Skip to main content

Full text of "Patrologiae cursus completus"

See other formats


Τΐιΐδ ΐδ α άΐ^ΐΐαΐ οοργ οί α ΐ3θθ]<: Ιΐιαΐ \ναδ ρΓ^δεΓνεά ίοΓ ^εηεΓαΙΐοηδ οη ΙΛιαΓγ δΐιείνεδ ΐ3£ίθΓ6 ΐΐ \ναδ οαΓείιιΠγ δοαηηεά \)γ Οοο^ΐε αδ ραΓί οί α ρΓθ]£θΙ 
ίο ιηα]<:6 Ιΐιε χνοΓίά'δ ΐ3θθ]<:δ άΐδθον6Γαΐ3ΐ6 οηΐΐηε. 

ΙΙ Ιιαδ δΐίΓνΐνβά 1οη§ εηοιι^ΐι ίοΓ Ιΐιε οοργή^ΙιΙ ίο εχρίΓ© αηά Ιΐιε ΐ3θθ]<: ίο εηΙεΓ Ιΐιε ριιΐ3ΐΐο άοιηαΐη. Α ριιΐ3ΐΐο άοπιαΐη ΐ3θθ]<: ΐδ οηο ΙΙιαΙ \ναδ ηενεΓ δΐιΐ3]60ΐ 
ίο οοργή^ΙιΙ ΟΓ \ν1ΐ0δ6 Ιε^αΐ οοργή^ΙιΙ Ιεηη Ιιαδ εχρίΓεά. λΥΙιεΙΙιεΓ α ΐ3θθ]<: ΐδ ΐη Ιΐιε ρπΐ3ΐΐο άοιηαΐη ηιαγ ναιγ οοπηίΓγ ίο οοιιηίΓγ. Ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ 
αΓ6 οπΓ §αΐ6\ναγδ ίο Ιΐιε ραδί, τερΓεδεηΙΐη^ α λνεαίΐΐι οί ΙιΐδΙΟΓγ, οπΙΙιίΓε αηά ]<:ηο\νΐ6(1§6 Ιΐιαί'δ οίΐεη άΐίβοιιΐΐ ίο άΐδοονεΓ. 

ΜαΓίίδ, ηοΐαΐΐοηδ αηά οΙΙιεΓ ηιαΓ^ΐηαΙΐα ρΓβδεηΙ ΐη Ιΐιε οή^ΐηαΐ νοίπηιε \νΐ11 αρρεαΓ ΐη Ιΐιΐδ βίε - α τεηιΐηάεΓ οί Ιΐιΐδ ΐ3θθ]<:'δ 1οη§ ]οιΐΓη6γ ίΓοηι Ιΐιε 
ρπΐ3ΐΐδ1ΐ6Γ ίο α 1ΐΐ3ΓαΓγ αηά βηαΐΐγ ίο γοιι. 

υ83§6 ^αίάεϋηεδ 

Οοο^ΐβ ΐδ ρΓΟίιά Ιο ραΓίηεΓ \νΐ1β 1ΐΐ3ΓαΓΪ£δ Ιο άΐ^ΐΐΐζε ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ηιαίεήαΐδ αηά ηια]<:6 Ιβεηι χνΐάεΐγ αοοεδδΐΐ)!©. ΡιιΙ)1ΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ ΐ36ΐοη§ ίο Ιβ© 
ρπΙ^Ηο αηά \ν6 αΓ6 ηιειείγ ΙβεΐΓ οιΐδίοάΐαηδ. ΝενεΓίβεΙεδδ, Ιβΐδ \νοΓ]<: ΐδ εχρεηδΐνε, δο ΐη ΟΓάεΓ ίο Ι^εερ ρΓονΐάΐη§ Ιβΐδ ΓεδοιίΓοε, \ν6 βάνε Ιαΐ^εη δίερδ ίο 
ρΓενβηΙ αβπδε βγ οοηιηιεΓοΐαΙ ραΓίΐεδ, ΐηο1ιιάΐη§ ρ1αοΐη§ Ιβοβηΐοαΐ ΓεδΙήοΙΐοηδ οη αιιΐοηιαίβά ςπεΓγΐη^. 

λνε αίδο αδ]<: ΙβαΙ γοπ: 

+ ΜαΙίβ ποη-αοηιπιβΓοίαΙ Η5β ο/ίΗββΙβ^ λΥε άεδΐ^ηεά Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ ίοΐ ιίδε βγ ΐηάΐνΐάιιαίδ, αηά \ν6 τεςπεδί ΙβαΙ γοιι ιίδε Ιββδε βίεδ ίον 
ρεΓδοηαΙ, ηοη-οοηιηΐ6Γθΐα1 ριίφΟδεδ. 

+ Κβ/Γαίη/Γοηι αηίοηιαίβά ρΗβΓγίη§ Όο ηοΐ δεηά αιιΐοηιαίβά ςιιεήεδ οί αηγ δΟΓΐ ίο Οοο^ΐε'δ δγδίεηι: Ιί γοπ αιε οοηάποΐΐη^ τεδεαΓοβ οη ηιαοβΐηε 
ΐΓαηδΙαΙΐοη, ορίΐοαΐ οβαΓαοΙεΓ Γεοο^ηΐΙΐοη ογ οΙββΓ αιεαδ \νβ6Γ6 αοοοδδ ίο α ΙαΓ^ε αηιοιιηΐ οί ΙεχΙ ΐδ βείρίιιΐ, ρΐεαδο οοηίαοί ιΐδ. λν© οηοοιίΓα^β Ιβε 
ιίδε οί ριιββο άοηιαΐη ηιαίεπαΐδ ίοΓ Ιβεδ© ριίφΟδβδ αηά ηιαγ β© αβί© ίο ββίρ. 

+ Μαίηίαίη αίίήΒηίίοη Τβ© Οοο^ΐε "\ναΐ6ΓηιαΓ]<:" γοιι δε© οη εαοβ βίε ΐδ εδδεηΐΐαΐ ίοΓ ΐηίθΓηιΐη§ ρεορίε αβοιιΐ Ιβΐδ ρΓθ]60ΐ αηά βείρΐη^ Ιβεηι βηά 
αάάΐΐΐοηαΐ ηιαΐ6ΓΪα1δ ΙβΓΟίι^β Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ. ΡΙεαδε άο ηοΐ Γεηιονε ΐΐ. 

+ Κββρ ίί Ι6§α1 λΥβαΙεν^Γ γοιίΓ ιίδε, τεηιεηιββΓ ΙβαΙ γοιι αΓ© τεδροηδΐβίε ίοΓ εηδίιήη^ ΙβαΙ \νβαΙ γοιι αΓ6 άοΐη§ ΐδ Ιε^αΐ. Βο ηοΐ αδδΐιηιε ΙβαΙ ]ιΐδΙ 
βεοαιίδε \ν6 βεβενε α βοο]<: ΐδ ΐη Ιβε ρπββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη Ιβε ΙΙηΐΙεά δίαΐεδ, ΙβαΙ Ιβε \νοΓ]<: ΐδ αΙδο ΐη Ιβε ριιββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη οΙβεΓ 
οοιιηΐήεδ. λΥβεΙβεΓ α βοο]<: ΐδ δΙΐΠ ΐη οοργή^βΐ ναήεδ ίΓοηι οοιιηΐΓγ ίο οοιιηΐΓγ, αηά χνε οαη'Ι οίίεΓ ^ιιΐάαηοε οη χνββΙβεΓ αηγ δρεοΐβο πδο οί 
αηγ δροοΐβο βοο]<: ΐδ αΠοχνοά. ΡΙοαδο άο ηοΐ αδδΐιηΐβ ΙβαΙ α βοο]<:'δ αρρβαΓαηο© ΐη Οοο^Ι© Βοο]<: ΞοαΓοβ ηιοαηδ ΐΐ οαη β© ιΐδεά ΐη αηγ ηιαηηοΓ 
αηγ\νβ6Γ6 ΐη Ιβο \νοΓΐά. Οοργή^βΙ ΐηίήη^οηίβηΐ ΗαβΐβΙγ οαη βο ςιιΐΐο δονοΓο. 

ΑβοαΙ Οοο§ΐ6 Βοοίί δεαΓοΗ 

Οοο^ΐο'δ ηιΐδδΐοη ΐδ ίο ΟΓ^αηΐζο Ιβο \νοΓΐά'δ ΐηίοΓηιαΙΐοη αηά ίο ηια]<:ο ΐΐ ιιηΐνοΓδαΠγ αοοοδδΐβίο αηά πδοίιιΐ. Οοο^ΐο Βοο]<: δοαΓοβ βοΐρδ ΓοαάοΓδ 
άΐδοονοΓ Ιβο \νοΓΐά'δ βοο]<:δ χνβΐΐο βοΐρΐη^ αιιΙβοΓδ αηά ριιββδβοΓδ Γοαοβ ηοχν αιιάΐοηοοδ. Υοιι οαη δοαΓοβ ΙβΓΟίι^β Ιβο ίηΠ ΙοχΙ οί Ιβΐδ βοο]<: οη Ιβο χνοβ αί |]ιίίρ : //]οοο1^3 . α^οοα^ΐβ . οοιη/ 

Οί9ίΐίζθ(:Ι Ι3ν ΟθΟ§ΐ€ Οί9ίίίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε Οί9ίίίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε ΡΑΤΚΟΐΟ&ΙτΕ 

" ΟϋΚδϋδ ΟΟΜΡΙΕΤϋδ, 

8Ευ ΒΙΒίΙΟΤΗΕεΑ υΝΐνΕΕ15ΑΙ.Ι8, ΙΝΤΕΟΚα. ΟΝΙΡΟΚΜΙδ. εΟΜΜΟΟΑ. ΟΕεΟΝΟΜίελ, 

(«ΜΙΜ 88. ΡλΤΚΙΙ. 00(ΓΓ0Κ11 8£Κ1ΡΤ0ΚΙ101]Ε Ε££ΙΕ8Ιλ8ΤΙ£0Κ11, 

5ΐνΒ ίΑΤΙΝΟΙίυΐΙ, βΙΥΒ βΚΑΟΟΙΙΟΜ, 

0171 ΑΒ ΜΥΟ ΑΡ0$τ01ί€0 ΑΌ ΜΤΑΤΕΜ ΙΝΝΟΰΒΜΤΙΙ III {ΑΙΙΝ, 1116) ΡΒΟ ΙΑΤΙΝΙΒ^ 

ΜΤ ΑΟεΟΝΟΙίΙί ΡίΟΚΒΝΤΙΝΙ ΤΕϋΡΟΚΑ {ΑΝΝ. 1459) ΓΛΟ 0ηΛ€13 ΠΟΚΌΛΜΗΤ : 

ΗΕβυδΙΟ εΗΗΟΝΟΙ,ΟβίεΑ 

ΟΜΝΙϋΜ ύ\]Α ΕΧδΤΙΤΕΚε ΜΟΝυΜεΐΝΤΟΚΙΙΜ ΟΜ\\0\ΛΖ& ΤΙΙΑ01Τ10Ν18 ΡΕΒ ΟϋΙΝΟΕείΜ ΡΚΙΟΚΑ 

Ε^^1.Ε$1^£ 8^ε^υ1^λ» 

ΐυίΤΑ ΚηΐΤΙΟΝΒ• ΑεευΐΙλΤΙ88ΙΙΐ4β, ΙΜΤΒΚ 8Β ευΐΙΟΟΒ Ν0ΐηΐυΐ.1.Ι9 €00Ι€Ι»Ι)8 IIλII1I8^ΒI^ΤI8 €ΟΙ.Ι.ΑΤ48, ΜΒΟΟΑΜ »ΐυ€ΒΙΙ- 

ΤΒΙΙ €λ8ΤΙ6ΑΤλ ', ΟΙΜΒΚΤλΤΙΟΝΙΒυβ, εΟΜΜΚΜΤΑίΙΙΙβ ΥλΚΙΙβΟΟΕ 1.ΕεΤΙ01ΙΙΒ08 ΰΟΜΤΙΝΚΝΤΒΚ αίΚβΤΚλΤΑ ; ΟΜΝϋΙ)• 

ΟΙ'ΚΚίΒΐΐβ Ρ08Τ ΑΜΡΙ.Ι&ΒΙΜλβ Β01Τ10ΝΕ8 ΟΟ' ΤΙΙΙΒ08 Ν0ΤΙ88ΙΙΙΙ8 8^Βευυ8 ΟΒΒΒΝΤυΒ Α880Ι.ΙΙΤΑ•, 0ΒΤΚ€Τ1• 

Αυ€ΤΑ; ΙΙΙ0ΐεΐΒΙ)8 ΟΚΟΙΚΑΚΙΙβ ΤΕίΕΤΙΑΜ ΑΝΑΙ.ΤΤΐεΐ8, 8ΙΜ€υΐ.0> 8ΐνΒ Τ0Μ08, 8ΙΤΒ Α|Ι€ΤΑΚΒ8 Αΐ.ΐευΐΙΙ8 

ΜΟΜΚΝΤΙ >0Β8Ε0υΕΜΤ1Β|]8» ΟΟΜΑΤΑ ; ΟΑηΤΙΙΙ.18 ΙΝΤΚΑ ΙΡβϋΜ ΤΚΧΤυΜ ΚΙΤΒ ΒΙ9Ρ081ΤΙ8, ΜΒΰΝΟΝ ΒΤ ΤΙΤϋΜ• 

•11164)1.4 Βυ II ΡΑ6ΙΝΑηυΐΙ ΜλΙΙβίΝΒΜ «υΡΕΙΙΙΟΒΕΙΙ »Ι8ΤΙ(Ι6υΒΜΤΙ1Ι)8 8υΒΙΕεΤ4ΙΙ0υΒΙΙ4ΤΕΙΙΐ4Μ 8Ι6Μ1ΡΙ- 

€4ΜΤ1ΐυ8, ΑΟΟΚΝΑΤΑ ; ΟΡΕΒΙΐυ» €υ•Ι ϋ|]ΒΙ18, ΤυΜ 4Ρ0£ΒΤΡηΐ8, 41.1004 νΒΒΟ 4υεΤ0ΜΤ4ΤΒ ΙΝ 

0Β1>1ί<Κ 40 ΤΚΑΟΙΤΙΟΝΚΜ Εεεΐ.Β8ΐ48Τΐε4ΙΙ ΡΟΜ.ΒΜΤΙΒΙΙβ, 4ΙΙΡ1.ΐηεΑΤΑ ; 

»Ι)€ΕΝΤ18 ΕΤ Ον^ΟΚΑβΙΚΤΑ ΙΝΟ 161805 508 ΟΜΝΙ ΒΕί^ΡΕεΤΟ, βεΐυεΒΤ, ΑΙ.ΡΗΑΒΕΤίεΟ, εΐΙΒΟΙΙΟΙ.06ΐεθ, 4ΙΙΑΙ.ΤΤΙ€Φ, 

ΑΝΑΐ.οοιεο, βΤΑΤίδτιεο, βτΝΤίίΕτιεο , Ετε., ΗΕ8 ετ Αυ€ΐθηΕ8 ΕΧΗίΒΕΝτιβυβ, ιτα υτ ιιον 80ΐ.υΜ βτυ- 

ΡΙ050 , βΕΟ ΝΕεοΤΙΙβ ΙΜΡίΐεΑΤΟ , ΕΤ 81 ΡΟΒΤΕ 8ΙΚΤ , ΡΙΟΚΙβ ΕΤΙΑΜ ΒΤ ΙΜΡΕΒΙΤ18 Ρ4ΤΕ4ΜΤ ΟΜΝΒΒ 
88. Γ4ΤΒΕ3, Ι.οευΡΙ.ΒΤ4Τ4 ; δΕΟ ΡΒ>Ε8ΕΒΤΙΜ 000808 ΙΜΙ1ΕΝ8Ι8 ΕΤ 6ΕΝΕΒ4Ι.ΙΒΓ8 ΙΙΦίείΒΟβ, ΑΙ.ΤΒΒΟ 

βεΐίίεΒτ ΙΙΕΙΙϋΜ, οοο εοΝδοίτο, οοιοοοιβ νον ϋθΐ.οιι Τ4υ8 Τ4ΐ.ιβνΒ Ρ4Τεβ, νΕΜΟΜ ετι4Ι1 

ΟΜϋΕΟΟΙβΟΟΕ Ρ4Τη0ΙΙ, 488006 ΟίίΑ ΕΧεΕΡΤΙΟΝΕ, ΙΜ ΟυΟΠίΙΒΒΤ ΤηΒΜ4 8εΒΙΡ8ΕΒ1Τ, ΟΝΟ 

ΐΜτοιτο εοΝβΡίεΐΑΤΟΒ; 41.τεβο 8^Κ1ΡΤυ1^^£ $Α^Η^£, βχ οοο ίΒετοΒΐ εοΗ- 

ΡΒΒ1ΒΒ 8ΙΤ ΟΒΥΙΟΜ 0Ι)ΙΝ4ΙΙ ΡΑΤΒΕ8 ΒΤ ΙΝ 0111808 ΟΡΒΒΟΜ ΒΟΟΒΟΜ Ι.θεΐΒ 

8ΙΝευΐ.0$ ΒΙΝεΟίΟΒΟΜ ίΙΒΒΟΒΟΜ 8εΒIΡΤ0Β^Β νΒΗ808, 4 ΡΒΙΜΟ «ΒΜΒΒΒΟΒ 

ΟδΟΟΒ 4Β Νθνΐ88ΙΜ0ΙΙ 4Ρ0ε41.νΡ8Ι8, εθΙ1ΙΙΕΝΤ4ΤΙ 8ΙΜΤ : 

ΒΟΙΤΙΟ ΑεευΚΑΤΙ88ΙΙΐ4, εΑΤΚΒίδΟΟΒ ΟΗΝΙΒ08 Ρ4εΐ1.Β 41ΙΤΕΡΟΝΒΜ04,9Ι ΡΒΒΡΒΝΒ4ΝΤ0Β εΒ4ΒΑεΤΒΒ0ΙΙ Ν1ΤΙΒΙΤ48| 

εΗ4ΜΤ.Β 0υ41.1Τ48, ΐηΤΕ6Κ1ΤΑ8 ΤΕΧΤ08, εΟΒΒΕετίΟΜΙΒ ΡΒΒΡΒεΤΙΟ, ΟΡΒΒΟΜ ΒΒεΟΒΟΒΟΙΙ ΤΟΜ ΤαΒΙΒΤΑΒ 

ΤΟΝ ΝΟΜΒΒΟβ, Ρ0ΗΗ4 νΟίΟΜΙΜΟΗ ΡΕΒ004Ι1 εθΙΙΙΙΟΒ4 8ΙΒΙ0ΙΙΒ ΙΝ ΤΟΤΟ ΡΑΤΒΟίΟΟΙ^Β ΒΕϋΟΗΒΟ ε0Ν8Τ4ΝΤΒΗ 

ΒιΐΙΙΙ.18, ΡΒΒΤΙΙ ΒΧΙ60ΙΤ48, ΡΒ^Β8ΒΒΤIII0υΒ Ι8Τ4 εΟΙ^ίΧεΤΙΟ 0Ν4, ΙΙΒΤΒ0Βΐε4 ΒΤ εΗΒΟΝ01.0βΐε*, 

ΒΕΧεΕΝΤΟΒΟΗ ΡΚΑΒΜΒΝΤΟΒΟΙΙ ΟΡυ8εθΙ.ΟΒθΙΙ00Β ΗΑεΤΒΝΟΒ Ηΐε ΙΙ.Ι.Ι€ 8Ρ4Β80Η0ΙΙ, ΤΕί ΕΤΙΑΜ 

ΙΒΕΡΙΤΟΒΟΜ, ^ΒΙΜΟΜ 40ΤΒΜ ΙΝ Μ08ΤΜ4 Β1Βυ0ΤυΒε4, ΒΧ 0ΡΒΒΙΒ08 ΒΤ Μβ8. 4Β 0ΜΝΒ8 

^ΕΤ4ΤΒ8, Ι.οεθΒ. 1.ΙΝ6υ48 ΓΟΒΜ4800Β ΡΚΚΤΙΝΕΝΤΙΒ08 , ε0400Ν4Τ0ΒυΜ, 

ΧΤ ΒΧ ΙΝΝΟΜΕΒΙβ 0ΡΕΒΙΒ08 ΤΒΑΟΙΤΙΟΝΕΗ ε4ΤΗ0Ι.ΐεΑΜ εθ»η.4ΝΤΙΒ08» 0Ρ08 ΟΝίεΟΜ ΜΐΒΑΒΙίΙΤΒΒ ΒΡΤίείΚΝΤίυΜ* 

δΕΒΙΕδ ΟΒΛΟΑ ΡΟδΤΕΚΙΟΒ, 

ΙΝ ΟΙΙΑ ΓΗΟηΚυΝΤ ΡΑΤΒΕ8, 0ΟΓΤΟΚΚ8 8ΓΒΙΡΤΟΙΙΚ801ί1ί Β(ΊΊ.|^8I^Β ^Κ^Ε^^« 
ΑΒ ^ΕVΟ ΡΗϋΤΙΑΝΟ ϋδΟϋΕ ΑΟ ΟΟΝαΐΠ ΓΙΟΚΕΝΤΙΝΙ ΤΕΜΡΟΒΑ. ΕΤ ΑΜΡΙΙϋ»; 

ΑΟΟυΚΑΝΤΕ ϋ.-Ρ. ΜΙβΝΕ, 

ΒΙΙ»ΙΙοΙΙΐ€€βΒ ^I^^I ηηΙτ«ηβΒ, 

ΒΐΥΒ ουηβυυιι εοχρι,ΒτοΒυιι ιν 5ΐΝουι.ο3 δοΐΕΝτυκ Βεει,ΒβίΑδτιαΑ Β^Μοβ βοιτοββ. 

ΓΑΤΒΟίΟείΑ. 40 1Ν8Τ4Β ΙΡβΙΟβ Εεεΐ.Β8ΙΑ, ΙΝ 0049 Ρ4ΒΤΕβ ΟΙΤΙΟΙΤΟΒ, 4Ι.ΙΑΜ ΝΒΜΡΒ ίΑΤΙΝΑΜ, ΑίΙΑΜ ΒΚ^ΒεΟ-ίΑΤΙΝΑΜ; 
ΑΝΒ^^ ΡΑΒΤΒ8 ΡΕΝΕ ^4Μ ΙΝΤΕεΒΕ ΕX4ΒΑΤ^ε βΟΝΤ. Ι.4ΤΙΝΑ, ΟΟεΒΝΤΙΒ ΕΤ νΐΟΐΝΤΙ 000808 νΟίΟΜΙΜΒΟΒ ΗΟΙ.Ε δΟΑ 
8ΤΑΝ9, ΟΕεΕΜ ΕΤ εΕΝΤΟΜ 81!ΡΒΑ ΗΙίίΕ ΡΒΑΝεΐΒ νΕΝΙΤ : €Μ^£εΑ ΟΟΡΙ.ΐεΐ ΕΟΙΤΙΟΝΒ ΤΤΡΙ9 Μ4Ν04Τ4 ΕβΤ. ΡΒΙΟΒ 
βΒ^ΒεΟΜ ΤΒΧΤΟΜ ΟΝΑ εΟΝ ΥΕΚδΙΟΝΕ 1.ΑΤΙΝ4 ί4ΤΕΒ4ί1 εΟΜίΧΕεΤΙΤΟΒ, "ΙΟνΕϋΟΟΕ ΕΤ εΕΝΤΟΜ νθΚυΜΙΝ4, ΡΒΟ ΡΒΙΜΑ 
8ΕΒΙΕ 6Β^εε4, ΝΟΝ ΕΧεΕΟΙΤ. Ι•Οί»ΤΕΒΙΟΒ 4υΤΕΙΙ νΕΚβΙΟΝΕΜ Ι.ΛΤΙΝΑΜ ΤΑΝΤΟΜ ΕΧΙΙ1ΒΕΤ, ΙΟΕΟΟΟΕ ΙΝΤΒ4 Ο^ΙΝΟΙΙΕ ΕΤ 
0υΐΝ0046ΙΝΤ4 ΤΟίΟΜΙΝ4 ΒΕΤΙΝΕΤΟΒ. 8Ε€0Ν04 8ΕΒΙΕ5 ςη^Εεθ-Ι.4ΤΙΝ4 δΕΧΑΟΙΝΤΑ ν01.υΜΐΝ4 ΡΒ0ΒΑΒ11.ΙΤΕΒ 
ΝΟΝ ΒΟΡΕΒΑΒΙΤ ; ΟΟΜ ΙΙ0Ι09 ΥΕΚβΙΟ ΜΕΗΕ Ι.4ΤΙΝλ ΤΒΐεΐΝτ4 ΥΟίΟΜΙΝΙΒΟδ 4Β80Ι.νΕΤΟΒ. ΟΝΟΜΟΟΟΟΟΟΒ νοίΟΜΒΝ 
6Κ4[εθ-1.4ΤΙΝ0Μ ΟεΤΟ» ΟΝΟΜΟΟΟϋΟυΒ ΝΚΒΒ 1.4ΤΐΝυΗ 001ΝΟΟΒ ΡΒΑΝεΐ& 901.0ΝΜΟΟΟ ΒΗΙΤΟΒ : ΟΤΒΟΒΙΟυΕ ΥΕΒΟ, 
υτ ΡΒΒΤΙΙ ηθΐυ9 ΒΕΝΕΡΙΟΙΟ ΓΒΟαΤΟΒ ΕΜΡΤΟΒ, εθΙ.1.ΕεΤΙΟΝΕΜ ΙΝΤΕΟΒΑΜ, 9ΐνΒ Ι.4ΤΙΝ4Μ, 5ΙΥΒ 6Κ^Βε4Μ εοΜ• 
Ρ4ΒΒΤ ΝΕεΕ95Β ΕΒΙΤ; 5Ε<:υ& ΕΜ1Μ εΟΙΟ^ΟΟΒ Υ0Ι.υΜΙΝΙ8 4ΜΡυΤ00ΐΝΕΜ ΝΕεΝΟΝ ΕΤ ΟΙΡΡΐεθίΤ4ΤΚ8 ν4ΚΙΑ ΡΒΕΤΙΑ 
4ίθυΑΒΟΝΤ. 4ΤΤ4ΜΕΝ, 81 0^19 ΕΜ4Τ ΙΝΤΕ6ΒΒ ΕΤ 8Ε0Β9ΙΜ €0Ι.1.ΕεΤΙ0ΝΒΜ 6ΒΑεθ-ί4ΤΙΝ4Μ, ΥΒΙ. Ε4Η0ΕΜ 6Β 
Γ.η^.εο ΛΑΤΙΝΕ νΕΒ5ΑΜ, ΤΙ!Μ Ο^ΟΟΟΟΕ ΥΟΙ,ΟΜΕΝ ΡΒΟ ΝΟΥΚΜ ΥΚί ΡΒΟ 9ΕΧ ΡΒ4Νεΐ9 90Ι.υΜ ΟΒΤΙΝΒΒΙΤ. ΙΒΤΑ εθΜ<" 
υΐΤΙ0ΝΕ9 ΡυτυΒΐ9 ΡΑΤΒ01.06ΙΛ 9ΒΒ1ΕΒ09 ΑΡΡίΐεΑΝΤΟΒ, 81 ΤΕΜΡΟΒ Ε49 ΤΤΡΙ8 ΜΑΝΟΑΝΟΙ Μ0Ν1Μ||| 0ΕΕ9Τ• ΡΑΤΚΟΙΟβΙΛ ΟΚΜϋΜ ΤΟΜϋΞ ϋΧΧΥΙΠ. ΕϋΤΗΥΜΙϋδ ΖΙϋΑΒΕΝϋδ. ΕΧϋυΟΕΒΑΤυΐΙ Κτ ΥΕΝΙΤ ΑΡϋΟ ί.-Ρ. ΜΚΙΝΕ, ΒΟΙΤΟΙΙΕΜ, ^ 

ΙΝ νΐΑ ΟΙΓ.ΤΑ ί^λ^ΗΟΙ^Κ, ΟϋΜ ΡΚΟΡΕ ΡΟΙΙΤΑΜ 1.υΤΕΤΙ/£ ΡΑΜΙδΙΟϋΙΙΜ νϋΙ-00 Ο'ΚΝΨΛΙϋ 
ΝΟΜΙΝΑΤΑΜ, 8Ευ ΡΕΤΙΤ-ΜΟι^ΤΗΟυΟΕ, ΝϋΝΟ \ΈΚϋ ΙΜΤΚΑ ΜΟΕΝΙΑ ΡΛΙΜΜιΝΑ. 

1864 0ί9ίΐίζθόΐ3ν^ΟΟ^ΐ€ Γα" 


Οί9ίΐίζθς] Ι3ν Οοο^Ιε ΤΒΑΒΙΤϊΟ ΟΑΤΗΟίΙΟΑ. 

8Λ€υιυΜ χπ. ΑΝΝυί ιιη. 

ΕΥΘΥΜΙΟΥ 

ΤΟΥ ΖΙΓΑΒΗΝΟΥ 
ΤΑ ΕΪΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. 

ΕϋΤΗΥΜΙΙ 

ΖΙΟΑΒΕΝΙ 

ΟΡΕΗλ ΟνΜ ΒΕΡΕΒΙΒΙ ΡΟΤΟΕΚυΝΤ ΟΗΝΙλ 

ΐυΧΤΑ. ΥΑΒίΑβ ΕΟΙΤΙΟΝΒβ 

ΙΙΡ8ΙΕΝ8ΕΜ ΝΕΜΡΕ €ΗΗΙ5Τ. ΡΒ1Β. ΜΑΤΤΒΜΙ, ΑΝΤΗΙΜ1 ΤΕΒ60ΒΥ8ΤΕΝ- 
8ΕΜ, ΛΝΤ. ΒΟΝΘίΟΥΑΝΝΙ ΥΕΝΕΤΑΜ, ΝΚΟΙΑΙ Ε0061ΝΙΙ ΚΟΜΑΝΑΜ, 

ΤΤΡΙ• ΚΜΨΜΨΜΛΑ, 

ΑεευΚΑΝΤΕ ΕΤ ΟΕΝΟΟ ΗΕΟΟΟΝΟδςεΝΤΕ ί.-ΐ. ΜΙΟΝΕ, 
Βΐ»&ιονΗΒ<υΒ Ο&ΚΒΙ υ■ιν■■•^Β, 

ευΗδίηΐΜ εοΜΡυηοΕυιι ΐΐί. 5ΐιιουι.θ3 8αΒΝίΜ8* ί^^.^^^{?^| Α?ίίί^,ΐΐΑΐιθ8 εοιτοεε. 

Γ"•*•*- •*-/•• ΤΟΜϋδΡΚΙΜϋδ. 

— ΜΒΡ^ II Β II 11 ΥΒΝΒυκΓ ουιτυοΗ νοι,υιιΐΝΑ 42 ρεαν€15 οιι.υοΐ8• 

ΕΧΟΟΟΕΒΑΤΟη ΕΤ ΥΕΝΙΤ ΑΡΟΟ Ι.-Ρ. ΗΙΟΝΈ Ε01Τ0ΚΕΜ, 

1Ν νΐΑ ΠΙΟΤΑ 0'ΑΜΒ0Ι8Ε, ΟΜλΙ ΡΒΟΡΕ ΡΟϋΤΑΜ ι.υΤΕΤI^£ ΡΑΚΙδΙΟκυΜ νυΜ•0 ϋ'ΕΝΡΕΗ 

ΝΟΜΙΓ^ΑΤΑΜι δ£υ ΡΕΤΙΤ-ΜΟΝΤϋΟϋΟΕ. ΝυΝΟ ΥΕΚΟ ΙΜΙΙΑ ΜίΚΝΙΑ ΡΑΚΙδΙΝΑ. 

186% ΤΒΑΒΪΤΙΟ ΟΑΤΗΟΙΙΟΑ. 
ΆΕςυιυκ χιι, ΜΝυΞ ηα^. 

ΕΙΕΝΟΗϋδ 

Αυοτο&υΗ Ετ οΡΕλυΜ ουι στ ηοο τοηο οχχνπα οοΝτίΝΕΝτυΑ. ΕϋΤΗΥΜίυδ 2Ι6ΑΒΕΝυ5. 

ΕάϋοΓΗτη ΡαίτοΙορχϋΒ Μοηίίηνη. 9 

Νοίίίια εχ ΒΛΙχοίΗβοα βτϋΒοα Ιοαη. ΑΙϋ. ΡαΙηοϋ. ι6ΐ({. 

ΝίΰοΙαί ΡορρίΜχ ΡΓ«/•ίία. 21 
Ληίοηϋ Βοηρίοναηηι ΡηΒ(αΙιο αά ΕίΑίΗ^κηΗ €οηιηΐΒη(αηα ίη ΡφΙνηοΒ^ βάιΗοηί 

ρηηύΐρχ βτΛνοΊαΗηω ρνζΒηΐίββα^ ψβηβίϋβ 1758-63, οιι»η ΤΗβορΗί/ΙαΟί ΟρβήύπΦ. 35 
ΡαηΙιηι ΓμγοΑιϊ Εριβίοϊα ηηηοίΛραίοήα αά €ΐ€ϊη€ηί€ϊη ΥΙ1 Ρ. Μ., ΰάίίίοηί ίάΗηίΒ 

ϋοιηηκηίαηοτηγη %η Ρ$αΙίηο$ Υβνοηβναι αηηί 1530 ρτοηηιαα. 39 

£νι(|]7ΐΒίί €οπιιη6η(Απυ5 ία Ρδ&ΐηοδ Οιινί(1ΐ8, 41 -1326 • • • • • «ι •• ;'•• 


Ι'ΑΓίβίίβ. — Εχ Τ^ρί» 4.-Ρ. Η16ΝΕ. ΜΟΝΙΤϋΜ ΕϋΙΤΟΗϋΜ. ΕυΙΙΐ7Γηίυδ, 8. δΟΓίρΙαΓ© ίηΙβπρΓβδ νβΓβ βχίιηιυδ, ΠοΓυίΙ ΙβωροΓβ Αΐ€χϋ Οοιηη^ηί, θΐ 
ΙθΐιϋβΙαΓ &5 Αηηα εοωηβηα ίη Ιίΐ). χν Α1βοήαάο$. Ι.&1>0Γ&νίΙ Ιβιηβη ρΓΦ)α(ϋοϋ5 Ορφοοπιοι 
ίη ςυβΒδΙίοηβ άβ δρίπίαδ δ&οοίί ρΓΟοβδδίοηβ ; ίηΐι&ο βαΐβαι οοηίΓονβΓδίΑ ιυΙιΠ ηονί βΙΙυΙϋ, $6ϋ 
ΡΙ]θΙία[η ί6Γ6 βχδοήρδίΐ. Εί β50Γϋ)ίΙυΓ Εηοοηΐίοη ίη 5. αρο$ΙοΙηίη Η%€τοίΗ€\Μη ςυοά ηοηάυιη 
1>'ρί5 ΙιηρΓβδδαιη βδ!, δβά ιηδ. δβΓνβΙαΓ ίη Βυδδία, αΐ ΙβδΙ&ΙαΓ Μβΐΐΐΐφί ίη ΝοϋΗα οοάά. Μοβ* 
<ΐη€η$., ρ. 114> η. 31. $ί βάβδ ΝίοοΙαο Οοαιηβηο Ρβραάοροΐο, ίη Ρτ(ΐηοί%οη%ύη$ Μ^ίίαρορι- 
οί«, ΕαΙΙι^αιίυδ δβηρδίΐ ]ίΙ)6ΐΙυη) βαρβυαι Όβ ρννΒοερίΐΒ Αρο$ίοΙί^ 00308 ρΓΦΟβρΙυπι €ΐαθ€ΐ6€ί- 
ηιαω Ι&αϋβΙ. Ιρδί βΐίβαι & ηοηηαΐΐίδ {ή\)\ή{\χτ Μοηοάία ίη ο&ι7ιιιιι ΕνίίαίΗη ΤΙΐ€$$αΙοηί€€η8ί$ 
56(1 ί&ΐδο. Η£θθ ιηοηο(1ί& ρΓοηαηΙί3(& ίυίΐ β1) ΕυΙΙι^ηιίο^ ΡβίΓβπιπι ηιβίΓοροΙίΙα^ Ευ5(&(()ϋ 
Ηΐηχοο ϋοη^αηοΐίδδίαιο/ βίςυβ ηυρβΓβάίΙβ βδΐ α ΤΙιβορΗ. 1.υο. Ργ1(1. ΤβίβΙ, ίη (]θ€ΐί55ίπ)& δυ& 
ΙΗ$$€ηαΗοη€ άβ άρτο ΤΗεββαΙοηχΰβηβι^ ρ. 368. ΒβΓΟίίηί 1836. Όβ Εα11))τηιίο Ζίβτβ1}6ηο δθήΙ)ί( 
οΙίΑΐΏ ΑΠαϋαδ Όβ €οη$ίη$η Κ π» β. 10, η. 5. Ρογγο άβ ορ6πΙ)υ5 βΐ ρβΓδοηα Εοΐΐι^ηιϋ &];)ΐιη(ΐ6 
ιΙίδδβΓαηΙ Ι.-Α.ΡβΙ)ποίυδβΙ Νιοοίβυδ Εο^δ^ηίυδ ηυοπυτη οοωτηβηΐβπβ Ιιιο δυΙ)]ίοίπιυδ. 

ί.-Β. Μ. ΟΕ ΕυΤΗΥΜΙΟ Ζ16ΑΒΕΝ0 

£χ ΒίύΗοίΗβοα Οηχϋα Ιοβίηηίδ ΑΙϋβΓίί Ριιϋηοϋ 6(1. ΗθΗβδ, (οπ). νπί, ρ. 328. ΕϋΤΗΤΜίυδ ΖιβΑΒΕΝίΐδ, βίτβ, υΐ ίη (ΐιιΊ1)υ$(Ι&ιη οο(1(]. ΖίραάεηηΒ (α), ηιοηαοΐιυβ βι^ουβ ίη ιηοηαβΙβΓίο 
06ίρ2ΓΠβ της Πβριβλέπτου €Ρο1ί, €ΐ&ηΐ8 (βηιροήϋιΐδ ΑΙβχϋ €οιηη6ΐιί, βριιϋ (|ΐιβιη ^Γαιίοδυ» ΓιιίΙ, €1 βΙ Α. 
€• 11ΐ8 ϋβίιιιιοΐο αϋΐιυο βιιρ6Γ£ΐ68. Οβ εο νΙ(ΐ6η(!α €οπιη6ηΑ 1ιΙ)γο χν Λΐ€χΊα<Ιο$, βΐ €Χ ΓβοεηΐΙοΓίΙιυβ 
ΑΠ8ΐίυ8 II, 40, 5, ϋΰ €οη$€ηίΗ ηίτΊη$φΐ€ Ε<^ίτ<ι>. 

ΒοΓίρία β]υδ Ιΐ86ο βυηΐ : 

Ι. ΡαηορΙία άοφηαϋϋα οπΗοάοχίΒ /ίί/«ί, 3(!ν6Γ5υδ οιηηίβ ([ΰηβπδ ΙιΧΓβΙίοοδ, Πανοπλία βογματιχή της 
ορθοδόξου τΐίστεω^, ήτοι όπλοθήχη ^γμάτων, ]υ88υ ΑΙβχΠ €οιηη6ηΙ βχ ΡβίΓυιη 8θΗρΓΐ8 οοηΐβχία (1ίνί&&« 
^υβ ίη ΙίΙυΙοδ ΧΚΥΙΙΙ. Ι^^οίΙαίυΓ &1) Απηα €θίηη6η& ίη ΑΙιχϊαάβ Πι), χυ, ρ&||;. 490, βΐ, ί^υΐ ιηυΐΐα βχ 6(ΐ 
ΓβρβϋίΙ, Νίθ6(2 ϋΐιοιιίαΐα ίη ΤΗβεαντο οηΐιοάοχαί βάβι. 1.&ΐίη6 νβΠΊι ΡβίΓυ» ΡΓΑηείβεοδ Ζΐηιιβ, Υ^Γοηβη- (α) ΖηγαβηνΙς ίη €0(1ιΙ. €οί8ΐ. εΐΥ (ν Μοηΐίαηο. 
ΒίΜ. Οοίι/. ρ. 478), ςπο(ΐ3ηι Μθ9(]υ6η8ί, ρβρρβίιιο 
ίη βϋίΐ. ςυ«Τ6Γ£;οΙ)]Τ5ΐί ίη \ν»Ι;ΐΰΙιία ρΓοϋίίΙ, βΐ 
9ΐί1)ί 8οηΙ)ίΙυΓ, ρΐΑοβΚΐυβ ςΐ. ΜβΐΐΗβΒΐ ίη ρΓϋ'Γ. βιΙ 
ΐοηι. 1 ΕηΙΙιγοιϋ βοηιηίδηΐ. ίη IV Ενηη;., ρϋ^;. 7 
8η. €οπΓ. ρΓΧίβΓβ» (Ιβ 1ΐ0€ ΕυΐΙι^ηιίο Ο. Οανβ Ηί$ί, 
ΙΙίΐ, 88. Ε., (οιη. Ι], ρ. 498 ; Ι.. ΕΙ. (Ια Ρίη Νοη^ 
ν€ΐΙβ Βί6/., 6ΐΰ., Ιοπι. IX, όλ%,- 497 ; 1.38. Ουιΐίη. 
εοιηοι. (1$ 88. €€€ΐ. Ιοηι. II, ρ. 979 ; Κ. ΟβίΙΙίβΓ 
Ηιιί. ρέη. ά€$ ΑιιΙ. Ε. Ιοιη. XXI, ρ. 553 ; Ρ^ϋΓίβ. 
ηο8ΐϋΓ θ€ $€ήρίοΗΙί• άβ υβήΐαίβ τβίίρίοηΪΒ €Απ<<ίαιι/>?, 
ρ3£[. 421 ; ΗβηιϋοΓ^βΓ Ζ. Λ. Ιοιο. ΙΥ, ρζ%. 79 
βιίς. ; δβχ. Οηοηι. II, ρ. 216, βΙ (ΐιΐοδ ί1ΐ6 ίϋυ(1α(, 
61 αιιχ 0(10 ηοΐβνί ίη Ιηΐτοά, ίη /ιί<ΐ. Ι,, 6, II, 2, 
ρ. 507 8ςιΐ. 8ί ΕυΙΙΐ7ΐπ. Ζί^βΐ). 3υαοΓ 681 Μοηο(Ιΐ2β 
ιη οΙ)ίΐιιπι ΕυβίΑΐ^ϋ, ΤΙιβδδ»!. αΓοΠίβρίβουρί (4), 
(ν. ίηΓΓ3 η. IV) ηιοπυί ΓοΠϋ ρο8ΐ&. 4194, ηβο ϋΐίηβ 
ΕυβίΑίΙιΙυδ, ΙηΓβ^η Εηβι&ΙΙιίηδ, ρ2ΐΙη2Γθίΐ3 €ΡοΙίΙα• 
ηο8 91. 4019 (νίϋ. Ρα^ϋ Μι. Βατοη. λ. 4019), ίη- 
Ι6ΐ1ίβ«ΐη(ίυ8 8ίι, ββαιίϋΓβΙυΓ, υΐ, ςυοιΐ ςιιίιίβηι Ιιαυϋ 
ρΓ0ΐ)8ϋιΐ6 νίάβιυΓ, ΕαιΙιγιηΐυβ ηοδΙβΓ 8. 4494 &(Ι1ιυο 

(Ι) Υί(1β ΜσηϋηΐΗ ηοβίΓαιη, βυρΓβ. Εοιτ. Ρατβ. 
Ρατβοι,. ϋΒ. ΟΧΧνΠΙ• 
68561 ίη \ίνί8.* Ακηιίί ΝίοΗ^β! €Ιιοηί3ΐ68, ςιιΙ Ιη 
βηπκίβηι Εηβίαΐΐιίυιη Μοηθ(Ιί4ΐιη βοηρβίδββ ιΙίοίΐυΓ, 
νίχίΐ6χβυηΐ6 8«ο. XII βΐ ίηβφΐΐβ 8X0, XIII. Πββ 
ί|{ί(υΓ, 89ΐΐ6η) άβ ΕυβΙβίΗίο, ςιιίηΑπι δίΐ ίηΐβΠί^^βο- 
(Ιυδ, Π)ίίι1 ϋυίηι 6856 νίϋβΙιΐΓ. ^οηΓ. ςυχ ίη Ωηβ 
86£Γιοηί8 (Ιββϋίβ ΕηΐΗγηιίίδ 3(1ηοΐ8ΐ3 βυηΐ, ΑίςιΓι 
Ι)Αυ(1 πιυΐΐο ρθ8Κ, ςυβπι πΐ6Αηι εΙι^Π;» ηι»η(ΙαΓαιη 
(ΙυΚ)ίΐ3ΐίοηβηι, Γβρ6Γί,Νί6θΐΑυπι ςυοςυβ Ροι^^ίηίιιηι 
ίη 6θΐηηΐ6θΐ&ΐίοη6 ύβ ΕυΐΗ^ηιίο 6]η8ΐ|ΐΐ6 8€Γφΐί8 βί 
(ΙοϋΙήηΑ, βΙο., ρπΒβχΑ ΓΓ&^ηΐ6η(ο ΕηιΗ. ΖίραΙ^βηί 
ΙίΜ ίηνβαίνί χοηΐτα ΒοροηιΗοΒ^ βχ Υηιίο. οο<1, 
6Γυΐο,6ΐ6 6Γ9ΒθΑ ίη 1•3ΐίηίΐηι Ιίη^υαηι οοηνβΓδο, Ι(ΐ 
Αηβ€άοΐί$ ίΐΗβτατϋζ^ βχ ηΐ88. €0(1(1. βΓοίίβ (νοΙ• 
ΙΥ. Εοιηχ4783. Μβί. 8. ^^%. 1 — 46.) §. Υ, ραβ* 
8 8η(ΐ., 8υ1)ΐ1ιιΙ)ίΐ3586, υίΓαηι &50Γί|||Β(ΐ8 »ίι Εαΐ1ΐ]ι• 
ποίο ηοδίΓΟ Μοηθ4ίία ηιβητ., δ^ΙΙββτΆβιιιιβ ββ βηηι 
ϋΐίίδ 3(βΓπι:ΐΓ6, ηβο βοίαιη ίηΰεί^Γί 3υ(1βΓβ ρΐΌΠίβ- 
ΙυΓ, εΐ ροΓΐ88ίηιηιη ν6Γ83ΐυΓ ίη βΒΐϋΐβ ΕυβίλΙΙιίί 
(Ιεβηίβηαα. ΙίΙβητ ρ3(^. 15 8(ΐς. α^ίιϋβ Βθ£;οπιίΙθΓαιη 
6ΓΓθπ1)υ5 6ΐ ΕαίΙιγιοιί ΑΓ^αοιβοϋδ. ΙΙλβι.. Οί9ίίίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε 11 ΡΙΙΟΙΕΟΟΜΕΝΑ. 12 

518 (α) Υβηβΐ. 1555 Γοΐ., 1\ι%ά. 1556 8, Γαπδ. 1580, 8, οΐ Ιοιη. ΧΙλ Βί1)Ποι1)6€2β Ρ&ίΓαιη Ι^υ^ϋ. 1077 
ίο). 1^003 ϋι^€6 ρΓοϋυχίΙ Γ6ΐ3νία8 ΟορΜ.ΐΗεοΙ. \θϊη. Ι, ρβ^. ϋ5, 17<Η 172, 174,175,261, 295,501. 
368, 572, 6ΐΰ., βάϊί. Ρ&γΊ$. ; €οΐ6ΐΰΓΐυ8 ηοιίβ 3(1 ΐοιιι. Ι Μοηηηβηίοτ. Ε€€ΐ€$ί(Β Οτυεοχ:^ €3ηςΊυ$ ίη 
61ο$$ατίΌ €ηε€θ, βΐυ. Εχβίαΐ ορυβ 6γχ€6 η:8. πι ΒοάΙβΪΑΓΑ, ΡΙοΓβηΐίηΑ βΐ »1ϋ5 Ιί>ί1)1ίοιΙ)6£ΐ8, ίη ΟβΒΒαηία 
ΥίηϋοΙ)οη6η8ί &ΓκιυοΐΊ68, ο φΓιΙ>υ5 υΐΗΐιη οοϋίοβιη ίρβα ΕυιΙιγηιϋ χίΛί^ δοηρίαηι ρυΐαΐ 1•3η)1>6€ίυ8 V, 
ρ8(;. 51 86ς. (ΰ), Οβ 3ΐΐ6Γ0, 6Χ€(;Γρΐ3 ΐαηΐυιη €οηΐίη6ηΐ6, νί(ΐ6 III, ρ. 168 ; ά^ Ιβπίο 61 ηυοΠο Υ, ρΛ%. 
52. €θ(1ΐ€€ΐη Γ6((ίυπι Ρ3Π8ί6η86η) 2599 Ι2υ<ΐ3ΐ Αιείι. 8ίΐΒθη. ΐοιη. Ι ΒΜ. %€ΐ€οΐα^ ρβ^• 49, 61 ίη ηιιιΙΐΜ 
3 Ζΐηί ν6Γ8ίοη6 όίΰ'ΰΓΓβ ΐ6δΐ»ΐιΐΓ, ρΓορίυβςπβ Ιιυίο εοηνβηίΓβ εο(1ίε6ΐη 3ΐΐ6Γυπι ΓβοεηΐίοΓβηι ίη €θ1ΐ6(;ίο 
^68υ^^^ΓυIη Ρ3ηβ. Ευΐΐιγπιΐυηι ίη £0η€ίηη3η(]3 Ραηορ/Ια 3 ^03ηηβΡα^ηο 3(1]υΙυηι ΐΓ3<ϋΙ βοπρίΟΓ 6Γ26€υ8 
ηρυ(1 ΑΙΙιΐίιιπι Ό€ €οη$βη$η Ηΐτίν$ηη€ ΕοεΙίίίω, ρ3(;. 645, ςυί ϋΠ ΟΓΧουΙο βιίειη 1ΐ3ΐ)6η(ΐ3ηι 658« ροΓηβ- 
([31. Ραββ. — 8υ1)]υη|^3ηι 3ΐΙθΓυηι €0(1ι1. ηοϋΓΐ3ηι. ΡαηορΙια άορίηαϋεα β$1 Ρ3ΓΊβ ίη 1)ίί)Ι• ραΐ)!• ίη 86- 
ρ(6Π) 60(](Ι. ιη88., ίη ρ3υοί8 νβΓΟ ίηΐ6(;Γ3• -- Ιη 1)ίΙ>1. €οί8ΐίη. οθ(1. €ΧΧΥ, ςηί ΜοηίΓαηοοηίο ίη ΒώΙ. 
€οηΙ., ρ. 200, ίρδίαβ 3υ6ΐοη8 «νο 8ΰπρΐα8 νίίΐ6ΐυΓ• — ΜοηΐΓ^αο. ί1). ρ. 549 8(|(ΐ. 6χ €0<1• ε€1•ΧΙ ρΓ(ΜυΓ| 
ίη ίυοβπι ΡΙιοΐίί η3ΓΓ3ΐ. άβ Ιΐ3ΝίοΙι»ί8, 6θί1. €αιη €0<1. €ο1Ι)6η• εθΧΙιΙΥ« €υ]υ8 πιβ^ηλπι ρ3ηβηι Ι)3ΐ>6ΐί 
ίη Ραηορίία ΕυΐΙιγπιίί Ιίΐυΐο XX ίάβηι ο!>8βΓν3ΐ.—£χ τίΐ3 5• ΕνΙίιγιιιϋ ίη 6θ1ΙοοΙίοηβ ςυλά^ιη Γβπιηι 
ιηοΓ3ΐίυπι, ίη €0ΐ1. ΟοίβΙ. 0X11, βΐ ίη 3$θ6Γιοΐ8 υ&γγ. ^οάά. €ΧΥΙΙΙ, ΙββΙβ ΜοηΐΓ3ΐΐ€. 1. 6•, ρ&({. 186 οι 
492. — Ιη 1)ί1>ί. Ε860Π3ΐ. 1) ΡαηορΙία 2) Ι η ργορΗβίαηκ ϋανίά €ΐ ^χροζίϋο ίη Ρ$αΙΐ€Τ. 5) ϋατηιίηα ία^Μα 
άβαη'ηηα έΐ νηοη^^ 86€. Ρΐυ6Γ. ίη Ιίίηβτ, ρβτ Ηί<ραιι•« ρ3(;. 168. — Ιη 1ΐ3!ί3, Ε1θΓ6ηΙί« ίη 1η1>Ι. 1.3υΓ6οΙ. 
€0(1. Χ, ρΐυΐ. 6, ΡαηορΙία^ 6(ο. Ιηίΐίο ίη ΐΑοάβιη ορ6Π8 ν6Γ8υ8 ςηίιίαπι 86η3Γίί ρηΒΐηίΙΐυηΐυΓ ουηι βεΐιο- 
1ϋ8 (ΐυίέυ8(ΐ3πο ίηίβΗίη. βοβςιιβ ρΗί)1ί€ί Γβοίΐ ΐιΐΓϊβ Β3η(1ίη. ίη €31. 60(1(1. 6γ. 1.3υΓ. 1, ρ. 115. ΡαηορΙία 
ίρ83 ίΙ)ί 681 ίη (1υθ8 ϋίνί53 Ιί1)Γ08, ςυοΓΗπι ρποΓ XI, ρθ8ΐ6ΓίθΓ XIII οοηιρΙβΰΙίΐυΓ ιίΐυΐοβ, 3 Β3η<1ίη. €0- 
ρίθ8ίιΐ8 Γ6ΐ3ΐ08• ΙιίΙ)Π 86€υηϋί €3ρ. Ι 38ΰηρΐυ8 651 ρΓΪηιηηι ΙίΙυΙυβ ΠιρΙ του άγιου Πνεύματος, Ιυηι 
830Γί 80ΓίρΙθΓί8 ηοηιβπ 3ϋ Ιοοηβ, 6Χ ςυυ 1ιυ](ΐ5 ρΓίηιί ΙίΙιιΙί 6χρ1ί63(ίο βχοΜίΐϋΓ. Ρθ8ΐ 03ρ. XIII, €οηίτα 
$αΓαβ£Ν0ΐ, Ιβ^ίΐΗΓ παράτιτλος Φωτίου, 6Ι€., 86(1 ίη Γιηβ ςυχΗλίη (ΐ68ί(ΐ6Γ3ηΙυΓ. — Ιη 60<1. XVI, η. 21, 
ρΐαΐ. 9, ^03ηηί ΡιίΓηο, 3 ηυο 34]υΐυπι Ιυίβββ Ευΐΐιγιηίαηι ίη ΓοηΓίηη3η(ΐ3 ΡαηορΙια^ ρτοάιάα βοηρίοΓ 
6Γ2β€υ8 3ρυ(1 ΑΙΐ3ΐίαηι, 3 Ρ3ΐ)ποίο οίΐ3ΐυπι, ΐΓίΙ)υίΐυΓ ΛροΙορΐα οοηΐταάίαοήα άβ 8. 8ρηΐΙη. Υ. Βαηϋϊη. 
ι. ο., 1, ρ3β. 415. ΟοηΓ. ρ3υΙο ρο8ΐ η• II. — ΡαηορΗα ίη 60<1. Απι1>γο8. Μ6<)ίοΐ3ηί, 1β8ΐ6 ΜοηίΓαυο. ίη 
ΟίαΗο /<αΙ., ρ. 15. — Ιη β]α8(1βπι ΜοηΐΓ. ΒΜΛίΙίΓιοΐΗ, ηι$$. ρΙυΓ65 Ραηορϋα €0<1(1. ηοπιίηαηΙυΓ. Βοπιφ 
ίιι 1)ίΙ>1. Υ3ΐί€3η3 ίηΐ6Γ οο<!(1. τβ%\ώχ ςιιοιΐ(!3ΐη δυβοίβκ, η. 0€(ΧΙ.ΧΧΧΧΙΙ. (ο) Ιη 1)11)1. 03Γ(1ίη. ΟΐΐοΙ)οη!• 
τ- Υ€η6ΐϋ& ίη 1)ίΙ)\« 6ηπιπιί3η3 ; ΜυΐίηΦ ίη 1)ί1)1. Οιιοί8.— Μοη36ΐ)ίί ία €0(1<). Β3ν3Γ•βΐ6€(• €ΙΧ6ΐεΧ• Υ. 
λ1οηΐ£3ΐιο. Βϋ^Ι. ιηιι. 6ίΙ. Ι, ρβ^. 52. 0. — 185. Β. — 478. Β. 6ΐ ρ1αηΙ)υ8 3ΐϋ8 Ιοοίβ. — Τ3υΓίηι ίη 1)ίΙ)1. 
το($'«3 6θϋ. €Χ€Ι, ΡαηορΙία^ 8βίΙ ηοη ίηΙββΓλ. — ίη 60(1. 00, η. 25, Ερί$ΐ. ίηρεϋΗυα αάνβηπί ΑπηΜίσ* 
ϋϋοραύαηοί^ 61 η• 52, ΕρΙίίοΙα €οη(Ηίαη$ Η<ΡΤ6$€$ Φουνδαγιαγητών, βίνβ Βο^οιηϋΟΓυπι, ηβε ηοη Αγπ)6• 
ηίυΓϋΐη, 6ΐ6. Υ. €3ΐ3ΐ. οοάά. 6γ. Τ3ιιγ. ρ. 285 61 299. — Ζυγαβηνου (816) οπλοθήκη βογμάτων €υηι (Ιυο- 
1)118 3ΐίί8 Ιίΐυΐίβ ίη οοά. Ι.Χ Νβηίβη. Υβηβΐ. Υί(1• 03Ι. 60(1(1. Ον. Ν3η•, ρ&χ• β^• ^ Αη^^υβί» Υίηά6ΐ. 68ΐ 
ίη €0(1. Οτ• ΡαηορΙία άορηαίίοα^ (86(1 ου]υ8 8ίΙ 3υ6(0Γί«, ηοη 3(1(1ίΙυΓ,) εοηϋηβηβ 6Χ66Γρΐ3 εχ βοπρί» 
6Γ6|;οπί Ν3ζί3ηζ6ηί 6ΐ ^. 03ηΐ380('ηί (ΐ6ηιοη8ΐΓ3ΐίοη68 36 86ηΐ6αΐί38 (16 υηο ϋβο 61 άίνίηίΐβίε \βτΐΗ^ 
ΐΑϋί66 Κ6ί86Γ0 ίη ε3(3ΐ. ρ3|[. 22. — 0υ6β €οηΓ66ΐθΓ6 63(3ΐ. €0(1(1. Αη^Γι», 616.» 681 -Εαΐΐι^ηιίί ΡαηορΗα 
Ιη 1)ί1)1• Βθ(1ΐ6ί. ΜΜΜΜΜΜΜΜΟΟΟΥΙΙ 3ροΒΓ3ρΙΐϋπι ίηΙβΓ 60(1(]. ^. Εεΐΐί. — €3ηΐ3ΐ)Γί^. η. €0X61 ίη 6θΙ• 
1β|;ίο 8. ΤΓΐηίΐ. Ευιΐιχηιίυβ 6γ. 86^ ηοηιοη ορυβε. ίη 63ΐ3ΐθ8θ ηοη 3(ΜίΐιΐΓ. — Ρ3Γίΐ6Γ Ιοη. II, ρ. 84> 
ίηΐ6Γ 604(1. ΝοΓΓοΙε. η. ΜΙΙ»€0εεΧΧΧ1Υ 6ΐ ΜΜΜεεοεχΧΧΥ. ΕυΐΒ. Ζίκ3ΐ)βηί ηυφ^ιη. — Ου1)Ιίηί ίη 
Ι)ί1)1. 6θ1ΐ6^ί 5• ΤΗηίΙ. η. 419, ΡαηορΙία, Οτ. ηΐ6αιΙ)Γ. ΓοΙ. — Ε3(1βπι !^ί(Ι» ίη Ι)ί1)1. ρυ1)1. ίηΐ6Γ 60(Ι(1• 
Υθ5$ί3η. Υΐ(ΐ6 631• Β. 1.61(1. ρ3^. 401, 4. — Ιη ρπηιί8 ηοΐ3η(1ί 8υπΐ ιΐυο αοάά. Μθ8<)ΐΐ6η868 ΡαηορΙία άο- 

^ΝίαΙΚΙΤ, (16 ςυίΙ)ΙΙ8 8θΐ6η6Γ €0ρί086ςη6 (]ί8ρΐΐΐ3ΐ, (1ί80Πηΐ6η 8ΐ) 6(]ίΐ. 0ΐ)86Γν3ΐ 6Χ ϋ8ςυ6 5θΙΐθΙί3 3(1(11ΐ3, 

3ΐί3{|υβ ρ1υΓ3 ά^άϊΐ 8ηρρΐ6ηΐ6ηΐ3 3(1 ειΐίιίοηεηι ΡαηορΙία ΤεΓ£θ1)γ8ΐ3η3ηι 66ΐ. Μ^ηΐιββί, ρΓοΓ. Υνίΐΐ6ΐ)6Γ£;• 
ίιι ρΓχΓ3ΐ. 3ΐ1 ΕαίΙιγιη. Οοιηιηοηΐ., 616., Ιυιη. Ι, ρ. 9 «({(ΐ• Ιηοοιί. 86€ΐιηάο ηιυ1ΐ3 οιηί883 βαιιΐ ςυ« Ιε- 

(α) Ιπ Οατεί Ιπ8(. 1ίΐΐ6Γ3Γί:ΐ ρετρβΓβπ) ηΐ6ΐηθΓ3- 1.3ΠΐΙ>εο. εοϋ. Ι.ΧΥΙΙ, ίη ςιιο, η. 81, 8υηΐ ηονειη 

ΙυΓβϋίιίο νβηβΐ. 1575, βΐ Ρ^Γΐβ. 1556 8. 6χεβΓρΐ3 εχ ΡαηορΙία, ςιιοΓυιη ΓιΐπΙο$, 3υ6ΐθΓε8 εΐ 

(^)Β$Ιεο(Ι. 225, «ιοειιι 1.3ηιΙ)εε. Υ, ρβ^. 115 ρηηοιρί3 1^3ΐιιΙ)6ε. ρ. 420 8(](ΐ. 8υΙ)]ηη^1ΐ. Ν. 82 

8(1(1•, ΓυΙϋΓΟ ε4Ι|0Γί εοιηηιεικίαΐ. — ΙΚ)ίι]. ίη εθ(1. 8ες ιι ί ιυΓ Ραπορ/ία^ 3ρρεη(1ίχ 8ίτε 3η3ΐΙιειη3ΐίί>ηιί 

2*6 εοηΙίηεΙΟΓ 111)*τ ρπ'ιτιιιβ ΡαηορΙίαί ; — Ιιφο XIV οοηΐΓ3 Μ;ΐ8$3ΐί3ηθΓυπι βΐ βο£;οιηίΙθΓΐιιη Ιΐ3ΒΓε- 

Ηπίειη ίιι(ε|Γ3, υηο εοπ)ρΓεΙιοη$» ΜΙιγο εΐ ίη (Ιΐαΐοβ $ίη (νί(1. ίιιΓΓ3 III), (](ΐίΙ)ΐΐ8 8ΐιΙ)ηεαίΐιΐΓ ΑεεΙαηιαΗο 

§ευ οβρίΐΑ 28 ι1ίνίβ3, ίη οο(1• ΟΟΧΧΥΙΠ. ουί αρρεη- ςηωάαηι ΙήαηιρΗαΙίε, ςυ3ΐη ριιΙ)1ίε3νί( ίη ηοΐίδςηε 

(!ίεί8 Ιοεο 3(1ηεχ:ι εβί Ρΐιοΐϋ, ρηΐπϋΓοΗφ ΟΡοΙίΙ. εχρ1ίε3νίΐ 1.3ΐιιΙ)όε. ϋΙ, ρ. 427 $(((]. Παβι.. 

^3^ιιορ8ί8 Ιιί«ΙθΓίε3 ΥΠ ϋοηείΜοΓϋΐη ο»ΐΐΐΜΐοηίε. (β) Γο{[(ζίηΊιΐ8 1. 8ΐιμΓΗ είΐ. ρτοάΊΐ ρ3ί;. 5 1)ίΙ)1. 

εχ ε]υ8 ερίβι. 3(1 Μ1ε1)36ΐ6ΐη, ρΓίιιείρειη ΒιιΙξΑΓί»; Υϋΐίο.αη. ρο58ε ρΐυτεδ Ραη<>ρ/ΪΑ? εοιίϋ. &ιιρρΗ(ΓιΐαΓε; 

{|ΐΐ3Ηΐ 3ρρι?η(11εειη εχ$ΐ3Γε ςαοςυε ίιι 1.3ΐίη3 Ρπαηε. ηοΐαίιι ΐ3Πίΐοη (ϋ^πηιη εβδβ εο(1. η. Μ^€(ΧΧΙ.ΥΙ1 

Ζίπΐ ε(1ιι. Ραηορίίω, 3(1ιιοΐ3ΐ Ιι3ηιΙ)εε. Ι. ε., ρα(;. ^ίςηβΗΐιη ειιπι Ρ3εΙιοπ)ίί ευ]Μ8(ΐ3ηι ηιοηβοΐιί 8ε1ιο• 

416. — Ιη τοί. ΙΙΙ^ ρακ• 420 8αα» οορίοδο τεο^ηΒεΐ 1ϋ5 ει 3(1ηοΐαΐίοηί1)ϋ8. ν 13 ΓΠΟΙ-ΕΟΟΜΕΝΑ. 14 

Ι^ιιηΐυΓ Ίη ϋάΐΐίοηβ, ιηυΐΐα ίΐίίΐβιη &όιϋΐ8• α ΓαΐυΓΟ 0(1ίΐ0Γ6 ΐΓαοΐ&ικΙα αιποΒίιΐδ. Τγο& ΊΠβ Ιΐ3ΐ>ϋΐ ΐίΐϋ1ο$, ςυι 
ίο ρΐ6Γί$ςυ6 (ΙοβυηΙ ΰθ(1ίοί5υ$, υ. ΙΗ. XIX, XX 61 XXVIII, ςιιΟΓυιη υΐιίιηυβ βδΐ χατϋ Σαραχηνών, Ε6ρα- 
ΓϋΓιιη ]αηι βάίΐΜβ. Τίΐ. αυΐβπι XIX ΰοηίτα Α^ηο€ΐα$^ 61 XX ϋοηΐτα Οηρβη^Μ νυΙ({&νίΐ ΜαΙΙΙιφι Ι. €., ρ9(ζ• 
20 βςς. Αϋίΐ. ^αι)1οη$1ϋυIη ίη ΤΗααητο €ρι$ι, ί.αοτοζ. Ι, ρα^. 484 θΐ 195, 61 ^οΙΓ. Ιη Ιοη. II, ρ. β, 27 
61 66. ΙΙακι.• 

ΜΊ€|]. Εηβηΐλΐι, 5υ66υ5, 6ΐ Οτίβπΐβ Γ6<1υχ, ηοο (Ιίυ ροΒΐ 8η. 1714 ίη ραΐη3, υΐ βυιΙΙο, ϋεΓιιηααι, ίηΐ6Γ 
Αΐία «βΟΗΟΐ ααυΙΊΐ 61 ωβουιο €4>ιιιαιιιηί€&νίι, ςαοϋ 3 ρ3ΐΓί»Γ€ΐΐλ 1ϋ6ίθ»οΙ. εΐΐΓ^ΜηΐΙιο, (ςιιΙ ΟοβίΐΙιεο» υΐ 
Οοβίιΐιοιιβ Ν6θΙ»Γίο £υ€€6$8!ΐ,) (Ιοηο 2ΐ€€6ρβΓ3( τοίηπιβ», Ιγρίβ ίιιιρΓ688ΐιηι, Ιιοο ϋΐιιΐο : Πανοπλία δογμα- 
τιχή ^Αλεξίου βασιλέως , του Κομνηνού, τιεριέχουσα έν συνάψει τά τοις μαχαρίοις χα\ Θεοφ^ροις Πατράσι 
συγγραφέντα, εΙς τάξιν δέ χα\ διεαχεμμένην άρμονίαν παρά ΕΓΘΤΜΙΟΓ μονάχου^ του Ζιγαδηνοΰ (ίΐα 8601- 
ρβΓ, ηοιι Ζιγαβ.) τεθέντα, έπ\ ανατροπή χα\ χατα'^θορ^ί των δυααεβεστάτων δογμάτων τ« χα\ διδαγμάτων 
των άθεων αίρεαιαρχών, των χακως χατά της Ιερόίς αυτών θεολογίας λυττησάντων, άφίερωβει^α 1π\ του 
ευσεβέστατου, υψηλοτάτου χα\ θβοστέπτου αύθέντου χα\ ήγεμδνος πάσης Ούγγροβλαχία^ χυρ.^ου , χυρίου 
Ιωάννου Κωνσταντίνου Μπασσαράμπα , Βοεβ^α του Μπραγχοβάνου. Τφ έχλαμττροτάτφ χα\ σο^ωτάτφ 
υΐφ αύτοΰ χυρίφ Στεφάνφ Βοε6^^ τφ Μπραγχοβάνφ, παρά του πανιερωτάτου χα\ λογιωτάτου 
μητροπολίτου Αρύστρας χυρίου, χυρίου ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ο^ χα\ τοΙς άναλώμασι νυν πρώτον τβτύπο>ται 
παρά τφ πανιβρωτάτφ, λογιωτάτφ χα\ βεοπροβλήτφ μητροπολίττ) Ούγγροβλαχία^ χυρίψ, χυρίψ ^ΑνΟίμφ 
τφ έξ Ιβηρίας. Επιμελείς χα\ διορθώσει Μητροφάνους , Ιερομόναχου Γρήγορα του έχ Δωδώνης. Έν τ|| 
άγιωτάτη μητροπόλει τξ Ιν τφ της Ούγγροβλαχίας Τεργοβύστψ , έν ϊτει άπ^ Θεογονίας χιλιοστφ έπτα- 
χοσιοστφ δεχάτφ. Κατά μήνα Μάΐον. Ιη Μ. 4740, ί4>1ία ροη'. Ρτ^Άί\ο ΑΐΗιιηββίΙ Άά δΐ6ρΐι&ηυιη «Ιβάίοι- 
ΙΟΓΙΑ ρτχνηΊΐΙΙίυτ. 

ϋΐιιγβαηΐΐιυβ, ρβΐηβΓοΙίΑ ΙΙί6Γθ8θΙ.•6 ηΐ8. νί6ηπ60βΙ 8υρρΐ6νΙί, ςιι« ίη ηββ. οπ6ηΐ8ΐϋ)υ8 (ΙβΟοίβΐΜΐιιΙ» 
υΐ, Στίχους ^Ιαμβιχους πρ^ς βασιλέα ^Αλέξιον, Πρ^λογον μετ* έγχωμίων. 

ΘΙ)δ6Γν.ΐγίΙ οοηίΓΑ, Ιη πΐ8. ΥΊ6ηη6η8Ϊ ΓιΙυΙυπι 61 63ριιΐ Ιοίαπι υγ'. Φίοτίου πατριάρχου χατά τών της 
παλαιάς 'Ρώμης , (ΐ68ί€ΐ6Γ&Γΐ, ςιιοά ίη οπιηΙΙ)α8 οο<1ί€!1)υ8 0Π6η(λ1ίΙ>υ6 6χ&ΐ2ΐΙ• 

Ι4Ι6ΠΙ εΐΐΓ783ηΐΙιυ9 ΑΐΙι&η38ίο βαείοΓ ΓυίΙ, υΐ Ιιαηο ΡαηορΙίαηι 6(Ι6Γ61 ; οιηί$Η νβΓο ρτχ ηιβίυ ΤυΓ€3Γυηι 
ηοη πιθ(Ιο 62ρυΙ 6οηΐΓ0 διΐΓλ66ηοδ, 86(1 6ΐ άβ δ5• Τηηίΐαΐβ ςυχ<1απι ίη ρπηηίε εΐΑΐίαι Ιΐΐυΐίδ, Τ6ηΐα• 
8€Πί66ΐ, ηβ 6886ΙΙΙ, ςηι λ08&ιη Ιη(ΐ6 »ΓΗρ6Γ6ηΙ &66ΐΐ8Αη<1ί 6ηβ608, υΐ Ιη 68ιιμ ΟγνΙΜΙ 1.υ63Π8 Γ6€6Γ6• 

Ρθ8ΐ στίχους ί2πι1)1οο8 ίη Αΐ6χ1ιιπι εοπ)η6ηιιηι $6ςιΗΐυΓ ΡΓοΙο^ιιβ, €αι Ιι! Τ6Γ8υ8 ρΓΦπιίΚαηΙυΓ : 

Ευθυμίου ηόιη\μα χαΐ μογοτρόχου 
Του Ζιγαδητον δογμάτων πανοηΛία^ 
*ΑΛεξΙφ τευχθεΤσα Κομνηνών γένους 
"Ανακτί Λίστφ τών άηίστο^ν εΙς ΛάΛιν, 

Ειΐίΐ. Ι.ηΐίη». 
ΡδίΓΐ. 4. ΙίΙ. 1. Τίτλος α% συλλογιστιχή άπόδειξις δτι εΤς έστι Θε6ς, χα\ δτι χαι\ λβγον Ιχει δμοούσιον Ιαυτώ, 
χα\ πνεύμα ομοίως, &περ είσΐν 6 ΓΙ^ς χαι τ6 Πνεύμα τδ άγιον, έχ του χατηχητιχοΟ λ^- 
γου του Νύσ^ης. 
Τϋ. 2. β*. περί Πατρίς κα\ ΥΙου ν.α\ άγιου Πνεύματος διακεκριμένη άμα χα\ έ'Λομένη θεολογία 

δ. γ*. περί θεού, κοινώς. Δήλον δέ, δτι ό Ηεδν ειπών, ή θεότητα, ή τί) θείον, απλώς χα\ άπροσ- 
οιορίστοκ , τάς τρεΤς υποστάσεις της μιας θεότητος ένέφηνε τζ καθολική τούτων προσ- 
ηγορί(^. 
4. δ*. περί του άχατάληπτον εΐναι τήν θείαν φύιιν. 
δ. ε'.' περ\ θεωνυμίας. 

6. ς^. περ\ της θείας δημιουργίας. 

7. ζ*. περ\ της θείας ενανθρωπήσεως. 

8. η'. Κατά Εβραίων, έχ της λεγομένης είναι του Νύσσης βίβλου, της προβαγορευομένης θεο- 

γνωσίας. 
9« θ'. Κατά Σίμωνος του Σαμαρέω^, χα\ Μαρκίωνος του Ποντικού, χα\ του Πέρσου Μάνεντος χα\• 

τών Μανιχαίων. 
10. ι'. Κατά Σαβελλιανών, του άγιου Κυοίλλου. 
41. ια'. Κατά^Άρειανών, του μεγάλου Αθανασίου (α). 
ΓϋΓΐ. 2• ΙίΙ. ϋ. ιβ'. Κατά Πνευματομάχων. Ιη Γ0(1ί€6 €θΙΙ<*ςΊΐ ^68ιΓ^ι2ι^. Ρ3Γί8. εΐ ίη Ι.αΐίη3 Ζίπί ν6Γ8ίοη6 
ύίο (ίΐυΐυβ ίη86Γί1ιιΙυΓ ; Περ\ του αγίου Πνεύματος του μεγάλου ^Αθανασίου, έχ του λδγου 
του περ\ τής ένσάρχου επιφανείας τού Χριστού. 
άηΐί. ιγ•. Φωτίου πατριάρχου χατά τών της παλαιάς 'Ρώμης , δτι έχ Πατρδς μόνου εκπορεύεται τδ 
Πνεύμα τδ άγιον, άλλ* ούχ\ χαί έχ του ΤΙου. Εχβίαΐ 6ΐί8ηι ίη ΤΑΓϋβ πΐ88. ΕυΓορ», υΐ οοϋ. 
Β3Γ066. 85 [ίη <^υο ΐπΚ^αϊΙιΐΓ Ρΐιοΐίο,] 6ΐ 404 , [Ιη ςυο &86ΓΐΙ)ίΐιιτ ΕυΐΙιτηιίο Ζί^αϋοιιο,] 
61 ίη 6(κΙί66 Γ6βΐ8 62ΐ1ί» (6) 6ΐ οοΠ6||;ίί ^68υ^ι^^• ΡΗΓί8. , 1ί66ΐ ίη Ιιϋΐίήλ ν6Γ8ίοη6 ΖιηΙ 
1ΐ06 €8ρυΐ 811 οπιί88υπι. Ιιοοαηι 6Γ8Ρ6β ρΓΟίίυαΙ υ886πυ8, £)« ί\^ίηΙ>οΙΊ$^ ρα^• 25, 6Χ 6ο- 
(ϋ€6 6 ΟπΕοίλ ΑΐΙλίο ; 3ΐί& Ρΰΐανίυβ ίη Οο^ηι. ιΗβοΙ. [V• «ό η. II.] 

(α) Ιη 6θά. Ι , ςυί ρπηιηηι ΐοπιυηι 6θηΐίη6ΐ, ρ»^. 1 4 8ς. 8υηΐ &8θπρΐι , 6( αΗα 6νυ1^αηΐυΓ 2ΐιιΐ 

ΙΙυ8(|• ΐ6|;ί(ΠΓ ίη Ιίϋπ Ιη(1ί€6 Κατά *Αρειανών τε χαΐ (Ιθ6ΐ6 &ηίιη2Η4ν6ηηηΙυΓ. Ηακι.• 
ΚΟνομιανών. Ρο8ΐ ίη(1ΐ66ηι Ιο^υηΙυΓ υ6Γ8Π8 9ηο« (ΰ) Υί<)6 Κίοΐΐ• δίιηοιιΐ8 11ί6ί. $€ΐ€€ίαηί , Ιοπ). Ι, 

ιΐ}τπιί, ςυί ίιι βά'αο ά6§υηΙ, ί(ΐ60(ΐυ6 λ Μ^ΐΐΐιχί ρ. 51. Ό-φζΘΟ Ι3ν ν^ΟΟ^Ι^ 15 . ΡΚΟΙΕΟΟΜΕΝΑ, 16 

Ε(1ΊΙ. 1^α(. 

Τίι. 15. ιβ'. Κατά Απολιναριου. 
44. ιε'. Κατά Νεστοριανών. 

15. ις-'. Κατά Μονοφυσιτών, ών αίρβσιάρχης ό αρχιμανδρίτη;. 

16. ιζ'. Κατά *Αφθαρτοδοχητών; 

17. ιη'. Κατά των λεγόντων Έπαθεν 6 θε?)ς Λόγο; άπαθώς. 

18. χα'. Κατά Σ?ργ{ου, χα\ Πύ^^ου, χα\ Παύλου, -πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, δογματιζόντων 

έτυ\ Αριστου μίαν Οέλησιν κα\ ένίργειαν, οϊ χα\ ΜονοθελΓται λέγονται. Ραβκ.— Ιη εοίΐίοβ 
€ΐ6$8Γ60 77, η. 81, βιιηΐ νίπ» 6χ ΕυΐίΐΎΐηΓι ΡαηορΙία βχοβΓρ». Ε ηιΓιΙ)υβ ίηΐ6Γ(1υιη 
ΙοηκΊοΓ» Ιοοα 6Χ06Γρ&ίΙ 1.&ιη1)βο. €οιηηι. 111, ρ. 420 8ϋς({. βίο, €Χο. 1. αάνβηνε Αρηοαα$ 
6Χ Β&δίΗοΜ. 61 6Γ6{;οπί ΝαζΊ^ηζ. ογαΙ. ιι Οβ ΠΗβ : γιι Ιίΐυΐυ» ϋβοβΐ ίη βιΐίΐ. Ογχοο, 
Β6(1 6(1Ηιΐ9 651 » €<. ΜαΙίΗφί ; 2. ΰοηίνα ναήοί Οη^βηη 6Γγογ68 : 2ΐΙ)6$1 ηηοςυβ 8ΐ) εϋϋ. 
6γ. οι 0(1ϋιι$ 8 Μ8ΐΐΙ)9Ρί, 1. ηΐΓΐη. Οοό. νβΓΟ Μο&ηυβηδίβ βαΗβιη 8ΐ) ϊηίΓιο ρΙβιιιοΓ β5ΐ 

αιΐ8ηι νιηϋο»)θη.; δ). ΤίΐιιΙιΐδ 18, οοηίΓα 86Γβίυηι, ΡγΡΓίιιιιη βΐ Ραυίυιη ; β ςυο Ιοηςυιιι 
6γ. 1.3ΐιιΙ)βε. 6(1Ί(1ΊΙ Ιοοιιηι. δβιΐιπιηΐυΓ ΓιΐυΙί 19, 20, 21 (οι^ιΐ8 ςιιοηυβ Ιυηβ;ΊθΓ6πι Ιοοιιηι 

Ογ. βάίάΜ Ι.ίϊπι1)β€.) 25, 24 βΐ 2.^. Ηακι.. 

19. χί^'. Κατά ΕΙχονομάχων. Εχ Ουίΐ. Μογ(ΊΓι εϋίΐίοπβ 6γχοο-1.»ι., ΡβΗ». 1$62, Ιιοο οβριιί 6Χ$191 

ίη 9Ι1013ΠΟ 1>αϋΦαηο Ιοιιι. 1, ρ. 725, 6ΐ ίη Βί1>1. ΡαίΓοιη ΐοιη. Χ1^ Ρ&Π8. 1654. 

20. χγ*. Κατά Αρμενίων. ^ .. . .. ^ . . 
'ΊΪ. υΖ\ Κατά των λεγομένων ΙΙαυλικιανών. ΡΙίΟΐίί ΓώΓΐ ιν ΰοηίτα ΡαΗΐιααηοε, β ηιηιΐϋδ ΕιιΠι^ιηιιΐδ 

Ιιοο οοριιΐ €οηαιιη»νίΐ, 6Χ8ΐ8ηΙ ^η8δ. βΓΚΟβ ίη 1)ίΙιΙ. 4θ8ηηο3 Ιιυ]ΐΐ8 υΛίδ ΙΙαιιιΙιοΓ* 
ββηβίδ. Ραβκ.— Ιη €0(1. Ρ&Γίδ. 770, η. 1, 1)ί1)1. ριιϋΐ. βυηΐ Ιίΐυΐί ΰοηΐΓ8 ΑηηοΐΜ•8, 
ΡαυΓιοΐΑηοδ, Μ&8δ8Γΐ8ηθ8, Βοκοιηί1ο8 6ΐ δαΓ&οβηοδ. Ηακι.• 

^2. χε'. 1Ιερ\ του Σταύρου, περ\ του άγίοο βϊπτίσματοί, κα\ περ\ τής μεταλήψεως του Δεσποτικού 
σΐϋματος και αίματος. 

έδ. κς'. Κατά Μασσαλιανών. Οδρϋ» 1ι«Γ68β08 ΜηδδβΓιαηοΓυηι, 8(1 <|υ:Β Ιιοο ΙίΐϋΙο Γββρεχίΐ Εϋΐΐιγ- 
ηΓια8 6γχ€6 6ΐ ί^»1ίηβ β(]ίΐ8 βυηΐ 8 ΟοίεΙβπο Ιοιη. 1 ΒΙοηΗΜΰαΐοτ, Ε€€ΐ€$. Οταε,^ 
ρα^. 502— δ07, βΐ 8 ΜΌΙι. 1β Οιήβη Ιοπκ Ι Οροηιιη 4θ8ηηί8 Οβιηοβοϋπί, ρακ. 94 ββί]. 
ΟουίϋΓ ν8Π88 ΐ60ΐίοη66'€θ(1ίϋί8β8Γθ€€ί8ηΊ ίη 1θ8ηη. €ΐΐΓί8ΐορΗ. \¥υ11ϋ ϋ'ηίοήα Βο^οηη- 
Ιοηιηι^ ραα. 12 δβη. . . . . 

24 χζ' Κατά Βογομίλων. Ηοο οηρηΐ 8(φ8ΐ'8ΐΊηι €χ ^ρο^ΓΒρΙιο ΚιχϋεΙβη» υίυΐιοίηβοχ ςυοιΙ ^. 
ΓβΙΙϋδ, Οχοηίβηβίδ ©ρΐδοορυδ, βχ 8ηΐΙί|αιθΓβ (Ο'ίίεβ ίΙθδΟΓΠκίηύηηι οιΐΓ8νοΓ8ΐ, οιΐίαϋ 
βηκίίΐίδςιιβ 8ηίιη8<1νβΓδίοοίϋυδ ίΙΙυδΗ-ανίΙ Ι8ϋ(1α1η8 ΧΥοΙΑυδ ίη ίϋαστία ΒοροίΗϋΌτηιΐί^ 
ΙΥίίβΙ). 1712, 4 Εαββ.— -ΕδΙ ςηοςαβ ίηίΟΓ εοίΐιΐ. ΥοδδίΒηοδ Υ. ε8(. 1)ί1)1. ρυ1)1. 1.6ίαοιΐ8,, . 
ρ8β. δ92, η. 50. ΑΙ) Ιιοο ιϋνβΓδηηι €δΙ ΓΓ38»»• α»ιο<ί 8 Ρθ88>»'»ο ο(ϋΐϋΐη 6886, ]8ηι βυρΓΛ 
Οδίβηίΐί. Ηαβι.. ^^ , . * .* ,^^ 

4€αΙ Οαράτιτλος Φωτίου πατριάρχου Κωνσταντινουτιόλεως, Ιχ της «ρος Μιχαΐ^λ τον άρχοντα 
Βουλγαρίας έυιστολης, περ\ των επτά οικουμενικών συνόδων. 
Ε<ΗΙ. ί8ΐ1ηφ 
Τίι 25 ΤίίηΐΜ ΧΧΥΠ1 οοηΐΓβ δαπΒΟβηοδ ίΪΓΦΟβ βχ οοίΐίοβ Ρ8ΐ8ΐΙιιο, ουιη νοΓδίοηβ Ι. ΐ8€θΙ)ί 

Β«ιιγ6γΊ, ρΓοΓ. ΡΓίΐΜΐΓ§;βη8ΐ8, οΐ Ρτίίΐ. δνΙΙίϋτ^ϋ ηοΓίδ ρΓοάϋΙ ίη 8ίΐταΰ€»Ίί:ί9 8γΙ5ιΐΓςϋ. 
Η6ί(ΐ6ΐΙ)6ΓΚ. 8ρυ(1 Οοηιηιβίιηιηιι 1595, 8. Εχδΐ8ΐ βιΐΒΐη ίιΐβαι ΐίΐυίπδ βΓΦΟβ 61 1.8ΐίη6 ίη 
ΑηαατΊο 6ί&/. Ραΐτηηι Βηοωαηο, ΐοιη. II, ρ:ιβ:. 292, Ρ»Π8. 1624, ίο!., βΐ ίηΒίΙιΙ. Ρ;ιΐΓϋηϊ, 
Ρ8Γί8. 1654, Ιοηι. XII [ν. Ι.αηι1)6ε. εοηπη. III, ρ(ΐ£[. 424, βχο. IX. Μ^ΐΐΐι»! 1. 1. ρΓχΓ. 
ρ. XX• 

ίΑυηά ΓαΜήηηι εβσιιβ6αίκΓ Ιηάβχ Βοήρίοτηηι € ηνϋαί Ειι/Λί^ηιίί Ρ8ηορΙί8 σοηχΊηηαΐα αΐ ; αί ίοιηο 
$€^Η€ηίί ροϋ ίριαπι ΡβηορΙΙαηι ίθ€ΗΜ ορροΠΗίιίοτίηι οΰιίηβί^η.) 

II. Κατά των τϊ^ς παλαιοί; Τ^&μης ήτοι Ιταλών κεφάλαια ιβ', δηλούντα ώς έκ του ΪΙου ούκ εκπορεύε- 
ται τ6 ϊγιον Πνεύμα. Αάνβηηζ ν€ΐ€η$ ΒοηΐίΒ α$$€€ΐαί, ίίνβ ΙίαΙο»^ εαριία άνοάβαη, ά€ίηοηαταηίία, ηοη γλ 
¥ϊΙϊο ρτο€€ά€Τ€ 8ρχήΐηηι $αηαηηι. Ηδβ. Ιη 1)ίΙ)ί. Γ68ΐ8 ΡβΓϊβ. Υίόβ Α1ΐ8ΐίϋΐη Οβ €ΰη$€η$Η ρβ». 642; Νίοο- 
Ηυπι δίνβ ΑΓΠΒίαηηι ίη νεΐρ€ΐη\ΐαΐ€ {ίάβΊ Ε€€ΐα. ΰαΐΗοϋϋΐΒ άβ 5. ΕηοΗατΗύα^ ΐοη». Ι, οαρ. 12, ρ%%. 167 ; 
βοϋ βΐ ΚίοΙι. δίηιοηβηι ιοηι. 111 Β\\)1. €τϊαο(Ρ, ρβ^. 98 8βς., ςηί Ιιοη βοηρίυηι ίη οοϋ. τ^%. 2995 ηβ^^ι 
(ΙίΙϊβΓΓβ 8ΐ) Ηβ (ΐϋ«ίη ΡαηορΙίω οοαίοίΙιιιβ^ΓΧΟίβ ιίιιΗο 15, <1β Ηοο βΓβυωβηΐο ΕυΐΙιγηΓιυβ (ίίδδβπΐ. Ραββ. 

ΟοηδβηΙίΐ Ρθ8βΊη»«8 *• β»*- Ρ*8• *^ *^• ®^ «"β"»®»"»^ ^^^' ^^^'^^ " *^*» ^^^ ^^^*» "• ^*» ®^ ^^^• ^'^^'• 
η 5 • ίΐ6πι Υ8ΐίΓ8η. 1079, ρβ^. 189 ; €0<1. 1180, ρ. 458. βΐ οο(1.1217, ρ. 199. Μβηι εορίοβαδ ββΐ <1β π)8. 
Γ.όά Υ8Γΐ€8ηο Ρίΐΐ8ΐίηο 561, ιη ςιιο οοηίβηϋίΐ Εηΐΐιγπι• ϋΗτηΐηηι ηιαρηα ηηίηία (βτία οηκη άικϊρηίΗ ιμζ 
ΙβααΙβ ραίώα €βΙ^(^ναα€, βΐ βιιβρίοΒίϋΓ, ΙίΙ>€ΐΙμηι «χοϊΓρΙϋΐη β§8β βχ ΡαηορΙια. Υιύα βΙίΒηι Βϋ η. ΙΙ,8ΐί|ΐιβ 
'κΐβιη ορΟΒΟυΙιιιη ββββ %ία©ΐ«Γ ςαού βχβίΒΐ ίη εοά. ΥΥΐιβΙβΓ. ΕηΐΙιγπιϋ Οτ. </< ««ροΓβ Ρα$€Ηαίί$ : Ογ. ίη 
€31.00(1. ΑηβΙ. οίε.» Η. Ρ• 358, η. 9125. — ΑιΙά• 8ϋρΓ8 ίη ίηίΐίοβ Ιίΐιιίοπιπι, 8(1 Ιίι. 15. διιηΐ Ιογβ βχ ίΙΙο 
ορϋδουΙ(> ίη ΝΙοβΐ» €Ιιοηί8ΐ« Βι^ΙΙαρβ ορίΜοηΜΜ «Ι «β^ίαηιιη, αίηπΰ Μείοήα ηοηύηηη ηπι ι7/α« ίΛ*ΐί/ΐίβ- 
»ιιηΐ, βΙ€. ΡΙοΓβηΙ. ίβ 60<1. Ιλογ. 24, ρΐηΐ. 9, Υ. ΒΒΠίΙίηί Οβι. €0<1. Ογ• 1, ρ8{;. 455. — ΥβηβΙίίβ ίη οοιΙ• 
505 'ΐίίΐ)!. Β. Μβγοϊ, ΕυΙΙι. Ζί^βΙιβηί 06 ρτο€€$$ίοη€ δρίπΐιιι ίαηαί. Ιηο. Εί άπλοΟν μέν τ6 Πνεύμα, βΙο. Υ. 
€81. 00(1. Μλγο. ρ8£;. 265. Ηαβι.. 

III. "Ελεγχος κα\ θρίαμβος της βλάσφημου κα\ πολυειδοΰς αίρίσεως τών άΟέων Μασσαλιανών, 
των και Φουνδαΐτών κα\ Βογομίλων καλουμένων κα\ Εύχιτών κο\ Ενθουσιαστών χαΐ Έγχρατητών χα\ 
Μαρχιωνιστών. Υίοΐοήο βΐ (τίηιηρΗη» ά€ ίπιρία €1 ηΐΗΐίίρΙίά εχίξζταί^ίΓιαϊΗ ΜααηΙίαηοηΐίη ^εΐα, ηαί βΐ 1Τ ΡηΟΙΕΟΟΜΕΧΛ• !??• 

ΡΗπηάαΙίΰί {ά)ίί Βο§θΜίΐ9^ η^^ηοη Ε»ΓΑί((τ, ΕηίίινίΙαείω, Εη€τηΐ\ΐω€ΐ Μαηίοηίΐα αρρεΙί/ιηίΗΤ, υη& οιιιη Ι "5 
ΑηαΐΗα»αίί»Μί$^ Ιιχτβ^Ί βοπιιη ορροβιΐίβ. Εχ οοθίοβ Υπκίοΐιοηβηβί [ 67, η. 82. ] Ιη ςιιο ν^ΙιιΙ «ρρβικίίν 
ΡαηορΙΊω \β%11ί»τ^ ^\ά\1 6γ96€6, νβΓβίοηβιηςυβ «β ιιοΐ&9 8ΐι1(1ί(ϋΐ Ι^€θΙ)η8 Τόΐΐίιΐλ ίο Ιή$ί3ηΙΙ>Μ9 ί/πι^Γΐλ 
ΙίαΙια ΤΓ9]β€ΐί 2ϋ Β1ΐ6ηαιη, 1696, 4, ρ^^. 406 — 1ί5. Ρτίπιοβ Ιτβ» βΠΑΚίιβιηαίιβιηοβ Οι^οβ νιιΙ«:•νοΓαΙ 
1.3ΐηΙ>£Γίυ» III, ρλ^. \Ή [ρ9%, 494. β(Ι. ΚοΝ^γ. οιιιη ιιοΐίβ Ε&ιηΙ>β€. ηηί ίη ηοΙ. 4 ίη βηίΐΐιβιη. !, (9ηΐ|ΐι:ηΐλ 
»ίιιΚΐιΐ2Γ6 Α(ΙηοΐΑΐ, ΡύΙπιηι βΐνβ 1.γοο-Ρβ«ηιιη ρΓΟ ρηιηο 1ι»Γβ8608 Μ^888Γΐ3ηθΓΐιιη ΗβοΙ^Γηπ. ΪΓβδ ϋΙοβ. 
ιιη;ιΐΙΐ6ΐη«ΐί8ΐηο« 1.3ΐίηβ ▼6ηίΐ ('οΐβίβτ. Μ^ιιιιιιι. €€Η€$, ϋτατ. Ιοιη. Ι, ρ. 737. Αιΐιΐ. $ιιρΓ2ΐ 8<! η. Ι. (Ιο Ιιηα 
Γοά. ΚάΑ. €31. οοιΙ(Ι. βίτ. ΤβΗΙΓίη., ρ, 297, 9, γο«1. €0. Ηαβι:. 

IV. ΕρίίίοΗΒ ναηοί^ ςυφ πΐ58. 8ΐιρβΓ3υΊ(, ιιΐ αάν€τ$η$ ΡίιηηάαΗαί (αϊ. ΡΗηηάαφψΐΛ») 8Ϊν6 Βθ{θΐιΓΐι<>8, 
6ΡοΙίιηί$8» ίηρΑίπχιιιι 8ΐΐ3ΐη, Ιιπιηϋπο. Υ, ρη^. ^ βΐ 154^. 1ιιαρ•1 : Βόύλομσι ήμΑ;, άξ€λφο{ μου - οΐ νΧ- 
ΙβΤΛ 8ΐ6ΐίΐ6υΐίΓ», ΰοηίτα Ατξη€ηΊο$ ΎΙΪ€ορα$οΗΗα$^ ίϋ. V, ρ. 12Τ. ίηοίρίΐ : Έπειδήπερ ΕύτυχΙ)ς κα\ Αίίϋ.- 
κορο;. Εαβιι. ββιι. ίη β(1. ΚοΙΙβηί V, ρ. 83. €0 Ι. 2ϊδ, ιι. 8, ιιΙ)ί. V. ιιοΐ. ΚοΙΙιιγ.— Τιιιη ρ. 250 ίη οοιί. 947, 
(φΐί £οηΐίη6( «γηΙβ^ηια ιηί8€€ΐ1;ιηΰθηιιιι οριιβοπί. (Ιβ Μ^ββαΙί^ηοπιπι 86ΐι Βο^οηιϋοηιπι ΑΐίθΓαπι<|ΐιβ 6γγο- 
Γί5ιΐ8)« η• 44. — 06ηι ρ. 284, η. 4, €θϋ. 448; ςαοά νβΓΟ ηΐ8. % οοϋ. 215 ηιβιηοηΐο ηοη 8θΙαη) οΙ> ηιυΐ- 

138 νβΓΓ. ΙβΟΐΙ. ν^ΐϋβ (1ί80Γ6ρ8Γ6, ΤβΓΗΐη €ΐί&ΙΠ ΠΐυΙΐΟ &Μΰΐίυβ 6886 3ΐςυβ €0ρ!θ8ίυ8, βηίηΐβΐΐνβηίΐ 1.3ΠΐΙΐ60• 

06ηίςυβ ρ3|; 269, η. 28, οοά. 247. — Ε81 ςαθ(ΐΗ6 ίη οοά. Τααηη. 200, ο. 31. V. Οαΐ. οοϋά. 6γ. Τμιγ.. 
ρ. 299. ΗλΒί.. 

V. Δι&λ&ξις Ευθυμίου μονάχου χαι Σαραχηνου φιλοσόφου η&ρι πίστεως, γβνομίνη Ιν τ^ «Λβ^ Μκλιτηνή.. 
1Η<ριιΙαΐίο ααηί Βαταΰβηο ρΗίΙοεορΗθ άβ βά€^ Ι»αΙ»ίΐα ίη ιΐΓ#β ΟαρραάοάΛ ΜβΙϋΘηβ. Μ8• Ιι3ΐιΗ>β€. IV. [εοΑ. 
188, 43], ρ9ί^. 20β. [ρ. 454. βϋ. ΚοΙΙμγ.] Ιηοίρίΐ : Πώς ομολογείτε πολυθέΓαν. 

VI. Μονφ^ία ΙπΙ τφ τάφφ του άγκι>τάτου βεσσαλονίχης χυρίου Ευσταθίου, μετά τινας ήμέρ;^ς της αύτον 
τιλευτής. 0^αι^ο €ΐ^αη$ αο άη€τΐα ίη οί^'Κηηι Εαε/αΐ/τί/', Τίΐ€$$αίοηΪ€ϋη$ί$ ατοΗί€ρϊ$€ορί^ ά\^\2ί ρ^ιιοίβ 3ΐ>. 
6]υ8 θΙ>ΐΙιι (Ιΐ6ΐ>η8. Ηχο ιη8. βΧ8ΐ3ΐ ουπι Μοηοιϋβ ΜίΰΙίΑοΓίδ ^I10η^αι9^ ίη 6υηί)^6ηι ΕιιβΙλίΙιίυπι ίη Ι)ίί)ΙΙο«• 
ιΙΐ€ϋ2 Βοάΐβίαη»» [ν. ρ. 268, η. 22, €8ΐ. εθ(1ϋ. Αη^Ιί», ΐπηι ίη 6. ΒαΓΟΟΟ. 234,] ΐ68ΐ3ΐυΓςιιβ ίη ίΙΙβ ΕυΐΙιτ^ 
ηιία8, 86 Ι6η6?6 ιηηΗθ8 Γ88668 6ρί8ΐοΐ3Γηη), πΐ8ηα Ευ8ΐ3ΐΙιίί 8€πρΐ8Γΐιηι ρίβηβηιηιςηβ ΓβΙιυβ ρΗΐοΙΐ6ΓΓίπ)ί8• 
6Ι τί(43 3ΐςη6 6ηΌΓ68 ο•8ΐί((3ηΙίυιη, φαχέλλους πολλοΐ^ςτών Επιστολών σοφίαν τε πολλήν έμπεφορτκσμέ- 
νας, χα\ χαχίαν άπασαν στηλιτεύοντας. ΡΑΒΒ^ Υίθβ 3(1 ΐΒΐΐίοπι 86€ΐίοηί8 46 ηθ8ΐΓθ ΈιιΐΙιγηιίο. 

ΥΙΙ. Οοιηιη^/απΊιι Ιη θίηη€ΐ Ρ$αΙιηο$ ϋαν%ά\$, βί ίη Χ »αοτ<Β ίοήρίανω αιηΐΐϋα, €γ«06 ηοηιΐυηι ρΓ0<Ιιί!.» 
1ίθ6( Ιιοοΐ6|;38 3ρυ<1 ε3ν6υιη,εΓθν»αηι 3ΐίθ8<ια6. Μβ. 6Χ8131 ίι^ 5ίΙ>1. Βο(1ΐ6ί3η3 οοά. ΒβΓΟοο. 422 (6), ίη Γ6βί:ι 

(Β) Αη 3 Εηηάη, Ιΐ3ΐί.'β ορρίθο ? Ηευιι. Υ. χηρη ββηη. — ΠοΓ('ηΙί9β ίη νο^, [.3ΠΓ6ηΐ. Π, ρίπΐ. 9. 

3(1 η. Ι. €οηΐΓ3 ΚοΙΙαγ. 3(1 ι.^π)^. Υ. ρ^%, 85. ηΙ)ί Οοηιηι. Ίη Ρ^αΙη\ο% : ρΓ9βΓ6<ΙίΙ ρΓΟΟΒπιίηηι, ί|ΐιο•Ι Ιν- 

ιΙ•> οπ(Γίη3ΐίοιιβ νοΓΟ. Βο^οηιΓ/ί, ^<7ΐεα//αηί 61 ΓΛιιιι- ρίί$ «ΐ6$€π1)6η(ΐΗΓη οπΓβνίΐ βηπ(1ίη. ίη €.ιΐ. γοΗιΙ.. 

άαψα^ίΐα^ 8. ίη 3ΐ. <όιΙ., ΡΗηηάαίί» (Ιογ(6 Γιικβηηβ Οτ^ \λΜ\τ Ι. ρ. 389. 8^(|ΐηΐυΓίη(6ΓρΓ6ΐ3ΐίο ΡββΙΙβπΊ, 

ιΜ8!(6ηΙ, ηηηιβη ΡΛαηάαϋ. ιΙ<»Ην3ΐ 3 ΓβΟβηΐίοΓΟ 6ΐοιηπβ8 Γβπηιβ Ρ8αΙηιοηιηι νΡΓδΙοιιΠ,ηιιΟΛΓχρΠοΜίι 

ΙιΊΐ. τοΓηΙιιιΙο Ψηηάα^ βπκοβ φουνδα 8οπρΐο« ηυο<Ι ΕηΐΙιγιη. Γπ^Γο ΓΐιβΓπΠοΓβ (ΙίΑΐίη^ηιιηΐπΓ 3ΐ) ίηΐ6ΐ'* 

ηϊηηνρ\ηηι%, €ηΐίη(»ηωη ηο!3ΐ : ί*ΐ60 νβΓΟ 1ΐί6Γ0ΐί6ί ρΓΡΐηΓιοη« : ίιι πιαΓ|(ίη(> Γ^γλ βη!) ίηίΐΐιιηι ΓοίΓιοί»^. 

ί&ΐί 1^νηίΙηΐΙ(Β Η 8α€€ορΗοή 3ρρ6ΐΙ;)Ι)3ηΐυΓ. ι^υοί! ΒΛδίΠί Μ. βΐ 0Γ<»ί(0Γϋ Νγβδβηί ίη π»3β<ϊ»'" ΡμΙπιο- 

οΐ) ηη$1••Γ3ΐιι ρΛ«ρΐτΓΐ:ιΐοπι, «ΐϋβιη ρΛΐηηι ρΓοβίο^αιι- πιηι !οο3 ίηΐΡΓρπβΙαίίο ηΙ> οοίοπι ?;Γηρ!οΡο Γυ1)π<; 

ΙιΐΓ. ίη ί53Γ0θ!ί 6ΐ €Γυηΐρηη8 8ΐ»ρ»ηι 6θΙΐ6ί?6ηηΙ. Ργλ»! - ΙίΙΙβηβ 3ρρο8ΐ3 βίΙ. δβί|ΐιιιηΙιΐΓ ΕιιΙΙι>ΐΗΐί ίη 030- 

νίι €ηΐΐ'Γ6Γ. ίη ηοΙ. 3(1 Μοηυη. ρτσο. Ι, ρ3^. 144. ΐίθ3 40 βη3ΓΓ:Ηίοηΐ'$. Λίφΐπ ί$Υ3 63ηΐίΓ3 ίη ρΙΡΠΒ- 

ΙΙαπι.. (|ΐιβ 60(1ι1. των 0^, |ιιιι^ιιιιΙιΐΓ Ρ«»1ηιί<% : ίΐ3 ρΐί3Μΐ 

(6) ΕχδΙηΙ ηηοί|ηβ ίη 63(1. ί)ί5Ι. 8λ6. 631. 60ί1(Ι. Γί»ρΡΓίΐ Μ3ΐΙΙι«ί ίη ουιΓ»!. 496 61 197, Μοδίϊΐιοηδ. Υ. 

Αηι^ΐίχ, 616., ίη60(1. Β3Γ066. η. ΓΧΟΙΥ, η. 253, «ίηδ ηοΐ3πι 3(1 ρτηκί. ΙΙρηΙβιιίί ρ. 75, ρΓοΙοί^^^. «^1 

ίηΙίΓ ηΐ88. ΤΗοηι» Βοβ, ίηΐ6Γ οιπίίΐ. Βοάΐβί. η. Ι ΐοιη. Ε(ΐΐΗ]ηιι. Ζί^. Οοπιηιβη. 6ΐο. — Υίη(Ιοΐ3θηίΒ 

ΜΜΟΙΧϋΙ. — Οχοη1φίη6θ1Ι.Μ3Γ. Ιΐ3(ζ(]3ΐ.60(1.ΥΙ, ίη ΒίΜ. €χ83Γ63 οοά. ΧΧΧΥ1. ΕπίΙιγηιίΙ ρΓχΓαΐ. 

8ίν6 η. 2ί3ί, υΗί νβΓΟ ίη Γ3(3ΐ. ρβΠ. ιι, ρ. 74, ίη €οηιηι. ίη Ρ&3ΐηιο$; 3Ι η^ε ρίβηβ η60 ίηι*;^Γ3, 

3(1ΙίΐυΓ 11966 ηοΐ3 : Ιΐ3. η. Ευ11ιγ(ηία8 ίη Ρια/ηιοε, 86(1 3ηοη7Π)ί 6η]υ8(ΐ3πι ηΓϋίίΓηΙυ ίο ΰοπίΓαπη, ηΐ. 

ηιαίβ ίη!}6ΓίΙ)ί<ηΓ 3 1ί1)Γ3ηη, ειιιη !«ίΐ ΎΗροάοηύ η6(ΐηβ οπρηΐ Ιΐ3ΐ)β3ΐ, ηβςιιε ρβ<1ο.<;. ΡΙιιγπ <](> ϋΐο 

«τροείίία• — ΙηΐΡΓ 60(1(1. ΙΥΛ^/βΓί, η. 9123 Ιοιη. 11, 60ΐί. οΙ>δ6Ρν3νίι ΚοΙΐ3Γ. ΜΐρρΙ(»ηι. ί»(1 Ι.βηιΙίοοι» 

ρ. 358. — Ιη ίΓιΜ. 1.6ί(!^6η8ί ίη(6Γ 60;Ι(1. Υο88ί3ηο8, (^οηιιηβηΐ. ρ. 265 86ς(|. — 06 εοιίιΐ. Μο8Π"(^ηδΙΙ)η8 

6Χ6ηιρΐ3Γ ν3ΐιΐ6 Υβΐπδ, 8*^(1 ηΐ3ΐ6 $6Γν3ΐπιΐ), 61 ίη ΐΓίΙ)η8 ίηΐ6ΐΙί((βπΐ6Γ ΐ3ΚΑ(]Ηβ ιΙίδββΓίΙ 6ΐ. ΜβαΙιχί ίη 

3ΐί3 ν3ηοπιηι εοΙΙεπίοη^*, ΕυΐΙι^ηιίί 3ΐί(ΐηί(1 ίη ρπχΓ. 8:6ρίυδ Ι3ΐΐ(1:αα ρ»^. 25 86(ΐς. Ρπιηιΐδ ίΙΙοπιηι 

Ρδ3ΐηιπ8, (?Γ. Υ. 0»ι»1. Ι>11)1. 1^6ίίΙ., ρ. 305, η. 75 οοηΐίηβΐ ηηοπηβ ρΓδΒίβΓ Ρδ3ΐιηθ8 βΐ ΓηηΙίθ3 οηηι 

• ι ρ. 397 η. 30. — Ιη ΙιίΙιΙ. ΓοίδΙίη. 60(1. XI 61 €ΙΥ. ΕηΙίιγηιίί ΟοπιιηεηΙ. 4 (περ\ του άχατ(&ληπτον είναι 

Υ. ΗοηίΓιυο. Β\Η. {^οίε/ίη., ρ. 58 6ΐ 478. Ηοπιφ ίη τ6ν θεόν. 2) 8γΙ1θ(;6η (]ο^ηΐ3ΐί€θΓΐιιη 63ρρ. ηβ66δ83• 

Ι)ϊΙ>1. ν3ΐί63η3 ΕηΐΙι Ζ•{$3ΐι ίιι 450 Ρ83ΐηιη8. — Ιη Γΐοηιηι 6Χ ν3Γίί8 Ρ3ΐΓϋ)ΐΐ8 : 3 (ιι<1νβΓ8ΐΐ8 νοίβΓίβ 

ΙμΜ. Οΐιοΐιοη. — Μοη3€ΐιίί ίη1)ίΙιΙ. βαναπ. Υ. ΜοηΐΓ Β'ΐηι»• 38866138 δτι ούχ έχ του ΤΙοΰ εκπορεύεται τ6 

ΐνιΐ)1. Β'ώΙ. ιηιε Ι, ρ. 45. 486. 588 61 589. ~ Υ<>« &γιον ΠνεΟμα) 3ΐ(}η6 661. ΙΤ3ΐ11ΐ86ΐ ίη ηο13 οΙ)ΗθΓν3(^ 

η^ιϋδ ίο Ι)ί1>1. Μ3Γ6ί. 60.1. XVIII. — Τβηηηί ίη 1>ί1)ι. Ιιχε <'3ρρ \β%\ 6ΐί3πι ίη εοϋιΙ. ΒίΙ)Ι. 5γηο(Ι. ίη'8. 

Γ••Κ'3, 60(1. 011, ίη Ρ6αΙιηο9 9-446. ΙΙΙί 60(1ί6ί 388υ- η ('.0(Χ|ΙΙ. 6υιη ϊηβεηρίίοηβ : Ευθυμίου μονάχου 

Ιυηι 681 ρ:)Γνυηι ίοχίοοη ΓοΓηιυΙβΓηιη Ιο<|η6η(1ί, ίη του Ζυγαβήνου κεφαλαΐ ιβ'^ Είς τ6 έχ μόνου του 

Ι»ίΐ:ιΙιιιί8 066ηΓΡ6ηΓιηΐΜ, (\1ξη; των Ψαλμτον χατ4 Πατρ6ςΙχποοεύεσ8αι τ6 Πνεύμα. 3ιΙ(1. ¥Ό^φη,\, 6. 

στοιχείον), (|υο(1, 3ηΐ63 ηιηκίηιη β(1ίΐυιη, !ηΐ6(;πιηι ρ. 10 86(](|. 4 63ρρ. ρΓ966ίρα3 6Χ- 0Γ3ΐίοηίΙ)ηδ €Ιιγ>'- 

€χ$6ΐίρ8ίΐ ;ιυ6ΐθΓ ΟϋΐηΙ. 60•Ι(Ι. Ογ. Τβηηπ., ρ. 490 δοδίοιηί 3ίίθΓυηΐ(ΐιΐ6 Ρ3ΐΓυιη ;) (Ιο φίη3|ν\νθοίΛ- 19 ΡΗΟΙΕβΟΜΕΝΑ. 20 

ΡβΓίβιοηβί αϋςυοϋββ βΐ εοί9ηιι*ιαηα» ίιι Υβϋοίηα (|ΐιθφΐβ. ΓαίΙ βΙ ίη Βί^οΐίαιίΑ» βΐ ίη 1)ί1)Ι, Ιβ^Αοϊ ΥοββΗ, βι 
€ΐι]ιΐ8 οοάΐοβ ρΓ3ΒΓβΓιοηβιη ίη ΡβίΙηιοδ, Ιβοΐα (ϋ^παιη, ϋΓ«οβ €( Ι.3ΐίιΐ6 ΥϋΙβΛνίΐ δίβρΙίΑίιυ• Ιβ Μοχηβ* Ιη 
ναΓίιβδοοπβρβί. 150-21»; Ββ<1 Ιιίιΐΰ ίηϋβΜίπΙβιη ΐΛ€ϋΐιί8, ςαΜ οχ πιββ. οοίΐίο'ώυβ Ρ«ΙηοΠ ^«ηπ βΐ 
€ΙΐΓ!$ΙίαηΙ ΚλυΠ βυρρίβνίβββ 86 οπιηββ, αηίοΛ βχοβρίί, βοΗΜί ρ2Γ8Ηροιη6ηί8 β<1 €«νβϋϊη βοίοιηβδίιΐδ. Ιά^η 
βχιη8. Γβ^ίοΡίΓίδ. 2400, Γβ€ίδ8βδβΙβ8ΐ3ΐϋΓΚί€ΐι. δΐιηοη ΐοιη. Ιί. 1)ίΙ)Ι. δβίβο^ ίοοιιιη 0Γ3Ρϋβ βχ 

ΕυΙΙιγηιίί ίη Ρβ^Ιιηοβ οοηιιηβιιΙαΓίο ρΓοϋϋοίΙ ΡυηΓδοηίυβ 3(1 δ^ηώοΐϋηι βρο^ΙοΠουπι ρί(^. 420, βϋίί. 
Ι.ηΓιη'Β. ΥβΓδίο Ιαΐίηδ ΡΙιΠίρρί δ«ιιΙί, ΒηΐβΐΐίΙβΡδίδ βρίβοορί, ροβΐ Αυ€ΐοη8 ιηοηβηι ιι Ρ&υΐίπο ΤιιγοΙιιο, 
ΟΓά. ΡΓ3Ρ<ϋοηΙοπιιη, νϋ1β«ίί((1ίοαΐαηιιβ ΟΙοηιβηΐί VII, ροηΙίίΙοΙ, ρΗιηυιη ρΓοιΙπΙ ΥβΓοη» 1550. (β) ΓοΙ., 
ίίΙΙΙΙϋΓςιιβ ββδηβΓϋδ, ςαί 8θπΙ)ίΙ, ΕιιΐΙιγηΓίϋω δοΐιισι ίη δβρίβηι Ρββίπιοβ ΥοΓΟΟίΒ βχουβνιη ββββ, οιιηι ίη 
οπιηβδ ΡδβΙιηοδ βΐ ο»ηΙίο& 1)ίΙ)Ι1οηιιη ] ] Ιαοβιη ίΐΐο «ηηο ΥϋΓοηχ νίίΐβπΐ• Ββοιιβα ίηάβ δχρίιΐδ ββΐ ΡΛΓίβίΙβ 
1543, 1547. 156σ. [βΙ 1562. V. Ηαηι1)βΓ8βΓ Ι.ε.ρ. 82.] 8. Υβηβι. 1568, 8. Ιν^ό. 1573. [1575. «ρ. Ηθΐη• 
ΙίβΓ^.] 8, βΐ ίη ΒΙΙίΙίοΐΙιοο3 ΡαίΓοηι βίίΐι. Ι.ιΐ{[•1., ΐοιη. XIX. 

ΥΠΙ. Οοηιηι^ηΙαήη» ίη ηηαίηοτ ΕραηρβΠβ, βχ ΟιητδΟδίοηιο βΐ λΐϋδ ρηδβίβ Ρ3!Γί1}αδ ηοη 8«ηβ ΙηΥκίο 
€ΐβ1βοΐϋ8. Ηοο ςηοςιιβ βχΐηιίαπι οραβ ηβοόιΐιη ^^x^^ Ιιιοβηι νίίΐίι, (ΰ) Ιίββΐ υ .ιββηηβηΐ νίπ (Ιοοίι, Πη- ιτήσδί. Τ6»-Ιίιΐ8 οοιί. ΙΐίΐΙ)ί?1 ίϊΓβνίοΓη 8γΗο1Ια. αίπηβ 
δΓ.Ιιο1ί3 3(1 ρηοΓβδ χιη Ρδαΐηποδ 'κϊβνη Μηΐΐΐιχί 
6(!ί(]ίΐ ίη Ι^βοιίοηίΙ)η8 Μθδ(ΐυβη8. 1•ίρδ. 1779. 8. 
νοί. II, ρ. 41. — Αηοη3Γπιί αηίβηι, βινβ ΓηβΓϊΐ ίδ ίρδβ 
ΕιιΙΙιγιηίιιβ, βΙνβ βΐίιιβ, ςιιΐ ροδΙ ίΙΙυπι 0(φίο<(ίθΓ:ι 
8θΙιο1ί3 ίη οηπ)ρ6η(Ιίιιηι τ6(ΐ6((βΓίι, ίηΐ6ΓρΓ€ΐ3ΐίοηβηι 
()ιΐ3Γηιη 0(ΐ3ηιπ) βιΐ ΕνΛη^*Ί\ο Ι.υ03β ίίίβηι (16(ΙΊΙ 
ρΟδΙ ΕνβΜίτβΙίυπι 1.ηΰΦ ίη β(1ίΙ. ΕυΐΙιγπιίί €οπ)ηι. 
ΐοιη. II, η. 680 %('.<\<\. πιπί Ιβχΐπ, Ρΐ ρτινη» η(Η3. ι 
(ΙίνβΓδβ, ιπηιιίί, ρηυΐιιΐιιπι ββη Γορίο^ίοΓ ίπίβΓρΓβ- 
ΐ3ΐίο, ΕιιΐΗ3τη)ίί Ζί(ζ3ΐ)οηί ηοηιίηι^, Ιι^ίΐυΓ 1•3(ίηο 
Ιη βίΙ>ΙίοΐΙΐ6€α τηιχίηιη ΡηΙπιηι, ί,Μ^ά. νοΙ. XIX, 
ρ. 473 86(|(|. ι Βι'η'<γιΐ6 ίη ρΓφΓ. ρ. χχνιι, 8β(|(ΐ.« 
δρβοίηπηίδ Ιοοο »(1]βΰίκ ίηΙοΓρΓβίαΐίοηβιη ΡβΑίιηί οιχ, 
ΠΙΠΙ ν, ί, Ιπηιη ίΙΙοηιηι €0(|ιΙ. βΐ οηηφηρανίι ευιπ 
ΤΙΐ6ορΙ)}Γΐα€ΐι ο(]ίιίοηβ ΥεηβίΑ 1763, Ιοπι. IV, πΙμ 
€οπ)ηΐ6ηΐ3ηιΐδ ίη Ρδπΐιηοδ βτροβ ρπιηυηι οιίίιπδ 
βδΐ : (οοιιΓ. Ετη€$α ιΐιοοίορ:. ΒίΜίοΙΙι. Ιοηι. Υ, 
ρ• 788.) ΚιιΗΐ3τηιία8 ρ. 29 3(1 νβΗιβ Ο^νΙίϋδ 2ω: πο- 
βών σου ρΓονοοαΙ Λά ΟοηιπιβηΙβηιιιη βπιιηι Ιη Ετ3η- 
ββΐίλ, 61 (|πο Ιοοο (βΐ ηΐϋδ δίπιΙΠΙ)υ8 Ιοοίβ βοιηαΐ• 
Ιη Ρδ3ΐη)08,) [ιΐΓβ εοΐΐβ^ίΐ γ1. Μηΐι(ΐ9Βί, ΕηΐΙι^πιΐηπι 
βδδβ 3ΐΐ€ΐθΓβηι εηηιιη6ηΐ3Γίί ίη Εν3η($6ΐί3 βΐ Ιιπηο 

ρΠΗδ, Πη3Π1 ΟΟΠΙΠΙ. ίη Ρδ3ΐπΐ08 3|) 60 (^δδβ δ€Γΐ- 

ρΐϋπι. Ηακι. 

(α) 06 Κδο βΐ ΓβΙίςηΙδ ο^(Ι. βΐ άβ Ευΐΐιγηιΐο Υ. 
ΕΓβγίΑ^• 3η3ΐ6Γ(3 ΙΙΙΙΡΓ. ρ. 323. δ6Γ|(]. Ηαηι.. 

(ί) Τ3η(1κπ) νβΓα, 3(1(]ΐΓ6ηΐ ί1»υδ 3νίΙ)η$, 6Γ.ι*Γη8 (€χ- 
ΐπδ ίηοβπι 38ρβιίΙ ουΓ3 8ΐη(ϋο(]υ6 οβΙ. ΜηΙιΙΐ3!ί. Ιη- 
βΓπρίυηι κυίβηι «δίοραδ (Ιίη (ΙβδΜβΓΑΐυιη : Εαΐ/ιι^ιηϋ 
Ζίβαδίίηί €οηιηΐέηηίΗη$ ίιι ηηαίΗΟΤ Εναη3^1Ία^0τ'Λ€6 
βΐ Ιι&ΐίηΛ. ΤβχΜιπι βτφοηηι, ηυη(|ΐιαηι 8ηΐ63 βϋί- 
ιυηι, Λύ Μβιη (ΙιιΟΓΠπι οοΗιΙ. ηιβηιϋΓαη. Ι>ί1>ΙίοΚΐιβ- 
03Γυιη δδ. δΥποιϋ Βίοδςαβπδίδ, βιιοίοπβ 9Ρΐ3ΐ6 

δΟΓίρΙΟΓϋΠΙ, (ΐ'Πί§6ηΐ6Γ ΡβΓ0Ιΐ•5ϋίΐ βΐ Γ6ρ6ΐίΐ3 νοΓ- 

δίοηβ [^η(ίη3 }ΌαηιΓΐ8 ΒοηΙβηΙί, δΐιΙ<ίί|υ6 3(1]βΓΐίδ 
3ΐΓιηΐ3(ΐ¥βΓ3ίοηίΙ)η8 ^Λ\ά\ί €1ιη8(ί3η. Κγ'κΙθγ. Μ3ΐ• 

Ιΐΐφί, ΟΟΐΙββΙοΠίη) ΙηΐρβΗβΙ. ΒοδβίΟΟΓ. 3886δ80Γ, 6ΐ 
3€3()6ηΐΐ26 νίΐ6η)Ι>βΓς. 6γ960. ΠΚ., ΟΓΟΓοβδΟΓ. Ιοπι. Ι 

(ίη 4(135. ρηΠ.) εοιηρίβοίθηδ ρΓβΒηαίοηββ ρΐ Εν:«η- 
μβΐίηηι Μ3ΐΐΙι%ΐ• — Ιοιη. II οοηιρίθΰΐβηδ Ενβη^εΙία 
ΜαγοΙ 61 ί^(ΐ(ϊ%.— Ιοηι. III οοπιρί^οΐοηδ Ε\νίΏ%ο- 
Γηιιιι ^ο^πη^δ,^ 3ηίιη3(Ιν6Γδίοηοδ Ι. ΙΙοιιΐυιιϋ, «^ιΐαο- 
Πδ 61 ίη(Ιί6οηι. Ι.ίρ8ΐ2β, 1792, 8. ίηιροπδίδ \νβί(Ι- 
πιβηη. Α(1 ρΓββΓαΐ. 6ΐ. 6()Ι(0Γί8 (Ιοοίαηι Ιβείοίριβ 
^ί£ηΙδδίιη3ΐη, ίη ςηα άβ Ειιΐΐιγπιίο, οούά. 6Ι6. ί(ΐ- 
ίΙί63ΐ, 3Γκιυυΐί6δ ]3ηι ρΓονοοβνί.— δα» ρΐΛ'ΓβΙίοηί 
3(Ι]6είΙ ρΙοΓα 3ΐί3, ηο(3ΐιι (}ί^π3 : 1) οχ ΒιγΙιηΗ 
δίηηοη Ηηίοίτβ οήίίαηβ ύ$$ ρριηάρααχ ϋοηιηιεηία' 
ΙβΗπ άη Νοηνύαη Τ€$ΐαΐη. 63ρ. 29, ρ. 409 δςς. 
6(1. Βοη6Γ(]. 1693, 4 (Ιβ ΕϋΙΙι>'ηιίί Οοπιπι. ίη ςα»• 
(υοΓ Εν3ΐ)^. 6ΐ (1υοΙ)ΐΐδ οθ(](Ι. Ρ^τίδ. 2) Ε;ιΙ)ΓίεΙί 
ιιοΓιιί3ΐπ, Ιι. Ι (1»ΐ3ηι, ουηι ηοΐίδ, ίη ςπηηιιη ρπηΐ3 
οΙβίΜναί Μ3ιι^1;£ί, 3 Υοί^ϋο ίη €3ΐ. ΓιΙ)γ. γ3γ., 
ρ»£;. 754 61 3ΐ) 3ΓΓΐ8 ηΐ6ηιθΓ3η βιΐίΐ. Ρ»Γίδ. 1544, 8 
3ρα(Ι ^ο. Βοί^ηγ. 6Χθυ(Ι. €3Γο1• 6 ί'ίιτ^. Εηίιη- νβΓΟ ίΙΙΙ ί3ηΐ(»η νί(ΐ6ΚυΓ *1.ον3ηίβη$ίδ βδ96 ρηπ- 
Γ6Ρ8, 6ΐ ρρο 1541 Ι6^ρη(1ηπι βδδβ 1547 : (3•1(1β φ\Λί 
ίη βιι. ηοΐ3 δπηΐ βδβΓίρΐη). δβ(|(ΐΗηΐΗΓ βχοβΓρί.ι βχ 
ΡΙιΙΙ. Ι.π11)6 Ιοηιο Ι, Πί.ςδ. ΙιίίίΐΟΓ. ίη ΒΛίΙαπηίηηηι, 
— βχ ΕΓηβδΙ. ίηδϋηιΐίοηβ ιηΙβΓρΓ. Ν. Τ. — Ιοη^π» 
61 βκΓ6βίΗ8 Ιοηιβ βχ γρΙ. ι. .4ιη(. Νοβδδβΐΐί Γοηιιη. 
Όβ €αί€ηί$ Ραίταηι €,υ(Β€οτ, Η3Ι•.ρ. 1762, ιν. ρ. 25 
Ρ(|(γ. Ιαηι ^ο. Ηι^πΙβηίί βρίβίοΐ» (Ιβιϋθ3(οιί.ι, δοΗρΐ» 
Ιιοτβη. 1543, δοχίο Ι(1υ8 Αη^υδίί ; 6]ηδ(ΐ6ηι »(ί- 
πιοηίΓιο (Ιβ βυηοΓΑ Ιιοπιηι οοιηηηβηΙβΓΓ. βχ β(Ιίΐ. 
1.ον3η. 1544, ΓοΙ. πιπί ηοΐίδ; (ΗηηΙβη'κΐδ ΕιιΐΙιγ- 
ηιίυηι 6ορ[ηοη)ίιΐ3( Ζί<?3ΐ)οηπηι Γ)β]πδ4]βπι ρπεΓηΐίο: 
6ΐαδ(). ρΙιΐΓ3 Ιοοα, ίη (|"ίΙ>υ8 βίυβ 6χβπιρΙ»Γ (Ιίδββ• 
ΛΜ 3 Οι*«β6ί«, 6(πιι 3ηΙηΐ3(Ιν6ΓδίοηίΙ>υδ, ίη (ΐηίίχιβ 
Μα111ΐ96ί V. 0. (!β ρΙιΐΓΐΐΜΐδ Ν. Τ. Ιοοίδ ν»ην8ΐιιιβ 
ΙβοΙ. ]π(]ί63ΐ, 3ΐ(|ηβ ίη Οη^βηβηι βΐ ΕΓΑδηιχπη ίη- 
ΐ6Γ(Ιυπι (ζΓ3νίΐ6Γ ίηνβΙΓιΐπΓ, 3ΐίχςπβ Ηβηίβηίί οίκ- 
δβΓΥηΐ. ΡοΓΓΟ Α ρ3^. 122, ΐ'βρβίβηόυηι 6ΐΐΓ3νίΙ 
ρΐυπύπδφΐβ ίΙ1ιΐδΐΓ3νιΐ ηοΐίβ ΟΓίΐίβίδ ^ο. ΜΊΙΙίί βχη- 
ιη6η €θ(]ίοίδ ΕιιΐΙιγπΐίί Β3Γ0Γ6ί3ηί βχ β]υδ ρΓθ1β((θ' 
ηιβηίδ ίη Ν. Τ. § 1073 — 1079. ΡοδίΙΐΛΟ ρ. 132 -^ 
205 ροδϋίΐ, 3δρ6Εδίβ ηοΓίδ οπιίοίδ, Ιβοΐίοηβ<: ν3Γΐ3χ 
ηΐηυδςυβ €0(1.' Μοδ()Μβηδί8 3(1 ςυ3ΐυθΓ Εναηι^ΐΐί^ϋ, 
(ΐυοΓπηι ςοί(1βηι οοηΐβχΐυηο, βυοίΟΓβ οροηβ Γβ- 
(ϊβηιριΟΓβ, οηιίδίΐ, βηιηηηβ 1)Γβνίΐ6Γ ΙβηΙοπι 3η(β 
8ίη{;υΐ3 δβΐιοΐίβ ηοΐατίι. Πβηί()ϋ6 ΒοΙ)βΓΐί ΙΙοΙπιοα 
1)Γ6νίδ ηη(ίΐί3 (Ιυοπιιη οο(1(1. ΕυΐΗγηιίί Β.ΐΓ006Ίηηο- 
ηιπ). €οηΓ. 6ΐί3ΐη Ιηη(;ηπι οβηδΠΓδίη ίη : — Νβιιο^ 
λΙΙ(ζβη). (ΙβηΙδβΗβ ΒίΙ)1ίοΐΙι. ΑηΙΐ3η« ζιιιπ 1—28^ 
Β3η(!ο. ΚίΙοιΓιί 1799, \λ%, 470 -* 490 οοΙΙ. Μ3ΐΐΙΐΰ6ί 
(|υίΙ)υ8(ΐ3ηι θ1)δδ. ίιι ςυίυηβ ςυ3Β(ΐ3ΐη οβηδοπδ «Ιαίπ- 
ΐ3ΐίοηβδ ΐοΙΙηηίοΓ 3]ίΑ(ΐπβ 3<Ιιιο(»ηΐυΓ ίη Ι.ίρδ. Α. Κ. 
Αηζ. 1800, η. 115, ρίίξ. 1127, υ1)ί φΐοίριβ ί)Γβν1β 
ΙίΙ 6οιηηΐ6Π)θΓ3ΐίοΕυιΙιγ•ιιϋ ΟρυδοαΙί ίηι'ΙΐίΓι : ΕύΟυ- 
μ(ου μοναχοδ τοΟ ΖηγαβηνοΟ κεφάλαια ιβ', ι\ς τδ έκ 

β όνου του Πατρίς έκπορζύεσθαι τ6 Πν&ΰμα, ίιι 6ογΙ. 
Οδηυβπδί 1>οιη1)]το. β330. χιν, ίη 4. Ιηο. ιΙ άπλοΰν 
μίν τ^ Πνβυμα. — Α(1(1. Ροκ^ίη. Ι. €., ρ^^. 6 , πιιί 
ιιΐ6η)0Γ3ΐ 60(1. ΥβΙίο. ΟΟΙιΧν, ςηί βοπιπι., ίη (Ιιιο 
(:ιπΙυιη ρήοΓβδ βνβη^ζβΙίβίΑδ, Μ»ΐι1ΐ3ίυιη βΐ Μαγ- 
0ΙΙΠ1, 6οηΓιηβΙ , βΐ 60(Ι. 00ΙΛ1Χ, ίη ςπο βδΐ 6]ιΐδ 
6χρΐ3η3ΐίο ίη 63ηΐί6ΐιηι Ζ»οΙ)3πφ ίη βναη^. 1.(Ι€;ε, 
.ιΙ(|υβ 60(1• ΟεΧΧΧΥΙ, ςυί δ6Γν3ΐ ΕυΐΙι. ΰοιηηι. ίπ 
Ραυίί 6ρίδ(οΐ3δ. ; — Ιη 60(1. III Β3Γ060. 6Χδΐ3ΐ Νονί 
Τβδ(3ΐη6ηΐί ρ3Γδ 6υηι 6γ. δβΐιοΐίίδ, πΐ3Γ{;ίηί 3δ6Γί- 

ρΐίβ ΠΐίηΐΐΐίδδίπΙΟ €ΐΐ3Γ36ΐ6Γ6. Ι Ιηΰίρίΐ, 311 6οη- 

Γ6610Γ 03ΐ3ΐθ(;ί 00(1(1. Αη^Ιίιβ, Ιοπι. Ι, ρ. 1, 3 ο. 11, 
ΑεΙ. ν, 13, (ΙβδίηίΙ νβΓΟ ίη Αρο6. χχ, 1. δ6ΐιοΙί3 
Ιια?6 (Ιβδϋηιί νί(1βηΐϋΓ 6 €οη)πΐ€ηΐ3Γίί8 ΟΕοιιιηβηϋ 
βΐ ΕιιΐΗγηιϋ, > (Ιιίο βδδβ νί(1βΐυρ II οθ(1. 3ΐ) Ηοίηιβ- 
δίο ίΐβδοηρίϋδ). — Ιη 60(Ι. ΧΧΥΙΙΙ β3Γ000. ΕιιΙΙ»γ- 
.Η)ϋ Ζγβα1)βηί 63ΐ6η3 ίη ςυβΙυοΓ Εν3Π|;β1., βΟΙιτγ- 
δοδίοιηο, ικί 3ίΐ ί(ΐ6ΐη οοιιΓβοΙΟΓ ρ»^. 3 ρΓκείραο, 
βΓίΑΐη βχ 3ΐϋ8 Ρ3ΐΓί1)ΐιβ , ουηΓοΓβηΙβ ΐιιΐ6Γ(1υπι 
δγηι1)θΐ3ηι δΐιαπι ίρδο ΕυΙΙιγπιίο. Ιΐίο βδί^β ν)(ΐ6ΐυΓ 
60(1. (ΐυοιη υΐβππδ (Ι6δ6πρδίΐ ΜϋΙίυβ. Εηίιπνβκα ?1 ΡΚΟΙ.ΕΟΟΜΕΝΑ. 2? 

ν^υβ ((/), ΕΠαβιΙυ Ριη, 3(ςυ6 3^Γιί. 1•αΓιιι« β ρΓχοΙαΓΟ οοιίίοβ ϋΐΐιΐ. οφηοΐιιί Οϋίρ&Γ» ΥίΓ^ίηΙβ βύαιΙ^Ιυρβη• 
515 οτά, Ο. ΙϋβΓοηγιηί ίη Γ6|;ηο (!35ΐ6ΐΐ3Β, ΐΓ3ΐι$ΐιι1ίΐ Ιο. Ηΰπίοηίυβ, »€€υΓ3ΐίθΓ Ζίηο, 8»υ1ο(]ΐΐ6 ΊηΐβΓρΓβδ» 
€υ]α$ τβΓβιο ρΓοϋϋΙ ρπιηιιπι ΙιΟνβηϋ 4544. («) ΓυΙ. ΓΰουβΑ Ραπίβ. 1547, 1560, 160^, 8, <ίΙ ίη ΒΊΙιΗοΐΙιεοΑ 
ΡβιίΓυηι Ιοιη. XIX, βϋίΙ. Ι.ιι^(]. Ουο$ €0(]ίβ68 ΙΙϋΙοβ 6γ26€09 Ι)ιι]υ8 €οιηιη6ηΐ3ΓΓι, 9ίπιΊΙί5ιΐ8, ηη^ϋλ ΗβηΙβ• 
ηηΐ8 ίη βυο ΓβρβΗΐ, βοΐιοΐϋβ ΙηβΙηιοΐοβ, Ιη Βι1)Ι. ΓΟ^ίβι ΡβΓίβίβηβί 6Υθ1γί$8β 86 (β8ΐ3ΐυΓ ΚίοΙι• δίηιοη 
ΗΙι. 111. ΗίδΙΟΓίχ €ηΐΐ€» Νονί Τ68ΐ. οαρ. 29, ίη ςυοηιπι «ΙΙβΓΟ, Μαζ3Γίηί«ηο, 86<1 ΓβοβηΙίοηβ πιαιιυβ 
8θπριυΓ3 ΝίοβίΦ ΙηϋυίΙυΓ : ςυοά ηοη η)3|[ί8 ΟΓΰάίΙάΙβ, ςιι&πι 6οηιηι €οη]βο(αΓ3, ςυί γβΐ ΟΕοηπιβηίο νβΙ 
Αηιηιοηίο« ηββείο ουί, ν«Ι ΤΗβορΙιγΙβοΐο 35οηΚ)6Γ6 νοίυβπιηι. ΡΙιιγα Ιοοβ 6Γ»σβ 6χ Ιιοο εοιηπΐ6ηΐ3ησ 
ρπχίαοίι $ίηοηία8, Ινη Ιιοο ΰβρΙΙο, Ιιιιη Π5. ι, ρ. 190, 145, βΐ 1ίϋ• ΐιΐ, ρ3^. 84, 6( ιηαιρηί 6ΐιηι ΓβΓίι 
ίιορπηιί8, ββϋΟΒίίιοΓπηβ ΗαΙιΙοιίΑίο, 4|υί 3(1 ΝιαΙι. χνιι, 8 ΕιιΐΙι^ωίυπι Ιη τβΓίιΟΓυίη ^ορΓΐυΐ3ΐί1)α8 ο1)86Γ- 
ν3η4ί8 (ΙίΙί^βηΙίββίπΐΗΐη ββ8β ο!>86Γν9νίΐ. ΙηΐβΓ 80Γίρ(θΓ68, 6 ηιιίΙ)υ8 3αΓ63 ΤΗοοι» Α(|η}η3(ΐ8 ϋ3ΐ6η3 ίη 
Ετ3ηκβ1ί3 οοΙΙβϋΐβ 681, ΕηΙΙι^ιηίί ηοπίβη ίη Γ6ε6ηΙίοπΙ)υ9 ςυιΙ)ΐΐ8(1απι 6(1!ΐίοηίΙ)υ8 ΆύάΜανη, \η 3ηΐί- 
ΐ|υίοη5υ8 61 ίη ΚοΐΒ3η3 ιηηί 1670, (!68ί(ΐ6Γ3ΐυΓ• Υίάβ δίηιοηί8 Ιιί8(. €ΓίΙί€3πι ΝονΙ ΤεβΙ. 1ΐ5. ιιι, ρ. 409 
βΐ 473. 

IX. €οηίηΐ€ηίαηα8 Ιη ^ρηίοΙαΒ ΡαηΙι^ ίιίϋβπι 61 εΐ)Γ3Τ8θ8ΐοπ)θ 61 ίΐίίβ ΡβΐΚώυβ 8ΐιι^ίθ86 οοΙΙβοίηβ^ 
ηυ6(η Κοπΐ86πΐ8. βΓΦββ ββΓΥηη ρΗάβιη 6β8ηβΓυ8 8€ηρ$ίΐ. [V• 3^ η. 8.] Εχ €θηιηΐ6ηΐ3Γίο ΕυΙΙι^ηιίί ί» 
βρί8ΐ. 3(1 ΤΙηοΙΙιεηπι ηοηηυ1ΐ3 36ΓβΓΐ λ11αΐίυ8 ρ. 196, Οβ ίηΐύτείίΐϋ» οτάίηΜΥη αρηά Οταοα, Ιη οοιϋοβ ηα8• 
νίη<1ο\)οη6η8ί 1ίΙ>Γί ρππΐ) Ρ3ηορ1ί3β ΕιιΐΥιγηιίαπίβ 8<^Γ|(ΓιΐϋΓ Π7ροι1ΐ68ί8 6ρί8ΐο1» 3ΐ1 Κοηΐ3ηθ8, ΓογΙο (^ηΑπν 
ΕιιΐΗ7η)ίιΐ8 8υ*ΐ8 ίη Ραηΐιιπι οοιηιηβηΙ:ιή*κ |)Γ,Β•)ΐί$βΓ»1. 

Χ. ϋοίηηαηίαήηί Ίη φ%ΐοΙα$ €αίΗοΙίζα$, (|ΐιοηι 6η6€6 0)8. ίη 5ί1)Ι. 1θ3ηπίβ 53πιΙ)υοί 6χ<ί1ί1ί88β, βι 81ιη- 
16Γ0 €3νβυ8 3(Ιηοΐ3?ί(. 

6ο11Ρ6ΐίοη6ΐη ίΠβαι ιηαΐβ (Ιίοί οβίεηηηι 3ΐ) ΜίΙΙίο ]3ΐη 866υη(Ιο Ιγρί8 6Χ6υ80Π) οβΓίΙββίηιο οβπίιιβ 3ΐΐ8ΐ^ 

3ΐΊί8πιιβ, 86(1 ΓβοΛί(ΐ8 τοΓαΓί ΕυΐΗγιηίί οοηιιη6ηΐ9* 8υπ)Π8 Γ6ΐτ6 ]υ(1ί6ίυηι, Ιιηηιπ) οοπιηίΓηΐ. 3ΐΐ€ΐοι•βηι 

Γίιιηι, ςιιοηίβηι ίη ΕυΐΙιγηιίο, ςιιί βχ ρΙυΗΙιηβ ρβΓ• 6886 ΕυΐΙΐ7Π)ίυπ) Ζί)Τ3ΐκ>ηηπι (βίο) — ηιαίιιίιηυβ ίιΐ' 

Γώιι» ορυ8 Γ6€ί8$6ΐ ρβρρβίιιιιηι , 8ί( ηειυβ, πιοιιβΐ Ιιίβ, ςυ» ηοη(1υηι άίβΐΓ3€ΐ3 , 6Ρ3ηι, 6Χ6ηΐρ|3ΓίΐΗΐ$, 

γΙ. Μ3ΐ11ι»*ί ίη ρΓχΓαΐ. ρα^^. 125, ηοΐ. ρ^ 3(1(1. Ρη- 8(υ(11θ8θ Ιεείοτί ίά ίηιΙίο^Γβ, ^ιι^ιι^ 6">* (Ιίαΐίυ•- 

1)γ*:γ. ίηίΓ3 ίη Ιιοο νοΙ. ρ. 787, 16 ν(»1. 6(1ί1. ηηί 8Πδρ6η9ΐιηι ΐ6ηοΓβ. — Αηηο 1544, Νοηί8 Γ6ΐ»Γΐΐ3. 

86€(. 17 3(;ίΙ ςηοππβ (16 Τΐιοπι» Α(|αίη3ΐί8 63ΐ6η3 πί, ι 6Χ Ιιί8 οοΙΠ^ίΐ Η3ΐηΙ)βΓ^Γ. Ι. ο. ρ3||;. 85^ 

ηιΐΓβ^ ίη ()Μ.'αυοΓ Εν3η^6Γΐ3. €ηηι €0(1. ΒηΓοοΓ. ρΓθΐΜΐ)ίΐ6 ββ86, 1) ηιι«(ΐ3ηι 6Χ6ηιρΐ3η3 νβΐ «ΐηο- 

ΧλΥΐΙΙ ΰοη5«ρίΓ3Γ6 νί(ΐ6ΐιΐΓ €0(1. ΤβυΓ. Γ62. ΧΙ.Π1 υΠ3 ηοη)ίηί8 3υ€ΐ0Γί8 ίη ΓΓθηΐ6 ΠΙιγΙ 8ίβηίΠ€3ΐίοιΐ6, 

ππαηΐυηι 6χ ίιιίιίο βίηι^ηίοΓηηι Εν3η(ζ6ΐίθΓυπι 6οη- ΥβΙ 3(](1ίιο ΟΕοπηιοηίί ηοπιίη6 , 6(ίίΐ3 6886, 2) 63ςα6 

]ί66Γ6 Ιί66ΐ : ηυΙ1ίΙ)ί ςιιί(ΐ6ΐη 3(1]βϋ1υιιι 681 3ΐΐ6ΐθΓί8 Ιη ίη86ηρΐίοη6 ηοΐβία 6886 3η. 1545. §6(1 (1υ5ίΐ3ΐ 

ηοη)6η ; 86(1 Ευΐΐιγπιίο 6υιη οοπιιηβηΐ• 68β6 38€Γί- 6ΐ. Μ3ΐΐΙι»ί, ίη ηοΐ. < 3ά ΗβηΙεηίΙ 3(1π)οηίΐίηη6ΐη 

1)€ηι1ηηι (Ιο66ΐ 6οηί6€ΐθΓ €3Ι• €0(1ϋ. Οτ, Ίλχιτ, ςυί ρ. 75 3Γΐ)ίΐΓ3η8, νο€3ΐ)η1ιιπι 3η)5ί^υυιη , $Χ€η$Ηίη « 

ρας. 149 8^• €θρίθ86 Τ6€6η86( ΐΗυΠΙ €0(1ί(ϊ6Π1. 3(1 €0η)Π16ηΙ. ίη Ρ8»1ΐη08 6886 ρθ11118 Γ6ΓβΓ6η(1ΐΙΠ) ; 

ΙΙαβι.. 6ΐ(|ηο(]ίη 6(1. οοπιηι. ίη ςη3ΐυοΓΕν3η(ΐΓ.'3η. 1544, 

(ύ) Ιο ηον3 6^. Β38ί1. 1745, (οπι. II, ρ. 199, π1)1 ίη ίη(1ίο6 β€ηΙ>ίΐυΓ, < Η1>6γ Ιιίο η6ςυ6 ΟπΒΰβ η6ςα6 

€3Τ6υ8 άβ ΕυΙΙιγηίο, 8ϋΓίρΐί8« €θύά, 3ΐ(|υ6 6(1ίΐ. 1•3ΐίη6 3ηΐ63 (γρίβ ηηςηβηι «χευβο• 68( > 3ΐςη6 ίη 

ιι1)6ηυ8 (1ί886Γίΐ, \ά 6θΓΓ66ΐυοι 681. ΗλΒί.. βη6 3(1πιοηίιίοηί8, ίη Ιιίβ, ςιΐ9β οοη(1ιιπι (1ί8ΐπιοΐ9ΐ 

(€) Ουοίΐ Η6ηΐ6ηίυ8 ίη 8(1π)οηίΐίοηβ 8€τίρ8βΓ3ΐ : 6Γ3ηΙ, ρηΐ3ΐ, Ι)3η6 6886 6(1ίΙ. ρηηείροπι, π)υ(3ΐσ 

< €αιιι Ιΐ08 6θηοΐ6ηΐ3Γίθ8 3ηΐ6 ιίίςαοί πΐ6|ΐ868 Ι3ηΐαπι ίηιΐίεβ. — Ιη 60(1. Υβιΐο. Ι)€€€ΧΧ, ρ. 501» 

[η. 30. 1543, 86X10 ί(1. Αυ^., ηΐ6χ 6]η8 ργρρΓαΙ. ίη- οϋΰυΓΡίΙ ΕηΙΙιιταιϋ έγχώμιον βίς ν^ιν ικροβχύνηβιγ 

ΐ6ΐΙί^ίΙυΓ,] ίη ίυοβπι 6(ΐ6Γ6α)υ8, ηβο οβΓίί ςυίιΐΜΐιβηι της ύπ€ραγ{ας θβοτόκου, χα\ (Ις «α έγχαίνια της 

1ΐ3ΐ)6Γ6πιυβ, ςηο(1 άβ 3η€ΐθΓ6 άίνίη3Γ6Π)υ8, :ιΙΙθΓυιη Αγίας αύτης σορού της &ν Χαλχοπρατίοις, Ι68(β 

ιη3{(ί8, ςυ3αι ηο&ΐηιπ) 866υΐ1 ]α(1ίοίυιη, ρΓ»Γ3ΐί βυ* Ρθ|[|[ίηίο 1. ο. ρ• 7, 8(|. υΙ>ί π>ιι1ΐα8 68ΐ (16 €(ΐ3ΐ60- 

0108, ςυίΙ)08ϋ3π)ι \\ά^τ\ 3υ€ΐ0Γ6ηι 688β ΟΕουιηβ- ρΓ3ΐιί8 οι β3η6(ί8 80ΐί8, 860 Ιΐιβ€ί8. 5ί€ 6ηίπι *ρ• 

ηίυπ), — Γςυθ(1 Ι3ΐη6η ηβ^Λί Μμϋϊιχϊ 3(1 Η. Ι. ίη ρ6ϋ3ΐ)3ηΐιΐΓ Ιηιη €3ρ83 , (|υΑ ν68(ί8 6ΐ 60(1ί668 8θ• 

ρπβΓ. ρ. 74, ηοΙ. ε]. — Νοηο νβΓο εηπκΐβιπ ηπΓΐί ριιΙοΓαΙοβ Β. Μαπχ €οιιΐΙη6ΐ)3ηΐυΓ, Ιηιη 9Β(]ι*8, ίη 

306ΐ0Γβπ) ίη Ρ83ΐπΐ08 ϋ3νί(1ί€08 6ΐ Ιη €3πιίο3 — (|υ:ι (ΐΗροδίΐφ ίΙΐ£ Γ6Γκιυί» 38$6Γν3ΐ)3η(ηΓ. ΙΙαβι.« 30ΑΝΝΙ €ΠΚΙ8ΤΟΡΠθηθ ΛΜΑΟϋΤΙΟ 

ΝΐεοΐΑϋΒ νοααΐΝΐϋΒ 5. Ό. 

(Αίΐβοάοία ΙίΗβταήα β ηι$$ ϋοάίάΐηα ΰτηία, Ίονη. IV, Κοιη^ρ, 1783.) 
Ι. Εη, νίΓ Γ.ΐΛπβδίιηρ, οριι$ευ1υπι ΟΓχευηι (α), Γ6ίρα1)1ίεχ ΙίΙΙβΓαη» Ιιοηο (ΗΙί^βιιΐβΓ γογ38. ΙΙΙηά 

()0θϋ ίηΐ6Γ 8€ΐΐ6(ΐ38 ηΐ638 6Χ 60(1. Π)8. ΐΐ68€ΐίρΐα8, 3η(6 Ιΐ03 ρΙυΓ68 ΠηηΟδ (1β86Γίρ8ί 6Χ €θύ\νύ ν3ΐί• 

βΙδίηιιιΓιΙηπι, νί8ΜΠϊ68ΐΐ3ηιβηΐί1)ί3ρΐηηιοΙίηΐ6Γβ6- ϋ3ηο 840, (]υί οΓιηι Γιιίι Αηίοηίί Αθ8"δΐίηί βΓοΙιί- 

Γ6Γ68 ΙΟηΐΟ IV Αη6€(1θΙΟΓΟΠ1, ςυΟΓΟΠ) 6(1ίΐίθη6ΠΙ 6ρί8€0ρί Τ3ΓΓ360η€η8ί8 ; βΐ (|υί3 (Ινηΐ ίη 1.3ΐίΐΗ1ΙΗ 

(α) Πο€ ο>1, 1ίΙ)Γϋΐη €οη(ία Βο^οηύΙΟΒ, φί^να ίη ίιας ϋ(ϋΐίοηβ Γϋοαάΐιηαδ. Εο. Ρλχε. Γ^^^^-».^Τ^ 23 ΡΚΟΙ-ΕΟΟΜΕΝΛ. 21 ίϋίοηΐ9θοην€Γΐ6ΐβη), €0ΐΐφ1υΓ:ι αϋηοΐανί, (ιιηι ςυοιΐ 
ηΐΐίηβΐ 9(1 9ΐΐ€ΐθΓοηι Οριΐ8€ΐι1ί, Ιαηι &<1 6α ςιι:Β ίη 
ίρδΟ 0ρη8(υ1ο Ιβ^ιιηΙαΓ» 1ια8 ςιιοςυβ ιιϋηοΐαΐίοηοβ 
α(1 Ιβ ηιίΐΐο, (ΐυ*ιΙ»ΐ5 υΐί ροίβηβ, υΐ 1ϋ)ί ηιη(;Ί$ ρΐα- 
ουοηΐ. 

III 1ια(]υβ Ιιοο ρΓίιιιυιη ΒίΙιιοΐανβΓαιη, Ειιΐΐιγ- 
ηπυιη Ζ]τς3ΐ)6ΐκιιιι ΟριιβΰΐιΙί αααοΓβπι ιηοιι^5ΐίθ3ηι 
νίΐ&ηι 6^Ί8$6 €οιΐ5(αιιΐΊηοροΓι Ίη ΐΗοη88ΐ6Πθ Ροη- 
ΙιΙβρΙχ, οΐ ίΐοοίπη» Ιβυάβ ίιιοΙβΓυΊδδο α ΙβιηροΓΰ 
Αΐβχϋ Ι ΟοιηηβηΊ, ουΙ Αοοβρίίδβίιηυδ ΓυίΙ, €ΐ οιι]ο3 
]υ$8υ ορυβ οοιηρο8υΊΐ ίηβΟΓίρΐυιη : Ραηορϋα άο- 
ρηιαίίΰα οτΐΐιοάοχα βάβί αάνιηηι οιηη€$ ΙκΐΎΒΐίΰα 
€χ ΡαΙτηηι $ΰΗρίΙι ΰοηΐβχία, ΜΑΓςυ3Γ(1υ8 Ρπβΐιβ- 
Γυβ (ί) 8υ1) ΑΙεχίο Π ΕυΙΙιγηιπιιπ Γ&ηορΙί8ΐη 
οοηο*ιηη28δ6 η$86Γπίΐ ; 86(1 βΓΓανίΐ ρΓοΓβοΐο Ιοίο 
ο<£ΐο, 61 Ιιο€ 61 90 Γ^οΊΙύ Γιηιΐ6ΐ, ςυοιΐ Αιιηα Οοπι- 
η'ΐίϊΛ ε6ΐ6ΐ>6Γπιη3 Αίοχϋ Ι ΠΠα Ιυουίβηίαιη 1ιυ]υ8 
ορ6Π8 ιηβηιΊοηβιη ίαοβήί (2). Ηφο Ρ^ηορΠα 1.2ΐϋηβ 
Ι2η1υιιι βϋίΐΑ 68ΐ Υβηβΐηβ βηηο 1555 6ΐ ν6Γ8ίοηβ 
ΡβίΓΐ ΡΓαηοΊβεί ΖίιΓι ΥβΓοηβηβίβ ; ηυ» γβΓ8ίο άβ- 
ίιΐ(ΐ6 Γ661183 68ΐ ΡΑΓϊδϋδ, αο Ι3η(ΐ6ΐιι ίηδΟΓίΑ Ιοιη. 
Χ1Κ Βί1)Γιοι1ΐ6€2Ρ ΡΡ. 1.ιΐ(ζ(1ιϊη608Ί8 ; βΐ Γ&Ι80 6&πι 
ίη ΥβηβίΑ βάίΐίοηβ Ιβχΐυ 6γ2Β60 πιιιηίΐ&πι 6886 88- 
86Γ11 66Γ2Γ(1υ8 ^ο&ηη68 Υο88ίυ8 (3). Τ6χ1υ3 6γχ- 
αΐ8 Ραηορίί» ΕιιΐΙιγιηϋ Ιγρίδ 6χοιΐ8υ8 681 ρπηιυηι 
80110 1710» Τει^ονίβιί ίπ ΥΥΑϋιοΗίβ. Ρογγο Ζίηυβ 
Ιη 808 Ι^αίΙηα ν6Ρ8ίοη6, <|υ26 ΕυιΙιγιηΙυδ οοηίΓΑ 

1•8ΐίη08 6θΙΐ6|[6Γα(» 6(ϋΐΟΓ ν6Γ0 16ΧΙΙ18 ΟΤΧΟΪ ΙΠίβ- 

^πιπ) Ιίΐυΐυαι, ηυ! €0ηΐΓ8 δ8Πΐθ6ηο8 681, 61 ςυβιη 
6πεο6 ουιη 1.8(ίη8 Υ6Γ8Ίοηβ ^03ηηI$ ^8^ο1)ί Βου- 
Τ6Π ]8ΐη 6<Ιί(1«Γ8ΐ 6 00(1. 1118. Ρ8ΐα(Ίηο ΡΓΪιΙοΓίΰυδ 
5γ11>υΓ8ία8 !π 88Γ806ηί6ί8, ηβΰΐιοη βιίϋΐη ί|ΐΐ3Β(]ηηι 
ϊη ρππ)ί8 ΙιΙυΙΙβ, υΐπ ϋ6 ΤηηίΐϋΙ^' (ΙίβρηίΑΐυΓ, (Ιιίο 

€6Γ16 Τ6Γίΐυ8, 06 ΤυΓΟΟΓΟΠΙ οββΠδίοηύΐη ίηΟΙΙΓΓΰΓβΙ, 
ϋΐβ ν6Γ0 ΓθΓΐ88$ί8 ηβ Ορβη' »1Ι6ΐΟΓίΐ»ΐ6Π1 61 ρΓ6> 

Ιίιιαι ίπιηιίηυεΓΟί) ρΓ8Βΐ6?ηΗ86ΓυιιΙ. Ιΐαςαβ ηιιΙΙαπι 
1181)601118 1)86(6008 ρ6ΓΓ60ΐαιη Ρ8ηορ1ΐ2β Ειιΐΐιγπιϋ 
6(1ίΙίοη6Π) ; (|υ8πινί8 Ιιιιίο 8(]θΓοαη«]86 ρ1υΓ68 οοο 

ΐΐ681ΙΐΙ €0<]1θ68 ίο 1)ί1)Γΐ0ΐ1ΐ66ί8 8αρ6Γ8ΐΐΐ68. Ιοδί^^πίδ 

ιιιΙΟΓ 608 681 €θά6Χ €φ88Γ6υ8 Υίοάο&οηβηδίβ, ηυβηι 
ϊρ88 Ευΐΐιγηιπ χΐβΐβ δοΗρίυηι ρυΐ8ΐ [^8ηι1)66ίυ8 (4) : 

ΙΙθ€ ηΐΙοΟίΙ ίο ρΓ6ΐίθ Γθη8886 68ΐ Ιΐ3ΐ)6ηίΙα8 Γ6βί(18 

Ρ8η8;6η8ί8, ηυ6η) Ι8υ(ΐ8( Αΐ6ΐΐ8Γ(1υ8 8ίπιοηίυ8 (5), 
6ΐ ςυβοι 8 Ζίηι βάίϋοηβ ίο ρ1υπ1)υ8 άιΰβττβ |6818- 

ΙΟΓ. ΡΓ2Β16Γ68 8ΐΙυ01 00(116610 ρΓ«8(8ΙΐΓΐδ8ίηΐυηΐ 6Χ 
0Π6016 860001 8ΐΐυΙϋ Μί6ΐ)86ΐ £060)80 806008, άο 

ηυο Γιΐδ6 «"(ΙίδδβηΙ ^ο»οη68 ΑΙΙ>6γΙπ8 Ρ8ΐ)ΓίοΊυ8 (β). 

Εΐί80) Βί1)ϋθΐΙΐ668 Υ8ΐΚ'80α ρ1υΓ68 8Ιΐρρ6(Γΐΐ8Γ6 ρ08• 
861 00(11668, υΐΐηοβ οοο 8ρ6Γ06η(Ιθ8 ; (|008 1θΐ6Γ 

1101810 (1ί£008 ρΐ'»6ΐρο6 681, ςοί ΟΙΠΙΙ. 1447 81• βθ8ΐοΓ ; 6160101 Ραοΐιοοϋίί €η]θ8ά8ηι οιοοαοΐιί δοΐιο- 

Π8 6ΐ 8(1θΟΐ3ΐίθ068 1θ Εοΐΐΐγΐΐ.ίί ΡίΟΟρΓίβΟΙ 0001- 

ρΙοοΙίΙΟΓ. 0601001 8ηίπ)&(]ν6Γΐ6Γ6 ]ιινηΐ Ρ8ΐιορ1ί:υ 
Ιίΐοΐοοι ΧΧ11Ι, ο1)ί (16 ΒοςοηιΠίδ 8||Ίιογ, δβηΓδΙοι 
(Ιοδοπρίοηι, νοΙιιΓι δίηςιιΙοΓβοι Ιίΐχ^ΐίποι π'ρβΓίδδβ 
ίιι Οθ(1ίθ6 Βθ(1ΐ6ίαηο ^ο1ι. ΟΙΐΓΐδίορΙιΟΓπιιι \Υο1βοιιι, 
€ΐ Ιιίηο ίΐα ΗΙυηι 6(ΓκΙ^86 (βτχοβ 6ΐ 1.8ΐ1θ6 ίο Ιιϊδίο- 
ιΐα Βο^οοιΠοΓΟΟι, ΟΓΟίΙΊΐΙδδίιηΙδ οοΓιβ ίΠθ8ΐΓ8ΐυοι• 

III. ΡγφΙογ Ρ8θθρ1ί8ΐη, ΕοΙΙιγοιίυβ ιηο1ΐ8 οΐίβοι 

8ΐί8 (1ί|;688ΐΐ 0ρ6Γ8, ρΓ£θίρθ6 10 880Γ88 ί^1ΐΐ6Γ88• 

€οο)οΐ6ηΐ8ηαηι ίο οοιηοβ Ρββίηιοδ, 61 Ιο 8:ιογ9Β 
δοΗρΙοηβ €8οΙί68 ί^8ΐίηοοι Γ66ίΙ Ρΐηϋρροδ δηοΐοβ 
6ρΐ8θορο8 ΒΓ0|[η8ΐ608ί8, 61 ρο8ΐ 6]υ8 ο1)ίΙοοι Ιιαο€ 
νβΓδίοηοοι Ρ8υΙ1οο8 ΤοΓΓίιίοδ οηΠοίδ ΡΓ96(Ιί68ΐο• 
ΓΟΟΙ νυ1{;8νίΐ Υ6Γθηχί*8ηοο Ι530,ςυφ ρΙοπΡδ (ΐ6ίη(]β, 

8βΟΐρ6Γ 180)60 8106 ΟτΧΟΟ ΐ6Χΐθ (α), Γ66η88 6.^1. 

5ο1οηιη)θ(1ο ρΓχΓ8ΐίοο6η), ηυ8 αοείΟΓ (16 081ηγ8, 
080, δοορο, ιηυΙΐίρΓιοί Ρ88ΐηιοηιηι κ606Γ6, ο1)80ο• 

Γίΐ8ΐ6, Υ»Γίί8ς06 νβΓδίθθί1)118 6Γ9Βθί8 (]ί1ί£;βΟΐ6Γ 8(1- 

οιθ(1υοι (11δρυΐ8ΐ, Οτχοβ 61 Ι>8Γΐ06 ρούΐίοί ]οη8 
ΓΰοίΙ 5ΐ6ρ1)800δ Μογηίιΐδ (7). δοπρβί! 6ΐί8η) €οπι• 

0160181 ίοηΐ ίο η08ΐ00Γ Εν80£^(?1ί8 61 6ΙΐΙ7δ08ΐθΙΙΙΟ, 

8ΙΠ8 (106 ΡαΙήΙιοδ οοηοίηο8ΐοιη, 6χ ηοο 1οθ8 (ΐΟφΗβηι 
6ΓΧ06 6(1ίά1ΐ Κίο1ΐ8Γ(1θ8 δίιποοίοδ (8) : οκ^οβοι Ιοΐ6- 
^Γοηι 1)81)61008 Ι8θ1οη)θ)οάο ίβϋοοπι 6Χ γβΓδίοοο 
^οαηη^δ Η60ΐ6πη, 6(1ίΙοη) Ι^0Υ8ΐιίί αοηο 4544, ηο 
(]6{ηά6 Γ60θ8οη) Ιΐ6Γοηι ίΐοηιηιςοβ (ΙίνβΓδΙδ Ιη Ιόοίδ. 
6γχοο8 Ιιυ]θ8 €οοιΠ)6θΐ8Γϋ Ι6χΐ0δ βχδίηΐ ίη οηιΙΊοο 
Υ8ΐίο&ηο 665, οίΑοοοδ (8πΐ60, (|ΐιί8 (Ιιιοβ Ιαηΐιιιη 

ρΓίθΓ68 6Τ80£;6Γΐ8ΐ88 6Ο(ηρΐ60ΐΙΐΐΙΓ Μ»ΙΙΙΐ:Ι^θη) 61 

Μ8Γ0ΟΟ)• Ετρΐ8θ8ΐίο (]08Β^30ΐ 10 βηοΐϊοοιιι Ζαοΐια- 
ΓΪ», Η|02β ίο οο(]ίθ6 Υηΐίοβηο 669 8ΐιΙ) ΕοίΗγηιϋ 

0001*106 (]β86Πρΐ8 Γ6ρ6ΓΐΐΐΙΓ, 80 ρ8Γ8 811 €0010)60- 

ΐΑΓΪί ίη Εν8θ{;6ΐίοσι ΙιΟγφ, 8η ροΐίπδ 8Ηο(1 ροοο• 
1ί8Γ6 οροδηοΐοο) η)ίΙι1 ηοηο 06γΙο οοη οοοδίλΙ. 
1160) ίο 6ρΐ8ΐοΐ8δ Ρ8ηΙί €οιοιη6οΐ8Γίοηι 6Χ Ρ8(π1)υ8 
8ΐθ()ίοδ6 ΕυΙΙιγοΓιοδ οο1ΐ6£;ίΙ, ου]θ8 βΓΟΡΟΟδ Οθ(1(;λ: 
ίο 62(1601 Υΐΐίοηο» Ι)ί1)Ιίοΐ1)608 ποιο. 656 ηοΐ8(ο8 

8δ86Γν8ΐ0Γ• 18 1)60 6γ:£06, 060 Ι^8ΐίθ6 6(1ίΙθ8 68(, 

οίδί ραοθ8 ςοχ(]8ΐη 6χεΙρί889 ςο» οχ Οοπιοιοπίαπο 

ίο Ερί8ΐθΐ8ηΐ 8(1 Τ1θ)0ΐ1)6001 ΛΟβΤΐ' 6Χ 6Ο(ΐ601 ΓοΓίθ 

οο(1ίοβ 1.60 Α1ΐ3(ίπ8 (9). Τ30(]6πι Ερί8ΐοΐ88 6(ίηιη 
€αΐ1ιοΓΐΓ8δ δυο €οτηπΐ6θΐ3Πθ 8(1θΓη3ν6ΐ-8ΐ, Ιβ^ΐβ 
βοΊΙΙοΙιηο Γ8ν6Ίο (10), 86(1 ο]ο8 οοΐΐοδ ιηίΙΓι Ογο.- 
008 00(ΐ6Χ ίοιιοΐ6δθίι. 
1Υ. Ηί806 1ί1)Π8, ςοί ΕοΙΙιχηιίί 880Γ8οι 6Γυ(1ιΐίο- 

0601 ΐ68ΐ80ΙΟΓ, ρ1θΓ68 8006^001, 6Χ ςθί1)Οδ 6]ιΙ8 

οΐυοοΐ 10^601001 61 6ΐοςο6θΐΐ3. Εΐ6οίσι άίδροΐβϋο- 
0601 ςοαηκίαο) 6(1ί(1ίΐ (16 0(ΐ6 οοο) δ3Γ806θθ ρΐιΐΐο- 
δορίιο ίο ογΙ)6 €3ρρ3(1οοί& ΜοΙίΐοηβ 1)3ΐ)ίΐ80), ςυ8ηι (4) !η ΟΙιτοηορναρΗΐα. 

(1) ΑΙίχΙαά. \\\λ. XV, ρ8)^. 490, 6(1ι1.Κο?. 

(3) ϋε Ηί$ΐοτίϋί$ ΟτοίίΗ 1ιϋ. ιι, ο;ιρ. 27. 

(4) Τοιη. Υ, ραί(. 54. 

(5) ΒιΙ»ΙιοΐΙΐ€€. $βΐ€€ΐ., 1θ!η. I, ρ.Ί)ζ. 40. 

(6) ΒΜοΙΙι. €Γ(Ρ€α, νοΙ. VII, ρ82. >*61. (7) Υαν. 8α€Γ., Ιοηι. Ι. ρ8ί5. 150. 

(8) ηί$ί. Γπ'/ίο. Νονί Τ€$1αηι. Γι1)• ι, ρ»%. 110, 
445; Γιΐ). πι, ρι^. 84. 

(9) Ββ ίηΐ€ηΐί!Η9 Οτάίη. αριά €τίΒϋθ$^ ρ. 496. 
(40) Ηί$ΐοΓ. ΙιΗβτ. $€ήρΐστ. €θοΙε$ία$(.<» ρβ^. 567. (ο) ΡΓΟίΙίβΓβΙ (30160 Υ6ηβ(ϋ8 3000 1765, οαο) ΤΙιβορΙινΙαοΐί ορθΓίΙ)α5, οΐ Ιιοηϊ δθΓίΙ)θΙ)»( Γο^βίοίοδ ί^^}!^*^^],^^^^!^ 25 ΡΑΟΙ.Ε(Κ>ΜΕΝΑ Μ Ιι9ΐΐ6ΐ 6πΜ«& ν»ιΐ€&ιιιΐ5 οοϋβχ 9!ί2 (11) 61 ςΐΗΕ, 

Ι6βΐ6 ΐΑΟΐΐΜάΟ (ϋ), «ΜβΓν&ΐΜΓ βίΜΙΐη ίΐΙ ΟτΛί'Ο 
€θϋΙΰβ ΐΜΐ>ΓΐθϋΜ08 νΐΙΜίοΙΜίΙθΙΙβί•. ΡΓ«ΙβΓ68 βυ1> 

Γ]ιι•ι1«ιη ΒοηΐΒβ ΜοιίΓΓϋ ίη ΥαΙίοΜΟ εοιίίύβ 820 
(15) οηΐίο, €ΐι)υ« βΐί&ιυ πιβηιίηίΐ ΑΙΙλίηι» (14) Ιη- 
λΟΓίρΙΑ : Έγχώμιον εΙς την προσχύνησιν της ύτεβρ- 
αγ{ας Θλοτέχου, χα\ ιΐς τά &γχα(νια της &γ{ας 
αυτής σοροΟ της έν Χαλχοιιρατ(οις. ΕαΰΟΜΗοΗ ά€ 
ζηίία ^$Λίΐ$$ίΐΛίΒ θ€ίρατατ ψχωιίαηάο^ €ΐ ά€ </«ι<κα- 
ΙιοΜ ΜΜΓία; €}^$ $οή^ ^Νοτ €ΐΙ ΙΗ ΟιαίεορηίίΜ. 
δ.ιηΠα βΟΓυβ νοΙ 5«ηΰυ ιΐιοο» αρρ6ΐΙ&1)9ΐιΐΓ Ιυηι 

Γ.»ρ9α ίρ53 , ςυλ Υ08ϋβ 6ΐ 1(Μ)ί€€8 >βρυΐ€Γ8ΐ68 

Β. Μμλ ΥίΓ0ίιιί8 €00ΐίη6ΐ)αηΐυΓ , Ιυιη 2ΐ*(ΐ6$, 
ίιι η 113 (Ιβροβί!» Πΐ9Β Γ€Η(|υί9Β 88§βΓναΐΜΐιιΐυΓ. Ου» 
&υΐ€ΐη 6ΓαιιΙ Ιι» Ιΐιβορ, Αΐΐβη Ίη χά^ ΒΙαοΙιβηιβηΒΊ, 
Ί1ΐ6θρΙιαιιοιιίβ Αυ^υβίΦ Γ6ΐί|{ίοηβ ΐηοίγΐβ (15), υΜ 
(ΜΜΟρΙιΟΓίιιιη, Μα τύΐιιιη Ι)βίρ«Γ» €α8ΐθίΙίβΙ)αΙυΓ, 
«ΙΐβΓΑ ιη £(1β 1)€«ΐ8β νίΓ^ίη» βΙιαΙεορΓΑΐΊοηιιη, 
ιιΐιΐ ΟΦίβπΒ ¥β»1«& 6ΐ ΓβΐΜΐ» τβΙί^ίοΜ ΰυ&ΐο<ϋ6ΐ)&ιι- 
ΙιΐΓ. Ιαιη «|ΐιί&ςιΐ6 ΙιιΙβΙΓΐ(({ΐ, Ιυηι ΒΙαοΗβΓηλ», Ιιιιιι 
01ί»ΐ£ορΓ4ΐίθ8 ηοοιίηβ 6886 1ο€θΓυπο υΓΐ)ί8 €οη$ΐ8η- 
1ίηοροΐ6θ$, 10 ςοίί>υ8 ηντΛ Ιι«€ Ιβιηρίι Ι>6ίρ8Γ9Β 
«Ι6ϋίΰ2ΐ3ΐ «88υΓ($6ΐ>ιηΙ. Οίβρυΐαιιΐ 6Γυ(Ιίΐί ίιι Ιιί 
€Ιΐ9ΐ6ορΓαΐϋ τίϋυβ ςυ'κΐ&ιη, 86υ ρΐαΐβ^ ίυ6ΓΊηΙ, ίη 
ςυίϋι» βΓΐΓ» οβοίη» βίΐ» 6886ηΙ, 8η ροΐίυ8 Ι6- 
{ΓηιΙυιιι &Η ΟΙΐλΠορπιΙίί, Ι5ίςυ6 οΐι^πιπαβ οΏαιυδ 
6Χ8ΓιΓΐ88β 3Γΐ)ίΐΓ6ΠΐυΓ. ΥϋΓυηι ςιι«8ΐΙοη6ΐι• Ιιαηο, 
ιπροΐβ Ιιυίο Ιοοο αιίηα8 ορροΠυη^ηι, ΠΙ>6η8 ρΓ»- 
ΐ6ΓΠ)ίιΐ8πι• Ν60 (1ίαΓιυ8 ίηιη)0Γ«η(1υη) (|υοΐ|υ6 ορΙ• 
Ι10Γ Ίη ρ€Γςιι*ΐΓ6η(1ο «ϋίδ Ιιυ]υ8 οοηιΠίΟΓΡ, ύβ ςυο 
ηοη 1>6η6 ΙηΐβΓ 86 €οην6ηίαηΐ Β^ζβηΐίηί βοΗρΙΟΓβδ; 
ΙιΙ υηυηι οιιμΙο 881Ϊ8 8ΐΐ 8(1ηοΐ8886• οηιηβ8 ίη 60 
€οηΥ6ηίΓ6, Ι6ΐηρ1υηι Ιιοο 8ηΐίςυίιΐ8 ΤΙΐ6θϋθ8ίο 
^ιιΒ^ϋ^6 ηοη Γιιί886. ΙΙοο 8υΐ6πι οηιηίηο ρΓ»ΐ6ηΓ6 
Νοο 1ί€6ΐ, ΑΙβχίυιη Ι ϋοπιη6ηιιηι, ουη», «ηηο 6χ- 
11308(0, ίηιπιΙη6ηΐί1)α8 ίηιρ6πί η6€688ίΐ8ΐΙΙ>η« 8βΐί8- 

ί3€6Γβ ηοη ρ0886ΐ» 8ΙΓ§6ηΐ688 ΤΑΐν88, »€ Τ881 ίο- 

8υρ6Γ ηοηηυΐΐα 6Χ ^οο ΐ6η)ρ1ο 8ΐΜΐηΙί^86 : ςυοά 
€υιη 3>|{Γ6 Ιυ1ί886ηΙ 6ΐν68,'8ΐο ίη ίπ)ρ6ηΐ0Γ6ηι ίυιηο- 

Γ68 1ηίςυ08 8ρΐΓβ6Γ6η(, ίρ86 0θη?0€8ΐί8 ρΓ006ΓίΙ)η8 8ΐ> 

Ιιοο €ΓίιιΓιη6 ραΓ08Γβ 86 8ΐα<ΙυίΙ, ]υ88ί(ςυ6, υΐ ίη ρο• 

8ΐ6ηΐΐη 6Χ «ΓΑΓίο Γ6βίθ Αηηπυηΐ Υ6€ΐί({9ΐ ρ6Γ80ΐν6Γ6- 

ΐυΓ, υΐ ϋ 8ΐΐ6Γ6ηΐαΓ, ςυί ίη ΙΐλοΟβίρβηΒ »<ίβ<1ίτίηί8 
130(168 ςυοίίάίβ €6ί6ί)πι58ηΐ (16). Αά ϋηία8 ίΐ^ςυβ 
Ι6ηιρ1ί <ΐ6(1ί€&ΐίοη6οι ρ6ηίη6ΐ ρλη6§7η68, ά6 ςυβ 1ο« 
ςπίηιοΓ, ΕυΐΙιγηιίί ογαΓιο, ίη ςυα, ηΐ 6χ 6]υ8 ίηβΟΓί- 
ρΐίοηβ οοηβΐϋΐ, ρΙιίΓΑ 6ΐίαπι (16 ΟΗΐΐυ Οβίρ^Γ» ρΓβ- 
8ΐ3η<1ϋ (ΙίβρυΐβνίΙ. Ν6€ ηΐ8ΐ6 ΓθΓΐα88ί8, π)6οςυί(ΐ6η) 
ΐυιΐίοίο, €οη]ί66Γ6 ςιιί8 ρ0886(, ί<1 Ηθ€ ίϋ6ΐη €^|60• 
ρπιΐίοηιπι Ι>6ΐρ3Π6 Ι6ΐηρ1υηι 6886 ΓβΓ6ΐ'6ΐΜ<υιη 8ΐίιΐ(1 
ΕοΙΙιγιηϋ ΕηΰΟηιϊΜΜ ίΛ χοηαη Β.ΜαήίΒ Υίτρίηίφ^ 

ςΐ10<1 ίηΐ6Γ ΠΙ8. Βθϋΐ6ί8η2β 1>ίΙ>1ίθΐΙΐ6€£ €0<]ί€68 Γ6€6η• 

86ΐαΓ. Ιη 6οη&ηι<|υ6 ΐ6ηιρ1ο, ηΐ8υρ6Γΐυ8 ίηηυίηιιΐδ, 

▼68168 0Πΐη68 86 ΓΐΒΟί» 1)6211» ΥίΓ^ΙπΙδ 86Γ?3ΐ)ΑηΙ«Γ• Υ. υΐΓππι Τ6Γ0 &$€Γί1)6η(1& Ειιΐΐι^ηιΐο η08ΐΓ0 8ίΙ 
6(ί3πι ΜοΗοάία^ 81 ν6 οταΐίο (πηβΜι ι αϋ (υηιιιΐυηι 
83ΐΐ€ΐΊ«8ίηιί Τ1ΐ6883ΐθΗί€6υ9|8 8Γθ1)ί6ρΊ&€ορί (Ιοιπίηΐ 
Ε4)8ΐ3ΐΙιίί, ρ3ΐιΐ!ί8 αΙ> 6]υ$ οΐιίΐυ ίϋ^ϋϋβ Γοείΐιιΐλ, ι 
ςη:τ 8ΐιΙ) (;]ιΐ8 ηοηιίιιΰ ίη οοϋΊοβ ΒΐΜϋβίβιιο «Ιβδεή* 
5Ϊ1ΙΙΓ, ηβςυο ευηι »1ϋδ 3(ΒΓηΐ3ΓΓ 3ΐι&ίπι, η€€ 8θΙυ8 
ίιι1ί€ί«π« 8ί ν(!Γ6 αιΙ 6ΙΙΠΙ ροηίιιβΐ, 6χ 63 ίπΙοΙΠ* 
^ίΐιΐΓ 6X101» αϋιυοιίυπι »ΐ3ΐί3 Ευΐιιγιιιίιιιη υϋίΊ886. 
ϋυιη 6ΐιίπι ΑΙοχϋ Ι ]υ&&υ ΡβιιορΙίΑΐη §Ι!πΙ)ι•γ6 808- 
€6ρ^πΙ 3ηηο 1118, ΓβοίΙβ 68ΐ 8ΊΙ>ί ρβηο^άβΓ^ ίρβπηι 
Ιπηοίη ρΓίη)0 83Η6η) ]ιιν€ηι» Οογ6 ΓοΊ886. Οοίλ 
Τ6Γ0 Ευ8ΐλΐΗίθ8 3ηηο 1194, ίη ΐ6πιρΙο δ. 06ΐιΐ6• 
Ιήί ιΐΗΐΓίγπδ ΜίΓθ1)Ι^ΐ» οοη€ΐοη6πι Ιι.ιΙ>οΙΐ 3(1 ρο- 
ροΐοηι, (6θΠ06ϋ3ηιο8 ΙίοβΙ, ςοοιΐ Ιιοο ίρ80 3ηηο 
ηΐ0Γΐ6ηι οΙ)ί6πΐ, 6]θ8 Γοη6ΐ)Γ6ηι ΐ3θ(]3(ίοη6ΐη Ευΐ1ΐ]Γ' 
01108 ηί8ί 66η(οιη Γ6Γ6 3ηηθ8 η3ΐο8 6οηβ66Γ6 Ιιβυϋ 
ροΙοίΙ.Οοίη 6ΐί3ηι €6ηΙοηι 3ηηο8 ργ9β16Γ{Γ6880» 

ρΓθί6010 60Ι)Γ6θί886(, 8ΐ Ι)3ΐ)6η<ΐ3 68861 0(168 ΑΙΰΧΑΟ• 

(Ιγο Ροΐίΐίο (17), ςοί Ευ&ΐ3ΐ1ι*ιιιιιι Χίρΐιΐΐΐιιο 3ηηο 
1198 6 νίνί8 βχβηιρί» 8(ΐρ6Γ&ΐίΐ6ΐη ροΐ3(, ^υί3ίρ86 
0ΐ6ηΐ0Γ3ΐυΓ 31) ^03ηη6^ίι^ί βρίβοορο ίηΓ65ροη8ίοη69 
ςο3ηι άβάϋ €οη8!8ηιίηο €9ΐ)3$Ίΐ3β €ίΓ03 ο?«Ιίη6πι ίη 
6€€ΐ65ί38ΐίθί8 ΟΙΗείίδ 8(?Γν3η(1ιιηι. Ν3ηι 6οηι ρΓ0ΐ66- 
(11608 860 ]θ(ΐ6χ, ίο 6πιηίη3ΐί1)ΐΐ8 03ο&ί8 οΙβΗοοηιηι 
ΙοίβΓ η)ίη0Γ3 οΠίΰία ρποβ €οηηοπΐ6Γ3ΐο8 , 8(1 ηΐ8]ο• 

Γ6ΐη £^Γ3<Ιθΐη 3ΐ) ^03ηη6 ΧΊρΙΐίΙίπΟ Γΐΐί886ΐ 6?6€Ι089 
ί(1ςΐΐ6 3ΐίηΐΙ0Γ0Π1 €6ΙΙ80Γ3ηΐ 808θίΐ3&86ΐ, ίΐΙ 63 Γ68ρ(>η- 

8ίοη6 4ο3ηηΡ8 Οίΐπ 6ρί5€ορο8 ίη(|θίι, ί(1 ορ(ίπΐ6 3 
ΧίρΙιίΗηοΓ(ΐί856 οοηβΐίΐοΐοηι, 3ΐ(ΐ06 3<ΐ63π)ίηΒθΥ3ΐίο• 

η6Π1 Εϋ8ΐ3(1ΐίί ;)06ΐ0Γίΐ3(6ηΐ 30668*^)886, ςοί \ά 8001* 
ηΗΐρ6Γ6 €0Π)ηΐ6η(]3νβΓ3ΐ• Υ6Γ0Π1 1ΐ06 0011 6νΊΐΙ€ίΐ, 
υΐ Ρθ1ίΙθ8 66081111, Εθ8ΐ3(Ηίθΐη ΧίρΙΐίΠηΟ Γθί886 80- 
ρ6Γ8ΐίΐ6Π1, 61 08ς06 3(1 ^03ηη^5 ίΙΙίυ8 6ρί8Γ0ρί 1601- 

ροΓ3 ρ6Γ?6ηί886; 86(1 ροΐίο8 ΧίρίιίΙίηο (Ιοιη ίΐλ 

ίϋ6;6η(1θηΐ (ΐ66Γ6νί(, 800Π) ρΓΧΐ>θί886 388608001. 
ΟΐΙΟ(1 ηθί(ΐ6Π1 6Χ ίρ8ίΐΙ8 ςθΟί106 ^030η^8 Τ6Γΐ)ί8 6ΓΟΐ 
Ρ0886 νίϋ6(0Γ ; (ΙοίΟ 60101 Εθ8ΐ3ΐΙΐϋ ηΐ6ηιίοί(,63 ρΓ»- 
η)ίΐΓιΐΥ6Γΐ)α του Ιν &γ{οις, ςοχ 6οηι ]αοι (1666881886 
ίπϋίοίΐηΐ, ηοοηί3ηι ρΓθΙ)θ& 83ηο1ο8(|θθ γίΓ08 ίη ρλο6 

0ίΐΠ8ΐί (Ιυί6ϊ66ηΐ68 ίΐ3 0Οΐηρ6ΐΐ3Γ6 0θη8υ6Τ6Γ3θΙ. 

ΥΙ. Η3€ΐ6η08 ΕΐΙΐΙίγηΐίί Ι311(ΐ68 ρΓ0£6€0(ί 800108, 
8641 Γϋΐ6ΓίθρθΓ(6( βηΒ60Γ0Π1 8θΙΐί8013ΐΙ 3(1ΙΐΧ8ί886 : 

ςοθ(1 ροΐί88ίοιοπι 6008131 6Χ ΙίΙ>6ΐΙθ6θί Ιί(ο1ο8: Κατά 
των της παλαι^ίς Τώμης, ήτοι των Ιταλών, δτι 
ούχ έχ του ΥΙου έχπορβύιται τ6 &γιον ΠνιΟμα. 
Αάν€Τ$η9 Βοηιω Ό€ΐ€ή$ πνβι, $ινβ ΙίαΙοι^ ηηοά ηοη 
€Χ ΡίΙίΟ ρΓ0€€άίΙ 8ρίη:η$ $αη€ί»ι$, 1.60 Α1ΐ3ΐίθ8 (18) 
ρΙοπΙ)α8 60»ΐ6η(ΐ6Γ3ΐ οηΙιθ(1οχί3η) ΕοΙΙιγηιίί 6οηι- 
ρΓθ1)3Γ6, 86(1 &1>4ο3ηη6 ΑοΙ>6ηο ηιοηί(«8, 86 1ια]ο8• 
ηιθ(1ί 1ί1>6ΐ1οπι ίη 5ίΙ>Ιίοΐ1ιβ63 Ρ3Π8ί6η8ί ίηΥ6ηί88β, 
ηοη 6886 3ηιρ1ία8 (ΐ6ί6η8ίοηί Ιοοοιη Γ38808 6€(. Ιη 

6101 86ηΐ6ηΜ3Π1 Α1ΐ3ΐί 08 (ΐ6866η(ΐ6Γ3Ι , ςθθ4 ίη 6(1ίΐ2 

ΡβηορΠ» Ζίηί Υ6Γ8ίοηβ ηίΐιίΐ ίηΥ6η6Γ3( φΐθ(1 63ΐ1ιο• (11) Ρ3|τ. 147. 

(12) Τοιη. Υ, ρ3§[. 906. 
(15) Ρ3{{. 501. 

(14) ΰ€ 8!ίΐηΒοηηίη ζύτΊρΐη, ρας. 108. 

(15) Υία. Τ1ΐ€ορΙι. ρ32. 3^5. (16) Υί<1. Αηη3ηι €οπιη6η.Λ/ίχίαί/.ίί5.χγ,ρ. 157. 

(17) Ιη Ρνατ(αί.αά€οΐΗΜ€ηί. ΕηΜαΐΗΗ ϊηΒονηΒΤ. 
ρ3Κ. 16 61 17. 

(18) !>€ ηΙήΜ$η, Ε€€ΐ€$. €0Μ€η$. Ιίϋ. χι/69ρ. 10, 
ρη^. 642. η ΡΚΟΙΕΟΟΜΪΝΑ ΰοϋίοβ Ογ2βοο, ηηοιη βυρπα ΐ3(ΐ()3νίηιΐΜ, Μίο1ΐ8Θ- 
Γΐ8 Εη6πΐ9η, βχβίαΐ ΐίΐιιΐυβ χιιι, ςιιί 6χ Ρΐιοΐιο άΰ• 
06Γρΐυ8 691, Ιοίυβηυβ εοηίΓΑ Ηοηα^ιιοβ ρΓϋΰ<!8$ίο• 
ηβιη δρίηΐυβ «αηοΐΙ α Ρ&ΙΓ6 61 ΚίΙίο &856Γ6ηΐ6$ οοη- 
8ΰηρΐυ$. 1(]ίρ8υιη ΊηνβηίΙϋΓ Ιη αΐίο βΙίΑΠ) Γθ(ϋεβ 
ιη$. Ρ3ΐιορϋ.τ, ηαί 6Χ$01 ίο 1)ίΙ)ΠοΐΙΐ6€& Κβι^ία Ρα • 
ηβίβηδί, ηυιη. 1231 ; βΐ Ιιίηο ΰοηβΐ&ΐ, ρΓΦϋίοΙυιη Ιί- 
Ι)'6ΐΙιιιη ηίΙιΊΙ 6856 &Γπΐ(Ι, ηΐ8ΐ ΙίΙυΙαιη χιιι Ραηο* 
ρΙί3β 86ρηΓ9ΐίιη (]68€ηρΐιιιη, Ιυιη Ιη (]υο1)υ8 ΰοϋί- 
€Ί5ιΐ8 Γβ^ϋβ (19), (ΐυοηιιη υηυ8 3ά ιηΑπυ8 νβηΐΐ 
ΑιώβΓίί, ιυιη Ίη ΐΓΐΙιυδ ν»Γΐΰ&ηΊ8 (20), ςυί οιηη6& 
ιιιίδ06ΐ1&9 ςυαδϋαιη ναποπιπι βχοοΓρίΟΓυιη οοιρρίβ- 
€ΐπηΙιΐΓ. ΙΙοΰ Βί(;οΙίυιη οϋπα ΑηΊιη&(1νβΓΐί886 16- 
βΐηΙυΓ 6ρί$Ιοΐ3, ςυηπι ίη ΒίΙΠοΙΙιβοα οπίίε^ (21) 
«ιΙίϋΊΐ δαίη^ίοηυδ. ΡΓχΙβΓβα αϋυιη ηΗοηπο £υΙΙ)7- 
ηιϋ ΓιΙ)6ΐ!υιη 1)&1)βτηυ$ ίη ηικ. €θιΙί€6 ΥαΓιεΑΟΟ Ρα- 
ΐΊΐΙηο361, ίη ςυο ίΙΙβ οοηίρηώ'ΐ, €1ιπ8ΐιιιη αίΑ^η^ι 
ηηΐηία ίβπ» οιιπι (]ί$οίρυΠ$ 8υί8 Ι^ζϋβ ΡαβοΙια οβ• 
ΙοΙ)Γ389β ; 6ΐ Ιιίηο ίηΙβΙΙί^ίΙιΐΓ, ηοπ ιηο(1ο (]βΓ6η8ίο- 
ιιοηι 8υ8ε6ρί6$6 βΓΓΟΓυπι ΡΙΐοΓιί, 86(1 εΐί&ηι ογγοπιοι 
\η ςυθ3 ίηοίιΐίΐ ΜίοΙιαβΙ €χΓυ1αΓΐυ8. Αη Μο ςαοςιιο 
Ιί!)6Πυ8 6Χ Ρ&ηορΓίΑ 6Χ0βΓρΙυ8 βίΐ, €6Γ(0 8(ΒΓηΐ&Γβ 
ηοη αυϋβο, ουιη ίηΐβςπιπι 8(1 ιηηηυδ ηοη 1ΐ3ΐ)63πι 
Οπίτεαπι ιβχΐυηι Ρ2ηορ1ί;β. ΑΐΙβηιβη ίιιι 6886 ν6ΐΐθ- 
ιηβηΐβΓ 8ηδρί€0Γ 6Χ 60 ςαοά κϋπρίΟΓ θΓ%ου8 α 
Ι^οη6 ΑΙΙαιίο (22) είιαίυβ ηίΐΓΓ3ΐ» Αΐβχίυιη Οοηιηβ* 
ήιιπι Ζί$3ΐ)6πο Ιθ3ηηίς(ΐ6 ΡιίΓηο ]υ$8ί886 ίχ πάν- 
των των θδίων βίβλων λόγους έρανισάμενοι χατίι 
^ών αΙρέσεων τήν δ-^γματιχήν Πανοπλίαν συνέταξαν 
χα\ κατ' αυτών ίή Ιταλών διά τήν προσθήκην του 
αγίου Συμβόλου χα\ τά &ν^μα, ηί βχ οιηηίΙ^Μ άίνΊηη 
ΰοιηιηβηΙατΊΐΒ ΒβηίβηΙίαΜ οοΐΐίρβηΐβ» οοηΐτα ίιαιτ€$€$ 
άορηίαΐίϋαηι Ραηορίίαηϊ €ηηιροη€Τβη^ ; εΐ ΰοηΐτα €0$- 
ιί€Μ ΙίαΙοΒ ρτορίβν αάάίΐίοηειη ίη $α€Γ0 5ι/ιιι6ο/ο βΐ 
αν^ηια, Οπο<! 8ΐ <16 αζ^ιπΊβ ΕυΐΙιγωίυ» ίη ΡβηορΠα 

«6Γίρ8ΐΙ, ΓΓυβίΓ» 8006 1.60 ΑΙΙ&ΐίΐ18 (23) 8886Γυίΐ 6Χ 

Ιΐ0€ 68ρΗ6 6ΓΓθη8 αΓ^οΙ ΕηΙΙιγηηίυπι οοο ρο856, 
4]ΐιΙ• ΑΐϋβρΙιΟΓΑηι ςυ£•1ίοη6ηι ρΓ086€υ1υ8 68861. €ιιαι 
«ηίπι ΡΗΟορΙί&ηι &(1 6θθΓυΐ3η(1&8 Ιΐ9βΓ6ΐίθ38 ςυ£8ΐίο- 

1)68 6ΧαΓ3Τ6Πΐ, ΙΟΑΟίΓΰδΙΟ 8ΐ9ΐΐίη) 3Γκυί ροΐ68ΐ. 1ι&- 

ιίηοΓοπι 86ηΐ6ηΓι^πι, 61 πΐυπι ίΐ& ορρυ£η3886« υΐ 
ΙΠαηι 1ΐ2βΓ68608 ίπδίπιαΙανβΓίΐ, 61 ί)αηο ηιο(!ο οοο 
ΙΠίϋίιυπι, 86(1 6ΐί8Πΐ υΓι ίην&ΐίάυπ) 61 ηυΐΐυηι Γ6]6- 
€6πΐ ; ίη ςιιο ρΓΧοίρυβ ΜίοΙι&6ΐ 03;Γυ1»πυ$ 6]ιΐ8• 
ηηβ 86θΐαΐθΓ68 « Γ6613 Ω(ΐ6 2ΐΙ)6ΓΓ9ϋαηΐ, 61 οΐ) ςυβηι 
ροΐί•8ΐπιυπι €208210 608 1^60 IX ΡοοΐίΓ6χ ΓβΓυΐβνο- 
ψζΐ 2ΐςυ6 (1&ιηη&ν6Γ2ΐ• 

ΥΠ. ^2ηι ν6Γ0, οΐ Λά οριιβουίαπι, (|υο(1 ηιο(Ιο τιιΝ 
β3θ4υηι 68ΐ,*ρΓορνίπ§' αοοο^αιβ» Εαΐ^γηιία8€οηΐΓ2 ϋο^οηοϋοβ ίΐΐοίΐ εοηοίοοιτΗ ηοοΓοοι 1ΐ3βΓ6$ίηι &1ίο 
ιΐυοςυ6 &ίη|[ΐιΐ2Γί οροδοοίο ίη866ΐ3ΐηβ 68ΐ, ςιιοιΐ 

ΐοΙβ^ΠΤυΠΙ 6Γ3Β66 61 Ι^ΐίηβ 6Πΐϋίΐί8ςΐ16 00113 30- 

€ΐιιοι 61 ίΠυβίηΙηηι 6Χ οοάίοο νίη(1οΙ>οη6ηδί ίη <|ΐιο 
ΥϋΙυΙ &ρρ6η(1ίχ Ρ^ηορΙί» Ιβ^ίΙοΓ, 6(1ί(ϋΙ ^!1^οι^υ8 
ΤαΙΙίϋδ (24), ΙηδοήρΙϋοι ββΐ: νίίίοπα, 86ΐι Ιγιιιπι- 
ρΗη$ ά€ ίιηρία Μα$$αααηοτΗηι ααα^ ςηίΑ ίη 60 ηοη 
ΓΑΐίοηιιηι οιοηΐ6θΐί8 Βο£[οιηί1θΓυπι 6ΓΓ0Γβ8 (Ιίδου- 
ΙίοηίΟΓ 26 ΓβΓαΙιηίΟΓ, 86ά 8ίη|;υΓι, υΐί ]2ηι ΓβίηίαΙί, 
202ΐ1ΐ6ηΐ2Γιζ80ΐΗΓ. 6ϋ(1ί€6ηι ίΐίοπι Υίθ()θ5θη6η86ΠΙ 
]«Π1 (ΐ6$6Γίρ86Γ21 1.30)1)66108 (25), βΐ δρβοίοΐίηίβ 1θ60 
ΡΠ0)08 ΙΙΥ8 20•ΐΙΐ6ΠΙ3ΐί8αΐ0(Ι Τυ1|[3ν6Γ3ΐ. Μβπι 

1.2ΐη1)66ίυ8 (26) οοβ άθ€6ΐ ίο 1)ίΙ>Γιο11)663 Υίηϋο5ο- 
ηβηβί 2ΐίςιί28 6ΐί2πι ΓβρβΗίβδβ βρίβιοΐιβ οοηίπι 

ΡΗοη ϋ3|Κί2|[ίί28• 860 Βο^ηΙίαβ 0θη8€Πρΐ38, Ιθί88Α8- 
(|06 2 ηηθη38ΐ6Γίθ Ρ6ηΙ)ΐ6ρΐ9β ίο ρ2ΐΓί201 802Π1, η02• 
ταπί 6ρίβΓ3ρΙ)6ηΐ Τθ11ίθ8 ΟτΛΟ^ Γ66Η31 6010 Ι.2ΐίη2 

ν6Γ8ίοη6, ίη 402 τ6γΙ)2 τής μονής της Περιβλέ- 
πτου ϊΙΙιι$ΐη$ αωηοΐίη 1.2ΐίθ6 Γ6()(]ί4ίΙ ; 86^ Γβοΐίο• 
8306 Γ6ϋΐ1ί<ϋ886ΐ €€βηθΗί ΡβτϋΙίρίίΒ^ Ιΐ2ηο 6Γ»€2ηΐ 
νο66ηι ίηΐ36ΐ2ηι Γ6Ηοςο6β8, ^012 68ΐΥβΙηΙί€θ|[ηοηΐ6η 
ϋΙίΟβ €060θ))ίί, ςΟΟ Ηΐ6ΐ)2ηΙΟΓ Ι20ς«2ηι βρίιΙΐ6ΐο 
ΥίΓ^Ιοίβ 06ίρ2Γ», 6θΙ 60βΠθΙ>Γθηΐ ΙΐΟΟ 6Γ21 (]6(1ί€2- 
ΙΟΟΙ, Οΐ 2ΐ) 3ΐίί8 ηυ» βΓΑΟί €θ08ΐ2θΐίθθρθΙί, 60ΒΟΟ- 
1)ίί8 20ΐ6α)ρ1ΐ2 6ί(ΐ60)ϋ6ίρ&Γ2β 82€Π« (]ί8ΓΐΟβ06Γ6ΐΟΓ. 

