αή 
έγκρχτευσάμενος '? Εχ ΗβϋΓαίεο Ιβχία βΐ Ιοδβρηο 
&<11ιηο ρΐαη ηδ οοηδΙαΓβ ροΐοδ^ Ιοεί ββηίβηΐία, 
ΑηΙίαηϋ. νι, ο. 7. δαηΐυδ ιηίδβπαΐ αά δαηιηβίβηι 
1ιο«ΙίΙ)α8 ίη9ηΐ6ηΙίΙ>η8. θυπι^υβ βά δβ βνοΰαΓ.ιΙ. Ιδ 
βρρίίηιο (Ιίβ 86 νβηΙυΓυπι ΓΡϊ»ροηάοπιΙ. ηιαικίαίο 
ιιΐ ιηΐβπιη Κΐ05ΐί(0 ραΓαΓΡηΙητ ςιιίΙιυΗ οιν^ί»» Η(»-ΐΡΐη 
Α^'μΓβάβΓβηιαΓ. δααΐυβ ίηΐβήηι ηΙ) ίρ^ο (ΙίΙαΙχΗΐΐίΗηδ 
βυί8,ίηπι&αηί5ΐιβθΓβη5(ϋ1ϋοα11&ΙίΙ)η3,εαπΐ86ρΐίηιηδ 
άίβ» &ρρ6Μΐ85β1 ηβοάαηι Λάβηβί νοίββ, βαηι άίαΐίοδ 143 ΟΒΟΒαΐΙ ΟΒϋΙΙΚΝΙ 144 ϋαιη ΥβΓΟ βΐίαιη αηιρίίυδ ΒαΓ])αΓί ίη οαδίήδ Ιαπίϋΐ- ^ δΐ Ιερεύς έκεΤ Άχίβς ΑευΤτης, αι'ρων έφούδ, χα\ ίιιαηΐβδ ιηαΐυο 8656 β^^ΓβάοΓβηΙιΐΓ (ηαιη αάνβηβθ βΐ 
ΒβΓΥΐ ςυί ίη ΒαΓΐ)&Γ0Γαιη εαδίπδ 6Γ?ιηΙ, αάνβΓδυβ ββ 
ίανίοβιη ίηίβδίίβ αηκιίδ Γβιη β6ΓβΙ)αηΙ), δααΐυδ ^α- 
θ(^Γ(1οΙΐ 3α5δίΙ ηΐ ιηαηυδ οοηιροάβΓβΙ, αίςαβ ίρδβ 
οιιηϊ δ6Χ06ηΙίδ ΒαΓΐ}αΓ0$ αάοΓίαδ 6δΙ. €οη]ιιηχ6ΠΐηΙ 
96 εααι βο βίίαιη Η6ΐ)Γΐϋί, (^αί ίο δροίηηοίδβίππιίδ 
ηιοηΐίαιη 1αΐ6ΐ)αηΙ, ϋα ιιΐ είΓοα 8αυ1ιιιη βδδβηΐ αά 
άβοβπϊ νίΓΟΓίιιη ιηίΐΐία. Ι1)ί ίαιη δαιιΐυδ ί^ηοΓαΙίοηβ 
άαείαδ ιηοΓίβιη νονβΓαΙ βί, ςυίοαηςαβ άβ ροραίο 
οί1)υιη ρήπδ ςαδίαβδβΐ ςυαιη ΙιοδΙβδ βδδβηΐ άβίβΐί. 
* Οαιηίδ ααΐ6ΐη ΙβΓΓα ρΓΕη(1βΙ)αΙ. Τυηο βνβαίΐ υΐ 
^οηαιι1αδ βάίοΐί ίδΐίυδ ί^ηαπίδ ιηβ] ^οδΙαΓβΙ; (ΐυβιη 
Ιαιηβη ρορυΐαδ ηβεί βχβιηίΐ. Ρογγο ΒΕΐιΙυδ οιηηβδ 
ΑηίΙίπιαδ ίη ογ1)6πι ς6ηΐ6δ άβύβΐΐανίΐ. ΚυΡδυπι 
άβίηάβ δαιηαβίαδ ναΐοδ αά βαιη νβηίΐ, &ο ςαοά είπεν αύτφ Σαούλ έπερωτησαι έν Κυρίφ. 'Ως 81 ετι 
και μάλλον συνεκ^ιιτετο ή ιταρεμβολή των αλλοφύ- 
λων ύφ* Ιαυτών (έπανέστ/,σχν γαρ οι έπί μικτοί και 
δουλο'. οΐ μετά των αλλοφύλων καθ* Ιαυτών, καΐ 
έπάτα37ον αυτούς (3ομφα{ας [60], εΤπε Σαούλ τφ 
Άχ•4 συττεϊλαι τάς χεφας (61), και έπέθετο αύτος 
τοί; άλλοφύλοις συν τοις έξακοσίοις.'Βξτ,λθον 0^ και οΐ 
έν τοις ατιγ^λαίοις και ταΐς ΙτζάΙς κρυπτό μεν ο ι των 
Εβραίων, καΐ γεγόνασι μετά Σαούλ ώαει χιλιάδες δέ- 
κα. Τότε ήγνόησεν αγνοιαν Σαούλ, καί ήράσατο μή 
άπογεύσατθαι βρώσεως τον λαον Ιως συντελέσει τους 
έχΟρους αύτου. Πάσα δέ ή γ^ ήρ(στα (62). Βιτα 
συμβαίνει τα περί *Ιωνάθαν έν ττ) έν άγνοί^ε βρώτει 
του μέλιτος. Εξαιρείται δΐ αύτον 6 λαός του θανάτου. 
Και Σαοΰλ κατεπολέμησε ττάντα τα ίθνη τα κύκλφ α Β60 αοεβρβΓαΙ πιαηάαίαπι, ίρ§ί βχροηίΐ άβ " αύτοϋ, Ισχύων κατ* αυτών. Πάλιν δΐ ανέρχεται ιερός ίηίβΓηβοίοηβ οχείίΐοηάα Αηι&ίβεί ςβηΐβ, ίΐα ςαί* 
(Ιβηι ηΐ 6( Ιιοπιίηβδ βί ρβουδ αϊ) ΙαοΙβηΙβ υδςυβ 
&(1 δβηβπι οπιηβδ, &(ΐ6οςυ6 Ιοίαπι βΐίαπι ιηηΐίβ- 
1>Γ6 §6ηυδ ευιη ^υπ16ηι^9 βχδΙίηςυβΓβ βΐ οηιηία 
ίρδΟΓαπι ίπιρβ<1ίπΐ6ηΙ& ρβΓάβΓβ 3α[)6Γ6ί. Οαπδα ίη- 
ΙβΓηβοίοηίδ Απιαίβείΐίδ ίυίΐ, ςυοά βχ Ατί^γρίο αβ- 
οβηάβηΐβπι ΙδΓαβΙίεαπι ρορυΐαπι πιαΙβΓιοίίδ ίηίβδ- 
ΙαδββηΙ. 8αιι1αδ νβΓΟ νίείοπαπι ςυίιΐβπι άβίβϋδ 
Αηιαίβοί εορϋδ ο5ΐίηυίΙ, εα?(1ί Ιηπιβη Α^α^υηι Γβ- 
ςβπι 6Χ6ΐηίΙ, αϋ ρορυΐαδ βΙίαιη <16 ^Γβςίΐίαδ, αΓΟίβη- 
ϋδ ίη[ΐρ6(ϋιηΓηΙί5(]υ6 ΙιοδΙίαηι ηια^ηαηι ρΓα>(1απι 
β|$ίΙ. Εεοβ ααΐβπι δαηιηβΐυδ ο.ά δααίιιπι βαΐ^αΐίδ 
αςβηΐβπι Γ6ν6ΓΐίΙαΓ,.)υ5δαςα6 ϋβί βϋηάίεαΐ ίοΓβ υΐ 
Γβςηο βχείάαΐ 113 δααΐοδ, ροραίαπιςυβ ίΐα αΐ) βο αύτ^ν Σαμουήλ ό προφήτης, και λέγει αύτφ την 
άπώλειαν Άμαλήκ, καΐ δίδωσιν αύτφ έντολήν, ήν 
ίλαβεν εκ θεού, του μή περιποιήσασθαι έξ αύτου 
άίΓΟ ανθρώπου Εως κτήνους, άπο νηπίου χα^ θηλά- 
ζοντος ϊως πρεσβύτου, άλλα και αύτο δλον τλ θήλυ 
γένος όλέυιι και πάντα τα κτήνη αυτών, και πάσαν 
τήν άπυσκευήν αυτών διαφΟεΤραι, 6'τ'. κακά ένεδε(- 
ξαντο τοΤς υίοις *Ισραήλ έν τή έξ Αιγ•^7Γτου έποη^ό- 
δψ. Σαούλ δΐ της μεν νίκης επιτυχών και έκτρίψας 
τον Άμσλήκ περιεποιήσατο *Δγαγ τον βασιλέα 
αυτών, 6 δε λαός διήρπασε ποίμνια και βουκόλια και 
άποσκευήν Ικανή , Και Ιδου παραγίνεται Σαμουήλ 
έν Γαλγάλοις, και λέγει προς Σαούλ & εΤπεν αύτφ 
ό θεός, τήν τε της βασιλείας έ'κπωσιν και τήν αΙ}ΓαρΙυηι ίπ ςιιοηιοάο τβχ ΙαεΙηίαιη ά& 1α?ηα δα- Ο διαίρεσιν του λαού, δς ** ^ιίρρτ,^ι τό πτερύγιον της πιηβΐί &1)Γαρίδδβ(. ΕΙ δαπιαβίυβ α τβ^β ίΐα εοαείυδ 
υηα εαηι βο τβνβΓίίΙ, Αςα^αηςαβ τβ^βηι δαα πιαηα 
ναΐβδ ]υςαΙανίΙ. Ηα;ε άίνίηί πιαπίΐαΐί ηβ^ίβεΐίο ίΐα 
Οβααι οίΐ'βηάίΐ αί δαηιαβίο άίοβΓβΙ, ςυοά ίηυηχίδ^βΐ 
Γϋ^ηο δααίαπι, 6]υδ δβ ριεηίΙβΓβ, ςυαηιΐο ίδ α δβ 
άβίβείδδβΐ αε πιαηϋαΐα δαα ρο5ϋια1)υίδδ6(. Αο ευηι 
δαυίυδ α δαπιαβίο 1ιιι]υδ ρΓβοναπεαΙίοηίδ εααδα 
^ανίΙβΓ ο1))αΓ^αίαδ ροραϋ εαΐραπι δΐηάίυπκιαβ ρβ- 
ϋαάβδ Πβο δ&εΓΐΩεαη(1Ι εααδαΓΟΙυρ, « ΡυΙαδηβ » 
ίηςαίΐ ναΐ6δ ", Ιιο^.Ιίαβ αε δαεπΠεία Οβο Ι&πι ρΓο• 
1)3.Γί ςιιαπι άίείο 63υδ αηάίβηΐβπι βδδβ ? δίε 1ια1)θ : 
ρΓΟβδΙαΙ ο1)βάί6ηΙί& δαερίβείο, βΐ ο1)ΐ6η)ρ6ΓαΙίο αάίρί 
απβΐίηο €οηΐΓα ρβεεαίηπι πια^ίε» δαρβΓδΙίΙίοηί ραΓ 
βδΐ ΙηοϋβάίβηΙία, ρ(εη&ηΐ(|α6 εαπι ευΙΙυδ ία1$ί ηυ- διπλοίδος αύτοΰ. Παραβιάζεται δε Σαούλ τον Σα- 
μουήλ ύποστρέψαι μετ' αυτού, και χερσίν Ιδίαις 6 
προφήτης αποσφάζει "Αγαγ τον βασιλέα Άμαλήκ. 
Δια ταύτην τήν παρακοήν Σαοϋλ εΤπεν 6 θεός προς 
Σαμουήλ* « Μεταμεμέλημαι ότι εχρτσα τόν Σαούλ 
εις βασιλέα, διότι άπέστη από όπισθεν μου και ούκ 
έφύλαξε τα ρήματα μου. » Πολλά δλ κατωνείδισε τόν 
Σαούλ Σαμουήλ έπι τ^ παρακοή ταύττ[ϊ. Ό δε ττ^ν 
αιτίαν έπι τον λαόν και [Ρ. 64] του θύσαι τά τρέμ- 
ματα τψ θεψ έπήνεγκε . Και εΤπε Σαμουήλ προς 
Σαούλ* « ΕΙ θ^λητόν τφ Κυριφ ολοκαυτώματα κα^ 
θυσίαι ως τό άκούσαι φωνής Κυρίου; *ΐδου ακοή 
ύπίρ θυ^ίαν αγαθή, κα: ή έπακρο ασι ς ύπερ στέαρ 
κριών. "Οτι αμαρτία οΐώνισμά έστι , όδόνην και ιηίηίδ δαρρίίείο βαπκΐβπι εοηείΗαΙ. Τη ςαία Οβί η πόνον θεραφιμ έπάγουσιν. "Οτι έςουΟένωσας τό ιηαηάαΐυπι ρΓΟ ηίΐιίΐο 1ια1)ηίδ1ί, ίΐαςυβ Οβυδ βΐίαηι 

Ιβ ηίΐιίΐί ίαείβΐ, Γβ^ηοςυβ ΙδΓαβΠεο ρπν&1)ϋ. » Ηίδ 

άίεΐίδ α Γβ^β άίδεβδδϋ, ηεςηβ βί ροΓΓΟ δβ νίάβη- 

(Ιαηι ρΓα)1)ηίΙ. Ιάβπι ναΐβδ Οβί ^αδδυ ΒβΙΙιΙββπι&πι 

»* Ι Βββ. XV, 22, 23. 

ΧΥΙΑΝΠΒΙ ΕΤ ΟΟΑΒΙ ΝΟΤ^Ε. ρήμα Κυρίου, και εξουθενώσει σε Κύριος, μή εΤναι 
βασιλέα έπΙ Ισραήλ. » Και άπέσιη άπ* αυτού Σα- 
μουήλ, και είδεν αυτόν ούκέτι. Γνώμ^ δε θεού κα- 
τακολουθήσας Σαμοήλ άπεισιν εις ΒηθλεΙμ, και (60) 06 ΙΙιοηιρΙΐίΒα (ΙίδραΙαΙ ΟβάΓβηυδ ρααίο ίη- 
Γγλ, ςαο Ιοεο ΙιβΓοαδ ϋανίάίεοδ Γβεβη^βΙ. Χνι.. 

(61 ; ΜαηιΐΒ οοιηροηβΓβί, ΒοΗςαί Πβ])Γ&ίδαιηπ), ηβ 
εηι νίϋβΓβΓ αυ(]αεα1αδ. δβηδπδ βδΐ : ^αδ<^ι βαπι 
οηιίΙίβΓβ «ΓείΒ βΐ βρίιοάί ΐΓ&εΙαΙίοηβπι. ναΐίείηαηάί 
εαηδα ίηδίϋαίαπι, εαιη ,ί&ιη ίΐβ βνβηία ρυ^ηΦ (1α- 
Μίαηάαπι ηοη νκΙβΓβΙυΓ απιρίίυδ. Χνι. (62) ΑδΙβΓΪδεαηι αρροδυί οεο βΐ ρΓανο βΐ ηιη- 
ϋΐο. Η6ΐ)Γαιεα ΙιαΙ)6ηΙ ηηίνβΓβαπι βΐ βχ οπιηί1)υδ 
ίίηε ίηάβ ραΓΐίΙ)ηδ εοΠβεΙαιη αά δαυίηηι πιαίΐίΐη- 
άίηβπ) ίηίΓαδδβ δϋναπι, ίη ςηα πιβΐ ρβΓδοΙαιη Αυβ- 
1)α(. Α ςαο Ιαπιβη οπιηββ ο1) τοίυηι Γβ^ίβ α1)δ1ί- 
ηαβπηΐ, άβπιρίο ^οηαιι1α, ςυί 6^α8 ίηδοίηβ ^αδία- 
ηΐ, βΙο. Χυχ. 445 ΗΙδΤΟΚΙΑΕϋΜ ΟΟΜΡΕΝΌΙϋΜ. 146 έκ£ϊ ϊχρι»« τδν βγοοον υΐλν 'Ι&σσαι ΔββΙδ εΙς ββσι- Α ίΐ1)ϋΙ, ί1)ί^ιιβ Οανί^αοι ^^8δα) Ωΐίυιη ηαΐα οοΐβ- λέα, χαΐ οίδοται πνεύμα θεού. Και τ6χι έπ7;λθεν 
έπΙ Σβο•>λ πνεύμα πονηρον, χχι επνιγεν αυτόν. Και 
βΤπον οΐ γνωστοί αύτοϋ τα περί Δαβ!ο προς αυτόν, 
οτι πνεύμα θεοΰ Ιν αύτφ, χαΐ 6'τι $οβι ψάλλων έν 
χιννύρ^Ε χαΐ ψαλτηρ{ψ χαί ναύλτ^ (63). Και απέ- 
στειλε Σαούλ προς 'Ιεασα^, χαι έλαβε τον υ\δν αύτου 
ψάλλειν χαι διώχειν πνεύμα το πνΤγον αυτόν. Καΐ 
άκίτίτι το πνεύμα από Σαούλ, και πεποίηχεν αυτόν 
έπι τό αΓρειν τα σκεύη αύτοΰ τα πολεμικά. Αγα- 
πητός δε γέγονε Διβιδ τψ Σαούλ. Τ<5τε έξήλΟον οι 
άλλ<$γϋλοι έν δυνάμει βαρείς, και γέγονε τα περ2 
Δαβίδ χαι Γολιάθ, ό'ν άνεΐλε μονομαχήσας υψος 
Ι/οντα π<$δας 6κτώ, ων ετών λγ'. "'ίΐ υπήντησαν 
α\ χορ^ύουσαι λέγουααΐ' κ Έπάταξε Σαούλ έν χιλιά- νατη υη^βη3 τβρηο άθδΐίηανϋ ; αίςυβ Ιιυίο 
δρίΓίΙπδ 0οί ίΐαΐϋδ οδΐ. ΑΙ οοηίΓα ίη Βααίαιη 
δρΐπΐυδ ιηαϋβηνίδ ΐΓΓαίΙ, βαιηςυβ νβχανίΐ. Γα- 
ιηίΙίαΓβδ ί1α(ίυβ βί ίηάίοανβιαηΐ βδδβ Οανιάυπι 
δρίηία Οβί ρΓΦΐΙϋαηι αο ναηίδ ίηδίτιΐίηβηΐΐδ ιηυδί- 
οίδ ΙαάβΓβ ρεπίαιη. ΙΙαςυβδαυΙαδαιυβδδαιη ιηίδδίδ 
ίαιηυΐίδ Οανίιίαιη 114 άοιηιιπι δΐιαιη αδείνϋ, υΐ 
Γΐ(1ίΙ)υδ ΙαϋοΓβΙ δρίπίαπιςυβ α ςαο Γβχ νβχαΙ)£ΐΙαΓ 
αΙίίβΟΓΟί ; ςιιί αί τβοβδδίΐ α Γββο. ΡΓοίηάβ Οανίάαιη 
Γοχ άϊΐβχΐΐ αΓΓηΐ^βηιπκινίΘ δυαιη οοηδίίΐαίΐ. δαί) 
^^βπ1 Ιβηιραδ ΒαΓΐ}απ 1)βΙ1υπι Η6ΐ)Γ£Βίδ ΓβοβΓαηΙ, πια- 
ξηίδ ίΓβΙί ΰορϋδ. Οαο ίη 1)6ΐ1ο Όανίιίαδ βοΐίαίΐιηπι 
οΰΐο ρβάβδ αΐίαπα, αηηοδ ηαΐυδ 33, δίηςαΐαη ρΓΦΙίο 
οοη^τβδδυδ ΐΓυείάανίΙ. Λ ςιια νίοΙΟΓία ΓβάβυηΙι, 9ΐν αύτου χαι Δαβίδ έν μυριάσιν αύτνυ. » Και γίνε- η οιιιη οεαιτβηΐβδ εΙιΟΓβαιη άαοβηΐβδ ΐΏΐιΙίβΓβδ οεοί- ται οθόνος Σαούλ έπι Δαβίδ δια τό αύτψ μεν δοθήναι 
τας χιλιάδας, έχε(νφ δΐ τάς μυριάδας. Και έπέπεσε 
πάρα Θεού πνεύμα πονηρόν έπΙ Σαούλ, χαΐ προ- 
εφήτευσεν έν μέσψ του οΓκου αύτοΰ. Και Δαβίδ 
{ψχλλεν έν τή χειρι αύτου ώς καθ* έκάστην ήμέ,:αν, 
κα? τό δ<5ρυ έν ττί χειρι Σαούλ, και εΤπε πατάξαι έν 
Δαβίδ, και έκκλίνας Δαβίδ, έπάταξεν έν τψ το(χφ. 
Τούτο δις πεποίηκε Σαούλ. Γνούς δε Σαούλ συμμα- 
χεΤν θεόν τψ Δαβίδ, έπο(ησεν αυτόν χιλίαρχον, 
έξαποστείλας αυτόν από προσώπου αυτού εισίρχε- 
σβαι και έξέρχεσΟαι έν τψ πολεμψ, εΙπών* « Έστω ή 
χειρ των αλλοφύλων κατ' αυτού ήπερ ή χείρ μου, η και 
δέδωκεν αύτψ Μελχόλ την θυγατέρα αυτού εις γυναί- 
κα. Άποδράς δΐ Δαβίδ άπό προσώπου Σαούλ απήλθε 
προς Σαμουήλ έν πόλει ΆρμαΟαΙμ, καΐ εύρε χορόν 
προφητών μετά Σαμουήλ. ΚαΙ απέστειλε Σαούλ 
£παξ χαι δις και τρις αγγέλους τ^λλαβ^σθαι τόν 
Δαβίδ* και προφητεύοντες διέμενον. θυμωθείς δΐ 
ΣαΓυλ αυτός δι' Ιαυτού έπορεύθη συλλάβέσθαι αυτόν 
και έξέστη, καΐ ήν προφητεύων και αυτός, καΐ 
έξεδύσατο τά Ιμάτια αυτού, και έκειτο δι* 6'λης 
ημέρας και νυκτός γυμνές. Και μετά ταύτα τελείως 
αφίσταται. [Ρ. 65] Δαβίδ άπό Σαούλ, κτησάμενος 
χείρα τετρακοσίων ανδρών πολεμιστών. Και μετά 
τούτο θν/^σκει Σαμουήλ, και θάπτεται έν τψ οΓκψ 
αυτού έν Άρμαθαίμ. Σαούλ δέ Ιτι διώκων ήν τόν 
Δαβίδ. Άβεσσα δε και Ιωαβ κ^τήλΟον έν ττ^ί πα- 
ρεμβολή Σαούλ νυκτός μετά Δαβίδ, και έ'λαβον τό 
δ^ρυ χαι τόν φακόν τού ύδατος. Άποδιδράσκε( 
δΐ Δαβίδ προς Άγχους βααιλέα ΓεΟ, χαΐ δί3ωσιν ηίδδεηΐ « α 8ααΙο ιηίΐΐία, α Οανίιΐο άβηα ιηίΐΐία βδδο 
ίΐβνίοΐα, » ίηνίϋίΐΓβχ Οανίίΐο δΙΜ 60 οαΓίηίηβ ρτα- 
ΙαΙο ; βχαςίΐανίΐςαβ 6αιη άβηυο ιηαΐί^ηαδ Οβο ίιη- 
ιηίΐίβηΐβ δρίπΐυδ, αο ίη πιεάίο δυ» άύπιυδ ναΐίοίηα- 
Ιυδ 6δΙ. Οοιαπι βο Οανίάαδ ςαοΐίοΐίβ Ωι1ίΙ)αδ οβείηίΐ. 
δαηίαδ ααΐβπι ΙιαδΙα ({ϋαπι πιαηα ΙβηοΙαΙ, Οανίιίαπι 
ι^ιΊ^^^6^β νοίαίΐ : δοιΐ Ιιίο ίηοΐίηαίο οορροΓβ ίεΐααι 
βνίΐανίΐ, βΐ ΙιαδΙα ραΐ'ίβΐί ίηΩχα βδΐ Βίδ Ιιοο 8αυ1ϋ8 
6δΙ εοηαΐυδ. Ιηάβ οο^ηΙΙο Οβιιηι Οανίάο αάβδδβ, 
Ιη1)υηιιιη ιηίΐίΐαηι βαηι ίβοίΐ ίη(|υο ϋβΐίαιη βπιίδϋ, 
ιιΐ ηιίϋΐίο) νβΓδαΓθΙαΓ : &ί6ΐ)α( βηίπι ηιαίΐβ δβ βαπι 
ΒαΓϋ&ΓΟίηηι ςααπι δυίδ πιαηί1)υδ ρβΠΓβ. ΝαρΙαπι 
ςαοςαβ βί ^6ϋ^ι Μίοΐιοί βϋαιη δΐιαπι. ΕηίαινβΓοΟα• 
νίάιΐδ δααίαπι ίιιμίεηδ α(1 δαηιαβίαιη ίη υΓΐ)6ΐη 
ΠαπιαΙΙια δβ οοηίαΐϋ, ίύίςαβ ειιιη δαπιαβίο οΙιΟΓαιη 
ναΐαηι ΓβρβηΙ. ΤβΓίίαπι 5αυ1αδ βο πιίδίΐ ςιιί Οανίάαιη 
αιί 86 α1)(1υεβΓ6ηΙ : νβΓαιη ϋ ναΐίοίηααάί δρίΓίΙα 
οοΓΓβρΙί ί1)ί(1βοι πιαηδβηιηΐ. Ουα τβ ίπα ρβΓοϋυβ 
δαυίιΐδ, ευπι ίρδβ οοπιρΓβΙιβηάβηίΙί Οανίίΐί οααβα 
βοάβηι α1)ϋδδβΙ, άίνίηο ίηδίίηοΐααϋβοΐαδ ίρδβ 115 
ίΙαοςαβ ευπι ι-βΐίςυίδ ναΐίοίηαή ειχςίΐ ; άβίραοΐίδ- 
(|α6 δίΙ)ί νβδ1ί1)ηδ ηυάαβ άίβηι αο ηοείβπι 3αοιιϋ. ΡοδΙ 
Ιιοΐε Οανίάιΐδ α δαυίο ρΓΟΓδαδ ΓβοβδδίΙ, ραραΐα (^αα• 
(ΙπηςβηΙΟΓαηι νίΓΟΓυηι 1)6ΐΙί€θδοηιπι πιαηυ. Ηβεβ 
οοηδβεαία βδΐ ιηοΓδ δαπαυβίί, ίδςαβ (Ιοηιί δΰββ Ηα• 
ιηαΐΐιαθ ΙιυιηαΙαδ βδΐ. Οιιιη α Οανίάο ρβΓββςυβηίΙο 
Βααΐαδ ιιοπ (ΙβδίδΙβΓβΙ, Αΐ)6δδααδ βΐ 4οα])αδ εαπι Οα- 
νίάο ίη εαδίπα ίΐΐίπδ ηοεία ρβΓνβηβιυηΙ, ΙιαδΙαπιςαβ 
Γβ^ίδ βΐ Ιβηΐίεαίααι αί^αΐΒ δβεαπι α1)δΙυΐ6Γΰη(. Ργο- 
ίυςίΐ (Ιβίηάβ αά ιβ^βηι ββΐΐι^θ ΑηεΙιίδαπι Οανίιίαδ, αύτψ πόλιν Σιχελάκ, και παροικεί έκεΐ μήνας τέσ- Ο ίδςυβ βί ιΐΓϋβηι δίεΐα^απι οοηεβάϋ, ίη ςαα Οανίάυδ 
σάρας- 6'που στήλην (64) 6 πατραλοίας Άβεσαλώμ ρβΓ ηααΙιιοΓ ηιβηδβδ ίηςυίΐίηαδ ίϋίΐ, υΐί δίαΐυαπι 
έπ' 6νέματι αυτού έστησε, παρανομήσας κάν τούτψ. ςαοςαβ δί1)ί ραπ ίείάα ΛΙ)5α1οπια5 βΓβχίΙ, βΐίαπι Ιιοο 

ΧΥΙΑΝΟΠΙ ΕΤ βΟΑΒΙ ΝΟΤ^. (63) Ουία ηο1>ί8 ί^οΐα δαηΐ Η.ηθο ίηδίΓαηιβηΙα, 
γο€2ί1>υΙο ^βηβΓίδ αΐί πιαίυί. Οίηηγραπι ηυίάβπι άβ- 
εβίΌ Ω(1ί1)υ8 εοηδϋΐίδδβ ρΐ6εΐΓ0€ΐαβ ίεί δοΐίΐαηι ; ηα- 
1)1αιη άυοιίβείπι ΙιαΙ)αίδδβ νοεβ:» ρ( (Ιί^ίΙίδ ρυίδαΐυηι 
ίαΐδδβ, 4θδ6ρ1)ϋ3 πιβπιοΓίίΒ ρροίΐίιΐίΐ ζ' Άρ/αιολ. ι\ 
1(1 ^είβδ ο^^^6Γ, δαφβ πιβ ηοπιίηα ρρορπα ηοη πΙ 
δΐιηΙίιιΟβίΐΓβηο αυΐβΐίαπι ΙΛΧνβΓ^ίοηβ,δβίΙ αΐδΐιηΐ 
ίη ΗβΙ)ΓΦ0 βΐ ΓβοβρΙα, ροδυίδδβ, αΐ Μίεΐιοί, Καπιαίΐια 
6ΐο. Χτι.. 

