Skip to main content

Full text of "Patrologiae cursus completus: seu bibliotheca universalis, integra ..."

See other formats


Τΐιΐδ ΐδ α άΐ^ΐΐαΐ οοργ οί α ΐ3θθ]<: Ιΐιαΐ \ναδ ρΓ^δεΓνεά ίοΓ ^εηεΓαΙΐοηδ οη ΙΛιαΓγ δΐιείνεδ ΐ3£ίθΓ6 ΐΐ \ναδ οαΓείιιΠγ δοαηηεά \)γ Οοο^ΐε αδ ραΓί οί α ρΓθ]£θΙ 
ίο ιηα]<:6 Ιΐιε χνοΓίά'δ ΐ3θθ]<:δ άΐδθον6Γαΐ3ΐ6 οηΐΐηε. 

ΙΙ Ιιαδ δΐίΓνΐνβά 1οη§ εηοιι^ΐι ίοΓ Ιΐιε οοργή^ΙιΙ ίο εχρίΓ© αηά Ιΐιε ΐ3θθ]<: ίο εηΙεΓ Ιΐιε ριιΐ3ΐΐο άοιηαΐη. Α ριιΐ3ΐΐο άοπιαΐη ΐ3θθ]<: ΐδ οηο ΙΙιαΙ \ναδ ηενεΓ δΐιΐ3]60ΐ 
ίο οοργή^ΙιΙ ΟΓ \ν1ΐ0δ6 Ιε^αΐ οοργή^ΙιΙ Ιεηη Ιιαδ εχρίΓεά. λΥΙιεΙΙιεΓ α ΐ3θθ]<: ΐδ ΐη Ιΐιε ρπΐ3ΐΐο άοιηαΐη ηιαγ ναιγ οοπηίΓγ ίο οοιιηίΓγ. Ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ 
αΓ6 οπΓ §αΐ6\ναγδ ίο Ιΐιε ραδί, τερΓεδεηΙΐη^ α λνεαίΐΐι οί ΙιΐδΙΟΓγ, οπΙΙιίΓε αηά ]<:ηο\νΐ6(1§6 Ιΐιαί'δ οίΐεη άΐίβοιιΐΐ ίο άΐδοονεΓ. 

ΜαΓίίδ, ηοΐαΐΐοηδ αηά οΙΙιεΓ ηιαΓ^ΐηαΙΐα ρΓβδεηΙ ΐη Ιΐιε οή^ΐηαΐ νοίπηιε \νΐ11 αρρεαΓ ΐη Ιΐιΐδ βίε - α τεηιΐηάεΓ οί Ιΐιΐδ ΐ3θθ]<:'δ 1οη§ ]οιΐΓη6γ ίΓοηι Ιΐιε 
ρπΐ3ΐΐδ1ΐ6Γ ίο α 1ΐΐ3ΓαΓγ αηά βηαΐΐγ ίο γοιι. 

υ83§6 ^αίάεϋηεδ 

Οοο^ΐβ ΐδ ρΓΟίιά Ιο ραΓίηεΓ \νΐ1β 1ΐΐ3ΓαΓΪ£δ Ιο άΐ^ΐΐΐζε ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ηιαίεήαΐδ αηά ηια]<:6 Ιβεηι χνΐάεΐγ αοοεδδΐΐ)!©. ΡιιΙ)1ΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ ΐ36ΐοη§ ίο Ιβ© 
ρπΙ^Ηο αηά \ν6 αΓ6 ηιειείγ ΙβεΐΓ οιΐδίοάΐαηδ. ΝενεΓίβεΙεδδ, Ιβΐδ \νοΓ]<: ΐδ εχρεηδΐνε, δο ΐη ΟΓάεΓ ίο Ι^εερ ρΓονΐάΐη§ Ιβΐδ ΓεδοιίΓοε, \ν6 βάνε Ιαΐ^εη δίερδ ίο 
ρΓενβηΙ αβπδε βγ οοηιηιεΓοΐαΙ ραΓίΐεδ, ΐηο1ιιάΐη§ ρ1αοΐη§ Ιβοβηΐοαΐ ΓεδΙήοΙΐοηδ οη αιιΐοηιαίβά ςπεΓγΐη^. 

λνε αίδο αδ]<: ΙβαΙ γοπ: 

+ ΜαΙίβ ποη-αοηιπιβΓοίαΙ Η5β ο/ίΗββΙβ^ λΥε άεδΐ^ηεά Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ ίοΐ ιίδε βγ ΐηάΐνΐάιιαίδ, αηά \ν6 τεςπεδί ΙβαΙ γοιι ιίδε Ιββδε βίεδ ίον 
ρεΓδοηαΙ, ηοη-οοηιηΐ6Γθΐα1 ριίφΟδεδ. 

+ Κβ/Γαίη/Γοηι αηίοηιαίβά ρΗβΓγίη§ Όο ηοΐ δεηά αιιΐοηιαίβά ςιιεήεδ οί αηγ δΟΓΐ ίο Οοο^ΐε'δ δγδίεηι: Ιί γοπ αιε οοηάποΐΐη^ τεδεαΓοβ οη ηιαοβΐηε 
ΐΓαηδΙαΙΐοη, ορίΐοαΐ οβαΓαοΙεΓ Γεοο^ηΐΙΐοη ογ οΙββΓ αιεαδ \νβ6Γ6 αοοοδδ ίο α ΙαΓ^ε αηιοιιηΐ οί ΙεχΙ ΐδ βείρίιιΐ, ρΐεαδο οοηίαοί ιΐδ. λν© οηοοιίΓα^β Ιβε 
ιίδε οί ριιββο άοηιαΐη ηιαίεπαΐδ ίοΓ Ιβεδ© ριίφΟδβδ αηά ηιαγ β© αβί© ίο ββίρ. 

+ Μαίηίαίη αίίήΒηίίοη Τβ© Οοο^ΐε "\ναΐ6ΓηιαΓ]<:" γοιι δε© οη εαοβ βίε ΐδ εδδεηΐΐαΐ ίοΓ ΐηίθΓηιΐη§ ρεορίε αβοιιΐ Ιβΐδ ρΓθ]60ΐ αηά βείρΐη^ Ιβεηι βηά 
αάάΐΐΐοηαΐ ηιαΐ6ΓΪα1δ ΙβΓΟίι^β Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ. ΡΙεαδε άο ηοΐ Γεηιονε ΐΐ. 

+ Κββρ ίί Ι6§α1 λΥβαΙεν^Γ γοιίΓ ιίδε, τεηιεηιββΓ ΙβαΙ γοιι αΓ© τεδροηδΐβίε ίοΓ εηδίιήη^ ΙβαΙ \νβαΙ γοιι αΓ6 άοΐη§ ΐδ Ιε^αΐ. Βο ηοΐ αδδΐιηιε ΙβαΙ ]ιΐδΙ 
βεοαιίδε \ν6 βεβενε α βοο]<: ΐδ ΐη Ιβε ρπββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη Ιβε ΙΙηΐΙεά δίαΐεδ, ΙβαΙ Ιβε \νοΓ]<: ΐδ αΙδο ΐη Ιβε ριιββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη οΙβεΓ 
οοιιηΐήεδ. λΥβεΙβεΓ α βοο]<: ΐδ δΙΐΠ ΐη οοργή^βΐ ναήεδ ίΓοηι οοιιηΐΓγ ίο οοιιηΐΓγ, αηά χνε οαη'Ι οίίεΓ ^ιιΐάαηοε οη χνββΙβεΓ αηγ δρεοΐβο πδο οί 
αηγ δροοΐβο βοο]<: ΐδ αΠοχνοά. ΡΙοαδο άο ηοΐ αδδΐιηΐβ ΙβαΙ α βοο]<:'δ αρρβαΓαηο© ΐη Οοο^Ι© Βοο]<: ΞοαΓοβ ηιοαηδ ΐΐ οαη β© ιΐδεά ΐη αηγ ηιαηηοΓ 
αηγ\νβ6Γ6 ΐη Ιβο \νοΓΐά. Οοργή^βΙ ΐηίήη^οηίβηΐ ΗαβΐβΙγ οαη βο ςιιΐΐο δονοΓο. 

ΑβοαΙ Οοο§ΐ6 Βοοίί δεαΓοΗ 

Οοο^ΐο'δ ηιΐδδΐοη ΐδ ίο ΟΓ^αηΐζο Ιβο \νοΓΐά'δ ΐηίοΓηιαΙΐοη αηά ίο ηια]<:ο ΐΐ ιιηΐνοΓδαΠγ αοοοδδΐβίο αηά πδοίιιΐ. Οοο^ΐο Βοο]<: δοαΓοβ βοΐρδ ΓοαάοΓδ 
άΐδοονοΓ Ιβο \νοΓΐά'δ βοο]<:δ χνβΐΐο βοΐρΐη^ αιιΙβοΓδ αηά ριιββδβοΓδ Γοαοβ ηοχν αιιάΐοηοοδ. Υοιι οαη δοαΓοβ ΙβΓΟίι^β Ιβο ίηΠ ΙοχΙ οί Ιβΐδ βοο]<: οη Ιβο χνοβ αί |]ιίίρ : //]οοο1^3 . α^οοα^ΐβ . οοιη/ 
» ^ ;^Λ % 


"ίτ*? 
ΡΑΤΚΟI.Ο&I^Ε 

ΟυΚδϋδ ΟΟΜΡΙΕΤϋδ, 

8ΕυΒΙΒυθΤΗΕ0Α ΌΝΐνΕΚ8ΑΙ.Ι8. ΙΝΤΕβΚΑ, ΟΝΙΡΟΚΜΙδ, ΟΟΗΜΟΟΑ, ΟΕΟΟΝΟΜίεΑ, 

ΟΜΝΙΙΜ 88. ΡΑΤΒΙΙ. 00€Τ0Κ11 80ΚΙΡΤ0Κ11011 Ε££ΙΕ81Α8Τ100ΚΙΜ. 

8ΙΤΒ Ι.ΑΤ11Ι0ΙΐυΐΙ, §1ΥΒ ΟΚΑαΟΒϋΙΙ, 

Ουί ΑΒ ΜΥΟ ΑΤ08Τ01ί€0 ΛΌ ΛΤΑΤΚΜ ΙΝΝΟϋΒΝΤΙΙ ΙΙί (ΛΠΝ. 1»β) ΡΑΟ ΙΑΤίΝΙβ^ 
βΤ ΑΌΟΟΝαΐϊΙ ΡΙΟΚΕΝΤΙΝΙ ΤΒΜΡΟΚΑ {ΛΝΝ. ΙΑ59) ΡΗΟ ύΗΛ€13 ΠΟΚυ&ΒΰΗΊ : 

ΚΕουδίο εΗκοΝοι,οοιεΑ 

ΟΜΝίυΜ ^\\Ά ΕΧ5Τ1ΤΕΚΕ ΗΟιΝυΜΕΝΤΟΚΙΙΜ ^ΑΤIIΟϋ^^^: ΤΚΛ01ΤΙ0Ν18 ΡΕΚ ΟυίΝΟΕΟΙΜ ΡΚΙΟΚΑ 

ε^^1.Εδ1^ε 8^ϊ:^υίΑ, 

υ«τ4 β»ιτιοΝΒβ λεευκ&τίΜΐιι&β, ιντβκ 8β εοΜουκ Μ0Ν!ΐυι.ι.ΐ8 οοϋίειβυβ ΜΑκυβεκίΡτιβ €θίΐ.ΑΤΑ8, ρκκουΑΜ Βαιββιΐ'• 

ΤΕΚ €ΑβΤΙ6ΑΤΑ ; Ι>Ι8βΒΒΤ&ΤΙ0ΙΙ1ΒΙ]8, Γ.0ΜΜΚΝΤΐηΐ18 νλΒΙΙβΟΟΒ 1.Ε0ΤΙΟΝΙΒυβ£ΟΝΤΙΝΚ(ΙΤΒΙΙ ΙίΧΙΙβΤΚΑΤΑ ; ΟΜΝΙΜΙβ 
ονκΚίΒυβ ΡΟ«Τ ΑΜΡυΒβΙΜΑΒ Β0ΙΤ10ΝΚ8 ^υ^I ΤΒΙΒυβ ΝΟνίββΙΜΙβ 84ΕευΜ8 ΟΒΒΒΝΤυΚ ΑΒβΟΙ.υΤΑ9, οΕτκετιβ 

ΑπετΑ ; ΐΝΒίείΒυΒ οκοιναβιιβ νΒίΒτίλΐι αιιαι.ττιοι8» βίΝουίοβ βιυβ τομοβ, βινκ Αΐιετοκκ» Αΐ^ιεοινη 

ΜΟΜΒΝΤΙ ΒΟΒΒΒΟϋΒΝΤΙΒΟΒ, ΒΟϋλΤλ ; εΑΡΙΤΙΙΜΒ ΙΝΤΒΑ ΙΡβΟΜ ΤΚΙΤυΜ ΒΙΤΒ ΒΙ8Ρ081ΤΙ&, ΝΕΰΝΟΝ ΒΤ ΤΙΤυίΙβ 
8Ι?Ιβυΐ.ΑΒυΐΙ ΡΑΟΙΝΑΚυΜ ΜΑΒ61ΙΙΒΙΙ βυΡΒΙΠΟΒΒΜ ΟΙβΤΙΝβυΒΝΤΙΒυβ βυΒΙΒεΤΑΜΟΟΒΜΑΤΒΗίΑΐΙ 8Ι6ΝΙΡ1- 

€ΑΝτΐΒυ8, αβοβιιατα; ορκΒίΒϋβ ευιι ηιΐΒΐιβ, τυΜ ΑΡοεΒτΡκίδ, Αΐ.ιουΑ υβαο ΑυετοηιτΑΤΒ ικ 

ΟΒ01ΙΙΒ ΑΟ ΤΒΑΒ1Τ10ΝΚΜ Βεεΐ.Β8ΐΑ$ΤΐεΑΜ ΡΟίΙ.ΒΜΤΙΒυΒ, ΑΜΡΙ.ΙΡίεΑΤΑ ; 

ριΐι:κΝΤΐ8 Ετ ονΑΡΒΑΟΐΝΤΑ ΐΝΒίείΒυδ 8υΒ ΟΗΝΙ ΒΕδΡΒετυ, Βεΐίΐεετ, Αΐ,ριίΑΒΕΤιεο , ειιηθΝθΐ.οΓ>ιεο, ΑΝΑίΤΤίεΟ, 
ΑΝΑίοειεο, δΤΑΤίδτιεο, βΤΝΤιΐΒτιεο , Βτε., ΚΕδ ετ λύΟΤΟΙΙΕδ ΕχιιΐΒΚΝτιουβ, ιτλ υτ νον δΟίυιι 8τυ- 

ΙΗ080 , 8Ε0 ΝΕεΟΤΙΙΒ ΙΜΡίίελΤΟ , ΕΤ 81 ΡΟΚΤΒ 8ΙΝΤ , ΡΙβΒΙβ ΚΤΙΑΜ ΒΤ ΙΜΡΕΒ1Τ18 ΡΑΤΕΑΝΤ 0ΜΝϋ3 
68. ΡλΤΒΒβ, Ι.θεΐ]ΡΙ.ΕΤΑΤΑ ; 8Ε0 ΡΗ^ε8ΕΒΤ1Η 0υ0ΒΙ)8 ΙΗΙΙΕΝ8Ι8 ΕΤ ΟΕΝΕΒλίΙΒϋβ 1Ν0ΐεΐΒυ8, ΑΙ.ΤΚΚΟ 

βειι.ιεΒΤ ΚΕΚΙΙΜ, ουο εοΝΒυίτο, οοιοουιο νοη 80ΐ.υΗ ΤΑίΐβ τα^ιβυε ρατεβ, ΥΕκυκ βτιαμ 

|ΙΝΙΐ800180υΒ ΡλΤΒυΗ, ΑΒ8(20Β υΐ.Ι.Α ΕΧεΒΡΤΙΟΝΕ, ΙΜ 0ΙΙΟΙ)Ι.ΙΒΕΤ ΤΙ1ΒΗΑ 8εΒ1Ρ8ΕΒ1Τ, ΟΝΟ 

ίΝτυιτο εοΝΒΡίεΐΑτυΒ; αι,τεβο δ^[ΠΡΤυκ^£ δΛ^Κ^Ε,ΕX ουο ι.ΕετοΒΐ εοΜ- 

ΡΒΒΙΒΒ 81Τ ΟΒ^ΙΟΜ ΟΙΙΙΝΑΜ ΡΑΤΚΒ8 ΒΤ ΙΝ ΟΙΙΙΒυΒ ΟΡΒΗΟΗ 8ϋΟΗ|}|| ίθεΐ8 

8ΙΝ€0Ι.08 ΒΙΝβυίΟΒυΐΙ ίΙΒΒΟΒΟΗ ΒεΒίΡΤυΒϋ ΥΒηβυβ, Α ΡΒΙΜΟ 6ΕΝΒ8Β08 

υΒΟυΒ Αϋ ΝΟνίΒΒΙΚυΜ ΑΡ0εΑΙ.ΤΡ8ΐ8» εΟΗΜΒΝΤΑΤΙ 8ΙΝΤ : 

ΒΜΤΙΟ Αεε0ΒλΤ188ΙΙΙλ, εϋΤΒΒΙΒΟΟΒ 0ΜΝΙΒ08 ΒΑείίΒ ΑΝΤΒΡΟΗΒΙΙΒΑ, 81 ΡΒΒΡΒΝΒΑΝΤυΒ ΟΒΑΒλετΒΒυΐΙ ΜΐΤΙΒΙΤλ9• 

^ΒΑΒΤ^I 0ΟΑΙ.ΙΤΑ8, ΙΝΤΒ6ΒΙΤΑ8 ΤΒΧΤΙΙΒ» εΟΒΒΒετίΟΒΙΒ ΡΒΒΒΒεΤΙΟ» ΟΡΒΒυΝ ΒΒεΐΙΒΟΒϋΜ τυΜ ΥαΒΙΒΤΑΒ 

ΤυΜ ΝΟΜΒΒυΒ, ΡΟΒΜΑ ΤΟίυΜΙΙΐυΐΙ ΡΒΒΟυΑΜ εΟΜΜΟΒΑ ΒΙΒίρυΒ ΙΝ ΤΟΤΟ ΡΑΤΒΟίΟεί^Β ΒΕεΐ]Β81] εΟΝΒΤΑΝΤΚη 

8ΙΙΙΙΙ.Ι8, ΡΒΒΤΙΙ ΒΧ1€υΐΤΑ8, ΡΒϋΒΒΒΤΙΜΟΟΒ Ι8ΤΑ ε01.1.Βετ|Ο ΟΝΑ, ΜΒΤΗΟΟίεΑ ΒΤ ευΒΟΝΟΙ.ΟΟίε*, 

ΒΒΧΟΒΝΤΟΒΙΙΙΙ ΡΒΑΒΜΒΝΤΟΒΟΜ ΟΡ08ευΐ.0Β|ΙΗ00Β ΒΑεΤΒΝυΒ Βίε ΙΙ.Ι.ΙΟ 8ΡΑΒ8ΐ>ΚυΐΙ, ΥΕΙ. ΒΤΙΑΜ 

ΙΝΒΒΙΤΟΒΙΙΜ, ΡΒΙΜυΜ ΑυΤΒΜ ΙΝ ΝΟΒΤΚΑ ΒΙΒΜΟΤΒΒΟΑ» ΒΙ ΟΡΒΒΙΒΟΒ ΒΤ Μ88. ΑΒ 0ΜΝΕ8 

^ΒΤλΤΒ8« ίΟεΟΒ. 1.ΙΝβυλ8 ΡΟΒΜΑ800Β ΡΒΒΤΙΝΕΝΤΙΒυΒ , εΟΑΒΙΙΝΑΤΟΒυΐΙ, 

ΒΤ Βχ ΐΝΝυιΐΒΒΐ8 οΡΒΒίΒυΒ τΒλϋΐτιΟΝΕΗ εΑτποι.ιεΑΐι εοΝΠΛΝτίΒΟΒ, ορυ8 ϋΝίεΰΗ ΗΐΒΑΒίίΐτΒΒ Β^ριειι:Ντιιηι• 

8ΕΙΙΙΕ8 ΟΒΛΟΑ ΡΟδΤΕΒΙΟΒ. 

ΙΝ ΟϋΑ ΡΑΟΟΚϋΝΤ ΡΑΤΒΕδ, ΟΟΟΤΟΒΕβ 8ΓΚΙΡΤΟΚΚ80υΚ Κ<:(Ί.Κ«ϋΕ ^Κ^^^^ ΑΒ ΛΥΟ ΡΗΟΤΙΑΝΟ ΑΟ 
α)Ναυΐ υβΟϋΕ ΓΙ,ΟΚΕΝΤΙΝΙ ΪΕΜΡΟΗΑ, ετ ΑΜΡΙΐυβ, ΝΕΜΡΕ ΜΟΚΤΕΜ ΟΑΚΟΙΚΑυδ ΒΕ88ΑΚ10ΝΙ8. 

ΑοαυκλΝΤΕ ^.-ρ. μιονε, 

Β1ΙΐΙ1•|Ιΐ€€ΒΒ €ΐ€Τΐ ηΐΒΐ¥^«, 

βινκ ευΒβυυιι ΰοιΐΡΐ.ΒτοΑυιι ιμ 8ΐι«6υι.08 βεηαντιβ ιεει.Β8ΐΑ8Τΐ(:ϋ βαμοβ κϋίτυκΒ. 

ΡΑΤΒΟίΟβΙΑ, ΑΒ ΙΝ8ΤΑΒ ΙΡ8Ι08 Βεεΐ.Β8Ιϋ, ΙΝ Β0Α8 ΡΑΒΤΒ8 ΒΙΤίΒΙτυΒ, ΑίΙΑ» ΝΒΜΡΒ Ι.ΑΤΙΝΑΝ, ΑΙΙΑΗ €Β^ΒεΟ-I.Α ΤΙΝΑΜ. 
ΑΙΙΒΑΡΑΒΤΒ81ΑΙ1ΙΝΤΕ0ΒΒ ΒXΑΒΑΤ^Β8υΝΤ.I.ΑΤIΝΑ, 222 νθΐυΐΙΙΝΙΒυ8ΗΟΙ.Β ΒΟΑ 8ΤΑΝ8» 1110 ΡΒΑΝΟΙΒ νκΗΙΤ : εΒ^ΒβΑ 
Ι»ΙΙΡΙ.ΐεΐ ΕΒ1ΤΙ0ΝΒ τνΡΙΒ ΝΑΝΟΑΤΑ Β8Τ. ΡΚΙΟΒ 6Β^IευΗ ΤΒΧΤΟΙΙ ΟΝΑ ευΗ νΒΗβΙΟΝΒ ίΑΤΙΝΑ Ι.ΑΤΒΒΑ1.Ι εΟΗΡίΕ- 
ετίΤΟΒ, ΒΤ 109 νΟίυΜΙΝΑ, ΡΒΟ ΡΒιΗΑ 8ΒΒΙΒ €Β^εεΑ»ΝΟΝ ΒΧεΕΟΙΤ. Ρ08ΤΒΒΙ0Β ΑυΤΒΗ νΕΒΒΙΟΝΒΜ ίΑΤΙΝΑΜ ΤΑΝΤυΜ 
ΒΙΒΙΒΕΤ, ΙΒΒΟΟΙΙΒ ΙΝΤΒΑ 55 ΥΟίΟΜΙΝΑ ΚΒΤΙΝΒΤυΒ* ΒΒεΟΝΒΑ 8ΒΒ1Β8 6Β^Εεθ-ίΑΤ1ΝΑ Αϋ 58 ΥΟΜΙΜΙΝΑ ΤΑΝΤΟΙΙ 
ΑΤΤΙΝεΐΤ; ΒΟΜ αωυΒΥΒΒΒΙΟ ΜΒΗΕ1.ΑΤΙΝΑ 29 νΟίΟΜΙΝΙΒΟδ Ε5Τ ΑΒδΟίΟΤΑ. ΟΝυΐΙΟυΟΒΟυΒ ΥΟίυΜΕΝ εκΛΓΟ- 

ίΑΤίΝΟΜ 8, ΟΝΟΜϋΐοοουΒ ΗΕΒΒ ίΑΤίΝΟΗ 5 ΡΒΑΝεΐΒ ΒΟίο^ΐΜΟΒΟ ΒΐιιτυΗ,: ιιτΒΟΒίουΕ ΥΕΒο, υτ ρκκτιι ιιιυυβ 

ΒΒΝΒΡίείΟ ΡΒΟΑΤυΒ ΒΜΡΤΟΒ, ε0Ι.ίΒεΤΙΟΝΕΜ ΙΝΤΕ6ΒΑΗ, 81ΥΒ ίΑΤΙΝΑΙΙ, δΙΥΒ ^Κ^Ε^ΑII εΟΒΡΑΒΕΤ ΝΕεΚ88Ε ΕΚΙΤ; . 
3Βεΐ]8 ΕΝΙΗ εΟΙΟδΟΟΒ ΥΟίΟΒΙΝΙΒ ΑΜΡΙ.ΙΤϋηΐΝΕΜ ΝΕεΝΟΝ ΕΤ ΟΙΡΡίεϋίΤΑΤΚΒ ΥΑΗΙΑ ΡΒΕΤΙΑ ^Β^υλΒυΝΤ. ΙΟΕΟ, 81 0018 
ΒΜΑΤ ΙΝΤΒ6ΒΒ ΒΤ 8ΕΟΚ8ΙΜ εθίΙ.ΕεΤΙΟΝΕϋ ΒΙΙ^ΕεΟ-Ι.ΑΤΙΝΑΙΙ, ΥΒΙ. ΕΑΙΙΒΕΜ ΕΧ εΒ>Εεθ Ι.ΑΤ1ΝΕ ΥΕΒδλΗ , ΤΟΜ ^υΟΟΟυΒ 
ΤΟΙ.υΜΕΝ ΡΒΟ 9 ΥΕΙ. ΡΒΟ 6 ΡΒΑΝΟΙΒ 80Ι«υ« ΟΒΤΙΝΒΒΙΤ. Ου^Β εΟΜϋΙΤΙΟΝΕΒ Ρ08ΤΕΒΙ0ΒΙ ΡΑΤΕΟίΟΟΙΛΕ ίΑΤΙΝ^Β 8ΒΒΙΕΙ« 
ΡΑΤΒΒ8 ΑΒ ΙΝΝΟεΒΝΤΙΟ III ΑΒ εΟΝεαίΟΜ ΤΒΙΟΒΝΤΙΝυΐΙ ΕΧΒΙΒΕΝΤΙ, ΑΡΡϋελΒΟΝΤΟΒ. ΡΑΤΚΟΙ.ΟϋΐΑ 00£ ΜΑΝΙΙδεΒΙΡΤΙβ 
ΙΝ ΒΙΒΙ.Ι0ΤΗΕεΐ8 0ΒΒΙ8 υΝ|ΥΕΒ8Ι ΟυίΕβΟΕΝΤΙΒΟδ εθΝ8ΤΑΒ1Τ, ΝΕεΝΟΝ ΡΑΤΒΟΙ^εΐΑ 0Β1ΕΝΤΑΙ.Ι8, εοΚΟΙΤΙΟΝΙΒΟ» 8ΡΒ• 
εΐΑΙ.ΙΒυ8 ΒυΒΙίείΕΝΤυΒ, ΒΤ 1Ν ΤΒΗΡΟΒΒ 800 ΑΝΝϋΝΤΙΑΒΟΝΤΟΒΒΙ ΤΕΜΡΟΒ ΕΑ8 ΤΥΡΙδ ΒΑΝΒΑΝΒ1 Ν0ΒΙ8Β0Ν ΟΚΡΟΕΒίΤ. ΡΑΤΆΟΙΟβΙΜ βΚΜ€Μ Τ0Μυ8 ϋΧΧΧΥΙ. ΕϋδΤΑΤΗΐυδ ΤΗΕ88ΑΙ.ΟΝΙβΕΝ5Ι8 ΜΕΤΚΟΡΟΙ.ΙΤΑ. ΑΝΤ0Νΐυ5 ΗΕΙΙ55Α. ΕχευοκΒΑτυκ ετ υβνιτ αροο ^.-ρ. μιονε, βοιτοκεμ, 

ΙΝ νΐΑ ΟΚΤΓΑ ΊΗίΒΑϋΏ, ΟυίΙ 1)ΆΗηθΙ$Κ, ΡΚΟΡΕ ΡΟΚΤΑΜ Ι,υΤΕΤΙ^Ε ΡΑΙ(Ι8Ι0ΚυΜ νυΐ.60 
υ^ΕίΙΐΕη Ν0Ν1ΝΑΤΑΙΙ, δκυ ΡΕΊΐτ'ΜΟΝτΚΟυΟΕ,^λΧ^^^ ΥΕΚΟ ΙΝΤΑΑ ΝΟΕΝΙΑ ΡΑΚΙ51ιΝΑ. 

1865 ατχο»^ * ΤΒΑΟΙΤΙΟ ΟΑΤΗΟίΙΟΑ. 

8Μ€υΐυΜ XII. ΛΝΝ1 1190-1200. 
ΤΟΥ ΣΟΦΟΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΟΓΙΟΤΑΤΟΥ 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 

ΜΗΤΡΟΠΟΑΙΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΑΝΤΑ 

02Α ΕΚΚΑΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΝ ΥΠΟΘΒΣΕΟΣ. 8ΑΡΙ£ΝΤΙ83ΙΜ1 ΕΤ 0(ΚΤ1δ51ΛΙΙ 

ΕϋδΤΑΤΗΠ 

ΤΗΕδ8Α10ΝΙ0ΕΝ8Ιδ ΜΕΤΙΙΟΡΟΙ^ΐυ; 

ΟΡΕΚΑ 

ουοτοοΝουε ΑκοϋλίΕΝτι δΠΝτ ΕεείΕδίΑδτιει. ΑϋΤΤΟΙΠΙ ηΟΝΔΟΗΙ 

εΟβΝΟΜΕΝΤΟ ΜΕΙΙ$$Λ 
10€Ι €0ΜΜΌΝΕ8 ΕΧ 8Α€ΆΙ8 ΕΤ ΡΛ0ΡΛΝΙ8 ΑϋεΤΟΆΙΒϋδ ΰΟΙΙΕϋΤΙ. 

ΑΟΟυΚΑΝΤΕ ΕΤ ΟΕΝϋΟ ΚΕ00ΟΝ080ΕΝΤΕ Ι.-Ρ. Μ10ΝΕ, 

ΒΙΒΙΙΟΤΗΕε^β €Ι.ΕΒΙ νϋΙΤΕΒβ^Β, 

βινε 
ευιίδυυιι εοΜΡυιτοΒυΜ ιν 5ΐΝ6υι.ο§ βείΕΝτι^ Βε€ΐ.Β8ΐΑ8τΐ€Α κΑίιοδ βοιτοκβ. Ευ8ΤΑΤΗΙ1 ΤΟΜϋδ Ρ05ΤΕΚΙ0Κ. ΑΝΤΟΝΙΙ ΤΟΜϋδ ϋΝΙΟϋδ. νΕΝΓΓ 32 ΡΗΛΙίεΐδ 0ΑίΜεΐ5. ΕΧευθΕΒΑΤΟΙΙ\£Τ νΕΝΓΓ ΑΡϋΟ ^.-Ρ. Μ10ΝΕ ΕΟΙΤΟΒΕΜ, 

ΙΝ νΐΑ ΟΙΟΤΑ ΤΗΙΒΑϋϋ, ΟΜΜ 0'ΑΜΒ0Ι8Κ, ΡΚΟΡΕ ΡΟΗΤΑΜ 1.υΤΕΤΙ.Ε ΡΑΚΙ8Ι0ΚΙ]Μ ΥΙΊ,ΟΟ 
ϋ'ΕΝΓΕΗ ΝΟΜΙΝΑΤΑΜ, δϋϋ ΡΕΤΙΤΜΟΙ^ΤηουΟΕ, ΝΙ'ΝΟ ΥΕΚΟ ΙΝΤΒΑ Μ<*:ΐΝΙΑ ΡΑΚΙ8Ι.ΝΑ. ΤΒΑΒΙΤΙΟ €ΑΤΗΟΙ.Ι€Α. 

ΞΜϋυΐΌΜ XII, ΑΝΝΙ 1190-1200. 

ΕΙΕΝΟΗϋδ 

ΑυΟΤΟΒυΐΙΙ ΒΤ ΟΡΕΕϋΗ Ουί πι ΗΟΟ ΤΟΚΟ ΟΖΧΧνί ΟΟΝΤηΤΕΝΤυΗ. Εϋ8ΤΑΤΗ1ϋ8 ΤΗΕδ8ΑΙΧ)ΝΐαΕΝ8Ι8 ΜΕΤΚΟΡΟυΤΑ. 

ΟΡΕΒυν * αΟΝΉΝΟΑΤίΟ. 

Οβ Τ1ΐ6$δα]οηίθΑ υΓΐ)6 & 1.&1ίηί8 οβρίθ. 9 

ΙβυϋβΙίο δ. Ρΐιίΐοΐΐιβί Ορ5ΐοίΑα:. 141 

8. ΟβΕηβΙπί ιη&Γ(7Π5 ΙηνοοβΙίοηβδ. ^61 

Ρβηβ8Υποιΐ3 δβΓίηο άβ βοάβω. 169 

Αά δίγΐίίαιη ςαβιηάβιη Τ1ιβ85δ1οηίβ6η86ΐιι. 2 Π 

Οβ 88. Αίρΐιβο βΐ δοοϋδ ιηΛΓΐ)ΤΓί1)αδ. 263 

Οθ 88. ιΐ)&Γ(7πΙ)ΐΐ5 ΑπΑΠίΑ, Αζβπβ 6( Ηΐ8&6]6 ίη ίοΓηαοοπι οοη]θ€(ί8. 289 

Οθ ο1)6(Ιί6η(ί& ΐΏ8ςί8(Γ&Ιυι ΟΐΓί8ΐίαηο (Ι6ΐ)ί1β. 301 

ΡγοΙο5118 βά Ρίηάαποβ. 359 

Οβ δίιηυίδΐίοηβ. 373 

ΟοηίΓα ίη3υΓί&Γαιη ιηοωοηβαι. 407 

£χμθ8ί(ίο Ιι^ιηηί ροηΐβοοδίβΐίδ ΠαΐΏθδοβηί, βχ 6(1ϋίοηθ Αοιηβηδ. 501 

ΕρίδΙοΙο. 1245 

ΑΝΤΟΝίυδ ΜΕΙ.Ι88Α. 

δοηίβηΐίβθ 8!νβ Ιοοΐ οοωοιαοοδ βχ β&οπΒ βΐ ρΓοίβηίβ βαΰΐοηϋυβ βοΐΐβοΐί. 765 

Ιηάβχ αά Αηίοηϋ ΜβΗββοΒ ίοοοε οοτητηηηββ. 1333 * £θ8ΐ«ΙΙιϋ βεηρΐ* ΙιΙο βηαιηβηΐλ οΐ €« ςυ» ίοιηιιβ βυροΗοΓ οοιηρΐ6€ΐ11αΓ, Ιαΐΐοβ ρΐΌίΙβυηΙ 6χ ΙοΙβΓρΓβ- 
Κϋοαβ ηοβίΓλ. Ραπβίίβ. — Εχ Τ^ρίβ ^.^Ρ. ΜΙ^ΝΕ. ΕϋδΤΑΤΗΙΙ ΝΑΒΚλΤΙΟ 

ΟΕ ΤΗΕδδΑΙΟΝΙΟΛ ϋΒΒΕ Α ΙΑΤΙΝΙδ ΟΑΡΤΑ. ΤοΰαϋτονΘεσσαΧοτΙχ7^ςσνγγρα^ρ^ιτής8ί(^ϋστέ' ^Ε]Μά€ίη ΤΗα$αΐΌηίΰ€η»ί$ ΥΛ€ΐν<ηΗίΙίια! ηαηβΐΐο ά€ μέτ 1»ϊ ττίς χαχά τάτ Κομγτ^^τ^ ^Ατ^ρότικοτ 
δνσδϋίίμοτος βασιλείας καχεξίας Λόγψ , φ^ 
έχείτος φανΧα ύίαιτώτ καεά της οίχουρίέτης 
χοΛΛή[Τ εχ μαχρον ήΟροίζί^ ταχΟ 6έ Λάτν τ^ 
θβρααευμέτης ύχό τον έΛενβερωτού» μεγάίον 
βαοΛέως Ίσαακίον τ€ν ^Αγγέ,Ιου, διαδεζαμί* 
νου έχέιτστ εΰδαψότως χαΐ ευτυχώς τφ κό- 
σμφ^ χροτοΐφ χάί εύ^ιετείφ Θευν, μετ^ σύ ΛοΛ- έχρχ^ηαΐίοηε (ΗΐίηαηΛ ηΐΐΐίηα!) ΗΗ}α$ »Γ6ίι ηαίε 
$£ ΗαΙίεΛίίί , εηΰ €ο»ηη€Ηί Αηάτοηίά Ιηιρ^ήο (α 
ηεείο, ηηί ρτανο τβα'ηηίηβ σήεηι ί€τταηιιη ηιηΐίη 
αίταηίηΗ νεχαζΊΐ^ €ΐ ηπα 1>τ€9ί τεϋαηταία εϋ α 
§εηετ0$ο Μβρηο ίηιρ€ταίοτε ί$αΛ€θ Αη§βΙο, φή 
ΐΙΙί ^οηα εεηε μ ρτο ^»ο ηηηάί $κ€ϋ0$Η^ ρνον^ 
άεΛίια αΰ Ι^εηευΜ^ηΐϊα ΰε% ηοη ηηΐΐο ροα εχρχτ- 
^ηβίβηι ηώεηι^ άΗΊρεηΐίαηι ίηαχΐηιε η€€β$§αήαηί 
α(ΙίΐίΟ€η$ ίΗ εχεεαίίΐίοηε^ Οεο αά}ηυαηίε , «ι, ικο 
Ι«ιιι^0Γ«, αΐιετ εενηιο εχροηεί* 

σννεφή}Ιηΐτο^ χίιθά Χόγος Λάς ί^μέρας του άΛώται Τ7ΐν ηόΛιν^ έν τφ 

χρήσασβαι όξυχερείς^ ^Τ^ν'^ ώς δέοτ μάΛιστα ^ν^ ^ς αύτφ ββό^ 

έτερος χαιράτ ε^ρηχώς Μεριιιγήσεται. 

Προ&εωρία της τοιαύτι^ς συγγραρτίς, Β ΡτοϋίηιΐΗΐη Ηα)%$ ηατταΐ\οηί$. α' • Π«&λ£ων Αλώα<ΐ{ Ιβτ^ρούμβναι είτε συγγρα* 
φόμεναι μιθ^οι; διοικούνται ώ; τχ ιηλλά ταις 
αύταις. Οΰτ£ δέ άπΛσαις τά; (πιβαλλουνας ήναγχα• 
σμένως ό γράφων διαχβιρίσεται, ουδέ μήν τάς &μτ 
φοτ£ρ(οθ'. χρηστάς ωσαύτως βιοιχονομήσ&ται * αλλά 
χαΟιστορών μέν χα\ απαθώς γράφων, χα\ Οεολογή* 
σει ίστιν οΙ, χα\ ικρ6; φύσεως λόγον ΙμπλατυνεΖται* 
χαι τ);ν φράαιν ββ ψιμιθιώσει πρ6ς χάλλο; άφειδέ- 
στερον, χαΐ τοιιογραφήσει, χα\ έχφράσεσιν ένβγλαΤ- 
σεται, χαΐ δλως, οία Εξω πάθους λαλών, πολλά ^*Λ' 
Οήσετακ πρ6ς χάρ'.ν άχοη; * ούχ άφίξεται δΙ ούδ^ 
των ώ; είχ^;, στοχαζόμενος αντ^ς ένταϋθά γε δτι 
μηδέ παρτ|ν τοΙς άφηγουμ^νοις χαχοΖς, ώ; χαΐ πα- 4. ϋΓΐιΊοιη 6χρυ|η«ϋοη<;9 ΓβΙ&Ι» «νβ <Ι«8€ηρΐίΐ! 
604ΐβιιι ίβτο ιηοάο Ιίΐιβτίι ιΗαη(1Μιυ^. Ν^ο η'ΐο 
οηιιββ οπιιιίηο 0€€ΐΐΓΓ6αΐ69 «κι;Γ«(1ί^ΐιΐΓ β«τίρ(οι , 
ΙΙ6€ ϋα» «ηιίΑΐίίβι^ Ιηΐ6Γ6ΐιηΐ 9Β<|υ«1ίΐβτ ιηεΜι- 

ΪΑ\\ «6(1 Ιΐί8ΐΟΓΪ€ΙΙ8 9ιΟ βΙίορΙβΧ βΟΠρΙΟΓ, «ϊφ^ 

«βηιιοηβηι ρτοΐΓ9ΐΐ(^Ι• Αά ηίααΐ&ιη νβηυβίαίβηι ρΙΐΓ9- 
«ίιη ί«€&1)λΐ »€ οοΙοίϋΜΐβ <1«ρίιΐ86ΐ• υΐιινβ Ιοευΐίι»- 

Α•ΙμΙ& 8ρΙθΒ(1«•ϋ»1,υ|1(Μ1116 ν«ΓΐΚ>» «ι ΑII^6Β^ Μίνβ 

νβΓίΐα^β, Λ^\λΧ\^ ιη«ΐ€ΜηΙ«Γ• Ιοίΐ» νίτίΙ)ΐιβ ηίΐ6ΐιΐΓ• 
Νίΐιίΐ ηοη ί&άβΐ ιιΐ« ςα«(1 >α&ϋΐ4ΐι β•ι» 0Φ 8ρο€ΐ«η8• 
.<ΜΜΐι ηλΓΓ&ιίι βα1»ιηίΙ»ιίΚ>ιι& ηοη λΙΓυοΓΊΐ, ιηοα)€- 
84:«η( 8ί£4|ΐι« 63β αβϋΰπΐ)»^. Ιϋΐ ςαί(Ιοηι »κα 8ϊηι- θαίνεσΟαι, χα\ αυτά δΙ^ φράζειν έκεΐνα. Κα\ούτωΟρ|0χ τΰΓΰιη 8θήρΐθΓ• ΙΙΙβ νβΓΟ ς»! Ι)ΐι]ν8 Ι)ί8ΐ0' μίν 6 τά πρ6ς Ιστορ(αν διπλών, 'ϋ δΐ χα\ συγγρα 
φόμενο^ χα\ χρωτισΟεΙς χφ χαχφ, πάντων ίχείνων 
προοάψεται μ^ν άναγχα(ως, ούχ έκΐ τοσούτον δέ 
μδνφ πλξονάζειν οφειλών τφ πάθει, χα\ αύτφ άνα- 
λ($γως τί) χατ* αύτδν προσωπ(χ)| ποι^τητι. Τοΰ λάου 
μέν γάρ &ν, τίνα &ν Ιχοι ψάγον, εί; χόρον παθαι- 
ν^μενος; Β(ψ δέ άνειμένο; τφ χατά πνεύμα, χα\ με- 
ταςυ του πενθεΤν χαΐ του εύχαριστείν τφ χρε£ττονι 
ουχ έπιτείχισμα &ρυμν6ν, άλλα χάος μέγα βλέπων, 
φείδοιτ* &ν άχράτως τραγ(|)δε{ν . 'Ο δ* αύτ^ς ούδ* άν 
παίζοι, χορεΰων έν πένθεσιν, δποΤον δή τι χι\ τδ 
πάνυ καλλυνειν τους λίγους χομμωτιχώ; έν σχυθρω- 
ποϊς πάθεσι. Κα\ τά άλλα δέ συγγραφιχά εϋδη σω- 
φρόνως μεταχειριειται χατά μέθοδον Ιδίαν, οΟτε Τ'νΧί ΑΟ £3ΐ2ΐηίΐΗϋ8 Ρ3ΙΓ8 Γκϋ, Ιΐ»€ ΟΙΠΗΙΑ ρΓ»! 

η60688ΐαΐ6 86<1 ΙβγίΐβΓ ΐ^ηι^ι, ΟΗΠ) Ηϋ ηοη Ι^υΐ'ΐ 
οριΐ3 8ΐΐ ρλ$8Ίοη6, Ιιοφςιιβ ρΓΟ (|ΐια1ϋ»ΐ6 ίρχίυΒ ροΓ- 
80η». Οιιί 81 6Χ ρορα1α688€ΐ« ηιιαηΐ» νίΐυρβηΓιΟΐιί 
6$86( οίΗίοχίιιβ, οΙ) ηίοιιυιη «ΓϋοΓβιη ! Ουί νβπι 
ηιαηΑο ηιοηυη8 68( 86θυηάυιη 8ρίΓίΐυιη, α&(»ι- 
ςαβ ίηΐβΓ ΐ2ΐαΓγια&•ι |{ηΐΐΑ8<|«ίθ ΟιηηίροιβίΑΐί »{«&- 
(1&8»ηίΙιίΙ ίύ€χρυ|;α&Ι>ίΐ6• 8θ4 ηΐΑβη^οι <^^:^ο<( ν'κίβηβ 
ηιίηίηιβ ΐΓ3({(Β<ϋ3αι Α^βΐ• Ι4βΐη ηοη Ιυάβν» ιηβιΐΐο Ιιι- 
οΐυ β»Η9η8, ςιιηβί ίη ι1ιβ6η4•8 ΐΓί«1ίΙ>υ8 βοηηοοβηι 
οπιηίηο ίιΐ€»Γ€ΐ ; €Φΐ«ί»4Ηβ 8θπΙιβη(ΐ2 ΑίηιυΙ 89- 
ρΙβοΐβΓ ά\χ\%^Χ 80€Ηη4αιιι ρΓορήληι ηοΙΙιο^υηι» 
ηβο ιΙθ€ΐιοΐ6ηΐ& ηονλ ΐΓ&(Ιβη8 Βκυΐ ΒΐηιρΙοχ ΙιΙβίο- 
Γί£ϋ8, ηβΰ 8Γι« «ιυ^β ηοϋίΐι ββίαοΙβιΓιοηβ 4ΐθΰΐΓΐηχ- .,_,„, ,^ - - , — _. — _, — — -,^_ -^ 

παράδοξα έχτιθε\ς άχοΰσματα χατά τδν απαθή Ιστο- ςαβ θ8ΐ6η8ίοηβ ίυνϋηίιιηΐ 4|Μί 8ΪΐΒΐ1ί3 ηοη 8υηΐ 
ριχίν, ο6τ' άλλα, δσα πρδς ούχ άχαιρον φιλοτιμίαν Ιη ΑΜίιηο βχρβτΐί• χαΐ πολυμαθία; Ινδειξιν οΐ £ξω πάθους τεχνάζοντατ•. 
β'. ΕΙ το(νυν χαΐ έμέ τοι^νδε τινά ή ποιροΰσα συγ- 
γραφή διαδε{ξ£ΐ, αύτίχα φανείται. 'Λρξεται δλ ό 
ύποτεταγμέ^ς λόγος άναγ/.α(ως έξ αύτου πάθους, 
οτι μι^δε ψ τδν έν έλεεινοϊς Λντα μί» τραγιχεύσα• 

Ρατβοι.. οκ. αχχχνι. 9. δί 6Γβο Ιιοο ρη68€η8 80Γίρΐυηι ηιβ ίαί896 Ιαΐβαι 
ρΓθΙ>ΗΐυΓυπι 6$1, 8ΐαΐίπι τί<ΐ6ΐιί(ιΐΓ. Ιϋο »υΐ6πι κιτ- 
η# €χ ίρΒ» |»88ΐοηο ίη€ΐρί€ΐ» £υηι οα», ςηί ϊη 
ηοάΙίΑ €Αΐ«{ηϋ»ΙίΐΜΐ8 Υ6η»1)3ΐυΓ, ηοη ρηαιηπι 1»- 

1 η ΕϋδΤΑΤΗΙΙ ΤΗΕδ5ΑΙΟΝΙ0ΕΝδΤ3 ΜΪΪΓΚ0Ρ0Ι.1ΤΛ 12 

ιηοηΐϋΓί ηοη βπαΐ ρθ5$ΐΙ)ίΐ6. Οβΐιι^ο Ιαιηβιιΐιιΐίοηύ <]6• Α «θακ τό γε πρώτον. Εΐτα καθιστάμενο; του οΓχτπυ, ρο$ίΐ9, &ιΐΰΐοη(|υβ ιη&ΐί 61 3$$6θ1ί8 ΊΗίυϋΓΑϋΐΑ 3ΐί(|ΐι& 
ΓχρΓο|[)Γαΐιοηο, ρΐαηβ 63ρϊ(5ηΐ6Γςυβ ιη»(ΐ[η!ΐ ςυοιχυβ 
6Γυη( (ϋοβηϋα. Αίςυβ ϋίο ββηηο ραπίπι &ίιηρΙί€ί- 
1•Μ•, υι οροίΐ6ΐ)αΐ, ραπίιη οΐι^^^ππίίυβ :ι ΰορΙΙβ ίηοΐ- 
ριοί, ()ΐΐ0(1 ίιηροΠυιιβ ρΓβκρο&ίΐιιιη €0ηΐ6ΐ4ίιη ογ- 
ίΐϊη^ΐίιιιςιίβ ιΊι Ιιη1)(^ηιί:ι ηηΰΐη Ιοςιιοικϋ Γ6θί(1ρ(• 
ηιΐΓ8ηηι<]ΐΐ6 ςιι» δΐιηΐ βχρα^ζηαΐίοηίΒ Γιΐδίυβ Ιαη* 
(;ϋ1, €11111 61 ίρΗ2 $ί11)υ]υ8θρ6η8 ρΓΗΟΪρυπδ δ6οριΐ8. χαί τι πρ^^ς ^ίρο; ύπομεμψάμενος τ6ν αίτιον χα\ συν- 
αίτιον τοΟ χαχου, γενήσεται του χζ\ εύχρινώς χα\ 
σ^φώί, έπ{ τι δέ κα\ μεγαλείως άφηγείσθαι. Κα\ πή 
μ^ν αφελώς, ώ; έχρ9|ν, ττή δέ χα\ γλαφυρώτερον χα\ 
ίτ^ χεφαλής ήργ μένος, ής ο6βΙν χαιρ(ως πρεσβύ- 
τ^ρον, χαταβήσεται ε Ι; τ3^ έχόμενα χαθ* εΙρμ^ν χα\ 
τάξιν ου κάντη άπεριλάλητον. Κα\ &ψεται πάλιν τών 
τη; αλώσεως πλ^κτύτερον χατά π^σαν άνάγχην ϊπε\ χα\ αυτή μάλιστα πρ6 έργου ύποβέβληται τι] συγγραφή. 

3. 0(ΐοηΐ3ΐιι ν^ΓΟ ίη 1ιΐ8βίβηαΐβλΐΓιΓ68υι0ίνίηΊΐα8, γ'. "Ότι δέ χαΐ σημεία έ ν το?ς τοιοότοις «ρο- 

ςιιοΐ ςυίιΐϋΐη 6ΐΐ;ιιΐίΐ Ιυηε &ρρ9Γυ6Γυηΐ, (Ιβ ςιιί5ιΐ8- φαίνει τ^ θείον, & δή χ&νταΰθα έμφανο>ς προέλαμ- 
(Ι.ιηι 86ΓΠ10 ηοδΙΟΓ 8θΙ*Γ<6 Ιοςηβΐιιΐ'. Νοη Ι&εβϋίΐ ψε, προτεφάψεται χα\ τοιούτων τινών ό λόγος ε Ις 
<ΐ•:οςπ6 ο:ιιΐ833 ρ6€ε&ιιιίηο5α8, ρΓθρ(6Γ ςιΐ28 οαΙ:ι- η σύμμετρον. Ούχ άποστήσεται δ& ούδ^ του έχθέσΟαι 
ιιιίΐ::1ϋ8, ίρ5ίι|αο ίΐβϋΐ 2ΐιιο>θΓ68 111 ορ6Γ6 ]ϋΓ6 ρο- άμαρτητιχάς αΕτ{ας, ών Ινεχεν τά δεινά, δ χα\ αυτό ηυηΐιΐΓ. Ιη^μιϊΓϋΐ νβΓΟ ραιιΐυΐιιηι Ιΐ38 οαΗ838 86π- 
ρΐιιυι ίη Ιίιιβ υηιιΓιβ ΐΓ3ειι&Ιθ8 ίυχΐ3 ηΐ6ΐΙιθ(!υιη 
ιΙοο(Γίη:ιΙ(Ίΐι. Νοο βιΓιιη ιη &ϋο ΐ6ΐηροΓ6 Γβΰο^ιιίΙ» 
νΐ'1 Μίκΐίΐα^ 81101, 8ΰϋ 6υιη 86ΓαιθΓίηαΐίοη68 (ϋβΓυιη 
>9η€ΐοΓυιη ]ο]υηϋ &ιιηΙ)ΐΐ8 βχαρίυιιΐιΐΓ, ιιΐ ίη ρΓ2Γ• 
(ϋϋ9ΐίοΐΐ6ΐιι^36Γ3ΐιι βαί&ΙαΓ, 86ηηο ιιθ8ΐβΓ Αΐίο ιηοάο 
ΐηοΙιοΑίιΐΓ , βοίΐίΰϋΐ « οαΒίίβ ηυ» ρ988Α 68ΐ οί- 

νί(38. 

Εχοτάιηηι €Λρη§ηαΐΙοηί$ ηατταίω. 

Ι• Τβιηρυβ Ιιοο ρΓ3ί&6ΐΐδ, δί ηιιοϋ βΐίιιϋ ΓβΓυιη 
βΐ3ΐιιιιχ νίάϋ, (|ΐΐ6ΐιι Ιιοιηο ρ388{οηΙ$ βχρβΓ8 8ΐ3ΐΐ8ςυ6 οΐ συγγραφ^μενοι έν Ιργψ έλλδγως τίθενται. Άνα- 
9χα)^ύσει δ& άμυδρώς ή συγγραφή τά τοιαύτα 
αίτια έν ύστέρφ του δλου λόγου χατά μέθοδον διδα- 
σχαλι/ήν. Ου γάρ έν έτερο(φ χαίρω χα\ άνέγνω- 
σται χα\ έχδέδοται, άλλ* δτε ο( προεισόδιοι τών νη- 
στίμων άγ(ων ήμερων κατηχούνται εΙς άχοάς ώς 
άποτελευτ^ν τδν λόγον βίς διδασχαλίαν έχχλησιαστι- 
χήν, άρζάμενον άλλως, άφ* ών χαχών ή πόλις Ιπαθβν. 
'Αρχί^ αύτοντσν συγγραφικού Λόγου τ^ςάΛώσεως. 
α'. Έφηνε κα\ ό χαθ' ήμά; άρτι χρόνος, εΓπερ τις 
έτερος τών πάλαι, ύπόΟεσιν, ήν απαθής μενάν- Ιθΐΐ|[6 αΙ) 1]ΐι]ιΐ8 ρβηοαίο , ιιυίβηιιηι ηοη ιΐ.ιϋίΐ»- ο θρωπος χαΐ μχκράν έστω; του χατ' αυτήν κινδύ- 
νου μεγάλην εΓποι 1ν, κα\ βαρυσύμφορον, κα\ πάν- 
δεινον, κα\ άπευχταίαν, κα\ ού ^^ον φορητήν, χαΐ 
πολυπενθή, κα\ δακρύων πηγάς έθέλουσαν, κα\ τοι- 
αύτα τίνα. Ό δέ δικτύων, 8 φασι, πϊΐραθε\ς χα\ 
καθ' ήμβς ένειληθ8\ς τψ πράγματι, ίσως μίν ούκ άν 
εύπορήσοι, πρδς άξ£αν όνομάσαιτδ κακ6ν, έκκρουό- 
μενος οδπερ έθέλει νοείν, τψ ποικίλιρ καΐ έπαλλήλψ 
τών συμφορών, δσαι κατέχασκον έκαστου τών δυστυ- 
χούντων, πολλαϊ; κα\διαφόροις οίκειούμεναι κλήσεσιν. 
Ε1δέκα\ δυνήσεται κατευστοχήσαι του κάκου πρ6ς 
έπος, έροί άν αύτδ ούκ άπεικότως φωστηρος μεγάλου 
άφάνειαν ουδέν μέν εκείνος λέγων πρδς πάθος (έχρήν 
γάρ άλλοις όνόμασιν ένταϋθα παθήνασθαι), τίρ μ«γα- 
λεΐφ δΙ δμως ορθώς έπιβάλλων του δυσπραγήματος. 
Ρ'. *Η γάρ ου τοιούτον τι τ6 τήν έν ταΐς ύπ' ούρα- 
νδν πόλεσι πάνυ λαμπρ>^ν φιίνουσαν θεσσαλονίκην 
ο5τω παθεΤν, ώς νυν έχει; Έχει δέ, ώς άν άπεύξαιν- 
το χα\ εχθροί• ώσε\κα\ καλόν εΤδος άφανισθέν λυ- 
πεί κα\ τ6ν ήν δτε άπόστοργον, ώμοι δαίμονος! δς 
οδτω ΡριθΟς τηλικαύτης πόλεως εύ8τηρί(;ι ένήλατο 
χα\ κατέστρεψεν. Απήγαγε μ^ν οΙ»ν αΟτήν τέλεον, 
ώ; μηδέ λείψανον ένα-ομεϊναι παλαιάς καλλονής. 
Κα\ τείχη μέν αυτής ήχρενωμίνα, κα\ Ιερά τά πάν- 
τα κατηκισμένα, εΙς 6σον ουδέ τόπο». τολμητο\ πάσι 
κα\ ο'κοι ευπρεπείς κατησχυμμένοι • κα\ περιουσίαι 
πολιτών, αΐ μέν ήντλημέναι,αΐ δ' έκχεχυμέναι,καΐ άλ- 
λως δέ διεσπαρμέναι, τί άν λέγοιντο, Ινθα ούκ Ιστιν, 
ώς έχρήν, αυτά διίξεσθαι; Τ6 δέ έν .ί) πόλει πλήθος, 
ου μόνον τδ στρατιωτικών, άλλα κα\ τδ λοιπόν, δσον 
έν Ι2ρ^ πολιτείςι τ!ί κατά κόσμον, κα\ δσον δέ λαϊ- 
κόν, τίς άν ές άξίαν δαχρύσειε; Να\ μήν καΙ δσον 1»Η ίΙίοοΓβ, (ζΓίΐν^ιη, οηπί 6ΐιΐ3ηιίΐ8ΐ6 ρΐϋηιιιη, 3ΐ)- 
ΙΐθΓΓ6η(]ιιιη , Γβιβ ΙηΙο1βηΙ)ίΐ6Πΐ , οιηηιηο ΐ3ΐηοη• 
Ι:ιΙ>ίΙβιη, 6χί|[6ΐιΐ6ΐη ΐ30ΐ7(η&Γΐιιη ΓοιιΙβ5, 61 ΙΓΐ8 8ΐ- 
ΐΗίΙί9. Ου! νβΓΟ, υΐ λΐυηΐ, οορίυβ Γ6(ί1)ΐΐ8, ηο8ΐΓθ- 
ςυ<ί 06^1 κι ββι ΙιηρΙΐελίυβ, ΓθΓ8ΐΐ&η ιιοη υαΙογοΙ 
€θηνβιιί6ΐιΐ«:Γ &ρρβΙΙ&Γ6 Ι8€ΐΐ(1 ΗίλΙιιιη , Ίη οοι^Ηα- 
ΙιοΐΝϋηβ '^υίβ ΐιΐΓΐ)8ΐυ8 ηιυΙΐΗικϋηβ 8ϋ666δ8ίοη6ςυ6 
θνβηΐυυιη ςυί ςιίΑβΙ &))80Γΐ)6ΐ>3ηΐ ιιιιαιηςιι«ηΐ(ΐυ6ϋ3>• 
Ιηιΐιίΐ8ΐυη[ΐ, ιιιιιΙΐ38 αο τ&πα3 3ρρ6ΐΐ8(Ιοη68 ΰχί^βη- 
Ιι.'8. 0ιΐ3ιιινί8 νβΓΟ ΓΧΰο^ιΐβΓΟ ρο8^6ΐ ιηαΐί ϋβηοηιί- 
ηβΐίοηβηι , Ιιοο ηοη ίηαιηβηιο «ϋοι^Ι ιη3{[ηί Ιηηιίηίβ 
ιιηιΙ)Γ2ΐπι. ΙΙΙβ ηίΐιίΐ λ(Ι οοηιηιονβηιΐοδ &ηίηΐ08 ϋΙ- 

00Π5 (&Π38 νθ€ίΙ)ΙΙ8 »1ϋ8 ίυί886ΐ ΙΙΙβηΐΙΐΙΙΠ ), Γβ6ΐ6 

Ιαιηοη ιηηςηΊΐυϋίηί ιηβιΙοΓυπι ηο8ΐΓθΓΐιιη αϋϋβΙ. 

2. Νυηι οπίιη {ηΐ6Γ 6Ίνιΐ3ΐ68 ςιι» δΐιΐ) οοβΙο βιιηΐ Ι> 
ηιαχΐιηβ (ΙΟΓβηδ ΤΙΐ6883ΐοηΐ63 ΐηηΐιιιη ρ&Γι <ΐ6ΐ)Ηίΐ, 
ηυ^ηΐηπι ηιιηο ρΒΐΙΐυΓ. Εο βυΐβιη (ΙβνβηίΙ, υΐ 
ιρβί Ιΐ08(68 Ιΐ0ΓΓ6ληΐ ; Γβείββ Αΐηαβίχ οηιοΐη €οη- 
ΐΓί8ΐ»ΐ εΐίαπι ςηί £ηΐ68 ηοη βηιαίιαι. Ηβιι ! ίηΙ« 
ιηΙ^υβ ΙηηΐΟ; «ινΗ«ΐΙ$ (!ίνί<ϋ8 ΙηΓβ8ΐιΐ8 ()68ΐΓΗχ}1 
β3;η 30. ύθιι«ηιηρ9Η ; ι1<^τ38ΐ3νΊΐ ^οίβηι ίΓ3 ιιΙ ηιιΙΙυηι 
ριί.ΗΐίιΐΦ ρηΙ( ΙιπΙιΐ'Γπιίβ νβδϋ^ηιιη Γ6Πΐ&η6α1. ΜιιΗ 

ΐί«18 ϋίηΐΐί ΟηΠΚίδςυβ 9Βιΐ68 836Γ96 (Κ'8ΐηΐϋΙ» 

Ιου» οικηίΙ)π8 νβη6Γ3ΐ)ί1ί3 : ηοΙ)ίΙβ8 ϋοππιβ •νΐο• 
|;ιΐ£ : ορΓβςυβ οίνίιηη 3ΐί3! 3ΐ>ΐ3ΐββ, 311» 6ίΓιΐ8ΐ*, 
αΐί.κ (!^^^ρϋ^5£. Οιιΐ(1 ρΙηΓ3 Τ ΙΓιο ηοη 68ΐ Ιοουβ, ιιΐ 
(φ(»Γΐ6Γϋΐ, 1)Χ0 ροΓ 8ίη£ηΐ3 ΓΐΐΓβΓβηϋί. ΜιιΙιίΙα()ο 
ν ΙΌ ΓδνΙΐηΓι» ι:ομ 8θ1ιιιη ιιιίΠίβίτίβ, 86(1 οΓίΑπι εχ- 
Ι«ϊΓ3, ί3πι ι•Ι(Τ(ΐ8 {ίχοηΙαΓίδ, ςπ3ΐή Ιηίοΐ, ςυί3 83Κί8 
11^ι^^62ι ΙϊΐνϋγιηαΓυΐΜ ? Νβοηο.Μ 61 ({υί (ιιιηυΐΐαηι ίιι* 
^ι-αηΐ, τυια ΙιΙ 8θ1ϋ9Γϋ ίη ροΠηοι ρΰητβηΐβββηΐ, 13 ΒΕ ΤΗΕίδδΑΙΟΝΙΠΑ ϋΚΒΕ Α ΕΑΤΙΝΙδ ΟΑΡΤΑ. II 

του ρίου -Λν φΙοΤσβον βιοκρουσάμενυν, ώς εις λιμέ- Α οηιπθδ ςιΐ38ΐ Ιοοιΐ8ΐχ, ίη ηΐ658β ί{;ηο Γιΐ(ρΐΦ, ί^ηβο 

να χατήντησι τδ άπρόίτον της ένοιχήσεως, πάντες ο5:οι ώσε\ χα\ άχρίδες, ΐϊυρ\ χατά λήϊον Ιλαυνίμβ- 
ναι, τ5 χαυφτηρβί μάχχ^ προ; βλεθρον έξετ-.νάσσοντο. 
Κα\ οΐ μίν ΐ:ο)^μιθ( κεριατοι/ί^οντες, Ουμου πυρ έξέ- 
χιιον έπΙ τ6 πολιτιχίν ίπαν * έχ^Γνοκ δέ οΐ μέν έπι- 
χαταλαμβαν^μενοι, χα( που χα\ σπάργανου μενο( πυ- 
ρ\ τοιοΰτφ πάντοθεν, ούχ βίχον διεχπίπτβιν, Αλλά οβηαηιίιιβ βϋ ιηοΓίοπι ΐΓαΙΐ65»ηΙυΓ. Ηο»1β$ »ιι- 
Ιοηι οίΓ€υπιουΓΓ6ηΙβ•, ίη οπιηβ «(ΙίΓΐΰίυιη ΰίνίΐαΐίβ 
ίςπβιη ιιηΙ(6ΐ);ιηΐ ίΓ;ΐ}. ΙΙΙί νβΓΟ, «Γιί (ΙβρΓοΙιβπδί 
ρ3$&ίιηΓ|ΐΐ6 6ΐ ιιικϋςιιβ Ιιοο ί|{η6 ςίΓουιηίαδί,ηΊΟ Γιι^ο- 
Γϋΐκ ηοη (ια1>6ΐ)αηΙ, 56(1 ιηυΙιίΓυπιΐθ ρβηοιιΐιιιη νί- 
<1<1)&ηΙ ; Αΐίί νβΓΟ Εα§;ί4ΐΊ8 ςιίλβί «οίηϋΐϋβ, ο Ιοοβ'ιιι* 
ςηο Τ6ΐίΐΙ)3ηΙυΓ. ιηλυειδή τ6ν χίνδυνον βΤχον * ο( δέ δσα χα\ σπινθηρσκ τοις βέλβσΓ πό^^ωΟεν Επασχον τ6 χαχόν. γ, Ήέλιος μΪΊ νέον προσέ^^αλλεν Αρούρας, ούχ 
ί ϊ/ε δΙ τίιν θζνάσι ον διαλδσβι νύχτα • άλλα χατ- 
(χαυχοΕτο του φωτ?>ς ή των πιπτδντων ζο'φωσις. 
Ούδω τις ίφ6η τ^ γλυκυν Οπνον άποΟίσθαι • ό πι- 
χ,ο^ς χα\ άνέγερτος αύτλν διεδέχετο, χα\ δναρ χαχδν 3. Μοϋο $ιιρΓ& €8ΐηρο8 &οΙ &ρρ3ΓυθΓ3ΐ 'ηβα |ΐΑη<^ 
ηοΓαβΙαιη ηοοίβιιι ιοΙνβΓβ ροΙυβΓαΙ, ββϋ Ιιιηΐΰΐι (Ιβ- 
Γίϋ6ΐ)3πΐ ο«8οηΐ(η ΐβιιβϋΓΧ. Νοικίιιηι (|ΐιί8ςυΑΐη 
βοιιιηυπ) (ΙυΙεβιη βχούΐβΓβ ροΙιΐ6Γ3ΐ, 86ΐ1 Αΐη3Γυ8 
&1ΐΗ8(ΐιΐ6 Ι6η6ΐ>α1, 8θΐηηίο<]υ6 ιώαΙο βί 8υοε688Κ ίφ(στατο Οπαρ τΐ| χεφαλτ; * χα\ δ βλέπων αύτδ χατ- ^ υΙβϊο νβΓ», ίΠαπιςυβ εοηΐβιηρίαηΐββ ίηιηοΓίβ οοο1ιΐ8ί έμυεν ε!ς θάνατον• Άπηλλάττετο χλίνης έγρηγδρ- 
ΰίως λίγψ• χβ\ ό πολέμιος σίδηρος άλλως αύτίν 
χατέχλ'.νεν, ώς έχεΤνος χαίρει χοιτάζων. Πολλοί; δλ 
XII ήμιγύμνοις ίτι τΐ) χαχ^ν τοΰτο Οηρίον ένεφύ- 
ετο, Γνα μηδΐ χάμοι τους δδδντας έντρίβον σωμάτων 
χιλΰμμασι. Κα\ στρατιωτών μέν, ήδη δΐ χα\ των 
άλλως ^ωμαλέων, ή χα\ δλως άχμαίων β.Γπερ ό πδ- 
λιμός έδράττβτο χα\ διέσπα, Ιμπείρας δξέας δνυχας, 
έχαινοπράγει ουδέν* φίληδεΖ γάρ σώμασι τοιούτοις 
ίχΣ?νος, ύφ', ([)ν χα\ συγχροτοΰ μένος θεραπεύεται ώς 
τά πολλά * εΐ δΙ χα\ άνδρας άθλιους ΙφίλοτιμεΓτο 
άπάγειν, ήδη τυμβογέροντας δντας, χα\ εΙς γη ν 
χεχυφ^τα;• χα( που, πρινή χα\ πληγήναι^ γινόμε- 
νους του Χάρωνος, οΤς τφ δέει παρίβντο « χαΐ γραυς 8υηΐ οευΐί. Η^ιίϋηβ \\%\\ιχ ηιυΐ3ΐιΐ8 08ΐ Ιοοίιιβ» 
ΙλοβίΠβςυβΓβΓΓυπι αΙίΙβΓΓβοΓιηΑνίΙβιιιη ςυί ((βιιϋΐΐηβ 
()ί8οιιΙ)υ6Γ8ΐ. ΜυΙΙο& γβπο Αΐΐΐιυο ββοιίηυιίοι ίανβ- 
6ίι !)»€ Γ6Γ& ουί ηοη 88ΐΐί8 Γυίΐ 8ΐιί8 ϋβηΐίΒηβ €0γ- 
ροΓϋτη Τ6ΐ8η)6ηΐλ (ΙίΙ&ηΙα880. 8ί υηβυΐίβ «ουίίβ 
(ϋΐ306Γ311 8υη( Ηΐί1ίΐ68, ΑίφΙβ «Ιίί ΓθΙ)α8ΐΙ νβΐ 
ςυι οιηηιηο £ΙΑ16 ΟοΓβιιΙ ίη ρα^ηλ,ηίΐιίΐ Βΐίηιιη 
1ιυ]υ5πιο(1ί ΰθΓροπΙ>υ8 1>βΠαηι <1βΐ60ΐΑΓί 8ίςιιΙ(1«ιι• 
ίη 118 ρΓχοίρυυΗΐ ηαΐΓίπιβηίαηι ΙηνβηίΙ. Ββ(Ι ςπΌ 
βίοηα 8ίΐ 8βηβ8 ίηιϋβοϋΐΰ• ΐΓυοί(ΐ8Γ6» ηαί ]Μη 88ΐ8ΐιΙ 
)3ηυΐ8 ΐιιηιΐιϋ, ίη ΐοΓΓαπι ΐηοΠη^ϋ, ςυίςιιβ, ρΓΐιΐ8'- 
ςυαηι ΓβΓίαηΙαΓ, ΟΐΐλΓοηΐίβ ^υηΐ, €ΐι]ιΐ8 ρΓ9Β5€η- 
Ιία Ιίηιοπ 651 ; αηιΐ8ςμ6, ρΐ6Γ88(ΐαβ 0€υ1ί8 €9ρΐ«8, 
8υΓ(ΐ3$ ρΓχ 6Χ(Γ6πΐ3 86η6ΰ1υ1β , ηβο ΒΓΟίΟΓυιο ίαΙ- δΙ, τάς πλείους χα\ έξ ομμάτων οΟσας χα\ χωφευού- ^ ΚυΓ3 τίϋβηΐββ, ηβΰ ΙοηίίΓα» πιίηληΐίλ 8ΐυ(1Ϊ6ηΐ68 ; 
σας δια βιθυ γήρας, χα\ οΟτε βλέπουσας τδ τω- Ιιοο ηοη ρΓυ ϋβηβ Η3Γ8, 864 1ΐ2ΐ8ΐ3ΐ ΓιΐΓβηβ 86{;1ιΐ(ϋυ8 
ν!πλων άστραπαϊον, οΟτβ βροντής αίσθανομένας της 1π<^3ηΪ6η8 ορβΓαίιΐΓ. 
έ* άπϊΐλών, άλλα τοΰτο ού φρενήρης "Αρης, άλλα δδρυ ένήργει μαινδμενον, χα\ ξίφος ούχ βύδιάχριτον. 

δ'. ΟΓχτισεα δή ταύτα βροτοίς * (λεειν^τατον δ& , 4. Ηκ€ «ςυί^Ιβιη 1υ6ΐιΐ08« ηΐ0ΓΐΗΐ1Ι>υ8. δβά <|ηο(Ι 
ότι χα\ βρέφη συνέχειντο το?ς παντοδαπώς πίπτουσι, ρΓ%€ίρϋ6 «ηίπιιιιιι 6οη)ηιαν6ΐ : ίηίαηΐ68 υϋίουηςιιβ βί• τά μέν συνεχχεντούμενα ταΤς φερούσαις άγχάλαις » 
τά δέ τψ χατα^^ίπτεσθαι ύπδ δέους ή χαΐ φόνου τών 
βασταζόντων, τά πλείω δλ συγχαταπατούμβνα. Ή 
γ3(ρ του φβύγειν άνάγχη χα\ τοιούτον άπλήγα φδνον 
έτυράνν<ι, τδν μίν, Ισω τών &χχλησιών ώθιζομένου 
του λάου ,. χαΐ τ|| συμπΛήσβι δύστυχου ντος ψυχών 
άπαγωγήν • τδν δέ περί τής άχροπόλεως τήν εΓσοδον, 
δτε, πολιμιχου δόρατος άνω του χατά θάλασσαν έφου 
πύργου άρθέντος το3^ς άντιμάχοις εΙς σύσσημον τού 
την πάλιν ήδη χαταπεπονήσθαι, ώς χα\ άνα^όιχάσθαι 
τους βουλομένους Εξωθ^ν, τδ μέν χάτω περιείναι άπέ- ηιυΙ οιιηι 0(Γ8ί8 ]8€£ηΙβ8, λΐϋ ίη(6Γί6αί ίηΐ6Γ 1)Γ86(ΐ!α 
ηιοηυ3 , «Ιίί (ΐ6]6ΰΐί « ροΓΐ8ηΙίΙ)υ8 86υ ρΓββ ΐίιηοΓβ 
86υ ρΓ» 0Φ(ΐ6,ρΐ6Γίςυ6 6οη6ΐιΐ6;*1)λη(υΓ. €»<Ιβ8 6ηίηι 
8Ίη6 ιοίυ Γιΐ|;Ί6η(1« βΓλΐ, Ιυαι ρορυΐί Ια 66ύ!68ΐ38 Γ.οη- 
ίιι^ίβηΐίβ «Ιςυβ Ιη ΐηΓίχ αιοΠβηι 8€6γΙ)&1ιι ίητΰηίβη- 
Ιί8,1ιιιη ίηίη($Γ688ΐι &Γεί8,6υπι,Ιΐ3βΐΑΗθ8ΐί1ί <Ι6 Ιυηΐ 
0ίί6πΐ3Γι (|ΐΐ3Β ίπιιηΐηβΐ 9Β(|υοΓΐ, 6ΐ6ν:ιΐ3ΐ εοηΐΓ3 λϋ- 
▼6Γ83ΐΓίο8 ίπ 8ί({ηαιιι υΓΐ)ΐ8 Ιαη ΓβάβοΐΦ, ςιίΑβί νβΐ- 
Ιβηΐ 6(ρΓ6(ϋ, «α 8υρ6Γίυ6Γί( ίι^ηοΐαηι β8ΐ : ρΐβπςαβ 
αυΐ6πι ΙβνβινβΓληΐ θ6υ1ο$ Ιη άγονοι ςυιβι ίη πιοηΐββ 
υη<36 8ΐ1)ί τ6ΐιΐιΐΓ<ιιη «υχίΐίαπι 8ρβΓ3ΐ>3ηΐ• γ*;ωστο* ήρανδλ τοιις οφθαλμούς οΐ πλείουςώςβίς 6ρη τήν άχρόπολιν, Ινθα βοήθβιαν λχαραδόχουν αύτοΐςίσεσθαι• 
ε'. *0 δ^ μάλιστα τήν τού χαχού πολυφθορίαν Ο 6. Ουοϋ 3I1^6Iηοι8ι^πι6I1α^I18^311ιηα^ι»ι^8 6xι^^ιηΐ- ένταύΟα κατηγορεί, τούτ' ήν, δτι ταΤς νεχριχαις θη- 
μΐύ^Λαις χα\ άλογων ζώων σώρβυμα παρετέθειτο. 
'Αχωρή-ου γ3κρ δντος μιά πύλ{) τού συνε^^ευχότος 
άνω λαού , χα\ βιαζομένων μίν παριβύεσθαι , ώστε 
σώζεσθαι, μή (χόντο>ν δέ παραδύεσθαι έχάστων, τών 
τε πεζών, τών τε χαθ' ϊππους, ό χατόπιν θέων ^ρ^^ς 
δ/λος τδν προάγοντα, χα\ τ} Ιπιπτώσει πάσχων ΙχεΓ• 
νος τδ δμοιον ύπδ τών όπισθαίτερον έγχειμένων, ουδ* 
αυτών άπηλλαγμένων τού χαθ' ε1ρμ?>ν ούτω πά^χειν, 
εΙς χολωνδν θανάτου μένων Ιχορύφου τ^ σύμπτωμα, Ι8ΐ€ΐη 3ΰ6υ8358ΐ, 6Γ3| ΑεβΓΥΗβ ]αΠ16η1οηΐΠ) 366Γνΐ8 

ηΐΟΓίυοΓυιη 3(](1ίΐυ8. Οιιαι βηίπι αιΐ3ΐΗ 3(1 ροΓΐ3ΐυ€οη« 
ν6ΐΓΐ8!»6ΐ Λά 38Α6η(Ιβη<]αη) ίηηαηιβΓυβ ροριιίαβ, 8β 
ίιιΐΓθαιίΐ(6Γ6 οοη3η8, ρΓορΐ6Γ 83ΐυΐ6ηι, υηοβςαίβ- 
(ΐυϋ «υΐβιη ρ6η6(Γ3Γ6 ηοη ρο&&€(, 3ΐίΊ ρ6<1ίΐβ5, »1ίί 
Ιη 6(]υί8 86<ΐ6ηΐ68• ΙυΓΐ)3 ά6η83 ίΙΓι ςυ» ρτχοΛάϊί 
ΤΗΤΟ ίΠ8ί&ΐ6η8, ^€ ρΓορίβΓ Ι3ρ8υ8 ί(ΐ6Π1 ρ3ΐί6η8 α1> 
1118 <ιυι 86(|ΐιυη1αΓ,' οηιηΐϋυδ ί<!6ΐη ρ3ΐί6ηΐίΙ)α8 ηαΙ- 
Ι)υ8 νί3 63(1βιη β8ΐ, «οΰΓνυπι ΠΙΟΓίαΟΓΟηΐ 60Πΐρΐ6ΐΝΐΙ, 
οη)ηίΙ)υ8 υπλ ]306ΐίΐίΙ)υ8 Ιιοηιίηίϋιιβ, 6φΐίΐ, πιοΙΙβ, 15 ΕϋδΤΑΤΠΗ ΤΗΕδ5ΑΙΟΝΙ€ΕΝδΙ8ΜΕΤΚΟΡΟΙ.ΙΤΛ5 16 

ηδίιΓι<;, ηιιί βπροΠβοΐίΙβη) Ίη ι1ογ$ο ροηηΐιαιιΐ. ΠοΙΙίδ Α πάντων όμου πεφυρμένων, άνθρώπακ;. ?ππων, ήρκ^ νων, δνων , οΤς έπισεσαγμένα Ι^σαιν τά τοϊς πολλοίς 
άναγχιία. Κα\ βουν?>ς εκείνος τοιούτος άνταν{(ττατο 
τψ της πόλεως έχεισε πυργώματι» μιχρου παρβοι* 
κώ; τοις έ〕ρ«)μένοις πρ^ τειχέων χίόμασιν , & βη 
χαΐ αυτά σχευωρεί ττοτβ πόλεμος. Κα\ ταύτα μέν 
πρ^ς τη πύλη της άχροπ'5λεως, τζ γε προφαινομέντ;. 

έν τώ Ιιίϋ. ίΙ)ί 1ΠΓΠ υΓίΪΒ ]υιί3ρο3ΐΐιΐδ €ΐ'αΙ, ΓοΓβ δίιηίΠβ 
Ιΐ)α1ί1)υ9 €<ηιΙΓΑ ιηυΓΟδ 6χ»ίΙηιοΐί8 (|ΐΐ3$ 1>β1Ιυιιι ηΐί- 
ηυοίΊοδ €0ΐΐ8ΐΓΐιίΙ.Ει1)3β€ Γ:ιοΐη $ιιηι 3(1 ροΐ'(3ΐυ 3Γθί8 
ςιΐ9β οΐ) 0€υΐ08 β8ΐ. Οιιο;; υθγο οοηΐ!ηο1)2ΐ ({πφ βΓηι 
ίηΐ•ι<;, οιιη (Ιυχ ΊιηΙ)6εϋΙί8 6»ιιι ίΓ0(;ίΙ, Γπ{;:β ιηαΐβ 
Γβνοιίδ, Ιρβί ηοτί ξ;6ΐιοπ8 ΐημοοιΠα 86 οΙιΚιΙίΙ. 

(]&; δέ συνείχε κα\ ή ένδοτ-'ρω, δτε ό άχρεϊος αυτήν άκαίρω; χατήραξι στρατηγός, παρβισι 
εύγε IV, &λλη τραγ(ρδ{α οδτοι καινότροπος, 

6. Οιι&»ί ηηιηι ιιοιι 8»(ί}( ιιιυΙΐΊ ίηίοΓΓβοΐί λ'Μ 
Γιιί8$«ηΐ, Πΐ6 ρ»Γνιΐ8 ρυΐοΐιπ^ ςο8ΐίΗ 86(1 ηΐ3|;ηιΐ8 ρπ»- 
νίΐ3ΐβ «ηιιχίΐ ηιαίαιιι ; αε ίπ8ΐιρ6Γ 1»η^ιιηιη 6»Ι:ιηΓι(»ιί 
οοηιρίθΐιιβηΐιΐίη (Ιβ.ΙΚ ηοη Ιρ$3 ηοΑππ ^\ζά\ο ίηΐβΓίΙ- 
Γΐοη< ηυο8 ιηβίο «οηδΗίο Γι.(ΐ6Γί>ΐ, $6ϋ ρΓχοίρπβ, υΙ 
νθΓυηι ιΙ!ε»π), €θΙΙΐ8ΐ8 νίπΙ)ΐΐ8 ρι-ο ριι^ηβ 36 οιΐ8ΐο- θαρε\ς ς'. "Ωτπερ γάρ μή άρχούντων τών&λλως πβπτω• 
Χ(5των, προσεπηύξησε τ6 χαχδν εκείνος ό μακρός μέν 
τά χαλά, μέγας δέ την πονηρίαν • κα\ οΤδν τίνα κο- 
ρωνίδα και αύτδς τφ δυστυχήματι Ικβφαλαιώσατο , 
ούκ άνατχδ μένος μη χαΐ αύτύχειρι φόνφ προσεπι- 
βλάψαι, οΟς δυαβουλ(αις κατ3στρατήγη<τβ, μάλιστα 4ΐί3, ιιΐ 8βι•ηιο ρΓ0(•β»1βΠ8 Γΐ3Γβ (1βικοηδΐΓ:)1)ίΐ. 1ΐ3 υΐ ^ δ' εΙπεΙν τάληΟές, ταϊς εΙς μάχην κα\ φυλακήν κα• ιη:ιε1ιίη3ΐίοηίΙ)Π8 8ΐιί8 Ιιθ8ΐ68 3 Ι 86 ΰοηνβπβιΐΐ, 1ί66ΐ 
1ιηιΐ6 εΐνίΙ:>ΐ6ΐη βίε ριτίΓβ ϋίηηβΡΓίΐ, Ηΐιείοημκ* γχ• 
ϋΐπηι ΓιίΓΓίΙ , ιαπηοΐαπ^ Ιρδ6 ςπίΙ>υ8 ίΐ)(]υ(86Γ8ΐ 
Ι6ηιριΐ8. Νοη ηχίιη 3!ίαδ ]υ<>δίΐ ί11;ΐιη ρΓ9ΒΓίριΐ3η) ροΓ- 
Ιηηι 4ειΐ)Γΐ(6Γ0, δίφΓβ ιη3εΙ)Ιη3 6ΐ6ν3ΐ3πι; βεό Ίρββ 
Ιΐΐ3ε1ι1η3ΐιι δοΐνεπδ, βΐ.'ΐΐίπι (Ιειηίδΐι , ιπε1ικίεη!»ςιΐ6 (]ΐΓι 
ρΛη6ΐΓ3Γ3ηΐ, ε<^ρΙΐ 008 (\η\ ιηηΐ3 δοΓίβ 3εευι-ΓεπιιιΙ ίη 
δΐΐϋΐη 6χΗίυιπ,8(Γ3ΐι§ιιΙηΓιοηΐδ ιηΟΓίβ νΙΐ3:η εοιηιπη- 
1311(68, ΙΓίδΐε 8ρ6οΐ3ειιΙυιιι ο(ΓηΓ6ηΐ68, (ϋιιή(1ίο εοΓ- 
ροΓί« Ιη ίη46Γίιΐ8 ίηείίηαΐί, ηΐΐίςηα ραπβ 6χ1επιι$ί 
ΓΟΠί^ροείί, ηΐ6Γί(ΐ) Ιιι^(>η(1ί. θυφέσεοκν, ώς ό λδγος προβαίνων Ικφανώς διαγρά- 
ψετχι• ώς άν, οΤμαι, τους πολεμίους προς εαυτού 
ποιησάμενος έκμειλίξαιτο , εΓγε καΐ πδλιν τοσαύτην 
άφήκιν ούτω πεσχίν, κα\ φόνων δέ γέγονεν αυτουρ- 
γός. έπικαταΟύσα; κα\ αυτός, οΟς έπβμέχρησεν ό 
καιρός. Ου γάρ άλλοις έπέταξε χαλασθήναι τήν κρυ- 
φαίαν έκείνην πύλην, μετέωραν ήρμένην έχ μηχα- 
νής • άλλ' αυτός τό τέχνασμα σχάσας κατά σπουδήν 
κατήνεγκε• καΐ κατά των παρευδυομίνων συγκλεί- 
σας , έπαγίδευσε τους ύποτρέχειν λαχόντας εις δλε- 
θρον, σφιγκτψ θανάτψ μετηλλαχότας τό ζήν, κα\ κείμενους οίχτρόν βίαμα, -ύψ μ^ν ήμίσει του σώματος προκύπτοντας έπ\ τά εντός, τψ δέ λοιπψ προ- 
^αΐνομένους το?ς κτός, ώστε κλαίεσθαι. 

7. Κηίΐ 3Μΐ6ΐη Ιιοιηο ηοδΐ6Γ 3(]εο ρΓοπιρίιιδ ίη ϋε- (^ ζ*. Ό δ& χα\ εΙς τοσούτον Τ^ν ανδρείος διολέσαΐ 
Ι6ιΐ(ΐ3 υΓΐ)6, ηΐ ιΐβ Ιιιγγϊ ςυοΒ 8ηρ6Γ6ΐηΐιΐ6ΐ ροπίδ τήν δλην πόλιν, ώς &μα τε του πύργου γεν^σΟαι, δς 
νΙείιΓίδ Γυηειη (ΙοπιίδβΓίΙ ίη Ηοδίεδ. 3(1 ίΐίυπι 3ΰ- ύπερανίσταται των έκεισε πυλ^ν, κα\ &μα διά; σχο(- 
6υΓΓ6ηΐ68 , ίΐ3 υΐ πιί1ί(68 Ιη ΙογγΙ πίΐιίΐ ρΓ0(Ιβ$86η(, νου καΟεϊνα; εΙς τους έπιδραμόντας πολεμίους έαυ- 
61 δειιιΐΐηπι ο]υ8 Γπηοιηηαβ ρ^ΓΠδυηι (ΙεεβηΙβΓβηΙ. τόν, έάσαντα τους έπ\ του πύργου στρατιώτας κενά 
μελετςίν ύπ^ του έρύματος , χα\ τήν τρίβον αύτοΰ καΙ τήν σχοΐνον ταύτην επάρατους έξιχνιάζεσθαι και 
περιάδεσθαι. 8. Ηίεεοηιιηοΐιΐδ ίη(]υεοΓ 3(1 τίΓϋιτ) εοηιρείΐεη- 
(ίυηι {)ί6 ίηηπίδίΐιιπίδ : Οιιγ ΙβηςΙεπι, ηρΐΊιΐιε (Ιυχ, 
ΓΊνΙΐ3ΐ6Π) (ΙβδίΓπεΓΟ δίιιοπδ, ρ3Γΐεδ (*(1ίΐ»8 04'.ε(ΐρ3δΐί, 
1:?ΐ6ΐ'6(ΐιΐ6 Γεί^Γιηηδίί ίηΐιΐδ, δί δΊεΙ>Γ6νί εϊπι ίπΙοΓ ηΐ3- 
ηιΐδ Ιιοδίίιιηι εαρΐίγ3ηι εδδεβ ι-ο1ίεΙηηΐδ? €ιιγ ηιίδε- 
Γ3ηινοε6Πΐ 3(1 ηπδ6πεοΐ(1ί3ηι ηιονεηόαηι ηοηρζΐπΐι- 
εΐί ,3ηΐ6(]ΐΐ3ΐη 8ΐιίΓοο3Γεδ(]υοδ ροη» Ι6ιιε1)3ΐ Αίφΐβ 
ΓΧΐβΓΟδ ? Ουοηιοιίο ηοη ηιονεπεί τίδυηι, ίΙΙϋηι ευτΓΟΓβ 71*. Ενταύθα παθαινόμενος προάγομαί τι λαλήσιι 
προς τόν άνδρα, χα\ πυθέσθαι αύτοΰ • Τί δήπβτε, δ> 
βέλτιστε στρατηγέ , την κάτω πόλιν χατακόπτεσθαν 
άφε\ς, έγένου της άνω μοίρας, κα\ σπεύδων έχρύβης 
εντός, εΐ ούτω ταχύ έχρήν σε κα\ αυτήν άφειναι το?ς 
έχθροίς ύποχείριον; ΎΙ Βϊ μή τήν άγεννη φωνήν, 
τήν του έλεηθήναί σε, προέκ^ξας, πρχνή κα\ χατα- 
πνίξαι τους έν τη πύλί^ σχεθίντας κα\ τους λοιτυους ίη βΓεεηι ΐ3ηο[«3ΐη ίη ρΓβΰδκΙίυηΙ , 3δεβηι1θΓβςυβ ίη ο Πώς ού γελοΐον είσδραμεΐν τήν άκρόπολιν ώς εΙς ΙαΓΓίηι Ι3ηςυ3ηι ίη Ιοευιη ΒΐιίίικίΙηε Ιυΐηιη , βίβΐίηι- 
ςη6 86 (ΐ6ΐηΙιΐ6Γ6 ρβΓ Γηη6ΐη,'1ιοε()ηβ είΐίηβ (|η3ΐυ 
8ΐΐηΐ3 ίη 1ηη6 ρυιαί? Ο Ηΐ3χίηΐ6 τΐδυ (ίι^ηηιη ευηι 
ϋυχ ίΐΐυδίήδ ΰοηδίίΐυΐπδ 3ηΐ6 ροΓ(38 οπεηΐβίεδ Ι3η- 
ςυ3ηι &(1 ΙΙΙυδίΓεηι ρυ^ηαπ) , (Ιβίη τίϋεηβ ςυεηκίαιη 
ρ\ Η()8ΐί1)08 ν6)ο€ίοΓ6ΐη 8αρ6Γ3ηΐ6ηΐ(|υ6 ¥3ΐΙηηι, 1ΐ3- 
1)ϋη39 (Ιίιηί^ρ.ιίι εςυο 3<1 ϊΓΓυβηϋηοι, ρΓοεβιΙεηβεοη- 
ΙΓ3 οπιηοιη 3εΐ6ηι βχβΓείΐηβ. )^08ΐςυ3ηι Αυΐεαι ςυθ8 
ίην«η6Γ3( $(ΐ1>8§ί8δ6ΐ 61 ΪΓΠίρίδδβΐ 8ηρ6ήυ9, (Ιείη 
ιηυΐιο!) ίηΐ0ΓΓ6εί88<'ΐροΓΐ3, (Ιε (ΐυ3 ΙοευΙί δυιηυδ, :>Πο8 

ίΙΐ3 ρθΓΐ3 εΧ 3ΐΐΟ (ΐ6Πΐί88«, 3ΐίθ8 ΥβΓΟ ςοί 6Χΐ6Γίΐ18 

6Γ3η( , :ίιο 38€6η(Ιίι ριι^ηίΙυΓΟδ 6 ΐυΓΓί, ειΐίυβ τ6γο 
(Ιεβεεηιΐίΐ 3(1 εβρΙηΓΑΐη, ίη 1ιο€ υιιο ΓοΠίβ (|ηο<Ι ηοη 
ίη 8ροη« ΐ3Γ(1ία8 (1ίηιΐ88α3 ίυίΐ, 86(1 ιηοιηεηΐο 3(1• άμυναν, κα\ άναπηδήσαι εΙς πύργον ώς έπ' άγαθφ 
των &νω έστώτων, κα\ αύτίκα δράξασβαι σχοίνου, 
κα\ Οάττον κάτω γενέσθαι , ήπερ καδδίον έν Ιμονί(2ΐ 
χστά φρέατος ; "ύ γέλωτος τούτου, δτι παρατεταγμ,έ- 
νος δ λαμπρός ήγεμών πρό των έψων πυλών ώς έπ\ 
μάχ•^ λαμπρή , είτα Ιδών Ινα τινά πολέμιον Ιλαφρ^• 
σθέντα κα\ ύπερφανέντα κατά τών επάλξεων, 4νήχ< 
τόν ^υττ[ρα τφ Ιππψ Οέειν , προτρέχων του παντός 
ομίλου της στρατιάς • καΐ συμπατήσας τους παρβυ- 
ρη^μένους, κα\ είσδραμων άνω, εΤτα κα\ βλάψας πολ- 
λούς διά πύλης , ήν προεξεθέμεθα , τους μέν ύπ' αυ- 
τής εκείνης κατβνεχΟείσης εκ μετεώρου, τους ^ϊ κα\ 
οΤς §ξω συνεκλείσβησαν, ταχΐ) μέν άνίβη πυργομαχή- 
σων, τάχιον δέ κατέβη δουλωσόμβνος , τούτο καΙ μό- 17 ΟΕ Τ11Ε5$ΑίΟΝΐαΑ ϋΚΒΕ Α Ι^Τ1ΝΙ3 ΟΑΡΤΑ. 18, 

νον άν^ρισάμενος* δτι μ^ (ιά σαργάνης έχαλάσθη Α νοΙ«νϋ, ΐ3ΐιΐ|ΐΐΑΐη νυΙ||;αηι »Ιο& Α4ΐ ρ^ίαιη μμιιμ, 
^χολ^ίτβρον, ^Ιλλά μιχροΰ χατ^πετίνθη, ώσχΐ χα\ ηοη νβΓΟ «ι »(|υί1« «<Ι ιιοΙ>ϋ6η ρΓ»(1&ιιι• 
βοφχηματώδβς πτηνών έπ\ νομήν • ού γάρ δήπου ώη\ χα( τι άβτώδβς ίηΧ &γραν βύγενη. θ*. Κα\!ούχ έχρϊ[ν μ^ &ν€ρα| «άλαι μεμελιτη- 
»ίτβ χ<?ρας &πλώσ«ι γυναιχιχώ; τοΙς βκίιχουΦίν, βΐ^. 
Ιρυμα «Εαρ£ΐ9{ύβ9θαι « χα\ χ^πονς διδόναι τοΤς έπι« 
τρέχουη, μί| κ*\ βΐ; πλβΤον μαίνοιντο• Ό δ* άλλΑ 
τζζ φρένας βλαββίς Ιφβυγβ μέν, ώς έ«\ φυλαχή, &νω • 
χιτβφέρ^χο δ' βύ^νς έχβϊ^ν, ώς 4ν είη τδ άγβννέ^ 
αύτοΟ Ατοπον, κα\ μΙ).δοξα9θε<η «ρ^ς τίνων, ώς &ρα 
έά>.βίϊ μαχ<$μενος. Άνέβ^ς εΙς Οψος φρούδος, ώ οδτο;, 
τ^ της άχροπ'^λεω; • ήχμαλώτευ^ας αίχμιλ'ιίοίαν, ή ν 
χ*\ έχεΓ το?ς πολεμίοις προΟδωχας. Απεναντίας τβΰ- 
τι, οΤς ψάλλει ΔαυΙ$, βυτήν κλ^αίν φέρ^ω*/ ήχρείωσις. 

ι'• Κ(χ\ μή μοι νβ μεσάτοι μηδε\ς ενταύθα γέροντι 9. ΥίΓυαι ςυο^ιιβ ςιιί Ιηίηιίΰο• ι»ο11ίΐ€Γ ρβΓΜ- 
€11(111 ΓιιβΓΛΐ ηοη ι1<»€ΐιί( Ιη ηιίΓΟ⠫‫ηϋι6Γβ βΐ 
«<Ιν6Γ$αΓΐί« ηιοίθ^ΐιιιη βε•β ηβ πι«|ίβ ΓαΓβηδπΙ. 
€κϊ(πιπι αιβη46 ρ6Γ€υΜα8 Γυ|;ί( ςιιίϋβιη βοικΗυβ 
Ι3η(|υ»ηι ϊη ρΓβΒ&ίιΙίναι : ίηιΐβ νβΓθΙ>Γ«νί Αεκβηιϋι, 
ιι( (Ιβάβευι φίΛ ΊηιοΙΐΐΗΐιι «ρρ&ΓβΓ6ΐ , Ββ(|ΐΐ6 ΐ|ΐιί- 
1)υ$ιΐΑπι ϊίϋ«Γ6ΐΗΓΐο&οΓ ρυ^υλοιίυηι ΟΑρΙοδ. Ρπι&Ιγα^ 
ο ΐυ•| ίη 9Γ€ί8 νβηίοβιη Μ€6η<ϋ8ΐίι < 0Αρ(Ιν&πι ϋυ- 
οαη$ ^8ρ(^ν^{»ι61ιι *, • ςυ&ιη Ιΐ08ΐίΐΜυ» (Γ^ιϋΐιΙβΓβιβ ; 
56(1 ΙΐΛχ π$ φΐοΒ 0Α?ί4ΐ ολίιΐ&ι Γθριΐ|αίΐηΐ, ΐυςιιβ οο- 
ιηβπ ίΙΙίυ$ υ8ΐΐΓρ38ΐί. 

ΙΟ.Νβοιο Ιιίΰ ιηίΐιί δβηίοή ρυβίΐΐαηΐηιο ίηάίκηβΙυΓ μιχροψύχφ, τοιαΰτα χαταλεγοντι άνδρας» ο^π^ρ Β ϋΰ 1&1ί1ιυ$ 30ΰυ»&η1ί νίΓυιη ι αι]ιι« ηΐθϋίιιηι {βουΓ ϋ« ι ήδέως 1ν μέσον ήπαρ !χοιμι, όδλξ έμφυς, • χατλ 
την Όμηρικήν ειπείν γραϊαν» άνΟ' ών χα\ τηλιχαύ- 
τιτ^ς € ΐΐ^λεως χατέλυσ» χάρηνα, χαΐ πολλών ανδρών 
γούνατ* Ελυσε, ι Γένοιτο δέ μή χαι εΙσετι λυθήναι, ώ 
θεέ βασιλεΟ» χα\ ώ θεράπον αύτου, πολιούχε ημών, 
μή χαν έπεχταθείη εΙ; μήχιστον τ6 χαχόν. Κα\ οίδα 
μέν συνεστών έγώ τ^ν Ανδρα τούτον τά πρδ της μά- 
χης, χα\ εύλογων έν εΙρήνης χαιρφ τά έχβίνου - δτβ 
ο! μέν χέρδους πρηχτηρες πολίται λαλαγοΟντες έπέ- 
χΐΐντο χατ' αύτοΰ, Ιπερ ήθελον • ήμεΙς δέ &λλως« ώς 
Ιπρεπεν, ήρμοττδμεθα. Κα\ αύτδς δέ άντιστρέφων, 
τ6 φίλιον Ιφαινεν υπέρ ημών χα\ βλέμμα, χαΐ νεύμα, 
Χ3\ τ^ έν πραχτέοις βάδισμα. Νυν δ' άλλα τί χα\ δρά- 
σομεν, εύρηχδτες τ6ν έπαινετέον έχείνον μεταβαλ6- 
μίνον, χαΙ μηχέτι τίπους εΙς εύφημίαν υποβάλλαμε- 
νον; ^Η πάντως ένθυμητέον, ώς χαβνδν ουδέν • χαθά 
(ττίργων έχείνος τά πρώην ήμ5ς , είτα έν ΰστέροις 
ο^x ήγάπα ελέγχοντας, οΤα μηδέ σοφδς αύτδς, χατά 
τ6ν Παροιμιαστήν, οΟιω χα\ ήμ5; τότε μέν πρ?>ς Ικεί- 
νοις είναι δια τ6 δσιον, δτι μηδέ λ(αν Ορασυς ήν» 
χ»τά τους αύθεχάστοι^ς τά χοινά σίνεσθαι * είτα δή 
δλεΟρον έξ έχείνου προορωμένους μισεΐν ώς αΓτιον, 
&ρτι δέ χα\ ώλοθρευμένους έδέλειν χαί τι μέγα χα- 
χ^ν έχείνφ προσβάξασΒαι, άνδρΐ άλλως μέν άγαθψ 
δ^'.ξαντι (ού γάρ σχοραχιστέον τα πρδς άλήθειαν), οΤς 
δέ στρεβλφ χανδνι αυνδιεγράφη τφ του δεσπόζοντος 
Άνδρονίχου, άλλ* ενταύθα διεχπεσόντι ές άχςαν 
φαυλ^ητα. Ούτε γάρ αγαπών ήν έχε?νον, ώς ύποχα- 1)6ηΐ6Γ ΙιαΙιβΓβιη ΓθΓΐίΐ6Γ Γΐΐίπιβιιβ, > ]ηχ(» νϋΐηβ Ηο« 
ηιΟΓΐ (]ΐ€ΐυιη, ι βοςυοϋ ΐ»ηΐΑ υΓΒίβ αΓΓβηι ρΓοβίπινΊΐ - 
ηιιιΐΐΟΓϋπιςιιβ {[6ΚΙΙ2Ι (ΙοϋίΗι&νΊΐ. > υΐΐηαιη ηοη ]»ιη 
ϋίββοΙ^&αιαΓ, Οβηβ Γβχ, ιηηιί&ΐβΓ^ιυβ θ^ιι&^ ρΓοίβοιοΓ 
ηο8ΐ6Γ, η6 Ιοη^ΐβδίπιβ ρΐΌΐΓ8ΐΐίΐΙαΓ ηιαίαπα. Ε^ο, (»- 
1(;0Γ, αηίορυι^ηηηι νίρυπι Ιιιιηε ρΓ€ΐ)α1)απΐ• ΐ6ηιροΓ6(|υο . 
ρπείδ ΓθΙ)υ« «]ιΐ9 Γ8υ&ΐ9 ρΓ6ε&ΐΜΓ;£υιηάν68,υΐϋΐΐλ• 
Π8 8α2&βο€ΐ8ΐθΓ6&9 νοεΊί6Γ3ΐιΐ6δ ρο&Ι ΠΙυπι ίη5ΐ&Γ6ΙΐΙ• 
ηο8 αηίοπι € οοηΐη, υΐ ϋϋεβϋλΐ, ΠΙί €οη86ηΐί6ΐ>αιηιΐ8. 
ϋΐ6ν6Γ0 86 €οην6ηβιΐ8, βΓ(|;α ηο8 βηιΊοΐιίλΐη οου•ο, 
ηυΐιι ιηο(1ο<|ΐΐ6 Ιηοΐαηϋί ηβ({οΙΙ& ηιοη&ίΓανίΙ. 86ϋ ηυηο 
ςυΐιΐ α^ΐ',ηιιιβ, ροβίςπΑΐη βυΊΐ Ιαιιάαηιΐιιιη ιηνβιΓιιιιηβ 
ηιυΐΑΐυιη, Αΐ^υβ ηβυΐίςιιαηι Ιοοα |1ογϊο89ι 6ΐί|;οη- 
, Ι6(η ? Οιηηίηο 6Γ|;ο νβΓυηι 68ΐ, < ηΠήΙ 658β ηο- 
' νιιιη ; ι (]Π6ΐη»(]ηΐ0(1ιιηι, φ'' »η<οα ιΐ05 »π)α1).ι(, 
«Ιοΐιιϋθ ίη ρο8ΐ€ηιπι βζρΓθ1)Γ&ηΐ6& ηοη ί1ίΠ|^6ΐ)3ΐ, ΰο 
ςποιΐ ηοη ίρββ (»ί>5«ΐ 8αρίβη8, ]μχιλ ρΓονοΓίιίαιη» 
ίυ ίη ίΙΙί8 ηο8 ηοη β^ηοΓιΐ&ΐβιη ΙΦβΙιηυ», ςαθ(Ι ηοη 
ηίηιίδ ββδβΐ ΑϋίΐΑχ, ]ϋχΐ8 β^νέΓοβ 1)θΐηΐΜΓ8, ίη εοηι• 
ηιυιιίΙ)υ8 άίπρΐβηιΐίβ. Οβίηιΐβ ηιιί οχ ΠΙο ροΓηίοΊι^ιη 
ρΓ2ΓνΊ<ΐ6ΐ)αηΙ, ΠΙυηι υ( €8υι&ιη οιΙοΓβη), ηιηιο νβΓΟ 
ςηί ΓυβΓίιηΙ νιοΐίιηβ 1>α]η8 θχΗϋ νοίαηΐ οΓιαπι άβ 
ΐΠο ςυούϋαιη ηΐϋΐυπι ηΐΒΐ^αηπι ρΓχύίοβΓβ, ςυΐ οχΐβ- 
ηιηι 1>οηη8 ν'ηΙβΙυΓ ( ηοη βηίηι Γ68ρπ6Π(]ιια) (ΐυίιίςηίϋ 
081 νοτίΚΙίδ)• ςυίΙ)ΐΐ8 οοη8€Γίρΐιηη β8ΐ €8ηοηο οιίΓνο 
ίη)ρ6Γ»ΙθΓί8 Αη^Γοηίοί, 8β<] (αηο ίη βχΐΓβηαηι ρβΓ- 
νβΓ8ίΙ»ΐ€αι (ΙϋΙηρ'ΐΐι» ογ»1. Νοη οηΐηΐ(1ίΙί^6ΐ>3ΐ ίΙΙυηι, 
υ1 ροδίηιοιίιπη 8(3ΐ)Ί1ίβιηυβ, ηοο νΐοίί^&πη (ΙΊΙίΐζβΙ»- ταβαίνοντες παραστησόμεθα , οΟτε αυ άγιπώμενο;, Β ΙΟΓ» ηοο «Ιίςΐ!*»! ηίβνοβιϊβηι Γοηοίρίβηδ. 8βά βΐίβιη χαΐ ο&τε εΙς γέρως Ιννοίάν τίνα χαΟήχων, άλλα χαι 
«οινήν προορώμενος, &περ ήμίν φινειται λυμηνά- 
μένα. Τοΰτο τε ουν ούτω ^ητέον, χα\ δτι ούχ άν ποτέ 
προβτήσας τ6 φίλητδν έγώ , χατόπιν 6ε(ην τήν άλή« 
θειαν * άλλα τά συμπεσόντα προβαλόμενος βίς συγ* 
γραφήν , 1[ς αρετή τέ φΐλάληθες , ούχ άν τ6 ταύτης 
έπισχιάαας φως άχρειώσαιμι. Κατά γάρ τλν ορθώς 
άποφηνάμενον, ι Φίλος μέν 6 άνήρ , φίλτερον δέ τδ 
αληθές. > "Ετι δέ αυνθεωρητέον χαΐ ώ; εγχωμιά- 
ζουαι μέν έπιλεχτ£ον, δσα χρηστά, χα( που χα\ τά 
φαύλα μεταχρωστέον διχηγορκχώτΕρον * συγγραφο- 
μένοις δέ μή οΟτως * άλλα διαχειριστέον τους λόγους, 
* Ρ8α1. χνιι,19. ροΒη&ηι ρΓ.ννΊιΙ^η8, ηϋοΛ ηοΐ)!» ϋορΙοΓηηϋιιηι νί<1β- 
ΙαΓ. δίο ΟΓβΟ (Ιίοβηϋϋηι ηιβ, αηΐβρο>ί'θ βιηοΓβ, νβ- 
ΓίΐΑίβηι ρθ8ΐροΜΓϋ!8β, 8ο<1 Γ3€ΐα βτροηβηδ Ιη βΟΓίρΙο, 
οι]ιΐ8 ηιΟΓϋυπ) ν6Γ8€ΗΑ8 651, 1ιιι]ιΐ8 ιιπιΙ)ΓΦ Ιπηιβη 
ηοη νβίαίο ΐιίηηβ βεεηηΗηηι τανίβ ίΐίοΐιιιη ίΙΙυ(Ι 
• Αηιιουβ ςυίϋοπι β8ΐ νίΓ, δβ»1 ηι^δίδ ίΐιήο» νβπ- 
1»§. ι Ηβηΐ0Γ3η<1ιιπ) 68( ηυοπιοιίο 8008 ΙιβΓοββ ]αα• 
ϋοηΙ, ίια υ1, εο1θΓίΙ)υ8 πιηίαΓι.Η, οιηηίθ βΓι^ηι ηιΜα 
ρυΙο1ιπ8 ν6Γΐ)ί8 Ιιοηβ ΠλπΙ. ΙίΙβηι νβΓΟ ηοη βδΐιΐβδοπ- 
μΐ'ϊ» ; 8βί1 νβΓΐ>α η[ΐο(1βΓ»ηι1:ι 8ΐιη(, ιιΐ ρΓΟ «ηοίΐ«»ν|«β 
νβΓίΐ88 ρθ8ΐυ1&1. ΗΊο ηοη 6&1 Ιοειιβ ϋίίοικΠ οηοοηιϋ 
ιηοΓβ , ββά ΓβδίΙηΛΠίβΓ ίη ηιβηΐβ βοηιηι ςηί δοροΓ- ^^ ΕϋδΤΑΤΗΐΙ ΤΗΕβδΑίΟΝίαΕΝδΙδ ΜΕΤΒΟΡΟΙΙΤΛ 20 

«αη«ί,.η3βηαίαο;Βνο1;.ηϋοΐβιηρϋββχρθ8υΙΙ. δι υογο α ώ; τΐ υπέρ έχά<ττων αληθές άπα<«1• ίνβα οΟ χα,- 

Ρ')ς έπιλέγβσΟαι τι ιτρος εΟλογίαν Ιγχωμίου ν4μψ, 
άλ).ά σπευδειν πολυωρεΤν εΙς μνήμην των έ:τΐ($ντων 
αύτδ ίκαστον, δνπερ ό χρόνο; τρέχων παρί^^ϊιψεν. ]»ιιι Αηΐ6& 0:ιτι4 ^Γ&ίαιη ίί •βΓβί ρΑΠβπι Οβί, οη 
άίβΙυΓ «ιποηιιβ {ίβΐπίΙ : 8ΐι<Κ»(υΓ βίπιιιΐ ςηοά , 
ραΓΥ ο1)οιιο, ιικκζηο νβΓΟ ιιΐϋΐο 3ΐΙαΐΛ , 3Π(|υο( Γβ- 
Ι)ϋ3 82ΐνΐ1ί8, Ιιίβ βΐ ίΙΙι» άβιηιϊύ ηοουίΐ, 0Γηηβ8 ίη 
8ΐι1)&ΐ3ηΐΗ8 δϋίδ, ίιιηυιΐίβΓβδ«]αο ίη νίΐβ Ι«δίι. 
Ν6ΐ|ΐΐθ (ΙίοΑΐ 3ΐί(|ΐιί8 ιι»6 ΠΟΠΟ ΓβδίρίίίσβΓβ, ιιΙιίιηο(}ΐιβ 
ρν^ά^ηίατ 8βιιΙίΓβ, υΐ Οίΐνί.Ι βΐΗίΐ,ροΜςιΐίΐη δοίΐίοβΐ 
δΐοβίββ 61 ΜβιίΓοκοηΐβ ρΓΐιιιίιίαβ ρΓ«(ΐ5β ιιιίιΐϋΓβ οοη- 
«Ι^ιηηΜιι» Γιιβπΐ,8ροΗοΓυιηί|ΐιβ ηοδίΓΟΓυπι (!βΙ«ΐΓΐυιη : 

Ι|υνΐη 3ΐΗ|ΙΐΟ ΟΙΟ^ΙΟ (ϋ8ρ0ΙΙ6Γ6 (]βΙ>6ΐ)9ΐηΙ Ιΐ3Γρ)Ί3Β 8η1β- 

«ΐιιαιιι ΙρρπρβιΐΗίδ. Νοη βηίιη ηιιηο ίη ηιβηΐβ γρ- 
νοίνο, 86α ίη οη>η6 Ι6ΐηρυ$ ςαο ίη 1)ο1Ιο ΙπιμβΓίΐνίΐ. 
Νοδ ορρπηιοΐϊαηΐ ΙιοβΙββ, β%ο(\νίβ ϋΐυιη ηΓ^ιιβ^βηι, 
▼ίΐιιροΓ3ΐ)9ΐη, ΓβνοΙαϋϋΐη υΙ)ίςιιβ βΓΓπΙα ίΙΙϊπδ, ά\ ΕΙ 6& φθάιας ό ημέτερος οδτος Δαυίδ άγαθύνοιν ήν 
τ^ του βϊου λάχος , άκουέσβω μίν Ιδου κα\ τοϋτο • 
συναχουέσΟω δΙ κα\ δτι Ιξώλεσε, μ^κρ^ μέν ή^ύν»;, 
«ικράνα; δ^ μέγκστα, οΤ; περιποιησάμεν^; τι χρημι- 
τιδίου, τούτοις Ι) Ιχβίνοις τέλος έζημίωκε, τοίίς απαν- 
τάς μέν εΐ; πάντα τά αύτοΤς δντα, μυρίους δέ χα'•. εί; 
ίωήν. Κα\ μή τις ύποφερέτω νυν άναφρονεϊν με, κα\ 
ύστέρψ χρίνφ έπιμηθικώς αΙσθέσθΛΐ, οΤος * Δχυΐδ 
άπιβη , έπειδαν δηλαδΙ] Ιδικαιώθη πεμ:ρθήναι τφ 
Σιχελψ σύν γε τψ Μαυροζώμη πρίϋτΛειον, και της 
ημών άπωλείας άκροΟίνιον • δν ώφειλον Άρπυιαι €0ΐ)»ιη, ηϋδϊπνίβ ίηυΐίΙΙΙοΓ, (ΐυ3Βθπηίΐπ« βχ αΠΪΡ, ^ φθάσαααι οδτω πως διαθέσΟαι, πρινί) χι\ έξαπολέ- 
ηΐ8ΐ ΐΛΟΐιίδδβηΙ »υ<1ϋδ8βΐ, πβίίποηνίΐαΐΐδ οαΐίυηϊΐηδ σαι ήμα;. ϋύ γάρ άρτι ές νουν έγώ έσ-ράφην, άλλλ 
ΙΠίδ 0Γ3 00Γΐϋ(ίβΓβΙ. τ6ν δλον της έπ\ πολέα,φ στρατηγίας αύτου χρι^νον. 

Ημδς μέν Ιθλιβον οΐ εχθροί • έγώ δέ ΙκεΓνον , έλεγχων, έξονειδίζων, έκφαίνων τλ ώς έκάιτοτε σφάλ- 
ματα, λαλών, εΐ κα\ εΙς άνήνυτον, δπερ ήκουεν 4ν καΐ έξ άλλων, εΓπερ έπαί^η-'.άζοντο, κα\ μή "Λ της 
πόλεως καχοτυχές ίκλίίβν αύτοΤ*- τλ στόματα. Η. δυΓίΙοΪΓηΐβΓ, ρηΙο,'(Ιβηιοη8ΐΓ8νί ηι«? ηίΐιϋ ηονί 
»?βΓ(», νίΐιιρβΓΛπϋο Ο^νίιΙβπι ϋΐ ίηδίρίβηΐβπι, ηιιβηι 
Ε3ρί6η(6ηι ηηίβα ΐ3υ<ΐΑνοΓ2ηι. Ιίβηι νβΓΟ ίηιρβΓΛίο• 
Γβπι ΑηίΪΓοηΙοιιιπ, ςαοηι ΊηιΙϋΙββπάο ίη οηηιϋιηβ 
ιιοη ρθδ56ΐη ΐ2α(ΐ3Γβ, 3Πα8 ηιΐΓβΐϋδ δυπι, ϋυηι δΗί• 
ββπίΐο ορίίιηα ίΙΠυδ ρΓ3β<ϋθ3Γοη). Νοη οηίηι ]ϋχΐ3 

νίΐ68 δθρΙΐίδΐ3$, ίη!βΓ 86 ϋί8€Γ(^ρ3ηΙί3 8€ηΙ)0. Ιη Ίΐ36 

νεΓο Ι)!8ΐοπ3 ςπφουηςηβ ηηοΐί(1ί6 βνβηβπιηΐ ηοη 
δπηΐ ρΓ3.η6Γηιίιΐ6η(ΐ3, βίουΐ ίΓυδΙπιη Γ^οιιιιαίχ 3ίΙ ια'. Δέδείκταί μοι αρκούντως, οιμαι, ώς ουδέν τι 
,καινοπραγώ, καχολογών άλλοφρονήσαντα τ^!<ν Δχυίδ, 
δν σωφρονοΟντα φθάσας ευλογούν. Έγώ δέ ούτω κα\ 
τδν βασιλέα Άνδρίνικον, δν ύποκαταβάς ουκ άν εδ 
λέγειν εΙς τδ πάν Εχοιμι, έν άλλοις έθαύμασα, φρά- 
σαί έπιλέγδην, δ τι των κρειττόνων έκείνφ ένέλαμ- 
«εν. Ού γάρ τι κατ λ τοΟς φαύλους των σοφιστών 
αναγράφω αντίφωνα. Πρ6; ίέ συγγραφικΙ;ν ταυτην 
Ιστορίαν ούκ Ιχω κρυπτειν, δσα τοΓς άρτι πρ6ς βίρ- .^«..- ρ^.αυ»^ιιιΐϋΐ,υιιυ<ι, Βΐι:υι ιΓυ^»ιπιιι Ι90111101Χ 3ίΐ ιστορίαν ουχ εχω κρυπτειν, οσα τοις άρτι προς βιρ- 
▼ίΐβιη Ι3π(ΐ3ΐίηη6ηι \ίϋβΙιΐΓ, βρίδ ίηδίΛΓ δβρίοηΐί^, ^ μ^^ν συμβαίνουσιν , ώς ή γε λοιπή |5ητορεία, ή ιζμ^ς ΐϊοη δοΐϋηι βχ (Ιυΐοίϋυδ Ποπίιυβ εχΐβπδςηβρπΓίΙυδ 
δίΙ)ί (ΐη({υρηΙαηι ^ηΐΰβϋίηί» οοηιροηοΓο, ββύ ραβδίπ) 
βίίαιη 6χ βΐϋδ. Ναπιςηβ 6Χ Γ6Π(]υϋ8 ηοη βηβνί- 
1)08 η)6ΐ ϋοηοροηΐΐ, βΠβ;βη(Ιο ςυοοΙ ηβοβδβΛπαηι οδΐ, 
]ηχΐ3 ηυθ(1 6Χ3ηυπ3 €οη(ΐ6η(Ιί ρβΓίΐί 3ηίηίΐ3ιΙν6Γΐ6' 
ΓπηΙ ; 1ηι]»ΐδπΐ0(ϋ(ΐϋβ ΓοΠί^ίί (|η3η(υηι οριι$ βδί Λ(1 
ίίπηβηιΐοδ οοηηβοΐβπίίοδςυβ βίνοοίοδ. ΑρίΙ}υ8 Ηοπηί 
Ιιιΐ]ΐΐ8ΐηοιΙί ρΓ3βΙ)β1)3ηΙ Οβν'κΐ 3ΐ(|ϋβ ΑηΛποπίοηδ, 30 
ρΓ9?οίρυ6 Αηιίιοηίοηδ, η)οΙ)ί11ί> ίΐΐο νίΓ, νβΓδίΐΙϋΐΛ, 
8ΐθί|ηβ νίδΐΐδ βδΐ ηοη 3(1 ηιοάυη) οΙιαπιχ^Ιοοηΐίδ, νοί 
ροίγρί, 86(1 ροΐίυβ ΡγοΙοϊ, ροΐίδδίη)αηΐ(]Μ6 ΕηιρπδΦ 
ίμι»; Ιΐ0ΓΓ6η(ΐ3δ Γ68 ίηνβηίΐ. Μβηι, ]αχΐη ΓποΙα (ο1) 
.τδΐυπι πίδΓίδ), ίηοοηδίΕηδ βΓ3ΐ, 8βοιιηύϋΐηΐ|υ6 ηιη• φιλ^ν Ιπαινον, δοκεΤ κατά τήν σοφήν κα\ αυτή μ^.- 
λυσαν οΟ μόνον έξ ανθέων γλυκέων και λοιπής χρη- 
σιμότητος έαυτζ συγκροτεϊν τδ μυρέψημα του γλυ- 
κάσματος, άλλα που καΐ έχ μή τοίούτων. Κα\ γάρ 
τοί κα\ έκ περιττωμάτων ούκ εύιποφόρων εκείνη 
τιθαιβώσει, εκλεγόμενη τά συντείνοντα, καθά παρα- 
τετηρηκότες οΐ δεξ'.οΐ σ^μβλοποιείν οΓδασι • καί τι 
συναγείρει κάκε?θεν, ε!ς δσον τά κηρία στΰφεσθαι 
κα\ συνέχεσθαι. Όποια δή τίνα μελίτταις Έρμου 
υποκείμενα κα> ό Δαυίδ είχέτην κα\ ό *Ανδ;.όνικος, 
παντοδαπδς εκείνος άνθρωπος, κα\ παμποίκιλος, κα\ 
τοΰτο ού χαμαιλέοντος δίκην εΓτε πολύποδος, Πρω- 
τέως δέ μάλλον, κα\ μάλιστα κατά "Εμπουσαν, ή ΐοπαπ) ίηΓοΓΠίβηι ρηηοΐΐίνβιη οηιηίΙ)ΐΐ8 ββ (ίίνβΓδίδ [> φρικτά έφάνταζεν. Ό δ• αύτδς κα\ κατά εύρίπους η)0(ϋ8 νίδ6η(]ΐ]Π) ρΓ%1>6ΐ)3ΐ; (]ΐιθΓΐιιη 3ΐί3 Ι3η(]:ιη'!89 
ηΠ3 νβΓΟ ηοη βδδβηΐ. Α(](]6η(]υπι νβΓο Ιιοο οδΐ ίΙΠ, 
δοιΓιαΊ α1ίςιΐ3η) ίη 60 ηπδβΓηΐίοηβπι ίηβδδβ εΙηιηΙ• 
«ΐηο Αηίιηηηι ιηβ^ηηηα ; ρΓΧίβΓοα Ιιοο ({υοςυο 3(!]ί• 
α6η(]ιΐΐΜ (>δΐ : ϋη)ηί3 δίηιηΐ ίη ηο 6Γ»ηΙ ςπηδί(ΐ<:ο 
οϋΐηηιίχίοΓυη) υηίο 6Γ3ΐ ίη βο (ΙίνβΓδοςυβ δθηιίοη• 
Ιίυη'ι ΰοη^θπδΐΐδ; ίη(ΐ6 ΐ3ηιοη Ιΐ3Γηιοηί3 ηοη οΓίΐυΓ, 
6β(Ι οοιιίυ•>Ίο. Ηοηιο βηίιη ναπυηι ^ηίιΐ βι βοιί- 
ρΐθΓί1)υδ ηιαΐϋπ3ΐη ίη ιιΐΓβιηςιιβ ρ3Γ(6Πΐ οΙΓΰΠ. 
ΐηιροΙΙοΓβΙυΓ ηΐίςυίδ οιΐ δρΙ>8βΓ3β ίΙΙηιη 96ςυΐρ3Γ3η- 
(Ιηηι, ηοη ηιυΐ3ΐ£ ηηΐιιτβ ]υχΐ3 βπΐίίρια ηιίΓ»6υΐ3, 
<ΐ(*ϋ (Ιϊνϋΐ'δίΐ3ΐ6 ηηοπιηι. δί ίηβο «χδΙαΓβ (Ιυοδ €3(Ιθ8 
α1ί(]υί8ίΙ1θ6Γβΐ, υηαιη Κ)οηίδ ρΐι'ηυιη, 3ΐΙβΓυπι πΐ3ΐί!«, 
ςπφ ίΐΐ6 Ιΐ3υποηϋ ηιίδε6ηβ(]η6 ο!Γυη(Ι(ΐΓθΐ (16 πολύστροφος ή ν, κα\ κατά τήν άρχέγονον άνείδεον 
6λην απασιν ύποτέθειτο εΓδεσι πολυειδώς • ων τά μέν 
έπαινοίτο , τά δ' ούκ άν. 'Εστι δ' έπ' αύτοϋ προσαρ- 
μόσαι καΐ τδ εΤναι μέν τίνα παρ* αύτω οΓκτον, εΤναι 
δέ κα\ θυμ^ίν μέγαν Ιτι δέ συμβιβάσαι κα\ τό • *Ην 
όμοΰ έν αύτφ χρήματα πάντα, κα\ ώς πολυμιγέων 
Ινωσις ην τις καΐ παρ* αύτψ κα\ δίχα φρονεόντων 
συμφρόνησι; • ού μήν , δθβν συγκροτείται αρμονίας 
αρετή, άλλα κακία συγχύσεως. Πολύτροπον γάρ τ* 
χ^μοί 6 άνήρ, κα\ πολυπόριστον τοί; έφ' έκάτερα 
γράφε IV δεινοίς. Έναχθείη δ* Λν τις κα\ σφαίρ((> 
αύτδν παρεικάσαι, ού χω μεταλαμβανομένφ πρ6ς 
γένεσιν κατά πάλαιαν τερατείαν, άλλα πρ\ ποικι- 
λίαν ηθών. ΕΙ δέ κα\ έν αύτψ δύο πίθους έιτάναι τις 21 Μ ΤηϊΕίδΑΙΟΝίαΑ ϋΚΒΕ Α ΙΑΤΙΝΙδ ΟΑΡΤΑ. 22 

φ«ίη, τδν ρίν αγαθών πλήρη, χακών βέ τ^ν ίτερον, Λ βηροΓ, ρΙοΓηςιιβ υογο αχ ΐιηο ο,λΛο ηιηίοηιιη, ίΙΙα 
ΐ&ν Αρυόμβνο; χα\ καταμιγνύων ΙκεΖνο; έηεμέτρει βϋη ϋδί>ϋ ίηιΐϋΐα ίη^ίηυαΓοΙ. Επαΐ οιΓιιιι οοηιηιίβΐυβν 
τοϊς ύπ* αΟτδν, τα πλείω 54 γε μόνου τοΰ των κακών, <1ο ίιιΐϋ^;ι ίΐαΐΊδ 2ΐιιΐ6ΐη βΓαΙίη, ηοο οι ϋΐ ιιοιι ιιΓιβίυβ 
αίνίξαιτο 4ν προσφυέστατα. 'Πν γάρ σύμμιχτος, κα\ ηοο ϋοιιβ η)ί8ΐιι&. 
κρ^ς ακραιφνή χάριν ούχ &χρατος, ούοέ μ4]ν β&χρατο;. 

ι?'. Άλλ'οδτο) μ^ν ταύτα παρβχβεβάσθω,καιρίως, 12. Αΐ ίΙ1;ι ΙΓιβ ΓιηίίΐηΙαΓ, ορροπυηβ. ρυΐο, ηβο 

©Τμαι, κα\ ο6δ& πάνυ τι άμ&θόδω;. Έγώ δΐ Ρρα/ύ οηιηίηο $ίηβ ιη6ΐΙιθ(]ο. Εβο νοΓο Ι»π;νί ιΐβνβηίο 2ίά τι 5νειμι ιτρ^ί τ^; ξν μέν Ζχζ (8 μακράν) τινδς 
φιλία; Δαυ19, νυν δ^ μίαους ΐϊαγκοτμίου Αξιον• Ταχί* 
μίν ί(ΐτρι^ς νώτα, ώ γεννακίτατε, φβύγειν * ΘΑττον 
δΐ αντιμέτωπο:, ούχ εΙς άντιπαράταξιν, άλλ* εΙς 
βοΰλωαιν Ιδραμες, εΙς τοσούτον τϊ} φυγΙ) προσμείνας, 
εΐ^ δσον &νανδρον τήν στροφ)}ν έπιδιίξααθαι* ?να 03νίϋοιιι, ΐβιιιροΓϋ (|ΐιο (ηΐ|θϋ 6&1 Ιοιιςε) ;ιΓκ|υ& 6Γ9ιΙ 
αηιίαΐίλ «ϋ^ηυ», ηπιιο νβΓο ϋί^ηυβ ΐοΐίιι$ §οη6ΓΊ& 
οόίο. ΡΓοιτιριιι$ αά ΙϋΓςυυι τβΠβηϋυιη οϋ Γιι^0πι, 
ο ΓοηίδδΊιηο, ρΓοιηρίΙΟΓ νεΓο Λά νβΠβικΙιιιη Γιοη- 
Ι6ΐη, ΐιοη »(! €οιιν6Γ8απι 9θίβπι, βοιΐ αά Γαρίίνίΐ&Ιοιη 
ηιοιίΓΓί&Γι , ΙαηΊίιι ίιι Γυ^α ροΓβϋνΰΓαηι» ηιιαο^ϋυ μηδίν τι γβνναιδτητος Γχνο; έν σο\ εύρίσχηται, μήτ Β ίαποΙ>Ίΐ6ΐη οοπνβΓδΙοηοηι (ΙβιηοηδίΓαΓΟβ; Πα ιιΐ ιπιΐ- έν τί) πολιόρχί^, ήν κα\ ευχόμενος που ήαΟα (τυγκε- 
φαλαιωθήναι τάχιην» ώς έν τοΙς εφεξής υποκρούσω- 
μεΟα, μήτε μετά τήν λλωαιν, έν ^ έψεύσω καΐ τ^^ν 
άνδριζδμβνον κα\ τ&ν φεύγοντα, οΤ; φεύγβιν τραπίΐς 
έπιδέδωκας σεαυτδν τοΙς μηδέ διώκουσιν. ΑύτοΤς 
γάρ &λλα έν φρβσΐ μεμέλητο, τά πρ6 έργου, χα\ 
αναγκαία σφίσι * σου δέ ούχ αν, οΤμαι, ουδέ μνήμην 
Ισχον, ε! μή ένεφάνισας σβαυτδν. ΟΓδασι γάρ οΐ ευ- 
γενώς ανδρείοι έξαθερίζειν τ^ν μή τοιούτον στρα- 
τηγδν, όποιον δή τίνα κατέγνων χα\ σέ, οΓς των τής 
σή; αβελτηρίας πεπείραντο. 