ΥΠΙ. 0οί ΓυβηοΙ Βο^οπιΐίοπιηι 6γγογ68, η('66$82- 
Ηοηι ηοη 681 Ιιίο 6χρ9η6Γ6, ςιιοπί3ηι νβΐ βχ ίίβ 
δοΐοο), ςοβκίο Ιιθ6 Π1)6ΐ1ο ο^π'3ΐ ΕοΙΙιγιιιίπβ, 8»1ί8 
1ηοοΐ68θοοΙ. Αρρ6ΐΐ2ΐ)ΜΙυΓ 2πΙβοι Βη^οηιίΙί βχ 
νο66 Βύ^ϊ ςα» Βιιΐ93Γθπιηί) 1ίοβθ3 8ί£;ηίΟθ3ΐ Οβνηι^ 
61 νοοβ οηιί/κί, ςοο τ6γΙ)0 2ρο(1 608(1601 βχρηπιίΐοΓ 

ίΗί»βΓ€Τβ, (|«Ι28ί Ιϋί 688601 (|υί ΟβΙ Π)ί86Π€0Γ(1ί3ηΐ 

!ιηρΐ0Γ2ΐ)30ΐ (27). Ιί(ΐ60ΐ Βο^οπιίΐί ιΐίβΐΐ 8θπΐ 6ΐί3ηι 

ΡΙΐΟΟ(ΐ3^2ΐ9β, Τβΐ Ρ1ΐ00(ΐ2ί|φ 6Χ 60, Οΐ 00π]ίΓίΐ 

Οοΐβίβιίαβ (28) , ςοο(Ι ο)3Γ8ΐιρί3 2(1 6θΙΙί^(^η(ΐ2β 

6(6601087023 |^ΓβΙ)30ΐ : φΟυνββ 6θ!θ1 2ρθ<1 6Γ960Ο8 

ββςηίοτίβ «νί «οπρίΟΓβδ ρΓΟ ο)2Γ8ορίο ίοάί62η(]ο 

ΓβρβήΐΟΓ. ΡΠΒ16Γ62 2ΐίί8 611301 ηθηΐΙθί1)Οδ (Ιί8(ίθ• 
||;0€ΐ)20ΐ0Γ, 0201 61 Μ2882Π8θΙ, βΐ Εοβίιίΐ», 61 Εο- 
ΐΙΐ08ία&ΐ9Β, βΐ ΕθΟΓ2ΐίΐΦ, 61 Μ2Γ6ίθηίΐ9θ ^ίθβΙ)2010Γ, 

ιιΐ βχ 60(1601 ΕϋΐΙιγοιίο οοη8(2ΐ : <|ΐι« οηιηίβ Βο|{ο- 
ιοίίοπιοι ηοαιίη2 ρΓοΙίχβ 2(<πιθ(]οιο βΐ βΓο^ίΐβ ίο 
2(1οοΐ2ΐίοοϋ)θ8 8θΐ8 ΤοΙΙίοδ (29) βχροδοίΐ. ΑΙ ρπΒ 
6«ΐβΗ8 001210 (1ί]κηοηι ββΐ οοπιβο , ςοοά Εηΐΐιγ- 
10108 ίο Ιιοο Ορθ80θ1θ 2886ηΙ Βθ||;οη)ί1θ8 8ίΙ)ί ίτΐ' 
1)01896, οβηιρβ €ΗηαοροΙίία$, ββο ΟΗτ'ηΐι €ίν€$ ; 

1|0€ βοίΟΙ ηοηΐίΟβ, (|00 8ρ6€ί3ΐ601 6Γ(^3 608 ΟΙΐΠδΐί 
άίΙββΙίΟηβΠΙ 08ΐβηΐ2ΐ)20ΐ, 2ρρ6ΐΐ2Γί £[20(ΐ6ΐ)20ΐ, υΐ 
Γ3€ίΙίθ8 βίΟίρΙίβίΟΓβ» ίο βΟΓΟΟΙ βΙΤΟΓββ ρ6ηΓ2ΐ)β- 
ΤβΟί (30). ΑίςΟβ 6201(1601 6ΐί201 Οΐ) 0208201 Π1002- (19)00(1. 4371,0. 21, βΐ Γο4. 2782, ιιοηι. 5. 
(20) 0ού. 2^9, ρ:»«. Ι89.,€θ(Ι. 680, ρ2($. 438, 61 
ΟοίΙ. 717, Ρ2Α. 199. 
(2Μ Τοοι. πι, 020. 21, ρ2β. 97. 

(22) θ€ ηΐηηίφιβ Ε€€ΐ€$. οοη$€η$. ΙίΙ)» χι, 02ρ• 10, 
ρ3Κ. 643. 

(23) Οβ €οηΜηί,9 Ρ• 462. 

(24) ΐΜίρηΪΛ ίιίη€τατ. ΙίαΙίΰ. ρ2ί• 106 βΐ δ6(ΐ(ΐ. 
(23) Τοοι. ΠΙ, ρ3β. 71. (26)Τοιο. V, ρηβ 38, 127 134. , . 

(27) Υΐ(1. οΙ, ΡΓίΒδίιΙβοι δΐ(φ»ΐ3ηιιηι ΒοΓ^ι^ιη «η 
ϋοΜηιβηΐ. ά€ ΟτΜϋβ Ψαΐίΰ. Γ2ρ. 7, ρ3Κ. 79. 8(1η.(1)) 
(28 Ιη ηοΐίβ 2(1 ρ3;. 144, Ιοο). Ι, Μοηηιη€ηί. 

(29) Ιη$ί9ηΙα ΗίηΒΓ. ΙίαΙ. ρ2^. 110, βΐ ββίξίϊ. 
(30ι ΟοοδοΙβ 2(1οοΐ2ΐίοοβη), ()ΐΐ2ηι 2(1 Ιιοο ηοοιβη 
2ρροδαίΐ ΤοΙΙίοδν ρ2£. 122, οοιο. 12. Οί9ίίίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε 89 ΡΚΟΙ-ΕΟΟΜΕιΝΑ. 30 8Γΐ€8ΐη τΗαπι ρΓθΑΐβ1>3η(ηΓ, ΙηηΐΐΐΓςυβ ΒαιιοΓιίαΙίβ 
«ρ6€ΐβηι 6χ1βπσ8 $ΙιηυΙ$ι!)0ηΙ, υΐ ςικβί οηιηίβ ρβΓ• 
ΓβΠίοη» ϋΐιΙΐΟΓββ νΙ(ΙβΓ6η(υΓ. ΙΙ«οο βΟΓυιη νίι.'κ γ». 
ΐΊοηβηι 8(1 τ'ινπτη 61 βΙρ^ϊΐηΐβΓ (ΙββεπΜΐ οοιιΐηΐ^ 
Ιοδίίβ Αιιιι» Οοιιιηβηα (31), €υ]π8 Ι^ιη^η νοΓΐ>;ι 
ιηη(Ιο Ηΐο ΑίΤβΓΓβ ηοη ν9€«1. 

IX. ΙηΠίιίΓβηύιΐίη ββίροΐίπδ (]ΐιοη)η(]ο ίηιρί.ι Βο- 
Ι^οηαίΙοΓυιη Ηη^ιη&Ιλ Ρβπ51«»ρΐΜ» ιηοηαοΐιοβ ίιιΓοϋβ- 
γΊιιΙ. Ε4|ιιΪ4Ιαιιι ίη ρα βαιη &6ηΙ'Ίΐΐί9, Βοξθΐιιί!θ8 ίιι 
ιιηιιιη ςοο(]€ΐ8ηι αιΙΙβ^ίιιιη €0»1ιΓΐ8ββ, ίη ΐ|ΐιο ιηο• 
ηα$(ίηυιιι νίΐ» !η$ΙιΊιιΐυιη ρΓοΠίβΗ 8ίιηιιΙ;ΐΓοηΙ• 
Γαπ$3πι ουτ ίΐα δοηΐίοικίπιη δΐι^ρίΰΟΓ ρΓ:ΐΐΙ)βι ιηΊΙιί 
ρηιιιιιηι €ΙΐΓΪ$1οροΙίΙ:ΐΓΐιιΐ) ηοιηβη, ςιιο() βοΓυπι 80- 
ΓίοΐΒΐί ΓβοβηιηΙ ; 2ι' ιΙβίη;ίβ Αηη» Γοπιιιβιιβί (32) 
ηβΓΓηΙίο, 5ΰΓΐΙ)6ηΐί9 ΠΐδίΠυιη ηονηε Ιιιιίυβ δβιΊοί 
3ΐιο(θΓ6ηι (]ηο(ΐ6%:ίιη ίιίΙ)ί (ΙΊδοίρυΙοβ βι13αηχίδδβ , 
<|ιΐ08 οΐ αρο$Ιο1θ3, ϋΙΜηηβιίδ εχβιηρίπιτι, ηοηιίπη- 
νβΓ:α. Εχ Η3β 6ηίπι ηαΓΓ3ΐίοηβ δΙαίΊιη 8ηΙ))ΐ ορ'ι• 
ηίο, βοβ ηοη οοπαιηηπβ η ΰυπι αΓΓι» πιοιηΰΙιί& νίοιη 
ϋ^ίβ^β, 86(1 ΊηΙβΓ 86 Ι3η1αη) *ιηίί886 8θθί6ΐαΐ6ΐπ ; 60 
ηΐ9{ζί8 φιοό (\θ'Λ$ά'.\ιη α'ΐΛΐη (ΙίδοίρυΙϋβ ίίβ ΓυΓ^86 
ίη)ηιί$ΐ98 35 βΛάβνη ΑηηΑ 9ηίΓΐη9ΐυΓ. Α Ι \^γο ρ3- 
16Γ360 (Ιβπιιιηι Βο^οηιίΙοΓυη) Ι)ΦΓ68ί αο Η^ροοπβί, 
61 Β&8ίΙίο, ]α88υ ΑΙβχίί €οπ)η6ηί, ίη ΙΙιρρο<ΐΓοηιο 

ΓΟ^ί-β υΓΐΜ8 6Χυ8ΐ0, ίπΐρί& \ΐΧΟ 800*16138 (]ί$8θΙυΐ3 
681 8€(Π8ρ6Γ83, β]ϋ8ί|Π6 6ΓΓ0Γ68 (Ι2ηΐη3ΐί. ΑΐΙ:)ΐη6η 

βίοΗΐϊ ςιιοΐί(Γΐ6 υ8υν6ηΐΓ6θοη$ρί6ΐηιιΐ8• υΐ βί ςααηιΐο 
βΓΓΟΓ 3ΐ!(]ΐΗ8 ιπβηΐί €ΐι]ιΐδρί3Πΐ ήΐδβιΐβπΐ, ηοη ΓαοΠβ 
αηίηιοδ αϊ) 60 Γ6ΐΓα1ήΐπΓ, ίΐ3 ύβ βο|;οπιΊΙί8 3€6Ί(ΙΊΐ. 
Νίΐηι 86Χ 61 νιβίηΐΐ αηηοδ ροβίηυ^ηι βΟΓυπι Η«γ6- 
818 ιίαπιπαΐς Γυ6Γ3ΐ, ΝΊρΙιο ςιήιίαιη πιοη3οΙηΐ8 ΠΙληι 
ΓυΓ8υ8 ίηηον3Γ6 ]3πι οοβρβΓ&Ι, ηοη ραηοίδ ίη δυβηι 
86ηΐ6ηΓιηπι ρ6ΓΐΓ30ΐΐ8. Οηο(] οιιιη (ΙβΙαΙιιηι 688βΐ 3(1 
Μ3ηΐΐ6ΐβπι Γοπιηβηυιη , Αΐβχίί Ι 6Χ ΑΙίο ^03ηη6 
η6ροΐ6ΐη, ςηί Ιιιηο ίηιρ6Γ3ΐ)9ΐ, 8]τηο(]υιη Οοηβίαη- 
ΙίηοροΠ οο(;ί ]ιΐ88ίΐ» ηΐ ΝίρΙιοηί8 €3ΐΐ83 (Ιί86υΐ6Γ6- 
ΙϋΓ. €οη{;Γ6^3(3 63 8]τπο(1ιΐ8 ΓϋίΙ 3ηηο 1144, ρπιΐίβ 

Ι(ίΐΙ8 θ€ΐθΙ>Γί8, Ίη ΤΙ)0η)3ΙΙβ 80ΙΙ ρ3ΐΓ*Ι3Γ€ΐΐ3ΐί ΙγΙ- 
Γ.Γΐηίθ, ρΓ'Τ8ΐ4ΐ6ηΙβ Μΐ6ΐΐ3βΙβ 0χίΐ3 ρ3ΐΓ!3Γ6ΐΐ3» 36 

ΜβηυβΙο ϋοηιηβηο Ιηιρ6Γ3ΐ0Γβ, ρΐιιπϋυδςιιβ 6ρί<- 

8Γ0ρί8 6ΐ 0ρΐίηΐ3ΐίΙ)Μ8 38$ί()6ηΓΐ1)η8, «{Οί αοϋοΓβίΐο 

ΝίρΗοη6, 6( (Ι6 6]υ8 86ηΐ6ηΐίί8 ρ6η]υί8ίΐο, ουηι 
ιη:ιΐ6 6ατη Ιη 6(1β 86ηΙίΓβ (!6ρΓ6ΐΐ6η()ί886ηΙ, ίη ηιο• 
ηη8ΐ6Ηηηι Ρ6ΓΗι1βρΙίΒ ϊηΙβΗιη ΓβΙβ^^βηιΙυιη οβη- 
8ΠβΓ6, η)οηρη(68 3ΐ)Ι)3ΐ6ΐη, 63Κΐ6Γ08(ΐϋβ ηιοηβοΐιοβ, 
υΐ η6(]ΐιβ ίρβί οαιη βο οο1Ιθί|ΐΐ6Γ6ηΙυΓ, ηβςιιβ ουΙ'(ί8 
6ΧΐΓ3 ιηοη33Γ6ηηπι (1ο|;6ηιί 3(1 βυιη 3(]ί(υ:( ρβηηίΐ- 
ΐ6Τ6ηΐ. Ιΐ68 Ι3πιβη ηοη 6688ίΙ 6χ νοίο. ΝίρΙιο «ηίπι, 
3ΓΓ6ρΐ3 0603810116, οιιηι (|υί5υ8(ΐ3ηι Ρ6ΓίΙ)ΐ6ρΐ3β ηιο- 
ηβοΐιίδ ρ3ΐιΐ3Γιη) οοκρίΙ ίηδίίΐυοΓβ οο11ο(|υί3, 61 Ιιχ- 
Γ6860β 8υ9Β γΗ*ιΐ8 6ί8 ρΓορΊη3Γ6 ; οΐι ςυ3ΐη 03 η 83 πι 
6]υ3(ΐ6ΐη βγηοάί Ρ31Γ69, ηβ ρ68ΐίβ ϋΐ3 πιοη3οΙιοΓυιη 

ηΐΙβηΐ68 ίΐ6ρ3866Γ6ΐ, ΝίρΙίΟΠβΠΙ ηΐθη38ΐ6Γ!θ 6ΧΙΓ3- 

οΐυιη, 30 ϊ^η6 6ΐ 3(]«3 ίηΐ6Γ(Ιίοΐυιη Ιοη|;ίυ8 6Χδυΐ3Γβ 

' (31) ΑΙβχίαά, 1ί5. χυ, ρ»£[. Ι8β. 
ΐ5"2) Ιόίά., ρ38. 847. 
(53) θ€ ΜΐΗΗ$ς, Ε€€ΐ€$. €οηβ€η$, Γιΐ). π, 03ρ. \% 

Ρ3}!. 680,6ΐ86ς(|. 

(34) νί(1. Δηη3ηι Οοαιη. ΑΙέχίαά. 1ί1). χν, ρβ^. 487. οο6{6Γυηΐ. υΐΓΐιηλΐ|υ6 8]τηθίΐ3ΐ6 άοοΓβΐηηι, ηυο Ιιχο 
3013 οοη8Γι1ιιΐ3ς<ιβ ίΗβτυηΙ, 6γ3606 6ΐ Ι^αΓιοβ 6ϋί(!ίι 
1^0 Α11;ιΓιυ8 (33). Οα;)Π)θΙ>τ6ηι ηοη ηιβίβ, πΐ 3Γΐ)ί- 
ΙΓΟΓ, οπΒ]ίθ6Γ6 ηοί» ροΐΟΓΗ, ΐιΐΝΐ ρπ•ιι«ιη 6Χ Νίρ9)0- 
ηί8 οοη 81161 η€ΐίη6 (|ΐΐ08(ΐ3πι ΡύπΙιΙβρί» πιοηαΓίιοβ 

βο^^ΟηΐίΙΟΓϋΠ) 6ΓΓ0Γ68 Γυΐ886 3ΐηρΐ6Χ08. 

χ. Οα3η3ΐην6Γθ ταΓιοηβ ΕυΐΙιγηιίυβ Ιιοηιπι ητ.ο- 

η3θΙΐΟΠ1Π1 ρΓ3νΙΐ3ΐ6ΠΙ ϋ6ΐ6Χ6Πΐ• ΟΟΓυΠΚρίβ <ΐ6ΐίΓ3- 

ηΐ6ηΐ3 (]ί(1ίθ6ηΙ, Ιρ86 ίη Ιιοο ΓιϋοΙΙο Ιοιΐ};ία8 οηβΓ- 

Γ3η(1ΐ1ΠΙ 3^Γ6<1ίΐαΓ. Αΐ<|116 Ιΐί6 3(]ηθΐ68 τβΐίηι, 

ΕυΐΗγιηίυιη, ιιΐ ηΐ6ΐίυβ Γ6αι Ιοΐ3ηι οο^ηοβοβτοί• 
Ιιηίΐαΐυηι Γυί886 Αΐ6χίππι ΰοπιηβοιιΐΒ, <|ΐΓι ΒβδίΠιιηι 

0«>ηΐίΐΟΓ ίη ρ3!3ΐίθ 6Χ06ρΊΐ 8ίΠ)Ιΐΐ3η8 0ΟΙ'(Ιί βίΐΐί 6886 

ρ]η$ ϋο(;ηΐ3ΐ3 6(Ιί8Γ6Γβ, ηΐ ίΙΐ6 |]ηρί6(3(ί8 8α« ▼«)• 
ιΐ6ηυιη 6θηΓΐ(]6ηΐία8 βνοπιΟΓβΙ (34)• Ρογγο ρπροί• 
ριηιηι Βο({θηιίΙθΓΐιηι άο^ιηΛ ΐοΐυιη 6Χ Μ3ηΜί8 «Ιο- 
οιπιια (ΐ68ΐιη)ρΐυιη 6γ;ιΙ; «Ιηο βηίιη ρηηοΊρίλ, ςπο* 
ΓΜΠΙ υηιιηι 68861 1>οηυπι, 3Η6Γαηι ηιιΐυπι, 38ΐη•€• 
Ιΐ3ηΐ. ΡππιΜρίυιη πΐ3ΐαιη Οβι ηοιηΐιιο (ΙοοοΓηΙι^ηΙ, 
30 (Ιίνίηίδ ρ6Γ0θΐ6ΐ)3ηΙ ΙιοΒοήΐΗΐβ, ιιΐ Ιη Ιιοο ΓιΜΙο 
ίηηυίΐ Ειιΐΐιγηιίυβ, 30 ΙυοιιΙβιιΐΙυδ 3(Βηη3ΐ ίη Ρβηο* 
ρΙί3 (35). ιιΙ>ί ίη^υίΐ Βο§οπ)ΙΙθ8 άωΜΟΜΜ ΡΗίο 
Υβτί^ο ηαΐη ηίαίοτΒΜ , ρΓίεααηίίβτΰίΗηηβ^ ηίροΐΒ 
Ρηιηο^ίηίΐηηι ^ 0Γ6(1ίϋί866. Ιη^υΓ^ίΙ Ιιίο 3^Υθ^8υ8 
ΕηιΙιγιιιίυιη Β63αδο5Γίπ8 ίη 8ΐΐ3• ςυ^ηι ιΙίβ68•:1 
Μ3ηίοΙΐΦθΓυπι Ιιί8ΐοπ3 (36), ηίιηί8<|α6 ίηρικΙοίΗΟΓ 
3886ΠΙ, ουηι (Ιοίο πΐ3ΐο Ι3ηΐ3ηι Βθ|$οπιίΙί8 Ιιηρΐ6ΐ*~ 
Ι6πι ΐΓίΙ)υί8ββ. ΝοηιίπΊ οηίηι, υΐ ίρββ Ιηςυ'ιΐ» «Ηΐ 

ρ6Γ8υ3811ΠΙ, €ΙΐΓί8ΐί3η3ΠΙ 8601301, Ι|υ8Β ΟΓυοί 61 

ίηη3κίηίΙ)ΐΐ8 οηιη6πι οιιΐΐηηι ρΓ96•(3Γβ Γ6ηυ6ΐ>3ΐ, δ3• 

ΐ3η3ΐΗ ν6Γΐ)0 ρΓΧ8ΐ3ηΐίθΓ6ΐη 0Γ6(1Ιϋί586. Αΐ ΥβΓΟ 

Ιοίυηι Β63υ8θ5πί 8•ρ1ιί8ΐιΐ3 οογγιιϊΙ, βί βιΙνοΓίαπιυβ 
Μ3ηίοΙ)»θ8, ()Μ0Γυπι |ζ6Γηί)6η 6Γ3ηΐ βθ£[αιηίΓι, οπίϋί» 

Πβίρ3Γ26« 6Ι ίηΐ3£[ίηίΐΗΙ8 ΟΙΐΙΐυΐ» ί(ΐ60 (Ι6η6|;3886, 

ςιιίη ίΐΐηιη Ι3ηςυ3ΐη ί(1ο1οΐ3ΐπ3υι ίιηρίθ Γ^βρικ*- 
ϋαιιΐ. ΕΐοΑίιη 83οη!6^3 Ιιφο 8βοΐ3 ΟΙιπδίηπι οχ 
Μ3Π3 νίΓβίιιβ η60 §ί§ηί, ηοο 03801 ρϋιυ^^86 3(ϊίΐ- 
ηιαΙ)3ΐ, ςαί3 81 Υ6Γ6 §6πί1υ8, η3ΐυ8(|ιΐβ Γιιί886ΐ, ηοη 
ηΐ8ί ρ6Γ δ3ΐ3η2Β γίηοιιΐ3 03Γηί ί11ί||μΓί ροΐαί886(. Εχ 
ηυο 60()βηι ρπηοίρίο 8ΐ3ΐυ6ΐ)3ηΙ <|ηοςιΐ6, €1ιΠ8Γι 
ηιΟΓίοηι ηοη ν6Γαπι, 86(1 Γ3Π306ηι, 6ΐ $ίΜΐυΐ3ΐ3ΐιι 
Γυί886. Ρ1ιιγ:ι Ιιαηο ίη Γοιη οοη^^οβδίΐ οοιιίτα Βι^ϋπ-^ 
8θΙ)Γίππι ίρδίιπι ίη ΑΙρΙια56ΐο ΤίΙΐ6ΐ3ηο υΊγ Ι(Μι^& 
(1οοΓΐ8$ίΗΐιΐ8 Αη£;α8ΐίηυ8 ΑηΙοηίαβ 660Γ((ίυ8 (37)•. 
Εχ Ιιί8 3υΐ6Πΐ Γβοίίβ ςυίδςαβ ίηΐβΙΙί|[ίΙ, ρδβπίΐο- 
οΙΐΓίδΙίΑηαηι ίΠβπι 860ΐ3Πΐ η6θθ6ίρ3Γ»πι, ηοο ΟΓϋΟοιυ 
νβΗ6Γ3Π υΙΙο πιοιίο (1βΙ)υί8δ6• ςυία ΟΙΐΓίδΐιΐδ ηβο ίη 

ΥΐΓ^ίπβ 03Γη6ΠΙ 81Ι806ρ0Γ3ΐ, ΠβΟ ίπ ΟΓυοίδ Ιί^^ΗΟ 
Υ6Γ6 0ΐ)ί6Γ3ΐ. 1(1Ίρ$11Π1 86ηΓΐ6ΐ)3ηΙ 6Γΐ3ΐη ΐΐ6 83ηοΐί& 

οιιιη ΟΙΐΓίδΙοίη οίΰΐίδ ΓοςπβηΓιΙιιιβ, ςυο8 ίΐβπι Ι3η- 

ςυ3ΠΙ ί(1θΙθΐ3ΐΓ3Γ11Π1 ίπΥϋΙΐΙ» 3Υ6Γ83ΐ)αη1ϋΓ. ΟοηίΓο. 

γΰΓΟ ί|ΐιίδ ηοη γί(ΐ6ΐ, ίιίβο Ι3πΐ3ΐη 6Γ5α δ3ΐ3η.»ηι Ιια- 
1)υί8δ6 Γ6Υ6Γ6ηΓΐ3ΐιι, ςυο(Ι ίδ ΐ3ηςΜ3ΐη Βουδ Ιΐ3ΐ)ίΐιι& 
3ραιΙ ίΙΙοδ ία6Πΐ, Ι3ηΐ3(ΐυβ ρΓ2Β(1ίΐυ3 ρο1οη1ί3» α^ 

(35)ΤίΙιιΙ. XXIII. §6. 

(Ζ^)) Ηίίΐοίτβ €ήΐιηνβύ€ ΙΙαη'\Μ€, ιΐο. Ι1Ι»,ιιι,0Γρ^ 
5, δ 6 Ρ38. 524. 
(37) Ρ»υ. 207, 208. Οί9ίίίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε 31 ΡΗΟΙΕβΟΜΕΝΑ 

οίλίοιη ηιυη^ί 1ηι]υ8 ορίβοΐυιη, Ιιοιηίηίβςυβ ΟΓβαΐίο- 

ηβηι ΐΓΐΙιυοπηΐ ? ΝββδγΙι οθΠβ οαΐΐίϋπβ €2ΐνίηία- 

ιιυβ, Μ&ηίΓ)ι»08 υηιιυαιιι ρπηοίρβιη Ιβη6ΐ)Γ3Γυιιι 

Οϋί ηοιηίηβ 1ιοηθΓ&5$ο, αΐ ηιιαιιι ΙηιιιιβΓίΐο ιά ίο- 

οβΓίΙ, Ιαυϋαΐιΐ5 Οοογ|[Ιιι8 (38) 8η1ί$ βιΐοοϋίΐ. 

XI. ΡΓΧ8ΐίΐΙ ηιοιίο ρηΓοίραπηι β6&(ΐ8ο1)Γϋ 0Γ{[π- 
ιη^ηΐυιη βχροηοΓβ, ςιιο ιιίΐίΐυΓ ϋβιιιοηδΙι•»Γβ, Βο^ο- 
ιιιίΙθ8 (Ιυιιι δαοιι&ιη ΥογΙιο ηαίιι πΐίίοΓβΐϊΐ (Ιίχβπιιιΐ, 
Γβοΐβ ίη 6(1β 8βιΐ8ί8δβ, ΕαίΙιγηιίιιιηςιιβ Ιιιι]ιΐ8 8θη- 
ΐβηΐΙ» 86η80ΐη βχ ίπϋιιβίΓΪα ρβΓνβηΙϋββ , ιιΐ ίηιΐβ 
ΙαηΙαιη αϋγι^Γβιι» 608 €λ1ιιιηηί3ΐιι οοηΠη^οΓοΙ. Οιΐ£ 
ββηι, ίιιςηίι, δβηίβηΐίβί, ςυαβ 8ΐίςυί τβίβΓββ δοπ- 
ρΐθΓβ8 οαιΗοΙίοί 86ουΙί βυηΐ ; ρππιη δοΙΙίϋβΐ (ΐιιθ(1 
«Ιίγίηυηι ΥοΓίΐϋΐη 1ΐ3τρθ8ΐ38ίιιι ρρορηαιη ΙΐίΐϋιιβηΙ 
ρπηιιιιη α ιηυηϋί ΟΓβίΐΙίοηβ , ίΙΐβΓ», ςυοϋ §3θιΐ38 
βΐ Αη^ιβΠ ρΙιιΗϋϋδ 8ΐηΐ6 πιυηιΐιηη Ιιιιοο νί8ί1)ί1ρίη 
δοίοιιΐίδ βχδΐίίοπιιΐ. Ιΐαςαβ ΟϋΐιιΒοβοηιίΙίδρΙβοιιβηΐ 
οη^ΗοΓϋΐη ΟΓβαΐίοηβιη βηΐΰ ιηυηϋυιη δΙαΙαβΓβ, οιιαι- 
ί|ΐιβ νβΓ5υιιι (ϋνίιηιιη ίη ιηυηιΙΙ ΟΓΟίΐίοιιβ Ιιχρο- 
δΐΑδίιη ρΓορΗ^ιιι Ιΐ3ΐ)6Γ6 ίφρβΓίΐ , ίιιϋβ οοηοΐιιϋίΐ , 
ςυοίΙ δΗιβ Ιι»Γβ8ΐ ϋ «ίΠηηίΐΓβ ροΐυβΓαηΐ , δ3ΐαιΐ3ΐη 
ΥβΓίκ) ηαίιι ιηα]οΓβΐΜ β&ββ. Ηοο Ι&ιηβη αβίνίιιίβιπ 
ΙιοιηίηΊδ ϋοΐίπιιηβηΐυιιι , ηοοιΐ ρΓϊηι» ΓΐΌΐιΙβ δίηι- 
ρ1ίοίθΓί1)ΐιβ Γοπβδδϋ ρθ886ΐ Γυϋϋΐη ΓίοβΡβ , ί>ί ρβιαία 
ρβτρί-ηιίλιιΐϋδ, ηυΐΐίϋδ ρΓΟΡβαβ 681 ΓοΙ^οπδ. Αίςαβ , 
«ι ;ι& €0 6Χ0Γ(Ιί&Γ, ςυ(Ηΐ &1)δ(ΐυ6 υΙΙα ΓβΙί^ίοηΙδ ίη- 
]ϋΓί8 >(Γιηιΐ3π ρο886ΐ, Απ^βίοδ πβιηρβ ρΙυΗϋυδ 31)16 
ηιιιηϋυιη Ιιυηο νίδίΐιϋβιιι δίΰπιιΠδ Γιιίϋδβ ΟΓοαίοβ , βΐ 
υΚΓΟ οοηοβϋβιη. Οιιοιΐ νβΓΟ ζά αΙΐβΓβιη δβηίβηΐ'υιιη 
ιΐαΐηβΐ, ςυ&ιη ρΓο €&ΐΙιοΙίε3 6θηΠ(ΐ6ηΐβΓ οΙϊίΓυίΙίι , 
ηοΐ8ΐιϋυη) 681 ρβΓ νβΙβΓβδ ίΐΐοβ δΟΓίρΙΟΓβδ ο&ΛοΙί- 
€08 Τ&ΐίβηυιη ροΐίβδίηΗΐιη 61 ΑΐΙιβηα^ΟΓαηι ϋβδί- 
βηίΓ6 Υυ1υί886 , ςυαδί 60Ρΐιηίΐ Γυ6ηΙ ορίηίο , υΐ 
6Γ6ίϋ(Ιίΐ 6ΐ{9ΐιη ΡϋΐΛγίϋδ (39), νβΓΐ)ΐιιιι (Ιίτίηυαι ηοα 
«ηΐβ ιηυη^Ι 6Γ63ΐίοηβιη ρΓορΓίαιη Η^ροδΙβδίπι Ιια- 

Ιΐΐήδδβ. ΑΙ , Π€61 058€ϋΠϋ8 ν6ΐ6ΐ•β8 Ιΐί Ρ31Γ68 ^β 

ν6Γΐ)ϊ £;6η6Γ3ΐίοη6 ΙοοιιΐίβίηΙ, ηαηηα&ιη Ιαηιβη ςιΓιϋ- 
ψίΛίΏ (Ιίχβηιηι , <|ΐιο(Ι β]υδ ϋΊνίηίι^ΐί , ΦΐεΓηιοΐί βΐ. 

ρβΓ50ηϋΙίΐ3ΐί ρΟδδίΐ ΟίϊίοβΓβ. ΑΟ Γβ?6Γ3 (|Π0^ 8(1 

Τ3ΐΐ3ΐιιιιη ρβΓΐιη6ΐ, 3ίΙ 63116, ίη ρπηοίρίο ΥβΛυπι 
Γυΐ886 ίη Ρ31Γ6 , υΐίςυ6 υΐ ίη ρ6Γ8θη3 Γοη8υΙ)δΐ3η- 
Ιί3ΐί, ουπ) ςηο οηιηίβ δηδίβηοϋαΐ ; ςυίΐυδ ίη νβΓϋίδ 
ιη3ηίΓ6δ10 6]υ8 (1ίνίηίΐ3ΐ6πι 3ΐηη6 86ΐ6Γηίΐ3ΐ6ηι οδίβη- 
ϋϋ. Ουπι \6Γ0 3ϋ(ϋΙ , ςυοά ν6Γΐ)υπι 6Χ ΡβίΓβ ρΓΟ- 
ϋί6ΓίΙ ηυ3η(Ιο 3(1 η)υη(1ί €Γ63ΐίοη6ηι ρΓΟ^Γβδβαηι 
6α, ίη(6ΐ1ίκίΐ, (\ηοά 06υ8 ρ6Γ ΡίΠυω οιηιιί5ιΐ8 ρ»- 
(6Γηί8 ΐ4]βίδ6ΐ|3ΐΐΓίΙ>ιιΐί8 ίηδίΓυοΙυηι οη)ηί3 €Γ63ν6πΐ• 
Αο ςιΐ3Π)νί8 ίηΐ6Γ ΥβΓύί ρΓο^Γβδδίοηβπι Γ6Γυπιΐ|υ6 
€Γβ3ΐίοη6η) η660δδ3Π3Π) ροη3ΐ οοηπβχίοπβηι, ΐ3Π)6η 
]υχΐ3 6υηιϋ6ΐη ΤαΐΐΑηιιιη ίΐ3 Υ6Γΐ>υιη 3 ΡβίΓβ ίη 

ΓβηίΠΙ €Γ63ΐίθη6 ρΓΟ(;Γ€δδυΐη 6δΙ, ηΐ »!) ΟΟ 35δ€ί88υπΐ 

61 δβρ3Γ3ΐυιη ηοη Γυβηΐ, ςυί3 δί 3ΐ>δοίδδυπι ΓυίβδοΙ, 
Γ3Ι6Γ Αλογος ίθΓ6ΐ. 1ΐ3ςιΐ6 Γ3ΐδθ^ ΟηιηΙηο 3δ8βΓίΙυΓ, 
Τ3(ί3ηυηι δβηδίβδβ, (Ιίνίηυπι Υ6Γΐ)υηι Ιιγρο&ΐΗδίηι 
ρΓορΓί3Π) Ιι.ι1>υί886 ίη ηιυηιΐί €Γ63ΐίοη6 : η3πι ϋ Ι3ΐι1ιιιιι 8δΙιηίΙ, ΥβρΙυπι ιΙΙιμΙ, ςηο•! αΐ) χ:οπιυ ίη 
Ρ3ΐΓ6 οιηηί3 δΐΐδίοηίαΐοαι , Ιιηη ίη Γ6Γυιιι €γο3Γιοιιο 
6Χ Ρ3ΐΓβ ρπκΐϋ^δβ, ς;ιί3 οηιηΐ3 ρβΓίρδπιπ Γα£ΐ3δΐιιιΐ. 
Εαϋβηι Γ6Γ6 Γ3(ίοη6 ΑΐΗοιιαςοΓαδ ιΐιιοηιιβ «Ιβ ΥϋΓΐιί 
ϋίνΙηίΐ3ΐ6 (Ιίδ^πιίΙ. ΟίοίΙ βπΐιη ςυοιΙ Οβπδ, οηιη 
811 πΐ6η8 9Β16Π13, Ιι:ιΙ)υίΐ ',ώ χίο.πιο ίη δβίρδο Υ^ι** 
1)πιη, υιροΐΰ :ι1) βείοΓηο ΓαΙίοηαΙίδ : 61 ςυοιΐ Ιιοο 
Υ«ίΓΐ)ϋΐιι ρΓ0(1Ί6πΐ, πι οηιηίηπι 6Γΰ3ΐ3Πΐιη Γβηιιη 
ί(ΐ63, 61 ορ6ΐ*3ΐίο 6χ^ίδΐθΓ6ΐ. ΟοηδίβΙ 3ΐιΐ6ηι νο1ιιίδδ6 
Αΐ1ΐ6ηη(^0Γ3ΐη Ιιίδ06 ίη ν6Γΐ)ίδ Ιιοο δοΐυαι (Ιο€6γ6 » 
ρ6Γ Υ6Γΐ)υιη Γ6δ οηιηβδ ΟΓβαΙοδ 6&«6 , ςιιοηίΑίιι 
ΓίΓιπδ Αΐίςαο ηιοίΐο «Ιίοί ροΐϋδΐ Οβί Γ3ΐία • ηιβηβ , 
8ηρΙβη!ί3 , 61 θροίΓβΙίνα ροίβηΐία , ςιιββ ρπηιηηι ίη 
Γ6Γΐιιη εΓβαΐίοηβ βχΐβπυδ ρΓΟίΙίίΙ. ΙΪ3ηο δεηίβηΐίαιη 
ρΓθΙ):ινίΙ(ΐ|υοςη6 δ. Αυ^ηδΙίηιΐδ, υΙ)ί ίΠιιιΙ Ιοαηηίδ 
Ιη ρηιιάμίο βταΐ Υβ^ηπι 6χροηΓη^ : ΰοε Ιοοο , ίη- 
(|!ΐίΙ (40), ηΐ€Γίίί$ ΥβΓδηηι ιηίβΓρΓααηιητ ^ ιιί ίί^Μβ- 
οβίΗτ ηοη $ηΙαηι αά Ραΐτβηι τ€$ρβ€ΐη$ , ιβά αά ΗΙα 
βΐίαηι, ηηωρΒΓ ΥενΙ^πηι (αεία «ιιιιί, ορ€ταΙίνα ροΙβηΐΜ. 
Η3ΐ)ϋίΙ 6Γ£;α ΥβΓΐ>υηι ρΓορπβηι 30 ιϋδΐίηοΐαηι Ιι.5- 
ροδίαςίηι 3ΐ) Φΐ6Γηο άυιη οιηηία οιιιιι Ρα1γ6 δα- 
δΐ6ηΐαΙ)αΙ, δ('(] ίη Γ6πιιη ΟΓβηΐίοηο ρβΐηίΐ ηηοϋαηι- 
ηιοϋο, ηηία οπιπί» ρβΓ ΥβΓίιηιη Γ30ΐα βιιηΐ. Α(Ι 1ι3Ρ6, 
υΐ ιηη^ίδ 6ΐ(ΐε63ΐ ίπΓεΙίχ Βο3ΗδοΙ)Γίί νβΓιίΙίΓβ, 3ηίιη- 

8(Ιν6Γΐ6Γ6 ]υνθ1, ςΐΙΟΐΙ 6ΐί3Π) 8(1ΐηίδδ0 Ιιοο 6ΓΓ0ΓΘ• 

ΥβΓίΜίηι ρΓορΓί3ηι 1ΐ3ΐ)ΐιίδδ6 Ιιγροδίπδίιη 6Χ Γ6ηιηι 
ΟΓβπΐίοηβ, η6οηοη ίΙΐ3 86ηΐ6ηΓΐ3 3η(;6ΐθδ 3ηΐ6 πιυη• 

()αΠ1 0Γ03ΐθδ 6886, ηΐΐ1ΐ3(6ηυ8 86<|η6ΓβΙηΓ3ηΐ6ΠΟΓ0ΠΙ 

Γιιί8δ6 Ιιηίο 1)γρο8ΐ3δί δ3ΐ3η3ηι ; Ιυηο ρηίηι ΥϋΓϋυπι 
ηοη ίη ηιυηϋΙ, 86(1 ίη βη^είοΓυιη Γ.Γ63ΐΙοηβ Ιιγρο* 
δΐ3δίηι 1)3ΐ>ιιίδ86ΐ, (ΐυί3 Ιυηο 6χΙγ3 ΡβίΓοηι ρΓοϋίίδδβΙ: 
96 ρΓοίηιΙο δοηιρηΓ ΥογΙ)! Ιιγροδί.ΐδίδ 3η£[6ΐοΓυαι 

ΟΓΡβΙίοηβηΐ ρΓ3Β06δ8ί8^6ΐ• 

χ π. €:γΙογ3 βθ{(θ!ηίΙίοχ δΰοΐ.χ ρίβείΐα η)βηΐ0Γ3ΐ 
ίη 1ιο6 ΙΊΙ)6ΐ!ο Ειιΐΐιγιηίιΐδ• η6(]ΐΐ6 6δΙ ορηβ (Ιβ δίη- 
Ιΐ;ιιΙίδ (1ί8<$6Γ6Γ6..ΡθΓΐ38δί8 (Ιίδΐίηοΐίιη ίΙΐ3 ΕηιΗγηοίιΐδ 
Γ6ίοΐ3Υ6ΓηΙ, β6(Ι ίη οοιίίοο Υ3ΐί63ηο δοΐυιη δυρ6Γ• 
δπηΐ 3Γ^(ΐΜΐ6ηΐ» , ηιιίΐιιΐδ πΓ^βΙ ΒοβοπιΙΙοδ ίη βπ , 
(|ΐιθ(Ι ρβπίηρΐ 3(1 ηΐΟΓίηοΓπηι Γ0δυΓΓ06ΐίοη6ηκ ϋΐ 
3υΐ6ηι 63ηι οοΓίβ ΓυΙϋΓβιη ρΓθΙ)6ΐ « ορροηίΐ ρτίιηηηι 
ΙιΧΓβ(ί€0 β(ΐ6ί ΝίοχηΦ 8γηιΙ>ο1αηι ΐΓΟΟβηΙΟΓϋπι (16- 
€6Πΐ 6ΐ οοΐο ΡβίΓυπι 3η6ΐ0Γίΐ3ΐβ 0Γηΐ3ΐιιη) ; (Ι6ίηά6 
Υ6Γ0 €θηοίϋΗηι εΗ3ΐ66(1οη6ηδ6• ου]υ8 βηοΐΟΓίΐβΐί υΐ 
πΐ3^ίδ Ιί(ΐ6πι 6οηοίΓΐ6ΐ , πιίΓ3Γ4ΐ1ϋπι ςαθ(](]3ηι ϋο• 
8(^15113 Οβορηίπιΐυηι ρ6Γ δ. ΕηρΙιεπιίΑπι η)3ΓΐγΓ6ηι• 
ίη €υ]υδ 1)3δί1ί63 ίια]υ8 οοηείίίί Ρ31Γ68 3ΐ) ίηιρ6Γ3• 

ΙΟΓΟ Μ3Γθί3ηθ 60η|[Γ6β3ΐί ΓΐΙ6ΓυηΙ• €0ΠΐρΙυΓβ8 86Π- 

ρΐ0Γ68 6]η8(ΐ6ηίΐ ηηίΓβευΙί ηΐ6Π)ίη6Γ6, 86(1 3ΐίί ίρβίυβ 
οοηοΊΓιί ΐ6ηιροΓ6, 3ΐίί 3ΐ)δθ1υΙο (Ιοηιυιη 6θηοί1ίο \\\\^Α 

6Υ6ηίδβ6 η3ΓΓ3ηΙ. Ρθβΐ6ΠΟΓ6ηΐ 86ηί6ηΐί3η) 86€Η(ί 

βυηΐ Μί€ΐΐ36ΐ υΐγ€38(ϋ)3ε Ζοη3Γ38 (42) : 8€ή1ιηΐ'1 
οηίηι ςποϋ οηηι Εηίγοίιίδ Βίοδΰοτίςηβ ίαυίοΐΌ» 
(160Γ613 οοηοίΐϋ 8υΙ)83ηη3Γ6ηΙ, 6]υ8(|υ6 3ΐιοΐοΓίι»ΐ6ηι 
ηοη ν6Γίΐ3ΐβ, 86(1 ροΐοηΐΐΑ ίηιρ6Γ3ΐοΓί8 ηίΐΐ (ΙίοΟΓβηΐ» 
3ΐ(ΐυ6 ίΐ3 ρΓ^γίΐ3ΐ6ΐη 86η(βηϋ9β δυ» δϋώίϋΓβ οοια* (38) Ηίϋοηβ οηίίανβ ά€ ΜαηιοΜξ Γώ• πι, ρ3([• 25. 

(39) ϋε Τήη'α. 115. ι, €8ρ. 5. 
140) ^ι1x$ι. 03. (41) ΑηηαΙ. ΡβΓ. ιυ, )ρη%. 263. 

(42) ΑΜίαί. ϊώ. χιιι, οβρ. 25. 

Οί9ίΐίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε 33 Ρϊ\ΟΙ.ΕΟΟΜΕΝΑ• 34 ΓβηίοΓ, Αη8ΐο1ία& ρβιΐΗ&ΓοΙι», &ιΙνβΓ»ΐΓΓι• οοπυοοα- 
ϋβ , ρΓθρο$υΊΐ υΐ υΐΜΐςιι«ΐ]υ6 ρ&Γϋ ρτορΓί» βϋιά 
βγιηΐϊοΐιιιη ΙιΜΙο ίη&οηίΙιοΓϋΐ , βΐ Ίη ΙοοηΙο δ. Ευ- 
ρ^€ΐηίφ ιιΐβιηοβ ΓιΙθΙΙιΐδ ιΙβροηβΓβΐΜΓ• υΐ {ΙοΗοβΑ 
ΙιοΐΓ ιηαΗχΓ ϋβ νβπϋΐβ Γβοί» βϋβί ]υ(1ί€ίυιη ί^ττβί 
90 ΐ€«ΐίι»οιιίηιη. Ηοο &υΐ6ΐη οοηδίΐίιιιη ουιιι βΐ 
ΙΐΗΐΓβΓκϊίβ ρΐ9€ΐιί886ΐ , Γβπιοΐο 1&ρΙ(1ο , ςιιί Ιοουΐιιπ) 
εΙ;•η4]βΙ>αΙ, (Ιυο ΙίϋβΙΙί 8ορΓ3 β^ηείχ ιη^Γΐ^Γΐβ ρθ€ΐιι& 
ροδίΐί βυιιΐ , 6ΐ ϋοίηϋβ Ιοουΐυβ ηοη ιηοϋο ΐΐ6Γυιη 
£ΐ2ΐιΐ8υ$, δοϋ βΙ'ΐΑηι υίπυβςιιβ ρ&Γΐί$ $ί|;ί1Π5 ιηυηίΐυβ 
61 οΙ>.<ίί||^ιΐ3ΐιι$. Ροί>1 Ιπίΐυυιη ουπι €οην6ηΊ$86ηΙ , 
ΙηπρβΓΑΐοΓβ βΓίΑΐη ρΓ^ββηΙβ , αρβΓίο Ιοοιιΐο , 1ι£Γ6- 
ΓιοοΓυιη Ιί1)6ΐ1υ« ηό ρβιΐββ ιη&ηγη8 ρΓθ]β€ΐυ8 , &1ΐ6Γ 
νβΐΌ ίη 11121111 β]α8 ιΙβχίΓα ίηνβιιΐυβ β•1. ΥβΓυπι ηβ 
Ιιυ{€ Ζοη^Γ» 6Ιγο96ςιιβ η8ΓΓ3ΐίοηΙ ρΓ0(ίηιΐ8 ϋιίβηι 
ηθ8ΐΓ9ΐιη ρΓ9Β8ΐ6ΐηιΐ8 ρΓθΐΗΐ>6ΐ ΕνΑ^πί • ϋΠοηιιηςυε, 
(]υΐ ϋβ €οη€ίΓιο ΟΗ^ΙΰβίΙοιιβηδί βοήρδβΓΟ, βΐίβηϋυηι ; 
€Μΐη ιη'ιηυβ οβΓίβ ρΓθΙΐ2ΐ)*ιΐ6 τίιΙβαΐαΓ Γβηι αιίβο ηιΐΓ&- 
1>Ίΐ6ΐη » 30 Γ60θΓ«ΐ3ΐίοηβ όίβηίδ&Ίιηαιη Ιιιιη (Ιβιηιιιιι 
ΐοΐ » €οη€ίΓιο 6)&ρ8ί8 89ΒΓαΗ8 ρπιποοι ίηηοΐυί&8β. 
ΑΙ τβΓΟ ιπη^ίδ ρΓοουΙ <)υΙ>ίο 8 νβηΐβΐβ &1)Ιιοτγ61 
ΤΙιβοϋοπ Βέ^κΐί , 61 Οοηβίαηΐίηί Τϋ 6ρί86θρ! (43) 
ορίηίο, ηυιιηι Ευΐϋγιηϊυ• ςυοςυβ αιηρίβχυδ 681, ςιιί 
Ιΐ06 ηιίΓ3€υΙυηι ίρβίυβ οοηεΠϋ ΐ6Π)ρθΓ6 ορ6Γ8ΐυιη 
Γ»ί886 ΑΟίΓΐηαηΐ• ΙΙΐ 6ηπη 6|[Γ6^Ί6 «ηίιη&ϋνβπίΐ 
ΒαΓοηίιιβ (44), 81 Ηοο Μύ\ 6χρ6Γίιη6ηΙοαι 3 οοηοίΓιΙ 
Ρ31ΓίΙ>ιΐ8 ΐβηΐΗΐυιη ίυί8$6ΐ, 83η6 3013 Ιυηο (ϋΠ^εηΙΟΓ 
οοη86πρΐ3 Ι3ηΐυιη Ιιοο ιηίκιουΐυιη ηυΐΐο ιηοιίο 8*1- 
Ιιιίβδβιιΐ• Αθ€6ϋίΐ ίη8υρ6Γ, <)ΐιθ(1 ηυηςιηιη Ρ3ΐΓ68 ίιι 

€Β£ΙΙΙΙΐαΐί«ίϋ €6Μϋϋ8 6Χ ΒΐΙηΐ€ΙΐΚ8 (|ΙΙ9Β8ί6ΠΐηΙ άο* 

§ιη«ΐΐιηι Υ6Γίΐ3ΐ6ΐη, ςα^σι 6χ <1ίγίιιί8 ίιηρπιηίβ δ€Π- 
ρΐιΐΓΐβ, 61 3ΐ»ιί(|υΊ8 Ε€θΐ68Μβ ΐΓ3(ϋιίοηί1>υ8, 30 <ΐ6ΐηυιη 
6Χ 8Αΐΐ£ΐοηιιη ΡβίΓαιη 3886ηΊοοί1>ιΐ8 ςυ«Γ6Γ6, ρπο• 
ροηθΤ6 , 3ββΓΐηιΐΓβ , 3ΐ([α6 8ΐ3ΐ)Ι1ίΓ6 οοηβυονβηιηΐ. 
ΟυαρτορίΟΓ 6ηι<1ίΐί8 νίΓΐβ 1ίΙ>6ηΐ6Γ 3886ηΐιοΓ , ςοί 
ορίη3ΐΊ βιιαΐ Ιιοο. αιίΓΜίιΙυιη ροβίβτίοπϋυβ 8Φ€υ1ί8 
ίυί886 οηηίιιο ΟΑοβοΐιιαι , ρί3ΐιιςυ6 Ιΐ3ηο ί3ΐ)6ΐΐ3αι 
6Χ ίρβίβ οοηοίΠί Αοϋβ ηοιι Ι^οηβ ίιιΐ6ΐΐ60ΐί8 ρΓοΠυ- 
11886. Ρ3ΗΓ68 ηλπιςαο €Η3ΐοβ(1οη6η86β , βϋβοΐυΐο 
ΓοηοΐΙίο, υΐ 08ΐ6η<]6Γ6ηι οιηηΊβ , ςυ» ίη οοηοϋίο 
Γ6ΐΊΰίΐ«ΐΓ ({6813 Γυ6Γ3η1 , ρ3ΐΓθοίηίο 61 3υ&ρΊοίΙ• δ. 

£αρΙΐ6ΐηίχ 6886 Γ6Γ6Γ6ηϋ3, ίΐ3 ίη 1ίΐΐ6Γί8 3(1 δ. 1•60• 

ικ'πι ροηΐίΩοοιη (Ι3ΐί8 ΙοςυυΜίυΓ (45) : Οβπί €ηίηί 
€ταί ^ιιί ορ€τα(^αΐητ , €ί ςπω $ηο ίΗαΙαηο νοηείΙΐΗϊη 
ΰοτοηαήί οτηαΐα ά€€ϋΤ€ ν^ΰίοήα ΕηρΗβηιία : ηνία 
ΐαηίξΗαιη ρτομήαιη €οη(€$9Ϊοη€ίη βάά άβίίηίΙίοηβΜ 
$ΜΜίρίβη$ α ηο^^β, $αο $ροη$ο ρ€Τ ρη«ίηιιιιη Ίνηρε- 
ταΐοηιη^ ει αηίίΰαηι €1ιή$1ι Αη§η$ΐαίη οδίπΐίί^ οηιηβηι 
ς%ίά0Μ ρεΠΜίΙ^αΙίοηβηί ΰοηΐτατίοτΗΐη $€άαη$^ νβήίαίη 
απίΒίη €οη(€$$ΐοη€ΐη Γο6θΓαη«, «( αηίοαίη , βΐ ηιαηη^ 
Λ€ Ηη^ηα «ηίνβΓ«οηιιη ά€€τβΐ(9 ρτο άβηιοΜίταΐίοηε 
$%δ9€ή^€η$. ΡΓ£ΐβΓ63 οΙ)86ΓΥ3η(Ιαιιι 681 «ιυοςιΐΰ , 

ρίθ10Γ68 ν6ΐ6Γ68, Οΐ ΙΐΟΟ ίρ8υπΐ ΕΐΐρΙΐ6Πΐίφ ΟΙβΠνΓίβ 

6Γ^ οοηοίΐίυπι ραίΓΟο'ιηίυπι 6χρηπΐ6Γ6ηΐ , 63ΐη 
γο1υ•η6η Ηίβηυ Ι6η6ηΐ6ηι ςιΐ3η(1οςυ6 ίη Ι3ΐ)υ1ί8 6ί• 
Βηχί8869 Ι3η(ΐυ3ΐη Γκίοί ρΓθΓ6δ8ίοπ6ηι ΡβίΓΟΟΐ €Κΐ3ΐ- €6ίΙόη6η8ίιιηι ϋβο ο1Γ6Γβηΐ6ηι ; 6ΐ6ΐι{ιιι ρηιίΜΜΙβ 
▼81(16 νί(ΐ6ΐυΓ ςυοίΐ Ιιιι^α8πιο(1ί 6ΐί3πι ρίοΐιιηΒ ΟηκΙη 
86(ΐαίοπ8 φυΊ ηιίΓ3€ο1υΐΒ ϋίαιΐ οοιηιιιΊΒί•€6Β(ϋ ρηβ- 
Ιιυβη'ηι 3Γ{{υηΐ6ηΐ(ΐιη. 

ΧΙΙΙ. Ν60 Γ3ΐ8υηι 681 ηιίηυβ βΜιιιΙ, ςοοιΐ ΕοΙΙι^τ- 
ηιίυβ 8ΐ3ΐίιη βυΐκΐίΐ, δ. Β38ίΓπ η)ίΓ3ουΙυαΐ| 6ΐ8ί οηι- 

η11)ΙΙ8 ηΐ3ηίΓ68ΐυΠ) 3886Γ31. Ε]ΐΙ8 8υηΐΒΙΑ Ι)«0 6•1• 

Ουπι Αγιβη! ν3ΐ6ηϋ8 ίπιρ6Γ3ΐοπ8 ΓγοΙι ροΐ6ηΙίΑ, 6Χ 

Νίθ96η3 60θΐ6ΐί3 03ΐΙΐθΙίθ08 Ηΐίΐίΐβή η)3ηυ 6]6€ί8- 

86η1, οη1ιθ(1οχυ8 ρορυΙυ8 3(1 δ. Β38ίΠυπι βοοιίΓπΐ 
πιυΐΐο οΐ3ΐηοΓ6 Ίηιρ6Γ3(οπ8 ιη]υπ3πι 6χρθ8ΐυΐ3η8, 

θΙ)ςυ3Π1 03α8«ΠΙ ίηΐρ6Γ3ΐΟΓ6Π1 Υ3ΐ6ηΐ6Π) ίΙΐ6 3(1ηΙ, 

30 ΐ3ηΐ3οσιη 6]οςιΐ€Βΐί3 Ι3ηςιΐ3ΐη \Ιοΐ3ΐί ]υΓί8 Γ6υηι 

ΙίΙ>6Γ6 Ιη0Γ6ρ3νΗ, ΌΙ Ηΐΐρ6Γ3ΐΟΓ Γ6ί ]ΐΙ(1ίθίυΠΙ ίρβί 

δ. Β3$ΙΓιο οοπ)ηΓΐ86πΐ. Β6ν6Γ8υ8 ίΐ3ςυ6 δ. Β38ίΠΗ8 
Νίοχ3ΐη ρ30ΐυπ) οηηι Απβηίβ ί)Γηΐ3νίΐ« αΐ οΐ3υ$ί8 
60€ΐ68ίφ]3ηυίβ, 8ίβί11οςιΐ6 οΐιβίβηβΐίβ, ιιΐπ ροραίο 
ρθ8ΐ ΐΓί(Ιυιιιη 6» 8ροηΐ6 ρ3ΐυί886η1, Ι8 6€θΐ68ΐ3 ρο- 

ΙίΓ6ΐυΓ. ευΠΙ 3υΐ6ΐη ΑΓΙ3ηΙ ΙΓ68 (1168 η00ΐ68(|Ι16 
ρΓ603η(]θ Ιη8υπ)ρ8ί88<'η1, 86<1 ίη(]β 8νρρ1ΐ068 8^1 
60€ΐβ8Ϊ8ΐη ίη0388υΠ1 ρΓΟ^ΓΟββί 6886ηΐ9 ΙυΐΙΟ Β88ΐ- 

Ιίηβ (6ΐηρ1υιη δ. ΟΙοηβάΙ» ηΐ3Γΐ7Γί8 βχΐΓ8 €ίνΙ- 

Ι8ΐ6ΐη 0Γ8ΐυΓυ8 ΐη^Γβ88υ8 681, 6Ι βχρΐ6ΐ8 η06ΐ6 

ρ6η'ί^ί1Ι ρορυΐυπι ζά ητϊ^ϊη Γβϋιιχίΐ ; 61 ουαι 8ι1 
6ΰ6ΐ68ί3Πΐ 30068818861, οΙβϋδΦ ο1)8ί||;η3ΐ»ςαβ 6]υ« 

ΓθΓ68 8181101 3ρ6Γΐ;6 8Ι1ΙΙΙ ΐ9η(|υ3ΠΙ ν6ΐΐ6ηΐ6ηΐί 
311Γ3 ρυΐ83Β, 6ΐ 8ϋ ΠΙΟΓΟΗ ίΐΐίδ». ΗφΟ 68ΐ 1ΐί8ΐθΗ8. 

ςιΐ3ηι ρΓΟ 06η3 οι ίηοοηϋυ888 ίη οΐ6(1ίυιη 8ίί6ΓΓβ 
ηοη άιιΐΗΐ3ΐ Ειιΐΐι^τπιίυβ, 86(1 ςη» ρΓοΓ^οΐο ηίηιί8 
ΙιηΙ>6θί1Ιο ιιίΙίΐυΓ Γιιη(ΐ8ΐη6ηΙο. δοηρίΟΓ ^ΓΛ^α$, 
ςυί ρηπιυδ πιίΓ8€ϋϋ 1]υ]ιΐ8 ηιβπιίηίΐν 681 8υ€ΐθΓ Υίΐΐ6 
δ. Β38ίΠί, ςυ9β 83ΡουΙο νιιι, νοΙ ροΐία8 ιζ ρπχΐϋι. 
Ριΐ6Γ6<|υί(ΐ6ΐη ποηηαΙΙί, ςυί 1ΐ8η€ νΐΐ8πι δ, Αηι- 
ρΐιίΐοοίιίο ΙοοηΙοηβί 6ρ{86ορο, Ιρ8ί(|ΐΐ6 Β88ί1ίο Γ8ΐηΙ- 
ϋ3Γί88ίπιο ί8θίΐ6 ΐπ5ο6ηιηΐ, (|υΐ8 ίη ιη88. οοά\€\^ 

1)08 801) ΑπίρΙΐίΙΟΟίΐίί η0Πΐίη6 Γ6ρ6Γίΐ«Γ (ΐ68θΗρΐ8, 

61 ςυί8 06ηο βοίηιοβ δ. ΑιηρΙιίΙοοΙιΙοηι 6ρί8θορυηι 
Ιοοηίβη86ηι ςυοά(ΐ8ηι βηοοηιίυπι δ. Β88ϋϋ ρθ8ΐ6Η8 
Γ6ΐίςοί886. Υ6Γοηι βηοοΒίίοιη Ιιοο 8(1 ιιθ8 η8ΐ|Η6 

ρ6Γν6η{ΐ» 61 3ΐ) 1)86 Τίΐ8 8ΐγ1θ (ΙίββΠ, 6ΐ Γβ1)08• 0θ8Γ6 

οοηιπιυηίβ οηΐίοοΓοηι 681 86ηΐ6ηΐί8, ΑοιρΙιίΙοοΙιίοιη 
Υίΐββ δ. Β38ί1ϋ 80ηρΐ0Γ6Π) ρο8ΐ ΐ6ΐηροΓ3 1οη{8 
8ΐ« 2Β(816 83ηθΐί (1θ01θΓΐ8 νΙΧΪ886, 6ΐ Γ68 000 8 86 
▼1838, 86(1 ίη ▼υΐ£[α8 8ρ8Γ888 8106 (Ι6ΐβ0ΐα (1680Π• 
ρ8ί886, 61 Γθη8886 ΑοίρΙΐίΙΟΟίΐίί η0Π)6η 8ίΙ)ί 88- 
8υΠ)ρ8ί886,0ΐ 0ρ6Γί 800 8Ο0ΐθηΐ3ΐ6ηΐ 0θηθίΙί8Γ6ΐ 

61 Ω^βηι• €οιηη)οηί Ιιυίο ]υϋίοίο 8(1ν6Γ88ΐ08 6§1 

ΓΓ3ΙΙθί80Η8 €00)1)608108, οοί Ιΐ8ηο ςΐ10(106 Υ)ΐ8ηι δ• 

Β88ίΙϋ δ. Απ)ρΙ)ίΙοο1ιίο ορίδοορο ρΐαοοίΐ νίθ(ϋθ8Γ6 ; 

0ΟΠΐρθ!<ίΟ8 681 130)60 61 ίρ86 ίαΙΰΠ ίοίβββ 111301 8 

0)00301)18, ροΓ ςοοΓοοι 0)3008 (ΙοοοΓδο ΙοοιροΓοαι 

ΐΓ3η8ί1ΐ, ίηΐ6Γρθΐ8ΐ30), 61 ΤυΙβ3Γί1)08 ΐΓ3ϋίΐίθθί1)08, 

ηί η)3νί8 6ΐίαΗ) οοο0οΐ)8 3(1 ΟΓονίαο) οιΗ-ίΟοίβ 

η8ΓΓ3Γΐθηί5ΐΙ8 ΟΟΙ)10)Ί8180), 61 8001310• 6γ£0001 
1)υ]ΐΙ8 ΥίΙΧ 10X1001 1.3ΐίθ6 Γ6(](1ίΐ1ί1 υΓ808, δ. Β. Ε. 
8υΙ)(1ί30θηθ8,Αη88ΐ38ίθ Β1Ι)ΙίθΐΙ)603Γίθ 0Ο£νθ8;6ΐ (45) .11 Μ$ίοηα νινβηΙιοηί$, βίο. οαοι. ιχ• 
(44) Αιΐ 30000) 451, οοο). ϋ^. (45) ΙηίΟΓ Ερί$ί. 8, ΐ€οηί$ Μα^ηΙ^ βρ. 98, 1οηι• Κ 35 ΡΚΟίΕΟΟΜΕΝΑ. 36 

(|υΙ& ρ1ιτΓ8 οοουΓΓυηΐ ίη1ΐ8ΰ τβΓβίοηβ τ<ϋ Ίηιιηυΐβΐ», XIV. ΗβΒΟ &υηΐ« τΙγ ΰΐ.» ς»» ίη ιηοίβ 8οΙι«ί1ί& 

Υ6ΐ 9ά]β€ΐ3• νηΙ οιηί88&, Ββ«6$8β 6Βΐ (ΙΊοθΓβ ςυο«1 &ι1ηοΐ3ν6Γ&ιη (1θ ΕύΙΙιγηίο Ζί^&ΐιβηο, €Ι ά€ 6]υ$ 

ΙΐΓβυβ »υ( ΰοιϋοβιη »<) ιηαηιΐδ Ιια1)ΐΐ€Πΐ ρηΓίοΓβηι, 1ί1)Γο ίην6€ΐΊνο οοπιγα Βοβοη)Ί1θ8, €υ]ιΐ8 Γι^^πιβη• 

βηΐ ςυο<1 2Β<ιυυιη Ι30ηιιιη(ΐιΐ6 (ΙυχβΓίΐ ηοη ιιιο<1ο ίη- ΐυπι ίηβάίΐυπα, & ηιβ βχ Υαΐίοαηο €0(1ί€6 οΓιιη όβ' 

^^τ^πΛΊ^ βίΐιί (ιλΠββ βυιηβΓβ, 86(1 βΐίβηι ]ιιϋίεί8. βοήρΐυπα, ηυηο ]υη8 ΐυί ΙίΙ)βη8 Γ^ιοίο. ΡΙυΓβ 8(]]ι- 

ΡοΓΓΟ ςαΐΛ ίηΐβΓ οιιιί88α Ιιοο Ίρβιιιιι €δΐ :»1) Ειιΐΐιγ- €βΓβ ροΐαΊ886ΐη ; 86(1 βδ8βΙ ρΓοίί'ϋΙο ρΓ£ΐ6Γ ριορο- 

ιΐιίο ηειηοπιΐιιιιι ιηίΓαΰυΙαιιι, ιιΐ2ηΊίο8ΐο ρβίβι, 8ίΐυιη Ιυυιη 6(160<1Ί νβίβΓυιη βΟΓίρίΟΓυιη βιηβοάοΐ», 

βΐί&ιη 8ηΐ6 ΕιιΙΙιγηιίΙ χίΛί^ίύ ίΐίικί νβΐ ^ο ρβηίΐυβ 8ΪΐίΙ)ί ιηίΙΙβΓβιη ρΓοΙαιιιη <1β Βθ£[θΐηιΙθΓυαι ΙιίδΙοηα 

ίαΙβο, νβΐ 82116111 ρΐΌ ταΐϋο (Ιυ1>ίο Γαί8&β 1)ϋΚ>ίΙυιιι• ΐΓίλΟΐλΐυιη. Υ^ΐβ• ΕϋΤΗΥΜΠ ΖΙΟΑΒΕΝΙ 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΚα 

ΙΝ Ρ8ΑΙΜ08 

ΑΝΤ. ΒΟΝΟΙΟνΑΝΝΙ Ρβ^ΕΓΆΤIΟ. 8ί ςιιιβ 861Γ6 οιιρίΐ ςηΐϋ ίη οιιιβα τιαΙ)ίβ ίιιβηΐ, ςιΐΜηοΙ^ΓθΒΐ ίβίοβ Ζί^ιΐιβηί ΟοηιΐΜΐιΐβΓίοβ Ιη Τ1ι6ιη 
ρΙ)3τΐΑ0ΐί ορ6ηιιη βόίΐιοιιβ ΙοοαΓβηνΒ (α) ; βί ρ«ϋυιη 4β βΐΐβικΙβΓϊΐ Λά 63 ςυ» ίη ΡηκίΑΐίσαβ βαρπι ^ιί• 
01418» ί(1 ίρ8β ρ•τ 86 Γ^οΗβ ίαΐ«ΙΙί|[6ΐ. €υΒ) εηίιη ά668δ6ηΐ ΤΙιεορΙι χ1«€ϋ €οαιη)6ηΐ«ΐΊ8 Ιη ββρίβηι ρΓορΙΐ6ΐΑ• 
ηιίιΐ0Τ68 ; £8ΐ|υ6 ςυ» ίη €ϋΐΙΐ66 Β3ν8Γί6ο €οηΐίη6Γ€ηΐαΓ, ηοη ΤΙΐ6ορΙΐ3τ1&€ϋ, β6ϋ ΤΙ>βο<Ιβτοΐί 6886 60ΐηρ6Γ- 

ΐΗΐη ΙΐΑΐ)υ6ΓΙΙΙΙ1Ι8» η(*66886 ρΓ0ρ<6Γ6& ΓηΙΐ &<1 &Ι)υ(1 αΙΐ6τίθ8 8ΓΤίρΙ•Γί8 0ρη8 00ηΓυβ6Γ6, ςυο ςΐΙ8ΓΐΐΙ8 Ιΐί6 

ιο»υ8 6οηιρΐ6Γ6ΐηΓ• ΜηΙίΑ ροττο ηοΐκβ 6Χ πΐ9ηυ8€Γίριΐ8 0<κ1ί€ίΐΗΐ8 8αρρ6ΐβ1>8ηΐ ρΓϋΡ8ΐ&ηΐίιιιη «ηοΐοηιιη 
αρ^η, Βοη^ηηι νυΙ^λΐβ, οηιηία 8»ηβ ϋί($ηΑ <|η8Β ίη Ιαο6πι ρΓοΓβτΓβηΐυΓ. Εχ Ιιΐ8 ΐ&ηβη ϋ6ΐ6|[Ιιηο8 ΕυΐΙι^ηιίί 
Ζΐ9&1>«ηί 4:οηηΐ6ηΐαΓΐ3ΐ Ιη Ρ8Αΐιηθ8, ιΙα&ΐΜΐβ ά6 08α8ί8: &Ιι6Γ8 ςιιοϋ ΤΙΐ6ορΙΐ7!86ΐο ρ8Γ ίη£[6ηΙο 68ΐ Ζ\ζ9Λ^^ 
ηυβ ; «ΙΐβΓΟ* (|υθ4ΐ ϊά ορο8 6{υ8<ΐ6πι ρΐ8η6 ^η6Η8 «81, €υ]υ8 ΤΙΐ6ορΙΐ3τΐ80ΐί 8€Γίρΐι, <ιιι« ίη βΑοηβ βοπρίη- 
ιν ίηΐβτρΓ6ΐιΐΒϋΐ8 ν6Τ8αΓ6ηΗΐΓ• 

¥61110 ηαηο ϊά ϋιΐ1η8πι ίη«6Γρτ6ΐ8ΐίοη6ΐη. Ε» 681 δαιιΓι, βρίδϋορΙ Βηι^η8(6η8ί8, φΐί» υΐ Γ6Γ6 Ωΐ, ρΙυΓ» 
ηιο^ο, ιηοάο ρβηοίοπι ίη 6θάΙϋβ 8ηο Γβρ6ΓίΙ, ςη8Πΐ ίη €0(Ιί€6 Υβηοΐο τερβη^ηΙοΓ. ΙηΐΰΓΊυηι εΐίβπι φΐΛ• 
4αηι 6Χ ίη^εηίο 8«ιο αάάΙΙ, 6χρΐ8η8ΐίοηί8 {Γ2Γι8. (ίιι» ίΐ&ςαβ άυοίιιιβ υηοί8 ί8ΐί8 () €ΐ3υ<1υηΐυΓ• 6λ ίιι οοάίββ 
ν6η(*Ιο (ΐ68ί(ΐ6Γ8ηΐυΓ; <|ιι«Τ6γο 81^18 ΙιΊ8€ΐ ηοΐαηΙϋΓ, 6« (Ιβ8υηΐ ίη εοά'ιοβ, ςοο υ8ΐΐ8 681 1•8ΐίηυ8 ίϋβπι 
ίηΐ6ΓρΓ68 ; β8ςυ6 6Χ 6θ(Ιίθ6 Υεηοΐο 6γ»66 6ΐ 1.8ΐίιΐ6 ρΓΐηιί (Ι&ηιυβ. Ηχο 86πΐ6ΐ 1ιθ€ΐθ€θ πιοηιιί886 8υ1Η€ίαΐ, 
ηβ 6λ(ΐ6ΐη 8ίηβυ1ί8 ί6Γ6 ρ8^ίηί8, ί(ίςη6 8χρίυ8, ίΐ6Τ8ηΐ68, ΓαδΓκΙίυιη Ι6|^6ηΐί1)υ8 πιον68Π)υ8. 

ΐ8Πΐ Υ6Τ0 <1β ορ6Γί8 ρτχ8ΐ8η1ί8 8υρ6ΓΤ86«η6υηι 681 άί€6Γ6. §8118 6ηΊιη 86 ίρ8ΐιηι Ι6(;6ηιί1)η8 €0ηΐηΐ6η(!.1|. 
ΓΟίηαιβηιΙ&τίίςυβ 86ηιρ6Γ πΐ6τΙΐο 8υο «ιιοΐοήβςυβ βυί €6ΐ6ΐ>Γίΐ8ΐ6 ; ςυο πιβΓίΙο ςη8ν6 €6ΐ6ΐ>Γίΐ3ΐ6 ίαείυιιι 
€&1, ιιΐ 8»ρίυ8 Γ6οη(ΐ6Γ6ΐηΓ• Ρ1ιΐΓ68 βπίπι 8ΐηΐ6ΐΐ8ηο 6]υ8ορ6ΐί8 6(ϋΐίοη68 Ιι&ΐΙη9βρΓυϋί6ΓυηΙ; βΙΐβΓβ ΥεΓΟΠίο, 
«Ι16Γ8 Υεηείίίδ, ΡΑΓί8ίί8 8ΐί«, 8ΐί» αΙίΐΒ ίη Ιοοίβ* Οαίά Ιιοο 8ί1>ί νιι1ΐ? \ά ορυ8 ηίπιίΓυηι 6866 Ιοηβ6 ορίίπιαπι 
ηΐςυ6 ρΓ£8ΐ8ηΐί88ί•ιιυπι : ηί βηίπι Ιβΐβ 6886Κ, ρΐ806Γ6 ΐ8ηΐορ6Γ6 ηοη ροΐυΐ886ΐ, ί(ίςυ6 86η)ρ6Γ, 6Ι οπιηι1>υ8, 
βί υΐιίςυβ. <}υοά 8ί ΐληΐορ6Γ6 ρΐ3€υίΐ 1.8ΐίηβ ΐΑηΐηηι, 6χ16Γ2ι ]ίη|[ϋ2ΐ, 8υ€ΐοη 8υο ρΙ&η6 ί|;ηοΐ8, ςιίΑηΐο 
ιιΐ8|;ί8, ρυΐ88, ί<1 ρΐ8€6ΐΗΐ 6πε€8 11η($η8, ςυ» «υοΐΟΓ 62Γ69ΐυ8 8θηρ8ίΐ ? εαπι 1.8ϋη8 ν6Γΐ>Α Ιβ^ίδ, δ^υΐηιιι 
90(118 ; οαηι ^^9^^ , ΖΙ^8ΐΐ6ηηπ)• Τ^ηΐυπι ροΓΓΟ ίηΐ6Γ Ιιθ6 Αίςυβ ίίΐυά ίηΙϋΓοβΐ, ςυ8ηΙυαι 1ιιΐ6Γ Ιιοπιίηβηι 
ίηΐ6Γ8ίΙ, 61 6]ιΐ8 ίιη8£[ίη6πι, ςυ26 ίη βροουΙο Γ6ρΓ9686ηΐ3ΐιΐΓ• Εχ ορΙίιιιί8 ροΓΓο ίοηΓιΙ>υ8 ΐΜΐυδίΙ αυοίΟΓ ηο8ΐ6Γ 
ΓβΓβ];ία8, ιι( 6χρ6Π6ηιί8 (Ιοοίί 6οη)ρ(?Γΐυη) ΙιαΙΗίΠιυδ. Ργχ6Ι8Γ6 ςυίϋεπι 18 (]ΐ886ΓίΙ ίη τοΓδίοιιΙυπι ρηηιιιηι 
Ρ8^1π]ί ρΗιηΙ ΒεαίΜί νϊτ, (Ιοοβηβ ρβΓ νίΓυηι ηοη 6Χ6ΐυ(]| πιυ1ί6Γ£Πΐ ; 8ΐ ίιχο, υΐ ρΙΰΓαςυε 8ΐί8, ^6ρΓοηιρδίΐ 

(σ) Ορρ ΤΙίθορί!)ΐ3ϋη, Υ^ηβΙ. 1758-05. - ΤαίτοΙοηίο! Ιοτη. ΟΧΧηΐ-ΓΧΧΎΙ. 37 ΡΚ0Ι-ΕΟ0Μ1ΝΑ. 38 

£κ Βα&ιΙϊο (α), νβΐ ΤΙιβοϋοΓΰΐο. ΒοίΙβ ίιΐβιη {ιιΐ6ΓρΓ6ΐ&ΐυΓ ν6Γ8ΐοα1υιη ΙβΓίιαιη «Ι ηοηιιηι ρβίΐηιΐ »β€ΐιη(ϋ, 
/>ι>ιΐϊΐιραιιιιι< νίηηι/α λοτημ : τ€ρ€$ €0$ ΐη νίτρα ί€ττ€α^ ρβΓ \ίη€υ1υιη ^υ(19ι^^0Iη Ιβ^^οπι, ρ6Γ νίΓ^ζ&σι οηιοοιη 
ίηΐθΐΐί^οπδ : Μ ΙυΒο, υΐ «Πα ϋβηβ ηαΐΐα, €ΐβρΓοιηρ»ίΙ 6Χ ηια^ηο λΐ1ΐ3α&$ίο (6). Ε^τ^^χ^ ηποςαβ (Ιί$β€ΓΐΙ 
ιΐβ κβρίβιη 83εΓ«Γυιη δΰΓίρΐυΓ&ηιιη βϋίΐίοηίΐιαβ, ΐ|αο ηιιβςιιβ Ιβηοροπθ, βΐ & ςυο βοηρΐ» ΓαβπηΙ. ΥβΓυπι 
1ΐΦ£ (1β$υιηρ&ίΙ 6χ ανοΐοΓβ 59ηρρ««ο«, ςη9κ ΐΒ8§ηο είιΐθΐιι ΑΐΙι&ιιαβΚ) ΐΓίΙ>υΙιυΓ. θα» ν6Γ• 4β ΡΜΐΙβΗο, ϋβ 
ο<)6, ιΐβ (1ί:•ρ5α1ιη3ΐ6, ϋβ οα^ΐβΓίδ θ(ϋ$$6ΓίΙ ιη ρνοΟΒίηίο ΖΊ(ΐ;&1>οηυ9, 6Α, υΐ η1Ί& ΰοιηρΙαΓΑ, αύτολιξεΧ (Ιβ- 
ρΓΟίίφΗΐΙ 61 Ευ$6ΐ>ϋ ΡβιυρΙιίΙί 3Γ|;υιη<;ηΙο, ΓϋΙίςΗίβηιιβ οοιιιιηβια8Γη$ ίιι Ρββίιηοβ. ΟιιοηίΑΐη »υΐ6πι ίη Ιιυηβ 
Ιοειιιη ίιΐ€ί(ϋιηυ$, ορβΓ» ρΓΰΙίιιιη (]υ€ίη]υ5 Ηίο 6χ1ιί1>6Γβ &Γ|;ιιηΐ6ηΐί ίρβίυβ ίιιίιίιιιη, ςικκΐ ίη €6ΐ«Ι>6Γηιηλ 
€ΐ8η$8ίη)ί ΜοιιίΓΑυοοηη βάίΐίοιιβ ϋ6&Ί4]6Γ9ΐΐυΓ. Ιι1 &υΐ(ϊΐιι 6ΐ$€ηρ$πηυ8 6Χ νβιυ$ιί88ίηιο ΰθ(Ι;ο6 ΒβΓπ&ηΙΙ 
ΝΑΐιί, .Υβηβΐί 56η9ΐ1οπ8, ηιιρβΓ (ρΓΟΙι ΛοΧον Ι ) Γαίο ΓυπΰΙί, ά% Γ6 ΙίΚβΓαη» ορΓιιηβ ιηοηϋ, ςηί €υιη ηιοΗο• 
υιιϋίςυβ οοάίεββ εοηςυίδίβδβΐ, ορβτα ^^^υI)^ Γγ81Π8, βίΓβηυί νίΓΐ, ηανίυιη ρΓ26Γϋ€ΐί, 608 ιηίΐιί, Ιαπηυ^ιαι Γβιιι 
η)63ΐιι, υΐ6η(1θ8 Ιιυηΐ8ηί$8ίιη6 €οηο688ίΐ. Εχ Ιιίβ ίΐβςηο €0(1ί€ί1)υ8, ςαΐ ηαιηβΓΟ XXXII ηοΐαΐοΓ, βίο Ευ•€ΐ>ί1 
»Γ^;ιιιιΐ6ΐι(υηι Ίη Ρ&αΚϋ)08 6Χϋϋ>6ΐ : 

Ύηόθεσις Ενσεβίον εΙς τό ^ιάι^τοΛμα, 

Πολλάκις ζητήσαςτήν αίτίαντοΟ έκιγράφεσθαι μεταξύ τίνων ψαλμών διάψαλμα, Οστερον παρατηρήαας έν 
τψ Έβραΐχψ, χα\ συνεξετά^ας αύτφ τ6 Έλλην(χ6ν, ει»ρον, 6τ( βπου 'Ε6ραΐατ\ αέλ, Έλληνιστ\ βΙ άε\, ήτοι 
τοιούτω ισοδυναμούν, (χεΙ οΐ 0\ χα\ Θεοδοτ(ων, χα\ Σύμμαχος Ιταξαν τδ λάψαλμα. Έγραψαν το(νυν τ6 βιά- 
ψαλμα χ. τ. λ. 

Π;Ρ0 ά'ιγυβ Ηΐ6Γοη^πιΐ]8 («) Ιΐα 1.&ΐΊη6 τβάιΙ'κΙΊι. 

« δ3ρρ6 ςυχΓβηδ 0&υ888, οογ Ιιι ςηΊΙ)υ8ΐΙ;ιπι ρ8&1ηιΐ8 ιηΙβΓροη^ΙηΓ άιαρ$αΙιηα^ ο1)8βΓΥ8νΙ άιΓι^βιιΙΙβδίιιιβ 
Ιη Ι1βΙ)Γ3Β0, 6ΐ οαιη βπΕΟΟ εοηΐυΐί, Ιηνβηίςιιβ ςηίβ υ^ί ΙΙιι^ιιβ Η6Ι)Γ2Β8 8βΙα (ηα, 8ύ() Ιΐ8ΐ>6ΐ, 6γ.τ(-<ι 
τι'ΓΟ $€ηιρ€τ^ ΑϋΙ 8ΐΙςηί(Ι Ιβΐΐυδπκχΐί, \ϊή δ^ρΐυβ^^ΐηΐι, 61 ΊΊΐ€θ(ΙοΙίοιι, βΐ 8γηιηΐ8€ΐιυ8 ΐΓβηβΐηΙβΓυηΐ άια- 
ρ$αίηια. ι 

Ιΐ2Β€ Ειΐ86ΐ)ίΜ$, αΙ) 0η|;6η6 ηιυΙιι&Ιυβ 8(1 τβΓϋυηι. Ιϋ 8αΐ6ηι ΜΙιβηΓίδδίηβ (Ι8η)ΐι•, βοςηβ εΐΐηπι ΙίΙβηιίη.ς, 
ί| 110(1 Επδ6ΐ)Ίΐ ηοιηΐηβ ηοηιΐυηι νυΐ£;8(υιη 68ΐ, ςυοιίςυβ Ιυιη Ειιββϋίο, Ιηηι ΕΜΐΙΐ]τη)ΐο, Ιηιη εΐΐαη* Οιί^ρπί. 
υη(ΐ6 δυηιρίυιη οβί, Ί1Ιυ8ΐΓ8η(1ο ρΐυηηιυιη οοηίοΠ• Εχ Ιιΐ8 Ι|;ίΙαΓ οηιηΙΙιηδ Ιι&υβΗ Ζίς8ΐ>β•ια8, ηβο ^χ Ιπτ; 
8ο1υιυ, 86ΐ1 θΓ)8ΐη «χ 8ΐΙ)8, ςυοπιηι ορ6Γ8 8ηΐ ίηιβΓοΙϋοΓυηΐ, βηΐ ίπ Ι)ΊΙ)ΓιοΐΙΐ6οΐ8 πΐ8ηυ8θηρΐ8 ιΐρΐίΐββεηι.ΐ• 
Ι^^ο, 8ΐ ρΐαοβΐ, Οτί(^ηΙδ Εχ6($6ΐίεη Ιη ΡδβΙηιοβ, ρβΓοαπβ Β88ί1Π ΟοηιηιβηίΑποδ, Γβνοΐνβ Ιΐ68)τΗίί Ηίριο* 
8ΐ>Ιρ)ΐίΐ8ηΐ 8€ΐ)θΓι:ι; 8(11 8• Ιοαηηβη €ΙΐΓ78θ8ΐοιηοιη, 8. ΟχιΙΙΙιιαι ΑΙβχβηιΙηηυπι, οαΊβΓΟδΙη 8ΐΐΓοί8θ8ΐβ- 
ηΐ8 ηηηηηδεηρίΐβ ^ΤΛ^ίΒ Ο. Μ8Γ€{ ϋΙΜΙοίΗεοχ, βχ ςαΙΙϊΐΐδ οιηηΙΙιυβ ιηυ1ΐ8 Ζί£[8|>6ηυιη ϋβρΓοητρβΙβββ οοηι- 
ρβΗΰβ. ειιηι Ιΐ8(|υβρΓ9Β8(8ηΐΐ38ίιηο ίη^βηΙο βίΐ Ζί^856ηυ8, οηιη βχ ορίΐηιΐδ ίρββ ΓοηΐΙ1)η• Ιιουδβπΐ, ΟΓίςβηο, 
ΑΐΙηιιΐ88(0, Β88ΐΙιο. €1ιΐ76θ$ΐοιηο» ΗββγοΙιΐο, εβίβΓίβ : ηβπιο, ορΙηοΓ, 8πιρΙΙιιβ ηιΐΓ85ίΙυΓ, ςιιθ(] Ι8:η ^^Γβ- 
|[Μΐ βΐηΐ €}α8 ΰοιιιΐΜηΐ»ΓΝι Ιη Ρ88ΐιηθ8, ςιιο(Ιςυ« νΙτΙδ 67υ()1ιΐ8 ΐ8ηΐορ€Γ6 ββπιρβΓ ρΙαουβΓίηΚ. Ουοϋ οηπι 
Ιΐ8 βϋ, ρ6ΐ*§τ8τιιιη, ορίηοτ, ρβΓςαβ ]ιΐϋηη(1αηι οη^πΙΙιυδ βΗΐ 1(1 ορυχ, (|υο(] ΙρβΙ ρπιηΙ ^τx^β <ΐ8η)ΐΐ8, βλ 
Βοηιρβ ΙΙη^ιιβ, ςιΐ8 βαβίατ ΙιΙβ βχΐηιΐυδ οοηβοπρβίΐ. ^Κςπο ί^ίΐυΓ 8ηΙιηο νίπ, ςαοίςιιοί 6$ΐΐ8 ίη ογΙ)6 ιγγ- 
ηιηιιη βτικίίΐΐ, Ιβι^βο β|;τθ|ίΒ Ιυπι ΤΙιβορΙιχίΑοΐι, Ιηιη Ζ]Κ8ΐ)βηΙ ορβΓβ, ςυ« ηοηιΐιιηι Ιηοβπι,νίϋεηιηΐ, βχοί- 
ρίΐβ. 

νβηιπι Βηΐ6<ι«»ιη ρτηΓ8η ΑββΙιιο, Μηηιη &<)1ιη6 ιηοηβο, ηβιηρβ €οπιπ)6ηΐηΓίυπι Ιη ΡδαΙιηοβ, ςυΙ Ιη €;ιΐ8« 
1ο(;ο ΙίΙ)Γθπιπι βΐ ιη&ηαββήρίοηιιη 1μΜΙοιΙι602ρ Κ6($Ιο.Ρ8τΙί»ΐ6ηδΐ6 ΤΙ)6ορΙιγΐ8οΐο ηοδίΓΟ ΙηδοηΙίΙυΓ, Ιπιηο 
βυιηιΐθΐη ββββ, ηυβω 1>ίε 6<ΙΙιηα8, ΕιΗΗγηιπ ΖΊ^β^βη!» ςυοηιςυβ 89Βρ6 ΡαπδΓιβ ρΓΟπιΙδδυπι» βΐ ηοηϋυηι^ 
€Μΐη ΐ6Γΐ1ιΐ8 β^ΙβΓβΐυΓ ΙοιηυΒ, 8 ηοΙ)ΐ8 8€βρρ(υιιι ίοηββ, ηοηυΗ (]υΙ Ιη Ιρ$υηι ρΓ2ΒΓ8ΐα8 681 βββί. XIII. δοΙΙΙ* 
€βΐ 68 Ιηβ€Γΐρ(Ιβ ηοβ ί» βρβπι 6Γ6Χ6Γ81, βΧ8ΐ8Γ6 8ΐΙςιΐ6ΐη ΤΙΐ6ορΗ]τΐ8€ΐΙ ίη Ρ88ΐπΐ08 €οιηιη6ηΐ8πυηι, ηηο 
|9Ι«6 βιΐίΐίο ηοβίπι ροδδβΐ 1θ€ηρΐ6ΐ8π 8ΐςα6 βοπιρΙβτΙ. 0η8Γβ ηυΙΙυιη ηοη Ιβρί^οπι πιογίιηυδ• υΐ Ι1ΙΙυ& 
€οηιροΐ6& βεΓ6ΐιπΐ8. Τβηιηι €ηπι, ιηνίΐο ίηδίιηιρίο ΐβιηροΓβ 80 Ι8|)0Γ6, ΐΑΠίΙβπι ιΠίηδ ρπηιχ ρΒ^Ιη» αρο* 
ΐ;Γ8ρΐΗΐπι 8(1 ηθ8 ρ6Γΐ8ΐιιη) 68861, εο11αΙΙοιΐ6Γ8Γΐ8 €οηιρ6ηιηιΐ8, 6θ€θϋί66ηοη 8ΐίυά οοηΐΐηβπ, ηίδί Ιβχΐυη» 
βηβειιιη, «αηΐφΐβ ίηβϋίΐιιπι, €οιηη)6η«8Γϋ ΕηΐΗ^τιηΙΙ δ^ρηίδ ]8Π) Ιιΐΐπβ βιΙίΓι. ΟαΙϋ ίΐοοίίδδίηιαηι 8ΐΐ88 6ΐ 
βοίβηΐββίπιιιιη ρπνάΐεΐί €8ΐ8ΐοκΙ ΑηείΟΓβπι Ιη βΓΓΟΓβηι Ιηάαχ6Γΐΐ, υΐ Ιιυηο €οιηπΐ6ηΐ8ηυπι ΤΙΐ6θρΙΐ]τΐ3€(β 
Ιή^νβτβΙ, ηβο <]|τΙπ8Γ6 ροβδοηιηδ, ιΐ6(ΐη6 \ά (ΠδςυΐΓβΓβ ηο8ΐΓ8 ΙηΙβΓββΙ. Ηοο ΐαιηβη ιηοηβΓβ ορβΓ» ρΓβίίηπι 
<ΐΗχΙιηυ•, ηβ <|αΐ8 βυηκΙβη ε8ΐ8ΐο(^πι ρβΓοαίΎοηδ, 8(ςιΐ6 ΰοηιηιβηοηιιπι ίη Ρβαίπιοδ ΤΗβορΙιγίΑοΐο ίη* 
κΗρίυβι ΰοηιρβηβηδ, βηηιηιιβ Ιη βιΙΙΙίοηβ ηη8ΐΓ8 ηοη νΐιίβηδ, 61 Ιιαηο υΐ ίπιρβΓΓβεΙαηι πιίποΓβ Ιΐ8ΐ)6Γ(?Ι 
Ιη ρΓνίίο, 61 ηοβ 6οιι Ιη ρβΓφΐΙΐ'βηάΙβ οοΙΓΐ(;6τΐ(]Ιδ()ηο 6]αδϋβηι Τ1ί6ορΙιγ1α6ΐί ορβιΐϋυδ ηαίηιιβ αοοιίΓαΐοδ 80 
46βΗΐ«β (;οη(ΐ6ΐηη8Γ6ΐ. 

(α) Οοη). ίη Ρββ!. 8^ βαηι Ιοβαπι. {€) Ερ. 8(1 Μ8Γ€6ΐ. Τ. Ι 0(ϋ1. ΥαΙΙαΓδϋ, ρ. 453. 

(6) 6οιη. Ιπ Ρδβΐ. 8(1 6αιη(Ι. Ιοουιη. Οί9ίίίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε 29 ΡΗΟΙ-ΕβΟΜΕΝΑ. 4(1^ ΡΑϋΠΝΙ ΤϋΒΟΗΙΙ 

ΕΡΙδϊΟΙ.Α ΝϋΝΟϋΡΑΤΟΚΙΑ ΑΟ 01.ΕΜΕΝΤΕΜ δΕΡΤΙΜϋΜ Ρ. Μ. 

ΕάίΗοηί ίαϋίΚΒ ρπΒΐηίαα. 111% Ίτηρήηΐί$, ΡαΙβτ Ββαΐί$ίϊίη€^ οηιηί Ηοηοη $αηΙ ρτο^εηηβηάί, ηηί άίνίηο ΝνηιΙηβ α/βαΐί^ βί ρτϋρΗΙ ίηββηϋ 
ίΧβτάΐαΐίοηΒ^ ιϋννια ηοΙ^ίε Ιταά€ΐ€ αιτανβτνηΐ : ςναίβι Μοί^ίϋ^ ΰανίά^ ϊ$αΐα$^ Ρακ/ι», α€€οεΐ€ή €αηοη\€θ' 
ΐ'ΐιηι /ί^Γοηιηι ιοτ\ρΙοΐ€$ : α ^κ}6ιι< ηοη Ιοη^ε αΙ>$νηί αΐη ηηαηιρίηηηΐί, ηηΐ 6θάβηι εάοαί 8ρίηΐα, ηηω ρβτ 
ίΙΙο9 ΐταάιία $νηΐ, ρτο Ηοιηΐηί$ εαρίη ϊηϋΙΙβΰία, ηί αΐα$ ηηοηηβ €$$€ηΐ ρετυια^ $νο ίηροιΊο βΐ Ιαΰοηϋη* β/^β' 
€βτβ : €(η ΒίοηιΐϋίΗΒ, ΑΐΗαηα^ίηί, Βα$ίΙίη$, αιτΐβ$ο$ίοηιη$9 ηιηΙΓιηηβ α/ίι, ^ιιί νΐίίΒ αο ηιοτηιη $αη€ίίίαΐβ ίη- 
ΐί^ηβΜ, βΐ ίηβοηιραταΗΙί άοατίηα Γοηχρίηιί, βχΊηιΗί α€ΐίοηΊΙ>ηε, βτηάίίί$$ίΐηη ΙίΜ$ α $β εοηίΰήρΐίε 0Ηή$ύα' 
ηαη\ ταηιρ, ίΙΙαείΐαΓηηΙ. Α ηηοτνηι ΙββΙίοηβ €β$$α$$β^ βί ηιοίήΐίε τβ€€$$ί$$β^ ηιαίοτηηι οΐίΐηιηηι ΟβϋΟίίΟ ηοΙ>ί$ 
(μι. Ηίηο εηιηι ίηηκηΐβή βττοτβί βί ΗαΎβ$β$, Ηίηο νίΙίΒ ηβί^ΙιΰΙηΒ, €οηΙβΜρΐΗ$ νίΓΠΚαιη, νί/ίοπιιιι (ί/ταηηίί^ 
ίηίΐ'ΐίΐηι ραήΐβτ βί ΐηΰτβτηβηίητη εηηιρίβτβ. (2ι<ί< βηίηι Ηοηιηι ΙββΙίοπί αιίβηΐίηε να€αη$, ίη βάβ τβοΐα μ ρΐβίαίβ 
ηοη ρτοβΰίαΐ^ αη'ιηιηη €θΙαί^ ζΗαήίαΙβηι ρτοίβηΗαίην, ιιιι««η>οΓ(/ίαηι, ϋΐ^βταίιίαίβηι, ;ιι<ΐ?/ίαιιι αΐΒΐβτα$ηηβ 
νΐΠΗίβί ? Αυαήΐίαηι χβτο^ ιηνίάίαπι^ ΙηχΗηαιη^ ίταΰνηάίαηι, αΙίθ$ςνβ Ιιη}Η$ηιοά% αηίηΐί ίηοτΙ>ο$ ηιιιίιο η\α^χ% 
(ΐηαηι $βτρβηΙβ$ α€ ηιοΠβΜ (η§ία^? Οηο βι, ηί ζτβάαηχ ηιΙιΙΙ ηιΗιαί €Ηη$ιΊαηϋΒ τβίρ. α^βΓη ροί$β^ ςααη ηί 
*ΐ ηοΰί$ Τβάάαηΐητ^ ρβτ ηη9$ οΐίηι Οβί ΕββΙβίΙα^βΐιαη ίηΐβτ α€βττϊηιο$ αάνεπατίο*^ ρίβίαί'η έΐοΰίηηα^ νΐίΰβ 
ηΐβτίΐί$ βΐ ηηηΐβτο οτβυίϋβ άιρηο$άΙυτ. Οηοά $αηβ ηΐίηαηι αΙίβηάβΤβηί ηιηΐίί ηοϋτοτΗηι Ιβηιροτηηι, ςνί Ηοο 
οΐβάο €οηιηιοάίη$ (αηρι ρο»$βηί : ηιαΙΙβηΐηηβ Ηονηηι νβΠβηάο αΰτο$^ ραί^Ιΐεω νίίΐίίαΐί οοηίίΐίβτβ^ ηηαηι ρτο- 
ρτία Ιβηχετβ ββΉηάβηάο, ρηυαίω ρίοήοι άβ%βτυηβ! Α ςηοτΗηι ρνο[β€ΐο €οη$ίΙίο Ιοηρβ αδβταΐ ΡΗΗιρρηί 5αιι/ιι<, 
βρί$€ορη$ ΒΓηρηαΐβη$ΐ$, νι> $αηβ ρή»€ΐ$ ι7/ί< ΡαίήΙ^η$, ιίΠηίΗηι οτηαΐη βί ίοοτατΗίη ί,Ηίβνατπηι ρβτίΐΐα 
€οηιραταηάη$^ ηπί Ιιηίΰ $αΐΗδβττίηιο ΐη$ΐίΐηΐο ηπατη ηιαχίηΐβ ίηΙβηΐη$ βταΐ. 2^αίη $% ηηοί Ημο ορβΗ ϊάοηβο$ 
ηαϋίΗ* βϋβί, βχάΐαΐ^αί^ ηοηβί^αί, τοραί^αΐ^ βί ςΜη$ ρο$$βί ίηοάί$ αά Ηοο ΰοηιρβίΐβτβ ηοη οηιίίΐβΐιαί» Ιρ$Β 
νβτο Ιαηΐο Ιιη}η% τβΐ $ΐαάίο ίβηβΰαΐην^ Ηί άίβ$ αο ηοβΐβ$ $ηηιηία εηηί νοίηρίαίβ ίη Ηοο ίηίηηατβί. ΑΙ^ Ιιοο 
ρτο(βαο ορύηιο νηο ρίητα βί βςτβφα $ρβτατβ ροΐβταηιη$^ η'αί άίυΐηα Ρτονίάβηίία ι7/»οι α ηοΙ^η ανο€α$$α9 
[βΐίάΐαίβηι ίΙΙί { ηί ηιηίΐο $ρβταηιη9 ) ηεΐβ αηΐβαοίω ν'ιίω ρτοηηχηίη Ι^βηίρηβ €οηβτβη$^ ηο^ίβ νβτο ραίβτηα 
βίβηίβηίΐα {ηί ρηίο) ίηάαίρβηΒ, ηβ αΰήοΓβί άατβ ρωηαε ηοϋτω ίρηαήω ύορβτβηιην^ ςηί ίαηίΐ υίή βχβηιρίο βΐ 
ιηοηίίί$ ηχίηη$ ρτοβ€βΤβηιη$. ΗΊο βΙβραηΐί»$ίηίο» €θΜηΐβηίαήο$ ΕηίΙιρηιΗ ηιοηαΰΗΐ^ Ραίτη ίαηϋίίαΗηΐ βί 
€τηάΗί$$ίηίί^ ηηρβτ ί,αίιηοί (βζβταί^ ρητό ηηΐάβηι αο ύηρίΐΰί άιοβηάϊ ρβηβτβ^ ηηο$ ίηιηιαίητα ηιοπβ ρτανβη- 
Ιΐι<, ιη Ιη€βηι εάβτβ ηοη ροίιιίΐ. Ερο νβΓο, ^κΙ β]η$ άο€ΐήη<Β αο $αη€ΐΗαίί$ ίβ$ίί$ άιηίίηβ [ηβταηι, ϋηάίοτηηί 
€οηίβ$^ €οη$Ηίοτηηι οοη$οίη$^ ηίηιία ίρίίηε Ηηηιαηίίαΐβ «κιιιιηα ι7/ί ηβοβϋίίηάίηβ άβνΐηοίηί : ίαΐίβ αιηινί, ί^ηο 
ΜβΙίοτβΐη ηο άβΐιάβτατβ <ΐΗΐά€ηι /ιν^^αΐ, ίαηι $αη€ίθί ία^οτβ$ άβρβτίτβ^ ηο$ νβτο ίαηίο ίΙΐβ$αητο {ταηάαη οα^ηο 
αηίη\ο(βΤΐβ ηοηροΐβταηι. ϋοηνβτίί ηΐβ ψιητ αά Λοαηηβηι ΜαίίΗαηηι^ βρίίοορηΗΐ Υβτοηβηίβηι^ ^οηοηιιιι 
οηχηίαηι \μι ορίΐηΐβ ηοιίϊ) ηηαηι ηιαχίηΐβ $ιηάίο»Ηηί^ ίριηηί Ιιοτίαίη$ ραήΐβτ βΐ ρτβζαΐηΒ^ ηί ίαηίί Βοηί ιιοΗβ 
αηΰίοτ ββψβί : ταίη» ςηοά βήί, νί Ηοο ρααο αηιία άβΐηηαί $αηαω ηαηίοτΊοί, βί νινβηΐη ]η$ΐα! ηΐβτββάΐ^ βί 
βοηαηηηι οηιηίαηι 6οιιοη<ιη ηίίΐίίαΐί ηηαηι ορίίηΐβ οοηεηίαΐην, Ββηίρηβ αηηηίΐ χβηβταηάηι ροηί\(βχ^ ηί β$ί αά 
τββία οηιηιαβί Ηοηβϋα ίίιιάία ςηαηι ρτοηιρίηΑίηιηΛ, $ηαςηβ αη€ίοήΙαΙβ^η$$Η βί ίηίρβη$ί$ βββάι^ ηί βρτβρηηϊ 
Ιιοο ορη$ ηηαηι ορίΐηΐβ άί$ρο$ίΐηηι ρτοάίτβί ϊη ρηΙ^Ιίοηηι : οριι«, ΐηςηαηι^ α ηβηιιηβ $αΐί$ ρτο άίρηϋαίβ ίαηάαη• 
άηηχ^ ΜΐβχίηιΗ ναίί$ άίνίηαηι ηβηίβηι βΐ ίηίβΙΙίρβηίίαηι $η9ρίθία$ : $ί ιηίβτρτβίηηι βτηάίίΐοηβτη βί βάβηι^ ύ οοτ^ 
τβαοτΐ$ βί ατίίβΰί» ρβτίΐίαΌΐ βί άΗίρβηΐΐαίη αίίβηάα$,€ηί νβτο αρίιηί ηηίΐεηρβίητ ηηαηι ίιΉ,ιί νβί ίρ$βΤββρΊβίατΗ 
νβί ίΙΙβ ? Τη βηΐηι ΟΗτίίΐίαηί ρορηΓι €αρηί η €ί ραίοτ : οηι οί άιρηίίαίβ ηηα ίη$ιρηίτί$^ βί ρτοΐ^ίίαίβ ηηα 
(ηΐρβί, Ι^οηα οηηοΐα βί $α€τα ηβτίίο $ίηί άκαηάα : οηηι ρτοίοΊρηβ Ηη^ιχαηοί βί άίυίηω Ιίίίβτω ΰίατίαίηΐββ /α- 
ηχίΙίίΒ ίηοί ΜβάίββΟί ρίητίηιηηι άβί^βαηί^ γιι;ιι< ρτωοίρηο αηάίο βί ορβτα άβη»ί%$ιηΐί9 αηίβα ρτβ$%ω ίβηβ^τη βί 
ηηαΛ ζβρνίΐω^ %η ίηβαη.$ηηί τβάάιία. ΙΙΙβ νβτο άθΜη$ ΐηω αίηηηηί ίοί ίαηίΐίηηβ ί^βηββοϋε β$ί α^βαηζ^ ηί »<- 
<«<αοι ηιαρί$ηβ $%ί ρβπρίοηηηι^ ίηα 1}βηϊρΜίαίβ ίρίΜΐη β$$β ηηοά β$ί : αη ηηίΐηηι $ίηάίηηι ίίίι ρτορβη*ίΗ$ β§$$ 
ροί9β ηηαηι βηηοία βίβοβτβ ηηαβ αά ιαΐηίβηι βί ρίοτιαηι ίηαηι ίρβοίατέ νΐάβαηίητ. Γί6ί ίρίίητ Ροηίίίίΰί Ηαχίηο 
άίνΐηηηι Ηοα ορη» άίβαιηη$ βί ηΐίίΐίηιη$^ ηηο Ιηο ραίτοΰίηϊο βί]ηάί€ίο ηηηίίηηί^ Η€ητίη$ «Ι ίΙθβή%$ ομμΒμλ 
$β Ιβηοηάηιη βχΜβαί. Υαίβ. ϋ\^\ϊ\ζθό Ι3ν Οοο^Ιε ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ 

ΤΟΥ ΖΙΓΑΒΗΝΟΥ 

ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΨΑΑΤΗΡΙΟΝ. 

ΕϋΤΗΥΜΙΙ ΖΙΟΑΒΕΝΙ 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙϋδ 

ΙΝ ΡδΑΕΤΕΚίυΜ 

(ΙηΙθτρτβΙβ ΡΗΙΙίρρο 58ΐι1ο, βρίδοορο ΒΓυ$ιι«ΐ6ΐι$Ι.) πΡΟΟΙΜΤΟΝ. Α ΡΑΟΟΕληυΜ. 

Πατήρ του παρόντο; βιβλίου, τδ μίν δλον ιΐπβΐν, €υ]ιιι ςυίιΐβη) ϋΐκί &ν€ΐθΓ (ιι1 ρΙηΜ ςικχΙ βιιιη- 

£ βεοΰ παις [Ύπερασ^τιω, φησ\, τΐ\ζ ΛόΛεωςταύ- ιΐΗΐνΐ€9ΐ ά\^^ϊΒ) Η ΟβΊ Οΐίββ ίυίΐ (Ρηιβ^αΐΛ «ιιιηι, 

της, δι* εμέχαΐ διά Ααβϊδ τότ ΛαιΒάμον)^ 6 βεοΰ ίικ|ιΐΗ Ο^^ιηίηυβ» ^ίίαΐ€ίη 4ιαηο ψτορΐ€τ ηιβ, λΙ ρτο- 

ιτα-ϊήρ. Βί€Λθζ^ φη<τ\, γενέσεως Ίησον Χρίστου ρίβτ ΒανΙά /ϊ/ίιιιη ιηεΜ^ *) 61 ροΐβΓ 1>βι. ΔΐΙ^βτ βηίΐΜ, 

νίον Ααείδ * τά 6^ &λλα ^ντέμως τεεριλαβεΤν, δ ίιΐ(|ηΗ, (^€η€ταΙίοηί$ /6«κ Ο/ιτίχΗ βϋί Βαηά ', €9β• 

μετλ Αβραάμ μόνο; των έθνων 'κχτί;ρ, 6 χαθ' ήμαί^ ΐβτ» νβΓΟ (α1ρ«ΐ(?!β €(ηηρΐ€«13Γ) ςαί ραβί ΑΙιταΙιαιπ 

*0ρ7ε••>ς, ύ πρώτΌςτών αρετών χα^.λΕγράφος, δ ίδρω- ΜΐιιβΓιιίΙ^ηΓιαιη ρ3ΐ6Τ»ςιιίΐΜ>8ΐ6Γί)ΓρΙ)6ΐι&, ςυίρΓΐ« 

τος των τριών υποστάσεων τ^^ς μιόίς θε^ητο; χήρυξ^ ιηυ$ 6ΐ609η$ οοηδΟΓίρΙοΓ νίπυΐυηι, βΐ ριίπιιιβ Ιπυηι 

δ ποιμ^ν 51μα χα\ άρεστεΟς , χα\ ττροφήτη; χα\ ρβΓ&οηβιηιιη ΐΜΐΙιιβηιΐύ ΟίτίηίΙ&Ιίβ ρπβοο : ςιιί ρ.ν• 

βασιλεύς, δ του πρώτου βασιλέως χαρδ(α, χα\ γλώσ- Η0γ ιιηβ, 61 ίηνίΰΙ(88ίηιυ8 πιίΐββ, ρΓορΙΐΰΐα 6ΐ γ6χ : 

σα,χαΧ χάλαμος, δ παράββου μαρτυρηθείς, δ πάσας <|αί €1 ρτίιηί Γβςίβ βατ, Πη^ϋβ Γιιιΐ 61 €8ΐαοιυ8 : ουί 

χτησάμενος τάς άρετάς , βσαι τ^^ν άνθρωπον θ<>^ν & Ι)€θ ΙοβίΗηοηίνιη 68ΐ ρπΒβίΊΐυη : ςαί^ιυβ οηοηοπ 

ποιοΰσι, χαΊ π£ρ\ α6ν άνΟρωπον αφορίζονται. Οδτος 6»8 βίΐ)! ρΜΌ^ίΐ τίΠνίββ, ηυχουηιΐυο ΙιοαιίηείΝ 

Ί£σσα\ μέν ?ίν υ16ς, χα\ των αδελφών νεώτατος, ίιΐ€ΐιιη4 Οβυιη, βΐ ΙιοηιίηΊ &$€Γί1[)ί )[κ>85ΐιηΙ. Ηίο 
απέριττος μ^ν τήν 5ψιν, ώραΐ'^τατος δέ τήν ψυχην, Β Ι^βββ ςιιΊ^ηι (Ηίο•, 6ΐΓπιΙηιιιι]υηΊθΓ,6&Πΐ8«6ρβ€ΐιι 

χα\ πάντων στρατηγών, χα\ προφητών, χα\ νομοθε- οοΓροπβ, μμημ ίοΤΦΟβ'ιββΙαιυβ : οιηηΐυιη ρΓορΙιβ- 

τών, χα\ βασιλέων εΟφορώτατος, χα\ ποιχιλώτατος Ι&Γΐιιη, «ηρβΓΑΐοηιιη, ΐ6§ί»ΐ9ΐΐ0Γυιο« Γ6(^ιιιη Γυίΐ 

τά χαρίσματα, πραότατος μέν τδ πνεύμα, χα\ τήν βχούΐ^ηΐίββίηιιβ : 61 Ιηηαιιΐ6Π$« ρΓ86 £»ΐ6Γί$ οπιηί- 

φύσιν έπιειχέστατος• άνδρειδτατο; δέ τίιν γνώμΐ)ν, 1λι«, €ΐι*ι1βαιι»1υιιι (Ιοιιίβ ΨοΐατίΛΒ : ιΐΜΐΊββίικυβ 

χα\ τδ σώμα ^ωμαλεώτατος, άρχιχώτατος δμοΟ χαΐ ςυ'κΐβιη ^ρίτϋβ, βΐ ηΜίίΓα βΐίβιη ιη(κΙβ9ΐί83Ίιηυ8 : 

κοινότατος, μεγαλοφρονέστατός τβ χα\ μετριοφρο- τιγΊΓι ρΓβεάίΙυβ ιηβΐιΐο, 6ΐ ϋΟΓροτβ βϋ&πι ΓθΙ)υ8ΐίβ$ί- 

νέστατος, απλούστατος χα\ πολυτροπώτατος, ήδΟς ηηΐδ : ρτίΐΗϊίρθίη υη» 9Λ(\ηβ Φ|ΐηΐ6ηι οη9ηίΙ)η8 ββ 

τδ Ι^Οο;, δξυς τδν λδγον, πολύς τδν νουν, Ινθουςτήν ρΓ36ΐ>6ΐ)αΙ : ΐϊ)»^8ηίΒαιΐ8 8*ιιηιι1 βι €0πι1β : 8Ίηιρϋ- 

Οεωρίαν τών δντων, ή του δντος, αύτοδί^αχτος, ή Γ/ι$8Ϊιηιΐ8 ρηπΙβΓ Μ ρΓυόοηΙΙββ'ιηυβ : ιηοΓίΙ>υ3 

Οεοδίδαχτος, δλος χα\ δλου άμα του πνεύματος - ά άιιίείδ, €ΐ 2κ^βτ 8€ΓΠΗ>η6 : ίιιΐ6)Ι«(Ηιι ιηυΗοβ, €( ιϋ• 

πάντα πβραδραμών, ή συνελών, δύο μόνα σεμνολο- \1ηο ηηηαίηβ ρ!3η6 8ίΗ34υ8 ; ά\ιιη ίη βοηιιη ςυηΒ 

γήσιο περί αύτου, σοφίαν χα\ άνδρίαν. Χρή δ^ περ\ 8ηηΙ, 8€υ ροΐίυδ ίη β}υ8 ηαι νβτθ 081 οοηΐβιηρία- 

τής σοφίας πρώτον διαλαβεϊν. ΐΊοηβ Υ6Γ$αΙιιτ, α ββίρβο 60οο1θ8, «Ι (ΙοοΙυβ 2 Οβο : 
ςιιί ΙοΙυβ εΓίΑΐη, αο ΐοΐο ββΓπροΓ 6ΓαΙ €υιη δρίπΐυ. Ηί8 Ιαιηβη οηιηίΙ)ν8 ρινίβηιιίΒβίβ, 86ΐι ροΐίυ8 Ι)Γ6νίΐ6Γ 
Ιιιυηυηι οοΗϋΰΐίβ, ϋυ&β ΐαοίπηι ηυηο ίΠίυβ νίηυΐ68 ρ^ηβςυ^Γ : δβρίβηΐίβιη 8<ήΓΐ€€ΐ 61 ΓοΠίΐιι- 
ϋίηβιη, 61 ύβ 82ρΊ6ηΙία (|υίϋ6ΐη ρπιιί (1ίδ86Γ6ΐηυ8. 

Φησί που βαθύτερον, ή σαφέστερον* ΑΙ χείρες μου ΑίΙ ςυθ()2ΐιη Ίη Ιοοο ρΓοΓυη^β, ςπ&ηι οία- 

^χοίίχσατ όργανα^ δάχτνΛοί μου ι^ρμοσαν ψαΛ- Γΐαβ : Μαηη$ ηβορ (€€€ΐΗη( ονραηαηι : €ί άϊ^Ηϊ IV Κ^ζ. XIX, 34. * ΜαΐΐΙι. ι, Ι. 

Ρατεογ.. Οκ, ΟΧΧΥΗΙ. 2 

Οί9ίίίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε 43 ΕυΤΗΥΜΙΙ ΖΙΟΑΒΕΝΙ 44 

ηΐ€ΐ €οηαΐιηανίτηηΙ φίαΐίετιηηι. $3ρΊ6η1ίΑ βηιιη ηίΐιη Α τ^ιον'. ϊοφία γάρ ουδέν Ιτβ^^ον, ή αρμονία λ^γων αΐίυϋ 681, ςιιαιη Ιι&ηηοη!:ι ςιΐφϋαηι, 61 ΰοηαηη'ΚΜ 
«ΓιοΐΟΓϋΐη Αο ΓαΰΐοΓίιηι. Ργχι«Γ6& ΙηΙβΓ Γ8ΐίοη&ΐ68 
βΰίβηΐίαδ, ιηιΐ8Ί€6 ορΓιηίΑ ββΐ, 6( βιιιηιηα βαρίβηΐΐ» 
ρ3Γ8 : ςυοΒ 8οίρ$9ηι υιΐ8, 6( οιηηβδ ρίπίοδορίιΐ» 
ραΓίοβ, ϋίςιιβ ΟΓηαιηβηΙα βΐ &Ί1ιί ίρ&ί, 61 9ίΓπ$ ιιιυΐυο 
ροΓ 86 αε€οιηιηο(ΐΑΐ 6ΐ 603ρ(3ΐ : ΕγιηρΙιοηίαηυβ 61 
οοηοοοίαβ ιιυιϋαιη 6«ΐ6Γί$ οιηηί1>υ9 681, 6ΐ ρτοροΓ- 
ιΊο. Οΐιί Ι^ίΐϋΓ Ιιαηο ιηυδίοβη €οηΓ6δ$υ8 ΓυβΓίΙ Γυΐβββ 
ΐη 1>8τίϋ» υηίν6Γ8&8 6ΐ 6(ί3ΐη, ΓβΓυηι οιηηίιιιη 

8€ί6ηΐί38 1)Γ6νί 880Ι'ϋ)6ΐ• 01ΐ86ΓΥ3η(Ιυΐη Υ6Γ0 681» 

ςυα ΓΑΐίοηβ 1)6&ΐα8 Οατ'κΐ, θΓ|;8ηο ςυίάβιη ιη8ηιΐ8 
£ΐ ί30ΐ6η(1ι νίπυίβηι δίηιρϋοίΐοτ 9ΐ80Γΐρ8Η : ρ8α1ΐβ- 
ΓΙΟ ν6Γ0 ι1Ί(;ίΐο8, οοηοίηοίΐΑίβυιςυβ Αΐςυ6 1ΐ8Γΐηο- 
ιΓΐ8ΐη. Ουία 86Ί1ί€6ΐ οτ($3ηαιη 8Ίιηρϋαυ8ΐη8ΐΓαηΐ6η- χα\ πραγμάτων. Άλλως τε κάν*^τα1ς λογικαΐς έπι- 
στήμαις άρμονιχή τ6 χάλλ^στόν %% χα\ χορυψαι^α- 
τον της φιλοσοφίας, αυτή %% έαυτήν χα\ πάνΟ* δμοΰ 
τά τής φιλοσοφίας μέρη χα\ χάλλη, χα\ έαυτζ χιΐ 
άλλήλοις δ(* εαυτής Αρμόζουσα, συμφωνία τις ούσι 
πασιν, ή αναλογία. Ό γοΟν ταύτην Ιχειν δμολογήσας , 
πόίσαν &ν βραχεί τήν θεωρίαν αύτφ των 6ντων προσ- 
εμαρτύρησε. Παρατηρητέον δέ, κώς τφ μίν όργάνφ 
τϊς χ^ΧρΛς χα\ ποιητιχήν βύναμιν άνέθηχε, τψ δέ 
ψάλτη ρίφ τοι>ς δαχτύλους χα\ τήν άρμονιχήν * έχ€ΐνο 
μέν γάρ, &πλούστερον χα\ χοιν^ερον* τούτο βΙ, των 
επιστημονικών τε χα\ λεπτότερων, χα\ Ακριβεστέ- 
ρας δεδμενον έπιτεχνήσεως. *Αναγωγικώς δέ, χείροις 
μλν οίητέον τήν πρακτικήν Αρετή ν ώστηρ δργανον ΐυπΑ 681 30 ιη&((Ί8 νυΙ^3Γ6 : ρ8&1ΐ6πυιη ν6ΐΌ 6ΐ 8(1 ^ Αποτιλουσαν τ6ν βίον (μμελή και συμφωνον έαυτ|^ &ιιΙ)ΓιαιΊθΓ6ΐη 8α6ηΐΐ8ΐη ροηίηοΐ, 61 8Γΐβ \ηύ\%Λ 
^\\\%^Λ\\\θϊ\, ^υxι8 8α8|;6(|;οη : Μ8ηυ8 8€6ίρίυηΐυΓ, 
ρΐΌ νίπυΐο ία€ϋ?8, (|υ86 νίίαπι 86 €οην6Γ8α(ίοη6ΐη 
ηθ8ΐΓαιη, ςιΐ88ί οη|[8ηυιιι, %\\λ ίρ8ί €0ΐΐ80η8ηι 80 

1)606 (1Ί8ρ08ίΐ8ΐη Γ6(](ΐ8ΐ; ά\%\\\ Υ6Γ0, €0η$ί(1βΓ8ΐΐ0- 
068 80 €0θΐ6σ)ρ1αΐίθ068 8υ1>1ίΐηΐΟΓ68 1ηΐ6ΐ1ί(|;60(ΐ96 

8001 : (|α» Ϊοΐ6ΐΐ6θ1υ8ΐβ Γ8ΐ{οοΐ8 ]υ(1ίοίυαι, (|088ί 

ρ88ΐΐ6ΓίθΟΙ ςαθ(1(ΐ8αΐ ΟΟΟΟΙΟΟΑΟΙ : ίΐ8 Οΐ 8Ι•ρ6Γ06 
ί08ρίΓ6ΐ0Γ ραΐ86(αΓ<ΐα6, 61 8ΐ) λΙίΟ ΟΙ8]ογΊ 100Τ68ΐαΓ. 

11601 8ΐί1)ί ίο Ρ88ΐαιΐ8 8ίΐ : Ιηε^ηα €ί οοΰπΐία Μρίβη• 
ΐι> ίαω ηιαηψίΐαϋί ηιΟιί *. Ο 84αιίηο(1οαι ΟοΙ 
ορα8 Ι ηθςυ6 6θΊαι 8θΐ8θΐ νί8ΐΙ>Πιυηι €θ|[οΙΐίοο6αι, δακτύλους δλ, τους θεωρητικωτάτους λογισμούς, οΤα 
ψαλτή ριον Αρμόζοντας, τ^ νοερ6ν του λόγου ψαλτή- 
ριον, ώς έμπνείσθαι κα\ Ανωθεν, ή κρούεσθαι, κα\ 
δι* έτερου μείζονος Ανακρούεσθαι. Κα\ ΑλλαχοΟ δέ 
λέγει των ψαλμών * Τά άδΐ^Λα καϊ τά κρύφια ΧΊχς 
σοφίας σου έδΫ(Λωσάς μοι. Ούα\ της μεγάλη- 
γορίας 1 ο6 μόνον γάρ τών φαινομένων τήν γνώσιν. 
Αλλά κα\ τών Απο^^ήτων έμυήθη τήν σύνεσιν, οίον, 
δτι τριΑς κα\ μονάς, κα\ περ\ της Ινανθρωπήσεο>ς• 
Κα\ πάλιν Ύχέρ χάντας έσόφισάς με τή^ έττο- 
Λή^ σον , περί τής πρακτικής φάσκων, καθ* ήν 
αΙΙΘις έπρώτευεν. -80(1 611801 8Γ€800Γυαι Ι)6ΐ 80ί6θΐ{8ΐο 6(1οοΐυ8 68ΐ : ςοοά 8οίΗθ6ΐ οοΙΐ88 811, €ΐ ΐηοίΐ88, 6ΐ ςοφοοοςυβ 
• α1ί8 8ά 06ί ίοο8Γοαΐίοη6αι ρ6Γϋα60ΐ : 61 ηΐΓ8υ8 αΗο Ιο Ιοοο άίχίΐ : 8Ηρ€τ οηιηα Ηοΰηηίί ίΜ ηιαηάαΐαΜ 

ΐϋΐιη• ^ : <16 60 1ο<ιθ6θ8 οΐ8θ(ΐ8ΐο ςυοιΐ 8(1 80110068 ρ6Γΐίο6ΐ, \η ςυο ν!ηυϋ8 |[606Γ6 ρ8πΐ6Γ ρΓίοιαίοηι 
>υΙ)ΓιουΗ. 
- ΑΚίυβ 4ι«ο (|υί(ΐ6αΐ άβ 88ρί60ΐί8. Οο Γοηϋθ(1Ίθ6 β *ΑλλΑ ταύτα μλν περ\ τής σοφίας* τΑ δέ περί τής 

¥βΓ0 10601. ίρ86 08ΓΓ81 («6608 : ΕχΜ οΜαΜ ΡΑί/ί- Ανδρίας αύτ6; πάλιν ΙκδιηγεΙται- φησ\ γάρ• ΈξήΛ- 'Βίαο, βΐ ίηαΜίχΗ ηύΗί ίη ίάοΐΐί ιιιίι, €§0 αηΐ^ιη 
€Χ$€ηο φ$ ρΐααίο, άέϋοΙΙανί €Ημ, βΐ α^ΛίηΙί ορρτο- 
'Ι,ήΜίηαβΙηί]$τα$1 *. Το αιο<1ο οοο8ί<ΐ6ΓΑ Ιϊίΰ »<>« 
.|<)Γΐίιυ(ϋο6ηι Ι80ΐυαι, 86(1 61 ηοΐιο οιλ^ίβ ^ηίΐ"^ 
οϊθ<ΐ6Γ8ΐίοοβοι. Οαίρρβ 6001 οιυΙίΑ 61 ι»«βη« *"»^ 

Τ666086Γ6 ρ0886ΐ : ίΟΙΟΐΙΟΟΠΙΟΙ δΟίΠοβΙ ΟΟρίβδ, 80- 

ίΙαοίδοι, 8Γ018, 1)€ΐ1ί€8β αΓΐ68, 61 8ΐικ1ί» : ίρ»*»"• 

^11801 |[Ί8&Αΐί8, 801 ροΙίϋ• 6ΐβρ1ΐ80ΐί8 ΠΗϋδ 8ΓΓ0- 
^8011801, ρ6Πΐί801, ΥίΓββ, Οΐ88θίΙθ(ΙΙθ60Ι, ^^άΤΜ" 

ταοι ΡΓ3616Γ68 ιΙοιοΓβοι, δοΙΙίοίΐοΟΙοβοι, Ιρβ1α8<1«« 
^ο1 Γββίβ 80X16181601 : 6ΐ ςοοοιοαο ο5^ οοίοιιιη 
^1)801 ΡΙιί1ί8ΐ«υοι οοιθ68 6Γ801 ρ6η6Γηΐί : <1υχ, 
ηιϋϋββ, 10^6068, 86068 : ςοοαιθ(1ο Ιρ8β 0ΛνΙ(1 θο^ εΙς συτάννησιτ τφ άΛΛοφύΛφ, καϊ έπικατ^ί^ 
ράσατο μέτ έτ τοΐς βΙδωΛίοις αύτον* έγώ δέ 
σΛοσάμετος τ^ν μάχαιι^ν, άχεκεφάΛισα αύτότ^ 
χαΐ ΙΙρα δτειδος έξ νΐοίτ ΊσραήΛ. "Ορα μή τήν 
Ανδρίαν μόνον, Αλλά πολύ πρώτον τήν Ιπιείκειαν 
πολλά γΑρ κα\ μεγάλα λέγειν αύτίκα, (1) τών μίν 
πολεμίων τά πλήθΓ^, τά Οράτη, τά δπλα, τάς ττολε* 
μικάς τέχνας καΐ μελετάς, αύτοΟ του γίγαντος ή 
Ιλέφαντος εκείνου τήν άλαζονείαν, τήν έμπειρίαν, 
τήν ΙσχΟν, τδ μέγεθος, τών Ιουδαίων τήν δειλίαν, 
τήν άγωνίαν, αύτοΰ του βασιλέως τήν άπορίαν, και 
πώς Ιπεφρίκεσαν πάντες κα\ στρατηγο\, κα\ στρα- 
τιώται, κα\ νέοι, καΐ παλαιο\, τδν άλλόφυλον, κα\ 8(!οΐ68^θ8^Γ8ΐ6ΐρο8ϋΙα8. αΐ6Γθϋβ, ΙκϊΙΙΐ ί808Γ08 : Βπώς νεώτατος αύτδς ών. ^«^ ΡΡ^Χί'^• ^^^^ «οπλος. ^ 180160 «0808 8ίΐ 8()?6Γ8υ8 Β8ΓΙ>8Γ001 ίΙΙΟΙΟ (16- 
06η8Γ6 : 00(!6 (ΐ6]βθΐΛ ΙΛΙϋ» ί1ΐ8 ΙϋΓΓί 80 18Ι| ί6Γ8, 

/8€ίΐ6αι Γ6βί νίοΐοΓί8ωρΓ3Μΐίΐίΐ : ςιιίρρ6 ςοί ΙΠίυβ 

€8ρΗ6 8 Γ6ΐί<100 ΟΟΓρΟΓβ βνοΙδΟ, 8Ι4Μ6 ΙΐΟ<5 Ψ*»"»• 
0161 βΙΚΛΟΐίβ βΐ8(Ιίθ, ΙΐωΟΓβαΐ 00106ΙΟ (Ιί88θΙνΙΐ : 
€9Βϋ68 80168 Ιΐ6Γΐ 8θΙίΐ88 Γ6ρΓ6•βίΐ : 6ΧβΓ0110ΐη, (Ιο- κ»\ πολέμων Απειρος, χατεθά^^ησε του βαρβάρου, 
οία νεκρφ τψ τοσούτψ πύργψ, κα\ τοιούτφ θηρΊ 
χρησάμενο;, χατηγωνίσατο ^|ον, κα\ τ^ εκείνου 
μαχαίρα τήν κεφαλήν του σώματος ά:ίελών, Ιλυσεν 
τδν φόβον, έστησε τδν φόνον, έσωσε τδ στρατόπεδον, 
κα\ τδν ηγεμόνα, χα\ προγόνων τάφους, κα\ νόμους •Ρ88ΐ. Ι-, 8. * ΡμΙ. βχνυι, 66. ■ Ι Λβ^. «^'"» *5' 

νβτι» Ιβοΐίοηβδ. 
(Ι) ΐΗ;8ί(1βΓ8ΐϋΓ ^ξδν νοί δυνάμενος, τβΐ οβπβ 8ϋ1)8θϋίΐαΓ. Οί9ίίίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε 45 ϋΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΡδλΙΜΟδ. 

ιτατρφους, χα\ ι-ρ3τ, κ»\ γονεΤς. χχ\ σύμπαντα Α ίβ""» ραΐΗίΐη 
γένη, κα\ ηλικία;• 6 δέ τούτων μίν ούβΙν έμεγα- 
λαύχησεν, επιεικέστατα δέ πάνυ διεξηλθε τ6 πρ6ς 
τ^ν Γολιάθ μονομάχιον. 46 Άλλ' οδτος ό τοσούτος κα\ τηλικοΰτος, Γνα μή 
Ικαστον $ιατρ(6ω λόγον, εξευτελίζεται μέν παρά 
του πατρίς, τήν αρχήν. . . . αινομένφ προσέχοντος, 
αποβάλλεται δ' εΙς ποιμένας, κα\ (ϊ) τούτων τοΤς 
Ιν τοίς λοχευομένοις Οπισθεν. Κα\ 6 μέν πατήρ 
ΰσπερ. . . • {θει κάτωθεν, ό δέ θείς &νο>θεν υΐοθέ- 
τει, καθάπερ βασιλικών παίβα τήν βασιλικήν, εΓτ* 
ου ν ποιμαντικήν έ πιστή μην πρώτον έν τοΙς άλόγοις 
έκμελετ^ν παρεσκεύασεν, έπαγρυπνεΤν, πολεμ:Ιν, 
κινύυνεύειν τϊ|ς ποίμνης, παρατάττεσθαι πρί>ς θή- ιη&]οηιιη 86ρυ1οη, 16^69 ρ»(Γί8<!, 

Ι6ΐηρΐ3, ρ3Γ6Ιΐΐ6« ΙρβΟβ, 61 ΟίηηβΟΙ <ΐ61ΐ{(|11β »ΐ8ΐ«ηι 

86ΓΤ3ΐνί( : Ίρ9€ 1801611 Ιπ Ιιΐβ πίΙιΗ ^οη^Ιη» β»Ι, 
8β<1 8ΐη|;υΐ8Γβ οβΠ^ιηβη, ςυο<) «ίΙΗ ΓυίΙ οιιαι ίρ•ο 
ΟοΠαίΙι, Ιαηίαηι ιηοιίββϋ&βίιηβ η&ΓΠΐγϋ• 

ΤβΓίιιηΐλΐηβη ΗΙο ηολΙβΓ Ι9ΐι1υ8 8ΰ Κϋβ 0«νΜ, 
116 οιηπία ρβΓ 8ΐη|[ΐι1& ρ6Γ86<|ΐΐ8Γ9 ηβ^η^^ΐαΓ ζ ρ8ΐΓ6 
(φΐί ΊηϋΊο 6χΐ6ηοΓ& ι«η(πιη ερ6€1&1)Αΐ) βΐ »() (ΠΓ6£[6β 
ιηίΙΐΊΐυΓ 6ΐ 8<) αηη6ηΐ9 : ςυίηΐιηο ΙιοΓυιη 6ΐί9ΐη 

Γ<Β188 Ονε• 86<|Φΐ6ΐ>3ΐυΓ. Ει ρ3ΐ6Γ'ςΐΐίά6ΙΙΙ Ιη ΐ6ΙΎλ 
6υηΐ 3ΐ)]ί6Ι6ΐ)8ΐ , 0608 ν6Γ0 (ΐ680ρ6Γ 3<Ιθρΐ3ΐ):ΐΙ• 

βυπιηυβ τβίαΐί Γβςίυιη ρυβΓΠΐη, Γ6§«1ί, Ιιθ6 691 
ρ8$ΐθΓ3ΐί 8θί6ηΓι» ρπιηιιπι ▼3ΰ8Γ6, ^ηι6Γ^^^«ι^οιι^• 
1^» ρΓΧρΑΓ8νίΙ : τί{ϋ&Γ6 8αϋ66ΐ, ΟβΓΟΚ ρΓΟ ^Γ^ΐζ^, 
ρ6Π€υΠ8 86 0ρρ0η6Γ6, €0Ιΐΐ6η(ί6Γβ 8<ΙΤ6Γ8α8 ΓβΠβ, ρας, πρδς λτ^στάς, πρ6ς κλέπτας, πρδς λιμ^ν, πρ^ς ^ ΐ8ΐΓοη68, ΓυΓ68, Γ8ΐη6ΐη, ίΗ]Κ0Γ8, 08ΐηιη8ΐιι : ρΓχίΓβ κρυμ^ν, πρ6ς φλόγα, προηγεϊσθαι, παρακαλ€Ϊν πρδς 
νομάς, πρ6ς σκιάς, εΙς κρήνας, ε(ς ποταμούς, 
(5) άνακομεΙσΟαι, συνάγειν, τ^ βακτηρί^, τί^ φο)ν!^, 
*ϋ φδ?ί• **% ^ύριγγι, τέρπειν, φοβεϊν, διαίτων, φαρ- 
μακεύειν, δ)ν απάντων τέλος , μή πιότατον μόνον 
άποδείξαι τΐ ?η){μνιον, άλλα καΐ σωφρονέστερον καΐ 
εύπαιδευτότατον. *Αλλά τί δεΙ μηκύνειν ; Έρχεται 
μετ' δλίγον ό χρίστης, επιζητείται δέ ό χρισθήναι 
μέλλων* Ιξέρχεται δέ ό χορ^ς των παίδων, ό πολύς 
εκείνος, δ χαλδς κα\ λαμπρά, επιτίθεται τδ κέρας, 
6ικρτίθεται ό βεδς* αποδοκιμάζει τούτους, ώσπερ 
δή ό πατήρ τδν Δαβίδ. Αναγκάζεται παραγαγεΤν 
αύτ^ ό έξουθενών τδν έξουθενούμενον* παράγεται, 
χρίεται κα\ άμφω, βασιλείαν κα\ προφητείαν τφ 6ΐΐ8ΙΙΙ 61 8άνθ08Γ6 8(1 ρ88€Ι18, 8(1 1ΙΙΙΐ1>Γ88« 8^ ίΟΙΙ- 

168, 8<1 ααπιΊη8 : Γ6τθ€8Γβ 11610, 61 Ιη υηιιηι 84- 

άυ€6Γ6, \Ιγ|;8, νθ€6, 68η1α 6ΐ β8ΐΐΐΐ8, <1βΐ66ΐ8Γβ 

6ΐΐ8ΐη 86 ρ6η6ΓΓ6Γ6 : νΙν6ΐΜΐΙ ηοπη8ΐιι ρηΒΐ>6Γ6, 61 
ιη6<ΐ6π, ςυοΓοιη οιηηίαιη 18 681 βηίδ, υ Ι ηοη ρΊη- 
|[αβιη ηαοϋο, Ββά αΐ οιθ(ΐ6Γ8ΐί88ίιηυιη 6ΐί8ίη, 61 68- 
811^81 Ιδδίπιαπι £Γ6^6ΐη 08ΐ6η(ΐ6Γ6ΐ. 56<1 ςαίά ρΙιΐΓϊ• 
1)08 ορυ8 681 ? ¥61)11 ρ8υΙο ρο8ΐ ιιηοΐΟΓ : ιιο^ικίαβ 

ρ6Γ(ΙΙΐίπΙυΓ• ΡΓ066()ί| €θρΙθ8υ8 ίΙΐ6, ρυΐ€ΐΐ6Γ, 61 

6ΐ8Γϋ8 ΟΗοηιπι 6ΐ)θηΐ8 : ίπιροηαοΓ οοηιη, 8υρ6Γ- 
ροηίΐαΓ 1)608 : 61 ςο6ΐΐ)8(1ιηο<]οιη 8ηΐ68 ρ8ΐβΓ 

ίρδΟηΐ 08Υΐά, 816 61 0608 010068 8Ηθ8 Γ6ρΓθ1>8νίΐ• 
Οθ%\ΙηΤ ρ3ΐ6Γ ςοί 06βΐ6Χ6Γ8(• 06ξΐ6€ΐυθ) 8 Ιϋθ€6Γ6 : 

8(1(1οοΗυΓ ίΐ8ςΜ6, 61 οηχϋοΓ 8ά υΐΓαοΐ(]θ6 : 8(1 γάρ κέρατι κα\ τψ πνεύματι. Σύμβολα κα\ ταύτα ^ Γ6|[ηαπι οΊοιΊγοπ), 61 8(1 ρΓθρΗ6ΐί8αι : οογοο 8ί(|ϋΙ τού Σωτηρος "Ιησού χρισθέντος ύστερον ε2ς βασιλέα 
τε κα\ Θεόν. Τί γούν τδ μετά τούτο ; Πδλεμος άλλο* 
φύλων έφίσταται πολύς κα\ ά^.αχος κα\ αμήχανος • 
έπ\ ξυρού δλ τφ βζσιλεΐ κα\ τφ Εθνει παντ\ τά 
πράγματα. Παρίσταται δΐ ό μύστης, δ προφήτης 
ομού κα\ στρατιώτης κα\ βασιλεύς. ΈξουθενεΙται 
πάλιν, αποβάλλεται πάλιν * υπερβάλλει πάλιν τοΟς 
άδελφοί^ς, τ|| κακροθυμί^* τδν Σαοΰλ, τξ απολογία* 
τδν Γολιάθ, τ^ άνδρί^' πάντας άμα, κα\ τους πρδ 
αυτού, κα\ τους μετ' αύτδν τ^) ύπερφυεί γιγαντο• 
μαχίςΐ' σώζει πάντας εΤς φανε\ς υπέρ πάντων, καΐ 
άντ\ πάντων, κα\ ύτιέρ πάντας. Είτα τί ; Συμβασι* 
λεύει, συνεκστρατεύει , συγκατορθοΤ * μάλλον δέ. (1601, 61 8ρίΓίΐΟ. Ρί|^0Γ8 6Γ8ηΙ Ιΐ9Κ δ8ΐνα10Π8 00- 
8ΐΓί ^6$0 €ΙΐΓί8ΐΙ, ςυΐ ίο Γ6|;6αΐ αθ£[6Ω(1α8 6Γ8ΐ, 61 
ίο 06001. Οθί(1 ίβίΐΟΓ ρΟβΙ Ι)£6? 1)6ΐ!α01 8(1681 8 

ΡΙιΙΠ$ΐχί8, 1>6ΐ(υοι, ίοςο8θΐ, %τΛηά^ : ςαίοίοιο Ιιη- 

01608001 61 ίη80ρ6Γ8ΐ)ίΐ6. Οοΐοίβ 1801 Τ^\»^ (|080Ι 
Οθίν6Γ8Φ |;60ΐί8 06£[0ΐί8 ίο 8001010 6Γ80ΐ (ϋ8€Γΐ- 
Οΐίθ6 : ΐρ86 804601 ΙίΙ>6Γ8ΐΟΓ 8(1ν6θ{| ρΓ0ρ1ΐ6ΐ8, 
Π)ίΐ6β, ρ8ηΐ6Γ 6Ι Γ6Χ. Ν6β1ίβίΐ0Γ Γ0Γδ08 ΠΚ^Οβ 
8ΐ)]ΐ6ίΐΟΓ : 61 ΓαΓ808 ίρ86, ρ8ΐί6η1ί8 808 ΓΓηΙΓΟΡ, 
Γ68ρ0080 $801, ΓΟΓίΊΐΟίΙίοβ βθΙί8ΐ1ΐ, 6ΐ 00)068 ίθ80- 
Ρ6Γ, <1θί 1006 ΐ60)ρθΓί8, 6ΐ 8θΐ68 86 ρθδ(αΐΟ(1θΟΙ 
Γθ6ΓΟθΙ, 101106088 1)86 £1^80168 ρθ£08 80ρ6Γ8νίΐ * 
0008(106 ρΓΟ 001011)08, 000ΙΓ8 00)068, 86ΓΤ8ΤίΙ κατορθοί τά λείποντα * νικ^ τους μέν Ιξ•ι) πολεμίους |) οη)θ68. 86(1 ςοί(1 (ΐ6ίθ66ρ8 ? δίηιοί Γ6β08ΐ, βίαιοΙ 'ζ^ς δπλοις* τ^ν ίνδ^ν δέ, τδ πνεύμα δηλαδή του 
Σαούλ, τ^ μελίρδί^ τε κα\ τφ πνεύματι* στεφανούται 
χα\ εύφημείται παρά πάντων, κα\ υπέρ πάντας * 
φδή γίνεται κα\ ταΐς γυναιξίν' *Εχάτ€ίξ8 ΣαοϋΛ έτ 
χιΜάσι^ χαΐ Ααβίδ έ^ μνριάσι. .Φθονείται πάλιν, 
διώκεται, φεύγει, κρύπτεται, κυκλούται, κυκλοΤ τδν 
χυκλώσαντα, και ούχ αρπάζει τδν καιρδν, ού λαμ- 
βάνει τού πολέμου λύσιν, ούκ αμύνεται τδν έχθρδν , 
άμύνει τούτφ, φεύγων, ού μή τι πάθοι μάλλον , 6Χ6Γ6ίΐ001 (1θ6ίΐ, δίοίοΙ (ϋπ^ίΙ 8ΐς06 8(1θ)ίθί8ΐΓ8ΐ ; 
ΙΟΙΟ Τ6Γ0 ς09Β Γ6ΐίς08 8001, ίρ86 0008 Ο)Ο(ΐ6Γ8ΐ0Γ» 
61 6Χ16Γ08 ςθΚΐ6Π) ίοίοΐΙΟΟδ, &Γαΐί8, 8008 ν6Γ0, Ηοο 

68ΐ ίρ8{υ8 δ8αΙ αιη1ί£008 βρίπίοβ, οΐ6ΐθ(Ιί8 8ίοιοΙ, 

86 βρίπΙΟ, 80ρ6Γ8ΐ• €θΓθ08ΐΟΓ ίΐ8ςθβ 6ΐ 180(18101 
8ΐ) 0ηΐ0ίΙ)08, 61 80ρΓ8 00)068, ίο 680ΐ00ΐς06 ίρ8ΐ8 
61180) 6ΐΓ66ΐυ8 681 0)θ1ΐ6ΓίΙ)08 : Ρ€Τ€η$$Η 8ανΙ μΗΙ€^ 

€ί ΟανΊά άβ€€Μ ηΐίΙΙία *. Ιονίά61θΓ ΓαΓ808, ρ6Γ86• 

601100601 ραΐίΐΟΓ, ίο^ίΐ, 066α1ΐ8ΐ0Γ, 6ίΓ€0αΐ(ΐ8ΐαΓ9 • 1 Κβ^. χϊΐιι, 7. ΥβηΦ ΙβοΙίοηββ. (2) Αά(ΐ6 πρδβατα κα\, αΙ 6ΐ 860508 ρθ8ΐοΐ8ΐ9 61 Ι^βΗοοβ Ιβ^^ίΐ ίοΐ6ΓρΓ68• 
(5) "Ισως, άνακομί^^εσθαι• Οί9ίίίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε α ΕϋΤΙΙΥΜΠΖΙΟΑΒΕΧί 48 

61 'φ$6 €ΪΓ€ΐιηιϋαηΐ6Πΐ ο'ΐΓΰπηι^αΙ, ηοΰ ΙιΐΗίοη οοολ- \ άλλα μή τι Κράσοι φοβούμενος των ωνπερ έφοβκΐτ• 

παθεΐν. Τοσούτον έχέρασε τάναντία, πραότητα κα> βίοιίϋηι ΑΓπρίΙ, 1100 1>ΰ1(ί ΗοΙυΙίοηοηι 2ΐιΐ6η(]ίΙ, ηοη 
ιιΐ€ί$€ίΐυΓ ίηίιηίουιη : ςιΓιιιίηιο ίΙΙιιιη 9(Ι]υνΑΐ Γυ- 
^161)3 αο Ιίιη6η«, ηοη ιιΐ ίρββ ηιαίβ ςυίϋρίϋηι ραΐο- 
ΓβΙιΐΓ, 56(1 ροΐίυβ» ηο 3ϋ^'€Γ5υ8 δ&υΐϋηι αΐίςυίά 
«ΟΓΐιηι Γα€^Γ6ΐ, (ΐυοί 5Ί1)1 3ΐ) ίϋο ίηΙβηΙβιΙι^ΜΐΙιΐΓ. ΑιΙοο 
6ηίιη €οηΙι-»ηΔ Ιιχο υηο ΙβιηροΓίΐνίΐ, Π)&η5ΐΐ6ΐυ(1ί• 
ηβιη £€ίΙίεοΙ 6ΐ ίοηίίικίίηεη), ηΐ ίοπΗυϋο ίη αο 
ιηα]θΓ ςυαηι ίη οββίβπβ : 6ΐ η)&η$υ6ΐα(1ο ιρ$& αίαηι 
ΓοπΊΐυϋίηβ ιη3]0Γ ΰοη&ρΊθ6Γ6ΐυΓ. Ουί(1 Ιυηι ? Βθ- 
ιξηαΐ : ρΓορΙιβίΊ&β ρΓΦ^ίοΗ : Γαΐ6ΐιΐΓ 3ίφΐ6 ΑΐΙβ^ΐ&ΙυΓ 
Οβιιπ), 6ΐ ΐββΓιιηοαίυηι ίΙΠ ρ6τΙ)ΊΙ)0ΐαΓ 3 06α, ρρο- 
ιυίΙιΊΐιΐΓςιιβ βί ι ςυοιΐ ορ.Ιβτη&ηι &6(ΐ6ηι Ιΐ9ΐΙ)ίΙαΓΗ$ 

ΒίΙ, 6ΐ Ιΐ]0Γ^ίΐ3ΐ6 ΙΟίυηΐ ΟΓΐ)€ηΐ €0η866ΙΐΙυΓ(15 : 

ίρ$α£(ΐιΐ6 »46<1α&, Βΐυΐιϋυάίηβ &β ρηΙοΙίΓίίικΙίηβ ΰΐίο τήν άνδρίαν, ώ; εΤναι τήν μέν άνδρίαν αύτου μεί- 
ζονα των έν δλλοις • αυτής δέ γε ταύτης αύθις τήν 
έπιείκειαν. Τ{ δτι; Βασιλεύει, προφητεύει, μαρτυρεί 
βε6ν, μαρτυρείται ιζαρ^ Βζ<Λ, διαμαρτύρεται τ6ν 
^ρ6^ο>ί αΐώνιον Ιξειν, τδν χόσμον κληρονομήσει ν, 
τους αστέρας ύπερβάλλεσθαι τφ πλήθει κα\ τφ κάλ" 
λει των ιια(δων. £Ιτα, βαβαΐ της συμφοράς ! βα€α\ 
της μετα6ο).ής ! ό έκλεκτ>>ς, Λφνω μοιχός• ό προ- 
φήτης, ίκφρων* ό θεοφόρητος, έκ μανής• ό αληθινός, 
δολερό;* ό ττοιμήν, ληστής• ό σωτήρ, άνδροφόνος. 
ΈντεΟθεν ή μεταβολή έστι της γνίόμης, καΐ τλ τολ- 
μήματα • εκείθεν ή εποχή των κρουμάτων , κα\ ή 
του ττνεύματος συστολή• Ιντεΰθεν ή εναλλαγή του ΐ'οιη 8ΐιρ6Γ34ΗΓυ8. 1)61114)6 (ο €3ΐ8ηφΊΐΑΐ6ηι, ο €ΰΐ6- Β β(ου, κα\ ή των κακών θάλασσα* εντεύθεν ού μόνον ΓΟΟΙ ιηυ(3ΐίοη6ΐιι Ι ) ςαί 3ηΐ63 6ΐ60ΐιι$ €Τ»1, ΓβροΗΐβ 
«ββοίϋΐΓ β(1»1ΐ6τ : ςιιί ρΓορΙΐΰΐα, απίΓηβ : ςαί Ποο 
4ΐ£ΐ3ΐιΐ8 6131, ΐΒδΜίυβ .' «)ΐιί ΥβΡΑχ, όοΐο&υβ : φΐί 
^ρ3Μ0Γ, ΙαίΓΟ : ^ιιί ΒΟΓΥΑίΟΓ, Ιιοι»ί€κΐ3. Ηηιο οοπ- 
βΠϋ ιηυΐαΐίο οΐ 1)ιη ||Γ3η<1οβ Βυβηβ : ίΐΐίοο ιηικίοββ 
<!β8&»ΐΙο, οι οοηίΓΑΟΐίο &)μΓίΐιιβ : ΙιΙηο 61 \ίΐί£ ίιη- 
ηιυΐΑΐίο, 61 |)ΐΗΓΊη>οηιπι πιαΙΟΓυιη ιιι;»γ6 : ΙιΊηο ηυι 
ιιοιιιΐηβ οτ&( ίη&Ιίηείυδ, ηοη πιοϋο ρηνβιΐυΓ ίη<$ρί- 
Τ3Γιοη6 ίΐΐα βυροΓηα : 5€(] 6ΐ ςυί ρικβΓ οπιΐ, ογΙ)3- 
4ΙΙΓ 1ϋ>6Π5• Ει ϋΙίοΓυη), ^Ιϋ <|υί(ΐ6ΐη βοείββίί 6ΐ 

βΟΓΘΓυηΐ 0Η)Γηΐρΐ0Γ68 : 3ΐϋ Ιΐίβ εΙί3ΠΙ $6θΐ68ΐίθΓ68, 

ίΓΑΐηοΊϋΦ 86ίΗ€θΙ 3€ ραΓΓίΰίιΙχ ΠυιιΙ : βΐ ηιιΊ γοι 
6Γ3ΐ, 6ΓΓ3ΐ)υη(Ιυ8 β1 : ςιιί ρα|$η3ΐοΓ ορίΊπιυδ, Γυςί- 
Ηίνυ$ : (|ΐΗ ρ&βίΟΓ, ηιοηΙΐν3$;υ&. Οηιηίλ^βηίςαβ ρΓΦ• ό ίνθους, άπνους, τήν Ανωθεν λέγω ττνεΰσιν, άλλλ 
κα\ δ πατήρ, Απαις, κα\ οΐ παίδες, οΐ μ^ν μιαροι 
κα\ άδελφοφθόροι* οΐ δέ, κα\ μιαρώτεροι τούτων, χα\ 
αδελφοκτόνοι, καΐ πατραλοΓαι• κα\ βασιλεύς, πλανή- 
της * χα\ ό άριστευς, φυγάς* κα\ δ ποιμήν, όρβιά- 
).ωτος* κα\ πάς ό λαμπρές οίκος εκείνος καΐ θρόνος» 
εΙς γήν κατε^^αγμένος. Εντεύθεν 6 λιμδ; κα\ ή 
τήξις χλ\ ό δεινδς μετάμελος των πραχθέντων• εν- 
τεύθεν ή καινή κα\ τριπλή κα\ καθημερινή θυσΕα* 
των μέν οφθαλμών οΐ νυκτερινοί κρουνΛ κχ\ λου- 
τήρες* της δέ καρδίας ή συντριβή κα\ οϊ στεναγμοί* 
της δ& γλώσσης ή διηνεκής ευχή και -έςομολόγησις • 
εκείνα τά τραύματα, ταύτα τά φάρμακα, ή οΐ καυ- 
τήρες, 1^ αΐ τομαί. €ΐ3Γ3 ϋΐ3 άοηΐυ», 30 56(16», ίη ΐ6ΓΓ3ΐη 6θΠ3ΐ)ί(υΓ. ΆίΐΙΟ 6Γΐ3ηΐ 61 Γ3ΐη68, 61 ΐΑ))6Γ36ΐίθ, 61 βΓ3νί8 ρ66- 

€3ΐθΓυηί ρ€6ΐιίΐ6ηΐί& : Ιιίηο ΐΓίρΐ6χ ί11α(Ι, βΐ ροΓρείιιιιηι 83εΓίΠείυιη : οεΐιΙΟΓυπι ν'κίβΐίοοΐ ηοείυΓηί 
41υχιΐ8 30 1311068 : €0Γ<Ιί8 εοιιΐη(κ) οΙ §6ηιΙ(υ8 : 1ίη);υαβ(ΐ(ΐ6 388ί(1ιι« ρτ6668, οΐ 6θη8ΐ3η8 οοπΓοβ^ίο : 
ίΙίΑ <ιυί(ΐ6η) νιιΙιιοΓα, 1513 αιιίεηι η)«ίΙίε3ΐηίιΐ3,-3(1υ5ΐίοη68, Ιηείβίοηοβ. 

Β6(1 ιηο ίπΐ6Γ63 1ΐ8Β0 π3ΓΓ3ΐιΙοηι, |»6η6 ^110(1 11106- € Άλλ* ό μ&ν καν μιταξυ τιαρέδραμε, κα\ ό λόγος 
4>6Γ3α), ίιι^ϋι ΟΓαϋοηίβ ιρΓΟ^ο&Ηιιιη, (Ιαοι ρΐυπίαβ, τκιρήνεγκε, τών κατά πόδας άε\ έχόμβνος. Έφίστα• ηυΧ 8686 οβοΓυπΙ, 86ηΐρ6Γ 46ΐίΐ160Τ• Αί>ΐ3ΐ ΓυΓβυδ 

ρθ8ΐ ρ6003ΐυιη, ρΓορΙΐ643 ρΓορΙιοΙ», νοίυΐί ιηοάίευδ 
ιηεϋίοο ιΐΡ£Γοΐ3η(ί «ο (1ιι1ιίΐ3ΐι4ί : 61 4Ηβη)3(1αΗ>(Ηιιη 

Βηΐ63 υΐΐΟΐΟΓ 38ΐίΐ6Γ34, 143 61 ΟΜΑΟ ηοΗ ηΜ)(1θ (1ί• 

ΐ;ΐΗΐ3ΐ6ηι, 8βιΙ δρίπΐιιιη οΐίαηι 3ΐιΐ3ΐιΐΓυ8, βί ίη 3ΐί- 
ΙΙΗΟ ^(?ΓΗ|ηίβ86ΐ, ςυοά 3(1 ρΓορΗ^ηι 83ΐΜΐ4ίοη6ΐη 

ρ6ηίΗβΓ0ΐ : 81 νυΐΗυ8 06ΐ3886ΐ, βί Γ6ρΓ6ΐΐ6Η(1ί Ι»6- 

β^οιίββοΐ. Αβ1α1)3( ρηΓίιΟΓ, νίη(1ίοΐΦ 1]ΐ^(ΐ8 π>ίηΐ8ΐ6Γ, 
βίοΜ 3η4β3 0118108 βΐ 8(1]υΙθΓ τ«1ί(1υ8, ίΐ3 οι ηίΜΙΟ 
νίη(1βχ 4οΐΥίΙ)ίΙί8 3η(|;β1υ$, οκδοΠο ^ΐ3<11ο : 61 ίοίΗϋΐ 

4ηΓ6ΓΓ6 ρ3Γ3ΐί&8ΐη)Ι18, ηί8ί ί1ΐ6 0θηΐΓ3 ^ 8υίΓΓ3{[ίυΒΙ 
ΙαϋδβΟί, 30 ρΓΟρΓία 56Ιΐΐ6ηΓΐ3 (]ίγίΐΐ3ΐυ 8θΙνί8$6ΐ 

86αΐ6ηΐΐ3ηι. Ει Ιιίηο 4υί(ΐ6η) 3(ΐ6Γ8πΙ : ιΐΐο Ιυϋίεϋ 61 Τϊΐ μετά τήν πτώσιν πάλιν τψ προφήττ^ προφήτης, 
καθάπερ 1ατρ6ς Ιατρφ νοσούντι χαΐ άπορου ντ ι, κα\ 
ώσπερ χρίστης τ?> πρότβρον, οδτω νυν αφαιρέτης ο6 
του άξ ώματσς μόνον, άλλα και αύτοΰ του πνεύμα- 
τος, εΓ τι κακουργήσει περ\ τήν Ιατρεέαν, κα\ απο- 
κρύψει τδ τραύμα, κα\ άποδυσπετήσει τδν ίλεγχον. 
Συνεφίσταται δ^ καΐ ύπουργδς τήσδε της Ικδικίας, 
καθάπερ τ6 πρΙν φύλαξ κα\ βοηθάς Ισχυρές, ούτω 
χαλ νυν τιμωρδς άγγελος, τήν ^ίομφαίαν καΐ κατινεγ- 
κβίν έτοιμος ών, ει μή κάχείνος καθ' εαυτού τήν 
ψήφον έζενεγκών, λύσει τήν άπόφαιιν ά7;οφά9ει. 
ΈντεΟθεν δ υποκριτής της δίκης, καΐ δ εκδικητής 
άγγελος* (κειθεν δ άπροσ(»>πΟΛηπτος δικαστής, καΐ €305» εοηιΙοΐΟΓ Ν3ΐ1ΐ3η, οΐ νΊη{ΐ6Χ 3η{;6ΐιΐ8 : ίΐΐίιιο ^ καθ" έχυτου τήν γνώμην έκφέρων, κα\ συντομώτερον 3ΐΐ46ΐη ίρ86 {(ηΙοχ 03νϊ(1, ροτ8οη3Γυιη ηοη 3006- 
ρίΟΓ, οι ((υί 3(1ν6Γ5υ8 86 ΙοΙίΐ 86Ηΐ6ηΐί3ΐη, ςυα ]αοα- 
ΙυΗΐ οίΐίϋβ 6νιιΐ8ϋ, ςιΐ3ηι βυβοορίββοί : 61 Β6α8 
ρβπιΟΓ : (|υί είθ3(πε6«ιι νυΙηοΓί ηοη ΐΑηΐυηι ίη«ΐΗ- 
ιίΐ» 86(1 ίρδαηι 6ΐί3ΐη τυΐηυδ ρΓ0Γ8α8 (Ιβίενΐΐ : 
η6<]υβ εηίηι ΐ3πΙυιηηιθ(1ο ρβρβΓείι : 86(1 εΐ 3ϋ8ΐϋ- έξελών τό βέλος, ήπβρ έδέξατο, και δ Θεδς ου συνου- 
λών μόνον, άλλα καΙ έξαλείφωντδ τραΰμο^ Μήγάρ 
βυγχωρών μόνον, άλλα χαΐ άφαιρών τδ αμάρτημα. 
Πάλιν τδ χάρισμα, υάλιν τδ πνεύμα, πάλιν τά χρον• 
ματ», πάλ*ν τδ κατά πάντων κράτος, καΐ αϊ συν- 
θήκαι, κα\ της υΙοθεσίας, κα\ της θεοπατορΕας. Ιίΐ ρ6εε3ΐυιη. ΒυΓ8υ8 ίΐ3(ΐιΐ6 (1ίνίη3 §Γ3Γι3 61 ΓυΓ8ΐιβ δρίπΐιΐ8 : ΓυΓ8υ8 βοηί 30 ε3ηΐυ8 : τυρβυδ 8υρΓ.) 
οπ)η68 ροΐ68ΐ3$ Ι ΓϋΓβυδ ρΓ0ΐηί883 οΐ ρ30ΐ3, 1301 (1ο €^υ$ αϋορίίοηο, <ιυ3Πΐ ςυοίΐ (Ιο 6]«ΐ8 βΐίαηι βΐιρρε 
οαβεί (1ε1)6Γ6ΐ Οοα$• Οί9ίίίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε 49 €ΟΜΜΕΝΤ. 1Ν ΡδΑΙΜΟ^ Μ 

Ούτος ουν 6 7κ>λ)^ μίν παθών, ?:ολλά βλ χατ- Α ΙΙίο ι%\1ητ ςιιί ηιιιΐΐα ραβίυ• ο$1, (( ρΐιιτ» οϋπηι όρθωσα;, μυρίας Βϊ τροπές ,τραπζ'.ς, τΛιλί τήν 
χαθ' εαυτόν Ιντορίαν, χα\ τά; ι:εριπετείας Ιν τούτψ 
παρα${$ω9( τζ> βυγγράμματι. Κα\ πρώτη μέν τις 
ύπύθβσις, χα\ σχοιΛς ταΰτα του πονήματος • δεύ- 
τερον δΐ χεφάλαιον, ή της αρχαιολογίας, ού της 
•Κβραιχής μι^νον, άλλα χα\ της Ιτι παλαίοτέρας 
έςήγησις • διέξεισι γάρ έν πο).λοΓς τοΓς ψαλμοϊς τήν 
γέννησιν, τήν πρ5ξιν των πατριαρχών, την πλάνην, 
τήν μετανάστασιν, τίϊνεΣ; ΑΓγυττΓον κά0ο3ον, τ?;ν 
δουλείαν, τήν Ιξοδον, τήν νομοδοσίαν, τήν σκηνήν, 
τί;ν ΊεραζΒίαν, τοΟς 'Αριθμους, τ& Δευτερον<5μ6ον, 
τλν ΊηΛυν, τήν κληροδοσίαν, του; Κριτας, τάς 
Βασβλείίς, και εϊ τι τούτοις άκ-ίλουθον. Τρίτον, ή 
φυσιολογία πζρ\ οΟιρανου κα\ των κατ'οΰρανλν, π£ρ\ 
γης χα\ των κατά γζν, περΧ ζώων, π£ρ\ στοιχείων, 
χα\ απλώς περ\ της δλτς δημιου/>γία;. Τέταρτον, ή 
περ\ του Σωτηρος προφητεία, οίχονομίοκ πάντων 
έχφαντιχώτερον, δαβ». π•ρ\ τήν Οαρ^νον^, δσα πβρ\ 
τήν αάρχωσιν, τά κατά τήν δωροφορ(αιν, τά τήςείς 
ΑΓγυπτον αποδημίας, κα\ έπαν<5δβϋ, κα^ αναδείξεως, 
χαΙδιδααχαλΑχς, χαΐ θαυματοποιίας, τά της συναγω- 
γής, τά το{> φβ^νου, χα\ τής επιβουλής, χβ\ τής 
ιτροδοσίας, χα\ της απαγωγής, καΐ τών μαστίγων» 
χα\ τών εμπαιγμών, τά του σταυρού χα\ τής δρυγής 
τών χειρών χα\ ποδών, τά του διαμερισμοΟ τών 
Ιματίων κα\ του κλήρου. χα\ τής πιχρ3ς γεύσεω;, 
χα\ τής άποπνεύσεως, χα\ ταφής, χα\ αναστάσεως, 
χα\ εΙς ουρανούς άνδδβυ, χα\ της &χ δεξιών καθ- ρΓορπ3 τίΓΐυΐβ 3άιηηιί8ΐητι(, 8ΐί)ΐΐ6ίη υιτΊμ ίπΓίιϋΐ 
βΙ^ΐοδ 8111 ■ιηΙΜίοικ& οΐΒΟοηι (}« 6β 1ιΊ«Ιοιί.ιΐη, 
οηοΒβ& νίΐφ βυ» νλΐιβίλίβν ίι< Ιμμ ςοΜϋιίρδϋ νο• 
Ιυιηίηβ. Εΐ ρΗαιιιαι ()ΐ»1ά•ιιι ρΓοροβίΙιιπι, βΐ ρηιιιηβ 
ορβΓίβ 8€0{ΜΙ8 β&Ι» όβ ρτορΓίίβ £ηυΒη]8 »€ Ιΐΐιοτί- 

)ΐΙί& 1Γ90Ι8Γ6 : (ΙβΜϋβ 4ΐ• »Ιΐΐί(|1ΐΙΐλΙϋΗ18 ηοΒ ΙΐΜΐιί- 

01$ ηιθ()α, η^ά νβΜΐ&ιίοΓϋΜΐβ. Ιη ιηηΐΐΐλ οηίπι ρ«&1^ 
ιηίβ 6ΐ1ί886Γΐ( β^ηβΓΟίίοηβιη οι ^ββΚΑ ρ8ΐΗ9Γ•Ιι&πιιιι, 
ρ6Γ6£ηΒ3ΐίοη6•, ηιί^ΓβΙίοηββ• ι1ι6βθ0θ8«ηι ιη ΑΙ^Τ' 
ρΐυιη, 86Γτίΐιιΐ6ΐη, βχίΐυιη βχ ^£^ρΙο, ΐ6^β« Ιαίβα», 
Ι:ι1)6Γη2κ:ιι!ιιηα, 89€€γοο1μιιιι, ΝαηιΟΓΟβ, ΟΰΐιΐΟΓΟίιο- 
ιηίιιηι, 3(»$υιη Νηνβ, (Ιΐ8ΐΓί^αΙίοιΐ€ΐη ρΓΑ«ι^8$^^16Κ^:^, 

^11(}ί€€8, ηβ|[68, 61 8ί^υί4 αΙημΙ β8ΐ ΙΐΙβ 60η8•Τ)1Ι45»9• 

Τ«ηίο, η8(ιΐΓ»Ιίππι ΓΟΓίιιη ι*»(κ>η6πι ϊτκΗΐ : άβ 
γοβΙο η ΟΦίββίΙ^αι : ιΐβ Ι«Γη βΐ ΐ6Γν68ΐΓί^08, ϋβ 
ΑΐιΊιηβΗΙιαβ, θβ οΐβιηοηΐΐ», €1 β€ΐιβηι1ϋ^ηΙοηηΊν«ηο 
Ι>βΊ ορίβΰΐο. Ου»ηο• ρτορίιβϋι 4β εηιοίβ άΐ8ρ€Μ»- 
Γιοηβ ΙΒ Ιιοο οροτβ, 03Η€Γί8 οαιηϋ>Β8 86 αμϊΓμιΙφ• 
Γβη» 08ΐ6ΐΗΐΙΐ : οΐ ^ιΐ9Ρ€υοςη6 8ΐΙ ρϋΠΐιαι ΥίΓΐΙηίβ, 
8ϋ ίιΐ€8Γη8ΐίοη€ΐη, «ϋ Μ&^οηιιη (ί•ι», αιΙ Αι^βια ί« 
Λ^^ρ^αIη, Η ίΐϋαο Γ€9Τ688αιιι,8<Ι €&η$ΐί «ΙοοίΓίη^Μπ» 
9ύ ιιιίπΐΰαΐ8, β4 8(1 δ;Β»;ο^8«ι ρ^χΐίηβηΐ : ίιιγΗΐί» 
••€ΐα 61 ρηχΐίϋοηββ• ίθ8ί(Ιί», οαρίΜΓβ, βιιι^^ΙΙα, ^α- 

8ίθη68, ΟηΐΧ» ΚΒΑΙΙΙΙΐυ μ ρβ<Ι||ΙΒ €0ηΓ988ί0Ο68, 

άίνΐ8ίο 61 8βηιΐ1ο Ιιΐ(1υη9βνΐ6ταη)» Αοαγλ ροΐΐο, 

6λ•ρ•Τ8|Ιθ, 86ρΐΐΑΐΙΙΠ|» Ρ68Βηβ€ϋ9• 88€€η»Ία, 86(1^$ 
Β (ΐ6Χΐν*Ι8 Ρ81Η8 : β| 8ΙΐρΤ8 0111019, γί€ΐΟΤία €1 Γ6* <δρας. χα\ τής χατά πάντων καΐύπλ ρυπαντών νίκης 6 ροτΒνίΙ, €ΐ8η$8ΐΗΐ6 Ιι)θ €0Β8|ΐΙαΒηΐΗΓ. ΟμιβΙο 
καΐ βασιλείας. Πέμπτον, ή τών μετά ταύτα προφη- 
τΛ^ι, τών εθνών ή χλήσις, χών μαθητών ή δ4ξα, τά 
θαύματα, τής γής ή υποταγή, τής Εκκλησίας ή 
πήξις χα\ έπίδοσις, ή τών Τωμαίων νίκη. τών 
*Ιουδαίων ή αΙχμαλωσία, τά κατά τήν Βευτέραν χα\ 
φρικτήν του ϊωτήρος χάθοδον, χαΐ δσα ηρ\ άνοι. 
στάσεως και χρίσβως χα\ άνταποδδσεως. "Εκτον, ή 
θεολογία πβρί Πατρίς, καΐ ΥΙού, κα\ αγίου Πνεύμα- 
τος. Έβδομον, δσα περ\ νοερών κτισμάτων, αγγέ- 
λων καΐ δαιμδνων, κα\ νου κα\ ψυχής, κα\ ψυχικής 
δυνάμεως χα\ κινήσεως. 'Ογδοον, δσα τής ηθικής 
παιδαγωγίας, π•ρ\ άρβτής, «ερί κακίας, χα\ τών 
τοιούτων. "Ενατον, περί λογισμών, χ«\ δαιμδνων ρΓ0ρ1)•ΐία β&ΓΒΙΒ Γ€Π1ΐη ς»» ρθ»Ι ρΠ£<Η€(Β ΟΟΑΠΙΒ 

οοιιΐίκβταιιΐ ; βοηΐί.ΒΟ) νίνίοΐί^βΐ 8(Ινο«8ΐίο, ιΐίνοί- 

ΡΙ&ΙΟΠΙΒΙ Ο^νίβΜ β^Ο^ί^• «ΐίΓ8^ΐ8, ρΓ£(ϋθ8ΐΐΟ, 0Γΐ>ί8 
1«ΓΓ9β βΙΐΙΐϋ'ΟΟΙίΟ, Ε€€ΐ68ίΐΒ 8(αυΠΐ88 Αίςϋβ ίΐΙΟΓΟ- 

ΐΒεΐϋΒΐΒ, Κοαιαροτιιιη νί^ίοπα, ^ΐΗλβΒΟΓΜίη €»ριίνί- 
188» €Ι (|ΒβοΐΐΒςυθ β^^ιιη 94 86€αη(1ιιιη οΐ {ιογγ^β- 
άαηι 01ιιί8|1 &<ΐ¥6Βΐΐιιη, 94 ιθ8αΓΓΦ€ΐΙοοοΐ9• «4 ΙΜ- 

(ΚοΊοβ^, οι 84 ΒΒίΒβ€νΐΒ8<|Η6 Γ6(ΐ11>υΐίαΒ6«Ι ρΟΓίί- 

ηβιη. 861(10, (1ιβο1ο§ίΒ άβ Ρ^Ιτο «( ΡΠΙο οΐ δρίΓΐΐα 
&»ιιοΐο. δ6ρΐίιηο, ςυ»€ΐιιΐ4ΐιβ ΐΓ»<ΐΗηΐηΓ 4ο ίια^ΙΙβ• 
€ΐιι^ΐυ»ιΐ8 0Γ68ΐαΓί8, άβ ι^ηβοΜ»» <ΐ9β99θοίΐΗΐ8ν ύα 
ίιΗ6ΐΙθ€ΐυ 6& 8ΐιίΒΐη, 01 ιΐο 8ΐι(ιι^ ιι^ο(11)α8 οΐ ρο^οη• 
Ιϋ8. Οεΐ9το, (|α9 Μ ιηοτΒΐη 4ί&€ίρ1ίη8|η οι β4 ίιι- επιβουλής, κα\ περιτροπών, περ\ θεραπεία; παθών, «ν ^ΜΐυΐΜΐ^ΟΒΐ, ςιι.Ό »4 γίΠΗίβΐΒ 01 ΐίΗίΐ|ΐη Βΐίαςυο χα\ τής κατ' αυτών πάλης χα\ στρατηγίας. Δέχα 
τον, ό περί τών εντολών λίγο; ακριβέστατη τβ καΐ 
Οψηλάτατος, κα\ μιχρίν ή οί»δέ λειπδμενος τών εύ- 
αγγολιχών διατάξεων. Οίτοι μέν ουν οί χαθ<$λου λύγοι τής υποθέσεως τών 
ψαλμών» είςδέκα συναριθμούμενοι χεφάλαια, οΓς ή 
τών ψαλμών άπασα περιέχεται πραγματεία * ίδιχώ* 
τερα δ& κα\ άλλα, οίον ό δοξολογητικδ;, ό εύχαρι- 
9τήρκος, 6 εύκτιχδς, ή προσευχτιχ^, δ παραμυθη- 
τικές, δ προτρβπτιχδς, χα\ &π\ πάσιν δ μεθοδιχδς. 
Ού μδνον γάρ παραγγέλλει τ4δε ποιείν, ή μή ποιεΤν, 
άλλα κα\ τλντρύπον ύποιίθησι κα\ τ^ν χρ<5νον. Κα\ 
δλω; κοιν<5ν έστι πάσιν Σατρίΐον π7ντ6ς πάθους, κ*- οί^ίΙΙο ριίΓϋηβρί.Νοηο, 4ο οοΐ(ϋ9ΐίριιίΙ)ίΒβ•οΐ4»Β^ϋ- 
ηιιια ίη8ΐ(1ίί9 οί €ΊΓ^(ΊοηίΙ>Μ8 : 4ο 88η8ΐίομο οΐ 
ΟΜΓΟ ρ888ίθΒαιΐλ : ίΐο ριιβιΐΒ 01 οοΓίαικ^Ίηο 84νοτ^Μ8 
1ιιι]Β8ΐΒ0(ϋ ρ88Βίο«θ8. ΡοοΙο^ο^ ηΐ9η4Αΐοηιαίΐ εβιϊο 
οάϋο Ιϋο 4ίΙίββοΐθΓ ΐΓ9«1ΐΐ»Γ, Βΐ ροΓΜίη, ουί οίΐιίΐ 

8ΐ) ΟΥΒΠβοΙΊοίδ ρΓφΟΟρίίβ &Ι>0&80 νί(]ΐϊ94ΐΙΓ. 

11x0 ί|[ΊΐυΓ 80111 ύΓ£αιοοηΐ8 ρ88ΐιηθΓυιιι, γοιΙ^^Ιβ 
Ιη 46€θΐη οαρΗο (ΐυίΙ^υβ ΐοΐΒ ρβηΙιαοΓυαι 1υοΜΐ>Γ8|ϋο 
οοο^ΙηοΐΟΓ, ^υαηςα^ΐΒ οι αΐίο 8ίιιΐ γοοι^ίβ ρπνοΐα, 
ςΜΧ ίϋ 018 )ΐ8ΐ)08ηΐΒΓ• δααΐ ηΑίιιςαο οι ροαίιπί ΐ|α| 
Ιοικίοιη οΐ {ΙοΓίΑΟί Οοί οοιιυηΐ, ςαί β^'^^ί^^ οομιιΐ 
ηκί οτ8ΐίοη68 ΓυηΗοΒΐ οΙ ¥0(8• διιηΐ οι οοηβοΐαΐο- 
ηΙ 61 οχΙιοΠΗίοιΠ. Αθ ΙίΦοοιηηίο, δυηίοΐ ^υί νίαιη 
3(1 νίπυίοιη ΐΓοϋιιηΐ : ιιυπιυο ηοιι Ι3η1υιη 84ιηο• 
ιιοιιΐ 1ΐ0€ ΓαΰΟΓΟ, ααΐ ϋΙα4 ονίΐ3Γ6, 8θϋ ιΗ οιοιίϋΐυ 51 ΕϋΤΗΥΜΠ ΖΙβΑΒΕΝΙ ^!2 

ϋοοβηΐ βΐ Ιβιηραδ. Ιη $αιηιιια ΙιΊε 1ίΙ)θτ €ΐιιηιηηηβ Α χτημένον φάρμαχον, χα\ πάντες ο( λόγοι ποίακν άν- 

θρώποις άρμ(5ζουσιν δ χα\ θαυμασιώτατον, χα\ της 
ρίβλου ταύτης Ιδίαίτατον. Ουκ Ιστιν ο•3ν έν άνθρ<ϋ- 681 ςυο4(ΐ3ΐη ιη6()Ίοίη2£ ρΓοηιρίυ&πυιη, βΐ ρ2ΐ$8ίο- 
ιιυιη οιηηΐιιιΐι οβΠΊββίιηυιη Γ6ΐη6(1ίυπ) : ΗΠιιβςυβ 
ν6Γΐ)& (ςυοϋ 6ΐί«ιη Υ8ΐά6 Α<1π]ίΓαη(1ιιιη 681, βΐ 1ιυ]ιΐ8 
ορβπβ ρΓορηυιη) οιηη11)ΐΐ8 οοη£[ηιυηΐ 8ΐ((ΐΐ6 βρίβη- 
ΐυΓ 1ιοη)ίηίΙ)υ8. ΝιιΙΙα 681 Ϊ£;ίΐυΓ ιΌ16γ 1)οη)Ίη68 
&€ϋο, ηυΙίΑ Γ8ΐίο, ηιι1Ι& &ίί6€ΐίο, ηυΐΐβ οο£;ίΐ2Γιο, 
6υ]υδ ηΐ6<ϋοίη3ΐη 1ιί€ ίηνβηΐΓβ ηοη ρο88ΐ8 : οιιηιυΐυβ 
βηίηι 61 8€6ΓΥυ8 ςυίιίβηι ΓβΓαιη 681, οπ;ηί ρίβηηβ 
νίΐ96 €οατ6Γ83ΐίοη6, 0011)1 οοηΐ6ΐηρΐ8Γιοη6 : &6 νβΐυΐί 
ρ6ηα ςυο(]()8ΐη (ΙοοΙγΙπφ ρυΙ)1ί6υιη, υιιί€υΊ(ΐυ6 &ρΐ3 
61 ΰοηνβιιίβηΐίϋ (ϋ8ΐπ1)υιΐ. Ναιη 61 αηΓιςιι^ ρυΓ^αΙ 
νιι1η6Γ3, 61 ηυρ6Γ ί1ΐ8ΐί8 €6ΐ6Γ6ΐη ΓώβΓΑΐΊοηβη) ρΓ£- 
8Ι21. Ιη8υρ6Γ ςυοά ίηΐ6£[Γυιη 681, βαηιιιη 8ίη66ηιπι• 
«ΐυβ 60ϋ86Γν3ΐ : ιηυΙΐΊΐυ(Ιίη6ηι νβπο Ίρ8&ιη ρΓ0Γ8υ8 
Αΐϋ€ίΐ ΑΟ 81Ι8(ΐ6ΐ 803^1 ςοϋ^βπ) ΟΟΠ) (!6ΐ6€ΐαΐΊοηβ 61 
1)οη68ΐ& τοίαρίοΐβ : Λά&ο υ1 ρβΓ ΜΑπόαιη 61 ΐ6η6ΐο 
ΠΙβσι νοο6ΐη, ιιΓι1ίΐΜ6ΐιι 61 €θΐηιηο<Ιυιΐ) ΙβΙβηΙβτ Β ποις, ου πραίξις, ου λόγος, ού πάθος, ού διανόημα, 
οϊ> μή τήν Ιατρι^αν εύροι τις ενταύθα * συμφόρημα 
γάρ ίστι πάσης ίμπλεον θεωρίας χα\ πολιτείας, 
δημόσιον ταμείον διδασκαλίας παρεχόμενον Ινταυθα 
τ6 πρόσφορον • τά τε γάρ παλα•.3ι τραύματα χαΟαί- 
ρει, χα\ τφ νεοτρώτψ ταχεϊαν δίδωσιν άπαλλαγήν, 
χα\ τδάχέραιον συντηρεί, χα\ καθόλου πάν πάθος (Α) 
εξαιρείται, χα\ τούτο μετά τίνος εμμελούς ψυχαγω• 
γίας κα\ σώφρονος ήδονης, ίνα τψ προσηνεΐ χα\ 
λείω τί)ςάχοης λεληθότως ύποδδξώμεΟα τί^ν έκ των 
λόγων ώφέλειαν, κατά τους σοφο'^ς των Ιατρών, οι- 
τινβς έπ\ των αυστηρότερων φαρμάκων, μέλιτι τήν 
κύλικα πβριχρίουσιν. Ούτω γοΰν τψ μέν δοκεΐν, με• 
λφδοΟμεν * τ^ δ* άληθεία, τάς ψυχάς καιδευόμεθα, 
κα\ τί)ν μνήμην των λόγων Ιχομεν άνβξάληπτον. 6ϋΑηι ι*6ροη6ΐηυ8, ]υτΐ& ρΓυ^βηΙυιη ιη6<1ί€οηιιη ρΓΧ66ρΐ&, ςυΐ, ίιι 3ΐΐ8ΐ6ποηΙιιΐ8 ρΙι^Γΐη&ο'β, ρο€α1υιη 
ίιιυη{ί ]αΙ)6η1 ιη6ΐΐ6 : Ιιβ 61 ηο8, 8ρρ&Γ6ηΐ6Γ ςυί«)βιη, (]υΙο6 &€ 8υ&ν6 ιΐΐ6ΐθ8 €&ιπιηυ8 : γ6 ίρβα νοΓο 
Α1ΗΙ1188 6Γυ(]ίιηυ8, 61 (Ιινίηοηιιη βίοιιυΐοηιπ) ηιβιηοήαιη )η<]βΙ(ϊΙ>ίΐ6ΐΐ) 6θηδ6ΓνΑΐηυ8. ΡδΑίιηυβ 86Γΐηο 61 6θην6Γ88Γιο 681 ουιη Ι)60, βη- 
§6ΐθΓυιη αΙΐ60ΐίο, &1366Γ αοίπιχ οτάο 80 8ΐΑΐα8, 
ϋίυτηί Ι&1)θΗ8 ςιιί68, ηο6ΐιιπιί ΐίιηοηβ ρΐΌραΐ8ΐιΐίο, 
]ΐιτ6ηιιιη 61 ηυρ^Γ ΙηίΓοάυοΙοηιιη Γ6£[αΐ8, ρΓοβ- 
6ί6ηΐ!υιη &<)]υιη6η1υιη , ρ6ΓΓ66ΐθΓαιιι βοΙΙά&Ιίο , 
ο1γρ6υ8 Ιη8ΐιρ6Γ&1)ΐΓΐ8, Αηι&ιη6η1υιη (ΐ666ηΐί88Ηιιιιιη, 
Τ6^ί1)08, ρην3ΐί8, ρηηείρΐϋυβ, ρορυΗδ, ιηΗίΐίΐΜΐβ 61 
1)6ΐΓι Ι^ηβΗδ, 88ρΐ6ηΐϋ)υ8 61 Γυ(1ί1)υ8, ιηοηβοΐιίδ 61 

6!τί1)08, 8866ΓϋθΓΐΙ>υ8 61 ρΐ6ΐ}ΙΙ)υ8, Ιΐ3ΐ)ίΙ&1θΗ1>Ι18 Ψαλμός, ομιλία πρ^ς θε^ν, αγγέλων έπαγ*ι»γίι, 
δαιμόνων απαγωγή, ψυχής Ιλαρά κατάστασις, των 
της ημέρας πόνων άνάπαυσις, των της νυκτί^ς φό« 
βων άλεξητήριον, βίσαγομένων στοιχείωσις, προχο- 
πτόντων αΟξησις, τέλειου μένων έδραίωσις, οπλον 
άμαχον, κόσμος κάλλιστος, βασιλεύσιν , Ιδιώταις, 
άρχουσιν, άρχομένοις, στρατιώταις, άστρατεύτοις, 
σοφοΓς, άμαθέσι, μοναστα?ς, πολιτικοίς, 1ερ«0σι, 
λαΙκοΤς, ήπειρώταις, νησιώταις, γεωργοίς, ναυτί- €0η1ίη6ηΐί8 «Ιηηβ ίη%ιιΐ8ηΐ8, «ι^ΗοοΙίβ» ηβοϋβ, αγΓι- 6 λοις, τεχνίταις, άτέχνοις, άνδράσι, γυναιξ\, γέρουσι. ίΐ€ΊΙ>υ8 6ΐ &ηίηιη ι^ηαΗδ, τίπ8,ιηυΗ6πΙ)υ8,86ηΙΙ)υ8, 
»ϋοΐ6806ηΐΙΙ)ΐΐ8 : οιηηί «Ι6η!ςυ6 η&ΐυΓΦ, φιαΓι, Γογ- 
ΐυη», ρΓοροδίΐο, βι €0ΐητηιιηΐΐ6Γ 61 ρπγ&ιΐηι 61 
8βιηρ6Γ, Ιαιη ιίοιηί ηυβιη ίη ίοΓΟ, ίη 66θΐ6βϋ8, Ιη 
»%τ\$, ίη 8θ1ίΐα(]ίηί5υ8, ίη ϊΐίη6ΗΙ>ιΐ8 6ΐ οηιηϋ)α8 ίη 
10018 : 6ΐ 681 (ΐ6ΐΓιπυ6 βιουΐι ΜΗβ 8ρΊΓ8ΐΙο, 8υ1 
Ιαοί8 βίΤιιβΊο, »υΐ υ8ΐΐ8 ί^ιπίβ 61 «ςυκ, βιιΙ ς[αο^€υη- 
ςυβ &Πυ(Ι βΟΓυπι ςιι» νβΐάο οοηιηιιιηίΑ 8υηΐ βΐ 
υΐίΐία. Ουοάςαο 8άη)ΊΓ3ΐίοη6 ηιβιΐηιο ί1Ί|[ηυπ) 68ΐ, 
ρ8Αΐηιοηιηι 6&ηΐυ8 ηοη ίηΐβιτυηιρΊΐ ηβςυο «ΙίδίΓαΙιίΙ 
ο1> ορ6ΓΐΙ)ΐΐ8 : ηαίηίπιο ορ6Γ&ηΐίί)υ8, ίρ88 8ΐτανΙΐ3ΐ6 
80 ηΐ6ΐθ(ϋ8, 8ΐΐ8ΐ6Γίΐ8ΐβιη ΐ6η{1 ΐ3ΐ>0Γυηι ςυοΓυπι 
οηηηΐυπ) ιιηιιβ 631 ΑηΙβ : υ1 86Πίθ6ΐ Ι)ΐι]α8Π)0<Ιί άί- 
8θΙρυ1α8 1)θηυ8, 88ρί6η8 οΚα&ΐυΓ, 61 Οβυδ. Α1)υη<ΐ6 
ί|;!ΐηΓ <]ίχΙηηυ8 ςη^ηαπι βΐ ςυοΐ 8ίηΐ Ι)υ)υ8 ορ6Π8 
Ιηΐ6ηΐΊοη68, 61 ςυαηΐ» 6χ 1ιί8 οοηοηιοάΑ οοηδοςυΑ• 
πιυΓ, 61 <ΐυί8 βηί8. Β68181 ηοηο υΐ ϋΊ586Γ8η)υ8, 

&η ρΓ0ρΓΗΙ8 811 Ηίο Ιί1)6Γ 1>68ΐί 08Τί(1, 61 8ΐ> 60 8θ1θ 

€θηΓ60ΐιΐ8 [βη οΐί&ηι 85 8ΐϋ8] : ςυβη) 8ρρ6ΐΐ8ΐΙοη6ηι 
Ιΐ8ΐ>08ΐ. Οαίά 8ΐΐ ρ88!ΐ<'ηυη>, ςιιίιΙ ρβλίΐοδ, (ΐυΐιΙ 
ρ88ΐηιυ8, ςυίιΙ ρ88ΐπιθ(1υ$, ηιι'κΐ (ϋ8ρ88ΐπΐ8, <ιυίι1 
€8ηΓιουπ),(ΐηιά Ι)]ΤΠ)ηυ8, ηυίϋ Ι8η8, ςηίιΐ οοηΓββδίο, 
ςηίά θΓ8ΐίο, (ΐυίϋ νοίυπι, ςυίιΐ €8ηΐίουπι ρ88ΐη)1 : 
ςηίά ρ88ΐπ)υ8 08ηΐί€ί : ηυοΐ 8ίηΐ ρββίηαί οΐ <|η8Γ6 1οι 
βίηΐ, 61 8 ςυοη8Π) Γυβηηΐ οοΠεοΓι ; ηηοΐ 68ηΐθΓ68, νέοις, πάση φύσει κα\ ήλικί^, κα\ τύχΐ), κα\ προαι- 
ρέσει, κα\ κοινί), χα\ Ιδί^, κα\ πάντοτε, κα\ έν οί- 
χοις, κα\ έν άγοραΐς, κα\ έν έκκλησίαις, χα\ έν 
άγροίς, κα\ έν έρημίαις, κα\ έν όδοΓς, κα\ πα^Λαχή, 
καθάπερ αέρος πνευσις, ή φωτ^ς χύσις, Ι) πυρ6ς χρή- 
σις κα\ ύδατος, ή δσα των παγκοίνων τε κα\ παγ• 
χρηστών. Κα\ τδ παραδοξώτατον, μηδ* άφισταμένων 
τών Ιργων, άλλα κα\ τους καμάτους διά της μελφ- 
δίας έπιχουφίζουσιν * ών πάντων τέλος Ιν, άγαθ^ 
γενέσθαι τ6ν τούτων μαθητήν, κα\ σοφ6ν , κα\ 
Θεόν. Τίνες μέν ούν οΐ σκοπο\ της παρούσης βίβλου, 
κα\ πόσοι, κα\ τίνα τά χρήσιμα, κα\ ποίον τδ τέλος, 
Ιχανώς είρήκαμεν. Λοιπόν δ' &ν εΓη λέγειν, εί γνη- 
σία κα\ μόνου Δαβ\δ ή βίβλος, οποίαν τβ κλήσιν έχει, 
κα\ τί έστι ΨαλτήρΊον, κα\ τί ψαλτών, κα\ τ( ψαλ- 
μός, κα\ τί ψαλμφδδς, κα\ τί διάψαλμα, κα\ τί φδή, 
κα\τί Ομνος, κα\ τί αίνος, κα\ τί έξομολόγησις, κα\ τί 
προσευχή» καΐτί ευχή, κα\ τί φδή ψαλμού, κα\ τί ψαλ- 
μδς φδής , πόσοι ψαλμο\ , καΙΙ διχτί τοσούτοι , 
κα\ παρά τίνος συνελέγησαν, ττόσοι άρχφδο\, πόσοι 
χοροί, κα\ έκ ποίων, κα\ διατί τοσούτοι, κα\ έκ το- 
σούτιον,τίς ή διαφορά τού'ψαλτήρος πρ6ς τά άλλα μου- 
σικά δργανα, τίςή τάσις τώνψαλμών, τίς ή έν πολλοίς 
τών ψαλμών ασάφεια, πόσαι μεταβο/.α\ τή( ΈβραΤ- δο; διαλέχτου πρδς τήν Ελληνίδα, κα\ παρά τίνων, 

Υαπϋ 1οο1ιοηθ5, 
(Ι) ϋΓ3Β€» ν6Γΐ)8 Ηβ 8οη»ηΐ : ϋηο νβτδο ρναηιηι Ινΰΐαΐίοηΰ, δβαΐυδ αυΐοη) Ιοβίΐ πλήθος ηΐΗΐίίΐΗάίηβ^ 
αΙ[€Ζΐνηί οΜΝ^ιη Ιοίΐϋ^ ίάηΗ€ ειιανί ηηαίΐαηι ΰηηι ά^- ηιίηυβ Γοοίο. 8:ΐ ΟΟΜΜΕΧΤ. ίΝ ΡδΑΪ,ΜΟί;. 54 

τ('#ος ίνβχεν τ^ μέλος Ιζιν6ν<5τ;ται, πώί ?ν 3ν τδθβΓο-; Α »β« οιιηβηύί ρΗηαρβ• : ςϋοΐ οΙιογϊ, βΐ βχ ηιιίΐΜΐχ, 
Πνιυμα, ποτ&μέν έν{ζβται, ποτέ βΙ πληθύνεται. Πρ6- 61 ςιι»Γ6 Ιο( 6ΊηΙ οΙιΟΓΪ : εΐ 6Χ Ιοί, ςυ^κη&ιη &ίΙ (Ιίί- 
τερον βέ περί τοϋ προτέρου κεφαλαίου βιαληπτέον. ΓβΓβηΐία ρβλίΐοπ) 9(1 21*13 ηιιιβΙϋΑ ΙπδίηιιηοηΙλ : 
ηυί$ ρ^ίποοηιιη οΗο : (|ΐι«η8πι βΗ ίη ηιιιΙΐί8 ρ^αίιηΐβ οΙιβΰαΓίίαΙίβ γ^ιΙο : ςυο( ΐΓ8ΐι&ΐ3ΐΐ1οη6ΐ &ίηΙ ϋβ 
Η(Ί)Γ»ίο3 Ηη^ιια ίη βΓηταηι : βΐ 9 (|ΐΓι1»ιΐ5 ΓυβΗιιΐ Γ9€ΐχ : (|ιι2Γ6 λίΐ ιητ6ηΐυ8 ϋ&ηΐυβ : ςαβΓΟ ουιη άΐ^ 
νίιιυβ δρίηΐυβ ηηιιβ $ίι, 3Γκ|ΐι<'ΐη(!ο $ιηςιιΐ9ΐπ θβ'βΓίπΓ ββηηοηβ, €ΐ 8ΐΠςιΐ2η(1ο ρΙυηΠ. Ει ρΗιηο ςυΐϋοιιι 
<|β ρΗοΗ ΟΛρίΐβ ΐΓ3Γΐ3ΐιίηιυ<;• Φασ\ μί| μόνου του Δαβίδ εΤναι τους ψαλμούς, 
άλλα τίνα; κα\ Ίδιθουμ, χα\ των υΙών Κορέ, κα\ 
του Άαάφ, χα) ΑΙΘάμ, καΐ ΑΙμάν του Ιαραηλίτου, 
Ινα δέ χα\ Μωσίως, χα\ Σολομώντος Λλλους • κα\ 
δήλον άπό των έπκγραφων, συλλεγέντας εΙς Ιν μετά 
τήν αίχμαλωαίαν ύπδ του "Ε^Βρα. Πολλοί δέ κα\ 
μ-ίνον έπιγεγραμμένον ίχουσιν 'ΑΛΛηΛούΐα, κα\ 
άλλοι έπιγραφήν μέν τίνα φέρουσιν, ανώνυμοι δέ • 
ίτεροι δέ, παντάπασ(ν είσιν άνεπίγραφοι. Δώ κα\ Αίυηΐ ςυΐίΐΑΐη ρ89ΐιηο$ ηοη <οΠυ$ 6836 Ο&νίιΙ, 
86(1 φΐ08(Ι«πι ΜϋΙιυιη, &Πθ8 ΟΓιοηιιη εοΓβ, »Γιο8 
1ΐ6ΐη Α88ρΙι, Εΐ1ΐ3ΐη 61 Ειηαιη, ΙβηεΓκ» : υιιυιη 
Μο^η\, 6( λΗθ8 δ&1οπ)θοί8 : ςιιοϋ ιιΐ3ηίΓ68ΐυιη 6856 
«886Γυηΐ 6χ ίθ86ηρΐΊοηί5υ8, 608(|α6 ρο8ΐ οορΓινϋ•)- 
16ΙΙΙ (Ιίοαηΐ αΙ) Ε8<1πι Γυί886 ίη ιιηυπι 6θΙΐ6€ΐθ8. 
Μυΐΐί βΐίαπι ρ82ΐηιί ρΐΌ 1η86ηρΐίοη6 1ια1)6πΙ (αη- 
ΐυιη ΑΙΙέΜα, 6ΐ αΐίΐ ίη8επρΓιοη6ΐη 8ΐη6 ΑυοΙΟΓΟ, 
ιΓΓι 6ΐί9πι οπιηί ρτοΓ8ΐΐ8 ΟΑΓβηΐ ίη86πρΙίοη6. Οα3ΐη απολύτως βίβλος ψαλμών ώνόμααται, κα\ χαθώς εύ- ^ οΐ) 63υ88ηι, Ιοίϋΐη Ιιοο οριΐ8, ηοη ρ89ΐη:08 Οίνιϋ, ρίσχομεν έν ταΤς Πράξεσι των αποστόλων, ουκ εΐ; 
Δαβίδ μόνον αναφερομένη • καταχρηστικώς γάρ λέ- 
γεται αδτη Ταλτήριον, δτι ψαλτήρ.ον κυρίως οργά- 
νου εΤδος, ΝανΛα παρά Έβραίοις δνομα^<^μενον, ϊχ 
του ψάλλβιν, ώς εύκτήριον έχ του εδχβσβαι. Μβ- 
τηνίχθη καΐ έπ\ τήν βίβλον ή κλησις άλλως, ϊχ του 
τηρεΤν τοΟς ψαλμούς. "Αλλοι δέ λέγουσιν, οΤς κα\ 
Ιγώ συντίΟεμαι, πάντας τους ψαλμούς είναι του 
Δαβίδ • ώσπερ γάρ 6 ΜωΟσέως ίπιγεγραμμέ• 
νος, ούκ Ιστι Μωσέως• εΐ γάρ ζν, πρώτος &ν 
Ικειτο διά τήν άρχαιογονίαν εκείνου, ή κα\ έν τα?^ 
τούτου βίβλοις άνίκειτο, καΟάπερ αΐ ί}>δαΙ βύτοΰ, 
ή μέν έν τ}1 Έξόδψ, ή δέ έν ΆριθμοΙς, ή δέ έν 
Δευτερονομίφ• οδτως ουδέ τ' άλλα, τά δοκουντα 86(1 ίη(ΐ6θηί(β Γι1)ηιπ) Ρ83ΐηιοηιπι 8ρρ6ΐ1&Γί ιΐυηΐ, 
ηΙ ίη ΑοΓώυβ ιροβίοΐοηιπι Ι62ΐαιυ8, λίςαβ ίη(1ί63η• 
ςυο(] 1οΙϋ8 ρ83ΐιηοηιπι 1ίΚ>6Γ βοΐί Ώι^ίά 286πΙ)«η<1ιΐ8 
ηοη 8ίΐ. Ν»» ςυοϋ ΡβαΙΙβΗυοι 8ρρ6ΐΐ3ηιυ8 Ιιαηο 
ρ88ΐαιοτυηι ΰοΐΐβαίοηβηι , ΙηιρΓορηο ί<1 (1ΐ€ΐαιυ8 : 
(|υί« Ρ83ΐΐ6Γΐυπι ρΓορηβ 0Γ|2ηί ςυοϋ(Ιλΐιι 06ηυ8 
681 : ςιιοά αραά Η6ΐ)Πβ08 ϋΙαίαΓ ΝαηΐΛ, 3 ρ^ιΐ- 
ΐ6η(1ο δί€ <1ί6(υιιι• (|ηβιν3<]ιηο(1υΗΐ οηίοπυηι 3ΐ» 
θΓ3η<1ο ; 86(1 Ιιυ]ιΐ8πιο<1Ι 3ρρ6ΐΐ3ΐίο 3<1 Ρ83ΐηιοΓυηι 
ΙίΙ)ΓυΐΒ ροβίηιοάιιπι ΙΓ3081313 681, ςυί Ι3ηΐ6η νβΙ 63 
6ΐί3ΐη Γ3ΐίοη6 (ΐ6ηοπιΙη3ΐίοη6ηι Ιΐ3η6 8οηίΐυ8 681, 
ςηία ρ83ΐπΐ08 οοηΐίηεί. ΑΗ1 νβΓΟ (ςυίΙ)ΐΐ8 6^0 οοη• 

86ηΐί(0 3886ΓϋηΙ ρ83ΐηΐ08 ΟΠ)η68 3 03Τί(1 Γϋί886 

6θπιρο8ίΐθ8 : 61 ςυ6πΐ3(]ηιοάυηι οο1θ(68ίη)υιη οοΐ3 • ριιν άλλοτρίαν έπιγραφήν. Κα\ γάρ Σολομώντος δύο ▼αοι ρ53ΐιηϋηι, ςηί Μογβί ίιΐ8€ΓίΙ>ίΐαΓ» άΐουηΐ Μογ8ΐ 

φασιν εΤναι ψαλμούς, οΓτινες, εΐ εκείνου ήσαν, τε- 

λευταίον άν έτετάχατο, κα\ &μα ή κα\ έν ταΤς Βασι- 

λείαις, ή κα\ τοίς Παραλειπομένοις έμπεριείχοντο, 

ή χαΐ που δηλουσΟαι Ιμελλον, ώς τύ • *Ησαγ αύτφ 

φ^αΐ χετταχισχΙΛιαι, καΐ :ίαρα6οΛαϊ τρισχΙΛιαί • 

ψαλμών δέ αύτοΰ ούκ έμνημόνευσεν ή θεία Γραφή. 