(64) ΗβΒΟ 9ΐιηΙ άβ ροδίβποπδ 1ί1)Γί δ&αιαβίί ο. 
ΧΥΠ1, ηΐ ίαοίΐθ αρρ&ΓβαΙ Ιοευπι Ιιιχηο βδδβ πιίπΩεβ ηιαίίΐαΐυηι : ηαπι ςιιοο πιοχ δβςυηηΙϋΓ άβ ΙιβΓοί- 
1)αδ ΠανίϋΙ, δαηΐ άβ β^υδ(1βπ1 1ί5π. ε. χχιιι, νβΐ ι 
ΡαΓϋΙίρ. π, βδίαιιο βΐίαπι ίη πιαΓ^ίηβ Ιιοε αηηοΐα- 
Ιυηι : 01 δυν-χτοι τού Δαβίδ, ροίθηΐβί*, ϊϋ βδΐ ΓοΓίβδ, 
βΐ (ΐηί ρΓίΌοίριια νίΓίαΙίδ εαυδ•ι οΓΠεΙα αιΙπιίηίδίΓα- 
ύαηΐ αρυ(1 Πανίάαπι. ΟίυΙοΓαπι Ιοοα άίεΐα ευπι Οο- 
άιοιιο 1ί*εΙοΓ οοπί^ραΐ ίρδβ. αάΐυηείίδ ϋδ Γΐοίβαραιΐ 
4θδβρ1ιυιη 1ιαί)βηΙαΓ Ι. νπ, ε. 10; άίνορί^ίΐαΐβιη βηίπι 
οπιηβπι αυηοΙ&Γβ ηοη βδΐ ηοδΙρίΒ ϋρβνίΐαΐίδ, ηβςυβ 
ίΐα άίΓΩοίΙβ αΐ βρβΓα ηοδίΓα πια^ηορβΓβ (Ιβ1)β&1 γθ- 
ςαίη. Χυι-. 147 βΕΟΗΟΙΙ ΟΕΌΗΕΝΙ 148 •1118 αάάεηβ 8€6ΐ6π1)υ8 : βοάειη ία Ιοοο 
ο1)ηιΐα3 68ΐ. ΡυίΙ 4β5θ5ΐΙιβ3 ΟΙι&ηαπΦαΒ, ςιι 
^ίηαίο §Ια(ϋο υηα ρυςπα 600 υϊγοβ ναΙιιβΓανίΐ. 13 
ηοη Γιιίΐ υιιυδ άβ Ιιίϋιΐδ, 86ΐ1 8υρΓίΐΐΐ63 ροΐβη8. 
0(^111(16 Αάίποη, ςυί δίπϋΐο ςίαιίίο 800 νυΙηβΓανίΙ, 
ΕΙβαζαΓ, ΙβΓίίιιβςιιβ 5αιη6α8. 11ί (Γβ8 §Ιο])ΐιιη 1ιο- 
δϋαΐΏ ΒαΓΐ)αΓ0Γαιιι ρβΓπιρβΓυιιΙ, βΐ ρβίβηΐί Οανΐάο 
οςυαιη βχ ΒβΙΗΙββιηα 1)ί1)6η(1αιη αΙΙαΙβραπΙ. Α1)68- 
8αυ5 ίραΙβΓ ^οα^^ 6ΐ Αδα^ϋ», ίη βη^β ηαάαίο ίρβ- 
06ΐιΙϋ8 δαυοίανΐΙ. Ι'πιίαΐυδ αυΐβιη ΓυίΙ ϊυΙβΓ ΐΓββ, 
11011 (|ΐΐύά ιό1)0Γ6 βοδεπςυαΓβΙ, ηβάυιη αηΙβίΓβΙ, δβά 
υ1 οο^'ηα1υ8 τ^^ίδ : πίΐιη ροίβηΐία 1ΐ63 ίδίοδ ηοη αΐ- 
Ιίμίΐ.0υίη;6ΐίιιιη Βίΐηακΐδϋοαί(ΐ€Ββ1ίαδΓΓ8ΐπδΟανί(ϋ, 
ςυαπςιιαπι ο6 νίΓίαΙβηι ΐΓί1)υδ ίδΐίδ οοπιραΓαΓβΙυΓ, 
ηοη Ιαπιβιι ροιηπι νΐιΐυΐεηι Φ€ΐιιανίΙ.Κυ6Γαη( ροΓΓΟ 1αρί<ϋ1}ϋ8 Α Έν φ τ(5πψ και λίΟ^λευστος γέγονιν Ί^οοσΟΙ 

, αιιί βνα- ό Χανανβΐο;, δ'ς έπΙ έννακοσίοις τρζυματίαΐ'.ς έτπάτο |5ομοβ(αν ιΐσαπαξ. ΟΟτος νύκ ήν των τρ.ών, άλλ' 
6ιγ13 τους τρΕί; δυνατές. ί^Ττα \λ οίνων, και ούτος 
έσπάτο ρομ:ρα(»ν έπι όκτακοσίοις τ^αυματίαις. 
Έλεάζίρ, XXI τρίτος Σιμέας- ούτοι ο\ τρεις δι4ρ- 
ρηξαν το σύστημα των αλλοφύλων, χαι ιζνεγκαν έκ 
Βη6λεεμ πιεΤν τψ Δαβίδ α'τήσαντι υοωρ. Άβεσσα 
δΐ ό αδελφός Ίωάβ κα^ Άσσαήλ έσπάσαντο τήν 
^0 χφαίαν αυτών έπΙ τω τραυμάτιζε. 'Πρ/.ϊ ^* ^ων 
τριών ούχ ώς ύΐϊΐρ αυτούς ή ώς αύ:ο•. Ισχύων, 
όλλ' ώς συγγενής του βασιλέως* ή γαρ δύναμις 
αυτού προς τους τρεις ουκ ήλβεν. Άλλα και Βανέαΰ 
υΙος 'Ιωάο, αδελφού του Διβιδ, δυνατός ων π^ρε- 
βάλλετο τοΤς τν.σ'ν, ου μέντνι γέγονε της Ιτχύος εϋαπι αΐϋ :Η7 οβΙρ1)ΐ•βδ 116 ηο ροίβηΐββ, ςιιΟΓυπι -^ αυτών. ΊΙσχν δΐ δνοματτοι και δυνιτοι Ιτεροι λζ', 
ρηηοερδ ΓαίΙ ΑδπβΙυδ. ΟφΙβΓυπι Γΐιοπιρ1ι<υα ηοη ών ή;:χεν 'Λσσαήλ. •Ρομγχία δΐ ή σπάθη (65) έ^τί, Ιαηεβαηι.ιιΙ (ΐυίιίαιη ριιίαηΐ,δβά ^Ιαϋίυηι δί^ηιΓιοαΙ. 
Ουοπιυάο βΐίϋπι Οανίάυδ &(1 βοΐίαπι : « Τα, ίη- 
ςυίΐ, οοηίΓα ιηβ νθηίδ ιΐιοπιρίίφα ΙιαδΙαςαβ βΐ 
εΙ>'ρβο ΙιβΙυδ : ο^ο ααίβηι Ιβ α^^ΓβάΐοΓ ϋυεία Οο- 
ιηίηί Οβί βχβιχίΐιιιιιη ''. » ϋανίάυδ Ωηβπι νίΐ» 
ίβοΐΐ αηηοδ ηαΐυδ 70 ου πι ίη 4αι1απι Γβ^ηυπι ο1)Ιί- 
ηυίδδβΐ 7 αηηοδ&ο δβιηίδ, 32αο ί^βπιίϋδβηι ίη ΙοΙυπι 
ρορυΙηιη.Κο^ηυιη αιίρρίυδ 68(;αηηο ΐΒίαΙίδ Ιι ί^6δί ηιο. 

δοΐοηιοη βΐίαηι^αηΐβςυαπι Ιβηιρίαπι βΧδίΓαχίδδβΙ, 
ίη 8ηπιπιί1α1ί1)υδ αάοΐβνίΐ αΐίαιία, ουπΐ(|αβ 6ο υηί- 
τβΓδϋδ ρορυΐυδ. 

Μαχίηια &υ1βπι άβΐίοΐα δαα α εοηάίΐο ίβπιρίο οοπι• 
η1^δ^ι.ςυο^ 8θ1ίιιιη ιο^ίυηι δί1)ί ΓβοίΙ θΐ^ηιηβυηι. ίη 
€11 η^ ροδίίοα ραιΙ(ϊ «'Χϋίδί αϊ) υΐΐ'αςυβ δοΐίί ραΓίβ 
6Χ;»Ια1)υηΙ άηο νίΐπΐί ϋηΙβΓίοπ1)υ8 >υί ρηΓίίΙηδ 6 
(Ιηο ΙαΐΓδ Ιεοηϋδ. ΡβοίΙ 6ΐ ^ιαϋηδ δθχ, ςαί1)αδ αΙΙί- 
Ια(1ο 8ο1ίι αυ^'οιχΜαΓ. ίηςαο ςυονίδ ^παιία ίΐίά^πι 
ΙίΌηθδ βλδοαίρΐιΐδ Ιΐϋ (1υυ^θ^ίπ1 Ιβοηβδ ίη ^ιβάΐΐιυδ 
ροηβ δοΐίηιη ιΐηο ίαβιυηΐ. ίη δυπιπια. Α1ί|υβ Ιιαο 
ίρ:>α Ρΐΐαιη ίη ιβ ουηι ροευαδ^βίβς^ι'ηιςηβ α 0<τϋ ΜοδΙ 
αο ρορυΙοιΙιΊίαιη νίο1αδ!>β 4ο^6ρίιυδ αδδβιίΐ. Νβςηβ 
βηίαι ρβΓηιίδδαηι ίαίί^δβίαΐρ&δοβηίΐοηιπι οοαίορυπι 
οαυδα αηίπΐίΐΐίίΐ ίίη^οΓβηΙ αηΐ ρίοίηπδ ί^ΙηιΙβΓβηΙ. 
δαηβ ρΓορΙεΓ Βοίοπιοηίδ ίιηρίβ ίαεία 46Γθ1)θ3ΐηη8 
ίη <ΐ6θ6ηιΐΓί1)αδηηοΐαδβδΐΓ6μηηπι, άιι&Ι)υ8 άυηία- 
ζαΐ Πο1[)ο&ηιο 117 δοΐοιηοηίβ ΠΙίο ΓβΙίοΙίδ, 4ιι- 
άιιίοα 6ΐ Ββιι^ηπ1ίη6^1. Ναηι ΗίβΓΟδοΙγηια ίη (Ιίΐίοηβ 
Β6η3αηιίη6α3 ΙιίΙ)υδ δίΐα ^^ι1ηι,ίά6οςα6 6α ΐΓί1)η3 4α- 
άαίοι» αηηβχα. κα: ού το δόρυ, ώς τίνες ο*ΌνταΊ, καθώς Δαβίδ τρος 
τον άλλόβυλον λέγει* « Συ ερχτι προς με εν ρομοαί^ 
και Ιν δόοατι καΐ έν άσπίδι, κάγώ πορεύσομίΐ προς 
σΐ έν δνόματι Κυρίου θεού ΣαβαώΟ. • Ό δΐ ετών 
ο' τίλευτα Δαο'δ, επτά ίτη βασιλεύσας του Ιούδα 
και μήνας εξ, τριάκοντα δύο δΐ και μήνας ίξ έπι 
πασαν φυλήν. Έν δέ, δ'τε έβασίλευσεν, ετών τριά- 
κοντα. 

*Ότι Σολομών καΐ πρό του οικοδομή σαι αύτο/ τόν 
ναον έν τοΤς ύψηλοις έθυμία, και πας 6 λαός. Ρηηια5οΙοπιοηίδά6ΐίο(ιΊδαοΓα9ΐ.ίΙΐ6ΓΦθθΕηπη6πιβ- 
ΓαηΙ, δίυυΐ βΐ ρΓα'οΙαια β)αδ ίαοΐα. ςααηςααπι ΙΐΦβ 
ιηίηαδ. Ουο(1 αά άβΐίοΐα αΐΐίηβΐ, ορραΓβΙ «υπι 6ΐ 
αηΐθ βΐ ροδΙ «(ϋϋοαίυηι Ιβπιρίαπι ίη βχοβίδίβ Ιοοίβ 
5αθΓίί1οαδ86 6ΐ αραδ α^ΙοΙβνίδδβ.ΗαύαίΙβΙ αΐίβηί^βηαδ 
αχοΓ6δ, Ιβ^β νβίαηίβ. Τ&ηΙίδρβΓ Ιαπιβη βαω δοπρ- 
ΙϋΓα ηοη ευΐραΐ, ηοη ςαίάρπι ίη Ιιυηο βηβπι ίαοΐα 
Ρ4υ8 ΓβΓβΓβιΐδ,<|αα»ί οα νίΐίο οαΓβΓβηΙ. ΒυΓ<^υ8 ςυο 
ίη Ι6ΐηρ1ί αάυΓηαΙίοηβ ηοη οοιαία ρίβ βΠίηχίΙ. Τα δέ μέγιστα των παρατττωμάτων αυτού μβτά ττ,ν 
οικοδο/ή^τού ναού γέγονεν. "Οτι έποίησετόν βασίλειον 
* Λ Β,.όνον αυτού έλεφόίντινον, έκ μίν τών δπιτθεν έχοντα 
ι προτομάς δύο μόσχων, και δύο λεόντων ε*ς τα παρ" έκά- 
τε,^α πλησίον τού θρόνου. Έποίήσε οε γα\ βαθμούς Ιξ, 
εις ΰψος εξαίροντας τον Ο/'^νον, και έν Ικάττφ βα- 
Ομφ ώσαύτω£ λέοντας έστηλωμένους, ώστε είναι τους 
πάντας Λέοντας τών μίν αναβαθμών δώδεκα, τους 
δε πλησίον τού θρόνου δύο. Λέγει δε Ίώσηπος και 
ύν τούτφ άνομήσαι ούτδν και παραβήναι τους ύπο 
θεού [Ρ. 6ϋ] δοθέντας τφ Μωϋστ) και τψ λαφ νό- 
υιούς, ούδε γαρ όψεως ένεκεν Ιπετράπησαν ζωο- 
πλαστεΤν •ζ σκιαγραφίαις προσέχειν. Δια το άσε- 
β/ΐσαι δε Σολομώντα λαμβάνει Ίε^οβοάμ τάς δέκα 
Φυλάς. Ίβοάμ δέ τψ υ^ψ Σολομώντος κατχλιμ- 
πάνονται φυλαί δύο. ή τού Ιούδα καΐ ή τού Βεν:α. 
μίν ή γαρ Ιερουσαλήμ έν ττί κληρουχ(ς[ της Βεν- 
ισμ'τιδος ουλής κείται, και δια τούτο συνήφθη τζ 
Ο φυλτί Ιούδα. 

"ϋτι τα πρώτα παρα-πτώματα Ιστορεί ή Γραφή 
Σολομώντος και τα κατορθώματα, άλλ' ούχ ώς πα- 
ραπτώματα^ έπει φαίνεται καί πρλ τής κτ{σε^ος 
τού ναού και μετά τήν κτίσιν, ϊτι νέος ών έν τοις 
ύψηλοΤς θύων και θ^μ^ίί'νκαΊ γυναίκας αλλοφύλους 
ίχων παρανόμως. Τέως δε έν πρώτοις ή ιστορία 
τής Γραφής ούκ εγκαλεί αύτψ, ούχ ώς μή πράξαν- 
τος κακώς τα πράγματα διτγουμένη. Και αύθις ού 
πάντα τα έν τψ ναψ εύαγώς έπλασεν. •' 1 Πββ. χνη, 4ο. 

ΧΥΙ-ΑΝΒΗΙ ΕΤ ΟΟΑΗΙ ΝΟΤ^Ε. 
(65) Οο Γΐιοπιρίιαα, 5ρ&11ι& οΐ ίΓααιβα ΤΚιοιηαδ ΟβηρβΙβπΐδ ίη Βστηαηί$ Αηίί^' 6θΑλ. 149 ΗΙ8Τϋ1(1ΑΗυΜ ϋΟΜΡΕΝΟΐυΜ. 150 *Οτι ${ς ώφθη ό θ$&ς τφ Σολομώντι, χατ' έπίτα- Α 
σιν ά79αλ'ζ<^μχνος β^τον άπίχί^^ιι των παρ^νζμων, 
Οοΐ'Ιώτ/^Γο; και Ο'.χ τούτο άχλιώ^ τιΟνάνα*. αύ• 
τον λέγει, διι το χλι λέοντας κιΐ β<5α; μετά των 
λο'.πών άνομη μίτων ε'ς υψτ,λήν θεω^ίαν άνάπλάσαι 
αυτόν. Ό γάο Θβ&; ϋύοε όψεως Ιίνεχεν και θεωρίας 
ι:«ραχ^ωριΙ ταύτα διά του νόμου γίνεσΟαι. 

*Οτι Άθίας 6 Σιλωνίτης προφήτης ών, συναντή- 
σις Μεροοοάμ τψ οούλφ Σολομώντος, 6' έ^όρει και- 
νον Ιμάτιον δια^βρτίξϊς εΙς φά^ση οώοεχα δέοω/.εν 
αύτφ δέχχ ρι(γματχ. εΙπών « Σοι δίδωίΐν ό θίος 
τάς δέκχ φυλάς του Ίϊ^αηλ δια τις ανομίας Σολο- 
μώντος* δ'μως μετά θχνζτον αύτοΰ λέψτ^ αύτάς. » 

'Οτι Σολομών έζϊίτησε τον Ίεροβοάμ άποχτεΤναι Βί5 5ο1οιηοηί ϋβυ3 αρρβΓαίΙ,ιιΙ βο ίηίβηΐίυβ βπηι 
οοηΩΓΓηαΓ6ΐ8οα1)ίπιρϋ5Γα€ϋδαΙ)$ϋη6ηάυπΐ6956α(1- 
πιοιιβΓ8υο$βρ1ιιΐ5 3α(6ΐη ρΓορΐ6Γ6α(ΐιιοςιΐ6 6αιηίη- 
ρΙοπαιηοΐ'Ιβ8υ1)ΙαΙυιη ρβΓΐιϋ)βΙ,^υο(1 ρΓ®ίβΓθ<ΒΐβΓα 
ρβοοαία Ιβοηβδ ςυο(]ΐιβ βΐ 1)ονβ8 ίιι 5α1)1ίηιί Ιοοο 
οοηδρίοίθηάοδ βίΩπχβπΙ. Οίνίηα βιιίιη 1θ§θ 5&ηοί- 
Ιαηι 68ΐ ηβ Ιαΐβ ςαίά νβΐ νί5α5 βΐ οοϋβρίοΐβοάί βΓα- 
Ιια ΠαΙ. 

Αοΐιίαβ 8ίΙοηίΐ63 ναΐβ» 4βΓθ1)οαπιο ο1)νίαιη ΓαοΙαβ 
δβπνο 5οΙθΓηοηί;4, ηοναπι ςαα ίη^1α1ιΐ9 βπαΐ νβδίβιη 
ίη (1αο(ΐ6οίπι ΠαδΙα (ΙίδεβΓρδίΙ. (ΐ6Γ|υβ Ιιί8 βί (Ιβΰβιη 
άϋί1ίυ(αίαΙυ8:<«ΡΓορΙοΓρ6εοαΙα5ο1οιηοηί8θ6αΗΐίΙ>ί 
(1α( (Ιβοβιη 1η1)υδ ΙδΓαβΗοί ροραΐί ; ηααδ Ιαηιβη ηοη 
ηΐδί ιηοΓίυο δοΐοπιοηβ ο]5ΐίηβΙ)ί3 ^*. 

118 δοΐοπιοη 36ΓθΙ)ο&ηιυηι δίΙ)ί δυδρβοΐυιη ίη- 
ύπονοήςας αυτόν. Ό δΐ γνους άνεχώρησε προς Σου- ρ ΙβΓΩϋβΓβ οο^ΐΐανίΐ. ΑΙ ίδ οο§ηί1ίδ ΐπδΐάϋδ αά δϋδΕ- 

οίιηαιη ^Ε^γρύ Γβ^'βιη €οηοβί<5ίΙ, αΐίϊΐιβ αραά Ιιυηο 
οοιηιηοΓαΙιΐδ βδΐυδοιηβ αά ηιοπίβπκίοιηίηΐ δυί §ο1ο- 
ηιοηίδ. 8ρ(1 βΐ δπδαοίπιΐ ΩΙίαιη υχοΓβιη (ΙαχίΙ. 

Τβιηρίυιη ΗίβΓθ8θ1)Ίηϋαηαιη (]υαΙαοΓ ΙιαύαίΙ &ιη- 
1)ίΙυδ Ιη βχΐΓ6ΐηυπίΐ ίπίπαρβ οιηηίΙ)ΐΐ8,6ΐίαιη αΐίβηί- 
μβπίδ, ρβΓπιίδδυιη ίαίΐ; δοΐο} ΐΏβπδίΓαο ΙαύοΓ&ηΙβδ 
πιαΙί^Γβδ αΓοβύαηΙαΓ.ΙπΙπα δΡουικΙπιτι οιηηβδ 4α(ΐ2Βί 
ίιιίΓαύίΐηΙ. βοΓυπιςαβ ΓβΓπίη^Έ ροΐΐαΐίοηίδ οπιηίβ 
ραΓβθ.Ιη ΙθΓΐίυπι ιηαΓβδ 4α<1»ί. Ιη ςυαΓίυηι δοϋ δα- 
οβΓάοΙβδ. Ιη δαοΓαΓίυηι βΐ α(1 &Γαπι νίΐΐο οαΓεηΙββ 
δοοβΓοΙοίΓδ,δΙυΙίδ δα€βη1οΙαΙίΙ)υδ αηιίοΐί.ΐη αά^Ίοιη 
ςαοΙαηηίΑ Ιαηίαηίδοΐυδ δΐιηιπιαδ ροηΙίΓβχ ίη^Γβάίβ- 
ύαΙαΓ, δυο νβδίΐΐα ΟΓπαΙαδ. σαχείμ βασιλέα Αίγύπτου, και 9)ν έκεΤ εως τής τε- 
λευτης του κυρίου αύτοΰ Σολομώντος. Έλαοε οε 
τήν βντγατέρα Σουαακε'μ Ιαυτψ γυναίκα* 

'Οτι 6 έν Ίερο7θλόμο(ς ναός τεσσάρας είχε πε- 
ριβόλους, χα\ ε'ς μεν τον εξωτάτω εισελΟεΙν έπ- 
ετέτραίΓΓΟ πασι και τοΙς άλλοφύλοις, γυναιξί δε έμ- 
μηνίο'.ς μόναις άπείρτ,το παριέναι. Ε'ς δΐ τον οεύ- 
τερον *Ιονδχ(οι πάντες ε'^σήεσαν, και αΐ τούτων 
γυνβίχες χαΟαραι άπό παντός μιάσματος. Εις θΙ τον 
τρίτον ο\ α^^ενες των Ίουδα(ίον, εις δΐ τον τέταρτοσ 
οΐ ^εριΤς μόνοι. ΕΙς δε τον ναδν και έπι τον βωμον 
οΐ άμωμοι Ιερείς, στολάς Ίερατικάς ένδίδυμένοι. Εις 
δΐ το άδυτον 6 άρχιερευς μόνος, τήν οίκείαν στολήν 
πε::ιβ^βΑημένος, άπαξ του ένιαυτοΰ. "Οτι έν γτζρίί αύτοΰ Σολομών έξώκειλεν άπδ του δβηβοΐα βϊΐαΐβ δοΐοπιοπ Λ Οβο βχορΒίΙανίΙ, υχο- 

θεοΰ, των γυναικών αύτοΰ ε*.δωλα άνατιθουσών ό ^' Γϋ)ΐΐδ 63υδ δίιηαΙαοΓα εοπδ6εΓαηΙί1)υδ. Ναιυ ςαί α1- 
γβρ ετέρων άνατιθέντων έφιείς αύτδς Ιδρύεται δυ- 
νάμει. [Ρ• 67] Και διά τοΰτο εδόθη αύτψ Σατάν 6 

•"Οτι Ίεροδοαμ δοΰλος 9)ν Σολομώντος, υΙος γυναι- 
κός πόρνης, έβχσίλευσε δΐ του Ισραήλ έν Σβμχ- 
ρε!^. Και σωμβαλών πόλεμον τψ *λ6ΐ^ ήττ^'Οη, χα* 
ίπεσον του Ισραήλ χιλιάδες φ\ 

"Οτι έν τψ τρίτψ έτει τής βασιλεία; ΓοΟολίσς 
Ίηοΰ άνείλε τυυ Ίωράμ και τον Ό/υζίαν καΐ τους 
υΙους Άχβαδ και τήν Ίεζάβελ. 

"Οτι Άχαζ υ\ος Όζίου, πατήρ δε Έζεκίου, βα- 
σιλεύς Ιούδα, «"ανέκοψε τά συγκλείσματα τών με- 
χονώθ. Ήσαν δΐ λέοντας, και βόες, καί Χε.^ουβίμ. 
'Κστι δι ό μεχονώΟ λουτήρ. Τους βόας χαλκούς Ιβι-ί ροΐ6δΙαΐ6ΐη οοηδοοΓαηάί Ιαΐία ρβΓπιίΙΐΚ, ίδ 
ςααηΐυπι ίη ίρδο βδΐ,βα άβάίοαί.ΐάβοςυβ βί δαίαηαβ 
ΑιΙβΓ ίηιηιίδδϋδ βδΐ. 

4θΓθΗοαηιαδ δοΐοηιοηίδ δβΓναδ, Γιΐίυδ πιβΓΡίΓίοίδ, 
δοπ)απ2£ ΓΡμΙαπι 1ια5υίΙ,Γ6χ ρορυΐί ΙδπαβΙίϋί. ΙίΙβπι 
ρπιΊίο οοημι βδ^αδ εαπι Α1)ία δαοοιι1)αίΙ,εα)δί8 ΙδΓαβ- 
ΗεοΓπηι ςυίημοηΐίβ ιηί1ΙίΙ)αδ. 

ΤοΓίΙο αηηο Γ6§ηΙ βοΐΐιοΐίο) ^βι1α8 ΙοΓ&πιαπι βΐ 
ΟοΙιυζίαιη βΐ Αο1ι&1)ί βΐίοδ βΐ 46ζα1)6ΐαιη ίηιβΓίβείΙ. 

119 ΑοΙιαζυδ ΟζίΰΒ ΩΠυδ ΕζβεΙιίο) ραΙβΓ.Γβχ ^α(1ιΒ, 
Μβεΐιοηοΐΐιί οίρΙαΙαΓΟδ οοηοίϋίΐ : βπαηΐ ααίθΐη Ιβοαβδ, 
1)ον6δ οΧ ΟΙιβΓϋΙίπιί. Μβοΐιοηοΐΐιυπ) δίςηίΩοαΙ; Ιανα- 
ΟΓαπι : Ιυπι 1)ονε8ΡΓαηΙ φηβί,ςυί ιηαΓβΦηβυιη ροΓ- τους βαστάζοντας τήν θάλασσαν τήν χαλκήν , ους ϋ ΙαΙ)αηΙ, ςαοδ 1)ονβδ ΓοοΙπα Ιβ^βΓη δαίοιηοη θίΠηχβ- παρανόμω; άνεπλάσβτο Σολομών. Και ίθηχε τήν 
θάλασσαν έπί βάσει λιθίν^. Τά δΐ λοιπά εγράφη- 
σαν ίμπροσθεν. ΚαΙ έκτων Παραλειπομένων τινά* 

Αΐ Παρβλειπόμεναι τά λείποντα πολλάκις λίγουσι 
χα: τά δντα παραλιμπάνουσι, πυλλάκ.ς δΐ και 6'λην 
Ε^/νοιαν άλλοιοΰσιν. Έν γαρ τψ Λέγειν 6'τι *Ασα (66) 
έποίησε το εύθίς ενώπιον Κυρίου ώς Δαβίδ κα• Σολομών 

»♦ υΐ Πββ. XI. 31. 

ΧνίΑΝΟΗΙ ΕΤ ΟΟΑΗΙ ΝΟΤΛ). 

(66) ΡβΡ^ρίσαβ Γαίβυιη : ηοη Αΐ)ία8 ίβΓθ1)ηαπιυπι ΑδΛΠί.διιηΙ βΐ Γβ1ί(ΐααπιΐΓα1}ίΙίΐΡΓ οοηΓαβα ; ςπί1)α8 
τίοίΐ ϋΐ ρααίο αηΐβ βχ II ΡαΓαΙΙρ. χοπι τβΐυΐίΐ, ηβ• ίΙΙϋί^ίΓαηίΙίδ ηυΐαί ναοαπρ, οαπι οχχίβηΐ ιη Βι5Ιιΐδ βΙ 
ςχιβ βδΐ &Ί ΒΟΓΐρΙϋοι $α1οωοηί8 ίιηίΐαΐοΐ'οηι ίαίδδβ βραά Ιοδορίιαιη, δΐηΐςαβ ηοΐΐδβιιηα. λν£. ΓαΙ. Αο πιαΓβ ίαηάαπιβηΐο Ιαρίάβο ίιηροδυίΐ. ΠβΙί- 
ςυα ροδΙ δΐιο Ιοοο 86ςααηίαΓ.4αιη ςα^άασι άβ Αα• 
η&1ί1)αδ. 

ΑηηαΙβδ ΡΕΓαΙίροιηβηα ΟπίΕοβ νοοαηίαπ, ςαοά 
ρΙβΓίιπιςυβ οπιίδδα ΓβΓβΓαηΙ, ΙαπιβΙδί βΐ οιηίΙΙαηΙ 
Γβδ ββδίαδ, βΐ δίρρβ ρΓΟΓδΠδ άίνβΓδαπι δβηίρηίίαπι 
ροηαηΙ.Ουοά βηίπι ίυ ϋδ άίαΙυΓ, Αδαιη ϋοο νίΐαηι 154 ΟΒΟΗΟΙΙ αεοκΕΝτ 153 βυαιη ρΓθ1)&886 βχθίηρίο Οανίάί 6ΐ δοΐοιηοηίβ ιηα|ο• Α ό πχτήρ βύτου, άλλοιοΤ τ^ν νουν τ4 γάρ πιρί τοΰ Γυιη δαοΓυηα,Ιιοο ςυίοΐβιη (1ίνβΓ5&ιη βεηίβηϋ&ιη Ιια- 
ύβΐ, υΐ δοΐοιηοηίδ ^βδία α ηοΙ)ίδ 6χροδί1α οβίβηιίαπί. 
06βΐ6Γππι Αδα οαιη ^ϋ(1φ^5 βΐ Β6η]αιηίη6α} 1πΙ)υ5 
8υρρ6ΐϋ8 8(]^υιυδ, ΙδΓαβΙίεί ρορυΐί ςαί ουαι ΙβΓΟ- 
1)οαΓηο 6Γα1 ςαίηςβηία ιηίΠίαύβΙΙαΙΟΓυΐΏ οοοίάίΙ.Νβ- 
ςυβ ροδίΐιαο οοηίΓΕ Ιυάαιη οαρυΐ δοαιη 46Γθ1)ύαιηιΐ3 
Να1)&ϋ Πϋαδ βχίαΐίΐ. 

5θΓθΓβ3 Οανίάί ΓηβΓυηΙ δβΓνία βΐ Α1)ί^£6&. 
§6Γνίφ Πΐϋ ίαβΓαοΙ Α))6δδαδ, Ιο&1)α3 βΐ Αδφΐυδ 
Α1)ίςβ80 ίΐΐίαδ ΓαίΙ Απιβδδαδ : ίδ ηοη ρβΓνβηίΙ αά 
(ϋ^ίΐαίθΐη Ιπυιη ϋανίά ρπηοίρυαι. 

Πυϋβηυδ ρππιοςθηίΐυδ 4αεο])ί δαα βχοίάίΐ άίςπα- 
ΙΙοηβ,ςιιοάίΙι&ΙαηιιιπιραΙπδίηοβδΙαδδβΙ. Ώβάιί αυ- 
ΙθΐΒ 4&εο])υδ ραΙβΓ ^0δ6ρ110 βΐ ρΓΦΓΟ^αΙίναιη ρπ• 
ιηο^βηϋυΓΟ) άβάίΐ Ιυάω. 

190 δβουηάαδ Αηηαΐίτιιη 1ί1)6Γ ΙιαΙ)6ΐ ίη (αΙ)6Γ• 
ηαοιιΐο ηίΐιίΐ ίυίδδβ ρροΒίβΓ 1α1)α1αδ. 

Ιοαάβδ ροηΐίίβχ ηιαχίαιαδ δαρίβηδ, ουιη ΟοΙΙιοϋα 
8ΐίΓρ6ΐη Οανίάίοαιη οηιηβιη βχδοίικΙβΓβΙ δΐι£ΓαΓ&Ιιΐδ 
68ΐ ^οαδυIη, ιηίηίίηιιιη ηαΐα Ωΐΐυιη ΟεΙιοζίφ, βΐϋ 
βοΐΐιοΐίφ. Ιδ ^οα5αδ αηηο3 ηαΐαδ δβρίβπι Γβ^ηαηι 
ίαΙυ(1(εοδθ])Ιίιιυϋ.ίη(6ΓΓ6οί1(ΐα6 6ο11ιο]ί&πιίιηρίαιη, 
ΑεΙια1)0 ρΓοςηαΙαιη. ΥίχίΙ ^οα(16δ αηηοδ 130, βΐ §6- 
ραΐΐυδ «δΐίη Γβςαιη δερυΙεπδρΓορΙβΓΟοηδβΓναΙαιη 
Αίςαβ ΓβδΙίΙαΙαηι 1)ανί(1ίοαιη ρΓοςβηίβιη. 6ο11ιο1ία 
ββρίβηηίυπι Γβ^^ηανίΙ. 4ο&δυιη ιηβηδβιη η&Ιαιη ^ο- 
αάβδ α1)8οοη<1ί(. 

Ι.ββα1ί ρπηοίριιιη βαΙ)^1οηίδ αά ΕζβοΙιίαιη νβηβ- 
ΓυηΙ ρβΓεοηΙαΙαηι άβ ιηίΓ&οαΙο, ςαοά ίη οοβΙο ίο.- Σολομώντος πεφβνέςωταί. Έπάταξε 51 έν Ισραήλ 
χαι Ίιροβοαμ 'Ασα μετά φυλτ,ς Βενιαμίν χαι Ίού8α 
πενταχοσίας χιλιάδας άνορών πολεμιττών. Και ού- 
χέτι ^ρε χεφαλήν χατα Ηούοα 'ίεροβοάμ υΙος Να- 
βάτ. "Οτι άοελφαΐ Δαβίδ Σαρυ^α χαι Άβιγαία , χαΐ 
τζ μίν Σαρουί^ υΙοΙ ^Αβεια, χαι Ίωάβ, και 'Αατ- 
σαήλ , τίί δε Άβιγαί^ υΐδς Άμεαα• ούτος ουκ 
ίφΟ^^ε τίνΟς τους τρεις δυνά^τας του Δαβίδ. 