ιγ'. Άλλα τί δή παρενεχθε\ς ύπδ τοΰ πάθους χα\ 
των Αρτι, κα\ έν όφθαλμοΤς γενόμενος, αποπλανώ 
τλνχρόνφ ποθ' Οστερον άκουσόμενον τοΰ συγγραφι• 
χώς είδέναι τά τών χαθ^ ήμΑς έξ αρχής &χρι κα\ 
π-'ρατος» ινα παραχολουθών είδείη, έξ ο7ων τών Ιυιιι ΓοΓίίΙικΙίιιΐ» νββίίξίιιηι ίη Ι^* ίιινηιΐιιηι μι, ηοο 
ΙοιηροΓβ οΙ)8ί<)ίοηί$, ςυ;υΊιΙ €ίΐΜΐ$ ΠιιίπΊΐΐΓ, ρΑδ^ήη 
νο(& Γιιιιι1οΙ)»8, 810111 ίη ροβίϋηιηι οχρΓοΙιηιΙυπ 
6υηιυ8 ; ιιβο ρο8ΐ ϋχριι^ΐοΐίοικΜπ, (|ΐιο ιβικροΓΟ Γο 
ΓβΙϋδΐί βΐ ΓοΓίοηι βΐ Γυ^ίβηΐβπι, ςιιίΙ)ΐΐ8, ίη Γιι^απι 
Τ0Γ8υ5, ίριρϋυιη (Γ9(1ί(1ί8ΐί ηήηίΐΓΐ* ρ<*Γ<'ί'ηιιοηΙί1)η3. 
ΑΙί3 ι-οίιιι ίΠί8 οιΐΓΧ 6Γ8ηΙ, »ηΐ60ϋ(ΐ6ηΐί» ορυ$ ηοεββ- 
βαπαςυβ 8ίΙ>ί. Τυί νοΓΟ ιηίπίιη^, ϋχίβιίιπο, πΐϋϋΐί- 
ηί8$€ηΙ, ηί8ί (βηιείίρβυιη γ6ΤγΙ988£5. Νοιη Γογια8 Ιιί 
τίπ εοηίβηιηβΓΟ 8θΐ6ηΐ (Ιυοβη) ηοη ΙαΙϋΐη, ςη8ΐ6:ιι 
ιιοτί Ιβ, ευ]ιΐ8 ί|;η2ΐνί2 ί11Ϊ3 8ηΐί6 εοιηρβπα ββΐ. 

13. Αι ραΓυηι 6ΐ3ΐιΐ8 ρακβίοηβ 3ΐ(|υ6 ρΓ2€8βη(1Ιιιΐ4, 
ΙηΐβηΙο8(ΐυ6 8θΙαπι ?{8υί οΚ)]6<.(ί$, α τί» (Ιβϋιιεο ςηι 
Βΐί(]υ3Π(Ιο ΓΓΐηοΐο ΙβιηροΓβ οχ Ιπ8ΐοΓί« αυ<ΙΚυΓυ9 
68ΐ ςυθ() 3(1 1108 ρΐ'ΠίηβΙ λ ρπηοΊρϊυ ιΐδηηβ ζό Πηβηι, 
ίΙΑ υΐ η9ΓΓ8ΐίοηί ίηίοπίΐοηβ, &1) ίίΐ'β ηη» »ηιί(ΐιιΊΐυ$ πάλαι οία τά νυν * χα\ τά μέν παΟαίνοιτο , τά δέ ^ 9ίά Ιι£€ ςιιχ ηιιηε οο{(ηο8€λ(• ΑΙία 3υ(6ΐη Οβιυιιι, 
Αλλως Οαυμάζοι ' τά δέ χαΐ, εΓ:τερ έθέλοι, μανθάνοι 
χαΟ' Ιστορίαν έπιλεγομ<νην, δσβ τοϊς νυν συγκυρή- 
μασι χρήσιμα ; Τί δέ μή κεφαλήν τίνα εφιστώ, καΟά 
τινι σώματι, τϋ συγγραφή ταύτγ,, δι* ής καταβαίνων 
νφλόγφ προηοδίσωεΰόδως,Ινθα τδ έσχατον,Ενθεν ελών; 
ιδ'. Μέλλον είναι φαίνεται, καθ^τ Θεψ εύηρέστητο, 
πεσόντι τψ Κομνηνφ βασιλεΐ Μανουήλ συγκαταπε- 
σείν καΐ εί τι έν 'Ρωμαίοις δρΦιον, κα\ ώς οία ηλίου 
εκείνου έπιλιπόντος, άμαυράν γενέσθαι πΑααν τήν 
καθ* ήμΑς. Ούχοΰν ΑπήλΟεν εκείνος, ένθα έχρήν, 
διαδοχήν άφε\ς γένους, οΟχ οίαν έχρήν. ΠαΙδα γάρ 
μικρόν τι παρηλλαχότα τόν παναφήλικα, μή δτι γε 
βασιλείας μεγίστης χρατείν ούκ έχοντα δι" έαυτον, &Πλ αώηίι-αΐίοηβιπ 6]α8' ηιοτβλ>υηΐ; βχ &Ηί8 Τλη- 
(Ιβιη, 81 νυΐΐ, ίη Ι)30 Ιιί^ΐοη» αεοοΓ^ΐβ, ςη» ρΓ»- 
8βιιΐί δίηΐ ιιΐίίί» (ΙίεοεΙ. €υΓ νβΓΟ Ιιαίε (»οΗρ(ο» 6ί<*ιΗ 
οοΓροπ ΐΜΐίάϋΠΐ, €«ρυΙ ηοη Ιηιροηο» 6ΐ ςυο ««γ- 
ηιοοίηηηιΐο ίβϋεΙ ▼!& ΐΓβιη υβηυβ αιΐ Οηβηι ίηο^ρΐί ? 
ϋ. 31 αΐίςιιίϋ ΓββΙυιη βνΐ ίη ΗοιιιληΙβ, ιιθ8 βίιηηΙ 
€ηιη ίηρβΓ&ΙοΓβ Μ3ηυβΙβ€οιηη6ηο«€ΰί(1ί88θ»ςιΐ6Πΐ- 
8<1η)θάιιηι 1»βο ρΙ&οιιίι Γαΐαηι ηοείΓυηι τίίΙβΙυΓ» 
30 βίαυΐ 8θ1ί8 ϋβΩοίβηΙίδ οϋεουΓΪΙββ οιηιιίηβ 

(€ΓΓ3ΐη Οϋνοΐνίΐ. Πβ0688ί( ί^ΚϋΓ ϋΐο €ΙΙ»Ι (Ι<ΗΐΜ!ΐ>8ΐ, 

£υεοβ88θΓβηι 6 8η3 ΓΑΠίίΓιβ Γβΐίηιιυβηβ, ςιΓι ηοη εΓ»ΐ 
ΓβΙίηςυβη(1ιΐ8. Ροβ? βηΐηι βΓβΙ βοοίοβ ηΙ1(|ΜβηΐιιΙιιηι 
βυρβΓβηβ, ηοη ηιοιίο ίπιρεήΙ ιηΑ|[ΐιΐ Γ^'ΐ^εηϋί ιιιιρο- άλλ* ουδέ κατά παίδας διατεθε?σθακ στερεώς, άμέλει ^ (εη8 ρβΓ 86ίρ8ΐιη>, 96ά ιΐ€€ βΐί&ηΐ ρΓΟ ]υτοηί1ί 9Β1316 χαΐ επέτρεψε φθάσας χηδ;μόνι τ^ν υΙ6ν τ9) μητρ\, 
ερώτων ο6ση ωραία, εΐ χα\ χρύτττεσθαι αύτους 
έπηγγείλατο εκείνη, τδν τοΰ κάλλους ήλιον πνευμα- 
τικώς νεφώσασα κατά περιβολήν μέλαιναν. 01 δη 
έρωτες εκείνοι πυρσεύσαντες, ώς Αν εΐοείεν αύτο\, 
λνήψαν καχδν κοσμικόν. ΚαΙ ήσαν μέν χα\ Αλλοι 
τοΟ έπιτροπεύειν, έν οΓς κα\ δ λαχών πάτρια ρχείν, 
ό κα\ τάς όρετάς και τδν λόγον περιτιΐς Θε',δόσ'.ος, 
δν ή τών Άντιοχέων χ^ Μεγαλοπόλει έχορήγησεν 
αγαθόν πολυτίμητον. 'Αλλ' ή γυνή προείχεν, οία κα\ 
γυνή κα\ μήτηρ. Κα\ ήν τοΰ λοιπού σκοπδς αΟτή διά 
τ6 προφαίνεαθαι. Καί τίνες έρωτος νόμψ έτοξάζοντο 
χατ* αυτής, λανθάνοντες, εί «ςως μεσιτεύσει τά της 
βολή^, ώς έψκει πρδς βασιλείας έπιτυχίαν. Ύπερ- 0τπιΙΐ6Γ άΐ$ροβίΙυ8 ΓαβΓ»1, 8ϋίΓΐ€βΙ ρϋεΓ ίΐΐιιηι ϋβ- 
ιηβΓιΟίηνβΓ&Ι οογ» ηΐ8(π8, (ΐυ« ηοπιί» βηΐ ίη »ΐ;ιΚ>• 
€ΐ8ί οοουΗ8η(1οϊ ουΓ8ΐ&8β(, βοίβηι ρυΐοΐιιΐΐυιΐίηίβ 
βρίηΐυιιΗίοΓ η6ΐ)υΐ8 ηί|^Γ& ιιαϋίςυβ οί>ΐ6|;βπ8. Αιηο- 
Γ68 Ιιί Ι»(ΐ28 ΐΟΓηυεηΙοβ, ιιΚ οοιιβαοτβΓυιιΙ , ίη* 
εβηάίυπι ηηίτ€Γ89ΐβ βχοίκνοΓυηΐ. Αϋί «ιυοςιιο Ιιυίο 
οιίΓαΐίοηί ρΓ»ρθ8ϋί βΓβη!, ίιιΐβΓ ςιιοβ, <}υί ρΛίπίΓ- 
εΐιηΐιιιη βοπιΐιιβ ΓιιβΓβΐ, ΤΐιβοίΙοβΙυβ νίΓίοϋΙουβ «Ι- 
ςυβ είοςποηΐία οχίιιιίιιβ, ηυβηι οιιιηίιηοϋο ««ηο- 
Γ2ΐυ(ΙαιιιΜβκ»ΙοροΠ βΙ^^^'Λ ΑηΙίοεΙιεηα ΕεοΙββία. 8ηι1 
ιηιιΙίοΓ ρπκναΐι;!)»!, ιιΙιιιυΙίεΓ οΐ πιεΙϋΓ,βΓ0((ΐΗ6 Οιιί• 
οηιηίϋοι ςιιχ ίη ραΙ&π) ικΐιΐυϋεικίλ οΓ&ηΐ. (ίιιί^ΐαηι 
ΑϋΙοπι, Ιβξβ &ηιοπ8, 8(1 ϋΐαηι 8η8ρίΓ&Ι)8ηΙ, ΙαίοιιΙβ»» 
ηοη βοιηροΓ 8ΐΐΒρίιΐ8 <ΐ€(ϋ2η8ΐυι*8η) 8ρϋΓ8πΐ6$, ςιιο- « ΕϋδΤΑΤΗΙΙ.ΤΗΕ85Α10ΝΐαΕΝδ18 ΜΕΤΚΟΡΟϋΤ>Β 24 

τϋΐη Ιΐηί» νΜβΙβΙιΐΓ ιϊηρβΓίιιιιι. ΟαΙβΓοβ ν<ίΓθνΐ€ίΙ Α ηκ-^ντιζί δ& τους λοιποίις Αλέξιος ό Κομνηνός, Αΐ6ΐίυ& Οοιηηεηυβ, ηβροδ Ηβιηυ6Γΐ8 ίιηρβΓ&ιοπβ» 
ρΓΠλίί ΑυιΚίΐδΐΙ ζοπϋΐη ίβΓΡηβ; 8ΐϋ8ςαβ νί(1β1)&ΙιΐΓ 
«ΙΐλποΓ (ΙοιηίηβΒ, ΊιηρβΓαΐοπ8 ιηαΐη. 1ηό6 ί^ΐΙαΓ ίη- 
νΐ(|ι& ΟΓΪΐυΓ, ίΐΐυιηηυβ, ςιιθ(1 ι βοΠβ οοιηηιυηι 1υ- 
(ΙβΓβ ι <1!€υηΐ, βυδριοΐοηβ, ν^ΓίΑβ ηιαοίππαβ οΓάίπ 
ηοη 0(ΐ^83ΐ, 81 ΓοΓίβ ϋϋ αΐίςυηηι νίϋί88ίΐυ(ϋη6ΐη 3ί- 
ίβΓ3ΐ. δίο βΓ)ζθ ουιυ ορίηβΐΐ 688βηΙ Ιυηβ (Ιβ ρυΙοΗη' 
^681*18, &886η8Π8 €0111111111118 - ΠΗ ρβΙΙίιιηι οοηίειί- 
(ιΐΓ,Ιςυο ΐ1ΐ6 ηοη 8(1 γοΐιιρίηίοιη δΐιαιη ίπόυβιε- 
ΙυΓ. Ηοο νβΓΟ ρηΐΐίιιΐΰ ηιυΐΐί 8]ϋ οοιιΙεχιιβΓίΗΐΙ, 
βΐ <1υο ςυο(|ΐιβ ΩΙΗ ΑικίΓΟίιΙεί , ςηί εχ Ουιηηβ- 
ηίδ; ςυί ρ3ΐηΐ6Γΐδ 6Γ3( Μ3ΐιιΐ6ΐίβ ΊιηρβΓαίοπδ , &ε, 
δίουΐ ϋη^ιίΑ ρβιΙβδίΓΪδ ()ί(!€Γ6ΐ, η^Ιυβ βζ ΓιβίΓο. 1η 
ιΙίΓοηο ΓΡ£3Γι 86(1ίΙ υΙΙίιηιΐΒ ηοη οπηηίηο ΓβΙίοίΙΟΓ, 
ΐΜϊο 8Ί1)ί, ηβο 5υί8. Νοηιίηβ ΙιΟΓυηι ρυοΓΟΓυιη 6Γ3ηΙ, 
ρηοΓΐ η3ΐυ ΜβηηοΙ; ^03ηη6δ νβΓο ροδΙβΓ'ιοπ, ηηβηι 
ΐρ3υη) ηονίι ιηιρβΓίυιη, ςιιεη)3άπΐ0(1υπι 6ΐ ραΐΓβιη, άβελφίβους μέν ων τφ αύτοχράτορι Μανουήλ, τήν 
τοΰ πρωτοιεβαστουδέζώνην φέρων. Κα\ ηροσείχεχο 
τϋ δεσποίντι, τ} τοΰ βασιλέως μητρι, πλέον τών 
Αλλων. Ύφέρίτεϊ οδν ζήλος εντεύθεν χα\ δ φασιν 
ύστραχίνδα χατί του άνδρας ύιτοβλεψάμενος , ουχ 
άνίει έλίττων στροφάς ποιχίλας, εί πως έχείνιρ 
μεθοδεύσει μετάστασιν. Καί πως ούτω δ(5ςαν τοις 
ττ νιχαΟτα προφέρουσι των εύ γεγον^ων, συνθεσ{ας 
χατ* αύτοΟ πέπλος ^άπτεταΕ, περιδύσων αύτΐιν, χαΐ 
συνέξων ού πρ6ς ί,δονήν, "Υφαναν δ^ τοιούτον 
πέπλωμα ούχ όλ(γοι τε Ετεροι, χα\ οΐ δυο πα?δ*ς 
*Ανδρον(χου, τοΰ έχ Κομνηνών* δς αΰτανέψιος μέν 
9; ν τψ βααιλεΐ Μανουήλ, χα\ ώ; 31ν ή πεδινά λαλούσα 
εΓποι γλώσσα, πρώτος εξάδελφος, εις βασίλειον δέ 
θρόνον έαυτλν έχάΟισεν ύστερον ού πάνυ ευτυχώς, 
ούδ* αύτώ, οΟτε τοις π*ρ\ αύτ4ν. Όνόματα δ^ τοϊν 
πϊίδοιν ήτην, τψπρώτί•) μέν χατά γέννησινΜανουη). ηοη ηηιΗο ρθ5ΐ« Πι 3πι1)0 (|υ*κ]€Πΐ Ιπηο εοη]υΓ3ν6- β Ιωάννης δέ τφ μετ' αυτόν* δν χα\ αύτ^ν έγνώρισεν ηιηΐ. 1η Ί11)8 ΰΓ3ΐ Αΐεχίηδ, όίβη'κβιΐβ ςιΓκΙβιη όυχ 
8ΐιηιηιυ8, Ιβ^ίΙπηυδ 6θΙ)Γίηιΐ8 ε1ΐ3ΓΊ$8Ίπ)υ8ςυ6 ίηι• 
ροΓΑΐοΓΐ ΜβηυβΙί; ίηδίιρβΓ ^ο3ηηο8 ςηο^ηβ Οιι- 
€38, ϋιιχ, ΐ]υ6ΐη 6ΐ ίρδο γΊβυ «Γιςιιίδ ορΓιηουπι ]α* 
ϋί€3886ΐ (ιη3^η3 νβΓΟ π)3ΐβπ3 6Γ3ΐ ίη ίΙΙίδ ίηνίάίχ); 
€:χ:83Γ68, Μ3Π3 β 83ηςηί»β ίπιροΓαΐΟΓίο, ςυ3ηι 8υΙ) 
ιιηρβΓϋΙΟΓβ Μ3ηηοΙβ ΐΓβηβ 6εητι:4η3 83ηοΐο ρ3ΐ;ΐυ 
ΐ;6ηυίΙι 8ροη3υ8«|υ6 ε]υ8 ^03ηη68 Μ3Γεε8ίπ8, ]ιι- 
ΥϋΐιΊβ «Ι3ΐε, 8εά νίΓ 3ηιιηο. ΙΙφγ οηΗή3 υΐ ηιυΙΐ3 
ηΐ3ΐ6 οεαιιηΐ, πΙ>ί ίηβίιΐίίβ ΐ3ΐεΓ6 κειηρβΓ ηοη ρο&- 
ευηΐ, 86ϋ ρ3(εΠυη1; οηϋΐε^ Ιιιιίυδηιοϋΐ (ΙερΓεΙιεη- 
ίΙυηΐυΓ, ιιηο εζ ίηβίιΐϋδ π'νεΐαηΐβ, ΰ3υ83<]υο ίηίοΓ- 
ηΐ3ΐυΓ• Ργχ68( «{υΐάείΜ οπΓαΐΓΪζ ιηβίεΓ, οηιηίαηι 
(1οηΓιιι3 ]«ιηι εοηιηιυηι δυΟΓΓΑ^ίο (Ι3(ηη3ΐ3, ςυο(Ι ηοη^ ή βασιλεία, χαθ3ι χα\ τ^ν πατέρα μετ ού πολύ• Κα\ 
ο?)τοι μίν δυο τότε συνωμοσάσθην. Έν δέ τοις χα\ 
*Αλέζιος Ι^ν, πρωτοστράτωρ μέν τΙ]ν άξίαν, άνβψιδοΰ^ 
δέ γνήσιος χα\ ύπερλίαν φιλητ6ς τφ βασιλει Μανουήλ * 
πρ6ς δέ χα\ Ιωάννης Δούκας, ό έπαρχος, δν χα\ έξ 
αύτ?)ς θέας τεχμήραιτ" άντις χαλλιστεύειν &ν άγαθοΓς 
(μεγάλη δ' έν τούτοις μοΓρα ζήλου)• χα\ οΐ Καίσαρες, 
•ή πορφυρογέννητος Μαρία, ήν Οπδ τφ βασιλε: Μα- 
νουήλ ή έξ *Αλαμανών ΕΙρήνη τδ &γιον έ/.είνη 
γέννημα έγείνατο, χα\ ό συζυγών αύτϋ Ιωάννης ό 
Μαρχέσιος, νεανίας μέν την ήλιχίαν, τέλειος δλ την 
άνδρίαν. Όποια δέ έν τοιούτοις ώς τά πολλά ξ\^μπ^- 
πτει, ένθα δ λόχος ούχ Ιχει χρύπτεσθαι εΙς τέλος, 
άλλ' έχφαίνεται * φωρώνται πάντες οί τοιούτοι, ενός ΙίϋοΙ)»! ; ροδΙ 6ΗΙ& νβΓΟ δβϋοΐ Αΐιαδ Ίπ)ρεΓ3ΐθΓ(ΐϋβ ^ τίνων τώνλοχιτών καταμηνύσαντος • χα\ συγχροτεϊ- ΑΙθζίυβ. ΡΓίιηαι» Αηβιΐδΐυηι ηοη ΙενίιβΓ ούίβηίοβ 
βοουηηΐ, ρ^δίςυβ Π)υ1ΐ3 εαιι^^Γαοι 3ΐί3Γΐιπι οοπ- 
<1βη)η3ηΐ, ]υ(ϋε8ηΐε ίη οαιηΐ Γβ, οιιηι ΠΙα Γεοΐίΐυ- 
ιΠιιε ηοΐ3, ρΓθίυη(1ί68ίηιο ΤΙ)60()ογο , οοηιίδεΐο, 
ρρπηο ]Μ(1ίοβ ρΓ8Βρθ8ΐΐοΐ|ΐιβ ραΐλΐΐο• Ι(1εο δίαΓβ 
ΐηΐβΓ ραΐΓΊ3ΓθΙΐ38 βοΓιΙυδ 3(1 ηίΙιΠιιηι το^β^ϋ οιηηεηι 
ιη3€ΐπη3ΐίοη«η). εΓ3ΐ εηίιη νβΓδυΐυδ, ΥβΓβ οιηη'ΐδ- 
οΐυδ. νίηΰίιιηΐΗΓ βΓ^ο ίη ηΐ3§ηο ρ3ΐ3ΐίο, ίΓ3ΐΓεδ» 
Μαηηοΐ εΐ Ιοαηηββ, ΊηβυρβΓ βΙ δΟΗΐηινβ (Ιαχ ΑΙεχ'κΐδ 
61 ρΓχίβεΐιη ; τεΙιςιιΟΓαηκιαβ αΙπ <ΙΐηιίιΐυηΐυΓ, ίη 
νεΓί(3ΐ6 (|θΊιΐ6ΐη ίη ΙΐθβΙβΓηαιη €(Βΐΐ3ΐη, ρΓορΙεΓ ίΙΙοβ 
(|αί ο<Εη3Γο νοΙε1)3ηΐ, ΑρραΓβηΐβΓ νβΓΟ οΙ) Αηιίεί- 
ϋ3πι Αΐ(|ΐΐ€ ίηηοουίΐ3ΐ6α). ΑΙϋ νβΓΟ ϋίνεκο ναοάο ται δίκη. Κα\ προχάΟηται μέν ή επίτροπος μήτηρ, 
κυρία πάντων ήδη προβεβλημένη ψήφψ κοιν^• ώς 
μή ώφελεν • ύποχάθηται δέ ό υΐλς καΐ βασιλεύς Αλέ- 
ξιος. ΚαΙ κατηγορούνται οΐ τδν πρωτοσεβαστδν 
ού φαύλως μισοΰντες * χα\ μετά πολλά τά διά μέσων 
κατακρίνονται, βραβεύοντος εΙς τδ π5ν τ} τοιαύτη 
εύΟυδικίςι τοΰ βαθύτατου Θεοδώρου, τοΰ παντεχνοΰ, 
τ^>υ διχαιοδότου καΐ έπι τών οίχειακών • καθ* οδ 
θδλήσας ένστήναι ό μέγας έν πατριάρχαις, έσχασε 
πάίαν 1ν χενοίς μηχανήν. "Ήν γάρ ό παντεχνής 
αληθώς πα?^τεχνής.Καθείργνυν-αι οΰν έν τφ μεγάλψ 
παλατίφ κα\ υΐ αδελφοί, ό Μανουήλ χαΛ ό Ιωάννης, 
πρδς δέ χαΐ ό πρωτοστράτωρ Αλέξιος, έτι δέ χα\ δ ρϋπβΓυηΙ &ϋ ηβηιίηί ηοΐο. ΜαΙΓι• νβΓΟ βχδίΐίυηι ^ έτεαρχος * τών δέ λοιπών οΐ μέν άφείθησαν, αληθώς 4)1>βιιηΐε8 ?€ίρ808 ρυηίεΓαηΐ, ίοΐβρ ςυο8 εΓ3( ε^ΓΟ 
\Ι^\\α 1.3ρ9ΐΓ(ΐ38, &ηί8 πιιΙίΐαΓίΒ ρ6Πΐί8δίαΐϋ8, ςυβοι 
;ιεοίρίΐΓειη ηοιηίηαΓβ εοηβΐίΐυεΓλΐ ΤυΓεΑΓυιη 5υΙΐ3η 
ο1» εοηδίίίί ΒεΐίοΐΜδηυε 06ΐ6ηΐ3Κ6ΐη. Οηί Ιηηο εΓ3( 
ίεΙίείΐύΓ 83ΐν3ΐιΐ8, ροβΐ63 ίηίεΓιοίΙβΓ ίη ίηβ'κΐϋδ Αη• 
ιίΓΟηίοί ίπιρ6Γ3ΐοΓί8 εαρίϋδ ρ&ΓΐίΙ. μέν εΙς Ιωλον δεϊπνον τοίς βουλομένοις αυτών 
θοινήσασΟαι, φαινομένω; δέ κατά φιλίαν χα\ τδ είναι 
ανύποπτοι. 01 δέ τίνες άπώλοντο ποικίλως, καΐ ώς 
ούχ άν τις Γδοιτο. Πολλο\ δέ κα\ ύπερορία έχοντες 
έδικαίωσαν εαυτούς* ών ήν καΐ ό χαλδς Ααπαρδας, 
6 πάνσοφος τά στρατηγικά, δν ίέραχα διά τδ της φρονήσεως χα\ τδ χατά προίξιν όξυπετές ό τών Τούρκων σονλτάν όνομάζειν έπέκρινεν • ό τότε μέν εύτυ 
χώς περισωθείς, μετά δέ γε άΟλίως ταΐς τοΰ βασιλέως Άνδρονίχου κα\ αύτδς πάγαις περιιετυχηκώς 
χα\ έξολωλώς. 

)5. £ΐίΙαΓ68 86 Ιιί«1ΐ)οΙ)αηΙ. Ει νεΓΟ ίηιΐηο<}ίε(|ΐΐ3« ιε'. "Ήν δέ ταΰτα τότε» Κα\ τέως μέν περ\ μίαν 

ΙαοΓ ΗΐίΛΐΗλίί €οη]ιΐΓαΐΊο»ί6 οοηνίοΐί βυηΐ» 8€ΊΙίθ6ΐ ήμίραν οΐ τέσσαρες ήτιμωμένοι έάλωσαν δήθεν ξυν« ΟΒ ΤΒΙ35ΑΙΟΝΐεΑ ΙΙΑΒΒ Α ΙΑΤΙΜΙ3 εΑΡΤΑ. » 

6 ΜανουΙ|λ χα\ Ιωάννης οΐ ά&λφο\, 4 Α Η»ηικ1 βΐ ^οαιμι6« ίηιΐΓθίν^υι ΐνηηιιιι» ΑΙο»Μ €1 25 

τζ^ί^οηράτωρ Αλέξιος, χα\ Ιωάννης ό Ιπαρχος• 
Κ<ΜΛ βΐχβν αύτόζ»ς ή χάθβιρξ'.ς, χα\ πρλ «ύτής τά 
^{αν &τΐ|Αα• Τ6 €1 (έον τοΟ Ουμου τοΙς χρίνασιν 
Ιβράττ^το χαλ χατ^ί της Πορφυρογέννητου χα\ του 
αυμβιοΟ'/τος Καίσα^ς. Ουχ είχ^ δέ χα\ έχ{[έ9αι «ύ- 
τίχχ, ώς χα\ άιτοφρί^αι χα\ γενέαΟαι ιτρ^κιον τ^ 
ζΑχάν. 'Αλλ* Ινβομυχοΰν χαΐ ύκοτν^^μινον Ιι:έ<Γ/€ν 
εΙς τον. ντον, ώς χαΐ ιόν πατριάρχη ν βοχηβαι πρ^ 
αυτών €ΐναι τους χρίνΟ'/τας * Μ χαΐαύτ^ μέν άκλοΐ- 
7<4ς Ιμηνύσβτο 9:ρ^; ένπέραν τέ )φονα« 01 ^λ ούχ 
άΐλοί έμελέτων άνυποστάλΐιΐς διακειμένων αΓφνης 
τ'ϊ χαχ&ν χαταράζαι, χαΐ 9υλλι6έσθαι χα\ αΰτοϋς, 
('.ς αν οΰτω τ6 έβινέρας αίτλίφθήσεται άγαλλ(α9ΐς 
Γ^ρ' αύτοίς, Χϊ\τ6 «ρωΐ χ>»υ0μ6ς, απεναντίας τω ψάλλο•/τι. Κα\ οΟτω μίν ή χαχ{α έιαχρύπτεινήθελεν έαυτήν. 
ις*. 'Ος « ή σποδιά ώζε θείου, χαΐ ή όδμή κατ•- ίβ. β,,ΐη «πίβ βϋΙρΙΐϋΓ ο<βΙ>3ΐ , (μ»οτ<|ιι6 ιηοηβΐβ 

μΓνυβ «ΰρ χρυπτβιν σχηπτου όλεΟρίου, χ«\ ουχ ήν Μϋΐοη Ι^τη^ηι οοηΐΙηοΓβ ίη(|{ΰ»λ)«|, »^1«^6I|ιιο ΒΟΑ 
λϊθεΖν, μανθάνουαι τΙ)ν έπιβουλήν οί Καίσαρες, χαΐ ροΐβΓβΐ, ίιΐ8ίϋί88 Α^ποβευΑΐ €4Μ«Γββ, Ιηβηηββ^ιΐβ, 
άτ;έριττοι, ώς εΤχον, φευγουαιν εις τ2) της μεγίβτης βι^,,, ^ιηοβΓλΟί, ίιι Μ0ΓΒΐ[««ίιηηιη πι^ι^ιι» 0«ί διρίοη- 
τοϋ βεοΰ Σοφία; εύαγέστβτον τέμενος, Λσυλον αύτ^ β ιί* ΜΐηρΙαίη ίϋ^ίν»!, ββνΐιιηι €5»6 Μίίιηιΐββ, οιιιηίΙΐΜβ 
£•δ:τες, χα\ Ίζάσι προσώποις άβέβηλον. Διαπετά^ ίηνί•)Βΐ)ίΙβ. ΙΙΙΐΒ θΧρηιίύίΙ ϊϊτμΜμ λΓθ1ιίμΓ«8()γΐβ. ^0Μιηββ ρΓ.τί6ΓΐιΐΒ. Ιη τΙοουΙ» €γ0Ο €0η]θ4 ϋ βυηΐ, Μ4ΐ 
ΒΙΙΙ6Β ΒοΐΒ ιηΓΑΐηί» ίηυ&ι& β•1• ΑγιΙογ ϊτ» ]α4ΐίςΜΐ- 
ΐΐΜΐη ΰοηίπι ΡοΓμΙι^ΓοββηβΙαπ» €ΐ βοοιαοι ΟββΒΓβηι 
6βΓ«Γΐιοίΐ. δίΑΐίαι ("Ι^ιιΗίΓο ιιοη ρωυίΐ, υΐ 4ΐ«•ριιιιΐΒΓ€4 
ιιιι'ιιιη <|ΐ)θ(Ι ρΓ»νί<1ι•Μΐ• 5β4ΐι»ιη λΙΙβ ΙλΙβη» ίΙΙνά 
Γ«ιιιαηι?Ι»Βΐ, υΐ Ιρββ ρΒίτΙιίΓοδίΒ €ΐί&1ίη*τβΐ «χ ρΜΊϊ- 
1>ιι» ίρΒΟπιη) ο»•6 ]ιΐ(Ιί€Βαΐ6β; ί^ίβο ίρββ •ίΗΐρΙί- 
ΰίΐοΓ λ(| νβΒρβηιιι ορίίΐΑΒ (Ιύΐ^χίι. ΙΙϋτβΓΟ ηοο βιοη 
ρϋοίΐβΓ ΐΜ ίιιιιοοοιαϋ>υ« ν6Γ£αΙΐΒΐκΙυ?, υ1 &ιιΙ»ίΐο 

Μ.«ΙηΙ1> ΐ)βΐ4*8ΐΒΓβΙΐΙΙΙΓ , Η €ΟΙΜρΓθΙ»βΝ(Ι•ΤβηΙΐΙΓ 61 

ίμιί, ί4« υ( Ιπ οοπϋΐιυ» €•ηιιη ν^ρβΓβ 1ιαΙ)ΐΙ•Γ€4 
1;ηίΐ4Β, ηληβ ν^ιο Ιιΐ€ΐιΐ8, οαηϋΐιαβ ιηΒχίΐΜ 
8Ίΐυ8. 1ϋ «ιυ'κΐβιη ιΐ(Ί)υίΐί» 2\η\μ^ 86 τοΜιίΙ. νυ:ι τάς δίχχάΧας αύτοίς ό έν άρ/ιερεϋαι πρωτεύων* 
χ&ρκΓ.οεΙται, ώς έξην * δίδωσιν άνάπαυσιν * λεαίνει 
Άόγοις τε τοΙς 7:ρ>^ς παραμυθίαν, χα ι έργοις, ώς εΐ• 
χεν ίτχύο;. Είχε δε, όσα χα\ πατ^^ρ &γιο;, ύπίρ άλη- 
δίίας φΓΑαθλο;. ϋύ διήλθε της ήμ:ρας πολύ, χαι οΙ 
της δεσποίνης ξτριχον εΙς τήν άγιωτάτην Μεγάλην 
έχχλησίαν, ώτεί χα\ χυνηγέται χατά τινο; άςιο- 
λ'^γου'&γρας, ειπείν μετριώτερον. Κα\ ε'^ρηχότες, 
τί μέ^ |)-:ιώ^/το, εΐ χατά μηδέν αΓτιον φ^βου Γ^υγον* 
τι δΐ παρεχά/ουν του σφετέρου πάλιν άδεώς οΓχου 
τενέ3θαι, παραπλίχοντες τοΖς λ^οις, χα\ ώς δύσνουν 
ν»Γ.ό>οιαν άποπέ/πουνιν, οΤς ο&τω δραπετεύου^ι * 
:ίς δέ τοιαύταις έννοίαις χα\ έμφά«εις ύποφχιάζο'^- Γοηιιη ρΗοΓ; ϋΐί» ΒΐιιϋίβίΟΓ, υΐ Ιί€βΙ>9ΐ, Γ«<}αΐ6ΐιι 
(Ι«ι; νβΓϋΐΒ 61 ορβηϋϋ^ Ιοίιϋ βοΙμΗ €•υΜΐ, <|ΐΐΒη• 

ΙΗΙΙΙ ρΟΙβΤ&Ι. ΙΓ.Γ»! νβΓΟ, 5ί«1ΐΙ ρβΙβΓ ΒλϋΰΙΐΙβ, ΒΙφΓΒ 

ηιΐΒΐη 6Γβιϋ ροι«8ΐ οΠΙϋΙοβυδ. Μβ^ιιβ ρβγβ ϋίβί ηοη 
ΟυχβίΒΐ, €ΐηη <Ιοηιίηφ ιιιίηίβιπ ίη ΒΒΠΰΐίβΒίηΐΒΐη 
ΗΒ^ηαπι β€€ΐΐί$«8ΐιι ΒΟΓαΓβΓΰτυηΐ, ιιΐ ^βιιηιι* {Τβχ ΒΐΙ 
ηΆ%ίϊΊ ηιοπΜ^ηΙί ρΓΒτϋλΐη, ηβ ΜηρΙίαΒ (ΙϊοβΙηγ. Οαιο 
ίηνβιιΪΒ^βηΙ, ϋιηι ίηςυΐΓ6ΐ>Β»ΐ ηυιιι ρΓ« Βϋ<|ΐΐΒ ΟΑίιβΑ 
ΙΙ'ΐιοΓίβ Γυ(ί;6Γ6ηΐ, Ιιιιη βιΙιοΠΒΐ^ΒηΙαηαΒβευΓΐ (λοίΗΟβ 

&υΒ& ίΐβΓυηΐ ρθΐ€Γ6η4 , ηΐί8€βΙΙ(6β νοτΐ»» , <|ΗΒΒί 

Μ»1ιιιη ΰοιίΒϊΙίυιη Βυϊ)ΒΐιϋίβηΐίΒ, ιιΐροΐβ ϋΐ€ΐ» Γιη 
β^ίβηΙίΙιιΐΒ'; Ιιί• €ΟΙΙ«ϋΗβ Β6 βιιιρΙΐΒΒίΙιιΐΒ 10 >ρ8ί• ϋΐΒ• 
ΒίαιυΐΒΐϋβΒ οοα ΐΝίΐιβίνοΐΒπι ηβηΐβιιι. Νοιι βιιΐιη ιγ» τ-ς ρα-Λτ^ς ούχ αγαθής έπ* αύτοις. Ούχ {χει γάρ τ& ^ ιηΒ|{Β;ι ίΙηηίΙοΓ «β «ΚΜΐιηυΙαΓβ ροΐο•!, Β€4ΐ βοιιιρβΓ Γ.ίνυ Ουμούμενον σταθερώς έπιχρύπτειν έαυτδ, 
ά/λά που χα\ Ιχρήγνυ^ι τ6 ένδόμυχον, όκοϋ τις 
ΐ^φώς ταρτάριος βίαιος. 

ιζ'. Οί τοίνυν Καίσαρες βεβαιώααντες τδ δέος έν 
έιυτοΐς. ούχ είχον τδν νουν πρδς τοΙς λαλουαιν ώς 
είς άχαθάν * άλλα τφ παραμεμιγμένφ πιχράζοντι 
χαΐ τδ γλ.υχάζειν δοχουν ΰπεβλέποντο, Ιπιτυγχάνον- 
-ίς αύχο\ τοΰτό γε• Ός ούν άπέγνωστο ή «ών Και• 
βάρων πειθώ, χα\ ώς ούχ Ηται αυτών &γραν θέσθαι 
ίΐΛ δόλου διέγνωστο, κατανοείται βία. ΚαΙ τδ του 
στόματος άπαλδν σχληρά χε\ρ διαδέχεται * χαΐ τάς 
{^λίδας γλώσσας συστείλαντες οΐ δεσποινιχοί, τάς 
Ε% σιδήρου μελετώσι χει^ίσασΟαΐ• Και πρώτα χατά 
τς>ΰ (εράρχου τραχύνονται, δτι μή, της έχχλησ&αστι- 
χ/ ς προζστάμ&νος, ώ; είπείν, άχροπόλεως, χατα- 
7.ρο{&ται τους τζεπιστευμένους αύτΙ), συνειλεγμένους 
εί; πάνυ πυχνδν στίφος, χαΐ γίνεταί τι; ένταΰΟα 
συγγραφή, οποίαν δαίμων άν τεχνάσαιτο. 

ιη'. ^12 εορτή μεγάλη του σωτηρίου Πάσχα - χαΧ 
ώ^ειλον τφ βασιλεΐ άσπαιμδν ή έχχληαιαστιχή λο- 
γάς, δσοις τδ τοιούτον ανέκαθεν έψήφισται φίλημα* 
'Ος δε χαι τδν αρχιερέα Ιδεί χορυφαίον παρείναι, 
χι: ζατάρζαι της δφειλής (τφ δέ ή ν δήλον, ώ« τδ 
ί«:οΰτον φίλημα παροδώ^ι αύτδν, χατά τι ομοίωμα οίΗΗβ Ι«*|;ιιηΐ€ΐι1υηι «ϋΒΠΐιιιρΗ, ΐΒΐΜ|ΐι&ηι τοΙιβηιβιΐΒ 
ΙθΙ«ηι;ιΙίΒ ΐΟΓΓβΐΐΒ. 

47. ΙκίΐΙΙΓ 08ΒΓ68 111 ΒβΙΠβΐίρβίΒ (ίΐηθΓ6αΐ 0011- 

Ιίηβΐιΐββ , ιι«Β€ί6ΐ)Βηΐ ςυί^ τβ&ροιιϋβικίαιη (|υΒβί 
Χ>οηΒ Ιο^υβιιΐίΙ)ΐΐΒ ; 86<Ι 8υΙ^ βπιβγο ΐ|υο«1 <1υΙθ6 ?λ- 

ϋΐ•Ι):ΐΙΙΐΓ 1;ΐα•Γ« ΒυΒρίοΒίί ΒΙΙΑΙ, ίρ8ί(|ΙΙ6 ΤθίΟΙΙ! 61• 

ΰο^ίΐανιτυιιΐ. υΐιί 6Γ£;ο Οββπιιιι 0ΐ)6<Ιί6η(ίΒ Γ6Ϊ6θ(Β 
Γ8ΐ, ηβϋ 6ΓΒΙ Ιθ€ΐι» ροηβηιΐί ρΓ«ϋΒηι,Β<1 ϋοΐυιη Γ6- 
ΐΜΐΐΓΐΐηι-, νΪΒ ϋχεο^ΐΐΑΐΟΓ. ΜοΠιβ ογβ Ιυηο ΙΰηβηΙ 

11.311118 ΓιΤΓ6»^; 80 ϋη|[1ΙΒ8 αΐ ]Β6Ι|1& ρΓβΙΙ16Βΐ68 ηιί• 
ΐΓΐ^ΐη 1ΙΙ)ρ6Γ9ΐΓίΰί8, ΜΙ ΓΰΓΓΟ Γ6|;ΒϋΙΙΙί €ΐ1ΓΒηΙ• Ρΐ'ί* 

ιΐιϋΐη α^^Iι^ρ^68ι>γι^10 6χρπ>1>Γ;ιπΙ ςυοϋ,ΒΓυί υΐ ίια 
Ι) (Ιίοαιη 6Γί-ΐ68ί38ΐίθ£ , αϋ (ΙΊοΦίκίυϋΐ , ρΓ3Βρο8ίΙα5 , 
ιιοη ΒίΒΐίιη ΓβηιίββηΙ, ίη ιΙοϋ&Βΐη €ο1ιοιΐ6ΐιι €οΗ6(ν 
ΐο8, 1166 Ι)θ€ ίβιΐΒίτυιη. Οϋθϋ4ΐ«ιιι Ιιιαο Ι^ίρΐηΐΐλ 
3ρρ3Γ6ΐ, ςυ^Ιΰ ϋ«ϋΐοιι ί<ιΙΐΓί£3Γί ροΐυίαβί* 

48. Ο ίοΒίιιηι ΐϋΒ^ηυοι 83ΐνΐΒΠ8 ΡββοΙιφ Ι Ι)6ΐ6- 
εΐιιιη 6<€ΐο8ί« Γ6ν6ΐ6ΐαί4: ΐ6Βΐ1ιιιοιιίυιη ϋ6]»6ΐ»Βΐιΐ 
ίιιιρβΓΒΚ.Γί, (|ΐιίΙ)υ8 ν6ΐ6Γ6 ΒίΒΐϋΐο ίΐΒίκΙαιη οβουΐυιη 

βΓ»1. δθ(Ι €α:ΐΙ ΒΓ0ΐΐίρΓα8ΐ)γΐ6ΐηΐΙ1Ι Β<16§86 ΐ|αΒ8ί<1αι 
θροη6Γ€ΐ, ϋ6ΐ)ίΐυΐΙΙΙ|υ6 βΧβοΙνβΓβ ίϋαρΟΓβΙ ΙίΐΙΙ6Γ6ΐ- 

ςιιυ ΙΐοηΐΒΐιο ιηο<Ιο 1ΐΜί€ (ιιΐΒΐιίΓ68ΐαιιι 6γβι Ιιοο ο&^Η- 27 Εϋ3ΤΑΤΗΙΙ ΤΗΒδ8ΑΙ.ΟΝ10ΚΝδΙ8 ΜΒΤΚΟΡΟΙ-ΙΤΛ ^8 

Κτηι Ιρβιιηι ^ββ ρΓοΑίΙυηιιη, ρΓορβηαοάυηι βιά 6Κ- Α '^οΟ μεγάλου ΘεοΟ χαΧ Σωτήρο; ήμων, του Χρκττοΰ), βιηρίΒΓ ηι&{;ηί Οβί 6ΐ δαίναίοτίβ ιΐ08ΐη, ΟΙιήβΙΐ) ηβ 
τ^όϊτβι Μ€ή\β^\ΐΒ , ίη νίβ »(1 ρ9ΐ»(ίυιη ηιοΓΑίΟΓ ; 
ο»οιι1ί βοίικί (ίι άίΙλίΊο, Λ^ ρΓθθΓ98ΐίη»ΙιΐΓ ίη &!ΐβ• 
ηιιη Ι6ΐηρα$ άα ηαο €6γΙΊογ ί86ΐυ8 ββΐ ίιηροΓαΙΟΓ. 
ΕΓ&ίςυβ ΙΙΙϋ ρ^ίΓλ&οβνβ 8ϋιηο<)υιιι Ιηβΐίβ ςβιΐθΓΪβ, 
9ΐΐ|η« ΙΐθίΜίοιη&άίβ ρο5ΐ Οοιηίηίΰΐιιη Ρ^βοΐια.* Ιη ί8ΐ« 
οο4ΐ6βΐΒ ΐΒυΙΙίΙηιϋηβ» ςυα κοΓιΐυιη β&Ι Ιυηο Ιιηρίβπ 
ρ»1&ΐΊυιιι, ρβΓΠοίΙυΓ 1ιιη€ ςυΐιΐβιη «ιηρίοχυ» (βυρβΓ- 
Ουίΐββ ίητβηΓιοηΙβ), ρβΓΟεΙίυΓ βίιηυΐ 80 βεοΓϋΐυηι, 
ίΙ»ηιη&ΙΙο ραίπαΓοΗ» βι &1>β6ηΐίαι ιηο(1ο ηιιο ςιιΐ9 
ϋ^ΤΒ βΙοςιιβΓθΐϋΓ• ΑΗοΓυιη βηίιη 8ΐΓΰ1ηρΓ68ΐ>γΐ6Γ0• 
ηιαι €8ΐΐΗ)ίι&8 (βί ΓλίβΠίΙυιη β\\), αΗοΓυηι ν6Γβ€ΐιη(Ιί& 
ο1) ιη&^ηιιιη ιίιηοΓβιη, βϋοΓυπι ϋ(1ΐυιη ίηδ&ιιιυπ 8γ- 

£ΐ)ίρΥ68ΐ>|ΐ6Γ3ΐυ8 610 ί&οΊΙβ ρ€Γβ|;6ΓυηΙ 0Α8Ηηΐ ίΠίΐΙ8, χα\ έδεβίβί άνΟρωτ Νω^ έχβίνος, εύλα<Μμβνο; άπο• 
βήναι χατάσχέτο;, ν.αΧ ώκνΓ,σν τήν βίς τά βασίλεια 
6βύν* γίνεται αναβολή του χαθήχοντος άφίταομοΰ, 
χα\ ύπερτίθεται εΙς έτέραν ώραν, μαθητευθεΐ^αν τ^* 
βασιλεί. Κα\ ήν έχείνη Παρασχευή, χα\ άλλοία μέ\ 
τι: φαύλη, χα\ εβδομάδος δέ της μετά τήν κισχά- 
λιον Κυριαχήν • χαΟ' ήν συλλεγέντος του πλήθους, 
δσον εΓωθεν έν τοϊς τοιούτοις «λ;») ρουν τά βχσΓλεια, 
τελείται μέν χα\ τ6 άσπάσαοθαι (τ6 έπιπολάζον της 
μηχανής) 9 συντελείται δέ χα\ τ6 χρύφιον, ή έξ έρη- 
μης του πατριάρχου χαθαίρεσις, ώς ούχ άν εύφή- 
μω; εΐιτειν Κχοι τις. Των μέν γάρ αρχιερέων (ε{ χρη 
φάναι) χερδαλεότης, των δέ ευλάβεια χατά 'κο'^υν 
φ^βον, των δέ χα\ μϊαος ούχ |εύλόγιστον χατά του &ίΑ(1Ίΐί8 8ΐϋ8 ςυίΙ»υ8(}αηι 86ΐι;>1ιιβ, 8ΐΓ6ρίΙηπι Γ^ΰϊ^η- άρχιερατεύοντο; οΟτω ρ^^,^ίως ήνυααν τήν έχείνου 
Ιίΐ)!», ςιιαηΐυβ ίοΐΐ,ουηι ηιυιί ^6^^^110 ο1)Η€88ί Ιιι- χαταβολήν, επιτιθεμένων χα\ των τίνων της αυγχλή- 
]}ίβ 8θη&ηΙίΙ)υ8 οοΓηιβΓυηΐ. του βουλής^ χαταχτυπούντων, ώς ούχ άν ουδέ *Ιερι- 

χούντεια τείχη χατηχούμενα οάλπκγξιν Ιχείναις Επιπτον• 49. υΐ ίΐΐϋΐΐ ςιιοφίβ 1>Γβτίΐ6Γ ΓβίβΓΑίιΐΓ, (ουΓ 6ηίιη 
1ο«βιιηι 8οηρΙυπι ρποΙοηβ^Γβ ?), ΐαΓΐ)βιΐίο Εηα£[η&ϋΓ8ΐ 
Ιη ρ8ΐ»ΐίο , ηυαηΐϋ 68ΐ ρΓΟ Οβο ρΓ0ρΐ6Γ 6]ιΐ8 ν^Γΐ- 
ΐΑΐβιη, Ηβηιςιιβ ροριιΓι οίνίΙ&(ΐ8, 80 ίρβίαβ βοείββί» » 
Ιιυίυβ 6ΐι!ιη ραιιοί ίη ίβία ΐΓΓυβΓυηΐ, ρΙβΗςυβ νβΓο 
Οβυηι Ιΐ8ΐ)6ϋ8ηι ίη οιηπί1)ΐΐ8 ρΓΐΒ οοαΗβ, βνβηΐίΐιιιβ• 
ςϋβ 86 ΓοΓίίΙβΓ ορροηβίαηΐ. 5οίη<1ιιηΙυΓ 6Γ||;ο. Αΐϋ 
]υηΐοΗ ία)ρ€Γ8ΐθΓί οΙ)86(|υ4ΐηΙιΐΓ. Ρθ8ΐςυ3ΐη Αυίβηι 

Ι6ΐη€ΐ Γ68ροηιΓΐ886θΙ ίΙΙί, 6(, αϋηβιη ηοη Γ<;€ί886η( ! 
ιΙίϋΊοίβββηΐ <)&ιηη8(ίοη«'Π) »Γ€ΐιίρΓ«8ΐ)7ΐβπ, ρβΓηβη- ιθ'. Κα\ τδ έχεΓθεν βραχυλογιχως χα\ αύτδ Ιστό• 
ρήσαι {τί γάρ άναμετρητέον τά πέρα μέτρου ; ) 
τάραχος μέγας των του παλατιού, δσον ήν πρ^ς τοΟ 
Θεοΰ χα\ τή; χατ' αύτδν αληθείας, των του λαοΰ τή; 
πίλεως, των αυτής δή της έχχλησίας. Κα\ έχείνης 
γάρ ολίγοι χατεσχίρτησαν έιε\ τοΙς πραχΟε?σιν • οΐ δί 
γε πλείους προεωρωντο τ6ν Κύριον ενώπιον αυτών 
διά παντδς, χα\ χατά των πεπραγμένων έγίνοντο. 
ΟύχοΟν χα\ μερίζονται. Κα\ οΐ μέν τψ μιχρφ βασι- 
λεΐ έχομίζοντο. Κα\ χαθάπαξύπαγορεύσαντεςέχείνφ. βΟΓυηΙ ίπ (|υΙΙ)ΐιβ ρβ€ύ8νβΓυιιΙ , ίηβΐίΐυΐίοιιίςοβ ίη- ^ χα\ ώς ούχ ώφελον, διδάξαντες τήν του άρχιερέως 
βΐίΙβΓΟίιΙν ρυβΓυιη 8ϋ <]θ€ΐΐ'ίιΐ8ΐη ίη<;ί(&ηΐ68, ιιΐ οΙ)- άτιμίαν, έπέμενον οΤς έχαχούργησαν, χα: τήν δι* 
ββΓνπΓβ εοη8υ6ν6Γ8ηΙ; ιη&χίιηβηυβ οηιηίροίβηβ δασχαλίαν ήσφαλίζοντο, χα\τδν παΐδα τφ μαθήματι 
ιη8ΐ6Γ, ρθ8ΐ<|υ6 ί1ΐ3ηι» ρΓ0ΐθ86ΐ>8$ΐαβ ςιιί Ιυηο ένερείδοντες, τηρεΖν αύτδ εΓθιζον • χα\ μάλιστα ή τλ 
ιιίΐβΙ>8ΐυΓ ρβΓ βθο1β8ί8ΐη ΙΙβΓΐ ροΐ6η8, ]υχΐ8ςυ6 πδν δυναμένη μήτηρ, χα\ δ μετ' αυτήν πρωτοσεβα- 
ρΓονβΓϋίυπι ρυ|^η8ΐη ουιη ιηιιΙίβΓ'ώυ^ ίη•ΐίΐυ6ΐ8ΐ• βτδς, 6 χοίτά της έχχλησίας τότε μελετήσας δυνα- 
τός γενέσθαι, χα\ σί>ν γυναιξ\ συστήσας, χατά τήν παροιμίαν, μάχην. 

20. 1ΐ& (]ΐΓκΐ8πι ββύΐΊΐηΙ, ηΐΕίο οχβιηρίο• ΟβΒίβΗ χ'. Κα\ οΟτω μέν τίνες ο( του μή χαλου. Οί δέ 

νβΓΟ ραΐΓί8ΓοΙΐ8β ί!8ΐηιΐ8ΐίοη6Πΐ (ΙβΟοηΙββ, ίηΓοΠυ- λοιποί έπί τε τψ πατρκαρχιχψ χαταστυγνάζοντες ηίυπιςιιβ Οβ&βπηιηο» ε8ΐ8ηιίι&ΐ6 νηΒζπ» 8β Ιιιοΐιι Ιί- 
ηίυηΐ. υΐ βπίηι 1)Γ6νίΐ6Γ «ϋεβπι ; 1)6ΐΙαηι 880Γυηι 
ίηίΙυΓ, ιιΐ Γαΐίοη8ΐΗΐίΐ6ί ρο886ΐ (ίί€ί. Ιηΐυβ ίη 6θθ1&- 
βί8 86ηιυηίυηΐςυ8δί ίη οΙ)8ίι1ίοηβ, 8Γπιί8, ίιηρβΓ^ΐο- 
Γίί νβΓο ίοπ8 ίηιρβίυπ) Γ8€ίυηΐ ιηυΐΐί 80 ίοη68. 
Νοη ρ^υΐ'ί βοηιιη ςυί 8υηΙ ίη 6€θΐ68ί8 €8άηηΐ, ίη• δυσπραγήματι, έπί τε τβ των Καισάρων δυστυχί^, 
καταλήγουσιν είς χαχδν μέγα χα\ οΓχτιστον. ΕίττεΤν 
γάρ έν βραχυτάτψ• πόλεμος χροτείται Ιερ^ς, ώς &ν 
χαιρίως φαίη τις. ΚαΙ στεγανοΰνται μέν οΐ της έκ- 
χλησίας ένϊδ; ώς έπι πολιορκίχ μεθ* δπλων • οΐ δέ 
βασιλικοί ΒξωΟεν έπιπίπτουιι, καΙ πολλοί χα\ γέν- η υιηβη νβΓΟ ίιηροΓ8ΐθΓϋ. Ηυ]ιΐ8 .ρυ|[η2β 8ΐί(|ΐΓκ1 ίη " ναίοι. Κα\ πίπτουσι μέν ούχ ολίγοι τών έν τ^ εκ 

χλησία, τών δέ βασιλικών άμύΟττοι. Διέβη δέ τι του 
τοιούτου κακοΰ κα\ εΙς τήν άγ^,ράν. Τδ γάρ βασιλι- 
κί»ν συμμαχικ6ν πολλοΖς ένεπήδησε• κΛ του: μέν 
άλ/ως έβλαψε, τινάς δέ χαΐ τ^Ο ζην άπήγαγεν. "Οθεν 
χαΐ π/.ατυνΟέν τ6 χακδν έπλήΟυνε τδ κατά της βασι- 
λίδος μίσος, χα\ ήπλωσε μικρού δεϊν εΙς &παντας. 
Κα\ Ιγεμον αυτής τά πάντων στόματα, ουκ είς άγα- ίοπιπ) ΐΓ8η8ίνί(. ΜιιΙΐ08 8ρρΓ€ΐιβη()ί( ριΐ(;η8 ίηιρβ• 
πιΐοη8, 8ΐϋ8 ςηί^ίβιη ϋΊν6Γ86 ηοευίΐ, 8ΐί08 ν€Γ0 β 
νί18 βΓίρυίΙ. 1.οηβ6 Ι8ΐ€ηα6 ίηιρίβΐυπι 681 οϋίιιηι 
ίιιιρ6Γ8ΐήΰί8, οπαηββηπβ ίβηιιβ ίϋυϋ «χρβπί κυπί. 
0γ8 οιηηίιιιΐ) ηοπιίηβ 6]α8 Γ6ρΐ6ΐ)8ηΐυΓ, ηοη ίη 1>6- 
ηβ(Ιί6ΐίοιΐ6ΐη, 8ΐ<]ΐιβ ίη Π)8ΐαιιι ίΙΙίιιβ όβροβίΐίοηεπα* 
ςιιβ €0ΐΐ5ρίΓ>1)8ηΐ. Οδν, κα\ έβουλεύοντο τά ε!ς χάκωσιν αυτής χαΐ άπόστασιν. ^\. Ιη 1ιί8 <|υ3β βοίβηΐ ΟβΓΐ, ηοη βοΐιιηι γίη({ί6ΐ8 
6χρ6ΐ6ΐ>8ΐιΐΓ βχ ρΓ9Ρ86πΐί1>ιΐ8, 86(1 βΐία'^η ίη Ιοη((ίη• 
ίΐιιυπι εο|;ίΙ&ιίοιΐ68 86 6χΐ6ΐι<ΐ6ΐ)3ηΙ. 11118 ίη ηαβηιβιη 
νβηίΙ εοιηηβηηβ Αη<1ΐΌηί^ιΐ8, ςιιβηι 8υρ6Γίιΐ8 ιηβ- 
ιηθΓ8νΙιηυ8. Ιη ίΐΐίβ βηίιη 6ν6ηΙίΙ)ΐΐ8 ΓοΓίίβ ηιίΐββ , 
8υχί1ίυηι 68ΐν8ΐθΓς[ΐΐ6 Γιι(ΗΓυ8 νίιΐ6ΐ>8ΐυΓ, ηοη βο υΐ 
18Ι)0Γ8Γ6( 8(1 $11>ί νίη(1ί€8ηϋυηι ]ιιςηιη ίπ)ρ6ΐίΙ, $ο(1 χα'. ΌποΓα δέ έν χοΐ; τοιούτοις φιλεΤ γίνεσΟαι, 
ου μόνον έχ τών παρά πόδας έπορίζοντο τά ει; άμυ- 
ναν, άλλα χα\ είς τά πό|!>^ωθεν άνεβίβαζον τοΙς 
λογισμούς. Κα\ άνέβη αύτοϊς έπ\ νουν δ Κομνηνδς 
*Ανδοόνιχος, δν άνω του λόγου παρερ(5ίψαμεν. 'Εδό- 
χει γάρ αξιόμαχος επίκουρος άναφανήσεσθαι Αν 
η(Λς τά ξυμπεσόντα, χα\ ά/εξίκακος, ούχ ώστε μήν 13 ΟΚ ΤΗΕδδΑΙΛΝΙΟΑ υΠΒΕ Α ΓΑΤΙΝΙδ ΟΑΡΤΑ. 30 «τ.ς βϋ^ιλβίας, ά).>' ώς της μητρ^, ή φαύλΐι); έπι- 
τροιεεύβιν έ66χ(ΐ, Ιτι (έ χβ\ της το5 πρ€^θ(ΐ6βαβτο3 
ο!ήβ€*>ς Ιξβ/έσΟαι τόν χβτβΐίί>οιγματ€υόμ€νον. Και 
ήν τοΙς τ»λλοΙς, όχνώ μέν βΙΐϊβΧν, ώς ιβρί> χα\ αύτβϋ 
βεοϋ* θ^ι^^ 6έ άσφαλ^στβρ^ν φρά^ακ, ώς ευΟυς 
Ιίετλ Θε^ν τ* της καραδοχίας ε Ι; τ6ν Άνδρόνικον. 
Όβδν χ»\ του έκκλησισ στίχου ττολέμου άχμήν ίχον- 
τος «βρί «ου με<π;μ6ριάζ•υ<ιαν ώρβν, χβι\ διαίλεπο- 
μένου, ώς έτερο^^^επής ύ«ερ των βασιλιχών ίσται, 
^άαμΛ ί,ν λόγων τοΤς ιτοΆλοϊ,:. ήδη δ& χα\ διανοιών 
ίνάικλασμα Οιεόχενον, ώς Ίδοί) 6 Κομνηνέ ήχίΐ. καΥ 
Ιγγύς «α> της άντιπ-^ρΟμου τω Βυίαντίφ αύλίζετβι 
βιμάλεως. ΚαΙ τί> ρουλ•5μενον έχάίπου των πολιτών 
ε'χεν Ιχείνον τίαρόντα τί) μάχη. ώς εΓπερ έχ της 
Ιινωκιχης Χε^,όονήσου, ήν τ(5τε κατεΤχδν, 
Μεγαλόπολιν έτιτερύξατο. ΚαΙ έδίξαίον 
βΐύτηρα σφων έκαστου ΙσεσΟαι, κα•. Ιρμα της ^ασι- 
λι£ας, χούψως Ινταυθα κ4κεΙ παραγόμενης πρ6ς του 
6β>οντος, είπερ μόνον τω πρώτο -εβαιτφ καΧ τίί ξυν- 
«(πηζούβη ββσιλίδι χαρίζοιτο. 'Κπεμπε γλρ 6 Άν- 
δρόνιχος φαντασίαν τοΙς πλείοσιν, Ανθρωπος εΐναι 
οίος βιέπβιν χόβμον καλώς, καΐ οΤς δΐ ίπαθε, μαθείν 
3γα06ς είναι, πάντως δ' άν και τ^.ν τοΰ Μβνουί;λ 
παιδί αίδΙσεσΟαι κατά το.«ς συχνούς δρχουί, κα\ 
μάλιστα τβίις δστερον, οΟς μετλ πάθας πολλάς επέ- 
κρινε δούναι. Κα\ δεδωκώ;, την των Παφλαγόνων 
άντεκληρώσατογήν, ώς χα\ στρατοπεδαρχείν έκεΐσε, 
καΐ τά έχεΤΟεν εΙς κέρδος Απονοσφ{ζεσ6αι. Και εΤχον 
μίν ούτως έλπ(δων οΐ τής Μεγολοπόλεως. ΑΙ δέ 61 βΧ ίΐΜρβΓ^ΙοΗβ 0161116 €0ηΙΤ9 •β6ΙΙΐί• »ΙΙΙ|»ί(ΤβηβΙΙΙ 

ΐοΗβπ) νο4«ΐι«ι• ΜιιΙιί• βηί ιΙί4»Γθρί|;«ι, ςιίΑβί ρ^ο 0βο ι 
ν«ΠΙ15 8ΙΙΐ6ΒΙ <ϋθ6Γ6 &ιΐ8ίηι*8ΐ«ΐίηι ρο8ΐ Ι)«ιιηλ βρβπ» 
Ιοί9ί!6 ρΜΐϋΠΑ Ιη ΚηόπΗηοο. Ι<Ιθο πιπί ιηίΙΙΐββ ρΓΟ 
Ε€θΙ«•νι& ριΐ|;η«ηΐ08ϋΐΓ€α οιβηιϋ^ΐΒ ίη ρη%η2^ »ηΙοτβ 

(*!ι8€η( €1 βρ€Γ&Γ6 ρΟΜΟΠΐ β6 ίΐ»|Μ;Γ5ΐθήθ& Μΐρβί'ΐΐΐα- 

η>3 ββββ» Γϋΐηα Γ&Ιδλ ίΐκβΓ ιηιιΐΐοδ ββΓρ&ίΐ» ν&ιιβΐ|ΐι• 
ρΓορ8ΐΐΑν6Γ3η(, ]αηι €οιηιι«ιιυιο «ρρΓορίη(|ΐΐ3ΐ-6 Ιια• 
1)« τβςυβ ΰ•βΐΓ8ΐ ρο$ίΐ• Ιη τΊρβ €οιιΙτ& Β]η9ΐιΐίΐ]ΐιΐ• 
ΙιηΐΜΐιιίβηοβ είτίιιΐΓ• ψτο οβπο Ιι»Ι>υΙ^ΐ ΐΐΐυηι ριι- 
8Ι1Φ ι-βνβΓΑ ίηΐ6Γ6$8β, (|ΐι»Η 6κ δίηορβ εΐιεηοΐΜΐ, 
ςααηι Ιυηο οοουρ;!!)»!, Μβ^Βίοροϋαι 8κΙνοΙαβ6«ΐ. Α4 
αηυιη οαιηεβ 8ί1)ί (λΙναΐοΓοη «ιΙΓαίιιηιιιι €8$β «χ{• 
•ΐΙπΐ9ΐ>8η(, Γυΐ€ίηίΐ6ηΐυηι|ΐι« ίιηρβΓίί, (ιιηβ ΙβΙίοίΐβΓ 
εις τ4;ν Β ΡΓοΙαίί ρΓΟ 1)«ηβρΙ«€ίΐο Ιρβίυβ, (ΙηακηίοιΙο ρΓοΙο• 
εκείνον 8ο1)«5(ο 61 οοηΓβ^ηαηΐί ίιηρβΓβιΙποί |ιιϋαΙ|^6Γ6ΐ. Αη- 
ϋΓοη'ιοιιβ 6ηΙιιι λρυιΙ ρΐ6Γ0«ςυ6 ΓβΟϋΓ&ι υΐ ιιιιυβιΐιιίβ- 
ηιιβ 6λ!5(ίηΐ3ΐΓ6ΐ βυηι 6886 ηυί ιιιυικίιιιιι 1>6η6 Γϋ- 
({6Γ61, οΙι)υβ 6Χ Ηί8 ηιι» Γυ6Γ8ΐ ραββυβ 1)0ΐιιΐ8 ΓυΙο- 
ηΐ8 688βΙ> οηιηίηοςυ6 ΜΑηυεΙί) ρυβΓαιη ηνΰΓίΙυΓυβ 
ο1> ιηυΙΐ9 ]ιΐΓ&ιη6ηΐΑ Ιιηρπηιίβςαβ ιιΙίίιη8 ςα» 
Ρ'»8( ιηυΙ(88 ε8ΐΑΐιιίΐ8ΐ68 86 ρηεβίΗυΓαη ρΓοιηίβθ- 

Γ8Ι. ΟαΙΟ ]ΐ1Γ8ΙΙΙ6ηΙΟ, ΐ6ΙΤ8ηΐ Ρ8ρ1ΐ]8|^0η«Ι1Ι 80116 

(1ίνΐ8ίΐ, (ΐυ88ί ϋ>ί €88ΐΓλ Ι)8!)ίΐυηΐ8> Ιη<ΐ6ςα6 ίο Ιο- 

ΓΓυηΐ ϋΐνί8ίθη6ΙΙΙ 00ηΤ6Γ8αηΐ8• 5ΐ6 6ΐί8Ι1Ι 8ρ6Γ8ΐ>8ΙΐΙ 

Μ6{(.Ίΐορο1ίθιι1 οίν68 ; ιΠ» Υ6Γ0 6Γ8ηΐ 8Ρ68 αΐηυβ^ ιϋ 
ίΐ8 (ϋθ8ΐη, ΙΙΠΙ&ΙΠΙ βοηηίοηιιη, οι οδΐ6η(ϋΐ 86<|ΰ«η8 
Ιβυιρυ8, ιη6ηα866ΐο ί86ΐ6η8 ραΙοΙίΓΜη Ιπϋβιιιβιη 
(<)ααιη <1β ΑηϋΓοηίοο 8ί1>ι υηυ8(|υΐ8ςιιβ 6βίοηιΐΒΤ6• ησάν ελπίδες άλλως, κα\ ονείρων, καιλ τί>ν είπόντα, Ο Γβι), (]6ΐβη8(ΐυ6 ΐρβαπι, Γ6νβΐ8η8 νίΓυπι υοταιη, υΙ 
αχιΧ ώς ό επιών χρόνος ανέδειξε, ψεύσας τήν καλήν ιΐ)οϋοΓ8ΐβ Ιοςυ;ιιηυΓ. 

ζωγραφίαν (ήν ό χαθέ^Λΐ έπ\ τψ Άνδρονίκψ ένετυπώσατο εις έαυτ6ν), κα\ άπαλείψας μίν αύτί^ν. Ι)»• 
φήνβς δ& τ^.ν άνδρα καινότροπον, είπεΤν εύφημότερον. %ρ. Άλλα τοΰτο μέν μικρόν τι δστερον. Τότε δέ 
άνεχαλείτο Ικαστος τδν 'Ανδρόνικον, ώς ήβη κα\ 
ταρόντί, ή γοΟν άλλα πα^)εσόμενον.. 'Οςδέ τ6 φάν- 
τασμα έψεύσατο, χα\ ό πόλεμος περί δείλην όψίαν 
κατείργάσθη, ^ίψας πολλούς, κα\ τδ νότιον πολυάν- 
δριον τ6 πρ^ς τξ θαλασσή πλήσας νεκρών βασιλι- 
κών, δ δη σαπρία τεθέληται λέγεσθαι, κα\ έχρην 
κατά τίνα ξύμβασιν τήν τότε δόξασαν ήρεμα κατα- 
βτη'Λΐ τους τ* βασιλικούς, τους τε εκκλησιαστικούς, 
δποι μ^/ ηλϋον μεθόδων οΐ τ-ίτε, πάρχργον οΐμαι 
ξυγγρά^ειν • δ δέ ήμίν όδοποιεί τά εφεξής, ειρήσε- 
ται. 

χν'. Αποκαθίσταται μίν μετά τίνα διαστήματα 
Ιμμηνα πατριαρχειν αύθι; άναγκαίως 6 Ιερώτατος 
Θεοδόσιος, συγκαθίσταται £έ κα\ τδ άρχιερατικδν 
ξύμπαν εΙς μίαν Ινωσιν* καΐ δοκεΐ τά της πόλεως 
ούτω κύματα γαλήνη ν εύρείν. Ός δέ έχρήν *«*" 
στον μέγα πρόσωπον των εν τη Εκκλησία έκφαίνε- 
σθαι, κατά εΙρήνης δήθεν λόγον (Ιγεμε γάρ αΟτών 
εισέτι τδ θείον τέμενος παραμενόντων, έξότου προσ- 
πίφεύγασιν • οΤς μέν οδκ ήν Οποπτον τδ βιοΟν, καΐ 
οίς δέ άπαλώς είχεν ή ψυχή), προύφαίνετο • και έλά- 
λο*^ν κα\ εποίουν,δσα ΰηέβαλλεν δ καιρός. 

χδ . Ή δέ τοΰ Ανδρόνικου Ουγάτηρ, ή τδν Συνα- 22 86(1 |]86 ι!6 Γ6 ιηΓη ϋί66ΐηυ8. Ταηε ίητοεβΙ»! 
υιιη8ΐ{ΐιΐ9ΐ|ΐΐ6 ΑικίΓοιιίουηι υ( ρπι ρΓ«86ηΐ6ΐιι, τβΐ 
(:6Γΐ6 ρ^υΐο ρο8ΐ αίΤυΐυηιιη. υΐ>ί τυΓο τυιηοΓ Γίΐΐ8ϋ8 
ίιινβη(υ8 681, ριΐ(;η8 8(1 νεβρβΓαιη ρεΠΓαοΐΑ, ηιυΐ- 
Ιίδ ρΓ0$ΐΓ81ί8, €€Βηΐ6ΐ6Γίοςα6 ιιΐ6Γίϋί;«οο , ςαοά 8(1 
η);ΐΓ6 8ί(υιη 6$1, €α<ΐ3ν6ΓΪΐ>υ8 Ίοιρ6Γ3ΐθΓίί8 ΐιιιρΙ<;Ιο, 

ϋ«<1β ραΙΐ'6<1ίΐΙ6ΙΙ1 ΟΓίΠ ΙΙ666886 «ΓΛΙ, ]υΐΐ8 Γ<Βΐ1υ8 

ςιιο(1(1&ιη , ςυοιΙ Ιιιηο νίδοιη €81, ρ8θίβο6 οοηβιίΙϋΊ 
βυπί, ΙυιιηηιροΓαίοπί, ιιιιη βοοΙβίίίΒβίίοι ; {η (ΐυηιη 
ν1«πι ν6Γο (υιΐ€ Ι6Π01, 8υρ6Γβιΐϋΐη ορίιιΟΓ 8εηϋ6Γβ. 
Ι) Οιΐ96 ν6Γ0 ιηειηοηιΐιι (Ιί^ιια βυηΐ η8ΓΓ8ΐ»ίπιυ8. 

^. Ρθ8Κ »]ΐ(]υοΐ ιηβη&ίυι» απίβαι ίηΐ6ΓΤ8!1υπι 
8.ιη€ΐί88ΐι»υ$Τίΐ6θϋθ8ίυβ η666888Γΐο ίίβηιιη ίη Ιοουιη 
8ΐιυιη Γ68ϋΐυΐυ$ 68(, Βΐηοϋΐ 6ΐί8ΐιι ειιιη ίΙΙο οιηηίβ ίιι 
Ι1ΙΙ110Ι €ΐ6Γ\ΐ8 Γ6(1ίιιΙββΓ8ΐυ8 68ΐ ; 8Ϊ€ςα6 ϋοιηιηοΐ» 
€ίτί(8Β Γ6€ΐ]ρ6Γ8Γ6 γ'κΙειυΓ ΐΓ8ΐιςιπ1Γϋ9ΐ6ΐιι. ΙπίβΗιη 
ι)ί68 8ΐΙνβιιίΐίη ςυβ υιιυ8ςυΪ8ςυ6 πΐ8(;ιΐ8ΐυΐ)ΐ 8ρρ8Γ6Γβ 

άΰ1)6Γ6ΐ ίη 66016818, 866(ΐη<1υΐΙΙ ρ86ί8 60ΙΙ(ΙΊΐίθ068 (88- 

ΟΓυιιι 611101 ΐεπιρίιιηι 8(ΙΙιυ6 6Γ8( ρΐεηιιιη ϋ8 ςυί ^6- 
ιΐ)3η86Γ8ΐα, 6χ ςυο 60 60ΐιΓυ({6Γ8ηΙ, (|υοηιιν ▼ιΐα ]8ΐιι 
ιιοη εΓ8ΐ 8α9ρ6€(8, ςιιΟΓίιιηηαο 8ηπιιυ8 ΐΓ8ΐι<)υιΙ1υ8 

6Γ81) 8<1ν61ΐί1. ΙιΟφΐ6ΐ)&ηΙΙΙΓ 8αΐ6ΐιι Αΐςυ6 8ρ;6Ιΐ8ΙΐΙ 
ΙεηΐρΟΓί ίΐΙ86Γνί6ΐη68. 

2ί. Αο(1γοοι€ο 6Γ81 61ί8, «ιυφ, ΤΙιοοϋοΓΟ 5τιΐ8<ΐ6ηο 81 ΕϋδΤΑΤΗΠ ΤΗΕδδΑΙΟΝΐαΕΝδΙ$ ΜΕΤΚΟΡΟΟΤΛ :« 

ηονίΜΐΙιιιβ ηυρίΑ, βοςιιβ υιοί ΓβριιΙβο, ηοη βι ηΧυΓχ α δην^>ν Θεόβωρον δβτ&ρον εΙς &ν6ρα λαβουβοι, χα\ ταχΟ •*€•€•«, Βΐ »ιιιιΐ» ηηΙΗϋί ριίΓυΐΐ, ΑΰουΓβίβςυβ Γβηυί- 
»'ΐ» ΙιιίΙ• 0«ιη ΤΟΓΟ βι βοοίββ» >ιΙ ρ&ΐΓβιη ία^βπιΐ δί• 
ιιορβιι» ρο»ΐΐ|υ«ιη ιΙη βιιιη 6•86 ηονΙβββΙ, βΐ ΗίηβΓβ 
ρΓοβρβΓΟ 08» €61, υΐ γίχ ΥΐΓ βοΙβΓίίββίοιιιβ. Εΐι^ηίοι 
ηλίιΐΓλ τί(1β1)9(ΙυΓ «η€ 1υ|;ί6η(ϋ ίΙΙ&ιη 0Γη388β ςιιβιη• 
ιι<Ιιιΐ4Ηΐιιαι €ΐ ρ«ΐΓ€αι, ςοί ΓβΙίχ ϋΐοί ροΐ6»ι ίη νίΐ9 

βοή, (|υθ(1 ΓΐΙ($ίΙ ςυ(Μΐ(|ΙΙ6 86 ρ6Γ80ςΐΙ6ηΐΓβ λ νί» 

(ΙβΰΙΐιΐΗνίΐ. Ρί1ί8 1)260 €Γ|^ο οοιπ 8ηίη>ο ▼ίηΐί ϋΐιΓϋ• 
(;ί88βΐ, 86<μιβ ρ&Ιπ οοη]υηχΐ886ΐ, ηιιβΒςοβ&ιΙανίΐα- 
Ι^η ρβηίιΐ6κ( ιΐ8ΓΓ>$86ΐ, «Πα, ςιι»^ ηιιιΐ(ΐιΐ3ΐη €Χ 
ίΙΙίιιβ βΟΓϋβ ύβίβπ ροΐιτιιιιΐ, 8^^^ρ8^^, ΐρβαιη ϋιΚΙβη» 
ρ(ΐ•1 Οβιιηι οοβΙϊ (€ΓΓ05ΐΓ6ΐυ 6&ϋβ (Ιουιη (1οιΐ8ΐ8ΐιΓι•!θ- 
ρ(»1ίϋ ιίν)1)ΐιβ. Ηοΰ 8€Γίρ(υιιι Γ>08ΐυηι 83*ρβ «νοίτοηβ 
ΑιιϋΓυιικ-υ8 8€ηιρϋΓςυ6 ιηβϋίΐϋοβ ϋίνοΓ&>α ίιι ιηβηιο, άηοβαλοΰαα, ού χαθ* βίρμ^ν, ώ; λέγβται, ψύηωςψ 
έφαίνβτο ούδαμου χα\ μ))ν άνβψηλαφβτο κατ" έπι- 
μέλβιαν• ^Ην 61 ή αύτης έχχληφίαθβν &ποχ|η><Η| 
φυγή ηρ^ς τ6ν «ατέρα Ιως χα\ βίς ΣινώιΓην, Ινθχ 
έχ€?νον ίγνω βίναι ' χα\ {σχβν ιΰόβως, ώς ο6χ &ν τις 
ού^ &νήρ 6εξ(ώτατος. Έοιχε γάρ ή φύσις φκλοτκ- 
μήαασΟαι χα\ αύτ|) τέχνην του φβύγβιν, χαθάπερ 
χαΐ τφ πατρ\, Ι^ν μκχρου &ν β€ήσ{) τκς ιΐιηΐν, ώς βι3ΐΒ 
ρ(ου χατώρθου τ6 χα\ φυγάς βίναι χα\ 5ιαδιδ(>ά9Χ<ιν 
τους (πιτρέχβιν έΟέλοντας. Έ τοινυν θυγάτηρ έχείνη 
οΟτω; άνβρισαμένη τά <1ς δρανμ^ν, χα\ εΙς £ν γε- 
νομένη τφ «ατρί, χα\ τά της ιι</λεως «εριηγησα- 
μένη, τάτβ &λλα ενέγραψε ν ε {ς άναπάλεικτονέχεί- 
νου ψυχί), χα\ οτι δέ 6ε6ς τοίς Κωνσταντινούπολις υΐΗΐ ι&ΐίοοΊιιίο ουηνίηοίΙιΐΓ, ιιυοϋ οιιιιιΊα ίη ηιίηαι» Β χ^κς αυτ6ς περί γήν μετά τ6ν ουράνιον. Κα\ τ^^ν 

ονϋΠίΙ. Ιικίβ €ΐΓιηι &κ§[Γ6(ϋΐαΓ ίιιιρβπιΐπΰβϋΐ αΚ|υβ 

ρΓθΐο$6ΐ);>&(υηι; οοικιυβΓίΐυΓΗΐΐβήδ &Κ|υ« ογ6 ΐ|αοϋ, 

ίιι.ρ6Γ;«(0Γί2β ϋί^ιιίΐΑΐίΒ 6»η€ΐίΙ«ΐ6ΐη ί<£<)β ΰ»υρο- 

ΐιΑηΐ68, οοιιΐυΐΜϋΙϋ» Γιΐίυιη ίη)ρ6ΐ*αΐοΐΊ8 οίΒοϋΓ^ηΐ. 

]οΰαη$ Ηΐίηαη&ςυβ Ι)«ο οηιηία ίηνίοβιη βχρβηοδ. 

Οι ΙοςυϋΐΜΐΐϋΓ ί&ιιιϋΐϋΓίΙΟΓ.οιίΗάιιιη Ιικίί^ιιαίίοη^ιιι 

ΓϋρΓκηβϋαΐ• Οΰίη^ΐϋ 1)οη2ΐ)3ΐυΓ, 86(1 ηοη &υ(1ί6ΐ>&ΐυΓ, 

€• ^ιιού ίηΐοΙεΓ2ΐ)ίϋ» ]υ1>4;Γ6ΐ. ΙηιρΓίηιίδ 86 ]&εΐΐ* 

Ι;α ηϋιΊΙ νβΠβ ηίδΐ νίυι1ΐ€ΐ&ιΐ) Γβ([ί$ ; οπαηίΑ (]υφ <1ί« 

6ΐί4»ΐΜΐ, ρΓ3Ρ06ρΙ& Γυί886 & Ικ'ΐΐο Μβικιβίβ, 96 ςηο- 

ςιιβ )ρ$υη) (ϋΐθΐκ ροπϋαβ ί6ΓΓ6. 

χα\ μη είααχουόμενο;, δτι μηδ^ ^ν έπιτχσαων φορητά, έχμαίνεται εΙς όδδν ώ; έπΙ άμιίνη 

τοΰ βασιλέως, οία χα\ φημιζόμενος , έπιτετάχΟαι πρ^ του μαχαρ<ο«> Μανουήλ, συνδιαφέρειν 

τΙς Λΐ βάρος της επιτροπής. 

2δ. ΜοβίΙοροΙίηι Ιιίηο αζρΜ ροΓ^βπβ ΑηίίΓοηΙοαβ ^ 
ίιηρβΓίΐΐΟΓ ηιοΐϋδ ηϊβία ηβ ρβίΓνηβ ΑΙεχίιιβ νίηιΠ- 
€:ΐ»ιη 8\ίςϋ3ΐη(Ιο 6δ8€ΐ 8ϋΐι:ρΙηΓυ8, ΓβΥΕΓίιηιιΙβπι «ιυοϋ 
ίηιρ6Γ8ΐ!0Γ ρΓΦΗίΑΐυΓβ ηιοΠυυβ 6Γ31 ηα&Ιο 8ΐη((υπο• 
ΟυΙΙοεΙο βΓβΟ βχβΓΟίΐυ , ροΠίηι ΐβΓΓβΗΐΓΪ , ρβπΐιη 
113 ν3ΐ!, ευηι εορϋβ (}θ:)8 Ιι»1)6ΐ}8ΐ ^Ιβηιιββ αιιίβηι 
€Γ8ηΐ), ρΓΟΟΟϋβΙΐ , ηιοιίο εβΙβΓΪΐβΓ, ιΐΜ)(Ιο ΙαΓ(1Ίυ8. 
ΜϋΓ» 8ΐυ(1βη5,1αι•(]ιι> ρΓΟΟβϋβΓβ νΊ«ΙβΙ)ΛΐηΓ οΙ) ηοιη^- 
^υη1 ηηΐίΐυιη ; ςιιοϋ Ηα ηοη 6Γ3ΐ. χαρδιαχήνγραφήν ταύτη ν άνελ(ττων συχνά 6 *Ανδρό- 
νιχος, χα\ διαλογισμούς άναβιβάζων άεΐ έν χαρ^Ιφ 
κοιχίλους, Ιχνιχαται λογισμψ ένΐ, δς τδ σύμπαν είς 
φθοράν Ιχύχησεν. Άρξάμενος γάρ έχείθεν άχρο6ο• 
λ(ζεσΟαι χατά της βασιλίδος χαΐ του πρωτοσεβαστοΰ» 
χα\ μέμψεις έπιπέμπειν διά τεγραμμάτων χα\ στομά- 
των, ώς άρα τ^ της βασιλείας χαΟάρείον χαπηλεύον- 
τες τεαροινοΟσι χατά του βασιλέως παιδδς, χα\ σχώ- 
πτων, χαΐ απειλούμενος, χα\ των όμοιων α&6ις άν* 
τιπειρώμενος, χα\ οία Ιλεγεν έπαχούων, ώς τοΓς 
ύβριζομένοις ήρεσχεν, είτα χα\ παραινών δήθεν, 

τϋ υπέρ 
κα\ αύ• 20. Ιΐ6βίοηι1>υ8 ΤΙιγηοΓυπι 6ΐ ΒίΐΙιγηοΓυη ρεΓΑ- 
βΓα(ί8, ίη Γ6ςίοη6ηι ΒβΙιι γεοΓυη» ρ^ΓΥβηίΐ, οαβίΓαςυβ 
ροβϋίΐείίΟΑΟΙιαΙεβιΙοηβηι νβΓδϋβ ΜεββΙοροϋηι; βΓ3ΐ 
αιιίεηι ρΓΟ ταΙ|;ο ηιίηίηιυβ νίΓ. ΟίδίΓίΙιυΐο 6ίΓε3 86 
(ΐιιιη βΠβ «χεΓοίιυ • ΙιηΙΟΓΪ'ιβ ίη 1οεί5 &ριί8 ϋεΟχίδ, 
ίΐ» «ι ϋεηδυηι βΐηιυΙ λο ηυη)6Γ08υπι νίιΙεΓβΐυΓ 6χ• 
«Γείΐυιη Ιιβϋβιε, ηβνίΐ)»», ςυαβ Γβρίεΐ ηΐίηυοΐ &Γΐη&- 
Ιί8ι 8ηροΐ' ΑΓεηβ Ιίιίοπβ 3ΐ(|ΐΐ6 ίπ χςυοπ8 8.1ηί1>υ8 
ρ6ΓίΙϋ ϋίνίβίδ αε ευηβιίΐηΐίβ , ίΐα υΐ εΙ&Γβ ηοη ρ3ΐ6- 
161 ήϋιιίεβ 61 <ιποΙ Εδ&εηΙ, ΐ3ηΓΐ8 1βη6ΐ)ΐ'ί5 ίπιρΙΙοΗΥίΙ 
Μΐ'ΚΑίοροΙίΙαυοβ , εΰκίεΓΟδςυβ 1ηίηπϋ<»8 υΐ Γββίο 6 
εοηίΓΑ £ίηη&(ΐυ6 ίιηιηίηβηΐββ ρίβηί εβ&β νίϋοΓεη- 
ΐυΓ , ΊΠϋηι οορίίδ άοηδίβδίηιίδ , 3ΐ1θ8 νεηο ίΓβιιιιεη- 
ϋ1>η8 ΐΓίΓ6ΐηί1)υ8 Αΐίίβςαβ ηαγΐϋυβ ςυαδ ο1)1οη£35 ία 
ΙΙίΐΐ0Γ6 ηΐ3η8 εοηδίΓϋΐιηΙ. δίεςηβ ηο8 Ιιοιηίηβδ γεΓ6 
Μ)ΐ6υιυ8ΐ306Γβ ίη Ιιυ]υδηιοι1ί. Αυ^βιοηδ βηίιη 36 013• 
«ιιιβ63ΐηιΐ8 ρΐ6Γυιι:(ΐα6 (]ΐΐ3ΰ ΗΗΓΑηιυΓ, ςυχηυβ 36- χε•. Κα\ ί[Μ ή του Άνδρονίχου εΙς τί}ν Μεγαλό- 
ΤΓολιν ιδ Ιντεΰθεν ορμή • βασιλεύς πρύφασις, *Αλέξιος 
δηλαδή δ μιχρδς, ληψύμενος άμυναν • άλλως μέντοι 
αληθώς πρόΟεσις βασιλεύς έχείνος, άωρος βανούμε- 
νβς, ώς οΟχ έχρήν. Κα\ γοΰν συλλεξάμενδς τίνα 
στρατιάν, τήν μ&ν χατά γήν, τήν δέ λοιπήν χατά 
θάλασσαν, ώς ■ εΐχεν Ισχύος (είχε δ& άμυδράς), 
ήλαυνε πη μέν χατά σπουδήν, τά πολλά δέ σχολαί- 
τερον. ΜεΟοδεύων τ} σχολ^, δοκεϊ βαρϋς εΙς δδδν 
είναι διά τ^ πολύ του στρατού * δπερ ούχ οϋτως 
εΤχεν. 

κς•'. 'Ος δέ τήν των βυνών χα\ Βιθυνών γήν πβ- 
ριελθών, ήν της των Βεβρύχων, χαΐ περ\ τήν άντι-^ 
ηέρα^ της Μεγαλοπόλεως Χαλχτ^δύνα έστρατοτκεδεύ- 
σατο, ήν μ&ν ήχιστο; τδν λαδν 6 άνήρ. Διασπείρας 
*^ δέ τήν άμφ' αύτδν στρατιάν πρλς τέχνην, χα\ 
σχηνάς πηζάμενος έν τόποις χαιρ^οις, ώς φα(νεσθαι 
πυχνουσθαι τε χα\ πλήθος ίχειν, χα\ τά πλοΓα δέ, 
οίς ένέβαλέ τι του στρατκυτιχοΰ, περί τά χατ' αΐ- 
γιαλών βραχέα χαΐ λοιπάς θαλαττίους άγχάλας δεξιώς 
μερ(σας χα\ κατάστησα,, ώς μή σαφώς διαφα(νεσθα(, 
οΤά τε και όπύσα έχείνα, τοιαύτην σχύτωσιν ίπεμψε 
τοις Μεγαλοπολίταις, τοις τε άλλοις, χα\ αύιοίς δή 
τοΖς πρδς εκείνον Ιχθραίνουσιν, ώς δοχεΤν τήν τ« 
περαίαν γήν χα\ τους αύτ{) προσχυρουντας σίγια- 
λους πεπλήσΟαι, τήν μέν στρατευμάτων πεπυκνω- 
μένων, τήν δέ συχνών τριήρεων χα\ έτερων πλοίων, 
δσα προμήκη σχευωρουσιν αΐ χατά θάλασσαν μηχα^ 33 ΒΒ ΤΠΚ$8ΑΙΛ?ίΙ€Α ϋΒΒΕ Α 1\Τ1ΝΙ8 ΓΑΡΤΑ. 34 

να(. Κιιι εΐώθαμεν Αληθώς έν τοιούτους οΟτω πά- Α €ηι>Ι6 ιιθ£θ€Γβ ιιοςιιιιηυβ, ^Φ <|ηο4 ιιιβιιβ ηΟϋΐΓ» 
βχε!ν οΐ 4Κ^θρωΐ(οι. Πληθυνομιν γάρ ώς τά ι«>λλΑ 1«γΙι•ιιιγ Γβϋιιβ <)ΐι» ίΙΙαιη «ΐηρβΓιο'ιοηΐ. 
Χ3\ μίγ&θύνομβν, & θαυμάζομβν, οΤα μή άχριβουν δυνάμενοι, διά τ6 τήν ψυχήν 9υγχ«χύ9$αι τοΙς έ»• 

ιύΐήττουσι• χζ*. Τοιούτος οδν 6 *Αν6ρ6νΐχος φανβ\ς, χα\ 6 ο&• 
τ»; ύλίγος μυρ:ος ^ιαχριθβ^ς, έφέλχεται διά βραχέος 
χαιρου πάντας, χαΐ τήν βλην π^ιν μετάγεκ, ώς οΟ• 
^)ς βίπείν, πρδ; έχυτέν. Κα\ Γνα μή (ΑβχρΑ Οαλάννη 
διηγημάτων έπαφώμβν» τ6 τοϋ λόγου, άχάτιβν, άλλ* 
6; βι^ τκρβμοΰ βραχυπορήβωμεν» Ιν άχαρβί χρδνφ 
ι:λω(ζονται βίς έχβίνον ο( μεγάλοι, οΐ μιχρο\, ο{ μέ- 
σοι. ΚαΙ θαυμάζουσι μέν, δπο9(ε «ρώην βοχουντες 
ΡίΙικιν, οΤα νδν εμφανώς βλέπουσι, χα\ ώς αί μ^ν 
μχχρα\ νη&ς άλιάδες Αρτι γνωρίζονται, της πρ\ν 
χατί άτε&την σχοτώσεως β'.αφωτισθείσης* αΐ δΐ σχηναί 27. ΑηϋΓοηΐευ• ςυ!» ρΗιηο ιηιηυ• Ι)6η6 ]ιιάΗ-»1υ8• 
Ι^ιηΐυλ ρο8ΐ68 Βρραηιΐΐ , οιηηββ ]>γ^Ί ΐβηιροΓβ 
«ιΐΓ9ΐιΗι <Ηυη€ηιςυ6 €ίνίΐ3ΐβιη, υΙ ίι& (Ιίύ&ηι , ροβΐ 
β« ΐΓ9ίΐΐ8ί«ιΐ• Νβ Ιοη^ο η2ΓΓλΓιοηαιη Αοιηίηβο^ιιιΙΐΜη 
•βπιιοηίβ ιηβί ()ίή({3ΐιι, κά ιιΐ ίΓ6ΐυηι οΗο ΐΓ;ι]Ιοί»η : 
ηιοιηβηΐο ΙβαιροΓίβ &<! ίΙΙαηι ιι>τΙβ&ηΙ ιη»|^1, Ρ^^^ 
ιηβιΐίί. ΗίηηίοΓ» ςυκ ρΗιΙίβ βιί8ΐίηΐ8ΐι«η( νί4ι*Γ6, 
«βββ 68 <|υ« ηυηο βιρβηβ νΐιλβηΐ, βι ςυοπίθϋο !•»»{(» 
ιΐ9ν6» Β{;ηο3«υηΐιΐΓ ηυηο ΐΓ8ρΙ)8β, ΰλ)ί||;ίηβ βΓΓΟΓί» 
λη(6< (ϋ»ϋυιΐβ8 ; Ιβηίοη» ν^Γο Ιοη^ίβ ϊιιΐβΓΤΒΗίι «1> 
λΙΙοηιΐΓΐβ (Ιίβίβηΐίλ, €ΐΐΰυΒΐβΓυιη «Γ6θϋ8 ιίπιίΐία• μαχροίς αλλήλων διαστήμασιν αφορίζονται, σιχυη- β Βι«Γθίΐα$ βρβΰΐλοτιΐηπι 681 νυΙ(^8Γβ ; βςαί ηΐ5ΐ6- )άτοις <κρέπου9αι.' Ό δ^ στρατ^ δσος πανήγυρις 
ούχ ευγβγής - οΐ Ιέ ?«7ΐοι, 6ιιο{ους τους κλείους μυ• 
λώσιν &ν χαταδέχοιντο. Κα\ άψυπνίζοντο μέν χα\ 
Ανέ^νον, ώς τά μιχρά γνωρίζειν «ύτέ τοότο μιχρΑ, 
χ}\ μηχέτ» μεγαλεΐόν τι «ύτοίς Ιηιψη^ρ^ζεσθαΐ• Τ6 
δέ κάλαι ιτοθοΰν ιεαραμένον ΙΐΜίθεν (θέλει ν τδν άν* 
δρα μάνον αύτ^ φαινόμενον, τέ πάν-, χαθά ιιρδς 
&γα0οΰ 9φ£αιν ξν, χαταηράξιαΟαι• Ούχουν ήσπά- 
ζοντο έχιΖνον, έφίλουν «ράσωχόν τε, Λ τήν θέαν 
ε&χοντο, χα\ χείρας» Ιφ* αΤς έβειτοίθεισαν, Ι«* αύταΐς 
ένεθονσίων έξηρεύγοντο επαίνους παντοδ^ι1Βούς, 
άνεβ^ν συχνά δ^ν τφ θεφ * προεχαλοΰντο, εΐ οΤ<ίν 
τε, διαπηβησαι εΙς τ)]ν άντ{πορθμον ταχύ. Τ^ γάρ 
ες τοϋ άνδρες, έχίσημον αντφ τυγχάνον ιιρ6ς ΐΓίηί8 ρΐεηςυβ ί(Ιοη«ί βΓαηΐ. Εχρ«Γ^{806ΐ)8ΐιΐυΓ 81- 

ςυβ 8ά 80 Γ€<1ίΐΜΐηΙ, |Ι8 ιιΙ ρβΓΥΒ &^ηθ8€6ΓΟΙΐΙυΓ υΙ 

ρ8Γν8 , πιίηίιηβςυο 8ΐί(|αΊϋ πΐ8]{η( 8ΐ> Ιρ8ΐ8 οοη8Η• 
ΐυβΓΟίυΓ. ΑιηοΓ ιιιΐβΒΐ ν6ΐυ8 ρ€Γ8€νθΓ8Α8 ΙηροΙΙβ- 
•1)31 υΐ νοΙΙεηΐ Ιιοοιίηειη 8ο1αιη <]α8ΐί8 8ί1>ί 8ρρ8Γ^ 
1)81, 0111018 ροΓίοοίΟΓαιιι, ]υχΐ8 ςαοά 8ίΙ)ίιηβιίρ8ί» 
0Γ81 ΰοηιιηοάο. Αιιιμΐ6θΐο1)8ηΐαΓ ογ(ο ίΙΙοΒΟ, 08€ΐιΐ8• 
1)&ηΐυη|υο ί»€ΐοα^ , €υ|υ8 8εροοΐυιη άβείΟοΓΑΐίΒηΐ » 
ηΐ8ηιΐ8ςυο ίιι <|υίϋη8 οοοΟϋβΙ^βη! , ρ€Γςυ8ΐιι ?οιιο• 
ΓοΚ)8ηΐιΐΓ• 1<8υ<1θ8 οιηηΐε ^οιιβΓίβ ρΓθοΐ8ΐη8ΐ)8ΐιΐ, (Ιο* 
Γί8Μ1 ϋοί ίΓΟΙίυΟηίΟΓ €81161)8111; Ιιοη8ΐΜΐιι4υΓ, υΐ, 
81 Ρ083ί1)ίΐ6 68861, οίΐΟ Ι||(Γ8 (ΓβΙυΐΙ) 86 ΐΓ8η«ί6ΓΓ6ΐ. 

^8I11<|ιι6 ρ6<Ιυοι ν6ΐθ€ί(88 νΐπ, Α ιΐ8ΐυι-8 ίΠί ίικίίι» , 
ΐΐΐ6ΐιΐΐου8 ιηυΐΐοηιηι, ορίηοΓ, βιηοΓοιη ηονί(8ϋ8 ίιι 
φ-^Φεως, χαΐ τοιαύτην, οΤμαι. χαινοτροπίαν ένθυμή- € Κ'(^*• Πΐβ ?ϋΓ0 ς8Υΐ8ΐΐ8, ιΗ 6Γ81 8<ληο ]ϋ8ΐυ•ιι , 86ςιιο βεως ύπέβαλλχ τοΙς πολλοίς. Ό δέ τά μέν άντιχαρε\ς 
6ς ειχλ; χαΐ μάλα, τά δέ χα\ ψιλενδειχτήσας έν 
•Ιχείοις χβνεαυχήμασιν, ούχ ολίγα δέ χα\ Οα^^ύνας 
τοϋ^ εΚς αύτ6ν άφεωραχ'^τοις» αΓρεται μιχροΰ δείν 
έιιλ χειρών, ο6 μ^νον πρ6ς αγγέλων, γένους τούτου 
βαηλιχοΰ λαμπρού τβ χαλ πολυδυνάμου, άλλα χα\ 
6π& λο&πης β6γενε€ας, χα\ συγχλήτου λ%γάδος, χλ\ 
των άλλων τέχνων της πόλεως Κα\ εΤχε λοιπόν αύτ6ν 
«ίτως ή ΙΙεγαλότιολις• μυρία χαινοπραγήσαντα. 

χη*• Ενταύθα Ιτριν είπεΙν, ώς ό μέν εΙπών, 
ε Ευλόγησε σε ό Θεδς έπΙ τφ ποδ( μου, ι άοίδιμός 
Ιστιν βίς άγα06ν, έπε\ ο6δέ Ιξω έγχωμίων ή του 
δ'.χα(ου μνήμη πίπτειν ο!δε* τδν δέ ^Ανδρόνιχον έξ 
αΰτων βαλβίδων εΙσόδου Εχοι άν ή Μεγαλόπολις 
μίμφεοθαι, ϋηι ούχ εύλόγησεν αυτήν δ πους αύτου. 
ΟύδΙ γάρ ίστατο έν εύθύτηΐι, ώς τά έφ:ξής άπαντα 
Ιδειξαν. *Αμα γάρ ή του μεγάλου Κωνσταντίνου 
χληρονομία εΤχεν αύτ6ν, χα\ αύτίχα οΐ άμφ* αΰτ6ν 
ΙΙαφλαγόνες, €θνος άτάσθαλον χαΐ έν 'Ελλησι βάρ- 
^ρον, χελευσθέν ένε πήδησε τφ των Αατ(νων φύλφ * 
•2 άφωρισμένοι χατ* ΙθοςάρχαΙον περ\ τ^ν αίγιαλδν 
τοΟ Βυζαντίου πέρατος, τ6ν του φωσφορίου έχόμενον, 
υπέρ άξήχοντα χιλιοστύας έχέοντο ε(ς αριθμόν. 
Έπεχάλουν δέ τοΙς λατίνοις έχείνοι, δτι πρ2(ς τον 
πρωτοσεβαστού χα\ της δεσποίνης Εένης ήσαν χα\ 
δι* έχε(νους έβούλευον χατά Τωμαίων χαχά. Καλ 
(ν αληθώς οΟτως Ιχον τ6 πράγμα. Διεχπεσόντες γά|( 
χαΐ ή δέσποινα χαΐ δ πρωτοσεβαστ^ του ύπ6 08161118118 ιη ρΐΌρπο 8ρρ8ηΐΗ, ποο ρ8Γτ8ΐη Διλα- 

€1801 8ρ66(80ΐϋ)08 ίΐΐ]ί€ί6Β8, 018011)08 ρ8ΜΙ6 68( 

β68υιΐυ8 , 000 εοΐυοι 8|) βο^οΙμ , Ι)Η]υ8 βοοβΓί8 

1η)ρ6ΓΒΐθη8 ί11ΐΙ8ΐΓί8 86 ρθΐ60ΐί88ίθΐί , 86^ 8 Γ6ΐί• 
408 ΟθΙ>ϋ)ΐ8ί6, 8^08(0 81406 8 ΟΙθΙϋ8 ία€θΙΪ8 €Ϊνίΐ8< 
118• €8:(6Γ0η €θ118ΐ8θϋΗθρθΙί8 ίθΟ0Ι06Γ88 Γ68 ΟΟ• 
¥801601 6001 6Χρ6ηα 68(• 28. Νυο6 (1ί€6ΐ)(Ιοαι β»(, ςοοιΐ ςυί άί66ΐ>8ΐ: ε Β«- 

06ϋίχίΐ 16 Ι)€υ8 Ιη (^Γ688ίΙ)08 01618 ρΤ0ρΐ6Γ ΙκΗ 
ηαΠΙ €6ΐ6ΐ)Γ80ϋϋ8 681, €00) ]υ8Γΐ 0)βΟΙΟΓί8 110» 

8ΐη6 Ι80(ϋ1)α8 ρβη(• Αο(ΐΓθοΙουιο γΰΓΟ βΙ) {ο|[Γ68ϋΐι 

ϋΗθ8 ίθΐΓ8 8008 α)ΟΓ08 866088Γ6 (Ι6ί)6ΐ)8ΐ Μ6|[8ΐθμθ• 

Γΐ8 , ςυί8 οοη 1>6θ6<ϋχ6Γ&οι Ιρεβαι ρ6(ΐ68 6]ΐ]8• 

ΝΟη 6|;ίΐ 60ΐΠ) Γ6616, 81601 άβίο ΟΠΙΟ 18 (ΐ6Π)0Π8ΐΓ8- 
ΓΟΠΙ. Νβαΐ 8ίθ)υ1 86 ΠΙ8{ΠΙ ϋθη8ΐ80ΐΙθΙ 80Γ8 60ΐη 
^666ρ^886ι, 8ΐ8ΐΙθ) Ρ8ρΙΐΐΗ|[θη68 ςΐΐί 6001 60 6Γ801, 
£6118 ρΓ8ν8 8ΐςυβ ΙΟίβΓ 0γΧ€08 1)8ΓΙμΙΓ8, ΙουΗοΙΙ 8 

Ιίϋΐίιιίβ 8(1 ίρβοε 6οη6θΓΓ6Γυοΐ; ςοΙ Γ6Βθϋ 8 ι^οαίο 

ρ6Γ80ας08 111108 Β^Ζ8θΐΙηθα) ί»1ΐ8ΐ)1ΐ80ΐ6 ▼6Γ808 
ΟγΊ6016Π)86Χ8£*Ι018 0111118 61 8αΐρΙΙθ8 00016^0, ά1ίΓθ8ί 
6Γ8ΙΙΙ. 1.8(1008 Πΐί 8Γ0α88ΐ)8ΟΙ ςοΟίΙ 8 ρΓθ(θ86ΐ)88(θ 
61 ίθΐρ6Γ8ΐΤί66 8180|68, ρ6Γ ΙΙ1θ8 ΗθΟΙ80Ι8 η8ΐ8 ΟΙΟ- 
1ΐ658ηΐ0Γ. Ουθ(1 Γ6ίρ88 86 1)8ΐ)658ΐ. Εο 60101 8(1(1θ6ΐ1 
10ΐρ6Γ8ΐΤΐΚ 8ΐ(|υ6 ρΓ0(0»6ΐΐ88ΐα8, 01 8 ΑθΟΙ800ΓΟΙΟ 
8αΐ0Γ6 6Χ6υ6Γ( 0( , 8ά ί.8ϋθ08 88ρΐ6{6ΐ)8ΐι(, (ίοοίβ 
86 ίθΐρΗα}ί8 ρη)0ΐί88ΐ8 ΟΓΐΐίβ άΐΓΐρΐ6θά« 6ί ΒθΙ)ΐ8« 35 ΕϋδΤΑΤΗΙΙ ΤΗΕδδΑΙ,ΟΝΙΓΕΝδΙδ ΜΕΤΚΟΡΟΠΤΛ ?& 

ηο» ΙΙ1ί• 8αΙ}ίί€ΐβη(ϋ βηίοίοηΐββ ; }»ιη βιίαπι &«1 Α Τωμαίων στέρ•^«βθαι, άιεέβλεψαν ιΐς τους Αα^ί- 
ϊηΰΙιο»ιιιΙ&ηι ρϋ£»8ΐη βϋϋιιχίΒδβηΐ, ηίδί Αη^ΓΟίιίΰηβ €110 Ιγαιι$Γγ€1&»861. ΗΊ 3016111, ϋΐ ίΠοΐυιιι 6ί»(, ϋά 
ΙιβΙΙυιη $80Γΐιιη ρΰπ^βικίΜΐη εοΐΐ6ΰΙί βΓαιιΙ ςυίιΐβιιι; 
ςηίβ χαίοιη ίΐΐιιιΐ ϋΓβνΙ «Ιίβ^οΙυΙυηι ιγΙ νίιΐβΐι&ιιΐ, 
οΐί>Ι>αηΙυΓ. Οο Ιιθ€ ιιοη ΊηιιιιβΗΐο 8εου8.ιιιΙυΓ 1•3ΐί- 
ηί ; ηίΐιίΐ ϋίοβιο 1ι»1)βΙ>3ΐιΐ, πίΐιίΐ οβπβ υιηΐβ ίιιηοοβη- 
Ιβ& ΰοπβΐΗικτβιιΗΐΐ'. Ιη Ιιί», Ιιου Ι ίηιρηκίι^ιιΐβΐ' 8ΐΐ8• 
€βρΐί$ ηιβίυιη ιιι&|;ηϋΐη ιη&(;ηο ιηαίο βαη&Γβ νοίβ- 
1}αιιΐ ΡϋρϋΙβ^οηοβ. ϋυιη βηίηι ίη^ι-ββ» 6»βϋΐιΐ Μι'βΑ- 
Ιοροΐίιη 8ΐςυβΙ•3ΐίιιθ5αΓουα)ν6ΐ}Ί586ΐιΙ(οιηιΓιηο νβΓΟ 
?4^Γί8ΊιιΓι1ο νίϋοΙιαιυΓ βΐίυδ οχ ρ&Πβ ιιον»Ιοιυιΐ) ίΙ1ο& 
«ϋ]αΐυΓ08), 1.ιιΐίιιθ8 ηβε ορίηϋΐοβ 8||;ι;Γ€<ϋυηΐυΓ €Ι 
€Γυ<ΐ6ϋ88ίιιΐ6 ΐΓϋΟΐ&ιιΙ. Ταιιο βΐίβιιη ββικίΑ» $ρ:ΐΓβ(π>ΐ, 
<2υοΓυιιι ιιο$ ΗΐυΐΙίςυβ 8ϋί ηο1)Ί«ευιη ίιι ρΓΒΐίπ Ργο. νους, χαΧ δώροις έπάραντες χαΐ μάλιστα ύποσχέσεσβ 
του την πόλιν τβ ικρονομευσαι, χαι ύπ6 δου).ε{αν 
αύτοις τους 'Ρωμαίους θέσΟαι, άνέπευαν Ι^οη χαΥ, 
7:ρ2)ς μάχην έξαρτύβσΟαι, εΐ μί] χαχυ 6 Άνδρ^νίκος 
(π&ραιώσατο * οϊ γε χα\ του, ώς Ι^^ϊέΟη, {εροΟ 7:οΛέ- 
μου συνεφάψασθοι τί5τε πρυαίλήφΟτ,σαν μ^ν, ήργη- 
σ«ν βέ δι 2 τό ταχύ έχεινον λυθηναι. ΈπεχλοΙτο μέν 
οδν τοις Αατίνοις αυτή αΐτίασις ού ψευδής • ουδ' 
ειχον είπεϊν, οΟτε μήν ίχοιεν λν, ώς ίσα"ν Λμεμπτοι. 
Έμελλον δ^, οΓμοι Ι χακφ μεγάλφ μέγα χακ^ν έκθε- 
ραπεΟσαι οΐ Παφλαγόνες, οΓς άλογίστω; έθρασυναντο. 
£Ιο&Λθ(5ντες γάρ τήν Μεγαλότιολιν, χα\ πλαγιά σαν τες 
έπι τους Λατίνους (ε1χ6ς δΐ πάντως χα\ Αλλους τών 
τοιαύτα νεω^ερίζεσθαι φιλούντων συναίρεσθαι αύ- ββίρίη», υΐ ίΐ3 ϋί€3ΐη, ηΐ9ηίρυ1υ8 €θΙΐ6|^ίιιιμ8. Ιηιΐβ ^ τοις), επέρχονται τοΤς Αατίνοις, ούχ &ν έλπίζουσι 
6Μίιιι χη«>1& ρΓ»*8«ιιΐί» 1101)18 βν€ΐΐ€ηιη4• χα\ διατίθενται τά (λεειν^ατα. Κα\ σπέρματα ΙχεΙνα 

ΐΕροχαταβάλλονται, άφ* ων ήμεις καΐ πολλοί Ετεροι συν ήμΐν τεθ£ρίχαμεν λειμώνο^ Περσεφ^^νης, οΟτω 
φάναι, δράγματα. Εκείθεν γάρ ήμϊν χαθήκει τά παρόντα κακά• 

29. ΡοΓΓΟ Λΐιΐβιη ΠΛΓΓίΐΓβ 1ΐ0ΓΓ€ΐΐίΐ3, ςϋ» ιτίϋβΓ- κθ'. Κα\ άφηγεΤσθαι μέν τάτ^ δεινά, δσ* εΒο^ 
πιηΐ Ιιϋΐίιιί ; ίςηίβ (|υί,6χεϋρΐί8 πβϋιιβ νί 3ΐ)ΐ3(ί8, ιια- ο( ΑατΤνοι, τ^ πΟρ, δ τά κατ* αΰτους λπενείματο ΐΓίβΙκιΐ ιιΐ('€ηί1ίυηι ςιιο<Ι Κοιιι&ηΙ, ςυί ίη ηανβ» εοη* 
ίυ£;βΓ3ηΐ, εΐΓΰ» €θΐιιρί(α , ρβΓ Ιίΐ(0Γ& ΓβοβΓυηΐ, Ιοιι- 
^ιιι» 68861 οριΐδ, 11011 β^Ιμβ) ({υοϋ οοηίΓΑ 9ΐηΐ1&Ι08 
ίαΓηιοδ ίπιΐϋϋαηΐ ιιιί1ίΐ68 ΑικΙγοπΊοι, 86(1 ςυοίΐ 

ΐΊΊ&ΐη 6Γ)$9 1:ΙΙ11 ΐυΐΐΙΐΟβ ΐηί86Γ6 61 8€6ΐ6$1β 8|[6ΓΟΙυΓ. 

Μιι1ί6Γ68 οπίπι ΐρβΟΓοπ) 0(1111 ρ&ΓνυΙΐβ %\Λά\ο ηβ* 
€βΙ)&ηΐιΐΓ• Αι Ιιοϋ 68ΐ Ιιιιρηπιίβ ΙιΟΓΓβιιιΙυιιι : βοΐ- 
Γιθ6ΐ νοιιΐΓίΙυδ ιη&ίπιιη (ΙίΠΙςβΐβ Γβηυη) ίαβίιιβ δ{χα γε τών άφαρπαγέντων, το6ς χατά θάλατταν 
εμπρησμούς Ικ του παρά 'Ρωμαίοις ώμβρημένου 
πυρλς τοις έπΙ πλοίων φεύγειν δρμήσαβι, τά χα;* 
αιγιαλούς, τά περΊ τάς άμφ^υς, Ιργον Αν εΓη πολύ* 
και ώς ού μόνον τών άνΟοπλιτών Αατ(νων χατεφέ* 
ροντο οΐ του ^Ανδρόνικου, άλλα καΐ δσοις πβριεποι- 
είτο {λεον τδ άπάλαμνον. Κα\ γυναίκες γάρ αΟτών 
έ(&,όιπτουντο ξίφεσι χα\ βρέφη. Κα\ τούτο μεν δεκνόν ' 0ΐ)8ΐ6ΐΓί€»1 «Ι,δί€ίΐιΐ6€ί (ΐϋί Ιϋοοιιι δοΐί», ΠΟΗ γίιΙβΓ»!, € ούχ οΟτω δέ, ώς δτε καΐ γαστέρων άνα^|5ηγνυ μένων ΟΓΟί 16Ι161)Γ9! 8υθΙβ!>86Γ^η( : ΙΙΐΟΐ'Ιϋυβ 6Γ^( 8ΐιΐ6ς(ΐ&ιη 

Γ6νβΓα νϊλΐ886ΐ. Ποο ΙΙταιιι &ΐ<|υ6 Γυπθ8ίυ8 6βΐ ο»- 
Ι6η8 ίιι«»»ιιιΐ8. Τυηο 4αο(|αβ ρβΓΠΐ νϊΓ 8806Γ ίηίΟΓ 
ΐΑΐίηοβ, 1165610 811 6Χ ν6ΐοΗ ΚοιίΐΑ Ιε^Αΐαβ νοηο- 
Γίι, Βη 6Χ &ίοίΙΐ3 ; €6Γ16 Αυίοιιι 6Γ&1 8ίν6 Βοοιβ- 
ιιυ8, βίνο 8κυ1ϋ$. Αι ιιοιι ΜΐηρϋοϋΟΓ ροπίΐ, βθΐΐ 
ιηιΐιιιιΐδ οιηηίΐχΐδ 8&€η8 ν68Γιιυ6ΐιΙί8, (ΐυβΒ υΐ 8€υ1υηι 
€θηΐΓα ΑΓίΜϋ 1ιο8ΐίυιη ίπ(1ιΐ6Γ2ΐΐ , 81 ίοΓίβ ίρδυιη 

νΐη 806ΐθ8Γΐ ΓβνϋΓίΐϋΐί 68&6Ι11. μητρικών έμαιοΰτο σίδηρος τά Ιμβρυα, και πρ6 
ώρας βλέποντος ήλιου τδ μιχρδν 6 του (δου σκότος 
μετεξεδέχετο αύτδ, τεθνηχδς, πρινή χαΐ (η σαι τ& 
τ^λειον. θηριώδες τούτο καΐ άσύγκριτον μανίαις 
έτέραις. Έπεσε τότε κα\ άνήρ Ιερδς έν Αατίνοις, 
ουκ οίδ' εΓτε άπδ της πρεσβυτέρας ήκων 'Ρώμης 
κατά πρεσβείαν, εΓτε Σικελ(αθεν, πάντως δλ ή Τω- 
μα!ος ών ή Σικελός. Κα\ ούχ απλώς Ιπεσεν, άλλα 
μετά της παρ* έκεΐνφ 1ερ9ς δλης περιβολής, ήν 
δπλων πρόβλημα περιέθετο, εΓπως αύτδν αΐδέσονται 
οι κακοί. 

λ'. Κα\ γέγονε κα\ ταΰτα ήμΙν προχεντήματα, ών 

έπάΟομεν, *ΗμΙν γάρ ουδέ οΐ ναοί του βεου άσυλοι• 

ΓυοΓίλΐΗ ιιοϋίδ 88)13. Ν6υ1ί(ΐιιαιιι ίηνίοΐ8ΐ)ί1ί8 πι»ιι- ούδ& γάρ ο6δ* αύτοΙ άχραντοι Κμειναν, δτε νεχρο\ 

μέν έστρώννυον αύτοίς τάς χρηπίδας ιιαντοδαποί, έν 
οΓς κα\ Ιερά πρόσωπα* ι ΑΓματΕ δ* έ^^άδατο τοίχοι 
καλαί τε μεσόδμαι» > παρ* δσοις αΐ 1ερα\ στέγαι 
ταπεινα\ ήροντο. Άλλα ταύτα μέν Βστερον. Τότε δέ 
τηλίκον ?ίν τ^ κακ2ιν τοις Αατίνοις, ώς έκβοήσαντας 
κατά του Άνδρονίκου δοκείν δικαιωθήναι καθ" ημών, 
καΐ άχουστάς θεφ γενέσθαι τάς αιτήσεις αυτών. 

λα'. Κα\ οΟτω μέν, ώς ίφθη στενολεσχήσας ό 
λόγος, κατέδυ πόλιν έκείνην εύρυάγυιαν 6 Ανδρό- 
νικος. ΚαΙ ήν σχ.οπδς αύτψ του λοιπού τών εφεξής 
πράξεων κα\ αληθώς προ&ργίρ στερέωσα ι μέν πρ^ς 
μικρδν τήν βασιλείαν έμπορικώς τψ μικρφ Άλεζίφ, 
κατασεισαι δέ τής κραταιότητος τήν τε μητέρα, 
έπε\ τδν Ιστορούμε νον πρωτοσεβαατ^^ν άπο^νευό* 50. Ηχο 81110111 ιιοΐιίδ Γιΐ6Γυηΐ 1&ηΐυιη Ιβνία 8Ί^η8 
οοιυιη ςιΐφ ρ8&8ΐ ί>υιιιυ5. Τϋοιρία οηίιη 06ί ]8υι ιιοη 86ΓαΐΐΙ, €0111 Ιΐ|)ί(|υ6 ρ8¥ίΐη6ηΐ8 ΟΟηΐΙΙΙ 08(ΐ8ν6Ι'ίΐ3υ8 

οοιΐ8ΐτ8ΐ8 τί86ΐ)8ηΐιΐΓ, ίηΐ6Γ ςιΐ86 νίή 88επ. € 58η • 
£υίιΐ€ εοηδρ6Γ5ί &υιιΐ ηιοΓΐ οιιιιΐ68<)υβ ρυΙεΙίΓΧ Ιγ8- 

1|68 ι 80ρΓ8 ςΐ188 88018 ΙΰΟΐΑ 1ΐυΐηί1ί8 6Γί{{6ΐ>8ηΙυΓ• 
Αι 1)»6 ρθ8ΐ68. ΤΐΐηΟ νβΓΟ Ι81ΐΐ8 018|8 0ρ6Γ8ΐί 801)1 
ί8ΐίηϊ, Οΐ εΑ08Α ΑΐκίΓΟηίεΊ 8ΐ)8θ1νί 8 ΙΙΟΚίίδ, €81X88- 
(]06 60 10 111 3 ϋ60 811(1 ίπ νί(ΐ6Γ6ΐυΓ. 

51. ^>ίε ί^ίΐ^Γ ΑηιίΓΟίιίουδ , υΐ 8ΐί1)ί )6{}ίιηιΐ8» 
ίη υιΙ)6τη νϋϋ 18118 8ΐΓαΐ8Πΐ ίη^Γ688υ8 68ΐ. Ρίηίδ οχ* 
ΐ6:0Γΐιιιι θοιυυιη 6]υ8 Γιιίΐ, ρΓο ρ8Γ\ο ((ΐιίιίοιη Ι6ΐη« 
ρο(6, ίιΐφβιΊιπυ 661-118 εοηϋίΐίοηίΐιυβ ]ϋηίθΓί ΛΙβ- 

}(ίθ €0ΙΐΓΐΓ11Ι8Γβ , 8 μθΐ68ΐ8ΐ6 Τ6Γ0 ΙϋβίΓΟΙ» 6]υβ 

8ΐιιον6Γύ, ροδίςυ.!») 8υρΓ8(1ί6ΐυηι ρΓ0ΐ086ΐ>88ΐυιη 
Ιρδοϋ) 8ηιονί556(, 1ΐ88 ρπιηίΓι«9 £Γίηηγ(1Ί$ <]οη8η8. 37 ΒΕ ΤΗΕδ8Λ10ΝΐαΑ ϋβΒΕ \ Ι.ΑΤ1ΝΙ8 ΟΑΡΤΑ. 38 

αοιτο, ιτρωτΛ£ΐον ΙχεΤνον Έριννύ^ι^ !Γχ$ού;. Κα\ Α Ιιι Ιιίδ ρΓίιηίβ Γβηιιιι αβδρίοϋδ |Η;ηη:ΐη»Η. Ίηηο χατεμενεν οΰτω π[9θχεντήσαι τ&ς τών πρακτέων 
α^χάς. Κα\ ώσιώβατο μέν ενταύθα χα\ δρχους, χα\ 
αύχους οΓους χα\ διουί, ων ε!ς χα\ 6 Ιπ\ του μβγάλου 
«ανσεβάττου βήματος τεθεμελιωμένο; εί^ χρηπΤδα, 
ήν ούχ Ιστι χιτασεΤται Χριστιανοί^. ΕΙςαύτ^ γλρ ξν 
συμιτε•τη''ώς τ6 αίμα κοί τ^ ιώμα του Σωτηρος 
Χριστοί, τά π3σι φριχτά χα\ πάντιμα. Έδ^δου δ& 
ύτΛνοεΙ^ άσφάλβιαν πίστεως βασιλικής χαΐ τ6 της 
ταιςεενότητος ψευδεπίγραφον. ΠβδοΤ γλρ εαυτόν 
^Ιψζς ό *Ανδρδνίχος, χα\ Απαλών βασκλιχλν π^α 
χειρ\ &ρας ήρ^μα, τφ σχληρφ τραχήλφ έπέθβτο» 
φαντάζων, ώς οδτως ύκ^ π^δα τψ βασιΙεΤ &(1 πα- 
γήσεται. Κα\ ου μδνον * &λλ& χα\ έλαφρ(σας έπβχά- 
θκσβν &μΐ|> σφετέρω, πρ^ς σύμβολον χαΐ τούτο του 
εΙς χεςραλην αδτ6ν Ιχειν, χαθάπερ δσΐ6ν. ' 

λβ'. ^Ησαν ταΰτα, Κα\ οΕ μέν άγχινθυστ•ροι» χαι 
ο!οι Ιχειν τ^ Αληθώς εύειιήβολον, ώχνουν ινρ6ς τφ 
άνδρΐ εΤναι, οδ πάνυ πολλο\ έχεΓνοκ, ε5 δτιμάλιβτα 
ε!β4τ&ς, οΓος πέπλαστο* οΐ δέ «λείους «αρήγοντο 
τον Αληθούς* χα\ ήνθι^μίνας τΑς Ιχείνου τρίβοος 
όρωντβς, τους βοθύνους ούχ Οηββλέποντο. Αγαθοί χαΐ 
οΰτοί γ• δντες Χριστιανο\, χαΐ λογισμφ δ«ο«χούμ<νο(, 
ώς οΰχ ΛρΛ τοιούτους δρχους συγχέαι χατατολμήσ»ι 
Ανβ|«€ιΐ9α>ς, γένους ευ Κχων, χαΐ δρών τΑ τοδ βεοϊί 
βλλΑΐς ένι^^πώς Ιχοντα πρδ; αΰτδν, χαΐ πιπκατω* 
μένος χρηναι βχσιλεΟσιν εΓχειν, οΓς ή φύσις Αλυακ* 
δώαασα τήν βασιλε£αν ήρμδσατο, χα\ τδ της Αρχής 
μήρυγμα ευ συνεχλώσατο. 

λγ*. Κα> οΟτω μέν οΐ ξύμπαντβς. Ό δλ τ3ί πρώτα (^ 
χολαχείαν σχευωρήσας, ώς ΰπαγαγέσθαι τόπολιτιχδν» 
χαΙΑνύβας, δ προύθβτο, είτα χαΙ Αχχ£(«σθαι προε- 
6άλετο^ οία (ν τφ προ^(}<ειν έπ\ Αγαθφ τής πόλεως 
επιτυγχάνων χατα^^άχταις, οίπερ αύτφ Αναχαιτ(- 
ζουσι τ6 ^Ομα ώς εΙς ΑνΑ^^ουν τινά. Διδ χχΐ Ανα- 
χ»ρε?ν έθέλειν εις τήν τών Παφλαγδνων αΐ^θις 
Ισχήπτετο• ΤΑ δ*ήν χ^τος χατΑ τών χοΧ ευγενών 
χαλ Ισχυρών εΙς τδ πΑν, οΟς μελετών χενΑ ύπώπτευεν 
έναντιωσομένους αύτφ. *Ην δέ έν αύτοίς χορυφαΐον 
μ^ρος ο{ ώς 1^^<6η έπ\ γης Αγγελοι, φυλον έχείνο 
χα\ γένους ίχον τδ ύπερέχον, χα\ Ανδρέας εδ ήχον 
χαλ πίστειιίΐς βασιλικής χα\ συνέσεως * χαΐ ό μέγας 
δουξ, 6 Κοντοστέφανος, Ανήρ δραστιχδς χα\ φρενών 
γέμϋΐν, χα\ Ετεροι μυρ<οι δσοι. ΈλΑνθανε δλ ταΰτα ]α8]υΓ3ΐΗ]3 Γβοιΐ , ταΓία βΐ ηιιιΐΐα » <|ΐ]θηιιη ηηιιιη 
ΓυΙΐ ρροηυηΐίαίιιιη εαρβΓ ιυ^ι^ηο 6ΐ ε&€Γ9ΐΐ9$ίηιο 
8υ^$^6$Ιο 1η ηη6()1ΐ( 8ΐ2ΐΐυ1ο «ΰοΐββίβ, (ΐυοά €ΗυΙ- 
βΐΊεηίβ ηινίοΐ3ΐ>ίΐ6 68ΐ, Μηαβ βο ιη:ι$ί& ηαοά €0Γλη 
Β&η^ηίηβ βι €θΓροΓβ€Ιιη$(Ι 8Αΐν3ΐοπ3,ηη:ϋοηιιΓφα$ 
ΐΓβιιΐ6ΐΐ(ΐ3 βιιηΐ 3€ ν6η6πιη<]3, ]υΓ:)Ιιιιιι ΓυβηιΙ. ΡβϋΙΙ 
▼ΟΓΟ II ι βιιβρίοΑΓβηΐΜΓ οοηβίβηιΪΑίιι Α(Ι6Ί ΙιηρβΓ3ΐΐο- 
η:6 ϋΐ'ηπβ οΙ)$<^ςϋίο ίρβία9 ιη6η(1&ι βεΓίρΐιπη. Ουπι 
βηίιη Ιιιιπιί ρΓθευΙ)υί5β6ΐ ΑικίΓοηΙοιιβ, ιηοάΐουΓηςαβ 
ηΐϋηιι ΒΐιΙιΙβνεκςβΐ ρβ(Ι('ηι (Ιοίίβηίπιη {ιηρ(«Γβΐο- 
τιβ,ΡΓβοΙο €θΙΙο βηΓΓβχίι , κΙ^ηίΩβηηβ $6 8ί« ββιηρΡΓ 
βπΐ) ρ6(ΙίΙ)ΐι$ ΙιηρβΓβιοΓΗ ΓυΙυΓαηι β866. Νοο Ηοο 
ροΐυιη, Βοά βοηιπτ. οιβηιρίο ίηβίείβιιε 8ΐ^ιΓιΑ4'&τΗ 
ςυθ() ςηφ |]«1>603ΐ ίπ απΊπίο, οηπ; ΓϋΙίςίοιιο 5$8θθίΑ- 
Ιυπι ΓοΓβ. 