Αοιπλν οΰν αΐ έπιγραφα\ ΊδιΟοΟμ, χα\ τών υΙών 

Κορέ, κα\*ΑσΔφ,κα\ ΑΙμάν, κα\ ΑίθΔμ, παριστώ- 

σιν, δτι τούτοις τοΙς άνδράσιν άρχιρδοίς χειροτονη- 

θεισι τών χορών, ούς ό Δαβίδ έκ τής φυλής Αεΰί 

χατεστήσατο, χα\ άπεκλήρωσεν εΙς τδ ύμνεϊν τ6ν 

βεδν έν τοΙς διαφδροις όργάνοις, ών ιίδη σβφώ; ό 

τελευταίος Απαριθμείται ψαλμδς, Ιδικώς Ικαστον ηοη 6886, ηυίβ 8ί 6]ιιβ 6886(, ο1) ί11ίη8 3η1ίςα1(3ΐ6ητ, 
ρΓίιηα8 ίη οιπίίηο 16((6Γ61ηγ, 3υΐ 83ΐΐ6ΐη 1ΐλΙ)6Γ6ΐυι 
ίυΐ6Γ ΙίΙ>Γ08 Μοχβι, 8ίοηΐΙ 1ΐ3ΐ)6ηΐαΓ 6]α8 03ηΐί63, 
(ΐυοΓΗΗΐ υηηηι ίη Εχο<1ο, 3ΐΐ6η]πι ίη Ναηΐ6Γί8, Ι6γ- 
Ιίιιπι ίη Ι>6ηΐ6Γθηοπϊ1ο Γ6ρ6ΓίΙαΓ ; ίΐ3 6ΐί3ηι οχίβΐί- 
η)3η(1υιη 6886 3886ηιηΐ (16 3ΐίί8 ρ83ΐιηί8, ςηί βΐίο• 
Γυηι ίη8€ήρΙίοη68 ρπ£ 86 Γ6γγ6 ^ί(ΐ6Β6ηΐ«ΐΓ : [ςηο(1 

8€ΐ1ί66ΐ »1) 3ΐίθ 60ηίΐρ08ίΐί ηΟΠ 8ίη1, <{03ΠΙ 3 1>634θ 

03νί(Ι.] Ε3<ΐ6πι 6ΐί3πι (ϋοοηΐ (Ι6 (Ιυο1>υ8 ρ83ΐηιί8, 
ςυί δ3ΐοηιοηί8 ίη8€ΓΐρΐΙοη6ηι Ιΐ3ΐ»6ηΐ, ςικκΐ 83ίΗ€6ΐ 

81 688601 33ΐοηΐθηί8, 3111 6ΧΐΓβΠ10 ίη ΟΓίΙίηΟ 6θΙΙθ- 

63Π (ΐ6ΐ)ΐΐ6Γ3ηΐ, 3ΐιΐ ίη ΙίΙ>η8 Ιΐ6([υιη, 3ΐιΐ Ρ3Γ3ΐί• 

ρθΠ16ηοη ίηΐ6Γ86Γί : 3αΙ 83ΐΐ6ΐη 3Π€υ(>ί (Ι6 618 0)6- τών ο&τως έπιγεγραμμένων ψαλμών οζτος παρεδί- Ο πιοΗ3 Ιΐ3ΐ)6η, 60 πιοάο ςυο Γ«ΐ6Γ0Γυηι οηιηίυηι δου ψάλλειν, τών άλλων κοινώς ύπ6 πάντων ψαλλο- 
μένΐΰν • ύφ' οΐ» γοΰν Ικαστος οδικώς έψάλη, τούτου 
κα\ τήν έπιγραφήν άπηνέγχατο. ΚαΙ τούτο δέ φανε- 
ρών έξ &ν φησιν ή βίβλο; τών Παραλειπομένων^ δτι 
κα\ "Ίβσε την φδτιτ ταύτην, έ^ χβιρί 'Κσάφ. Άλ- 
λα κα\ άιώ του επιγράμματος του λη' ψαλμού * 
ΕΙς τό τέΛος γάρ , φησ\, τφ ΊδιΟοϋμ, φδ^ι τφ 
άαβίδ * έποιήΟη μέν γάρ τφ Δαβίδ, ανετέθη δέ τφ 
*1δι6ουμ ε(ς τδ ψαλήναι. Κα\ αύθις δ μγ' ψαλμδς 
ούτως έπιγέγραπται • Είς τό τέΛος τοΊς νΐοΐς Κο^ 
ρέ, ψαΛμός τφ άαϋίδ, Κα\ πάντ•ς δέ οΕ φέροντες 

ΜΙΙΚυβ. η, 52. 6]η8 οροΓίΐΗ) Γ3Γιο Ιΐ3ΐ)ίΐ3 68ΐ *• Εταηί ^ϋΙΐΗ, ίη- 
ςηΊΐ, Ηϋ, €αηΐί€α ηνϊηφίΐα μι7/«, ραταΜΛ ϋτ 
ιηίΙί$ : ρ83ΐηιοπιπι ▼ογο 6]ιΐ8, δ€ΓίρΙυΓ3 ηοη ηΐ6- 
ηίηίΙ. ΟχΐβΓΟίη ίη8€ηρΐίοη68, ΙάίΙΙιοπι βΙίοΓοηι 
(;οΓ6, Α83ρ1ι, Ειη34η βΐ ΕΐΙΐ3η), 1ΐ06 Ι3η(υηι νοίιιηΐ 
8ί8ηίβ63Γ0 : (|ηο(1 Ιιί8 τίΓί8 , ηυο8 1)63ΐα8 0•νί<ϊ 

6ΐ6β6Γ3ΐ 61 1?ί1)ϋ 1.6Τί, ί» ϋΐΜϊβ8 30 ρΓίη6ίρ68 ΟΐΐΟ- 

ΓΟΓίιιιι,ςυοβςυο ίη8ΐίΙυ6Γ3ΐ, ηΐ ν•Γϋβ 0Γί3ηί8 Ι)6ϋηι 
ΐ3«ιΪ3Γβηΐ, 61 ςυοηιιη ΟΓ^βηοταπι β6η6Γ3, 3ρβΓΐβ 
ρο8ΐΓ«πι«• οιηηίιιι» ρ83ΐηιυ8 €οηηοηΐ6Γ3ΐ : ηαοιΙ 
Ιμ8, ίΒςυ3ΐη, ^ΐΓΐβ υηυδίιαίβςυο ρ93ΐη)οηιηι, ]υκΐ3 Οί9ίίίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε ?ν5 ΕϋΤΗΥΜΠ ΖΤΟΑΒΕΝΙ 5• 

ιιΟΓηΙηπιη ίηββπρίίοηβπ), ρΓΪναΓιηι «ά ρ$3ΐΐ6η(1αηι Α αλλότριας έπκγραφάς, ου τόυ βεΤνος, άλλα τφ δ^ινι ίΐίΐ (Γα(]ί1υ$ : ουηι 3ΐίί ρ$αΙιηί ^5 υοίνβΓβίδ €αηΙοπ- 
Ιμι», Αίςιιβ ίη οοηιητιυηβ Γ&ηβΓβηΙατ* ΙΙΓι ^£ίιυ^ 
ρβαΐηή, (|υί ρΓίνβΠιο 25 3ΐί<|υο βΟΓίίΐη άβε^βΟΙί 
8ΐιηΙ, Γ3ηΙοπ8 $υί ίηδοηρίιοηβιη ΓβΐυΙοΓυηΙ : φΐονί 
οΐίαιη ηΐ3ηίΓ6ίίΐίιι$ Ωι 6χ Ιιίβ φιχ ίη ϋΙ)Γ0 ΡαΓηΓι- 
ροιηβηοη Ιβ^ίιηιΐΒ ". ΰίήηίί, ίηςυίΐ, εαηΐιεηιη Ιιοο 
ίη ηαηη ΑζαρΗ, Ουίη βϋ^ιη αΐι ίηβοηρίίοηβ 
ρ8α1ιηί χχχνιιι, ςυ» Ιιΐ)]ιΐ8ηΐ0(ϋ βδΐ •, Ιη βη€ίη ΙάΊ- 
ιΗηηι ϋαηΐίαιηι ίριί ΒαυιΛ. βοιηροβίΐυιη ςιιίρρβ ΓυίΙ 
\ά οβηΐίειιηο 2 1)03ΐο Π9νί(], 6ΐ αϊ) 60 ΙηιΙίΚυιη 
ΙϋΗΙιυπ), υΐ ΠΙικΙ οαηβΓοΙ. Ρ$3ΐιηα3 βϋ^ιη χυιι βϊο 
ιη8€ΓίΙ)ίΐυΓ *^ : Ιη βηβτη βΙη$ ϋονβ, ρ$αΙτηη$ ίρ»ί 
Οανΐά. ΡΓχΐ6Γ6α ρ83ΐιηί οιηηββ, ςυί αΙίοΓυιη ίηβΰΓΐ- 
ρΐίοηββ 1ΐ8ΐ)6ηΙ, ηοη ρβΓ ([βηίΓινιιιη €38ΐιιη, δβϋ ρβΓ έπιγ(γράφατακ, δ χα\ αύτ6 σημεΤον εναργές, οτι 
τψ Δαβίδ ποιηθέντες, τούτοις Ιδιαίτβρον προς τλ 
ψάλλειν ένετέθησαν. £1 δ* εΓποι τις, δτι χαΐ μ4)ν χα\ 
ψαλμ6ς τψ Δαβ\δ έπιγέγραπται τοΓς πλείοίΐν, έροΰ- 
μεν, δτι χα\ πολλοίς πάλιν, ψαλμός τοΟ Δαβίδ, δπερ 
έπ\ των Αλλων ούχ εύρήσεις, Γνα γνώμεν, δτι τοΟ 
Δαβίδ είσι χα\ τεεποιημένοι, ου δεδομένοι χα\ άνα• 
χείμενοι • τούτο γάρ τήν διαφορλν είσήγαγεν. Ό δ' 
εΙς τδν ΜωΟσζν αναφερόμενος, τοιαύτην Ιχει τήν 
έπιγραφήν • Προσενχ^ι ΜωΌσ^ άνθρώπφ του 
ββου, μονονουχ\ διδάσχουσαν, ώς ό ψαλμ?>ς ον5τος 
άρμδζει τοΤς διλ του θείου Οδατος, ήτοι του σωττ^- 
ρ(ου βαπτίσματος, άνθρώποις του θεού γινόμενοι; • 
Μωυτης γάρ ΛηρΘβΙς έξ ύδατος ερμηνεύεται. (ΙλΙΙνυηι {η$οπΙ)υηΙιΐΓ : ηυ^ Γββ &1)υη(ΐ6 ΙπάίοαΙ, ^ Λαμβάνονται δΙ Ιξ Οδατος, χαΐ βεου άνθρωποι χρη- ρ<»3ΐιηο8 ςυί^ίβιη 9 ΙιβαΙο Ο^νίά Γυί8δ6 εοη8€πρΙο8. 
86(1 ίΠ)8 03ηΙοπ1)υ$ ρΓίναίΙιη ΐΓ3ϋίΚ08 9ίά ο^ηβη- 
(Ιυπ). ΟυοΗ β! ςυίδ 6υηΐΓ3, ΠΙυϋ άιΟΛί : ρΙυΓββ εΐί&ηι 
β$$6 ρ83ΐπιο8, ςιιί ίη ίπδοηρίίοηβ 1ι&1)6ηΙ ηοπιβη 
Οανίά, ίη ΙβΓίίο Οϋδη, νίιΐβϋοβΐ ΡίαΙιηη$ ίρ^ί Οανίά: 
Γβρηε3ΐ>ίιηυ8 ιηυΐΐοδ β8?ίθ οΐίαπι ςηΐ ροΓ ββουηίΐυπι 
ΟΛβυπι ίηβΟΓίρΙί βιιηί: νίιίβΠοβΙ Ρ^αΙηχηζ ι>ίίιι« ϋα- 
ν'ίά : ςυοά Ιβηαβη ίη αΐίΐβ ηοηιΐηί&υδ ηοη ΓβρβηίοΓ : 
ηΐ δείαπιυβ ςοο(] αΙ) ίρβο ηηίάθηι Ο^ιτίϋ €οη8οηρΐί 
δυηΐ , ηοη βί (Ιαΐί ηηΐ οΜηΐί : Ιισο βηίηι (ϋΟοιεπ- 
ΙίΑπι ίη(Γ0(ΙυχίΙ. Ι]Ιβ αηΐβιη ρδβΙπίΗδ ςηί ΰο^δί ίη- 
δοηΙ)ίΙυΓ,1ιυ]υδΠ)θ(Ιί Ι)3ΐ)6ΐ ίηδοηρίίοηβπι '* : ΟταίΙο 
ίρ$ί Μοΐβ$ί Ηοηινιί Οβί, ςαχ ΙηδΟΓίρΐίο (!θ€6Γβ νί(]6' ματίζουσιν, οΐ βαιττιζ^μενοι. ΤοΟς δέ του Σολομών- 
τος λεγόμενους εΐί τδν Χριατδν είρησΟαί φαμεν. 
Σολομών γάρ είρηηκώτατος ερμηνεύεται, όπερ 
έστ\ν 6 Χριστές, χατά φύσιν τήν είρήνην ί/ων • 
ΕΙρήίτην γάρ, φη ί\, τ^ν έμί^ν δίδωμι ύα7ν, εΙ- 
ρήνην τ^)^ έμ^γ ά(ρ(τ\μι ύμΤν. Όερ\ δ>. τών άνεπι- 
γράφων, πολλά τών ΈβραΤκών αντιγράφων συνημ- 
μένον Ιχουσι τψ πρώτω ψαλμφ τδν δεύτερον, ο6 
προσκειμένου τοις ψαλμοΤς αριθμού παρ' αυτοΓ; • 
6 δδ δεύτερος, αναντιρρήτως του Δαβ'δ. Κα\ τούτου 
μάρτυρες οΐ απόστολοι, λέγοντες πρ^ς τδν θεδν έν 
ταΤς Πράξεσιν • Ό διά στόματος ΑαβΙδ του Λαι- 
δός σου είχών • Ίνα τι έρρύαζαν Ι^Οπίχ, χα\ τά ΙΠΓ ςϋοΛ ίΙΙβ ρδαίιηυδ ίΐΒ οοη(|ηΐ3Κ, ςυί ρβΓ άίγιη^ηι ^ έξης. Συναποδείχνυται οδνκα\ ό πρώτος ψαλμ?)ς του 
Ι. * « .. ... Δαβ\δ είναι. Ε( δέ χα\ δ π;3ώτος κα\ ό δεύτερος τών 

άνβπιγράφων, του Δαβίδ, χα\ οΐ άλλοι πάντες άνεπί- 
γραφοι, χαθά δήπου χα\ δ ένενηχοστδς τέταρτος, ώς 
μαρτυρεί ό άπδστολος Παύλος έν τί) πρδς Εβραίους 
Έπιβτολϊ), φάσχων • Τίνα ορίζει ήμίραν σήμερον 
έν Ααβϊδ^ Λέγων μετά τοσούτον χρόνον, καθώς 
εϊρηναι • Σήμερον έάν της ^ωνης αυτού άκού' 
σΐ(τΒ^ /ιή σκΧτίρύντγτε τάς καρδίας ύ^ιων. Κα\ 
οΕ ανώνυμο: δέ Δαβίδ ιίσιν, ώς διδάσχει Στέφανος 
ό πρωτομάρτυ; έν τα?ς Πράξβ9ΐ * φησ\ γάρ πρ6< 
^Ιουδαίους • "Εως των ήμερων Ααέίδ^ δς ε^ρε 
χάριν ενώπιον τού ββον, καΐ ήτήσαζο εύρεΤν 
σκήνωμα τφ θεφ ^ίακώβ. Τούτο δέ τδ |&ητ1ν τού 
ρλα' ψαλμού, δηλδν έστιν, ώς Ιστιν άνΑνυμος, Άλλα 8!]υ3η), Ηοο βδΐ ρβτ δαΙυΚβΓβ Ι&γαοηιιη Ιιαρίίδπολ- 
Π8, Ιιοηίηβδ Οΰί βΰβΗ'ί Βηηι. ΙΙογββδ ςυίρρβ ίη- 
ιβΓρΓβΙαΙαΓ, Λ$$ηιηρΐΗ$ εχ αφπι. Εχ «ςπϋ τβΓΟ 
•δβαιηυηΙυΓ οιηηοβ ςιιί ΙκιρίίζβοΗΐΓ. ϋη<}6 6ΐί«π¥ 

Μ ΙίΟΠίίηΜ ΠΙ6ΓΗ0 €β((ηθΙΗίΐΙ&ΙΙ«ΙΙΓ• Εοδ νβτο 

ρβλίιηοβ, 4|ΐιί 8•^ιηοηΐ8 άΙνηνΛντ^ ίη εΐιπδίοηι 
ίυίβδβ ΰΜϋ^ΟδΚοδ ΓβρυΟηιαβ. δ&Ιοηιοη ηαηι<|ΐΐ6 

ϊηΙβΓρΤβΙΜΟΓ ρΛάβ€Μ9. Υ^ΓβΙΒ ({«ίβΙΙΜίΙ »ΙίΐΙ8 ΙαΠΙ 

Γηίΐ ρ»€ί6τΜ, ςυ3ΐη ΟΐΓίδΙ«8? φύ η8ΐυη ίρβ» 
ρζΜη Ιι»^? '* Ραεειη^ βιιίιη, ιη(\ηίϊ,ίΜαϊη4ονο^§^ 
ρβνβιη ιηβΛίΜ τείίη^ηο νοόί«. Ο^'ρΜίιηίβ ςιιί βίαβ ίοδοιί» 
ρΐίοηβ βΐΜΐΐ, ϋΐιιά ίπ ρτίΝΐίβ $ΜΛάανα οβΙ, ςιιοιΐ 
ιηοΐΐα Ηοϋηκοηιηι 6χθηιρΙ«Γία, €θΐι]υιΐ€ΐαη 1ι&1)6ηΐ 
βΜΜί^αιιι ρβΑΐηιυηι οιιιη ρΓίακ» : ουπι &ρ«ιϋ «ο» ηοη βίΐ ΑΜΠβηιβίη ρββίηιιβ : βΜοηιΙυβ ϋοΐβοι, βίηβ Τ) χαιοί τό ΆΜηΛούΐα έπιγεγραμμένον Ιχοντες τού «οηίΓλίΙΙΰΐίοηθ, οοιίδΟΓίρΐηβ Γοίΐ » 1>6»Ιο 0»νί(1. 
€υ]υ8 Γβί ΐ€84€8 ΐΜΐΙ)βπιη8 &ρθ8ΐοΚ)8, ίο Αοΐίΐχι» 
^ΙίοβηΐΜ 34ΐ 0•ιιπι : *' Τη ηηΐ ρετ #ι Ώαιήά ρηεη 
ίτΛ άίχίαΐ : Οιιατε ίη$ίητεχ€τηηί ρείΐΐεε, 6Ι€• Ιΐκίΐβ 
βΐίλπ) 06ΐιι•η8ΐηιΐυΓρπηιαη ρδ&Ιηιυιη ρ&η ηοϋο 
(ρ«ίΜ€886 Ιλινίά : ςιιο4 δί ρήιουηι 61 86ουιι<ΐΗΐη 

ρβλίηΐΐΐηΐ, ςυί 08Γ6ηΐ ίΐΙβΟΙ'ίΐΗίΜΜ!• <1ί€ΊΠ)Η• 688& 

ΒΜΗ41• €0Μ•ςιΐ€αΐ6Γ ίΐΐϋ οιηη68, ςυί βίηβ ίηΒβΓί- 

ρϋΟΒΟ •υΜΐ, €]1Μ(Ι6ΠΙ βΓΙΙΒΐ : δίεΐΐΐί ίηίΟΤ €3βΐ6ΐ:08 Δαβίδ είσιν * αύτίχα γάρ ό ιτρωτος αυτών, ό ρδ' έν 
τοΙς Παραλβιπομένοι^ τφ Δβιβ\δ πεποιήσθαι τί-γρα• 
πται. Δοχβϊ οΙ>ν αΙτΓα τού μέν βΤναί τινας άνεπιγρά- 
φους, δτι ουκ είς δνομα Ινδς Ιθνους Εκαστος τών 
τοιούτων λέγεται • τού δέ ανωνύμους, δτι εΙς τδν 
Κύριον είρηνται • τού δέ φέρειν ^ΑΛΛηΛού^α, δτι 
πρές Θεδν είσιν ευχαριστία χα\ ύμνος. Κα\ περ\ μέν 
τούτου τοσαύτα * καιρδς δέ εΙπεΤν χα\ νε,ρΧ τών 
άλλων. «β•6 86ίηΗΐ8 ρδλίΑΜίηι ηοη&βββιιηυπι ςιιαΠΜΐη• ιι( ^ΐι^βίΑΟΐΓ Αροβίοΐιΐδ ίη ΕρΙδίοΙα βιια ίΐ(1 Η6ΐ)Γ9608, 
(ϋ€6η8 *^ : ΙίύπΐΜ ^ΛΛβίΛαηι άεΙετΜίηαΙ αιεαι ηοάίε ιη ΟαΜ^ άί€ειι$ ρο$1 Ιαηΐηηι ϋηψπε : ΗοάΙε <ί ν^ΰεηί 
<7Μ αηάΗΤίύε, ηοΐϋε οΜηταψε εοταα μιΙγ•. ΡβκΙιιι* ςυοςΗβ <ιιιί βηια βίηβ ηοιηίη€, βίιΐβιη 3δ6ή5•η(ϋ 

• Ρβίί. τχχν. 15. » Ρδ3ΐ. χχχγιη, Ι. *• Ρδ»1. ϋχχιτ, 1. •' ΡδίΙ. ι,κχχϊχ, Ι. " Ιοηη. χιν, 27. 
»• ΑϋΙ. IV, 25, «* ΙΙβίΓ. 111, 8. 57 εΟΜΗΕΝΤ. ΙΝ Ρ$ΑυΐΟ& 58 

βυιιΐ, Ηΐ ιΐαοβΐ 1)€Αΐιΐ8 8ΐορΐΜηυ• ρΓθΙοιιιαη7Γ ίη Λο(ϋ>α8 (1Ί€6η8 2(1 1υά«ο$ : " ϋ$ηΜ€ αά άί€% Οανίά^ 
ηπί ίΛνβϋίί §ψαΐ9αΐΗ βοτάνι /^#, ύί ρϋϋί^ Ηί ίΠϋΜίτϋ Ια1ί€τηα€ν1ηηι ΰ€0 ΙαΰοΒ, Ουοϋ ϋίΰΐυιη ιη8ηΊΓ€8ΐβ 
ΜίΕρίΜη 6$( θχ ρ«&Ιιιιο €χχιΙ, ςυί «αοΐοηβ ϋ^ΓβΙ ηοοοίηβ. δίηοϋίπιοΑο βΐΐ8ΐιη ρ9»1ιηί, ςυΐ Ιοοο ίηβοΓί' 
ρΐίοηίβ ΚαΙ>€Βΐ ΑϋείΜΟ^ ίρ^Ιυβ Β&τίϋ ΓβρυΙ&οιϋ ιιιηΐ : βίςυίιΐϋΐη βοηιαι ρπιηυβ ςυι 6$Ι ειν, ιηαηί- 
ΐββίθ αΙι 00 Γιιίΐ €0<ηρΜίΜΐ8^ ιιΙ Ι^^ίη^Ηβ ία Η1)Γ0 Ρατ&ΐίροιηΰηοη• ΚαΓιο 9ΐυΐ€ΐη, ηυ8Γ6 ρ$9ΐ1ιηοΓυιη 
3ΐΓκ|υί ο&ΓβηΙ ίη8€ηρΙίοη6, ν'κΙβΙυΓ 68 688β, ςυί8 ηοη ίη υηΙιΐ8 (αηΐυιη ^£η1ί8 ηοιηίηβ, υηιΐδηυίβςυο 
«ο?υι» άοΐΐαβ €81 ; <|ΐιο«1 νβιο $ίΒΐ 8106 ηωιιίΑβ, β» νίάβΙυΓ 6$8β Γ8ΐίο» ςιιΐ0 ίη ίρ8ηπ) Οοηιίηυπι (ΙίοΐΊ 
5ΙΙΙ11 : ςίΜχΙ ΗαΙ>«ι4 ΑΙΙ^Ιηία^ τ8ΐίο €51* ςαίβ ΚΜΙίΑΓυιη ααίοηβδ βΐ Ι8α()68 ίη Οβυπι οοηΐίπεηΙ. Υοπιιη 
Αβ ΙλΙβ 1黀 άΛα^ 8α02ά3ΐ:ΐ : (βιηραβ €&1, ια (Ι« €Χΐ€Π8 βΐίηηι (Γβΰΐβπιιιβ. 

Ψαλτ^ μίν, 6 αγόμενος θεά; ' ψο^μ^ δλ, τ^ «οιις- Λ ^ Ρ88ΐΐΐΐ8 (ΐυίιΐοπ) Οβυβ 68( (ΐυί ΰ2ηίΐυΓ : ρ$λ1ιηιΐ8 
ΙΜΕτιον χα\ τλ μέ^ αύτου * ψαλ|ΐ^)δ&^ δέ. ό παιι^τί^ς ▼«γο ρο6ΐη:ι €( οβΓΠίβη ςυοά άβ 60 €8ηίιηα8 : τούτων * ψαλτφβό^ 2&« ύ ψάλλων τούτο χορός * τ6 
μίψηι ^ιάψαλμα μτταβολ^ν 9ΐ)μα(ν£( νοήμβρνα;» ή 
μέλου.% §1 άναβολήν τίνα καύματος, ή τΐ|νικαΰτα 
ΟεΙον Πνβύματο^ Κλλαμψιν €ΐς τοίις ψάλλοντας* 
ό1^8γράφοντο γ^^ρ ταύτα «άντα &4 τ^ν άχρ(6<(αν. 
*Αλλά ψαλμδς μίν χυρίως, 6 μιτλ όργανιχοΰ ψαλ- 
τηρίου έμμβλώς λχφωνοάμβνος - ψδ)) βέ, φωνή τις 
μουαιχή το χα\ Ιναρμόνιος» άΐΒ>^ μόνου στόματος. 
Καταχρηβτιχώτβρον βλ λέγεται χΔχβΙνος ύ)ζ^ι^ χαΐ 
αδτη ψαλμός• άρχαιότιρον $έ ή φίή • χα\ γάρ ΜωΟ- 
στ^ς Ψ^ρξε ταύτης, χαΧ βιήρχεσβν Ιως άα616. Οδτος 
δϊ πρώτος ήρξατο των ψαλμών • ε! γάρ χαΐ περιην ρ83ΐη9(Μ)υ8• ρ06(2 6$( «^υί Ιΐ96€ €θηί)€ίΐ €8Γηυη8 : 
6( Ρ88ΐΐο<1α!«, €ΐΜ>ηι& €906ηΐίυπι ρΒ3ΐηίΐ08 : ϋία- 
Ρ8»1ηΐ3, ηιιιίΑΚίοη^ιη ββηΙ^ηΐίΦ• 8ΐι( ε8η(ιΐ8 »\%ηΙ^ 
ϋοζΐ : ιαΐ ρ8α8απι«8βΗ ίηΐ6τ]6€ϋοο6Πΐ φΐ8π)ά8πι ρα1• 
8Αϋοηΐ8, νοί ίυΙ|0Γ6ΐη« 9(Κςοβ ίΠιιπιίηλίΙοιίθΐη <1ί* 
τΐηί δρίπΐα8, ςιι» Ιυηο εΑΒ€ΕΐίΐΜΐ8 »ρρ8Γ€ΐ>λΙ : 
8€ΓίΙ>6ΐ)8ηΐιιτ βηίηι οηηίλ 1ΐ9€ 8ΐ) €ΐ8 άίΓΐ|;€Βΐ€Γ. 
Ρ8βΙιηιΐ8 ρΓορπο €8ΐ ΙΠιμΙ ΰΜπηβη, ςιιοά 8ΐπιιι1 €υιη 
Ρ$8ΐ1ΐ6?ϋ ίη8ΐηιιη€η(ο 8α8νΙ το€β ^τοΓογΙιιγ : ο<ίβ 
86υ €8ηΐί€υηι, νοζ ςιι^ϋΑΠί 68ΐ ιιιυ8ίο8 εαπα Ιι8Γ- 
ηΐ0Δί9, 8οΙο ΟΓβ ψτοΐΛΐΛ^ ^ιΐ8ηι<|ΐιαηι ίητρτορΓίβ 
Ιρ8ΐιπι ΰΑοΐίουιη β^ΒρβηυσιβΓΟ ΡβαΙηιιιβ ϋίε^ιίαΓ. ψαλτή ριον&ργανον, άλλ* Ατεχνονχα\ (βιωτιχΐ^ν, χα\ ,. ΕβΙ ιηΐύπι €8ηΙί€υιη ρβλίιαο ιηΐίί^αίυβ : Μθ3Γ8β8 πρί^ζ μόνα ψάλλον τά ποίμνια * ΔαβΙβ βλ "σοφώτερον 
τούτο χατεσχεύααεν, ή ήρμοβεν, χαΐτήνχρηαιν αύ- 
του πρίς ββ^ν μετήνεγκεν. 'Υμνος δ^ ή έπιτετα- 
μένη δοξολογία • αίνος δ^ 6 αυντομος ίπαινος * Ιξ- 
ομολόγησις δλ, ή χατ* έπίτααιν δμ(άογίαή χαλώνών 
ικποιήχαμεν, ή χαχών &ν δεδράχαμεν • προσευχί] 
δ^, ή δέησις• ευχή δέ, ή ύπόαχεαις. Πάντα δ& λέγον- 
ται πρ2^ Θεόν. Τί μέν οΰν έατι ψαλμίς, χα\ τ( <}1δή, 
προσηκόντως είρηται. '^^^ί δΐ ψαλμών Οποληπτέον, 
δτι προτάσσεται μ4ν ή δι' οργάνου μουσιχή, Ιπεται 
^ ή διά στόματος φωνή, δευτέραν λαμβάνουσα χώ- 
ραν ψαλμο\δέ φδών. δτε τουναντίον γίνηται. Κατά 
δέ τους νόμους της αναγωγής, ψαλμός μέν άν εΓη, 
δτε τό σώμα τείνοντες, ώς όργανιχόν ψαλτήριον, ςυίρρβ €8η1ί€ί ιιιεΙΟΓ ΓυίΙ, ίΙΙίαβςιιβ υ8ΐΐ8 υιςυβ 
8^ 1ΐ62ΐί 08τί<1 ΐ6πιροΓ8 ρ€Γ86Τ6Γ8νίΙ : ηιιί ρνίπιαβ 
.οηιηίαηα οοΒρΙΐ ρ88ΐιιΐ08 €οη&εΓίΙ)θΓβ. Ναηι 6ΐ 8ΐ 
8ηΐ68 ρ88ΐΐ€Γϋ ίηβίΓΐιπιβηΙο ιιΐβΓβηΐυπ, ϋΐίΐιβ ιΐ8ΐΐ8 
61 8ίη6 ΒΠβ α1ΐ8 6Γ8Ι, 6( Α^ηιοόυΐΌ νυ1(8η8 ; 8ά 
8θ1θ8 6ηίη) %ΤΒ%6% ιηυΐ€6η<1θ8 ρυΐ88ΐ);«ΐιΐΓ. ΟβνίιΙ 
Ι^ΐΐαΓ λοπιίηί ίηβίΓοπιβηΙαιη 88ρί6ηΐίιΐ8 €08ρΐ8νίΐ, 
61 ίΙΙία8 υ^υπι ^ά 06υηι (Γ3η&1υ1ί(• Πχηιυιιβ υθγο 
681 άίνίθ2Β ^Ιοπ3ΐ βχΐ6η8ΐθΓ 8ΐηυβ βωρΓιοΓ ςΐΗΒ(1αιη 
Ι0υ8. Νβηι ουηι )2υιΙίδ ηοαιβη 8ΐη)ρ1ί6'αθν (ΙΙοίοιιιβ, 

ΥΙΐΐ28ηθΓ68 06 1)Γ6νίθΓ68 1811^68 8ίβθΙΑ€8η)υ8• 

€οηΓ€88ίο 6ΐί8Π) αηιρίαιχι ({ΐιθ(1<!8ΐη ιβδΓιηιοηίυοι 

681 61 &(]68, (|ΙΙ8 &υΙ ^008 ςΐΙΦ Γ6€6ρίηηΐ18 Γ3ΐ6η)11Γ, 
8υΙ ιη8ΐ!ΐ ςιΐ9Β 60ΐνπ)ί8ίιηυ8. Ρογγο •Γ9ΐίθ ρΤ6Γβ8 χα\ διά τών χαλών ίργων έπαψώμενοι τρόπον τινά, Ο 8ίβηίθ68ΐ, 6( ν^Ιυιη ρΓθΠλί88ίθΒ6ηι• οιηηία(|υ6 8<1 χα\ ψαύοντες αυτού, προίξιν άποτ^λοΰμεν άγαΟήν τε 
χαΐ έναρμόνιον, εΕ χαΐ μήπω θεωρίας έπέβημεν* 
φδή δΐ, δτε χωρίς του πραχτιχοΰ θεωρού μεν τά της 
αληθείας μυστήρια, γεγυμνασμένοι ήδη τυγχάνον- 
τες* ώδή δλ ψοϋΐαου, δταν προαγούσης αγαθής πρά- 
ξεως, εΙς θεωρίαν χαταντήσωμεν» χατά τ6 είρτιμέ" 
νον Έπββύ^ίησας σορίαν, ^ιατήρησοτ έντοΛός^ 
χαΐ Κύριος χορηγήσει σοι αυτήν, Ψαλμ^^ς δέ φδής, 
δτε της θεωρία; σαφηνιζούσης τινά τών χεχρυμμέ- 
νων ήθιχών, ε!ς έργασίαν τούτων έρχόμεθα. Κα\ 
τάχα διά τούτο πρώτον οΐ ψαλμο\, είτα αΐ ψδα\, ότι 
χρή κα\ διά της πρακτιχής Ιόντας, εις θεωρίαν Ιλ- 
ΟεΙν. "Ενθεν τοι κο\ πρ^ς τφ τέλει πολλαΐ ώδαί' κα\ 
δπου αναβαθμέ, ούδαμου ψαλμδς, οδτε μετ' εμπλο- 
κής (ίίδής. Έν γάρ ταΐς άναβάσεσιν 
μόνιρ τφ θεωρεΖν είσιν. Ββιιηι ρ6τ1ίη6ηΐ. Ουίά ίΐαηυβ 8ίΙ ρ83ΐπιιΐ8, 61 ςυίιΐ 
€8ηΐί6υη), 8ΐ)ΐιηϋ6 (Ιίχίηιιιβ• Οααΐίουπι βαίι^πι ρ88ΐαιί 
(υπο 68λ, ςυαη<<ο ιηα8ί€6 ρ6Γ οτ^2αί6υηι ίη8(πι- 
ηβηΐυιη ρτίαβ <1ί8ροηίΙιμ', 61 <1βίη(}6 οοινββουίΐυΓ 
τοχαΤ6 6011888, (\ηχ 86€»η(]υιη 0€€1ΐρ8ΐ Ιο€ΐιηι• 
Ρ8α1ιοιΐ8 ν^το ΟΑΠΙίφί Ιιιηβ «ΙίβίΐυΓ, ςιιηπίΐο 6]ιΐ8 
ςυοά ηυηο <Ι»χίιηιΐ8 οοηΐΓβΗιιιιι ίίΐ. ^ιιxι8 8η8|ζθ- 
ΐ;6η 86 ιαοτ8ΐβιη $6η8ΐιπι« ρ8α1ιηυπι Ιυηο οαηίηιυ8, 
({ιιαιμΙο ςοΓριΐ8 ηοβίΓυιη ςηαδί ρβΑΚΰπί ίηβίΓυ- 
ηιβηΐυηι ίηΐ6ηι1ίιηιΐ8, €ΐ ρ6Τ ΐΝχηα ορ6Γ8 ςυθ(ΐ8πι• 
ηιοϋο ίρ8ΜΠ1 ρα1ρ8Αΐ6β, 1)θη»8 86 6θη6ίηηΑ8 8€ΐίθ- 
068 ρ6ΓΑθίΠΙ118, ςΐλ8αςα8ΠΙ «4 &11&0Γ68 €0ηΐ61Ιΐρΐ8« 

ΙΙοη68 ηοριΐϋπι βιοβικίβηιηυδ• (λίακ Τ6Γ0 αυΐ εαη- 

Ιίουιη 08η6Γ6 Ιυηο (ΙίοΙ ροβ8υιιιυ8, <|ΐΐ8ηάο 8ΐΐ8(|ηο 

ο! άγιοι πρ6ς Ο αΐΐίδ ορ6Γ»Ιίοηί5ιιβ γβπΐ3Γΐ8 Ιαηΐυπι πι^ί^βπβ οοη- 

ΐ6ΐηρΐ3ηιυΓ, 606€Κί )8ϊβ ίη 08 τβ β<ϊπϊο<1αηι 6Χ6Γ€ί• ΐα\ : α εαηΐίοοπ) ρ$0ΐηιί, ηηβηιΐο ρΓ9Β06()6ηΐίΙ)η3 1>οηί8 αεΓιοη)(>α8» ίη οοηΐβιηρίβΐίοηοπι <ΐ6Υ6ηίηιη8 : 
]•ιχ(8 ςιιοίΙ άίοίΐϋΓ : €οη€»ρί$ίί $αρίβηίίαηι : $6Γνα ηιαιιΛαίμηι^ €ί ϋοηΐίηη$ ϋύι €αηι ιηίιιΐ(/Γέτ6ι7 '*. " Α€ΐ. VII, 46 •• ΕοοΙί. Ι, 53. Οί9ίίίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε 53 ΕΙΓΓΗΥΜΠ ΖΙΟΑΒΕΝΙ 60 

Γϋ^Ιιιιυπι βΐΐίΐη €ίΐηϋει Ιυηο Τ6Γ6 €2ηίιΐιιΐ9,ςυϋη(1ο ΰοηΐβιηρΙαΓιοηβ, 0€€υ11& ςιίφθβιιι ςυ» Λά ηιοιβ:} 
ρβπίαβιιΐ, ηοΙ)ί5 Γβψβίαηΐβ, ηοβ Ιη βοπιπι ορβηΐΐοηβιη ρΐΌΟβθίιηαβ. Η•ο Γλίίοηβ ίοπΑβιίβ ρβλίιιιί 
ρπιηο Ιοοο, 61 (ΙβΙίκΙβ οαηΐΐοβ €θ11οο3ΐ2ΐ βαηΐ : εαιη άβοΒΆΐ ιιΐ ρβΓ αοΓιοηοβ ^ οοηΐβιηρίαΐίοη^ιιι «οοβ- 
ϋαιηαβ. ΜαΙίΑ βηίιη οαιιΓιο» ΙιαΙιβηΙυΓ οΐΓΰ^ι βηβια ϋ()π, ^βΓυπι υΐιί {πκίαβ ββΐ, ββυ «δββηβυβ, ϋΐίο 
ιιυβςυλπ) 681 ρ$2ΐιηυ8,ηοςιιβ 61*121111 ΰοη](ΐηΰΐιΐ3 οααι ΰ3ηΐί€0 ; ββηοΐί βηίηι τίΗ ίη λ8€6η$ίοηίΙ)υ8 οοη« 
(6Πΐρΐ3ΐΙοη! (9η1υιη ΙοΙβηΓι βυηΐ. 

δυη( ςιΓι ΕΒάηνη, 61 :ι1ϋ ςυί Εζ6€ΐιΐ3ΐιι (ΙιΟΑηΙ Α 01 μϊν οδν βΤπον Έσβρβν, οΐ β^ Έζβχίαν συναγα- 
ρ82ΐ1ιηο8 ίη υηυηι 60116^1886, ςαΙ 06η(6η2Η0 61 Υ^^ν '^^^ζ ψαλμοΟς, ιΐς έχατλν χα\ πεντήκοντα συν- <1ιιίηΐ|υ&^βη8Γίο ηαιη6Γ0 60ΐιΙίη6ΐι1αΓ. Ιη ςυο ηιι- 
η]6Γ0 6ΐ ςυΊη(|υαβ[6η3Γίυ8 ηυπΐ6Γυ8 Ρ6ηΐ6608ΐ68 
ι]ί€ΐυ8, &ΐςυ6 αΙ) Η6ΐ>Γ36ί8 ν6η6Γ&ΐυ89 €6Γηί1υΓ, ρβΓ 

1ΐ6ΐ)(ΙθΠ13(ΐ3ΙΙ 1ΐ6ΐ)ύθΠ18<]8Γαΐη Ρ6ΓΓ6€(118, 1(1 681 86- 

ρίβηαηο πιυΙΐίρϋΰ^Ιυβ, 61 Τπη!ΐ2ΐϋ8 ρ&ηΐ6Γ οοη- 
Ιοπιρίαη ρο(68ΐ π)]Τ8ΐ6Γίυπι, 3<Ι(1ί(& τί(ΐ6ΐί€6ΐ υηίΐαΐβ 
ΡΓορίβΓ υη^ηι ςυοί 6δΙ Ιη Ιπίιϋ8 ρ6Γ8θηί8 υηίΐα- 
16ΠΙ. €αηΚ0Γυπ) ςυ^ΐυοΓ 6Γ3η( ρΗηοΙρββ, ςπΑΐυοΓ 
οΙιΟΓίβ ρΓ9ΒΓ6€ΐί, ο1) ΙοΐΙ(ΐ6Πΐ τηιιηιΙΙ €ΐιπ)ηΐ3, 3(1 ςα» 
ρδαΙηιΟΓυπι νθ668 ρ6ΓΤ6η(ιιπ6 6Γ8ηΙ. υηη8φΐί8ίΐιιβ 
οαίβηι ΰΙιοΓυβ» 6χ (1υοΙ)υβ6( ββρίιια^ίηία ε2ΐηΐοΗΙ)υ8 
6θη8ΐαΙ)»ι : υ( ςυ'κίααι Γ6ΐϋΐ6Γϋηΐ 86 2ρυ(1 Ηβ^πβοβ 
Ιββί886, ]ϋχΐ3ΐ ρΓοροηίοη6Βΐ 30 ηυηΐ6Γυπ) Ηη^υαηιπι αριθμού μένους. Όμου γάρ δ παρ" Έβραίοις ένθ€(ι). 
ρεΤται τιμώμενος αριθμός της Πεντηκοστής, . δι• 
εβδομάδος εβδομάδων συμπεραινύμενος, όμου δΐ χα\ 
τ6 της Τριάδος συνιπιθεωρεΖται μυατήριον, * της 
μονάδος Ιχεί προστιθεμένης, διά τήν μίαν έν τριο\ν 
προαώποις Θεότητα. Τέσσαρες δΐ οΐ άργώΜ^ τεσ- 
οάρων ήγοΰμενοι χορών, διά' τά του χόσμου τέσσαρα 
χλίματα, ών άχρι διαδραμε7ν Εμβλλον οΕ ψαλμοί. 
Έχ δύο δέ χαΐ έβδομήχοντα χορ^ς !χαστος, ώς 
Εφασάν τίνες, άτΛ του Έβραΐχου άναλεξάμενοι, 
χάτά άναλογίαν των συγχυθεισών, ή μάλλον διαχρι• 
θεισών έν τ^ πυργοποιίςι γλωσσών, διί τ6 μέλλειν 
πάσαν γλώσσαν, ^ειν τους τοιούτους ψαλμούς. Κα\ ςιι« Ιη Β3ΐ)]τ1οηίθΦ ΙϋΓΓίβ «(ϋΟοβϋοηβ οοιιίιΐδίρ, Β οΕ μέν άλλοι σάλπιγγι χα^ τυμπάνψ χαΐ ύργάνψ 86υ ροΐίυ8 (ΙΙτίβ» Γυ6Γυη(. ΡιΚιίΓυηι βηίπι 6πιΙ, υΐ 
οιηηίβ Πη|[υ8ΐ Ιιυ]α8Π)θάΙ ρ83ΐηιο8 (ΐ662ηΐ2ΐΓ6ΐ. Ει 
&1ϋ <]υί(ΐ6πι 63ηΙοηιπι (υΐ)^, Ιγπιρβηο, οΓ^^ηο, 
€γπ)1)3ΐί8, Ιγη, 3υΙ εγΐΙιβΓα, (Ιηίοβ αο βυϋτΗβΓ 

€3η6ΐ)3ηΙ :'ϋ3Τί(1 Τ6Γ0 Γ6^υπι ρβ3ΐΐ6ΓΗ ίη8ΐΓαΠΙ6Π- 

Ιαπι Ι6η6ΐ)ακ. ΤυΙ)», βγτΐη^χ 36 β$ΐυ1» ίπ03ηΙυΓ, 
Ι7Γ• 61 07ΐ1ΐ3Γ3 ίηΐ€η(1υπΙαΓ, ογπιΙιΛίβ 6ΐ 1}'Π)ρ3η3 
ρυΙ&βηΐυΓ, 6ΐ 3ΐί3 ςυ2Βςυηςυ6 βοηηηι ροΚίυβ Ιΐ3• 
1)6ηΙ ςυ3πι τοοβπι : ρδ3ΐΐ6Γΐυπι τ6Γ0, (|ΐιοά 6ϋ3πι 
ΒΗουΙ)! οΙηγπΜη 6ΐ 6]η1ΐ3Γ3ηι 61 17Γ3Π) 3ρρ6ΐΙαη1, 
3(1 1(1 |[βηυ3 ιη8ΐΓυπΐ6η(οηιπι ρ6ηίη6(, ςυχ ίηΐ6η- 
ϋιιηΙαΓ. Ε8ΐ Ι3π)6η ΙηδΙηιηιβηΙιιπ) Ιιοο Γβοΐυηι, 61 

βηρβΓηβ 63υ838 Ι)3ΐ)6ΐ υΠ(ΐ6 6ΠΐίΙΐ3ΐ Τ0668 : 63 ηίπ)!• χα\ χυμβάλοις, ή λύρΐίΐ χα\ χιθάρςι μελψδοΰντες 
ήσαν • άαβ\δ δ^ τ6 βασιλιχ6ν χατεΤχεν δργανον, τδ 
ψαλτήριον. Σάλπιγγες μέν οϋν χα\ σύριγγες, έμ- 
πνευστά• λύρα δέ χα\ χιΟάρα, Ιντατά• χύμβαλα 
δ& χα\ τύμπανα, χρουστά , χα\ δσα μάλλον ήχους, ή 
φθόγγους ίχουσι. Ψαλτήριον δέ, β χα\ άλλαχοΟ κα- 
λοΰσι χινύραν, κα\ χιθάραν κα\ λύραν, τών έντατων 
μίν ην. Πλην, βρθιον, κα\ άνοιθεν είχε τών φθόγγων 
τάς άφορμάς, Γνα κα\ ήμεΤς βύθεΤς ώμεν, καΐ τά 
άνω μελετώμεν, χα\ γινώμεθα ψαλτήριον, συμφω- 
νούντων έν ήμΤν ψυχής κα\ σώματος, κα\ πλήττον- 
τος ημάς οΤα τεχνίτου τινδς του αγίου Πνεύματος. 
Δέχα γάρ κύλαβοι παρά τδν πηχυν του ψαλτηρος Γϋΐη ΓίΙίοηβ, υΐ 3(1(1ί803πιυ8 61 ηοβ, Γβοΐί οοηβΐ- η στρεφόμενοι, Ιτεινόν τε χα\ έχάλων τάς χορδάς. 

8ΐθΓβ, 8υρ6Γη3ςυ6 30 €0βΙβ8ΐί3 Π)6(]ίΐ3η*, 3((ΐυ6 111 - 

1ΐ06 Ρ3010 6ίΒθΐ3ΠΐυΓ 8ρίΓΐΐΙΙ3!6 ρ83ΐΐ6ηιιπι, οοη86η- 
Ιΐ6η(6 ίηΐΓ3 ηο£ Ίη ηηυπι 3ηίπΐ3 6ΐ οοΓροΓβ : ίρβο- 
ςα6 83ηοΐο δρίπία, νβΐυΐί ρβπΐΐββίπιο ςυο(ΐ3ηι 

«γΓ|<Ι06, ρΐΐΐ83ηΐ6 ηθ• 36 ρ6Γ6Ιΐΐί6ηΐ6 : (1666Π1 ▼6Γ0 

6ΐ3νΙ Ιη ίρ8ίυ8 ρ»3ΐΐ6Πί 1>Γ3οΙιίο οίΓΟαπίΥοΙυΓι ίη• 

(6η(ΐ6ΐ)3ηΙ 6ΐΐΟΓ(ΐ38, 638(]υβ Γ6η)Ιΐΐ6ΐ)3ηΙ 3(1 

Ιρ8ίυ8 πιο^υΐ3ηΐί8 3ΓΚ>ΗΗαηι 3ο εοηοβηΐυι^. Ει 

(16Ι16Γ3 ςυί(ΐ6Π1 ΐη3ηυ8 ρΐ66ΐΓ0ΠΙ Ι6η6ΐ>3ΐ, 8ΐηίβΐΓ3 ν6Γ0 (ΐ68υρ6Γ πρ^ς τ6 του μεταχειριζομένου βούλημα χα\ τ^ν 
(5υθμόν. Κα\ ή μέν δεξιά χε\ρ κατεΤχε τ6 πλήχτρον 
ή δ' αριστερά, τών χολάβων άνωθεν έπαφωμένη χα\ 
περιστρέφουσα, βαρυν, ή όξυν, ή χεκραμένον φθόγ- 
γον είργάζετο. άέκα δέ χορδάς άντιφθόγγους άλλή- 
λως εΤχε, διδάσκων, δτι δει κα\ ημάς έξ άντιφθόγ. 
γων χορδών δέκα, τών μέν της ψυχής πέντβ δυνά- 
μεων, πίντε δέ τών του σώματος αίσθήσεων, έναρ- 
μόνιον μέλος άνακρούεσθαι τφ Θεφ. 0θηΐΓ60ΐ3ηβ 61 6ίΓ611ΙΙΐΓ6Γ6η8 6ΐ3ν08, 8Γ3ν6.η, 3111 30αΐ9Π), 8611 6ΐί3ηΐ ηΐ{βΐ3ΠΙ 
ΤΟ06ίη Γβ(1(ΐ6ΐ)3ΐ. 066601 ρΓ«ΐ6Γβ3 6ΐΐΟΓ(ΐ38, νθθίΙ)α8 8ί1)ί ίηνί€6ΐη 60ηΐΓ3Γϋ8 Ι,3ΐ,β1>3ΐ , ΓΧ φ!0 
ϋΟΟβηΐΙΙΓ, 0ρ0Γΐ6Γ6η08,6Χ(Ιβ66ηΐ8ίΙ)Ι ηΐϋΙϋΟ 3(1ν6Γ83Πΐί^ϋ8 ΟΐΐΟΓϋίδ, 6Χ (1ϋίηαΐ16 €ΟΓρθΓίδ δβΠδίΐΤΐΙδ 

Ιΐ3Γηιοηΐ3οιιιη βΐ οοηοίηηυιη 63η1υπι Ιη 1)36 νίι» Οβο ρΓ8Βΐϋ(ΐ6Ρβ. 

Ρ83ΐηΐ0Γΐιηι οΗοί1ΐ6 3ηιρ1ίυ8 ηοη 681, ςυΙ 3 Ο •Η δέ τών ψαλμών τάξις, οΟΘ' ώς χατ' αρχάς 
ρπη€ΐριβίϋ!ΐ,ςα3η(Ιοίϋ6Γ6οοη86ηρΐί: η66 13- έποιήθησαν, οΟτε μήν ώς ϊτυχεν, άλλα μάλλον ο!χο. πιβη 638α, 3αΐ ΓοΠαίΐο Ιιυ]α8ηιοάΙ οτάο (Ιαίιΐδ 681, 
•6(1ροΙΙυ8 6χ άί8ρ6η83Γιοη6 (Ιίνΐηί, (]υ86 οοηδβ- 
(ΐυβηΐιυη ΐβηιροΓυπι ηιιΙΐ3ηι Ιΐ3Κ>υίΐΓ3ΐίοηβηι.Ν3πι 
ςυ6π)3(1π)0(1υπι ίη 3ΓϋΙ)υβ, Ι&ΐη Γ36ΐίτί8 ςυ3ΐη γ3- 
ΐιοηβϋϋυβ, 3ΐί3 68ΐ ίηβίΓυπιβηΙοπιιη 61 63ηοηυηι 
ίηνβηΐίο 6ΐ ΟΓίΙο, 3ΐςη6 3Πυ8 6ΐί3πι 6θπιπι υβυδ, 
ίυιΐ3 ίρ&ίΐ ΐ6ΐηροΓ3 ηίηιΪΓυηι 3υΙ ν3Γί3δ Γ6Γυιιι 
Γ3ΐίοη68 (3ΐίυδ 6ηίιη ΓοΠαβδίδ ιηο(ϋ€υ$ ρΓίηιιιπι νομιχή, μηδέν τής χρονικής επιστρεφόμενη ακολου- 
θίας• καθάπερ γάρ έπ\ τών άλλων πρικτικώ\ 
τεχνών ή λογικών, έτερα μέν, ή τών οργάνων, ή 
τών κανόνων εΟρεσις καΙ τάξις• έτερα δέ, ή χρήσς 
παρά τοίις κΛίροίίς, ή τά πράγματα• χί\ 6 μέν 
τέμνει τυχδν πρώτον, δ δέ φαρμακεΰει, 6 δέ χρίδΐ, 
κα\ δ μέν φοβει πρότερον, ό δ^ παραχαλεΐ, χαΐ ου 
δέν τψ τεχνίτΐ) μέλει τής έ κείνων τά^ως• άλλα β1 εΟΜΜΕΝΤ. ΙΓί ΡδΑΕΜΟδ. 

«ροΛον (5) αύτ2> δοχιΤ τ6 χατλ χρ«ίαν ή Μνβμιν, 8 ^^ ίηοίάίΐ, αΐίαβ ρΙιαηηλ€ΐιιη ρτΜΐ»! βΙ νΐΛ%\ί τάξιν Αταχτον λέγομ£ν, πρ^ς τ6 οΐχβΐάν συμφέρον 
οδτω χα\ τψ ήμβτέρφ τεχνίτη, τψ άγ(φ Πνβύμ«τι, 
μηβ^ν τήί Ιστορία; μβλήσαν, της ύ^φιΧ^Ιας των έν- 
ν^γχαν^ντων έμέληαβν, χα\ δπως τ^ της ήμβτέρας 
Λγαλμα ψυχής γλυφί) χατά τρόπον,• χα>. πρίς χάλλος 
ΑηοξεσΟυ, χβ\ τέλος μορφω^Ι) πρδς βιόν. Δι& τούτο 
πρώτα μέν έν τφ «ρώτψ ψαλμφ της άαιβεΐα; &μα 
κα\ αμαρτίας άτυο^^ήγνυσιν • έν Λ τφ «ευτέρψ, 
τίνος έσμέν χλήρος, χα\ τίνι προσχολληθζνβι δέον 
άπο&ιχνυει • έν δέ τφ τρίτφ, τήν χατά των θεφ 
ιτροσχολληθέντων έπι^υλήν τβ χαΐ προσβολών προ- 
λέγει του αντίπαλου, χαΐ χαθεξής τάς θεραπείας των 
έν ήμΓν παθών, ή προσβολών Οποτίθησιν• 
£1 2 ρβοοβίίβ 
1108 οροΓίβαΐ ; £2 

«ΙαιΠίΐθτ Ιιίΰ ρΗηιιηι ρβΓΚβτΓβΐ, Ηΐβ οοαμΙΜογ : 
ςυίρρβ ευιη βηίβοί οΗο ΰοηκ Βοή •1ι, •6<Ι ϋΙοιΙ 
ρτίαιοιη »1> βο ]υ(Ιί€6ΐιΐΓ, ςα(Μΐ τί &€ τίπαΐβ «α» 
ηονίΐ 6886 ρΓΦοΙρααιη, βΐ ναΐηβη €αί «ρρΙίβϋιΐΓ 
€0λ(6η*6 : ςοΑίη Γβιη, 0Γ(ϋη6ΐιι ιΐΜφΜ οι^Ίηβ 8θΐ6- 

ΙΙΙ08 8ρρ6ΐΐΜ'6), 816 6( 81111010 Ιΐαίο ΙΙΟβίΓΟ «Γϋβ€< 

«βιΐϋΐο 8€ίϋ€6ΐ δρϊΗΐιιί, 601% ίϋίΐ, ήθη ςυοά Μά 
ΙιίβΙοΗλίη, 864 ςυο(Ι «(Ι Ι6|[6ηιίυιιι ιιΐίΠΐ8ΐβιη ρβΠί- 
116Γ61, αίςυβ υΐ 1ιαί€ &ηίιη« ηοβίΓββ ίιηι^ο, ηΐ ί(» 
(Ιίεαιη» λυΐ8ΐ8(υ8, 2ύ ιηοΓ68 8€ΐιΙρ6Γ6(υΓ, 8ϋ ρυΐ- 
ΰΐιπίυϋίηβιη 6ΐρο1ίΓ6ΐιΐΓ, 96 Ιαηϋβηα Γοηη8Γ6ΐηΓ Ιη Οβυιη. 01) Ιιαηο εβυβαιη ρΓορΙΐ6(α, ίη ρΓίιηο ςαί- 
46111 ρβίΐιηο, 25 ίπιρί6ΐ8ΐβ ρηπιιιιη ηο$ ββριηΐ 
: ίη 866υη(1ο λΐιίοπι 8υΙ)(ΐ6ΐηοη8ΐΓ2( 6ΐι]ιΐ8 Ι)ΦΓ6(]ίθ8 δίπιοβ. ΰυίςυβ 2(1ΐΜβΓ6Γβ 61 9^άΙηη%ϊ 
ίη Ιβηίο, ρΓ3Β(1ί€ίΙ ίηΗΪ(1ί2$ 61 60ΐΐ||[Γ688ΐΐ8 ίηίηιίο!, 9<Ιν6Γ8υ8 608 ςιιί 060 οοηίιιηοΐΐ 
βαηΐ : 46ίη(ΐ6 82η9Γιοη68 6ΐ 6αΓ98 ραβδίοηυηι, «ιιιηπ ίη ηοΐίδ ίπδΐιηΐ, 6ΐ οαΙίΐιηιΐΒΐιιηι. βιιΙ»]ί6ίΐ. 
Έστι δλ χα\ λόγος Ιτερος, δτι ποτέ των Ίου- β ΕδΙ βΐ δΙΪΛ ρΓβΙβΓβ» Ιιιιίηβ ΟΓθίηίβ γλι δαίϋ)ν χαταφρονησάντων του βεου, χβ\ των πα 
τρίων έθών λαβδντων λήθην , χα\ πολύ μάλιστα 
τών Γραφών παρε/^^ύησαν αΐ βίβλοι, χα\ διεφθά- 
ρησαν. "Υστερον δέ περί τί}ν συναγωγή ν αυτών 
σπουδάσας, εΓτε Έσδρας, εΓτε Έ^εxίας, χα\ ούχ 
&θρ<5ως, άλλα καθ' ένα τούτου; άναλεγ<$μενος, πρ^ 
τ^ν χρ4νον τής ευρέσεως έχάστου, χα\ τήν φαινομέ- 
νην τάξιν έπέθηχεν • ού καθ' οΟς ελέχθησαν χρό- 
νους, άλλα καθ' οΟς ευρέθησαν, Έστι δέ κα\ άλλως 
εΙπεΙν, δτι μή παρά τους χρδνους, άλλα παρά τάς 
ημέρας μάλλον, έν αΤς τ6 πρώτον έποιήθησαν οΐ 
ψαλμο\, τλ μετά τοΰτο συνετάγησαν. Γένοιτο δ' Λν 
οΟτω φανερώτερον τδ λεγδμενον • πρώτον Θεού σύλ- 

ληψις, είτα γέννησις, εΤτα κλήσι; χα\ περιτομή χα\ ^ ^_, 

προσαγωγή πρλς τδν να^ν, καΐ ύπάντησις, μετά ^ €6ρΐΙο ΙβπιροΓβ ρππιηπι ίυίΐ; ροδίηοάυπι ηβΐίνίΐβδ. ΓΑΐίο. 3ιι4φ!8 
6ηί!η Πβιιηι οΓιηι ηοςΙί^βηΐΊΙιυδ, οιηηβδ ρΛίπί ηιο- 
Γ6δ ρΓΟΓβυδ ρβηβ οΙ)Ητίοηί 4ιι(ί βυηΐ, υηάβ ςυιπι 
ρΙιΐΓΪηιί 830Γ£ 56ηρΙυΓ9β ΠΜ, βΟΓυπι ί^ηητΐιι ροΓ- 
ίβΓυιιΙ. €ιιηιςιΐ6 Εδ4Γ88 86υ ΕζβεΗίοδ, (ΐυίβςυίδ 
6οηιηι Γυβηΐ, ιιΙί(Ιΐ2ΐΙβ ριιΙ)Ιίο» 06γ(6 δίαιίίοδυβ, Ιιιι- 
|υ8πιθ(ΙΙ ρβ3ΐηΐ08, ηοη ΐαπιβη ιιη8 οπιηβ^, δ6<1 δίη- 

^υΐ9Γ6δ 86 (1ί8ρ6Ι*βΟβ Γ6ρ6Γί856ΐ, €θ1ΐ6Γΐ08 ρ08ΐ6« 

61 ίη πηιιηι οοπιροείΐοδ, βο 0Γϋίη6 <|ΐιο Γ6ρ6ηΙ δυηΐ, 
ίΐ3 ίη ρυΙ)1ίουηι 64ί(1ίΐ, Ιΐ8ΐ>ίΐ2 ΐβηιροπδ Γ9ΐίοη6, 
ηοη ςαο οοιιΓοοϋ δΐιηΙ, 864 ςηο ίηνΰΐιΗ. ΙΙ1ιι4 6ϋ9ΐη 
4ί6ί ροΐ6δΐ ςυο4 ρβαΐηιί ηοη ]ϋχΐ9 ΐ6ηιροΓ8, 864 
]υχκ& 4ί68, ςυί()υ8 ρΗπιιιπι οοηιροδίΓι βαη(, ίΐ2 
ροδΙβ3 ίη υηυπι οΗίηϋΙί Γιι6Γ6. 0υο4 4ίοίπιυ8 ηοα• 
ηίΓβ^ιίυδ 66(6λ Ιιίβ ςυ» 8ΐιΙ)]ί€ί•πι. Οιπδΐί οοη• τριάκοντα χρόνους ή βάπτισις, ή φανέρωσις, ή διδα• 

σκαλία, τά θαύματι, τά παθήματα , χα\ πάντων 

ίσχατον ή άνάστασις • άλλ* ήμίν γε τουναντίον έπΙ 

τών εορτών ίχει τά διαστήματα, πρώτον σύλληψις, 

•V εύθυς άνάστασις. Όρ^ς δση τών μέν εορτών ή 

Απδστασις, τών δέ ήμερων ή συνάφεια ; πάλιν άνά- 

ληψις, μεταμδρφωσις, είθ' ή γέννησις, είτα πάντων 

Εσχατον ή φανέρωσις. Όρ^ς δση τών πραγμάτων ή 

έναντίωσις; χα\ ή μέν τών έν μησ\ν ήμερων διεσώθη 

^άξις, ή δέ τών πραγμάτων αυτών διεκόπη μάλιστα, 

χα\ γέγονβ*τάξις έν άταξίςι τις. 

6( 46ίη46 ρο8(Γ6πΐ9 οπιηίυιη ίίρρΑΓίΐίο 96 πΐ9ηΊΓ68(9ΐιο 66ΐ6ΐ)Γ9(υΓ. νί468 (ΐυ9ηΐ9 81 1 

•ίΐ98 Ογ4ο ςυίρρβ 4ί6Γαηι ίη πΐ6Μ8ίΚ)υ8 86Γν9ΐυ8 68ΐ, Γ6Γαηι αυΐβιη ν9ΐ46 4ί8]αη€ΐυ8 

ογ4ο ςυί49πι, ςααδί δίηβ 0Γ4ίη6. 

*Λλλά καιρδς διδάξαι λοιπόν, και τίς ή έν πολλοίς 
τών ψαλμών ασάφεια, κα\ πόσακ μεταβολα\, κα\ πα- 
ρά τίνων της Έβραίδος διαλέκτου πρδς τήν Ελλη- 
νίδα γεγόνασιν. ΑΙτία της άσαφιίας της παλαιάς 
Γραφής , τό τε συμβολικών τών όσα Χριστδν χα\ τά 
χατά Χριστδν, κα\ απλώς εΙπεΤν, τά της νέα; χάρι- 
τος προετύπουν, κα\ τά Ιδιώματα τήςΈβραΐδος δια- 
λέκτου πρδ; τήν Ελληνίδα. Διαφόροις γάρ κέχρη- 
ται τδ προφητιχδν Ιθος ε Ι χα\ αή έν πάσι • συν- 46ίη4β ίηιροδίΐίο ηοπιίηίδ 6(€ίΓ6υπΐ€ί8ίο : ρο§1 Ιι»β 
94ϋυοΙΙο ίη Ι6πιρ!υπι 61 ίιγρδηΐβδίδ [Ιιοο 6δΙ ο6νία/ιο, 
ηυ9ηι 1•&ΐίιιί ρυηΑ69(ίοηβηι ΥΐΓ^^ίηίδ 9ρρ6ΐΐ9ηΐ] ; 46- 
ηιυπι ρθ9( (Η^ΙπΙα ιηηοβ 1>9ρΐίβηιυδ 61 ιΐ)9ηίΓ6δΐ9•- 
Ιίο Οοπιίηί : 46ίη46 4θ€ΐΓίη9, πιίΓ96υΐ9, ρ988*ιοηΡ8, 
61 ροδίΓβπιο Γ68αΓΓ60ΐίο. ν6Γυπι 9ρυ4 ηοδ Γβδίίνίια- 
Ι6β ίδΐ:» ιΐίο 0Γ4ίη6 9ΐ(ΐη6 9ΐίο ίηΐ6Γν9ΐ!ο €6ΐ6ΐ)Γ9η- 
ΙΟΓ. Ρηπιο 6ηίιή οοηοβρίίοηοιη, 96 46ίΐ)46 δΐιΐίηι 

Γ68!1ΙΤ66ΐίθη6ηΐ 66ΐ6ΐ)Γ9ΐηυ8. (β) ¥1468 <|υ9ηΐ3 δίΐ 

ΐ6ΐηροη8 Γ68ΐίνίΐ9ΐυπι 4ί8ΐ9ηΐί9 6ΐ 4ί6πιπι €οη]υη- 
6ΐίο• ΕαΓδυβ ΑδδΐιπιρΙίο, ΐΓ9ηδϋ{[ΐΐΓ9ΐίο, η9ΐίνί(98> 

ΓΟΓυηι 4ίν6Γ- 

6( ί9€ΐυ8 681 ο 864 Ι6πιρυ8 681 υΐ ]9πι 46ίη66ρ8 4θ669ΐηιΐ8, ςη»- 
ηιηι δίΙ οΙ)8ουπΐ9ΐί8 Γ9ΐίο, ςη» ίη ηιιιίΐίδ ρ89ΐιηί8 
Γ6ρ6ΓίΐυΓ» 61 ςυοι ΐΤ9η8ΐ9ΐίοη68 δίηΐ, 6Χ Η6ΐ>Γ9Ίοα 
!ίη^υ9 ίη 0Γ3β6•ιη, 61 9 ςυίί)υ8 Γ9€(«. 0ιιο4 ί(^ΐιΐΓ 
Ι9ηι πιυίΐΑ ίη Τ6Ι6Η ^ΰΗρΙυη ο()8ειΐΓ9 ίη^βηί9ηΐιΐΓ• 
Ιη €91189 διίηι β^υΓ», ςυ»6ΐιηςυ6 ΟΙιήδΙοιη, ίΙΠυδ- 
ςυο 96ϋοη68, 61 ηον9πι |[Γ9Γΐ9πι ρηβ8ίβη9^ηΐ (οιη« 
ηί9 ςυίρρο Ιι»6 ςιΐ2Β 94 ^6ηΐίυηι το€9(ίοη6πι ροτ- 

ΐίΐΙ6Γ6 νί46ΐ)9η(υΓ, ρΓ0ρΙΐ6ΐ9β 46 ίη4(Ι8ΐΓί9 οΧ>8€υι• Υβή© ΙβοΙίοηβδ. 

(5) $6πΙ)6η4υιη Γοη9δδ6 αύτφ• 

(6) 6γ«66 ρ6Γ ίηίοΓΓΟ^αΐίοηβιη 606ηιηΐυΓ| «ιΙ 6Ι ρ9υΙο ροδί νίά€$ ηηαηία^ ΰΙΟ. Οί9ίίίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε 63 ΕυΤΗΥΜΙΙ ΖΤΟΑΒΕΙΤΙ 61 

ΛέΛοάύίΛ ρατϋηαίΖξΐηΛ : ιιβ βΙ ίηνίάβηΐίββίπίΑ ΪΗ& α β^χιασμένα γ3^ρ τά πλβΤττα $'.& τήν των άχροατών^ ^υ(^^Μ»Γβιη (,'βοβ Γυίαπιπι ρπιηο^ηΊΐί Ι&ηβΙΙδ ηιί- 
ηΑΐη 6( 96βΓμι«ι κίορίίοηβιη €θ(;ηονί83€ΐ, μογο» 
}ί>>Γ09, υΜ Ιιβεο ρΓ»<]ί€ΐ« 8αηΐ, οιΐΜΐββ ί^ιιί ΐπιϋβΓβ, 
ρΐφΐβ ΡΟΓαηι πιβιιοΗααι ο5Ιίΐ€Γ»6 κίνϋ^Γβΐ, ηβιιαο 
<ΊΐΙιη βϋβςυΐη »α&ιίηιιίβ86ΐι( Ι^ηΐ» ι^νβηιιβ 90 
ίοιτί ΐ68ΐίσιοηΙα. υικίβ ηοη ιιιβ()ΙθΰΓ6 ^ΠΗΐιιιη ρο- 
ι(€γΙ» ϋΐβΐυιη Γιπ$56ΐ, ηυο(Ι ΟβΙ οοη^ϋίυιη ^ικχΐβπι 
Ιη Ιοϋο οηυβ ρΓθρΙΐ6θΓυιη ηοΐιΐβ {η(}Ιο&νΗ, ^βηβ 
βχ ρβΓβοολ 061 Λάίηύίκοτύϊη §βηΙβπι '* : Νβφιβ ατβ^ άιηΐθβιαν χα\ σκληρότητα, κα\ όλ{γοις των αγίων 
τεαραγυμνοόμινα, χα\ όρΟώς άπ6 του τέλους μόνου 
χρινόμβνα. ΤελευταΓον 5έ αΓτιον, ή άπ6 τ^ς Έ€ρβΐ- 
ίος Ιπ\ τήν 'ΕλληνΙβα γλώτταν τούτων μεταβολή • 
«3σα γάρ γλώττα μετατιθέμενη τρΗς άλλοτρίαν, ώς 
Ιπίπαν, ίχβι τ^ άαταφές χα\ δυσχατανόητον. Μ&θηρ- 
μηνεύθησαν δ& ί'κΧ Πτολεμαίου του Φιλαβέλφου, βλ- 
έποντος της ΑΙγυπτου τήν βαβιλείαν. Έπιά δέ της 
παλαιδίς Γραφής μεθερμηνεύσεις γεγύνασι άίάί$ίί^ η6(ΐη€ α ρΗηάρίο αρ^τηΐ Ιί^ί αητη. Νονβταη €ηΙίη ηνοά ίηοΙί€άί€η$ ηοη ρατ€Τ€$)• ΡπκΐβΓβ» οΙ>$θϋ- 
ηΐα(ΐ8 9Λ\λ 6ϋ3ΐη 6!>1 Γ3ΐίο, ί()ίοηΐ2ΐ βοΠίοβΙ Η61)Γ3Ί€9Β Ηη|[υ2β άίνβΓβυιη α ^τχ^2 : Υ3Γη8 οπίπι »€ 
ηιυΙιίρΓιοίϋαβ Ιοςυβικ]! ιηο^ίβ ρΓορΙιβΐ» 8»>ρ€ηυηίΐ6Γ0 υβί 5ΐιηΐ, (ηυ&ηςυ&πι ηοη 8ίο ββπιρβΓ») βϋαιη^ 
1)Γ8ΐβ 6ΐί3πι Π)ΐι1ΐ3 (1ιχβΓ6• ο1) ίηοΓ6άυ1ίΐ2ΐ6Πΐ εΐ ^υπΓΐ6Π) 9υ()ίΐθΓυιη : ηιΐφ Ιαπιβη ρΑυοΊοΓΐΙιηβ 9€ 
83ηοΓΐ8 νίπ8 ΓβνβΙαΟ βυηΐ, ςιι^ρηυβ & 8θ1ο ΓβΓαηι βχίΐυ ίΐο βη6 Γβοΐβ ]ιΐ(Ιίθ3ηΐιΐΓ. Ρθ8ΐΓβιτ)θ οΐΐ^ηι 
ϋΐ3 &(1(]3ΐιΐΓ Γ3ΐίο, (ΐυοά (1β ραΙπΑ 80 ρπορπα η6ΐ>Γαΐ€3 Ιίη^ιια ΐη αΐίαπι, ΑηΓιςυα οπιηί» Ιβ^Ίπτυβ 
ΐΓ3η8ΐ8ΐ3. Οπιηί8 αυίοπι \ϊη%ηα \η 3Γΐ3Π) ΰοηΥ6Γ89• αΐ ρΐυηιηυπ), θΊΐηουΙΐ3ΐ6ΐη αίπαβ οΙ)8ουηΐ3(6πι ^6» 
η6Γ3ΐ• ΤΓ3η8ΐαΐΙο ί8ΐ3 Γαοΐα 68ΐ ΐβηιροΓβ, ςυο ΡΓοΙοιηχυβ ΡΙιΠ3(ΐ6ΐρ1ιιΐ8, Γβκηυηι ^ε^νρι^ 3(Ιη]ίηί8ΐΓ3ΐ)ΐ(. 
δβρίβπ) οηίηι ΓυοΓβ ΐΓαη8ΐ3Γιοηβδ Υ6ΐ6Π8 Τ68ΐ3Πΐ€ηΙί. 

ΡΓΊηΐ3 3ΐ.ΧΧνίΓί8Γ3θΐ3,ηυίΗ6ΐ)Γ26ί6Γ3ηΐ6ΐθΐ6ΰϋ Β Πρώτη, ή των έβδομήκοντα, οΤτινες ΈβραΓοι δν- 
ΓυβΓυηΙ, ]υχΐ3 ηυηηεπιηι δβρίυαςίηία ββηίοηιπι, τες, εξελέγησαν χατά 4ριθμ6ν των ύπ^ Μωσέως ηυο8 6ΐ6(;ίΙ Μογβββ. Ηί ί£;ίΐυΓ, οοηιηΐ6Π)θΤ3ΐί Τ6%\$ 
ΙιΟΓίαίιι, αά Ι)3ηε ρΓονίηείβηι όβδί^ηοΐΊ, Ίο υηαηι 
ρβΓ οιηηία ίηΐ6ΓρΓ6ΐ3ΐ1οη6πι εοηνβηβΓβ. 56ευη<)& 
Α(ΐυίΐ2η δίηορβη8ΐ8. ϋί€ βΓΦΰυβ Γιιϋ^ αίςυβ 6 Ροηΐρ, 
61 Ηί6Γθ8θΙγπ)ί8 |)3ρΐίζ3ΐυ8 : (Ιείπϋβ ουσι Ο06η8ΐΐ8 
Ίηίυυευδςυβ 6ββεΐιΐ8 6$86( ςιΓι5υ8(1αιη εΐ)Γί8ΐί3ηί8, 
8ΡΓ610 1)3ρΓΐ8(η3(6, ΙυάχΐΒ 86 3(]]υηχίκ, 6( δεπρΙιΐΓΒηι 
ΐΓαη$Μι|ίΐ 8υΙ) Αϋπ3ηο ίπ)ρ6Γ3ΐ0Γ0 εο, ςυι ΙερΓαπι 
ρ388υ8 6&1 ΟΟϋ 61 XXX 3ηη*ΐ8 ροβΐ ΐΓ3η8ΐ3ΐίοηΓΐη 
Ι.ΧΧ. Πιο {Ι9ι|ΐΐ6 ίΓαΐυ8 Γ1)Π8ΐί3ΐΓΐ8, ηοιιΙΐ3 ρεΓνεΓ- 
ΙΊΙ. Τεηίαη) Γεείΐ §γιηιτΐ3εΙια8, ρ3ΐπα δ3πιαπΐ3ηιι$ ; 
ςυί ευηι 3ρΜ<1 βυοΕ, ςυβηΐυηι ΙιοηοΓίβ ορΐ3ΐ)3ΐ ηοη 
88&6()υ6Γε(υΓ» 1η41£08 α<1Ίίι, εΐ ΓυΓβιιηι εΊΓ0ΜΗΐεί8η8, εκλεγέντων έβδομήχοντα πρεσβυτέρων^ κατά παρά- 
χλησιν του δηλωθέντος βασιλέως, κα\ σύμφωνον ε Ες 
&παν έρμηνείαν έξέθεντο. Δευτέρα, ή του Σινοιπέως 
*Ακύλα. Οίτος γάρ'Έλλην ών έκ της Ποντικής, έβα- 
πτίσΟη έν Ίεροσολύμοις • εΤτα προσκρούσας Χριστια- 
νοΓς τισιν, ήθέτησέ τε τ6 βάπτισμα, κα\ συνδραμών 
Ίουδαίοις, έρμηνείαν της Γραφής έξί'δωκεν, έπΥ 
Αδριανού βασιλέως του λεπρωΟέντας, τί}ν των έβδο- 
μήχοντα, τριάκοντα κα\ τετρακοσίοις Ιτεσιν ύστε- 
ρ {ζούσαν. Πολλά δέ παρέφθειρε, Χριστιανοί; έγκο- 
τών. Τρίτη, ή του Συμμάχου, δς ων Σαμαρείτης, κα\ 
μήτογχάνων όσης Ιβούλετο τιμής, πρόσεισιν Ίου- 
δαίοις, κα\ δεύτερον πβριτίμνεται, κα\ πρδς άντι- Ιη δι3η)3πΐ3ηοηιη) οίΓ(αΐ83πι« βαεραω ίιΚετρρεΙαίυβ πά3ε:αν Σαμαρειτών, τ))νθ6(αν ερμηνεύει Γραφών, 08( 8εΓίρΐυΓ3ηη, 8ΐι1) δενεΓΟ ίηρεΓβίοτε• Ουί εΐίαη) 
υΐ ^υ^Iίε^8 ρΙβεεΓεί, ςυχευηςιιε 3(1 εΐιηβΐιιπι ρειΓκ 
ηεΙ>3η(• ηοη εαηε ΐΓ3η8ΐυ1ί( : αηπίβ 8εχ ε( ^αίη- 
ηυ32ίη(3 ρο8( 6()ΊΓιοηοιη Αςυιΐ^ύ. 0α3η& Γυίΐ Τΐιεο• 
(Ιοίίοηίβ Ερ1ιε8ϋ, ςιιι ειιηι εζ Μ3^^^οη^8 ΙιχΓββί ε8τ 
βεΐ, α1ΐ(|ΐΐ3η(1• οίίεη8ΐΐ8 8υ*ΐ8 οοΙίφΓείίοίβ, ρΓορτίαηι 
ίιιίεΓρΓείαΐίοηεπ) εάίιΐίΐ, βιιΙ> ΊπιρεΓΑΐοΓε Γοηηιοϋο, 
0ιΓιηΐ3 εεπηπι ηοη1)3ΐ^( &ιΐ€(0Γειη; ίηνεηία 681 αιι^ 
ΐειη ιη ΠίεΗοΙιο, ϋοϋο ορεΓΐ3, βυΐ) εαΓ303ΐΐ3 ίπιρο* 
ΓαΐοΓΟ. 86χΐ3 8ΊηεαιιεΐθΓΐ8 ηοη»ίη6 τερεΠβ ε8ΐ Νίοο* 
ροΐί, βρυιΐ ΑείΊιιπι, 8ΐι1) ΑΙενβηιίΓο Μαπιχ» Ίηιρε- 
Γ3ΐοΓε. δερΓιιηα ρροϋϋΐ 3 1.α6ί3ηο πΐ3((ηο εΓεαιίΐ3 
β( η)3ΓΐγΓ0 : ςηί οιηηιΚ)ΐΐ8 1Γΐ8 εάαίυη'ώιιβ νίβίβι έπ\ Σεβ^^υ βασιλέως. *0ς χα\ το?ς Έβραίοις χα- 
ριζωμένος, δσα )|ν πξρ\ Χρίστου παρερμήνευσε, μετά 
Ιξ δτη χα\ πεντήκοντα της του Ακύλα εκδόσεως. 
Τετάρτη χα\ Έφξσίον βεοδοτίωνος» δς της αίρέσ^ως 
Μαρκ^νος ών, χα\ μηνίσας ποτ^ το?ς συναιρεσιώ.- 
ταις, Ιχδοσκν Εδίαν έποιήσατο, β9<τιλεύοντος Κομ• 
μέδου• Ό δΐ πέμπτη ερμηνεία, πατέρα μ|ν ουκ Ιχει 
γνώριμον, ευρέθη δ' ουν έν Ίεριχί), πίθφ^^εκρνμμέ- 
νη, Καρακάλλου βασιλεύοντος. Κα\ ή 2κτη δέ, αν- 
ώνυμος ούσα, τήν εΟρξσιν δμοίαν ξσχεν έν Νιχοπόλει, 
τή κατά τ6 "Άκτιον, έπ\ ^Αλεξάνδρου τρύ Μαμαίου. 
Έβδομη δέ προέβη παρά Λουκιανού τοΰ μεγάλου 
ασκητού χα\ μάρτυρος, βς ταΐς προ|^^ηθείσαις έπι- €1 ευπ) Ιΐ6ΐ)Γ3Ίε3 νειίΐαίε ϋίϋ|;εη1ί8βιιηβ, εΐ ιηοι^ηο Β στήσας έχδιίσεσι, κα\ τοις Έβραΐκοις φιλοπονώτερον ευπι ΐ3ΐ>0Γε εοΠιιίβ, ρπορΓίαπι εάίΓιοηοιη, ηίΐιίΐ 
ηιαηευηι εΐ ιμΙιΙΙ 1ιαΙ)εηΐεηι βυροΓΟυυιη, €Ι)Π8ΐί3• 
ηΐ8 ΐΓ3(1ί(Ιίΐ : <ιααβ βρηιΐ ΜεοπιειΓιβη), ιη3ΐιιι ^η^ 
εοη8€πρΐ3 τερεηβ εβί ίη (ιιγγο (|ΐΐ3(]3ΐη, 9ριΐ(Ι 4ιι- 
ύ9ΜΒ εαΐεβ ί11ίΐ3, ρο&ΐ Ερ8ΐυ8 1.υεΊ3η] οετίΑΐηεη, 
Μ ρο8ΐ ροΓ^οευΐίοηειη, ςυχ 3 ΟΊοοΙεΙίαηο εΐ (7) Ιντυχών, χα\ άχριβωσάμενος Εχδοσιν Εδΐ($κληρον, χα\ 
μηδέν έλλεΤπον ή περιττών Ιχουσαν , ΧριστιανοΓς 
Ιποιήσατο, ήτις εύρίΟη κατά Νιχομήδειαν, Εδΐ(5γρα- 
φος αύτοΰ, έν πυργίσκψ, παρά Ίουδαίοις χεχρισμένφ 
χονιάματι, μετά τήν 4θλησιν αυτού, χαΐ τΙ»ν παρά 
Διοκλητιανού κα\ Μαξ'-μιανου δ:ωγμ^ν, Κωνσ^αιν-» " ΒοϋΙ. III, 23. 

ΥαπΦ Ιβοΐίοηβδ• 
(7) €θ4ΐ. Υεπ. Μαξ'.μιανοΟ, ΜαχΊιηΊαηί^ οΐ τεείε φΐίιίεπι• Οί9ίίίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε «5 «ΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ 

τ{νου του Μεγάλου τ^ιν ρα«ιλε(αν Μποντος. Αδ^ Α 
συνάδει ':ζ των Ιβδθ|Αήχονια, τά κί,ριεψ^Λρμένα των 
άλλων άΟ^τοΟσα. 

ΈχεΤνο μέν ο3ν πρ<5δηλον, δτι χαθάπβρ τά θρέμ- 
{χατα τοις αύλήμασιν, ούτω βέ χαλ 6 πολύς άνθρω- 
πος άγεται χαΐ χαλεΓτακ μέλεσι. Πολύ βέ παρ* ήμίν 
τ>> θήλυ του ά/^^ενος, χα\ ούκ έλαττον τί> άωρον τοΟ 
χαΟεστηκότο;, τ6 άγριον τοΟ ήμερωτέρου, τ6 άπα(- 
δευτον του πεπαιδευμένου. Και έν αύτψ μέν τφ ά^ 
^ενι τ?ί μέν λογιχ^ν τής ψυχής μέρος • τ^ δέ άλογον 
χαΐ θηριώδες, ών πάντων ή ηδονή χρατεΓ. Διά γοΰν 
ταΟτα και μέλος των ψαλμών, δι* ο^ συνειλεΤται, 
χαΟάπερ διά περ-ίνης, ταις ψυχαις ή άτΛ τούτων 
ωφέλεια, τδ αύστηρδν τών πνευματικών φαρμάχων, 
ώς μέλιτδς τίνος, σύνολο ιοΟντος τούτου, χα\ κατά- " 
φαρμαχεύοντος, κα\ τοΓς ήδέσι τά λυσιτελή παραρ- 
τύοντος. Τ^ χαριέστβρον γάρ ήδέως έγκαταδύνει, 
χα\ μονιμώτερον γίνεται. Πρώτον μέν τοΰτο του μέ- 
λους αΓτιον. Έπε\ δέ διά τής άπατηλτ^ς ηδονής άπόλ- 
λυσι τ>>ν άνΟρωπον δ Ιχθρδς, πάλιν διά τής άτέ- 
χνου (8) ταύτης χα\ οίχονομικής άνασώ^εσθαι τούτον 
ι θεζ)ς έπεν4ησεν, ΑΓτιον χαΐ τούτο δεύτερον του 
μελί'σματος. Τδ δέ τρίτον, οτι (9) καΐ άγάπην έπ*νε- 
νδηται χα\ όμ^νοιαν, ώσπερ τάς γλώσσας' τών άδδν- 
^ων, ούτω χα\ τάς γν(ί»μας εΙς έν συνάγειν δυνάμε- 
νον, κα\ συναρμολογείν, πάσ^ς τε κα\ έκαστη ν Ιχά- 
στη χα\ πάσαις• τ£ γάρ ούτως έστι διαλλαχτήριον, 
ώ; άσμα κοινδν Εκετήριον, έξ έκαστου κάΙ πάντων 
υπέρ έκαστου κα\ πάντων άναφερδμενον ; Κα\ χωρ\ς ρ 
<δέ τούτων, πολλήν ίχβι τδ μέλος δύναμιν πρδς ήθους 
κατασκευήν, ή έπανδρθωσιν, μεταλ>άττον κα\ (&υθμ{- 
ίο•^ αυτό • σωφρονικά τε γάρ παρά τοις άρχαιοτέ- 
ροις είναι (10) μέλη, κα\ τουναντίον ερωτικά, κα\ 
ιτολεμοποιά, καΐ εΙρηνικά, κα\ λυττηρά, κα\ χαρίβν- 
τα, χλ\ (^ωννύοντα, κα\ αμβλύ νοντα. ΦασΙν δτι κα\ 
Πυθαγόρας, μειράκιον έχτδπως έρών, μεταστρέψας 
τδν αύλδν, μετέστρεψε χα\ του Ερωτος* καΐ άλλο 
μετά ξίφους δρμών έξέλυσεν. Ό δέ Τιμόθεος μιταξΟ 
τραπέζης χα\ ηδονής τδν νόμον άσος τδν δρθιον, 
τ>>ν θυμδν ήγειρε του Μακεδόνος , κα\ άρπάσαντα 
τήν σκευήν άναττηδήσαι πεποΣηκε. Ούτω γοΰν ημών 
ή φύσις οίκείως έχει πρδς τά μέλη τών φαμάτων κα\ 
ήδέως, ώς κα\ τά ύπομάζια παιδία κλαυθμυριζό μέ- 
να, τούτοις καΐ μόνοις κατακοιμίζεσθαι • κατεπίίί- 1) 
^υσι γάρ άσματα παιδικά τούτοις αΐ τίτθαι, κα\ δι* 
αυτών κατακοιμίζουσι τά βλέφαρα. Κα\ οδοιπόρο•, δέ, 
πολλάκις κατά μεσημβρίαν έλαύνοντες, ςΐ^μασι πα- 
ραμυθοϋνται τήν έκ τής όδοι ποριάς ταλαιπωρίαν. Και 
χειροτέχναι πάντες εργαζόμενοι ^δουσιν, ώς τής 
ψυχής τφ μέλει κύκλου μένη ς, κα\ ρ^ον φερούσης τά 
όχληρά κα\ επίπονα• Κα\ τί δει λέγειν περ\ τών λο- 
γικών ; δπου γε κα\ Ιπποι σάλπιγγος μέν άκούον- 
«εες, πρδς πόλεμον εύτρεπίζονται * θρέμματα δέ ταις 
σύριγξιν έπονται, κα\ τόγε πλέον τέρπονται, χαΐ ΡδΑΙΜΟδ. 6β 

ΜαιϊιιιιΙαο (μι» €•!, μ1) πίλίριο ίηφβΓΐιΙαΓ€ Οοη- 
8ΐ)ΐηΐίι?ο. ΙΙ«€ €11» Ι.ΧΧ Ιηΐβι^Γβίιιη βϋΚΙοιιβ ΰοιι* 
Μΐι4ίΐ, 61 ςιιη λ& ιΚ» (Ιβρη^Μβ Γιιβπηιΐ, ι«ρτο^- 

ΙίΙικΙ λΐι1«ιη οπιαΙΚ)ιι8 ιη3ηϋ€•Καιη €81, 4|ΐιθ(! 
ςαβίΜ&ιΗηο^υβι %τ^^% ΑϋιιΙ• , •ίο βΐίιηι ηιιΐιί 
ΙΐΑΐηίηηιη β^υικοτ 61 ιηιιΙ^βηΐιΐΓ ο^πηίιιί^β : ίηΐ6Γ 
1ιοιηΙη68 8ϋΐ6ΐη ιηυΐΐο ηι&^Ίβ ΓβιιιΙηα ςοΐιη υΙγ ; 
066 ιηΐηυβ ιΊί^Μη 18 ςυί ίιηιιίΑλυηΒ ββΐ «1«ιί8, ςιιαιη 
ςυί «βηίο 6θηΓ66(υ8 ; βιιΐ ^υί ίβΓΟΰίοτ μι, 
ςυ&ιη ςυί ναϊϋοτ ; βυΐ .<Ιθ€ΐο ω^β<ΗΐθΓ : βΐ ία 
ίρϋο ςιιίϋβιη 4ιοιιιίηβ Αΐία 68ΐ ηϋοη^ιΠ» ιηίηΗΒ 

Ρ3Γ8 61 9ΐϋΑ ίΓΓ«ΙίθΙΙΑΐΤ8 8€ ίοτΗίΛ^ ^ΙΛΒ 0«ΗΙ6β 

ΐΑΐηβη νο1υρΐ28 νίη€ίΙ 9€ βιιροτβΐ. Η«€ Ι^ΙΙυΓ άβ 
6Αυ$2ΐ 'ρ8&1ιηοΓυιιι €8η1αβ ΙηΐΓθ4ιΐ6ΐυβ 681 « ρ6Γ 
ςιΐ6πι υϋ1ίι&8, ου» «Ι) ίρ8»β ρ8&Ιιηί8 ρΓοτβηίΙ, 
)ιυιη3ηΐ8 2ΐηίιηί8 ▼6ΐυΐί ρβΓ βΚ>ΗΐΜ0 φΐΐΒκΙ«ιη ιιΙ• 
ιΐ6€ΐίΙυΓ 61 οοη}υη^ίΐΗΓ : ίρ80 βοίΙί€6ΐ οβηΐυ, ςυ»1 
ιη6ΐΐ6 ςιιοάιαι, α116γμιΙ6 «ο ιηο«ΐ6Γ&ηΐ6 8ρίπΐιυιΐΜ( 
η)«άίοί[ΐ« •&υ8ΐ6Γίΐ2ΐΐ6ΐη, 6ΐ ιιΐίΗα ϋαίοιίκιβ οοη* 
ά*6ΐιΐ6. Ναιη ςιιο4 |;Γ3ΐιιιη 681, Ιιΐ ίιιοαικίίαβ Γ66ί- 

ρίΙΟΓ 61 €0084&βϋΐ1δ Ι*6ΐίΐ16ΐΐΙΓ. ΗφΟ 66( ί^ΐΙαΓ ρΗίΟΙΙ 

€»ι>Ιυ8 Γ8ϋο• 86ουη<Ια νβτο ϊΙϊλ €8( : ^μμ ϊη^ΛΪ ιβ 
(λϊ&λ τοίιιρί&ΐβ, ^»ιυοη Ιιοιηίιΐ6ΐη ρβτάϊά^ηιί^ 60- 
^ϋίίΐ'ή Οουβ ρ6Γ 6Μη(ΐ6ΐη, αηίίΐοίοββ ϋίβροβίΐΜΐ, 
ϋΐυιη ΓυΓ8υ8 βαΙτ&Γβ. Τβπίο, 68ΐ»ΐυ8 μΙ ιηιιΐοαιι 
€θη€θηϋ8ΐη 61 (ϋΐ6€Γιοη6Β ίηΥ6ΐαιιβ 681 : υΐροΐο 
ςυί ρο88ίΐ, υΐ ΟΜβηΙίυιη γοο68, Ηα 6ΐ 60γοιιι §Βέ• 
ιηο8, ίη ιιηαιη 6θπηροιΐ6Γ6. 0υί<1 βηίιη 681 ^0(Ι ίΐα 
ίηίηηίοίΐί»8 {;6η6Γβΐ, ιιΐ Οληΐιιβ Αΐηίείΐίλΐη 6( 8ηκ>- 
Γ6Π1 ΰοηοϋίαΐ ? ί1ΐ6 νί(ΐ6Π€6ΐ €&η1υ8, (|οί 8 β'ιη^ιιΐίβ 
&ΐ<)ΐι« αϊ) οπ)ηίΙ)ΐΐ8, ρρο βίο^υΐίδ 6( ρΓΟ οιηηίϋιιβ 
€0ΐηηιΐ)ηΊΐ6Γ οίΓ6ΓΐυΓ 060• [Λο( ςυί^ηΑΐη αιίβο 68( 
ίιηιη»ϋ8 6ΐ ίβΓΟχ, ^υί ίΐΐυιη ρο88Ίΐ ίηίηιΐοιιιη ϋιΐ66Γ6» 
ςαβιη βοίαΐ 06υιη ρΓΟ 86 ρΙα6α886?] Μιιϋαηι ρΓ«- 
16Γ68 νίΐη Ιΐ8ΓΐηθΙΗ8 Ιΐ8ΐ)6ΐ 6ΐ €:ιπ1α8, υΐ ρο}»8ίηΐ 
6( ΙΐοηΟβ ΐη0Γβ8 ρ3Γ3Γ6, 6ΐ Ι8ΐ)81ΐΐ68, ΟυΙ ρ6Γ(Ιίΐ09 

(ΙίΓί|;6Γ6, 8ΐςαβ »η ιη6ΐ1υ8 οοπψοηβΓΟ. Ι^Ίιηιιβ 

6ΐί»ηΐ 8ρυ<1 8η1ί(|υ08 811€ΐΟΓ68, Υ8Γί8 Γυΐ88β Ολη- 

Ιιιυαι |(6η6Γ&, ϋα υΙ αΠΊ 638ΐί 6886η1 βΐ ΐ6ΐηρ6Τ8ΐί, 
2ΐϋ αιηαίοπί, Μϋ 6Γΐ8ΐιι 1)6ΐ1ί6ΐ, 816 6ΐ ρ^άβοί 61 
ιη(£8ΐί ;ιο 1υ^υΙ)Γ68 : αΙμ <ΐ6ηίςυ6 Γθ1)υΓ, 61 8ΐίί 
1ΐ6ΐ>6ΐυ()ίη6ΐιι ρΓ2Β8ΐαηΐ68. Αίιιηΐ 6ηίιη Γ^ΐΙια^ΟΓαηι, 
α<1οΐ6866ηΐί8 ίιηιηο(ϋθ6 αιηαηΐίδ , ηυΐβΐίβ ΐϋ>Ίΐΰ 
ιηοίΐίβ, 2ϋηοτ6ηι 8ίιηυ1 ιηυ1ίΐ866, 61 8ϋυπι §ΐ2κϋο 
ίη8Ίϋ6ηΚ6ΐη ραη ιηοιίο ιηο1Γιί886 86 €0ΐι>ρ66€υί886 : 
61 ΤΐυιοΐΙ)6αιιι ίη οοβιι», 8ΐςυ6 ίηΐβΓ νυΙιιρΐ8ΐο8, 
(Ιυηι 68η(υιη <ιυ6ΐη€ΐ8ΐιΓθ8η6Γ6ΐ, ςυί ΟηΙιίυβ (ϋ€0- 
1»3ΐιΐΓ, 3ηίιηυπι ίεΓυηΐ Μαθ6ΐ1οηΐ8 6Χθίΐ&386 8ΐςιΐ6 

6(ί6€Ί886, υ1, ΑΓΓβρΙα ΑΓΟΙλΙΟΓΑ, ρΓ0ΐίηΐ18 6Χ8ί1ίΓ6ΐ. 

Αϋβο 6ηίιη ΙιυπΜίηϊ Β&ΐυΓ2 ε&ηΐίϋυβ Γ&ιηί1ί&π8 (^81, 
618(1116 <ΐ6ΐβ6ΐ8(υΓ, υΐ ν8§ί6ηΚ65 6ΐί&ιη ιηίαιιΐ68 1ιί8 
8θ1ί8 οοηιρβδοαηΙϋΓ. Ο^ηυηΙ (ΐυιρρ6 ίΐΐίβ ηυΐΓίοβδ 
ρυ6πΐ68 ηχηί88, ςυΊΙ)ΐΐ8 60Γυιιι 0€υΗ δορίυιιΐιΐΓ. 

νί8ΐΟΓ68 ρηβΐ6Γ68Ι, 8Χρηΐ$ 4ΐ6 ϊύ^άΪΛ ίϋβ ί8('^3ΐί, νβήβΒ Ιβσΐίοηβδ. (8) ίσ. έντεχνου, υΐ 61 1.αΐίηιΐ8 ΙβςίΙ ίιιΐ6Γ^Γ€8• 

(9) Γσ. δτι εΙς, 6χρ1θ8θ καί. (10) Π68ί(]6ταΐυΓ, νβΐ €6^16 8ΐι1>3ΐπά>4υΓ ΥΰΓίαιη, 
ςυυ ίηβηΐΐυ8 είναι γο^ιιΙιιγ• Οί9ίίίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε 6*7 ΕϋΤΗΤΜΙΙ ΖΙβΑΒΐΝΙ ^8 

ΙΐΗιβτί• Ι*Ιιθκιιι, οηία «ο ατη,ίηβ οοηβοΙβηΙαΓ. . ««»{οντα. • «,λλοΤς « χβ\ θέλγητρα τβΰτα θΐϊο,ΰν 
ΟιηηΜ βα•ιη •ηίββ«8 «ρβηιιϋο οα(»Μ. ς«»ί χ.» θήρατρ*• χα\ δγ. μονίχερω;. μέλου- χ«\ Τάλ' 
ορβτ•ιιϋ$ ιηίηυι οπηίηο ιηυΙοβαΐυΓ, βΙ «»ηβΒ<Ιο λους λάφυρον. ' 

ίΜϋία. ιηοΐΜΐΐΜ οηιηββ ρβΓίβΓΧ >ο Ιί1κ>Γβ8. 8βά ηαΜ ορυβ ββΐ Γ,ιΐοπ.ΐβ» Ι.οιΐ)!αβ8 ρβτοβηββΓβ 
4«>ηϋο .ΓΠ,ι,οηίΙ,, .ρ«,. β,αί ηίη,Ιη.™. Ι„1«ι ,ί ρΓ«„„,„ ρ„β„,„, ,ι„,,, β,,„,,„ ββφ,ϊί,αΓ Π 

«3 ..ηΐ ρΓΟ ρΙ»β«. .«» 1«(Ι»βΜ Τ ΐρββ βΙ,υίϋβπ. οηΙοοΓοίβ ροΙίΙ,Γίΐαϋίηβ ,ο οηί„ ...ρβ^^ΐαΓ 
ΥβΓοηι ϋ ηυί <1ίνίη> άοαϊίΐΒ αο βυΜίηΐαβ ΙηΐβΓ- Άλλ' οίνε *4 Α.;» »»..,Τ/. " . ηίι&ΐβιη ΑΗίπι» βί^ηίη^ΐΓί. Αηίπίδρ 9υΐ6πι οοηΰίιιηί 
ι&§ ββΐ οοιΐ8οη8ΐιΐί3 ςυχ(ΐ2ΐη βΐ οοηοβιιΐυβ ΗΙλΓυιη 
ρβηίϋΐη βΐ ρο(6η(ί•Γυσι ηυ» ίηΐΓλ 8ηΙιη3ΐη δΐιιιΐ : 
«Ιβ ςυα Ιβΐιυβ (Ιίεβιηοβ. εοηβοπΑίιΙία βηίιη εβί Ιι»γ- 
ιηοηί» ΓβΓαπι (]ίίΓβΓ6ΐιΐίιιιη ςιιΐιίεπι ρβΓ ββββ, 86(1 ίη σημαίνεσθαι της ψυχής. Μουσουργία βέ ψυχ^, ή 
των ίνδον αυτής μερών συμφωνία. τ:ιρ\ ής έρουμεν 
ΐϊλατύτερον. Συμφωνία γάρ έστιν αρμονία «ιαφεροί 
μένων μέν, όμολογούντων δέ • τοΟτο δέ 5στιν Ιδείν. 
δταν οΐ κάλλυτοί των συμφωνιών λ<$γοι τοΤς ίνδ.ν υηαηι ροβίβ» οοηββηΙίβηΐί,.Γη βΐ οοητβηίβηΐίαηι πιρ- XV .Γ Γ" συμφωνιών Λόγοι τοΤς 2νδ ν Μίίΐη. Ηοο 3υΐ6ΐη νΙΛβΓβ 1ί€β1)ίΙ, ηιΐίΐκίο ρΓβοίρυβ 
εοηβοπίΐηΐΐαηιιη κιΐίοηβ*, ίη(6ΓίθΓί1)υβ βηίιΐ)» ρ3Γ- 
ιίΙ)ΐΐ8 οοηίΓαβΓίιιΐ : β( 3ΐίιΐ(1 ςϋΜβιη ίη ρη'ιηο βΚ 
ΟΓϋιηβ, €1 ΐαηΐυιηηιοϋο ϊιηρβΓβΐ, ηυηςυ&ιη ββΓνίαΐ 
(ΓβΙίοηβΙοη) ραηβιη ύι^ο), Λ\\ηά αυκβιιι (ρβη •οίΙίο6ΐ 
ίΓ«β€ίΙ)ίΙί8) ιηβϋίυιη Ιοουηι Ιΐ3ΐ)βΛΐ, βΐ Γβ^βΐιΐΓ & 
ρηιηο, ίρβυπι Αυΐβιη ροβίβΗοη ίιηρβΓβΐ : ςυοϋ νβΓο 
βχΐΓβιηυιη Ιβΐιβΐ Ιαοϋΐη, ρ3Γ9 \μ οοηοαρίδοώΙΙΙβ, 
ςα» Ι8η(υιη ραΓβίΐ, ηυηφιαιη ίπιρβΓβΙ• Τυηο 8^ 
ΐ|υΙ(ΐ6ΐιι αηιηΐφ οοηβοηαηΐία ΙηνβηΙίί ροΐβΓίΐ (η- 
ϋοηλΙΙβ (ΙΙοο Ρ3γΓι8 3<Ι ΐΜβοίϋΙΙβηι), υ( φΒο^ιοτάχ 
ςυ« Ι1τρ3ΐ» ϋΙοΙίϋΓ. &(1 Μοββη. Ηαηο βηίπι βαρΓβ^ 

ΒΙΛΙΙΙ 61 βΓ:ΐνί85ίΐ113ΐη ▼ΟΟΟΙΠ &ρρ6Η3ΐΐ|, ς,ι» «βρ^^ις 

οοηβοηληιίαιη (1ϋιΐ688βΓοη ; βΙιηΠίΐβΓ 61 ίΓ9$6ϋ)Πί8 


ιΙιοΙίιΐΓ Νβΐβ : 1ΐ3η6 ^υίοιπ «ΙιΙββίηιαηι 3ΐςπ6 «οιιΐίβ- 
βιιηλίη νοϋβηι ιιοιηίη2ΐιΐ, ςυ»68ΐ (ΙΙδρβηΐβ. Εθ(ΐ6πι 
ηιοϋο 6(13111 ίΓ386ί5ίΠ• 3(1 οοηουρίβοι^ιΐβπι , υ( 
6ΐιθΓ<ΐΗ5 ί111ιΐ8, ςυ3ΐη Η)Γρ3ΐβη άΐχίπΐϋβ 3ϋ ΝβΙβη, 
Ιιαηο 8ΐ<|υί(ΐ6ΐιι νοοβιη, ςυ» ^6 ίΡ3νΐ8ΐίη3 36ϋ1ίδδί. 
ηιηςιΐ6 οοηΠοίΐιΐΓ, Οίβρηβοη βρρβΙΙβηΐ. Οιιο<1 8ί ρ3Γ 
681. ηοη 1063. 3111 ηοιιιΙη3, βΐΐβπίΙβΓβ, 86ϋ τΐιη 

ρΟΐΙΗβ ίρ83ΐη 86<ΐυί, 61 ΓβΓϋΐη 6«Ο30ί3ΙΙ1 : Γ3ΐίοη3. 

Ιΐ8 ρβΓί 8»η6 ροΐίαβ Μΐίδβ 3ρρβΙΐ3η(ΐ3 ββΐ, 6ο ςυοιΐ 
8(1 ίΓ3βοί1,ιΙβιη, ςυ38ί 3(1 6ΐιθΓιΐ3ΐιι Νβΐ6η (Ιΐ3β0 6ΐιίηι 

36υϋ8$ίπΐ3 681 βΐ ΟΟΠΟί 1311881 1113 311111)26 ρ3Γ8) 63111 

τ•ΐίοη6ηι οοηδθπ3ηΐί« Ι)3|)63( (|ΐΐ38 68ΐ 0ί3ρ6ηΐ6 ; 

61 3(1 6θηθϋρί86ίΙ)ίΐ6ΙΙ1 Οΐ 3(1 Ηχρ3ΐ6Ι1 (ΙίίβΟ 6ηίιη 
Ι»ΐί0Γ 681 61 ΐηΟΐΙίΟΓ) Γ3ΐίθη6ΠΙ 6311) 86Γν3ΐ ({ΟΦ '^Ψ «χη τάξιν, χα\ μ/.νον Λρχη, λέγω δέ τδ λογιστι- 
κ(5ν • τδδέ τήν μέσην, οίον τδ θυμικδν, ύπδ του πρίό- 
του μέν άρχδμενον, άρχον δέ του τελευταίου • τδ δέ 
τήν Ισχάτην. ώς τδ έπιθυμητιχδν. άρχδμενον μδνωςΐ 
Τότε γάρ δν εΓη χαΐ συμφωνία ψυχής • του μέν λο' 
γιστιχοΰ πρδς τδ Ουμοειδές, ώς υπάτης πρδς μέσην. 
τούτο γάρ τδν άνώτατον χαΐ βαρύτατον χαλοΰσί 
φθδγγον, τήν διά τεσσάρων συμφωνίαν σώζοντος- 
του δέ θυμοειδοΰς πρδς τδ έπιθυμητιχδν, ώς μέσης 
πρδς νήτην, τοΰτο γάρ τδν άχρ(5τατον χα\ δξΰτατον 
δνομάζουσι τήν διά πέντε πάλιν • αύτου δέ του λογι- 
στίχου πρδς τδ έπιθυμητιχδν. ώς υπάτης πρδς νή- 
την • τούτο γάρ λέγουσι τδν βαρύτατον πρδς τδν δξύ- 
τατον τήν διά πασών. Εί δέ δεΓ μή χοίς ^6ποις χαΐ β« ρι«ΐ6883Γοη. .ηΐ6η8ΐοη6η)φ,6 )1ϋ„8, 61 1)ϋ]ϋ8Βπάσα ι» Ιίύναμ^, αυτών ^ ποτέ 
Γ6ΐϊΐΐ8δΐοηβιιΐ€θ3ρΙαΐ3ΐ(ϊΐΐ6€οηοΙιιιΐ3ΐ;ςϋ3ΐηί8ΐϋπι - • /•ς: «ι^ιτωκ ποτέ 

ορΙίηΐ3ΐιι 1)3Γΐηοηί3πι ρβηΛοιΙ. Ηΐ8 )ΐ3ςυ6 ιίο ρνχ• 
ηιΐββίβ, Γ6•(3Ι υΐ (1ίο3Π)υ8, ςυοιΐ)θ(]ο (ΙΙνίηυδ 8ρί- 
ηΐϋβ υΐ)ΐΐ8 ουιη ιΐι, 3Πς»3η<1ο 8ΐηκαΐ3Η ηυιΐ)6Γ0 
ίΙιοΜϋΡ : ακ ί11α<1 «• : 8ρηαΗ$ ΰο^ηΜ $ηρ€τ «(?; 
ρΓορ/βΓΜ ηηχΗ ηΐ€ ; ίΐ6Πΐ •• : &ριΗίηηι Μηαηη 
ίΗΗΐη ηβ αΗΐ€τα$ α ηί€ : ϋβο) •• : Εί 8ρΊτίΐΗ$ οη$ 
φ$ οηιηίΒ υίΠΗΜ θογημ ; 61 ΜίςυίηιΙο ρΙυΓ3ΐί : 
5ρίπ<Μ«. ίηςυΐΐ ", ρτορΗϋατηηι ρτορΗβϋι Μΐίμαϊ 
««»< ; 116111 •• : η€^η{€Μηΐ $νρβτ οιμ $€ρίΒηι $ρηί. 
ΐΜΐ. Μ3ηίΓ68ΐυιιι 68( 3υΐ6Πΐ δρίπκυη) (ΐυί(ΐ6η) υιιαιη 
0886 ςυ6ΐΐ)3(1ιηο(]ιιιιι 61 ιιηαιη Αηίβοβιΐ), ίιΐδίΓϋ- 
ι«6ΐιΐ3 3υΐοιιι ρΙυΓβ. 0Γβ3η3 61)111) ΑπΐΠοίβ ίΐΙβΓϋΙΙΙ 
*^Ρ8•Ι. ΧΙ.ΐν. 8. •• Ρ83ΐ. ι, 13. «• ΡβΛί. ΧΧΧ11. β. . , ' ^ * ^^^'Λ^κνι χαι τοί: 

ένεργήμασιν. εΓη άν μέση μάλλον τδ λογιστιχ/.ν- 
πρ\- μέν τδ θυμιχδν, ώς πρδς νήτην. τούτο γάρ τ^ 
δξυτατον. χαΐ όρμητιχώτατο^ ϊής ψυχζς μ^^^ ^^^. 
Λδγους της διά πέντε σώζον συμφωνίας • πρδς δέ τδ 
έπιθυμητιχδν, ώς πρδς ύπάτην, τούτο γάρ «Οτής τδ 
χαλαρωτερον χαΐ χαυν<5τερον. τοΟς τής διά τεσσά- 
ρ(ον• χάχείνου μέν τήν έπίτασιν. τούτου δέ τήν άνε- 
σιν^υθμίζονχα>χατ«χιρνών, χαλλίστην αρμονία, 
εργάζεται. Τούτων οδν προαποδεδομένων ήμΓν ?,: 
παράστησα! βούλεται, ή μάλλον ε1πε?ν λείπεται, 'πώ- 
Ιν δν τδ θεΤον Πνεύμα, ποτέ μέν ένίζεται- Πνεν^α 
γάρ. φ^τ^σΐ, Κυρίου έπ' έμέ, οδ ίτεκεν ξχρκτέ μ^. 
καί• Τό Πνεϋμά σου τδ άγιοτ μ^ άντανέΛης ά,τ* 
έμοϋ' χαί• Τφ Πνεύμαη του στόματος 'αύτοϋ, 
ή δύναμις αυτών ποτέ δέ πληθύνεται• 
Πνεύματα γάρ, φησ\. προφητών, :τρορήΓαις υπο- 
τάσσεται • χαί • Έπαναπαύσεται έπ' αϋτότ έχτά 
Λγεύματα. Δή^ον ούν δτι τδ μέν Πνεύμα Ιν, χαθά- 
περ κα\ δ Τεχνίτης εΤς- δργανα δέ, πολλά • τοΰτο 
γάρ οΐ προφήται, χα\ διά τούτο διάφορα χα\ τά χρού- 
ματα, ή έμπνεύματα. Κα\ ούχ έπ\ πολλών μδνον 
πολλά, άλλα χα\ έπ\ του αύτου πολλά χαΐ διάφορα, 
του Τεχνίτου τά μέν ένιέντος, τά δ* έπιτείνοντος, τά 
δέ μεταβάλλοντος, τά δέ χαΐ χιρνώντος • πάντα μέν 
οϋν ουδαμώς- τίς γάρ αυτών άτδμων ή γνώσις ; τά 
γενιχώτατα δέ, μέχρι τών Ιδιχωτάτων ώρισ'ται, 
χατά τ8 Γ.ο;δτητα χαΐ ποσδτητα • πιραιτέρω γάρ ού 
πρδεισι τών επτά. 

•• Ι €θΓ. ΧΙΤ, δ1 " 183. II, «. Οί9ίΐίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε (9 ΟΟΜΜΕΝΤ. 1Ν Ρ8ΑΙ-Μ0δ. 70 

ρΓορΙιβΙ», ιιηάβ 61 τλΓΐ» βυηΐ ΟΓ^ιηοΓυπι νοΜβ μ ιοβΙ, ι)6€ ΐΑηΐιιηι Ιη τλΓϋβ ΙΐΜίπιιιιβιΚί• ?«γ{§ 1ι«€ 
6Μ6 ΓβρβτίοηιαΓ, Μά ιη Ηΐιο ϋςα6 βοϋβιη ηιοΙϋρΗΰία μ ϋΗβη»• ΑΓϋΑοβ §€ΐϋ€6( Ιι3Β€ Ιΐϋβΐβ» ϋΐα ίη- 
Ιβηάβηΐβ• λΙϊΑ ίπιπιυΐ&ηΐ6, •Γι« 6ΐί»ηι ιηίβ€6ΐιΐβ «6 Ι6θΐροτ2η1β• ΟιηηΙ^ γβΓΟ 61 βΙη|ΐι1« 8ρίΓίΐο8 
0Γ8&0Α «ΙϋβηίΓΐ οοη ροβ•αιιΐ» ουιη ηυ11« «Ι ίιιϋίνί<Ιαοηιπι €θ{η1ΐίο : ρο•$υιιΙ Ιΐιηβη 6οτοιβ <1ίν6ηι 
(6ηοη 61 »ρ6€ί6< β6€ΐιη(1ιιαι (|υ2ΐΙίΐ»ΐ6ηι 61 ςιι«ιιϋΐΑΐ6ΐιι <ΐ6θοΙπ, λΐ4α6 ΐ(ΐ60 ηοη ρΙυΒ| ^ιι«ηι •6ρ(6η 
6536 (ΙκυιιΐυΓ. 

Αοιπ&ν ο5ν ΙλΟωμιν έπ\ τους τρύπους τη; ιερό- Α €8Κΐ6ηιιη(ΐ6 ρΓθρΙΐ6ΐι«ιιιθ(Ιί•άΐ€λΐιιο> :λΗιι•6ΐιΙιιι 
Φητβίας * ό μλνγάρ των καρκλθόντων, 6 βλ των Ιν- ρπΕΐ6ΓίΙ& η»ΓΓ&(, ιΐ1ίο»ρη6&6ΐιΙί•,6ΐ3ΐίυ8ίυΐιΐΓ2 ρτΛ- 
«ττώτων, 6 βλ τών μκλλέντων τήν γνώσιν Εσχι^Μν * 6 άιφ : 6( 1ιΐ€ ςαί(ΐ6ΐη βΙίςυίά (ϋοβηβ, ίΐίβ Υ6Γ0 «ϋςιιΙ4 μλν, τ^ε τι λέγων, δ βέ, τόδ€ τι πράττων « χαΐ ό 
μλν, Ιναργώς • δ βέ, αΐνιγματωδώς. ΚαΙ τρόποι κά- 
Αΐν τούτων τών τρόπων Ιτβροι * ό μέν 9Γ δράσιως» 
ό δλ βΓ άχοής, ό βέ £ι* ότφρήσεω; χα\ συνέκως, ή 
^ψ^%• νο€ρώ; πάντα * τοααϋται γάρ χα\ νο6ς αΙσΟή- 
ββις, δσαι χα\ σώματος * άλλ* δράσβις λέγονται π^ 
ααι» χατά τ6 γβνιχώτβρον, ή τιμιώτβρον. Όρ^ μλν 
οϋν Ίβζβχιήλ* Κ<ύ ένΙφωτ, φησ\, ηαΐ άνέ6αίΤθΤ 
σάρκες, χαΐ χαρετεΐκετο δέρμα, χα\ τά (ξης * άλλα 
χα\ άχούει * ΚαΙ σύ, φηβ\ν, ν2^ ά^θρώΛσν, άχονε 
του ΛίΐΛονττος Λρύς σέ ' &λλά χα\ γεύεται * Καϊ 
έ^τώμισβ, ψιΐ'ϋ, τ^ιν χβφαΛίδα ταύττιν^ ηαΧ βΊλβ ίΑ€ί6η8» αΐίυ» Ιΐβιη αι&ηίί68ΐ6, 8ΐίιι• νβΓο οΙ>•€ογ6 «Ι- 
ςυ6 κηι^ηΐλΐίοβ : ΙιΟΓυιη 6ΐί3ΐη ακκΙοΓυιη, ηιηυ• 
«Ιίί 8υοΐ|ηΐ(Μ]ί• 11ί€ ρ6Γ ▼Ιδίοηβιη, ιυ6 ρ6Γ ιικϋΐαο», 
3ΐΙίν8ρ6Γ οάοηΐναι» Αΐίιΐ8 ρ6Γ 8υ8ΐυηι, 61 ρ6τ Ιλεΐυαι 
«Ιίυ8 : οαιοίΑ Ι8ηΐ6η 86€ΐιη(ΐΗΐη ίιιΐ6ΐΐ6€ΐυπι• Τοίι- 
(Ι6βι 6ηΙιιι 86ΙΙ8ΙΙ8 Ιαΐ6ΐΐ6€ΐυ8 1ιιώ6ΐ, ςοοΐ €0Γριΐ8 : 
▼6ηιιη οηιη68 Ιιί ηκχΙΙ ?ΐ8ίοη68 6ΐΜΐιιι «ρρ6ΐ1«ηΐοΓ, 
▼β1 ςυί« 06η6ηΗθΓ 8ίΐ γί8ίοηί8 ιηοιΙα89 ^^ 4»^• 
όί^ηιΟΓ. ΥίάίΙ ςυί(ΐ6αι Εχ€€ΐιΐ6ΐ : Ει ηάΐ^ Ιηςυίΐ, «ι 
α$€€ηά€^αηί €ατΛί$^ €ί ΦΧίβηάΰ^αίΜΤ €%ΐι$ **. Υβηιηι 
61 8ΐίΙ)1 8ΐΐ(ϋνίΐ, €ΐιιη »1ΐ : Τιι, /ϋΙ /^οιηΐιιίι, αηάί 
€Ηηι 9Μί ίοηΗίίΗΤ αά Ιϋ *". Α\\\Λ «Ιΐβιιη βνβΐιτίΐ άΙ- Λρός με • ΥΙέ άνθρώχου^ τό στόμα σου ^άγεται, ^ ^608 : Εί Μανίί ΐΝβ ϋίο νοίνηιϊηε, εί άίχΗ αά Με καΐ ή χοιΜα σον χΛησθήσεται της χεραΛίδος 
ταύτης ' τ6 μέν άχρον χαΐ βραστιχώτερον του νο6ς 
οτόμα χαλών» τ^ χα\ πρώτως Αικογευύμινον τών 
θείων βρωμάτων * τ6 βεύτερον βλ χα\ χωρητιχώτε- 
ρον, ήτοι τήν διάνοιαν, χοιλίαν όνομάζων, ήν χα\ λέ- 
γει* ΟληαΟήσβται της χεφαλίβος, ώς (χ μιχρών σπερ- 
μάτων τοΟ Πνεύματος• ΐΜλλών πληρουμένην άρα λο- 
γίων. Όρ§, βέ χα\ άχούει χα\ ΉσαΙας* Τϊς, φησί, λο- 
ρεύσεται χρύς τδτ Λαόν τούτοτ ; Καϊ είχοτ, Ίδοϋ 
έγώ^ Κύριε. Νυν δ άχούων * τ(ς βέ δ βλέπων ; Κάί 
έόφωτ έως θρότοι έτέΰησατ, καϊ ΠοΛαιός ήμερωτ 
έϋάύησετ, άμφοιν τούτοιν του μλν τήν άνάστασιν, 
του δέτήν χρίσιν μ<ρισαμένων (II). Πολλά γουν του Ρίϋ ΜοΜίηίΜ^ 0$ Ι%ΗΜ οοΜεάεί^ νεηίετ ΐΜπε ΙηιρΜι• 
ίητ Ηοϋ νοίΜΜίηε : βυαιαιιαι ΗΙιη ηίηιίηιαι 6ίΒ€•- 
€ίβ8ίιηιιη<|ΐΐ6 8€ ρηα€ίρβαι ραπβαι Ιιιΐ6ΐΐ6€ΐα8, ςα» 
4ΐίγίηο8 οί1κ>8 ρπαιυιη ^αβίιΐ, 08» 86€ΐιιι<ΐ8ΐιι Τ6Γ0 6Ι 
αιρ8€ίθΓ6ΐη Α(Ιηιο<1αιη, ιη6ΐιΐ6ΐη άίοο, υ6ιιιγ6ιιι «ρ- 
Ρ6ΐ1&η89 ςιΐ8ΐΒ ?ο1υιηίη6 Ιηιρ1«η(1λΐΒ 6886 <ϋιίΐ : 
ςυ88ί 61 ιηΙιιΙιη!8 5ρίΓ!ΐυ8 88ΐιεΐί 86ΐηίιιΙ1)α8, πιυ1Γΐ8 
ιιιιρΙβΓΐ (Ι6Ι)6Γ6Ι (Ιίγίηίβ 6ΐοςυπ8. ΥίάβΙ βΐίαιη 6Ι 
«υ<1ί( 1&8ί88 : ΟμΙι, ΙηςυΙΐ, εχαάεί αά Ιιαπΰ ρορπ" 
ΙϋΜ *' ? Εί άίχ% : Εΰεε ε§ο^ Οοηίηε, Νυηο Ι§ίΐυΓ 8ΐι- 
(Ιίγίΐ, 8ΐϋ)ί ν6Γ0 τΙ<1ίΙ. Εί υίάί^ ίηςυίΐ, άοηεο ρο$ΊΐΐΒ 
\ηηΙ $€άε$9 εί (/αί Αη/ί^κΐίΐ εταί ύίετΗίη, $€άΐί. 
Ηοηιιη «υΐβιη άιιΟΓυιη ρΓορΙΐΰΙαηιιιι, υΐ νί<)6ΐ, λΜοτ άχούειν, χαΐ βλέπειν, χαΐ γεύεσΟαιτά παραβείγμα- Ο Γ68αΓΓ6€(ίοη6ΐιι« 61 8ΐΐ6Γ]υ(1ί€ίυιιι %'ώί ραΠϋί 5υηΙ• 
τα. Τίνα βλ χα\ του &πτεσΟαι; (12) Ναουμ τ6 θεΓον Μα1ΐ8 8ΐί8 8υηΐ, ΑΐιϋιΙυβ, νί8υ8 61 ^8ΐα8 6Χ6ΐηρΐ8• 
λήμμα τΙ^ν Οεοληψ{αν ούτω χαλοΰντος, χαΟάπερ έπ- Τα6ΐυ8 βχβηιρίυαι 1ΐ8ΐ)68 αρυά Μ^υαι : ςυ'ι ]ιιχΐ8 
οιφωμένου του ήγεμονιχοΰ της ψυχής, χα\ τυποΰμέ- ΐΓβηβΙιΙίοηβιη Ι.ΧΧ, ΐ|υο<1 αΐϋ Ιιιΐ6ΓρΓ6ΐ68 Οηνε 
νου χα\ του αγίου Πνεύματος. ΡίΜνε τ^άάιά^τηηΐ, Α$$ηηιρΐίοηειη Ρίίηΐνε βρρβίΐα- 

▼ΊΙ : 888ΐιιηρΐίοηοιη ςυ&ηΐ(1;ιΐη ϋΐνίηαιη, ρηηοιρ8ΓιοΗ8 αοίπΐφ ρ^πίβ Ιηΐ6ΐ1ί§6η8, ηυη 8βειΐ8 86 &1 ι 
«811610 δρ'ΐΓίΐυ» ηΐ8ηί1)υ8 ςυίΐιυδϋαπι €οηΐΓ66ΐ&ΐ8 ίυί886( 6( Γοηηαΐα. 

•Αλλ* ίνα είπωμεν συντομώτερον, άλλων χατ' _ ΥβΓυηι υΐ ^Γβν^ι€Γ βΰπηοηβιη 6χρ6<1ί8ηιυ8, οιιηι 
Αλλον ένεργουμένιον >α\ χρδνον χαΐ τρόπον^, χα\ €Χΐ6Π)Γυια ρΓθρΙΐ6ΐ8Γυιη 8ΐϋ ρ6Γ τβΓίΑ Ι6ΐη- ομιβ]) γε δλίγων χαΐ έπ* δλίγου, χατά βύο μόνους 
χρδνους, ή χα\ τρόπους, πολ)ϋχις τρεΙς • μόνος δ 
6εο«άτωρ ο&τοςλέγοιτο δ*&ν χαΐ προψητοπάτωρ, β.ά 
^τάντων ήλθε χα\ χρόνων χα\ τρόπων * χα\ νΟν μλν 
λ^γε( τά παρ£λΟόντα, νυν βλ τά δντα» νυν βλ τά 
|ΐέλλοντα, χα\νυν μένδρ^• Καϊ είδε^ φησ\, τότ ροΓα 61 πιθ(Ιθ8 : 8(ςυ6 Ιιί ςυίϋβιη ραοοί 61 Γ8γο, 
ςυίρρ6 ουιη ρ6Γ (Ιυο Ιΐηΐιιιη ΐοηιροΓβ, Τ6ΐ ηκΝίοβ, 
8(1 βοιυοιιιοι (Γ68, 8(ρ βίδ 6οηϋ^6Γίΐ, 8θ1υ8 Ιιίο ηο• 

816Γ, 06ί 5(ρΐΌρΙΐ6ΐ8Γυΐη 6ΐί8ΐηΐΡ8ΐ6Γ, ΟΠΙΟίβ ρ6Γ€υΓΓίΐ 

ΐ6ηιρθΓ8 6( ηιο<1υ8 : 6ΐ ηυιΐ6 ςιιίϋ6ΐη ρηΒίβΓίΐβ 
()Ίοί1, ιιαηο ρΓίε86ηΐί8, πκκίο 6ΐί8ΐη ΓαΐυΓ8, «( ιηοιίο Κύριοτ^ ή τά του Κυρίου ' νυν βλ άχούει * £Γ^^β, ^ γίϋβΐ. Υχάιί^ ίηςυίΐ» Ώανϊά ΟοηίηΗτη^ 8υ1 68 ΐ|υΰΒ 
γάρ, φησ\, Κύριος τφ ΑαδΙδ • νυν δλ άπτεται • Ή 
γΛώσσά μον χάΛαμος γραμματέως όξνγράφον^ 
γλώττανού τήνΙξω λέγων, λέγειν γάρ Λν αυτήν (13) ΒοιιπηΙ 8αηΐ : ιηο(1ο 2υ<1ΐΐ : ΙΗχιί^ βηίιη, Ιηΐ]υΙΐ, ΰο• 
ηιϊηΗ$ αά Οανίά ** : Νυηο ΐαη||;Ίΐ : ί,ΐηρΗα τηεα, Ιη- 
ςυί(, ζαΐαηιηε εοτίΐκΐ νβίοάΐετ εοή^ύηΙίΒ : Πη§ιι&ηι, Εχ66ΐι• χιχνιι» 8. '^ Εζ66ΐι. ι, 1 , δ. •• Ι88. ▼!, 8. •• Ρ88ΐ. ΧΙΙΤ, ί. 
ΥάΠΦ ΐ6€ΐίθη63. (II) ϊσ. μερισαμένοιν. 

{ίτ) βΓ9Β€0ΓϋΙΙ1 ΤβΓϋΟΓυΠΙ 8611808 65( : Λβΐίΐπ 

^ηϊάείΗ όίνίηυηι ΙαοιιιίΑ άίςίί. άίνΐηαιη (/παηιάαξη ρη/ΐ€η$Ίοη€ίΗ είε αρρεΙΙαηε, ^ιιβεί ρηητερε ομμι ραη 
ρτεΗεηάετείΗΤ. 
[ΪΙ) Αϋ<ΐ6, νοί 8ΐιΙ)8υ()ί έχοήν, νβΐ ηΐίυϋ 1ιυ]υ8ΐηοϋί. Οί9ίίίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε 71 ΕυΤΠΥΜΠ ΖίΟΑΒΕΝΙ 74 

ίηηυαιη, ηοη Η&ηο βχίβηοΓβιη ιηΐβΙΓι^ΰηβ ; ςιιίρ'^^; Α {καλλον, άλν ^] γράφε^ν, &λλά τήν του νοε?ν βηλον* ουηι Ιοηυί βαπι ροίηιβ (ΐυ&ιη βοΗΐΜ^ ρλΓ Γυίβ96ΐ, 
$6(1 ίηίβηΟΓβιη ίηΐβΐΐβοΐαβ Ιίη^ιΐ3ΐη, ςυββ ηοτο βΙ- 
ηιΐ6 ίη6ίΓ3ΐ)ΗΊ ςαοΰ&ω ιηοίΐο, ίρ$ηιη $ρίτΊΐιιιη Ιαιι- 
ςβΙίΑΐ, ρ3ΐρίΐΙ)9ΐηιιβ €0 ιιίιηίπιιη ιηοϋο, ΐ|υο 8 δοτί• 
ρΐ0Γ6 ΐ3η([ΗυΓ οΜβιηυβ : ρ6Γ ςυβαι, βα ςυ» ίΐΐί 
ΓονβΙηίΑ €Γ0ηΐ, β1β(,'8ηΙβΓ 80ΓίΙ)β1)»1 : ηβηββ \ά Ιβη- 
ίΜΐη, 8«ϊ(1 61 Τ6ΐθ€ίΐ6Γ ίιΐ «([β^ιιΐ. ϋικίβ βΚ ιη&ηίίβ8ΐ&- 
Γιοηΐ'πι ρΓορΑεΚίβΒ ΙηιΙίΰαΐ, βΙ νβΚιβιηβηίοιη βΐίΜΐι, &€ 
ναΙΊίΙ&ιιι δΊ)ίήΐύ5 «οηείΐ&ΙίοιιεΗΐ, (Ισπι ν^ΙοοΊ^βίιηο 
ΒεπΙ>£ «3ηι €οη[)ρ»Γ&ΐ. Α1ί1)Ι ^ύδΐιιιη $11» &(ΐ6β56 
3ΐΐ68ΐ2ΐαΓ ι1ΐ€6η$ : Οιιαηι ιΐηΐΰΐα (οΜί^Μ ηιβ%% βΙο• 
φΐία ΐΗα ΜρβΓ ηιβΐ ονί ιη«ο **• ^ίυβ βίβηίηι ίηΐβΐ^ 

ΙβΟΐυβ 08 Αΰ Γ8ΙΙ€68 ά6ΐ6013ί)Μ)1Ι1Γ, ΟΙΜΙ (ΗγίΠΐΙ 

υτ«€ΐιΗ)Γΐπη βίβςυιιι ϋε^ΐΜΐίΐ'βΙ, 20 πΐηιΐΒ Γβνβοί- ^, χαινόν τ*. να «ρ^ιοον έφαι^νομένι^ν του ^ηνει^ι&α•. 
τος, ΐύίζ ύπογραφέως κάλαμος, δ:* α^ττ^ς^χς γνώσεις 
χαλλιγραφοϋν'Μ;, χα\ ού τοΰτο μόνον, άλλα χαλ 
^υγραφοΰντος • οΟτω Ζιϊ μέν των γραμμάτων τήν 
ένάργειαν της προφητείας έδήλωσεν • τήν οξύτητα 
^, διά της όξυγραφίας. Νυν δέ τήν γε\ιίτ*χήν έαυτφ 
«ροσμαρτυρεί δ»5ναμιν • Ώς γΛνκέα γάρ, φησ\, 
τφ Λάρνγγί μου τά Λόγια σον, ΚαΙ γάρ τ6 νοητδν " 
ήδύνετο στόμα, τά λόγια των χρησμών χαταπίνον, 
χα\ αύ αναφερόν, πολλής ήοονή^ περί τε τήν χατά- 
«οσιν χα\ τήν άνάδοσιν αίσθανόμενος • άλλαχοΟ δέ 
χα\ τήν χαρδίαν έρβνγομένην λέγει τ^ άγα06ν, τήν 
Ραθυτάτην» ώς άν εΓποις, χα\ ύποδεχτιχήν πάντων 
^οΟ νο^ δύναμ^ν, ώς ύπερεμπεπληρωμένην δλην κα\ Γ6ΐ. Μ&ιίιη3ΐη επίπα ρΓθρΗεΙβ, ^αIII άβξ^ΙιΗΜίκΙο «9, β^^ν των αγαθών {(ρο)μάτων τοΐ Πνεύματος. Σπά• Ίυιη Γ6νοσ3ΐη4ό ρβΡοίρίβΒ&ι νοίυρί&ιβιη. λΠο βΐΗιιη 
ίη Ιοοο 6ΙΗ1ΓΙ3886 4ίύΗ οΟΓ βυοιο τβΗηιιη Ιχηιυιιι ** : 
τίιη φΐΑΐηάΑΐη ίηΐβΐΐβΰΐιίδ ρτοίαη<1τ8$ίιη3ΐη, βΐ αΙ ϋΑ 
^ίθ3πι, οητηΗιη] 03ρΑ€ί88ίπιαιιι βίο 3ρρ^1ΐ3η8, τ^ΐηΐΐ 
(]ΐ]9β οιΐ)ηίΙ)υ$ βίτποΐί $ρΊΓίΐη8 οίϋίβ »<! βυιηιηυιη 

ρίβηα 65801. ΗλΠΟΓ ΐη 60 ίΐΐίΐ 0(1οΓ3(Ι18 ΰ|[11Γλ : $6(1 

€Χΐ6Γΐδ οιηιιίΙ>α8 πιυΗο ιηοΐ68ΐίθΓ. Ναιη ςικη) 1θ|;ι« 
ιηιΐ8 : ΜρτΗια ύί ιΐαϋΐβ βί ϋΟΜ^α ύ ναϋτΜηΗζ 
ίη'ΐΛ **, 1(1 3ΐ) 60 (Ιίοίηιη 65ΐ, οαιη [ηθχ'ΟΤβιη ρηίΓΟ- 
ιΐ'ιηοιιΐ 61 εοτΓυρΐίοη6ΐη €Ίθ34Γΐ€ΐιιη Βυ^τοπι] Ιιοηνηι 

30 $υ3ν6Π1 €1ΐτί8ΐί 0(1θΓ6ΐη ρΠΡ86η8ί886ΐ. Ηοο ρ3ΰΐθ 

ρ6Γ οιιιηί3 ίηίοΙΙοοίιιβ 86π$οπ3, 80ί6ηκΊ3β 30 νίηα<- 
168 οηιη68 8ρίΓΚα3ΐ68 3(]6ρΐυ8 681. €σηάίιίοη6ΐη 
3υΐ6ΐη, 3(^116 1ΐ3ΐ)Ηυπι ΡτορΙιοΐ3Β, οπιΓιυηΰ 3ΐςιΐ6 
56Γηκ)η6 800 οΐ3Γυιη ίαοίκ, ονιη ηίΐΗΐ (11βΓ6Γ3( 3ρτιά 
61111), ρπΐ!86ηΓΐ3 ϋίθ6Γ6, 3οΐ Γυΐαι*3. 5ίερ6ηιιτη6Γ0 ηοη 
οηΐίηΰπ) ΊιηιηυΙϊΐ, 61 βϋςυίά υΐ ]3ΐη ί30ΐαιη η3ΐΤ3ΐ νιος δ της δσφραντιχής Ιν αύτφ τύπος, χα\ πολΟ 
των άλλων δυσφωρατώτερος * Σμύρτα, φΐΐ^ν, Μ€Λ 
σταχτ^ι^ καϊ ηασ<τΙα, ύχό τών ιματίων σον, της 
εύωδίας τής χατά Χριστδν αντιλαμβανόμενος. Ο&τω 
$1* δλων του νοδς τών αΙσθήσεων, τών του Πνεύμα- 
τος δλων άντελάβετο, χαΐ γνώσεων >α\ δυνάμεων. 
ΑηλοΙ δέ τήν προφητίχήν Ιξιν διά τοΰ λύγου, χα\ 
ουδέν αύτφ διαφέρον τά ποφελΟύντα (14) λέγειν, ή 
χα\ τά μέλλοντα. Πολλάκις γοΟν εναλλαχτεί τήν 
τάξιν • κα\ τ6 μέν, ώς ήδη γεγονότα λέγει τά γβνη- 
σόμενα • τ^ δέ τουναντίον • οΰτω γέρ τό • "Ινα τΐ 
μέτ έζρρύαξατ §θνη^ ηοΧ ^ναμέστησαν καϊ σντ• 
^χβψτίχτ, χα\ άλλα τοιαύτα, άντ\ του Φρυάξονται, 
, χα> Παραστήσοντβι, χα\ Συναχθήσονται. Τ6 δέ • Έν 
* ηοκχμφδιεΑβύσονται ηοδι^ άντΙ τοΰ, Διεληλύθεσαν, 
β χα\ τοΰ θείου Πνεύματος Ιδιαίτατον , μηδέν παρ- 
βληλυβδς Ιχειν, ή μέλλον, άλλ' ενεστώτα πάντα. ςιιοϋ ί^Ιιιηιιη οδΐ : οοη(Γ3 6ΐί3ΐη 8ΐί(ΐυ3η(Ιο Γυ(οτ3ρΓο|Μη ί30ΐί8, θϋ]ϋ$ηιο€ΐΐ ίΐίικί 65ΐ: Οιιογ^ \η%ηη€Κ€ΤΗ}ΐί 
^$ηΙε%^^^{ΒΐρορηΙϊ κηεάίΐαΐί $ηηί ίηαηίαΫ] Εί α$ίίί6τηηί τβρϋζ ΐεττα, €ί ρηηήρί$ εοην^ηετηηί ίη 
κηιιηι, οιο., ρΓΟ οο ςυοϋ οδΐ, Ιηηιτρβηί^ ηΐβάίίαΰπΗίητ, (κίαΰπηί, €οιιν€ΐιΊ€ηί. Ιΐεκι ΠΜ : Ιη βΗίηίηε 
ρ€ΤΐΓωηΐΙ)ηΗΐ ρβάβ *^ Ηοο 68ΐ ρ6ΓΚΓ3η$ίθΓαηι. Ε$1 6ηΙηι Ιιοο (Ιί?ίηί δρίΓίΙυβ ριοοΙίΒΓΟ, ιχΐ ηίΐιίΐ ρΓΧίο 
Ηυη) ϋυο3ΐ, 3υΐ ΓυΙϋΓαπι, οαηι ΗΗ οπ)η!3 ρΓΦδΟϋΙίβ βίιιΐ. 

Πί*> οιιιηίΙ)αδ οοη8ί(ΐ6Γ3ΐΊ8, 3066ά3πιυ8 3(1 ρλΠι- Τοσαυτα παραΟβωρήσαντες, έπΙ τήν χατά λέξ&ν 

6ϋΐ3Γ6ηι ιιιΓπΐ8οη]υ8ςιΐ6 ρ53ΐηιί ιηΐ6ΓρΓ6ΐ3ΐίοπ6Π), όρμήσωμεν τών ψαλμών έξήγησιν, έχείνο κοινώς υηο Ι3η1υιη ιΐ6θ6853Ηο 6Κ β6η6Γ3ΐί «Ιίοΐο 341ιιιο ρη^Β- 
ιηΐ880 : ηιιθ(1 ηοη οπιηία (Ιΐ€ΐ3, υηο πιοιίο ιηίοΓρΓΟ- 
ΐ3ΐ)ΊιηυΓ, ν'κΙοΗοοΙ βοουηιΐυπι ΙΓίδίοηαπι, 3υΐ §6- 
ουη(1υπ) ρΓ0ρ1ΐ6Γΐ3Π), 3υΐ δεοιιηιΐυπ) 3ΐΐ6£;οΓΪ3ηι, βηΐ 
86011 ηϋυ Π) πΐ0Γ3ΐ6Π) 86η8υιη : 86(1 υηαιη 3ΐςιΐ6 
ίίίοπι (ΙΊοΐυπι» βιεροηυηιεΓΟ ν3πί8 86η8ί1)υ8 8υΙ)]ίοί6• χα\ άναγχαίως άποφηνάμενοι, ώς οΰχ άπαντα τά 
^ητά χα6' ίνα τρόπον έξετασθήσεται, οΤον ή χαβ' 
Ιστορίαν μόνον, ή χατά προφητείαν, ή κατά άλλη- 
γορίαν, ή κατά τήν ήθικήν διδασκαλίαν • άλλα τ^ 
αύχ6 «εολλάχις «ολλοΤς χα\ διαφόροις τρόποις ύπο- 
βληθήσεται, χα\ ώσπερ έν δέν:ροις, εΓτε χα\ σπέρ- ιηυβ. Ναπι ^α6ηΐ3(!πιθ(1υπι ίη 3Γΐ)0ΓίΙ)υ8 6ΐ δβηιίηι- |) μασι, πολλαί τίνες αΐ έχφύσεις κα\ δυνάμεις * κα\ 1)υδ, ρ!υΓ3 30 ναΓί3 £υηΙ ^6ΓΠ)ίη3 61 \ίΓ65, 8ίςιΓι• 
άοπι 111 3γΙ)ογ6 6( Γ3(ΙΊχ 651, 61 ΐΓυηοΜδ; ίΐ6ΐη ηνα'ι^ 
οοηοχ, Γυ1ί3 61 ηΐ6(1υ1ΐ3 : β( ίιι 86ΐηίιιί1)υ8, Ιι6γ1)3, 
βΐίρυΐ3, 3ΠδΐΦ, δςιΐ3ηιιηιιΙχ 6ΐ Γηιοιυδ ρΓΟ υηο 
ίηηιιη)6Γ3ΐ)Ίΐ6β : δίο (;(ΐ3η) 61 ηιυΐΐο ηΐ3^ίβ ίη Ιιίδ 
([ΐϊΛ δυηΐ δρίΓίΙϋδ. Νΰςυο 3^ουδ;ι1)ίδ 3υο1θΓ6ηι ^6 
ίην6ηϋ8, 86(1 ί(;ηοδ068 ροΐΐυδ ίη οηιίδδίδ. Οιιίδ 6ηίηι 
ςυοίΐ 83118 30 ]υδ1ιιπι 681 ύ'ι^ηβ άΙχ^τΆΙ Ιο υιΗνοΓ'- γάρ έν δένδρι^) ^ίζα, χλ\ στέλεχος, κα\ κλάδος, και 
φλοιός, κα\ φύλλα, χα\ έντερκονη * κα\έν σπέρμασι 
χλόη, κα\ κάλαμος, κα\ άνθερίσχοι, κα\λέπο^, καΐ 6 
χαρπ6ς άνθ* ένδς μυρίος, οΰτω κα\ πολλφ πλέον 
Ιπ\ τοΰ Πνεύματος. ΚαΙ ου μέμ(1ις τών ευρεθέντων, 
άλλα ϋυγγνώμη τών τταρευρεθέντων • της γάρ 
αξία; ούδε\ς άν δικαίως έφίχοιτο. Καθόλου δέ είπειν, 
δυνάμεθα τους ψαλμούς προσαρμ4ζειν« εχθρούς του " Ρί3ΐ. οχνιιι, 105. " ΡδΛΐ. χι-ιν, 2. •• Ρβαΐ. χΐ-ΐν, 9. »• Ρδ3ΐ. ιι, Ι. " ΡββΙ. ι.χν, 6. 

Υβη» 1βο1ίοηβ8. 
(14) θΓ»οβ παρελθόντα, ρτστίβήία, δ3υ1ϋ8 Ιββίΐ παρόντα. Οί9ίίίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε 11 ΟΟΜΜΕΝΤ. 1Ν ΡδΑΙΜ05. 74 

Χρ'.στοΰ νοουντ^ς το'.ς έχΟρους των Χριστιανών λ &υιη ίΐίικί ΰΐίαιη $ί( ιΐίεΐυ πι, (|υο(Ι ρο»$ιΐηΐυλ [ηο1ιί3 δαί]χονας^ κα^ Σχουλ κα\ Ά6£σα)ϋ)μ, κα\ εΓ τι; 
τύραίν*/ος, ούτ?)ν δήπου τ?*ν διάβολον, καΐ τ.ά/ιν 
επίβουλου; κα^ θλίβοντας κα\ καταδιώκοντα;, και 
οσα τοιαύτα, του; 5α{μονα; • Δα6\δ δβ, κα\ χριστών 
κα\ βα-ιλέα, τ6ν καθ' Ικασεον ήμΰν ώσπερ γάρ 
έχείνο; έχρίσΟη τω έλα(φ τη; άρχη; εις βασιλ^ίαν, 
οΟτω κα\ ήμει; τ']) έλαίω του βαττιίσματο; εΙς βα- 
σΓλε(αν *• των Ι ν ουρανοί;. "Οσα βέ των (5ητών ού 
προσαρμόζουσι, ταΰτα έκφωνοΰμεν άπλώ;, ώς φω- 
νάς τοΰ άγΙου Πνεύματος, άγιάζοντες διά τούτων 
έαυτου;, όποΐα τα τοΰ δευτέρου ψαλμού κα\ των 
το'.ούτων. Άνεπίγραφο; μέν ουν τταρ' Εβραίοι; ων 
6 τζρώτος ψαλμός, ουδέ παρ3ι των έρμηνευσάντων 
ίτυχον έπιγραφίίς. "Εστί δ^ ού μίνον ηθικός, Ιρ!»Ί&] 011)1103 ρ$Αΐΐϋθ> 3ε€οηιιιιοϋαΓ6 : ρΐΌ ίηίιηκΊ^ 
€1ιπ9ΐί, ϋφΐηοηοβ ΟΙιπ&Γιαποηιπι : ίηίιηίΰολ ρΓο 
ΒηυΙβοΚίηιη 61 ΑΙ>$3ΐοη6, αυΐ &Ί ςυΙ$ αΐίυδββΐ 1ιυ]υ$« 
ΰοπχχΐί 1]ΤΓαηηυ5, (Ι.ΐΊοιοηοιη ρ&π ιηθ(1ο Ίηΐ6ΐ1ί{^6ηΐ6ΐ : 
ςυοβ οιηηββ ίη Α^ιιγ3 «Ί(η»Ιθ9 €8$β ίηΐ6ΐ1ίβίιηα«• 
ρ€Γ 1)ΰΑΐΊ ΏλνΊο ρ6Γ$6€ΐιΐ0Γυιη 8Κ1Ι16 ίη$ί(ϋΐ(0Γυιη 
ροΓ&οηαβ. ^υ» νοΓΟ ίρβί Ιιβοΐο 02?ί(] βΐ αηοΐο Η 
Γ6^ί οοηνβηίιιηΐ, 69 υηί€ΐιίΐ]υ6 ηο$ΐΓυιη αεοοιηιηο • 
(Ι3ΐ)ηηυ5; ηαιη (|υειηαϋιηοιΙιιηι ίΐΐβ Γβ^Ίο οίβο ίη 
Γβ^βιη υηοΙυ8 ββΐ, ίΐ» €ΐ ιιοβ οΐ€θ 1)9ρΓι&ιη&Ιί8 αϋ 
ίε($ηυηι οοΒίοηιιη. ΟπΦευηηιιβ «υίβηι Γβ€(6 ηοϋίβ 
(οη^ΓΐιβΓβ ηοη ροδβυηΐ, οα βίηορΙίεϋοΓ ςυαβί Μΐιειί 

δρίπΙυ8 νΟΟΟδ €ίΓ6Γ€ΐηυ8, 1ΐΙ)]υ$ΙΙ1(Μΐί Τ6ΓΙ>Ι8 ΙΙΟ!»^ 

ιηεΙίρ808 83ηεΐίΠΓΐιηΙβ8, ιιιΐ3ΐί3 ευηΐ ςιι» ίη βύειιη(Ιο άλλα κα\ δογματικά; * ού μδνον ναραινει προσέχειν ** ΒΐιηΙ ρ8:ι1ιιιθ Η ίη α1ϋ8 ΒΕΐηίΙίΙυβ. ΡΓίυιυ8 ί];ίΙαΓ 
τοΓ; Οε^οι; λόγοι;, άλλ3ικα\ άσεβων, κα\τών άλλων ρςαίπιαβ (ΐυεηΐ3(1ιηθ(Ιιιιη 8ρυ<1 Η6ΐΐΓΚ08 βίηβ ίηβΟΓί» 
αμαρτωλών, περιέχει κατηγορίαν κα\τιμωρίοιν. ρΐίοηβ ίΐ2ΐ)6ΐιΐΓ, ΙΙα 2ΐ) οπιηίΙ)ΐΐ8 ίηΐβΓρτ^ΙίΙιυβ 08ΐ 

^ΊηΓΐ5»υ8. Ε31 ϋυίειη, ηοη πΐ0ΓίΐΙΊ8 Ιαιίΐιιηι, 86(1 «Ιο^ηιαΓι» εΐΐΑΐη ΓβΓεΠιΐΒ : ηβςαβ 6ηίηη ΐΑηΐυιη αιΐ- 
πιοποί» 111 (]1νίηί8 ιιι$ί8ΐ3ηιιι& εΐοηηίίβ, 86ΐΙ ίαιρίοπιπι, οΐ ϋΙΊοηιιη (ΙβΙίηςυεηΐίιιπι 9ΐ£€υ8Αΐίοη6Πΐ γοΟ" 
ΓιηοΙ οι 8υρρ11οί&. 

ΧανΊω ΙβοΙιοηβδ, ΑΡΧΗ 

ΤΗΣ ΕΕΗΓΗΣΕΩΣ. 

ΙΝΙΤΙΡΜ 

ΕΧΡΟδΙΤΙΟΝΙδ. ψαλμός α'. α 

Μακάριος ά^^}ρ δς ουκ έΛορεύΘΐ} έν βονΑχί 
ά(Τ86ωτ, καΐ έτ όδφ άμαρτωΛών ουκ Ιση?, χαΐ 
έπϊ κα6έδρ(;ί Λοιμών ονκ έκάθησετ. Μακάριο; κυ- 
ρ?ω; μίν ό Θεό;, καθώς φησιν 6 παυλος, Όμακά' 
/>ίθ^, λέγων, κα\ μότος ^υΊτάσττις. Παρεχώρησε 
οΙ δ•.ά τή; προσηγορίας ταύτης κα\ ήμϊν,ώ; κα\ της 
θ€4ς, ώ; χ6 • ^Εγίύ εϊπα^ θεοί έστ8 , κα\ πολλών 
άλλων τοιούτων. Τό γοΰν δνομα τοΰτο, της μίν κατ' 
όρετήν τελβιδτητο; υπάρχει καρπ4;• δηλοΓ δΙ τίν 
άνώλεθρον, ώς έστερημένον πάση; κηρδ;, τοΰ μ 
τ:λεονάσαντο; * συμπβριλαμβάνει δέ κα\ τήν γυναίκα 
πάντω; 6 μακαρισμδ;, ώ; άτΛ μέρου; τό πάν • 
ΚεραΛϊι μέν γαρ γυταικί^ς ό άν^φ, κατά τόν ΟεΓον 
Άπόστολον • συνάπτεται δέ τ^, κεφαλή τά μέρη 
τοΰ σώματο; • κα\ ών ή άνθρωπδτη; κοινή, τούτων Β 
χαι τλ Ιργα κα\ ό μισθό;. Τ|\ φύσει ίϊ των πραγ- 

>• Ι Τίπι. VI, 15. » Ρ8»1. 1.ΧΧΧΙ, 6. »* ΕρΙιβ*• ν, 
Ρλτκοι.. Οβ. ΟΧΧνίΠ• ΡδΑΙ,Μυδ Ι. 
Υεκ8. ι. ίίέαίηΒνίιηηίηοηαΰϋΙ ίη οοη»ίΙίθ ίίημίο- 
ΤΗΜ, €1 ίη νια ρβΰοαίοταη ηοη ίίϋΊί, βΐ νι οαΐΐιεάτα ρε- 
Βΐίίεηίίω ηοη 6€(1ίΐ, Βο9ΐυ$ ρΓορπβ Οβυβ 6δ1, ΐλΐ ίπςιιίι 
Ραυίϋδ, ύβ βο (Ιίοοηδ '* : Οαί ΰεαίια €$ί εί $οΙν$ 
ροΐεη$ :61 οπιοη αρρεΙίΑΐίσηοπι Ιιαηο ηο1)ί8 ίηϋϋΐβίΐ» 
ίΐυοιηαϋηιοϋυηι 61 ίΐΐαηι Οβί '* : Ερο εηίηι, ίηςυίΐ, 
άίχί : Οίί €$ίί$ [εί βΐη ΕχεεΙεί ρηιηε$] ; 61 ηιυΐΐλ 
ΛΪΐΛ 1ιυ]υδΗΐθ(1ί ηοηιίη3 ηο1>ί3 ΙαΓ^ίΐιιβ 6β(. Ηοο 
αυΐβιη Ι)ο»Γιΐυ(1ίηί8 ηοπιβη, (Γυοίυβ β8ΐ ίΐϋιιβ ρβιΤο- 
εΐίοηίδ , ςιΐ3β νίηυΐο €οη8(8( : 6ΐ ]υχΐ3 Ογχοι ι)0• 
ιηίηΊβ βίγιηοΐο^ί^ιπι ίιηιηοΓΐ3ΐϊΐ3ΐ6ΐη βίβηίίιοηΙ. : 
Ιβηςη^ηα οχροιίβηι ηιοπίδ οιηηίβ , Γβϋυικίαπίβ 
μ ; (ΐυ3ηςιΐ2ηι 8υΙ) πιαβοαϋπΑ νοοβ ρπορίιβίίου» δΟΓΠίο 
ρΓθΐ2ΐυ8 8ΐΐ, Γβιυίηαπι Ιαηιβη οοηιρΓβΙιοηιΙίΐ, νοίυΐί 
Ιοίυιη α ραιίο, Ν&οι βοεηηίΐιιηι Αρο8ΐυ1υηι *^ 
ΜΗΐιετί$ εαρηΐ ε$1 νίτ : οοη]υη£;(ΐηΙυΓ αιιίβηι €;»ρί1ι 25. Οί9ίίίζθ(:Ι Ι3ν &οο§1( 75 ΕυΤΗΥΜΙΙ ΖΙΟΑΒΕΝΙ 7β 

€χ{ηΥ2ί οατροπβ ηιοιιιΙ)Γη : η (ΐυίΙ)ΐι$ οοιίιηιιιηίβ 65ΐ Λ μάτων έτ^($μενο; 6 Δαβίδ, τάζιν τινά το(; ^ητοΚ 

έπέΟηχε (16). Ύίζα γά^ ή έν τ^ καρδι> βουλή, των 
διά του σώματο; ενεργημάτων, ως καΐό Κύριο; Ιν- 
δον φησ\ τά κοινουντα. "Οθεν βουλευόμεθα μέν πρί- 1ιιιιηαιιίΐ3^ , ϋ$ βΐίαηι ορ6Γ3 ιοιηιηυηίβ δΐιηΐ , 61 
ρΓ3βΐηΊ9. Ββηιιη ν6Γ0 ηηΐυΓαιη $6€ΐιΐιΐ5 Ιβαίιιβ Πα- 
νί(1 , οοιι^Γΐηιηι φΐοηκίαιηοηΐίηοιη δβρνανϋ ίη (1Ίΰΐί3 
81119. ϋοηίίΙΪΗΐη, Ναοί ςυοϋ ίη οοΓϋβ ΓΐτδΉΙβΙ, γ3(ΙΊχ 
6«1 οροΓαΐίοηυιη εοΓροπδ : ςαβπιαάηαοιίιιιη 6ΐ Οο- 
ηιίηυ$ όοεβΐ , ίηΐιΐδ 058β , ίηφίίβπβ , οα ςιΐΦ οοίη- 
ηιιίηαηΐ Ιιοπιίηοιη. ΙΙικΙβ ρπιηο οοηβιιΠηιυβ; ϋοίηϋβ 
€οη8ίΐΜΐιη Ωηηαηιιΐδ, &€ ιίριηαιή οΙ>ηΓΐη3ΐο οοη&ΊΙίο 
ίπΗί&ΐίηιυβ. Οπία βΓιαιη ίηιρίυ» 19 (ΙίοίΐιΐΓ , (|ΐιί νβΐ 
Πύΐιιη ηοπ οοΓιΐ , τοί ρΙιίΓΟϋ οοΙΊΐ : Η ρποεαίοΓ Πΐβ 
ο&ΐ , (|ΐιί Ιί€6ΐ Π(1βΓΐ9 9)1 , ρΓανίδ ΐ&ιικ'η &€ ρ6Γ^ίΐΐ9 
69ΐ ιηοηΙ)α9 : οΙ ρε9ΐί9 ιηοηΐο ίβ (Ιίά ροΐ69ΐ , ςηί 
ηοη Ίρ96 ιαηΐΗΐη ρβηοΑΐ* ββιΐ ηιοΓΐ)ο 5υο βΐίοδ ίιιΩ- 
ΓΪΙ : Ίάάτοο Ριορίΐϋΐα ϋβ&ΐοβ 609 αρρβΙΙ^Ι, ηιιί Ιηϋ τερον, εΤτα Ιστώμεν τδ βούλευμα• εΐΟ' οδτω τοί; 
βουλευΟεΙσιν έναπομένομεν. ΈπεΙ δέ άσεβης μέν, 
ό Αθεος, ή πολύθεος • αμαρτωλός δ^, ό ευσεβής 
μέν, παράνομονδέ χα\ διεφΟαρμένον βίον σΙρούμ£- 
νος • λοιμός δέ, ό μή μίνον αύτδς αμαρτωλές, άλλα 
χα\ άλλους διαφβείρων, χα\ της νόσου ταύτης μετα- 
διδούς • μαχαρίζει τ6ν χα\ τους τρεις άποφυγόντβ, 
χα\ μήτε τής τοΙς άσεβέσι βουλής χατά του δντος 
ΘεοΟ χοινωνήσαντα, μηδ* δσον έν ττσρόδφ * τούτο 
γαρ οΤμαι τήν πορείαν ένταΟΟα σημαίνειν • μήτβ 
τοΙς άμαρτωλο?ς της έπ\τοΰ χαχοΟ στάσεως, ει χαί ΙΐίΒΟ νίΓΐ3 ΡΓ0ΓΚΙΙ9 νίΐβνβπιιΐ : ςιιί νί(Ι(^1ίθ6ΐ ίιηριί8 Β πως ουναρπαγ•:{η, μήτε τοις λοιμοίς ττς έν τψ 

τοιούτψ πάθει μονιμίτητος /17) • τούτο γάρ ήέκχα* 
^έ^ρ(ΐ βούλεται. "Εστί δΙ χα\ άλλω , βουλήν μέν 
άσεβων τδ συνέδριον αυτών ύπολαμβάνειν, ώς ό 
*Λχύλας χα\ ό Θεοδοτίων ήρμήνευσαν • δδδν δέ 
αμαρτωλών, τδν διάβολον ό γάρ μή στάς έν αύτώ» 
πρδς Κύριον ήξει, τίν είπόντα• Έ^ώ είμ' ι} ό^ύς^ 
δι' ής βαδίζουσιν είς άρβτήν οΐ άνΟρωίϊοι * χαθέδ;>αν 
δέ, τήν διδασχαλ{αν των πονηρών. Επειδή δέ ουχ 
άπόχρη εΙς αρετής «(ελβ!ωσιν ή της χαχ(ας φυγή• 
ΈκκΛινοτ γάρ, φησ\ν, άπό κακόν, καϊ Λοίννττ 
άγαθότ • χα\ 6 *Ησα1ας • Παύσασθβ άχό τώτ πο- 
τηριώτ ϋμωγ^ μάθατε κοΛόν χοίβΊν' μάλα είχότως 
Ιπήγαγ€ν ^ €οη9ί1ίί9 ( (]υ» 90ν6Γ9υ9 ΓϋΙΊξ^Ίοηειη ίη Οϋΐιιη βυηΐ ) 
ηοη εοηιπιηηί€«τ6ηηΙ , ηβ οΙ)ίΙβΓ ςυΐϋβιη βίςυβ Ίη 
ΐΓ2Π8ίΙυ (ΊΐΑ βηίπι ρυΐο 9!^ηΙΩ€3Γ6 (ϋ€ΐ ίοηβηι, α^/Ιι), 
(ΐηί(]ΐιβ οαηι ρ6θ02ΐοπ1)υ9 ίη ρΓ&νο αΐΐηικ) ορβΓβ ά'ΐίΛ 
ηοη οοηδίίΐοηηΐ : Ι3πΐ6ΐ9ί ηιο:1ί€ΐιπι ςιΓκΙ ρΓοράα 
ίηϋιηιίΐηΐο αΐίιΐιιαηάο αά ί(Ι ταριί β'ηι : 6ΐ ροβίΓβηιο, 
ηυί ΰΐιτη ρο9Γιΐ6ηΓι1>η9 ΙιοιηΊπίΙ)η8 ηοη ρ6Γ96ν6Γ3- 
νβΓίηΙ : εηπι 1Γΐ9 , ίηςυαιη , ςιιί Ίπ οοηευρί8€6ηΚϋδ 
ηο % 11115 9υΐ9 οοηβίαηΐίοΓβδ βηηΐ αε 8ΐα1>ί1ίθΓ€8 ; 
< ι ηιιί ροΓ €αΐΙΐ6(Ιΐ'αηι 3 ΡΓορΙιβΙίΐ 8υ1)$ί£;η3Γί νίιίβη- 
ΐιΐΓ. Υ«1 αΙίΐβΓ : Οοη8ί!ίυιη ίηιρίοΓυπι ρΓΟ εοηδΙΗο 
η οηηνβηΚυ ίηΐ6ΐΙί([βηϋυιη (φΐ6ηΐ3(Ιιηθ(Ιυπι Α^ιυίΐα 
61 ΤΙΐ6οϋοΐίοη ίη(6ΓρΓοΐ3ΐί $υηΐ) ; νί»» νηο ρβεβη- Ιοηιιη, ϋ3βπιοη6ΐη.Νηηιςιπίη(ΐ3βηιοη6ηοη 8ΐ<&ΐ6ηΐ» 2ά ΟΙιπδΙιιη) νβηΙβΙ , φΐί άϊχιί^^Ερο ζηηι νΙα : 
ηυα ηίιιιϊΓαπι 1ιοηιίηο$ «(1 νίΓίαίβηι ρβΓνβηίυηΐ. Ιίβηι 08ΐΙΐ6(ΐΓ2ΐιη ρββίίίβηΐίββ ρΐΌ άοείπη» ηοη βαηα; 
80(1 ςιιοηίηηι Λά ρβΓίβοΐίοηβιη τίπυΐίδ €οη$οςυοη(1ιιηη » ηοη 88ΐί8 68ΐ Γιι^βΓβ & ηΐ2ΐ!ο , ϋενίνια '* 
οηίιιι, Ίιιηιιίΐ, α ηιαίυ α (α€ δοηπηι; βΐ 1931219 '^ : (Ιαζαΐβ αί) ίηί^Η'^αΙί^ιιι νβ<1π<, €1 άηαίε 1»οηα (αΰύη : 
ϊιΙοίΓοο ναΐϋβ €0η80(]ΐιβηΐ6Γ 3(1]υηχί( : 

νεκ5. 1. 8€ά ίη Ιορβ ϋοηχιηϊ νοίπηίαι £)η$ βί ί/ι ς 
ΐΛρβ $]η^ ηΐΰάίΐαόίίητ άιβ αϋ ηοαβ. ΒεαΙιιβ, ίιΐφΐίΐ, ίΐΐβ ί^ηί ηοη ιηοόο €0ηιιη6πΐ0ΓαΓΐ9 νΗίίβ ηοη οοηι* 
ιηυηίϋανίΐ, 86(ί Ιεςί βΐίαιη <1ίνίηχ 9υ&πι οοη]υηχίΙ 
νοίπηίαίβηι, 6α(ΐ6ΐη νοΐ6η9,(ΐυχ ]υ56ΐΐ6ζ. Ηοουηυιη 
ροΓροκιο ηιβάίΙαίηΓ, θΒηυο ηηούίΐαΐίοηβ νΐΐηηι ηο 
Γοιιν6Γ8ηΓιοη6ΐη ηιθ(1εΓ2ΐ«ΐΓ, οΐ ιΐίπβίι. Ηοο εηίηι 
ίΐΐιΐίΐ €8ΐ, ςιιο<] ροΓΜογδβιη οΐίπι ηοϋί9 06υ9 ηΐ3η- 
ϋανίΐ ϋί€6η9 *' : Εί ενηιη νετΰα ΗΗ]η$ ΐ€ρί$ αηιρεΓ 
ίϋ 0Υ€ ίυο, βΐ ηΐ€(ΙΊ!αΙιεή$ ^α, $ ά€η$, «ιιγ^^νι, ει αΐ" 
ί)αη$ : €ί ΙιηΜη εα ίη ηίαηη ίηη, βτΗηΐηηβ ίηηηο* 
ΰ'ιΐία αηΐ€ Οϋηίοί ίαο$, ΟΰΙηϋβ ηπί ίηιείυδ ίηιίεοηα- 
ΙΗΓ Ο9ΐοη(1!ΐ. 

Υειι9. 5. Εί ηίΐ ίαηηηαηι Ιίίβηνηι, ςηοά ρΐαηίαίιιηι •Α44 ' ί^ έτ τφ τόμφ Κυρίου τό ΟέΛημα αύτον^ 
ηάί έτ τφ νόμφ αυτού μεΛετήσεί ι\^ιέρας καϊ η;- 
κτός. Μακάριος, φησ\ν, δς ού μδνον ούδεν\ των 
προειρη μένων έχοινώνησεν, άλλα χα\ έν τφ νόμφ 
Κυρίου τί οίχείον θέλημα συνήρμοσε, ταύτα Οέλων, 
&περ έκε?νος υπαγόρευε ι, χα\ τούτο διά παντδς 
έμμίλετών, εις τδν έαυτοΟ β£ον εντεύθεν (Ρυθμίζων• 
Ούτω γάρ χα\ 6 Θεδς διά ΜωσΙως ένομοθέτει, λέ- 
γων * Καϊ ίσται τά Ρήματα του νόμου τούτου διά 
ααντδς έν τφ στόματί σου, καϊ μεΛετι^σείς έτ 
αύτφ^ καΟή^ιενος, καϊ άηστάμετυς, καϊ κοίταζό- 
μετος, καϊ απαρτίσεις κατά της χειρός σον, καϊ 
ίσκαι άσάΛευτα Λρό ό^ΟαΛμώτ σου. Είτα δείχνυσι 
τ^ν έκεϊΟΐν φυόμινον καρπό ν. 

ΚαΙ εσται ώς τό ξύΛον τύ αεφυτευμένο^τ χαρά €$1 $€ΰα$ άβαιηηί αφκιτΗΐη, ηηοά /Ήκτίιιηι αιηιη ^ τάς διεξόδους τώτ υδάτων, Ι τότ καρπδγ αυτού 
άα\)ίΙ ίη ΐ€η\ροτε ιηο, εΐ [οΐιηηι «/αθ ηοη (Ιεβαβί, εί δώσει έτ καιρφ αυτού ' καϊ τό φύΛΛογ αυτού ούη 
οηιηία ηη/Γϋνηΐΐηε [αειει ρτο&ρεηώηηΐητ, Οιΐί ίια 90 άαοφΡυΫισεται, καϊ πάντα δσα βκ ΛΟίή, κατευ^ 
ί^ο Ιΐ9ΐ)(Ί, υ( (1ίχίιηιΐ9, 19 ίΐ)9ΐ3Γ ηΓΐ)0Γί9 ρΙ.Ίηΐ3ΐιΐ9, οδωθήσεται, Ό γάρ ούτως !χων, οΤον παραηεφυ• 
]πχΐ3 ΠυβηΟεΙΟΓίυίοΓυηι 06ί3(ίΐυ6ΐΠυΓυιη ϋοείπηα τευ μένος τοις των θείων λογίων νεύματι^ χα\ διά 

»- ^οαη• XIV, 6• »• Γδ3ΐ. χχχνι, 27. »' Ι$3. ι, 17. " ΟβυΙ. νι, 7. 

Υβρίω ΙβοΙίοηοδ. 

(16) ΑιΜβ βουλήν, ηΐ ίη οοϋίοε 8ΐιο 1ρ£ίΙ οΐ 1.3ΐί- (17) €γ3Β03 ν6ΐ1)3ίΐλ 90ΐΗΐηΐ : Ιά εηίηι »'ώί νοίηηΐ 

ηη$ ίηΐ0ΓρΓ09. νενί^α ίη €3ΐΙ;ϋίΙι•3. Οί9ίίίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε 77 ΟΟΜΜΕϊηΤ. Ι Ν Ρ5Α1-Μ0δ. 78 

της δι^ιισχαλ£α; αυτών άρο<ίμ<';ος, βάλλει χλ\ ττρο- Α ρβΓρβίηο ίΓπ^&ίιιι, ^ί4ΐίη«1)ΙΙ, ΓηιοΙιιιηςιιβ {\ρ$Η 
κότΛ:ι, δίκην δένδρου ιταραπβφυτβυμένβυ τοΤ; των υδάτων ^εύμασι, χαρτΛν μέν τ^^ άρδτάς φέρων έν 
χχιρφ τψ προσήχο*>τι, ούκ άποβάλλων δλ τλ φύλλα, 
δηλαδή τήν σχέπουσαν κα\ συντηρούσαν αύτλς τα- 
ΐΓ5ΐνοφροσύνην. "Η χαρι^ μίν ύποληπτέον τίν άιΛ 
των ΐϊδνων συλλ€γόμ€*Λν ττνΕνματικ^ν πλοΰτον, 
φύλλα δ^ τήν Ιπιθάλπουσαν ελπίδα τη; σωτηρίας ής 
ούδένα καιρόν αφίστανται, τί;ν οΓσθησιν των άλγηδάι- 
νων αφαιρούμενης. ΕΙκέ^κως δΙ τά θ;?α λ^για υδατιν 
Απβίκασεν, διά τδ ποτ^ζβιν κσ^ κιαίνειν τ^ς ψυχΔς, 
ώς εκείνα τί φυ^μόνα. ΟΟτω καΐ ό Χριστδς τήν οΐ- 
κβίαν διδασκαλίαν έχάλεσεν • Εί τις δίψςί, λέγων, 
έρχέσθω χρόςμε, χαΐ Λΐτέτω• καί • Ό Λίστεύΐύτ 
Ης έμέ^ ύδατος ζώντος χοταμοϊ ρ^ύσονσιτ ίκ τί\ς ηβιηρβ τΙΠιιΐοβ) ορροΠιιηο ΓοΓοιιβ Ιΰποροτο, ΓοΗβ 
ηοη (1ΊηΓαΐ6ΐ ,: Ιιοο β»ΐ ΙιαιηΊΓιίαΙβηι ηβη ^βροΑβί, 
ςυ» τΪΓΐυΐββ οηιηϋβ, ηοη 86Γ.υ8 30 ρΓορΓ!ο| Γπι- 
οΙΟΕ ρΓΟίβςΗ αίςυβ £0η86ΓΤ3(. νβΐ λΙίΐοΓ, ρ6Γ Γίυ- 
οΐυιη ιηίοΐϋ^βτβ ροδβιιπιυβ υιΓΐΥ6Γ338 ί1ΐ2β ϋίνΊΐΐΜ 
Ι|υ36(1« 8ρίπΙιΐ8ϋΙ>υ8 ΐ3ΐ>οη1)ΐΐ8 €«ηβΓβ|;9ΐηίιΐΓ : Κ 
ρ«Γ ίοΗΑ« νίΓ08€6ηΐ6πι Ερβπ) δ&ΐυΐΐδ : Γ[ΐΐΦθΐιιη ηυη- 
ςυλίη ϋι^ηοίχ, οιηηίιιπι ϋοΙοΓυη 86η8ΐιιη (οΙΠί, 
ΜβτΗο 2ΙΙ116ΠΙ <Ι!τίη2 ο1θ(|υία β^ιιίκ €0Π)ρ3ΓΑνίΙ,€ΐιπι 
οοη ιηίηιΐ8 &ηίπ)« ϋϋβ ίηί^βηΐιΐΓ αίςκβ ίηορίιι- 
§ιΐ6ηΙυΓ, ηιηιη α(]ΐιί8 ρΐλπΐ»: υηάββΐ €1]Π5ΐιΐ8(1ο- 
αηιίΑΠί 8ΐιηπι αρρβΠατίΐ. ()Ιο6η8: '* 5ι ^ιιίβ <ι/ι7, 
9€ηΙαί αά ηΐΒ €ί ΰίΒαί: βΐ ηαίύτβίΐίί ίη μβ, βηηίηΛ 
9ίν€ηίΗ αηΜΒ βπβηί άβ ν€ηίτ€ φί : €ΐ ηνί 6ι><π( ΜΟίΜας αύτον • κα(• Ύ>ςιί' 4^ πίχι ίχ τον ΰίίατος ^ ^€ β^α, ^ηαιη €§ϋ άαΙ^ο Η, ηοη $ιίί€ί ι» αΐ€ηι%ηΛ €?ε ^7^ δώσω αΰτφ^ ου /ιή δΐ'ίΓ\σΒΐ βίς τότ αΐ&τα. 
Τφ δλ τοιούτψ άνδρ\ κα\ ό Θε^ συνεργεί ' πρδς 
κάντα. ΠαρΑ Κυρίου γάρ, φησ\, τά διαβήματα αΟ- 
^ου, κατευθύνεται, κα\ τήν 6δ>^ν αύτοΰ θελήσει σφό- 
δρα. Κα\ 6 "Απόστολος δΐ λέγει πάλιν* ΤοΊς άγα^ 
χώσι τότ Θεόν χάντα συνεργεί εΙς τό αγαθόν. 
Τ^ δ^• Λάντα, πρόσκειται* μετά ακριβείας* ό γάρ 
$!ς τούτο φθάσας, ουδέποτε τι κακ^ν ποιήσαι θελή- 
σει ' δι>^ κα\ εύοδούται Ι ν πάσι παρά Θεού. Ούτω 
διά τών αγαθών προτρέψας είς άρετήν, καΐ διά 
των (ναντίων αλείφει τοίις άθλητάς έν τφ εΙπεΤν * 

Ούχ οϋτως οΐ άσεδείς, ούχ οΰτως. Τουτέστιν, Ηιι]υ8θβπιθ(1Π^ΊΐιΐΓ νίΓΟ, Οβαβ οοορβΓαΐυΓ ίη4)ΐΐ)θί- 
1ηι8 : Α Ποηιίηο βιιίηι |;Γ«88υ8 ε]ιΐ8 (ΙΊπ^οηΐυΓ, Η 
Ύΐιΐιηφβ τοΐ6ΐΥ»1(ΐ6. Ιρ8« 6ΐΐ&ηι Αρο8ΐο1υ8 : ^ Οί- 
Η^βηΙίΗίί Οεηηι, 1η(ΐ(]!ΐ, ριηιιία €θορεταηΐΗΤ \η Βο* 
9ηηί, ΟίϋΐΙο 6ϋ8ηι, οηιηία, Ιιίο ηοη οΐίθ8β ]•€«<« 
Νβιη ^ιιΙ %ά Ιιυη€ ηβςαβ τίηιιΐί8 ουηιυΐυπι ρβΓνβ- 
ηβΗΐ, πίλΐυπι 8ηιρΙία8 ΛΐΙφύά Γαοιτο ηιΐ8ςιΐ3ΐη βυβ* 
Ιίηθ5ίΙ : ςυλ ηΐΊοηβ λ Ι)€θ ίη οπιηίϋυβ ρΓΟδρβΓΑ» 
ΙιίΐιΐΓ : τβΓοηι £υπι ρβΓ 1)οη§ αϋ νΐηαΐβπ) 8ΐιρ€ΓίοΗ- 
ΙΝΙ8 6ΐΙιοηϋα8 βϋ, «Ιφίοοβρι, ςυ^βΐ ^ίπιιϋβ «ιΜβ- 
Ι&ιη, οίθο Ιηυη^Η, (Ιυπι 6χ ΰοαίΓ^ηΙ» ηιαηίΐ, ά\^ 

€008 ; 

νΕΚ$• Α. Νοη $*€ ϊηρϋ, ηοη ίίΰ. Νοη ίΐα βοΓ«η| ©Οχ ώ,-όπροειρημένοςάνήρ θάλλουσι κα\καρποφο. ^ ίιηρΓι, ΙηςιιΗ, η60£|0ΓηΓιηαηΙηιιΙ ΓΓυ€ΐυηι ΓβΓοηΐ, ροϋσι, κα\ τών άλλων άιιολαύσουσιν αγαθών• Διά 
δΐ του διπλασιασμού τήν άπζγόρευσιν έβεβαίίχ)• 
σιν. 

*Α.υά ώσεί χνονς^ ^ν έκρίπζει ό άνεμος άχό 
προσώπου της γης. "Οστϊ^ρ ό άνεμος προσπεσων, 
^άον μεταφέρει τ^ν χ^3ν κα\ διασκεδάννυσιν, ούτω 
κα\ τους ασεβείς οΐ άντιπνέοντες δαίμονες. Πρόσω- 
πον δΐ της γη;, τδ φαινόμενον αυτής νοητέον. Τδ 
αντό δΐ κζ\ νώτα, διά τδ βαστάζειν τά έπ* αυτής 
σιόματα * χαθάπερ κα\ χόλτεος, τδ ταύτης βάθος. 
Ασεβείς δ1 ενταύθα πάντας ονομάζει τους άνω ^η- 
θέντας, κοινωσάμενος τδ κρόσρημα, Νοοϊντο δ'άν 
άσεβε?ς κα\ οΐ ΊουδζΙοι, οΐ μή σεβόμενοι τδν ΤΙδν, ηβο (2ηΐί8 ΓηιυηΐυΓ 1)θπΙ$, ({υβπΐΐβ νίΓ ίΐΐβ ςυβη) 
1)6Α(υιη όίχΐιηιιβ : 61 άαηι ηβ^βιΓιοηβπι ΓβρβΙίΐ, ςυο<Ι 
ηο(;&ΐυπ) 681 πϋ^ίβ ΰοηΩΓΗίΑΐ. [Οαοπιοϋο «υΙοιη ί|- 
1ί$ ᧣η()υιη 8ίΐ 8υ1)]ί€ί(.] 

8βά ΐαηηηαΜ ρπίνύ ηηεηι ρτοράί τεηΐΜί α (αείε 
ΐεηοΒ. Ου6ΐη0(ΐΜο<Ιϋπι ίιτυ6η(68 νβηϋ, ί^εϋβ ρυΙ» 
νοΓΰπι ΚΓΑΠδΓβπιια βΐ <1ί8ρ6Γ{υη(, Ηλ «( 8(1ν6Γβ8ΐηί 
(ΐ96ΐιιοη68 ίιηρίθ8 ςιιο$ςυβ Γ&οίΐβ ϋΐ85ΐρ3ΐ)ΐιηΐ. Ρ6γ 
ίΑοΙβπι νβΓΟ 16ΓΓ9Β, 6]ιΐ8 βιιρβΓίΙΰίβηι ίηΐ6ΐΙί|(6 : ςιιαηι 
16ΓΓ3) 1ιυπΐ6Γ08 6ΐί3ηι 3ρρβ11αη1, 60 ςυοά ίβτζκ Λ^ 

6118110681 ΟΟΓρΟΓ,Ί ΟΙΟπΙα ςυΟΒ ίο 6« 8001 : 8ί€θϋ €| 

ΐ6ΓΓϊβ 810001 6αηι ρ^Γΐβοι (Ιί6θο(, ςα« ία ββ ιοα^ίδ 
ρΓθΓυη<ΐ3. 1ο)ρίθ8 τβΓΟ 6θΐηοιυηίο«ΐο ηοοιίοβ Ιιί6 
€08 001068 αρρβίΐλΐ, ςοο8 $υρ6Π08 (ηρΐίοι οηΐίιιο 
οι διεσκορπίσθησαν, τού κηρύγματος τών Ιερών Ο (1Ί8(ίο^οί 3 ΡΓορΗβίΑ <1οουίαιθ8• Ρθ88θθ)υ8 βΐίαοι αποστόλων πνεύσαντος. Α<Λ τοντο ούκ άναστήσοί'τα»^ άσεδείςέν χρίσεί, 
Όρα τού θείου Πνεύματος τήν άκρίβειαν * ούκ είπεν 
απλώς, Ούχ άταστήσοντΜ, άλλα κα\ τδ, Έν χρί- 
σει^ προσέθηκεν. *Αναστήσονται μέν γάρ κα\ ούτοι, 
άλλα ούχ ίνα κριθώσι * πώς γάρ (18) οΓγε αύτφ χατά- 
κρ^τοι; Ό γάρ μίι :ίιστενωτ εΙς έμέ, φησ\ν, ^^ΐ} 
ηέΜριται * άλλ* {να τιμωρηθώσι. Παρατηρητέον δ& 

*• ^ο.Ίο. VII, 57, 58. *• Κοοί. νιιι, 28. ** Ιθ3θ. ιΐι, 18. 

ΥοΓί© 1βθ1ίοηβ8. 
(18/ 6㻀8$ι6 : ί^ί εηϊηί Iιο^ βαί ?€Ηΐη]αηί ζοηάεηιηαϋ »ίηίφ ροΓ ΐοιρίοβ, ^ο(^;ρο8 ίοΐ6ΐ1ί§6Γ6, ςοί ΡίΙίυπι οοο α()ο« 
ΓΑίιΐ, 61 βρίΓίΐυ ρΓβΒϋίοΑϋοοΙβ βαηαοΓοιο ιιρο^ΐοΐο* 
ηιηι ρ6Γ Ιοίυηι ογΙ)6οι (1ΐ8ρ6Γ8ί 8υηΐ. 

Υεβ8. δ. Ιάβο ηοη Τ€$ννρεη1 ίΐηρη ίη μιάίάο. 
νί(ΐ6 6χςοί8ΐΙυοι $Ληα\ δρίηιυβ Ιοηοβοφϋ οιοϋυιο : 
000 δ{πιρ1ί€ίΐ6Γ (ΙίχίΙ, Νοη τ0$Ητρεηί : 86(1 &ρρο5υί(, 
Ιη ΐπάκίο. Β68υΓβ6θΙ ςοίρρβ 61 ίιηρϋ,οοο οΐ]Ν<1ί• 
οβοΙιΐΓ, οΐροΐ6 ςυί ]2ΐο εοο(ΐ6οιοαΙί 8υιιΙ : ^* βιιί ηοη 
€ηάΗ %η ηι«, ίοςοίΙ,;αιη ;ΐΜ/ί<;α/ιιε βϋ : 86(1 οΐ 8ΐιρ» 
ρΓιοϋ8 ρΐ6α30ΐαΓ. 01>86Γναο(1υαι 65( ϋοΐβιιι» ({ηού ϋ\^\ϊ\ζθό Ι3ν Οοο^Ιε Ι^ ΕυηΐΥΜίι ζιοαβενι δο 

ηιι» Μο^τίΟδ ϋϋ το^ιητΜιοηο ΐ)ίΙ,;ΐ ιιοΐιίδ ηιοηί- Α δτι, μηδέν του ΛΙωσίως π•μ άναστάαβως βΐπόνχο:, 
ίο'δΐβ ΐΓ3ΐηί1(•ηΐ, ρπιιΐίΐδ οιιιιιίαηι ϋανίϋ οαιιι αροΓ- ,ιρώτος ό Δα6;δ εδίδαξιν ιτεοί ταύτης. 

Ιίΐΐδ 1105 ΐΙΟΟΟΓΟ ίη£6ρίΐ. Ρίβςαε ρεεεαίοΓ^ε ίιι ϋυηΜο ]Η8ΐοηαη, Ρυοοαίο- 
ΓΟδ Ιίοο πι Ιυοϋ ορροΐΐαΐ ιυδ, (|υί ίιιιρϋ (ΐυίϋοιη ηοιι 
8υιιΐ, 86(1 ροΓνιτδί^ ΐϋθΓϋ;υ5 βοαΙβηΚ : (\ηϊ ]ϋί1ίοα- 
Ι)υιιΙιΐΓ δί)Ιί, €ΐ ^οη^^ιιιIια1^, ρΓ0€ΐι1 α ]ιΐ8ΐί$ Γβίβ^α- 
Ι^υηΙιΐΓ. €οη$ΊΙίηηι ηυίοιη ΑςιιϋΑ ςΐ Τΐιβοϋοΐίοη Ιιΐο, 
ίηϋοτηηι ϋΟϋβΓ^ραίίοιιβιη ίιιΙβΓρΓβίαϋ βιιηΐ : νβιυιιι 
]ιι$ΐ05 δοιίρΐιιιη «ρρβίΐΗΓβ ϋοΐβΐ ηοη βοβ ΙαιιΙιιιιι, 
ιΐυϋιι ρΓομιία :ιο ρίχιιΠ^π ]υ8(ίΐΊ9β χίιΐιιΐβ 6Χ6Γ€ί- 
ΐ;αί δπιιΐ, δΰϋ οΐΜΐιβδ δααοΐοδ βυαοΓΛίίιβι•, Ιαικιααιιι 
]ιΐδΐίΠϋαΐθδ α Οΰο. 

Υεκδ. 6. ΟΗοηίαηι ηονΐΐ ΒοηιΊηη$νιαηκ]Η$ΐοτ\ΐΜ, 
Οοοοΐ ηοηιίιιοηι ροδδβ Οβϋηι ΙαΙΟΓβ. Εΐοηίιη νίοδ ΟΰδέάμαρτωΛοΙέν βονΛχ] δικαίων. Άμ^ρτίο- 
Αοΰς, τύ γε νυν Ι/ον, κιινώς χα/εί τους μή άτεβίΐς 
μ^ν, άλλως δέ διεφθαρμένους χα\ φαύλους, οιτινβς 
κριΟήσονται μόνοι, κα\ πά^ίω των δικαίων άποπεμ- 
φΟήιονται. ΒονΜιν ^άρ ό Ακύλας κα\ό θεοδοτίων 
τίιν σν^αγωγί]ν των δικαίων ήρμήνευσαν. Δικαίους 
δέ καλεϊν !0ος τ5 Οείςι Γραφί, οΰ μόνον τους την Ιδι- 
κην άρετήν της δικαιοσύνης άίκήσαντας, άλλα κα\ 
καθόλου πάντας τους άγ.ους, ως δ^δικαιωμένους ΟγΛ 
θεού, 

"Ογ/ γινώσκει Κύριος όδδν δικαίωκ. Δείκνυσιν, 
ως ούδε\ς λανθάνει Θεό ν και γάρ χ^ς μ^ν όδοΰς -^,,^^. >•ν......νιιι |/ν99^ &/ι:υιιι ΐϋΐυι^. ι:.μ:ιιιιι] νιοδ ^» —^..^ «..*/ν^/«» »/ς«ν λ»•, ^«ρ χ^ς μ^ν οοους 

ίμι'κίοιη ]ιΐδΙο:υιιι ηο\Ίΐ,3ΐί1>ίβΠαηι ηίΙ•« : Νονηΰο- ^*^^ δικαίων οΤδΙν Γινώσκει •χ2ρ, φη^Ι, Κύριος ίηηΐΗΒ νία$ίιηηιααΛίαίοηιηι : ίΐεπι α1ί1)ί^• : ί^ονϋ Ώο- 
ηιίηια €ο$ηηί$ηί ίίΐηΐ: ίΐΆϊη €αηι [υΐ 8ΐί1)ί ϋίχΚ] 
ίρδβδίΐνίη, ιιβεθδ$β θδΐ υΐ οιηηβδ νί<ΙβδΐΙ ςιιί ροΓ 
Ιρδπιιι, ίϋ ϋδΐ ροΓ ιηαηϋηία ο]ιΐ8 ίηεβϋυηΐ : ροοεαίο- 
108 νοΓΟ ίΐηηπίΐιιαιη ηοιι ιιιίιιυδ ηονβπίΐ ςυαιιι ρι- 
δΐο$,Ιαιιΐ6ΐι νβ'ιΐιΓι €ύ^ιΓιΙίοηο δυα ίηιϋβηοδ ί|$ιιο- 
ΓΟΓΟδίιηιιΙαί. ΙΙαο γλΓιοιιο ειιηι ρβοολδδβΐ Α(1.ιιη, 
ίπίβΓΓΟβαν'α υϋί οδδβΐ ** : ηιιοϋ οΙδΟΓνβνΙι 6!ί:ιηι ίη 
€9'η, 61 ίη ιιηιΙΓίδ αϋίδ. 

Ει ίΐ€τ ίηίμίοηιαι ρίτό'η. ΥίΠυΙβδ ίιΐδίοηιηι ρβΓ- 
ιΐίαιίϋΐιΐ, νοίυΙίϋΟΓϋ.ιι £ΐ»νίΐί« ςυχϋβιιι ηο οογοχοβ: 
ροτνοΓδα «Ίΐιίοιη ίιηρίοΓυηι δ06ΐΰΓ2ΐ αίςιιβ 3€ΐίοη(•8 
(ΙύΙοΙυηΙιΐΓ ηΐ<|ΐΐ6 ίηαηβδ ΓΟΐΙιΙβιιΙαΓ, ικϋΐΐοΐιβδ 6ηίιη, τάς όδοϋς ζών άμωμων • κα\ πάλιν • "Ε-^Ύω Κύ- 
ριος τους δντας αϋτον ' έπε\ κα\ αύτ^ς εΤτιεν, 
Έΐ^ώ εΙμι ή οδός • χα\ οΤδβ τους διά αύτου βαδί- 
ζοντας, ήχοι των αυτού προσταγμάτων • τά κακά 
δΐ (19), ώς ανάξια της εκείνου γνώσεως, άγνοείν 
ττροσποΐίΐται. Ου χάριν κα\ ήμβρτηκότος Άδαμ 
ττυνθάνεται, π.•0 έστι. Τούτο δε κα\ επ\ Κάιν, κα\ 
ίι:\ άλλων πεποίηκε πολλών. 

ΚαΙ εδύς άσε€ών άποΛεΤται. Των μέν γάρ δι- 
καίων α ι άρετα\ μένουσιν, ώς πλούτος αυτών κα\ 
στέφανο;• τών δΐ φαύλων ή πράξις κα\ ή πονηρίσ, 
άπερ όδδν ώνόμασε νύν, αφανίζονται χα\ ανενεργή- ----, - . ... ---ΓΙ ι 

ίΐίικΊ ίδ ιιοπΓπιο, ΊΐεΓϋΐη βχρΓβδδίΙ. ΙΙαίε Αυΐβιιι ύΊ- ς^ "^οι γίνονται. Τούτφ δέ κα\ τ6 άποστολικ6ν δοικεν 
ΓΐίίΙΙα»! Αρθ5ΐο1ί 6οιΐδΊιη1ΐ6 οδΐ*»: 5ί €ΐΐ)η$ 0})η$ 
Γ,ι&ΰΐΊΐ^ άβΐτΊηι$ηίηηι ραΐΐβΐητ, 

ΓδΛίΜϋδ II. 

δΙ'€υη<1ιΐ8 βΐΐϋΐη ρδ^Ιπιυδ 0ριΐίΙ ΗβΙπι&οδ ΙιΐδΓίί- 
ρΓιοηο ρροΓδυδ γ3Γ61 61 ΓιΐυΙο : ίΐυΊ ρρίΕιΙίΓ.ίι ηϋίβιη 
6)ηιηι ίιΐδίϋίηδ ηιΓι Οαιηίηιιηι οοο'κΙοΓυηΙ : νοΓβ- 
Ιίοηειη οΓιαιη ^[βηΐίυιη 6ΐ ίυάφΟΓϋπι ρ6ΓιΓαίο- 
ηβιιι. 