Ότι ό 'Ρουδειμ πρωτότοκος ών Ιζέπβσχ της ευ- 
λογίας και του άρ'.θμεΤσθαι ώς πρωτόκος, βκειδή 
ανέβη εΙς κοίτην πατρός αύτου, και *Ιχχώβ ό πα- 
τήρ αύτου δέδωκε τφ Ιωσήφ, τά δΐ πρωτοτ^κιζ 
*^ δέδωκε τψ Ίούδ^. 

Ότι λέγει ή δευτέρα των Παραλειπομένων μή 
εΤναι έν τ^ σχνί ^^ ί*ή ^*^ πλάκας μ6νον. 

Ότι Ιωδζε ό άρχιερευς 6 συνετός, του Δαβιδι- 
χοΰ σπέρματος όλλυμένου Οπ^ Γοθολίας, χατέκρυψ» 
τον εσχατον υΐον Όχοζίου του υΙου αυτής τον 'ίωας, 
δ'ς καΐ έβασίλευσεν έπι Ιούδα, ετών δντα επτά, 
και άπέκτεινε ΓοΟολίαν τήν άνομον τήν έκ γένου; 
Άχαάβ. Στ^ δΐ ό αύτδς Ίωδαε έτη ρλ', και ετάφη 
έν τάφοις τών βασιλέων, δκ^τι άνεκτήσατο το Δα• 
βεδικδν γένος. Βασιλεύει δε Γοθολία £τη ζ', κα^ κα- 
ταχρύτττεται Ίωάς ύπδ *ΙωδχΙ μηνιαίος. Ότι οΐ πρεσβύτεροι τών άργ<5ντον Βαβυλώνος 

ήλθον πρδς Έζεκίαν του πυθέσΟαι περί του τέρατος 

οΐϋΐη βΓαΙ δοΐβ ιβίΓΟ ανβΓδΟ. Εζβοϊιίαδ βο ρπΒίβπΙο Ο του γεγονότος ϊν τω ού^ςανφ έν ττ, αναστροφή του ΙΙιβδαιίΓΟδ βίδ δυοδ (ϋνίΐίαδςαβ βί Γβ($οιιιη άβιηοη- 
8ΐΓανίΙ. §αο€6ηδυίΙ Οοαδ, Εζβοΐιίοϊςυθ ιηαίαιη ιηί- 
ηαΐαδ βδΐ,ςαοά Ιαιηβη 1ια5ί1α νίΓίαΙΐδ 6^οδ Γ&Ιίοηβ, 
ε1) ίρδο ίη ροδΙβΓΟδ ΐΓαηδΙαΙίΙ. 

Μαηαδδβδ οΙ) ίπιρίβίαΐεπι δααηι αΙ) Αδδγπο τβ^β 
ο&ρίαδ,οηηι βχ απίπιο ΓβδΙρίδοβΓβΙ αο ρβοεαία δαα 
οοηΩΐβΓβΙυΓ,α θ6ο ίη Γβςηυπι τΰδΐίΐΰΐαδβδί β]αδ(ΐα6 
άβίηοβρδ πιαηάαΐίδ ραΓαίΙ. 

Ιη ΙβδΙαπιβηΙο Εζοείιία) Γθ^ίδ ίχιάοα, αϋ Ιβ&ί&δ 
ρΓορΙιβΙα, ΑηΙίοΙίΓίδΙυηι Ιπθηηίαηι αο πιβηδβδ ββ- 
ρΐβπι ΓβΓυηι ροΙίΙυΓυπι φιχ βδΙδαπιπιαίΙίβΓίιπι 1290: 
191 Ιαηι βο ίη ΤαΓίαρυπι α1).)6ο(ο νοηίαραηι αηί- ηλίου. Ό δΐ τούτο περαλιπών θησαυρούς [Ρ. 68] 
χλ\ πλουτον και βασιλείαν αύτοΤς υπεδείκνυαν. 
ΏργίσΒη δΐ Κύριος ό θεδς, καΐ ήπείλησε τψ Έζβ- 
κί^' δμως μετήνεγκε τήν δργήν οιά τήν άρετήν 
αύτου έπι τους άπογ(^νους αύτου. 

Ότι δια τάς ασεβείας αύτου Μανασσης «Ιχμ- 
άλωτος γίνεται υπό Άσσυρ, και εξομολογείται τψ 
Κυρίψ έν μετανο((|ρ καρδίας αύτου, και επιστρέφει 
αυτόν δ θεδς έπι τήν βασιλείαν αύτου, και έποίει τδ 
εύθις ενώπιον Κυρίου. 

Ότι έν τζ διαΟήχτ^ Έζεκίου βασιλέως Ιούδα λέ- 
γει Ήσαίας ό προφήτης κρατήσαι τον Άντίχ:ι- 
στον έτη γ' και μήνας επτά, γινόμενα ημέρας 'ασί' 
Και μετά το τον Άντίχρισνον βληΟήναι έν τ ψ νβΓδί Οοπιίηαηι ϋΐπίδΐυηι Οβυπι ηοδίΓαπι ; ίοΓβ £) Ταρτάρψ έλθεΐν τον Δεσπότην των δ'λων, Χριστον Ιηιη ΓβδηρΓοοΙίοηΰπι αο 1)6η6 ηααΐβςηβ ίαοΐοηιπι 
οοπιρεηδαΐίοηβπι. Οβ ΙιΙδ ίρδίδ Οαηίβίαδ ςηοςηβ 
Τ&168 ρ6ΓΐιίΙ)6ΐ ίη νίδίοηβ βυα Ιιίδ ν6Γΐ)ίδ ** : 
« Οίχί γίΓΟ νβδίβΐίηβα ίηάυΐο,ςυί δυρβΓ αςυ&ιη Ωα- 
γίί 8ΐ&1)αΙ: Ουαηάο βπΐ Γιηίδ ηιίΓα1)ί1ίΰηι ίβΙΟΓυηι ςυ» 
ηαΓΓ&δΙί ? Ιδ πιαηιΐδ δυαδ αά εωίαηι δυδίαΐίΐ, 3υΓα- 
νίίςηβ ρβΓ βιιπι (ϊϋί δβηιρίΙβΓηιπη νίνίΙ,ίοΓβ ί(1 ροδΙ 
Ιεπιρυδ,ΙθπιροΓα αε (ϋιιηϋίαηι Ιβπιροπδ. Αυάίνί βςο 
6ΐ ίηΙβΠβχί αε άίχί : Ι:11ςυί(ΐ6ηΐ6χΐΓ6Πΐυπι1ΐ0Γαπι? 
Γβδροηίΐίΐ : Α ΙβπιροΓβίηιπιιιΙ&ϋοοηΙίηαί δαοιίΩεϋ τον θεδν ημών, γενέσθαι δέ και άνάστασιν και άντ- 
απύδοσιν καλών τε και κακών. Ηερι τών αυτών 
δέ και 6 προφήτης Δανιήλ έν τζ δπτασί^ Λεγ£ΐ 
έωρακέναι, και φησίν. « ΕΤπον τψ άνδρ2 τψ ένδε• 
δυμένψ τδ βαδδιν, δς ήν επάνω του ΰδατος τοΰ 
ποταμού* *£ως π(>τε το πέρας τών θαυμασίων ών 
ε^ρηχας ; Και ϋψωσ τάς χβ'ρβς αύτου ε'ς τον ού- 
ρανδν, και ώμοσεν έν τώ ζώντι ε?ς τους αΙώνας 
$τι εΙς καιρόν και καιρούς και ήμισου καιρού. Και 
έγώ ^κουσα χαι συνήκα και εΤπον. Και τί τά έσχατα " Οαη. XI, XII, 153 ΗΙδΤΟΗΙΑΗϋΜ εΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 154 τούτου ; Κ%\ βΤπβ,• Άπλ κ«φου ι?αραλλάξ«ως το•5 Α. ρί&οαίατη αΙ)οιηίη&1)ί1β ναδίιίαΐίδ <1αΙ)ίΙαΓ, ρβΓ άίβδ έν$ελλχΐ9;χου, χαι δοΟηναι βδέλυγμα Ιρημώσζως 
ήμέρνς ^'^^^^' ^^^ μβχαριος 6 υπομένων χα) φθά• 
ΟΛζ ήμέρ<^ ^βτλβ'. 

Ότι έπΙ των χρ•5νΐι)ν *Αμω< βασιλέως 'Ιούδ* ταί 
πιρι της Νινβΐ ποοφητβυΟ^ντβ χατά τους χρόνους 
τούτους πέρις ί^χεν. ΊστορεΤ δΐ 'Ιώσηπος έν τψ θ' 
της *Αρχ«ιολογ(ας τον 'Ιωναν χχταποοέντα ύπλ του 
χιζτους μετά τρεις ημέρας και τρεΤς νύκτας έκβρα- 
σΟηναι ζώντα έν τψ Βύξείνψ πόντψ. 

'Λπο του γ* βιβλίου της Αρχαιολογίας Ίωση που, 
δτι έαν τις υπονοήστ^ των Εβραίων μεμοιχεύσΟαι 
αύτου τήν γυναίκα, κομίζει κριθών αλεύρου άσσά- 
ρωνα, χαι μίαν αυτής ^ρά%Λ έπιβχλόντες τφ Θεφ το 
λόιπον τοις Ιερευσι διδίασιν εΙς τροφήν. Τήν δΐ γυ- 4290, βΐ ίβΐίχ ςαί ρβΓάπΓ&ΙίΙ &ο ρβΓνβηίβΙ αά 
άί65 1335. 

Απΐ080 Ιυ(ΐ8θαιη Γβ^ηυιη ςβΓβηΙβ, βνβηβΓοηΙ ςαο) 
<ϊβ Νίιιίνβ ρΓφάίεΙα ΓαβΓαηΙ. ΝαΓΓαΙ αα(βιη ^οδ^- 
ρ1ιυ3 Η1)Γ0 Αηϋ^ιιίίαΙίΒ Ιχιάαχοχ ηοηο, ^οη&Iη α 
€6(0 άββίαΐίΐυιη ρο§((Γβ3 (1ί63 (οΐίίΐβιηςαβ ηοοίεδ 
νίναιη 636οΙαπι ίαίδδβ ίη Εαχίηο ιηαπ. 

ϋβ ΙβΓίίο ΙίΙ)Γ0 β3αδ(1θπι ορβΓίδ : δί ςαίδ Ηβ1)Γα;υ3 
ιιχοΓβΓπ 3υαηι αάυΙΙβΓαΙαπι δαδρίοαΙϋΓ,ίΐϋΓαπηίίοΙιοΓ- 
(Ιβαοβδβα^δαΓοηοΓη αά δαοβΓάοΙοπι αΩβι Ι ; οα3αδ υητιβ 
ρυ^ίΙΙϋδ ίη ΑΓαπι Οβί οοημοίΐαπ, Γβΐίςαηιη δαοοΓάοΙί- 
1)α3 άαΙυΓ αά νίοΙαιη.ΜυΙίοΓΟίη ααΐβιη δαοβΓοΙοδ εοη- ναΐχα στήσας ό Ιερεύς κατά τάς πύλας προς τ6ν ^^ δΐίΐϋίΐ αά ροΓίαιη.ΙβιηρΗ, ηυάαίο β3αδ οαρίΐβ. Ταπί νεών, καί τήν κεφαλήν σύτής γυμνώτας, Ιπιγράφει 
του θεοΰ τήν προαηγορίαν ^κ^^ί^ί^» Κελεύει δΐ 
6μνύειν μηδέν ήδικέναι περί τον £νδρα. Παραβα- 
σαν δε τ^ σώφρον, του δεξιού σκέλους το άρθρον 
εξαρΟρον γενέσθαι, και τήν γαστέρα πρισθεΤσαν ού- 
τως αποθανεΤν. Έάν ΰε ύπδ πολλού ίρωτος κα: της 
τούτου ζηλοτυπ'ας προπετώς δ άνήρ δια τήν υπό- 
νοιαν εΓη κ5κ•.νημένος, μηνι δεχάτψ γενέσθαι παι- 
δ(ον α^ρεν αύτξ. Τών δ^ δ'ρκων τελε'.ωθέντων, της 
διοΒέρας άπαλείψας τουνομα, ε!ς φι^λην έκπιέζει. 
Προσκομίσας δΐ Ικ της του Ιερου γης εΓ τι πρόστυ- 
χο•., χαι χαταπασας, έχπιεΤν δίδωσιν. Ή δε ε1 μίν 
άδίχως ένεκλι5θη, έγκύμων τε γίνεται καΐ τελεσφο- 
ρεΤτ7ΐ κατά τήν γαστέρα. [Ρ. 69] Ψευσαμενη δΐ τον ηοιηβη Οβί ίη πΐ6ΐη1)Γαηαπι ίη5οπ1)ί1,]υ1)6ΐο(α6 192 
ιηιιΙίβΓβηι 3αΓαΓβ δβ Ωάβηι ηιαπίο δβρναδδβ, ηβςιιβ 
ρυάίοίΐίαιη ηεςΙί^βηΙβΓ 1ιαΙ)αίδ36 : δί ββοαδ ΓβοβΓίΙ, 
ίπιρΓβοαπ 3ΐ1)ί υΐ οηΐ3 δουπι άβχίΓυπι ΙαχβΙυΓ νβη- 
ΐΓβςαβ οΓοραηΙβ τηοπαΙϋΓ. Ουοά δί νίτ ηΐηιίο αηιοΓΟ 
αάΐιαηο ΙβιηβΓαηαπι ο1)ΐΓ6ο1αΙίοη6ηι ίαβπΙρΓοΙαρ- 
βαβ, ίρδαάβοίιηο ροδΙ πιβηδβ ιηαδεαίυηι ραπαΐ. ^α• 
ταπίθπίο ρβΓαοΙο ηοιηεη Οβί α πιβιτι1)πιηα άβίβΐ, 
βαιηςυβίη ραίβραιη βχρηιηίΐ, ρυΙνβΓβιηςαβ Ιβιηρίί, 
ίη ςυαπι ίοΓίβ ίηοίάίΐ, ίηδρβΓ^ίΙ, 1)ΐ1)6ηάυπιςυβ 
ιηυΙίβΓί βχ1ιί1)6ΐ. Εα, βίφΐίάβιη ίηδοη» βδΐ, ίείαπι 
οοηοίρϋ αο δπο ΙβπιροΓβ ραπί ; ςυοά δί τίΓΟ Ωάοιτι 
ίβίβΐΐίΐ αο Πβορβ]βΓανίΙ, ΙαΓρί πιΟΓίβ βαρβπΙ,ΟΓυΓΟ 
βχοίάβηΐβ βΐ ΥβηΐΓβ αςυα ίηΙβΓβτιΙβ άΐδίβηίο. άτ/δρα έπΙ τοις γάμοις και τον θεδν έπι τοΤς δ'ρκοις μετ* αΙσχύνης καταστρέφει τον βίον, του τε σκέλους 
έκπεσ^ντος αύτης και τήν χοιλίαν 6δέρου καταλαβόντος. 
*Απ6 βιβλίου τετάρτου του αύτου, δ'τι άπυ άμυγδα- β 
λής ούσης της βάβδου Ααρών αμύγδαλα και οΐ καρποί ώράθησαν. 

*Οτι δσοι &ν Ιαυτους καθιερώσιν ευχή πεποιη- 
μένοι, Ναζιραιοι ούτοι καλούνται, κομώντες και οΤνον 
μή προσφερόμενοι. Τούτους δΐ, έΐταν τάς τρίχας 
άοιερώσιν έπ'ι 0^? "(Κ δρωσι τάς κούρας, νέμεσΟαι 
προς τους Ιερέας. Και οΐ κορβάν αύτους δνομάσαν- 
τες τψ βεψ (δώρον δε τούτο σημαίνει) βουλεμένοι 
άφίεσθαι της λειτουργίας, τοΤς Ιερεύσι καταβαλεΤν το 
άργύριον, γυναικός μίν τριάκοντα σίγλους, ανδρός 
δε πε^τιζχοντα. 

"Οτι Βαλαάκ πεσών έπι στόμα τα πάθη προυλεγεν, 
δσα τε βασιλεύσιν Ισται και όσα πόλεσι ταΤς άξιολο. 
γα>τάταις, ών ένίαις ούδλ οικεΐσθαί πως συνέβαινε 
τήν αρχήν. Ύπέθετο δλ και τον τών Μαδιανιτών και τ\ οοηΐί^ίΐ, βδδβηΐ βνβηΙαπΒ.ΑάάίάίΙβΙΜαάίααίΙαΓυιη Οθ ςααΓίο 1ίΙ)Γ0 β3α3ά6ηι : άβ αΓΐ)0Γ6 απιγ^άαίο 
ίυίΐ γίΓ^α ΑαΓοηίβ, ίάβοςαβ βΐ αιη^@άα1α3 ρΓοΓβΓΓβ 
νίβα ίυίΐ 

Οαί νοίο οοηοβρίο δβίρβοδ Οβο οοηββεΓαηΙ, Ναζί- 
Γφί αρρβΙΙαηΙυΓ ; Ιιίςυβ εοιηαιη αΐυηΐ βΐ νίηο α1)- 
δΐίηβηΐ. Ηί ειιαιοοπιαιη (οηάβηΐ, δαοπΩοίο αά1ιί1)ί- 
Ιο βαηι Οβο οίίβηιηΐ, δαοβΓάοΙαιη ορβΓα. ΕΙ ςυί δβ 
Όβο άοπιιιπι {ΟονΙαη ίά Ηβ1)Γαίοβ άίοίΙαΓ) ηαηοιι- 
ραηΐ, ϋ δί 1ί1)βΓαΓί οίΩβίο νβΐίηΐ, ρβουηίαπι δα- 
θ6ΓάοΙίΙ)ΐΐδ άβρβηάαηΐ, ιηαΙίβΓ δίβίοδ 30, νίΓ οΟ. Βα1ααου3 ίη Γαοίβπι ρΓοηηπι ββ δΙβΓΠβηδ ρΓίοάίχίΙ 
ςτίΦ οαίαπιίΐαΐβδ Γβ^ίΙ)α3 βΐ ιιΐ'1)ίΙ)α3 ρΓα*οίραΐ3, 
ςααΓυπι ςαφάαπι Ιαπι ηβ 1ιαΙ)11αΓί ςαίάβιη 198 τον τών ΑΙωαβιτίδων γυναικών δόλον. 

Άπο βιβλίου ε' του αύτόύ, δ'τι ούχ ώς ή Γραφή 
Ιχει, ούτως εξηγείται Ίώσηπος τα περί Σαμψών. Ότι 
μεν γαρ όνου σιαγόνι χιλίους άπέκτεινε, λέγει, δ'τι 
δ^ ι; αύτης Οδωρ εβλυσεν, ού λέγει, άλλ' δ'τι μάλλον 
του τύπου ανωνύμου δντος, έκ του σ*^μβάντος έπι- 
κληθήναι δ σιαγών, Έξ αύτου δ» πηγήν άναδοΟεΐταν 
κατά τίνος τκτρας, ήδεΤαν καΐ πολλήν πόσιν διδού- 
σαν χορέσαι τον Σαμψών, και ούτω μέχρι του δεύρο 
χαλεΙσ6αι το χωρίον. 

Βιβλίον ζ* του αύτου, ϊίτι ΑββΙδ έχλαθόμενος τών βΐ ΜοαΙ)ίΙίάυπι πιυΙίβΓαπι άοΐυηα. 

Οβ ςυίηΐο 63αδάβπι ΗΒγο : δαπίδοηίδ ΗίδΙοπαπι 
αΙίΙβΓ ηαΡΓαΙ ^036ρι1α3 ςαααι δαοΓ2Β Ι,ίΙΙβΓ», τβΓβΓΐ 
βηίηι αϊ) βο πιαχίΠα αδίηί πιίΐΐβ νίροδ βΦδ03 : δβά 
ίά ηοη ΓβίβΓΐ, βχ βα αςααοι βΓυρίδδβ. §βά Ιοοτιηι 
αϋ οααι αηΐβ ηοηιίηβ οαΓβΓβΙ, ΜαχίΠαπι αϊ) βο 
ίαοΐο αρρβΠαΙηοι, βοί^ηβ Ιοβο βχ δαχο ςυοάαπι 
ίοηΐβπιαςα» βορίοδί&3 αο άαΐοίδ βχδΐίΐίϋδβ, υηάβ 

βίΐίηι 8απΐ3οη Γ63ΐίηχβΓί(, Ιοοο ηοιηβη Ιιοάίβςαβ 
ιηαηθΓθ. 

δβρίίιηα• β^αβάβιη ϋ1)βΓ. Ο&γίάηβ Ιβ^ίβ ρβΓ Μο• 135 0ΕΟΒ6ΙΙ ΟΕΟΒΒΝΙ 156 9υιη <1&(8Β ίπιιηβτηοΓ, ςαΛ 9&ηοί(αιη βΓαΙ υΐ βί ρο- Α Μωϋτέω; ΐντολών, ο; προ»ίπεν, έέν Ιξχριθμηθτί τλ ρυΐυβ ηαπΐ6ΓαΓβ(ιΐΓ. ίηδίημιιία ϋαρίΐο^βιτιίδ^ίδ δίεΐί 
ι»Ρϋ οίΤοΓΓβΐπΓ, ϋοα1)υπι ΠΓοαιη υΓΐ)β3 οΐ ορρίϋα 
Γβ^ηί ρι-οΩοίδοί ^υππηαηΐΓΐυβ οιηιιίί» Ι^παοΙίαυ ιηαΐ- 
ΙίΙυϋίηί» €οη<οπΙ)βΓβ 3υδί4ίΙ Ιϋβο 70 ηιίΐΐία Ιιοπιί- 
ηυπι ϋβ ρορυΐο ρβπβΓαηΙ, (Ιοηβο ΙιοδΙϋβ γθχ 0(ΐυαι 
ρΐαοίΐνίΐ. Ουαδ βνβηίΐ βοάβιη ία Ιοοο οίΤβΓπ ςυο 
ΙοΓο ΛΗπαΙιαπιαδ ΩΙίυιη δυαιη Ιδααοαιη Οβο ίιηπιο- 
ΙαΓβ ίηΙβηάοΓαΙ. 

Α ηΐ(1ίΩοαη(1υηι Ιβιηρίυπι Οανίιία^ οιηηία ραΓ2ΐ- 
νβπαΐ ; ίιΐ Ιαπιβη «τίΙίηοαΓβ ρΐΌΐΗΐ)ίΙαδ βδΐ, ςαοά 
άβχίΓα θ]υ3 0Γβ1)Γα ΙιοδΙίαιη ο«;άβ βδδβΐ ροΙΙαΙα. 
δοΐοπιοηί ααΐβπ) αΗ δ(Γυΰ(αΓαπι Ι6ΐηρ1ί Γ6ϋ(}αίΙ Ιπα 
ΙαΙβηΙΟΓαπι αυπ πιίΙΙία. 

ΟαΓπηηαπΊ βΙοαηϋοοΓυΐΏ 1ί1)Γθδ8ο]οιηο οοπιροδαίΐ τιλήΟο;, ΰπίρ Ινάττης χ^φαλτ,ς αύτφ τψ Θ&ώ τελέ- 
σίΐεν ήαίσικλον, προσέταξιν Ίωάβ πορευΟέντι ζάντα 
τον οχλον έζαριΟμΓ,Φβί, και δςχ τοΰτο άττωλοντο χι- 
λιάδες ^βοομιζχοντα του λάου, έως ου θυσίας λίρηνιχχς 
έπενέγχαί Δαβίδ χατεπράυνε το Θείον. Συνέβη δΐ 
Ιπ* έκεΤνον τον τόπον τελεσΟήννι τάς θυσίας, έν ψ 
χαι ^Αβραάμ τ6ν υΐόν αύτου 'Ισααχ άνήνεγνεν ε*ς 
όλοχάρπώσιν* 

"Οτι τα περί τον νχ^ν Λαβ-δ ήτοίματεν άπαντα, 
έχωλίθη δε χτισαι αύτον δια τ6 μεμ'άνΟχι ττ^ δεξι^ 
χειρ ι τψ συχνυτέρω των εχθρών φ'^νφ. Τρισχίλια δ^ 
τάλαντα χούσίνυ χατέλιπεν εις τήν του ναού χτίσιν 
τψ Σολομώντι. 

"Οτι συνετάξατο Σολομών βιβλία περί φδών χαΐ 5000, Ιπ1)α3 ηιί11ί1)υδ ροΓΓο Ιί1)Γ0Γυπι ΰοιηραΓ&Ιίο ο μελών πεντακισχίλιβ, χα•, παραβολών χαΐ ε*χόνων 

1!ΐ4(1θ βίβλους τρισχιλίας, καΟ' ^καστον γαρ είδος δένδρου ηβδ βΐ δίπιί Ι ί 111(11 ηβδ βδΐ οοιηρίβχυδ. Ναπι 
ςαανίδ αΓΐ)οπδ δρβοίβ οοπιραΓαΙίοηβιη ΓβοίΙ, ίΐβπι 
ςαβ ΙθΓΓβ?ΙηΙ)α«», νοΙαηΙί1)ϋδ βΐ αοιϋδαιππιαιιΐίΐ^αδ. 
ΟοηοβδδίΙβίρΙίαπι ΐκ»υδ υΐ (ΙίδοβΓβί αιΐβιτι οοηίΓα 
ιηαΐοδ άιοπιοηοδ αά τιΐίΐιίαΐβιη Ιιοιηίηυιη: βχοαιιία- 
Ιίοηθ3 ηοΓΗοΓυηι οοιιάρηιΐί δαθπΐίαιη ΓΡϋςυίΙ, βΐ 
ίοηυαδ αιΙ]υΓίΐΙίοηυηι, ςαί1)ϋ3 ηιαίί μρηϋ βροίαιιΙαΓ 
ηιιηΓ|ααπι ΓβϋίΙαπ. Οαού ΓΛΐιΐ6(1ϋ ^βηαβ αραιΐ ηο3 
ηαηο ρίαπιπαιη ναΐβΐ. νίϋί οηίηι. αίΐ ίοδβρίιυδ, 
εΐβαζαπιπι ςυβιηάαιη ρορυΙαΓβΐΏ πιθιιιώ, ν••8ρα- 
δίαηο. 6)08 ίΐΐϋβ, (1υοί1)ΐΐ5 βΙβχθΓοίΙϋ ρΓα»3βιιΙίΙ)αδ, 
608 ςυί α (1α?ιηοιηΙ)υ8 ΡΓαιιΙ οΙ)δ6δδί 11υ^ϋδIηο(1^ οχ- 
οαηίαΐίοηβ Ιί^βΓαΓβ. Μθ(1υδ ίδΙίαδ ευΓαΙίοηίδ Ιαΐίβ 
βΓβΙ : Ν{ΐπ1)ΐΐ3 ^εΒίηοηβ οοουραΐί αιιηιιΐυαι αίίπιο- νβ1)αΙ. ίη €υ]ηδ ραΐα Γαάίχ α 8οΙοπιοπβ ϋβιηοη^ίΓα- ρ τοιούτος ^ν Προσφέ^ων ταΤς ρισί 
Ια ίηβΓαΙ: βο οιίοτβ ρβποβρΙορβΓ ηαΓβ3 βχί1)αΙ άεβ- νου τοι^ δακτύλιον, έχοντα έπι τή ιηοη : Ιιιιη Ιιοιηίηβ δίαΐίηι οοηείάοηΐβ, (Ια;ιηοπί 
ιηαη(1αΙ)αΙ ηβ ίη Ιιυηο ροβίβα ΓονθΓΐβΓβΙαπ, &(13α- 
ΓαΙίοηί3 δοΐοιηοηίεοϊ βιίΓη α^ιηοηβηδ ίηοαπίαΐίο- 
ηοδςαθ αϊ) βο οοπιρο8ί1α3 ΓθοίΐΛπβ. Γάβιη ^0δ6ρι1ιι9 
δοΙοπιοηβΐΏ αηηοδ νίχίδ^β 94, Γβ^ηαβδβ 80 δϋπ- 
1)ί(. 

Οβ 1ίΙ)Γο άβοίιηο β]υδάβηίΐ : Ι9αία3 ρΓορΙιβΙα τβ^ί 
ΕζβοΙιία; ρπο'άίχίΐ οη[)η63 β^ιι3 (ΙίνίΙίαβ ΒαΙ)^1οη6ΐιι 
ΐΓαηβΙαΙαιη ίπ, ροδΙβΓοβςυβ 03α3 νίπΐιίαΐβ θx^ίβ^ια 
Βα1))4ϋηίο Γβρί ββΓνίΙϋΓΟδ ; βα ϋβιιιη ναΙίοίηαΓί. υΐ)Γυιη ςυοςυβ (16 1)6αΙο ^ο1)ο ίη οοιηρρηάίαιη 
Γ6άβ^ίιηα8 απ^αιιηθηία β^υ8 ροΙίΗδΙπια 1)ΓβνίΙβΓΐΐϋο παραδολήν εΤπε, και περί κτηνών κα? τών έπ•.γείων 
ζώων απάντων και τών πτηνών κα{ τών αερίων. 
Ιίαρέσχε δε αύτώ μαθεΤν ^ Θεδς και τήν κατά τών 
δαιμόνων τέχνην εις ώφέλε•.αν τών ανθρώπων, έπ- 
ψδας δι συντάςαι ?ν α'''ς παρηγορείται τα νοσήματα. 
[Ρ. 70] Καΐ τρ6που; έςορκώσεων χατέλιπεν, οΤς 
ένδούμενα τα δαιμόνια, ώς μηχίτι έπανελΟεΤν, εκδιώ- 
κονται. Και αυτή παρ' ήμϊν νυν ή {^ι^ατζζία πλεί- 
στον ισχύει. Ίοτόρησχ γάρ, «ρησιν Ίώσηπο;, Έλεά• 
ζαρόν τίνα, τών ομοφύλων Ούεσπασισνοΰ, παρόντων 
και τών υ\ών αύτοΰ γ,αί χιλιάρχων και άλλου στρα- 
τιωτικού πλίνθους, τους υπό δαιμόνων λαμβανομ}• 
νους άπολύοντα τούτυις Ό δε τρόπος της Ι^ιραι:ιίας 

του δαιμονιζο με- 
ν σφραγίδα ^ίζαν 
έξ ων ύπέδεξε Σολομ^υν, ίπειτα έξήλθεν όσφραινό- 
μενον δια τών ^ινών το δαιμόνιον. ΚαΙ πεσόντος εύΟυς 
του άνθρωπου μηκετι εις αύτον δποστρέφειν, δ'ρκους 
Σολομώντος μεμνημένον και τάς έτψδάς ας συνέθη- 
κεν έκαΤνος έπιλέγων. Λέγει δι Ίώτηττος δ'τι Ι^δ' ίτη 
^ζησεν ό Σολομών, Ιβζσίλευσε δΐ ετη π . 

Άπδ βιβλίου δεκάτου τ^ΰ αύτου, δ'τι Ήσαίας 6 
προφιζτθς προλέγει τψ βασιλεΤ Έζεκί^ πάντα τον 
πλουτον αύτου εΙς Βαβυλώνα μετατεθήσεσθαι, καΐ 
τους εγγονούς εύνουχισΟησομΙνους, χαι άπολίσαντας 
τό άνδρας ε\αι τψ Βαβυλωνίων δουλευσαι βασιλιΐ' 
και ταύτα προλέγειν τδν Θεδν. 