52. ΤαΙίη ΙβΙ» 6Γ3πΙ. ΑΙΠ αιιΐβιη ρΓα<]0πϋθΓ«8, 
ιηβ1ίυ8ΐ|ΐΐ6 <1ί(^ηο8&Μΐ(ο» ςηΙΗ 8Η νβπ Ιη Βρβείηε^• 
ιϋοϋε, ΠΓι • & ^Η»^β^β (1ιιΙ)ίΐ9ΐ}»ιι(, ηοη Ιαιηβη ηι»^ηο 
ηυι»6Γ0 » υ(ροΐ6 ορϋιηβ ηο8Γ6ηΐ68 (^ιιαΙΙ ΙιηΙοΐΟ 
68δβ(• ΡΙβηςιιβ ▼^^ο οίίΓα νβηιιη βπιηΐ ; βοπίΜΐβ 

8Ρ&Γ808 (;Γβ88ΙΙβ β}ΐΙ8 ΥίΐΙβΙΐΙβδ, 2ΐΙ)3Τ4808 ΠΟΙΙ βΙΙίρΙΟλ- 

1):ιηΐυΓ ΙιΙ ϋοηΙ ΟΐιπεΙίαηί, Ηοοιριβ Γ&ΐίηοίηίο (Ιιιβίι, 

ηΟΒ 18Π& Β6 13111(8 {(ΙΓίΙΑΙβίΚ» ΥίοΙβΙΐΙΓΙΙΙΙΙ 68ββ ΙίΟΙπΙ- 

ηβΠΒ 1)οη8Β ίιιΗοϋβ, νί(1ϋΐι1«*ιη «Γιβϋ Ι>οηίΐ ΠβΙ 8(1 86 Ιη- 
0«18, (ΙβεβΓβςιιβ 6886 11(1616(1) 1ιιιρβΓΑΐοηΐΗΐ8, ςυ{- 
1)08 ηβίΟΓΟ , (|Η8ΐ8ί εΑΐβπαιΐ), ()ί^ηΊΐαΐ6ΐη ίηιρβηίο- 
τίαιη «ΙΙίι^ϋνίι, 8(ηιηΗΐ8(|ΐΐ€ «Πβ εοητοΐνίΐ ρΓίη^ιρα- 

1118. 

55. 0:Μη68 ςιΓιϋοη) 8ίο. ορΐη8ΐ»8η(ιΐΓ. Ι1ΐ6 τ^γα, 
ρΗηΐΗΐη Αΐηϊ>ίιί(Μ5Ί8 ιη8οΙιίηΑΐίοηίΙ)ΐΐ8 <|ΐιθ(Ι Ι6ΐι* 
ά^ϊ^Λΐ ρΰΓΤΰΐΓΐΙ, 86 (ΙΰίπίΙβ «ΙϋβΰίΓιοΓΰΐη 0846υ46Γβ 
6€Βρίΐ• ιιΐ οιιιη ΐθΓΓ6η8 »φιηιη ορΐιιΐ•<Η Νΐΐ ηγΙμιιι 
«ίΤϋΓΐ» <|ΐιΙ<ΐ8Υη υΙϋιιβηΐΗΠ) 6]»» πΊγο ΟυιιΙ 6(Γι66Γ6 

ΓΑΙΙΑΙΙΙΜΓ. ΙΐΙβΟ ίΐβΠΙΐη >ρυ(1 Ρ8ρ1ΐΐ8|;θη68 Γ08ί- 

θ6Γ6 6ηιχρ νοΐ6ΐ>8ΐ. Εγ81 οιηπΊιιο ίιιΓι'ηβΐΜ ηοΙιίΠ- 
1)11» 86 ροΐ6ηΐιϋυ8, (|ΐ|08 ιηιΙΙο ]ιΐΓβ ^^1>^ .')(1νΡΓ8«ΐΗ• 

Γ08 8υ8ρ{Γ8ΐ)8ΐαΓ. €8ριιΐ νΟΓΟ 60ηΐΗ1 8ηρΤ9(1ί6ΐί 3η- 

Ι(6Π 16ΓΓ68ΙΓ68 βΓ8ΐι(, ςιιο<Ι κβπβΐΊβ ηοΙ)ίΓιΐ8ΐβ, 3ηί(1ΐ0, 
ίυβίίΐαΐβ 6Γ^8 ί(ηρβΓ})ΙύΓ6ηι βΐηυβ ρΓυ.Ι<ΐΜΐί:ι ρΓβ.<Ια- 
1):)Ι ; (Ι III {](!οςιΐ6 ιΐιΑ^ηιιβ, 0οιιΐ08ΐ6ρ1ηηιΐ8, νίΓ είπ)- 
η<ιιΐ8 ίη||[6ηίοΐ|ΐι<'. ρΓ:«\Η<αηί, 8ΐϋ(|ΐιβ ίηιιυιιιβη. Ηβο 
8υΙοιι> ρΙοΗβιη 1:ιΙο1>8ΐι( ιιοο 8€ΐβΙ>8ΐιΐ ίρειιιη Ιιί$€6 νί• 
τί% ίιιΓ6ΐΐ8υιη. Ιϋ^ο γ6ιιι£8Γ6 Γ^6ϋ6ΐ*6ι)α6 ορίηαηΐβιη. τδν ^>^ον, χα\ ούχ^δεσαν, δτι χατΑ τοιούτων Ανδρών ιιικίβ \'«ΐΐ6ΐ8ΐ,60 ηυοιΐ ιιϋιΗ ιιΐϋβ Λ^αη ροί^ββΐ 3<1- ρέμηνβ. Αώ χαΐ Αξιουντα μεταπλέεινιχαλ ύποχωρεΐν» 
δβεν ήλθε, ^Α τδ μηδέν Ιχειν σπονδαΐον πρΑττειν 
τυ έχ τών πολλών χωλύμΐ), έπείχον έγχε{μενοι, 
προσχλαίοντες, ποτνιώμενοι, γουναζ^μενοι πρ^ς 
βεοΰ «α\ φυχης χα\ τών φιλτάτων, χα\ ένδιδδντβς 
ΙξεΙναι αϋτφ χατΑ «Αντων χρατείν, εΙς δπερ Αν 
αίροίτο. Μή γΑρ Αν φασι διΑ τούσδε 1( έχείνοος τδ 
πΑν Ιξολέσθαι. Άφίησιν οδν έπ\ τούτοις ό *Ανδρύ- 
νιχος τήν Βρύψιν έχείνην. ΚαΙ βαθμέδα ταύτην πρώ- 
την ύπανα^Ας του μέγιστα δύνασθαι διΑ τήν δημο- 
τιχήν (σχϋν« οδτω ιςροσχολλωμένην α6τφ, χα\ τδ χατ* 
αύτ^/ ύλ{γον εΙς μυρίον Ιπαυξουσαν, βαθύνει σχέμμα 
λαβνρινβώδες. 11α\ τέως τρέπεται χατα του Αρχιε- 
ρέως, οΰ δεσμον μι^νον, ΑλλΑ χα\ του μή είναι δλως ν6Γ88ΐιΙ«1>Η3 ιιιυΙιί8, Γ6ϋιΐβΤ6 οηΊΐϋΙιιιιιΙιΐΓ, ρΐ0Γ»Αΐϋ9* 
ϋ6ρΓ6€8ηΐ68, @ΐ6ΐιυα αηιρΐ6€ΐ6ηΐ68 ρΓο 1>οο» &ιιίιιΐ3 
31(106 ίΊΐ;ΐπ88ΐηιί8, {;β(|ΐιβ ίΙΙΐ 8υΐΗΐιίΗ6ΐ!(β8 ρΓΟ οιη- 
ιιΙΙ>α8 <|ΐι» οΐ6^ί88(.ΐ. Η»υϋ οιιίηι , ιιΐ(|Ηΐ•ηΙ, Γαβ 

68ΐ υΐ ρΓαρΐ6Γ 1ΐ(>8 ί1Ι•8Τϋ ΙΟίΐΙΙΑ |>6Γ(!34. ϋθ6 ρΗΜΟ 

ΙΚπκΙυ ιιΐ3ΐΙιηί» ροΐ«;&(•ΐί8 οΙ)ΐ6ηΐο, ροριιΐί ^?31Ι3 
816 ΠΙΐ «ΰηυίϋίο» ιιιοχςιΐΰ ίιι ίπιιηβηευιη 3ΐΐ6ΐ3, 
οοιηίΠαιη ί»6ΧΐΓί(:«ιΐΜΐ6 ιιΐ6(1ί<3ΐΗΓ. Ρπηο 3(1 ν^- 
8118 ηηΐιίορίϋΰοριιιιι νβΠίιυΓ. ψή ιιοη εοίηι» γ3Γ- 

€6Γ€υΐ , 86(1 υΙ ΟίηηίηΟ ιιοη 6Χ8ί8ΐ3ΐ Ι|ΐ6Γ63ΐυΓ 

€υιιι ]υιϋ63ΐΐ8, ιιΐ ί>ί1>ί Γο1α€ΐ3ΐι«6ΐιι, ίιηρΓΐιηίειιυο 
ςιιοιΐ 860811 ίΠαπι ρη6νίϋϋΐιΐ6ΐιι υΜΐΙα φιβκ ιϊοπΙγ:! 
ίπιρ6ηΐ0Γ6ΐιι 30111 Γοβ 6Γ3ΐ 6Χ άΙγ^Γδίβ ίικίίΰϋ» ^II«1^ 
Ιβηβΐΐν φΐοηιηι υιιιιιιι νοίςο ηοΐνιη 69(. 39 Εϋ$ΤΑΤΗΙΙ ΤΗΕδδΑΙΟΝΙΓΕΝδΙδ ΜΕΤΗΟΡΟίΙΤΛ 40 

άξ[£ν Ιχ£!νον» ώ; έαυτφ δόσχρηστον, χα\ μάλισθ\ δτι χαΐ {σββτο προορώμενον, & τιράξζιοΖχος κΐς τ<^.ν 
βασιλέα χαχΑ. 'Ι^σθετο δέ τρόποις πολλοί;, ύν εΓς χα\ οίτος διαχιχήρυχται. 
54. Ουοικίλΐη Μΐιοΐο κβηί βχρΓΟΟΓανίΐ ΑηϋΓΟ- Α λδ*. Ώνείδιβέ ποτέ 4 *Λνδρ<$ν(χος τδν έν Αγίοις ηΐουβ ςυο(1 ββ βίουΐ ΊηφβΓλίοπ» ρ^ΐΓβηι |{6Γ6ΐ)αΙ, 
4^ιιιη(|υβ ίιηρβΓ&ηΐί» ΙυΐύΙ&ιη 9ί^\ΐ , Ι^ιΐίβ ρυβΓΪ μΓΟ 
ηΐίο 8ίΚ)ί οοαιιηί$8ί ιηΐΗΐΐδ «ΐυϋίοβυβ 688βΐ. ΙΙΙβ &υΐ6ΐιι 
Γ^βροΐΜΐίΐ 01 &αί&οβΓβ, 81 ΐοΐ βΐ ΐαηΐίβ ηβ^οίπε (ϋ$- 
ΐΓΑ6ΐυ8 1)Γ6νίΚ)ΐΐ8 ίιιΙύΓναΠΊβ ρυβΓΟ Ίητί(|[ί1»ΓβΙ. €υαι 
Τ6Γ0 »ίο 1)βηί2ηβ 6χρΓθΙ)ΓίΐΐίοιΓιΙ)υ9 ΑηιίΓοηίοί Γ6• 
8ροιΐ(1ί8$^1, (Ιοίη ΓβΓΓίιιη &εαΐιιηι ίπΩιίΐ, &<1(ΐ6η(1ο : 
1 ΑΙΐαβ νβΜβ Ίηςιΐ!6ΐυ8, αΐή 16 Γβςβιη ίη ηιεϋίο ρο- 
ρυ1ϋην6η6Γ3ΐη. ι Οίχίίβρηβχ. ΛΐϋΐΓοηίοιΐ8ν6Γθ (€ΓαΙ 
βοίηα ρβΓ$ρί«3χ ίιι 1οςυ6η<1ο βΐ «ΙίοΓυιη ιηβηΐβιη Γαοίΐβ 
ρ6ΒβΐΓΑΐΐ5 ςιυαιηνίβ ίιινοΐιιίαιιι ) βχ β&ρΊβηΙβ βοοβ 
ιΐυβΡΓίΙ ςηοιηοϋο (ΙίεοΓβ αυβυβ ΓαβΓίΐ ρβΓ ίρ&υπι Ιγο- 
ρ{(ΐΑ9$ο ιιηρβΓ3(0Γ6ΐη ? Μ»|(ΐι»ηίιιιυ$ δβηβι αηεί- 
ρίΐβ ιτ6γΙ>ο ίηηιιί€ΐΗάίηί$ ΓΓβία > οίΑπιιη ββββ υογ γέροντα, δτ'. βασιλεωπάτορα τόικν έπέχα>ν, οΓς έπι- 
τροπεύει του βασιλεύοντος, ού συχνά παραβάλλει 
έπισχέπτεσΟαι τ6ν εΙς υί^ν τεθειμένον, τοιούτον 
δντα. Ό δ* ύττειπών άρχεΖν, εΐ διαλείπων βραχέα 
ήχει πρ^ς Ιπίσχεψιν του χαιδδς, ά'/6ρωπος τοσούτοις 
μεριζ^μενος πράγμασι• Κα\ οΟτως ήπ£ως τψ του 
*Ανδρον£χου προσενεχθείς όνειδισμφ, εΐτα χα\ χαυ- 
τήρα δριμυν έπήγαγε, προσεπειπών, ώς Άλλως τε 
χα\ έξεφρ<$ντισα, ήδη τ^ν βασιλέα ένδεδημηχέτα σε 
έξευρών• Είπεν 6 γέρων. ΚαΙ ^Ανδρόνικος (^ν γαρ 
^υς, ώαπερ στρεβλά εΙπεΙν, οδτω χαι ΰπονοήσαι 
τά μι) βαθέως έλ(χτά) πυνθάνεται τοΟ βοφου γέρον« 
τος, πώς ποτέ &ν εΓποι, δι* αύτδν έχπεφροντιχέναι 
τδν βασιλέα ; ΚαΙ δ μέγας θατέρφ βχέλει του 1)αιη ίΐίχίΐ, ι ειιπι ρο$ΐ(|ΐΐ3η! ίη οοΐυηηα ύηαΛ ^ σημαινόμενου της έχφροντίσεως Ινερεισάμενος, φά Ιβ 8ΐΑΐ)ΠίθΓί8 &(1 8υ5ΐίη6ηιΐ2 ςα» ριιβΓΐ βυηΐ, ιηυΐ 
Ιαιτι 8ο11ί€ίΐιΐ(]Ιη6ΐη «Ιβρο&υβΓπη, Ιο Ιβίρβο ίοΠΐοπ 
ροηιΐ6Γ6 ρο&Ίΐο. » Ταυο ΑηάΓοη'ιεαβ (&€υί(, ιγα 
8υ1> ρ€€ΐοτ6 ρΓβ$β9ΐ, Ιιοοςαβ ιιηο ϋυρίίοι βΐ αουΐο 
<ΐΓ6ρίΐα 6οηΐΓ& ββπβιη ίιαοπο, αίροΐβ ββυΐυβ Αγ- 
ηοβηίυβ• Ιγ» ]ιιη(6η8 ίη]αΓί&ιη βΐ ΐΓΟπίαιη, 3ΐ) 
Ιιοο (βιηροτβ ραΐ&πι %^τ^τ^ ϋαΐ'2ΐη βΙ»(ιιΊΐ ; βοίμΐϋ 
νβιιΐΐ νΪΓ <)ί1ί|;«ηΐί88ίιηιΐ8, αι ραυίο ρο8( ιηοΐββίίορ 
ΓβρβίίΙ» βίηΐ Άά Ιιαηο αικίαΰίββ εχΐΓβιηίι&ιβηι, ςιι& 
τίΙ& &Γ6ΐιί6ρΐ8θορί Ιη <1ί80ΠπιΊη6 ΓυβΓίΙ ρο8ΐ ορ- 
ρΓθΙ>Γί8 ιηυΙίΑ, (]ΐι»1ϋ)ΐΐ8 ^υ<1;ΐϊί Π6ϋΐη ορβΓυβΓυηΙ. 
Μίβί βΓ^ο ββηβχ ρΓοτίίΙβηβ βα» 8&Ιυΐι, 6 ιηβ^ΐίο 8β 
»υ8ΐυ1ί88£(, 8ΓοΙιίρΓ£6υΐΑΐυ (Ιοροϋίΐο* ςαο(1 ηο- 

1ΐΐΐ•86ΐ ίυΐ886( ρ2Ι88υ8• VII ε1πετ6ν λδγον, χαθδτι ι Σου είςάατραβή χίονα 
Οποστήσαντος εαυτόν, βαστάζειν τάύπίρ του παιδ^, 
λΜμ; άπεφορτιαάμην τδ πολύ του φροντίζειν, άνα• 
θέμβνος ώς («χυρφ σοι αύτφ τά βαρήματα » Ησυ- 
χάζει ενταύθα δ *Ανδρ<}νιχος, χα\ τδν θ.υμ^ν ύπεν- 
δαχών, χαΐ τοΟτο μδνον άχροβολισάμενος δ(χα ^οίζου 
λιγέος χατά τον» γέροντος, ώς &ρα βαθύς *Αρμένιο;. 
ΚαΛ παραμίξας τ9) ^αρύττ^τι χα\ σαρχασμδν τ6ν 
άχρι χα\ μειδιάματος, αρχήν έχείθεν έθβτο τρανέ- 
στερον μελετ^Ιν. Κα\ εΙς τοσούτον έξίχετο δραστη- 
ριότητος, ώςμετά μιχρδν έπανα^τησαι χα\ έπιστήσαι 
τους χύδην πιχρους Ιως χα\ εΙς έσχάτην θρασύτητα, 
ώς χα\ διαχρησθήναι χίνδυνον γενέσθαι τόν αρχιερέα 
Ο μετά πολλάς ύβρεις, δποΣας χα\ ΊουδαΤοι έτοξάσαντο άν κατά θεοΰ. ΚαΙ εΐ μή τεχνησάμενος δ γέρων έαυτφ τά σωτήρια, έχ μέσων χρυβείς άπεσυρη, 
άποδοσάμενος, ώς έχρήν, τδ άρχειν, Ιπαθεν &ν, δπερ οδκ ήν αύτφ έθέλοντι. 55. ΙΠβ ςιιΙ(Ιβηΐΐ βίο (βίρευηο 8ΐιΙ>(Ιυχί(, «(ΙνβΓβυδ 
α\1ο8 ίυΓ6Γ6 ΑικίΓοηίουηι ρβηηΊκβηβ. Ηίο νβΓΟ υΙ>ί 
ίιοο β&ζηπ) ρτοβηιίηβιιβ ΓβρΓ688ί886ΐ, βχίιίυηι &(!- 
νβηυβ οιηηββ βτοιηηίι, ζά^ο υΐ ηοη ροεββ <1ί€ΐ 
Ιιυηο 6886 βοηίοηι, Πΐυιη υαγο ηοη βββο, 8β<1 8(1 
νβΓβιιβ 608 ςιιΙ οιηιιίηο ίη80Η(68 6Γ8η( (ςυοά ηβςυί- 
Ιί» €ΐιιιιυ1υ8 68ΐ).Ρθ8((ΐιΐ8ηι ίιηρ6Γ8ΐθΓί8 ιηιιΐΓβιιι ίη- 
ιΊιΐ8ΐ886ΐ ΐη 8Α6Γ8ηο ιιιοιίίοί Οίοηιβ(ϋ8 Ιη(6Γ βαηοΐοβ 
€θη»ρ)6ϋί, ίΙ)ίςυ6 ηοη «ϋϋ Γ6ΐΐηυί886ΐ, οϋυχίΐ ίη^ο 
αίςιιβ 8υΐΗΐΐ6Γ8ίι, ιρΗ)ί8ΐπ8 υ8ΐΐ8, ςυοΓίιιη Αΐί(ΐϋ08 
βιιρβΓϋίλ 6} υ 8 ρΑίιΙο ρο8( €οη<ΐ6πιη&η8 ηβπίο γ6- 
πιιιη6Γ8νίι : Οβο βίο ηο8 (1οο6πΐ6, ςυ6ηΐ8<]ιηο(]ΰΐη 
ρβ88ΐιηει ]ιιΙ)6ηΐ6πι, ίια ί^ρίλτο οΜίβηΐύΐΏ «Οβορα- 

ηΐΓΙ, Ι68ΐ6 03Τίϋ6» . 

56. Ιΐ8 6Γ{;ο ίηίςαβ ίβοίΙ• ΡΓΦίβΓβα 6θηνοΓ8Μ8 
Οΐηπϋ>α8 6ΐ66ΐ»8 νίΠ8 |[6η6Γί8 ϋΙυ8ΐΓί88ίηιι <ϋ6 
Ι|α84ΐ3ηι , €υμΐ8 ΗοΓΓΟΤβπι ηβίαηάοιη Αΐίςυίβ ;16- 

β6Η&6ΐ, ΟΙΙΙΙΙ68 Γ.0ΐηρΓ6ΐΐ60(ϋ( 8ί6υΙ ρί8668ίη Γ6ΐΙ 

ίαΐ&Ιί,6Χ66ρΙΐ8 1>οηΐ8 Αη|;6ΐί3, ηυί βΙΜ Γυ|;8 οοηδυ« 
|6ηΐ68 ι1ί8ρ6Γ8ί βυοί. 0ηιη68ςυ6 Ιτ8€ΐ«ΐ ()6ίη<1β 
ηιοΓβ Ιηίςυο ; ηλπι, ρπν^ιΐίηι ιιηυη9(|ΐΐ6ΐηςαβ , 9ίν^\ϊ\ΐ 

6880 δ6€Γ6ΐΟ ρΓΟ Γ6{6, ίϊΐΐυβ (ς»» 68( ]α8ΐΑ Υ6ΐ) 

1108115. Α<1 6&Γ66Γ6ΙΙΙ ριιυ€08 ηαοΒίϊ&ιη 4!9ΐηιι&- 
▼ϊΐ Ρυ«Γ6 <|αΙ οΐΜτκο&Ιί βιιηΐ, ϊιψαΛ ρΙοΗςηβ. 0οο8- 
ϋαη ν6Γ0 6Χ ϋ$ ίη 6Ζ8ίΙί«η ροτρβίνιιιιΐ 6|Η. λε'. Κα\ αύτδς μέν οΟτω ξυνέντειλεν αύτδν, &φε\; 
χαθ' έτερων μβμηνέναι τδν *Ανδ,οδνιχον. Ό δ* έπεί 
ούχέτι προβλήτι σχοπέλφ τιν\ άνεχρούετο, έξεχύμαι• 
νεν δλέθρια χατά πάντων, ούχ ώστ« χαι ειπείν, 5ς 
τε αΓτίος, δς τβ χα\ ούχΙ, άλλα χατά των μηδέν δλως 
αίτιων ( τδ άδιχώτατον) • χα\ τήν τε του βασιλέως 
περιγράψας μητέρα έν τφ σεμνε^φ του έν άγίοις 
σοφοΟ ίατήρος Αιομήδους, έπισχών ού πολύν χρδνον, 
άπηγέ τε χα\ έβύθισεν, υπουργούς χρησάμενος, ών 
Ινίους δ χαταβραβεύων αύτου θυμδ; ού πολλφ ύστε- 
ρον εδ ποιών έτίσατο, παιδ&ύοντος ήμ^ χα\ ούτω 
του βεου, ώς χβιλ 6 έκιτάβσων τά φαυλ^οηα χαΐ Ι 
ύποτασσέμενος του προσώπου πειρώνται του βεού, 
δπο(ου οίδε Δαυ^• 

λς-'. ΤοΟτδ τε οδν,ούτω Ιζήμαρτε. Κα\ σύγχλητον 
δέ θέ μένος ανδρών λογάδων απάντων τών του μεγί- 
στου γένους, χατά τίνα ήμέραν. ή ν χαΐ έγγράψηταί 
τις αν εις αποφράδα δεινήν, συλλαμβάνει έχείνους 
ώσε\ χα\ (χθύας τινάς έν άφνχτφ πανάγρφ, δίχα γβ 
των χαλών αγγέλων, οΐ χα\ οία πτερυξάμενοι ές φυ- 
γήν, έσχορπίσθησαν. Κα\ διατίθεται πάντας, ώς ούχ 
λν εύλογήσοι τις, λαβάς έπιχαλών έχάστοις τδ μ'Λ 
βασιλέως ένδομυχείν, έχε(νου (εύστέχως εΙπεΐν) 
άλιτήριος. Κα\ δλ{γους μέν τινας έδιχα^ωοεν εις 
είρχτήν. '*Ίΐ«αν δέ οΖ χα\ έξ δμμάτων έγένοντο, 41 ΟΕ ΤΗΒδί^ΑίΟΝΙΟΑ ϋϊΙΒΕ Α ΙΑΤΙΝΙ5 ΟΑΡΤΑ, 48 ορ^ου^ {(ΐτειλβ. Μ^:^ί βρ^χυ &έ χα\ τοί^ς χαθβιρχΟέν- 
τας ύποδιβλα^ν, έμέρ».«ν εΓς τ« τνφλοος &χ «ιβ^^ροα, 
χαι μή τοιούτους * ώς Αν» οίμα^, β)^ποντε9 αύτο\ 
'Γου; πειεηρωμέ^ι/ου'ς, άε\ ζώ^ιν Εμφοβοι, χα\ φυνετϊαύ- 
ξΐι>7ΐν ουτ» τ6 χαχ^ν της χαθείρζεως. Ού πο>υν (έ 
χρ^νον μζίνας, έιειβαλεΝ έφ£εται χαΐ τψ ύπερανε- 
ατηχ^^τι βαθμψ, χαταγνους τι^ς πρώτης έχείνης βα(^ 
μ(^ ώς ταπεινής. 

λζ*. Γο^γυ^μ^ς το(νυν αδΟις αΟτφ τεχνίται» χα\ 
βχρύτης προβάλλεται, χα\ φόρτος φορτίων οΰ φο• 
ρητ^» χαΐ ώς ούχ &ν εΓη αύτφ Φτερχτέα» εΙ οΙ&τΐιΐ 
εάτχειν χινδυνεύει τρόποις πολλοίς. Έπασχε βέ Αρ« 
-ύ&ν, αλλ* ενδόμυχος ήν, πολλοΟς αύ'ί^ 6πο6αλεΙν 
^α\ ζΙταΟ^ις άτλήτοις παθήμασιν. Ός δέ &πέμενε« ΓΑίιΙ, β08 (ΙίνίιιΙ Ιη €«€»Ιοβ ΓβΓΓΟ, ίηςιιβ 1ι«5 ςιιί 
ηοιι Γυ«Γ»ηΙ, υ( ίρδί» «ιίβϋηο, Ιμ>8 ιηιιΐϋΑίο» νί(1^ιι- 
108, οιιηι ηιβίβ ιβηιρβΓ τιτβΓβηΙ ηΐοξαβ &<ΐ9α9ΐ3ΓβΐιΐΓ 
|ΝΒο«€«ρΐΙνιυιΐί«. Α1ίς•οΐ6ΐηροΓ€ ^υιη 61βρ«€ΐ88^6ΐ« 
ρΓθ]!οί ΐΒ Ιοουιη βιιρβποΓβηι ]υ|»6ΐ. Ιιη»41ί(Μ€ΐιι 
ρΓΐηιί Ιοοί ηίηι'ϋπι ]ιι4ί€Αηβ• 37. ΜυηΐιΐΐΓ ίηΐρπιη ηιηηιη 8(1τβΓΒΐΐ8 ϋΙοΑΐ βχοί- 
(«ΙιΐΓ : πιοπυη (Ιιιη1ΐ6$ βιρΓοϋΓηΐιιτ ί!ηρο$ίΐααΜ|ΐΐ6 
αΙ> 60 ροη4ΐιΐ8 ίη(οΙθΓ&Ι)ί1« , €ΐ ηυοιΙ ιρ8ο,8ί μΙ 
Ιαΐ^ιΐι ρ<Βΐι»ιη εθΝ(1βιιιη«Γ6ΐιΐΓ , ίη<}ΐ£ΐιβ («(«ιπιβ 
ίθΓ6ΐ. ΝιΙιίΙ βιιίιη ραΓκϊΒαΙηγ Ίρ$β, 8«<Ι βζ ϊΒΐίιΙϋ». ηιιιΐ- 

108 «ΐροηΐ'ΐΜΐΙ ρ<ΒΙ•ί8 ίηΙθΙβΓ8ί>Ίΐϋ)08. ΟΐΙΙΗ νβΓΟ μαχρΐ γογγύ(ων» χαΐ χατά όχημα δυσανασχετών, Β ΗΐΑίιβηΜ ιιοη βίπβ {βιιΐΗΐι, βΐ Γ€ΐη βΡ^Γβ ί6ΓΤ«1 ία ΧφΙ τ^ μίν ψυχϋ νεμόμενος βασιλιχως τήν Μεγαλό• 
πόλοι, τϋ δ^ γλώαη^ τί^ν Παφλαγονίαν προφ<ρ(«ν» «αΐ 
&πξρ αύτ6ς έ^^ητόρευεν έχείσε χαλά» ύν δήθεν Κιαν* 
σταντινούπολις έατέρετο, χα\ θηααυρού^ έχόμπαζεν 
ΙχεΙ κεφυλαγμ^νους αύτφ, Φαν£ου δή τίνα Ενραν, 
χα\ αύτ^ ταύτην άναπλαττέμενος τοϊς άγνοουαιν, 
01^ τΰχτ) αύτλν τά πρ6 τούτων ήλαυνε • χα\ Ι^σαν,τέ 
τοιαύτα προβλήματα φωνασκούμε να τφάνδρΐ έν συ- 
χνοΤς δχλοις χα\ συνεχώς, χα{ ποτέ χαΐ παρά τισ» 
των θερμότερων έν τφ χοινψ, χα\ ο(^ς ουδέν τι έχφο- 
6ε?, διά τ^ μή ίχειν πρδγμα, χαθ^ δεδίξονται• κα\ 
ήρ£σε τοϊς τοιβύτοις άναβοήσαι, ώς ΕΙ μ^ χαλά σοι 
τα ένταυΟα,ούδ' Ιστι προσμένβιν Ιπ' άγαθφ ττ^ Με* «αίηιο ρλ^εβυβ ΐΒλ((ΒΊΟοθΐιΙι» πι:ρβΓλΐ0Γϊ8 Οοη• 
ΐΐιοΓιηοροΙίιη , β^ηηοηβ «υΐβιη Ρ.ιρ1ιΐ8βοηΊ&ΐΑ 2ίΐιι« 
ρΙ«αβα8 , ιιΐιί ρΙιιΗιηο8 ριιΙοΙίΓοβ 86ηιιοΐ)68 οοηιρο- 
ΙΒ6ΓΑ1, ςυίΙ>!ΐ8 ρθ8ΐιιιο<1αιη ρΓίναΐΒΐυΓ ΟοοΜηΐΐιιι»- 

ροΐίβ, {ΙΟΓίαΐΜΐΙνΓ 8ΐϋί 8€Γναΐ08 «ι&ο ίΐιί ΐΙΐ68»υΓΟ•, 

<)υαΐΒ(ΐ3ΐη ροΓίΑΐη φΐίϋβηι ΡΙι^απ, ςυλΒ) ίβιΐλΐι• 

Γ2ΐ)3( ί^ηΟΓβΒίίϋυβ <|α3 80Γΐβ ρΓΟ ί11Ϊ8 Ιρ•Β νβλΑ- 

ΓβίοΓ. Ηφ€ εηοΐ αΓ|;αιΐ]«ιαα αΙι ί1Ιο]9€ΐ«ΐ» ιβ ΐιΐΓΐ>ί9 
(Ιβη^ίε 61 ρ1υ8 βοιιιβΙ, &ΰ ({υΑάαιη ιϋε €ογ&ιβ ςυί- 
1>α8(ΐ3πι 6χ ΙίΐΜϊΓλΙίΟΓΪϋϋβ ρ1«ϋί8, ςυοβ ηίΐιίΐ ηοφλληΐ 

ΙθΓΓυβΓαΐ» ΡΟ ςυΟίΙ ΙΙΙΙΙΙα £αΐΙ8» €18 6Γ»4 υ1» 4|ΙΜΙΙΙ 

ΙΙηιΟΓβηΙ ; 61 ρίβευίΐ ίΐϋβ 6ΐ6ΐ8ΐ»λΓ6 » (|υοΒΐθ(1ο, 8ί 
ιιυΠ2ΐ ΙΓιο 8ί1)Ί]ιιεΗηι!3 0886η(• ηοη ΓβιπΑαβτβΐ Μο* γαλοπόλεως, τις 1ν εΓιι 6 προσίστασθαν φρονών σω- ^ ^*'^Ρ^" ^^^ ϋΓΐ)ί8 ΓυϋοΗαΙβ : ςαί» ριη «ιήηι ϋβ 

ττοία τοιούτοι Αι.^-./^• ν,\ ;;„ •ιι Α*•^χ ^ <- 1»«»8 νίπ βΜϋΐβ ίΐιίιιιο €ϋΓ3νβηΐ? ΥίίΒ (Ι«Χ ρβίΓΟίι* 

ηο8ΐΓ9β 01-1)18 ηυ5Ί8 8αΓΑ€ί€( 3<1 ρΓΟΟυΓΑΒϋΑ ιι•Ι>ί8 τηρί(^ τοιούτου Ανδρός; χαΐ δτι Ή οδηγήτρια, ή 
πολιούχος ημών, Αρχέσιι αυτί) άντΙ πάντων χβτα- 
πράζεσ6αι τά ήμίν σύμφορα* ώς τοίνυν, Ιφ' οΓς παΙ- 
^ων έλάλει, οδτως Ιμπβφ'ϊρδίωτο, σιγ| βύΟυς, τήν 
δποχριτ(χήν σχηνί^ν χαθελών, χα\ μηδέν τ( πλέον 
εΙπεΙν προσθεμένος. Κα\ γοϋν τήν μηχανήν ταύτην 
εΙς χ£ν6ν Ιδων σχάσασαν, χα{ που χα\ αύτ^ς παροι- 
μϋϋδώς ειπών, ώς Αδτη μίν ή μήρινθος ήμίν ούδ^ν 
Ισπασε, χαϋ τδν άχχισμ^ν του έθέλειν άπελθ<?ν γνω- 
μάτευσαν ούχ άγαΟδν είναι, οία του σχηματισμού 
χαΐ τοΰ χρώματος άναποιουντος , &περ χατά της 
βζσιλείας έβουλεύσατο, χα\ αποτελούντος αύτδν άντ\ 
Αρχοντος δπαρχον, ετέρας γίνίται σοφωτέρας πε- 
ριεργ(χς. Ή δέ )|ν μηχέτι αμέσως τους όχλιχους υΐϋία 8()ν6Γ8υ8 υιηιιία. ΡοβίςυΑία βΓ^ο Ιη8 ςιι» 

ηϋχλϋ(1θ Ιθ()υ6ΐ)3ΐυΓ 60• Γ6ίΓ6ηΜ86ΐ, 5α1>ίΐ0 ΙΑ6(*1« 

8661ΙΙ 60111 ίυι βηίΐΑ, ηίΐιίΐηυο 3ΐηρϋυ8 (1Ιο6Γ6 ρΓ&- 
8υιηίΐ. Ουιη ί^ίΐυΓ 1ΐ266 ιοΑϋΙιίηαΓιο ηίΐιιΐ ρΓθίβ6ί886ΐ, 
ίυΐ]ί6ΐι1υ8 ίρ^ιίυβ,υι λΠΰκοΓίΰβϋίοοϋαΐ, ηίΐιίΐ βχηοϋίβ 
6Π6ΐιί!>86ΐ., η66 βΰΐϋπι ρΓοροβίΐυια (1ί8€6<ΐ6η<ϋ ηϋΐ- 
ϋιΐ!» 6356 ροΐυί856ΐ υιίΠίαΐίδ ,61 6ϋηι οιηηία ά^ιη6ηΐ& 
61 6θ1θΓ»ΐ9 ςυ» &(]]υΐιιη ΓυεΓαηΐ ίρ8ί ίη 6θη5ϋΙί8 
06 &οΙίο ίιηρ6Γ3ΐοΠ9, Α(Ι]ανί$86 υι ρρο ρηιιιο ιΐυεο 
<1υκ 6Η8εΐ 866υιΐ()ιΐ8 νί(1ί58<:1 , ηοΥΑίη ςιΐ8ΐη<1αιιι 
▼Ιαιη 9ΐρ6ΓίΙ. Νουΐίςιΐ3ΐιι ΓυίΙ Ιια!6 υΐ ΙπγΙ)« οηιηί» 

{6η6Γί8 ρΓ0ΐ6ΙΙΙ18 3(1 ίρ8<ΐηΐ 3606ΐΙ<ΐΓϋηΙ, 80(1 (ΐυΐ 6Γ31ΐΙ χα\ ξύγχλυδίς εΐ; όμ.λίαν άξιοΰν ήχείν αύτψ,άλλά Ό *" »»'»€"" "β" !««» <1"ο• η»»βηο ""«"βΓΟ *ι«ο ίΠαο 

τους έν αύτοΙ; προύχοντας, χα\ οίους {χε&ν περιάγειν 

τους πλείονα;, χα\ χεφαλαρχείν ώς έν θύραις. *Αλι• 

τήριοι άνθρω-Ο'. έχεΐνοι, φίλοστασκαστα^, όχλοχόποι, 

βζσιλείς οΤον ξχαστος περί τοΟς όμοήΟεις. Φιλουμιν 

γάρ οΐ ελαφρότεροι εύχό).ως Ιπεσθαι χελεύουσι τοΤς 

πρ^ & πεφύχιμεν Οδηγουσ( * πεφύχαμεν δέ οΐ ιτολ• 

λο\ πρ^ς τ^ φιλόχαινον, έπιΟυμηταΙ δντες χα&νων 

ξυμβαμάτων, χα\ τδν χρόνον απαιτούντες έγχαινί- 

ζειν ήμ?ν άλλοτε άλλα ξενίζοντα. 

λη'. 01 τοΙνυν των τοΰ δήμου τά πρώτα φέροντες, 
ϊ(α\ άν«γε£ρειν τους λοιπούς έχοντες, προβληματι- 
σθέντες οίον όπ6 του ^Ανδρον(χου τ6 βονλητέον έχε(- 
νφ, είτα τόπους αύτο\ έξεύρισχον χατά τους δεινούς 
%οιαύτα σοφίζεσΟαι, δι' &ί έπιχειρήσαντες συμπε- 
ΡΑΤΒυΐ.. Οκ^ ΟΧΧΧνί. 8ρ3Γ8υΓυ8 6Γ&1 6ΐ ρΓ9ίρ08ίΐυΓ(Ι8 ςϋ98Ι 6Χΐΐ'6ηΐΟ 

Β({ηιΙηΙ. Ηί 1ιοιηίη68 βΓ8ηΙ Γ6ΐρυ1)1ί€Χ ρϋ8ΐ66, ί»€* 
Ιίθ8>, 86(1ίϋο8Ί , Γ6^68 υπυβηυίβςιιβ ίΐΐΐ6Γ ρ3Γ6$• 
Ν8ηι<ιηβ ρΓΟ ΙενίΐΒΐβ ηοβίΓβ 86ςιιί 8ΐη3η)υ8 608 (|ΐιί 
(ΙυουίλΙ &<1 68 &() ςυ» ίιηρείϋΐ η8(υΓ3; ρΐεηςυβ 
βηίιη η8ΐιΐΓ3 ίηιρ6ΐΙΙιηυΓ 3(1 ιιον38 Γ68, ουρίιΗ ηονυ- 
ΓΒΠΙ 6Τ6ΐι(υαιιι, ρο8(υΐ3ηΐ68 υΐ Ι6ΐηρυβ ίηΐ6Γ<1υηι 

Γ68 ίη8θΙίΐ98 Γ6ηθν61• 

58. Οηί ΐ($ΗιΐΓ ρΗιη3ΐυιη ρορνϋ ΙβηβπΙ, 6( 6»16- 
Γοβ 6Χ6Η3Γ6 ρΓχβυιηαηΐ, (ΐ6ί6η80Γ68 ΑηιίΓοηΙεΙ ]αχΐα 
νοίυηίαΐβπι 6]α8,3Γ2υηΐ6ηΐ3 (|03ηι ρο88υη( ν3η<ΐ;88ΐιιια 
6ηιΗ(ΝΐιΙ ίη Γογ168, ςυί1)ΐΐ8 ιιΐ8θ1ί13 6ΐ358υΓ(ΐ3, ευιη 
ρα66 (!1ΐ6Γΐιη, ροΓΓκ ί•ιηΙ. ΜγΝίοηη βΐίαπι ηοπ 33ΐιεΐ3 

2 <3 ΕϊΙ8ΤΑΤΗ!Ι ΤΗΕδΛΑΐόΝΙΟΕΝδΙδ ΜΕΤΠΟΡΟυΤ-Β 44 

ίοοίοηΐβδ Λά Ηοο ρβΓί6ΐιβΓ«ηΐ, υΙ ίη Ιηοβιη β(Μϋ€β- Α ροινοϋσιτ?> Ιχτοπον, χα\ όκνητέον δΐ εΙπεΤν. κα\ Λτο- 

ϊν • κα\ μύστη ριασθέ'ηβ^ τ6 μή δσιον , Ιτελοΰντο ΓβηΙ 41196 ΐ6η6ΐ)Π8 8αη( ά\%ηζ, ιηυΐΐι&υϋίιπηυβ ρ6Γ• 
βυαάβΓβηΐ ςαοϋ οίνίΐΑβ Γϋΐο&ιη ιιοη 6ίίιΐ([Ί6(, ηίβΙ 
βυιη ρβΓνο β( ίηβχρβΠο Α1βχ!ο ίη ϊιηρβΓϋ οοηβοΓ- 
Ιίυιη «ϋηϋΙθΓβΙϋΓ ΑπίίΓοιιίουδ, ορίίηοβΒ ια(1οΙί$» β( 
ίη Γ6^η9η<Ιι βΠβ αάβο ν6Γ$&ΐυ9, υΐ ουπι ίΙΙο ί/ηρβηί 
£;υΙ>6ΓπΗϋυΙ& 1)€η6 ΓβΰΐιίΓΟδ ίοΓβΙ ; ηοη ίΐ& υΐ &νβ1ΐ6• 

Γ6ΐυΓ, $6(1 111 ρΓΟϋυΟβΓβΙΐΙΓ 0121X1016 ΠΙ21([ηίθ6&Γ6- 

ΙυΓ(]ΐ]6 ρ&ΓνΗ38 6]υ8; 6οηιιηιιηίΐηΐ6 ςιιίϋβιη υηίαβ 
4ΐ£;ηΗΑ(ίβ, οοηβοπίο ν6Γ0 Ι&1)0Γαπ) 3βΓυηί)ηΑΓυιη(|υ6 
ηιιίΐΜΐβ ρΐυβ ββΐίβ 088υ6Πιοΐιΐ8 6Γ0ΐ Αη(ΐΓοηΙου$, 
ηιη1ΐΙιηθ(]3 6χρ6Π6πΐΐ2ΐ 6Χ6Γ6ί(&ΐυ$. Νοηρ&υ6ί8 ρβΓ- 
8ΐΜΐ86Γαη( υΐ1)6η6νοΠ$ 3υΓίΙ>η8 8υ(1ΊΓ6ηΐ 36 ίη('3ΐϋ86• 
Γ6ηΐ &(] €οη$υπ)ΐη8ΐΙοη6ΐη οοηιιηυηί8 ίιηρβΓΐί ΑΙβχΠ 
61 ΑηίίΓοηίοΙ• Ιιι ρπηοίρΊο (]ΐιί(ΐ6ΐη (Ιβ ιη86ΐΓιη&1ίοηβ 
ιηυββίΐΑϋΑΐαΓ , ρο$ΐ6α δβηηο ββΐΜΐΐ, ρ^υΐο ροβΐ 
ρ^ιίαπι 611201 6ΐ8ΐηΑί>3ΐυΓ. €φΐ6Γυηι ρυ1)ίί66 0(1 
ρΓί4λ€ίρ3ΐυπι ΙηνΊΐ3η(]υ8 6Γ3( Αη(ΐΓοηίοα3 ; ςυΙ ηίβΐ 

6ΐΐ6(]ίΓ6ΐ« ]3Πΐ]3η[|^ ΓΟ^βΠΐΙυβ 68861; 81 ΥβΓΟ η66 ίΐ3 

6Χ3υ<ϋΓ6ΐ» ίηη6χί1>ίΙί8 ρβΓίηβηβπβ, νί8 3(!1ή56η(ΐ3 
ίστΒΐ. Ι)ί€υηΐ 6( Ιιοο 6886 ηΐ6ΐιυ8, ΙΙΙυιη ρ3(ι ςυο(1 
ηοη νυΐΐ, 86ί1ί€6ΐ Γ62η3Γ6, ςυαη) πιυη(1υιη Γυίη3ΐη 
Ρ3ΐί. ΙΙυίο 38βί)ηΐίυηΐ ιηυΐιί 6χ ρΐ6ΐ)6• Ιη Ιιοηο νβΓΟ 
4θΓΓ6ηΐ6πι Οαιΐ ςυ«(1.ιπ) οο11ατί6$ 6χ οοη^Γ6^8ΐίοη6 
λΙίοΓυπι, ηοη 3ΐ)αη(ΐ3η8<ιυΙά6Πΐ, 86άηοο6η8 ^(^60^υ6 
3 ηοΙ)ί8 3ΐ>ΙιθΓΓ6η(]ιιη). Νοη 6ηί<η βίηιρΠαΐβΓ (1616- 
Μ3ΐ>3ΐιΐΓ βΒίαίβηι ρτιβπίβιη Αΐ6χίί ίοιρϋΓ3ΐθΓί8 Αη- 
ι^Γοηίο! ^Γ:ιΐί3, 86£| Γμγογ6 8υο Γ63 ΐυΓΐ)3νίι, υίςιιβ 
Αη(ΐΓοιιί6α8 ΓυΓ6Γ6ΐ ίαίΐ 63υ8α• ^. ΙηΐβΓ ΐηο$ 6ταη( <%!6ΐ)Γ68 π ςαί Γυ6Πΐηΐ Ιηπι 
β(Ιβΐ68, ^ο^3^3ηι^ηα8 ΡαΐΓ6ηυ8, ίιηπ^ο 366ΐΐΓ3ΐ3 
3ι1υΐ3Γιοηΐ8, 61 ΙπιϋβΙΓι π)8ηο Μί6ΐΐ36ΐ, τϊγ «ΙίΓΟεϋίβ 

β1ΐ]>6Γη3!υ, ΓβΟίΗβ Τ6Γ0 3(1 ρΓ3νΊΐ3ΐ6Π). Εγ31 ν6Γ0 

τη \1\\$ νϊΓ Ιπ8ΐ£[ηί8 ςααβί ίοΓβηβ βί^ηυπι Γυίπδβ (6Γ3( 
$οτίύ 1υη6 Ιη ηΐ6<1Ί3 96ΐ3ΐ6) ηβΐυβ 6Χ ρ3ΐΓ6 ρ6ηΐο 
ιΐ6 Γ6 ρυ1)Κθ3 ]υ(1ίθ3η(ϋ 86(]\ιβ ιη ]αΐΓ06ίηί3 ίπιηΐ6Γ* 
|[6η<ϋ : 8ΐβρ1ΐ3η(ΐ8 (|ΐιί(ΐ6Π) ηοιηίηβ 3ρρ6ΐΐ8ΐιΐ8, 6ΐ 
βυρ6Γ ϋΙο Η3||;ίοοΙλΠ8ΐορ1)οη(68, ςυ'ι ιηυΐ3ΐυ8,6λ(ΐυο 
3(]ν6Γ8υ8 Οβυπ) ορ6Γ3ΐυΓ, 3ηΐίοΙιπ$ιορΙιοηΐ68 €0- 
{ηοηιίη3ΐυΓ 3ΐ) ϋβ (|(ΐί Γ6θΙβ86ηΙίυηΐ• Ηυίο ]3η) Ι6ηι- 
ρυ8 8ΐ3ΐιΐ8ΐιι νίιίΙ 6Γ6Χ6Γαΐ. Ουπι 6ηίπ) 8ΓΓιηΊΐ3ΐβπι 
ηοη ]«ηχί886ΐ βυηι 86Γη6ΐίρ80, 86(1 η6ςιιίυ8 6|;ί8- 
361 ςιΐ3Πΐ ρΓΟ «οπηοΐήο ηοΜΙί, (ΐ6(1ίΐ βΓιαπι ίη8ίκιΐ6ηι 
τΊη()ίοΐ3πι. Ν3Γ68 6ηίηι 6]ιΐ8 (Ιϋίδβχ 8ΐιηΐ, ί(3 ηΙ 
ηοη 1)6η6 Γ68ρΐΓ3Γ6ΐ, 8θΊΓΐ661 61 ςυ:ΐ ηοη (ΐ606ΐ)9(« Ιο- 

Γ3ςυβ6α8(ίΚ3η113 8Ιΐρ6Γ (ΙΟΓβΙΐηΐ 6]υ8 ηοη Ρ31Ι68 66• 

€ί(ΐ6ηιηΙ• ^ςυ6 3οΐ6ΐη ίην6Γ6ουη(]υ8, οηιηι ρυάοΓο 6 
ΓτθΒ(6 (Ι6ρθ8ΐ1ο, ηοη 3ΐ)8ΐίηυΊ( ίη ρυΙ)1ίεο 3ρρ3Γ6Γ6 
υί Ίη (ΐ6Π8υπ) \6Γ(6Γ6ΐυΓ, 80(] ςυθβί ηιβίυιη ηυΙΙιιιη 

ί(χΐ8861 (Ι63η)1)υΐ3ΐ)31, 816111 3ηΐ63, 3υ()3θί3 8υρ6Γ- 

1)υ8, 0βΐ6η(ΐ6η84|υβ ηοη 86 ρυ()6Γ6, 61 8ΐο γι ρ6Γ8ΐ)3- 

||6η8 ΠλΑΐΐΜη ηίΐΐϋ 6886, 8Ϊνβ (36ίαΙ 8ίν6 8υ&Ιϊη63ΐ• 
€αΠ1 ίΐβςυβ 3ΐ> 0Πΐη11}ΙΙ8 (ΐ68ρΐ€6Γ6ΐΐ1Γ , 61 ίΙΙΐΙ8ΐΠ8 

ιηΑΐήπιοηϋ 8ρβ ΓίυβίΓΑΐαβ, ηυΐΐβςυβ 3ΐί3 ερββ 
ρΓΟΠίοΓιουίβ 3(ΐ6886ΐ, 86(1 ΓΓυ8ΐΓ3 Ιίηι(η3 ίηί)ρ6Γ3• 

1βΓΐ3 ΐ6Γ6Γβ1, Ι|υ3(ΐ3Π1 ά'ΐβ ΓοΠβ 6(ϋ(1ϋ ν6Γΐ)υηΐ 3ΐί38 

φΐι<ΐ6ΐη€(Γ66ΐιιαι ιηαΐαηι 0θΓΐίιυΓυη),4ΐιο<1 ίρ$ί νοΓΟ προς έχεινο, χα\ έδςιδούχουν ιΐς έμφαινε; τά σκότους 
4ξια, κα\ άναπείσαντες τοΟς δχλους μή δν έκφυγεΓν ^ 
τήν πόλιν τ^ ά7Γ0>8ίσθα'., εΐ μή τ(ρ μικρω κα\ άγυ- 
μνάττφ Άλεξίω τά εΙς βίχσιλείαν τδν *Ανδρονικδν 
συνδυάσουαιν, εύ μάλα βεβασμένον, κα\ τά είς τυι- 
αύταςτέχνας οΤόν τε 6ντα συνδιαφέρειν ίχεί^φ τδν 
βασίλειον ζυγόν • ούχ ώστε μίιν χα\ κατα^ι^ιττυεΤν, 
άλλα κα\ μάλιστα ύπανέχειν, κα\ τίιν εκείνου μεγα- 
λύνειν σμικρότητα • κοινων((;ι μέν αξίας μιοίς, υπερ- 
οχή $& κόπων κα\ πόνων, οΤς δ Ανδρόνικος εΓθιστο 
άδδην, πολυπλάνβις πλάναις κατά τ6ν είπόντα γβγυ- 
μνασμένος • ήγειραν ούκ ολίγους άναπεισθηναι» όρ- 
θώς ακούει ν καΐ διαθερμανθηναι ε!ς έξάνυσιν του 
συνάρχειν βασιλικώς τόν τε *Αλέξιον, τόν τε *Ανδρό- 
νικον• ΚαΙ τήν αρχήν μ^ ύπεήτίθυρίζετο ήρεμα τδ 
σόφισμα * μβτά δ& έλαλείτο, μικράν δ& δσον κα\ έξβ• 
βοοίτο τρανέστερον * χαΐ ίδει λοιπ6ν εμφανώς προ- 
χληθήναι εΙς τήν αρχήν τδν *Ανδρόνιχον • κα\ ει μή 
πείθοιτο, άλλα τότε δυσωπηθήνακ * βΐ δέ μηδΙ ο!3τ(ϋ 
καταχλίνοιτο, άτενως Ιχων, πειραθήναι κα\ βίας• 
Κα\ κάλλιόν φασιν δν παθεΤν έκεΖνον, δ μή βουλετακ, 
τδ βασιλευσαι δηλαδή, ήπερ έξολέσθαι τά κοσμικά. 
ΚαΙ έταιρίζονται μίν ε Ες τοΙίτο πολλοί τών του λάου" 
συνεπι^^έει δέ τψ κλύβωνι τούτφ κα\ άπό/^^οιά τις 
τών της συγκλήτου, ού πολλή μίν, Ιπί/δ^όητος δΐ, κα\ 
τοΰτό γβ ήμίν άπό/^^^ητο;. Ού γάρ απλώς άφωσιουτο 
αΟτη τήν κατά του βασιλέως *Αλεξίου νεωτέρισιν 
€ κατά χάριν *Ανδρονίχου, άλλ* ώσε\ κα\ μεμηνυΐα 
βυσσόθεν έκυχέίτο, χα^ τδν Άνδρόνιχον συνεξέμαινβ• 
λθ'. Κα\ Ισονται άοίδιμοι έν τούτοις οΕ της ημέρας 
ΙκεΓνοι πιστο\, Κωνσταντίνος ό Πατρηνδς, τδ της 
κολακείας ήκριβωμένον άφ ίδρυμα, κα\ ό άπλούχειρ 
Μιχαήλ, άνήρ γλοιδς μίν πολιτεύσασθαι, στρυφνδς 
δέ πονηρεύσασθαι. *Ην δέ χαί τις άνήρ λάμπων έν 
το?ς τοιούτοις ώσεί που χαΐ φρυκτδς ολέθριος (μέσος 
ήν δτε τήν τύχην), πατρίς έκφυς δεξιού λογίζεσθαι 
τά δημόσια, κα\ έμβαθύνειν κλέμμασιν ' Στέφανος 
μέντδκύριον, τδ δέ έπ* αΰτψ Άγιοχρυτοφορίτης • 
δ; μεταθεμένος, έξ ών 6 κατά Θεδν διάκειται, Άν- 
τιχριστοφορίτης παρωνυμεϊτο τοΤί Ορθά νοουσι, Τοίί- 
τον ό μέν φΟάσας χρόνο; παρ3σημήνατο εΕς άνδριάν- 
τα φαυλότητος. Κηδεύσας γάρ ού καθ' έαυτδν, άλλ^Ιι 
Ίτανουργευσάμενος υπέρ άξίαν γάμον ευγενή, δέδωχβ 
τιμωρίαν ουκ άγεννή. Τάς ^ϊνάς τε γάρ άπεσχίσθη, 
& τε μή καλώς φριμαξάμενος, καθ* ή; ούκ έπρεπε • 
κα\ τών αύτου νώτων σωφρονιστήρες Εμάντες κατ- 
εχόρευσαν. Κα\ δμως ίταμ?)ς ών, κα\ τήν αίσχύνην 
άπδ προσώπου θέμενος, ούκ άπήγαγεν εαυτόν του . 
προφαίνεσθαι, μ ή κα\γελψτο• άλλ'οΤα μηδέν τι 
κακδν δεδρακώς, περιήρχετο, ένθα κα\ πρώην, φ«λ- 
ενδεικτών τδ θράσο;, κα\ έπιδεικνύμενο; τδ μή 
αίοεϊσθαι, κα\ οΟτω βιαζόμενος τδ μηδέν τι φαΰλον 
ή ποιήσαι, ή παΟεϊν. Ός δέ περιεωρ3το πρδς πάν- 
των, κα\ του γάμου τε του υψηλού ήν Ικπτωτος, 
κα\ ουδέ τίνα εΤχεν άλλην άνάβασιν, άλλ' Ιν κενοίς 
τάς βασιλείους θύρας έξέτριβε, λαγχάνει ποτέ ιεροιι* 
καμένος έπος, Λλλως μέν σφαλερ^^ν, έιυτφ δΐ άνα- 45 ϋΚ ΤΗΕδ8Αϊ.0Χ10Α ϋΚΒΕ Α ΙΛΤΙΝΙδ ΟΑΡΤΑ. 46 

στάσιμον. *0; γ&ρ β Μαυρ<>ζώμη; θεόβωρος, ύ έχ Α νίΐλΐη Γ68(ί(υίΐ. 131)ί βηϊιη ΜατίΓΟΖΟίΗθ» ΤΙ)6θάαΓϋ8, Πελοποννήσου, Ανθρωπο; πο/υμ2μφης, Ιφ' οΓς ύπίρ 
'Λ δέον Κρα, μετά θάνατον του Άγιοθ8οδο)ρίτου 
λΐιχαήλ, του έν ύπογραφεϋσι βασιλιχοϊς μεγάλου, 
Ιγγιστα τψ βανιλεΐ γεγονώς ύπερεφαίνετο, οΐ μέν 
&λλο( έχεφρονοϋντΐς ίπεττον, εί τί «ου χόλου χα\ 
εΤχον, έφ* οΓς μή &νέβα(νον * ό δέ πρδ τη; 'βασι) ε(ου 
σχηνης καθήμενος, έξεβόηιεν εΐζ πολλών άχοά; λ<5γψ 
σχετλιασμού Αδκχα πάσχειν, είπερ δ δείνα μλν χαΐ 
δ δείνα, ούχ εΙς τοσούτον χαχο\ ιτεφηνδτες , εΐτα 
δ'Ιουνται, αύτ^ς δΙ φαυλεπίφαυλος ών, κα\, ώ; 4ν 
τις χωμκχευδμενος εΓτεοι, μιαρδ;, χα\ «αμμίσρος, 
χα\ μιαρώτατος, χα\ 4νθος χαχίας, χα\ πονηρίας 
66υσαο;, χαι οΤο; διορβίσΟαι, δσα χα\ δα(μων, άφίβ- 6χ Ρβίοροηηββο , Ιιοηιο οηιηί νίΐιιρβΓβιΙίοηβ (Ιη 
£;ηΐ]8, οιυηίβ ρΓ.ινί!3ΐΐ8 ββοΐ&ΙΟΓ , ιηοπυο Α^Ίο*- 
ΐ!ΐθο()θΓίΐ(> ΜίοΗ&οΙβ , ίηΐ6Γ 66γΙΙ)&8 ιιηρβΓαΐοΓίβ 
ίη»ί^ηι, <|αι 86ουη(1α8 3ΐ> ΙιηρβΓ&ΐΟΓβ βτ&ΐ, οχΐβπ 
ρΓυϋεηΐΊοΓββ 3<] Πΐυηι €0ηΓιΐ((ί6ΐ)8ηΙ, &! αϋςυ^αι 
ιιιοΐ68ΐ''2ΐιη βζρβΓίΓβηΐυΓ ςυοά ηοη ρΓΟΠίονβΓβηΙιΐΓ• 
Ι1ΐ6 νβΓΟ Βηΐβ ιιηρβΓ&ΐοΓίβ (3ΐ)βΓη&ου1υπι 86(1οη8, 
Ιη οιηηίηπι 2ΐιΐΓβ8 νοεβ I3ιη6η(8ι^^1^ είαιηλΐ))! 8Θ 
ίη!ηιΐ3 ραΐί, ουπι Ιιίο 6( Ιιιο, ςυί ηοη ίη ΐαπίαιη οπ- 
ιηίηιιαι ρΓοΓβεβΓϋηΐ, ρΓοιηονβΑπίυΓ, Ιρββ τ6γο, ςυί 
68ΐ ρ688ίιηυ8, Αίςυβ, υΐ 8ΐ}'1ο οοπιίοο (Ιίχ6Π8, νιΐίο- 
βυβ,οιηηι νίΐΊο νϊΓιοδυβ &ο νίΐίοβί&βίπιυβ, ρβΓνβΓβΙΐίΐίβ 
008, ρΓΑτίίαιΊβ 3ΐ)γ88α8, βοίβηΐίβ αΐ3Γι ηβο 3 άίβιηοηβ γαι ζ?{ν είχή, χα\ ούχ εις μέσον παράγεται, τά οίχεία Β νΐοΐιιβ, ςαί ?ίν6Γβ βίηβΓβΙϋΓ, 3ΐςυ6 ίη ρυΙ)Ιί€θ οοη έ'πιδειξδμενος, χα\ άρέσων εΙς πλουτοποιίαν. Έπηγε 
δ^ Ιαυτψ χα\ δρχον μέγιιτον, μί) άν εύρήσεσθαι τλν 
έπ\ χαχίςι ίσον. Έφη ταύτα στηλογραφών εαυτόν, 
χα\ περιαυτολογών, ώς αύτφ ίπρεπε, χα\ έπ\ πίσιν 
έστένα^ν ώς βαρυπενΟών, κα\ έξεπυρώθη χίλφ τδ 
ιτρόοωπον. Κα\ ο( μίν άλλοι έταράχθησαν πρ^ς τ6ν 
λέγον, χα\ Ιχαραδδχουν χαχά, λογι^δμενοι, ώς οδ 
μ6)βνφ αύτδς δεινέ κείσεται αΰτίχα, της βοής έντ?)ς 
&χβ096ε(σης, χα\ εΙς Οβριν τψ βασιλεϊ λογκσΟείσης, 
άλλ4 χα\ α()το\ πρδς μέμψεως Ισονται, δη μή θυμδν 
χατ& τοιούτου άνδρδς άνέλαβον. ΚαΙ αύτο\ μ^ν οΟ- 
«•Ας. Του δέ χαΟ* ήμ^ς β<ου τδ χρεών οΤς ήμάρτομ«ν 
τ&η ρΑν Αθώον άψήχε μεΤναι τδν άνδρα , μέγα χα\ 
τοΟτο δόχουν ιΤναι. Ού μαχρδ; δλ διέσχε χρδνος. 3ρρ3ΓΰΓ6ΐ, «υηα ρΓΟρΠΟ 3ρρ3Γ3(υ 61 (1ίνϊΐΐ3Γ11Π1 

]30ΐ3ΐίοΓ«6. ΙπΓ3πΐ€ηΐο ϊηβυρβΓ 8ροαΐ6 €0ηηΓηΐ3νΊΐ, 
ηοη 86ςιΐ3ΐ€πι •ί1)ί οΐ3Πιί3 υηςααηι Ιιινεηίή ροβ^ο. 
Ηχο ϋί€βΙ>3ΐ ίηΓ3ΐηί3πι 8Ϊ1)ί ίηπΓβοβ 30 (ΐ6ΐΓ3ΐ)βη8 υΐ 
Ιρβυαι άϋ€6ΐ)3ΐ, άβ οηιιπΙ)υ8 |6ηιοΙ)3ΐ υΐ πΐΦΓΟΓβ 
αοπΓεοΐυδ ,ίη<]ί§[η3ΐίοηβ 3υΐ6ηι 6ΓυΙ)β5€6ΐ)3ΐ νηΐΐυβ• 
Ηθ6 νβΓΟ ββΓηιοηβ οχΐβη ΰοηΙυΓΐ)3ΐί βυηΐ, «πχίβ 
ηι?.ΐ3 βχβρβ€ΐαηΐ68 30 (ϋοβηΐββ ηοη δοΐυηι ηΐ3ΐ3 βοπι 

8ΐ3ΐίΐη [)6Γρ688αΓυΠ1 6886, 3υ^^ι^8 ίηΐΙΙ8 Ιΐΐΐ 6131110- 

Γίϋαβ 3ΐςυ6 ίη ορρΓοΙ)Γίυπι ίιηρ6Γ3\οπ8 τβΓβίβ, ββϋ 
6ΐί3ΐη ίρ808 ρ3πΐβΓ 6586 νι(υρ6Γ3η(1θ8, ςυοά ηοη ίΓ3- 
&63ηΐαΓ 1ιυ]ιΐδε6πΐ0(ϋ Ιιοπιίηί. §ί6 ίΐΐί. Νο81γ« νίι» 
>υ€ΐθΓ ο1> Ρ606313 ηο8ΐΓ3 ίηρυηΊίαπι ΐ3ΐοΜ τιγοπα 
«Ιίπιίιΐίΐ 61 86Γν3ΐυπι, ςαοά ΐρβυηο ηηβ^ηηπι ν!<ΐ6ΐιΐΓ• χαΐ !^ρζατο παρυψουσδαι δ άνθρωπος* χα\ χηρύξας ^ Νοη ηυΐΐο ρθ8(, νίΓ ηθ8ΐ6Γ ρΓΟηιοτβπ Ιηοβρΐΐ; ίνο^ίψ ιτονηρδτατον , β&ρηχεν έπ\ πείρα γέρος 
δμοιον, ώ»ε\ χαΐ δεινδς τις χλέπτ^τν βΤναι άναχηρύ- 
ξας, προσληφθείη ποθέν. Κα\ έχεΐθεν άρξάμενος του 
χατά βίον δφους, γίνεται έπ\ του στρατού, χο\ ευρε- 
θείς έ«\ του Άνδρονίκου τοιούτος, προσλαμβάνεται. 
Κα\ ή χαθ• ήμων «τερωθεΤσα συμφορά αΓρει αύτδν 
έπίί πλέον ύψου, χα\ ε!ς ψυχίίν έντήχει φιλ•ως τφ 
•Ανβρον£χ({), Γνα ηάγχυ χαχδς χαχδν ήγηλάζη, χα\ 
μ%Χ^ χαλά τοΙς χαχο7ς συμφύρηται, χα\ δ δμοιος 
ε!ς τδν δμοιον άγηται. Κα\ οδτω φρονηματισθείς 
είς «λέον, χο\ ούχ άνασχδμενος, εΐ χαιρδν άρτι έξευ- 
ρών ο6 πτερΰξεται, χαθά τι δαιμδνιον πρδσωπον, 
πι?ρ6ίται ύπερπαίειν αΟτδς εΙς τδ χαχδν πάντας τε 
τ<Λς ώς Ι^((έθη του δήμου προάγοντας, χα\ δή χα\ €απΐ(ΐυ6 ^6ηαηΐΪ388βΙ 86 6886 ρ688}ηιαιη, ίη Ιβη- 
ΙαηαβιιΙο Γ6ρ6ηΐ 8ίπιίΐ6ΐη πΐ6Γ60(1βπι , ςυ€ηίΐ3<]ηιο• 
άυηι ουιη 3ΐίςηί3 8β ροΓίΐυηι ΓιΐΓ3π(1ί (Ι6ηυηΐί38δ6ΐ« 
3ΐίθ(ΐΙΙ 6οη)ρΓ6ΐ)6η<1ί(ΗΓ. Ροδί^υαιη δίο β(Ι ΙιοηοΓββ 
ρΓθΐηοτ6π ΙιιεβρίδδβΙ, 6ΐ6Γΰίΐαί ρΓ^ίΙοίΐηΓ, Οϋδί^ηβ 
ίηνβηΐιΐδ 3ΐ) ΑηιίΓοηίοό, 3^$Γ6|[αΐιΐΓ. Γ^ΐηιη πο- 
βίΓυηι Τ6ΐοεί1)ΐΐ8 3ΐΐ8 ίη πΐ3}θΓ6ηι 3ΐιίι*.ΐ(1ΐπ6ηι ίΙΙυπι 
6ΐΙο11ί(, 61 ρΓΟ 3ΐηί60 8686 ίη8ίηα3ΐ ίη Λπ<ΐΓοηί6ΐ 
3ηΙηΐ3η[ΐ, ίι« ιιΐ πΐ3ΐιΐ8 ιη3ΐαπι οπιηΐηο ροβδβΐ 3(;6- 
Γ6, η6(ΐυ6 1>οη3 6υηι ηΐ3ΐί8 ηιίδοβΓβηΙυρ, 6(|υ6 6οηΐΓΑ 
•!πιΠ6 βίπιίΐ! ]υη(;βΓ6ΐυΓ. Ιιι Ιΐ36 3ΐΐίΐυ(ΙΊη6 ηΐ3]θΓ6 
3ϋΙ)υ6 €υρί<1ΐ58ίηηυδ, ηβο €θηΐ6ηΐυβ, δί ο€63δίοη6ΐπ 
η36ΐυ8 ηοη 3(1νοΐ3ν6πΙ, ςυ6ΐη3ϋιηθ(Ιυπι β6ΐ)ΐ"8 ίπΓ6Γ- 
η3ΐί8, ίρδβ ρΓ3νίΐ3(6 οπιπββ 8υρΓ3(Ιίοΐο8 ρορυΐί ρΓ»- έαυτδν. ΚαΙ συλλαβδμβνος, δσοι της χαλης συγχλή- Ι> 8ί(ΐ68 νίηοβΓΟ οοηβΙϋΓ, 6ΐί3ΐηι]ϋβ 86ίρ8υιη. Α1> ίΐΐο τοο βουλής παραπτυσθέντες έξεβράσθησαν χατ' αΟτ- 
τδν, χ6μασιν Ιλαυνδμινοι, & πνεύμα πονηρδν ήγβι- 
ρεν (ήν γάρ χαί τις δαιμονοφδρητος λέσχη συγχλη- 
τος, ώς «ροέχχειται, εΰφυως Ιχουσβ χατ' δχείνον 
άλλοφρονεΝ) οΟ μήν δέ άλλα χα\ τάς φαυλας χεφα- 
λάς του δήμου, πρδς δΐ χα\ τδν τηνιχαΰτα πατριαρ- 
χουντα, τδν Κβματηρδν Ββσίλειον, άνδρα θερμδν χα\ 
βΤσν χαΟομιλε^ τοΟς χαιρους, ώς τδ παρ• αύτφ βου- 
λ((μενον Ιχριν^ν ( δς του μεγάλου Θεοδοσίου, της φί- 
λης χαθβρβιδτητος γενομένου , άντεισηχται, δν δ 
*Λνδρδ^;χος ήθελε, χα\ άνακάμψαι τήν φράσιν, δς 
τδν *Ανδρδνιχον ήθελεν Ιν μένος οΙΙτοι πνέοντες, 
χι\ οΓον δι' αλλήλων ήχοντες χατά τίνα σύντηξιν 
ήθϋ«ς» »β^ ταυ*ιζ<5μ•νοι τϋς ών Ιπραττον αίρέσε- 6θπιρΓ6ΐΐ6η8ί οπιηβδ ςυΐ ίη Ιιοο ριιΙοΙίΓΟ 6οην6ηΙυ 
Αοοίίϋυδ οοηιρυΐδί, 9(Ιν6Γδυ8 ίρδίιηι 6ΐΪ6Γΐ)ΐιβΓ3ηΙ, 
ς(ΐ9Β βρίπΐυδ πΐ3ΐα8 ίη$ρίΓ3ί>3ΐ (Ιιιε «ηίπι οοην6ηΐυ8 
6Γ31 ςυ38ί 3 ϋοΐΐηοηίο ρο^δβδδυδ, δίουΐ βχροδίΐιιπι 
681 βιιρϋΓίυβ', ίβΙίείΐβΓ ρρορβηδυβ 3(1 66η3η(1αιη 
3(1ν6Γ8υ8 ίΐΐιιη)), 3ΐϋ ν6Γ0 6ΐί3Πΐ ΙιοηιΙη68 86ϋίΐΙθ8θ3 
ρορυϋ, ρ^9^I6^63 ςυί (υηο £6Γ6ΐ)3ΐ ρ3ΐη3ΓεΙΐ3ΐυιη, 
€3ΐη3(6ηιπ) Β38ίΙιυηι, νίΓυπι 8ΐυ(Ιΐοδυπι, ςυίςυβουπι 
•6 (13Γ6( 0603810 οοΙΙοςυΙ ροΐ6Γ3ΐ ]υιΐ3 (|υθ(1 »1) 60 
6χί$6ΐ)3(υΓ (ςηΐ πιβ^^ηο Τΐΐΰοόοδίο, ίη 83η€ΐ3 ίη- 
ΐ6((Γίΐ3ΐ6 Γβΐίοΐο, δυ€66δ56Γ3ΐ, ςοβοι ΑπιίΓΟπίευδ 
τοΐ6ΐ)3ΐ 6(, υΐ 6ΐη6ηϋ6ΐιΐΓ ρΙ)Γ3δΐ8, ςυί νοΐ6ΐ>3( 
ΑηϋΓοηίευιη ; ΓογΙιΙογ ηβνί^αηΐββ, «ι &ί1)1 ϊηνΐοβηι 
€0η8ίηιίΐ6$ ^υx&Β ϋίδροδίΐιοπΰΐη ηιοΓυσι υΐςιΐ6 €οη- 47 ΕϋϋΤΛΤΗίϊ ΤΗΕδδΑίΟΝίαΕΝδίδ ΜΕΤΚΟΡΟΙΙΤΛΪ 48 

βοηΐίβηίοδ αηϊΐιιΙΐΏΪ16Γ ίη 1)1$ ςιι» ρΰπα^βΐ^ηΐ) ; ίΟ Λ σκν*)* οΟτω δή οδν προσειληφώς χα\ τούτον ό των ν6Γ0 Ιν.β α(]]ιιη€ΐυ$()ΐιθ(]ΐιο Ιιίηο ρΓανοΓυιη βουΐο 1ο- 
|ΐ;ο11ΐ6ΐ% ((Ιαιηηαΐυβ βηίιη ^ά ηιυΙοίΑπι ΓυβΓαΐ Αα- 
Κΐΐδΐυδ νοαίΓί, ηοη ΐ'βίρ$α Ι)υ]υ$ιηο(1ί βό η6(;οϋυπι 
9μΐυ8) 2ΐ€ε6(Ιυια ευηι βο Λά ΑηϋΓοηίουηι, ΐγΓϋη* 
πΐι^βιη ε6ΐ6ΐ)Γ8ηΐ68 , ΐΠυπι ΐ6ΓΓΊΙ)Πί3 ρ^ΐΓ^Γβ υηα 
(ΙΊοιίΐ!)ηΐ6δ ίη ηιοάυηι ΰοιηιηυηιΟΑίίοηίβ, βί ουιη Οΰΐ 
αυχίΠο ςυί ίρ^ί οοηβϋβηΐββ ρβπβΓίηΙ ηβ^ΐβχβπΐ, 
ηοη 5θΙυπ) η)οχίιη3οι 1ΐ30€ είνίΐαΐοηι, ββά οπιηβδ 
Γο^ίοηββ ςυ&β Ιι&1)6ΐ, 8!νβ &(1 ΟΓΪεηΙβπι, βίνβ χΙ οο- 
ϋίϋύΐιΐβιη, οηιπ65(]ΐιβ Φϋ6ΐ6Γ2ίδ. Ρ^ίΓνυπι »υΐ6ΐη Γ6- 
{Οπι ν6η6Γ&1)2ΐη(υΓ ο1> 1)οη:ΐ8 η&ΙυΓ8β (Ιοίββ. Οιιοά 
νβΓ0 3() ρΓΧδοηβ ηΙΙιΠ ίΠυηι 6886 8&η€ΐυιιι (ΙίοβΙιοηΚ, 
ΟΓρΙι&ηιιιηιΐυβ (Ι68ρΐ€ΐ6ΐ)&η1 ; 8(1 ρ6(ΐ68 6]ιΐ8 ρπο- 
5(61 η6ΐ)2η( Β€ ηοΑίιηιβ »(1υΙϋΓιοηί1)υ8 ίη4ιιΙ^6ΐΗ83• 8(1 
ϋάεΐίΐαΐβιη 8υιιη Ιη)ρ6Γ8ΐθΓΐ ΐ68ΐί6ΰαη(ΐΑηι »ΐςυβ 
&(1 1ΐ8ΐ)6ηα8 ίίΒρεΓΠ δίιηυΐ ουαι ΠΙο Ιβηοηϋαβ» ηβ 
ηοη ^η1ι^ι ίβϋυΙ&οι ]υτ6ηΐ8 Ρ1ΐ3βι1ιοηΐί8 , ςυί 
ΓΗΐη ίηβείαβ ουΓΓίχ ρϋΐβπιο υΐΐ γοΐαβηΐ , οιηηίΑ 
ιηί86Γ6 ρβΓάιάθΓίΐ. Οιιηι Υ6Γ0 3 ρο<ϋΙ)α8 ΑηάΓοηίΰί 
Γ6<1ϋ88θηΐ_6Γ6εΐί» οιαηυβ βχίβηϋοΓβ οοβρ^Γυαΐ »(1 
Βΰηαι, 6( 68(]6ΐη ΓΟ^^νβΓυηΐ. ΙΙΙβ νβΓο 1ιΐ8 ]8ηη 
νί$ί8.6Γ6€(ί8, ςυίά ιη1υ8 ρ^ΐβΓβΙυΓ, ςυαπιηηβίη- 
0Γ6(ϋΙ)ί1ΐ6Γ ||;αυ(ΐ6Γ6ΐ, ςηίδ ηοη δυ$ρ)ο»Γ6ΐυΓ ? ΡοΓίβ 
&ιιΙβπι 3ΐί38 ία€.;ι1>3ΐ 86ίρδΐιπι, νΙ(1βΙ)αιυΓ(]υβ ηβε 
Τ3ΐ6Γ6 ηεο ροδ86 γίν6Γ€8ΐ(8ΐΪ3 3ηϋίΓεΐ, ςυΑδί υΐΟ- 

(Ιαοί^Π) (ΐ68ΐηΐ6Γ6ΐ ΐ3ΐ)ΟΓ3886ΐ•0υΐ8 δυηΐ 6^0, 8161)31, 

61 ςυοπ)θ(Ιο μαι ροδδβηι ? ςηοιηο(Ιο ίυ2ί3ΐη, ςιιο• 
η)θ<Ιο η)υΐ3ΐ)0 τίνεπί)! τβΐίοηύΐη ηίδί Γ6068$6Γθ?Τυηο φαύλων ^ινηλάτης λογοθέτης (τοΰτό τβ γάρ έτιμήΟη, 
χαί\ τΐ οεβαατίς χληθΐ^ναι, ου βή7η>υ χα\ ών τοιούτος 
πρί>; τυραίγμα ), ήχουσι παρά τδν Άνδρόνιχον, την 
τυραννίδα χοροβατήναντες, δξΐνά ττοιείν έχείνον λο- 
γοποιουντες χο(ν^ ώς Ιν Ιπιχλήματος λβγφ» εκ τους 
ΛΌχί^ πιστευθέντας παρά θεοΰ περκδψεται όλομέ* 
νους• χα\ού μόνον π4λιν ταύτην μεγίστην, άλλα χα\ 
δσων μερών αυτή Εχεται προς τε ^λιον άνίσχοντα, 
χα\ πρδς δυσμάς, χα\ δσα λοιπά. Κα\ έ^έμνννον μέν 
τδν μιχρ6ν βασιλέα χατά γε τδ φύσει καλδν • πρ^ς 
δέ γβ τδ παρδν ούδΐν 1ερ6ν αύτδν Ιφασχον εΤναι^ χα\ 
άπεδοχ^μαζον μονούμενον ' χα\ προέπιιτΕον αΟτφ 
των ποδών οΐ τήν χολαχείαν πβριττότεροι πεισΟήναι 
βίς βασίλευαν, χα\ των αυτής ηνίων συνεπιδρ^ξα- 
σθαι, μή χα\ χατά μΰθον δ νεανίας ούτος ^έθων, 
άτέχνως τδ &ρμα της αρχής χειριζόμενος, χαχώς τ6 
πόίν διαθήσεται. Ότβ δέ χαΐ των ποδών άπαΧλα- 
γείεν του *Ανδρονίχου όρθούμενοι, αΐ χείρβς αύτοις 
ώς εΙ; Θε6ν άνβτείνοντο * χα\ Ιθεοχλύτουν ίΐζ\ τοΤς 
αΟτο?;• *0 δέ χατορθούμενον ήδη βλέπων τ^ (φετδν, 
§νδον μέν οία Ιπασχ&ν &ν» χαΐ ώς Ιχαιρεν Αμύθητα^ 
τ(ς ούχ 31ν τεχμήραιτο ; τά μέν^οι έχτ^ς Αλλως Ιχρω- 
ζεν έαυτδν, χα\ έδδχει μή &ν φέρειν μηδ> (ή ν, εΐ 
τοιαύτα άχούοι, χα\ ώ; εΙς Απιστ(αν γυμνάζο»το. 
Και τ£ς έγώ, ίλεγε, χα\ πώς Λν δυνα(μην ; χ«\ ώς 
φευξούμαι, χα\ ώς μεταστήσω του βιουν έμαυτ^ν, 
ε ι μή άφίεμαι. Κα\ έ^^άπιζεν έαυτδν, χ^Ι ταΙς 6ρι- 
ξ\ν ένύβρ'.ζε« χα\ πολλαχου είλείτο, δοχών μέν έθέ-^ 5686 ρΐΐΓιυΐί6ΐ}3ΐ , 896νΐ6ΐ)3ΐ ίη 6γ1δ68» 86 υΙ)1ςυ6 (2 λειν διέχδυσιν ώς εΙς φυγήν, διδους δέ &λλω; τόπον ββ66(ΐ6ΐ):η, νίβυδ 6Γΐ£6Γ6 866Γ613 1063 ρΓΟ ΓΐΙ^3, 

86 ΐΓ9(]6ΐΐδ 8ΐί38 6ΐϋηι 1φ(ιιΐ26 6( 6α6ΐιίηηί8, Πΐαΐ3(3 
£3616 Ιιίο 61 λΐϋε, ςυαΓκ% Ί1ΐ6, ρ6δδίιη3. 

40. €υπι ν6Γ0 6θωιηο(ϋυ8 (βηΙΟΓίαιη 0^6Γ6 6οη8- 
Ιιΐδ ΓυΊ8β<ΐΙ» Κ3Μΐ8ροδυ1ΐ ίΐΐΐϋΐ υΐ 8υρΓ3 6υ1>ίΐ6 δΐ3- 
Γ6(, αΐ ΓοΓίβ 816 ηιυΐιίδ ρ6Γδυ3δυιη ΟεΓβΙ ίρδααι ίη 
3η(66688ϋΐη εοηδίίΐυίδδβ 1ΐθΓ3ΐη ροδΙ (ΐα3πι ίυ|;6Γ6ΐ 
ΐυΓΐ).ιηιςυβ ηοηεχείΐαΓβΐ, 3(]υΐ3(0Γ68 ίη6ρΐί38 8α38 
€0η6ίηη3ηΐ6δ, Ιοί ηιυΙΓι υΐ ηοη Γυ6ΓΐηΙ, γο€68 €χ(η- 

)6Γ3ηΙ, €ΙΙδΙθΐϋ8δ 0Γ4ΐίη3ν6Γ3ηΙ θ1)δ6ΓΤ3ΐίθη68ςυ6 

τί3Γυηι ςιΐφ ΊΙΙυο <1α6ο1)3ηΙ 6Χ(ΐυίΓ6ΐ3ηΐ(ΐυ6 ςυ'κΐ 

ΟνβηΙυΓυΠΙ 6δβ6ΐ. Τΐΐηο ρ3ΐΠ3Γ6ΐΐ3 ϋΙΟδ 6ΧΐΠ63η8 

ηιθ(]ο ςυο ηο8 3υ()ιιο Γΐδίιηυδ ηυηοςυε ιη3χ!ιτΐ6 

ηΐΙβΠΙϋδ, ίΐΐΐ6Γ η08 Γ6ρ6ΐ6ηΐ6δ 1ΐ06 δουΓΓίΠυδ χαρςί χα\ γέλωτι λιληθδτως Ιν τφ ατρέφειν ί!>δ€ χαΐ 
Ιχεί τδ πρόσωπον, δποΓος έχείνος» τδ «βριπόνηρον. 

μ'. Ώ; δε τήν σχηνήν ταύτην συμπήξ«σ6αι τιχνα- 
σάμενος άσφαλέστερον, προσεποιήσατο πλασίμβνος 
χα\ του ύπερφου γενέσθαι, ιΓ πως οΙΙίτ«^ φαντάσ&ι 
τοΙ)ς πολλούς , ώς ΰπερθέμενος τήν ένεσνηχυίαν 
ώραν« φευξεΤται μετ* αυτήν, χα\ άπαλλαγήσεται του 
δχλοχοπείσθαι, οί χόλαχες έντεινάμενοι τήν Αρμό- 
νίαν του λήρου, ε!ς βσον πλέον ούχ ήν, φωνάς τι 
ήραν, χα\ φυλαχάς Ιπέταττον χαΐ συντηρήσεις των 
έχει διεξόδων, χα\ διηπορουντο, τί Αν χα^ γένοιτο• 
Κα\ δ πατριάρχη; έπιλνόμενος αύτοΤς τδ &πορον, 
ώς ήμεΙς κα\ τότε μανθΑνοντ*ς Ιγελώμεν, χα\ νΰν ι ΙιΟϋβ, 1υ(ΐ6 άβ πιβΜδ 6ν6ηΐΊ5υδ, ι ίΙΙε (1ί66ΐ)3ΐ ^ δέ ίτ% γελώμεν, παρ«{>δούντες Ιχαατος έαυιτφ χω^ 6οπίΐρ6()β8, ηΐ3η1ο3δ οο1ΐ3Π8(ΐιΐ6 Οοηιηβηο ραΓητί, 
ςυίϋυδ τείίηβΓβΐυΓ. Ηβ^ε ϋΐβ φΐίάεπ). Μαίιΐ 3δρί- 
Γί6ΐ)ΐΐηΐ 3<1 ΐπνεηΐίουβιη 6υ]υδ(1;ιιη χηβί ορεπδ : 
Οιιυ Αεηΐ 1313 ? 3160.1111. ΙΙ!6 ν6Γ0 ο1)Γκ|υβ νβΓίϋπδ 
Ιΐ'^ιπηβηΐυηι 63ρίΐί8 (ΐ6χΐΓ3ηιςυ6 ίη 3ΐΐυπι 6Γίκ6η8 ίιι 
βίξΐιυηι 0Γυ6ΐδ, νίιιουΐα, βΠί^βηΐ'ώιΐδ 3ρρΙ.'ΐπϋ6ΐ)3ΐ ; 
ΐαιη Ιΐ3ΐ)ίΐυ 3Γ6ΐΓιρΓ6$Ι)γΐ6Γ3ΐί Αηάΐ'οηίΰυπι Γ6Γιη6- 
Ι)3ΐ, Ιθ6υπι <)68ί$η3ηδ , υΙ)ί ηοηηεηΐβιη ίηνβηβΓΑΐ; 
Ιη8ίδΐ6ΐ)3ΐςυ6 η6 Γ6Γιηςιΐ6Γ6ΐ 6ΊνΊΐη(6Πΐ 86ςιΐ6 η(1 
8ΐΐ3ΐη 6οηνβΓΐβΓ6ΐ. Ηΐε ν6Γ0 δοίΐίοβΐ ιηνΊηιβ ρβ- 

ΐίύΠδ, 3<1ν6Γ511δ ρ;αΓί3ΓθΙΐ3ΐη 6Χ6ΐ3ΐΗΑΐ, 6ΐΟ ()ηθϋ 816 

ίρδίηη 3(1 Γυ^3ΐρ ρ3πι1ιηη 3ΐΓι^3ν6π(. 1ΐ6«ι ! ίη- 
ςυίΐ, ςυπί 9|;ί!», <ΐ6δροΐ3? Αο ρο$ΐςυ3η) Ιιοο ββρ.ρβ 
ιρρ6ΐϋς$6(, ^οδίπΐΐ α1ΐ;ι υοο6 Ι3ΐη6ηΐ3π φΐ3δί ο1) μιχώτερον τό * ι Παίζε , παΐζ* έπΙ «υμφοραΐς, > 
αύτδς Κφη χα\ ποδοχάχην , χα\ χειροπέδας, χβΊ 
χλοιδν τκεριτραχήλιον, χαΐ δσα τοιάδε μηχανήσανθαι 
τω Κομνηνφ, δι* ώι/ χατέχοιτο &ν• ΕΙπεν έχείνος 
ταύτα. ΚαΙ οΐ πολλο\ άφεώρων πρδς έπ£νοι4ν τίνος 
χαλχεύματος * χα\. Πώς έσται ταύτα ; ίλβγον. Ό δ* 
εΰθυς πλαγιάσας τδ της χεφαλής χάλυμμα , χα\ 
τήν δεξιάν εύθετίσας εΙς άέριον «ξταυριχ^ν χάραγμα, 
χαταχροτεί δεσμούς τους άρέσαντας* χα\ αμφίβολων 
Ιεραρχιχώς έπέχ!ΐ τδν Άνίρόνιχον, χα\ άφο^ρίζει, 
δποι ε^ρε μένοντα* χα\ χατααχήπτει μή &ν ΑφίΙνΑί 
τήν πόλιν, χα\ άλλην τραπην<ιι• Ό δέ ΐι»ς Α6οάλητ4 
δήθεν παθών, χαταβοαται του πατριάρχου*, οία 
ούτω ί<αταδήσαντος τ6ν τρ:'χειν Ετοι;^ιον' χα\, "Ιίμο*, 41 ΟΕ ΤΗΕδδΑΙΟΝΙΟΑ ϋΚΒΕ Α ΙΑΤΙΝΙ8 ΟΑΡΤΑ. 50 

Φΐ|β1, «{ ΐΓθΐ€?<, δέσποτα ; Κ«\ 9υχν3^ τούτο λόγο* α ηι«1ΐΗη ιηΐ^ιιηΐ• Τιιιη ραΐΓΐαΓθΙΐ8 ν6Γΐ>α ρΓοΙαίΑ 
χοΐΓή<;ας, &ν€ΐ«ιν ύψου στβνάζων, ώς έπΙ μεγάλψ <ϋ€«Βΐβ, €οηΐκϋίΙ• 
χαχφ. Κα\ 6 πατριάρχης ύικιπών τ& ^χοΟντα« 

μα5. Κα\ τοΰ λοιιιοΟ (Γνα μή τήν χοσμιχήν άη- 
βίαν 46ολε9χω) γίνιται των χβχων δρόμος βίς τ^ν 
9«ρ{8οξ«ν ν«^ του Εωτ^ρος Χρίστου, του Χαλχ^ 
τ«ϊΰ* «αλ ευφημία του *Αν{ρον{χου Ακοντος «Ις βα- 
σιλέα, ώς &ν χα\ αΟτο\ χα\ έχείνος βΓποιεν* •Ττα χαΐ 
βία »1ς ΙχεΙνον, ώς Κα\ μή &θ<λων άρχηγ6ς ημών γκ- 
νου- χαΧκερίθεαις παρασήμων τ^ βασιλεία κε<(ίλων, 
(χείνου μή χαΟιστωντος τοι>ς ΐΒ06ας, χα\ περίδυσις 
διαδήματος * χα\ )}(ψις μίν χακνιχόϋ καλύμματος 
του πε(Α χεφα}.ήν, δπερ Ααζόθεν είχε τήν Αφορμήν 
εΙς αύμ6ολον, &ν (μέλλε χακνφ φυραι, χατεμπρή- 
σας τ^ πλν, άντιφ^ρησις δ& ερυθρού, αίνιττο;χένη, 
δσοΜ κεφαλών χαταψηφιεΤσθαι μέλλει αίματα. Κα\ 
σνγχάδηται τ^ εντεύθεν τφ βασιλεΐ *Αλεξ£φ, χαΐ προ- 
κάθηται• Ύκερέχειτο γάρ αύβωρλν Ικείνου τ6 έιΛ 
Μυδε, χαΐ αυντιμ^ οδς αύτ6ς Ιηέχρινε* καΐ προ- 
βάλλεται Αρχάς, Ιζ αυτών βαλβίδοιν νδ της χατ' 
ούτ^ βασιλείας δίρμα πρδσθεν βολών. ΚαΙ τ6 μέγα 
χαχ^ τφ μιχρφ χαλφ συγχίρναται. 

μβτ. Βραχείς 6 έν μέσιρ χρόνος, χα\ ιιεριγίνε^αι• 
χ€Α ώς Αν μ4) δρήνου μεγάλου έξαρχος χαθισταΐμην 
τοΙς φιλαλ^Ιοις , είν* ο&ν ψιλοβασιλεΰσι, λεπτοτο- 
μών καχείαν σχυθρωπότητα Ιχ ποδών απάγει τδν 
σνμβααιλέα. Κα\ του ζυγού τδν *Αλέξιον Ιχτινάζας, 
^τβ ιηκγμφ ^φ ΘΓ αγχόνης, ώς δια^^Ιει λόγος δ 41. Οβίβηιιη (η6 €«ιπι («<9ίο οιηηίιιιη, |;&ν 
Γίειη) ηιαΙοΓαηι οοηΰαΓ&ιιι 6ι ίη βίοιίοδίεειιηιιιη 
Ιβιιι^αη β^Ινείοιίε €ΙΐΓί»ΐϊ, εΐΜΐΐ€ίΙί&, ]αιηφΐ6 ρα- 
Ι»πι ΑηάΓΟίιίουε ιΊηρβηυιη ΓβηυβΓβ ί6Γ6ΐ)ΑΐθΓ •β- 
οΊρΗΙ Γειηιι ; βΙ (Ιβίηϋβ νίβ ίη ϋΐυιη : Ουχ τβΐ ίη- 

. νίΐιιε ηοείΟΓ ββίο. Οβίηϋβ οοΐΐιυπιί ίπιρβπιίοτϋ , ίΙΙο 
ρΛά%% Αοα ρΓ3κΙ>οηΐβ, «ο άίικίβοιι »ίΐ€?υη(υΓ ; €«- 
ρίιίε τβΐιιη ίαιηοεί βοΙοΓίε «ιηονβι, (|ΐΐ(^(Ι Ε^^χο 
«6Β0« <|ΐιίΚ>υε<Ιιιιη ΐβηιρθΓΊ1)υ8 ροηαΙ>2ΐ ία βίβηοιη 
€οηιιιι ηα» Αιηο οιίβΰβηάα βΓ^ηΐ ; οαιηςυβ οΑΐηΙλ 
ίη€θΐιάίΜ6ΐ, ηιΐιηιπι οοηίπι ]υΙ>θΐ »0Γ6Γγι, β<|(Αϋ- 

^ «8118 ςΗληΙοΓίιιη εαρϋαηι εεη(;υίε ϋλπια^ηϋιιε 6<ι«Ι• 
06111 €ΐιη ίηιροηίΟΓβ Αΐβχίο ββθβΐ &ο ρΓβΒεί^βΐ. 
ΕιίΐΜΐβ βηΐιο βαρΓ» ίΙΙηπι ββϋοΐϋΐ, βίςυοβ €οιι<Ιί|(ηοι 
|υ4Η€εΝΐ οοΐιοπβεΐανί• ΟίιηϋιίΙ ηΐλκ^εΐηΐηβ, Χςαβ 
« ΓαριβαΙίβ βϋΓΓίιιη ίιηρβΓείοΗυβι ρΓθ]6θίΐ. &(€ 
ρ«ΓΤ0 ΙκΜίο οίΑίιηη ιη>|ΐηηι ηιί•ο«ΐυΓ• 4). Ηίι ΓβΙ>ϋ8 Ι)Γ6τβ ΙβίβροΗβ ΙηίΟΓν^ιΙΙϋηι ίηΐβΓ« 
εβϋίΐ 61 ΐΑΠ)6η ΒΐιρβΓΟαυηι, αο ςΗ^βί ηΐ3|;ιή Ιυοίυε 
οοηβΓιΐϋΙϋβ 6$8βιιι άυι ρΙιίΐΗΐβχίίδ 6ΐ ρΙΓιΙίπιρ6Γ2ΐοπ• 
1>υ8, ί()6ΐη (βπαρυβ, ΙιυπιΟΓβπι (Ιβηβυιη ηιθΒί>ΐΊιί;β 
ηιίιιαβηβ, €ο1ιηρ6Γ3ΐθΓβηι 3ΐ)ί($ίΙ. Εχ Ιμ^ο ρο8ΐ- 
ςυ&ηι ΑΙβχίιιιη ρΓ906ΐρίΐλδ36ΐ 8ΐν6 δΐηπ^ϋΙ^Γιοηβ «λείων, είτε χα\ έίλλως , ώς (κείνος οΤδε χα\ οΐ € ου»! ίυηβ, υΐ ΓοΓβΠ Γϋΐη) ΐΏα^ίδ ΟΓβίΙίΐα, 8ΐνβ 3ΐίΐί'Γ, 

αυγχαχοΟργοι, άντεμ€άλλει τδν υίδν Ίωάννην, τ6ν 

του Μανουήλ, (ύστερον, οόχ δτι χαλλίων ήν, άλλ* 

δτι 6 μέν Μανου^^λ άπεστύγει τά του πατρίς, ,χαί 

πως δ6λεπεν εΙς τ^ μέλλον, χα\ τ^ν βε6ν Ιπ{σ«ρο- 

φον εΙνα4 τών γινομένων χαχών ύκελάλει* ό δέ 

Ιωάννης ίατ^μχ^ χαΐ το(ς «λημμελουμένοις έχαιρε 

συνεφαπτόμενος• 

μ^ *Α δέ 11^ ΙντεΟθεν δ *Ανδρόνιχος ού λέγω 
ήμαρταν, ή Ιπλημμέλησεν (βλλως γάρ οΐ θιρμότε• 
ροι Ανομάσαιεν &ν), γλώττης δείται νεανιχής φρά- 
ζ-βιν, χα\ πρ^ αδίής λογισμοί βαθέος χα\ οίου εΟ• 
στοχα βάλλειν, μΘ* &ν άν Ιπι^λεΙ* &περ ημείς 
ά ΐΒ ολωλεχότες τψ ^"^ιρφ, ^οσοβτόν φα μεν Ιπιτέμνον- Γβ €0||[ηίΐ3 ΙΠθ 61 60080^68 β] 119 , βιΗίδΓιίαίί 

^ο&ηη6ι1ι, £1ίυπι Μ8ηιΐ6ΐί8 υΚίωιΐίη , ηοη ςυο4 
6ΓαΙ πιβΙίοΓ, 86(1 ςιιοά Μαηυβί ραΐΓβηι ^β(68ΐαΙ>3ΐυΓ, 
60 (|υθ(1 611801 ΓυΐυΓϋΐη ρΓθνί(ΐ6ΐ)8ΐ, ϋβυπκιυβ 6ίΙο 
ν6ΐ ΐΑΓϋίυε τίη(ϋ€6πι 6&80 αίλΙΟΓυω ορβΓυιο 86ή- 
1165811* ^08ηπ68 Τ6Γ0 άΊ88θ1υΙθ8 8ΐη3ΐ)2ΐ, βΟΓοιηςυο 
€θΐηιη6Γείο <ΐ6ΐ6€ΐΑΐ>3ΐυΓ. 
43• ΟυβΒ (ΐ6ΐιι<1β ΑηάΓοηίοαδ ηοη (Ιίοο ρβοο^νΚ 

(ΐΙίΙβΓ βηίαΐ 8€ν6ΓΐθΓ68 6001 Γ6€6ηβ6ΐ>υΐΐΐ) 68 η8Τ- 

Γ8Γθ]4ΐηίθΓ6αι 1*10211801 6κί(;ίΐ 61 ςη» βχλπιίηεΚιίΙ γ68 
8ηΐ6ςα8ηι 688 ίη ηΐ6(ϋαο) ρΓοΓοΓβΙ. Ου8ηΐυπι ροΓϋΐ- 
όίοιυε ίιι 86η66ΐιιΐ6ΐ8ηΐυαΐΓ6ρ6ϋο)υΗ,9θίΠ€6ΐ, 5Ϊ6υ( 

08νί(1 ηΐοαίίπΐΐ <16 υΐ'ί8 6ΐ Ι1Χ0Γ6 ρ6£6888β, νίΠΙΠΙ τ3ς, δτι, δνοΐά τις Δαυ*^ μεμελετηκώς άπεχδηναι |) ίιηρ6Γ8ΐ0Γ6ηι, Αΐ6χ1ϋυι ρΓ3βθΐρ1ΐ8886 , νίΐ;» ΐ6Γΐηι• 

ΙΙΙΙΐη ρ081ΐί586 (Ιβΐπϋβςοβ 8ΐ>γ850 ΐη8Π8 €0Π)ΐηί8Ί886, 

]υχΐ8 ςοο8(]8ηι, 8ί€αΙ ιιο$ ηοιι ]υ(ϋε8ΐ)ίηηΐ8,Ιΐ8ηο 
ο<Ιίθ88ηι ΰίΓθυιη8(3ηΐί8πι ίη ρ6Γρ6ΐαυπι ΐ)0ΓΓ6η(68« 
Ι1;ιηοςυ6 ίΐΐβ ρυ6Γ0 ίη)ρ6Γ8ΐοπ 56ραΙΙυΓ8ηι ()οη8νί1, 
6ΐβί ρη8ΐ68 ίΐίυιη \ίν6Γ6 ίπίβο ςυίιίαπι (ΙΙχβπηί. Ιη 
<|υο 08νΐΙΐ8η8 ΑηίίΓοηίευε ΰπιϋβΐβ 8ΐί(|υίά Ιβιηβπβ 
όίχίΐ. Οιιηι 8υ<1ίί886ΐ ίη ςυούαιη Ιο€θ ίη 8ίοίΓΐλ 
ίιηρ6Γ:)ΐθΓίο ΙιοηοΓβ Γ6€6ρ1υιη ίιήδεβ ΑΙβχίυηι, 1;£ΐ6 
Γίείΐ : Ε(]υίίΐ6ηι, είΐ, υτίπαΐοΓ ορΐίηιυ8 68ΐ, ευιη 
€υπ8ΐ3ηΐίηορο1ί ίη ρΓθΓυη(1απι ιη&Γ6 ηΐ6Γ8υ8, Ιη 
Ιιυιιο ροΓίαιη υηο (6ηοΓ6 ρ6Γηαΐ8ν1(. έν γα τφ κατά τ^ ΟΟρίαν χα\ τ)]ν γαμετήν, τ^ν 
μ^ν Ανδ^ βοσιλέα, τδν 'Αλέζιον, προίάπτει κάτω 
παραστείλοις του ζ^ν, εΐτα χα\ βυθφ θαλάσσης πι- 
στεόσας, καθά τ«νές φασιν, ώς οδχ άν έγώ άναχρί- 
ναιμι, χαθάπαξ άπεστυγηχώς τήν φοΰλην ταύτην 
«ερίστασιν. Κα\ (χεΤνος μέν ο5τω τ^ν παίδα βασι- 
λέα «υνέοτβιλεν , εΙ χα\ λόγοι τινές Οστερον ζωήν 
εκείνου πατοψεύσαντο* είς δ παίζων ό Ανδρόνικος 
έξελάληαέ τι δριμΰ* δς άκουσας π$ρί που τά κατά 
Χιχελίαν τηρμελείσθαι τ^>ν *Αλέ{ιον βασιλιχώς, ήδυ 
γελάσας, ^Η δή, • Ιφη , άριστο; κολυμβητής, είπερ 
Ιν Κων^ταντινουπόλει χαταχυδιστήσας είς βαθείαν 
δάλααναν, άπνευστ\ διεξέδυ περ\ τδν έχείσε πορ• 
θμόν. 51 ΕϋδΤΑΤΗΙΙ ΤΠΕ88ΑΙ0ΝΐαΕΝ818 ΜΕΤίΙΟΡΟΙΐΤΛ δ2 

44. ΥίΓΟ Αΐϋχίο βΙο βχριιίβο, Άρυά 86 ΓβΟβρίΙ Α μδ'. *Αποιχ(σας 6έ οΟτω τδν Αν^ρα *Αλέξ*.ον, ιιχοΓβιη, Ιΐ6ΐι ! οΐί»ηη*1ιυ]ιιβ πιαΓι ΐβηβΓβιη ΩΙίίΐιη, Ηοο 
πίλίτίιηοηΊυιη τα%\% ΡΓ3η€ί'£ ΙιΟΓΓβηΐβπη,ηΙ Γβ.ΓβΓ- 
ΙιΐΓ. 4»ιη βηίιη βιιρβΓΐ)!^ Ιυηοβηβ, λΐίβδςυβ βχρβ- 
Ιίΐα 8ΐ) 3πΐ88!ο πΐΑχΙιηβ ροϋΐο, ίδΐίιιβ ΓβΓΟβ ιηοΓββ 
ά6&β8ΐαΙ)!ΐΐΜΓ. Α1ί(|ΐι&υάθ ίη βοιηηίβ (1β ]υν6ηβ 80- 
ιηηί«5•6 (*&ηι ΓβΓβΓυηΐ, βΐ, Ο Αΐβχί, €Χ€ΐ&ιη&5»β; ηυ» 
ρ•98« ΓυβΓϋ, ίρβλ ηονίι. 

45. Α^ νίΐίυιη ιηοιίΐοβ ρΓθηα8 • ορ6Γ&1>3ΐαΓ , 
8ΐ(]αί(ΐ6ΐη €αιη Α<^ ίβίαιη ^ΓΒϋηπι ΙηίηυίΐΑ(ΐ8 ρβΓ- 

ν6θΐ836ΐ» ΰβ88&ν6Γίΐ 6ΐ βΟΠΤβΓβαδ 8ΐΙ ίπ νβΓΟίη ΙΐΟ- 

πιΐηβιη, 61 Γβ^ηυιη α^ζ^Γβββυβ 8ίΙ>ί ιηϋ^^ηαπι ιηο- 
1β8(ί2ΐιη 8ΐΐΓ3χβΓίΐ. ΙΙΙβ Αοίβηι ίη ιηοΓυιπ ΓβήΐβιΙβπι είσοίχίζεται τήν αΰτφ μνηστήν, £> χα\ Ιχείνου χα- 
χοΟ νεάνιβα θυγατέρα, τοϊί τής Φραγγίας ίηγ^ί• 
όχνοΟσαν μεν, ώς περιάδεται, τήν συναφή ν. "Ήδη 
γάρ κα\ φρένων ύ;Μπ(μπλατο• χαΐ πεπειραμένη θε 
&λλως λεΐ'βτητος Ιραστου τδν τραχϋν άπέστεργε. 
Καί ΐΓΟτε, φασ\, καθ' δπνου^ φαντασαμένη τΙ»ν νβα- 
νίαν, χα\, ^0 *Αλέξ(6, άναχράξαφα, οΤα £παθβν, οΤ- 
δεν αυτή. 

μβ'. Κα\ })ν μλν Γσω^ μέτριος τ^^ν χαχίαν, εΓπβρ 
ένταϋθα έλθών άδιχήματος, Εληξε χα\ Ιατράφη πρδς 
τ6ν &ληθως &νθρωπον, άδιχήαας εΙς βασ&λβίαν, χα\ 
μεγάλου τυχών κράγματο;* 6 δ' Αλλά πρ^ς 4ειν^ν, 
μέγα μεταΐϋλασ6β\ς τϊ| θηριωδί^, τδ χατά «άντων Ι6ΐλρ8υ8, ΙβΓΓΟΓβιη 0ίηη{1)υ8 ΐϊΐβϋίΙβΙϋΓ. ΡίΙβΓ β]α8 φοβερ^.ν πραγματεύεται• Κα\ άφ£ηΛ μέν πατίιρ ςοΙ 0)1118 6Γ&1« Ιη ΠίΓΟΓβιη Ηΐΐ(>ΙβΓ3ΐ»Η6ΐη ΙηοΙιϋκ 
8ίο βυΐβιη ρλΓΤΑ τηβ^ΐα ορ6Γ8ΐ)8ΐυΓ, ςιιαικίο Αΐβχϋ 
Ιιηροηιοπδ 83ΐυΐ6ΐιι ρπΐΐΐ6Χ6ΐ>8ΐ, ρπ> 8υίβ ρΓΟ^υβ 
ρυβΓΟ 4θ8ηηβ 8α13{|Η; &ΐ(]α6 ίη 10Π) ιι1(8Πΐ οο• 
1ϋηιη8Π) βΓβχιΙ ΓοΓΟΓβπι, ηΐ Ιοαηη68 ίρββ 8υ5ρί- 
6ΐ6η8 τβΠίβ^ίηβ <1ί6 4υ8(ΐ3πι ίαβηΐ 00ΓΓ6ρ(υ8. Ββ- 
▼βίλνιΐ 6Γ0Ο Πΐ6 ίρ86 ςυ8(]8ηι ά\β ρ8ΐπ <Ιο1θΓ6ΐη 

Ιη6ηΐί8 80» » ά6θΐ3ΓϋνίΙςυβ 86 ΡΓΟ ΓυΐΟΓΟ (ίη)6Γ6, 

^6 ςυί1)υ8 ηυηο Ιη ιη&|;π& Οιΐυοί» ν6Γ88Γ6ΐυΓ ραιβΓ ; 
Ι^ββίςυβ ιηοΙΙία8 , η66 τβχβι ρΑΐΓβηι υΐ ίη η)3ΐί8 

νΙπΙίΐ6Γ8{;2ΐ ΐ6ΓΓί1)ί1ί0ςυ6 €0η$ίϊί3 8660Π) ηΐ6<ΙΙΐ6ΐυΓ. 

Ι(ΐ6οςυ6 Τ006 ρΓθρ1)6ΐί€& 1)06 ρυΐοΐιτυπι ΰοη8ΐ- 
Ιίυιη &ρ6η6η8, παυΙίβΓββ 2ΐο ΑΙ1θ8 60ΐΐφ6ΐ1αΐ, &πι- 
ρΐ6^ΐ6η8 ςυοςηβ ίρδυιη Μ^ποβίβη, (Ιβίηάβ ου «π ίπι- &ς ήπιος είναι , Ανθαιρειται ^& μαίνεσθαι ο^χέτ* 
άνεχτως. Κα\ ώς εΓπερ μιχρά έποίει χαχά, δτε 
πρ^φασιν εΤχε τήν τοΟ βασιλέως 'ΑλεΕίου περιποίη* 
σιν, πολλαπλασιάζει τά ύπίρ έαυτοΰ χα\ του παι- 
δ6ς Ιωάννου* χαΐ εΙ; οΟτως άποπτον έχχορυφοΓ τ^ν 
της μανίας χολων^ν, ώς κα\ τ6ν Ίωάν/ην άναβλέ- 
ψαντά ποτ€ παθείν Γλιγγον. Κα\ τοίνυν κα\ άνβχά- 
λυψέ ποτέ τω πατρ\ χα\ ΙχεΙνος τ* κατά φυχήν 
πάθος, χαΐ Εδειξε φόβον Ιχειν εΙς τδ μέλλον, έφ* οΤς 
6 πατήρ άρτι θρασύνεται. Κα\ δποχλαίει μλν μαλ- 
θακώτερον , οΰχ ά^οχναίει δλ τ^ν πατέρα του έν 
χαχοΓς άνδρίζεσθαβ χα\ δ^ινά βοΰλεσθαι. Αώ χαΐ 
προαναφωνών τ6 χαλδν εκείνος βούλευμα, γυναίχάς 
τε τοΟ; υ!ο{;ς προσέφη, &πιπλέξας Ινταΰθα χα\ τον ρΓ662ΐΐίοηβ ρΓοηιίαίΙ, η6 ροδίβ» ίοουδ (ΐ6ΐϋΓ 0ΐηΙ)ί. Ο Μανουήλ• κα\ ΙπαραΙται μή &ν εΙς Αξιον έλθείν •κ)ΰ ιίοηί ; ΙΙ1θ8 8θΙθ8 ΓυΐυΓ08 6586 ιη8{;ηο8, ηιοΠυο 
ΡΑΙΓ6 ; ρ&8ΐίη3ΐ0Γ68ςιΐ6 ( υΐ δίουΐ ίρ86 1ο<ιυ3Γ ), 
ρί8ΐθΓ68 » υη£[π6ηΐ3Π08 Εΐςυ6 1)ΐι]υ8ηηο()Ι ([βηβ- 

Π8 <ϋπΐί88Ι1Γυΐη 86 6886 ]36ΐίΐ8ΐ)2ΐΙ , ςυο3 ίρ$ί (Ιβίη• 

€βρ8 ίπιρ6Γ8ΐυη, ηιιηο ΓθΓΐ6 (ίιηβηΐ; ναΐύβ 6ΐΐοΙΐ6- 
1)81 βϋίδ άί£;ηίΐ3ΐ6ΐιι ίιηρ6Γ3ΐοη8, υΐ 1ίΙ)6ΐ4ίυ8 ρβΓνί 
ίη)ρ6Γ8ΐ0Γ68 β6Γ6η(, ςυΑΒί βί^Ηηΐυιη Γ6§ηο 8ροΙί3η8, 
€οη8θΐ3Γί νοίυίδδβΐ, ίιηρ6Γίυιη Ργ^πιχοΓαπι ΠΓΐ8 
ρΓοηιίΐΐβοβ. 

46. Ρϋ 6Γ|;ο Ιιοηο ρ1α8 ςυ3πι ιηΙιυιη3ηιΐ8, 6χ ςαο 
ίβτιπι Ιπίΐυίκ. €οην6ΐιΐυβ ςυί ίΠυηο ηοΜ ]υν3- 
1)3ηΙ Άά 0Γηΐ3η(1υη) ίηιρβΓίυηη, υΙ)ί Ιο( 6ΐ 1:ι1θ8 ή^^Χή (ήνβκν, με γάλε {ους μένους Ιχείνους Ισομέ- 
νους, Ιπάν 6 πατήρ θάνοι* Κα\ χομπάζει, μαχελ- 
λαρίους (είπεϊν χατ* έχείνον) χα\ μάγγιπας χα\ 
μύρων έψητάς μέλ>ειν Αφήσειν περιεΤνακ, χαΐ 
τοίούσδε τινάς, ών αΰτο\ Αρξοντες Οστερον, βΐχή 
Αρτι δειλά (νονται * μεγάλα «εμνύνων έχεΤνος τήν 
βασιλεία ν τοΙς παισ\ν, ει οΟτω μιχροβασιλεΤς Απο- 
βήσονται, δμοιον ώς εΐ χαΐ γιγάντων Αποστερών 
έθέλοι παραμυθεΖσθαι, οΤς Πυγμαίων Ιρξειν αύτοίς 
ύπόσχΜτο. 

^χς-'. Γίνεται οϋν 6 Ανθρωπος 1π\ πλέον Απάνθρω- 
πος, τ&ν θήρα μετενδυσά μένος• ΚαΙ οία μή Αρχουν 
αύτψ στερεώσαι βασιλείαν, εΐ τοσούτους χαΐ τοιού- 
ςυ1(ΐ6Πΐ βάϋαοβΙΦΑΐ βοβίΐαβ ρΙϋΓΐιηοδ, 3Γιο8 τβΓΟ β |^ τους λογάδας, τοίίς μένΑπήγαγεν εΙς τοΟς ιΛείονας, η)6^ίο 3ΐίο ΐΓ3η8Γ(?Γ6ΐ>3ΐ , ιηηυηΐ6Γ0$ςυ6 3ΐίθ8 δίο 
ρΓο}ίοί6ΐ)3ΐ, 0Γ(]ίη3Γιιη 6θπιρΓ6ΐιβη<ΐ6η(ίο, ήοη ο5 

Ί;ιΐ6Π) 63υ83Π), δ6(1 ρΓ0ρΐ6Γ63 ςυοϋ ίΐΐί ρΐ30Πί8δ6( 
ίρδΟδ νίν6Γβ, ίρ86 δΟΐϋδ ΙΐΟίηΟ 6Χ8ί8ΐ6Γ6 (Ιβδίόθ- 

Γ3η8» ρΓθρΐ6Γ δαβρίοΐοηβδ π)3ΐ3δ η3ΐαΓΦ 3ΐΐ6ίηβίΐ3δ, 
ςιιΙ^αδ άοίοδοδ δβπιρβΓ Γυ6Γ3ΐ ίη ίΙΙοβ ηυί δυρΓ3 
86 6Γ3ηΐ ; υη()6 οηιηββ ίη)ρ6Γ3ΐθΓ6δ β6€υιΐ) οοπιρα• 
Γ3ηάο ]υ(Ιίοιώ3(. Ν66 <1ίοο η)υΙΐίΐιΐ(1ίη6(η βΟΓυιη ςυί 
ρ388ί δοηΐ; ηοη άβ δίη^ιιΠδ ΓβΓβΓο; ηοη 6χροπθ(]υ3δ 
€0ηΐΓ3 ίΐΐοδ πΐ3ΰ1ηη3ΐίοη68 ϋοη66ρ6ΐ*3ΐ ; ηβο. πιοιίοδ 
η66 1θ63 Γ6ί6Γ0 ]υχΐ3 (|ϋχ 30 ςυοπιοίίο (6η(3ΐυιη 
ίυ6ΓίΙ ιηΑίιιηι, ηϋιίΙ Ιιιι](ΐ8ηιοι)ί Αΐηρίίυδ, ηβ ΐ3:(1ίο 
ί38ΓΜΐί3Π). ΠΙαιΙ υηυιη (1ί6ο, 6ΐιηι 6Χ66ΐΙιιί8δ6 Τ6- 
?υιιι ίΓιθ6ΐι<1ο ϋβ ρΓ0ΐηίδ5ίοηίΙ)ΐΐ9 Γιΐίίδ (ΙβΙίδ* Νοη 
€αίοι ιηυΐΐο ρθ8( ρ3Γυη) 3ΐ)Γα:1 .ςυίη ρΓ%€ΐ3Π8 1ιο• τους δ* Αλλως Ιχ μέσου Εστησε, προσεπιχαταβΑλλει 
χα\ Αλλους μυρίους δσους» μάρπτων Ιξείης, ού χατΑ 
αΐτίαν ο()σαν, Αλλ* οποίας πλάσαιτ* Αν χατΑ ζών- 
των, Ανθρωτηϊς αύτ&ς μύνος έφιέμενος ζ{ν 4ιΑ τ^ 
φύσει χαχύποπτον, δ παγίως α6τφ Ινε^^ζωτο, οΤς 
αυτή Αε\ έδολίου χατά των πρ6 α6του* δθεν φετο 
πάντας βασιλείς χατ* αυτόν. Κα\ ού λέγω τ^ πλή- 
θος των πετΐονθύτων* οΰ προσάπτομαι τής ποι^η- 
τος• ούχ έχτίθεμαι τ Α χατ^ εκείνων συ μπλ άσματα* 
ού περιηγούμαι τρόπους ή τόπους, χαθ* οΟς χα\ 
όπως περανθείη τ6 χακι^ν* ούχ Αλλο τοιούτον ουδέν* 
μή χα\ αηδίας αναταράξω βόρβορον• ΈχεΙνο μόνον 
λέγω, ώς ήρίστευεν Αληθεύων έπ\ τ^ πρ^ τους 
υΙους ύποσχέσει. Ού πολλού γάρ ένέλιπε ψιλώσα* 
ανθρώπων επιδόξων τήν Μεγαλόπολιν. Κα\ ούτω &3 ΌΕ ΤΗΚ35Α10ΝΐεΑ ϋΚΒΕ Α ίΑΤΙΝΙί ΟΑΡΤΑ. 14 

μίν χατ^ πΑντων αυτός * ή(ΐαν ^ ο6^* οΐ «άντβς Λ ηήη'ώυβ €οο6(3ηΙίηορυ1ίιιι «Ιβηικίατίΐ. δ»!*» 6ΐ-§ο άπ^Οίχότζς Ιχείνου ΐζμός γβ τ& μ!τος. Μισού μενοι 
γάρέφιλοτ (μουντό άντιμΐ9•Ιν/ουχ βύαγγβλιχώς μ^ν, 
χατί βασίΑίχόν βέ &χ«Ινο παράδειγμα, Κα\ συλλβ* 
γέντες χξ Λμύνι^ προς τι £ν, βρ^Ιν ήΟβλον χα\ Αντι- 
λυι:€Γν τ6ν χατάρξαντα. ^Ησαν 8έ Ιν το7ς δρωβι 
πρ^ &μυναν, δτι χαι έν τοΙς παβουσι, χαΐ οΐ τής 
Άγαρ. Τ& γάρ χατ& Νιχαέων πάθη, χα\ δσα οΐ 
Προυβα£?( έτλησαν , ήψαντο χα\ έχείνης, χαΐ ιΐς 
«ολυ έχθίφτην ήμίν ένέγραψαν. Οολλους γάρ χαΐ 
των αύτ^ς Ιπιλέγβην ή Ν(χαια^ να\ δέ χα\ ή Πρου- 
σα μετά πολύπονον &λ(ι>9ΐν μετεωρισΟέντας βίδον, 
δθ£ν έατι χαταβΐ^ναι €ΐς ^ην χα\ ταχύ χα\ οίχτιατα. 

μζ*. Κ«\ οΤα μίν Ιντεΰθεν οΐ *Ανατολ{χο\ Ιπαθον, ^ 
εΙς μνήμην, ε Ι χαι μή μετ* έγχωμ£ων του *Ανδρον(- 
χου, Φυγγραφέαθω Ιτ«ρος» έχεχειρίαν τε Αγων Ιχα- 
νήν, άλλα χα\ δαχρύοις πλούτων * ήμόΐς γάρ Ιπίλι- 
πον χαΐ αυτά. Ήμ7ν δέ οΤα ΙχεΤθεν συνέπεσον, χα\ 
ώς ή τον *Ανδρον(χου, όμαλώς λέξαι, ο6 προσήνεια 
χαθ(χετο χα\ ημών δλεθρία, φ ράσων Ιρχομακ» ού 
«ρός β6ρυλογ(αν ούδ* αΟτά, μΙ) χαΐ πλατ() μάλα βκ- 
βλιογραφήσειν άνάγχην εΟρήσω» άλλ* ώς πρδς Ιαχια- 
γραφημένην των πεπραγμένων ύπόδειξιν. 