ΥΕΒδ. Κ , 2. Ο^ατε ίη$νηεχ€ηιηΙ ρβηίεε, είρορνΙΊ η:€' 
άιίαΐί $11111 νιαηία ; αϋϋετηηι τε^εί ΐεττα^ εΐ ρηηηρα 
εοηναιβπίηΐ ίη υηηηί ΐ Ρι•ορΙ)6Γΐ6ΐδ οοιιΠβ ΓυΓΟΓβιιι 
πϋ Γ:ι|)ΐ(*η) βοηιιη ρ6Τ8ρΊοΊ6η8 1)63ΐυ8 02νί(Ι, εηιη 
Ιαιηοηίαιίοηβ <]ΐι&(]αιη 30 ΟιΊυ 86ΐηιοη6ΐη ίηοΐιο»! : 
Π<*υ ηΐ6, ίιιςιΓιΙ, οιιγ Ιηηΐο οιιιυ ΓιίΓΟΓβ ΙιιιηιιΙ(ιι&Ιί 
8ΐιηΙ? ουΓ (ΊΙΠΓΙ& ρ6ΓΐυΓΐ)3τυπΙ, 30 Ι3ΐη ^Γαικϋα 
:ΐΓΓο^3ΐιΐ(ΐδ ρΓΧ>υιηρδ6ΓυιιΙ ΓβϋίιιΟΓβ ? 1(3 εηΐηι δί- 
{;ηΊίΙο.ΐΓ6 λίυηΐ νεΓϋιιηι, ΐηΒνττεχεηιηί, ϋ, ςπί 6χ 
]Ι(^1>Γ3ί6Α ίη 6γ.ι?€3ιιι Ιίιιςιιηπ) €0ΐιν6Γΐ6ΓυιιΙ : ροΓ 
^ϋΐιΐϋδ νβΓΟ, Κοιιιβιιοδ ιιΓιΙίΐΓδ ίΐ)Κ6ΐΙί§6, ςηί €υιη 
ΓίΙιιΙο 6ΐαηΙ : 61 ρβΓ ροριιΐοδ ^υ(^%03 , ΐ|ΐιί ('πιη 
Αηιιη 61 ΟϋΊρΙια : ρκΓ Γ0^6δ οΐ ρπηοΊρβδ, ΙΚτο Ιβιη 
6ΐ ΡίΙαίυιιι, ιιΐ Αοΐιΐδ ΐφοβίοίοπιπι ({οοΐ3Γαπ( : (|ΐιο- 

Γυηΐ 3ΐΐ6Γ ΓΟΧ 6Γ3(, 6ΐ 3ΐΐ6Γ ρΐίπΟΡρ^. ^110(1 81 ρΐϋ- 

ΓϋΙί ηυιΐ)6Γο (1ίυΓΜπΐ6δ 3 ΡπορΗοΙβ ρΐΌΐηΙ;6 βιιιιΐ, 
]:ιχΐα 1]6ΐ)Γ3ίθΦ ϋη^πχ* εοηδ(ΐ6ΐυ(1ίιΐ6ΐιι ίϋ Γ;ΐ6ΐιιιιι 

*• Γδ3ΐ. XXXVI, 18. *' Ι Τίη). ιι, 19. ** Οοη. ιιι, 9 ; ιν. 9. *» Ι €ογ. ιη, 15. 

ΥβπδΒ ΙβοΙίοηοδ. 
ί19) ΥυΙ, υΐ Οταοα δοιιαηΐ : ΒίαΙα νετο^ Ιαηηιιαηι €θΐιηίιίρ!:ε «ιια ρΓοηη$ Ιηάψια, ίρηοΐατε $ε ίίηιαίιΐΐ. ^ητόν Εί τίνος τό έργον χαταχαήσεται, ζημιωβή- 
σεζαι. 

ΨΑΑΜΟΣ ΙΤ• 

Ό δεύτερος ψ:<λμ^ς άνεπίγραφος κα\ ούτος -ηΛ^: 
Εβραίοι;• προαγορεύει οέ τήν κατά του Σωτηρος 
τώνάνελόντων έπιβουλήν είτα κα\ κλησιν εθνών, 
κα\ Ιουδαίων άπώλΐΐαν. 

Ίνα ζΐ έίρρύαξ,αν ίΟ>ιι, χα. Χαι,Χ έμεΛέζησατ 
κενά, πα^έσζτισαν οΐ βασιΜΊς ζης γης^ καΐ οΐ 
άρχοντες σννήχΟησαν έπϊ ζό αύζό ; Τοις προφη• 
τικοις όφΟαλμοις ορών αυτών τί;ν λύτταν ό Δαβ.δ, 
σχετλιιστικώς κα\ θρηνητικώς προάγει τ^ν λόγον • 
δτί, Φευ ! διατί τοσούτον μανίντες έθορύβησαν, κα\ 
πάντα έκίνησαν, και ήλαζονεύί^αντο ; Ταύτα γάρ 
οημαίνειν τ6, έζρρύαξαν, οΐ τδ Έβραϊκδν έξελληνί- 
οιντες λίγουσιν. "Εθνη μίν οΐϊν, οΐ άμφ\ ^δν Πι- 
λάτον Τωμαιοι στρατιώται• λαο\ δέ, οΐ άμφι τδν 
"Αν/αν κα\ Καΐάφαν Ιουδαίοι- βασιλείς δέ, Έρώ- 
δΓ.ς • άρχοντε; δΙ, Πιλάτος . Ούτω γ.'ρ κα: έν τζ β;^ 
βλφ τών Πράξεων Ιστόρηται. Τδ βασιΛεΐς δέ καΐ 
οΐ άρχοντες πληθυντικώ; εΓρηται, κατά τί;ν της 
Έβραίδος δ.αλέκτου συνήθειαν, πληθυντικοί; άντ\ 
ενικών χρωμένης • ή και βιΟυτέραν έπιβολήν • μ^τλ 
μεν γαρ του βασιλέως Ήρώδου ώπλί^το καΙ δ βα- £1 

σι/.εΰς της αμαρτίας διάβολος ' 
τος Πιλάτου, κα\ αί βρχα\ καΐ έξουσίαι των δ«ιμ<5νων, 
προς άς ήμΐν ή :ιά,1η, χατλ τδν θείον Άπσστολον. 
'Κκ δύο γάρ φύσεων δντος του Χρίστου, αοράτου 
)€α\ ίρατής, διπλοΰς ζν χλΧ ό πόλεμος Ιξ αοράτων 
-πολεμίων κα\ Ορατών. Κετά ^ϊ εμεΛέτησοίτ^ άντ\ το•3• 
Μίττ ν έσίΓούδισαν, όμονοήσαντε; Ικ μέσου τούτον 
ΊΐΟ'.ήσαΟαι. Ανέστη γάρ, κα\ ζζ εΐζ αιώνας. Κα\ 
•κρ^ς μόνους 61 Ιουδαίους ό λόγος, δτι μάτην Ιμε- 
λί'τΓ^σαν τήν Γρα^ήν, μη συνίεντες, δτι περ\ αυτού 
κιτ.-γγειλε. εΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΡδΑΙϋΟδ. 82 

μετά δέ του άρχον- Α ο$ΐ : φίΛ ρΤιιηΓι ηιηηβΓΟ ϋοτρβ αΙιΠίΓρΓΟ β'η^ιιίαπ» νοί ]ιιχΐ3 αΓΓιοΓοιη ςιιβηιιίαιη δβηβιιιη, 3Γι;ι ΓθΓΐ»&&Ϊ3 
τ»Γιοιΐ6, ςυία 8ίιηιι1 οαηι Π^Γ0^6 γρ^ο, οάνβΓβιΐΗ 
Γ.Ιιη8(υπίΐ, αΓιυβ ρ6ε€3ΐϊ γ6Χ ϋΐαίιοΐιιβ αηηηΐυβ 05ΐ, 
61 ευιη ΡΠαίο ρηηείρο, ηηιΙΓι ρπη€ίρο5, ϋχπιοηΜίιι 
ιιίΐΓ.'ίΓυηι ρο(6$ΐαΐ69 : αάν€τ$ν$ ηηαί (ιιΐ ιΐοοοΐ Αρο- 
£ΐοΙϋ5^*) ηοΐίίί Ιν€ΐα €»ί βί €Βτίαηΐ€η, Ναιη ΰΐιιιι οχ 
ιΙηρΠα οοη^ΙβτβΙ ΓΙιπδΙπδ π3(ιιγ3, \ί5ίΙ)ίΓι &(ΊΓιεοΙ 
6ΐ ίηνίδίΙΙΓι, ϋιιρίοχ οΐίαιη οβη^υηοη, ίηνί$Ί1Γι1Ίιιιιι, 
ίικίυαπ), 61 τί$ΊΙ)Ηίυιπ ίηίιιάοοΓυηι δΐΐδΐίηυίΐ. Μο^Ιι- 
ΐη(ο& νείΌ ίη^ηία (Ιίαΐ, ρΓΟ Ρπι$ιγ3 οοηαιί 5ΐιηΙ• «Ιιιιη 3ΐ-1>ίΐΓ.ΊΓι•ηΐΐ)Γ ρο$56 $0 ΠΙϋπι 6 ηιθ(]ίο ΙοΙΙβΓΟ, (|ΐη Γ6&υΓΓ6χίΙ 61 νίνίΐ ίη 2Β(6ΐΊΐυηι. Ρθ55υη( οΐίαιιι 
Ιι«ι^ε ν6Γΐ)3 α(ΙνοΓΜΐ5 $οΙο$ (Ποί ^ιι();^08, ςιΓι 8ηοι*;ι^ δοΓίρΙιΐΓβρ 5ΐιιϋϋ3 ίιιΰυΐ))1)ΰΐιΐ€8, ίη €9&βιιηι βηιιι 
ηιβϋΐαΐί ςιιΐιΐ : οιι-.η ηοη ΊηΙοϋοχοππΙ ί|ΐιηιιΙ;ι ίη 02 ϋΰ 6Ιιιί$ΐο ρΓχϋίοαηΙυΓ. 

Κανά τον Κνρ'ον χαϊ κατά Χρίστου αντον, ΑάνΒηα$ Οοηΐίηαηι €ΐ αάνβηΗΒ ΟΗν'αίηηι €]νί, \ιι» 

'Κφρύαξαν, κα\ τταρέατησαν, κα\ συνήχΟη σαν κατά βαΓΓβχβΓϋΠΐ, ιη(|ΐΓιΙ, 3δ11(βηιηΙ, οΐ οοη^ινςαϋ $υ.!ΐ, 
τού ΠατρΑ^ς ούχ ήττον» χα'ι κατά του Τίού αυτού, ηοη «Γιηιΐδ &(1ν(:Γ8(ΐ$ ΓαΐΓβιη» ς\ιαιη αϋνβΓβϋδ Γ'ι- 
δ/ αύτ^ς Ι/οισιν εΙς βασιλέα πάντων έΟνών, δοΰς ^ Πυπι : ΡιΙ'ιαιη, 1η(ΐιι&ιη, φίειη Ρ;ιΐ6Γ ίη κ^^ηΓιαιη Γϋ • 
αύτψ ταύτα κληρονομΣαν, Ό γ άρ κατά τού ΥΙού βοιο ηηχΰΓΠΐ; β08 οηίπι ίη Ιΐ3ΡΓ0(ϋΐαΐβη) ΊΙΓκΙοϋοΓηΐ. πόλεμος κα\ πρ^ς τίν Πατέρα διαβαίνει. Κύ- 
ριον μέν ύποληπτέον τδν Πατέρα * Χριστών δΙ, τ^^ν 
Γ:^ν αυτού, κατά τήν ^ηθεΓσαν έξ^γησιν. Αύτ^; γάρ 
τούτον κατέστησε βασιλέα έ π* αύτους, κατά τ^; της 
οικονομίας λόγον. ΕΙ δέ κατίι τον Χριστού αυτών 
εΓποιμεν, ύς ττολλά των αντιγράφων 2/2 1, έκτενού- 
μεν κατά πάντων, και Ιουδαίων, και έΟνών , κα\ 
δαιμόνων. Τούτψ γάρ Λ'ακ γ(!νν χίϊμ^ζί έΛονρα- 
ν/ωι•, καΐ έ.7ίγεΙων^ καΐ καταχΘυτίωτ. 

Ιιά^αΛμα. Περ\ τούτου σαφώς έν τφ προοιμίω 
διελάβομεν. 

άια^φήξωμεν τονς δεσμούς αντών^ «αΐ άΛε^- ΟϋΠίΜΐι ςιιίρρο , ςυο(Ι λϋν6Γ$ιι$ ΓΠΐιιη) 2ΐ) ίΙΙ]$ 
^ΡδΙπτη βδΙ, ρβΓνοη'Ι βΐίΛηι Βά Ρ.ιίΓρίη. Γγο Ροιηίηο 
ίμίΐπΓ ΡαίΓθΐπ, βΐ ρπο €ΙιΐΊ$ίο Γίΐίυιιι, \ίθΡ ίπ Ιογο 
ίηΐΓΐΙί^ηηυίδ. Εΐοηίπι ΡαΐοΓ ίρ$6 ιΐΐνίηα (Ιί^ροη^α- 
Ιίοηί» Γ9ΐίοη6 τοζοιη 6ΐιιη εοη$(ίΙιιίι Οιιοϋ &ί, ιιΐ ίιι 
ηηΙΙίβ βχβηιρΙαηΙΐΗδ, Ιη ρΙιίΓηΓι ηαιηβπο Ιοβηηιιι», 
αάν€ηα$ Ο/ιπιίιιιιι βοτπηι, Γοΐαΐίο ίΐί^ οχΙοικ!οπ(Γ:ν 
6Γί(, ΐΑηι &(] ΙηιΙχοδ οηαηββ, ηυαηι ηϋ £;οηΐ63, Η η(1 
ίρ$08 6Γΐ3ηι (Ιχηοηβδ, φιοηίαηι ΐΙΙΊ ^* Οιηηβ ^εηη 
Η€€ΐ\1ητ εωίαϋαηι, (€τν€$ΐήηηί, α Ίη^βηιοηιηκ 

Οϊαρ$αΙηια, ΟαΊϋ 8ίΙ (]ί9ρ8Μη)3 αΐιυιιϋΰ ιΐίχίηιι^ 
ίη ρΓΟΟΒπιίο.. 
Υεκβ. 5. ΟίΤΗΏΐρατηυί νίιΐϋηία €ονηιη εΐ ρτομάαηιηε^ 
φΊψΐύμετ ά^^ ή/ιώκ τδι^ ζνγόν αντών. Ταύτα ή ^ β μο^« ]αρηηι ίρΒΟΓνηι. ΥβΓΐ)» \ίχο «ΙίοΙα $ηπΙ νβΐηιί άπδ τού άγί'ΐυ Πνεύματος έγκελευομένου τοΓς έσο 
μένοι; πς:;τοΓς άποστήναι κα\ τών είδωλολατρούντων 
Τωμοίο)ν, κα\ τών ασύνετων Ιουδαίων • κάκείνων 
μίν, τους περικειμένου; δια^^ήξαι της δουλείας 
δεσμούς• τούτων δέ, άπο^ό^ίψαι τίν Ιπικείμενον του 
νόμου ζυγ^ν, ώς βαρυν κα\ άποκτένοντα • έλέσθαι 
δ* τδν τού Χριστού, ελαφρών κα\ ζωογονούντα. Ό ώς 
άπ^ τών φονευτών του Σωτηρος, μονονουχ\ ταύτα 
είρηκότων, κα\ δι' ών ίπραττβν, και δι* ών Ιλεγον, 
κα\ άφηνιασάντων, κα\ τών δεσ,χών τ?)ς δουλείας 
τον Πατρ^:, κα\ τού ΥΙού, κα\ τού ζυγού της ύπο• 
•ίίγ'ίί » οΤς ένείχοντο χατά τ^,ν άκολουθίαν της 
φύι-ω;. 

Ό κατοικώτ έν ουρανοΊς έκγεΛάσεται αντοί^ς. 6χ ροΓδυπΑ δηηειί 8ρίηΐυ8, ]υΙ)6ηιί3 ρο8ΐ6Π8 ΠϋβΙί- 
1)Π8 ΐΗ »1) ί(1ο1υ1»Ιη8 Κθ!ΐ•3ηί8 αΐ/]ΐΐ6 3ΐ> ίηιρπκίοηιι- 
1)118 ^η(Ι:ι ίδ €ΐί8ΰ6ΐ>3ηΙ : οΐ ίΙΙΟΓηιπ ηηΊάβηι δ6Γνίΐυΐί<( 
νίηηιΤ.ι (ϊίρηηιραηΐ, ί]ΐΓι1)υ8 (ΐ€ΐίηεΙ)ηηΐηΓ : ΙιοΓηηι 
νοΓο]!ΐ^υηι, ΐ|υο ρΓορίοΓ Ιβςοπι 8ϊ'8^ί*^ί^»ΐ"^ βχου- 
ΐΊηηΐ , γβΙηΐΊ οηβΓΟδυηι ϋο πιΟΓίΊΓοΓυηι : €1 τίϋβ 
ίΐΐίιΐδ Ιβνβ 90 νίνίΠοϋΐη ΟίιπδΙί ]υ§ηηι βιιηιαηΐ. 
Οιιαηςυαηι οΐ αΐίο ηιηάο ίηίοΐϋςί ροδ&ιιηΙ, υΐ άϊαζ, 
ν'κΙοαηΙυΓ, οχ οοπιηι ροΐ'δοη^, ςυί ΟΗιίδίηηι οοοί- 
ϋοηιηΐ : ςπί οΐ γο ίρδα, 6( ?6Γΐ)ίδ, δΟίνίΐιιΐίδ νίηοηίΑ' 
90 επΙ>]ο€ΐίοηΙ^ ]πκιΐηι ΓΟοπδαΓαηΙ : ηιιί1)υδ, ίρδίν 
οΐίηη^]ιΐΓβ ηαΙυΓΟ.*, ΐαιη ΡιΠο ςιιηιη Ραΐτί (Ιονίηοΐίτ 
βιηηΐ. 

Υεκδ. Ι.Οηι ίιαΙ)ΐ\α( Ιη ϋοεΐΐΒ ίη'ΦΙ^ίί βο$, βΐ Οο^ 9τα} <5 Κύριος έκμυκτηριεϊ αί^τούς. Α\)'θ\ ο\ Ίζαρζ^ α}ίΐιη$ 6ηΙ}ίαηηαΙ)Ίί €0$, ΙΓι ί^ΙΙιΐΓ ηηί 9 ρΓ.νίϋοΙΙβ τούτων βλασφημούμενοι, δ τβ κάτοικων έν ούρανοίς 
Πατ^ρ, κα\ Υ1?)ς 6 Κύριος πάντων, κατά τΐιν λόγον 
τη; Οεότητος, λίαν γελάτονται, και έκμυκτηριούσιν 
αυτούς. Έπίτασιν γάρ εμφαίνει ή πρόΟεσις, κα\ διε- 
λέγξουσιν ανόητους, ώς άνηνύτοις Ιπιχειρήσαντας, 
οτι τβ Οανατώσαι τίίν ζωήν προσεδόκησαν, χα\ δτι 
•ΡωμαΤοι μέν άντ\ θχού δαίμονας ε?λοντο• Ιου- 
δαίοι δέ, άντ\ αληθείας σκιάν. ΡΙιίΓφρ. ι, 30. *^ Γΐιΐϋρρ. π, 10• Ι)!:!8ρΙΐ6πΐ3π{υΓ, ΡηίΟΓ ηΐιηίπηη ςιιί ίη οο^ϋδ ΙϊηΙιί- 
Ιηΐϋΐ ΡΐΠιΐδ ηηί (Γ!νίηίΐ9ΐί8 ΓίΗίοηο οηιηίπη) Οοηιίηπϋ 
(Γιο'ΚπΓ, ϋοπϋοϋηηΐ €( δηΙ)δαηη9ΐ)υηΐ οοδ : ΊηίοπϋΙο 
η*?ηι οηίιη ίηιιηΐΐ ρΓδΒροδίΙίυ, οοηνίη€βη1ί]«ο Γηΐιιο» 
βοδ Γυίδδο, ηηοίΐ ίηαηί.'ΐ 3ΐί|υβ ίηιροββίΙ)«Ιία οοπΛίί 
8ίηΐ, οΙδροΓατοπηΙ ίρδίιηι Οοηιίηυηι, ςιιίηίιηονίΐηηι 
ί|»5Λΐι», ηιοΓίβ ΑίΓιοβΓΟ : ηιιοϋηηβΚοιηαηί, ιΙ;ϋηιοιι.η^ 
ρο'.ίιΐδ ηιιαηι Οουιη, οΐ 4α']ιΐ'ί, υιιιΙ)Γηηι ρ Ιίηδ (ΐιιαηι> 
νοηίαΐοηι, οίοζοιίηΐ. Οί9ίίίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε « ΕυΤΠΥΜΙΙ ΖΙΟΑΒΕΝΙ 81 

ΥΕΐιβ. 5. Τηιΐΰ ίο(ίΐΐ€(ΗΤ αά €0$ ίη ίτα ιιια. Τυηο Α Ίότβ Λα.ίι\σευίρδς αϋτονς έ^ όργ^ αϋτοΰ. "Οτβ 

ΙιιΙ^Πί^ο ΙοουΙυιη 3(1 60$ Οοιηίουιη Γυΐ88β, ςιΐ2η(1ο δηλαδή φχνερώς ήλεγχβ τους ^>ι(!φ08 ρ3ΐ3ΐη Γ6(]2Γ($ιπΙ, 6ΐ ρβΓΥβηΐυη Ιη «οβ 
η\9\ζ ρΓχϋίχίι : ςναικ^ο ΙηΙβΓ οχΐβη (ϋχίδδβ 16- 
9ίιηοι •• : Ύλ νοΗί^ ΞίτίΙκΒ €ί ΡΗαή$αΛ Η^ρο- 
αηΐω^ *• ηκία αη{€Τ€ΐητ α νοΰη τέ^ηηηι ϋεί, βΙο.. 

Εί ίη [ϋτον^ ίνο ϋουίΗτΙ^αδΐΐ €0$. Οϋ βυιηιηΑΐη 
ΗΙοΓυιη ρηινίΐαΐβιη ΡΓορΙιοΐα ίηιΐίβηαίιι», ΓυΙυΓ3$ 
βίβ ΑηηυηιΪΑΐ (2ΐΐ3ηιίΐ9ΐο8, ρ6ΓΐυΓΐ)3ΐίοη6ΐηΐ|υβ €ΐ 
ιυβρΊΰΙοηβιη οί8 ρΙυπιη3ΐη Ίιηροηίί» [Γοιΐ3Γ{υθηΐ6 
9υΐ6πι €θ»ΟοηιίΒθ] (|α6ηι ρΓορΙιεΙαιη 3Γΐ)ίΐΓ3ΐ)3ΐι(υΓ, 
Ρ3Γ 6$ϊΙ ιηυΙΙο8 Γυί886 ρβΠοΓΓίΙοδ. ΑΙϋ τογο ϋ'ιουηΐ 
ΙΓΐ8 ν6Γΐ)ί8 $ί|;ηίβ€3Γΐ €3ΐ3ππΐ3ΐε8, ςυχ βι ΓυΐΟΓα 
Βοιη3ΐιθΓυιιι ο^βίϋίοηβ 618 ίηφβηϋ653ηΐ. Ροε^υηΙ 
€ΐί3ΐη ϋβ ίυΙιίΓΟ ]υ(ϋ€ίο ίηΐ6ΐΓΐ}ζί, ηυ.ηη<)ο Ιαηΐί Ιουδαίου;, χα\ τλ 
χζταλη'|(5μ£να τούτους χβχά ΐτροεφήτευσβ , λέγων 
άλλα τε πολλά, και δτι ΟΰαΙ ύ/ιΓκ, Γ'ραμματβΤς τ/αί 
ΦαρισαΊοι ύ.τοκριταΐ, δτι άρΘήσεται άρ* ύ^ιώτ ι\ 
βασιΛεία τον θεον, χα\ τι Ιξής. 

ΚαΙ έτ τφ Θυμφ αϋτοΰ ταράζει αυτούς, θυμού- 
μενος γλρ έπ\ ταΓς πυνηρΣαις αυτών, χα\ διά τούτο 
λέγων συμφοράς μέλλουσας, τάραχον χα\ ύποψίαν 
τούτοις ένετίθει • πθΛλο\ γάρ ύπελάμβανον αύτ^ν 
ττροφήτην• 01 δέ φασι τάραχον τ^ν Ιπιγβν^μενον 
Οστερον θδρυβον έχ τής παρά των Τωμαίων πο- 
λιορχίας. ΝοοΓντο δ* άν ταΰτα τά ^ητά χα\ περ\ της 
μελλούσης χρίσεως, δτε χχταδιχάζων αύτους, ύ-ο- 
βαλεΐ τιμ»ρ(αις. 'ϋργή δέ χα\ 0υμ6ς ποτέ ^/ίν €ΓΊιΐ)ίιΓΐ8 Γβί, 3 060 €0η()6ΐηη3ΐί, ρβΓρβίυΐΒ ρ(£ηί8 " τα&τδ σημαίνουσι, ποτέ δέ διαφέρουσιν ' ώς είναι (^0) 
8υ1)]ίεί6ηΙυΓ. Ιγ3 3;ιΐ6χη βΐ Γιιγογ (ηιιβηι, ιιΐ (ίηνϋ» θυμδν μετά τήν χίνησιν της δργης, παρά τοΰ θύειτ 
ιΙίοΐίοιιί8 θυμδς τβποΓ 8ίκηίίί€3Γιο ροιίιιίαΐ, ίικίί- χα\ φμ^ι^' δργήν δΙ, παρά τοΟ φ^'$^ χα\ σ^ν&^ΐ* 
§η3ΐίοιΐ6ηΐ| δβυ^ροΐίυ8 βχοβικίβδεβπΐίβιη ςιιί8 <1ίχβ• τήν σφόδράν χαΐ δξεΤαν ζέσιν εΙς άμυναν. 
Ηΐ) 3ΐΙςυ3η(1ο ρΓΟ βοά^νη ροηυηΙυΓ, 3ΐΊςυ3η(]ο υΐ <}ί¥6Γ83, Ίΐ3 υΐ 6Χ€3η(]6&€6ηΓΐ3 ιηοΐυ» βίΐ 3(1 ιτΛνη^ 
βΐ ]υχΐ3 61^111010^13111 , 6χπΐ3ΐίοη6Πΐ 61 ηιοΐυηι 8Ί{(η1θ66ΐ : ΊΓ3 τ6γο, ]υχΐ3 63ΐιι<ΐ€ΐη Οη^ϊ ηοΐΏΐιιί• 
6ΐ7ΐηο)ο^ΐ3ΐη τ6ΐΐ6ΐη6ηΐΐ0Γ6ΐη οΐ €οη€ΐΐ3ΓιοΓ6ΐη 3(1 τίικϋοίαιη (!οηο(6ΐ ΓοττοΓειη. 

Υειι8• 6. Ερο αιιΙ$ηι ϋοηϋίίηΐηί $ηΜ ηχ α6 βο, ^Εγύ) δέ κατεστάβτιν βασιΛενς ύπ^ αύτον. Τοΰ 

86ηηοη6ΐη ηυηο Γ3€|1 6Χ €ΙΐΓΐ9ΐί ρ6Γ80ΐΐ3 : ρΓορΙιβ- λοιπού προσώπφ τοΟ Χρίστου ποιείται τ^ν λδγον- ΐ3Γυηΐ βηΐπΐ Ι1108 68ΐ 61 ΐη3ΐ6Η38, 6ΐ ρ6Γ8ση38 ν3- 

9ί3Γ6 : οΐροΐο ςυΐ νείυΐί 0Γβ3ΐΐ3 ςυΦ(]3ΐη 3ΐςιΐ6 
Ιιΐ8ΐΓυιη6ΐιΐ3 3ΐ) λΠίΠοβ 6110 η)0(!6Γ3ΐ3, 63 Ιοςυο- 
ΐ3ηΐ0Γ| ηυ26 83ηοΐα3 ΠΓΐ3 δρίηΐηβ 8υ5ιηίιιΐ8ΐΓ3ΐ)3ΐ. 
Αηηυηΐΐ3ΐ 3υΐ6ΐη εΐιπ8ΐυ8 Γβ^ηυηι, ςυοά 8ΐΙ)ί• υΐ 
Ιιοιηιηί, 3 ΡλίΓε ΐΓ3<1!ιυαι 68(• ϋαία εα 6ηίιι>, Ίη* 
ςυ'ιΐ, ίηίΗί οιηηΗ ροΐείίαί ίη €(Βΐο βί ίη Ιίττα '*. 

8ηρ6τ 81ϋη ηιοηΐεηι ίαηΰίηηι «;ηι, ρτοάπαπί ρτΛ* 
(€ρΐ9αί €}νίζ. Α ιηοηΐβ ςιιί ϋίοίΙυΓ δίοη ΐοΐ3οι ^υ- 

«12631» 81βηίη63τϋ, 6ΐ 860808 Ι3ΐί8 6δΙ : ΕβΟ Γ6Χ 

€οη8ΐΊΐυ(υ8 8υιη υΐ (}0663ΐη 6Υ3ο§6ΐί63 ιη3ΐιά3ΐ3| 
ρΓ9666ριυηι ΟοηιίιιΙ 3ρρ6ΐΐ3η8 Ιιχο ιη3η(ΐ3ΐ3 : υΐ 
ι ηαιη 3ΐςυ3 63ΐη(ΐ6πι 6850 6ίΙ)ί €υιη ΡβίΓΟ νο1ιιηΐ3- 
Ιϋΐη 08ΐ6η(ΐ6Γ6ΐ ί Α ιη$ ίρίο εηίηι^ ίηςυι('\ ιιι7ιι7 
ΙοζηΐΜ «Μηι, αά ηπο'Γηηηνε αΗΐϋο α Ραΐτ$ ίΜΟ. Υεμ. 7« ΰφίηΐηη» άίχΗ αά ηιε : Γί/ίιιι ιηεια α ιη, 

ΙΙΧΟ ν6Γΐ)3 ρΓ0ρΐ6Γ Κΐ6Γη3ηΐ 36 (ϋνΐΐΐαΐη β6Ι16Γ3Γΐ0- 

ηβαι ϋί6(3 801)1. 

Ε^ο ίιοάίε ^αιηί ίε. Ηχο ρΓορΐ6Γ ε3Γΐι{8 <1ί8ρ6η83- 
ΐΊοηοιη. Ουο(Ι τογο 3!ΐ, Ηοάίε^ ίιιΐ6ΐ1ί{;6 υΐ 3(1 ά'ΐ' 
8ΐίη6ΐΙοη6ΐη 26ΐ6Γηίΐ3ΐί8 811 (ϋοΐυπ) , νΐ (οιηρυβ 
•ί|;η3Γ6ΐ, Ιΐ06 68ΐ, Ιη ΙιΙβ ΐοηιροΓίΙιυδ. Οεηνί 3υΐ6ΐη 
ροβυίι ρΓΟ €τεανί, ΡβίβΓ η3πιςυ6 €Γ63ΐυΓ3ηιηι οαι• 
ηίυιη Ι)6ΐΐ8 άιέίίίίτ υΐ 63Γυιη ΓοΓηΐ3ΐθΓ 61 ΓβεΙοΓ. 

ΥΕλ8• 8. ΡοίΐΗία α ηιε εί άαύο ύΙ?ί ^ηΐεζ Ηωτεάϊ^ 
Ιαίετη ΐιιβιη• €υιη €1)Γΐβΐιΐ8 <}υο4 3<1 οβΓηοιη 6]υ8 
ρ6Γΐίη6ΐ)3ΐ οχ ^αϋχοΓοιη 68861 Γ,οβη3ΐίοη6• 61 Ίη 

ρΓ0ρτΊ3 \ά^0 Τ6ηΊ886ΐ, ΐΗ €0£η3(08 «Ιθ06Γ6ΐ« 3 8018 

** Ι.υ6. XI, 42. ^• Μαΐ'.ΐι. χχι, 43. ** ΜηΙΙΙι. χχνιιι, 18. 

ν«πθ0 ΙβοΙίοηοδ. τοιούτον γάρ ή προφητ8(α • ποτέ μέν υπέρ τούτου, 
ποτέ δέ υπέρ εχείνου λέγειν χα\ μεταττηδ^ν, ώς είνα: 
δηλον δτι, χαθάττερ δ,':>γανον, &περ ένηχου ντο παρά 
του Πνεύματος, έπεφΟέγγοντο. ΠροαναφωνεΙ δέ 
τήν βασιλείαν, ήν Παβεν ταρίί τοΰ Πατρδς, ω; άν- 
θρωπος* *Εδ6θΊ\ μοι γάρ, φησ\, χάχτα εξουσία 
^ έν ούρατφ^ ηοϊ έχΐ γης. 

*Ελϊ Σιώτ δρος τύ άγιοτ αυτού διαγγέΛΛωτ τδ 
χρόσταγμα ΚνρΙον, Άπ6 τοΰ δρου; τοΰ χαλούμε- 
νου Σιών τήν δλην Ίουδαίαν έδήλωσεν. Ό δέ νους 
τοΰ (5ητοΰ τβιοΰτίν έστιν, δτι Κατέστην ^σιλευς , 
διδάσχων τάς εύαγγελιχάς έντολάς, χατά τδ δρος 
Σια>ν, ήτοι έν Ιερουσαλήμ. Πρόσταγμα δέ Κυρίου 
τάς έντολάς ταύτας έχάλεσε, δειχνυς £ν θέλημα 
έαυτοΰ τε χα\ τοΰ Πατρΰς. Άλ' έμαυτοϋ γάρ, φησ\, 
Μυώ οϋδέτ' άΛΧ δσα ά^Τ' ακούσω χαρά τοΰ Πα• 
τρός. 

Κύριος είχε αρός με ' ΤΙός μου ε1 σύ, Τοΰτο 
διά τήν προαιώνιον γέννησιν• ^Εγώ σήμερον γεγέντηχά σε. Τοΰτο διά τήν Ιν- 
σαρχον οίχονομίαν. Κα\ τδ μέν σήμερον ^ άντι τοΰ 
χρονιχως έν τοΤ; παροΰσι χαιροίς* τδ δέ γεγέττηχα, 
άντ\ τοΰ ίκτισα (21) • Πατήρ γάρ 6 Θεδ; λέγεται* 
χα\ των χτιστών δ πλάστης χα\ ποιητής. 

Αϊτησαι Λαρ' έμον, χαϊ δώσω σοι ίΟνη τίιν 
πΛηρονομίατ σον. Επειδή χατά σάρχα συγγενής 
ών τών Ιουδαίων, ήλθεν εΙς τά (δια διδάσχων, οΙ 
δέ χα\ αυτδν άπεβάλ>.οντο* είχδτως οίχβίοΰται τά '* 1θ3η. XIV, 10. (20) 6γχ63 ίΐ3 8θποηΐ : Ιία υΐ (ιιτοτ $Η ρο$ί ηιο^ 
Ιηιη ΐΓΟΡ, α ΐεήο Ούειν, ςιιοϋ ΊπφίΊιιΐΒ Πκογο δί- 

|ηίβ€3(• (21) Α(1 η3ΐιΐΓ3ηι 8( Ί1Ί661 Ιιιιηΐ3η3ΐη, ςοοά 3ΐ1ιη6( ; 
ιΙΊχιΙ ΰπΊιη 8ΗρΓ3 63 Τ6γΙ)3 Ίιιΐ6ΐΙΊβ6Β43 6886 διά τήν 
(ν^αρχον οίκονομίαν. . ίΛίΛίΛα^ 85 ΟΟΜΜΕΝΓ. 1Ν ΡδΑΐΜΟδ. 8Γ> 

Ιθνη, τ.ροτρΛΓΛ\ς παρά του Πατρίς αΕτεΤσΟαι, χα\ Α ηοη ΓΡοι^ρΐυβ, ]ιιγ6 ([βηΐίιιιη ηαίιοποβ, υΐ 8035 &ίϋί 
λαβΙΙν εις χλΐίρον τβΟτα• κα\ γλρ κα\ ιιατλ τδ άν- νΊιιιΙ'ίΓανίΐ : ρΓχοίριιβ ΟΜίη ΡαΐβΓ βιιιη ιιιοηιιί5$6ΐ• 
Ορώπινον Υί^ Θεοΰ γιγονώς, έπωφείλετο χλήρον. υΐ ίΙΐ38 ροΙΟΓοΙ, βΐ ροΙΓιείΐιιί Γυί896ΐ ροΙβηΓι δ« οηβ 
ΐΓΑιΙίΐυΓυιη. Ναπι €χ ςυο υΐ Ιιοιηο 3ΐία Γ3ϋοιΐ6 Γαεία» ΰΓ3ΐ ΓίΙίυβ Οβί» €οη$€(|υ6η!6Γ αΓϋρια ϋϋ ά^ΙκΐΓί 
νίϋ6ϋ;αυΓ ΙιΧΓθϋίΐοβ. Κα) τ^^ν χαζάσχεσίν σου τά ηέρητα Γτ}ς γτ(ς. 
Κα\ χ\ί έξουσίαν ττ^ς χληρονομ(ας σου διήχουσβν 
μέχρι των «<ράτων της γης. ΕΙς «ίσαν γάρ τήν 
γήν, χαΐ βίς τά πέρατα της οίχουμένης,ύ του Ευαγ- 
γελίου λόγος έξήλθεν. Υποτίθεται <λ ό Πατήρ αΐ- 
τιΓαΟαι, ώς εύβοκών καΐ θ^λων τίιν των ανθρώπων 
άνάπλασιν. ΑΙτεΓται δέ ταύτην ό Υ16ς, ώς ύπίρ 
ημών ΙνανΟρωπήσας, κα\ μεσίτης γενόμενος Θεοΰ 
καΐ ανθρώπων. ΑΙσχυνέαθωσαν ουν οΐ Ιουδαίοι» 
ιεροΦαρμόζειν ούχ Ιχο*;τές τινι τβιυτ\ τά ($ητά. Τίς 
γ^^ρ Ιτερος τοσαύτην έχνήαατο χατάσχεαιν ; Ει ροα€$$ίοη€ηι ΐΝβηι ϋτηηηοΛ ϋτην. Εΐ ροΐΰβία- 
Ι«ιη, ΊηςιήΙ, ΙυΒΓβιΙϋαΐίβ Ιυχ ςυ» 3(1 Ιογτ» υ^ςιιβ 
(Ιηο8 ρβΠίηκίΐ. 1π οιηηβιη βηίπι ΐ€Γπιιη α ίο οιιιηο» 
βη€8 0Γΐ)ίβ Ι6ΓΓ9Β βν.ΊΠββΙίουβ 8€Γΐηο ρβηείΓΑνίι. Ει 
ίρ86 ςυ'κΐβιη ΡαΐβΓ 3 ΡΓορΙΐ6ΐ3 ίοΐΓθ<ΙαοίΐυΓ, ηοηβυβ 
Γ6 3ΐςιΐ6 ίη8ΐ3ΐιβ υ4 ΓίΙίυ8 1ΐ9ζΓ6(Ιίΐ3ΐ6ΐη Ιιιηο ροΐ3ΐ : 
υΐ 08ΐ6ηά3ΐ ςιΐ3ΐη ευρβΓβΐ Ρ3Ι6Γ, 1ιυιιΐ3ηί ςβο^Γί• 
Ιιΐ8ΐ3ΐΐΓ3Γιοηοηι : Ρί1ίυ8 τ6Γ0 ηοη ίιηιηβΓΗο 6ΐί3χη ρι^ 
8ΐυΐ3Γ6 ί(1 (ΙίοίΐιΐΓ : ςυβηιΐο ςυΐϋβηι «Ι Ιιυηΐ3ηίΙ•ΐ6ΐη 
8υιηρ86ΓίΙ, 61 Οβί 3ΐςυ6 Ιιοιτ.ίηυοι η)6(Ιί3ΐ0Γ «α6€ΐα8 
Β 811. ΕΓυΙ)68Γ3ΐιΐ ί|ίΐυΓ 6ΐ €οηΓυη(ΐ3ηΐυΓ ^υ(I^Β^ ηθ- ηιίηβηι Ιΐ3ΐ)6ηΐ68 ουΙ ν6Γΐ)3 Ηχο 30€θΐιιιηο(ΐ3ΓΊ ρο58*ιηΐ• 0ιιί8 βηίηι 3Γιιΐ8, ρΓχ&βτ ΟΙιπβΙιιη, 
•ίΐιί ρο•8β88Ίοηβηι ραΓ3?ίΙ ? 

Παμανβΐς αύτοϋς έτ φάβδφ σίδηρφ. Τούτο άπ?) 
τοΟ προφήτου λέγεται• Μή δεξαμένους γάρ, φησ\, 
τους-λόγους τοΟς σοΟς, παιδεύσεις αύτους, Ιν μάστιγι 
9Χ$ρρ^• σημαίνει δΐ τήν των *Ρωμαίων ^ρχήν. *Αρ« 
νησάμβνοι γάρ τήν βασιλβίαν αύ»ου, χα\ Καίσαρα 
Ιχειν όμολογήσαντες, τήν Καίσαρος επέστησαν έξου- 
σίαν» ύφ* ής διεφΟάρησαν. Σιδηρών δΙ αυτήν έχίλε- 
σεν, διά τ^ Ισχυρόν* Ιπε\ χα\ Δανιήλ σιδηρών αυτήν 
εΐδεν έν ταΐς όράσεσιν» Ι3ΐιΐ3ΐη *Ως σχεύη κεραμ^ως συντρίψεις αυτούς. 
Τούτο διά τήν ευχερή τούτων πανωλεΟρίαν. "Αλλοι 
δέ φασι, τήν έζ εθνών αίνίττεαθαι σωτηρίαν, δτι 
ΙΙοιμανεΓς αύτους &ν τ]} συμπανσθενεΙ δυνάμει* χα\ (^ 1>ί8 8ί(;ηιί1θ3π 3ίυηΙ ^βηΐίιιιη 63ΐυΐ6ΐη : Ρ38€β8 008^ Υεβ8. 9. Ρα$€€» §0$ Ιη «Ιγ^α (€ντ€α. δΊπιΊΙο γ8Ι 
ϋΐυιΐ ΡΓορΙΐ6ΐ« <1ί€«ηΐί8 : Εθ8 ςιιί 86ηιιοη68 Ιυο8 
ηοη 8ΐΐ8€βρβΗηΐ, 038ϋ([3ΐ)ΐι α3([β11ο ίίβΓΓβο : οι 
•Ι^ηΙΑολΓβ ηίΐιί νΐά^ΐατ Ιιίο νβΓϋίβ ΡΓορΙιβίλ , Εο• 
ηι«ηθΓυπι ίπιρβπυιη. Είβηίηι €ΐιη) ΟΜεύ κ^ι•η> 

η6{388€ηΙ ^υ(Ix^, 8υ1) ΐηιρβΗο €χ83Γ{8 86 6886 3ΙΒγ- 

η3ηΐ68, (Ι«8«Π8 να^τ'ίίο ρο(6ηΐί3ΐη 8υ8ϋηυ6ΓυοΙ, » 

ςΐΙΙ ρΓ0Γ8υ8 ρβη6 ρΰΤ<ϋΐί 8ΙΐηΙ. Ρ6ΓΓ63ΐη Τ6Γ0 6801 

ίΐίχΊΐ, τοίυΐί νλϋιίαηι 3ΰ ίθΓΐ6ΐη ; η3η) €ΐ 03ηί6ΐ ίη 

τΊ8ΐθΙΐ|1)υ8 8Μί8 Γ6ΓΓ63ηΐ 6301 6113»! «ρρι?Π3νίΐ• 

ΤωιηπαηινΜα β^ηϋ €οη^ή秀$ €0$, ΙΙοο Ιοςηβπιίι 
ηιο<]ο 6χρΓ688ίΙ ΡΓορΙΐ6ΐ3, ςυ3ΐη Γ36ΊΙ6 ΙυιΙχί, οΐ 
ηυ3σι Γιιη(]ί1υ8 8 060 ρβΓίΙβηάί 6896ηΙ.Α1ϋ Ιι1$ νεΓ• χαΟάπβρ ό χβραμευς, έπειδάν Γδοι τά πεπλασμένα 
σχεύη άβ^κιμα» συντρίβει ταύτα πρδ τού προσομι- 
λήσαι πυρ\, χα\ άναπλάττΐΐ* ούτω χα\ συ τούτων τά 
φρονήματα συντρίψεις τφ Εύαγγελίω, χα\ αναπλά- 
σεις τψ λουτρώ της παλιγγενεσίας, χα\ στερεοΙ>ς 
άπεργάσ^^ τφ Οείω πυρ\ τού Πνεύματος. Καϊ νΰν^ βασιΛείς, σύνετε • πωδεύΟητε πάν• 
τες οΐ κρίνοντες τί^ γην, Τ6 νΰν^ άντ\ τού, διά 
το>το, ώ βασιλείς 'Ρωμαίων χα\ τών άλλων εθνών, 
κα\ οΐ κατά πάσαν τήν γην χριτα\, οΐ κρίνοντες 
τους γήινους ανθρώπους, μαθ^ντες οΓαι συμφορα\ 
χατέλαβον άθετήσαντας αύτ^ν, κα\ μαθόντες δτι εις 
κλήρους υμάς έξβλέξατο, συνετοί γενέσθε, τήν πρ\ν 
άνοιαν άπο^^ίψαντες* χα\ παιδεύθητε άπ^ τε τούτων 
καΙ 4π6 τών θείων Γραφών. Διά τών άρχύντων δέ 
περιέλαβε κα\ τους ύπηκ^υς. ίηηιΓιιιηΐ, Ιη ν3Η(ΐ3 36 Γοπί ροΐ6ηΗ3 1υ3 : 61 πιιοιιι- 
3ύηΐ0(1υιη Π({υΙυ$ α1>1 Γ6ρΓο1)3 68Κ6 ν'κίβηΐ να&3« 
ςυχ ίοι*ηΐ3¥ίι, €0π16γΊι ϋΐ3 » 63 ηίιηίΓυπι Γβΐίοηβ υΙ 

ΓυΓ8υ8 ί^ηΐ 3(1ΐΐ:θν63ΐ 6ΐ Γ6ΓθΓηΐ61 : ίΐ8 61 Ιιι, Οοιηί• 
η6, Ιι:)Γυιη ^ΰΐιΓιιιιη €θ^Ίΐ3ΐίοη68» Εναης6ΐίο Ιυα 
ι1θ8ΐΓυο9, υΐ 6»8 ρο&ΐηιοϋυιη ΐ3ν30Γ0 Γ6([6ηοΓ8ΐίοιιί8 
ΓοΓοηιΐ68» 61 (Ιίνίιιο 8:(ηΓΐί δρΐηΐυβ ί^ιιο ίοιΙίοΓβ» 

Γ6(Ιϋ3$. 

Υειι!». 10. Ει ΗΗΜ ηρ€$ νιΜψίί, ΰταάίιηίΗί 
οιηηα ηπί ίηάΗαϋϋύτταηι. Οίοΐΐο ηηη€, Ιιοο Ίη Ιθ€ο» 
Γ3ΐίοη6ΐη Γ6(ΙϋΗ : μ 8ί (ϋ€ΐυηι 68861 : Ει ρΓορΐ6Γ6» 
νο8, ο Κουΐ3ηοΓΐιηι 6Ι €96ΐ6Γ3Γυηι £6ΐι1ίυαι Γ0£ΰ8, 

νο$(ΐ(Ι6, ο ]υ(1ΐ€68 ςΐΐ: ίο υΐ)ίν€Γ83 68ϋ8 16ΓΓ3» νβΐ 

νοί), ο ηοί ΐ6ΓΓ6ηθ8 Ιιοηιίθ68 ]ϋ4ϋ63Γΐ8, 6Χ ςοο 3(1- 

4ΐί606Γ6 ρΟΐοί^ΐίβ, ςΐΙ3ΐα48 08ΐ3Π)ίΐ3ΐίΚ>ΙΙ8 0ρρΓ688ΐ 

Γ(ΐ6π»ι ϋ, (|υί £1ιη8ΐυιη 1}υο6 16ΠΙ6Γ6 Γ6ρΓθ1)3ΓυηΙ^ 
61 ίΙΙυϋ ραΓίΐ6Γ ηοβίίβ ςαοϋ 3 Οβο ίη Ιΐ9ϋΓ6(1ίΐ3ΐ6ηι 
οΐ6£ΐί 68118 : νο8 οηιη68, πιςιΐ3ΐη, ηιοοβο, 8»ρί6η(68 68ΐοΙβ, 613Ι>)6€18 ρποπ ί1ΐ3 3ΐη6ηΐί3, 6ηΐ(Ιίηιίηί Ιιιπ) αϋ 118, Ιιιηι 3 δ6πρ1ιιτί8 6Γΐ3ΐιι ιΐίν'ιηίβ. ν6Γυιη, 

(ΙΐΙΠΙ Γ6β68 36 ρΓίηθίρ68 3(1ΐυθη6ηΙυΓ 3 ΡΓΟρΙΐβΐΜ, ίρ$0$ ΟΐίαΠΙ ρθρυΙθ8 618 8υ)»]66ΐ03 3ΐ1ΐ110η€Π ρ3ΓίΐβΓ 
3ΐΙ)ΗΠΗΐΐΗΓ. ΙουΛεύσατε τψ Κυρίφέν^όβφ, Συνέντες, φησ\ν, 
οτι κα\ Θεδς έστι, κα\ εκδικητής, κα\ φοβερές, καΙ 
δτι κτήμα αυτού κα\ χάρις ήδη έ χρηματίσατε, κα\ 
(^νΟμισθέντες ίχανώς τά ή'^η. ώ; Δ:σπύτη δουλεύ- Υειμ. 11. 8€ηίίβ ϋοιηΐιιο ίη ίΐηιοη. Ιηΐ6ΐ1ί|^6ηΐ6$, 
ίηηυίΐ, (ΐυθ(1 εΐ]η8ΐιΐ8, 61 1>6υ8 681, 61 τίηϋεχ, οΐ 

ΐ6ΓΠΐ)ί1ί8, ςυοϋ ίΙΙίΐΙβ ρθ88688ίθ 61 80Γ8 3ρρ6ΐΙ»ϋ 

3((ΐιΐ6 ΐ'ΐΤοοΓι 62)115, «|ηοϋ ΓοΠηυιιηι 65(» ηιοϋΰΓ3ΐί8• Οί9ίίίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε 87 ΕϋΤΗΥΜΙΙ ΖΙΟΑΒΕΝί ΓΟίηροβΊΓίδηαβ ιηοηΐυδ νβδίιίδ, δοητίιβ €*ι ίη ΐίιηο- Α »Λτ5 α^φ έν φ46φ • οδ γαρ φ<ί6ος, εντολών τ^- 

Γβ, νύΐυΐί ϋοηιίηο. Ιη Ιίηιοίβ αοΐεπι ί(ΐ60 ιΐίοο, ρ^οι;- 

«ΐυΐα ιι[)ΐ ββΐ Γιοοογ Οϋί, ίΙ1ί€ 61 ΐϋ&ηάαίαιυιιι οΙδβΓ- 

ταΐίο. 
Εί €χαιΙίαί€ €1 ίη ίτβιηοτβ. Ει 86Γνίοηΐ8δ, ίηςυίι, 

ςαικίβΐβ \ά 60, γβΙσΓι ίη (ΙεΓοπΒΟΓβ «ο δ^ΙναΐοΓΟ 

Υΰ&ίΓΟ. Οαηάίΐ€ ρηίπι, πιςπίΐ ΑροδΚοΙυβ, ίη Οοπιιηο 

ΜΒτηρβΓ, ρααάίίβ *• : νβΓυηι Ιιοο νβδίΓΟΠι ^αικίίαπι 

ΐΓβηιΟΓβ βΐί.ΊΠ) οοοιπιίδίνπι δΗ , 61 ηοη ββΊΐδΐιιπ. 

Εχβυΐοΐβ ρΓορΙβΓ βροπι, Ββά ςοιιΐΓβηιίδοΗβ οΐ) ρβο- 

Γ3(υπι. ΕδΙ βηιπι ϋίΙιςοπΓιεδΙιηυδ οπιηίυιη 6ΐ4]ΐιί- 

δίΐΟΓ, αΐηυβ Ιπν6δΐί^3ΐοΓ Οοιίδ, οΐ ηοπιο ΙαΙογο 6ΐιηι 

ροΐεδί. 
Υεβ». 12. ΑρρΓβίιβηάίίβ ύν.αΙρΙΊηα^η. Μ2]θΓβηι 

ΙΓΐδ Τ6Γΐ)ί8 ίιιίβηδίοηβηι &ι1]υη^ίΐ 3ΐ1 \ά ηυθ(1 (ΙίχβΓ&Ι, 

ηβ δί (!ίθ6Γ6ΐ : ΕΓυϋίηιίηί, ίϋηιιαηι, ηοη ίη βπροΓ- 

Αείβ , 56(1 δππιπιο δΙυ(!1ο οοηΐεηίΐίΐβ ιιΐ ρβΓΓβ- 

€(ηηι τίηυΐβιη €οη8β<]ΐι&ηιίηί. Οίΰίαπι 6δΐ βυΐβιη 1ΐ0€ 6χ ηιβίΑρΙιοΓα 60Γυπ) ςιι 

Ι6η6ηΐ. 

Ν$ φιαηάο ίτα$€αΙντ Βοηιίηηί βί ρβηαίή άβ ΐία 
}Ηίΐα. ΡοΓ νίΑπι ]υδ(.ιιη, ]υδΐθΓΐιπι Ιιοπιίηυηι νίΐβπι, 
36 6οητ6Γδ»Ιίοη6η) ίηΙβΙΙί^Ι. Τί& 6ηίιη βρηιΐ 06- 
1)Γ2Β08 ηιυΙίΑ δί§ηίβ€3ΐ ; Τ6ΐ 6ΐΙ&πι «ιιιία Λά !ρδ2ΐηι 
|;Γ.ΐ(Πιιη(ηΓ. 

€ηιη βχαηβηΐ ίη ίίτηΐ ηα έζ/βι. ^υ(1^^ίί «Ιίβπι βί- 
{ΠΐίίΙΰΑΐ. Ουθ(1 τβΓΟ 8ίΙ ίη 6Γ«νί, νβΗβπιβηΙίαπι 4β- 
ροΐαΐ 6ΐ 6θΐ6Γΐί3ΐ6ηι. Παπ) 6ΐ8ΐ ίη ρΓίΓ86ηΐί3Γυηι 
δχφβ ίΓ3863ΐιΐΓ Οβοδ, Γ6η)ί88ίυ8 Ιβηιβη ιά ί^οίΐ, ηΐ 
ροβηιίβηΐία* Ιοουιη ιπϋυαί. Βΰαΐί οιηη€$ ^κί €οηβάηηί ίη βο, ^\)\ ΐ6ΓΓ6ηα οηι- 
1Π8 οοηΐύπιηυηΐ, 6ΐ δρβπι ίη 60 οηοηβαι οο1Ιθ€8ηΙ. 
δυηΐ ςυί Ιιυηο ρβηίπιυιη 6υηΐδυρ6Π0Γί οοη]ιιη06η• 
ύανη (ϋοαηΐ : 8ΐ(]ΐΐ6 ίΠίηο πιαχίπιβ ρΓθΙ)3ΐίοιπ8 νίΓβδ 
βυιηυβί, ςηοά Ι)03(υδ ΟανΙά α 1>63Γκυ()ίη6 βχοΓδυβ, 
ίη 1)63Γιΐιΐ(11ηοηι ϋ68ίη3ΐ« 

Ρ$αίηΐΗ» ΐρ»ί ϋανίά €\ιηι (η^βτΰί α {αα€ ΑΰζαΙοη 

βία <«ί. 

Ρ5ΑΙ.λΐυ8ΙΙΙ. 

ΙηδΟΓίρΐίο ρ83ΐηιί €ΐ3Γ3 68ΐ, ίίδ ρΓ26€ίρΗβ, ςυί 
Ηβίζΐιιη 1ιίδΐοπ38 Ι6^6πηΐ. Ρ83ΐη)ΐΐ8 νοΓΟ υπίουίςυβ 
ί3είΐ6 36€0πιπΐ0(!απ ροΐ6δΙ, ςιιί ?ίδίΙ)ίΙ1υπι, δβυ ίη- 
τίδ'ώΗίιιηι ίηίπιίεοΓυπ) ρυ(ΐ;η3Πΐ δυδΓιηΰλΙ. 

Υεβ9. 2. ΰοηιΊηβ, ηαίά ηιηΐΐίρΐίΰαΐί $νηί ηαί ίη^α- ^ 
ΙαηΙ ηΐ6 ? ^Ε%τ^ ΓβΓβηβ ΡΓθρΙΐ6ΐ3, 1ιυ]υδπ)0(ίί 86, 61 
βυΙχϋΐΟΓσπι 61 ληιίοοΓαοι ίηδίίΐϋδ 3ίηί£;ί , 3(1 δοΐυαι 
Οουηι 3ηίη)υπι βυυπι ίηίβηίίβηβ, 63υδ3πι ίηΙβΓΓοςαΙ, 
ΰΐιηηιιΐκίδ ίη άϊ^Β 3(1 ρ&Γποί(ΐ3η) ηΐίυπι υη(Ιί(ΐυ6 
3€€β(]6ηΓι5υδ, ιηιΑιίρ1ί€3Γ6ηΐυΓ ίηίιηίοί 3(ςυ6 ίηδί- 
(1ί3ΐθΓ68 βνί, ουηι ίρδβ ίηηβηιίηβηι βΟΓοηι Αΐίςαβη^ο 
ίπί(]υυ8 6Χ8ΐΙΙί5δ6Κ. ΡοδδυηΙ βΙί3ηι Ιιφο ν6Γϋ3 ίηΐεΐ- 
1ίβ[Ί, υΐ (ϋ€ΐ3 δίηΐ ρΓορίβΓ (Ιχηιοηιιιη ίηδίιΐίαδ. 

1ίιι//ί ίη»ίΐτ§ηηί αιίνϋΠΜηι ίη€. Αρ6Γΐίαδ 6χρηυπΙ 
ηυο(! (Ιίχ6Γ3ΐ ΐΝη//ί^ί£<ι/ί ΐΜηΙ. 

νΕΒδ. 5. ΜηΙΐιάΊοηηί αηίηκε ΐΜίϋ : Νοη €$ί ίαΐΗ$ 
Ηϋ ίη θ€ο €]η$. Μυΐΐί 60Γυπ), ίηςυίΐ, ςυί ίη8(ΐΓΓ6• 
Χ67υηΐ 3(1ν6Γ8υηι ηιβ, ιηαίιιο 86 6χΙιοη3ηΐ6δ, (]6 
3ηίΐΗ3 π)63, Ιιοο βδΐ (1β ηΐ6 ίρβο, Ιιιι]ιΐδΠ)θ(ΙΊ ν6Γΐ)3 

•* ΡΙιίΙίρρ. IV, 4. ΚαΙ άγοΛΛιάσθε αύτψ έτ τρόμφ. Κα\ θουλεύον- 
τεί, χαίρετε έν αύτω, ώς χηβεμόνι χα\ Σωτήρι. 
Χαίρετε γαρ, φησίν, έτ ΚνρΙφ Λάττοτε, χαίρετϋ* 
πλί)ν ή ^αψΛ τρ<$μ(^> συμμικτος §στω, και μή δνετος. 
Άγάλλειβε μέν γάρ, διά τήν έλπ^α* τρέμετε δ^, 
διά τ^,ν'άμαρτίαν. Άχριβί^ς γάρ έστιν έξεταστί;ς 
χα\ αλάθητος. ^ράζασθε Λαιδείας. Τηυτο ίτΑχασΙς έστι τοΰ 
^ταιδεύθητε, τουτέση, μή έηπ^λαιον, άλλα τέλεον, 
έκ μεταφορδς των έν τψ Βραχί τι βεβαίως χατεχ<$ν• 
των. 

ρΐΙ^ηΟ 3ΐί(|πί(] 60ΙΙ8!3ηΙ(^Γ 

Μήχοζε όργισΘζ Κύριος^ καΐ άχοΛεΙσβε έξ 
όδοΰ διχαΐας. 'Οδον δικαίαν ών^μασε τήν δνατρν- 
6}ίν χα\ τάξιν των δικαίων διάφορα γάρ σημαίνει 
παρ' Έβραίοις ή όδ<5; • ί) κα\ Μτ% πρ6ς * αύτίιν 
ίδεύουσιν. 

"Οταν έκκαυθϋτ τάχει ό βνμός αϋτον. ΤΙχν 

της κρίσεως ήμέραν έδήλωσεν. Έκ τάχει δέ , άντΙ 

τοΰ σφοδρώς κ»1 οξέως. ΝΟν γάρ εΐ καΙ θυμουτιι^ 

άλλα μαλακώτερον καΐ σχολαι-^τερον, διδους χώρα» 

β τ?) μετανοίςι. Μακάριοι πάντες οΐ πεποιθότες έα* αϋτότ. 01 
των γήινων μίν καταφρονήσαντες, έπ* αύτ^ν δ§ 
θέμενοι πδσαν τήν έληίδα. 01 γοΟν τ^ν Ίζαράητ 
ψαλμών τψ πρίίιτφ συνάπτοντβς, έντεΟθεν Ισχυρί- 
ίονται, λέγοντες, ώς άπ6 μαχαρισμου Δαβίδ άρξά- 
μένος, εΙς μακαρισμδν^ςαςέληξεν. 
ΨαΛμός τφ Αα6ϊ8, δτε άπεδίδρασχεν άαύ χροσά' 
ηου ^Α6ε(ΤαΛό)μ νίον αυτούς 

ψαλμός γ. 

Δήλη μέν ή επιγραφή τοΰ ψαλμού τοΓς άνεγνωχ($σι 
τήν Ιστορίαν τών Βασιλειών αρμόζει δΙ παντ\ τζο* 
λεμουμένψ παρ' έχθρων, εΓτε ορατών, εΓτε αοράτων. 

Κύριε, τ ι έχΛηθννθτισαν οΐ ΘΛΙϋοντές με; 
Δεινοπαθήσας ό Προφήτης, δτι τοιαύτης έπειράσΟη 
τών υπηκόων κα\ φίλων επιβουλής, πρ^ς μόνον τ6ν 
θε^ν άνατείνει ψυχήν, ερωτών τίνος Ινεκ^ν οΐ άμφ\ 
τ?.ν πατραλοίαν *Αβεσαλώμ έχθρο\ αύτον (τούτους 
γάρ θλίβοντας έκάλεσε) πληθύνονται, τή προσθήκη 
τών εκάστοτε προσχωρούντων, μηδενδ; αυτών άδικη* 
θέντο; 6π' αύτου πώποτε. *Η κα\ πβρ\ τών δαιμόνων 
6 λόγος. 

ΠοΛΛοϊ έΛΟτίστανται έπ* έμέ, Τβϋτο σαφηνιστι- 
κόν έστι τοΰ έπΛηθύνθησαν. 

ΠοΛΛοΙ Λέγουσι τχΐ φνχχί μον' Ούχ ίστι σωτη- 
ρία αΰτφ έν τφ θεφ αύτοΰ, Π9λλο\, φησ\, τών . 
κατεξανισταμένων μου παραΟα^^οΰντες αλλήλους, 
λέγουσι περ\ τξς ψυχής μου, τουτέιτι π:ρ\ έμοδ, Οί9ίίίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε 89 εΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΡδΛΙΜΟδ. 93 

ΟΤΙ 'Ρςίον οδτω χχτα^ιωχ^μενο;, άπώλλσεν ήδη τΙ;ν Α 1θ(|αυηΙυΓ, ηυοιΙ 1$, ςυΙ Ι»πι Γα€Ίΐ6 ϋβρβΙΠ ροΐβίΐ 
τοΰ βεοΰ βοήθειαν, β(^^ τίίς ϋμαρτ^ας αύτου •Ηχα\ 

τϋολλοί των όριυντων τλ; έμ^; συμφορά;• Τ6 έτ τφ 
θεφ αΰτοιτ, άντ\ ττ)υ Έν τψ Θ•φ, έφ' δν ά4ΐ πέ- 

ιτοίθεν. 61 Γιι^ΑΠ , ιηβΗΐο βχίβΐίιηαικίιι» βίΐ οϋ ρΓορπΆ 

[ΜίΟΟΑίβ, 9 060 (]6Γ6ΓΐθΙυ8, ί11ίηλ(|υ6 0|>β1ΙΙ ΑΙ<|ΙΙΰ 

&ιιχΠίυιη βηιΊβίβΜ. ΥβΙ η υΐιί \ά (ϋουπί, βΟΓυιη κί- 
Γΐ€βΙ, <]υΙ οβΙαηΓιιαίβΒ ιηοΜ νΜϋΐιΐ. 0"θϋ νβΓΟ αίΐ• 
ίη ΰβο €)η$^ ί ϋβιη 8ί1)ί νιιΐΐ ςιιο(1 : 1ιι ίΐΐο Οβο ίιι ςυο 
ίρδβ «ρβΓανίι. 

ΙΗαρ$αΙιηα. Ιη ρΓΟΟΒπιίο ορβπ$ «ϋοΐιιιιι οΐ, ηυΙιΙ 
5Η ιϋ»ρ83ΐιη3. 

ΥεΕ3. 4. Τη αηΐβΜ, Οοίη'ηιβ, αΛ}Ηίοτ η€Ηί. \\\ι 
(ΙίοΑηΐ ςυοϋ Ιί56ΐ, Ιιι υγγο 3ίη;€ΐαηιηι οιιιΐιίιιηι 
3ϋ]πΙθΓ 68, βΟΓϋΐη ρΓΟϊοΙραβ , (|αί ορ6 Ιαα ϋί^ηί 

8Π!Ι(. 

ΟΙοήα ηί€α, βΙ €χαίΐαη% ϋαρηί Μ€Ηΐη. ΑΙϋ ^('ηυβ» 
ίοΓίυηαπι, «Ιίνίΐίαβ, αιιΐ 2ΐίυϋ ςη'κΙ $ίιηί1<ΐ, ιηη|;ιιιιιιι Αίά}[τ€ίΛμα, ΕΓρηται Ιν τφ ιιροοιμίω πζρ\ τούτου. 

^ΑνπΛήχτωρ μου β^. Εκείνοι μίν λεγέτωσαν, 
φησ\ν, & ρούλβντϊΐ• σίί βέ τών δντων έν τιειρισμοΤς 
άντιλαμβάν]], χαΐ μίλλον, εΓπερ ώσι κα\ αντιλήψεως 
ίςιοί. 

Αόζα μον, 9/σΙ 'δψωγ Ή\ν κεφαΛτ\ν μου. "Αλλοι 
μέν άλλα, γένος, ή τύχην, ή πλοΰτον, ή τι τοιούτον 

εΙς δόξβν Εχουαι- Ιγώ δΐ έπ\ σοι μίνψ θα^^ώ, κα\ » βΐ ρπΒεΙαΓυιη ριιίαηΐ : γ^ο 3υΐ6ΐη Ιη Ιβ βοΐο ευιιΩιΙο 
μέγα φρονώ. Δοξάζεις γάρ με, βοηθάς μοι γινόμε- 
νος, κα\ ύ'ψοίς τήν κεφαλήν μου, (22) νικώντος 'πρ'$- 
τερον, ταϊς συμφοραΐς καμίϊτομέντ^ν. 

Φων/} μον πρύς Κύριον έχέκραζα^ χα) έΛήκονσέ 
μου έξ δρους άγιου αύτοΰ. Έβόησα μόνον, εΓτε 
αισθητώς, εΓτε νοητώς• κα\ ταχέως ύπήκουσέ μου, 
κα\ έγγΰς Κύριος π5σι τοΓς έπικαλουμένοις αυτόν. 
"Ορος δΐ δγιον κα\ τήν Σιών έχάλεσεν, ε!ς τοντο 
γάρ έπιδημεϊν τ^ θείον έπιστεύετο, να\ διαλέγεσΟαι 
τοΙς άξίθ!ς. Ή τ6ν ούρανλν ούτω νοητέον, δν και\ 
κατοικητήριον θεοΰ λέγομεν. 

άιάφοΛμα, Κα\ περ\ τούτου προε^ρηται. 

'Εγώ ί' έχοίμήθηΤ' Άνέπεσον, φησ\, τφ καρω- 
τιχψ βάρει των θλίψεων κατασπασθε\ς, κα\ άνενέρ- 
γητος μεμένηκβ. ^ 

Καϊ ύπνωσα. Έφ' Ικανών τψ πάθει τούτω κατε- 
σχέθην. 

^Εξηγέρθητ , δτι Κύριος άντιΛι^ψεταί μον. 
ΑΙσθδμενος οία προφήτης, δτι βοηθήσεις μοι, ήδη 
τ^ καταπεπτωχδς άνέστησα φρδ^/ημα. Τινές δέ φασι, 
ΐϋερ\ της αναστάσεως ταύτα λέγειν, άντ\ του, Κοιμη- 
θήσομαι θανών, χα\ υπνώσω 1π\ μακράν, του σώ- 
ματος Ανενεργήτου μένοντος• ΙξεγερΟήσομαι δέ χρό- 
νοις δστερον, ή δτε Χριστές εΙς ^δου κατελθών 
αναστήσει τους συνεχόμενους* ή δτε πάντας ΙγερεΙ 
τους νεκρούς έν τ|) συντελείςι. 01) φοβηθήσομαι άχό μυριάδων Λαοΰ των β 
χύκΛφ σννεΛίτιθεμένων μοι. Τ^ σ!) πεποιΟώς 
δηλαδή άντιλήψβι. Συνεπιτιθε μένους δέ καλεί τους 
ν.ατεπιχειρ'^ΰντοις αύτοΟ , τουτέστι τους άμφ\ τ6ν 
Άβεσαλώμ Ιστορικώς, ή άναγωγικώς τους δαίμονας. 
Έπ\ μέντοι τών δαιμόνων, ούτω νοητέον τήν κύκλω 
1::{0εσιν. Έπιβουλεύουσι γάρ και άπδ τών Εμπροσθεν, 
&ταν ελπίδας ύποτείνωσιν εύπραγίας* καΐ άπ6 τών 
βπισθεν, δταν τ^ Ι*νήμη τών προλαβόντων παθών 
τήν ψυχήν μολύνωσι • κα\ άπδ τών δεξιών, δταν 
συνεργοΰντες πρ6ς άρετήν, εΙς κενοδοξίαν συνελαύ- 61 ^ΙοΓίΟΓ. Ναιη βί α()]υΐ0Γ ΓυβΓίβ, ςΙοΓίΑΐη εΐΊαιιι 
ρΓΧ5ΐ3ΐ)Ίδ : 6ΐ 62ριιΙ ιηβυιη, ΓΓ€ςιΐ6ηΐΊΙ)ΐΐ8 οΐΐιη (Ι6• 

1ΐΓ689ΙΙΐη €3ΐ3ηήΐ3ΐΊΙ)υ8, θΧΐθΙΐ68 .Ιΐηΐ16 6Χ3ΐΐ3ΐ)Ί8. 

Υεβ8. 5. \'θ€6 ηιεα αά ΏοιηΐηΗΐη ΰΐαηιανί €ΐ €χαΗ* 
άίυίΐ ηιβ άβ ηοηΐε $αη€ίο $αο, Τ3ΐιΐιιιιι , ηιςιιίΐ, €ΐ3• 
η)3τί (8οα ΟΓίβ, 56υ αιβηιΐΒ ΰΐ3ηΐ0Γ0ΐη ίηίβυΐ^οηε) 6Ι 
8(3ΐίιη βχηυ(ίί?ίι ιηβ. ΡΓορβ βιιίιη 6δΙ Οοιιιίιιιιβ 
Ιπνοο3ηΓι1)ΐΐ8 ευιη. ΓβΓ ιιιοπίοηι 3υΐ6ηι 83ηαυιιι, 
5ίοη ΊπΙοΠί^ίΙ, υϋΙ 1ΐ3ΐ)ί(3Γ6 0Γβ(ΐ6ΐ>3ΐυΓ Οου8, ρΓΟ* 
1>Ί$(ΐυ6 36 (Ιίςπί$ Οϋο 1ιοιιΓπΓι1)ΐΐ8 Ιθ(]υί. \6ΐ ίρδίιΐη 
οΐ£ΐιιιη, ςιιοιΙ Οβί 1ΐ3!>ί(3ΐίοη€ΐη 3ρροΙΐ3ΐιιυ6• 

Οίαρ$αΙηια. Οο Ιιοο (]υοςιΐ6 8υρΐ'3 (Γιοΐιηιι 6ί(Ι. 

Υεβ*. 6. Ερο άοηηηί. Ε£;ο, ίιιςιιϋ, βΓβνΐ αΟΙΙΰΐίο^ 
ηυιιι ροηϋιτϋ (ΙβρΓϋβ&υβ, ϋ6€ίι1ί 3ϋιηθ(Ιυη), 3ΐι|υο 

ίΐΙΐΠίΙίβ 6!Τ66ΐΐΙ$ 811111.^ 

Εί ίοροναΐνε ιη»/. 1Ιυ6 68ΐ, Πιι]υ$ιηοϋί ρ3$$ίοι;6 
(Ιίυ (Ι6ΐ6ΐι1υ$ Ππ. 

Ει τ6$ηη€ΖΛ ηπΊα ΟοιηΊηηί αά)ΗναΙΗ τηβ, Ργχμο- 
8€οη8, ιιΙ ρΓορΙΐ6ΐ3, (]ϋθ(Ι ΟοιιΓιιιυδ ορ6ηι ιιάΐιί ΰΠα- 
Ιιιηΐ8 6Γ3ΐ, Ρ6Ι16 πιΟΓίιιββ νίΓοβ 3(ςιΐ6 3ηίηιυιιι 
Ι^ιηςιΓκΙυηι 8ΐΐ8€Ίΐ3νΊ. ΑΓιςυί (1Ί613 Ιιχο ίηίοΐϋςπηΐ 
ί!6 Γ68υΓΓβ6Γιοη6, 61 Ιϋίπρυβ ροιιί ριο ΐ6ΐΓ.ροΓ0 : 
Ιιοο 651 : 0ϋΓηΓΐ3ηι 6^ο, 6ΐ €ΐιαι ιιιοιίυιΐδ ΓιιβΓο, 50• 

ρθΓ6 30 ΒΟΠίηΟ (ΙΰΐΊηβϋοΓ, 00Γρ0Γ6 ηίΐΙΐίΓυΐΙΙ νΊΓί1)Ι19 

(ΙϋΓΰΟΐο, 30 (ΐ6ίηϋϋ ΓΟβυτ^αιη, Τ6ΐ ΙΐΊηροΓο ίΙΙο, 

ςυ3Ι1(]θ (]6866η(ΐ6Ι18 3(1 ίΐΐΓ6Γ0$ €1ΐΠ$(υ8 $ΙΙ8ϋίΐα1):1 

608 ου! ίΙΙΪ6 3(1βΓυηΙ, νβΙ ΐη 6θη8υιιιιιΐ3ΐίοη6 $Χ6ΐιΙί, 
(|υ»η(]ο ιηοΠιΓι οιηηββ ΓΟδαΓ^βηΚ. 

Υεββ. 7. Νοη ίίιηεΙ^ο ηήΐΐίαρορίΐΐοηιιη, ίη άηηίΐΗ 
ητηεηΐΐηίη ΰσηίνα ηιβ. Τυο, ίηςυίΐ, ΓΓ6ΐυ8 3υιίϋο, 
ηοη 1ίιη6ΐ)0. ΡβΓ 'ίΓΓυβηΐβδ 3υΐ6ΐη οοηίΓα 86, ]υχΐ3 
Ιιί8ΐ0Γί3ΐη, ΑΙ>83ΐοη6ΐη ίηΐ6ΐϋ£ίΙ οΐ οοιυρΠοββ, ςυί 
3ϋν6Γ5υ8 6υιη 86»)ρ6Γ ίη8ίϋί;ΐΓυιιι 3ϋ(]υίϋ ιηοΐίϋϋαη- 
ΙιΐΓ : τϋΐ ϋοΐΐηοηοβ ]υχΐ3 3η3$0(;6η, ςυί ίη ο'ίΓοαίΙιι 
3Κί;Γ6ϋί 3ΐί(]υ6ΐη (ΙΊουηΐυΓ, ΐ|υοιιίηηι 61 3ΐ) &ηΐ6ΠθΗ 
ρ3Γΐ6 ίη8ίι1ί38 ροιιυπΚ, 8ρ68 ηπηίΐ'υιιι ρΓοβροΊ 6χί• 
Ιυ« 8υΐ$|;6Γ6ΐιΐ6δ ; 6ΐ 3 Χατζο ίιιν3(1υηΐ, 4υ3ΐιϋο 3ΐι• 
Ιί(ΐυοΓυηι νίΐίοπιηι ηιβηιοπ3 3ΐηιη3ΐη οοίηςιΓιη3ηΙ; 
61 3 ϋβλίπδ, φΐ3ΐκ1ο 3ά νίηυΐβιη ηοΐι'ιβ ορβηι Γϋπιηΐ, νβπδΒ ΙοοΙίοηβδ. 
(2ί) ΗοΓυαι 8611808 6ΐ3ηοΓ €»1 8ίη6 ν6Γΐ)0 ν.κώντο;, (|ΐιοι] (ΐιιίϋοαι ηοη 1ο{^ί556 ν^οΐαΓ ίαΐίηυβ ία* 

ΙΰΓρΓΟ^• Οί9ίΐίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε 91 ΕϋΤΗΥΜΙΙ Ζ10ΑΒΕΝΙ Γ2 

«ι 3(1 ίηαηβιη ηοβ βίοιίαηι ιιυρβΠαηΙ : βΐ α δίηίδίΓίδ. Α νω σι, κα\ άπ^^ των αριστερών, δ^αν άτταραχαλύπτως ςιίΑηϋο οηπιί 8ΐ)]οΰΐο νβίαιηίηβ, ιΐι&ηίΓ6$ΐαηι ιιοϋίβ 
νίιη ΙπΓβΓυπΙ. 

Εχιητ^β^ ϋοηιΐηβ; $α'ναιη ψ€{αο^ Όβηι ηιεηζ. Τυ 
Ποιυίηβ, ίη(]ΐιίΙ, ςυί ΙοηρηίίυίΐΛΐβ Ιιαοΐβιιιΐδ ιι&ιΐ8 
βδ, υΐ ϋοΓίηίΓβ ςυοϋαιηπιοϋο νίϋβΓοπδ, βχδΠΓςβ, 
βΐ €οηιιηονο9ηβ αιΙνβΓδίιβ ίιιίιηί€θδ ιυβοί, ΥοΙ Γϋΐΐβ 
δοΙνίΐΟΓίδ ΟΐΐΓίδϋ ΓβδίίΓΓβοΐίοηβη» ρΓίεϋκΊΐ, 84ΐ Ιπι- 
ηιηιιί (^ϋηοΓίδ ββΐυίβηι 6υπι ΟίΙνοοαιίδ : ίΐα ιι( Ιηι- 
ηίΑΠΦ ηαΐοΓφ ρβΓβοη&ιη, ρΓορΙιβίαιη ίηιΐυίδββ (Ιίοα- 
ιηυδ. 

Υεκδ. 8« Οαοηίαίη Ιη ρ€νΰνί$ί$1ί οηΐΗ€$ αάνβτ- 
$αη!βί ηηΐήίΐηε ΰοναα, ΡρορΗοΐΐαβ οουΐΐδ ίιιίπιίοο- 
τυϊΐι δυορυιη ρβΓίΙίιίοηβιη ρΓοενίιΙβηβ, 1>63ΐυΗ Οβνίϋ 
βΓ.αίοδ ΟϋΟ 3^ί(, 61 οοΠαΐυιιι ιη δο ϋβηβΩοίυιη 

3|[ΙΙ0δ€ίΓ• Β 

06ηΐ€% ρ€ϋ€αΙοηιηι οοηίηνηί'ι. Ρογ ϋβηΐβδ, νίπβδ 
ϊηΐβΐΐί^ίΐ. ΤΓΑΠδΙαίυιη ββΐ ΑΐιΙΰΐη Ιιθ€ β Γυπδ, ςυχ 
!η (Ι6η(ί5ιιβ δυηιιηιιιη Ηα1)οηΐ γο1)ιιγ ; ρ6εοΐοΓ6β 
ΤΡΓΟ ίηίιηίοοδ οηιηβδ αρροΙΙϋΙ, ρβοοπρβ ίΙΙοδ δΙ^ιΐ)- 
ηοαηδ, ςυία οΙ> βοΐ^ιη ηιοηιιη ρβΓ^βΓδίΟΙβηι, ΙβιηβΓβ 
αϋνβΓδίΐδ 6111)1 ριιι^ηαϋαηΐ. 

νεκδ. 9. Οοηήηΐ β$ΐ ίαΐηί, Αιςιιβ 1)06 3(1 ^τλΙΙλ- 
ηιηι 3θΙ:οη6ΐ)) ρβΠΊηΰΙ, 6ΐ δί^ιιι'ΩΰαΙ ςυοϋ ϋοΐυβ 
Οβιΐδ, 61 ηιιΐΐιΐδ »|ίπ8 6ΐιηι δαίναΐήΐ. 

Εί ίυρίτ ροραΐηηι ΐυΗΐη ύ^ηβάίαίο ίιια. Εΐ ν6ηιαΙ, 
Ιικϊϋίι, Ι)6η6(ϋ6ΐίο 1α;ι δΐιροΓ ρη'ρηίαιη Ιιιυιη, (ΐιιί 
ιηοηιιη ρ&ΓίκοΓ ίιιιιηί60Γυηι ίη]υη39 ρεΓρβδδΐΐδ βδΐ: 
νβΙ οι»η6ΐη ρορυΐυιη δίιηρΙίεΙίβΓ, ςπί δυΐ) ιη60 6δΙ 
ϊιηρβπο; ν6ΐ δορβΓ ίΙϋβΙΙϋΓη ΟΙιηδΙίαηοΓυηι ρορα- £{; άμαρτιαν βιάζω νιαι. 

^ Ανάστα, Κύριε• σώσόν με, ό θεός μου. Τ6 
ανάστα^ άντ\ τοΟ, ΚινήΟητι χατά των έχθρων, ό 
δοκών τΙ) μαχροΟυμ{^ χαθεύδειν. Έ κα\ τήν του 
Σωτήρος έκ νεκρών άνάστασιν ανακρούεται, καλών 
αύτ6ν ζ\ς τδ σώιαι τους ανθρώπους, οΟς χα\ βιά 
έαυτοΰ αΐνίτιεται• "Οτι σν έΛάζαζας ηάγζας τους έχΟραΙν οντάς 
μοι ματαίως, Τοϊς προφητικοίς όφΟαλμοις ζδη προϊ- 
δων τΙ}ν άπώλειαν τών πολεμίων, ευχαριστεί, κα\ 
εξομολογείται τήν χάριν. 

^Οδόντας άμαρτωΛώτ συτέΟΛασας. Δηλαδή την 
1<τχυν, Ικ μεταφορόί; τών θηρ(ων, 31περ έπι τοίς 
όδοΰαιν Ιχει τήν δύναμιν. ΆμαρτωλοΙίς δέ λέγει 
πάντας τοίις δυσμενείς, ώς άμαρτάνοντας έν τφ 
προσπολεμείν, διά τ6 μάτην, διά μίνην πονηρίαν. 

Του ΚνρΙου ι} σωτηρία. Κα\ τοΰτο ευχάριστη ριον 
επιφώνημα, δηλούντος βτι Κύριος ίσωσεν αύτ^ν, χα\ 
οΟδε\ς Ιτερος. 

ΚαΙ έχΐ τόν Ααόν σον ή εύΛογία σον, Κα\ ήλΟε^ 
φησιν, ή ευλογία σου έπ\ τ6ν λαόν σου, ή τ^ν συν 
έμο\ πολεμούμενον» ή απλώς τ^ν ύπ6 τήν βλην μου 
βασιλείαν, ή τδν τών πιστών. Εύλογίανδέ ύποληπτέον 
τήν είρήνην, κα\ τήν εΟεργεσίαν, ώς αιτίαν εΰλο- Ιυιιι. Γ6Γ 1)βηβ(1ίο1ίοιιβηι ν6Γ0 ίηΙβΙΠκοΓβ (ΙβΙ)6ΐηιΐ8 γίας γεγενημένην. Αυτός τε γάρ 6 λα6ς τ6ν βε>νν ρΐ66ΐη βΐ (1ίνίη& ΙιβιΐδΠοία, ί|υ3Β Ιιβιιβιΐίοΐίοηίδ βυηΐ 
€3υδ3. Οαίρρβ 6ϋΐη 61 ρορπίιΐδ, οι ςπΐ6ϋηςιΐ6 3ΐϋ 
νίϋΰΗιιΐ ςυ&Ιβ Αυιϋίυιη οοοββοπίπδ 68Κ 3 ϋΰο 
§1οπ3ΐη 

Ιη βη€ΐη ιη Ηί^ιηπίί ρ$αΙηιη$ ίρή Οανίά. 

ΡδΑΙ,Μϋδ IV. 

ΙηδβηΜίιΐΓ Ιη βηεη \λ\ο ρ$3ΐιηυδ, ηιπβ ιιΐ ΙηΓο- 

Γίυβ (ϋοβιηυβ , Γ6δυη66ΐίοιιίβ ρΓορ1ΐ6ΐί3ΐη 6θη(Ίη6Κ, 

6ΐςυ9Ρ 3(1 ΓυΐυΓυιη βφουΐυηι ρ6Γ(ίηβυΙ, ςυο(! ρΓΧ• 

8«*ηΙίδ 6β5β 6»6ΐιϋ βη6ΐη η6ηιο 3ΐτιΙιίςΊΚ. Ι η %ηι- 

9ίΗ ν6Γ0 ΙϋβΟ ηρρΟδίΐΙΙΐη 681, ςΐΠ3 1Ι)ίΓ3ΐ)ίΓΐα ϋ6ί 

ορι^πι 60ΐι1ίη6ΐ ! ςιΓώυβ «ΐΤβοΙιιηα 65ΐ , ηΐ ΑΙ)• 
δαίοιιίδ ΐ3ΤΓηηηκΐ6ΐιι δΐ)ρ6Γαν6π( , ηπο ίβΠο ρΓίβ- 
Κ6ΐιΐ6ΐη ρδ3ΐιηιιπι ϋβοηηίανίι. €οιΐ(•Γυίΐ 6Γιαιη 
Ιιίο ρδβΐιηυδ €ΐΓιουιΐ(|ΐΐ6 α ρβη'οιιΠδ Ηΐ)6ΐ*3ΐο. 

ΥΕΚδ. 2 ϋαηι ιηνοοαΓειπ, βχαηάιυιΐ ηιε ϋ€η$ Ιη- 
•ΓιιίίΒ τηβίϋ, ΟοπΙθίηρΙηΓΰ ηβίοηΐϋΐοπ) , δΐιιιι 3(ΙΙιιΐ6 
ΙιινθΓ3Γ6ΐ 6Χ9υ(ΙίΙυδ βκΐ; δίουΐ 3ΐίΙ)ί βΐίηιη ηίΐ" : 
Αά/ΐΗΰ Ιοηηβηίβ Ιε άίϋαηι, Εΰοε ηά^ηπι, Νριριβ 6ηίιη 
νβΓίχίΓυιη 6ορΊ3 ρβΓβηβϋβΙ Ι>60, δ6ιΙ ρηπα δίηιρίίΰίδ 
ηηΐηΐφ βΟβΰΙίο. Οιιοά Τ6γο 311 : θεια )η$ί\ΐΊοί ηιεα', 
ϋΐιχυιΐιΐοουΐιΐδ 6δΙ ρΓΟ, 06υδ πΐ6ί Οηνίιΐ : η)6ί ίη- 
ιριαιη (|ϋί Αϋδ3ΐοηί 60ΐηρ3Γ3ΐιΐδ ]υ8ΐιΐδ νιύονϊ ρο$- 1> έδόξασε, κα\ ο! 1δ<$ντες, οίας άπήλαυσαν (25) άρω- 
1>63ΐυδ ϋ8νί(!, (ΐ8ΐυΓί οΐ!ΐη6β δίηΐ δυιηπΐ3ΐη 060 

Τφ ΑαβΙ^ ψαΛμός εΙς τό τέΛος έν ϋμνοις. 
ΤΑΛΜΟΣ Δ'. 

ΕΙ ς τό τέΛος μέν έπιγέγραπται , διά τδ προφη- 
τευσαι περ\ της έκ νεκρών αναστάσεως, ώς προϊόν- 
τες έπιδείζομεν, ήτις του μέλλοντας έστ*ν αΙώνος, 
δν οΓδαμεν του παρ*5ντος τέλος. ^Εν ϋμνοις δέ, διά 
τ^ κηρύττειν τά του θεοΟ θαυμάσια, ποιήσαντος 
αύτ?»ν ύπέρτερον της *Α€εσαλώμ τυραννίδος, μεΟ' 
ήν ησε τδν παρόντα ψαλμόν. Αρμόζει δ^ κα\ παντ\ 
άπαλλαγέντι κινδύνου. 

Έν τφ έΛίκα,ΧεΙσΟαΙ με, είσήκονσέ μον ό θεός 
της δ/κηιοσύνης μον. "Ορα τ^ τάχος • ίτι κα\ 1πι• 
καλουμΙ^>ου έπήκουσεν. "Ετι γάρ, φησ\, ΛαΧονν- 
τός σου , έρώ • Ιδού χάρειμι. Ού γάρ πλήθος ^η• 
μάτων πείθόΐ τδν Θεδν, άλλα ψυχής καθαρά δ.άΟε- 
σις. Τδ δ^, της δικαίοσύνψμ: μον, περίφρασίς έστιν, 
άντ\ του, Ό Θε^ς έμοΟ του δικαίου, δσον πρδς τήν 
άδικίαν Άβεσαλώμ ήδ-.χήΟην • κα\ γάρ οΟκ ^,δίκησα. Ι&3« ίνιιι, 9. ΥβπδΒ ΙβοΙίοηθδ. (25)€οϋ. Ιια1ΐ6* άπήλαυσαν, γο/ιι^γικ/ 5^/ι^ ιιΐ αιΐ ροριιίοδ,ιιοιι αιΙ (>α\υ6ΐΐι ΓοίοΓ3(υΓ. 93 εΟΜΜΕΝΤ. 1Ν ΡδΑ1.Μ05. 

ΰολλαχου 6λ '^ψ τρ^^τφ τού^φ χρηται, β(χαιον χαΐ Α βοηι , (Ιιιιη ]υ8ΐίθΓ6ΐη 03υ»3ΐη Γοτ6θ. 

ΟΦίον, χα\ τά τοιαύτα χαλών έαυτ<^ν, ου χομπά^ων, 

&λλ3^ πρ^ς τάς των ^λ^μούντων «αρεξβταζ'^μβνος 

Κονηρίας. *£♦• ΘΜ^τΒί έχΛάπνάζ με. Διοχεί μίν γ^ρ ή 
%Λρ^% στενοί δΐ ή θλ(ψις • έμΙ δΐ, τουναντίον, έν τψ 
χαιρφ της λύκης μ&λλον έκοίησας μεγαλ^υχονι 
ώ; χα\ παραγγέλλβιν φείδεαθακ του πατραλο^ου 
παιδ^;. 

ΰίχτείρτισόκ με κα\ 'εΐσάχονσοτ της αρατ- 
ευχής μου. Έλβηθηναι κα\ ίτι δυσω«ε?, Κ2\ περί- 
ίίίπτογζος α(>θις Ισως πειρασμοίς μ^ ΙΚαροφθήναι 
τήν προφερομένην τηνιχαΰτα δέη^ιν, 

Υΐοϊ άνθρωΛων^ ίως πότε βαρνκάρΒιοι ; ΠρΙς 
τους φίλους χα\ γνωστούς 6 λίγος, πειρωμένους 
βοηΟεΤν Ιχ των παρόντων, δτε τλ της συμφορόΐς λπ• 
εχράτει. λέγει γουν δτι Μέχρι τ(νος ούχ ύψοΟτε τί;ν 
χα^νδίαν έν ταΤς θλίψεσιν εΙς θε&ν, Αλλ4 βαρύνετε 
ταυτην, χατασπώντβς άνθρωπίνοις λογισμοίς, χα\ 
ΤαΣς ΡιωτιχαΙς φροντίσι; Τό δέ, ΥΙοΙ άνβρύϊπωγ, 
αύθις περίφρασις, άντι του, ώ Ανθρωποι * σύνηθες 
γ^ρ τούτο ι\ των Εβραίων δυλέχτψ. 

^ΙνατΙ άγιηαχεμαχΛίόχητα^ %α\ ζητεαε ψευίος; 
*Λνω9ελεΤςαΙάνθρώπιναιμηχανα\,χαΙ σαίνουσαι μ^ν 
ταΐς έλπίσιν, άποτυγχ4νου9αι δέ.Ήχα\ διάτους προσ* 
τετηχότας τοΤς παροΟσιν, ώ; μένουσα, ταΰτά ψησιν, 
&περ ούχ υφίσταται* βοχοΟντα μέν, διάτδφαινίμβ• 
νον • ούχ δντα δ^, διά την μβταβολήν* χα\ γάρ αύτδς, 
βασιλεύς ών, Ιδιώτευσεν, χα\ χατεδιώχετο. 94 

Νοςηβ βηίιη 
ΙΙΙιιιη 6^0, 86<1 Πΐ€ ιηβ 30*6ΰΐΙ Ιη]ιιη:ι. Εΐ βχρβιιιι- 

ΙΙ16Γ0 ΗΟΑ ΙοηΐΙβΙΙΐΠ ηκκίο αΐίΐΐΙΓ ΡΓ0ρ1ΐ6ΐ9 , υΐ 

βαηοΐυιιι 8β 8ΐιΙ ]ιΐ8ΐιιιη ΑρρβΠοΙ, 3υΐ αϋ^ιΓκΙ ο]ιιιι• 
ιηο«1ί, ηυιι τβΐυΐί )3εΐ»1)ΐιη(1ιΐ8, βοά 8.Ιτ6Γ89ΓίθΓυιιι 
86 εοιηραΓληβ ρΓ^νΙ^Αΐί. 

Ιη ΐτίΜαύοηε άίΐαίαϋΐ ΐΝβ. βηικϋυιη (ΙΠαΙαΓβ 
8οΐ6ΐ βΐ (ϋίΓϋη(]6Γβ ιιηΐηιιιιη, &ΟΙίοΓιο ηιηβιη 8η|(βΓβ 
αίςιιβ &ΐ){υ8ΐ«Γβ. Υΰπιιιι Ιιι, ΙηςιΓιΙ, ίη πιΟΒΓοηβ αε 
ΐΓίβιΗί» ΙβιηροΓβ, ηηη ριΐδίΐίαιιίιηβηι , 86(1 ιπαι^ηι- 
ηΐηιιιπι ροΓιυβ ηΐ6 ΓβΓίδΚί : ίΐ» υΐ ίρβι βϋαιη ρ8ΓΓί- 
α(Ι« βΐίο ρ.ΐΓθΐ ηκηάανβηηι. 

ΜΗεητε ηιει ε% εχαηάΐ οταΐΐοηειη ηεαηι. Α(ΙΙιιιο 
Οι*υιη η)3^*ΐδ 8(1 ιιιίββΗΰΟΓάίαιη 8ΐ1ί€ίΐ , το^ακιιιβ 

ΡΓ6068 8098 ΠΟΠ όύβρίοΐ , 8ΐ ςΐΙ8η(1θ ίπ ΐ€1ΐΐ3ΐίθΙΐ6• 

^ Γοη3${8ί8 ηΐΓβυβ ΙηαϋβΗΐ. 

νΕΒ8» 3. ¥'ύα Ηοηΐίηηιη^ ηίηη^ηηο §τανΙ εοτάε ? 
δβιιηοηβπι λά ηοΐοβ 8ΊΙ>Ί, 8ΐςιιβ 3ιΙ 8η){οο8 ιΓιγΙ^ΊΙ , 
€|ΐιί ίηνΜβ&€6ηΓι1)ΐΐ8 ε8ΐαιηΊΐΑΓι\)ΐΐ8 ΜυόοΙίληΙ ρ^x- 
86ΐιΙίΙ)ΐι$ &ΰ ΙβιηροΓ&ϋΙυβ &ιιχΠΊί8 6ί ορΓίη ίοΓΓβ, 
8!(<]ΐΐ6 : υδςιιβ^ηο ίιιΐοΓ βΓΠΙείΙοηνδ €ογ Τ68ΐΓυιη 8^ 
Οθΐιιη ιιοη (ο1Πΐί8? υδςιιβςυο βιιίιιιυηι 86 οογ τϋ- 
βίΓυιη Ιιυιη8ΐΗ8 ΓΟΐίοηίΙιυβ £[Γ:«ν;ιΙ)Ιιί8, βΐ ναηίβ (Ιίδ- 
Ιτ;ι1ΐ6ΐηΐΒί 8θΙΙ}οΙ(α(Ιίιιϋιιι$ ? ΟυοτΙ νβΓο αίΐ, Ι^ι7ίίλ7• 

ΙΙΐίΐΙΙίΜ, ρβτΊρΙΐΓ88Ι8 681 €ΐ ϋίΓΟΙΙΠίΙΟΰαίΙΟ , ρΓΟ Ο 

ςιιθ(1 681, ηοιηί 1168: 68ΐςυ6 1(ϋοηια ΙΙβϋΓβίο;^ Γιη^'α;ρ. 
€«Γ άϋψίίε ναηίΐΛίειη ει φιωΗίη ηιεηάααπηι ί 
ΙηιιΓιΙβ8 8ΐιηΐ Ιιιιηκιηί €οη8ΐυ8 : βΐ ρπηιο ηυ'ιϋβχι 
λβρβεΐυ, 60ΐ)ϋ€ρΐΦ βηίιηο βρβί τί(1βη1ατ βρρΙαικΙβΓβ, 
Μά ροβϋίΜΜίυιη ΓηιβίηαιιιΐΓ. ¥«1 Γοη&98ί8 ν6Γΐ)ΐ 
Ιι»6 »ϋ ί11θ6 άΐ€ΐ3ΐ 8υηΐ , ςοί ^3•86ΐιΐ}5υ8 ΓβΙυβ , 
Ι8ηςιι&ιη ρβτρβίυίδ 8ΐυϋοηΐ , Ιαπιβίβί βίβϋίΐββ ηοη 
8υιιΙ ; ν'κΙβΗΐϋΓ ςιιί^βιιι β&8β ρπορίβτ 1(1 ςυοϋ ίη 8υρ6ΓβΓ46 λρρ21Γ6ΐ, ΓβνβΓ) 1301611 Οΐ) 388ί<Ιυ38 ΙΠυΙϊΙ 10068 (Ιβ ΐΙΙίβ Βϋΐ6Γ ] 0(1 16311(1 II ΠΙ ΠΟΠ 68ΐ , φΙ3ΐη 
81 ιιοη 6886ΐ(ϊ. ΝβΙΠ 61 ίρ86 563108 03νί(Ι Γ6Χ 6Γ3ΐ, 6ΐ 13Π16Π ρΠΤ3ΐ3ΙΙΙ Υίΐ3ΐη 3β6ΐ)3ΐ , 61 ρ6Γ8(66υΐΙθη6ΙΙ1 
§0811061)31. ΚαΙ γτωτε δη έθανμάστωσε Κύριος τότ δσιοτ 
αύτον» Περιττά; 6 χαϊ σύνδεσμος Ινταυθα * χα\ γ&ρ 
Ιδίωμα χα\ τούτο τϊ^ς ΈβράΙδος χραψτ^ς^ ώς πολλα- 
χού παρατηρούντες ευ ρω μεν, ή μάλλον εΗιεΙν, εύ- 
ρήσωμεν. Μάθετε ούν, φησ\ν, δτι 6 ΒΛς περιβόη- 
τον έποίησεν ίμ^ τδν άφωσιωμένον χαΐ άναχείμενον 
αύτφ, χα\ έπ" αύτφ μένφ τάς ελπίδας έχοντα * χα\ 
πώς γάρ 6ύ περιβόητος γέγονι, χαθελών τ^ 
χαθελόντα, χα\ ν.χήσας δ φύγεις τδν διώχοντα, χα\ νκΒδ.4. Εί ί€ίίοίε<ιι»οηίύίη «ιίΓί/ϊϋοΗ/βαοιΙιιιιεΜίι- 
<;ΐΜηι εΜίιιη. €οη)«ΐΒ6Γιβ> β(, 8ορ6Γβυ3 681 Ιιοο ίο 1060» 
ςυ6θΐ3(1ιηθ(]υηι 6Χ ιηοΓΟ 1ΐ6ΐ>Γ3ί6ΐ ίόίοιη3ΐ*ΐ8 δίτρβ- 
ηυιηοΓΟ ;ιΙΊ1)Ι αΓι<ιη3 ΓβρΟΓίηοΐιΐΓ 8ΐφ6ΓΑα&. Οίδοϋο 

ϊ^ίΐητ^ ίΐΙ(|υίΐ, <\νίθά 66ΐ6ΐ>Γ6ΐη ΠΙβ 0608 36 οοοβρί* 
60001 Γ6()(1ί(1ί( ; 106, ΐη(|ΙΙΜ11• ςυί 6ί δ3Ο6ΐί063ΐυ8 , 
1|06 6&1 0ΐ>ΐ3ΐυ8 36 «16(1161^113 60111 , ηοί^ϋβ ίο 60 
8θ1θ δρ68 10638 Γ3ΐ38 6886 60Α8ΐίΐθί ; ν6Γ6 301601 
66ΐ6ΐ)Γί8 36 6ΐ3Γ08 Γοίΐ ^3108 03νΐ(1, ςοί (24) (ΐ68ΐΠΙ- μ5τ^ εύαριθμήτων ανδρών, τ6ν ταΐς μυριάσι χρι^ 610Γ601 (ΙεβίΓϋΐίΙ, ςοί ίυ^ίΐίνοδ ρβΓ66ςοβοΐ6θΐ ν μίνον ; 

Κύριος είσαχούσεταΐ μου έν τφ κεκραγέναί με 
χρός αύτότ. Ταχείας ούτω τυχών τής άρωγης, χα\ 
τηλιχούτου χινδύνου παρ' ελπίδα διασωθείς, έγνων 
Ετι έλεεΙ με ό Θε^ς, χα\ πέποιθα, χαι πάλινεΐσ- 
•ιχούσετα! μον χεχραγότος ιζρ^ς αύτ6ν έν περιστά- 
σεσιν. 

'ΟργΙζεσβε καϊ /ιή άμαρτάτετε. Όργίζεσθαι μέν 
ώς ανθρώπους ού χωλύει * μή &μαρτάνειν δέ, τ^ 6ίΐ : ςοί ρ3Γν3 ιη'ιϋίοιη πΐ3οο, πιο1ΐιΐ8 εθί\^ί38 80- 

ρ6Γ3νίΐ. 

ΰοηηηΜ εχανύίεΐ ηιε ΰηηι ϋΙαίΒανενο αά εηηί. 

Ρθ&Κ|0301 Οβί 0ρ6• 13ΠΙ 66ΐ6Γΐΐ6Γ Ο 13010 ρβΠ6Ιΐ1» 
106 ΠΙ)6Γ&(0ΐη ρ6Γ8ρ6ΧΊ* 800110301 Ιο 106 1)61 01186^ 

η60Γ(1ί30ΐ 8131*101 3κηονί : 3ΐςΗ6 ί<ΐ60 6θοΩ<Ιο, ηοο<Ι 

ΓθΓ8Ο8ηΐ6 0ΐ30Ι3θΐ6αΐ 3ΚΐΙΙβ ίο 3Γί|ί6ΐίθθί1)118 601ΐ8ΐί• 
(ΟΐυΟΙ 6Χ30(1ί6ΐ. 

ΥΕΕβ. 5. 1τα$€Μηί ϋ ηοίΐΐε ρε€€αΐε. ΐΓ3δ6ί <ιοΙ- 
(1601 οι Ιιοιηίηεδ οοη ρΓθ1ιϋ>6ΐ • 86(1 &(1ι»006ΐ ιι• Υβπδθ Ιβοϋοηβδ. 
(Ϊ4) ϋαο ίο Ογχοο ΐοχίο ροΓ πιΙειτοβΛίίοιιειο ; ΟηοιηεάοεΗίηι ίί/^^ΓΜ »!<?«, ^Γαεί^ ^«'» εΐο• 95 ΕϋΤΠΥΜΙΤ Ζ^ΟΛΒΕΝΙ 56 

ιιΐΜΐ ροοΰβιηιιβ, οΐ ηο βίπβιηιιβ α ραδδίηηίβνοΐιβιηβη- Α '^ου -πάθους ίξύτητι παρασυρόμενοι; ήμδ;, ί) τζΙ^λ 
Γι.Ί ηο3 ρβτίΓβΙιί: ηβ βιιρτ3ΐ ιιιΟ'.Ιυηι ΊΓ38εαιηυΓ: η3υ τοίλ μετρίου Ουμουμένους, ιτροτρέπεται , ή τ:να 
ΙβπιβΓβ ^Ιίςυβιη υΙείβο^ιηπίΓ. Οοηΐτα νίΐίυιη βη'ιιη άχαίριας, ή άναατίως αμυνόμενους * χατά της χα• 
ΙιιβΊΐα β&Κ ΗοιηιιιίΙ)η$ Ιγ&. Ν3ΐη (|ΐιί ίΓλβοίΙυΓ υΐ ίΐΐαΐβδ χίας γίρ 6 θυμ^^ς άνΟρώποις έφυτεύθη. Ό μ^; γάρ 
βίΐή ίη]ιιηαβ υΙοί&οαΙυΓ , ΐΓΑβΰίΙυΓ , βΐ ρ'•003ΐ : ςυί εαυτόν έχδιχών, οργίζεται, χα\ ίμαρτάνει * 6 δλ 
^6Γ0 Ιαιιΐυιη ΐΓββΰίΐυΓ, υΐ αΙΐΟΓυιη οογγι^αΙ, ίΓ3$€ί- Ετερον διορΟούμινος, οργίζεται, χα\ ούχ άμαρτάνει, 
ΐιΐΓ ςυ'ιϋβπι, 86(1 ηοη ρ6ε€&( « ςαβηιαιίιηοϋιιηι ηβο ώς πατήρ υίφ όργιζ^μενος. 
ροΓΟΑΐ ρ»(6Γ• (|ΐιί ηοη οΙΧβηιροΓαηΐΊ ΓιΙίο ίΓ&βαΐυΓ. 

Οηο! ά ηΗ$ νι ΰοτά'ώη^ ι;«ΐπ«, ίιι ^ιι6ί(ί6ιΐΐ ν€$ΐη$ Μ Λέγετε έη\ ταΤς ησρόίαις {?μων^ ^.τΐ τα7ς 

€θΐηρΐΐη(ΐΐηιίηκ ΡοΓζβ , ΊπίΐιΓιΙ, ίη (ιιυιη οιιΙ)ίΙβ , ιι1)ί χοίταις ύμώτ χατανύγιχτε, Έπ\ τί;ν κοίτην ν^ηζς^ 
ηιαχίπια αιΙβί^Ι $ι•€;:πΐ3$ : «Ι ίΙΙίο 2π\ρ1ο ΰυιη οΐίο &ν ^ χαιρ^ς άβείας Ι3τ\ν, άναχρίνετε χατ3ί σχολίων 
»»'. ί|ΜίβΙο Ι'Μρβίΐηι (Γι]ιΐ']ίΓα : βΐ €θβίΐ3ΐίοιΐ68 ϋί&€υΐ6, εαυτούς 'περ\ των ήμερινών ενθυμημάτων, κα\ & 
ηιιαδ Ι)3ΐ)υί§Γι ρβΓ (Ι':ο:π , ηοοίυ ρπτβίβΓβα βΙηΗβ ίη -πλημμελώς έν ήμ^ρα βιαλογιζεσΟε, έπ\ τούτοις 
ΓπΙιΙϋ Ιιιο υΐ (ΙίχΊ ϋοΐοηβ, οι ρφΐήΐοηΐίαηι Ιβουηι μεταμέλεσθε, έπ>. τ^ν της χοίτης χρ^νον. Ούτω 
η;;π8 οΐί μοεοηΟ ηιιχ» ίιιΐΡΓ(]ίιι ίη οηίιηο Ιιιο τονοΙνί- χάγώ ποιών, εύοδοΰμαι , χα\ τ:ε:ρςι (25) τήν έντευ- 
δΐι. Μίΐιί βηίπϊ, Ίηίΐιιίΐ, 1)6&1υ$ Οανίϋ , βίο ίαοίβηΐί , " θεν ώφέλειαν μαθών, τοΰτο ποιεΓν παραινώ κα\ 
ιιΐ 10 ηιοηΐίο , ρΓΟδροΓβ ηιιιεία δηοοβιΐυηΐ. 8ιιηιβ ύμίν. ΕΙ δ^ τάς ενθυμήσεις δεΤ κολάζειν. τ.ολ>ώ 
\\•Μ\ηα βΐ Ιυ οχροΓίπιβιιΜίιη , οπηι βχ ηιβ (ϋϋίοβΗδ μάλλον τάς ι^ράξεις. "Ορα δέ, πώς κα\ πρ.φυλα- 
Ιιΐ]]ιι$ιιιθ(Π υΙί1ίΐ3ΐ6ηι ροΓεΐροΓβ. ΙΙοο βηίηι Ιί1>ί υΐ χτιχοΤς χα\ διορ9ωτιχο?ς έχρήσατο φχρμάχοις* τ6 
Γ^€ί9$ βιιαιίβο. ((υοϋ 8ί υι ρΓορΙιείΑ ίηιΙίοΛί , €0|;ί1α- μέν γάρ, ^ΟργίζεσΟε, χαΐρίι άμαρτάνεΐΊΒ^'κρο:^ΜΐΛ• 
Ιίοηιιηι ροΒηηβ (Ι31«γΙ κιιηιιΐδ, ιΐιιηηΐο ηιαξ^ίδ οροΓ»• χτιχόν τ6δέ, "Α Λέγετε έτ ταΐς καρ&ίαις ύ/ιωτ^ 
Ιίοηιιηι ? ΟοηδκΙΰΓ.Ί βΓι^ηι ςιιοηιθ(1ο Ιαπι 3ϋ ρΓχββΓ* έχϊ ταΐς ηοίταΐζ ύμώτ κατίχτύγητε, διορθωτικών, 
ταηϋυιη » ροεοΑίίδ, ςπ^ιη Λά οαδίίι^αηιΐυπι ρβοοβίΟΓοω, &ρΐΙβ8ΐπι1& ΡΓορΙιεια υ3υ$ δίΐ ρΙι^Γηι&οΊβ. Ν^ηι 
ηυοϋ αίι, ΐΓα$€ίηιιηί €ί ηοΙίΐ€ ρεηαη^ ουδίοιίίΐ 61 ρΓΧ56Γν2ΐ > ρ6€θαιο : βΐ 8ί Γοιΐ3$$Ί& ίη ρ660&ΐηφΓΐδ ίπβί- 
(ΙοΓίΐ, νΐΰίδδίηΐ €8$ιί^&1 61 οοιτί^ίΙ, (Ιαιη αίΐ : ϋπω άϊοΗΗ \η οοτάϋηζ ν«ι(π«, ίη Γΐι6Ι/ί6ϋΐ νε$1η$ €οηΐ' 
ραηαηηΰικ 

ΥΕΚδ. 6. 8α€τ\βοαΐ€ $αΰήβααιη ]ηίίΊίΐ(Ρ^ εΐ ίρετηΐε θόσατε ΘυσΙαν δικαιοσύνης^ καΐ έΛπίσατε έπϊ 
ίιι Οοιηίηο, }νί&ΙίΐΐΛηί νβ&ΐΓ&πι ςιιΐδΐ ΓΓυοΙυηι ηιιοπι- Κυρι^^. Καρποφορήσατε μ^νον διχαιοσυ^/ην τφ Θεφ, 
•!αιη Οβο, ίηςιιίΐ, οΠοΠβ, η6ηιίη6ηι ίημιΗα .'ΐίϊίίΐΰη• άδιχουντε; μηδένα, χα\ άπεχδίχεσθε τήν ιιαρ3[ το^ 
ΟΛ : 61 αιιχίΠαηι & Οοο 6Χ8ρ6€ΐ3ΐβ , ςυί ορρΓβδδίβ βεου βοήθειαν, δς τοΙς έπηρεαζομένοις μάλιστα συμ• 
ροΐί52ίηιαιη 3ΐιιχίΠο 6$56 8θΐ6ΐ. €οην6Γ83ΐ(οη6ΐη ρ {Αβιχε^• Προδιαγράφει χα\ τήν έχχλησιαστικήν πο• 
ρΓ9Β(6Γ6Α 30 νίΐααι (ηίχηχ ΕοοΙββίφ ρΓββηιιηΙιαΙ, ςιιβκ λιτείαν, ιενευματιχώς βύειν μέλλουσαν άντ\ ζώων 
τ1θ6 3ηίιη3ΐίιιηι, >ρίηΐυ3ΐβ νίΓΐιαυηι βαοπΩοίοιη Οβο 'Εάς άρετάς * εΓγβ διχαιοσύνην ούχ Ιδιχώς, άλλλ 
6Γ31 οΙ)ΐ3ΐυΓ3. ^υ81^ι^:ιπ1 οηίπ) Ηίο ηοη ρ3Γΐίουΐ3Γ6Πΐ χαθόλου τήν άρετήν πάσαν ύποληψβμεθα. 
νίΓΐυίοιη , 86ϋ ΓοηοΓβϋΙβΓ ρΓΟ οηιηί νίΠυΙβ ίηίοΐ• 

ΜηΙΐίάίΰΗηί : Οαί$ ο$ΐ€ΗάΗ ηοϋί ΰοηα ? Οπηι $ιπ ΠοΛΛοΙ Λέγονσι • ΤΙς δείξει ήμΐν τά ά-^^θά ; 

οχβιηρίο 3(!ηιοηιιθΓίΙ βίςπβ βχΐιοπβΐπβ &ίΙ ηοβ Προσαγαγών τήν πα ραίνε σιν άπδ του χαΟ* έαυτ^^ν 

ΓΓορΙιοΐΑ, ιιΐ ίη 8ΐιρΓΓίθΓί5ιιβ τί(1ίη)ΐΐ8, ηιθ(]ο οΙ)]6- υποδείγματος, τίΟησιν άντίθεσίν τίνα τών μιχρο• 

€ΐίοη6ΐη ηα3ηΐ(ΐ8η) 8 ριΐ8ίυ3ηιίηί1)Π8 Ωογι 8θΓιΙαηι ψ^Χ^^• ΤινΙς "γίίρ, φησ\ν, όταν προσομιλήσωσι πει* 

ηρροηίΐ. 0ιιί()3πι «ηίηι, ίηςηίΐ, οπηι ίη 63ΐ3ηιίΐ3ΐ08 ρασμοίς , βαρυθυμουντες , άπογινώσχουσι , κα\ ού 

ίηοί«ΐ6Γίηΐ, 358Γβ Γ6Γ6ηΚ69, 8ΐ3ΐίπ) (Ιο$ρ6Γ3ηΚ, ηεο πιστεύουσιν ώς εγγύς Κύριος τοΤς επικαλούμενοι; 

€Γ6(1υη( Οουιη ρΓορβ 6886 !ητο03ηΙίΙ)ΐΐ8 ουπι. Ουίη• αύτδν, αλλά λέγουσι• Τίς βοηθήσει ήμιν; δπερ 

ίιηο οηιηί 8ρη (Ιοβίίΐυΐί, Ι3ΐία 6ΐί3πι βΙΓυηϋιιηΙ έσχατης άπογνώσεως δν, δίδωσι νοειν, ώς ουδείς. 

νοΓΐ 3 : Οηίβ 3(]]υ(0Γ (Ιοίηεί'ρδ οπί ηοΙ)ί8? ςιηδί ά\• "Η χα\ π8ρ\ τών φιλοσάρχων δ λ<5γος, οΐτινις άγαΟ^^ν 
€3ηΐ,Νη11υ8. 0υ3βτβΓΐ>3 6χΐΓθπΐ3βθηί)ηίηοϋ68ρ6Γ3ΐίο« Β ηγούμενοι τήν άνεσιν και τρυφήν, ταύτα μ'5να μετά• 

ηίβ 8υηΙ. Υοΐ 3ΐί:6Γ, (Ιβ ϋ8 ίιοηοίηίΐιιι^ 8(*πηο 681, διώχουσι, σφ^ρα μισούντες τάς χαχοπαθείας, α? 

ηυί 03Γηί8 8Γςυιιη(ηΓ (!ο8ί(ΐ6Γί3 : ςηί οηηι ίη οΐίο χατ' οίχονομίαν επάγονται. Τδ δ^. Τις δείξει Ί\μιγ; 

3ΐςιΐ6 ίη (!6ΐίείί8 8υηιπ)ΐιιη 1)οηυ1η ρο8η6ηηΙ, οηβ ψνχή« νοητέον δρεγομένης διακαώς. 
ΐοΓΐ8 νβΠβ ίη86ςιιυηΐιΐΓ : αϋΙίοΗοηοβ τβΓο ςιιορ άΐνίηα ϋίβροηββίίοηο ηοΙ)ί8 ίπιηιίΙΙυηΐυΓ ν3υο θ(1ο• 

πιηΙ.Ρ6ΓίΙΐ3 6ΐί3πιτ6Γΐΐ3, ^Ηη οϋεηάεί ηοΰί$ ύοηαΐ 3ηίιηφ 3Γϋ6ηΙί8 3Κϊυβ Ιπιηιοάίοβ 3ρρ6ΐ6ηΐί8 αβοοίυηι 
Ιηΐ6ΐΠ96 (ΐ6η)οη8ΐΓ3η• 

ΥΕΒβ. 7. ^ί^ηα/Μΐη €$! $ηρ€τ ηο$ Ινιηβη ηιίίιιι ίιιί, ΕσημειώΟη έρ* 7)μάς τό ρως του αροσώΛου 

ϋοίΐήηε. Υΰπηη ο%ο, ίηιιυίΐ, Ιοη^β 3ΐίΐ6Γ 8οηΙίο. σου, /ιι;ρ<β. Άλλ' έγώ ούχ ούτως 2χω, κα\ γαρ έν- 

Ιη πιο οιιίηι 8ί|;η3ΐιιιη οδΐ Ιιιηιοη ρΓΟίβοΙίο- εσημάνθη μοι ή άντίληψις της σής επισκοπής* ταυ- 

Ι%ί8 ΙυοΒ : ςιιιιη Ιυο^ηι, ίΙΙβπι 68$6 ίηΐ€ΐΙίς6η<Ιηπι την γάρ φώς ύποληπτ^ον, ώς διαλύουσαν τ^ σχ^τος 

ΥοΓίω Ιοοίίοηοδ. 

(^5) 6Γ»Γ0Γηη) τ6Γΐ)0Γΐιηι 80Π5ΐΐζ.6δΙ : Αΐηη€ βχρεήΰηΐΊα €Ηΐη ηαηία 9ί( ηΐίΙΊία^ (ϋάΊαήιη, ίάύΐΗ «Ι 
€( ίρ$ί (αάαΐη ΑοΠογ. 97 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΡδΛίΜΟδ. 9ί 

τΓ,ς άΟυ;;ίας, καΙ ώσπ^ρ έγχαραχΟειια, γνώρ'.μόν Α «δΙ, φιχ ιρ.<£γοπ$ ΙοηοΙ^Γα» ιΠ&βαΙνΊΐ ; ηυχςυϋ ίη με κα\ χοΤς τ,άρρω ιιεπο^ηκε. ΤινΙς δέ φισι ιιροφη- 
τείας είναι τ6 (ίψΐν τΛρ\ τών Χριστιανών, οΤς έση- 
μειώθτ), τουτέστιν, ΙτέΟη γνώρισμα ό ΧριστΙς , κλη- 
Οείσι Χριστιανοί;, δ; έστι φώ; του Πατρίς. Συν- 
έταξε δ& τούτοι; ό Προφήτης εαυτόν, διά ττν τών 
αρετών συγγίνειάν τε χα\ οικειότητα. ιηβ (ΐιιθ(]&π) ηιοίΐο ίπ$€ΐιΙρ(&, ιιοΐυιιι ηιβ οηιιιίΐιυ• 
30 οοη&ρ'κΊΐιΐϋ) Γαοίι, Ιιίβ ιΐ'κηι ηπί ρΓο^ιιΙ 8υη(• 
ΟιΓκΙαπι αίυηΐ οοηΐίηβπ Ιιίβ νοιίίιί ρΓορΙιβιίλΐη «Ιβ 
εΐιπ8ΐίαηί8, ηυί1)ΐΐ8 ρ6Γ Ιιοε ϋοιηοιι, ηυο εΐΐΓΐ&ΐία- 
ιΓι ηρροΙΙαιιΐΜΓ, 8ί|;ιΐϋΐη «ίςιιβ ίυϋίοίιιιη ςυοϋ«ΐ3ηι 
ίηιροΗϋιιηι γβΙ, €1ΐΓίαιΐ8 ιιίηήιυιι*, ηυ! ΡαΙτίβ Ιιιχ ΟδΙ. [ ΓβΓ ΟΙΐΓίδΙυιη οηίΐΜ ΡιιΐΓβιη ηβηονίιυυδ : 0«ί ^ηίαι νιάΐί ηΐ€, Ηΐ4]ΐιίι, νί4ίί €ί Ραΐτηη ηιβΜΐη •* ; «ιυΐ 
€1*1911) ο1)&Γ.Ί€ΐ6Γ 61 ίυηη:ι Ρ&:π8, βΐ) Λρο$(οΙο €θ^ποηΓιη9ΐυΓ '*.] εοπίυιιχίΙ αυΐεαι 8ϋΊρ»υαι ΡΓΟρΙοι» 
ΟΙιπ8Γι»ιιί§,οΙ> €θ|;η9ΐΊοη6ΐη (μιαιικίαιΐ) αο ΓβηπΙ'ΐΑΓΐΙ&Ιβηι νίΠυΐυιη. Έδωκας 6ύρροσύ^η^ £ΐς ^^ι^ χαρδίατ μου, "11 
διά τ^^ν άντ^ληψιν, τήν δηλωθεισαν, ή δια τήν άπ6 
• τον ΧριιτΓου χλήσιν τών ευσεβών• 

*Α:ιό καρπού σίτον^ οίνου καΐ έΛαΙον αύτώτ 
έπΛηθννθησατ, Περί τών φιλοσάρχων λέγει πάλιν, 
δτι Κα\ τά γήινα φρονουσιν αύτοΓς δαψιλώ; πάντα ■* 
χορηγεί; ύπ6 τη; άγαν φιλανθρωπία; • απαριθμεί- 
ται γάρ δτι άπδ χαρποΟ σίτου , οίνου χα\ Ιλα(ου, 
ΙπληθύνΟησαν, τουτέστιν ένεπλήαθησαν, δηλαδή τών 
άπαριθμηΟέντων, δι' ών άναγχαιδτιρον κα\ τ' ά).λα 
τών {ίρωμάτων είδη συμπεριέλαβε ν. 

Έτ είρήντ^ έχΐ τό αυτό χοψηβήσομαι, χαϊ 
υπνώσω. Τους ένοχλοΟντάς μοι φόβου; αποθεμένος, 
άχΛρά,χΐύς κοιμηθήσομαι, και ου τούτο μόνον, άλλα 
κα\ μέχρι κόρου. Τδ μέν γάρ, έπϊ τό αντό, βοΰλεται 
τδ άμα δηλουν, δτι Κα\άμ^ω ταύτα ποιήσω. Τδ δέ, 
νπνώσω^ τη; κατακλίσεως έστιν έπίτασι;. "11 κα\ 
προφητεύει περ\ της εαυτού τελευτη;, ώς ουκ άπο* 
θανείται βιαίως» άλλα κατά φύσιν, ένθα καΐ νοήσο- (^ 
μεν τδ, ^^2 τό αυτό, ιιερί του σώματος κα\ της 
ψυχής λέγειν, δτι Κοιμηθήσομαι έν είρήνη δμου, 
χα\ κατά σώμα, χα\ κατά ψυχήν * τούτου μέν, τών 
ορατών άπαλλαγέντο; έχθρων * εκείνης δέ , τών αο- 
ράτων. Τδ δΙ, υπνώσω , τδν μέχρι της αναστάσεως 
μακρδν αΐνίττεται χρόνον. Β€άηΐ% ΙαϋΊίίαιη ίη ^^^^^€ ηαο. ΥβΙ ρΓορίβΓ ρπ». 
(Ιίοΐυιη αιιχίΐίυυι» νβΐ οί) <ΐ£Βθΐιιίιΐ9ΐίοιΐ€ΐιι Οϋβΐίυιιι 
9 εΐΐΓί8ΐο. 

ΥΕΕδ. 8. Α {τΗοΐΗ [τηηηΐί νΐηί €1 οΜ, $ι$ μμΙιη 
ρΙΊοαΐί$ηηΐ. Οβ εΑπιαΙίϋιι• ΙιοβοίηίΙιιιι ίίβηιιη •€πηο 
6^1 : ςιιίΐιυβ Ιογγοοα Ιαηΐυι» οοβίΙ«ΐ)ΐΊ1)ΐι$ , αΐιιιηιΐβ 
ουιηία Οουιιι ρΓ« ιν.3|;η3 1)θηίβιιιΐ9ΐ6 8υ5!ΐιίηΊ8ΐΓ38&ο 
&Ιΐ68(ΑΐυΓ ΡΓορΙιβΙα : βι Ιιοη» είβ ευΐΐβΐλ οοΐιηιι- 
ιΐ)6Γ2ΐ άί€6η8, ςιιού α Γηιεία ΓΓυιηεηΙί, νίιιΙ, 61 οΐβί» 
ιηιιΙΙίρΓιοαίΙ 8υηΐ βίβ; Ιιοο 08Ι« 6ί• €00ΐιυηΜ'Γ9ΐί8 
1^ο^1^8 Γ€ρ!6ΐί, ρ6Γ (|ΐι:ΐ! ϋοιια ΐΑΗςιιβιη ρβΓ ιηοςί• 
η6€08$αΓί«ι, ΓϋΙίςιίΑ ^\\^οτ\ιι\\ £[< ιι6γα ίηΐ6ΐΐ6ΧΐΊ. 

Υεκδ. 9 Ιη ρα€6ίη ίάίρ$αίη άοηηίαιη €( $ύροΓαδοΓ^ 
Οορο8ίΙο ΙίαιΟΓο, ςυο ρογ1ιιγ1ι&1>3Γ, (Ι6ίιΐ66ρ8 ςυίθΐο 
(Ιοπηΐαοα ; η60 <2θΓηιίΑΐΐ) βίιηρΙΙοίΐβΓ, 86(1 9ϋ Ιρββιη 
υ&ςυ6 8αΐί6ΐηΐ6ΐιι. Ναι» ΐ|υοϋ αίΐ, ίη ίίΐίρζπηι, Ίϋΐΐΐιι 
8Ί)>ί νιιΐΐ (ΐυο(1 πηα : αο 8ί άίεαΐ, ϋΐΓ&ςϋο Ιΐ3;ε Γϊιίαιιι, 
ϋοπηίαπ) οΐ ρ3Γίΐ6Γ ίοροταΰντ, Οαο 1ο(|ΐΐ6ΐΐ(ϋ ιικκίο 
Αοευϋαΐίοηίδ 61 ςυί6ΐί8 8υχ ίηΐ6υδίοη6.ιι 6χρΓ688ίι. 

Υ6ΐ ΙΓΐ8 ν6Γΐ)ίβ ΡΓΟρΙΐβίΑ ΓθΓΐ988ί8 ρΓφϋίαΙ, ({ΙΙ» »4ΐ 

ιηοηοιη 8υ9ΐιι ρβπίηβΐιαηΐ ; ςυοιΐ 86ί1ί66ΐ ηοη νίο- 
161)19, 86(1 ηαΐυΓΑΐί ιηοΓΐ6 6ΐ ιηοΓίοΐ)(Ιυιη 6Γ&1. Ι^ΐΐ 
ηυοιΐ (ϋοΊ ίιι ίαΐρίπηί, άβ 9ΐιίιη9 61 εοΓροΓβ ίιιΐΰΐ- 
1ί^6η)υ8. ϋοΓίηίΑΐη βηίιη γ^ο, Ιθ(]ΐιίΐ, ίη ρ966, 6( τ- 

Ρ0Γ6 ρ9Γί(6Γ 6ΐ 91)1109 : 60Γρ0Γ6 ηίΐΙΙΙΓυΠΙ 9 γίδίΐ'ί- 

ΙίΟυβ, 61 9ΐ)ίΗ)9 9ΐ) ίηνί8ίϋίΠΙ>υ• ίιιίιηίεΊβ 1ί1)€Γ9ΐ9. 
Οιιοιΐ ?6Γ0 911, <οροΓβ6οΓ, Ιοπ^υπι Γ68υΓΓ6θΙΙοηι• 
Ιοιηρϋδ 8Ί$ηίΓΐ€9Γ6 νί(ΐ6ΐυΓ. 

Υεκ8. 10 Οηοηίαηι Ιη, Οοηιίηβ, $ίηςνΙαήί€Τ ίη $ρ€ 
ίιαΙίίΙατ€ [(α$ΐί ηιβ. Τιι ιηβ, ΙΐΗΐυΗ, Ιΐ9ΐ)ίΐ9Γ6 Γ6ΐ ί- 

8ΐί 8€ΟΓ8Ιΐηΐ 9 1)191*12018 9ΐ()ΙΙ6 11) 8ρ6 89ΐυ1ί8. ϋυί(ΐ9ΐη 
νβΓΟ 1ΐ9Β€ <16 Γ68αΓΓ6€ΐ1θ1Ιβ 9 ΠίΟΠοίβ ρΓ0|ΐΙΐ6ΐί6β 

(]ί6ΐα 6^86 ηίιιηΐ : ςυοιίςυβ 1)691 08 09ν{ϋ, Υΰΐοΐί οχ 

€ΟΓρθή8 80*1 Ρ6Γ8009 86Γΐη0060) Γθηη9τίΐ, (11660118 :' "Οτι σϋ. Κύριε, κατά μάνας Ιλ' έΛπίδι κατφκΐ' 
σάς με, £ύ μβ χωρ\ς τών πονηρών οίκείν έποίησα;, 
έπ' έλπίδι σωτηρία;. Τινές δέ φασιν, δτι τούτο περ\ 
τη; έχ νεκρών αναστάσεως προβφήτευσε, σχημάτι- 
σα; τδν λόγον ώς άπδ του σώματος, λέγοντος, δτι 
£ΰ. Κύριε, χατοικείν με τδν τάφον ώρισας μβμο- 

νωμένον της συζύγου ψυχής• ούχ απλώς δέ, άλλ* ^ Τυ, Οοοιίθ6, Ιΐ9ΐ)ίΐ9Γ6 0)β ί6θί8ΐί )0 86ρυΙΙυΓ9 ; 61 
έλπίδι άναστάσεω;, δτβ κα\ τήν ψυχήν άπολήψομαι. ουο&Ιίΐυί&Ιί 0)6 8Ί»{θΐ9Γ6η) 96 8θ1ί19πυιη ίΙΙί6 6886, 
ΎΙΙΙ,δτι, παρέλκον δοχεί* χα\ γάρ έν πολλοί; 9 ρΓ0ρπ9(ΐυ6 96 80619 η)ίΙιί 9θίιιΐ9 (1ί8]ιιη6ΐϋΐι«• 
Ιδίωμα και τούτο τής Παλαιάς- νοείται δέ χα\ βε- Υΰτυο) Ιθ6 οοο 8ΐοιρΓΐ6ίΐ6Γ, 86(1 ίο 8ρ6 Γ68υΓΓ60ΐίϋ- 
βαιωτικδν, άντ\ του δ^τως. ηίβ; ςυ9θΐ!οςοί06πι )ΐ6Γυιιι 9ΐιίΐΩ»οι 8ΐΐ8€6ρΐιιηιιιι 

8ρ«Γ6ΐη. 1119 90(601 (Ιίοιίο*. ηίΐοηίαηι, 95υο(ΐ9Γ6 νίϋβΙιΐΓ Ιιο6 ίο Ιθ€θ, (|θ6θ)9(1ιοο(1οοι 61 8«ρ6 9ΓιΙ)ί, 

]υχΐ9 8α6ΠΒ δοπρΙΟΓ» 9ΐηΐ16 Π6ΐ>Γ916ί 1ϋίθΟ)9ΐί8 ρΓ0ρΗ6ΐ9ΐ6Ι0 : ς090ς080) «9Βρ60υΐη6Γ0 6ΐίαθ) 1)Χ6 
<Ιίθ:ίθ 9ρθ(1 Ιΐ6ΐ>Γ»08 ί(ΐ601 8ίβπί1ΐ69ΐ (|00(1 ν6Τ€, 6ΐ ρΟΟίΐΟΓ ρΓΟ 9(1ν6Γΐ)Ιθ 60θβΓη)90(Ιί. 

Εις τό τέΛος, υπέρ της κΛηροτομούσης. /η βηεηι ρτο βα φκε Ηατ€άΗαΐ€ηι ΰοηϋίξαίΐΗΐ. 

ΤΑΑΜΟΣ Ε'. ΡδΛίΜϋδΥ. 

Τί μέν παρίστησιν ή εΙς τό τέΛος επιγραφή, προ- ΟϋΟ(1 8ίΙ)ί νβϋΐ ίοδεηρίίο ίη βηίηι, 8ορβπϋ8 (Ιί6ΐ«0) 

βίρηται. Φασ\ δέ τίνες ενταύθα τάς έσχάτας ημέρας 681 : 1)06 βοΐοο) ίο 1θ6θ ςοί(ΐ9θ) ροΓ β:ιηι 9ίυοΐ ί^ί- 

Οποδηλούσθαι, καθ* άς δ Κύριος ένηνθρώπησι • τη- £θία69Π ί11θ8 ϋί68, (ΐοίΚ>θ8 €1)ΐί8ΐ08 ϊιοιηο ί9€ΐυ8 •^ ^ΟΰΟ. XIV, 9. »■ Ι1ο5γ. ι, 3. Οί9ίίίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε 53 ΕϋΤΗΥΜΠ ΖΙΟΑΒΕΝΙ 100 βδΐ, ηιΐίΐΜΪσ «ΠιΙίΓβ 1βΒ«« Λ»<^"» οοοΓριΙ, «ιίςυβ Ιΐικ: Α νΐΜΐυτα γάρ τέλος Ιλαβ^ν ή σχιά τοΟ νύμου- χα\ πι. οχ βυΙ)86ςποηΐίΙ)υ$ €θΐηρΓθΙ}αΓί ; οχ ροΓδοιΐ5 βιΐϋΐι 
ίαίιΐΓ» βϋβΐίυιη Εοοίβδί* ΡΓορ1ιβΐ3 ρ»α1ιηαηι Ιηιηο 
ϋοιηροδϋίΐ ; <ιυαιιςϋ&ιιι βΐ ίρδίυβ βΐίαηι Ι)β3ΐί ΒανΙά 
ηοβοΐΊί5 αο ΓβΙ)ϋ8 οοι»8Γυ«1 ; Ιι^ηο Ι^ΊΐιΐΓ ΕοοΙββίίΐη, 
οαιη βδδβ ίιιίοΙΠββδ, ηπ^ιη ΡΓορΙιοΐα ϋίοίΐ Ιι»Γθϋί- 
ιαίοιη οοπΒοηυι : β» ηίιηΊπιιη γαΓιοπο, ςυί* ροΓ 
1)ηρΐΊίΜΐιί ΓββϋΠΡΓβΐίοηοιη αόορίαΐΑ ββΐ, βΐ ίϋορίίο- 
ηίδ ρηνϋβδίδ οοηίοοιιΐβ. Η:ΓΓ0(1ίΙ&8 νοΓΟ ςυκ οι 
ϋβΙιβίιΐΓ, ϋΐ3 €&4 ιιυαηι η€€ οίκ/ιιι νΐάίί^ [ η(0 Ληή$ 
ανάίνίΐ **\ 6<ο. [>β 1ι»ΰ 6ΐ)3Ηΐ Εοοΐ6$ί8 ΐΑίιηιιαηι ύβ 
βροιι&3 Ραιιΐηβ ιΐίοβ^αΐ : ΑρΙανΙ Φ^ηβη ΰοϋαιη 
€/ιπ*ίο €οη$ιίΐΗεη "; βΐ Ιοηηηοδ, βιιί /ιαϋϋ $ροη' 
«'ΐΐ»), $ρυη9Η$ €ζί^*\ ο1 ]^:ι1υ8 Ι>ϋνΊϋ 'λ\\\Λ : Α^ΐαϋ ηχούνται τλν λίγσν άτΛ του Ιπαγομένου • προσώτιφ 
γάρ τη; Εκκλησίας των Οστβρον ιηστών ποιιίται τ6ν 
ψαλμδν ό Προφήτης, ει Χ3ΐ\ τοΤς χβτ* Ιχ«?νον οδΛν 
ήττον αρμόζει πράγμασι. Κληρονομούσαν δέ ταύτην 
ών<5;αα36ν, ώς διά της παλιγγενεσίας του βαπτίσμα- 
τος υΙοθίτηθ2ΐσαν• χληρος δ^ αυτής, ά όρΟαΛμι'^ς 
οϋχ είδε, χα\ τά έξης. Περν ταύτης, ώς νύμφη?, 
κα\ Παύλος Γ/.εγεν 'Πρμοσάμτ\γ χαρΟένοψ άγγ}\γ 
Λαρασζησαί Χριστφ • κα\ Ίωλννης • Ό ίχω^ ττ^ι^ 
νύμ^ητ, ννμ^Ιος εστί • χα\ αύτδς ούτος ό Δαβίδ * 
Πάρεση ή βασιΛισσα έπ δεξιών σου. Κληρονο- 
μούσαν δέ, και ού κληρονομήσασαν, ή χληροΛμήσαι 
μέλλουσαν εΓρηκεν, διλ τ^ άε\ κληρονομείν, χαΐ 
μηδέποτε λήγειν• 

ΐ|υΐ3ΐ Εοο1ο&ί• Λββίιια α ά^χίή» /ϋΐβ »•. Ιη ρΓΦκοηΙί νβΓΟ ΙοηιροΓβ 

ϋίχΊι, ΟιΐξΒ Ιι<ΕΤ€άΗαΙε\η ϋοηΒβφέϋητ^ οΐ ιιοη ^\ΚΛ οοιιΐ6ουΐ& οβΚ, 8ΐυΙ Ο»» οοηβοςιιοΐυΓ 

βοιιιροΓ \ίχτ€% Ρ51, ΊΙΙ ιιβηιιβ Ιι«Γ6(]ί(8β Ωηοιη υΐΐυιιι Ιι^Μιοη ηυηςυιιιη €β(• 

νεηβ. 2. ν^τΰα ααη αηΓϋ^Ηί ρ^τοίρε^ ΰοιηίηβ; ίη^.Β 7 ά βήματα μου έτώησαι, Κύρίβ^ σύτβς γ^ 
ίί ΙΙίρβ €ΐύιΐίθΓ€ΐη ηκηηι, ίηΐεηάε νοΰΐ ϋταύοηίί ηΐ€α!• κραυγής μου ρ ΛρόσχΒς τχ( ίΡωτή τί\ς δ^ήσεως Ειιιηϋβιη Ηοιτβιιηι 8ΐη8 3ΐΐ|ΐΐ6 »Ιη8 τβΓίιίβ ΓοροΙίΙ 
'μΙοιιι ;ιί<|ΐΗν3ΐοιιΐίΙιιΐ5, ςιΐ6ΐη2ΐ(1ιηθίΙιιιη ιηοβ ο&ΐ ίί$ 
ηιΓι 6Χ οοΓίΙο ΗυρρΓιοαιιΙ. Υοΐ ροΓ ν^Γ^α, ρΓΟΟοβ ϊη- 
ΙοΠί^β, Ιηηηυαιη βοΓπίοιιοβ. ϋίαπιοτειη τβΓΟ ί(]οο 
ΑιΙϋίιΙίι, III ουηι ΐοιιο αΐηιιο ίηίοηβίοηο βρίΓ.ΐυβ ρΓ€• 
οΐ'Β 56 Γαϋί$86 υ»ΐ€ΐΐ(ΐ6Γ6ΐ : βΐ ζο0€ηι ο& ηΓιοηβ, υΐ 
€!3Γ6 3ΐςιΐ6 αροηβ 86 ΙοοαΙαπι Γυί$86 8ί{(ηίβο&Γ6ΐ : 
ευιη αΠοςιΓιη οΙαιπογ Ί§ιιοΐ&ιη βοΙοαΐ τοοοπι οΟΙοοΓβ• 
ΑΙία ααίοιη υογΙ)» ςιιβΒ Ιιί8 οοιηιηί8ΐ& 8υηΐ, ιη ρτο* 
ρΓΐβ 808 βίβηίΟΓ&ιΙοηβ βιιηΐ ρο$ίΐ8ΐ. Αηήδηί οηίιη 
ρβ^^^ρ€^ ίηςιιίι, ηοη 8ΐηιρΙίοίΐ6Γ : 86(1 ίηίεΙΙίρ^^ 8ΐςιΐ6 
ίρ80 ίΐιίοΠβοΙιι ρβΓοίροηυίιΙ 8ίΙ)ί νοίυιιΐ ρΓβε68 ιηο»;: μου. "Η τ6 αύτ6 δηλοΤ δι' Αλλων κα\ &λλων λέξεων 
Ισοδυναμουσών, ώ; ίθος τοΓς άπδ καρδίας Ικετεύου• 
σιν • ή ίίήματα μέν φησι τήν δέησιν , ώς λόγους • 
ιιραυγ}\γ δέ, ώς μετά τόνου πνεύματος προσφε/οο* 
μένην ^ωτ^ιτ Ιϊ , ώς εΟσημον • κυρίως γάρ άση- 
μος &στ1ν ή κραυγή. Κα\ τά υποκείμενα δλ οίχείω^ 
απεδόθησαν. ^Ενώτισαι γάρ, κα\ μή απλώς, άλλ^ 
γνώθι τί βούλονται • κα\ !τι, μή έν παρέργφ Οιήσεις 
τήν δέησιν, εΓτε διλ χειλέων, εΓτε άλαλήτως προ* 
φέρεται. Ιδίωμα δέ κα\ τής Γραφής, χα\ τδ χαλείν 
τάς θείας ενεργείας άπδ των ανθρωπίνων, ώς τ6 
περ\ τούτοιν διδάσκει σύνταγμα. ηο€ ίοπιιίΐο 688 ΐΐϋΙ ΓϋΙ$86 οΙ)ΐ9ΐ88 ρυια, 86υ ΙιΙιίΐδ 86υ ίρϋο (ϊΙμ α>τάβ οίΓοηηΐυΓ. ΕβΙ αυίοιη πιο• 
83«Ί£ δϋΓίρΐυΓβ*, υΐ 1ιυιιΐ8ΐΐ88 8α.'ρ6ΐιυιιΐ6Γ0 ορ6Γ8ΐίι>ηο8 060 Μΐηϋλΐ ; ςιιοιιΐ8(Ιη)θ<Ι«ιιιι Ιιοο ίη Ιοοο 
Γιυιί νίιίβηιιιβ. 

Π^χ ηι^η» €1 ΰενί ιη^ι. Τβ οηίιη 8θ1υηι, ίιιςυΐΐ, ^ Ό βασιΛεύ*: μου καΐ ό θεός μου. £έ γάρ κα\ 
Ιΐ3ΐ)βο ίη Κβ^βηΐϊ, νβΐηΐί ηυΐ ηιβί 8θΙίυ8 ρΓονΐόοιι- μόνον βασιλέα έχομεν, ώς προνοητήν • ΘεΙν δΐ, ώς Γι.Λΐη 6ΐ ρΓΟουΓαΙίοηοηι 1ΐ8ΐ>08 : Ιο 8θΙυιη ραΗ ιηοιίο 
υΐ Οοιιιιι οοΐο, ΐΑη(|ΐΐ3πι τοΓαηι οηιηιυπι £τ6ίΐΐθΓοηίΐ. 
ΙϋοΙα οηίιη οηΗΐίβ 8ΐι]6θί. 

Υεκ<ϊ. 4, 5. Οαοηίαιη α4 ίε οταί^ο^ Οοιι,ίηε. Εχ- 
&ιΐ(1ί ιηο, ίηηυίΐ, ηύοηί^ιη ϋ6ίηο6ρ8 Λά 16 βοίπιη, βΐ 
ηοη &ϋ 8ΐίυηι Οβηηι υΐ 8ηΐ08 ρΓ0068 πιοοβ ο0ιιιι« 
άζίϊί, 

Μαηε εϋαηάίβε νο^^ιη ιη^βιιι, ιηαηε Λ$ΐαδο ίίδί 
€ΐ νίίΜ'α ηιε. \\\ο ίη^μίΑπα πιβηο, ςπο δοΙ ]υ8ΐίΐί» 
ΓΙΐΓί$ΐιΐ8 ΙιοιιιίηίΙ>υ8 οΗοΙυΓ. Ε^ βίοηίιη ΐυηο οχ 
^ιι^1x18, 3ΐςυ6 οχ ι^ηΐΐίιυβ €θη£ΓοςαΙ)οΓ, οΐ ίητοο8ΐ>ο 
10, 30 Ιβυϋ^ηιΐο, 8ρρΓορίηςΗαΐίοηί8 οοηνοΓ8.ιΙίοη6ηι 
οχίιί^οϋο. Ταηο ί^ίιπΓ Ιί1>ί πιο ορρΓορίηςυληΐβπι, πλάστην, νά εΓδωλα (26) |&ίψας• *0π προς σέ χροσεί'ίξομαί. Κύριε» ΕΙσάχουσόν 
μου, διότι τοΰ λοιπού πρ6ς σέ« χα\ ού πρδς Ιιερον 
βε6ν, ώς πάλαι, προσεύξομαι. 

Τό πριΛ άσακούσχι της ^ρωγης μου, τδ χρίΛ 
χαρασνήσομαί σοι, κσΧ έχό^τεί με. Τότε δηλονότι, 
δταν Χριστδς, ό τής δικαιοσύνης "Ήλιος, άνατείλη • 
τηνικαΰτα γάρ έξ εθνών κα\ Ιουδαίων συστήοομαι, 
καΐ έπικαλέσομαί σχ, καΐ δι* έγγύτητος ενάρετου 
παραστήσομαι πολιτείας, κα\ οΟχω πλησιάζουσαν οίηυο 3$5ί8ΐοη(6πι νί(ΙοΙ)ί8. ΟνηΙί οηίηι Οωηίηί^ ίη- ]) Γδης με. ^ΟρθαΛμοϊ γάρ, φησΙ, Κυρίου, έχΐ δι•^ 
ςυίΐ, ιιιρ^Γ ]Η$ΐ0ί **. Οηβίϋβπι νοΓΟ οχοπιρΐ8η& Ιΐ3ΐ- καΐους, Τινά'δέ των αντιγράφων τδ ίαό^μαι φέ- 
Ι>οηΙ, Ει νΐάεΙ^οτ, Ιιοο 081, ΑΙβηίΓοβίυβ ϋβηι• Οιιοιΐ ρουσιν, άντΙ τοΰ έμφανισθήσομαι. Πρ6ς μέντοι τήν 
§1 ]ιι\1{ΐ Ιιί8ΐθΓί:ιηι ρ8αΙπΐΗΐη οχροιΐ3»ιΐ8 <16 Ιΐ63ΐο ύπόθεσιν του Δαβίδ, ύποληπτέον τδ πρωί δηλουν τ^^ν 
ΟανΙϋ, ιιι:ιη6 ρΓο ηΐ34υιΙηο ΐ6πιροΓ0 Βοοίρίβηϋπηι όρθρινδν χρόνον. ΠρδΙργου γάρ, φησ\, παντδς, Ισται 

" ΙΟοΓ. II, 9. •' ΗΟοΓ. XI, 2. »« 1ο3η. πι, 29. " Ρ8αΙ. χι,ιν, 10. •• Ρ8αΙ. χχχιιι, 10. 

Υβη® ΙοοΙΐοηβδ. 

(26) Ι,ο^οιιιΐιιιη Γοι 13880 (δίψασα, οχ |»6ΐ8οη8 Ε^^I^^^φ, ιιΐ ραυίο ροβΐ οχ ροΓ8θα3 ο]ιΐ8(Ιοηι ΕοοΙοβί» 
ΙιαίΜίΙ -λησιάζουταν. Οί9ίΐίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε 101 εΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΡδΑ1Μ0& 102 

μο; τ^ καραχβιλβΤν 9«, χλ\ τί έξί};, 8 χα\ήμ£Γ; ποκου- Α 08ΐ, »€ βί (1ίθ6Γ6ΐ : βΓίΐΐΙυβ ιηΙΙιί Λ^ ]α€υη<Ηοβ γ65•ι• 
μέν, εύΟυ; της χοίτης έξανιστάμενοι * χαΐ ούχ οτι οικηίΐιυδ ΓιιβτΊΐ ιηαΐυΐίηο ΙβηιρΟΓβ λΛ Ι«, Ββνβ, 
χατ' Αλλον ού χρή ττρο^ύχβΦθαι χαιρόν * ^ι^^θ)*ι}σω θΓ2ΐίοιΐ6ΐη 30 ρΓ«0€8 ιηβ&ι ρτοί«ιτβ : ςνοιΙ βΚ ηο» 
γ3τρ, φη9\» ^(ϊ^ Κύριον^ έτ παττΐ χα/ρφ. ΓαοβΓβ οοηβιιονίιιΐϋβ »ΙΑΙΙ« «ΙΗ β 1β€(ο €0ϋβαΓΓ6ΐΙ- 

111118 ; ηεο Ιαιηοη 1ΐ0€ ά\οο^ ςυα8Ί αΐίο ΙβιηροΓβ 0Γ&η(1υιη ηοη 5ίΙ : Β€η€άί€ΛΜ^ ΊηηυΊΐ, Βοιηίηηίη ίη οηαί 
Ι^ιηροτβ •*. 

Ότί οΰχϊ Θεός βέΛων άνομίατ συ εΤ. Τά γάρ Οηοηιατη ηοη ϋ€η% νοίίύι ΊηίηΗΗαΙβηι Ιη «ι. 

£?8(ολα τά; άνομ(αι; άγαπώσιν. ^ΑνομΙαγ Α χαλεί 1.οΐ)ββ ΰηίηι ηΙ)β$ αΐι ΊϋοΙοΓυπι ρβΓΥβΓβΙΙ^ΐβ, ΐ|ΐΐ;« 
ποίσαν άμαρτίαν. ίηί(]ϋίΐαΐ68 (ίίΐί^ιιικ. Ρ^τ νιιηαίΐαίίίη ν^Γο οιιιηβ 

ρ<^€€3ΐί §βηιΐ8 ίηιβίΐίςίΐ [ςυιχΙ ηΐη χςηίΙηΐΊβ βΐΐ ηοηιιαιιι : βειι, υΐ 8ί};ηίΠ€3ηιίυ$ Οτχ€α «ΙΙοιΙο άνομ(α 
οιρί'ίιηίΐ, ηποά οιιιηί Γΐτββΐ ίβ^Ιδ ΓαΐίοιίΓ. *Ανομος ςιιίρρβ, ιιηϋϋ ανομία, ηιιβιη Ι^ηΐίιιηβ ίιιΐ6ΓρΓβ8 βδβί' 
άίίο ίηΐηιιηηι βρρ^ΙΐΜ, «χ/^^^ιν ροΐίυ•, ςιΐ3ΐη ίΜηηηΜ βί^ιπΩοαΐ ; 8βϋ νοοαΙιιιΓι Ιιιορί» άνομ^αν {η'ι-, 
ηηίίαΐεηι :ΐρ^ί3ΐηιι$.] 

Οΰ χαροίχήσει σοι Λοιτηρενόμετος . Ού μόνον δΙ η Υεκβ. 6. ΡΓβςνύ ΗαΙ^ίίαΙ^ίί βηχία ί€ ηιαίίφιηζ. 
(ΐ9Γν έμτΓζΟεΙς οΐ ΟεοΙ των εθνών, ώςαΐ 7:ερ\ τούτο>ν βοηΐίαιη ϋϋ, ηοη 1&η1ιιηι ίρβ'ι βΰβΐΰπΐιυβ «ο νίΐίΐβ 
βίβλοι δίβίσχου^ον * άλλα χα\ τους των ομοίων ζη- ΓβρΙβιί 8ΐιηΙ, ςυ6Π)2ϋηιυϋυιη 6χ ρΓοΓΑίιί» €0Γυιη 
λωτάς τεαθών ώς οίχείους τεεριέπουΦί, χα\ τους έαυ- Γι1)γΊη ϋοοβηιυΓ : 86(1 Ιιοηιΐηββ ςιιοιςιιβ, βίηιΙΓιυπι 
των βέβηλου; ναούς αυτοί; ύπα*/ο(γουιι. Σου δΐ τής νίΐίοηιηι &ιη2ΐ0Γ68, νοίιιΐί 8υθ8 4€ ρΓορΗοβ Γονεηΐ, 
Ιγγύττ,τος κα\ οίχειώσεως, τοΰτο γάρ την παροιχίαν §ιι»«ιιιβ ίΙΓΐ8 ρΓοΓ&ηα αροΓίυιιΙ Γ&η». Τυ»ηι ^βΓΟ, ο 
έπ\ του ΐϊαρ4ντος υποληπτέον, οΟ τεύξεται πονηρός, Οβϋδ, ΓϋηΓιΙίιΗίΑΐβπι, αηΐ ΙυΙ 9ρρΓορΙηςϋ3ΐ1οη<ίΠΐ 
^Εγγ{)ς γ3ιρ, φησ\, Κύριος τοις σνττετρψμέτοις (ίΐ» οηίηι ίηΙβΠί^βΓβ ^βΙ)6ηιυ8 φιοά «Π : Νίηπβ 
τηγ χαρδίαγ, χαϊ το7ς ^οβονμέτοις αύτότ. Διά ΗαΗίαδίΐ }ηχία 1€ ηιαίί^ηπι) Ιιοηιο ηυΙΙυβ υηςυ&ιιι 
του πονηρού 5& παντοιον άμαρτωλ6ν ήνίζατο. 6οη86(|ΐΐ6ΐηΓ. Ρτομε €$1 βηίηι Οοηιιην$ Ιί« ^νΙ €ύη• 

(τΊΐο 5η»ιί οοτάε **. Ιΐβιη : Υ€τηηααηΐ€η ρτΰρ€ Ιίηΐ€ηΐ€$ ^Ηΐη $αΙνΐατβ ΐρ$ίίί» **. ΜίΐΗ^ηυπι €ΐιίιη (ΙΊ€6η8 
ΡΓορΙιοΐα» οπιηίΓαπυηι ρβοοαίόΓβιη 8ΐι1)8ί{[ηανί(• 

Ουδέ διαμενοϋσι Λαράγομοι κατέταντι τώτ Νη ρ^ΐΗοηβΙ^πηί Ιταηί§να$οηί Ιβ^ίί αη(€ θίηΙο$ 

ό^βοΛμώτ σον. Τούτο διά τους Ιουδαίους προφη* ίηο». Ηίβ νβΓίι'ιβ €0ΐιΙ}η6Γΐ ϋίΰυηΐ ριορΙιβΙίΑηι όβ 
τευθήναι λέγουνιν, ο! μέχρι μ&ν τδν νόμον έφύλατ- Ιυϋΰείδ, ςυί (Ιοηβο Ιθββιη ββΓν^νβΓυηΐ ρΓΟίβαίοηο 
τον, έπισχοπης ήξιοΰντο θείας * παραβάται δέ τούτου βΐ €ΐΐ8ΐθ(1ί& Οβ! ϋί^ηί 688β τίβί «υηΙ : ?βΓαπ) ιιΙ)1 
γενόμενοι, δ'.χαίως έξώσθησαν. ^ ΊΙ1ίυ8ΐΓ4η8ςΓβ(]ί οοΒρβΓοηΐ αιβηάβιΐΐι, ]α8ΐβ βϋ ηιβΓίΐο 

αΙ) 60 6χριι)8Ί 8υηι. 

^Εμίσησας Λάττας τους έργαζομέτους τί^γ ΥεΑδ. 7. Οάηίί οηίη€ί ηηι ορέταηΐΗΤ ΜηηΚαϋιη. 
άγομίατ. Τούτο διά τά Εθνη τά Απιστα, νόμον Θεού Ι1θ6 ρΓορ(6Γ παΟάβΙββ ςβηΐϋβ (Ιίεΐυιη 6:${, ςυχ Ιβ^βηι 
μήδεξάμενα. Νοείται δΙ χα\ Αλλως• παράνομος μέν, Οβί ηοη Γ6€6ρ6ΓυηΙ : [βΐ ηυο8 ]ιιχΐ3 (ϊΓί&οΙ ηοπΓι• 
πΑς ό μεμαθηχώς τδν νόμον , παραβαίνων δέ * Ανο- ηίβ τβΗοΓβηι 8ΐ£ηί(}6ϋ(ιιιη, υΐ <1ίχίηιυ8, 6χ1β£β8 
μος δέ, ό μή μαθείν άνατχόμενος. Πολλάχις δέ τ6ν ροΐίιιβ (ϋ66Γβ ρθ88υηιιΐ8, ηυ^πι Ίηίςυοβ. 0ί(ί<:η 
παράνομον χαλοΰμεν χα\ Ανομον, ώς μή νόμφ χρώ- αυΐοπ) ΐΓ2η{^£;ι*6880Γ Ιγ£!8 &1) 6χΙθ£6ΐ, 4|ΐιί3 λΙΐβΓ, 
μενον. ΕΙπών δέ χαθόλου περ\ των Απλώς Αμαρτω- ΐ6{;6ΐη (ΐηΐάβηι ηονίΐ, βοϋ ηοη 86ΓνιιΙ : 2ΐ1ΐ6Τ Τ6Γο \% 
λών, έχτίΟεται χα\ χατά μέρος & έδόχουν αΟτφ χε- (ΙίοίΙυΓ (|ΐπ ιηιΙΙαδ οιηη'ιηο Γύοίρΐΐ Ιΰ^β»; (]ΐι&η(|ΐιηιη 
φαλαιωδέιτερα τότε των Αμαρτημάτων. 8Φρ6ηυη)6Γ0 3ΐΐ6Γυπι Ιοοο Αΐΐ6Γίυ8 ροιιίΚΐΓ (27*). 

ΥβΓυιη 6υπι Ιη υηίνβΡβυπι (ΙίχβΓίΐ ϋβ ρβοοβίοΗΙιυδ, ρ&ηίοα1αΓιιη ιΐυηο ΐΓ3(]ίΐ (^υχ 8ϋ)ί ?ι$3 βυηΐ ρΓΧ- 
€ίρυ8 ροεεαΙΟΓυπι 69ρΊ(&. 

^ΑΛοΛεΙς πάγτας τους ΛαΛοΰντας τό ψευδός, Ο Ρετάα εο ηηί Ιοηηηηΐητ ηιεηάαάαηκ ίΐοο ρηηεί* . 
Τοΰτο προηγουμένως μίν διά τους δοξά^οντας Ετερον ρ3ΐίΐ6Γ ρΓορΐ6Γ 608 (ΙιεΙυιη €«1, ςυί ηοη τ6Γυπι 
παρά τδν δντα βε6ν, χα\ τοΟς αίρετιχούς • επομένως Οϋϋπι οοΐοϋηηΐ : 61 ρΓορΐ6Γ ΙιΧΓ6ΐίοθ8 : €0η86ςη6η- 
δέ, χα\ διά τους όπως δήποτε ψευδόμενους, ώς του 16Γ ρΓορ(6Γ οηιη68 9ΐίθ8 ηΐ6η(]α€68, 30 άχιιιοηίβ 
δ•.αβΟλου διακόνους, πατήρ γάρ του ψεύδους ό Σατα- ηϊίηίδίΓΟδ, ςυί ρ3ΐϋΓ(1ΊοίιυΓπΐ6ηϋ3€Π, δβυ βχ ^υ«]α!^8 
νάς, εΓτε έξ Ιουδαίων είσΐν, είτε έξ εθνών. Διά δ^ βίηΐ, 86υ 6Χ £[6η1ί1)ϋ8. Οϋοϋ τβΓΟ 3ίΙ, Ρείάε$, βΓα- 
του εΙπεΙν, "ΑηοΛεΐς, παρέστηιε βαρυτίραν αυτών νΊ$8ίπ)3 60Γυηι ΙθΓηΐ6ηΐ3 (ΐ6ηοΐ3ΥίΙ• ΥβΙ ΓθΓΐ3&5ί& Ίά 
τί}ν χρλασιν. "Η καΐ φοβησαι τους προχείρους εΙς τδ 3 ΡΓορΙΐ6ΐ3 (ΙίοΙαηι βδΐ, «Ι 608 ςιιΊ ΓαοίΙίΙαΙβςιΐ3ΐ1ϋπι 
ψεύδος βουλόμενος, επιπολάζοντας χαΐ άνειμένους, ρΓοηί 30 ΐ3ΐΠβ8 8ηηΙ 3(1 Πΐ6ηϋ3α3, Ιιοο ρβοΐο <1«- 
διά τδ ^Αστβν• ή κα\δτι μή μόνον έαυτδν (27) ήχρείω• 16ΙΤ6Γ61, ςυΐ Λοη Ι3η1υη 86ίρ$ό8 Ι96(]υη1, 86(1 πιπί* 
σαν, Αλλά κβ\ πολλοίς άπολείας πρόξενοι γίνονται. ΐί$ βΐίβηι ρ6Γ(!Ί(ί(ΐηΐ8 03υ83 6χ$ΐ8ΐυηΐ. 

•» Ρ83ΐ. XXXIII, 2• •• ΡβαΙ. €ΧΜν, 48. " Ρδ3ΐ. Μχχιν, 10. 

Υαπφ 1βοΙίοηβ8. 

(27) €οιΙ. εαυτόν, ιβ/ρίΜΐη ; 86(1 ηΐόΐίυδ, οριηοΓ, εαυτούς, ηΐ \β%ιί 1.3ΐίηυ8 ιηΙεΓρΓΟβ. 
(27') Οιιίηΐηιο 61 1.3Γιηυ8 ίηΐ6ΓρΓ68 υΐΓ3ηι<ιη6 (ΙΊΰΐίοηβηι ρη$8ίηι ρΓΟ ίιιί^Νο οχροιιίι. Οί9ίΐίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε 53 ΕϋΤΗΥΜΠ ΖΙβΑΒΕΝΙ 100 βδΐ, ηιΐίη^ϊσ ϋΐι•1»Γα Ιβ^ί» Ληοηι αοοΓρίΐ, «ιίςυβ Ιιηο Α νίΜίΟτα γάρ τέλος Ιλαβ^ν ή σκιά τοΟ νύμου- χα\ πι- οχ δϋ1)8βςιιοηΓίΙ)ϋ8 €θΐηρΓθΙ}απ ; οχ ρυΓβοιι» βΐϋΐη 
ίιιΐιΐΓ» βϋβΐίυιη Εοοίββκι; ΡΓορ1)βΐ3 ρβαίιηαηι Ιηιηο 
ΰοιηροδυίΐ ; ςϋαηςααιη α ίρδίϋ» βΐίΛΐιι Ι)βαΓι Βανίά 
ιιββοΐϋδ αο ΓβΙ)ϋ3 οοηβΓϋβΐ ; Ιιαηο ΙβίΐιΐΓ ΕοοΙβδίίΐη, 
οηΒΐ βδ8β ίιιΐΡίΓΐβΟδ, ςπίΐη ΡΓορΙιοΐα (ΙίοίΙ Ιι»Γθϋί- 
ιηίοιη οοπδοηϋΐ : ββ ηίιη'ιπιιη Γηΐίοηο, ςυίίΐ ροΓ 
1)ηρΙί»ιηΊ ΓββκηρΓδΙίοηηη 9(1<>|^αΙ& βδΐ, βΐ ίϋορίίο- 
«ίδ ριίνϋοδίδ οοηίΓουΐβ. Η;Γΐβ(ϋΙίΐ8 νβΓΟ ςυ» οί 
ϋβΙιβίιΐΓ, ϋΐα €δ4 ΐ|ϋαηι ηβΰ οαιία» νΐάίΐ, [ ηη λμπι 
αηάΊνα**\ 6ΐ€. Πβ 1ι»ο βϋαιιι Εοοίβδίβ Ιβηηιιαιη ϋβ 
βροιίδα ΡαιιΙϋδ ιΙίοβ^Αΐ : ΑρίανΙ ΦρηΜί ΰοϋαη 
<Γ/ίπ*ίο εοηϋίΐηετβ •*; 6ΐ ^αίιηη^8, βιιί /ιλ6«/ $ροη• 
«ιΐιι, ίρυη»ν9 €Βί**\ 6ΐ ]^.ι1ΐ28 0»νΊ(1 υι\\\)\ : Α*ΜΙ 
Ηίβίηα α ά$χιή$ !ηι$ '*. Ιη ρΓΦδοηΐί νβΓΟ ΙΐΊΐιροΓβ ηχούνται τλν λίγσν άτΛ του επαγόμενου • προσώττφ 
γάρ της Εκκλησίας των Οστερον ιηστών πο€εΤται τ6ν 
ψαλμών 6 Προφήτης, βί κα\ τοΤς κατ* Ιχ€7νον ο6^ν 
ήττον άρμοζες πράγμασι. Κληρονομούσαν δέ ταύτην 
ών(5;^ιααβν, ώς διά της παλιγγενεσίας του βαπτίσμα- 
τος υΐοθετηθβίσαν κλήρος 6Ϊ α^ίττ^ς^ ά όρΟαΛμ^ς 
ο ΰκ είδε 9 κα\ τά έξης. ΠερΥ ταύτης, ώς νύμφη:, 
κα\ Παύλος Γ/.εγεν 'Ηρμοσάμην χαρΟέψον ά\Ύί\γ 
Λαρασζήσαι Χριστφ • χα\ Ίωλννης • *0 ίχω^ τ^ι^ 
νύμ^ν, ννμρίος έστί' κα\ αύτδς ούτος ό Δαβίδ • 
Πάρεση ή βασΙΛισσα έκ δρζιωτ σου. Κληρονο- 
μούσαν δέ, και ού κληρονομήσασαν, ή κληροΛμήσαι 
μέλλουσαν εΓρηκεν, διά τ^ άεΙ κληρονομεΤν, χαΐ 
μηδέποτε λήγειν. ϋίχΐί, Οιιω Ιια:τ€ά'ίΐαΐ6\η €οη9€φ»ΊΐΗν^ 6ΐ ιιοη Οιι» οοπιβεΐΚΑ 681, &ιι( Ο»» οοηββςιιοΐυΓ : ςυίλ ΕοοΙοδί• 
86ΐιιρ6Γ ίι«Γ68 ΡδΙ, ΠΙ ιΐδηιιβ Ιι»Γ6(ϋΐ88 Ωιιβιιι υΐΐυιη |1^^^1ιι^& ηυηςυΑίη βδΐ. 

\ΐ,ΐα,'ί, Υίΐΰα ιιαα ανΓΐϋαί ρ€Τ€ίρ€^ ϋοηΐίηβ;ίη•.Β 7 ά βήματα μου έτώησαι^ Κύρί8, σύνβς της ίίΙΓιρε οΙϋΦοηηι »»νι?ι, ϊηίβηάε νοά οταύοηΗ ηιακ• 
Ειιιηϋβιη ίΐ^νδίιιη βΐϋδ αίςιιβ »1η8 νβΓίιίβ ΓβρβΙίΙ 
Ίϋοιη ^ιιίν&ΙβπΐίΙιιΐδ, (|1161I1^(1ιηο^υ1η ιηοβ 681 ϋδ 
ηιΓι 6Χ εοΓϋβ δυρρίίοαιιΐ. Υβΐ ροΓ νετίία^ ρΓ6668{η- 
Ιυ1ΙΊ|β, Ιηηηυαιη δοηιιοιιοδ. ΟΙαϊηοτβιη Τ6Γ0 ίϋβο 
ΑιΙϋίϋΙι, III ουηι ΐοιιο αίςυβ ίιιΐΰηδίοηβ βρ'ΐΓ.ΐυδ ρΓ6• 
6Γβ 86 Γιΐ(1ΐ886 08ΐ6ΐΐιΐ6Γ6ΐ : 6ΐ το^^ηι 6& Γ8ΐΊοη6, υ( 
ο!9Γβ 3ΐςΗβ αρβΠβ 86 Ιοουΐυηι Γυίδδ6 8ί§ηΊβ6&Γ6ΐ : 
ειιιη &ΙίοςιΓΐΜ οΙαιπογ ί§ιιο(&ιη 8θΐ6&ΐ ?066ΐιι οΟΙοεΓβ• 
ΑΙΪ2Ι Βϋΐ6ΐη νοΓΐ)» ηυβΒ Ιιίδ οοιηιηίδΐβ δυηΐ, ίη ρΓ0• 
ρΓΐβ 8υ8 δί^ηίΟιβιίοηβ βιιηΐ ροδίΐα. Αντϋνα βηίιη 
ρϋτύίρε^ ιηςιιίΐ, ϋοη 8ΐηιρΙίείΐ6Γ : 86(1 ίηίβΙΙίρε^ βίςηβ 
ίρδο ίΐιΐ6ΐΐ6€ΐιι ρβΓθΊρ6 (\\ϊ\ά 8ΐΙ)ί νοίαηΐ ρΓβεοδ ιιιο»ϊ: κραυγής μου^ ^Ρ^^Χ^ς «'ή ίΡ<«>•Ίί *'ή^ δε^{σε^»^ς 
μου* *Ή τ6 αύτ6 δηλοΙ δι' Αλλων κα\ &λλων λέξεων 
Ισοδυνα μουσών, ώ; £θος τοΙς άπδ καρδίας Ικετεύου* 
σι ν ' ή βήματα μέν φησι την δέησιν , ώς λόγους • 
κραυγ}ιν δέ, ώς μετά τ^νου πνεύματος προσφερο* 
μένην • ρωτ^ιν δ^ , ώς εΟσημον • κυρίως γάρ άση• 
μός ΙστΙν ή κραυγή. Κα\ τά υποκείμενα δέ οίκείως 
απεδόθησαν• ^Ενώτισαί γάρ, κα\ μή απλώς, άλ).ά 
γνώθι τΐ βούλονται • χαΐ !τι, μή έν παρέργφ ζήσεις 
τήν δέησιν, εΓτε διά χειλέων, εΓτε άλαλήτως προ• 
φέρεται. Ιδίωμα δέ κα\ τής Γραφής, κα\τ6 χαλείν 
τάς θείας ενεργείας άπ<^ των ανθρωπίνων, ώς τ6 
περ\ τούτ(ι)ν διδάσκει σύνταγμα. ηοο ίοπιΓιΐο 6«8 ΐίϋί Γυίδδβ οΙ)ΐ2ΐΐ»β ρυιη, 86υ 1»1>η3 86υ ίρδΟ (ϋπ α>τάο οίΓβΓ»η(ιΐΓ• ΕδΙ 2ΐιΐ6Ηΐ πιο» 
5α«τ£ δϋΓίρΐυΓΦ, υι 1ιυιιΐ8ΐΐ2(8 8αφ6Ηυιιΐ6Γ0 ορεΓΑΐΐοηο» 060 &§ιη58ΐ ; ςιιοιιιχίιηοίΐιιπι Ιιοο ίη Ιοοο 
Γΐϋΐί νί(ΐ6η)ΐΐ8. 
Π^χ ηιεαί εί ΰ€η$ νη^νι. Τβ οηΐιη δοΐυιη, ίιιςυΙΙ, £ Ό βασιΛεύς μου χαϊ ό θεός μον^ £έ γάρ χα\ Ιΐ3ΐ>60 ίη Κβ^οπ), νβΐιιΐί ςυΐ ιηοί δοΐίυδ ρΓονί(1οιι- 
Γιηηο 6ΐ ρΓΟουΓαΙίοηοιη 1ι&1>68 : 16 δοΐϋΐη ραΗ ιηοιίο 
υΐ Οοιιιιι €θΙο, Ι3η(|ΐΐ3ΐη νοΓαιη οηιηιυιη £Γ6αΐ0Γ0ΐη• 
1(|ιι1α βηίιη οηιηί& 3ΐι]βοί. 

Υεη<ϊ. 4, 5. ΟΗοηΙαιη α4 ίε οταί>ο, ΌοηΛηε, Εχ- 
&Η(1ί ιη6, ίηςυΐΐ, (|ύοηί3ΐη ϋείηοερδ βό 16 δοΐηιη, βΐ 
ηοη &ι1 &1ίυηι Οεηιη υΐ 8ΐηΐ6& ρΓ6€6β πιεοδ 60ιιη« 
ίίαιη. 

Μαηε εϋαηύΉε νοεεηί νιι^βιιι, ιηαηε Λ$(αδΌ ί'ώί 
εί νΐ(ίεΙ>9Β ηιε. \\\ο ίηΐ]ΐι&ιη ιηαηβ, ςπο 8οΙ ]υδΐίΐί» 
βΙΐΓίδΙηδ Ιιοιιιίιιί1>υ8 ΟΓΐβΙοη Ε^ο 6ΐβηίιη ΐυηο 6Χ 
]ιιϋχίδ, 9ΐςη6 βχ ^οηΐίϋυβ εοη^ΓβςαΙιυΓ, οΐ ίηνοο&1>ο 
Ιβ• αο ΐ8υ(ΐ3η(1ο, ιιρρΓορίηςΗ&ΐίοηίδ οοηνοΓβΑΐίοηβηι 
Γχ)ιί^βΙ)θ. Τηη6 ί^ίΐιΐΓ Ιΐ1)ί πΐ6 ορρΓσρίηςυ&ηΐβπι, μόνον βασιλέα έχομεν, ώς προνοητήν * 
πλάστην, ιά εΓδωλα (26) |&ίψας. ΘεΙν δΐ, ώς Ότι προς σέ χροσεύξομαι, Κύρΐ9» ΕΙσάκουσ^ν 
μου, δι^τι τοΰ λοιπού πρ6ς σέ, χα\ ού πρ6ς Ιτερον 
βε6ν, ώς πάλαι, προσεύξομαι. 

Τό πρωί είσακούσχι τής ζρωκής /ιου, τό πριΛ 
παραστήσομαί σοι, καΐ έπόψ^ι με. Τότε δηλονότι, 
δταν Χρ*στδς, ό τής δικαιοσύνης *11λιος, άνατείλη • 
τηνικαυτα γάρ έξ εθνών χα\ Ιουδαίων συστήοομαι, 
καΐ έπικαλέσομαί σχ, καΐ δι* έγγύτητος ενάρετου 
παραστήσομαί πολιτείας, κα\ οΟτω πλησιάζουσαν 
01(106 αδδίδίοηίοιη νίιΐοΐιίδ. Οηι/ί βηίηι Οο^ηίηι, ίη- ]) Γδης με. ^ΟρΟαΛμοϊ γάρ, φησΙ, Κυρίου^ έπΙ δι• 
ςυίΐ, $ηρ€γ ]Η$ΐα **. θΗ&(]αηι νοΓΟ ΰχοπιρίΑήα 1ια- χαίους. Τινά'δέ των αντιγράφων τδ έπόφομαι φέ- 
Ι>οηΙ, Ει νίάεΙ^οτ^ Ιιοο 68(, ΑΙοηίΓοδίυδ Ιί^ιη• Οηοιΐ ρουσιν, άντΙ τοΰ έμφανισθήσομαι. Πρ6ς μέντοι τήν 
81 ]ιιχΐϋ ΙιίβίΟΓί^ιη ρδαΙηΗΐιη οχροηΑΐΐΝΐβ ιΐβ 1)6αΐο ύπόθεσιν του Δαβίδ, ύποληπτέον τδ κρωΧ δηλούν τ^^ν 
Οανίϋ, ιιι»η6 ρΓΟ ηι&ΐυιίηο ΐ6ηιροΓ6 αοοίρίεικίπηι όρθρινδν χρόνον• ΠρδΙργου γάρ, φησ\, παντδς, Ισται 

" Ι ΟοΓ. II, 9. »' ΙΙΟοΓ. XI, 2. »« ^οαη. ηι, 29. •• Ρδαΐ. χι,ιν, 10. •• ΡβαΙ. χχχιιι, 10. 

Υβη® ΙοοΙίοηβδ. 

(26) 1.Λ^6ΐΐ(1πιη Γοι 12880 ^ίψασα, 6Χ |»6ΐ-δοη8 Ειοΐο^ίχ, υΐ ρ&υΐο ροβΐ 6Χ ροΓ8θθ8ΐ ^^ι18ϋ^Π1 Εοείοδί» 
Ιΐ3ΐ)6ΐ πλησιάζουταν. Ό-φζΘό ΐ3ν ν^ΟΟ^Ι^ 101 εΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΡδΑ1Μ0& 102 

μο: τ^ παραχβιλείν 9£, χχι τά έξή;, 8 χα\ήμε?; ποίοΟ- Α 05ΐ• αο 81 ϋίθ6Γ6ΐ : βηΐΐαβ ιηίΐιί 90 ]α€υηά{οβ ΓβΙπι• 
μεν, εύΟυ; της χοίτης έξανιστάμενοι * χα\ ούχ δτι οιιιηϋ)υ$ ΓιιβΓίΙ ικαΐυΐίηο ΙβηιρΟΓβ «ιί 1^, Ββνβ, 
χατ* Αλλον ού χρή προηύχεΦθαι χαιρόν - ΕνΛθ)^σω οΓ2ΐίοπ6ΐιι 30 ρΓ«0£8 ιηε&$ ρτοίητβ : ςνοιΙ βΐ ηοβ 
γ^ρ, Φη9\, τότ Κύριον^ έτ ααντί χα/ρφ. ΓαοβΓβ οοη$ιΐ6νΊι»υβ »(»11« «Μ β ΙβοΙο ΰοιιβαΓτβιΙ- 

1ΙΪΙΙ5 ; ηβΰ Ιαπιβη Ι)θ€ <1ί€0, ςυ^βί αΓιο ΐ6ΐηρθΓ6 ΟΓ&ικΙυιη ηοιι 5ίΐ : Β€η€άί€ΛΜ^ ίηςυιΐ, ΒοίΗΐηΜηι ίη οιηηί 

•0γ4 οί?χΙ Θεός βέΛων άνομίατ συ εΤ. Τά γάρ Οβοηίανη ιιοη Ι>ίΜ« ©ο/ηίι ιηίηΗΗαϋη ίη α. 

£?8(ϋλα τάς ανομία; άγαπώσιν. ^ΑνομΙαγ Λ χλΜ 1.01)^6 ΰηίηι .Ίΐ)β$ αΐι ίϋοΙοΓϋπι ρβηνοιβΗ^ΐβ, ΐ|ΐΐ;ϋ 
7:οΙσαν άμνρτίαν. ίηί(]ϋίΐαΐ63 (Ιίΐί^απί. Ρ(;γ νιίηαίΐαίαη ΥϋΓΟ οιιιηβ 

ρ<Η:€3ΐί §Αηιΐ8 ίηΐβΙΓιςιΐ [ςυιχΙ βχΐη «ςηίΙβΚΊβ βΐΐ ηοηιιαιιι : βειι, υΐ 8ί2;ηίΠΓ&ηΐίυ$ 0τχ€2 (Ιΐ€ΐίο ανομία 
οχρνίιηϋ, (]ΐιο(Ι οιηηί οΜηΛί 1^\$ ΓαΐίοπΓ. "Άνομος ςιιίρρβ, ιιηϋϋ ανομία, ηιιβιη 1.»1ίιιη8 ίιιΐ6ΓρΓ6$ αββί- 
<Ιιΐ6 /ηί^ιιιιιιι βρρ^ΙΐΜ, ^χ/^^«μ ροΐία•, ςυϊΐη ίιιίέ^Βκιη 8ί|;ηίίΙο&1 ; ββϋ νοοΑίιαΙί Ιηορί^ άνομίαν Ιηί-. 
ςαΐίαΐεηι :ΐρ^ΐ3ΐηιι$.] 

Ο^ χαροίχήσει σοι Λοιτηρενόμετος . Ού μόνον δέ η Υεκ». 6. 2ν>(7ΐι« ΗαΙ^ίίαΙ^Η /««ία /« ΜαΙιςηια. 
(Ι9ΐν εμπαθείς ο( Οεο\ των εθνών, ώς αΐ 7:ερ\ τούτο)ν ββιιΓηιιη (ϋί, ηοη ΙβηΙιιηι Ιρ&ί 806ΐ6π5υ8 3ϋ νίΐϋβ 
βίβλοι διδίσχου^ον * άλλ^^ χα\ τους των ομοίων ζη- ΓβρΙβιί 8ΐιηΙ, ςυ6ΐη2ϋιηυϋυιη 6ΐ ρΓθΓΑηί8 βΟΓΟίιι 
λωτάς παθών ώς οΐχίίους περιέπουΦί, χα\ τους έαυ- ΠΙ)Γί^ ϋοοβηιυΓ : 86(1 Ι)θηιΙη68 ςιιοιςυβ, 8ίιηί1ίιιιη 
των βέβηλου; ναοί»; αύτοϊ; ύττανοίγουιι. Σου δΐ τής νίΐίοηιιη &ιη9ΐ0Γ68, νοίιιΐί 8ΐιο$ »€ ρΓορΗοβ ΓονεοΙ, 
Ιγγύτητος κα\ οίχειώσεως, τοΰτο γάρ την «αροικίαν βιι»<1Μβ ΗΓΐ8 ρΓοΓ&ηα αρβΓίυιιΙ Γ&η». Τυ»ηι ^βΓΟ, ο 
έπ\ τοΟ παρ4ντος υποληπιέον, ού τεύξεται πονηρός. Οβϋδ, ΓαιιιΗΊ&Ηΐ&Ιβιη, 8υΙ ΐυΐ 3ρρΓορΙηςυ8ΐ1οπ<ίΐη 
Έγγϋς γ3ιρ, φησ\, Κύριος τοις σνττετρψμίτοις (ΐΐβ βηίηι ΙηΐβΠΙ^βΓβ όβΐιβηιυ* (]ιι(μ1 &ίΐ : Ν€ίξΜ$ 
τηγ χίφδίαγ, χαΐ τοις ^οβονμέτοις αυτόν. Διά Ηα^ίίιώίί }ηχία 1€ ηιαϋρπΗί) ϊίοίύο ηυΙΙυ8 υηςυβιιι 
του πονηρού δέ παντοΓον άμαρτωλδν ήνίζατο. οοη$6(|ΐΐ6ΐιΐΓ. Ρίορβ εζΐ βηίηι ΟοηιίηΜ$ ϋ» (/μΙ βόίΐ' 

η'ιΐο 9α»ιί €οτά€ **. Ιΐβιη : Υ^τηηιΙαίΐΗη ρτόρβ βηΐ€ηΐ€$ (ηηι $αΙηΐατ$ ίρζΐίΐ» **. ΜίΐΠ^ηυιη €ΐιίιη «ΙΊοβίιΐ 
ΡΐΌρΙΐΰΐα, οιηηΊΓΑπυιη ρβοο^ιΙόΓβιη 8ΐι1ΐ8ί$ηανίΙ. 

Ουδέ διαμενουσι Λαράγομοι κατέναντι τώτ Νβο ρβΠΗαηβΙίΗηί ΐταηί^ηαοηΒ Ιβ§^$ αηίβ θίηΙο$ 

όφθίίΛμωτ σου. Τούτο διά τους Ιουδαίους προφη- ΐηο%. Κ\% νβΓΐιΊ8 €0ΐιϋη6Γί (ϋΰυηΐ ριορΙιβΙίΑΐη (!β 
τευθήναι λίγουσιν, ο? μέχρι μίν τδν νόμον έφύλατ- 1υ<1«ί3, ςϋΐ (Ιοηβο Ιβ^θΐπ ββΓν^ινβΓυηΙ ρΓΟίβΰΚίοηο 
τον, έπισχοπής ήξιοϋντο θείας * παραβάται δέ τούτου βΐ οιΐδίοϋΐϋ Οβί ϋί^ηΙ 688β νίβΐ 8υη( : νβΓοηΐ ιιΙ)1 
γενόμενοι, δ'.χαίως έξώσθησαν. ^ ίΙΠυ8 ΐΓ^ηδ^ΓβιΙί οοΒρβΓυηΐ πΐίΐκΐβιϋι, )υ8ΐβ 8ϋ οιβΗΐο 

α5 60 6ΐριι)8Ί βιιηι. 

^ΕμΙσησας Λάντας τους έργαζομέτους τί^γ ΥεΑδ. 7. ΟάηΙι 0Μηέ$ ηπί ορέταηΐΗΤ Μί/αΚαϋΜ. 
άνομίαν. Τούτο διά τά Ιθνη τά Απιστα, νόμον Θεού Ιΐοο ρΓορίβτ ίηΟ(1βΙβ8 ^611168 (Ιίΰΐυιη 6ϋΙ, ςυφ Ι6|[6ΐιι 
μήδεξάμενα. Νοείται δ^ χα\ Αλλως • παράνομος μέν, ΟβΙ ηοη Γ666ρ6ΓυηΙ : [βΐ (ΐηο8 ]ιιχ(8 ^τ^αϊ ηοιιΓι• 
πΑς ό με μαθηχώς τ6ν νόμον , παραβαίνων δέ * Ανο- ηί8 Τ6ΓίθΓ6η) 8ΐ£ηΊίΚ;:ι(ιιιη, υΐ <ϋχίηιυ§, 6x16^68 
μος δέ, ό μή μαθείν Ανατχόμενος. Πολλάχις δΐ τ6ν ροΐίιΐ8 (ϋθ6Γ6 ρθ88αηιιΐ8, ςυ8Πΐ ίηίςυοβ. ΟΙΟί^Π 
παράνομον χαλούμεν χαΐ Ανομον, ώς μή νόμφ χρω- βυΐοηι ΐΓ8η^(;Γ6580Γ Ιο^ίδ αΐ) 6χ1θ£6ΐ, 4|ΐπίΐ αΙΙ6γ, 
μενον. Ειπών δέ χαθόλου περ\ των Απλώς Αμαρτω- Ι6(;6ΐη <ιη!(ΐ6ηι ηονίΐ, βοιΐ ηοη 86ηηιΙ : 2ΐ1ΐ6Τ Τ6Γ0 18 
λών, έχτίθεται χα\ χατΑ μέρος & έδόχουν αύτφ χε- (Ιί€ί(υΓ (|ΐιΙ ηυΙΙαδ οιηη'ιηο ΓϋοΊρΙΐ Ιβ^ββ; (]ηαη(|υηιη 
φαλαιωδέ^ίρα τότε τών Αμαρτημάτων. 89βρ6ηυιη6Γ0 3ΐΐ6Γυηι Ιο€ο αΙΙβΓίυβ ροηίΚΐΓ (27*). 

ΥΰΓυηι €υπι ίη υηίν6Γ8υιιι (ΙίχβΓίΐ ϋβ ρ6Γ€8ΐθΓίΙηΐ8, ριΐΠίουΐΑΐίιη ιΐυηο ΐΓ3ϋίΐ (ΐυχ βίΐιί νί$α 8υηΙ ρΓϋΒ* 
€ίρυ8 ρ6€εα(οηιπι €9ρίΐ2ΐ. 

^ΑΛοΛεις πάττας τους ΛοΛοΰττας τό ψβϋδος, Ο Ρ€τά€$ €0 ηηί Ιοηνηηίατ ηιβηάααηηκ ίΐοο ρπηεΙ• . 
Τούτο προηγουμένως μίν διΑ τους δοξά^οντας Ιτερον ραΙίΙβΓ ρΓορΐ6Γ 608 ϋϊεΐυιη €«1, ςυί ιιοη τοΓυιη 
παρά τ6ν δντα βε6ν, χα\ τοΟς αίρετιχούς • επομένως Ο^ϋπι οοΐοϋηηΐ ; 61 ρΓορΐ6Γ Ιΐ3ΒΓβΙί608 : €0ΐΐ86ςη6η- 
δέ, χα\ διά τους δπως δήποτε ψευδόμενους, ώς του 16Γ ρΓορίβΓ οηιηβ^ 8ΐίθ8 ηΐ6η(]3668, 30 άφπΐΌηίδ 
δ,αβόλου διαχόνους, πατήρ γάρ τού ψεύδους ό 2ϊατα- ηιίπί8ΐΓ0$, (|υί ρ3ΐ6Γ (ΙίοίιυΓ πΐ6ηϋ3€ίί, δβα οχ ^υί1;υ^5 
νάς, εΓτε έξ Ιουδαίων είσΐν, εΓτε έξ εθνών. Διά δ^ βίηΐ, 86α 6χ β[6ηΙίΙ)α8. Οοοϋ νβΓΟ 3ίΐ, Ρ6τάβ$, ^Γα- 
τού είπείν, *ΑηοΛ€Τς, παρέστηιε βαρυτίραν αυτών νί$8Ίηΐ8 οοΓυηι ΐΟΓΠΐοηΙα ΗβηοΙβνίΙ. ΥβΙ Γογ13&$Ι& ί(1 
τήν χόλασιν. *Η χαΐ φοβησαι τους προχείρου; εΙς τδ β ΡΓορΙΐ6ΐ3 (ΙίΰΙαιη 68Κ, υΐ 60δ ςιιΊ Γα€ΊΙίΐ3ΐβςυ3(1»ηι 
ψεύδος βουλόμενος, έπ•.πολάζί)ντας χίαΐ Ανειμένους, ρΓοηί 30 131ΙΙ68 8ΐιηΙ 3(1 Πΐ6ηϋ3α3, Ιιοο ρ3θΐο «Ιο- 
διΑ τδ ^στον ή χα\δτι μή μόνον Ιαυτδν (27) ήχρείω• ΙοΓΤβΓβΙ, ςυΙ ηοη Ι3η1υιη 86ίρ$ό8 Ι96()υη1, 86(1 πιπί* 
σαν, Αλλά χα\ πολλοίς Απολείας πρόξενοι γίνονται. Ιί$ 6ΐί3ηι ρ6Γ(!ι(ί(ΐηΐ8 03α89 6Χ8Ί8(υηΙ. 

•» Ρ83ΐ. ΧΧ1ΙΙΙ, 2. •• Ρ83ΐ. €ΧΜν, 48. •• Ρ83ΐ. ι.χχχιν, 10. 

Υαπ® 1βο1ίοηβ8. (27) €οιΙ. Ιαυτόν, ίβιρίπηι ; &β(1 ιηόΐίοδ. ορΊηοΓ, εαυτούς, ηΐ Ιο^ίΐ 1.3ΐίηυ8 Ίηΐ6ΓρΓ08. 
(27*) ΟιΓιηΙπιο 61 1.3ΐΊη«8 ίηΙιτρΓβδ υΙΓ3η)<ιη6 (ΙίοιΊοηοπι ραδδίηι ρΓΟ ίιιίήΤΝο οχροπίΐ. Οί9ίΐίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε 133 ΕϋΤΗΥΜΙΙ ΖΙΟΑΒΕΝΙ ΙΗ 

ΥΕη$. 8. νίτΗηααη^Μηηηι €ίάοΙθίηιη αΒοιιαηα- Λ "Ανδρα αΙμάτων Χ(ύ δόΛιοτ βδεΛύσσεζαι Κύ- 6ί/ιΐΓ ΟοΐΜΗΗί. Υίϋβ ςυοιηοϋο ίοΙβΓΓβοΙοη (!ο1θ5ΐιιιι 
Γοη]ιιηχίΙ. Ναηι ςυί ιΐβοίρίκ, 6ΐ ίη ρβΓίουΙα αΐίςυβηι 

Ερο αηίίηι ίιι ηιηΙίίίκάΊΜ ηιίί€ή€θτάία! Ιαω ίη- 
ι^ϋ^ι>ο ίη άοηιιΐϊη Ιηαηι, ΕζΟ^ ίηςυίι, Εοείοδίη ο^ 
&ιιιηηιαηι ηιίδβποοηΐίαηι Ιηαιη ιιΐ) 6Γγοπ1)ιι$ 1ίΙ>β• 
Γ919, ίη ϋοιηυιη (ααηι, ηιίΑΠί οΙΙιιι ίιιψΓυίΙεηΐβΓ 
ϋ6&ΐηΐ6ΐ)3πι, ίη£;Γβ(ϋ:ΐΓ. ΥυΙ αΠιογ : ΙηΐτοίΙ^ο ίη 
άοϋΐίίΜ /ΜαΐΝ, ό\%ηζ ηίιιΠΓυιη βΙΤβοΐα 1ιυ]α5ΐηοι1ί 
0<1υΐ'ί3 Αρπϋ 16, ηοη οΙ)ΐηβ28 νίΠαΐοβ» 5€ίΙ οΙ)Ιιι«ιη 
ΙαΗΐυιιι ηιί)6Γΐ€0Γι1ί&ιη. ΑΙί<]υΊ ρθΓ ϋοηιυιη Οοί οοιι- 
ν6ΐ'8αΙίοη6ΐα αο νίΐ&πι ίηΐβΐΐίκππΐ νίΓΐυΐο ρΓ2β<Γιΐ»η). 
Ι\Γς(Γιο$(ίι ϋηίπι ϋβιΐδ Αίςυβ Ιιαίιίΐ&ΐ ίη ϋ$ ηπί 
νίΓϋΐΐ65 86€ΐ3η(ι>ΐ', ςυ6ΐ»3ΐίη)0(1ιιηι ίη Εναιι^οΙίο 
3*11 : Ερο α Ραΐβτ αΊ εηηι νϋηϊβιιΐΗΒ^ ϋ πιαιαιοη^ιη 
αρηά €Ηΐη (αάαΗΐίΒ *^ 

Αάοτα\>ο αά ίβηιρίαιη $αηϋΐηηι Ιηητη ίη Ινηοτ€ ΐηο, 
Ιιι};γ6$$&, ΙηςαίΙ, ηιιιΐΐ» ευηι ΓονεΓβιιΐΐΑ αιΙογαΙιο ίη 
Ιίιυοΐ'6• Τβπιρίυηι νβΓΟ &υΙ ΐΟΓΓοηυιη Ιιοε ίηίοΠί^ζβ, 
3111 €φΐ68ΐβ ίη ςιιο 9(!θΓαΐυΓ2ΐ θ^Ι. 66ηΐ65 ςιΓιρρβ 
ϋΰΟΓυπ) βυοΓίιπι (ΐ6ΐιι1)Γί8 ίηΐ6Πΐρ6ΓαηΙυΓ »1)ΐιΐ6ΐ)3ΐι- 
ΐιΐΓ, αΐι^υβ Ίη1ιοη65ΐβ. Ουηι »υΐ6η) Ιΐ3εΙοηυ$ ΕοεΙοδΙα 
νίιίοΓυπι (|;6η6Γα« ςη» αϋ ρΓοροβίΐυπ) & 56 βιιιηρίυηι 
ρβπίηβΐιαοί, πΑΓΓανβΓίΐ ροΓ ε^ρίΐα, 6αΐ|ϋΰ Οοο 
6556 09(€ηϋ6ΐΊΐ &1ί>οιηίη9ΐιίΙίβ, ηυηο 3(1 56ίρ$3η) τβ- 
\6ΓΐίΙ(ΐΓ» 36 ροΙΙΙεβΙυΓ τ6Γβ 5ϋ αΐηιιο ίη^οηυρ, οΐ 
ΐιοη ρί^Γβ (Ιίνίηο €υ1:υΙ ίηβοινΙιυΓαπι : ηβο Ι3η)6ΐι 
ί(1 (ϋείΐ Υ6ΐυΐί ηιΐφ ρ6Γ 56!ρ8αιη ]υ5ΐίύθ3ΐα 5ίΙ, $ΓίΙ ριος, "ϋρα ς««ς τψ φωνεΐ τ6ν βολβρ^ν προσέταξχ/• 
άπατων γαρ , χαι ^(πτων εΕς χ(νδυνον, φονεύειν ο>* 
κει. 

*Εγω δέ ετ τφ πΛήθβί του έΛέον σου εΙσεΛεύ^ 
σομαι εΙς τόν οΐκότ σον. Έγώ 61 διλ τ6 πολύ σον 
ΙΧιος άπαλλαγείσα τη; πλάνη;, είσελεύσομαι ε{,- τ6ν 
οΤχ^ν σου, δν πριν άφρ<5\ω; χατέσχαπτον. '*Η χα\ 
άλλω;• ΕισεΛενσομαι εΙς τίνόΐκόν σον, της πα(^ 
^ησ^ας ταύτης άξιωΟεΤσα, ού διάτην οίχείανάρετ^^ν, 
άλλα β(ά τ6 σ6ν μόνον Ελιος. Τινές δέ λέγουσιν οι- 
χον Θεοΰ χα\ τήν ένάρετον είναι πολιτβΕαν, Επανα- 
παύεται γάρ χα\ ένοιχεί θβδς τοΓς μετιουσιν αυτήν, 
ώ; χα\ έν τοΙς Εύαγγελ^οις είπεν ό Σωτήρ έλεύσεσθαι 
μετ^ι του 1ΙατρΙ•ς, χαΙ μονήν ποιήσασθαι παρά τοις 
^^ άςίοις. 

Προσχννήσω χρδς γα^ίν τόν άγιόν σον ετ φ6• 
€φ σον. ΕίσελθοΟσα δέ μετά πάσης εύλαβείας, έν 
ν^βφ προσχυνήσω, εΓτε τ^ν έπ^γειόν σου να^ν, εΓτβ 
τ>*Ί ούράνιον * τά γάρ έθνη άχολάστω; το?ς ναοΓς 
των θεών αυτών ένασχημονοΰσι. Πρδς μέντοι την 
Ιδίαν ύπόθεσιν ό Προφήτης τά εΓδη της χαχία; χβ- 
φαλαιωδέστερον έπελθών, χαΐ δείξας βδελυχτά θεψ, 
πρ?/ς έαυτδν έπάνεισι, χαΐ λατρεύειν επαγγέλλεται 
γνησίως χα\ προΟύμως, ούχ ώ; δεδιχαιωμένος, άλλα 
ώ; ήλεη;/έν•)ς. ΕΙ χαΐ έν οΤς χαταβοί των αμαρτω- 
λών, χα\ έαυτδν εΙσάγει τψ θ5Γ;> ναφ, τοΟτο 
νοεΤσΟαι δ^δωσι. 

6ΐ 56ίρ53ΐη ίη 16Π1- Ι^πηυαηι η)Ι$6Γί60Γι1ί3ηι 6υη£οεα(3 : ςυαιηνίβ ίηοΐαηιαηϋο 3(1ν6Γ5α8 ρ66€310Γ65, 
ρΐαηι Οβί Ιηϋυοβηϋο, νί(ΐ63(υΓ ίΐιιθ(ΐ3Π)ηιοϋο αΐίυϋ (28) 5ί£;ηίΟεΑΓ6. 