Επεσημηνάμεθα δΐ χαί τήν του μακαρίτου 'Ιώδ 
βίολον έν έπιτόμψ, τις πραγματεία; αυτής ώς οΤόν οοΐΐί^βηϋο; ςαφίί8ςαί[)α3 ίί>ΐ6 ΙίϋΡΓ οομηϋυδ 195 '^ε ^'•^ βριχέων έγχαταλέξαντες εΙς άνάμνησιν τών 631, ΓβΓΠ ίη ηίθηιοπαιη ΓβνοοβηΙ 1.ί1)βΓ ίΐΐβ ίη πιο- 
Γβπι δοβηίΰφ ΓαΙ)α1φ 8βχ ροΓδοπίβ οοηδίαΐ, ^ϋδιο 
^ο1)ο, ΕΙίρΙιαζο ΤΙιβπιαηίΙα, ΒαΙάαάο δααοΐιίΐα, δο- 
ρΙιαΓ6 ΜΙη(Ρο, Εΐίο Βαζίΐα, αεΟβο. €ύ1Ιο(ΐυία1ιαΙ)ίΙα 
8αηΙίηΐ6Γ60δ 23. ΟπάίΙυΓ ^ο1)υ8, βίη^ΐίδ ίπυηι 
απιίοοΓυπι δυοπιηι ϋίϋοηβ, 86 Ιβίο ΓθΙ)ΐΐ3ΐί Οβί νηΐ- 
Π6ΓαΙιιιη 6886 : ϋ α ϋ60 Γο1)α8ΐο α1ί|α6 οϊΐβπιο 
ηβπιίηθηι ίιι^υ8(6 νυΙηβΓαη αΒδοηιηΙ. ΙΙβ?ο ({υΦδΙίο 
8βχ €θ11ο(|υί9 α^Μ(αΐηΓ. Οβίηάβ ηίΓδυηι ^ο1)η3 ρπη- 
είρίυπι ά^886Γ6η^ί ΓαοίΙ ουιη ίίί^, ροΓΗί1)βηδ δβ δίΜ 
ηηΙΙίυββδδβ δροηίαηβί (Ιβΐίοΐί εοηδείαηι : ίρδί οηηι 
ίη•1αιι1ί9θ αΓΓΟ^αηΙίδ άαηιααηΙ.Ηφο 3βοΐ)ηά& ςαββϋο είδότων ταύτης τδν νουν. Ώς έν δραματι ή βίβλος 
του μακχρίου *1ώβ περιέχει πρόσωπα Ιξ, πρώτον 
αύτον τον δίκαιον *1ώβ, δεύτερον Έλιφχζ τον θαιμα- 
νίτην, τρίτοι Βχλδα'δ τον Σαυχίτην, τέταρτον Σοφάρ 
τον ΜιναΤον, πέμπον Έλιοΰς τον Βουζίτην, {χτον 
τον Δεσπότη ν θεον. Γίνονται δε μεταξύ αυτών διάλο- 
γοι κγ'. Πρωτολογεϊ δΐ Ίώβ, προς Ι'χαστον τών τριών 
φίλων αυτού λέγων 6'τι, Έτροισε με δ Ισχνρος βέλει* οΐ 
δΐ ούκ αδίκως τον 1σχυρ6ν και αιώνιον τιτροισκιν 
εΤπον. Και έν ταύτ^ ττί ζητήσει γίνονται διάλογοι 
Ις. Είτα πάλιν πρωτολογεϊ *ίώβ προς αυτούς, λέγων 
λχούσια παραπτώματχ Ιαυτψ μή γινώσχειν* ο\ δΐ 157 ΗΙδΤΟΗΙΑΠϋΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 158 άλαζονξίχν βύτοΰ χαιαψηφίζονται. Κ«ι γίνονται έν χ αΐϋ^ δβχ οοΐΐοίϊϋϋδ (ΙίδρυΙαΙαΓ.ΤβΓίίυ ^ο^αδ άίδραΐα- ■:*4 δΐυτέ;^ ζτ,':/,9-Λ διάλογοι εξ Ιζ-ροι, Κϊ: ττάλιν 
τΓ^ωτολογιΤ Ιώβ λέγων τ.ολλοΰς των άσεβων ιύΟη* 
νεϊν ι* τψ 3'φ• χβι ούχ ύπέιττ,σϊν βύτώ οΊ φ{λο•. έν 
τοίτφ, άλλ' έιίγτ,σαν, ώττί γίν£σΟ»ι «ω; ώοΐ διάλο- 
γους ιζ*. Ού γα ο άπχρίνιται ό Σοφάρ, άλλα σιγ$. 
ΕΓτα Έλιοΰ 6 Βουζίτης όργ'ζεται προς Ίώβ και 
τους τρΣΤς φίλους αύτου, 6'τι ού χατίδίκασαν αύτον 
έν άμβρτίαις, χαι ποιεΤται δ.άλογον οχτωχαιδεχα- 
τον. Ε*τα ιΟ' & θεός, δια λαίλοπος χαι νέφους λέγων 
τώ Ίώδ. « Τίς ούτος ό χρύπτων με βουλήν ; »» χαι τά 
τη; δίςης χαι 'σ-χύος χα'. μεγαλωσύνης αύτου. ΕΓτα 
ει/.οτ:ον -πάλιν Ίώβ, λέγων τ6' « "Αποξ έλάλησα, έπ^ 
δε τό δεύτερον ού προσθ^^σω. >• [Ρ. 71] ΕΤτα πρώτον 
XII ειχοατ6ν πάλιν 6 θεός επιτιμά τψ Ίώβ λίγων 
• Μή, άλλα ζώσαι ωτκιρ άνήρ τήν δσουν σου. » Και |^ ^βΓβ. » δίιηαΐ βί (Ιβηιοη^ίΓαΙ ηοπ βί^δβ. δβ(1 ριιίαπ 
υποσημα'νει αΰτψ τήν οΊησιν της δυνάμεως του ιηαΐί ροίβηϋαπι ; εΐ Γΐυοά βαπι Ι9β (Ιίνίηο αηχίΐίο Ιίοηβπι ίηοΐιοαΐ, τηιιΐΐοδ ίηιρίοδ ρΐΌδρ^ηΙ.αΙο 1ιαίη5 
τίΐίΐ} ίρϋί (Ιίοβη^. Ιη Ηαο ({ΐιοϊδίίυπβ ςυίη^^αο ΙαιιΙυηι 
εοΙΙθί}υία δυπί, αηικΊ^ ^ΰι)ο^β^16πιί^11Η. 6ΐ5ορ1ιαΓβ 
ηίΐιίΐ οοηίΓα Γβδροικίβηΐβ. ΡοδΙ ϊϊχο ΕΙίαδ Πιιζϋα 
^οι)ο βυοοβηδβπδ 1π1)α$({αβ β]υδ αιηίείδ, ςαοίΐ βυαι 
ρ6οοα(οηΐίη Γβαιη ηοη ρβπβ^ί^δβηΐ, (ΙίαΙοςαπι (Ιοεί- 
ιηαιη οοΐανυιη οοηΩοίΙ. ϋπίΐβνί^β^ίπιαπι Όβαδ, ρβΓ 
νβιιΐί ΙυΓΐ)ίη6ΐη εΙ ηυ1)βηίΐ ΙοΙ)θ (Ιίοεηβ : « Οαίδ 6δΙ ίδΐβ 
({αί ιηβ δαυιη οηηδίΐίαιη εβίαΐ, ςίοπαπι ίΙ}ί ροίβη- 
Ιίαηιιηα]βδΙαΐ6πΐ(]α6 3ααιτι άβοΙαΓαπδ ? » νί^οδίηηυιη 
τυΓδαδ ^ο1)υ8, ρα άίεβηβ : « δβπιβΐ ΙοουΙυδ δαηι, ηβ- 
ςυβ α^ίίαιη αΐίαπι ί^βΓίηοηιιιη. »νί^βδίΓηυιηρπιηαιη 
Γμρδαδ Οευδ, ^υ1)υιΏ ο1).)ΐΐΓμαη9, αίςαβ Ιι.το ρρο• 
ιιυηΐίαπδ : « Νοη ίΐα, δβά 1υιη1)03 (υοδ υΐ νίτ αοοίη- ποντ,ροΰ, χαι ώς βοι^Ο<•α αύτον έχνιχ^ Ο^ίϊ, χα' δ'τι 
Ίνα «ναοανξς δίχαιος. ΕΤτα δεύτερον είχοατδν πάλιν 
Ίώδ λέγων δτι « Πρότερον μεν άχοτί ώτος •?]χουόν σου, 
νυ•/. δλ μάλλον Ινατεισθείς σου τους λόγους ιζγημαι 
έμαυτόν γήν χα'ι σποδόν. η ΚΤτα τρίτον και ειχοστον, 
έπ•.τιμ{α του Δεσπότου Θεού προς τους τρεις οίλους 
Ίώβ, χκλεύουσα αύτους Ούιαι τψ Θεφ υπίρ άνομ'ας 
α^τών χαι έςαιτησα^Οαι περί της ανομία^ αυτών 
•ύχήν χαι συγχώρησιν παρά Ίώβ. Έν δΐ^ Ίώβ πέμ- 
πτες από ΆΓ>ραά;ι, έχ γένους *11σαύ, συγγενής ΊοΟόρ 
πενθερού Μωϋσίως* ή δλ πέμπτη γενεαλογία λαμοά• 
νεται οΰτως, Αβραάμ, Ήσαύ, 'Ραγουήλ, ΖαρΙ, Ίώβ. 
Έν τοις -/ρΟνοις τών βασιλέων Αίγίπτου τών προ- νίηεαΐ, αίςαβ δίο ββ 3αΗΐαηίΐ ρΓα?1)6&1. Υίςβδίϋίαπι 
δβοιιαάιίΓα ^ο1)αδ ΓυΓβυιη Ιιί;» νθΓΐ)!!^ : « Ρηαδ ςυοΓ[ΐΐθ 
αιΐΓίΙ)υδ Ιαιη νοοβΓΠ ρβιχβρίί : ηιιηο ααΐβιη ιηα^'ίδ 
αιΐΐιηε οα ίηαικίϋα, ΙβΓΓαιη αο είηβΓθΐη ιηβ ίρβυηι 
άβραΐανί. » νί^β!>ίη]αη: Ιβι-Ιίαιη οδΐ, ιιΗί Οουβ (γο9 
^ο1)^ αηιίεοδ οΙ^,ίαΓ^αΙ, οΐ δΐιαπι ίηιρίβίαίοιη δαοπΩ- 
οϋδ ^α1)6ι βχρίαΓβ αίςαβ νειήαηι 61 (ΙορΓβεαΙίοηβιη 
ρρο βυο ρβοοαίο α ^οι)ο ρΓβοίΙ)ΐΐ9 ο1)Ιίιΐ6Γ6. ΡτιίΙ αιι* 
Ιβιη ^ο1)αδ αϊ) ΑΙ)Γα1ΐΑΐηο δβπο ^βηβπδ ςιιίηΐιΐδ, 
Εβαυο οπυηάυβ, αε ϋοΐΐιοπδ, ({υί Μοδίδ δοεβΓ ίαίΐ, 
οο^πϋΐαδ. δβηβδ £;βιιβπ5 ίΐα 1ια1)6( : ΑΙ)Γ&ΙιαΐΏα8, 
Εδ&υοδ, Πα^βίαδ, Ζαπεδ, Ιύ1)υ9. 
Ουο ΙβιηροΓβ Μ^γρύ ΓΟββδ ϋ ΓαβηιηΙ ςυοδ δΐιρΓα γεγραμμένων έφάνη τις έν τιτ) Καρίς^ χώρ^ γιγα\- ρ Γβίαΐί, βο ίη Οαπα ρΐιίίοδορίιυδ ςοίίίαπι α ί;ί^'αηΙί- 
τογενής φιλ(^σοφος, έχ της φυλής του Ίαφίθ, όνό- 1)α9 ρΓΟ^ηαΙυβ θχδΐίΐίΐ, άβ δϋπρβ ^αρβιί, ηοιηίηβ 

Εη(1>Ίΐιίοη. Ιδ Ιαηαπι σιγβΐίείδ /ιιιίΙ)ΐΐδ(1απι ρΓ6θίΙ)α3 μάτι Ένδυμίων, δστις μυστικά; εύ/χς λέγων έν τ-ζ 
σελήνη τ^τει αυτήν μαΟΐΐν πβρ' αυτής το ΟιΤον δ'νομα 
έν όράματι. Και έν τφ αυτόν ευχεσθζι Οτινωσε, καΐ 
ήχουσε τό θεΓον όνομα έν δράματι. Και ούχέτι 
ανέστη, άλλα εστί τό λείψανον αυτού εως τού νυν 
έν τ^ Καρί^Ε νεχρόν δονούμενον* χα: χατ' έτος 
άνοίγουσι τήν αυτού σορόν έν τζ χώρ^ Ικείνη. χαΐ 
όρώσιν αυτού τό λειψανον δονούμενον νεκρι^ν, ώς 
λεγουσιν. Βερι ού φασι τήν Σελήνην φιλεΤν τόν 
Ένδυμίωνα. 

"ϋτι έν Άσ•.ρώθ χαταγογγύζει 'Δσρών και Μαριάμ 
χ«ϊ Νωϋτιω-'. "Εχει δΐ αύταΐς λέ;ΐσιν ώίε• ΚαΙ 
έλάλησε Μαρ'.χμ χιΐ * Ααρών κατά Μωϋτή ένεκεν 
της γυναικός της Διβ'Οπ'σσης, ήν έλαυβ Μωΰσζς, ό'τι ΩαςίΙανίΙ ,υΐ δίΙ)ί ρβΓνίδίοιιβπι ηοπιβη άίνίηιιπι αρβ• 
ΠΓβΙ ;ίιιΐ6Γςιΐ6 ρΓβεαηοΙϋΐη δορίΐιΐδ ιΐίνίηιιιη ηοπιβη 
ίη νίδίοηβ ααάίχιΐ. Νβςυβ αΐ) βο δοπιηο δΐίΓΓβχίΙ : 
δβά ΓβΙίςτιία) 6)υ5 βΙίαπιηαΐΏ ίη Οαηα βχδίαηΐ, εα(1α- 
νβΓ ίάβηΐίάθπια^ίΐαΐυηι ; αίςαβ ίη ϋαηα ςηοΐαηηίδ 
Ιιιηι1)απι β^ιΐδ αρβπαηΐ, υΐ ΓβΡίυΓ, εοηΙυβη1ϋΓ(ΐυβ 
Γείίςυίαδ ίρδίυδ ηιοΐα α^ίΐαΐαβ. Ιηάβ ία1)ΐι1α ΐΓαεΙα 
6δΙ &(1αηια1υπι ίαίδδβ α Ι.αη& Εηάγπιίοηβπι. 

ΑραάΑδίΓθΙΙια(1οεί1ιοο ηοπιβη βδ!)ΑαΓοηβΐΜαΓίΛ 
ΜοδίοΒίΓβεΙαηΙ.Ηβδίη βαεΓα δοηρΙαΓα Ιιίδεβ νβΓΐ)ί9 
ΓβΓβιΙϋΓ*® ι^ΟΙιΙοεαίί δυηΙΛαΓοη Ι?7 θΐΜαηαΜοδί 
ρρορΙβΓ ηχΟΓβπι Λ^ΙΙιίορίδδαπι,ηααπι Μοδβ^ϋυχβραΙ. γ•>νχΐχα Αιθιόπισσαν έλα^ε. Και ε*πον• Μή Μωϋτ^ Αε άίχθΓϋπΙ : Αηηβ δοΗ ΟβΠδ. αη ηοη εΐίαιη ηοΙ)ίδ- μ^νφ έλάλησεν ό Κύριος ; Ούχι και ήμΤν έλάλησε ; 
Και ήχουσε Κύριος. Και ό άνθρωπος Μωϋσης 
πράως σφόδρα τζαρα πάντας ανθρώπους τους δντας 
έπΙ της γης. ΚαΙ εΤπβ Κύριος παραχρήμα προς 
Μωϋτην χαι *Ααρών χαι Μαριάμ* 'Εζέλθετε ύμεΐς 
οΐ τρεις ε'ς τήν σχηνήν τού μαρτυρίου. ΚαΙ έξήλ- 
θον Ο: τρεις έΑ.-.Τσε. Και κατέβη Κύριος έν στύλψ 
νεφέλης, χαι έστη έπί της θύρας τής σκηνής τού 
μαρτυρίου, χαι εκλήθη Μωϋσής χχ{ ^Ααρών, και 
έξ^λΟον άμφ^τ<ροι, καΙ εΤπε προς αυτούς• Ακού- 
σατε τόν λ(^ν μου* Έάν γένηται προφήτης ί>μιν ειιιη ΙοεηΙιΐδ 6δΙ? Ααιίίνίΐ Ικοο Οοιηίηαδ. Αε Μοββδ 
ςυίίΐβπι 6α 6Γ&1 αηίηιί πιαηβυβίαάίηβ, ηΐ ίη Ιβιτα 
ρβπηάβ πιαπδαβίιΐδ ηοη βχδίαρβί αΐίυ». ΙΙΠοοδ αα- 
Ιβπι Οβαδ Μοδβπι, ΑαΓοηβπι, βΐ ΜαΓίαπι ]ϋδ3ΐΙ θχίΓβ 
&(1 Ια1)6ΓηαευΙιιπι ΙοβΙίπιοηϋ. Εο Γαείο (ΙβδοβηάίΙ 
ϋβιΐδ ίη εοΐιιπιηα ηαΙ)ί9, αδίίΐίςυβ ίη ΓθΓίΙ)α3 ΙαΙ)βΓ- 
ηαοαίί ίδΐίιΐδ, βΐ Ααροηβιη αε Μαριαπι βνοοανίΐ. Ιίδ 
6μρ695ίδ ίΐα 69ΐ ίαΐυδ : ΑαδεαΙΙαΙο δβριυοηί πιβο. 5ί 
ςαίδ νβδίριιπι ναΐββ α ηιβ υίπρραΐίίΐαρ, βί πιο ρβρ 
νί^ίοηβη! εο^^ηοδεοηίΐυπι (1α1)0 ίηςαβ δοπιηίδ βί Ιο- 
ςιιαρ. δβουβ Ρββ 1ια1)6ΐ εααι Γαπιαίυ ηιβο Μοδβ, ςηί 189 βΕΟΚΟΙΙ εΕΟΚΕΝΙ 160 ίη ΙοΙα ιηβΔ άοιηο ιηίΐιί Ωάβΐίδ ββΐ. 6αιη βο ΥθΓΐ)α- Α Κυρίφ, έν όράματι αύτψ γνωτθιίσομχι χχι έν ύπνφ Ιίιη αο (ΙίδβΓίθ ΙοςυβΓ, αρβΓίβ βΐ ηοη ρβΓ ίηνοΙαοΓα 
86Γπιοηί8; βΙ^Ιοπαπι 1)οιηίηί νΐάίΐ. ΟαΓίΙαςυβ ηοη 
ΓβνβηΙί 6ίι1ί5 Γαιηαίο ιηβο Μθ3ί οΙ)Ιθ(ΐυί ? Αίςιιβ ιγδ 
Οβί &(1νβΓ8ΐΐ3 ίρβοδ βχεαηάυϋ, ϋδςυβ άεβΓβδδίδ ηα- 
1)63 α ΐ£ΐ1)6Πΐαειι1ο α1)ϋ(. ΑΙςαβ βεοβ Μαπαιη ΙβρΓα 
ίΐα οΙ)(1ΐλχί( υΐ ηίνίβ ίθ5ΐαΓ α11)α β356ΐ. Οααιη ίιιίαί- 
Ιαβ ΑαΓοη, οαιη ΙβρΓα ίηΓεοΙ&ιη οβΓπβΓβΙ, ίΙ& 63ΐ 
Μθ86ΐη α11οου1α3 : Οοιηίηβ, ρρβοοΓ ηβ Ιιοο ηοδίΓαιη 
ροοοαίααι ίη ηο3 αηίιηαάνβΓίαΙυΓ, ςαοά ρβΓ ί^ηοΓα- 
ϋοηβιη οοιηπιίδίιηυδ, ηβ 5ϋ Μαηα δίιηίΐίβ οαάανβη 
αυΐ &1)θΓΐίνο ραΓίυί : ςαίρρβ (1ίιηί<ϋα ραΓ5 οαηιίαιη 
6]υ3 αΙ)δαηιρΙ& βδΐ. ΥοείΓβΓ&Ιυδ βΓ^ο 63ΐ Μθ363 αά 
Οοιηίηυπι, ΩαςίΙανίΙςαβ υΐί βαπι Ββαδ «αηαΓβΙ. €ιλ^ 
ΓθδροηάίΐΌβαβ: Αη βα, δί ί&οίβηι ίρδίιΐδ ραΙβΓ 1!Ιβ λαλήσω αύτφ. Ούχ ο{>τω< ώς θεράπων μου Μωϋσής 
έν 6'λφ τψ οΓχφ μου πιττός έστι. Στόμα πρ^; στ(^>μα 
λαλήσω άύτφ, έν ^.8ει χαι ού οι' αΙνιγμάτων, χχι 
τήν 86ξαν Κυρίου εΤ8λ. [Ρ. 72] Και 8'.ατ( ούχ έφο- 
βήΟ^'^β χατχλαλησαι χατά του 8εράποντο< μου 
Μωϋ7-ξ ; χαΐ 6ργή Ουμου Κυρίου έπ* αυτούς. Και 
άπηλθον, χαι ή νεφέλη άιεέστη άπ^ της σχηνής, χαί 
Ι$ου Μαρία λεπρώσα ώσει χιών. Και έπέβλεψεν 
Άαρω^ί πρ^ς Μαριάμ, χαι 1$ου λεπρώσα. ΚαΙ εΤπεν 
Άχρών προς Μωϋτην* Λέομχι, Κύριε, μή συνεπι- 
τεθ^ ήμΐν ή αμαρτία, διύτι ήγνοήσαμεν χαθ^τι ήμάρ- 
τομεν. Μή γένηται ώς Γσον θανάτου, ώσει έ'χτρωμα 
έχπορευέμενον έχ μήτρας μητρός, χαΐ χχτεαθ!^ τ^ 
ήμισυ των σαρχών αυτής. » Καΐ έβύησε Μωϋσής οοηβρυίδββΐ, ηοη ρυάοΓβ αΓΩθ6ΓβΙυΓ? δβρίβπι άίββ β προς Κύριον, λέγων* Ό θεός, δέομαί σου, ιασαι 6χΐΓα οαβίΓα δβΟΓδίαι άβςαΐ, Ιαπι ίηίΓΟΠιίΙΙαΙυΓ. δίε 
Μαηα ρβΓ δβρίβπι άίβδ εαδίηβ βχείαβα ίαίΐ. Νβηυβ 
ρορα1α3 εαδίΓ&ρΓίυδ πιονίΐ, ςυααι Μάπα ηιυηάαΓβ- 
ΙηΓ. Εά ΓβεβρΙα αϊ) ΑδβΓοΙΙιίδ πιονβΓυηΙ. βΐ ίη βοΐίΐα• 
(Ιίηβ ΡΙιαΓαηα εα3ΐΓα ΓβεβΓυηΙ. » ΜοΓίυα βδΐ ααΐβπι 
Μάπα, εαπι αά Ζίηαίεαηι δοΐίΐυάίηβηι ροραΐαβ ρβΓ- 
γβηίδδβΐ. δίαΐίαι ροβίβα ρορυΐί ίηάίςηαΐίο ρΓορΙ^Γ 
δίΐίπι ο1)θΓΐα 65ΐ ; ίΓπΙανβΓπηΙςαβ Μοδβδ βΐ Ααιοη 
Οβππι βαρβΓ αςιια ]αΓ^ϋ. ΑΙςυβ ίΓαΙυβ Οβαδ άίείΐ : 
« Οααηάο πιβαηι κίοπαπι εοΓαηι ρορυΐο (ββίαΐί ηοη 
68ΐί3, νο3 ρορηίαπι ίη Γβ^ίοηβπι ρΓοηιίδβαπι ηοη 
ίηίΓοάαεβΙίδ '^. » Ρογγο ΑαΓοη αβεβηάίΐ ίη ηιοηΐβπι 
0Γ,ί1)ίςυβ πιΟΓίααδ ββΐ; ({υ» βί ρ€Βη8θ ρΓορΙβΓ αςααηι 
3αΓ^ί ββΐ ΐΓΓΟ^αΙα. δβεαηάηπι 1ι»ε ίη 1άηπι»απι αυτήν. Και είπε Κύριος ττρος Μωϋσην* « Εΐ ό πα- 
τήρ αυτής πτύων ένέπσυσεν εις τ6 πρ<ίσωπον αυτής, 
ούχ έντραπήσεται ; 'Κπτά ημέρας άφορισΟήτω έξω 
της παρεμβολής, χαι μετά τχΰτα είσελεύσεται. 
Και άςρωρίσΟη Μαριάμ έξω τής παρεμβολής επτά 
ημέρας, χαι ό λαός ούχ έξήρεν £ως έχχθαρίσΟη Μα- 
ριάμ. Και μετά ταύτα ^ξήρεν ό λαός έξ *Ασιρώθ, χαι 
παρενέοαλεν έν τζ έ,^ήμφ Φα^^άν. Ήνίχα οε ήλθεν 
ό λαός εΙς το Σίνα (67) ορός, τελευτ^ Μαριάμ ή 
αδελφή Μωϋσέως. • Είτα παρευθυ γίνεται γογγυσμός 
του λαού δια το δίψος, χαι παρώξυνε Μωϋσής χαΐ 
Ααρών τον θεόν έπι του ΰδατος τής άντιλογίας. ΚαΙ 
ύργισθείς Κύριος είπεν* « Άνθ* ών ούχ έδοξάσατέ με 
ενώπιον *ίσραήλ, ούχ ε!σάζετι τον λαόν υμεΐς εΙς ροραΐαβ ρβΓνβηίΙ. Οαπιςαβ ταΓδαβ ϋβο βΐ Μοδί ο1)- ^ τήν γξν τής επαγγελίας. » Τελευτ^ δΐ *Ααρών άνελ- 
πιαπηαΓαΓβΙ, ίηιηιίδίΐ Οβυβ αηςαβδ ςαί ρορηίυηι θών «Ις τύ &ρος *Ώρ, έπιτιμίαν θανάτου δεξάμενος 
ηβοαΓβηΙ. Τυηθ3ΰ3δα Οβί δβΓρβηδ ίΐΐβ αηβιΐδ οοη- δια τ6 ΰδωρ τής ύντιλογίας. Μετά δέ το ύδωρ τής 
ΩείΙαΓ. άντιλογίας χατέρχεται & λαός εΙς Έδώμ, χαι χατα• 

γογγύζει Θεού χαι Μωϋσέως. Και άπέστειλεν ό θεός τους οφεις, χαΐ έθχνάτουν τον λα6ν. Καΐ λοιπόν γίνεται το 
χαλχούργημα του δφεως προστάξει θεού. Ιη δβευηάα ρορυΐί Γβεβηδίοηβ, εαπι Μοδβδ αίςαβ 
ΕΙβαζαΓυδ ροραίαπι ηυπιβΓαΓβηΙ, ηβπιοοπιηίηοβο- 
ηιπι δΐιρβΓίαίΙ ςυοδ ίη ρππια Γβεβηδίοηβ Μοδβδ 
βΐ ΑαΓοη ίηνβηβΓαηΙ, εαπι α νί^ίηϋ αηηοδ ηαίο βΐ 
απιρΗαδ οπιηβδ ηαπιβναδδβηΐ. ΕάίχβΓαΙ βηίπι Οβυδ 
ροραίο ΓοΓβ α( ρΓορΙβΓ δααιη ο1)ΐΓ6εΙαΙίοη6πι ρβΓί- 
ΓβΙ. Αο Μοδβδ ςαίάβαι βΐ ΕΙβαζαΓυδ, ςαίρρβ Ι.βνί1φ, 
ηβ αηΐβ ςαί(1βπιίη(βΓΓβΙί(]υαδ(π1)αδΓβεβηδβ1)αη(αΓ. Ότι έν τζ δευτέρα έξαριθμήσει, ήνίχα Μωϋσής 
χαι Ελεάζαρ ήρίθμησχν τον λαόν, ούχ ευρέθη άνθρω- 
πος έχ τής πρώτης αριθμήσεως, ήνίχχ Μωϋσής χα2 
Ααρών ήρίθμησαν τους από εΓχοσιν ετών χαι έπέ- 
χεινα, ό'τι είπε Κύριος αύτοΤς* « θανάτφ άποθχνεΐσύε 
δια τους γογγυσμους υμών. » ΟΙ γάρ περί τον Μωϋ- 
σέχ χαΐ Ελεάζαρ, ώς Αευιται, ουδέ το παλαιόν συν- 
ηριθμήθηοαν ταΐς λοιπαΐς φυλαις, ό δΐ Ιησούς Βενια• Ιοδαα Ββη3απιίηίεαδ ΐΓίύα 199 ίυίΐ, 61ια1β1)υδ ^α- «ν μίτης ήν, ό δέ Χάλέβ έχ τής του Ιούδα. Σημείωσαι 
άβθΐΐδ. 01)δβΓνα αυΐβπι, βοβ (ΐιιί 20 αηηίδ πιίηοΓβδ δε ό'τι χαι οι χατά ϋφεσιν των εΓχοσιν ετών ούχ 'εστε• βΓαηΙ, β( ΙιβνίΙαδ ςυί νϋαπι ρΓοάαχβΓυηΙ βο αβςυβ, 
ηοηίαίδδθρΓοίΏίδδαΙβΓΓαρηναΙοδ. Ι1)ί Μθδβδ]α1)βΙιΐΓ 
π1οα^βπ1Να1)αηαΏεοηδεβη^ιβΓβ,ο1)^αΓςαιαΓςυβ,δ^ευ( 
αηΐβ ΓΓαΙβΓ ίρδίαδ, ρΓορΙβΓ αςααπι 3ηΓςϋ ; αίςυβίάβο 
θΐίαιη ΙβΓΓα ρΓοπιίδδα ρπναΐτΐδ ί1)ί β νίνίδ βχεβάίΐ, 
αηηοδ ηαΐαδ 120. 

Ιαδδαδ αηΐβπι Μοδβδ πιοηΐβπι εοηβεβηάβΓβ αίςυβ 
ϋ>ίνΙΙαπι ΩηίΓθ,δβοηίδ ΑιηοΓΓΟΒορυπι βΐ 0*^1 Βαδαηίδ 
Γβ^απι ηΓΐ)β8 οηιηβηΐίΐυβ άίΐίοηβπι (ΙυοΓαηι Γβςυηι 

•^ Ναπι. χιτ, 22. 

ΧΥΟΑΝΟΗΙ ΒΤ 60ΑΕΙ ΝΟΤ>Ε. 
(67 ΕΓΓΟΓβ ρβΓδρίευο. Χύχ. ρήΟησαν τής γής τής επαγγελίας, ουδέ οι φΟάσχντες 
ζ^ν τών Αευίτών. Ενταύθα δέ χελεύετχι Μωϋσής 
άνελΟεϊν εις τό ορός Ναβάν, χαι ελέγχεται χαΐ αυτός, 
ώς αδελφός αυτού, διά τό υοωρ τής άντιλογίας. Διό 
και τής γής τής επαγγελίας έστέρηται, χαι τελευτ$ 
έχει ετών έχατόν ειχοσιν. 

"Οτι του Σηών βασιλέως τών Ά μοιραίων χχι του 
"ΐίγ βασ.λέω; [Ρ. 73] τζ; Βασάν τάς π6λεις χαι πα- 
σαν τήν χώραν τών δύο [ίατιλέων πέραν τού Ίορδά. 101 ΗΙβΤΟΕΙΑΕϋΜ ΟΟΜΡΕΝΌΙϋΜ. 101 ν ου δέδωκε Μωϋστ^ς εΙς χατάσχετιν τφ 'Ρουβκιμ χαΐ ^ 013 ^ο^ά&η6Iη Ηΐΐ1)6ηο, ϋ&ηί &ο άίιηίοΐίφ Μ&η&536(Β 
Λζν χα; τφ ήμίσει Φυλής Μανασνή, μετά τό λαβείν 1η1)αί αβδί^παΐ. 
αύτον άπόφατιν άνελΟεΐν έν τφ ορει χαι τελευτήσαι. 