μη'. 01 βλαβ^ντες έχ4ΐνοι, οΐ πολλο\, οΐ ποιχΟιοι, 
οΐ πολύγλωσσοι, διασπαρέντες άλλοι άλλοθεν, εί τις 
φρήτρη έχ Π ίσης, εΓ τις άπό Γενούης * τδ των Ηΐβ ^τ%Λ οιηηβδ βΓίΐΐ ; ηοη Υ6Γ0 οιιιηο* €γ»ιιΙ ΙΙΙΙ 
(Ιί88ΐιΐΗΐβ8 οϋΐο. Οίΐίυιιι 6ΐ)ίηι ΟίΙίο Γοϋϋβηΐββ {Ι•• 
π&[)ΑηιαΓ, ηοη ςυίϋβιη |ϋλΐ& £ναη||;€ΐΐαηι Ηοο Ει- 
οΐβηΐββ» Μά ]ιιιΐ2ΐ ίιηρβΓαΐΟΓίυιη βχβιηρίυιη• €ίθ3<1ιι« 
ηαηΐββ μ λά νίηιΙίεΐΑαι €οηΐΓΑ υηυιη «(«Γθ νοΙ•- 
Ι)αη(, νΐΰί88ΐιη<|υβ ηιοΐ68ΐ»Γ6 6αιη ςυί ίηιρβΓ3ΐ• Εγμ: 
Υ6Γ0 ςυί νίηϋίοιβηι ϋ€8ΐϋ6ΓαΙ>αηΐ, ςιιί& βηηΐ ςιιΐ 
ΓνβΓ&ηΐ |Μ88ί, 61 λ%ΛΤ βΐϋ. Ου» «ηίιη Νί€Κ6ηΜβ 
λίςιιβ Ρηΐ86ΐΐ868 8ΐι^ΐίοα6Γυηΐ 9 λΟοβίΜΐΰΓΐιηΐ «αϊ» 
ίυιΐ68ΐίΜΐιηΑηΐ(ΐυ6 ηο1>ί8 Γ6<1<ϋ(ΐ6Γαηΐ. Νία^α €ηίαι 
ίίβηιςυβ Ρπιμ ροβΐ ϋοΓίιβίηίΑηι εχριιβη&Ιίοηβηι 
ιηαΙΐ08 βίοΰΐοβ ϋυ]υ8Πΐθ4ϋ Ιιοιηίηβ• ία λβΓβ βαίιΐιι- 
108 γί^ΙβΓοηΐ, ϋοάο ίιι ίηίβΓΔυαι ηρΊιΙιιβ θΐ ιηί•β- 

Γ9ΐηΐΙυ• 681 (Ι68€6η8«ΐ8• 

47. Ουλϋλ <ΐ6ίηϋ6 Οήβηΐβιίββ ίοβΗηι ρΜ8ί« μι 
ιιΐ6ηΐ0ΓΊ»ηι« €ΐβΙ αοα ία Ιλίκίβηι ΑηθΓοηί€ΐ, αΙιογ 
€οη8€Γϋ»6ΐ» ίη^ΙιιοΐΜ ]υ8ΐ«8 &£6α», >6<1 ήνο& Ι»- 
€Γ]τηΐϋΓυη) ηιον^ηβ; Ιια 8€ί1ί66ΐ ύα^ηηΐ ιιο1>ίι. 
Οαιίίλ ν6Γ0 1η<ΐ6 ηοΐιί• 6Τ6η6ήηΐ, 6( ιιαοηιοάο Αα- 
«ΐΓοαΙοί. αΙ 62(ίΰηι ιηΐ6αΐίοο6 βοηί ϋίοιαι» ηοη 
1)6η%ηίΐΑ8 ΐ6(ί(|;6ΓίΙ ΐ|αοΐ|ΐι« ηο• ηιοτίαϋΐΟΓ» η^Γ- 
ηΐυη ]λΐα •Ηηιυι» ηο ΙιΙο Ιοη^ΐυβ ςιίΑοι »ΙίΙ)ΐ •6Γ- 
ιηοαβηι ρΓοΐΓ&ΙΐΑηιιΐ8 ; ηοα 6ηίαι αίλ^ηηοι 1ϋ)ηιη 
ΜΓΐΙ)6η<ϋ α6€68$ΐια8 ίη6υαι1)ίΐ αοΐιιβ, βοά λΐίυηι• 
ΙίΓΑίΙαι ίΑΟΐα (ΐ6αιοιι•ΐταΔ(Ι1• 

48• Οϋί ]φ8ί Γοοηιηΐ ηιηΐΐί, ταπί, Ηηβ«ληΐΜΐ 
(1ίν6Γ8»ΓηΔΐ ρβΓίΐΙ, αΙίΙ λΙΙο (ϋ&ρ6Γ»ί» 81 ςυλ ίτϊϊηα 
61 ?'ί%'4^ ύ ςηα 66ηα6η8ΐβ ; ΐΓί1>υβ Τυβοοηιιη 9Λψ»Λ Τούσχων φΟλον, χα( τι Λζμπαρδιχδν * ούχ άπελί- 1« 1•οοιΙ)ΑΓ(ίθΓαηι ; ηοη 6ηίηι οϋΐίΐί 8υπιιΐ8 ςυο^Ι ρ««8ί 
πβτο Λ ουδέ τδ έχ Λογγ'.βάρδων βλαβέν, ούδ' δσα 
&>.λα • οΟ μ);ν δ& άλλα χαΐ των Ευγενείας Ιπιτεταγ• 
μένων. ΜαλεΝος δέ τις, χα\ Δαλασηνδς, χα\ Κλά- 
δων, χαί τίνες τοιούτοι των της ύφειμένης, πρδς 
δέ χα\ θεραπευτα\ αρχόντων, οΟς ό *Ανδρόνιχος 
φαύλως δ:έθετο * οΰτοι δή, χα\ βσοι δέ άλλοι έν όμοίοις 
χαχοις Ι^σαν, έπρέσβευσαν παρά πολλούς των μέ- 
γιστα δυναμένων, περί τε τά της έφας λήξεως, χα\ 
τά έσπέρια. Κα\ οΐ μέν τδν σουλτάν ήρέθισαν, τά 
πλείω πρ Ισχδμενοι εΙς δυσωπίαν τδν του βραχυβίου 
βασιλέως "Αλεξίου θάνατον, φπερ ώφειλε πιστά διά 
τδν πατέρα Μονουήλ ό των ΆγαρΓ,νών Ιβναρχος • 
έτβροι δέ τδν έν ΆντιοχβΙςι προχαΟήμενον, τόν τι 
χατά χόσμον, χα\ τ^^ν έχχλησιαστ.χώς * άλ).οι δέ τδν βυαιυβ 6Χ Ι^οη{ίΐΜΓ(Ιί8 » η66 αΙΙα 8ίηΗΐί3 ; ιΐ66 ν6ΐ« 
Αΐίαβ <ΐ6ρηΐ«Ιοηιηι ηο1>ί1ίϋηι. Οηίϋ«ηι νοΓο ΜλΙίηΐΜ* 
6ΐ 0«ΐ88€αιι» 6( 0\Λύθ9 αο ςυίιΐλαι Ιιιι]ιΐ8ηιικϋ μ- 
6υηόί 0Γ<Ιίηί§9 ρηΒΐ6Γ6Α αιίηί8ΐΓί ςηοςηβ ιηαβίβΐη^ 
Ιναηι, 4008 Αη(!Γ0ΐ)ί6η8 αίλΙβ ΙγαοιαυϊΙ ; Ιιί ςαΐ- 
ά6ηΐ6ΐςαί€αη4ί|ΐΐ6 &1π ίη ηι»1ί8 ρ«ΜΓϋ>υ8 6Γ9(ηΐ» Ιθ^αιι 
ίνοΓυηΙ Άά ηιυ1ΐ08 ροΐ6ηΐΐ8βίοιοηιη » «<1 Οτίοιμίβ 
61 6(1 0€(ί(ί6η1ΐ8 Δηίηια Γβ^^Ιοηββ. Ρίοήηηο ΙγγϊΙα- 
νβΓοηΐ Μΐ1αη6αι Γ6ί6Γ60ΐ68 ]ΰν6ηί8 Αΐ6χΗ ηιοί- 
1601 ρηβωΑΐηπιηι ίηιρ6Γ6ΐ0Γί8» ουί Διίοηι <ΐ6ΐ>€ΐ>αΐ 
ρΓορίβΓ ΙΐΑηηβΙβηι ρ»ΐΓ6ηι Α£8ΐΓ6ηοΓυπι γ6χ; αΙϊΙ 
νοΓο ουαι ι|υί Γ6|[η&Ι)2ΐ ΑηΐίοοΙιΐ» 6( ρβΓ ΟΓϋοη*, 
ίΐΐαηιςυο ςηί ρηΒ6Γ&ΐ Ε€€ΐ6&ί« ; Αΐϋ 6ΐί&ηι 6υηι 
ςυί ΙΙί6Γθ8θ1^ηιί8 Γ6£ί8 Ιΐΐυΐο ηΗϋΐα1>6ΐ ρΓΟ 1)θηο. έν Ίεροσολύμοις ζηλοΰντα βασιλιχώς υπέρ του χα* Ι^ ϋί ΓΟ^Ο ίβίΙυΓ ρθ8ΐ Μβηυβίοηΐ ΔΙίΟ 6]ϋ8 Αΐβχίο λου. Όφ«ιλέτην δέ άρα χαΐ τούτω τώ άρχοντε όρΟήν 
άγάπην χα\ έπιχουρίαν μετά τδν Μανουήλ άδιχο\>- 
μένφ τφ υΐφ Άλεξίω. ΑΙ δέ έντρεχέστεραι των 
πρεσβειών περ\ τά χαθ' έσπέραν έξετελούντο. Κα\ 
έλιτάζετο πρδς μέν των 6 τών έν μεγάλη 'Ρώμη 
άρχιερατιχώς ύπερίστώς, χα\ εΓτις άλλος ηαρ' αύτψ 
χα\ χατ^ αύτδν Ισχύων * πρδς δέ τών ό Γερμανιχ^ς 
φύλαρχος. Όχλείιο δέ πρεσδευτιχώς χαΐ ό πολύς 
τ^ έξουσίαν* Αλαμανός. Κα\ ουδέ ό Μαρκέσιος 
ήσυχη μένειν άφίειο, χαθάπερ ούοέ δ της Ούγγρίας 
χράλης * χαΐ δς δέ άλλος ίσχυρδς περίοικος. ΚαΙ 
δλως, Ινθα περιήγησις άρχιχών όνομάτο)ν , έχεΙ ίΑ]υ8ΐ6 1ΐ6ΐ)ίΐΟ 6Π10Γ€ηΐ 61 ΟυΓΑΠΙ ΠΙ6ΓίΐΟ (ΐ6ΐ>£ΐ)2η!• 

€6ΐ6ηοΓ68 νβΓΟ Ιβ^λϋοηβι Οθ€]<ίβηΐί$ ρ&η68 νίββΓοηΐ• 
Κο^6ΐ)αΐ 4υ<Η|αβ ρΓο Ιιυ]α8ΐηο<1ι ςυί Βοπι» ηΐ2@;η» 

6Γΰ1ΐΙρΓ(:8ΐ)]η6ΐΊ0 ΡΓΦ681» 66 »Ι ςυί8 68ΐ ρΓ0ρ6 ϋΙαΟΙ 

ροΐ6η8; ρΓΟ «Ιϋβ <1υχ 66ΓΠΐ6ηθΓαηι• Μον6ΐ)6- 
ίιΐΓ Τ6Γ0 1<*£6ΐίοη6 ηιυ]ΐη8 ροΐβ&ΐαΐβ Αίβη^ηυβ. 
ΝϋΟ Μ2Γΰ6δίυ8 ΐΓ&ηςιπΠα8 ροΐβΓαΐ π)2η6Γ6» η62 
Ηυη({6Γίχ άυχ, ηΐ'ΰ ςιιί6υη)ςυ6 νίΰίηί» ρηηοβρβ. Αο 
υΙ)Ί(ΐυβ, 1ιί6 άβ&οΓίρΐίο ρπηαρυιη ηοιηίιιοηι, 11)ί βί 

νίΐα (ΐ66Ι-3( Ι68ρί€ί6ΐ)6ΐϋΓ 6ϋ ί11θ8, ρ64ΐ68ςυ6 8ΐ«1ΐηΐ 

€υι Γϋϋαηΐ, λο \[η%\ϊΛ 1θ4υϋΙ)&ΐυΓ δίιηιιΙ, 66 ρΓΟ ρ6Ε]» 

802181006 0ρ6Γ»1)3ΐυΓ• άπέΟεπεν αύτοϊς τ?» δίόμενον της ψυχής • χα\ οΐ π^βες αύτίχ* Ετρεχον, κα\ ή γλώσσα έλάλει, χαΙ 
ένήργει πρ^ς πειθώ. 55 ΕϋδΤΑΤΗΙΙ ΤΗΚδδΑΙ,ΟΝίαΕΝδΙδ ΜίΤΒΟΡΟΙΙΤΛ δβ 

49. Μ2χίηΐ6 6]υ8η:ο(1ΐ ρΙβΒβπι 6χρ€Γ(03 . ΓυίΙ Α μθ'. Μάλιστα δ& τοιούτου ϊπαρά^ βχλου ό τών %ανί Γβχ 8611 ΐ^Γ3ΐιιιη5 δΐΰίΐίβί, $ΐϋυΐ ϋίοη^βϋ ςνί ίη 
ΙΓΐ8ΐθΓία ηιοιιιοι-ηηΐυΓ, Αίςβύ ΡΙι&)&Γί<1β8 , &1η(ΐυ<$ 
ιηιιΗί, (ΐηοΓοιη Γβ|;η(ΐηι ι^Γβηηίεαιη 61 €ΠΐΙ 61 ιΐίοό- 
1)3(υΓ. ΙΙ)ί ςυί ρπηιΐιβ ρβΓ νΐιη κ^ιίλνβΓίΐ» 61 η6- 
ΐΗ6η Κο»ΐ3ΐΗΐηι οοΐΜϋΙβ ίη ηοιηβη Γβ^ίβ 60ΐηιηιι- 

ΙΐΐνβΓβΙ, Αθ{[βΓΊΐΙ8 6Γ»Ι, νίΓ Οΐ'ΙϋΓ, »€ Π13ΧΪΠΙ6 81Γ6- 

1106 8|;6η8, ίηΐβΓςιιΐΰ ιηυΐιοβ &Ηθ8 ηι&\ηιΐ6 Ιοςυΐ άβ 
86 ϋΰίΐίι 8ϋΓίρΐθΓί1)α$. δύούηϋιΐδ νβΓο ροιι ιΠυιη 
ΐβιη|Η)Γ6, ηι&ιια 86 ίοΠτιηα, βΙίυ8 ΐΙΠυβ, η^βοΐο 
«|ΐιοιιιο<Ιο 8ίΙ Αρρ6ΐΐ!ΐη(1ιΐ8; Ι)ΐ6 βάΐιυβ νίν6η8 (6υ« 
ΙΐΰΙιιιιιηι 611111 (Ιίαυηΐ), νίΓ ιιιλσ^ιυ^ 6οη8ίΐΗ8, 86(1 ρ3Γ- 
νυβ 6χ&6€υΐίοη6, (]ΐ]ίρρβςιιί ρ8ΐΐ6Α ι^βββίΐ, ρβΓρβΙηο 
ιΐ8υ8ΐηΓθΓΐυιι1θ6ΐ, βκιιΐ «^1>8νΓν&ν11 Απ81οΐ6ΐβ8, Ιη 
ρ1οη$ςυ6 ΙβΠϋδ ςβηβΓηΐΊοιήΙιιιβ Ιγπ^ηηοηιπι Γβιι |• Σιχ€λών εΓτβ ^ηξ, εΡτβ χύρΛΥ9ος^ ώς οΐ Διονύσιοι 
χαθ" Ι^τορ^αν βεβαιούνται, >!α\ οΐ Φαλαρίδες, χαΐ 
βσοις δέ Αλλοις τ6 έχει &ρχειν τυραννείν χα^ ή^; χα\ 
Ιλέγετο. Ένθα' δ τερωτος πρ?»ς βίαν χατάρξας, χαΐ 
τ6 Τωμαΐχίίν έχε7νο χομητάτον εΙς ^ηγάτον μετα- 
γράψας, 'Ρογέριος ήν, ^ίκτης άνήρ, χαΐ τψ 8ντι 
δραστήριο;, χα\ εν τοΙς έχεΐσε πολλίιν Ιστορίαν υπέρ 
έαυτου περιχε(μενο; * δεύτερος δέ μετ* έχεΥνον χα\ 
χρόνφ χα\ χειρ\ χαΐ «ύχη, παις Ιξ έχε(νου, οΰχ ο*δ* 
δπως ήχων του όνομάζεσβαι • ό δέ 4ρτι ζών (Γελίελ- 
μον έχεινόν φασιν), μεγαλεπήβολος μέν τήν ίφείτιν, 
μιχροτελβτ))ς δέ έν ταΓς έπχβολΛΪς. 'ϋλίγα μέν γάρ 
τίνα ήνδραγα6(οατο, τά πλείω δέ ξπταισε• Κα\ ώ; 
μέν χατά τήν σχέψιν *Αριστοτέλους εις τριγονίαν τα ϋαιιι ρηιιιΐιιη βοΓβΓο, ϋβίηϋϋ 6ηι»Γ€08€βΓ€ ίΓβςαβιιβ ® «ολλά τ6 τυραννιχ6ν φΰλον άνΟοΰν, εϊτα μαραίνε- ί'χρβί'ίβηΐΐΑ (ΐ6ΐιιοιΐ8ΐΓανίι. ΙΙίο νβΓΟ , €(ΐιη 1)61)6 
8υΓΐίΙυ8 8)1 8ϋ)ί, Γοπβ ^^6(1ϋ^Μιι £οτ6 υΐ οοιι βοΐαηι 

ηοη Γ.ΙΑΓ668681, Ιίε€ΐ Ι611ίυ8 §6Ι)6Γ8ΐΊθΒ6, 8641 6- 

ΐϊΰΐΗ ίΓϋοΐυηι 1 6Γ6Γα(. Οιηιιίιιο 6ΐιίιη ίη ιιο))ί8 1)6ΐΐ6 
ίο η υ 1181118 Ιιιιΐ. 

50. ΟυϋβΙιηυδ ^τ%ο ίΐΐβ 0(1ίιιιη, ρυΐο, ιιυΐΓί6ΐ»8ΐ» 
φίοιΐ Μ;ιιιυβ1 6ΧβΓ6ΐΐυηι βυυιιιίυϋβται» ηααΗυπι^ 

ςΐ16 νβΧΑΐΐΙΐη ρθΓ6υ8δ6ΠΐΙ ^ βίαΐυΐ Β6 &0)β€ΐ8ΐ)8ΐ 

ιιηΐίςυιιαι ρ8ΐτίιηοιικιηι ίη ϋΐΐΟΓβ ιη&Π8 βίΐιιιη 
))Γθμ6 €οη8ΐ&ηΙπιορο1ίιη » (|υο<Ι ίπ)ρ6Γί60ΐιιη> Γβΐί- 
<)ΙΙ6Γ»1 ρ8ΐ6Γ• δίιηιιΐ \%\ίνίτ !ηααηιιιΐ8ΐιΐ8 αιβίΜΟίίβι 
Μ8ΐΐΗ6ΐί8(ΐυ) ΐ6Γτα ηΐ8Γί(|υ6 δίου1θ8 8|;2Γ688η8 Γυβπαΐ 
(υιπκΗ^ιιβ 6ΐΗΐη 6χογ8Ι18 6Γ81 , ΐηα^ΑΟ ςαί<ΐ6ΐΐι ται, συχνή πείρα παρέβειξεν• Οδτος δέ, οΓς 4ρτι 
εύτυ}^ώς έαυτψ έπέττέυσεν, οΓοίτο άν τάχα ού μ<5νον 
ούχ άπανθήσειν, τρίτος &ν αύτ6ς τφ γένει, άλλβκ χα\ 
χάρπιμος Ειιεσθαι. Πάνυ γάρ ημών χαηυτύχησεν• 

ν*. *0 δέ ούν Γελ(ελμος ο?>τος χότον τε, οΤμαι, 
τρέφων, οΤς ποτέ 6 Μανουήλ κατεστράτευσε της αύ- 
τοΟ, χα\ πολλά χα\ έλυπησέ χα\ Εβλαψε, χαΐ &μα 
χα\ ζηλών παϊρικήν δ«ά θαλάσσης δρμήν ποτέ πΛ- 
λαιάν χατά τής Κωνσταντινουπόλεως, ήν δ πατήρ 
άνήνυτον έζετέλεσεν * δμοΰ δέ κα\ συνάψας ε!ς νουν 
τήν κα\ διά γής χα\ βιά θαλάττης μελέτην του Μα- 
νουΫλ χατά της των Ι.κελών (κατάμφω γάρ έκεΤνος %οΐΛίί»0 ΟΑρίΟ, Γοηυη8 νβΓΟ 1)6ΐϋ €«οίιΐ6Γ8ΐ), 8α8εβ- (; επεχείρησε, χαλψ μέν έπιδαλών πράγματι, κατά- ρίΐ ΐ6β8ΐίοη6Μΐ Αΐΐ()Γοηί€ί Ιηίιιπ6οηιιιι, ήύΐϋυβ ίιη- 
Ρ6Γ8Γ6 β1θΓΐ8ΐ>9ΐιυΓ ΑίϋΧίιΐ8 €οη)ΐΐ6ηυ8, ςίΜ (|ποςιΐ6 
Ρ6γ6];γ6 ιηιιίΐυηι Ιοιΐ£αιηςιΐ6 ίοϋ^Γαΐ ίίοτ. Ρι&ΐϋΐ* 
»Ηο8 ροριιΙθ8 Γ^(;ί^η68 Τ&υΓί6οηιηι 86 δεγιΗΑΓαιη 

ρ6Γ8^ηΐν6Γ8ΐ, ΙΙίοΙίίβ ΐ8:1)0Πΐ>υδ ρ!Όρ16Γ ΑικΙγΟΠΙ- 

€ΐαη/ΐυΐ6ΐ-&1ί8. ΥεΓί^υιη ρΓ^ΓϋΠ δίουΐηβ, οορϋΑςιιβ 
βα^ (6ΓΓλπι η)8Γ6ςη6 Γ6ρΐ6ΐ, ςΗβδίφΐΌ ηυ1>6Β ]:ιιη 
ιιηιΐιίη6ηΐ Μ6^8ΐορο1ί, 61 ςιια ρΓθίυη(ΐ6π8 ιηοπβιη 
ΑιιϋΓοηίϋί 6Χ6Γ6ίΐυηι 8υΙ)ηΐ6Γ<υΓΐΐ8 681, ίΐ)ΐ6Γ6:ϋ 
ιη&^)8 ορ6Γ8πΐ6, Ηαπεςυο ηυΙ)6ηι ρ6Γ$6ςιΐ6ηΐ6 
Αΐεχίο €οιιιη6ηο. 0ί€6ΐ)8ΐ 6ΐιίιη 8ΐςιΐ6 €η-(ί6ΐ)&ΐ 
ρ6ΐΐ6δ ΙρδυηίπιεΙ 8ΐΐ6886 οηιηβιη ςεί^ιεπι Κοιΐ)&η3αι, 
8ίηε6Γ6ςυ6 Ιρδαπι 8η)8Γ6; η66 υίΐοδ & 66 3ΐΊ€η3ΐ\ι- 
τοδ 6586, δ6(1 δ'ιπιυΐ ίνίδδβ 860 αιΐ οί)8βΓΤ8η(ίυηι βεα κυβευθεις δέ τύχαις πολέμου), προσίεται τήν πρε- 
σβεία•; των του Άνδρονίκου έχθρων, δν χατάρχειν 
δ Κομνηνός ^Αλέξιος ήγλαΐζετο, πολυπλάντ^τος κα\ 
Οΐύτ^ς, χα\ μακρά περιοδεύσας * εΓγε πρ^ς τοις άλ- 
λοις κα\ διά Ταυρικής κα\ Σκυθίδος γης έλθω ν, διά 
τ6ν *Ανδρ(2νικον μυρία Ικαμε. Κα\ τυγχάνει βαλών 
Ιπος δ Σικελός, τήν τε ξηράν τήν τε ύγράν έμπλή— 
σαι της κατ* αύτδν δυνάμεως, κα\ οΓέν τίνα νέγη 
στρατού ύπερστήσαι κάΐ αυτής της Μεγαλοττέλεως, 
δι" ων έπιβρέξας δλεθρον κατακλύσει τοΟς άμφΐ τδν 
Άνδρόνικον * φυσώντος ενταύθα μεγάλα, χαΐ τά 
τοιαύτα νέφη συνελαύνοντος χα\ τοΟ Κομνηνού Άλε* 
ξίυυ. Έλεγε γάρ, άλλα κα\ έδόξαζε, πρ^ς αΟτοΟ 
είναι τήν πάσαν 'Ρωμαΐδα, χα\ φιλειν αύτδν εΙς τ6 &() ρΓονοοβηιΙυη) Ιηϋίείο, 8ΐ8ΐ1ΐϋςιΐ6 ίη δυϊχΐΐΐίοπεηι Ό γνήσιον • κα>. μή &ν άφέξεσθαί τινας αύτου * άλλ' 

άμα ή κατιδΐΐν ή μη νύ μάτι έρεθισθήναι, χα\ αύτίκα 
έπιδιδόναι κατακύ ιττονταζ εαυτούς εΙς ύποταγήν, 
Ένεκρυπτετο δέ τοις λόγοις τούτοις χα\ νους, ώς 
ούτως Εχων, χα\ ουΐω φιλούμενος, κα\ είς τά έχά* 
στων παραδυόμενος σπλάγχνα, βασιλεύσει αύτ6ς, 
^ίψας τ6ν *Ανδρδνικον, παραγόμενος κάνταυθα της 
δρΟής. Ό γάρ Σικελός (5ήξ άλλα ήθελε* κα\ Σικε- 
λία ν μέν και τδ κατ* αυτήν (&ηγάτον ^τέροις, ώς φα- Η ίη6ΐ1ρδ08 ΐΓαάίΐϋΓΟδ υ-ΌπΠίΙδηΐβδ. Ιη 1)ίδ νβΓΟ νβΓ- 
1»5 Ι8ΐϋ1)3ΐ \\θϋ €0Ώ8ΐϋηηι ; δείϋοεί, ευηι ίο 86 1)3- 
1)6Γ6ηΙ, ίΐ3 (ίί1Ιξ6Γ6ηΙ δΊΙ)ί4^ΐ6 ίπνίύεηι ίηΐίηιοδ 3ηίηή 
86η8υδ 3ρ6Γυί8δ6ηΐ, ίΐΐυιη ίηιρβΓ&ιαΓυηι 6886, Αη- 

()Γ0ηί6θ νί 301010, Γ01131]116 νΐ3 810 3<1ΙΐΙ16 ρΓ86• 

ΐ6Γηιί883. Εΐ6ηιηι Γ6χ δίοιιΐυδ 3ΐία(1 νοίυίΐ , 3ΐ(|υ6 ιιΐ 
ηιΐνοτδυδ 6616Γ08 δί€ΪΙί3ΐη Γβ^παηιςυβ ίρδίαδ οί)- 
ΓΐΓη)3Γ6ΐ, ρΓοΩαδοί Μ6§3ίορο1ίιι) 813ΐιιίΐ. σιν, άποχαταστήσαι, αύτί^^ δέ μετεμβήναι είς τήν Μεγαλ(5ι«)λιν μεμελέτηκε. 

51.1η ΙιίδνεΓΟ Ι3ΐ6 ςυίιΐ ενι^ηίΐ. ΡΟδΙ η)3λίη)3ΐΗ να'. Συνέπεσε δε τι εν τούτοις κα\ τοιούτον. ΕΓ« 

ηο8ΐΓ3Πΐ 03ΐ3Π)ίΐ3ΐ6ηι νίάΐηιηδ νίτυηι ςπ^ηιιΐβιη (Ιΰ- δομεν ήμεις μετά τήν έν ήμιν μεγίστην δυσπραγίαν 
€6ηΙί Κΐ3ΐ}ίΙο, ΙαΓςΙθΓ6 ηί^ΓΟ ϋΟΐΟΓβ, ορΓιιηβ νεδίίΐϋΐΐι άνδρα τινά εϋσταλή, μελαγχρή πρ6ς βάθος, έσταλτ 
ηηιηΐηο ηΐ0Γ6 1.3(ίηο ρΓΧίβΓ Ι)3Γΐ>3η) Ιοη^Αΐη; ςηί μένον εύ μάλα τά πάντα κατά Αατίνους, πλην όσον 
\ΐ(ΐ€ΐ)3ΐυΓ 4υΗ8ί ιηΐ&δυδ ά 5υ|>€Γίοι-11;υ8 οεείεδία&ΐίείι», βαθυγένειον * έσχηματισμένον μέν ώσε\ χαΐ άποσΐο* 57 Ι>Ε ΪΗΒ5&ΑΙ0ΝΙ0Α υΐΙΒΕ Α ΙΑΤΙΝΙδ ΕΑΡΤΑ. Μ 

λιχα<• λεγάμ<νονί& 63ηρΥΐ4νηρονι!ν«<• *Η($λ φήμη Α ^1χίΜ|Η« Μ «Η6 Ιη&κ1ιιΐ6 ίιι1%•1ιιιιι. Εχ Γαοια χαΐ Ιπκ^ν Ιβξι^ν αΰτ^ν εΤχβν, Ας χα\ 6 βύγενής 
ιίΚΛος ύΐΓομαρτυρ•7ν Ιώχβ«, Ι^ς αύ^^ν Ιφβρι, )τκ\ ο( 
Ιχ&(ν•ν δξβλιγμοί, δτίζρετο Ιφιϊϊπος. Ύπκτχνβϊτο δ> 
τ6 χατΑ ζώνην αύτω ξίφος χΛ\ οπλίτη ν αύτον «Τναι. 
ϋδτω τ^ν μοναχών Ιφεύδί-το, β!ς δν έΛίΛολής έχρω^ 
μάτιστο. *Αλεξ{ου δε κλήσιν φέρων, Χιχουντηνλν 
ίιυ-Λν έπεχάλει Φιλαδελφην^ν, 4λλα τιν* «ρνς έχέ- 
ρ»ν χα\ γνωριζόμενος χα\ λεγόμενος. Οδτος ό 4ν- 
6ρωιη>ς, δστίζ ια«> χ»\ 2στι, ΐτλίον των Αλλων χα-εά 
γε ιηνηράν μέθοδον -Λ πυρ τβΰ χατα(θαΛώσαν:β; 
ήμϊς ιη>>4μου έςηνέμω7εν είς α!θέρι•ν• •Ην μέν 
γάρ ό δαχρΟων Λξιος βαοιλεΟς Αλέξιος ϊίείμενος, 
ώς 6 *Ανδρόνιχος Βεΐο • αΰ•Λς δέ δ μβναχ^ζ ούχ 
«Ιδ* σβφώς δθεν πλεύσβ; εΙς τά υπέρ τδν Άδρίαν 
Μνη, Ιπεδβίχνυέ τίνα παίΐΑ, ^ δμο(6ν τι κα\ χρΑχς 
χα\ ήλιχίας ήχβιν φαινδμενον τφ βασιλεΤ *Αλεξ':φ. 
ΚΛήν μίν, φασ\ν, έχεϊνο «αιδίον Αγροιχιχ6ν Ικ πό- 
θεν Βατεντ{(χς• αύτδςδέ τβΐς ημών άμαρτίβις τδ 
ταοΰτον φ5φισμβ διδιχ6ε\;, χβΐ παρίστατο δουλι- 
χώτερον τφ άγεννεΓ έχείν([> παιδίφ, χα\ τους πίδας 
ίνιπνε, χαΐ δσα &λλα πρδς δπτ^ρεαίαν, έτέλει ώς Ιπ\ 
ΡααιλεΤ, ι^^^διουργών κατά πονηρίαν, χ«\ έναδιδά^ 
{ας, έχεΝον βασιλέα Ιαυτλν έττιλέγειν, χα\ 6α^(&ύ« 
νας, ιια\ έγχελεΰεσθαι τοΟτψ δσιι χα\ δούλφ, κα\ 
λι:ειλεΙ<Γθαι δριμΟτερον. ΚαΙ βασιλικών αυτφ σχψ 
φ οδτω ιτηξάμενος, περιέφερεν έξ Ι&νους εΙς Ιθνος, 
χι\ μάλιστα βίς δσα χαχώ; διέθετο ό Άνδρ(5νιχος, 
ΚαΙ συνέκλβιε τραγιχώτερον • χα\ σχηνββατών άδι- οιΐυΜ «Ιβιΐβτ 6τ«(, ^«ικΙ «ι ιιοΚ>ϋΜ <'<|ηιμ μΙαγΙ τι- 
(ΙοίΜΐιΐΓ, ^υι •ΐΗη ροΠαΐΝΐΐ, ιιί βνοΐΜϋοηΜ ςυο^οβ^ 
«υηα «ςυο ίιι«Ηΐβιιβ(. ΟΜίιιι <|«ο αο€ΐυ$ €Γαι ηιΠί- 
Ι«ιιι 6&β6 <|«Βθςιΐ6 •ροιιιΐ6ΐι•ί. 8ί£ ««οηαοΐιιιιη βίηινίΑ- 
ΙΐΑΐ 9 (0)<ΐ8 ΙιαΜίιιΐϋ ροΓΐ4Γ« ΟέΤίΜίΜΐΐυΓ• ΑΙ«χη ηο* 
Εΐβη (ύηη^ 8ΐ€οηΐ6ΐιαηι ΡΙιί1λ<ΙϋΙρίι•ϋπι 86 νοο&ϋιΚ, 
4|Μίϋα8ΐ1»αι •1ϋ» Ηθηιίιιΐ1)υ8 ρΓΠβΓ €«16γα α^ιη• 
Ιιιβ 61 ηαιηΐη^ΐυβ. Ι1ΐ6 ^οηο, ςυίςηί» βίΐ τβΐ ίιΐ6• 
Γΐΐ, ρΓΟκ 6;βΐ6η8, ίυιΐ6$ΐί8 «ηΐϋυβ ίη «6Γλ βιιίΟλγί^ 
Ι^η^ηι Ικΐϋ ςιιο &€θβη»ί βαιηυ•. Εΐ6ηίΒΐ ΐΑεΓίαιαΙ»•» 
ϋι Αΐ6ΐίιΐ9 ίιηρ6Γ&ΙοΓ ιηοΓίαοβ βηΙ, βυηι 6η|^Γ6ΐαΓ 
ΑηϋΓθΐιί€υ•. Ηΐο ηοινιιείιυβ ςιιί ^ Α6βοΙο ιιη<ΐ6, πα- 

ν|{«ν6Γ«1«ϋ Γ6βίθη6• •υρΓ« 0Ι8ΙΓ» ΑϋΓΜίλΟΟΟΙ βίΐΜ» 

4|ΐΐ6ηι<1«ι» ρα6τυιη ιηοιι»ΐΓ&ν6ΓΑΐ ΐ9ΐίι •ρ6€ί6 •ο 
9Β1616 «ίιηϋ6ΐιι ίηιρ6Γαιοτι Αΐβχίο. ΙΙΙαπι ρυβτ'ϋΐι 
ίΜίΑΜ (ΙίευίλΙ ΓϋΗοοίΑΐη 0ΓΪυη<1ϋαι Β3|6ηΐί3, βΐ ςνί 
110$ ρΓορΐ6Γ ρ€0ΰ3ΐ& ποβίΓλ 1ΐ9η€ ιη«€ΐιΊη»;ίοη6ΐα 
(Ιθ€υίβ86ΐ, ΰΟΓΑΟί 1ΐ06 ρυβΓΟ ί^ιιοΓι |;βη6Γΐ$ υίβυΐ)* 

]6αυβ λβίΑϋ&Ι, ρθ4ΐ6β Ι8νλ1)»( 6]ΐΙ8, 61 &1ΐΑ οίΐυΐΐίΐ 
Γ€ν€Γ6Ιΐ(ί3: €«»&&» οίΒοΐΑ |)£0 ρΐ;»8ΐ«1)Αΐ ςΜ^βί ίΐΗ- 

Ρ€»ιογΙ, οι&χίηιο (ΙσΙο «({βηβ, €υπκ|υ6 οοίαιη ίβ•* 

€ί8$6ΐ 86 ΐΐΐυΐη Γ6€6ΠΙ 6ΐί(βΓ6« 6α»<18 Θ81 6ΐ ίΙΙίΜΙΙ 

ΙιΟΓίΑΐί 4ιΐΓ6ςιΐ6 611310 ίΙΙΙ αιΐη;;π. 1Ι1ι<|αθ(|ΐΐ6 ρο•!*• 
(|ΐΐΰΐιι ΐαΙ)6Γυιΐ6υ1ιιιη ΐιηρ6ηιιοπυηι0χί886ΐ» (Ιβ ||6•1• 
Ιη ($6ηΐ6ΐη βυιη άυεβίΜΐΙ,ρΓΦεεηίηιίη 6&8 <|υ8Β3νοΓ« 
82ΐ1)«αΐυΓ Α»(ΐΓθηί€υιΐι* Εχοΐ8ηι«1)Ηΐα4ΐΐ6ΐ» ιιιυϋο ΐη- 
{ϊοο, ρ^Ι^ηςυ• θλίηηαΐΜΐ ιιιακιιαιιι Ιιιί<|υ1ι«ΐ6ΐΐ) 
ς»•&ί ίο ϊωρβΓΑΐΟΓΐιιιη Ηιιηο ραβηιιη ουί (ΐ6ΐ)6Γ6(υι ):»ιν μεγάλην ώς έπ\ βααιλιχφ τούτφ παίδι όφειλα• € ^''^* ^^ &ιποιο α 1)θΐιί8 €1ΐΓϊ8ΐί;ιηί8, ΙοοίΐΑίι^Ι 608 μίνψ πιττήν φιλίβν ύπδ Χριστιανών αγαθών, προ»- 
καλέΐτο β!ς &μ\>ναν, ύποδειχνυς κατά τό βίκδς χα\ 
σημεία τριχών ξαν6<5τητα, οδόντος λείψιν, οποίαν 
τινά χο\ ό Αληδής Αλέξιος εκείνος δυσπραγείν •Γ- 
^ηχε» βλέμματος Ιμβρίθειαν ώσει χα\ βασιλικού, 
πλάσιν σώματος εύπαγή, καθ* ήν μάλιστα τδ άγρο- 
τιχδν ε&δοκίμω; Ιχει, κα\ Λλλα τινά. Κα\ οΐ δυσω- 
«ύμινοι διετίδεντο πρ6ς πένθος, καΐ ήλέουν, οΓα 
μη Ιξαχριβουν ίχοντες, οΓς έπεπρόσθει τ ^ διακρίσει 
τταν σημείων τοΓς Ιθνεσιν ή χατά του Άνδρονίκου 
μηνις. Όθεν Χά\ άπανούργως πε ιδωμένοι τλν παΐδα 
βλέπειν 'Αλέξιον, δ χα\ ό έξ άγροιωτών οίτος παΙς 
έτέδη χαλεϊσδαι, κατέκυπτ•ν είς προσκύνησιν, ήσπά- 
ζοντο, μχτ^ωρφν ^γον, δώροις έδεξιοϋντο πολλοίς * & αιΐ νίθί1ί€ΐ3ηι, υ( βικη» (ΐ6ΐιιοιΐ8ΐΓ&ιΐ8»ί1)ΐνο8 66ρί1• 
1υ8, (ΐΑίιΙίβ 1&6αο8οι, ςιι» ςηΙ<ί60ΐ ϋυίϋ νβΓο Αΐβχίο 

&€6ί(ΐ6ΓΑΐ, |Γ&νίΐ3ΐ6ΐη 68ρβ€ΐυ8 (|υ86ί ΪΟΐρβΓΑΐΟΓίίν 
ΓΟΓΠΙλΙΙΙ υΐη<ΐ601 €0Γρ0Γΐ8 1)6116 €ύ08ΐΗαΐ3Π1, ςΟΑΟΙ 

ίηιρπαιίβ Ιΐ9(Κ>6ΐ ΓοπεοΙα, 61 αϋ» ςυ%(ΐ3ω. 11οιοίο6» 
χ|;γ6 &(1 1α€ΐυια (Ιίβροβίΐί 6Γ8οΙ, ]ΐιί86Γ6ΐ)ΑηΐυΓςιΐ6, 
60 ςιιοϋ ηοη 88ΐί8}ΰ6ηο 4ΐί&€6ηΐ6Γ6 ροΐ6Γ2η(» ςαίϋιιι 

θΙ)1»ΙΑ6Γ8υΐ 81^08 8ρΐ8 8(ϋΓ8Ι0 8(Ιν6Γ805 ΑοϋΓΟοΊ- 

6001 Γ6νο6&θ(ΐ8ΐο. υο<ΐ6 βίη)ρ1ΐ6Ίΐ6Γ ^^6(I6οι68 ρυ6• 
Γοιη Αΐβχίυαι τίΐΙβΓβ ίη Ιιοο ρυ6Γ0 ςιιί 6χ ηΐ6(ϋοΓϋΓί- 
εοΐΑΓοοα ν6η6Γ&( υ( &(ηο8€6Γ6ΐιΐΓ, ρΓΟοί ν6η6πιΙ)&η• 
ΙοΓ 6001, 30ιρΐ62ΐ6ΐ)«ληΐυΓ, ίη αΙιοπι εχίοΠοϋαηΐ, 
00018 €θοιυ]αΙ>αηΙ) ςπ» Αε€ίρί6η8 πιοή8ΐ6ΐιθ8, άίνοβ 

(1ί80£(ΐ6ΐ)8(, &1(406 6Χ ίΠί8 ρΓ6(ίθΠΙ ρ6Γείρί6ί);ΐΙ ροβ^ δή χατέσιεα ό μοναχδς, άπεκβαινων βαρύπλου^ος, 6Ϊς Ο Γοιη εβοροοβηϋο. Εΐ νβΓίΐχ» (]θΐ(ΐ6οι βίο ίηνοκ Ιμποριχώς τ^ν παΤδα χατιηλεύων έχρηματίζετο. Κα\ 
ή μίν αλήθεια οΟτω λαθοΟσα ενδόμυχος 7) ν, τδ δέ 
ψευδός έχνιχήσαν έξεθύμω^ε τά Ιθνη πρδς Αμυναν* 
οΐ φθάσαντες ^νέδηααν αύτ«ν)ς δρχοίς εις πίστιν τφ 
τε Μανουήλ χα\ τφ διαδεξαμένφ αύτ6ν υΐφ *Αλεξ{φ• 
*Ηχθη δΙ κα\ πρ?ις τδν ^δήγα Σικελίας ό τοιούτος 
πλαστδς βασιλεύς. Κα\ δ μ^ν Κομνηνδς ^Αλέξιος, ό 
τ^ν Σιχελδν &ρεθίσας, ήλεγχε τ^ν άγροιώτην τούτον 
«αΐδα, να\ δέ χα\ οΐ σύν α6τφ * •ί δέ έχ των εθνών 
Ιδίθαιοΰντο, ε5 δτι μάλα χα\ άπηχριβωμένως έπί- 
στασθαι αΟτδν εκείνον εΤναι τδν παιδα του Μανουήλ, 
&πΙρ ου χα\ άποθανεΐσθαι αυτούς. Τέλος δ^ δ μλν 
Χιχελδς, εΐ χα\ έπέγνω,•φασ\, τδ αληθές, δ;^ιω; ττει- 
σμονήν !δίαν Εχων, χα\ του θρόνου Κωνσταντινου- Ι(ΐΐ3 Ι3ΐ6ΐ>ίΐΐ» ηβηό&είοιη νβΓΟ &ορ€Γ$ΐ68 β;6η(68 ^4 
νίιΐ(1ίοΐ8πι 6χυίΐαΐ)8ΐ ; ςυί(!3ΐη ]&ιη ββ ιίβνίηχβΓβηΙ ]α.-' 
Γ3ΐιΐ6πΐί$ ζά β()ρ1ίΙ;ιΐ6ΐη βΓ^α Μ2ΐηο6ΐ6ίπ οιιηιςιιβ ηηί 
ίΙΠ 5υ€66886Γα( Αΐβχίοπι, Γιΐΐοπι 6]υ8. ΗΊο ρββοίΐο• 
ίηιρβΓϋΐΟΓ 8(1 Γβ^εηι ΒίοίΓιβρ (1υ€ΐιΐ8 65ΐ. Αΐ6χΊυϋ 
80(601 Οοη Π6η 118, ςπ Ι Γ6(6ΐο 8ίοίΠ%]αιη 6χαΐ8ν6Γ2ΐ, 
8οιονίΐ 1ιυο6 ΓΟΓίΟοΙ^ηι ροβΓοιη, 6( ςοί ουπι ίΠα 
6Γ8Ι11; 86(1 (^οί 6Γ8ηΐ 6Χ αΐίίβ |;6ηΐί1>08, €0 ςιιοίΐ 
8€€υΓαΐ6 8({ηονί$8ϋηΐ, 8Κ86Γϋ1>ιιηΙ (ίΐΐυιη 6886 Μ»- 

η06ΐί$ 86(106 ίρ8ί08 08088 6886 ηΐΟΓίΐΟΓ08. 0βηΚ|06 

Γ6Χ δίείϋφ, 6181 (ϋοοηΐ, νβΓοιη €θ(|;ηον6ηΙ, Ωϋβο) 

ρΓ0ρΓΐ8Ι1Ι Η8ΐ)6ΐ)8ΐ, ΙΙίΓΟΠίΐΐυΟ ϋοΟδΙλΠίίοΟροΙίβ €0-0 

ρί(1ϋ8 6Γ81. Εΐΐιηίοί νοΓΟ ίοιρ6Γ8(θΓί8 Αίοχίί Ι(1θ• 
Ιυηι ρΓο 8ίοιοΐ8εΓθ ίβΓοϋαηΐ (οΙ)ΐ6η&ααι 6ηίηι Δ* Μ ΕϋδΓΑΤΗΠ ΤΗΕ58ΑΙΧ)ΝΙ0Ε!ίδΙ8 ΜΕΧΚΟΡΟΙΙΤΛ ΓΟ 

ΙΝη δίϋΙΗι ρ«)Ι»1 •ίΓί β•βο βΐϋΐϋΐιιιιη), νοΙβίΛηΙ- Α «^^βως έφι.μ*νος• οΙΛΙθνικοΙ •Αλ*ί(οι> βαοιλέω; ς«6 <>οη8ΐΗιι^€6 Ιιοο 8ίιοοΐ3€ηιηι ίη ΙηρβΓλίΟΓΟπι 
»<1ν6τ§α8 Μβ|;λΙοροΙ<(>'''οβ 5υρβΓΐ}ίβηΐ08, »ι1ν6Τ5πιη 
ηθ8 910(1 9θίλ ιη»βη» ιηονβηΙιΐΓ. Ηιβο ίηιρβιϋιηβΗίΑ 
^Γ»νίββίηι» βΓβιιΐυΐ βρρΛΓ^ΐ 61 οριΙΐΜΟΓαη» ββηΐβη• 
ΗίΒ, βρΙβοορΙ Ρ•ηθΓΐιιΗ3η1 ΐη 8Ί«ίΙίΛ βρίβοορίςαβ 
11ββ8ίιι»$ 61 ΑΐδοΓΟίη, ςυΐ οιηιιο» ςηοιΐ Γβοίηιυ «γαΙ 
ϋηΐυιη νί(ΐ6ΐ)Ηηΐ β»η» ηαβηϋ» Γ6(;υΙ« ββίριοβ <1ίπ- 
^61116», ίΐΑ υΐ ]ιι<)ί€3Γ6ηΐ ποιι ΓιοβΓβ οοιηί(€ΐη δίου* 
1«ηι ΒβηοβΰΙ ^Iηρ6^8ιοΓβιη ιιηίνβΓβ^ιΙβηι ςιιί οΐίιη υΙ 
<Ιαι βϋΐΜίΗιιβ 6Γ&1 εοη^ίβηΐίηοροΓι, €»υ5&ιης«β 
6υ}υ• Μϋ ηοη ]α8ΐ2ΐπι 6»8β* Ειβιιίιη, ^υ&ιηνίβ ςυί 
Γβ^ίΐ €οΜΐ8ηϋηοροΙίιη ρβοβΕΓβΐ νβΐ 6»(Ι6, νβΙ Ι]Γ• 
Ιληηΐϋβ, <ΐυί<1 €»υ»26 άΑΓβΙυΓ Γβ^ί ςαΙ €ΐΓ€αο)&οΓί• 
ΙιΗυΓ ίη 8ίείΙί3Τ ΑΓιοςυίη οιηηίβ ρΓΐηοΙρβΙιι», €υιη εϋδωλον πρό της ψαψζονίας φέροντβς (τ6ν γάρ δηλι*»- 
βέντα καΖβα ή £ιχβλ{α Εχει &ι»λ•γχθέντοι θρέμ^Λα 
(Ιναι &γρου), χα\ έγχαταστήσαι τήν φοντασίφΐν κΐς 
βασιλέα τοί', Μβγαλοπολ(τα(ς φρυαττ^μενον, χινονν- 
ται χαΟ' ημών θάρσβι πολλφ * χαΐ ταΰτα χωλύμης 
οΟτι μάλα μή σταθερά, ώ; έξήν, Ανα<^αινομένΐ)ς ϊχ 
των χρειττ^νιον συμβούλων, του τε (εράρχου, φασι, 
τονί χατά Σιχελίαν Πανόρμου, χαΧ του της &χεισε 
Μεσσήνη:, χα\ έτερων, 5σοι τ6 δέον συνεώρων, &γχι• 
νοίας τε στάθμη) άπορθοΟντες έαυτοΙ>ς εΙς προόρααιν 
του μή οίν έξείναι τ6ν Σιχελ6ν χόμητα εΙς χοσμιχ2»ν 
έγγραφήσεσθαι βασιλέα, δς ποτέ τ|) Κωνσνταντινου• 
π^λει δόυξ ύπέχειτο, χα\ τ6 μηδΐ ευ {χειν λόγου τ42ν 
της μίχης πρ^φασιν. Τ{ γάρ, είπερ ό τήν Κ<ι»νσταΐΝ• . , ^ .. . Β τινουτιολιν διέιηυν έξαμαρτάνοι, οονευων Α τυραν- 

πΛΛίΌ Βΐι^νυο»» ιην^ιι»» ρ ι^ ^^ 2^^ διδβίη τψ «αρεγγράπτψ (&ηγ\ τψ έν {ΐΐυΓ Αΐ> 8ΐΊο ρΓίηείρβιΐυ λυχϋΐΑΗ, 8ίτβ άίβςίρΐίη» 

•Ιτ6 86ΠΊΐα(ΐ8 €ΑΙ188• 

5λ Αα&ηίθη ΑΙβχία Οοιηηβηο Ιοΐί8 τίηΙ)π8 6ΐιι• 
161)16 ηΐ ςοαιη 6)Γΐ88ίιη6 εοη8ΐ3ηΐίηοροΠιη γ6|;1 
8ί€ΐΙΐ£ ΐΓΑΐΐ6Γ6ΐ, ςιΐ88ϋιηρ6ηΐ6 ίιιΐβΓ πι&ηυβ Γ6ΐίη6• 
Γ61, βΐ ιηοΐυ8 ιηυ1ΐ8ηιι» ββηΐΊαηι διοιιΐυιη θΙίςβη- 
Ιΐυη 6Ι ιιη8ηίιηΊΐϋΓ ρΓ06]8ΐιΐ8ηΐιυιη. ΤΙ)β830Γΐΐ8 
ρνΙ>η€υ8 Ιυηβ ΗΙΙ ιμβΓίΙιΐΓ ηοη βάοοϋιπη άί- 
τιΐι , ΐιιιηφίβ η)8π οοηιηιΗΐϊΙ Ιοη^Μ ηβνββ «ο 
69Βΐ6η$, 8ΐί&8 Ι8ηϋ6ΐη ρ1υ8 ςναπι (1υ66ηΐ28 6ςοο8 
Τ66ΐυΓ&8. 8υ1) ρ6ΐΙ11>υ8 6ςυίΐυιη 6ΐ6ΰ(0Γυπ) Γ68θη3ΐ 
Ι6ΐ1α8 • 61 {η8ΐιρ6Γ η)ΙΓιΐ65 ροηαϋΑΐ υηάίςυβ Γ(β- ΣιχελοΓς ; εΐ μή Αρα «Ασα βασιλεία» πταίουσά τι 
χατά β(ον, εύθύνεσθαι χινδυνευτέα πρδς του ώρεγ- 
μένου, ώς ε Ι χα\ έπαιδαγωγειτο ή έδεσπ^ζετο. 

νβ'. Κα\ δμως, του Κομνηνού ^Αλεξίου άπκσχυρι- 
σαμένου τήν Κωνσταντινούπολιν παραδουναι ^^ον τφ 
^ηγ\ Σιχελίας, ώς ε Ι χα\ έν χεροΤν αυτήν Εσφιγγεν 
δ άπάλαμνος, γίνεται χίνησις ιιολυεθνής επιλεγό- 
μενη τψ Σιχελφ, χαΐ αύτδν προγράφουσα χεφαλαιω- 
τήν. Κα\ έχχενουντβι θησαυρο\ τψ μηδέ μεγάλας 
οΟτωτι τάς «ροσδδου; Ιχοντι. ΚαΙ τ% μέν θαλασσή 
Ιπίστευσε νηας μαχράς έτ«ρο{ας τε, χα\ Ιππαγωγους 
υπέρ τάς διαχοσίας* της δέ γης χατεχρδαινεν Ιππι• 
χδν έπ{λεχτον, ου μόνον έξ Δν συνεχροτείτο αύτ&ς, 
ά6Μΐ08. ΟΙοιιηΙ ΛϋΙβηι οίΓοίΙβΓ οβπΐϋΐη ^«γο Ο ^λλά χαΐ 4λλο παντοδαπδν αυμμαχιχδν. Κα\ λέγεται, 608<Ιυη8ΐ08 6886 6ΐ 8ϋθ8 ΐηΐΐΙΐΟ ρΙΐ1Γ6$; 6\ 1)18 3υΐ6ηι 
61 11118 ςΐΙ08(ΐ8ηΐ ρβίαΟΟβ ΟυΠΙ 6ΐ6^ί886ΐ, €9616Γ08 η6- 

|{ΐ6ΐ1Ι. ΕΓ3ηΐ ςυο(|θ6 Ι11ΐ;€<ΐιιΗ68, ηαπ)6Γ0 ΐΓβΰβηΐί, 
ςιιί ρο88ίηΐ, υηυ8ςα1$ηιΐ6 ΓββΙίΙυβΓβ 1η 1)«ίΙ1ο ηυΐΐο 
ηοοάο €οπ)η6ηί (ϋ88ίπ))ΐ68• Ιΐίο 8θ1υ8 1)06 ΐηιρβηυηι 
86 1)Γ6νί οθ6υρ3ΐυΓυιη ίοΓ6 €Γ6(Ιίϋ)(, Ι3ΐιΐυηι ρβόΐ• 
1)08 6ςυ1 6οη0&υ8 6( υΐ ρ3856Π8 ηίϋυηι Ηΐαά 

€3ρ6Γ6 16013Τ6Γ31, ν6Γΐ>0 ςυί<ίβηΐ δίοαΙΟ Γ6£[1, Γ63ρ86 

Τ6Γ0 8ΐ1)1. νΐ(ΐ6ΐ)3ΐηΓ 6ηίηι (ηβεοίιηαδ ηιιοιηοθο), 
βίουΐ 3ηΐ63 6χρο8ϋήηυ8, 8ΐπ)υ1 υ1)ί(|ΐΐ6 ρ6ΓνυΙ{[3η, 
οη)η68 θ€υ1θ8 ΙΙοπ)3ηοΓθΠ) ίη ίη$υιη υΐ ίη 8θΐ6ηι 

60ην6Γΐ1, 61(1116 8θΙί 86 8α1)Π)ίΐΐ6Γ6. 

Ιπεγράψετο, ψυχ!) δέ έαυτψ. Ίνδάλλετο γάρ (οδχ ώ; έχατδν τηθεν λόγου χάριν έπι^^εόντων εΙς συμ- 
μαχίαν, χα\ αϋ έτέρωθεν πλειόνων, ή χα\ τόσου• 
των. Ι) χα\ εΙς έλαττον ύποβιβαζομένων, βραχείς 
τινας έχείθεν &ποχρ(νων, τους λοιπούς έξηθέριζε. 
Κα\Ιίσαν οΟτως α6τφ οΐ Ιππόται οίοι άλαζονεύεσθαι, 
χατάτήνέν αύτοΤς φύσιν τριαχυσίων ανδρών έχαστος 
&ν τά χατά πόλεμον στήσεοθαι, ουδέν άπεοιχότες 
οΰδ* αύτο\ του Κομνηνού • δς μόνος έδόξαζε τήν το« 
σαότην βασιλείαν ταχύ χαταλήψεσθαι, βραχίι χατ* 
•Οτής παραχαλπάσας τδν Γππον, χα\ χαταχτήσε- 
σΟαι αυτήν χειρισάμενος, ώσε\ χα\ στρουθου φωλεόν* 
λόγψ μέν τψ Σιχελψ, δν χαΐ γνησίως αύθέντην 
οΓδαμεν, δπως), χαθά χα\ προεξεθέμε6α, Ι&μα τε Ιχφαίνεσθαί που, χα\ πάντας εύθυς τους "Ρωμαίων ;όφθαλμοΟς εΙς λΜυ ώς ήλιον έπιστρέφεσθαι, χα\ 
αΟτου μόνου γίνεσθαι. 

5δ. Τ6ΓΓ3 1.3ΐΐη3 8€η8ΐιη 6ηιίΙΐ6ΐ)αΙ ηιυΐΐίίικίίηβη) ]) νγ*. ΈξεΤρψεν οδν ή Αατίνη γί πλήθος ούτω Ι3ηΐ3πι ιηίΙΙΐυπ) ςυ£ υιίςυβ ηο8 16ΓΓ61)31. Υβηίιιηΐ 
οπ)η68 6 16ΓΓ3 ΙΙΙγΓίΟΓυπι, ςυχ ΐ6ΓΠ)1ηυδ 681 ιπιρ6- 
Γίί βοπ)3ηθΓυη) ιαά 8Ίηιιη) Α(ΐΓί3ΐί€υηι ; ρο8ΐ(]υ3ηι 
Ααΐ6η) 6ίΓ€υη)(ΐ6ϋί886ηι, ςυβκ ί1)ί 8ΐΐ3 68ΐ, ηΐ6ΐΓθρο- 
Πο), Ο^ΓΓλοΙιίιιιη, Γ3θίΙβ οοοιιρβηΐ 63η), ιιΐ ίΐ3 άί- 
€3Π) νοείβ 8οηο; δβουηιΐυη) ΑηϋΓοιιίουη), υΐ 3ΐϋ (1ί<- 
οηηΐ ιιΙ>)<ιυ6, ΐΓ3(1ίΙιιηι (816 6ηΙη) ίΐΐβ 803 6υΓ3ΐ)3(, 
ηβη 8)1)1, 86(1 3ΐϋ8 (Ιββίίηβηδ , ςπ» 86ΊΠ661 βχ 

ΐΙΙΟ Ι^ΤΤΛ Ηθ1)ΐ3η9Β ΟΟΐαί06Γυηΐ), Γ6ν6Γ3 3υΐ6ΐη 3ΐ) 

ίΠο )ρ80 ΐΓ3(ϋΐ3η). Εΐεηίπι ρ3υ1ο 3ΐι1β ηιίβδο 6ίν6 
Ηοη)3ηο , (}ΐΐ6η) ρυΙο1ΐ6Γ ΙβΙβΓ βιυίΐίβηβ (|υ38ί ΐΓί5ΐ6 
6ίΠυνίυαι 6οηΐΓ3 6οη8ΐ3ηΐ'π)οροΓ)ηι, ρΓΟ 1)ί8 16Π)- 
ρυήύαδ ιιΐ ϋϋυβ 65561 ςβηβΓ 56Γν3νϋΓ3ΐ, ίικϋΐ35 πολύ στρατιίς, άφ' ΙχανοΟ ήμΛς Ιχφοβουν. ΚαΙ 
γίνονται πάντες της Ιλλυριών ήπειρώτιδος, ή τερ- 
ματίίειτά 'Ρωμαίων εΙς τδν Άδρίαν χόλπον καΐ 
περισχόντες τήν των έχεϊσε μητρόπολιν, τδ Αυρρά- 
χιον, *πονητ\ άποχειροΰνται, χα\ ώς είπεϊν αύτο- 
βοεί' χατΑ μέν τδν *Ανδρόνιχον φάναι προδεδομένην 
ύπ' άλλων εΙς τδ πάν (οΟτω γαρ έχεϊνος έθεράπευε 
τά χατ' αύτδν, ούχ έαυτψ, άλλ' έτέροις επιγραφών, 
& έδυστύχει δι' αυτδν ή Τωμαί; γη), Ίζρ\ς δέ άλή- 
θειαν ύπ* αύτου έχείνου πρόδοτον. ΚαΙ γάρ τοι πρδ 
βραχέων χρόνου 'Ρωμανόν τίνα στείρα:, δν ό χαλδς 
"Ιστρος φαύλην άπόρ^οιαν έναπερευξάμενος, εΙς 
Κωναταντινοΰπολιν γαμβρδν έχείνψ έφυλάξατο έν II ' ΧΛ ΤΗ£88ΛίΟΝ10Α υΗΙΙΒ Α Ι.ΑΤΙΝΤ8 ΟΑΡΤΑ. 6£ 

ιβ?ς τ6««α«|»{ς» «ονς Ιν ιφ Δ\>^^χ(φ Αν6ουν««ς Α Ι>ΤΓΠΙ6Ι)Η ΟοκΜββ (ϋνΐΐΐιηιηι λΟίΦτβ ΐΏίΓΟββοβΓβ έμΑ()ανβ κλούτου Χψηίν^^ ύποΧος ΙχβΙνο^ πλούτων 
5ντ(Χ^ς τά τοιοήτα μή χ^ρβννύμβνος. ΚΑντβυθβν 
ή π^λι^ χαχνν6€Ϊ9α, χι\ μή ιτ4νυ ' γβνναίως άντι- 
οχοΰβα έάλω, χα\ μαλαχίάς Ιπαθεν έμκ^Μ^σμοΖς τ« 
χαΐ λοιιηΐς χαχοίς» ^ΐ€^σα φιλβΐ Ανβρίζεβθαι π^λκ- 
μο^, ου βτηφάμβνος, άλλα «ροβησόμβνος, χα\ &»- 
ατήσα>ν φ^βφΤ τους έφ«ξης. ΟΟτω £έ έ«λωχυ7α % 
τοιαύτη πόλις, Ιθράηη μέν $1ς κολΰ χα\ ήμΑ;, χα\ 
ββοι βλ Αλλοι τ6 βύικιχείρητον τοΟ έχ«1 δυιιτραγή- 
ρατος έμαθον * οΟς έλύπει χα\ ή τον άγαθου στρατ- 
τηγοΟ *ΐ€ϋάννου τοΟ ΒρανΑ χατάβχ89ΐς.*0ς ού πολύν 
κεριχβίμτνος στρατών, χα\ 5(;ως «Ις φυλαχήν του 
φρουρίου ΐΕαρα6υ76«Ις, φ^φ του βασιλέως *Αν^ 
€ρον(χου, μ1) χα\ προδότης ΙπιχληθεΧς, Λα\ «Ες Ι6£ΐ1, βίβυΐ^ΙΙβ ρΓχάΙνββ ηβο »>ΐΙ&4α8 1 Μικίβ ί^^ΙΐυΓ. 
φίνιΐΜ εοΓΓυρίβ^ ιηοΙΙίΐβΓ ΓββίΗίι Ιιο•ιί5υ$ 61 $ίΰ ο» 
ρΐ» ηίββΓΟ ρ«η» β8ΐ ίιΐ€6η<1ίΕ €«ΐβΓΜ|οβ ιη»1» (|ΐι;< 
Μίαιη €θΐιι]ι»ιιιοΓ» ηοΑ οοη»ΐίΙιιΐυηΜη, ββύ ργοομ- 
ιαΓοηι ΐβητοΓβςυβ »α<ΐΜ€$ ρΓ0$ΐΓ8ΐυηιαι. €&ρΐ& βίο 
ΙβΙ» άνίΙ&β, ηθ8 ςαοςοβ ΓΑΐη» βιιί Γβρίβνίΐ , οιιι- 
Μβςυβ λΐϋ ςιιΐ βχίιηιιι ίβΠοβιη €&1αηιίιβΐί8 €^ιΐ8 
άΜΙΐοβΓυηΐ, ιΙοΙηβΓυηΙ ϋο ίηβΙ^οίβ <1υ€ί8 4θ2ΐηηί8 
Βγαπ» ε8ρ(ίνί(«ΐβ. Ηίο ηοο ιηαΐΐο βχβΓο'Ια οίΓοαιη* 
4»ΐιΐ8 «ο ΐΑΐαβη βΓΟθοι ΐαβή ]υ88υ8» ΙιιηοΓβ ίσιροΓλ- 
ΙοΗ8 ΑηάΓοηίοΙ, ηβ ρΓθ<1ίΙοΓ τΓο(αΓ 6( υ1)ί Ιη 
ηιβηα» ίΙΚυβ ίηοΙ(ϋ886ΐ, β τίΐΑ (οΙΙβΓβΐυΓ, ροβΐ 
6ΐρα($ο&υιιη άτΐΐλίβιη ίΐι δίοΗίΑοι €8ρΐίνυ8 άυοίαβ 

68ΐ• έχκίνφ πεσών, Απαχθείη του ζ(ν, παρήχθη τ^ της π^ως &λώβ«ι •!ς Ζιχ8λ(αν αίχμλ- χειρός 
λωτός. 

ν^• Κα\ έξεφόβει μίν οΰτω τοΙς πέριξ μέχρι χαΐ 
Ι; ί>*σσαλον£χην τ6 ούτω ταχύ της άλώαεω; εκεί- 
νης» χαΐ δτι, καθά τις Αν εΓποι, τ6 τάχος του χα- 
ζού ένβειχνύ μένος, θατέρ<{>μέν τοΐν ποδο7ν Ιχαστος 
τ Ιν πολεμίων Ιπέβη της Ιλλυριών γης, θατέρψ βέ 
χατ^νεπήδηοδ της έχυρωτάτης εκείνης πόλεως. Ότι 
δΙχα\τ4έχε?0εν ΙωςχαΙ ές τήν καθ" ήμΑς Μαχε- 
δονιχήν ούβλν αύτοΤς όβου προ^έατη αχώλον εΙς έμπό- 
5ιον, Αλλ^έ τούτο τΑς απάντων ψυχάς έτοίμους έατησβ, 
των χατ* αύτάς άπαλλάττεσθαι αωμάτων, οΤς Ιτα- 
ράχθηααν. Ούχ Ιατκγάρ δπου αυνήντ&τό τι δεΖμα 
Ιχείνοις, αύ μέγα, ού μιχρ6ν, οΰ μέαον * άλλ* ώς δι4^ 
λείων πα^ων ποταμός πλήθων, έκ«ΐνος ό πεζ6ς χατ- 
έ^^ στρατός» 2ως ήμίν συνέμκξεν Α^χυλτος. Ό δέ Β 54. 5ίο τΐοίηΐ ροριιΗ ηβςοβ λά Τΐιββ^αΐοηίϋλπι 
ρβΓΐ€ΓΓ658ηΙυΓ β( Ι0ΐη ΰβΙβΗ 6ΐρυ(|[η8ΐίοηο ϋίνΙίΑΐί» 
€1 ςυοϋ, υ( (ΚχβΓίΙ ΑΐιςυΙβ» 0βΐ6Γίΐ8ΐ8 ηυηΐϋ ΐΓαιϋιΙ^ 
υηο ςυΐβςαβ 5θ8Κίαπι ρ6<1β ΐβΓΓΒΐη ΙΙΙγΓίοοΓυπι πιυα- 
8ϋ, 8ΐΐ6Γ0 ιη ίβίαιη ιηυηίΐΐΒβίιη&πι οίνίΐλίβηι ΙγγοιΙ. 
Οαθ(] νβΓΟ 9ΐ5 ϋΙο ΙβιηροΓβ υβςυβ &(1 Ι1α£6<1οηί2ΐη 
ηο8ΐΓ8ΐη ηοΠιιπα ρ6(1ϊΙ>υ8 ίΠοΓαιη ίιηρ6<1!ιη6ηΐυίη 
Ιη νΪΕ Γυβπΐ, 86<1 ί11υ(ί ίΐηΐιηα» ουπεΙΟΓυιη ρ8Γ2(ΐ8 
ΓϋϋβΓΪΐ» 3(1 (ΐ68«Γ6η()υιη οορριιβ (|ΐιθ(1 ίρ8ίΐ8 (ηΓΐ)2• 
ν6Γ3ΐ. Νοη 6ηιιη ββΐ <ηΐΓ ΙίιηοΓ ί1Π8 0€ΰΐΐΓΓ6Γ6ΐ αοΐ 
ιη8[;ηυ•» &οΙ ριΐΓτυλ , 8υΙ οιοάιΟΰΓΐβ. δ«<1 αΙ ΑονΙυ» 

0»ΐηρθ8 ρΙβΙΙΟβ ρ6Ι'8];Γ»η8, ΙΙα €Χ6ΓΰίΙΐΙ8 ΙΙΙβ <Ϊ6ΐ8Κ>«- 

Κ»ΐυΓ (Ιοη6€ ηο1»Ί8 ηιί8€6Γβ(υΓ Ιηοοίηιηιβ. ϋ88$ί8 

νβΓΟ» ρΐΌ 8091 ρ9ΐΓΐ6» 8^0«νΙ{ΑΐΜΐ υΐ ρ8Γΐΐαρ8Γ6ΐ 

γε ναυτ£χ6ς τήν οίκείαντραπόμενος, Ιπλεε ουνελευ^ η ορροτίνηο Ιθΐηροκ αβ οοηβυηηιΐίΓΟΙ ηοΒίηιη ηΐΑ• σ6μ£Λς &ν χαιρφ μερίταις» χα^ χορν^ι^ώοων ήμίν 
εις μέγα τ6 χαχόν• ΚαΙ ύακέρηαε του πεζοΰ ημέρας 
τινάς, αίς Ινδβιξιν» «Ιμαι, τινά της τβ καθ* ήμΑς 
ούθενείας, της τ< κατ" αύτοΰς ίαχύος * ταύτης μέν» 
ώς» Μκερ δμου έπήλβον Ι^μίν» ούχ Αν ουδέ γουν μίαν 
ήμέραν Αντέαχομεν - εκείνης δέ» δτι χα\ μόνον τλ 
πεζλν τοΟ στρατοΟ ιηριχαθήμενον &χον-;βς» οΟτως 
άρετώντβς ήμβν τφ φαύλφ στρατηγφ, ώς μηδέ μίαν 
Ιχδρομήν τίνα χατ* αύτ^ γενέαθαι στρατιωτικών» 
άλλΑ φυλάττ8σ8αι τφ ^γΐ τους έχείνου εΙς Α^ 
νονμιον Απρονόμβυτον» χαΐ οΤον μή παθ<1ν χολό• 
βωβιν. 

νβ'. Κα\ ό μέν πεζός λαός «εριεχΑΟισε καθ* ΰραν 
Αρίστου τήν καθ* ήμΑς πόλιν» Αύγουστου μηνός Αγο^ Ιΐη&ηι ΓαίηλίΑ* ΤβΓΓββίΓβιη βχβΓοΙίυαι Ιήϋυβ <ϋ4»Ι)υ8 
8€€αϋι β»1 8(1 οβΐ6θ<ΐ6η<Ιιιιη» βχίβΐίαιο. οο4>ί8 8ΐίςυ&(1 
ΑβΙ)ΠίΐΑΐ{8 8υ», αίςυβ βΐίςυίιΐ ίοιίΐίικίίηΐβ ηθ8ΐΠΒ 
λΑνβηη» €08 ; Ιιιι]υ8 <}υΙ<1θπι, €αιιι» ΐ|ϋ8η(1ο ιιΐ οο8 
ν6η€Γαιιΐ, ηβ αη» ςπίίΐβπι <ϋ• ΓβΒίΙιβΗηιαβ ; ΠΓιυι 
νβΓΟ» οαπι υηυιη Ιΐηίαιη Ιΐ8Κ>βηΐ6β βχβΓοίΐυιη ρβ• 
Αε8ΐΓ6ΐη, ΙΙα ίοηηί(ΐ8Γ6ΐηοΓ 8υ6 ί|[ΐΐ8το ϋαοβ»•ιιΐ 
υΙΐ€ΤίθΓί 6χευΓ8ίοπβ ηοη οριΐ3 Γυ^ήι» β€(Ι ιι( Ι^ηΐυιιι 
€υ8ΐ04ΐίΓ6ηΐυΓ χ^ Γβΐ ΠΙίυβ ίη Ιηΐ«|[Γ8ΐη ρΓίΒΐΙαιιι» 
1160 βιιβοΓΓοίυτ Ιΐ1ΐ8 «ϋΐΒΐίο. 55. ΡορΟΐΟβ ΑυΙβίη Ρ6<Ι68ΙΓΙ9 0ΐ)8ί<ΙβΚΜΙΙ ΙΐΟΓϋ 

ρΓ8ΐι<]Η «γΙμιο ηοβίΓΑϋΐ, ιηβη$ΐ8 Αυ^υβίι βοχίο τος {χτην ήμέραν» καθ* ήν ή ένδοξος χοίμησις της |) ιΐίβ, ςυο (}οΓηιίΙίο ρυηββίοιββ ΟβΙ Μ8ΐπ8 €6ΐβΙ>Γ8ΐΗΓ• πανάγνου Θεομήτορος μνημονεύεται. Κα\ τότε δΙ^ 
ούχέτι φευχτΑ ξν ήμΙν * Αλλ*οΙ Αγχινούατεροιπροεω• 
ρωντο» οΙα πείαονται» όπου γε ο&χουν ολίγοι χα\ 
πρό τούτων συνεώρων τό μέλλον, πολλαχόΟεν αυτό 
τεκμαιρόμενοι. Έμεΐς γοΰν φθΑσαντες τ4]ν των 
πολεμίων ίφοδον» τους Οσοι μεθ* ημών της Κων- 
σταντινουπόλεως ήσαν τέκνα, έξεστείλαμενείς τους 
εαυτών» ού μόνον όδοιπόριον Ινδαψιλευσάμενοι, ΑλλΑ• 
τι χα\ των 4ς χάρ^ν ^θυτέρας γνώμης» ώς αύ:ολ 
ΟανΑτφ Απολούμενρι. Και των έν Ηίσσαλονίχη δέ 
τινας» οΓς οδδέν )^ν έργου» Αλλ* ή μόνον φόβος βου- 
λών α1τήσα#τας, ούκ έκρυψάμεΟα» δ δειλι^ν ήμίν ΝίΙιιΙ Ιιιιιο 6Γ8Ι ηοϋίβ ίυ;(€ηάυιη; 8β4ΐ ρΓυϋβιιΐΙΟΓββ 
ρπ»νί<ΐ6ΐ>8ηΙ ςυ» ρΕβευΗ 6886ηΐ» ιιΙ)! ρΑυοι οΐίΐιη 
ρτ8βν{<ΐ6ηιιιΐ ςυο<1 6Γ3( ίυ υρυπι, Πΐυά υΚ)ΐ€αιι |ΐΐ6 
Ι68ϋ(}€8η1β8. Νθ8 ΐςίΙιΐΓ 3(1ν6η1υιη Ιιοιίΐίαιη ρΓχνο- 
ηΐ€ηΐ68» ςυοίςιιοί βΓαηΐ ηοΙ>ί8€ΐιηι οχ €οη8ΐ8ηΐ}- 
ηοροΐί Γ0ΐηί8ΐιηυ8 ρυβΓ08 8(1 $υθ8, ηοη Ι8ηΐιιιη 
η€€085ίΐ8ΐί ίιΙηοΗβ ρΓονΜβη(β8, 80<Ι οΐί»ιη »1ί.,α ά 

Ιΐ81ΐίβ9 |[Τ8νίυΓί8 8608(18 ^Γ8ΐί8, ςυ38ΐ ΙΒΟΓίΟΐη 

ορροΐιίαΓί. Ουοδ^&ιη νοΓο βχ Τΐΐ68&8ΐ(>ηί€6η8ί5υ8 
(|ΐιίΐΗΐ8 ηϋιΊΙ οροπΒ 0Τ81 βοά Ι^ηΙαπα (Ιιιιογ, οοιη 
8ί1ίιιιη ροΐοηΐββ ηοη οοΐβνίπιυβ ς«ιθ(1 Ιΐαιοηιίοιη 
&€0Ϊ4ΐύΓ8ΐ ηο1)ί8;^οο8ςιιο Ιιοη^ίΐί 8αιιια8 Α(1 θ8νοιι- 63 ΕϋδΤΑΤΗΙΤ ΪΗ8δδΑΙΟΝίΟΕΝδ18 ΜΚΤΚΟΡΟΙΙΤΑ 64 ΰΟΓ Ι ηΐί 11)011) 8ρι*€ΐ2ΐιι&. Ι)υοΙ)ΐ]8 (ΙΦΐίηβΙ^νιηιΐΓ, αΐ 
νίιηΐιΐΓ. Ν<;ϋ €1111» ϋΒΧ ορυΓαιιι ιΜίΐ υΐ ΒΐιΝίΐΓβΙ ηο$ 
ο1> ο«ιι$αηι ςβλίη βυΐυ» βΑρίβι»» ιηιβϋί^Γβ ροίβΗΐ 
ιυϊ άϋΐυιιι β&Ι. Ρορυΐοβ ν6ΐΌ Οβί Ιαηο ββ (Ιβ- 
ΓοΓΐ€ΐυηι Γυίβββ ^(«βιιβ, 81 βο9 ςυοςυβ Γα^βινιηυ^, 
ηοΐιίβ ηιιί 89ΐΙιιΐβιη ρτορΓίαιη ςιιββΙοΓΜηυβ ΰΙ&ικΙ»* 
131 ]«ιιυ8$. 11x0 ΟΗίοΊϋΜ ιτίδίϋίΙίΑ βΓ&ηΐ• Οη» 
νβΓΟ Ι«ιη€ νο1«1»2ΐ 06«8, 8ΐί& βπιηΐ; υηοηι ςυιάβιη, 
1108 ο&8ΐΊ|$8Γ6, ριο ίΙΓίΒ ςαϋ>ιΐ8 1108 βιιιη ΐ9ί86Γλΐηιι§ ; 
86ουη<1υιη νότο, ρΓο αιηοΓο βοο ίη Αη(1ιχ>αΊ€Ί η&- 
ΙΗ13 ΐΓ&ββΓβ. ΕτίϋυΗβ βηΐιη Γυ:1, •ί βΙίςυβιΐιΓίδρβΓ 
υΙίΓΑ υτΐι^πι ρτοοβκβίββοιηυβ, ρβΓϋβββιηαβ» 86(1 Γ»χ 

ίΓ« €3118 ίΐ) 1ί08 6ίΙΐΙ§α ίθ{88βΙ. 81 νβΓΟ ΙΘΓίΜΙΠΙ 

€0ΐΐ8ίΐ:υη) ββδβΐ Οβί, υΐ ιιο8 ΓβιηαηβιιΙεβ λ<ΐ6ί>8βι»ιΐ8 λάχΟησαν. ΚαΙ ήν μέν τ& πρβγμα Ηβι\ ήμΤν Ιφετ^ν, 
^Γα ΙθιλοψυχοοΦίν - Ιικαχέθ^ιμεν 61 €υο7ν Ινεχεν, 
ώς βοχϊΤν. ΟΟ'Τ^γάρ 6 στρατηγός προβθυμήΟη σω• 
θήναι ήμ^ς βι' αΐτίαν, ήν ώ; θυμοσόφφ έκβίνφ ε{- 
^ναι μόνφ χεχάρισίβι • 6 λα6< βΐ ίου βεοΟ ό έν- 
ταυθα μή &ν ύπολιπέαθαι ε{πών, εΕ χα\ ήμεΓ( έχ• 
βράμωμεν φυγαδ(αι, €χλει«εν ήμ?ν οδτω τάς ΐΐύΐσζ 
νου οωΟήναι βούλε^αι. Κ«\ ^οΰτο μέν τ6 φαιν^• 
μενον» *Α δλ 6 θελς ενταύθα Ι^θελεν, ίτερα ήν * Ιν 
τ^ παίδευσε IV ήμΑ;» άνθ* &ν αΰτφ ιτροσεχρούομεν * 
δεύτερον δέ τ6 φιλανβρωκεύσασθαι, εΙς τ&ς τοίΐ 
*Ανδρον{χου χείρας βαλεΤν ή μ Ας. Έφάνη γάρ, ώς, 
εΓγε τής πόλεως ταΰτης εΙς δνον βραχύ τι προεπο• 
δίσαμεν, ούχ &ν έζήααμεν, Αλλ* ό «1)ς ύργής αύτου Αίικίΐίο ΓΓϋΙι-ίϋι» ηοβίπβ ςυί βαΙνΑΐΊ ΓατβηΙ, αΙ ςυί ^ τρυγίας ένα^ηρεύχΟη &ν εΙς ήμΑ«. ΕΙ δέ τι χα\ λ ϋβο 8υηΙ ρΓθΙ)αΙί, ϋίϋίεβΓυηΐ• ΑΙ ηοη ίάβιη ΓυίΙ 
ά& ΐ)θΙ>ί8 οαια Γ6ΐηαη€Γ6ΐηυ8 (Ιιιω ςυχύλΐη ηατββ 
|}08Γι1β$ 1.3ΐΊΐ)3β ΙιοδΙΊΙίΐΟΓ &ϋ ηθ8 βχ Βγζ^ηΐίο 
80€β(1βΓ€ηΐ Α<1νβΓ8η8 Λο'ίΓοηίουιη €0η8ρίΓ3ηΐ68 ; ηο8 
9υΐ6ΐη ιιι&η6ΐ)ΑΠΐυ8. δού Ιιχο 8^ΚΓ6β8ίο 8ΐΐ|^υΓΊιιιιι 
ςιιοϋ(ΐ8πι ΓυίΙ βΟΓυιη ςυ» 1ι8ΐίηί ίηουΓβΒπϋο \α 
1)08 €001 800 εςυίΐηΐυ ΓαοΙηγΊ 688€ηΙ; ηοο ηιοΐίοιη 
αιιΐοοι ΙίωΟΓθΐο Ίη]ί€ί6ΐ)&ΐ; ςοχ 3οΐβπι,ρΓθΙι (ΙοΙογΙ 
ηοπο ηοΙ>ίβ 3€€ί(ΐ6ΐ-οη( ηιί8€ΓΓΐηΐ8 κοοί. τρίτον Ιίν βεου ενταύθα σχέμμα, τ6 ήμ£ς παραμεί* 
^αγτας πρ6ς Αγαθού τίνος Αποβήνα; τοΙς πβρισεσω- 
αμένοις ΑδελφοΤς, έδιδάχθηααν οΙ περιπειράμενοι 
«υν θεφ. Κα\ ξν ήμΤν τουτ\ τ6 παρΑμονον ού χατ* 
έχεΤνο τδ παλαιότερον, δτε νήες μλν ΑποατατιχαΧ 
Αατινιχαί τινβς (φ* ήμΑς έχ ΒυζΑντου Αρχέχαχοι 
έπλωΐναντο, χατΑ του Άνδρονίχου χα\ αύτα\ συμπε- 
ΤΕνευχυΐαι, ήμεΙς δέ παρεμένομεν. *Αλλ* έκεΐνο μέν 
χα\ προβάν (νέφαινε των Αρτι δοχψ^ίζουσαν « οΙα οΐ ΑαχΓνοι έπαγων(σονται, ήμων χαθιππ472^α& ' χα\ φ^βογ βΤχεν οΟ πολύν•* τΑ βΐ νΟν* οΓμοι, ύ^ς ^?ν 
Απέβιινεν, υπ^ρλίαν χα\ εναγώνια χα\ φοβερΑ. 

56. Αι Ιηβ€ ηιία»! €θΓΓβο(Ιο β€ήρΐ3 8θηΐ. €ΙτΙΙα- νς-'. ΆλλΑ ταντα μίν ώς &ν παρεχδρομ^ τινι 
Ιβιο υΐ ίη βιηρΐ6χί1>08 ΙθοφΙμΙ €ΐ|Ηΐΐυιιι βΐ ηβινίαιη λόγο» γβγρΑφαται• Τήνδέ πόλιν «υνεϊχεν ώς οίον 
«χ€Γ€)Ιοβ• Τοηβ ιΐυοίβ ίιηρ6Γί(ί« ητβΐιΐ» ίαίΐ, ςθ3Β £ &ν ΑγχΑλαις δ τε χαθ* ίππους, δ τ8 χατΑ τΑς νηας 
1.1ΙΙΙ ΒΠΐβ» άΜίί ηοη ογαι, οΐ ίη ΙΐΓθνί (16ΠΙ0Π8ΙΓ3•« ατρατός. Κ«1 ή του στρατηγού Αβελτηρία ίνταυθα 1}Ί)η»8. ΡΗηΝίοι βηίπι, οοηι 1ιθ8ΐ68 ηοη Ιοη£6 8ΐ)€8- 
«βηΐ, ςηο8^Μηςο6 αιίΐίΐοβ νίπΙΙιβΓ 8||βΓβ ]ΰ88ΐ88βΐ 

<<Ιθ1 εηίΟΙ ρβΗίΟβ <1θΠ»ί€Β(ϋ)« 6Χ€0ΓΓβΓθηΙ« 80 

υηοηι ςυβιηΑιίΑ οοπιρΓβΙιβικΙοΓοηΐ. Ουβπι ρυΙΰΚιΗβ 
νβ8ΐΙΙιΐ)8 πιιΙίΐ4ΐη5ο8 Ιηάοίοιη» ηοη ίΐϋοβ (οχίΐί• 
€ηΊιη βηΐ) 80(1 βαοιοοι* ίη ΙπυηιρΙιο ροΓ οιβιϋηΒΐ 
«ίνίΐιίθηι (ΙοχβΓοηΐ ςυβδΐ^ιοβ ςο€ΐη(Ι&ηι νίΓοηι ίη^ 
Λί^η&Λ Ιηιι<ΙίΚ>η8 οχίοίοτοοί. δίλΐέιη €ρίβ4οΐ8 λ 
ρηι;ΐ64ΐθ€ΐ <1υοο «(Ι ΙιηροΓίιΐοΓβιη ηιϋΙΙΐΟΓ, ηθ8 Ι)βϋθ 
ΐΝί1Π^βΓ8π 8(ΒΓΐη3ΐιιί1)η8. ϋίο 86(^η<ΐ8 8ΐ) Ιΐ8€ 4ϋ« 
8ΐϋ ηιίΙΐυηίοΓ αο οϋρίοηΐ ηοη Ηοηιίηβιη &ο<Ι <Ιηο 
ΐ)ΐί5€Γ3 ]οη)6ΐιΐ3 6ΐ δίπιοΐΑΟΓΟπ) ηιϋΐΐίβ 03ρίΙί8. ΟοΙ μΑλιβτα διεφοίνετο, μηδέ τΑ πρώην Αδηλος οΟαα• 
ώς ή αυγγραφή Ιν όλιγίβτφ διαδείξεται. ΤΑ πρώτα 
(Ι^ν γφρ» των πολεμίων οΟ μαχρΑν δντων, βιασΑ^ 
μενο( τιν•ς των στρατιωτών Ανδρίσασθαι (δ γΑρτοι 
στρατηγός δεινός ^ν χοιμΑσθαι), Αφώρμησαν, χα\ 
σονέσχον Ινα τινΑ* δν χαΐ λαμπρώς περιδύσαντες 
<Α στρατ(ωτ^xΑ^ ού» έχ τών εκείνου (ψιλός γΑρ ήν), 
Αλλ* έχ τών παρ* αύτοίς, έπόμπευόν τ8 διΑ μέσης 
«ης πόλεως, χα\ ώς μέγαν τινΑ έλόντες έχΰδαινον. 
Κα\ γραφή ευθύς του χαΐ στρατηγο9 χα\ δουχό; εΙς 
τόν βασιλέα, ώς ευτυχώς ήμΥν τΑ εΙς μάχην φέ•-^ 
ρεται. Έμέρςι μετΑ ταυτην δευτέρα χαΐ μετε{έτ«• €ηΐα) 1)300 Ι)3ϋθ€Γ3ΐ 3οΓυ£[6Γ8ΐ, οΙ)]6θ€Γ3ΐςυο ςο38ί ροι στέλλονται, χα\ αίροΰσςν ούχέτι ούδ* Ανθρωιτον, ίη ρΓβΐίηπι ρ6Γ8β()4ΐ6ηιΐ5υ8. δΐ3ΐΐπι ίΙΟΓΟίη ΙίίοοιρΙιί 
ίη οίνίΐιιο, ]οη)6ηΐ84|υθ 03ρ1α οοηβί<ΐ6Γ3ΐ>ΑηΐηΓ ςο384 
ηΙί<ιαΐ(1 ηια|;ηαηι ({αοά ηρίαπ) ίοίδίοΐ. Υοτώλ-λ ^9^ 
ριΐίβ 6οροΓ ΐΜ8ΐβι 4υθ4|θβ οϋΓθοηιί6Γ€53ΐαί (|υ&8ί 
$ρο1ίοιη ία2»ί{0€. ((οΓοηι 6ρί8ΐοΐ8 ληροήΐί <Ιαοί• ζά 
ίιηροΓΑΐΟΓΟΠι (Ιο 1>οηο €Χίΐα ϋοΐϋ. Ιηϋο ίπιΐί 1ΐ08ΐβ8 
Ι|αί ίΙ>ί 6Γ3ηΙ ο( 0Γ&ΐΝθη68ΐ)Γ6νί ΒΐΙνοΙαγβηΐΗΐ »(1 ηοβ 
(ίΐΜίοα βηίοι (Ιί&ίοΙοΓοηΙ, €ΐ3886ΐη δί^ηοη) (ΙαΙογαοι 
€&8ρο€ΐ3ΐηΐβ8), οίνίΐ3ΐ6Π)ςο6 8 ηΐ3||;ηίβ ]8ηυί8 οοοί• 

ύβΟΐΑΐΐΙ)08 08<|υθ 8(1 101301 ΜΓΟβίη 8θΙ)ίΐΟ ϋΟΓΓΟΙ* 

^4:ΐΓθοηΐ4ΐϋ(ΐ€Γοηΐ. 11>ί ΙιΙβχοοΓβίο ϋυοΓοοι οςοϋοιη 
Ι^ΑΐίηοΓΟΟ) 6 £6ηΐο ΡΓ6ΐ>6ηΐζοηοη) , ςο» ηΐ3χηη8 

»ΙΗΐ30ΐΑ ΟΧβΓΟΐΐυί δίοοΙΟ 34ϋλ«Γ6ΐ>3ΐ» ρ1θΓίθΟΙ<|00 

^χ η<ΐ8ΐπ8; 8θί1ίοβΙ άοοοη οι 3η)ρΠο3. ΜοΗαβ ΑλλΑ δύο ΙππΑρια δυστυχή, χα\ σχίασμα στρατιώ- 
του χεφαλής. Ό γΑρ τοντοέχων διεχπέφΐυγε, προ• 
ηχΑμενος οίον εΙς λύτρον αύτδτοίς Ιπιδιώχουσιν• 
ΚαΙ αύτίχα θρίαμβοι πΑλιν έν τ{ πόλει * Να\ τΑ 
αΙχμΑλωτα Ιππαρ^δια περιεβλέπ&ντο, οία μέγαν δν, 
δτι περ αύτΑ είλον. Κα\ τύ σχιΑδιον έπ\ σημαίας 
{ρετο» χαθΑ τι χορυψαΐον σχύλευμα. Κα\ γρΑμμα 
πάλιν του δυσαριστέως περ\ τόν βασιλέα, ώς εύτυ** 
χούμεν τΑ χατΑ πόλεμον. Ός δέ έχείθεν Ιρεθισθέν^ 
τες οΐ χατΑ γήν πολέμιοι, χαθά χαί τίνες σφήχες, 
ταχύ χαθ' ημών έπτερύξαντο (τΑ γΑρ πρδ τούτων 
ΑνεβΑλ).οντο, χαραδοχοΰντες τό ναυτιχόν χατά χι 
σύνθημα), χαΐ τήν πόλινέχ των δυσμόθ*εν μεγάλων 
πυλών Ιως χα\ ές δλςν τίιν Αχρό;.ολιν ^χηρυχτε\ 65 ΒΕ ΤΗΕ8δΛΐΟΝΐεΑ ϋΠΒΕ Α ΙΑΤΙΝΙ8 ΟΑΡΤΑ. Μ 

Ι7ΐ€ραμόντ6ς ίχοχλώσαντο, γ(νβταΕτις ΙχεΙ έχβρομή Α ςπί^ειη εβκΐίΐ; ηιϋίΐββ τβΓΟ Ι.ΑΐίιιΙ ΐΓβρΜΙ ΓιίξΙιιηΙ. δυο μέν Αατ(νων Ιππέων έχ του των ϋρδβεντζούνων 
Ιθνους, δ 5ή πολ\> χβ\ τεΟα^^^τ,μένον τφ Σιχβλιχφ 
ηρατφ παρείτζετο^ πλειόνων 8έ Ιχ των ήμββαπών* 
υπέρ τον; δέχα γάρ. Κα\ πίτκτει μέν ουδείς* εναγώ- 
νιο* δέ ο( ΑατΙνοκ διεχφεύγουσι τ6 πενεΤν. Κα\ νά>(ν 
αναφορά εΙς τ^^ν (Ιαβιλέα τρίτη, ώς τ|) βασιλιχ) 
εύχ^ τε χαι\ εύτυχίςι νενιχήχαμεν χα\ τ6ν πρώτον 
ΐΐόλεμον, ούχ οίδα τίνων περιγεν<$μενοι. ΚαΙ ήθελε 
μέν 6 στρατηγός τά; τρεΙς ταύτας «ύτον νίχας έν\ 
Ιπιστολίφ τ^ριλαβεΤν, ψ^ίΜ δαπάνης χα\ δρομ^* 
χων ίππων. Έγχραγής γάρ 9|ν χειρών 4λη9ώς δ 
Ανθρωπο^• *Α>λά προεχαλείτο τ^ν Καλ)^ν^xον εΙς 
τδ δα«ανηβαι τδ ΙΟέλειν χατ4 τοδ βαοιλίως γελ^Ιν» 
Και ήγεν αύτφ πρ^ Ανάγχης τδ πρ^ίγμα• 'ΕΐιεΙ* ΙΐβΓαιη Ιβηίυβ ηιιηΐίυ8, «ιυαβί ρΓβοΙϋυβ ίιηρβΓ&ΙοπΗ 
ηο8ΐΓ3(|υβ 1)οη& ίοΠϋη* νίοιβββιηαβ €( βχ Ιιοο 
ρηιηο 1)β1Ιο βυροΓ^Γα^β βνλβί&δθηιυβ.ΥοΙυίι ςυοηηβ 
4υχ ΙΓ68 1)33 Ιρβίυβ νί€ΐθΓΐ&8 ίπ αηο βΟΓίρίο οοηΰΐη* 
ιΐ6Γ6, υι Ίιηρβηδίδ βχ βςιιίβ ΓσΓ8θηΙ)ΐΐ3 ρ^ΓΰβΓβΐ• 
Εγ31 οηίπι ν6Γ6 ιη^ηυ ΰοηΐίηβηβ, 8οά Ηοηα1>8ΐπΓ 
€ιιΙ)ίηΊοϋΐη υΙ Ιΐ88 ίιιιρβη898 ΓαοβΓβ νβϋβΐ, ςιιθ(1 
Γίβυί ίυΐΐ ΙιηρβΓβίΟΓί. δίο ηβοβββ^Ηο Ηυίο αΐιηχίΐ 
ηβκοΜϋπι• 1Ι16 βηΐηι 0()6πι1 Ιιυηο βί€υ( βΐ 09ΐβτο& 
Ια (μιίΙ)Η8 βΙιιοβΚΜΐ %^ηνι»; Ιρββπ**^ «κΙΗιιη ίη Ιρ8ΐιιιι 
οοιίΤθΗίΙ πΑοόο ΓβΓίββ βίιηίΐί• ΒίαίΐαΐΜΐΙ (ίιηβη μ 
^ιιβΐίι1ΐ42 ΐ!β ςυίδ 9ά Ιρβυηι »4νοΙ«Γ6ΐ Μ^ι^ΑίοροΙι 
0€ΐιΙθ8 βτυΐυπ». Νοαυμ(ΐιι»ιη (ΙΊχίΐ ηβΐιιιιι «β «8»φ 
» Ιβΐί ιιιΜΓβ» ΐΜαηι ΙιοιιΟΓΟηι βχββΟΓαΙαβ, 8ί Οοη^ νός τΕ γάρ εμίσει τούτον, χαβά χα\ το^»ς λοιπο&<» ^ βίαηΐίηοροΐίηι Γβν^ΓΐβκιΙΐΗΐι «βββΐ ; 1ιΐΗα6ΐιιΙ« 9» 
δτοις τδ γένος ίλαμπε • χα\ «ύτδς δέ άντέατρεφ^ τδ &1ί• η«ΙΙ« νίλ Ιιι(;γο(ΙΙ βΙ ηιίηΐΜ ιμΙμ) ιιι•Α]θΓί ρι*»^ 
μΙβος«ρ6ςα6τδν ο6 μαχράι;^ «βοΰ ανάλογων. Ός γ• ίοΓΓβ« Ιπιο >κ1 ιηοηβω ΙρβΑΐη ραηΐιιη ««ββ; <|ιμμΙ 
«αΐ άννφθέγγεγο δεδιένακ χαΑβχάατην» μήιροτέ τις ί»8 ηοη 6ΓαΙ. 

αύτφ δχ Μεγαλοπέλεως έπιητασΟεΙη, έξορύξων τους δφθαλμούς. Και Ι80ν8 χα\ τοιΑαδ• Ιφη φ&να» 
μητρδς, χαχολογήαας θυμφ τ^ τιμίαν Ι»ε<νην, δάν •1; Κωνβταντινούηολιν άναστραφεΐη. 'Οββν καν 
δίεδήλοο* ώς άλλην τινά τραπέσθαι αίρήοεται^ χα\ μείζονος χαχοΟ άνδολέ^Οαι τι βραχύτερον, χ«\ 
τοό ζ||ν δξ οφθαλμών προθέυθ», δ άν τ%ς <(ποι, χαχ^. 

νζ". Ούχουν χα\ μεθώδευε τδ τοιούτον. Κα\ ο6 57. Η3Β€ ΊβΙΙυΓ βίο (1ίπ||;6ΐ>8(. Νβΰ Αηίιηί 8οΠίΰΐΐιΐ8 

βαθεί^ ψνχϋ μερίμνων τά χατά πόλιν, άνέπειθε τδν €ΐπ:ΐ βλ ςυ« ογΚ)!* ογ&οΙ, ΟλΙΙίάίΐΒίο ηαχΊιηβι *Ανδρ6νιχον εϋ μάλα τεχνιχώς, ώς εΟ £χουσι τά χαθ* 
ημάς, χα\ ώς περιπεποίηται ή πόλις Αριστα« χα\ 
ουδέν αυτή των δεόντων ένδεΓ, οϋ πύργων ασφάλεια» 
ου πετροβόλοι μηχ2να\, ού τειχών έπιποίηβις, ού 
περιτεκχΕαματος έρυμνδτης^ού πλήθος χα\ χάλλος ΑηθΓΟοίοο ρ6Γ8α24ΐβΙ»Ι οηιηίΑ βθ 1>6ηβ 1ι8|>6Γ6 «ρυιΐ 
Β08, ηίηϋΐϋίΐ ι^βΓβ οίνΊι^ΐβιηί ηίΙιΙΙ (ΐ6β&$ο ίΐΐί» 
066 ΙαΓΗυιη 8β€ΐΐΓΊΐ2ΐβιη, ηβο ΙκιΙίβΙββ, ηβο ααιίΓΟΓυιιι 
ριηη&ουΐα, Οθο οΐΓΰυιΐυΒ ιηαηίιηθηΐι, ηβο ουΓΓυυιη 
ηιυΐϋΐυίΐίηθίη δΐιΐ ρυΙεΙίΓΐΐυ^Ιίιιβιη, ηβο Ι^ιηϋβαι αρμάτων, ούχ άλλο υύδέν * ψευδή μέν γράφων πρδς £ Γβιη υΐίαιη. Μβηΐ1ϋΙ)3ΐιΐΓ ςυίϋβηι άβ Γβϋπβ ςυβκ 8(1 τδ έαυτψ μένφ συνοΐσον χα\ άνεξέλεγχτα, δτι μηδέ 
ξν τις δ εΓτε β!δως, άπερ Ιγραφεν, είτε λαλών, είτε 
λαλεΐν τολμών * πείθων δέ έχείνον ούχ ευτυχώς 
ήμίν. Πεπραγμάτευτο γάρ θά^(5ος έμβαλεΤν τφ 
{ίαοιλεΐ περ\ ημών, ώς ούχ άν τι χ αχό ν πόθεν πά- 
θοιμεν * Ινα χεψαλή μόνος αύτ^ς έφίσταιτο τοίς 
ώδε, χα\ μή τινι έτέρφ έπιτραπείη τά τ7|δε, οΓψ 
περισώσασθαι ταύτα, χα\ οΟτω τή; αρχής αυτόν 
π-^τε παραλυθήναι, χα\ εΙς χείρας τφ *Ανδρονίχφ 
περιτυχεΤν • ύφ' ών χα\ πάλαι άν συνετή ίβι^, εΐ μή 
δ σεβαατοχράτωρ Μανουήλ, αγαθά λαλών, χαΐ μέ- 
σος πίικτων γυναιχεΓου λόγφ, αύτδν περιεσώζετο, ού 
πρδς γαλήνην ήμΤν, άλλ* ώς είς τυφώνα, τδ πάνχυ- 
χή3οντα. Κα\ ές τοιούτον περιήλθε πανούργως τδν ίΐΐυιη βοΐυιη ρ6Γΐίη6ΐ)3η( 8€π1>6η(1ο ςιΐ£ ΓείβΙΙί 
ηοιι ροίθΓληΙ, οαιη πβαιο ββ&βΐ ςαί νβΐ βοίΓβΙ ςυο^ 
8θπϋβΙ)8(, νβΐ «ΙίοοΓβΙ, Υ6ΐ ΑαϋβΓβΙ ϋίοβΓο; 8Ίοςυβ 
ίΐϋ ίυίβΓΐ€ίΐ6τ ηοΙ)ί8 ρβΓβααιΙβϋΑΐ. ΑυάβυΐβΓ ιιη|»6- 
ΓΑΐοΓΐ τβΓ^λ (Ιβ^ΐΐΐ (16 ηοΙ)ΐ8, ηυΐΐο ιιιοιίο ηοβ βΠ- 
ς\ιί(1 ρ3(Ί, υΐ Γϋ1>υ8 ϋίβοβ βοΐυβ ρΓ»ίΐ€6Γβΐ(ΐΓ, 
^ί ηβ αΠουί βΙιθγΙ οοηιιυίΐΐβΓβηΙυΓ Γ6βεί(:η<1α!, βίο- 
ςο6 8ΐΐ4υ8ΐ)(1ο ίρ8ΐ 8υ1)5ΐϊ(α6Γ6ΐϋΓ ίη ιηα^ΊβίΓΑΐα 
Ιρββςυβ ίη ηΐ8ηυ8 ΑικίΓοιιίοί Ιη(;ί(1βΓ6ΐ, βυΐ) ςυι• 
1)υ8]3ΐη οΠηι ορρΓ688υ8 Γυίβββΐ, ιηβί ιηιρβΓ3ΐοΓ 
Μ^ηυβΙ, Ι>€οβ (Ιβ'* ίρβο Ιοςυϋαβ, 86<^ιιβ ίηΐβΓρο- 
ηβιΐ8 ιιιυϋβΓυηι ρΓ€€ίΙΦυ8, ϋίαιη 83ΐν»886ΐ, ηοιι ιά 
υΓΐ)ί8 ρ.ι06ΐη, 8«<1 8<1 ΙβιιιρβδΙαΙβιη οιυηί3 ΰοηΐτίΓ- 
1)3ηΙβπ). Α(]60 <]οΙο$6 Ιιΐ9 ηΐ3Γΐ8 3ηίΙ)υ8 οΪΓουιηνβηΐΙ βασαέα ταίς τοιαύταις μεθόδοις δ δούζ οΰτος, ώς Ο ίηιρβΓίΑΐΟΓβηι ίβΐβ (Ιυχ, υΐ βΐΊαυιι {ΓΑΐΊΑΓυιη βεΐίοηο» 

χαΐ εύχαριστίαν αύτφ γραφήναι πρδς του άμειλίχ• 

του χα\ μή ^Ιδότος, οΤμαι, όπερ έ9τ\ χάρις. Διδ χα\ 

τ!) εύχαριατί^ ύπεσμύχετό τις χαυτήρ. ΗΟχετο γάρ 

ή βασιλική γραφή έχόμενα τής χάριτος ούτως• 

ι Γένοιτο δέ χα\ 1π\ τά έξης τήν τοιαύτην εύχαρι- 

οτίαν φυλάττεσθαί οοι' > αΐνιττομένη, ώς μιχρδν 

οαον, χα\ ού παραμενεΙ. *0 χαΐ γέγονεν. Έά- 

\ωααν γάρ δι* αύτ^ν ώς έπΙ θανάτφ ΙχεΙ χαΐ 

ή τούτου μήτηρ χα\ ό άδελφδς, ουδέν αύτο\ άμιρ• 

τόντες. ίΙΙί 8€τίΙ)«Γ6ΐ (^υί ^ΤΆΐ ΐη6χθΓ3ΐ)ίΚ8 80 ηβδείυ», 
ςιιοιΐ 681, ρυΐο, {;Γ3(ίΐυιΙο. Ιΐ3(]ΐΐ6 Ιβηιο ί^ηβ (ογγ61)3- 

ΙΟΓ. 5(Γίρ(αη] 6Γ£;0 Ζά ΐπίρβΓΗίΟΓβΐη Ιΐ38€6 £[Γ3ΐί38 

€0ηΙίη6ΐ)3ΐ: ιΐΐΐίηαηι ρΓΟ ΓαΙηΓΟ ^Ρβϋ» Ηυ]ιΐ8- 
πιοίΐί βίηΐ Ά%(όΛάΛ ιίΙ)ί ; > ίΐ3 βυϋβυιΐιβηβ ρααΐυΐιιιη 
β&$ ρ6πη8η8υΓ38; ςαοίΙ βΐ Γ&οιυπι 681. ΑρρΓ6ΐΐ€η<ϋ 
βηίιη ]ιΐ88ίΙ 3<1 ηιοΠβηι οιαίΓοηι 61 Γγαιγοο^ 6]α8 
η6υΐί<)υ3ΐιι 8θηΐ68. νη^. Κα\ τούτο μέν μετ* ού πολύ είς έχείνους . 
Αύχδς δέ τέως ί^χύων χατά τής ημών άχωλείας, χα\ Κ8. Ημ ί^ΙΐιΐΓ 1>Γ€νί ΙβιηΐΗηΙι ίηΐ«τνΑλ1ο ί1ΙΙ§ 
30€ίιϋΐ• 1ηΐ6Γ€3 Ίρ86 ροπήςκί ηο>ΐΓ«ροΐ<:ΐ|ί^»ΉλΜ4«Φ 67 ΕϋδΤΑΤΗΙΙΤΗΕδδΑΙΟΝίαΕΝδΙδ ΜΚΤΚΟΡΟΙ.ΙΤΛ 68 

ίιιϋυηΙΟ 00Γ(ΐ6 ιπιρ6Γ&ΙθΠδ, ςιΐ2ΐ8ί !8 βυΐυβ υΓΐ)(•ιη Α δια τοΰτο.ένσκι^ΐδώσας τ|| του ^σαέως ψυχ?;» ώ; 8&Ιν9Γ6 ροΐυοπΐ, δίοςυβ β]ϋ5 οοπδΗία ηο$ ρβκϋ- 
ϋβΓυηΙ. Ει^ηίιη ίη (ΙβΓβοδίοιιεηι ηοβίΓηιιι βχβΓοίΙυιη 
ρΐ'ονίϋβ ιηΐ5εΓ3( ίιηρβΓΑΐΟΓ. Οηβιίβηδ νβΓΟ Ιη$ 
ςυίϋυ» & Οΐν'κίο «ΙβΰίρίβϋαΐυΓ, ΐΙΠβ €οη)ΐη6η(1&νίι, 
ηβ ΐη υΓΐ>β &6 ίιιοΙαϋβΓοηο ηοο ιγγοογοιΚ ίπ 
1ιο$ΐ68 ςν38ί ίη Ααβσι ίη$ΐΓυ€ΐ08 ; «Ιυιη ηθ8, 
ςυί η68θί6ΐ)2ΐιηιΐ8 Ιιοο 8ΐυχί1ίυιη, ίΐ& 3ηχί6 βΧ8ρβ- 
0ΐ8Γ6ηιυ8 8ρβςυβ ίη ΐΙ1θ8 βυβρ^ικΙβΓβη^υΓ, Ιιί •ΐιιβ 
ριι^ηλ αυχίΠυηι ςυ^δί ίοΐυιη ηοΙ)ί8 ρ&Γ&1)3ηΐ. Εγ&οΙ 
νίρο ιηαΚί : 6Ι(1υλ ιη9ΐ(|;ηιΐ8 ρπβΓβοΐυβ «ι ΟΓΐβιιΐ»• 
μΐηιβ, Ρ3ΐχοΙθ{(ΐ8 Αη(ΐΓοηίΰυ89 ΟαιηιιΙζα Μ»ηιι«1, 
Οΐιιιηιηυ», λίςιιβ 8ΐϋ. δβ ίΐϋβ 3(Ι]υηχ6Γ8ΐ υΐιίιηαβ 
€υΙϋΐ€ΐιΐ3ήιιβ ΝίοβρΙιοΓα» ςυί οιυηίηο ρΓΟχίιηυβ 
6Γ&1 Γβ8ί« ςιιί 3(1 (Ιυοβιη 03νίϋ6ηι βΰπρίηιη ιηίΐΐοη« αύταρχεί οΐτο; τά ίκιρ της «(ΰ.εως, Γσχυσε πεισαι 
τΔ β2ς ημών δλεθρον. Έστειλε μέν γάρ ό βασιλεύς 
ΐϊρομηθικώτερον στρατιάν έπ\ άμύνη τώνκαβ' ήμ^ί* 
ικεποιΟώς βέ, οίς έχ του Δαυΐδ άπεπλανδτο, παρηγ- 
γυήσατο μήτε ιΐς τήν π^λιν αύτους χαταβύσβσ])χι, 
μήτε μήν το?ς πολεμίοις όμύσε χωρΓ,σαι γενομένου; 
έν χρφ μάχης * ώς εντεύθεν ήμόΐς μέν, μή βίδότας 
έπιχουρίαν έχ τών έσταλμένων, χαραδοχείν, χαΐ 
έχχρέμασβαι της εΙς έχε{νους ελπίδος * αύτοΟς δέ 
&ναιμωτΙ ζ^^ν, άφωσιωμίνους τηνάλλως τ^ βίς ήμόΐς 
έπιχουριχόν. ^Ησαν δέ συχνοί έχείνοι * ό τών &νατο 
λιχών μέγας δομέ στίχος Γίδος, ό Παλαιολόγος *Α ^ 
δρόνκχος, ό Καμύτζης Μανου^, 6 Χουμνος» :.αΙ 
(τεροι. Έπέ^^&ευσε δέ αύτοΐς ές παντελώς ύστβρον βχροβαιΐ ιηβΐΐιοϋυιη 4ΐί88ίηιϋ6ηΐ ΐ3ΐ)ίθΓυιο 6|υ8 οιηπί ^ χαι δ τφ βασιλεΐ πάνυ έγγϋς» 6 παρακοιμώμενος €ΟβΙο, Ιίιιβικςαβ ηΐ6ΐΐ8υ8 681 Ιογγαπ)• Οίχί( βηίηι» 

Β60 €€ΒΐΐΜη ΙΟΙ 8161138 ηΐΙΠΙβΓΑΓβ η6€ ΙΟΙ 3Γβηί8 

?6ρ1ΰπ (θΓΓ3ΐη» ςυ3ϋΐυ8 6Χ6Γαΐυ8 ίρδί ;ι<1βΓ3ΐ» 3(1« 
^608 86 ηοη ροδ86 ϋοη ΓιιηβΓβ η6 1•»ΐΙιιί οεΠίοΓββ 
ΙμΜι ςιΐ8η(38 Ιρββ €ορί38 €0ηΐΓ3χβΓίΙ, ίο Γυ^Αΐη &6 
οοητβΠΑηΐ, ίρ86ΐ|υ6 Ι3ΐί ρτχάα οιΙ)3ΐ(ΐ8 βίΐ. Ηχο 
8εΓΐρ&ίΙ» ηοβςυβ εΓε^1<ΐ6Γ3ΐηυ8• Ουί 6ΐιίιη νυΐΐ 83ΐ- 

ν&ή 3<1 €Γ6<)6η(1υΠ1 86ΐηρ6Γ 681 ρ3Γ3ΐυ8• Νικηφόρος * δς γράμμα στείλας πρ6ς τ6ν δοΟκα 
Δαυίδ, έθετο τρόπον &λλον τά χείλη αύτου χατ" ού- 
ρα νδν, χαΐ την γλώσσαν άφήχε διέρχεσθαι περ\ γη ν. 
'Εφατο γ&ρ μήτε τδν ούρανδν &στροις ένευθηνεΐ• 
σΟαι τοσούτο ις, μήτε τήν γήν &μμφ τοσ^δε πλή• 
θειν» όπόσος αύτφ στρατδς έψέπεται * προσεπιλαλών 
χα\ ύποδεδοικέναι, μή ποτέ ο( Λατίνοι έχπυθδμενοι, 
δσην Ισχυν περιβέβληται, φευξουνται, χαΐ μενεΐ αυ- 
τός κενός τοιαύτης άγρας. Έγραψεν αυτός τοιαύτα • 
χα\ ήμεΙς έπιστεύσαμεν. Τό γάρ έπ\ σωτηρ(^ βου- 
λόμενον της ψυχής Ιτοιμον ήν πρ6ς πειθώ. 

νθ'. Και ούτω μέν τά έκ τών βασιλικών αποστό- 
λων ψευδόντων ημάς. Τδ δέ πολέμιον έπελθδν τότε 
1108168, Λίςαβ ρβΓίΐ6 86 3(1 ρυ^ΠΛίη ρ3ΓανβΓ3ηΙ. £. ξηρ5θεν κα\ τ6 έκ θαλάσσης, έξηρτύετο χατ' έπιστή- 59. 5*16 6Γ|;ο :ι ιηι$8ΐ8 ΐηιρ6Γ3ΐοή8 ιιιηβ <ΐ6€6ριΙ 
Επιηηβ. Τυη6 τ6Γ0 16ΓΓ3 ηΐ3Γί(ΐη6 οοιίΰυΓΓβΓυηΙ Οΰ€ί(>6ηΐ3ΐο8 οόρί» 3Γΐ38 ιιΐ36!ι1η38 ηοναβ Ιηνβπΰ' 
Γ3ηΐ ιιιοιίο ΙιβΙβροΙιαηη, ςυ3Γυιη υϋΙίΙ»8 ίβΓβ ηιι1ΐ3 
6Γαΐ οΐ) ιιΐ8(ζηίΐϋ4ΐίη6ΐη. ΟηβηΟΐβδ νεπο (πΐ3χίιη6 
3υΐ6ΐη ιηυΙΐίΐυ(ϋθ6ΐΑ οΐ388ΐ8 €οηφοη653ηΐ) ]υχΐ3 
8031» €οη8υ6ΐυ(ϋπ6ΐη 8|;653ηΙ. ΟίβροβίιΙδ ί(^ί(υΓ 
ιηαεΙιΊηίδ 3<1 Ιβρίάβδ ρΓοίίείεηόοδ βρΓιβ, ρΙεΗβηιιε 
ιηβάίοεπβ ιη3($ηΐ1υ(1ίηί5, πΐ ΙΠίδ 3 ιηο6ηϋ)υ8 ηοδίή 
ιηΊ1ίΐ68 8υΙ)ίΐο ορρΗιηβΓβηΐυΓ, 6 ςυίϋυδ άαδΰ ιη3]ο- 
Τ68» (ΐυ3ηιπι ιιηλ ιειτβε ιηοΐυδ Οϋα ¥0ΰ3Γί ρο886ΐ; 
(ΙίβροβΗίδςηε ηαΙ ΓΑΐηυδουΗδ ίιηρΙβΓβηΐ 3ρΐ38 Γθ8838, 
ςιιΊςυβ πιοβπΐβ 131)6Γ3613Γ6 ρο686ΠΙ, ηηΐΓ08 Α|[{;γ6(1Ι 
ίΠθ8<ιυ6 ίη<ΐ68ίη6ηΐ6Γ 61 ηιοάίβ οιιιιιί1>υ5 ςυ3883Γ6 εο- 
η3ΐί 8υηΐ. Ηί8 οιηη!1)υ8 ρΓ8ΒοϋΓΓ6ΐ>ίΐηΐ ίυη(1ί1)ΐιΐ3ηί• 
Αά τ68ρ6Γ3ΐη εηίω ΓβΙίηυβΓΟίιΙ η&ν68 υβι^πβ 3(1 ιη3- μην εΕς μάχη ν. Κα\ οΐ μέν έκ τών δυσμικών άλλα 
έποίουν καινά τκνα κατά νόμους έλεπόλεων, αίς διά 
τ6 έχ μεγέθους δυσμεταχείριστον ουδέ ένέλαμψέ τις 
ενέργεια * οΐ δέ περ\ τά έφα (^σαν δέ μάλιστα εκεί- 
νοι τδ ναυτικδν πλήθος) πρδς τό συνηθέστερον 26λε- 
πον. ΚαΙ συσκευασάμενοι μηχανάς πετροβόλους, μι- 
χρομεγέθεις μέν τιλείονας, ώς έπιβουλεύειν δι* αυτών 
τοις έχ τών τειχέων πολεμουσιν ήμεδαποΤς, δύο δέ 
μείζονος» ών θατέρα σεισμού θυγάτηρ τολμήσαντα 
φάναι * έντεινάμενοι δέ χα\ τους τήν εύεπιβούλευτον 
τάφρον συρφετού πλήσοντας, κα\ τδ περίτειχος δέ 
χατασεΤσαι δεινούς, καΐ τφ τείχει προσβζλεΤν, καΐ 
διορύξαΐ αύτδ εΙς κατάτττωσιν, έγίνοντο τών έργων, 
ε1; δσον κραταιών, καΐ ακάθεκτοι κατειργάζοντο. ΚχΙ ηβ, «13116 3016111 30Γ6 €βΓΐ3ΐηβη ίοίβΓυηΙ. Οιηηΐ8 ς«ί- Ό προέτρεχον αύτοϊς πάντων συχνοί άκροβολισμοί. Πρδς <ΐ6ΐη ρ3Γ8 0€€ϊ(ΐ6ηΐ3ΐΐ8 €υιηρΓ6ΐ)6η(ΐ6η8 ΐοίυπ) 6ίΓ- 
ειΓιΐυιη 3Γ€ί8 (ίη ιηο(]οηι 6ηίιη ΓβΙοΙδ 3 ιη3ΓΊ 3ά 

Ρ0Γ138 ΙΐΙΟ 81138 0ρ6Γ3 ΙΙΙΓΓΪϋΐη ρΓΟ(1υθΐ3 6Γ3ηΐ) ΠΟΠ 

8θ1Γΐ6ίΐυ(1ίηί ΓοίΙ ηο1>ί8 61 (υΐ3 ηααηδΙΙ ; ρ»Γ8 ▼6Γ0 
0Γί6ηΐ3ΐί8 οαιηβιη ίιηρ6ΐυιη δίαΐίηυίΐ. Γ6ΓΤ6ΐ)3ΐ 
ρυ$;ιΐ3 ίη ϋΐΐοΓ6 ιηαπ8, ρΓΐιηϋΐη,ςϋί3 1οο3 οοηΐΓ* 

ΐηΐ1Γ08 8ΐ6€Λ Γ6ΐίς11βΓ3ηΐ 3(ΐυ3Β ΐη3Γί8, 3Β8ΐίνί Ιβΐΰ- 

ροπ8 63υ$3, ςαο(1(|Η6 ηΐ3Γ6 ρίβηυηι ηοη 6Γ31 υ8- 
ςηβ 3(1 ηΐϋηίΐΊοηβδ, Ηβ ϋ( 8ρ3ΐίυπι 8Γ3η<ΐ6 3<Ι ρα- 
{ηαπι Π1ΐ8 Γ6ΐ]€ΐυπι Γυίδ86ΐ 3 πιοβηίΐυβ Ηιΐ0Γ3Η1)υ8 
3ΐ(|ϋ6 3ΐ> 8Βςιΐ0Γ6 ; ΐυιη ςιιί3 1.3ΓιηΙ οΙ» ρβπΐίβιη ^πβ ίη 
1)βΙΙο ρο1ΙβΙ)αηΙ Ιιίο οιβ^Ιβ «Γββηιΐϋηι νΐ<ΙβΓ3ηΐ. Ιικίβ 
6ηίιη εθ|;ηονί ηιιιΙ|ρΝη ροΐυίβδβ Ιχ(1ϋΓ6 ηοβ, «ο ({ΐιυϋ 
ρήαιυαι ρβΓηι&η6Γ6 <1ϊϋ ροΐ6Γ3ηΐ, ςυαι Ιϊΐΐιιβ Ιιοε δείλην γάρ κατασχόντες τάς ναΰς εΙς αΟριον, Ιωθεν 
μάχης κρατεράς ένήρξαντο. ΚαΙ τδ μέν δυσμικδν 
άπαν Εως καΐ εΙς δλον τδ κυκλφ της ακροπόλεως 
(κατά σχήμα γάρ τι δρέπανου έκ θαλάσσης Εως κα\ 
τών έκεϊσε πυλών π»ριήγετο πυργηρουν) ούχ οΟτω 
πράγματα ήμ?ν παρείχεν, ούτε τραύματα ένέτριβε* 
τΐ δέ έξ ανατολής έθηριοΰτο. 'ΊΙν δέ μάχης έλεύθε• 
ρον τδ παράλιον δλον, τδ μέν, δτι ψιλά θαλασσίου 
ύδατος ?|ν τά πρδς τψ τείχει διά τδν καιρδν θερινδν 
δντα, κα\ μή πληθύοντα τήν θάλασσαν μέχρι κα\ ές 
αύτδν τειχισμδν, ώς εντεύθεν έξ ασύμμετρου τοΓς 
έχ τών παραλίων τειχέων καΐ της έκ θαλάττης ε^ναι 
τήν μάχη ν τδ δ', δτι δαήμονε^ δντες εκείνοι μάχης, 
περί τδ πονούν μ^Ιλλον της πόλεως έμελέτησαν έν- » ΌΈ ΤΗΒδδΑΙΟΝΙΟΑ ϋΚΒΕ Α ΙΑΤΙΝΙ8 ΟΑΡΤΑ. 79 

τήχιιν ιΛηγάί. ΈχβΤβ«ν γάρ «ιέγνιον «ύνασθαι Λν Α 8ίΙ ρΓοίυικΙαιη Ι^βοηηο ροΠαβ οοηΐηγο^ιιβ ; Ιαηι 
μάψαι ήμίί, ώς κα\ προίκδρεύειν βΟ μάλα Ιυνά• ςυοά ηιυΓυβ αοιιητίββ 6€υη<]ιιιη βΠ^ηι ΜΗοαιη €θΐι- 
μ$νο5 βιά 16 τοϋ αίγιαλοΰ άγχιβαΟΙς κα\ οδτως βύ- ίίΓοοίϋ•» ηβο ρβΓίΙβ, ηββ βοϋϋβ » ρτίηοίρίο 26<ϋαΰ»- 
λίμενβν χα> δτι κα\ τ6 τβΤχος ούχ άπονη ρως βίχεν ΐυΒ ΓαβΓαΐ, €1 £ΐΓ6ηυο άβΓβη80Ρβ €»Ρβ1)ίΙ. 
Ιχ£?βε, Ατέχνως τε τήν Αρχήν συσταθέν, χα\ ούχ ζ^ 
βνμτεαγΝ, χαΐ μηδ^ μεμελημένον &ρτ% τφ χαλφ ξ*. Έφχβ( γάρ Ιατρφ παραχολουθουντι σώματι 
ίηνοΟντι μίν, βΤφ δέ μή φιλεΐσθνι, ώ; Αν«πο(ηθήναι 
τίρ^^ζ ύγ£ειαν, χΑντεΟθεν Αμελοαντι τ6 νοσσ3ν άναχο- 
μίσατΟαι. Κα\ ούχ £στι διβπιστησαι το{>ς ε6 χατε- 
γνωχέτας τ^ πράγμα, ώς πάνυ τ( βρβχυ ιτροδ^ου τοί^ 
χυρίως δ»νβγχ£?ν δ Δαυίδ φαίνεται χαθ* ημών εΙ 
μή τις &ρα θερμδτερον Ιπιδάλλων, ώς !ν τινκ πλά• 60. Επι( <>!η!ιη βίϊηιΗβ πιβάι^ο ουηιηϋ ΰΟΓριη 
βΒ^ΓΟίαηι !ιΐΑθ(|αο ιιη« Μ&ικΙΙτηβηΐΙΐ, ηΐ 8ληίΐ«ΐΙ 
ΓβδίίΐυβιίαΓ, ηηίςυο ηοη ]«ιιι βοΙΙΙΗΐυβ 681 ά^ ιηοΓίιβ 
88η8η()ο. 3υχΐλ ηοβ , υΐ (|υΠΙΙ)βΐ τ»ηι βο^ηογβ- 
ΓΐηΙ, 08Υ((Ι λ ρΓοάίΐΟΓβ ΓβΙρββ^ ρ«ο1ιι1υιη ιϋίΓβΓΤβ 
τπΙβΙιΐΓ; η(8ΐ ςηίκ τβροηβηβ ιΗβηϋοε» ρΓο<Η« 
Ιοπ »^ιΐ8ΡβΙ ΠΙοϋΐ Ιη 1>Π9ΐκϊβ. Εχϋβρίίβ βηίαι στκγγι παρισάζοι Ιχε?νον εΙς προδδτην αυτόχρημα• ^ οοητβηΐηβ βΐ^ΐυΐΐ 8{β[ηΪ8(|ΐΐΑ €βη!8, οαιηΐβ αΚ», Ι|1ΚΗ Δ(χα γάρ βυνθεσκών 1π\ ^ητοΤς χα\ μηνύσεων γνω• 
ρ!μ6τν, & ^ χαΐ αύτΑ πολλο\ χατηγορουσιν Ιχε(νου, 
τίλλα πάντα «ροδοτιχώς είχε ν δ Δνήρ. Κα\ χοινδν 
αύτψ τε χαΐ τφ χατά σπουδήν φανερ^^ Αλλως προ• 
δ^τ|) τδ του χοινου μέν ύπερορ^Ιν περιφρονητιχώς» 
έαυτφ δέ μόνφ χαρίζεσδαι * χα\ προτίθεσθαι πάντας 
μIνάπ(^ναι9 περιειναί δέ μδνα τά χατ* αύτδν. Έμέμ- 
φοντο οΐ στρατιωτιχο\» δτι τί τεε τ ροδαλά (ν ήμ?ν 
δργανα ούχ εύχρήστως είχον» ώς Αντιφερ((£ΐν πρ^ς 
τά των αντίμαχων. *0 δέ ΑφεΙς χατορθούν τδ ψεγδ- 
μενσν, χα>, Τ( ποιήσω ; Κλεγε» χα\ ήρχεΖτο εΙπεΖν το- 
σούτον ό χομψδς Πυθαγοριστής *δοχών ρέν, Ιερδν 
εΤναι 9ΐγης διά τδ έχβμυθείν τΑ πλείω, Αλλως δΙ ταπί ιηιιΐιΐ ί11αη> ΐΓ^ηιιηί, ρβρΠάβ ^%ιί. ΙΙΙΙ ΰοηιιηιιηβ 
(81 8€ΐΗθ6ΐ €υηη ρτοθίΐοΓβ, ιηΗπϊΓββίβ λΐίββ η«» 
|[οΠ3ηΐβ, 1)οη»ηι οοιηαιυηβ ηβ^ΐΐ||;6Γ6 8ΐΙ>{ςιΐ6 βοΐΐ 
ρη»νί(ΐ6ΓΡ, οπιηβ» άίιηίιΐβΓβ βπλςαο 8θ1λ 86(ΙιιΙο 
€ΐΐΓΑΓ6 Οιΐ6Γβ1ι.ιηΙΠΓ ηιίΙίΐ08 ςυθ(Ι ηΐ8ΰ1ιϊη» ηοβίηβ 
ηοη »ρΐ9Β ο$8βηΙ λ(1 τΘρ€ί\\(^Ώάο$ ΐ€ΐυ8 Ιΐ08(Ίυιη• 
ΟιιοίΙ νβΓο π'ρροΙιεικΙοΙίίίΚυΓ ηοη 6ηθ6η<ΐ2ΐη8. ΟοΙΑ 
ΓβοΊηιη 7 8ί6ΐ>8ΐ» Ι2ΐη1ιιιη(|ΐιβ πΙ.ΓαΙαιι• Ρ^ΙΙι^οπ€ΐιβ 
8(1<ΐ6ΐ)Αΐ, τί(ΐ6Γί 8ϋ>Ί ΙβηιρΙυιη ββββ 8ϋβηΐϋ οΐ) ρΐβ- 
Γ3ςιι« ΐΑ€6η(]8, «1ίί8 Αΐ1ν€Γβιΐ8 ίη8ί(ϋ9ΐΐ0Γ68 βαίίο- 
€9ΐΐιΐΓί8 νβΓΐ)», &1ϋ8 ΡβΙβηΐϋΓίβ οΐ) πίλΐι (Ιί8$ίπιυΐ8η(ΐΑ 
οΙμ|ιιο 8β€Γ6ΐΑ ρΓοΓαη^ί38ΐ*η)β ΓβεοηάβΒιίΑ. €υπι 
8η(Ιί8δ6ΐ ιηΐΒηΐ8 ΟΰοηρΑΓί 3Κ> Ιιθ8ΐίΙ)ΐΐ8 60 ()υοΑ χατΑ τοι»ς λοχώντας πνιγών τήν λαλιΑν Ανθρωπος, ξ* ψΆΤ^νη 8θΙίΗ& 0886η(, νοοβ οΙ>8€(Βη& υίβηβ Άά πΐ8ΐιτ• Ιι:έχων χαΐ τΑ Ις πονηρίαν Αδιόρατος, χα\ τδ γβ 
χρυψ(νουν πολυβενθής. Ήχουεν, ώς τδ περ^τειχος 
χαταλαμβΑνεται διΑ τδ Ανεχύρως Ιχειν * χα\ παρέ- 
πεμχεν αύτδ τα?ς μητρΑσι των πολεμίων παραβύειν, 
Μα α29χρο^(&ήμΐι»ν εΡιη» Αν Ανήρ. Έπιλειπδντων 
δΐστών, τοΙς ΙπΙ των τειχέων ξν βελών ζήτησις. Ό 
βέ χα\ που Αν αύτους εΟροι, ύπετον&όρυζε, χαΐ έδί« 
δου μη6έν, χα\ ή πύλις Ιχαμνεν« ΈχλΑτο μηχανή, 
«αΐ ^ν Αναγκαία Ιπιποιηθήναι, χα\ έζτ^τείτο ξύλον* 
χαΐ που Αν εΓη αύτδ, παρελΑλει. ΈμΑνΟανέ τις Αλλο 
τι ένδείν των δεδντων, κα\ έλάλει * χα\ ήν τηνιχαυτα 
δ κατά καροιμίαν σιγηλδς ήρως Ευρυβόας, χα\ ήπει• 
λ&Ιτο χατΑ πληγών» κατΑ κεφαλής, χατΑ δμμΑτων« 
χατΑ σχολοπισμοΰ, εΐ μή παύσοιντο λαλείν ο! τοιου- 1ΐ05Γπιπι 8Πιΐ(ΐ6ΐ>Ηΐ. δ8|[ί(1ΐ8 (ΙβίΙοίΐ'ηΐιΙ^ηβ, 8 η^ηΓοβ 
ι1βΓ6ηιΐ6η(ί))υ8 ςυ»Γ€ΐ)3η(ιΐΡ ]ηοιιΐ8• δί ςιιί8 τογο 
αΠ€ιιΙ)1 ίητ6ηί886ΐ, π)ΐΐΓηιυΓ9ΐ)8(, ηβο υΙΙιιπι ά8ΐ>8ΐ• 

0ίνίΐ88ςΐΙ6 ΐ8ΐ)ΟΓλΙ)3ΐ. Μβοΐΐίηβ Γγ8€18 ηΐ Γ6Ρ8Ρ8Ρ6- 

ΐυΓ, Ιί(^ηιιπι ςιΐΦΓ6ΐ)8ΐυΓ ; (ιιηο 1ογ8 πιαίβηίε ρΙβη• 
ίη(1»ΰ»1)8ΐ; ειιηι ςυίβ <ϋ€6Γ6ΐ »1ίιΐ(1 <ιιιο<Ι(ΐ8ΐη 06668- 

88ΓίυΠΙ ί]6β886, ίρ86 86Γΐηοηβ8 6161)01 ; 1006 6Γ»1 

]υχΐ3 ρΓον6Γΐ)ίυηι ΐ86ίΙυΓηυ8 ΕηΓγΙ}088 Ιι6Γ08; ηβιη 
ν6Ρΐ)6Γυιη, 68ρί(ί8, 66υ1οηιπι ρηΐίηυβ ρίΒηλπι ηιι• 

η3ΐ>8ΐΐ1Ρ ηί8ΐ ΙΟςυΙ €6888Γ6ηΙ, ]ΐ1Γ8η8 ρ6Γ 63ριι( ΙΠ)• 

Ρ6Γ810Π8 Π)Ιη8Γυιη 66Γ(8γιιπι β(?6ΐη ίοΓβ. 0υΙ(ΐ8ΐη 
»ιιΐ6ΐη ηοη οηιηΐηο ρΐ6ΐ>6Ίθ8 68ρίΐ6 Ι«8ΐΐ8 681 6ΐ 
ίΓοη(6 νΐΓΚ3 ρ6Γ6υΒ8α8, 60 ςοοιΐ ϋβ ηΐΑΐ» Γ8ΐίοηο 
Λ%βηά\ ηιΠίΐηηι (ΙιιοΙ^ ηυββίυβ 68861; η6πιο<|α6 6Χ νοι * διομνύμενος εΙς πίστιν σταθερΑς Απειλής βα- Β 88ΐ3η1ί1)υ5 ηβ Π)υ$δίΐ8Γ6 ςηί(ΐ6πι 8ΙΙ808 6βΙ. Μϋί- Φίλικήν κεφαλήν. Των τις δέ ού πΑνυ του δήμου 
χα\ χατβΑγη της κεφαλής, τ Α περ\ τδ πρόσωπον 
^6δφ πληγείς, δτι τΑ στρατηγιχΑ φαύλως ενεργού- 
μενα χατεμέμψατο. Κα\ των βλετςδντων ούδε\ς ουδέ 
γογγύσαι τετόλμηχε. Στρατιώται δέ πα^^ησιαζδμε- 
νοι, κα\ όρθΑ λαλοΰντες, Ιν μόνον πρδς του Ατόπου 
ήκουον, ώς δτι κατατόπια είληχότες ΙχεΤσε, κα\ μό- 
νον πονεΖσΟαι Ανίγκι^ν Ιχουσι, πλέον δέ τι μή πε- 
ριεργΑ(€σθαι, εΐ μή κακΑ αΙροΖντο πείσεσθαι. Σ7τον 
έπαρχέσειν τζ πόλει δφείλων, δ δ* &ς τοσούτον Απη- (68 (|ϋί 1ϋ)6Γ6 Γ66Ι6ΠΙ16 Ιοςπί 8θΐ6ηΙ, οηοιη (8η(ϋηι 
ΡΓ3616Γ 8ΐυ1ΐυιη 8υ(1κ-Ι>8ηΐ , (|ΐιο<Ι (|υΊ» ηοη ηίεΐ γ66 

8ΐυ1ΐα9 6ΐρ*6ΓΊπ 61 ΑμΤΜ ρ8(ί ν06»ϋ 68$6η( 1(8 8β 

ί80(αΓ0β 6886 η6 ρ6]οΓ» ρ8ΐί&η(υΓ• Ρηιιη6η1ση) <*υιη 
8υρρ6(Γιΐ3Γ6 (161>6Γ61 6ίνΊΐα(ί, ίη Ι8η(ιιπι ΙηοιιΐίβΒ 
ν6ηί( η( 6Χ 68 6ίΓ6υη)8ΐ8ηΓΐ8 ορροπιιηβ ιη8(ζΐΐ88 
<1ίνίΐΊ88 8Ί1)ί 86€ίρ6Γ6( (61 Ιΐ06 ςυβιιι ίΓυοίυιη ιιιί- 

86Γ ρ6Γ66ρί( ?) Γ^ηοίβ ν6Γ0 6ίτίΐ8ΐί 08υ88 6886( ; 8(160 

υΐ, ηΐϊί ΓοΓΓίιπι ϋθ8(ίυηι 608 <ΐ6νοΓ8886(, Ιη (Ιί86Π• 
πιβιι 86 ίηνί66ΐη ύ6V0Γ^η^^ 84ΐ(1υ€(Ι Γοί886ηΐ. μέλησεν, ώς έαυτφ μέν λα6|( του τοιούτου καλού πλουτον παχυν περιδέσθαι, (ου τ( δ Αθλιος Απώνατο ;) 
τ{ δέ «Λει έγχαταστήσαιΑιμδν * ώς, ει μή ταχΟ χατέσπασεν δ των πολεμίων σίδηρος. Αλλήλους Αν 
κινδυνβυσαι χαταφαγεΖν. 71 ΕϋδΤΑΤΗίΙ ΤΗΕδ3ΑΙΟΝΐαΕΝ5>Ι5 ΜΕΤΚΟΓΟΙ-ΙΤΛ 72 

Μ. ΚΙβιη 6Ι οαΗ8ΐ ΓυίΙ (ΙοΓβεΙίοηί» ιηίΙΐΐιΐΒΐ Α ξα . Γέγονε χαΐ λΕΐιεαν6ρ''αςτ!)πΛειταΰτ{^αΓτιος. ΐΑ€ΐνίΐ2ΐβ• Ρθ8ΐ(ΐιι»ιη «ιπιη ηιιιΚοΓαιιι ίιηρ1ββ&«1 ιιια- 
Ιΐαβ ίιΐ)ηΐ6ΓίΙο« <|υί ιροίαιιΐ 'ΐΙββοΓβΓβ σΓΟΊηβ» 8ίηΊΐ 
ρλΐη2ΐηςιιβ Γιι|{6Γ6 ςυο νβΐίβηΐ. Οαί 4ΐνίιϋ5 λΙ)ΐιη• 
άλίΜίηΙ, βλίαίβηι ο^προηαηΐβδ, ρ6]α5 &(ϋιυο ΒςβΙϊβηΙ. 
ΜβΓοβιΐΗπί βιΓιιΐ) ρ1(:1)Ϊ8, (ΐιΓιοιιικμιβ ιη:ιηίΙ)ΐΐ3 ίά-ηεί 
8(1 ροΓ(;ιη(Ια$ ΐΓβϋοβ, Ιβμίϋββ ρΓα€π1 ]3€ί6ΐι<!α8, ηια- 
οΙιίη05 ίΙίιί(|[6ηιΙ»$ αΓουαιηςυβ ηβΓνοΒ (βπύβηιΐιιιη, 
ρλΐη&ηι Γβ1ίΐ|υΓ.Γ»ηΙ , ιΐίοηυύ ϋΐβιη (>6ίβη$0Γη>ιΐ3 

0Γ5&ν«Γ&ΐα, ^118 αΐΐΐβη] ΙλΓχίΰΙΚίο ΙΒϋίΐ68 &(Ι- 

(ΙνχοΓυηΙ ηΐ 8β ροϋ8«ίιηυβι <Ιιΐ€ίΐΜΐ8 ιιΐβΓθηΙυΓ. 5ί 
<^ί8 ίΙΙιιιη «ιΙιηοηβΓβΙ» ηοβςιιβ ρΓ8Β€ΐρα6, ^ηί ηοη 

ρΑΠΙΐη Ιίΐη«1>αΐ1ΐν8, Ιΐβ ίΐΐβ 8ΐ9(»8 ΓβΓυΐη θ1>6856ΐ 

€ΐτίΙ«ΐί, ιιιη^ ηυη 6ίΙ)ί Ι6ΐ&ρβί85αί, }8ΐη6ηΐαι>8| ίη<ϋ• 
§ιιβ ΓβτβΑδ Βίςυβ 6χρΓθ1ΐΓ8η8 ςυοίΐ οίνΐΐβίθιη βίο 
οΗμΙαιο ΙίοιιιΙηίΙιιιβ ΐίί(&6Γ«ΐ• 

62. ΟαΙαηυΐϋΙυιη οαιηπίιιβ Γυίΐ βςιΐφ (8ΐη ηβ- 
Γβ$8»η9Β ρβπυηβ. Αηιια βηίιη βΓοίβ ςυ» (Ιβ Ιοης;β 

«^Γβ 3Πΐ(16ΐ):ΐ(, 1>( 6&8β1 83ΐΐΐ1)Γί8 ΟυΓϋη^ϋΠ). 6Γ21 * 

Άά Ιιοο (βιηροΓβ ΙβΚχΐΓβςυβ ορυβ βΓ^ι, 6( 8ί νίχ 
ροΐαί :ιρΐ8 ΟβΗαΐ, Γιβ^βΙ Ι^ιπιβη. Οιπϋαιη βι 6Χ6γ- 
οΐΐιι ηοη ί^ηοΙ)ΐΠ5 (Ιιβο ΙΓιο 6Γ9ΐ Μαζ'κΐββ) ουιη 
1ΐ0€ 9ΰ€6ρί886( ιηυπυβ 8ΐΙ)Ιςυ« £[Γ»ΙυΙ&Γ6ΐαΓ, Ιιογ- 
13108 681 ΟανπΙβΠΙ 111 ΙΓ68 ό\βΒ ΰοπδυπιβΓβιιιυΓ 
)η ΟροΓβ, υΐ 1θ€Ι18 ββΟΓβΐυβ ΙΙΙΙΟ 86Γν8Γβ ρ0886ΐ 

ϋςιιοιη ίη βο €οη(6πΐ9ΐη, άυηι ηιιΙΙβ 68861 η60688ί- 
Ι>8 2ΐΙυ(Ι ορβΓϋπϋί, 8ΐςυ1(!βιη Ιιο$ΐ6β ηοικίυιη 

9ίΐ68861ΐ(, 86(1 ρΓΟΟΟΐ ΟΟΠίΓΑ 8ΐ)6886η(. ΗΐΟ 86ηηθ 

ρΐαουΐι Ο^νΐά ίη Ι3ηΐιιιιι υ( ρΓθΙ)3Γ6ΐ. Τβηΐηβ νβΓΟ 
ΑΓηρΙβηβ ν6Γΐ)8 Μαζιά» &1)8(υ1ίκ ; «ο Ιη οΙ)Ηνίοηβ 
ηΐ6ΐΐ(6ΐη 0Ανι<ϋ$ ββρβίίβηβ, 8υΓ6υΙυηι 6<)υχ{ΐ ςυΙ 
ΓβοΙπΒ |;Γ3η(]ί8 Ιπυηουβ ΓυΚ ιηαΓι ιη3£[ηι. ΝοηιΙυιη 
6Γ3( Τ68Ρ6Γ8, βΐυικίϊηβηυβ 8ςα3 1ίΙ>6Γ6 ΔιιβΓβ να• 
]6η8 Ιη βυαιη Γϋοβρίαοαίυιη, ουΓβιιιη 8ΐιυηι ιη»- 
(πο 8θηίΐυ ίη4ί€&1)ίΐΐ. Τυηο ΓοΠβ Μ8ζΙ(1&8 ουιη ρΓ»- 
ΙβΗβηβ ηυο(1 ΓβεΙυπι 68861 λΐι<1ϋ886ΐ, Γ68ΐΙη3ηΐ6Τ 
9ίά Ο&νΜβπι ουΓπΐ, Γ6Γ6Γ6η8ςιΐ6 ς\ιθ(1 <ΙΊχ6Γ3ΐ ία 
ιη6ηΐ6Π) Γ6νο63ΐ. 0ιιγ|(] Υ6Γ0, ςιιί ο11ίοη6ΐη 8υιη6Γ6 
ρο886(,οΙ)1ίτί86ΐ π)3ΐυίΐ. Ρθ8ΐςυ3ηι νεΓΟ 3υ(ϋί886ΐ Γβ- 
Ιίηβηιίαπι 6856 3(|υ3ΐη, ςιι&δΐ λΐΙΙιυο ιιΐίΐΐΐαΐΐ ίη ρο- 
βΐ6Γυπι Γαΐ0Γ3Π)» ηοΐυϋ, αςυληιςιιβ Αυ6Γ6 8ίη6Γβ 
]υ88Η. Αφΐ3 ί(!ίΐπΓ Αυχίΐ ίη Γ6€6ρΐ8οιι1υπι ςοο4 
ίΙ1;ι|η τίείΒΕΪιη (1ίιηί8ίι, €ΐΐΓ3!η βυρΓ^άίοΐβαι ίηυ• 
ΙίΙεηι Γ3€ί6Π9, €υηι ροβΐ Ιίιηαιη βγρβιιπι ΙΓ3Χ6ΠΙ 
Ααιΐ3. Νοη ηυΐΐί ()ί68 βΓαηΐβίΑρβί ιταευαπκιαβ γ6- 
66ρΙ»6υΙυπι 6Γ31, υιΐ(Ι• 6ν3ηο6ηιηΙ βίιηυΙ οπ)η68 
βρ68 ςα38 ίη 8Γ€6 Γ6ρο8υ6Γ3ηια8, ηβπιοςυβ ]3ηι 8(1 
ϋίαιη οοιιΙθ8 Ιβνανίΐ. Νοβσιβίίρϋί, Γΐ€6ΐ ίηνίιί, νί3ηι 

ΑββΓ688ί 6Γ3Πΐυ8 Β6068ϋ3Γΐ3 ρ0ΓΐΒηΐ69 , ΟΠΙΙι ()1(ίί6ί• 

ιηυ8, 34α3πι ρ6πί886 ; 8ίπιυ1 &υΐ6Πλ οιιπι ί1ΐ3 βροβ 
οπ]ηί8 6ν8ηυίΙ ; ΙΙιΊ «Ιίτί&β ςυ» 8υρ6ΐ'6Γ8ΐ, υηυπι 
1•η1υηιιηοιΙο ΐίπΐ6Γ6 6ΐ οπίΓβ 8ΐ>1ιιίπΐϋ8 αΙ οΐίςυίβ 

Αν6η6Γ«1 ίΐ»€ Ι8ΐία8ηΐ0«1ί ρΓΟ(ΙΙΙ 1011601 Αΐΐ60 Γ6ί1θ- 

Ι6η1ί». Τιιηβ 6ηίηι ιιϋίΐυιιι 6Γ31 ρ3<Ίυιη ευ κ) Ηο- 

βΙΐΐΜΙ8(<[Ι13Μνί8 Γ3€ί6η4ΐυιη 68861), ιιυΗλ (1οη& ιιΙ 
Α4ϋΓ6ηΙηΓ 66Γϋα8 ίΓ3ΐ€Γ 80 ηΐ3ΐ6Τ ΓαΙο ΔΐΜΐΓθηί€α 

ίιΐ6Γίΐ3ΐ)ί1ί, 86ϋ $υπ)η)3 αββΓ)|;6πΙί3 ίΐΐβςυο ϋΓΐ)8 Πληρώσας γάρ έν πολλοίς τάς χβίρας, ίΐιν ούχ έχρτ,ν, 
&φ{ει τους έθέλοντας λδίτΕοτακτειν^ χα\ φεύγβιν τήν 
'%ατρ(Ζ%, δποι βούλοιντο. Κα\ οΐ βαθύπλουτοι πβρ.* 
«οιούμενοι οΟτω τ6 σώζεβΟαι, &πετέλουν χαί τι χεΙ• 
ρον. Μιαθαρνουντες ν3ρ των δημοτικών, οσ^ι δεξιοί 
τά; χεϊρα:, χα'• Ρριαρο\ (5ά6δον τε χατενεγχείν, και 
λίθον μαχρ^ιν άφεΐναι, χαΐ μηχανήν διαχειρίσασΟαι, 
χει\ τ4ξου νεύρων έ ντε ίνα ι Χ3ΐ\ βαλεϊν» έξεχώρουν της 
πατρίδος. ΚαΙ αυτήν μ^ν έπεστε ρουν ο5τως άμυ>- 
τήρων * έαυτοΓς δέ δσα χβι\ στρατηγούς £πβιθον τοιού- 
τον άχολουθειν στρατών, δίάροις π^^θοντες. Κ&ν τις 
αΟτφ ύπηγόρευσε, χα\ μάλιστα γε ήμεΙς οΐ μ^ή πάνυ 
τ^ δεδιότ«ς, ώς ουκ άγαΟδν τ} πό•ει τ6 οΟτω γενέ- 
σθαι, &λλ' Ινταυθα ούχ Ι^ν φορητές ό άνήρ, αχε- 
^ τλιάζων καΐ δυβανασχιτών, εΐ μεμφθείηώς περιιδών 
γενομίνην ούτω τί^ν πόλιν κένανδρον. 