Υεκβ. 9. ϋοιηιηβ άβάαΰ ηιβ ίη ]Μΐ%ΐια /«α. 06(1υ6 Ο Κύριε^ όδιίρισότμε έντϋ διχαιοσύτχι σου.Χιι^ 
υιβ, Οοηιίηβ, ρ6Γ ηιβηυηι Γίΐίι Ιυί : ςιιί, υΐ αΐΐ ραγώγησόν με, διά του ΤΙου σου, δς έστι διχαιοσύνη, Λρο5ΐοΙη$, ]α5ΐίΐί3 οβΙ, οΐ 5ηη€ΐίΠθ3ΐίο, 6ΐ γ6• 
(ΙϋΐηρΓιο *' : ν6ΐ ίη 16£;6 Ιυα ςυα: 651 1ιυηΐ3η3 ]ιι- 

5ΐΙΓΐ3. 

Ρτορίφτ ιηιηιηοΒ ηΐ€θ$ άίηρβ ίη εοιαρηίΗ ΐηο 
νϊωη ηιβαηι. ΡΓορΚ6Γ νίβίϋίΐοβ ίηίηιίοοβ ηΐ60&» ςιιί 
ίπ 56ηιίιί8 ηΐ6ί5 563η(1αΐ3 βεηαίηαηΐ, 61 Ι3ςιΐ605 ΐ€η- 
(Ιυηΐ, βχρίαηβ, ςιι»50, Οοηιίπβ, νίαπι οβαηι αιΐ 16 : 
ίΐ;ι 6ϋίΗΐ δγιηηιαείιυβ ΓβϋϋίάίΙ. Υ*;!, Οίτΐρί ηΐ£, ηβ 
(ΐ66ΐίηϋΐη 3<Ι ϋ6ΐΐΓ3Πΐ 3υΐ 5ίΐιί6ΐΓ3ΐη ρρορίβΓ Ιηίιιιί- 
€05 10605, ςυί ΐ3ΐ6ηΐ6Γ ίη ίηβί ϋίί5 η)6 οΐ56Γν3ηΐ. €οη- 

^ΙΙΙΰΓ6 6ΐί3ηΐ ρ055υηΙ 1)3;6 ν6Γΐ)3 ίρ5ί 1>6310 03νί(1. 

Υεκδ. 10. Οαοηίαηί ηοη ΰ$ΐ ίη οτύ «οηιηι ν^πΊαβ, και άγιασμα;, χα\ άπολύτρωσις, κατά τ^; Άπδστο- 
λον. Κα\ έν τψ σψνδμψ• ίστι γάρ ή άνθρωπίνη 
δικαιοσύνη. 

"Ενεκα των έχΟρώτ μου, καζεύΘυνοτ έτώπιόν 
σον Γή>• όδότμον• Διά τους δρατους χα\ αόρατους 
εχθρούς μου, του; χατασπείροντα; έν τ^ τρ{βψ μου 
σκάνδαλα καΐ πάγας, έξομάλησον τήν όδδν μου πρ?>ς 
σέ • οδτω γάρ δ Σύμμαχος τ6 ΚατεύΟντον ήρμή- 
ΥΣυσεν/Η ώστε μή έχκλίνειν έπ\ δεξιά ί) έπ' αριστερά 
διά τους ενεδρεύοντας επίβουλου;. Αρμόζει δέ ταύτα 
κα\ τφ Δαβίδ. 

"Οτι ουκ, ίστιν έν τψ στόματί αυτών άΛι\Οε/σ^ 
%α\ ή καρδία αυτών ματαία, ψεύδονται γάρ, ώς €οτ βοτηιη ναηηη €$ί. Εΐ ηΐ6ηΙίυη(υΓ 355ί(1υ6 υΐ 

ί3ΐΐ3665 : 61 ίηυΐίΐία βοηιρβΓ 30 ν3η3 €0{;ίΐ3ηΙ υΐ Ο απατεώνες, καΐ άνόνητα μελ^τώσιν, ιος πονηροί. 

ιιηιΐί^ηί. 

Υεβ5• π. βεραΐΰτηηι ραίβηα εϋ ρηίΟιτ εοηιηι. 
Γπ)ρΐ6Γ ηιοηυ3 ίΠοΓοηι ϋθβΗΐ3ΐ3 Ιιοϋ ιΐίϋίΐ, 61 υ1> 
ρυΐίϋ3» Ι;3ϊΓ6ΐίοοΓυιη 1)ΐ3βρ1ΐ6Π)ί38, 6ΐ ίη1ιοη65ΐ3 ίιι- 
ΐ6πιρ6Γ3ηΐίφ ν6Γΐ)3• Υΰΐ ]αχΐ3 Ιιίβίοπαηι, οΐ) ΙυΓρββ 
οοηΐιιιη6)ίΔ5, 6ΐ ο1) ]ιΐΓβί.ι» ςαφ ίη Οαν'κΙ ϋίοΐα 
Γυ6Γ6 3ΐ) ίηίπ)ί6ί5. ΙΟηοΓυηι ^ιιΙΐυΓ» ηοη Ιοείο! 3ΐ(ΐη6 Τά^ος άνεφγμένος, ό Λάρυγζ αυτών. Τούτο, 
διά τά νεκρά δόγματα κα\ τάς δυσώδεις βλασφημίας 
τών αΙρετικών, ή χα\ τά μυδώντα τη; άχολασίας 
βήματα. Ι) χαι τάς κατά του Δαβίδ αίσχράς Οβρει;• 
ϋύ γάρ χεκαλυμμέ'/ος εστίν • ούτω γάρ (^) αύτην 
δυσοσμίαν συνέκρυβε. οροτίχ 8βρυΙΐυΓ:6 60ΐηρ3Γ3νΙΐ, 86(1 3ρ6Γΐ£ 36 ρ3ΐ6ηΐί• ΐ6ΐΓυιη(|υ6 οϋοΓβηι 6η)1ιΐ6ηΐί.] Ν«ηι 81 ορ6Γ• 
Ιυιη 68861 86ριιΐ6Γυιη« ίπ[ΐιηυη(1ί(ί38 οηηΐ68 61 ^Γ3?6ηι ίΙΙυηι 5ρίπιυηι 66ΐ3Γ6ΐ. 

•* 1<ΐ3η. XIV, 25. •• Ι €ογ. ι, οΟ. (28) Ογοϊοο τοΰιο, Λογ. Υλγι» ΙβοΙίοηβδ. 

(2ί)) Λ(1(ΐ6η(1υηίΐ ρυΐο &ν. 105 ΟΟΜΜΕΝΤ. 1Ν ΡδΑΙΜΟδ. 106 

Τα7ς γΛώσσαις αυτών έδοΛιονσατ. ΕΓ τις μίν 4 Ε^ίη§%ί$ μμη άοίθ9έ αψβ^ύηί. Οοΐοβι οωιι^ιι ιιι«ιι- δόλκος, οίτος χα\ ψβύστης* ούχ βΓ τις δέ ψεύστης, ο!»- 
τος χα\ δόλιος. Ή γαρ του δολίου καχουργία, χαλε- 
ιτωτέρα. Λέγει το(νυν δτι Έπιβούλως χατ* έμου αυν- 
εμβλέτων, χα\ συν&9χέπτοντο. 

ΚρΊγοτ αύτ<Α)ς^ δ Θεός. ΤοιβιΟτα εργαζομένους 
χατάχρινε, ό μιβών «άνϋας τοιούτους ώς (30) προ- 
εδήλωβεν. 

*λχο»6ίϊάτωσατ άχ6 τώτ δίοδονΜωτ αύτώτ, 
*ΑστοχήτωΦαν τών ^υλευμάτων• 

Κατά τό πΛήβος τώτ άσεββιώτ αυτώτ ίξωσοτ 
αυτούς. Διά τήν άσχβειαν αυτών Έξωσοτ αυτούς* 
ού γάρ τιμωσ{ σε * χα\ μ)] δι* έμέ, ε( χα\ σδς χλήρος 
έγώ. "Η χα\ Αλλως - δσον είσΐν άβεβεΤς, τοσούτον 
πδ(&(&ω της σης εΰμενεΐας άκελαΟήτωσαν. *Ασε6ής ρ 1ι3ϊΓ6(1ΊΙ&8 Ιοα 6^0 βιιοί• Υβΐ 3ϋΐ6Γ : Ου^ιηΙο ΠΗ ιιηρϋ (1α€68 ιαοί» ηοΒ ςυκ:ιιηφΐ6 ηι^ικίιχ θΐί&αι Μνλΐι•• 
ΟοΗ βΐ^ηίιη τιΓιυηι ρφίνβτΜβ 6»1. ΑΗ \%\\λτ^ 
ψϊοά Ίη$Ι(1*ια8 61 (1οΙθ8 ηη» «(ΙτβΓβυβ βΑοι ΰοηΐβχο- 
1)8η(. 

ΛηάίΰΛ ΗΙο$^ Οεηε* Τν, ιηηιιίΙ, ςοΐ Ιιυ]υ<ιηοιΙί 
Ιιοηιίούβ• λο Ι«ϋλ ορβτ»ιιΐ68 ούίβϋ, «ι •υριιι οιίαι- 

ΒεΜαηί α όορίαύοΜΗΜ ««(«• Ηθ€ «•1 ΓηιςίΓβη- 

ΙΙΙΓ ρΓ0ρΤΗ8 ΟΟΟβΟΗβ. 

8€€νηάΗηί ιηιι/ίί/Νΐ/ίη^ιη ΐηρίβίαΐΜη €0ΤΗΐη €Χ• 
ρ€ΐΐ€ βο$, ΡΓορΐ6Γ ϋΙοΓυοι ίιηρίβίΑΐβιη 608, Ιη^ιιίΐ• 
ΕχρεΐΙε^ «ΐυία Ιβ ηοη νβηβΓλοΐαΓ. Νοςυβ οηίιο ρΓ0• 
ρΐ6Γ ιηβ 1(1 6χρο8ΐυΙο : ϋιιη6ΐ8ΐ αϋοςυΐη, 80Γ8 ^ιίςιιο δέ, οΰ μόνον δ &θεος, &λλ& χα\ ό μ)) 1^ροσηxδ'η^ι>ς τόν 
Θεδν σεβόμενος• "Οτι Λορεπίκρανάτ σβ, Κύρίβ. Ού μέλει μοι γάρ 
τοσούτον υπέρ ών εΙς Ιμέ ποιούσιν, άλλα υπέρ τών 
σών άλγώ * παρεπίχραναν γάρ σε, διά τά προ^[(η- 
θέντα τούτων επιτηδεύματα. "Αλλως τε* Κα\ έμο\ 
πολεμουντες, τ^ς σάς έντολάς φυλάττοντι, σέ τ^ν 
(μδν Δεσπότην παραπιχραίνουσι. 

ΚαΙ βύξρρατθήτωσατ χάντες οΐ έΛχΙζοττες έχΐ 
<τέ. Τών σών γάρ έχθρων Ανιωμένων, οΐ ευσεβείς ιτΐ3βΐ8 8υηΐ, Ιλίιΐο & ΐα» ΙιβηβνοΙβηΓια ΙοηκΙυ8 9ΐ>]{- 
ο/ι&ηΙυΓ. ΙπιρΙτιε ?6Γ0 ηοη ΙΠβ ΐΑηΐυηι 681 ςιιΙ Οβιιηι 
ηοη οοΓιΙ, 86<1 6ΐ 18 ηαι ηοη υΐ ΰοη^πιΠ βαιη ?6η6• 

Γ»ΐυΓ. 

Οηοηίαηι εχαζύτΰαυεΓΗηΙ /«, ΰοΜΪηε. Νοη 8(160 
ιηίΐι! €υΓ3β 8υιιΐ ςυοΒ 8ΐΙ?6Γ8υιη ηο ορ6Γ8οΐιΐΓ« 
ςυ»ιιΐιιιη (1οΐ6θ οϋ 68 ςιι» €θηΐη 16 8^ιιηΐ. £χ8€6Γ• 
1)2Γυηΐ 6ηίηι 16 Ιη 8ΐυάϋ8, 8ΐ(ΐαο 1η οοητ6η8ΐίοηι5υ8 
βυΐβ, ({Μα8 8υρ6ηυ8 €0πιηΐ6ηΐ0Γ8νίπ)ΐΐ8• Υβΐ »1ίΐ6Γ : 
ΟυϊΑ 6Χ8€6Γΐ)8Τ6ΓυηΙ 16 ΒοΐΜίηοοι ηοιιπι, ιίαπι 
ηιΊΙιΙ πΐ8η(ΐ8ΐα Ια» ο1)86ητ8ηΙί πιοΐ68ΐί 8υηΐ• 

νΕΐΐ8• 13. £ι ΙωίεΗίητ οιηηε* φίί ερηαηΐ %η ί# 
0υοϋ68 ιηίηίοί 06ί οιοβγογο 86 ΐΓΐ8ΐΙΐί8 8ίΒ6ΐυηΐαΓ» αντιθέτως χαίρουσιν, δτι σο\ μόν(|> θα^^υντες, περί• ^ β(1ι*ΐ68 86 ρίί ςυΐ6υηςυ6 βιιηΐ 6Χ 8<1?6Γ80 §8υ(ΐ6ηΙ ; 
γ£νονται τών τοσούτων χα\ τηλιχούτων. Ε}ς αίωτα άγ€ίΛΛιάσοτται. *Αντ\ του διηνεχώς, 
Ιγγύς άε\ τήν σ^^ν «αράχλησιν Ιχοντες. 

ΕαΙ χατασχηβτώσείς έτ αύτοΊς. Έπαναπαυόμε- 
νοι χ^ (2>ραιότητι τών ψυχών αυτών. Ένοιχήσω γάρ, 
φησίν, έτ αύτόίς^ καΐ έμχεριπατήσω, καΙ §<τομαι 
αύτώτ Θεός^ χαΐ αύτοΙ ίσονταΐ μοι Λαός. 

ΚαΙ χαυχήσοτται έτ σοΐ^ οΐ άγαχωττες τό δτΰ- 
μά σου. Διότι μόνοι συνηχαν τδν άληθινδν Θεδν, χαΐ 
ε\ς τούτον μόνον τάς ελπίδας ένέθεντο. Κα\ Αλλως δέ 
οΐ Χριστιανοί τοσούτο/ άγαπώσι τήν θείαν του Χρι- ι|ιημ1 8οΙο ΓγοΓι 1)60, Ι8ηΐ08 86 Ι8ΐ6β 8αρ6Γ6ηΙ 1η1• 
ηιΐ608. 

1η ίΰΒοαΙηιη εχίπΐΐίώηηί, Ηθ6 681 86Πΐρ6Γ 6ΐ ρ6Γ- 
ρβΐυο, οαπι ρΓορο 8Κ]υ6 888ί(1η6 οοηβοΐβϋοηοαι 
Ιιΐ8ΐη Ιΐ8ΐ)ί(οΗ βΐηΐ. 

Εί ΗαίίίίαΙ^ίε ϊη βη. Κ6ςιιί6866η8 ηίπιίπιπι Ιη 
ριιΐ6ΐιΗΐηι1ίη6 |8ΐ(|η6 6ΐ6|$3ηΓΐ8 8η1πΐ8Γαπι 6οηιηίΐ : 
ΙηΗαΙίίΐα^ο βΝΐιη αΙι>{, ίηηηίΐ, Ιιι «Ιε, €% ήιαιιιΗι• 
/α^, €% €το ίΙΙοτηιη ί>βιιι, βί ίρεί ετηηί ηιΗί ροριι^ 

ν£Ε8. 15. Εί §(οήα^Ηηίητ ίη 1^, ^1 άίϋςηηί 
ηοηιεη (ιιαιιι. Οο'μ 86Πί66ΐ ίρ8ΐ 8θ1ί 06υπι Τ6Γυπίΐ 
ίηΐ6Π6Χ6τοηΙ, 8ΐ(ΐιΐ6 Ιη Ιιοο βοΐο βροιη βιιβπι 6θΙ1ο- 
€:8ηιηΐ^ Ει 8ΐ1ΐ6Γ εΐιΗ8ΐί8η1 τίΗ (ΙΙνΙηηηι ε^ΓΐβΙΙ στοΰ χλήσιν, ι2)ς άπδ μόνης ταύτης θέλειν γνωρ(ζε• Ο «οαιβη 8(ΐ60 (Κϋ^υη!, οΐ οχ ίΙΙο Ι8η1ηηι νοίίηΐ σθαι, χα\ έν μόνφ Χριστφ καυχώνται, χατά τδν 
*Απόστολον • Έμοϊ γάρ, φησί, /ιή γέτοιτο κανχά- 
σθαί^ εΐ /ιή έτ τφ στανρφ τού Κυρίου ή/ιώκ Ίψ 
σου Χριστού , τουτέστιν έν τφ σταυρωθέντι Χρι- 
στφ. 

'Οτί σϋ εύΛογήσεις δίκαιον^ Κύριε. Ού μόνον 
χατά τδν παρόντα ρ(ον άναχηρύττων αύτδν, άλλα χαΐ 
χατά τδν μέλλοντα, όταν έρείς * Αευτε οΐ εύΛογίΐμέ- 
τοι του Πατρός μου. £υ ούν ευλογήσεις αύτδν, χα\ 6θβηο8€ΐ. Ιη 8θ1ο 6ΐ6η1ηι εΐιπ8ΐο]αχΐ8 Αρο8ΐο1υιη 
βΙοΗ8ηΐαΓ, (ΙίοοηΙοηι : Μ\Ιύ αηΐ€ΐη αΒ$Η ηί ρίο' 
νϊετ^ ηίεί ίιι €νη€ε ΟοιηΜ ηοιίΗ Ιε»Η €Μ$ΐί ** ; Ιιοο 
681 ηί8ΐ ίη €ΙΐΓΐ8ΐο ίρ80 6ηΐ6ΐΟχο. 

ΟιΚΝίίαΜ /» ^€η€^α$}ηείο^Β9ηίηε. Νοη Ι8ηΐαηι 
ίη ρτχβοηϋ 8βΒ6υΙθ' ιη 6ΐ8 1)6η6<}ί668, Ι8η<ΐ6ΐ 6θπιπι 
οηιηίϋηβ ηοΐ88 ί8€ΐ6η8, βοά 61 ίη ΓυΙυΐΌ : (ΐη8η(]ο 
τθ€8ΐΗ< 008,(1ί€6η8 ; \ε^ΐ€^ ΗΗεάϊαΙ Ρείήε ίκει **• •• Ι-ονΙΐ. XXVI, 12 ; Ι €ύτ. νι, Ιβ. •' 68Ι&Ι. γι, 14. •• ΜβΙΐΙι. χχ?, 34. 

Υβπδθ Ιβοϋοηβ^ 
(30) ϊσ. προεδήλω^ας. ^ 

ΡΑτηοι.. βκ. εΧΧνίΙΙ. Οί9ίΐίζθ(:Ι Ι3ν (^00§ΐ€ 1«7 Έϋ'ΓΗΥΜΙΙ ΖΙβΑΒΕΝΙ 118 

Τϋ ίΐίςββ 1)6ηΰ(1ί€68 618 1«ιηβΙ&ι κη&ΓιίρηΙ οοηΐΓ», α οΐ πονηροί τούτον χαχίζουσι. Παρηγορεί ^ έν τούτφ 
^18 πΐ3ΐ6<ϋθ2Βΐ• 1Ιυ]α8ΐηο<ϋ αυΐεοι ▼6ΓΧ)ίβ 008 6θη8θ- τους ζιί τήν Αρετήν βλασφημουμένους. 
ΙαΐυΓ ςιιί ρΓορ46Γ τίΠυίβηι 1)ΐ3ΐ8ρΙΐ6ΐηϋ8 «ο ιη&ΐβιΐί- 
<:ΐίοιιΊΙ)ϋ8 ΊηρΗΐ βοΙοΐΜ. 

υί ίΰΗίο 6οΐΜΤ νοίηηίαίη ΰοτοηαϋί ηο$, Τιι, Οο- 
ιηίιΐ€, ίιι^υΐΐ, ηιυπΗδίί ηθ8 ΎΛ\άο, 6ΐ είΓουηκΙβ^ί&Γι 
€ηΐϋ6 Ιιΐ8, ςβββ 8€<ιΐαπι 681 Ιμμι» νοίυηίαϋβ : Ιιοο 
^81 βοιιΐηπι ΐίΐΗ ^αΐυη αο ρ1&€ίΐυπι• ΑΒίηι&άνβι^ 
ίβηϋαιη ααΐ6ΐη 681 6886 1ιυιΐ6 ςιΐ6ΐη(1αιιι 1ο<|ΐΐ6ηάί 
ιηοίΐυιη 8ρυ(! 80οηιιη δορίρΐυηιιο, <|ΐιο βΐίηη ρο- 
^ 4€ηίΊ<Β (ϋε6Γ6 8θΐ6ΐ ρΓΟ ροίβηΐβιη ; 61, νΊτηηι Βαηραι» 
4ΐιιηι ρΓο 5«ιΐ|;Ηίιΐ8πυηι ; ίιοηινκΜ 6ΐί&ιη ρ<ιπ« 1)00 
651 ραοίβουπ) : Ηα οΙ Ιιίο, »€Ηίηηι δοηω νοίηηίαίη 
ρΓΟ βευΐυιη ρΐ^ιοίΐυιη 61 1)6η6 £^Γ0ΐυιη• ΟγιΙο 6ΐί3πι 
ϋ8ΐ Ιιοο ιιιο()ο : Μαηϋβΐί ιιο8, Οοηηη£, ροΐ6ηΐί& Ιαα *Ως δπΧφ 6νδοχίας ίστεφάιτωσας ήμοζ. Αίαν 
έχύχλωβας χα\ ιαρ\ζτεΙχ\9ας ήμδς τφ νταυρφ, τψ 
δτκλφ της ιύβοχΓας, ήτοι της ά^^ήτου οΙχονομ£ας σου• 
*Η χα\ δαΛο^ βύδοχίας^ τ6 εύδόχιμον δπλον ύηο» 
ληπτέον. Σννήθη; γάρ τ^ Παλαιοί χα\ οίτος ό σχη- 
ματισμός * νιό^ γάρ χαλεΐ δυ»τάμβως τ6ν βυνατ^ν, 
χα\ άτδρα αΐμάτωγ^ τ6ν φονιχ6ν , χα\ Ανθρωχον 
€ίρ7)η}ς, τ6ν ε1ρηνίκ(5ν. Κ»\ συνταχτέον οδτως • Πϊ- 
ρ;€τβ(χισας ήμαί; τ)^ βυνάμει σου, χαθάπερ έν δπλφ 
εύδοκίμψ χα\ στε^^εψ. Στεφάνη γάρ, ύ χύχλος • κυ- 
χλοτερής δΐ, χα\ δ τειχισμδς. 

^0.181 8ειιΐο ςυοόαηι ρΓο1>3ΐο αο ΓοΠι. ΟοΓοηα 6ΐιΙηι 6ίΓ€υ1&π8 ίοΓηιββ 68( ; 6ΐ ιηυηίΐίοη68 οΐί^ιιη ρ6Γ οίτ* 

•«υΐυιη Αίςαβ ίη ε'ίΓουΗυ Αβή 8θΐ6ηΙ. 

Λη ρηεηι ίπ Η^ηιιύί ρτο οαανα ρ$αΙτηΗί ίρ$ί ^ΕΙς τό τέΛος έτϋμτοίς^ υπέρ της όγδότις,ΨοΛμός Οαυίά, 
ΡδΑΙ,Μϋδ VI. 
Ουί(1 βίςηίηοβΐ Ιη ήπετη (Ιίεΐυιη 6$1 : ρΓΧ86ηΙΙ 
^6Γ0 ρ88ΐιηο Ιβυιίαΐ αο πΐίΐ|;ηΗΐ6αΐ ϋ6ΐιη[ΐ ΓΓθρ1ΐ6ΐ& : 

Τ0ξλΙ(ΐα6 61 ΡΓ6068 ΓυΟίΙίΐ ρΓΟ 0€ΐ3ν3, !ΐΟΟ 68ΐ ρΐΌ 

^ΌΐΜΓΟ 89εουΙο. ΡΓ2β86ΐΐ8 6ΐιίηι 82β^€υ1ιιιΐ) Γ6νο1αΐιιιη 
416 €βιηρΐ6ΐυιη, 61 ςυαδί 1ΐ6ΐ)ϋοιη&(1;β €0ΐιιπΐ6η8υΓ&• 
4υιη, 86ρΐ<ίΐι&πο 8Ϊ2ηηΐυΓ ηιιιηβΓΟ, 61 86ρϋιηιιιη ϋί- 
άΐατ; ΓυΐαΓυη ν6Γ0 βχοαίυιη οοΐ&ταιη ορροΗαΐυΓ, 
«6ΐαΙί ςαοι] 86ρΐΙιηυιη 86ςιιΊΐϋΓ• Ιη ρ6Γ8οη3 Αυΐ6ΐη 
ιιοιι 8υ& καηΐυηι ΡΓορΙΐ6ΐα, (6(1 61 οηιηίυΒί ηο8ΐΓυιη 
ίυηϋϋ ΡΓ6668 8(1 Οβυαι, ςαί ιβ ΓυΐυΓο ίΠο 8£6υ1ο 
4η&ιιο8 ]ιι4ί6αΐιΐΓΐΐ8 681. Ηαηο αιιΐβιη ρ8λ1ηιιιιη 60ΐιι- τφ Ααδίδ. 
ΨΑΑΜΟΣ ς-'. 
Τ( μέν δήλοι τδ ΕΙς νό τέΛος^ προιίρηται. Ύμνων 
δ^ χα\ μεγαλύνων τδν Θεδν δ προφήτης, ύπ^ρ της 
δγδδης παραχαλεΤ, τουτέστιν, ύπίρ του μέλλοντος 
α{ώνος. 'Έββομος γάρ δ παρών, δστις έβδομάδι με- 
τρούμενος, χα\ άναχυχλοΰ μένος, χα\ συμπληροΰμε• 
νο; * δγδοος δέ έχείνος, ώς μετά τδν Ιβδομον τούτον. 
Ού προσώπψ δέ μόνον Ιδίφ, άλλα χα\ πάντων ήμων 
προσάγει τφ χρίναι τηνιχαυτα μέλλοντι ΚυρΙω τ! ν 
δέησιν. Έξέθετο δέ τδν ψαλμδν, πΐ'.ρασμοΤς περι- 
σχεθείς, έπάνεχΟεΙσιν αύτφ ^ιά τίνα πλημμελή- 
ματα. φο8ΐΝΐ 1>6&ΐυ8 Ο^νίϋ ρο8ΐ(]υ&ιη ίη &ιΐ9ΐΐ8ΐια8 αίςιιβ ίη &(Πί€ΐίοα68 (ί66ί(1ίΙ, ςυ» 6ί οΐ) ρ6θο&ΐα 6]υ8 οΐι- 

«ίθη6ΓΑΙΐΙ. 

νΚΒ8. 2. Βοηιίηε^ ηα ίη /Ίιγογ« Ιμ αν^πα» ιιι#, ιι#- £ Κύρί8, μη τφ βυμφ σον έΛέγξτ^ς μ8, μηδέ τ^ 'ηΜίη ίνα ίηα €οτΐί\)ϊα% ηΐ€, 86(1 ςιιοΐΒΟΐΙο Ι6|{ίπιυ8 
«ρυ(Ι 1>6αΐυηι ίοϊ) : Βεαΐ9ί$ Η^τηο ηπεη τ^άατ^αΗ 
^)4ηΗ9ην$ ίη ίεττα ** ; 61 ({ϋΟΐΒίκΙο Ιρ86 6ΐίαηι Οα• 
^Ίύ &1ίΙ)ί (ϋχίΐ : Βεαί^κ• ^οηίο ({ίΛεηι ΐη €0τΗρΗ€τη9 
^οηάηε ^* ? νβηιιιι 1ι<κ: ίιι 1θ6θ ΡΓορ1ΐ6ϋι ηοη {"βρη- 
1ΐ6η(Ιί Γ6ΐιυίι αυι οαβίί^ίΐΓί β Οβο, %^ά ςιιοίΐ ρθ86ϋ 
1(1 ΐαιιΐιιηι «βΐ, ηβ ουιιι ΐη<1ί||[η&ΐίοιΐ6 γ6(Ι&γ0ιι31ιιτ 
ουί 0ΙΙΠ1 ίΓ&. Ναβι 6ΐιιη ίΒΐοΐ6ΓαΙ)ϋ6ΐιι 6886 πονβΗΐ 

4Ι'ΑΙΙΙ Ι)6ΐ, Ιίαΐ6ΐ ηΟ &1) 68 ΡΙΌΓ8Ι18 ρ6Τ(ΐ8ΐ4ΙΓ : ΟΙΟ* 
<1ί66 Ι811>6η ΟΟΓΓίρΙ (φΐβΐ, υ! ρίΟΐίαΙίΟΓ 60661118, 
^ΐΗΐΙΓί ίΐκΐίεϋ ρ68η2δ Ιη6ΐ1ΐ18 6£ΓΐΙ£ί8ΐ. €θη86(|α6ΐΗ6Γ 

^ϋ«»ι ρο8ΐ Γ64ΐ3ΐΓ|;υΐίθΒ6πι, 6•ΓΓ6ρΐίοη6ΐη 8υ1)]αη- 
^ίΐ : οΐ ςυ&η(ΐιΐ8ηι Οβιιβ 8 ίυΓ0Γ6 61 Ιη 6ΐ 8ΐ) οηιηι 

;|^ΓΟΓ8Ι18 ρ•88ίθΒ6 1ίΙ>6Γ 811, ^0ρ1ΐ6ΐΚ 180)611 8«ρ6- όργ^ σου παίδευσες μβ, Κα\ μ^ιν έν τ|) β(βλφ του 
*Ιώ6 γέγραπται* Μακάριος άτθρωχοζ δτ ήΛεγξβ 
Κύριος έπϊ της δργης * χα\ αύτδς δέ φησιν έ^ άλ- 
λοις* Μακάριος άνθρωπος δτ &ν χαιδβύσης. Κύ- 
ριε. ΟΟ φεύγει γούν τδν Ιλεγχον, ούδΐ τ^^ν παιΙείαν 
απλώς • άλλα τδν μετά θυμού, χα\ τδν μβτ' δργης, 
?να μή τφ άνυποίστφ διαφθαρε(η * άλλα τφ μετρίφ 
βελτίων γενόμενος, έχφύγ|) τάς έν τ{ μελλούση χρή- 
σει χολά^εις. *Αχολούθως δ^ τφ έλέγχφτήν πα^δευ- 
σ^ν ώς έπομένην έπέταξε. Τδ θείον δέ, χα\ θυμού, 
χαΐ παντδς πάθους ελεύθερον. 01 προφηται δέ τάς 
τοιαύτας θέσεις προσήψαν αύτφ, βουλόμενοι πείσζι 
τοΙς άνθρώποις, δτι προνοείται του παντδς δ Θεδς, 
χα\δρά, χα\ ακούει, χαΐ ήδεται, χα\ λυπεΖται, χα\ ^ϋΐηεΓΟ Ι)υ]υ8ηΐ0(1ί 80*66110116111 6ΐ ΐΓϋΜίβηιηΙ, ρ6Γ- Ι) χρ<νει, χα\ θυμούται, χα\ οργίζεται, χαΐ δσα τοιαύ- 8υ8(1θΓ6 8ΐ<ι^6ηΐ68 ΐ6€ΐοηΙ)υ8 : ςιιθ(1 οοιηίοιη λο- 
ηιίηιιιη Ι)6η8 ειιτΜη 1ιαΙ)6ΐ; ςικκΐ οηιηΐ• ¥1<Ι61 61 
ιιυιΐίΐ; ςνυιυΦίΒίοΓ, 6Ι ΐΓί8ΐ»ΙυΓ« 6ΐ ]η(ϋ68ΐ, Γητίΐ, 

61 ίΓ986ίΐυΓ ; 61 ςΐ19Ι6ΙΜΚ|ΙΙ6 8||8 !)α|ΐΙ8ΐηθ(ϋ 6ΙΙ1ΙΙ 

ί806Γ6 (1ί6υηΐ, αΐ 8«Ιΐ6Πΐ Ιιοο ρβαο ΐίη)0Τ6 60ΤΓ6ρΐί 
1)οιη!η63 (ΐ68ί8ΐ6Γ6ηΙ α νίΐϋδ. Ει 8ΐίΐ6Γ : ΑΚ> Ιιαπιβ- 

1λΐ8 0ρ6Τ8ΐί01ΐίΙ)υ8 ρΓ0ρ1)6ϋ6 (ΙίτίηΐΙ 4ΐ66ΐΑΓ8Βΐ : 61 

4|οί8 αιιί Ιθ(|ΐιυπΐυΓ 6ΐ ςυί 8ΐΐ(1ίυηΐ Ιιοπιίηββ 8υηΐ, 
^ ^ο1^ ν, 17. ^• Ρδ8ΐ. χαυ. ϋ. τα, Γν' οδτω φοβηθέντες, τής χαχ(ας άπόσχωνται. 
Άλλως τε δέ άπδ των ανθρωπίνων ενεργειών έμφα(• 
νουσι τάς θείας, δτι χα\ οΙ λέγοντες χα\ οΕ άχούον• 
τε;^ άνθρωποι * χα\ ή άπόχρισι^, άνθρωπΙνη. Κα\ 
άλλ(ύς ούχ έγχειρεΓ διάλεγε σθαι τοΟς έν σώματι, ε Ι 
μή σωμχτιχώς * χι\ γάρ χαΐ Βαρΰάροις διαλεγόμε^ 
ναι ι %% τούτων χρώμ•Οα διαλέχτφ * χαίπαιίίφ πρθ7- 
λαλοΟντες, ύποψ^λ((ομεν * χα\ ε( μυριάχις 2>μ<ν Οί9ίίίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε 109 ΟΟΜΜΕΝΤ. ίΝ Ρ3Α1Μ05. 11Ρ 

σοφο\, πρδς τήν &χ•(νων χ3τα^(«>ομεν ταικιν^τητα. Α Ιιιιιη»η• ϋιΐ({ΐΐΑ οχρΓΊιηιιηΙ ηυοά ΙοηΐΗΐιιΙιΐΓ• Νβ^αβ Κα\ ταυτά σοι χα8«λιχή τις Ιβτω πρ6ς ταύτα βι^- 
σχαλία. Τ6 γοΰν, Μή τφ θνμφ σον Λοιδβύσχις με^ 
μτίδέ τ^ όργ'ι σου, Αντ\ τοΰ, Μή ίξίως χαταδιχάσ^^ς 
μ£, μί^ άξίαν άπαιτήη;; με δ(χην. 
Ι>3ΐΙιυΐΊιηυ8 ; 6ΐ ςα»ιΐ(|υ3ΐη ν&1ιΐ6 βαρΊβηΚ» βίηιυΒ, βηίΗΐ ρΜ8ίΙ»ίΐ€ 6(1 υΐ %\\ύ ηοϋο ΙοςΜηΐβΓ, ιμιΙ ίιι 
0θΓροΓ6 βηηΐ ςα&ηη ΰθΓροηϋΐ€Γ. Ν«ιβ 61 ^ΐΜϋη 
ΒϋΓΐΜίΓΟ» »1Ιθ(|ΐιίιη«τ, ίΙΙοτοη Γιβκιι• υΙίΐΜΐτ : ^ 
ϋΐιιη ριιβπβ &ΠηαΊ(1 Ηίΰ^το νοίηιιιιι»* •οηιιιι ηιΟΓβ 
αά ϋΙοΓυιη Ι^ιηβη ΙιυιηίΓιίΑΐβιιι €0Μΐ6Μ€ΐΜϋπΜΐ•• Η^Βΰ ί^ίΙιΐΓ ΐΊΙ)ί 8Η ηοπηα ςιΐφΐΙ&ιιι υηΙν6Γ83ΐί8. ΟιπηΙ ί{ΗυΓ &ΊΙ : Νε ηι [ΗΤον€ Λμο ατ§ΜΛ$ μ$, ϊ4^νΛ 
•ϋ>Ί \υΙΙ, ςηο<1 ΝοΓιβ πΐ6 ]υχΙ& ηοβλ οοοηΐ» €0η(1ι>(ΐηΒ»Γ6, ηβηιιβ (ΙθίΝίΑβ § ιμ ροβηΜ €χΙ|βΓ6• ^ΕΛέησότ /<β, Κύριβ, δτι άσΰετ^ς εΙμΙ, ΕΙ μή 
γάρ ήσθένησεν ό νους, ούχ άν τά «άΟη τούτου πβρι- 
«γίνοιττο. "Η χα\ δτι άσθβνής εΕμι, πρ6ς τ6ν άόρατον 
έ;(6ρ^ν, τίν φανβρώς χαΐ χρΰβδην Ιπιβουλιύοντα» 
"Η χαΐ δτι συντριβείς, εξασθένησα. Ύπολδγισαι 
ουν τήν έμήν άσθένειαν, χα\ μή χαταδιχά^ης με 
τέλεον, ώ; έχουσ(ω; νενιχημένον * τής δέ του ^ΕΛέ- 
ΐί\σόΫ μβ φωνής, πάντες ιιάντοτε δεόμεθα • προΧών Υεκβ. 5. Μί$€Τ€Τ6 ηι^ί, ϋοηιίηζ, φιοηΐαηι ΙηβΤ" 
ΐϋΐιι ειιηι• 8ί ΐΜΐβΙΙβοΐυβ, Ιηςιιίΐ, πιβυ» (Ι<:1>ΊΠβ ηοη 
Γυί88€ΐ, ρ«8$ίοηβ8 εβΓίβ ΙΠυιη ηοη βιιρβπιβΜηΐ, 
τβΙ ςιιίλ ΙηΠταιη» βιιπι ηάΥβΓβιιβ ίηνίλίϋϊίοιη ίηίηιΙ- 
εηπι, ηιιί βΐ ρ&Ιχιη βΐ €ΐ»ηι ίη8ίιϋα8 (Ιίβροηίΐ : νβΐ 
ςιιίΑ ΜβΙ<Ιοί8 »ίηίΰΙΙοηί5υΒ (1ο1>!1ίΙα1ιΐ8 βαηι. Οοη- 
8ί(1βΓ0 {{[ΙΙϋΓβΙ Ιυ, Οβυ), (Ι6]>ί1ί(2ΐ6ηι πιβλοι, βΐηοΐί 
η»6 ρβιΓιΐυΒ οοηάβπιηχΓβ : ςιΐ38ί εροηΐύ πιοχ βυ- γάρ φησιν * *Εάκ ανομίας παρατηρήσχίζ. Κύριε , β ρΰΓ:«1α8 8!ιη• Ηχο »ιι(6ΐη νοοβ , ΜίΗτηε ηεΐ. τ/ζ ύχοστήσεται; χα\ , Ότι ου δικαιοΰήσεται 
έτώΛΐάτ σου Λα^ ίω>•. Κα\ πάλιν Ιτερος ε?ρηχε • 
Τις καυχι^σεται άρτ^ν ^χειν τή^ χαρδίατ ; ^ τίς 
χα/φτισίάσεται καθαρός είναι άαό φύΛου ; Πάν- 
τες μένουν ελέους δεδμεβα *οΰ πάντες δέ έλεοΰμε- 
6α - δ γάρ θείος Ιλεος τδν άξιον έπι^ητε^ Κα\ άσθε- 
νεΤ; δ& πάντες χαθ' εαυτούς έσμέν. *ΕάΥ γάρ μ^ 
Κύριος οίχοδομήσχ^ οίκον, εΙς μάη\ν έκοχίασαν 
οΐ οίχοδομοΰντες, Έάν ρή Κύριος ^υΛάξχι χόΛιν^ 
εΙς μάτην ήγρύχντισεν ό φυΛάσσων, οιιιηβΒ ηοΒ ρβΓρβίαο ίηιΙί^βιηιΐΒ. Νχιη €1 »ΗΙ)ΐ &1ΐ : 
81 ίιιί^ηιίαίει ο6εεΓναν«πε, ΟοηύΜ^ϋοηύηι, ^νίε εα< 
λΐ2ιι«Ηΐ^*? Ιΐϋΐιι 2ΐ1ίΙ)ί : ί^οη )η$1ϊρ€α1ίΐΐητ ίη οοη^ 
$ρ€€ΐΗ ίηο οηιη'η ν/ν^ηι **\ Εΐ ηΐΓΒΟβ ρΓθρΙ)6ΐ« 
>ΙίυΒ : ^ηη ρΙοτίαΠίντ, ΙηηυίΙ, νηαηέίνηι οοτ Ηαδεη, 
αηί ^Ιι ΰοηβιία ηιηηάΜ αα α *οτά19ίκ$ ** ? Οηιηο• 
ΙΐΒςαβ ίηιΠ^βηιιΐΒ (ϋν{η& ηιί9βΗοοΓ(Ι!Β : Ιαπιοΐβΐ 
ηοη οηιηοΒ ΊΙΐΒΐη οοηΒβςυαηιΐΓ , ουπι Οβα^ ςιιχπιΐ 
ΐΑηΙυηι ^\%ί\ο% 86. ΟηιηβΒ οΙΙβπι ηο8 ΊηΟΓοιί βιι- 
ηιιΐ8 : ςυ^Β ΝηΙ ϋοηιιηηε ωάΙβΰαΗτϋ άοηιηηι, ίη ναηκιη ΙαΙίοταηί ηηί ΰράιβοαπί βαηι ^'. Εΐ : Νί$ί ΟοΐΜΐΊικε ΰνϋοάίβτΗ ανίΐαίέΐη, {τΗζίτα νψΐηΐ ηηί ϋν 

Ίασαί με. Κύριε, δτι έταράχύη τά οστά μου. 8αηα ηΐ€, . οηΐίηε, ηιιοιηατη ΰοηΐΗΗ^αΐα ιην/ ο$$λ 

Τ6 άπδ των πειρασμών άλγος, χα\ αυτών χαθήχετο ηιβα. ΟοΙογ (|ΐι{ ευπιπιυΒ ηιίΐιί ίιιοβΐ βΙ) ΐΒΒίιΙαίΒ 
*ών αναίσθητων δστέων μου, χα\ έχλδνησεν αυτά. ^ αΙΙΙίαίοηίΝΒ, 8(1 υΒςιιβ ΟΒβΒ ίρΒΒ 86η8υ ΟΒΓβηΙΐΒ 
Διά τούτο δέ παρέστησεν τήν ύπερβολήν του πά• ^6Γν6ηιΙ, Βίσηβ βΒ €οηΰυ88ί(. Πίβ Βπίβηι νβΓ^Β 
θου;. "Η χα\ δστά νοητέον, τάς του νοΟ δυνάμεις, ρΒ$$Ιοιι1δ 8(ΐ9Β ν6ΐΐ6Π)6η(ίΒΐη (ΙοιηοηβίΓΒτίΙ. Υβΐ ροΓ αΤς οΐίτος έπερείδεται. 

ΚαΙ 4 ψυχή μου έταράχβη σφόδρα. Μή φέρου- 
σα τήν ρ(αν αλγεινών. Πρόσφορον δ^ τ^ ^ηχ^ν, χα\ 
δταν τΙς οΕστρηθ|) πρλς θυμ^ν άλογον, ή πρ6ς έπι• 
θυμΕαν αίσχράν. Τδτε γάρ πνεύσας πολΰς δ διάβο- 
λος, έτάραξε χα\ τδ σώμα, χα\ τήν ψυχήν, ώς άνε- 
μος θάλασσας, Ιμπεσών * χυχώνται γάρ άμφω, χαι 
κυμαίνονται, χα\ ού φυλάττουσι τήν εαυτών τάξιν, 
χα\ χατάστασιν. 

ΚαΧ σϋ. Κύριε, ίως χότε. Τοΰτο,ούχ εγκαλούντος 0δ8Β ίη(6ΐΠ{[βΓ6 ρο88υπ)υ8 ν'ΐΓβΒ Βο ρο(6ηΐί3$, ςηί- 

ΙΐΙΙΒ ηΐβΠΒ ίρΒΒ 6υ8(ίη6ΐΐΙΓ. 

Υεκδ. 4. Ει αιηπια ηιβα ίητΙ^αία βχί ναΙάε. Νοη 
8«ΐ8ΐ)η€ίη8 8€ϋί€6ΐ άοΙοΓοπι τ'ιηι. €οπιπιοϋίΒ8ΐηΐ6 
Βυίοπι (ΙΐΓίΙυΓ Η'ιο τβΓ8ί<ηι1υ8, ηυοίίβΒ ςηί8 βιΙ 
ΐΓΒΐη'ΒΓιςιΐΒπι ίΓΓ3ΐίοηΒΐ)Π6ηι, βιιΙ ργβτββ οοπευ- 
ρ{806ηΐίΒ$ Γαβηΐ ΒΐΊπιυΐΒΐυΒ. Τιιηο εηίπι ϋίαϋοΙιΐΒ 
Ιιιιηιο<)ί€β βρΙπιηΒ ΒηΙπίΒπι ΒοΙβΙ οΐ €ΟΓρη$ Ρ6Γ(ΙΙΓ- 
1)3Γ6, ηοη 86008 36 τβΠΗοβ ΥβηΐυΒ ίη πιαΓ6 Ιγπι6πβ. 
Μί8€6ηΙυΓ 6πίπι υη» Βηι4)0 31(|Π6 96$ΐΗΒηΐ, ηβο ρΓΟ- 
ρηυιη ΒΓΐφΐ6ηι Ιοοιιηι, βιιΙ οηΐίηεηι ββηνΒηΐ. 

Εη«, ΟοηΐίΜ, ΗΒηνίηιιο, ΥβΓίΐΒ Ιΐ9Κ6 ηοη Β€6α- έστιν, άλλ* δδύναις χατατεινομένου. Μαχρά μοι, Ρ 8Βηΐί8 ΒυηΙ, 86(1 ΙιοιηπΓΐΒ ίη <)<^0ΓίΙ)ΐΐ8 οοηβΚίΐυΙί. φησ\, γέγονενή άπδ σου παρ^ρασις, οΟτως έχοντι. 
ΤοΓς μλνοΟν πειρ^ζομένοις έξ άμοιρτίαις, ούχ εΟΟυς 
έπιχουρεί χατ' οίχονομίαν. Καιρφ γάρ, φησ\, δεκτφ 
ίχήκονσά σου* τοις δέ ίξ έΐΐΐ:ρε(σς τοΰ πονηρού, 
χ«\ μάλα • Έτι γάρ, φησ\, ΛαΛονντός σου, ίρώ • 
Ίδοϋ χάρειμι. *ΕχΙστρ8ψρτ, Κύριε, /Η5<τα* τ^ιν'ψυχήν μου. Οίιι, ίηηιιίι, Β 16 6^0 ηΰβΙβοΙιΐΒ βιιιιι, ουιη ΐΒπιβη 
ΒΐιχΙΙίο Ιιιο ίη()ί(|[6Γ6πι. 06η$ 6ΐιίηι ίί9 ςαί ρΓορίβΓ 
ρΓορη» ροεοΒία ΐ6ηΐΒ(ίοη68 ΒΐΐΒΐίηβηΐ, ηοη βοΙρΙ 
8ΐ»1ίιη ΒΐιχίΙΐΒΓΐ : Βΐςη6 Ιΐ06 η)3{[η3 ουηι ιΙίΒρβηβΒ- 
ΐίοη6 Β({ίΐ. Τβίηροη βηίιη αζαρίο, ίηςυίΙ, ΦχαΗάϊΗ 
ίί. ΙΪΒ ν6Γ0 ςΗΪ ο1) (Ιχηιοηίδ €8ΐιιιηηΐ38 ί(Ι ρΒΐίπη- 
ΙΟΓ, ΒίΒΐίπ) Β(ΐ68ΐ : Αύίιηϋ βηίηι, ίηηηίΐ, ΙϋηΗ€Ηΐ€ Κ 
άίϋαη, Κτοε αάιηηι. 
ΥΕΒδ. ο.€οην€τΐ€Τ€, ΰοηΐίηβ, €τ\ψ€ Ληιηκιηι ηζ^ηι^ ΡββΙ. ειχίϊ, 5 "* ΡββΙ. οχι-ιι, ί. '* Ιϋίιΐ. "» ΡββΙ. οχχχι, 1. Ιί)ίϋ. Οί9ίΐίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε ΕϋΤΗΥΜΠ ΖίΟΑΒΙΝΙ 112 

ίικίιιΗ, ΙαπιβΙβΙ λΐ2Γ.ΐ6ου8 οΐ) Α Στράφηθι ημάς μβ, εΐ χα\ Απεντράφ^; δι* & 4μαρ- 
61 ^τ\ρ^ ίύβ €Χ τον * χα\ έξελου μ< των θλ(ψβων. Ί11 

<]οην6Γΐβτ6 Α(1 ηιβ, 

ρ6ε€9ΐ& ΐη€2 &76Γ8118 ΓυβΠβ Λ 016 

8αΐ9Η9η ίΜ (α€ ρτορίη ΜίϋΤίΰονάίοΜ ίκοΜ. Νοβ 
οΗτΙηηΐβ» ιη68β« ΙιιςιιΗ, \ά ρβίο ; ιιυΐΐαβ βηίιη 1ι«- 
4)60 ςυϋΐΗβ ίά ιη6Γ63ΐΓ• 

ΥΕΑβ. 6. Οϋοηίαηι ηοη €$ί ϊη ηιοΠβ ηκΐ ηι^ηιοΓ 
ιιΊ Ιιιί. ΡβΓ ιηοηβηι, |»6ΰ<!Αΐιιιιι ίηΐ6ΐ1ί|{ϋ ηιοπίβ 
ιηίηΊκίΓυιη ; 2ΐ) ίηίΐίο βιΓιιη ρ60€&1υιη ίηΐΓ0(Ιιιχί1 
ιιιοΓΐ6ΐη ; αίΐ ί{;ί(υΓ« ςαοά ςυί ρβΰοίαιη Γ&6ίΐ, υοη 
«$ι Ιυηΰ Οβί ιηβιηοΓ. Ε$1 6θίιη νβΐυΐ 6Κ)Γίυ8 &υΙ 
οΙ)6Φ0&ΐυ8, ςυΊ ροεοαί. ΥβΙ ιηοΓΐ6ΐα ^ρροΐΐαΐ ΐβιη- 
ρυβ ιηοΓίίδ, ςαία υΙ)ί «ιυ'ιβ ιηοΠυυβ Γυβπΐ, αΐιίαίιιιη 
61 68ΐ» υΐ ρο88ίΙ &ηορ1ίυ8 06ί Γβαιίηίβοί, &υΐ Οβυηι 
Γο^ΑΓ6• 1ηυιη65 6ηΊιη Ιαιιο 6886ηΐ οιηη68 ρΓ6068. 

Ιη 4η[€Γηο ααΙβίΛ ριιΐχ ΰοηβίεύ'ΗΗΤ ΜΙ ? ΑηΙβ ^ 
Μ0Γ160Ι ρ Γΐιί46Γβ ςυοιη ροΐ69ΐ ? 4^081 ιηθΓΐ6ΐη ν6Γ0 
ΓοΐΓίΙ)ΐιΙίοιιί$ Ιαηΐηηιηιοϋο 1βιηρυ8 681 (51)• 

ΥΒΐιβ. 7. ί,αΙ)οταη Ιη ^αηιίΗ ίΜΟ, ίαναΰο ρ€ν 
ύη^ηίαζ ηοοία /«^Ιιιιη ηκΊΐιη, ΙαΰΤί/ηιίΜ ηιεί» ζίτα- 
4ιιηι ηιεηηι ήραΙ^ο, Νοη 8ίιηρ1ί6ίΐ6Γ 1α1>οπινΙ, Ιηςυίι, 
80(1 €ΐιιη β6ΐηί1ΐ1)υ8 ; ςα» γ68 ίιιΐ6η8ίοη6ΐιι «ΙβηοΙλΙ 
Ι.'ΐΙ)οπ5• Ν66 8ίιηρ1ί6ίΐ6Γ βϋ^πι άίχίΐ : ΕίΓυηϋ0πι 
1α€Γ]ηηα&9 86ΐ1 Ι^αναΙτο ΐ€€ίΗηι ιη^κιη : η6ςυ6 \ά $6- 
ηΐΰΐ Ι&ηΐΜΐη Γα6ί»ηι, ίηςυίΐ, &ϋΐ 86€υη(1ο, 86<1 Ρΰτ 
^Ίη§Ηΐα$ηοαα. Εΐ ςυί& ίη ιΗβ τ&γιφ ιηβ €θ^ίι&ϋο- 
ϋ68 (ϋ8ΐΓαΙιυηΙ« Γ&οί&ιη ςυίβϋβ (6ΐηρυ8 €θΐιΓ688ίο- 
Ιΐ]8 6886, η6ΙΒίη6 8θ11ί66ΐ 106 Ιιιιιο ρ6ΓΐυΓΐ)&ηΐ6 ; 
οοωαιοιϋδδίηιυηι βη'ιιη 6δΙ &(! ρ<£ηίΐ6ΐι1ί8ΐη \ά Ι6ηι- Σώσότ μβ ίτΒΧ8Τ τού έΛέον σον, Ού δκά τΐις 
^•μάς άριχας * ούχ ίχω γάρ. 

"Οτι ούχ ίστιν έτ τφ θανάτφ ό μγτψοτεύωτ 
σου. Θάνατον χαλεΐ τήν άμαρτίαν, ώς θανάτου 
«ρ4ξ«νον• χαταρχάς γάρ ή αμαρτία, τ6ν θάνατον 
Ιπεισήγαγεν. Φτ;σ\ γοΰν, ώς ό τήν άμαρτίαν πράτ- 
των, ού μνημονεύει τηνιχαΟτα θεοΰ, μεΟύων αύτ2, 
χα\ π^πωρωμένος. "Η θάνατον λέγει τ6ν άπ6 της 
τελευτής χαιρ4ν • μεθ' Ι γάρ τελευτήβει τις, αφαι- 
ρείται τ6 μνημόνευε IV, ήτοι παραχαλεΤν τ6ν θεόν • 
άνόνητα γάρ. 

"Ετ δέ τφ άδχι, τις έζομοΛογήσεταΙ σοι ; Πρ% 
του θανάτου γάρ ή μετάνοια γίνεται • τ6 εντεύθεν 
δέ, χαιρ6ς μόνον άντατιοδόσεως. 

^ΕχοΛίασαέττφ στΒκαγμφ μου^ Λούσω καβ'* 
έκάστί{ν τϋχτα τή^ χΛίηιΐΥ μου^ έτ δάχρνσί μου 
τ^ΐκ στρωμτήτ μου βρέξω. Ούχ απλώς ίχαμον, 
άλλα χα\ Ιχοπίασα, σιενάζων * τούτο γάρ έπίτα- 
σις* χα\ ούχ απλώς δαχρύσω, άλλα χαΐ λούσω τήν 
χλίνην μου, χα\ ούχ &παξ ή 8\ς, άλλα χαθ* έχάστην 
νύχτα. Έπε\ γάρ έν ήμέραις περισπώαιν αΐ φρον- 
τίδες, τδν τής αναπαύσεως χαιρδν, έζομολογήσεως 
χαίρων Ιγώ ποιήσομαι, μη$εν6ς ένοχλουντος * εύθε- 
τος γάρ δ χαιρ6ς οΐίτος εΙς μετάνοιάν. Του €έ 
Αοι;σω, χα\ τών έξης , το, Έ^ δάχμυσί μον^ χα\ ραβ. ΟϋΟ.1 ν6Γ0 &ίΙ : Ι4α€ΐγηίίί ιηεί$ ϋταΐηίη ηεΗΐη τά &ξής, έφερμηνευτιχά Ιστιν, ώς σαφέστερα. *Αχού• 
-'-'>- 6χρθ8ίΐίν6 (ϋηυπι 681 3ίά ρΓ8Β€6(ΐ6ηΙί8^ 61 σωμεν οΐ Ιδιώται βασιλέως μετάνοιάν, χα\ ζηλώ- Αΐΐ €ΐ3Π0Γ6ΐιι 8608001 ίΙΙΟΓΟΟΐ νβΓΐ>θΓοαι : Ι^αοο^ο σωμεν. Προβάλλεται δ^ ^αΟτα ε!ς άφορμήν (λέους, 

ρττ $ίη§ιιίαε ηθ€ία Ιέΰίνηι ηΐ€ηη. Αοϋί&οιυ8 Τ6Γ0 Γνα χα\ μέλ>.ον χάμψη τδν εύσπλαγχνον, μή ποτέ 

1108 1ιοαιιιθ6οΙί Ι&οΐί Γ6|;Ι8 ρ(Βθίΐ6θΐί«οι, 6»ο)(|Μ6 τ6 της νλαιπωρίας υπερβάλλον χαταβάλλη τήν Ιν 

ίιηιΐ6ΐηοΓ. ΡγοΙοΙιΙ &υΐ6αι ϊ^x^ Τ6γ1>& 1>68ΐΙθ8 0ανί<1, αύτφ δύναμιν, χα\ άχρηστον άπεργάσηται. 

8(1 6Χ0ίΐΑα(1αΠ1 ίο 86 αΐί86ΓίθΟΓ(ϋ801 06ΐ, Οίςοβ Ζά 6801 ΟβυΐΟ αΐ8^8 066ΐ6ΓβΙ ; 06 αΙίςΟΑΟΐΙΟ ΓθΓ(888ΐ£ 
£ΓλΟ(1Ίβ €&ΐ8η)ΙΐΑΐα01 Ουοίοΐοβ ΤΙΓ68 8088 ΡΓ0816Γ06Γ61, 81^06 61101 100111601 Τ6<1(ΐ6Γ6ΐ. 

¥£118. 8. ΤηνΙίαίΜ$€$ί α {ητοτΰ 0€ηΙμ$ η€Η$. Οθο-> Έταράχθη ύχό Θνμον ό όφθοΛμός μου. Ό της 

Ιθ8 80111186 8θίΗ66Ι, Ιΐ06 68ΐ 01608 ΑβΑ. €οο8ί(ΐ6- ψυχής δηλαδή, τουτέστιν δ νους * έννοών γάρ τ^ν 

ΓΑ08 60101 6($θ9 ΙοςοίΙ, ΓϋΓ0Γ60ΐ ΐι(!ν6Γ8υ8 ρ66€8ΐο« Ουμδν σου, τ^ν ενήμερη χρίσεως χατά τών άμαρ- 

Γ68, ίο (116 ]α(1ί6Η, ν6ΐΐ6αΐ60ΐ6Γ ρ6ΓΐυΓ58ΐυ$ 8001• «τωλών, λίαν τεθορύβηται. Προσφυώς δέ τ6ν νουν ΧοΟ^ΓΟβ Τ6Γ0 ΟΙΰΟ^ΟΙ 1ρ8Ααΐ ΟΟΟίΟΟΙ 8ρρ6ΐΐ8νίΙ, 

'.ν6ΐΜΐί ςυί ίΐίο6πΚ)θ8 οιοοΊΙιοβ (Ιοχ 68(» Ναοί 61 
10608 ν'κΐ6ΐ 61 80(1ίΐ• Α1ί(ΐαί 611801 (1ί€οοΐ οοοίοαι 

€0Γρ0Γί8 1)68ΐί 08νί(1 ρ6ηθΓΐ>8ΐ001 ίθί886, 6010 1Γ8- 
Ιυ8 6886ΐ,8(1ν6Γ808 101101008. ΡΓΟρΗοΐΟ 60101 80 
ρ60θϋ8Γ6 681 ϋ8 4^ ΐΓ8800θ1υΓ, Οΐ ΟΟΟίί 618 ΙΟΓ• 
1>6ηΙΟΓ. 

1η9€ΐύΓαΐΗ$ $ηιη ηιί€Τ4>Λ§ΐ€$ ίηίικ^οι $μο$. Ύ^ 

ν|ι*Γα8060ΐίυθΙ ν68(ίθ)6ηΙΟΓ001 1θ8ΐ&Γ η6£ΐ6€ΐ08 8001 
80 ΤίΙ1ρ608α8 8ΐ) ίθίΜΐίθΐ8 016ΐ8 : ({01 180160 80ΐ6 
€0αΐ0ΐ1β88^ 016 (Ι6ΐί€ΐ8, Ιίϋ16ΐ)81ΐ1 016• Υοΐ ΙηΚέΐΦ' 
Ταΐη» ΙΚΐη, ^100 681 (ΙοϋίΙίΟΓ 6060108• $6068 60)01 
(ΐ6ϋ11ίθΓ68 τίηϋθ8 6ΦθΙ 8θ1θθΙ• 

Υεε8• 9• Βίίοβάίΐύ α ηιβ οιηηα φίί .ορΰταηιΜ 
Ια^Μίαΐ^ιη• 86η(ΐ608 ]8αι αο 00^0080608 (ΙίνΙοΗοι >αλμ6ν έχάλεσεν, ώς δδηγοΰντα τ6ν άνθρωπον. 
Νους γάρ όρ^, χα\ νους άχούει. Τινές δΙ χα\ τ6ν 
του σώματος οφθαλμών αύτοΰ φασ\ τεταράχθαι, θυ- 
μουμένου χατά τών έχθρων • ίδιον γάρ τουτ\ τών 
άγαν δργκζομένων. ΈποΛοίώθιιν έτ Λοσι τοϊς έχ^Ις μου. Δίχην 
τών πεπαλαιωμένων Ιματίων ήτιμώθην, χα\ χατε- 
φρονήθην ύπ6 τών έχθρων, τών φοβούμενων με πρ6 
της αμαρτίας. "Η ^xα^ιαιώθτι^, άντ\ του Ήσθένη- 
οα • οΐ γηραιο\ γάρ, ασθενείς. 

^ΑΛόσττιτε άχ* έμον , χάκτες οΐ έργαζόμετοί 
•τ^ν άνομίαιτ. ΑΙσθδμινος ήδη τής καρά 98ο» συμ- Υ&Γίδθ ΙβοΙίοηββ. 
-ρΐ) 6Γ»οα ν6Γΐ)8 810 : ΛηΙΰ ιηοΗίη ^ηΙΐΝ ■/!( 0(κηίίηιΐ1α• Οί9ίίίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε ίΙ3 εΟΜΜΕΝΤ. 1Ν ΡδΑΙ,ΜΌδ. 11% 

μαχίας, άναθα^,όεί, κα\ τους έχΟρους έντςΰθεν φο- Α δί1)ί ρπΕδίο βδδβ ίΐιιιΠαιη , (ΙιΤηοίΛτη οβίβηϋίΐ : βΙ 6εΤ, κα\ φεύγειν έγκελεύετα'., εΓτε όρατοΙ εΤεν, εΓτβ 
&6ρ2τοι. 

•0Γί είσήκονσεν την ζρωττιν του κΛανθμον 
μου, ήχονσε Κύριος της δει^σεώς μου. Κύριος 
τητ Λροσευχήγ μου χροσεδέζατο. ΤαΟτα τΣβησιν 
βΓτια του οίχείου Οάρσους, χα\ της εκείνων φυγής. 
•Η γοΰν τά τρία ταΰτα σημαίνουσιν ώς Ιν άλλοις 
είρήχαμεν. "Η έτΛιδ*. κλαίει τις κα\ έπ\ πενίςι, χαΐ 
τοιούτοις τισ\, διά της δεήσεως διέστειλε του κλαυ- 
Ομοΰ τίίν 6μωνυμίαν• δς έπΙ δεήσει βοηθείας γέγο- 
νεν. •Η δέ προσευχή πάλιν ετέθη, δηλοΰσα τίιν έπ(- ίηίιηίεοδ ρβΓίβΓΓβη» , βου νίδίΐιϋ^β ββα ΙητΙδΙύίΙοβ 
ίΠί $ίηΙ, αυΓιΐ[|;6Γ6 6ο$ ]ιι1)βΙ. 

Υεκδ. 10. Οηοηίαη €χαηάηΗ ΰοηύιηί νοΰεηρ^ΐίη 
ίηΗ , έχαηάίΗί ΒοίΗϊηΗί ά€ρτ€€αΐίοηύίη ηιηηι, ϋο- 
ηήηΗ$ οταίΐοηβηι ηΐ€αιη ίΗ^οερίί, Ηχο οιηιπΑ οαιιμιιι 
6556 ό\ο\ΐ Οϋυείφ βυν ιίιηοηβςυβ ρ^ΗίοΓ &ο ΐ\ϊ%χ 
ΙαΙιηΊοοηιιη. ΤγΊα τ^γο Ιιχο (η ρΓΧββηΓι τβΓ8ΐ€υΙο 
όΊ€ΐ3, 6αιη(ΐ6πι Ιΐλ1ι«1 δβηβυιη, υι βιΓώΙ €ΐ1«ιη ί\τ\• 
ηιυβ. Υβΐ ΑΓιΙβΓ, ςηίβι οΚ) ρ3υρ6η3ΐβιη , αυΐ αΗα^ 
6]υ8ΐηο(ϋ ιη!8βη&8, 8;6ρ6ηυιη6Γ0 ιηυΐιί ύεΟβτβ 8ο• 
Ιβηΐ , 8αρρ1ΐθ2ΐΐΙοηί8 το€&1>υΙο, 8β<ιυίτοΰ3!ίοη6ΐη 06- 
Ιυβ ϋιβίΐηχίΐ , ςυί λΛ ΰο»^]υν8η<ΐ3ΐη 8ΐιρμΙί€8ΐίοη(>(ΐι 

βυαΓοιη ίΐΗβηβίοηοιιι τασιν της δεήσεως. 

ιηΐ6ΓΓυίΐ , 6ΐ 3<Ι Ικβγ, 0Γ8ϋοηί8 βΓιαω ηοποβη 8ί1]«ηχίΐ , υΐ ιη9]οΓ6ΐη ρΓ6€ηιιι 

()6ηθ(8Γ6ΐ• 

ΑΙσχυτΘεΙτ\σαν κάί ταραχΘεΙί\σαγ χάττες ο/ Β ΥΕΚβ. \\. ΕτηΙ>έ$€αηί €1 €οηΙνίτΙίεηΙ%τ οιϊιπμ ι'μΓ• 
ίχβροί μου. Τδ γνωρισθίν αύτψ παρακαλεί τα- ηΐίΰί ι««. Κοβ»! υΐ ςϋ2β δίΜ ΓοβΓυηΙ 8ί(;ηΊηεαΐ3 χυ "κέρας λαβείν • κα\ πώς γάρ ούκ αίσχυνθή- 
αονται , ματαία; Ιδόντες τάς έαυ'ΰών Ιλπίδας, ώς 
εύχείρωτον Ισται τυύτοις, γυμνωθε\ς της άνωθεν 
βύμενείας, κα\ αίσχυνθέντες , πώς ο6 φοβηΟήσον- 

ται : ^ΑηοίΤτραφεΙί\σαγ καί καταισχντθείησατ σρό• 
δρα δίά τάχους. Ούτως δέ Ιχοντες, εΙς τά οπίσω 
χωρήσουσιν • τ<^ δλ ΚαταισχυτβεΙι\σαγ, της αίσχύ- 
νης Ιστ\ν έπίτασις. Τ^ μίντοι σφόδρα διά τάχους, 
τοις εύκτικοΓς τούτοις πάσι συντακτέον, του εΰ- ςυαπ) οβΙβΓπιηαιη Οηβαι εοηββςιιαηΙιΐΓ. εη]1)6803ηΙ 

3υΐ6ΐη β]ΐΙ8 ίηΙΠίΊα , €6Γη6ηΐ68 €0η06ρΐ38 > 86 8ρ68 
ηΐ3η68 Γα!886 (52). 8ρ6Γ3ν6Γ»ηΙ 61ΐΙηΐ ρ058β 86 ()6 

Γλπίϋιι ρΓθρη3 ροΐθ8(3ΐ6 1]3ΐ)6Γ6 1>63ΐυιη 03νί<), Τ6ΐ• 
ιιΐί (Ιίνίηβ ρπν3ΐυιη 1)6ηϋνοΐ6ηΙΐ3 : ςικκίβΐ 6Γΐι1)υ6- 
Γΐηΐ 6ΐ ραιΙοΓβ €οηΓιΐ8ί ΓαβηηΙ, ςυοιηο^ο ηοη οΗαιη 
Ιίιη6ΐ)υηΙ? 

€οην€ηαηίην €1 €οη(ηηάαηΐητ ναΐάε νείοαίέτ. \\\\ 
8ί€ 86η1ί6ηΐ68 Γ6ΐΓ0 «1)63ηΙ. Εΐ (ϋ^ηοΑ 3ίΙ ) Οοηίνη- 
άΛηίητ » 3υ{;αιβη1υιη 3ΐςιΐ6 ΙηΙβηδίοηβηο ιΜι^ηίΟοΑΐ 
ρυ()υη8. ΟΊοΓιο 3ΐιΐ6ηι , ΥαΙάε νβίοαίβτ , οιηηίΙ)ΐΐ8 
ΙΓΐ8 ν6Γΐ>ί8 3()]υη(;6ΐΐιΐ3 6$(. Ορΐ3ΐ η3ΐη(|υ6 3ΐςυο χομένου (ητουντος τάχιον αύτους παθεΤν τά τοιαύτα. ^ ίηιρΓ663ΐυΓ ΙΙΙθ8 ςυ3ΐη €ΐΐΊ88Ίιη6 Ι)9βο οιηηί3 ρ3ΐ! Τινές δέ φασιν, εΟξασθαι μάλλον, άλλα μή κατεύ 
ξασΟαι νυν τδν λέγοντα, δε(5μενον υπέρ των έχθρων 
αΙσχυνΟήναι, πονηρλ βουλευομένους, κα\ φοβηθ!)ναι 
τ^ν συμμαχουντα τούτψθε^ν, χα\ άποστραφϊ5ναι τήν 
μοχΟηρίαν, κα\ οΟτω βελτιωθηναι. 

ΨΰίΛμός τφ άαβίδ δτ ίΐσε τφ ΚυρΙφ ύ^έρ τώτ 
ΛόγίοτΧουσΙ υΐοΰ ΙεμετεΊ. 
ΨΑΑΜΟΣ 1\ 
ΔοκεΤ πως έναντίως Εχει ν ^ επιγραφή πρ^ τήν 
έν ταΤς Βασιλείαις Ιστορίαν, Ινθα τά κατά τ6ν Δα- 
βίδ άναγέγραπτακ. Κα\ γάρ, έχεΙ 6 Χουσ\, υΐδς 
Άραχ\, άλλα ούκ Ίεμενε\, Ιστ^ρηται. Συμβιβάζον- 
ται δε ταύτα τρ^ττον δν έρουμεν, ή βτι διώνυμος ήν 
6 πατήρ αύτοΰ, ή έπείπερ δ Χουσ\ τυγχάνων άρχι... 
του Δαβίδ, έσχηματίσατο τήν πρ6ς τ^ν ^Αβεσαλώμ 
αύτομολίαν, κα\ τάς του στρατηγικωτάτου Άχιτόφελ 
διέλυσε γνώμας, κα\ τφ πατραλοίφ μέν, άναβολάς 
έπο:ησεν * τφ φεύγοντι δέ Δαβ\δ, καιρόν Εδωχεν εΙς 
τ\ φυγείν πο^δωτέρΐύ, κα\ συλλέξαι δυνάμεις, ώς έν 
γ^Ι βίβλφ των Βασιλειών εύρήσομεν πλατύτερον. 
*Απλ της άνδραγαθίας τετύχηκε της προσηγορίας 
ταύτης • Χουσ\ γάρ, υ!δς δεξιάς ερμηνεύεται. Κα\ 
γάρ Ιθος τί) Γραφ^ πολλάκις άπδ των επιτηδευμά- 
των, ή άπδ των πατρών τους υΙους Ονόμαζε ιν * οίον, 
νΐότ είρήγης, χα\ τέκτα σοφίας , χαΐ υΐόγ άχω* Ονί<ΐ3ΐη νβΓ^β Ηχε ϋίουηΐ ρΓ6€ΐιηι ροΐίυ8 ΒίιυίΙΊΐιι- 
άχη^ΤΆ 1λ3ΐ)6Γ6, ςιΐ3Πΐ ίιηρΓ6€3(1οηί8 , 6( ρΓ6ε3Γί 
ΡΐΌρΙΐΰΙαη) ρπο ίηίιηίείδ, υ Ι 608 ρΜι1β3ΐ ρΓβνοΓυηι 
€οηΒϋίθΓαιη, υΐ Γιηιββηι Οευιη ςυ{ Ίρ8ί ΡΓορΙιβΐ» 

3ϋ]ϊΐΐ0Γ 681, υ( 3 ρΓορΓία ρί3νίΐ3(6 (ΙίδΟΰϋβΙΐΙ ,. 

3ΐ(ΐυ6 1)06 ρ3εΐο ηΐ6ΐίθΓ68 β3η(• 

ΡίοΙιηπί ίρ*ί ϋαυίά ηηβΜ εβάη'ιΙ Βοιηίησ ρτο ν€Γύί$ 

ΟΙιηίί βΐη Τείΐαηι, 

ΡδΑΙ,Μϋδ VII. 

Ρΐ'Φβ6η8 ίηδ€Γίρΐίο νιϋβΐυΓ ΓβΓβ ρυ(;η3ΐι1ί3 €θΐι- 

Γιη6Γ6 118, ςυ» ίη 1ιί8ΐοπ3 Β6£;ιιιη 1ΐ3ΐ)6ΐιΙυΓ , υ1)ί 

£6813 1)631*1 Π3νί^ 8υθ 0Γ(2ίη6 €0η86Πρΐ3 8υηΙ. ΙΙΗο 

6ηιιη €1ιυ8ί ηοη ^6Π)6π^ βΐίυπι Γιιί886 Ι6|;ίπ)ΐΐ8 , βοά 
ΑΓ3€ΐιί. ν6ηιηιΐ3Π)6η γ66(6 €οην6ηίιιηΙ Ιιφο , νΐ (Γι-* 
Ο €6ηιυ8 : νεί ςυί3 ϋυρίβζ ΓυοπΙ ηοηιεη ρ3(η Οΐιυβί, 
Τ6ΐ ςιιί3 [ίρ86 ροδίηιο^ηιη 1ιυ|ιΐ8 οοςηοηιιηβΓιοηοηι 
8οηήυ8 8ίΐ , υΐ ΐΑΐηεηί 01ίιΐ8 (ΙίοοΓβΐιΐΓ. ΠΊγ. 6ΐ6πίηι 
€Ηη8ΐ, Αγ361Γι ΓιΚυβ, 6( 80€ίυ8 Ι)6α(ί 0;ιν)ι] , ηιβιηοΓ 

Τ616Π8 30)1611126, €001 Α1)83ΐ()η Ω1ίυ& 1μ33Π 03νί<1 , 
3<)ν6Γ8ΙΙ8 ρ3ΐΓ6Π) ίη8υΓΓ6Χί886ΐ ], βπχΗ 86 (ΐ6ίΐ66Γθ 

:ι5 Γ686 6ΐ 3<1 ΑΙ)83ΐοη6ΐη ΐΓ3ηδΓίΐ{;6Γ6, βο 6οη8ΐΙίο, 
ηΐ ΑοΙ^ΊίορΙίθΙ ^υαβ ΑΙ)83ΐοη 6θη8ίΠ3.(]ί8$ο1τ6Γ6ΐ: 
ςυ6ηΐ3(Γηΐ04)υπι 61 ρεΓΓβοΊΐ. ΜθΓ3η(Γο ςιιίρρβ 6( 
€υη6ΐ3η^ο ΑΙ)83ΐοη6ηι οοηΐτ» ΑεΙιίΙορΙιοΠ^ €οη8ί- 
Γιυπι ίΐ3 (ΙεΐΊπιΓιΐ, υ( θ6€3$ίοη6ΐη 6ΐ Ι6ΐηριΐ8 ρΓββ* 
8Γιΐ6ηΙ 1)63ΐο Οηνίά, 61 Ιοη||^Ίυ8 Γυι^ΊεηίΙί, οΐ η)8]0Γ6» ΥβΠδΒ ΙβοΙΐοηβδ. 
Ρ1)6γχι'6 Ρ6Γ ίη(6ΓΓθ];αΐίοο6ηι : Οποιηοάο αηίαη ηοη €ηιύΰίΰ€ηί?οΙί:^ ϋ\^\ϊ\ζθό Ι3ν Οοο^Ιε 11δ ΕϋΤΗΥΜΙΙ ΖΙΟΑΒΕΝΙ 11Π 

ΓθρΊ3$ ΰοΐΐΐ^οικίί : υΐ ίη ΓιΙ)π$ Ββ^ιπη 1ηΐ\υ$ δΰπ- Α Λείας. ΟΟτως οΐίν χχ\ νΙός δδζιάς^ 6 βέξιό; τε χα\ ρΐιιηι ΓβρϋπΐιΐΓ. ΑΚ) 1ιυ]υ5πιο<)ί ί^ίυπ $(Γβηιιο ορβΓβ, 
ηρρ6ΐ1&Γιοηβπι Ιιηηο εΐιιιβί ΰοη86ουΙυ8 68(, ιιΐ ^βιη6η^ 
Γι1ίιΐ8ϋίθ6Γ6ΐυΓ. δΐ ςυίϋβηι }αΐ)οη\άβχί$τα\ηΐ^τρτ6' 
Ιϋυι(33}. Μο8ν6Γθ65ΐ5€πρ(υΓα;β2ΐεΓ9Β, 8ΐ) 6Χ6Γ€ΊΓη8 
ηΐίςιπϋυλ 86υ 8ΐη(Ι'Γΐ8, (αιιςιιαπι & ρ&Γ€η(Π)ΐΐ9 βΐίοβ 
ϋβηοηαίη&Γβ, νύΙαΓι βΐίιΐίη ραά$ , βΐίαηι ίαρίβηίίίΒ » 
α /ί/ίΜΐη ρβνάίΐίοηί$; Μλ βΐίαηι €ΐ βΓιν$ ά€Χΐ€Τ(Β 
ίΙΙβ ϋίοΗιΐΓ• ςυί ^6ΧΙβΓ 6ΐ (κ)η)ηιοϋυ8 Αΐηί€θ ίιιβήΐ 
3(Ι]υΙθΓ. 11Ιϋ(Ι 6ΐΐ3ΐη αηίιη&άνβηοικίαπι β^ΐ , ηυοιΐ 
ίιΐδΟΓίρΐίο (ΙΊοίΐ ρΓΟ νετίίη ϋΗηζί : βι Ιαηιβη Ιη Ιοίο 
ρ8>1ιΐ)0, ΡΓορΙιβία ηυΐΐαηι ΟΙιυβΙ ιηβιηοπΒΐη Γβϋίΐ ; 
υη(|β 'ΛΪΪΛ οπίυΓ (ΐΜΐ)ί(αΐίο : ςυοηιοϋο 8€ΊΙί€6ΐ ρβΓ- 
Γιηβ&Ι 2ά ρ8&1ιιιαηι ίηβοπρίίο. Νο8 ΐ3ΐηοη (|ΐιθ(1 €0- 
ΚηονΙιηιιβ ηοη 06ΐ3ΐ)ίιηυ8. €υπι ροβηίΐβΓβΐ ΡΓορΗβ- έπιτηδειότατος. *Αλλ* ή μίν Ιπιγραφί}. ύΛέρ των 
Λόγων φησ\ ΧονσΙ • πβρ' δλον δέ τ^ν Ψαλμών, ούχ 
έμνημίνβυσιν ό Δαβίδ τονί Χουσ\, χα\ δοχβΓ πάλιν 
Ιτϋορον• Άλλ* ήμΤν δέ τ6 β'.εγνωσμένον ούχ άποκρυ- 
πτέον ' μεταγνους γάρ ό προφήτης Ιφ* οΤς ήλπισεν 
έπ\ τί,συνέσει ΧουνΙ, ύποθεμένου αύτοΰ τλ περ\ 
της άπατης ^Αβεσαλώμ, χι\ τλ περ\ του διασχεδά- 
σαι τήν βουλήν *Αχ(τόφβλ, τ^ν ψαλμ6ν τούτον ^5βι 
τφ ββφ, ούχ ύπ^ρ ών Ετυχε ηαρϊ της του ΧουσΙ 
συνέσεως, άλλ' υπέρ ών της πρδς Θε6ν Ιλπίδος 
Δφέμενος, τεθά^^ηχε τοΤς λόγοις, οΤς εΓρηχεν δ 
Χουσ\ πρδς *Αβεσαλώμ« αποσταλείς ΐίαρίί αύτοΰ. 
Έστι ούν Ιλαστήριος ή ψδή, τ6ν θεδν έξευμενίζου- 
σα, χα\ παραχαλοΟσα ε!ς βοήθειαν. Ιληο, ςυοά βρβπα βΓιςπαπα ρθ8υΊ886ΐ Ιη ρηκίβηΐία βΐ €0η8Ππ8 €1ιιΐ8ί, ςιιι βί 8υ&86Γ3ΐ «ΙβοβρίυΓοιη 8β 
Α582ΐοη6ίη » 6ΐ (1ί88ίρ&1ιιπιιη οοηδίΓΐ) ΑοΙΓαορΗοΙ , 1ιυ]ιΐ8ΐηο(1ι ρ33ΐιηιιιη οοιηροβιιΗ 6Ι οβάηΐΐ Οβο, οοη 
ρΓο ϋ^ηοΟοϋβ ί\\ϊχ οοιΐ8β€ϋΐΜ8 ΓυβΓ&Ι α ρΓυάεηΐΐΑ βΐ €θη8ίϋο €Ιιη8Ί : 86(! ςυία ίρ8β απηβδα ΠΙα 8ρβ, ψι» 
ρηΒΰίρυβ ίη Βοαιη Ιΐ3ΐ)6ΐΐ(Ια 6Γ31 , ιηα^ίδ ΓΓ6(α& βίΐ Ιη νβΓϋίβ Οΐιυδί « 3 86 α^ Α^βαΐοηβηι ιηΊβδΙ. Ε$1 
ί|$ΊΐυΓ Ιιίο ρ83ΐπιυ8 ρΓθρίΐί3ΐοΓίιιβ , ρΐ3ε3ΐ(|α6 61 1>6η6νο1υιη Γ6ΐΙ(1ίΐ Οβυιη ο]> €0ΐηιηί88αιη 6ΓΓ0Γ6ΐη 
ίΗαιη(|υ6 ία ΑυχΠίυπα δυυπι 3(1νο€3(. 

νΒΕ8. 2./>οιιιίηβ/>«ιι« ιπίΐιε, ίη 1€ $ρ€ταν\^ ζαΐνηηι Β ΚύρΐΒ όθεός μου, έχΐ σο\ ^ΛΛίσα • σώσ^ν με 
ηα (α€ €Χ οΜηΟ^ηζ ρ€τ$€(]Η0ηίίύΗ$ ίηε, βί ΙΊΙίβτα ναβ. έχ αάντωτ τώτ διωχόντωτ με, χαΐ ^ύσαι με. ΕΙ 1»ίο6ΐ , ιηςαιΐ , οΙ> ρπιϋ6ΐιΐί3ΐιι ΟΙιιΐδί 8()]α1υ8 βίπι » 
61 ρηυΐυΐιιηι Γ68ρΊΓ3ν6ηιη , Ιβικιριιβςιιβ 3εΰορβΓίιιι 
3(1 €θη0Γ6£3ΐιϋυιη 6Χ6ΓθΊΐυιη , ηυηο Ιηιηβιι ίη ίΠο 
3ΐιιρΙίιΐ8 ηοη €οηΟι1ο : 61 ουηι ρΓορβόίβιη ρυ^ηφ 
4ί68 ηιίΐιί 108161 , 3 16 υπο ρ6η(]οο , ίη ςαβαι υηυπι 
οπιη68 8ρ68 01638 €θΙΙθ€3νί. ΑΓΐ3 βπίηι οπιηί3, 3ηιί• 
€08 πΙιηίΓυιη, βοοίθ8 , 3ε ηιϋίΐβδ , 8βοιιη(1ο ίη Ιοοο 
τορυΐο. 8θΓίρΙιιιη 681 βηΐιη : ΜαΜιαηζ Ιιοηιο ηηί 
»ρ€Μ ροηίί ίη Ηοίηιηί ''. Ιΐ6πι : Β€αΐη$ Ηοηιο ςνί 
ίρβτ/ιί ίη α ^* ; 61 ςυ6ΐη3(1ηΐ0(!Μη) 3ΐίιιηι €θΐ6Γ6 
«|ΐΐ3ΐη Οβυιη ηοη (Ι6ΐ)6ΐηυ8 , βίο εΐίβηι ίη 3ΐίο9 
8Ρ6Γ3Γ6 ηθ8 ηοη (16661 ςυ3ηι ίη Οβο. ΙΙΐ6 3υ(6πι 
83ΐν3π (ΙίΰϋυΓ ςυί ίη 1>6ΐ1ο 8ίη6 νυΙη6Γ6 εοηδβητβΐυΓ» 
61 6πρί ί8 ηυί 3ΐ) ίην38ίοη6 3(ςυ6 ίαιρβίυ ίηίηιίΰο- ^ 
ΠΙΠΙ ΓιΚΐ6Γ3ΐιΐΓ• Εχ ομμΙ^ηβ αηίβηι ρβηβηηβηίίΙ^Η* 

9Μ, (Ιίχίΐ, ρΓ0ρΐ6Γ 608 (|υί ρ3ΓΓί6ί(ΐ3η) ΟΠυΠΙ 86* 

«)ιι6^3η(υ^, 61 6]υ8 ιηοηβηι 3ρρ6ΐ6ΐ>3ηΐ. Υβΐ 3ΐίΐ6Γ: 
11Ι6 ββίναη ϋίοίΙυΓ ςυί ίηΟηηυδ 681 ; 6πρί ν6Γ0 86ΐι 
Γώ6Γ3π ίΙΙβ ςυί 68ΐ 03ρΐίνα8. δ3ΐν3 ηΐ6 Ι^ζίΙυΓ υΐ 
ΙηΩΓΠΐυηι : 61 Ιί1)6Γ3 ιη6 ςη»8ί ΟΑρΙίνηπι; ΐίπιβο 
6ηίπι Μ6 3ΐ> ίηίιηίοίδ ι:οπιρΓ6ΐ)6η<ΐ3Γ• Υ6ΐ, βαΐνβ πΐ6 
η1> ίπίιηίείβ ρΓΧδβηΐίβ νίΐ» : 6ΐ 1ίΙ)6Γ3 πΐ6 3Κ) ίηνί- 
βΙΙ)ί1ίΙ>υ8 ίηίιηίοίδ, ηηί ρο8ΐ υιΟΓίβπι ηιβλοι ιηίιη3Β 

ΙΙ>6«'6 ΙΤΙ36υΐ38 00)068 ρ6Γ8€Γυΐ3(υΠ 8001 , βί ςΟΟ ρ301θ ΓθΓΐ3886 630) ρθΙυ6ΓίθΙ 
^υρΐ6Χ<|υ6 6ΠΙ ]0Χΐ3 Ι)υθΟ 860800) ρ6(ίΐίθ, ρΓΟ ρΓ2β860ΐί 8θί1ίθ6ΐ νίΐ3, 6ΐ ρΓΟ ΓϋΚθΓ3. 

ΥΕΒδ. 3. Νεηηαηάο ταρΊαί αί Ιβο αηίιηαιη ιηβαηι. Ο ΜήΛοτβ άραάσχ^ ώς Λέων τ^ν ψνχήν μου, Τδν 
Α1)83ΐοη6θΐ Γιΐίϋο) ]6θθί €00ΐρ3ΓηΙ, οΚ) 800)0130) ^Αβεσαλώμ δνομάζει λέοντα, διά τήν Αγριδτητα χα\ κα\ παρλ της του Χουσ\, φησ\ν, ώφέλημαΐ συνέσεως, 
άναπνεύσας μιχρ6ν, χα\ λαβών χακρ6ν βίς παράτα- 
ξιν • άλλα νυν ούχ έπ' έχείνφ Οα^^ών, άνταγωνί- 
ζεσθαι μέλ>.ω * μδνης δέ της σης ελπίδος Ιχχρέμα- 
μαι, δεύτερα τ' άλλα πάντα λογιζόμενος, χαΐ φίλους, 
χα\ συμμάχους, χα\ στρατιώτας• Γέγραπται γάρ • 
*ΕΛΐχατάρατος άνθρ«ι>πος, 6 έλπίζων έπ* άνθρω- 
πον. Κα\ ώσπερ ού χρή άλλο τι σέβειν παρά Θε^ν, 
ο&τως ουδέ Ιπ* άλλον έλπ(ζειν, ή έπ\ τ^ν βεβν. Κα\ 
σώζεται μέν τις διατηρούμενος έν πολέμοις άτρω- 
τος * ξύεται δέ πάντη, των επιτιθεμένων άπαλλατ- 
τόμενος. Πάντων δέ των διωχόντων εΤπε, διά τσΟς 
τφ πατραλο(ι^ συναποστήσαντας , φονώντας χατ* 
αύτου χα\ διψώντας τ^ν τούτου θάνατον. *Ι1 χα\ 
σώζεται μέν, δ ασθενών* ξύεται δέ δ έν αίχμαλωσίφ. 
Σώσδν μ• ο5ν, ώς ασθενή * ^ύσαι με, ώς αίχμάλο»• 
τον, ελπίζω γάρ, δσον οΟπω, σαγηνευθηναι το«ς 
^^θροίς. *Η χα\, Σώσδν με, φησ\ν, άπδ των ενταύθα 
χαταδιωχόντων μέ πολεμίων * ^ύσαι με δέ χαΐ άπ& 
τών μετά θάνατον εύθΟς έξερευνώντων τά στίγματα 
της ψυχής αοράτων έχθρων, έπ\ τφ χατασχεΓν, ώς 
είναι τήν δέησιν διπλήν, υπέρ τής παρούσης, χα\ 
τής μελλούσης ζωής. 

600)ρΓ6ΐ)60(ΐ6Γ6 : ΐ)1ίϋ8 Ι6η)6η(3ΐ60), Γ6Γ0€ί3ΐη, 3ΐςυ6 ίθ)ρυ(]6θΐ68 
30806. Υβΐ ΓθΠ358ί8 ()6 ϋ»η006 66Γ0)0 661, ςοί 

ΐ6θοί 6θον6ηί6θΐ6Γ €00)ρ3Γ3ΐυΓ ; ςοίλ δίουΐ! Ιοοοί 

118 30 Γ30Γ68 0)3ΐ6 θΐ601, ίΐ3 611301 08 <)£0)0θί8 
€Γυ€ΐ308 1)ΐ38ρΙ)01Ι)ί38 0)316 θΐ6ΐ. Γί^ΙΙΓβ 6ΐί30) ν1- θρασύτητα, χα\ άναίσχυντον δρμήν. "Η χα\ τίν 
διάβολον αίνίττεται ' δυσώδες γάρ τδ στδμα του 
λεδντος ' δυσώδες δέ χα\ τδ του διαβδλου, βλασφη- 
μίας έξερευγδμενον. Κα\ γάρ δ Κύριο; χατά τ^ν 
χακρ6ν του πάθους Ιλεγε • Ννν ό άρχ(»>ν του χό- '* ΐ6Γ6η). XVII, 5. *• Ρ83ΐ, 1.ΧΧΧΙΙΙ, !δ. 

Υβπδθ Ι6θ1ίοη65. 
(33) 0γχ€6 : 8ί(ΐΗίά€ηι ΟΑιιιι ΓιΚυ8 (16Χ16Γ« ίηίβψρτααΐηΐ. ϋ\^\ϊ\ζθό Ι3ν Οοο^Ιε 117 ΟΟΜΒΙΕΝΤ. ΙΝ ΡδΑΕΜΟδ. Ιί» 

σ^ωντΡύτου Ιρχβΐαι^ χαΐ έτ έμοί ίζει σϋ^έτ. Α άβηΐυΓ Ιιχΰ Τ6γΙ)« β8$6 βοηιιη, ςιιβί 8 ΡοοιΙηο Ρ;ΐ8- ΈπΙ μέντοι του *Αβιααλώμ, ύποληπτέον τήν ζοίήν, 
άφαιρουμένην 6π6 του άναιρούντος * αΙτΙα γάρ ή 
ψυχή ζωής * χ«\ πολλάχι; τά αΙτιατά χαλουμεντοΙ; 
των αιτίων όνβμασιν, ώστιερ βίρήνημέν ό Κύριο;, 
χα\ βιχαιοσύνη, χα\ τά τοιαύτα * &μαρτ(α 9^ χα\ 
άιεώλ£ΐα, ό δι41βολο(. ΔΓτιος γάρ 6 μ^ν, (χε(ν6ΐν * ^ 
δέ, τούτων χαθίστηχε. Καταχρηστιχωτέρα δ& της 
&ρπαγη« ή λ^ξις, έντεΰθβν δηλοΰσης άφαίρεσιν. 
Άρμώαει δέ χα\ παντ\ τφ έν περιττάσεσιν δ παρών 
ψαλμδς, ε ι διώκοντας μέν νοήσει (54) τους δαίμονας * 
λέοντα δ&, τ^ν Αρχοντα τούτων, δς Αρπ&ζει τήν ψυ- 
χή ν εΙς άίμαρτίΛ}^^ χαΧ εΙς άπ^γνωσιν, έλΟουσα (35) 
του σώματος. &!οηίβ ΙβιυροΓβ (ΙΙοΙα βιιηΐ : Νπηϋ ρηη€€ρ$ Αιι/κε 
τηαηάί €Ραείην(ονα$,€ί ίη ηιβ ηοη ΗαΜίί φ^ιά- 
(ξηαη ^. Ουοά $ΐ ιηΐβΠίςίιηυβ ρ5»1ιηοιη άβ ΑΙ>^- 
Ιοηβ, αηίιηαιη, βχροηβ, ί(1 β$ι νίιαιη, ςυ» 8ΐΙ> Ίοΐ6τ• 
ί(£€ΐθΓ6 ηηο^&ηιηιό<]ο 3υΓί6ΓΠ ^'κΙύΓβΐυΓ. Ε&Ι οίεηίαι 
^ηΐιη» ν1Κ26 ο^υβα : 61 εχροηυηιβΓΟ €αιΐ82(9ΐ Ιρ&» 
οιηιιηιιη ηοιηίηι5ιΐ8 λρρβίΐατηυδ : <)ΐΐ6ΐη3()ιηοϋυιιι 
βΐ ΟοιηΙηοδ ρ3χ ϋίοίΐαΓ οΐ ]α8ΐίΓι», 6ΐ »ϋ& Ιιιι]α8• 
ιηοάί, ηιιια ραοΐβ 6ΐ]α$ΐίι1» αυ€ΐοΓ €&ι. Ηοϋ 6ΐίαιη 
Γαίιοηβ «Ιχηιοη ρβ€ε3ΐηηι 6( ρβΓίΙίΐίο ηρρβΙΙλΙυΓ, 
νβΐυΐΐ ΙΙΙοηιιη €8υ53. ΙηορΓορπβ ηυΐβπι ρο$Ίΐ9 6&Ι 
ϋίαίο Καρίαί^ ρΓο ίηΙΟΓίιηβΙ. Οοη^ιίΙ 6ΐ»»ιιι ΙΓΐ€ 
ρ8ΑΐιηυΒ οιηηΙ1)υ8 1ιί8 φΐ! ίη ΐ6ηΐ»ΐίοηί1)υ8 6ΐ ρβΓ^• ουίίβ 9ηίοι« ηοηβϋΐοΐΐ δνηΐ, β'ι ρβΓ ρβηβςαβηΐββ» (Ιχιηοηαπι €ορΙ»• !ηΐ6ΐΐ6Χ6Γΐ8, βΐ ρβΓ Ιβοηβιη ίρβικιι 
(1«ιιΐ0Βυιιι ρτιηοΐρύηι 88ΐ8ΐι&οι, ςυΙ &ιι!ηΐ98 %ά ρβϋοιίλ αυΐ μΙ ίΙβδρβηΐίοιιβηι ταρβί^ 8β1βΙ, νβΙ ςιιΤ 
618 ηρΙΐ ιιΓΐ€ΐΙγβτΐΒΐ € οοτροτθ. 
Μϋι δττος Λντρουμέτου^ μτ}^^ σώζοντος ΟΙχεΤα Β ϋπη ηοη ιΐΐ 9»Γ τεΛνηαί^ η^ηβ ^«ι $αί9Βηί (ύάαί: χλ\ ταύτα• τδ μ^ ν σώζοντος, πρδς τδ, Γώσον* τδδ^ 
λυτρουμένου, πρδς τδ, Τύσαι • σου γάρ μή Ιπσμύ- 
νοντος, ούδε\ς Ισται σώζων, ή (ϊυδμενος. 

Κύρί8 ό θ80ς μου, 8ΐ έαοίησα τοντο, 8Ϊ ίστικ 
άδίχίαέτ χερσί μου, εΙ ά^τί^xέδωxα τοις άττα- 
ΛοδιδοϋσΙ μοί χαχά, άΛοχέσοιμι δρα άχό τωτέχ- 
Ορωτ μου χενός. Οΰχ εΓπε τδ της αμαρτίας ε!δο;, 
φειδδμενος Ιτιτου ΐϊαιδ4ς • ούδ^ γάρ δνομαστ\ τούτον 
έδήλωσεν, ύπεραισχυνδμενος* Αλλά εΰφημδτερον ΕΙ 
Ιΐϊοίησα τούτο, φησ\ν, δπερ δ Ιμδ; Ιποίησε παΤ;, 
έγένετο γΑρ κατραλοίας, χα\ μιαρδς• χα\ εΐ ήδί- 
χησα τούτον τέως χερσ\ν, ήτοΓ πραγματικοίς, χαί- 
τοι πάλαι της αύτοΰ πονηρία; α!σθδμενος • ή 
Ιβλαψα τοΟς συναιρομένους αύτψ της μάχης, οΓτινες €οη|;ηΐ6 Ιιφο ει 8ΐιο ΟΓόίηβ οοτΓβδροηάβηΐ ρΓνάί - 
εΓΐ8 τβΓνιε, 5ο/να ιηβ βΐ ίί^βΓα ηιβ, Τβ, Ιιιςυ'α, ηοιν 
3(!]ιιν8ηΐ6, ηιιΙ1υ8 εβί ςιιί δαίνβΐ, &υΐ φΐί ΓβϋΊηιιΐ. 
Υεκ$. 4, 5. ΌοΐΛΐηβ Β€η$ ηΐ€η$, $$ [εα ηίηά, ιί ^κ^ 
9Η]η$α(ία ίη ηίαηίδυ$ ηί€ί$, $ί νβίήΙ^Ηΐ τβίηΗΰηίϋιη 
ηΐίΗί Μαία, άέαάαηι %αη6 αϊ) \ηιηΐίά$ ηΐ6ί$ ίηαηη. Νο» 
«ρβΓίΙ ΡΐΌρΙΐϋΙ» ρβεο&ϋ ^εηιιβ, βΙΓο !|{ηο8€«η»* 
Νβςοβ ειιια 8υο ηοιηίηε ϋΙη<1 (!οοΐ2ΐΓ&νί(, νίεεο^ 
Αΐϋ ςηοά8ΐηηιθ(!ο βτιώββεβηβ : &6(] 8ΐι1)ο58θυΓ6 , 
81 Γθεί Ιιοε , &ΙΙ, ςυοά ΠΙΊιιβ ηβυβ εοιηιηί8ίΓ 
κΙνβΓβηιη ιηβ ($οεΐ6$Ιιΐ8 ςυίρρβ 18 ΓυεΓϊΐ ει ρίΓ' 
ΓΊεί(ΐ8), 8*1 ίη]ϋπαιη ιΙΙςυβη^ο ηιαηίΐιυβ, Ιιοε ε8ΐ 
ί8€(ί8, ίαΐυΠ, Οιηείδί ίΙΙίυ8 89Ρρ«; βοεΙεΓ» ρι*»- 
8εη8εηιη ; νβΐ 81 \χ$\ εο8 ςπί ΑΐΙνεΓδίιιη ηιε άνθ' &ν παρ'έμοΰ πεπδνβασι, χαχά μοι νυν άντα- ^ ΑΙ)δ8ΐθΓΐί Ιη ΙκϊΙΚ) ορεαι (πΙβΓυηΙ ςυίφΐβ ρΓο Ικϊ• «οδιδδασι• μήάπώσοιμι τους Ιχθρούς. Κα\ πώς, 
φησ\ν, ούχ άποδίδωσι ; πρδς οΟς έστιν είπεΓν, δτι 
περ\ των προλαβδντων δ λδγος. Πολλάχις γάρ άχρι 
^τε πολλοΟς πονηροΙ>ς εύρων, ούκ άπέδωχε. Τηνι- 
χαΰταδ^χινδυνεύων περ\ τήν ζωήν, ήμύνετο, μή 
Ανασχδμενος έπ\ πλέον τήν παρανομίαν των πονη- 
ρών. ΤΒστι δΙ πάλιν χα\ έτέρως εΙπεΤν, ώς άποπέ- 
σοιμι άπ^ τών έχθρων μου χενδς των ελπίδων • 
α!>ται δέ είσιν, οΰ τιμωρήσασΟαι τούτους, άλλ' 
έπιδντας άπώσασδαι, εΓπως άπδσχοιντο χαταδιώχειν 
Ιτι, χα\ ζητεϊν άποστερήσΐί με χα\ της ζωής. *Ορα 
γάρ δτι κα\ ψείσασθαι του παιδδς τοίς στρατιώταις 
"^^ΡήΤΤΥ**^» Χ«^ 'Ρ^ν θάνατον αύτοΟ μαθών, πιχρώς ηεϋεΠδ & ιηβ Ιη εθ8 εοΙΐ3ΐΐ8 ιη&ΐα ιηιΐιί ηυηε Γε« 
ΐηΙ>υυοΙ ; δι Ιιοπιπ) ςη'κίςυαηι, ιηςυιΐ, οοηιιηίδί, 
ρΓεεοΓ η( ϋϋνεΓδυδ ίηιιηίεοδ ηιβοδ ηοη ρπητΑΐε^ηι, 
δεά τε ΙηΓεοΙ» ιηΛίΓΐδ (ίεοιάαπι. [ ΤεΓϋπι βΐίςηί 
ΙιιιίηβεεπιοιΙΙ ςιιχδϋοηεη) ηιονεηΐ : δί ηοη ϋοο'κίε- 
τΗ ίπαηίδ Οβύ'κΙ, ηεο τε ίηΓβοΐί ΓεοεδδεηΙ, 8ε<1 3(1 - 
;τεΓδυδ ίηίπιίοοδ ρΓ9Βν0ΐαεπΐ• εεΓίε Ιιοε ρ»ε(ο Ιη 
ΠΙοδ εοπιπιίβδΟΓυηι δεείετυηι ροεηΑΐη ίηίεΓεί.] Οϋο- 
ιηοίΐο ί£ί(αΓ άίεΐΐ 86 ίΐϋδ ηιΜα ηοη ΓεϋάεΓβ ? Οί^ 
εειτβροδδηηιυδ, ρΓΦίεπίβ ΠΗιπι ΐεηιροΓ» Β^|^η\(ί^Μ^ 
ςυίβ ευπι ίη ρηΒίεΓίΐυιη οεειβίοηεπι 8»ρε ηιφίυδ 
ίη]ιΐΓί3ηι τεΓεΓΓβ ροΐυΐβδεί, &]>8Γιηυί( Ι&ιηο^ : ίη 
ρΓ2βδεη(ί» 3υ1επ!, ειιπι ρεΗευΙυπι εί τΐΐ» ίηιηιίηβ- ώλοφύρετο• ΉχαΙ άλλως. Εχθρούς αόρατους ύπο- |) τεί, »(1 (ΙεΓεηδΙοηεηι δΐιί Λεεε(1εΙ)ηΐ, Ι&ηΐ8 ίηίςιιο ληπτέον, &ν άποπεσεΤσθαι λέγει χενδν χα\ άπραχτον, 
μή νικήσαντα, μηδέ χαταισχΰναντα τούτους, διά της 
τών αρετών άντιπαρατάξεως. Ού μεγαλο(^^ημονώνς 
ίΛ, ταΰτά φησιν, άλλ' εΙς άνάγχην έμπεσών, άνθ' 
ΙχβτηρΙας αυτά προβάλλεται. Έχλαμβάνωμεν δέ χα\ 
πρ^ άλλους τουτ\ τδ χωρίον, ώς ούχ ήδίχησά τίνα, 
ρΐ^ της βασιλείας άπελάσας, ουδέ τδν Σαούλ (36> ηιιή Ιιοηίηηηι δεείεπι βπιρΗυδ ηοη δϋδΐΐηεηδ. Υεΐ 
ίΙιΙεΓ : Οεείά&π) 9ΐΙ) ΙηίπιΙεΙδ πιείδ Ιη^ηίδ, ΐιΙ εδί 
ίηΐ8ΐΓ3(ιΐ8 οηιηΙ βρε. δρεδ «αίειη ηοη υ1εί8εεη<!ί 
εΓ9ΐ, δειΐ ΓερεΙΙεηάΙ Ιητ&άεηΐε» ; υΐ δ3ΐΐεηι Ιιοε 
ρηείο ρεΓδεςυΙ ευη άεδίβίεΓεηΐ. ΥΜεΓε εηίιη Κϋεΐ 
(|ΐιεπΐ3€ΐηιοϋυπι ηίΠΓώοδ δαίδ ]υ88ίΙ ΙΗ ϋΠο ρ3Γ- 
εετεηΐ : εΐ ηυοηιο<1ο ϋΐίυβ πιοΓίε ίηίεΙΙεείΑ, ίη *^ ^ο^η. III, 31. 

νβηι»ΙβΓΐίθί\«9 

(54) Γσ. νοήσεις, υΐίεβίδδε νίιΙεΙιΐΓ βΐ .Ι-αΐίηηδ ίη- (56) Γσ. τψ Σαούλ, εΐ ρ«ιΙο ροδΙ χατασχευά* 
ΐειρΓΡδ. γοντι. 

(55) ϊσ. έξελθουσαν. 119 

ιη3(|[ηο9 ϋ6€ί(1ίι ΙυοΙϋβ. 
1η*ιιηΐ€08 Ιιοο Ιοοο ΙηΐβΙΠςβΓβ ρθ88ΐιιηυ8• λ ςυιύυβ 
Ιη^οΊβ ςυίβ (Ιβο'κΐίβββ (ΙίοβίαΓ 61 γ6 ίιιΓβϋΐ», βί ΗΙοβ 
ποη βορβΓανβΓίΐ, βΐ νίπιιΐυιη βυίίΓυιη ^αβ 608 ηοη 
€0ΐιΓυ(1βήι. Ηχβ Αΐιΐβιη ν6Γΐ)& ηοη ]3€ΐ&1υη(1υ8 
(ΙΙοίΐ, 86(1 ροΐίυ8 8ϋ)ί €οη6ίΠ3ΐαΓυ8 Οβυηα, ουηι ίη 
&η||[υ8ΐ!&8 Ιη€ΐ()ίδ86ΐ. Ει, 8! Λά 3ΐί98 ρ6Γ80ηΑ8 Γ6Γ6* 
ΓαηΐπΓ Ιιχ€ τ6γ1)3 : Νοη ββεΰί 6(;ο, Ιηςαίΐ, ΙιοηιΙ• 
ηυιη βϋςυβαι Ιη]υη3, η66 δαυϋ ςυί ηιίΐιί ρΓΟ &60β• 
ρΐΐ8 ])6η6β6ϋ6 οιαηίΓβδίβ ιηοΓίβπι ίΐι(6ηΐ8ΐ>&ΐ, Ιη]α• 
Γΐ8»Γ6ΐυΙί, Ι3ηιβΐ8ΐ ίη ροΐ6δΙ&ΐ6ΐιι ηίΐ6Απι άβνβηβπΐ, 
ιιΐ ίη Ιυβίοπίδ Κο(ΐ:υπι οοηΐίηβΐυΓ• δίνβ }{;ίΙυΓ ΑΙ)- 
«αίοηί 1ι»6 8ρΐ3ν6Γί8, 61 118 ςυί 6αιη βο 6Γαηΐ, 8ίν6 ευΤΗΥΜΙΙ ΖΙΟΑΒΕΝΙ 120 

Υ6ΐ ^]ί(6Γ: Ιηνί8ί1)Π68 Α Απέδωχα, &νΟ* δνβυηργετήθη, θάνατον Ιμο\χατα« 9Χ2υάζοντα φανβρ^ν, χαίτοι λαβών ύποχ<{ρ(ον, ώς ή 
χατ* αύτδν παρίστησιν Ιατορία. ΕΓτ8 τοίνυν τφ 
^Αβεσαλώμ» χα\ τοϊ; &μφ* αύτ^ν προσαρμόσεις τ&ν 
λόγον, εΓτε χα\ πρ6ς &λλον, χα\ τδν Σαούλ, ούβΙντΤ) 
άληθβίςι λυμαίνεται. Τ6 βλ πρώτον &νταποδ<5σεο)ς 
5νομα χαταχρηστιχώς, άντ\ της Αποδόσεως «αρεί- 
ληπται• ^σις μέν γάρ, ή χαταρχή τής βύποιίας, 
ή χαχώσεως * άινόδοσις δέ, ή του ίσου &ντιμέτρησι;• 
Ανταπόδοσις βέ, δευτέρα τις χαταβολή χαχών, ή 
χα>ών ύπ6 των δόντων εΙς τους άποδόντας• Σΰν- 
ηθες δέ χα\ τοΰτο τ^ Γραφ)|» χα\ μάλιστα τφ 
Δα6(δ. &Ιΐ6π, 8ίτ6 6ΐί2ΐίη ίρ8ί δαυίί, ν6πΐ2ΐ8 ηίΐιίΐ ΐ£(ΐ6ΐυΓ• ΗβΐΓΊ1)ΐιΐίοηΙ$τ6Γθ ηοπιΐηβ Ιιίο ρΗπιο Ιοεο ίπορΓο. 
ρηβ αδυ8 68(, ρΓο Γ6(](1ί(1ί. Ναηι ςυΐ ϋοηυπι αιιΐ ιηαίαιη &Ιίςΰθ(Ι ρΗοουδ ίηΓβΓΐ, ίβ (]8ιγ6 (ΙίοίΐοΓ, Γβ<1^ 
()βΓ6 νβΓΟ 18 ςυί 08118 ρΑΓ6ηι τί€6Π) Ιήϋυίΐ : Γ6ΐΓίΚ)υ6Γ6 αιιΐβιη, ν6ΐ ραΐίυδ (ιιΐ Οπβοα (Ιίοΐίο άνταπο• 
δούναι 8ί£;ηίη63ηΐΙιΐ8 6χρΓίιηίι) οοηίΓα Γ6ΐηΙ>υ6Γ6 ί8 (1ΐ6ίΐυΓ, ςηί 866υηϋυπι 1>6η6Α€ΐαηιιη αοΐ Ιη]ιιΗ>- 
Γυιη νί6ί88ίΐυ(1ίη6π> Γ(;ά(1ίΐ. Ηυ]α8 3ϋΐ6Πΐ ν6ΓΚ)1 υ8υ8 ΓΓ6ςυ6η8 68ΐ Αρυιΐ δοήρΐιΐΓ&αι, ρΓΧ€ίραβ «ρηά 
1)63ΐυπι 08νί(1. 

Υεκ8. 6. ΡέπβςναΙατ ίηιηΐίϋία αηΐιηαίη ιη^αηι €ΐ Β Καταδιώζαι άρα ό εχθρός τή»* Ι^νχήτ μονζ χαΙ 
εοηρ'ηΗ^ηάαΐ. ΡβΓ86ςιΐ3ΐυΓ, ίηςαίΐ» Α1)88ΐοη αηΐ- χαταΛάβα, Καταδιώξαι, ψησίν, ό *Αβεσαλώμ τήν η)3ηι ηΐ63Π) : 1ΐ06 68ΐ ιηβίρδυιη (οιτοιιπιΐοοαίίο 6ΐιίιη 

681), 6( 60ΠΐρΓ6ΐ)6η<)3ΐ. 

Εί ζοηΰπίοβί ίη ίβττα υϋατη ιηβαηι. ΡβΓ τίΐ3ηι Ιιοο 
Ια 1θ6θ 83η(|[υίηβπι ίηΐβΙΠ^ίΙ, ςυί νίΐ^β €3υ83 681» 
Τ6ΐυΐί ρΓΦοίρυαπι 6ΐ6ηΐ6η(υιι> ίηΐβΓ 6Χ16Γ3 φΐ« Ιο 
€0Γρ0Γ6 8υηΐ, 61 ςηββ ίΐΐυ^ €03ρ(3ΐα• 

Ει ρίοτίαιη ιηβαιη ίη ρηΐνύηηι ΗαΙίΗατ€ (αααί* 
Ρ6Γ βίοηβηι, ^Ιοποδυηι 30 ιιο1>ίΐ6 οοΓραβ δυιιιη Ιη- 
ΙβΙΙίξίΙ : (|ΐιθ(1 Ιυιη οΐ) νίΓ68 6]υ8 ιη3χίιη38, Ιαη 
οΐ) ηΐ3κηίΐιι<)ίη6αι 6ΐ {Ιοηβήι, ςυφ 6! 3ΐ) Ιηιρβπο 
οΚ)ν6η6Γ3ΐ 3ρυ^ οηαηβδ €6ΐ6ΐ)Γ6 βΓ3ΐ βΐ ηοΐιιηι. .Ιη 

ρπΙν6Γ6ΐη ν6Γ0 Ιΐ3Κ)ί(3Γ6 Μ^ϊΏ 68ΐ ςυθ(1 1366Γ6, 6ΐ 

ίη ΐ6ΓΓ3ηι <)ί88θ1νί. Ρθδδΐ]ηιυ8 6Γΐ3πι 86Γΐηοη6ηι ψυχήν μου, τουτέστιν, ΙμΙ, περίφραστιχως, χα\ 
συλλήψαιτο. 

Κάί κατοΛατήσοι βίς γην τήκ ζωήν μου, Ζΐΰήν 
ένταυΟα, τΐ αΓμα λογιστέον * χα\ τοΟτο γάρ ζωής 
αΓτιον, ώς σανεχτιχώτερον των άλλων τριών στοι* 
χείων, & τ^ ζώον συνέχουσι. 

Κάί τ^νδόξατ μου εΙς χοντ κατασηιηίτώσαι. 
Δόξαν λέγει, τ6 Ενδοξον αύτου σώμα, χα\ πάσι πε- 
ριβόητον, διά τε τήν |&ώμην, χα\ τ^ν άπ6 της άρ* 
χής προσγεγενημένον δγχον• Κατασχηνώσαι δλ, άντ\ 
του ποιήσειαι εΙς γην χεΤσθαι, χα\ διαλύεσθαι. 
Έστι δ^ χαΐ πρ6ς τ6ν άόρατον &χθρ6ν μετενεγχείν 
τ6ν λόγον χατευχόμενον διωχθήναι παρ* αΰτου, χα\ 1)υη6 3(1 ίηνίδίΐϋβιη ίηίπιίοιιηι ΐΓ3ηδΓ6ΓΓ6, Ιΐ3 υΐ ^ χαταληφΟήναι, μηχέτι δυνά;::ενον άποφέύγειν τάς 

επιθέσεις αύτου, χα\ ε(ς γην, τουτέστιν εΙς τά γεηρά 
πράγματα τήν ζωήν αΟτου χαταλυφθηνβΜ * τούτο γάρ 
χα\ ή χαταπάτησις βοΰλεται, χειμένφ λοιπδν (πεμ- 
βαίνοντος, χα\ αίσχρώς έναλλομένου * χα\ μή μόνον 
τ6 σώμα τούτο παΟεΙν, άλλα χα\ τήν δόξαν, ήτοι 
τ^ν νουν, δόξα γάρ οζτος χα\ τιμή τής ψυχής» εΙς 
γήν χατενεχθήναι, χα\ προσηλωθηναι χα\ τοδτον 
τοις γηΐνοις, μηχέτι τφ πτερφ τής θεωρ(ας άρθή- 
ναι πο^ς βείν δυνάμενον. Ισ)ρΓ6€6ΐυΓ ρ6Γ8601ΐΓΐθη6ηί1 86 3ΐ) 60 8υ8ΐίη6Γ6, 61 

ΓοηιρΓ6ΐΐ6η(]ί, η66 ρο886 ΊΠΊυδ ίηδίίΐίαδ 6ν3()6Γ6, 
ηυίηίηιο Ιη ΐ6ΓΓ3ΐη, Ιιοο 681 ίη ΐ6ΓΓ6η3 ηο(;οΓΐ3 
νίΐαηι 8υ3ΐΒ ΙκιηοΰΓ^ί. Ηοο βηίπι 8ί{;ηί(ΐ63ηΐ ί1ΐ3 
ν6Γΐ)3 : Ει €οη€ηΐ€€$ ίη ΐ€ΤΓαηι νιίαηι ιηεαιη, 3(]60 
ηΐ ]306η1ί ίΙΙί ίη$υΓ£3ΐ (Ιχπιοη, 36 ΐιΐΓρίΐ6Γ ίηευΐΐβΐ/ 
Νΰςυ6 Ιΐ06 Ι3ηΐυη), ίηςιΓκ, οοΓρυδ €οηουΐ€6(• 86<1 
6ΐ ([ΙΟΓίβιη , 1ΐ06 681 ίρδοηι 6ΐί3πι ίηΐ6Η60ΐυπι, ί|υί 
ιιηίηι» ΙιοηοΓ 6δΐ 6ΐ ^Ιοπα, ίη ΐ6ΓΓ3ΐη άαΐ^τνι ίιη- ρΓ663ΐυΓ, 61 (6ΓΓ6Ιΐΐ8 Γϋΐ)!!• 3ρρΙΐ63Εΐ, ίΐΑ ΙΐΙ 6θηΐ6Πΐρΐ3ΐίθηί8 3ΐΐ8 3(1 06010 3ηΐρΙία8 6ΧΐθΙΠ ηΟΑ 
ρΟδδίΙ. 

ΥΕηδ. 7. ΕχΜΗτρβ^ ΟοηΐίΜ, ίη ίνα Ινα. Εχ8υΓ£;βΓ6 ^ΑνάστηΟί^Κύριε^έτόργ^σον.Έ^ι^ό^ρ άναστή• 

ροΐ6δΙ 06υδ, 61 ηοη ίη ίΓ3 ]αχΐ3 Ιΐίικί : Εχζηνρβ ναι, χα\ ούχ Ιν όργζ, ώς δταν λέγ|)* Ανάστα^ Κύ^ 
ΰοηιίηβ, $αΙϋΜηι ηα (αο ; 3Κ ηυηβ 3(1 8υρρ1ί6ί3 3ΐ- ρΐ8, ϋζασότ μ8^ ό θβός μου. ΜΟν δλ πρδς τιμωρίαν 
(|υ6 3(1 ρ06η38 6απι 3<1νοε3ΐ. 1η(6ΐ1ί|[6Γ6 3Μ16Π1 (16« αύτδν λγχαλείται. Καθάπερ δ^τ6 χαθήσΟαι έπ\βεοΟ 
1)6ηυ8 Ι)6αηι 8υΓ^6Γ6 ηοη €0Γρ0Γ3ΐίΐ6Γ, δίοηΐί η60 ού σωματιχώς έχλαμβάνομεν, οΟτως ούδλ τ6 άνίστα* €0Γρ0Γ3ΐ6ΐη 86(ΐ6ηι ΙηΐύΙΠ^Ιπιυδ , ςυ3π(1ο 86()6ΓΘ 
ίΠυπ) Ι6((1π)υ8 : 86(1 Γ6)ρ3Π) ι^ιιβ (1ί0ηίΐαΐ6πι 8ΐ»Κ)ί- 
1ίΐ3ΐ6ηιςυ6 6ΐ ]υ(1ίθ3η(1ί 8α6ΐθΓίΐ3ΐ6ηι ]α(1ί€3Γί 3Γΐ>ί- 
ΐΓ3ΠΐυΓ• Ηοο ρβοΐο 611301 6υηι 6Χ8υΓ(|[6Γ6 06υηι 
(Ιίείηιαδ, ρυηί6η(1Ι 3ηΐ (ΐ6Γ6η(ΐ6η(ϋ ίΙΙίαδ ρΓοροείΙυιη σΟαί' άλλα τδ μέν χαΟήσθαι, δηλοΙ τ6 ^σιλιχ^ν, χαΐ 
διχαστιχδν, χα\ Ιδαίον* τδ.δλ άν(στασθαι, τ6 τιμώ• 
ρητιχίν χα\ άντιληπτιχόν. Όργήν δέ ΙπΙ Θεού πάλιν« 
ο6 πάθος οίητέον, άλλα τιμωρίαν τών άξ(ων αύ« 

τής. <ΐ6ηοΐ3Π)υ8. 1γ3πι ίη Ββο ρ^Η πιο^ο ηοη ρ388ΐοη6ΐη 6886 ίηΐ6ΐ1ίβίηιυ8, 86(1 63δΐίβ«ΐίοη6πι 6ΐ ρηηίΐίοηβη• 
ΙΙΙοΓυηι ςυί <1ίνίη3 ιγ3 ά\^η\ ευηΐ• 
ΕχαΙΐατ€ ίη βηίΒια ίηίηίορταηι ΐιιοΓκηι. Οαηΐ ΎψώΘίίτι έτ τοις ίίέρα^ι τώτ έχθρώτ σον. ϋ\^\ϊ\ζθό Ι3ν Οοο^Ιε 191 εΟΗΜΕΝΤ. ΙΝ ΡδΑΙΜ03. 

Ύψηλ^ ών, φάνηθι τοΰτο χα\ τοΧς Ανθρωποι^. ^ λίΜΐβ 8ίβ €1 βυΜΙηΐΙβ, Ιΐ» βΠβηι 121 Φανήηις 6έ τούτο έν τοΙς τίλισιν, ήτοι έν ταΐς άναι* 
οίησι των (χΒρών σου* τέλο^ γάρ της έχάστου ζωής, 
ό θάνατος* οΐ βλ λμο\ &χθρο\, χα\ βο( βίσιν» οία τάς 
σάς Ιντολλς ικαραβιβηχ^τβς. 

*£(βΤ^ρ^ι, Κύριε ό θεός μον^ έτ χροστά- 
γμαχί φ έτεζειΜα. Μή μαχροΟυμήσης Ετι * άλλ* 
&μυνον δ(ά τλ ΐϊρόβταγμα δ έν<τ<(λω, φ Ιχρή^^ι» ^(ά 
Μωσέως, τλ ΊΙμα τότ πατέρα σον^ χαΐ τ^ν μητέρα 
σον. Νυν 6έ δ 1μ6ς ιταΓς» Ιλΰττησι χατ^^ του πατρός• 
Έστι δέ χα\ Αλλως έχλαβιΓν τ6ν λόγον, 5τι πβρι του 
μυστηρίου τής άναστάσβως 6 προφήτης εΟχβται* 
εΓρηχβ γάρ έν το?ς Εύαγγελ(οις δ Κύριος π«ρ\ του 
ιδίου σώματος πρ6ς Ιουδαίους * Αύσατε τότ ταδτ •βίβηϋβ 16 ΙιοιηΙηΙΗυβ : Ιιη]ιΐ9ΐηο<ϋ λΐιΐβιη &ρρ»Γ6ΐ)ί8 
Ιη ίΙηΙΚιαβ, Ιιοο 68ΐ Ιη ιηοη« Ιηιπαίοοηιιη Ιηοηιηι. 
ΜοΓ8 ςυίρρβ υαΊυ8€ΐι]υ8(|υ6 Αηί• ββΐ : ιηβοβ νβΓο 
ίηίηίοοβ, ϋΙιΙ βΐΐλπι ΙηΙηιίϋΟβ 688β ηοη &ιη1)ΐ{0, 
Φαιή η&ηάαΙ• Ιιΐ8ΐ ΐΓΒηλ^τβώ&ηΐιΐΓ. 

Εχ8ΐίτ§€ψ ΟϋΜΪηε θ€η$ ηι^ικ, ιμ ρταο^ρίο ηηοά 
Μοηίία$α, ΝοΙΙ «ιηρίίι» 6886 Ιοη^ιηΙιηίβ, Μά ο1ϋ{« 
866Τ6 ρΓθρΐ6Γ ρηΒ€βρΐυιη ςυ(Μΐ πι^ηϋ&βΠ• ςικχΐ 
^(Ι6ϋ€6ΐ ΐΓ&ύΙϋί&ΐΙ ρ6Γ 1ίθ7$6ΐη ]αΙ)6η8, ρΑΓ6ηΐ6• 
1ιοηοΓ8η(Ιθ8 6886 Α βΙίί8. Υ6Γυιη ίη ρΓΧ86ηΓι& ΑΙίυβ 
0)608 ΓιΐΓ0Γ6 Ιπ ρ8ΐΓ6ηι 60ΓΓ6ρΐα8 68ΐ. Ρθ8δαιηιΐδ 61 

8ΐίΐ6Γ ίηΐ6ΐΓΐ(;6Γ6, (\η(ίά ΡΓ0ρΙΐ6(8 ΡΓ6668 ΓοΐκΙ&Ι ρΓΟ 

Γ68ΐ]ΓΓ60ΐίοηΐ8 ιη]Γ8ΐ6Ηο. ΟίχίΙ 6ηίιη Οοιη{ηιΐ8 8(! 
^υ(19908, υΐ ϋρυϋ 6ν&η96Γΐ8ΐΜ Ι6^ιιια8 : ΒφΜιφ 
τον θ€ον^ χαΐ έτ τρισΧτ ήμέραις οίχοδομήσω αύ- Β ι^ηιρ/ιιιι• Ο^', βί ίη Ιη'^ιιι άί€^η$ βΝϋβύΛ^ο ίϋηΛ **• τότ, Έξεγάρθητι οΙ»ν βιά τ6 πρδσταγμα, δ Ινιτβίλω' 
είπας γάρ* λύσατε, χα\ λύσου σι. 

ΚαΙ σνταγωγ^ Λαωτ χνκΛώσει σε. ΕΙ γ3ιρ 1πι• 
χουρήσβις μοι, δψονται πολλοί, χα\ φοδηθήσονται, 
χα\ Ιπιστρέψουσι πρδς Κύριον. Τ^ δέ γε ΚνχΛώ- 
σονσιτ^ Αντί του, χύχλφ γβνήσονταβ των σων έντο* 
λων, μή Αφιστάμβνοί τοότων* δ γάρ θεδς, άπίραντος. 
Κα\ έπ\ της Αναστάσεως δλ τδ (5ητ%ν δυνάμεθα έκλα- 
6εΓν• τδτε γάρ ή των Ιθνων συναγωγή, Ιπ\ τδν 
Χριστών Ιγένοντο, χαθάπερ έν χύχλφ, άπ6 πάντων 
των περάτων τής γης. Έτ6 ηνκΧώσει σε ^ άντ\, 
'^)ισεται χα\ υμνήσει σε. Επειδή γάρ έν χορψ τοΙς 
ΰμνους άνέψερον, άπ6 του σχήματος του πράγμα- 
τος, αύτδ τδ πράγμα ήνίξατο. ΚαΙ ύχέρ ταύτης εΙς ϋψοζ άπόστρεψοτ. ΊΕνε- 
χεν ταύτης τής συναγωγής, άνελθε πρδς τδν Πατέρα 
μεσίτης- έπίστρεψον εΙς τδ Οψος τής δδξης, ής είχες 
πρδ του χδσμον γενέσθαι, τδ άφραστον πληρώσας 
ήδη μυστήριον. 

Κύριοζ χριτεΊ Λαούς. Ού παρδψεται γάρ τά χατ* 
Ιμου μεμηχανημένα. *Ι1 χα\ χρινεΐ, τοΙ>ς μέν πονη- 
ρούς χαταχρίνων, τους δέ άγαθοΙ>ς Ιστών έχ δεξιών• 

Κριγότμε, Κύριε, κατά τ^ιν διχαιοσύτην /ιον, 
ηαΐ χατά τ^ιτ χαχίατ μον έχ^ έμοΐ. Επειδή χρί 
σεβκ - - ^ - - Ελ8ΐΐΓβ6 ί^ίΐαΓ, ίοςοϋ, }ιιχΐ8 Ί11ιΐ(1 ««ικίλΐυαι : 

άίχΊ8ΐί 6Α||ΙΙ 5θίΜΐβ, 61 8θ1ν6ΙΐΙ. 

Υεκ8. 8. £| ^οη^^€^αι^ο ρο)»ιιίοηι•η €\τ€ΜψΛάαϊΛί Ι#. 
$1 «ηίιη ιηΊΙιΊ 80]ιιΙθΓ Γυ6Γ)8, νΙ(]6ΐ>ιιηΙ ιηυΐιί 6ΐ Ιΐηθ- 
1)ΐιιι( 61 οοητ6Γΐ6ηΐυΓ 8ά Ροιηΐηιιιη. Ουθ(] ν6Γ0 ιιΐ 6Ίγ- 
ζίΐίηάαΗί 1€, χά^να 681 ςιιο<Ι, είτοι ιιΐ8η<ΐ8ΐ8 Ιυ8 ν6Γ- 
8α1)υηΐιΐΓ,6ΐιιυιΐ(]υ2ΐιη&1>6ί8 Γ6€β(ΐ6ηΙ ; ηαιη 8ΐί<Μ|Ηίιι 

06υ8 ίΐΙ)η)6η8υ8 681, 6( 60ΐηρΓ6ΐΐ6Ικϋ 001) ροΐ68ΐ• 
Ρθ85υΐ)ΙΙΙ8 6ΐί3ΐη 1)06 )0(6ΐΙίβ6Γβ (Ι6 Γ68αΓΓ66ΐίθΙΐΐ8 

ΐ6ΐΐ)ρθΓ6 ; οοο|[Γ6{ΐιΙΙο 6ηίηι 96ΐ)ΐίαιη• Ι|ΐΐ88ί 60ΐι>η& 
ςυ&ά&π) εΐ)Γΐ8ΐυιη οίηχίΐ, ουιο 8ΐ) οιοηΊΙιοδ Ι6ΐτ£ 
0ΐ)ίΙ>υ8 060(68 &ά 6010 8066(ΐ6Γ6θ(. ¥61 οίτύΧίχέα• 

ύίΐ ΐ€, 1)06 68*, €3061 6ΐ 10Ο(Ι8Ι>ΊΙ16 *, Ιο ολΟΓΟ 60110 
^ 86 €ΟΒΐϋ, 1)70)008 86 1911(Ι68 060 6806Γ6 80161008. 

. Α Γοποα \%Μητ 860 ίΙ^ΟΓΑ €<£ΐυ8 1)θΐηίοοο), θ6υοι 
1αα<ΐ8θϋυαι, ΐ8υύ8Γ)οη6θ) Ιρβαπ) δΙ^οΙβΰ^νΗ. 

Εί μτορίετ Ηαηο ι'η α/ιιιηι τβρηάεη, ΡΓορΙΟΓ Ι)806^ 

Ιη(]020), €ΟΟ(;Γ608ΓΐΟΟ6αΐ ||[60ΐίθΟ), 88660(16 ΙΗ, Ο 
ΜβϋΐΑΐΟΓ, 8«] Ρ81Γ60), 6Ι Γ6{Γ6<ΐ6Γ6 10 8ΐΐ)ΙαΐΙίθ60) 

βίοη» ΙΜΧ, ηυαπ) Ι)&1>6088 ρπυβςαλη α)οο(Ιο8 68 

86(, 61 )06βΓ8ΐ))ΐ6 0)]Γ8ΐ6ΓΐΐΙΟ) ρ6Γβ€6. 

ΥκΜ. 9. ΒοίΛΐηχί ίηάίϋοΗί όοόηΙομ, Νοο 06^11- 

061 Οθα)!θ08 68 ς01£ »ΐΙν6Γ8υ8 106 0)θϋΐΙ 8001, 86(1 
(ϋ8(|θίΓ6ΐ 00)018. ?6ΐ, ]θ(ϋ€8ΐ>Η ρθρθ1θ8 000(160)0808 
ΡΓ8Τ08, 1)0008 ΥβΓΟ 81810608 8 46ΧΐΓί8. 

^ηά^€α μΙΑ/, ΟοΜίηε, $ε€ηηάΗηι )η$ίΜαΜ ηιεαιη, 
$ί ααιηάηηι {ηηοαηϋαηι ηεαηι ψΛΟΒ ίη ηΐέ βεΐ. έμνήσθη, Γενου, φησ\, χάμου χριτής, έζετάσας |ν Ρθ8ΐςυ»αι π)6θ)Ίο)( ]υ(1ί6ϋ : Ε8(ο, ίοςοίΐ, 61 0)ίΙ)1 τήν διχαιοσύνην μου ήν έτήρησα πρδς τε τδν πάτρα 
λοίαν, χα\ τους άμφ' αύτδν, Ιτι γε μήν χα\ χατά τήν 
άκλδτητά μου, έπ* έμο\ γενέσθω. Πώς ουν άλλαχοΟ 
λέγων, Μή εΙσέΛΘ^ς εΙς χρίσιτ μετά τον δούΛου 
σοι^, ενταύθα μάλλον εύχεται χριΟήναι ; "Οτι ΙχεΤ 
μέν, Μή χριθ{ς, φησί, πρδς με σΐι, μηδέ τδν έμδν 
βίον πρδς τάς σάς παρεξετάσης ευεργεσίας* ενταύθα 
δέ, πρδς έτερους τήν χρίσιν επιζητεί, τοΟς άδιχή* 
σαντας, του ΑνελεΤν έχζητούντας• 

ΣνττεΜσθήτ» δ^ ποτηρία άμαρτωΛωτ, χαΐ 
χατενθντέΐς δίχαιοτ. ΕΙ γάρ στήσεταί ποτέ τών 

'•αο8Μ. )Ι, 19. '• Ρ8«1. €Χ1.1Ι,2• ]υ(ΐ6Χ, (]ί8πυίΓ608 ]υ8Μΐ)8αι η)680), ςοΑπι 86Γν8τΙ 

8(]ν6Γ808 ρ8ΓΓίθ)(ΐ8α) ίΙΠαΠ), 6( 60ΐηρΗ668. ΡγΧ- 
16Γ68 6ΐΐ80) 1(1 ρ6ΐ0, Οΐ 86600(100) 8ΐθ)ρΓΐ6ίΐαΐ60) 

0)68Π), 8ΐ6 08ί οιΠιι. 56(1 ςυοο)θ(1ο 8ΗΙ)ί άίεΐΐ, 
£| ηοη ίηΐτ€$ Ιη )ηάΐάο €ηηι »εηο ίηο '*, 6υιο 

1))0 ]θ()ί€8Π 6υρΊ8ΐ? Οοία 86ΠΊθ£( Ι1)ί ]θ(ϋ€8Π 

Γ6Γυ|;ίΙ οοο) 1>60, 61 νίΐαο) 8030) €οα) )1Γιο& 1)6θ6θ- 

6ϋ8 €00)ρ8Γ8Γΐ : 0000 80ΐ6Ο) 86 [ΟΟΙΟ Οΐίο] ]θ(1ί6ΑΓί 

ηοχΓίΙ 61 6001 1)18 ςοΊ ίη]υη88 6ί )θΐοΐ6Γ8θΚ, 8(ςο6 

Ιθ|6ηθ)6Γ6 60Π) €0ρ)6ΐ)&0ΐ• 

ΥβΟδ. 10, €οη$ΗΜαΙητ ηαιηΙΐίΛρ§€€είοτΗη^, εί ^<- 
τί^α }Η%ίηηι. Ναιο 8ί 8ΐί(ΐθ8θ(1ο 6θΓυοι ο)8Π|ο11α8 Οί9ίίίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε ■"-^^, \^ 123 ΚϋΤΗΥΜΙΙ ΖΙΟΑΒΕΝΙ ' 124 

εβίίΕβνβηΙ, (ϋΓΐ^βηΙιΐΓ ]<ι«ΐΊ ; Ιιοο ββΐ 2ΐ)$(|ΐιβ ίιηρβ• λ άμβρτωλών ή ττονηρία, χατευθυνθήοονταΐ οΐ «ίκαιοι, 

τουτέστιν άνεμποδίστως όδκύσουσι τήν της αρετής ίΐίιηεηΐο ίη ΓβοΙα νΪΓΐυΓιβ νια ίΐιιιΙ)υ1&1)αϋΙ• 8€Γηίαηί €θτάα βί τβηβ$ ΟΰΜ ]Μί€, Τυ Ββυβ, 
ίηςυίΐ, ]υ$1β Ιιιν65Γΐ}ζα$ 3ΐΐ]ΐιβ βιςυΐΓΐβ Ρ6ηθ8 οΐ 
€0Γ, Ηοο 681, οιηηίΑ ΙπΒ αίςυβ ίη(]ΐ£;η&Γιοηί8 %^τ• 
ιηί.Μ8, (|υ9β ίΐ] 60Γ(]ϋ ν6Γ8&ηΐιΐΓ : 61 00)1)68 ΰοηοαρί- 
δεβηΐίίβ Γαϋίοοδ, (\ηχ Ίη Γ6ηίΙ)υ8 ίη6886 8θΐ6ηΐ• 
Εχ Ιιί8 08ΐηςιΐ6 'ιτχ ηΙιηίΓυιιι βΐ οοηουρίβοβηΐίφ 
3ίί66ΐίΙ>υ8, ρβ€03ΐ3 οιΐ)ΐ)ί& οΠοιπ Ιΐ3ΐ)υ6Γβ. ΕίοΙϋβΓ: 
ΰβι« δΟΓίιίαΐϋΓ οοΓ θΐ Γ6οβ8. Οίαίοηβπι αυΐβιη, 
^ιι$^^, 86ςυ6ηιί1)ΐ)8 οοηΐιιη^β 16^608 : ^Η$ί6 αά^αίο• 
ήίίΐη ηΐ€ίΐηι α ϋοηύηο, 

Υελβ. 11. Α(1]ΗΐοΗΗΐη Μ€Ηΐη α Βοηιϊηο ςπί $αΙνο$ Έτάζίοτ καρδίας ηα\ νεφρούς ό θβός δικαίως. 
Ό θε>>ς δίχαίως, φηιι, πολυπραγμονεΐ καΐ τήν 
χαρδίαν χα\ τους νεφρούς, ήγουν δσα τι τοΰ θυμού 
γεννήματα, περ\ τήν χαρδίαν γάρ ό θυμδς, χα\ δαα 
της επιθυμίας, χα\ αυτή γάρ περ\ τους νεφρούς * 
Ιξ &ν, &χε(νων τε δηλαδή χα\ τούτων, &ααρτ(α 
π3αα συγχαθέατηχεν. "Η χα\ οΟτως • ό Θ$6ς ερευ- 
νών έστι κα\ πολυπραγμόνων χα\ τήν χαρδίαν χα\ 
τοΙ)ς νεφρούς • (57) τδ δέ άικαίως συνάψει; ή βνή- 
θεία μου ααρά του Θεού, σώζοντος τους ευ- 
θείς τ^ καρδίφ. 

Ή βοήθεια μου παρά του θεοϋ, ίον σώζοττος (αΟί η?Γ/ο« €οηΐ€. δίιηρίβι βΐ Γβοΐϋβ οοΓίΙβ οιιπι Β τους ευθείς τ^ χαρδίφ. Εύθυς ών τήν χαρδίαν χα\ βίιη, ιΐ)6ςυ6 ^ά Γβοΐυπ» ϋίΓΐ^ηο νίΓ(υιί8 «ίΐΗβιη, 
βιιχίΐίυιη 6Χ8ρ66ΐο ηοη Ιιιιπίίηυη) (ίηιιΐίΐβ ςοιρρ* 
ύ\\\ά 681), 86^ 3 Ποο (ΐιιί ροΐ6η8 681* υΐ 8α1ν6ΐ ιηβ. 

• ΥΒΚβ. ϋ. ΰ€η$ ίνάβχίηϋαί (οηΊ$ ει Ιοη^αηίΜίε. 

νΐΐΙβΙΐΙϋΓ Ιΐ266 8(1 608 (ΙίοΐΗ 6856, ςυΐ (Ιβ 06ί ρΓονί- 

ϋβΜΐΊίΐ ρβιιβ 868ηΗ3ηζ8ΐΙ ΓϋΟΓηηί, ςιιοίΐ ρβΓΠΐίδίδ- 
861 ηΐΐυΐη β(1ν6Γ8ϋ8 ρ8(Γ6ΐη ίη8υΓβ6Γβ. ^η$ιΗ$ ΙβίΙΐΙΓ 
€δΙ νβΐϋΐί ηηΙ υιιία80ϋ]ιΐ8(ΐυ6 ορ6ΓίΙ)ϋ8 «ςιιβδ νίοβδ 
Γβρ6η(1ίΐ ; (οηί$ νβΓΟ, τβΐυΐ 18 ηηί ροΐβδί ςϋβουη- 
φΐβ νυΐΐ ; €1 Ιοηραηίτηη, α( ςαί ηοη 8ΐ3ΐίίη ιηΟί^Η 

Ρ06η88. άπδνηρος, χα\ «ρδς τήν εύθεΤαν τ?5ς αρετής όδδν 
Απευθύνων έμαυτδν, προσδοχώ βοήΟειαν, ούχ άν- 
θρωπίνην, άχρηστος γάρ, άλλα παρά θεοΰ, του «ώ- 
ζειν Ισχύοντος. 

Ό Θεός χριτίις δίκαιος, κα\ Ισχυρός, καϊ μα- 
κρόΘυμος. Τοΰτο λέγειν Ιοιχε πρδς τους σχανδα- 
λιζο μένους έπΙ τ^ προνοί^ του θεού, δτι παρεχώ- 
ρησεν υΐδν έπαναστήναι τψ πατρ(' δίχαιος μίν, δτι 
αντίμετρων πράξεσι τάς άμοιβάς* Ισχυρδς δέ» ώς 
δυνάμενος δσα βούλεται* μαχρόθυμος δέ» ώ; μή 
•καρ^ πδδας έπάγων τήν χόλασιν. Ει ίτατη ηοη α/Ι'βνεηί ρβτ ίίηρηΙο$ άΐεί. Ηοο 8(] ΚαΙ /ιή όργτ^κ έαάγων καθ' ^κάστ^ν ήμέρατ. 

ρροΙ)3η(ΐ3πι ϋβί 1οη83ηίηιίΐ3ΐβιη (ϋοΐϋΐιι 681. Είβηίιη β Τοΰτο τή; μαχροθυμίαςέφερμηνευτιχδν έστι. Ημείς Οϋπι βδδίϋυβ (ΙβΙίη(ΐιΐ3ΐηυ8, 61 Μβο ϋί^ποδ ηοβ βυρ- 

ρΐίοϋδ Γ6ϋ(ΐ3Ι11ΙΙ8, 'φδβ 1301611 ΙβΙΙφΙΙδ ροβίπίοπίΐί, υΙ 

Ιοη^βηίιιιίδ, ΐΓ«)ιιίι. Ρβπ {Γβιη ί^ίι,,Γ ι,ίο ροοηαδ 
Ιηΐβΐη^β. Μονβηΐ ςιιϊ<ΐ3ΐιι (!ϋΙ)Η3ΐίοηοιη : δί ]ιΐδΐϋ8 
681 Οβϋδ 61 €011(1181138 ΙπΙ)ΐιίΙ ροβηιβ, (ΐιιοιυοίΐο 
ροΐβδΙ άΐοΐ ιη!8βΠ€0Γδ ? Α(Ι (|ΐιοΊ (^^^^(Ιιΐιη βδΐ , 
ίϋδΐυπι ςιιίίΐβιιι ϋβυιη ββδβ, νβΐυΐί ()ΐΓι υηίοπίςιιβ 

ΟΟΙΜίί^ιΙβδ Γ(*(1ΐ11ΐ ρθβη38 ; δβ(Ι ηΐΙδβΓΙΟΟΓίΙβΠΙ 6886 

6ΐί3ϊη , ςιιίβ ηοη δίΛΐΙπι €3δΐίς3ΐ, 8βά δΐΐδΐιηβΐ, 61 
ροβηίΐοηΐίφ 30 ϋοην6Γ<<(οηί (6πιριΐ8 ΙπΙ)ΐιίΐ, πβο (13Β- 
η)οη6Π) δίηίΐ οηιηίη ροΓΠοΟΓΟ, ς«$ ί|ΐ6 ορΐ3ΐ : βΙ 
ςιιί3 οηιηΙ (Ι6ηίςη6 6χ Ι316Γ6 ηοβίΜΐη βί^ΐ ΒΐάΙι^βιι. 
ΥΕΚδ. 43. ΝΗί ΰοηνεπί (ηβηΐίί, ^Ιηήίπηι Μηηήι 
ηίίίΗαΗΐ, ατΰηηι εηηηι Ιείεηάιΐ βΐ ράτανίί ΗΙημ, 
δοίβηδ Ι>ο3ΐυδ Όζνίά ηϊ ρΓορ1ιοΐ3, (|ΐιθ(| υηίνοΓδ^ 
^ϋηίοδ 6]ιΐ8 Ρδηΐηιοδ ίη ογ6 3ΐ(|πβ ίη ηΐ3ηί!)ϋ8 86ητ- 
ρβΓ Υΐ3ΐ)ίΐαΓΧ 6Γ3ηΐ, ϋί86ίρ!ίη3ΐη βίδ βϋπιίδοοΐ : Νίδί 
«ηίιη νο8, ίηςυίΐ,ηυί 3 τβοΐο 63ΐΐ6 ιΙβΰΓιηβδΙίδ ήι 6Γ• 

ΓΟΗδ νί38, 61 £0ηΤ6Γ$ί ΟδΙίβ 3€ΐ Π)3ΐ6Γί3ΐ68Τ68, ίΐ6Γυΐ11 

^ .3!) Ιιίδ Γ6ν6Γΐ8ΐηίηί 3(1 Οβαηι , ρο9η38 ρΓο^οΐο ηοη 

'* '^Βα^ίβΙίδ. Ρ6Γ |[ΐ3(1ίαΠ1 «1Ι(6ΐη, 3€6Γΐ)Ιΐ3ΐ6ηϊ, 61 ροΓ 

«Γό«ιη, 06ΐ6Γΐΐ3ΐβιη πιοΠίδ ίη(Ιίθ3(. Νίΐί(ΐ3Γβ'3αΐ6ηι 
61 ίΐΗΗίΟΓβ, ροΒη3Γΐιηι 3ρρ3Γ3ΐΐΙΠ1 8ί|;ηΐβθ3ηΐ Γοηί53- 
ιπηιΙ(αΐ^(]πβ (Ιίνίηβιη ηοη ρ6Γρ6ΐυ3ΐη Γογο, δ(*(1 3(1 

ΜηφΙΙ».^ 'Ρ3Γ3Γ6 ΥΟΓΟ (ΙίοβΓβ ρθΐ68 Π3|^6ΐ1ί ρΓΟρΙΠ* μίν, χαθ' έχάστηνήμέραν άμαρτάνοντες, άε\ τιμω- 
ρίας έσμ^ν άξιοι* αύτδς δ^ μαχροθυμών, δίδωσι 
χαιρδν εΕς μετάνοιαν. 'Οργήν δΐ τήν χδλασιν ενταύθα 
νοήσομεν. Άποροΰσι δέ τίνες, ώς εΐ δίχαιύς Ιστιν 
ό θεδς, άξίως χολάζων, πώς έστι φιλάνθρωπος; 
Δίχαιος μέν έστιν, ώς άξίως άποδιδού;• φιλάνθρωπος 
δέ, ώ: μή εύθυς τιμωρούμενος, άλλ* άνεζιχαχιυν, 
χα\ παρέχων άφορμάς επιστροφής, χα\ μή έών τδν 
έχθρδν δσα βούλεται ποιεϊν, χα\ πάντα τρόπον έπι- 
θυμίον της σωτηρίας ημών. Εάν /ιή ίπιστραρήτε, τ^τ ^ομραίαν αύτον 
στιΛΰώσει^ τό τόζοτ αύτο\ί ενέτεινε^ καϊ ^{τνίμα 
^ σετ αυτό. ΕΙδώ; οΤα προφήτης ό Δα6\δ, δτι πάντα 
τά Ιθνη τους ψαλμού; αυτού μετά χείρας Ιξουσι , 
μίγνυσί ταϊς οΙχείαις ύποθέσεσι χα\ διδασκαλίας. 
Έάν γάρ μή άποστραφήτε, οΐ της ευθείας άΐϊοπλβ- 
νηθέντες, χα\ πρδς τήν Ολην στραφέντες, ούχ έ* 
φύγητε τήν τιμωρίαν. "Ρομφαία μέν ουν, * πιχρδς 
θάνατος• τδξον δ^, ταχύς. Κα\ αΐίθις • Στί>.6ωσις 
μέν χα\ Ιντασις, ή παρασκευή της τιμωρίας , χαΐ 
πρ^ς καιρόν μακροθυμία • ετοιμασία δέ, ή Ιγγύτης 
της πληγής, διά της δσον οΟπω βολής, ή δξύτης 
ή σφοδρότης της τιμωρίας• ίντα^ςδέ, ή Ιγγύτης• νβηωίθοίΐοηβδ. 
(37) Ι,ο^β τφ • ¥6ΐ ροδΙ συνάψεις 86π1)β γοΙ 8υ1)3ΐΐ(ϋ τψ έξης, νβΐ 3ΐίϋ(1 1ίυ]αδΐηο<ϋ• 125 αΟΜΜΒΝΤ. ΙΝ ΡδΑΙΜΟδ. 12β 

ίτο^μααία ίέ, τ6 «ληξαι πάντως, ιΐ μή μβταβάλ- Α ςιιΐΐβΐίΐο, ο1) ν^ΐιβηι^ηίβηι ]α€ΐηηι. ΥβΙ λΗΙ€Γ, ροΓ 
^^^0. «ΓΟΟ» (38), ν€ΐΐ€ηΐ€ΐιϋ»ιη ρΦηβηιιη ίηΙΰΙΓι^ ; ρ« Γ 

&Γ€υ8 161)8100601, 3ρρΓορίη<{ΐι&ΐίοηβιηρ<Βη»ηιιη,6ΐ<Ιθΐιιυιιι ρβΓ β]ιΐ8(ΐ6ΐη αρραΓλίοοι, ςυοπκχίο ρβ(€λΙοΓβ§ 
ϋαύ$ οιιιηίοο ρ6Γ€ΐΐ88υΓυ8 8ΊΙ ηί&ί ρ€θΐιίΐβη(ί&ιη €||[6γΙοΙ. *Ε^ αύτφ Ϋ^τοί^ίοσβ σχεύτ\ Θανάτου, Έν τψ 

τοξιχφ δέ της χολάσεως εί5ει, ποικίλοι τρόποι θανά- 
του, διά σφαγής, ίιά πυρ?)ς, δι' δδατος, διλ σεισμού, 
διλ χάσματος, χα\ δσα των νοσημάτων εΓδη γινώσκο- 
μεν, άπαντα χαθεστήχασιν ΙργαλεΓα θανάτου, δι' ών 
οϋτος ύποτελεΓται. Χρή δέ γινώσχειν, ύ>ςε\ κα\ αν- 
θρώπινα τά βήματα, άλλα ^ιοπρεινί^ τά νοήματα* χα\ 
παράλαβε την παχύττ^τα των λέξεων, ώστε τής των 
άχροατών παχύτητος χαθιχέσθαι. Διά τοΰτο γάρ χα\ Υκπδ. 14. Ει \η(οραταν\1 ίηϋτηηΐύηία ινογ/ι'*. Ιη 
€0 οϊιηίηιιη βυρρίίαί ^βιιβΓβ, ςηοίΐ 805 βΓουβ Ο^ογ» 
άβηοΐ&νίΐ. Υβπα ^υίβηι 8υιιΙ ηιοηίβ κβοβΓ» : |1α- 

ϋίυ$ νί<]6Γΐ€6(, ίβπίβ, »ςΐΙ3, ΙβΓΓ» 0)0(03, Ιΐί«(05 16ΓΠΡ« 

2^ξΓ\ίηάο : ςη» οπιπία ιηοΓίίβ 8ΐιηΙ ίολΙηιοιβηίΑ ; 
ρβΓ 6α 6ΐπιη ο)ογ3 ηιιβιη βιιυαι οοηβ^ςυίΙυΓ. Ι11υ(Ι 
(80)60 8ηΙιη»άν6Γ(βηϋυο) 68ΐ, ςοο<Ι Ιί€6ΐ ΙιυοίΜΐΟ 

Ι110Γ6 Τ6γΙ)& 8ίπ( ρΓθΙ.ΐ(8, ΟΠΙΟΙΗ (21060 (Ιίβη6 060 
ίθΐ6ΐ1ί0οη(ΐ8 5Η0(. Ηθ]θ8Π)0(ϋ 6θίΠΙ 6Τ»88ί0Πΐ)υ8 ^μφαίαν εισάγει τδνθεδν Εχοντα, χα\τδςον,χα\ βέλη || γ^τ\,ι$ ΡηορΙιβΟ 83ΐρ6 οΐί 8θΐ6ΐ, ΑυϋίΙΟΓυη Ι)6ΐ>6(α• χα\ σχεύη πολεμιχά, χα\ στιλβοΰντα, χα\ έντείνοντα, 
ίνα τ^ν φόβον τοΤς άχροαταΙς άπΐ» τούτων αύξηση, χα\ 
δ'.ά τ•ον συντρ^ων ονομάτων χατασε(σητήν λιθίνην 
αΟτών διάνοιαν* ου γάρ δείται τούτων δ μ<5νος Ιπιβλέ- 
πων 1π\ τήν γήν, χαι ποιών αυτήν τρέμειν, Λ έν χ^ 
χειρ\ πάσα π^^οή, δ διαλύων δρη έν τϊ) χραταιδτητι 
αύτοΰ, χα\ δσα περ\ της ά^^ήτου αύτοΰ δυνάμεως οΐ 
(εροφάνται παραδεδώχασι. Τά βέΛτι αϋχον τοις χαιομέτοίς έζηργάσατο. 
Έν τούτφ παραμυθεΤται τους αγαθούς• αϊ τιμωρίαι 
γάρ, φησ\, του θεοΰ, κατά τών αναξίων Ιποιήθησαν. 
Καιομένους γάρ έχάλεσε τοΟς μηδεμιαν αρετής 
Ιχοντας Ιχμάδα• τοσούτον δέ ξηρανθέντας εΙς άγα- ' 
66εργ(αν, ώς ευέξαπτους εΐναι πρ6ς τδ πυρ τής κο- 
λάσεως, χα\ ήδη τ^ προσδοχίφ χο>αζο μένους. "Η χα\ 
τοΙς καιομένοις φησ\ τφ πυρ\ τών παθών, θυμού , 
ηδονής, φιλοχρηματίας, κα\ τοιούτων άλλων. ΟΟτω 
διαζωγραφήσας τήν άνωθεν ποικιλδμορφον δρμήν, 
χα\ ταύτην τοΓς πονηροίς έπικρεμάσας, παιδεύει 
λο(πδν χα\ άπδ τών τηνιχαΰτα πραγμάτων, χα\ πρδς 
τδν *Αβεσαλωμ μετάγει τδν λόγον. 

Ίδοϋ ώδίτησετ ά^ικίατ. Έγκύμων 6 αποστάτης 
οίτος γέγονεν αδικίας, έξώσαί με της παρά βεοΰ 
δεδομένης αρχής μελετήσας αδίκως. Τ6 δέ τής ώδι- 
νος δνομα παρέλαβεν, ένδείξασθαι βουλδμενος οίαν ίΐίηί ΰοη(ΐ0806θ(Ιβ08. Ηπβ Γ&Γιοο6£ΐ&ιϋυο) 06υοι !•&- 

1>βΓ6 ιϋοΗ, 8Γ€αΐΟ(1Ι1β 61 88({Ί((88, &(ίΐυ6 8ΐΓΐ8 1>6ΐϋ€λ 

Ιο^ίΓοηιβηία : οΗίι1&Γ6ςυ6 6υπ) ο( ΐ6θ(ΐ6Γ6, ο1 »οϋί• 

(0Γί1)1Ι8 1)ΐη0Γ6Π) &ΙΙΚ6Τ61, βΐ ρ6Γ 001» 6ΐ8 000110», 

Ι8ρί<)β3ΐη 60Γυπ) η)60ΐβπ) €θθθυΐ6Γ6ΐ : ν6Γϋπι 1)ΐι]ιΐ8• 

010(1ί 3ΓΟ)ί8 000 ίθ(1Ί{[6ΐ, ςίΓΐ 88ρ6€(υ 8θ1θ Γ3εί( 16Γ' 

Γηηι (Γ0016Γ6, ίπ 0)900 ου]ϋ8 68( οοιοίδ 8ρίπ(υ8, 
ςιιί βιίαπ) ιοοη(08 (ϋβδοΙνΚ ίο ΓυΓ(ί(υ<Ιίθ6 5ΐΐ8, οο)- 
οί8ςιΐ6 αΐί» Γα^Η <]ΐΐ3Β€υιιςιΐ6 άα φί% ρο(^ο(ί» ϋίνίοί 

€0Οΐ60ΐρ1α(0Γ68 (Γ3()ίΐΐ6Γυθ(. 

8αριίία$ »ηα$ ατάαιίιδΗΒ (ξ^οΗ, Ει 1)18 Τ6γΙ>Ι• 

ρΓ0ΐ»0& 1)0101068 ΰ008θΙ»(ΟΓ. Ρθ608Ι8 60*10), ίθ(|ΙΐΊΐ, 
ΓβοΊΐ ΟιΟδ ρΓ0ρ(6Γ 608 ςοί 8€6ΐβ8ΐί 8Π0ΐ »6 Ι>60 

ίο(1Ί§[ηί• Αΐ'(ΐ6ο(68 6ηία) 8ρρ6ΐΐ£ΐνίΙ 608, ςυί οιοοί 

ρΓ0Γ$ϋ8 €3Γ60( ν'ΐΓίυΐίβ Ι)υΐ00Γ6 : ςυί 8ϋ60 8)€6ί 

δυηΐ 2ΐϋ οροΓαοϋπιο αΓιςυο<) 1)οουιη, «Ι Γ8€ίΐ6 βιΐι 

ί^06 ρθί08Γυθ) (0€60(]&ϋ(0Γ : 1|υί 6ΐί»0) ]8Ι0 8Γ<Ι6Γ6 

ϋίπ ρθ5$ηο(, β» Γ8(ίοο6, ςοί» ροβο» ίΙΙ» ]αιο 608 

0)Α06(. Ε( »1ίΐ6Γ, ΑτάβηίΐδΐΐΒ, 1006 86ίϋ€6( ρ888Ίθ- 

οιιιη, ΐΓβΒ, νοΙυρ(8ΐί8, 8ν8η(ί», 61 8ίθ)ΊΓιοοι. €υοι 

311(6Π) ΟΐυΙΐίΓοΓΟΙβΠΙ 06ΐ ίΓ80) (ΐ68ΰηρ86Π(, 68Π)ς06 

ρΐ'»νί8 Ιιοιοίηίϋυδ ίοιιηίιΐ6Γ6 ΐΓ3()ί()6η(, 6Γιι(1Ί1 ρο8ΐ* 

ΠΙΟϋοΟ), £ΐ (1θΐ;6ΐ 008 » ρΓ9ί860ΐίΙ)α8 ΓβΙιυβ : 61 

8(*ηιιοιΐ6πι αϋ ΑΙ)8α1οο6Π) €θον6ΓΐίΙ. 

Υεη». 15. Εύ€« ραΠητίΗ νηη$ΐΗίαηι. Ρί1ία8 0)608, 
)οςυί(, Γααυβ 681 ίο]υ8ΐί(ίφ {[Γ^νίϋοδ, ουοι Ίο]α8ΐ6 

ΟΟΙ^ίίανΟΓίΙ 106 (16 60 Γ6βηθ 6ΐρ6ΐ1βΓ6, ςΒοά αιίΐιί » 
060 (]»10Ι0 68ΐ. Ρ»ηθΠ(ίθΟ)8 »Μ(60) ΟΟΟίίοβ 0808 

^ύνην κα\ δριμύτητα πάσχουσιν οΐ τδν πλησίον Β ©§1, νοίοοδ 0&(6θϋ6Γβ ςυίΐΐ68 6ΐ ςοΑΟ) 806Γΐ»οβ <1ο- άδιχήσαι σκεπτόμενοι• πληρούνται γάρ θυμού, δια- 
/.δπτονται ύπδ δργής, λυμαίνονται χοΤς λογισμοίς, 
όδους Ερχονται μυρίας, φοβούνται, άγ^νιώσι, κα\ 
δλως ου φέρουσι τάς τοιαύτας μάστιγας, πρ\ν άγά- 
γωαιν εΙς Εργον μόνον, ιΐ καΐ μηδ& μετά πράξιν 
ελευθεροΰνται τής άπδ του συνειδδτος καταγνώσεως• 
"Οπου τοίνυν ή Γραφή βουληθ^ άφδρητον .δδύνην 
ένδείξασθαι, τψ τής όδύττις δνδματι ταύτην:;ίπο- 
γράφεκ. Όίνηι μέν οδν, έκ τοΰόΐδαίνειν^ τομιέσχιν 
αϋξ€ίτ* τ>^ *(ά(> βρέφος τελειωθέν, ούκέτι^ο^^ΐΛν 
γίνεται. Κα\ διά τούτο σφοδράς δδύνας έμ4Κ)ΐεϊ> π^^^ς 
Εξοδον έπειγδμβνον. Δείκνυται δέ ένταΰθΐ|, ίίί\,ο(ή^ 1θΓ68 ίί ραϋΑΟΐΟΓ, ςοί ρΓΟΧίθ)08 8008 ίο]υπ3 8(1^ 

οβΓ6 8ΐυ<]ΐ60( ; ίο)ρΐ6θ(υΓ δίςυίιίβο) )θ()ίβο»(ίοο6 , 
Ιθ((:ΓΓΐ|θ)ρυοΐυι* αΙι ιγ» , οο^ΚαΓιοοϋΐοδ ΐ»568€οο(, 

Ρ6Γ ίθθυΐ06Γ38 3θώθΐ30( νί»8, ΐίΟΙΟΓΟ βίΟοΊοΟίΟΓ*. 
ίη ;|0|(υ8>Μβ ρ6Γη08Ο6Ο1. Ηθ]θ8ΙΟθύί &0(6Ι0 08|{6ΐΐ3^ 
8^()3^^^6Γ6 00)0100 06(]α6υθ(•(Ιθ06ΰ 60(;ίΐ8ΐί0Ο68 8Ο»5 
ίο 0ρυ8 000 <)6(Ι0Χ6Π0( : 10Ο)€(3Ί ρθ$(68 000 Ιίϋβ- 
Γ60(υΓ » 860(60(1», »1ςυ6 » €00(ΐ60)η»ΐίθ06 ρΓΟρΓΙΦ 
0006€ί60(ίχ. Οη»0(Ιο. ί|{ί(μΓ 5ς/ίρ(0Γ» )θ(θΐ6Γ»1)ίΐ6η> 

»1μ1060) άο1οΓ6θ) τυ|( 6χρηο)6Γ6, ίΐΐιιο) βυϋ ρβΓ/ο- 
ρΐίοηΐΜ 000Η06 (!ΐίδ€ΓίΙ>ίΙ [ ^ϋο οοοιίοο Ογ8Ρι•» 
ρΐΦΰίρυο ίΓοςυορίίυδ. αΙοο(οΓ ρΓΟ «ΙοΙοΓβ, ραπι^- νβΓίωΙβοίίαηβδ.^ '" 

(58) αΓί6€β δξύτης, ρέτ αΐ€τααί€ηι , ρΓο' ςΛοΒβιίΙϋΐΒ'ϊεβίδ'δΟ %ίϋυ(ϋΓ τδξον, αΓΓκηι. 127 ΒϋΤΗΥΜΙΙ ΖΙΟΑΒΕΝΙ 128 

Ηΐίοηβιη όδύνην βρρβίίβηΐββ] 8 νβΓίο οιθαίνο» ίϋβιη Ιμφυτός έστιν ή χακία , άλλ' ίξωθεν εμπβιρομένη, 
ρΓορη'βδί^ηίΟΰαπΙοηυο^Ι ΐΗΜβοΒβη αΜρ€$€θ.Είβα\ία χα\ αύξομένη, χαΐ ώ^Ισι περιβάλλουσα. 
ΰΐιιη ίηίαιιβ ίη ηιαίπβ υΐβΓΟ ρβΓΓβοίΗδ 6$1, ^Ι αυΙ^Ιυβ, βιηιρίίυβ Γογπ ιιοη ροΙβ8( : υη(]β ιη»ιίιηο8 
6Π1ΰίΐ ιΙοΙοΓΰβ, ηιιη 3(1 βχίΐυιη Γθ5ΐΙηοΙ. ΡβΓ 1ΐ9ί€ «υΐβιη οβΙβηϋΙΐυΓ, γίΐΊ8 ίη ηο1>ί& ιι&ΙηγαΓιΙογ ιιοη 

65δ6 €0ηΐρΐ8ηΐ3θ, »β() ίΙβΓΟΓίδ ΠΙ8ίΐ3 6$$6, 6ΐ (^Γανββ ρ08(63 ϋθΙθΓ6β ρΓ0(1αΓ6Γ6. 

ϋοηΰβρϋ ΙαΰοΓβιη βί ρΒρβΗί ίηίηηΐίαίβηι. ΑίςυΊ ίη Α ΣννέΛαβε πόνοτ, χαΐ ξτεκετ άνομίατ, Κα\ μ};ν 
ίΙΠβ ΓβΓώυβ ρππιυιη οοηοβρίίο οβί, βΐ (Ιβΐπίΐβ ρ8Γ- έπ\ των έμβρίων πρώτον σύλληψις, Ιπβιτα ώδίς, ΙπΗΓιο οοηβοςαιίαΓ, ουοίο &ο ρβΓΓβοΐο ΙηΓαηΙβ : 
τβΓυιη \ά βίο 86 Ιπι1)6ΐ, ςυΑίκΙο ϋο οοηοβρίΐοηβ 6ΐ 
ρηΠυΗΐΙοηβ ίΐΐα ΙοςυίαιυΓ, ςυ» ίη υηο 8ΐ(ΐυβ 6ο- 
^βιη Γϋΐυ €θηΐ!η£[ΐι : ηυη€ 8υΐβιη €ΐβ €ΐίνβΓ8ί$ ΓβΓώυβ 
651 β6πηο. ΓΓίιηο βηίιτι ΑΙ)83ΐοη6ΐη ϋιείΐ ραηυΓΠ856 

ίη]ΐΙ8ΐ!(ΐ3Π^, ^6ίη(1β ευητι 8ΐ) 68 Π18ΐβ 8066ΐυ8 68861, 
ΚηΠΙ Οΐ) Γ3Γΐθη65 ]3Γ0 (Ιΐ6ΐ88« (υΠΙ 611801 ςΐΠ8 Ι(1θ- 

η6υπι Ι6πιρυ8 8<) ρ8(Γ8η<ΐ8 806ΐ6Γ8 ηοη(Ιυηι ίητβηίβ- 

$6(, €0η66ρί$86 6υΠ) η8ΓΓ3ΐ Ι81)0Γ6Π], ΗΟΟ 681 ΟΟΓ- 

ροΓίβ €ΐοΙθΓ6ηι; ηβπι βί 8ηίπ)υ8 8θ1Ιί€!ΐιΐ(1ίιιίΙ>υ3 
ΙθΓ(|ϋ68ΐυΓ, ίρ83β6ΐί3ΐη οοΓροΓΪδ νίΓ68<ΙβηοΊυηΙ. Νοη 
Οηΐιιηι ί£^ΙΐυΓ 8ηίπιΙ ηιοΒΓΟΓΰ ΑΙ)83ΐοη (ΐ6ϋη€ΐ)8ΐιΐΓ, 
86(1 ίη οοΓροΓίδ βΐίβηι <ίοΙθΓ68 Ιηοίϋ6Γ8ΐ, (Ιοηβ(: ίηί- του βρέφου; αυξανομένου* άλλ' έκεΤ μέν, πςΐίς αύτ6 
τ6 Εμβριον σύλληψις λέγεται, χα\ ώδι'ς• ένταΰθα 51, 
πρ^ς άλλο κα\ 4λλο. 'Οδινήσας γάρ.τήν άβιχίαν, χα\ 
χαλεπώί ύπ' αυτής $ιατεΟε\ς, βιά τε τάς προειρη- 
μένας αΙτίας, χα\ τ6 μήπω καιρόν εύρίσκειν έπιτή- 
δε'.ον, συνέλαβε πένον, ήγουν προσέλαβε σωματικών 
Λλγος• κατατεινομένης γλρ της ψυχής» κο\ ;του σώ- 
ματος καταβάλλονται δυνάμεις• Ου μόνον ο(>ν όδυνςί 
τ% χατά ψυχήν, άλλα χα\ σωματικοΓ; άλγήμασι 
περιέπιπτεν, Ιως οίΙ Ί,ήνάνομίαν έγέννησεν. Άτιμον 
γάρ δντως άτιμάσαι τ^ν πατέρχ, χα\ διώξαι, μιοίναι 
τάς αύτοΰ παλλακάς. Τινές δ& τήν έπιτομωτέραν 
Ιρμηνείαν αποδεχόμενοι, ώδΤνα μίν ένταΟΟα λ&- (1ιΓιΐ3ΐ6Π) ρερβΓΪΙ. ΡοΓΓο ίΙΙηί ίηίςιιυπ) ΓιιίΙ ίηΐιοηο- Β γουσι, τήν Ιννοιαν σύλληψιν δέ, τήν στάσιν τής έν- 
Τ8Ρ6 86 ρ6Γ86ςιη ρ3ΐΓ6Πΐ, 6ΐ ίΠίυ8 ρ6ΐ1ί668 νΊοΐ3Γ6. νοίας τής τυραννίδος. "Η χα\ δτι ^δυνήσας, κα\ 7«)λλά 
Οηί(ί8Π) νβΓΟ 1)Γ6νίθΓβιη 6χρο8ί(ίοηοη) 866ΐι1ί, ρ8Γ- παθών ύπ6 τοΰδε λογισμού, χα\ μή ένεγκών, συνέ• 
ΙαΓίί886 6χροηυηΐ ρΓΟ 60^118886. ΡβΓ οοηοορίίοηβπι λαβε πάλιν Ιτερον (59) περ\ του αύτοΰ πράγματος, 
ν6Γ0 6οη8(8ηΓιθΓβηι ί1ΐ8πι ΙγΓβηηίιΙΙβ ηΐ6<ϋ(3ΐίοη6πι δς χα\ αύτ^ς γέγονβν αύτόπονος, χα\ δευτέρα ώδίς, 
Ιηΐβΐίί^υηΐ. ¥61 8ΙΙ(6Γ : Οοπι Α()88ΐοη βΓ8τίΐ6Γ 8ηίιηο 8ηβ6Γ6ΐυΓ, 6ΐ ηιυΐΐα ρ358υ8 68δ6ΐ ρπορίβΓ Ιΐϋ]ιΐ8- 

ΠΧΜίί 60^1ΐ8ΐίθη68, η66 Ι8η)6η 8<]Ιΐυ6 (ΙΙΐί6866Γ6ΐ, 60η06ρ!ΐ Π1Γ8υ8 8ΐίυηΐ (1θΙθΓ6ΐη 63ΐηΐΐ6ηΐ Οΐ) 0308301• 
^Πΐ 8ΐί||8 βί Γηίΐ |81)0Γ, 61 3ΐίΐ18 ίΙοΙΟΓ, 61 86€υη(ίΐ18 ρ8Γΐϋ8. 

ΥΕΚδ. !6. Ιαέπιηι {οάϋ βι τ€(ο4Η εηιη, €ΐ ίηΜίί Αάκκοτ δ}ρνζ6, καΐ ά^-^σκαφεν αντότ,καΙέμΛΒ^ 
Ιη (ονβαιη /^ηαπι βάΐ, Ρ6Γίου!υπι, ίηςιιίΐ, ηιίΙιΙ ρΓ»- σεΊταιεΙς βόβρον Ιν ε)ργάσατο, Κ(νδυν(5ν μοι κατε- 
ρ3Γανίΐ, οΐ6]υ8ΐηο(1ί ροηουΐυπ), υΐ αΐιβο ^ίχ ρθ886ΐη σκεύασεν, κα\ χίνδυνον δισαπάλλαχτον. Έδήλωσε δΙ 
1ϋ)6Γ3Γί : ςιιθ(] ΙβΙίιιβ βίηιΠίΐαάίηβ ιΐ6ηοΐ3νίΐ. Οοί 
βηίπ) ίη Ιδοαηι ίηοίάίΐ, ίΙΙίηο 8ηιρ1ίιΐ8 οίϊυ^ΟΓβ ηοη 

Ρ01681 : ρΓ»?θίρΐ|β 8ί 18 18008 ηθ« Γθ86Ι18 Ι3ΐι1ηηι 

δίΐ, 86(1 ΓβΓθ8δα8,βΙ Ιϊίδ 6ν36ϋ8ΐπδ, ίΐ8 ιιΐ ρΓοΓιιηϋίοΓ 

βίΐ. Ηυ]υ8ηιοάί 8ϋν6Γ8υ8 πιβ, ίπςιιίΐ, ίπ8ί(ϋ38 ΟΠαβ 

ηιοιίδ ηοΐίΐαδ οδΐ, ςυχ νβδί» Γοδβδβ ίπδΙηΓ ςΗοό(ΐ8Πΐ 

ίη 86 νίΐίοηιιη ρΓοΓηικΙυηι 1ΐ8ΐ)6ηΙ, 6ΐ ηιοΠιΓβΓυπι 

οίΓουΙΐυαι. ΥβΓυπι ίΐΐβ ίη ρ6Ρ!οιι1υπι ίρβυιη ηιίίιί <)6βΓιιΐ8ΐυπι άβοίϋβΐ, βΐ οοπιρΓ6ΐΐοη(!6ΐυΓ, ίη ρΓ»- 

ηιίυπι βοπιιη ηυ» ««ΙνβΓβυβ ιηβ ιηοΐίπ ηυη(|ΐΐ8ηι 06888νίΙ. 

ΥΕΚδ. 17, Οοην^ΠείΗτ Μον φ$ ίη ΰΐιρηί €]η$. ^Επιστρέψει ό πόνος α<ηοΰ εΙς κεφοΛ^ν αϋ- 

υΐΓ8ςυ6 Ιΐ3Β6 Ρ6ίρ88 Πίί οοηΐί£;6ΓΐιηΙ ; ίρδβ 6ηίηι του. Κα\ άμφω άποβεβήκασι • χινδύνφ τε γάρ Ιμ• τοΟτον, διά της του λάκκου όμοιότητος* ώς γάρ ΙχεΤνος 
τοΤτ έμπεπτωκόσιν άφυκτός έστι, κα\ μάλλον εΓ τις 
αύτδν ανασκάψει, τουτέστι δισσώς δρύξει πρ6ς τ6 
βαθύτερον, ούτως κα\ & κατ' έμου κατεσκεύασεν ό 
πατραλοίας, βάθος τυονηρίας Ιχουσι, κα\ κύκλον 
Οανατηφόρον άλλ' αύτ^ έμπζσεϊται τψ χινδύνφ, 
χα\ άνθ' ών έμ^ συλλαβείν Εσπευσεν. ΑΙ)δ8ΐοη ίη ρβηουΐιιηι ίηοίιίίΐ , 6ΐ 6]ιΐ8 δΐυιίίιΐηι 
Ι3η<ΐ6πι ίη ίρδίηβ οορυΐ ΓβνοΙιιΐυηι 68(. Νβπι 6υηι ίη 
8οί6ΐη ηιί1ίΐ68 Ιιοη8(υΓυ8 Γβ8ΐίη8Γ6ΐ, ίηΙβΓ 6υΓΤ6η- 

<1|ΙΠ1 6ςυθ ρΓ8ϊΐ6Γ?661υ8 , 0»88ηβ ΓβηΐΟ 3Γΐ)0Γί8 

€οηφΙί63(8 βυδρβηδυβ Γοπιβοδΐΐ ; ςιιο ρ8οΐο 806Γ- 
1)8ηι πιοΓΐ6ηι βυδίίηυίΐ. 

Ει ίη νίτΐΗβίη ίριίκχ ίη}Η$ΐ\ΙΙα β]α$ άηαηάα. \\\ 
6ΙΙΠΙ βηίπι ίΓπιβΐ ίη]υ8ΐίΐί8, ςιιβπι ίη 8ΐίθ8 Ι6η(ΐ6ΐ)8ΐ. 

ΑΙ) 68 βυίβηΐ ΟΟΓρΟΠδ ρ3Γΐ6 ςΐΙ9β 6δΙ ηΐ3^ί8 Ι6ΐ1ΐ3ΐί5, 

ΙοΙυπι Ιιοπιίηβπι 8ΐ|^ηΙ0ο8νίΙ, νβΐυΐί ΙοΙηηι 8 
ρ8ηβ. Ε( 88η6 ί(8 80ΐϋπι 681 ; 030) ουο) 1>6ΐΙυοι 

Ιη Ρ81Γ601 ίθ8ΐΠ16Γ6ΐ, ίρ86 ίΟ 60 Γΐΐί( ίθ(6Γ6ΠΐρΙυ8. 

Υεα8. 48. Γ.οηβί€ΐ>οτ Βοηιίηο $€€Ηηάηηι ^'ιιιΐί/ιβιιι 
β]Η$. Ε^ο, ίοςυίΐ, ροδί Ιιυ]Μ80)0(Ιί 1>6Ηί βχίΐυιιι, 

|;Γ8ΐί88 1)60 8080) ϋβ ]υ8ΐο 6]υ8 ]ϋ(1ίθίθ. πίπτωχε, χα\ χατά κεφαλής αύτου χαινώς ή σπουδή 
αύτοΰ περιετράτπ). Σπεύδων γάρ παρσΟα(δ^ύνειν 
τ^ν οΙχεΤον έν τψ πολέμφ λα^ν, κλάδους φυτοΰ δια- 
θέων Ιφιππος, τήν τής κεφαλής ενεπλάκη χόμην, 
χα\ χρεμασθείς άτΛ ταύτης άνηρέθη πικρώς. 

^ Καϊ έπ\ κορνφ^ιγ αύτοΰ ή άδικΙα αύτοΰ κατά- 
ΰήσεται. Έ αδικία ής κατήρξατο, έπ' αύτ6ν κατά- 
σκήψει* άπ6 γάρ του χαιριωτάτου μέρους του σώ- 
ματος, εκείνον ^έδήλωσιν. Κα\ μέντοι κα\ οΟτω γέ- 
γονε• «όλβμον γάρ συγχροτήσας χατά του ιτατρ^ς 
αύτοΰ, άνηρέθη μ^λον αυτός. 

ΈξομοΛογήσομαι τφ Κνρίφκαταηρτ^ίκαίοσύ- 
νην αύτοΰ. Έγώδέ, τοιούτον τέλος λαβούσης τής μά- 
χης,βύχαριστήβω,τφΘεφέπΧτ^ διχα(^ χρίσει αύτοΰ• Υβη» ΐ6θΙίοη65. (59) διι1)8αάΙ πόνον. Οί9ίίίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε ίη εΟΜΜΕΝΤ. 1Ν Ρ8ΑΟΙ08. 13• 

Κα} ψαΛώ χφ ότόματι Κυρίου του ύψιστου. Ει ρ$ΛΐΙύΜ ηομΙλΙ Ο^ιλϊΜ β/ΐίΜΜΐ{. Οιιιμμ 
"Χιω τφ ονόματι αύτου τά νικητήρια, δτι έπβχα<^ χ ίηηιιιΐ, ηοβιίηί ^αβ ρτο νίείοτίβ : η«ί« β{ιι« ι 
λβσάμην αύτ^ν χα\ Ιβοήθηβέ μοι. ΕΙ γάρ τ^ βνομβ 
αδτου τοβαύτην ίχ<ι βύναμιν, %1ς ούχ &ν αύτ^ φο- 
6ηθείη; Υψίστου β^,τουύτιΐρ &παντα,του άνυιιιρ- 
βλήτου, ή χαΐ του Ιπουραν(ου, καθά κρολαβ^ντες 
ιίπομβιτ. Ταύτα δΙ ού χαίροντος Ιατιν ανθρώπων 
σφαγαΐς, χα\ μάλιστα παίδες αΓματι• ιιώς γάρ βς 
χα\ ιιένθιμον έιιο(«\σ£ τήν ήμέραν της νίχη?; &λλ* 
άΐϊ;δεχομένου τήν του ββοΟ ψηψον, ΒιχαΙως τους 
άδίχους χαταλαμβάνουσαν. Τινές ^ τ6 Λ<<χΐίθΚ 
ίορυξε, χα\ τά έξης, Αχρι του ^Αδίχία αυτού ηατΟ' 
εήσβπίί^ βυντομώτιρον έρμηνβύοντες, τοΰτο λέ« 
γουαι βηλουν μεταφοριχως, δαα χατ* έμοΰ έμηχα• 
νήβατο, αύτ^ς πείσβται. ΤαΟτα 6έ χατιυχ^μβθα χα\ 
τοΟ βιαβ^ου. 

ΕΙς τό τέΧος ύχέρ τώτ Λψτώτ^ ψαΛμάς τψ Ααβίδ, 
ΨΑΑΜΟΣ Η'. 
τι μΙ*> ρούλεται ΕΙς τό τέΛος^ έν τοΙς προλα- 

βουαι προβίρηται. Ατξτοϋς ίϋ χαλεΤ τους &πανταχη 

της οΙχουμένης ναούς. Άμπβλος γάρ, ί Κύριος • 

ίΛΙιμαχα Α, οΐ άπ^ατολοι* ^ρυς ^ ή π^ατις, ήτις 

Ιναιιοθλιβομένη ταΐς Έχχλησίαις, τήν δίβααχαλ^αν', 

ώς οίνον, δίβωα^ τάς των πιοτών χαρβίας εύφρα{• 

νοΌοαν• Προβώπφ οΰν τούτων τών πνευματικών λη• 

νών, ό ψαλμός οδτος έχπεψώνηται τφ προφήτη. 

Πάλαι μέν γάρ εΤς να6ς φχοβόμητο, χΐι\ έν έν\ τόπφ 

τ!)ς Ιερουσαλήμ, 5τι χα\ έν\ έθνει &ποχεχλήρωτο , 

περ\ ο^ φησιν Ησαΐας* ^Ωκοδόμησα Λύργοτ^ χάί 

ΛροΛήηοτ &ρυζα έν αύτφ^ χύργοτ μέν χαλών τ6ν £ ϋαΐυιη : ^β ηυο 18»{8» &Ίΐ : ^άφϋαψ^ ίητηιη^ <Ι 

ίοτοίίαν {9ά% ίκ βα *' ; Ιιιιτίιη Ιβηιρίιιιιι αρρβΙΙ&ηι, 
•ι Ιοτεηίατ <1ι«γ€. Ια βηβ Αοΐοαι ββΰΐιΙοΓυιη» Ιιοο 
€•1 ίη Οηβ }λ%9\\% οιιΐΐυβ• ιΠα Ιογγι* ό^βίΓΐΗ^ΐλ β»!* 
«ι Ιοευ 6]οβ ψ%τ υηίνβηιιπι 0Γΐ)βιιι 6Γ«€ΐβ6 βνηΐ ίη- 
ιηιιη6Γ8ΐ1)ίΐ68 ;66οΐ6&ΐ9Β : ςυοηίΑΐΐι οοιη^• ββηΐ^• ίη 
ΟβΙ οοκιΓιΐίοηεηι νβΒβηΐΗΐ• 

ΥΕΜβ. ). ^^«•^I1«, ΌοηιϊηΗΛ ηο$ατ ψίβιη «ιΐηιίικ» 
^ΐ€ αί ηοίΛ€η ίΛηπι ίη μιϊοττμ ΐ#ΤΓα / 1ηβ<ΐ6ΐίυη 
^ιιίιΐοηι Οοιηίηιιβ ΟΗπίβιαβ (Ιίΰίΐιιρ, •€(! αηβ Ι>ηΐιιπι 
€Γ€8ΐΙίοηί8 ΓϋΙίοηβ : ΔίΙθΙίυπι τβπ) ϋυρΙίοΙ, οΓβιΙίοιιί• 
8€ίΗ€6ΐ €ΐ οο§ηί(ίοηί8. Οη«ηι οΙ οβυ8«Ηΐ ηοιηβη Οο« 
πιίηί 1ιθ€ ίιι Ιθ€θ «Ιίαηι <]υρ1ίΰ&ΐα^ ΟίοΑπί ίΐ»ςυ€ 
οιηη68 6(ΐ6ΐίηΒΐ ΕΰΰΙββ!» : Οαιηίηβ €Γ681ογ «*( ορί- 
Γ«ι, ςυί ηυρβΓ βΐ'ΐΑηι ρ6? €θ|;ηίΐίοηβιη ηοβίη Οο- ίητο€»τί. 61 «ΐΑαΑΗιι• §«ηι. 0«ιο4 »ί ίΙΙΊιιι ιιοιη«η 
Ιληίαβ Ιι&Ιιβ νίΓτβ , ςιιίβ ηοη ίρ8υπι Οοοιίηαιυ Ιογ- 
πιΊϋΑίιίΐ ? Α/ι/μιμν &ιιΙιηη, ί<1 ββΐ, ϋΚββ, ςυί «Μ §ιι« 
ΡΓ9Ι οηιηί», ςυί ίηΜίρβτιιύΐΙίβ β8ΐ, νβΐ βΐίαη §νρβτ- 
€(Βΐ68ΐίβ,ιιΐ8υρ6Γΐυ8 (Ιίχίπ)υ8. Η»ο «αίοη ν«Γΐ)»ηο» 
ΐ;»οιΐ6ηΐί8 §υηΐ «Ιίοτυιη €26<ΐ6• η«€ ϋΐϋ ροϋιβίηηιη, 
βυπι ί«|;υ1>Γ6ΐη ο^βηΐ ίΙΙυα νίοίοτί» ύΐοΛ (40) : 
86(1 8υ8ΰΊρί6ΒΓΐ8 8«ηΐβηΐί«αι ΟβΙ, ^ιμβ ίηίυ8ΐο§ ίΙΙο• 
£06ΓΰυίΙ• ΑΠΐ|αί νβΓΟ, νβΓίΜΐ ί1Ι& Ιααιι» [οάϋ, Μ 
ΐ|ΐιΐΒ 8€<|ΐΜΐηΐυΓ, αεςαβ λο ίΐΐι, 1»)η$Μα €)η$ άΛ• 
ε£Μ<ίβΐ•5Γ€νίοη βχροβίΐίοηβ ^βΰΙ&πιηΐ, ^ίοβηΐββ, 6» 
ν6Γΐ>9 ρ«Γ ηΐ6ΐ«ρΙΐ0Γ«ηι 8ί|[ηίθ€αΓ«, ςαο<1 Α5β&Ι#α 

ίρ86 6« ρ8Ι88υΓυ8 βΓ^Ι,^Ο» 9(1ν6Γ8υ8 ραΐΓΦω ΙΒθ1ί«- 

1>3ΐυΓ. 1Ιο]ιΐ8οιο<1ί 6ΐί«ηι τ6γΙ»Ι8 ροβΜΜΜίι βΐ ηοα 
^ &4ΐνβΓ8η8 (ΙβΒαιοηοη ίιηρΓΦοή• 

Ιη βη€ία ρτ9 ΐοΓ«ιι/αΗέιιε ρ$λΙμμ$ ίρύ ΏΛύέ, 

Ρ8ΑίΜ13δ \ΙΙΙ. 
Ουί(1 8ί1>ί νβΐίηΐ νβΓΐ» Ι11« ί» /Ιιι«μ, Ιη βαρητίοΗ• 
1ΗΙ8 ϋίεΐιιηι «81. Τοψ€ηΙαΗα «ρρβΙΙιΐ ΕϋεΙββΙ», ^μ• 
α1>ί4υθ ΐβΓΓ»Γυηι βιιηΐ• €ΙΐΓί8ΐυ§ βηίη νίιΐβ ΜΙ «1 
λροβίοΐί ρ8ΐοιίΐβ8 '* ; ατ« «υίβηι θΐ ΓΜβαιίΜ ίϋβια 
8ί|;ηίΑθ3ηΐ, ςυ» ίη ΕούΐΜίίβ ΜπιρτββΜ , ά\%^\^\\ΛΛ 
Οο'ίβΙίΐΜΒ νίηοπι ΙτίΐΗΐίΐ : ςηο ϋιΐβΐίιιηι €θπΐ2 Ι«Ι•- 
ΑοϋίΐΐυΓ. Εχ ρβτ&οηΑ ί§{(υΓ 8ρίΓίΙα•ΙίιΐΗΐ Ιιοηαι ΙΟΓ- 
€υΙ»ΗΐΗη, Ιιοο 684 ΕοοΙββίΒπιαι , Ιιίο ρ•«1ιηυ( • 
ΡπορΙιβίΒ οηβοήρΐιιβ 68(. Οϋη ςυίρρβ υηίεαιη ιιη- 
Ιηηι Ιβηιρίιιηι εοπδίτυείαπι 6Γ8Ι, ίη υη8 ΐιιηΐιιηι €ί• 
νίκΐβ ^€^η8816Π1 : ςΗΐβ αηί ΙβηΙυαι βηΐ {«ιιΐί να^, ΠροΛήτιοτ βέ τ6 θυσιαστήριον. Έπ\ τέλει δέ 
τών αΐώνιον, (41) Ιτι χα\ έν τψ ι4λ<ι τής νομιχής 
λατρείας, χαθήρηται μέν οδτος • &ντέστησαν βέ χαθ' 
4λης της γής έχχλησίαι παμπληθεΓς, βτι χα\ πάντα 
τ^ι ϋ»νη τήν 6εογνωσ(αν άπέλαβον. 

Κυρα ό Κύριος ή^ίώτ^ ώς θαυμαστάτ τύ 6τομά 
σον έτ πάσχι τή γί ! Τών μέν άπιστων, έν\ τρύπφ 
Κύριος έστιν δ Χριστ6ς, τφ της πλάσεως• τών βέ 
πιστών. 4ιπλφ, τφ της πλάσεως, χα\ τψ της ^πιγνώ- 
αειας• 4Λ χα\ άναδίπλωσις ένταΟθα. Αέγουσι γάρ αΐ 
τών πιστών Έχχλησίαι• Κύριε δημιουργέ, 6 Κύριος 
ημών άρτι γεγονώί διά της έπιγνώσεως, Αίατ έστΙ 
Θανμαστόττό (^μά σον έτ Λάσχ^ τί η. Μύνον γάρ έπιχαλούμενον, φυγαδεύει δαίμονας , νεχρους 1^ Ηΐίαυ8 ία€(υ8 68 : Οιιαηι αάηΐίτα^ίΐ€ €ίί ηοηιεη ΙηκΜ άνίστησι, νήσους άπελαύνε ι , μλταβάλλει στοιχεία, 
χαΐ πά•Λα δύναται. Τ6 δ' αύτδ χα\ φοβερών άλλαχοΰ 
χαλεί. Θαυμαστά μέν ούν, διά τάς ύπερφυείς ενερ- 
γείας • φο6βρ6ν δέ, διά τήν ά^^ητον δύναμιν. 'Ορα 
δέ πώς έχυτδν ήμίν συνέταξεν ό Δα6\δ, προΐδών τδ 
44υστήριον, χαΧ τήν πίστιν εις τά του χδσμου δ{α« 
φοιτήσαααν πέρατα. Τι δέ περ\ τούτου φήσουσιν οΐ 
^Ιουδαίοι , Τδ γάρ του παντοχράτορος βνομα παρά 
τοΙς πλείοσι τών εθνών εύχαταφρδνητον ήν φησ\ ίη οιηηί ί«ιτα, €ΐΐ)ϋ8 8θΐ8 ίηνοοΑίίο (]«ηιοη68 Γυ|$»1, 
πιθΓΐυο8 βα$οίΐ3ΐ, «({π1υ<1ίη68 ρείΐίΐ, είβηβηΐ» 

€0βΐηΐΙΐΐ8ΐ, 6ΐ ΟηΐηίΑ ρθΐ68ΐ. Α1ί5ί ΤεΓΟ ΐ6ΓΓί^Ιβ 

6ΐίαπι •ρρ6ΐΐ8ΐυΓ 86» Ιίιηεηβΐυιη. Α(ΙηιΙπι1ήΐ6 ββΐ 
ί^ίΙιΐΓ οΙ> ηιυΙΐ8]ςυ8Β ««ρτι η8ΐυΓ8ΐηι ορ6Γ8ΐΜΓ, 61 
|ίπ)6η(Ιυιη οΙ» ίη6^•5ίΐ6ηι 6|υ8 ροΐ6ηΙί8ΐηι• 56<Ι νΙάβ• 
ςυοιιιοϋο 11)6<•ΐυ8 Οανί^ 86 ηο1>ί$ νοΙυεΗΐ 6οηηυαΐ6« 
ηΓ6, €θηιηιοηί ηοηίηε Οοηιίηυηι ηοείηιπι «ρρβΙ- 
1«η8, ρΓ«τί(ΐ6η8 ηίηίηιιη ηΐ]Γ8ΐ6Γΐιιηι 6ΐ Α(ΐ6ηι,4ΐΜΐ •• αο*η.;χ¥ 5 "188. ?, 2. 

ν&Γίο Ι6θϋθθ6$• 

(40) Ηφο ίη 6Γ9ΰο Ι6χ(ν ρ6Γ ίηΐ6ΤΓ0§ιΓκ)η6Πΐ : 0ιιί €ηίΐΗ Ηοϋ^αΐ Τ €•μ /μ^πι^γ^ιν, 6ΐ€• 

(41) Γσ• ήτοι, υ( 16^1886 τίαοΐυΓ &&υ1υ8• 131 ΕϋΤΗΥΜΠ ΖΙΟΑΒΕΜΙ 132 

»<1 Ιρβοβ Βΐιιηιΐί βη68 βτλΐ ρβητοηοιη. Οιιίά ϊβΗαΓ Α Τ^ ^ Έβαΐα;, δτι Τδδνομά μου έξύμωιτβΛασ^' 
&ιΙ1ιθ€ ύί€6ΐι1 ^αι13^ί? ΑΠίβα φιίρρβ Μ οιηιιίροΐβη• 'μβϊται. έτ τόίς ίθτρσιν. ^Οττε π«ρ\ του Χρ.ατοΟ 
118 ηοιηβη αρυά ρΙαηηίΑ• {[^Ιβι (ΙββρβϋΙυί βηΐ. νυν δ λ^γος Αναντί^^τος. 

Ν»ιη, ιιΙ ίηςιιΊΐ. \%9\λ% : Ρτοφί^τ νο$ ηοηαη €)μ$ οίΛ»ρΗ€ΜαίΗΓ ίηίετ §$ηί€$ **. υηιΐβ βίηβ (1αΙ)ίο ά% 
ΟΑίήΑίο Η9^^ όί^ΐα 6886 οοηνίηουηΐϋΓ. Οηύηια$η €ΐΘ9αΐα€α ηα^ηίβαηίία («α ίκρέτ €ωΙο$. 
ν•%ιύύοοη\\Λίη Ιιο6 ίη Ιθ€θ 06ί 1ιυιη«ιΐ2Γιοη6ΐη βρ* 
ρβΐΐλΐ : ςυ» 61 αια^πλ 68ΐ» 6Ι οιηπΰΐη 6Χ8ΐιρ6Πΐη8 1η« 
Ι6ΐΐ66ΐΐ}ΐη. £1βν3ΐΑ 6ηΙιη 681, 6ΐ ΐΓ8η806η<ϋΙ ΗΐΑβ 
βιίλΐιι ροΐ6$θΐ68 ςυχ βυρπι εοβίοβ βυηΐ : 60 ςυοιΙ 
αΙ» 6ΐδ βιίαιη €0ΐηρΓ6ΐ)6ΐΐ(ϋ ηοη ροΐ68ΐ. ϋιι<ί6 χηβιΙ• 
ιηβ 618 681 3<1ιιιίΓ&ΐίοηί ; η6ςυβ 6ΐιίιη Ιιοηα!η68 Ι&η•* 
Ιοιη, 86(1 {ρ8ί 6(ί0ΐη »ιΐ([β1ί ζά Ιιθ€ βΐυρβηΐ ιηγβίβ- 
γΊιιπι. Υβΐ &ϋΐ€Γ : δί{$ηίη€ΑΓ6 ηο1)ί8 νοίβηβ ΡΓορΙΐ6ΐ8 *0Γί έπήρθίΐ ή μβγαΧοπρέΛ€ίά σου ύ^ζβράιηύ 
τ&τ ούρανώτ, Μεγαλοπρέπ&ιαν ΙντΑυθα τήν θ«1αν 
ΙνανΟρώπησιν όνομάζεΐ' μβγάλη γάρ &ντως« «Λ 
πάντα νουν υπερβαίνουσα. ΑΟτη, φησ\ν, έπήρθη , 
χα\ αύταΤς των ουρανών ^υνάμβσιν ωαπιρ ΟχερΟαύ- 
μαστος, χαλ ακατανόητος. ΚαΙ ού μόνον &νθρωιηι« 
άλλα χα\ άγγιλοι τ6 τοιούτον έχπλήττονταί σου μυ• 
οτήριον. Ή χα\ άλλως* &μφηναι βουλόμενο; τ^ της 
θβίας φύσεως άπειροβύναμον , Ύψώθη» φησίν, ή Ηηιη6ηδαιιι Ηίνίη» ηβΙιΐΓ» ροίβηΓι&πι : Εχ8ΐΐ3ΐ& 6βΙ, ^ μεγαλοπρέπεια σου υπεράνω των ουρανών, μή χω* Ηι^ιιίΐ, ιη^ιιΚΐ6€)ιΐί& (υΑ βηρβΓ 6αΒΐθ8, οαιη ΐβιτΑ 
62ΐη ηοη οβρβΓβΙ. ΰιιθ(] αΐίυβ ρΓθρΙΐ6ΐ8 (ΙίοΗ ; Ορβ-- 
ΤΗΪΙ €αΙο$ νίηη$ $)%$, α Ιανάαΐίοηιζ φί ρΐίηα βα 
ΐΒττα •*•. 