Ότι πβρερ'/ίίμενοι οΐ υΙοΙ *Ιτρ«ήλ δ•.ά του δρους 
Σιήρ προστάσσονται 6πο του θ3θυ αίρτον χαΐ ϋ$ωρ 
?;ρ(2σΟ>ι ποτρά των Ίοουμα(ων των υΙών 'Πνχΰ, 
διότι εΤπεν αύτοΤ; ό θεός* « Ου χληρονομι^σετε έχ 
της γης των 'υσαυ ούδΐ βήμν ποδός, δ'τι αδελφοί 
υμών εΐσιν. • Αποτρέπονται δε υπό θεοΰ έχ της 
γης των Μωαβ:υών χαι των ^πόλεων αυτών διά Αώτ 
τον προπάτορα αυτών. 

*Ότι έν τζ δευτέρ^ε νομοθε7(9Ε λέγει Μωϋσης* κ Τά 
άγια δέχα ρι^ματα ταύτα υμεΤς ηχούσατε έχ μέσου του 
πυρός, » ώστε χαι προ του γραφήναι αυτά έν πλαξίν 
έξεδύθησαν υπδ της θείας φωνής. Ου γαρ φωνήν άση- Ουιη ρβΓ ιηοηΐβιη δβίΓαπι ίΙβΓ ΙδΓαβΙίΙίΒ ΓαοβΡβηΙ, 
πιαηάαΐυιη βίδ α 1)βο βδΐ υΐ ραηοιη αςυαιηςυβ αϊ) 
Ιίίαπίφίδ ΓΠβΓοαΓβηΙαΓ, Εδαυο ρΓο^ηαΙίδ. ΜβοβΙ 
ίΐίχίΐ θίδ Πβϋδ : ■ Νοη ροδί^^^β^)^ι^8 άβ ΙθΓΓα Εδαυί- 
0θΓυπι,ηθν6δϋβ;ίαιηςυί(ΐ6πι ρβάΐδΙαΙαιηροΓίίοηβιιι: 
δυηΐ βηίπι νβδίη ΓΓαΐΓβδ » Οαίη οΐ α Μοα1)ίΙαΓϋΐη 
ΙβΓΓα αίςυβ αΓΐ)ίΙ)αδ Βοαδ Ιΐ6ΐ)Γ£Β0δ ανβΓίίΙ, ςαοά ϋ 
Ι,οΙο 6356ηΙ ρΓΟ^ηαΙί '•. 

Ιη ΓβρβΙίΙίοηβΙβ^ίδ Μοδβδ δαηοΐα άβοβιη Υ6Γΐ)α, 
Γβοίΐανϋ,αάίίβηδ ρορυΙυΐΏ βα (Ιβ πίθίΐίο ί^ηβ βάί αα• 
άίνίδδο. ΙΙαςαβ ρπυδς[ααία.ίηδθπ1)6Γ6ηΙαΓ Ιίώαΐίδ, 
36ΐιη Ιυιη α άίνίαα νοοβ ίϋθΓαηΙ ρΓοιηυΙςαΙα. Νοη μον, άλλ' Ιναρθρον -Ιζχουσεν δ λαδς έχ μέσον του πυ- λ βηίηι νοοβπι δίηβ νβΓΐ)ί8, 8β(1 &Γΐίου1<ιΙαΓη &υ(1ίνϋ ρδς έν £ιν^, χαΟώς γέγραπται* « Και τά ρι{ματααύτοΰ 
ήχουσεν έχ μέσου του πυρός. » Ταΰτα δέ ε:σι τά άγια 
ρήματα του νόμου, ά ύστερον ένεχάραξεν έν πλα- 
ξίν. 

Ότι Μω(}σης π' ετών ων ήγεΤται της έξ Αίγύπτου 
πορείας του Εβραίων 2θνους, συνην τβ αύτοΐς νο- 
μοθετών έπι της έριζμου ?τη μ'. 

*Απδ Ρ* βιβλίου Ίωσήπου της Αρχαιολογία;, οτι 
Φζραώ ύπδ τήν αυτήν ώραν έΟεάσατο χαι τάς τών 
ενυπνίων δψεις χαΐ τάς εξηγήσεις αυτών. Άλλα τών 
εξηγήσεων έπιλαθό μένος τον ταύτας άναμνήσοντα 
έζήτει* Ότι έν τοΙς επτά της εύθηνίας ετεσιν ού 
προ^σΟοντο ΑΙγύπτιοι τον Ιπταετη λιμόν. Ότι τών 
Ιερογραμματέων τις αναγγέλλει τφ βασιλεΤ Φαραώ 
τεχθήτεσθαί ρίνα χβτ' έχεΤνςν τον χαιρδν τοΤ; *Ισραη- βχ ιη6(ϋο ί^ίδ ίη §ίηαί ρορυΐυ». 130 δβά «^οη- 
ρίπιη βδΐ : • νβΓΐ)α β]αδαιΐ(1ίνίΐ6χ ιηβάίο ί^ηβ ^.«Εα 
ροΓΓο δυηΐ δαηοΐα Ιββίδ ν6Γΐ)α, ςυοθ άβίηάβ Ιαύυΐίβ 
ίηδοα1ρδϋ> 

Μοδβδ ααηοδ ηαΐαδ 80 ΗβΙΐΓΦΠιη ροραίαιη βχ ^Ε- 
{ΐγ^^ο βάυχιΐ, αο ίη δοΐίΐα^ίηβ Ιβββδ οίδ ροδαίΐ, αά- 
ίαίΐςαβ ρβΓ αιιηοδ 40. 

ΕχΙίΙ)Γ0 Ιοδβρίιί Οβ αηίίςιιίΐαίβ δβοαηιΐο. ΡΙιαΓαο 
εΐ ίηδοπιηΐΓ βΐ βορυηι ίηΙβΓρΓβΙαΙίοηβδβαάβπι ΙιΟΓα 
αοοερίΐ.δβά ίηΙβΓρΓβΙαΙίοηαηι ο1)ΙίΙυ3, ςυΦδίνίΙ ςαΐ 
βαδ ίρδί ίη ηιβπιΟΓίαπι ΓονοοαΓβΙ. δβρίοπι Γ6Γΐί1ϋ)ΐΐ3 
αηηίδ ^Ε^^ρΙίί δβρίβηηαίβηι ίαηιεηι ηοη ρρΰΒδβηδβ• 
ΓαηΙ. Οαίίίαπι βοΓαπι ηαί δαοραβ ίίΙΙβΓαβ ΐΓαεΙαηΙ^ 
ΡΙιαΓαοηίίηάίεανίΙβοΙοηιροΓβςιιβηιάααιίηΙΟΓίδΓαβ- 
ίοοδ ηαδείΙιίΓυηι, ςυί αάαΐΐυδ ^Ε^ρΙίοΓυπι Γοςηυαι λίταις, 6'ς ταπεινώσει μίν την Αίγυτττίων ήγεμονίαν, β άβρΓβδδυηΐδ δυαηιςυβ ροραΐααι βνβοΐαΐ'υδ ΓοΓβΙ. 

ϋαςαβΓβχ Ιιυ3υδ οοηδί1ίθ3υΙ)6ΐ οπιηβδ ΙδΡαβϋοοΓαοι 
ηιαδουΐοδ ραπίαδ ίη ίΐανίυηι &1)^ί^^. ΑΙβηίηι Όβί 
δβηΐεηΐίαπι ηβπιο Ιιοηιίηυηι ίηΓΓΐη^6Γ6 ροΐβδί, ηο 
δί πιίΙΙθ ςαΐάβπι &Γΐί1)α3 Ιιοο ηιοϋαίαρ. Μοδίδ ραΙβΓ 
α Οβο ρ6Γ ίηδοπιηΐυιη άβ οηιηί1)αδ ςαο) Μοδί βΐ 
ΑαΓοηι βν^ηίαπα βδδβηΐ βάοείυδ, αχοπ βαβ) Ιυοίια- 
1)θΙΙΐίΒ 3ί(^ηίΩοανίΙ. ΤΙιβρηιαΙΙιίδ ΠΙία ΡΙιαΓαοηΙβ οηχα 
Μοδβηι βχ αςαα δϋδΐυΐίδδβΐ, ηιαίίβρβπι ({υβοπ 3υ1)6ΐ 
φΐξβ βαηι ΙαοΙβΙ. Μυΐΐίδ αάάαοΐίδ ουηι ηυΐίαπι Μο- 
δβδ αάπιίΙΙθΓοΙ, αδίαηδ Μάπα: «< δί,ίηςυίΐ, αΐίςιιαπι 
άε ρορυΙαπ1)αδ ε3αδΗεΙ)Γα}ίδαιυ1ίεπ1)ϋδΰαΓαΓβδαά- 
(Ιυοί, ίοΓίαδδίδ ηιαηιηιαπι α^ΙπιίΐΙβΓβΙ. » ^ιιδ^α Ιιοο 
α§εΓ6 ωαίΓεηι 131 αάάηχίΐ. β3υδ(]η6 υύερα 1ίΙ)6η- 
ΙβΓ ίπίαηδ αάωίδί ι. ΡΙιαΓαο ΓιΙί» δαο) 1)Ιαη(1ίβηδ Μοδί ο{»ξήσει Οε τους 'Ισραηλίτβς τρα^ιίς. Αιδ χαΐ γνώμτ[^ 
αύτου χελεύει παν τδ γεννηΟεν £ρσεν ύπδ τών Ισ- 
ραηλιτών ε'ις τον ποτβμον ρίπτεσθαι. 'Λλλά χρατή- 
σειε δ* αν ουδείς της του θεού γνώμης, ούδ' 6 μΜρίας 
τεγνας έπι τνύτφ μηχανησάμενος. Ότι 6 πατήρ Μωϋ- 
σέως χατά τους ΰπνους πάντα τά χατά Μωϋσέα χβΐ 
^Αα^ών συμβησόμενα έχ θεοΰ προδίδάσχεται χαι τζ 
αύτοΰ γυναιχι Ίοχάβεδ φανεοοϊ. Ότι Θέρμουθις ή 
θυγάτηρ Φαραώ ονελομένη Μωϋσέθ κελεύει γύναιον 
άχθηναι χβΐ θηλήν τφ παιδίφ πορασχεΤν πολλών δε 
άχθΑ'ΐνών μή προσιεμένου Μωϋσέως παρεστώσα 
Μαριάμ εΤπεν « Ει τών ομοφύλων αύτφ γυναικών 
Έβρα*ίδων ποιήσειας άχθήναι, τάχα δν προσίεται 
θηλήν. » Αιδ χα• χελευσθεισα δγει τήν αύτοΰ μ,τ^τίρα, 
χαι το παιδί ον ασμένως προτφύκται τζ θηλτ). Ότι (] (Ιίαάβηια ίηιροηίΐ : ίηίαηδαπίεπι α)1α1ίδ δίπιρίίϋίΐαΐβ φιλοφρονούμενος Φαραώ ττί Ιδί^ θυγατρι έπιτίΟησι 
Μωϋση το διάδημα, 6 δε διά νηπιότητα καταφέρει αύτδ 
εις γην χαι τοΤς ποσίν επιβαίνει. [Ρ. 74] Του δΐ προ- 
δηλωΟε'ντος Ιερογραγμματέως τοΰτο Οεασαμένου χαι 
άνελεΐν έπιχειρήσνχντος ή θέρμουθις έξβρπάσασα 
διεσώσατο. Ότι χειροήθεις ουσαι α\ Ιβεις πρδς μόνον 
το τών δφεων γένος άγρίως εχουσι, χβ'. δεινώς ά'^αρ- 
παζό'χεναι χατεσθίουσιν έλάφών μάλλον. Ότι φθει- 
ρών άπειρον τι πλήθος τοις Αυγυπτίοις έξήνθησεν, 
ενδοΟεν άναδιδόμενον και κα/.ώς διαφθεΤρον αυτούς 
χ-ίί 6πδ μηδενδς διαφθειρόμενον φχρμάχου. Ότι 

* ΟβηΙ. II, 5. » ΟβτιΙ. IV, 1^ \ά ίηΙβΓΓαπ) αΙ}]ίοίΙ αο ρβθίΙ)υδ εαΐοαί. 1(1 οαπι νί- 
(ΙβΓβΙ ίδ ςυβηι ρααίο αηΐβ ^ίχίπιυδ δαοΓαιυηι Ι.ί11β- 
ταΓαηι ηια^ίδΙβΓ,ίηΙβρΩοί ρυβΓϋπι 3α1)βΙ : δβΛ ΤΙιβΓ- 
πιηΐΗίδ βΓβρΙαηι ηβοί δυΙ)ΐΓαχίΙ. Ι1)ίδ ηιαηδυβία βδΐ 
ανί3,δο1ίδίηΓβδΙααη§αίΙ)υδ;ςηο8 βΐ εΓβΙ)ΐΌ, απιρίίαδ 
βΐίαηι οβΓνίδ, ταρίΐ αίςαβ νοραΐ. Ιη^^βηβ ρβιΐίοαίο- 
η-πι νίδ ^Ε^γρΙίοδ ίηναδίΐ, βχ ίρδίβ οοΓροπ1)αδ 
βπιπιρβηΙΙηηι,αο ιηαΐβ βοβ ηιυΗαη(ίυπι,ηβο{αβ τιΐΐί 
Γβηιεάίο οβάεηΙίαπι. ΙΙβ1)Γα?ί βχ ^Ε^>'ρΙο ββΓβδδί Ιβ- 
ηιιίΙβΓ £>β δυδίβηίαρυηΐ ροΓ 30 άΐβδ. ραδΙα δυΙ)αο(α. 
ςααπι δθοααι βχΙυΙβΓαηΙ• Ιη ου3υ3 ρβηιΐΓίφ ηιβπιο• 163 6Ε0Κ6Π βΕΟΚΚΝΙ 164 ΠΛΓη βοΐβιηηβπι οοΙίΛυί ΓβδΙίνιΙαΙβιη αβαηΙ,(|α8θ αϊ) ^ έ;σλθ(5ντβς ο! Έ6;>βΤοι άπο Αίγ'πτΑυ πίφυρμένοις ίηΓβΓίΠΡηΙαϋΗ ραηίΐιυβ ΑζγηιοΓυιη ηοπιίηαΙυΓ. Οο- 
Ιιι ηπϋβϊ^ ηιπμη.Ί ηιιιΐΐίΐυίΐίηβ αυιΐίτ 0(1 Αι•αΙ)ίοηιη 
δίηυπι. ΐΓαη»πιί§80 ιτιππ φΐοά ίπ ιηοάίο ββΐ, αάνο- 
1)αηΙ ; νοΐ2ΐηι1οςιι« Γαϋ^αΙ» οαηι 508β πιηβίδ πιαμίδ- 
ςαβ α(1 ΙβΓίαπι (ΙαΓοηΙ αά ΗβίΓΟΒΟδ άβνοΙαηΙ.Μηηηα 
3ΐΐϋ»ί βαηΐ 11βΙ)ΓαΜ ςποΐίιΐίβ ^•^η§ι1I^ α88αΓοηβηι(πΐθη- 
δΟΓΟ} 1(1 ηοΐΏβη βδΐ» οοΙΙίρβΓβ : ηθ(|υβ βιηιη ίΐα ουί- 
ςυΕίη οί1)υιη ιΙβΓαΙαηιπι.Ιά ΓαοΙυιη βίΐ, ηβ ναϋίΐίο- 
Γ68 ρΐϋδ Ιθ^βΓβ δαΙ&ίζβηΙβ9 ίιηΙ)βοί1Ιίοπ1)αδ (ΙίΓΩουΙ- 
ίαίοσι οίΙ»ί αοΐΐί^θΐκΐί αίΤβΓΓβηΙ. «λεύ οις χχΐ Γ.ιπηγ(57'.ν έττι λ' ήμέρβ»; διετράύτ,- 
σίϊν σπα /(ως• δ'Ο^ν κα* «Ι; μνι^μτν -της τ6τι ένδ&ίας 
Ιορτήν ίγουτιν έφ* ήμ»ρα; οκτώ τήν των Άζύμων 
λεγομένη• έξζλΟον δέ μετά Ιχη τετρακόσια τριά- 
κοντα. "Οτι το των ορτύγωκ γένο^ τ:εφ^μενον 
ιτλήΟοί β•< "ίον Άρα'βιον κόλπον έφίπτατα»., τ/,ν 
μεταςυ θάλασσαν υπερελΟόν, υλ\ υπο κ^που τε αίμα 
τ^; πττίσεως (68) κα• ιτρ^σγεςον μάλλον των άλλων 
δν χατέφ^ρετο εΙς του; ^Εβραίους. Ότι το μάννα 
τταρτίγγελτο εξ Γσου τασιν ίσσάρω^α (τοϋτο δέ έστι μέτρον) είς Ικάσττ,ν ήμέραν συλλέγειν, ώς ουκ έπιλ&ίψοντος αύτοϊς βρώματος, Ινα μή ζοΧς άδυνάτοις 
άπ^^ρον ί5 ^^ λαμβάνειν δι' άλχήν των δυνατωτέ^ων ιτερι τήν άναίρεσιν. 1 39 δβΓβηο ΐΏβπίΙίβ Οβί ίη ηιΙ)θ αρραηϋοαβ άί- 
βηαΐυ^ βδΐ Μθ5θ8,8ΐιθ(|υβ ροριιΐοβίίαιηηοίβηδ ρΓΜ- 
ίβοΐαδαο Γαουΐΐαΐ•• ιπίΓαοπΙοΓαπι βάβπάοΓαιη ίηδίΓα- 
οΐιΐδ, ίοΙΙΐυΓβ δοοβΓΟ ΓθΠοΙο, οιιιη ιιχοΓβ δοα δβρ- "Οτι έπί στβΟηρ$ μεσημβρ'^ της έπι τΨ,ζ β^του 
Οεοφανείας άξ'.οΟται Μωϋσης, και των όμοφ>λων τήν 
ήγεμονίαν κβι μή Οίλων έγχε'.ρίζετα;, σημε(οι, τι και 
τέρασ: καθοπλ'.σΟει;, καταλιπών ΊοΟόρ τον 7:ενθε- ρΙΐΟΓα αο 0ΡΓ8ΟΠ1Ο βΐ ΕΙίβΖβΓβ Πΐϋδ ίη ^ΕργρΙυπί " ρδν βύτου {^γαμορον ^69) (δισσώς γαρ καλείται) εις ρΓοΓΰοΙαδ βδΐ. δ(*ρρΙΐ0ΓΐΒ ΛΠί^βΙοδ οοοιίΓπΙ, αο πιογ 
Ιβη οδΐ ιηίηαΐαδ ; ςοί^πι βα, ΙαιηβΙδί &Ιί6ηίββηα,δαη- 
^αίηβ οίΓουιηαδί ΠΙΠ ρΐαεανίΐ. ΟΙ^νίαπι ίαοΐαδ βδΐ 
βΐίαιη Μοίίί Λαποη. ιηΐδδυ Ορι, Γαουΐΐαΐβιηςυο ρπο- 
άίβίοΓαΓη οοηΠηιιανίΙ ΡΓοίηϋβ ΡΙΐίίΓαοηβ δί1)ί οιιιη 
πιημίδ .4•!μγρ1ϋδ ΓβδίδΙ^ηΙβ Μο5β8 ρηπιαηι ρΐα^απι 
ίηΙαΙίΙ,οηιπΊοοΓίιπι οςυα ίη δαημυίπθπι ιηυΐαΐ&χυπι 
ίρδΟ! ίηΐθππι χοΓοη αίΓίαβ Η6!)Γα;ί ρυρηπι βΐ ροΙα1)Ί- 
Ιθπι ΗαΗβΓβηΙ αςααηι Ιηάβ βηίπι βΐίαπι ρΓ8Βδ»Ιί^ία- 
1οΓΡδδϋπιρΙηαΓ|ϋα βΙΤοοΡΓπηΙ ηΐ βα δαηραίδ νί^β- 
ΓοΙΠΓ βδδθ.δίο βΐίαιη δβοηπίΐα ρίαρα Γοηίδ Μ{ξγρίο 
ίπιηιίδδΐί* οαηι β8Β ΙοΙαιη ββηίβηι νρχαρρηΐ δοΐα αϊ) 
ϋδ ίπιιηηηί8ΓιηΐΗβΙ)Γ«?0Γυπι ΙβΓΡα.ΤβΓίία ρΙαραΓυίΙ 
οιιΙίϋθδ.ηυΛΓίαιηαδοΐΒ πιηίηβί, ςυίηία 3ηπιβηΙθΓΐιηι Α^γυπτον άμα δυσΐ παισι Γηρσάμ χ«Ί Έλιέζερ, καϊ 
γυναικι ττί Σεπφόρ^, ίξ **'• έ^ιβ'^άί' «γγελος θάνατον 
ήπείλτ,σεν (70). Άλλα τούτον Ιλεώσατο κα{περ αλλό- 
φυλος ούσα ήγυνή τψ της ττεριτομτ,ς του παιδος αΓματι. 
Συναντ^ δε αύτφ και Ααρών θεόθκν σταλείς, και 
τήν των σημείων έπιβεβαιούται δύναμιν. Όθεν 
και τφ Φαραώ μετά και των Αιγυπτίων έπαιοδών 
άνΟιντσμένοις πρώτην πηγήν έπι^νεγκε, παν ύδωρ 
εΙς αίμα ποίησα;- Μΐυϋσεΐ δε και *Ααρών και τοις 
Έβραίοις καθαοδν ήν και ηνόμενον. Ένθεν γαρ 
και τοις γόησιν (71) άντεσοφίσθη το ττσρέ τοΤς 
Έβραίοις εύρισκόμενον ύδωρ αΤμα δοκεϊν φαίνεσθαι. 
Το δε αύτο νοείται και έπί της δευτέρας ττληγής 
των βατράχων, Αιγυπτίους μι ν πάντα ς τφ πάπη ιηοΓδ, δβχία ριιΐνίδ ΓαΙί(5ίηο?ϋ8, δρρίίπια ρυδίυΐο) (] μαστίζεσΟαι, μόνην δλ τήν των Έβραί-υν καθα- 
βΐ ρΓαηάο,οοΙαναΙυοιίί^ΙίΡ,ηοηα ΐ€ηβ1)Γ«ί ρ&Ιρ&1)ϋβδ, ρεύειν του πάθους. Τρίτη πληγή ή των σκιν.πών, 
άβοίιηα ρΓΐιηορβηΙΙΟΓυηι ίηΙβΓίΙιΐδ. τετάρτη ή της κτνομυίας, πέμπτη θάνατος κτηνών, 

έκτη ό αΙΟαλώδη; κονιορτος, εβδόμη α\ «ρλυκτίδες της χαλάζης, ογδόη ή άκρις, έννάτη το ψηλαφητον 
σκότος, δεκάτη θάνατος των πρωτοτόκων. Πβοβπι ρΓίΕΟΡρΙα. 1. Εβο δϋπι Ιϊβυβ Ιαυδ, ςυί 
Ιβ θχ Λϋΐιγρίο β(1ϋχί. 2. Νβ δίηΐ ΙίΜ αΐίί ρΓαΙΟΓ 
ιηβ άίί. Νβ ίοοοπδ 1ί1)ί δίπιιιίαοιυπι αυΐηΐΐίυδ Γβί 
βΓΩμίεπι 3.Ν6 αΙ)αΙηπδ ηοπιίηβ Οβί : ηοη βηίηι αΐ)• 
8θ1νρΐΟου86υπιΙ38ςυίίρδίυδηοηιίη6α1)υδυδΓυ6ηΙ 
4. ΜοπιβηΙο άίβηι δ2ΐ1)1)α1ί ΙίΙά ί^πηοΐθ α£;6η(1απι 6δ- 
5β. 5. ΡαΐΓθΠ) Αΐ πιαίΓβπι Ιιι&πι ίη Ιιοηοτβ 1ιαΙ)ο, υ( 
ρΐΌ8ρθΓβ 1ί1)ί βνβηίαΐ (ϋπο|υβ νίναβ ίη ΙβΓΓα. 6. Νβ 
βΙυρΓυηι Γβοβπδ. 7. Νβνβ Ιιοπιίοίάίυπι 8. ΝβνβίαΓ- [Ρ. 25] ΊΙ δεκάλογος, α . Έγώ ειμί ^ύριος 6 
θεός σου, ό έξοιγαγών σε έκ γης Αιγύπτνυ. β'. Ουκ 
Ισον τα { σοι θεοί Ιτεροι πλην έμοΰ• ού ποιήσεις 
ςεαυτψ ε*:δω)ον. ούδΐ παντός ομοίωμα, γ'. Ου λτ'ψτ[^ 
το δνομα του θίου έπ? κενψ* ού γαρ μή καθαρίσει 
Κύριος τον λαμβάνοντα το όνομα αύτοΰ έπί ματαίφ. 
δ'. Μνι!σΟ>;τι 'ίτ,ν ήμέραν τών Σαββάτων άγιάζειν 
αύτγ^ν ε'. Τίμα τον πατέρα σου καΐ τήν μητέρα 
σου, ίνα ευ σοι γένηται και ίνα μακροχρόνιγς γέντ^ ΧΥίΑΝΟΚΙ ΕΤ ΟΟΑΠΙ ΝΟΤ^Ε. 

(68) Ι,οουδΙιίο ίη Ογηιοο ιηυΐίΐυβ βΐ άβρΓ&ν&Ιυδ Ο δίαΐΐιίαδ ίάβπι (ΙοοβΙ αά ΙΙίαά. Ε. 474: οΤς συν 
β$1. βΐ νβχανίΐ πιβ. άοηοο βυπι, οοι^ϋαηβ βχ ^0δ6- γαιιβροΪΊΐ. Ι1)ί(ΐ6ηιςυ6 6Χ Ιια^ίτάία οίΐαΐ Κηδεύσβς 
ρΐΐϋ βί^δβ ϋβδϋπιρίυιη, ί1)ί ίηΐβς^τυπι Γβρβη Αηί^(^, ^ ^ " — ' ^--' : — : 

III, Ι Χυι*. ^ 

(69) ΟβάΓβηυ» ιηοηβΐ βΐίαιη γαμορον Μοδίβ βιιπι 
άίοΐυηι ίπίδδβ, ρΙ υριό ΙίςηοΙ υχοΓΡΠΐ Γυίδδβ ίοΙΙιο - 
Γίδ 1ιυ]υδ δίνβ ^^ι11Γοηί8 ΩΙίαπι. Ιίενθερός ηοη πιοάο βοοΡΓυπι δί^ίΠο&Ι, 8θ(1 βΐ ΗοΓοάοΙυβ γαμβρόν 
Ογή ΟΓΟϊδυπι πϊί Γαίδδβ. βίαβ δΟΓΟΠ ΑρχρηίοΙί ιηα- 
Ιπιηοιηοί'θ|•α1&Ιιιηι. Οηο ρηοΐοβί Εα^Ιηΐίιίυδ Εη- 
ΐ7ΐ«κ!ΐιυπι δοη1)ίΙ γάμο ον ίυίδί^ρ υΐ>•8ί>ί, ηιηηΐυιη 
δοίΠοοΙ «οΐΌπ«* 0)118 ('.Ιίηΐ'^ηπ*. Εΐ αρηά δορίιοοίριη 
ΟΕάίραδ Ι^ιαηηπδ Κρέονθ' Ιαυ-.ού γομβρόν ίΐίϋίΐ. 
ουπι €Γ6οη ^ο^&8ι8^ ΓγαΙαγ ΓαβπΙ, (Εαίρί βΐ ΟεΤος 6( 
γυναικάδελφος. Ηο§ ρΓορηβ κηδεστάς τθ€4η Εα-^ κσλοις γαμβροίί. ςαο Ιοοο γομβρόν δοεβΓΟΠΐ δίβηί- 
ϋοοΧ. Ε]ρ:ο ςυίίΐεηι βΙία(1 Ιαΐβ βχβπιρίιιπι ηυ»1ϋΐπ 
οαβιηΐηί οΗδβιναΓβ. ΕΙ ^αμ^ρόζ ηοη Ιβιη α άπηάα 
ςυαιη α (Ιυεβηάα πχοΓβ νίϊΐβΙιΐΓ άϊο'ι ; ηηιΐβ νβρίίυπι 
έπιγαμβοεύειν, ςαοά βΐίαιη ίη Εναη^βΙίο βδΐ, Μ&ΙΙΙι. 
XXII. Χυι-. 