ξΡ'. Τδ δλ δίϊ χορυφαΓον Ιν τοις χαθ' ήμΛς τού- 
τοις χαχοίς κα\ ή του αναγκαιοτάτου ϋδατος Ικλε:- 
ψις ήν. Ώς γάρ ή της ακροπόλεως δεξαμενή άργώς 
έκ μακρού είχε, καΐ έχρήν άναποιηΟήναι αυτήν έχ- 
θεραπευθεΐσαν, 6νθα χρδνψ καταπεπδνητο, έγίνετο 
τοΰτο μίλις μέν, άλλ* ουν• Κα< τίς των τϊ5ς οτρατιΐς 
ούχ αφανής (Αέων ήν έκεΤνος 6 Μαζιδίς), άποδεξά- 
μινος τδ 'κρΒτ(μΛ χα\ έπαινέσας, παρεχάλεσε τ?.ν 
Δαυίδ ημέρας τριβήναί τινας μετά τ6 Ιργον, ίνα 
στεγανωθέν τδ άγγεϊον Ιχη φυλάττειν τ6 πιστευθδν 
Οδωρ ασφαλώς, διά τδ μηδΐ ανάγκην τέως έί«τε- 

^ θεΤσθα{ τινβ, οία των πολεμίων οΟπω επικειμένων, 
άλλα πο^^έρω που διεστώτων. Κα\ ήρεσβν ό λό- 
γος τφ Δαυ^δ, δσα γε δόξαι. Άνιμος δέ άφαρπάσας 
τδν του Μαζιδ^ λόγον, άπήγαγ* • χα\ λήθ^ χαταχώ• 
σας τδ του Δαυΐδ φρονούν, άνέφυσε βλάστην άδρυν* 
θεΓσαν, πρέμνον μεγάλου χαχοΟ. Ούπω γάρ ήν'δψίι 
δείλη, κα\ τδ χυρταηθεν ύδωρ άπολυθέν Οέειν χατά 
του σκεύους ελεύθερον, κατηγορεί τδν δρύμον τψ 
χελαρυσμφ. Κα\ δ ΜαζιδΑς παροδεύειν τυχών, και 
άκουσας, δ Ιγίνετο, τρέχει σπεύδων 1π\ τδν Δαυΐδ, 
κα\ άναμιμνήσκει, προενεγκών, & εΤπε. Κα\ δ Δαυ*δ 
άγαναχτήσαι σκηψάμενος, προύβάλετο λαθέσΟαι. 
Άκουσας δ^, δεϊν έπισχεθήναι τδ ύδωρ, ώς έγχω- 
ρούν γενέσθαι κα\ εΙσαΟθις τδ καλδν, άπηνήνατο, 
έπκτάξας άφίεσθαι φίειν τδ ύδωρ. ΚαΙ τοίνυν αύτδ 

Ρ μέν είσέ^^εεν, ή δεξαμενή δέ έξέπβμπεν, δ Ιδέχετο, 
άναλυθείσης της προσφάτου έπιποιήσεως, οΤς τδ 
ύδωρ άπαλεΙψαν τήν ύγράν παρέσυρε τίτα^^^ν. Και 
ού πολλαΐ ήμέραι φχοντο, κα\ ήν τδ άγγείον κενόν • 
δθεν συνεξεχενώΟησαν ήμ(ν άπασαι αΐ έπ\ τ{) άκρο- 
πόλει ελπίδες, κα\ ούχέτι ούδε\ς άνέβλεπεν εΙς αυ- 
τήν. Κα\ ήμεΙς ούν συσκευασάμενοι, έκ•?σ8 καταν^ 
τήσειν, εΓπερ ρίψ, κα\ τά αναγκαία συγχομισάμενοι, 
έπε\ μάθοιμεν, άπολωλέναι τδ ύδωρ, συγκατε^^ύη 
μέν τδ εύελπι, κα\ διανείμοτντβς έκβΤ τήν συγκο- 
μιδήν, μόνου τοΟ δειλι^Ιν χα\ εύχισθαι χατέστημεν, 
τίς &ν δή άπαγάγοι τά τοιαύτα του κατά προδο- 
σίαν συγγενικού. Ει γάρ Χα\ μηδαμοΟ- ενταύθα σοι^ 
(Ιήνΐ «ρδς πολεμίους ^θι^έον γάρ ούτω)» ούδΐ αρέ- 
σκεια ΙπΙ δώροις, φ&Γοι τοΰ έμπελάσαι τόν τε άδελ- '^ »Ε ΤΗΕδδΛΙΟΝίΠΑ ϋΙΙΒΕ Α ΙΑΤΙΝΙ8 ΟΑΡΤΑ 74 

υΐ ΐ«ιηρΗβ βιρο||;η»ιίοιΐΜ λίνο*€, άλλ' αύτ6 €ή τ6 άχρως άμεΙίΧν, χα\ παρά 
^αΰλον τήν τ<»4ϋτην ικίλιν τέθβσΟαι άλΧ τ6ν έν 
αύτ} πάντα λα^ν, καί που 3<α\ ιΟχεβΟαι τόν στρατη- 
γών, έπιτμηΟήναι τδν τής άλ';κτβως χρ4νον, βί 1:6^ 
ϊχψΜγών ^ του. βααιλίως πρ^σωπβν, ές χ^ραχα; πτ£- 
ρύξεται, <τυγγβνές 4ν «Γη μάλα τψ προδι^^να*, ααί που 
χαΐ χείρον, ώς4ν τις του λαλβίν τεχνίτης έπ«γωνί- 
σαιτο. Κα\ ό λογίζεσΟαι συνετ^αυτί^οι γοΰν ταυχ' &ν 
χβτλ τ5 συατοιχον. Ούτω χαΐ οίαχοντρόφος νβώς ο6 
χατά χυρβίαν, άλλα μίβθοίϊ, βΐ τψ κεφαλαινσαμέν^ρ 
τίιν ναΰν έγχοτοίη, ές δαον βύχ Ιβτι πλέον έιι»αναι, 
«ζραμίνει μέν «οτβ Χ(νβυνβυούσ||, λ«λ<1 ^ ά-Τυν- 
τελή, χχ\ πράττει ο6χ ά^^ί^θύμως • χα\ τίχν τ<χνην «ιηί<» οτζηάϊ «Ιυοβιη 

Αΐ)6Γ6?ί8Γ6ΐ, ϋηιη, $ί τυΐίαιη ίιηρβΓαΐοΓίβ Γιι^ίβηβ Λά 
<ί0ΓνΌ8 λάνοΐΛΓβΙ, ρΓοάΙΙοΗ 8πηϋΜιηιι$ ββδβΐ, Αΐηιι^ 
ΑΐίΠ(ΐοϋ63 ρβ]0Γ, ςιιΙ αΐ οοιηοΒίϊΰδ νβΓΜβ ΐαηΐιιηι 
ρη^η^ββί. ΜβΗΐβ ρΓΐΐ(!6η$ Ιη 60<!βιιι οηϋηβ !&ιίυ9 
ιηα^Ι ροηβΓΟΙ. 0υβιη3(]πιΚΜΐαιη ^ιιϋβΓηηίΟΓ ηηνί«ΰΐι• 

]"8 ΠΛη «81 (!θΐηίΐΙ1Ι8 &6<! Οθυ(Ιθ€ΐθΓ, 81 ίΓ3&θΙΐ||? 

ΗΠ <|υι βαηι ΙχββΗΐ, ηοη ββΐ υΐ ιηαςίβ Ιγα8- 
€ΑΐαΓ , λ(ΐΑβι ΐ|υία«ηι ροηουΙο ^ οοη$ίΙΙ& ν6Γ0 ο{υ8 
ηοη 8ΐιη( θΐββαο}^ $6([ΐυΊ6Γ(]ΐΐ6 »^ί( ; οιηηί Αΐιΐβιη 
ρβΗΐί» φΛ Ιο υηηιη ίηΐβιι<Ι«ηΙβ , ίη βοορυΙοι ίαι- 
ρίΟ^βη €«ΐΐ09ΙΙΙ Κίηϊΐ λΙ<||ΐβ ίιι «Ι^ββο πΐύΐγί ιί^ 
ιηνΙ ουιη αΐβτοίΐ^υβ βΙ ΙιοηιίηίΙϊυβ. ΕΜ^νΛ Γαιίοιιβ χβηναι οχοπέλφ. χα\ χατά βυθού δυναι αύτώ ωάοπϋ " ^ι.»ίη..» ηΑί^ ^.τ..,^ »-.. ^.^. ... .ζ^^ί .... χθήναι σχοπέλφ. χα\ χατά βυθού δυναι αύτφ φάρχψ 
χαΧ άνδράσιν. ΟΟτω χαΐ φύλαξ τελεσφόρου αμπέλου, 
χαθά-αξ άποίίτυγων τ6ν δε<ηϊ4την χατά μΓσο; τέ- 
λειον, ροτρύων μδν Γσως άπτεται ε Ις ουδέν, συχνά βέ 
«η μέν χάτω περκο&ύει, πη 6έ του σχοπευτηρίου 
γίνεται, χα\ ώβε χα\ έχεΙ περιβλεπόμενος, φαντάζει 
έπίμέλειαν δρών δΙ τήν του φραγμού αύμπηξιν χαΐ 
την ΙτΤ βΰτψ τάφρον, έπιβουλευσάμενά πόθεν ούχ 
άτΜχωλύ€ΐ, άλλ* οΤα χα\ άπονυστά;ο>ν διάχειται, 
άνύι^ιν μέν οΰτω τλ χατά του χτηααμένου τίιν άμπε- 
λον βλάβος, μελετών ^ δμεΐσθαι τοίς αΐτιωμένοις, 
ώς οδτβ φεύγοι του άμπελώνος, οΟτε Χ8χλ<^φοι• οΟτ' 
άποδοίη, άφιε\ς βέ τ6. Ουδέ αήν άμελήσοι, Ι τίίν 
άμπελον άπηχρε(ωβε« Ταύτα <^ τά χλ\ τω Δϊυίί ^οηιίικιαι θ(Ιίο ρβΓΓβοΐο» υτ»» ϊοπβ μ1 ηίΐιίί »ΙΙί- 
β«ΐ, 8«ρ« ΐΑΐηβιι ιΐββοοικίΐΐ ίη ιηΓβΗοΓύΐη ρ^ηβαι, 
«αιοιίο 8ΐ>ι ςα&8ί ίη βρβΰΐβουΐο» Ιιίΰ 61 ίΙΗο ΓββρΙ- 
εΐ6η8 €0Γαιη ιίιηιιίΑΐ ; νΙάβηε νβΓο &6ρΐ6 οοηιρλ^ββ 
ίονβαιηςαβ ]αιΐλ ΗΙαοι , €08 ςα! ΙηβίϋίληΐυΓ ιιοιι 

3ΐηθν6ΐ Ιΐκΐβ, 86ΐΙ (ΙΟΓίΙΐίβηβ }3Ι0β« , ρ6Γβ€ίβ08 ίΐΙΙ 

<]8ΐηουιη νίηβχ ρθ886$$οπ8, ΐΐΐίοο ]υΓαη8 ςυ^ΓβιιΐΊ- 
1>ιι» 8Α ηυηςυ&ηι νΐΐβιη ϋβεβηιίβββ, ιιβο ΓυΓϋίαιη 
6986, ηβΰ ΐΑηάβαι (Γ3<ϋ(1ΐ886, οΐ&ποληβ. Νοιι ι^ηίοιι 
βΓ&1 η6|^1ί(|;βη8, ίίβ οϋβΟηβ ςυ» τίηβ» ηοο6Γ6 ροΐυί8• 
86ηΐ. Η:εο νοΓο ίη ΟατΊιΙ οοιηρΙβία βυηΐ ουπι 6κ ΐΐϋ^ 
ηοη λοίαπι ΑηιίΓοηίευε &Γ{[ΐιί ροΐβΓίΙ ςυοά β]υ8- 
η)0(1ί Γ6ΐ)α8 2άπ)1ηί8ΐΓ8ηαΐ8 τΪΓύηι ρûë€βπΐ 8ΐΙ)ί 
ίηΓ€εΐαπι €( ιη^Πβ 2ΐηίΙ)υ8 Γβοοηιίαηι, 86<1 βΐίαπι Ολ• Ιμφαινόμενα. «.' δν ού μ^νον 6 "Ανδρ^νιχος* ψ^γο»τ' β 1" Τη Γ ^"'«>"^/β€αη(1αηι, 8βα βΐιαπι Ο. 

άν, δύανουν *αυτφ άνδρα χαΐ βαΟΙ,ν πονη^ϋααΧ Γ '' "' "'"' ^^'^'^'"*• ''"•• ^^ ''•""^'" 

τηλιχουτοιςέπιατήσας «ράγμασιν άλλα χαΐ * άαυίβ ιΐϋπι 6ΐιίπ) ίπΰρρίαηι, ηβΰ ^5βΓηαΐθΓ Γυίΐ βχβρο- 
0ΐί1)υη(!ϋ8, οιιηι ιρροΐΐβιβΐ, βιιπι ()ί8επιιιίηβ ο«ρί• 
118, υ( ίηΓβΙίοβηι 86Γνα&0Γ€πι ΧβΓχί8 άηπιηβΓβ, ϋυΐιί- 
Ιΐηβ «η, ροβίςυ^ηι ίη 8€θρυΙο8 ε&Γίιΐ8πι ίιηρβ^ίδ- 
861, Οη€ΐίΙυ• <]6Γ6Ηηηυθη8, η&ΐΑΐκΙο ρο88€( αΙΊ- 
ςυ^ηάο 8θ1ιΐ8 8:ι1ηΓί : ευ8ΐοϋοπι (]υοςυβ τίηοχ 
βχ Γβ 0Γ6<ΙίΐΑ ΓΓυΰίυηι ρβΓοΙρβΓβ ηβ8€ίβηΐβηι, β6(< 
€Ζ ίτα 3(1ν6Γ8υ8 ρο8868$0Γ6ηι δίηβηΐβπι 6ϋπι όα- 
ρπίΒΐΙίΐΓί 81(1116 3 1)βδΐϋδ Ι3β(1ί, ηοη ^ιιΙιίΐ&Γβυι 

3886Γ6Γ6 6υΐη ρΓ0(1ΐ(1ίδ86 ΥΐηΟ^ΟΙ. άχελέγχοιτο, μή &ν Ιχειν βιεχφυγείν γρ«φ*)ν του 
κροδοΰναι. *Αναχεφαλαιώσασθαι γάρ τ6 έπιχειρηθέν, 
οδτε κυβερνήτης χαραδοχων, εΓπερ όρμιαθείη, άπο^ 
«Λλεσθαε τήνχεφαλίιν χατά τ^ν δυατυχή σο^τηρα του 
2έρξοϋ, όχνήσοι αν, ^χίαις φΟάσας προααράζαι τί^ 
σχάφος, χυμααιν έχδοίις, εί π(ι>ς έχχολυμ6ήσα; μά- 
ψ)ς περεγενήαεται • χαΐ άμπελώνος δέ φύλαχα δαπα- 
νάν μέν τ6 πιστευθέν ουχ ε*δότα, χόλψ δέ τψ χατά 
τουδεσίΒοτου άφιέντα χλέπτεσθαι, χαι θηρίοις βλάπτε- 
σβαι, ο6χ &ν νοσφιζοίμην λέγειν προδουναι τίρ; 
άμ::ελον• 

ξγ*. *0 οΤον χακ6ν, & Ανδρόνικε, μεγίστο•.; Ιρ- |) 65. ΙΙβΐ!|ηιΐ3ΐηΐϋιη «ΐίΐυηι, οΑηϋΓοηίοβ, ίη ηΐΑ^ηίδ 

Ιιί* ορβΓίϋϋβ, ηιι« βΐΐαηι ηιαχίπιαιη ρβΓίοιιΙαηι δβ- 
οιπη Ιιαχβπιηΐ, 6υηι 8ί η6{;ΐ36ΐ2 ίυΙδ86Πΐ, υηικη 
(«αΐυπι ίπιρβΓαΐοπ βχρΓθΙ)Γ3ΐυη) Γυίβδβι, βίςυβ ηοη 
88113 ςυί(Ιί)6η (ΐ6ΐ)6Γ6ΐ ΰϋοείο, 8οΙυπιιηο(3ο τ6γο 
8(ΐ8ρί€8ΐιΙί ! ο Γ6|;3ΐΐ8 Ερ1πΐ6ΐΙΐ6υ, ιηβηιεηΐο, ςυληω 
ηκιΐο Γιΐ6η8 ηο1>ί8 Ι Ο ίηηΐίΐβ οοηδΗίυπι οΙ> ΙιΜί- 
Ι3«6!η ! Ο Ιπδΐίδ ιηβαιΟΓί» ΐΜ>ηί ταπη €οη86€ΐ8ΐίο ! 
Ο ϊηΓΓυοΙυοβΑ ίΙΙ« ρ{Βηίΐ6ηΐί8 Ι Ια ρ«Γρ6ΐυυηι 
«ηκη ςα» 8(1 03νί()βιιι,8ΐιι ίιορβΓ&ΙΟΓ^ιιι δρβοΐ^ηΐ 
ηοη ροΙβΓαηι Ι816Γ6. ΙιΙβο ιηίδίΐ 6υ1)ίο«ιΐ8πυηι, 
ίιι ΐΗδΐοπ8 ]8ΐη ιηβιηοπιΐυιιι, ηοη δοΐυιη 8(1 ^6ίοη5ίο- 
ηοιη ΟΓϋίϋ, 86(1 εΐΐ&αι, υΐ «ίυηΐ, 8<1 (ΙβΙίβηε&οηβαι ύα- 
τίϋίδ 6ΓΓ8ΐ»αη<1ί ία ίρ8ίυ8 ρβΓηΐ6Ϊ6ΐη• ^^ιη βΐιίπι 

€0^ΙΙ0Υ6Γ8( νίίυηΐ 6118111 ίηΐρ6Γ3ΐ0Γ, 86<Ι ΙαΝίιι^, 

3 γοίς, χχ\ χίνδυνον δεινίτατον έπισυρομένοις, εΓτζερ 
άμεληθείεν. Ινα τινά μόνον εΙς αυτοκράτορα κεφα- 
λήν έφιστάν, χα> αύτδν δέ οδτε λίαν επιστήμονα του 
δ^ν, κα\ δπο^τον δέ Ι *α ΈπιμηΟεΰ βασιλικέ, οίον 
ημάς διέθου χαχόν ! 'ύ αλυσιτελή,- υστεροβουλία! Ό 
δυταναχλήτου χα οΰ άχίχητα έπιδίωξις ! 'Ό είχαίος 
έχίϊνος μετάμελος! ϋΰχ ίσχε γάρ εΙς τέλος τά τοϋ 
Δαυίδ οΟδέ τί>ν βηβιλεα λαθεϊν. Αι6 χα\ έξέστειλε 
μέν έχεΤνος τ?>ν εΙς μνήμην ήδηγραφικήν άποτεθει- 
μένον παραχοιμώμενον, ου μόνον έπ\ άμύνη τής πό- 
λε«Λς, Αλλά χαΐ ώς άν φασιν ύπβλθών δεξιώς άμυντ- 
ται τ^ν Απατεώνα Δαυίδ εΙς δλεθρον. Ήδη γάρ χατ- 
έγνω τ^άνβρχ χαΐ δ βασιλε•:>; όψιμαθέστερον, οΤα 
βυίσοβομεύων ήν. Έκρήτιζε δΙ άρα ττρ'ις Κρητα 7δ ΕϋδΤΑΤΠΙΙ ΤΗΒ8δΑΤ.Ο!ΙΐαΕϋί8Ι8 ΜΕΤΚΟΡΟΜΤΛ 7β 

<]υο4 ΙβιηροΓ^ φπι ιιΐ9ϋΙιίιιαΓ6ΐιΐΓ. ΟΓβΐίοβ €γ§ο Α έχβινος * χαΥ τ&ν Ονουλον Άργον» τ^ν Αβυΐί, <Ί|;Ί1 6Γ<4 εΓ€ΐ6η$6ΐη ; $«(Ι ίβΐιιιη &$(α1αιη ΑΓ|[υιιι« 
Οβνίϋβπ) (Ιίοο, ςιιί οοοΓι» ι^νΐίβ φΜασι »^ιηρ«Γ 
νΐ(ΐ6ΐ ρβΓ Ιιηαΰ οβΙβΓβιο ΜβΓουΓίυιη ρβΓοιιΐβΓβ βΐ Λ^* 
16Γ6 €ΐ3ΐη ΐΗ>η ροΐοίΐ• Είβηίηι Κιοΰ ρΓΑββηΐίβη» Ο&νίϋ 
ρΓ«ν6θίι , (βιηρυβ η»!! ηο»ΐΓΐ» οοπιιηθ(Ιί ρΓορηΙ 
\|[Γ2ΐί&ι λΙ>1)τοτίΑΐοΓα$ ; βίςιΐθ Ια «Ηαπι 8θ ίιηΐΒ6Τ- 
^|;6η$ υΐ Μ'μά ςυ» 3(|αίΐ8φ ιη^Ιυ^ηβ $6 Ιη ρΓοΓαη- 
^ύιιι ίιη(η6Γ(|[ίΐ, &(1αηΰθ ιοβίΓΟ Λΐ|(ΐΓθΐάοαιη εϊιι- 
$ιχ , €υιο ίρ»β ΛηάΓοηιουβ &(1 ΐΐΐυαι ιιη|;«ΜΐΜ» 
%(Ιαηοί8 (]68ΰ6η<1ΐ8$θΐ• ΥββρβΓβ «ηίιη τβηίΐ €υ1>ΐ€»- 
1:ΐΓία$ ρο8(Γί<]ί6ςιΐθ ιη^ηο ρβη6ΓΑΐηιΐ8» οιιιοϋ>ιι$ 
&1)&νί(ΐ6 0Γ<ϋΐΜΐΐΐ«,?ί80 Ιηίαβςαβσι ίοηηί<ΐΑΐΝΐΐ 61 
]ΐαΙ1α<η «αχϋίμηι 6χ|θΓίυ8 ηοΐΜ&ϋΙοβΜΐ » ίη βλίαΐβαι οΰχ Ισχβν άφι>φητ\ δι' Έρμο5 εκείνον •ύ]Βτέρου βι- 
λβΐν χα\ χαταβαλιΐν. *Αλλ^( προαισθ^μενος ό ΧιΜ 
φΟΑν8( λπινβμών τ^ν χαιρ6ν του ήμβτέρου χαχοΰ, 
ώ; εΙς χαλ^ έαυτφ • χαΐ οίον ύικοδυς βυθ^ν χατά ).ά• 
ρον, δ( ύκοπτήξας &λια(<τον βυθισθείη, Ιξέψυγε τ^ν 
άγχυλοχε^λην Άνδρ^νιχίΐν» ^Ανδρόνιχος άπο6άς αύ• 
•Λς κατ' Ιχε^νου του γαμψώνυχος. Έ9πέρχς γάρ ήλ- 
6εν ό «αραχοιμώμενος» χ«\ αΰριον ΙωΟεν άπολώλα- 
μεν, ^ιχονομησαμένου του Δαυ!$» μήτ* Ινδον (δι7ν, 
Ι^ έΜ(εκ, μήτε μήν Ιξωθεν 1«ιχουρΙαν γενέβΟκ 
ήμίν» Ικ\ Φΰΐχ^ρΙψ, μέν τδν &λλΐΰν, βλάβη βλ αύτοΟ,^ 
ήν ΙκαΟεν ϋν, «εοωσμένης της ιτ$λεΐικ. Οντω; 4ΐιί(1βΐ9 Αΐ«(ΐΓυιιι, Ιο Γ«1ιι«ιη Τ6Γθφ•/<|<ιβ^ ρ888υ> Β 6 ΔαύΙβ χυνηγετούμενος δ«6 του ^Ανδρονίχου, Ιμη- ϋ^$6ΐ, Μίνα οίτίΐλίφ. |ΐλ 0ατΙ4 ιοαμΙαπΙο ΑπιΙγο- 
ηί€|0, ίϋ ΐί964)ίΐ»|ΐΜ ο«1 ηβ ρτχά^ ϋΐίυβ ΑβΓβΙ» ιήΙιΙΙ 

νΟΓΟ ρν3^ ηθ1)ίΙί ΤΙΐ€8ΜΐθΙΐί€Α , βΐ 80ΐ»8 1ρ86 8λ1Τ8- 

ταιίΓ^ η.«% Ιοίυιη (ΐιιιϋβιιι ωαηιΐυιη ροιυίΐ. 

β4. ΡοΓΓΟ (ϋβ8 ιηαΙΓι βίαρδί βιιηΐ, 6ΐ απίβ ερυβη- 
υιη Ιιβίΐυοα, βΐ βχ ςαο 86Γΐΐ€Ρ ρυ£[η8ΐιιπι 6&1, 
ιινΙΙυβςυύ νίάΐΐ ίΙΙυω ηβο ΙοΗοα 1>6ΐϋ€8 ίηάιιΐιιιρ 
ηβΰ ϋηυο |[6ΐιβΓ080 Ιπ&ίϋβηΙβηι. Μυ1ϋ$ 6υπι ροΓ- 
Ι3ΐ)8ΐ 3ΐ)8ςυ6 1)Γβο|8 ]υν6ηΊΠΙ)υ$ςυ6 οοΓβίβ ; ρείαδίιε 
ν8Γ0 ΓυΙ)6Γ Ιη$οΙίΐυ$ ιιιοιίη ΙΙ)6ποο εαραι 6]α8 Ι6£;β- 
ίΑΐ. Β3γ1)3π ΙιιΓοΓηι^ηΙ ίΙΙιιιη 8ρρ6ΐΙαηΐ(|υύ, ηυη- 
ιηούο 8ΐη8ηΐ, πΐ(|θ(ΐυϊη ηυίϋβιη βίεςυβ ίιιΓβΐ'ίοή 
ραπβ €0;ΐΓ€ΐ8(ιιιη Γ6ΐί(|υο 1)&.1)ί1ιι, νιιϋυ νοΓΟ άΐΐα- χανίτο, μή «εσεΝ ύιΛ 4γραν έχε(νψ» ΐϊβρ' ούΛν 
μή δτι γε τήν χαλήν βείσαλονίχην, εΐ μίνον 
περισωΟείη αύτδς, άλλ' οΟβΙ τδν κάντα χόσμον τιθέ- 
μενος. 

ξδ'. Ούκοΰν ήμέρ» αυχνβιΧ, αΐ μίν πρδ του οφο- 
δρου πολέμου, αϊ (έ χατ^τΐ^ν τούτου άχμήν, χα\ ο^ 
δ£\ς έχείνον εΐ&εν οΟτε &ν οηλοι; δέΐνοΖς βύναντα, 
οΟτε ΐπττου ευγενούς έπιβάνχα. Έμμονος 6& 6χε( αύ- 
τ6ν άπ6 βράχα; καΐ ιςεθΟ^^ων νεωτ^ριχών • Ιαχεπε (λ 
χαΐ τΐιν χεφαλήν Ίβηρ(χ<•»τερον Ιχφυλος πίλος Ιρυ- 
6ρ4ς• Βάρβαροι εκείνον χ»ν τβχνώνται χαι χαλοΰ- 
σιν, ί φιλουα», «ολύπτυχον μ>γ ιμ\ ^ω ^υνεσταλ- 
μένον χάτω τήν λοικήν ικερίΟε ατι», τ* Λ π€ρ\ πρόσ- ΐΒΐυιη ιηΠ^χυπο^ιυβ οοιηιηθ(1ΰ 30νβΡ8υ8 8οΐ6ΐη ιιΙ ^ ^ι^ον εύρυνόμεναν χα\ «ρηνλυοντα ές Ιχαν^ν χατά ήιιί ιηοΙΠίΰΓ νίΐ8ΐη 8{6η$ ρΓ0€ΐι1 α Βοΐβ ιηίΐίΐβιη 
Γ6]ί€ί8ΐ; Γ6818 ]ιυ]υ8ηιθ(1Ί ΙιοιηίηίΙ>υ8 κΑυϋβιιΙ. €(£ΐϋ8 
ΙίΦΟ ν68Γιιη6ηΐ3 ηθΓυιιΙ« 8Ίοςη6 8ροη8υ8 ρηβ νββίί- 
Ι»υ8 ιηΑ);ηίβοί8 08ΐ6ηΐ8Γ6ΐ ιηοΙΠίίβιη. δί ςηαικίο 
3Γΰΐΐιη οβρβΓΰΚι (1Ί06Γ68 ίΐΐυπι βχρθπη οριιϋ ν6η<1ί- 
Ι0Γ68» ηυοιηοϋο ΐβηϋοΓβ ρρεεβΐ^ ϋπ ΊΜΐ!* 83ΐ^ΐ1ΐ&πι 
ρΓθ]6€ΐς86 ίη &Γ€οιη οοηίΓΑ 1ΐ08 ςυ'ι ίΙ)•ί 66(ΐ6ΐ)8ηΐ, 
1;)ρΊ(1βιιιςα6 υηυηι €χ Γυικία, 80 (16^α^Iβ 86 Ιιΐ8 
8α1)(]ιιΐ(!886 αϋ ιηιίΓοε ; <1ίοίΐυρ βΐίαιη 8ΐιΐυΓ88 0ϋΓ63^- 
πιηι 1.8ΓιηοΓυιη ιιτΐ8ί8$6* ςιιοι ΐΑΐη ΓοΓίίΐβΓ ΓβραΓιΐ» 
ςυΐ 1)01)18 οηβίΑ ραΓ8ΐ)8ηΐ αο &υ(Ιί6ΐΐ(!ο Π(ί6ΐ)8η1. δυί 

▼6Γ0, 61101 (Ι6η4ΐβηΐ68« <Ιί€6ΐ>2ηΙ 86(11886 ίθΐ6Γίυ8 2ΐϋ 

ηιυΓΟΓυπι οιηΙ>Γ8ΐη, νί(ΐ6ηΐ6ΐηςυ6 Ι86υ1λ 6χΐ6πυ8 
νοΐ8ηι1&4 άΊ€6Γ6 βοΐίΐυιη : ι Κ» 1)θηυαι 68ΐ Ικίο 
6886| > 8ΐ8(1ιιιΐ|ΐΐ6 Γ68ΐ,ίη8αΐ6ΐη (Γ&η8ίΓ6 ίιι αϋαιη )ο- 
€υηι οΝοιΙΐΓΐΐνιρ 61 Ιαΐυπι» ίο ςυ»Γβηΐ6ΐιι ραπβοι 
πιαΓΟΓίιιηι Ηΐ>ί 86ΐη6Ηυ8 1ι»1)6Γ6(, ](ΐχΐ8ςυ(Μΐ<1ί<;ιιιιΐ» 
οοη8θ1ΐο ιρ8απ) 6χιγα Ι^Η ίαοΐυιη τίχ6Γ6. 

(ι5* ΤαΙβηα 6ΐιηι νίιΙοιι(68 . οοηνΐν» (ΙϋκΊαηκη 
8ΐυάίθ6ΐ (ΐυο4 ρΐΑ06ΐ>α( ίΙΙί Ιο(|α6Κ)ϋαΙμΓ ; υΐ 1ΐ06 

1Ρ6ΓΟ 26ΙΙ6Γ08ίυ8 νΐϋ6Γ6ΐΐΙΓ, 1>ΐ8α(1ί6η468 86€6άβΙ)«|1 

<}ΐιί ν«€αΙ)8ΐα λίΐιιΐϋϋοηΐ. ΑρικΙ ΠΙοβ ίη60ΐΐ8Ί(ΐ6Γ9(ΐ6 
^ΐΓΓβρείΐ ΐ8η€θΐ8 86η«8 1ιειΙΐ6η8ρο6ΐί£α8^ ίη ιαΠ&ταιη 

νβΓ86Βΐ6β• Αάΐΐΐ8ΐ0Γβ8<|1ΐΐ4ΐ6ΐη Μ86λΐ8ΐίθηί 8ΐΐΙ<1(.*Ηΐ68| 
08ΐ6ΙΐΐΑΐΗΐηΙ ΙΒ 86ηΐ6ΐΐρ8ί80<ϋΐ11ΙΙ Α(1?8Τ8υ8 6ίΥΐΐ3ΐ6ηΐ, 

ηΐ 6010 111ο <|υι 68ΐιι οά^τΗ 6Γίπιίηο86 οοηεβοΐί* 
ί6ΐιΙ. Βγ9ιΙ 9ΙΙ1160Ι 8ρυ(1 ϋ1θ8 Ρ«8ηίί Γΐΐ6ΐοιί8 ροβηα 
ςαοιΐ ϋΐ6 <Ι6 ίυΠο 86ηΐ6ηΐί8πι ρΓοηαηΐίαηε αΙ)!ιιιΐ6 ηλίου, ϊνα χα\ οδτω τδνβτρατιώτην άΐΕθ}.έγοιτοτρυφε- 
ρευόμενος άννΡ^(α««α. Έορτ*| φιληβεΐ τοιούτοίς Αν- 
βράΰ& * νανήγυρις οίβε τ•ιοά(ΐβε «τολμούς * νυμ^Εος 
&ν οΟτω θρΰπτοιτο άβρυν6μενος• Τ^ξον βΤ Ιχείνος εί 
που χαλ χειρίΦθείη, πειρααΟαι είπες Αν αδχ^ έχε(- 
νου χατά τους ώνου μένους, δπως αν Ιχβι τβΟ τείνε- 
σΟαι. Κατά 8έ γε τν άχρ<$πολιν λέγεταε Ο1ατ6ν Ινα 
χατΑ των έχε7 περιχαθημένων άφεΐναι, χαΐ λ£6ον 
Ινα Ιχ βφενδ^^ς * εΐτα χα\ ύποθέβθακ τοΙς λικί τών 
τειχέων, πεβίλενν βαφέας έξονε^βίζειν τους πέριξ Λα- 
τίνους, οΟς χα\ τοσούτον ήμΰνατο, χαχά ήμΖν ράπτον- 
τας» χαΐ (γγελωνιας οίς ήχουον^ 'Ελεγον βέ οΐ άμφ" 
αύτ6ν σχώπτοντες έχείνον, χα\ δτι καθήμενος €βω 
τειχέων χάτω περί 9χιάν, χα\ βέλη βλέπων Ιξωθεν 
^ έπιπεταννύμενα, εΐώθει λέγειν, ώς ΝαΙ, χαλέ, κακά 
τά ο)δε * χα\ εύθΰς &ναπη$ών μετεχάθχζεν εΙς &αυλ^ν 
τίνα σχιατραφίαν χα\ Αακυλτον, πρδς τ6ν εδ Ιχοντα 
τοΤχον μετα^^πων, δ φ2βι, κα\ ζξν χυρώσας Ι&α 
βελών• 

ξε'• Καν τοιούτον δντα έχ4λα«τον Ις καρδίαν αύ- 
τΐιν οΐ τρωκται άρβσκοι, χαββρώτερον δ' έκ^να*, 
ούχανίεσαν θωπεύοντες οΐ τήν χολαχείαν περ/ερνοι• 
Κα\ ΐρ{^67α, «ρδς βύτου; τψ χούφφ ή πλάατιγξ, χή- 
ρας Ιχουβα, χατά τάς πο^ητικίς, νευούσας εΙς Τάρ- 
ταρον. 01 δή χαρδιοχολάπναι χ^ακε; κα\ τϊαρηύγα- 
ζον έν αφίσιν αύτοίς χατά τής π<5λεως μΖ«ος, οΓς τψ 
τήν π^λιν μιοοΰντκ χαχοήθως συνδιετίΐβττο• Κα\ ^ν 
έπ' αύτοίς τδ του Παιανιέως βήτορος, δπερ Ιχείνο; 
περ\ χλοπης γνωματεύων χυχλιχώς περιήγαγαν, ωδέ 77 Μ ΤΗΒ85ΑΙΟΝΙ0Α ϋΒΒΒ Α Ι.ΑΤΙΝΙ8 ΟΑΡΤΑ, 78 

!^^!^^!!*!ί?"^ ^ ^' * ί*.^^^• «ρο«(Τ:ί- Α ΓβΓβΙ)Ηΐ, ΓοΓίβ υ( ιιιιιΙ3Γ6(. ΟιΓκΙςυΜ αϋ ρΓοϋίϋοηβιιι 

βρ^€ΐλΙ)2ΐ!, Ιί1)ί Ιυουιιϋυιη βηΐ, ο ϋΛν'ιά^ €ΐιιη ΓιΜ χ4ν ^ φαιχ^. ΒΪΊΛρ 15ν 9ρΛί^ β«. Άρα 6έ οβτως 
βΙρηνβΛχ &ν. 4ΐ(έ^«ι»ν βλλβτς ιχνκΓν τ6 βίον είς 
ράχΐϊν; ΟΟχοιιν• Λλ' ι!^ ««>^>|ς κ<χ\ βύτ^ς τ^ν 
•Αρι^ν έπΙΦι^^ν IV γ• ήμΤν. ο5χ 6»« τ!ς ποτβ των ίξ 
*Α}Λίέως Λν, τάχα 6* Λν Έ^ιάΧτής, «Γτ' οδν Έιτίαλ- 
τος. 6 ιιαρ& τοϊί •Αβχληπιά«βι< έιτίχΟώς ΐ•1>ί ^α. 
«ιμίνοος Ραρύν«ιΐν, «Γα 3ΐ«\ «νιγβλ«υς ό αύτ6$. 
'βτας γάρ ούχ Αν λεχββίι^, δς •ύ«ίΛ των •ί λιγ<^ 
των ΜΙοί* δτα, <{ μτ; Αρα χ«τΑτι 9Χ&>μμα ηοψο•- 
μιώβες τ^ 1π\ «όηθβΓςι. Τοιούιους γλρ χοΟς δτ^υς 
χαΐ βρνι^ς ή ηαρο^χία Ιχοι ^ιμάσασα. Οδτβ τοί- 
ν«ν αύτ^ ήθ«λλ ^ραστήριχ ιΐναι, χαΐ τοΟς λοιίΜν; 
«έ &«Εχώ>.υ«, χατάγχων *1ς ^/«ν. Έχδρομήν γοΟν ββΐΰΐ βΙίηΠβ. ΐλυιΐι ηΤβ ραΰίΟουβ 9ΐίο$ »^βΓ6 ηυο^ 
ιΐ6ΐε6$έ2ΐΗιιιη βπ^ΐ ρυ^η» &ίη6ΐ>»1 ΤΝ^υΙϊςηαιη: κά 
οιηηΐηο Ηι ηα» ϋβΙΙιιπι γοΛ(χΛ)Ά{ ο1)5ΐ2ΐ{)2(, ςυ^^αηι 
άίβ ιι«8€ΐο φιΐβ 61 ΑΙοΰο, ΓοΙΊβ ΕρϋΐϋΚββ, «υΐ Ιΐη- 
<Ιβιη ΕρΙ«Ιΐη8, ίιηρ»ιίβιΐΜΓ ςυΙ ηρυό Αβοίβρίλϋββ {α- 

««^ΙμΙΙΙ •ΙΙ0Ϊ6ηΜΜ^ ςυ99ΐ <ΐρρΓ6§8ίθ1ΙβΙ1Ι ΙΜΚΗΙΙΠΜΙΟΚ 

Νοβ €Γ|^ (ΙΙοβτβίΟΓ Ι)οΙ>ο ΐ|ΐιί βιΐΓββ ηοη ρηεΙιαβΗΐ 
Ινηι» οοηιίΙίΑ ^ιιιιΙϋΝΐ9« 86<1 Γ•€βιϋ& νυ1|μΐΓΗΐΜ«€ 
βίνΙΊβ. Ρτο?βΓΐι1«ιιι 6ηΊιιι Ιιμ Ι)υΙ>οη68 &ΐ(}ΐιβ «τβρ 
Γ60Ι6 ρτοΚιανθΓλΙ. Νβο •ΓβΟ >§9Γβ τοΙβϋΗ^ αΜ«ΓΜ 
Τ6Γ0 ρτολίΐΜίΜΐΐ, νΙ Γβϋηβηβ. Β^ΡβΜίο ηηΜβηι 
ηβ α(;6Γ6ΐηΓ βα^βτβυβ )μμ(6« «ΙαΙα οοΜίΙοηβ μΙ«• •έΛιι τήντυχουσαν χατά τ&ν έχθρων <{ς το^«>ν ||«βϋ3ΐ, «ι. ρ,,ΐβ. δίοοίββ, •ϋη 6σ ίαίΜβίΚ •ΙΙ. 
ίδέιμκ^. ωστ«, οΤμαι, 6 Σιχβλί^, (ί«ρ ιΓχβ μ^ηη^ρά ^ αηαί Μηβιιιι ηΗιαηϋ.ιΊι; ».»» ΚΑηΑΐ...•Λ«.». -,«- 
τιι« Μύοντα «ρ?.ς ά««ϊσμ^ν, β!^ βύβργέτην αδτ^ «ροΛ«οιήσατο 4ν • έιη{ηβρ οΤα χα\ οφθαλμού »5ρην 
έχ<{νφ ^φολΑξατο τήν οτρατιλν, ώ( μη€έ ναΟν Ιξ 
α6τών άπο>Ιϋ^αιτ6 γβ (1^ αύτ^ ^χ^ν * <| χα\ ο«ρα- 
τιωται'τινβς, ο6χ ήχίοτα 21 τά ττ^ί β€99ΐλον{χης τέ- 
κνα, οΕ μ$χά ν>1ς φνγάδα^ πιράοικθ(» ά«ολ&οντω 
θέντΕς οΤον τήτ δ«έρ τχ^ς τκατρίδχ θυμιρ, «»ινά 
ίποίουν όσημέραι χατά των ΐΕολβμίων, ώς ούχ Αν τις 
έλπίαεκ, βραοτηρΐοΰμβνοι• 

ξς*. ΚαΙ ιΐδεν &ν τις ένταΟΟα ιιονΐ|ρίοη^ &νβρ6ς 
φαύλου χαλ σοφίστκίαν ^ύθιον. Παραχλητ<υ^μ•νο« 
γάρ, άνοίγισθαι τάς πβλ«ιχάς ι:Ολας έπΙ «ολέμφ« 
χαΐ μή ύκαχούων, είτα χα( τίνα αφοδρ^νρα μανθΑ- 
ν€Μ» χα\ ό αύτ^ς αΟθις μένων, χα\ Ανάηιριν4μ«ν^, (^ €<ιιη ίικίβ ίηςηίβίβββΙ ςιι» ραΠθ Ιΐ05ΐίΙ)υ8 ρ&ΓεβικΙιιιη ςυοΐ Μηβιιβ ηΗι&ηιΐ«Γ», <|υ89ί ΙιβηβΐΜίΟΓβιιι «ηη 
^9961 Η8ΐ>ϋο?ϋ8 ; ϋααι βίοϋΙ ρϋριΗλη βειιΚ ^|μ 
«ΜΐχΊΐηιη 8βΓτ»τ«ΐ, !<• αΐ ιιιιΙΙιι» η «ο ρ^νΙβΗΐ, 
ηηο4ΐ (βπβ λΑ ««η βρβΰΐλΐηΐ, 6Ι•& ^«ΙΑμι ηιΗίΜ» 
ρπΜίριιβ λαΐΜΐ ΤΐΜΜ«Ιθΐιΐ€» ΜΗ » μβϋ Ι^ι|μι 
•υρβηΐϊΐβ», φΐί ρβΗοΓοηΐ •η;ηιο ΙβοηΙβιι ρτο 9»ΐτί•, 
ιβΓΓίΜΐΜ ςυοίΐιϋα αββτοηΐ «Ανοι^Μ ΙιοϋΜ ιιιφπι 
0ΙΗΙΙ6 «[«οΑ βρβπΗ φοίοΤΑΐ. 

56. Ταη€ Αί|μΐ08€ί ροΐβΓίΐ οιιΐίιία »1(>ςιιβ Μΐυΐΐλ 
Ιιιι]ιΐ8 Ι)0ΐηιηΊ8. Ιιιτ2ΐ8ΐϋ8 βηίαι ιΑ ΕρβΓίβηΑλβ ροΓ- 
188 ανΙΐ8ΐί8 1)«1Π Ιθΐηροίβ,ηοη οΙ>ΐοιηρ6Γ8ΐ ; ΑβΙηιΙβ 
ρ6η€αΐ8 ιη8]θΓ3^ Αίβοβηι , ηίΙιΠοιηΊηη8 &ΑΗα€ ρ6Γ8(8ΐ. έφ* φ των πολεμίων ο&τω φείδεται, ηρωτα μέν 
κροβΑλλ8ται βαοΟιιον τι^ρείν χέλευαμα* χαατροφυ- 
λαχειν έιτιτάσοον αδ«φ • μανΟΑνων βΙ, ώς ού τοΟτό 
έατι χαατροφΰλαχα «Τνα^ τινα^ τ6 Εσω τείχους έγχε- 
χλασΒΛΐ, ΑλλΑ τ& «Αντα ηοιεΤν, δι' ύν Αν τοΟς 
έχβρσίις ?λΑψε«, χα\ τ^ χΑ^τρον οΟτν φυλΑξειεν (εΐ 
μή τις χαλοίη χα\ οΓχον, Ι) Αμπέλου, ή ν•^ φνΊΐαχα 
τ?>ν Ιίαω 4γχορδυλή[βέντα, χα\ οίχουριχως χαθήμενον 
α τΙ που δΐ Ιξωθεν Ιπ(€ουλον, Αλλ' έχεΤνο Αφιέντα 
εδ Ιχβιν, Ιως χα\ έντ*ς παρεκ^δύσεται όλέθριον)• δ 
δέ διχαιολογεΙαΟαι του λοιινου Αφε\ς, διέ€αλλε λέγων 
δεδιέναι, μ^ τ6ν πηλίν Αφεθέντες τινίς προελθείν 
έκίΛχασβήοονται είς τδ φυγείν, κα\ οδτως Μ πλέον 
λειπανδρήση τΑ της πέλεω;. Κα\ Ιδυτ/έραινον ρέν 68861, ρηηιιιη ςαΙΑβαι }ιΐ8$ιιπι Ιιηρ6Γ8ΐοη8 86γ- 
ν«ηύυαι ρηκϋΐο^ΐ, Ιρβι ιι( ΰ8$(Γ8 86Γν6ΐ ρΓ»€ίρί6ΐι- 
118. €υΒ) νβΓΟ ΑίΑΊ€ί886ΐ ηοη 88ΐί8 6886 8ΐι<ιιΐ6ηι ου- 
8ΐοΑΐΓ6 ίηΐη ηιυΓοβ ηΐ το€6ΐατ 688ΐΓοηιιιι 6α8ΐα8, 86Α 
ηΐ οηηΐ» 8^1 ςιιί1ιη8 οίΓβηΑιΐ Ιΐ08ΐ68, 8!€<ιιΐ6 €»* 
81Γ8 6ΐΐ8ΐοΑίΗ (ηίβΙ 8ΐΙςιιΐ8 Αοηιηβ, 8ΐιΐ νΗΐ8• 
8ηΐ η8νΐ8 €υ8ΐ08 8ρρ6ΐΐ8ΐαΓ ςιιΙ ΙηίΓΟ Ιηΐιΐ8 68ΐ 
Αοιηί<|υ6 8βΑ6ΐ; 86 8ί βΙίςυΙΑ ίθ8ίΑ{8Γσηι βαΐ Αβ Γο- 
Η8, Ιιοο ΙΙ6γ{ 8ΐη8ΐ• θ8(]ΐΐ6(Ιηοι πγπΐιιηι Ιηΐ^Γΐυβ 
Ρ6ητ8ϋ8ΐ ) : ΠΙβ τβΓΟ 86 ριΐΓ^Γ6 ιΠΙβ οπιιιίβηε. ρπτ* 
Αΐ€8ΐ>«1 86 ΙΙιη6Γ6 η6 ηιιίΑ8πι ροβίφίλπι ϋπιυπι 
ΐαΓΐ>8886ηΙ Ιη ΐη%ζνΛ οοηνβΠ^ΓβηίοΓ 8ί6ςιΐ6 8ηΗ 
ρΗα8 Ι)θπιΙηί1ιιΐ8 68Γ6Γ6( είτιΐ88. Ιη<Ιΐ|;ιΐ8ΐι»η(αΓ 
ίθΓΐ68 άυ668, Ιιοο «υΑίβΒίββ, ιηΙ1ΐΐ68ηιΐθ οαηι 6{8« οΐ Αγαθοί στρατηγοί, Αχούοντες τοΰτο, χα\ οΐ στρα< Ο ρηΙο&ΓΟ 6θΓροΓΐ 6Ίνιΐ8ΐΐ9 ΙαΓρ6 68ριιΙ ΐιηρο«ι- τιωται, έφερον δ' δμως, ε( σώματι ττ^λεως χαλφ 
φαύλη έφίσχαται Χ£φαλή. ΚαΙ ούχ Ιτέλμων έγχειρείν 
λύ«ιν τήν έπιτεταγμένην Αρμονίαν αύτοίς, πειθαρ• 
χούντες ούχ έπ' ΑγαΟψ. 'Αλλ' δτε ποτέ χα\ αύτδς 
έχΰρωσβ πειθοΤ εΐζαι, ^^ιουργεί οΰτω, του Χούμνου 
τεΟα^|9ηχδτος Αμα τψ περ\ αύτδν στρατιωτιχφ λΑ* 
χει έπεισπεσείν τοΓς έκ των έφων πυλών πβλεμουσι, 
χα\ έγχεχειρηχότος ούτως, ε( χα\ δυστυχώς Απ^βη 
τ^ τέλος διΑ φαυλότητα των συναραμένων αύτψ τής 
μΑχης, χα\ όχλούντων τών τε έπηλύδων στρατιω- 
τών, χα\ τών τής πόλεως δέ τέχνων, Α ταύτη περι- 
ελείφΟησαν μετά τους φυγαδ(ας, χατΑ σπουδήν έκ- 
^ραμεΓν έπ\ τοίις πολιορχούντας, διΑ τδ τους Αατί- 
\^νς βλους γενέσθαι τού Αντιχωρ7^σαι χατά τοΰ Ιυη ίηΐ886• Νβο 8ΐΐίΐ6ΐ)8η( 8ροηίβ 8θΙνοΓ6 Ιι8γ- 
ηιοπίΑΠί ίρ9}3 ΙηιροείΐΑΐη , ηοη Ίη ύοπαοι $16 οΙ)6- 
^Ί6ηΐ68. 86Α οαηι ΓβΠυβ ΓυίΙ <Ι6 ο1)6<ϋ6ηΐί8, Γηυόυ- 
ΐ6η!6Γ 6(;ίι Ιΐ06 πκκίο : ευιη ΰαιιιη6ηυ8 Γηί886ΐ 8υ8ΐι« 
6ΙΙΠΙ ρ8ηβ 6Χ6Γ6ίΐυ8, ςυβοι 8αΙ) πιβηο Ιΐ8ΐ)6ΐ)8ΐ, 
Γα6Γ6 ίη Ηο$ΐ^ 6 ροηί8 0Γί6ηΐ3ΐίΙ>υ8, 8Ϊ04ΐυ6 βς;|Γ68- 

8118 Γυί88€ΐ, 618Ι Π18ΐ6 8αθ€688βΗΐ θ5 61ΐΙρ3Π1 βΟΓυΠΙ 

(|αι 8€ίβηι 0ΓΑίπΔν6Γ8ηΐ, ΐΗΓΐ)υΐ6ηΐοΓυπι, ηιϋί- 
Ιυπι 8Γΐ6ηίβ6η8Γυπι ΔΙίοΓαπιιιιιβ οίτίΐλΐΐε ςυο» 8Π)• 
ρ)6Χ8ΐ3 651 ροεί Γιΐ0:ιπι, ^|υο^ ΓββΙίηαηΐιτΓ οχΰΟΓ 
Γί$86πΙ ίη οΙ)8ί(ΐ6η(68, 60 (|υοΑ οπ)η68 Ι^8ΐίηί οοη* 
€υΓΓ(Γαηΐ 8Ατ6γ8ιι8 Οιυιηηυιη, ίρ86 ρο8ΐ(|ΐΐ8ω νίχ 

8ρ6ηΐί8$βΙ ρ0Γ(88 2Ι€ ΐ1ίπΐί$ί8β6ΐ ίΓΓΙΙ6Γ6 1)8ηθ βΧΰΠΓ- 

8ίοηοη) (ΐ68ί(ΐ6Γ:ιΐη(η, Γ61Γ0 (ί^ΙηιΙΰ ]3ηυα8 €ΐ<)ΐΐ8:Ι •^β ΕϋδΤΑΤΗΠ ΤΗΕδ5Α£0ΝΙ0ΕΝ8!δ ΜΕΤΚ0Ρ0Ι1ΤΛ 80 

4}(ΐοϋ ί1ίΐη€ΐΙ« ίο αΐ'Ιβιη ΓβνβηΊ ρθ8$6ηΙ ςιιΙ βίο Λ Χούμνου, αύτ^ς μόγις άνο{ξα« τ^ πύλας, χαΐ άψζΧς 
β\ϋ8$οηΐ ; ροδίΓοιηο νοΓΟ ]υΓ&ιηοη1ο »β86ΓαΡΓϋη( 36 θηθεν έχ5ρομήν προβηναι τήν ζητούμενη ν, β?τα 
|.(Βηλΐιι ΐ6ΓπΙ)ίΐ6ΐη ρΓΟ αυϋαοία βοΐνίβββ, οββΙβΓ» συνίχλβκιεν ΙίκισΟκν αυτών, ώς μόλις δυνηθήναι 
ρ»οίΩοθ8 80 ΓιιΙιίΓΟβ ρΓΟίηίββηιαΐ ηβο ίιηρθ8&ί1)ί(ίλ τοΟς έξβλθόντα; ίαω γενέσθαι τά της πόλεις, χάν- 
εοηΐΓ3 Οΰί νοΙυηίΑΐβιη &υ8υΓ08• τβΰθεν Ιχ<(νους €εινήν οΟτω πο(ν4]ν του θαρρεί 

τινυμένους διομόνασΟαι ήσυχάζειν του λοιπού, χα\ μΙ) ^ιάζετΟαι τά μή βυνατά, ένθα βε^ς &λλα βούλετα*.• 

{ 67. 8υρ6ΓΑιΐ4ΐιη ηοη βπΐ Ιιίο «οηιοηΙκίΓβ Α(1 Ηο- ξζ\ Ούχ &ν Ι& εΓη πάρεργον ένταΟθα προσιιτορι^. 
*ΐΜΐΓ«πι (1ιΐ€ί8, (|υι ΐΜΐΗο λ(1νβΓ8υ8 ϋΐιιιιηιιαιη βχΐ6Γηο σαι ιτρ^ς θαύμα του στρατηγού χα\ δτκ, του χατλ ΐΗϋο ταριο, ρο8ΐ Οϋη^η ^«Ι ίρ8ΐιιη-ρ6Γΐ«ι<ιη« ποίαίΐ 
ρβΗϋΐιΙαιη ΒΑΓΐ)8Γ0Γϋίη Αο^βτβ, €<ΜΐΐΓ8ί Οΐιαπαιιυπι 
•ροβίΜΐιιάο, ίΐλ υΐ ΒίΓϋαΓί <ΗΓίιιςθ6 νβχλίί €2^^- 
«ηίΐΚοΓ. Ι^Ιΐβτ 8 ρ«ΐ|^ιι»η(Ιο &1)$ΐίϋΙ €ΐ 3ΐίιιη4β Ιπαηι- 
Ι^Ιιιιπι 4|υΑ8ίνίΙ. Α1ϋ8βϊιηυ3 βηίιη 8(ΙνθΓ8ΐιπι ηοδ 
«οΒτοολνΗ ίη €0ΐΐ6 οηβηαΐί £8ΐ)8πί τίΐβ (Ιβιηοη• 
βΐτ808 ρυ{;ΐΗΒ <ϋ8ρο5ΪΙίοη«ιη, ςυαιη ίιι<]ίϋ»1)8ΐ ριιΐνΐβ τ6ν ΧοΟμνον κολέμου ίξω τότε ^γέντος, χαΐ του 
αράγματος διηχουαμένου χαΐ ε(ς αύτ6ν, αύτδς άφε\ς 
βιηλώσαι τοΤς βαρβάροις τ^ν χίνδυνον, εΓπερ δ ΧοΟ- 
-μνος μίν έχιιΟεν πονοίτο, αύτ^ς δ* ένταΰθα χατα- 
στρατηγοίη, ώς &ν χαχοίς ΙχατέρωΟεν έναιιοληφθίν 
τ6 βάρβαρον, χα\ χατά τε στέρνων χα\ χατά τε *Λί)- 
των πληττόμενον χο\ βαλλόμενον όχλοϊτο, οϋτω γοΰν «α5ΐ8ΐλ 8 οιΐΓΓ6ηΐΊϊ>ιΐ8 Α(ςιΐ6 αΐ) &<ΙνΰΓ88Γϋ$. ΡΓβ€6$ ^ στρατηγείν &φε\ς, ώς Ιπρεττε, πομτηχώς &λ>ω; .8<ιΐ€ηι Α€ <ΐ6ρτ608ΐΊοη€8 ςυ88 €|;Ίι, ηβηιο ΟΓοϋβΓβ 
.ρθ88θΙ. Ηθ6 6β1 νβΓΟ 6νκΙβΒ8 ςυαιπ ηβ^ϋβοηβ ΓυβΓίΙ 
Ι» I^81^ιι^8 ρβΓββηαβΠίΙίβ» <|ΐΐ8αΐ:ιΐ|ΐΐ6 ί|[η8νί8 ίιι 
.«Μνβοιΐ• » η(ώί8 1>6ΐ1ο« ςααηιοϋο Ιίιιιοηβ πβ «€- 

.«ΐηΜΒΒΐ* φΚκΙ ηΐ»118 €8083 3«1θΓίθΟ(1ί βΧβΓΟΊΐϋδ 

'η#ιΐΜΐΑ08 $αρ6?νβιΐ€ΓΊΐ. Τυη€ ν€ΓΟ ηιυΙί6Γ68 6υιιι 
τί8€Γυηΐ, Μ ρ05ΐςιΐ8πι 4ΐβ βιιρβηιί» 11188 <1β8€6η- 

(ΙβΤβ ]υ86ί886ΐ 88€6η(1ίΙ ίρ&6 ίοιΙβϋΟΓΟ ΟΚΚίΟ 1ΐ£€ 

1ο<» ΓορΙβΙιίΓαβ• Αι ΐ Ιιοο ΙαάίϋΓίϋΐη 6χ ιηϋΐίβπϋιιβ 
'ηβνΐίιΐυαιιι ϊΗυι» ιηοτίΐ. υηάβ βιιίιη δοΐΓθ ροΐβ- 
ιαΐ 6]α8!ηο(ϋ θ8τίΠ8ΐίοη68 ηιυΗβΙ)Γ68 βχρβ νίήβ 
'ν&οΠΐ8ηΐίΚ)α8 ρΓοίαί&ββ βιΐ ληίιηιιιη Γββιιπιβικίαιη, 
οιιιη Β8Γΐ)8Γί8 Ιυιη ^Τ2^\Λ ? Ηοε 8υΐ6Π(ΐ ιη&Ιαιη 
ιηηςηυιη 61 Π]8ηίί68ΐϋΐη 6χ ίΠο 6χρ6ηί βαπιυβ, ' διέχίΐτο. "Τφιστος γάρ Ιν τψ έφψ γηλόφω του χαθ' 
ήμ3ς Ζαβαρείου Ιπανηγύρ'.ζε, θεωριχώς τήν της 
μάχης έχείνης γνωματεύων διάθεσιν, ήν έγειρομένη 
χόνις ύπ6 των τρεχόντων χα\ άντιτρεχόντων έ σή- 
μαινε. ΚαΙ οΤα μλν αυτδς τότε εΰχ^το Αν, ή νατευ- 
χετο, οΰδε\ς &ν ειβείη μαθών * Ιχε?νο δέ δήλον, ώ; 
ώχνει χ&νταυθα τοΟς Λατίνους δχλήσαι, χαί τι σχύ- 
λαν άιτασχοΧήσαι του χαθ' ημών πολέμου, ώ; οΤα 
τάχα που δεδιώς μτ) χα\ έπιχαλέσωσιν, ώς δι' αύτδν 
δίπαλτοι τ6 ΤωμαΤχ6ν αύτοΤς έττετίθησαν στρά- 
τευμα. Κα\ Επασχε μέν τηνιχαυτα ρυκτήρα έχ τ^'ν 
γυναιχών, δτι χαΟελών ίχείνας του άνω έχεΤ έστά- 
■ναι, αύτδς ού χατά τι αΓσιον άναβαίη, γυναιχείον 
τόπον άναπληρών. ^Ην δέ αΰτψ χα\ ό έχ των γυ- '8θ!Πϋ6ΐ άίάίοίιηηβ 6Χ ίρβίβ 1.3ΐΐηί8, κΙ Ι)0Γ8 ςυα Ο να((ι>ν μώμος ώσε\ οΟθέν. Πόθεν γάρ εΤχε γνοίς 
€Ιιαη)πυ8 Ιη 608 ΪΓΓϋβΓαΐ, (ΐυί 6Γ£ΐηΙ Ιη ΓίνίΙβΙβ έννοήσασθαι, ώς πολλο\ γυναιχών όνειδυμοι σφαλ- 
ρΓθ06!»δί&86ηΙ Τ6Γ8υ8 ροΠυιη , οπ)η68 πΐ8θΙιίη88 λομένους άνδρας άνώρθωσαν, βαρβαριχούς τε χα\ 
8ΐ)ΐ8ΐιΐΓ08 ίαί$$6, εα$ΐΓ8(]α6 ν88ΐ8ΐαΓ08 η8ν1Ι)ΐΐ8 8ϋθ- Έλληνας ; Κα\ Εχομεν χα\ ταύτην βλάβην Ιξ αύτοΟ 

' €6η$ΐ8 ςη» Ιρβίβ 8υρ6ΓΓυί886ηΙ. μεγάλην χαΧ προφανή. Έμάθομεν γάρ αυτών 

Λατίνων έξαγγελλόντων, ώς, είπερ τί}ν ώραν έχείνην, χαθ' ήν ό Χουμνος αΟτοΤς έπέθετο, ένεπήδηβαν 
οΐ τη; πόλεως περί τ^ν ναύσταθμον, τάς τε μηχανάς άπάσας είλον άν, χαΐ τλ στρατόπεδον άπήγαγον» 
έμπρήσαντες χα\ νήας, δσας έξεγένετο άν αύτοΤς. 68. 56ά Ιιοε ρο$ΐ6πυ$ ηαΓΓ^ΗίΐυΓ α η<•1)ί:$. Πιιχ 

'νοΐ'ο&ιιΐβ οηιηία 6Χ€0{;Ί181)81 υΐ Ίρϋϋ (πουΐυιιιίβ 

οναιίβΐϋΐ, ρπηοίρ8ΐα(|ΐΐ6 Ιυχυποδο ιιΐ6ΐ>8ΐυΓ. δί 8(1 

θρ6Γ8 1^λ1)ΟΓίθ88 8ΐίθ8 6ΧθΙΐ3ΐ)8ΐ, ίρ$6 ([^"ΙΟ ^^ 0^ί<> 

ίυ4ΐυΐ26ΐ)8ΐ ηθ8(Γ2ΐ8ςυ6 Γβ8 η6ξΓΐ;^6ΐ)8ΐ οΐ) ο()ίιιπι 
ίη ίιηρ6Γ8ΐ0Γ6Πΐ• Ρβ88ίη)υιη 68ΐ (ΐυί(ΐ6πι, 8ϋ(1 ίια- 
ηΐίπυιη Ιαηβη, ρΓορήυπι ηΐ8ΐυιη οαιη Ιοηο ηοδίΓΟ 
Γοηιαιυπί €θπιη)αΐ8886, υΙίΙίΐ8ΐέηΐ([υ6 δίευΙΊ πιβ^πί 
€οη8ΐ8ηΓιηί ιιΓιΙίΐ8ΐΙ 8ηΐ6ρο8υΪ5$6, 36, υΐ 3ΐΐςυί$ 
ϋΐεοΓεί, ρΓΟ €Ι)3Γ>ΜδΒ βεορυΐο 3ΐίυηι 6ΐϋ^ί8$6. 
ΙΙΙυηι ί|;ίιυΓ 3(1 1)οηυπι 6Χ6ίΐ3ΐ Αυ^υδίπδ ^οαπηι-ε 
Μ3υΐΌζοιη68, άυιη 6χ Ρείοροηεβο ρΓοΓεειυβ ειιιη 
δυο 6Χ6Γ6ίΐα ί1>ί εοπιιηΟΓβΓβΙαΓ, ηοη εοιηιηοϋί 
ηο8ΐΓί 631)88, υ1 ιηυΙΓι 8υ$ρΐ63ΐ)3ηΙυΓ, 86(1 ίη(ΐ6Πΐοη- 
δΐΓ3(Ίοη6ηι, Γ6ίρ$3 ν6Γ0 ευρίεηβ ρβΓ 86ίρ8υπ) νίιΙοΓβ 
(ΐυ3 ραΠϋ ρ6Γί6ΐίΐ3Γ6ΐυΓ (ιΐ6 ν1ΐ3 ίρ83, ()ΐ6ο) ίη ^υο, 
υΐ Γ3ηΐ3 6Γα(, ΑηοίΓοηίευιη Ηΐ6ΐυ6ΐ)3ΐ. Αΐΐ3πιοη 
1>οηυ8 6Γ3( 6]υ8 86Γηιο (1υ€ΐ(ΐιΐ6 6χρΓθΙ!>Γ3ΐ)3( 8113 πι 
(ϋ$ρο8ΐιΊοηβη). Νοη βυΐεαι 6ΓαΙ εοηδίΙίοΓϋΠ) 6]υ8 
ραΠίεερβ 1)66 υΙΙαβ α1ία8, η3η) ϋ1υ(1 υηαιη 3£;6ΐ)αΐ υκ ξη'. 'Λλλά τούτο μέν δστερον ήμΤν έπηλθε μα- 
θεΐν. Ό δέ στρατηγός τέως μεθώδευεν άοχύλτως τ^^ 
έαυτου, χα\ ένβτρόφα τ9) άρχζ. ΚαΙ παραχαλούμε- 
* νος είς Εργα φιλοπονιχώ;, αύτ^ς έώρτα^ε τ6 άπο^- 
(δαθυμεΤν, χα\ άναπίπτειν, χα\ άνίεσ9αι, χαΐ χατα- 
Ι) προΐεσθαι τά ημέτερα μίσει τφ χατά του βασιλέως, 
χίχιστα μέν, ανθρωπίνως δ* οδν, Ιδίου χακου του 
κατ* αύτδν τ6 χαθ' ημάς κοινδν άλλαττόμενος, χα\ 
τήν του Σικελού της τοΰ μεγάλου Κωνσταντίνου 
προτιΟε\ς, καΐ ώ; άν εΓποι τις, τοΰ χατά Χάρυ6δ(ν 
σκοπέλου τί>ν Ιτΐρον άνΟαιρούμενος. ΚαΙ ώχλει μέν 
αυτόν εΙς τά καλά χα\ δ Σε6αστ?)ς Ιωάννης ό Μαυ- 
■ ροζίόμης, εν τψ έχ Πελοποννήσου άναβα ίνειν μετά 
στρατού παραμείνας ένταυΟα, ο&τι κατ* εΟνοιαν μάλα 
το^ν καΟ' ήμδ:, ώς ύζενόουν πολλοί, άλλα τούτο μέν 
εί; ττρόφασιν, πρδς άλήθειαν δ^ π^θιρ χαΐ αύτδς του 
βλίπειν, ουπ£ρ έκπεσείν (μή τι δέ άρα κα\ του ζζν) 
φόβον είχε καΐ αυτός έκ τοΰ Άνδί>ονίκου, ώς λόγβ^ 
ΐρρζι. ΚαΙ δμως έλάλει χαλά, κα\ ήλεγχε τδν στρα- 
τηγδν, δπως άν υ,λ\ δι^χειτο. *0 δΐ ουδ' αύτοΰ έπί- 81 βΕ ΤΗΕδδΑΙΟΝΙΟΑ υΚΒΕ Α ΙΑΤΙΝΙίδ ΟΑΡΤΑ. ' 82 

<7τρ<»φος 1ζν« &9περ ουδέ τών δλλων ούδβν^ς, Ιν ΙκεΤνβ ]1 ΤΙΐ6Κ88ΐοιιΐΰ2ηο γβηίΓΟί ςιιθ(2 Λη<]Γοηί€αη) ιηβΙυβΒιιΙ. βχ^μμα στήσας έν έαυτώ, ι^ Θεαοταλονίχη συγχα- 
Μκχή92β6αι δέει του *Ανδρονίχου. Κβ\ μήν εΤχβν 4ν 
Ιγγύην ΙιηνοήσεσΟαι, ώ;, εΓγβ σώσει τήν πόλιν, 
ΙχμείλίξεταΕ τδν &γριον, οΤα πεπκστωμένος είναι 
ζξν 5ξ:ο^. •Αλλ• οΟτε τ2»ν τβΰ βασιλιχοίϊ ήθνους εΟ- Ββϋοηβπι »υ(6ΐη «χοο^ϋΑΓε ροΙιιβΓαΙ ιιΐ , β) 8:«1ν& («< 
861 ο(νίΐ<8»ί8ΐαιη ίβΓααι ΐ6ηίΓ6(» ίι& υΐ, οοηΠϋο, άί^ϋΐλ» 
νίΐα 6Χ812Γ61. 8θ(1 ίΐϋ 8ρ68 Δοιι 6Γ&1 ίηοοη8(2ΐηΐί»ιιι 
ϊιηρβΓΑΐΟΓίβ ίη 0ΐ!(|υο Ικ)ηο ΓβΐίηβικΙί; βΐ ρ6<χ&ΐ9 βΐΐΑΦ 
ηο8ΐΓΑ 6]α8ηΐ0(ϋ €0||;ίΐΑΐίοη6ΐη &1) 60 Αΐιιον6Γ&ιιΙ• ριπονίθά^^βι στήσεσθαι &ν ϊτΛ τίνος χαλοΟ, χα\ αΙ &μαρτ(αι δέ ημών &πήγαγον αΟτοΰ τΙ}ν τοιαύτην (ννοια^ ξφ'. Και ώδε μέν ή κεψαλή της πόλεως. Τ6 ^ γ• 
λοιπόν δίπαν σώμα πάντη δι^φορον ήν, Η<ρο»ύμ(^ 
νον ε2ς αγαθόν. Κα\ οΐ μλν Ιξωθεν στρατ^υσάμενοΐι 
^υχ &ν Ιχοι τις εΙπεΤν, ώς τ6 άρεΐχδν έψεΰδοντο, οΓς 
Ινέπρεπον χα\ ο! έξ Αλανών, κα\ εί τίνες Ίβηρες • 
&ί δΐ της πόλεως ϊθαγενείς, τ6 γνήσιον τηρουντες 
φιλό«2τρι, ού πολλοί μέν ?ίσ»ν. Τδ γάρ πλείον άνί- 
μοις Ιαυτλ έπιτρέψαν φχετο, χα\ μάλιστα τ6 προέ• 6!^. Βίο 6Γ|;ο ςυΜβιη 6γ«ι 6ί?ίΐΜΐΐ8 €«ριΐΥ. ΚβΙΙ- 
ςαβ Τ6Γ0 οαιηίβ ρ&η οοΓροΓίβ οιηηίηο ()ί88Ίιηίϋ8 6Τ8(« 
1ί66ΐ ίη 1)οηαιιι ιιιιιΐΑΐ&. ΟυΙ ίοπ8 ιιπΓιΐ9ΐ>4ηΐ•η6ΐηο 

Ρ08861 <ϋ66Γ6 ςΐΙΑΠίΟρβΓβ ί^η&ΥίΑηΐ <1λ88ίΐΙ)ΙΐΙ«νθΤΠϋ, 
ίηΐ6Γ ςΐΙ08ρΓ£86ηίπΐ Αΐ3ηί6ΐΙΙ)6Γ68. Οαί Τ6Γ6 41(116111 
6Υ €ίνίΐ2ΐ6 6Γ«η(, 8ΐηθΓβ ρλίΓΙ» ΟίΠοΐΑ ρΠ88ΐ&(6ΠΙΙΙΙ« 

86(1 ηοη 6Γ»ηι ιηιιΐϋ. Ρΐβπςαβ 6ηίαι »ι1 ν6ΐιΙυΒΐ Μ 
60ηΤβΓΐ6ΙΙΐ68 Αΐ)ΐ6Γ&ηΙ , ιιΐλχίιη6ςιΐ6 ^^ιιί γοΙμν« χον χατ& τε χεΤρα, ώς έ^^έθη, χα\ τ6 δύνασθαι τ^ Β ροΙΐ6ΐ)3ηκ, υΐ <1ί€ΐυιη68ΐ, (ΌΓηρ6Γ6ςυο (Ιαθ6ΐιι 61Α4Ι 

έ7έγχε:ν τδν σρτατηγον χα\ συμμβτάγειν εΙς τ& ιηοΠοΓΑ Γ6(1ϋ06Γ6 Τ&ΐ6ΐΐ301. 

χαλόν. ΚαΙ βίπεν &ν τις άνθρώιβους τούτους, τοΟς ύπο- 
στάντας «αραμεΐναι τ) κόλει, ο6χέτι πολιτιχους 
χα\ ημετέρου βίου *χα\ οίχοδεσποτείας, άλλα λτ|- 
στε£ας χα\ θηριωδίας χαΧ εμβριθούς άγριότητο;. 
"Ίΐααν γάρ αληθώς θυμοΟ του ύιιέρ ιιατρ(δο; άχρζ- 
τεΓ^ν Ινδρες χατορθωμάτων, άνδρ(ας γέμοντες, άλ- 
χΙ^ν ιτνέονης» πεκλασμένοι πρ6ς (Ρωμαλεότητα, 
διψ«ϋντες μάχην, χατά βαρβαριχών σάρχών πεινών* 
τε^ν φάναι τ&π^ν, αρειμάνιοι* οΐ οϋτ^ις ^ξ-λάθον- 
το -ζώιν άλλων, ώς μόνου γενέσθαι του πολεμείν» 
χα\ της χατ* οίχον τύρβης άνθε)^7θαι τδν έπ\ του 
τείχους χίνδυνον. ^ 

€/. Ού το(νυν άνδρες μόνοι, άλλα χαΐ γυναΤχες 
πρ^ς Άρη ν έμαίνοντο. Κα\ δσαι μέν λ(θους πάρε- 
φόρουν ταις τε άλλαις μηχαναις χα\ τοΙς σφενδονώσι» 
χα\ δσαι ύδροψόρουν άχμάζουσαί τε χα\ νεανίδες^ 
χα\ μήν χα\ δσας τδ γ1|ρας ήδη χαταργεΖν έπο^ει τά 
Ιργα συγχεχυφυίας, ένθα τδ τέλος ικσουμεθα - αΚ 
τοιαυται δόξαιεν άν ουδέν τι μέγα ιτοιείν, ε Ι χαλ 
έκο^ν, τλ δύνασθαι βιαζόμεναι, χα\ δι^ ημέρας 
«ονούμεναι* δσαι δ^ χα\ πρ6ς δπλιαμδν έ^(&υθμι(ον 
έαυτάς, ^άχη χα\ ψιάθους Ιναπτόμεναι ώσε\ χαί 
τινας Οώραχας, χα\ τάς χεφαλάς μίτραις εΙς Ελιγμα 
διαλαμβάνουσα!, εΓ πως στρατιώται είναι σοφ(σον- 
ται, χα\ λίθους Ιπισαττόμεναι άγαθοί^ς Ιχ χειρών 9 
άφίεσθαχ, τον τείχους Ιγίνοντο, χα\ ώ; εΤχον !βαλ* 
λον τους Ιχθρούς * άλλ' α6τα\ τήν *Αμαζόνειον Ιστο- 
ρίαν συγχροτοϋσι, χα\ ούχ άφιάσιν Ιχείνην (λέγχε- 
βθαι * χα\ τάς παλαιάς δέ διαχροΟονται παρευδοχι• 
μουσαι, &ς οΓδαμεν χουραΐς χεψαλών έπιχουρεΤν τοΤ; 
«ζτριώταις, σχοινοιύίοχουσκ χατά πολέμου άναγχαΕως 
έχ τοιούτων τριχών. Οΰ γάρ 'τρίχας αΐται, άλλα 
ψυχάς προίεντο. Ίδών άν Σολομών αύτάς, συγχατέ 
σα;, ε{ς ^ν προύβάλετο ζήτησιν. 

οα'. Κα\ ^ν εΙπεΓν τότε τους ορώντας τόν τε άαυίδ 
:£α\ τους άμφ* αύτδν ΔαυΙτιχους (ήσαν γάρ, δσοι εΙς 
ταυτ^ν έχείνφ ένόουν, χαχά φρονοΰντες, όποΤα τά 
των χοράχων χολάχων* οίπερ επαίνους χρώζονιες, Ι8Ι09 &016ΠΙ Ιιοιηίη68 ςαί ίη υΓΐ>6 νίν6Γ6 8ΐΑΐιιβ• 
ΓΑπί, η6ΐηο €ίτ68 Ι>οηο8 6ΐ ίηβΐίΐυΐίβ β05(γϊ8 υΐ6ηλ6ΐ« 

86(1 ΐ8ΐΓ0ΙΙβ8, ΓβΓ88, ϋ&Γΐ>&Γ08 »ρρ6ΐΐ8ν0Γί8. ΝαΠΙ 1|υί 

ρ8ΐΓίο 8ΐηοΓ6 ιιοπ ιηε6η(ΐ6ΐ)&ηΐυΓ, ηϋιίίοιηίηιιε ίΟΓ^ 

168 1810611 6Γ8ηΙ, 1>6ΐΓΐ 61ΐρί<1]88ίΐηί9 ΓθΙΐ118ΐ'(, Β2ΓΙ>»- 

ΓΟΓϋπι 88η((ηίη6ΐη $ϋί6ηΐ68« υ Ι υηο ν6Γΐ>ο «Ιίοοιιι, 
Μ2Γΐ6ΐη 8ρίΓ8ηΐ68, 8ΐςυβ ίΐ8, 09β(6Γΐ8 ίη νίΙ» «ιηΐ88ί8 
οιηηΊΙ>υ8ν ηΐΐιιΐ ρπ6ΐ6Γ Κ>6ΐ1υπΒ ρΓ086<ια6ΐ)2η(ιΐΓ, οιι* 
Γΐ8 άοιηο8ΐίοί8 ρ6Γΐ6υΐ8 ίη ο1>&ί(ΐ6θ(1ί8 αΓΐ»ί5α8 ρί»* 
ίοΓΟ.ηιΙο. 70. 86<1 ηοη νίη 18ηΐιιπι, 56<1 ηιυΙΐ6Γ68 <|οος[ΐιβ 
ΜλΠβ ίηθ8ΐηπΐ9ΐ(» Γυ76ΐ>8ίη(» «Ιί» Ι8ρί(ΐ68 ροΓίιηιΙο; 

«Γι» <|υ« 8(1 Μίί η)86ΐΐίη88 86 Γυ•(!88 η666898Υί9 

οηη(» 8υρρ6(Ιίΐ8η<1ο ; 8ΐίβ6 ^β^ηιΐτχίηιβ «ΐϋβ (Ιογ^* 
\ΆϊίΧ 8ςα8ηι ΗαηβΗβ κβ8ΐ«()8ηΐ ; «Ιί» <|(ΗΜ|ηβ <1β« 

6Τ6ρίΐ9Β 86η66ΐα1ί8 0ρ6Γ8ΙΙΙ 118(1116 8(1 βπβΠΙ 1Ι8Τ«-» 
1)«ηΐ. Η« ΒΙΙΐΠβΓββ , 6181 ρ8ηΐηΐ ΟρβΠΒ ί866Γβ 

νί(ΐ6Γ6ηΙυΓ, ηοη («ιη6η οΐίοβ» 6Γ»ηΙ, (|ΐιίρρο ςιίΑ 
ΐοΙαπΒ (ΙίοΒΐ Ι«1>οΗ5ηβ 6οη866πιΐΜΐηΙ. ΛΚ» ροΓΓΟ 
λποΑ ίη(1υ6ΐ>8ηΐ ρΓΟ ριηηίε νίΙί1>α8 Ιοπ6ί8 ίο^ϋΐϊΐρ» 
61 ηίϋΐιιπι Π10Γ6 68ριΐί ε&88ί(ΐ68 61 β>1β8β ίηΗ>ο« 
η6η<]θ9 ά6ίη Ι8ρί(!ί1)α8 8ηη8ΐ£ ηιοΓοε 8866η(ΐ6ΐ)8η( 
61 ρ^ο γίη1>α8 1ΐ08ΐ68 Γ6ρ6ΐΐ6ΐ)8η(• Λρη(1 688 66ηο 
(^βηαε Αη&ζοηοπι Γ6ρ6Η8. €υ]υ8 ίρββΒ Α(ΐ6πι Γ86ίυηΐ, 
Ιπ)0 3ηΐί(ΐυ88 1ιί8(οΗ38 8υρ6Γ8ηΐ , €8ρί11ί8 8υΐ8, αΐ 
τίιΐίπιύβ, Ρ81ΠΦ ίη86Γτί6ηΐ68 61 6ηηίΙ>υ3 8υί8 «(Ι 
&Γ0ΙΙ8 Γ8ΐ)Π08ηά08 8υθ€υΓΓ6η(68, ηοη 6Γίη6β, 86(1 
νίΐ8η) ίρ88ηι 886Γίίΐ€8η(]ο. 0α&8 δ! δ8ΐοιηοη τΐϋίε- 
861, Γ6πυηχ ίΙΓι ΓυΠί, (Ιβ ()υ8 8θπρ$ίΙ} 86€6η6υί586ΐ, 
υΐροΐβ 60 ΙιοηοΓβ (]Ί£ηί58ΐηΐ85• 
γράψε ζ\ παρ* αΟτω άνδριχζ γυναιχ\, προσαπορή- 

71. Τοη6 ηυί Ολνίάβιη 61 6]υ8 8886θΐ88 νί(}6ΐΜΐρ| 
(οΓ^ιηΐ βιιίηι ςυί οιιια 60 οοη8ρίΓ8ΐ>9ηΐ ίη ηιεΙιΐΜΐ 
^ο^νοΓα«η 61 »(1υ1»ΐοηιηι ίηβΐ8Γ; (|υοηιπι ΙβικΙοβ•^ 
αυίΙ)υ$ ίΙΐ6 ίιιβαηο «8υ(ΐ6ΐ)&ΐ, ΑΚίίικΙίηοηι 8ρΊγ»Ι)8!>1) 83 ΕϋδΤΑΤΙΙΙΙ ΤΗΕί>5ΔΙ.ϋΝΐεελ51$ ΜΕΤΒ0Ρ0Ι.1Τ>Ε 84 

ϋ.εβΓβ ροΐαβηιηΐ : ΗυΠ^Γββ ηο$(Γ« νΙΗ ΪλΟ» βαηΐ, ^ έφ* ρΤς έχβίνο; άφρ^'^νων ήν, ΙφύβοΜ» βίς μεγαλείο- νίπ νβΓΟ 0«νί<1ίοφ βνβΜΓυηΐ ιηιιΙί6Γ65• ρυί()οιυπΐ[? 
€οη5ΐΗα1ίο οίνίΐί» υΓΐ>ί9 βΒΓυηηιΙδ β(ΐ6 ιη»]οΓίΙ)υ3 

νβΧ•ΐ3 ββΐ ; ΟΧΐβΓ* Τ6Γ0 Ρ&Γ8 ΐΙυΟβΙΙΙ 1π)ίΐ4ΐ|3ΐνΐΓ9 

ΓΟηΙθίιίΑ» άιιιηπιοιίο νΙϋβΓβ βΐ &υ^^^6 ροβδοί* Νβο 
Ιχιιιβη ιιιΐιΐΜΐβ 6]υ8 οΐΐοδ» 6Γ«ηΐ. Βρραΐ3ηΐ6Ε 6ηίω 
•6€ααι ηυοϋ ϋβ ηηηςυ&ιη ΠοβΓοΙ νίΓοβ βαη^ιιίιιβοβ 
ΙΙ«τί, ΐΜΒβίόηηβιΐΙ βυηΐ, ρΓοΓιιηίΙΚαΐβ.'η «ρόβίοΐΐ• • 
€:«ια Γβ€θΐι<ΐ9η4ΐο, 6^ Γ€ΐ)ΰ8 ΙΐϋΐηΑμΙ) ΐθ €ίΓαιιο•€τί- 

7%. ΑΙ> ϊίι ροπΌ ΙιοβίΜ ηοιι πιεϋίοΰΓΐΐβΓ νβΧΑ- 
^ηΐιΐΓ ; ςσο ΐβηροΓβ οΙ>8ί(!Ιοηΐ8 οοι^ηίΐο, 1)08(68 
Ιιί8 86 088θο!ιηιη(• €ιτ68 ρα^ηαπι οοηΐΐηιιβιιη βχβΓ* 

«ι»Ιμ1|Ι» 066 ίΐΐ(6Π|{|1 ΠβΟ ΠΟΟίΟ €€88311(68 «Ι) 

ορβΓβ, (οΐλ (ΙΙβ €βΓ(&Ι>8η(, ηοοίβπι νβΓΟ €υ8(ο- 
4ΙΗνι8 4ΐ8ρο8ϋΐ8 νΙ^Πϋβ (ΐΑΐηηΐ ; ςιΐ0(1 ιΐΓϋί ηοη ρ«« 
ΠΙΠΑ άλΐηηΐ λ(ΐαϋΐ• ϋαιη βηΐιη ρ6Γ οπιηβ (βιηρυβ 
1&Ι>οη1»ιΐ8 οΙ>8ί<Ι{οηΐ8 Ιη(6η(1 6•86η(, ρο8(Γ6ΐηο 6χ- 
Ι6ηιΐ8(1, οοΓροΓβ 61 &ηΙιη8 (ΐ6ΐ>ίΙΗ2(ί 8υη(, 8ΐ(|υι<ΐ6ηι 
Ρ6ηοθπιβ3ηι ηο6(6πι, ρο5( ςιΐ8ΐη,8θΙ ΙηΓβΙίχ (ΐΙυχΚ^ 
ιηαηΐΒ ΟΓίβηοϋβ €υ9(οιΙίΙ)ΐΐ8 ςΑΓ6I)8.(^ Ίϋςυβ ηοη 
8θΙυιη 0^ ιηβηιϋΓΑ ΐ3ΐ)οηΙ)ΐΐ8 6χ1ΐ8υ8θ, 86ΐ1 ςυο<! 
οιηηββ ρΓ9(88|^ΊβΙ)8η(, ιΐΓΐ>6ΐη ρο8ΐΓί(Ι!6 ο^ρΐυσι ιγΊ ; 
άβ ςυο ηβιηο ]3ΐη (1υΙιίΐ8ΐ>3ί, οιιηι οηιιΐ68 Γ3(υιιι άυ- 
€ί8 Ιη ηΐΗηο ΙηβχοΓ^ΙιίΗβ ΟΙοίΗυβ ρβπάβΓβ €θ(ρο- 

Υί886ηΙ» 6( Ουίη Ι)08(68 ΙρεΙ ρΓ£ΰ6(!ΐ6Ιΐ(6 άΐ6 8(611(0- 
ΓΓ« Τ066 6Χεΐ8ΐη8886Ιΐ( 8βςυ6η(6ηΐ <ϋ6ΐη 1101)18 €3ΐ&- 

ηιίΐ088ΐη ίΟΓ6 ηοη 8ΐη6 ρΓοϋΙιΙοηΊβ, ρυ(ο, 8υ8ρίοΙοη6 τητα), ώς ΑΙ μίν γυναΤχις ήμΤν &νβρι^ έγένοννο^ 
γυναΤχις βέ οΚ Ανβρβ; οΐ ^υ1δ((οντβς. Τ£ Μ ; Τ^ 
μίν λαίχ^ν βύστημαι της π^λβως οίλτω «ονούμενον 
ξν, χα\ ύ«έρ 8 ΐϊεφύχει * τ6 61 της λοιπής μ8ρ(βος 
έμιμείτο τ&ν στρατηγών, χα\ του Αχούειν μένου &γ(- 
νετο χα\ όρ|ν. Ο0)$ουν ού6* αύτ6 Αεργους ε1χ< τάς 
χείρας * &λλ* οΤον ΙκλαΟόμ&νον, ώς ούβέ ποτέ αύτο7ς 
ΙξεοΒίν &¥δρά9ΐν οΙμΑτιαν είναι, μετεχρώζοντο» έπι- 
χρύιηοντες μέν τ6 βαθί» &ιιοατολιχ6ν, Ιιηπολάζοντες 
$& τλ χοβμιχώτερον. 

οβ^• Κα\ ^σαν χα\ έξ αδτών οχλήσεις τοΙς πολ«* 
μίοις ούχ &γενν(Τς* δ «οΟεν γνόντες ΙχεΙνοι χαχώς 
ίν τ!} Αλώσει, χα\ τοΤς τοιοΰτοις προαήγοντο• Τοι- 
αύτην συντονίαν μΑχης ο( της πόλεια; Ι^μοττον, ού8* 
ημέρας βιαχοπτ^μενοι• ο&τε νυχτ^ Αν«π{ΐΓΡθΐττες• 
Έμάχοντο μέν γάρ πανημέριοι * παννύχκρι Μ Ι^οαν 
έν Ιγρηγόρσει, φυλαχάς Εχοντες. *0 χαΐ Ι^αλ^λ τήν 
ιτόλιν ούχ ήχιβτα. 01 γάρ αύτοΙ άνεξάλλαχτοι τ6ν 
9λον χα^ν της «ολιορκ£ας ιηνοΰμενοι τέλος Αιιέ- 
χαμον, ΐΜφε^νοι )(α\ τά νεΰρα ιια\τΑς φυχΑς• Καλ 
τ4)ν τελινταίαν 9λην νύχτα, με•' ήν ήμ^ 4 ήλιος 
δυστυχώς Ιλαμφεν, οΟχ ε!χ8 τ^ Ιφο!» τείχος τοΟς 
φυλάισειν έθέλοντας, χα\ ο6 μόνον 6^ τήν έχ χα• 
μάχου «άρεαιν, 4λλ& χαλ Μα «ρόληψις ήβη λπασιν 
ένεγένετο, Ις αΟριον τήν «όλιν Αλώβεσθα»» ΚαΙ ώς 
οία χαΐ ε!ς χοινήν ξλθε τούτο Ιν^οιαν, όψέ ποτβ 
Ατιάντων Ιπεγνωχάτων τ^ν «1ρμ6ν της χατΔ τ5ν 
στρατηγών άτρόπου ΚλωΟους, ιβαΐ αυτών, δέ των ίοΠΑβεβ {6η(ϋιιιηι• 1•&(1η<ΐ8 ςυΙ(ΐ3ΐη ϋίχι(, 6Χ («ιγγι ^ πολεμίων τήν χροηγονμένην ^μέραν άναβοώντων ρΓορο ΒυΓ|;68ΐο8, ιη&η(ΐ8(υιη 6886 ιηί88ηηι πά 608 
<|ΐιι 6Χ(Γ« υΓΐ>6ηι 6Γ3η( 6( ιιιοηί(υηι &(1 608 ςηί 
ίΐΝΧ&β 6( 1|01>Ι8 Μφΐ ί»6λΙ• (11(6^ ιηοΓΐ €αβιοι1ϋ8 
ΐΜφμ ίΐΙ6Γ6 «160 866ΐ4Γ»Μ> ΓΓ31Γ64 μ1οΙ68<;6ΙΙ(68 6Χ 

^^ριι«1»ίΐί8. « τ1^8Γυπι ρτο^οαίο• Ιωίο ιιγΙ>Ι, ίη 

ηΜΙ6»ΐ96Χρμ9(Μ^0Νΐ»6Μη ά6Τ0Γ6ΐ>»ηΙ, 8ΐΤί€(ΐ8Ι11Ι6 
{ΜΙΙΙ• ΟΟΜ|ϋ>Μ« ΙΙΟϋ, ΥΙμ ρ6Τ€Ιΐη«Ι^8Β( ίρ Ι68(Ι• 

ΜΟίιΊιιΐΜ <|ΐιο<ί ]«ιη ρτινβ Ιάλιομ 8(ηιχί886«(. Ε^,βΙ- 
<ΐ6βι ηιιΙ1ιιβ.4ιιΜ(θ4}ΐιΙη.&ϋςΐΐΜΐ4ο (1ί|ηΑσι ί^ύ». 
ρΟΜίΑΐη <|βΜ}γΙ, 8011. 
τήχ τήν τ^ς Αλώσεως ώραν χατήσ&ιον αύτί)ν, !«> ΣτεντόρΕίον έν τφ μαθβΐν (ούχ οβ* 5θεν) τήν ές 
νέωτα καθ' ημάς βλάβην • λέγεται 6\ δτι έχ προδο- 
σίας τινός • ούχ οίβα μέν Ακριβώς, εΐ κα\ Αλλης, 
Ιθνιχής δέ χαΐ μάλιστα. Και 6 μίν εΙπών Λατίνος, 
ώς 4χ του χατΑ τοΟς βουργεσίους πύργου θέλημα 
έπέμφθη τβΐ^ Ιξω χατΑ τών της πόλεως, χα\ χατα- 
μήνυμα τών ένΛς, ούχ Αν ΑπιστοΙτο ήμΤν τεχμαι- 
ρομένοις, έξ Αν ήχριβώμεθα. Τοιούτοι γάρ τ,ινες 
«υργοφύλαχες έπίτριπτοι, νεανίαι Αδελφο\ έχ Χον- 
>ΐαβιτών, Ιχιδναι ^ιεννητα) τ^ πόλει ταύτη, χατ* αύ- 
α4το^ ξίφη γυμνώσαντες, χβ\ κατατρέχοντες τάς Αμφόδους γνωαταΐ τοΙς βλέπουσι, π(στιν ούτω διδ&ττες, χαΐ προ^ην επίβουλοι εΤναι. Κα\ ούχ Μ* δπως, 
ο6 μετελεόσβται ή δ{χη αυτούς. 

75« 8ίς Β05Ι6Γ <|μΐ()6Βΐ Ι^8(ίηυ5 γήΓίι.αλ6ίη, εβςιιΊ- |^ (II Γ, Ι3οα\ο 06<;. ίμ «:2β(«ΐΓίβ 8ΐ(1 ι»^(ΐ(ί?η(1ιιιΐλ 8ρ(α8. 
Αϋιΐ(1ίΜη8 Μ(6ΐη Μ^^αβί γοιο ρΐ80ΐ^(0Γΐ3^η ευΓ^ρβ, 
86ΐΐ6;[. νίη(]ί9^ ο1}ΐη πΐ8ηυυιη.8(Γ6ΐ^ιιΗ%(^ ]^οΐθ8, ςυ&, 
3ϋνϋΓ8»πο5 ρ6Γ(1οιη8Ϊ>αΐ, 6( 6ΐι]υ8 60Γρμ9 ΓθΙ»υ8(αια. 
1ιοιιΓιη6ΐη (!€:») {^ια1>8( ; Ιϋο Ιιοπιο ϋβοΙαΓατ'α Τ1)68- 

8&ΙθΙΐίΓ^ηΐ ρ6Γ ΟίηηβΠΙ (ΟΓΓΑΠΙ 66ΐ6ΐ>Γ6ηΐ 6Αρΐ8Π). 

61^86. Νοιιϋυύα οηίιη άί68 Γ6(3Γΐ8 ΙΙΙυχ6Γ3ΐ, 86<Ι ιιοχ, 
ιη6(ϋ8 6Γ8(,ςα« αιαηιε οηοηΙ^Ηβ Κιθ8(ίΙ>υ:ί 2ΐ(ϋιυο ΐιι- 
β6€688υ8 6ΓαΙ• 1ρ86 «υ(6ΐη 6χρ6ΐτβ€(υ8 6χ εοηιιιο, 
Γ«1ί6(:ι (Ιοπιο υ( οροΓί τ802Γ6(, ςυίηςιιβ Αίαιιιαποβ 
6<|ΙΗΙ6§ >ηη3(ο8 ο1»τίθ8 Ιι&1)α!( ιΙ• ρπκδοιιΐί Γ6ηιαι 

•Ιλίυ 60ηί9ΐΐΜΐΐ3Ιΐ(68 ; Ι|α08 ΟυΠΙ ρΓ»(6Τ(|{Γ64ί ν6Π6(^ 

ϋΙί3<1νθ€8ΐΙ>8η(.0αίΦυιιι 3€6€88ί8βοΐ 3(1 οο$« ηΐ3οαοι ογ'. Κα\ ό μΙν τοιούτος Λατίνος ώδε συγκροτεί-; 
ται πρ^ Αλήθ^α»., κα^Ι^Α^ς ούχ οΓός τε ών ψεύ-' 
σ4(ΐθ«ΐ« Ό δλ *ΑΟούδιμος Μανουήλ. Ανήρ Ιχθύων^ 
Τ^ί'^ή^ μελόμενος, νυν μΙ^ ώμογέρων, πάλαι δέ «ποτέ 
περιαδόμενο; μέγας είνβμ τήν χείρα, κα\ βριαρ^ 
αυτήν κατενεγχείντών Ανθισταμένων, Λ καντ6 κατά 
σώμα εύσταλές ίτι κατηγορά τήν ^μην, ήν λ^γε- 
ταΐ ποτέ πλουτείν ό Αν%3ΐΜπος, αύτ^ δι) έφανέρωαε 
πρόδοτον είναι τήν παννχοΟ γής περίφόρητον. τψ 
κλέει Θεσσαλονίκη ν. Ούπω γάρ Ακραιφνής ήμερα ή 
κατά τήν Αλωσιν, Αλλ' έτι νίιζ Αμφίλύχη, καθ' ήν 
Ιτ* και τ6 έψον τείχος Απρόσβατον έχ6ρο?ς ήν. ΚαΙ 
αυτός του ύπνου άνεθβ\ς, και τήν οΕκίαν άφε\ς 
όπιαω. Γνα έργων ΗΙπτοιτο, είρ: πέντε Ανδι^ας Άλα- « ΒΒ ΤΗΕ88ΑΙΟΝΙ0Α ϋΚΒΕ Α ΙΑΤΙΝΙ8 €ΑΡΤΑ. 86 

μανούς Ιν^λβυς έφί«»υς, όμου βυνβστώτβς κα> Α ά^τίΤΜ ίαίαΙίΙβΓ βΙ «1>8ΐη1βηιηΙ• ϋηά» βη(ιη «^ι ϋ<ι 
^{ΐΐΑοΰντας τά αψίσι ^χοΟηα. Καλ ό μίν καρφχβτο ^Ιβ^ιο <ΐΗΐη€ΐο 62ΐη ρΓβκαάΚ. ΑπιρΙΙαβ λαΐβιη ηοοβιβ ^ 
&χε;ν<η>ς Μου λ<$γφ• οΐ «έ κροηχαλέοαννο • χα\ ώς Βοη ροΐυίΐ Ιιοηιίηί ίη €6ΐ6Γ6ΐη ίυ^Αιη ΰοητβηο. ί 
»«<λαβ•ν αΰτοίς |ΜτΑ «ολλά τΑ έν μέο^, Απήγαγον αΰτοΰ τήν ββξιάν χβίρα ίυστυχώς τφ ά}ΛρΙ. * 
Γϋμνώββς γάρ ιΤς *χ<(νων ξίφοί, χαΙ χαταγαγών Αιτήραξβν αυτήν. Οΰχ ίσχβ ί^ χα\ έ\ς πλέον βλάψαι, ' 
νχροιΟέντα οϋον €|ς 5^γήν. οί'. Τοιοντον χα\ τ6 του Άλαμανιχου τάγματος 
«ρο^^ιχ^, ο( κρ^ρομο( τήν χθίς δβ^λην τρ€ΐς των 
^3μΐ3β6ν ιτυλ&ν της %6\ιως χατιπήδησαν* χα\ 
«άντιον τών έχβΐ ρλβπέντων τοΙς βαρβάροις φιλίως 
ουνέμιξοητ. *Η Μ «ρλ βυο7ν ήμέραιν τής Αλώαίως 
«<ρ\ ΐ:^μ«την τής έ6&»μά€ος ΡαΟ<(ας 4<τ«έρ«ς &ηι. 
φάν•««ι «ΜφΑνους τοΟ Προ6«τ& Ιομ η^λβως, δς λ» 
Δυ^χίον αννβιΐμάρτβι τοΙς ΑατΙνοις φΩΐιος,ιέν^ ο6χ 74. Η9Β0 Γυίΐ. Α1&ιη«ηηοΓυιιι Ιαηη» ρΓθ(]ιΐίο , 
ςυοΓϋΐη ρτ»€υΓ$0Γ6• Ιΐ68(6Γηο άίβ ιγ6$ 6 ροηί$ 
0ΰΰΙ(!<(ηΐ3ΐίΙ)υ$ βχ•ί1ί6Γ«η( 6ΐ {η οοηβρβοΐυ οιηηΙυΐΗ 
αιΐΒ Β3Γΐ>3Η8 «ηΙοΗΊ&ιη ]οοχ6Γύηΐ. Ουσϋαι ϋΐβϋυι 
&ηΐ6 €χρυ(η3ΐίοη6|α, <|οίηΐι ί«76 Ι>βΐΜΐοιηΑάί8 <ϋβ» 
«ΙίΟλ ▼ββροΗ» βη6ΐη 8ρρ&Γυίΐ ΤΙΐ6ορΙΐ8ηβ8 ΡγοΙαΙχ 
βΚ«8 ίη(Γ8 αΓί^βη» ({αΙ 6 Ι>]γγγ2οΙι(ο 1.8(ίηο$ οοαιί- 

18108 ρΓΟ^ΙΐΙοηΙβ 86 8ΙΙ8ρ€ΰΙαηΐ Γ6()(η«Ι1ΐ. 1.60 (|υί• &ν βίςνοδν «ροδοτιχ6ν ΙναγάγΒ μοΜντας α6τήν ; V Β ά^ΐη Λ{Ιθ6ΐιρΙιβ<ηΗ68 βςοίβο. 60 οοβηίιο, Ιη ιηύηΐο 

<|0ΐ<ΐ6ΐιι ρβηηον6ϋ8ΐ<ΐΓ, 86(1 4υ1)Ιυ8 ςιιια ΓΑοβΓβΐ, 
ρ^ιΐιϋιη ν1ιιϋίύ8Γ6 8ΐ8ΐυΙΐ» ιηβΐυιη ιηΐΑ8η$ 6ί8 ΐ|ΐιΙ 
ηοπ 8υ8ΐ ίιιβΓΪιιΐ ΙοςυΙ ίη 08Υΐ()β(η €οπΐΐουιιΙ Ιηίοτ' 
Ιβηίο Γοηηί(!8η(Ιιιηι. 

75. 1138 Γ68 1108 ςαίϋβπι €0 ςυο α€ΐ-ίιΐ6Γυηΐ0Γϋίηβ 
8111 8αΐΐ6Ίρ8ΐιϋο ιΐ8ΓΓ8?ΐιηυ8. Ηθ8ΐ68 8υΐ6ΐη εοοίΓβ 
0Γί6ηΐ8Κ'8 αΐ'Ιοίβ ραΠϋβ ρβΓ Ιίιΐυ& οδςιιβ 8ϋ ροηΑ8 
Ασιι^μάτους ρΐΌΰ6886Γαιιι« 61 ηυίιιΐο ϋύοίαιο ϋί6 
Αυ£υ$ΐίη8ν68 Ίη ροΓίηι» ΓβεορΡΓυηΐ, ρο8ΐ6Γθ «Ιίο 
0)8116 ηυο(1 νοΙυοΓυηΐ οϋΐί»υ€Γ6 οβΙβΓίΐβΓςυβ ορυβ 
1)6ΐΙί6υηι ροΓίβΰβηιηΙ. Ι1)ί« υΐ οουι Μιΐ88 11βΓθ(1οϋ 
ΙοςιίΑΓ» ιβΙοΓυιη 86 Ιαρίϋυηι ουϋοιη νί^6Γβ 6ΓλΙ« ΑέΛύ^ χις ΙηκΜ άγοΜς μ<λΐ}τής» ό ΆγιοιοφημΧτης. 
ΚώνΜίκαριιργαβάμβνος, χαλ θυμψ μΙν Ρ|ληθ8\ς» 
ουχ* Ιχ»ν β*, 9 τ& χα\ βράαβΜν, ώσιώοατο &μυν«ν τή 
«ατρ(&, (ξεινών τ6 χαχλν το(ς μή τολμώοι λαλβΝ 
τι κρ^ τ^ &πΙ βυαικραγ^^ χο(ν{| φοβιρδν άα\Μ. 

06*• *Αλλά ταύτα μέν ούτως ήμίν ίναγχαίως 
έπ£μ6ε6λήαΟω, ή μάλιστα προιιλήφθω. 01 δ^ πο- 
λίμιοι στερβώς χατά τών έφων μ€ρων τής π^λεω; 
των χατ* αίγιαλδν Ιως χα\ τών χατ3( του; ασωμά- 
τους πυλών Ιπέχβιντο* χα\ χατά τ^^ν π«μπττ^ν χτΧ 
δεχάτην, ώς προέχχβιται, του Αυγούστου τάς νηας 
λιμενίσαντις, τ9^ αύριον πρωΐ0εν, ών έβουλβύσαντο, 
εΓχοντο, χα\ όξυχειρ(ας Ιπιβαλόντες Ιποίουν τά του πολέμου. ΚαΙήν ΙδεΙν χατάτήν Ήροδότειον Μουσαν £ ςυίΚ>υ3 86Γ οΙ)8€υΓ8ΐ)8ΐυΓ.. Τβΐ8 6 ιιιιιη8 ςυοςαβ νέφη βελών τών τ8 χατά πέτρας, τών τε χατά 
<ϊστοΰς, δ(* &ν ό^ιρ έσχκάζκτο. ΚαΙ Ιβάλλοντο μ^ν χα\ 
οΐ Ιχ των τειχέων (χα\ πώ; γάρ οδ ; εΓγ& ξυνδς δ 
*£νυάλιος) ' έβλάπτοντο δλ τών μΙν ημετέρων ήχι- 
«τοι, τών δΐ εναντίων πλεΐατοι. Πάνυ γάρ εδβζίω- 
9ε ν δ Θε^ς ου τους στρατιώτας μένους, άλλα χαΐ τά 
λοιπά τέχνα της πδλεως, οΐ χα\ βάλλβιν τοΟς πολε- 
μίους εδτυχουν, χα\ εΙς μήχος βέ πολ{ι δσον άφιέναι 
τά βέλη, ώς εντεύθεν τοΟ; εχθρούς τοξδτας άναπο- 
δίζοντας άπροϋΐτα βάλλειν χαθ* ή;4ων ίχ μαχρίίς 
αποστάσεως. *Απ6 γουν της Χρυσής πύλης της περ\ 
βυομάς άφΐέμενα βέλη Ιχ τύξων,Ιφύλασσον μετέωρον 
τ^ πτερδν Ιως χαΐ εΙς τδ χαλδν ποτέ σεμνείον, δ 
περιείπεν δ μυροδλύτης μέγας Νιχδλαο;, χα\ ένέπ^- 
'ντονταΐςτών βαρβάρΐιΐν σχηναΤ,*• Κα\ ευθύς έχείναι (Μ8Γ8 €ηίιη 6οιιιη)υηί8) ϊπ ηο8, 6ΐ 2 ηο8ΐη8 ίιι 
ιηαΓ0$ ρΓθ]ίεΪ6ΐ)2ϋΐυΓ• αηϋβ Γα€ΐυιη 6βΙ υΙ ρ8υ€ί όΰ 
ηθ8ΐη5 . βχ ^08ΐίΙ)υ8 ρΙαΓίιο! ΙδβιΙβίβιιΐιΐΓ. Οριίαιβ 
€ηίηι 06α8 ηοη 8θΙαπι ιιι111ΐ68 , 86<1 09Βΐ6Γ8ΐη ςυο^^υβ 
υΓΐ)ΐ8 ]ην6ηΐαΐ6ηι 8ε€(>ιηιηο(ΐ8τΙ( « ςυ! 1ιο$ΐο8 ίη- 

16ΓΑ66Γ6 61 16!8 6 1θΙ1£6 60θ]ΐ6<'Γβ Υβίβΐ):•!)!, υΐ ΙΓΐ 
Τ6(Γ0ξΓ6(1ί6ηΐ68 Ιπ ΠΟδ 6Χ 11)8^08 <1ί8ΐ8Ι1ΐί8 ΙΠ Τ8- 

ηυιο Ι6ΐα ^6^^^6^6^ι. Τ6ΐ8 ί^Μυτ & ροπα ΑυΓ68 

00€ί(ΐ6η1»1ί ρΓθ]66ΐ8 8υ1)1!ηΐΐ8 ρ6Γ 86Γ6Ι)Ι ίβΓυΙιβιιΐυΓ 

υ8(ΐα6 8<Ι ίηβίι^ηβ οϋιη ΐειηρίυιη οΐή ργ3ε6Γ81 58ΐί- 

6108 Νΐ€θΐ8υ8, 61 Ιϋ Β8Γ58Γ0ηΐηΐ Ι61)ΐ0ΐΐ8 63(ΐ6ΐ>3ηΐ, 

ςυ» 6<)&ί68Γιώ ιπυΐ8ΐ8 βαηι. ΕοίΙβηι 8υΐειη )ΐ) 

ΙΐΐΓ8ΐ|υ6 ρ8η6 6Υ886Γαη( Ιη(Γ8 ρΟΓίυΠ)» 6ΐ η8ν69 
&1ί88 ρθΗ6ΐΗ8Ιΐΐ68 •1Ι6θΗ8 βΥΐβϋΙΙΐΒ, 66ΐ6ΐΗ6Γ 8θ1- 
ν6ΤνΐΐΙ• μεθίβταντο. Όμοια δέ τίνα Ιγίνοντο χα\ περ\ θάτερον μέρος, ΙνΟα τΐ ναύλοχον.χαΐ οΐ ΐιλώΐμοι τάς Ικηρεαζ»- 
μένας νΐ^ας άναχωχεύοντες, χατά σπουδήν Ιξέστελλον. 

ος^. Ότι δΐ έξέτρεχον ο( ημέτεροι, χαταπηδών• Β 76. Ψιάβτβ 6Γ81 ΐ)08ΐΓ08 6αιτ6Γ6 » ρο8ΐςυ8ΐιΐ 6 τες έχ τών τειχέων, ώς ο6χ &ν είδε (η δ είρηνιχδς 
στρατηγδς, ψιλο\ δπ/ων οΐ πολλοί» χα\ ί^νδραγα- 
ΘΙζοντο, έν οΓς χα\ παίβες του μυροβλύτου άλλοι τε» 
χα\ έχ της τών Σέρβων τεθέντες αύτφ * χα\ δτι πε- 
ριεφρδνουν τοί^ς εχθρούς ' χα\ ώς &ξ αυτών τών βαρ- 
€αριχών βχηνών αρπάζοντες άπήλαυνον ζώα * χα\ 
ώς τους άντεπεξι^ντας ήμύνοντο οιώχοντες, βάλλον- 
τες» ^πτοντες* χαΥδπως Ιντεϋθεν θυμδς χαΐ προ- 
θυμία τους στρατιώτας ύπεδύετο άχλετος, ώς χα\ 
^ραιηγ^ν βαρύνειν» οίς ώχλουν ά^ι^ναι αύτους ηΐ06ΐιί1)ϋ8 (Ι68€6η(ϋ886η( ςυ3ΐ68 <1αι ραείάοαε ηαη• 
ςιΐ3ΐη νίάϊΐ» ρΙ^ΓΟβςυβ ίιΐ6Γΐη68; ϋ6ίηϋ6 ρΓΧ€ΐ3Γ0 
Γ666πιηΐ» ίI116^ ςυοε βΐΐ8ΐη βϋοε 0^8(1, 6( 56Γΐ)ίθ3, 

ΐ!68ρί€ί6ηΐ68 Ιΐ08ΐ68 ; 3<1<ΐ6 ^00(1 ρ6€υ(ΐ6β ίΠ Ι[)3γ1)8- 
ΓΟηΐηΐ ΙβηΙΟΠίε Γ8ρΐ38 8ΐ)(}υ€6ϋ8Πΐ , 61 3ϋν6Γ88ΓΪ0β 

Ι6ΐί$ 61 ]8€υΐΊ8 1οη|(β ρΓορ6Π6ΐ)3ηΐ; ςυο<1 βπΙοΓ εΙ 
3ηίηιί 3ΐα€ηΐ88 ιηΊ1ίΐ6^ Γ6ρΐ£ΐ)3ΐ , ίΐ8 υΐ ϋαχ ίρ$6 
Χ|{Γ6 ΓβΓΓβΙ εοΓυηι ίηιρ6ΐιιιιι, εΙ ηυο<1 ϊΙΙϋ ρο&1(|ΐΐ3ηι 
υΓϋίβ ηιίο3ΐιι 8ΐ3ΐυ6Γ8ΐ ιιυη(|υ3ΐη 3ΐιίιηυηι ιηυΐ3νίΐ• 
ίίΙ(|υ6 (ιιαι ιιι3χμιι6 ειιπι εΐιυωηυδ Ι)6ΐΙυιη 6Χ€ίΐ88- 87 ΕϋδΤΑΤΗΜ Τ1Ιβ85Λ10ΝΙ€ΕΝδ1δ ΜΕΤΚΟΡΟΙΙΤΛ 88 

!>β( 61 ιΙΓι α ςΙνΊΙ)υ$ Ιβ^ϋί ροΐυίδδαηΐ, Ίρ«ύ οο5 Α έξ'>ρμ$ν * χα\ ώ; έχβίνος χαθάπάξ έντυπωσάμ^νος 
^ϋ5ιο^^^))α1; βοιΐ εαπ δβηηοαοιη Γ3&Γκ)ίο8ΐιιιι ρΓοΙοι^ ίς ψνχ4}ν τήν χατ&δυ7ΐν τΨ^ς ηέλεως, ούχέτι τ6 έμ• 
^'οη)? Οανίϋεδ ηιυΓυιη άο ςυο άϊχίηιυβ, &ι1ι:ο ηβ- μαχΟέν Ιξαλείφβιν ήθελβ * χα\ ώ; έχ τούτου 6 τζο- 
£ΐ6χίΙ, υΐ νίνααοΓ0& 8ηαΐ1>ΰπΐλ€ΐΑΐη3Γ€ΐιΙ. μάλιστα, άνετου Χοΰμνου συ^^ήξαντος ιτόλεμον, 

έξ^ν αύτοϋς βλαβ^ναι νρδς τών της πόλεω;, χαθά τεροεχτέΟβιται , ό ^ έφυλάξατο, ώς οΤα ^ιεριέπων 
αΟτού; * τ£ δει μαχρότερον διαπεταννύειν εΙς συγγραφή ν (βαρυνθεΕη δ* &ν τι;) * χα\ βτι του τιίχου; 
ύπονομευομένου χατημέλησεν δ Δαυΐδ, εΙς δσον χα\ ανάθεμα πρδς των θερμότερων χαταψάλλεάθαι ; 

77. ΜοΒηίυπι βηίπι, υ ι Ί\λ ()ίθ3ΐϊΐ, <1βνοΓ2ΐθΓ6& ιιΙ)ί ιηπΓΟ 8ρρΓορΙη(|υΑ&:»6ΐιΐ οΐ (1οβ(Γυαίοη«ηι 
ρΐΓ3»86ηΙ, ΐοΓιβ τίηϋυβ ΓββΓιιβΓυηΐ, ίΐϋ υιίυηάα- 
ιαβηΓιβ ΐρβίβ βπιΐίβ, ιηυΐΌ3 ρβηίΐαβ ά^&ίΓυβΓβ ρο^ 
κβιιΐ. Ει νοίί ςυ'κΐβαι €θΐυροΐ6£ ίαοΐί &υιιΙ• €αρυΙ 61 
ιΙΟΓβυιη κίθ2ΐ)8οοιΐ(ϋΐα οηοΐ, Γβΐίςυυηι 3υΐ6ΐη€0Γριΐ8 οζ*. 01 μεν γάρ τρωχται του τειχίσματος, βΐ χρ^ 
ούτω φάνακ, αύτο\ μ&ν τφ τε(χει πβλάσαντες, χαΐ 
βυσχευασάμενο'. γλύφειν , φραγνύμενοκ δΙ χατδπιν 
τοΙς χάτωθβν άχροβολιζομένοις Ανω, Ι^γου ήπτοντο 
έγχρατώς, οία έπισιεέρχοντε^ τ6 γλαφύρωμα, ώ; &ν 
χαΟυποδύντες αύτδ έμβαθύνωο^ χαΐ χαθ* ήουχίαν «':ιίςΗ6 €0Γυιιΐ(]€ΐ6€ΐα6Γαΐ. Οαοά ρΚτο&ςαβ Ι31β1)«(, |. διαμηερλς του τειχισμοΰ ταχϋ τήν αυνέχιιαν λυ- 

.1..--.^» •ι;..- τ ΤΙ ^1^ ί^ :- ^ — : . ν _\ « ι. τ - «- * _«• * * % «Ιοηβε Ββδίΐίυβ Τ^υβοπδ ΤΙΐ6&&&!οΐΗθ6θ8ίβ, γο οχαηιί 
ιιιιία \ύ ςυοιΐ 6Γ9( νίϋίΐ οΐ Ίη(ϋ|;ιΐ2ΐ)αη(1α8 ςυ&οΐϋΐιι 
Ι,^οΐυΊΐ Τ6ΐα€ί5$ίιηβ ^ά ρΗαιυιη (Ιαοίβ ιηίηίδίΓυιη ου- 
ιΐϋΓΓίΐ , £( ςυβι Ι^ιηβηίαΐίοιιβ ρ€ΐϋΙ &1) 60 αΐ Ι^υΐο 
Ηΐαίο ο1)8ΐ2Γ6ΐ• Ηίο αυίοιη (ο ύ^Γβςίβ &Ιαιηαβ ςυί 
ΐΗΗΐί (Ιυΰίβ'ύοοΙπηαιη ίη ηιοηΐβ Γ6ρο5υί^Ιί ! ) υβηιιβ 
ϊιι ρο&ΙβΓυιη άιβαι 6χ$ρ6€θη<!υι« 6596 (Ιίχίΐ, (Ιοηβο 
^08ΐ68 Ιη ονί &Ν{α8ΐίί8 β( Γαιηο & £3Γηΐ6ηΐί$ 
<•χ6ίΐ8ΐΙο 8υίϊθΓ8ΓοηΐιΐΓ. δίο Υ6ηαΐθΓ ΓβΓαιη Γβοίΐβ 
ροΓΒβςιιίΐυΓ ίη ο&ιηρίβ, ιιοη 8υΐ6ΐη 18 φι\ βαιη Ι η 
ι:8ν6Γηα ρΓ6ΐΐ6ηά6Γ6 τιιΙΐ;8ίο ςυί »ρ68€οΙυηΟΙν6ϋΐιι 
ίρκίΜϋ 2(Ιουη( 8ρ6ουΐ3(υη. βω3ΐ•Κα\ήνυοντά του σχοποΟ. ΚαΙ αΓ χεφαλαΐ μίν 
αύτοΤς χαΕ τι των μ«ταφρένων έχρΰπτοντο * δ δΐ λοι• 
1:6; Ανθρωπο; έχάβτφ έχείνων Ιξω Ρραχ{) «ρούφαί» 
νετο. ΈλΔνθανε δέ Αρα τούτο τοίις ηλείονας , Ιως 
ό έν βενσαλονίχη Βασίλειος δ Τζΰσχος, χαταχΰψαι 
Ανωθεν τολμήσας χ:λ\ Ισχύσας , είδε τδ «ρ2γμα. 
"Ο; κα\ χαρδιώζας Εδραμε τήν ταχίστην εΙς τ^ν 
του στρατηγού πρωτοθεράποντα • κα\ έχλαλήσα; τ% 
πράγμα μετά οίχτου, κροεχαλέαατο ε!ς χωλύμην 
του χαχου. Ό δΙ (ώ μαθητού άγαΟοΰ, έκμαξαμέ- 
νου εύφυώς τά του χαλου στρατηγού διδασκαλία) 
χρήναι μεθίεσθαι άπεφήνατο μέχρις ίς αΟριον, Ζως οΊ έχθρο\ έντδς είληθέντες τοΟ τρυπήματος, εΤτα τψ έκ φρύγανων χαπνψ [5^ον χαταπνιγεΓεν ίντ6ς. ομοιον 
ώ; εΐ χα\ κυνη-^έτης ιερ<$χειρον άγραν Ιχων θέσθαιθηρίου έν τοϊ; πεδίνοϊς, ό δ' άλλα μεθε\ς χσραδο. 
γ.ιΧ τήν Ιν σπήλυγγι Ιχείνου χατάδυσιν, ώ; ούτω μάλλον άγρεύσων έχεΐνο * χαθά χα\ μέλισσας Ισω 
σμήνους οΐ Ίζιρ\ ταύτας πονούμενοι. * 

78. Τς^Ιοιχι 56 ρΓίιηυ8 Ουοίβ ιηίηί8ΐ6Γ |;6Γ6ΐ)αΙ. £ οη'. Κα\ τοιούτος μέν ό άρχιΟεράπων μηχανικός. 
Ι)ανίϋθ8 νβΓΟ, ίρ8ίυ8 Ιι6γιι8 Γ6111 2ΐ)ίΐ6Γ 3}ζβΓ6$5ΐΐ8 Ό δ" άρχιτέχτωρ αύτοΰ ΔαυΤδ άλλως £παι^ε τδ μη- 6^1• Απιΐίΐο 6ΐιΊιυ ςυο*! ιηιίΓαβ οχΐΓΐιιββευβ ροιΓοΓΑ- 

?6ΐϋΓ : νο$ ςυθ(|ΙΙ6 ΐηΐΐΐδ ρ6ΓΓθΓαΓ6 η666$86 661 ; 61 

ϋ'ιιι ϋΐιπΰΐαίιΐδ^ 3ΐί<|ΐιβηϋίυ βϋΐΐΗΒίαΠυιΐδ , (ΐαίιΐΰκ 
&ίιη\ϋ& ιιι&ΐ!8ίι,. αΐ άα ίίευ ώλττλι €οιηθΒϋί»Γ;)ΐη 
αιιοΐΟΓ. Ει 610 1ίη|;υ&ιιι ιηονβΓβ τίϋ6ΐ)αΐυΓ 6ΐ (ϋϋ6Γ6 
(|ααπιΙο οΐϋΓυηι 6χΐΓίη866υ8 Ι2ρί(1ί1)α8 ρ<:1ί &ιΐ(1ί6ΐ)3ΐ, 
33ευΐ8ηιίαΊ νο$ ςαο^υβ 3ΐ) ΐμΐυ8• Ο ΙυάιϋΓίιιιη, 
(|αο ηο8 ιν9ΐ€ΐαΙ»2ΐιιαΓ, ίρκβ &ιιΐ6ηι ίιηρ6Γ«ιοπ$ 
Ίιιίιιιίοίιί3πι ββΤακίύϋϋΐ; 6Γαΐ βιιίιη 18 ςμί ιιΜ 
ιτΊ^ί)8Γ6 ορυΕ 681» οΙιιΙοΓπριϋ, 6ΐ ςυί τ6ΐ6Γί νοΰυιιι 
8ίιηρ1ί6ίΐαΐ6 αιί^υπ; 6ΐ ηί1ιϋοοιίιιυ8 8ί ία8ΐ6 ιρβαΐοβ, 
ϋΧ6υΙ)Ί.ΐ8 &β;ίΙ. Ουο<1 6ΐΓιιιι ρΓοροβυίΙ, ^ί^ϋαη^ο χανάσΟαι * χα\ άχούων, ώ; τρυκάται τ^ τεϊχο; Ιξω- 
θεν, Τρυπητέον, Ιλεγε, χαΐ ύμά; ΕσοιΟεν. Κα\ εις 
τοσοΟΐον χασμησάμενος, έκάθητο του λοιπ<υ χαυ> 
νος, είχών ζώντος, έμποδίζων οίον Ισχάδας καΐ αΰ- 
τ6ς κατ4 τδν κωμικέν. Κα\ την γλώτταν ώδε σαλεΰ- 
σας ατελεσφόρητα, έφχει, ε Ι χα\ τδ τεΤ/ο; έξωθεν 
άχούσοι λίθοις βάλλεσθαι, εΙ?:εΐν &ν, ώ. Βάλλετε 
αύτδ κα\ Ομεις Εσωθεν. *Ώ παίγνια, δι" ων έσφαττό- 
μεθα μέν ήμεΙς, αύτδς δΙ τδν δύσνουν βασιλέα έξέ- 
φευγεν * άνθρωπος, έφ* οΤς Εδει έγρηγορέναι, χατα- 
χείμενος » χα\ χατά πάλαιαν άφέλειαν ονομάτων εΐ- 
ηεΖν άναπεσάς * χα\ μην σχέψασθαι άλλω; , χαΐ ρβΓ6§ίΐ, ηοο οββ^ανίΐ ϋοηοο οαιιιία πΙο ροΓαοΐΔ «^ πάνυ έστώς αΟτδς ^ν κα\ νηφάλιος. "Ο γάρ πρού 6886111. 