Υειβ. 5. Εχ οη ΙιήαηϋηΡΛ €ί ΙαύίύΗίίηηι ρβφάϋί 
ΐΛΗίΐ€Μ.Ι»Μΐάίί{\οηΒίη ρο6ΓθΓυιη ρτφ^ΐίεΐι [ίαοίαπι 
Ιη Ιβηιρίο]. Εχ. οιηηΊΙιυ8 «υΐ6ΐη €ΙιΗ8ΐ1 ιηΙηοιι1ί8» 
Ιια]ιΐ8 ΐΑηΐυπι ηΐ6ΐιι!ιιϋ ΡΓορΙιβΙα, 1&ηςυ»ηι 2(1ηιΙπι« 
Ιΐοηβ ηΐ89ί8 (ϋ^ηκ Μαπι 61 ΑηΙβ €1>ρί8ΐυιη ΐ6ρΓ08ί 
8«ΙΜ1| Γυ6Γ8ηΙ, 61 ϋ8Μηοη68 6χρυΐ8ί, 61 ιηοΠαί 
βαβοίαιί ; ίηΙιηΐ68 Τ6γο Κ>6ΐιΐ08 6886, ΐΗη€ ρΗ- 
ιηιιιη !68ίιηυ8• Νβςυβ 6ΐιίιη 8ίηιρΗ€Κ6Γ ριΐ6Γ) ίυί886 
ϋίουαίϋΓ, 86(1 ιηΓαπίβλ 6ΐ 1ιοΐ6ηΐ68 : ςιΐ0(1 ηα&ιιηα 
3(1πιΊΓ2ΐϋοη6 (Ιί^ηαπι β8ΐ. Ρβφΰήιί 3υΐ6ηι, ί«ΐ68ΐ/2 αύτ6 τούτο τΑειον είργάσω,.έξ αγγέλου στόμα* 
ρ6Γί66(&πι Γ66ΐ8ΐί 1»υ(ΐ6ηι ΠΙλπι 6Χ ζη%^\\ 0Γ6 [ουηι τος. ρου ση ς αυτήν της γίί;. Ό χα\ προφήτης Ιτβρος 
ελεγεν ΈκάΛν^ετ ούραγοϋς ή όρ€τ^ι αύτοϋ μοΙ 
της αΐι^έσεως αύτον χΛήρης ή η• 

Έχ στόματος γηΛίωτ καϊ θηΛαζόττατ «κιηιρ- 
τίσω άΐτοτ. ΤμνολογΙαν π^ναφωνεΐ• Έχ πολ• 
λών 8^ 6αυμάτο>ν χα\ σημείων Δν έτβοίησεν δ Χρι• 
στδς, τέθιιχβ μόνον τδ θαΰμα τών παίδων, ώς 
&χπληχτ(χώτερον. Πρδ τούτου μίν γάρ χα\ νεχρδς 
ήγέρΟη, χα\ λεπρδς (χαθάρθη, χα\ δαίμων ήλάσθη * 
χορδς δέ παίδων ύπομαζίων, τότε πρώτον τρανως 
έφθέγξατο. Ουδέ γάρ απλώς ^σαν παίδες, άλλα 
θηλάζοντες* δ χα\ παραδοξώτατον. Κατψ^τήσω δέ. «Γιοςυί ίΐΐοηιιη Πη§[υ8 Α(1Ιιυο 68861 ίηιρ6Γί66ΐ»]. 

Ρτθρί€Τ ΐΜΜί€0$ (ΗΟε, Μί άϋίΤΗΟΜ ΜίΗίΰΗΐη €ί 

ηίίύΠΜ, Ε(1Ί886Γί( 6ΐ1&ηι ο&υβ&ιη πιίΓΜυΙί. Ρλαιιιη 

684, ίηφίϋ^ 1(1 ρΓ0ρΐ6Γ 8€6ΐ68ΐ08 Ιηίιηΐ€θβ Ιυ08 ^I1- 

(Ι8Β08. Ιη 8ΐϋ8 6ηίηι ηιίΓβοιιΗβ 8α8ρΊ6«ϋ βυηΐ Γογ- 

1*8818 ^ύάχϊ «ΐαοά (ΐ66ίρ6Γ6ΐ €1ΐη8ΐα8 61 Γ8ΐΐ6ΓβΙ 

60Γυπι οευ1θ8 ; Ίη ΙηΓαιιΐϊυπι υγγο ΐ8υ(ΐ8ΐίοη6, ςηί 
«ριιιΙ 608 ν6Γ88ΐ>»ιΗυΓ, 1Π10 ({ΐιΙ βοτιπη 6πιηΐ ΑΙΗ, 
οιηηίβ »1)6Γ81 8υ8ρΐ6ΐο. Η»6 αϋΐ6ηι 1ΐ« (1ί8ρ6η88ΐλ 
8ΗηΙ Α 060 3(1 06βΐΓΗ6ΐΊοη6πι, Ιιο6 6ΐ4 &ά οοηΓα- 
8ΐοιΐ6πι Ια^ΑίϋΙ ρορηϋ, ςυΐ Ιηΐηιΐοα• βΐηυΐ 61 υ1ΐο? 
Ι)6ΐ 6πιΐ : ίη1π]ιίΓ.υ8, ςαι« 6]ιΐ8 Ρίΐίο κΙτβηΑ^αΐαΓ ; 

6Ι ΟΗΟΓ, νΰΐυΐ 18 (|υ1 ρΤΟ Ι>60 86 \0 Γ966Γ6 6χίβϋ- Έν^κα τωτ έχθρώτ σον τον καταΛνσαι έχ* 
ΰράτ^ καϊ έκδικητήν. Διηγείται χα\ τήν του θαύ- 
ματος αίτίαν, δτι διά τους πονηροΟς Ιουδαίους 
τοίις εχθρούς σου γέγονεν έπ\ μέν γάρ ταΓς άλλαις 
δοξοποιίας ύπώπτιυον, ώς έξαπατ^ το&ς οφθαλμοί^ 
αυτών ίσως * έπΙ δέ τφ Ομνφ τών νηπίο>ν, & Ίΐαρ* 
αυτών Ι^σαν Ιχγονα, χά\ παρ* αδτοίς Ιτρέφοντο, 
πάσης άντιλογίας άπεχλείσΟησαν. ^φχονομήθη δέ 
τούτο, πρδς τδ χαταλυθηναι, τουτέστιν αΙσχυνΟήναε 
τδν ΊουδαΤχδν δήμον, τδν έχθρδν άμα, χα\ έχδιχη- 
τήν του θεον, έχδρδς μέν γάρ έστιν, ώς πολέμων 
τφ ΥΙφ * έχδιχητής |δέ, ώς όπερ του Πατρδς τοΰτο ηΐ953ΐ. Ρ088ΙΙΙΙΙΙ18 6ΐΐΑΐη <ΐ3Βηιοη6Πΐ Ιηίηΐεοηι 6ΐ Ο ποιεΤν δοχών. Οίητέον δέ χα\ τδν διάβολον Ιχβρδν ιιΙΐθΓ6ΐη ΟοΙ (1Ί66Γ6 : Ιηίαιίουιη, <ιυΐ8 6]ιΐ8 ηΜΐη(1ο- 
1{8 0ϋν6Γ88ΐυΓ, 6ΐ <|υί« 86η)ρ6Τ ίηΓ6η8υ8 68( Απιΐοίβ 
0(*ί ; υΙιΟΓοηι ν6Γ0 ηηΐλ \Η ςυί 8 1)60 ρΓθ]6€ΐ1 βυηΐ, 
ία)ρΓθρ6Γ9Γ6 8θΐ6ΐ, ςυο(1 6θηΐ6ηΐρΙΟΓ68 061 ίιΐ6Γίηΐ : 
«1ΐ|ΐΐ6 1(ΐ6() 8(1 ροβηΑπι 608 ΐΓ8ΐιίι, ςυο(1 όίνΐηοηιοη- 
(ΙοίΑ ΐπιη80Γ688ί 8υηΐ. Εχ 68 ςυίρρ6 ΊηίβηΐΙυηι 1&ιι• 
«ΙβΐΙοηβ, Ιρ86 οΐίλΐη ιΐφΐηοη οοηΓυη(Ιί τΐ8ΐΐ8 681 61 
(ΐ68ΐπιΚ Ρυΐυη 8υΐ6ηι ΡΓορ1ΐ6ΐΑ ηοιτΑΐ αΐ Γθ6ΐα, 

Τ6ΐΒΐί ςΐΐ! ρΓ0ρΙΐ6ΐί6ί8 0€υΙί8 68 τί(ΐ6Γ8( ; ¥61 βΧ 
ρ6Γ80η8 Ε€€ΐ68ΐ8ΓυΠ1, υΐ (1ίχ1ηιΐ8, Ιΐ«β ρΓΟίΑίΟ 

•αηΙ : ▼6ΐη(1 ΐ|«» &!> 618 (|υιη4θ(ΐιΐ6 Ηο 6886ηΐ 

ρΓθΓ6Γ6η(ΐ8. 

ΥΕΐΐδ. 4. ϋκοηίαηι υίάΰΐτο ίαΙο% ορετα άίρΗοτΜΜ 

•• 183. 1,11, 5. ••* Η3ΐ)30. III, δ. χα\ Ιχδιχητήν * έχθρδν μέν, ιΐ>ς έναντιούμενον ταΐς 
έντολαΐςτου Θεού, χα\τοΙς τούτου φίλοις π^μουντα * 
έχδιχητήν δέ, ώς μετά τδ ^ίψαι τινάς, έγχαλοΰντα 
τούτοις τ^ν του Θεού χαταφρόνησιν, χα\ πρδς τιμώ» 
ρίαν Ιλχοντα διά τ)]ν τών θείων εντολών ποφά^σιν * 
ήσχύνθη γάρ τότε χα\ οδτος, χα\χατελύΟη• 'Ως γεγο- 
νότα δέ τά γενησομένα τίθησιν, οΤον Ιωραχώς 
αυτά τοις προφητιχοΓς δμμασιν. *Η χα\ προσώπφ, 
χαθά δεδήλωται, τών Έχχλησιών, ώς τότ€ λεγό* 
μένα. Ότί δψομοί τους ούρανοϋς, ζρ>γι τωτ δακτύ• Ό\^\{\ζβ6 Ι3ν Οοο^Ιε 133 αΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ Ρ&ΑΙΜ03. 134 

Λωτ σου. Πρώην μίν γ^ρ τά Ιθνη, του χ^τμου Α ίηοτηηι. ΟΠιη {«ιιΐ68 ιηηικίυιη 8 Μ$\% €θηιΐΐι (Κιβ 

ηοιητάς τους ψευδωνύμους ώνόμαζον θβοός• της 

άληΒείας δέ λαμψάσης, ή των ιιιστών Έκχλησί* 
φησ£ν• ^ΕχιγτώσομΜ τους ούρατοϋς, ίρ'χα τώτ 
σώτ δακτύΛωτ. Ουρανούς δέ λέγει, τί>ν Ιν άρχί| τβ 
ΐΓΟΓηθέντα, χα\ τ6 στερέωμα. "Η κα\ πληθυντιχώς 
ιίπεν άντ\ ένιχου, χατά τήν Έβραΐδα διάλεχτον. 
Δι3( μέντοι του ουρανού, ώς ι:εριιχτιχοϋ, χα\ τήν 
Ιν μέσφ χτίσιν Ινέφηνε. Αέγουσκ δέ τίνες άακτύ' 
Λων εΙπειν, παραστήσαι βουλ^μενον, ώς Ιργα της 
ΐΕολλοστής σου δυνάμεως τυγχάνουσιν οΐ τηλιχοΰτοι 
χα\ το(θυτοι• ΈμοΙ δέ δοχεί άδιάφορον * χα\-γάρ 
άλλαχου φησί, ΚαΙ §ργα τώτ χειρωτ σου άσΐτ οΐ 
όυρεητοί^ σεΛι\ΐΓί\γ χαϊ αστέρας ά σύ έθεμεΛΙω- 
σας. Ουρανού μνησθε\ς, χα\ τ6ν του ούρανοΰ χ4 ΓΜίηηι 6ΗΙ6 :ΐΓΐιΙΐΓ3ΐ)9ΐιΐυΓ (42); %^ ν\\ γΙ^πιΙΙ 
▼6ΐΙϋΐ8,£Γ€ΐ6$ί2 βα«ίΙΊυιη €6αιιίΙ : ΤίθβΐΗ) €<Εΐοβ,*ςιιΙ 
(}ί^ΊΐθΓυιη ΐαοΓΟίη οριιβ 8ΐιηΐ.€<Εΐο«8ΐ]ΐ6ηι, οοκΙαίΗ Ιρ- 
5Ι1ΠΙ 3ρρ€ΐ1&^ίι, ςυοά Ιηίΐίο Γ»οιυιιι ββΐ, 61 0ηη«ιιΐ6ΐι- 
ΐιιιη. Υ6ΐ ρίΜηιΠ ηυιη^ΓΟ ρΓο ιΙη^υΙλΗ Η(ΐΙ»ηΒ0Γαιιι 
ηιΟΓβ ιΐ8υ& ββΐ. Ει (Ιυιη €0Βΐιιιη <ϋοΗ ηαο οιιιηΐλ 
οοιηρΐ€£ΐιιηΙυΓ, €3ΐ•ΐ6πΐ8 0Γ«8ΐυΓ»8 ηιιχ ίη ιηυιιάο 
»ιιιιΙ €0ηιρΓ6Η6η(Ι«Γβ βιίλιη νί(]«ΐιΐΓ. Οίουηΐ ςαί• 
«Ιαπι ί(ΐ60 (ΙΊιΐ8$β Ορ€τα άίφίοτηιη Γβοηιιη, υΐ 
ΙληΙ» &€ ΐιΓιβ βίβιηβηϋ β 'ηιίηίπι» <ϋνίη« ροίβη- 

(Ι9Ρ ρ»Ηί(ΐιΐ3 ΓαοΐΑ Γΐΐΐ886 8ΐ;ΐΐί0€.1Γ6(. 1ί,%ύ ν6Γ0 

ΡτορΙιβΙαιιι ρυΐο ΙικϋίΤ^ΓβιιΙβΓ ιιβυηι Ιιοϋ ΙοςυβηΗί 
ιιιοίΐο, €υηι 3ΐί1>Ί βΐίαιη «Ιίο&Ι : Ει ορετα ιηοηΜΗΜ 
ΙιιατΗίη $νηί €ωΙί '*. — Ιπηοιη βί ϋβΐία»^ (/ηω ία «.;.ον ΐΓροσέθηχ«ν , δτι σ& έπιγνώσομαι ποιητήν "* (Ηηάα$ΐί. Ουιη οοκίί πιβιηίηβΗΐ, ίΙΓιυβ βΐίλπι Λάά'Μ χα\ των αστέρων. Τί)ν σελήνην δ^ τάξας, ού παρ- 
ηκε τ6ν ήλιον άλλα δι' αύτης Ιδήλωσε χ&χείνον. 
Έίκιδί) γάρ ύπ' εκείνου αυτή φωτίζεται, χα\ συνημ- 
μένως &μφω τ!) γνώσει των ανθρώπων συγχεινται * 
δυά; γ^ρ των μεγάλων έστ\ φωστήρων * κα\ θατέ- 
ρου τ\ς μνησΟεΙ;. κα\ θάτερον συνάγει. *Αλλαχου δέ 
μ^νον τίθησι τλν ήλιον Συ γάρ, φησΙ, χαττ\ρτΙσω 
φανατ χαϊ ί(Λΐθτ, ώς κα\ άμφω δι* αλλήλων νοου- 
μένων. Ά δέ, τουτέστι τά &στρα, ή τά Ιρχα, *Εθβ' 
μεΛίωσας δέ, άντ\ του Ιπηξας, ήδρασας, ώς μηδέ- 
ποτέ των άφωρισμένων τόπων έχπίπτειν , καίτοι 
Ιπιχρεμάμενα. οη)»ηιβιιΐ8 : Τ6, ίηςυίΐ, €0£η08€9ΐη Γ&ΐ'ΐ0Γ6ΐη 8ΐ6ΐ- 
ΙλΓοοη. δοΐβπι ν«το ρπΒΐβΓΐηΐ8ί886 ηοη νΙάβΙυΓ, 
άιιηι Ιυηλίη €θΐηιη6ΐηοΓ»ΐ : ςιιΙιΓιιηο €1 •οΓΐ8 ιηβιηΙ 
111886 €Γ6(ΐ6η()αιη 681, Ιυηβΰ ιιιβιηοΗ» ΐ)«ι« 2ΐ> ίρβο 
βοΐ6 ιΊΙιιιηίη3ΐυΓ : 6υιη ιιΐβΓςηβ €θ£[ηιΐΙοηί ΙιοιηΙ• 
ηηιη 60ΐι]υη6ΐίιη ίιιΙι»Γ69(. Ουο ςυίρρβ 8αηΐ ιηι^ηλ 
1αη[ΐ!η8Γ!8, <|ΐΐ0Γαιη ςυί &Ιΐ6Γίυ8 ιηβιηίιιίΐ, »]ΐ6Γαηι 
βίιηιιΐ ίιιΐΓ0(1υ6ίΐ. υικίβ &Η1>Ι βοΙίβ Ιΐηΐυιη ιοβοιΙ* 
ηίΙ, ςυαικίο 9\ί : Τη (αδήναΐΗΜ ι$ αητοταη Η «ο- 
Ιβμ *\ ςοΜί Ρ6Γ &1ΐ6Γυιιι υίΓυιηςυβ Ιηΐ6ΐΠβ»ΐιΐΓ• 
8οςυίΙιΐΓ : Οηω ιη (ηηάαϋί : ηηα «$ιγ0 ηίιιι!ηιηι, 
ν6ΐ ορ6Πΐ Ια Γυη()&8ΐί ; Ιά 681, ΟηιίβΐΙ ; βίλΐιϋίβΐΐ ΊΙ» Μΐ (1νοί()6Τ6 ηοη ▼9ΐ6ηηΐ, &ιιΐ ^Ίηιατ6Γ! β Ιθ€θ, υΙ)ί ρ6Γ 16 οο1Ιθ€3ΐ3 «αηΙ, Ιληιββί 6& »ρρ6η8& ςυο- 
«ί^ιηυιοίΐο 6β«>6 νΙϋ63η(ηΓ. 

Τις έστιν άνθρωπος δτι μίμνήσχχι αύτοΰ, ^ Ο ΥβΕδ. 5. (}«/ίί €$ί Ηοηο ηηοά ηιεπιοτ €$ ε^ΗΜ^ ακΙ υΐδς άνθρωπου^ δτι έπισχέΛτχι αϋτότ ; Κα\ τοΰτο 
διά τήν Ινανθρώπησιν εΓρηχεν, προεγνωχως τ6 ταύ- 
της μυστήριον Τί γάρ, φησ\, τοσουτύν έστιν ό 
άνθρωπος, δτι άφηνιάσαντος, χα\ τήν βήν δεσπο- 
τ€(αν άγνοήσαντος, Ιλεον αύτου λαμβάνεις; Έσχη- 
μάτισται ό λύγος έ< μεταφοράς των έπιλανΟα- 
νομένων τινδς, είτα μνε (αν αύτοΰ θιά συμπαθείας 
ποτΙ λαμβανόντων • κα\ ού τούτο μύνον, άλλα κα\ 
α^τδς εΙς άντίληψιν παραγίνεται• τβυτο γάρ Ιπί- 
σχβψις. Ούτε γάρ άγγβλο;, ού πρέσβυς» άλλ' αυτός 
ό Κύριος έλΟων, Ισωσεν ημάς. Τ( γουν τοσοΰτύν 
εστίν άνθρωπος, ίνα ταύτα δι* αυτόν γένηται ; χα\ 
πΐ9'#ντων μέν άγγέλΐί»ν, βύδέν τοιούτον, έποίησας* 
«μΟ άνθρωπου δέ πεσόντος, ε!ς τήν ^ι^ΛχΙρτΜ ήλθις /Ι/ινε ΗομΜ$ (/Ηοηίαηι νίήία$ εηηιΐ Ηβο 6ΐΙ«ιη 
ρΓ0ρΐ6Τ ΙΐΙ69Πΐ8ΐίθη6ΙΙ1 (ϋ6ΐ8 8001. Ρηκηο806θ• 

βηίηι ΡΓορΙιβίΑ ίΗία8 ηΐ3Τ8ΐ6τ1υιη : ΟαΙ(Ι, ίπςνίΐ, 
Ι«ηΐί 681 Ηοιηο, Ηΐ 6001 ηΜϋβ & Ιβ Γ«6ΐιι« •ΙΙ, 6Ι 
ίηιρΰτίαοι Ιιιοηι (ΐ6(Γ66ΐ«ν6Ηΐ, Ια Ι«οΐ6θ ϋΐίοι ηιΐ- 

86Γ61Γίβ ? Ε•1 8016ΙΙΙ 1ΐΐ6 86ΓαΐΟ 0Ι6ΐ9ρΙΐ0Τί€υ8, «1(|η• 

8ΐΙ> 6οηιηι ρ#(Γ8θη& ΐΓλη8ΐ»ΐυ8, ςοΙ 66Ηο ΐ6θΐρθΓ6 

00]«8ρΐ8ΙΗΙ οΜίϋ 8001, 6ΐ<ΐ6ΐΐΙ«ΐ6 βοίορλίβίοοβ ΟΜ>ΐΙ, 
6^08 Γ6ΐηίηΐ8€ΙΐηΙΟΓ : 066 ΙΒΟΐαΟΙ Γ60ΐίθΗΐ600ΐΗΓ« 

86(1 ίο ΗΙίΜ αοχΠηιοι 61 ^Γ6η8ίιιη6αι 6ϋ>ιο οηη 
ν6ηΐυΓ• Ει ΙΐΦ66ΐ^ΐν(8ΐι«ϋοςιιαοι ϋί6Η.Ν6ςα6 6θίαι 

»0(|[6ΐυ8 &Ηφ}ί8, «υ ι 1θ|8ΐΐΙβ, 86ΐ1 ίρ•6ΠΙ6ΐ ΟοΗΐΙουι 

ρ6Γ 86 Τ6ηί6η8 8»1ν»νίΐ ηοβ **. ^ϋ\ά ί%ϊ%ύτ ΐ3οϋ 
681 Ιιοηιο, υΐ ρΓθρΐ6Γ ΙΙΙυηι. Ιι9Β6 ΟβΗ €ΐ6ΐ)6ΜΐΙ ? £Ι έσχατιάν. Άνθρωπος δέ, ^αΐ .υΙός άνθρωπου, τ6 ^ 6υπι λη^βϋ ςα1ϋ6η] 66€ίϋί8»6ΐιΙ, Ιο οίΙιίΙ 6]υ8ηιοϋΙ αύτύ δηλούσιν έκ παραλλήλου* κα\ συνήθης ό τύπος 
οιιτος παρά τ^ Παλαιή * δοχεί γάρ περ(φρασις τό 
υ(ός άνθρωπου, άντ\ του άνθρωχος. ΆΙάττωσας αϋτότ βραχύ τι Λαρ* άγγέΛζυς. 
Μέμνηται κα\ των έξ αρχής ευεργεσιών, των εΙς 
τόν άνθρωπον. Πλασθείς γάρ, ^ραχύ τι των αγγέλων 
ήλάττωται, διά τήν συμπλοχήν του σώματος, χα\ 

•• ΡδΛΐ. α, Ϊ6. •* ΡβαΙ. ι,χχιιι, 16. " Ι8«. ίχιιι, 9 Γ66ί8ΐί, ίο Ιιοπιίηΐβ &ιι(6ΐη ηιίοα 6ΐ 6»8α, »(1 6χΐΓβ• 

ΠΙ8ΠΙ 1ΐ8η€ €ΐ6]66ΐΐθη6ΠΙ 468€60(ΙΊ8ΐί. ΗΟΟΚ) «01601 

61 &1ία8 Ιιοηιΐπίβ ίιΐ6ηι 8Μ|ιι6 βί^ίβοηΐ : 6Ιγ60οι- 

Ιοςοί 130160 8«ρ6 816 8θΐ6ΐ 86ΗρΙθΠΙ, 0( ρΓΟ ΗθΙΙΐίθ6 

βϋοοι 1ιοαιίηί8 ιϊίβ&Ι. 

νβκ8. 6• ΜΪΗΗΗίϊ «ΝΙΟ ΐΝ0<^ίέ:»ιιι (/ϋίά α^ αηρύϋΒ» 
Αοΐίςυοηιοι 1)6ΐΐ6θ€κ>πιοι οΐ6θΐίοίΙ ςαχ ία Ιιοηιί« 
0601 6ο1Ι»ΐ& 8ΐιη(. €Γ6αΐυ8 6θίηΐ Ιιοοιο οιοθίοηο) 

ςοΊΐΙ 31) &0^6ϋ& ΟΐίθΟΤ«1ν8 68ΐ, ρΓ0ρΐ6Τ 6ΟΟΐρ1ί60• ΥβηβΒ Ιβοϋοηβδ. 
Λ2) βπΒΟβ ώνόμαζον, ηοηήηαΐ^αηί, αχ\\ δθίΠ€6ΐ ΓΛοΐΟΓβδ, ρΓΟ ςαο Ι-Λΐίηοβ ΙηΐβΓρΓβδ Ιβ^ί^ββ νίϋοΐοΓ (νόμιςον. Οί9ίΐίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε 135 ^υΤΗΥΜΙΙ 

Γιοηβαι οοΓροΗβ, €ΐ «Για ςίΜΒ ζά οΟΓρυβ ρβπίιιβηΐ* 
Αίςιιβ Ιιθ€ 8806 ηΐΑ^ΐΜΐ €υιιι (Ιίιρβηβ&Ιίοηβ : ιϋ 
ςιιοιίββ ρΓορΙβΓ ίηΐβΠβΰΐυηι 6χΐοΙ1ΰΓ6ΐυΓ « Ιοίίββ 
ϋβρ^ίιηβΓΟίυΓ αίςυβ ΙιυιηίϋαΓβΐυΓ ρΓορίβΓ ΙβΓΓ&ιη• 
Ναιη 81 ίη ρΓΧββηΙ'ΐΑ ουιιι €0Γρ0Γ6 £Γ&ν«ιιιυΓ, ζάαο 
οχιοΙΙίιηυΓ 6ΐ βΙοΓίΑΐηυΓ, (|υί(1 βχίβΐιηι&ικίυιιι 681 

08861 ? 

βίοτΐα €ί Ηοηοη €ονοηα$Ιί έπηι. ΟΙοΗα» ςιιίι Άά 
ΜύΛΐ^ίΐιβίη 61 8ίιηίΙίΐυ(1ίη6ΐιι Οβί Γ8ΐ6ΐυ8 68ΐ : Ιιοηοτβ» 
ςιιίαοιηηια βί 8υΙ)]60ΐα 8υηΐ ΑηίηιαηΐΜΐ. 

Υεβ8• 7. Ει ϋοη$ίίΐηηΐΙ ύΐιηι $νρ€τ ορ€τα ηαηπΜΛ 
ίαατνηι. Εί^Μ 6υοι ίη Γβ^θΠ! ΙοΙίυ8 €Γ6αΙιιγ9Β : 
€τ€$€ίί€ 6ΐιίιη, ίηςυίΙ, βί ΐΗκ/Ιίρ/ί^αιηΙιιί, ΰΐ ηρΙέίΦ 
/«ιται», ιΐ άοηιίηαηΐΜί 6% **• 

νΕΒ8. 8• Οηιηία $Ηύ]€€ηΗ ι»6 ρ€άίύια ήιι$^ 
ον€$ €1 ΙΡου€$ νηηύπαί^ ίηίΗρβτ €ί ρ€ΰοτα €αιηρί : 
νοίαηα Γ0?/ί, €( ρηα» ιηαπλ, ηηοί ρ€Γαι?ι6ιι- 
Ιαηί Μίΐιίΐαζ ηιαή$. Ηοο 6ϋ8ΐιη 6ΐ 66η68ί βυιηρίυηι 
66ΐ. ΟοηιίηαηιίΜ^ ίηςιιίΐ, ρί$€ί6Η» ι»ιαπ<, €ΐ νο/κ- 
«η'^ιΐλ ΰα/ί, €1 οπιηΊύη» ρ^£θπ6ιυ, €ί ΟΜίιί ί€τ~ 
ΤΛ '\ €υιιιςυ6 ΡΓορΙιβία Ιιίΰ οωπίβι άίχβηΐ» 
ρο8ΐηΐ(Ηΐιιιη ϋίβΐΐη^υίΐ. Εΐ ρππαο ςυί(ΐ6ΐη οιίΐίοΓθβ 
ον68 ουπιιυαιοηινίΐ : ρ6Γ ρ6€0Γ& Αΐιΐβιη οβιηιρΊ ςυα- 
(ΐΓυρ6(1ία οιηηίΑ €0ΐΐ)ρΓ6ΐΐ6ΐΐ(ϋΐ, ςιι» ίη ελίηρίβ 
Ιι«1)ίΐ2ΐιι1 : 6ΐ ]ιιιΙ& Ογ^οι οοιηίηίβ 6ΐ]τα)θ1θ((ί8ΐιι 
&κιΊιιΐ2ΐ1ί2 οιηηί& Ίιιΐ6ΐ1ί];υιιΙυΓ« ςυ» ρΓΟΟϋ ί» ΙβΓΓ^ιη 
ΜρίείοηΙ. ΡβΓ Ρ600ΓΑ \%Μ\χτ^ ΐ6ΓΓ68ΐήα οιηπίΑ 8ηί- 
Ιϋ3ΐί3 8Ί{;ηί0ε3ΐνίΙ, 86υ 8ί1ν68ΐΓίΑ, 6Ι ί6Γ8• ΟηιηΜ 
ςιιίρρ6 ίη ϋοιιιίηίβ ηπηί8(6Γίαπι ό&ΐΑ 8υηΙ : <ιαί1ιυ8 
οιηηιΙ>ϋ8 ίΐΐβ 6ΐίαηι Ιιοηο αϋΐιαο (1οηιίη8ΐ)ίΐυΓ, ςιιί 
ρπ8ΐίη&πι &ηίη)« 8ΐιχ έετνανβπΐ άΐ((οίΐ&ΐ6αι. Οοβϋ 
8Ι116ΠΙ το1ιΐ6Γ6β (Ιίιίΐ, ρΓΟ 36Γί8• €<Βΐυιη βιιίηι 8Φρ6 
ροπίΐαΓ ρΓΟ &6τβ, ςιιί αιάι ίη8ΐ&Γ €8ρίΐί ηο8ΐτο 
6ίΓεαη)ίυ8α8 68ΐ. Ρίβοίυω βΐίαηι, 6υηι ίηηυηιβΓίΐΐΗ- 
ΙίΑ 8ίηΐ9 8^η6Γ8» υηο 86Γηιοιιβ οηιη'ΐΑ €0ΐηρΐ6χ•ΐ8 
681 <ϋ€6η8 : ΟυβΒ ρ€Γαιη6ιι/αηΙ «μμΙμ ηΜη•. Εΐ « 
ηα8€υϋιιο |(6ηβΓ6 9ίά ηβυίΓηπι ιπιη8ίίΐ9 νοΙβη» 
Ιιρ€ ραοΐρ ν8ΓίΑ ρί8€ίυηι 06η6Γ& (ΐ6αοΐ&Γ6. ΥβΓαπι 
1)|Β6 ιΐ6 ρυΐΌ «€ 8ίοιρ1ί€ί 1ιοΐΒίη6 Ιηΐ6ϋ6χίιιιυ8• ^υx• 
ΙΑ βϋ(ΐ»8ο§6πι νβΓΟ 8<1 ΙΐϋΐϋΑηίΐ&Ιβηι €1)Γί8ΐί ρΰΠί• 
ηβοί» ςιΐ6πΐ8(1ηΐ(^ιιι Αρο•ΐοΙιΐ8 &<1 Η6ΐ>πΒ0§ <16• 
οίΑΓΑΐ : Ουί(1 6ηίηι» Ιιιςυίΐ» Ιβηΐί 68ΐ ΙιυυΐΑηίΐαβ ίΙΙ» 
Α88ϋΐηρΙ& α 060 Υ6γΙ>ο» ςυο<1 ίΙΙίυβ πΐ6ΐηθΓ 68, 
€ΐί€6η8 : ϋιν €11 ΡιΙίΜ νΜη$ άιΙεείΜ '* Τ ΡίΙίαηι 
Αα(6ΐη 1ιοηίοί8 «Ιίχίΐ» υΙ 608 οοηνίηο6Γ6ΐ ςιιί 

€1ΐΠ8ΐί 6ΑΓη6ηΐ 8υρ6Γη6 (Ι68€6η(ϋ886 &886ΓυηΙ : 

ςυϋ Γϋΐίοη6 ίρ8β 6ΐίΑπι Ι)οιηίηιΐ8 8ριΐ(1 6νΜΐ^6ΐί8ΐΑ8 
8Φρ6ηυηΐ6Γ0 Κίΐίυηι 1ιοιηίηί8 86 8ρρ6ΐΐ8ΐ : 8ίβηί0ο&η8 
ςηοϋ 6Χ τίΓκίοΑίί υΐθΓθ« &ΐ^υ6 6Χ ρυΓί88ίηιί8 ίΙΠυβ 
8Αη£ΐιίηϋ>υ8 ίρ8β 8ίΙ)ί Ιβπιρίυηι €οηβ(ίΙη6Γ&1• Ρί1ία8 
6ηίιη 1ιοηάηΐ8 18 νβΓβ ϋίοίΐιΐΓ» ςυί ηιυϋ6Γΐ8 68ΐ β- 
1ίιΐ8• Ναιη 61 ηιυϋ6Γ ?6Τ6 Ιιοιηο 681• νί8ΐΐ8τίΐ αυίβηι 
ίΙΙυηι 0«:ΐΐ8, ]αχΙα ςυο<ί Αΐί1>ί Ι6{;ίηιυ8 : Ρτονΐάεί^αΜ 
ί}0Μί»αΜ ίη €οηίρ€€ίΗ ηΐ€0 $€ηρ€Τ, ψί^ηίαηι α άβί^ ΖΙβΑΒΕΝΙ 136 

^^ τά (κ του σώματος ' χα\ τοΟτο δέ, χατ* οΙχονομ(αν, 
Γνα, 6ταν έπαίρηται διά τ^ν νουν» συστέλληται διά 
τΙ»ν χουν• Εί γάρ χα\ σώματος βριθόμενος, άλαζο• 
νβύβται τοσούτον, τ{ς Δν ήν κολιτευ^μ^νος δίχα 
σώματος ; 

ΓαοΐιίΓΟδ Γυί886, 8ί &1)8ηυ6 0θΓροΓ6 ηο\)ί8 τίν6ΐΜΐυηι 

άόζχ( καΐ Γ</ιί} έστΒφάτωσας αύτότ, άόξ/^ μίν* 
δ(ά τΐ κατ* «Ιχόνα θβου γενέσθαι - τιμ^ δέ, δ(ά τ^ν 
ηρ6ς αύτλν ύποταγ4;ν των ζώων άΐΰάντων• 

Κατέστησας αυτόν έπϊ ζά έργα των χειρώτ 
σον. Έχειροτόνησα; αύτ6ν βασιλέα της χτίσιως, ήν 
έπο(ησας • Αϋξάκβτε γάρ, πάί χΛΐΐθύνβσβε^ καΐ 
ΛΛιφώσαχΒ τ^ιν χηκ, ηαΧ καταχνριεύσαχΒ αύ- 

Β Πάττα ύαέταξας ϋΛοκάτω τώτ ποδώτ αϋτον, 
πρόβατα, χαΐ βόας άχάσας, Ιη Μ ηαΐ τά κτήνη 
τον ΛΒΐίον, τά Χ8Τ8ΐνά τον ονρανον, καΧ 
τους Ιχθύας της θαΜσσης, τά ^ΜΛορενόμετα 
τρίβονς θαΛασσώτ, Κα\ τοΰτο &π6 της ΜωσαΙχής 
Γενέσεως εΓληίΕται * φησ\ γάρ * ΚαΙ άρχετε των 
Ιχθύων τής θαΛάσστις, καϊ των αετεινων τοΟ 
ουρανού , χλϊ χάντίον των χτψ'ών, χάί πάοΎΐς 
τής ΤΆζ• ΕΙπών δέ κίντα, διείλεν αυτά, χα\ πρώ• 
τον άιΛ των ήμερωτέρων ήρξατο προβάτων. Κτήνη 
δέ λέγει του πεδίου, πάντα τά τοΙς πεδίοις έννεμό• 
μένα τετράποδα * χτηνος γάρ, πάν τ6 χάτω νεΟον 
τετράποδον• Διά μέντοι των χτηνών» πάν (ώον 
χερσαΐον παρεδήλωσεν, εΓτε ήμερον, εΓτε άγριον* 

ρ πάντα γάρ εΙς ότιηρεσίαν του άνθρωπου παρήχθη- 
σαν * χα\ πάντων άρχει, δ διασώζων τ6 πρώτον τής 
ψυχής αξίωμα. Πετεινά δέ τοΟ ουρανού, τουτέστι, 
του αέρος * τούτον γάρ νυν ούρανδν χαταχρηστιχώς 
ώνόμασεν, ώς όπερ χεφαλής ύμων δίχην ουρανού 
χεχυμένον• *Απο6λέψας δλ πρδς τά παμπληθέστατα 
των Ιχθύων, (45) & δι* έν^ λόγου πάντα παρέστησεν, 
είπων^ Τά διαχορενόμενα τρίβονς θαΛασσων * 
άπδ γάρ του άρσενιχου γένους (π\ τδ ούδέτερον 
μεταβέβηχεν, βουλδμενος &μφήναι τ6 διάφορον των 
έν Ιχθύσιν εΙδων. *Αλλά ταΰτα μίν περί του απλώς 
άνθρώτΕου νοουμεν• *Ανάγονται δλ χα\ είςτδν Κυρία-- 
χ6ν άνθρωπον, ώς δ *Απδστολος Ιξεδέξατο, γράφων 
πρδς Εβραίους • Τί γάρ, φησ\, τβσουχδν έστιν 
άνθρωπος, δ προσληφθε\ς τφ θείφ Αδγφ, δτι μιμνή- 

Ο σχυ αύτοΰ ; λέγει γάρ, ^ιΟίτός έστιν ό ΥΙός μον^ 
ό άγαχητός. Υ16ν δέ ά^ρώπου τούτον (χάλεσεν, 
ίνα παύσει τους δογματίζοντας άνωθεν συνιπαγα- 
γέσθαι τήν σάρχα. Δι6 χα\ αύτδςέν τοΖς Εύαγγελίοις 
πολλαχου τοΰτο εαυτόν ονομάζει, δηλών» ώς έχ των 
παρθενιχών χα\ άχραντων αΙμάτων έπήξατοναδν 
έαυτφ. Υ!6ς δλ άνθρωπου χα\ δ έχ γυναιχδς • χα\ ή 
γυνή γάρ, άνθρωπος, Έπισχέπτη δέ αύτ^, δηϋρο- 
ωρώμψτ. φηο\, τότ Κίψίον ένώχίόν μου δίά «βτ- 
τός, δτι έκ δεξιών μου έστΙν. — ΉΛάττωσας δέ 
αυτόν βραχύ τι παρ' άγγέΛοχ^ς, διά τδ πειν|1ν χ«\ ••66η. ι 38. •ΜΚ)ί(1. ««ΙΙαΙΙΙι. πι 17. 

Υαη» ΐ66(ίοπ65 
(13) Β6(1αη<)»Γ6 τΙάβΙϋΓ τδ 1 Οί9ίίίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε 137 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΡδΑΙ,ΜΟδ. 138 

{(ψ^ν, χα\ τοις αδιάβλητοι; του αώματο; ύποχεισΟαι Α 'π« αΙ ηιΐύ ηε €0Μΐη09£ατ ^ • Οοο^ Τ6Γ0 &ί1 : 

κάΟε^'.ν. ^Εστεφάνωσας ^ϊ αυτόν ^ τουτέστιν έχ^- ΜΐΜα$Η €Μίη ηιυ^ίαίΐη ηηίά ο6 αη^^/ίι, 68 ΓΑ- 

βμησας * δόξχι μέν, τ^ Οεότητι- τιμ^ οϊ τ% παρά των Ιΐοοβ (Ιίΰΐιιιη θβΐ , ςυίβ €ΐ Γβιηβηι ρλΙΙοΐΜΐΙαΓ 

Αγγέλων* κολλαχοΰ γάρ έδορυφόρουν αύτφ. *Η χα\ €1)Η3(υ8, 61 βίϋπι, 61 Γ6Ηΐ|υίβ οιηιιίΙ)α& €0Γρ0Γα 

&μφ^€ρα παρά των ανθρώπων * Θεόν τβ γάρ οΐ ρ3•&ΙοηίΙ»υ8, «Ιςυβ 9ΐ1ί6€ΐί1)ΐΐ8 8υΙ)ίΑ665>1, ςοί ΓβρΓθ- 

πιστεύοντες Ελεγον» χα\ πανευλαβώς έτ(μων. Πάντα 1ΐ6η&ϋ>ίΐ68 ηοη 8ΐιηΙ• €ονοηα$ιί »υΐ6ΐη #«111, Ιιοο 6*1 

6^ ύχέταξας^ ώς νέφ *Αζάμ, τ^ χατ' είχόνα ψυλά• ΟΓη&δΙί, ρίοήα ςυίάβιη, άΙνίηίΐΑΐί8 : Ηοηοτ€ 8ΐυ(6αι, 

ξαντι. Κατά δΐ τ^ντής αναγωγής λ<5γον, πρόβατα μέν, ςιΐΰΐιι »η|;6ΐί 61 ρΓ8681&1>8ηΙ. ββ^ βηίιη ιηίηίβίΓΑ- 

V. ϊξ έθνων πβπιοτευχδτες, οΟ; έπ\ τά βρη χα: τοΟς 1>9ίηΐ 61. ¥61 βΐίιιιη ςιιΐ8 αίΓίΗΜίιΐθ «Ι» ΙιοηίηϋΜβ 

βουνοΟς πεπλανημένους εύρων, εΙς τήν έαυτοΰ σ-.ν- 6ΐ ρΓ»8ΐ&1>»ΐυΓ , ςαίιι 6Γ64ΐ€ΐιΐ6• ίη 6«ιη, Οβοη 

ήγαγε μάνδραν* β^ς δέ, οΐ *Ιουδα?οι, τ^ν βαρΟν 8ρρ6ΐΐ8ΐ»ηΐ, 6Ι Γ6ΐ%ίθ8ί88ίιιιβ τβηβηΙίληΙυΓ• ΟιηιΓι» 

Ιλχοντες του νόμου (υγόν • χτήνη δλ του πεδίου, οΐ ρΓ26ΐ6Γ6α 8υ1>]6€ίΙ 06υ8 8α5 ροιΙίΙ>ιΐ8 6]ιΐ8, τβίαΐί 

μήτε του Μωαέίος νόμον δεξάμενοι, μήτβ τ^ν της ηο?ο Αϋλοο, ςυί ίηι>|$ια6ΐιι 61 8ΐιΐιίΙϋυιϋιΐ6ΐιι Ββί 

χάριτος, άλλ* είδωλολατροΰντις» έν τ^ πιδιάδι χα\ ν6Γ6 86ΓΤλνϋ: ^αxι2ι «ηΒ^β^οαι, ονβ8 ϋ άΐ€6ηύϊ 

χθαμαλότητι των ηδονών του βίου βαδίζοντες, τφ 8υηΙ ςυΙ 6Ζ £6ηΐί5υ8 ε?6(Ιί(ΐ6ηιηΙ : ςϋ08 ίο €θΙΙίϋιΐ8, 

μή δύνααθακ άναθέεινβΐς Οψος θεωρίας. Πετεινά μλν Β ^ι ιηοηϋΙ)ΐΐ8 βιΤ4ηΐ68 €ΙΐΓΐ8ΐιΐ8 ίηνβηίΐ. 6Ι «<Ι ιυυιη 

ουρανού, οΐ Λγγελοι • Ιχθύες δλ θαλάσσης, οΐ δαίμο- ονίΐβ 6οη2Γ€|;2ΐνίΙ. Βοτββ ν6Γ0, ίικΙ»! 8ΐιηΙ, βΓ•τβ 

νες, τοΤς χύμασιν Ιναχιρτώντ^ς του β(ου,χα\ άπα• γοΙβΓίβ Ιβ^ίβ )υ|$ιιπι ΐΓ&Ιΐ6ηΐ68. Ει ρ6€0Γ» οιοιρί ϋ, 

ζώντες τ^... (ϋ) τών πονηρών ημών πράξεων • ςυί η60. ΜογβΙ η60 %τζύ9& Ι6{6πι 8ΐΐ8€6ρ6πιιιΐ, 86<Ι 

πάντες γάρ Οστε^ν ύποταγήαονται τφ Χριστφ, δτκ Κίοΐβ ϋθΐ6ηΐ€δ Ιη ο«πιρ68ΐΓΐ ΙιυηιίΙϋΜβ, Αο ΐ6ΓΓ6η]ΐ 

αύτφ πάν γόνυ χάμψει, επουρανίων, χα\ επιγείων, €ΐ6]6€(ίοηβ \ο1υρΙ»ιυηι ρΓ£86η(ί8 νί(» }ιΐ60 8ΐιη1>ιι- 

χα\ χαταχθονίων. Ούχ άχαιρον δέ χαΐ γΧαψ\)ρά}β τίνα ίαηΐ , ςαί& 6θΐΗ6ΐιιρΐΑΐίοαί8 8υΜίιηί1«1«ιη 8υ8€ί- 

παραθείναι έξήγηαιν - δτι τδ ΉΛάττωσας^ ού καρά ροΓβ ηβςιιουηΙ, 8€€ΐ ]υχΐΑ 6«ηιςυΑαι (Ιίχίηιοβ βηκοί 

το6ς αγγέλους λέγεται, άλλα πρδς τήν δόξαν του ηοιηίιιίδ 6ΐτιηϋΙθ0ί&ιη, ςυββΙ ρ6€0ΓΑ ρΓΟΒΐ ίη 16Γ- 

Πατρός. ΟΟτω γάρ άναγνωστέον• ΌΛάττωσαςΟϋ^ Γ8ΐη, ίη$ρΊ(;ίυΐιΙ . ΥοΙυ6Γ68 6ΐί8η 6<Βΐί ρΓΟ &ιΐ|(6ΐί• 

τύν βραχύ Π, τ•ύ σου δηλαδή αξιώματος, διάτήν αεείρί ρο8$αηΙ : 6ΐ ρΐ8ε68 ηιαηβ ρΓΟ (ΙοϊπιοιιίΚΗΐδ : 

ιής σαρχ6ς φύσιν * είτα τδίξης, Λορ'άγγέΛονς δόζφ ςυί ίΐιΐ6Γ 0ιιεΙα8 ρπ6&6ηΐί8 τίΐ» δϋΙιβίϋαηΙ, »1ιιιΐ6 ία 

χαΐ τιμχ( έστεφάνωσαςα(ϊτ^^ ήγουν (πι πλείον. Ού- ΑίπαΓα ρΓαναΓυπι αοΓίοηυηι νίνιιιιΐ βΑΐ8πβίη6. 0ιιιη6• 

δε\ς γάρ αγγέλων ή τ6 θείον Ιλαββν βνομα, ή δορυφο- «ηΐηι €ΗΓί8ΐο Ιαπίΐβιη 8υΙ»]ίοί6ΐιΙυΓ, ςυοπίβαι ίΙΙί 

ρίας τοιαύτης τετυχηχε. • • • • ^ οΐϋΐιβ |;6ηυ 06€(6ΐιΐΓ, €θβΐ68ΐίυηο, Ι6ΐτ68ΐηυιη 61 

•••••••• ίιιΓ6Γηοηιιη. Ρθ88αηιυ8 οΓιαηα ηοη ίιΐ|(Γ0(0ΐη ςηο- 

••••••. ΓυπκΙηη) ΰχροβίΐίοηβπι Γ6€6η86Γβ : ςοίκΙ 8€Ηί€6ΐ 

•«•••••• ϋΐ3 ν6Γΐ)Α : ΐαηΗ%$α€Ηίη ηιοάκΗίη φίίά, ηοη 9(1 «η^ 

•••••••• |[βΙο8 Γ6Γ6Γ6η(ΐ3 8ΐηΙ, 86<1 Λά %\οήίίίη Μ Ρβΐηε , 

«••••••. αίςυβ ΙΐϋΟ ρα^ΐο Ιΰ^ηϋυιη, Μίηιιί8ΐΙ βαηι, ο ΡβΙβΓ, 

»••«•••« ηιοιϋουηι ςιιίιΙ & ία» ηίιηίΓνηι άΐ^ηίΐιΐβ ρΓορίβΓ 

«•«.•••. €8Γηί8 η&(αΓ8ΐπι ; 61 ςα« ββςυυηΐυΓ ρ6Γ ββ ΐ6{«ηΙυΓ• 

««,••.•• δοά ηυοπίαπι (|αοι1 Ιιβίΐηβ Ιββ'ηηι» «^ αη^^/ίι, ίη 

........ βΓχοοΙβ^ΙΙαΓ παρ* αγγέλους, (]ΐί8Βν6τΙ)8ΐι1ΐΓ886η8ΐιπι 

» « » • « . . • ]&:ιι Γ6ά(1ίΐυιη, ί(ΐ6πι 6ϋ8Π) βΙ^ηΙΑοαηΙ, ςυοά βυρη 

« • . . • ... 2θ|^6ΐθ8 : ίηΐΰΙΗ^ΰ ςυο^ ^ΙοΓία 61 ΙιοηθΓ6 €ΐιηι Οβυβ 

»,...•. 8υρΓ& &η{[6ΐθ8 €0Γ0η3νΊι : Ι)06 681 ρΐυβςυαηι •ιι^- 

, ..... . Ιοπιιη 8Γκ|ΐΐ6ΐη. ΝιιΠιΐ8 ηιιίρρβ βη^^βΙοΓηι», 8αΐ Ιιο- 

ίαβπκΜίί ΟβΙ ηοιη6η €0ΐΐ56€υ(υ8 ββΐ, 8υΙ Ιαΐβ 8οηίΐιΐ8 πιΊηί8ΐ6Γίυηι. ΥβΓυπίΟιηβη (Ιίοαηΐ ηοΐιίβ ^υ(1.'^^, 
.^ηβηιΐο ίηΓ8ηΐ68 6ΐ Ι80ΐ6ηΐ68 ριΐϋΓί ΐ2α(]6ΐη &8η6 ϋΐχβιΐηΐ, 46 ςϋο ηαη6 ΙοαιιίΙυΓ ΡΓθρΙΐ6ΐ8|, 6ΐ (|ΐΐ6ΐη- 

Βΐηι ίηΐιηίειιπι 1ιυ]υ8ΐηθ(1ί Ι^υβ (ΐ68ΐΓυχ6Πΐ : ^υο 6Γΐ8πι (ϋχίΐ 1>ΰ8ΐα3 08νΐ(1 : ΥνΙεΙίο οωίοζ ορβνα άψ- 

ΙοηιιηίχοΓΧίΐτ, 6υιη ]8ηι Μογβββϋβ ϋίβ άθ6υΐ886ΐ : Ιηρήη<ήρί0 6η\ίη/ίηφιΐχ,[€€ΐίθ€Μ$€ωΙ»ηΐ€αΰτταηί. 

ΚύρΐΒ ό Κύριος ^μών, ώς θανμαστόν τό δνομά Ο ΥΕΚδ. 10. Βοηιίηβ ΟοΜίηχε ησι^Τψ ςηαη οάΜίτα- 

σον ένχάσχ( τχ( γξ( ! Έπε\ γάρ ό ψαλμδς οδτος τό 6ί/ί β$Ι ηοηΐΒη ίιιιιπι ίη Ηηίν$τ»α Ι$ττα. Ουοηίαιη Ιιίο 

χατά Χριστών προλέγει μυστήριον, ό δΐ Χριστές έξ ρ8»1πιιΐ8 ΟΙιπβΐί ρΓβάΙοΊΐ ηιγδίβπιιηι, 4»1 β €ίβΙθ 

βυρα•Λυ καταβέβηκε, χα\ αύθις πρδς αΟτδνάναβέβηκεν <ΐ68€6ΐΐ(ϋΙ, βΐ ΓϋΓβυδ ίη οΟΒίιιηι 8(1 ΡβΙβΓΠίπι {1θΗ8ηι 

ώσπερ Ιν χύκλψ (45) σχήματι πρδς τήν Πατριχήν Λ8€(•ηιΙίΙ, 61 πιοηΐΛΓί ι^υοάΛΠΐ ιηοΐϋ ϋΠηο Μ»<1β ▼•• 

δόςαν άποχαταστάς, διά ταύτα χα\ ό ψαλμί^ς χυχλιχώς ιΐ6ΓαΙ Γ6?6Γ8ϋδ 6δΙ, πιβΓίΐΟ βΓιαιη Ηίο ΡδΛΐιηαδ ςυΙ άο 

•»Ρ.λΙ. XV, 8. 

Υοπΰο ΙϋοΙίοηοί;. 

(14) διιρρίΑ άλμυρ^^τητι, ιιΐ Ιο^ί&δβ ϊίϋ6ΐιΐΓ ίαΓι- (4^σ.Ιγχυχ).ίφ,αΙΐ6((ί886νΊ(ΐ6ΐυΓ 6ΐΙ.ιηι 83υΙιΐ8, 

θα$ ιιιΙ»•Γρη•8. νοί δΟΓίΙχί κύκλου. 433 ΕϋΤΠΥΜΙΙ ΖΙ0ΛΠΕΝ1 140 

αίΓίδΙΟ ρβτίΓίΐοΐίΐί, οΪΓοηιΓι ΗΐδίαΓ ίΙ)ί Πηοιη ηοοίρίΐ Λ δθεν ήρξατο,ει; τούτο κατέληξε • χα\ άρ>.<5μενος^αρ 
«ϋΐΐβ ιηίΐίϋΐη δϋπιρ^ΐ : ίιιοίρίβιΐδ ςϋκΐβιη οΐ ϋοδί- κα^ λήγων, ουχ άπέστη του «αύματο;. 
ΐΜΠδ ρίϊΓί αι1ηήΓ3Γιοηβ ρίβηυδ βδΐ, (ΙΊοοηδ : ΒοίΜΜ Ιη βηβτη ρτο 0€€ηΙΆ$ /Κίί Ρ%αΙΐΗΜ$ Ιρ»ί ΟαΜ. 

ΡδΑΟΙΤΙδΙΧ. 
Οηίιΐ 8»ίηίβ<ίβΐ « ΑΛβΛ. ίη ρΓΛοώβηΐώηβ ϋκΐιιηι 

Γ*1 : βΐ ΛΐίΐβΓ ΙΙ10Γ§ ρβΓ ϋΓΙΙΟϋίϊΙ ΟΟϋβ^Ιβ άίοί ρΟ- 

Ιβδί ββδβ Οηίβ \ϊΐ3Β ΡίΙϋ : νίΐβΡ, ΙΐΜΐιΐίΐη, Ιιυηιίη», 
ι Ηίιιβ ιηοΓίβηι ΡπορΙιβΙ», οοοιιΗ» ΡίΓιί 3ρρ©1ΐ3νί1 : 
<|ΐιβηΐϋ1ιηοάαιιι Ίρβα βΐΐβιη Ηβ1>ΓΗίθ2ΐ Ι^οΐίο αρβηΐυβ 
ΓχρΓιοαΐ (ϋοβηδ : Ρτο ιηοΠ^ ΡΙ^ί : βΐ >1*»1>'» "»Υ" 
ΟβπυΜ 6»8β ΙεβίΐϊΜ»• »1)δ€θηάίΐυιη « ΕίΜϋΙο. 
ίρβίβ βΐίιπι ΜΐββΠ* ίβηοΐιιιη. Εΐ ΡΛϋΙϋδ ίϋδοοιι- 
Οίΐυιη ίΐΜδδβ <1ίιίΐ ρπιΐ€ίρΙΙ)ϋδ Ιι«ϋ»ΐδ βΛΟΐιΙί. Β 
Ναηι « οοφίοοηαηί, ηηηηπαηι ΟοΐΜπηηι ρίοήω 
ΓΠΐίί/ίχΜββι•/ ••. ΡβΓίίηβΙ ^ίΙιΐΓ Ιιίο ρβ^Ιιηϋβ Λ(1 
ιηοπβιη Οοιηίηί, ρβΓ ςηβιη ίιιίηιίοί ροίβηΐί» οηι- 
ΐΜβ άβ84Γϋϋΐα €δΐ• Ι^οηβίοΓ νβΓΟ ΟδΙ, ΙΐΛ <1ί8- 
ροΒβηΙβ ΜΐηοΓι δρίΓίΐαβ $8ρΙβηΐΙίΐ, ςυ» η€€ 1)Γ6- 
τοβ ββββ οιηηβ« ρβαΐωοδ νοίαΐΐ, ηβςυβ οιηηβδ 
Ια Ιοο^υαι βχ1βη^»ΐ• δβ^ ορα» ςϋοαϋίΐη ναπϋΐη 
ρβ^άίάίΐ, Ιοηβίίικίίοβ ρί^ΓίΓίλΐη βχοΊΐαηβ, 61 1)Γ6- 
νίΐ»ΐ6ΐ&1)0Γ€ΐιη ϋΐίΐίβαηδ. ΥβΓΐ)* ααΐβπι ί^οίΐ Ργο- 
ρϋβίΑ νβΐ ΐληςιιιΐΒ ΙβηβΩΰίΐβ αβύαυε, νβΐ οιΙαιπ 
ιιιηςυ»ια €Χ βοίϋΐη ρβΓβοηί, ςυί 1)βηβΠ€ϋ8 βίΤβαί 
ΙιιίΒΒβηΙ, 1ίΙ>€Γ&ϋ αΙ> ίηίηιίοί ΙγΓ»ιιηί(1β. δοίεηϋαιη 

81116111 681, (ΐυ9β(ΐ3ΐη ίη δαΟΓΙβ Ι.Ί116γΊ8 2€ΰίρί (161>6Γ6 ΕΙς τό τέΛος υπέρ των χρνφίωτ τοΰνίον ψαΛμός. 

ψαλμός β*. 

Τί μ^ν δηλοΤ β/ς τό τέΛος, έν τοΙς προλα^οΰσιν βΓ- 
ρηται • χα\ Χλλως δ& τέλος της χβτά τήν ένανΟρώ- 
πησιν τοΟ ΤΙοδ πολιτείας ό διά σταυρού θάνατος • 
Ιπ6\ χαΐ κρύφια ένταΟθα τ6ν του ΥΙοΟ ονομάζει θά' 
νατοτ^ ώς τ6 Έβραϊχδν αναπτύσσει. Μυστήριον 
-^ίίρ Απ' αΙώνος κεκρυμμένον τούτο, λαΐ άγγέλοις 
Αγνωστβν. Αέγιι γάρ ό Παύλος, δτι άιιοκεκρυμ- 
μένον ήν τοΙς Λρχουσι τοΟ αΙωνος τούτου • ΕΙ γάρ 
έγι^ωοΌν, ούχ ^^ του Κϋριοτ της δόξης έ^ταύ- 
ρωσαν. Είς τί>ν Δεσποτικών ούν θάνατον ό :ταοών 
τείνει ψαλμός, δι' οίί «3σα χατελύθη του έχθροϋ ή 
δύναμις. Μακράς δέ ο5τ6ς Αψαλμός • καΐ τούτο της σο* 
φ(«ίς του Πνεύματος. Οδτε γάρ πάντας βραχείς 
εποίησαν, οΟτε «άντας Ιξέτεινε • Αλλ ' λποίχιλε την 
ρίβλον, τφ μήχβι μίν τ^ ^ίί^ιθυμίαν διεγβίρων, τή 
6& Ρροιχύτητι διανάτϋαύων τ6ν κάματον. Ποιείται 'δέ 
τΐΊ λόγον 6 Προφήτης, ώς κ«\ αύτ6ς ένιίβδθεν εύερ- 
γετούμενος^ ή χα\ προσώπφ των ευεργετούμενων, 
χα\ της τοΰ έχθροΰ τυραννίββς άπαλλαττομένων. 
Τοϋτο δ^ χρή καθόλου γινώσκβιν, ώς της θείας Γρα- 
φής τά μέν χαθ' Ιστορίαν μύνήν ερμηνεύεται, καθά- 
περ τύ• Έυ άρχϋ έχοίησβτ ό θβός τότ οϋρατόν Μουηάααι 1ή8ΐθΓί3ΐη, υΐ β»: Ι η ρήηαρίο ΰτβαν'ιί ^ ^^ι ^^^ ^^. ^^ ^ι ^^^ άναγωγήν μύνον, ώς τύ Βφηβ ύαΙίίΜ €ί Ιβηαηι ; ςιΐίβϋαιη 86€υη(1υιη ββηδαηι 
αΜ^ο^Ίϋπαι 8θΙϋπι, υΐ ϋΐαά : Ροη» αηη<β ίηη9 Μ 
ηί «Μι. Νίβΐ βηίιη ΚίΟΓυιη 86ΐι$πιιι 6Χ(|υίΓ»8, βυιηιιι^ 
ίϋΙιυιιι&ιιίΐλΐί&βδββΙ, ηεηιΊηΙ ηβ&φΐ&οι ςυίάβιη ΰοϋι- 

ΐηθθί€»Γ6. Ρ€Γ8ρΐ6ϋΙΐω βδΐ ίβίΐϋΓ βΟ Ιοα (Ιβ ΙΙΧΟΓβ 

1^ίΐίιιι&86ΓΐηοηβαιΙι&1>ϋΠ» ςυίρρβ φίΛ ηΜυΓ3 8υα- 
τί6 8Η, 61 ριΐΓΐι 8ΊΐΒυ1, αΐίβοφ ΰοαιιηίβΓιοηίδ οχρβΓδ : 
^ΐΗΗΐΜη άβηίςΐιβ ββευηϋαιη ΙιίβίοΓί&ιη δίιηιιΐ 6ΐ 
ΜίΑΐ^ο^Ιοιιηι ββηδίιιιι, ιι1 ο& ςυβΒ <^ϋ ^βΐιβο ΕβΓρβηΐβ, 
^ιιβιη €Γ6χϋ ϋογββ», ΐΓ&άΗηΐυΓ.ΝΑίιι οΐ ίβνβΓΑεοη- 
Μ^ίηηΙ, 61 αά Οΐιτίβΐιιιη ςυλίηά&ηι ρβΓ ΟβυΓ&ιη γ6- 
ΙβΓΜΠίιΐΓ. δΐ6 ία Ρβλίιηίβ ρΙβΓαςυβ νΑπίβ ίδΐίβ οίο• 
ιΐίβ, ηοιι αηο βοίαιη, ο^ιρΊβα^ιι &υηΐ• 
ν£λ9• 2. €οηβί€ΐ>οτ Ιι6Ι, ^οιη{ιιβ,ίιι ίοίο €0Τ<ΙβίΜ0. Ή αητά ^<^ ^^ ύδατος^ σοΙ έστω μότφ. ΕΙ γάρ 
μή ζητήσεις Ινταυθατ2> νύημα, πολλής άπανθρωπίας 
τ6 χελεύειν, μηδέ δδατός τινι κοινωνειν. Δήλον οΟν 
δτι περ\ της έννομου γυναιχδς 6 λόγος έστ\ν, ώς 
ηδείας μέν, διά τήν φύσιν, χαθαρβς δέ, διάτ6 άν- 
επίμικτον • τά δέ, χα\ καθ ' Ιστορίαν, κα\ κατά αν- 
αγωγών, ώς τά περ\ τοΰ χαλκού δφεως δν δψωσεν 
ΜωΟσής. Έγένετο γάρ, κα\ εΙς τύπον τοΰ Χριστοί 
λαμβάνεται. Διά τοΰτο κάν τοΓς ψαλμοίς πολλά των 
^γ^τών, τοιαύτα, κα\ οΟ πάντα καθ ' ϊν μόνον είδος 
ερμηνεύεται. 'βξόμόΜηίήσομαΙ σοι, ΚΰρΐΛ, έτ δΛχι «αρδί^ εοιιΓεβΕίοαίβ ησιηβη ίαο βί^^οίβαιΐ, ρβοοαίΟΓυιιι Ο μ^^ Διπλήν ή Ιξομολόγησις 4χει σημασίβν, άνακά Γ($ν«)λΐίοηοιη, ίΐεηι βΐ βΓ^ΐί&Γυιιι ^οϋοηβαι, υΐ Ιιίο ι 

Αβ»», ίΐΐςΐΐίΐ, Ιί1>ί 9ηϋ»β ρΓΟ ΙΙΟΟβρΙίβ 1)6Β€(ί€ίί« €Ι 

ρΓΟ ϋβ ςη« λοοίρΐαιη, ηβο βίηιρΙίϋίΐβΓ» 80<1 €Χ (οΙο 
•οτ4β ιη€ΜΚ 

ΚατταΙίΌ οηιη'ια $ηΙταΙ>Ηία ΐιιβ. Β^ββοί^ 8ρρβ11&ΐ 
ϋΤι>α»ίίίά, νβΐυΐί ΐΓορβ» ςιιβΒάΑΐη άβ ίηίιηίοο »(1• 
ίοί^3η(ΐ3. 

ΥΕλδ. δ. ΐΑΒία(>οτ €ΐ €χ$ΗΐίαΙ^ο Ιη ίε. Ι>9β(«1)0γ, ίη- 
ςυίΐ, ΐΑίιςυαιη ίβ φΐί βχρβπιυβηΐυιη ιιοοβρί &αχίΓιί 
61 ροίβηΐίχ ΙϋΦ. Ιίβηιοτ εηίιη, «Ιίϋί ίηςπίΙ, [ηί Οβί 
€ίΙ(ΒΐαΙα$ $ϋΐη**.^ο\\ϊ$ ςπίρρο Οβιΐδ 1ιοιη1ηίΙ)υ$ 

•'ΚΙοΓ. II, 8. "Ρβαΐ. Μχνι^ Ι. λυψίντε τών^ήμαρτί) μένων, κα\ εύχαριστίαν ευερ- 
γεσίας. Εύ)(αριστώ σοι, φησίν, οΰχ απλώς, άλλ' εξ 
δλης χαρδΓας υπέρ ών πέπονθα, χα\ £τι πείσομαι. 

άιητήσομΛΐ Λάντα τά θαυμάσια σον. — θαυ- 
μάσια λέγει τάς ευεργεσίας, τά κατά τοΰ έχθρου 
τρόπαια. 

Εϋ^ρανθήσομαι καΐ άγοΛΛιάσομαι έτ σοΙ.Άτε 
π.Γραν λ. βών της σης αντιλήψεως καΐ δυνάμεως. 
Έμ^ήσΟη^ γ^Ρ ^ού Θεον, χαΐ εύφράτΟη"^, δτι μόνος 
ουτ-^ς έ:?τι π*ράχ.λΓ,σις, ώς κα\ μόνος σώζειν δυνά- Οί9ίίίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε ϋΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΡδΑίΜΟδ. 1** 

μενο; • έπίτασις δέ τής ίύφροσύνης ή άγαλλίασις Α νβιιιαι ββΐ Εοΐιηιβιι : ςιΐ€ΐιΐί4ΐΐΜ(κ!ϋΐιι «ι §ο1ϋ4 ίρ«β 
ώ; χα\ τί|ν χαρδίαν ύιΛ της Λγαν άλλεβΟαι ^αρίς. %Βί ςϋί Ιιοιηίιιβ* δΑΐ?«ΐ. Εχ§ΒΐΐαΓιο νατο ιηαίοΓ ςιια»- 

<Ι»ηι €81 1«ΐΊΐΊ£ ΐηΐ6η&ιο : ςαοί ψτχ ιΓιηιΊο β»<ΐ4ϋο 
^υΙ>8ίΗΓ€ ν^ΐιΐβ ^Ιςνβ ^^ναπ £0γ Γ«ιοΊΐ. 

ΡίαϋαΜ ηοΜνή ιυο, Α1ίί$ίίαΐ€. Μο• €Γ»1 ϋβ <ιυΙ 
αιιιΜοπβ ίη αϋηυϋηι »ίΓϋ€ΐί ο&&€ηΐ• εΑΓηιΊιίΑ 
€1 €2ΐυ(υ5 ίιι £1101 εοιιιιιοιιβΓβ, ' Αίςαβ Ιιθ€ ρα- 
αοαυίιιιΊ <]6βΊϋ6Γίυαι ΙειΓίΓβ : 1ιυ]υ&ιιιθ(1ί ηΐ6ΐαρ1ιθΓ3 
ριορίιβία υ8ϋ8, ίη^π&Ίοηβιη &ιιιοΗ& »υ';Ίη Οοιιιη 
Οοΐ'ΐ3ΓανΊΐ, (1ΐ€6η8: Ρ$α11αηι ηοηιίηΐ ΐηο: ςΐΜβ(1ίι:ΐίο 
ιπυ^Ίουπι αε ΰοηείηιιαηι €3ΐιΐϋΐη (Ιΐ'ϋΟΐ^ΐ. Ο^η^ηι 
ί£ίΐιιΐ', Ίιΐ(|ΐπΙ, ηοιι ικιΙιιγ»: (ικ6, •)υαοϋο (|αίϋ(ΐΐιι ίΙΙ» 
ρΐΐΓϋίρί 11011 ροΐ6&1, 80(1 ϋοιιιίηί Ιυο, ϋ6€ΰηΐ£8 ϊΐΐί 
ηβεΐ6η8 αο ΰοιηρΙί€3η8 Ι^υ^βδ. 

Υεβ8. 4. €ηηι €οηΐ€τ$Η$ ίη€ήΙ ίηίί»ί€η»ηΐ€η$ τ€ίτοτ• 141 ΨαΛω τφ ότόματί σου, Ύ'ίηστΒ. "ΕΟος ήν »τοΙς 
Ιρ(ι>Τίχί»ς νερί τιν* διαχειμένοι; ^σμαχα «οιείν ^Ι; αύ- 
τ^ν, χβ\ ψυχαγωγείν Ιντεΰθεν τ6ν πόθον. Άτ:6 μετα- 
φοράς οδν του τοιούτου διάτ6 ΨαΛώ^χ^ν 1πιτ:ταμέ- 
νον εΙς Θε6ν Ερωτα πβρέ<ιτησεν• εμφαίνει δέ και 
^υβμδνίνοίιμίνιοντδ, ΨοΜύ. '^^σομαιτοίνυν, ου τξ 
φύσει σου • χαΊ γαρ άνεννόητος • άλλα τψ δνόματί 
σου, πλέχων αΟτψ χατάλληϊον. Ιπαινον. 

^ΕττφάΛοστραφ7{ναι τύκ έχΟρόν μνν εΙς τά όΛίσω^ άσΘβη'ιΟΌνσι^ χαΐ άΛοΛοΰνται άχό Λροσ- β «Μΐη,ίιι/ίΓηιαύκιιΙιΐΓ^Ιρ^π^Μίκα (αή^ Ινα. €οιιιιιιιι•€- ώχου σον. Άρχεται χαταλέγειν τά εΓ^η τής ευερ- 
γεσίας, ύτΛρ δν ή Ιξομολόγησις• Ιτόλμησε γάρ ό 
τύραννο; ιιοτε χα\ κατά του Σωτηρος, κα\ ώς άν- 
Ορώπω ψιλφ «ροσέβαλεν έπ*\ δΐ τ6, "Υχαγβ 
οπίσω μου^ Χατατά, Ι^^κουσεν, {ιθετο δυνάμεως 
άμαχου, χαΐ μετ' αίσχύνη; υπεχώρησε ν • άποστρα- 
φ^ντος δΐ χα\ τραπέντος αύτοΟ, αΐ ύπ' αύτ^ν δυνά- 
μεις ήσθένησαν, χα'ι άπώλοντο, οΤόν τίνα ψυχήν 
άφτ,ρημίναι τ^ν τυραννίδα. Του Ίησοΰ γαρ άναμαρ- 
τήτου μέχρι θανάτου μείναντος, κα\ τίν διάβολον 
καΟελδντο; εντεύθεν, χα\ άμφιέσαντος ήμ3^ δπλα 
σωτηρίας, τ6 θείο» βάπτισμα, χα\ τήν μελέτην χα\ 
φυλαχήν των θείων λογίων, χατά τί^ν έαυτοΰ ιιο- 
λ'.τείαν άπολιπόντο; ήμιν δδ6ν είς ουρανούς άνάγου- Γ2Γ6 ΊηείρΊΐ 1>6ΐΐϋΟοίθΓυιΐ) β6ΐΐ6Γ» , ρΓΟ (^1111)11$ Οΰο 
ΐ;ΓαΓια8 Α^ίΙ. Αα8ΐΐ8 (>8ΐ &\1ςο&ηι1ο ΐγΓβηηϋβ (Ι;ι*ιιιοιι 
ΐρβυιη 6ΐί&ιη δ&Ιν^ΙΟΓβιη• \θΙιιΓι ηαιίιιηι Ιιοπιΐηοιιι 
ίιιν;ΐ(ΐ6Γ6 : 86(1 δίηιυΐ αε ϋ'ιοΙ «ΜϋίνΗ : \αά€ ρο$ι ιιιτ, 
8αίαηα**, €ΐ ίη€ΐριικη2ΐ>ίΐ6ηι ΐ11ίυ8 86η8ί(ροΐοΐ)ΐίηιιι, 
1118^113 8ΐα(ίηι ουιιι ί£;ιιοιηίιιί& Γ6(Γ0(^88ί1 : ςυο £οη- 

νβΓ50 8€ ρΓοΟί^αΙΟ, 01111168 ρ3Γίΐ6Γ ρθΐ68ΐαΐ68 ηΐΐ.'ε 

8ΐι1) ίρ80 βηηΐ, (]6ΐ)ί1ίΐ:ιΐΦ 8ΐυ)ΐ, βι ρ€Π6ηιη(« αιηί&89 
ίΙίΑ ιιϊπιίΓυπι Ιγπιηηίϋβ, νείυΐί (ΐυ3(ΐ2ΐιι βοιυιη 2οί• 
11)3. 6ιιιη βηίιη νίχοΓΪΐ ^β8υ8 8ίιιο ρ6€€Αΐο, υηιΐβ οι 
(1χη3θη6ηΐ(]β8ΐΓυχίΐ,6ΐηο8ραπΐ6Γ ίηϋυίΐ ζτιϊϊιβ 83ΐα- 
Γΐ8: €ΐιηι βΙΐΒΒΐ 83ΐτυιιι 1)3ρΐί8ΐιΐ8, 30 (ϋνίηοΓυιη ιιΐ3ΐι- 
(ΙαΙοπιοι ιηθ()ί(3ΐίοη6ΐιι €1 ευβίοϋί^ιη, ρΓορπλοιςυβ 

νϊΐ3ΐη 30 €θηνβΓ83ΐΙθ116ΐη, ρΓΟ νί3 ηοΙΊδ Γ6ΐΐ11Ιΐ6ΓίΙ, 61 σαν, χατηργήθησαν παντάπασιν οΐ δαίμονες, χα\ ού- Ο 8601113, ςαδβ 3^1 €φ1ιΐιη(1υα(, 6οη86(]υ6ηΐ6Γ6ΐ02βΐ6Π 'δεμίαν Ιχουσιδύναμιν χαθ' ημών, εΐ μη διά ^αθυμίας 
ήμεΖ; έχοντες αυτούς έπισπασδμεθα, των εντολών 
άμελήσαντες. Άλο προσώπου δέ, τουτέστιν, άπ6 
φόβου σου. Φοβερών γαρ έν πόλεμοι;, τών άριστέων 
τ6 -ρό-ωπον. Ότι έηοίησας τί\ν κρίσιτ μου, χαϊ τήκ δίκνιν 
μου. "Εχρινάς με γαρ, τον εΙς σ^ πεπιστευχδτα, 
χαταδυναστευδμενον ύπδ του διαβόλου πρδτερον, χα\ 
'χιχρώς τυραννούμενον έξ αγνοίας• κα\ Ιδων Ετι 
φθόνε ρώς ό τϋονηρδς τ6 σδν πλάσμα χατεδουλώσατο, 
έδιχαίωσάς με, τών έχείνου χειρών ύπεξαγαγών, 
χχ\ της πλάνης έλευθερώσας 
χαιοσύνηνέχάλεσεν ενταύθα• 

ΈχάΘισας ίπϊ θρόνου ό κρίνων δικαιούνταν. 
Τοΰτο διά τήν εΙς ουρανούς άνάληψιν του Σωτήρος. 
Πληρώσας γάρτήν ίνσαρχον οίχονομίαν, είς τ6ν θρό- 
νον άποχατέστη, τ^ν δικαστικών, ήτοι τήν έξουσίαν 
της θεότητος, 8ν μή λιπών, ά^^ήτω; πρδ; ήμ5ς έπ- 
εδήμησεν. Αναληφθείς γάρ, χα\ χαθίσαςέν δεξιοί τοΰ 
Ποττρδς, ώς λαβών π^σαν έξουσίαν έν ούρανφ χαΐ 
Ιπ\ γης, Ιβοήθησεν τψ Ιδίφ πλάσματ», ίπέρ ου κα\ 
τί>ν ^χραντον Ιθηχε ψυχήν. Θεοπρεπώς δέ ταύτα 
νοητέον χαθιδρύσαι γάρ εΙς τδν Ορδνον, έπ\ του 
Αδγου χα\βεοΟ ύποληφθείη άν ή διχαστική έξοΟσία, 

" Μαίιΐι. IV, ίΟ. (ΐ£ΐηοη68 ΠΙίηο 3ϋ60 «Ι^ΐβϋ 8ΐιιιΐ, υΐ ηυΙΙ^αη ίη ηο$ 
3ΐηρΙίιΐ8 Ιΐ3ΐ)63ΐιΐ ροΐ68ΐ&ΐ6ηι, ηί$ί ηο8 ί^ηανία ηοί>ΐΓ3 
ΓθΓΐα88ί$ ίΐ3 νοΐ6ΐιΐ68, πε^ΙοεΓίδ (1ίνΊηί8 η)αΐ)ϋ»Γΐ8, αιΐ 
ηοδη)6ϋρ9θ8 605 ίΐοηιιη Ιηχβπιιιιι». ΟποίΙ νοΓο 3Ίι: 
Α (αάΰ /κα, ίϋεηι 681, φΐοϋ, Α Ιίιηο?6 Ιυο. 2:>Ιγ6- 
ηιιοηιιη 6111111 αοροίοιιίαπι νίΓΟΓαιη ΓαοΊΰβ, 1:ογγΊ- 
1)ΊΓι& ίιιΊηιίοίβ ν'κΙβΓί 8θΐ6ΐ 30 Ιίιη6Π(]3. 

Υειιβ. 5. Οαοηίαηι ία [€α$ΐί ]ΐίάίάΜηι ηΐ€ηιη €1 ΰαη- 
$αηι πΐΰαιιι. ^ιιϋ 16381*1 βηίπι ηιβ 0Γ6ά6ΐιΐ6ηι ίη Ιβ, ςυ( 

311163 8υΚ) Ρ01681310 3ΐ(|1]6 31Ι13Γ3 ΙγΓ3ηηΙ(ΐ6 (1»ΐΐηθ- 

ηί8 ί^ηθΓ3ΐιΓΐ3 ιιΐ63 (ΐ6ΐίΗ6])3Γ. Ν3αι ουπι ρ6Γ$ρ6Χ0- 
ή3 ςυοά ηι3ΐί£ηυ8 ίΐΐβ ιηβ 0Γ63(υΓ3ΐη Ιυ3ηι ίιινίϋϋ 
ίη 86ΓνίΙϋ(60ΐ Γβ(]6β6Γ3(, 6Χ Ι11ίυ8 0ΐ3ηί1)υ$ &υΙ)• 
δίκην γάρ τήν δι- ^ (1υ€ΐιιπι 3ΐ(|υ6 3ΐ) ογγογο Γι1)6Γ3ΐϋΐη ]αδΙίΟθ38ΐ:. 
€αη83ΐη 6ΐΓιιη Ηοο ίη Ιοοο]υ8ΓιΠ6ΗΓιοη6ηι αρροΠηι. 
8βάί$ΐί $ηρ€τ Ιΐΐΐοηητη ηΜίαάί€α$ ]Η9ίΊΐΊαηι. Γίορ- 
16Γ 53ΐν3ΐθΓί8 Α§ε6Πδίοη6πι Ιιοο (ίίοΐυιη 68ΐ. ιπι- 
ρΐ6ΐ3 6ηίιη 63Γηΐ8 (ϋ8ρ6η83Γιοη6 3ΐ1 ]υ(Ιί6ί3ΐο ιΙιγο- 
ηαπι δυπηι Γ6ϋϋΙ, ί(1 681, 3(1 ροΐ68ΐ3ΐ6ΐη. ϋίνίηίΐαΐίδ. 
00600 ΐΙίΓοηυηι (3ηΐ6η ηοη ΐ'θ1Ι(ΐυ6Γ:α, (|ΐΐ3η(Ιο αρ- 
02ηί8 Αίςυο ίη6ίί3ΐ)ί1ίΙ)υ8 ιηο<1ί8 3(1 ιιο8 (ΐ68Γοη(]1ι. 
Α88ΐιιρρΐυ8 6ηίιιι 681 ίηοςβίυηι, οι $6(ΐ6ΐ 3(1 (Ιβχκ- 
Γ3ηι Ρ3ΐπ8, γοΐυΐί ςαί ροΐ68ΐ3ΐ6ηι οιηηβιπ α^^6- 

ρβΓίΐ ίη 6(Βΐθ 61 ίη ΙβΓΓβ, βΐ ρΓΟρΓίΛ ΟΓΟΠίυΓ» 

οροπι ΐυΙοΓΪΙ ρΓΟ ςιΐ3 ίιηιη3θαΐ3ΐ3ΐη ίΙΐ3ΐη 3ΐιίιη3ΐιι 
ρο8υ6Γ&ι. Ηχο 3υΐοπιηοη Ιιαιη3η6) 86{1 (Ιι^ηο Οβο Οί9ίίίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε Η3 ΕϋΓΠΥΜΙΙ ΖΙΟΑΒΕΝΙ 144 

]ιιΐ6ΐΓΐΚ6ΐΐ(ΐ2 βιιηΐ. βιΐοΐ'β 0Ηί;η ιιιΙΙίΓΟίιο, μι βϋ^^Γ α ήν χχ\ πρώην Ι^ιαν, δμως άπέχρυπτε διά τίρ^οίχο- 
Ιΐιΐ'οηιΐϋ), ΐιι ϋβο, 61 ίιι ΥογΙκ) 0οί, ΐ€θΊρίιιιυ8 ρΓο νομ£αν, ?να πδσα πληρωθ!). Γέγονας οΟν εν έξουσίςι 
]ιΐ(Τΐ€Ί»Ιί ροΙ«»8ΐ»Ιβ : «ιαίΐη οΐβί αιιΐοΛ Ιι»1)6ΐίΛΐ, θΙ> δικαστική, χα\ σχήμα δικάζοντος άνέλαββς, 6 μόνος 
£3ΓΐΓι« 1;ιιη6η (1ί!;ρ4*η83Γιοη6πι €β1;»1>3ΐΙ , ηΐ ΐοΐϋ δίκαιος κριτής, κα\ ύπδ μηδεμιαίς αγνοίας ή διαθέ* 
ΊιιιρΙοΓοίυΓ. Τα Γαίδΐί, Ιηι|ϋΊΐ, ίη ]ιΐ(1ίοΙηΙί ροΐβ• σεως έμποδιζόμβνος εΙς ευθύτητα. 
81316, 61 ]ιΐ(1Ίε3ΐιΐί8 ρβΓ^ρπαΐϋ 8ΐιιιφ8Ί8Γι, ςυί βοΐυβ ]ιΐ8ΐυ8 68 ]ιιά6Χ, ςυίςιΐ6 ιιιιΙΙα ΙβηΟΓαηΓια αιιΐ λΟβ- 
^ιυ ίιηρβϋίΓίδ, ςυοιη'ιηυβ 86ΐηρ6Γ ίιι α^ηυίΐΑΐβ ρ6Γ86ν6Γ68. 

ΥΕΕδ. 6 ΙΐίΓΓίρΛ ίί 9$Μβ8, €ί ρβηΐΐ ίιιιρίικ. ΟΙ)]ιΐΓ- ΈΛΒτΙμησας §θ¥'βσι,καΙ άχώ^ίετο άσεβης, 'Ο^εΙ» 

£ίΐ$Γι, ηιηυίΐ, ρβι»1»•?, ΊιιιρΓοροΓ88ΐί βίβ βΓΓΟΓβηι 60- δισας, φησ\, τοΙς ΙΟνεσι τί^ν πλάνην, καΐίφυγενάπ' ηιιιι, 61 Γυ^ίΙ 3ΐ) 6:8 δ^Ι^παβ, νβπΐϋΐβιη ηοη 8ΐι&1ί< 
ΙΙ6Ι18. Αρο&ΙοΓι οΓιςιιαηιΙο 906Γΐ>β ^βηΐϋββ ΐ'6ρΓ6ΐΐ(*η- 
ιΐ6ΐ)3ΐιΙ, νβΙυΓι Ρ2ΐι1ϋ8 ςυί ίη$6η83ΐο9 β8ΐ&ΐ88 &ρ- 
})6ΐΐ2ΐ)&1 : ςυο(1 ίΐΐΐ δοπίίεηΐβδ, η!) 'κΙοΙοΓαιίϊ Γ.ιιΐΐα 
Γ666ϋι^ 1)81)1. θ68ΐΓυ€ΐο 3υΐ6ΐιι ΊϋοΙοΓυιιι €α1ΐυ, &ί• 
ΗΐιιΙ 6ΐί8ΐη 8ΐ)ί1)!ΐ( 6θηιιιι ρΓ96$υ1 (ΐ£ΐΐ)οη : 8(ΐ6ο νβΐ 
8θΐ3 ρΟΐβΓϋΙ 8ίΙ1Ι6ΐΟΓυΐη ίηοΓ6ρ.ιΐίο. 

Νοηαη €}η$ ά€ΐ€$ίι Ιη ί<β€ηΙαιη €ί ίη «έΡΓκ/νιη ε/τ- Β 
Γΐι/Ι. €υιη ΙιοηοΓβηι ϋβϋίΐυιη 8ϋ)1 ϋφπιοηβδ π^ραίδ• 
86111, Ιιοιηίηβδ ίιι 60Γυιη 86ΓνίΐυΙϋΐη Γβϋ^εΐΊ ηοιηΐηα 
618 ()6ϋ6Γυηΐ : ςυ6ηι8(1ιηο(]ιιηι Ηθ8ίθ(1η8 Ίη ηυ§αα 
ΊΙΙο ορβΓ6θ«Να<ίνί<αΙβ άβοΐντη ιγαιΙΊι. Αίςυβ (υΐ οχ- 
ΐβτΆ αΠ8 οιηίιΐ3ΐυ) 6ΐ6ΐηρϋ (;ΓαΓι& ιαηίαηι (ϋοΑίπ, ^ο• 
νΊ8. Μ3γΓι5« Αρο1Γιηΐ8, ΜβΓουπΊ,ΟίΑηχ,ΥβηβΓίδ, 61 εο- 
ρΊο8Α ί1Ηιΐ8ϋ6θπιπιη)υ1Γι(ιΐ(ϋηΐ8ηοιηίη8,8ίιηυΙ 86(1- 
(!βΊ νοΓίαιη ιϋ886ΐιΓιιι»Ιυπι 68(, 8ΐ3Γιιη 6ν8ηυί886, ηοη 
8οΙιιηι ίπ 1)00 ρπ686η1ί δχευΐο, 86^ 6ΐΐ3ΐη ίη (υΙιίΓο , 
ςι1ο^ 8£ΓϋΙυιη 8:υ6ΐι1ί θ8$ο ιηΐ6Πί(;βη(Ιυπι 68( , 61 
«ριοιΐ ρΓορπο {(χουΐιιιη ιΙΊοιΙιιγ, ςυ1& []ιιχΐ8 βΓΦΟίϋ 
ιΙΊοΐΙοιι'ιβ νίιηΐ αΙών 86η)ρΙΐ6Γηί(8ΐ6πι «Ιοηοΐαΐ. ΕβΙ 
Αυΐοηι ιηο8 8αοΓ3Β δοηρίυΓΦ ρ6Γ Ιιυ]υ$ηιθί1ί Ιο- 
ςιΐ6η(Γι ιηοάϋΐιι, ΙιοπογβΙΊογ:! 860ΐρ6Γ 8ί({ηΊ0θ3Γ6: υΐ 
6αιη &ίΐ'$3ηΓ.ΐ8 8&η6(0Γυπι, €8η(Ιο8θ8ηΓΐ6θηιιη, 82ΐ»- 
1)81» 8&Ι)1)«ΐθΓυπι, 61 &Γΐ8 Ι)ΐι]υ8ΐηο(1Ι. ΥοΙ^ΓΚοΓάί- 
66Γ6 ροΐ68 : <ΐιιθ(1 ολ νοΓίο ίη ειΤΓΐι/ιιηι ΐ€ΡαιΙί ίιαοη- αΟτών ό Σατανδς, ούκ Ινεγκών τήν άλήθέΐαν. 01 γάρ 
απόστολοι κα\ πικρδτερον Ιστιν ο^ χαΒήπτοντο των 
εθνών, ώς ό Παύλος • 'Ώ ανόητοι ΓαΛάται^ φησίν 
αΙσΟανδμενοι γάρ, άπηλλάττοντο τής είδωλομανίας 
ταύτης δέ άπολωλυίας, κα\ ό προστάτης αύιής συν- 
ηφανίζετο διάβολος. Τοσούτον ή Ιπιτίμησις μόνον 
Ισχύσατο. 

Τ(> δγομα αί'τον έξήΛειψης εΙς ΓΟτ αίώτα καϊ 
εΙς τότ αΙώνα τον αίώτος, Τήν του Θεοΰ τιμήν 
ά,οπάσασι τοΙς δαίυ.οσι χα\ ονόματα ΙπΙθηχαν οΐ χα- 
ταδουλωθέντες αύτοΤ;, ώς ή φλύαρος Ησιόδου Θεο- 
γονία παρίστησιν κα\ ?να τάλλα πάρω, χίως γουν 
Δία, χα\ "Αρεα, κα'. Απόλλωνα, χα\ Έρμήν, χα\ 
Άρτεμιν, κα\ Άφροδίτην, καΐ τοιούτον έσμ^ν, άπερ 
ονόματα μετά τ^ κατασπαρηναι τλν τής οΙκονο^ίας 
λόγον, Ιξηλείφθησαν, ού μόνον δι* δλου του παρόντος 
αιώνος, άλλα χα\ πολλφ μάλιστα του μέλλοντο'• 
Τούτον γάρ αΙώνα αΙώνος οίητέον, δς χυρίως αΙών δ:ά 
τδ είναι άεί. Σύνηθες δΐ τί) Γραφ)) τά τιμιώτερα 
δηλοΟν, διά του τοιούδε σχήματος •οΤον, "Αγια αγίων, 
''^)ισμα^α ^σμάτων, Σάββατα σαββάτων, χα\ τά 
τοιαΟτα/Η τδ εΙς τόν αΙώνα τον αΙώνος, έπίτασις. 
άντ\ του, μέχρι παντός • ήγνοήθησαν γάρ του λοι- 
πού παντάπασιν αΐ δαιμονιώδεις τελετα\, σβεσΟέν- 
των αύτοίς κα\ των ονομάτων. 8ίοη6ΐη 8ί|[ΐΓιίί€8ηΐ: ρΓΟ 60 ({110(1681, ίηρ6Γρ6ΐη(ΐηι.1ηοΙ)1ίνΙοη6ΐη «ηίιη ρ6ηίΐιΐ8 (1»18 8αηΙ (Ιχιηοηυαι 
ίΙΙοΓυηι Γοβία, 86 66ΐ6ΐ)Γ'η&ΐ68 : 6οηιιηςυβ ηοπιίη» (Ι6ΐ6ΐ8 ςιιοάαιηπιο(ίο 8ΐιηΐ, 61 6Χ8ϋη€ΐ8. νΕΕ8• 7. Ιηίΐηΐ€ΐά6(60€Τ%ηί (ταηιβα! ΗΒςηε (η βηβηι 
€ΐ άνίΐαίε» ά€$ΐηί^ί$ΐί. ΡΓ8η)696, Ιιοο 681 ^Ιαϋϋ, δ6υ 
8Π1Ι8 ίιΓπιΓιοί, Ίηΐ6ΐΙί§6η(ΐ2β 8ΐιηΐ, ί$ηοη)ίη1θ8» ΠΙ» 
ρ888ΐοη68 81(106 ΒίΤβοΐϋβ, ςυϋ>υ8 Ιιαιη^η» βιιπηα 
ηοη 860118 80 |;ΐ8(Ηο ρ6ΓΓΐΐ888, 61 ροηίΐοδ 8ΐ1 
ν'ΐΓΐυΙοιη ηιοΠΟΑ ]8θ6ΐ)8ΐοΓιιιι Ιιι 0θΓρηΓ6 (ΐιΐ8$ί ίπ 
8οριι1θΓθ. ΏοδίΓαοΐΑ αυίοπι ^βπΓιαιη ίιιιρί6ΐαΐ6, 6ΐ 
ΙΒ«ΠΩθ8ΐ8 ρΐ6ΐ8%6, (ΐ68(Γυοΐχ 80»! οΙνίΐΑΐΡδ Υοΐ 
< ΙνΡηΙβ» Ιρβοβ 1ιοη)ίη68 Ιηΐ6ηΐ|[6. ίη ηυΊ1)ΐΐ8 3ηΐ63 Τον έχθρον έζέΛίΛοτ αΐ ί>ομφάιαι, εΙς τέΛος^ 
καϊ χόΛεις καθειΛες, 'Ρωμφαίας αύτου νοητεον 
τά πάθη της ατιμίας, δι' ών ή ψυχή πληττόμενη, 
νεκρά πρδς άρετήν Ιντέθαπτο τφ σώματι, ώσπερ 
σήματι. Καθτ^ροΰντο δ' αΐ πόλεις, χαταλυομένης της 
ασεβείας αυτών, χα\ της εύτίβείας άντφκοδομημέ- 
νης. *Η και πόλε•.ς ύτ^ληπτέον τους ανθρώπους, οΤς 
οΐ δαίμονες Ινεπαύοντο (46). Ούκ άκαιρον χα\ πό- 
λεις ειπείν χα\ τουςέναγει, ναούς των εΙδώλων. ΙΐΑΐ>ί1»1)8ηΐ 61 9υί6806ΐ)8ηΙ (Ιίοηίοηοδ. ΟυαηΓίυαηι 6ΐΐΓ3η6ϋηι «Ιίβηι ηοη ΓυοΗΐ ρ6Γ οίνίΧ3ΐ68, οϋδία^ηα 
ίϋοΙοΓυιΐ) (ΐ6ΐυΙ)Τ8 !ηΐ6ΐΗ({'Τ6. 

Ρ^ΓίίΙ ΐΜΜοΗα β}η$ εηιη $οιηΐη. ΝβίΛΟ 6ΐΓιηι Ο ΆαώΛβτο τύ μνημόσννοτ αυτών μετ' ήχου. λη)ρ1ίυ8 6ί 88θπί1οίιιπι οίΤοΓΓΟ ηονίΐ, αυΐ οηιηίηο 
61ΐηΐ 1πν008Γ6. ΟΐΙΟ(] ΤΟΓΟ βίΐ, £}/ηι ίοηίΐΗ, ιϋϋπι 
681, (|ΐιοϋ οηπ) ο1απιθΓ6• ΟΙαπίΒπΐΊβ οηΊπι (ΙφπιοηΙα 
Β ΟοιηΙηο Γιΐ£ΐβ1)8<ιΙ. ^οΙ ΰηηι εοηινιι, ί(1 681 οιιπι 
^8Γι8ηι^8 )ΙΙ3, 80 8\ιρ6ΐ1)ί3 : 3ΐα οιιηι €ΐ3ηιοπ1)υ8 
ίΙ1ΐ8 61 03ηΐί1)ΐΐ8 83θΓίβοΊθΓαΗΐ. 5ίη^υΐ3π Αΐιίοηι 
86πηοη6 ίη (Ιβπιοηΰηι ΗινοΙιίΙιΐΓ, ίιηρίυηι 6ηη) »ΐςιΐ6 
ΙηΙιηιοιιιΐ) 3ρρ6ΐΐ3η8 , ίρβυηι Ιιοο ρ3Γΐο «Γιοηιηι Ούδε\ς γάρ αύτφ θυσίαν προσφέρε ι ν οΓδε, ή δλως έπι• 
χαλεΤσθαι. Τδ δέ, μετ" ήχου, άντ\, μετά ροης • βοών- 
τα γάρ Ιφευγον τά δαιμόνια, Έ χαΐ μετ' ήχον, 
άντΙ, "Ολετο μετά της αλαζονείας εκείνης, ή χα\ 
της κραυγής των έπιβωμίων φσμάιων. Ένικώς δ^ 
καΟάπτεται του δαίμονος, άσεβη τούτον χα\ 1χθρ>>ν 
όνομάζων, τδν προστάτην των εναντίων δυνάμεων 
μάλλον υβρίζων, ώ; χα\ τοΤς άλλοις αίτιον άτιοστ»• ΥβΠβθ ΐ6€ΐίθη6$. (4ϋ) Γιτ. Ιπα*^<παύοντο. Οί9ίίίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε 143 

σίας γινόμενον 
χατατρέχει. δ•.* αύτοΰ δέ, χα\ τούτων ούχ (ττον Α ϋινιηοηιιιιι |ιτχΗΐ(1ι•ιη ΐΓ»ςΙ« ο1ι]ηΓ$ηη8, τ«1υΐΙ (}Ηί Κα} ό Κύριος βίς τό^ αΙωνα μέτ€ΐ, Ό Κύριο; 
τοΙς ΙθνβΦΐν κίναι ικστευ^μβνος &χρ( συντέλειας * τ6 
άμετάθετον γάρ της ευσέβειας των διξαμένων αύ- 
ι^ν 6 λ^γο; διδάσκει. ΉτοΙμασετ 6ν κρίσβι τότ θρότστ αύτον. Περί 
της χατά τ6ν παρόντα βίον υπέρ ήμων αναλήψεως 
του Σωτηρος μκχρδν άνωθεν ειπών, νυν κα\ τήν 
μέλλουσαν αίνίττεται, τίϊν καθ-ίλου κα\ τελευταίβν 
χχ\ φοβεράν αύταΟ έπέλευσιν, δταν έχάστφ άποδ(- 
διοσι χατά τά ίργα αύτοΰ. Τδ δέ 'ΒτοίμασβΤ,άί^• 
θρωπ•νως εΓρηται, 

ΚαΙ αυτός χρινεΐ τήι^ οίκονμέτψ' έτ διχαίο- 
σύκ(ΐ • χρίκεΐ Λαοϋς έκ βύθύζητι. ΟΣχουμένην μίν 
λέγει τοΙ)ς πιστοί>ς, παρ* οΤς οίκείν πιστεύεται διά 
των Απανταχού ναών • λαούς δέ, τους Λλλους άνθρ(ϋ• 
πους, παρ' οΤς λόγχαι δασεΐαι των παθών, οΓς οΤα 
Οί5ρες ο! δαίμονες έμφωλεύουτιν-Αλλως γάρ εκείνους, 
χλ\ άλλως τούτους κρινεί, δυνατώς δυνατούς έτάζων, 
καΐ πρδς τήν πίστιν, καΐ τήν άπιστίαν αυτών. "Η 
κα\ τδ Λαοϋς έπάγων, τδ της οΕχουμένης έσαφήνι- 
σεν νδημα, άπδ του περιέχο^/τος τους περιεχομένου; 
ΰποδηλώσας. Τ?5 χρίσει δέ, τήν δικαιοσύνην κα\ 
τήν ευθύτητα κηρύττει, τδ του κρίνοντος άπαρίκ- 
κλιτον. ΚαΙ ίγένετο Κύριος χαταρνγ^ι τφ χέτητι. Πέ- 
νης γλρ εΙς εύσέβειαν κα\ άρετήν 6 ίξ εθνών λαδ;, 
φ πεηστευκδτι καταφυγή γέ^ονεν δ Θε<$ς• δ γάρ έν 
χρήμασι πλοντος, άπιστο; κα\ αβέβαιος. Ή κα\ 
τούτο βούλεται δηλούν , ώς ούκ ίττι τζαρίι τψ Θεψ 
πρόσω ποληψία • κα\ τδν πτωχδνγάρ καταφεύγοντα 
ζίχετιι^ χα\ ούχ αποστρέφεται. 
Π<Μΐιιι ιιυΙΙα 
€ίρί1. 

Βοηθός έτ εύκαιρίαις, έν ΘλΙψεσι, Καταφεύ- 
γοντι βοηθεΓ, κα\ έν εύκαιρία'.ς, τουτέστιν έν εύημε- 
ρίοις, κα\ έν θλίψεσι • καΟ' έουτδ γάρ Ικαστον απο- 
λύτως άναγνωστέον. Ού μόνον γάρ οΐ έν συμφοραΐ;, 
άλλα χαΐ οΐ εν εύπραγίαι^, βοηθού μάλιστα χρήζου- 
σιν, ίνα βίβαίαν τήν εύδαιμονίαν φυλάζωσι, καΐ μη 
έμπέσωσιν είς ((^θυμίαν, τήν μητέρα των συμφο- 
ρών. Τίνες δέ τδ, έτ εϋκαιρίαις . έπικαίρως είρήκα- 
οιν, έρμηνεύοντες, διι έγένετο Κύριος βοηΟδς έν 
θλίψεσιν έπικαίρο>ς, ήγουν εΐ; καιρδν δεδμενον βοη- νοΙιβΙΓιοηίβ €:ιιι»» ϋΙ45 βχβΐΙΓι^ ΐ»Νΐβΐ5ί' ρβτ 
ΓΦΥβΓΟ&ΊΐΊΐιΗοιηίηυΒ βΐΊβπι ΠΓμ&Ι. 

Υεηβ. 8. Ει ΰφ^ιπηϋ ϊη $ϋΒ€Λ<Μηι ρ€ηηαη€ΐ. 
Οοοπηιιηι νβΓο, ιηςυΗ, βϋνΐβ» βχ ^ιιΐίΐχι» η»(|ΐιο 
&ά οοηβυΐϋπϋϋοηβιη ρ6ΠΗ»ηβαηιιη επ*<)ιιη(. ΙΓι§ 
οηίαι τβΓΐ>ί9ι ββιηβΙ Γβοβρί» βάβί &ΐ3ΐ)ίϋυιιι. ηΐ* 
ςιιβ ίρβΙιΐΒ Ε€ΰΐΜί« ιηοοοιιηιιϋΜΓιΐΜ ιίβηοΐ»• 
ΙυΓ. 

ΡατανίΙ ίΛ }ΗάΗΪο ίΗτοηηηί ειιιΐΜ. €ιιιιι |ΜΐιιΙβ 
•ιιρβΓίυβ ϋβ δαίναίοτΐ» ιΓιχοΓίΙ ι<•ιιιηρΐίοιιβ, ηιι» 
III ρΓ»$6ηΐί τίΐ» Γαοΐι 6§Ι» ηαηο «Ιβ ΑιΐυΓα ΙπνΙΗ : 
ιΐβ υΙΐίΐΝΟ ηιιηΐΓΐιιιι βΐ Ι€η*ί1)ί1ί β]υΒ »<Ι?€βΙιΙγ 
ςιίΑπ^ο «ηκιιΊφιβ ]ιιχΐ8 ρΓορη» ορβτλ η$ΐΓί5ικΚ 
Οΐιθ(1 νβΓΟ &1ΐ ΡατΛνίΐ, ΙιυιηίΒΗηι πι ΐΜΐ€ΐη €θη«- 
^ (Ιοβηβηιΐβη» Ιοουΐιιβ βκΙ» 

'Υκιιβ. 9. Ει ψ$6 ίηάΐζΜί οτ^φμ ΐ€η« ίη /ιΜIιιί^, 
)Ηά\€α\>ίι ρ0ρι*(ο• ϊη ηΠίΐΜϋηΦ. ΡβΓ οτ^μ Ιφττλ 
[$611 ροΓιυβ υΐ Ίη βηκοο ΙίλΜυΓ, ρβτ Αα61ΐ4•δ.£ηιι], 
ΑιΙοΙβδ ίηΐβΐΐίβΐΐ. «ρυϋ ςυσβ Ιι«1>ϋ«Γ0 1>«αβ ογμΙΊΙιιγ 
ίη οιηιιίΐιυ» ΕοοΙβί^Πβ. ΡοριιΙοδ τβΓΟ «ρΐβΓ.>δ ΙιοηιΙ- 
ιιββ &ρρ6ΐΐ9ΐ« 9ραϋ ηυοβ ϋβηβ» βιιηΐ ιβ6€ΐιιιιηι ηο 
ρ&88ίοιιυηι βίΐγ», ίη «|υθΓυηι )9ΐ«Ί)Γίβ (!«ιι:οηβ8, 
Γ6Γ8ΠΙΙ11 ίηβίΑΓ €θΐηηιοπιηΐυΓ. ΑΙίΐβΓ Γΐιίηι ϋ1ο« 
Οοιηίηιιβ, &1ί|ηβ ιΙίΐβΓ ίβίοβ ]ιΐιΙίΓΐΙ)Ί, ρο(6ΐι1«» 
ηίπΓιπιιη ροΐεηΙβΓ βχηαΐΓ^η•, ]υχΐ2 ίΠοηιπι α4ΐοιιι« 
ηΐ^ιιβ ίηΟάβΙίΐαίοιη. Υ^Ι άιιιη ρορνΙο$ ϋίεΐΙ, ϋΐΑ^ίβ 
«ΙϋοΙιίΓαΙ ςυοά (ΙίχβΓαΐ ΟΓίβηι 16γπβ, ροηβηβ ηηοιΐ 
οοηΐΊη6ΐ ρΓΟ βο ηυη οοηίβηίαηι οβί. ^Μ(I^^^ο ιιιΐοηι 
(^ ]υ8ΐίΓΐ8ΐη 61 τΰΰΓιίικΙίπβιη εοηιρίίοαη», ]ιΐ(ϋε8ΐιΐι« 
ίιιΐ6κηΐ9ΐ6ΐη ρΓΟπϋοαί. 

Υεκ8. 10. Εί ίααν$ αί ΟοηΐηΜ» τφρηΜ ρβΝ- 
ρβή. Ρ&ιιρβΓ οΗιιι 6Γ81 ροριιΙιΐ8 ^βηΐίΐίβ, νίπιιΐβ 
ηίιηίΓυιη βΐ Γ6ΐί§ιοη6 : οαί ρο8ΐ αοορρίοπι (ίϋβιη 
Οοιηίηυ8 ΓβοΐιΐΒ 6βΙ ΓβΓυ^ίιιιη : ϋίνίιί^βοηΐιηηιιβρ ίη 
ρβοιιηϋ» οοη8ί8ΐηηΙ,({αί» ίιιοβπ» »ΐΠ"β ί«δΐίΐΙ)ίΙΐ'8 
βιιηΐ, «ΙΊτίΓι» νβΓ» 06η8βΓί ιιοη ϋ«ϊΙ>€ΐιΙ. Υβϊ Ιιοο 
ηο))Ί8 ίθΓ(6 νοίιιίΐ ρΓορΙιοΐα 8ίςηίηο8Γο Μΐιοιΐ 8ρυί1 Γ8ΐ »€ε6ρΓιο ροΓδοηΑΓϋΐη, ςυοιίςυβ ρ3προΓ6ΐη χηυβ ίΐο ύίνίΐβιη Λά $ό {ύ%\^η\&η 8η8- Αά]α!οΓ ίη ρΐΟΦρετϋαϋδνΒ^ ίη ίτ'ώαΐαΐίοηε. ('οιι* 
Γιι^ίβιιΐΟΒ αϋ 86 1)608 αάίυναί, 8ίν6 ίη ρΓ08ρ6Πΐαΐι• 

1)υ8, ΙΐΟΰ 68ΐ Γ6ΐίείΐ3ΐί3 (6ΠΐρθΓ6, €ΟθΓΐΙ0ί8ηΙ, 8ίνο 

|. ίη ΐπΐΗΐΐ3ΐίοη6. ΙΙηυηιςυοάίΐυβ 6η1ιηρ6Γ8β8ί*8ο1υΙΰ 
Ιβ^ΰηϋϋΐη 681. Ν6(|ΐΐ6 6ηίηι ϋ 8θΙυιη «υχίΐίρ ^Η4ν> 
%οηί ηιΓι ίη 08ΐηιηίΙα(ίΙ>υ8 8υηΐ, Βοϋ.ϋΙ^ 6ΐΐ8ΐη ςιιΙ 
ίη ρΓο$ροΓίΐ8ΐΊ1>ιΐ8, υ( Γ6ΐίείΐ8ΐ6ΐη^8ΐΐΑ4η οοη86ΓνοηΙ• 
61 η6 ίη ί(|;η8νί8ηΐ9 €8ΐ8Π)ίΐ9ΐ&μηι πΐ3ΐΓ6ηι, ιΐ6θί(ΐ8ηΐ. 
ΑΓκιυί 6ΐί8ΐη Ιβ^αηΐ Ιρ ρρροΠιιιιίίαη'^ιιε, [ειηη 
^Τ2Ά^α (ΙΊοΙίο ευκαιρία ηοη ρΓοβρβηΐΗίειη Ιαηίαηΐ• 
86(1 ορραΓΐυηίΙΜ6Πΐ 6ΐίαηι 8ί£[ηίβ€6ΐ], ίηΙ<:1Γΐ|^('ηΐΡ$ 

νβΓβ θείας. 

ηηοίΙ Ποιηίηηβ ορροΠυηβ ίη (πΐιυίαιίοηίύηδ ηο8 8ά]υνίΙ. ΙΙυο 6^1 ίΐΐο (6ΠΐροΓ6 ι^υο γ]ιι8 αυχίΠο 

ίη<Ιίβ6ΐ)2ΐηηΐδ. 

ΚαΙ έΛΛίσάτωσαν ίχϊ σόϊ οΐ γιτώσχοντες τό 
δτομά σον, δτι ούκ έγχατέΛίΛες τους έκζητονΤ" 
τάς σε. Κύριε. Κα\ λοιπδν έλπιοΰσιν έπι σο\, ώς 
μάνφ δυναμένφ σ^όζειν,οί γινώσκοντες τδδνομά σου, 
τουτέττιν σέ, κατά περίφρασιν, ήγουν ο( πιστεύοντες 
εΙς σέ• Τινές γάρ άπδ του Εβραϊκού τδ ΈΛΛίσά- Υ^Βδ. II. £/ $ρβτ€ηί ίη Ιε ηηί ηονεηιηί ηοηΐίη 
ΐΗΜπι, ηηία ηοη άετεΙίφΐίΒΐί εχηηίτεηΐεΒ Ιε^ Οοηιίηε. 
1)6ΐη6βρ8, ίηηυίΐ : $ρεταΗηΐ ίη Ιε, ν6ΐϋΐί ίη 60 (μιί 
8ο1η8 ροίθβΐ 8αΙν3Γβ; ίΠί, ίηπϋ3πι, 8ρβΓη1)υηΙ, ί|ΐιί 
ηοπιοη Ιηαηι, Ηυο οδΐ Ι6ίρδυπι ηονβπιηΐ. Αγ βί 
(Ιίθ5ΐΙ : 11 ηηί 0Γ6<Ιϋΐα ίη 1β• Ουκίαιη βΐίηιη ρΓΟ 147 ΕϋΤΗΥΜΙΙ ΖΙΟΑΒΕΝΙ 1ί^ 

νβΓίίίβ ίΠΊβ 8ρ€Τ0ηί ί/ι ίβ, «χ Ιΐ6ΐ>Γ»ο ΊηΐβΓρΓβΙαΓι Α τωσαν, άντ\ του έλπιοΟιι μεθηρμηνεύκαυσ'.ν. "Η 

κα\ προστακτικές ό λόγος, οΤα διδαίχα).ικί>ς, περ• ων &υβΙ : 8ρ6ταδΗηί ίη Ιβ, ΓυΙυΓΟ αβί ΙβιηροΓβ ρπο πιθ(Ιο 
ΐΊιιρβΓαΐίνο. δβίΐ ΡΓορΙιβΙ» ΓοΠΑβδίβ ΙπιρβΓ3ΐίνο 

η $119 631 ρΠΡΟβρΙοΗ» «ο (1θ€6Ιΐΐί8 ΙΗϋΓβ 6& (ίβΓί 

]ιιΙιβιΐ8, ςυ» ρΓη1»6 βο βηηΗβΓ ηονίΐ. Ρ^^^I6^^^ 
ϋΐίαηι ΓβοΙβ (ΙίχΊΐ, (2ι»Ι ηο9€ΤΗηΙ ηοίηβη ίηηηί. Ν3ΐυ- 
Γ&ΐΗ εηίηι Οβί ηιιΙΙυβ ηοτΗ. Ε( ϋβιηυιη €«υ»«η[ΐ 
ηρροβιιΗ βρβι βυ» άίοβΗβ : ΟηοΜονη ηοη άβηΐίηη'ηΐϊ 
€χςΗίνβηΙβ$ ια, ΏοΜχηΒ. Νβο (ΙίχΊΐ ΟυχΓβηΙββ, 56α 
Κχηϋηβηΐ€$, υΐ ίην6δΙί([8(ίοη6ΐη ςυαηκίιιιη 6χ Ιοίη 

ΑΠίοΐα Γ3€ί6ΙΙ(]2ΐη 6886 06ηθΐ3Γ6{. 

νΕΚβ. 12. Ρ$αΐαί€ ϋοηιίηο ^ιιί ΗαϊίΗαί ίη 8ίοη. 
Τ&ΐίβ ίΐαςιιβ €ΐιιη βιΐ ΟοιηΊηυ8 υΙ βυρβπυβ (Ιβηηοη- 
δίΓΛνΙηιιιβ, ΡίαίΙίίβ, ^οο, 681, €βηίΐ6 βί. ΗαίΗαηΐί 
ν6Γ0 ίη 5Μη (Ιίιίΐ, ηοη ςυία Οβυ» 1θ6θ οοηοΐυί)» βεβαίως οΓδεν εντελλόμενος. Κα\ Λλλως δ^ καλώς 
βΤΐϋβ τό δτομά σου • τ*ιν γάρ αύτου φύσνν ούδ£\ς 
έγνώρισδν. Προνέβηκεν δΙ κα\ τήν αΐτίαν της ελπί- 
δος, έπαγαγών, δτι Ούκ ^)^αΓ^4ίΛ^βς τοί^ς ^*ίη- 
Γθί}>^£ίς σβ, Κι)ρ(£. Όρα δέ πώς ούκ βΤπε Ζητούν- 
τας, άλλ' Έκζητουντας, τήν έξδλης ψυχής ζήτησιν 
δ(ά της προθέσεως παραστήσας. ΨάΛΛβτ8 τφ ΚνρΙφ τφ χατοικουντι έτ Σιώτ. 
Τοιούτψ δέ, φησ\ν, δντι τφ Κυρ(ψ, οΤον 4νω μικράν 
έδήλωσα, ψάλλετε. Κατοικοντζί δΙ εΐπεν, ούχ δτι 
περΓκλείεται τόπψ Θε6ς , άλλα διά του εΙπεΤν οδτως. ΙιΐΓ, 5βιΙ ιιΐ ςιιαιηύαιη Οβί ΐ6ΐΐ6νοΐ6ηϋ&ιη βΓ^ίΐ ΠΙυηΐ ^ τ*ίν πρδςτ^ν τόπον ένέφηνεν οΙκειότητα * ένοικεΤ γάρ Ιοοαιη <ΐ6ηιοιΐ8ΐΓαΓ6(. Η3ΐ)ίΐ3Γ6 6ΐΙίΐη (ΙΙοίΙυΓ Οβυβ 
ίη ίΙ(ΐ6ΐί5Η8, ιιοη ςυθ(Ι 9ΐ1) ίΙΚβ 6όιηρΙ«6ΐ&ΐυΓ, ββά 
νβίαϋ 1>6η6νοΐ6ηΐί& 36 Γ^ιηίΙΙ&Γιΐ&ΐβ ςαα^αιη ί11ί8 
€0η]ΐΐη€ΐ118. ΕχΙΐΟΓίβίΟΓ ί^αΓ ΡΓορΙΐ6ΐ» α^ 63η6Ι1- 
ΐΐίΐδ Οβί Ι2ΙΙΚ]68 ν6ΐ Η6ΐ)^9β08, ςίΓΐ Ιθη6 6Γ&Ι1Ι, Τ6ΐ 

ίΙ<ΐ6ΐ68 <γυί ηυηο βυιΗ 6ΐ ^ηΐί5υ$ί, ςιιοηκη 6γ:ιΙ 
Γυ1ϋΓυ$ 06113. ^Η^ Ηα^ϊίαί ίη 8ί0η, Ιιοο 69ΐ, ΟιΓι κα\ τοΤς πιατοΤς, οΰχώς περιεχόμενο;, άλλ'ώς οίκείως 
ΊίμΗς αύτοΙ)ς δ(ακε£μ8νος • ήγουν τους τηνιχαΰτα 
Εβραίους ψάλλειν προτρέπεται, ή κα\ τους εξ 
εθνών • αύτδς γάρ Ισται τούτων Θεδς, 6 Ιν Σιών 
χρηματίζων, κα\ τοΤς άξίοις διαλεγόμενος. Ή κα\ 
Σιών τήν έξ εθνών Έκκλησίαν ύποληπτέον ήν 
Οστερον ώχειώφατο. Γ63ροη83 &1(ΐα6 ΟΓαουΙα (Ιαΐ ίη δίοη, ιιϋί νίΓ08 86 (1ΐ£;ηο3 «ΙΙοςυίΐυΓ. Υ6ΐ 8ίοη Εοοΐ63ί&ηι (16 £6ΐ)1ί1)ΐΐ8 
6οηβΓ688ΐΑηι ίηΐ6ΐΓΐ|;6, ηιΐΛΐη ρο8(62ΐ Οοιηίηϋδ Ιια1)ίΐ3ν11. ΑηηΗη^ίαΐβ ιηίΰτ ρ€ηίΒ$ $ΐύάία φι. Η%6 3(1 3ρο- 
3ΐο1θ8 (11613 8ΐιηι, ςυί οΐΓ6αΐΗ6υηΐ68 υηίν6Γδ33 ([βη- 
169 (1θ6α6ηιηΐ• ΟυοιΙ ν6Γ0 Ι.ΧΧ Ιιίο ίίίιάια ββα 
€Χ€Γάί{α ()ίχ6ΓυηΙ, 5γιηιιΐ36ΐ)υ9 αηβ$ 6χρο8ΐιΙι, 6ΐ 
Α(]ηίΐ3 ίηιτηηίαίίοη€$, ΕχεΓοίΓίλί^ίιυΓ, 6ΐ δ1υ(1{3 "ΑναγγείΛατε έτ τοις ΒΘνεσί τά έΛιτηδευμβίτα 
αύτον, Τοΰτο πρ6ς τους αποστόλους, ο! πορευθέντες, 
έμαθήτευσαν πάντα τά Ιθνη. *Αντ\ δΐ του τά έπι* 
τηδβύματα, ό μέν Σύμμαχος μηχανάς είρηκεν 6 
δέ Ακύλας, ένοΛΛαγάς. Ώ; μέν οΰν πράξεις, έπι* ο]υ33ηηαηΐΐ3(β, 1ΐ06 6δΙ ίρδίυδ ^6613, Τ6ΐ 6]ιΐδ 3Γΐ6δ, ^ τηδβύματα * ώςδέ σοφα\, μηχαναί " ώς δέ άντ' άλλων, 

Ιναλλαγαί • οΓτε γάρ πό^>^ω, γεγόνασιν εγγύς • κα\ 
οΐ Ιν τψ σκότει της πλάνης, έν τψ φωτΐ τής αλη- 
θείας• κα\ οΐ έν λήθη, έν μνήμη• κα\ οΐ άπε^(5ιμμέ- 
νοί, προσειλημμένοι* κα\ ό βε6ς, άνθρωπος ' χα\ ό 
άνθρωπος. Θεός. 

06ΐΐδ(ΐιΐ6 Ηοηιο, βΙ Ιιοιηο Ι)6υ8 Γαοΐιΐδ Ιιοο ^Ι &<1ιηίΓ3η(ΐ3ηιι 6]υδ δ3ρ?6η(ί3ΐη, ?6ΐ 6]ιιβ Ιιη 
ιηΜΐιιΐίοη6δ : ςιΐ3β ηίιηίΓυαι 3ΐΙθΓυπι Ιο60 δυ666836- 
1 ηηΐ. Νβιη ςαί άβ 1οη([6 6Γ3η(, Γ36ΐί βηηΐ ρΓθρ6 : 61 
ηηι ίη ΐβηβΙΐΓίδ 6ΓΓ0Γίδ, ν6η6Γαηΐ 3(1 Ιυιηβη ν6Γίΐα- 
Γΐ8:ςυηηοΙιΗνΙοηβ6Γ3ηΐ, Ιΐ3ΐ>1ΐί βυιιΙ ίη πΐ6ηιοπ& : 
ρΐ ςιιί 3ηΐ63 8ΐ>]66ΐ1 ΓυβΓΑΠί, Ι3ΐΐ(ΐ6ΐη 3δ9υηιρΓι βυπί 

691. 

Υεκ». 15. Οηοηΐατη φιί Βχηηινϋ $αηρηίηβηι, βοηΐίη 
τ€ϋοτάαίη% β$ί. (1266 06υβ !ΐ3 (Ι1δρ6η83η> 0Γ(1ίη3νίΙ, 
ροδΚιοϋπι 60Γυηι ιη6Π)ίηίΙ. Αηΐ63 6ηίπι ηοη πΐ6Π)Ι- 
ηβπιΙ οΐι 6οηιιη !ηη(ΐ6)ίί3ΐ6ΐη. ΜβπάηΚ 3ΐιΐ6πι ηοη 
ίοΓοηδ 3Π)ρ1ίιΐ8 βοηιπι δ3η9υίη6!η 6ίΓΐ]η(1ί ίη δ36Γί- 
(161» [836ΗΑο3ΐ)8ηΙ φΐίρρβ ρΓορποδ Οΐίοβ, 6( ΑΗαδ 
Ηχηιοηίίδ] : ςιιίηίηιο «16 βΙΓαηάβηΙΐυηο ιη3ηίΙ)τΐδ δαη- 
^(ΐίηβιη ΙΙΙνιη βχηηΐ&ίνίΐ, (](]6Πΐ ίρδί ηοη ίη)ροδυ6- "Οτι ό έκζητων τά αίματα^ αντώτ έμτήσθη. 
Ταύτα δέ φκονόμησεν, επειδή έμνήσθη αυτών, έπι- 
λελησμένων πρ\ν διά τήν άπιστίαν, δ μή παρορών 
τάείς θυσίαν έκχεόμενα α?ματα, ζητών ταύτα έκ τών 
χειρών τών έκχεόντων, & ούκ ένέβαλον. Α?ματι κα\ 
τήν έκδίκησιν διδάαχει τών άλληλοφονιών, &ς ύπ^ 
τών δαιμόνων χελευόμενοι δκπράττοντο, ώς είναι 
δήλον, δτι πάς φονευς δίκας είσπραχθήσεται. Φησ\ Γ3ηΙ. Υ6ΐ ιιΗίοηΰηι ίη(1ί63ΐ ηιυΙυ3Γυηι ΰχάίιιπ), ^ γάρ έν τη β ίβλφ τής Γενέσεως • Τό άΙμα ύμώτ έχ-' 
ί]α39 ]υδ9η (Ιχπιοηυηι Γ36ί6ΐ)3η(, υ( ηΐ3ηίΓ68ΐυη) ζτ(τήσω, 

Α3Ι, ςιΐ0(1 οηιηί9 1ιοηιί6ί(ΐ3 Ια6ΐ ρθ6η3δ ; υ( 6(ίαπι ίη 66η6δί Ι69ίπιιΐδ : Ξαηρηΐηβιη αιΐιη ναίτηηι^ ίηςιΗΐν 
€Χ(Ιίΐίταιη ••. 

Νοη €$ί οΰΙΙΐΗΒ ΰΙαηιοΓβηι ραηρβηιη. Ηυπ)3η3 

6(6ηίηι η3ΐυΓ3 βιιΐι ίπνί3ίΙ>ίΙίυπ) (Ι»*π)οηυπι 1]ΤΓ3η•* 
ηυ6 <ΐ6ΐ6ηΐ9, 6ΐ3Π)3Γ6 (ΐιιθ(ΐ3ηίΐη)θ(!ο νί(!6ΐ)3(υΓ 3(1 

€Γ63(0Γ6Π1, ο!) 63υ83ηί1 (3ηΙΧ 63ΐ3ηΐίΐ3ϋδ 61 ΐηί86Π9ί. 

ν6ΐ ί1Ιυ(Ι Γ6Γΐ395ί9 δίκηίΩ63ηΙ 1ΐ2Ρ6 ν6Γΐ>3, ςιιοίΙ 
ρΓορ1)6ΐ36 οΐίιη, (ΙΙτίηΦ ΙηοαΓηΑΐίοηίδ ρΓθ3ρίοΐ6ηΐ6δ 
ιη3Γ«(ΐιτίπηι, 6ΐ3πια53ηΐ, ίηοαηιαπΰΐυπι Οβυηι ίη Ιπν 

••Οοιι.ιχ, 0. Οϋκ έπεΛάθβτο τής κραυγής τώτ πβτήτωτ. Τυ- 
ράννου μένη γάρ ή φύσις τών ανθρώπων ύπ6 τών 
αοράτων έχθρων, έδόχιι βο^ν πρδς τ^ν πλάστη'ν. 
γενομένης αύτξ κραυγής τής τοσαύτης ταλαιπωρίας. 
ΊΙ κα\ τούτο βούλβται λέγειν ' ώς (Λ προφηται «άλιν • 
τδ τής θείας ενανθρωπήσεως κατ^δοντες μυστήριον, , 
2κραζον, καλούντες τ^ν σαρχωθησόμενον εΙς άντίλΐ|- Οί9ίΐίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε 149 ηΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ Ι^ΑΙ,ΜΟδ. *50 

ψιν &ν χαι 4)Λω; πβνήτων βντων διλ τίιν λιτότητα Α ]"8ΐηθ(ΙΙ ΐιιο*Γη*Γιοηίβ βηχίϋιιηι αϋνοοδηΐββ. Οώ «?)( χραυγ!1ς ούχ Ιπελίθετο. ρΓορ1)ΰΐ9? ραυρβΓΡβ ΰθηγ6ΐΓΐΰηΓΐ98ίιηΰ (ΙΙοιιηΙυΓ, 
ρρορίβΓ 6αιη φΐ3ΐη €ο1θΙ)3ηΙ ΓΓυ{ΐ;3ϋΐ3Γΐ8 τίπιιΐβιη : 
αίςιιβ ΐ(1ΰθ €ΐ2ΐιιιοπ3 γογοιι οΙιΙΊΐα» ηοη 6$1, 

Υεαα. 14. Μί$€τεη ηιΗ, Ι^οιηιηβ,νίάε ΗηηιΗΟαίξΤΛ 
Μβαηι Λ^ ιηίιιιίη'β ηαη. Ηχο Υ6Γΐ)α 6χ €ΐι]υΜΐυβ 
Οΐιπδΐίαηί ρβΓβοη^ άΐα^ $οηΐ : Υίιΐβ, ιηηυίΐ, ϋβ- 
ρΓ688ίοηβπι «Ι (ΐ6]βΰ(ίοη6ΐη » τί$ίΙ)ίΓιΙ>ιι& ηιΙΙιι «Ιςοβ 
»1) ίηγΙ$ί1)ίΙίΙ)υ$ ίηίιηίαβ ίηίΙΊεΙ&ιη. δΙιιϋ(1>9ηΙ 
6ηΙιη υηίγβΓβυιη €Ηπ5(ίηηοΓυπι (|;6ηα8 ρΓ0Γ5ϋ5 ιοί- 

ΥΕΚδ. 15. βιιί €χαΙία$ ηβ άβ ροηί$ πιοΠίΜ. Ρογ- 
138 ηιοΠίβ ν&ηϋ ιη2η)'Γυηι 5ΐιρρΙίοί:ι «ρροΙΙ^τί!. 
0π38 ροΓίης ςυί $υρ€Γ3ΐ)»η(. οΙ^ηοΓββ 3ΐςυβ ίΐΐυ- 
κίποΓββ 3 83ΐτ3(οΓ6 «(ΏοΙ νί(]6ΐ)3η111Γ. ΡβΓ 8ΐιρρ1κ'ί9ΐ *Ε.Ιέησ(ίτ με^ Κύριβ^ Ιδβ τ^τ ταχΒίγωσΙν μου 
ίχ των έχΘρίάτ μου. Κα\ τούτο προ9ώινι> Χριστια- 
νού παντ^ ' Ί4&, φηαΧ* τήν (χ τών δυσσιβών, !)τοι 
των αοράτων χα\ 6ρατων έχθρων, γβγβνημέ'/ην μοι 
ταπβίνωσιν. Έφΐΐού^αζον γάρ έζόΐραι &παν τΐ των 
Χριστιανών γένος. 

Ό 1}!τώτ μ8 έχ τώτ χνΛώτ τον θίχτάτον. Πύ- 
λας του θανάτου τάς ιιολυ«ΐ&?^ λέγει τιμωρίας τών 
μαρτύρων, δν Ανώτεροι χα\ (ν^ξώτεροι Ιγίνοντο 
«βρ3τ τοά Σωτηρος* διά γάρ τών αίχιών εΙσάγΕταί 

τι; εΙς θάνατον, άυναται ίέ καΐ «βρ\ του Δαβίδ ταο- ^ βηΐιη ιπίΓοθαΰΚϋΓ ςυίδ 3(1 ηιοΛοιη. Ρθ88ΐιηΙ βΓιαιη 
τα νθ€?αθαι, τιολλάχκ μέν ύπ% ιεολεμίων ταπεινω- 
θέντος, ^σ^τος 8& παραδόξως έχ θανάτου, χα\ 
έκισημοτέρου γεγονόνος, διά τήν παρ3ί βεου ^ο- 

"ΟΛως άν έξαγγβΙΛω χάσας τάς αΐνέσεις σου 
έτ τάϊς χύΛαις της θυγατρός Σιώτ, Τοΰτο αΙτία, 
εΓτε του ^υσθήναι του Βανάτου, «Γτβ του ίητεΓν έλεη- 
θήναι • ν^α, φηοΐν, έξαγγίΛΛω πάσας τάς αϊτέ- 
€6Ας σσυ, τήν τής δημιουργίας, τήν της προνοίας, 
τήν τής σοφίας, τήν της δικαιοσύνης , τήν τής εναν- 
θρωπήσεως , θπίρ έκαστης γε τούτων άξιος τυγχά- 
νεις αΙνβΤσθαι. Σιά>ν μέν οΙΙν ένταΰΟα, τήν έν ουρα- 
νής Έκχλησίαν τών αγίων δνομά^ει• πύλαςδέ αυτής, \\χϋ ίηΐβΐΐί^ί (1β 1)63ΐο 03ν!ά, <|υΙ δφρβηιιιηβτο 3ΐι 
ίηίηΓκίδ θ6ρΓ688υ$, ιηίΓ3η(1υιη Ιη ιηοάυαι 3 ιηοΓίθ 
ΓιΙ>0Γ3?α8 β8ΐ, 113 ιιΐ ρ6Γ ορβπι ς^» €1 ρΓΧ$ΐ3ΐ)3ΐυΓ 

3 ΟβΟ, ρΓΦεΐ3Γ{0Γ βΐΊ3ΐη βΤ3(ΐ6Γ€ΐ. 

ϋΐ αηηνηΐί^ηι οηιηβι ΙαηάαίΙοηη Ιηα% %η ροΠίί 
βΙΙω 8ίοη, Βχο 03ί Γ3ιι$3 ςιΐ3Γβ Γιι6γΙι ΙίΙ)βΓ3ΐϋ8 » 
ιηοη<*, ?ϋΙ ςυ3Γ6 ιηί86Γί€0Γ(1ί3ΐη Οβ! ρβΓςυΙβίτβτΗ : 
ϋί αηιιιιιιΙι>ΐΝ, ίικιοιΐ, οηιηβε ΙαΐίάαϋοΜί ίηα$ ; 
€Γ63(ΐοηΊ8 ηΙηιίΓυιη, ρΓονΙιΙβιιΙΙ^β, 83ρίβηΙΐ3Ρ, ]υ$1ί- 
ΐ!», αίςοβ Τη€3Γη3ΐ!οηί8 : ρΓΟ ςυβΓυιη &ίη^υΓΐ8 Ι3υ- 
θ3Γί ΛβΓβΓίδ. ΡοΓ δίοπ νβΓΟ ΙϊΟΛ ίπ Ιοοο 83ηΓΐΟΓυΐΙΙ 
ΕοΰΙβδίβιη ίηΙβΙΓίβΗ, ςϋ3Β ΐη €Φΐΐ8 6$1 : βίρβΓ ίΙΙίυ» 
ροη38 8ΐη^ιιΐ3Γ68 Εοοίοβίββ, ςηφ ίη ογΙιο βυηΐ : τάς χατά τίιιον Εκκλησίας, δι' δν τις έπ\ ταύτην £ ρβΓ ςιΐ3δ ςηί ίηουάίΐ, ίη εΟΒίβείοιη ΕοοΙβιίβιη δίο» ^δίζων άνεισι. Τα?ς γάρ Έκκλησίαις έπιδημονντες 
οίδιά Χριστών πάσχοντες, άνήγγειλον τά θεία τερά- 
στια, στηρίζοντες τοίίς πιστούς. Κα\ 6 Δα6\δ δέ, διά 
της ρ^^,ου τών Ψαλμών, κατά πδσαν Έχκλησίαν 
εξαγγέλλει τάς αΐνέσεις του βεου. θυγατέρα δέ τήν 
άνω Σιών έχάλεσεν, ώς ήγαπημένην χα\ συστάσαν 
ύπ^ ΘεοΟ. 

ΑγοΛΛιασόμβθα έχΐ τφ σωτηρίφ σον. Σωτήριον 
^ χαλεΐτήν ένανθρώπησιν, κα\ τ6ν του Σωτήρος θάνα- 
τον, ώς αΓτια σωτηρίας τών ανθρώπων γεγενημένα • 
χαθά καΐ Συμεών δστερον • Εϊύον, 8φη, οΐ όρθαΛμοΙ 
μου τό σωτήρίόν σου, 

*ΕΥ8χάγησαν ίθτη έτ ^ιαρθορςί] γΙ έΛοίησαν. 
"Εθνη τοίις Ιουδαίους ενταύθα νοητέον, ώς τοΓς άν^ 3$0(^η(1ίΙ. Ναη ϋ ςυί ρΓορΙβΓ €Ι)Γί5ΐιιπ) ρ»83! «υηΐ» 
ρ€Γ Ιιιι]υ8ηιο(Ιί ΕεοΙο8ΐ38 ίη€βϋβΙ)3η(, (Ιίτίηα 3ηηαιΐ' 
Γΐ3ηΐ68 ηοίΓβουΙα, εΐ β(Ιβΐ68 3ΐΊθ9 οοηΓιηηβηΐββ. 1ρ8& 
εΐίαηι 03νίϋ Ιιοο ρ$3ΐιηθΓαιη ΓιϋΓΟ [υπιη€8] Ιαυάβ- 
Γιοη68 Οβί 3ΐιΐ)υηΓΐ3ΐ : βυροΓηλίη ρΓΧίβΓβΑ δίοη, 
ίΙΓΐ3ΐιι 3ρρ6ΐΐ3τίΐ, ςυΜί (Ιίΐεείαιο βΐ €οη8ΐΊΐυ(3ΐη α^ 

060. 

Υεκβ. !β. ΕαηχΛα^ίιηχΐ ίη $αΙαίατί ίιιο. ΡβΓ 
83ΐηΙαΓ6 Ιηε3Γΐΐ3ΐΙοη6Πΐ ϋοηΓιηί ΊηΙβΠί^Ίΐ, 3ΐ(]|υο 

6]ΐΙ8 ΐηοηβΐη, ςΐΙΧ 83ΐυΓΐ8 1ΐ11Π03ΙΙ9Β Γ.31183 €Ι8ΐίΐϋ• 

ϋικίβ βΐ 1)63ΐυ8 δγιηβοιι ρθ5ΐ63 €6€ΊηΊΐ : ϋιιία νίάβ' 
τηηΐ οΓκ/ί ηΐ£ί $αίηίατ€ ίηηιη '^ 

Ιηβχίϋ ειιηΐ §6ηία ίη ίηίβΗίη ηίίβηι (€€€ΤΗηί. ΡβΓ 
(βηΙε8 Ιιοο ίη Ιοοο ίιιάχι ίηΐ6ΐΓΐ)<βη<ϋ &υηΐ, νείηΐΐ μοις έθνεσι κατά τήν κακίαν κα\ τδν φθύνον όμοιω- ^ ιη3ΓιΙί3 ηίςυβ !ηνί(ϋ3 ίρβ'ΐΒ £;6η1ϋ)η8 8ίΐηίΐ68 ί3€1ί 
θέντας- δ^αφθοράν δέ, απλώς τί>ν θάνατον • σπουδά- 
σαντες γάρ θανατώσαι τλν άρχηγδν της ζωής, αύτοΙ 
πανολεθρίφ διεφθάρησαν άπ6 τών ΤΡωμαίων, καΐ 
θάνατον έκείνφ χατασκ&υάσαντες, θανάτφ συνεσχέ- 
θησαν άρδην. Ό κα\ π«ρ\ τών πολεμούντων τοις 
ΧριστιανοΤς δ λίγος• έπειγ^μενοι γάρ άφανίσαι τού- 
τους, αύτοΙ μάλλον ήφανίσθησαν. Ουκ άκαιρον δέ 
νουτο κα\ περ\ τών δαι;ιόνων ύπολα6ε^;, οΐ σχεψά- 
μενοι διά θανάτου τήν του Χριστού δύναμιν έπι- 
σχείν, αύτο\ διά του τοιούτου θανάτου τήν εαυτών 
δύναμιν έπεσχέθησαν. 

Έκ χαγίδί ταύτη γι Ι^^ρν^ιτ^ συΥΒΛι\φθί\ ό 61 ρβΓ ίπΐ6Γΐΐΐ1Πί1 ίρ83 Ι110Γ8. δΐυΐΐβίαββ βοίπΐ Ιοϋχί 

τίΐ» ριίικίρύΐη η)0Γΐί Ιι3()6Γ6, ίρδί 3 Εοιηαηί& 
ρΓ0Γ8ΐΐ!4 ρεΓϋίΙί 8υηΙ : 61 βιιιη ΟΙιηβίο ιηοΓίειη 
ρ3Γ3δ56ΐι(, ίρδί εοηΐΓ3 3ΐ) ί1ΐ3 (]6(6ηΜ ΓυβΓυηΙ• 
ΡθΓΐ:ι$ί>ί8 εΓΐ3ΐη τ6γ1>3 Ιιφο ()Ίεΐ3 8υηΐ ο)) 608 ςυΐ 
Πιπ8ΐί;ιπο8 ρ€Γ8βςυβ53ηΙυΓ, ηυί ροΐίυβ (ΙβΙύΙί δϋοΐ,. 
€υιη 3Γΐ08 εχδΐΊη^υβΓΟ ΙβηΙαιοηΙ. Νεο »1) Γβ ΓαβΓίΙ 
1ι»6 (Ιο (ΐ26ηιοηί1)υ8 ίπΙοΠί^βΓΟ, <)ΐιί ΟΗπβΐΊ ρο• 
Ι6η(ί3ΐη €οΙηΙ)6Γ6 »€ οοηιρβδοοΓβ βΐιΐίΙϋΟΓυηΙ : 
ςιΐ3 131116η οηιηεδ ίρδΟΓαηι ροΐίυδ «χδΐίηοι» δυηΐ 
τ'ΐΓβδ, 

ίη Ια(μ€ο 'ηίο φίΰΜ αΗοοηά^τΗηι ίΒη)γτ€ΐ{ξηιν^ •*1-α€. II, 30. Οί9ίίίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε 151 ΕϋΤΗΥΜΙΙ ΖΙΟΑΒΕΚΙ ί52 

€»ί ρ€$ ύοτΗΜ. ΑΠιι βίηιηίΐυιϋηβ β&ιηϋβιη τυΓβαβ Γ6- Α ^ονς αύνώτ. ΤΙ αύτδ πάλιν εΤτει, δι* Ιτέρα; €Ίχ6^ος 
ρβΐϋ ββηίβηΐίίΐιη, ηυ&πκίαιη ςυθ(Ιαιηηιθ(!ο ροιηρ^πι έμπομπζύων τϋ χαταστρρφ|^ των έχθρων. Ηαγ£δα δλ 
9([6η8 αυΐ ΐΓΐυιηρΙιυιη (Ιβ ΙηΙιηίοοΓυιη (ΙββίΓυοίΊοηβ. λέγει τ4)ν μελέτην, τήν έπιβουλήν * ιτ2σα γάρ πα- 
ΡβΓ ΐ3ςυβιιιη τογο ίη8ί(Ιί8ηιηι οο^ίΐΑΐίοηββ ίηΙβΙΓι- γ\;, έν χρυφ)}, χαθάπερ χα\ αΟτη * λαθραΕως γάρ 
^Η. Ιιι Ο€ου1ΐο βίεηίαι Ιοοο Ιβη^Ί βοΐβιιΐ ίιΐδίάίφ, έπιβουλβύοντες, εις φως έξηγον τ^ν φόνον. 
ςυβηααάιηοίΐϋΐη €1 ΙαςυβΙ : ΐΑοιβΙβί €ΐ&ιη βίΓυβηΙβδ ίοβίϋί»», ηιοΠβιη ρο$Ιιηθ(1ιι»ι Ιη 1υ€βΗΐ 6<1υ• 

€3Ι||. νΕΚ8. 1Τ. €ϋρηο$0€ΐατ Βοηηηη$ )Ηάί€Ϊα {α^ 
άβη$. ^ϋ(I^^^8 Ιιοο ίη Ιοοο υΙΐΊοαβ8 «ρρεΚβί. Εβ- 
ΐπΙ>υΊΐ 6ΐΗΐη Οοιηίηυ8 ΰοηιΙΊ^ηα υηίουιςιιβ ρΓΟ ιηβ- 
η(Ί8. 

1η ορεήϊ>η$ οιαηιιιιηι «ιιαηιιη €Όη\ρτ€Ηβη$η$ β$1 
ρβΰοαίοΓ, Ηοο 6ΐί»ιη 8υρ6ΓίοπΙ>υ8 βδΐ βίιηίΐβ. Ροη!» 
ΙιΐΓ 6ΐΓιιη 081183 ς[υ8Γ6 €0(;η0808(ϋΓ Οοιηίηυβ ]υάίοί8 
Γ806Γ6 : ςυία βοίΐίοβΐ 6Χ Ιιοο ροΐί88ίιηυπι {ιΐ8ΐυ8 ΓινώσχΒζαι Κύριος κρίματα χοιώτ. Κ ρίματα 
χαλεΤ τ3(ς Ιχδιχήσεις * άποβίδωσι γάρ Ιχάατψ κρδς 
άξ(αν. 

'Ευ τοις ίργοις χίάτ χβιρωτ αϋνον^ (τντεΛήρθι^ 
ό άμαρτωΛός. Κα\ τούτο το?ς ιιριΑαβοΟσιν δμοιον * 
τέθειται γάρ α1τ(α του γινώνχισΟαι χρΕματα ποιούν- 
τα τ6ν Κύριον * ούχ ήχιατα β^ άιΛ τούτων φαίνεται ΥΐιΙβΓί ρο(68ΐ, άυηο ί3€ίΙ, ιι( ςυί 8ΐίί8 ίη8ί(]ί88 ρ8• ^ βίχαιος χριτής, οίς παρασκευάζει τοΟς ενεδρεύοντας &^0((» '^ ^ν<<>ν ενέδρα περιπίπτειν, &χ περιτροπής• 
Τ6ν δλ αμαρτωλών έλχύσεις 1π\ τοΙ>ς τρεΙς τρδπους 
τήςάποδοθείσηςίξηγήσεωςτών Ιθνων* ή χαΐ απλώς 
άμαρτωλδν λέγει πάντα δΛιον. Γαηΐ, !ρ$ί ιη8ΐίηΐ6 ίη 638 Ιηοίϋαηΐ : βΐ ςιιοά (Ιοίί ία 
8υο8 ροΙί88ίηαιιιη ιο€(ογ68 οοηΥ6Γΐ3ηΙιΐΓ. Ρβοολ- 
10Γ6Π1 6(1810 ΙιΙο Ιηΐ6ΐϋ|;6, υηο 6Χ Ιτί1>υ8 ιηθ(ϋ8 
]3ΐη ρΓΧ(1ί€Γΐ8, οαιη νοοβηι ρ€ηία ίηΐ6ΓρΓ6ΐ8- 
ι-6ΐηυΓ, ν6ΐ £6η6Γ3ΐιΐ6Γ 860ΐρ6 ρΓΟ ςαοουοςυβ άο- 

Ιθ80. 

ϋίαρ$αΙηια, Οβ 1ΐ06 ϋΐοΐυιη β8ΐ• 

Τεβ$• 18. ΟοηνβΠαηίητ ρίηαΐοΐα ίη ιηβηίΗηι, 
Ρ6Γ Ρ6668Ι0Γ68 ΙΐΟ€ Ιϊϊ ΙΟΟΟ ίηΟ(ΐ6ΐ68 ίη(6ΐϋ£;ί(, 61 
Ρ6Γ ίηΓ6πιυιη &υρρ1ί€ΐ8. εοιιν6Γΐ3ηΙυΓ ιΐ3ςυ6 2 
ρΓ3686ηΐί ηίηιίΓυπι νίΐ3, 6( ίΙΙυο 8υ1> Ι6ΐτ3ΐη άβίο- 
παηΐιΐΓ, υ5ί ϋίουηΐϋΓ 6886 ρ(Βη3ηΐ!η 1οο3. ¥61 βΙίΙβΓν 
ϋ ηαί (Ι6 (6ΓΓ3 η3(Ι 8υηΙ ίη 63(]6ΐη ν6Γ86ηΙυΓ, ηι- 
ΙιίΙ 3ΐία(Ι ν3Ϊ6η(68 002Ίΐ3Γ6 ςυαιη (6ΓΓ6η3. Ει ςηθ8- 
ηαιη Ιηΐο1Ιί^3ΐ ρβΓ ρ6θθ;ιΙθΓ6$, οχ Ιιίβ ςαχ 86(]ΐιιιη• 
ΐυΓ(]6οΐ3Γ3ΐ (Γΐ06η8 : 

Οηηα §εηΐ€$ ηηϊΒ οΰΙίνΊ$€ηηίηΐ Βίηηι, ΟϋΙίνί. 
βουηΐιΐΓ, νοΙυη(3Π3 βοΠίοοΐ οΙ>ΓινΊοηβ• 

νΕΐΐ8. 19. Οηοηίαηι ηοη ιη βηεηι οΰΐίνίοηί βήΐ 
ραηρβΓ. Κφο, ιηςυίΐ, 1ιυ]υ8ηιο<)ί ([οηΐίΐϋβ 6νοηίοηΐ : 
<<υΐ3 ΩιΙοΠδ γΐΓ ίη οϋΐίτίοηβιη οηιηίηο ηοη 6π1. 
Ρ3ΐιροΓ6η ν6Γ0 6υηι (ίίοΙΐ, ςυί ΐ6πιροΓ3ΐί1)υ8 ςιιίϋβπι 
(Ιίνίΐίί8 68( ρ3ΐιρ6Γ, 86(1 νίποΐυηι 0ρί1)υ8 811 (1ίν68. 
ΥοΙ ρ3υρ6Γ6πι άΐοίΐ ρορυΐιιπι βχ £[6ΐι1ί1)υ8, νοίυΐί 
ηιιί βηίηι» ϋί^ηίΐ3ΐ6ηι 3πιί86Γαΐ, ρΊ6(3ΐί$ςα6 νίηυ- 
Ιιιπι ρβουΐίο ίηορ8θΓ3(. 

Εχ,ηίίΰίαΐίο ραυρενηηι ηοη ρατιΠί ίη βηεηι, Ραο- 
Ρ6Γ68 Ιιιο β6η(ίΐ68 ϋίοΗ, ςυοπιπι 6Χ8ρ60ΐ3(ίο υ8ςιΐ6 
ίη Ωηοιη Ιηαηΐ8 ηοη 6γΙι. ΚχβροοΙ^ΐίο νοΓΟ ]) ή ^κροσδοχία οΟ μάτην !σται μέχρι τέλους. Προβδ•- άίάψίίΛμα, Περ\ τούτου εΓρηται• 

^ΑΛοστραζρήτωσατ οΐ άμαρτωΛοΙ 9ΐς τότ ^ΐ|κ• 
ΆμαρτωλοΙις (νταυθα τους απίστους δνομάζει * 
^δην δΐ, τήν χδλασιν. ^ΑΛοστρα^ρήτωσακ δέ, άντΙ 
του, άπ6 της παρούσης ζωής χαταχθήτωσαν * ύ«4 
γην γάρ λέγονται τά χολαστήρια είναι. Ή χα\ οΙ 
έκ γης γεγονύτες, εΙς αυτήν στραφήτωσαν, μηδέν 
ύπίρ τά γήίνα νοήσαι δυνάμενοι. Γίνας δί λέ- 
γει αμαρτωλούς, διά των έξης Ιδήλωσεν, έπε• 
νεγχών • 

Πάπα τά §9νη τά έαίΛατΘατόμετα τον θεον» 
Δι* έχούσιον άγνοιαν. 

*0Γί ούχ εΙς τέΛος έχίΛτισθήσεται ό χτωχός, 
Τοΰτο δέ, φησ\, π^ίσονται τά τοιαύτα ίΟνη, δτι οδ 
μέχρι παντδς ΙπιλησΟήσεται ό πιστδς. Ό πτωχές 
μέν, τ6ν άτΛ χρημάτων πλούτον • πλούσιος δέ, τδν 
έξ αρετών. "Η χα\ πτωχών λέγει τδν έξ Ιθνων λαδν, 
ώς άπολωλεκύτα τ6 της ψυχής αξίωμα, χα\ πτΐικ 
χεύ^αντχ τ^^ν περιουσίαν τής εύσεβείας χαΐ 
αρετής. 

*Η ύΛομοψ^ των Χ9τΫ(τίύτ ούχ άχοΛεΐται εΙς 
τέΛος, ΙΙένητας έντβΟθεν τους έξ εθνών φησιν, ών 1{6ηΐπιιη 6ΙΐΓί$ΐυ8 Θ81. Πο ηυο 3ΐίΐ ί 8θπρΐυπι 681 : 
Ιρ$β €ήί €χ»ρ€€ΐαιίο ρβηΠηηι *'. Εΐ 3(1 ςη38 3)151 
ρβΓ 3ΐίιιηι ρΓορΙιείαηι οΐιιηαΐ «Γιοοηδ : Εχ$ρ0€ίαίβ 
ηιε ίη ίβηροτβ τβίΗΐηαίοηί$ ηιε<β. 

Υεβ8. 20. ΕχΒΗΐ^β, ΰοηιίηε ; ηοη ρτΰβναΐβαΐ Ιιοηιο. 
ΑΓιηβ Ιηΐ6ΓρΓ68 Γ6(](1ί(11(• Ι^οη ΙβηΐΰίΒ αραί Ηοηιο. 
Ηοο 3υΐ6ηι (ΙΙοίΐ ρΓορΗβία ο1) πιυΐυ88 ίηΙΟΓ 80<^6 
ΙιοπιΊηυπι Ιη8ΐΐΓΓ6€(Ίοη68 3(<ρΐ6 ίη8θΐ6ηΓΐ38. Υ6γΊ8 
ςυίρρΟ 30 83018 03Γ6ηΐ68 ρΓ3ϊ06ρΐοπ5υ8, 3(ςυ6 ϊάβο 
ΙβΓΓΒΠΙ 86 30 ΙίηΐυΠΙ 6886 ί9ηόΓαηΐ68, 8υρΓ3 ρΓ0• 
ρηαΐη ΒΒΐΠΓαΠΙ 8686 6Χΐθ1ΐ6ηΐ68 ΐ6Π16Γβ ΐηϋ1ΐ3 

&;οΙ)ηηΙ : 61 οηιηί3 3υϋ6ηΐ08, ίηΙΟΓ (1608 €(ί3Πΐ 8ϋ χία των έΟνών, ό Χριστός * Καϊ αύτός^ φησ\ν, 
§σται προσδοκία έ^ι^^, πρδς οΟς χα\ δΓ έτέροο 
προφήτου βοφ* Ύπόμειτότ με 8ΐς χζμρόν άναστά- 
σεώςμον. 

*Ανάστηθί, ΚνρίΒ^ μ^ πρίηαιούσβω άνθρωχος 
Άλλος, Ι/^Ι θρασννέσθω, είρηχεν * τούτο δέ λέγει, 
διά τάς κατ* αλλήλων επαναστάσεις των εθνών. 01 
γάρ άνθρωποι, παράτδ μή Ιχειν αληθείς διδασχά* 
λους, άγνοήσαντες δτι γη είσιν, υπέρ τήν εαυτών 
έΟρασύνοντο φύσιν * χα\ πάντα τολμώντες, Ιτι κας 
εΙς θεούς έαυτον); ένέγραφον. Έπέξελθε ούν, φησί, 
κα\ κατάστειλον τ6 τοιούτον φρύαγμα. ΤΕστι δέ χαΐ •» βοη. ΧΙ.ΙΧ, 10. Οί9ίίίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε 153 σΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΡδΑΙ,ΜΟδ. 154 

γλαφυρώτερον »ΙπδΓν• π/Λς μίν τ?) χατ' 6ίχ(5νβ, Α ίΐ8ΰπ1)βΙ)8ηΙ. Εχί ίΐ9Κ|ΐΐ6ΐα, Οβυβ, ίηςιιί^βΐ ΐΛηηιιι 
^ι6ς Ιστιν Λνθρωπος • πρ6ς δέ τά γεώδη πάθη, άν- ΰοπιηι 6ΐ6ν3ΐίοηβηι ^0Iηρ€8^6. ΙΗαϋ βΐίιηι (ϋ€ΐ ρο- 
θρωπο;. Τούτων οΟν επικρατούντων Ιν άνθρώποις, (68ΐ ^ιιοί) β0 Γ^Ιίοηβ, ςυ» βϋ ίπΐ2ΐ(|;ίη6ΐη βΐ ΕΐιηίΙί- 
άναστϊ)ναι τοΟ θανάτου παρακαλεί τδν Χριστί.ν, δι- 1υ<ϋη€ΐη Οβί Ιιοιηο Γαοΐοβ βδΐ, Οβιιβ άίοίΙιΐΓ : β» 
δάζαντα διά των αποστόλων, μή κατεπαίρβσΟαι τά γβΓΟ <|ΐι« (6ΓΓ6ηίβ «ΙΓοοίίΙοιίΒ «ο ρ9&8ίοηΊ1)υ• άβΐίηβ- 
πάθη της ψυχής, μηδέ τ6ν χουν του νο^. Κα\ ΙυΓ, Ιιοιηο ιηεηΐο αρρβΙΙβΙιΐΓ. ευιη ίΐαςηβ Ιι» ρ3«- 
&λλως δέ * μετά τήν άνάστασιν του κηρύγματος βίοηβ» ίη Ηοιηίηιΐιιη ρΓχναΓβΓβηΙ, 6οη&ΙυΓ Οβυιη 
άπλωθέντος εΙς την οίχουμένην, αϊ κατ* αλλήλων ΡΓθρΙΐ6ΐ& υ1 οχβιΐΓ^αΐ ι ηιΟΓίβ, 6( ιιΐ ρβΓ βΑηϋΙο» 
επαναστάσεις των πόλεων &παύθησαν Αρθ8ΐο1ο$ <1θ€6&1 ςαοιηο<Ιο ραββίοηββ βιιρπι βηίιηιιπι 

βββχίοΙΙβΓΟ ηοη (ΙβΙ)6ΐι(, ηβςυβ ριιΙνΙ$ βυρηι ίη1β1ΐ6€ΐυιη• Υβΐ αΓαβΓ ροβΙ τ^ΒηττβαΙοηβιη Οοηιΐηί άΐ' 
τιιΙ^ηιο Ενλο§6ΐίο ία > υηίτϋΓβυιη 0Γΐ}€ΐη, ιηυΐιι» ΠΙ» (^εηΐίυιη ίηδυΓΓβοΙίοηεβ αίςυβ ΙοδοΙοηΐίΦ ςιιίΰ- 

ΤβΓϋΙΐΙ. 

Κριβήτω^αν ίθτη έτώχιόν σον, ΆντΙ του, Τής ΗάΗ^ηΙητ §6ηί€$ ίη ϋοιαρβαη (νο, ΙΙοο ββΐ ρΓΟ- 

σής έπισχοπ1)ς άζϋοθήτωσαν. Ό κρίνων γάρ 6ρ§, ΙβοΙίοηβ 6ΐ οιιβίοϋία Ιαα ά\%ηχ 6η]€ί8ηΐυΓ. Ναιη ςιιί 
τδν κρινόμενον. Κρίσιν δέ τήν κατά του διαβόλου ]ηϋίΰ3ΐ ιΐ(1 βυιιι ςυί ]υ(1ΐΰΐΙυΓ &$ρΐ£6Γβ $οΐ€ΐ. ^υ« 
νόησον, περΧής κα\ διά ΈσαΤου φησ\ν δ Θεός * Ίδοϋ η ιΙΊομιι» νβΓΟ ίΙΙυό ίηΐ6ΐΓι§6 ςυοά €θηΐΓ& ϋφΐηοηβπΐ 
ό χαΤς μου Ιν ήρ^ησα, ό έκΛεκτός μου^ ΒΪς Ιτ Γαοΐΰΐκίαηι 6Γ31 : άβ ςυο ρβΓ Ιβαί^ηα (ΙίοίΙ Οβυ» : 
η'6όκησ8τ ή ^χή μον Θήσω τό Πνεΰμά μου ^^^^ ί^^^ ^^^* 9^^^ ^'^9<« «^<^<η< μι^μι ίη ηηο 
\ έΛ' αύτφ, κάί χρίαν τοΤς έθνβσιν έξοίσει. €οηΐ!>Ιαΰνίί απίηια ηκα, ροηαηι 8ρΙτίΐΜΐη ηϋηιη $ηρ€Τ 

\ €ΗΐΗ εί }ηάίο\ηηί α/Ι'βτβί ρ6η(ίΙίη$ **. 

Κατάστησαν, ΚύρΐΒ, νομοθέτητ έπ* αύτούί:. νκη$. 21 • €οη$ί{ίΗ€, Οοηύηβ^ ΐ€ρί$Ιαΐοτ€Μ ίπρετ 

^Εντα\>Βα τδν Χριστδν αΐνίττεται. κατά τό ' Έγώ €0$» ΡβΓ ΐ6(;ί8ΐ2ΐθΓβιη Ιιίο Οΐιπδίαιη Ιηΐ6ΐΙί|;ίΙ, ]υχΙ:ι 
9ίαζ€στάβην βασιΛευς ύΛ* αύτοΰ * νέον γάρ Ι^ω« ΠΙικΙ : Ε^ο απίβηι €ϋη$ΐΊίΗΐηι $Ηίη Ηβχ α^ €0, ΐ|υΙ 
χεν νόμον, τ6ν του Ευαγγελίου. ΙοςίδΙηΙΟΓ πον^ιη 618 16§6Π1 ΙυΙίΙ : 83ποΙυηι βΰΠίίοΙ 

Εν8η(|;6Γιιιιη. 

Γ^'ώτωσαν ίθνη δη άνθρωποι βίσιτ, "Οψέ €ορηο$€αηί ίβεηία ςηοάΗοιηιηα $ηηΙ. ^γο Βοϋί^ίη 

ποτέ μαθέτωσαν, ώς άνθρωποι (|)ν, χα\ ώς μή »Ιί<|ΐι&η(1ο ΑόϋίδΟΑΠΙ νίνβΓβ ιιΐ Ιιοιηίηε», βΙ ηοη υΙ 

θηρ^α. Γ6Γ3β. [ΥβΙ &Γιΐ6Γ : ΟοοβληΐϋΓ, ίιιςυίΐ, ςηοιΐ €0Γηι- 

ρΐΊΙίΙββ 80111, ςυοιΓςαβ Ιοη{;6 βαιιΐ & ϋϋβ : ςυ» ρΓορΓί» 608 (^ΙοπαΙίο &ο 8υρ6Γΐ)ί3 (Ιβ βεΐρβίβ βυ^άβΐ 

0Ο^ίΐ.1Γβ.] 

Ίνα γ/, Κύριβ,ά^έστηκας μακρόθεν ; Έντευ• Ο ΡδΑΙ.. Χ ^ι^XΤΑ ΗΕΒΒ^ΕΟδ. Υεκβ. Ι. ΌΐηΗίά^ 

θεν εις τους περ> προνοίας εΙσβάλλει λόγους, των ΌοιηίΜ, Τ€06$$ϊ$α Ιοη^€ ? ΙποίρίΙ Ιγ&€1&γ6 (Ιβ (ΙΊνίη» 

πονηρών μέν ευημερούντων, δυσπραγούντων δέ των ΡΓονΜβηΙί» : ηονβΐυΐί ρΓ&νυΓυιη Ιιοηηπιιιη γο8 1>6ηβ 

αγαθών * κα\ προσώπφ τών θλιβομένων ποιείται τήν ϋΟ ΓβΠΰίΙβΓ δυοοβάβΓβηΙ, €0ηΐΓ& αυΐβιη, ]ιι$Γι λο 1>οιιΙ 

δικαιολογίαν. Διατί, φησίν, άφηκας τους ανθρώπους τίΗ ίηΓεΙίοίΙβΓ (1ο|;6Γ6ΐιΙ, 6Χ ρ€Γ8θηΗ ]ιι$ΙθΓυιιι ίη 

ώς Ιτυχε φέρεσθαι ; Ικ μεταφοράς τών πό^^ωθεν 8ίηΊΰΙίοηΙΙ)υ3 βχβίδίοηΐίαιη 86ηΐ)οηθΐη ΓαοΊΐ : οΐ 

Ισταμένων, καΐ άμε^ούντων• ΤΔΐίοηβηι ςιιοά&ηιιηοάο «χςα'ΐΓίΙ ζ Οβο, ϋίοβηβ : 
Οιΐ9Γ6 ρ6ΓΐηίΐΓΐ8 Ιιοιηίη68 (οιηβΓβ 80 088» ΓοΓΠ ςυο 80Γ8 ]α^6ΐ, ηβο ιιΠαιη βοΓΟίη οοΓ^η) 1)!ΐ1>€8 ? ςυοϋ 6χ 
ιιΐ6ΐ»ρΙΐ0Γ3 ίΠοΓυηι 8υιηρ1υιη 68(, ςιιΐ ρΓ0€ΐιΙ αΙιίβΓυηΙ» 61 ΓβΙκίΟΓυιη ηυΙΙπιηουΓαπι 1ΐ8ΐ)6ΐιΐ. 

Ύπερορφς έν εύκαιρίαις έν ΘΛΙψεσιν; Ύπερ- Όβ$ρί€%$ ίη ρνο»ρβΐΊίαΐίΙ>η» ίΐι ΙήΰηΙαίιοηβ ? Οββρί- 

ορ^ν Ιστι, τ^ προσποιείσθαι μή δρςίν, άλλα τοΙ>ς 06Γ6 68ΐ (1ί$8ίηιυΙ&Γ6, ηοη νί(]6Γ6, 30 ςιΐ8$ί (ΐ60Γ8ΐιηι 

οφθαλμούς αίρειν υπέρ τ^ δρώμενον. "Ινα τίτοίνυν, &8ρΊ€6Γ6, οΐ ηοη 8(1 Γβπι ϋΐ8πι» ςιιχ. βηΐο οευ1θ8 

φησ\, παρών, άφεστάναι δοκείς διά τήν μακροθυ- ροβίΐα 68(. Οϋίϋ ί{;ίΙυΓ, ίηςυίΐ, Ιιι ςπί οπιηίϋυβ 

μίαν , κα\ βλέπων άπαντα, προσποι^ μή βλέπειν, ρΓ»$6η8 68 ΙαηΟ Ιυ^ ΙοηκΑηίπηΙ&Ιο 80 ραΓίϋηΙία 

διά τδ μή Ιπαμύνειν τοις πράγμασι, κα\ ταύτα- έν &1)68$6 νΙ(ΐ6Γί8, 6( ουπι οηιηί3 τί(ΐ688, 8ίηιυ1.α5 

καφοΓς δεομένοις τής σης επισκοπής, ήγουν έν θλί- ηοη νίάβΓβ, υΐ ΓοΙηβ ηο$Ιη8 8υχίΓιυηι ηοη 16Γ88 , 

ψεσι τών κακώς πασχόντων ; Ταύτα δέ λέγει πάρα• ϋίςηβ Ηοο 60 ροΐΐδβίπιηπι ΙβπιροΓΟ, ςιΐ8η(!ο ρΓΟίβ- 

καλών, ούκέγκαλών. ΕΙδ* άν ό Θεδς πρδς ταύτα τδ οΓιοηβ (υ8 ροΐί88ίηιυηι ίη(ϋ§6ΐΜυ8, ηυηο 86ίΙΊ66( 

γεγραμμένον * ΑΙ άμαρτίαι υμών δαστώσι μεταζϋ ουπι ίη ΐΓίΙ)ΐιΐ3ΐίοηΊ1>υ8 οοηβΙίΐυΐΊ 8υηιη8? Ηχο αυίβηι 

ίμου καΐ υμών. ηοη 86οη88η8 &αΙ οιι1ρ8η8 Οβυηι ΡΓορΙΐ6ΐ9, 86(1 
Γ09&η8 ϋίΰίΐ 61 6χΙ)0ΓΚΐη8. Ν8ΠΙ αΐιοςυιη Γ68ροη(]6Γ6 61 06υ8 ροΐυί886ΐ, ίά ςυοϋ 3ΐί1)Ι βοπρίυηι 68ΐ : 
Ρεοοαία νειίτα άιΜηηΐ ϊηΐβτ ηιε €ί νο$. 

"Έν τφ ϋηερτιφανεύεσθαι τόν άσεβη, έμχνρΐ- \εκ$. 2. ϋηηι $ηρ€τΙ>ίΐ ίηιρίιιε, ίηοεηάίΐΗΐ ραηρβτ. 

ζεται ό χτωχός,Ί^^ί άσεβους, φησ\ν, έπαιρομένου, Ου&η(1ο, ίηςιΓιΙ, «Ιίςπίβ οχίοΙϋΙυΓ, ςααη(]ο Ιιβηο ίΙΙι 

διά τδ εύοδούσθαι πρδς άπαντα, βλέπων πάσι €υηε1α δυο€6(Ιυηΐ, Ιυηο 81 ςυί8 Ω(ΐ6ΐίϋπ) 681, πιά 

προσκ'ίπτων εύσεβίις, πυρπολείται τω ζήλ(ρ τής ΓΓ6ςιΐ6ηΙίΚ)υ8 υΓ^βαΙηΓ 08ΐ3ηιΊΐ8Γι1>υ8, Ι8 ζβίο ηηο- 

εύδοκιμήσεως, οΤόν τίνα καπνδν τ^ν στεναγμών διά (Ιμιι 8ΐιγιΐ6 ΟϋηυΙαΙϊοηο ορίηίοηί» 36 1>οιιί ηοιπίιιί» ** ΐ8α. λίαιι, 10. Οί9ίΐίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε 155 ΕϋΤΙΙΥΜΙΙ ΖΙΟλΒΕΝΙ 1ϊ>6 

ρβηβ &006η(ΙίΙαΓ, ίϋηυβ οχ ρΓορΓίο ΟΓβ £[Ρΐη*αυ3 Α του στόματος άναπέμπων, δτι τοιούτος ύν, 

ςιΐ08<Ιιιιη Γυιηί ΙηβΙαΓ βιηίαΊι, «ΙβρΙΟΓαηβ, ςαοά οαιη εύροεΤ. 'Ή χλ\ του δαίμονος έπαιρομένου κατά του 

Ιρ86 6]α8ΐηο(ϋ δίΐ, οΙΐ8ΰϋΓυ$ Ιαιηβη β$1, 3ΐςυ6ί{;ηο- ανθρωπίνου γένους, 6 πτωχ6ς τί]ν άρετήν φλέγεται 

Ιυ8(47)• Υβΐ αΙίΙβΓ βϋαιη ΙπίοΙΗ^β, ςυοά βχίοΐίβηΐβ κρ^ τ3(πά9η. 

8β Ιιηρίο (Ιχιηοηβ βάνβΓβυβ Ιιυηΐίΐηυηι ^βηυβ, ί1ΐ6 ςυΐ νίΠιιΓώυβ 651 ραυρβΓ, ηίιηίβι ϋΟοβικΙΚιΐΓ ρη$- 

ΒΪοηβ. €οαά)ηναηίΗΤ ίη €οη»ιΙν$ ηαα: ΰοριίαηί. Ηοο (1β 
!ιηρη$ βΓίΑΐη άίοΐυηι 681. €ο»(]]ιιναηΙυΓ, ίηςιϋΐ, ίη 
Ιιίβ ςυχ οοηβυΐυηΐ. €ο9φ*ιιΙοπαιη υ6γο Ιιοο ρηο- 

8ρ6Γΐΐ3ΐ6ΐη ίηΐ6Πί{{6. ΥοΙ 003(Ι]ΐΙ?3ηΙΐ1Γ 3 8υίΗ 8Ίαιί<- 

Γι1)ΐΐ8. 0586Γν2η(1υιη 6$1 3υ(6ΐη ({υοά ρΓορΙΐ6(8ΐ 5Χ- 
ρ6ηυιη6Γ0 (&ιη άβ ρΓανί8, ςυαιη (16 ρΓθΙ)ί$ Ιιοιηίηί- 
1>υ8 Ιο<ιιΐ6η$, 5Ίη(;ιιΐ3π αΐίςαβηάο, 61 αΓιςυ&ηίΙο 
ρΙιΐΓ3Η υΙϋυΓ 86Γπιοη6 : ςυΊ& ηυηιοΓΟ ηα'ιάΰΐη 
ηιυΐΐΐ 8ΐιηΙ, $6(1 \ίΓ(υΐ6 &υΙ νίΐίο υηυηι. ΥοΙ &Π- 
16Γ : Ουίβ ΟΐΒίΟΛ (ϋοΐίο συλλαμβάνονται ηοιι Ιαη ΣνΛΛαμβάτοτταιέτδιαβουΛΙοΐζ^ οΤς δίοΛογΙζοτ^ 
ται. Κα\ τοΰτο περ\ των &σεβών, δτι τρόπον τινά συν- 
8ρνοΰντ4ιεΙςΛ3ουλβύσονται. ΣυνεργίανδΙ νομιστέον 
τήν εύόδωσιν. "Η καΙ συνεργουνται παρά των ομοίων• 
Παρατηρητέον δ& πολλάκις, δτι ΙπΙ των αγαθών, κα\ 
έπ\ των πονηρών, τούτο μίν πληθυντικώς, τούτο 8& 
ένικώς εκφέρει τ^νλόγον οι τεγλρ άγαθο\τψ άριθμφ 
μέν πολλοί είσι, τ^ δέ άγαθότητι, εΤς• χα\ οΐ 
«ονηρο\ δέ, τφ μ^ν άριθμφ, πολλοί , τξ δΐ πονη- 
ρί<?, εΙς/Η κα\ περ\ των ευσεβών δ λόγος, δτιΙνοΤς Ιιιιη 6\ζη\(ϊθΛΐ €οαά]ηναηίαΐ, ββϋ οΐίαιη €οηιρτείΐ€η' ^ διαλογίζονται περ\τών άσεβων τής ευημερία;, συλ- 
ίίιιη/ιΐΓ, ϋίοοΓΟ ροδδΐιηΐϋδ, ΓΓθρ1ΐ6ΐ:ιπι Ιιίο ΙοηυΙ λαμβάνονται* τουτέστι, περιπίπτουσιν έν μικροψυ- 
(Ιϋ ίΙΙίβ ίΙιΙβ1ί1)ΐΐ8, ςυί ίη ρΓορΓίίδ οοδίΐοΐίοη'ώηβ χίαις, ού χαταστοχβζόμενοι των κριμάτων του θεού• 
οοπ)ρΓ6ΐ}6η(Ιυη:υΓ, ςιια$ (ΙβίηφΓΐδ, 6ΐ ιΐβ ΗΙοΓυιη ρΓ08ρβπΐ2ΐ6 60§ίΙ&ηΙ; 90 81 άίοοΓβΙ, (ΐιιθ(1 ο1) ρΓΟ* 
ρΓίαιη ίιι6Γηιίΐ8ΐ6πι ΙαΙυπΙυΓ, ηοπ ναΙβηΙοΒ ρ6Γθίρ6Γ6 αιιΐ οοη8ί(1βΓ&Γβ ]υ^ίοίΑ Οοί. 

Υεβ8. 5. ΟηοίΐιαΜ Ιαηάαίην ρβΰοαίον ίη άβ^ίάβήη "Ότι επαινείται ό άμαρτωΛός έν ταΤς έαιΘυ' 
αηίηιω Βνω, «τΙ ίη/ιιΚιιε ΰαιβάΐαΐην, 01)δ6Γν&η(1υιη μίαις τής ^/τυχής αύτον^ χαϊ ό άδιχώί* έτενΛο• ΟΝΐ ςυ(κ1 ϋίοΓιο, ηηοηίαιη^ 8βυ ηιιία, &ρυά Π6ΐ)Γ9608 
ιιοιι $6ΐηρϋΓ 03ϋ5αηι Γ6(!(1ίΙ, 86(1 Αΐίςυ^η^ο &άτ6Γ« 
1»;αηι 68ΐ οοηίΐΓΠίβηϋι : αΐίςυβικίο 6ΐί3ηίΐ »1)υη(1&1 
]πχ(.ι ίϋίοη)3ΐί$ υδυιη. Αϋοο, ΊηςυίΙ ΡΓορΙιοΙβ, Ιηΐ6Γ 
60ϋ ν'αίαιη ρΓχνηΙιιίι, υ( 6ΐ ρ6003ΐθΓ68 ϋο (]6ΐίοΐί$ 
ΙβυιΙβηΐυΓ, ςυχ οαπΓι ίΐο ρΓορη^Β Ιίϋίϋίηί οΙ>ΐ6ΐηρ6.- 

τ»ηΐβ8 οοποηιίΐΐιιηΐ, 61 ϋ ρ&πΐ6Γ ςιπ ίη]υπίΐ ςυβιη• ^.^, _, .^ ,, ,_. _., , ..^.„ 

ρίαιη ϋΙΒείυιιΐ, & δϋί 8ίη)ΊΙϋ>υ8 ιηα]0Γ6ΐιι ίικίΰ βοο- ^ παρά των όμρίοιν, έν οΤς άνοσίως πράττουσι• γβΊται, Κα\ τοΰτο παρατηρητέον, ώς τδ δτι 'καρϊ 
τοΙς Έβραίοις , ουκ ά«\ αΐτιολογικδν παραλαμβάνε- 
ται * άλλ* Εστίν δτε χα\ βεβαιωτιχδν χα\ παρέλκον 
τίθεται κατά τίνα συ;\/ήθειαν• ΟΟτως οΟν, φησ\ν, 
έκράτησεν ή κακία, ώς τους άμαρτάνοντας έπαινεΓ- 
σθαι μέϋΐλον έν τοις πλημμελή μασιν ών έπιθυμου- 
σιν, ώς ΙμτταθεΤς, χαΐ τους άδικοΰντας εύφημε?σθαι ΙοΗδ βΙοΓί&ιη οοηδθςυαηΐϋΓ. 

Υεβ». 4. ΙτήΙαν»! ΏοηΐίηΗηι ρεΰΰαΐοτ, Χά υΐΐίο- 
ηϋΐη Οουιη οοηιιηοτίΐ, βυίβ οαΐΒ αΓ^βηβ αίςυβ ίη- 
οίΐαηδ (ΐ6ΐίοΐί5. 

8€€νη<ΐΗηι ηαΐίίίαάίηβίη ίτω $η(Β ηοη βχφιηβΙ. 
Νυη 6λΐ£;6ΐ, ίηςιιίΐ, Οβυβ ροοηιΐδ ιγ» 8ΐΐ£ οοηάί• 
Κη38, ]αχΐΑ ίΠυϋ : Ξϋηίίΐηΐΐαίβ» οΒ$€ΤΌαν€Η$^ ϋο- 
ΠΗΜ, Οοηΐίηβ^ ηα'η $η$ίίηβδίί*^ 1 Ιτ^ιη 6ηί(η 06$, 
]ιΐ$ΐαπ) ροΒπαιη 6ΐ οοηϋί^ηιιιη δΐιρρΗοίυιη &ρρ6ΐΐ8ΐ. 
&Γΐ86ΓίοοΓ8, ίηςυίΙ, 06υ8 6$Ι*: 8υηιιη»8 80 ιιΐ6ήΐ&8 
ροΒαβδηοη ΊπΟί^Αΐ. ΑΙίί [Ι6ςυη1]: ΐΓπΙ&νίΐΟοηιΊηαιη 
ρ6θοαΐθΓ δοουηάυι» ιηιι1ΐίΐυϋίη6ΐη 'ιτχ βυοί, Ιιοο 
€81 οοη(ϋ£;η6, 61 ρΓοιιΙ 6χί§6ΐ)&ΐ άίνίηα ιγα, ηυοβ 3ΐ) ΠαρώζνΥ8 τον Κύριοτ ό άμαρτωΛόζ. Εις έχδί- 
κησιν ήρέθισε, παρ* έαυτου όξύνας κα\ ταχύνας 
αύτ^ν, δι* ών εργάζεται• 

Κατά τό πΛηθος τής όργης αύτον ούχ έχΐηη/ί* 
σβι. βδκ άξί(ι)ς της δργης αύτου απαιτήσει δίκας δ 
Θεός. Έάτ γάρ ανομίας χαρατηρήσχις , τις ύχο- 
σΓτΙσεται ; Όργή δέ Θεοΰ, ή δικαία τιμωρία. 'Ελεή- 
μων,φησ\ν,ών, ούκ επάγει κόλασιν &κρατον. Έστι δΙ 
καΐ έτέρως κατά τινας, δτι Παρώξυνε τδν Κύριον ό 
άμαρτωλδς κατά τδ πλήθος της δργης αύτου, τουτ- 
έστιν άξίως τής παρ* αύτου δήτνου του αμαρτωλού 
άναπτομένης τψ θεφ οργής • άνατττομένης δέ, διά ίρΗΟ ρ6θο:9ΐΙθΓ6 ρΓορΓΗδ 8Γ6ΐ6ΓΐΙ)υ8 ίπδΓΐβ&ΐα Γυ6Γ8ΐ Ο τών πονηρών πράξεων, είτα τδ, ούχ έχζητήσει^ 61 366608», 6( ςυ(Η) δβςυίΐοΓ, ηοη ^χηνιπί^ ΐ6£;6η• 
(Ιυπι άίουηΐ ρ6Γ ίΐ)(6ΓΓθΚ3ΐ!οη6πι , Τ6ΐ οΓιβιη 3ΐ)80- 
1ιιΐ6 , 6( Ιιιηο 811 86η8υ8, ςυο<] Οοϋδ ρ6Γ ρ<Βη{- 
Ι6ηΐίιιιη ίυυιη ηοη 6χςυίΓβΐ, ςυί ιΐ3 βυπι ΐΓΓίΐ&γίΐ. 
Υεη8. 5. Νοη €$1 θ£ΐι$ ίη αοη»ρβαη €]α$. Ρυΐ3( 
Ρ660310Γ (|υοϋ ουιη Οουβ ροοο3ΐ9 οοιηηιίΚοηΙοπι 
ιιοη νίϋ6»1. Υ^Ι 3Π(6Γ : 06ΐΐ8 ςιιί υϋίςυβ ρΓ9β86η8 

^'81, 3 ρ6663ΐ0Γί8 ΟΟϋΓΐβ ΟΟΠ ρΟΓΟ'ΐρΊΐΙΙΓ. 

ΙηηαίηαΙ(β $ηηΐ νιοΒ ΗΙίΗ$ ίη οηιηί Ιβηιροη. Οιιαι κατ' έρώτησιν άναγνωστέον • ή χαΐ αύθις κατά άπδ- 
φασιν (48), οΤον Ούτω παροξύνας τδν βεδν, ούκ έκ- 
ζητήσει αύτ^^ν διά μετανοίας. 

Ούχ ίστιν ό θεός ενώπιον αύτον. Ό; οΓιται, 
ού ρλέπει αύτδν ούτω πράττοντα δ θεός • ή ού λαμ- 
βάνεται πρδ οφθαλμών αύτοΰ, ώ; παρών. 

ΒεβηΛοϋνται αΐ όδοΙ αύτον έν Λαντϊ καίρφ» •^ Ρδ3ΐ. οχχιχ,δ. 

Υαπ^β Ι6θ1ίοη65• 
(47-48) €γχο9 ίΐα 5οη3ϋΐ : ^ΐ(0<1 ΐαΐΗ ΰπηίδΐί (ίαιρΊυδνί άοΐίοοΐ) ρτο9ρ€Η(• ϋ\^\ϊ\ζθό Ι3ν Οοο^Ιε 157 αΟΜΜΕΝΤ. 1Ν ΡδΑΙ,ΜΟδ. 158 

Μή δοχουντ^ς ρλέτιεσθαι, μαφαΐ γ{νονται αΐ πράξει; Α ρβοοαίοΓ $υ9 ν^(](ΐ^^ ηοη ραΐαΐ (ΙβΓίϋΐΑ, ρ?ητβΓΒΐθΓ69 του Αμαρτωλού χα\ μεμολυσμέναι^ 

^ΑνταταφεΤταί ζά κρίματά σου άχό'χροσώαου 
αϋτου, *ΑφαιροΟνται αΐ χρίσεις σου &π% τοΰ νο&ς 
αύτοΟ • νους γάρ βρ^ • τουτέστιν Ιχβάλλονται, μή 
ενθυμούμε νου ταύτας, μηδέ λογιζομένου, δτι χριτής 
εΤ δίχαιος, κα\ Ισχυρές, χα\ μαχρύθυμος. Πβρέλ- 
χουσα δΐ ή άττΐ «ρ46εσις , χα\ χαταχρηστιχώτερον, 
ώσπερ 1π\ της ίνταποδόσεως ήρμηνεύκαμεν • ήρκ«* 
γάρ είτκϊν, *ΑναιρεΓται."Η χαΙάλλως••Ανα(ρεσιςμΙν 
της αμαρτίας, α( τοΰ θεού κρίσεις, λς δ άμαρτάνων 
ένΟυμο^μενος Λαύεται• άνταναίρεσις δΐ τούτων 
αΰΟις, ή λήθη αυτών. $6ΐηρ6Γ αίςυβ ίηςιππαΐίοΓβδ ΟιιηΙ β]υ$ ιηοΓβ9. 

ΑνβτΗϊΐΙητ }ηάίάα Ιηα α [αάβ €]α$. ^υ()^^^α, Ιη• 
ςυίΐ, ίυα 35 6]υ3 ΐηίοΠϋΰΐυ λυΓοΓυηΐιΐΓ. Ιρββ 8ΐ<)«)ί- 
()βιη 1ηΐ6ΐ)6€ΐη8 οουΐοβ βΐΐηιη &ιιθ8 Η3ΐ)6ΐ. Υβηιηι 
Ι)ΐι]υ8ΐηθ(1ί ιΙβΠηηυιΊΐβ ΙβηΙχ οχοίΐ&ιίβ 6$Ι, αΙ]ιΐ(Π- 
οία, ςιπΒ α (β ρΓοΓθΓυηΙοΓ, ηοη νΊ(ΐ€9(, ηοη τοηΒΐ- 
(16Γ6(, ηοπ 3ηίη)3ίΙν€Γΐ3ΐ, 16 ]ιΐ8ΐυηι, ΓοΓίβηι 61 1οΑ- 
Ι^αηΙπιβηι ]υ(!ίε6Π) 6886. ΠβίΙυηίΐΑΐ αιιίοπι ρΓ3*ρο8ί- 
ΐΊο αντί, βΐ 3ΐ)α8ΐν6 υ8υΓρ3(υΓ, υ Ι ίη τοΰβ άντα- 
ποδδσεως ίηΐ6ΓρΓ6ΐ3ΐι βϋΐηηδ. δ«1 Γπίιη «γοΙ (ΙΙοβΓβ 
αναιρείται. ΥβΙ βΙια Γ^Γιοηο : ΓβοοηΙί ςιιί(1βηι οΐιΐίΐ- 
ΙβΓαΐίο δαηΙ Οβί ίυϋίΰία, ςυίρρβ (\ηχ Γ600£[ΙΙ8ιι$ ίβ 
ηιιί ρεεεαΐ, λ ρβοο^ιο (Ι68ί8ΐί(. ΟΙτΙηοΓοπι νίοΐ85ίπι 
^ οΙ)1ίΐΐ6Γ3ΐίο ]ιι<!ίείθΓαηι 681 €0Γυτη οΙ)ΙίνΙο. 

ΟηηΊηηι ίηιηΐίόοτΜίη ενοΓκνη έ/οιιιίηα6ί(ιΐΓ. υΐοί- 
β€βΙ(ΐΓ οπιη68 ηιι! 3(1τ6Γ$υ8 6υηι ίη8ηΓΓ6ΐ6Γυη1, 
Ββο, 1οη||;3ηίηιίΐ&ΐβ 8η8, ρβΓηιίΐτοηΙβ Πΐιιηι 8Φρίιΐ3 
Ιη ΜΙο ίιΓιη)ΐ6ο« βηηβ 8υρ6Γ3Γ0. 

νΒΚ8. 6. Οίχϋ €ηίΐη ίη οοτάβ $νο : ^οη ηιΟΗδοΓ, 
ΡιιΟί Γ6ΐίαΐ3ΐ6ΐη 8ΐιβιη ά'ιη 68δβ ρ6Γπΐ3η8υΓηηι• 
ΜογβΗ βηίπι Ιιί6, ΙηίοΙΙί^β ρΓΟ ηιιιΙηΓί, » ρποΗ 
ηίιηίπιηι ροίβηΐίβ αίςυβ λ ρΓορηίβ νίΗ5ιΐ8. 
. Λ ρέΜΐαίίοηβ ίη ^$η€ταΐΙοη€ΐη ιιηβ ηιαίο, 8υΙ>- 
ΙηΙβΙΠββ ΐΓβΓΐ)ΐιηι #γο, ΥβΙ ρ€τΙταηνΙ}ο : ΓΟ^τίΐηνίΐ 

βηίπι ρΡ€03ΐΟΤ ίΠβ βΐ €Γ6(ϋ(]ίΙ, 86 .1 ^ϋΠΟΓηΓίΟΠ^ ίιι 

([6ηβΓβΙίοη6Πΐ, Ιιοο ββΐ ρ6Γ ΙοΙίΐηι νίΐηιη, Γπΐιιηιηι 

&1)8ςιιβ λβΚοΙιοηβ Αΐίςυ». 66η6Γ3ΐίοη6ΐη ϋη':πι Ιιιο 

ροβυίΐ ρΓο τΗα : ςιΐ38ί 4ίθ3ΐ, 35 6]ιΐ8 νίΐ3 3(1 6»ιη 

Ο <|α% βτίΐ ρο8ΐ 6]η8 χχίοτΧ^ΐΛ Πάττωτ τώτ έχ^ρώ»• αύτον καζαχνριεύσεί. 
Πάντας άμυ^^είται τους άνθισταμένους αύτφ, διά τήν 
τοΰ β&οΰ μαχροθυμίαν παραχωρούμενος πολ).άχις 
νιχ^ν χα\ &ν τοϊς πολέμοις. 

Κίαετ γάρ έν χαρδίφ αύτοϋ ' Ού μή σοΑβυθώ, 
Ηαράμονον ένδμισε τήν εύημερίαν * σοιλευθηναι δ), 
τδ μετατραπηναι της δυνάμβως. 

*Α:ιό γενεάς εΙς γετεάν άνευ χακον. Αείπει τδ 
Μσομοί^ ή δία€ήα>μαί^ * &ν€νί5ησ6 γάρ δτι ανέπαφος 
Ισται χαχώσεως, άπδ γβνε^ εΙς γ^νεάν, τουτέστι, 
ΐί7ρ' δλην ζωήν γενεών γ3φ έ^ταΰθα τί^ν ζωΙ^ν 
βίητ^ον, τουτέστιν, άιΛ της έαυτοΰ άχρι της μετ* 
αυτόν, 

Οί αράς τό στόμα αύτον γέμει^ καϊ Λίχρίας, 
ηαϊ ίόΛου, (Λ τίνος αίηον τό στόμα * σύνηθες δΙ 
χαλ τοΰτο τδ σχήμα τ^ των Εβραίων διαλέχτφ, χα\ 
«ολλαχοΰ χείμβνον, λέγω δ4) τδ συζευγνύειν τ^^ 
&^ρχ ταΤς άντωνυμ(αις ^ άς τά* Μακάριος οί ό 
Θ9ός Ιακώβ βοηθός αντον • χα\ χό • Μακάριος 
άΗΐρ , φ έστιν άντΙΛηψις αύτφ Μαρά σον, Πε- 
πλησμένον δέ Ιστιν άρ2ς, χατο^ωμένου π3σι * κα\ 
πικρίας, δργ(λω^ φθβγγομένου * κα\ δόλου, μ^ χρω- 
μένου το?ς λό ρις κατά τήν χαρδίαν, άλλ* 2τερα μίν 
λέγοντος, Ιτερα δλ χρύπτοντος. 

Ύλο τ^ιν γΛώσσατ αύτον κόΛος καϊ χότος. 
Έκ<1να φθέγγεται, & χ4πον χα\ πδνοντοίς έκιβου- ^ ςυιΐΟΓ, <|υ» ΐ8ΐ)0Γ6ΐη βΐ (ΙοΙθΓ6ΐη ί1<ΐ ροηαηΐ, 
λ&υομένοκ παρέχουσιν• Ή και 1ντ|| διδασχαλ(^ αύ- 5π8 Ιη9ίϋΐ38 16η(ΙΗ : ^βΙ ςηί» ΐη β}«ΐ9 (Ιοοιηπ 
τοΰ χάματος χα\ δδύνη, ών μεθέξουσιν οΐ αύτφ παι- 
Οδμενοι, μή &όρίσχοντβς τήν &νεσιν• Έ χα\ χ^|| 
χα\ όδυνηθήσεται ή γλώσσα αύτοΰ, τά χατά τών 
ΐΜλέμων φΟεγγομένη. Διά δΐ της γλωσσαλγ^ας 
ταύτης τήν συνέχειαν τών λόγων Ιδήλωσεν. ΈγκάΘηται έτ έτέύρφ μετά χΛουσίωτ. Ένεδρά 
έστι τόπος κρύφιος, φ τις έγχαταδυόμενος, άφανώς 
επιτίθεται τοΙς παριοΰσι. Καταλέγει δλ δ λόγος τάς 
«ολυ^ιδεις κακίας τών πονηρών , &ς ποιεΤν είώθασι, 
τους δόλους, τάς έπιβουλάς, τάς Αρπαγας, τους φό- 

»•Γδ3ΐ.€χι.ν, 5. •»Γ*α1. ιχλχιιι, 0. νβκβ. 7. €Η}η$ νηαΐεάιαίϋηε ο$ €}ν$ ρίβηηίη^ εί 
Λΐηαηίηάίηε εί άοΐο. ν6Γΐΐ3 ί1ΐ3 0$ ε}η», ιπογ© Η6- 
ΐΜ•«ί€ΐ ίϋίοπ)3ΐί8 ρο8ΐΙ» δπηΐ, ηηβιηηϋιηοιίυπι ηηιΐ- 
Ιίβ ίη 10618 Γ6ρ6ΓίΙηΓ. δοΐβηΐ βηίηι ΙΤβϋΓβΒΐ ρΓοηο- 
πιίη3 3Γΐί6ηΙί8 6θη]ϋη§;βΓβ; 6υ]ιΐ8ηΐ0(11 6ΐ ίΙ1ϋ(1 β8ΐ: 
ΒεΛ4Μ$ ο»}η» Όεηε ^αΰοΐί αΛ)ηΐοτ ε}Η$ ••. Ιΐβιη ΙΠϋΛ : 
Βεαίηί νιτ γμι ε•ί αΗχΗίηηι εϊ αί>$ ίβ ••. ΕδΙ βϋΐβπι 
π)3ΐ6(ϋοΓιοη6 ρίβηυπι 08, οαηι οηιηί5η8 ηΐ3ΐ6<!ίθ3ΐ : 
6ΐ 3η)0Γ!ΐυ(1ίη6, 6υιη ΐΓ36ΐιη(ΐ6 3ά οηιηβ8 ΙοςπΛίαΓ• 
ΟοΙο 6Γΐ3ηι ρίοηυιη ϋίδίΐϋΓ, 6ϋηι ηοη βχ 60Γ(Ι6 8βΓ- 

ΐηΟηβΠΙ ρΓΟΓβΓΛΐ, δβά βΙΙβ ϋκηΐ , 6ΐ 3ίί3 ίη 866Γ610 
3ΐΓΐΐηί 1ΐ3ΐ)63(• 

5ιι6 Ιίηβηα ε]Η$ Μοτ εΐ όοίορ. Εβ, ίηαυιΐ , Κ)^ 

ςυί* 

ΓΪηα ΙΛ- 

5αΓ 681 61 άοΙοΓ, ςιιΟΓυηι βΓυηΐ ρβΓΐί6ΐρβ8 «|υΙ βί 

οΐΗ6ΠΐρθΓ3ηΐ, (ϊηηι ηυ1ΐ3οι ίη 6}β8 (Ιοοίηηβ Γ6ςυί6πι 

ΗΐγβηίεηΙ ; τβΐ ίη ΐ3ΐ)0Γ6 6ΐ όοΙοΓβ βπ»Ι ϋη^ηβ β]ιΐ8, 

ΐ3ΐ)0Γΐ8 ηίβίΓηΐη 61 ύθ\υΤ\% ν6Γ53 3(1ν6Γ8ΙΙ8 608 

ρΓοΓοΓβηβ ςυοβ Ιπιριιβ^ηαΙβΙ. Ηα}υδΐηο(ϋ βυίοπι Ιο• 
ςϋοηιΐ! ιηοάο ΙοςααοίΙ&ΐβοι ίΙΙίΐΜ 36 Βΐ3ΐ6(1ίθ6ηΐί3ηι 

1114)163 νίΙ. 

Υεμ. 8. 8εέίεί ίη ιηΜ4ί$ ενηι «/ίυίιί^ιι•. ΡβΓ ί"»»• 
4ί38 06€ΐιΗυπι Ιηβίιΐίαηισι Ιοουιη ΙηΐβΙΙίβίΙ» (>η^ 
ίη8ί(Κ3ΐθΓ68 ΐ3ΐ6ηΐβΓ ΒοΙβηΐ ίαιρβίϋπι Γβ6βΓβ. €οη• 
ηυια6Γ3ΐ 3ΐιΐ6ΐη ΡΓορΙΐ6ΐ9^ 5ί6, ιηυΙΓιρΓίδί* ρΓ3νοΓΐιηι 
Ιιοπιίηαηι τίΓιβ, (1οΙθ8 νίϋο1ίο6ΐ, ίηδί«1ί38, Γαρίπαβ, Οί9ίίίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε 159 ΕϋΤΠΥΜΙΙϊΤΟΑΠΕΧΙ 160 

ΓΛίΙβ», ηΙ(|ίΐβ αΐί» Ηυ]ϋ8ΐιιο.Γι. ΑΙ>8€οη(1ρΐ βηίιιι, Α νους, κα• τά το(αΰτα. Έγχατακρύπτεται, φηΛ, τ^ 
Ιηί|!ΐ!ΐ, 86 ίη ίη8ί(1ϋ8, βίηπιΐ οιιιη ϋβ, ηιΓι νίΐϋβ ϋί- 
ΐιΟΓβί βιιηΐ; Ιιοο ββΙ ςυί ρΓΛοΙβιίοΓβδ •»1 οβίβϋπο- Γββ βιιηΙ ίη ϋβΠοΙίβ : ηοϋβ Υβΐιιΐί ρβιίβηι 8<*€ΐιπι 
§βηΙίβηΙβ8 8θ€ίθ8 8ί1)ί Ηα1)β1)ΙΙ. Οοίηάβ Ιη8ί(ϋ38 (!β• 
οίΑπιηβ, ίηβίιΙίβΓυηα βϋβηι ΰ3υ83ΐη 3(1(1ίΐ: 

Ιη 0€€ηΙιι$ ηΐ ίηΐβτβΰΐαΐ ίηηοεβηΐεηι. ϋΐ ιηοπί, 
ίπςιιίΐ, βίηβ 031182 βϋΐη Ιγ8(|»ι, ςιιί ιηιΙΙα βυιη ΛίΤβ- 
€11 ίη]ϋΓΐ3. Ηίηο βηίιη ραπίουίδίη τοΟ , ςυ» 02ΐυ- 
8α»η βίβηίίΐοβΐ, »(1Ηί1)βΓβ τβίβΓβδ οοηδϋβνβπιηΐ. 

Υεμ. 9. ΟϋηΙί €]η$ ίη ραηρβΓβηι τββρίαηηΐ, Αβδί- 
άύΆίίϊ 30 ροΓρβΙϋΛΐη Ιιυ]ιΐ8 Ιηδί(Ιί3ΐοΓί8 3(Ιβηΐίοη6ΐη 
ηΐΡΓβΐ : ηυι οοηι ρβΠΡβηββϋΐιΙβιη αΠςιιβιη νίϋβΗΐ 
βοιηποΑ 8ηιιηί 8οΙΙίοιΐυάίηβ οοηβίίΙβΓίΐ, (ϊυοιηο(Ιο 
βϋΐη €0ΐηρρβΗβη(ΐ3ΐ. 

ΙίϋίάίαίΗΤίη αδ$ΰοηάιΐο ηηα$ίΐ0θίη$ρ€[Ηη€α$Ηα. 
Τ3ηάβιη Γβρβίίΐ δβιαβηίΐ3ΐη, ν3Γΐο (|υο(Ι»ιηΗΐο(Ιο, 
ρΓθραΐ3ΐΐ8, 61 ίη ραΙΙίουιη ΐΡ3(Ιιιοοηδ οοηιηι 80β. 
ΐ6Ρβ 36111 36 ιη3ΐίιί3 αηί1β6ϋΐΐ(ϊαβ ρ(6η3 : Γ6Γ38(|αβ 
ςϋ003ηιηΐ0(Ια ιΐΐοδ βΐϊη ίίβηιοηδίρηί. Ν3η) ηιιβιη. 