(70) ΗίΒΟ ΙΐίώρηΙπΓ αά ιηβΓ^^ίηβιη : Σημείωσαι δτι 
έν τή λεπττί Ι'ενέ^^ε•. κείται τον συναντϊίσσντα τψ 
Μω^εϊ μτ, εΤνα•. αγγε)ον. άλλα τολυώνυμ-ίν τι*•β 
Σαααήλ και Βελίαρ κα* Μαστελμάν δ'; εατ.ν ό Σχ• 
τανα:. Χτί- 

(71) δίο βΐ Αυςυδίίηυδ &ά ΜαΓεβΠίηιιιη βρίδΐ. 
▼II. Χυϊ.. 165 ΗΙδΤΟΜΑΚϋΜ ΟΟΜΡΕΝηΐϋΜ. 166 Ιπι τΨ,ζ γής. ς'. Ού μοιχίύσιις. ζ*. Ού φονβύσιις η\ Α Ι^πι. 9. Νβ ρβΛίΙιαβηδ ΓαΙβαπι οοηίΡΛ (ΐηβπκιαΛίη 
0•^ χλίψβΐί. Ο'. Ού ψίυ^ομχρτυρήσε-.ς κάτι τον» ττλτ,- ΙβδΙίηιοηίπίη. 10. Νλ αρρβ1ίνβπ5 υχοΓβιη, άοηιιιπι, 
σ'ον σου. ι. 0*λα Ιι:'.^'^[ΧΊ]9ΐΐζ τήν γυνίΤκχτου ττληιήν &^Γΐιιη, ηοηδοηυπι, η•»η απΰΐΙΙαηι, ΒοΥΛϊϊΐ.ίϋΐηβη• 
σου. η την οικίαν. Ι) τ*:>ν άγρον, ^ τον πιο» αύτου, {• Ιαιη ίΐιιΐ ςπ'κίοιαατη ΟΓηηίηο (1 » 1)οηί3 ρΓοχίιηί Ιαί. 
τήν πίΐοίσΛην, ή τον βοΰν, ή το υποζύγιον χύτου, ^ πχν κττ,νο; αύ:ο•3, ουτβ δ'^β του ττλησ.Όν σο^ έιτιν. ββΓνίδ, <1β ΟίΡίΙίΙίΐΐϊί άβίϋΐαορβρααυΐ οαυ^α ρβΓρβΙπα- 
ϊΐ χϊχολογ'ας, χ)οπ•ζς, πατάςβω; έν μ^χαις προς .. ϋ3,€οη(αιη6ΐίαρηΓΡηΙίΐ3υ}>ί11αΙα, απΙιηαΙβίίίοΙο.ίαΓ- 
ΐνατον Ψ^ ζωή*, έλιϋο^ρο; προ; έλεύβιρον χχί δισ- Ιο, νυίποη^αδίηΐ ^ "Ν Ανίτη δι ή οβχίλογο; των γενιχών εντολών έστιν 
ή διχτ«;•.ς. Ταϋτα τϊ θ»ΐα διδάγματα φοβερά τινι 
χαι κνάρΟρφ φων(1 διατέταχται, όρώντος του λάου 
χαι άχούοντος, ής το χχταπληχτιχον χαι άχοαΤς δυσ- 
άντητον μή φέροντες ^τησαν δ;» Μωϋσέως τα λοιπά 
των εοεξη; ειδικώς αύτοίς εν πεντι^χοντα χεφαλα(οις 
νομοθετη'ίεντα λαληθτ,ναι• ήσαν δε πει( τε οίκιτών 
χα•, φόνων Ικουσ!ων χαι ακουσίων, ατιμίας γονέων 
χα 

πότΓ,ς προς όουλον,χαϊ αν6ρ6ς προς έγκυον γυναίκα, 
(κοολής οφθαλμών δούλου κζΐ δούλης, κερατισμοΰ 
ταύρου προς ταΰρον, κλοπής μ<5σχου, και θανής 
χλέπτου έν τψ δ'.ορύγμίτι, κατά εμπρησμού πο- 
σκημάτων και νλωνος, κατά παρακαταθήκης άρ- 
νυρ(ο« Ψ^ χρυσίου, και υποζυγίων κα•. παντοίων 
κτηνών χρι^σιως πάρα του πλησίον, φθοράς παρθέ- 
νων και θανάτου φαρμάκων, κτηνοβασίας και θυσί- 
ας ειδώλων, κχκώσ&ως προσΓ,λύτου , και δρφανών 
κιΐ /.ηρών δανειζομένων, κακολογίας εΙς θεον καΐ 
αρ'Λοντα του λαοϋ , απαρχών αλωνος κα: ληνοΰ» 
π^ωτοτίκων υιών μόσχων τε καΐ προβάτων και 
υποζυγίων, του ε\αι αυτούς άνδρας αγίους τίμ 
θεώ, Α^ιαζ θ^ριάλωτον μή έσθίειν άλλα κυσιν ΠίΡΟ ΜΐηΙ (ΙβοβΓΠ ρΓΦοβρΙα. μβη^ραΐίαιη ιηιηιίαίο• 
Γαιη θΓ(1ίηαΙίο. ΑΐΓ|ϋβ Ιιςβο άίνίπα ρροϊϋβρία Ιίτπ1)ίΙί 
ςιια(1αιη βΐ απϋοαίαΐα νοοο βάιία 3αηΙ, οθΐηβπΐβ βΐ- 
ςαβ αυϋίβιιΐβ ροριιΐο ; οα]α3 νοοίβ ΙβΓπ1)ίΙβπι βυάί- 
Ιαηιιβ ^ίίίΐοϋβπι δοηαπι ηοη ΓβΓβηΙβδ ρβΙίνβΓυηΙ υΐ 
8ίΙ)ί ΓθΙίςυα Οβαβ δβηηοηβ Μοβίδ ρποροηβΓβΙ. δαηΐ 
ΛϋΙβιτι Γβΐίςϋα ςυίηςυαίζίηία ρβοαΙίαπα οαρίΐα. άβ ηΐΡΓ ρυρηπηάϋΓη 1βΐ1ιαΙί1)Π8 ααΐ ηοη 
1θ11ιαΙΐΙ>υίϊίπιρθ!^ίΙί8;ίοΙί1)α:5ςαο8ΐί1)βΓΐίΙ)βΡθ,(Ιϋπιί- 
ηϋδ δβΓΥο. νίΓ ρΓφμηαηΙί πιυΐίβη ίπίθΓΐ; οουΐί βΠ- 
βίοπβ δβΓνί αϋΐ αηϋίΠίρ, Ιαυπο Ιαιιιιιπι οορηιι Γγ- 
πβηΐβ, ίυιΐο νϋαΐί, οοοίοΐίοηβ Γυπίβ ίη ΓοΓαηαίηβ, ίη- 
οβηιϋο ρα1)αΙί αυΐ λγριβ, (Ιβροβϋο αυπ νβΐ ΔΓ^βηΙί, 
οοπιπιοίΐαίο οπιηί» ^βηβη» 3απΐθη1ί αϊ) αιηίοο, νίΐίο 
νΪΓμίηΐ οΐιΐβίο. οοη§ΓΡ88υ οαπι 1)πιΙγ>, βίΐοηΠοίο βί- 
πιυΙαΓΠδοΗΙβΙο, ορρρρδδίοηβ ίηςιιίΐίηί ραρίΙΙί • ί νί- 
(ΙααΓυπι,ρροιιηϋδ 1 34 πιαΙιίΑΐίδ, ηιαίβιϋοΐο ίη Οβυπι 
βυΐ ροριιΐί ρπηϋίρβηη. ρππιίΙϋδαΓβίβ βΐ ΙΟΓϋαΙηΐΊδ, 
ρπηιομβπίΙοιηιηι,ΩϋθΓαΓη,νίΙϋ1πρυπι,ονίαίη,]υηιβη• 
ΙΟΓϋπι; ιιΐ βδΛΡηΙ νίπ ϋρο δβοπ. ι^ατηβη! α ΓβΓα Γβ- 
οβρίαιη πιαηάανίΐ ηοη β(1ί. 8Ρ(1 εαηί1}α8 οί\)ίΓί, να- 
ηυηι τυηιΟΓβπι ηοη αΗηιίΙΙβΓβ, δοηΐβίπ Ιβ^^ϋπιοπίο άπ#ρρίπτ8.ν, μή πα:βδέ/.εσθαι άκοήν μβταίαν, Ο ηοη 8αΙ)1βν&ΓΡ, ηιηΐΐίδ δβ δοβίοπδ δοείυπι ηοη μή συμιχαρτυρεΤν άδίκφ, μή συνεΐναι πολλοίς έπι 
κακί^, μή έκκλΤνβι μετά πολλών κρίσιν, μή έλε• 
ήσχι πτβιχον έν κρίσει, άποστρέφειν και άποδιδί- 
ναι τον {Ιουν και τλ ύποζ^γιον του έχθρου πλα- 
νώμ&νον τον εύρίσχο*/τα, και πεπτωκος υπό τον 
γόμον συνεγείρειν, μή διαστρίφειν κρίσιν πένη• 
τος δικαίαν, [Ρ. 7β] από παντός ρήματος αδίκου 
αφίστασθαι, μή άναιρειν άθώον και δίκαιον, μή 
δ.χαιοΰν τον άσεβΐ, ^ω^ μή λαμβάνειν ως εκτυ• 
φλοΰντα τους βλέποντας και τό δίκαιον λυμαινόμενα, 
προσι^λυτον ευ ποιεϊν, εξ 2τη σπείρειν τττ,ν γην, τψ 
δε Ιοδόμφ αφεσιν παρέχειν αύ-^ ε* ς άπόλαυσιν πτω- 
γών ή θηρίων, ομοίως και τον αμπελώνα και τον 
ελαιώνα, φιλανθρ'νκίαν έκπαιδεύειν αυτούς. Κατά ρρίΡΐϊβΡβ ηβςυβ α τβοΐο ο1)πιυ11ί1ηϋίηί»πι]η(ϋοίιιπι 
ϋβίΙβϋΙβΓβ, ίη ]ηάίοίο ρΑυρβπβηι ηοη πιίδβι•&π ; 
1)ον«^πι αυΐ ^υπ1βηIι1Iη ίηίπιίοί αΐ) βΓποΓβ ίη τίαιη 
ΓβίΙυοβΓΟ αίςηβ ΓΡβΙίΙαβΓβ ίηνβηίαπι, ίη βΓίςβηιΙο 
δπΐ) οηβΓβ οοΙΙαρδϋηι 3απΐ6η1αηι βί ορβπι Γβιτβ, 
ρααρβπδ ]ϋδΙυπι.|υ(ΙΙοίαηι ηοη ρί^ρνβΡίβΓβ, αΐ) οηιηί 
ίπ)ΐΐ8ΐα Γβα1)8ΐ1πβρβ. ΐηβοηΐρπι βΙ]ηδΙπηι ηοη οοοΙ- 
(Ιβρο, η6(ΐαβ ρ1>8θΙνβΡβ -οηΐβίη ; (Ιοηη ηοη ηοιίρβρβ, 
ςπία βχοΓηοαηΙνί(1βηΙβ8Ρΐ.ίυ8ΐίιί/ροΙΗοίυηΙ; ίηςαί- 
Ιίηο 1)6ηβίαΓ6Ρ6 ; δβχ αηηοδ δβηιβηΐβιη ίίΐοβρβ, 
δβρίίπιο ΙοΓΡαιη βρβηίδ Γριιρηι1&πι (ΙίπιίΙΙθΡβ οΐ 1)β- 
δ1ίίδ;8ίηη111βρβΐτίη(^€ΐπι βίοΐεαπι. Ηοο ΙιυπιαηίΐαΓιβ 
άοοβηιΐιη οαυδα ΐΜϊ>ΙϋυίΙ. Εο αηηο β*Ι&ηια)ί(3ΐίοηυπι 
άίπιίΙΙί ,ίϋδδίΐ <•1 δΟΓΥΟδ ΗβΙϊΓίΡΟδ ϋ1)ρρία1β (Ιοηαρι ; τούτο δε τό έτος και δφεσις βφλημάτων έγ(νιτο, β ^ιI1)^1{ν^(]υβ αηηί οΐίαπι δαηχίΐ. Ιυ1)1ΐ8?υ8 αηηυβ XV. των δουλευ($ντων ^Εζραίω^Φ ελευθερία, κζΐ τον 
Ιωβηλαιον άργιϊν ένομοθέτησεν. Έλ£υθε,«ίαν δε και 
α:^ε9<.ν σημαίνει τό όνομα. *1ωβηλαΐον δέ τό πεν- 
τηκοατόν προσαγοριύουσιν έτος. Έν ψ κελεύει 
κβι τον άγρόν άναλαμδάνειν τον πεπραχότα και 
τάς έν αύτψ οικίας, καΐ χρεών άποκοπάς καί 
παίδων ώνητών ελευθερίας. Ές ημέρας έργάζε- 
σθαι τήν εβδομάδα, τ^ δέ έβδ((μη άναπαύεσθαι. 
Όν(&ματι Οεου άλλοτρίου μή δμνύειν, μήτε προφέρειν 
δα στ'^μττος. ΤρεΤς καιρούς του έτους έορτάζειν, ττ,ν 
Ιο:τ/,ν τών Άζύμων πρώτην Ιπτι ημέρας τφ μηνΐ 
τφ νέφ ήτοι κατά τήν πρώτην πανσέληνον του έαρος, 
ευτέ,.αν Ιορτήν θιρισμου πρωτογεννημάτων, χαι ίΐϋίηςηα^'βδίπΐϋδ ςυίδςαι; άΐοϋπρ, ίιίςυβ ηοηιβη 
1ίΙ)6Γΐαΐ6ηι αο (Ιίηιίδδίοηρηι ηοΐαΐ. Εο αηηο α^γι 
ϋοιηυδςυβ νβιιάίΐ^ αά ρρίδΐίιιοδ ρηϋβυηΐ «Ιοηιίηοδ, 
6ΐ(ΐ6ΐ)ίΙααΙ)θ1βηΙυρ. 6ΐ Φΐβ βπιρία ηιαηοίρία !ίΙ)βραη- 
Ιιιρ. δβχ ϋίθβ δορίίπιαηα; 1α1)0ΡαΡβ ΙπιρβΡανΙΙ,δβρΙί- 
π1υ^ηςυίβδ^βΡ^.Ρ6Ρηοη16ηα1^ρη^(16^η^(]ι1^^ηραρρηβ• 
ςαβίάοπιηίηορροηυπΙίαΓβ.ΤρβδςυοΙαηηίδ 185 ίβ- 
δΙίνίΙαΙβδοβΙθΗραρβ,Αζ^ηιορυηιρβΓ δβρίκΐηππι ηονο 
ιηβηδβ, υβδί, οΐρεαρηηιηηινβΡίδρΙ^ηΠυηίυπι. αΐΐβ- 
Γαηι ρρίπιίΙίαΓα.Ίΐ πιβ8^ίϊ«,('^ρ1ίαηι ί^υΐ) Πηβπι ηηηΐ.οοΐ - 
ΙοοΙίδ αμρίουΐΐϋρίη ίΐ'α'ΊιΗιΐδ. Αί1πιοη»ώαΙαυΙθηι β03 
Ραδοΐια ^βα βηίηι 6^( ρριπια ΓβδΙίνίΐα^) βχίΐυδ άβ /Ε- 
«ϊΡ^ρ Ρ€ηΐ60θ5ΐβ (({1104 68ΐ αΙ^βΓΐ ίοβίο ηοηβη) 107 βΕΟΒΟιι αεοκΕοι 168 ίαίΓοίΙαδ ίη ίβιταπι ρΓΟίηίδδαπι, Τ&Ι)6Γηαου1θΓΐιιη Α •ερ'-'^ην συνβγωγήν 2ργων του άγροΰ 9υντελε(α^ άπλ οοΐΐοοαίίο (810 ΙβΓίία αρρβΙΙαΙαΓ) νί(» ίη 8θ1ί1α(1ίηβ 
ίη ΙαύβΓιιαουΠδ ρβΓ (ΐααάΓα^ΙηΙα αηηο3 ΙοΙβΓαΙ». 
Μαη^ανίΙ βΐίαιη Ικεο. οοΓαηι Οοπιίηο δίηβ ηιαηβρβ 
ηοπ αρραΓβΓβ, 1π1)ΐΐ5 (ΙίεΙίδ ίβηίδ οηιη^ηι πιαΓβηι 
οοραπι Οβο δίδΐί, ΓβΓπιεηΙαπι δαοπΩοΙο Οοιηίηί ηοη 
^αάΙιί1)βΓβ,56(1ίπί6ΓπιβηΙα1θδρ&η65.&(ϋρβπΐδ&οπβοϋ 
ηοη ΓθϋηςιΐθΓβ ίη άίβιη ΟΓαδΙίηυηι, οπιηίυπι ΙβΓΓβο 
ίΓυςαηιρπηιίΙίαδίη (βηιρΙοΟβίοΰΤβΓΓβ.ηοηοοςαθΓβ 
αςηυηιίη ΙαοΙβπιαΙπδδΰ&Β. Η&δοοηδΙίΙαΙίοηβδ Μοδβδ 
α ΟβογβηίβηδρορηΙο βχροδυίΐ,αιίάίϋδβΐίαπιαίϋδ άί- 
νίηίδ 6χΙιθΓΐαΙίοηί1>αδ. ΗοδροηοΙβηδ αιιΐ6ΐη ηηα νοοβ 
ΙοΙυδ ρορυΐαδ ρΓοπιίδίΙ 86 οιηηί1)αδ Οοπιίηί (Ιίοϋδ 
οΙ)ΙβπιροΓαΙυΓαπι. Α1(]υ6 οηιηίαίδίαεοηδοπρία δυηΐ. έξό$ων ένιαυτου, άναμιμνιζσκων αυτούς διβ του μίν 
Μάσχα της εξ Αίγύπτου ^ξ(5δου, δ•4 δΐ της Πεντη- 
κοστής της εις την γην της έπαγγίλίας εισόδου, διά 
δίτης Σκηνοπηγίβς της έν τξ^ ^?^,μψ δ'.ιγωγης- έν 
σκηναϊς γαρ οίκοΰντες τεσσαρβκοντ* διετέλεσαν 
ετη. Μή όφβηνβι κβνόν εναντίον Κυρίου, και παν άρ- 
σενικόν όπιάνεσΟαι ενώπιον Κυ,ίίου κιτά τας τρεις 
Ιοτρα; ταύτας. Μή Ο^ειν έπί ζύμτ^ αίμα θυσιάσμα• 
τος Κυρίου, άλλ'έπ* άζύμοις. Μή μένειν Ιως πρωί 
στέαρ της Ιορτης. Και τάς άπαρχάς τών πρώτων 
γεννημάτων της γης είσάγειν εις τον οΤκον του θεοΰ 
εφ* ίίπασι. Μή εψειν βρνα έν γάλακτι μητρός αύτου. 
Ταΰτα τ^ δικαιώματα του θεοΰ Μω'>σης έλΟών άττ/γ- γειλε τψ λαψ μετά και !ιλλων τίνων θείων παραινέσεων. Και άπεκρίΟη μι^ φων^ πας 6 λαός, καΐ εΤπε* « Πάντας 
του; λόγους Κυρίου ποιγζσομεν και άκουσόμεΟα. » ΚΆ, ^γ,^άφη ταΰτα πάντα. 
Μοδβδ α Οβο δρΙβηάοΓβ ίαοίβί ΟΓηαΙυβ νβίαίο Β *Ότι Μωϋσής λαβών παρά Θεοΰ δόζαν, έν τψ προσ- νυΐΐα ρβΓ αηηοδ ςυαάρ&ςίηία ουηι ^ιι(1α!^8 βδΐ 1ο• 
£υΙα8, οοηδρβοΐιιπι ίαοίβί β^υ8 ηοηί6Γ6ηΙί1)Πδ:οιιπι 
απίβπι &(1 Οοπιίηαπι ίη^ΓβάβΓβΙυΓ, νβΐυπι ΓοηιοΥ6ΐ)&1 
α Γαοίβ δαα. ΙΙα δ&ηβ ίίδ ςυί οαΓηίδ άίοΙ&Ια δβςαβη- 
Ιοδ Ιβςβπι Ιβ^υηΙ. νβίαπι ο1)άαΓα(ί αηίπιί ο1)άυοίΙαΓ, 
ηβ ^Ιοπ&ηιΟΙίΓίδΙί ροδδίηΙοο^ηοδοβΓβ.ΑΙ ςυίδρίπία 
130 (Ιυοβ ίηΐΓ&ηΙ, ίίδ νβίαπι ίςηοΓαΙίοηίδ ααίβΓίΰΓ. 
ΟφΙβΓαπι Μο868 ίη ΤΙιαΙοΓβ ιηοηΐβ ΓβνβΓΟ. ροδίίοηηι 
Οβί νίάίΐ, ηβπιρβ ίηοΔρηαΙίοηβηι υηί^βηίΐί, οηιη 
ίη 5&Χ0 ροδίΐΰδ βοςηβ ΙβοΙηδ, ηίαιίηιηι ΟΙιπδΙο, 
ρΓΦίβΓίΓβ οαπι ηια]6δ1αΐ6 ηοη ηυάτιπι δβά ίηοαΓ- 
ηαΐυπι νίάίΐ Οβυπι. 

ΡΓίπΐ89 ΙαΙ)υΐ£Β πιαηη Οβί εχοίδ® Γαβπιηί βΐ ίη< 
δΟΓίρίοθ ; ρθΓηιίδδυπκιυβ 68( υΐβφ οοηίπη^βΓβηΙυΓ. ώπψ κάλυμμα τιΟε•ς έπί τεσσαράκοντα χρόνοι ς 
διελέγετο τοΤς *Ιουδαίοις' ού γαρ ήδύναντο άτενίζειν 
εΙς αύτον. Ε'σιόντος δΐ προς Κύριον περι^ρεΤτο τό 
κάλυμμα, ώσπερ και τοΤς κατά σάρκα μεν τον νό- 
μον άναγικώσκουσι κάλυμμα πωρώσεως επίκειται 
του μή έπιγνώναι την δόξαν του Χρίστου, τοΤς δΐ δια 
του πνεύματος ε'σιοΰσι [Ρ. 77] το κάλυμμα τϊζς 
αγνοίας άβαιρεϊται. *Αληθώς δε τα οπίσθια του θεοΰ, 
τήν σάρκωσιν του Μονογενούς, έπί του Θαβωρίου βΤδε 
Μωϋσης ώς έπι πέτρ9ί τεΟε'ςκαι σκεπασθεί ς τφΧριστφ* 
παρερχόμενον δε έν δόξ^ εΤδεν ού γυμνόν, αλλά 
σεσαρκωμένον Θεόν. 

*Οτι αΐ μεν πρώται πλάκες χειρί θεοΰ λελάξευνται 
και γεγράφαται, αϊ συντριβήναι συγκεχώρηνται, δτι ΕΓ&ηΙ βηίπι Ιγρυδ ρηηι» αο ΙϋΙβΓαΙί» Ιβ^ίδ, δίουΐί (] τύπος ήσαν αύται τοΰ πρώτου και κατά το γράμμα νό• ρ05ΐ6Π0Γ63 ςυαδ Μοδβδ βχοίιΐίΐ αίςιΐθ ίηδοπρδίΐ, 
ηιαηίΓβδΙαηι βΓαηΙ βχβπιρίαηι ροδίβηοηδ αο δρίπ- 
Ιυαίίδ ^β^^δ 5ίουΙ βΐ ρποΓ ρορυΐυδ, ςηί νίίηίαηι 
οοηΩανίΙ, ρηηιί ΙδΓαβΙί Ω^γ&πι §6Γ61)&1 : ίΐαςυβ ίδ 
ΐΓα Οβί υηα ουπι &η1ί(|αα Ιβ^β 3ΐ)ο1ίΙυδ βδΐ. ΑΙ 
ροραΐαδ ροδΙβποΓ ηοναηι αο ΟΙιπδΙίαηπηι Ιδπαβίαηι 
(Ιβκί^ηανίΙ : ίΐαςαε βΐ α Μθ36 ίαοίβί δρΙβηάοΓβ ί11υ• 
8ΐΓαΙο ροραΐαδ ροδΙβηοΓβδ ΓβνβρβηΙβΓ αοοβρίΐ 1α1)α- 
Ιαβ, βαδςαβ ίη αΓοα ίοΒάβπδ τβροδϊΐαδ ίη(6§Γαδ οοη- 
ΒβΓνανίΙ. 

ϋβ 1)θ8ΐίί8 ίη Ιβ^β αά δαοηΩοία δοΐίιία αΐ^αβ αιΐ 
αΐία δαοπΩοία ΙαηΙυπι 1>θδ, ονίδ βΐ ΙΐίΒάαδ αάπιίΐ- 
ΙυηΙιΐΓ, αΙ αηίωαΐία πιαηδηβία, ρυραβί ονβδΟΙίΓίδΗ 
Γ6ρΓ8?3βη(αηϋα. Εχ νο1υοΓί1)υδ (αηΐυπι ΙηρΙυΓ βΐ μου, ώσπερ αι δεύτεραι £ς Μωυσής έλάξευσε και ίργα- 
ψε, τύπος ήσαν σαφής τοΰ δευτέρου και κατά πνεύμα 
νόμου. *Ί2σπ«ρ και λαός ό πρώτος ό μοσγοποιήσας 
τον πρώτον έτύπου Ισραήλ, διό καΐ έν όργ:[1 θεοΰ και 
αυτός και ό προς αυτόν παλαιός ΒιεσκεδάσΟη νό- 
μος. Ό λαός δΐ ό δεύτερος τόν νέον και κατά Χριστον 
εΐκόνιζεν Ισραήλ, διό καΐ έν δόξ^ τοΰ προσώπου 
Μωϋσέως τάς δευτέρας εύλαβώς ύπεδεδεκτο πλάκας, 
και ταύτας άφθαρτους έν τ^ τοΰ μαρτυρίου αποθεμένος 
έφύλαζε κιβωτφ. 

'Ότι από μεν τών κτηνών ό βοΰς, και τό πρόβατον, 
και τό αίγίδιον, ώς ^μζρα καΐ καθαρά, και εικόνα 
τών τοΰ Χρίστου τυποΰντα προβ χτων, εΙς Ο^νίοιν καΐ 
όλοκαύτωσιν τφνόμψ παρείληπται,άπό δΐτών πτηνών οο1ααι1)α αά δαοηίίοίυπι βί ΙιοΙοοααδΙοπια αάηίΐ- |ν μόνα τρύγων και περιστερά, τό μεν ώς οίλαγνον και ΙαηΙυπ, αΙΙβΓπαι αΐ οαδίίΐαίίδ αο ςυίβίίδ, αΙΙβΓυπι η( 
βηί οοπιραπδ βΐ Ιιοηιίηιιπι απιαηδ, ιιΐΓΰπιςυβ υ( 
ρηΓΰπι βΐ ίπιροΐΐυίαπι, αο ρρορπβΙ&Ιβδ δαηοίαρυηι 
αηίηιαΓΠπι δΐιΐ) ίπια^ίηβ ΓβίβΓβηδ. 

137 ΜαΓθ Κα1)πιηι αΐίί ίη άηοάβοί πι ραΓίββ άίνίδηαο 
ίαίδδβ ΐΓαάαηΙ, δίοαΐ βΐ πια£;ηη8 ίΐΐβ €1ΐΓ78θ8ΐοηιαδ 
οηίνίδ 1η1)ηί αίί ρβοαΙίαΓβηι ΐΓαη8ίΙυπι ρΓ8Βΐ)ίΙυπι. 
Αΐίί ιιηαπι Ιαηΐυπι 6]υ8 Οδδίοηβπι α^ηοδοαηΐ, βο 
ςυοά Μοδβδ ηηίοηαι ίοίηιη ιπαπ άβάβπΐ. ΙδΓαβ- 
ΙίΙίδ άβ πιαπ β^Γβδδίδ πιαΓβ οαπι ίπιρβία ίη αΐνβυηι 
Γβάίβπδ ^I::^γρι108 ηβοαίοδ ΐρβίβ ο1)(ιι1ϋ ; ςαοπιπι 
••«ΐΑνθΓ^ •ροϋα(& ρηιι•, αο•Γν«ϋπι ςοιι§θ8ΜΓ• ; φιλήσυχον, τό δε ώς φιλάλληλον και φιλάνθρωπον, 
καΐ &μφω ώς καθαρά κα! ακέραια και άγιων ψυχών 
Ιδιότητας χαρακτηρίζοντα, •!ς θυσίαν καΐ όλοκαύτωαιν 
τφ νόμψ έξείλεκται και παρεί ληπται. 

"Οτι τήν ΈουΟράν οΧ μίν εΙς δώδεκα τομάς λέ• 
γουσι κοπήναι, καθώς και ό μέγας Χρυσόστομος 
ϊχάζτ^ φυλί λέγει δίοδον Ιδίαν παρεχομένην, οΐ δε 
εΙς μίαν, διά τό μίαν πληγήν τόν Μωϋσήν ττΐ θ«λάση) 
δεδωχέναι. "Οτι τών Ισραηλιτών της θαλάσσης εξελ- 
θόντων τους ΑΙρπτίους ή θάλασσα έκβράσασα 
νεκρούς αύτοϊς παραδίοωσιν ους και σκυλεύσαντες 
βουνους π»ποιι{)(ασ(ν, χαΐ ή γη χάίνασα τούτους χατ• 169 ΗΙδΤΟΗίΑΙίυΜ ΠΟΜΡΕΝΒΙϋΜ. 170 έπ:ε, χατά τ6 είρημενον « Έξέτβινας τήν δεξιάν σου, Α. ίΐο ΙβΓΓίη βα ΙιίαΙυ α1)»0ΓρΙα ί>υηΙ, δίϋυίδοηρίυιτι βδΐ. κατεπιεν αυτούς γη. » ΈλΟόντες δΐ ε•ς Έλήμ 
ευρον δεχΰΐδύο ττηγάς υδάτων και ^δδομήκοντα στε- 
λέχη φοινίκων, ©"ιτινες ήσαν τύποι ταν Χρίστου μι- 
βητών, α\ μεν δώδεκα πηγαί των δεκαδύο κορυ- 
φαίων, οΐ δέ έβδομιζκοντα φοίνικες των τούτων φοι- 
τητών, μΐΟ' ων τήν οίκουμένην ποτίσαντες τήν γλυ- 
χεΤαν και στερεάν τροφήν της θεογνωσίας τψ κόσμφ 
Ιπώμβρησαν. Το δΐ μάννα αύτοΤς δοθΐν πασιν Γσον 
συ>ι5γετο, ναι δυνιτφ καΐ άσΟίνεΤ• όποσον γαρ τψ 
Ισχυρψ ττροεθυμήθη συναχθήναι, γομδρ συν/^γετο, 
Βπζρ έστΙν ούγγίαι τριακονταδύο ήμισυ, και τψ 
κατα^6ρ9Εθϋμήν3(ντι γομόρ συνήγετο. Καΐ ει εις τήν 
αυριον (72) έφυλάχθη, [Ρ. 78] δια σκωλήκων έφΟεί- 
ρετο, έκτο; των σαββάτων τδ γαρ τί) παρασκευτί • δίπιιιΐ αίοιιιβ οχίβη^ίϊ^ϋ ιηαηαιη Ιϋαπι, ϋΐοδ ΙΟΓΡα 
^θ^ΐαΐίνίΐ ^<*. » Ουιη αά ΕΗιηα νοηίδδοηΐ, ίηνβηβΓπηΙ 
12 Γοη1θ5 αςιΐΛΓυηι αο 70 Ιραηοοδ ραΙπιαΓαηι. 
ΕΓαηΙ 1ιί Ιγρί (ϋδοίρηΙοΓϋπι ΟΙιπδΙί. Αο ϋυοάθοίιη 
ςαί(ΐ6Γη ίοπίβδ (^αο^^^^η1 αροϋΐοΐοδ, δ.?ρ1αα§ίη1α 
ραΐηιο) βοπιπι (Ιί^οίραΐοδ 8ίβηΙΓιοα1)αηΙ : ρβΓ ςυοδ 
0Γΐ)6ΐη ΐ6ΓΓαΓυηι ΐΓπ^αυΙβδ, (Ιυΐοί αο δοΐίάο ο'ώο 
(ϋνίηο) εοςηίΐίοηίδ πιυηάυιη ΙιαιηοοΙαι-υπΙ. Μαηηα 
αιιίβηι, ςυοά ίρ^ίδ ^αιαIη Γαί(, αϊ) 0Γηηί1)ΐΐδ οΐςπαΐί 
6θ11ΐ{^6ΐ)αΙαΓ ιηβηδίίΓα, ΙαηΙυιη α να1ί(1ο ςιιαηΐιιιη 
αΐ) ίπι1)6ϋί11ί. Νααι η6({α6 ναΐίϋυδ ^οιώογο (βα ββΐ 
ηίθηδίίΓα ιιηοίαΓυτη 32 ουηι δοηιΐδδο) αιηρίίαδ ο1 
Ιαηίαακίοιη ί^παναε οο1Ιί^;β1)αΙ. ΟαοιΙ ίη οΓαδΙίηυπι 
αιΙδθΓναΙίαΙαΓ, ί(1 νβΓπιοδ €0ΓΓαηιρβ1)αηΙ, άοηιρίο 
συναγομενον και τψ σαββάτψ διεφυλάττετο άοΛαοές. ν\ δα1)1)αΙο : ςαοιΐ οηίιη ρπ^ΐο δίώΐαΐί εο11ί^6ΐ)αΙυΓ, ί(1 Τύπος δΐ ήν τούτο το άοιάφθορον δηλών του Δεσπο- 
τικού σώματος κατά τον καιρόν της "^ϊφήί, σταυρψ 
μίν καΐ ήλοις και λογχγ^ φυσικώς πεπονθος όμοιο- 
παθώς ήμΐν, διαφθοράς δΐ και διάλυσιν μηδ' 6'λως 
ϋπομεμενηκός. Πρότυποι δΐ το μάννα και τήν πάν- 
βγνον Θεομήτορα και τυν κατ* άρειήν βίον. Τούτο 
το μάννα 2φαγον ΈβραΤοι έν τ^ έρήμψ τεσσαρά- 
χοντα ϊτη• καΐ γάρ ή πάσα όδος της άπο Αίγύτυτου 
ίζελεύσεως τών Εβραίων, από Κάδδης βαρνή εως 
οάραγγος ΣαρεΟ, μή ούσα πλέον τών πεντήκοντα 
ήμερων, αύτοΐς καταρεμβομενοις 6π6 θεού, έν λη' 
χρ6νοι< διήνυσται. "Οτι πολεμούντων τών Ισραηλιτών τδν Άμαλήκ 
διά 'Ιησοϋ του Ναυ/], δ'ς προ τούτου Ναύσης (73) 
έκαλεΐτο, Μωϋσης τάς χϋρΛζ σταυροειδώς έζέτεινε, 
καΐ έκράτησεν ό *1σραήλ τού Άμαλήκ. Έπάν δΐ 
άτονήσας κ^Οήκεν αύτάς, έκράτεί ό 'Λμαλήκ. Τότε 
Ααρών και 'ΐί5 ύποΟέντες ταΤς χερσίν αυτού πέτρας 
έφϋλαξαν αύτον Εως δύσεως ήλιου. "Οθεν και κατ- 
ετροπώσατο Ιησούς τον Άμαλήκ, άποκτείνας αύΐόν 
μαχαίρ?. 

"Οτι Φορωνεύς ό παις 'Ινάχου και Νιόβης πρώτος 
λέγεται ταρ* Έλλησι νόμους και κριτήρια Οέσθαι. 
Ή δι Κρήτη άπ6 Κρητός τίνος αρξαντος έκεΤσε 
ώνόμασται. 