79. δίο ϊ($ίΐιΐΓ Ιΐ08ΐί1>08 Γυίιι& ιουπ ρΓοΓυίι, ηο1>ί8 
>1>ΓυΗ; 8&χ& βη'ιη) 6Χ ιηα^ηβ η)3θ1ιιη8 μοίβ ρίηη»ευ- 
*αηι (ΐ68ΐΓυχ6ηιΐιΐ εΐ ηκκιιία 6υ8ΐο<1ίΙ)υ8 (ΐ6ηα(]8Γυηΐ ; 
ιιιυΙΐ8 6119111 ία ϊονΛ ίηίβηρη ρΓ9Κ€ίρί(8ΐ8 ηιαίΐυιη 
Ι1Ι8Ι1 ίϋ66ήιηΐ. Ι^ΊΐυΓ ευιη ιηυΓϋΐη 6 Γε^ίοηβ 6X8- 
ι^υ6^β 6θη8Γ€η(υΓ 61 ί^ιη ιηαηοηι 8ρρο8υί886ηΐ, » 
ιιο8ΐΓΐ8 Γ6ραΐ8ί 8αηΐ. ΜοΓΟΡαιη ύηίιη φ(ίι(ΐ68ΐ0Γ68 
8 1X3 8υρ6Γ6ΐηίη60ΐί3 Γ6ίθΓπιί<1α1>&ηΐ, ηοη υΐ Τ8ΐι- 
Ι:ι1ιΐ8 Γ8ΐ88 50Πΐηί3ηΐ68, 66(1 ()Ηί8 ϋΐ^Ιυπι νειυηι 8ηΐ6 
θ€α'υ$ 1ιαΙ>6ϋαπΙ. ΐυιιι Γ68 ηϋίουΐα Αεείιΐίι 5ί 3Πΐ3Π8 θετό, Ενηφε ποιείν * χα\ οΰχ άνηχεν, Εως αύτ6 τεχνι- 
κώς άπετέ)Λσε. ^ 

οθ'. Κα\ ούτω μΙν προύδδΟη τοις πολεμίοις χαΐ 
ή τών λίθων του τείχους έπΙ καχψ ήμετέρω Οπολά- 
ξευσιςχάτω * αι δ^ έχ της μεγάλης μηχανής πέτρα: 
τάς τε Επάλξεις κατήρειπον, κα\ έγύμνουν ϊδ τεί- 
χο; φυλάκων * πολλά ι δέ καΐ ύπερπεταννύμεναι κα- 
τέπιπτον Ειω, ποιοΟσαί τίνα δεινά και αύτα{. Δι6 
χα\ τειχο; Ετερον άνταν αστή σαι μελετήσαντες, χαΐ 
ήδη καΐ Εγχείρησα ντε,- οί χιθ' ήμά; , άπετρέποντο. 
Έδεδ^εσχν γάρ οι τειχοποιοί τοΟ; ύπερτέλλοντας 
πίτρους, ού Ταντάλειον ταύττ,ν φαντασίαν δνεφο- 89 ΒΕ ΤΗΕδδΑίΟΝίαΑ ϋΙΙΒΒΑ Ι.ΑΤ1ΝΙ3 ΟΑΡΤΑ. 90 

«ολοάντ€^, &λλά ττρ^οπτον 'χοντες τ^ χαχ^ν - ίνΟα Λ (Ιυΐοβ ίαβ β&Ι ίη Ιιί&ΙΟΓίββ €υηιι θθΐιΐαιιβ€€Γβ » ηβ 
χαί τι γελοιον συνέπεσεν, ει τι χρή τοΙς πιχροίς ΙβείΟΓ Γαβίίϋίϋΐη ϋβ ηοΐΜ8 €3ρίαΙ* 
γλευχάζοντα συγχιρναν είρμφ τε Ιστορίας, χα\ ?να 
(ΐ^ ό μανβάνων τά χαθ* ^^μάΐς άχράτω< παΟαίνοιτο. 
ιι'. ^Ην μέν γάρ «ολιτιχ6ν μυστήριον ιί^ τοΰ τε(- 

γσος άνχανάβτισις• Έλαφρέαν Μ τις &νω παθών» 
(ςεβάηαε τοΙς έχθροίς, &πραχτα μωροίς έιβείνους 
;»νεΐα(Ιαι Χ2τά τοίΐ τείχους, ΙσιαΟεν άντεγ&ιρομέ- 
νου έτερου. *0ς .<)) λόγος χαΐ μάλλον ήμδς ιζροσί- 
βλαψεν. *Λραιλ γάρ τά «ρδ τούτου ^φι^ντες τους 
τ6ΐχοσε£φτας λίθους οΐ Κξω, έπΰχνουν αύτοίς Ιχ- 
τοτι, μεΟ' ήμέραν τβ ουτίι» βλάπτοντες ήμ^ς, χαΐ 
ούβΐ νυχτ^ βέλη &ν<έντες 8ιά τή; μεγίστης μηχα- 
νές • καθ' ής ήμεΙς λαλήσαντες ώς δεινής, εΓ πως 
άι:οχρουσ6ε{η μηχανιχώς του χαΟ* ήμοίς τείνεσθαι 
ΐ7οφ{9θημεν εΙς μάθησιν Ιξ 4γαΟης χεφαλής, Αχού- 
Φζντες, ώς πΰλις έχ τοιαύτΓ^ς ιύτρας ου βλάπτε- 
ται. Τι δ^ ; αλλ* ώφιλειται, ώ σογϊ , μηχανές 
ίξουίενοΟν; *Αλλ3ί συνίσταται, ΟΟκουν πάντως; 
Ο^xουν τ& άνάπαλιν * εΓγε Χ9\ χατα^^ίπτεται οΟτω 
τλ έρυμν<5τατ2• ΕΓπομεν ήμίίς οΟτω, χα\ ό λόγος 
ίίχη &πέ^^ευσε χα\ αυτός. Β πα'. Κα\ έλύπουν μ&ν τήν πό}.ιν χαΐ τά μιxρ^ι 
τκτροβόλα, ούτω βεξιώς βάλλοντα, ώς χαΐ τους μο- 
οίους, οι πλοίων όΐστοις ένδεδεμένοι μετέωροι {χρυ- 
«τον {ν$ον ά,^ραςψ είωΟότας ΙχεΙθεν χαταπέμπειν 
τΛ βλάπτοντα, συνεχώς εύσχοπα βάλλκν, χαι χατομ 
χ).φ^, χα\ αγώνα παρέχειν τοΙς μαχηταΐς έχειβεν, ' 

^χχεισθαι κάτω καΐ περιβώζεσθαι. Μίσαν & τά 

το;αΰτα ώσε\ χα\ βέλη νηπίων, πρ^ τίιν μητέρα ^ ιΐι,οίβ βίιηυΐ Γ&ΐίοη6 1ι&1>ΐΐ3 , ςυΓ ςυαικίο \ζρ[άξΛ 80. Οηη βηίιη ί»11υ8 ηιιιη ΐκίτβηί οοηβΐηΐΰΐίο «Ί- 
τίϋιιβ Γ«8 ιη78ΐ6Γί匿 68861, νίΓ φΐίιίΑπι ίπγοίοβ ίπιλοΙ» 

8«ρΤ8 8ΐ8η8 Ιΐ08ΐίΙ>υ8 βΐΐα νθ€6 ά\χ\Χ, ΓΓΙΙ8ΙΓ9 ίΙΙΠδ 

οίΓ€• Ιιυηο ιηνΓυιη ίαιί^^^, οιη «Ιιογ {ηΐιΐ80θΐιΐηι 
84Γΐΐ6Γ6ΐυΓ; ςο» νοχ ηθ9 ηυο^υβ ηοη ρ»ηιιη 
ο06η(Ιί!• ΕI1β^η^ βηίιη γ8γο 1»ρί«1β8 ίη ηιοιιίαιη 
Γ»ίη&ιη ρΓθ}6€6Γ8ηΐ, 8ί6 ιηίβΗία ηο8 1«<1βιι(68, 
ηοοίυ 3111601 6 πια^η» Πίΐ86ΐι1π« ΐβΐλ ίη ηθ8 €θη)ί« 
€€Γβ ηοη ροΐβΓ»ηΐ. Οβ ςυ« 8ΐ Ι8η<|ηαιη ΐοπηβΑίο 
ΙιοΓΓίΙϊίΠ 1θ€υΐ! 8υιηυ8, βΐ βί ςιΐ96Γίπιο$ υίπιπι βιιιΙ- 
Ιυιη ηοϋίβ ιηύβ ρΰπευΗ ίπιιηίιΐ€»ΐ, βείΐο ηοβ 8 Ιββίβ 

^Γ&νί (]ί(ϋ€ί886 (ΙΙΙΟ<) αΐ'1)8 8ΐ) ί$ΐ8 ΙβΒίΙί ΠΟΟ ρ08$61. 

Ου'κΐ &ιιΐ6πι? Αη €θΐηπιο<!ιιηι 68ΐ, ο ρϋίΐοβορίιβ, 
η)2€ΐιίη&8 εοηίβηηοΓβ ? Ββϋ οϋβΓπιιΐ.—Αη ρΓ0Γ8ΐΐ8? 
Ιιηο οοιιΙπίΓίυιη , βίςυίϋβπι Ιιοο ηιοάο ΓθΓϋ8$1ηΐΑ 
(ΙΪΓυυοίϋΓ η)υηίιη6ηΐ8. 5ϊϋ ηο8 (1ί$$6Γ6ΐΜΐηι»8, 61 
8€Γηιο, υι Δι, βϋΐυχίΐ• 

81. §6(1 ηίηοηι 6118Π1 8αΐ8 ρΓθ]β€Κ8 υΓίβιη Ιφιΐβ- 
Κ)8ηΙ. ί4&ηι Ι3η1« άβχΐβΓίΙαΙο οοηΙίοΙβϋαηΐυΓ, υΐ 
611801 πιοίΐϋ ςαί ο^πιΐιίδ 8ΐΙί|[8ΐί !η(υ3 νίΓΟβ εοηΙΙ- 
ηβΓβηΐ 88806108 ρΓθ]6οΐΗίΙ)υ8 Ηο^ίβηι ᧣Γ0(Ιί, 
βοορνο) ηαηςυαη ηοη 8(ΐίιΐ|(6Γ6η( βΐ 8(]ν6Γ$8πο$ 
ηοη ρβΓυπι ί8Γΐ|^3Γ6ηΐ. $6(1 ΙιβΜ ρυ6Γοηιηι 8ηηΐ8 
8ίηήΙί3ΐ 8υηΙ €θπιρ8Γ8ΚΑ 3(1 ίθΛ%ηΛία π»86ΐιίη8ηι. μεγάλην μηχανί^ν παραβαλλόμενα, εΓ τι χρΙ) έχ του 
οοφοΰ στρατηγού πορίσασΟαί τι νόημα. *0; τους 
έχ£(θεν έπαφίεμένους λίθους τεθηπώς τοΰ χτύπου, 
Άχουε τήν γραϊαν, ίλεγεν, απαθής οΟτω τι χα\ μέ- 
τριος ων, χα\ τήν θρεψαμένην μα7αν οΐμαι φαντά- 
ζεσΟαι δοχών, παθαινομένην έπ* αύτφ χα\ χλαίου- 
σαν. Ααχωνίζων €έ χαΐ &).ίως έχεΓνος τήν φράσιν , 
ώς έν μεταποιήσει χαμνει ή γραία, ττάλιν έμογγιλά- 
λει. *Απεφοί6αζε δέ άρα ό λόγος οΐίτος χατά τι πυ- 
Οαιν'.χν&ν, ώς ή πρεσβυτάτη Θεσσαλονίχη πρ2>ς εΓ- €ΐ)πι ίΓ8|{0Γ6 (»<ΐ6ΐ>8αΐ » 101010108 υ( 6ί•Ι , Λοϋί 
8ΐιυηι, άϊχ'Μ ; Λάαο ηλίυπι ίοίΓορίϋιι• αε ηιο<ΐ6Τ8(ιι• 
6ηίηι 6Γ81, υΐ ηυΐήοβω, 8ί ά^ 60 |^8V8^6ιιι^ , 8ΜΗ• 

ρίΐΙίΐΑΐίΐΐ 866η88Τί8&6ΐ• 1•»00Α16β 8111610 Γ68ροηΐ1ίΙ 
1|00(Ι 8ηυ8 Γ6•ΐ3ϋΓ8ηϋθ ί8ΐίβ8Γ6ΐυΓ. ΙΙίΟ 66ΓηΐΟ 

Ρ^ΤΐΙιοηβη Γ6<Ιοΐ6ΐ)8ΐ, Είειιΐ 8011403 ΤΙΐ6•83ΐοηκ3 
3(1 ί(1οΐ3 (ΐ6ίυο£ΐ3Γθΐη 3006<1ίι, 8ΪεοΙ (Ιυϋυοι 6χ Ιιί- 

810Γί3 4ΐί(1ί€ίη)υ8. 1•8ρίϋβ8 301601 ΥΐΗ ροηϋθ8 1ι3ΐ)6- 
1)3ηΙ, ίί8 8ΐηΐϋ6.% ηυα8 1•3β81Γ>|(0η68 €001Γ3 131^8818 

8θ€ίθ!> ]3ευ1αΐί 8οηΐ• €ω).2 χαμόντων οΓχιται, χαθά χα\ πάλαι ποτ2(, ώς έξ Ιστορίας χαθήχει χα\ εΙς ήμ41ς• Κα\ ξσαν οΐ λί- 
θοι άχριβώς άνξραχθεϊς, οποίους χατά των άμφΐ τ^ν *Οβυσσέα οΐ Λαιστρυγόνες (ιεχειρίζοντο. 

πβ'. Τοΰ τοίνυν χαχον χάτω μέν άναστομουντος ρ 83. Οαη {^ίΐοΓ ηιοηΐ8 ΙοΓείίοΓ ΙαΙβ 3ρ6ΓΚ08 68861 είς άξιόλογον χάσμα τήν του Μίχους στεγανότητα, 
άνω $έ τοιούτοις λίθοις είς τρόμον βιαζομένου, δχ- 
λά^ει τλ χαΐ τοΰ; ιτόδας χα\ τά Οπερθεν παθόν• Καί 
«ως έπ\ γόνυ συνιζάνει, τά γε πρώτα εύμηχάνως 
συνεστηχ^ς, εως ο( μέν ύπορύττοντες τόν χατ* αυ- 
τούς άεθλον £;ηνυχότες, άποχατέστησαν ταΐς τών 
<η»μ6αρ6άρων σχηναΐς * τά θέ ύκο6ε6λημένα εΙς 
έρεισμα τ|| ^ιορυγζ χατεχάη, ώς δούναι τόπον εν- 
τεύθεν τΨ^ χαταχΰψει του τείχους. Ουηερ ο&τως ύπο• 
χλνθεντος εΙς πλαγιααμ^ν, συμβαίνει τ6 εκείνου 
άχρον όκκρεθήναι άνωθεν Ιως χαΐ. χάτω, ένθα πως 
έγλωχινοΰτο γωνιοΰμενον, χαΐ. διαχανείν είς ήμέ• 
τερον &λεθρον• Του γάρ συνδετιχοΰ παρα).οθέντος 
είρμον, Ιβχιστο έξ άνάγχης^ δτι μηδέ είχεν ή έχο• Οΐ ΤΟΠΙ0Ο, βυρβΓΙΟΓ 8016111 Ιϋρί<1ί1>η8 ρΓΟ]β6ΐ}8 3(1 

ϋπιοΓβηι ίη)ί€ΐοη«1αιη Ιιί3Γ6ΐ , πη3ΐοοι οηϋίηοβ 

ΚΓ3883ΐ)3ΐυΓ. 1ηΐ6Γ(1θΠ1 ^30ΐ6Π1 3(1 ^€008 ρΓθεοηΐ1)6- 
Ι)3ηΙ (Ιοίη 8θΐΓθ<1ί6Ιΐΐ68 ρθ$Ι 6Χ8Πΐΐ3ΐ08 ΐ8ΐ)ΟΓ68 3 
ΐ6ηΙθΗί8 Β3Γΐ);*Γ0ηΐΐη Γ6€6886ΓΟΟΙ; ςΟΟϋ 8016ΠΙ 

ϋοηΐΓ» ν8ηϋΐη ρΓθ]6εΐοιη Γυ6Γ8ΐ Ιη Γθ883 \%ώ\ εοη- 

80ηΐρΐΜΠΐ 681, 01 ΟΙοΗ 8ρ3ΐίυ01 10306 3ηφΙΐ8Γ6ΐΟΓ, 

ΒίείηεΙ1η3ΐοηιοΓθ 3εείϋΗ, οι βρεχ 3 βοηιιηο 3(1 
Ιηΐ3 βείη<ΙβΓ6ΐ(ΐΓ, ]ΐ.ι αΐ 3η|{αΙυ8 ί8εΙο8 8ΐΙ οοΐιίβ 
η)3;ηορ6Γ6 (ΐ3ΐηη«)808. Ρο8ΐ(|(ΐ3ΐο 6πίιη εοηιρ8|;68 

8θΙυΐ8Β 688601 &6ί880Γ3 86€013 68ΐ, ςθΟ(Ι ΐ8ΐθ8 3ΐΐ6Π 

ΐ8ΐ6Γί 9ρΧ9Τ\ ηοη ρο586ΐ !η ορρο8ίΙοπι ΙΓ8εΐο ροη- 
ιΙβΓ6, 86(1 Γ6ΐ3Χ8ΐ3 31*1(103 801 ρ3Γ(6 ; νίειπο Ιη- 
ε1ίθ3ΐο 3(ΙΙι3:γ6Γ6 άϋβϋΐ, 6ΐ 8ίε 08 ίηιοιοηδσοι Μ ΒϋδΤΑΤΗΙΙ ΤΗΕί58Α10ίίίεΚΝ815 ΜΕΤΒΟΡΟ^IΤ^Β Μ 

ΎλΠ^τι ιι^ΐτθΓβυβ ηοβ Ιη οΐι&οβ ΐηίββΓΐ» (ϋΐιιίανίΐ. Α μένη πλϊορά έγχιθ<9τώτ( ήρμ^^βχι, τή; &χ πλα- 
γίων ύπβνδούσης κατά ^ρος • άλλ' έκπίμψασάτι Ιαυτης, άφηκ«ν δττακοΧουθίΙν ΧβτακλιΟεΓση τζ γείτονι' 
κα\ οΟτω χά«μημοι καθ* ημών ^ου εύρυνθέν κατέαπαχβν ε Ι; χΑος &|ηύγβτον• 83. Ιβΐί «υΐθΐη Ιοοοηοιηβη 6Γ2ΐ6Ιΐ2ΐιηβ6ΐΐΓ«6οηΐ»9 
€υί οΐΜΚκΙΙβικΙΗΙΙαιιι ευη ηοΊΙίΐίΙιυββυίβηΓβηαΙβ ηθ• 
{ιΜίαπι <Ι«ΐαιη ίιι«τ2ΐ, 6ΐ ςοΙ ηοϋί» 4|»ο<|ιΐθ ρθ8ΐ€λ 
Τ€ΐ ηιΜίϋΗβ ρβτΐϋ* μμ υΐίΐβιο ορβηαι Ιιιΐίι• €α(ΐι 
€η1ιη βοΙιι» ίη αΓΐ>β ΐβηβΓβίαΓ 8ίν« βιογΙκ)» βίτβ ρηι• 
ϋ•ι»ΐίΑ, ρ•&1β• Αοίριη οοιηοΗΐίΐο, ρβπουΙοΓυιηφίβ 
βούΙΐΜ ιηοηβιη •ρρβΐϋ2β6ΐ, ιιΐϋί οοβ Οβί Μρίβο- 
Ιί• ηβαβηΐβ, Γβ«οΐο ρβή^κίο» Ιβηιρνβ (ϋϋηΙΙβββ- 
0ΙΙΜ, ^«• Ι^Γΐ>ληι» φ• βηιοΙΙίΐυβ ββΐ ιιΐιίιιιυβ, ίι» 
«ι ΐΜσιίη'ι ΑΟβίΓο τίΐ»» <|αα ]8ΐη ηιηο ίΓυίΙΟΓ, 
8ο•ρΙΐ»ΐθΓβι ίη6Γίιι»α$• Μ. ΙΙιίΓΟ ίίλςυβ ιΠι-υΙο οΐιί «ϋββ ιΗυχίΐ 6( ιΙΙαιΙ 
ίοΓβιηβΐι £Ιΐ3Γθυ1οιιι Ιΐ08(6$ ηοδΚπςυβ νίίΐί&ββϋΐ, ΙΠί 
1ί!Γαηΐιη ιηαΓβ Ιιί&Ιιαηΐ οοηίΓα ηοβ, ηοΚ>ί8 λυίβηι 
0€ΐιΐ08 ϋΗιυϋβηΙίΙιυβ οιηηΐ8 δρ68 ΙηΙβΓίβΓΑΐ. 0αι 
:ιΐιΐ6ΐη »ηΐθ3 ρίβηυβ Γιϋυοία 6γ81, |α6ΐΙΐ&Α5 8ρα(} 1^80(1 
ί^ιΐ9ΐΓ08, ςυοϋ οιυπδηίΙιίΙαοβ'κΙθΓβΐ, βίβι οβοίά^πη!» 
ίρ86 Κ8ΐηρη οριίηίβ 6 οορη8 6ΐ6€ΐλ8 νΊΗδ ιηοΓυαι 
ΓβΓΓβυιη 8ροη(1βΐ 8β ορροβίΐυπΗη, &ηηί8 €θ(ΐ)ρ»ααιη, 
€υ8ΐθ(Ι«ιηςαβ ΓυΐυΓυιιι οίνίΐαΐί ρβτ ςα•(ΙπικίΗΐ8 (ϋθΐ• 
Ρυ8ΐΓ6ΐηο 8υΐ6ΐη. Ιιί€ Ιΐθΐηο ]8ΰΐ8ΐ)υαι1υ« ββηηοά- 
ιΐΑΐκΙο ϊη ηιβΓΐ 8θί8&υΓ8 ]8€ΐ8η1ί3β Οιιβιη ίϋΐροβυίΐ; 
ίρ8β 81116111 ηοη ηΐ8η608 8β ίιιιΐβ ρΓΟίίρυίΐ. Μ. 8Ιαι«Ι 8« Ιΐ89ΐ8ΐιι Ιη ιηο6ΐιίΙ)ΐϊ8 (ΙίΓυΐίβ ^ά\% 
ψΛΟ ιιηο»6 η•ιιΐΊ8 αδοβηιΙεΓλΐ* ηαο8 ιϋ ίοηββ βΙ άΛ 
«ΙαβηκΜϋ γ68 ΙαΙ)Π68 δΐρΗαηΙί Π8νί8 8άτ6Χ6Γ8ΐ 
( 5)ρΙΐ8οΐυ8 ρίΓ8ΐ& ουπι δ{ΰΐιΓΐ8 Γ(»<1ιΐ9 ίηί6Γ8(, ςιΑ 
1108 ςαοςηβ ϋοβρίΐίο βχοβρίι , υΐ ι^ιη ρτοαΐ ΙιαΙ>6ΐ 

ΓβίύΤΑΒίαβ, ΙΒ ΙΗΐνβ Οΐ ΙΐΟΟ <|!Ι0φΙ6 ρ8οεί8 άίοΕΟΐιΐΒ) ; 
([ΐΐΌά ιι1>Ί ρΓίπαιαιιι νί(1ΐΙ Οινίά ΐΓβηιβΙιαικΙυδ, 6006 
ρΓ86ηι{88ΐ8 θ1)Κτιοηί <ΐ8ΐ!8 (ΐιΐα(1πιρη(8 <1ί68 84ΐ 8ϋςαοΙ 
ΗοΓΜ Γ6(ΙιιιίΥ6ΐάθΓ8ΐιιΐ) 1)08ΐί1)ΐΐ8 οΙ)ΙιιΓι(• €αιη Ι^ίΐαΓ 
ΐΗΐΙΗοδ ^ο^ΛΠϊ οιηαίΙ><ΐ8 νοΰ1ίβΓ8Γ6ΐλΙυ¥ : « Οοιηηβηβ, 
8ΐ8ΐη€ΐι 6ΐ.ρ€άί(2ΐυ8, >' ί1ΐ6 801^01 τοοβη Ι6η&ίη8ΐ€ΐΐΐ 
8(1<1ί(1ί886ΐ • κατα6αΙ{κ<υμα, 61 : 9ίευ( ιηβ τίιΐβΐΐβ* 
Ρ6|;88αιιι ίιιν6αίΓ6 ουρίίΐ ^υοοαηι ίη ιηοιιΐββ 8«Ι Ιβ ΐΓγ*. *Ην ίέ ό τόιτος "οίττος πύργος Χαμαι^ράχον- 
τοί Ιπ£κληθ•\ς τψ λαχ^ντι έτηστατεΐγ σύν γβ τοΙς 
άμφ' αΰτλν ούχ άερ^οϊς στρατιωτιχοίς, &ν8ρΙ τ&ιζ 
μίν ταιτηκφ, Οστβρον χιχΐ βυμίϊόνω ήμίν * δς μό- 
νος των &λλων έν«χεθε\ς τ^ ικόλιι» τ$ μίν φαίναμε- 
νον χαΈά νόοον, Αλλως δέ προμηΟβΙςι κα\ συναε^• 
λ(υων ήμΙν ικαρήγορα, 6ρ\ξ\ 8 φανιν, άν& μέσον 
χα\ Εβλεπε θάνατον, «Ι μή τ^ τής τριχ^ ταύτης 
γραμμικών οΓα κα\ ε{ς τι πλατΰ Ιιι{πεδον ήμεί; βια- 
στήσαντις. ώς μεθώδευσεν 6 τής σοφίας ββ^;, χοι\ 
παρατβίναντες καιρόν, 5ι* Λ 6 βαρβαρικές έμαλά• 
χθη Ουμ6ς, αυνετελέ^αμέν τι κα\ αύτοΙ τψ Ανθρώτηρ 
" εΙς τ6 χαλδν» ης 4ρτι Ιχει, ζώί|ς. 

πδ'. Του τοίνυν τείχοας εκείνου παθ<$ντος, ώς 
Επαθεν, έπείπερ ήμερα διίφαυαε, κα\ εΐβον τ5 έκεϊσε 
Χαρώνειον χΑσμα οΓτε έχθρο\, οίτε ήμεδαπο\» εκεί- 
νοι μίν συνέχασκον θηριωβώς του λοιποϋ καθ' ημών* 
ήμΙν δέ συμμύσασι ξυμπασα έκλείσΟη έλπίς. Κα\ 
ήν μέν τά πρδ τούτου θρασυς δ στρατηγ^ς^ χομπά* 
ζων πρ^ τους ε^ εΐζδτας, τ^ τείχος ο6χ βύ πείσε• 
νδαι, ώς» <1 χαΐ κατακεσείται, δμ«ι»ς αυτδς έπιλέγ• 
δην χρίνας τους άριστου; τής στρατιάς, τείχος σι- 
δήρεον άντιστήσει, τδ έχ των δήλων» κα\ Εως κα\ 
εΙς τεσσαράιιοντα ημέρας φύλαξ Εσται της πδλεως• 
Τότε δέ δ μέχρι λόγου δρ«σζ»ς ^ηξήνωρ τ|ί του τεί- 
χους ^ήξββ διεκόκη τών αΰχη μίτων * καΐ μ4) μένων 
^ δ αύτδς, Εμιςαλιν &ξένευ^ν. 

πε'. Άμα γάρ δόρυ &σκέψατο πολεμικδν έπΙ του 
(δήγματος άνα^ι^ιχτ^σαμένου των τίνος πλωΐμων, οΟς 
ανδρικούς τά τοιαύτα κα\ δεξιούς ή του Σιφάντου 
ναυς έπλώΖζε (πειρατής δέ δ ΣιφΑντος, εκών προσ• 
χωρήσας τοΙς ΣικελοΙς κατά τίνα ^ήτρην τήν συνδό< 
ξασιν * δς κα\ ήμΑς ελών έξένισε» ί^ητέον γάρ οΟτως, 
έπΙ νεώς τής χατ* αύτδν» ώς καΐ ύποχαταβάντες 
λόγφ ^ραχ\^ παραστησόμεθα), &μα γοΰν οΟτοις 
είδε ν ό τρέσας Δαυ^, κα\ &μα κατόπιν βαλών τάς 
άνδρικάς υποσχέσεις, χαΐ τάς τεσσαράχοντα ημέρας 
εΙς ούδ^ λετκτ^ν συστείλας ώρα;, Εδειξε μετάφρενα 
τοΙς έχθροίς• Κα\ των στρατιωτικών φωνοΰντων 
λεωφορουμέντι ^ τό - ι Κομνηνέ, στάμα χα\ πέ- ιιη(ΐΑ8 ΐΒΑΓίδ 8ΐα80ΐιί 8νοΐ3Γ6 ρο(αΐ886ΐ ^ ροβίΜΜ ζεομα • ό δ• έπιτελεύτΜίν οίον άντιμύξας τό • ι Κα- ιιΐϋΐο βυο ςιιΊ €υηι ΐΗΐη ρθΓ(«58ΐ, οοοίβοΐαβ ίαίΐ* 
ΑιιΓιικϋΐ Ιρίατ οιοάο 8ηΐ68 ίηο8ίΐ8ΐσ,4β1ί€8ΐυ8 ήβυ» 

ν^8(6 1)0118 8ΙΙΐΊ€ΐυ8, 0)800 8ΐΓ60ϋ118, Οΐ (^Ι01)88ί88ΐ8^ 
880(0106 000 Ι08€θΐ8ΐυ8 8λ€θΙ 8ΤΊθ8 6»ΐ6Γ08 00)068 
Ρθ<1ί886<|η08 Ιΐ8ΐΐ6ΐ)8ΐ. Ιο Η80 01θ1ΐί1θ(1ίη6 6ΓΑ01 ΥΙΓΙ 

ιοοΐ;ο*οίηιΙ» ςηίιΐυα ί($08νίΑαι 6χρΓθΚ)Γ8Τ6Γ8θΐ, ο 

<|ΙΐίΙ»ΙΙ8 8ΐϋ ΟΟΟλ Ι)6Αΐ0 ΙΐΟΟΟΓΟ €6θί<ΐ6ΓυοΙ, 8ΐϋ ρο8ΐ 
ρΓβ6ΐ8Κ ί»€ΐα Ιΐ88ΐ80) 1ΐ08ΐίΐ6Ι0 866θϋ 800ΐ• ΙΐΙ 
ρήοαρίΟ 801601 Β8ΓΚ>8Γί 88€60(Ι60168 46ΐΐ1Γΐ>8ΐΙ 
εΟΒΐ Α 6ί?ί1)08 008ΙΠ8 οοο πλίΐίΐίύοβ• Ιϋ βΑΪαι ρΓΟ 
νίή1>α8 Ι68ΐίΐ6ΓΟθΙ ϋΟΟΟΟ €ίΓ60Ιθν60ΐί ρΟΠΟΟίοΟΙ 

>ΐ<ΙβΓ60ΐν ηοο ροπβτηιί ρΑοίεο 08τκ1ί3 ιίιοοΓβ; 

86<Ι •1β ίθΐ6ΓΗ6€ίθ06 £0§ίΐ8ΐ)ΙΙΗΐ θΟΓΟΗΙ ςοΙ 6Χ€υΓ- 

&Ίϋθϋ)α8 8018 ΙαοΙοαι οΐ8ϋ ίρδίβ 1η(υΐ6Γ30(. Οιιί βοίλίκευμα» > χα\ τό - ι ΚαΟά με βλέπετε, » Ιπόδει 
μλν Γσως παρατυχείν αο^ του τηνικαΰτα Πήγασόν 
τίνα, δ(* ο& πτερυξεται εΙς δρος, εΓθε ή β!ς χύμα 
«ολυφλοίσβοιο θαλάσσης. *Ηρκέσθη δΙ δμως τ^ φίλη 
ήμιόνφ, ή καΐ τότε φέρειν αύτδν Ελαχε. Κα\ παρα- 
δειγματικές «ροφεόγων, τρυφερδς (δε?^, εΟυφος 
τήν άναβολήν, άτριπτος δπλοις τάς χείρας, γυμνα- 
οΐψ πρέπων, αμίαντος αίματι, είχεν ώσε\ καΐ κτί- 
λος έφεπομένους τους απαντάς παρά τι ολίγον. 
^Ησαν γάρ &ν τοσούτω πλήδει χα\ μεγάθυμΜ άνδρες, 
οΐ χα\ άντινναθέντες (ν «φ τδν στρατηγέ άνετα 
διώχειν έαυτδν εΙς φνγήν^ «Ε μέν Επεσον μακαρίως 
καΙ ευγενώς, οΐ δέ γενναία δράσαντες Ενδεδωκασιν, 
δπου γε χα\ τ6 πολεμικών έκεΐνο δόρυ• Κα\ ο( συνα- 93 ΟΕ ΧΗΚδ&ϋΧ)ΝΐεΑ υϋΒΕ λ ΙΛΤΙΝΙ3 ΟΑΡΤΑ. Μ 

«βάνκς ^νάρχίϊν βάρβαροι χατβαβΜηααν διιό Α 6Μ8Ϊ€€Ϊτοιηιτ6Μβ^«ηΙ,ηοιι«η&Ιβι1ιί8<ι«ΙρΜ«€8 τ*.¥ων ήμτΓ<ρ«»ν ι^ολιτών, οΟχουν γ< φχρατιώτών. 
01 β^ ΐΒολΤται χα\ χατά χράτο; άντέσχον, Ιως χν- 
χλωβέντες βΤβον χ(νδυνον * ού ιηυψέντ$ς δε(μα«( 
κχνιχψ τφ του Δαυ^^, άλλα μβμνημίνοι ρλάιντβιν 
|3» μ^λιατα ικΑβως, οΰς χα\ έχτλ^ ώρμα^νον σ(ν•- 
•Ιαι, ΛΪΊΒερ Αφ {β ντο. *0 ^ έτροχαλώθησ^ν οΐίτο* 
χύχλωμα, οΟχ Ιχ ^^ άνωθεν ξν, άλλα των ιΐ^^α- η)Γ9Μΐΐ€ΐ ροηί• 0Γίβη&»ΙίΙ»α8, ςιίΑβ ιιι«ηβ άύχ ΓβΙπ 
ςιι^ηΐ |μνιΜ1>ιι8 ^ρβΗλβ ςαλβί ίΒ|[Τ6•βυιη ίλ^ΠιΟΓβιη 

*Ιιηιΐ6ΐι»ΐ, υΐ Ιο »Τ€θΐιι ίυ^βτ^ΐ, •ΐΒβιΐ9 ροτϋΛ , τη 

4|ΐΜ «α<1ίβηιιιΐ. μΑπων βαρβάρων έχ των έφων πυλών • άς δ «τρ«τηγ6ς Λ^ψγμέψΛς ΙωΟο» «ο!ς Ιχ•ρ•Γς Ιχβρίίβτο βίς 
«αρείσδυσιν άπονον , έπειδάν Ιγχειρήβι^ς φνγείν ΙνΙτρεφβ τφ »αιει»νανεύ«ντ» βυνα^^φεύγ^ίν •2ς 
φ άχρ<&«ολιν, ϋσαντα τάς «νλζίς. ςιΟτ^ν δή %*ιν ίχε(«οι» φΑναι λ^ον» ηνρέσσειν, ώς ο^ &χηχο()τ•ς 
&;δάβ;(ου9ΐν* β^*• Ο&ΊΜ^ Μ) ο6ν «00 ΐΜλεμιχον Μρβτος άνιφα- 
νέντος έ«1 τον τείχους, ήβη έψιλωμένον των ήμβτέ- 
μη (λέγΜ θ|| τοΟ έφον" τ^ γάρ βυ«μιχ1ν ο6 τοιού- Β 
χάος είχβ «ρομάχους* άλλα τί&ν τίνες έχείνων άντεΤχον, 
ύς ούχ 4^ν είη άν^ρυοώτερον* £ν Ιν το^ς μάλιστα 
Α^Η« ά Κονταλ^ χαλ φρενών χα\ ^μης χα\ άν• 
Ιρίας «λήρ9)ς άνήρ* ^ Ιως χα\ ιτερ^ ιβλήΐουσαν άγο* 
ρίν» νηςτβίλεεος Ι)|9ΐ| μεμεβτωμίνη^, 6ν ούχ ήθέλο* 
μεν, άνηατάς, εΙη «ρ6ς ο^Ιιν^ Ιχων έινιχοορίαν, 
τοΛηψίρΐΜ^ χα\ ε6τνχί&ς γνμνωίείς Ιχέρβανεν Ιαυτλν 
εΰχλεός, ^β μ^ ιηλλά χεχλανμένος Οψ* ήμων» 
άρτι άά ά¥ τοΙ( «ΰν 1ιιη•νο»μάναιν κρώτοις ταττόμενος 
Αρά γ« ήμΙν» οίικρ οΐβάμεν) — του τοένον ύψοΐ^, 
ύς ^^^Μ§ΐ|, φα ν έντος {Μρατος έχείνου τ|} «υνήθικ 
μιταχλίαει χα\ χαταχύψει, ώς εΙ χαΙ τινι χατανεύ- 
«Εΐ χβφαλίίς 1^ χα\ χειρ^ νενματ» μεταχαλου^Αένου 
τ^υς Ιξι•• Ρρ«Χ^ ^ ^ψι^ μία^ψ 9^ν, χαΐ ή κόλις ^ 
«ΙήριΚ ήν τ«^ ικ>λεμ{ων« «εριάγοντος Αύγουστο• 
τιτάρΈΐ^ν χαΐ είχοστ^ ήμέραν, έξάτου ένέστη πρώτα 
|ύν τ«»ν τορ ναυτιχου, είτα χατά βυνάφεκαν -χαΧ το3 
Ιχπιχβυ• 

ιε(Γ• Κα\ Ι^ν Ι^Γν τ^γ ήμέρανι τότε ούχ £6* ήμέ- 
ραν, &λλά ννχτί έοιχυίαν» χ^Ι οίον παθαινομίνην χαΐ 
αχυθρωνάζουσαν, έφ* οίς έώρα* *Ομ(χλΐ( γάρ αύτ^^ 
(χθεΐα Ινάχυνεν ώσϊΐ χαΙ 4χ χονκορτου» 9ν ή τυφώ^ 
αΖρει 1^ ιΜίς ζώων^ &π»ρ άρι9μ6ς μ«τρεΙ άπειροπλη*• 
θή;* ώ( «ΐν« εΙπεΙν» όχνείν λάμπειν τ^ν Ι^λιον, οΐ( 
αΐ των 5χλων ύτΜρηύγα^θν αύτ6ν >Αμιερότητες- πε^ 
ρφδησαι ^ χαλ Ιχ παλαιάς Μούοης ι όχτωκαίδεκα 
μίν πλέε ν %Μΐτα ποντοπόρε νον > τ& της πόλεως 
οχάφος, € έννεαμίο^δεχάτι^ (* έφάνη οΟρεαβχιόεντβ» ». 
δλ' 2ίν 6 της ζωής ήμίν Ι^λιος άχοτειχιζόμενος^ Ιμί" "^ 
λαινε σχιάν. (πιχαλύψουσαν ή(^ς φαλμιχως. 01 &. 
χΟΙς χαΐ πρώην άλ^ιλαγμοί, χα\ αΐ χατά πόλεμον 
Ρμ\ χαΐ ό έντενθεν %>ους ούχέτ' ξσαν* άλλ* άντι* 
σιρέψαντα τ6 ψαλ{Μχ^ν« ούχ Ι^ν άλαλαγμδς έν το(ς. 
^^μών πλήθεσιν. Εΐδίίς δ* άν χαΙ όρνέων πετομένων 
χ&ν&ν τ^ αέρα, ο6« Μ' ε(τ9 Μ ^ τοα αέρος στ»- . 
γν^, εΓτε 3θα\ δτι φρι.χι6ν ^ν χα^ έχε(νοις τ6 πράγμα. 
Έμέρβί γοΟν ίχανα\• χα\ ούδαμοΰ οΟτε στρονθοί, 
οΟτε πέλειαι, ούτε χόρα^ι&ς» οΐ τ^ χαθ* ημάς πρώην 
έπεχωρίαζον, ούτε άλλος τις 6ρνις τ6ν αέρα διενή-. 
χοντο, άλλ' έχτετοπιαμένα Ινέμοντο ιυΧ ^^μίν άφαντα. 
Άλλα τ^ύτο μέν χαΐ μετά τ^ άλωοινέφ^ 1χαν6ν, οία 
του δέους χαΐ τοΙς άλόγοις παραμένοντο;. Έμέραι 
γάρ ΰατιρον συχνα\, χχ\ αΐ μέν άμφοδοι της πόλεως 86. Ουπι ίΐλ Ιιο&ΐΠίΑ ιηιια νίβα (ιιί$86ηΐ ίιι οιογο» 
Ι&ιη ηοείΓίε η^άΛίο (οη«ηΐ8ΐί νβτο άϊοο ; πια?α§ 
€ηίηι οεοίάβοΐβΐίε οοβ Ιιυ]υ8ΐηο<ϋ 1ι«1)οΙ)2α άϋΐβη• 
εοΓ6§; 86<1 ςυί^Αΐη βΐ ΙΙΙίβ Γβείβίβϋεηι» υΐίοΠίιιβ 
ηοη ρο886ηΐ; ίηΙβΓ ςιιο8 ίιυρηιηΐβ βηΐ Ι^βο εαΐ^Ι^ε, 
νίτ ερίπΐηε» ίοηΙ(υ(1ίηί$ βΐ ληίιηί ρΙ^Δΐιε; ςυί ροβί- 
ςα&ιη ΓβειΙΐίβεβΐ υεςαβ λΐΙ ΓοΓυηι ΙαΓί)) ρΐβιιιιιη,μια 
υΓΐ>ο Γβάυα<ΐ8ΐιιΐ6 ΙιΙφ φΐοε «1>ΙιοίΓ65«ιιιυε, (Ιβάκΐβ & 
ηυΐΐο ίαχίηυαι Γ«€ίρί«ο8» οβιβίι Γ6ΐίοί<ιιΐΰ »υί ίρείυβ 
άβββηίοηβ εβιρευιη (Ιοποεβ ΙυοΓίίΐΐοίι ; Ιυηοςακίβιιι 
ηιιΐΐυιιι 3 ηοΐ^ίε (ΙβΙ^ΐυκ, ηαηο νβτο ίιιΐβΓ βοβ ςυί 
Ι3αιΐ6 <υβηί8βίιιι| βαηι 1ι»1)ί(ιΐ8ΐ & ιιο1)ί8, ^οΐ βυιιι 
ηονίηυι), «πιιί8 ϊ^ΠαΓ, ια ιϋςΐυιιι 6&1, νίβίε ία 
εαροΗοή ρ^πβ ^αxι8 •88υ«(8ηι ΙονΙΐΒΐίοηοιη «ίςιι^ 
Ιθ8ρΜΐίοο6ΐθ| <|ϋ8εΙ ορίΐβ τβΐ σίλοα βο ςιιί βχΐβ- 
τίιΐΒ ίιινίΐαεεβηΐ, τίι ροεί άίαιΙάϊΑΐ» Ιιοηιη, ατί- 
188 Ιΐ08(ϋ)α8 «Γ8( ΓβρΓ«ΐ8, ύϊ^ τίοΜίοΐΑ ςιιεΠλ 
Αυ(ζΐΐ8ΐί, βχ ςυο ρήιιιαιη ο1•88ί8 8ρρ»Γαίΐ, «Ι^ίηάβ 
€^αίΐ8ΐυ8 ςιιί ΙΙΜ βο 8ϋ]υιαβναΐ, «Οβίί 8ΐΐΙ|Ι1ίΒ^ Ι|ΗΒ8ΐ κηΙί|ΒβιΐΜ Μβτβΐ βζ Ιΐ'Μ 
ςν» ΐίίάοΐΝΐΐ» ΤιιγΙμ «βΗβ. €Τ8κυ8 βυιη οοηάβηεα- 
Μ^. φ•84ί •χ ραΙνβΓβ ςΜίη ν«Ι Ι^ρΙιβιι βιοίΐιΐ 
^ ρ•468 ]οιιιβηΐοιηαι ν φΐ» Ιηβιιιηβη «Γ8ηΐ; 
Ι*» υΐ «τΗΐΓ8τΙ• 8θΙβιη Ιβε•*• <ΙιιΜ•8ΐ« βο <|υο(Ι 
ερΙβηάοΝ» »ΐΜταη ίΙΙαη νΐηοβηιιΐ• ΚχοηορΙο 
Μβ8«. νοίοτί» ΜΜΜίαη β8«6ΐ ε (Ιβοοιη βΐ ο<ηο 
φΐίύ«η <ϋο• €ίνΙΐιΐί8. ιιβνΐβ αΐΒΤβ ΐηβι|β<Ηΐ ; (Ιο*- 
οίιικι ηολο νβιο ΐΜΜβ» ιΐΜΐ>τσ6ΐ «ρρΒπιβηιηΐ > 
φΗΐΜβ' 80ΐ ιέα& η^ΚτΛ οΐΓε«πΐτ8Η&ΐΰ8 ο1)8€ΐι- 
ΓλνίΙι ιιιηΙΐπΜΐ. φΗ» οΐίΐβχΐι ησ», «ι βΗι Ρ88)- 
ηϋβΐλ• Ιαιομβ »«άί€ΐΜ|ΐιΙατ €ΐαΐιιονβΐ{3ΐΗϋ{, ΜΗ 
^ΟΜίΐΜΐίοιιβ•» ά<Ιιι4ο ιηα!ιίΐΐΜΐίΐΗ8 είτβρϋνβ «ιυ» 
ΙΐΒή 61 ηΐϋϋ«8ΐβηίιΐ8 η«Μΐΐ€ηιη(;80ΐΙ Ιμ »1ί8 08η- 
Ιίοίΐ αΐΒΜιΙ• ιιοη βταηΐ 9*ιηΚι €ΐ»ιιιοπ» ια ροραίο 

ΙΙ•8Κ•*.ΜθΙ1 ΐίάοΐΐ•» «ΙΜΑ ΑΥ68 ΪΒ ΜΤ» ΙΟΙβΙΙΚ», 

ηεΐ€ΐο*ϋΐτααι οΙ> <ΚΟΚοιιΙΐΒΐβιη ιβτίβ, β» Γ•»Ιιοη*ί- 
1>ίϋ8/0(ί<ιι» ΐ•1ΐ9: 6ιβ»ΐ ; 8Βΐίβ Βίκία ΙμπιβΙ όί«β φιϊ • 

1>«« Β60 ρΜ8€Μ8» ΙΜ|β ΟΟέαΒίΙ»» ηθ€ «ΟΓΥΐ ]8ηΐ 
ΐρίΜΐ ΒΜ.ΙΐΒΚΐίΐΒΐΜαΙ• Β€6 βΙΪΒ 8918 8βη ρβΠΠβΒ* 

1»4, 86<Ι 8ϋι» νβΓ8ΒΐΐΒΐιΐιΐΓ. ΒοΜεφΜ ΙογΙβϋλϋΜ. ΑΙ• 

ΙβΤΜΟίληΐ^ΙΙΙΙΙΙΙΙ» φΙΜί 8•1ϋα81 «8Ι 8ΜαΐΐΙίΚΗΙ8» 
88118 άίΐΐ ρΟ&Ι €ΧρΐΗ||ΒΒΐί8Α6υΐ Βραά Β08 ρ«Τ* 

ιηληείΐ. ΜαΙίι βηίιιι (Ιβίηάε ίαβπίΒΐ ιΐίβε ςιιί* «5 ΕϋδΤΑΤΗΤΙ ΤΗΕδδΑΙΟΝΙΟΕΝδΙδ ΜΕΤΚ0Ρ011ΤΛ 96 

1>αβ Ιοϋλ νΙοΙθ2 €Ίν!ΐ»Γι$ οιηηΐβ ([«ηβηβ &6ΐηίηΐ1)υ5 Α ΕπληΟον απορ(μων παντοδακών, οΤς χα{ρουσιν οΙτών ίηίρΙβίΑ «ΓβΙΐΙ, ςΐΐίΙ>(18 άύΐΜΐ&ΙΐΙΟΓ ήΟβίΐΙ&ΠΙ 6Χ β^ΤΝ 

1>υ& (1>:ΐΓΐ)8Γυ$ $βΠίθ6ΐ ηοη δΙηβ ηρΐη» αί νιΐ5ΐ8- 
110116 νίνίι) ; ηεο υηςυλοη ϋββεβικίίΐ νοίυεηβ. Οα<κ1 
ΎβΓΟ 6β&β ΗΐίΓλϋίΙιυβ ρυΐο, \ά ββΐ, ςυοά ρ1υνί3 νβΐιβ- 
ιυ6ηΐ6Γ 1ιρ88, εχ Ηϋ» (1ί&6ίρ8ν6Γυιιΐ 1ιο$ΐ€$, ΙοΙ<- 
1βιιΐ6$ ςηίΟβιη* Ιιυίο νβΓΟ ρυΙεΙίΓΟ ι^γγΗοΗο 86ΐηίιι& 
ηοη οοηηιιίΐίβηΐββ ; εχ ΓΓυιη6ηΙί5 Ηεη» βΐιυηϋ&ικί^ 
βΐ ΐΗΑβίιίΙυάίηβ ίη8ί|;ηί5υ8, ηυΐΐυιη 3ηίη)3ΐ »1ίςαί<1 
{;υ8ΐΑτίΐ, 86<1 βΐίββηϋυιη ίΙΠ βηΐ ρυΙνβΓβ 8υ( &1ί- 
(]υο {;<:ηηΊη6 τβδοί, τοΙ ναΓϋ8 ρΐ8ηΐί8 ςυ{Κ>υ8 νίοί- 
ηίΐ2ΐΐ6ΐη εοπίΗΐηίη&νβΓυηΙ, 86υ ςαοά, ]υχΐ3 608 
(ΐτιΊ 1ια1)ίΐ8ΐ)8ΐηΙ, υ Ι Γαιη» 68ΐ, ουηι βηΓιςαο Οίοιοβϋβ, 
ΒϋΓίοΓοβ 6ΐιρ8ίθ(ΐ6Γαηΐ, ιιΐροΐβ ϋΠ8 ηοη αδδυβίβεΐί. 
88. Ηχε αυΐεπι 61 3ΐί& 1ιιι]ιι$ηιοιΙί ηοη δυηΐ ορνίθων σπερμοφάγοι (τ6 βάρβαρον γάρ ουκ άνίιι 
άρπάζον χα\ χαταχενοΰν)• 6ρνι; Ιέ πόθεν ού κατέβα'.νβ. 
Τούτου 51, οΐμαι, καινότερον έκεΐνο ήν, δτι περ, 
ύετου κατα(^^3ΐγέντος, χα\ έξ δν οΐ έχθρο\ ίαχόρπίη 
ζον, άροΰντες μίν, οΟκουν σπείροντες δέ τ6 χαλ6ν 
δλον 4στυ, ληΐων ώσπερ άναφυέντων συχνών, κα\ 
εΙς μήκος έπιδεδωκότων, ούδ&ν ζώον ποηφάγον έχεΤ- 
Οιν έχέρδανέ τι, άλλ' εΤχεν αίρεσιν, κ<5νεως έρέπτε- 
σθοι, ήπερ έκ των βεβλαστηχότων φαγείν ώς ή πε- 
φαρμαγμένων, οΤς τ6 περιέχον μεμίαντο, ή κα\ δτι 
κατά τους φκείωμένους, ώς λόγος, τψ πάλαι Διομή- 
δει συνεμίσουν τ6 ^ρβαρον χαΐ αύτο\, οΓα μή ΙΗ- 
δες εκείνων. 
πη'. Κα\ τοιούτον μέν καΐ τούτο, παρα^/^ΐφέν ού Τί'ίΙείεηί» υΐ ΒαροΓηυίΐ 6Χ ΙπδΙοΓία. ΟίνίΙαδ ί£;ίιυΓ, ^^ περιττώς βίς συγγραφήν• Ή δέ πόλις, βίαπηδησάν Γθΐ)€υΙε&ΐ& 810 αϊ) &(1ν6Γδ&Γϋ8, ρα583 €8ΐ οηιηε ςυο(1 
ίιιΙιΧΓ6ΐ 1}6Πο. Νθ8(η αυίειη, ηοη υηυβ, αυΐ αΐΐϋρ, 
86(1 οηιη68, ηοη Γ6ΐΓ0$ρίεί6ηΐ68» Γα^^εΓυηΐ, 86 8υΙ)- 
ϋιιεεηόο 1)Γονί ηυιηεΓΟ, υΐ (Ιίχίπηιβ, ίηΐ6Γ ^"08 
Βυΐ638, ηπυβ 6χ ΟΓϋίπϋ εεεΙβδίαβίΊεο, ςυί, ρΓορε Ιή- 
[$Ίηΐίΐ 86ευΓίη6ε&Γΐ8, 3ΐπ8 νεΓΟ 2ΐΗοπιο(1ο νΐΐα οΐ'ϋα- 
ιΐ3, ιη^ι^ηο Ιιθ8ΐίηηι εοηαΐα ηα^ίΓεηι 5υαιη Ιειταηι 
08ειιΙ&ιυ8 εβί. Ηυε 6§1 εΐίαπι ΙυΓρί(υ(ϋηί ϋανίϋί, 
ςυΐ, ρο8ΐςυ3ΐη ]υΓα8δ6ΐ Γογ6 ηυηςηαπι ηΐ Γυ£;6Γ6ΐ, 
ΐϋϋ ροΐίαβ ρεπΓεί βΐ3(1ίο βυο, (1εΊη<ΐ6 βαΐαΐί ίΐϊ^^ί 
εοη$α]υίι, 8»η£;υίη6 ίηεοηίαπιίηαΐυδ. 

89. Γυ^α νεπο ηο8ΐΓ& ηιο(1ο ηιεηιΟΓΒία ηοη ίηοΓ- 
(!ίπ2ΐα ίυίΐ; 80(1 ίυίΐ εχ ροΐ68ΐ3(6 ροΙΚίοα ρπιηί 
ϋυείδ, ίίουΐ ί»πι ϋίχίυιυβ ; ςυΙ, 8ί Γαείεπι βυαηι των των αντίμαχων, {πααχ€ν, δ^ φιλει δρ^νϋγριος 
πόλεμος. ΚαΙ οΐ μίν ημέτεροι, ούχ 6 μλν, ό δ* οΟ^ 
&λλά πάντες Ιφεογον άμεταστρ^τετί χαθ^ ύπεζαίρεσιν 
εύαριθμήτων τίνων, δπβρ Ιφαμβν* έν οίς παί τις Βο- 
λέας των της Ιχχλησιαστιχής ξυνοιχίας, δς έγγϋς ές 
τριάκοντα τους μέν άξίν|) διχάσας, τους δΐ χαΐ Αλλ(•ς 
εΙς τ6 ζ^ν άχρειώσα^ πολλζ σινουδ^ των πολιμίων, 
τ^^ν μητέρα γη ν ήσπάσατο. Λ(«χόνι^ χα\ αύτδ τον 
Δαυίδ, δς μ^ άν ποτβ φυγβΐν άπομνυς, άλλ* έπι τφ 
αΟτου ξίφ^ι πεσβίν, €Ϊτα π^ύτράικτο σωθ^ναι, λύ- 
Ορφ άχραντος. 

πθ\ Κα\ ήν ή καθιστορουμένη φυγ)) ούχ άαυνταχτος, 
άλλ* ένδόντος αρχάς, ώς «ροεχτέθβνται, του κορυ- 
φαίου στρατηγού* δς, «(ηβρ £δειξε πρόσωπον τοΙς (χ• 1ιθ8ΐ!ΐ)υ8θδΐ6Π<Ιΐ68εΙ, ρΓουΐίΙΙϋηι1)0Γΐ»1)3ηΙυΓ ηοϋί- € οροϊς, ώς ένεκελευοντο οΙ των συμφευγόντων γεν Ιίδδίιηί ειιπι ΠΙο Γιΐ£;!6ηΐ68, είΐο ρΐα^&ηι είνίΐΑΐΐβ 
ΓυΓα886ΐ• ΜίΗΐεβ ςυιρρε Ιιοδίϋίδ ^{[ηιίιιίδ ογαπΙ ίεδδί, 
ίιΐ{;ίεηΐ68 αρρΓ6ΐΐ6η()εη(1ο, ρΓ^Βϋ&ηιηυβ ίεΓοηάο. Ιη 
1118 ορυ8 6Γ9ΙΙ Ιιοιιιίηβ ςυο(ΐΑΐη βαΐνο 6ΐ ιηΐ6|;Γ0 (|αί 
^εβυροΓ &ηίη)8ΐ(1ν6ηΊ886ΐ βε 8ΐ{ηίίΙε«8δ€ΐ, ιείοτυιη 
\βΙΐ6πιεηΐί&ηι Οεο Γβΐυηιίεηΐβ. ΙΙοηιο βηίαι 1ιί8 63- 
1απιΗ•ΐϊ|[)ΐΐ8 ιηΐΓίεΑίυδ, «ε άβ βειηείίρβο ρηκείροβ 
€0(ΐ;ίΙ&η8, οπιηία &εευΓ3ΐ6 εοη8εΓϋ)βΓθ ηοη ροίθτϋ, 
ρΓ3ίΐβΓ ςιι» 8υηΐ ηι&χίοιβ ορροΓίοηα 6χ 1ιί8 ςιΐ98 
άίϋίεϋ, ςυίΐηίδςυβ οιαίΐίβ ιηο«1ί8 ίαιαιί8ΐ08 681• 

90. Νθ8 ί^ίΐυΓ ευιη <1β &Γ€6 <λ68ρ6Γ&νί8β6ΐΐιυ8 ο1> 
(ΙθίβεΙυηι 3<|υ9Β ευ]υ8 (Ιυχ εοηάυοίΟΓ ίλεΐυ» εδΙ&Ιςαβ 
ηεε688&Γί9πι 8υρ6ΐΐ6εΐίΙ«ηι, βο ςαοά ά^ ϋΐ3 άΜά^Λά^ 
ρΓθνί(ϋ886ηιυ8 ίηΐεΓ ηοβ 61 608 ηυι είΓεα ηοβ βηηΐ» ναιότεροι, συνούλωσεν άν ταχΰ τ6 τραύμα της πόλεως. 
01 δλ του πολεμίου στίφους ίκαμνον, καΐ ρίπτοντες 
τους φεύγοντας, κα\ σαττόμενοι Χάφυρα• Και έχρην 
μλν έν τούτοις άβλητόν τίνα χα\ άνούτατον έκ μετεώ• 
ρου ποθέν τ^ν μάχη ν σκέπτβσΟαι, καΐ παρασημαί- 
νβσθαι, του Θεον βελέων άπερνκότος έρωήν• Άνθρω- 
πος γάρ ένδεθείς τοιοότφ κακφ, πρ%; έαυτφ τα /ά- 
λίστα τδν νουν Ιχων, ούχ άν σχοίη ακριβώς τ^ πάν 
συγγράψασθαι, πλήνιΐς δσα τά χαίρια, ών τε ίμαΟε, 
χα\ οΤς αύτ6ς πολυτρόπως έπέστησεν. 

Ι^'. *Ημε7ς οδν της μέν ακροπόλεως άπογνόντε; διά 
τήν του έκεΤσε δδατος έκδημίαν, ής όδηγδς δ στρβ- 
τηγδς γέγονε, χα\ τήν άναγχαίαν αποσκευών, ήν 
προεμηθευσάμεθα ημών τε αυτών χάριν χα\ τών περί |ϋΙ|Λΐη (ϋεΐυη 6•1» ηιιΙΙο ηιοϋο εαΓΑΐΜίηυβ ϋβ Αιβ« »> ήμ^ς διανειμάμενοι, ώς κα\ προπέφρασται, μερίμ- ίη εαιιείαπι ΜγΓθ1>1χιΐΒ(Ι) βερυΙεΓυη ηεο ίη «Ιία 1οο« 
^ 8ΐιεπι (ηοη ύηίηι ΐΑΐ€ϋαΐ ηοβ, ςυοηιοϋο 6χ οιηηϋϊΐι• 
Ι ςυί ίη ί11« «οηΓυ^ΓαηΙ, ιηυΐΐΐβ νίΐ« βΓβρία ίιιί886ΐ 
ΥϋΙηβΓΐϋυβ &ε βυβοεαίίοηε), (Ιοιιιίςυε ιηαηεηίβι» 
Ρ8«Ιηιΐ8ΐ2 ςυί ο«ιΐ8( < γίνεϋΐββ ββηείο β6ΓτίΓ6, » 
28ρ6€&08 ^( &υ<ϋΐυ8 ιη&Ιοπιηι βίοε ηυηιβΓο, μΙοιΙγι- 
ΐΊοηβ ηο8 νίηευηΐν ςυοηοιίο ιεβιίΐίπιυβ, οχίΓΟ- 
ιη;αη ΚΜίΓϋαηι, »1 αΐηοΐ, νείΐοηΐεδ, ρΓοεεΟίηιυΐ Ιπίετ 
ιηϋΐε β1α(1ΐθ8 (ΙΊεΐηείοβ εΓ6ρίΐΑηΐ68(|αβ <ιυ6η)9ΐ(1- 
ιηοϋυοι εΜηροβ 8ρίεί8 ίΓβςυεηβ; ρΓορυΙδί, ροΓ- 
οι»8ΐ ρυ{;ηί8, εοηΙυηιεΙιίΒ αβεειί (ΐυβιίεβ ιιεεείΐ Ιιο• 
ηιίηαιη ιηο5 « βαΙυΐαΓεηι ραββίοηοιη Ιιχε )ΐΐ(ϋεΑ- 

(1) ΟεοιείΓϋ. νης δέ Οέμενοι Κξω χα\ τήν είς τ6ν άγιον τάφον του 
Μυροβλυτου καταφυγών, !τι δέ κα\ τήν εΙς έτίρους 
θείους ναούς (ού γάρ δήπουθεν έλάνθανεν ημάς, ώς 
πάντων τών φευγόντων έν τοΙς τοιούτοι; ^υΐικομε- 
νων, πολλοί παρασυρήσονται του ζ!ΐ{ν ώθισμοΤς, κα\ 
τοΙς εντεύθεν πνιγμοΐς), κα\ τψ οΓκψ παραμείναν- 
τες, δς περι^δεται ζώντα έχθεραπεύειν τ6ν άγιον, 
χα\ πολλά κα\ μυρία κακά χα\ τεθεαμένοι καΐ τλ- 
πονθότε,\ έφ' ο!ς θαΰμα περίεισιν ήμά;, δπως άν- 
τέσχομ^ν, τέλος του τΐώγωνος, δ φασιν, έλκυσθέντες, 
άπηγόμεΟα διά ξιφών μυρίων άνατεινομένων κα\ 
φρισ ιόντων ώ«'. κα\ λήϊον, π• τ:υχνωμένον άστίχύεσΐ" 97 ΏΕ ΤΗΕδ8Α£0Ν1€Α ϋΚΒΕ Α Ι^ΉΝΙδ ΟΑΡΤΑ. 98 

χιΐ ωθούμενοι μ^ν χα\ χονβυλκζόμβνοι, χα\ υβρβις ^ ιηυβ, €ΐ ιϋ ίη ί^Γιβ $1ιιιυ3 $υρρΠο&ηΐ6β• Ουαι υογο οΟ τάς έν £θ€( μανθάνοντβς, μαχάριον τδ πάθος έχρ{- 
νομ$ν, ευχόμενοι έν .τοιούτοις είναι. 'Οτε δέ νΛ\ 
βπάθη χαθ* ^^μών έγαυροΟτο, χαΐ «αραξιφις έπλα- 
γ{α(εν, ώς εΙς σπλάγχνα βάψουσα» χαΐ βοράτια τά 
•ιεν £νθεν, τά 6* έχειθεν των πλευρών εύθύνοντο 
άχβιλητιχώς, άλλ* ενταύθα εύχαΐ χα\ μόναι άντε* 
«ραττον βύθιαι. ΠροενεγχεΙν γάραύτάς πώς ποτέ ^ν; 
ί^α'. Κα\ Ιως μέν χα\ του π^λιτιχοϋ χαθ" ημάς 
Ιπποδρόμου τοιαύτη βιάθεσις ήμά; εΟθυνεν. ΈχεΙ βλ 
τ&ν ήδη άποτεθέντα ε2ς μνήμην Σιφάντον εύρύντες» 
εΰιππον έντηχύτχ, μετά γε χα\ του Μαυρο^ώμη, χαΐ 
νχεπτύμενον, τ{ άν Ιλοι« μεΟειλχύαθημεν ύπ' αΟτου* 
λόγφ μλν τφ μή έπ\ πλέον χύπον σχειν τ6ν άρχιεπί* 
βχοπον, αληθώς δέ« ίνα &υτέρο)ν χειρόνων πειρασώ• 3θίΐ1»€68 α(1ν6Γ5υΠ1 1108 β«νΐΓ6ΐ ξΐ3ίϋα8(1Ι1β ΐπι- 

είίΙ&ΓέΙ, βίοαΐ ίη νίβοβΓίϋαβ 8β αϋΙυβίΗββ, ]3θυΙα 
Ηίηο 61 ίΙΠιιο &ϋν€Γ8υ$ Ι&ιβΓΑ (Ιίη^βϋαπΙυΓ ηαϊπα• 
οίΐιτΓ; Ιυιιεςιιβ ρΓβε6$ (αηΐυιη 1ιυυπΐ6$ ανβΠβϋαηΙ ^ 
81 ^υοι11ο^ο Ιυηο ϋΰρΓ6ϋ3Γΐ ροΐθΓ3ΐηα5 ? 91. Ε( Ι)»ο 08(1116 3ϋ ΗΙρροιΙιοηιαπι ρποϋβιΐβιιΐββ 
ρ&8$ί 8υπιυ8. Ταηο ευιη Ίηνβηί886ηιυ8 ευιη Μ3ΐι- 
τοζοηοα 5ίρΙΐ3ηΐυιη, ςυί ]3ΐη ιη ιηβπιοΓί&ιη γ6« 
νθ€3ΐυ8 681, ίη 6ςυο 8ΐ3ηΐ6πι, βίςυο είΓοαηι- 
8ρίοί6ηΐ6ηι ςυ1(1 ίαοεΓβ ^β1)6Γ6ΐ, αϋάαοΓι βαιιιυβ 
3ΐ) 60, τ6γ6ο (|υί(ΐ6ΐη <ΐ3ΐο ηβ 3Γ6ΐιί6μί8εορα8 3ΐιι- 
ρΠυ8 ραΐ6ΓβΐιΐΓ, τβνβΓβ 3υΐ6ΐη υΐ ηον» ρΓίϋη1)υ8 μέθα. Βραχύ γ3^ρ έχείσε τά γόνατα χάμψαντες ίν Β Ρ^ίοΓ» βιροπΓβωυΓ. ΒΓβνί «ηίηο (βηαα ϋββίοηΐϋβ τινι μιχροχαλύβι^ χα\ ξηρού άρτου άποβαχόντες» ίνα 
Οόανος έμπιώμβθα (ήν γάρή χ»ρ6(α ημών χαιομέ.η 
έν ήμίν, ώ; χα\ πάντα τά έντ6;)« είτα χατά τιμήν 
μυαρίου χελευβΟεντες έπιβηναν, (μή γάρ οΰ τοιούτον 
έχείνο τλ (ππαρίβιον;) πεισθέντεςτφ έπκτάξαντι, 
χα\ άνατεΟέντες εΙς έχε{νο, ήγόμεΟα, Ινθα τό νιύ- 
οταθμον, μετά χα\ γωρυτού χα\ φαρέτρας, &περ ή 
αελλίς ίτνχε ψέροοϊα• 

ίιβ'. Ό μοι τών εντεύθεν χαχών! *Βς γάρ μή άρ« 
χεβάντων τών νεχρών, θι* ων π^ζεύων ώδευαα θερ- 
μοίς άτμιζόντων αίμα^ι, όιά σωρείας έτερων Ιππότης 
περιηγόμην, ών οΙ πλείους χατεατρωμόνοι πρ6 τού 
τείχους €χβ(ντο ούτω πεπυχνωμένοι, ώς τ^ Ιππίόιον 
4 Ρ^ή ^Χ€^>^« ^^( Τή( θήσει πόόα, ή άλλα μεταξύ τών 
τε προσθίων ποόών δύο ή χρίΧς Χχειν ύποχειμένους ^ ^^^ ^^^^ ΐηοΠυοβ Ιΐ3ΐ)6ΓβΚ. ϋίαΐ€ί1ί3 ίϋ||;3 6 ροηί» ίη ςιΐ3(1απι ραΓν3 638» 86(ΐ6ηΐ6δ βίοουιιιςυο ρ^ιιβπι 
ιηοΓ(ΐ6πΐ68, ιι( 3φΐ3ΐη 1)ίΙ>βΓ6ΐηυ8 (οοΓβηιηι ηο8ΐη«ηι 
&ηΐ6η8 6ΓαΚ ϊη ηούίβ 8ίευΐ 6ΐ 3ΐί& ίιιΐβποΓϋ), 
«Ιβίηϋβ ΓβνβΓβηΐϊΑ ΟΓϋίηίε ίηνίΐ3ΐί 9ά οοηβΰοηϋ^η- 
(Ιαιη (ηοηηβ Ιιίο €Γ31 ίΐΐβ €3ΐ)3ΐ1ιΐ8?) ]υΙ>£ηΐί ρ3Γ€η- 
168, 8ΐςαο ίΐϋ πΐ8ί(ΐ6ηΐ68 άυοβϋαιηυΓ ]3ΐπ ίη ρυΓ-' 
Ιυηι, ίηΐ6Γ ρϋατβίΓ&ε «ιααε ΓοΠβ οαίίηα Γ6Γ6ΐι»ΐ• 

92. Ηβυ 1 ςαοί 6( ςυ&ηία ηΐ3ΐ3 (Ιοίη(Χ6 τΐάίηιυδ 1 
0υ38ί ηοη 83ΐΐ8 Γυί886ηΙ ηιογΙμι ρβΓ ςυο8 3ΐηί>ιι1ά• 
ν6Γ3ΐη ρ6ϋ68, 8Αη(Μίη6 οιϋίΐο ίαη)3ΐιΐ6, 6<ιυο ο€6αΓ- 
τ&\>ΛίΛ ΕΐΙοΓυιη ΑΟΰΓνίβ, (^υοηιπι ρΐ6Γί<|υ6 3ηΐ6 ηιυ- 
Γ08 ]3€β1>3ηΐ Ι8ΐη (ί6η^ί υΐ €3ΐ>ΑΐΙυ8 ηοη 1ΐ3ΐ)6Γ6ΐ 

1ΐ1>ίρ006Γ6( Ρ6<Ι68 9 86(1ίΐΐΙβΓ 3ηΐ6η0Γ68 ρ6ΐΐ68 (1ΐ108 νεχρούζ. Τής όέ βυτχολίας της τών πυλών εξόδου έν 
ο&τΐι> μνρίοις 'Αγριολατίνοι^, χα\ όσα δέ Ιξω Ιως χα\ 
εΙς τους λιμένας, έγώ μέν έδάχρυσα, χαΐ οΐ βλέπον- 
τες Χριστιανοί. Ούχ άν δέ αυτά έχθήβομαι, ίνα μή, 
έν οίς έπιτέμνειν έθέλω* περιττολογώ. 

Ι^γ'. Ταύτα χα\ μόνον χεφαλαιώβομαι, δτι τέασα- 
ρας χρυαίνων χιλιάδας έγχρατώς έζητήθημεν, ο( μηδέ 
φαμμίων ή χο&ς δράχα, ή τ6 χαθομιλούμενον αίελον 
έπΙ οτόματος Ιχοντες * άχούβαντες χα\ ολίγα ταύτα 
είναι έξ άνθρωπου, δς άρχιεπιαχοπήν περιέπει, χεν- 
τηνάρια ές έχατδν (ώ πλούτου !) ίτους έχάβτου δωρο- 
φορούσαν αύτψ* χα\ δτι έν τ|| τού Σίφάντου νηΐ, ώς 
ήν άγχωρούν, άναχαυαάμενοι τ) χαραδοχί^ τών χιλιά• Ιηΐ6Γ (ο( ιηί1Ι1& ίΰτοοίυιη Ι«3ϋηοΓυπίΐ, 0ΗΐηΪ3ςυβ 
ιΐ8ςυ6 2(1 ροΓίαΜί Ι3ηι ΐΓί&ιί3 ΓαβΓυηΐ υ1 6^0 ία- 
€ΐ7η)3Γ6ηι αο 8ρ6€ΐ&ΐθΓ68 ΟΙΐΓίδΐίαιιί. Ηχο ν6Γ0 ηοα 
6ΐροη3ΐη ιΐ6 6^ ςυ» Αΐ)1[>Γβνί3Γ6 νοίο 1οη^ίυ8 ρη>- 
ΐΓ»1ΐ0ΐη. 

95. Ηφ6 (ιιηΐυπι βηηιηι&ιίπι (Ιίοβηιιιβ, 8€ί1ί€6ΐ ςυα- 
ΐηοΓ ιηίΐϋΐυβ αυΓβοηιαι ρΓ£ϋ6Γ6 ]υΙ)6ΐ>«ιηυΓ, ιιο8 
ςυΙ η6€ &Γ6η&ηι ίη ηιβηυ ηβο 83ΐίν&ηι ίη ογ6 [ιμ• 
1)6))&ηια8; ουηι Αυ<1ίνί886ηιυ8 3ΐί(]αλ ρ3η£3 6$8β 
61 Ιιοηιίη6 ςυί 3Γ€ΐιί6ρί8€ορ3ΐυιη ςιιοίαιιηΐε ο1)ί- 
1>ΑΙ» ηο8 ίΐίίε (Ι^ΐιίΓοε 66ηΐυηι ςϋίηςυ&^ίιιίΑ 3υΓ608 
Ιο (ΙίνΙΐίχ ! ) ρΓοηιί8ία)υ8 ; ίη η3νί ςυος»6 δίρΐιβηιί, 
υΙ 1ίΰ6ΐ>Αΐ• ςυί6ΚϋΓί 6Ζ8ρ6θΐ3ΐίοη6 3αΓ60Γυηι ςυο8 δων, άς ήμίν έπέγραψαν ο( μεγαλοπρεπείς πειράται• ηοΐϊΐδ &8ςΓίρ86ΓυηΙ ιη3(|;ηία6ί ρίΓ3ΐχ« Ηχο ηανίε α6τή γάρ ήμίν χατάλυμα πρώτον εύτυχήθη, αίχμαλώ- 
τωητ γέμουσα χατά τάς λοιπάς άπάσας* οΐ χαΐ γοά- 
οθαι ημάς όργώντες, αυτό μέν ποιείν ούχ εΤχον τόλ- 
μαν, ώαίοον δέ τ6 πένθος προσώπου συναγωγ|( προς 
βχυθρωπότητα, χα\ δυσωπίς^ έχθλιβούση ^άοαρ^^α^ 
δποίοις χα\ ήμεΖς, δ χατ* έχείνους δυστυχής φόρτος, 
αυτούς ήμειβόμεθα. Ουδέ γάρ ουδέ προσφωνήσαι 
έ^ν. 

Ιιδ'. Έν τοίνυν τ^ τοιαύτη ^ι^ "^^^ χαταπαύσαν- 
τβς, τη επαύριον μετά τιμής όμοιας άνήχθημεν εΙς 
τ6ν Κομνηνδν *Λλέξιον* Ινθα θήρα είχονομάχον, Γε- 
λ£ελμόντ(να, ός έχ' της Μιχαέων διέδρχ τδν 'Ανδρό- 
νιχσν, ά τόπος ήμϊν έξέφηνεν, άγριον έχεϊνον, χα\ 
οίον θανατούν, χα\ προτού έμφαγείν* δς οΐά τις 6ηίιη Γυίι ηο1>ΐ8 ρΓΐηιυαι 1κ)ηααι ΙιοδριΙίιιιη οιηηί 
6Φ16Γ0 8ρ3ΐίο €3ρΐίνί8 Γ6ρΐ6ΐο ; υΐ ηο8 ςυβΓβ1)3ΐυΐΙΓ 
1ιί ν&1(1ο ϋΐιρί6ΐ)«η(, Ιιοο ίαθ6Γ6 ηοπ 3ΐΐ(ΐ6ηΐ08 ; (6- 
8ΐ3ΐ>2ηΙυΓ ν6Γ0 Ιυοιαηι ευυαι οοηίΓΑοΐίοηο νυΐΐιιβ 
ιηοΓθ8ίΐ3(6ΐη ιη(1ϊο&ιιΐ6, άβη'ΐδδίοηβ οΰυΙοΓυηι Ι3- 
€ΐ7ηΐΑ8 ν6ΐ3ηΐ6,ΙηςυίΙοα8 61 ηο8« ίΙΙοΓυηι ίηΓοΠυηϋ 
8θοίί» 1ί11θ8 ίπ))ΐ3ΐ)ληιαΓ. ΝυΙΙο ηιο<ίο βηίηι Ιΐ66ΐ>3ΐ 
ραΐαο» εοηςυβΓί. 

94. Ιη Ιιαο βί^ο η3νί 6θπι (|ΐιί6τί886ηιυ8, ϋίβ 
ρθ8ΐ6Γ3 3ϋ €οπιη6ηαηι Αίοχίυπι ΙιοηθΓίθ66 βίΐϋυοιι 
8υηιιΐ8, αΙ>ί <|υ6ίηϋ3ΐη βαΐίβΐηιυπι , Ιοοηο6ΐ38ΐ6η 
Γ6Γ066ΐη ο1)νίαπι Κΐ3ΐ)υίΕηυ8 ιη6<ίίΐ3η(6πι ({ΐιί Νι- 
6363 ΑαΟΓοηί€αιη (ΐ686Γυ6Γ3ΐ, ηαοιηοάο ίαΐ6Γίί€6- 
τα 3(ιιυ€ 3(1 (ΐ6νοΓ3η4ΐυιη ρ3Γ3ΐαηι* δίηιίΐίε 6Γ3Ι 99 Ευ9ΤΑΤΗΙ1ΤΗΒ3&ΑΐΟΝΐεΚΝδΙδ ΗΒΤΗ0ΡύίΐΤ2Β 100 Εηιιιι^(πΐ|^, «Ι ϋλ Ιι«Ι)βηβ ίΙΐοβΒ «ό ΙηφίΐΓβη* Α 1£ρινν(ις τραγψβιχή Ιχων χατ* έχ^ίνην, χα\ 8^ς ιΗββ μ* 0^^ ^^^"1 ^^^ ΡΟ^)• €νιη<|αβ ΙητβιιΐΒβύΐ» 
ιιΙ)Ι ΙΐΗαιί ]»€6Γ6η>α9, ηοη οΐ) βοαιηαιη (ςιιί ριπι 
ρΐαηϋιι• λΐιΐιίυϋ ηούΐϋ>α8 λτοΐιγβηΐ ), 86(1 ςηοά 
ηοη Ι)&Ι>6Γ6πια5 υ1>ι •6(1βΓ6ηιυ8 νβΐ βίλΓβιηα•, ]Αηι 
«ΙικΙαοι ιη&Η• (ΙβΓβββΙ, Ιμιγ5<γ}€0 οΙ^ηιοΓΟ €χ ίΓβ- 
ςυβηΓι ίιηρΓβ€»Ι)&ΐιΐΓ ροΒπ^ηιςιιβ ρ^ηι&ιη ίΠί ςυί 
ηο8 ηοη ίηΙβΓΟΰβτβΙ ηΗη2ΐ)8ΐιΐΓ; ρΓΧ8ϋηΐ€ βϋ^ηι 
()ΐιθί]8ΐη ϋοηο Γρ^ΐΓβ 6Χ ςπο Ιιβηο Γ«γ&ιιι Γογογο 6οη- 
ΐΓα 83€Γ3$ Ίαΐ89ίη63 άί(Ιίοίιιιυ8. €υιη ίηΐ6ΓΓθ([8Γ6οαυ$ 
ςυΙ(1 03(ΐ8χ ηο1)ί8 08861 ηιοΠίβ, ρΗιηηιη ΐΓ^ΐαβ ηια• 
βίβ, {υάίϋίυπι €οη&ηη&1)3ΐ , ςυοϋ, 8ΐ Ιη ρΓϊηοιρίο ηο- 
1)18 3(1Γυΐ8$6ΐ , €2ρυΐ αυηο ηυη 1ι8ι)6^6ιηιϊ8. Ι)6ΐη(ΐ6 
υΐ ]α5ΐίΗ63Γ6ΐ οοηίΓΑ ηο8 ίηιη, 8υ«ιη 6χΙΐ8ΐιιΗβΚ>&ΐ: 
βαριβηΐί&ηι ηθ8 &60ϋ8&ηάο !αΔ<1οΓιΐ8(!8 6Γ(^α Βοηιη, έρ6Μιφήσ«ς ήμ^ (^ν γάρ ή9η νΟξ), χα\ «ύρών, 
Ινθα γ^; έχοιταζ^ρκΟα, ού %ρ}>ς Οπνον (έικιρύξατο 
γάρ χαν ΛΜς ϊξ ήμων έκ\ νύχτας ή^ ιτολλ^ΐ;), 
Αλλ* δτι μή εΓχομβν ή χβί$η«Οαι Ι| ΙσίΑ^αι, οΙα χο- 
Χνι^μίροις χατβπιινονημένοι χαχο7ς, άνάφ^μα πρ^ 
Ροήν συχνά Ιβαρβάριζ* χατά τι χαχδν φρο(μΐον τ(^ 
μ4| φον(άσαντι ήμβ;* ιταρόντος χα\ άγαΟου τινο; 
άββλφου αύτω, έξ οϋ χατά των σζπτων ιΐχένων τ^ν 
(Η^ρα έράθομβν μαίνεσ6«(. 'ίΐς βλ ήμ&!; ήρόμιθα, τί 
τ6 αΓτιον του φονευτέου^ ήμδς Είναι, ττρωτα μέν Ου- 
μω6β\( αΟτλς βίς ηλέον, (πέχρινιν, ώς, βΓπιρ αύτ6ς 
«ήν Αρχήν ήμίν ικιριέτυχβν, οδχ &ν &ρτι χεφα>^^ν 
βίχομιν* (Ιτα χαΐ αιτιολόγησα^ τ&ν χαθ' ήμΰτν θυμλν, 
Ιιτέραιν• τί^ν αύτου αοφίαν^ €ΐς 'Λ Α«(στου^ ήμί; ΰΐιπι ^τ%Λ ΑηιίΓοηΙοαιη 0(ΐ6ΐ68 €886πιπ8; «(Υ Ιι«6 6 8Τναι Θβφ, οΙα τψ *Αν6ρον(χ€}> «ιστούς* «ρ^ς &χ€ρ ηο8 <)ί88ίιηυΐ3η(68, ΤΑΓίαςυβ (ΙίοοηΙββ 61 €ΐ»πΐΑη(β8 
Κιυΐ€ Ιη89ΐηο (οΐλαηιιη βπΐιη ηοΙ>ΐ8 6αρ«ιΐ ηθ8(Γϋπι)« 
Ιληΐϋη Γ6Γ0€6ηι &(ΐ6ό (ΐ6ΐίιιΙνίιιιο8φ υΐ, ροβί^υ^ηι ηο8 
€θηφΙοχαΙυ8 68861 ηι&ηυιη(|ΐΐ6 68861 080υΐ3ΐν?, ^ίβ- 

€6(16Γ61. 

95. Ιΐ» ΟΓ^ο 9{;^ι&(3η> ηο6ΐ6ΐη 1ιίΙ)θίιηιΐϊ αΐοάύ 
Γ26ϋ)υδ» τηο(1ο 6ΐ2ΐηοΓΐΙ>υ$ ίΙΗυβ ; ηύηο^οίβιη Iπι6^ 

]»06Ιΐΐ68 €ΑρΓΐν08 ΟοΠΙΠβΙΐΙ, ΟϋΜ ΐΜ ρ&α€08 (1168 

ουηδαη[)ρ8ΐ836(ηυ8, 6Χ ωΐ86Γί60Γ(Ιι& οίΐιυιΐ) Υ6θίρΊ6η• 
168, &1(ΐη6 6χ ςυθ(Ι&ιη ιΐΐίυβ ηυιηιηο8 »γοο8, ςιιο- 
Γυιη (Ιοηυηι Ιυηο οοιηρ»Γ8ΐυιη Γαίΐ ιI)6;8^υ^18 €Γ(ΐ^8ί 
(^οη&ΐοΓί8 ιηΊ86Γ6&ΐαΓ 06118 ! ) ; <ΐ6ίη(Ιβ 2ίά οοηΐθ8, 
υΐ 018(118 α8ΐιτ6η!ΐ» α(Ι 60ΐπΙΐ68 (ηοη 6θ!ιη 1μ^γΙμιΓ88 

'νθ€68 8υ8ΐίη6Γ6 ρ088Ι1Πΐ), €0ην6Τ8ί 8υηιΙΙ8. 

96. δαιηηι&Γιιη &<ηο6 ΓοίοτβΐηυΐΒ ηο8, ρο8ΐ(Πΐιηι 
ιηυΐΐ» 11)1 ρ8ί88ΐ Γυΐ886ΐηυ8, 9ί^^ ρθ8ΐ Μίςύοδ <ϋ68 

ΐΐοίηο 38ηο11 Γ68ΐίΐ1Ι108 ΓΟΪ886 ; 066υΤ1Τ6ηΐΊ5η84ΐ16 ιΜ 

ΙηΙιιιΙ)'η8 1^&Γιηΐ8 ΙοοΑςυο &ΙΗ8 Ιιθΐηίη!))ύ8'Γ^ρί6ΐ& ϋϊ- 
ιΐ6ηΐ68, 8αρ6ηοΗ1)υ8 ΙηΙοΗοΗΙ^αδςυο ρίΐηί5ΰ8 ]Αΐ)(Ι 
θ€αιρ9ΐί8,8<ί1ιοηυΙΐιιη 6οτΐ6β88ΐ886νρι^ΐϊπι ΐΓ^<ΐ6η- 
1^8 ηο8 ()6ΐ66ηΐΙοηΙ ΙτΓβτΜπιΙ 1)&1)ΐ6ΐ ΙηηηΤί^6ΐΓΐ886; 
ριίΓΟ ^ΓΑπιπίΟ 8υρρο8ίΐο ; 0610 <!Ι68 6Ο08υηΐρδΐ88€Τ,ίη 
Ι|αι1>υ8 ρ&Β6ΐη ριιηιπί ηοη Υΐ<!1πιιϊ8 , 86<1 ρ8η15υ8 
βυΙ)εϊη6η6ϋ8 6χ ίιΐΓίατο 6•ηΤ66(!\ι τβηΐΗ8 &νΙ<|{θι• 
Ιοιη 8«ι)ΑΤΐ«ηη; ρβ8ΐ Ιιοβ ^68 Αοη νΐίιο <Ι808 
ίυΐ886« 86x1 ρββίοίαπι τΐηϊ Πΐ6«ΐΙ 6( ςιηδΙ ^υΐ^ 
ΐβΐΐηι ΙιΙΜδβΰ, ρ8η6ηιςα6 Γ6Γηΐ6ηβι(ΐΐιιΙ 6θπΐ6(η88β ήμβίς Φπουλβυσ&μβνοι, χα\ .ιη»ιχ(λα λαλήσαντ^ς, Ι) 
λαλαγήσαντβ;^ «ρ^ &νβρβ μαιν^^νον (Ι^γαιιώμε^ 
γ&ρ Ιχβιν Χ8φαλ)]ν), μ^ις Ιξημβρώσαμιν τ^ιι Μ- 
Οβσσον, ώς χαΥ ΑσπΑσασβαι Ι^μ^, χα\ 8ΐς χβΤρα φι- 
λήσαντα οΓχβσθαι. 

Ι^β'. ΚαΥοΟτωςήμβΙς τβ νΰχταχαταθ(τ(χ4]ν85ρομ£ν, 
Φών Ν«£νου ^^^βων χα\ λάλων &καλλαγέντ(ς χειλέων, 
χα\ ο( συγχατκστρωμένοι αίχμίλωτοι Ις Κομνηνοδ, 
χαλ 6ιαγαγ)$ντβς έχ8? μιτάτών συναιχμαλώτων ημέ- 
ρας όλ(γας, χαΙ τι χαΥ ίλι^θέντβς «Ις τροφ1]ν, νσ\ 
δέ &ι«ό τίνος τών (χβίνον χαΥ βίς χίλχεα τίέρμΛΧίί, 
4* ή Μσις ήμ!ν τηνινοίυτα βίς θησαυρούς ί^χγάί^ί\ 
ΚροΙσβο (χα\ Ιλβήσαι 6 9•6ς Ιχβίνον τ^νέΜρωιιον) 
βίτα χα\8{ς τοΟς κοντούς, β ΙιτιΙν €( συνηΟέστ«ρον, χ6 
€ μ4]τας(μισωγλρτ%άχρΑτωςράρβαρον)Ιχομ(σ6γ|μ£ν 

Ι^ς'. "Ετι χίφαλαιώσομακ, χαΐ^ι ά<θλ8ύσανν<ς μα 
»ρΑχα\ Ιχ^, μΑιςμβτά χαΐ ΜρΛς ημέρας μετρίας 
τΰ τ«υ άγιου οΓχφ άϋ^κατΙ^στημΕν* χαΐ 8τι ε^ράνης 
Ι)ι«Ι φΰλα Λατινικά, χοίΙ Ιτβροίων δΙ ά-ζΟρώιανν γΙ* 
μοντα ΙΜντες^ τά τ€ 4^ τ* τί κίτω έξ άνάγχης 
ΙγβνύμβΟοί τόΰ χατά ι^ οίχον χήιήδίου'* χα\ έιαΦύν- 
τ*ς έαντοΟς ις^σσουλ^ το& &Χ8?σ< βραχυτάτου λοε*^ 
τρον• Ιιοΐ^μβΟα-, χόρτον άμιχτον 6ιν^^ημένθΐ* 
να\ 9τι ό/.τώ μ«τρή<Μ(ντ<ς ημέρας, έν άΧς Αρτον 
άχραίφνη ούΛ «(15ομιν• άλλα τ^ϋΛ η««ύρ«ν έγχρυ- 
φ(αις ΙχρβωχοίΜυμιν τ^ τής γα^τρ^ λ(χνον• χοΑ 
οίνου βέ μηβΙ^ μόρισμα •6τυχήσαντ<ς μβτ*α6τάς, χαλ 
οίνου ψευδωνύμου ήρεμα χα\ ώς άληΟδς χατά 36 αΐίηηοΐ ϋΐΛ ; ικο ΙίοΠυΙπιη ΓϋΊ88β ηο1>!8 ροΝ «^ (ττράγγα μβτέσχομβν, χαΙ άρτου Α ζνμίτου-, χσ\ 
" • -» • - — • Λλλων δέ τίνων χαν δτι ούδ* τδ χιιΐϊΓον Λχ• λιμήν 

ή μίν γενέσθαι του Αατινιχου χλύ^νος. ΚαΥ εΐ μΗ 
δένδροις ήχρειοδτο, χαΐ μάλιστα ουχαΐςν ών χα\ 
άωρος δ χβριΛς ικαρηνομεΐτο τοΙς ώμησταίς €ΐς 
Ιμ^ρωμα, Ετι 61 χαΥ ττρασιαΤςί & δή φ{λτατα ήμ?ν 
δφυσαν, άλλι^ τουτο λ6ηη^ τοΓςγ* φίλοτ^ιούτοις• 
*Ότ*6 ^ χα\ «ήν ΰχοιτοδια^αυ ήχρ«Ιουν τρά^βζαν, 
άλλ' έχεΤνο ούχ Ιχω φράσαι, δχως &ν φέροι τις 
"άτεαθως. Έχαθή^λεβα μίν γάρ δμ^λαδ^ ο( χπω- 
χρ\ σύσσίτοΓ, τοί>ς τητυρίις προβββλημένοι «ρδς 
τροφήν. 01 δέ^ απαίδευτοι αφέντες χβ(ρειν τά Ιχ τΐΐς 
γης, οΓς ίχατρον Ιμφίλοχωρουντες • άεΐ τφ χήιηρ, 
>σχευάζοντο χαθ* ημών• χβΛ έγγίσαντβς, ε!τ• στρΛ- 
φέντες, χα\ τά περ\ τήν Ιδριιν γυμνώΜντές, χεΑ ιαπϋ 8(Ιν6Γ8ΐΐ8 Ιυπιυ1ΐα8 1.3ΐίΐιΐ608. 91 ςΐΐ6αι ]α 
ν&Γ6η( 8γΙ)0Γ68 !ηιρΗηιΐ8<|ΐΐ6 ίΚ:υ1η636, ςοίπιπί 
ΓΓΟΟίηβ Ιηιιη&(ϋΓσ8 ίη'8ΐίΙυΙ)Η8 βΤ8( 1ιΐ8 ςυΙ οΓΟώ') 
τ68θθηΐυτ, 8Μ16Ι1Ι ΒΓοοΙφ β ςηϋ^ιη ςιιοίςιιοί <|6Κ• 
6196 6η88οαηΙυΓ, ΜΙλ οογα 6ϋ ΙΗ8 ςοΐ ηι»1πί6 Ιιιι* 
]η8ΐηο<1Ι <ΐ6ΐ6οΐ8Τ)ΐαΓ• δ! ϋρβίβιη ροάοπι οοηοηΐο»^ 
Γ6ηΐ, ηΐΐιίΐ 6γβι <1Ιθ6η<Ηπη φίλβΙ Ιηιρ«ΐίΙ>ίΙΐ8 ίιιίβββΐ 
ςυΐ 8ΐΐ8ΐίη6ΐ)&1• δίιηαΐ 6ηίιο 86ά6ΐ>&ηια8 6^ ρ8α^- 

ρ6Γβ8 00ΠΙΠ16η82ΐ68, ρ!ΐη68 6Χ ΓΐΙΤίαΓΟ ρΐΌ ΟίΙΚ) 811- 

η)6ηΙβ8. ΜβΙβ 6(Ιο68Χΐ ρ^ηϋ Λά γοΐΐοηάοιη 6 ^6^ηι 
ςιΐ3! 86ΐηρ6Γ |αν3ηΐ 608 ηιιί,Ιίοηο ροτΓπιυηΐυρ, 
ηο))ΐ8 Ιάβηι Γίοιυπ 6Γαηι ; Β666<16Α169, άβ\ηό^ ι^- 
Τ6η6ηΐ68, (11X8 86^ιπ 86 8ρ0ΐί8ηΐ68^, ά6]6<*ϋοηιηη 
6Β1Ι88 86 άΰοαίηβηΐββ αρρΓΟρΙηηυβηάοΊίοΜΒ ηϋ αΜ ΙΟΙ ία ΤΗΕ85Δυ0ΝΙ(:λ ϋΒΒΕ Α ίΑΤΙΝίδ ΟΑΡΤΑ. Μ 

«Ι; ΙκκίκβΕν δ^ζή9αγτ$^, ««τ^α^οχάΐοντ» έξ Ιναιν- Α ΙλΥΑνβνβιιΙτβιιι οοι^ίΙβίΜΐιΙ,λ^ο^ιιιάιιιιΙΐΙβιιΙβΙΑιΙΗ- τίας ^μών ώιιοΜντοΰν ^λ «€ρ*ττά της 'χααχρός^ 

Καΐ έιΐ9ί•ΐ)ν οΦτω. Κα\θΙ μίν μ•θ' ημών |Ι^λυτ«ά« 
|Α£νο4, ώ{ £δ£ΐ9 τλ μνΜρ^« $(ΐ^{^4γνυντο θυμφ, 
χα\ ΐΕοτηχονωντο &τ(μω( άπαγαγιίν το2»ς (β Ι χρή 

χομ£ν του Ιργου, χρίνοτη^, ώς οΐ αμαρτιών βορΜ« 
ροΐ( έγχαλ<ν6οάμβ'^οι χα\ τοΜύτων 4ιιοΙΒα(νου9ΐν 
ό2μ£ν Αξιοι* 

Ι^ζ*. Προαβήβ^ τβΖς χεφαλαιώββφΐ ταύτΑΐς μιΙ« 
ώς ή ξηρΑ χοίτη, έπΙ πλέον ΐΕαραμ«(να9α, δψέ «οτβ 
6χ& θεοφιλών 1ξι9βρακ«ύ0η Ανδροίν, ώβιαρ ««\ ή 
^^μν1τε{9, (ξν ούχ ήμβΖς ^ψιλως «Γχομεν μόνοι, τ•Ια• βϋοπΜίη^ο•• Μύ «|(€ΐ»8ηΐ. 0«ί βηηΐ ηοΜΜίιιη 
•ΧΜο?•ηΙβ$» «ι ιη^ηΐο, Ιΐλΐΐΰ ΙιιιΐραΐΗΝίΙλίο, 1η(1ί|ρι«- 
ΙίΜΐβ Ιηροΐβιιΐββ 6Γ2ηΐ, ^^ μ ρ^πιΙ)Αΐιΐ 3(1 ί^οηΐ* 
ηίοΜ βίΐ€ΐοη4ο§ Ιιοβ (&Ι ΙιβΗ^ηίβο <Ιί€6θ(Ιιιοι) ΟζοΙμ 

(|4140•)• βο• Τ•ΤΟ ηΐίΐΙθίΜΙΙΙΙΙΙ• βΜ, Ρ€Τ•ΙΙΜΜ1 

ΝίιιβηΜΗΐί •4οτϋ»ιι« 4ΐ%ι»•«η•• 

97•!ΗιηΜ9ηΐ9ΐίι»<1ίαί9 Αΐϋιαο 8(Ι(ΐΑηι»?β]υΐ ιιίτιιβ 
ςο» ροβίςα^ηι ϋίιι $ίοαι ΓβηιΐΜβηΐ» ροβΐ^» 
Αΐίςα3η<Ιο & εμιοιι» Ιιοιιι1ηί1>υ& Μηοΐ• βίΐΐ ; νοίκι 
6ΐί«ιη ιηίΗίοβ οππαιιιτφ Ιβτίβ ςιιο• ηοη ηοο οοΐί ρΙΐΗ &λλά χαΐ ηάαη^ς ο( μ<θ* ήμα»ν • χαΐ &τι χα\ &η^τών β <'*>™^< 1ι«1)β(ηιι«, β€<1 οΐίβηι οηιΐθ• ηοΜοοιιη» ηοο γχ 
' ^ ' 1ΐ08ΐίΐΗΐ§ &]ίς«ιΐ(1 ΙυοΓί ΓοροΠοοοο ^τίο )β§άίϋ€ ύι^ 

€θΐΐ(1ο» χ|υ« ηβιηίηοιη ρί^οΙ)!! ηιηίιιίοϋί οΐι Ιαιυη^ 
4(060(11, ο( 6ϋοιη « βί ΐοηρυβ Μΐβ»Ι, 10» ηντητβ. 
Ουοοά ΗΙ» ςυ» α ηο|>ίβ βυίοτη ροΜπηΐ ( ηιιΗιο ρο« 
ηβΐίάϋο 0&Μ1, γοΐ αοΗΐ 111)οτ» τοί οΐΓϋοηι« τβΐ »ϋ• 
ςιιΐά ηοίΓΟΓυιη), ηϋιΠ 1η§ί(ΐ•1& ρκΗίι Ιι•λΐ€ΐΜπιιιβ• 
Ουίιιιια3((ίια9 ηνπιοιαο μιόοο ΓιιβταπίΜ Ιαγ^ιΙ^ 
ο«ο οιηηάιο (γαιΙο Μβ$ πιονβηηι» ; «Ι 9ά ρ&ν 
ροΗΑϋβ ΙβνοΒλβα οοοιίβίΐ ίβΙίοΙίθΓ I1γ^ο1»1χ1» Γβτί- 
νίοοβαβ «αιίατίβο, τοίαΐ 6 <|&θ4ΐοη οοο^ηο Οικηο, 
αηάβ ηο• οΐ ςαοά Γβΐίςαυιη βΓοί οίνίΐοΓιο ιιηίοκί&ύ 
»υιηιΐ8• Ιη ταοΚοίοιη βηίιη ςυί8 ηοηηο γοοΜΙμη 
61 Ίη ^IΗ1<^€^II» (1ηΓΐιί«η, β1 1«1>Η0 &α8η• οοοοΐ ύι* 

06Γ6» 86 8ΐχΐβ ίΓυΟίΐΙ Α ΗγίΟΪΑ^ίΛ (ϋΐ6646Γ• ^ΙΜβ(4 έχθρων «αρηγάγομέν τι χέρ^νς, αΕμύλα χο»τ(λαν- 
τ£ς χβΧ βαθέα * &ν ούχ &ν ώχνηβέ τις μιμνηφ,Οαι 
8(& <6 διοογλάφυρον, βΓιιορ ήν χαιρδς, έντανθα πο- 
ριηγηθήναι χα\ αύ'ςά. Κα\ άψαίρεμα. μέν τι των έξ 
ημών (ήμ£ονον θβτέον βίπιΐν, 1} β^βλον μίαν γοΰν» 
ή στρώμα, ή &λλο τι τών ημετέρων) Ιχοπάσαι του 
χατ* αύτους χάους ούχ ΐ3χομ€ν• Χρυσίνους βέ πεν- 
τήκοντα &«ορισ^μ<0α, ο6 πάντιι φορμίσαντος ά6ώ- 
ρητά* βΟβν ήμΤν ήβυχα£α τις Ανάατασις τοΟ χατά 
ηαντιλή ιττίι^οίαν γέγονο «τώματος του Μυροβλύ- 
του, χα\ &λλοίαν έ«{^^οιαν παντοίαν κλημμύροντος, 
χαθί χαλ Ιξ ώχεανου τίνος * άφ* ο2 χα\ ήμβΤς έζή- 
βκμιν, χα\ τ6 τΙ)ς «^(βς Λ &παν π8ριλ<ιπι6μ.βνον• 
Ούχ 2^ν γάρ τις ματαιωθ&{η, χα\ ιΐς ΙουβαΙχ^^ν 
έχχυλισθείη άχαριατίαν, ώς τολμηοαι προενεγχιΤν Ο θ11>υιη, 6€ οαΙβη ? 
νων χαιλέιον, &χιρδής έχ του Μμροβλύτου άχιχβαΙ- 
ν«ιν τά το οΕς τροφί^ν, χα\ λοιπ^^ 5έ τίνα. 

{ιη'. Κα\ ταύτα μέν ήμίν παρβχβββάοΟω αυμμέ- 
τρως,χαΐ ουδέ «άνυ Ιξω του δέοντος. 0( δέ βάρβαροι 
τΟα^σαντζς τ^ν ικ^λιν δλην» Ιξ αυτών τών Ιφων 
χυλών άρξάμενοι, έθέριζον το&ς χαθ' ήμ^* ^^^ 
βυχνά ταντα βράγματα ^χτοντες» σωρούς έστο(• 
βαζον, έξ ών ^ς φιλ^Ι σιτουμινος. Κα\ ο! μένΙχ\ 
τών άμφόδων φβυγοντες Ειηπτον 9(βρ\ αύτάς, χα\ 
άμα Ιγυμνουντο σχυλευόμονοι * χα\ ο5τω€ αΐάγυιαΐ 
ύς οίχτρά έαχ<€ιάζοντο ιτολυάνδρια, ηλίου έφορών- 
τος, & μ^ι Ι«ρ•π•ν• 01 δέ έν ταΙ^ οΐχίαις ηαρέμβ* 
νον α^αΤς οίς άδιβξδδβυτον * χα\ ούχ }|ν 8ύρ<^6αι 
ο<χ{αν» V οΙχών άνθρωκος ήλβήθη, ιΛΙ^ν εΕ μή άρα Βθ6 (ΐοΐ(ΐ6ΐη <1ί6ί8 €8ιμ ΠΜΐιιοηλΙΐΓ, ησα 
ΙπΜηύτίΐο. €αιη ¥6γο ΒοτΙμΗ ο»• 

1Ι6ΐη 0ίνΐΙ«ΐ6ΟΙ Γ6ρΐ6886ΙΐΙ» » ρΟΠίο ί||•ίβ ΟΗοβΙοΙη 

1)08 ΐα€ΐρί6ηΐ€β, ιηβ86ΐΐ6ηΐλΙ ηοβίτοο» ^ϋοοςβο ηιαιί'• 
ραΙθ8 ιηυ11θ8 ]λ<^6ηΐ63, &66Τ¥00 &ΐΓΐιι«ηιιϋ ςαΙ&ιΐ8 
ΙηΓβπιιιο 8ΙΙΙΑΙ τββοΚ ΟιιΙ 6γ§ο Ια €0ΐ»ρίΐ8 ίυβ6- 
Γ8ηΐ, ίη ίΙΙί8 ο•(1β1)αια βροΐϋιςιιβ οοηιαι ςαί ηαιϋ 

46Γ6ΐ!€ΐί 6ΠΐηΙ 8ΙΐΓ6Κ|)8Ι|ΙυΓ ; 8*6 νΐ2 ίη ΙΤΙΟΙΙΟ 088016• 

Ι6τ1« 8ηΙ>ιΙο ηιιΐ8ΐ« ουηΐ^ςιιικί 8θΙ Μηςιιιιη αΑΐ64 
ΙηορβχβΓΜ. ΟαΙ τ6γο 1η Ιΐ2ΐ1>ίι«ϋαηίΐΜ8 ηηι»^ 
ηβΐΜηΐφ 6Χ 11118 ]απι 6χίΓ6 ηοςυΐΐΜίηΐ ; ιΐ66 αΙίΑ ΙΐλΙΙ« 
Ι8ΐΐ0 ΙηνβηΙβίΜΐΙυΓ, 6ΐι]α8 1ΐ8ΐ>ίΐ4ΐθΓΐ ρίΓοΙΟιαι ίιιΐ•^ χλΐ^θος «Ιχεν δ οΤχος. Έχιίνου γ&ρ οΐ μέν τίνες ^ 861, ηίβι ηαΐΐΐ ηοηΓυ{88βο&11Η6• 111ί«ΐ86ηίηιφΐΜΐ«ιΐι Ιχιχτον ίσω, οίς χαλ Ι^σαν α Ι οΙχ(αι αυτών τάφοι 
αυτών, «ραθεΐναι τ^ ψαλλόμενον • οΐ δέδιεχχυθέν- 
%$ς οίς φογήν, τ^ του «ολέμου τύχ^ Ιι»δ(δοντο• 
Κα\ τέως μέν άπλοι Ιχειντο οΐ ^«τόμονοι * μιχρδν 
δέ δαον τών «ολεμίων ^ισάντων τής άγαν έντρ«- 
χείας χα\ ύποΐΛίζδντων χαράτερον. χατά γαίας, β 
δΐ^ λέγεται, χωφής χα\ δτεροΐα νεχριμαΐα έχέχειντο• 
Κα\ δ μέν τις νεχρδς άνΟρωιβος δνψ χειμίνιρ συνο- 
δοάζετο- Ιτ<ρος δλ χννα κΤχβ συμπαραχείμενον. 
Κα\ τούτων τά πλε(ω χατα«ε«αιγμένα. ζσαν, 
ώς εΙ< διάθεσιν συμπλοχί^ς χα\ φιλήματος "Αλλος 
δμο» ήν αίλούρφ χατοιχιδίψ. Ουδέ τοιούτων γάρ 
^ βάρβαρον ΙφεΙδοντο^ χ«\ μάλιστα χυναρίων ώς 
χαθυλαχτούντων χα\ έχιτρεχδντων • διό χα\ αυτών 1ηΐυ8 ρ6Γί1>8ηΐ,(|ΐιίΐΜΐ8(Ιοπια8 8ΐι»1ρ8θπιαι 86ρβΐ6Γα 
β6ΐΜΐηΚ, υΐ 1η Ρ88ΐαιί8; ςαΐ τβΓΟ 1η Γυ|^8αι 6οητ6Γ»Ι 
ία6Γ8ηΐ,.ίοηοη» Μϋ (Γλϋίιΐ οηηΐ. ηϋοιο^αβ^Μβ• 

ΙμιΙΙΙ 8ΐβΐρ1ΐ€ΐΐ6Τ ρΠΜΐΓ8ΐ1 ; Ρ8ΙΙ61 6Χ 1ΐ08ΐί1>β8 ΑΓ• 

(ΙθΓ6ηι ηίηίαπι ΐ6ΐΒρ6Γλη|€8, «ιιϋβΐίαβ Ι11α(ΐ6ΐι«ηΐ» 
61 ίη &6ΤΠΙ, φίοιΐ ςιι1<!6ΐηι (ΙίοΚαΓ» οινίλ 68<ΐ8ν6Γα 
αΙ16τ1ιι8 |606τΐ8 ]8θόΐ>8Αΐ« 0μΙιΐ6α8 ηοηαυ8 Μϊηο 
]»66ηϋ ]αη|6ΐΜΐΗΓ;8ΐΐ6Γ€•ηβιη οοηιΚοπι Ιιι1>6ΐ>8ΐ; 
ρΐβτιςηβ ΙιΟΓααι 61 1υ(1ο Γ«616 ί\ΐ6Γ8ΐιΐν6ΐαΐ1η άΐ8- 
ροβΙΰοΜίιι 8ηρΐ6χιΐ8 61 086ΐι11• Α]ίΐ|8 8ΐιηοΙ 6Γ«1 ουιη 
ί(ϊΐ6 8υ8.1ϋ8 βηίαι ηοη ρ8Γ66ΐΜΐΐΒ8Γΐ>»ηΐ8, 81<ιν6 ΐΒίρή^ 
ηΐ8 6^ιι1ί8 ΐΑΐταηΐΙ1»08 6ΐΒ6€ηΓΓ6ηΐίΐΝΐβ, Μη(ΐ6^ ί1Η8 

€ΐνΐΐΑ8η08ΐη68Πΐίΐ•5Ι ςΐΐΐ8 «1ΐ6υ1>1 8Ιΐρ6Γ6886ΐ* 8<1 

Ιιοηΐηβιη ΒοηΑίιοη ΐ8Μη8 666ατΓ6ΐΜΐ(; «ογ^βιΙα• :03 £υ8ΤΑΤΠΙ[ ΤΗΕδδΑΙΟΝΙΟΕΝδΙβ ίϊΈΊΚΟΫΟΙΛΊΛ^ 104 

Ιίηο ν6Γ0 Γο«'0ι!6ΐαΐ ^αηηίοηιΐο ; ηονβΓλΙ βηίπι 6Χ Α ή χαθ* ήμ^ ιοόλις ΙνηΑνιαβν. Εί ν< βέ ηου ηαϊ 
ΠΙίβ ςυί π)2ΐ1ί6Μ6ηΙ• ΕΓαΐααίβηι Γ&αΐΑ »ρΕΓ8« «4^6 ιιβριλέλβιπ^ο, άνβρ^ς μίν *Ρωμα(ου χατ«6ά0<}κν 
ΓΑοίδ Ι3ΰ6η1ί1>α8 ίη δβΓίρΙιο, ϋβςαο ΙΐΝ]ι>βιηο(Ιί ςιιί- &ν χαι\ χατέΒραμ» * λατίνω Μ Οικξεχωρβ^ χνυζώμε- 
1)118(1301 εί€Α(ϋ8 ΙίαΠο), ίΙ^ι βριιϋ ηο8(1ύ €&ηΙ1»ιΐ8 ιη4ΐϋ8« νον. Κατέγνω γάρ χα>. τά τοιαΟτα οΤ χαχου^^Μν. Κα\ 
(Ιχ£ παροιμιάσαοθαΐ τις τύ%€ χατά ΐοϋς έν £βρ<φφ σιγώντας βατράχους χαί τινας τοΜΰτοο; Ιταλούς 
τέττιγας, ο&τια χαΐ χυνα; άφώνοας τους παρ* ήΐ&^ν• 99. Ο'ιηρύοη^Β \κτ νίΑ8 61 (Ιοιηοβ ίη υοτυιη ιηο- 
<1υπι ρΓβρΙίί, ηοη νεΓο Ιιοηβιη ρΑΐΐοηϋλΐη ΓβίβΓβΐ (^υίβ; 
91 (νιηρΐ8 <1ίνίιΐ8 νίοΐ^η Ηοΰ ϋίνίηα ψη^ηζ ϋΓβνί ]υ(1ί• 
ΰ^ΙίιυΓ. Αΐϋ ρθ8ΐ 8ΐίθ8 οιΐΓΓοηΐ68 1>8Γΐ)<Η,οιηηΐ8 ||[β• 
η6η$ ιηαΐυηι Γ3οί6ΐ)3ηΐ αίςυβ ίη τίη(Ιίοΐ3Πΐ Οβπιη 
ρΓονοο^ΐΜίηΙ. Οα»ηι ηΐϋΗοβ νΪΓΟβ 836Γ08, νββίίϋιιβ 
88€η8 ςοΑβί Ιοπ€α ίηιΐυΐοβ ί6Γί6ΐ)3ηΙ ρΙβΓΟβςαβ 
8(1 ηιΟΓίοιη, &Ιίθ8 ςυί(1βηι ίη ίρ8ο ραΐρίΐο κβοΓΟ, 
8ΐίθ8 ιτβΓα βχΐΓ8 ΐ€ΐηρΐ9, ςυο8 ίοΠβ ^ην6I1^^5^π( Ιιθ'• ΚαΙ &μφ<$βου; μίν χατατρέχεσθαι χα\ οΜαζ^ 
ούχ εδ ιτάβχίΐν ο6κ Λν ί!ς μάχης καινοπράγημα 
ββ{η τις * θβ^ους δΙ ναοϋς τυραννιεΐσΟαι, άλλα τοΟτο 
θ£ομαχ(:]ΐ χρίνοιτ' λν άγχιθυρον. ΕΙστρέχοντες γαρ 
κα\ εΙς αύτοΰς Ικάστου; οΐ βάρβαροι, έποίουν -πάν- 
δεινα, κο\ οΤα βεδν έρεθίζειν εΙς άμυναν. Κα\ διους 
μέν Ιερούς Ανδρας, τεθωρακισμένους οΤον ταΤς 
Αγιωτέραις των στολών, κατέκοπτον τους πλειηυς 
εΙς θάνατον, τους μίν έπ' αύτου του ΙνθΙου Ρήαατο;, 60Γ9ΐη 1>60 8ΐϋ8Γίί» οιηηβ8 6Γΐ8Πΐ }3ίοθ3 ςυοπιω ογα |) το^ς δ^ κα\ Ικτ'^^ς, δποι τύχη εϋροιεν οΐ φονευτα\ ?68θηοΙ)8ηΐ νοΰ«, ι Κγπβ, βίβίβοη ι ρΙβοΐ6ΐ)8ηΐ €8ρί« 
Ιϋ>ιΐ8 ςαβΜ-βηϋο ΐΓοηίεβ ςηίύ «;5861 « Κγηβ βίβίβοη, > 
ηο τΊά€ηάο, λ1ιιΙίβΓβ8 ν6η€Γ3ΐ>ίΐ68 ίη Ι6π]ρ1ί8 όφ• 

€ΐ» 8(1 88ΐ8€ϋ8(€01, ^6^06 €88ΐίΐ3ΐβ νβΧβΙϊΒ, ΕοΟβ 

•88, 1«|;Αηΐ0Γ ^β €3υ8ΐ8, 3ΐί» π)3ΐΓίιηοηίο βΐίί^αΐΰρ, 
αίί» οΙ> γί?2ίηίΐ8ΐ6ΐη Οβο ϋίε^ΐ», «ΙΙχ βροηβ» Οβί. 
&ί υηα Ι^ηινιη «χ \\\\% ()6ρίη|;6Γ6ΐυΓ, ΓοΓίβ ηιίηυβ 
€8861 πίΕΐαηι• θα» βυηΐ ν6Γ0 6θηιπ)υη68 ίη Ιιιι]υ8• 
ΟΜκΙί, 111 ςαί(ί8ΐη ϋί66Τ6ΐ, 3ηιΐ8» ηοη ΙαοΙυηι οοηιΐί- 
^οιη ίηΥ6ΒίΓ6ηΐ. 

100. ϋίο 3Ηςιιί(] Ι)οηί (Ιβ β3Γ58Π8 ηιΐΐιί (Ιίοβη- 
<!υηι 68ΐ» 8€ί1ί6«ΐ ςυο$(!ΐ3Πΐ ίη 1οο3 83€Γ9 ηιί8808 8(1 

Ιηΐ6ΓΓΐ€ί611(]υΠ1, €ΧΙΓ8 Ι)1ΐί(]6ηΐ ί1Ιθ8 €Χ(Γ8Χί8.^6, 

8ίε(|υ6 ίηΐ6ΓΓ6€ί8β6• η)8ΐυιη ίΐ3 ίβηίεηΐββ. 

401.88εΓί3ΐ1Ιιΐ(ΐ6ηΐ68,6ΐ ίπΐΗ^Ιηβ) 3ϋκυ8(38 ρΓΧ- 
ΐ6ΐΜΐ6φΐ!8 (ϋΐ866πιηΐ68, ςαφουηςϋβ ίη 66 πΐ3ΐ6Π3Πΐ 
ρΓβΐίοΜοι ηοη ίηοΐυάθπΐίβ, 8Γΐ3 νβΓΟ τί ηυ(]3η(68 ογ- 
ιΐ8ηΐ6Αΐί8 ίρβοηιπι, η68θί6ηΐ68 8ΐι(6πι 1ΐ8β6 8£^6Γ6, ηο- 
8ΐπ 1>6η6 πΐ6ηιίη6Γ8ηΐ, ηιιπο 8η(6ηι οιιηι δ€ί3ηΐ, ηοη 
5ρ6ΓηυιιΙ. Ουοιηο<1ο>^€ηίοι ηαιίβίοβ Γυίβββ Ιιοηιίηββ 
Ιη 66ΰΐ68ί8 (1ί866η(1ο (Ιβηυο βο ιΐοΐΰπιΐο, ρ08868 
ηοη Γ«η)ρ6Γ6 8ΐοηΐ3€ΐ]υπι, βροΐίβΐίοηβηι 88εΓ0Γυπι 

ΐΙ]688υΓ0ΓαΠ) 86ΐ6η5 ? 0ΐΐ3Πΐ3 (0ΐβΓ3η(ί8 ϋβί, β! 

β8Γΐ>8Γυπι, (ΐυί βηοΓηπι Γοηηί(ΐ3η(Ιαπ)ςυ6 Ιΐιββαυ- 
ηιιη οοη6ΐι!63νίΐ, ηΐ6ΐη1)Γ3 ς6ηίΐ8ΐί3 ΓβΙβχϋ, ιηίη- 
χίΚΐυβ οοηβηΐΐο, νίνβΓβ δίνβηΐ ^η^ο1υπ1βη1?V^ηβ- 
^3η(]2Β ΟΠ1068, ΓθΙ)υΓ ηοδίΓϋΠ), ςυίΙ)ΐΐ8 6Γΐ3ΐί^ ίΐΐα- Ινστάτας τταρά βεφ • κα\ δσον δ^ λαΤκ^ν, ο! του 
στδματος πλήρους βντοςτοΰ ι Κύριε, έλέησον > άπη- 
ράσσαντο τάς κεφάλας, έπανακρινίμενοι, τ( τ& 
< Κύριε, έλέησον, > κα\ γελώμενοι • αΕ δέ κατά λα- 
γνείαν χρανθεϊσαι σε μνα\ γυναίκες Ιν τοΤς ΙεροΤ;, κα\ 
εΙς άγνείαν έπηρεασΟεΤσαι, Ιδού ε!σι, χα\ πρβσβευέ- 
τωσαν κατά των αιτ(ων, αΐ ΰπδ γάμου ζυγί)ν, αΐ 
διά παρθενίαν άνετοι, αΐ νύμφαι του θεού. Κα\ μι2 
μίν ίνα τινά συγχρωσΟηναι, εΓη 1ν μεΤ4ν τι κακόν • 
αΐ δ' έντοιούτοις κοινα\, χαθά τιςάν εΓτΛΐ, άμίδε;, 
ούκ &ν εδροΐίν κλαυΟμ^ν έπάξιον. 

ρ'. Έχω καλόν τι ενταύθα τών βαρβάρων βίπείν, 
δτι φονεύειν του; έν τοΤς ΙεροΤς έπιβαλίμενοί τίνες, 
άπέσυρον αύτους Ιξω γοΰν , κα\ οΰτω καθήρουν, τω 
ζξν μετριάζοντες τδ χακ(^ν. 

ρα'. 01 δΐ τοΓς θείοις ένυβρίζοντες, κα\ τά μέν 
τών σεβασμίων τυπωμάτων κατασχίζοντες, δσα 
μηδέν τι γ>αφυρδν έκ τιμίας δλης εΤχον, τά δΙ ψι- 
λοΰντες του κατ' αυτά κόσμου μετά πληγών, οΟτε 
ταΰτα δρ^ν διεγνωσμένοι, έχώρουν εΙς εΰφημον ήμε- 
τέραν μνήμην • χαΐ νυν δέ εΙς νουν έλθύντες ήμΤν 
άποπτύονται. Κα\ πώς γάρ άν τις γυμνοΰσθαι αν- 
θρώπους έπ' εκκλησίας μαθών κα\ άχθόμενο;, 
άνάσχοιτ' αν μ^ ού χόλίρ δια^^αγήναι, γύμνωσιν 
κειμηλίων θείων έγνωκώς; "β θεού ανεξικακίας ?εΙ 
βάρβαρον άνδρα κατά τί}; Ιεράς κα\ φρικτής τρα- 
πέζης άναπηδήσαντα, κα\ έκκαλύψαντα τήν αίδώ, 
κα\ ένουρουντα εΙς ακοντισμών, άφήκε ζίΐν, άνεχό- 86Πΐηΐ νβ5ΐη νίοΐ3ΐΟΓβ8! Αι νίΠϋδ (Ιίνίη3 ηοη 63 _. μ^νος. "Ό σταυρο\ τίμιοι, τ6 ήμέτερον κράτος, διοις 68( ςυ9Β 3ΐί(]υ3η(!ο ηοη 6χρ6Γς6ίί3ΐ 

' 102. Ουοπ)θ(1ο (|ηΐ8 Ιήο βχροηβΓΟί 1)3η6 ςυοςυο 
8060Γ(1ί3ηι, 6υιη €ίΓΓ6π3ΐί ίη Ιβπιρίυηι ΐΓΓΠβΓοηΙ 
Ι3ηιρ3<1ι1)υ8 0Γγ8ΐ8ΐΙίηί8 ΙυοβηΓώυβ, Ι3ηςιΐ3ΐη πΐ3- 
Ιιιϋβ, (1Ιθ6ΐ ΐΓ39(Κ(1ί&, €«ηιςιΐ6 υΓίη3ηιιη ν35ίΙ)ΐΐ5 υΐ 
ρο€υΙί8 8(1 1)ίί)βη(ϊυπι ϋΐ6Γ6ηΐιΐΓ? Ομπι βηίπι ίη ρυ- 
1608 ιιπη3πι ν68ίε3Γαπι 8υ3Γυπι αυ6Γ6 8ίνί8$6ηΐ, 
<ΐ6ΐη(]6 6χ1ιαηη6η(68 ))ί1>6ΓυηΙ Ιΐ3η6 8ρυΓ€ίιί3ΐη; 
Ιιοοίΐυβ ίιβΓυηι »1(ΐυβ ΙΐβΓϋηι, 86ηιρ6Γςυβ οίΓουΙιιπι 
Ιιιιηο ΙυΓροηι νοίνβηΐβ^ϊ- 

403. Αι ί11π(] ]θ€θδηηι 65861 3ΐί<ΐυο ηιθ()ο 8ύί1ί- 
Ιαηι δβπηοηί νβΐυΐ Ιιίο ; αη3β νβΓΟ δυρεπηδ δοηρία 
^υηΐ, Ιιχ6 ΙαοΓγιηαβ ίηΒυπ)6Γ33 π)6Γ€ηΙυΓ, €[ΐιαΐ6 χα\ υμών οΐ μιαρο\ ένέπαιξαν ! κα\ ή θείχ δύναμις 
άτρεμοΰσα ούκ Ισθ' δπως ούκ έξεγερθήσεται. 

ρβ'. Τί άν τις Ινταΰθα έκθείη κα\ ταύτην μιβ- 
ρίαν, ώς τοϊς μέν έξύέλου έκκλησιαστικοίς λαμπτήρ- 
σιν ένεθόρουν οΐ ασύνταχτοι, δσα κα\ ούράναις, εΓποι 
Λ ν ή τραγψδία • τοΤς δέ τών οΟρων δοχείοις οΤα χο\ 
ποτηρίοις έκέχρηντο ; 0? γε κα\ κατά φρεάτων άφι- 
έντες προ^^έειν τδν του κατ' αύτους άσκοΰ πρού- 
χοντα πόδα, εΤτα ύδρευόμενοι, ίπινον του μιασμου, 
χα\ τούτο πάλιν κα\ πάλιν, κα\ ε1σαε\ χύκ)Όν τοΟ- 
τον έλίττοντες ασελγή. 