«άηΐίΧΐϋΙΙΙ Ι60, βΧ ρΓ0ρΠ3 6Λν6Ρη3 3111 13Ι6Ι)Γ3 ίη- 

βρηιίοη1)υβ 3ηΙιη3ΐι5ιΐ8 ίηβίιΓιβίϋΓ, ςιΐφ ηίΐιίΐ Ι3ΐβ 
Ιίηϊβηΐίβ 86ϋυΓ3 ρβΠΓηηββιιηΙ : ίΐ3 6ΐ!3ηι ί8(6 ΓοοίΙ 
06€ϋΙΙί8 ιιβυβ ΐ3ΐ6ΐ)Γ3πιπι ίηδίίΐϋβ. 

Ιη$ίάίαίΗΓνίναρίαΙ ραηρβΓβηι, ηΐ ταρΊαΙ ραηρβηηι 
άηηι αΙίταΙιΗ επηι. €ϋϊη Ιβοηί 6υηι ο1) ίηδίιΐίβδ , 6Ι 
οβϋίυηι 6ϋρίϋιΐ3ΐβιη €0ΐηρ3Ρ3νβΓίΐ , ρβΓ8ΐ3ΐ βιΐΐιυο 
|0 οοιτ»ρ3Ρ3ΐίοηβ, (Ιοοβηβ 60ΐιβΡϋβΡβ6ΐ Ιβοηίδ ορβΡ3. 

ΙΓΓΙΙΙΙ. ΐη<|,ΐί(, III ΙβΟ, ϋΐ ΡΠ6(|3ΙΙΙ Ρ3ρί3ΐ, ΙΐΙ 3(1 Ι3ΐβ- ένϊδρα μετά των πλουσίων, τήν χαχίχν των επιφα- 
νέστερων αύτψ• τούτους γά ρ ώς ομοίως Ιχοντας 
προσβταιρίζεται • είτα σαφηνίζο^ν τί^ν Ενεβραν, &μα 
βέ καΐ τήν α1τ(αν αυτής προστνθε\ς, έπήγαγβν Β ^Ευ άΛοχρύφοις του αποκτείται άθίοοτ, •Ωστβ 
θανατώσαι Ανθρωπον &να<τ(ον, μηδέν άδιχήσαντα• 
Τδ του γάρ αΕτιολογιχ6ν «ολλάκις παραλαμβάνει 
των παλαιών ή διάλεχτος. 

01 όφ&αΧμοϊ αύτοΰ βίς τότ χέκτιτα άποβΛέ- 
Λουσι. ΤΙ]ν Εμμονον αύτοΰ χατασχοπήν ένταΰθα 
διηγείται, βλέποντος άτενως, πότε παριέντα τούτβν 
εύκα(ρως συλλήψεται. 

ΈγΒ^ρίύΒί 6τ άκονρύφφ ώς Λέωτ έιτ χχ^ μέτδρφ 
αύτοΰ. Τ6 αύτ^ κα\ νυν δηλο7, τήν πανο¥ργ£αν 
ΙκεΕνου ποιχίλην Ικπομπεύων, χα\ θηρίον αύτ&ν 
Αντικρυς γεγενημένον δείκνυσιν. *Ωσπερ 6 λέων 
τφ^ οΕχείψ φωλεφ Ιγκρυπτόμενος * τούτο γάρ ή 
μάνδρα βούλεται * τοΙς άσθενεστέροις ζώοις Ιπι- 
βουλεύει, παρερχομένοις άπονη ρως• οΟτω κα\ οζτος 
ποιεί, τφ άποκρύφφ τόπφ φωλεφ χρώμενος. 

Έτε^ρεύβί του άρπάσαι ατωχότ , άρχάσαι 
Λτωχόν ^τψ έΛκϋσαι αϋτότ, Αέοντι γάρ βύτδν 
άπεικάσας, χατά τε τήν Ιπιβουλήν, χα\ τίρι άπ- 
ήνειαν, χα\ τ6 φονιχδν, επέμεινε τ|9 τροπ|), προα•• 
αρμόζων αύτψ τά Ιργα του λέοντος. *Αρπάζει γάρ. 1>Ρ»« ΐΓ3ΐΐ3ΐ.Νβπυβ6ηίπιίη8ί(Ιί3ΐιΐροΐΓ6ΓΛΐη3Πςυ3ΐη€έπιπεσών αίφνίδιον ό λέων, χα\ ελκύει πρ^τ^ ρβρηί6ίο•3ΐη 3υΐ ίηίιηίοβιη 63ρ|3^, ι;6(Ι υΐ ρ3ΐιρθΓ6ΐιι, 
ρ^υρβΡβιη ίη(ϊϋ3η), βΐ ϋοηίβ 61 νίΓΐΙ)υβ Ιιυιη3η!8. Εΐ 

<ίαΐη 3ΐΐΓ3ΐΐβΓβ 6ϋηΐ ϋ^^|ι. πί,β^ίβ (Ϊ66ΐ3Γ3ΐ Γβρίη» 

ηκΜίαπι. Ββρ6ΐίΐίοη6 τβΓο ϋΐ3, ηΐ ταρΐαΐ, 8υηιιη3ΐη 
!ιιι]!ΐ8 Ηοηιίηίδ πηρί6ΐ3(6Π) (!6ηοΐ3ΐ• ¥61 ί(ΐ6σ ΓθΓΐ38. 
8ί88βΓηιοηβπι Ιηβ6ηιίη3νίι, ιιΐβχ3ί?ί;βΓ3ΐίοηβ<ιυ3(ΐ3ηι 
06ΐιιη ιη3|;ί8 βΧ6ίΐ3ΓβΙ 8(1 νίηιΙί€ΐ3ηι. 

ΥΕΕβ. 10. Ιη Ιαφιβο »ηο ΗηηιιΗαΗΐ βημ. Ηοο βδΐ, 
<1οΙο 6ΐ63ΐ1ί(1ιΐ3ΐ6 8ϋ3βΙ(Ιοπιίη3ΐ)ΗϋΓ : νβΙ οοοίβαιη 
ιη Ι6ΓΓ3ΠΙ ρροϋοίβΐ. ΗαπιΊΗδ 6οίηι 68ΐ φΓι Ιιυιηί 

ρΡΟδΐΓ3ΐϋ8 }30βΙ. 

Ιη€ΐΊηαΙ?ίΐητ , ^Ι €αά€ί εηηι άοιηιηαίν$ (ηβτϋ ραη- 
ρετηηι. \}\λ ροΐοηδ ίδΐ6 ρ3ΐιρ6Ρϋΐη (Ιοπιίηβΐυβ Γα6ΓΐΙ, έαυτοΰ μάνδραν. Ενεδρεύει (49) δ^, φησ\ν, ούχ Γνα 
&π/βουλον, ή πολέμιον, ή Οηρίον Ιλη, άλλα πτωχ^ν,τή• 
έν χρήμασι περιουσίαν, κα\ χαταπεπονημένον τη» 
άνθρωπίνην Εσχύν. ΈξηγεΤται δέ κα\ τήν άρπαγήν, 
βτι ελκυσμός Ιστι. Διά δέ της Ιπαναλή^εως το3 
ονόματος αρπαγής, εμφαίνει σχετλιασμόν. "Η χαι 
διά τής συνεχείας των παθητικών ^ημάτ(ι>ν, διεγβΙ• 
ρβι τ6ν βεδν εις άμυναν. 

•£^ τ^ [χαγίδί αύτοΰ τοαβίτώσει αύτότ. Έν | 
τφ (δ(φ δόλφ κυριεύσει αύτου * ή κα\ εΙς γήν ^(ψι* ' 
χτείνας • ταπεινές γάρ, δ πρόσγειος. | 

ΚύψΒΐ καΐ πβο'βιταί έτ τφ αυτόν κατακνρίεΰ• 
σαι τώκ χετήτων, *Οτε κατακυριεύσει των πενήτων ' ■- «'*'••" ■•«•Μβ ι ΗϋΓΐ», υα* τίΟΓ Λίπττξτωτ, νττκ χαταχυριευσει των τυενητω 

ΐαηο βΐ ιρββ Ιϋπιΐΐΐίΐ,,β ίηοΙίηίΙ,ίΐηΓ , 61 ρβη1>Η. » ί δυνάστης. ιΛ. χα\ «ύτ&ί χλίβή«,βί ,βπε.νού Ν3ΐη ηυι 63(]υηΐ ρηΊιβ ΙηοΙίη3ηΙαΓ. Η«ϊ6 3υ(6ΐιι 
οηιηίβ Οβηΐ. υΐ 6Ι ίιηιη6(Ιί63Κ)η6 6]ιΐ8 νίΐίυιη ρβίβηΐ, 
βΐ Οβί ρ3πΐβΓ Ιοη93ηίιηίΐ38 , 61 ρβυρβρυπι ορρρββ- 
•0ΓΙΙΠ1 ρ3ΠβηΓΐ3,βΐ60ΡϋΐΏϋ6ΐη (Ιοιηυιη νίιιάίοΐβ. 

Υβιι^. ι ι . ΟΊχιΐ ^ηιηι ίη ύοΐά€ $ηο : ΟΗϋηΒ Μ ΰ€η$, 
ατβπΉ [αά€ίη Ληαηι η€ νίάφαί ίη βη€ηι. Ι8 οιιί} ρβΓ- 
ιηίβδίιηι 6886 ϋίχίηιιιβ βοΊιη» βυ» 60η6υρίδ06ηϋ38 
€χρΙβΓ6 ίη ν3ΐ(ΐ6 3ΐηυΓϋ88 (ΐ6€ί(]|( ορίηίοο68 : (ΙυΐΒ 
ίηΐΓ» 86ίρδυπι Γβρυΐ3ΐ ςικκΐ Βοιίδ ρΓορρι» ρρονί- 
<ΐ€ηΐί» οΚ)Ιίΐιΐ8 βίΐ, ςα3 ηιυη(1υιη κυΙ)6Γη3ΐ, ςιιθ(Ι- μένος κα\ άπολεϊται. 01 γάρ πίπτοντες πρώτον 
χύπτουσι. Τούτο δέ γίνεται, Γνα χαΐ τ6 άνίατον αυ- 
τού φαν^Ι, χα\ τδ μακρόθυμον του Θεού, χα\ ή των 
πεπονΟότων υπομονή, χα\ ή έχδίκησις των άδικου^ 
μένων. 

ΕΪΛβ γάρ έτ καρδίςι αύτοΰ • ΈχιΛέΛησται ό 
θεός, άπέστρεψετ τό πρόσωπον αυτούς τον /ιή 
βΛέπειν εΙς τέΛος, Παραχωρούμενος γάρ πληρούν 
τάς επιθυμίας τής ψυχής αυτού, τ.ροζ άτοπους υπο- 
λήψεις εκπίπτει, λογιζόμενος έν έαυτφ έπιλελήσθαι 
τδν θεδν τής του κόσμου προνοίας, άποστρέψαντα Υληφ ΙβοΙίοηβδ. 
(49) ϋΐΛ^ο $10 ; :ίοη €ηηη ^η^^^^αιαΓ, η( 'ηηί ΙΊαίοτοη αΐίηαοηι Γα/ιίσί, νεί ίη{ζ\ί^^^^§4^ί(β^θ[^ 1:1 

την έπιβχοπήν βΙ-τοΟ 

γινόμινα • «6 γάρ εΙς τέΛος, πη μέν, τ6 4χρι παν- 
τός, πη 6έ, τ& δλως Ιμφαένιι * ταύτ6ν δΙ χα\ Αμψω 
δύναται, το7ς λιτττώτΕρον ΙπισΜπτομ^νοις. Χρή δ& 
γινώαχβιν, &νι τά ηρο^^θέντα νοούνται χα\ εΙς τ^^ν 
*ΙουδαΙχ6ν δήμον χα\ τόν Χριστδν, προααρμοζό- 
μ£να χατά μέρος. Κα\ ο!ίτος γάρ 1νήδρ€υβ μ&τά 
τών αρχόντων του λάου τλν &Οφον άπ6 αμαρτίας, 
τόν δΓ ήμόΐ; πτωχεύσαντα, χα\ άεΙ παρβτήρει, χα\ 
πάντα έπο{£(, χα\ τέλος δτι αύτδν άπέχτΕΐνβ, χα\ 
του,- αποστόλους έδίωςβ, τ^τβ χαΐ αύτδς Αρδην ύπ6 
Τωμα^ν ίξωλοθρ&ύΟΐ}. 

^Ανάστηθί, ΚύρΐΒ ό θεός μου^ ί)ψ<ύθιί^τω ή 
χειρ σου. Κινήθητι, φη•\ν, βίς έχδίκησιν • τ6 δέ, ΟΟΜΜΕΝΤ. 1Ν ΡδΑΙΜΟδ. 162 

ώ3τ€ μή βλέπβιν δ/ ως τα Α ςυβ ^ιι8ιο^Ί^1η, 6ΐ ρΓθΙθ€ΐίοιΐ6ΐιι ίιιιαιηίΐι ΐνβη^ηΐ, 

ιιΐ ρΓ0Γ8α& ηοϋ γιϋβ»! ςιι« βιηΐ. Ουοιΐ τ€γο «Ιΐ 
ΐΝ ^ιι#ιιι, &1ί1>1 ρΓθ«ι^(^α^€ «οτίριΐιΐΓ; 9ΐί1>1 τογο 
ρΓΟ οίΛΗΐΗο. υίΓοαιςυβ ΐαπΜη 8(1 ίϋβιη ΜηιϋίΙ Γ0€ΐβ 
£οη5ί(ΐ6Γ&οΐί : τβηιιη ρΓ«<1ί€ΐ» οπιηίΑ ίηΐβΐΐίβΐ ροβ• 
βυηΐ 06 ρορυΐο Ιαϋβοηιιη , βΐ <)« €ΙΐΓΐ8ΐο. 0«ιίρρβ 
€1111) ρορυΐυ» βΐηιαΐ €υιιι ρΗηαρίϋιιβ Ιηηο€€ΐ)ΐβιιι 
€ΙΐΓΊ5ΐυιη , 6| ρ«€€2ΐΐο οιηηΙ ρΓΟΓβυβ εΐΓβιιΐβιη , βΐ 
ρ3υρ6Γ6ΐη ρΓοριβΓ ηο8 βίίβοΐυιη , ίιΐ8ί(Ιίο&ο οΙ>9«γ• 
ΥΑπηΙ III €8ρ6Γ6ηΐ , οιηηίαςιιο αΐία Γ«Η:βΓίιιΐ , ςιιη 
8υρ6Γίϋ9 (ϋ€ΐ2 8υηΐ : 61 (ληϋβιη ροιίςυ^αι 6νηι 0€- 
€ί<]6Γυηΐ , ιρο8ΐο1ο8 6ΐίαιη ρ6Γ86€αΐί 8101 : ίρβί ιυβ 
ρθ8ΐΓ€ΐηο α ΒοηίΑοίβ Γυη(1ΙΙιΐ8 Γυ^ΓΐιιΙ ϋιΐβΐί• 

Υεκ8. ϋ. Εχ$ητρ0, Οοηίηβ ϋ€%9 ηΐΜΜ, €Λαίΐ€ΐΜ 
ιηαιιικ /»β. €οιηιηον68Π8 , ίο.ιυίΐ , «ϋ νίηϋκΐβπι. Ύ^ΙτωΟήτω ή χειρ σου, χατλ μεταφοράν. ΕΙώθασι 0"^^ ▼βΓΟ ««Ι : ΕχαΙί€ΐητ νΜηη$ /Μα, ρβτ ηιΗΑρΙι γλρ οΐ χολάζοντές τινας έπα(ριιν τήν χ•7ρα, χατα- 
φέρουααν τήν μάστιγα. "Η χα\ υψηλή, φηοΐν, ούσα, 
κα\ ύπ5ρφ€ρ*ις ^ δύναμίς σου, νυν μάλιστα τ6 α0τ6 
ε£ΐ/^Οήτω • χεΙρ» γάρ θεού ταύτην ύπολητττέον. Μίι εχίΛάθχι ^ώ^ χετήτωτ σορ εΙς τέΛος, Τ6 
εΙς τέΛος^ άντΙ του, μέχρι παντός. 

"Εγεπεγ τίνος ααρώργίσετ ό άσεβες τόν Βεόν; 
1^^^^ δεινοπαθήσας έπΙτοΓς τοιούτοις τών πονη- 
ρών τολμήμασιν, εΙς έρώτησιν χρηματίζει τ6ν λδ- 
γον • είτα λύει τ^ιν άπορίαν, Ιπαγαγών • 

ΕΤπε γάρ έτ χαρδίφ αϋτον • Ούχ έκζτιτήσει. β 
ΤοΟτο, φίΐο\ της άνοσιουργίας 1στ\ν αΓτιον • οΓεται 
γάρ, ώς ούχ εξετάσει βεδς τά δρώμενα. 

ΒΛέχεις^ δτι σύ λούου ηα\ βνρότ κατατοεΊς^ 
του χαραδοΰται αύτότ εΙς χείρας σου. Τδ ΒΛέ• 
χεις, άναγνωστέον χαθ' έαυτδ, στίζοντας τελείαν, 
Τν3 $ τδ νδημα τοιούτον ^ ώς εΐ χα\ τούτο μυριάχις 
ό πονηρδς οΓεται, διά τήν σήν μαχροθυμίαν εΙς άπδ- 
νοιαν έχτραχηλιζδμενος, άλλα συ βλέπεις πάντα, 
βιήχων άπανταχή, διδτι συ όρ^Ις άχριβώς τδν τε πό- 
νον τών άδιχουμένων, χα\ τδν θυμδν τών άδιχούν- 
τιον. Καταν:^ησις γάρ, ή λεπτομερί^ς διάγνωσις. 
*Αχριβώ; £1 δρ^Ις, ίνα παραδφς αύτδν ύστερον είς 
τάς τιμωρίας σου * τούτο γάρ αΐ χείρες ενταύθα 
νοούνται • φοβερότ δέ ^μχεσείν εΙς χείρας Θεοϋ 
ζώντος. ΣοΙ ίγχατοΛέΛείχται ό χτωχός. Πάντων άπο• 
ατραφέντων, αύτφ σοιμδνφάπέμεινενείς άντίληψιν. 

^Ορφατφ σϋ ήσθα βοηθός. Ώς Πλάστης αυτού 
χα\ Δεσπότης. Ταύτα νοούνται μέν χα\ περ\ τών 
απλώς πενήτων χα\ δρφανών* ούχ ήχιστα δέ χα\ 
ΊκερΧ του Ιξ εθνών λαού, πένητος μλν δντος, διά τάς 
ιτροειρημένας αΙτίας, ορφανού δέ, διά τδ μ^ γνωρί- 
ζειν τδν εαυτού Πατέρα χα\ Ποιητήν βεδν. 

Σύττριψοτ τύτ βραχίονα του άμαρτωΛοΰ χαΐ 
χοτηρού. Βραχίονα τήν δύναμιν λέγ<ι ' χα\ γάρ έν 

* Π6ΐ>Γ. Ι, 31. Γ8ΠΙ ϋίαυπ) 68ΐ. δυΐ6ηΙ βοιηι ςυί «Ηήΐιβιη ΐ'38ΐΐ(;»ιιΐ, 

ηΐ&ΙΙΙΙΠΙ 6ΓίΚ6Γ6, «Ι ρΙΟξαβ 80 νβΓΐ>€Γί» ΊΐΐΓβΓΙϋ.Ι. \>| 

8Γιΐ6Γ : Ουηι ροΙοιιΓια Ι\ΐ8 βχοΗβα 86ΐιιρ<?Γ είι, 6ΐ 8ΐι• 
1ιΓιιηί8, ηυηο ρΓ«€Ίρυ6 ςυΦ50, ίιιςιπί , Ιΐ» οηιιιΊϋιιβ 
8ΡΡ8Γ63Ι. Ρ6Γ ΙΠΑηυΠίΙ €11101 Πΰί , β]»» ρ<»ΐ6ΐιΐί»ηι 

ίηΐ6ΐΙί;6Γ6 (Ιβ1>6ηιυ8. 

Νε οΗίίή$€ατΙ$ ραηρύτηιη ίηοτΜίη ίη (ίηειη. Ιη /ί- 
ηεηι^ Ιιιιο €8ΐ, ίη ρβΓρβΙυυιη. 

Υεκβ. 13. Ρτορίίΐ ηηιά ίττΗαψίί ίνιρίηε ϋ^πη Τ 

£^Γ6 ί6Γ6η8 ΡΓΟρΙΐβία Ι3ΐη £Γ8ηά68 ρΓ8Υ0Γυ>Ι1 Ι ο- 

ηαίηυιη 8υ8υ8, ρβΓ ιηοϋαηι ίηΐ6ΓΓθ((8ΐίοιιΐ8 8οηιιο« 
η6ΐη ΓθΓΐΐ)8ΐ : 6ΐϋ6ίη€6ρ8 άυ1>ίΐ3ΐίοη6ΐη Γ68ροιΐ(ΐ6ΐι<1ο 
8θ1νίΐ, ϋίοβηβ: 

ΟίχΗ εηίιη ί» εοτΗε ειιο, Νοη €χηΗΪΤ€ί. Ε%ί, Ίιιηυίΐ, 
Ι&ιιΐΟΓυιη 8€6ΐ6Γυηι €&ιΐ83, ςιιοϋ 6ΐί8ΐίιηαΐιΙ Οβυιιι 
08^ίΐί8 60Γυ)η ηοιι ϋίεςυίΡβΓβ. 

Υεκδ. 14. νίά€$, 4/ΜοηίαΐΛ ίπ ΙαΒοΓβίη, α ίητοπη 
€0η$ίΟ€τα$9 ΜΙ ίταάααηηι ίη ηαηπε ίηα». Οιιαϋ «ίι, 
νίά€$^ ρ6Γ 86 ΐ6^6η(1υιη 681, &€ 8ΐ8ϋΐ1) ρθ8ΐ63 8Ί8ΐβη• 
ϋυιη, ιι( 8ίΙ 86η8υ8 : 1•ί€61 ιηί11ί68 ρΓ8νΓ8 Ιΐ8 
6χί8ΐΊηΐ6ΐ, οΙ> 1ιΐ2ΐη ηΙιτΓίΓυαι ρβϋεοΓίΑΐη ιΐα ίη αγ- 
τοβ8ηιί8ΐη Ιλρβαλ : (ιι Ιαιηβη, ο 06ΐΐ8, νΊ(ΐ68 οιηηί^ι, 
ςιιθ€ΐιηςιΐ6 ρ60€ΐΓ&ιΐ8, 61 Ι η οιηηβ8 ρ&η68 ρ6Γνο• 
111608. 1(ΐ6οςυ6 ΐυ 8υα)ΐη8 ύίΓιβ6ΐιΐΊ8 Ιιοιοίηυπι οαι• 
ηίιιπι ίη]υΓΐ8 «βΓβΠΟΓυη) ΐ8ΐ)0Γ6αι ρ6Γ8ρίοί8, ίΓβηχιυβ 
6ΐ ΓιΐΓ0Γ6ηι 6οηιαι ςιιι ίη]υπ8ΐη ίιιΓ6ΓΐιοΙ• €οο8^ϋ6• 

Γ3Γΰ 801601, 681 8υΐΗί1ίΐ6Γ (ϋ8€6Γ06Γ4?. Μα^ΟΟ, ίοςοίΐ, 

€001 6ΧΑΟΙΠΙ6 1(1 ρ6Γ8ρία8 Οΐ 10 ΓοΙΠΓΟΟ) ί11υ8 ρφοίβ 

Β ΙΓ8(188. Ιΐ8 60*10) 1ΐΟ€ ίΟ Ιθ€0 018008 8ΐ|ζΟ Π€9ηΙ 

]οχΐ3 ΠΙοϋ 8ροβΙοϋ : Ηοττϋ^ΊΙε αο ναΐάε ΐίίΗ€ηάΗηι 
€$ί νιαάετε ί»ι οιαοΜΐ Οβι νίν€ηΐί$ ^ 

ΤίύΊ τβ!ί€ΐΗ» 6$ί ραηρ€Γ. ΟηΗΙΟ$ 8 ρ8ορ6Γ6 8νΐ*Γ8Ί 
8001, Μϊϊάβ Ιυο Ι80ΐυιΐ) αιιχΊΙίο π>Πεΐο8 ββΐ. 

ΟτρΗαηο Ιη €νΙ$ αά}νΐοτ. Τ»πςιι;ιθ) ε]ο$ €Γ6:ιΙηΓ, 
61 ΟοοΓιοπ». \'.x^ Ιαπιοο ηοο Οπίοιη (Ι6 ρ9ΐ<φ6ή1)ΐΐ8 
61 οΓρΙιαοίβ ΊπίοΙΠ^υοΙιΐΓ, 86(1 (Ιβ ^οοΓιυιη ροροΐο 
ςοί (1ί€ΐ;(0) οΐ) €8υ$8ΐιι ρ^ιιροΓ ΟΓϋΙ ; 61 ΟΓρΗαιιυβ, 

(ΐοία ρ:αΓ6Ι0 .16 Γ86ΐ0Γ60) 80010 000 ΟΟΥεΓίϋ. 

\εκ8. 15. €οη(€η ΰταΜηηι ρ€€θαΐοτί$ α ηιαίίρηί. 
Ρ6Γ 1)Γ3€ΐιίϋη) ρ(»ΐ€οΙιηο) αο ΥίΓΟβ ίιιΐοΐ'ί^'.ΐ• Οί9ίίίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε 1β3 ΕυΤΗϊΜΙΙ ΖΙΟΑΒΕΝΙ 1« 

Ιιι I)^α^I1^(V ΰίβηίιη γοΙιιϊ ΙιοιηΊΐ)ί$ εοπδίδΐίΐ. Ροΰ€9- Α τούιφ ή τοΟ άνθρωπου βύναμις * άμαρτω/Λς δέ, ό Β ΙΟΓ Ααιβιη ϋΐβ €βΙ• ςιΓι €οιΐ€υΐΗ&€6ηΓΐ9β (1οιιιΊη&η(ί 
^^ι•β^ν^ι [ιη2ΐ1ί|;ηιΐΒ νβΓΟ ίβφιί ρΓοροβίιο ΑΟτοΙλίηίΑΐβ 

' ρΓΟρΠΑ ρΓΑΤυβ 6&1 ϋΚ 80βΐ68ΐΐΙ8 : ρΓΟ ρβΟΟ^ΙΙΟΓβ 

«(12111 $( ηοΑίΊ^ηο ίρ$ΗΗ> ροΐββ <)φΐηοη6ΐΐ) ίιιΐ€ΐΙί(ζβΓ6.] 
0α(Βΐ6(ηΓ ρβύΰαίιαη ι7/ίιιβ εΐ Μη ίϋνύΜϋ^τ, ^η\Λ 
81 Οΰυ$ ριχο&Ιυιη ΐΐΐίυβ 6Χ/ΐ|«ιί$ΐ6ΓίΙ, 61 ΐ0θ(|ΑΐΓιιιιίβ 
βΓ^ι βαηι ηοϋ ίιΐ6Γίΐ,8αιϋιη ρ6πΙ)Ίΐ ίιΐ(1ίε»ιυ& ιηοΓίβ 
^ί({ηυ5• ΙιιΙβϋί^Ι βΐίΒΐη |•0Μυη( Ιιχο τβΓ^Α <1ϋ 
€Ιιπδΐο» ί(Α υΐ ρΓχηυιιΐίΰΐιΐ 63 ςυ3β Ρϋπίοβ 6γ&( 
<1ί€ΐυηΐ9, 11080(10 Άΐ : ΝηίΙαΏΐ €αΗ*αιη ίηνβηίο ίη 
^κηηίηβ* ; ϋβηι 6ΐ ςυοϋ ίρββ Οΐιπβΐυβ 41χίΐ : Νηηϋ 
ρήηΰβρί Ηη)η$ ιηηηάί ββοίεΐΗτ (οταΜ, €ί ίη ηΐ€ ηοη 
ίηϋ€Μ€ί ηΗίάηηαΐΗ *. Ν6(|υβ «ηίιιι Ρί1&Ιθ8 ρ6ΰΰ3ΐυιη 
λΗςυοά ίηνβηίΐ ρΓθρΐ6Γ ηυοϋ οοοΊϋί ^681I8 ϋβΙ>6?6ΐ, 
η6(ΐυ6ίρ$6 βϋλΐη <]8βιηοη, ΐ«ιηροΓ6 ςαο Ηΐιιη&6ΐ}ΐ8ϋι 
ί1ΐ8 €1ιη$ΐι 8ηίιη& αϊ) 6]υ8 εοΓροΓβ 8βρ8Γ&ΐα 6δΐ» ν6ΐ 
Ι2ηΐί11υιη ροΐυίΐ ΊονεηίΓβ ρβ€68ΐαπ], Ι8ΐΐ)€(8ί ίιι Ιιοο 
ιηυΐΐυιη ίηοιι^υβΓίΐ. 

νΕΚ8. 16. ΟοιηίηΜ Άβχ €$ίίη «έΡΓκ/ιιιιι, ϋ ίιι «κ- 

^ϋΙΐΙΙΙΒ ί(Β€Ηΐί. ν6Γΐ)8 ΙΐΧ6 8ά 608 (Ιί€ΐ8 80ηΙ , ΠΙΐί 

868η(]8Πζ8ηΐυΓ , ςυοά ρΓανί ΙιοιηΙιΐ68 ηοη 8ΐ8ΐίιη 
ριιηί8ηΐιΐΓ• Α6(;ηηηι, 1ηςαίΐ« 61 ]υ(1ί€ίυιη 06ΐ , ηοη 
«"δΙ 8ά (6ΐηρα8 « 86<1 ρβΓρείυιιηι. Ιίπιΐβ Γΐ66ΐ 
ιιιιΙΐ88 ηυηο ϋβηΐ ρο3η88, 8ΐίφΐοιιι1ο ΐαπΐ6η 688 άα- 
1)υη(. Υΰΐ €ΙΐΓί8Γι Γ6|;ηαπι ρΓ96ηυηϋ»Ι , ςηοίΙ ο)ίη) 

4]1ΐί(ΐ6ηΐ 86ΐηρ6Γ Ιΐ8ΐ)ΙΠΐ υΐ 06118, 86(1 ρ08ΐ Γ681ΙΙΤβ- 

€ΐΙοη6Πΐ 6ΐί8η) (Ιβηυο 8€<.*6ρΙι υΐ Ηοιηο : Οαΐα €$ί 
«ηίιη ιηΙΑΙ, ιηςιιίΐ, οηιηίί ρο(€$Ια$ ίη ανίύβί ίη Ιετνα^; 
Ιϋί 111 ηοη ίη ρΓΦββπΐΙ ΐαηΐυιη ΒχοιιΙο, 86(1 ίη ΓυΐηΓΟ £ μέλλοντα 

«ΐΐ8ΠΙ Γ6βη8ΐυΠ18 811. 

ΡφήΙίίΙίΜ ρ€ηί€ί βχ ί€ηα ίΙΙίη», Ρ6Γ ^βηΐβδ «08 
Ιη(6ΐ1ίβί( 1ΐ0€ ίη Ιοεο ςηί ονΑη^βΙίοαηι Ιρξ^'^πι ηοη 
8986ορ6ΓυηΙ. 6βηΐ68 8ί^ϋ}(]οηι 8ΐη6 Ι6)ξ6 8ηη(. Ρογ 
16ΓΓ3Π1 8ηΐ6ΐη ίΙΙίιιβ» (ο(ηη) 0Γΐ)6ΐη ίια(?ΙΙΙβίΐ [ οιπη 
ιΐίοίηιη 8ί( : Ποηιίηί αι Ιβττα α ρΐ€ηίίηΗο ρ/ι» * ; 8 
ηυ8 Ηο8 6ΐΐ6πηίη8η4ο8 6886 ρΓχ<1ί6ί(] β(ΐ6 ηίηιίηιιπ 
(ϋ¥υ1^3(8. ¥61 ρ6Γ ιβττβιη Οοιηίηί , Γ6^ηιιπι 6,ιΐ8 
ίηίοΐΐίξίΐ, Α ςηο οηιη68 ^βοίιΗ^ΐ, ςυί πΐ8{6 τίχ6Γίηΐ• 

ΥΕΚβ. 17• ΟαΙάβήΗΐΗ ρΜφίηιηι εχαηιϋίβ^ϋοηήη^^ 
ρηΐίΊαναίΙοΜίη €θτά4$ «οΓϋιη αηάίνΗ οητΙβ ιιια. Οο- 
ΈίαβΓΗΐηι , ίηηηίΐ , ρ8υρ6Γυηι , 6| ρΓ»ρ8Γαΐίοη6ΐη 
«ΐΓιΙίδ οΟΓυηι , οίαηιαηΐίβ ηιιθ(ΐ9ηιιηο£ΐο 3(1 Ιβ , οΐ 
Ιη]υ8ΐοηιπι (ΐ68ΐΓυοΐί(>^ΐ6πι ορίαπίΐα , Ιη 6χαα(!{8(ί. ταις τυραννούσαις έπιθυμίαι; ββδουλωμένος χα> 
πονηρός• ΖψΤ(βήσεται ή αμαρτία αυτού, καΐ ού /*ή βν- 
ρεθχί. Ε( εξέτασης γάρ τήν άμαρτ{«ν αύτοΟ, χα\ 
μή μαχροθυμήσης, αύτ(χα άπολείται αύτ6ς, &ξιος 
θανάτου κριθείς. Λαμβάνεται βέ χα\ ε{ς Χριστών 6 
λόγος, προαγορεύων, δπβρ δστερον ό Πιλάτος είρη- 
χε, ώς Ονδβμίαν αΐτίαν εύ^^Ισκω έν αϋτφ. Κα\ 
αύθις, Οπερ ό Χριστός ειπεν, 5τι Νυν ό δρχωτ του 
κόσμου τούτου ίρχεταί, καϊ έν έμοϊ εύρήσει ού- 
δέτ' οΟτε γάρ 6 Πιλάτος εΟρεν άμαρτίαν, δι* ήν 
ίμελλε θανείν ό Χριστός, οδτε ό ^6ο).ος έν τψ χω- 
ρισμφ τϊ^ς άχραντου αύτοΰ ψυχής την οίανουν ?σχυ- 
σεν εύρείν άμαρτίαν, πολλά χαμών. Κύριος βασιΛεϋς εΙς τότ αιω^α, καϊ εΙς ην 
αίώνα του (χΐώνος. Τοΰτο προς τους σχανδαλιζομΙ- 
νους, έπ\ τ6 μή διδόναι δίχην εύθυς τδν πονηρόν. 
.Ούκ 6στι γάρ, φησ\, πρόσχαιρος ή βασιλεία χα\ ή 
χρίσις του Θεού • άλλα χ&ν μή νΟν δώσει ίίίκην, 
^ώσει ποτέ. "Η κα\ τήν του Χρίστου προανεφώνει 
βασιλείαν, ήν ώς ΒεΙς ίχων, 6λα6ε καΐ ώς Ανθρω- 
πος μετά τήν άνάστασιν. Εδόθη μοι γάρ, φησ\ν, 
έξονσία έτ οίφατφ καΧ έχϊ γης, ώστε βασιλεύε ιν 
ούχ έν τφ παρόντι μόνον αίώνι, άλλα χα\ έν τώ ΆποΛεΊσθε, §Θιτη, έκ της γης αϋτοΰ. "Εθνη νυν 
ονομάζει τους μή δεξαμένους τόν εύαγγελιχόν νό- 
μον • τά γάρ έθνη, άνομα. Του Κνί-ίου δέ ι} γη^ 
εύσεβείας έξαπλουμένης. "Η χα\ γήν Κυρίου χαλεϊ 
τήν βχσιλείαν αύτου, ής άποπεσουνται οΐ άνόμως 
ζήσαντες. Τήν 4ΛΐθνμΙαν των Λεη^τ^ατ είσήηονσας, Κύ» 
ριε ' τη ίίτοιμασίφ της καρδίας αύτου Μροσέσχες 
τό ούς νου. Τρόπον τινά χεχραγότων άμφω πρ^ς 
σέ • έπεθύμουν μέν γάρ χαταστραφήναι τους αδί- 
κους * ήσαν δέ ευθείς τ^) χαρ^ία, μηδεμιάς χαχίας πησιν του Σωτήρο; οΐ προφήται • έτοιμοι δέ ήσαν 
εΕς ύτυοδοχήν τής πίστείος οΐ ταύτην ύποδεξά- 
μενοι. ΕραηΙ οηίπι Ηί ρ8ηρ(^Γ68 ρΓχραΓ8ΐ1 6ΐ Γ6€ΐί οογ(]6 ^ έμποδιζούσης. *Ή χα\δτι έπεθύμουν τήν ένανθρώ- 

30 ηυΙΙο νιΐίο ίηιρβ(1ίΐί. Υοΐ Γοη335ίδ 60 ρ6Γΐίη6η( 

Ιιχο ν€Γΐ)3, ηΐ ρΓορΙιβίαπιηι Ίη(1ί66ΐιΐ (ΐ68ΐ(ΐ6Γίυπι , 

ςυί Ιηο3Γη3Γιοη6ηι Οοηιίιιί ορΐ3ΐ)3ηΐ , 6ΐ ρΓοηιρίΙ 

6Γ3ηΐ 3(1 $α$€(•ρΐίοηοαι Α(ΐ6ί : ϋ ηίωίΓυιη (ΐηί ρο8(63 

63Η1 δ(ΐδ6πρ6πιη(. 

Υεκ8. 18. ίΐΐ ίαάΐύΰί ρηρΗΙο εί ΙιηηιΗί, Εχ3υ(1{8ΐί, 
ΙηηυίΙ , 61 3ΐΐ6η(1ί8Γι υΐ ]υ(ΐ6Ζ βοΓβδ ΟΓρΙιαηο 61 
4ιηιηίΙί, 6ΐ νίη(1ίοΐ3ηι 6υΓυιη Γ306Γ6δ. 

£/ΐ ηοη αρροηαΐ ηΐΐτα ηιαρηίβύαη α Ηοηιο $ηρ6Τ 
ίετταη. Όί οηιηίδ Ιιοηιο ορρπεδδΟΓυηι οοΓηβηδ νίη- 
(1Ί613Π1 , 3υ(ΐ3θί3πι 36 ΐ6ηΐ6Γί(3(6ΐη (ΙοροηβΙ , ηοο 
ΒίοπύΐυΓ ςΐιίδ 3ηιρ1ίυ8 3(ΐΐ 6Χ(οΙΐ3ΐυΓ βυρεΓ ίηΓβ- Κρηται όρφανφ κάί ταχειτφ. Ε!σήχουσας, φησ\, 
χα\ προσέσχες, ώστε χριτής γενέσθαι όρφανφ χα\ 
ταπεινψ, χα\ έχδιχήσαι αυτόν. 

"ίγαμή χρο7Θ^ έτι τον μεγαΛαυχειν άτθ/ω- 
πος έπΙ τηςι^ς. "Ινα πάς άνθρωπος, βλέπων τήν 
έχδίχησιντών άδιχο'ϋμένων, μή τολμήση έτι μεγα- 
λαυχεϊν, τουτέστιν έπαίρεσθαι χαι άλαζο/ενεσθαι •;ο3η. XIX, 6• * ^οηη. χιι, δί. * ΜβΙΐΙι. χχνιιι, 18. » Γ$αΙ. χχιιι, Ι. Οί9ίΐίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε 165 ΓΌΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΡδΑΙ,ΜΟδ. 1Γ6 

χιτά των υποδεεστέρων. ΊΙί δέ, έπϊ τίις χης, τ^ Α ποΓββ 5β: ςυοϋ νοΓΟ »Ίΐ 9νρη Ιίίτα^η^ ι»1•»ηι 8^^•ιιι;:- 
χαθόλου καΐ περκεχτίχ^ν των ανθρώπων ύποση- ο^ι ςιιοϋ πιΙ«Γ 1ιοιηίη6$. μα(νΕΐ. 

ΕΙς τό τέΛος ψαΛμός τφ άαβίδ. 
. ΨΣΑΑΜΟΣ Γ. 
ΤοΟτον ξσβ τ^ν ψούΐμδν βιωχ^μενος ύΐΕ6 Σαούλ. 
ΕΙς τέΛος ίϊ, &τε πρό^^ηΟιν Ιχων της γβγενημένης 
τφ Δαβ\β Ιχδιχήσεως, 

*ΕπΙ τφ ΚνρΙφ «έπαθα • «ώς έρειτΒ τ^ φνγ^^ 
μου, Μεταταστεύου έχϊ τά δρη, ώς στρονθίον ; 
Έπ£\ πρ6ς τήν Ιρημον φυγόντι συνεβούλευον οΐ 
<ύνοΐχώτερο{ μεταναστηναι μάλλον έπ\ τά βρη, βιά 
τήν έντευθβνάσφάλε (αν, αιτιάται τούτους, ώς ούχ 
Αμεμπτα παραινουντας * ΈπΧ τφ Κνρίφ γάρ, ψησί, Ι η βη€ηι Ρ»αΙιηη$ ίι$Ί ΰανίά. 

ΡδΑΙ.Μυ3 Χ. 

Ρβ&ΐιηιιπι Ιιυηο ΰ6€ίηίΐ ΐΜ^λίαβ Ββτίϋ οιιιη ρβΓβρ- 

ςυβΓβΙυΓ 6ΐιιη δαυΐ : 61 ίη βίαιη Ίιι»ΰΓίΙιίΐυΓ « ςιιίβ 

€οηΐίη6( ρΓορΙιείΙαηι νίηϋίοΐ» ςυβσι Οβυ» 6]ιι^ £Γα- 

Γΐ3 ίη δααΐβπι ίΙΙϋΙυΓυβ βΓ&ΐ. 

νΕΚ$.2. Ιη ΰοηινιο ίοηβάο : ηηοηιοάο Ηίάιίίαηίηκρ 
ηΐ€(Ρ^ Τταη$ηΐίςτα ίη ηιοηί€$ $Ί€ηίρα$$€τ? Ουιη Γυ^ι•- 
Γβι 1>6&ΐυ8 Οανίά ίη (ΐ686Γΐυιη» 5υ9(1ϋ1»ηΐ ^\ 1>6η6νυ1ί 
ίρΜΤΐ8 υ( Λά ιηοηΐεβ ροΐίυ$ ροην^Ώ$\τ^{ , ΐιαίοιβιιι 
ίΠίο 6υηι ΓυΐυΓυαι 6886 &886ν6Γ3ΐηΐ68. ΙΙυ]υ$πιο«/ί 
ί^ίΐυΓ &πιί€08 Ι&ηςυ^ιη ηοη Γ6616 8ΐΐΑ(ΐ6ηΐ68 , Αοειι- 
πέηοιθα, τκίσαν άλλην βοήΟειαν παραβραμών. Κα\ ^ 8Μ ρΓ3β86ηΙιΡ&2ΐΙηιο. Ε^ο,ΊηςιιΊΐ,Γοη/Ιιίο ίη Οοιηίηο, διατί λέγετε τ^ ψυχί^ μου, τουτέστιν έμο( • Μετάβαι- 
νε βτρουθιου β{χην έπΙ τά (ρη, χα\ χαθάπερ έπτοη- 
μένον &γαν τιτηνδν (νδιάτριβε τούτοις ; Παροιτη• 
ρητέον δέ, δτ; πολλάχις άπδ της ψυχής £αυτ6ν ονο- 
μάζει κατά περίφρασιν, ώς έν τψ, ΠοΛΛοϊ Λέγονσι 
τ^ ψνχ^μον^ προείρήκαμεν. 

*Ογι ίδοϋ οΐ άμαρτωΛοϊ ίτειταν τόξοτ, ήτοίμα» 
σανβέΛη εΙς ^αρέτραν, Διά της εντάσεως του τό- 
ξου, χα\ της ετοιμασίας των έν τ|^ φαρέτρα βελών, 
τήν δλην του ι«)λέ;-ου παρασχευΙ]ν έδήλωσεν. "Η 
χαΐ δτι τδξοις έπ\ τους φεύγοντας έχρώντο. Ταυτ\ δέ 
:χ ^ητά τι'θησιν αιτίαν της ιτεποιθήσεως, Τεθά^- 61 οπιΐιβ λΓιαιΙ αυχιΠυηι ΓβεριιΊ. ΟιιβΓβ Ιβ'ιΐυΓ (ΙίοίΓιβ 
«ηίιηβΒ ιηθΦ , 1ΐ06 ββΐ ηιίΐιί Ίρκί , υ( ρ9886Γί8 Ίηιΐ^Γ 
ρ6ΓΐΓλη86&οι &ά πιοηΙββΤ 61 τβΐυΐί ΐΊιηΙάα &?ί8 ΊΙΙιο 
ρ6Γπΐ9η63ΐη ? ΙΙΙυά ο1)86Γν2ΐη(Ιυηι 681 ςικκΐ ΡΓορ\)€ΐα 
κΐύρβηυπιβΓΟ €ίΓεαιηΙθ(]υ6η(1ο ρ6Γ αηίιηβηι βυ&ηι 
86ίρ$υιιι ίη(6ΐΙί£[ίι, υΐ ίη ΐβηίο βΐίαηι ΡβαΙαιο ϋίχί- 
ιηυ8, ίϋί : Μηίιί άϊΰηηι ύηίηκε ηΐ€α. 

νκΑβ. 5. ^νίοη^αϊη £€α ρβΰεαίοηί %ηΐ€ηά€τηηί αν- 
ΰητη, ρατανβτηηΐ $αρίίΐα$ $ηα$ ίη ρΗαηίτα* Ρ6Γ ίιι-« 
Ιβηΐιπη 8Γοηπ), βΐ ρβΓ 82£ίΐΐ38 ρΓ3;ρ2ΐΓΑΐα8 <ιυχ €Γ3ηι 
Ιη ρ1ι&Γ(ΊΓ3 , ΐοΐυηι ϋβΙΙί 3ρραΓ3ΐηηι 8!^ηί(ίΰΑτίι. 
ΥύΙ ςιιί^ ΙΓΐ8 ΙβΙίβ οοηΐΓβ Γα^ίβηίοβ υΐ6ΐ)&ηΐΐ]Γ. Η».• 
&υΐ6Γη ν6Γΐ>2 0(1υ€ί9β ίρβ'ιυβ 1>ανίϋ ε3ΐΐ83πι οδΙρηάυην ^ηχα γάρ, φησ\ν, δτι πολεμοΟσί μοι οΐ αμαρτωλοί. ^ 1126 βηίηι, ίηςαίΐ, άα €3υ82ΐ 6£0 εοηΰιίο, ςυί» ρβο- Κα\ γάρ άμαρτάνΟυσι, καταδιώκοντες τδν άναίτιον, 
χα\ αμειβόμενοι θανάτφ τ^ν γενόμενον αύτο?ς σω- 
τηρία, αίτιον, έν τφ άνελε?ν τε Γολιάθ, 'χα\ τφ 
χαταδ'.ώξαι τδ άτ^πνίγον τδν Σαούλ δαιμόνιον. 

Του ΐιατατοζεν&αι, έτ σκοτομήνχ^ τους ευθείς 
Γ^ καρδΊφ, ίίαρέσ^^υάσθησαν δέ, ώστε θανάτώσαι 
ημάς, τους άπονήρους, κα\ μηδέν έν καρδί^ σκο- 
Ιΐιδν έχοντας. Κατατοξεΰ σαι δέ,λαθραίως έξ επίβου- 
λη; • τούτο γάρ ή σκοτομήνη νυν σημαίνει. Κα\ γάρ 
οΐ έν άσελήνφ νυκτ\ βαλλόμενοι, τοΙς βάλλοντας 
ούχ όρωσιν. ♦Η χαΐώς έν σκοτομήνη, χατ' Ιλλειψιν 
Γοΰ επινοήματος. Τψ φθόνψ'γάρ σκοτισθέντες, ούχ 
5ρωσι τίνατοξεύειν έπείγουσι • τδν εύεργέτην γάρ 
Λ,τΧ φίλοναύτών• €210Γ68 8υηΐ ςυί ρυ^ηαηΐ βάνβΓβηιη ηιο• Ρ(;ογ»μι 
6ΐ6πίπι άυιη Ιβπΐ6Γ6 ιηο ίπδ^ςυυηίΟΓ, €( ιηοτίβ ηπ^ 
8ΐβ€6Γ6 νοίυιιΐ, ςιιί 61 βΑίιιΐίβ €3058 Γοί, ςυαηίΐο οε- 
6ί()ί βοΗ^ΙΙι , 61 ςυ&ηϋο & δ3υΐ6 8υβΓθ€&ηΐ6πι 6](:οί 
ιίββίποπβπι. 

Ι/Ι $α§ίίί€ηί ίη οΙ)$€ηϊο τηίο$ ΰοτάβ. ΡτχρΜτΜ\ 
811111 , υΐ ηοβ ίηδοηΐ68 ρβΓίΙβηΙ , ςυί ίη €0Γά6 ηίΐιίΐ 
ηοη Γ661Ι1ΠΙ (;6ππ)Μ8• υΐ 88§ί1ΐ6η( νβΓΟ 61 ίπΜάϋ», 
ςυθ(1 6γ£68 ^ίΐίοηβ, σκοτομήνη 8ί(;ηίβ€3η1ίυ8 6Χ- 
ρηπιίΙυΓ [ςιιχ ηθ€(6ηι 8ί§ηίΑθ3( ςυαηιΐο ΙυηΑ οΐι- 
8ευΓ3θ 6!ίΐ, 61 ςιΐ3πι 1.3ΐίηβ υηίεο νοο&ΗιιΙο (ΙΊ€6γο 
ροβ$υιηιΐ8 οΙ)8€υπΙυηίιιη)]. Ναπι 8ί ςυί8 εοΙοηιροΓβ 
ρ6Γ6υ8δυ8 ΓυβΓΪΐ, ίηίιηίουιη ι^ιάατβ ηοη ροΐβπΐ. Υοΐ 
ίΐ1ίΐ6Γ, 8υΙ)ίηΐ6ΐΙί^6 Ιιίο 3(]ν6Γΐ)ίυπι ^ιιαβί, υΐ 8ίΐ 
Β 86η6ν8, ςυοά ίηίπιίεί βυιϊιιηα ίηνίϋία, ηυίΐ^ί οΙ)8('υ• ΓΪΙυηΙο (|αθ(]απι οΙ)ΐ6ΐιβ1)Γ3ΐί, ηοη (^ο^ηοδΰϋηΐ, η66 νίιίβηΐ, ^υιβη^οι ίβ δΙΙςαβηι 83({ίιι&Γ6 εοηΐεηιΐυηΐ, 
4υο(Υ()α6 3ΐ]ν6Γ8ΐ]8 3πι1θϋΐη οι 1)6η6Γϋ6(0Γ6ηι <1ίη|;υη( (εΐβ. 'Οτί ά σϋ κάτηρτΐσω ύύτοί ΛαθεΙΛον.'ΚαΧ τού- 
το της πεποιθήσεως αΙτία. Τεθά^^ηχα γάρ έτι, δτι 
δν συ έχρι^ας εΙς βασιλέα, χαθεΖλον οΐ άμφΐ τδν 
Χαούλ. Κατηρτίσω γάρ, λέγει, τδ (50) ποιήσω • 
καθεΛεΊν δέ, χ^ κάτά€αΛειν, έκ μεταφοράς τών ανα- 
τρεπόμενων οικοδομημάτων. Τούτο δέ τολμήσαντες, 
Ιχουσί σε πολέμιον, δν ούχ ύποστήσονται. "Η κα\ 
δτι οΟς έθου νόμους, άνατρέπουσιν * ένετείλω γάρ ΤΕΗδ.4. Ονοηιαηι ηηωρηίβ€98ίίά($ΐΓΗΧ€ΤΗη(, Ηχο 
68ΐ 6ΐί3Πΐ αΐία ίί(1ΐ]€ί9β εηυδα. \]οηΟ()ο, ίηηυίΐ, 68 
6ΐΐ3ΐη ^6 €81188, ςυοηίοηι ί.Π ευπι ιΙβ&ίΓυχοΓυηΐ 
ςυβηι Ιυ ίη Βο{;6ηι υηχίδΐί. Ρ^^/^^ί^« νβΓΟ ΙΓιε ρο- 
8υίΙ ρΓΟ [αϋβη, βΐ αβ$ΐηΐ(Τ€ ρΓΟ έΐ4]ί€€η : ιι»ιού 
1η6ΐ8ρΙ)0Γίε6 ΐΓ8εΐαηι 6δΐ 8ΐ) 9£()Ι(Ιοϋ8, ςηχ βνβΓίυη- 
ΙυΓ. £ιιηιςυ6 18Η8 αυάεαηΐ, Ι6 Ιηίιηίευηι ίι^ώοηΐ ; 
ςιΐ6Πΐ (αιηβπ ηοη 8υ$ΙίποΙ)ΐιηΙ, ςυί8 \ο%^$ £88 
6ν6ΓΐβΓυηΙ ςυ88 Ιυ ροδυίδΐί. Μ^^ηϋαδΓι εηΐηι ηύηιΙ- 

8ΐ) 618 μηδένα άδιχείν, μηδέ να άποκτείνειν άΟώον 

η6πι ίη]ηπ8 6886 8(ηοί6η^υιη : πΐ8η(ΐ8δ1ί 6ϋ8Π) ιηηοεβηΐ6δ ΟεεΜί ηοη (ΐ6ΐ)6Γβ [ «ιυ»; ρΓχε6ρΐ8 

ΡΓΟΓ8ΙΙ8 ηεβΙί^υηΐϋΓ]. 

»\'ΛπίΒ 1 ος1ίοηβ8 /^ τ Ιδί») τρ. ι ποιήσω• }(17 ΕυΤΙΙΥΜΙΙ Ζ10ΛΒΕΝ1 163 

ΐΗ$ίΛ»αηί€ηι ηΜ {βοιί ? {ϊηιά ΓθοΊΐ, ίιΐιμηΐ, ]"- Α Ό ^^ δικαίος τί ^ΐΛοίησε ; Ίί δέ Ιπταισεν ό 61- 

§ΐυ8, αΐ Ιιιΐ]ϋ8ΐηο<ϋ ρβΓ&οοιιΐίοηβπι δϋδΙίηοΓβ €ΐ6ΐ)β- χαιος, ίνα ούτως διώκηται ; Περ\ έαυτοΰ δΐ τοΟτ-δ 

γ^Ι ? ςυοό άβ ββίρδο ΡρορΙιβΙ» άίεΐΐ, νβΐϋΐί ςιιί ίη- φησ.ν, ώ; οΟχ άδικη σαντος του; άδικοΟντας. "Η περ> 

]\ιτΊ9 β08 ιηίηίιηβ βββοοΓΪΙ, ςυί βίΜ 8(1(ίθ ΓαβΓαηΐ τή; άνωθεν έπισκοττης βούλεται διδάσκειν • 6 δΐ 

ΙηίηΊοί. ΥβΙ (Ιβ δαρβΓη» Οβί οαβίοίϊία βΐ ρΓΟίβοΙίοιιβ θε^ς, ό χυρίω; δίκαιος. 6 μι«ών τήν άδιχΣαν, ό μ<5. 

Ίοςϋί ίηΐ6ηάίΐ, άΐοβηβ : Οβυβ ςυί ρΓορΓΪβ βο νβΓβ νος κρίνων ορθώς, τούτων οδτω γινομένων, τίέτυοίη- 

]υ8ΐυ8 ϋίΰίΙυΓ, ςυί οιηηβιη ββιηρβΓ οϋίΐ Ίη]υδ1ίΐί2ΐηι, σεν ; $ρα ιταρεΤδεν ; ΟΟ μ&ν ούν. 
ςυί 8θ1υ8 Γ6€ΐ6]υ(1ίΰ&1, ςαιά ΓβοίΙ ? ρο8ΐ Ι3ηΐ3 ηΙιηίΓυηι 8θοΐ6Γ3 ςυ» &1> ϋϋ8 ρ^ίΓΑΐα βυηΙ ? ηυιηςιιίϋ 
ίοΓΐίΐ88ΐ8 ύΰδρίοίϋΐ &υΐ ηοη νΊϋ6ΐ)Ίΐ ? Μίηίιηβ. 

ΥΕΚδ. 5. Οοηιίηη$ ίη ΙβηιρΙο ίαηαο «μο, ΒομΊ- Κύριος εν ναφ άγΐφ αύτοΰ. Κύριος έτ οϋρανφ 

ηη» ΙΛ ΰαίο ΐΰάα €)Η$. Εδί, ίηςϋίΐ , Οοιηίηυδ ίη ό θρόνος αύτον, Έν τψ κατά τήν Ιερουσαλήμ ναφ 

Ιοιηρίο 46Γυδ&Ιβιη ; βδΐ β1ί»ιη Οοιηίιιυδ δβϋβηδ ίη έστι, κα\ τψ ούρανψ κάθηται, τουτέστιν, απανταχού 

€(βΙο. Ου»δΐ ϋίοΛί : υΐήςαβ 3<]βδΙ Οβυδ, βΐ οηιηβδ πάρεσνι, καΐτους αδικούμενους δρ?. Τούτο γάρ δια 

ρΓΟδρίείΚ ςϋί ίη]υΓία ίίΏοίυπίυΓ : ςαοϋ βχ δβςυθη- των έξη; έπήνα-'βν • 
Γώυδ π).ι^Ίδ βΓιαηι άβοΙβΓ&Ι (ϋεβηδ: 

ΟΰΗΐί β]αί ΐη ραηροτ^ηι ρτοΒρίαηηί, ραίρεΰτω « 01 όφθαΑμοΙ αύτοϋ εΙς τδγ πένητα έΛιΰΛί- 

€]ν$ βχηηίτηηί βΐίοί Ηοηιιηηηι. Νοη ά\ιιί Α$ρί€ίηηί, ^ονσι • τά βΛέφαρα αύτον έξβνάζει τους νΙοϋς 

66(1 Ρτοίριαπηΐ, ρΓΟίβοΙίοηβηι ίΙΙηπι ιιίιΐΗΓϋπι δι- ^^^ ανθρώπων. Ουκ εΤπε Βλέπουσιν, άλλ' έχιβΜ- 

βηίΠοβηδ, ςυαπι βχ 3ΐΐο Ιΐ2ΐ)βΙ. ΟουΙί βυΐβπι Οβί Λονσι, τήν έξ Οψους δηλών έπισχοπήν. Όφθαλμο\ 

ίιιΙβΙΠίζβπάί βυηΐ, βχςυίδίΐΑ ΊΙΙα δοίβηΐία οΐ οοβηίΐίο ^έ Θεοΰ, ή ακριβής γνώσις τών γινομένων • βλέφαρα 

Γβπιηι οηιηΐυιη (ΐιΐίβ ίΐιιηΐ : ρ&ΙρεϋΓΧ νβΓΟ Ι)υ]υδ, ^έ, ή εποχή της τοιαύτης γ^/ώσεως • τλ βλέφαρα 

β]ϋβ οοβηίΐΊοηίβ νβίβπιοη. Ρ»Ιρβ1)Γ2β βίςυίϋβιη 1β$5- 'ΐ^9^ καλύπτραιτών οφθαλμών. Διά μέντοι τών βλε• 

ΐΏίηα οουΙοΓϋηι δΐιηΐ. ΡβΓ ρΛΐρβΙ)Γ38 ί^ϋυπ δίβιΓιΠ- φάρων παρέστησεν, ώς χα\ δτε δοκεΤ μή δρ|ν, οΤον 

03Γβ γοΐυίΐ, ςυοό δί ςυ^πίΐο νίϋβΙυΓ Οβυδ ηοη έν τοις άποκρύφοιςτής ψυχής, ούκ Ελαττον δρ^ί, "Η 

9δρίθ6Γ6, δ6(1 ίη 3ΐ)δθ.οη(ΙίΐΙδ 8ηίιηί ;ΐ€ πιβηΐίδ πιο- ^ "^^ παντέφορον αύτοΰ δείκνυσιν εντεύθεν, ου 

τατΙ, (υη€ Ι^ιιηβη ηίΐιίΐο πιΐηιΐδ νίάβΐ : νβί ςυοά μδνον όφθαλμοΓς, άλλα και βλεφάροις όρώντος, χαΐ 

θπιηί& ρΓΟδρίοίΙ, νβΐυΐί ςυί ηοη 0€υ11δ Ι3ηΐυη), πανταχόθεν πάντα γινώσχοντο;. Έξετάζειν δέ, τ^ 

66(1 ίρδίδ οΐί^πι ρ3ΐρβΙ)Γίδ ίηΙυβαΙυΓ, 61 6Χ οπιηί διαγινώσκειν. Πους δέ άνθρώτιων, πάντας του; άν- 

ρ3Γΐ6 οπιηί3 οο^ηοδοαί. ΕχςυΐΓβΡβ €ΐί3ΐη ίιΐβιη βδΐ θρώπους. Άπλώ; διττός χα\ δ πένης, κατά τε τήν 

ςαοά €θβηοδΰθΓ6• ΡΙΙίοδ αυΐ6πι Ιιοπιίηυπ) ρΓοΙίο- ένχρήμασι περιουσίαν,καΐ τήν έν άρεταίς. Σαφές δέ 
πιίηίΐυδ δίηιρΓιείΙβΓ ροδϋίΐ. Ρ^υρβΓ νοΓΟ (ΙυρΙΙοίΙβΓ Ο ο&τως* Τδν μέν ουν κατά τήν έν χρήμααι περιουσίαν 

4ΐ1οίΙυΓ, ρΑΐΓΐηιοηίί δείΐίοεί ροδδβδδίοηβ, βΙ νΪΓΐυ- πένητα επιβλέπει, πλουτουντα τήν άρετήν* τδν δέ 

Ιυηι. Υβηιπι ίΐΐιιϋ ηκιηΙΓβδίιιπ) €$1 ςιιοίΐ ρβευηίίδ χατά τήν έν άρεταις αποστρέφεται, πλουτουντα έν 

ρΑυροΓβηι, ςυί νίΓΐυΚ6(1ίν68 δίΐ, Γββρίεί&Ι ΠοπιΙ• χρήμασι. Τδν μέν οδν πρώτον δρ?, πλουτουντα οΓς 

ηη8 : ςηοάηιιβ οοηίΓα, ΥίΓΐιιϋ1)υδ ρβυρβΓβπι &Ι>ο- ό δεύτερος πένεται * τδν δέ δεύτερον αποστρέφεται, 

πιίηαΐΗΓ, (]ΐιακηςυ&πι ρβουηίίδ βίΐ ϋίνββ. Ρπηιυπι πενδμενον οΤς δ πρώτο; πλουτεί, χατ* έναλλαγήν, 
^^ΙΟΓ ραυρ6Γ6πι Οοηιίηυβ Γβδρίοίΐ, ςιιί Γ6ΐ)αδ ϋδ 2ΐΙ)υη(ΐ2ΐ, ςαίΙ)υ8 86€θηϋυ& ίηάίβ^οΐ : α δβοιιηιΐο «ηΐυιη 
ΑνεΠίΐυΓ, (|υί ίίβ ε&Γβΐ, (]υϋ)υ8 &1>ηη(ΐ3ΐ ρηηιυβ. 

ΥΕΒδ. 6. Οοηΐίηη$ ΒχηηΐΐΗ ίν$ίαηι α ίηιρίκηι. Κύριος εξετάζει τόν δίκαιον^ καϊ τόν άσε6ψ 

ΡβΓίιοο (ΐ6εΐ3Γ3(υΓ(|υί(1 δί^ηίΑοβηΙ ίΙΐ3Υ6Γΐ>3, /ί/ιοε Τούτο διακριτιχδν της τών ανθρώπων σημασίας, 

λοηιί/ιι<ίη;]υδΙθδηίπιίΓϋΠ) 6ΐίη]υδΐ08, ςυοδ ίπιρΐοβ δτι χαΐ τους δικαίους λέγει, κα\ τους αδίκους, &σε« 

6ΐΐ3Π) 3ρροΙΐ3ΐ, (]πί3 Οβυοι ηβ^Ιί^υηΐ, άυηι ίΐΐΐαδ βοΰντας έν τφ άτιμάζειν βεδν, δ:ά της τών εντολών 

ρΓ.νε^ρΐβ οΙ)δ6Γν3Γ6 οοηίοπιηυηΐ• αΟτου χαταφρονήσεως. 

^η^ οΗϋηι άΗΙρίΙ ^η^η^ι^ι^α^η^ οά'ιΐ αηϊηιαίη $ηαηι. Ό δέ άγαχων τ^ν άδικίαν^ μισεί τίιν έσντου 

ΙΙχο βδΐ 3υΐ6Πΐ οαη53 ςυβΓβ εοπΟϋβΙ ΡΓθρΙΐ6(3. ^ι;χι}Γ. Κα\ τούτο θάρσουςαΓτιον, χα\ διδασκαλικών, 
Οθ€απ)6η(υπι ρΓΧΐ6Γ63 οοηΐίηβηΐ 1ι3Β0 τ6γ1)3, ςυοιί Ο ώς άδικος της έαυτου ςωής τδν θάνστον κατεργά- 

ίη]υ8ΐυ8 ςυίδςυβ νίΐ3β ρΓορΓί» ηιΟΓίϋΠΐ ορ6Γ3(ιΐΓ, ζηται, έχθρ?)ς της οίχείας ψυχής γινόμενος. Διά γάρ 

βηΐηι» 8υ» Ιηίηιίουδ βίΤβεΐυδ. ΡΓ3τί8 βίβηίπι τών άνοσίων πράξεων παροξύνει κατ* αύτη; τ ν 

:)0 βεβΙβΜίδ βεΐίοη'ώυβ δαίδ, Οβυιη βειηρβΓ ηΐ3|(ί8 βεδν. 

ΐΓΓίΐ3ΐ 30 ρΓΟΥοεβΙ 3<]ν6Γ8υ8 3ηΙη)3Π1 8υ3ΠΙ. 

ΥεΒδ. 7. Ρίπβΐ $\ιρΒτ ρβ€€αίοτβ$ Ια(ΐηβοί, λάάη• ^ΕΛιβρέζει έΛΪ άμαρτωΛοϋς χαγίδας. Έπι• 

€61, ίηςκίΐ, Οοηιίηιΐδ δυρρίίοίβ δυρβΓ ρβεοιΙΟΓβδ, βρέξει, τουτέστιν άνωθεν έπάξει, το?; άμαρτωλο?; 

ςυί5υ8 ύβίεηΐί 3 ρπδΐίηο ίηιρ6ΐυ 6θπιρ6806ηΐηΓ. παγίδας, ήτοι τιμωρίας, δι* ων θηρευδμενο!, της 

1130 3αΐ6Πΐρ1υνίχηΐ6(3ρΙ)0Γ3, δυπιηΐ3πι βιιρρίίαο- ορμή; έφέξονται. Τ}) μέντοι βροχ!) τήν δαψίλειαν 

Γηηι 3ΐ)υη(ΐ3η(ί3η 30 ρ6Γρ6ΐυίΐ3ΐ6πι (ΐ6ηοΐ3νί(. χαΊ συνέχειαν τών τιμωριών ήνίξατο. 

Ιρηί$ €ί »ΗΐρΗητ €ΐ $ρίΐΗη» ρνούεΙΙίΒ ραη οαίιοίε Πυρ καϊ θεΤον καϊ χνενμα καταιγίδος ή μερ}ς 

€]η$, Ι(|;ηίδ ςυίϋοπι 6ίη€3θ{6δίηιυ8 βδΚ ; δυΙρΙιυΓ νβΓΟ του χοτηρίου αντον, Δραστήριον μέν τ6 πΟρ * 

ρίη^υίδ 6( 0Γ3βδ3 ίΙΓιηδ 680λ• Ηοο βηίοι ίοηιίΐίβ λιτ^αρ^ι δέ τροφή πυρδς, τδ θείον* είδος γάρ τούτο 

£<.*η6Γ6, Ι^ηίδ ν3ΐ(1« ηαίπΙιΐΓ. 5ρίΓίΐυ$ βΐίβηι 86ΐι λίαν θρεπτιχδν πυρός* άνα^Ριπιστικλν δετής φλογ^ 1*59 ΓΟΜ.λ:ΕΝΤ. 1Ν Ρ5λΙΜ05>. 170 

%^ πν&Ομα. Τοΰτο ^ τ^ Μος της τιμωρίας, ηάΧαι Α ν€ηΐυ$ |Μΐη ηοθο Πϋΐηηιαιη ονΓΐΙαΙ. Ποΰ αιιΐ«ηι ΣόΒομΛ χατέστρβψι. Βοΰλεται βέ λέγειν, ώς τ6 μέρος 
του ποτηριού, τουτέστι της Ικ ΘβοΟ τιμωρ{7<, -πυρ 
χα\ ΒεΙον χα\ «ν£{ίμ« συττρέφον έ<ττ(ν. ΕΊ ^ τ^ 
μέρος οΟτως άνυποιστον, τΙ £ν τις εΓκοι πβρί τών 
&λλων της τιμωρίας μέρων, τουτέστιν ειδών; Πολ- 
λαχου δέ τής Γραφής ιτοτήριον χβ\ χόνδυ τήν τιμω- 
ρίαν όνομαζομένην εΰρίαχομιν, ώς χα\ εν Ήναΐι * 
^ΕξΜγβΙρον ΊερονσοΛ^μ^ 4{εγε(ρου, ή χιονσα τδ 
χοτήρίοτ Τίίς πτώσεως^ τό ηότδν ΤΌν θνροΰ , κ«\ 
τά έξης- 

'*Οτι δ/χαΗ>ς Κύριος^ καΐ διχαιοσύτας ή^γί- 
Λτίσετ, ευθύτητας είδετ τό χρόσωχον αυτού. 
"ίΪΊΊηρ δγιος έν άγίοις έτκαναπαύεται, οΟτω χα\ δΐιρρΙΊϋϋ ^«ηβΓβ δοιΙοιηΑΐη οΓιιη «τβΓβαιη Γιιί5$6 Ιβ« 
ΐ;ίιηυ$. 5οη$η8 ιΐ»φΐ6 γ$Ι, (|πο(1 ρ>Γ$ ΰηϋοίβ. Ιιοο 
€51 ρ:ΐΓ$ βυρρΙΊοίΊ ι Πβο ιπβί^ίΦηίϋ, ΐβιιίβ (!$1 Η 
βιιΐρΐιητ οΐ 8ρίΗΐυ$, Ιιοο β9ΐ νβηΐυβ, €οΐιτοη«π8• 
Ουθ(Ι 51 ΨβΙ βοΐβ 1ιο]ιιβ «»ΓΝ!ί$ ρ^τ% ιϋβο ϊηίοΙηΓ»- 
ΙιίΙίβ 681, ςυίίΙ <ϋ€6η(Ηιιη οβί «16 Γ6ΐίςιιί8 8υρρΓΐ€ίο• 
ηιιη ραΓΐίΙ)υ8, Ιιοΰ ββΐ, ϋβ «ΙϊΊβ 8ΐιρρ1ί€Ϊοηιιη |6* 
ηβπΙ)υ8?83Βρ<^ηαιηβΓο βηίιη βρυιΙ 8€ΓΐρΙιιπιηι ρ<ι- 
«ιιΙ«ιη-«ΐοίΐΠΓ6ΐη ρτο ροβη8 ρο^Ιίαιη ίηνβηΐΓβ Πγαι, 
ιϋ ίΙΐΗ<Ι ΐ8Αί« : Ε.ηητρε ^«<τ Μί$ ρο€»ΐΗ9η πιπκτ, 
€1 €αΙί€€ΐη /κΓοηε*, βι <|ΐΐί6 ββςαηηΐιΐΓ. 

Υεβ$. 8. ΟϋΟΗίαΜ /κείΜ ΟοιηΙιιΐίε εί ]ηιχΉ\α$ ϋ • 
/6χί/, αφιΗαΙεηι ν'ιΜί νηΐΐηε ε]Η$. ΟιιοιηβιΙιιιιχΙιιΐϊΐ 
Οβυβ ββηΰΐοδ 681 6ΐ Γβφΐί68οίΙ ίη 8ΐη€ϋ$, Κα σΐίαηι βίχαιος ών, &Μΐιο(πίνας άγα«|* ούτω δ* Εχων, άμυ- ]υ$1υ8 681 61 ]υ8ΐίΓι»8 άίΠ^ίΐ : υηϋ6 ίη]ιΐ8ΐ09 οιη νείται πάντοις τους άδίχους* χα\ ^ιά τούτο Οα^&^ητέον 
«ύτφ • τοΰτο γάρ συμπέρασμα της έν άρχί\ του 
ι^^αλμοΰ προτεθείσης πεποιΟήσεως. Τ^ δέ, Εύβύζί\^ 
•ζ ας είδε τό χρόσωποτ αύτον, ταυτ^ν δύναται τ6, 
Αικαιοσύνας ήγγίΛησβτ• δν γάρ τις άγαπ^^, τούτον 
χα\ δρα* χαθάπερ ουν χα\ δν μισεί, αποστρέφεται. 
Πρόσωπον δέ νοούμε ν τήν έποπτιχήν δύναμιν τοΟ 
βεου. *Λλλ* οδτω μέν τήν χατά τδν Δα6\ο συμβαί- 
νουσαν Εστορίαν ό ψαλμδς ήρμήν^υται. Άρμ^ει δέ 
χα\ παντί άδιχουμένφ, χα\ πολεμουμένφ, εΓτχ ύ:τ6 
δρχτών έχθρων, εΓτ• ύπδ αοράτων. Ήνίχα χαι τ\ 
ΙΙώς έρεΊτε τζ 1^νχ'^ /ιοί;, ^ηθείη αν προς τε του; 
λογισμούς τους υποτιθεμένους μεταβαίνει ν εΙς έν- 1168, 6ΐ 608 ηιιί ίιι{ιιτί• »1ί^ιΐ6ΐη βίίΠοΊυηΙ, ριιιιΐΓβ 
8οΐ6ΐ. Ο'.ιβ (Ι6 64ΙΜ89 1>6»1ιΐ8 0»γΊ<1 8ίΙ)ί ιηα|Ί$ 6«ιιϋ• 
άβικίηιη 6886 Η'ιε'ιΙ. Ηχο «ΙβοΊιη γαιϊο 68ΐ οΐ οοιι- 

οΙηΜΟ (|ΙΙ.1Γ6 ϋί^ΗΟΊπΐΤ) ΙΐλΙ)6.Ή, <16 <|ΙΙλ (π ρΓΗίαρίο 

Ρβαίιιιί ϋίεΐυιη 68ΐ. Ουο<1 Τ6Γο »Ίΐ : ^Εφίίΐαΐ€ηι 
νϊάίι νΗΐΐΗ$€)ίΐ$^ 86υ (ιιΐ ίη 6γ^Β€0 ν6Γίυ$ 1ι.•1>6ΐυΓ) 
τηΐΗηάνιβζ : ί(ΐ6ΐη 8ί;ιιίΠ€3ΐ, (|ΐιοι), /ιιείι/ια άχΐβ- 
χΗ. Ναιη (|ΐΐ6ΐιι ςυί8 αοιαΐ, 6ΐιιη(ΐ6ΐη 6ΐ»ιιι ΙΐΐΜ*ιι(βτ 
ΜΐΙιιβΙυΓ : ςυ6ΐη9<ΙιηοιΙ«ιιιι 6θηΐΓ•, •5 ίΙΙβ ςαβιη ^ιιη 
θ(1ίΐ δΐιΐίηι ινβΠίΐιΐΓ• ΡβΓ γυΐΐιιαι υ6γο 86υ ί3ΐφί6ΐη 

ΟίΗΠίΐΐί, ίηΐ6Πί^ίΐ1ΜΙ8 |Ι0ΐ6Ηΐί3ηΐ Υί^βΙΚίί <|ΙΙ« 681 

Η1 06θ.|£ι 1ι«ο ςυΉΙβηι ίηΐβΓρΓοίϋΐίο όίσΐι «βΐ ρτοιιΐ 
ΓοηχΓϋΊΐ 1ιί8ΐοηΦ Ιΐ68ΐί Οβνίϋ. €οηΥ6ηίΐ 6ΐί3ΐη Ιιη: νο(ας άχανθώδεις, χα\ χρημνώδεις, χα\ άβατους ^ Ρ2$:ι|ιηιΐ8£υίΙίΙ)6ΐ ορρΓΡ88θ 2ΐ<|ΐΐ6 θ|φΐΐ{(ΐΐ3ΐο » νίβί- ^ρΟοδδξοις, χα\ σφαλεράς* οΤον, δτι φέρεται τά πάντα 
πατά τδ αύτδματον, χα\ ούχ Ιστι Ηεδς έχδιχήσεων. 
(51) Να\ μήν χα\ πρδς τους δαίμονας, προτρεπομέ^ 
νους έπ\ τά τοιαύτα τών έννοημάτων ιωριΧ"*, Αμαρ- 
τωλούς δΐ, νοητέον χα\ τους αδίκους άνδρας (52), 
χα\ τους πονηρούς. Τόξον δΐ χαΐ βέλη, εΓτε τά έν 
άναιρετιχοίς δργάνοις, εΓτε χα\ τά τών άτοπων 
ττροσβολών χα\ τά έξης δέ του ψαλμού, χατά άνα- 
λογίαν. 1ιίΓιΙ)υ8 86» 6ΐί»ιη ϊηγί8ί1)ΠίΙιυ8 ίιιίιηίςίβ. £ΐ Ιιιηο 6& 
νοί'Ι)^ : Οποιιηοάο άίάΐΐ$ αηίιηα! ηι^βεΐ άχΟΛ 6880 
ίηΐύΙΠ^αηΙυΓ 3ϋΥ6Γ8υ8 €θ0ΗαΙίοιΐ68 ςιι« 8ΐι^(]οηΐ 

ΐΓ9Ιΐ86υη(Ιυΐη 688β 3<] 8ρίΐ1083 ςιιοϋ»ιοιιιθ4ΐο 61 ρΓΧ- 

€ίρίΐη(αί3 εοη$ίΙί3 , ςαο) Π(ΐ6ΓιΙ>ιΐ8 ίηαοοοβ&ίϋίΐί» 
δυηΐ 6ΐ ηοιι ΙιιΙα : €υ]υ8ΐηθ(Ιί ίΙΐ3 8υΒΐ^ ςυοι] ίοΓ- 
111113 οιηιπ2 30 638υ Γ6(;3ηΐυΓ, ((υοϋ ιιοη 8ίΐ Οιμι» 
ςαί 86616Γ3 υΐ6ί86λΙιΐΓ, 6ΐ ςιιβΒουπηυβ βΙΊ» Ιιιι]ιΐ8- 
ηιοιίί. Οιι'ιηίιηο 6ΐ 3ιΐΥ6Γ%υ8 ϋχιηοιΐ68« (ΙΊοΙα 08δ6 ίιιΐϋΙΠ^ί ρθ88αηΙ, ςιιΊ οοη3ητυΓ ίη 1ιπ]«ΐ8ΐυοι1ί πο8 86ηΐ6ηΓΐ38 3ΐ<]υ6 1ΐ9ΒΓ68ϋ8 ίη<1υ66Τ6 ; ρ6Γ ρ66€3ΐθΓ(« 
οιιίαι ίηΙβΙΚ^Ι ρθ88υηΙ Ι3πι ίη]ιΐ6ΐί ΙιοηΐΗΧ*» ιμιβπ) ρΓ3νί (|φη)οη68. Ει ροτ 3ΐχυπι 61 83ςΊ(ΐα8 γβΙ 1ι»Π'- 
ΙίοοΓυπι ίηβιηιιιιβηίΑ ίηΐ6ΐΠ([β, υοΙ ιΓΟ^ίΐαΐίοιια^η 2ΐ)5υΓ(ΙαΓαιη ίιηροίηβ : 61 ^υχ βοςυυηΐυΓ πι Ρί^-ιΐίηο 
]ιιχΐ3 Ιιιι]υ8αιοϋί ιη3ΐθ(;)3Π) ίηίοΐΐί^β. 

ΕΙςτύ τέΛος ύχέρ της ογδόης ψαΛμδς χφ Αα€ίδ. Ι) Ιη βηεηι ρτο ο€ίανα ΡίαΙιιιια ίρεί ΒανΊά. 
ψαλμός ϊΑ'. Ρ8ΑΙΗυ5 XI. 

Τοιαύτην χα\ οδτος ίσχεν έπιγραφήν, οΓαν χα\ Πιο Ρ83ΐπ)υ8 βιπκΐβιη ΙιβϋΛ ίηίΟΓφΐΊοηϋηι εππι 

δίχτος, χα\ Εχανώς έν έχείνφ διηρμήνευται. Κα\ 86X10, αϊ)! 63ΐη ΑΐυηιΙβ βηηιυδ ίηΙοτρΓΟΙηΓι : οΙ γάρ ο&Εος περ\ της αναστάσεως του Χριστού προφη- 
τεύει, χα\ της έχδιχήσεως τών άδιχουμένων πιστών. 
Κα\ άλ>ως γάρ* τέλος της έν χδσμφ ζωής διά 
θανάτου δεξάμενος, 4ινέστη «ατά τήν δγδόην ήμέραν, 
τήν Κυριαχήν • ήτις ώς μέν αρχή τών ήμερων, 
πρώτη λέγεται * διά ^ τδ πάλιν έπΐέναι μετά τ^ 
έΟδόμην, ζτ:ς έ3τ\ τδ Σάββατον, άνομάζετα* χα\ ρΐΌ|))ΐ6ΐί:)ΐη ραΓίΐΐ'Γ 00ηΐίη6Χ (3Π1 ϋΟ ΟΙΐΓίδΐί ΓΓδΙΙΓ- 

Γ6€Γιοη6 ςιιαηι (16 Γΐ(ΐ6ϋυιη ορρπβδδΟΓυιη τΊιΐ(Ιί€(3. 
Ει ιΓιΙβΓ : ΟΙιΗδΙί ΙιιιηίΒηίΙΐδ, βηοαι ρη-υβοηΓίδ 

νίΐφ 5υδ66ρίΐ ρ6Γ ηίΟΠΟϋΙ : βΙ ΟΟΙΙΥΙ, 1ΐ0€ 681 Ι>ο- 

ηΐϋίο» ϋίο Γ68υΓΓβχιΐ : ςυχ 4ίθ8, οι ρηηίΑ ϋίϋιηΓ, 
Ιαηηιιβιη <Κ6Γυιη οπ)ΐιίιιηι ρΓΐηοίρΊυπι : 6ΐ οι-ιαγη, 
η«Ί3 ηίΓδιιβ |Μ)81 δορΐίη>3ΐη Δ'ίοιη, Ιιοο οβί ροδΙ • Ιϋ3. 1.Ι, 17. 

Υβι-ίφ Ι6θ1ίθη65. 

(5;ΐ)τρ.χ*ί. . ... 

(5^) Κ^ιι3 1υ€ΐ δοηδΠδ οδΐ : Ιιΐ]Η$ίί €ί ρτανι ηοηηηε$. 
Ρατβοι.. οχ XVIII. Οί9ίίίζθ(:Ι Ι3ν £θΟ§ΐ€ 171 ΕυΤΗΥΜΙΙ ΖΙΟΑΒΕΝΙ 1ΐ2 

.8&1)1}:ιΙηη), ΓοιΙΊΐ. Ρίο ΟΓίανα ιΐίηιιι, οΐ ηοη Πη Λ ^γδ'5η. 06χ έττιγέγραπται δΐ, Περί; της όγδ<5ης, άλλ' οί'ΐανη ^η^)^^^ριι1ηί1 6$Ι. Νβςηβ βηίιιι ιΙοοοΛ Ρ$:\1ιηιΐ5, 
ςιιυ 511 οοίηνα, $6(1 γο^^Ι ϋΐοπι ίίΐιπιι είΐο αΟνεη• 
13Γ6, υΐ Ιιοιηίιιοδ ηίιιΓιηιπι, ςιιί δηΐ) $:]^ν3 (Ιχιιιο- 
ηιιπ) ορρπηιυηΐυΓ ΐ}ταηηΊϋο , ακριο ίιΐοΐίδ £6Γ- 
νίαηΐ, Ιίΐιΐο οίΓιιΐδ δβΓνίΙιιΓίδ ίιΐβ•» ΓιϋοΓβηΙιΐΓ : οΐ 
«Ιχηιοηοδ €0ΐηηιίδδ0Γυηι ίη Οο.ιι.η ΰπηπηιιηι ροαηοβ 
1ιι;ιηΙ ιη3]οΓ6δ. 

νκκδ. 2. ϋαΐνιιηι ιηβ /λγ, ΰοίη'αα, ηΗοη'ιαηι (ΐ€[6ά( 
$αηοΐΗ$. ^ηδιυ8 ίδ ϋΐόΙαΓ ςιπ Ιιιηιιαιιίδ ίιι πο^^οΐπ^;, 
;ιΙ) 00 (}υθ(Ι Ιιυιιοδίιιπ} 661, ποη ϋ^ΰϋπαΐ : βαηοΐιΐδ 
νβΓΟ [ουπι αρικί ΟΓΟΐοΟδ (ΙιιρΓκί 4ΐί€3ΐιΐΓ ηοαιίιιο, 
«σιος ηΊιη'ιιυιη υΐ ΙΓιο, βΐ άγιος (υίΓαιμιβ 6ΐιίιιι ιΠείία 
&2η£ΐιιιη δΊβπίίΙ('3ΐ) οοηδβςυϋηΐβΓ 61 ίη ιΐιιρίίϋί $ιιπιί 
ροΐ65ΐ &Ί^ιΓιΓΐ€3ΐίυιΐ6] ; ίΐΐβ αιιΐβιιι ρΓορπβ δσιο; άΊ^ϊ' Υπέρ της ογδόης • ου γ3ίρ διδάσκει , τί έστιν 
ή ογδόη, άλλα πα/ίακαλδί, θαττον έλΟδΐν τ^|V ήμέραν 
έκείνην, Ενεκβν της έχδιχήσεως των τυραννουμένων 
ύπδ τοΟ διαβόλου, χαι\ δ£^υλο>μένων τ^ βίδιολο• 
λατρεία. Σώσόν με. Κύριε, δτι έηΛέ.ιιπε^ δσιος, ΑΙχαιος 

μέν έστιν, ό τά πρδς ανθρώπους άρ^ετάΐζ του καλυΰ • 
όσιος δέ, ό τά πρ6ς θε^ν ευσεβής • άγιος δέ, ό διά 
του τέλους των αρετών θεώσεως μετάσχων. ΚαΙ 
έοίκασι ταΟτα κλίμαχι, πρδς τ^ν βελν άναγούση 
τους βαδίζοντας δι* αυτών. ΕΓρηται δΙ, οτι δίκαιον 
μϊν λέγουσιν αΐ ΓραφαΙ Ισ^ν δτε χα\ τδν τέλβιον ΐϋΓ, αυί ρί6ΐ3ΐβιη βΐ ΓβΓι^ίοηοιη οοΗΐ, <}«3β αϋ Οβαιη Β τήν άρετήν • άλλ' ου περ\ εκείνου νΟνδ λόγος ήμϊν. ρβηίηοΐ, &γιος τογο ίΙΙβ ςυί ρβπ $6η)Ίΐαηι νίΓΐιιΙιιιιι, 
«ΙίνίοΊΐϋΓΐδ οΠίΰίΙιΐΓ ρ3Γ(ί€6ρ$. Η^'ε αιιΐβιη νίΓίιιΙπηι 
ηοηιίιια, δοαΐ» (]υοϋοηιιηθ(1ο οοπιραΓΟΠ ροβδυιιΙ, 
ρβΓ (|Ηαιη φΐί ^ηϋίιιηΐυΓ, ρβΓνβηίηηΐ οι! Οβυιυ. ΑΙίΙιί 
€ΐ)8ΐη (ΙΊχΊηιυβ ητιοά αρυιΐ δ€πρΙιΐΓ.ιπι, ]ιΐδ(ΐΐδ δχ- 
ρ6ηηιη6Γ0 ίδ ϋκΊΐιΐΓ, ηυί ηοη δοΐιιιπ ]υδΓιΐί;ΐ, δΡΐΙ 
οιηηί νίΓΐΜίαιη |;6η6Γ6 οηιαίιιβ 681 : δοΊ άα Ιηι]υδ- 
η)0(1Ί ]υ$ΐο ηηηο ηοη βδΐ δβΓηιο. ΠοςαΙ ί^ίΐπΓ 
ΡΓορΙΐίΙ» δαίν&π 80 & πιαίί^ηίδ ΙιοιηίηίΙιυδ ηηί 'Ως ου ν δικαίων μέν την άνθρωπίνην κα\ μερικ^^ν 
δικαιοσύνην δντων τινών, των δέ οσίων έκλελοιπό- 
το)ν • των μέν, τψ Οανειν • τών δέ (55) , τψ έλαύ- 
νεσΟαι παρά τών άνοσίων * εΟχεται σωθ?)ναι άπδ 
τών έπιχριτούντων πονηρών ανθρώπων. Προσώπω 
δΐ τών μελλόντων ύποδέξασθαι τδ ίζί\ρυγμα του 
Ευαγγελίου, ποιείται τί)ν Ιντβυξιν 6 προφήτης. 
ΤηνιχαΟτα γάρ οΐ όσιοι έξέλιπον μάλιστα, δτε χα\ 
διά σαρκί)ς ήμΓν 6 Κύριος έττεδήμησεν. ρΓΦναΙυβΓ&ηΐ, €ΐιιιι δ^ηοΐί Ιιοιηίηββ ςυί οΠηι Γιΐ6Γ»ηΙ ογ;^» Οβϋπι, ραηίιη ηνοηβ, ρηιίπη «Ιίαιη ΙγΓβηηο- 
ταιη ρ6Γδβ€ΐιΙίοηΊΙ)ΐΐ8 ρΓΟΓΜίδ ϋβίοΰίβδβηΐ : Ιαηιβίδί ΓθΓ(.3δδί8 αΙίςιΓι 3(ΙΙ)υε βδδοπΐ, ςυί Ιηιηι^ηα Ιΐ3« 
ίπδΐίΐίϋ αΐ^υβ (υΐ ίΐα ιΠΰαηι) 6Χ ρ^Πβ ]ιΐδΓι 6886 νίιΙοΓοηίοΓ. 56Γηιοη6ΐη 8υΐ6ΐη βυυιη ΡιορΗβΙα 6Χ 
Γοπιιη Ιι&1)6ΐ ρβΓΒοηα, ςιιί Εν»η|ζ6ΐίυηι 6Γ3ηΐ δυδΟρρίιΐΓΐ. Τιιηο βηίηι ηιαχίηιβ 83ΐΐ€ΐί ϋβΓβΓβΓαηΙ, (μιαηίΐο 
ϋΙΐΓϊδΙιΐϊ ίη οαΓηβ ηιΙ ηθ8 »(1ν6ΐιίΐ. 

^ηοη^αίη άίηιΊηηΚΡ $Ηηί νβτίΐαΙβ$ α βΐα$ /ιοηιίηκίΝ. Ο 
βαηοΐί ηηίϋβηι ροηίΐΜδ (ΐ6Γ6ει3Γυιιΐ, ν6Γΐΐ3ΐ68 ν6Γ0 ραυΰ.ΐβ 3(1π)θόυηι Γβϋοΐχ δυηι : βοευπιΐυδ 6ηΊιη 
οηδΠδ Ιπ€ ρΓΟ^ 16γΓιο δαηιίΐπΓ. Ου.ιηϋοςυίίΙοιη ίη 
η!ΐ>υδ ηΐ3]θΓΊ8 ηιοπιοηΓι, η)6ηΓΐΓί βοΐοηΐ, <ιαί ίη 

ρ3Γνί8 ΓυβΓαηΙ ν6Γ3€68• 

Υεη8. 3. Υαηα Ιοΰαίηί €$ί ηηη$ηηί$(ΐαβ αά ρτο- 
χνηΜίη ίηητη. Υαηα^ Ιιοε 68ΐ άβοβρίοπα. Νβο &1ΐ6ηθ8 
χιηΐϋΐη <1ο6Ίρί6ΐ)3ηΙ, 86(1 ΓαπιίΙίαΓ6δ 6ΐί3ΐη 6( (Ιοιηβ- 
δΐίοοδ. ΓΓΟχίιηαη) βηίιη ηοη Ιοοο, $6(1 ί3ωΊΙίαπΐ3ΐ6, 
9ΐ(|ΐΐ6 ηη)ί6ί1ί3, 3υ( 3ΐΙο €θη]ηη6Γιοηί8 νίηοιιΐο, 
ρΓορίη(|υιιπι νο63ΐ• 

ί,αΙίΊα άοΐοία ίη €ονά€, βΐ οοτάε Ιθ€ηΐα$ ε$1 ηιαία, 
ΡοΓ <1ο1ο»3 ΐΗΐ)ί3, (Ιοίοδοιη ίρ8ΐηη ίηΐ6ΐϋ2Ίΐ (Υ6ΐιιΓι 3 
ρ3Γΐ6 ΐοΐυηι), ηηί ίη (!υρΓιπΐ3ΐ6 €0Γ(Ιί$ 61 ιηοιιΓίδ "Οτι οκΙιγώΟησαν αΐ άΛήθειαι άπό τών ι•/ώκ 
τώκ άνΟρώΛωγ, Οί μέν όσιοι, παντάπασιν έπιλε- 
λοίπασιν • άλήθειαι δέ, όλίγαι τινές ύπελείφΟησαν 
έν άνθρώποις. Γενική γάρ, άντ\ δοτικής ένταΰΟα • 
περί γάρ τά χαίρια μέν έψευδοντο • έν δέ τοΤς έλα- 
χίστοις πράγμασιν, ήλήΟευον. 

Μάταια έΛάΛησετ Ι^καστος προς τύν πΛησίοτ 
α ντου. Τουτέστιν απατηλά • ου μόνον γάρ ηπάτων 
τους αλλότριους, άλλα κα\ τους οικείους αύτοΤς. 
Πλησίον γάρ καλεί τδν βγγιον, ού τόπιμ, άλλ' οΐ- 
κειότητι. 

ΧβίΛη δόΛια έν καρδίφ, χαΐ έν καρδίφ έΛάΛησε 
κακά. Χείλη δόλια λέγει τδν δόλιον, ώς άπ^ μέρους 
τδ•πάν• ό γάρ δόλιος ένδιπλ^ χαΐ χαρδί^ χα\ 811», ιη3ΐ3 36 ηοχί3 1θ6υΙϋ8 6&1, Αΐίαη) ίηΐΓ3 αηί- ^ γνώμη έλάλησεν χαχά χα\ βλαβερά * Ιαω μέν άλ ηιηηι 86η16θΙί&ηι 86Γν3η8, 61 3Η3111 Υ6Γΐ>ίδ 6χρΓί- 

Π)6η8. 

ΥΕΕδ• 4. ΙΗ$ρ€τΜ ΰοίΗίηια Ηηίν€ηα ία^ΐα άοΐαα^ 
α Ιίη§ΐΛαηί ηαρηϋοηηαιη, Αρικί δ6πρ1υΓ3πι δ30Γ3ηι 
8Φρ6ηυπΐ6Γ0 ορί&Ιίνιιω πιθ(!ιιηι Γοπηβη Γ6ρ6ππ)υ8 
ίυ ΓυΐαΓϋΠ) Ίη(ϋ€3Γινί, νοίυΐί ηυηο. 0ρΐ3ΐ 6ηίηι 
ΡΓορΗοια υΐ (ΙοΙοδί ρβηΗυβ ρϋΓϋ3ηΙιΐΓ, 6Ι ΐί ρ3πΐ6Γ 

(1111 3(1ν6Γ8υδ ίηβΓηΐίθΓ68 ςΐ108()υ6 |;1θΠ3Π 30 ]3- 
613Γ6 86 δοΐϋηΐ, 6ΐ (16 δβίρδίδ ηΐ3^Π3 ρΓΧ(1ί€3Γ6. λοίαν γνώμην Ιχων • ΙξωΟεν δέ άλλοίαν δι.ιχνύς. 

*ΕξοΛο6ρενσ8ΐ Κύριος ηάντα τά χείΛητά δόΛία, 
γΛώσσαν ρβγαΜφ^ήμονα, Π^λλάχις ή ΓραφΙϊ τδ 
εύκτιχδν είς μέλλοντα χρόνον σχηματίζει, καβάπερ 
έπ\ ιοΰ παρόντος. Εύχεται γάρ προ^|5ίζους άφανς- 
σβήναι τους δόλους, Ιτι δέ χα\ τους άλαζόνευομένους 
κατά τών άσθενεστέ,'^ων, χα\ μεγάλα περΊ εαυτών 
κομπάίοντας. "Η κα\ προφητεύει τήν τούτων παν• νβπδΒ ΙθοΙίοηεδ. (53) γρ. τώ. Οί9ίίίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε 173 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ Ρ^ΑίΜΟδ. 174 

(ϋλεΟρίαν * ^ί$άσχων δΐ τ(νας λέγει μεγαλόσχημο- Α ν^Ι βοηπη ΓιιΐϋΓαηι οιΙοΓίιιΊηαΙίοηοιη ρΓ9ΐ*ι]ίαΙ : η νας, έπήγαγεν 

Τους εΐαόττίίς • Γήκ γΛώσσαν ι)/ιωκ με-^ΌΛυ^ 
%Όνμεν, Τους σχεψβμίνους Ιν αύιοΓς, δτι Μεγαλυ- 
νοδμβν, ζτοι μεγόίλα χα\ ά).αζονιχ3[ φΟεγγεσθαι 
9:2ροΐ7κευά7θμ3ν τήν γλώσσαν ημών. 

7^ χείΛη ή//ώκ Λορ' ή/ιΤ^ έση, γ/^ τ)μώκ Κί)- 
/)ίί^Ο έστιν ; Είπίντα; Ιτ:, ο»^ 'ΠμεΓς έξουσιάζομεν 
των χε ιλέων ημών, χα\ λοιπόν τ(να δΕδθ(καμεν μή 
τοιαύτα λέγειν ; ΚαΙ τίς ήμώνχωλυτί}ς των τοιούτων 
λόγων ; 

"Ενεκεν της ταΧαίχωρΙας των πτωγ/ύτ καΐ τον 
στεναγμού των χενήτων ^ ννν άναστήσομαι^ 
Μέγει Κύριος. ΤΙ ννν, άντ\ του τότε ληπτέον, κατά 
τ6ν «ρέποντα χαίρων, Γν' ή τοιούτον, ώς ΤηνικαΟτα, 
ρησ\ν 6 Χριατ^ς, άναστήφομαι του τάφου, Ινεκεν 
της ταλαιπ(ι)ρ{ας τών δεδε μένων τ?5 πλάνη δι' άγνοια ν, 
ήτις ταλαιπωρία γέγονεν αύτοίς άντ\ του στεναγμού, 
καθ' ήν άποδεδώχαμεν έξήγησιν, έρμηνεύοντες τ^, 
Ούχ έχεΛάθετο της κραυγής τών πενήτων. 'Ακήκοε 
δέ τοΟτο Δα6\δ τοΓ; προφητικοΓς ώσί. Φαα\ δέ τίνες 
«τωχ^ν μέν χαλεΐτθαι τ^^ν άπ6 πλούτου πεπτωκότβ, 
κατά τ4 • ΠΛούσίΟι έχτώχενσαν • πένητα δΙ, τ^ν 
διά πίνου τών ο:χε{ων χειρών τροφί)ν άναγχαίαν 
χομιζ^μβνον. Τοιούτοι δΐ κα\ οΐ πι<ιτ ευ σαι μέλλοντες• 
τάς τβ γάρ ουσίας περιηρέθησαν, κα\ αΐ χείρε; αυ- 
τοίς διηχ4νουν •1ς τίίν χρε?αν του σώματος • λαμδά- ίΚιοοιίδ (]ΐΓιιΐ2ΐη ϋ δίηΐ, ςιΓι $ιΐ2ΐη ιη»ςπϊΓΐ€9ηΐ ϋη- 
ζΜΛίΧϊ 8υΙι]ΊείΙ : 

Υεκδ. 5. ΟηϊάίΛβΓΗΐιί : ί,ίη^καηι ηοειτ^Μ ηιηρηίβ- 
€ηβνηΗ$. £05, ίηςηίΐ, ςιιί ίηΐΓ» 8β οο^ιΙαΓυη! (Π- 
<!θπΐϋ$ : Μαρηίβΰαΰηηίϋ Ιίη^ηαηι ηο$ΐτα?η^ Ιιθ€ €8ΐ, 
Μα^πΑ 61 ]3ΰΐ35ιιη(ΐ3 (ΐη;•^(]3ΐιι ρΓ3*ρ3Γ&Ι>ίιηυ9« ηυ» 
ιιο$ΐΓα ΙοςυαίυΓ Ιίιι^ιιβ. 

Ι,αΙίϊα ηο$ίτααρΗ(ί ηο$ ίπηί, ^νμ ηαί€Γ ΒοιηΜία 
€9ΐ? Οιιι 61 ίΙ1υ(1 (]ίχ6ΓυηΙ : 1^5 Ι^ϋίοΓυπ) ηο&ίΓΟ- 
Γυιη ρο(6&ΐ3ΐ6ΐη 1ΐ3ΐ)6ΐηυ$, βΐ (|ΐΐ6ΐηη3ΐη ϋΰίιιΰορι 
ϋιιι6ΐ>Ίηιυ$ : υΙ ί$ΐ3 ιιοη «ϋεηιηΐΗ ? 6( ηιιίβ 6π1 (}πί 
:Μ.*ηηοηβ5 ηοδίΓΟβ οοιηρ6$θ3ΐ ? 

Υεκ^. 6. ΡτορΙεν ηΐΗΰήαηι ΐηομπηι εΐ ρ^ηιιΐΗηι 
ραΗρετηηι ηνηΰ βχίητραηι^ άιάί ΟοΜίηια. ΌΊαΊο 
ηυη€ ρΓΟ Ιπηε αεε'ιρίβηιίΑ 68ΐ, Ιιοο 681, οιιιη ορροΓ- 
Ιιιηυιιι Ιβητρυβ ΓυβηΙ, ιιΐ δίΐ $6ΐι&υ6 : Τυικ, ίηςυίι 
ΟΙίΓΙδΙίΙδ^ Γ6βιΐΓ|;3ΐη 6 86ριιΙΐηΓ» ρΓορίβΓ 60Γΐιηι 
Ηΐίί&θτΊαη), ηϋί ίξηθΓ3ΐιΐ6Γ ίη 6ΓΓ0Γ6ΐη ««ρΐίναΐί 8υπΐ. 
Μίδβη» 3υί6ΐη ΗΙα Γ^^ιηοηδ Ιθ€θ 618 Γ«ιίΙ 6( ^ιυΐ- 
1118 : ]ιιχΐ9 69 ηο» δΐιρ6ηυ8 ϋίχίιηυβ ίη Ρδβΐιηο ιχ, 
ίΙ)ί : ΝοΗ €$ί οΗίΐηε ϋΐαηιοτεη» ραπρετηηι. Οίοι ?6γο 
ΙίΦΟ 3 Οοιιιίηο ιυ(1ί6ΐ)3ΐ 1)63ΐιΐ8 ϋβνίϋ ρΓορΙιβίίΰίβ 
3ΐιηΐΗΐ8 81118. Ιπορβ, ]υχΐ2ΐ Ογχι-ϊ ηοιηίηίβ 6ΐ3ηηο1ο• 
^ίηιη, 18 άίοίΙυΓ, ςαί 3 δΐ3ΐυ 8ΐιο Δοόάιί, ψι^αι βΙ 
ηθ8 (ΙίοΙιηυδ ηυ38! $ίηε ορ'ώη$, ]ιΐλΐ3 Ηΐνϋ : Ιηορα 
ίααί »Ηηΐ ά'ΐΌίίβε. Ρ3ΐιρ6Γ νβΓΟ }ιιχ(3 63ΐη(ΐ6ΐη Οτχή 
ιιοηΓιπίδ 6ΐγιηο1θ((ΐ3ΐη, Ι8 άιά ροΐβδί, ηοί ρπορπο 
ΐ3ΐ)0Γ6 ηοεβδδΑΓίυιη δΙΙιί νίοΐιιηι ρπΓ3(, €υ]ιι$ηιοϋί νβται δ^ πολλάκις χα\ άδιαφόρως, άντ\ Οατέρου Ο ^^^^^ οιηηβδ ςιιί ρηιηί Οϋΰΐη 8ΐΐδ€6ρΙυΓί 6Τ3η( ; θάτιρον. Έστι δέ χα\ άλλως εΙπειν • ΦησΙν δ θεδς 
Διά τίϊν ταλαιπωρίαν χα> τ^ν στεναγμών τών κατα- 
ΐϊονουιχίνων , νυν κινηθήσομαι, τουτέστιν, αύτίκα, 
•ύθυς, ταχέως, βεοπρεπω; δΐ νδει τδ Κινηθήσομαι, 
χα\ τ^ "Αμυνώ, εΐ χτΧ άνθρ6»ποπρβ«έστερον εΓρητα! ςυίρρβ ςιιί 5(Η]ί8 οιιιηίΙ)α8 ρπνβΐί, ρΓορΓϋβ ηιιηϋιΐδ 

Ιΐ6€6δδ1Π3 8ί5ί ΟΐηΐΗ3 ρ3Γ3ν6Γ1Ι1ΐΙ : Ι31116ΐ8ί 83Ρρ«- 

ηηιηβΓΟ ρΓοηοΙδοηβ 3ΐΐ6Γυπ) ρπο ιΙ16γο ποαρίπΙυΓ. 
Ροδδηηιπε 6ΐ 3Π(6Γ <)ί66Γ6, 06υ8 ρπορίΰΓ 3ίηί6ΐ0ΓΙΙΙΙΙ 
£;βιηίΙιΐ8 61 ιιιί86Π3ΐη, (Ιίιίΐ : Νυηο ιηονβΙιΟΓ, 86η νΐ€ί8€3Γ, Ιιοο 68ΐ, οίΐο 30 8ΐ3Γιιη \ά ί3€ί3ΐη. ΟβοβπΙβΓ 130160 36 (Ιι^πβ Οβο ίηΐ6ΐΠκβ νθΓΐ)3 Πΐ3 : ΜονεΙίοτ, 
€Χ : Υίηάίύαη ΐΜίηαιιι, Ι3ηΐ6ΐ8ί 1ΐϋΐη3ηο ςαο<ΐ3ηι ιηοΓθ <1ΐ6ΐ3ΐ δυηΐ. θήσομαι ίν σωτηρίφ, χα^/^ησιάσομαι έν αϋτφ* 
Μνημονεύσας της αναστάσεως, μνημονεύει καΐ της 
^*9ήί» άναστρέψας τ6ν λόγον έπ\ τ^ν διά σταυροΰ 
θάνατον. Έτι γάρ. φησ\, χα\ τούτο λέγει ό Κύριος, 
ίτι Τεθήσομαι, τουτ^στι, προσπαγήσομαι έν τφ 
σταυρφ. Τούτον γάρ ύποληπτέον σωτήριον. Τψ 
^ρατι γάρ του σταυροο χαταχοντήσας τδν τύρα,Ί- 
νον, έσωσεν ημάς, χα\ σώαν τήν έλευθερίαν της 
πλάνης έχαρίσατο * κα\ άσθενούντας πρ\ν, Ι^^^ωσε Ροηαη ίη ίαΙαίαΗ, ίϋετε α^αηι ίη εο, Οιιιη 
(Ιβ Γ68ϋΓΓβοιίοιιβ ΐΜ6ΐηίη<'ηΐ , ιη6ΐηιηίΙ 61 ββριιΐ- 
ΙυΓ9Β*δ6Γΐηοη6πι Γ3θί6α8 (ίβ ιηοΓΐ6 ςιιαιη ίη Γ€ϋ€β 
δϋδΐίηαίΐ : 6χ ΟΗπδΐΊ ηηίιη ρ6Γ8οη3 Ιιχο 6ΐί3ηι 
<)ί€ΐ3 βυηΐ. Ροη3Γ, ίηςυίΐ, Ιη>ο οδΐ ίηϋ^3Γ, ίη 0Γυε6, 
ςιιαιιι 8ηΙυΐ3Γ6 ιΊΙ<ΐ(] 6856 €Γ6ώ'η}α8, ά^ ςυο ηιιηο 
1(Η|υίΐαΓ, ςιιιρρβ ουηι Ιιοο ϋπιοίβ ]3€ϋΙο, €Ι)η$ΐ;ΐ8 
ΙγΓ3ηηυπ) <ΐ£ηιοη6πι ΐΓ3η8Ωχ6ΠΙ : υηιΐο 6( δ^Ινανκ 
ηοδ, 61 ΙίΙ>6Γ(3ΐ6ηι ηοΙ)ί8 6ΓΓοηΙ)ΐΐ8 ΙίΙ)6Γ:ιηι 3ο βαΐΐι- κατά τών δαιμόνων * χα^^ζηάσομαι δέ Ιν αύτφ, ^ ΐ3Γ6ΐη ιΐοη^νίΐ : 61 ευπι 3ηΐ63 ίηβηηί ϋδδοιηυδ, Γογ- 

168 εοηΐΓ» (ΐ76πιοη68 Γ64ΐ(]ΐ()ί4. Ουο<] ν6Γ0 αίι : 
Ιίΰενε α^αη ίη «ο, ί€ΐ6ΐη 8ϋ)ί νυΐΐ ηο βί ί1ίε6Γ6ΐ, 
ηιιοϋ ίη ίρδ3 6Γΐΐ€6 ρυ1)Γΐ€3ΐιίΙ 3€ ΙϋιοΓ6 ρΓοραΙαΙιίι 
οο€υ!ΐηπι 3ηΐ63, βίςιιβ ί(^ηοΐ3Π] ροΐ6ηΙί3ηι δΐιαηκ 
Ν3ΐη 6( ▼6ΐιιπι Ι6η)ρ11 ΐυηο δΓίδδΐιηι 681, 6Ι δοΐ οϋ(ο• 

η6ΐ)Γ3ΐυ8, «ι (61Τ3 60ΐηηΐθΐ3, 61 ρ6(Γ8β (Γΐ86ΐδ5;3ϊ, 6ί. 

3ϋιηίΓ3η(ΐ3 ι1ί3 οοηΐΊ^βΓυηΙ. ΥβΙ &ΓΚ6Γ : [ ηιιί.ι τουτέστιν, έν αύτψ δημοσιεύσω τΐιν έπικρυπτομένην 
έν έμο\ δύναμιν * διε^|5άγη γάρ τΐ καταπέτασμα, 
δ ήλιος έσκοτίίΟη, αί πέτραι έσχ{σΟησαν, ή γη 
έσείσΟη, χα\ δσα τδτβ γεγδνασιν εξαίσια. Ή πάλιν * 
Θήσομαι αυτούς £ΐς σωτηρίαν, ήγουν σωτηρίας 
αξιώσω, χα\ πα^^^ησιάσομαι έν τ^ τοιαύτη σνοτηρί^ 
αυτών, ήγουν φανερώσω, δείξω τήν Ισχύν. ΟΓΧουιη ▼6Γΐ)υιη θήσομαί, υΐ ΓυΙυΓίιπι π)6ϋίυηι, (3ΐη 3Γΐίν3ΐη ςηβιη ρ38δίν3πι 8ί$ηίβ€3ΐίοη6πι Ιΐ3))οΐ, 
ΐ6β6Γ6 ροΐ68 3ΐίο ιποιίο : Ροηαηι ίη $αΙ»ίΐατί. 1ιο6 681], Ροη3ηι 608 ίη 83ΐυΐ6ηι : Ιιοε 6$1 Γβείβηι οο*; <;α' 
Ιυΐο (ϋβηοδ; ίη Ιιυ]ιΐ8Πΐοϋί 6Γΐ3ΐη 83ΐυΐβ Π1)6Γ6 3^30) : Ιιοο 681 ϋΙ)6Γ0 Ιοηυ^ΐΓ, 61 ρ3ΐαηι οιη).1!)!ΐ> 

46θΐ3Γ3ΐΚ> νίΓ68 Πν63δ. 

Τά Λόγια ΚνρΙον, Λόγια όγτά. Έ^ϊ;ών δτι τάδε Υεμ. 7. ΕΙοηπία Οοίηίηι εΙοηπία €αεΙα. €αηι Οο- 

: ' ^^9^ΐ^ζθ^^ι^ν^^ΟΟ^ι^ 175 ΕϋΤΗΥΜΗΖΙΟΛΒΕΝΙ ΓΛ ιηίηυιη ηαΓΡανοιίΙ ϊιχα αΐηηο ίΙΙα (ϋχΊ^δο, ηιιιιε ϋβ Α χα\ τάδε λέγει Κύριο;, διαβεβαιοΟται χαΐ περί της 

λίγων άληΟεία;, ώ; χαθαρά ψεύδους νίτίΐαΐΰ δ'τιιιοηυιη 6]υ$ ΐ6$Γιιιιοιιίιιιη ΓβϋιΐΛ, ϋί- 
ροιΐ8, ςιΐϋϋ ιηυιιϋα αε ρυπι $υη( αϋ οιηιιί ιιιοιι- 

&Λ€Ίθ, 

ΑνρβιιίΗΐη ίραβ ίχωηίηαΐΗΜ ρτοΰαΐηηι ί$ΓΤ(Β, Α(1βο 
ιιιιιηϋα αο ηΊιίϋα $υηι οίοιμιία Οβΐ, 9ΐ) οιηιιί ϋυΐο 
οΙ 3ΐ> οηηιί ϋβοβμΐίοηο, ιιΐ 3ΐ-^θΐαο εοτιΠΑίο, ηυοιΐ 
τΊΙίοη οιηηί 09Γ6Γ6 5θ)6ΐ ιιΐ8ΐ6η8. ριιιίιαίο αο ιηυη- 
(]ίΓΐ8 5υ3 ροί»$ίιιΐ ίοηιρ:ΐΓηπ• Ρτο(>αΐνηι \αο (βηο! 
(ϋχί{, ρΓΟ, ίιι Ι6ΓΓ3. Ρ3ΐ»π οίβηίιη οοΐιί1:ιΙυιιι ΛΤ^οη- 
ΙιιΐΗ Γυηϋιιηΐ ίη Ιογγ»ιιι. ΥβΙ ΡτοΰαΙηαι ι^ηοι, Ιΐί>€ 
θϋ(, οχ 16ΓΓ3. 1)6ίΐ)(|(ΐ Ιΐ9ΐΐ€ ί'ΙοςίΗΟΓίιι» 06ί πιυηϋί» 
Γΐ3ΐη αϋΐιιιο ηιαςίβ οχΐοΙ1θη$, 3ΐΙ<ϋΐ : 

Ρην^αίηηι $€ρίυρΙαιη. 8ορΙιιρΙιιιη, Ιιθ€θί>1, δχρίιιβ. 
δοΐοιιΐ βηίιη ΗοίΓΟΰί ββρΓιοδ ροιιιτο ρΓο ρΙιΐΓίοβ. 
ΑΓ^οηΐυιυ Αΐιΐβιιι ςποά ββΐρίπβ εοιιΠαΐυιη οβι, ηιοη- 
«ϋυ8 οηιιιίηο αο ριιιίιΐδ 0δ8© δοΐοΐ. 8ιΐϋΐ Ι^ίΐαΓ οΐ»»- 
«ριί» 1)οί ν€Γ3 61 ηίΐίϋα, βο βίιηίΠα βΓ^οπίο $αΐρίιΐ8 
Γοιιίΐαΐο. Λόγια νοΓΟ ίΐίοίΐ, ηοιι (Ιίηιίικιιίνο υ1ϋη«, ββϋ 
ηιΓια οπιευΐβ βΙθί]ΐιίη, ρΓορίΟΓ βοηιιη 1)Γ6% ϋηΐεηι, 
βρρεΙΙϋΓβ οοηβιιβνοΓΒηΙ. Ραιιοίδ βιιίιη Γιΐιβπδ ιιιαχι- 
ιΐϊ.ιιη οο^ΊοΓιοπίδ νίιη εοιηρΙ^είοϋαπίπΓ. 

Υεκ*. 8. Γΐί, ΰοίΐΐίη€, ααΐνίϋβί Μοβ, €ΐ €0ίΐ$ύηα1ίί$ 
ηο$ α ρΊΐιίΐαΐΊοΜ Ιιαο ίη ίσϋαΐαηι. Τα ιιοδ, Οοιηίιιβ, 
οιι&Ιο(1ί^8 3|) βχΙβηοΓίϋυβ ίηίιηΐείδ, οΐ οοη}>6ΓΥ:ιΐΜ$ 
»1) ϋβ ςυί ίιιΐοηυβ ίηβίϋίαδ ρβΓαηΐ. ΥοΙ οιΐδίοιίίέ'δ 
ηυίϋβιη 3 ρΓΧδίτηιί ^οιιΟΓβΙίοηβ, €ΐ διτνϋΐίδ «ϋ ϋδ 
ί|ΐιί ροδΐ63 ίη δ.χ•€υ1ϋΐη Γυΐιιπ δυιιΙ, Ιιοε εδί, «^οιιιρ^^Γ 
ϋΐ ροΓρβΙυο ρΓ0ΐ6|^6δ ηο8. Νηιη οι ΓκΙοδ οΟΓυπι (μιΊ τ(<>ν Κυρίου 
εστίν. ^Αργύριον :ίεπνρωμέτοτ, δοκίμιοτ τζ ^«^, Οδ• 
τως είσ\ν άμι-γεϊς άπατης, ώς τ6 χεχωνευμένον άρ- 
γύριον άχοινώνητόν έστιν Ολης χβίρονος. άοχίμίοτ 
δΐ τ^ 7ΐ5» *^^ "^ο^• δοχιμαζόμβνον έν τξ γ^ • χαΐ 
γλρ εΙς γήν ίχεον οΐ τεχνίται τ^ χωνευόμενον. Έ 
χα\ δοκ/μιοτ τχί γ^, άντι του, βόχιμον έχ της γης • 
έπιτείνων γάρ τήν χαΟαρότητα τών του Κυρίου λί- 
γων, έπήγαγεν 

Κεκαθαρισμέτοτ έΛταχΛασίως, ΊΙ έπταπλα- 
σ(ως, άντ\ του πολλάχις * τό γάρ έπτάχις, άντΙ τοϋ 
πολλάχις ή τών ΈδραΙω^^ παραλαμβάνει διάλεχτος. 
Τ6 δΐ πολλάχις χεχωνευμένον , παντάπασίν έστι 
χαθαρόν. Ούτως ούν είσιν άληΟεΙς, ώς άργύριον χε- 
χωνευμένον πολλάχις. Λ'^για δε είπε ν , ού καθ* 
ύποχορισμδν εύτελείας, άλλ'δτι τους χρησμούς λόγια 
έχάλουν διά τίιν Ρραχυλογίαν αυτών . Έν όλίγαις 
γάρ λέζεσι, μεγάλην δύναμιν εννοίας έμ::ερΐ£ΐχον. 

Σϋ, ΚνρΐΒ , φυΛάζεις ημάς , χηΐ διαηφήσεις 
^^/ιά^ ά:ιό της γενεάς ταύτης χαϊ εΙς τόν αΙώνα» 
Τ6 μέν ΦνΛάξεις, άπ6 τών Ιξωθεν πολεμούντων 
τδ δέ Αιατηρήσεις^ άπδ τών ίσωΟεν έπι6ουλευ'5ντων. 
"ίΙ χα\ τ6 μ^ν Φν.ίάξεις^ άπΗ της παρούση; γενείς • 
τ^ δέ Αιατηρήσείς, άπ6 τών έσύστερον, βπερ έστ\ν 
είς τί^ν αΙώνα, δη/ονότι, μέχρι παντό*. Κα\ μέντοι Εναη^οΙίυιη δυδ€θρ«Γυηΐ, 3ΐ) ίΠη ([οηοι&ιίοηβ δΙαΙ)ί- € ή πίστις τών δεξαμενών τοΟ Ευαγγελίου τ^ χήρυ- ϋδ ρβΓίηαηδΗ : 61 ίη δχευΐυηι ηϋοο ιιΐ3πρ1)ί1 ίηνίπ», 
III ηοΓίυο ^οηΐίΐβδ, ηιιί βροιίβ 69ΐη ορριι^πΑίιΐ, ηο- 
«{116 ΗχΓοΙίοί, ςυι ίηίΓα ιιοδ οίβω οοηίΓα οαιη ίπδί- 
ιΙί»δ (ΓίδροηιιηΙ, ρΓχν^ΙβΓΰ ροδδίπΙ« 

Υεκ8. 9. Ιη άηηΐΐν νιψϋ αηιΜαηί, υιιϋί(]ΐΐ6, 
ΙηςιΓιΐ, ηοδ 6ίΓ€υηιϋ3ΐιΐ; οΙ)δίϋ6Γ6 Γβπηηίοδ ίίϋι πι 
Μ0!*ΐΓ3ΐιι. Εΐ)ΐ06 δί (Ιβ £;οηΐίΙίΙ)ΐΐδ ίηίοΙΠςβδ. Ουθ(Ι δί 
Ιθ(]ΐΓι ΡΓορΙΐ6ΐ3ηι ίηΐϋΐϋ^αϋ ϋβ ΙιΧΓΟιίοίδ, ιϋεηΐυι* : 
ΑηιΰνΙααΐ ίηοηαίϋα, Ηοο οδΐ, ηοιι ποοίο, δοιΙ οΐιϋ- 
(|ΐΐ6 : ουιη δαοΓβιη οπιιΐ6ηι δοΓίρίαΓβηι ρ6Γν6Γδ6 

ίΐΐΙΟΓρΓ6ΐ6Π&υΓ. 

ΒβΰηηάϋΜ αΐιιϋίάίηεηι ΐηαηι ηιαρηί ρΰρβηάΗύ 
ρΐίοί ΗοΜίηηηι. Τυ, ίιιςιιίι, ίη €γιι€6 6Χ3ΐΐ3(υ8 δυηι* 
ηΐ3ΐη ϋο ΙιοιιππίΙ)υ8 €ΐΐΓ3ΐη Ιι3|)ογ6 4ί^ιΐ3(υδ Ρ8 : 
η«ΐ3η) οΙ> €»υδ3ΐη ηιοΠβηι 6(ί3ΐη δυΐϋδΐί. £ΐ ηαοϋ 
ΑΐΙ Μβρηί ρ€ρβηάί$ίί^ 6γχ€6 Ιΐ3ΐ)6ΐυΓ (πολυ:όρησα; ; 
«ι ηυοηι&ιΐηιοιίυιη αρυιΙ 6Γ2660δ όλιγοιρία νίΙίρ€η$ίο 
(Ιί€ίιΐ!Γ 61 ηβρίβϋϋο^ ίΐ3 πολυωρία 6]υδ 6θηΐΓ3Γΐυιη. 
ν6ΐ 3ΙΙ16Γ Ιυιη 3(1 οοΒίοδ ιΐδςυβ 6χα1ΐ3(υδ, 3δ8υιη- 
ρΐίοηίδ ηίπιίΓυιη 1ιΐ96 ΐοπιροΓΟ, ηΐΒ^ιια ίη Ιιιιιη3η3ηι 
η3ΐυΓ3ΐη οοηΐυΐίδΐί 1)ι*ηοΓιο-ί3, ιιιίδδο 3(1 63ΐιι δρίρίΐα 
Ρ3Γ3οΐ6ΐο, ςυί βροδίοΐοδ ίΙΙυηιίηβνίΐ, 3ΐί]ΐΐ6 ίη Ενβη- 
^υΐϋ ρΓχιΙίοΗΐίοπϋΐη ιΙΊγοχΙι. Ροΐ6δΙ οΓιαπι Ιπ6 ΡβηΙ• 
ιηιΐί )ηχΐ3 Ι)Ι$Ιοπ:6 86ηδυιη 366οηιυιθ(Ι.ΐΓί ϋ6:ιΙ(> 
03νίϋ, ΐΐίοροΐίδδίιηιιηι ΙουιροΓο (]υ3η(1θ6ΐιηι Γυ^ίβη- 
Ιςηι 3 (αοΊο 83ΐι1, ςυίιίαπι δο,π 3πΓΐ€0δ Πη£[οηΐ6δ, 
ΐι•ηΙαν6ΓΐιιιΙ, υΐ ίη ρϋΓδβίυΙοπδ ιηβηυδ οιιιη ΐΓαιΙο- 
χα)ΐ. ΟαοΓυηι ίηίΐϋοΐΐΐαΐΰηΐι δίιηηΙαίΊοηοαι. (Ιοίοδ γμα, χα\ άτΛ της τηνιχαυτα γενεάς άχαταγώνιστος 
έμεινε, χα ι εΙς τδν αιώνα μενεΓ, χαΐ οδτε οΐ φανε- 
ρώς πολεμήσαντες "Ελληνες, οΟΘ' οΐ έν ήμϊν λα- 
θραίως επίβουλε ύοντες αΙρετιχο\, κατίσχυσαν αυτής, 
ί[ κατισχύσαι δυνήσονται. 

ΚύκΛφ οΐ ασεβείς περιηατονα. ΠάντοΟεν γάρ, 
φησ\ν, ημάς περιχυχλοΰσι, πολιορχήσαι τήν πίστιν 
σπεύδοντες. Κα\ τούτο μέν έπΙ τών Ελλήνων • έπ\ 
δ^ τών αίρετιχών, τ6 ΚύκΛφ περιχατονσιν, άντ\ 
του, ούχ έπ' ευθείας, άλλα περιεστραμμένης • παρ- 
ερμηνεύουσι γάρ τάς θείας Γραφά;. 

Κατά νό ΰ^ος σον, έχοΛνώρησας τους νΐονς 
τώτ άτθρώχωτ, Ύψωθε\;, φησ\ν, έπ\ σταυρού, 
^ πολλής φροντίδος τους ανθρώπους ήξίωσα;, δτι δι' 
αύτους πέπονθας. Πολυωρία γλρ, ή πολλή φροντ\ί, 
ώσπερ χαΐ ή ολιγωρία, τουναντίον. Ή χα\ ύψωθε\ς 
έν τψ χαιρφ της αναλήψεως, εύηργέτησας τους 
ανθρώπους, έζαποστείλας τδν Παράχλητον, φωτί- 
ζονταχα\ όδηγοΟντα τους ανθρώπους εΙς τ^ χήρυγμα. 
Δύναται δέ χα\ (στοριχώς οιίτος ό ψ^λμδς άρμδσαι 
τφ Δαβίδ• φβύγοντα γάρ τούτον άπδ προιώττου 
Σαούλ, τινλς ύποχρινόμενοι φιλανθρωπίαν, επιχεί- 
ρησαν προδούναι τφ διώχοντι. ^βν διασύρει τήν άπι- 
στίαν, χα\ τήν χρίσιν, κα\ τ6ν δόλον, χα\ τήν παν- 
ουργία ν, κα\ μόνον έπ:χαλ£?ται Σωτήρα τίν Θε6ν, 
οΤα τών φίλων προσθεμένων τοί; έχΟροΓς αυτού, χαΐ 
προλέγει τ'.ύτων τήν άπώλειαν. *Αλλά χα\ τήν μεγα- 
λο^Ι^υμοϊύντν τών άαφ\ τ6ν Σαούλ άττοσβεσθήναι 177 ΟΟΜΜΕΝΤ. 1Ν ΡδΑΙΜΟί^. ΠνΗ 

προαγορεύει έΛίγέγραπηι ^, Ύχέρ της ογδόης^ Α β* δΟβΙβΓ» Ηοο ΡδαΙαιο ΓβρΓβΙιΰΐκΙίΙ,ιιηιοαιη αϊΙ ρΓ0• β^^^ τ6Νντ άταστήνομαι, χα\ τά έφβξής, τ!) άναστί- 
σ3ΐ μίλλον του Σωτηρος αρμόζοντα. Ε( γάρ χα\ ταύ- 
τα ηρ^ς τ6ν Δα6>δ έλχύσομεν, ώ^π&ρ άχηχοότος του 
β€θΟ χα\ ύπισχνουμένου χινηΟήναι χατ1( τ6ν χαίρων 
της έ«(6ουλης «Ις έχδ{χη9ΐν αύτσ3, χα\ θκΚαι τους 
ΐΓτωχους χα\ πένητα; εΙς σωτηρ^αν, χα\ πα^^ησιά- 
αααθαι, τουτέστι φανηναι (σχυρ^ χί\ δίχακος δι3ί 
της σωτηρ^^ις αυτών * έναντιωθήσομαι τ?) έτηγραφΙ) 
της ογδόης. Ίστέον ^, δτ* τ6 βωτήριον ούδετέρω;, ή 
σωτηρία. ρπαιπ &8ΐιι(€ΐιι ϋβυηι ίιινθ€3η5 : ςιια&Ί ηυΙίΑ ]3ΐιη 
ιιηρίίυδ οι βροβ βυρ^ΓββΜΐ ίη «ιιχίΐίο λΐηί€0Γυπίΐ, 
ςιιί βοββ 1)08Γι1)ΐι&*8()]ιιηχί8$€ηΙ, ο( ςιιοιυαι ίηίοΓί- 
Ιυηι Ιιί€ ρΓχϋίαΙ : ίρ&Ίαδ βΐίηιη δαυΐ ΐΰ βοοίΜυιιι 
]αεΐ;»ηΐΊ3ΐη βνβπβηιίαιη β&&ο ρΓχηιιΐ]Ιί»η8. Ρτο οαα- 
να Τ6Γ0 ίιΐ8€Γίρ(ιΐ3 6&Ι ρΓορΙβΓ ίΙΐ2 υ^γΙ)» , Λιι*ιι; 
τ€»ΗΓραιη : φιχ ΐαηΐΦΐι Γ68ΠΓΓΰ€ΐΙοηί δ3ΐναΐοπ9 
€οη;$ιυ6Γ6 η\2α\$ νίιΙβιιΙυΓ. Ναηι «ί^ ςτι'ΐδ ΐΓοΙιΟΓβ 
νβΐϋ 80ΐΐ5υιη ▼βΓϋοπιαι ΐ(1 1>€»1ιιιη Ο&νΐϋ, 13ηηιΐ9ηι 
ίρββ 3υϋίνοΓίι Οβιιιη ρΓοηυιίεηίοηι 86 6ί, ίηδίϋίαι ιιιιι ΙβιιιροΓβ ίιι αυχίΐίιιιη α^ΙνβίΚαΓυιη, €1 1(] 6]ν8 νίηιΐίεΐ^ιη : €1 ροδΐΐατυοι ιη&ιιρ€Γ ριΐυρθΓΟδ οιιιηοβ 9Ι«|η«^ 
ίιιοροβ ίιι βηΐιιΐβ, «Ιϋΐηιιπι Ιί5βΓβ 86 αοΐαηιηι, Ιιοο ββΐ, ΓογΙοι» α€](ΐ$1υιη86 οοιι&ρΊοίεηιΙιιιη θ8$ο, ρτο- 
ρΐ^τ ίΙΙοΓυιιι 8αΙιιΐ6ΐιι : 81 ΐ)υΊ8, Ίιΐί|υ»η), 860$ιιιη ΡβαΙιιιϋΙΙιιο ιγ31ι6Γ6 νοίυοπΐ, ηοιι νιιΙεϋιιιΐπΐΓ νοΓία 
Ρί>3ΐιιη ίιΐ8€ηρΓιοιΓι• Ρνο ο€ίανα^ €0ην6ηίΓ6. 5€ί< ικΐιιιιι 6&1 6ΐί9ΐιι, (|υοϋ 8;ι1υ(:ΐΓϋ Ιιίε η^υίτυιιι ηοιικ'ΐι 
δυ1ΐ8ΐ3ηιίνιιιη 65ΐ, 61 ΐίοιιίΙιΐΓ γ)Γθ βηΐιιΐβ. 

ΕΙς τύ τέΛος 'ί^α^μός τφ ΙαβΙδ. Β ίη βηαηι Ρβη/ιιΐΜ* ίρ»ί Οανίά. 

ΨΚλΜΟΣ ΙΒτ. ΡδΑΙ,ΜυβΧΙΙ. 

Μετλ τήν μοιχε^αν Βηρσαβέβ, και τ^ν φ4νον του ΡοδΙ αϋιιΗοηιιτη ΒβΓδβΙκ;» βΐ ρο£ΐ €36»!<ίηι 13ιί:Γ, 

άνδρ^ αυτής Ούρίου, δ:αφόροις περιπεσών πείρα- €"ΐη ίη ναηαβ ίιιοκϋβββΐ €3ΐ9ΐηϋ3ΐ63 ΙιβϋΙυε 0&νί(1 : σμοΖς ό Δαβίδ, ήτε θυγάτηρ αύτοΟ παρ 2 του αδελφού 
αυτής *Αμνών * χαΧ τδν *Αμνων 6 Δδελφδς αυτής 
*Αΰε9αλώμ άνείλε, χαΐ των βασιλιχών οΓχων ούχ 
Ιλαχ(9τη γέγονε σύγχυσις• έΛε\ τελευταιον χα\τυ- 
ρχννίδχ μελετήτας ό παις ούτος *Α6εσαλώμ, άπήλα- 
αε μέν αύτ^ν τής ρασ:λΐ(ας, ούχ Ιστησε δέ μέχρι 
τούτου τ6ν θυμλν, άλλα τάς δυνάμεις τούτου ουνεχρό• 
τηαε, χα\ παρε^χευάζετο χαταδιώξαι τ6ν πατέρα, 
χτΧ άνελεΓν. ^Αναλογιζόμενος ό Δαβίδ τ6 πλήθος χα\ 
μέγεθος των συμφορών, ψετο τήν δηλωθεισαν μοι- ςιιίρρβ ουιη 6( ΑΗα 6]υ8 ΤΗβιηοΓ αΙ> Αιιιηιοπ Γιαίι-β 

Γϋίί»86( ΟΟΓΠίρίΑ, 6( ΑΐηπΟΠ 3 Γΐ.ΊΐΓ6 Λ1)&3ΐθΙΙ6 ίιι- 

ΐ6Γ6ΐηρΐιΐ8 : ιιηιΐ6 ηοη ηοβίΐίοοηβ οοηΓιιβίο ίπ ΓΟ^ία 
ί1ΐ3 ϋοηιο οη3 68ΐ : ρπρηίρυβ ευπι ίρ&6 Α1)&3ΐ.ιιι 
ρθ8ΐΓΰΐιιο Ι^ΓΑηηίϋοιη €ΐί3ΐη ΑίΓοείανεπΙ, Π ρ3ΐΓ0!ΐι 
Γ6^ο 6χριιΙ«τίΐ, 6ΐ€Γ6$66ηΐ6 Ιπ ίΐϋΐηβπδηιη Γιιγογο*, 

€0ρί3$ βΐί3ΙΙΙ €θΙΐ6(;βΓ{ΐ 6ΐ ρΡΓί>6ΓυΙυ5 811 ρ3ΐΓβηι, 4*1 

ίιιΐ6πιπ6Γ6 ε1ί3ΐη βυιη εοηηΐυβ βίΐ : ειιιη ί{ζΗιΐΓ Ίπ 
Ιΐ38 οπαιιοδ ε3ΐ3ΐηΙ(3ΐ68 ίηείιΐίβδβΐ 1)63(ιΐ8 03νκ1. αΐ* 

φΐβ 3ΐΐΙΐηθ 638 86ΐηρ6Γ Γ6νθΙν6Τ6ΐ, 6Χί&ΐίΐΙΙ3νΐΙ 80 χείαν χα\ τδν φόνον τά τοιαύτα προξενήσαι χσχά, ^ οΐ) εοιηιηίδβυιη αιΙηΙΙβπΊ, οΐ εοριΐίίί εηΐϋεη Ιβηιίβ Ιγχιταλιπδντος αύτ^ν του Θεού, ε{ χα\ τηνιχαύτα 
αυνβχωρήΟη. Διδ χα\ τδν παρόντα συνέθηχε ψαλμών, 
μετά τδν τρίτον, βτε ό ΧουαΧ διασχεδάσας τήν βου- 
λήν*Αχιτόφελ, ώς προειρήχαμεν, έμήνυσεν αύτψ τήν 
μελέτην πβααν Άβεααλώμ, κα\ τ6 πρακτέον ύπέΟε- 
το. ΕΙς τό τέΛος έπιγέγραπται. διά τήν^ έν τούτφ 
πρό^Ι^ησιν τής του πολέμου ντος ήττης, εις τδ τέλος 
έχβεβηχυία;. Άγαλλιάσεται γάρ , φησ\ν, ή χαρδ{α 
μου έπ\ τφ αϋ>τηρ((|> σου. 

Έως χότ8^ Κύριε, έΧίΛή<Τχι μου βίς τέΛος ; Αήθη 
μέν έστιν αποβολή μνήμης* τψ θεψ δέ πάντα 1ν• 
ώπια, χα\ ούχ αί πράξεις μόνον, άλλα χα\ τά του 
νου χινήμιτα. Αήθην ου ν έπ\ θεού, τήν έγχατάλει- ορρηιηί ιηλίίδ : οΐ ςα3η«|ΐΐ3ηι οϋηι βίϋί Γοη)ί$$ιηιι 
Γιιί886ΐ ρ€εε3ΐιιιη, τβΓίΐυβ ΐιιιΐ€η 36 3 Βεο Γιιίδδο 
(ΐ6Γ6ΐίοΐοιη, ϋυηο Ρ$3Ηηιιιη εοπβεΓίρδίΐ, ρο8ΐ ιογ- 
Ιίιιηι, ςυβηϋο €Ιιΐϊ8ί ΓΓ6(|;ίΙ οοηβϋίιιιη ΑεΙΓΚο^ιΙιεΙ. πΙ 

]31ΙΙ ρΓ2Ε(ΙίΐίΐΙΙΙΙ8. ΙΙοε 3ΙΙ16Ι1Ι Ρ83ΐΐΙΐΟ, ί'Ι ΑΙ)53ΐθΙΐί8 

&ΙίΊ εο|$ίΐ3ΐίοπε8 6χρΓΐ€Ανίΐ, 61 ηο« βνβηΙΠΓη 6Γ31)1 
ρΓ3*(1ίχί( : 31(1(16 ί<ΐ60 ίη βη€ηι ίηβΟΓίρΐυβ ϋ8( : ηπίβ 
ρΓθΟί^3ΐίοη6ΐη ΑϋββΙοηίβρητϋίεΊΐ,ηπχτρπιηι Ωηειιι 
6Γ3Ι εοη86ευΙιΐΓ3. Εχ•$ηΙΐαΜι, ίιΐ(]υίΐ, ΰοτ ηιαιηι ίιι 
$αΙηΙαη ίηο. 

Υεα$. ι. υ»ςΗ€(ΐΗο, ϋοηίίΐα , οΙϋνΗαήι τηβι ίιτ 
βηειη Τ ΟΙ)1ίτίο 68ΐ ηιειιιοπχ ϋΐ'ροΓίΙΊιίο. Ι)οο νοΓο 
οιιιηί3 ροκδ^ΊίΓιβ βιιηΐ : ηοε Ι3η(υιιι 3εΐίοπ68 ηο8ΐΓ3ϊ, 
86(1 ίρΐ^ίυβ εΐίαηι ιηεηΐίβ εο§;ίΐ3ΐίοη6Α «ε ηιοΐιΐδ. ψιν τών πεπλανηχότωνοίητέον, παραχωροΰντος πει- » (ΛΙ^νίβοί νβΓΟ ϋιείιηϋδ Οβιιιη 3Γιοη]Π8, ςυ3ΐι<1ο οΐ) ράζεσθαι τούτους είς παίδευσιν. Τ6 δέ εΙς τέΛος, 
άντ\ του, μέχρι πολλού παρείληπται. 

"Εως πάτε άχοστρέρεις τό Μρόσωχότ σου άΛ' 
έμον ; Πρόσωπον μέν ουν έστι Θεού ή έποπτιχή χα\ 
εύεργετιχή αυτού δύναμις' άποσιροφή δ&, ή κρδ; 
τουναντίον αυτής (νέργεια, ώς άποστρεφομένη τους 
αναξίους τής έπισχοπ^ς αυτού, διά τδ ^δελύττεσΟαι 
τάς πράξεις αυτών. Άπ6 τών ανθρωπίνων δέ, χα- 
ρακτηρίζει χα\ τά θεΤα. Κα\ γάρ οΐ έγχοταλιμπά- 
νοντές τίνα , χα\ τήν μνήμην αυτού συναπολιμπά* 
νουσι, χα\ οί άποστρεφόμενοι ούχ όρώσιν, οΟς άπο- 
οτρ€φ')νχαι. ΙΠίηβ (ΐ6Πεΐ3 ευπι Οβυβ ϋβκΐίηηηίΐ, Ι6πΐ3ηΐ|ΐΐ6 
ρ6Γηιίαί(3ΐηιΐ6 3ΐ0ί([ί, ιιΐ ίΐ3([6ΐΙο βΓυάΙΜυΓ. /)} /7ιι«ιμ 
κιΐβπι ρο>υίΐ ρΓΟ (ϋη. 

ν$(ξΜ€ηΗ0 ανβΠίί [αείβιη <Μαιηα ιι/^.' Γαείοδ ΟοΙ 
ροΐ6ηΐί3 ί1ΐ3 ίιι 1)60 6δ(, ςιΐ3 3δρί6ί( ηοδ, ηε επδίοϋίΐ 
6ΐ 1>6η6β6ϋ8 <1οηι(. ΑνβΓδία νοΓΟ Οβί εοηΐΓ3πα 
ορ6Γ3ΐίο 68( : ςυβηιΐο ηίιη'ίΓυηι ίηϋΐ^ιιοδ ηηο3(](ΐ6 3 
ευ8((Ν]ΐ3* 61 ρΓθ(6€({οη6 8113 ΑΥεΠιΐ, Ιηηηιιαηι 6α 
ορ6Γ6υΙυΓ ηιΐίΒ ίη ίρι^ίιι» εοηδροείη βΙιοιηίηΒΜΙΐΛ 
νίιΙβΓί ροδδίηΐ : Υ6Γυιη Ιιαιηβηίδ Ιοηυεπιΐί ηοιΓιι; 
ΡΓορ1ΐ6ΐ3 ()ίτίη38 ηοϋίδ 3ε1ίοηβδ ολρη'ιηίΐ. Νηηι ηιιΙ 
3ΐίςα6ΐη (ΐ6Γ6ΐίη<|υυηΙ, ίΙΠυδ ρ3ηΐεΓ ηιεηκ>ηαηι 
ρβΓίΙυηΙ, 61 <ιυί αΐίςυοβ βνβΓίιιηΐ, ααιρίίυ» ^ρ\.^γΚ 
νίαεηΐ, 3 αηίΙ)ϋ8 3Υ6Γδί δϋΐ^ί!^^^^ ΐ3ν^υθ^Ι^ "ί ΕϋΤΗΥΜΙί ΖΙΟΑΒΕΝΙ ί30 

ΥΕΗδ. 2. ϋ$ιιυ€ςα0 ροηαιη οοη^Ηία ίη αηίηια πιεα, Α "Εως τίνος θήσομαι βουΛάς έν ^χη μον, 

όδύνας έτ κίψΰίφ μου, ^{μέρας καΐ ννχτός ; Φρον- ΛοΙοτΒΜ ιηοοτάβ ηΐ€ο άιβ βί ηοαβΐ δοΙΙίοίΐυδ, ίη- 
ΠΗίΙ. 3€ €08ΐΐ3ΐ>ιιηϋιΐ8, ςυο ρ3( Ιο ναΐβαιπ ζ €2ΐα- 
ιιιίΐαΐίϋϋδ Ιϋ>ΡΓ3π, ^ νίαιυ ιιαΙΙαηι ίηνι;ι;ί€η8, 8δδί- 
<ϊυ!$ (]οΙοη1)ΐι» ρπβιηοΓ 

ΥΕΚδ. 5. υ^/^αεφιο ΒχαΙίαΰ'ιΐητ Ίϊώηί€α$ ιιι«»« $μ- 
ρη Μβ ? ΓαΓΠ€ίίΙα, ίπςυίί, ύΐίυδ ΑΙίδΛΐυη, ηιιί μιη 
ιΐία ίυΰτΚ οοηΐΓίΐ ιηβ (οχ βο δαηβ ΙβηιροΓβ ςιιο 
Αιηηοη ίΓβΐιβιη ίηΐ€Γί»ιηίι), υ5<ιιιβ<(υο οχΒΐΙϋΙίΐιΐΓ ? 
ΙΙοο βδΐ, ϋδίΐαοςυο ρΓοβρβΓβ βί ουιηία βυοοβϋβιιΐ 
ηϋνβΓδυιη ιηβ ? βχίοΠβΓβ βηίιη εβ βοίβηΐ 2ΐ(|ΐιβ 
βΓΐ^ίΟΓβ οαρυΐ, οΐΜηί>5 ξ{νι\ Ιαΐί δΜία, βΐ ςυίΐιυβ οχ 
ίΐιίηιί νοίο €υπ€ΐ3 οοηΐίιι^ιιηΐ : οοπίπα νβρο Ιιυηιί- 
Ιβδ αο ϋβηΗδδί, ςυί ηιΟΒδΙί δυιιΐ βο ΐΓίδίβδ. Ροδδυωιυδ τ(ζων χα\ μερίμνων πώς άπαλλαγείην των ιτε',ρα- 
φμών, κα\ μή δυνάμενος έλευθερίαν εύρεΤν, ό^ν>νώ- 
μαι διά παντόΓ. 

"Εως χότε {τφ•ωβτ\σεται ό έχβρός μον έπ" έ;</ ; 
Ό «ατραύ.οία;, ό διά ττολλοϋ μηνύοιν ιχοι , ά/ ου 
τ^ν παΐδά μο^ *Αμνών ΙΟανάτωΦεν. Ύφωθήσεται 
δέ, άντ\ τοΰ Εύπραγήοει. Ό μέν γλρ χαίρων, «Γρίδ 
τί]ν κεφαλήν • όδ* άνιώμε^^ο;, συγχέκυφε, ταπεινοΟ- 
μενος. "Η έχθρδν, τ'^ν διάβολον ύποληπτέον αύτλς 
χάρ έστιν, ό των ττειρα^μών αΓτιος, έπεμβαίνων τοΤς 
πάσχουσι, χα\ οΤον χαταπατών κα\ θλ{6ων, έστερη- 
μένοις της «αρά Θεού (^οπης. οι ιιτίηιίοαιη (ΙχηιοΛθΐιι ίιιΙβΙΙίδΟΓΟ ςυί ΙβηΐΜίοηιιιιι ηοΐίίδ 30 ο«1»ΐΒίΐ^^^^ οδΐ ο&ϋβα, άυηι Αίηίοΐίδ ίο- 
δϋΐιαΐ ; ΐ|ΐιίηίιηο ο4 {[Γανίϋδ βοβ ϋΐίαιιι Μ\%\1, φι\ (ϋνίηο βιαίΐίο (ΙβδΙίΐιιΙί βηιιΙ. 

ΥΕΒδ. 4. η€$ρ^^€, εχααίίί ηΐ€, Οοηινιβ, 1>€η$ ιπβιΐδ. Β Έπ!€ΛΒψογ, είσάηουσότ μου , Κύριε ό θεί^ς νβΓΐ)θ ανέηΊ$ οοηνβυίοηίΟΓ ϋρροδπίΐ νβΓϋιιιη τ€$• 
ρίΰβ : ΟΊ^ηηιη ιηοβίΠοίΐο, ίηςιπί, 1>€ηβνο1οηΙί3 : ΓΡδ- 
ρίοο ιη<ϊ βΜνΙΐοΓ αΠΙίοΙυιη : βΐ ιΐίίδοΠιΐδ, οιιιη οχαυϋί, 
ήυ'ηβ 3(Ιγοο3ΐ πι αυχίΐιυιη. 

ΙίΙηηύηα οαιίο$ ιυβοε ηε Ηηηηαηί οΰάοηιιίαηι ίη 
ίΐιοτίβ. £δΙ οίοηίιιι δυρβΓ ηιβ οίΓουΐϋίιιβιι ΐΓίδΐΊβ 
οαΐ3ηΗΐ2ΐΐϋΐη ηοχ, (ΙοΐοηΙίί|(ΐο δΐιιιΐ οοιιΐί ηιοί α 
ηιββΓΟΓίδ βοραΓβ. δοΐοηΐ οηίιιι ςυί ΐΗΟΒδϋ δΐιηΐ ί&οίΐβ 
ίπ βοηαηιιιΐ) (ΙοΓογιί. ΒρΙΐΜΌ βοϋΐοοΐ εοΓ<Ιίδ ((Γανοϋί- 
ηβηι ςυαπκίλΐη αο ΐ6ΐιβΙ)Γ»$ ηι οοΓροΓΪβ οοιιΐοδ ίιιι- 
ιηίΐΐοηίο. Τϋ ί^^ίΜΐΓ ΡΟδ ίΙΙιιιηίηα : Ιιοο βδ( οοηοβϋίΐο 
ΗΙ ΓβοΙο &ο ριΐΓβ τίϋοαηΙ. £ΐ (ζϋΐιϋίιιπι ίιΐϋΐίΠα οοΓϋί 
π)60, ίο υΐ οχβϋΐΐαηβ, δΟΐΏκυπι αΙ> οουΓιβ οχρΗΙϋΐ, 
ηο 2ΐίςυ2ΐΐ(Ιο ΓθΓ(3δδίΗ Ιιυ]υδηιοι1ί δοηιηυβ οΙ» ύχΛο- 
τΊ$ ιηοί ν3δΐίΐ3ΐύΐιι, ϋβδίιιαΐ ίη ιηοΠοι». Υοΐ οου- 
1θ8 ίρδίυβ 9ΐιίιΐ'26ίιι(β1Ιί£)1,4)ΐβιιΙοηι ίρΐ3Μΐ ηίιηίΓυιιι, 
δου ίηίοΐΐβοΐϋΐη. ΙΜιιπΓιπα^ ίηΐ|ΐιί(, ίηΐβΐΐβοΐυιη ηιβυιη 

ροΟΟΑίί 0Βΐί£[ίΐΐ6 0ΐ>8€υΓ3ΐυΗΙ . 61 ϋΙ>€Γα 010 βΐι 

Ι)υ]υβηιο<1ί ΐοιΐ(ΐΚ>Γίδ, ηβ αΐίςυ^ηϋο ηιοπ ηιβ ϋοηϋη- 
%Λί ηαοΠο ρβοοαίί, ςυχ Ιιοηπηοηι νίΠιιΐίϋιΐδ ιϊιογ- 
ιυαιη Γοάϋίι : νοί ηο ιηοΓίο ()οδροΓ3(ίοιι1δ ιηοη&Γ, 
οχδΐίηοΐα βο ιηατία» οπιοί βρο (|ΐιαηι ίη Ιο Ιι&1:)0- 
&)8ΐη. 

Υεκ8. 5. Νέ(ΐηαηάο άί€αΙ ίηίιιιίιτικ πι^ικ, ΡπεναΜ 
αάν€ϊ$η$ (νιη. Νίίπι δί ςυί(Ι Ιιυ]ιΐδηιο(Ιί Αοοίϋοπΐ, 
ιηοαηι ίηίηιίουδ ηιοπίοηι δυχ βδοτίϋοΐ ροΐοηΐΊχ : οΐ 
(μιοιηαϋηιοιίυυι αΐ) ίηίιΊο ϋΐο ηιίΐιί ο:ι1;ιηοίΐ3ΐυηι 
οπιη'Μίηι οαιίδα Γαίι, ίΐβ ο( ίηΐϋΐίϋΐδ ηαηο ίυίδδο 
^αηϋοΙ)ίΙ. Ιηίωίουιη νοΓΟ οΙ νίδίΐιίίοιη οΐ ίιινί5Εΐ>ΙΙοηι Ι) 
ροΐοδ ίηίοΙΙίξΟΓΟ. 

Υειίδ. 6. (2ιιΙ ίφιιίαηί ηιβ «χιιι/ΐο6κιι< $ί ηιοΐΗ» 
{Ηΰτο, δι Αιιοΐυ2ΐνοΓθ, ίηςυίΐ, 3|) Ηΐα δοοιιπίλίο 
ςυ&π) ίη Ιβ 1ι&1>οο, ίηίααίοί ιηοί ΙΦΐ9ΐ)υη4υΓ, βρο- 
Γ3ηΙοδ ηιο (Ιοίηοορδ ΓαοίΙΙίπιο ίο ρΓχοορβ ϋοΐΑίιιηι 
ΐΓΐ, γοΐυΐί ςαί ηυΐΐαο) 5&δοηι βυΐ Γυηϋ^ΜΐιοοΙυαι Χιλ- 
1)03Πΐ δαίυΐίδ. 

Εί^οαηίαη ίη ίηΊ$€ή€οτάία ΐαα $ρ£ΐαυί. Ροδίςϋαιη, 
ίηηιιίΐ, ο1) δΟοΙοΓΑ (]υχ οοηιη^ίδί, ϋϋποίΑπι οηιΐιοπι 
αΙ))οοί ςυαηι 9ηΐβα ϋο νίΓΐυΐο ΙιαϋοΙ)»», (|ποϋ γοΗ- 
ςαυιη οδΐ, ηιοιίο Ίη ΐυα ΐΑηΐυπ) δροΓΟ ιηί&οΓίοοηΙία : 
Ιαηιοΐδί αΙ)ΐιη(ΐ3ηΙί3δΙπίΐυιη Ιιοο ιηίΐιί Γΰηιβϋίιιηι οδδβ 
ηονοΓίηι αίοαο ίηοχίιαυβίιιιη• μου, Πρ6ς τ6 ά:τοστρέρ8ΐςηΛτάΧ\'τ\\ο^ τ^, ^ΕπΙβΛε- 
^οτ, 'Αξίωσ^ν με της ση; ε6μενε(ας* Ιπιδε κακώς 
τΐάσχοντι, κα\ έλεήσας, εισάκουσαν μου , παραχα- 
λοϋγιο; ιΐς βοήθειαν. 

Φώτισον τονς όφβ<ιΛμούς μον, μήΛοτβ ύΛτώ- 
σω εΙς θάνατοτ. Της νυκτός μοι περιχυθείσης των 
συμφορών, κατέσχε *εους οφθαλμούς μου δττνο; άΟυ- 
μ(ας• εΐώθασι γάρ εΙς Οπνον ο< λυπούμενοι καταφέ- 
ρειθαι. της οδύνης της καρδίας σκ4τον καΐ βάρος 
έμποιούσης τοίς όφθαλμοΐς. Φώτισον ουν «ύτοίς, 
τουτέστι καθαρώς όρδν δ6ς, χαράν ένσταλάξας χΨ^ 
ϊί9.ρΙ[<:ΐ, μου, ύφ' ής αΰτη σκιρτώσα, τδν διινον απο- 
διώξει τών οφθαλμών» |Αή «οτε υπνώσω ε Ις θάνατον, 
^ εΓτ' οΟν, μήποτε ό Οπνος οδτος εΙς θάνατον μοι 
κατάληξη δι' άθυμίας ύπερβολίιν , μιί^ποτ• υπνώσω 
θανάσιμον. "Η κα\ οφθαλμούς τους τ?)ς ψυχής λέγεί, 
δηλαδή τ«^ν νουν, ώς έίτκοτι*μένον 6ντα τφ ζόφφ τΙ\ς 
αμαρτίας, δν άπαλλαγηναι του σκύτους Ικετεύει, 
μήπως άποθάν() τ^ν έν άμαρτίαις θάνατον, νεκρίς 
εις άρετήν ήδη γεγονώς • ή καΙ τ?>ν έν άπσγνώσει» 
νεκρωθε\ς δλως εΙς ελπίδα τήν σήν• Μί} Λοτε εΧπη ό εχθρός μον "Ισχυσα, προς 
αυτόν. Εί γάρ τοιούτον τι πείσομαι, τ?1 έαυτοΰ δ'^- 
νάμε•. ό έχθρΐ; τ6ν έμ^ν έπιγράψεται θάνατον, ώς 
κα^ τών αλγεινών γενύμενος αΓτιος. ΊΕχθρ^^ν δ& 
νοήσεις, είτε τδν δρατ&ν, εΓτε κα\ άίρατον. 01 ΘΛιΰοντές με, άγαΛΛιάσονταί, έατσοΛευΰώ. 
ΕΙ παρακινηθώ άπδ της ασφαλείας, οΐ εχθροί μου 
χαρήσονται, κατακρημνισθήναί με του λοιπού θα^/- 
(^οΟντες, ώς ούχ έχοντα σωτηρίας βάσιν. *Εγω ίέ έΛΪ τφ έΛέεί σαν Ι^Λπισα, Τήν ϊξ ά; ετών 
7:ο(ί>|δησίαν άπολωλεκώς, διαπέπραχα κακά, έτ:! τψ 
έλέει σου μύνψ ήλπισα• δαψιλές γάρ τοΰτο, καΐ 
άνεξάντλητον• Οί9ίίίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε 181 εΟΜΜΕΝΤ. 1Ν ΡδΑΙ,ΜΟδ. 182 

Άγ€ί.11ιάσ6ταί ή κα^^Ια μου ίΛΪ τψ σωτηρίφ Α Εχ&ηΙίαΙχΐ οον ηΐίαηι ίη $αΙαΐαη Ιηο, ΡΓβνίιΙΰηβ σου. ΙΙ^οχατιβων τήν του πολβ μουντός ήτταν τοΓς 
ιτροβλεπτικοίς βμμασιν* έγώ δέ, φησ\ν, εύφρανθή- 
σομαι έπ\ τβ ιεαρά σου βωρουμέν^ μοι σαηηρί^. 

''^)^σω τφ Κνρίφ τφ εΟεργΒτήσαττί μ€^ καΐ ψα- 
.Ιώ τφ ονόματι Κυρίου τόΰ υψίστου. "Ασω διά 
γλώττηί, ψαλώ διά τοΟ οργανικού ψαλτηρίου. "Η κα\ 
•ίωρητικώ; εύφρχνώ, κα\ πρακτικώς. *Αρμ6ζειβέ. 
ούτος ό ψαλμός κα\ πάσιν άβικουμένοις« 

Εις τό τέΧος \|^α^μός τφ 1α€1^, 
ΤΑΑΜΟΣ ΙΓ. 
Κα\ οδτοί 6 ψαλμ6ς πέρας ύπισχνεΤται των έαυτφ ρΓορΙιβίίί-ίϋ οοιιΐίδ πηηΓιοί ρΓοηί^αΙίοηβιη Κ>€3ΐυ» 
Οηνί(Ι : 1.;£ΐα1)0Γ β|;ο, ΊηηιιίΙ, ϋϋ 53ΐυΐ6 ιιιΙΙιί 2 Ιβ 

ρΓ3ΒίίΓΐΐ3. 

ν.αηίαΰο Ώυηύηο φι» ί^οηα ίτίύαίΐ ηιί/ιΊ €1 ρ$α11αηι 
ηοιιιίϋί Α1ιί$$ίηΐί, €3ηΐ3ΐ)0 ογρ, ρδαΐίαιη νβΓΟ Ρδ»!- 
16Π0 ; ν6ΐ» 01)ΐ6€ΐ;ιΙ)0 Ιβ, ίιιςυίΐ, €θΐιΐ€ΐιιρΐ3ΐίοηί& 
8ΐυ<1ίι> Η \Ίίχ 1)16% 3€ΐίοιη>)ΐΐδ. ΑΓ.(-οΐΓ.ΐ)ΐ(κΐ9Γί 
βΐίαιη ροΐ6!^( Ιιίΰ Ρ$α)η>ιι$ ορρΓ6$»ί$ οηιιιΊΐ3υ$ €ΐ ίη* 
]υη3 αΟβοΐίβ. 

1η βη€ίη Ρ$αΙιιΐΜί ίρ$% ϋανϊά, 
Ρ5ΑΙ.ΙΙΙ35 XIII. 

Ρίηβιη Γβηιιη ροΙΙίοβΙιΐΓ Ιιίο Ρ^αΙαίΜβ ηιι» ίη ϋΟ 
ιιροηγορευμένων • οΐ μέν γάρ, αύτδν προλέγειν φασ\ ρΓΟΡηϋηΐίβηΙιΐΓ. Αϋί ιΐίουηΐ ρΓχϋίοί Ιιίο, βα ςιι» 
τ3[ χρ4νοις υιτερον έπ\ Έζεκίου του βασιλέως Ίε- ^ Εζ6€ΐΓΐ35 Γβ^ίδ Ιβπ)ρθΓ6 βν€ΐιΙυΓ3 οΓαηΐ ίη 4βΓαδ3- ρουσαλήμ, κα\ του πολιορκουντος αύιήν Άσσυρίου 
Σιναχηρε\μ γεγενημένα• οΐ δΙ, τά έπ\ των χρόνοιν, 
χα(ι* ούς ό Κύριο; ένηνθρο)πησεν. Ίΐμίϊς δέ, &μφω 
τλ; έξητήβεις άποδώσομεν. 

ΕΙλβυ άςρρωγ έν χαρδίφ αύτον, Οΰχ §ση Θεός. 
•Ο άφρων Σεναχηρείμ έν τι) αύτοΰ ^αρ^Ια. άπεφή- 
νατο μη είναι βελν τδν βε^ν των Ιουδαίων. Εί γάρ 
Ιφρ4νει, ούκ δν είς τοιούτον ήλθε λογισμδν. κα\ 
ταύτα καΟ' έκάστην άκούων , βσα παράδοξα κατά 
των έχΟραινόντων Ίουδαίοις ό θε^ς έποίησεν. Οΰτω 
δλ παρ' έαυτψ λογισάμενος, κα\ διά προφορικού λ<5* 
γου τδν θεδν έβλαιφήμησε, τδν Αρχοντα των δυνά- 
μεων αύτοΰ Ταψάκην τφ τάχει της πόλεως πάρα- 
βτήσας, κα\ δι' αύτοΟ μηνίσα:, οία τήν κατ' αύτ<5>ν € ρΓοΙαίίδ βί ραΐηηι ηιηΙείΙίοβΓβΙ. ({ΐιαιιϋο ρΓΐηοίρβπι Ιβπι, ςυαηιΐο οίνίΐαβ οΐ^δοδδ» οδΐ & δοηη3€ΐΐ6ΓίΙ> 
δγΓο ; ^1ϋ νοΓΟ 63 ςπ» αιΐ ΐβηιροΓ» Ιιΐ€3Γη3ΐίοηΊ$ 
ΟΙιπδΙί ρΐΐΓΐίηΓπΐ. Νο» υΐΓ3ηΐ(]ΐΐ6 ΰχροδίΐίοηβιη Γ6- 

ΓβΓΟίΙΜΙδ. 

ν£η8. Ι. ϋίχΊΐ ίιΐ5ΐμί£η$ ίη ΰοτάβ βιιο ; ^Vοιι έϋ 
Οβα$, Ιπδίρίοηδ 86ηη3ΓΐιβΐΊΐ>, ιΐί^ίΐ ίη οοτά^ δΐιο 
Οϋΐιπι ηοη βδδβ ; 0(?υηι, ίη^υαηι, ^υ^I;£Οπηη. Οιΐθ(1 
δί δαρίβηδ ΓυίδδβΙ, Ιη 1)ΐι]υδηΐ0(1Ι εΓΓΟΓβηι ηοη οδδβΐ 
ρΓοΙαρδυδ, ρρ^είριιβ ευπι 3ΐΐ(]ίΓβΙ 35δί(1ϋβ (ριηηΐ» 
Ββυδ ίδπαοί αϋνβΓδίΐδ βοδ ορβΓΑΐυπ δΙί, ηιΓι Ιυάχο- 
Γΐιηι ςβηίβω ορρη^ηαΓβ οοηαΐί ΓυβΓΑπΙ. €υπ) αυιβιη 
Ιιοο ρ^είο ίη εοΓάβ βυο Οϋυηι ]3η) η6(;ΐ6χ!δδ6^ 
2ά(ϋ(ϋΐ 61 αΐίϋϋ Γαείηυδ : υΐ γβΗΓίδ ρΓορπο ο?θ άναγι»Λί»σκοντες εύρήσομεν Ιστορίαν 

€ίνίΐ3Τί8 βα ρορυΙο αηηυηϋανίΐ, <]ϋαί Ιιίδίοηαηι 

€6Γ0. 

άί€^Οάρη€ταν, καΐ ^οδεΛνχθησακ έν έπιτηδεύ- 
ίΐασιν. 0\ άμφ\ τλν Σεναχηρειμ διεφθάρησαν μέν, 
έκπεσόντες της δρθής ύπολήψεως • έβδελύχθησαν δΙ 
τω θεψ, διά τάς άνοσίους πράξει; αυτών. "Τβριζον 
γάρ τδν θεδν, κα> ως μή δντι θεώ άσΟένειαν ώνείδι- 
ζον, κα\ τω λαώ αύτοΰ πανωλεθρίαν ήπείλουν. Κα\ 
ούτως άλαζονευδμενοι, μ^θαις κα\ άσελγείαις, ένι- 
λυσίΕώντο και κατεμολύνοντο. Νοοιτο δ' Αν κα\ καΟ' 
ύπερβατδν δ στίχος, δτι διεφθάρησα>ί έν έπιτηδεύ- 
μασι, καΐ έβδίλύχθησαν. 

Ιιίο ν6Γδί€υΙυ8 ρ6Γ Γι^υΓ&πι Ιΐ)-ρ6Γΐ>:ιΐοιι, ίιοο ηιοϋο • 
δυιιΐ. 

Ουκ ίστι ποιών χρηστότητα. Ούδεις Ι ν αύτοΓς 
χρηστδς, άλλα πάντες πονηροί. 

Κύριος έκ του ουρανού διέκυ^εν έπΙ τους υΙους ρ 
νών ανθρώπων^ του ΙδεΙν^ εΐ έστι συηων^ ή έκ- 
ζητών τόν θεόν, Έπ\ τους υίοΰς τών ανθρώπων, 
τουτέστιν, έπΙ τους ανθρώπους εκείνους, τους έχον- 
τας, ώς είρήκαμβν. Έκ του ουρανού δ^, ύφ' ου κατ- 
οικεΐν ύπολαμ^άνεται, κατά τδ • Ό κάτοικων έν 
ούρανο7ς. Επέβλεψε δέ,ώστε ίδείν. εΓ τις έν αύτοΓς 
έστι συνιών άπδ τών τεραστίων τδνθί?*ν, ή έκ^ητών 
αύτ^^ν, τουτέστιν επικαλούμενος, ο')ς τ6 • ^Εξεζήτησα 
τόν Κύριον, χαΐ έπήκουσέμον τίνες γάρ συνιέν- 

' Ρδαΐ. XXXVI, 15. 6Χ6Γ€ί1ιΐδ δπί Β3ρδ3€6ηι ηιί^ίΐΐ. (|ΐιί 9(1 η)<£ηί:ι 
ίΐΐαηι ΐ6}$6ηιί))υδ Ιη Ιίϋπδ ΙΙο|{ΐιηι Ιίοοΐ ίΐϋ>ρΐ- 

ϋοηαρίί $ΗηΙ εί αΙίοηΐίηαΙΗα (ααι $ηηΙ ίη «ίιΐί/ίί» 
$Ηί8. δεηηαεΗβπΙ) ηίιηίΓυιΐ) 6ΐ (|υί ειιιη 6ο βΓαηΐ,^ 
ΓΟΓΠίρΐί δυηΐ, ΐ]υ3ηιΙο α Γ6613 ορίηίοηβ (ΙεείιΙβΓυηΐ : 
ίηβυρβΓ 6ΐ 3ΐ)οη)ίη3ΐ)ίΐ6δ Γ36ΐι οΐ) ηοΓβικΙαβ εοηιπι 
αοΓιοηβδ. ΙυΓ^ίίδ ςιΓιρρβ Οβυρ ίπιρ€ΐ6ΐ)αηΐ, ίηΓίΓ- 
ηιί1:ιΐ6ΐη 6ί 3ΐ(]η6 ϋιιροίβηΐίβιη ίιηρΓορ6Γ;πα6δ ,. 
ί|υαδί Οβυδ ηοη 6δδ6(. Ρΐ'2ί^ΐ6Γ63 61 ρυρυΐο 0(;ί ίη- 
ΙΟΓηΰοίοηβηι ηήηίΐαϋαηΐυΓ : ουπιηηβ α(]60 ]3ςΐ3• 
1)ΐιη<1ί 6δδ6ηΙ, 6ϋΐΊ6ΐ3ΐί1)υδ ίηδυροΓ αο Ιί1>ί()ίηϋ)αδ 
ίιηηιβί'δί 6Γ3ηΙ «Ι 6θίη(|ΐιίηαιί. €οηδΐΓυί 6ΐΐ3ηι ροίεβΐ 
ΟοΓΓηρίί δυηΐ ίη δΐυϋίίδ, 61 3ΐ)οηιίη3ΐ)ίΐ€ί5 Γ3€ΐί 

Νοη €$ί ηηί {αοΊαί ΰοηΐίΐη, ΝηΙΙυδ, ίη(|υί1, ίηΙοΓ 
60δ 1)οηυ5 6δΙ, 56(1 οηιη6δ βηηΐ ριανΐ. 

ΥεΗδ. 2. ΟοηιΊηιιε άβ εωΐο ρΐο$ρβχίΐ αά βΐιο» Ηο- 
ηιΊηηηι, νΐ νΐάενεΐ, $ί βιί ηηί ίηΙεΙΓίί/αΐ, αηΐ ςιιί νβ - 
ηαηαΐ ϋεηηι, Α(1 Γιΐίοδ Ηοηιίηυηι, Ιΐ06 6δΙ, 3(1 ίΙΙοδ 
Ιιοηήηϋδ, (|υί ίΐ3 ϋίδροδίΐί δυπί, υΐ ϋίχίη^υδ. Β^ 
ε(βΙο ν6Γ0 1(160 (ϋ\1(, (|ΐΓΐ3 ορίηίο (|υ3Β(ΐ3ΐη 6δδ(^ 
νίίΙβΙυΓ, Οευπι ίΙΙίο Ιΐ3ΐ)Ίΐ3Γ6, ]ηχΐ3 ςιιο(1 3ΐίϋί (1ί- 
εΐϋπι 6δΙ : βκί ΙίαΰΙΐηί ίη €<εΙη ίτήάύΰίι εοί ». ΡΓΟδ- 
ρεχίΐ 3ϋΐ6ηι υΐ νί(1εΓβΐ, δί ςιιίδ ίηίοΐ' εοδ 6δδ61, (]ΐιί 
βχ ηιίΓ^ειιΙίδ εΐ ρΓ0(Ιΐ8Μδ Οε"»" ίηΙεΙΠββΓβΙ, 3ηΙ 
δαίΐεηι (|ϋί εχ<ρΓηειεΐ εαπι, Ιιοε εδί ι^υί ίηνοο3ΓεΙ, Οί9ίίίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε 18^ ΕσΓΗΥΜΙΙ Ζ:σΑΒΕ?ίΙ 184 

]ιι%1» ι!1ιΐ(1 : Εχίΐα'ηηί Οοιιιίηαιη €ΐ βχαϋάίΰΊΐ ηιβ*. Α τ«;1ν τισιν, έθεΑοκακουσιν. Άνθριοπίνως^^ τΙνΚύ- Ει Ιίεΰΐ ίιι λΙίΐ|ΐΓι1>ιι& ςιΓιιΙηιη βυιιι πιΐοΐΐ^χϋππΐ, ρο- 
]ογ;ι ΐ;)ΐιιοιι 56(ΐ3ΐιΙπΓ. ΙΙυπιαηο ;>ιιΐοιη ιμογο γχ 
|.Γβ$%Ίΐ Οβυιη ΓΓορ1ΐ6ΐα, ςυαβί βχ ηΐΐυ οα:ιΐϋ€ΐιΙο 
|]Γθΐ;υπι1>0Γβ οΐ κροοί^Γβ : ουιη Ιαιιιοη ϋΐ ιιϋίςιιο 8ΐ( 
Οοΐίδ, οΐ οΗΐΗία (>χαβιί58ίηΐ6 ηονοηΐ. 0Ι>&«ίΓναιιι1υηι 
< Ιίηιιι <μΐΐ)ϋ Ι)ΐι](ΐ8(ΐιοϋί Ιοςιΐϋΐκΐί ιΐ}()(1ιΐ3 δΐΐ'ρβ αρικί 

δ<ΊίρΙ||Γ3ΐ|| ΓΓρ<»^ΙΊίϋΓ. Εΐ αΙίΙΟΓ Ιΐΐ!» ΥΟΙ 518 8ίί5ηίΠ• 

οηΓϋ νίϋ( Ιιιΐ' <|ΐ!θηιθ(]ο Οι^υβ οιηιιΊ» νΊ(Ι( Ι <•1 ί^ροοίαΐ, ίμια^Ί ψή 
(ο}!^ιΐ)&€αΐ οιι:ιιί3, (>ΐ ηαΙΙο 61 ίιιιρ64ΐίιΐ)6ΐι1ο ΙβηΐΜΐη βίΐ ίηΐβΓνϋΙΙυιιι. 

Υεκ^. 3. Οιηηβ$ά€€ΐίΗαν€ΓΗηί,$ίηΐίίΙΊηΗΐΗ€$ [ααί Πάντες έξ,έκΛιταν, άμα ήχρειώθησαν^ οΰχ ?αη 

5ΐι?ιί, ηοη αΐ ςηΙ (αάαΐ Βοηαηι, ηοη αί ν^ηΗ^ αά χοιώτ χριιστότητα, οίκ 9ύ'τιν ίως ενός. Ές:Λλ•- 
ηηηιη. ΟβεΙΙη^νοπιιιΙ <)(ΐΊ(ΐ6ΐη ίη ]&οι οοηιιιιιηϋΓΑΐα ναν μέν εΐ; τα προηγηθέντα επιτηδεύματα • ήχρίΐιί^- 
ΜυιΙία αίςυβ βχβΓοίιί»; ίιιιιΓιΐ6$ νβιο Γ^οΓι &υΐι(, Οησαν δΐ. βδεΑϋρο\ γεγον<$τε;, κα\ οϋδΐ χ&ν γοΟν δΤς 
€11111 ;ί<1ί»ο αΙ>οιΐΗΐι;ιΙ)ΊΙο8 65$6ηΙ ιιΐ ίιιΐβΓ Ίρδ08 ιι*»- ■» Ιν αύτοΙ; /Γ'^ι-'ίί• 
ΐ|ΐΐ6 ΜΠ115 ΰΐίαιιι Γυρι>ΠΓο1ιΐΓ, ςιιί 1>οηυ8 ορρ^ΙΙαιί ριον έσχημάτυεν, ώ; έξ ύπιρώων Ιπικύπτοντα, χα\ 
Οεώμβνον κα\ γάρ άπαντχ/οΰ παρών, άπαντα γί- 
νω σκβ ι. Παρατηρητέον βτι τΐ σχήμα τοΟτο πο>λαχον> 
χεΐταΕ της Γραφής. 'Αλλω; βέ, χα\ τ6 παντέφορον 
τούτο μηνύει τής θε{ας έπινχοπής, ώς έξ ούρα^^Β 
βλέιεειν βΕς γήν, χα\ βκαγινώΦΧλίν, μηβΐν^ εΓργ^ντος 
'τοϋ τοσούτου διαστήματος. 

αι. €(Βΐα ρΓΟ&ρίϋί&Ι ίη («ιτΑΐη, βΐ ρο^διί. 

Υεβ». 4. Μοηηβ €οφίθ&€εηΙ οηιηα ααί ο^αναηΐητ 
ίηηιη'ααίειη ?ΡΓΓίιιΐ6ηο^3ΐίοηοιη Ιιθ€ Ιβ^ζβηϋϋΐιι βδΐ, 
ιιΐ Ιιυ]υ$ιιιο<ϋ ο(Γκί;ιΐυΓ δβηδυβ : Ιί ςιΓι Οβιιιη ΙδΓποΙ 
ϋΐχβηΐϋΐ νι*ιιιιη Ποιηι ιιοιι 6Βδο, ςιΓι βΐ Ηη^υπ &ιια 
ιΊ οιΐΗΐΠ}ΐι» αΐϋϋ νοίιιρίαΐίΐιυδ α^60 ίηΙβιηρι^ΓαιιΙοδ 
Μΐηΐ, ηοηηο :>Ιίί|ΐιαιι<Ιο Γθ{[ηο$οϋΐιΙ ςυθ(1 Ιιι«Ια•οΓυιιι 
1)611$, νβΓυδ 06118 ο$1 ? ('.βπβ αϋςηαιιΊο ίϋ οο- 
^ιΐ056Γηΐ, ()ΐιαη(1ο ιιίίηΊιυιιι εϋπΐυιη οΰΐο^ΊηΟ ηιιίη- 
ΐ]υ6 ιπίΠΐα οοΓυπ) ίηΐΓΓ('Πίΐρΐ3 6ΐ'ΐιιιΙ αΐι αιιμιΊο Ο. ΐ. 
]ρδ6 οΐιαιη δβιιηηοΙιβΓίϋ ΐυΓρΊΐ6Γ Γιι^Ίοπβ Ιιιιιο οο- 
ΐ;υθ506ΐ, ςυίδΐΐΑΐη ΓυβΓίΙ ΐ|υί ίη Ιιοο ρορυΙο η Ίιιηι- 
Ι^ΐιυηι 6Γ6χΊΙ. Ν6€ οηΐυιιι, ΊιιςυίΙ, Αδδγπί, β6(Ι 
οιηιΐ6$ βΐΊ&ιη );6ΐιΐ6$» ιι1»ί ΐΒπίαιη ΊΙΙογιιοι δΐη^βπ) Ο αυτού;. 
«ϋ(Π66ΓΊηΙ, ^οςι10&^6η( ^υ(1ηροΓιιιι1 Πβιιηι, ςιιΐ ίΐα οο^ 
ρ6Γ(ϋιΙίί. 

ΥεΕβ, 5. (?ιιί €οηΐ€άΗηΙ ρορηίαιη ηιεπηι ήι άΰο 
ραηίί, ΟοαίίΐΐΗηι ηοη ίηνονανί'ηΛιί, Πιο νβΓβίοιιΙιΐδ 
οχ ρ6Ρ9ϋηα Ποί ρΓοΓβΓβικΙΐΗ θπΐ. ΠΙί, Ίιι«|ΐΓκ, ι{η\ 
ίη!>ΐ3Γ είΐιί ρΑηιΉ, ροριιΐυπι ιιιβυιη οοη^υιηιιιιΐ, ογ6 
ηίιιιίΓυπι οϋβίϋίοηίβ. Γαηιίδ ΐΐΐ ϋΐίη»Γυιη, η, ίιΐί|ΐι&ιιι, 
ιηβ οιηιιίιιιη Ι)€υιιι ηοη ίηνο€2Υ6ηιηΐ : Ιιοο 65ΐ 
Ι)6αηι ηοη αρρεΙΙονβΓυηΙ. Ρο«5υηΙ 61 ροραΙΙ οπιη6$ 
ΙικΙδβΟΓυηι, ςυί, ο1)&ί(ΐ6ηΐ6 δίηηαεΙΐ6πΙ»» βΓαηΐ ίη 
^βΓυ$9ιI6Π1, (Ιί€ί ρορυΐπδ 1>ϋ:ιΓι Οατίϋ, Υ6ΐυΓι ςηί &Ι) 
ϋΐίοδ ΓΟ^ηο <1ε8€«;η(ΐ6Γΐιη( ; ηΐηυβ Ιιο€ ρΑΟΐο εχ Ο οχ} γτώσοντηι Λάννεη οΐ εργαζόμενοι την 
άνομίαν ; Τούτο κατ' Ιρώτησιν άναγνωστέον, Γ/ 
έμφήνη τοιούτον νουν, ώς, ΕΙ και εΤπον μή εΐναι τ^^ 
Θε6ν, ίρ* ου γνώσονται πάντες οΐίτοι οΐ ακόλαστοι 
υίΧ κατά γλώσσαν χα\ π3σαν άλλην ήδονήν, δτι βεός 
έιτι των Ιουδαίων δ θεδ; ; Να\ γνώσονται, όταν. 
πέντε και δγδοήχοντα και εκατόν άναιρεθήσονται χι- 
λιάδες ύπ6 του αγγέλου του θεού. Κα\ αύτδς δλ φυ^ 
γών αισχρώς ό Σ£ναχηρ£\μ, εΓ^εται τ^ τρδπαιον. 
"Η μή μδνον αύτου;, άλλα χα\ πάντα τ' άλλα άνομα 
<ίθνη, μεμαθηχύτα λέγειν, τηλικαύτην Άσσυρίων 
άπο'ίλειαν έπιγνώναι δτι Θεδς έστιν ό διαφθείρας Οί έσ01υ%'τες τδν Λαόν μου ^τ βρώσει άρτου ^ 
τύν Κύριον ούκ έχεχεΜσαντο, Τούτο τΐ» ,όητδν, έχ 
προσώπου του θεού λέλεχται * δτι 0( δαπανωντβς, 
ν.α\ άναλίσκοντες δίχην βρώσεως άρτου τδν λαδν μου, 
έν στδματι πολιορκίας χα\ λιμού χα\ απειλής, έμέ 
τδν Κύριον πάντων ούχ Ιικχαλέσαντο, τουτέστιν ούχ 
ώνόμασαν θεδν. Λέγοιντο δ* άν χα\ λαδς του Δζβ\{ 
ο( πολιορχούμενοι τδτβ, ώς (χ τής αυτού καταγόμε- 
νοι βασιλείας, Γνα χα\ προσώπφ του Δαβ>.δ δ λόγος 
εΓη, Κύριον ούχ έαυτδν, άλλα τδν Θεδν είπ(Ον. 

ίρ$ίυ9 ΡΓορΗεΐ:!! ροΓ^οη^ι ν6Γΐ)3 νεΓδίουΙί εΐίιηι ροΐεπιηΐ ρΓοΓβΓΓί ; 61 Οοιηίηαιη, Ιιιηο, ηοιι $6 ίρ$ιιιη 

ΡπορΙΐΡία, $6ΐΙ-Ι>6ηιη ίπΙεΠί^ίΙ. 

Πϋΰ ΐηρΊάαν€ΓΗηί ΐίηιοΓύ ιι6ί ηοη βταί Ηιηοτ, Ο 'Ελβι έδειΛίασαν φόβφ^ οί ούκ ^^ φόδος. *Κ^ Εζ6€ΐιΐ38 ΐυηο 61 ς^ιιΐ 6υη) οο βΓβηΙ ίη ^6^υ8αι6ιη 
ι^η1υ6^υη^ ροΐεηϋβιη 56ηη&οΙΐ6Γί1), ςυί Ιίη)6ηϋυ8 
ηοη 6ΓαΙ. Νεηιΐε 6ηίη) ϋίε6ΐ)3ΐ υΐ ^α(^x^ Αδδ^Γίυιη 
Ιπιηο Γιηΐ6Γ6η1, ςυί ευπι Οευηι βίϋί βϋνεΓββηΙβπι 
)ιαΙ)0Γ6ΐ« ]ιΐΓβ 60$ ρ6η6ΓΓ6Γ6 ηοη ροΐΟΓΒΐ, (μιοϋ εχ Ιερουσαλήμ τότε &δειλ(ασαν οΐ άμφ\ τδν *Εζεχίαν, 
έν φό6ψ του Σενιχηρειμ, Λ ούχ ήν φόβος, τουτέ- 
στιν, δν ούκ έδε>. φοβηθήναι, μή δυνάμενο>^ φοβήσαι 
διά τδ Ιχ«ιν άντίπαλον τδν Ηεόν τού:ο γάρ Ιδήλω- 
σεν διά των έξης, εΙπών κοΓΐιιεηΐΊ1><ΐ!ί ηΐΑ^^ίβ ϋεοΙ^Γ&ΙυΓ. [ΙΙΙιιϋ Ι&πιοη 8(1Υ6Γΐ6ηϋιπη, ςυοά αΐίςηί Ι6{υη1 : €ν/ιιι ηοη ύταί Ιίιηοτ^ 
( !ΐ;π$ ΙεβίΊοηίδ <1ίτ6Γ3ίΐ83 εχ νίοίηίΐαΐβ ρΓονβηίΐ 6Γ9668ΓΜΐη %οουιη.] 

νεπδ. 6. Οιιοηίαιη ΟοηίΙηΜ$ ίη ρ^ηβταΐίοηβ ;ιι«ίο- "Οτι Κύριος έν γενεφ δικαίων. Δικαίου; λέγΐί, 

ηΐϊη ί$Ι, ΡεΓ]π8ΐ05 Ιιίο ίΙ(ΐ6ΐ68 ίηΙεΙΙί^ίΙ αε ρίοβ ίη τους εύσεδεΤς• τοιούτοι γΑρ οΐ περ\ τδν ΈζεκίβΛ 
1)ϋπηι. ΤλΙίδ επαΐ Εζε€ΐιΊ38 τεχ, ςαί αιβ^ηα εηηι θεοφιλώς τους υπηκόους ποιμαίνοντες. Γινεάν δ^ εΓ• 
ρίεΐαΐΛ 00 Γείί^ίοηβ ίη Οευπι, 8υ5]ε€ΐ08 8ίΙ>ί ρορα- ρηκβν, δτι πάντες (κ μιΛς ^ί^ης οΐ ΊιρχηλΙται. ΠΙ 
)4>5 Γ0^»^.ΐ8ΐ. βεηοΓβΐίοηεπι αυΐεπι δΐη^υΐαπ ηυηιβΓο Χ3\ αύθις- Έχε! Ιδειλίασαν οΕ άμφ\ τδν Σεναχηρε>μ *Ρ5α1. XXXIII, 5. Οί9ίίίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε «« ΟΟΜΜΒΝΤ. ΙΝίΡδΑΙ-ΜΟδ. ]8(» 

Ιν φόβφ Θ^ου, Λ φόβος ούχ ήν παρ'αύτοί; χρ6 μΙ* Α ιΙΊλΊΐ, <|ΗΪ> Ιβιαοΐίΐ» οιηηββ 6Χ νηλ •αηΙ ΓΑΐϋϋβ. ρας. Κα\ γλρ αύτ^; ζν ό θε^ Ιν ιώ γίνβι των ι»- 
λιορχουμένων *Ιουδα(ων, υπέρ αυτών μαχόμενο;. Ή 
χα\ έββιλίασαν Ιν φόβφ τοΟ Έζβχ^ου, ο& ούχ Υ^ν φό- 
βος, μ^λον υποκτήσσοντος, χα\ τήν αυριον προν- 
ι5οχώντος μβτά τών «υν αύτφ ηάντας άναιρ«θ?ιναι * 
χαταβφαττόμβνοι γάρ οΐ ^Ασσυριοι, ΙΜχουν άιώ του 
ρΐασιλέβ»; Ιουδαίων άν^οήνΟαι, χαΐ βτι β<ός έστιν δ 
β£λς Εβραίων, ^ηΟών αύτοίς, 1νν<υ0€ν ΙμάνΟα* 
νον. ΥβΙ «ΓιΙϋΓ : ///}£ ίηρίάανέτηηί^ $€ηι黀ΐΐ6Γ«λ> ηίιηί• 
ΤΝΠ), 61 ςυΐ €ΐιιη €0 βΓαηΐ, ιίηιΟΓβ Οβί, €α]υ5 Ι)«ί, 
αιι(6(|υΐΗΐ βχρβπιηβιιίαιη Ιιθ€ βαηβΓβιιΙ, ηνΙΙιι• 
βραιΙ 609 Γυ6Γ»1 ΙΙιηοΓ. Ει οααΜ ςα«Γ6 ροϋηοϋβαι 
Ιίιηυ6ΓΐιιΙ, 1ιθ€ νβΓ&ίουΙο ϋβοΙ&πιΐ ΡπΗ^1ΐ6ΐ« : ςα'κ 
96ίΙί66ΐ Οβο» ίη ΙυιΙοΒοηιη οΐΜ6••οηιηι |6η6ΓΑϋ•ιιβ 
«(ΙβΓλΙ, 61 ρΡΟ 618 ρα|[ΜΐΜΐ. Υβΐ «ΙΙΙβΓ : Τγ6|μ4«• 
ν6ΓυηΙ Κ$Λγτ\\^ ΐίΐΙΙ(Μ'6 Εζ6€ΐΐΐ9β Γ6^9, 61ΐ|ΐ1• ΠΟΑ 

6Γ&1 ΐίιηοΓ ; Ιΐ06 651 ςαί ΐΙηιβΗ ηοη «ΙβίΝτΙ»!, €«•ηι Ιρββ ρΟΐίυβ ^ 618 11111X11116 ΓθΓηΜϋ2Γ6ΐ• 6Χ8ρβ«ΐ3Γβ(<|Ι16 86 υΠΑ €«1ΐη Ιΐηίν6Γ80 ρΟρίΐΙΟ, 86ΐ]υ61ΐΐί <1ί6 ίη• 

ΐβΗιηβηϋυιιι 6886. Ναηα ουιο 066ί(!6Γ6ηΙιΐΓ Α88^π^, 6νί8ΐίιη8ηιιιΐ 86 • ^υ(^^60^οηι γ6{(6 0€€ϊά\. Εχ Ιιί8 
Ιΐ8Κ|ΐΐ6 οο^ηοτβΓυαΙ» ςιι61I1Α4^^ηι>^11ιιι 06118 ^υ<);£ο^υηί1, ▼οπ}8 06υ8 661, οιιπι Ι8ΐιΐ8πι ρορυΙο ορβιη Ια* 

ΙΰΓίΐ. 

ΒονΛ^ιν Λζωχού χατχισχύτατε, ό δέ Κύριος €οη$Ηίηιηίηορϊ$ €οη[Η<Ιί$ίί$^ ΟοΜίηια βηΐ€Μ $ρ^ 
έΛχϊς αύτον έστι. ΤοΟτο λέγ£ΐ πρ6ς τους Άσσυ- β €]η$ Β$ί. Κά Α887Ηθ8 86Γΐηοη6ηι (ϋπ^ΙΙ. Υθ8, ίη- 
ρ{ους, βτι ^Εφαυλίσατβ, χα\ έξουΟινήσατε τήν σχέψιν ηυίι, ο Α88γτίΊ, Εχ6€ΐιί« Γβ^Ι• υηΙΥ6Γ8θ Ι>6ΐΓι ιρρ«• ήνέσχέψατο *εζ«χ{ας 6 ιηωχΗς^ βσον Ιι:\ τ91 του 
9η>λ1μου παρασχ&υ^. Έβουλεύσατο δβ, τών &λλων 
απάντων άπογνοϋς, Ιν οάχχφ χα\ σποδφ χαταφυ- 
γ«1ν βίς Θεόν. •0 μεμαθηχότες οΙ του ΣεναχηρεΙμ, 
βιεχωμιρ^ησαν, ώς ανωφελές. ΎμεΓς μέν ουν. φησ^, 
χατησχΰνατε τήν βουλήν αύτου « αύτ^ βέ τλν Κύ- 
ριον Ιλπ.'βα Ιχεκ, προσόοχών α^τόν μόνον Ιχειν. 

Τίς δώσβι έκ Σώητ τό σωτήριοτ του ΊσραήΛ ; 
Τ(ς τών χατοιχούντων Ιν Σιών, δώσει τήν σωτηρίαν 
τών Ισραηλιτών, &γαν ήσθενηχ^^των ;χα\τ{ς αυ- 
τούς ((ύσεται τών χειρών του Σεναχηρε^μ ; Ούδε\ς 
ανθρώπων, εΐ μή ό θεδς, έφ'δν ήλπισαν. Κα\ ούτος 
γάρ έν τφ ναψ της Σιών εόόχει οΙχε7ν. ^ 

Έν τφ έΛίσχρέψαι εΙς τ^ιτ ξύχμαΛΜσΙατ τον 
Λαον αύτον^ άγαΧΧιάσεται Ίαχώβ χαΐ εύ^ρατ- 
Θι\σεται ΊσραήΛ. ΑΙχμαλωσ^αν μίν λέγει, ού γενο- 
μέ'/ην, άλλα βοχοΰσαν αύτο?ς ύιν6 του Ιπηρτημένου 
φόβου της όσον οΟπω αλώσεως • χεχυχλωμένοι γάρ, 
χαΐ σεσαγηνευμένοι ταΐς α1χμα?ς, τρόπον τινά χατ- 
ε^χοντο• Ίαχώβ 61 χα\ "Ισραήλ, αυτούς δή τούτους, 
ώς χαταγομένους έχ τής ^^^ζης Ίαχο>β, του χα\ 
Ισραήλ. *0 8έ λέγει, τοιούτον έστιν, ότι του Κυ- 
ρίου Ιλευθερώσαντος αύτοΐις, οΤον αίχμαλωτισβέντας, 
άγαλλιάσονται ο( έλευθερωθέντες, χαΐ εύφρανθήσον- 
ται * χα\ άγαλλιάσονται μέν, σωματιχώς ' ε^κ^ρα^» Γ»ΐιι ίηορΊβ €θη8ΠΊιιιιι η62ΐ6χί8ΐΊ8 86 τΙΙΙρ6η4ΐ8ΐί8, 

ςΐ18ηάθ ΟηΐηΊ «ϋΐ ρΓΟΓ8Ι18 8«Ιυΐ6 <ΐ68ρ6Γ8ΐ8, ίη 83€€0 

61 6ίη6Γ6 οοηίιι^ιΐ ηά ΟοπιΙηαΐΜ• \ά βιιίιη ΙηΐβΙΗ- 
|[6η8 56ΐΐ086ΐΐ6π56ΐΒρίΙ Ιια]ιΐ8ΐηο<ϋ οοηβΠΪΝΐιι Υ6- 
Ιυΐί ίοιη6 •Κ|ΐΐ6 ίηιιΐΙ'6 «ΐ6ηϋ6Γ6 : νβΓασι Εχ6θΙιί88 

ίη ϋ60 Γ6€16 8ρ6ΐη 8α>ΠΙ 6θΙ1θ68Υ6Γ8ΐ, 81)60 ΙλΙΙΐΗΙΙΙ 

«ιιχΠΙυηι ρθ8ϋιΐ3ηδ, ςιιί ν6Γ6 ίΐΐυϋ ροΐοηιΐ ρτ»- 

8ΐαΓ6« 

Υβμ. 7. Οηί$ άίώίΐ €Χ 8\οη ίαΐΜίαη ΗταύΙ Τ 
0ΐΗ8•ΐ8ΐη οοΓΜίη, ΐηςαΙΙ, ηιιί Ιΐ8ΐιΊΐ8ηΙ ίη δ'ιοη, Ιη- 
Αηηο .16 (ΐ6ΐ>Π{ΐ8ΐο ρορυΙο Ι8η6ΐ εαΐυΐβιη (ΙαΗιΙ Τ 
ΐ|ΐΓΐ8 6ΐιιη 6ηρί6ΐ 6Χ ηιαιιυ Ιιο8ΐί8 56ΐιη8€ΐιβΓΐ5 ? 
Νη11ιΐ8 Ηοηιίηιιιιι ρΓοΓβοΙο, 86ϋ 8θ1ιΐ8 Οιαβ, ίη(|ηο 
8ρ6Γ3Τ6ηιηΙ, 6ΐΐ|ΐιΠη ΐ6ΐιιρ1ο δίοη, 1ιθ€ 68ΐ ίη 

^6Γυ88I6III Ιΐ8ΐ>ίΐ8Γ6 Υ^ΙβΙκΚυΓ. 