'Οτι ή Σκυθόπολις (74) Βασάν έλέγετο προτερον, 

^ Εχοά. XV, 12. 

ΧΥΙ-ΑΝΟηΐ ΕΤ αΟΑΠΙ ΝΟΤ^Ε. οΐίαηι ρβΓ δα1)1)α1ιιιιι ίηίο^ηίαΐί δυ^η εοιΐδΙα1)αΙ. Εο 
α(1υπι1)ΓαΙ)αΙυΓ οοΓρυβ δορναΙοΓίδ ηοδίπ, ςαο Ιβιη- 
ροΓβ ίη δβςιιΙοΓο 6ΓαΙ ΓαΙυηιηι, οιηηίδ οοΓΓυρΙίοηίδ 
βχρβΓδ ΓθΓ6. Ναιη ίη ΟΓαοβ οα ςαα3 Ιιαπιαηα ίοι•1 
ηαΐυνααο ηοδίΓΦδίηιίΙίδ,αεΙανίϋ ΟΓαΙ αΐι^αβ Ιαηεβα 
ρβΓρβδδππι : δθ(1 ηβίΐαβ αΐίαιη ναΙ οοΓΠίρΙίοηβπι νβΐ 
(Ιΐδδοΐαΐίοηβηι δβηδβΓαΙ. ΟαςΙίδδίηιαπι ςαοο{αβ Οβί 
βοηίΐΓίοοπι 138 ιηαηηα ρροϊΩ^^αΓαΙ, βΐ νίίαπι 
δβοαηάαπι νίΓΐυΙβπι ίηδϋΐαίαπι. ΕάεπιηΙ Η6ΐ)Γ33ί 
ηααηηα ίδίαιΐ ίη δοΐίίαιίίηβ ρβΓ αηηοδ ςυαάι^^ίηία. 
ΙΙβΓ βηίπι Ηβ1)ΓαϊθΓαπι α1> ^Ε^^γρΙί β§Γβδδα, α Οαάβδ- 
1)αΓη6α υδςυβ αιΐ ναΙΙβαι ΖαΓβΙΙιαιη, εαιη ηοη δϋ 
ρΐυππιυπι 50 (ΙίβΓαπι, αΐ) ίρδίδ ύίνίηίΐαδ Ιιίηο ίηάβ 
οΐίοδβ ταςαΓί οοαοΙΙδ αηηίδ (οΐίδ 38 βδΐ οοηίβεΐαηι. 
^0δι1α Ναηίδ Γιΐίαδ αάνβΓδυδ Αιηαΐβοηπι ρρΓί^ΙΙαηΙβ 
(βο ςηί αηΐΘ Οδοα ΓαίΙ ϋίΰΐυδ), ςυαηιάία ΜοδΟδ ίη 
ΟΓαοίδ ίοΓπιαπι ιηαηυδ ίηι6η^^(, νίοίοπα ροηβδ 
ΙδΓαβΙίΰΟδ ΓαίΙ, ΓεηιίΙΙεηΙβ ιηαηαδ Μοδβ Αηιαίοοαδ 
ρΓα)να1ϋίΙ. ΙΙαο|υο ΑαΓοη βΐ Ογ ηιαηί1)αδ θ]υδ δαχα 
δαρροδΰβΓαηΙ, αΐ ιΐδ(|αο α(1 οοοαδίιοι δοΐΐδ ίΐα ρρβ- 
οαηάο άαΓαΓβΙ. Αο Ιοδαα ΑπιαΙβουπι Γ^γγο ο οηοίάίΐ 
&ΐ€[ΐΐ6 νίΓβδ β3α9 αΙΙιίνίΙ. ΡΙιΟΓοηβαδ ΙηαοΙΓι οΐ ΝίοΙ)α) Γιΐίαδ ρπηιαδ ΓβΓίαρ 
6Γ2Βΰίδ Ιβ^ζβδ (Ιβάίδδβ αο3υάίοία εοηδίίΐαΐδδβ. ΟΓβΙα 
ααίβηι α ΟπβΙο ({αοιίαιη, (ΐυί ίΙ)ί ίωρβπαιη ο1)ΙίηαίΙ, 
ηοηιίηαΐα 6δΙ. 

δογΙΙιοροΠδ αηίβα Βα&αηίδ ηοιηβη $638ίΙ. (72)θ6 οιαηηα Ιιφο βπηΐ αά ιηαΓ^ίηβπι: Το μάννα Ο σαβπι ίηάχϊ ηοη Γ6οίρίαηΙ ίη αηείοηίαίβηι εαηο• ό Φίλων Ιρμηνεύων τοιαύτην φησίν αυτού εΤναι τήν 
ποιότητα, ώστε κατά τήν φαντασίαν τού έσΟίοντος 
μετακιρνασΟαι, καΐ εΤναι μεν καΟ' Ιαυτό οιονεί 
χέγχρον έψημένον έν μέλιτι, παρέχειν δε νύν μεν 
αρτον, νύν δί κρέας, και κρέας τοιούδε ή πετεινού ή 
νε,^σαίου, νύν δε λάχανον το κατά τήν έπιΟυμίαν 
Ιχάστου και ιχΒύος, ως το Ιδίωμα της καθ* έ'κχιτον 
γένος ποιότητος ακριβώς έν τη γεύσει τού έσΟίοντος 
διασώζεσθαι. ΟβθΙβΓαπι &δ0Γί1)απι Υ6Γΐ)α Ο. Αυ^υ- 
δΐίηί βχ 118 αά Ιαηυαηαπι βρίδίοΐα : » ΥαΙβΙ βΐίαπι, 
ίηπυίΐ, 3(1 Ηαηο δίπιίΐίΐυάίηβπι, ςυοά ίη ρηηιο ρο- 
ραίο ιιηίοιιίςαβ ιη&ηη& δβευηάηπι ρρορπαπι νοίιιη- 
ΙαΙβπι ίη ΟΓβ δ&ρί6ΐ)α(, » βΙο., ςαο) τβΓΐ)α δυα ίρδα 
Γβεβηββηβ π ΒβΙναοΙ. χχ, « Νοη, αί(, πιίΐιί οεεαππΐ 
ηηάβ Ιιοο ρΓθ1>αΓί ροββϋ ηί5ί 6χ 1ί1)Γ0 δαρίβηΐίο, 

Ρατιοι». Ολ• ΟΧΧΙ. ηιεαπι ; ςαοίΐ Ιαηιβη ίιιΙβ1ίΙ)ΐΐδ ροΐυίΐ ρΓονβηΐΓβ. 
ηοη ίΐΐίδ αάνβΓδυδ Οβαπι πιυΓηΊαΓαΙθΓίΐ3υδ, (ΐαίρΓΟ- 
ίβοΐο αΐίαδ βδοαδ ηοη άβδίίΙβΓαΓβηΙ, δί Ιιοο βίδ δα- 
ρθΐβΐ ηιαηηα ςυοοΐ νβΐΐοηΐ » ίοοαδ ϊώή δαρίβηΐίίο 
βδΐ ε. XVI, οΐ ΙίΙ)Γυιη ΡΙιίΙοηίδ ΗοΙ>Γα?ί ΟΓΟίΙίΙαπι 
οδδβ νβΐ βχ Ι). ΠίοΓοη^ΓΠΐί ρΓΟϊΓαΙίυηοϋΙα ηοΐυηι 
βδΐ. Χνι.. 

(73)νβΐΑύσή. νί(1β Ναηι. χιιι βΐ Εαδβΐ). /ίίθί. 
€€€ΐο8. 1, 4. Χυι,. 

(74) ΣκυΟόπολίς Ιβμί, ευηι δΟΓίρΙπΓα νΙάβαΙαΓ 
συνΟόπολ'.ς 1ιαΙ>βΓβ. (}υα νβΓΟ οοοαί^ίοηβ 1ιη3ϋδ 
υΓΐ)ίδ ηιβπΐίο ΙιΙε ΩαΙ, ηοη 1ια1)βο βχεορίΙιΐΓβ. δογ- 
Ιΐιοροΐίηι υΓΐ)6ηι ίυίδββ ίη Πηί^αδ Οαΐίΐηβοο (1οοβ( 
δΐΓα1)ο 1. XVI, υΙ)ί ΓβίοΓΐ ςυοιηο(1ο ΙικΙκοβ Ρσαι- 
ρβίαβ Μα^ηηβ βίΐ ροΐίΐαδ. δίβρίιαηί νβΓ^οι &\λΐλ^ ^<^^* 171 ΟΕΟΕβΙΙ ΟΒΟΙΙΕΝΙ 172 ΗΛΟίβηυβ ςιιίηςτιβ Μθ3ί3 1ίΙ)Γί οοιηρΙβοΙαηΙϋΓ Α *Εως ώδβ ή πβντάβιβλος περιίχβι \στορίαν τε χα: ΙιίδΙοπαιη αίςαβ Γβδ §βδ1α3 αΐ) Αάαπιο ίβΓ ιηίΐΐβ 
οοΙίηςβηΙοΓαιη δβχα^ίηία δβρίβιη αηηοΓαιη. 

ίη άίνίηΐ ιηγβΙβΓϋ οβΙβ^Γ&Ιίοηβ, αΛδ δ&ηοΐα άβ 
ηονο ρααβ δοηοΐυιη ραδοΐια οίΤβΓί. 

Ιη ιηοηΐθ §ίααί Μοδβδαιιΐβοοαίοδ νίάίΙιιηίνβΓδαιη 
&Γΰ6θ αρρ&ΓαΙαιη, αιηίοΙατηροηϋΓιοίδ, &1ςιιβ οιηπία 
α(1 βυιη ρβΓίίηβηΙία, Ω1)υ1αηι,139 Ια1)β11αιηοΓ&6ΐι1ί, 
ςυ» ρ6η(ΐ6ΐ)&(α(1 ρβοΐαδροηΐίίΐοίβιη&χίιηί άαοάβοίιη 
ΟΓπαΙα ςβιηιηΐβ, ({α&Γυιη ίυΙςοΓβ ςαίά βχρβάΐΓβΙ, 
ο1)8θυΓαΙίοη6 ηαίά άαιηηο ίοΓβΙ 5ίβηίΩοα1)&ΙαΓ. λά 
βΟΓααι ίίηϋ8.1ίοη6ία εοηίβείΐ αΓΟ&τη οαιη οιηηί ίη• 
ΒίΓαιηβηΙο. Τυηο βΐ ρποΓβ8αοοβρίΙΙα1>υΙ»8, Οβαιη- 
ςαβ &ιΐ(ϋνίΙ ρβΓ ίταιη Ιιββο (Ιίοβηΐβιη : « ΡβπηίΙΙβ τιΐ 
608 (Ιβίβαιη, αίςυβ 
αίςυβ ροίβηΐβιη ρΓορα^βιη 

ρΓ6θαΙίοαί1)α8 ΐΓδίπι Οβί ΙβηϋΙ. €υϊη α ιηοηΐβ άβ- 
ΒοβηάίδδβΙ, νίΙυΙιιιηί8ηβοοιη1)αδδίΙίηςαβ ρηΙνβΓβιη 
Γβάβ^ίΙ : Ιιαηο αςαα ίπδρβΓδϋ, 62ΐΐη ροριιΐο 1)ί1)βη(1&ιη 
6χΙιίΐ3υίΙ. Οαπιςαβ ϊ>β\\ο ίηΐβδίίηο Οβυπι ρΐαοαδδβΐ, 
ΓαΓδίΐδίηβάίαςααάΓαςίηΙαίϋβΓαιιι ΙοΙβΓαΙαίη ιηοηίθω 
βναδίΐ αο ροδΙβποΓβδ ΙαΙ)ΐι1α8 αοοβρίΐ. Τυηο βΐίαιη 
Οοιηίηί ιηα)68ΐαΐ6ΐη νίάΐΐ γϊπκβ δαχί αδδίάβηδ, εΙ 
ίαοίβδ ίρδίυδ ϋΙαδίΓΑΐα βδΐ. ΡβΓ ροδΙβποΓα αυΐβιη 
Ββί ίηΙβΙϋςβΓβ ά6()β8 άίνΐπαδ άίδρβηδαΐίοηβδ αίςυβ 
βίΤβοΙίοηβδ. ΡβΓ 8&χιιιη Οάβί Ωηηϋ&Ιβπι ίηοοηουδ- 
δαιη. ΡβΓ δ&χί Γίιηαιη Γκίβί οουίαιη : βο βηίιη Μοδββ, 
6ΐ ({αί βιιηι ΙιηίΙαηΙαΓ, ίηαοε688εΐθΙίανίδίΙ)ί1ί& αΙΙίη- 
ςαηΐ. ΡβΓ Υβίαιηβη ίηοΓβάαΙίΙαΙβιη : ςυαηάο βηίιη 
Όβο ΟΓβάίΙ Ιιοηιο, Ιυηο αυΓοΓίαΓ, 1β£ΐβ Αροδίοΐο ". πραζιν άπ6 τοΐ^ 'Α$άμ ετών τρισχιλιων οχτακοσίων 
έξηκονταεπτά. 

Ότι άπδ του νέου σίτου προφε'ρει ή άγια πόλΐζ 
τ6 αγιον Πάσχα, τήν προσφοράν έν τ^ Οεί^ μυστ- 
αγωγία. 

"Οτι τήν κατασκευήν της κιβωτοί3 πασαν καΐ τή^ 
στολήν του Ιερέως και των 2ν αύττί πάντων, της τε 
π<5ρπης, ήτις έστΙ φίβλα ή περόνη, καΐ του λογείου, 
6'περ £κειτο έπι του στήθους του άρχιερέως δια δώ- 
δεχΑ λίθων, σημαινόντων δια μεν της αυγής τα χρη- 
στά, δια δι της έπισκοτώσεως τα δ•(ΐνά, εΙς το Σίνα 
δρος όγθαλμοφανώς Ιθεάσατο Μωϋσης, και κατά 
ταΰτο φκοδόμησεν τήν κιβωτον και τά έν αύτη. Τότε 
και τάς πλάκας τάς πρώτας έλαβε, χλ\ του Θεοΰ βχ Ιβ άβίηάβ ^βηΐβπι πι&§η&πι ρ ήκουσεν όργιζομένου καΐ λέγοντος. « "Εασόν με έχτρΤ- 
)ρ2ΐ§βηι **. ■ δβά Μοδβδ δυίδάθ- ψχι αυτούς, καΐ ποιήσω σε εις εΟνος μέγα και ίσχυ- 

ρόν. >) Αυτός δΐ δεηθείς έξελάσατο τδν θεδν, και κατελ- 
θών τον μίν μόσχον κατέκαυσε πυρί, ααί κζτ- 
ήλεσεν αύτον λεττεά και έσπειρεν έπι του ύδατος, καΓ 
έπότισε τους υΙούς Ισραήλ. ΚαΙ έμφυλίφ πολέμφ 
τον θεδν \λεωσάμενος, [Ρ. 79] πάλιν ετέρας τεσσα- 
ράκοντα ί^μίραζ νηστεύσας, άνεισιν εΓς το δρος και 
τάς δευτέρας πλάκας λαμβάνει. Τότε εΤδε και τήν 
δόξαν Κυρίου πάρα ττ^ όπ^ της πέτρας καθίσας, καΐ 
έδοξάσθη το πρόσωπον αύτου. ΌπίσΟια δε θεού χρη 
νοεΤν τάς θείας οΙκονομίας και ενεργείας, πέτραν 
δΐ της πίστεως το στε^ρδν και άκράδαντον, όπήν δΐ 
της πέτρας τον της πίστεως όφθαλμδν (διά τούτο 
γαρ οι κατά Μωϋσέα θεωροΰσι τά ανέφικτα καΐ 

, ^ αθέατα), κάλυμμα δΐ τήν άπιστίαν ήνίκα γαρ αν- 

Ταηο βΐίαπι αΓαηι ΓαΙ)Π08ΐΙαΓ ορβΓα Ββδβίββίίδ, Γιΐϋ ^ θρωπος πιστευσγι πρδς Κύριον, περιαιρεϊται το κά- δΟΓΟΓίδ δαδβ Μαπ3), βΐ Οηβ β^α8 ςαί οαηι ΑαΓοηβ 
ηιαηαδ Μοδίδ οοηίΓα Αιηαΐβοαπι ΟΓ&ηΙίδ δαδίβηίανϋ. 
ΟρβΓα (αΙ)βΓηαοιιΙί αΙ)δο1αΙα δοηΐ δβρίβιη ηιβηδίύυδ ; 
ίάςυβ βΓβοΙυπι δίβΐίΐ 140 ρππιαοϋβ ρΓίπιί πιβηδίδ 
δβουηάί αϊ) βχίΐα Α!!.^γρύίΐ€θ αηηί, ηΐ ςυίίΐβπι 8οη- 
ρΙαΓαΙβΓΐίο1ί1)Γθ,(ϊυίβδ11.βνίΙίου5,Ιβ8ΐ&ΙυΓ.δ6ουηάο 
αυίβηι ηιβηδβ ίηίΐαδ βδΐ ρορυΐί ηηηιβΓυδ, οβηδίςυβ 
β νίβίηΐί αηηοδ ηαίο βΐ δπρΓα, υΐ βδΐ ίη ΝυπιβΓΟΓυπι 
1ί1)Γ0 ςϋδίΓΐο, ηιίΐΐία 603 8ΐο 550 νίπ, Ε^δί^υβ ίβνίΐίδ, 
ςηί δβΟΓδΙπι ηηηιβΓβΙί άβρΓβΙιβηδί δυηΐ 22 ηιίΙΗα. 
ΟηαάΓα^βδίηιο αΐ) βχίΐα αηηο πιοΓίηυδ βδΐ ΑαΓοη, 
ηαΐαδ αηηοδ 123. Ιη 6)αδ Ιοευηι δηΙ)δΙίΙυίΙ Μοδβδ 
ΕΙβαζαΓππι Α&Γοηίδ Γιΐίυαι. Ιρδβ Μοδβδ υηάβΰίηιο 
ηιβηδβ ςααάΓο^βδίηιί αϊ) βχίΐα αηηί, α)1α1ίδ δαο} λυμμα, ώς φησιν ό *Απόστολος. Τότε κατασκευάζει 
και τήν κιβωτδν διά Βεζελεήλ υΐοΰ Μαρίας της αδελ- 
φής Μωϋσέως, και "ϋρ του συνόντος κα^ Ααρών, 
δ'τε τάς χεΤρας άνεΤχον Μωϋσέως κατά του *Αμαλήκ. 
Έτελειώθη δΐ τά έ'ργα της σκηνής έν επτά μησι, και 
τ^ξί πρώτ^ ήμέρ7 '^'^^ πρώτου μηνδς του δευτέρου 
ϊτους της εξόδου εστη* δ'περ και ή Γραφή μαρτυρεί 
έν ττί τρίττ) των Λευϊχικων (75). Τψ δε δευτέρφ μην ι 
έγένετο ή έξαρίθμησις του λαοΰ, και ευρέθη άπδ 
είχοσαετοΰς και επάνω, καθώς ή τετάρτη βίβλος τών 
αριθμών λέγει, μυριάδες έξήκοντα και γφν\ χωρίς 
τών Δευϊτών ο1 δε ΛευΤται άρίθμηθ^ντες ευρέθησαν 
χιλιάδες κβ'. Τψ τεσσαρακοστψ ^τει της εξόδου 
Ααρών έτελεύτησ/ν ρκγ' ετών, και Μωϋσής προ- νίοβδίηιΟδαρΓαοβηΙθδίηιαπι,ίαηδΙαρΓβοαΙαδυηίνβΓδΟ Ο χειρίζεται Ελεάζαρ τον υΐδν Ααρών. Μωϋσης δε τφ 
ρορηίο, ίη ηιοηΐ6ΠΐΝα1)αηαηι(α1ία3 Α1)απηια)δίΙηηι ια' μηνι του μ* έτους τής εξόδου, Ικατοστψ δε εικο- 
ίη Μο&1)ίοο 8θ1ο, οίδ ^0Γ(1αηβΠ1, β Γβ^ίοηβ Ιβηοΐιηη- στφ έτει της ζωής αυτοΰ, εύλογήσας πάντα τον 

♦« Εχθ(1. χχχιι, 10. ♦* II Οογ. ηι, 16. 

ΧΥΙ.ΑΝΟΚΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤ^€:. ΓυρΙίδδίπια; αρυά ςυβηι Ιαπιβη βδΐ βαηι οΐίιη Βαίτων 
(ΓοΓίθ Βάσων αυΐ Βάσαν) α ΒαΓΐ)αΓίδ νοεαίαηι. Ρΐί- 
ηίαδ ν, 18 βαηι ίη Όοοβροΐί ^ηάΣΒΦ νίείηα ροηίΐ, 
αίΐςαβ Νγδαηι ρπαδ ίυίδδβ άίοΐααι α ΒαοοΙιί ηυ« 
ΐΓίοθ.Ι,ίΙ). II Μαείιαΐ). χπ πιβηΐίο ΩΙ δο^ΙΙιαΓηηι ηΓΐ)ί3, 
1ιυ]υδ ίρδίαδ ηίηιίΓαηι, άίδδίΐο} αϊ) ΗιβΓΟδοΙγπιίδ αά 
βίαάία 600. Εα βΓ^ο Βαβαη ίηίΐ οΗπι Γβ^ία Οβί. 
Υίοβ ^03βρIIαII1, Αηϋ^ηϋ, ιν, 5» βϊ οοηίοΓ οαιη Ιιιβ : ίαοίΐβ ίηΙβΠίββδ δο^ΐΐιοροΐίηι βδδβ Βαδαηβηι, οαρυΐ 
Οαΐαείίη» νβΐ Οαηίοηίΐί άίδ, Οαΐίΐοθβθ ίηιπιίηβηΐβπι. 
Υίάβ βΐ ςυ» άβ Ηαο υΓΐ)β ίηίΓα ΟβάΓβηαβ ίη ΟΓβδΙίδ 
ία1)υ1α ΓβΓβΓί. δβά Ηφο ίη ββορναρίιίΰΐΒ ηοδίΗδ υ1)β• 
ιΐαβ, Οβο νοίβηΐβ. Χυι,. 

(75) ΑΙςηί 1ι«ο ηοη ίη ίβνίϋοο, ββά ύηβ Εχοάί 
Ιβ^ηηΙηΓ. Χυι*. 173 ΗΙβΤΟΗΙΑΗυΜ ΟΟΗΡΕΝΟΙϋΜ. 174 λβον, άναβζς ϊΐς τλ ίρος Νβββν Ιίτοι Άμβρβιμ, χβ(- Χ Ιίδ, δυΙ)ίνίΙ, δρβοαίαΐϋδοΐαο ίιιιΐβ ΙθΓΓ&ιη ΙδΓδίθΙίοο μκνον έν ττί Μωα6(τι$ι πέραν του Ίορ$άνου κατά 
πρόσωπον Ιεριχώ , καΐ χχτοπτίύ:ρας ττ,ν γην τήν 
έπηγγελμένη αύτψ τφ Ισραήλ, έτελεύτησε, και ουκ 
«ιοεν ού^ε'.ς τον τά^ον σύτου, καΐ ουκ ήμαυρώθησαν 
οΐ οφθαλμοί αύτου, ούοΐ εφθάρησαν τα χείλη αύτοΰ. 
Έπ«{ρ7ζε 8ε αύτον 6 διάβολος ώς ήματηκότα τφ 
βεφ συνελκύσαι μετά των αμαρτωλών. *Αλλ* άρχαγ- 
γελικζ διεκρούσθη χβιρί ώς προπετής και Ορασυς 
καΐ των του θεού φ(λων δυσμενής. Έγένετο δε νε- 
φέλη και σκότος κατά τον τόπΟν, ώς μη ΙδεΤν τίνα 
«ου ετάφη Μωϋσης, καθώς Ίώσηπος ιστορεί. 

'ίστέον 6*τι τά πέντε βιβλία της αρχαιολογίας 6 
μακαριώτατος έν άγίφ Πνεύματι Μωϋσης άνετάζατο 
κατά τήν Έβραΐδα γλώσσαν ήτ'.ς μετά ταύτα, ροραίο ρΓοιηίί^δαιη Γιηβιη νίνβηάϊΓβοίΙ.Νβιηο δβραΐ- 
οΓαιη 6)05 ηονίΐ : βοά βΐ νίνβηΐίδ ηβςιιβ οαϋρανβΓαηί 
οουΐί ηβίΐυβ ΙαύίαιηαΓΰυοΓαηΙ,ΤβηΙανίΙαιιΙβΓηβυπι 
άία1)θ1ιΐ5,ν6ΐαΙί βαπι ςαίαάνβΓδυδ Οβυαι άβϋςαίδδβΐ, 
βοςαβ ΐΓαΙιβΓβ οοοϋΐυδ 65ΐςυοΓ6ΐί(]υοδ ρβοοαΙΟΓβδ, 
δβά ίδ, αΐ Ιβηΐ6Γ<ιιίυδ αα(1αχΓΐυ6 Οβί £ΐηιίεοΓαπι 
ΙιοβΙίδ,ρηηείρίδ αηςβΙοΓυιη ιη&ηα ρροΩί^αΙαδ αΙ) βο 
ίαίΙ.Ν6ΐ)υΐ£ΐ αυΐβιη βΐ οαΐίςο οίΓοα βυηο Ιοοαιη βδΐ 
ο1)θΓΐα, ηβ ςαίδ νίάβΓβ ροδδβΐ α1)ί Μοδβδ Ιθγγιβ 
6δδ6ΐ οοηάίΐυδ. 1(& Ιοδβρίιιΐδ ηαΓΓ&(. δοΐΓβ οοηγθηίΐ ςυίηςυβ αη1ί(]υί(α1ίδ 1ί1)Γ0δ α 
1)6αΙίδδίπιο Μοδβ δρίπίαδ δ&ηοΐί ίαδίίηοΐιι ίυίδδβ 
δβΓίηοηβ οοηιροδϋοδ Η6ΐ)Γαίοο ;ςυί δοςυβηΐίΐβιηρο• 
ώς και αΐ λοιπαΐ, εΙς Έλληνικήν μετεβλήθη διάλε• η Γβ οαιη Γβΐίςαίδ ίη ϋΓΟΐοαιη Ηη^ααπι δαηΙοοηνβΓδί 
κτον ύπο των Ιβδομήκοντα Ιρμηνευθεΐσα έπΙ α δβρία&βίηία 141 Ιηΐ6ΓρΓ6ΐί1)α Πτολεμαίου του Φιλαδέλφου. Και ή μίν Γένεσις 
άνωθεν άπ' αρχής τήν κοσμογένειαν τήν τε του άν- 
θρωπου πλάσίν, [Ρ 80] τόν κατακλυσμών, τήν τών 
Σοδομιτών άπώλειαν, τήν έξ αρχής μέχρι τέλους 
τω/ πατέρων Αβραάμ, Ισαάκ καΐ Ιακώβ βίωσιν 
και τελείωσιν, τους χρηματισμούς κα? τήν του 
Ιωσήφ έν Αίγυπτφ βασιλείαν περιέχει. Έ δε '^Εξοδος 
τήν του Ισραήλ περιέχει κάκωσιν, και τήν δια 
Μωϋσέως έπι της Ερυθράς διάβασιν, και τήν έν 
έρέμφ διατριβήν, και οσα νομοθέτου μένος έπείρασε 
τον Θε&ν, και τήν τάς σκηνής κατασκευήν. Τό Λευϊ- 
τιχον ττ|ν τών θ^^ιών ποικίλην παράδοσιν και τήν 
τών Ιερέων διακόσμησιν . ΟΧ Αριθμοί τήν διττήν 

έπίσκεψιν βΤτ' ούν άπαρίθμησιν τών υίών 'Ισραήλ _ , ^ ,χ--- 

περιέχει, τήν μίν πρώτην υπι Μωΰσέως καΐ Ααρών ^ ΓίΙ)υδ ροΓ ςααάΓ&^ίηΙα αηηοδ δοβθ ίηοΓείΙυΙίΙαΙίδ Ιηΐ6ΓρΓ6ΐί1)αδ δΐιΐ) ΡΙο1βιη8θθ 
Ρΐιίΐαάβίρΐιο. Ε( 1ί1)6Γ ςαΐάβΐΏ Οβηοδβοδοοηιρίβοΐί- 
ΙυΓ α))ίηίΙίο Γορβίίίαιη πιυηάί ΟΓβαΙίοηβιτι,Ιιοιηίηίδ 
βΓΩοΙίοηβπι, (ΙίΙυνίαπι, 8ο(1οιη83θΓυπι ίηΐβπίαιη ; 
Ιαηι ηαΐ&ΐθδ,νΐίαιη αΙ(]υβ ούίΐυιη ΑΙ)Γα]ιαπιί, Ιδααεί, 
^&^ο1)^,οΓ£ι^α1α, Γβ^ηιιΐΏ ^οδ^ρ11^^η .*!ργρΙο. Εχο- 
άαδ 1ια1)6ΠδΓ36ΐίοί ροραΐί αΠΗοϋοηβπι, 6ι^^αδ(16Iη 
Μοδο (Ιαοβ ρβΓ Κυ1)Γυπι ιηαΓβ ΐΓαηδίΙαηι, νίίαιη ίη 
δοΐίΐα^ίηε αοίαπί) αΐηαβ ρορηίαβ Ιε^β αοοορία Οειιιη 
ΙβηΙαπΙ, ηβο ηοη Ια1)6Γηαου1ί αρρείΓΑίαιη. Ι,ονίΙίοο 
ίπδυηΐ ναπεΒ (1β δαεπΓιοϋδ ρã€6ρΙίοη6δ βΐ δαοβΓ- 
άοΐυιη αάπιίηίδϊΓαΙίο. Ναιηβπ (Ιυρίίοβιη ρορυΐί Γβ- 
οοβηίΐίοηβιη δίνο Γβοβηδίοηβιη εοηΐίηβηΐ, ςααΓυιη 
ρποΓ δίαΐίιη αΙ) βχίΐα αρυά 8ίηαίπι ιηοηίβηι 1ιαΙ)ίΙα 
ίαίΐ α Μοδβ βΐ ΑαΓοηβ ; ροδΙβποΓβιη οβηδυιη, ρπο• μετά τήε εξοδον εύθυς έν τφ ^ρει Σιν^ γενομένην, 
τήν δλ δευτέραν Ιπι Μωϋνέως και Ελεάζαρ, μετά 
τήν έν τεσσαράκοντα ετεσιν πανωλεΟρίαν τών πρώ- 
των διά τήν άπιστίαν αυτών, γενομένην έν Άραβαώθ 
Μωάβ ^π^. του Ιορδανού κατά τήν Ιεριχώ. Το δε 
Λευτερονομιον πάσας τάς έξ αρχής μεγαλουργίας 
του θεοΰ μέχρι καΐ της του Μωυσέως τελευτής οαίρα α ϋβο οοοίάίοηβ άβίοΐίδ, 3υχΐΑ ΑΓαΙ)αο11ιαιη 
Μοα1)ίοα) Γβ^ΐοηίδ α(] ΙοΓάαηοιη ρΓορβ ^β^^^11αηι6IIι 
Μοδβδ βΐ ΕΙοαζαΓϋδ βρβΓαηΙ. ΌβυίοΓοηοιηίαιη οιη- 
ηία πια^ϋΐΩοα Οβί ίαοΐα εΙ ίη ΗβΙΐΓβθΟδ ύβιιβΩοί&αΙ) 
ίηίΐίο πδςιιβ αά ιηοΓίεηι Μοδίδ ΓβεβπδβΙ, ϋειηςαβ 
ΙοΙυιη δβειιηάυιη οαηϋευιη, &ΰ ΐΓϋ)αυιη ρπηοίρβδ, 
ςυί ΙβΓΓααι ρΓοιηίδδαιη βΓαηΙ άίδίπΐΐΐιίαπ. γενομένας εις αυτούς περιέχει, άλλα μήν και τήν δευτέραν φδήν πασαν, και τους φίλαρχους οΊ καΐ 
εμελλον κατακληρονομεΤν τήν της επαγγελίας γην. 