ργ'. Άλλα τούτο μέν εΓη άν κα\ γελοΤον, παρα^• 
^ιφέν είρμφ τινι κα\ βύτό. Ά δέ άνόκιν συγγεγρά- 
φαται, άλλ' ίκεϊνα μυρία προκαλούνται δάκρυα• 105 ΟΕ ΤΗΒ5δΑΙ/>ΝΚΑ ϋΗΒΕ Α ΙλΤΙΝΙδ (ΙΑΡΤΑ. ΗΗ 

6ιαΛΐψ κα\ «^ «ομ μυροβλύχου, Λ τφ τάψψ Ιμκε- ]^ Ιιοο ςικΝΐ Α<1 1Ι]τη>Μ]ηηι βρ6€ΐ3ΐ, ύΐΐ)ΐιβ οιιιιι ββμιΐ^- 

0Γ«ηι ββτβΗΐΜΐ• ροτ«ιι•8ίΜβιιΙ, ςνί ίρ$1 1§ι«ηι ρονίΜΐ ΐΆΐχάζΛς μΜ%^ κιλ^χιων οΚ τοιούτων €ΐς «θ(νήν 
&{μη, τ6ν τ« ηέριξ έπιιηλάζοντα χάβμον (ξ &ργύρου 
χατέχοψαν, χα\ τ6ν 6«^ρ χ«φαλή( 6λ ικρΜίλοντο 
χρ:^«ιον β^έφ««ον» χα\ μήν χ«\ τ^ Ιτιρον ά«ήγ«γον 
το^^ «ο6οΙν • Γν« τάχα τ^ «4ωχβ( της έξ έχιίνοο 
είχης έχχλίναιεν. Κ2ν έξΐιιραζαν Ις τ^ «^ν, (( μή 
τ^ β(Ιον Αντ<6η, χαΐ ταχύ ό^ηγηβαν τοίις χροέττο• 
νας Ιν γ« τοΙς βαρΜροις, βίς χώλύμην ΜίτβχέταΜ 
τον χαχου. Ευνούχος γάρ του (Κηγ^ς, Αμ(ρ3ί« τ^ 
^{αν, κρΑττβκν ^ξΐκ χαΐ θερμές, οίος φόβον §«θι»ν 
χατα«έμ«8ίν, οΕς &ν &γρ(θς προσενιχθιΐη, Ιφιπηος 
είβελάοας, ώς ο6χ Αν τις (λχ(90ΐ, Ιως βίς §αϋ» του 
Οιίου ναού, ώς μλν ο( «ολλο\ λν^μιοαν, διά ικρι* 
Φρ6ντ{σκν χα\ αύτ^ χατ* Ιχείνον (δς 4ν τφ της μη- »€Γ6ΐΜΗΐ(ΗΓ, ΟΓΑλΠΙβΙΐΙαίΙΙ βΓβΟΙίΙϋϋΠΙ ςοοά ΟΪΓβΙΜη• 

4αΙι&4 ΗΙιιιΙ ρΓΦ€ί(Ι«ηιιιΐ, «ΟΓΟΜΟιςαβ &ιΐΓ0«ιη (|<η 
€«ρυΙ ^118 €ίη|;6ΐ>ϋ όβίκιχβηιιιΐ, κίιηιιΙ β( 3ΐη ροιίοι 
6)08 «ιη^^ηκο•» ΓοηΟΜβ ιιΐ ρΓοηρίΑΐη β&ΜΐΙ νίιΐιΙΊ• 
οίβηι 6^υ|βΓοηΐ• διο αΙ)Ιΐ|ΐιβ β^κΜπι ηΐΜ ΡΓονΊΑβο- 

ϋ« 0ΐ>ν6Μί$§€ΐ, «4ΐΙΐϋΐβηβΙ|ΙΙ€ Κ>ι«νί νΪΓΟΒ ηοΙΙθΓ6§ β 

Μβ<ϋο Β8ΗΜΓοηιηι 94 ΙηιρβϋΙοικίΗΐη ιη»1αΐίι ρΓΧβίο 
ΙιιιβββΙ• Ε«ιΐΗΐ€ΐιιΐ8 βοία Γ6{ί8» ΑΟΐβΓΦ «11|;ηίΙ»ΐβ 0Γ• 
ΒοίΗβ, μΙ »€ΐιιοι ρΓοοιρίυβ «ο Γοπτί<1υ8, ΙΟΓΓΟΤΟη 
«ΐλχίοΗΐιη ίη€ΐιΐ«Γ€ ν^Ιβηβ» Α^ΓβΒίΙβ Μρβ€ΐυ8 ΰ&•8α« 
6^0 ββϋβιιο ίΓΓυβΓΑΐ, ΒβΜίηβ βχ8ρβοΐ«ηΙβ, ΐϋςΗο 
%ά ιηΐίιη«ιη ρ»ηβιη Ιβηρϋ <1ΐ¥ίηί, ]ιιχΐΐι 4|αθ4ΐ αιαΙίΙ 
ΰΓ€<Ιί<ΐ€ΓυΐΜ, ρ«Γ «οηίβηρίαη (β^νΙΐΜβ ρβΓ αιβ* τραηίίΛως χοΑολιχ)) χαβιπτχύσας, τ^ τβ ίιηβον &ηέ- ^ ΙτοροΙί» €8ΐΙΐ6(ΙηΙβιιι βηααιη Μαιη Μηίιβηΐ ςιΐ8Βΐ 6αλβ ονγχατβνεχφβΐς Φραυοβέντα, χα\ αύτ^ ούχ ευ 
ά«ήλλαξ<ν» ΑΧηΟώς δέ χατά κρομήΟειαν * ίνα χα\ 
φ^ ίΛτωΜ της κυχν^τοςτο» λαοΰΐΒαρ8ΐβΙύοιτο 
φκυχΦντων έχάβτων» βυμκατη^ήναι τφ Ι'κηψ^ χα\ 
&ηο«τος Α &ν βλέιτοι τ^ε χαΐ Αντιβλέιτοί τους χα- 
9ουργοΰντας, μΛ ο&τως αΰτους άμΰνοιτο) * εΕοδρα- 
μών γουν 6 ε&νονχος οΰτοι μετ* «νγενους ίππου, 
χαλ Ή|ν μετλ χεΤρα (πΦηρέαν χορυνην χατΑγων, 
σνικπιλαμβανομένων &μα χαΐ των έφεπομένων θε- 
ραπόντων» οΙ χαΐ αύτοΙ οφο€ρο\ Ιρ^ 1[ααν, φ<ίνους 
%Λ τκολλοΐις Ιχώλυβ* χα\ γυμνώσεις Ανδρών τε χα\ 
γνναιχών - & ^ έτέρωθι χωλυβηναι ονχ Ισχε - χα\ 
τοίκ Ιπιβονλους βέ του &γ(ου τάφου Απήγαγεν, ώς 
ούχ Αν έχεΖνοι ήΟελον, χιρ^ήβαντας μ•1να (μυρ{α 
Λ ?;βαν Ιχείνα), 5οα ηρΐ αύτου χατέαπα^αν φθΑ• 
σχντις. Κα\ φίνους μ^ν τους 4χε7 χατέιχεν 6 Αρ« 
χ•8ν * του 2λ ιινιγμοΟ των φυγ^ντων έν τφ ναφ οΟχ 
ήν Ικίσχεσις * Αλλ" ώσπερ έν ταΐς Αλλαις χαθολι• 
χαΖς» οϋτΜ χα\ ταΰτ^ ούχ ^λ(γ|( μο^ρ^ τους ζώντας 
6 πνιγμός έδίχαίωαεν, &ν 4 Αριβμ&ς έρίζοι Αν πρ6ς 
το«κ 1«' Αχροπ^ως κεπνιγ^ας» ώς ή Αρχή του 
λ^γοι» οννέγραψε• 

ρ^• Τ^ Αν λέγοιμι τοί^ς τ«#ν τεγέοιν ο(χων ΑνοΗ 
βεν χαΟαλλυμένους 1κ\ μελέτη) θανΑτου, &τε τ^ μέγα 
χΑ3ΐλν χιιλ αυτούς περαατοέχιζεν; 01 πτερΟξαοΟαι 
εΐ^ αΐβέρα μή Ιχοντες, ο&περ ΙφΙεντο Αν, τ6 τών 
^Λρίίοψ ίηαοχον, χαΐ έλΑχουν εις ΘΑνατον, έχ με- 
τεώρου χατααχήπτοντες• Τ( βέ τοΙ»ς χατΑ φρεΑτων νβΙοοιοβίπΒΟ , Β€6 ΰοΙιίΐΝΐΙΐ , βςυκίΰΐι ρηΜΐ«Μΐ{» 
ε8υ88, α4 εΐβ ρβΓ ίιιβςιιβηΐίααι ικψνΐί ί•€ίΙί4ΐ8 
ροιιβΐΓ8Γ6ΐ« ιΐ]ΐο<]υο(|ΐιβ ίιι^ιβιιΐβ, ηβ •<|αο οοη- 
ουΙοΓοίατ, ίΙΙβςυο ίιινί8!Ι»ί1ί8 τίϋοΓβ ρο846ΐ 8ρ#« 
Η8ΐθΓβ8 ύα\9^ ΙΙΙοβ ρυηϊΓβ) ; ειιπΌηβ ογ^ο «ηηα• 
εΙιν8 ίΐ8 ος^ιο οϋτοηιιο ΐΜίΑβηε, ιη8α«<|ΐΐ6 £βπ^8ιβ 
οΐ8ν8ΐη Ι6ηβη8, εΐιηαΐ 8υχίϋ8ηΓιΙ>υ8 οΜίιίβίτίβ <|ΐιΙ 
ϋΐαπ) εοηΓιΐ8ΐ>8ηΙυΓ , ςιι1(|υ6 ίθΓϋ88ΐιηΙ βΓΐιιΐ Ιη 
»β6η<Ιο, €»<168 €0ΐιΊΙ)υίΐ ιιιυΙΐ88 εο 8ρο1ι•Γιοη€8 νίΓΟ- 
πίπα 80 ιηιιΗβΓαιη ; ςυ» Υ6γο ίηρ^ίΓο »Γΐ8« ηοη 
ροΐυίΐ• ΡθΓ68 8βρηΐ€Η 88ηΰΙΙ Γιι^νίΙ, ιηο<Ιο ηιιΙ 
ηοη 6ΐ8 ρΙοϋοΗ, 88ροη8ηΐβ8 Ι8ηΐυηι («ι φΐΙΑοπι 
ηιαΙΐ8) ςυ« «ηΐβ «ϋτ^ηΐνηι Ι)Πυ8 ηιραοηηΐ. Ο»• 
(Ι«8 ιΙ>Ι ς<ιί(ΐ6πι Ιιοιηίηαπι ΙιΙο οοΙιΙΙιιιίΙ ; »1 ίυ^Ιβη- 
Ιΐηπι Ιη Ιβηιρίο βιιβΤοο&ΐιοη^πι ηοη «Γ8ΐ ςηί Ιηρβ- 
ά\τΒ ρο886ΐ ; 86(1 ς«]οηια<ΙαιοΑυπι ίη 8ΐϋ8 οοβϋΙ>ιΐ8« 
810 61 ιη ΐ8(ο ηοη ραυοοε νιτοηίβε 8ΐ1 ηιοτίοη <ΐ8πιη)Η 
▼ίΐ ΙογΙ», ςιιοηιπι ηαπιοηΐ8 06ηΑΐ»8ΐ ουηι ηνηκίΓ» 
βοτοη ηυΙ 8υίΓό08ΐ1 Γΐΐ6Γ8ηΙ Ιη 8γο6, ιιΐ Κη ρηηοίρίο 
1ί1)Γΐ Ιιυ]α$ (ϋοΐυπι β&ΐ. Ι (Μ. ΟηΊ(Ι <)ίο8ηι 4β Ιιΐ8 ςιιι β Ιοοίίβ άοηοηιαι 
ρτ» Ηΐοηί8 ΐΒβΙυ ίη Ιηηΐο ρβιΙοΗΐο ρΓ08ΐΙί«Ι»αηΐ } 
Ουί ίη 8θΓοηι \ό18γο ηοη νβΙοηίβΕ* βίοιιΙ νοίιιίο* 

86ηΚ• οχ ροηϋΟΓβ ΟΟΓρΟΓΪβ ρ8ΐί6(>8η1υΓ, ΠΙΟΓίίβ 

8οηίιιιηι ιΐ8ΐ)8ηΙ, οχ 8ΐΐο <Ιβοί<1οηΐθ8• ΟιιΜΙ ϋο ίΠίδ 
ςιιί ίη ρΗΐοί8 νοίιιΐ ίη 8<]αΐ8 ρηεοΙ ίΐίΐυβ ΰοογίί οΐ &σ£ί χα< τίνος χωχυτοΰ χα\ ΑχεροντΙου δ^ατος βυ- |) ΑοΙιβΓθηΙί8 80 ίιηηιθΓ£<οΙαηΙ γίΗ ηο ηιυΙίθΓ6β ; θιγομένους Ανδρας τε χα\ γυναίχας; τους μλν φ^/βφ 
του μή Ανω ιιεσείν θανΑτφ; τ Ας δέ χα\ χατΑ βεμν^ 
ιητα. Καινλν δ^ ουδέν ουδέ ή τοιαύτη Εμπτω3ίς τε 
: α\ χατΑπτωιις παρ* ΑνΟρώποις, οΖ μή μόνον πέτρας 
ε&χοντο Αν ^αγ1|ναι εΙς ύποδοχήν αύτοίς, χα\ βου• 
νοος εΙς χρύψιν χαταχυλισθήναι, χαΐ ουρανών δέ αύ• 
- &ν έπιχαχαπεαείν * ΑλλΑ που χαΐ χΑος χα\ τΑρταρον 
έφαντάζοντο εΙς χατΑδυσιν χα\ βίου χατΑλυαιν. Τ6 
γ^Ιρ χαθ* ίβτορίαν βΑραθρον, χα\ οί χρημνοί μιχρΑ 
χαΧ αύτΑ ήααν τοΙς ΑφαντωΟηναι θέλουσιν• 

ρα'. Ό μοι χα\ των λίθων, οίπερ έπαφίέμενοι το7ς 

τοιούτοις πρ6ς των βαρύίρων, Ανανεύειν ούχ Αφίε- 

σαν, άλλ* έπιπωμΑζοντες χατεχώννυον τους έλεει* 

\ονς. Ούα\ τότε χαΐ δααι χατΑ γα<ττέρων είχον, Ας 

Ρατβοι-. Οκ. ΟΧΧΧνί. ίΙΙί ΐίηίΟΓΟ 088118 ηΐθη8ΐί8, Ιΐ« 8ΙΙ10ΠΙ ν«τοο«η4ίί« 
08088! Νθ€ 88ΐΙΐΙ8 ηΟΟ 03808 8ΐί<|υίιί ηΟΥΙ €Γ8ηΙ ΙΐΙΙ'Ι 

ΠΜκΙο Ιιοπ)1η4ΐιιΐ8, ιιιιί ηοη 8οΙηη)]8ο1&1)8η( «ΚβιίΓη» 

Ρ6(Γ88 8υρβΓ η»88 €8<1βΓ0η(, 6 88118 (Ιίΐ8ρ8υ€08 ίη 
8ΐ)78808. 80 ΙΙ84]1Ιβ 8(1 ΟΟβΙοΠΙ 088ΙΙΓ08 ; 96<1 ρΒβΗίΐΙΙ 
οίι;ιθ8 οι ΙβΠΑΓΙΐηΐ 86 Ο0βΓθΙ)»ηΙ αΐ Γ60θρΐ80«ΐΗΐη 61 
84ΐ 80ΐΐΙΐίαΐΙ0ΠΙ νίΐ8Β. Νβηΐ ]|ΙΧ|8 ϋίκίοΗοΠΙ 1}8Γ8 • 

ϋιηιηι 01 8ΐ>>88ί ρ8Γν8 0Γ8ηι Ιιίβ ςυί 80 ίηνί5ί1ήΙο8 
ΓαοοΓβ νοΙϋί)8ηΐ . 

105. Ηβη ι 4|ΐιί<1 ϋο Ι8ρί(ϋ1)υ8 ςυί ηιίββί ΑΑνοΓ8η8 
ίΙΙο• 8Β8γΙμιπ8, ηοη 8ίηο1>8ηΚ βοε ηυΐ8Γβ, 8οϋ ο5ΐ6« 
ΐ;οηΙθ8 008 πιίβ0Γ8ΐ>ίΙί(«Γ εοροΙίοΙηηΐ.νεΒίιιηο ί»ί8ςιι« 
ηΙοΓίιιη 8ο$|8ΐ)8ηΐ» ςυββ ίη ίη^λ ιίοι^ηοΐιαΐ οίΜΜϋΐ•- 1(Π ΕϋδΤΑΤΗΙΙ ΤΗΕ88ΑΙ-ΟΝΙ(:ΕΝ8[ί5 ΜΕΤΒΟΡΟΙΙΤΛ 108 

|«ιιϋ ηαΙΟΓΜη οηα&, 6Χ άβίΝΐίίαΚβ 8υΜ(ο (Ι6)ί€!β1>»η- Α έν τφ φβύγεκν ^ρύ}Ηύγ 6 «ατά φύσκν φίλιος φόρτος» 

έξ όλ(γηηελ(ης ^ΐΛΧέρόιτη^ ννμποβίζων βίς ^ν, 
φθανούσας 'Τ&ν βιά ξιφών 6λ£θρον. Οίχτρ^ν β& τού- 
των ούχ Ελαττον χα\ μητέρβς» αΤς φΐυγούσαις χα\ ΐΗΓίηΐιιΐβΓηυιη» ρΓκνεηΙβηΙββ ιηοΝβυι βχ |[ΐ2ΐ(ϋο. Νοη 
ιτβΓΟ ηιίουβ 6Γ91 ΐπβΐΐβ 6ογ8 ηι»(Γΐιιη, ςιι&8 ίη Γυ^λ 
Γθΐηίΐ&Ι>•ηΙαΓ ροβηιΐί : ββρρβ βηΐαι »!> ϊην)€βπι Μρ&* 
ΓαΐΜπίΜΓ : ρβΓίουΙο βηίυι ίιΐδίβηΐβ, ηΐϊΐΓββ αιιΐβοβ- 
(]6ΐ)ληΙ, •( Ηοο ϊιιΓΰΙΙοΊΐβΓ ςιιί<1βιη λο ίηίοπυηαΐβ. 
Ναιη €υιη βι^τβηβΓβηΙ, ]ηιη ηοη ΑϋΙηίΓβΓβ 8ί1>ί€ϋ9- 

Γ08 8008» 86<) »ΐηθ]3ΐθΓβ8 ΗβΓΟίΙίβ €0ηΐΓ8Ι ρ6ΐΓ88 6Κ- 

(Ιβιιΐββ «08; νοΙ €»4]6ΐ)&ηΐ βΐ ίρ$3β ίη ιηβηυβ βοηιι» 

(|ΙΐΙ €28 8ρρΓβ1ΐ6η(ΙθΙ)8ηΙ, βΧ860Πΐηΐ68 ηβ ίη 2ΐηΐΟΓ6ΙΙΙ 

€0Γυιη πιοΙάβΓβηΐ) β]Μΐ(ΐΙ)&ηΐ, β οοηΐΓ», ρβΓ οηο• 
ηβιη νίαπι «ιηλ ριιβΓΐ ίη€688θΓ3ηΙ. Ρ81Γ68 ςιιοςιιβ 
ίη^ΊβΙ^λΟί ΓβίΓο ΐ'βΐίηςυβηΐύβ ρυ6Γ08 ιη&1π1)ΐΐ8 ογ- 

1)08. Ηί 8ΜΙ6ΠΙ €ΐλη)&ΐΜΙΐ( 83ΐΐΐ(ίβ 03089, ϋΐί Τ6Γ0 

ϋοη &<Ιν6η6ηΐ€8 βιΐΓΓ6ΐ)8ηΐ» ηαΙαΓοςαβ ίπΐ8ΐΓ<ι 
€ΐ8ΐη8ΐ>9ΐ. $ί ΠΗ 9Β<|ΐΐ8ΐ)»ηΙ ουηα, ςηθ(1 ίη ι»θ6Πΐ( 
ςηίιΐβιη ί8θίβ1)8ηΐ, κβηίΐΟΓ νβΓΟ ίάβηι 6Γ&1, 8η)0Γβ 

ΙΙ811ΙΓ8Η ΐΙηΐΟΓ6 ηΐοηίβ ]αχΐ8 ρ6()68 8υρ6Γ8ΐΟ. 5ί 

ΐιυίβηι ραΐβΓ ^β τΗα βαβ ευη1>8ΐ, ίΙΙί ρΓ08ΐΓ8(ί οοη- 
«ιιΐ€8ϋ(|ΐΐ6, ρ€Η1>8ηΙ ίη &0θΓνί8 €8ϋ8Τ6Γυηι• δίο 

Μΐίΐη»Γΐ8 άθΠ168ΐί€3 1υρί8 Β£€αΓΓ€ηΐίΐΜΙ8 οίΐο Γβΐίη- 

ιίαιιηΐ ραΓτηΙοβ βυοΒ, 8€ ίβ^ίυηΐ ; Ιυρυβ «υΐβη ηυΙΙί 

80ίΙ ρ«Γύ6Γβ• άπβιλο\ παίβες συνέτρεχον, χα\ τέως μ&ν όμοΟ ήσαν* 

έπ(9κέρχοντος βέ του χαχοΰ, έν{χων τ^ν βρ^μον αΐ 

μητέρες, δυστυχώς γβ τούτο χα\ μάλα. Έιησνρα* 

φείσαι γάρ, ή ούχέτ* Εβλεπον το{2ς ποθούμενου;, 

&νθαμ£λλους Ήρώ^υ δή τινι ψήφΐρ ττεριπεπτωχ^ 

τας* 1) Ιπιπτον χα\α6τα\ «ρ6ς των έπιχαταλαμβχ- 

ν^ντων, μιαούμεναι, δτι μ^ έχείνων πρδς Ερωτα 

έπε(ΐτρέφοντο, άλλ* Εχλαιον τ6ν ύστατον δόλκχον, δν 

Ιοτειλαντο. Έφευγον χα\ ττατέρες, νεογνά μητέρων 

όρφανά δπίσω άφΐέντες. ΚαΙ αυτά μ^ν ώς έπΙ οω- 

τηρί^ έγοωντο* οΐ δέ μή έηιστρεφδμενοι Εθεον, χα\ 

ή φύσις έβόα χενά* ΕΙ δ& χαΐ έξέδραμσν έχεινα συμ- 

φεύγειν, α6τά μέν έιηιουν τ6 δυνατόν * δ δ^ γβνέτωρ 

ήν δ αΟτ^ς, τοΟς ΐΰδδας τοΟ χατά θάνατον φόβου τήν 

φυσιχ)]ν Εχν(χώντος στοργήν. ΚαΙ εΓπερ δ τεκνωσά- 

μένος ικερκιτοιήσεται ζω^^ν, άλλ^ αδτά συμπατού- 

μενα, χα\ πρδς βίαν σχαρίζοντα, έζώλλυντο εΙς Ιπι- 

θήχην τών χατ' Ανδρας νβχρών. ΟΟτω χα\ θρέμμα 

τραχζ) λύχων έπιτρεχόντων άφίησι τά οίχεία νεο• 

γιλά, χα\ φεύγβι • χα\ δ λύχος οδχ οΤδεν οΰδενδς 

φείδεσθακ• 

ρς-'. Κλαίω δ* ενταύθα Ιγώ, άναΐϋολήσας ε!ς νουν, 

ώς χαΐ ήμεΙς &παντες οδτως Εφεύγομεν, οία σφαγής 

πρδβατα, ο6τε ποιμένος προμαχουντος, οΟτε μήν 

μισθωτού. Κα\ μαχάριον, εΓπερ έφεύγομεν διά τέ- 
Γΐ«ΐυβ ίη ΟΓ» ΙϋροΓϋΐη ραηιηφβΓ (Ιίίβρβί 8«η»ιΐ8. ^ ^^^^^ ^^.^ ^^ ^^^^^^ ^^^^^ ^^^^^ ^^,^^„. ^^1^^,-,^ 106• Ηίο 600 ββηιο, ίη ηιοπιΟΓίΑπι Γοτοο8η$, 
ς«ιοπιο(1ο Γυ|;ίη)υ8 ηοβ οαιη68 βίοιιΐ οτ6$θ€οί8ίοηΐ8, 
ηνίΐο ρα&ΙΟΓβ ύοίβηιίβηΐβ» ηβο πιβΓΟβη&πο. Ρβϋοοβ 
Γι ςηοΓαηι ηιΐιίΐ η)0Γ8ί>&ΐυΓ ίυ^Απι. Νιιηο τβΓο ρίο- €Λάβ» Κμβ ίηηυιηβΓΟΒ, <|α» Ιιβηο υΓΐ>6ηι ΠοΓβηίθηι 
61 8Κ> ίηοοίίδ 1)01136 Γπιικίβ 1ι&1>ίΐ3ΐ&ιη (Ιορορυΐαΐ» 
•υηΐ. Οηί τ&Ηο ηιοάο είε ροΓϊβΓυηΐ 8«ρΐθπι ηιΙίΙί8 
8ηρ6Γ8Γυη(, &(Ιβο ρ6Γ8β6υΐθΓβ8 βοηιιη ίϋ(υ8 8υθ8 
ροίβηΐί βοΐοηία άίΓί{6ΐ)8ηΐ, ηυπιΟΓΕίίε βχ Βοΐ^^πβ 

Ρ6(1ί(ί1)118 ηΐίΙίΐίΙ)υ8()υ6 6Χ6Γ0ίΙυ8. Β8Γΐ)8Γί Τ6Γ0» 

ςιιί α1ί88 ίυοΓαηΐ ορβΓΒΐί, ςυίη(]υ6 ηϋΐία ηαη)6Γ8ν6- 
Γυηι ηοηυοΓίιηι, ί11ί8 ηοη &ηηυηΐ6Γ3ΐί8 ςυ! βηβο• 
68ΐί ία6Γ8ηΐ, Τ6ί ίη άοπιίΐυβ 8υΐ8 ρβΓίβΓ&ηΐ, 86(1 ίί8 
ΐληΗΐηι ηυιη6πιι^8 ςιιοδ βοί ί€ΐ11)υ8 ίρβΟΓοηι οχροβί- 

108 08(£η<ΐ6Τ&1• 

1^7• £666 Ιίίΰ ςηο(Ι ΓοηοΓϋβΙιίΐ 60Γ Ιιοπλίηυηι 
ηιί86Γί€0Γ(1ίυηι , 8θί1ΐ66ΐ» 608 ςιιί ]8€65&ηΐ ίη νίί8 &(- λύχων περιεπίπτομεν στδμασι. Μυρία δή ταύτα 
πτώματα, χαΐ οΤα πδλιν άποχενοδν εδφορουσαν ήν 
δτε οίχητόρων αγαθών. Κα\ μετροΐντο &ν οΐ οΟτω 
πολυτρδπως πεσόντες ύπλρ χιλιάδας Επτά» ώς οΐ 
περιελθόντες Εστοχάσαντο πρδς δυνατήν άχρίβειαν, 
σύνγε τοΙς Εχ Βουλγάρων πεζοϊς, χα\ δσοι του 
στρατιωτιχου συνέπεσον. Οί δΕ βάρβαροι περιεργα- 
σάμενοι άλλως, εΙς πέντε χιλιάδας ήρ(θμησαν τδ 
χαχδν, μήτετοΟς πεπνιγμένους συγκεφαλαιωσά- 
μενοι τούτοις, μήτε δηλαδή τους Επ' οΓχων πεσόντας, 
άλλα μόνους άριθμφ δεδωχότβς, δσους αύτοίς Εχθέ• 
τους χειμένους ήλιος Εφηνεν• 

ρζ'. Ενταύθα δάχοι &ν χαρδίαν άνδρδς φίλοίχτου 

χα\ δτι τους χειμένους Εν τε ταΤς άμφόδοις χα\ Εν 

ςαο ίη Μτοροίί «ηίπΐ8ϋΙ)υ8 ΙϊΓυΙίδ ιηίβε6η(β8 Βογ- ^^ ^ άχροπόλει άλόγοις ζώοις άναμγινύντες, χατέκαι- ΙμΗ €Γβιηιί)ΑηΙ, ίηΐιυηίληίΐαΐί 8υχ Ιιοο νΐΐίηιυπι 
«Μ^-ηΙββ. ΟηηιρΓίηιυη) ίΐίοβ Ιιοπαΐί 6886πιυβ ηΐ ίη- 
ΙιηηίΑΓοηΐ μ^αυογα ηβ Ηοο Ιηβΐβ δροοί&οαίυαι 84« 

β«86ΐ Υ8ρθΓ684)υ6 ρ68ΐίΙβη1β8 6Χΐ)2ΐ«Γ6ηΐαΓ, Ιιυ]ιΐ8^ 
ηΐΟΐΙί 86 6886 λ851Ι6ΐ08 (1ί€6ΐ)Αη(, 1ΐίβςΐΙ6 8ρ€6ΐα6υίί8 
64 0(1θΓίί)υ8 β81Ι<]6Γ6. 

408. €1φϋ68 ςυΊ(ΐ6ΐη Γ8ριιιβ<|υ6 τΐοίβηΐί &6 ρίο- 
Γβςηο ηιβίΑ 0688ΑΓ6 νί8Α Βυηΐ βχ ]η55ΐι οοπιίίαπι, 
&<1 ηΐ6Γί()ί6ΐη <1ί€ί, ςιια εχρυ^^η^Ι» βεΐ 6ίνίΐΑ8. 
ΕγαΙ νοΓΟ δ8ΐ>1)3ΐυιη, ςαο ΐη^χ ίοουβ ηοη ογαΙ, 
(|υ8οι 6χ Εν«η|{6ΐίο (ΐ6ρΓ«;68ΐυΓί Γυΐ8$6ηΐ, 8β(ί Ι8ηΐ« 
ιΐΓΐ>ί8 βχΐΐίυηι. Οαββ ^ίηθ6ρ8 ϋοοίάβΓυηΐ ηοπιο 8ο- 
6υΓ8ΐ6 <Ιίχ6ΓΗ. Ε» Τ6Γ0 ςοφ €ΐίς6Γ6 ροΐυίηιυβ, ςιιο<1 
6Α 86Γί1)6Γ6 ροΐαοποιυβ , βΙθΓί8ΐ>ίιηοΓ. Οιηηββ ον οΐ Εχθρο\ τδ μισάνθρωπον, δψΕ χα\ τοΟτο δρά- 
σνντες. Τά πρώτα γάρ δφ* ημών• παραχαλούμενοι 
χάταχώσαι τους νεχρους, μή χα\ θέα δυσπρόσωΛος 
Εχχεινται, χα\ άποφοράς δΕ νοσεράς άτμίσωσιν, Εθά* 
δες τοιούτων αύτοΙ Εφασαν εΐναι, χα\ χαίρειν τοιαύ- 
ταις θέαις τε χα\ δδμαΐς. 

ρη'. 01 μΕν δή πολλο\ φόνοι, χαΐ αΐ σφοδραΐ 
άρπαγαΐ, χα\ τά πλείω χαχά δοχοΤεν άν λήξαι με- 
τά μεσημβρίαν της ημέρας, χαθ' ήν ή άλωσις, έξ 
Επιτάγματοςτών χομήτων. *Ην δΕ Σάββατον, οΟ φυ- 
γήν Εχον, ήν εύαγγελιχώς άπεύξαιτ' άν τις, άλλα 
τηλιχαύτης πόλεως δλεθρον. Τά δΕ Εντεύθεν οΰχ άν 
μέν τις φράσαι, ώς μηδέν τι Ελλειψαι. *Οσα δΕ 
ίστιν Επιλέξασθαι, αύχήσωμεν άν χα\ αύτο\ Γχανο) 109 ΟΕ ΤΗΕδδΑΙ-ΟΝΚΙΑ ϋΗΒΕ Α ΙΑΤΙΝΚ ΟΑΡΤΑ. 110 

ίδΜ^αχ ά«ογράφΛββαι. Πάντ« οΐ ίξ/ίύ «πιτόταί, χα\ Α βςυΙΙββ ^οί βΓ»ηΙ βϊΐΓ8 ιηοΓΟβ, ΛϋΟβίίΐαβ οίαβδί», 

οιηηββςιΐθ ςαί 60$ ΰοιηίκ&1)3η(υΓ, ]8ΐη ά^ οιηιιί «ι ναύαρχοι (Ι, άχολούθως 2έ χα\ οΐ Αμφ* αύτοΟς^ 
άναχα0ή(>αντ<ς ήδη τά σφίσι φοββρά, χα\ μίσησαν» 
ΧΛς ύς «λέον αΙΟριοχοιτβϊν, £πλησαν ^δ^ώ; ν3[ς οΙχή• 
βιις τΐίς νιΛΧεως * τάς μέν μβίζους χατά χίφαλάς, 
χα\ δβοι ι»ρ\ αύτάς* τάς βί έλάττους χατά τινας ?λας 
Ιτέρας, δσαις ήν σύμμβτρον τ6 χατάλομα. Κα\ τό 
ΙνΜθ(^ν α&τοί μλν ήσαν οΓχιαν <Γσ«» * τ6 6λ «ολιτι• 
χ^ &ι»ν σύστημα Ιικλάζβτο, έν οΤς χα\ ήμιΐς• Κα\ 
^ μλν βάρ6αρον Ινέμιτο «άς έκ* οΓχων ενθέσεις * 
οίδλ οίχοβεσπόται άπβλήλαντο, χα\ ηερανόστουν 
£δε χ&χεί, πβινώντες» βιψώντβς, (^ιγουντες, δη χα\ 
γυμνο(. Κα\ βΓθε μέν γυμνο\, ώς Αν που χα\ ΙλεοΙν- 
το Ιχ τιάν γυμνωσάντων * νυν δ& σοφιζόμενοι τήν 
Ινβυσιν, διά τ6 Αλλϋ>ς χατ" 6ψιν αΙσχρ^ν» ούχ (Ιχον ρβΓίευΙο 86ευΓί, ηοίβηΐββςαβ ()ΐυ(ία§ βυΐ ά\ο ιηα- 
Β6Γβ, 0<Ιαοί8ΐΙίΐθΓ <1οιηο3 αΓΐ)ί8 ίιηρΐ6Υ6Γαηΐ ; ιη&- 
]0Γ69 ββΠο ιηΠίΐυιη οοπαβΓΟ, ηιίηοΓ68 τβτο ΓβΙί- 
ςυ'ιβ ίίΓιΟΓυηι λ^ιηίουιη, ιηοιίο ςιιο ϋο$ρΊΐίυπι Ηο- 
3ρίΙίΙ)υ8 >οοοιηπιθ()ΑΓβΙιΐΓ ; όβίοοβρβ 1ΐ2ΐ)!ΐ3ΐτ«ΓυηΙ 
ΙιιΐΓ* <1οηιο8. Οιηηίβ τβΓΟ •(Ιιηίη{8ΐΓ3ϋο ατίΐαΐίβ 
ϋίββοΙυΐΑ βηΐ, ΰυ]υ8 ηθ8 βΓ8ΐηυ8. Β&γΙκιΗ άοηιΙ- 
1)118 ΙηΙ)ΐιΙυιη €0η8ΐΗϋ6Γ&ηΙ ; άοιηίη! υ6γο β^Γυπι 
6χρυΐ8ί Γαβηιηΐ, Ιιίΰ βΐ ΠΓιβ 6ΓΓ&η(68, ίιιηβ, 8ίϋ 
€Γυ€»Ιί• Ιιοιτβηΐββ ρτ» ηο<Κΐιι1«. Ει υΐΐο&ιη Γυΐ8« 
•6ηΐηυ<ϋ, ιιΐ ίοτίο ηα<ΐ9ηΐ68 ίρ808 βοιηαιοτβΓβ ρο• 
Ιιι!<8βη(! ηυη« τβΓΟ, Ιικίαιηβιιΐο ηο?Ι |βη6Π8 Ιη* 
νβηΐο, ςοοά &1ί&•νί80 ΐιΐΓρ6 6${, ηοη οοηιιηοϋ 8ΐιηΙ α«ον, οΓα της άνάγχης έχάστφ, ιΐ χο\ Χναλλον, ΑλΓ Β ςη,,η^ίβιη 1ιιηί«&ιη τθΓιηςαβικΙο, ςυ•ηι η6€658ίΐ38 

«ηίοιιίςοβ ^οηΑτβηΐ» Πΰβΐ υηίοιη. Οιιί «;&πι τκΙβ- 
1ΐλΐ»06ΐ1αιιιΙυβ;6Γ•ΐ,Ηϋ€ΐ)2ΐΐ-6 οοηίΓΑ βο ςυοιΐ ιη&βίβ 
Μβηίοϋπι β88(;ΐ; ςυί τθτο ρΜβΊοηΙβ ρ&ηΐ€βρ8 Γιιβ- 
ΓΑΙ, ηοο Ιι»8ΐϋιΙ)Αΐ ΐίιηοΓβ ιηοπιβ. &ΙθΓθ3ΐη «Ιίςπίβ 
Ρ6γΓογ»Ι>&1, ΗΓθυαι<1&η$(|υ6 νίι «ηίβΗυβ ρικίβικίαιη 
€ίΓΰυιηΐβ9€ΐ)ίΙ. Ρθ8ΐΐ|ΐι•ιη ίΐ& ο'ίΓουηηβιβΓίΙ •ΐΙ»1 
νί(ΐ6ΐ)&ΙαΓ 688β 1)β&1υ8 ρΓ9Β ΰ9βΐ6Γΐ8, ςιιί• τοίλοι ιη»- 
ηαβ «ΰ άί|[ίΐ08 νβΐιιΐ ςυθ(1(ΐ3ηι νβΐυιη ρΓοροηεοΐββ 
9ΐΙ)8θοηάβη(6δςϋ« «ιυοά βΓλΐ 9ΐΙ)8θοηϋ6η(1αιη, 8ΐιΓίι- 
ΰβΓβ 6χί8ΐίιη8ΐ1)3ηΐ, ηοη Ι)8ΐ)6ηΐβ8 ηηάο ΑηιρΓιυβ 
ίλΟβΓβηΙ. Ηοο ςυΐΗβηι βΓ&ΐ νΐ80 ιηί86Γ8ΐΙ>Ιΐ6• 81 
βΐί&οι ηιυ1ί6Γ6β ρΑ88« ίιΐ6Γυη(, ςυΐά 8θΙ ^ϋυχΗ υΐ 
Ιιχο ^ο^ι6ιηρI&^6ια^? (Αν τίνα στολήν Αφοσιούσης* οποίαν Ιδών δ μέν 
Ιξ» «ένθους, γελάαοι &ν διά τδ σχηνιχώτϊρον, δ δέ 
συγγβγευμένος του πάθους ούχ &ν δχνήσοκ μή έχθα- 
νκΐν λυποό μένος. Έτρύπησέ τις ψ(αΟον, χα\ πβρι- 
€αΧδμενος, Ιχρυπτε μδγις τήν προσθίαν αίσχύνην. 
Καλ ήγάπα ούτω χαλυψάμενος, εύδα(μων αύτδς τ) 
«ρδς έτερους παραβολή, δσοι τδ χατ& χεΤρα θέναρ 
χα\ τά δάχτυλα χαθΑ τι παραπέτασμα προθέμενοι, 
χα\ χρύπτοντες, &περ Ιχρην, ήρχούντο, μή !χοντες 
6 τι ιΰιέον δράσουσι. Κα\ ήν μίν χα\ αδτδ ού θέας 
Αςιον. ΕΙ δέ χα\ γυναΤχες του πάθους Ιχοινώνουν 
«ουδέ, τ( δή Ιλαμπεν ήλιος, ώς χα\ τοιαύτα χαθο• 

ρίν; 

ρθ*. *Αλλ' αύτδς μλν εΤχβν άλλως ένδε(χνυσθα( τι £ 
χαλον, Ιχτρέπΐιΐν του; αύταΐς ένυ6ρ(ζοντας. * Ο δέ 
λπιών Ιστκερος πάνδεινα έποίει, σχδτον προβαλλόμε- 
νος εΙς άποχρυφήν χα\ άναίδειαν• Ή μίν γάρ ήμε- 
ρα εΤχέ τι σώψρον δέεΐ των υπερεχόντων * ή δέ νΟξ 
έπα^(&ησ<αζε τά μή δσια. ^Ην τις τότε, χαι δς ^ά« 
χος εΰρηχώς παρε^(}ιμμένον που άποχαθημένης τυ• 
χ^ ή χα\ άλλοΐον, 6πο£οις πολλοίς ο( λεωφόροι χα* 
τέστρωνται, χα\ συχνά τοιαύτα συγχεχρουχώς ε(ς 
^οφήν, ώς εΤχε, χα\ λεντ(ου τρόπον συσχευασάμε- 
νος, άχων ήθελε τήν ασυνήθη περιστολήν. Άλλοι 
(ηινθέματα Ιρεά μοΛωνΐα έξευρίσχοντες, χαΐ ένα• 
Ίΐτόμενοι, χοιλίαν μέν χα\ ^άχιν χαΐ τά χατωτέρω 
Ισχεπον σχο<νφ σαθρ^ χα\ (&υπαρ^, τ)| έχ φΐλόρας, 
ή τοιουδέ τίνος περιζωσάμενοι, τά δέ λοιπά έν χρφ 1<ΜΙ• Αι ΙΙΙΙ Μΐΐβιη Ιιοο ?βί6Γ6η(1απι 1>οηΙ ςυοά 
ςαΐ ίΙΙί8 ίηβνΙίΑΐΜίοΙ ΑΥβΠβτβΙ. ΥβερβΓ τ6Γ0 εβςυβη» 
{ΓΑνί88ίιη8ΐ «(ΙυΙΙΐ» ΐ«η6ΐ>Γ&8 ρΓ0]{είβη8 υΐ οιηπία 
»1>86οηάοκηΐυΓ οιηηΐβςυβ ρυάοΓ λΙ>6886(. 0ίβ8 βηίαι 
ρΓυίΙβηϋϋΐη λΙΙςη•πι Ιπιροη6ΐ»«1 οΙ)πΐ6ΐυηι άοηίηαη• 
Ιίαιη, άιιιη ηοι 8Α€πΐ6(|^9 €βδβΐ €( 8Αηε(ίϋιΓΐ8 €θΐι• 
ΙβηριΗχ• Οιιιάλαι α1>1 ρλΐιηιιπι Ι^οβηΐυιη «ιιΐ 
βίηϋο ςυίϋ, η( τΙάβΓβ 68( ίη τϋβ ρηΙ>Ιί6ί8, ίηγβ• 
ηίβββι, ραΠβ• ΙλϋβΓΜ •υαιιη;ι οοηι οοη8υΐ8ΐ8 ίη 
ΙίηίβΙ ίοΓΟίΑΐη πιυΐ8ΐ>3ΐ βΐ είΰ νβείοηι ΙηεοΙίΐ&ιη νβΐ 
οοηΐη τοίυηΐιΐβπι ΙηάυβίΜΐ• Α1Η ρ^ιηηοβ Ιληβοβ 
1ια»ί<1θ8 ουπι ΐιινύηίκηΐ, ϋοηευβί^ίΐηΐ, νοίηΐ^ηίςιιβ 
ν€η(ΓβΦ« Γοηββ Μ ρΑΤίββ ίηί6ΓΐθΓΑ8 Γαηβ γΠί λο άβ» 
1>ΐϋ, 6χ ιΐ1ί98 €οηί€6 Γα€1»• Υβΐ (|υο<ΐ9ΐη 9ΐίο ρΓβοίπ- 

..... - II β^"^^« ^^^ ^^''<^ Ρ«η68 €ΟΓρθΓΐ3 ηυ(ΐ28, &6ΓΙ βΧ* 

■κατ• αυτήν οΑρχα τφ αέρι γινόμενοι. Τματισμένον Β ρ^^ι^^^ Ιιβ1κ>»1β8. ΟοΙ νβ8ΐίιηθηΐαηι ΙηΙββΓυηι, ίβ 2έ τίνα ΙδεΤν τδ δλον δμοιον ήν ώς εΙ χα\ ^ήγα εΤδεν, 
ή άλλον άνδρα λαμπρότητος. Πόρναις μόναις ένέ- 
λαμπε χάλλος Ιματισμού, αϊ τοΓ; Ιεροις πεπλωμα- 
σιν ήγλαΐζοντο, εύπάρυψοι τοΤς μιαροΤς ίρασχαΧς 
παρομαρτουσαι, χα\ βλεπόντων ημών πι^^ησιαζό• 
μεναι τήν άμαρτίαν, χαι συγχαταχορεύουσαι, ώ χάν- 
ταΟθα θείας ανοχής Ι ΑΙ δέ χεφαλα\ τοΙς μέν πλε(ο- 
σιν ήσαν άχαταχάλυπτοι, των Λατίνων ούτω σχευω- 
ρησάντων, ώς άν ^χοιμεν τδ όμόστολον. 

ρι'• Κα\ τούτο μέν οΐ δυνάμενοι έπασχον. Όσοις 
δέ τά τής χεψαλής ούχ είχεν άπαθώς, άλλ* έδει χα• 
ταχαχαλύφΟαι αύτάς 3ιά τδ ά^^στον, άλλ" αύτου; 
βλέπΐιν τις παντοίος άν τήν >ύπην γένοιτο, τ7^ ποι- υΐ Γ6Χ νβΐ λΐίυβ νίΓ ΐαβί^ηΐε ΙιαΙ>βΐΜΐιΐΓ. ΜβΓβΐπβββ 
8θΙ-& 8ρΐ6η(ΙθΓβ νββίίηΐύηίοΓαιιι ίυ1|$ο1>«ηΐ, 83€Π9 
¥6ΐ«ηι{ηΙΙ)υ& €Χ8ρΙβθ(ΐ€8€«ηΙβ8 ; ρυΓραΓλΙβκ ίιηρυηβ 
ΑΐιιΑΐυπΙ)υ8 ]υη((βΙΐληΐ«Γ, &ο 8υΙ> οουΙί8 ηοείΓΪβ ρβο.• 
ΟΑΐυιη Αυ(ΐ6ΐ>απΐ €ΐΐ0Γ08(|ΐΐ6 άυοοΓβ. Ο ςυβαΐΑ Ιιιηο 
ρ3ΐί6ΐιΐία Οοϋ ΰ2ΐρίι« νβΓΟ ρΙϋΓΟΓυιηςυο βςιιίιΐβιη 
ηυϋ^ι» 6ΓΑη(, 1.3ΐΐίι;Ί8 ίι1 λςοηΐίΐιυε υΐ 60(1«ιη ηιοϋο 

ν£8ΐΐΙί 6880ΐηα8• 

110. Ηοΰ νβΓΟ ρΑΐί6ΐ)αηΙυΓ ςυί ροΐ«8ΐλΐβπι Ι)2ΐΙ>«• 
Ι8η1. Εθ8 Αυΐ6ΐη ςυί €8ρίΐ6 (1οΐ6ΐ)3ηΙ βΐ ρΓορίβΓ 
ΐΒοΙαπι ν8ΐε(ιι<1ίη€ηι ϋ1υ(Ι οσηίβ^ι^βΓβ <1ο1)€ΐ)»ηι, μ 
ςιιί$ ΐ'οηκρβχίΐ, βυπιιιιο ιυοβΓΟΓβ &ϋ'βοΐαβ βίοΙ) υα* 111 ΕϋδΤΑΤΗΠ ΤΗΕδδΑΙΟΝίαΕΝδΙδ ΜΕΤϋΟΡΟΙ^ίΤΛ 1 1ί 

ψ\β^ (1»96 νίϋίί, Τθίπϋ 8ΐυρθΓ6 ΰΟΓΓβρίυβ ββΐ. Ν&ιη Α ιιιΧίφ των βλεπομένων συμπ€ρ(αγ6(Μνος. ΙΠλον μίν 

γάρ άσχητδν περκτβΟεΤβΒαι, οΐ ε6τυχέ«τοιτοι χατε- ίθΓΐυη3ΐΙ$βίηπ ςυί((υ6 , υ1)ί ρϋβυιη €θΐηιηοι]υιη 
α^ί)ϊ{\ ίη)ροη6η(1ί Γαουΐοβ (ΐ3ΐ>ΑΐυΓ, ))63ΐί88ί(ηΙ 6Ί1)ί 
νΐ(ΐ6ΐ>2ηΐυΓ, ϋυιη ρΙβΓίςυβ €9Ρΐοη 6]υ8Πΐθ(1ί (6|;υ- 
ιηεηι^ βι ]υηοο, βΓυαϋίηβ, ΰοΐ^πιο οοηΩοβΓβ 82131- 
$;6ΐ)3η(, οβςυβ Ο3ηη8ί0πιηι 8(1 ΐηβΙ&Γ (ΙββυρβΓ ρβΓ* 
ΓοΓΑΐα ροΓ(2ΐΙ>2ηΐ.Ει υβυ ςυίϋβηα οιηηίβι ΙβΓβϋβηΙυΓ, 

βίνβ 1)8Γΐ)8Γ0Γυη) ΐη0Γ68 Γ6(1θΐ6ΐ)3^Ιΐ( , 8ίν€ 8Γϋ8 

ν6$ΐΐ{;ί8 6χ1ιϋ)β1}8η(, ρίΐί βίο ρβΓίοΓαΚί υΐ ίοΓυηιΙί* 
ίυΐιιιη ρρο 8ΐ([ηο 8γη)1)ο1ί€θ €Γ»ηΙ. 

ϋ1. Ηί8 6Γ8ο( οιηηββ ίηϋυΐί νβ8ΐίπΐ6ηΐΐ8, ςοοηιηι 
ί.η ηιυΐΐίβ ΓυΙ^ΰΒαοί, ςιια$ι Ι8ρίϋβ8 ρυΓρυΓβί, ρΐβ^» 
ρηΓρυΓ8ΐχ βχ 88ΐ)((υίηβ βοΓυιη €βυ80 ; 8ρβα8ειι• 
Ιμιη νί8υ ιηί^ΓΑΜΙβ ; ρτίιηυιη ςαϊΗβαι ουιη υαι πλούτουν • των δ' &λλων οΙ πλείους ψιάθων πλέγμα- 
τα ή σχοίνων ή χαλάμης Ισχεδίβζον εΙς τοιαύτην 
σχίπην, τά «ολλ4 χα\ «ιατετρημένα τήν χορυφήν 
χατά χαττνο&ίχτ,ν. Τλ μέν έβρώτο χαταβοσχηααμί- 
νβυ, τά 61 χα\ χατά §αρ6αριχδν Λ^υρμΛ, ούχ ολίγα 
δ& χ*\ πρ^ς τέχνην, Γνβ €ιά του τρήματος * «Τλος, 
οία χβί τις χώνη τοϊς βιψώαιν» ένερεύγηται «υμβο• 
λήν. 

ρια'. Εα\ ?ίσαν οΐ πάντες έχ των τοιούτων στολι- 
σμάτων, ών ΐϊολλοΤς Ινέλαμπον ώς οΤά τίνες ηυορφύ- 
ρεοι λίθοι πληγα\ πορφύρουσαι τψΐξ αΓμβτος λύθρφ, 
ΘΙαμα χα\ δυσπρόσοτττον χα\ δυσείχαττον • τδ μέν, 1)Γ3Β βχ ίιιΓθΓί8 ΐΓΓυβΓβ νίάβΓβπΙυΓ; 86ευη(1υιη ψ(*Γ0, ^ οΧς ΐγ, νερτέρων ήχειν έΜχουν σχιαί τίνες άΤσσουσαι, 60 ςυοά ηοη μίη 6ΐΐ8Γ8οΐβΓ68 η&ΐυηΐββ Ι)8[)6Κ)αη(, 
86α ςιιοά ίηΐυβ υρ^ίςυβ οιΐΓΓ6ΐ)8η(, 86υ ςαο<1 6βΓυ« 
(Ιί886ηΐ Ιιυηο ρΓβΙίοβυηι ϋςυοΓβιη ςυο 0ΟΓ686&1 

(υΙ>ί&. Ι^8ΐ)0Γ 6Γ81 βΓ^Ο 0Οβηθ806Γ6 ίη Η1ί8 (|06ΐη 

ν»ιιχίηΐ6 <ϋΙΐ([6ΐ)88, υηυ8(ΐυί8(ΐϊ)β υηυηαςυβπχιυο 
ίιιΐ6ΓΓ0Κ8ΐ)ίΐΐ ^1118 ΓθΓΐ6 68861, 60 ςαοά οπιηβ8 60• 
46ΐη 6οΙθΓβ 6886ηΐ Μ<|ΐΐ6 ίη ηυΐΐο <1ί0θΓ6ηΐ68. 

ϋ2. 1(6 ίη 6εοΐ68Ϊ38 ΐ1)ϊςυβ οιηη68 ίηβρίοίΐβ 

«Ιςυβ ίη{6ΓΓ0|;3ΐ6» ςυΐβ 8είΙί€6ΐ ΙΐΐΙβΓ 608 68861 

^ίν68, Υ6ΐ ραυρβΓ 6ΐ 1)18 8ίιηΐ]ί8. Α( ςιι!8 88• 
06Γ(ΐ08 681 ? ςιιΐ8 1β€(0Γ 68ΐ? ςιήβ 6Χ ρορυΐο Τ 
Οιηηώυβ βηΐηι υηα ΐιη8|[ο, 68(]6ΐηςη6 ΓοΓηια, 86 
ηί8ί ςιιίδ 6Χ 8ΐϋ8 Γ68ροιΐ(ϋ886ΐ, ίη δ8ΐιοΐυ8παιη ίη τ6 δ*, 8τ& τοΙ»ς χατά φυσιν χαρβχτήρας ούκέτ' εΐχον, 
διά τ6 Ινδον που άναχωρησαι ή χα\ τέλεον έχλιπεΤν 
τ6ν φίλιον χυμ>)ν, δι*ουπερ έξανθεΤ τ6 ερύθημα. *Ην 
οϊίν Ιργον γνωρΣσαι χαΐ τ^ν πάνυ έν τούτοις φίλτ» 
τον • κα\ Ιχαβτος άνηρώτα ϊχαστον, δστις ποτ* &ν 
χα\ εΡη, διά τδ χατά χρδαν πάντοιν ομοειδές, καΐ 
διάφορον χατ^ ουδέν. 

ριβ'. Ίτέον 1«\ «άς έχχληαίας, χα\ θεω(>ητέον 
το?>ς τοιούτους χαΐ *χε?, χα\ έρωτ^τέον, τ(ς&ρα έν 
τούτοις 6 πλούσιος, ή πένης, χα\ ίσα ■εοιβΰτ*. Άλ- 
λα τΙς μΙν Ιερίται; τίς δέ έπΙ του άναγινώσχειν εστί; 
τίς δέ τοα λαού είναι είληχε; Πάντες γάρ ε1δ9ς 6ν» 
κα\ μορφί) ή αυτή, χάν εΐ μή ιις αποκριθείς των ΐΓα886ΐ, ρΓβεβδ 6ΐΓϋ8αΓΐΐ8, 61 8ΐίςυί8 ίη Ι6πιρ1υιιι ^ άλλων, τδ Ιερ^^ν είσέλθοι βήμα» στησδμενος εΙς ευ- ΐηίΓαηβ 8866αά1»86ΐ ρ8ϋ1ΐ60(1ί €8α83, ηιιΙΐ8 ΙιΟΓοηι 
61 ΙίΐίοοΓαπι 6Τ8ΐ άΙβΜηοΐΐο; Ιιί οηιηβ8 Αΐίςυίά ([Γ8νβ 
08ΐ6η(Κ'1)8ηΐ, 1ί€6ΐ 9ΐ1ΐ88 (Π8ΐίΗ8. 8οΙυΐί8 6ηίηι €8ΐ- 
ςοΐδ οα)η68 β&ηοϋΒ (1οπιιΐ8 ΰΓβρίϋ» 6Τ886Γ8&1• ϋ5.1η8ρίΐΊ6ΐΐ()αηιοί1)θ8υηίυ86π]η8(]θ6,υΐ8£^ηθ8€&• 
;υΓ ςυο(1 ηϋιϋ α 0οηΙη1)υ1ί5ϋ8 866ίρ6Γ6ηΙ, οαι:πΙ»(ΐ8 
63ΐ*(>ΐ)ΐ ϊ'Λίηα 6ηιοί8ΐί8. Ρλαεί 6Χ Ι48ΐίηΐ8 οΙ>οΙθ8 
(1πο8(ΐ9ΐη 3ρη(Ι 86 Ι)8ΐ>6])&ηΐ, υηιΐο ρ8Γ€6 νίν^Ιιβηΐ. 
Ρΐ€Γί({ηο ν6Γ0 βχ 1ιί8 (ίίίΐοΐυιη 8ρρ6ΐΐ8ΐ)8η( ιηβη- 
(ΙίβΑηίβηι (Ιιοο 68ΐ αρυιΐ ίΐΐοβ ίη ηβϊϋο ρο8ίΐυπι) 
εοηνίβία (1α1)Α»ι νβΐιιΐ ραηβπι βΐ ϊηβυρβΓ ρα- 
ΐ;ηιιπι ρΓΟ 6θο<ΐΗη6ηΙο, Β^ί86Γί€0Γ(1!8 810 ηαίϋβαι 4ίί- χάς, χαί τις άλλος ε!ς τί)ν Ιερδν άνέλθοι όκρ(6αντβ 
ψαλμού χάριν, ούχ ζν διάχρισις τούτων τε χα\ των 
του λαού. Εΐχον δέ τι πάντες οϊτοι σεμν6ν, «Ι χα\ 
άλλως λυπηρόν. Αελυμένοι γάρ έκ των ποδών πάν- 
τες τά υποδήματα, των του άγ(ου οΓχου χρηπίδων 
έγίνοντο. 

ριγ*. Σκοπητέον χα\ τάς έκαστων τροφάς, χα\ 
γνωστέον, ως έχ των συμφυλετών μέν ούχ Ι^ν δ τι 
χα\ λάβοιεν, πάντων έξ Γσου πεινώντων. Των δέ 
Αατίνων ολίγοι μέν τίνες έχορήγουν δβολους τους 
παρά σφίσιν, δΟεν ην γλίσχρως άποζ^ν οΐ δέ πλεί• 
ους διάβολον έπιχαλούντες τδν έπαιτοΟντα (τούτο δή 
τδ παρ'αύτοϊς εΟχορήγητον), ύβρεις έδίδουν ώσε\ 
χα\ ψωμδν, χα^ κίνδυλον δψον έπ' αύταΤς. Κα\ 6- ϋαΙΙίηία βΓαΐ βχεβρίο ΜχΓθΙ)Ιγΐ3 ηοί, \ιΙ 8υρΓ8 8€Π- |> Ιλβος μέν ούτω; Τ[ί δυσεύρετος δίχα γε των έκ του ρΐυΐΐΐ 681, οηιη68 οίνβδ αΐ'Ιιίδ ηυΐΓί6Γ8ΐ ηυβηιυτη 
6Γ31 η6€Ρ888Γίυιη. δί ςιιί8, υΐ π)08 68(, ρΓβΙίιιιη ρΓΟ 
«ίϋίβ οφβΓΓβΐ, Ιιβυ ςιιηηι 1)8γ1)8Γ8 ίη)ι«η)8ηίΐ88 1 ^ιI' 
ι)260 βηίπι 8€ Απηβηίο (|υο8 ίΙηΐιίιη8 0Γ8ηί8 βΐ Ζβιηβ- 
ιιί€υ8 ηυΐήυηΐ η*6ΐί6ΐ)8η(υΓ Ι8ηΐυπι ςα^ηίαπι 06β6- 
1)81, 8ΐ(|υ6 βΐίβπ) βΐΐςυίϋ Απιρίίυβ, 68ρΐίνο νβΓΟ «γΐ 
ηιίηίηιιιηι, 8ί ηιΐίηϋο 8(1 ίΠαπι ΓβνβΓδυηι 8ίΐ. Ραηΐδ 
ίΓυβΙιιΙυηι εατνλΐυιη ίη 8ηηυΙί ΓοΓπιαπι Ιαηΐυπι 
ηιιηηΐυτπι ροΙΙβχ ίηϋβκιπβ οίΓουιη96πΙ>6Γ6 ρο8$6Μΐ 

ΐΓί1)υ8 9Βηβί8 8ΐ8ΐβπΙ)υ8 Πΐί8βΓ8ϋίΙ1 βίνί ν6η(1βΙ)8ΙΐΙ| 

νίχ οΐιοΐο αηο ΐ8Χ3ΐυιη• 

114. Ι>6 Αηηβηϋβ Ιοηιιβη^ΐο, βίίϋΓϋαβΓηηΐ ίηΐβ- 
ηθΓ8 ιηβ8 ίη ηιβηΐβπι Γ6νο€αη(ί8 ςαβε ιη^ΐα ί1Π$ Μυροβλύτου, δς, καΟά χα\ προύγέγραπται, πάντας 
τους πολίτας Ιθρεψεν, ε:ς δσον έχρήν. ΕΙ δέ τις κι\ 
εύπορη χώς πόθεν έθέλοι τιμήματος πορίσασθαι τδ 
τρέφον, Ρα6α\ της βαρβαρικής άπανθρωπίας Ι Ίου- 
δαίφ μέν γάρ κα\ 'Αρμενίψ, ους ή ίγχιτέρμων 
Κρανία και ό Ζεμενίκος φέρβουσιν, έπςμέτρει, ες 
δσον τε καθήκον ην, καί τικαΐείς ύπέρμετρον 
έαλωχόιι δέ πολίτη ελάχιστον, εΤ που κα\ έπιστρα- 
φείη αυτού. Άρτίδιον γούν περιηγμένον ως εΙς χρί- 
κον, δσον αν άντίχεφ κα\ λιχανδς δΐίχγράψαιεν, τρι- 
ών χαλκών στατήρων άπεδίδου τφ έλκεινώ πολ^ι;, 
μόλις όβολοϋ άςιούμενον. 

ρ'.δ'. Άλλ' άμα ύπεχρουσάμην Αρμενίους χα\ 
ζέαιν Ιπαθον περικάρδιον, έννοησάμενος, δποΓο χα• 113 ΟΕ ΤΗΕδδΑΙΌΝίαΑ ϋΚΒΕ Α ΙΑΤΙΝΙ8 ΟΑΡΤΑ. 111 χί χα\ βύτοδς ί βίοχανος «αίμων ήμϊν «ροβέθ.το, ^ ςαο^νβ ««Ιτβηυιη ηοβ ΐαιρΓοΙκιβ ά*ΛΜ >υΜ6Μβ. Ιξω μέν «ρ^ της &λώσεω; Ινδντας τοϊς πολεμίοις, 
χα\ θβρμοτέρους έχβίνων βίς τά καθ' ημών άποδει- 
χνυμένους κακά, έν Ιφόδοις, έν λίχοις, έν προ(5δο'.ς 
ταΐί εΙς λείαν, έν μηχαναΤί, έν έκφάνσδσι των λαν- 
θανόντων • ξβω $έ δεσπόζοντας ημών κα\ αύτους, 
&Μΐλου^μένους, επιτάσσονται, &πο9τερουντα>, τύπτον- 
•«ί. *Τχοντας τοΤς ώνίοις. Άρτίσκον γάρ παλάμη 
«εριληίΓΓ^ν, δν δβολοΰ 4ν τις τιμήσαιτο, πολλοδ αυ- 
τοί ΙσταΟμώντο, κα\ Αατινικώς κα\ αύτο\ ήμ4; 
άπέΐϊνιγον. ΚαΙ άπολώλαμεν 1ν τηνικαυτα, εΕ μ^ 
τίιν δπώραν κατ' άμμον πληβύνας 6 βε?>ς (έν αΤς κα\ 
τάς σταφυλάς, 1ς άλλων κεχοπιακότων δτεροιίδρε- 
πον, εΙς τοΙς κόπους εκείνων είσ^ρχόμενοι), ίθρβ- 
φβ κα\ ημάς. Μή γάρ έπ\ νουν άγέτω τις, άλλο τι ι ΐΐ, 6ΧΙΓ3 (|υίϋ^η ΰίτίϋιΐβιη , «ηΐβ βχρυΐΒλίίοηβιβι• 
. ί» ιυβ(1Η$ 1ιοβϋ5υ8, ίΙΙίβ βΐίλπι ίβητ6ηΙίθΓ68 ίη πίλ- 
Π8 λϋνβΓβυηι ηο& 08ΐ€η()6Η<ϋβν Ιη »|[(|[Κ8«ίοιιί1»υβ, 
ίη ίιΐ6ί<1ιί8, ίιι ίηουΓ8ΐοιιΊ&>υ8 Α(1 ρηΜί&ιη τ^ρίβικίΑΐη, 
ίη ιηΑΰΙιίηίβ, ίη Γβνβΐ2ΐίοηίΐΗΐ$ &1)80οηι1ί(0Γυπι ; ίη- 
ΐΓλ νβΓΟ οίνίΐλίβοι ίη ηο8 βΐί&ηι Ι^αηηίΰβ ιβΒΥίοη• 
168, πι1η9ηΐ68, ρΓ3βθΊρί6ηΐ68, ηρίοηΐββ, ρ€Γ0ϋΙΪ6η- 
168, ίη εοπ)ηΐ€Γθίο ορρΓίηΐ6Βΐ69. ΜΑ88ΐ>Ιΐιιη 6ηίπι- 
|ΜΐΙηΐ9Β Βΐβη8υΓ8ΐ, ςιι« ο1>ο1ο €0η8ΐί(ΐ886(, ηυίΐί ίΙΙί 
2βΐίοΐΑί>«ηΙ,ΐ48ΐίηίο6ςιΐ6 6( ίρ8ί ηο8 ]η(;α1αί)αηΐ. Τυηο 
ρ6Γίί58βηιυ8,ηί8ί «υΐυαιηυπι ηοΙ>ί8€οη9υπιπι»ιΐ8ΐ>6«8 
(ςυο ΐ6ηιρΐΐΓ6 ιινί& 2ΐΙ)υη(1»ηΐίΙ>υ8» ρι*ο <]ΐιίΙ)υβ 8ίϋ 1&- 
1)αΓ3ν6Γ8η(, «ϋί νίηιΙβαιίΑΓληΐ, ίη ΐ3ΐ)0Γ63 6οηιιη 
ίηΐΓ&ηΙββ) ηοβ 6ηυΐΓί886ΐθ6ΐΐ8.Ν6 ςυίβ 6ηίω 6χί8ΐί- Ις τροφίιν κ«\ τρυφίιν ένδεδαψιλεΰσθαι ήμΓν • ών Β ^βΐ βΐίπυο αΠο ίη ρηπκ&πι βΐ ββουηά&ηι ηΐ6η83ΐη 

έκθλιβομένων μέν, οΤνον εΓχομεν, εΕ καΐ «νευματΕαν 

εκείνον κα\ βρόμιον, κα\ ού προσηνή ίτρ^ς ύγίειαν, 

Λλλ• ουν παραμυθητικώτερον δδατος• κα\ άλλοΕαν δλ 

τροφίρι, να\ δέ κα\ Ιματισμών τ} απεμπολήσει, κα\ 

εΓτι δΐάλλο ^^ιονκα\ πρόχειρον πορΕσασθαι. 01 

δ^ εξώλεις ^Αρμένιοι λέγονται χα\ χαταμιαΕνειν 

ήμιν τους άρτους. 'Ήν δέ αύτ6 ούχ Εκαναν, τοΟς 

πτωχούς Ικτρέπειν του προσίεσθαι τά «ωλουμενα. 

Δεινή γάρ ή ανάγκη, τδ καθήκον έκκρούεσθαι, κα\ 

μόνου τοΰ πρδς βΕαν έγκειμένου γίνεσθαι. Τοιούτον 

δέ τίνα μιασμδν δια^(5έει φήμη κα\ Ικ των ΛατΕνων 

πάσχειν ημάς. Έλαιονγάρ πιμελαΐς κα\ στέασιν 

έγχατακεραννυντες, έγΕνοντο τοΓς άγαθοΤς Χριστια- 

νοίς αίτιοι τοΰ παρανομείν τί^ν νηστειαν τί^ν κατά (ΙοπϋΙθ8 ηοΗ ίυίδ$β ; 6Χ υνΐβ (|υ3ΐ& ρΓ6886Γ&αιυ8 ¥ί• 
ηυπ) ςυίϋ6ΐη Ιια1>6ΐ)&αιυ8, 1ί€6ΐ νβηίοβυπι βΐ Γ6(ογ68 
|{βη6Γ&ΐι8 ηβο 88ηίϋικί Γ&νβηβ, 864 ΑςιίΑ ]υ€αηιϋιΐ8 , 
λΐίοςυβ £ίΙ>ο •αΐ τββίίηιβηΐο 6χ ίοΓΟ, «ο 8ί 4υ<^ 

8ΐίυ(Ι ρϋΓΑΐυηΐ 86 Γ86ίΐ6 ΰΟαίραΓΑΐυ. 866ΐ6Γ8ΐί 6118» 

ΑΓοιβηίί ρ8η68 ηο1)ί9 60ΓΓαρί8&6 ϋίοαιιΐυΓ. Ηοο Υ6?ο 
]υ8ΐαπι ηοη βηΐ ρ8υρ6Γ68 8ΐ> βιηβηϋίβ η6€6888Γϋ8 

«Τ6Γ(6Γ6. Τ6Γή1>ί1ί8 η66685ίΐ&8 68ΐ 8 ]α8ΐΟ ρΓΟίΐΐ- 

1)6Γί, 8θΙυη)ςυ6 ρΓθΙιί1)ίΐασι Οβη. ΤαΙι» 6ΐί8ηι ίασια 
Γιιίΐ ηο8 Α ΐΑ8ΐίηί8 ΓυΊ886 ρ88808• Α<1ίρ6ΐη βηΐηι 61 
86ΐ)υηι ουη οΐ6θ Β)ί806ηΐ68 €8υ8Α ΓαβΓυηΐ 6«γ ΙχΜίί 
61ιΠ8ϋΑηί ]6]υηία Οα^κΐΓί^β&ίιηχ >€ Ρ8Γ8806¥68 ' 
ηοη οΙ>86ΓναΓίηΐ, ίΐ» υΐ ηοη βοίαιη ηοη ΙίΐΜΓΟδ 
6886 βίηοΓβηΐ ίη 6ΐβ6ΐΐοη6 ηθ8(Γ» 86ηΓΊΐαϋβ 86<! τάς τιτράδας καΐ «αρασκευάς • ίνα μ^ μόνον τήν € βϋ^ηι €υΙΙαί 880ΓΟ Ιη8υΙΐΑΓ6η1. 0ιιί8 Ιι»6 Ιαηϋβη 
^η^ ή|*^^ άλλοιώσωσιν, οΓς ημάς κατεδουλώσαντο, 8ΐΐ$Ιίη6Γ6ΐ? ίλλάκα\ τϋ αγία θρήσκε Ε^ έμπαροινήσωσιν.*Ώ τΕς 
άν άνάσ)(οιτο έχεΕνων; 

ριε'. Κα\ δτε ήμεΤς μέν έν τφ του μεγάλου 
μυροβλύτου ναψ ύμνους Ιερούς έτελοΰμεν περιιστά- 
μενοι τ^ν περιώνυμον ελεήμονα, οΐ δ* έν ταΐς πλο^. 
γΕαις του Εερου βήματος τά εαυτών έτέλουν, άντι- 
^νουντες ήμίν, χα\ τάς ΐίολΕτιδας φωνάς ύπερ- 
φωνείν εθελοντές βοαίς κορυζώσαις κα\ άπηχέσβ, 
πολλάκις δέ κβ\ ταϊς των καθ' ημάς θεΕων Εύαγγε- 
λΕων έκφ^ιίνήσεσι, ιτρδς έριν οΐ άχαριτώτατοι άντε- 
πεξαγόμενοι, κα\ συγχέοντες οΟτω τ6 εΟτακτον, χαΐ 
την Ιεράν άρμονΕαν λύοντες. Κα\ έλάλησα μέν εύ- 115. Ουπι ίη Ιβηιρίο ηΐΒ^ηί Μ^γοΙ)}^^^» Ιι^ηιηοβ 88- 

6Γ08 ε8αΐ8ΓβΠ)ΙΙ8, €6ΐ6ΐ)Γ6ΠΙ 6ΐ66Πλ08γη8Γίυΐη 6ο1οη> 
168, ίΐΐί ν6Γ0 ίη 8Γ3<1ίί)08 88η€ΐυ3Γϋ 608 ρ6Γ(Ιΐί6- 

1)801, ηο8ΐπ3 νθ6ί1)υ8 81188 ορροηειι 168, 8ΐϋυ8 08η• 
Ιιΐ8 ρΓθΓ8ηο5 68υ6Γ6 νοΐ6ηΐ68 Γαυοίδ 6ΐ8ηιοπ1)α8 :ιο 
<ίίί>8οη8ηιιΙ)υ8, ρ6Γ8»ρ6 6ΐιυηΐί8ηάο 8α6Γ8 6ν8η|$6• 

1ΐ8 η08ΐΓ8, ίΐ8 1θη|;6 8 6ΐΐ8Γίΐ3(6 8(1 γ1χ88 ρΓΟ• 

το€3ηΐ68, Γ6011ΙΠ1 0Γ(ϋη6η) 1ιΐΓΐ)8πΐ6ί) 1ΐ8ΓΐηοηΊ8αι• 
(|ΐΐ6 88ηοΐ8πι (1ί88θ1νϋη(68. ΡΓυάβηΙβΓ 8υΐ6ΐη (Ι6 
ί^ΐίβ οοιιιίϋ ΑΜυίηο 1θ€υΙυ8 8υιΐ), <:ί (ΐυαηϋο ββ- )•αβώς χαΐ περ\ τούδε τψ κόμητι *Αλδουΐνψ, εί πως ρ Γ6ΐ θΓ(1ο , 86 ηβ 88θ6Γ(1θ(αΒΐ 8(ΐθΓυπι ρπνίΐ^ι^ϋδ 
γένηται τάξις, κα\ μή γελώντο τά θεια τ^ αύτονομΕ^ 
των παρ' αύτοΤς Ιερέων. Άνυσαι δέ ίσχον ουδέν, εΐ 
χα\ άλλως εκείνος έφκει έν ούχ όλΕγοις έθέλειν τά Τωμαίχά τάσσειν, ώς μ^ χαταλύεσθαι. "Ος γ^ καΐ 
{ιχαιοπραγειν εΓτε προσποιούμενος, είτε καΐ πρ6ς 
άλήβειαν βουλόμενος, έν τβ τψ κρΕνειν κα\ κολάζειν 
του; υπαιτίους, καΙ Ισότητα διανέμειν κα\ μώλω'{/& 
καΐ λοιπαΐς αΕκΕαις, άλλλ κα\ σκόλοψι τών τινας 
κακούργων τιμάσθαι, κα\ τψ του άγιου τάφψ άργυ- 
ρον κα\ χρυσών έχορήγησε τδν άρκουντα εΕς άνα- 
ποίησιν τοΰ έλλείψαντος• κα\ βΕβλους δέ, εΐ κα\ μη 
τλς άφηρημένας κα\ ουδέ πάνυ τι εύχρηστους, 
άλν ουν, δσα^ ΐύηρεστήθη, Ιφιλοτιμήσατο δούναι* 
κΛ πήγματα δέ χηρών άργύρεα μεταψορητά έν 1ΙΙα(1εΓ6ηΙ. ΝίίιΠ οΙ>(ίη6Γ6 ροΐυί , ΙίοβΙ ίΙΙβ νϊ• 
8118 Γυί88ϋΐ 8ΐί88 ηοη ίη ρ*8υοΐ8 Εοπιβηλ Γ68ΐί• 
Ιυ6Γ6 νβΐΐβ, ηοη Αυΐ6ηι (ΙΐδβοΙνεΓε• Ε(|υί(ΐ6ηι ]υ• 
8ΐιΐ8 ί1ΐ6 ίιχοτΛΐ νίβυβ 8ίν6 ίη 1ιί$ ςιΐφ 3<1 Ιρ$ιιπΐ 
8ρ6£ΐ8ΐ)3ηΐ, 8Ίτ6 8(1 ν6πΐ8ΐ6(η, ]π(11θ8α(1ο 80 ρα- 
ηΐ6η(]ο ηοε6ηΐ69, 8ΐςιΐ6 8(1 9ί^(}<ια1ίΐ8(6η) ρορπα- 
Γϋΐη ρΓο ρΙα§[ί$6α;ΐ6Γΐ$(ΐιΐ6 ίοιίΙ)υ3 νίοίβηΐί^,οΐ 6ΐΐ3ηι 
8(1 ρ2ΐ1υιη ςιιοχ(ΐ8ΐη ηΐΑίϋΓαοΐΟΓυιη (Ιαιηπαικίο; 
88η€Γι βερυΙοπ 8Γ£;6ηΙιιιη ςϋθ(]υ6 61 8υΓυπι ρΓχ- 
1)υίι ςυαηΐιιπι 8υί&€6Γ6ΐ 8(1 βυρρίβηιίυιη 6ί (ΐυο(1 
(1β6Γ3(. Ι.ΊΙ)Γ03 6ΐΐ3ΐη, ίίοβΐ ποη 8ϋΐ3ΐ09, ηεο οηιηί- 

ηο ϋΐίί68, 86(1 ςυί ^Γαΐί 6886 ρ0881'η1, άΛΤΟ {ζΙΟΓΙΑ* 

1(18 681; (ΙυηανΙΙ (ΐαοΓ^αβ 66Γφ ΓιςηΓαβ 8Γ$οηΐο3δ 

8γΐπ1)θ1Ι•88 ίο 8ΐηί» 88Μ€ΐί5 ροδίΐϋβ, ΠΙΟΠΙΟΓ^Ια (Άτ 115 ΕϋδΤΑΤΗΙΙ ΤΗΕδδΑΙΟΝΙΟΕΝδΙίδ ΜΕΤΚΟΡΟΙΓΓ/Β 116 

1(1138. €Ι1)9ΐΗα νβΓοςιιΟήυβ ηο1)ί9 ρΓ»1)υΗ βίιηαΐ ουιη Α ΙερυΧς ε{β<5βοις, λόγου &ξια, ΙχαρΙσατο* χα\ ήμΤν 8έ 1ϋ>Γί8 ςυοβ ηοη νηΜβ 8ρρ6ΐ€ΐ>8ΐηυ8, (ϋνΙη&8 1ιη8(;1- 
η€8 <)η8Γυηι γο£[3Γι βιοιηρί^ηβι &ΰΰυΓΑΐί85!ιη8 ΰοπιί- 
ΙίΙ)ΐΐ8 ϋ1ιυ8 ριιηίιί βυιηυβ, ηβο Γ€θυ63Γβ (|υΙνίιηυ8, 
«(Ιΐιυο 61 8&ηεΐ8ΐη βυρβΗβοΐίΙθίη (ηοη βηίηι οβΙίηιίΑ 
€•Ι ▼6Γίΐ2ΐ8), 61 <|υ3 λΠςυοΐ 0Γη&η]6ηΐ2ΐ ρ•ηί(Ι 8ΙΙ- 
0108 ιηυΙΓΐ8 88η6(ίΐΓαιη θΰοΙβδί&Γυηι• 

116. Ιη Κα ΐ9ΐα<ΐΑη<)α8 681 6θπΐ68 Ι^βϋηυβ, ΠοβΙ 
«Παβ &ϋ(ΐυι<1 η)»Ιί ηιΐβΐυηι 1ΐ3ΐ)α6Γ{(, παΙογα βηίηι 
ίυχίβ 1>οηιιπι η^ίαιη &ρρο8ΐιβΓ3ΐ, οΓβίβΓβπι 1ια]υβ- 
ιηοάΙ Ιη ΠΙο €0πιη)ί866η8. €ΐ2ΐη βηίηι 1.3ΐίηί66 &(|[61)&1 

€υ01 η08ΐΓΑα5υ8, »0 βχρβ <Ιίθ6ΐ)8ΐ ίΙ1ί8 ΪΠίβΓ 

060(68, ςυοιΐ 3ΐ>οηιίη3ΐίο 618 ίυί886ΐ ςαο(] ά'ιο 6Χ- 
ρυ(|[η&(ίοηί8 οπιηβπι οΙνίΐΒίβιη ηοη ]υ|(πΐ3886ηΐ τίνα ζωαρχη έπένειμε σύν γε χαι\ βίβλοκς, &ς οΟτι 
λίαν έποθοΟμεν, χαι\ είχονίσματα θεΤα, (ϋν τά ιεε- 
φροντισμένα τοΤς έχε (νου ήμε?ς αϋθις έπεμερ(9α- 
μεν, αΐτηθέντε;, χα\ μ1] Ιχοντες άπαρνήσανθαί' ϊτι 
Ιϊ χα\ 1ερ& Ιπιπλα (μή γάρ χρυπτέον τ6 αληθές], Ιξ 
&ν Ιπιχοσμήματάς τι πολλαΖς των αγίων (χχλησιών 
βιεμοιρασάμεθα. 

ρις'\ Του δέ χόμητος τούτου ΙχεΤνο μάλιατα τ& 
«αλδν , ει χα\ Αλλως εΤχέ τι χα\ χαχδν συμμιγ&ς, 
ιναρά χα\ χαλφ χαχ&ν θεμένης τι\ς φύσεως, χρα- 
τηρος τοιούτον χεραααμένης αύτψ• ΕΤχε μ&ν γ&ρ 
«& Λατινιχ^ν ύπούλως περ\ τοΟς χαΟ* ήμΑς, χα\ 
συχνών αύτοΤς όπ' όβόντας, ώς Ανάθεμα το?ς μή 
χατά τήν ήμέραν της αλώσεως &παν τδ πολιτιχ^ν 
Λ<1 ςυί(1 63ρίΐ3 Ι3ΐί1>ιΐ8 €θΓροπ1)ΐΐ8 ίηιροπυιιΙυΓ? ^ χατασφάξωβι, χα\ τό* Διατ( Χ8φαλα\ τοιούτοις έικι- Μη^ηΙηβηι βΟΓυπι €υπι ηο8ΐΓθ ηοη 6$86 εοηιπιί- 
βΙυπι ; Γβ^βηι ηοη 6886 8(]νο€9ΐαΓθ8, Ιΐ08({υ6 οηοηββ 

•6 6886 8ΐΐ1)Π)ί88αΓ08, 1.&ΐίη08 νΟΓΟ 8θΙθ8 609 6886 

ΓβηονλΙιίΓΟβ, 8ίοςιΐ6 οηιηϊΑ 1)6η6 6586 ΓυΐυΓΟ. Η» 
«ηΐ6Πΐ 86<|υ6ΐ>3ηΙυΓηιίη8β 3(Ιτ6Γ8υπι ηοβ, βοϋπηςυβ- 
ςυο ΙιθΓ3 Ιγα οοιηΐιί ίηβρΪΓΑ^βΐυΓα (ΙΐΑϋοΙο, άιαη 

ν0668 1ΐ9βΟ 8ΙΙ(1ίΓ6η(υΓ : €γ88, 0Γ38, 6ΐ 8(3ΐίπΐ 0Π1- 

ιιΐ8 Οβί ρορυΐυβ πο1)ί86υη). Ν66β886 6γ^ο 6γ•( ορυβ 
ί366Γβ «6 Ιοςαί , 810 ςυοςυβ 8χρ6 6{;ίηιυ8 , 41- 

Τ6Γ80 ηΐΟΐΙΟ ΐ3ΐ)0Γ3ηΐ68. Οοί |[Γ3ΐί3 ΙΐΟϋ 8ΙΙλ(]6ΐ>9- 

ιηυ8 ρ6Γ8»ρ6 6θςυο(Ι άυχ ίΐΐαο ΐΓΓβρβΓβΙ, 3ηΐ6 ηοη 
ηοβ ρΓ0<Ιυχ6Γ3πιυ8 υ8<ιυ6(1υη) οηιηίηο πιυΐ3(ί (Ηχβ 
ηοη άΐοο Ιη ΙιοηίΠβπι, 86<] Ιη ΰοηοΐοηβπι) 63υ83ΐη χάθηνται σώμασι; χα\ 8τι τδ τούτων αΤμα ού ποιεί 
σύγχρασιν πρδς τλ ήμέτερον* χα\ βτι παραχλητεύ- 
σομεν τδν |5ήγα, χα\ πεσουνται μέν πάντες οΐίτοι, 
άντεισοιχισθήσονται δέ χαταμύνας ΑατΤνοι, χα\ ο(^ 
τως &παντα χαλά Ισονται. Ούχουν άχόλουθοι τού- 
τοις άπειλα\ χαθ* ημών χα\ ^(πισμα 6σαι &ραι του 
χατά τ^ν χόμητα θυμού έχ διαβολών, χα\ άναφώ• 
νησις των Ινδιαβαλλόντων τύ* ΑΟριον, αΟριον, χα\ 
δ του Θεού λαδς άπας ευθύς περί ήμΑς. Κα\ 9ίν 
άνάγχη χοπι^ν χα\ λαλεΖν* χα\ Ιποιουμεν οδτω 
συχνά, πολυτρδπως πονοΟμενοι. Κα\ Θεού χαρι• 
τουντος Ιπείθομεν χαΐ τούτο πλειστάχις διά τδ τδν 
άρχοντα (δέπειν έχείσε* χαΐ ού πρώην άνήχαμεν, ηοβίηιη (ΐ6Γ6η(ΐ6ΐ)3η)η8, ηοη 8(Ιυΐ3ΐίοπ6 3ΐ)8ΐίη6η- λ Ιως τδ τελευταΐον παντοίοι (ού λέγω τά εΕς δμι- 168, 86Γηιοη6Πΐ Αΐιίβηι ]υ6υη(Ιυη) ββ^οίβηΐββ, άιΐΓβ 
(3πΐ6η :«1ί(|υί(1 <1ίθ6ηΐ68, (ΐο6Γ6η<Ιο άο 3ΐΓθθΙ(3(6 οο- 
€υρ3ΐίοηί8 ΙιΑίίηοΓυπι, βχίοΠβηιΙο νβΓΟ ορροΠιιηο 
Ι3η(ΐ6ΐη Τ1»6β83ΐοη!θ6ηδί(ΐιη, *ϊϊο% 86ηηοη68 ηιυΐ- 
ΙίΓθΓηιβ8 οηιηίηο οοηοίηηοηΐββ 3ε€θΐηηιο<ΐ3ηΐ69- 
ςυβ ΓηϋίΙ)ΐΐ8 ΙιοηιίιηΙ)υ8, ίΐ3 ιιΐ €ΐΐιιι €3υΐίοη6 80Γί• 
ρΐοΗ8 6οηνίιιθ6Γ6Π)η9, νίίορβΓαΓβηιυβ, 30 6Χΐΐ0Ν3- 
Γ6ΠΙΙΙΓ 11Ιθ9, ςιιί ΐβηιροΓβ ρηοίδ 6Χ ηθ8(Γί8 ηιοηΐΐίβ 
Ι^ηατί Γυ6Γ3ηΐ ίη 3()1ιηρΐ6η(1ί8 ίη(β|[Γ6 ρΓχεβρίίβ 
6ν:ΐη2[6ΐίο!8, ηβ ίηνίΐΐ ραΐβΓβπιυΓ, τΪΓυπι βΓηΐ3ν6- 
Γ3ηιιΐ8, οαηιςαβ βΓπιίΐβΓ 8ΐαΙ)Ι1ίΙιΐ8 Γυί886ΐ, «άϋυχί- 
ηιυβ λϋ ]αΓ3η(]ιιπι, βςυίϋβπι ]3πι ηοη ηιβίυηι αχάϊΒ 

Τ6ΐ 3ΐ(6ΓΐΐΙ$ Π)3ΐΙ τίοΙΟδ 8θ11Ιθ!ΐ3ΐυΓυηΐ 6886. 06ΐη(!6 

ςη{6νίπιυ8 η8(|ΐΐ6<]ιιηι ΠουβΓίΐ. Νοη νβΓΟ οπιηίηο 
1ί66ΐ)&( οιιηι Ι..ιΐ1ηί8 ΚοαίληοΓυιη 080πΙ)υ8. λίαν, άλλα δημηγορίαν) γενόμενοι, χα\ διχαιολογη- 
σάμενοι, χαΐ ουδέ χολαχείας άπεσχημένοι χα\ χα- 
ριεντισάμενοι, χαΐ έμβριθώς δέ τι λαλήσαντες, χαΐ 
μεμψάμενοι μέν τήν των συγχλύδων Αατίνων δεινό- 
τητα , Επαινον δέ τών βεσσαλονιχέων προενεγχόν- 
τες χαίριον, χα\ όλως τους λόγους πολυειδώ; άρ- 
μοσάμενοι χα\ οΕχονομήσαντες πρδς ανθρώπους 
άγριου;, χατά τι άμυδρδν άπήχημα γραφιχης έλέγ- 
ξεως χα\ έπιτιμήσεως χα\ παραχλήσεως , οΐ χα\ 
χατά χαιρδν εΙρήνης έπ\τών ημετέρων άτολμοι δντες 
ποιεΤν τά εύαγγελιχά ε (ς άχρατον, ίνα μ^ πάσχοι- 
μεν άβούλητα, έβεβαιώσαμεν τδν άνδρα, χα\ εΙς ίμ- 
πεδον χαταστήσαντες, περκηγάγομεν διομόσασθαι 
ή {*^*' μηχέτι φόβον έπαρτηθήσεσθαι φόνου ή τίνος 
Ο έτερου χαχού τοΙς έαλωχόσι. Κα\ τδ εντεύθεν άνε- ττιυόμεθα, εΕς δσον ξν έγχωρούν. Ένεχώρει δέ μ1} εΙς τδ πάν παρά γε το?ς ούτω μισορωμαίονς ΑατΓ 
νοις. 117. 86(1 Γ6ν6Γ(6η()απι ββΐ 3^ ρΗοΓΑ ρο8{(|υ3ηι 
Τ68 €οηιί(ί8 βχρο6αία)ΐΐ8, τ!ΐ96 ορ6Γ3ΐίοηϋ)υ8 <ϋ* 

νΐ8]8 ίη 36108 (Ιίβί 6ΐ 30(08 η00(υΓη08. 0168 6ςυΙ• 

46ΠΙ πιβηΐΗί Γα6Γ3η( υΓΐ)3ηί(3(6πι, 3ΐΐ6η(3 Γα8(ΐ6ί- 
13(6 1•3ΐίηοΓυιη ςη3πι (ϋ88ίιηυΐ3ΐ)2ηΐ ; ςιιΙ ^τ%ο ίρ- 
818 61 ηο1)ί8 η)υη()αηι βυίΙίοβΓβ ηοπ ]ιΐίΙίθ3ΐ)3η(, ηο- 
1)18 οοοιίΓΓβηιΙο, ηοβ 6οη8ρυΐ3ΐ)3η(, ρΓορο1ΐ6ΐ)3η(, 
8υρρΐ3η(3ΐ)3πΐ, 38ρ6Γ{;βΙ>3ηΙ Ιη]ιΐΓίΐ8. Ηοο β^κρβ ίη 
0Γ6 60Γΐιηι ν6Γ83ΐ>3ΐυΓ υ( νεΓβυβ ΙηΙβΓοαΙαΓίδ : 
4 Υβπί, 1>οη6 ^03ηη68. ι Ηο€ οηνίΐΐυιη οη6ΐ)3- 

ΙΙΙΓ 6Χ 60 φΐΟΐΙ ΐ6ΠΐρθΓ6 θΙ)8ίϋΐθηΙδ {;ΙθΓί3ΐί 0Γ3ΙΤ)1Ι8 
Γ6(|^6Π1 Ιθ3Ιΐη6ΐη 1>Γ6νί ηθΙ)ί8 6856 ορίίαΙβίυΓυΐΏ. δί ριζ'. Άλλ' έπανιτίον πάλιν έχ τών του χόμητος 
έπ\ τά πρότερον, διχή διηρημένων τών χατά βίον 
εΓς τε τά χαθ' ήμέραν χα\ τά νύχτερα. Αί μέν ήμέ- 
ραι ήμΤν έψεύδοντο τδ ήμερον διά τήν έν τοις Λατί- 
νοις αγριότητα, τήν άμυδρώς ύπολαληθεϊσαν οϊ μή 
χϋ)ρητδν αύτοΓς χα\ ήμϊν τδν κόσμον είναι χρίνουσι, 
συναντώντες γοΰν χατέπτυον, ώθουν, έσχέλιζον, κατ- 
έβρεχον ύβρεις. Συχνδν ?;ν αύτοίς ώς είς έπωδ>.ν 
τό• Έλθέ, Καλοϊωάννης. Μυχτίιρ οίτοί, ώ; ημών έν 
τη πολιορχ'α γαυρουμένων, μικρδν δσον τδν',ρασιλέα 
'ίωάννην έλθεϊν ήμΤν έπίκουρον. ΕΙ δέ τις τών συν- 
αιχμαλώτων πεζή τήν λεωφόρον τρίβοι (τ(ς δέ ο6 ίη ΒΕ ΤΗΕδδΑΕΟΝίεΑ υΚΒΕ Α ΙΑΤΙΝ15 ΟΑΡΤΑ. 11» 

«ΜΟϋίος χότε ; δτε χλΧ ήμιΖς έκάβχομβν οδτω, χα- Α ς»»• νβΓΟ εοηεβρΙίνοΓυΐΡ ^ί» ραΙ^ϋοα ρβιΐββ μιη «άχοποι» χα\ τά σχέλη πα^φοροι, χα\ τεταραγμέ• 
νο«, χα\ σεβαλευμένοι χατά μεθύοντας)• ε Ι τοίνυν 
€υτω «ις περί στενωπών όβευοι, χαΧ τύχοι Αατ?νον 
«εαρέχβσΟαι ίφίπκον, ούχ &ν έχ&Ινος φε(σαίΐτο χοι^ 
τζχβτησαι χα\ συντρίψακ τ^ ΑνΟρωηον, χεντρ(ζων 
«^ν (ΐΐΐΕον εΙς χα^ασχίρτημα• 06τως έφΑουν ήμ^ς 
οΚ &ν6ρϋ»πο{, συχνά ιι^^λ; κάντα λόγον χα\ πρ6ς 
9ΐ^ν Ιργον προΐσχόμβνοι εΙς βιχαίωσιν του χαχουρ- 
γείν τ^ άπ6 σπάθης ήμβς έλιΤν ούχ ανθρώπινα 
λαλοϋντβς• ^λλ* ώσε\ χα\ λέων &γρ«ν ελών έθέλει 
(ιισπ^Ιν αύτ4)ν, ούχ Ζτι ινεινφη χαΐ ποθοίη σΔρχας, 
Αλλ^^ &ιχα{ψ του σασχείν αυτήν δνυξ'.ν. Ούχ ^ν έ«\ 
τούτοις ούδλ ύποστένειν ήμ4ς« ούχουν ούβέ χατ* 
&2ιΐν σχυθρωπά(ειν, & $ή τοις έν χλύδωνι συμφορών 1)ΐι1»Γ6ΐ (ηυίβ Ιυηο ηοη ίΐ8 λΐη1)υΐΑΐ>&ΐ? €ΐιιη ηολ 
Ιρβί Ιιοο βυ5ΐ!η€Γ6ΐηυ8, ίβββΙ, εΓυΓϋ)υ» Ιηββηίβ^ 
ΙιΐΓ^ηΙί Ιίΐιιύαηΐββςυβ βίουΐ 6ΐ>η)), βί βΓ^ο βίο 

&1ί(ΐυΐβ Τ'ΙΑ ΟΓΟΙΑ ΙΙβΓ ίαΟΟΓβΙ 0€0αΓΓβΓ6ΐςΐ10 1^2ΐ!ηθ 

1η €(|«ιο 86(1βηΐί, 1ιί€ ηοη ()ο1)ίΐ2)1>&Ι οοΒουΙαίΓ» 
ϋΐιιηιςυθ βΙίάοΓβ, βςυυιη β(ίη;αΐ9η{Ιο υΐ βηΙ>8ίΗΓβΙ« 
ΙΙοη)ίη6& ί8ΐίυ$ηιθ(1ί ίι& ηο$ <3ίΠβθϋΑηΐ ϋ1 ία νβτ- 
1)18 «υΐ Γ80(ί8 ρΓΟ βχΰυβ&Ιίοηο ^βΐίοΐί (1ίΰ6ΐ>αηΙ ηο8 
Λ\αί ίΰΓϊίβββ, ηοη ]3ΐη ηιΟΓβ Ιιοπιίηυπ) 1ο<|υ6η(68, 
βΐ'ά βίουΐίβο, ςυι» €«ρι«ρΓ»ϋ«• 63πι <3ίΐ8ηίαΓ6 νοΗ« 
ιιοη 60 ςιιοά ββΟΓίλΐ νβΐ βρρβί&ΐ οΑΓηβηι» 86^ «Ι 
βααι υη([ΐιΊ1>υ8 ΓβΐιΐΜ»!. 1η Ιιίκ ηβο υΐΐυιη ([οπιίΐιιαι 
6<1«Γθ ροΐοηιηυ»» ηββ νί(ΐ6Γΐ ηκΒΓβηΐββ, «ιιιοά υΐί^νο 
Ιη ΙοΓίΜβηΐΊβ βνβηίαυιη »4ΐ «ηίιιιη ορρΓ688« 1βνα• άνείται «ρ^ς έχβολΙ^ντοΟ χατά ψυχήν άχθους. Πολύ Β ιηοη. Τιιπ€ €ηΙιη Γβρ6ΐβΧ>3ηΐ: ι Οΐβΐιοΐβ, ΟΟΓ %^ γάρ αύτοίς ένταΰθα τό ι Λιά6ολε, τ( στενάζεις ; 
Έβούλοντο 7^Ρ άναισθητείν ήμΑς χοι\ φρενο6λα€βΙν, 
ώς χα\ χαίρειν, έφ^ οΐς χαχως έιιάσχομεν. Ε( δε 
«η ξυμπεσ^ν ώβε γελ^ν εΤτε μειδιών έπέλθοι τινί^ 
χολή χα\ τούτο βριμεΐα τφ χατι$(5ντι Αατίνφ. Έν^ 
μιζε γάρ, ώς Εοιχεν, ή χαταγελ^Ιν ήμ&ς των Αατινι- 
χών πράξεων, ή αγαθά χσραδοχουντας ό χαιρέχαχος 
εΓτε χα\ πεπονθότας άγαλλιαίσθαι , δ τοις έχθροις 
άιτενέφακνε. Κα\ τοίνυν δαχτύλους εΙς γρόνθον ί-Κτ 
τυσσον, χα\ τήν χείρα γογγυλίζοντες, έ^^ύθμιζον 
τ:ι>ς πλήττειν, ι Ύί γελ^ς , ω διάβολε , » βζτταρί* 
(οντες. Και ούτω τήν αΙΟρίαν του μειδιάματος εΕς 
νέφος Ιαχρυάε^^ μετέστρεφον, ή χα\ έτέρως εΙπεΙν, 
τ^ν γελώντα Δημόχριτον εΙς 'ΰράχλειτον μετε• 
ποθούν δαχρύοντα. ^ 

ριη'. *ΑνεψΤ|λαφώντο πορ' αυτών χαΐ τάτών πα• 
ροδευ^ντων προχόλπια, χα\ έξεχενοΟντο, εί τ( που 
»αΙ Ιφερον χρηματισμού, εΐ χαΐ ΡρΛχύ τι έχείνο ?;ν• 
Περιε&ργάζοντο χα\ μηροΟς , μή ιτου μαχαίρας 
«αρήρτηνται. Κα\ εΓ που εύρεθείη έγχειρίδιον 
όποιονοΟν, αϊ μλν χόρσαι του φέροντος εΐχον πλη- 
γις^ Α δέ Λατίνος τήν μάχαιραν. Έδει χαΐ διε(^()ηγ- 
μένα πάντας ήμβίς περιδ&δύσθαι. ΕΙ γάρ τις 1ματ{- 
ζετο εΙς άχέραιον, άνεθεματίζετο παρ* αύτοίς ό μή 
λωποδυτήσας τ^ν άνθρωπον. 

ριθ*. *Οτε δ& τάλλα παρήσουσιν, Ιπεβούλευον ταΤς 
έκάστοιν χεφαλαΐς* 1π£σης μισοΰντες τους τε άχει- 
ρεκόμας» τους τε βαθυπώγωνας. Κα\ ούχ ή ν ΙδεΙν {ηί8? » ΥοΙβλ>»ηΙ βαΊηι. ηο8 ηοη εβηΙίΓΟ βΐ ίηββιιίΐΑ 
8€ ηοΒκί |(80(ΐ6Γβ οΐίΐΙΙβ ςα9β ρ9ΐΐίβ5;ιηιιΐΓ• δι αεοί» 
«Ιβΐ'βΐ €υΐ(1ληι, τίβο Ιϋ^βηΐβ, υΐ ήϋβΓβΙ τοΙ 8υΙ>Η* 
(ΙβΓΰΐ, 1«αΐίηα9 ίΓ88€6])αΙυΓ βϋληι νοΙιοηαοηλβΓ ίΙΗ 
ςΐΐί ¥Ϊ(ΐ6Γ&1« Εΐ18ΐίηΐ3ΐ)8( βηίπ)» ιιΐ τίϋοίΗΓ, 8ί¥β 
ηο8 &εΐυβ Ιι»1ιηθΓυιη όβηιΐ^ο, 8ίνβ ϋοηυιη βκ- 
8ρ6θΙ«οΐ€8 υΐ ηηΙο β^ο^ίβηΐββ» 8ΐ?β ΐΑηόοπι (Ιο €• 
ΐ;«ιιύβΓβ ςυοϋ 1ΐ08ΐ68 1λΐ6ΐ>3ΐ. Οίβ*^> ί|;ίΙιΐΓ Οο- 
€ΐϋΙ>&ηΐ ίη ηιοάηιη Ιΐΐιίάηίε, αίληυηιςυβ ΓοΐιιηάΑηΐββ 
ία ηαιιιβηιο) »|[Ι(»Ι)«η( «4 ρα(|[ηυηι ίηιρίΜ(;βη(Ιυιιι : 
« €αΓ Π(1«8, ο (ϋΑΐΗ>ΐ6? • 1)2ΐΙ5υΙίβΙ)Μα. δίοςηα 
εοΓβη'ιι&ΐβιη ή:»ιΐ8 Ι6ηί8 ίη η«ί>α!Α4η Ι^οιγπιβΓυηι 
€ουν6ηβ1>Αηΐ, βίνο, υ< *1)(βΓ (ΙίοαίυΓ, ηιίεηΐΰηι 
Ι)«ηιοοΓίΐοηι Ιη Ηεηοΐίΐυηι Δοηίοηι ηιιιΐ&1>«ηΐ. 

118. νο8ΐίηιοηΐθΓ«η »ίηυ8 νί8ΐθΓαηι Ι^ιι^εΐ»!*^ 
6ναοιΐλ1)3ηΐ(|υβ » εΙ <ιιιί<1 υϋΐβ βεββΐ ΙΙεβΐ ρ»τν1 
Ηίοιιιβηιί. ϋυήοεβ βοηιΙαΙληΐιΐΓ (Γυη ηβ φΐ&η<1ο 
ρβηϋϋΓβΐ (;ΐ3(1ίυ8• δί ςυ«η(1ο ρυμο ςο^Μ^νΙυβεηηφί^ 
ΙητβηίΓΟίυΓ, {6ηΒ(|υί(1βπι ΓβΓοηϋε ίαυι 8οηΐίο1>8ηΐ) 
1•3ϋηθ8 νβΓΟ ριι^οηβπι ηρί6ΐ)3ΐ• 0ιιο4 νβΓΟ (Ιίία* 
€οτ8ΐυιη ΓυεΓ&ΐ 3 ηοϋίβ οπΐΗί1)υ8 ίηϋιιοηϋαπι ογ&Ι. 
δί»υΐ6πι Αΐίςυΐε ίηόαβίΐΑΐ ρυηΐ&ιίβ (γαΙια* βΚιΙΙίίε^Ι»* 
ηιηαΙίΑΐυΓ ςαί ηοη Ιιιιηο Ιιοηιίηοηι ιΙοεροΙίενβΓΑΐ. 

119. ΑΐΙιί8 ηοη εοηίβηΐί, αιΓιυ8θο}ιΐ£ςυβ εχ ηοείΓϊε 
ΰ8ρΊΐί ϋίοΑπι ιηονβΐιεηι» «ςιι&ΐί ρΓο^εαε ο<ϋο Ιι^ϋοπ- 
1£1 βΐ 609 ηυί Ιοη^ίε οΑρϋϋβ 6Ι οοε ςιιί (Ιοηε» 1>8γ^* άνδρα εΓτε χα\ τιαίδα τύχης της οίασοΰν μή χουρίαν |. 1)3 ιιΐ6ΐ)3ΐααΓ« Μοη τί(ΐ6Γβ βΓ&Ι νίΓυπι 3υ1 ρυβΓίιΐΒ χατά χύχλον, δποΐά τις οΐμαι χα\ ή παροιμιαζομένη 
Έχτόρειος χουρά, εΓτ* ούν ή χατά Θησέα τά πρόσ- 
θια* ώς τότε άντίθετον βαθεΐαι ήσαν αϊ πάλαι χό- 
μαι χατά τους Άβαντας, χα\ ού χατά τους Λατ(• 
νου; τούτου; , χύχλωθι τροχαλαΐ , χα\ ώς εΙπεΓν 
όχρόχομοι. ΚαΙ υπουργεί πρ6ς ταύτα τοΐς των τρι- 
χών έπιστρόφοις Λατίνοις πη μίν ξυρ6ς, τπ) δέ 
μάχαιρα ' τοΐ; δέ θερμότεροι; χαΐ ξίφος. ΚαΙ αύ- 
τίχα χα\ δ πώγων ήλαφρύνετο τφ ούτω χειραμένιρ 
άνδρί. Κα\ ην πάντη σπάνιον ΙδεΙν άνδρα 'Ρωμαιον 
άρτιον τήν χεφαλήν. Εΐχον γάρ άνάπαλιν τψ* ι θρίξ 
έχ της χεφαλής ημών ού μή άπόλλυται [άπο1εΙται?]. ι 
Ή γάρ πολλή άμαρτ(α, δι* ήν χαΐ πρυΛ πεποινη• 
λατήμεθα, χατφ τ6ν αύχήσαντα, τά εΙς τάς πρωίας ςυθΐΐ)€υη(ΐυ6 ηοη Ηβΐιβηίοη) ΙοηδϋΓβηι ΓθΙιιηϋ3ηι» 
ςυ3ΐί8 6Γ3Ι, ρυΐο, (οηβυΓβ ςυ« ίη ρΓ0Τ6Γΐ)ίο Ηβ- 
€10Γ63, ΐοηεηπι βηΐίο» ΤΙιοεβί : ΐαηο (|η38ί βχ •η- 
Ιίΐ1>68ί ίΐοηβ» βπιηΐ βχ ίοη|;ο οοιηκ ΑΙ)3ηΐ3τυηΐ9 
ηοη νβΓΟ εοιηβΒ 1.&ιίηοπΐ(π ΙιοΓυιη ςοίβ ιοηβ» ία 
Ιο(5 €ίΓουίΐυ ςυθ4ΐιΐ3Μΐ (|[6ηυ8 3ρί(ί$ 6βΓοιιη3ΐ>3υΐ. 
Αά 1ΐ9Β€ ι^3ι^ιι^. <1« €3ρϋίί8 81118 εοΠίοίΐί, υΐηηΐ4ΐΓ, 
3ϋί ΐ)ον3€υΐ8, 3ΐϋ ι^ΐβϋΐο, 3ΐϋ ΓβΓΥοηΙίοΓΟβ βα- 
ηβεβ; 8ΐ3ΐίιιιςυ6 ΐοηβο 8ίο νΪΓΟ 1»3γΙ)3 3ΐΙβνΐ3ΐ)3ΐυΓ• 
£ι»1 ϋΓ){ο ΓΑΓααι οηηίηο γίιΙβΓΟ βοηΐ3ηυιη τίΓΒΗΐ, 

(3ρίΐ6 ίηΚτςίΌ. ΓΓ0ν6Γΐ>ί|1Ι1Ι <|Μ04ΐ(ΐ3ηΐ ΟΓϋΙΟίβ οοηΐΓ3« 

τίυιη : ι ϋ3ρϊ1Ιυ8 (Ιβ €3ρί(6 ηθ8ΐΓθ ηοη ρ€π5ίΐ. ι Ουίλ 
ηιυΙΐ3 €ΐ*3ηΙ ρ6ΰ03ΐ3, ϊάοοβ ηΐ3η6 ρ(Βη38 ϋβϋίηιυβ ρβτ 
ευιιι (ΐιιΐ ^Ιοι ί3ΐ>αΐαΓ 6 πιαηβ ρ6ΰ€3ΐ0Γ03 ιθγπβ ίηΚβΓ- 119 ΕϋδΤΑΤΗΙΙ ΤΗΕδδΑίΟΝΙΟΕΝδΙδ ΜΕΤΚΟΡΟυΤΛ 1Μ 

Ιέ€οΓ«ι λβ άβΐύτβ β οινϋαΐθ 1>0ιηιηί οριβΓληΙ^β ίιιίςΐΜ- ^ άποχτείνκιν τους λμαρτΜ^οιίς την Τητ• χοΑ έξολο* Ιαΐβιη, υ§(|ΐΐ€ λά Ίρβοβ €«ρίΙΙ<>β ιιιαΙηιιι ηοϋίβ €ΐι»1ΐ3- 
νίκ, αΙ Ιοίο Γ^^β€^βIηα8 ΰθΓρθί«, ηυ<ΐ8ΐί €9ρΠ1Ί8. 5ί 
Τ6Γ0 λΙΐοιιΙ 1)&γ1»> ΒΑΐνα Γυ6ΓΊΐ« άϋοοΜ 0Γ31 νβΐυΐ 

61 ΙΙΑίΗΓΑ, ηΐ»1ί ΙΟηβΟΓβ» 6110) 13Ι1((ίΜΐΐ68 υπβ 01» • 
Βυ, &Ι16?8 ν6Γ0 ΓίρΗίβ €&ρϋ1θβ, Ιΐ3Ρ€ (|ΐιί<ΐ6ΐη 1)οη> 
6Μ6 (1ί€6ΐ)«ηΙ, ίΙΙλ ν6Γ0 ϋΐ^ΐβ» ΙΜΓ1>» 8€ϋΙθ6ΐ, ί耫ΙΙ- 
168 ΙΒ ηοη )0€08ί8• 120. Υθΐ6ηΐ6β ν6Γ0 8ί€ ίη ί8ΐίν8ΠΙΟ<1{ η03 ίρ8ί5 8ί- 
ΙΙΐ{1β8 6886, οϋβΓβηΙ Ι91116η €0Η1Π)υη6ΙΙΙ νί(3»Η 6υιιι 

1ΙΙί8 ; ϊά^ο ηο1)ί8ευηι τίν6Γ6 ηοη ϋΊ{;ΐϊ8ΐκιηΐ0Γ. δ6<1 
6ΐΐΐη ςοί<ΐ8ηι (ΙοαιίηοΓυηι, Ιιυο βΐ ίΙΙβ€ 6η':«ιΐ8, άο- 
ιυααι }η ιηβιηοΗ&ιη ΐ6νθ€8Γ6ΐ, βυα ίΑΐ8(;ίη8Γ6ΐυΓ, θρβύιιν έχ τίόηως Κνρ^ου τοΟς 1ργαζομέ>Μνς τό. 
&νομον μέχρι χαΐ βίς αύτάς τρίχας τ6 χαχ6ν ήμίν 
έχαρύφω^βν, 7να εΙς τλ π&ν ^ιγώμβν Ιψ(λωμένοι 
χαΐ τάς χεφαλάς. Κ&ν εΓ ηου διεχπέφευγέ τινι ηιίκ 
γων» χαΐ ί]ν χαθιέμενος χοφμίως» ώς εΙχ( φύβεως, 
άπτόμενοι τούτου ο2 ψαυλοι χοορείς τ{ έτέρ^ Χ<^ρ\ 
Οατ^ρςι βέ των χατά χεφολήν τριχών , ταύτα μίν 
(Τναι χαλά Ιλεγον, ίχεΤνα δέ χαχ&, τά τον πώγωνος, 
ΑστιΤζόμινοι έν ού παιχτοΐς. 

ρχΤ. Στέργοντβς δέ ο6τω τήν έπΙ το(θύτοις «ρ^ς 
αυτούς ήμιτέραν έξομοΐουιν, τ6 συζί|ν αΟτοΙς δμως 
Απέατεργον Μιηρ ούδΐ αυμβιοτεύειν ήμΤνήρουν- 
το. *Αλλ* (^β τις των οίχοβεσκοτούντων, &6ε χα\ 
έχει «λαζό μένος αναπολήσει τήν οίχίαν εΙς νουν, 
ϋΐυο »(1ίΓ6 θ68ί4ΐ6Γ8Γ6ΐ, 8€€β(ΐ6Γ6ΐ» Γβ8ρί€6Γ6ΐ Ηΐ1ιΐ8, Β χ»^ φαντάζεται τά έαυτου, χα\ επιθυμήσει παρελ• ΐ1ΐ(6ΓΓ0Κ&Ιυ8ςυ6 (|υί8 68861 υΐ ΊΙ& 8;6Γ61, Γ69ρθη(ΐ6- 

Γ6ΐ ίρ8υηι 6886 ]λπΐ(1υι1υα) (1οηιυ8 άοιηίηυΗΐ, Ιχΐβ 

Γ6<^ρΐ6ΐΐ8ΐαΓ, 81)00608 ρπΒ Γβν6Γ6ηΐ!3, <ΐ6ΐη<ΐ6 ίηΐο8 

είίουπΐ8ρ<ί€ΐ6 λθ)Κ>αΐ8ΐηΐ, <Ι»1>8ηΐυΓςη6 8ο1ιΐ8 61 
86<ί68, €ϋ[>υ» 61 ροΐθ8 ; Ι»α]υ8η»0(1Ι νβτο ο1ΐ96Γν8- 
ΐίΜίβι υΐ αΙ» Ιιοωίη6 1ι>8Γΐ)ηΓ0 ΐ6ΐΙιίΓ6η8 6ΐ8ηΐ• 

£ΐ61ΐίΠΙ ρΓΟ ΙμΚΙΟΓΟΙΟ 08ΐ6η8ΊθΗ6 &6 (ΙΟΙΙλίίΟΙΙβ 

6ΐΚ)οηιιη, ίη)απ30, 6 ρ»ΐ6ί8 ίοαιυβ 61 8ΐί8 οο• 
▼ί β6η6η8 στλΐ8; ςο» 86ηΐ6ΐ (1«ΐα 0Γ(1ίη6ΐ6 Γυηυπι 
<ΐ8ΐΜΒΐαΓ; ΑίΙΙιυο βΐ 2ΒΐΊ6ΐ8ΐ68 ηιίβ6η, ίιαοΐ6Γ8ΐ>ίΐ68 
ΐ€ΐαυιη 8ΐΐ8ΐβηΐ3ΐίοη68, α8ςη64ΐυια θΑΓΒΊαο68 νοί 

6ηΐ46ΐΐ(&ΐί 8Αΐί8ΓβΟΪ886ηΙ , ν6ΐ ίυίββΰΟΐ Π)ί86Γΐί• 

Ναοί 1)00 8ΐί<|ΐΐ8ηι1ο ονΐ'ΐιίι, <ιιΐ6Ηΐ»<1ο)θ(1(ΐηι Ι66 

6$υΠ608, 01110 ρΓ8Β(ΐ8ηΐ (1ΗΒ06Τ8ν6Πΐ, 06ίη<ΐ6 01*186- θεΤν ΙχεΤ, χα\ ίγγίσει, χαΐ 'καραχύι^ιι ίντδς, χα\ 
έρωτηΟειη, τ(ς &ν οΟτω ποιεί, χα\ Ιξείπ^ αύτδς του 
οΓχου χΰριός ποτέ είναι, παρελαμβάνετο μίν ή5έ«ος, 
χι\ ύπανεχόμενος, ώς Ιΐ{\ τιμΐ), Εβαινεν άβρ^ Ιβω, 
χα\ εΤχεν άσπατμ^ν χαΐ προεβριαν χα\ βρώσιν χα\ 
τ6 ιιιεΤν' τά δ' έπ\ τούτοις τί5ί άνδρΐ έχ των βαρβά- 
ρων δεξιώματα θανατηρά. Κρεμάθραι γαρ, χα\ 
α!χισμο\, χαΐ έξ άχυρων χαττνοί, χα\ Ιτερα χαινδ- 
τροπα χαχά, έπ\ χρημάτων έχφάνσει χα\ β^σει* ών 
διδομένων, πάλιν χύχλος έν τοίς αΟτοΙς. *Αναρτήα;ις 
γάρ του άθλιου χα\ χαταφορα\ βαρεΤαι πληγών, 8ως 
λν ή έμπλησΟώσι των ποθούμενων οΐ δήμιοι, ή 
έλεήσωσιν. ΈγΙνετο γάρ ποτέ χαΐ τοι<5νδε τι, ώσεΙ 
χα\ λΙων πεινών χα\ Ινδαχών, εΤτα ελεήσει, ή άψή- ΓλίυΓ 8υΙ νΊΐ3ΐ νοΧ3ΐ8ΐη ϋοΓϋΙιηιιιιΙΐ. Οΐ)θ$(ΐ8Π) 6Χ (!! «ει τ&ν αΙχιζ'5μενον ή ζωή. Τών τινας δ& οΟτω πα• 1ιί8 ήιιΙ 8*16 61 λΙίΙβΓ ρΑΐίβΐΜαΐΟΓ ΐΓ»η8ΐιιΐ6Γυηΐ 6 νιΐ8 
ρ6η6ουΙθΓ65, ΙίΝ«ϋηΐ6β Δ6, ρο8Μ|θλαι ηΐ8{;ηυιη 
ΐΗ68ΜΙΤϋη 3ρο<1 νί6Γιιη88 ίϋν6ηί886ηΐ, ίρ8ί8 8 00« 
Βΐϊιΐϋυ8 6χΐ0Γ(|Π6Τ6ΐιΐΓ , 8^0111 οοπνθίλίαοι ίυ6« 
ηΐ. Ουΐ<1λο» €οη8ΐ8ΐΗίηα8 (οοΐΒΐη6 8οΙο), νίί 
]Μ)ηυ8, (ϋτΊΐΗ8 ουηι«ιΐ8ΐα8, 1>οο8 ρτορπ8 )80ΐ8η8, 

φΐϋΜ18 ΟΟΓ 8000) (ΐ6νίηΧ6Γ3ΐ, 810^06 <Ιβ8ί<ΐ6ΓΚ> (ΙοΟίί 
€8ρΙυ8, ΟΟαΐ ίθί88βΙ 8υ8ρ6η8ΙΙ8, η)ί1ΐ6ςν6 ρΐ8|(88 860<>- 

ρΊ886ΐ, 9μ1 ιιη8αιςυ9η)<{α6 8θ8ρ6θ8ΐοη6ηι Κ»οη& ρΓθ]&- 

618961, 8104106 10 ΙΑΠίΟΟ) Οΐ 106016 08ρΐ08 νί(ΐ6- 
Γ6ΐ0Γ ; 600) ΙθςθίΓ6η8 00ν38 3η6$ 3ΐ) 618 <ΐ6ρθΐ808 
ίυίβ86ΐ9 36 Γϋί886ΐ 10108108 86 Γ6Ι0 000ΐίΐί1>υ8 06000- 

ϋβίοΓοο), 000 }3α) 63ρυΐ Ιιβίιοΐΐ ; 86<Ι 3ΐηρυΐ3ΐυπ) αχόντων χα\ άλλως του ζξν μετίστησαν οΐ αίχιζό- 
μενοι, δείσαντες, μή πολύν θησαυρών έχ του χολα-> 
ζομένου έξευρηχΰτες, άφαιρεΟώσι πρ^ τών χομή• 
των τδ εύρημένον, χαθά συνέχειτο. Κωνσταντίνος 
γουν τις (6 Ιπ{χλην χεχα)εσμένος), άνήρ αγαθές 
χαΐ πλήΟων τάς χείρας , φαντασάμενος τά οΙχε?α, 
οΤς τήν χαρδ(αν χεχύλλητο , χα\ οδτω «40φ του 
οΓχου άγρευθεΐις , χαΐ άπαιωρηθε\ς, χα\ μυρ(ας 
πληγάς έντρι6ε\ς, χα\ χατά έχάστην άπαιώρησιν 
έξεράσας χρήματα, χα\ ε(ς πολλά χορυφώσας αυτά, 
είτα χα\ έλαφρ(αν παθών λογισμού, χα\ Ιν τψ ζητή- 
σαι λαβείν τι έχείθεν παραχρουσθείς, χα\ άπειλη- 
σάμενος , χαταμηνύσαι 'τ6 πράγμα το7ς χ^μησιν. 36 ββροΐΐιιιη 681 ίη 16ΓΓ3 ; Γ6ΐί(]ου8 ν6Γ0 €0081311* |. οΰχ Εσχεν Ετι χεφαλήν, άλλ* βύτή μέν χατεχώσθη 110118 31>]60108 68ΐ 634;ΐνβΓ 30Χ)ΙΐΟ (1681110108. 

. 121. ΑΙίΐΗη ίη)ηιθ(ΐ6Γ3 110060) Κΐ3ΐ>6ΐ)3ΐ »<ΙΙιυ6 Ηθ6 
ιη»Ιοοι. Δ11(*6ΐί 6ηίιη Ιοογο (ΙοοιίηοΓοοι Β3γ1)3Η, 

ΐηΙΠΙ ρ0Γ(38 ίθ8ί<ϋ3δ ρ3Γ3Γ00ΐ. Αο 81 ςΟΟΟ) ΙΓ308- 

600160) ▼ί<ΐ6Γ6οΐ, 8ρβ6ί6η) 66η3η) νιΗ ^ίνίϋ8 ρΚκ- 

1)60160)» 3ρρΓ6ΐ)60<Ι^Ι)3ηΙ 600) ίηΐ08, ν6ΐθΙ ρ!6Γ9Βφ16 
ΐ6ΓΓί1)ίΐ68 ί6Γ2 6Χ 30ΐΓ0 ΙγΓ060168 ; Ι6η6ηΐ66<106 
600) ΙθΓςθ6ΐ)301 08ςθ6ϋθη) 800ροΟ) 3ΐ1ί{)886η(. 5Γ 
\6Γ0 <)αίά30) νίν6Γ6 0010 03ρΐίνί8 νοΐ6ΐ)3Πΐ> ^610(16 

Ιΐ3ΐΐ>6ΐ)3ΐ ςοοςαβ 1)00 Ιηοοιηη)θ(1ιπη. 80ΐΓΐ06( 1ι06 

Μϋ6αΐ6Γ8θΙΐ6ΓΓ6 ΐΙίθ6ΐ>3θΙθΓ ; (|00(Ι 6Γ31 0)3218 Γγ316Γ« 
ΗΟην 61 1)00)30108. Τθ06 Ουη 6Γ3( ρ088Ϊΐΐίΐ6 πι 1601- 
ρΙί8 830Γΐ8 5ρ00(6 Ι)]^10Ο08 03116Γ6 ; 86(1 ΙΐΟΐΟ 1)000 «ου έχχοπεΤσα' δ δέ λοιπ6ς Κωνσταντίνος έξε^^{φη 
νεχρδς αβοήθητος. 

ρχα'. Έσχε δέ χα\ τούτο τ^ χαχ^ έτεροίαν έπί- 
τασιν. ΓλυχανΟέντε; γάρ οΟτω τφ χέρδει τών οίχο- 
δεσποτούντων οΙ βάρβαροι, Ινελύχων Ισω πυλών. 
Κα\ εί τίνα παροδεύοντα Γδοιεν, δόχησιν άνδρας 
πέμποντα πλούτου ντδς ποτ«, ήρπαζον αύτδν Εσω, 
οΤά τίνες δεινοί θήρες Ιχ φωλεού * χα\ βιαζ^μενοι 
έτυράννουν, ξως τι τών χατά σχοπ6ν άνύσαιεν. ΕΙ 
δέ τίνες χα\ συμβιοτεύειν αίχμαλώτοις ήθελον, είχε 
μέν τι χα\ τοΰτο βάρος ώς οΐ εΟ πάσχειν δοχοΰντβς 
περιηγοΰντο*• ήν δέ πως φιλάλληλον αύτ6 χαΐ άνθρω- 
πιχώτερον. Ούχ ήν ουδέ τους θείους ναούς Ομνοις 
άσχύλτως περιφδεσθαι τύτε• άλλ' είχε χα\ τ6 χαλλν 111 ΒΕ ΤΗΚ85^\ΙΟΝίΟΑ ϋΠΒΕ Α ΙΑΤΙΝΙδ ΟΑΡΤΑ. Ιίί 

Εργον το^το Ιιήρβιαν. Κ4\ τάς μ^ν &ρχάς ΙχχναΙ Λ «^ρβη |)<*ΐΥθΓΐιΙίο ηιιοηιιο βηα «ηΐ. Α€ Ιη ρΗοΓίριι» (μ^'ραι, χα\ 6&τε Ιχλβίοντο, οΟτβ ούναξκς ην ή &θάς, 
ιΐκ ύμν«?7θα( βι^ν, 4Χλ* §( πρυ ώς ^^ σχέιη) χα\ 
λνακ^ύΦ^ι αΙχμαλωσιΆς, δν» χα\ χβκτ* οΓχου^. "Οτβ 
βέ ιη»τ£ χαί τις &5<ια έξβφάνη, χα\ θε£οι νυλβώνις 
ί7.λε{σθη99ν, χαλ φώ^ μυοτιχ&ν &νήφθη• χαΐ ήρμ^• 
β9ΐ)Μν ψαλμοί, χαΐ Ιερβνς έτέλβι, χα\ λα6ς ήμ^ιε- 
Ρ^ ^^Χ< <^Χ'^^^ν χα«4 ίβχυν^ τ^τβ ό ^{μιον Αντε- 
«ραττε, των φαύλιαν Λατίνων εΐ^τρβχ^ντων, χα\ ταΐς 
Ιβραΐς φ<ι»ναΙς έη(βουλ<υ^ο>ν, χα\ λαλβγούντων, 
χαΐ ΦννήΟη ^ϋζόντιαν» »Γ παις έγχ^πτουσς τ^ φ>ν* 
έχειαν του χ«λοΰ. 