^κιη €οην€η€τΗ Οοηιίηηί ιαρίηΐΐαϋίη ρΜ'ΐΛ «ιμγ, 
«χεμ/ΙαάίΙ ^α^ο6 0ί Ιαιία^ΐΐητ 1$να€ΐ. €!ΐρΐΙγΗ9ΐ6ΐη 
ιϋ(|ΐΐ8ηι ηοη άΜΐ ςυ« ]80ΐ 6Χ8Γιΐί886ΐ, 8(*(Ι 68ΐη 
ηυ8πι 1«η6 οΙ> ίαιιη6η8υηι ιίη)0Γ6ηι οηιη68 ΙηοίΗΐι* 

1>6Γ6 3ΓΜΐΓ8ΐ>8ηΙυΓ, 6ΐ αΐ18ΐί8 ΠυηςΟΑΠΙ >ηΐ08 4111- 

ηιΙη6Γ6 γίβ8 Γιΐ6ηΐ; εΪΓΟίιπι^αΐί 6η1πι Ιαϋχί 86 μ• 
€ΐιηΐΥ8ΐΐ8ΐΙ ίηΙιηί60Γυηι 8Γαιί8, ϋϋΐίιιοή 85 6ΐ8, 86 

€8ρΐ|γί (|ΙΙΟΐΐ8ηιΠΙΟ(!θ 6886 ΥΊϋ6ΐ)8ηΙυΓ. Ρ6Γ Ι360ΐ> 

ν6Γ0 61 Ρ6Γ 18Γ86Ι ίρ8ΐιηι ^υ(^8Β0^υη1 ρορυΐηιη {»- 
ΐ6Πΐ([ϋ 6χ ΠΙοηιιη Γ»<)ί€6 <ΐ6866η(>6ηΐ6ΐη. Ει 8ι;ιι8Μ8 
681, ςυο(Ι 6υιη Ι)οαιΙηα8 οοε 6ΐ 1)86, ςυαπι ιϋχΙ- 
πιυ8 ςυο<1&πιιηο(Ιο ε^ρϋτίΐβίο ϋϊ)6Γ8Υ6Γίΐ, 6Χ8«ι1ΐα• 
Οήσονται βέ χα\ ψυχιχώς * τούτο μέν, τ^ εύθυμί^ ]) 1>ιιηΙ Ιοηο 61 1«ΐ8ΐ)υηΐυΓ : €0Γρ0Γ6 ηιιΊϋβιη 6ΐ8υΙΙα της τροφής • τούτο βέ, τ^ μ8λέτη τών θε£ων λόγων, 
ών Ιν ταυτφ είργοντο πολιορχούμενοι. *Αλλά χατά 
μίν Έζεχ(αν χα\ Σεναχηρε\μ, ούτως έποιησάμεθα 
τήν Ιξήγησιν. Έξηγητέον βέ λοιπόν χα\^ χατά τά 
έπι τών χρόνων χαθ* ούς ό Κύριος ένηνθρώπησεν. 
£ΐπ<, φησ\ν, ό ανόητος *1ουδα(ων βημος, ό μή συ*;- 
ε\ς τάς περί Χριστού προφητείας, βτι ούχ έστι 
θεό:, δ τάς θεοσημείας έν αύτοίς εργαζόμενος Χρι- 
στός. Ούτω δέ παρ* έαυτφ πρώτον λογισά μένος, χα\ 
ψαν€ρως αύτφ τήν του θεού χλήσιν ένεχάλει. Τά δΐ 
έξης, χατά τήν άνωνέρω ^ητέον έξήγησιν. Ούχ ϋτ 
δέ ηοιωτ χρηστόττιτα Ικ αύτοίς^ δηλαδή τοΖς μή 
δεξαμένοις τήν διδασχαλίαν αυτού. Κύριας 6έ έχ 
τον οϋρατον διέχνψΒ^ τουτέστιν, ό Υ16ς έξ ουρανού ΙιυηΙ, 8ηίπιο υ6Γ0 86 βρίΓίΐιι Ι;κΐ8ΐΗΐηΐηΓ; 6ΐ βΐΜτιιιιι 
ηηίιΐβπ) ο1> 8Γιιη6ηΙθΓυη) 6ορΐ8ηι , 8ΐΐβπιπι νβΓο οΙ> 
8ΐυι<ί8 80 ηΐ6ϋίΐ8ΐίοη68 6ΐο<|αίθΓυιη Οοί ; (|ΐιΊ1>ιΐ8 

0Π)ηϋ)Η8 €3Γ6ΐ>8ηΙ ςυαηΗο 6ίνίΐ88 θΙ)86888 6Γ81• 

Ε( 1)260 ςυίιίοπι ιηΐϋΓρΓΟΙΜίο 68ΐ ]ιιχΐ8 8βιΐ8υηι, 
«ςιιο Ρ88ΐΐΒΐιπ) ίηΐβΠίβίιηηβ <Ι6 ΕζοοΙιΙβ 6ΐ άα δβΜ- 
η8θΐ!6η1). Α1ί8 6ΐΐ8Π) (ΐ8ΐιΐΓ οχροβΚίο, υΐ ρΓορΙιιΙίβ 
ίη 60 8ϋ ΐΓ8(1ίΐ8, (|ΐιβ6 «οη(ίη68ΐ ΠΙοΓϋπι ΐ6η)ροΓυιη 
§[6818, ςαίΚ)υ8 ΟοηιΙηιιβ ίηο8Γη8ΐυ8 6&1• Ιιι$Ιρΐ6η8 
^αϋ;^ο^υιη ρορη1υ8, 6ΐ ρΓορΙ)6ΐί88 ά^ βΐιπχίο ηοη 
ίηΐ6ΐΠ(ζ6η8, ιΐίχίΐ, Οοιιιίηηηι ^ι;βαπι, ςυί ηΐ8βη«> 

8ΐίθ(|Ιΐ1η ίΐιΙΟΓ 608 6ΐ ϋίνίΗ8 ηΠ18ΰ(ΐ1& 86 8ίβη8 

οροΓαιυβ Γη6Γ8ΐ, 0«ιιηι ηοη 6886; ουιη(|ΐΐ6 ρηιηιιιιι 187 ΕϋτΐΙΥΜΠ Ζ10ΛΒΕΝΙ ΙΒΙ^ 

ν^ιίαιη ΰΐίιιιί, &ϋ ιΐ)»ιίΓοβΐ6 βυιΐιϋβιη «οοιιββνίΐ. <ίΐιί Α διχχύψας, χατήλθεν βΐ; γήν έπ\ τους ανθρώπους. ϋοί ηοιηβη ίιιϋβΒίΙϋ 5ΊΙ>ί υ5ΐΐΓρ&τ€(.Όυχ δβ(|ΗυηΐυΓ 
ϊαχία ρποΓβπι «χροβήίοιιβιιι π)ΐβΙΓΐ{;βΒ4]& &υηΐ. Νοη 
Φϋ ηηί (α€ΗίΙ ίίοηαηι ίηϋτ μ<, 8πΙΙΰ6ΐ« φιί ΟΜ- 
8ΐί όοοίήηιιιιι ηοη «ηβοβρ^Γυιιΐ. Ι)69ηίηη$ ά€ €€βΙο 

;ΐΓΟΧρ(»Χΐ/, Ηθ€ 6δΙ ΡίΗΐΜ, <16 0(ΒΤΟ ΙΐΟηΐΙίΜΙΙΜ 111186- 

ΓίΜα ρΓοβρίΰίβηβ 2(ϊ 6β8 1η ΐβΓΓαηι (!68<;6ΐιάΙΙ, «Ι 
ροΓ ελΓΟθΐη οσιη <6ί8 6οηνβΓ8»ΐ»8 6βΐ ; ηυί ββηβιιβ 
6Χ Οτχνο νβΓΐ)θ διέχυψε ΒκΐΗίΓββίίΟΓ Γβ•1<1ίΐΜΓ : 
(\αοά 99ρ€βΙυη) ^η€ΐικ1»ιη βχ αΙιίοΗ 1θ€θ βΙΐζΐΗίΙοαΐ 
ευιη ίικΓιηαΐίαιιβ φίαιί&ιη-βΐ (ΙβΟβχίοηβ. ΕΙ <|4ΐ9β 
8β<ΐυηιι1υΓ, ]ιιχΐ8 ρΓοιόίοΐΜη ίϋΙβι-ρΓβΙ^ΐίοηοιη 
€χροιι»οιυΓ. Οαο(1 νβΓΟ &ί1, ϋ$/^ηβ4ΐάηηΗη^ ίηΐβΐ- 
Ιί^β. Ιιοο €δ(, ηί$ί αηυδ €1ιπ$ΐιΐ8. υηίει» ςυίρρβ κα\ διά αοφΧδς ώμίλησεν τούτοις• χύχτδίν γάρ.χό 
έξ Οψους εΙς γήν κάμπτεσθοΜ. Τά δ^ έςής, χ«τά τήν 
ανωτέρω έξήγη<τίν. Τ6 δ^, Ούκ ίσητ ^ω^ έτός,^ψϋΧ 
του, 6ΐ μή εΤς, ήγουν 6 ΧρκτΛς μόνος αγαθοεργές 
έν αύτοϊς Αΐϋο<«ρ£φόμενβς. Τ6 δέ, ΟύχΙ γνώσοτζαι 
αάττβς οΐέργαζόμετοι τητ άνομίατ, κατά ά^όφασιν 
άναγνωστέον ένταΟθα • οΟ γαρ ηθέλησαν αύτ^ν έπι• 
γνώναι οΐ δίκην άνεμων έ6»Μΐ»ν φβονοΟντες, και τεβ- 
νηρευόμενοι. Τ6 δέ, 01 έσθίοττες τδν Λαό^ μου, 
λεκτέον έκ ιτροαώπου του Χρίστου, πρ6ς τους άχρη- 
στους Ιουδαίους, έσθίοντας έν στόματι μαχαίρας 
καΐ πάστ}ς κακώσεως τοΟς μαθιΤ|τάς αύτόΰ, 6ίχην 
ΡρώιεωςΛρτου, οϊ τ^ν Κύριον αύτδν, τουτέιτι τδ« 6Γ3ΐίηΐ6Γ608(|ΐιί 1)000111 ΓαοοΓ€ΐ. Εΐ ηυί» Ογ96€9 ρ Υ1ί>ν του βεοΰ. ούκ ώνόμασαν θβόν. ΈκεΤ δέ έβει- (1ί€ΐίο ούχ\ ηοη δοΐυοι ρΓΟ ίηΐβτΓΟ^ΐίν» ^ίοιίοηβ 
6ΐ>«ιίΐυΓ, ηοηηβ, 8β<! ηβι^αΐίνβ ϋ^ίηααικίο ^6ΐ6Γΐ»ί- 
ιΐ2ΐ, 1(2 ιιΐ Ικ)ϋ ίιι Ιοοο 16^Γ6 βΓιαιη |)0$8ίιηιΐ8 : 
Λ'οιι €θ0Ησ$€^ηί οιηηβε ηηι ορβταηΐητ νιίηνίξίΐίβηι ^* ; 
<ϋο, ί)ΐιο4 ίηάίβϊ ηοΐιιβηιηΐ ΟΙΐΓΐβΐυιη €θ^ηοδ€βΓβ, 
€ί (\ηοά οΐ) βΟΓυηι ίηίηυΐΐαΐβιη ηι^Ηΐο ίηίςυΐ, δβιι 
ροϋυδ (ιιΐ τ6Γίοτ βπΒ€ί Ι}0ΐιν1ιιΐ8 βί]$ιιϋ€ϊ»ιίο ροδίυ- 
1»ι) 6χ1βί;68 αρρβΙΐΜΐΙιΐΓ ; «ο ΐ)ΐΜΜΐ«χΐ€9«τη ^βιιΐΐυηι 
ίιιβίιΐΓ, Η ίηνίϋία ΐ3Κ)«806λ>αηΙ, βΙ ηι•}•|η« ορβΓϋ- 
Ι)3ΐ)ΐυΓ• Ει (|ΐιοϋ »ίΐ : ΟηΙ εοηαάηηί ρορηίηηι ιηβαηι^ 
βχ ΟΙιΐ'ίδΐί ρβΓβοηα α<!ν6Γ8Η8 ίη^ΓΟίοβ ^<ι()φ08 Ιβ- 
βηιιϋυπι 681, ςαί €1ιπδΙί <Ιί$€ίρυ1θ8, ίηδΙιΐΓ €ίΙ>ι 
ρΑπΙδ ίη 0Γ6 ^ΐΑίΙϋ 00 ρβΓββουΐίοηίδ ά6Υ0Γ:ιΙ>3ΐιΐ : 
ςιιί βΓίΑΗΐ Οοιηΐηικιι βυιιη Οβί Ρίΐίιιιη^ Οβυιη ηοη 
2ρρβ1Ι»νβηιηΐ, 61 ηιπ ίΙΙίο ΙτβρίάλτβηιηΙ ΙίηιΟΓβ, € 
ιιΙ)Ί ηοη βηαΐ ΐίιηοΓ. Τίηΐ6ΐ)3η( 6ηΙιη ίβΙβΗ (|ΐιθιΙ 
ΟΙιΠΝίυβ 1)6ΐΐδ 68861, βληηο Ιιοο η6 Ιβ^οηι Ινβιηδρτβ- 
<ί6ΐ-6ηΙιΐΓ, ι]ί€6ηΐ6ηι : Νοη έήί ίίΰι αϋΗ* ΰβη$ ; οΐ 
τϋΓδοβ Ιιιηο ΐΊπιιΐ6Γ4ΐηΐ <|υ8η<1ο ηοη 6ηΙ ιίιηοΓ. 
διίδρβηδο οηίιη ΟΙιτίδίο ίη ΟΓυοβ, 2Γΐ)ϋΓ&ΐί «υηΐ 86 
6896 ΙίΙ)6Γ&(οβ, νείυΐί 60 6χβΙίη6ΐο, ηυβπι ν6Γ6ΐ)αη- 
ΐυΓ : νοΓίιπιι&ηιβπ Ιαηο ηιαχίηΐ6 Ιίηιιιβπιπί, οοιη 
ΐ6ΐΤ9ηιιοΙυπι νίιΙοΓβηΙ «Ι βΗο ηπ» οοηβ6(υΙ& δΐιι4 
βΙκοΑ, ρπΒ(ϋΓ6& οίΐΛϊη ΐίιηβηίοβ η6 ηθ6ΐ6 νβΗίΓοηΐ 
<1ί•ο'φυ1Ι, 6!ίοηο ΙοΙΙβποηΙ οοτρηδ β)ιΐ8, δΐ^ΐηοπιιΗ 
ηιΙΙΐΐββ ίη ββροΐοη οιΐ8ΐθ(Ιί»ηι. ΙΙΙίϋ ίβίΙυΓ ϋηιιΐ6ηιηΙ 
ΐίιηορ6, .υΐιί ηοη•6πιΐ ΙίιηοΓ. Ν6ς06 6ηίπι ^δοίρυ- 
Ιί8 υηίΐυαηι Ιαΐβ ηιι4(Ι ίη ηιοηίβηι νοηίΐ, 6ΐι<ηι βίβ 
Οοηιίηαδ ρηβιΐίχΐβββΐ, 86 ροδΙ (ηιίπιιηι ρ^ορ^^κ^ 
ροΐ6δ1αΐ6 ΓθβηΓΓβϋΐπΓυπ). Οιιοίΐ νβΐΌ αΗ : ΦΘΜνηα 
ίη 0βηηαύοηί )α$ίοτΗίη β^ι/, Ηΐ6ηι 6βΙ ί^ϋοιΐ, Ίη 6θπ- 
^Γ6(ζ.ιΐίοη6 ί1(ΐ6)ίιιιτι, <}αί 6χ |;βηΐ}()υ8 «νοιΙίιΙθΓυηΙ, 
ηηί ροδΙ οοιιηίΐίοηβπι νί&]υΝΐΑ αίφΐβ Γο^^ί» ίιΐ66ίΙβΓ0ν 
ιιαηι (Λ ηοο Ιικίβ^ί 6ιηπ ηοη Τ€66ρι*ηιηΐ, Λά ^βηίοδ 
«οηνβΓ8υ8 (>9Ι. ΠΙικΙ βΐίαιη (|ΐιθ(Ι α\ί : ϋοηίϋΊηΐΗ 
-ίηορη €οη(ηαηΐί$, ίηΙβΙΙί^ί ϋβΐιβΐ, υΐ (Ιίβιιιη δϋ 
0(1 ^Η(^9β08, ρΓ<>ρΐ6τ ρορϋΐυπι 6Χ £^βηΐίΙ)«ΐ8, ηηί οΠηι 
ρ&ιιρ6Γ ίιιίΐ , 8»1)8ΐ3ΐιΐί8 πίηιίηιιη αΐηυβ ορΗπιβ 
€θΐ;ηΙΗοηί8 06ί : 61 α ηιΐ3 Γο^ηίΐίουβ (Ιβοί^βΓηΙ, 
ςυοηιΐο 3(1'ί(1ο)οηιηι οο^ρΊι οαΐΐιπη ρΓοΙαΙιί, (]ιη 
Γΐίβιη ρθ8ΐη)ο(1υηι ρΓορίΟΓ ΟΙιΐ'ίδΐυηι ιοηιροΓβΓιΐΗΐβ 
Ι)θηΐ8 ραιιροΓ 60ϋ€(α8 68ΐ. ΙΙ»ΓΜΗΐ ί§Ηητ §^ηΐίυηι 
€0(ΐ8Η^ηηι ηβ^ίοχβηιηΐ ;ΐ€ ίΐβπδΰπιιιΐ ΙικΙφι» ΐαη• 
•* Γί»αΙ. χ υ ι, 4, λίασαν φόβω, δπου ούκ ήν φ^βος • ηύλαβοΟντο γάρ 
όμολογήσαι τ^ν Χριστών βδ^ν, μή'ΤΕοτε παραβώσι τ^>ν 
νόμον Οεσπίζοντα, δτι Ούκ ίσται σοι Θεόν, ίτερος. 
Κα\ αύθις τότε έδειλίασαν, δτε ούκ ήν φόβος • δτε 
γάρ^ άναρτήσαντες αύτ^ν έπ\ σταυρού, Ιδοξαν 
άττηλλάχθαι αύτοΟ,ήδη τεθνηκότο; • τότε έφοβήθη σαν 
σφόδρα, Ιδόντες τ^ν σ&ισμδν, κα\ τά γινόμενα τηνι- 
καυτά σημεΓα * κα\ πάλιν δειλιάσαντες, μήπως έλ- 
θόντες οΐ μαθητα\ αύτοΰ νυκτδς, κλέψωσιν αυτόν. 
Κα\ διά τούτο στρατιώτας έπιστήσαντες τφ τάφφ, 
έκεΤ Ιδειλίασαν έν φόβφ, οδ ούκ ?;ν φόβος * ούδ^ 
γάρ ε!ς νουν οΐ μαθητα\ τδ τοιούτον Ιβαλον, εκείνου 
προειπόντος αύτεξουσίως ά^^^^ή^** Ρ^^'^^ τρίτη ν 
ήμέραν. Ό δέ Κύριος έν γετεξί δικαίων, άντ\ του, 
έν τω συστήμοτι των έξ εθνών πεπιστευκότων, οΤ 
μετά τήν Ιπίγνώσιν, όδψδικαί^, κα\ βαοΓλικί) Ιγο- 
ρεύθησαν. Των γάρ Ιουδαίων μή δεξαμενών αύτδν, 
Ιπ\ τά Ιθνη μετέθετο. Τ?^ δέ, ΒονΛίιν πτωχού 
κειτχίσχύνατε, νοήσωμεν είρήσθαι πρ^ς Ιουδαίους, 
διά τ^ν έξ εθνών λαδν, τδν πάλαι μέν πτωχδν τήν 
ούσίαν της θεογνωσίας, ής έξέπεσεν είς είδωλα κατ^- 
ενεχΟείς* Οστερον βΐ, κα\ τήν έν χρήμασι περιουσίαν 
διά Χριστόν • τούτου γάρ τή»; ρουλήν λαού έφαυλισαν 
οΐ ΊουίαΓοι, κα\ βιεκωμώδησαν, ώς ματαίαν. Βουλή 
δέ, τούτο ήν, τ^ πσραδέξασθαι τήν ε!ς Χριστδν πί- 
στβν. Τ^ δέ, ΤΙςίώσει εκ Σιων τδ σωτήριον τον 
^Εσρα^Λ, άντ\ 'ρού, Τίς άναβάς είς τ^ κυκλούν τήν 
Ιερουσαλήμ βρος Σιών καλούμενον, άναγνώσεται τφ 
λαω τδ σωτήριον ; τουτίστι τοίίς νόμους. "Εθος γάρ 
ήνέν ήμέραιςώρισμέναις τούτο ποιεΓν. Τούτο δέ 
λέγει προφητεύων, ώς της Ιερουσαλήμ ύπί» "Ρω- 
μαίων πολιό ρκηθε ίσης, τοΰ Ευαγγελίου τά πέρατα 
'εής γήί περιλαβόντος, ούκ Ιτι τούτογενήσεται. 'έΤκ 
τφ έ^ίιοτρέψαι δέ Τίριστ^ν την αΙχ^ίαΛωσ/αν τον 
Λαον αυτού • — άώσω σοι γάρ, φησ\ν, ίΟνη τήν 
'Χ.Λί\ρονομΙαν σον, ήν ήχμαλώτευσε τω δόρατι της 
πλάνης ό 6*ά6ολος • άγαλλιάσεται *(ακώ6, κα\ εύ- 
φρανθήσεται Ισραήλ, τουτέστιν οΐ έκ τής ρΐΖτ\ς 
Ιακώβ φύντες προφήται, ο^ τούτο προκατήγγειλαν. 
Άγαλλιάσονται δέ, κα\ εύφρανθήσονται, βλέποντβ'; 
τών προφητειών αυτών τάς εκβάσεις. 'Ή Ιακώβ κα\ 
*1αραήλ, οΐ πιστεύσαντές είσιν, ώς άνκισα/θέντες 
τών Ιουδαίων, οΤ; ήν πρόγονος 'ϊακώβ. Έπιβτρέ- Οί9ίΐίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε 1Μ αΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΡδΑΙΜΟδ. 100 

ψ» &, τ6 ύίίΛΤζ^αι %1ς τά οΙχ<!α, ών έξ- ^ ςΐι»ιη ίιι&ιΐ6. ΕΓαΙ ηιι(6ΐη Ιιΐ €οη»ΊΠΐιιη υΐ ΟΙΐΓία! 
έπκσον. Π Ι«ιιι βυ&αρβΓβιΗ. δ^ϊηιΓιΐιΐΓ : Οπί» άαΰΗ βχ 8ίοη 

9αΙιι4ατβ ί^τΜΐ ΐ 0«Η2» ββΐ, ήΐίμιιΐ• <)ΐι! ΐΒΟίΗοιη βιηρΗυβ Πΐυιη &5θ6η(1οΐ, ηιπ άίείΙιΐΓ 5ίοη, 6ΐ 6βΐ ίη 
οίηαίΐα ^β^ιι611βιη ? ΚΙ φΐΊβ 6βΙ (|ΐιΙ 1^%Η ροριιΐο βηΙυΟΓύ ? Ιιοο β$( Ι6]$β$ : ςυβηΐϊκίιιιοιίιιηι ο^ηίβ 
ςιιϋ)ΐι«ιΐ3ΐΗΐ 30 «Ιλίιιΐίβ (ϋθΐιυβ ί^οβΓβ ιηο5 <^ι^ΐ. Οι» υργΙια ρΓορΙιβιίαιη νΊϋβηΐυΓ οοηΐΐηοΓ6 ίΙοΒίιιιοΐΊοηί^ 
^«Γυβιΐβιη : ςυοϋί ίηιΐίϋβΐ ρΓορΜιι ηιιοιΐ 6» υιΐιβ & ΙΙοιηίΐιιίβ ϋοΐβΐβ, οΐ Εν^η^οΗο 1η βηϋ)ΐΐ8 Ιι^γγφ 
|ΐηβάί€8ΐο, «κ>8 ί))6 «ηρΗιι$ ββΓν&ηθυβ ηοο β85βΙ« δοςηίΙιΐΓ : ϋνηι ανεΠβτΗ ΰοη\νιη$ οαρίϊνΐΐαΐέίη 
ρΙ^ί< #(ΐ« (ιία^ο βηίηι, ιηςιιιΙ, ιίΜ 9«η(^ Αα?Γ«</ί(έΐΐ«»ι ίαανη, ςα^ιη (ΙββιηοΒ 3ηΐ6& ογγογΙ» ]αουΙο €». 
ρΙίτΑΐίοΓΑΐ), «χβυΐηΐιίι Ηοα^ «ι Ι^ίύίΐυΓ Ιβπιβΐ, ΡΓορΙιβΙ» ιιίιηΐηιηι ΐ]ΐη (1β ^3^οι) Αίςυβ Ικγαο 
βΐίΓρβ ηϋΐί 8(11)1, (|υίςα6 Ιιβΰ 8η(β« ρηΒίκιήϋατβηιηΐ. Εχ8ΐι1ΐ0ΐ)υηΐ βίβηιιη, βΐ ΙοϊΟΐιυηΐυΓ νπίβηΐββ 
^ίιιΐ|ριΐ6ΐ& ββ$6, ΐ|ΐι« ρτ«(ίη«Γβ«ί(. ΥβΙ ρ«Γ ^•^ο1) οΐ ΙδΓαβΙ ΑϋβΙββ Ιηΐ6Πί|;6 : ςιι&5ΐ ^ϋϋΐ£0^1ιιη Ιοοο Ίη 
ιΤΐ)<Ηΐ0ΐθ8^ιιοπιιηρτο|;<*ηΗθΓ Γιιΐυΐιεοί). ηΐοάβΐΗιπι, €ιιΐ}ΐ €οην€τί^Ηί, ιόβΐΛ 8ί1)ί νιιΐΐ αο μ άίχί9$6( : 
€ιιιιι 4κΙ ρπφπβδ (ΙοικΜβοβ τ^ν^ύ Γ«€6ηΐ ιIη^β11^κ6η(]ο ϋ»ρΐίνΐΐ2ΐ6ΐη, Ιιοο ββΐ, Ιρβο» Ιίαρίητοβ]. 
ΕΙς ζό τέΛος ψαΛμός τφ Αα6ίδ^ Β 1η βηβη Ρ$αΙηιη$ ίρ$ί ΒανιΗ. 

ΤΑλΙΙΘΣ ΙΔ'. ΜΑΙ.«€δ XIV. 

ΕΙς τό χΙΧος οδτος έπιγέγραπται, διόη οποίον Ιη Ρηεηι ίάβο Ιη$οιΐΙ)Ηυτ Μ€ Ρ83ΐιηιΐ8 ηαΐα ριτ- 

βΤναι χρή τ^ν χατ' άρβτήν τέλϋον υπογράφει. Γι^εΐίββίιηβ &ο εοη&ιιηιιη&ϋ98)ιΐ|6 ιΐββΰήΐήΐ ςηαΐ^ηι 

6886 οριητίβΐ νίπιΐΒ τίπν^β ρΓφ4Ιΐιιιη• 16Γ»ύ& ΐϊηίιιι ίΓΐΰΐίο τέλος ηοη ΐ&ηΐΌηι βηύΐη, &ει1 ρβφαίοηίΜ Κύρί€, τΙς χαροικήσει έτ νφ σχητώματί σον ; 
ή Ης «ατΛσίίητώσΒί έτ δρΒί άγίφ σον ; ^0 μέν 
ΊουΒαΙος Αχούων σχήνωμα 'θ«οΰ, χαΐ δρο; δγιον 
«ύθΟς τόν έν Ίεροσολυμοις έννοβί να6ν, κα\ τ6γ2ΐ• 
τνιάζον 6ρος Σ»ών * Γστων βλ, βτκ ο6πω δ να^ς ψχο- 
Μμητο, οΟτε τδ 6ρος Σιών ήγ(βστο • ριιτά γ3ΐρ τ6ν 
Δα6\δ πάντα γεγ<νασ«. λοιπόν οδν άναχτέον τά (Ιητά. 
Σχηματίζει τλν λόγον δ ΔοίβΙδ εΙς έρώτησβν, πυνθα- 
ν4μενος, δτι Τ£ς έστιν, δς ποιήσει τίδε χα\ τδδβ ; 
ΚύρίΒη Ης Λαροίκήσ€ί έττφ σκηνώμαΗσου'; Παρ- 
οιχί» μέν έστιν, ή έν άλλοτρ{φ οΓκφ πρδαχαιρος 
βιατριβή • σχήνωμα δέ ψυχής τδ σώμα, ξι έγχατ- 
φχΐ9ται. Έρωτ^ί δέ μαΟεΤν τίς έβτιν δ τέλειος» δς 
ιιαροιχίαν πρόσχαιρον ήγήσεται τήν έν σώματι ζωήν, 
χα\ ώς &λλοτρ{φ τω σώματι χρήσεται, μιχρά τούτου 
φροντίζων. Τήν σον δΙ άντωνυμίαν προσέθηκεν τφ 
σχητώματι^ δτλων, δτι του Θεού χα\ Αδγου 2ργον 
Ιστ\, χα\ 'καρ* αύτου τη ψυχ?) ψχοδομήθη • ή δτι 
•χΛ αύτδς τούτο σχηνώσει ποτ^ δι' ήμόΐς γενόμενος 
άνθρωπος. *Η τΙς ηατασκτινώσει έν δρει άγίφ σον; 
χατασχήνωσις μέν, ή έξ 6δοιπορ(ας βεβαία χατάπαϋ• 
ας • δρος δέ 4γιον, ό ύπερουράνιος τόπος, των τα- 
γεεινών χα\ έγχοσμ(ων ύπερηρμένος. Φησ\ ^άρ δ Από- 
στολος ' ΠροσεΛτιΛύθατε Σιώτ δρει^ καΐ χόΛεί Θεον 
ζώγτος ΙερονσαΛ^μ έχονραΗφ. Κα\ τίς, φησ\ν, Υεηβ.Ί. θοΐίΐίηβ, ηηΙ$ ^η^ο!€ί ίαί>βΓηα€ηΙνιη ίιινιη^ 
ηηι ηίήι τίηηίηζέί ίη ιηοηΐ€ $αησΐο ίπο ? ϋϊ)ϊ »ιΐ(1ίΐ 
)υ(]3Β(ΐ5 Ι3ί1)6η)3€υ1αιη 901 ηιοηΐβιη βαηοΐαηι, ηιΓιπιο 
^Ι3ΐίηι Λά (βιηρίικη ρβν€ηττίί φίοά 6Γ&1 ίη Ιϋτηβη- . 
Ιβιη οΙ^Η νίαηηη) ΙΠ) ηιοπίβιη δίοη : βείβηΟηηι 6.<^1 
ί3ηΐι*η (]Η0(1 ΙβπιροΓβ 1)63ΐί Οατί<], Ιοπιρίπηι ηοηιΐυηι 
Φ(|}(Η:ηΙιπιι «ηιΐ, ηβ€ ηιοιΐ8 'δτίοη αάΐιυο 53ηεΐίΓιοα- 
1118. Η»ο εηΐιη οιιιηί& ρο$ΐ ί111ιΐ8 πιογΙοπι Γ^οΐλ 8ηηΐ• 
ΚβδίαΙ ί^ΐοΓ υΐ ρβτ «η^ςαιβ^η ίηΙβΙΓίδ^ιΛιΐΓ Ηφο «ϋ- 
ΰΐη. ΡοπηλΙ )(3(|υ« 1>β2ΐΤϋ$ ^^ν^(^ 86ΓΠ)θηοηι βηυηι 
, ρ•'Γ Ίπη€ΤΓ6;2ΐ!οη6ΐη, ςαΐΡΓβηδ, «ΐυίδηΑΐη Ιιοο 8ΐιΙ 
' ίΠυ(1 ΓβεΙυΓυδ 8ίΙ. Οοπιίηβ, ίηςυΙΙ, ςηίβ Ι»Ι)(.*Γηΐ' 
ΓΐιΓι ΐιιι ίπ€θ!3 ΓοΙοΓΗδ β«ΐ?ίη€οΙα δΐιίβηι 8<»υ ρο- 
Γε^Γίιιιΐδ ίβ (ΙΪΓίΐατ, ςυί 3ί1ΐΒη0 Ιη ϋοιιιο ηαΐ Γββίοηβ 
αά (6η)ριΐί( πιΟΓαΙυΓ : 3ηίηι« βαΐβιη κι1)βΓη0Γη1ιιιη 
οοΓρπδ βδΐ, ίηηϋθ1ιαΙ)ίΐαι. ΙπίβΓΓΟβπΙ ί^'^"»* Ρ**<>• 
ρ1ιβΐ3ΐ βΛοοβτΙ ουρ'ιβηδ, ςηίδοΛίη 8ίι, ςιιί νίι»ηι 
Ιιαηο Ιη Ηιηηαηο οοΓροτβ, ίηοοίβΐιιπι 3ΐιιΙ ρβΓ0£;τί• 
ηαΐΊοηβιη βδδβ ρηΐβΐ Ιβπ»ροΓ«1βιη : ηιΐΗ|ηβ Ιΐοο οογ- 
ροΓβ ςηαδί &Πβπι Γ6 ηΐ&ΐπΓ, βΐ πιοόίΓοηι ίΙΙΐιΐδ Ιιλ• 
Κ)β3ΐ οπΓίΐη. Τιιο αυίδπκΐίχΐΐ ίαίι^τηααιίο^ ί(1 'ΒβιιΐΛ 
δβτπιοηβιη Γιοίβηβ, )ιΐ(!ί€»η8 βΐ) εο ΜίιιιΙ οΓβϋΐιιηι 
Οδδο, βΐ 8(1 2ΐηίιη« Ιϊ3ΐ)τΐ3Γιοη«»π) (ίββίίηβΐϋηι : νοί <ιη«(Ι 
ηίπιίπιηι ΗοΛϊο αΠςαίηΗο Β<ηΐδ ίρδβ ϋΐιιϋ ^βΐήΐηΐιι- 
ηΐ8 βΓ3ΐ , Γ3€ΐιΐ8 ρΓορΙΐ'Τ ηο8. ΑηΙ ηηη ηηηίίχεα άπ^ του τταρδντος ρ^ου, δς έιτι στάδιον, εύΟυδρο- ίη ιηοΛίί «αΐίΓίο ίΐίθ? ΛβππΊοδοβΓβ Ι« ιΙίοΙΙ^Γ <ί"ί ο* 
μήσας, χατασχηνώσειε ταις έπουρανίαις σκηναΤς Ιοη^Ο ίΐίηβτβ ίββδίιβ τβηιιίβηι οηρΗ. ΡβΓ ηιοηίοιη 
ταΙς αΐωνιζούσαις ; δ3η€ΐηπ) βαρβΓοοδΙβδΙβηι Ιοοιιιη ΗιίοΙΓίδβΓβ (ΙΐϊΙιβηηιβ 

βορπι ΙιυωΙΙββ 3ο ηιυηάβηοδ Ιιοηιίηβδ βίβναΐυιη : Αθ€β$$ί$ΐί$ βηίη), ΙηςαίΙ ΑροβίοΙηδ, αά ηιοηίβηι 8ίοη, «* 
ανίΐαΐΒΜ ϋ€Ίχ\ν€ηΐ\$Λ€τη$αΐ€ηι €<βΐ€»ΐ€ηι*.Εί (\\χ\&ηΛϊη \%Μητ, ίηΓ[αΊΐΡΓθρΙιβ13, 3 ιυτποιιΐο ρΓ*50ΐιΓΐδ 
ψίΐ« Γβαο <:αΓδυ νβιιίεί, βΐ Γβςο'ιβδοβΐ ίη εοβίβδί'ώπδ 3ΐςυβ ίη «ΙβΓηίδ ΙβηίοΓϋδΤ 

Πορενόμετος άμωμος, καΐ εργαζόμενος δίκαιο- ΥΕΒδ. 2. βιιί ίηρτβάιΐητ Βίηε ηια€ηΙη βί ορ^τοίητ 
σ^>^τϊ^. Τούτο της ερωτήσεως ή άπόχρισις,ώς έχεί- /χιί/ίίαηι. Ηχο βδΐ βιιίηι ίηΙβΓΓθ|;3ΐίοηΐΗ Γβοί λ» τό- νος παροικήσει, χα\ χστασχηνώσει, δ κεκτημένος τά 
^ηΟήναι μέλλοντα, χα\ διαζωγραφβί τφ λόγω τδν 
ένάρετον. ΈχεΤνος, φησ^ν, δς &ν πορεύηται Λμεμ- 
πτος, κα\ έργάζηται διχαιοσύνην • Κα\ άμωμον μ^^, 
νοητέον τδν έν θεωρία τελειουμενον • δ'.ά ταύτης 

• Ης-Ιίΐ•. ιη, 22, βροηδίο. ΙΙίο, ίηηαΙΙ, ίηοοίβΐ βΐ Γε.ιαίί'δοβΐ, ηηι οΛ 
ροδδίίΐβΐ)»»• ςυίβ (ϋοοηΟα δηηΐ. 0β80ΓίΙ)Ιΐ β^ΐβί" ^^ 
ΓβΓβ ρίηβίΐ Ιιίδ νβΓϋίδ ΙιοηΓιηβιη δηηιιηβ νίπηίο ρπΐί- 
δ13ηΙοπι. ΙΠβ, ίηηυίΐ, (ΐυί δίηβ ηιαοηϊη, δύυ ροΐίϋδ 
|πΙ 0γ3ϊ€3 (ΙκΛιο νβπυδ 8ί8•ιί«02ΐΟ Πϋί ίιτορ^ΐιβπ* Οί9ίΐίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε 191 

β».ίΙίβίη)ΐ,„|;,^βΗι Λ. • • '''"'''"™<Ι ΖΙΟΑΒΕΝΙ 


έξίίσιν. * ""* <*^; βύτν 4»- 


«^'β'ΐβΐ ηοη ίίοΙοβα • Η.,λ „ . • ""™ '»"' ^β'« 
ηιοηοη»ϋο„οί3ΐ.„„:,, *'*"^ «•'8ρο».Ί„ηι ,βΓ- 

»";*=' Όο„„„ ^,;^"*"^•»• « «»««.»... «ρβΓ„„Γ ,„« ο „ ,.,; ^^,^ ^^^^ νου>-. Καχ4ν « Χ^,^Γ'^'^,'^ *9•χί»ε.χοΟ γί- 
'^Ρώτω.-ίμν,μίν.υ,.χ^ρί,,, '';;:,^ Αχολο«9<^ «» 
μ «« γάρ „ί, .!„ ^^, "« ΓβρΓ«Ι, •?"?'»""•» ""^ •"""ί"»™ •• Φ.Ϊ..ΜΗΟ 
. ^^ •» ''9η€ίΐξ^β αηί£Μ Ωηηι »,ίη, ^/._ .. _/ * «"'μ4ν..•οίίν«ντ,ώτατον. 


*«■ «η». ..„, ^, „„.„ Λ,»/..„",'..'"""' ■■ ^"■•/' " "'< "■"'•■' ■>"*«.. .ο:,;ΐ"" Γ. ■ •'"^»"'β»«"η. οη.• Η,ΙΙ 3Π„^ ,,^ _„ ' 

«"'» «.3.. .ο,Μο Οβί „„„.ο„. ,^ ^^„„,„„„^,,„ 
*• ΓβαΙ. αχ,νιι, Ι. 


Οί9ίΐίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιί / 193 αΟΜΜΚΝΤ. ΙΝ ΡδΑίΜΟδ. 194 

χατά ιών εΕΙώλων ομνύοντες, συλαγωγηθβίεν. Ό Α νοτιΐηΐβπίΐ ρΓθΓΡΓο1»αΐιΐΓ, οο ρ^Γ ί(ΙοΙα ΓοΓίΑκΙβ ]ιι 

{^ τοΟ Ευαγγελίου νβμος, τοΤς τελειοτέροις τά τε • 
λειότερα νομοθετών, παντάπααιν τ6ν δρχον έξ^χοψεν. Ε1σ\ δέ τίνες λίγοι σχήματα μίν δρχων ίχοντες, 
ούχ δρχοι 81 δντες, άλλα θεραπεία πρδς τους αχού- 
Οντας. Ν^ τ^ιτ ΰγείατ Φαραώ, φησί• χα\ «ρ6ς 
Κορινθίους ό'Απ^στολος • ]νή τ^^ 'ίψετέραν -καύχιχ" 
αν - Τύπον δέ ΧριστιανοΤς δρχων ό θε^πέσκος χατ- 
έλιπε Παύλος • Μάρτυς μου έστιτ ό θ€Ος, ζ» 4α- 
τρεύω 6τ τφ χνεύματί μου, Κα\ πάλιν ' Μάρτυρα 
τότ θ80ν έπιηοΛοϋμετ * χα\ τά τοιαύτα. 

Τό άργύρίοτ αΰτον ούχ ίδωκετ έχΐ τόκφ. ΤοΓς 
άρχαίοις λίαν έπονείδιστον ^ν ή τοχογλυφ(α, χαΐ 
αίσχρδν, χαΐ χατάπτυστον * ό γάρ (λεήμων, Ι ν χαι- 
ρφ δανείζων, &γαπητδν ήγεΤται μδνον άπολαβεΓν δ ιηηκ*» 86ΐ1ιΐ('(^Γ€ΐιΙιΐΓ : ν^πιπι Ετ>η^»*1ίί Ιβχ, ςιιαβ 
ρ€ΓίοοΓιοηΙ>ιΐ9 ροΓΓ^^εΐίΟΓ» πι.ιηϋ9νίΙ, ίιίΓαιηεηΐιιιη 
ρ6η'αι1Κ}ι1)^^^ί^^ι ; ΐΑηΐ6Ι&ί Ιοΐ|ΐι«ιι«Ιΐ ιιιοιίί (|ΐιί(]3ΐη βυηΐ, 
ςιιί ]ιΐΓαιιιοιιΐΐ ίοπηαιιι ρηΐ!8«ΐΓ6ΓΓΰ νΙϋβαηίΟΓ, βι ]ϋ- 
ΓΑπιβηια τΰΓ6ηοιι βιιηΙ , $βά {ιι Γ6νι*Γ6ΐιϋιιιι ιυ( ο!ΐ8β- 
ςιι(ιιη) 3ΐΐ(]ί6ηϋιιιη βίο ρτοΐ^ιί, υΐ ίΙΙυϋ : Ρ«γ ΜαηΗαίβηι 
ΡΙίαταοηη, Ιΐβιη ίΙΙυιΙ Ρϋυϋ 8<1 ΓοπιιΐΙιίο» : Ρ€τ ρίο• 
ΗααοΜίη (54) ναζίταηι^Κ Ροηιι&ηι νβΓΟ ]υηιιι«ιιΐί ιΐί- 
νυβ Γαυ1υ»€1ιπ8ΐί3ηί8 ΓβϋςυίΙϋίοβΟδ: 7<«ιΙ<μι ιιι//ιΙ 
ΰ^ια ςη^ηι €οΙο »• ; βΐ πΐΓ$υ8 : Γ^είηη Ο^ηηι ίηνοω. •». 
ΑτρύΗίαηι $ηηηι ηοη άύάΐΐ αά η$ΗταΜ. Αρηά ΑΠί!* 
ςιιο&υβοΓ&Μΐιηιηοίπ 4ο<1«κ:οΓβ 6ΓλΙ •Ι(|υ6 ϋΧρΓοΙ>Γα- 
Γιοηβ. Ναηι ςιιΙ ιηΙ&^ηοοΓβ €$Ι» 6ΐ ορροηυαο Ιβοι- 
ροΓ6 ιιιυΐυααι ρηκβί^ι, ϋί^ηυιη ϋυοίΐ, ίϋ ΙηιιίΒΡί δέδωχε. Νοοίτο Γ άν χα\ οΟτως, δτι τ6ν περ\ εύο»- Β ΓβοίρβΓβ (|ΐιοϋ ϋβϋίΐ. Ει »ΙιΙογ πιΐο1ϋ((ί ροΐοΐ, άα βείας λόγον, δς Ιστιν άργύριον δδχιμον τί\ γ^, ου 
χατεβάλετο χάριν του χομίσασΟα! τι σωματιχ^^ν άγα* 
θλν, άλλάπροίχα χα\ άμισθα πάντας Ιδίδαξε. ΚαΙ δώρα έπ* άθώοις ούκ ϋΛα€8^. 
θώων * ώστε βλάψαι τους άναιτίους• •Ενεχεν ά- Ό ποιών ταντα, ού (ΤαΛενθ^ήσεται εΙς τόναίώτα, 
Διαζωγραφήσα; τδν εΙς άρετήν τέλειον, έπΙΟηχε 
τφ λδγψ τέλος έπάζιον . Ό ποιών γάρ, φησ\, τά προ- 
εφημένα, τέλειος ών, ού παραχινηθήσεται της Ιν 
Θεφ βάσεως. Τδ δΐ, ΕΙς τότ αίώτα, άντΙ του, δι^^ 
ταντός • ή χατλ τδν παρδντα ρίον. ΕΙ δέ χ ατά τδν 
παρδντα. πολλψ μόϋΟιον χατά τδν μέλλοντα. 60 (|υί <ϋγίηλ βίοηιιί^, ηιΐφ ΐΓβοηΐυιιι Ι|ριο βχ»ηιί- 

ηΑΐυΐη ίο ΙβΓΓβ ρΓθΙ>»ΙΙΙΙΙΙ »ρρ6ΐ1:ΐη1ΐ1Γ, 60 ρΓ9Β- 

Ι6χ1υ »ρυι1 Αϋςϋβιη ιιυυ ιίοροβιιίι, ια ίΐϋηο Ιιοηιιηι 
βΐίςυοιΐ οχΐ^Γηιιιη Γβροη&Γ6ΐ : ςιιίιΓιηιο ^Γ^Πβ »€ 
βίιΐ6.πΐ6Γ66ϋβοιηη6$ ϋθ€υί(. 

Εί 9Ηηα€τα $ηρ€Τ ίηηο€€Ηΐ€ΐη ηοη αΰορΗ. {1\ύ 
ρΓορΙβΓ ίηηοΰβιιΐβιη ηυΙΙυιη ιηυιιυβ Γβοβρίΐ : υΐ βο» 

νίϋβΙί€6ΐ 12^6Γ6Ι (]1ΐί 1118011 16& βΙΙΙΐΙ. 

^ηί {αοΗ Λβτί, ηοη €οηιηιον£^ίΐΗΓ ίη Μύηίηηί. 
Οιιιη ιΐββοιίρδίΐ ΡηιρΗοΐΑ νίηιιιι βιιηιηίΑ νίπιιΐβ 
ρΓβκιΙίΐιιηι, 86ηιιοιιί βιιο οοηάίςηιιιιι βηβηι&ρροβυϋ: 
Οιιί Γ9€ΐΙ, Ίιιπ,ιΓιΐ, 681 ςιΐφ (ϋ€ΐΑ »υΐ)ΐ, \6ΐυ1ΐ βχ οιιιηί 
ραπβ ρ<ίΐΤ6€ΐιι$, ηηηςυιιιι α &ιιΙίϋίΐ»ΐβ ίΙΙα 6οιη- 
ιηονβΙ>ίΐΜΓ, αιιΐ βίαίιίΐίΐαΐβ, ςιι»ιιι ίη Οβο ΙιβΜ. 
^ Ει ςιιο<Ι 2ί(, ίη $ατηΙηιη^ ιΑ 6ΐ%η\Άοζί ςιιο(1 ηιιιι- ηιιαιη. ΥϋΙ βΐίαιιι ηοη οι>ηιπιον6ΐ)ίΙϋΓ ίιι ρΓ£&6ηΙί •Φ€ιιΙο, Ηοο βί^ι Ιη ρΓ£8βιιΐΙ νίΐα : ςηοϋ βί ίη ρΓ^β. 
86ηΓι 8;ΐ•6υΙο ηοη οοηιπιονβϋίΐυΓ, πιιιΐΐο πιίηυ$ ίη ΓιιΙυΓΟ. ΣτηΛογρα^ία τφ Αα€ίδ 
ΦΛΛΜΟΣ ΙΕ'. 
Χτήλαι, χαΐ είχδνες, χαΐ ανδριάντες τοις άριστεύ- 
αιν ε!ς άνεξάλειπτον χλέος άπονενέμηνται, χηρύτ- 
τουσαι τί}ν έχείνωνάνδραγαθίαν. "Οθεν άντ\ τούτων, 
6 παρών ψαλμδς Ινετέθη τφ νιχητ^ Χριστφ, χχθ- 
ελόντι τφ του σταυρού δδρατι χα\ τδν θάνατον, χαλ 
τ^ν τδ χράτο; Ιχοντα του θανάτου διάβολον. *Αν- 
αμαρτήτουγάρ μείναντος, οδτε ή ψυχή αύτου τφ 
2^;η Ιγχατελείφθη, μάλιστα χα\ σχυλεύσασα τούτον, 
οΰτε ή σ3[ρξ είδε διαφθοράν, τριήμερος άναστοίια, 
πζρΧοδ χα\ Πέτρος δ Άπίστολος έν τ} ρίβλψ τών 
Πράξεων διέλαβεν, έφαρμδζων τδν παρδντα ψαλμδν. Τί/ιι/ι ίη$€ήρ(ίο ίρ$ί ΟαχΙά, 

Ρδνι,Μυδ XV. 

[ Αρη(Ι βΓΟΐΟΟβ, ρΓΟ Ιίΐυΐΐ ίηϋ€Γίρΐίοηβ στηλογρχ- 
φίαν Ιβ^ίηιυβ : ςυί6 ϋί6ΐίο 8ΐ»ΐυ:υ βοα €υΙιιιΐιη;β 
ροΓιυβ ίηβοπρίίοηρηι βί^ηίΓιοί (|ΐι&ηι ΐΊΐυΙί]. Μο8 
αυΐΐ'ΐη βΓβΐ ΑηΙίιιιιίβ, ιιΐ €ο1υη)η»β, ίηιαι^ίηββ, 2ΐιΙ 
8ΐ3ΐα»8, 8ΐΓοηιιβ ηηΙίΐϋπΓώυβ νίΓί8 ίη ρβΓρβΙη&ηι 
ροηβΓ6πΙ Η:6ηΐ0Γί3(η. ΙιΟ^ο ί{[Ι1υΓ ίιυ]υ8ηιο<1ί εο- 
1υιιιη9Β8υΐ8ΐαΙιια: ρΓ9Β86η8 ΡββΙιηιΐδ τιοιογι Οΐΐίίβίο 
€0η8€Γΐρΐυ8 681 : <|ΐιΙ ιιΐί 8ΐΓ6ηυυ8 ηιϋ68 0Γυ(-ί« 
]26ηΙο, βΐηιοηβηι Ιρβϋΐη, οΐ ηιοηίβ ρ9Γίΐ6Γ ίηιρβ- 
ηυηι οΙ)(ίη6ηΐ6ηι ϋίβϋοΐιιηι 4ΐ68ΐΐ'υχ]Ι, ϋιιηι 6Χ γο 
ςυοίΙ ρ6€€»ΐυιη ηοιι ΙβοΐΙ, αιιΐιη» 6]υ8 ίη ίηΓ^Γηο Έπ\ τοΤς οίχείοις οδν χατορθώμασι τήν στήληνταύ- ΓοΙίΰΐΛ ηοη 681 ; (|ηίηίηιο ίηΓεΓπυηι ροιίυβ 8ρο1ία- 
την άνέστησε διά γλώττης του Δαβ\δ δ Σωτήρ, του ^ίΐ» ηοο οΓιαηι 6]υ8 ΟϋΓΟ ψΐόί! οοΓΓυρΓιοηοιη, οηηι 
παναγίου Πνεύματος έμπνεύσαντος χα\ χινήσαντος ΐ6Γΐί» ηιοηίβ (Ιίβ Γ68ϋΐΤ6Χ6ηΙ : ϋβ ςιι:ι €Ι)Γί8Γι γ68ιιγ- 
τδν προφήττ^ν. *Αναγράφει δΐ τδ εΤδος της νίχης, Γ66Γιοη6 Ρ^ίπιβ 8ροβΙο1υ8• ίη ΙίϋΓΟ Αοΐίοηυιη ά\%' 
χα\ δσα πρδ του τέλους αύτου έγένετο. 86Γβη8, ρΓ»86ηΓι Ιιοο Ρ$ιΙιηο ιυοίΟΓίΟίβηι &6 γοΙ)ιιγ 

ϋί€ΐΐ8 8υι$ αιΙ^^Γβ &ΓΚ)ίΐι^Ιυ8 081• Ιη Γβύυβ ίΐβςυβ ζ 86 ρΓΦεΙ&Γ6 (|;6&1ί8 δα]γ•(0Γ, δίβΐυαιυ 86υ €θ1ιιηι- 
η&ιη Ιίληο ρ6Γ Ιίη([υ3ΐη 1>βαΙί ΟΒνίϋ 8ί1)ί 6Γ6χίΙ : β&ηοιο ηίηιίΓυπι δρίΓΐΙυ ρΓορΙιοΙαηι ίη8ρίΓ8ηΐ6 €ΐ 
ΐ4ΐ>ίΑ6]υ8 &ρ6Π6ηΐ6• 0686Γί1>ίΙ 201601, ηοη Ιαηΐυηι νίοίοπΰΒ ςβηυβ, 86(1 6ΐ ςηχΰΐιηςυβ ιηΐβ τίοίοπφ 
ΓΙΙΙ6ΠΙ £68ϋι 8ΐιηΙ. 

" II ΟοΓ. ι, 20• " Κοιη. ι, 9. " II €ογ. ι, 25. 

νβπω Ιβοΐιοηοδ. (54) Οίαοβ ήμετέραν, ποβίΓαιιι, ρΓΟ ςαο Ι-αΙίηϋδ ίηΙβΓρΓββ ΙφΙ δμετέραν. Οί9ίίίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε ί05 ΕυΤίΙΥΜΙΙ Ζ1ΒΛΒΕΧ1 1% 

νΕΜ.^,ϋοίηβτνα ηιβ, Βοηήηύ,ηΐίοηίαιη ίρβίανϋη Α ΦύΛαζότ //£, Κύριε^ δτι έπΙ σοΙ ^ΛΛίσα^ Η» Ηυ]υ$ Ρ52ΐηΓι ν6Γΐ)& Ιιιιιηϋηο οικιιίηο ιηοΓβ (Ιΐεΐα 
βιιηΐ [61 Ιιοιηίηί ιώ^^Ί^ ςιιαιπ Οβο ν'κΙεηΙυΓ εοηνβ- 
ηίΓο] . Νβςιιβ βηίπι υΐ ϋουβ, 86(1 ηΐ Ιιοηιο ϋ;ΐ6πιο- 
ηβιιι (ΙίνίαΙ, βπκΐίϋηδ ιιο8 ςυοιΐ 61 ΓΒαΙΙίπιβ ϋχιηοη 
» ρπιϋβπΓιΙ)υ$ 5ΐιροΓ3Π ροΐβδί : βΐ ^γΙοπι ρ»γΊ16Γ 
ΐΓ3(ΐ6ηδ ςιια ίρ$6 6υηι (!<*1)6ΐ1&νίΐ, ββςιιβ ηο))ί8, ιιΐ 
β(ΐ6ΐί8$ίηιιιιη αΓεΙιβΙγρπιη, ίιηίίαικίιιιιι ρΓορο$ηΊΐ• 
ΚπηιΓιΙ ίβίΙϋΓ νβΐυΐ Ιιυηιο ρΓ60βδ Λά Οβυην: ςιιοιΐ 
€1*13111 αρυιΐ 6ν&η26ΐί8(&8 δχρβηαιηβΓΟ Γ6€ί5δ6 βυιιι 
Ι6^ίηιυ8 : ΟΓϋίςυβ δοπναπ 8ο :ιΙ) 0ίηηί1)ΐΐ8 Ιηπι ιη3- 
ηίΓο8ΐί8 ςιι&ιη οοοηΐΐίδ ίηδ'κΐϋδ. Τη, Οοιηΐιιο, ίιι• 
ςιιίΙ, δ6Γν3 1116, ςιιοηΊαηι ίη 16 δοΐο δρ6Γ»νί. Ν6ςυ6 
€111111 &Γΐ3 ίη γ«: €θηΑί^ιΐδ δύτη, ςιιοηϋιιη Ιο δαΙν^Γβ 
οηιη6δ ηογί, (|υι ίη 16 βρβΓβηΐ. 

Οιχι ϋοίηΐηο : Ώβη$ ηιβη$ α Ιη. Οίχί βΓρ^ο ΡβΙγΊ ^ 
η οιηπίυιη Οοπιΐηο : Τιι, Γ»16Γ, €8 6ΐί»ηι ηιβιΐδ 
ΟοίΗΐηιΐδ, 3ΐςιΐ6 ίιίβο ιιιβί οιΐδίοιίίαπι Ιι&1)6ΐο [υΐ 3ΐ> 
ΙιοιηΊη6 βιΓιιιι (Ιίχίηιιΐδ ϋίΰί Ιιχο νβΓίιβ, ηοη υΐΑ 
Οοο]; 113111 ιιΐ Ιιοιηο (1ίνίη3 6ΐ ίρδβ ίηιϋςο1)3ΐ οιΐδίο• 
ϋία. $\ώ'η€ΐη$ €ηίιη, ίηςυίΐ, /*»< Οοηήηο α οτανϊ 
βηηι, 

^Η^α ΰοηοΐϋΐη ηιβονηιη ηοη €0€$. Χά Ιι2Β€• ίΐΐϋΐΐ 
€1*13111 αηιρϋυδ (Ιίχί, ςιιοιΐ Ιιι ϋοηίδ ιη6Ϊ8, ςυ» ίη 
82ΐοΓί1Ιο1υπι ο(Γ6ηΊ δοΐοηΐ, ηοη Ιηϋί£;6δ. Νβςυβ 6ηίηι 
€($68 ιιΐ ΓιΙη 8ηοπΟθ€ΐη, Αίςιιβ 1ΐΟ€ ρ3θΐο (6 ρΐ303- 
Ιυιη ηιίΙΓι 3(]ίπΐθΓ6ηι γ6(Ι(]3Π1• 1.ίθ6ΐ βηίιη %τλΙ^ 

Γ6ΓίρίαΙ 06118 ςυΠΒ βί ρίβ 36 Γ6ΐί^ίθ36 3 ποΙΊδ οΓ- 

ΓβπιιιΐιΐΓ, ν6Γαπι ηοη υΐ ίδ ςυί ίη(]ί^63ΐ, 86(1 υΐ ΆνΟρωποπρεπώς οΕ του ψαλμού λόγοι. Κα\ γΐρ.ούχ 
ώς Θε6ς, άλλ' ώς &νθρωπος χατεπολέμησε τδν έχθρων, 
διδάσκων, ώς έστιν εύχαταγών ιστός τοις νήφουσιν 
&μαδ& χα\ του; τρόπους, δι*ών αΟτδν χατεπάλαισεν, 
άπολιμπάνων ήμίν ά^.ριβώς άρχέτυπον είς μίμησιν, 
Εδχεται τοιγαροΰν ώς άνθρωπος εΙς θεόν χαΊ γάρ 
χάν το?ς Εύαγγελ^οις διαφόρως εΟξασΟαι μνημο• 
νεύεται • παρακαλεί δ* φυλαχΟήναι άτΛ πάσης επί- 
βουλης, φανερδς χα\ άφανοΟς, λέγων • Συμφύλαξον, 
5τι έπ\ σο\ μ'6ν(ϋ ήλπισα, μηδβνΐ των άλλων τε• 
θα^^ηκώς* οιδα γάρ, δτι σώζεις τους ελπίζοντας 
έπ\ σέ. ΕΊαα τφ Κνρίφ' Κύρίόςμου έΙ σύ. Εΐπα τψ Πα- 
τρ\ τψ Κυρ {ψ πάντων, δτι Κύριος έΤ κάμοΟ, ώς 
Ανθρώπου κα\ ούχ ώς θεοΰ, χα\ διά τουτό με περι- 
φρούρησαν. Ός γάρ άνθρωπος, έδείτο της άπδ του 
θεού φυλακής - ΎΛετάγην γάρ. φησ\, τφ Κνρίφ^ 
καΐ Ιχέτενσα αυτόν.. 

"Οτί τώτ αγαθών μου ού χρείαν έχεις, ΕΤπον 
δέ προσέτι, δτι των δώρων μου. τήν θυσίαν ού χρ£^ν 
Ιχεις, 7να καλ θύσω σοι, χα\ ούτω βοηθδν εξω. ΕΙ 
γ3ίρ κα\ προσίεται θεδς τά εύσεβώς προσαγόμβνα, 
άλλ' ούχ ώς ενδεής αυτών, άλλ' ώστε ταύτα χρίνειν 
ευγνωμοσύνης άπτδδειξιν, κα\ ποιείσθαι πρόφασιν 
άντ (δόσεως των πολλφ κρειττόνων* !1Ι3, £;Γ3Γιΐιΐ()ίηίδ 30 ΙιβηβνοΙβηΓιχ ηοδίΓΦ 6Γ£[3 6υηι, ϊη^ίοίυηι 1ΐ3ΐ)63ΐ : 3(ςιΐ6 ΐη ρΓ96(6ΧΙπηι 6( θ€€38ίο• 
ηοιιι ΐ'6ΐπΙ)ΐιΓιοηΐ8 πΐ3]ϋΓυπι ϋοηοηιηι. 
ΥΐΕδ. 5. 8αηεΓι$ ηηί ιιιηί ίη Ιεττα €)ίΐ$ ηιίναΰΙΙία Ο Τοιςάγίοις τοΤςέττϋ γζΐ αύτοϋ έθαυμάστωσεν ί$€ί( ϋοηηηη$, Βοηφ, ΊηςπίΙ, 8ΐιηι δρβί, δΰίβηβ ςηο(] 
ΟοιηΊηαδ ςυχϋβιη ίΰοΊΐ ηιίΓ3ΐ)ί1ί3, 30 ρΓ2βΐ6Γ οιη- 
ϋίϋ'.η ορΊηίοηβιη, δ3ηοΓΐδ 1ιοπυηϋ)ΐΐδ ςϋί ίη (6ΓΓ3 
€]ιΐ8 δΐιηΐ. $3ηοΐιΐδ 3ΐιΐ60ΐ ίΐΐβ ΓδΙ, ςυί Οΰυηι δίηο6Γ6 
&ηΐ3ΐ, βΐ Ίη €0 6ηηΓκ1ίΐ : ^παIίδ βΓ3ΐ ηιιί ρΓΦδβηΐίδ 
ρ83ΐηΗ ν6Γΐ)3 ρΓΟίυΠι. Ει δΐ^ηείοδ, (16 ςυ'ώυδ ηιιηο 
ΙοςιιΊΐυΓ, οιηηββ ίηΐΰΐϋςο, ί]ΐιί6υηςιΐ6 3ηΐ6 ΓΗπδΙί 
9(1ν6ηΙιιηι 060 ρΐ36υ6πιηΙ. Ρ6γ ΐ6ΓΓ3ηι ν6Γ0 3ΐιΙ 
1ΐ3η6 ΐηΐ6ΐΗξ6, ϋ6 ()υ3 3Γ1ΙΓ1 €θηδθιΐ6 δΟΓίρΙιιηι 6$1: 
ϋοηιΐηί €$ί Ηττα *^ 3υΐ δΐιρ6Γη3πι ^6Γυδη1οη1, ίη 
ςιΐ3 οοην6Γ8:ιΙ)3ηΙιΐΓ, ΐ3ηΐ6ΐδΊ 3(11)υο Ίη 16γγ3 68δ6ηΙ, 
61 ίη (]υ3 ροδΙ ηιοΓΐ6Πΐ Ιΐ3ΐ)ίΐ3Γ6 6χΊ8ΐίηΐ3ηΙιΐΓ. Υοΐ 
ροΓ δαιιοΐοδ Ίηΐ6ΐΓι^6Γ6 ροδδΐιηιυδ βροδίοΐοδ 6ΐ β(ΐ6- 6 Κύριος. Εύελπίς είμι, φησ\ν, είδώς, δτι τοΙς 
άγίοις, τοΙς Ιν τή γή αύτου θαυμαστά κα\ παράδοξα 
έποίησεν δ Κύριος» "Αγιο; δέ, δ τδν Θεδν είλιχρινως 
αγαπών, κα\ έπ' αύτφ π»ποιΟώς, οΓος ζν ό ταύτα 
λέγων. ΕΤεν δ' άν οΟς λέγει, πάντες οΐ πρδ της 
Χριστού παρουσίας »ύαρ«στήσαντες τφ θεψ. ΓΓν 
δΐ αυτού, ή ταύτην εΓποις, Τοΰ γάρ Κυρίου ι} γή • 
ή τήν άνω Ιερουσαλήμ, έν ζ χα\ κάτωδντες, έπολι- 
τεύοντο, κα\ έν ^ οΐ λανθάνοντες πολιτεύονται, Ή 
χα\ αγίους μ^ν ύποληπτέον τους αποστόλους, χα\ 
τους έξ αυτών πιστεύσαντας, πολυειδών (ίυσθέντας 
κινδύνων, και θανάτων, γήν δ^ τήν Έχχλησίαν, έν 
^ άναστρέφοντα•.. Είτα τίθησι κα\ τήν αΐτίαν, δι' ήν 
αυτοί; θαυμαστά ποιε?. 

Οΰίπίΐβ ΐ6δ(ΐιιί ρ6Γ ίΙ1θδ€Γθ(1ί(ΐ6Γυηΐ : ςηί 3 ηιυΐΐΐρΐίοί ιηοπο 

61 3 ^Γανί1)Ηδ ρβπιηΐίδ ΠΙ)6Γ3ΐ1 Γιιβπιηΐ 3 Οοιηίηο, οΙ ρι^Γ ΐΟΓΓαϋι, Είχΐΰδίαηι ίη (|υ3 ν6Γδ:ιηΐυΓ, 

63α83ΐπ ροηΐΐ, ρπ)ρΐ6Γ (|ΐιαηι Γΰ6ίΐ βίβ ϋ^Ηδ ίίΦΟ ηιίϋΐΙ)ί1ί3. 

Οιηηα νοίπηίαίε» €]η$ ίη ε'α. ϋ1>ί 6ηί4η Οΐ Βοί Ο Πάντα τά ΘεΛήματα αντον έν αυτοΊς. "Οπου 
νοίϋηίαδ, ίΙΓιοΟβυδ δ6ΐιιρϋΓ ιηαιΐ6ΐ, (ϋτί^ΰηδ 61 οοη- γάρ τά του θεού γίνονται θιελήματα, και δ θελς 
ναΐ'δαιίδ. πάντιος Ιν αύτοίς έση, φυλάττων κα\ κατευθύ- 

νων. 

Υεκ8. 4. ΜηΙΐίρΙίΰαΙα $νηΙ ίηβηηΊΐαί€$ εοίηηι, 
ροϋεα αεεβίβταυετηηΐ. ΡβΓ ίηβΓΐηίΐ3ΐ68, ΐ3ΐ)0Γ€8 αΙ- 
ΐ|υ6 3Π]ί6ΐίοιΐ68 βΟΓυηι ίηΐ6ΐ1ίβί1, φι» 8ί6 ϋί8ρ6ΙΙ* 
83ηΐ6 316 ρ6ΠΙ)ίΐΐ6ηΐ6θ60 6Γ3ηΙ ΠΐυΙΐίρΙί63(96 .' ΰίςιΐφ 

ρο8ΐπιο<1υιη 60(ΐ6ΐη βηηυβηΐβ οίΐο ρ6ΓΐΓ3ηδί6Γυηΐ ; ^ΕπΛηθύνΘϊΐσαν αΐ άσθένειαι αυτών • ^ιετά 
ταύτα ίτάχυναν, Άσθενεία; λέγει τους τ. όνους κα\ 
τάς θλίψεις αυτών. Έπλι^θύνθησαν κατ' οίχονομίαν, 
είτα θεού νεύσαντος, ταχέως «αρηλθον ΠοΛΛαΙ 
γάρ, φηο\ν, αΐ ΘΛίψεις τών δικαίων^ χαϊ έχ ;Γα- '^ Ρδ3ΐ. χχιπ,ί Οί9ίίίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε 297 εΟΜΜΕΝΤ. 1Ν ΡδΑΙ,ΜΟδ. 1Μ 

<τωΊ αυτών ξύεται αϋτοϋς ό Κύριοί^. "Ή κα\ 5λ/ω; * Α ΜηΙΐίΤ οηίιιι, ΊηΐΜΊΐ. ΐήΜαΐιοη€$ ρι%ΐοηιηι, ϋ άί *ΕπληθύνΟησαν πρ^τερον αί &μαρτ{2ΐ των πεπι- 
^τευx<5τ^•)ν εί^ Χριστόν όβθενοΰαης γά|> της ψ^χήί» 
ή άμαρτ- α γίνεται• εΐτα τού Ευαγγελίου χηρυχ- 
θέντος, έτάχυναν εΙς βύσέβείαν. Τλ β' έντεΟΟεν, 
^ύχ ώς άνθρωπο;, άλλ* ώ; Θε^ άποφα{νεται. ο%ίΐη\Ιηι$ Η\$ 1\ί>ίτατ'ίΐ €ο$ ΐ)οιηίηη$, Υθΐ αΙίΙβΓ : Ιιι- 
ηΓηΓιΐ9ΐΛ$, η1 β8ΐ ρ^εε:ιΐ3 οοΓυιη, εειΓιεβΐ ςιιΐ Ιη 
Γ1ΐΓί8ΐιιιη €Γ(ΗΐΊ(]βΓΐιηΐ, ρπυδ ηιιιΙΓιρΙίοηΙχ βιιηΐ. 
Ν»ηι ιιΙ)ί 81111119 ίιιϋηη» 6&1, ρβοοΑίιιιη ηηΐιΐΓ. Ργφ• 
(ΙίΓβίο νοΓβ ρο8ΐηιθ(Ιιιηι Ενβη^βΐίο, 9ΰΓθΤ6Γ&τ6ηιιιΙ 
ίη ΓβΙί^ίοηβιιι 90 ρί6(ηΐ6Πΐ. Οιιχ «οφΐυιιΐΠΓ ηοη υΐ 
9ΐι Ιιοιηίηβ, $ρ(| Ιαηηιιβιιι 3 06ο ρΓοΓοΓοικΙ» ιιιηΐ. 

Νοη ΰοηρτεραύο €οη^τε§αίίοη€» εοτνηι άβ $αη(ΐη{' 
ηίΰη», ΗοοΗβ ΙιηΙχίβ (Ιίοίπηι 6ίΙ, φΐί Οοιηίηιιηι οο- 
ΰΜίβηιιΗ, 6Ι ςαοΓυιιι ηΐ:ιχ!ιιΐ3ΐιι ραΠβιη Αοιηαηοηιιη 
ηΐ3ηίΙ>α8 ρ€π!€«ΐ(ΐ9ΐη, η(^9ί 86 Οβυι (Ιβ βα %ίη^^ 
€0ΐι|^ΓΓ|[9ΐυΓυιη• 

!>ΐ€ϋ ίΜΜΌΤ €Τ0 ηοτηίηηηι ίοηηη ρη Μία ηΐ€σ. 

Αρρ€ΐ1&Ι)3ΐυΓ «0Γ6ΠΙ ροριιΐυι Ηΐβ, ριιρυΐυ» Πβί οΐ 

βίου, χα\ ΐϊβριούαιο;, κα\ άμιτελος. κα\ μερΧς, χαΧ Β |)οριιΙΐ}9 ρβΟΒίϊίΗβ, βΐ τίηβ3, βΐ ρβΓβ, εΐ ΙΐίΡΓί^ίΐ: 8, Ού μ}\ συναγάγω τ Ιίςσνναγίύγίίΐ: αντών έξ αί* 
μάτων. Τούτο, περ\ των άνελέντων αύτ^ν Ιουλίων, 
&ν τά «λήθη συναγαγών άπ>^ σφαγής άνανΒυει, δια• 
γ9αρησόμβνα ταίςτών Τωμαίων χερσίν. 

Ούδ* ου μΐι μγησθώ των ονομάτων αυτών δίά 
χΕίΛέωνμον, 'Ονομάζετο γάρ 6 λαδς έχεΤνΟς, λαδς Νλΐ)ρονομ(α, κα\ σχοΐνισμα, κα\ δαα τοιαύτα, Ούκ- 
ίτι ουν Ιουδαίου; καλέσω τοις ό•;<5μασιν, οΤς και\ 
«ρότερον • άλλα τέκνα μωμητλ, καίγενεάν σκολιάν, 
χα\ γεννήματα Ιχιδνων, κα\ σπέρματα πονηρά, κα\ 
εΐ τι τοιούτον. 11 κα\ τ:ερ\ των έξ Ιθνών &μγω τά 
^ητά νοήσομεν, δτι Ου μή οίχειώιομαι τας εκκλη- 
σίας αυτών, έξ έναίμων θυσιών * άλλ* έξ ειλικρινούς 
ϊτίστεω;, καΐ πνευματικής θυσίας •ούδΙμνησθήσομαι 
των δνομάτων, οΤς αύτους ών^μαζον πάλαι διά των 
προφητών, άλλ' άντι μέν έχθρων, καλέσω φίλους. 
άντΙ απίστων, πιστούς, κα\ δσα τούτων ακόλουθα. 
Χείλη δέ θεού νοοίντ' Λν οΐ λδγοι• καΐ ταύτα 
γάρ, λόγων δργανα. Άλλως τβ και, ό Σωτήρ έναν- θΐ ΓιπιΙϋυΐ!ΐ8 Οοιηίηί, 9ΐςηβ αΙΙα 1ιυ]ιιβιηο(Ιϊ. Νοη 
9ηιρΓιη8, ΙηηυίΙ, Ιιυ}η8πιο<}! ηοιιιΊηΊ1)ΐΐ8, οι 9ηΐΰ9, 
008 αρρ^ΗίιΙκ) : φΐίη'ιιηο 1)Ιίθ8 Γβρτ6ΐιβη8ΐ1>ί1ε8, ςβ • 
ηβπιΐΊοηβιη ρΓαν^ιη 2^ ροΓν6Γ3»ηι, ςβπβπιΐΐοηβιη 
ν:ρ6Γ3ηιτη, βειη^η ηιαίιιιη, ηιιΐ (|αί(1 αΗυ(Ι βίπιίΐο. 
ΥΗ αίΓυηκιπβ (ϋΓΐηιπ (ηΐοΙΙί^;ιηιυ8 άβ ι\& ςυί 6Χ 
ΐ;6ΐιϋΙ>Ν8 €Γβ<Κ(ΐ6ητΐιΐ. Νοιι .τιΐίίίεβϋο, Ιη(|ΐιίΐ, Εε- 
οΐββίαβ 60Γυιη 6Χ 8Αηβυίιιο!(*ιιΐί8 89επίΐ€ίί8, 80(1 6Χ 
8ίηοΡΓ3 (Μβ, 6Χ 8ρίη'(ιι»Π Ιιθ8ΐί9 : ηοςοβ ιηβηιοΓ 
βΓΟ ηοιηίηιιιη, (|ΐιίΙ)ΐΐ8 οΙΊιη ρεΓ ρΓορΙΐ6(&$ 608 αρ^- 
ρο11»1ι»ηι, 86(1 ςιιοδ οΐίιιι ΊηίπΓίΓΟ&ιΙΙΐ'βΙ)»»!, αιηίοοβ 
νοο9ΐ)θ : €Ι ςιιοβ ιηΑθβΙβ!^, Α(ΙθΙρ8, 61 ςοχ€ΐΐηΐ]ΐιο 
»4ί9 Ιι48 €οιι§ηΐ6ηιΊΑ βιιηΐ. 1.3ΐ)Ί9 ηυΐβιη Ββί• Ιιιΐβΐ- ^ρωπήσας, ώνόμαζέ κα\ *Ιουδαίους, κα^ τους έξ γ Κ{Ι ρο88αηΙ ε]η8 νοΓΐ)3, οηιη \*\)\9 τοτίιοπιιη 8ΊιιΙ 

εθνών, τοις έναντίοις των προτέρων δνόμασιν, ώς - 

6βδήλωται. Κύριος μΒρ)ς ττις ^Ληρονομίαζ μον^ καϋ του 
^ίοτηρίον μου, Οδ παρά ^-νωμην, φησ\, του Πατρδς 
έγε»^μην άνθρωπος* κα\ αύτδς γάρ τΨ^ ε<Λοκ^1^^ μέτ- 
οχος έστι τού λαοΟ, του ιριστεύσαντβς έξ εθνών • 
τούτο γάρ χαλεΐ χληρονομίαν, ώς έν τψ δευτέρφ 
ψαλμφ προείρηται* Ιτι δΐ κα\ του θανάτου* ποτή- 
ριον γάρ παρά της Γραφής δ θάνατος ερμηνεύεται * 
κάν τοΓς Εύαγγελίοις γάρ λέγβι • Τό ποτήρ(θν δ 
έγω πίνω^ ϋμέϊζ οϋ δύνασθε Λΐεΐν καΐ αύθις • 
πάτερ έ/ιον, εΐ δυνατόν έστι^ πηρεΛθέτω άΛ* ίη§ΐηιιιιβηΐ9. Εΐ αΙίΐβΓ : 83ΐν9ΐ0Γ ηο8ΐβτ ^η(!xο8 ει 
%Μ^» βχ ββιΗί1>ιΐ9, οοηΙπΓΗβ ηΑΐΐΗηΊΙ)«ΐ8 βρροΙ- 
Ιβνίι, ι)ΐιηηι ηιιίβα 3ρρ6ΐΐ3Γ6ΐιΐ0Γ, υΙ ]»ηι ^εεΐΑΓΟ- 

νΕΐι«. 5. Βοηΐίηηίψαη ΙκτηήΙίαΐίί κηεα: εΐ ϋαΙ\ή% 
ηιεί, Νοιτ κυηι Γίΐοΐιι» Ιιοιιιο, ίηηηίΙ, ρΓ«ΐθΓ ΡαίιΙίΐ 

ΐηβί 8ΡηΙβΐηί0ΐη. 1ρ86 6Ι1ΙΙ11 ΡαΙΙ^Γ €ΐβΠ16ηΐί3 Α€ΐ)0Ι1» 

νοΙιιηίΑίο 803, ρ»η{€€ρι Γ^Γΐο8 081 ροριιΗ, ηπΊ οχ 
ςβηΓΦυβ €Γ6()ί(ΙίΙ. ΗιιηοβηΙιη ροροΐιιιη Ιΐ3?Γ6(Ιίΐιΐ6ηι 
ηρρβΙΙ:Μ,ηη6ΐιΐ3(ΙιηοιΗιηι Ιη ββουικίο Ρβαίπιο (ΙΊοΙιιηι 
€8( : ςιΓιηίιηο οι ρηΠίοορβ Γ3οΙιι$ 081 ηιοηίβ. 03ΐί- 
Γβιη βηίπι 6ΐ ροουίαιη (οι α1ίΙ)ί ιΙΊχίηοιίδ) πιιιΙΓΐ8 ίη 
)θ€ί8 3ρη(! 5οηρΐυΡ3Πΐ ρΓΟ πιΟΓίβ ρββίΐυπι Ι6|[ίηιιι<δ. 
υικίβ ίη Εν3ηββ1ϋ8 : €αΙί€βηί ηηαη €ςο ΰίΰο, νο$ εμού τό Λοτι^ιον τοΰτο. Ευδόκησε ν ό Πατήρ γάρ ϋ ηοη ροί€$ίί$ Μβνε ••. Εΐ γογ^οπι : Ραίΰτ ηιί, ίΐροι- χα\ έπ\ τ^ άνακλήσει τών εθνών, κα\ έπΙ τώ Οα• 
νάτφ του υΙοΟ. ΤΙ κα\ μερίδα, τδν πλοΟτον νοήσεις, 
ίν' ή τοιούτον *0 Θε1»ς πλοϋτός έστι τής έξ Ιθνών 
χληρονομίας μου * Ιτι δέ κα\ τής διδασκαλίας μου 
«λουτος κα\ κεφάλαιον πανταχού γάρ του Εύαγ- 
γβλίου, π2ρ\ του Πατρίς δίεξεισιν. 'Αλλά πλούτος 
μιΐν, ή μτρις, ώς τό • Μερί ς μου εΤ έν γί\ ζώντων. 
Κα\ γάρ έπ\ τών μεριζόντων τήν ούσίαν τοίΤπα- 
τρδς, ή μερ\ς έκαστου πλούτος έστιν. 'βστε συμ- 
βαίνει λέγεσΟαι τδ αύτδ κα\ μ^ρίΒα, κα>. πλούτον, 
κα\ χλήρον • τ6 μέν, ώς μεριζόμενον* τδ δέ ώς 
«λουτίζον* τδ δΐ πάλιν, ώς καταγόμενον άπδ πα- ίΐΐήΐύ €ίΙ ίταη&βαί α ηιβ €αΙ\χ ΐαβ *• ; οοπίϊοηδίΐ 
ί|ΐπρρβ ΡβίβΓ Ιί»ηι ίη ββηΐίυπι νοοΛίΐοηοιη ςυηιιι ίη 
ΡΙΜί Νίοπβηι. Υυΐ ςιιοά 3ίΙ Ρλγ« ίΌ^ηίϋίάΐίί ηι^ίν. 
(ΙίνίΜαβ ροΐβ8 ίη(6ΐΠ(;6Γ6, υ( 8ίΙ 86η8υ8 : Οβυδ^ 
ΡβΙβΓ, ΐΗ6δ3υπΐ8 68ΐ ϋ1 (ϋτίΐί.τ, Ιι.ι;Γβ(1ίΙοΐί8 ηιο»^ 
οχ ξ6ηΐί1)ηδ, ίη8οροΓ, βΐ ΐ1ΐ083ηΓυδ «ΙυϋΐΗηχ τηβχ : 
ιιη(Ιο ίη Ενβη^οΐίο €1)Π8ΐη8 υΙ)ί^υβΡαΐΓβιη οοιιπιιο- 
Π10Γ31. Ποο ίίβςυο ρπηί8 ϋου ροΓΐΙοηί8 ηοπιεη, ρΓΟ 
άίνίΐϋβ 8ηπιίΙυΓ ]ιιχΐ3 ίίΐικ] : Ρυτύο, 86ϋ ρ3Γ5 ηΐ€α 
ϋοτηίηια ίη (ύηα νίνεηίίηηί »'. Ι^ηϋβ ίη βΐίίβ ραΐΟΓ- 
η3ηι ()ίνΙ()6ηΐί1)α8 8υΙ)8ΐ3ηΐ{3ηι, βίη^υΐφ ροΠίοποβ» 
υΐ ουίςυο ο5νβηίοηΐ, Ιοοο (ϋνίΐίαπιι» δοηΐ, ΟυοοΪΓει " ΜαΐίΧι. XX, 22. »• Μαΐΐΐι. χχ?ι, 59• »» Ρδ3ΐ. οχυ, 0. Οί9ίίίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε 199 ΕϋΤΙΙΥΜϊΓΖΙΟΛΒΕΝΙ 2<)0 

Γοοίο Γοηνΰΐιίΐ, ιιΐ 6»ϋϋη) Γβ8. οι ροι ΐΊο (]ίθ3(ιΐΓ, οι Α τρ^ς. Δι^σχαλία δέ. τ6 ποτήριον , δτι χαι οΙ*Λς 
(ϋνίΐί» , βΐ Ιΐ2βΓ6(ΙίΙ»& • €3 ηίηιίηιιιι ΓΑΐίοηο, ςυία αυτή, βιά τ6 ».ύφρα{ν€ΐν, κα\ άμτϊβλος 6 Χριστός. 
6ΐ (Ιίνί(1ίΙαΓ, 61 π^ΗΑ (ΙΊνϋβηι τοϋϋίΐ, βΐ (|υί.ι Γ^ΙίηςιιίΐπΓ 9 ΡαΐΓβ• Οαϋχ βΐΊ&ιη ρΓΟ ι1θ€ΐηιΐ2 &€€ίρί ροΐ(ί8ΐ, 
ςιΐ9β τίηο ιηοπίο οοιηρ«Γ3ΐυΓ, 61 ΐ)ΐιί8 19*ΙΊ0€31, €1 ςυί& ΟΙΐΓΪβΙιιβ νίιιι>» :ιρρ6ΐΐ2ΐυ8 ββΐ. 

Τη €ί ηαι ταΐίίαα Η(εηάίίαί€ΐη ηη^αηι ιιιίΛί. Χύ €Ϊ ό άΛοκαθιστώτ τ^ί^ κΛηρονομίυν μον 
€6ΐα68 ςυ:ϋ οΐίιιι & ΡαΐΓβ »1(|ΐΐ6 α ΓίΙίο €Γ621φ Γυβ- Τά γάρΕθνη πλάσμα του ΤΙοΰ χαΐ Θ•ο0 τυ'^χάνοντα. ΓαηΙ, οΐ Οβί βχηιοηΐυιη ιΙίοϋΙιαιιΐυΓ, (ΙίβοββββΓ&ιιΐ 
&1> €0, 6( €0ην6Γ8;β 8(1 ίϋο1ο]&ΐΓί38, ροβίΓβηιοΰί ρβτ 
βϋβηι ίΐ6Γυιη ΓββΙίΙιιΙ» 8ΐιιιΐ : Ιι^ηε «υΐβιη ΓββΓιΐυ• 
Γιοηί8 βΓαΐΐΑΐη Ρί1ίυ8, ίη ΡβιΐΓβιιι Ι^ηςυ^ηι Ιη ρηη- 
€Ίρίυπι ΓθΓβΓί. Λρΐί88ΐιηβ γβΓΟ Ιιίο Υβηίουΐυβ 9<1 
ρΓ9Β€6()ΰπΐ9ΐη ίηΙβΓρΓβίΑΐΐοηοαι (οηββςυίΐυΓ. Ηηο, 
ίηςιιίι, (1β ΰ^ηβα Ιυ 68 ρ&Γΐίϋ6ρ8 Ι)ΧΓ6(]ί1«ιίβ ηι^^Β 
6ΐ 68ΐί€ί8 ηιβί, ςποπίαιη Ιυ ιηίΐιί 6&ηι ΓββΓιΐυίβΙί. Εΐ 
]ΐ36Γ6(ϋΙ»ΐ6ΐη ροβυίΐ ρηιΐ8(]υηπ] ο&Γιοβιη, ςυοηί&ιη 
ΙΐίεΓ6<)ίΐ98 ιηοΓίίβ ΊΙΓι ΰαιιβα Γυϋ. ΡπορΙβΓ Ιρ83πι 6ΐιίηι 
ιηοηυιΐ8 68Ι. Ν66 Ι366η(]« ιιοΙ>ί8 681 ςυ»<]&ιη ηαη 
ίιΐ6ΐ6β[3η8 (Ιβ ρΓφάίοΙίδ βρ66υ1:αίο• Ηοιηίιΐ6ΐιι »(Ι 
πιΐ3|;ίη6ΐη 6ΐ 8ίηιί1ίΐυ(]ίη6ΐη Οβί Γ&οΐυιη βΐ ρΐα&ιηα- 
Ιιιιη, 31(106 Ίάβο 1ι»Γ6«1ί(3ΐ6ΐη 6γ631οπ8 (Ιίοΐυιη, βιιΐ) 
ρΓορΓί3ΐη Γ6ά6(;6Γ3ΐ ύΛΟϊοη ΐγΓΑηοίίΙβπι, €1 3ϋ6ΐιυιη 
ηΐ3ηαρίυιη 8ΊΙ)ί υ8υΓρ3Τ6Γ3ΐ : 3(1 ςυοιη, 1)6ΐ Εί1ίυ8 

61 1ΐ»Γ68, ΙίΙΐ6Γ38 1111811, 8€Πΐ)6η8 61 ρ6Γ ρΓ0ρΙΐ6ΐ3(, 
Ιΐ86Γ6()ίΐ3ΐ6ΠΙ ίΙΙβηΐ Γ6ρ6ΐ6η8, 4113 ίυ6Γ8( ΓΓ31Ι(]3ΐυ8. 

Ει- ηυΐ3 ϋχιηοη €οηΐιηιΐ6 013^18 Γ€8ί8ΐ6ΐ)8ΐ, 6ΐ Γ8- 

ρΐηβΐη Γ6ΐ1(ΐ6Γ6 η6(;8ΐ>8ΐ, Ιΐ96Γβ8 &666ρΙΟ Ρ8ΐΠ8 8υί 
Ι68ΐ31116ηΐ0, 8(1 Γ3ρΐ0Γ6Ι11 άΒΒϋβηάϊί. Ιηΐ6Γ 608 8υΙ<?ΐη άπέστησαν εΙς ΰίδωλολατρε^αν, €ΐτα πάλιν άπεχατ- 
έστησαν αύτω διά τή^ττίστβως. Άνατ(θησι €1 τφ 
ΠατρΙ την χάριν, ώ; αΐτίφ. Κα\ ίστι τουτ\ τλ ^-Λν 
Ιφβρμηνευτίχδν του πρδ αύτου. Διά τοΟτο γάρ, 
φησ\, χοινωνδς εΐ της χληρονομ(α; μου, χα\ τοΰ 
ποτηρ(ου μου, διότι αύ μοι ταύτην άποχατέτΕησας. 
Προ του ποτηρ(ου βέ, τήν χληρονομίαν τέθειχεν, 
δτι αυτή γέγονβν α1τ(α του θανάτου αύτου * δι* αυ- 
τήν γάρ άπέθανεν. 'Ρητέον^δέ τι χα\ γλαφυρών θεώ• 
ρήμα περ\ των προχειμένων * βτκ τ&ν χατ' εικόνα 
θεοΰ πεπλασμένον άνθρωπον, χα\ διά τοΟτο χλήρον 
του πλάσαντος (ντα, δελεάσας δ δυσμενής, χα\ τυ- 
ράννησα:, (πεσπάσατο, χαλ τδν άλλδτριον έσφετερί- 
σατο, πέπομφ2 δέ πρ^ς αύτδν ό χληρονόμος γράμ- 
ματα διά προφητών, απαιτούντα τΙ»ν αφαιρεθέντα 
χλήρον. Ός δέ μόίλλον άντείχετο, λαβών αύτ^ 6 
χληρονόμος διαθήχας του Πατρ^>ς, χάτεισι πρ6ς τ6ν 
&ρπαγα, χαΐ διχαστής αύτοΰ γίνεται ό Πατήρ. Κα\ 
χαταδιχάσας τ^ν βιαστή ν, άποχαθ ιστοί τφ ΤΙφ τήν 
χληρονομ(αν. ΟΤΙ χάριν, χα\ χοινωνδν αύτ^ν του χατ- 
ορθώματος ό Τ16ς Ιχάλεσεν. 

Γ68ΐίΙυιΐ• Ηυ]υ8 Γ6ί βΓ8ΐί8, Ρί1ίυ$ ]ιι<1βχ ΓυίΙ Ρ816Γ : ςαί €οη(ΐ6ΐηη3ΐο Γ3ρΐθΓ6, Ρίΐίο Ιι;ιτ6(1ίΐ8(6ΐη 
ηιιηο ρ8ηίοΊρ6Ηΐ ίΠυαι Ι8αι ρΓ9ίοΐ8Γΐ ορ6Π8 «ρρβίΐατίΐ• 

νΕΒ8. 6. ξμη€$ ΰβάάύτηηί ηιΙΗί ίη ορίίηΐΗ ««μ. ΣχοιΗα έχέΛεσέ μα έτ τοις ΐίρατίστοις μωι. 
\\ «|ΐιί ΙοΓΓ8ΐη (ΙίνίίΙαιιΙ, Γυηίϋυβ 63ΐιι ηΐ6ΐΐ6ΐΜΐο ϋϋβί- 01 χληροδοτουντες τήν γην, σχοινίοκς ταύτην δια• 
βη3ηΐ68 <ΐ6ΐ6ηηΐ08ηΐ. Ει 860808 68ΐ : ΒββίίΙιΗλ ^ μετρουντες, περιορ(ζουσι. Βούλεται γουν λέγειν, ώς 
πιΊΙιί ΙιΧΓ6<)ίΐ8ΐ6 ηΐ68, Γυη68 ηιυΐΐί ηιίΐιΐ 06€ί(]6ΓυΒΐ, *Αποχατάστασ(ς μοι της χληρονομίας μου, έπέπεσέ Ιιοο 68ΐ, οΙινβηοΓΜηΙ, 61 βΟΓίβ ςα38ί ιηΠιι οοηΐί{;6- 
τυηΐ. Ρ6Γ Γυη68 8υΐ6ΐη 0Γ6<ΐ6ηΐΊυιιι ηυΐΐίΐυϋίηοιη 
Ιηΐ6ΐΓΐ|ζίι. Ηοο 6ΐΪ8ΐιι Ιοηυ6η(ϋ ηιοιίο, (1οηοΐ8Γ6 τί<ΐ6• 

ΙΟΓ ςυοά |]ΧΓ6(]ίΐ88 Ιΐ8Β€ 808, (]68ί(;η8ΐ8 68861 86 

(]6ΐ6Γΐηίιΐ3ΐ3, 6ΐ ηοοί] οιηηίϋοβ ηοιί88ίη)α 6&86 (161)6- 
1>αΐ. Βίηβ βηίιη Ιΐ960 ορ6Γ3 ίπηίοοΠ βοηΐ, οΐ (Ιίχί- 
ηιο8. Οιιθ(1 Υ6Γυ ρ6Γ ορΓιιηο8, βυβηο Ι)»Γ6(1ίΐ8ΐ6ΐιι 
8Ί^ιιίβ€0ΐ, ίη 86ςυ6ηΓιϋοβ 013^1$ (ΐ6ϋΐ8Γ&ΐ, (1Ί66η8 : 

Εαηιηι ΗατβάΗαί ηιβα ορίίίηα «<< τηίΜ, 8ορΓ8 
ρΙιίΓΑϋ ηοιηβΓΟ ορίΐηιοβ (Ιίχίΐ ρΓθρΐ6Γ 0(ΐ6ΐ63 ςυί 
Υ3πί3 &ιιηΐ ίη 1θ€ί9, ηοη6 ν6Γ0 8ίηβο]3Γίΐ6Γ ορίί- 
ηΐϋπι 3ρρ6ΐΐ3νίι : ()οί8 ΑίΙύΙίυπι οπιηίοη), ςοί Ιη μοι, τουτέστιν Ιπέβαλον, χα\ Ιλαχον έμο\ σχοινιά 
πολλά, χάντεΟθεν διεμετρήΟη τε αΟτη χαι περιω- 
ρ(σθη, χα\ έγένετο γνώριμος • διά γάρ τών σχοινι- 
σμάτων , %6 χλ πλήθος τών πιστευόντων ήνίξατο, 
χα\ τήν γνωριμότητα. Δύο γάρ Ιργα ταΟτα τοΰ 
σχοινί σματος, ώς Ιφημεν. Κρατ(στους δέ λέγει, τήν 
χληρονομίαν αύτου, χα\ τούτο παρέστησεν διά τών 

έξης. 

Καϊ γάρ ή κΛηρο^ομια μον^ κρατίσνη μοΙ 
έστιν. "Ανω μίν πληθυντιχώς χρατίστους είπεν, 
διά τους χατά μέρος πιστούς * χάτω δέ ένιχώς, χρα- 
τ (στη, διά τήν τών χατά μέρος μίαν συναγωγήν, χα\ (Ιΐ^6Γ5ί8 8ΐιηΙ ηιοηϋί ρ3ηίΙ)08, υη3 68ΐ €θΐιβΓΐ'^8ΐίθ Ι) όμοδοξίαν. Κρατίστην δέ λέγει, τήν έξαίρετον, χαΐ 
[ΙΙΙΙ3 Κ€€ΐ68ί3], 003 ορίηίο 80 β<ΐ68. Ορίίοιαιη νβΓΟ * ^ ^ "" ""^^ "^ "'"" *' ^-ι«..- 

3ρρ6ΐΐ3ΐ, ςΐΙ88ί ρΓΦ€ίρ08ΐΙΙ 36 (]ΐΐ6ϋΐ8ΐη. ΥβΙ []θΧΐ8 

8Γΐ3ΐιι Οτ2&€Λ (Ικ'1ί(>ηί8 χρατίστη 8ί2ΐιίθ63ΐίοη6ΐη, 
ιιοη ορηοΐ3ηι ΐ3ΐιΐΗηι, 86(1] ίοηί$$ίη)8ηι &ο ροΐβη• 
Ιί8$ίιη3ηι βρρθΠϋΐ. Οιιιη αιΙν6Γ!«3Γίοηι 80 )>οΐ6ηΐ6ηι 
<1»ηιοη6πι βυροΓβνβΓίΐ. Ροιιγβ 6ΐί3ΐιι ίιιΙϋΙΙίςί ρο88θΐιΙ 
ρΓΟ νίιιοοΓΐ8 (]οχ ΟΙιηβιο «."οίίΐι πιηΐ, Ιιοο 6&1 ο1)Ιί• 
(;υπιηΙ : 8 ^υ(1Ηΐ^8 ηίπιίιυιιι, (^υ&η(1ο 3(1 Ρίΐβιοπι 
(Ιηθ108 69(. 01)ΐΙς6Γ0ηΐ 30ΐ6ΐη 61, ρΓορΐ6Γ ορΙίηιο8, 
Ιιοο 681, ρΐ'ορίοΓ 0(16168, ρΐΌ ςιιί5θ8 ρ8ΐί τοίιιΐΐ ϋΙΊιη ^(I1I;^0Γ0ιη ρ()ριιΙα8 1ΐ9ΒΓϋ(1ίΐα8 Οοί (1ίθ663ΐθΓ : 

*• ΒβϋΙ. XXXII, 9 860, Ι.ΧΧ. ήγαπημένην. Ή χαΐ τήν γενναίαν, ώς χαταπαλαίου- 
σαν Φί άντίπαλον. Νοούνται δέ σχοινία, τά δεσμά, 
ά Επεσον τφ Χριστψ, παρά τών Ιουδαίων αγομένη 
πρ6ς Πιλάτον. Έπέπεσον δέ αύτφ διά τους χρατί- 
στους, ήτοι τους πιστούς, ύπίρ ών Ιπασχε. Πάλαι 
μίν ούνοί Ιουδαίοι ήσαν Θεοΰ χληρονομία• Έγε>^\Οτΐ 
γάρ, φησν, μερίς Κυρίου, Λ€ΐύς αϋτον Ίαχω^^ 
σχοι^Η^μα κΛτίρονομίας αύτοΰ ΊσραήΛ. ^Απο- 
βλήτων δΐ τούτων γενομένιον, έτέραν άντέλαβε χλη- 
ρονομίαν, τήν βασιλείαν τών έξ εθνών, ήν χρατίστην 
είπε ν, ώς υπέρ τήν παλαιοτέραν. 

Υ6Π1Ι1Ι Οί9ίίίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε 201 αΟΜΜΕΝΓ. Ι Ν ΡδΑΙ-Μ03. 20| 

ροριιΐο ίιΐίΙχοΓϋΐη »1>]β€ΐυ ίΐίαπι Ιοοο ίΐΐιιιβ βυ^οβρίι Ιι;«Γβάίΐαΐβιη : ΓΟ^ίΜοπ) ν'κΙβΠοβΙ βι (^βηΓιΙιυ• ΕοοΙβ^ 
βΐ^ήι, ςιιαηι 6ΐ ορϋπιαιη ΒρρβΠαΐ βΐ ίοηί&βΊηιαιη, γοΐυΐί ςυβρ αιιΐίςυα ίΙΙα 3ε ΓορυαίλΜι Ιι9ΒΓΰ<Ιί(8ΐ6 βχ• 

€61160 ΓΐΟΓ 811. 

ΕύΛοζήοω τδτ Κύριοτ, τδτ σνγετίσαττά με Κ Υεκβ. Ί.Β€η€ά'κωι\ ΏοηιΊηηίη 9»< 'π^ιιίΙ 1Λ^Η^ 
Τα εντεύθεν φησινώ;4νΟρωπος • λέγει γάρ ό ευ- νιίβΐΐβΰΐηηι. Η«ο, οΙ ηιιχ δβπιΐϋηΙϋΓ, ιιΐ Ιιοηιο Ιο• αγγίλυ-ής 'κιρί αύτου • Τό δέ χαιίίον ιχΰ^ανεν, 
χαΐ έχραταιοντο :ζνείψατ ι, χΛιΐί^ονμείχν σοφίας. 
Ευγνωμονεί τοίνυν ι:£ρ\ τν^ δωρησίμεγον αϋτω θη- 
σαυρέ/ σο^ία;. "Ετι δέ καΐ ^(0ζ νυκτός έΛαΙίενσάτ με οΐ νε- 
^ροΐ μου, ^ί^ο'Λίζ νοητέον τδ έπιθυμητικ^ν μέρο; 
τήί ψυχήί • ^ερί τους νεφρούς γάρ κείται, χαθώς 
έν τοις προεξηγηθιίσιν δφημεν • νύκτα δ^, τδν Αε- 
στπϊτιχ^ν θάνατον. "Άχρι γάρ, φησι, θανάτου, έπαι- 
ίαγώγησε, κα\ Ι ρύθμισε μβ ή επιθυμία μου, μη- 
βεν6;τών γηΐνων έρασθείσα, μόνων (λ των θείων ηπίΐιΐΓ. Οβ 1ιυιη8ηίΐ3ΐ6 €•ΐί3ΐιι ΟΙιγι&Γι ΙοηυβϋβΙαΓ 
εν2ΐ|06ΐί$ΐ2, ςοΑίκΙο εοηδοπ» Ιιί» υογΙ)» ίΙΙα ()ίθ6- 
1;9( : Ριι^Γ αΗΐεηι €τβ$ο€ΐίαί^ €ΐ ίρ'ίήίη ΐηναΙβ$€€ΐίΛί, 
ει 'ίΐνρίαΐίαΐητ $αρΐ€ηΙία \βΙ ρταίία αρνά Οΰνηι ϋ Ηο- 

ηΐΐη€$ *'], βΓ2ΐί3$ 3^11 ί|;ίΐυΓ (16 83ρΊ6ηϋίΐ* ΐ1ΐ6&31ΙΓό 

Ιη$ηρ€τ ιαηαε αά ηοοίεηι €ΤΗάί€τηηΙ ηΐ€ ϊ€Μ9 ηχη^ 

ΓϋΓ Γ6η08 ρ3Γ(6Πί1 111301 ίΠΐΟΐαβ ίηΐ6ΐ1ί^β, ^(13111 

Γοιΐ€ΐιρίδαΙ)ίΐ6ηι ύίΰίιηυβ. ΟοηουρίβοβηΙίβ βηίιυ ίη 
ΓβιΓι1)υ$ ]3εεΙ : βΐ ρβΓ ηοείβιιι, ίρ83ηι Οοιηίπί ϋΐοΓ•» 
Ιβιη• εοηειιρΊ5θ6ΐιΐ43 ιη63, ΊιιςιιίΙ, ηυ11:ι ηπηϊΓυιρ 
3ρρ6ΐ€η8 ΐβΓΓβιΐ3, 80(1 ίΐίνίηίβ Ι3η(ιιιη βίοςιιΠι, 30 
ρίΊ8 ορ£Γ3ΓιοηίΙ)υ8 ίηΐ6ηΐ3, βηκΙΊτΊΐ ιηβ, βΐ 3ΐ Ιμειρομένη. "Η κα\ νύκτα οίητέον τλ απόκρυφα Β Ιρβαιη ιιβςυβ ηαοηβιη ν113!ΐι ηιβ3ΐη ^'ίΓΟίίΙ• \βΙ, 

ρβΓ πΐ0Γ(6ΐη, οο€υ1ΐ3 Iη^«ιβ^^3 ίηΐβΠίββ. ΙΙΐ ιίι 86η^ 
8118 : ϋοηΰυρί$ε6ηΐί3 η)63 βΓϋϋίνίΐ 80 ρβΓνβ^ίι 
πίθ υβςυβ 3(1 0€€υ1ΐ3 ίρβα ιιι^8(6^^α, βι ρΙϋΓίβ'ΐυβ 
Ιιοιηίηιιηι ί^ιιοΐ3• 

νΕΗ8. $. ΡταήάεΙβαηι ΟοιηίηΗξα $η οοη^ρεοΐη Μ^α 
$€ηιρ€τ. Αιιΐβ οοιη68 αΐίοβ β^ο ββηιρβΓ %ί(1β1>3ΐη 
Οβιιιη : ςυί ιηίΐιί ίη οουΐίβ αηίιηβΒ ιιιβ», ΐ)υ38ί ίΐ| 

€0η5ρ60ΐϋ Ίρ$0 3ρρ3Γ6ΐ)3ΐ. 

^Ηοηψηι α ά€ΧΐτΊ$ €ΐΙ ιηίΛί η€ €οηιηιον€ατ, \ΊΛ€^ 
1)3πι 3ηΐ«ιιι βυΐΏ ίιι €0ΐΐ8ρ6£ΐα φβο, ςιιοηίααι ίη 
άαίτΐΒ 9θΐίοηί1)υ8 ιηοιβ ββιηρεΓ 3(1681, Ιη 618 γ6• 
ςιιί68€εη8. ΛρρΓορίηηααΐ βιιίιη 06υ8 0ΒΐιιίΚ)υ8 ίί$ 
ςυί Ρ6Γ τίπυΐβπι «ί βρρΓορίηςυαηΐ. Λ ϋ6χΐΠ8 τογο μυστήρια, ϊν' ^ τοιούτον, δτι Μέχρι κα\ αυτών των 
άγνωστων τοις Αλλοις άνθρωποι;, έπ^ιιδαγώγησέν 
μ£ ή |πιθυμ(α μο^. 

Προωρώμην τδτ Κνριοτ έ%'ώΛίθΤ μου δξά 
^αττός, Πρ6 παντίς άλλου Ι6λεπ>ν τ6ν Θε6ν τοίς 
όφθαλμοις της ψυχής μου, ενώπιον μου φαινύ- 
μενον. 

"Οτί εκ δεξίύτ μού έστιν, ?ΐ'α /χή σαΧευΟω, 
"Εβλεπον βΙ αύτ^ν Ινώπιόν μου, βιότι έν ταΐς 2εξΐ2?ς 
μου πράξεσίν έστιν, έπαναπανόμενο; αύται;• Ιγγί• 
ζεται γάρ ό θε^^ς το?ς έγγίζουσιν. Έκ δεξιών μου 
δέ έστιν, Γνα βοηθούμενος ύη* αύτον, ρΛ\ παρακινη- θώ της ευθείας όδου πρ^ τήν έναντίαν* ΦυΛάσσει η η)6!8 3(ΐ68ΐ υΐ 3<1]ϋν6ΐ ιηβ, ηβ 3 Γ60Ι3 υιιςυ3ΐιι τΙ^ γάρ Κύριος τους άγαί^ίύττας αύτότ, 

Αιά τούτο Βΐ^φράνΟιι ή καρδία μου, καΐ ήγα^^' 
Λιάσατο ή γΛώσσά μου. Της •ϋΐίί^1ας μου γάρ 
πληρωθείσης ευφροσύνης, ως άπολαβόντος τί;ν κλη- 
ρονομ{αν, κα\ κατσγωνισαμένου τδν έχΟρ>>ν, κοι\ 
ΊΟΐοΟτ^ν έχοντρς έπίχουρον, πςιραπήλαυσεν κα\ ή 
γλώττα της άγαν χαράς, ο!α τ^ν έπινίκ^ον Ομνον 
φδουσα, κα\ τά του θεού μεγαλεία διηγουμένη. 

Έτι δέ κβΐ ή σαρξ μου κατασκηνώσει έπ' έΛ- 
^Ιδι, Τούτο περί της ταφΐ{ς του Δεσποτικού σώμα- 
τος • κατοικήσει γάρ τδν τάφον έπ' έλπ(δι τριχείας 
αναστάσεως • είδώς γάρ προειρήκε^ πολλάκις τοΙς 
μαθητα?ς, οτι Μετά τρείς ημέρας εγείρομαι. 

"Οτι ονκ έγκατοΛείφ'εις τί]ν ψυχήν μου εΙς Ρ 
ςίδη^' Τίθησι κα\ της ελπίδος ττ-,ν αΐτίαν • Κσ\ γάρ 
ούχ εγκαταλείψεις τΙ;ν ψυχήν μου εΙς ^$ην, δπου 
των τελευτώντίον α\ ψυχα\ κατέχονται. Τόπος γάρ 
ό ίδης ύπδ γήν άποκεκληρωμένος ταίς τών |άποΟα- 
νόντνιΐν ψυχαΐς• ΙΙού το£νυν ό ληρος Άπολινάριος, ό 
τ^ προβληφθεΐσαν σάρχα δογματίζων Μ^χον χαΐ 
{νουν, ώς ανόητος ; €θΐιιιηοτ63Γ 8(1 ποη Γ6€ΐ3ΐη4 €α$ίοάί$ βηίηι ρ^η^ 
οηΐΗ€ί ηπί «κιη άΠί^πηΐ *'« 

ΥΕΒβ. 9. Ρτορΐ€τ Ηοΰ ΐ4τίαΐ9Μΐ β$ί <οτ ηιεηηι, ει 
εχεηΐΐανϋ Ι'ιη^ηα ηιεα, €οτ ιηοιιιιι 1»(ίΐία ίιπρίβΐυηι 
68ΐ, ηυΊ3 1ιΧΓ0(1ιΐ3ΐ6ΐη ΓβΰορΙ, ςυί3 ίπιαιί^υπ) ϋ^τίοΙ, 
ςιιΐ3 Ι3ΐ6πι ιηβοιιιη 3(]]ιιΐθΓ6ΐη Ιΐ3ϋαΊ : «ιηάβ 1ίη|;υ3 
ιηβ3 ρο(Ίΐ3 3ΐαιΐ6 οΙ)Ιβεΐ3ΐ3 ΐ3ηΐο (;3υά1ο, Ιιγιηηυιη 

61 Ι3υϋ69 νί€ΐΟΓί9Β €3θίΙ, 61 Ιη3£η3ΐί3 Οβί 600)1116-: 
ΙΠΟΓΟί• 

ΐΜηροτ ει οατο ηιεα ηςπίαΰεί ίη χμε. ΙΙοο <16 
86ρυΙ(υΓα Οοαιΐηί6ί 6θΓροπ8 (ϋ€ΐυπι 6$(, φιοά ίη 

86ρυ11υΓ3 ]366))31 : ίο 8ρ6 1310611 66ΐ6Π8 Γ6&υΓΓ6- 

6Γιοπΐ8. δείβηβ 6ηΊηι ίϋ ΟοιηίθΗ8 ρΓΧ(1ίχ6Γ3ΐ β;Βρ6 

<Γΐδ6ίρυΠ8 86 ρ08ΐ ΐηάΐηΐΙΟ Γ68υΓΓ66ΐυΓΙΙ01. 

¥££8, 10. Οαοηίαιη ηοη άβη^ίπηνα αηιηιαηι 
ηιεαηι ίη ίη(€τηο, Ι1ιι]υ8 6ΐί3ηι 8ρ6ί 0308301 3ρρο- 
ιΓιΙ. Τα βηίιο, ίοηοίΐ . οοο (ΐ6Γ6Γιθ(|η68 3οΊιθ3{η 

016301 ίο ίΐ|Γ6ΓΟ0, υ1)ί Οϋυ^ΓΟΓΟΟΙ ΙΟΟΓΙΟΟΓΟΠΙ 3Πί-τ 
01» <ΐ6Γΐ06ΙΐΙυΓ. ΙοΓβΓΟΗβ φΐίρρ6 ΙΟΟυβ 681 8υΙ) 
Ι6ΓΓ3 3θίΐΙ13[)Μ8 ΟΙΟΓίΟΟΓΟΟΙ ίΐ6βί{$03ΐα8. 1}1»ί ί^ίΐυΓ 
8001 Αρθ1Γΐ03Π8 00§«, 4|υί 888υΒΐρΐ3ηΐ 61ΐη8ΐί 63Γ- 
0610 βίθ6 301103, 8ίθ6 ίθΐ6Π6€ΐΐΙ 6ΐ 8106 Ο160ΐ6 €585 
€ΐίΓ.6ΐ>3ΐ? 56(1 Ο ςΐΙ3ΙΟ ίρ86 ροΓΐΙΙ8 8106 016016 Γυί$80 
€00νίθ€ίΐ0Γ ! " 1.00. 11,40. '• Ρ«3ΐ. εχίΐν,ίΟ. 

ρατβοι. ολ. εχχνιιι, Οί9ίίίζθό Ι3ν- -£θΟ§ΐ€ 503 

Ν€ό (ίαΰΐί 
ΙΙοοϋβ €0Γρ0Γ6 ΟοιηίηΙ ΒΐιηίΙίιβΓ (ϋεΐυιη 691, Τυ, 
ίπ(]ΐιίΐ, €*ή οΙ> ρ»η33 νίπυΐββ, οϋΐϋΐιιβ, (Ιβϋίαιίυ!}, 
ί•Ιβ3ΐιοΓιβθ2(ιι$ $ιιηι, ηοη ιηβ ρβηηίΐΐββ €θΓΓυρΐίο• 
η^ΓΛ οοΓροηβ δυ&ΙίηβΓβ : ςυίηίιηο ίΐΐυϋ Ι&ηςυ&πι 
ςηοϋ οπιηί οαΓυίΙ ρ6ΰ€3ΐο, ιιι δυ'ιβ ρ«Γΐϋ)α5 ιη(ϋ8- 
ϋοΐαΐυπι €οηδ6ΓΥ3ϋί8, υ( »ηίηια ίη ίηεΟΓΓυρίυιη 
< 0Γριι$ Γ6Π)63ηΐ6, οί^ Γ6$υΓ(;3ΐη. 1Πιΐ(1 βΐίϋΐη αϋηο- 
Οπάαιη ββΐ, ηιιοιΐ Ίιιΐθπΐυ» !η ιηοΓίυίβ {1ί8]ιιηοΐίο 
681 αβ 8βραΓ3ΐΊο ίΐηΊηι;β « οοΓροΓβ : €θΓΓυρΙίο υ6γο 
•^$1 ιηοιηΙίΓΟΓυπι αΐ<]ΐΐ6 αΓίΒΓυηι ρ^πίυιιι Ια ΐ6ΓΓ2ΐαι 
οΐ Ίη ρυ1ν6Γ6ΐη Γ68θΙυΐ!ο. 

Υεκ9. 1 1 . Νοίαί ηύΗί [βά$(ί οία< νίΐα. ΌοειΓΐ8(Ι 
ιηβ, ίη(|υΗ, νίπαΐβδ ςυ» &^ ίιηιηοΓΐ3ΐ6πι τίΐ3πι 
Ιιοιηίηβηι (ΙΐΓΐ{[αηΙ [ρ6Γ (|ΐιη8 6( ίιιοβιΙβΓβιιι )ρ$β €( ΈϋΤΠΥΜΙΙ ΖΙΟΑΒΕΝΊ 201 

ίαηίΐηηι (νηιη νιά€Τ€ ϋοηυρίίοηαη. Α Ουδέ ίοισεις ζύν δσιόν σον Ιδειν διαρΰοράν. 

Τούτο περί του'Δίσποτικου σώματος. ΟύδΙ γάρ έμ^, 
τ6ν άνακείμβνον σοι δι* αρετών οίχειώσΐως, τζαρΛ^ 
χωρήσβις ύποττηναι τί)ν κατά τΐ σώμα βιαψθο^άν • 
&λλ* ώς άναμάρτητον τούτων « συντηρήσεις άβιάλυ- 
τον Ιν τοις οίκβ^οις μ^ρεσιν, ?να της ψυχ!{ς έγχατοι• 
χισθε(σης. αύτφ, παντελώς άρτ(φ, θόίττον άνασιώ 
Φβορά μέν οδν, Ιπ\ τών θανόντων, ή διάζβυξις της 
ψυχ9)ς όοΑ του σώματος * διαφθορά δέ, ή διάλυσις 
τών τοΟ σώματος μερών χα\ μελών εΙς χουν. *Ερ^ρίσάς μοι όδνϋς ζωής. "Εδειξα; μοι τάς 
Αρετάς, αϊ ποδηγοΰσι ιτρ^ς την άθάνατον ζωήν. ΤΙ 
^πεχάλυψάς μοι τους τρόπου; τϊ5ς έμης άναστά• 

ί1ΐ86ίρυ1ί8 «1618 ίηοβϋβηιΐυιη 6880 ΐΓ3(ΐ6Γ€ΐη]•~ Υ^Ι Β σεως χα\ παλινζω(ας« (54) &; αυτ6ς ραδίσας, τεμώ 

:ιΗΐ6Γ : ΚβνοΙ&Βΐ! Ια ηιΐΐιί, ίη•ιυίΙ, υΊ»8 τίΐ», Ιιοο το{ς μαθηταΐς. 

('8(, Γ68υΓΓ60ΐ!θΐΓΐ8 ΙΠβΦ &((]υ6 ίΐβΓΑΐΦ τίΐΦ ΐηθ(1θ8 ; ρ6Γ ςαΑ8 Υί88 (Ιΐ»€6η9 {1Ί8€ΊρυΙθ8 1ΐΙ{Γ6&8υ9 

$αιη. ΑάίηρΜΐί ηΐ€ ΙαΐΗία ΰηηι ννΐΐη ίνο. Γίϋιΐδ νυΐ- 
Ιιΐδ 68ΐ 6Ι ΓαοΙβδ Ραίπδ^ (2ιιί εηίιη, !η(ΐυΊΐ, νΐ^'ιί 
ιηβ, νιάϋ •€ί Ραΐτείη ιη^ηι**. Ναιη βΐ οΙΐϋΓουΙβΓ 

Οΐίαΐη 6]|{8 (ΙίοίΐυΓ 6( ίΐη3£;0**. Ρθ8ΐ Γ681ΙΓΓ6αίθ- 

ιιβίη, ίηςαΐΐ» 1»11&ε3ΐ)ί8 (ηβ, ηιβ, ίηςυαπι, 8^88απι* 
ρΐηηι Ιιοηιίηθπι, οΐ ΑδδυιηβηΓι 6οη]υηαυιη ϋίνίηί- 
ΐΑΐί. Ληΐο Γ68υΓΓ6€ΐίοιΐ6ΐη βηίιη ιηοβϋΐηδ 6Γαΐ 9^^ 
ΐΓΐ8(ί8, ΐ86Γγιη3ΐ)3ΐυΓςα6, βΐ 8θ11ίαΐυ(ϋηΙΙ)υ8 6Γ&1 
•ιΐβιιυδ, ΐ6(;β ηίιηίΓυηι Ιιαιηουχ -03(01*96. ΥβΙ αΙίΐβΓ : 
ίΐηιη νηΐΐη πιο, οίΓΟίιιηΙοηυβηάο (ΙίιΗ ; !(Ι 681, 16- 
ΐΊΐιη. Ιρδαιη 6ηΊπι €ΗΗ8ΐΙ 60Γριΐ8 ΡίΗο ηηίΐυιη 
«•Γ31 6ΐΡΠίη8 ΡαΐΗ : ιιη(}6 οοιηιηυηίδ 6Γ31 60Γα;ΐι 
Ι<ΒΐΊΐΐ8 ρΓορΙοΓ 111110303111 8α1ηΐ6ηι, ςηβπι ιηοΓ8 ρβΓ 
ι:Γυ66ΐη 0ρβΓ3ΐ3 68ΐ. 

ΰ€ΐ0ααιΐϋ ίη ά€Χΐ6τα Ηια ιι^^ιιβ ιΊι βηβηι, 06Χΐ6ηι Ο 
ΓαΐΓίδ, Ρΐ1ίυ8 (ΙΊείιυΓ, ηυβιη&ιΐιηοιίυιη 61 Ι)Πΐο1ιίυιιι 

{ήΒΛψ 61 ρθΐ6ηΙί3 6ΐ ()6ΐ66ΐ3ΐίθ• ΑΙΐ ί^ίΐαΓ ς«ΙΟ(Ι ρ6Γ- 

ΐ.βίαΑ 6Χ8υΙΐ3ΐίο 6π1 ΡίΙίο Βΰί, ςαΐβ βΰουιη 608 

ι'Χ8ΙΙΓ[[6Γ6 ί6θΊΐ, ()Ιΐί ΟΐίΐΙΙ θ1>ρ6063ΐυηΐ (ΐ6€ί(ΐ6Πΐη( : 
6( ηΐΐίλ 1ΐ3ΒΓ6ΐΙίΐ3ΐ6ΙΙ1 803111 Γ6ε6ρΗ. 

Οίαΐίο ίρ$ί ϋανίά. 
Ρ5Λΐ.Μυ5 XVI. 
Ρ«ΐΓ$6ουΐιοη6ΐη 8υ8ΐίιΐ6η8 & 83υΐ6 1)63ΐα8 Οιτίά, 
βΐ αιυΙΓΐ8 ΙηιροίΗαδ Ιιι]ηΓϋ8, ρδαίιηιιιη Κιυη6 6οη8€π« 
ρδ'ιΐ, ςυο Οβυοα ίη 3υιΙΠαιη α{1νο€8ΐ. Ου! ΐΑΠΐ6η 
ιιηί6υκιυ6 υΙγο νίΓΐιιΐ6 ρΓχάίΐο &ΐςιΐ6 ορρΓ688θ αΙ) 
ίΐιίιηΐΰίδ &θ€θΐηιηθ(ΐ3π ροΐ68ΐ. 

ΥκΕδ. \,ΕχαΗάϊ, ΟοηκίΜ,ίΗίίίίίαηι ηβαη, Εχ8υ(ϋ, 
ίιιςαίΐ, ]υ8ΐϊ(ίαιη ιη63αι : Ιΐ06 68ΐ αΟίκοιυιη 8^ΐςυ6 ΠΛϊΐρώσεις με 6ϋφμοσύντ\ς μετά τον χροσώχον 
σου, ΟρόσωίΕον Πατρ6ς ΥΙός. Ό έωρακί)ς γάρ, 
φησίν, έμέ^ έώραχετ τότ Πατέρα μον • έπεί κα\ 
χαραχτήρ αύτοΰ λέγεται καΐ είχών. ΕύφρανεΤς ονν 
με, φησ\, τδν προσληφθέντα άνθρωπον, |λετά τοΟ 
προσλαβόντος βεου, μετά τίίν άνάστασιν • π^ ταύ- 
της γάρ, χα\ έλυπείτο, χτΧ έδάχρυε, χα\ ήγωνία 
νόμφ φύσεως. *Ώ χαΐ μ€τά τον Λροσώχου σον^ 
^ντ\ μετά σου, περιφραστιχώς • ό μέν γάρ ήνω^^έ- 
νος V τψ ΥΙψ, ό δλ Τ16ς, τφ Πατρ\, κα\ κοινής 
Ισχον τήν εΟφροσύνην έπΙ τ} σωτηρίςι τών ανθρώ- 
πων, ήν δ διά σταυρού θάνατος είργάσατο. Τβρχνόηις έτ τχ( δεξιξί σον εΙς τέΛος. Αβζιά 
του Πατρ6ς, 6 ΥΙδς, ώσπερ χα\ βραχίων, χα\ δύνοτ 
μι;. Τέρψ((9 9^»^. ««^ άγαλλ(ασις Ισται τφ ΤΙφ 
σου διά παντδς, το?*ς πεπτωχδτβς συναναστή^ντι, 
χα\ τ|]ν άΟτου χληρονομίαν άπολαβόντι. 

Προσενχ^ τφ ^αβί^, 

ΨΑΑΜΟΣ ΐς'. 

Ύπδ του ϊαουλ διωκό^Λενο;, κα\ ποικίλως έ^η- 

6ουλευδμ2νο;, Ιγραψετ>^ν ψαλμδν τούτον, εΙς Ιπι- 

χουρίαν τδν Θεδν (γχαλούμενος. Άρμδζβι δλ χαΐ 

παντ\ έναρέτω (πιβουλευο^ένφ• 

ΕΙσάκονσοτ, Κύρια, διχαιοσύΥί\ς μον. Της ι««ρ\ 
τδ δίκαιον διαθέσεως, ήτις διά τών πράξεων ώ; διά 3ΐηθΓ6ΐιι ηΐ6υπι 6Γ(;3 ]α8ΐί1{&ιη, ςαΐ «εΐΐοηίϋυδ 8(ςυ6 Ι> γλώττης, βοόί* διαφδρως γάρ δυνάμενος άνελεΝ τ^ν ορ6Γ3ΓιοηίΙ>οβ 8υί8, ςιΐΑ8ί Ιίη^ιίΑ ηολάβιο «4 16 οΙα- 
ηιαί. Ν3Ι11 6υηι ροΐυ6πιιι 83Ερ6η»ΐβ6Γ0 Ιιιίιηίϋίδβί- 
ιπυηι ηιίΐιΐ δ3αΐ6ΐη 06€1(|6Γ6, αΐδΐίηυί Ι3πΐ6η]υ8ϋ• 
ιί» 1ιυ]ιΐ8 &ιηοΓ6 ; ηυίλ 8 16 οοηδίίΐυΐυδ 681 γ6χ. 
Ουίηΐιηο η66 τ6Γΐ>ί8 ΗΙαηι οΙ)]υΓβαΓ6 αη8ιι8 8υιη, 
ιυιη βίΐ ρορυΐί 63ρα1, 61 8ΐ) ΙΠίιΐδ ίιι]ιιπ2 πΒ&Ιιηοΐΰ πολεμικώτατδν μοι Σαιουλ, Ιφεισάμην, ώς (πι βεοΰ 
βεβασιλευχότα, χαΐ ουδέν ύβρίσαι τούτον λδγιιρ έτόλ- 
μησα. Κεφαλή γάρ έστι παντδς του λαοΟ• δίκαιον 
δέ τούτου διά ταύτα φείδεσθαι χατά πάντα. Ή δι- 
κάι^σύνην ΙνταΟθα λέγει τήν δικαιολογίαν αύτοΟ, 
καθ* ή ν δικαιούται, ήν κα\ προΐών τίθησιν. ΟΟτως »» ;ϋ3π.χιν, 9. " ΙΙοΙ)Γ. Ι, ο. ν&πβ ΐ6θΙίοηο5. Οί9ίίίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε 205 ΟΟΜΜΕΝΤ. 1Ν ΡΒΑΙΜΟδ. !06 

ουν νοούντων ημών, ού βόξει χομπά^ειν 6 Προψή' Α δβηιρβΓ βςυυιιι »ί(. [ δ(πρ1ιιιη ββΐ «ηίιη : Ρτίηάρι 
τη;, άλλα λόγφ παρακαλεΐν. ρορηη ίηΐ ηοη ηιαΐ€άία$ •••] ΥβΙ ρβΓ ]υ!ϋίΙ':»ιιι ^οε 

ίιι Ιο^ο ]ιι$1ί0ο:ιΐίοηοιη βΗβηι οΐ ]ΐιπ5 $ιιΙ ηΐΊοηβδ Ιηΐβΐΐφ*. (|ΐιίΙι«ΐ3 Φ&υβα 8ΐια ΙυβίίβοηΐΠΓ, €1 ηιΐΑ3 Ιη 
ρΓ0};Γ«55υ ροιΓιΙ. Αΐ(|υ6 Ιιο€ ρ»€(ο α ]α€ΐ»ηΙΪ9Β $ιΐ9ρί€ίοη6 ΓΓορΙιβΙαιιι νίιΐ()ΊεαΙ)ίιηιΐ8, ηυοιιίαιη ϋΐΑ^ηλ 

(ΤΙΙΙΙΙ ΟηΐΙΙ Γ2ΐίθη6 810 ρΰ(6Γ6 ρ«ΐΓ8ρ6€ΐυΠ $1111118. Πρόσχες τ^ δεήσει μου, Δίησιν ύποληπτίον, τδ 
Ο'/ή./α ττ,ς παραχλήνιως* Ιλεβιν^ν γάρ, ώ; μ«(ΐτ?>ν 
χατηφείας, χα\ συντριβής, χα\ τατΛίνώσεως, χα\ 
μόνον Λ'ΐζ^ ττ\ς βψεω; δυ^ωπειν δυνάμενον. 

Έηοησαι τ^\^ χροσευχήν μου^ οϋκ έτ χείΛεσι 
^οΛΙοις. ΤοΟτο χαβ' ύπερβατόγ άν«γνωστέον, Γν' ί5, 
:ήν ο^χ.έν χείλε^ι βολίοί^ τροΦευχήν μου. Ή χαΐ 
Ιλλειπτιχώς* Ένώτισαι τήν προσευχήν μου, ούχ έν 
•/είλεσι €ολ(οις γΐ'/ομένην, ή προταγομένην χαθαρίί ίηΐ€ηά€ ά€ρτ€€αΐίοηΊ ηΐδοί, Οβρι^ΰαΐίοιιοπι 3€€ίρί( 
ρΓΟ Γΐ{[ΐΐΓ2 €1 ΓοΓίηΑ ρΓρειιιη 5ΐι&πιιη, ςυχ ιιιίββΓαικΙι 
6Γ9ΐ• ηιοΒΓΟΓϋ ιπιηίΓυιη | Ι«η» Λ^ οοηΐπΐΐοηβ 61 Ιιυ- 
ηιΊΗίαΐβ : ΐ]υϋε«|ϋ6 Τ6ΐ 8θ1<^ ίηΐυίΐυ €0ηΰίΙί8Γ6 8ϋ>( 
ροΙβΓΜ Οβιιιη. 

ΑντίΒιι$ ρεταρ^ οταΐϊοηεηί ιηεαηι, ηοη ίη /β^ίίι 
άοΐοείε, Ι1θ€ ρεΓ β{[υΓαιη 1ΐ5ρβι53ΐοη Ιο^βηιΐυπι 6$(, 
αΐ βίΙ 80η8υ8 : δυβοΐρβ θΓ:|ΐίοη6ΐη ιηβαιη, οΙ)ΐΑΐ3ΐη 
Ιίϋί ηοη ιΐοΐοβίβ ΙαΙ)Ίί8. Μυη(ΐ3 ςιιίρρβ 8ΐιη^ ΙβΙιίι πιβΑ 
&1) οηιηί πιβη(]α€ίο 6ΐ (Ιοίο. Νβςιιβ βηίιη ηιίΐιί €οη^ γχρ ψεύδους τά χείλη μου, χα\ ού σύνοιδα λαλήσας ^ 8€Ίυ8 8υιη, ςυο<1 8&υϋ (Ιο1θ8& αΐίςιιαηιΐο 1θ€υΙυ8 ποτέ βόλια τφ Σιο^λ, άλλ* όμολογήσας τήν εΙς αύτδν 
άγάττην, φυλάττων χαθαρλν τήν όμολογίαν, εΐ κχ\ 
αύτ6ς τάς πρ^; ΙμΙ ψεύδεται συνθήχα;. Τρία δΐ 
■προβάλλεται ι:ρ>»; άντίληψιν, τήν διχαιοσύνην αύτου, 
τ^ ^/ήμα της δεήσεως, χα\ την έξ άδολων χε ιλέων 
7:;^οαευχ}3ν, Γνα γ.α\ μίίλλον έρεθίστ] πρλ; άαυναν. ^Εκ αροσώ:ζόυ ίτον τδ κρίμα μου έξέΛΟοί, Συ 
διχαστής ήμίν, ό τά ημέτερα Ίζρ>^ς άχρίβζιαν είδώ:, 
κα\ μίνο; όρ^ζη^; διχαστής. *ϋ θεδς γάρ, χρίτής 
δίxα^ος, χα\ Ισχυρές ?;ερατώσαι τΙ^ν ο:χεί^ν άπό- 
φασιν, ^Εκ :^ροσώπου δέ, άντ\ τοΰ, έχ σοΟ, περι- 81111 : ςυίηΐιηο βπιΟΓβπι βΐ άϋβοΓιοηοηι ηιΐΊΐιη |η βυιρ 
ραΐ^πι οοη(688υ8, ίηίοβΓαιη »<11ιιιε ΰοηΓοβ&ίοηβιη εοη-τ 
80ΓΥΟ : Ι8ΐη6(8ΐ 18 ρ&€ΐλ ιηεοϋπ) ίη'ιία €0ηΓΐΎ^βι1( 
6( ηιβηΐΊΐοδ 8ίΐ. Ίτ\ζ νβΓΟ ίη αιιιΠίιιιη βαυπ) ρΓ0• 
ροηίι : ]υ$ιίΐί9πι, 8υρρΙίι-8ΐίοηί8 Γοηιιαπι βΙ οπιιίο• 
ηβηι ^ ηοη (ΙοΙο$ΐ8 Ι»1)ϋ8 ρΓθνοηί6η(6πι, υΐ ρβΓ |ι9Μ| 
ΐΓία ηίηιίΓυιη ίιι 2υχΠίυπι 8υυπ) Οβπηι ιηα^ίβ εοηπ 
ηιοτ6ΓεΙ• 

ΥΕΚδ. 2. Οβ νηΐΐη ΐυο ^πάΊαηηι ιαεπηι ρνοάβαί. 
υΐίηΑπι, ίηςυίΐ, ΐυ ηοΙ>ΐ5 |υ(ΐ6χ 818, 4|υί ηο5(Γα οπι- 
ηΐ3 6χα€Γΐ88ίηΐ6 ηοκίί ; οΐ 8θ1μδ ]υ5(ιΐ8 \\ιάαι 68, 6ΐ 
ροΐ6η8, (|ΐπ ηιΙ ει'ιΐυηι ρΓορηηιη {1θ(|Μοα8 δβηίβη- 
(ίϋΐη. Οε νΗΐΐη (ιιο, ε'ΐΓΰυηιΙοςυοηιΙο ϋίλίΐ ; Ιιοο 681, φραστιχώ;, ή ενώπιον σου. Τδ χρ'ιμα μου δΙ, λ ι^ ίρΒο,νοΙ οοΓπηι 16 : /ιΐί/ινιιιηι βηίοηι ιιιπιιη,Ιιοο τουτέστιν, ή περ\ έμΐ άι::'φασ;ς. "Αδικον γάρ ηγού- 
μαι δ:χά^ειν έμαυτψ, χαΐ χολάζειν τδν άναιρείν 
^7;αγό|xενον (55). β$( 86ηΐ€ηΐί3, ςιιχ ϋβ πιο ί6Γ6η(]2 6&(. Οοο, ίηςααιηι 
]«ΐ()Ί€ίΗηι, ορίο ιιΐ ΓΐταΐηΓ α 16 : ίη]ιΐ5ΐηιη οηίπι Γβ• 
ρυιο, υ( ίη ρΓορπ» ηι'Λύ €&υ89 ^υ(]61 βίιη, οΐ & ηιβ 
ίρ•>ο ρηηίΓΟ ίΙΙιιιιι ϋιΐχ^πι, ςιιί &{1 ηιοιιιυ Γο$Ιίηα( 
ίιιΐβιίΐυπι. 

0(;ιι/ί ιιι^ί νΐίΐβαηί (Βηνίίαΐβ$, υΐίιιβπι β^ον'Ιη* 
ςιΓιΐ, 8ΐιΓΓί&£;ίη υιιΙηαπι 61 »-(|ιι;ι8 ϋο ιμΙιϊ^ ριοΓεΓοη» 

ι1»^ » Ιϋ 86ηΐ6ηΐί91δ. 

Υι:ε$. 5. ΡΓθ6αε/ί ϋοτ ν^οη^ ξΐ νι$ίΐα$ΐί ηοοίε. Νοη 
Ιαηΐυπι, ίηςοΗ, &!> ιπ]υ8ΐί8 ^%ο αοΐίοηίϋαβ ίΐβΐίηυί, 
86(1 8 ρρανίβ 6Γΐ9ηη 6θ(;ϊ(2ΐϊοΐιίΙ)η8. Τυ οηίιη ςιμ 
δΟΓυΐαΐοΓ 68 οοπΓιιιηι ίηνεδίίςβδίΊ ιηε,ηεο υΐίαπι ίη 
οοηΐϋ ηιοο ίηΊ(]υ3ηι αιΙνοΓβυδ 5αυ1 οο^ίΐαΐίοιιοηι 
ίητ6ΐΓΐ8ΐί. Τιι ηιεηΐεηι ηιο^ηι Γοείαηι βεπφΟΓ ίυί886 
χα\ έν τ^ νυχτί των 7:ειρασμών χα\ θλίψεων, & Ο ηθ8ΐί, ηοο ίιι 866υηϋ» Ίιΐ Ι^ηΙυηι ΓοΓίυηα, 8ΐ*(] βΐ ίη 01 όρΟοΛμοί μου ίβέτωσατ εϋθντιχτας, Ίδοιμι 
ψήφους έφ' ύμίν (56) έξενηνεγμέναι. 

Ε^οχίμασας Ηχν χαρ^ίαν μον ίχεσκέ^η^ί τν- 
μςός.Ού μόνον άδίχου πράξεως άπισχόμην, άλλα χα\ 
?τβνηρ4ς ένΟρμήσεως • ήρεννη^ας γάρ , ό χαρ- 
διογνώστης, χα\ ούχ είρές τίνα μελέτην χατλ τοΰ 
Σαούλ, έν τ} χαρδίςι μου * χαΐ Γδες αυτήν ούχ 
έν τη ενπραγί^ μόνον όρθόΤς Ιχουσαν , άλλα σχοτί^ου^ι τδν νουν, χα\ της ευθείας άποπλανάσΟαι 
-παρασχευάζουσ;. Κατά γάρ τδν Ίωβ ε1πς?ν, *Εν 
τφ φωτί σου έΛορενόμιχν έιτ σχότει^ δτι Λύχνος 
ι;*• το7ς χοσί μον ό τόμος σον, χαϊ φως τοΙς 
^ρΐβοίς μου, *Η χαΐ νύχτα* λέγει, χαθ' ήν έν τψ 
σ:ιηλαίφ λαβών ύποχε(ριον, ούχ άνείλεν. ίρ83 βΐΐλΐη (0ηΐαΐ|οιιυηι βίςυβ 8ΐηί6ΐίοηυιη ηοοίο 
ςπ» ιη6ηΐ68 Ιιοηιίηυιη οΙ)1(*ηβ1)Γ3Γ6 ερίοΐ, οΐ 066»- 
8ίοη68 ρΓΚδΟΓβ, ιιΙ τοΙυΐΊ (ΤΓ9ΐ)υΜ<Ι"δ ;ι Γ6€ΐο οαΠο 
ςιιίδ (ΐ6νί€|. Ναηι, υΐ ν6Γΐ>Ί8 6ΐ .ηηι μίαΓ 1)6αΐί ^ο1> . 
ίη Ιηηιίηε Ιηο αηιΜαΰαιη ίη ΐέαεΒηε : ηαονιαηι Ιεχ 
(να ίη^βτηα εταΐ ρεΜαΒ ηιβ/β, εΙ Ιαηΐίη $εηιίΐ9^ θίείΙ, (ΐη& ίη ρϋΐ65ΐ;ι(6 βιια Βαιιίεηι Ιι»1)υί( ίη βρϋΐυηοα, 6ΐ Ιαιιιβκ υιεη *^, «61 ηοειεηι ίοΓΐ&88ί8 ίΐΐ^ηι 
ουεί(ΐ6Γ6 ουιη ηοΐυίΐ^ 

Έχύρωσάς μβ^ χαΐ ούχ εφρέθτι έν έμοί άδίχία, 
>}ιευρΐι^9άς με πυρί τών πειρασμών, ώ; οΐ τεχνίται 
ιφ %\4ρ\ τόν χρυσδν, όπως γνοΐεν, εΓ έστι χαθαρός* 

Ρ ίΙϊΟ,Ι. χχ:ι. 28. *■' ^οI) \\\ι 3. 

( ,:>ι ΐσ. Ιζ5ΐνόα.νον. {ο(}) γρ• εξζνηνεγμένας. Ιρηε ηιε €χαιηίηη$ίΐ, ει ηοη εεΐ Ίηνεηία ίη Μειηι• 
ηηΊΐαε. £ΐ8ηΗΐι.ι$ΐί ηΐ6, ίηηυίΐ, ί||;ηβ ΐοηΐιΐίοηυηι, 
ηοη 86€υδ .ΐ6 οπιη ΑΐΐίΩΰβδ ίςηο ηυΓυηι οχ:ηηγη9ρ(^ Οί9ίίίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε 1:07 ΕυΤΠΥλΙΙΙ ΖΙΟΑΒΕΝΙ 208 Ηΐ οοβίιοϋοαηΐ 3η ηΐιαιίίΐιιιη ίϋ &Ί( οΐ ρυηιιη. Ει ΰΐιηι Α χα^χονευΟέντο; μου τούτοι; χα\ βασανιβΟέντος» ουΓΐ Ιι>$1ηΓ Γυ$υ5 βίιυ €1 ρΓθΙ)0(υ8, ηυΙΙϋ Οηκη ίη 
πΐύ ίιινβηία 051 ίπ]υ$1ί1ί& , ςυαιη ραίΓανεπιη αϋνοΓ- 
$υ8 8αυ1. Νθ^ηο εηϋη ίηίΟΓ απ(^υ5ΐι»8 ηΐΑΐυηι αΐί• 
ηυοιΙ 3ι1ν6Γ8υ6 6υιη, ιιΐ ρυ8ί11αηΊηπ$, αυΐ οοηδίιΐΐανί 
ιιηηυαιη &ιιΐ (ΙοΰΓονί. 

ν£Β5. Α. ϋΐ ηοη ΙυηηαΙητ ο$ ηΐίηηι ορετα Ιιοηιί- 
ιιυγη, Ηΐΰ νΰΐ-βίουΐυβ εοη<;6(]υοηΓΐ3 ηοη γαγοι αιΐ 
ρΓΧΟοιΙβπΙία, υ( ΑΐΊςυί οχίϋΙίπιαΓίιηΙ, ηυίηίηιο €θΐη- 
ιηθ()ί5Βίη)(; ^15 α(1]πη};ίΐυΓ, βΐ ε3ϋ$αηι €οηιίηϋΙ, ςιιη- 
Γβ 6\αη)ίηαΐυ$ Γπβπι οΐ 3(ηίοΙυ$ Ιβαΐυβ Οαν'κΐ. Ι1α€, 
ίιΐΓ]υ'ϋ, (Ιο ΰαπδα Ια πιβ (εηΐ3ΐίοηίΙ)υ5 Ολ&πιΊηηιί 
ροΓπιίϋίδΐί, ηβ 51 π)&]θΓ Γυί$$ϋηι ςυαηι ςυοιΐ (οηίαπ 
αιιΐ »(11ί^Ί ρο&$6η), 6χΐο11εΓ6Γ Γοπα^δίδ : ηονβ α€- 
('π$αΐ'εηΓ δαυΐ, ουί ΊΙΙίυβ ίη]υ&ΙΐΓια8 8υροΓΐ)ο ϋοπ- ούχ ευρέθη έν έμοΊ άδιχ{α χατά Σαούλ, ούδΐ μι- 
κρόψυχη σ^; ύπί> της ανάγκης έβουλευσάμην τ: 

πονηρό ν. 'Ο,Ίως ά^ ^ιη ΛαΛήσχι τδ στόμα μον τά Ι^ργα 
τώγ ανθρώπων. Ουκ διτι τ6 παρ6ν (δητ6ν άναχ<^ 
λουΟον, ώς τίνες φήΟησαν • άλλ' αιτία δοκεΐ τη; 
πυ^ώτεω;• διά τοΰχο γαρ τταρεχώρησας πυρωΟτνα^ 
με πειρασμοις, ινα μή μένων ανώτερος αυτών 
ύπεραίρωμαι, χα\ βιαβάλλω τους άμφΐ τ6ν Σαούλ, 
Οριαμβεύων & πράττουσιν Αδικα. "Ή χα\ Γνα ^ρός α^ 
συντόμως επιστρεφόμενος (έν θλίψει γάρ έμνήσθη- 
μέν σου), τά σά §ργα λαλώ, πώς άπαντα πρδς τ6 (Ιιτοηι ηΙ(|πβ βχρΓθΙ)ΓίΐΓθηι. Υοΐ »ΓιΙογ : Τιι ίίίβο ηιβ Β συμφέρον οίκονομεϊ; 

ΐ'χηηπηα8ΐί, ϋΐ 6^0 οοηνοΓδϋδ 3(1 ΐο, ηοη Ιΐϋηΐ3η3 ορβΓβ, δοϋ 1ιΐ3 οοη)ηΐ6ΐηοΓ3Γ6η) ΙχηεΠεΊβ, οΐ ηυο- 

ιιΐ()(Ιο (υ οηιηίη ίη ηιοΐίπδ δοιηροΓ (ϋη^ίδ. δοΐοηηΐδ οηΐηι ίη ί»1ϊ1ΐ€ΐίοηίΙ)υδ Ιιιΐ δβηφβΓ Π)3£ί5 ηιοιηϊ- 

ηίδδβ. ΡίορίΰΓ νΰΐΐτα Ιαΰίο.ίαη ΐΗθηί}η β^ο εη$ΙοίΙίνΊ ιίαι 
άηταί. ΡοΓ νετί 3 ΙαΙΓιοΓπηι Ι)οί, ΠίηπιΙαίΒ Ι^^ίδ ίπ- 
ΐοΐϋί^ΐι, ί]π% ροΐ' Μο)-5θ:ή (1»(3 δΐιηΐ. 1.3ΐίοΓΐηη 
ηηϊϋΐη Οΰί,ίηφΓοριίο (Ιίι-ίΙ,(|υαδί 3 ϋαο ρΓθΐ3ΐ3 δίηΐ 
«Λ ιη3η(1αΐ3. ΡΓΟρίβΓ Ιΐίεο ίΐ3ςηο ηΐ3η(]:ιΐ3 ο«;ο, 
ίικ](ΓιΙ• οηδίοϋίνί , Ιιοο οδΐ, οςο 3Π)1;υΐ3νί νί3δ (Ιη- 
Γηδ : νίΓΐυΐυπι ηΐηιίτυηι γί3δ ηυχ 3!^ρ6Γ£ 8υηΙ 61 
ΐ3ΐ)οη^$£ , 6( οηιηί οοΓροΓίδ (ΙοΙοείΑΐίοηβ ρΓΟίδΐΐδ 
οΑτεπΙοδ. €θ8ΐθ(ϋΓ6 6Γΐ3ηι 3ρυι1 ΒεηρΙυΓαηι δχρΊδ- 
81 ηι^ ροδίΐυηι Γοροιίηιυδ, ρπο ορβΓΑΠ, υΐ ί11υ<1 *. 
€η$ΐϋ(ΙΊνί ΏχαηάαΙα ΐηα ", Ιιοο £δ( 3(1ίηιρΐ6νί. 

\Είΐ>>. 5. Ρβνβεε βναεηε ηιεο$ ίη $εηήιί$ ίιιι«, ιιΐ Ο 
7/071 €οηιηιον€αηΐητ βτεαηί ηιά. ΒΙδ ^ΓΟβδηυηι ηιβ- 
ιι>ίη1ΐ, οι ροΓ 608 ρηοΓί Ιοεο πιβηΐίδ ηιοΐυδ ίηίοϋί- 
(;ίΐ, 8ϋεηιΐ(1ο νβΓΟ ηιοΐυδ εοΓροΓίδ. ΑίΙ ί^ίΙυΓ, Τιι, 
ί)οπιίηο, ροΓΓβεΐΑδ 30 Γεεΐ38 Γ.ιείΐο εο^Ίΐηΐίοηεδ 
ιηε3δ, ίη η)3η(ΐ3ΐΊ8 (ηίδ, ςυχ ξΓ3ι1ίεηΙε8 ροΓ €3 Ιιο- 
ηπηεδ ίοπιηΐ 3ι] Ιε. Ν3ηι δί Ιι»; ηιεηΐίδ εο2ίΐ3ΐίοηο5 
Ρ6γΓ€€11ογ68 Γε(1(ΐ3ηΐυΓ, ο^βίεΓΧ οΓΐ3ηι οροΓαίΙοηε.Η 
«οΓροπδ ηοη ΙίΙυΙ)αΙ)υηΐ, (]ηίηίιηο ΐυΐίοΓεδ εΓυηΙ. 
Υϋΐ ροΓΠεε £Γ6δδυδ ηιεοβ, Ιιοο εδί, οπιηεβ 3( Γιοηεδ 
πΐ63δ, όυιη 3ηώηΙο ρεη νίαδ 1υ38. ςυ33 ίη ιηβηϋβ- 
ιίδ Ιυίδ εδδ6δΐ3ΐαί8(ί ϋβ (]ηί ίεδίίηβηΐ νεοίπε 3(1 1<^ : Αιά τονς Λόγους των χείΛέων σον έγω έφύ• 
Λαζα όδοϋς σκΛηράς. Λόγους χ3 ιλέων χαλεΐ τάς 
έντολάς του διά Μωσέως δοθέντος νόμου• χειλέων δέ 
θεοΰ, καταχρηστικώς, οία τζαρίί θεοΰ ύφηγηθείσας. 
Δι3ι ταύτας ουν, φησιν, έγώ έφύλαξα, τουτέστιν.έβά- 
δισα όδους σκληράς, τάς τών άριτών τρβχεϊαι γάρ 
αύται, κα\ επίπονοι, πάσης σωματικής ήδονης άπε- 
στερημέναι. Φυλάττειν δ^ παρά ττ) συνηθίία της 
Γραφής, τδ ένεργεΤν, ώς έπ\ τ6 πλείστον, λέγεται, 
ώς τό • ^ΕρύΛάξα τάς ένζοΛάς σου , τουτέστι , 
πράξας έπλήρωσα. 

Κατάρτισαι τα δια6ι\ματά μον έν τα7ς τρί€οΐζ 
σου. Ινα μϊ\ σαΛευΟώσι τά διαβήματα μου. Άνω 
μίν ώνόμασε διαβήματα τά του νου κινήματα* χάτω 
δέ, τά του σώματος. ΟΓον τέλεια χαΊ όρ^ά ποίησον 
τά νοήματα μου έν τοις προστάγμασί σου, τοίς φέ- 
ρουσιν εΙς αϊ τους δι' αυτών οδεύοντας* τούτων γά^ 
τελειωθέντων, ούδΐ αΐ διά σώματος πράξεις άποσφα- 
λείεν άν. "Η κατάρτισαι τά διαβήματα μου, τουτέστιν, 
ένέργειάν μου πασαν έν τψ όδεύειν τά; τρίβους σου, 
λ; διά τών εντολών Ιτεμες τοΓ; σπεύδουσιν έλθείν 
έπ\ σΐ, Γνά μή παρακινηθώσι του προσήκοντος μί^ 
π^ρά σου καταρτιζόμενα* συ γάρ εΐ ό διδάσκων άν- 
θρωπον γνώσιν, 

βηηΐ. Τα βιιίπι ηο δί ΓοΓίε οοη)ηΐ6ηιθΓ3ΐί ^ΓΟδδυδ ηιεί ηυΙΙαπι 3 Ιε 

ρεΓίεοΙίοηεηι 3εε6ρεΓίηΙ, (ΙενίεηΙ 3ΐίςΗ3η(1ο 3ΐ) ΙιοηεδΙο, εΐ δ69υ3ηΐυΓ ςη» ιΙείεποΓα 

(8 ({υί (Ιοεεδ Ιιοηυηοηι δοίεηΐίαπι• 

Υεηδ. 6. £^0 €ΐαηιαυί(ΐίΐοηίαίη €χαηάί$1ί ηΐί, ΟέΗ$, Ο Έ)•ω έκέκραζα, δτι έπή^ιουσάς μου, ό Θεός, 
Νοη Γι πδΐΓ3, ίη(|υΊΐ, ίηη(Ιο ριεεοδ 3(1 ιε, ηαηι εΐ Ού μάτην ποιούμαι τήν παράκλησιν, δτι κα\ πάλα: 3Γΐ3δ οηηι 3(1 (β 0Γ3Γ6ΐη εχ3υιΓιΙ:ΐδ δ(πη. 

ΙηνΗηα αητεηι (ηαιη ιηΐΐιί α βχαηάί ιττΰα ηιβα, 
Αι<|Μί 3υΓεδ ίη ηοϋΐδ ίηεΓιη3π ηοη ροδδυηΐ : 8ε(1 
(Ίπη ίηεϋη3ΐο οαρίΐο εΓ^3 ίΐΐυπα ςηειη 3υ(ΙίΙιΐΓί 
^ηηιυδ, εοη(1οδεεη(1ίηιυ3, τίιΙεηΙυΓ εΐί3ΐη 3ηΓε8 ίη 
ηοΙ)ίδ ίηε1ίη3η. Ιη ^υρεποΓίϋυβ ]3ΐη (Ιίχίηιυβ (]ηεπ)- 
ϋΐ1ιηο(1ηηι ΡΓορ1ιβΐ3 δχρεηυηιεΓΟ 3ΐ) ΙιηιηΗηίδ ορο- 
ΓαΐΐοηίΙ)υδ ϋίνίη38 εχρΓίηιίΙ, ίηιΙ)εοίΙΙίΐ»ΐί 30 0Γ3δ< παρακαλέσαντός μου ήκουσας. 

ΚΛΤνον τό οί(: σρυ έμοϊ, καϊ είσάχονσον τών 
φη^ιάτων μον. Κα\ μην Λκλιτόν έστιν έν έμο\ (57) 
τ6 ο5;• άλλ' δτι κλινομένης της κεφαλής έπι τ6ν 
λέγοντα, δοκεΐ τούτο κλίνεσθαι. Προείρηται δέ, δτι 
άπ!> τών ανθρωπίνων ενεργειών τά θεία χαρακτηρί- 
ζει, συγκαταβατικώτερον, δνά τήν τών άκροωμένων 
άσΟένςιαν. 01 γαρ βουλόμβνοί τίνος άχριβέστερον " Ρδ3ΐ. οχνιιι, 166. 

ΥβΓίιΌΐοοίΐοηοδ. 
(•>7) ϊσ. ήμϊν, ιιΐ Ιΐ'βίδδε γίιΙείαΓ Ι,ηίπια^ ΪΜΐοι*ΐ)Γοδ. Οί9ίίίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε 209 αΟΜΜΕΝΤ. Ι Ν Ρ8ΛΙ.Μ0δ. 21 > 

άκονειν, αδρανώ; ύπ' άβθενείβί φΟεγγομένου, κλί- Α $ίΐιιϋίηί αυϋίΙΟΓυιιι οοπϋο^ννιιϋοη^. δοΐϋηΐ ίΐιιι|ΐιο νουσίαύτψ βι& τη; χεφαλής τόούς. Κλΐ'>ον ώ; ύ^η- 
λ6ς Ιπ\ ταπβινώ, ώ^ Ιατρός έπ\ νοβουντι. ΕΓη δ* άν 
ΒρΛ9ΐς μίν ΘεοΟ, ή απλώς γνώιις ^ών πραγμάτων 
ους 51, ή λεπτότερα • τά γάρ ορατά τών άχουστών, 
ιεβχύτερα, διά τήν Ολη ν. Άνω 9^ κα\ κάτω της 
παραχλήνεως τ6, είσάχουιον, χ4\ πρ^σ/ες, κα\ ένώ* 
τισαι,' κα\ τά τοιαύτα, εΐ; Εμφασιν της πρ6ς τήν 
αΓτησιν ολόψυχου διαθέσεως. η ΓβρυΙ ίηεΙίιιαΓβ, ηιιί 6χίϋ$ ΙιοιιΓιιιβηι νο€ίβ αυιϋιο 
(Ιίΐί^βηΐίυβ ΰυμίυηΐ : αιιϋο «Ι ουπι -τλρίΐβ 3υΓΐ'$ 
ρ3Γίΐ4!Γ ίιΐ£ΐία3Γο γίιΙφηϋΐΓ. ΙαοΙίιιο ί|ίΐΐ1Γ 61 ΐιι, 
ΙΚϊΐιβ, ίΟΓβηι Ιααπι, 1&ηςιι«πι εχΰ6ΐ«ο$ ΐι1 ΙιαιυίΙηιι, 
ΐΑίιΠυαιη οοΰΐΙΙϋηβ 3<Ι Ιιιϋηηαιη. Ει νί(»υ» ςυκΙβι» 
ίη Οβο ββΐ βίιηρΠοίοΓ ηηφιΐβιη ΓβΓυιη οο|ηίιίβ, αιι- 

ΐΐίΐυβ νβΓΟ βΧΑΟΐίΟΓβΙ ρθΓΓθ€ΐίθΓ 9ΰί€1ΐΐΊ3. ΝαΐΙΙ <|ιΐ;ΐί 

νΐ8ίΙ)ίΙί3 8υηΙ, ρΓορίΟΓ ιηΜβΓί^ηι ηιιχ τίδΊΙ>ΐΓιΐΜΡ Γ6ΐ)ΐΐ8 ίιΐ6»(, ΟΓϋββίοΓα 5υιι(. (ΐυαιη φιχ Λ\ϊά\τ\ ηυβυια. δπρβηαβ ί^ίΐιΐΓ 3ΐ(|06 ίιιΓβπιιι »υρρΙί€»ιΐ8 
1>*ΐ3ΐιι$ 0;ινΐ(Ι, Ιιι•]υ$ιιιοϋί νοΓϋΐ» υ5ΐΐ8 βδΐ. <]ΐι« ιη3]οΓβιιι 0οί οο^ηίΐίοηβιιι 3€ ιιιβ/οΓβιη 3ΐΐ6ΐιΙίοη6ΐιι 
(ΙββίϋβΓβηΙ. Εχ3υι1ί βηίιιΐ• ίηηιιίΐ» Ιηίβηά^^ «ιιηϋυβ ρβΓοΊρβ, βΐ αΐία Ιιιφιβιηοϋί, φι» ?€Γϋ* βΐίαηι βχρίιι^ 
ΓβρΠοανίΙ ίη ιη:ι]θΓ6ΐη ιιίιμίΓυιιι 6ΐηρΙι«$ίιη, οο ιιΐ3|ηΓ(ΐηι 8ί£;ηιΓκ3ΐίοηοιιι βκααιρ» αίΓ?€ΐίοϋΪ5 βιι», 
βχ Ιοΐ3 ΰυρίβηΐίβ 3αίη]3 ρβϋΐΐοηοιη & βο οΙ>Ιαΐ3ΐη ίιηρΙϋΓΪ. 

ΘαυμάστοΗΤΟτ τά ΙΧέη σον, ό σώζων τους έΛ- Β ΥεΒδ. 7. Μίηβ4:α ηι'ηεηϋοτάίαζ ίπα» ηιιί $αΙνοΛ 
πίζοττας έχϊ σέ. Θαύματος &ξια φανηναι ποίηβον. /ατά $ρ€Γαηί€ί ιη ίβ. Ραο, ΐηπιΓϋ, ιιΙ ιιιίΜΓΪοοΓίΙία: Έλίη δλ λέγει, τήν άντίληψιν. 01 γάρ 1δ<5ντες αύ- 
τ6ν ύΐϋερασπιζόμενον, έθαύμαααν αυτήν, ώς τα- 
χεΤαν, κα\ πανσθενη, χα\ ώς μη μ4νον δίκαιο•;, άλλα 
κα\ ά{^^αρτωλV/ άντιλαμβανομένην• Ιυ33 3(1ιηίΓ3ΐίοη6 άίχη» νίιΙβηηΐυΓ. ΜΪ86Γί€0Γ<Ιί:ΐ5 
3υΐ€ΐη 1>βί Ιιίο άίν'ιηιιιη αιιχΊΙίοιη 3ρρ6Π»1. Οαιηοδ 
οηίηι (\ιιί 1)63ΐυηι Οβνίιΐ 3«<]"(ιιηι 3 Οεο, 6ΐ 86Γν3' 
ΐηιη 3 1311116 νΙιΙβΓοηΐ ρ€ποιι1ί$, 3(1ιηίΓ3Γι βυηΐ Ι3ν:ι €6ΐβΓ6 3ε τ3Γκ]υπι 3υχί1ίυιη : ηυίηίιηο 6( ίΠυά, ςικηΐ ιιοα Ιαηΐυΐΰ ία8ΐί8 06υ8,•86(1 (|υοϋ ροΰοαίοπ- 1)08 βΐί3ΐη Ορβίη ρΓ38$1»1. 

•^?« τώτ άνθεστίΐκότωτ τ^ δεξιξί σον, φύΛαξόν 
μβ ώς χόρην όρθοΛμοϋ. Φύλαξαν μ?. Κύριε, άπ6 
της επιβουλής τών περί Σαούλ, οι άνθεστήκασι τί) 
χειροτονία σου. Διά γάρ της χειρ^^ς, ταύτηνέδήλωσε. 
Συ μΙν γάρ έχειροτόνησάς με βασ•.λία, διά του 
προφήτου χρίσαντο;• οίτοι δλ σπουδάζουαιν άνελειν, 
ο6 καταδεχδμε*/οι. θαυμαστή δλ δντω; ή περί τήν 
κόρην του οφθαλμού φυλακή• χιτών γάρ έπ\ χιτώνι, 
κα\ περιβολαΐ ποικίλαι ταύτην περιτοιχίζουσι, ΚαΙ ΰοηιίηβ, Η( ρηρΗΙηηί οοΛίί. Ο\ϊ&ΐοά\ η)(\ ϋοηιίπι*, :ιΙι 
Ίιΐ8Ίϋϋ8 δαυΐ οΐ εοιηρίίευιιι 6]ιΐ8, ςυί 6ΐο€ΐίοπΊ ριτ 

16 Γ3€ΐ3Β Γ68'8ΐυηΙ. ΡβΓ 0131)011) 611111), Ιΐ31ι€ 8Ί|;ιιίϋ- 

οανίΐ. Τυ βηίιη ρ6Γ ρΓορΙΐ6ΐ3ΐη, 3 ηυο ίηυιιεΐυ5 
ϋϋπ), ηοβ ιη Γββ6ΐη 6]6(;ΐ8(ϊ : Ιβΐί υ6Γ0 ηοη &ιι$(Ί' 
ρί6ηΐ68 ηυο^ ΓϋοίβΐΊ, ηιΊΙΓι ηεεειη ρ3Γ3ΐιΙ. Α(]ηιΊΓ3ΐι<!3 
68ΐ 3υΐ6ΐη ηυ»ιη π)3χΊηΐ6 ϋη8ΐθ(1Ί3 Ί1ΐ3, (]Π3ΐη <κυ1<ΐϋ 
ρυρΊΙ1^6 ρΓΦ8ΐ3ΐ. δΐςυίϋβηι ΙυοΙε3 8υρ6Γ Ιυηίεηπι, ο! μΙν λεπτο\ κα\ διαφανείς, Γνα μή τραχύνωσιν ^ Η (\ηχάαΌΛ Ι6(;υιΐ)6ηΐ3 63ΐη ιηυηΐυηΐ : ςποΓΟίη α!ι.• 

ύγράν ούσαν κα\ άπαλήν ίξωΟεν δΐ, παχύς ό τών 

βλεφάρων, δυσίν ήμικυκλίοις διηρημένος, Γνα κα': 

τ^.ν χονιορτδν άποσοβτ;, κα\ τήν *ξ ά^ρος βλάβην, 

κα\ τά περιττά ζωΟφια. Τετρύχωται δ' οί>τος, ?να 

τδν έγγυς Ιδρώτα καταρρέοντα κωλύ|;• δριμ{ις γάρ 

έστι και λυπηρές. Έπάνο δέ τούτου, φάραγξ οφρύος. 

Έσχημάτισται δΐ καΟάπερ τις βτε^^εδς όροφος. 

πεπυκασταιδί κα\ ούτος θριξίν, ?να μή ό φερόμενος 

ίνωΟεν (δρώς έπ\ τήν σκηνήν της κόρης έμβάλλοι • 

άλλ* άνακρουόμενος εκείθεν, έπ\ τους κροτάφους 

μβτοχετεύεται. 1601113 36 ΐΓ3η8ρ3Γ6ηΐί3 8001, 1)6 ρυρΠΙ^β ςΐΙΦ 8Π»- 
ρΐ6 η3ΐΐΙΓ3 λυΐΙΐΊΐΐ3 68ΐ εΐ ΐηθ1Π8, 38ρ6ΓΊΐ3ΐΟΠ1 πι- 

ίί'Γ3η1, 3ΐί3 ν6Γ0 6χ1(τίυ8 εΓ388ΊθΓ3, οΙ ραΐρϋΐιπι- 
Γϋπι ΙιιιΓιε3, ηυχ (ΙαοΙ)ΐΐδ 681 βεαι'ιείΓευΙΊδ (Ιί8ΐίη< ΐα. 
υΐ ριιΙνβΓί8 6ΐ 36Π3 Ι^εδΊοπεοι, 6ΐ ρ3Γνιιΐ3 ηαχί|η*ΐ 
3ηιηΐ3ΐιΐΊ3, Γ6ρ6ΐΐ3ΐ : οΐ ρΊΓιβ εΓιαηι ηυΊΙ>ιιβ(1:υη 
ν3ΐ1αΐ3 , ιιΐ 8ΐΐίΙθΓ6πι ρΓορβ Ουβιιίεπι ρπ»1ΓιΙ>ε3ΐ. 
Αευΐαδ εηιιη 8ιι(1ογ 681 3ΐ(|ΐΐ6 αιΐηιοίΐιιιη ιιιο1(!5ΐιΐΐ^. 

$ιΐρ6Γίυ8 ρΓ£ΐ6Γ03 5Μρ6Γεί1ίί νβΠΊβ ΓθΓηΐ3ΐ3 0}>1. 

Ιρδυιη 3υ(6η) βιιρβΓοΊΙίιιη), νβΐυΐί ΐεοΐυιη ςηθ(Ιϋ:ΐ[κ 
βηιιυιη 3ε ν3Πϋυιΐ) ]306ΐ : ηυοιΐ ρίΙί8 6Γΐ3ΐιι ηιυΐϋ^ 3ε εοηϋεηβί» 0Γη3ΐηιιι 36 ιηιιηίίπιη 681, ιιο βϋιΐοτ ϋεϋπρβΓ Ο.ιεηδ πι ραρίΠ^ε Ιΐ3ΐ)ίΐ3ευ1ιιιη ίΓΓυ3ΐ. ΠΙίηε 
εη'ιιη Γ<>ραΐ8ΐΐ9, Ιη ίρ«3 άενοΙνίΐυΓ ΐ6ηιροΓ3. [€ιιιη Ι3ηΐ3 ί^ΊΐυΓ ρτχ8Μ οευΐυδ ρυρίΙΙχ ουδίοϋίαπι, 
ηοη •ηίΓ3ηι]ιιη) βί ρ3Γ6ηι 8ίΙ)ί 3 Οεο ΡΓορΙιβΙα ρΓΧ8ΐ:ιπ ορΐ3ΐ.] 

*Ετ σχέζ\} τών Λτερύγων σον σκεπάσεις με Π Υεκδ. 9. Ιη ρτοΙεα\οηε αίατηιη ίπηταιη ρΐοΐ€βΐ'5 ά.τό άνΟρώίτων άσεβων, τών ταΛ€η:ζωμησάντων 
με. Έτέραν ε!κόνα φυλακής εύρων, άξιοΙ νεοττου 
τρόπον έπισκέπτεσθαι, πτέρυγας καλών τάς συνο- 
«τικάς, και φρουρητάς, κα\ θαλπτικάς δυνάμεις τής 
παντοδυνάμου προνοίας, έκ μεταφοράς τών ταΐς 
εαυτών πτέρυξι σκεπόντων τους νεοττοίις πετεινών. 
Τ6 γοΰν Σκεπάσεις, ή άντΙ εύκτικου νοήσομεν 
πολλαχοΰ γάρ τής Γραφής τδ τοιούτον ειδο; • ή κα\ 
προφητεύει τήν παρά Θεού βοήθειαν. Πρόσωπον δέ 
άσάβών. αυτούς λ^γει τους ασεβείς. Καταχρηστικώς 
δΐ νυν εΤπεν ασεβείς τους άμφ\ τδν Σαούλ, ώς δίκην 
Ασ;,6ών ζώ'/τας έν άνομίαις, κα\ διψώντας έλίίν Μβ α [αεϊβ ίηρίοηιηί, ηηί ηιε αβΙΊχετΗηΙ. ΛιΙίιινεηΐΊ 
3Η3 εΐ)8ΐο«]ΐ26 8ίιιιίΓιΙιΐ(ϋη6, ρυΙΓι ίη ηιοιεηι τυ^ηΐ 
ΡΓ0ρΙ)6ΐ3 86 ρΓ0ΐ6(|;ί. Ρ6Γ 3ΐη5 3υΐ6Π) ϋίνίιΐφ Ρρονί- 
(ΙεηΓιχ νίΓ68 ίπίεΐΐί^ίΐ : ηιιί1)υ8 εοηΓιιΐ6Γβ οοηδει* 

ν3Γ6(ΐα6 0ΠΐηΪ3 Π6118 8θΐ6ΐ Οΐ ΓονθΓ6. Οαθ(Ι €Χ 100- 

13ρΙιοΓ3 3νίυηι 8υηιρΐηπι 6>ι, (ΐιι:ε ρΐΌρΓίθ8 ρυΙΙοϋ 
3ΐί8ΐιΐ6ηΙαΓ 3ερΓθΙο^υιιΐ. ^ιιοίΐ νΰπυ, 3ίΐ. Ρνοίορ^ί, 
ΓιιΐΠΓυη) ρπο ορΐ3ΐΊνο ροϋίΐηιη ΊπίοΙΠ^β, ιιΙ δχρο 
ίίριΐίΙ δεπρΐπΓ3ΐιι ρΐ)!^ίΐιΐΜΐ ΓοροΓίηπίδ. Υε! παία 
ρΓχϋίε'ιΐ 1)ε3ΐυ8 Οανίιΐ, υΐ ΡιορΙιοΐα» 3υχί!ίιιιη (|ΐιο Ι 
δΐΐιί 3 Οεο ρτί)β8ΐ3η(1ιιιη 6Γ3ΐ. Ραείβιη οΐίαιη Ίπιρίο- 
Γΐιηι ρΓΟ ιρ^ίδ ίπιρϋ» ίπίοΙΓίδΟ. ΙιηρΓορπη βυΐεϋΐ Οί9ίΐίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε ί11 ΕϋΤΗΫΜΙ! ΖΙΟΑβΕΧΐ 21ί 

δαυίβπι βΐ δοοίοβ, ίιΐφίο& [βοϋ ροΐία», ιιΐΜΡρί 3ΐί1»ί Α '^^ς άΟώου;* κα\ ώ; μη σ^^^μένου; τί^ν οηλω0:1βα/ 
ϋίχίιηαβ, ]ϋχΐ3 6γχο» άίοΐίοιιί» άνεμους νβπΐιιΐ'βιη επ* αΟτψ το3 β<ο•ΐ χειροτονίαν * οί χα\ έταλαιπίΣκ 
8ί|[ηία<!ΐιΙίοη6ΐιι• βχΐ6{[6&] «ρρβ11«νίι : βο ςυοϋ ^βη- ρη^αν αύτ^ν, πιρ\ τήν φυγήν πίναιν χαχοπάθϊίαν 
Ιίιιιη ιηοΓβ, οχΙβ^ββ νίν6Γ6ΐιΙ ίη ρβΰοαΓιβ, βΐ 4|ϋία ύφιστάμβνθν. 

ίηηοοβηΐβιη οοάϋβΓβ 8ΐυ(ΐ£ΐιαηΐ ; η60 βίβΰΐίυιΐύΐιι ίΙΐ2!ΐι νβΓβΙίληίοΓ, ηη^ηι εΐβ Οβυβ βι^ηΊΑεπνεΓαΐ ββ 
Γβ^^^δβ ίΐβ Πανίϋ^ ϋυιη ιιηιαο«Ηοβ ουαι λΟΙίκβΓοηΐ, 61 ίη οηυβιι ο$96ηΐ αΐ 6ΐ&υΙ αο ρΓοΓυ^^υβ οιηιιβ υαίιιιηί. 
Ιαίιιηι ^6ηυ$ 3ΐι$ιίη6Γ6(. Υ£λ9. 10. /ηΐηιίπ ηιβι αηίηιαηι τηβαιη άηηηάβ^ 
ά^τηηί. ΡΰΓ αηιιη&ιη ιυβιιη ββίρβυιη ίπΙεΙΠ^ίΐ, (οΐιιιη 
€χρΓίηΐ€η8 2 ρ3Γ(6. 0ίΓ€υηι^6(ΐ6ΓυηΙ]ΐυΐ6ΐη, ίπ&ί(1Π9 
ΙιίιηίΓυιη υη(ϋ(]»6 ϋβρο&ίΓιβ. 

ΑάΊρ€Μ «κιιιΐι οοηοΙη$€τηηΙ, ΡβΓ Α^ίρβηι οογ ιη- 
ΐ6ΗΊ§;ίΙ οΐ τίβοΰΓΑ : ςυοηίαιη οίπΰαιη ΙίΦΟ ιηυΐΐα βο• 
161 ιηβδββ ρίίΐ;υ6(1ο. Αίι ϊ^ΊΐυΓ, οιηηβιη βοβ 3 οοΓίΙβ 
ϋΐ(]ΐΐ6 λ νίβεβΗϋυβ ηιΐ86Η€0Γ(]ί)ιιη ΙηίΓα ββιρ&οβ 01 εχθροί μου τήκ ψνχ1/^^ μου περιέσχον* 
Άπ6 τήί ψυχήί έαυτδν ένίφηνβν, ώς άΛ6 μ^ρους 
τ6 π3ν. Περιέσχοτ δέ, άντ\ τοΟί 9ΐεριεχύχ>.ώΐ7αν 
τεάντοΟβν χαθίζοντες λόχους. 

Τό στέαρ αυτών σννέχΛβισαν. Διά του στέατοί 
την χαρδίαν χα\ τά σΛλάγχνα δηλοΤ• π$ρ\ ταΟτα γάρ 
7Κ)λλή ιιιμελή. Κα< φησιν δτι *Αΐΐ<χλεισάν μοι τ>*ν 
έχ χαρΒίΛς χαΧ σπλάγχνων αΟτών Ιλεον, έξ 2>ν ο^ (!ΐηιι^ί8$6. 1Ι!56Γ}ΰ0Γϋί& 6ΐιιιη 9ί €0^16 ϋΐςαβ β νίδΰβ- ^ το; ηράειάιν. "Αλλοι βέ φάσιν έρμηνιύοντες στέαρ ΚιΙχιβ ιΙίϋϋιΐΓ (]6506η(ΐ6Γ6. ΑΙΠ 8()1ρ6ΐη βχροιιιιηΐ 
ρΓΟ 1)011:1 1ιϋ1))ΐαΐϋη6 αο ί^ΠαΐΑίο, ηυλίη ιΊΙοβ οΐιιι• 
&ί$86 (Ιίείΐ ΡΓθρ1ΐ61«, 3ΐΐ]ΐΐ6 Ιπ 8(!ίρ8ί» €0ηΓιηυί9ββ< 
νβΐΗΐί ηιιηςιι&πι &ηιρϋΑ8 Γ«*€688αΓαιη, 86(1 οιιΐη βίβ 
ροΓρρίιιο ΓιιΐιίΓαηι. 

Οί €οτνηι Ιοοηΐηιη αί «ιιρβΓΜαιη. ^α^ι^1)^ηι ΰΐίίηΐ 
ίΙΓι οιΐο 86 6οη)ρΓθ1ΐ6ΐι$υΓθ8 1)6η(ιιιιι ΟαυμΙ, ιΐ60 
|)0556 ίΐΐιιη) 2ΐ) 601*1)111 τηβηίΙ)υ3 βνβϋβΓβ : ηυ&$ί βι 
ΙηυΙΙο 1α(ί*Γ6 6Χ$ρ6εΐ3ηϋυιιί ίΙΠ &ηψΗυ$ 6$50ΐ αυ\ί• 
Ιίυιη. 

ΥεΒδ. 1ΐ. Ε)\€\βύΐί% ηΐβ ηιΐΜ ϋΐηηηιάβάέηίηί ηι6. 
ΕχρυΙβΓυηΐ ηιβ, ίηηυίΙ, βχ οιιιιιίΙ)υ8 Ιιοηίδ ιηρίβ : 

1166 8α(ί8 1|06 6)8 Γϋ!(, 86ά ΓυΓ81ΐ3 6112111 €)Γ0υΐΙ)ά6- 

άοΓυηΙ, ιηοπί ιη6 Ιι'&(]6Γ6 Γ6$ΐίηαηΐ68. 

ϋαιίοί $Μ$ ΒίαΙνβτΗΠί ύεοΐϊηατβ ίη Ι€ΐταη%, 06- Ο 
ϋΓ6ν6Γυ)ιΐ,1ηφΐ)1, «ΙΰοΙίηαΓβ ϋοιίοδ 6υο8ΐ α (6 ιιίηιί- 
1*1)11), (]υΙ ίή οοκίΐβ 1)3ΐ)ίΐ38 : 2ΐΐ]υ6 Α )ΐϋΐιΐ(ΐ3ΐί8 Ιυίβ» 
Ι|α11)ΐΐ8 η)2ίιΐ(]28Γι η6 ίη8οΐ)ΐ6πι (]ΐ)ί8 Ι3ί(ΐ2ΐ ; 2ΐ(ΐ()6 
Ιιοο υΐ Π1θ8 ίη ΐ6ΓΓ:ιηι οοηνβιΙβΓβηΙ, Ιιοο 68ΐ 9(1 

ΐ6ΓΓ6η98 €θη6Ι)ρΙ$06ΐ)1)38. Οΐ)0(] η)1)ί1 βΐίυϋ 681, 

ςυοΐη αϋβςπβ υ11» ι^3ΐΙοη6 ηϋίίΙηπίιΙ ΙίϋίιΙο ροβίάΐαΐ 
6χρΐ6Γ6. Υβΐ αΙίΐοΓ 11ΐΐ6ΐ^3ηΐ 16^6 : ΟευΙο^ ι:υο8 
&ΐ3(υ6Γΐ)ηΙ ιιϊ ϋβεΐίηβηΐ ίϊι ΙύιτΑΐί) ; 61 Ιπηο 6χί>οηβ τήν εύίοξ^αν είναι χα\ εύημιρίανι ήν Απέχλιισαν 
χα\ οίον συνεΤχον, ώς μηχέτΐ ^ευξομέν^ΐν» Αλλε 
βι' δλου Ισομένην αύτοΙ;. Τ6 &νόμα αυτών έΛάΛησετ ύΛερηφατΙαν. 'Εχί{1• 
ίΜίζον γάρ θόίττον αΟτδν συσχείν ώς άΟήρευτον, μη• 
δαμ^θεν Εχοντα βοήΟειαν. *6κ6άΛΛοι^ζές μβ ννί^Ι Λίριεχύκίωσάγ με. Τξ«α- 
σαντές με των Ιμών απάντων, ούχ ήρχέσΟησαν * 
άλλα χαι νυν περ(εχύχλϋ)σάν με, θανατωσαι σπου•^ 
δάΐοντες. 

Τοίίς ό^ΟοΛμοϋς αυτών ίθεντο έχκΛΐναί έτ Τ{ΐ 
γϋ» ΈΟεντο, έσχέψαντο έχχλ7ναν του^ όφΟ^λμοΟ^ 
αυτών ^ιΛ σου, του Ιν ούρανοΖς οΙχοΟντος, χα\ των 
σων προσταγμάτων, & χε>εύου9ΐ μϊ\ άδιχεΤν τ^ν 
άναίτιον^ είςγήν, τουτέστιν εΙς γεηρά; επιθυμίας• 
αΐτινές είσιν άλόγως άποπλήσαι πάν τ6 χαΟ' ήδονήν. 
ΚαΙ τους όφΟα>μου: αυτών έστήριξαν, έπιτηροΰντες 
έχχλΓναι χα\ χατα^αλόΐν με εΙς γην, ύπ* αυτών 
άηοσφατ τόμε νον; &(&ΐιΐ6Γΐ)ηϊ, Ι)ό6 €81 8ΐ3ΐ)Ι1)ν6ΓϋηΙ 6ΐ ίΙπηΑτβτηηΐ, ϋ1)ίβΓν8ΐιΐο8 ηίη)ίΓυ)η ηΐ ίΠηηι ίηοΐίηθίιΐ 61 ϋβηιίιίαηΐ ίη 
ΐ6ΓΓ2ΐη, ηυ6πι οΓιηι πιογΙ) (γ3(Ι6Γ6 €0)ΐ(6η{1«ιπΙ. ΟγαΓιο βηιηι ^Γ8^^»^^ι(^ηη)(|I16 8(?η$Ηηι Γβ6ίρίΐ» 

Υεε». 12. 8η$€€ρ€τηηΙ η€ ηηαίί Ιβο ραταίπί αά *ΤχέΛα6όνμ6 ώσεϊ Λέων ίτο/μος εΙς θήραν\ χαΐ 
ρτόεάάηι, €ί ηηαί'ι €αΙηΐΗ$ /<*οηίε !ιαί>Ίίαηί ίή ηί^άίΐίί, ώσβϊ σκύμνος οΙκών 6ν άχοχρύφοις. *ϋσον έπι 
0υ3πΙυ)η &<! βοηιιη 8ρ6)η βΐϋηοΐ, ίρβί Ιηο ί(α 8ΐΐ8• ταΤς εαυτών έλπί^ιν, ύπέλα^δν με, τουτέστιν ύπ- 
€βρ6Γηιιΐ; ςυ38ί <1ί6αΙ : 1111 8ρ6Γ&1)3ηΙ 9666(16Γ6 3(1 ελθόντε;, μετίώρι^αν της γης άνάρπαστον φέροντες, 
πιο, 61 8ΐΐ80)ρ6Γ6 1116 : Ιϊοο 681 8υΓ8υιη 8€€ίρ6Γ6, ^ Διαφορλν δΙ του λέοντος χα\ το5 σκύμνου τοιαύτην 
αίςπο 6\Ιο1ΐ6Γβ ϋ (6γγ3,' 6( (Ιί806ΓρΙυηι 61Γ6ΓΓ6. τινές άτΰοδεδώχασιν, ώς 6 μλν Αλχ|) ιιεποιθώς, φα- 6\Ιθ1ΐ6Γβ 

ϊΐ)ΐΓ4.τβη(ί3ΐη 1ηΐ6Γ Ι60ή6ηι 6( 1601116 €3(η1αιη, ςυί• 
€ΐ3ΐη Ι)Μ]ΐ)&ιηο(1ί ΐΓα(1ί(ΐ6Γυΐιΐ (]ίθ6ηΐ68 : ςυο(] 160 

ΡΓΟρίΊΟ ΓΓ6ΐυ8 ΓοϋΟΓβ Π13η{Γ68ΐ6 86 ρ^ΐ3Π1 Γ9ρίΐ, 6ΐ 

(|υο(1 Γ3ΐυ1υ8 Ιβηΐβ 6«Γ6η8 6οηΗ(ΐ6ηΓ)« , οΙαπι «ίςιιβ 
^06ΐι1ΐ6 86 &€6ίη)$ϋ 3ϋ ρΓΦιΙ&ηι, υη(ΐ6 3ΐ)(1ίΐϋ8 60Π- 
8ίά6Γ6 (ΙίοΙΙυΓ. ΙΙοο ρ3(*Ιο 6ΐί3ηι ίηίιηίοοΗ)»! 1)63ΐί 

1θ3νί<1, 8Γ)) 3ρ6Γΐ(Ι Μ3Γΐ6 βυίβ ΓΓ6ΐί νίπΙ)ΐΐ8 ίη 6Ι)ηΐ 

ίΓΓυ6ΐ>3ηΐ, αΐίί &υΐ6ΐη νοίυΐί (ίΐ))ίϋίθΓ68 5)51 ΐρ$)8 
^)οη ;κΐ60 ΙΙιΙοηΙβδ, 6ΐ3ΐ)) ΊηδίιΓιαβ 8ΐΓυ6ΐ>3ηΙ ; Ι8η)6ΐδ1 νερ($ς έστιν Ιπ\ τφ θηρεύειν* 6 δέ σχνμνος, μήπω 
θα(^^ν έχ του προφανούς Αρπά^ειν, κάθηται χρυ- 
πτόμενος. Κα\ τών έχθρων αύτοΟ τοίνυν οΐ μίν 
έθά^^υν προφανώς αύτδν άρπάσαι * τινές βέ \α.^ 
θραίώς , έαυτοΤς ού τεΟα^ι&ηχδτες. Οόδέν δέ χωλΰει 
ταύτ6 χα\ άμφω δηλοΰν εΓωθε γάρ πολλάκις έν τοίς 
παθητιχοίς λόγοις δ Προφήτης ταυτολογείν, έν ύπ- 
αλλάγαΤς λέξειον, Γνα (58) αυξήσει τ6 πάθος , εΙς 
Ιλεόν έπιβπάσηται ΙιΊΙιΙΙ ίΐ)ΐρ6(ϋΐ φ)ίΗ ιιΐΓαιΐ)(ΐιιο ιιΐοηι 8ίϋί νΰΐίΐ ηΐΓ|•ιο ί4ΐ6ΐη δίρ;)ιί1)(ΐβΐ. 5ο!6ΐ 6Μίηι ΡΓθρ1)ΐ:ΐΑ 83φ6ηιιιπβ40 

Υαποβ Ιοιίίορβδ. 
<'/8) γρ. αύξησα; νοί ναΐιΐι; κα\ «πΐυ ^^;. Οί9ίίίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε ί13 εΟΜΜΕΝΤ. 1Ν ΡδλΙΜΟδ. ?ϋ 

Ιη Ιιιι]υιιηοϋί Ιοάβ αίΤϋοΐα ρίβηίι, βΑδϋβπι ίοιιΐ6ΐαΊ»5 νηΓΐ» ΟΓηΐΚΦβ ΓοροΐοΓΟ, υΐ αιιεία ηίίβεΐυ :ι•ΐ 
ηΐ3ΐθΓ6ΐη Οΰΐιιη ιηί^οΓίοοΓάΊΑΐη ΐηιΐι&ΐ. 
^ΑνάστηΘι, Κύριε. Δοκών χαβεύδίΐν διλ τ^,ν μα Α Υεκδ. 13. Εχίητ^β^ ΟοηιΊηβ. Οιιίρρβ ηιηί οΐ) Ι»»ί- χροθυμ(αν, κινήθητι πο^ς Λμυναν. 

ΏρόφΘασογ αυτούς, Πρλ του δούναι π^ρατι τά 
μ8μ£λ6τημένα, κατάλαβε αυτούς. 

ΚαΙ ύχοσκέ,νσογ αυτούς, Έμπ^ισον τφ κατ* 
Ιμοΰ 6ρ4μω * τοΟτο ββ έχ μιταφορ^ς των βουλομέ• 
νων τΐ9\ν Ιπικόπτειν τ^ν βρ^μον, οΖ τρεχόντων το?ς 
ποΛν αυτών ύποτιθέασι τά σκέλη κατά ιτάροδον, 
χαΐ οΟτω; ευχερώς καταβάλλουαι• 

*Ρύσαι τ^τ ^τυχι)γ μου άχ6 άσεβους^ ί>ομραί(]ί 
σον, ά»6 έχθρωτ Τ7\ς χ,ειρός σου, Έντί} (Ρομφαία ([ΑηίιιιΗαίοιη ϋοητιΐΓβ ςηο{ΐ3ηιηιοι1ο τί1ρΑΓί$. Εχ• 
»ιιΐ([6 ι^ΊΐυΓ ΓΙ ιηονεαΗβ &(1 νίιιιΐίεΐηιη. 

Ι*ταν€ηί €0$. Τιι, ιηςυίΐ, βοβ ρΓ£θ€€υρ« ρπυ^• 
ηιιαιη 6» ΐ|υφ ιιΐ6ΐ]ΐΐ«Γι βιιηΐ ^ηοιίαιη &ΓΗ|υ**ιιι κογ- 
ϋβιιΐιΐΓ. 

Εί ΒΜρρίβηΙα €0$. Ε9ΐο Πΐίβ ιιηριηΗιηΐΊΐΐο ιΐιιιη 
€ΐΐΓΓΜηΐ6ΐ Γ69ΐΊη:ΐηΐ ^ίΙνβΓβαηι ηιρ. Οιιοϋ <»ι•οιιιηι 
πιβίαρΙιΟΓΑ ϋΙοίαιη 651, ηυί (Ιιιιη ουΓΓβηίοηι ίιιιρ«!• 
(ΙΐΓβ νοίυηΐ, Γώίαιη 2ΐιιΐ ρβίΐβιη ΐΓ&ηββιιηΙί βοΐι]!- 
είυηΐ, υΐ Ιιιι]ιι»ιηο(ΙΊ ο(Γ«η(Ιί€ΐιΙο €θ!ΐι ίη ΐβΓΓϋΐι 
ρΓ09ΐ6Γηληΐ. 

Εηρε Ληιηιαηί ηααη α^ ίιγιρίο (ταηΐέα /κ/τ, αΰ 
Μινΐεΐί ηιαηη$ Ιπα, Τιι», ΊηηιΓιΙ, ΓΓηΐΓ.63, Ιιοο ββΙ σου ^υβαι τήν ψυχήν μου άτΛ του άσεβους Χαοΰλ, ^ ιυο ΐρίο, ΓιΙχϊγλ λπΊπιλπι ιηββιιι α!> ίιηρίο 5^1ηι ι1η.υ« 

χα\ άιΛ των υπηκόων αύτου, των Ιχθραινόντο)ν τ!) 

χειροτονί^ιι βου, τουτέστιν Ιμο( * !{ , των ποΧεμούν- 

τ«#ν τ!) χειρΕ σου, δηλαδή σο\, ι:εριφραστ(κώς. ΕΙ 

γάρ οΐ μίν έμο\ ΐϊολεμουσιν, έγώ δΙ, σός• οΐ πόλε• 

μουντές τφ σφ, σο\ άρα πσλεμουσι. Τίνος χάριν 

άβιβή τούτον λέγε(, προειρήχαμεν. Καθ* έιυτά δΙ* 

τά ^ητά άναγνωστέον, απολύτως. Κατάλληλα δΙ, καΐ 

\λ, 'Ρνσαι τΙ}ν ψνχήτ μου, πρ^ς τ6 ^ηθέν άνοστε ρω* 

01 έχθροΙ μου γάρ, εΤπε, τήν ψνχΑ^ μου χέρι- 

έσχοτ, *ΑποροΟ σι δέ τίνες, πώς ό φεισάμενος Σαούλ 

έν τφ σττηλαίφ, νυν άναιρεθήναι τούτον εΟχετα*. 

^μφα(^ βεου* κα\ λέγομεν ώς αύτ^ μ^ν αύτύχειρ 

βασιλείας ούκ ήνέτ/ετο γενέσθαι , καθώς Ιν πριοι- 

μ(οις έξηγησάμεθα του ψαλμού * τ6ν θε&ν δέ παρ 

ΐκάλει πρ^ς έκδίχησιν , ταλαίπωρου μένος , 

Ιν πάσ^ί κακοπαθεί^. 'Οσπερ γάρ τ^ πρώτον 

άδικον • ούτω δίκαιον τ% δεύτερον. Ή' κα\ έν 

^ομφα(^ λέγκ, ούκ άναιρόύση, άλλα φθ6ούση τους 

έχθρου; μδνον. Άνθρωποπρεπώς δ^ εΓρηται * χα\ 

γάρ δ θέλων έξελέσθαι τδν ύπδ πολεμίων χατεχό- 

μβνον, ()ομφα(αν σπασάμενος, δρμ^ κατ* αυτών. 

Κα\ δτι ούκ άναιρεθηναι τους άμφ\ τ^ν Σαούλ, 

άλλα δυσπραγ^ίσαι (59) βούλεται, δηλοΙ τά έξΐ^ς 6]ιΐ8 80€ϋ9, <|ΐι\ €ΐ€ε!ίοη\ ΙιΐΦ άβ πιβ \%^\Λ (ιηηιιΐΜΐ 
ΙηΙιηΙα λάν^Γ&οηΐιΐΓ. Υ*•!, Εηρβ ιν« »!> ίίβηιιΐ 1«Ι- 
■ή€ΐ βαηΐ ιηβιιυδ αϋ ροΐι•ηΐΙ« 1»3Κ, Ιιοο 65ΐ «Ιι Ιηϊ- 
π)Ιοί$ Ιυίβ: η^ιηςπΙ ιιίθορριιι^ηαηΙ, ηιιΙ 9 Ι6 0ΐ6€ΐυι 
βιιιη, ΐΐΒΰυιη βΐίαιη ρο^8τβ τΙιΙβηΐιΐΓ. 8ηιιΙβιιι τίΓο 
οπΓ ίιηρίηιη αρρβΙΙϋΐ, 8ΐιρβηιι$ (Ιΐοΐυπι οβί• ίντ £β 
νϋΓΟ Ιβ^βηιΙα 8ΐ>ηΙ τβΗ)) »Ι)&ο1υΐ6. 111α ϋΐΙ«ιιι 
ν6Γ53 : υ\>%τα αη\ηιηηι ηααηι, οοη^πιο «Ηοΐβ βηιιΙ, 
ιιΐ ρΗοπΙιΟΗ ▼βΓΐ>ί5 ΓββροιιάββηΙ, ϋυπι άίχΐΐ : /μι- 
κηίά ηιβΐ αηίιηαιη ηΐ€αΜ ήηΜΐηά6(ΐ€τηηί^ ϋυΙ)Ίΐ«ιιΙ 
ηιιιιΐ8ΐιι ΐ|ΐιοιηο:Ιο 1>6ϋ1ιι& Οηνίό , ηυ'ι ίη βρβίΗηο.! 
ίιιίιηιοο 83ΐι1ί.ρ«ρ6ΓθΊι, ηιιιιο ρΓ6€βΙιΐΓ οοΰίιϋ βηιιι 
Κΐ&(ϋο ϋβί. Ει (]ί€6η(1ιιηι, ςηοϋ ίρββ η)ΐ!<!«ιιι Γβςίβ 
8ΐΓι ιΐΑΐυίΙ 0€εί$0Γ β&Αβ, ιιΐ οίΓΰ^ιρΗηοψΚιιη ρ8»(ιιι{ 
κα\ € ιϋχίιηυβ, βΐ 1)ηι«η Οβυιη αϋ τίηάίοΐβιη Α(1νοοΑΐ, 
νΗιι({ ςιιΙ ΟίηηΙ 6Γ»1 ο»Ι&ηιΙΙλ(ηηι ^6η€Γ6 »1ΙΙ!€ΐΐΗ. 
Νοηηη βηίιη βί οοοΙϋβΓβ Γ6§6ΐη, Ιη]υ9(ιιπι (Ιί«*1ιηιι«. 
Ίΐ3 6118111 ΐπ]υ8ΐιιηι (Ιί€ίιηιι§, »ιΙνο€»Γβ ϋ^υηι γ Ι 
νίιΐ(1ί€ΐ»ιΐ). Υβΐ &Γιΐ6Γ : ϋ!)€πι ηΐ6, Ιηςυίΐ, Γγ&ιι-^;» 
Ια», ηοιι 111 0€ε!(ΐ9», ββά «Κ' €9 ^1ηIιιϋ1 ίηιιηκοε 

ρ«Γΐ6ΓΓ68β βΐ Γ6ρ6ΐΙ»8.. ΙΚ>0 6(13111 ΙΐΙΙϋΙΐηΟ ΙΠΟΓΐ^ 

ιΓιοιυηι 68^; η8πι 6ΐιιη ςαι* 806Ίαηι οΙ> ίηΐιηΐΓ'κ 
ιΐβίεηΐιιιη 6Γΐρ6Γβ νοΙυβΓΗ , 6ν«($ίη&ΐο %\%ύ\ο 1η 6ο« Γυί(. Οϋοϋ «υΐ6ΐιι ηοη ρβίβΐ ^68ΐιΐ8 ΟανΜ δ^νΙβίΒ 61 βοοίο^ ίηίοτίιη», 86<1 <1Ί8]ιιη^Ι ΐΙιηΚιιη ηο {1ί88θ1νΊ, 
ηιβηίίβ&ΐηπι Οι 6χ 86({ΐΐ6ΐιΙίΙ)ΐΐ8. Κύριε, άπύ όΛΙγιογ άχό γης ^ιαμέρισοτ αύτοϋς 
έν τ^ ζωη αύτώγ,^Ετι ζώντας αύτοΟς άφόρισον άπδ 
των αγαθών ανθρώπων, κα\ μή 5στωσαν αύτοΓς έν- 
αρίΟμιοι* δ κα\ άλλαχοΰ φησι• Μετά δικαίων μ^ 
γραρήτωσαν • άφορισθέντες γάρ , τήν άβίαν άπο- Υεκ8. 14. ΟοΜΪηε, α ρ/ιιιπ« άε ί€ττα άχνίάε εοε ΐη 
νίΐα βοΓΗηι, ΑιΙΙηιο νΊΥ6ΐιΙϋ8 β08, ίηηιΓιΙ, ^ίνΐιΐβ &ϋ 
(Ιΐ8Γιπ(;υ6 λ ρΓθΙ)ί8 ΙιοιηΊηί1)υϋ, η6 ουιη 618 εοηνβΓ- 
8θηΐυΓ : ηυοιΙ 3ΐίΊ$ ν6Γΐ)ί8 3ΠΙ)Ί (ϋοΊΐ : Εί (;(ΐιη ;ιιι^ί< 
ηοη$ΰηΙ}αηίΗΓ**, Ναπι 81 (]ίδίηηκ8ηΙυΓ, εοηϋΐ^η.ιπ τίσονταί ποτέ δίκην. Πολλάκις δέ ή Γραφή ολίγους ^ ηΐίςιιαικίο ρ(>ίη:ιδ ι1ίΐΙ)ϋΐιΐ. δοΐβΐ βΓΐίΐη «Λφβπιιιηβηι ιιαλεΤ τους αγαθούς, Οί γάρ πλείους, άε\ καχο\, κα\ 
άε\ τλ χερείονα νιχ^• ολίγοι γάρ. φησ\ν, οΐ σωζό- 
μενοι, κα\ δλίγοι οΐ εκλεκτοί. *ΟΛίγων δέ εΙπών, 
έπήγαγεν ά.ΐι) γης, ζεικνί>ς, δτι κα\ ούτοι ίτΛ γής 
εΐ3ΐ • χα\ δμως ουδέν έμπόδιον τούτο γέγοχεν αύτ<*ις δοπρΙιΐΓ» ροΓ ρηπ608, ρΓ0ΐ)08 Ιιοηι!η6δ 8ί){ηίίΙε2ΐΠ'. 
ηιΓι& 6ΐ |)Γ-*νί 1ιοιιιΊιιο8 ρ!υΓβ8 8ΐιηΙ, 6ΐ ρβ]θΓη ηπ• 
ιηοΓΟ 8βιυρ(*Γ νίηΐ'υιιΐ. Γαυοί βηίηι 8αηΙ, ίιιςπίι. 
ηυί 88ΐναιιΐιΐΓ, 6ΐ ραιιεί οΓιαιη ςυί οίβεΐί. Εΐ ροΊ- 
«ΐηηιιι «Γ.χΐΐ α ραιιπε, ηίΐιΐίαίΐ άε ΐεττα, ϋοηοΐ;ιπ8 ΥβΠβΒ ΐ6θΓΐθη68. 

(:.ί)) Γ>η<1»•χ ί|ΐΓιιΙϋηι 1ι«1>€ΐ δυίπραγήσαι • Μ Ι^ιΓιηϋδ ίη16ΓρΓ68 Ιο^ΐΜΐο ^ίϋβΙιΐΓ διαμερισθήναι νιΐ 
•Ιίιιϋ ('ίιΐΜΐιυϋ'ι. Οί9ίΐίζθ(:Ι Ι3ν Οοο^Ιε ^15 ΕϋΤΠΥΜΙΙ ΖΙΟΑΒΕΝΙ ' 216 

(}υθ(1 ραηοι ϋΐ» ςυι 1)θηί βιιηί, ιΐβ !βΓ^^1 9ΐιηΙ« ηΐιοϋ* Α εΐ^ άρετήν. Ή δΐ σύνταξις, αδτη• ϋιαμέρισογ αύ* 
(]ΐιβ Ιιοο 615 ιιίΙιΠ Ιηιρ6(ϋιηΡΐιΙο Γπίι αιΐ νίΓΐπίβιη. το{)ς ^:ί^ τίκ όΛΙγων^ τώτ άΛό γί^ς. 
Εί οοηείΓύαΙό βίο 86 1ΐ2ΐ)6( : Ώίνιάβ βο$ α ραηο'η 
ηιιί ίηηΐ άε ίενΐα. 

Ει ά^ αΗοοηάϊί'α Ιύη ίίηρΐ€ία$ α ι νβηΐβν εοτηηι, Κη] των κεχρυμμέτων σου έπΛήσθη ή γαστίιρ 
Ριτ 8ΐ}8€θη(1ίΙ& ςυί(]3ΐη αιιηιπι 3ΐςιιβ αΓββηΐυιη ίη- αυτών, Κεχρυμμίνα τιν^ς ί-^α^αν χρυ^ν; κα\ άρ- 
ΙίίΙΙί^υη!, 61 &ίίΑ Ιιυ]ιΐ8ηίθ(Γι ηιβίηΐΐα, ςυίβ ΟΓΟίιΗίδ γυρον, & τοΤς λαγ<5»ιν έγχεχρυμμένα τής γης, άν- 
ΙΟΓΓίΠ Ιαΐ6ΓΠ)υ8 αΙ)8ευ11(]ί13, ΓοιΙίιιιΐΙυΓ αΐ) ϋ$ ςαί ορύττονται, μεταλευόμενα. Τούτων ουν έπλτσΟη ή 
ϋΐίοίία ρβΓηιιίηιηΙ : ςυΊϋυδ Ι>οηίδ ΊΠοηιηι νβηΐΓθπι γαίτήρ αυτών, τουτέστςν σύτο\, άπ^ γάρ μέρους τ>^ 
ίιηρίβΐυηι β&δβ αΐΐ, 3 ρίΐΓΐβ Ιοίιιιιι βίκιιίΠοηη^, Ιιοϋ «5ν, ήγουν τά ταμείΛ, δίκιων γαστέρων έμφορού- 
681» (]ΐιΊ1)α8 Γβρί^ιί βυιιΐ ; ήυίρ