Διελθόντος δΐ του Ίσρατ^Χ τόν Ίορδάνην, περί- Οηπι ρορυΐυδ ΙδΓαβΙίουδ ΙοΓάαηβιη ίΐανίαιη ΐΓαηβ- 

έτεμεν 6 Ίησοΰς πάντα τόν λα6ν μαχαίραις πετρί- ίνίδδβΐ, ίοδυα ουηι οαΐΐπδ δαχβίδ οΪΓουιηοίάίΙ. Ναια 
ναις• τά γάρ έν ττί έρήμφ τεσσαράκοντα ετη ούδεΤς ρβΓ ςααάΓα^ΙηΙα αηηοδ, ςυοδ ίη δοΐίΐαίΐίηβ βχβββ- 
«ερ'.ετμήθη, και οΐ πλείστοι τών μαχίμων άπερί- *^ ΓΐιηΙ,ηοηιο οίΓουπιοίδαδ ίαβΓ&Ι ; αο ρΐβπςιιβ θΟΓΠΠΐ τμητοι ήσαν τ6 δΐ αΓτιον, δ'τι πα»/τ6ς αλλογενούς 
χωρ'.σμένοι χρείβν της περιτομής ουκ είχον. Καλώς 
άρα εΐρηται τφ θ»ίψ 'Λποστόλφ 6'τι ούτε περιτομή τι 
Ισχύει ούτε άκροβυστία, άλλα τήρησις εντολών. Και 
φαγόντος έκ του νέου σίτου του λαοΰ ττ5 αύτ^ ^\'^^?^ 
εξέλιπε το μάννα. Τότε και τον άρχιστράτηγον Μι- 
χαήλ εΤδεν Ίησοΰς ό του Ναυή εις Ιεριχώ, δι' ου και 
παρεδόθη αύτψ ή Ιεριχώ• μετά γάρ ημέρας ς' 
«ερ'.στοιχισάντων αυτήν μετά της κιβωτοί , έπει 
έσάλπ'.σαν και έβόησαν ό λαός, επεσον αυτόματα τά 
τείχη, καί εισηλθεν έν αύτξ Ισραήλ, κα? έσφάγη 
πάς 6 λαδς της Ιεριχώ καΐ πάν ζώο ν, πλην 'Ράαβ ςυΐ α(1 149 1)6ΐΙυπι αρϋ βπαηΐ, ίηοίροηπιοίδί πιαα- 
δβΓαηΙ. 6αυδα ίυίΐ ({υοά αϊ) οπ)ηί1)αδ αϋβηΐ^βηίδ 
δβρ&ΓαΙί ηίΐιίΐ οίΓουπιοΐδίοηο ίη(1ίμ6ΐ)3ηΙ. ΡΓΟϊοΙαΓθ 
ίΐαςυβα άίνίηοΑροδΙοΙο** άίοΙυπιΟδΙηβςαβοίΓουπι- 
οίδίοηβηι ςαίάρίαιπ ναΙβΓβ ηβςυβ ρΓΟΒρυΙίυπι, δβά 
ρΓβΡΟβρΙοΓαπι ϋοί οΙίδβΓναΙΙοηβπι Οηο (ϋβηονίδίΓΠ- 
οΙί1)αδ ρορυΐαδ νβδοί οοπρίΙ,βοπιαηηαιΙβίθοίΙ.Τυηο βΐ 
(Ιίνίηί οχβΓοΙΙϋδ ρπηοίρβπι ΜίοΙιαθΙυπι ίοδυα ίβή- 
οΐιαηΐβ νιάϋ, υΓΐ)δ€[αβ ίρδΙ αϊ) οο Ιρα^ίΙα 6δΙ. Οαιη 
βηίπι ροραΐυδ βαπι ρβΓ δβχ άίθδ οίΓουπιίνίδδβΙ, βί- 
πιυΐ ^6δΙαΙαί(£ΐ1βπ3 αρεα, ροδίβαςααπι ΙιιΙ)ί3 οβοί• 
ηϋ αο οΙαηιΟΓβπι δαδίαΐίΐ, πκεηία υΓΐ)ίδ οοΓπιβΓηηΙ » Ι €θΓ. ΥΠ, 1•. 175 ΟΕΟΗΟΙΙ 6Β0ΗΕΝΙ 17 ρορηΙαδςπβίηβΛίη ίηίτανίΐ. ΟρρίάαηϋηΙβΓηβοίοηβ Α της π4ρν^ς κβί του οΓχου αυτής. ΈκεΤ χαι ^Αχα άβίβϋ 8υη( οιιτη 1)68ΐϋ5 δΐιίβ,δοΐα ηα1ια1)9. ιηβΓεΙηοβ 
βΐ 6^α9 Γαιηίΐία δΐιρβΓδΙίΙβ. Τιιηο 6ΐ ΑοΙιαηιΐ8 Ιαρίάί- 
1)υ86υιη ίαιηίΐία βυαεοορβΓίυβ β8(;,(]αο(1(1θ ρΓφάα β•- 
86ΐ ρβοαίαΐυβ. Τιιηο βΐίαιη 6α))αοηίΐ2Β, Εν»ί ροδίβη 
αο Γβ1ί(ϊυί,δίιηυΙίΐΙο ββ Ιοη^ίηςααιηΙβΓΓβιηίηοοΙβΓβ, 
ουιη Ιθ8Ί&ί(£(]ιΐδρβρί§;βΓυη1.0αο3€υιη (16^η(1β^09α& 
ίηΙβ1ΐ6χί896( ΩιιίΙίιηθ8 β58β, €&ρί(ϋ)υ8 ςαίάβιη 60- 
ΓυιηρβρβΓοίΙ,ρορυΙίΙαιηβιι ΙδΓαβΙίοί Ιίχαδοαίοηβδςαβ 
βδδ63υδ8ϋ.6ιιιηΑπΐ0ΓΓ»ί8 ροΓΓΟ ρα^ηαηδ δοΐβηι αριιά 
6&1)αοηβιη1αααιη({ΐΐ6&(1ν&1ΐ6ΐη Είοιηαιη δΐι1)δί9(6Γ6 
^ιιδδ^ι, άαιη ΙιοδΙβδ βχδείηάβΓβΙ. Πβ^ηα ίη δΐι&αι 
ροΐβδίαΐβιη ΓβάοβίΙ ^08υα ηιιπιβΓΟ 29, ρΓΐηοίρδίΙαδ 7, 
βχοβρίαϋβήοΐιαηΐβ βΐ ϋοίΗα. ϋΛβιτι ΙβποΙιαηΙβιη 
βΐίαιη ΡΙια»ηίουιη αΛβιη βρρβΙΙαΙ,ΟίηηβΒΟδ ροδίβη- έλιθοβολιζθη ύτιό του Ισραήλ ςυν πδσι τοΤς αύτοΰ 
διά τ^ άποκρύψαι χρήματα. Τότβ και ΓαβαωνΤτοι 
χαΐ ο\ του Εύαίου και οΐ λοιποί, ώ; μακρόθεν οΐ- 
κοΰντες, προς 'ίηαοΰν σπονδάς ποιούνται* ους Ιπιγνους 
δστερον πλησιοχώρους υπάρχειν χής μίν αιχμα- 
λωσίας συνεχώρησε, διακονεΤν δΐ και [Ρ. 81] ξυλοφο- 
ρεΤν τψ λαψ προσέταξε. Τους δΐ *Αμορραίους πολέ- 
μων ϊστησε τον ήλιον κατά Γαβαώ και κατά φά- 
ραγγα Έλώμ τήν σελήνην, Ιως έξεπολέμησβ τους 
εχθρούς. Πασαι δΐ βς παρέλαδεν Ίησους του Νάυή 
βασιλείοις εικοσιεννέα ήσαν, έπαρχίαι δΐ επτά, πά- 
ρεξ των τής Ιεριχώ και της Γέθ. Τήν δΐ 'ίεριχώ 
π6λιν και Φοινίκων πόλιν ονομάζει, Κ ιν να (ους δΐ 
τους απογόνους Ίοβορ. Οΰτος τήν γήν τής έπαγγε- ΐΕίβπι ΙοΙΙιΟΓίδ. ]θ8αα βΓ§ο ΙβΓΓαιη ρΓΟίϊΐίδδαηι Ια- η λίας των Ιουδαίων έ'θνει διανέμει εΙς κλήρον. Τε- 
άαίϋο ρορυΐο Ιπΐίΐιΐίιη (1ίδΙπΙ)υίΙ. ΜοΓίυυδ βδΐ αη- λευτξί δέ ζήσας έτη έκατδν δέκα, κρατήσας του 
ηοδ ηαΐαδ 410. ουιη 148 ΙδΓΕβΙίουιη ροραίαιη αηηοδ 27 ΓβχίδδβΙ. ΗαιηαΙυδ βδΐ Τ1ι&πιηα11ΐδαΓαο1ιβ 
ίη ιηοηΙίΙ)υδΕρ)ΐΓαίιηί6ίδ,οαπΐ(ΐιΐ6 βο Ιαρίάβί οαΐΐη. 
Ιη ΑΓβίνοδ ροδ! ΙααεΙιαιη ΡΙιοΓοηβυδ Γββηαιη ο1)- 
ΙίηυίΙ, αο ροδΙ Ηυηο ρΙυΓβδ αΐϋ ιΐδςυβ αά Ι,γηοβιιιη, 
ςαί Οαηαο Γβ^ 1)β11υιιι ίηίαΐίΐ, βυιη οοοίάίΐ, Γββηο- 
€[ΐιβ ροϋυδ ίΐΐίαηι β]α8 ΟΙγΙβϊΐηηβδίΓαιη υχοΓβιη 
άυχίΐ. ΡοδΙ Ιιυηο Μβποραδ οαιη ςυίηςυβ αηηοδ 
Ιαηίυχη τβ^η&δδβΐ, ίπιρβπο βχοίάίΐ : αίςτιβ βίο Γβ• 
^ηυιη ΑΓ^ίνοΓΟίη, ουιη 549 αηηοδ άυΓ&δδβΙ, &ά 
δίογοηίοδ 6γφοο3 ΐΓ&πδΙαΙυιη βδΐ. 

Μοδίδ ββίαΐβ ςυίάαιη ιη&^υδ νίΓ βγ^βδ ηοιηίηβ, *Ισραήλ ετη ε*κοσι Ιπτά. Και ίθ^ιψαν αύτδν έν θα- 
μναΟσαράχ, έν τψ δοει Έφραίμ, συνθάψαντες αύτφ 
και τάς πετρίνας μαχαίρας. 

Ότι των 'Λργείων μετά "ίναχον έβασίλευσε Φο- 
ρωνευς, και άλλοι δΐ πλείους μετ' αύτδν εως του 
Λυγκέως, δς Δαναφ πολεμήσας τψ βασιλεϊ, καΐ τού- 
τον άποκτείνας, τήν τε βασιλείαν αύτου και τήν 
θυγατέρα Κλυταιμνήστραν (76) ε•ς γυναίκα παρ- 
έλαβε. Μετά τοίϊτον Μεριόπας πέντε μόνους χρόνους 
βεβασιλευκώς αύτδς καταλύεται , και ή βασιλεία 
των Άργείων έπί φμβ' ^τη διαρκέσασα εις Σικυω- 
νίτας τους Ελλαδικούς μεταπεπτώκει. 

Έν δι τοΤς χρόνο ις Μωΰσέως γέγονέ τις άνήρ άο ΙαρβΙί δΙίΓρβ, ΑΙΙίςβιη ίηίϋββηα ίρδβ Γβρηο Ιβ- ρ ί^^ϊ"^» ^* "^^^ ?*^^ί^ Ίάφεθ, δς αυτόχθων ών έβα- 
ηυίΐ ρβΓ Βηηοδ 32. Εο ΓββηαηΙβ άϋανίυω ίη βοΐα '^λευσε τής Αττικής ϊτη λβ'. "Ονομα τψ άνδρϊ Γϋ- ΑΚίοα βχδΐίΐίΐ, (]υο 6ΐ Γβχ ρβηίΐ 6( ΙοΙα βα Γβςίο, 
ςιιοβ βΐίαπι ρβΓ 200 άβίηοβρδ αηηοδ ίηοηΐΐα ^&^ιι^^, 

Οαο ΙβπιροΓβ ΙδΓαθΙίουδ ρορυΐαδ βχ ^Εβγρίο βδΐ 
β^βδδαδ, Μοίοδδίδ ίηάί^οηα ςυίάαιη, Αίάβδ ηοπιίηβ 
(ΡΙηΙοηβπι ίαΐίηί τοοαηΐ) ουπι υχοΓο δυα ΜβΙίηάίΑ 
ϊαιρβΓανίΙ. Ει Γβ^ί βΐία ΓυίΙ, ηοπιίηβ ΡΓΟδβΓρίηα. 
Οηαπι εαηι ΡίπΙΙιουδ Γ6§Ίδ οοηδΠίαηαδ απιαρβί, 6( 
ουηι νίΓ^ίηβ οοπιροδίΐα ηοοίτι βαηι ταρβΓβ ίηδίίΐαϋ. 
ΟβρΓβΙιβηδο Ιιοο οοηαίιι Ρΐιιΐο ο&ηβπι, ςυβπι ναδίο 
οοΓροΓβ βΐ δοογυιη 1ιαΙ)6ΐ)αΙ, ΤποβΛβΓυηι ηοπιίηβ, 
ίοΓίδ αά 3αηυαηι ΡΓθδθΓρίηα3 ίρδα Γβί ίηιρΓοοΙβηΙβ 
οοηδίίΐαίΐ. ΙΙα ΡίηΙΙιοιιπι ηοοίυ δβ αά ίΙίΑπι εοηίβ- 
ΓβηΙβπι αάοΓίυδ οαηίδ ίηΙβΓίβοΙΙ ; αίςαβ ίρδαπι ςαο- γης. Έπ' αύτου γέγονε κατακυσμός έν τξ 'Αττικζ 
μόν^• αυτός τε άπώλετο και ή χώρα πάτα, καΐ 
ίως ετών διακοσίων έρημος ίμεινεν. 

Έν δι τοΤ; καιροΐς τής εξόδου των υΙών Ισραήλ 
τής των Μολοσσών χώρας αυτόχθων τις, 'Αέδης 
δνομα, βεδασιλευκώς μετά Μελινδίας τής αύτου 
γυναικός εσχε θυγατέρα τήν Περσεφόνην, ής Ιίειρί- 
θους ό αύτου συγκλητικός έρασθεις κατά σύνταξιν 
αυτής άρπάσαι ταύτην νυκτός έβουλήθη. Τούτο 
γνούς ΆΤδης, δν εΤχε κύνα μέγιστον και δγριον, 
Τρικέρβερον έπονομαζόμενον, εξω ττ7ς θύρας ίστησε 
Περσεφόνης αγνοούσης. Του δΐ Πειρίθου ποδς αυτήν 
παραγενομένου νυκτός, έφορμήσας ό κύων άνεΤλεν 
αυτόν. Έξελθοΰσα δΐ προς τήν ταραχήν ή κόρη δι- ςαβΡΓΟδβΓρίηαπι, 144 βιυη &(! ΙαπιαΙΙυπι βχοαΓ- Ο εσπαρακται και αυτή τψ κυνί. Εντεύθεν ίρρτ^^Ί] οτι ό Πλούτων, τό του ανδρός εί^πορον σημαίνων, 
τήν κόρην Ηερσεφόνην άρπάσας ές $δην φχετο. 

"Οτι ό Λίγιαλευς πρώτος Σικυωνιτών πεντήκοντα 
δύο ετη ήρξε• μεθ' δν άλλοι κς' Κως του καλουμέ- 
νου Ζευξίππου, δς ϊτός έν και τριάκοντα έβασίλευ- 
σεν έν αύτοΤς. Και κατέσχεν αυτών ή βασιλεία ϊτι 
έννακόσία όγδοήκοντα. 

ΧΥΙ.ΑΝΒΗΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤ^Ε. 

(76) ΜαΙίπι ΗγρβΓπιηοδίΓίίπι. δβά ΙΐδΒο οπιηία ρβΓ- Ιίαπι ραΓαηάαπι δοηρίίδ ΓβρβΙβηάα ίησαβ βοΐιοΐίδ 
ββςαί ηοΐο,βχροβίίδ βΐ 1ί1)Γίδ αά βοπιιη ίη(βΠί^βη• ίάβο ηοΐα. Χυι<. ΓβΓβΙ, άίδοβρρδϋ. Ιηάβ ηαΐα βδΐ ί&Ι)υ1α, ςυοά ΡΙαΙο 
(βα νοχ άίνιΐίαδ νίή β]αδ (ΙβδίςηαΙ) νίΓ^ίηβ ΡροδβΓ- 
ρίηα ΓΑρΙα αά ίηίβΓΟδ (ίά βδ( αά Αίάβηι) οοηοβδδβπΐ. 
^Ε^ία16υδ ρηπιυδ τβ^ηυπι ίη δίο^οηίοδ ςβδδίΐ, 
Αηηοδ 52. ΡοδΙ Ιιτιηο αΐϋ Γβ^'βδ νίβίηΐί δβχ ίυβρυηΐ 
ιΐδςτιβ αά Ζβυχίρρυπι. Ηίοδίο^οηϋδ αηηοδ Ιπ^ίηΙα 
ηηυηι ΙπιρβΓανίΙ. ΟαΓανίΙ Ιιοο Γβ^ηηοι αηηοδ 980. 177 ΗΙδΤΟΕΙΑΗυΜ ΟΟΜΡΐΝΟΐϋΜ 178 Τ4 δι δυτικικαί τά κατά Ίταλίαν μέρη ύτώ των 
υΙών Πίκοο του καί Διός έτοπαρχουντο. Έν δΐ τοις 
Έλλησιν ό ΙΙρομηθευς [Ρ. 82) κβΐ ΈπιμηΟεύς 
Άτλας τε και ό παν(5πτης Άργος έγνωρίζοντο, δν 
και Ικατοντ6(ρθαλμον δια τό δξυωπέττατον και πέρί- 
βλεπτον εΤναι τήν διάνοιαν έκάλουν. ΚβΙ ό μίν "Α- 
τλας άστρονομικήν μεττ^ει έπιστήμην, διο και τον 
ούρανον βαατάζειν αυτόν έμυθεύσαντο, Προμηθεύς 
δΐ γραμματικήν, ώς φασιν, έξεΰρεν. 01 δΐ Άναξα- 
γόρειοι Ιρμηνεύουσι νουν μΙν τον Δ(α, τήν δε Άθη- 
ναν τέχνη ν. "Οθεν και τδ. 

Χειρών όλλυμένων (77) ε(δρει πολύμητιν Άθ>1νην• Α Ηβ^ίοηίϋυδ αυΐυιη αά βοΐίβ οοοαβυιη ν6Γβ6ηϋ1>υ8 
βΐ Ιΐαΐίφ ροδΙβΓίΙαδ Ρίοί ]ονί8 ρβρ ρΓονίηοίαβ ρΓΦ- 
ίαίΐ. Ιη(6Γ6Γ(Β005 αυΐβιη ίηηοΙυβΓαηΙ ΡΓοπαβΙΙιβυδ, 
ΕρίιηβΙΙιβυ», ΛΙΙαδ βΐ αοαίΐδδίιηο νίδα ρΓ«>(1ίΙυ5 Αγ- 
^113, ςυί ο1) ρβΓδρίοαοίΐΕίοιη οουίοραιη αίςιιβ ίη- 
§6ηϋ οβηΐυιηοοαίυδ 63ΐ ρβιΙιίΜΐιΐδ. Αΐΐαδ αδίΓοηο- 
ιηίοαιη (Γ&εΙανίΙ δοίβηϋαιη : ιΐαο^υβ ίαΙ)υ1αΙί δΐιηΐ αϊ) 
60 εωΐιιιη ^θβΙαπ.ΡΓΟίηβΙΙιβυιη ^Γ&πιιηαΙίεδΒ ίηνβη- 
ίοΓβπι ίπίβδβ ίΓαάυηΙ ΑηαχαςοΓβί ροΓΓΟ ρΐιίίοδορίιί 
^ον^3 ηοπιίηο ιηβηΐβιη, Μΐηθίνεο γοοβίίπίο αρίβαι 
ίηΐβΐΐί^αηΐ. ϋικίβ ββΐ ί11α(1 ί 

Εί τηαηίΙηΒ οα$8η8 8αρίβη(€ηι ΡαΙΙαάα ^ιΐΒίηί, τδν δΐ Προμηθέα νουν ϊλεγον προμήθεια γάρ έστιν ΡΓΟίηβΙΙιβυτη αυΐβιη ιηβηΐβιη ίηΙθΓρΓΟίαηΙυΓ : ββΐ 
άνθρώποις ό νους, Διό και μυθεύονται τους ανθρώπους βηίιη 1ιοηιίηί1>υ8 α ιηβηΐο ρπΐ(1©η1ία, ςιιαιη ρΓΟίηβ- 
μεταπεπλάσΟαι, δηλονότι άπό Ιδιωτείας εΙς γνώσιν. ^ ϋιβίαηκϋουηΐ.ΐάοίιχοβίίαιη Γα^αΙαηΙαΓ αϊ) βο Ιιοιηί• Έπιμηθ«ι>ς δΐ τήν μουαικήν έζεΰρε, και Δευκαλίων τα 
«ερί του κατακλυσμού της Αττικής άνετάξατο. Ό Κέ- 
κοοψ δι διφυής ώνομάσθη, ή δια μήκος σώματος,ή δ'τι 
Αιγύπτιος ών τάς δύο γλώσσας ήπίστατο. Ούτος 
μετά τ6ν κβτακλυσμόν της Αττικής Αθηνών έβα- 
σίλευσε χρόνους ν, καΐ άπό της Αθηνάς τήν πό- 
λιν Αθήνας ώνόμασεν. Έπι αυτού έν τίί άκρο- 
πόλει έλαία πρώτως εφύη. Άπό τούτου Κεκροπία 
ή χώρα πρώτον εκλήθη. Ούτος πρώτος βούν έθαύ- 
μβσε και Ζήνα προσηγόρευσεν. ΈπΙ τούτου το έν 
Δήλφ ιερόν ^Απόλλωνος Δηλ ίου υπό Έριχθονίου 
υΐοΰ Κέκροπος Ίδρύνθη. Ούτος νομοθετεί τάς γυναί- 
κας ετι παρθένους ούσας ένΐ άνδρΊ τψ βουλομένφ 
γαμεΤσθαι, καΐ μηδενι ίίλλψ Εως θανάτου προσ- 
ανέχειν ίωζ *(θίρ αυτού άδιαφόρως εζων, προς και- ηβ3 ίαίδδβ ΐΓαηβΩ^αΓαΙοδ, ηίιηίΓυιη ςαοά τυ^ββ αά 
βοίβηΐίαιη αάάαχβπΐ. Μυβίοαιη ίηνβηίΙΕρίιηβΙΙιβιΐδ: 
Όβυοαίίοη ΙιίβΙοπαιη άίΐανϋ ΑΙΙίοί οοηβοΓίρβίΙ. Οβ- 
ΟΓορβιη (ΙυρΙίοβιη δβιι άυα1)υδ ηαΙυΓΐ» οοηβίαηΐβιη 
145 άίχβΓυηΙ, δίνε ο1) εοΓροπδ ρΓΟοβπΙαΙβιη, βίνβ 
φΐοά ^€^ρΙία3 ραΙπαυίΓαΐΏςυβ Ηη^ααιη οαΐίβρβί.ΐδ 
ρθ3ΐ (ϋΐανίυιη ΑΙΙίοιιιη ΑΙΙιβηίδ Γβ^ηανίΙ αηηοδ 50, 
ιΐΓΐ)βιηοιυ6 ΑΙΙιβηαδ α ΜίηεΓνο) Ογκοο ηοιηίηβ ηαη- 
οαρανίΐ. Εο Γβ^ηαηΙβ ρηπααιη ίη αΐ'οβ οίβα βδ( 
βηαΐα. ΔΙ) ίρδο Γ0§ίο ΟβοΓορία ββΐ ητ^ι^οΠαΙα. Ι3 
ρΓίπιυ3 1)0Υβιη αάιηίΓαΙιΐδ βδΐ οΐ ]ον6ΐη εο^ηοιηίηα- 
νϋ. Ε3118 ΙβιηρβδΙαΙβ Γαηαηι Αροΐΐίηίδ Ποίϋ ίη 
ίηδπία Ώβ\ο ροδϋαιη βδΐ αϊ) ΕπεΙιΐΗοηίο Οοιορίδ 
Ωϋο. Ιδ Ιβ^βιη ΙαΙϋ ιιϋ νίΓ^ίιιβδ υηί αΐίευί υιγο 
νοίβηΐί ηιι1)βΓβη1,η6(ϊαο οο νίνο Γβιη ευιη υΐΐο αΐίο ρόν μιγνύμενοι και αύθις δτε βούλονται διαχωριζό- ^ 1ι&1)βΓβηΙ. ΗαεΙοηυδ βηίπι ρΓΟίηίδευο εοηευ1)ίΙυ αβί μβνοι, ώς 5δηλον εΓναι τίς δν εί'η τούτου πατήρ, 
κτηνών τρόπο'Φ νοθευομένου του γένους τ^ έπιμιξί^. 
*Ελεγ« γάρ αυτό αίτιον είναι του κατακλυσμού. ΚαΙ 
μετ* αυτόν Κραναός έδασίλευσεν Ιτη εννέα. 6'τι και 
Σαπφώ ή και πρώτη Μουσών άνηγόρευτο. Εϊτα Φορ- 
νευς και άλλοι μετ' αυτόν Ιως Κόδρου βασιλεύσαν- 
τΙ)ς αυτών ϊτη κα\ Έκράτει οδν ή Αθηναίων 
βασιλεία ϊτη υί^β*. Κάντεύθεν Λρχοντας δώδεκα προ- 
ιβάλλοντο, δι' ών ή κατ* αυτούς διψκονομδϊτο πολι- 
τεία. Έν τούτοις τοις δρχουσιν ένομοθέτει Αθη- 
ναίων πρώτο< Δράκων ονόματι. Μετ' αυτόν δι Σό- 
λων του Δράκοντος τους νόμους ήθέτει. Είτα βάλης 
ό Μιλήσιος έθεσμοθέτει, καΐ πάλιν Αίσχύλος τυραν- 
νήσας Ετος Ιν καΐ μίΐνας ζ\ Μεθ' 6'ν Αλκιβιάδης ίαβΓαηΙ, αΓΐ)ίΐΓίο δΐιο ίαΙοΓ δβ 3υηεϋ τυΓδαδςαβ 
δβραΓπϋ ; ηιιο ίαείαιη βδΐ υ( ηβπιο ραΐΓβιη βυαιη 
δεΪΓβ ροδδβΐ, ρ6ε('Γί3 ίπδΙαΓ δρυποδ ρΓοεΓβαηϋΙ)υ5 
1ιοιηίηί1)ΐΐδ.Εαπι τειη ίΐΐβ εααδαιη (Ιίΐυνίο ρΓα)1)αίδδ6 
(1ίε6ΐ)αΙ. ΡοδΙΗιιηεΟΓαηαιίδ ΓβμηανίΙ αηηοβ 9; (|ΰθ 
ίβιηροΓβδαρρΙιο νίχίΐ, ςαοθρππια ΜυδαΓαιη άίεΐα 
ΓϋίΙ. δυοεβδδίΐ Οπαπαο ΡΙιΟΓηβυδ, αΐϋςιιβ άβίηοβρβ 
υδςαβ αά ΟοάΓαιη,ίίυί Γββηυιη ρβΓ αηηοδ 21 ^βδδίΐ. 
ΒιίΓανίΙ Γβ^ηυιη ΑΙΙιβηίβηδβ αηηοδ 492. Ιηάβ Γβιη 
ριι1)Ιίεαιη βυαιη άυοάβηίδ ρΐΊηοίρί1)αδ αάπιίηίδίΓαη- 
άαιη ΐΓαίΙίάβΓαηΙ. Εχ Ιιίδ ρπαιηδ ΟΓαεο Ιββββ 
Α11ΐθηί6ηδί1)ΐΐ8 ροδίιίΐ, ςυαδ 6]υδ δαεεεββΟΓ δοΐοη 
α1)Γ0^ανίΙ. ΡοδΙ Ιιυηο αΐίαδ Τΐιαίβδ Μϋβδίαδ 1υ1ί( ; 
πίΓδίιιηςιιβ ΛϋδεΚνΙυβ, ευιη ίη Γβπι ρηΐίΐίεαπι Ιγ- ϊτη δύο, είχα άλλοι ιη', καί αύθις ή τούτων κατ- Ο Γαηηίάβπι οΙ)ΙίπβΓβΙ ρβΓ αηπυπι αε 7 πιβηδβδ. ΡοβΙ 
ελύθη βασιλεία. Έν έκείνοις τοις καιροΐς και οΐ κρι- Ιιαηε Α1εί1)ίαάβδ ΙίβηηίυΐΌ, (Ιβίηάβ αΐϋ 18, ΓαΓδίΐδ- 
'^"'* ίΡΧ^"^ ^^ ^^^^^ Ισραήλ. ςαβ ΙιΟΓαπι Γββπιιιη α1)θΗΐαηι 140 θδΐ. Εο ΙβιηροΓβ 

3α(1ίθ68 ρορηίο ΙδΓαβϋεο ρηβίαβπιηΐ, ςαοβ ρΓορίβΓ βΓαεοπιπι ΙιίδΙοΓίαδ άοηαο εοιηιηβπιΟΓαΓβ ρΐαευίΐ. Τών κριτών του Ισραήλ έπανάληψις διά τάς τών 
Ελλήνων Ιστορίας. Μετά Ίησούν του Ναυή έκ της 
Ιούδα και Συμεών φυλής [Ρ. 83] τοΤς αλλήλων σχοι- 
νίσμασιν άνά μέρος βοηθούντων πρώτος αίρξοα του 
λαού λέγεται Χάλεβ ?τη λ'. Μετά τούτο ό λαός είδώ- 
λοις λατρε*^σας έκδίδοται δουλεύε'.ν τφ Χουσαρθώμ ^υ(1^εαπ1Ηβ1)Γα50ΓϋΠ1ιβπ1ροΓα ευπιΟπυείδ εοΐΐαΐα. 
Μο^(υο^οδ11α^υάα) βΐδίηιβοηίδ 1π1)υδπιυ1υα ααχί- 
1ία]υηχοΓυηΙ. Ρπιηηδ ροραίο άυχ ίαίδδο ηαΡΓαΙιΐΓ 
ϋα1β1)υ8, αηηοδ 30. Ιηάβ ρορηίοδ δίπιιιίαοπδ άίνΐ- 
ηηπι βχΙιί1)βηάο εηΐΐυπι πιβιαίΐ, υΐ ΟΙιαβαΓίΗοπιο 
δ>τί«;,οιυα3 εβί ΜβδοροΙαιηία, Γββί δβΓνίΙαΙβηι ββΓ- ΧΥΙΛΝΟΠΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤ^Ε. (77^ Νίΐιίΐ 1ια]>6ο, ηΐ ηβςηβ άβ 1)ον6, Ιονβ, ςηί δβςηϋιΐΓ. Χυι.. 179 ΟΕΟΚαΐΙ ΟΒΟΠΕΝΙ ΙΜ τίΓβΙ αηηοδ οοΐοάβοίιη. Ουηι δϋΐβιη δβ »(1 Οβιιιη \ βασιλεΐ Συρίας της Μεσοποταμίας ϊτη ιη'. Έπι- ρορυΙαδοοηνβΓίίδδβΙ,ίδβίδ ρπαιυπι 3ΐΐ(ϋοβϊη βχοί- 
ΐΛνίΙ ΟοΙΙιοηίβΙβπηι, €α1βΙ)ί ίΓαΐΓβιη, ηαΙιιηιίηοΓβιη. 
Ιδ ροραίιιιη 40 βιηηοδ 6ΐιΙ)βΓη2ΐνίΙ. Ηα]αδ ΙβιηροΓβ 
(ΙίΙανίυιη Οριιοαίίοηβ