ρχβ'. 01 6* αύτο\ χα\ τ^ ζόλον, βιηρ εΟθετ^ έστι, 
χήρυχας δίχηγ βημαίνειν τψ λαφ τήν έ«* Ιχχληοτίας 
^Οροιβ^ν, χωλύειν ήθελον. Ότε γοΟν τήν ά[)χήν ηκιΐιΐ ίιιβηιηΙ ιΐίββ ς«ιϋ)ΐΐ8 ηβο €ΐ8ΐΗΐ6ΐ)ΑηΐιΐΓ, ιΐ€β 
ιι»8ΐιβΐ3 βγηΑχίβ Α€ΐ>Αΐ, »4 Οβί Ι^ικίββ ΰ&ηβηιΐλΐι, 
ηίβί φΐΐβ 68861 Γ6€βρΐυβ «Ι ρ6ΓΓυ9{6η8 6»ριίνίΐ9ΐΙ, 
8θΗίΓ6ΐ 6ΐίλΐιι 4οιιήΙ)ΐΐ8. €ιιιη νβΓΟ βιΙίΐ|ΐΐ8η(1ο 1ΐΙ)βΓ• 
1*8 »ρρ9ηιίΐ, ροι1« 886Γ9Β εΐ8λΐ8» ΓηβΓυπί, 1υπΐ€η 
ιιι^8ι^^υIη 8ε€€08ΐιιιι 681, «οικϊΊηιίΑΐΐ 8<ιηΐ ρ88ΐιηΊ, 8»- 
6«Γ(Ιθ8 66ΐ6ΐ>Γ8νΙΙ, ρορυΙ•ΐ8(|ΐΐ6 ποβΙβΓ, ςααηΚίΜΐ ρο- 
ΐβιιιΐ, οϋνιη ΗιΙιβΙΐηΐ ; ΐιιη€ ι•ο«ΐΓ3(]ίχίΙ (Ιβιιιοη, 

|ΐΙΐρΓθΐΗ8 I^»I{||ί8 ίΓΠΙ^ΙΙΙίΙ)!», 8ϋΓΓΙ$ ν06ϋ)1ΐ8 (ΠΜ" 
4ΐ*υΐΙΙΐίΙ}ΙΙ8« ν06ίΓΡΓ8ηΐί 1)118, 888ΐ16ΐ8ηυ6 Ι>Αΐ1>ιιΙί6η- 

|ϋΗΐ8, 81 €θηΐίηηΙι»ΐρηι 1)οηΙ ίιιΐβπιιίιιβίΚ• 

123• ΙΙί τ«Γ0 1ί(|^ηί ριιΙβΑΐίοηοηι 8(1 ιικϋοαη- 
4ηαι ρορυΙο ίη 6€€ΐβ»1λ ^€8Iιιιιι, ΙηαρβιϋΓ^ νοΙαβ- 
ηιηΐ. €ιιιιι β ρηηβίρίο ρυ^88ΐιιηίΐ 681 Ιιοο 8(1 οοηοΊο- ΙχρούβΟη τούτο «ερ\ τ1}ν χα6ολιχήν κρ^ς 8ε(Αην Β ηβΐϋ ΙιΟΓλ ν68ρ6ηΙη8, «πηβΐί βίβΐΐιη 8ΐιηΙ 8<ΙτΡΓ8υιη ^;περΓ/ήν, ξιφήρεις <^6τ(χ4 1ΐ7\ τ^ν χρούβαντα χατ^ί 
^ιιΗιν οφθαλμού ή τάχο; &στ ρακής οΐ βάρβαροι* 
χζΐ τ&ν διάβολον αυνήθως μααώμενοι χαΟ* Οβριν 
ημετέρα ν, Τ( τοΟτο ; Ιλεγον, χα\ Ιχώλυναν τότε τ6 
έργον. Κα\ &έβη τ^ τούτων θέλημα χατλ φόβον τ^ν 
έξ ημών χα\ εΙς τους λοιπούς• 2σοι ο&τως Εψα^λον• 
Ιϋετά δί ού πολλάς ημέρας, της εορτής ήμίν επαύ- 
ριον άχθηαομένης της υψώσεως του παντίμου σταυ- 
ρού, άνηλθον μέν οΐ Ιεροχήρυχες εις τήν του χαθ* 
ήμδς χαθολιχοΰ Ιεροΰ χορυφήν, τά συνήθη τελέαον- 
τες εν έκιτομΐ} * ού6έ γάρ Ιξήν πλατΰναι δι4 .τ6 της 
ενφημίας ούχ Απρόοχοπον. ΚαΙώς ^σήμαναν τφ ξύλφ 
τί^ν έορτήν τρανέ(ττερον, πάλ(ν οΐ βάρβαροι * ξίφη 
γυμνά» χα\ άνοδοι αυτών έντρεχείς, χαι\ άναχρίσεις» 
χαΐ Ιρευναι τών χύχλφ χατά τίνα Ιχνηλάτηαιν , μή ^ 
χα{ τις δόλος ύποχρύπτοιτο. *0ς δ^ χα\ «ολυπραγμο- 
νήσαντες, χα\ χαχολογήσαντες, χαΐ άπειλησάμενοι, 
α;αθερους έρμηνευτάς του πράγματος ευρον, τους 
«ερ\ ημάς, &πραΟνθησαν, χαλ χατήλθον ήμεροι, χα\ 
οΟχέτιήνώχληοανούδαμοϋ, οΐαλελυμένου του απόρου 
σφίσι πρδς άλήθειαν. Τότε δή χαΙ Ιπήλθεν ί;μϊν άπο- 
ρήβαι, τί δήποτε τοί;ς μίν άνω περί τδν του μυροβλυ- 
του να^ν αημαντιχους του ψάλλε ιν μεγάλους χώδωνας 
ούχύποπτεύουσι, 'Λ δΐ περ\ τήν μητρόπολιν αυνΟη• 
ματίζον ξύλοντήν Ιεράν σύναξιν βαρέως φέρουαι ; Κα\ 
διενοησάμεθα, ώς ε1κ6ς, μή τους τυχόντας Λατίνους 
δυσαρεστηΟήναι, άλλα τών τινας 4κ της Μβγαλοπό• 
λϊως 61 τφ Ιερψ παρατυχόντες πολέμω, τ(ρ προεκτε ηιιηβυιη, 8(1 ΐ€ΐιιιη οαιΗ 801 6^ΐ€ηΐ8ΐ6ΐη Γυΐ9υπ8 
ΒαγΚμιΗ ; (1ί8ΐ>οΙΊ ]ιιχΐ8 ΰοηβιιβίιΐιΐίηβιη νβΓίΗ» ιιΐ«ηΐ68 
ιιοΙ)ί8 £οηνί€ί8η(1ο, Ουκί Ιιοο 7 ^ί66ηΐ68, Ιυηκιηβ 
ίΗθ4ΐ ορ(ΐ8 ρΓοΙιίΙιυβπιηΐ. Η«« «ΟΓυιη νοΙιιηίΑβ 6ΐ 
ΐΐιηοΓβ Βΐ«ΐΓ0 α(Ι ΓβΙί(|ΐιθ8 ν6ηίΙ(|ΐιΙ ΐαιΐ€ ρ8:^ΙΙ(*ΙηηΙ. 
Νοη ιηηΙΙοβ ?6γο ροι^ΐ (Ιίββ, ρο8ΐπ(ϋβ 8(1 ίβ8ΐιιιη 8ριηΙ 

1108 6Χ8ΐΐ8ϋ(>Ιΐΐ8 ΓΡν6Γ6ΐΐά 189111198 6Γη€ί8 €<ίΙβΙ>Γ80« 

(Ιιιιη, ρΓ«οοη63 8<(6βΐΜΐ6ηιηι Ιη 8ρΊ66ΐη ηο8ΐΗ 
€αΐΙιοΙί€ί β86η «ι ι^β^αβίο οΙΒείο ί(ΐιΐ|6Γ6ΐιΐιιτ ; 
ηοη 6ηίιιι Ιΐ06ΐΐ8ΐ Ιοηχίυβ (ΙίΟβιτβ ηβ Ικιαυβ ιιυιι• 
ϋα8 η6|Η8€Γ6ΐιΐΓ. υΐ)ΐ ίη Ιί^ι^ο ίη(1ί€8896ΐιΙ εΐ8Π08 
ίββίυιιι, 611 ίΐβπιιιι ϋ8Γΐ>ιΐΓΐ : ηικίί |$1}ΐ(1Ίί• ||;γ6880» 
βΟΓΗΐ» ρΓοιηριί, ηιι.τ8Μοι•68, ίιι<ιΐΗ$ίΓια<ΐ68 απϋΐηι- 
8ΐ8ηΐΙιιιιι,ιιυα$Ι ροβΐ ν68Γι§ί8» η6<ΙοΙυ8 8I^^υί8 1«Η•» 

13Γ6Ι. υΐ»ΐ νβΓΟ ρ08ΐ Ι|11ΐ1ΐ88 Π||1ΐΐΐ68 ίη(1^|$8ΐ|θ|ΐ68, 
61 ίπ]ΐ1ΓΪ:ΐ8 8β 1Ηίθ88, 8ρ(0$ ίηΐ6ΓρΓθΐ68 Γ6ί ίηνύΙΙ^ 

ηιιιΐ , ()υί 8ρυ() η»» 6Γ8ηΐ, ρΐ8€8Μ 8ΜΡ( • φοοηΜ 
(ΐ6ν6η6ΓμιιΙ , ΜΐιΠο ιηο<Ιο ]Ηΐη ΐΓ6ρΗΐ8ΐιΐ68 ςυίλ 
(](ΐΚ)ίυιη ιη ν^πΐηΐβπι 8ΐ>ΊβΓ8(. Τ(ΐη€ 8θίΓ6 ηοη 
ροΐ6Γ8ΐιιυ$ ςυίϋ Ι:ιηι1θΐ)ΐ ηοη 8υ8ρί€βηΐιΐΓ ιιιμ- 
§03 ιίιαΜΐη8ΐ)ΐιΐ8 (!»» 8ΐιηΐ 8ΐφΓ9 Ιβιιιρίυιη ΙΙ7Γ0- 
)»1^ΐϊΒ »ά (ΐίΙΐοίιΐΗΐ <ΙίνΊιηιηι νοοβηΐΜ, 86(1 8β§Γ6 Γ6- 
ηιιιΐ Ιίκπιιιη (|ΐιο(Ι ίιι ηΐ6(ΐΌρο1ι ίη(1Ί(8ΐ 88€Γ8ιιι 
83τη8\ίιιι? ΕΐΓ0}$ί18νίιιιιΐ8 8ΐι1β(ΐι, (]υοιΙ 6Γ81 νβή- 
8ίηιίΐ6• ροη ςυοβίίϋβΐ Ιι:ιΓιπο$ ΐΐίικί ίη)ρΓθΙ)8Γ6, ^ 
(Ιΐΐ08(ΐ8ΐη 6Χ Μ6|$8ΐοροΙί19^ιιί8 : ίΙΙί, ςυί ^(ΙΓυβΓαηΙ 
ΜΙο 89€Γ0 <16 ςιιο μΓίηιο βΐ ιη^ηιϊο ίη Ιη^ιογΊα, 6(!ΐη 

^ί(1ί£ί$8601 ίη ΙΙΙλ|ΙΙΟ ΙβηίρΙΟ Γΐ|;ΐΐ8 Κΐΐη 6886 Γ680- θειμένίρείςίοτορίαν,χαΐμαϋόνΐες έντφμεγάλφναψ ^ η;ιηΙί», ρυίβηιιιΐ ϋΐα Λη(ΐΓθηίοιιηι 8ρρ6ΐΐΗΓ6 τείιιΐ 

_^„ ίτ-•ι .-. ^. -/..-«.- •,-^ ^λν. •Α^^;ίΛ/%^ι-. ίιι βιιχιΐϊιιΐη βΟΓυΠΙ ςπί 6Γ8Πΐ ΙΗ 60016818, ί(ΐ60(|υ6 ΙλΟΑ τότε ξύλα τοιαύτα χροταλιζόμενα, χα\ τ6ν 'Λνδρόνι- 
κον προκαλούμενα, ώ; εΙς έπ;κουρίαν τών τής εχ- 
χλησία;, ι^^ήθησαν χάνταΰθα ημάς τοιούτον τι μηχα- 
νϊφθαι. 

ρχγ*. ΚαΙ τοιαύτα μίν ήμ?ν τά ήμερινλ χαχά, έξ 
άιιείρων μέτρια χαθιστορησαι * τά δ^ τών νυχτών, 
ονδ* αυτά Ιχουσι μή ού πρ^ς Ιριν τούτοις άντεπεξ- 
άγεοθαι. ΚαΙ τέως ήλιου καχαχυλισθέντος εΙς δύσιν, 
έ/ρήν τ^^ν φρονούντα Εσω χαλύβης είναι, μοχλοΖ; 
τάς θύρας άοφολισάμενον * ώς, εί γε μή οΟιω έ7:ο{ει, 
ούόεις άν (γγύην έδίδου περισωθήσεσθαι τδν άνθρ(«>- 
πον. *Λλλ* δτε χαΐ χατ" οιχον χρυβείς, ούχ έχοι 
σχότον, άλλα πυρ\ χαταλάμποιτο ύπουργψ, ή χαΐ 
9ω;1, Ιτερος τούτο χίνόυνο», περιιόντων τών £αρα• λΗ(1ιιί(1 1)ΐι] (18111 0(1 ί πΐ86ϋίη8Γί• 425. Η3Β0 £υηΐ ηιαία (ΙίιίΓηΒ, ζά Ι)ί8ΐ0Γΐ3ΐη πιο• 

()ί€8 ]8ΐη Ιθΐ6Γ8ΐί8 €0ΐηρ8Γ8ΐ8 , ηΟΟίυΓΠΑ ν6Γ0 ΑΟΓι 

€0η)ρ8Γ3η(ΐ8. δίαΐίιη ιιΐ 8θΙ οοείιΙΰΓβΙ Ιιοιηο ρΓυ(ΐ6η8 

(Ιθη)ΐ 86 ίη€ΐυ(ΐ6Γ6 (]61)6&>31, ίοΐ68 ρ<;$8(ΐ1ί8 0€€ΐα- 
(Ι6η8; ηΐ8ί ίΐ3 Γαείιιηι ΓυβΓίΙ, η6ηΗη6 ΠΙυηι &8ΐνυιιι 
ΓοΓβ 8ροη(ΐ6Γ6 ν8ΐβηΓι. §6(1 ειιηι , Ιίοϋΐ (Ιοιβί Ίηοΐυ* 
808, ίη 1βηϋ1>π8 ηοιι 68861, 86(1 ί^ηβ δοϋΐο τβΐ Ιαηιί• 
η« ιΙΙυηιίη8Γ6ΐιΐΓ (Ιοιηιιβ, Ιιοο 6Γ8ΐ 3ΐΐυ«1 ρβΓίΟϋΙυηι, 
8ΐιρ6Γ?6ηίοηΐίΙ)α8 53Γ306ηί8, 80 81 (|ΐΓι 8ΐουΙ ίΙΐ( 
Πϋίβπΐ Ιίοηιίηβδ (ϋΓι νοΓο 8(ΐιιΐ πιυΐιί) , ίηίΟΓΓΟβαα* 123 ΕϋδΤΑΤΒΙΙ ΤΗΕδ5ΑίΟΝΐεΕΝδΙ8 ΜΕΤΚΟΡΟΙΙΤ^Ε 121 

ϋΐυβςυβ : ΟιιΙϋ ϋ^ϋ (Ιοοοίηυβ ςυοά ηοη ββ βοιηηο χ χηνών, χαΐ (Γ τινβς ^ Αλλοι χατ* αύνοι^ς χαχοΰργοκ 

{πολλο\ 8έ οΐ τοιούτοι), χα\ άναχρινόντων, ϋ ιοοιών |Γ3(|81 ? ίΓ3€α&(|υβ ρΟΓίΊβφ ΙΐΙΙΙΙ8 ρ61Ι6ΐΓ3ηΙ Γα•> 

οΊιιηΐ<]υο ςιιθ(1 Ιρβίβ 1π1)06πΙ• ]^ί€6ΐκ!υη) νβΓΟ ηοΐιίβ 
€»1 ιιοη ί$ΐ08 8θ1ο» 6836 ςυί ιηαΐ6 ΐΓ«ΰΐ&Γ6ΐιΐυΓ, βρΐ6ΐι- 
άοϊΒ ί^ηϊη &υΐ Ιυηαίηίβ Γαν^ηΐβ; 86(1 βτβηΐ ςυοςυβ 
8ίη6 Ϊ£ηο 61 8ίη6 ΙυηιΊηβ. ΝβηιΙιιβ Ι68ΐβ βηίιη Ιιί 
ηΰί&ήί ρ6η6ΐΓΑ0ΐ6β , ηοείβ (|ΐι&8ί ϊηΓβΓηί ίανΰπΐβ, 
β9ΐΐ6Γ0<ιυ6 ο1>νο1ν6ηΐ6 ρΓ0(60ΐί, ιηυΗ6Γ6§ λίΜΐυοβ- 
1)λθΙ β Ι316Γ6 ιηθΓίΐοηιαι , Ιί^λΐηοη ηι&ΐΓίιηοηϋ 
νίοίβηΐο Γϋρΐυ Ϊ€θά^ ρτοΓαη&ηΐβ8; ςυ&οι Ιιιεβηΐβ 

βΟΐΟ ϋθη8ί(ΐ6Γ&ν6Γ&αΙ , ΓΑρί6ΐ)3ΙΐΙ ηο€ΐ6 9 ρυ6ΐΐ38 

ςυοςΐ]6 α ιηλΐπ1)α8, ηοιχίνιη Γ^οΐΑβ• ιιΐ «ΙυηΙ, 
β(φρΓΐ€Αΐίοη68 ιηβίΓοιη ρΓΟ ιΓιΗϋο 1ι&1}6η1β8• δί 
1)θη& Γ3ρ6Γ6ηΐ, ςαββί 6ΐ66ΐηο8γη38 ()υ3.8(ΐ3ΐη, ςα»Η 
ςηβ ιη&ΐυιη ιΐίνίΐοβ ορυη €6η86ΐ)Αηΐ. ΕπιηΙ ^βΓο ό ο1χοβ«σπ<$της €ΐς Οικνον ού χαταχέχλιτβι ; χ«1 χα• 
ταχλώντων τάς θύρας, χα\ βΐ^ττηβώντων Εσω, χαι\ 
δρώντων, οβα &ν χαΐ βΐιν βουλομένοις αύτοΐς. "Εχο- 
με ν δ' εΙ^εΖν χαΐ ώς ούχ οίτοι μόνοβ (χαχοόντο θι& 
«ρ6φααιν, τ6 πυρ χαΐ τ6 φώς, άλλα χα\ οΐ άνεμκύ- 
ρβυτοι χα\ ίφώτιστοι. Άνεξέλεγχτα γΑρ έ«εΐ9^ 
φροΟντ<ς οΐ χαχο\, χα\ «ήν νύχτα ώ98\ χα^ (5ου 
χυν^ην »1ς έπίχρυψιν άμφίβεβλημίνοι γυναΤχάς τβ 
άΐϊήγον των συνβύνων, Αφίέντες τ6ν τοΟ γάμου ζυ- 
γ6ν (τεροχλινη τ|| αρπαγή της δυνάμεως * ήν ΰιι6 
ήλίφ διευχρκνοΟντι χαταφχεπτόμενοι, νύχτας άφήρ- 
παζον χαΐ νεανίδας των γεινα μένων, ατελείς, χαΟά 
τις 8φη, τάς των τεχόντων έπ' αύταίς εύχάς τιθέμε- ςυι ίη άοιηίΐιυβ βυί8 ]υ0ΐιΙ&Γ6ηΐυΓ, ιη^Ιαπι Ιιηρυ- Β νοι. Ει δ^ χαΐ χρήματα συνατεηγον, δοα χαΐ προΖχάς ηίΐυπι αϋββιιΐβ 8θΐ6 ρ3ΐΐΐ6η(68• Κ^ιΐίο βηΐ ΓαίΟΓ 
ηοοίυΓηοΓυπι ΓυηοΓυιη 26 (|;βιηί1υ8 ιηί86ΓθΓυιο. 

Ουί 61 β&Γΐ^3Γί8 υΓΐ)8ηΐΟΓ68 6Γ&ηΙ ΑΟ ί>66ΐΙ, «ΠΙΑ- 

1>£ΐηΐ Ιη ροΓΐ&8 ΐΓΓαβΓβ, ιτίΓ(|;ί8 Γγ»ο|;6Γ6, αν^ΗβΓΟ 
3ΐιί6ΓΓ6ςυβ ΐη άΰπβυηΐι νβΐ αόΐιυβ άοοιΙηο8 Ιοά 
βοηιηο ρΓίν&Γ6• τινας, έχ περιουσίας τοντί τ^ χαχόν. ^Ηταν δέ οΙ 
χα\ έαφάττοντο έπ\ των οίχιών τηνιχαυτα, ήλίφ 
άμάρτυρον χαχδν πάσχοντες. ΚαΙ τό αΓτιον ή νυχτι- 
λόχος μανία, ή δΐι &ξβ6όων οΐ χαχουργούμενοι* *Οσολ 
δΐ των βαρβάρων &πιειχέστεροι χα\ παιγνή μονές, 
ο&νοι δέ άλλ* ήγάπων θύραις Ιναλλδμενοι, χα\ χ^κτο'/τες (&ά6δοις αύτάς, χα\ ή ^ιπτοΟντες χα\ εις φόρτον άγοντες, ή άλλα γουν τοΟς χορ(ους του τόπου 
άποστερουντες τοΙ3 ύπνοΰν. 124. Ηχο 6(]υΊ(ΐ6η) 61 αΙια ρ1υΓ8 Ιιίβ 86 ίηηρΗιηΊ8 
ηυϋΊΐΒδ^ Γ8ΐη68 οιυΐΐοβ ΟΒρίΊνοΓυιη ΐυΓΐ)8ηΐ68 εοιη- 
1ΙΗ)ν6ηΐ684ΙΙ6 8ηΊιη38 ιΐ8ΐυ6 Αά ιηοΓΐ6η) , 6Χ η666β- 
8Η8ΐ6 688 ιιηραΐβτυηΐ (ςαίά βηίπι «ιΐίυά βάΗυβ 6Χ6ο- 
£118886111 Τ) 8(1 βΊΙιί οιηηΊΙ)ΐΐ8 Γ8ΐΙοηί1)υ8 1.8ΐίηο8 €οη• 
6ΐϋ8ΐΐ4)οβ» ρΓ2Ρ.ν6ηί6ΐΐ()ο, 8(1υΐ8η(]ο, Κ)ΐ8η4ίοη(1ο, ο1)- ρχδ'. Ταύτα δή χα\ τούτων Ετερα πλείω, χα\ μά- 
λιστα τδ γυμνιτεύειν, χα\ δ λιμδς τους πολλούς των 
αΙχμαλώτων, θροοΰντα χα\ διαταράττοντα Ιως χαΐ 
εΙς θάνατον τάς ψυχάς ήρέθισαν χατ* άνάγχην (χαΐ 
τΕ γάρ άλλο έμηχανήσαντο &ν ;) ύπαιχάλλειν τους 
Λατίνους, ύποτρέχειν, χολαχεΰειν, θώτττειν, σαίνειν. 86αυ6η(1ο » εβΓνΙβηϋο , οιηιΓι& ()βηίςιΐ6 8£βπάο υΐ ^ δουλεύειν, πάντα ποιείν, ϊξ δν &ν χα\ ζήσαιεν, χα\ Τίν<;Γ6 ρ08δ6ηΙ 86 8ΐ)8(]υ6 ΐίΐηθΓ6 6886ηΙ. δ6<1 (ΐ6ίθ(Ιβ 

βαηΐ ςηΙ ίηνΐΐι ίη 8ΐ]8 Γ6616 Γ68ΐίιΐ8ΐίοη6 οββηϋβηιηΐ. 
1η88ηί 6ηίιη ίηΐ6ηιρ68ΐ1ν6 Ιθ6αΐί 8υηΙ , 8])(1ΐΐ8 ι1ΐ68λΐι• 
τοπιιη ρ8ΐ6Γ666Γυη1, Γ8ρυ6ΓΙΐηΙ 86 (!65ρο1ί8ν6Γαηΐ• 
Ρ6Γ866ΐιΐί 8υηΙ ίυ£;ί6η(68» ιηυΐΐοβ 6]υ8(ΐ6ΐιι 88η|[ΐιί- 
ηί8, €3ρί6η(1ο8 ν6η8ΐ<Ν:ϋ}υ8 η)8ΐί8 ΐΓ8(Ιί^6Γυηΐ, ιη 
ιηυ1ΐΊ8ΐ|υ6 8Γπ8 ρ6068ν6ηιηΐ, ηοη 8ροηΐ6 8υ8 ΐη 
οιιιηίΙ)υ8 826ΐιΐ66, 86(1 υΐ 6υηι γυΐ^ο ΙοςααηιυΓ, νοΙ- 
Ι6η1 ηοΐίβηΐ. 

425. Η;66 8υηΙ £Γ8νί8 (|ΐιΐ(ΐ6ηι &1ΐ|η6 Λά ρυ4ΐθΓ6πι 
ηο8ΐΓυπι 8ρ6€ΐληΐί8 ςυ» 60ΐηη[ΐί$88 8ΐιηΙ ίη ρΓορη» 
ΐ;6ΐιΐ6 (ςυί(ΐ8σι βηίηι 6ο ά6806η<1ί886 οοηνιηουηΙαΓ), 
ηβ ρ6Γ 1»Κ)ί8 508 π)6ηιΙη6ΓίΙ Οβυβ. 1η(ΐ6 ηΐ8ΐΓΐπ)(Η μηδέ φύβον Εχοιεν. Κάντευθεν ε1σ\ν οΐ προσέχοψαν 
εΙς τδν δρθδν δρόμον άκοντες. ΟΕ γάρ μή Εμφρονες 
χα\ χατελάλησαν, χα\ θησαυρών χατεμήνυσαν χρύ- 
ψεις, χα\ ήρπασαν, χαΐ έσύλησαν. ^Ιχνηλάτησαν δ& 
Χ(χ\ φυγάδας, του αΰτοΰ αίματος τοΙς πολλοΐ^ς, χαΐ 
άγρευσαι τοΖς χαχοΤς θηραταΐς δεδώχασι, χα\ πολλά 
Ετερα έξήμαρτον, οΟτι (χόντες Ες γε τδ πάν, άλλ' 
εΙπεΙν χαθωμιλημένως, Εχουσιαχο6σιοΐ• 

ρχε'. Των δέ γε χα\ μεγάλα χαΐ πρ^ς άναίδειαν 
χατενεχθέντων του φυλετιχοΟ γένους (κατηγορούν- 
ται γάρ χα\ τοιούτοι έχβηναί τίνες) μήποτε μνη- 
σθείη διά χειλέων αύτου δ Κύριος. Εντεύθεν οΐ αύ- ηί» ηοη Ι6|;11ίηΐ8, ίη(ΐ6 πιυΙί6Γ68 Γ66υ88ηΐ68 ςυοβ ]) τόνομοι γάμοι ' Εντεύθεν γυναιχών άπαρνήσεις νίΓΟβ 16Χ ηογΐΐ, Ιυηι \ίΓ|;ίηυηι (ΐ€αοΓ8ΐίοη6$, άβ 
ςυίΙ)υ8 άυοεβ ρ8ΓΐΙη) ηοη ίυ6Γυπΐ 1ίΙ)6Γΐ, ρβπίπι ί1ΐ88 
(1ίπ)ί86Γυηΐ ; (υπι ,Ιοοα ΓθΓη!€8ΐίοηυηι, (Ι6 (|υίΚ>υ8 
ηιιιΐΐα απίΙβηΙβΓ 1ο6υΙ(ΐ5, πυΐίαιη ίΓυοίυπι ρ6Γ66ρί| 
ηοη νβΐϋηε 8ν6Γΐ6Γ6 ηυ» ρ66€8ΐυη) 8(1ιηί56Γ3ηΐ, 60 
ςυοϋ <]υΐ66 3ΐη3Γυηι ]3πι {11518 νί$$6ηΐ, 3Γιςυ3η(1ο 
&ϋν6Γ5υπι η)6, υΐ £Γ3ν6Πΐ 3(1 νϊ(ΐ6η(1υη), 8ΐΐ66ΐ3ηΐ3η« 

168 ι 08η6Π1 3ΐ)0ηΊνυΠ1 £0513556. Ι 

126. 06η1(ΐυ6 8θΙί ηιοΐυβ 6( βί>5υΓ8β ςυ!1>υ3 ϋο• 

Πΐη3 0Π1ΙΙ68 6&08596 ίΐΙ6Γ3ηΙ, 5υβΌ(1Ίϋηΐί1)υ8 Β3Γ1)ΗΠ8 

ςα38ί 6υηίοιι11 νβΐ ΙαΙρχ, νβΐ ροΓα, νβΐ αΐίικί 3ηΙ- 
ηΐ3ΐ Γ3(1ί668 6(ΐ6η8 8αΙ) Ιιηηιο νίνβηδ, υΐ νβΓΟ 3ΐίΐεΓ 
Ιο^υβηιαΓ, ςυΑδί 8ΓαΐθΓ65. ΥίϋϋΙιΐΓ οηίαι νβίαΐ 6υηι άπανη να μένων, οΟς νόμος ο!δεν άνδρας. Εντεύθεν 
παρθένων φθορα\, των μΕν ο&τι χαθ* έχούσιον των 
άρχηγετών αύταΐς του είναι, των δΕ χα\ Εχείνων 
προε μένων αύτάς • Εντεύθεν σε μνεία πεπορνευμένα* 
Εφ* οΓς Εγώ πολλά χα\ παραχλητεύνας χα\ πα^()η- 
σιασάμενος άπραχτος Εμεινα, μηδΕ τάς πάσχουσας 
τδ έφάμαρτον Επιστρέψαι δυνάμενος, οία γεγευμέ• 
νας ήδη του γλυχυπίχρου, χαί πως ύποφωνούσας 
μοι, ώς χαλεπών, χορίου χύνα γευσαι. 

ρχς'. Εντεύθεν δαπέδων σάλοι χαι άνασχίσεις, δι^ 
2>ν οίχοι πάντες έξωρωρύχατο, ύπονομευύντων των 
βαρβάρων χατά λαγ ιδείς, ή άσπάλαχας, ή χαΐ χοί- 
ρους, ή άλ•λο τι ζώον |5ιζοφάγον γ^ωχαρΕς, εΙπεΙν δΕ 
και άλλως, χατά άροτρέας. Φαίνεται γάρ , ώς χαΐ 125 ΒΕ ΤΗΕδδΑίΟΝΙΟΑ ϋβΒΒ Α Ι.ΑΤΙΝ18 ΟΑΡΤΑ.' 126 

άμίτίοοις ίνέσχιζον &ν τ3^ των οίχιών, εΓ^ερ έχώρει Α Αγ^Ιγιβ βηίιη (Ιοαιοπιτη ί«ιηάϋΐ)«ηΙ& βχείάΐβββ τΙ« τ6 χατ' αύτάς έμβσδ^ν. Έναγχος γάρ τοι Λσπαρτα 
χαΐ άνήροται βρεψάμενοι χατά τι πεπαροκμιασμένον 
0έρος χρΟίεον, είτα χα\ Λροτον οΤον τούτον διεχειρ{- 
(οντο. έξ οδ αύτοφι;ή τα χαλά έχέρδαινον έρμαια. 
Κα\ τοΙς ΑμφΙ τ^ν ήλιον μή άγαπώντβς ικλουτίΦμοΤς, 
(ηεβοΰλευον χα\ το?ς χατά γ1{;• Δοτέον μοι τοΟςαΰ- 
τονς χαλέααι χα\ χρυσ&)ρύχους τήν ΙπιβολΙ^ν, χατά 
γε τους ΙνΜεν μΰρμηχας (τοιαύτης γάρ Ολης !ρωτι 
ηρηνώχλοον τ^ γζ) • τοΙς δ* αύτοίς χα\ τυμβωρδ• 
χους μυριαχοΟ. Οΰδλ γάρ ούβΙ τοΟς νβχροΐις άνβκι• 
βουλεΰτους καρέτρεχον * ώς δέ θησαυροφυλαχουντας 
έλύηουν, δκασχαλεύοντες πλούτου χάριν, χα\ οΟτω 
τ^ ^ν Πλούτωνα χα\ αύτοΙ νοεΖν δπεμφαΓνοντες. 
ρχζ*. Τ{ μοι πλείω γράψειν, Ινθα ο6δέ βίβλοι (ΙβηΙυΓ, βί ηιΗίΙ ο1)βΙ:ι1)9ΐ• ΑιΐΓβ&πι βηίηι οαββββπι, 
ιιΐ ροβίφ (ΙίϋυιιΙ, 62 β^πβ ηοη εοηβιΓ», ηοιι »γα(π> 
βπίκΐύΐίβ β08(1βιη &Γ3Π(Ιο (αΙβΓυηΙ ,βΙριιΙοΙίΓ»^ ΓΓυ^($β 
βροη1&η6«8, ?η ΑΓβίβ (Ιοροβυεπιπι. δί€ ηοηοοιιΐϋηΐί 
ορί1)υ9 βαϋβοΙϋίΓιβ 8υΙ)ΐ6ΓΓ3η6α3 ςαοςυο ηίάΛ^α- 
Γυηΐ. Ι^ίοβλΙ ιηίΙιΊ 609 «υπΓο^βΟΓββ νοοίΐαΓβ, αΐ 
ΓοπυίοΒβ πρρβΙΙ&ΐΜΐιβ, (]»» Ιβΐΐυβ ιηβίΑΐΗ βιηοΓβ 
(Ιιΐ€ΐ« βοΐυιη τβΠαηΐ; &β(Ι βΐ ββραΙοΓοηιιη ββΤοβ- 
&0Γβ8 ββχοβηΐΐββ ΑυϋΙυηΐ. Ν>ιη ηβο ίρβοβ ηιυηηοβ 
Ιαΐβ€ΐο• ρΓ3βΐ6ΗΙ)§ιιΙ, ββά υΐ |$&ζ» ου8ΐθ()β8 1«<Ι6- 
1>ηιΙ, »υπ |;Γ8ΐί& 8ροϋ8ηΐ68 β( ίηΓβΓοαηι βΐ ΡΙιι« 
Ιοηβπι, ίά 681 (1ίνΙΐί8ηιιιι <1βαηι» βοηκίβιη ββββ &88«- 

127. 0οί 1κ>ηο ρΙοΓ• 8ΰηΙ)8ΐιι, 8ΐ(ΐιιΙ<ΐ6ηι Γι1>η ίη• δλαι μαχραΐ (χανώσαιβν άν μβ, βίς αΰταρχες δια- ^ Ι^^ί •< ΚΓ&η<1β8 ηοη 8ΐιβΙΰ6Γ6ηΐ •<1 60η80ΓίΙ>βη<Ιυιιΐ γράφοντα τοΙς φιληχύοις, Οιιο7α ήμΤν συνέπεσε ; Δι' 
&ν όψέ ποτβ σζ)ν χαχψ £μαθον οΐ &ν ήμΤν χομψο\ 
τήν ν^ησιν, χρήναι τά θεόθεν σημεία λεπτολογεΖν, 
χα\ %ρ6ς αύτοίς διευχρινουμίνοις Ιχειν τ6ν νουν, χα\ 
ποιείν τά δηλούμενα. ΕΙ δέ τις Ινταυθα ποθών φαί- 
νεται προσιστορηΟήναι, χα\ οΤα σήματα των μελλόν- 
των προύφάνη, άχουέτω βραχυλογιχώς, χα\ ταυθ* 
ήμων εις Ιοτορ(αν &χτιθεμένων• 

ρχι^'• Έν πρώτοις μίν αγαθών ανδρών όνείρατα, 
£«οΐα χαΐ ή Ιερά οίδε Γραφή μηνυτιχά μελλόντων 
είναι, προελάλουν, οία «εισύμεΟα. Κα\ ήμεΙς Ιγελίο- 
μεν, Ιξουθενούντες τάς χαθ* Οπνους δηλώσεις^ χαΐ 
διαβτολήν ούχ εθελοντές Ιξευρίσχειν οράματος τ8 68 φχΛ ηο1)ί8 8€ύί<ΐ6Γυηΐ ? Αΐΐαηιβη ςαί 8ρυ(1 ηο- 
8ΐΓ8ΐββ 6{ιΐ8ΐηοϋί ΓθΙκιβ 8ΐυϋ€ηΐ, 8ίηιυ1 άίϋΐοθΓυηι 

Οβί 8ί|^η8 0ΐ)86Γν8η(ΐ3 6886, 6ΐ ηΐ8η<1&(λ 6^υ8 ρ6Γ• 

ίΙεΐ6η(ΐΑ. δί ςυί8 Ίι^ϊΐίίΐ ΙιΙ&ΙοΗλαι 6<]Ι8€6γ6 61 6|ί 

8ί|Κηΐ8 ΓΐΙΙαΓ» ΑΙΙ^ϋΓΑΓΙ Υθ1α6Ηΐ| <|Ι136 Ι1Ι6Ι110Π8Β ΙΓΙ^ 
(ϋ<ϋΐ1ΜΙ$ «116018 016016 Ι6|(ί(0• 128. 4610 8ΐ) ιιιίιίο όβ 80ΐηηΠ8 ςα» β8€Γ6 
δεπρίυΓΑ Βονίΐ υΐ Γ6Γυηι ΓυΙιΐΓ8Γυπι ίιιάίοΐι, ςιι» 
8<ΐηΐίπιιΐ8 ]8ηι (Ιίζίηιο8. Ι^ϋοΓ ηο8 η8ίηιιΐ8, Λθ6ΰΙ« 
ίΑ€ίβηΐ68 8οαιηίθΓυηι ΐοιίΐοία ςυ» ίπίβΓβοωηυηι 
61 8001018, ςυ» ρ6Γ βοοιιιυοΐ νί(]60)υ8 (Ιί&ΐΙη£υ6Γ6 χα\ τών λοιπών, &ι«ρΟπνος φαίνει. ΚαΙάπεΖναιδΙ^ ΒΟΐϋοιαβ.ΠιΙβιο 60110 ιοίβΓρΓβΙββ (Ιααι νί(ΐ6ΓυηΙ τ6ν μυροβλύτην της χαθ* ημάς πόλεως, χαΐ χατ' 
αυτήν τήν άλωσιν είσελ<υαεσθαι, οΙ αύτο\ Ιωράχασι , 
χαΐ ήμεΤς ο6 πεπιστεύχαμεν. Ός γάρ όχλουντες οΙ 
πιτβοί πρ6ς έπιχουρίαν ενέχει ντο, άνεχάλυψεν αύτ^ς 
«ροορατιχώς εις μάτην τυράννα δυαωπ&1σθαι. 06 
γάρ άρτι, άλλ' ή μετά τρεΙς ημέρας έλεύσεσθαι. ^Ην 
δέ τετάρτη μετά τάς τρεΙς ή της πορθήσεως. Κα\ 
συχνά μέν έποτνιώμεθα * ι Έλθε ε(ς τ6 σώσαι ημάς, 
μή ποτέ εΓπωσι τά Ιθνη, Οοΰ έστιν δ πολιούχος αύ* 
των ; > Ό δ* ούχ ύπαχούων, έξετόπιζεν ημών εαυτόν, 
ρχθ'• Έδάχρυον άγιοι Αν είχονίσμασι * χαΐ Ιχαι* 
ρον οΐ χενέλπιδες, λέγοντες δυσωπεΖν έχε {νους υπέρ 
ημών. Έλέγομεν ήμεΙς * Να\, άλλ* ούχ είσαχούον* 
ται, δι6 χα\ έπιμένουσκ κλαίοντες. ΚαΙ ήπ(στουν Μ3^Γθ5Ι]^ΐ80] 8 €!νΊΐ8(6 η08ΐΓ8 8ΐ)5βηΐ60| θ1)$ί(ϋθθΊ8 

ΐ6ΠΐροΓ6 Γ6νβΓ8υΓ0ΐη 6886, 008 βΰΐβοι οοΐΐαοι 1ΐ3ΐ>υΊ- 
0108. €υσι €θΙα) ΟΓβίΙυΙί ιοιρΑΐΊβηΐβΓ &υχίΙίυοι 6Χ- 

&Ρ6018Γ6ΟΙ, !ρ$6 ρΓ0ρΙ)6ΐί66 ίΙβ€ΐ2Γ3νίΐ άβ Ι]ΤΓ8000 

ΐΓβρίϋαοιΙϋΟΐ 6886, ςυί ρ08ΐ.ΐΓ68 (801001 (1ί68 νοο- 

ΙυΓυ8 68861. Εγ81 801610 ςυ8Γΐ8 (ϋβ8 85 0Γ56 6X6186; 
6ΐ 8£ρ6 80ρρΙί668 ρΓ608ΐί 800)118 : Υβοί 8<| 88ΐναθ• 
(1θ8 003, 06ςθ30(1θ <1ί€30ΐ £[60168, ϋΐ)! 6β( ρ3ΐΓ00υ8 
60ΓυθΙ,? ΙΙΐ6 801601 000 80(11608 ρ6Γ6£Γ6 &1)ϋ(• 

129. δ80€ΐί ΐ86Γ7αΐ8ΐ)8οΐθΓ Ιο εαΐβ !αΐ89ΐηί1)υ8» 

6ΐ 1(80(161)601 ςοΐ ν80λ 8ρ6 (1ΐΙθ6ΐ>8θ1θΓ, (1ί660ΐ68 

!11θ8 ουείπ €8086 8ΐηΐ£ί ; οο8 8ΐιΐ6οι (1ί06ΐ>8η)υβ: 
Ε8(ο, 86(1 000 6Χ»0(ϋυοΐαΓ, ί(ΐ60 ΐ80Γ7θ)8η ρ6Γ((οηΐ• ήμίν. Κα\ αύτο\ μέν ήσαν έν έλπίσιν ημείς δέ εδ £( ηοΐΐαο) οοΚ>ί8 «(Ιβοι Ιΐ3ΐ)6ΐ)80ΐ, 6ΐ8ί Ιρβί βρβΡίΓβοΙ. είδότες τ6ν δλεθρον, έξ Δν χαΐ έωρώμεν χα\ έλλόγως 
συνήγομεν, ούχ είχομεν δ τι χα\ δράσομεν « λέγοντες 
χα\ αύτοΙ μή τι πρδς άγαθ(ρ εΙνα{ τινι τδ μέλλον 
είδέναι, Ενθα τψ φρονοΰντι μηδέν ή γνώσις λυσιτε- 
λεϊ • χα\ χατά τήν της Ιστορίας Κασάνδραν ( δχνώ 
γίρ ειπείν, τά μείζω παρεισχυχλήσας χα\ προφη- 
τιχά) άληθιζόμενοι μέν, άφΐέμενοι δέ λαλείν βίς 
άνήχοον. 

ρΆ'. Έδειξε τι τέρας τότε ούχ αΡσιον χα\ ή πάν* 
αγνός βεομήτωρ, ή παρ* ήμΙν του όδηγείν επώνυ- 
μο;, δειχνυσα, ώς αποστέργει τά χαΟ' ημάς, χαΐ ούχ 
έθέλει μεθ" ημών είναι* Προοδεύουσα γάρ ποτέ τότε 
χαθ' ήμέραν , ή τδ χυρος έχει του τοιούτου χαλοΰ , 
χαΐ περιελΟοϋσα, ένθα της πόλεως ή αδελφότης ήθελε. Νθ8 80(601 ςο! ΓΙ1Ϊ080Ι ρΓ0ΐ>6 ρΓΦνί(ΐ6ΐ)80108 80 
Γ8ϋθ€ΊθΑΐ)6α)ΟΓ 6Χ 118 ςο» 8016 0€θ1θ8 1181)61)80)08 

<Ιο1ΐΗ Ι)ΦΓ65ϋθΐο8 ςοί(1 Γίΐ6ί6θ(1οοι 68861, 6ΐ ΓυΐοΗ 

8616011601 ΟίΙΐίΙ ρΓΟ<ΐ6ε86 80!γιΟ!ΙΟ168, Ιΐ1)ί ίρβί ρΓΟ- 
Ιΐ61ΐ1ί ΟίΙΐίΙ 6001010(11 8ίΓ6η; νΐ βίοοΐ €88$90ιΙγ6 
(ΟΟΟ 60110 (16 6]08 ρΓ0ρΙΐ6ΐϋ8 ρ1υΓ8 8(Γ6Γ8ΐθ), ¥6- 
ΓΟαΐ ϋίχίοΐΟβ, 86(1 8(1 80Γ(ΐ88 8υΓ68• 

130. Τοηι οιίΓ8ε«ι1οοι οιΙοίιη6 Γ8θ5ΐοοι ροπ&8ίιθϋ 

Ιΐ8ΐ6Γϋ6ί, ςθ«8ρθ«1 008 Ηθ<ΐ6§^6ΐη8, τί» (Ιοχ, 
80(ϋΐ, 6ΧΐΐίϋυΙΙ, ίθ(1ίθ6θ8 ςθΟ<1 Γ68 0081Γ88 0(1ΐ88βΙ, 
61 00ΐ)Ϊ86(1ΐη 8ϋΙΓ6 ΟΟΗοΙ, Οΐβ ςθΟ(ΐ80Ι ί68ΐΟ 6001, 
ίΓ3ΐΓίϋυ8 ρΓ»600ΐί1)08, ρ6Γ ΙΟίΑΟΙ θίνΐΐ8ΐ60) 60)• 
Κ)Ιΐΐ38»6ΐ δ. Μα(6Γ, 61 ίο 60 6886( Οΐ ίΟ «8(16(0 80801 127 ΕϋδΤΑΪΗΙΙ ΤΗΒ38ΑΙ.ΟΝΙ0ΕΝ8Ιδ ΜΕΤΚΟΡΟΙΙΤΛ !«? 

ίιιβΓβίΙβΓβΙιΐΓ, ρβΓ ροΓίΛΐη ίπίΓίΐΓβ ΓβΟϋδίΠδ βιιπι Α ^λ\ άποχαθ Ι (Παμένη αΟθις εΙς τ^ν οΤκον αύτης , χΛ ςαί Ιρ&3ηι ΐΜΐη)6Π8 ρθΓΐΑΐ)Αΐ, ρ6<1βπ) ΓβΓβΠ'β οοβ^ζίΐ, 
ώιηι ροιΐ()6Γβ ίηβοΐϋο ββηδίιη ίη|^Γ&?β8€«ηΐ6 ορ- 
ρΓβδβυβ ρχιιβ Ηυιηί ΟΑ^ΙβΓβΙ, η6€ ίρ$6 Βοΐαβ, 8β(1 
ςυοίςαοί ιη&οιιιη ίιηροηβΓβ €οη«Γβ»ΙιΐΓ. Ρηιηο ςιιΐ- 
.^0ΐη ςαΙ ροΓίίΙίΑΐ ίη ΜΒρίοιοηβιη νβηίΐ ςυ3>ί (ΙοηιΙ 
Ιιχο ιιι»ο1ιΐη«ΐα8 €886(, 111 &φρ6 βΐ. υΐ>ί αυΐβιη νίΗ 
.&30γΊ, ίηΐβ|;Γί8 ΐΒ0ΓίΙ)υβ 61 <]ΐιί ηβΓ&β ΰοιηιηίΙ(6Γ6 
Ιι&υά ρο&5ϋΐιΐ,ιη&ηυιηΐιιΐΑ9*''ί ρΓοωονοικΙ» ίΓαβίΥλ 
αρρο8υί836ο(, αο ηίΙιΗο ι»ίηυ8 Ιοί ςυοΐ βηηΐ, 
ηιοτϋΓβ Ιθ€θ ^αΐ6ΐ)ΐιηΐ, ηβΐυβ ίηββηβ οιηη«8 1祫(}ι( 
τβΐ οοΓ()3ΐ]58ΐιηο8, (Ιοηβο βίΓυ8ί8 ΐΑ^Γγιηίβ οί $^ίΆΪΓ 
Ιί&>ιΐ9 ^οοβιη βΙβνΗΓίηΙ ^ύ Ρϋΐαιη βϋηοΐΑ Μαίπβ , 
ηβςυβ ίικίβ (1θ8Γιΐ6ΐ'ΐιηΙ άοηβΰ ΰοιηρΓθΙ)2ΐο ρΓθ(ϋ§ίο 
υη(ΐ8 ]8ΐη βχρβϋίΐυβ βίηβ ιηαιρηο 1»1)0?β 8»η€ΐ3ΐη ταΐς εΐνόθοις έγγίσασα, οΟτως ώχνβί τ))ν βΓσο^ν, ώς 
&ν3ι πόδα χωρεΐν κραταιως βιάζεσθαι τ6ν αύτ))ν φέ- 
ροντα, χα\ ένιττάμενον βαρύνεσθακ 6τιμάλα, χα\ ικρ^ζ 
τφ χαναπ^πτβιν γίνεσθαι * χαΐ ου μόνον έχείνον, άλλα 
χα\ &λλους, δσοι συνεπιλάβοιντο. ΚαΙ ήν μίν τήν 
&ρχ4}ν δ έχείνην άνέχων Οποπτος, ώς οίχοθεν το&αίΤτα 
τεχνώμενος , όηοΐα ικολλο\ τερθρεύονται * ώ; δέ χα\ 
Ιερο\ Ανδρες » άγαθβΐ τδ ίίθος , χα\ οΤοι μ^ πάλαμε- 
αθαι τά μή δέοντα, συνήραντο Ιγχρατώς, χ»\ πάντες 
έλάττους ί^σαν της το» Ιεροΰ σίγνον Ισχύος, χα\ ιούκ 
έπείβετο είσ^λθείν, άλλ' ξν, ώς εΙπεΓν, άφ^ρητον, 
ύπέρχεται φδβος άπαντα; , δαον έχρήν παθείν , έχέ• 
φρονα; • χα\ άναπρήσαντες δάχρυα, Οψωσαν χλαυ- 
θμδν , χαΐ φωνάς Ιπηραν πρδς τδν Οψιατον Υίδν της ίΐΒββίι.βίΟ 3μ1 ββϋβΐΒ βυβιη ροη9Γί(. ΟϋίπΙ νίπβ ^ πανάγνου Μητρδς. Κα\ ούκ ένέδωχαν, Ιως του αη |{ΓΑνί1)υ8 Μίΐΰ ββΙ νίβυιη ; ηοβ «υΐβαι ιηί$€Π ψ*ί 
0ΙΙ6Γ6 ί$Ιο ^Γβινιιΐί Γαίικαβ, ρΓθ1)6 ηονίΑ)ΐΐ8» ςαίά 
168 8ΐ1»ι νβΐϋ» 151. δ^ϋΓΑ ΟΓΑουΙ^ ίιη6ΓΓ0|;{ΐΙ& 6Τ6ηΙυ8 ΓαΐυΓ0$, 
όίβιιι υΓΐ)ί5 βχρυ^ηβΐΦ, βχίβηιιίη&Γιοηβιη ηθ8(Γ8Πΐ 
ρΓΧ()ίχ6Γΐιηΐ• Ο €βΓ(3ΐη ριορΙιβΓκηι 1 Ο γοι ιη(]υ1)ί• 
191» €ΐ ιηίηήηο «ςυίνοο» ΓβνβΙβίίοηβηι Ι 08αΓ(Ιίΐα• 
1601 ιιο»1ί&ϋ Ι 

152. ΕηΙ ΐιιπΰ Ι6ΐηρα8, 6χριι^ιΐ2ΐΓιοηί8 ίηςυ^ιη , 
ςιιο ν6Γΐ)& 6ν2ηκ6ΐίθ8ΐ (ΐΜϋ)α8 €&ΐ3ΐΐη{ΐλ(68 δίοη ρΓββ• £« 
0|Ρ)ηΐ3(^ Γιΐ6Γ3ΐιΐ, ίη βοείββίβι Γ6€ΐϋΐΓί ϋ6ΐ>6])&ηΐ. Υίή 
ύιιίαι ^Γ&ν•8 άβ ΰίνίΐΑΐβ €3 ίηΐ6ΓρΓβ(2ΐ>3ηΐυΓ. Τιιηο 
ιΙυοΙ ςαί άβ βνβηΐιι ϋββρβΓ»!)^!, Γ68 ηο8ΐΓ38 (ϋβρο- 
ήθΓ6, ηοβςυβ ίηϋοίβηΐββ βχοιί^ΐΓβ οοβρίΙ, υΐ βχάβιη 
έΐ εοτ(1ί 688β νΙ(ΙβΓ6ΐϋυΓ ϋ8 ςυίβ^Γυπι ΓβΓαηι ί^η&π 
€Τ8ΐιΙ• ^3Π1 ςυϋΜ Ιυάβηάο είΓΟΑ ιη^^ηα (6ΐηρ1& 
«χουΙ)ί38 21Κ6Γ6 ηοΙ)Ί%ρΓ9Β€6ρΊ(. 6υΓ βηίιη ρΓο €ίνί<- 
1&ιί8 8«ΙιιΙβ ρΓ6ε68 ΓβοβΓβ ? Ιπ πιβηΐβ αυίθηι 1ι&- 
1>βΙ)9ΐ ΓβΙί^ίοηβπι οοΙβΓβ, ςυοϋ Βοη βιηβ «Ιΐςυο 
βίηιαΙβοΓΟ Γ&εΐ6ΐ)8[, υΐ ηΐ9ΐχίιη2ΐη οίνίΐαΐίβ ουΓΑΐη 

ββΓ6Γβ νΐ(]€Γ6ΐυΓ, ρΓ6ε€8 ρΓΟ 62 Γ3εβΓ6 ]ΐΐ1)6η4θ. 

Εςιιί(1βηι ραίο είνίΐβιίβ βίαίαιη βιιηι Γυίδββ υ( €6ηθ 
8ηρρΙΐθ8ΐΊοηΊ1)υ& ΰΐ αηΐβ οιυηία οραβ €8861. Ι(λ 
ι)ΐ6(1ΐ6υ3 ηυί ίιηρ6ΓίΙί« 8112 Ιιοηιίη» 9^ή νίΐ2πι ίη 
ι)Ί5€Γίιηίη6 ροβυίΙ, 83€6π1οΐ6ΐιι 3(1νο62( υΐ γϊαΐίοο Ι^ 
ηιοΓΐ6ηΐΐ8 83ΐυΐ6πι 6Γΐη6ΐ. Ογαυιογ βηΐιη 6γ»1 ([ηατα 
ςυί ]οο3Γ6ΐυΓ, ςοφ εβι ΐικίοΐβδ εοΓαιη ςιιί Ιιοηιί- 
ηιιπ) αΐ0Γ68 6χ υευ εοβηΐΐοβ Ιΐ3ΐ)6ηΐ• Ιάοιτοο Γβιη 
ΓεΓι^Ίθ8ίΐ2ΐί8 8ρ6εί6 ρΓθΙ>3ΐβιηΓ6οίΐ.υΐευιΐ(ΐιΐ6Γϋ6πΙ» 
ϋΐί ]υ1)6ηΐί βος•ΐ68ί28ΐΊα οΙ}6<Ιί•Γυη1• Εΐ €ΐιιιι ηβ- 

£6686 €8861 ϋΐ 03ΓΠΐΊΐΐα (1υΐ€ί3 Ββνίϋίδ 63η6Γ6ηΙΐΗ'» 

Βοο'κΙΊΐ ίηορροΓίυηυιη 2ϋ(]υί(1 (ογ31 «υΐεηι ϋίΐυου• 
Ιυηο, ρο8ΐ ςυο(1 8θΐ6 0Γί6ηΐ6 οαρίί δυιηυε) υΐ ρείΐ- 
πτυιη 6ΐίββΓ6α( €ΐι)υ8 ίηίΐίυιη, Οβυβ, νβηβΓΟηΙ 
{6ηΐ€8 ίη Η»Γ6<Ιίΐ2(βιη Ιυ^ιη ; 61 (Ιβίηιΐβ, Ρο11ιΐ6- 
Γοηΐ ιβηιρίυιη 83η€ΐυιιι Ιυυιιι; ροβυβηιρι ιηοιΙί€ίη2 
86ΓνθΓυιη Iυο^υ■ι, 6ΐ Γ6ΐΐςυ3. ΡΓορ1ΐ6ΐ3 βιιΐιη ιΐί- 

ΥίΐΙΙΙ8 €Χ Γ6Τ6ΐ2ΐίθη6 «ΟΓΙΜΙ! ςυΙ ΡΓ6011ΠΙ ί2€ί6η(1α- 

Γυω ^τΛΧϊζ €οην€η6Γ2ηΐ ίη»ρΐΓαΐΜ8 βΓΑί^ι ϋίοοηβ : με (ου !^δη διαδειχθέντος, εΤτα μδνος δ βαατάζων άβάτ 
ρυντος χα\ &παραπόδΐ(ΐτος ήγαγε τδ &γςον μδρφωμα, 
ένθα Ιδρυτα'.. ΚαΙ Ιδόχει μίν χα\ τοΰτο τοΙς γενναίους 
φρονείν έλαψρέν • ήμεΖς δλ οΐ Ασθενείς &βαρυνδμεΟα, 
ύπονοουντες, δπου νεύει τά του πράγματος• 

ρλα'• *Απεχρ(ναντο χα\ τά ΙερΑ λδγια Ιζ ερωτή- 
σεως τάς αποβάσεις των έν τφ μέλλοντι, τήν &λωσιν, 
τήν ήμέραν αυτής, τδ χαταχοπήσεσΟαι ήμΑς. "Ο προ- 
φητικής εύχρινε(ας έχεΓνηςΙ ώ άνεπιχρΰπτ^ου Απο- 
φάσεως , χα\ μή Ιπισυρομένης λδξωσιν ! Κα\ ήμεΓς 
Ιχωφεύομεν. 

ρλβ'. ^Ην τηνιχαΰτα χαιρδς, παρά τά τελ•υτ«Γ« 
τξς Αλώσεως, χα\ περιχοπΑς εύαγγελιχΑς έπ* έχχλη» 
σίας λχφωνεΐσίαι, δι* ών ^ά της Σιών στηλογραφοΰν» 
τα^ χαχΑ• Κα\ οΐ Ισω φρενών Ιερολογ(αν χατΑ της 
π<(λεως 6πεν($ουν αυτά. "Εδοξε τ$ Αρχηγφ τηνιχαΰτα, 
οΤα των στρατηγικών Απεγνωχέτι^ διατ^^ε%θα{ τΑ 
χαθ* ήμΑς , κα\ διεγείρειν ώς οίον Απονυστάζοντας , 
Ινα φαίνοιτο τοΓς μή συνιε7σ( δι Α πάντων ήμΰν χαΐ 
προμηΟέστατος• Μηνύεται γοΰν ήμΙν παννυχίδας 
ΑγρυπνητΑς ΙπιτΑξαι περ\ τοΟς μεγΑλους ναοϋς, 
καίζω^ Ιχείνος χΑνταΟθα« Τ( γΑρ χβΛ Ιδεί προτρέ• 
ιβειν εΟχεσθαι, δπβρ ΙχεΤνος Απηύχετο, τήν σωτηρίαν 
της πόλεως ;^Ην δά οι ΙπΙνοια δσιονσΟαι τδ εύσββεϊν, 
χα\ Ιπιχρύπτειν τήν δρεξιν, Γνα δοχ9 πΑνυ πβριποι• 
εΜαι τ4]ν πδλιν Ιφ* Απασιν , εί γε θέλει χα\ εΰχΑς 
τΑς ύπ^ρ α^ίΐς * οΤμαι δέ, χα\ ένδειχνύ μένος, οΟτω 
χαταστήσαι "(Α της πόλεως, ώς ευχών χα\ μόνων αύ• 
τήν δέεσΟαι* δμοιον ώς εί χα\ {ατρδς χατεργασάμε- 
νος Εκ τινΟς φαυλότητος έπ\ θανάτφ Ανδρωπον, είτα 
δπιτΑβσβι προχαλεΖσθαι Ιερέα, έφοδιΑσοντα ήδη θνή• 
σκοντι σωστικφ Αγ&Ασματι. ΟύδΙ γΑρ ήν επιπόλαιος, 
ΑλλΑ χα\ λίαν βαθΙ^ς εύτραηελεύεσΟαι, βαα γε πειρΑ• 
σασΟα'ι του Ανδρδς τοΟς δεβνοΟς γνωματεύειν ήθη 
των, οίς Αν περιτύχωσι. Διδ χα\ ταύτην προσεποιείτο 
τήν θεοχλύτησιν, ώς ούκ Αν τδ Θείον Οεραπεύοιτο. 
"Οπως δ' Αν είχε τδ πράγμα, 6 μίν εΤπεν, οΐ Γ Ιχ- 
χλησιαστιχο\ έπήκουον. Κα\ δή χρεών προλΑμπειν 
του ψΑλλειν τδν γλυχυν μελφδδν Ααυ^δ, (πήλθεν οΟτι 
χατΑ αΓσιον τοΙς δεησομένοις (ήν δλ βαθΰς I^ρ^^ρ'^ς 
τότε, Λ λαμφθέντος ήλίφ έάλωμεν), έπιλέξατΟαι 
ψαλμδν έχβϊνον, οδ χατάρχει μ^ν τό • ι 'Ο Θεδς, ήλ• 119 ΊΆ ΤΗΚδδΑίΟΝΙΟΑ ϋίΙΒΒ Α ΐΑΤΙΝΙδ ΟΑΡΤΑ. ΙίΟ 

ΟοΦχν ΙΟνη ^Ις τήν χλΐί|/>ονομ{αν 9οι» • ι Ιφέιηται δέ Α Α ϋ ςιι!<| ρΓβοΙΙιυβ 3(1 Οβαηι •|ΐο§ Ιΐλ1)6ΐηαλ, ηιιΙ 
τό- ι Έμέαναν νΙ^ να%ν «6ν &γι^ σου* Ιθιντο τλ Γ68 ηοιίηβ ρΐ&ηβ οο|;η!ΐ98 Ιΐ3ΐ)βΙ? 
θνησιμαΐβ των δούλων βου, > χα\ τδ έξης * μονονοί) χρησμφβοΟντος του Προφήτου χαΧ θβοπάτορος δι* 
όνοφητιίας τ&ν ήθροισμίνων β!ς δέησιν, χα\ λέγοντος* Τ( &ν Ετι δβοΕμιΒα ηρβσδβιών ίΐς Θε6ν, Ινθα 
έχείνφ τά χαθ" ημών άΐ»>πέφανται ; ρΧΥ, ΒΤ^^εν οΟτω ταύτα, πλε{θ9ΐν έτέροις παρασπι- 
ζ6μ£να συγχροτήμασι της του χαχου δηλώσβως. Κα\ 
τοίνυν τφ συχνφ τούτων ϊπαντίς &νβφρονοΰμ€ν, 
βφιμον βυνάγοντβς νουν, χα\ τ6 πρώην θράσος άπο- 
Μΐοόμενοι• Οΰ γάρ &ν έχείνο Οάρσος, εΓιιοιμι, έλλό- 
γως «Γχομεν, χα\ Ινοουμεν οδχέθ' ήμ?ν εΓναι φυχτά. 
ΟΟχουν ΕφΟησαν χαταντησαι εΙς π2ρας αΐ των Ιχχλη- 
σιων δεητήρκοί άρμον{αι» χα\ δ πόλεμος, ίτι των 455. 11x0 βΐ ρ1ιΐΓ3 ^Πα &ά 9ΚΓυιηη»9 ηο8ΐΓ&8 
οοη8ρίΓαΙ)&ηΙ, ςυλΓυηι ίΓβςιιβηΐί» Γβ€ίΙ ιιΐ ΓββΙρΊ- 
80€Γβιηιΐ8, Μ ΚβιηβΓίΐίΙβ «Ιβροβίΐιι 8&η& πΐ6η(6 οιηηι& 
6Χ2ΐηίη8Γ6ΐιιιΐ8. ΙΠι βηίιη «υάϋοΐβ Γβΐίοηβιη εοιηί- 
Ιβιη ηοη 1ΐ2ΐ)6ΐ)8ΐ, 6ΐ ηίΐιίΐ ηο1)ί8 ίυκίβηάιιη βδ86 
]ΐΐ(ϋ€&1)3ίΐηο8. δίο Ί{[ίΐοΓ όαηι ίη £οηϋίοηϋ)υ8 β€εΐ6- 
8ΐλ8ΐίοΐ8 ιοίΑΐηβη ςα3ΒΓ6Κ>3ηΙ, 1)6ΐΙαηι, ουαι ρβαίιηί 
λ 8ηρρΙΙθ8η(11)υ8 οηβτβηΙαΓ» Ιαιηβιη&ΐίοηβδ 8ΐΐ{;- ψαλμών β!λουμένων έν το?ς των δεομένων στ^μασι, ^ ||;β88ΐΐ, 1η |[6ΐη11ιΐ8 6ΐ ίηΓ6Γη&Π& βυΒρίΓία εοονβΓίίΐ» 

θρήνους κσρέβυσε , χαΐ εΙς γ<$ους οΙχτροΟς χα\ άλα• 

λαγμους ^δου άντιπεριέ στήσε , κα\ ε!ς φυγήν αΰτοΙ*ς 

Μ^οεσίΙ^ντας Ιπτυρβ, χα\ τοιαύτα δ(έΟ»το, Δνπερ 

δίω μβμνήκβθαι τους ζώντας Ιν «ερ δνε(ροις * εΓ«ερ 

οδ «& ηδέα μ^νον «ροπιητουσι της χα^' Οιτνον φαν• 

τασΙ«ς , Αλλ* οΰδΐν ήττον χα\ τ3^ φέβον ένδειξάμενα• 

ρλΛ*. Κα\ ο5τως έξ Ι^Ιας Ιχθρας, της τ• χατά τδν 
βασιλέα ^Ανδρ^νιχον» χαΐ της χατά τ6ν δουχα ΔαυΥδ. 
χοιν^ν χαχ'^ν χατέσχη'Ρεν άνάπαλιν τφ γνωματευσα- 
μένφίΕολλά τώνχοινών χατά τινας Ιδίας ΙχΟρας λαγ. 
χάν€ΐν έιτανέρθωσιν* Κα\ ούχ εύφραδής ήμερα, ή 
της ττανωλεθρίας , χατε^^γη ήμΤν • ήν Ι^Ο'ελον μέν 
έχ των του χαλοΰ &νιαυτου άναπληρωμάτων αύτ(χα 61 οοηείοηβ άί88!ρ»ΐ9 8ΐη1ιηθ8 11& 9ΐ!6€ΐΙ υΐ ςαί νίι» 
8»ρβΓ•ΐ1ΐβ8 6Γ80(, Ιυ(|[α1)Γ6ΐη ί8ΐίυ8 €3ΐληι1ΐ3(ί8 σβ^ 
ηιοΗλίη ΒβΓΤΒίαΗ 8ΐηΐ, βίςυΐιΐβιη ηοη )υοαη<1χ Ι&η- 
ιαιη Γβ8, ββά Γοηηί<1οΙθ89Β βΐίβιη ^ΟΓηϋθηΓιυιη Ιπίλ- 
{ΐΒβΙΙοηβηι Ι&η|αη(. 

454. δίο 6χ οιΐΐο ρήναιο |π ΑηιίΓοηΙοιιη) βΙ Ρ»• 
νίϋβιη ϋυοβιη πΐίιΐυπι οοηιρηυηβ τυΓβυβ ίη|;ηιίΙ Ια 
9ΐη1ιηο8 εοΓυηι, <|ΐιι ββηϋαηΐ ρΐ6Γ3ςα€ ηααΐλ εοηι- 
ιηυηΪΑ »1) οάίο ρήταίο βιηβηιίΑΓί ρο886• ΝοΙμι 
κυίβηι ηοη ρηΙεΙίΓλ ϋί68> ίαιο ςυ£ Βθ1>ί8 οοιηί• 
&>υ5 6χ1ΐΐ08» Γιιίΐ, ΠΙυχΙΐ, βΐ ςιι«ιη •χ «ηηί 
8ρ&(ίο 8ΐ«11ηι Γθοί88α ^βΐίβηι, •ίουΐ 1οΙ> 1η «1ΙΙί•> Ιχχοχήναι, όποΓόν τι λελυπημένος χαΐ δ χιρτεριχ^ς Ο ςαορο ΛΟ πιοβγογο βαο άβρΓ6€Αΐυ8 681. δβιΐ ςαί Ιώβεΰξατο. Άλλ' δ έπιτάξαςτφ ήλίφ δρίζειν χϊ του 
Ινιαυτου χαθ* είρμλν τδν άπ* αΙώνων , έξουδενώσει 
ι«άντως τδ της εύχης ταυ^ς, πεπαιδευχώς άλλως 
ε^χεσΟαε, άνθρωχιχώτερον. Τ6 γάρ οΟτω γονυπετειν 
Ιν δεήσεσιν ο6χ &ν εΓη ψυχής μ)] παραφερομένης^ οΓς 
«α6α(ν€ται • δθεν χα\ συγγνωστίΐ, εΐ χα\ οΟτω λαλοΰ- 
μ«ν. Αίθοι γ&ρ ενταύθα ουχ άν «αθήναιντο, χα\ δσους 
χατ" αυτούς. Πώς γάρ άνθρωπος, Ινθα χα\ των πολβ- 
μ£ων οΐ φαινόμενοι 9εδν εΐδέναι, χα( τι Εχειν οΓχτου, 
χα\ άδηρ^ωτοι, Ιδάχρυον χαΐ χατεστέναζον, βλέπον- 
τες ηΑιν τοιαύτην οΟτω χατ^χισμένην χα\ έζημιω- 
μένην χαχοΖς» &περ, εΐ διενεμήθη^ πλείστην άν τής 
οΕχουμένης εΙς εύδαιμονισμδν Ιξήρτυσαν ; 06 γάρ 8θΗ ι!» ίηίΐίο 8»οη1θΓαπι εαΓβοπι ρΓ888€Ηρ8ίΙ• 
Ι8ΐ88 ρΓθοββ Γββρηίΐ. ιιΐροΐβ 1ιυπΐ2ΐη« ηβιυηβ 1α• 
ΰοιι^Γοβε. 66ηί1>υ8 οηίηι Οβχίε 0Γ»Γβ ηοη 681 αηΙοΜΐ 
(|υ» σΐ3ΐ& ρ8ΐΓΐ6ηΐ6Γ ίβΠ ; Ι(1βο<|υ6 86Γηιαηί ηοβίΓΟ 
1βηο8€βη<1υιη βήΐ. Ναη Ι9ρίιΐ68 Ιρβί ηοη ΐΑΟβΓοηΙ 
1η 1810 8ΐ^α ροβίΓκ Οαοπιο<1ο βηΐπι Ιιοηιο ηοη 
ιηοτ6Γ6ΐυΓ , υ1)1 ¥6ΐ ίηΐ6Γ Ιΐ08ΐ68 Γι ςηΐ Πβί ηοΐΐο- 

0601 Ι)»1)6Γ6, α€ ηΐί86Η€0η]|» 1Ρ0Υ6Γ1 6β086ηΙ|Ι1Γ, 

1α€Γγηι&1)ΐιο<1Ι (6Π)6ΐΐΑηΙ , ογΚμοι Ιαΐβοι , Ι8ηΐί8 
«Γαπιηίβ οϋηιΐβη^ βΐ ΐοΐ 1>οηΐ8 οτίΜΐΙιηι τΐιΐβοΐββ» 
ςυ26 81 Γβρ^πΊΐΑ Γαίεββηΐ, ηΐ8||;η2πι 16γπβ ρΑΚ6πι 
])6»856ηΐ ? Νοη 6ηίαι υΓΐ)8 γυΐ§9ϋΓΐ8 6Γ2ΐ» 86ΐ1 Γογ- 
ΐιΐΜ8ΐθΓυιη 86(168, ςααπι ςαί ηονοΓ&ΐ» οΜίνΙεοΙ ηοιι πΑις ]^ν 4 απλώς, άλλα μαχάρων γη, οποίαν 6 μαθών |. ρυΙβΓ&Ι ; ςυ» 1)οηί8 ΐ6ΓΓ6$ΐΓί1)υ8 86ωρ6Γ λ1>αη<ΐ9η$ ουχ άν £χοι λαθέσθαι αύτΤ^ς * ή θάλλουσα έσαε\ τοις 
χατά »$σμον χαλρίς, έξήνθησε τίτε άτημελήτοις νε- 
χροίς, ων χα\ εΙσέτι σώματα άχηδέα χεΖται Ιν πα- 
ραβύστοις, ανδρών, γυναιχών, νηπίων, άχμαίων, με- 
σαιπολίων , γ•ρ<5ντων • εΙπείν τδ άνηλεέστερον , 
παρειμέν«»ν, ή χα\ άλλο τι σίνος παθδντων άποτυχί^ 
φύσεως ' χα\ αυτών ^ τών όπηδήποτε νοσοχομουμέ* 
νων, ο5ς οΟτε τείχος είδεν, οϋθ* δπλον Ετριψε• Τδν 
γουν έχχλησιαστιχδν ξενώνα είσδραμόντες οΐ δεινοί , 
χα\ χατά σχιών άνδρίζεσθαι, πρώτον εΙς αύτοϋς άπ« 
ι^σχόληβαν τά ξίφη * μετά δέ χενδν τδ πάν άφήχαν» 
&ν Ιντ6ς Ιστεγε , τών τε πρδς Ιατρέ ίαν , χα\ οΤς οΐ 
τληπαθείς έσχέποντο. Κα\ νυν τδ τοιούτον χαλδν ούχ 
Ιχει τινά ξεναγωγεΤν. *Αλλ' οΐ πρδς νοσοχομίαν άτιο- 
^ύοντες έρχδμενοι , χα\ τδ χένωμα βλέποντες , χαΐ 
τδ πρδς ύγίειαν βοήθι^μα, ώσεί χα\ θανάτου χαταγώ- (υηο 0λ<1»τ6ηΙ)08 86«161>&1, ςα;» ηηηο ςιιοςιιβ ία 
Ιοοίβ ο1>8€(ΐη8 ]3€6ηΐ| νίΓΟΓϋπι, ηιιι1ί6Γαπι, ρυο• 
ΓΟΓυο), ίηΓβηΙίυη), αόυϋοηιηι, η6(1ΐ3β9ΒΐΑ(ΐ8,86ηΜ0) 
ηηί86Γππιβ (ΙβΓβΓιοιοηιηι, «υΐ 8ΐ .«Ηα « ηαΐαηι 1αΙ)β 

•01ίθΐί6Γ8η(, 41108 (3ΠΙ6η η60 ΟΙΟΓυβ νί(ΐ6Γ&1 η6€ Ι6ΐ2 

ΐ6ΐ1|[6ΓϋηΙ.€αηι 1η 6θοΐ68ΐ38ΐ1οοΓαοιΙλθ8ρΗ1ηπι 1ηΜ8- 
8^ηΐ, ηι&ηα ίθΓΐ68, ουπι απι5Η• ριΐ|09Γ6 &88υ6ΐι, 
ρήηιοβ1«<1ϊο8 1η 1ρ808Τ6η6Γαηΐ; ρο8ΐ6« τβΓΟ οηιοοπι 
1οοηηι1ι&1)1ΐ»ηάυηι αΐ6<1ΐ€ΐ8 6ΐ 8^ΓθΙοηιηι 6α8ΐθ(ϋΙ>α8 
Τ6Γιςιΐ6Γυη(• ΑΐΙ&αΐ6η Ηβο ηΐ8{[ηίβ€Α άοπιυβ η6ηιΐ- 

0601 3(11λυ6 1ΐ08ρ1ϋθ 6Χ66ρΐΙ. Ουί 201601 λ(1 3Β£Γ010- 

Γοπι 6ηΓ8ΐΐ1οη6θΐ ▼606Γοηΐ, ΙοοοΥΑευο 60η8ρ6£(0, 
1ι1 |(6ηο8 ΑοχϋΠ 2(1 ηιοπβηι (1υο6ηΓΐ8 ρ£ΓΐιθΓΓ68(^η- 

168, Γ^ρίΐ8 1υη(ΐ6ηΐ68 61 (1<1λ8ΐ ίο 6ΧΐΓ6η)ΐ8 ^60160168 

^οιηηοι Γ6(ΐ6υηΙ, ηιοπί 86 €0αιαΐ60(ΐΑ(υΓΐ• 11)1 066 
£;αΐΐαο), 060 Γ&οΐ6ηΐιιηι $αΙιιΐίΓ€Γαηι «αΐ λϋικΙ βίοιϋο *3* ΕϋδΤΑΤΗΗ Τ11Βδ8ΑωΝΚΕΝ8!8 ΜΕΤΚΟΡΟIIΤ^Β 132 

ϋ!!ί^ί !ϋ ?*^^*'** "ί*"*^ ίΗνβιιίδββδ, ςιιί^ 1)ίρϋαπ Γβ- Α γιον, άποτροπιαζίμενοι. τύΐϊτοντβ^ τάς αυτών χβφαμ. 

λά;« χα\ οίμιυζοντες ώ; έπιτβλβύτια, έπαναστρέφουσιν 
οΓχαββ., χα\ κείνται , θανάτφ έπιτρέψαντες έαοτούς. 
ϋύδέ γάρ ο6δ4 Ε«ι ^ανίβα ή ψηγμά τι νοαήλειον. 
ούδ* &λλοΟ{ που της χαθ* ήμοίς έρημοτϊύλεως εύρέ- 
σθαι, πάντων ΰπδ των χα\ άγροίχων χα\ άπηνεστά- 
των εξαφανισμένων - ο! ούδβμίαν χάριν μή Ζτ( γε 
χαταπλουτουντες, άλλ* ούδλ οΤμαι είδότες * Ανθρωποι 
άχαρΕστεροι πάντων, ών &ν εΓποι τις, χα\ λόγον Αλλον 
Απειρ<5χαλοι, χαθότι τφ^χυδαίφ της πολιτεύαεως χό- 
λου παντός ήσαν άπείρατοι, χα\ των τοιοΰτων απάν- 
των αγαθών την χαθ* ήρΑς πόλιν άπωρφά ισαν, ώς 
μηχέτι θαυμάίεσθαι, τΐ δήποτε αύτο\ χατ' ανθρώπων θάνατοι αυτόχρημα έξέβησαν, εΐ δίχα των τοιούτων 
χαΐ άλ4γων άφειδεΤς ήσαν χατά μανίαν τήν χαθ' ημών, κα\ άγγείοις Ινύβριζον εΙς χατάκλαομα, μέχρι 
κα\ αυτών λαγυνων χαΐ ληχύθων, χαΐ εΓ τι φαυλ<5τερον. 01 δέ χα\ άλλως εις τόσον άγροιχικώς βίχον, ώς 
μηδέ όφθαλμοΓς ποτέ διαλαβέσθαι δοχείν τά σπουδαιότερα. 

135. ΙκίΙιΐΓ ιηυ1ΐ28 ρββ ρΓβΙίΜΟδ ίο δίΐοοίβ *ο ρ«Β- ρλε'. Αινέοις γουν σπειράμασι χα\ σαχκίοις χα\ 
ηΐβ Γιιΐ6ί8 εβΓίΑΐίιη οοΗβββΡαηΙ. βΙϊα ίηΐυβ οοιηρΓβ- ^άχεσιν αγαθά χα\ πολλά χα\ τίμια έγχείμενα πρί^ς 

Ιριν άναλεγόμενοι , τά μέν Ενδον έξε^^ίπτουν , άνο(• 

γοντες τά τών αγγείων στόματα, χα\ συνεπάτουν * τά 

η δέ άχρεΤα δοχεία εΙς κόλπους παρέβυον, όβολιαΤα ώς 

τά πολλά βντα. Κα\ τοιούτοι μλν ο{ πλείους τά πρώτα Γ0068 61 ίηΙΐϋΐη3ΐηΙ οιοπΙβ βι5&ΐυΙβΓαηΙ, Ιιοιηίηβε Ια- 
χιιΐΐί βΓΐ|;η:ΐΓϊ, δίηβιηοΓυιη ιιβιΐυιη «ηίιιιη €αΙ(υΓ3, 
<|ΐΐ9πιιη π6 Γυϋίηΐ6ΐιΐ3 ςυίιΐοοι ηο^ 6Γ&ηΐ ; Ιιοηιίικ'β 
βίοηιιβηΐίίϊ χςυβ 21 ν6ηυ!<ΐ3(ί$ ίηϋυβίΓί» νοί^βπε• 
βΙηΐ85 βχρβπββ, ςυί ηο8ΐΓ&ιιι υπ^βιη οηαηίΐϊυβ Ηίβοθ 
1)οιιΐ8 ρΓίν3Γΐιιιΐ, ίο 111 ιηίπιιπ ηοη 8ίΐ ςιιοά Ιοί 
ο«(Ιβ8 Ιοοϋΐη ΗίΐΙ)ϋβπηΓ, 8ίςυί(!6ΐη νβΐ ηιιίιηαΓώυβ 
ηοη ρβρβΓοβΓίιηι ίη ΓαΓΟΡβ 8υθ «ι ίη ν»83, υΐ ΙοΓγ- 
Ιΐϊ08 61 8ΐίιι νίΙίοΓβ ίιΐ83ΒνίβΡΐιηΙ. Χάύβ <ΐϋθ(1 ηιυΐα 
»(Ιβο ν660Γί1ϋ8 ΓϋβΡϋηΐ υ( ηβο νβΓϋΐη δίΑΐυιη νΐαβ- 

ΓΟΙΙΙ• Ι)6η(ΐ6Γυηι, ?880Γυιιι ορ8 Γβοΐυϋβηάο, νίΗ» 8υΐ6ΐη 
τ8βΛ Ιη ί€ηιΐ8 ^68ΐΙη8ηιηΐ » ρτΦεΰΠίιη ϋ8 (ϋ6ΐ)υ8 
υΙιΊ Γ8ρίη8Β οιηηίϋΐη 6υρί<)ί(3ΐ6πι 6Χ6Γ6ίΐ8ΐ>3ηΐ. ^ιιί 
ββίοιη &1Π ρο8ΐ 2ϋθ8 8υρ6Γν6ηβΓυηΙ, 4υα8ουη(]ΐΐ6 

ί«8 νθ!6ΐ)8η( 8ΐ)8ΐΐΐΙβΓΡ, 86 άίγίΐ68 βν886ΓϋΙ)1. ΕΓ8η( 

2υΐ6ΐη ηι<1ί88ΐιιι{ ΐη|;6ηϋ ο( Ι03χίπΐ6 β^^πδδΐιβ. Οιιί 
ρορρο ιηβΓεβίαΓ» Γαείβηϋβί ^ραΐί» ρΓο<1ίΙ)αηΐ 61 ρπό 
£ΐ6υΙΐ3α5α8 ιη8§ΐ]υιη 8υΐ ρ8Γνυπι ιι1>1 ηυΐ(] ^οςυίρβΓβ 

Ρ0ΐ6Γ8ηΙ, Ρ2ΓΥ0 60Πΐ6η11 Γ68 8(1 τίΐ8Π1 ηβ06$88Γί88 

6ΐηοΓαηΙ. Ιη ςυο 8Π6π<]υπι 68ΐ ςιιοίΐ βυτυπι (ΙιιρΗ 
ρΓ6ΐϋ 6Γ8Ι, βΓ^βηΐηιη ιηυΙΙίρΠοίκ ροηϋβΓίβ 80 ρΓβ- 
4ϋ β65ΐί!ΐ)8(απι ευπ) ιιυιηιηίβ ΧΓείδ €0ηιιιιιιΐ8ΐ)8ΐυΓ• 
Ν(•ο ΠΗγι, ςηοηιαι ]861ιιγ8 1ίΐΐ6Γ8ΐυιη Ιιοπυπβιη ρβ- 

Ι11(η8 8ίΟΪ86Γ6 Ρ0886Ι, η(*6 Τβ8ΐ68 ςαίΐϋδ 5(.'Γ65 

ρΓ« οηαηίΐιυβ £8υ<)6η(, ηβε ορβΓα ιβχιίϋα 8Γ8ηβ8- 
ηιηι 1β1ΐ8 εοπ)ρ3Γ8ΐιϋ8, εΐ 8υ( (\\ΐ2ί 8 νεπηβ βΓΐΊίΙ- 
εε 6 Ιεηυί 01ο εοηβεΙπηΙυΓ Ιιοηιίηεδ 1)3γΙ)3Γ08 6( 
οιηηίυπι άβΙίεΑίίοΓαιη ΐ(;η3Γ08 η)θγεÀà ροΐ6Γ3οΐ; 
ςυ9Γ6ΐ8{2 οοαηίΑ γίΙΙ ρΓείίο γ»ήι1)8πΐ. 156. ΡυβΓυηΙ ςυί γϊιΐυπι ρεΓνεΐυ8ΐυπι εο ςυο(Ι € 
ποίιιυβ άυΐεε εΓ8( εΐ οιΙοΓεηι ηιε(1ίε3ΐαιη 8ΐη3- 
ηιιηγβ ίη(1Ίε8ΐ>8ΐ, τεδρυεΓεηΐ ηοα οΙ)8ΐ3ηΐ6 83ΐϋ- 
Κ>Γί(8ΐε ()υ3ΐη ΙιοηιΊη11)ΐΐ8 ρΓχβεΓίΊια ΥΐιΙηεΓ8ΐΪ8 8ίΤβ- 
Γ6ΐ)3ΐ. Ι|;ίΐυΓ Ιιίε ορίίαιυδ Ιί(|υοΓ εοηιυηιείίοδε είίιιη- 
άεΙ)3ΐιΐΓ, ηεε υΐΐΐιιβ αευβ 3ϋ πιογΙ)08 83Π3η(1θ3 εΓ3ΐ. 
ΙΙληε οΙ) ε3υ88οι ίη πιυΓΟΓυιη είΓειιίΐα 8^ρυ1ΐοΓ 
ηοη ίπγεηί6ΐ)3ΐυΓ ; Ιιυε βόάε ςιιοό γυ1ηβΓ3ΐί ίπηιιιηεΓί 
ηιΟΓίεηι ρροιηίαε1)3ηΙ ε( $ερε1ίεηΐίυπι 1)Γ3ε1ιί3 πιυΐ- 
Ιυπι ΓεςυίΓε1>3η(. Ουοι (1οιηο8 ίΙΙί γυΙηεΓβΙί εγ3- 
ευ8γεΓυη(! 5ίε ε( γιηυιη νείυδίυω Γυη6Γ3ΐΐ8, υ( 
ίΐ3 (1ίε8Π!, 8ϋΙ)ίΊΐ, ιιΐροίε ςυοιΐ εΐ ίρ^υη» ευΐΏ ίίβ ςιιί* 
ο5 είυβ εαΓ6πΐί8ΐη 9β{;Γ0ΐ3ΐ)3η( εοπηιηοΓίυυπι 681. 
Κεεεηδ γεΓΟ ηβΐυβ 8υΙ)8ί1ΐ6ΐ)3ΐ, α{;ίΐ3Κυ8ε( 1)υΙΙΐεη8, 
βΐ Ι)«ε 6ΐ>υ1Ιί(ίο ίη 1)ί(>εηΐ1Ι)υ3 ςυ38ί ιηίη» ίη γίΐ3Α 
€οηάε(ηη8ΐ8ΐιι εΓβηΐ. Οιιί εηίπι ίΙΙο νίπο τερίεΐί 
ρο8ΐε3 Ι.εΐ1ΐ68 ροΐίοηειη 3 Μοηε οΙ)ΐ3ΐ3ηι 1)ί1>6ΐ>3η1' 
ηοη ηο8ΐΓ3(ίί>υ8 (3ηΐυπι (ςυο(1 (ΙίεεΓβ ]αν3ΐ), βειΐ 
ρηκείρυε 1.3Γιηί$, ςιΐ3η(1ο ιιν38 ηιβηίϋυβ ρΓβιηβ- 
1>«ιη ε( ηιυβίαιιι $θΓΐ)ο1>3ηι, ηβ ρηηιίϋχ ίη ααι- Ιν άχμ5 της αρπαγής. Έπελθόντες δέ βΐ μετ' αυ- 
τούς , κα\ οΐ μετ* εκείνους ίτι, Ιψορτίζοντο τά Ιγχε- 
χυμένα χαλά , χα\ π).ουτον συνέλεγον. ^Ησαν δ& κα\ 
αύτο\ άγεννείς άγροικοι, κα\ ούδ&ν άστείον πεπαι- 
δευμένοι. Τοις γουν χατ' Ιμπορίαν παρατετυχηκόσι , 
χα\ εΓτε Ισχνότερον, ή πρδς πάχος δυναμένοις κτά* 
σθαι τά έμπολώμενα, βραχύ τι λαμβάνοντες, χατήλ- 
λαττον τά τφ βίφ τίμια. Κα\ Εστί μαθεΓν, ώς διπλούς 
μίν δ χρυσ^, ό δέ άργυρος καΐ εΙς πολλαπλού ν πονη- 
ροί; εΙς άλλαγμα χαλκείοις προίετο. Βίβλοι δέ, &; 
άπολθ)λεκώς τις δάκνοιτο άν τήν ψυχήν διά βίου, κα\ 
φάρεα, οίς πρ6 τών άλλων φιληδουσιν οΐ Σήρες, χα\ 
λοιπά Εργα Ιστου, οΤς άίραχ^ώ^ μί'^θ( έρίσειεν άν, 
κα\ δσα δέ (δίζαν γενέσεως φέρουσι σκώληκα , έργά- 
την τρυφερού μηρΟματος, ούδ* αυτά έφολχά ήσαν 
τοΙς μηδίν είδόσι καλ^ν, άλλα παρε^(5ιπτουντο εΙ• 
καίου τιμήματος. 

ρλς-'. Παρ• οΤς κα\ ό τριγέρων οΓνος διά τ6 άγλευ 
κές έξουθενείτο , οΤα καί τι φάρμακον ο6κ αγαθόν * 
οίου δή οΓνου χρεία κα\ μάλιστα ήν τά τε άλλα , καΐ 
6ιά τους Ιν πληγαΤς• ΈξεχεΖτο γάρ τό χαλ6ν έχεΤνο 
ύγρ^ν , ώ; εΙς ποταμούς * δθεν οΟτε αύτ6ς ήν , οΟτε 
τι άκόλουθον μάλαγμα, οΟτε δ καθ" ε!ρμδν κατάδε• 
σμος. Διόπερ ού μόνον κύκλφ του τείχους τών νεκρών 
χειμένων, καΐ περ\ σύμπαν δ^ τ6 του τοιούτου χύ 
κλου έμβαδ&ν, ούκ ή ν δ θάπτων άλλάκα\ οΐ πε πληγ- 
μένοι προσθήκην έποίουν τφ ξ^δϋ» Χβ^• πράγματα 
προύξένουν τοΤς θάπτουσιν. "Ω γουν όσας έξεχένωσαν 
οΙκίας κα\ οΐ τραυματίαι , κατά πολυμερή ποσότητα 
έκλείποντεςΙ Κα\ οΟτω μέν δ γέρων οίνος έκφοράν 
Επαθε, συντεθνηχώς οΓον κα\ αύτδ; τοϊς κινδυνεύσασε 
χατ' Ενδειαν αύτοΰ. Ό δ& νεογνδς ύπεσκίρτι , ζ^ων 
κα\ βραττόμενο; • κα\ τ% βράσμα ήν τοις προσιεμέ- 
νί)ΐς καΟά χαί τι έμ6'5ημα, κα\ απειλή βίου ύπεξαγω- 
γής. 01 γάρ τούτου Οποπιμπλάμενοι, εΤτα του της 
λήθης Επινον πόματος, δ θάνατος οίνοχοεϊ, οΟ τοί; 
^^με^έρΟ(ς μόνο'.ς, άλλ' ( 3 κα*ι προτέρων τψ στόματί 133 ΒΕ ΤΗΕδδΑΙΛΝίαΑ ϋΚΒΕ Α £ΑΤΙΝΙδ ΟΑίΤΑ. 134 

χμίρω) χ*\ μάλιττα τοΙς Αατίνοις • οΤς μέγα τι γα- Λ ρΗοΗβ <ί6Πΐβ8€€ΓβηΙ. Νο8 φΐϊίΐβιη Ιιιιίο νίηο ΓργυϊιΪο λ^ α6τ5ς έχρίνβτο, &μα Ιχπιέζοιισι χερσ\ σταφυλάς, 
χα\ |$0φον9Κ χ«νδ&ν τ6 νβ^.θλΐ7ττον« ίνα μΐ)βέ ταϊς λα- 
γύνοις κρωτείου ύπο^χή; έχχωρήσωσι. ΚαΙ όφίΠιο- 
μβν ήμβίς «τφ τοιούτφ ΡρασματΙφ οΓνφ χίριτας, οΓα 
«ροββταιριααμένφ χατά Αατίνων τδν θάνατον* δν 
έ«ώτ(ηιν«ν αύτοΖς χα\ τά Οβια χρέα , οΤ^ τ&( γαστέ* 
ρα^ «λησμίοκ Ιααττον • οδτω δλ χαΐ τά έχ βοών χα\ 
τ& χαλά βχόροβα, βι* 6ν Α χαθ' ήμ^ χλ?)ρος Ισώ- 
ζετο, χαταψάλλων χα\ χαρπιζόμβνος τά &ς ζωήν, χα\ {[Γ:ιΙΐ2ΐ8 ο1) 1(1 ()6ΐ>6πιη9, ςυθ(1 1.ϋΐίηί$ ηιΟΓίβηι άβόιϊ^ 
βίιηαΙ ΰυιη οβηιβ ροΓείηη, ςυΙΙ)ΐΐΒ τεηΐΓθΐη ιηΓβΓββ- 
ηιηΙ, υΐ βΐ ΐΗΐ1>υΓιβ 61 ϋΐΐϋβ» 4αίΙ)υ8 οΙβΓυδ ηθ9ΐ6Γ 
ΙηιβΓ ρ&&1ΐ6η<)υιη 61 νίοΐυιη ςυβΒΓβικΙο 8ΐΐ8ΐ6ηΐ3ΐ)3- 
ΙιΐΓ, 61 8)6 1ιοιη]6!()ί9 ριιηίθηδ, ((υϋ)ΐΐδ !8ΐί )η ηοδίΓΑ- 
(68 8%τΐβΓυηΐ, 1)6ΑΙ08 (1ΐ66ηΐ63 ηοη ίρ808, 86(1 ιηοΓ- 
Ιημ, ίιηο ιηθΓ(6ηι ββίϋϋυβ ίηνβοίαιη, Λρηά ςαο8 ίη- 
ίβΓηυβ ΗοηοΓλΚχΐυΓ, Ιίοεί ίη ΐΓ8|;οβ(ϋ& ιηοΓ8 |^Γ2ΐΙβ8 

ίβηθΓ6ΐ• ουτ» τιννύμενβς τους φίνους, οΓς έχιΐνοι τους ήμβτέρους Ινέ^^^ιψαν, χα\ μαχαρίζοντες ούχ αύτοϋς, 
άλλα τήν νόσον, ήδη Βέ ϊ»υ χα\ τδν θάνατον χατά τοί>ς άτΛ Γα&ίρων, ιταρ' οΤς 6 ^δης έχτετίμητο, εΐ 
χα\ μι^δεμ^αν χάριν οΐβε θάνατος χατά τδν τραγφδόν. 

ρλ;'. Τδν 51 ουχνδν τούτον Αατινιχδν θάνατον 157. Ναηΐ6Γ0838 Ι.&ΐ!ηοΓυιη ιηορίββ Α1(1υΙηυ• 
αυτ^ ό •ΑλδοϋΙνος έτράνωαε, ΐΓβρ(λυΐΓος φάμενος (ΙΙββΠβ η«ρΡΗ?ίΙ, ιηοΒβίο απίπιο ρβίβΡ6η8 ρΙιΐ8 (|υ3ΐη 
ύΐΕέρ χαιάίας τρεϊς μεγάλων αύτοίς ανθρώπων έχ β ΙγΙ» η)»Η3 τίΓΟπιπι ρρφοίροοηιιη 60 ιηοΛο 6Χ8ΐίη- 
νώηυ «εβεΐν. Σωρδς οδτος ήδϊ*ς ήμ?ν, εΐ χα\ μή άντ^ €|08 6886 ; ςυΙ ηιιιηβΓυβ ηοΙ)ΐ8 ηοή (ϋδρίίββΐ, ΙΙοβΙ εαήχου «ρ6ς τήν ϊζ ημών βτοιβήν. Συναριθμουμ<- 
νων δέ γε χα\ των έν ττολέμφ ΐΕεπτωχ<ίτων, εΓχομεν 
«αραμυθίαν πλε£ονα. *0 αυτός γάρ αίτιώμενος &λο« 
γον άντιατααίαν ημών, χα\ ζημίαν εντεύθεν του (&η- 
γδς« έξετραγφδηαεν υπέρ τριαχιλίους «εσεΤν 6π6 
των έχ του τε/χους Ιζω χαταπεμηο μένων βελών δίχα 
γε των έν «ρονομαΐς πιιιτόντων. Ι) χα\ άλλως, ώς ό 
τοΟ πολέμου χύβος έ^^ιπτε, χα\ Α της δίχης τροχός 
χατεχύλιεν, εΟατροφα περιφερόμενος. Πολλούς δέ 
χα\ λιμός άπήγεν. ΈστενοχωρεΙτο γάρ χα\ οψΐ^ι 
τά άναγχαΐκ. 

ρλι/. Κα\ οδτως ήμΤν έπεοταλάττετο νέχταρ πο&- 
ραμυθ(ας τ1) ύποχαταβάοει τής πολκμ(ου στρατιάς. ιΐο ηο8ΐΓΐ8 ηοη πιΐηυβ πιυΐΐί ρ6Π6Γοηΐ. Ουο() εί 60- 
ρυη ςιιϋηρΓφΙϋε 66θΐ(ΐ6Ρυη( 6θηιρυΐυιη ίαΰίωηε, 
ηοη ρΑΓίιπι €οη8θ!3ΐίοηΐ8 άβΐυρ. Οο{ εηίιη ίηευΓ- 
?6€ΐιοη6ΐη ηοβίΓβηι ίη »Ι>5υΓ()ίΐ8ΐί8 Ιοοο ρθ2$υί(, τβ- 
^18 τίιΐ(1ί6θιη ίητο68ΐη 8 ΙΗα ηιίΙΗ» 6( ({υοιΐ 6Χ06(ϋ( 
Ιβΐίβ 6 ηιυΓΟ οοη]6€ΐί8 8η6θυ1)υί886 π)0Γ6 ιγ8{;Ι6ο 
Τ6ίβη,βΧ66ρΙιβ ϋε ςυΐ ΙηΐβΓ Γπιπΐ6ηΐ8ΐκ!ΐ]πι &ιιΐ 8ΐ!• 
16Γ ιηΙβΗβΓυηΐ, ρΓουΙ 1)6ΐΙί 8ΐ68 τοίαΐΐ, 6( ΓογΚιιπφ 
Γ018 ]υ(|;Η6Γ τοίνεηε <Ιί8ρο8υΗ. Μυΐΐοβ 6ΐΐ3ΐη ί3ΐη68 
ηοοανϋ, οίϋοΓυιη ΐηορίβ ι;Γ2882ηΐ6• 

138. $16 ηο1)!8 η66ΐ8Γ 6θη8θΤί9ΐΐίοηί8 6ΐ]ιυιηΠί(:ι(6 
6Χ6ΓθΙΐα8 1ΐ08ΐίϋ8, ςοϋπι I^^ι^η^ ηοΙ)ίΒ 88806ίαΐί ήν οί δεξιώς φιλιωθέντες ήμΤν ΑατΤνοι (πολλούς γάρ Ο ( αιυΐΐοδ 6ηίηι η08ΐΓ08 ίεοιηιαε, (Ιαπϊ Ό60 «γλΙ» ορ6- Απηγόμεθα, πραγματευΑμενοι τά έχ θεού) έξεχά- 
λυπτον, Απέρ Αγδοήχοντα χιλιάδας πεζή έπελθεΤν ' 
&ν χ(λιοι μέν πεντάχις φερέγγυοι έμαρτυρουντο . 
Ιππ^ται είναι, πεντήχοντα χιλιάοι 'ΡωμαΐχαΙς έναν- 
τ^ι χατά τήν έχε(νων δδξαν άντιδραμεΐν. Τών δέ 
λοιπώιν οΐ μέν Ιπποτοξ^ται ήσαν, οΐ δέ ψιλήται, 3ΐα\ 
άλλως δέ μεθ* δπλων χρήσιμοι. Συνεπλήρουν δέ τόν 
πολύν έν αύτοίς αριθμόν χα\ άνδρες, φασί, του 
*Ριζ(χου, μήτε διάρια λαχ6ντες έχεΤνοι έχ τοϋ (}η- 
γός, μήθ* ΰπ^χεαιν * έπαχολουθήσαντες δέ τφ λοιπφ 
στρατφ, εί πως τών Ιργων συναιρόμενοι, τά έχ τύ- 
χης εΟροκν αγαθά. ΚαΙ τοσούτοι μέν τό πεζόν. Τό 
δέ νβυτιχόν, άλλ* αΟ«»\ δήλοι χατ* αριθμόν τόν Απέρ 
διαχοσίας νεών, σύνγε τοΙς πειραταΤς* ο? χα\ αΑτο\ Γ8ΐ>απιηΓ)(]6ΐ6Χ6Γ8η(,ρ1υ8 (ΐυ8πι οΰΐο^ΊηΐΕ πιΠΙία «γ- 
η^ιΐΟΓαπι, 6 <|υί1)ΐΐ8 ςυίηςυβ αιίΙΓΐ8 6ςυΗυπι ερεοΐα* 
196 νίπυΐΐε Ιη «οΐβπι ρΓ0€688βΓυηΙ οοηίΓΑ ςαίη(ΐιΐ8- 
%\ηΜί Π)111ί8 Αοπ)9ΐηοΓαιη,ρΓου( ΙρεΙ ΓβΓεΓυηΐ.βφΙβΗ 
&ηΐ60ΐ ρ^ηίοι 83(;ίΐΐ3ΓΠ, ρ3Γϋηι Ιΰνίβ «πηβίαΓ» 
6Γ&ΠΙ, οπιη68 ηΐί1ίΐ3ΐΪ8Ίη(1υ1>ίΐ3ΐ£. ΗοΓυηι ηυηιβΓυπι 
6θηιρΙβν6ηιη( έορΊ» 3 ΚΗίζίεο ηιϊδβ», ηυΐ ηβςυβ 
ΒΐίρβηάΪΑ η60 αΐΐυο) (1οη3ΐίνυπι » τβ%β οΙ)ΐίη6ΐ)3ηΐ« 
βχ6Γθίΐυπ) 3υΐ6ΐη 86ςιιβ1)3ηΙυΓ, ιιΙ)ί ορ6Γ3Πΐ η3?3η- 
ΐ68ίοηαη3]ιιν3(>8ΐ. Ηίε Ιι^ΐΐυΓ ίυίΐ οορίηΓαηι ΐ6ΓΓθ- 
ΒίΓίυηι η(ΐηΐ6Γυ8• νΊΓ68 η3ν3ΐ68 ρΙιΐ8 (]ΐΐ3ΐη (1υ66ηΐ3- 
ταπί η&νίυηι βηιηΐ οιιιη ρίΓ3ΐί8, ςυί 61 ΙρβΙ ηΙΙιϋ 3 Γ6|β 

λ6€ίρί6ηΐ68 ίοΠυη» ▼ίθί88!ΐυ(1ίηίΙ>118 86 ρ6ΓΠΐΙΙΐ6- 

1)8ηΙ ; 3 ςυ!ϋιΐ3 Ι6ΓΓ3 πΐ3Ηςα6 ρΓ688! 1η τίΐ» <1ί8- μηδέν ^γικόν Ιχοντες, τύχης δώροις έπέτρε«Ι«ν Ι> οΗιηίη6 ίυίπιαβ ; 3!Ιί ηιΟΓίβ ίυηοΐί 6Ρ6ρΓι βυηΐ ; ηοβ 
εαυτούς • Αφ' δν, χατά γήν τε χα\ θάλασσαν πιεσάν- ΐρ^ι ^οί^ ίηΓβρηαε, ]3ΐη Τ«ρ1β1υ8, 08 οΐΛϋδίΐ, ββιηΙ- 
των ημάς, έξεθλίβημεν ΐής ζωής. Κα\ οί μέν θανάτιρ πιΟΓίιιΙ ]30ϋίπΐϋ8. 
κατεσπάϊθημεν, οΐ δέ, του ^υ τό στύμα συγχλεί- 
σαντος, οΤς, οΤμαι, χεχύρεστο, ήμιθνήτες έμείναμεν. 
ρλθ^• *Αλλ* ένταΟθα παρεχβεβηχ^τες χαθ* Ιστορίας 
άνάγχην, άναδραμούμεθα προς μιχρόν αδθις, έχφή* 
ναι τό χα\ ' πτωχιχόν χα\ Απ($παχυ τών χαταχλυ• 
σμοΟ δίχην παρασυράντων τά πολιτικά * οί τά μέν 
τ(μια εύήθως χαΐ ώς οία βρεφίχώς άπεδίδοντο, ο( 
&ντιςαΑτοΙςχε«ρέσειε* τών δέ λοιπών ουδέν ή βραχύ 
τι παντελώς άνθίστων τίμημα, χα\ μάλιστα τών, 
δσα εξοπλίζει χειρομάχον πληθύν. *Αλλ* είχον αυτά 
εΙς χύμαπροχεέμβνα αΐ λεωφόροι, τά ελαιώδη ευώδη, 439. Ηθ6 Ιη 1θ€θ, τατηίη 968ΐ3Ραηι 86Π6 Γββίλ• 

πΐ3ηΐ6, Γ6ΐΓ0δρΐεΙΐηυ8 0( 6ΧίΗΐ3$ 61 Ρ3Γ^138 βΟΓυηι 

ιη&πίίβδΜ Γ6ίΙ<1»ΐηΓ ςυί γ6πι ριώΐίοιιρ ίη υΐΐίπιο 

(]ί86ΠΠΐίη6 63ρ688ίν6ΓυηΙ ; ({ΙΐΙ Γ68 ρΓ6ΐί0838 8ΐυΙΐ6 

61 ρυθΓΟΓυπι ηαοΓβ ρΓΪηιο οοοαρβτηΐί ΐΓ3<)ί(ΐ6Γ6, ο»* 
16Γ38 3ΐιΐ6η ίΐοοεί Γβ66ΡυηΙ, ρΓ86&6Κίη ςιι» ηιυ1ΐί«* 
ίϋϋ'ιηί 1)6ΙΙ81Π6Ί 3ΓΗΙ3 8ΐ]ρρ6(Ιίΐ3ηΙ• Ιη νϋδ ρυ51ί6ί8 
8«ιΐ6ηι ρΓοαιίδουβ ]366Κ)3ηΙ ο1^3 ίΓ3{[Γ3ηΐί3, ΙίχίτΙλ 
(Ιαΐ€ί8, ηΐ3(6Π68 δίοοα 86α εοηίΓα ηΐ0Γΐ)08, 86α ΐΑ 1Κ ΕϋδΤΑΤΗΙΙ ΤΗΕ:58ΑΙ.ΟΝΙ€ΕΝ5ί8 ΜΕΤΚΟΡΟιιΤ^Ε 136 

υβοιη ΙυχιΐΓΜ, α<| ^ιπβιη ΗποΙογΙαι𠀫ΐ6Γ9(|ΐιβ, Α τά στακτά »5οδμα, τΑ ζηρ*, τά χβτΑ ν^Μν, τά ςΐΗ5υϋ?ιΐΑ οΐβ^^ηβ υιΐΐαπ, Ιΐιΐΐ|4ΐ6ΐί£η«ιη βολνβοΐβιι» 
ςυ<Η} φΐίβ οΙΙίη|(6Γ6 νοΙβ1>3ΐ, (ΐ€4ΐοΐ3η(1ιιη) ίιιΐΐ; υ?» 
ρΑββα ο«Γΐ>οηί8 εοιη1)η8ΐί ηηΐιιπιιιι ΙηϋοβΙκιΐ ; Ιίΐ|ΐιθΓ 
€1 Γ08Ι8 6ΧΜΐ;ΐυ8 8ςιΐ8 ίηυΐϋΐι ΓβρυΐΑ|>&ΐσΓ ; 6ΐ 
^ϊ^ ίη 09Βΐ6Γί8 ίη8&ηίοΙ)3ηΚ, α ςαί Γββ ΑΓ€ϋΓ&ΐ]η8 
βχηιηΐη3ΐΓ6 νβΐΐβΐ Ηοπιίηίϊ ηλΙιίΓΑΐη ΰαπι Ιιβ8ΐί»Γυιιι 
εοηίοββηι ΙηνβηΪΓβΐ. Μίπιιη βυΐβιη ΓυίΙ ςιιοίΐ &ηηιι• 
ΙοΓυιη Γ<;ΓΓ60Γαοι« ριι^ίοηιιιη, ιΙιαπΙ>αΙθΓυιη α 
Αευυιιι ΐΑηςαηιη ΓβΓοιη βρβεΐ&ΐίΐίυιη ιπα^ηλίη ευ- 
Γ&ιη ^6Γ«ιιι<>6, Ώϊφη ρβ<ΙίΙ)υ8 ρΓοεοΙε8Γυηΐ. Ιςηο- 
ηηΜαπι Βϋίβηι εΐ ιηοΙΙίιίειη είΓεα νίΐβπι βΐ ιηβΐΗ 
(αΐ& ριώΐίεα εοη8ίϋβΓ9ηΐβ8 ιοϊμπ ϋεβίπβιηιιβ• 

4 (0. ΙΙίηε εοηεΙικΙίιηηΒ ίη ηοβίΓΑ <|ΐιοη<ιβ υΓΐ)ε 
εηίςυβ 1ί1)6Γθΐ6 ίη<ΙεεοΓ& ηιι« νυΐΐ ιιϋ ΗοβΓβ, υΐ ίη 
£θΓ£χΓ&. βίςυκίεπι ςιιίβηυβ ηυο νυΐΐ ϋΐνί εχοηο 
Γ&η(1ί ε^ηβα 86εβ(ΙεΓθ ροίεβι. Νοη 8ΐα•ιη ίηερίβ 
ςιιί$ ^ίχεπί Μβ^βίοροϋη πΐΑ^ηιιιιι 6886 <ΐ68βΓΐυιιι 
εχρυ^ηαΐυπι ηοκ « δε^ιΐιΐβ» ιιοη λ Ι^ιϋιιίβ, βειΙ 8 
ηοΙ>ίβοΐ6ΐίρ8ί8 ; ^γατι εηίηα ρβεαιιΟΓυιη Ι6ηιρ68ΐ«ΐ6 
•χ8ίεο8ϋ αΓΚ>6ΐη ηο8ΐηπι ϋεβεΠλίη ί6επηα8, εΐ Ιη 
δεγΙίΑΐη 8ίεαΐ8ΐη ίηείάίιηυβ, ει ιιιίη«πι ίη 8ε]ΓΐΙ&πι, 
Ρ8αεΐ8η08 εαριΐί1>υ8 ρπτ8ΐυΓ9αη• Νιιοε«ιιΐ6ηι (Λλ* 

ΓγΜΐ8 (ατίΐίηε «ΓΓ6ρΐ08 ««Ι 86 ΐΓ8Χί(• κρ6^ τρυφήν, χίί «ρδς ββφ^, τΑλλα, οΓς βιοιχονο- 
ΐαΤτβι βίος χ9ΐθΑρ<βος. Ειίλον γοΓιν 85οβμον (ΟρβΙν, 
έχπβλέχι^μ^ τι αύτοίς ήν Ιδβίν ' ή <ύγ(νή< άσχαφΧς 
Λ^ρατίο: έβββσμένοτι τμήμα έφάνταζεν Ιχ<£νοις * τ6 
^εον οττάγμα εΙς υ^ρ ΑχρβΙον έτά99«το * χι\ τ3ί 
Αλλα (ι;9έ πη παρβνοοΰντο, 7να μή ^ιαφχευάζων εις 
κλέον, θηριώδη άγροιχίαν βοχοίην Απανθρωπίζε- 
«θαι. ΚαΙ ήν θανμάζειν, ώ; χρ{χων μίν «ιβηρέων, 
χα\ ήλαρίων, χα\ μαχαιριδίων, χα\ ιτνρείων, χαΐ 
βελονιών έκιμελώ; εΤχον, ώαεΧ χαΐ μεγάλων τκνων 
τίί δ^ Αλλως ά6ρά ιιο<τ\ν Ιδίδουν πατ^Τνθαι. Έλυε δ^ 
τ6 θαύμα ή χατ* αύτους &πειρ(α, χα\ τ6 πρ6ς β(ον 
ήμερον χα\ ιτολιτιχ^ν άνέθιστον. 

ρμ'. ΈντεΰΟεν ούν χατΑ τήν Κερχυρα'Γαν παροι- 
μίαν ή ν ικιΑ^γε^ν αΐ^χρώς χα\ τή χαθ* ήαΑς πΛει 
«& &πεοχτα1ον έλεΰθερονι ώς Ιξ^ν δν, χα\ Ιν ταΰτΐ) 
άιηπατείν, δποι έθέλει, τδν βουλόμενον. Ούχ &ν δέ 
τις έπ* αυτής άφυώς εΓηοι χα\ Ιρημίαν μεγάλην 
είναι τήν Μεγ«>^ηολιν« χα\ έρημ(αν, •ύ Σχυθών, 
«6 μήν ουδέ Αατίνων των έλάντων, άλλ* ήμων αυ- 
τών ' ύΐ ψυγέντες Αμαρτιών βαρυτάτφ χειμώνι Ιρη- 
μον τηλιχαύτην πόλιν Αφέντες Ιθέμεθα, χα\ τήν 
£(Χ8λλχήν Σχύλλαν (πηγαγόμεθα, είτε μέν οδν Σχύλ- 
λαν« δλ{γαις ήμΑ; χε^αλαΐς ζημιώσουααν. "Αρτι δΐ 
Χάρν^ις ή &χε?θεν χατέαιοαχεν ήμΑς, δλ4θρ(ον 
Ανα|^Ι&ο(6δήσααα• 

ρμα'. ΚαΙ ήν μέν ένταυΟΑ μοι τρίτος θρήνων χατ* 

Αρξαι» χα\ Αηοιμώξα96αι τά Ιψ* ήμΑς χαχΑ- ΟΟτε 

«υΚειη ηβε 86πί ρτ^ΟειίΑ 8υηΐ ηεε ΟεΙ 6ρί8εορο άϊ^η^^ (^ δέ γέροντι τά τοιαΟτα προαευηορείται, χα\ ουδέ βεοίϊ ΑΙΪ. ^&ιη νετο ορροπηυυιη εηΐ Ι&πίΐ6ηΐ8ΐίοη68 
ίοε)ιο;ΐΓβ 6( (Ιε ε8ΐΐΑΐηίΐ8ΐί5υ8 ηο8ΐΓίβ ^ειοεΓε. ΤιΙϊα 86<1 8αρρ)ίε8ΐίοηι1)υ8 ει $!θΓίφ ΑΚίβδίηιΙ εοη^πϋ, 
εχ ςυο εΐ ρεΓ «ιιιεοι ηοβίΓ» οιηηία 8υρρ6ΐυη(. ΟυΙϋ 
ν6Γ0 ίαιρε<1ί( ςυίη , Ιιοε βυΐο νεΓίκ» ρΓοΙπΙο ςυίε- 
80301, ηε, υ( (Ιίχεπί 3Π(|υί8 ηιεΓϊιο» βοΐεπι «υειι1)ί 

η)Α]0Γ65 36ΓυΐηΐΙ8Ι8 νΜΊ88ε? Οΐ10(ΐ8ί 8ϋν6Γ8λΓίαιη ο6- 
▼ΐαιη Ι)85ε1)0, ηεε εχΐΓειη8ηι βειιεοΐαΐε/η, ηεε βρί- 
8εορ8ΐειη <1Ι(ηΙΐ8(ειη τεΓεΙ)0Γ, 8641 τεβίβίαιη• εΐ 
εοηιηιί$$ο ρΓβρίίο (εΐα οηιΟΓί) ηοο Ιοιι^ε 8 βερρο 
]«ευΐ3Κκ)Γ, 

ίϋ. Ίύϊ ιηοάο γ68 βε8ΐ» εεΐ, βΐ ΐΓ8|;<Β(]οηιηι ιηοΓ6 
βεΓπίο ΐεΓηιίηΑη(1υ8 08ΐ ροΐίυ8 ςη^ιη ΓΑΐίοηί ορετί• 
ςυε ίιΐ8{β(εο<1ιιιη. Ει ¥6Γ6 ουιιε εε882η(1υια εΓ8ΐ ^ 
ηί8ί 6υϋίνί8$εα)υ8 Οεί ϊγαπι ηοηϋαηΤα ηο1>ί8 τεεεβ- έπίαχοπος τοιούτοις λόγοις πρέπων ΙστΙν, Αλλ* ή 
μ^ναις εύχαριπ^αις, κα\ δόξΐ) τή εΙς τ^ν 'Υψιατον, 
Ιζ Λ χα\ δι* οΐ τά ημέτερα• Τί δέ δ4| χωλύει» £ν 
γοΰν τοντο μόνον είπόντα με ΐΜπαύαεσθαι» ώς, εί 
τις έρε( μή Αν Ιδένθακ ι«6 τδν ήλιον Αλλοθι μείζω 
«Αθη, ούχ Αν Ιξω λ^γου ΑπίΦχυρίβαιτο ; ΚαΙ 8ίπερ 
εύρήσω τδν Αντιπεσούμενον, Αλλ* Ινταυθα οΟχ αΐ- 
δέαομαι εΙς λαλιάν οΟτε τ6 βαθύ γήριις. ο&τε τ^ν 
(πισχ^ν, Αλλ* ΙνστΙιαομαι» χα^ έι^γων^αάμενος, 
ούχ Αν ^Ρω αχοηον τ^ της Ρητορείας βέλος ^{ψαιμι. 
ρμβ'. < Τοι^νδ* Αηέ^ τ^ πρΑγμ«• » εΐ τι χρή 
τραγιρδιχως αυντελέααι τ6ν λόγον, £νθα τδ πάθος 
τραγφδ(ας Αξιον * χαΐ οΟτε λ^γιρ χαθ* όλον οΐ5ν τε 
καραστηναι» ο&τε χατά Ιργον φέρεβθαι. Είη δέ μέχρι 818860 $^ά οίληιιιη ε]υ8 8(1ϋυε εβ&ε εχίεηΐλΐη ραγα^ ^ τοΟδε λωφήσαι τδ πΑν, μή χα\ Αχούβωμεν χα\ αύτο\» λληιςιιε 8(1 νυΙηιΐ8 ΙεΐΙιαΙΰ ίηΟίχεικΙιιιη » Οευπκιιιε 
ηο1>ί$ευιιι ηοη ιη^ηβαΓυπι ηίβΐ εοΓΓί£;8ΐιιυΓ. €οΓΓεεΓιο 
αυίειη επί εί τίΐΑΐη ρεΓνεΓ88ΐη εηιεηιΙαγεΓίιηυβ ρΓΟ- 
ρΐεΓ ςααιη ευηείΑ Ιιβρε πι&Ια ίη ηο8 ΐΓΓαεΓυηΙ.ΥΑίάε 
εηίαι ντηί ςυΙ ηοε ίη8οηΐε8 ρΑΐί εΓ6<1ί(1εΓί(• ϋ3. ΑηΙβ οιηηίΑ ίβίΐυΓ ρεεεΑίΑ ηΐ6Α οΙ) οειιΐοβ 
ραοο, ηήεεΗεοΓϋίΑΟί (ΙϊτίηΑΐη ίηνοεΑη8, α ]α8ΐίιίΑ 
Αϊ 1 ΗΑΓίΐΑΐεαι «ιρρεΙΙβη), ςυί 8υ1>8ί8ΐεΓ6 ρο(ΐ8 ηοη 
Ααηι, 81 ΟευΑ {«εοΑίΑ πιεΑ ρυηίΓε νοίυεηι. ίΙοηνεΓ- 
Αίοηε Ι|(Ι(υΓ ρΓοηιριίε$ίιιΐΑ ορυε εεΐ. Νβπι , ιιΐ τκίεα, 
ρΙεΓΟΓυιιιςυε εοηνεΓ8ίο βίηεεΓΑ ηοη 68ΐ. ΡοΠΑεβε 
.61 008 ΐεηλείε αυ8ίϋΐυ8 εχείΑοΐΑΓε : ΟοΙα εβί <1οιμ1• ώ; ούχέτι ό του Θεοί) χαθ* ημών θυμδς ΑικατρΑφη» 
Αλλ* έτι ή χε\ρ αύτοΰ υψηλή, χα\ οΙ^α τε χατενεχθ€ΐαα 
«3ΐτΑξαι εΙς θάνατον • ο.ύχ Αχουσόμεθα δέ μένειν βεον 
χαθ* ημών, είπερ διορθωα^μεθα. Δι^θωαις δέ ήμΓν 
(βται, εΐ μεταβαλώμεθα του «εριπονήρον βίον, δι* 
δν ήμ?ν τοΛ^• Μηδένα γάρ νους «λανάτω φίλαυτος, 
ώς ούχ ένδ(χως πεχοινηλατήμεθα•* 

ρμγ'• Ορώτος ουν έγώ πρδ οφθαλμών Ισταμένους 
τους τών έμών χαχιών έλεγχους Αναθεωρώ, χαΐ 
ποτνιώμαι θεοχλυτών ικερ\ ελέους . βεού, χαί ηως έχ 
του διχαΐου έφεοιν «ρδς τδ φΐλάνθρωνον τίθεμαι, μή 
έχων ύφίοτασθαι, είπερ Ανομίας παρατηρεί Κύριος• 
Μεταβλητέον ούν, δβον τ Αχός. Ούχέτι γάρ οί πλειους, 
ώς βλέπω, μηαβολήν τήν χρηατοτέραν ήλλάγμεθα• ηΐ ΟΕ ΤΗΕί^δΑΙΟΝΙΠΑ ϋΒΒΕ Α Ι-ΑΤΙΝΙ5 ΟΑΡΤΑ. 138 

Μβνοννγε φιλότιμου μ^θα χα\ αυτο\ λέγειν Ιδου χα\ Λ ιιιι& ηθ8ΐ6Γ ? ΐϋφΐβ <|ΐιοιΓι&ιη ηβιηον€Γΐ)υΐΑ ίη ηο» Πί- ?:άλινήμεΓς' Τίς ημών κυρνβς έστιν, ώς μηδενός 
ήμΤν φοιϋλον έι;ι6ηφισαμένου μτιδέν ; "β τ^ς έν ήμίν 
δυιαι^θΓ.βίας Ι μή μοι δ& γένοιτο, χαΐ αναισθησίας 
είπεΤν, έν τφ μή τ^ αΓηα χαΐ χατασχέψασθαι, χα\ 
έχποδ^ν ποι^σασθαι» &φ* ων ήμίν χατεβρέχθη χεραύ- 
ν*ι χαχά • δι' ών έχτεφρωθέντε;, τεληγά^ ένετρίβημεν, 
άσπερ ούχ αν ούδε\ς μαχροΟς έγιαυτους άπαλΟησ^μεΟα• 
ρμδ*. Εΐ3\ δΐ ταΰτα (ου γάρ όχνήσω, χαΐ ΐ(άλ:ν 
τ& του λόγου χειρισάμενος Αροτρον, άναπολησαι τήν 
χατ' έμέ πνευματικόν ταύτην γήν, χα\ τ6ν θείον 
σπ^ρον,ώς «Γθισται, χαταβαλείν) • οΕ φθόνοι» τ6 πρεσ- 
εύτατον χαχ^ν, τ6 του χαλλίστου ζώου μέγα αΤσχο;, 
τ6 δ£ΐν2ιν του χαταπεσόντος εωσφόρου θέείον, δ συν• 
εφήψατο της έν ήμιν χαχοτζοιοΰ χεραυνώσεως * οΐ ΙΟΓηιιοΙ, Ο 1ΐ6ΐ>6ΐιιόίη6ΐη ηο5ΐαιη1 ΑΙτβΗ αηΙ6«ι υΐ 
1)6ΐ)6ΐυ(1ίη6ΐη &€€α&6ΐη, πίβί ρβθ€8ΐΐ$ ίΒςυίαιιο βΐ 
Γ6]ίείαοι, ρΓορΙ^Γ ί}»» ΓιιΙιηΊη» €ΐίΓ& ί• ηοβ €§οΐ4β• 
Γυηΐ, (]αΐ1>υ$ οοηοΓβιηΑΙι βυηιιιβ , λ ^νίϋυι ρ1>9^ 
&€€6ρίηιυ&, ηυ38 ιηαΚί 8ηηί ηοη ΜΒΑΪιιιηΐ• 144. δαηΐ βυίοιη ηυηο ΙΐΦΰ (ηοιι βηίπι ιηβ ρίςοί 
υΐ ίίβηιιη βϋ &Γ2ΐΐΓυιη νβΓ&Ί η>ίΐΐ&ιιι ιη»ηιιιη , Ιιαηο 
ιηβΑΐη Γ€ηον6ΐη βρίηίαΑΐϋπι ΐ6ΐτ«ΐΒ , 86ΐη€ΐΐ(ΐυ6 (Ιΐ- 
ν'ιοαιη ιηοΓβ 8θΠΐο βρ&Γςίΐη) : ίον'κΐίβ» αίλΐυιη αιιΐί- 
ςυί&βίιηυηι» «ηίιη&Ιίβ νβηυβίίβΒΪαιί ιηϋ^η^ ΐαΓρίΐαόο, 
1.υείΓθΓί εοβΙίιαΒ ρΓΧΰίρίΐΑΐί (ΙΙτοιη ευΙρΙιυΓ ςικχΐ 
Γυΐιηβη Γαηεβίυη ίη ηο1)ί8 80ΰ6η(ϋΐ; €0ΐηίΐ68 ίηνίάίοί συγγέροντες τφ φθόνω τΰφοι, εΙς οΟς 6, ώς εΙπεΤν, ** &11ί 8ρίΓίΙυ8, ίο ςαθ8 (Ιββίηοη ΓββΙυοβυβ ηθ8 ρΓΟίΓυ- τυφογέρων δαίμων άναβιβάσας ήμβς» χα\ προσχυ- 
τηθείς» ώς ϊπ\ βασιλε(αις τια\ν» είτα χατέ^^ιψε 
χάτω βαλών τους τιολλους χα\ εΙς τάρταρον ' αΙ €ια- 
(ίολα\, α? τάς θανάσιμους χαΟ* ήμων απεύθυναν βό- 
λος ' τ6 βαθύ ψευδός, οΐί Ενεχεν 6 της Αληθείας Θβδς 
ά^ρε τους οφθαλμούς έξ ημών τ6 φίλοχρήματον, 
ώ χατ* αίτίαν εΟ δεδιχαιωμένοι, πάντων χρημάτων 
άΐΕ^γυμνώθημεν, δ:χα γε τών χα\ είσέτι τφ φολεψ 
τοΰτφ Ιπωαζόντων, χάχεΤθβν χαταθρασυνομένων, 
τϋίν μή φωλεούς εχόντων, ίνθα χλινουσι τάς χεφα- 
λά; (ο7 'βλεπέτωσαν, μήποθεν δφίς, οποίους χρή 
δεδιέναι, ΰφερπύσας Αχρειώο]) αύτοΖς τά της φω• 
λείας, ώς μή τελεσφορηθήναι εΙς νεόιτευσιν)- αΐ 8ίι; (Ιβίη (ΐ(1οΓ8ΐη3 &" ηο1)ί8 πιογο τ^%\ο ρΙυΓίηιΟδ ία 
ίηίβΓηαη) ρΓ2βΰίρίΐ68 ^%\1; ο&ΙαιηηίΦ, ςυί ηαοΠϊΐΙοβ 
ηο])ί8 ρΐ8238 ιηΩίχβΓυηΐ; ιηεικίαοίυιη ΓαΙΙαχ, ρΓορίοΓ 
ςυο<Ι θ€ΐΐ8 οευΙυ8 α ηοΐήδ ανβΓίίΙ; 8ν8πΐί&, ροΓ 
ςιΐ8!η ηοη ]Η5ΐίίΙο3ΐί, 86<Ι ιηβπίο οηαηίϋαβ Ιιαπίβ 
βχιιΐί 5υηΗΐ$, βχοορίίβ ίίβ ςυί Ιη 1&ΐί5ιιΙί8 Γββίίίβυΐ, 
61 Ίηϋο ΐοπιβΓβΑ^υηΙ Ιη 608 ςυί 6ϋν6α$ ηοη 1ΐΑΐ)6ηι, 
ιι1)ΐ ολρυΐ Γβοΐίηβηΐ (νίάβαηΐ ϋί ηο 86Γρ6η$ ίοΓηαί- 
(Ι8η(]α8 €Γαπ)ρ6η8 €ατ6&8 βΟΓϋπι βνΰΠαΐ ίια υΐ ηί- 
(ΙίϋοΑπ ί1)ί(]6πι ηοο ρο88ίηΙ) ; ίλίβχ αοοιίδ&ΐίοηβδ, 

ς!α8 6Χ860Γ8ΐυ8 ΟΙβ^ΠΟΒ ΙνϋβΖ 1108 ]α<ϋθ8νΙΐ ; 118»• 

Γ9Β ίπιπιοϋίο9βρ6θυηί8Γυπι πιυΐυ08υηιρ!&Γυπι,ιινϋ>υ8 
]ιοηιίη68 8ίηί)ρΙ1θ68 6Ι Γβηιπι 8η||[α8ΐϋ8 ▼6Χ8ΐί ορρπ- έκ\ δίχίΐ συχοφαντίαι, &ς ύπερμισήσας δ δίχαιος, ^ π)β1)αηΙυΓ, ςυοΓυηα Οβαβ 805ρΊΐ8ΐ0Γ πιίβόΠιιβ, 1&- 
έδιχαίιοσΕν ήμδς, οΤς ούχ &ν συχοφαντίαν προηγη- Ικ>ΓΔηΐ68 61 οη6Γ8ΐθ8 «α ςυίβίβιη ίηνΐΐβΐ , {[Ι^^ιϋαω 
βαμένην έπιχαλέσαιμεν • οΐ έπ\ δανείσμασι μετρ^οις ηΐΓίηηυβ βχαουβηβ υΐ ΙβΗβ ρΓθ1ΐ8 ραΐΓΰΟ) ογ1>61 ; 
άσύμμβτροι χα\ βαρείς τόχοι, οΤς οΐ άπάλαμνοι χατ- (|υί 8 ρΓΐηοιρίο 8 ρπίΓβ (ΐιΐ^ηί ηοη (ΐ6ΐ)6ΐ)8η( ; (|υο(1 
εζονουντο χαΐ απέριττοι χαΐ άπεριουσίαστοι, οΟς 8ΐι1βιη (16 Γ6 ρ6ηϋαΓί3 ηιβίυπηΐ , ίηΐ6Γ 00)066 οοο- 
ελεήσας δ τά έλαφρά φορτίζων Θε6ς, χα\ τους χο- 8ΐαΙ. 

ηώττα'ς χα\ πεφορτισμένους προχαλούμενος είς άνΑπαυσιν, μάχαι^αν χατηχόνησεν ΙξωΟέν τε χα\ 
έβ&»9«ν, Ατεχνουσαν τους του τοιούτου τόχου πατέρας 'οΐ μηδΐ τήν Αρχήν σπαρήναι πρδ; πατέρΐϋν 
ωφειλον * ει δέ χα\ έχ τών ταμιείων φόβο; τους τοιούτους Εσχε, χα\ οΓδαμεν χα\ οΓδασι. 

ρμε*. Προσλογιατέον τοις φαύλοις έν ήμΙν αίτίοις 145. Ιηΐ6Γ ρο€€8ΐ8 η08(Γ8 Γ666Β86η<1υ8 νεηΐΐ 6(181» 

χα\ τ6 της φιλίας «ύπερίφρόνητον, χα\ ο6 μαχρόβιον, Βΐηίοίΐίχ €οηΐ6η)ρ(υ8 61 ν1ΐ8Β 1)Γ6τΙΐ8$, ςαϋ)ΐΐ8 Ιη- βλλ" έφήμερον * δθεν χεχινημένοι τ^ Αγριον βάρβα- 
ρον διέθεντο ιΙ^ ήμόίς τά διά-βίου θρηνηθησόμενα. 
Συνταχτέον τούτοις χα\ τ6 Αχ Αριστον, χαΐ ΑπΑσης 
χάριτος εύεπίληστον, χα\ οΤον θνήσχειν ταχύ, ώς Ι)υιη3ηίΐ88 ]αβίΙβΓ ϋβρΙοΓΒηάα ηο5ί8 ίη8ί(8 68ΐ. Αάϋο 
Ιιυο 8ηίπ)ί ίηςΓ8ΐίΐιι<1ίιΐ6ΐη 6ΐ οπ)ηί8 ^τ^Ολ 8ΐ)86η- 
Γι^η), ίΐ8 υΐ οίϋυβ π)0Γί8(υΓ 8ΐί(]υί8 ςυ8πι αΐ ρΓοχίιηί 

801 6001 ηΐί86Γ63ΐ• ςοίβ, ΙΙΙ 68( ίη ρΓΟΥΟΓ^ίΟ, £Γ&ΙίΑ &μ« ήλεήσθαί τίνα, χα\ τεθνΑναι τήν χάριν, χατΑ ^ οπιοΠυα 68(. Ι^^ίΐοΓ Ρβηβ {ΓΑΐί&Γυηι €ΐιθΓ.αιη ηοΙ)ίβ τ4{ν παροιμίαν. Διδ ήρπασεν ό Θεδς Αφ* ημών τ Ας 
χάριτος, αΤς έχ μαχρου τδ χαθ* ήμ2ς λάχο; ώράΐστο. 
Οροβγραπτεον χα\ τδ Ανηλεές έπ\ το'^ς βραχύ τι προσ- 
χραΟο*/τας, έξ ο!ί τδ χατα^(&ίψαν ημάς άρτι Ανηλεές 
•:>* διχαιότατον εΓπερ ού μιχρά τίνα ήμ^ίς. Αλλά 
ρρ/α προσχβχρουχότες, ού τοσαΰτα τίνομεν, Προσ- 
ενΟυμητέον ούχ ήχισεα χα\ τήν τών θειων περίφρό- 
νησιν, τδ χείριστον, χα\ τδν έπ* αύτοΖς γέλων, έξ ών 
ι:ερι:3εφρονήμ•θα, ού πρδς χατάγελων, άλλα πρδς 
δλεθρον; ^Η γάρ ούχ οΓδαμεν τους έν ήμΐν όρογλυ- 
φοΰντας τά τών Αγίων, χα\ ύποσπωμένου; αύτΑ εΙς 6ΐ-ίροίΐ ςοφ 80Γϋ ηο8(ΓΦ 8880€ί8ΐ2Β ίυ6Γ8ηΙ. Ααμι- 
ιη6ΓαΙ)ί$ ροΓΓΟ εοΓϋίβ (ΙυΓίΐίοιη ίη 608 ςαί ΐ6νίΐ€Γ 
ηο8 οΙΓβη<ΐ6ΓυηΙ, ιιΙ»ΐ ίη)ΐηί86ΓίοοΓ(ϋΑ ρΓο ]ιΐ8ΐίΐΐα 
Ιΐ8ΐ)6ΐυΓ; ηοη οηίηι Ιαηΐυπι ρΙοοίίηυΓ ()ηί ηοη ρ8• 

ΓυΠ), 86(1 βΓ8νί(6Γ 1φ$ίπΐΙ18. Α(1ΐΐ6η(]θ8 ρΓ36Ίρυϋ 
ΓϋΓΟηΐ €ΐίνίΜ8ΓυΠ) 60ηΐ6αΐρ1υ8 61 Γί8118• ρ658ίΠΐα ΓΟϋ 

οπιπίυπ) ; ηο8 οηίηι 61 ίρβί οοηίβηιρίυο) ρ8ΐΐ6ΐηϋΓ, 
86(1 ηοη Γί8υ, αΐ οχίιίο ΐ6Γπιίη9η(Ιιιηι. Νοη 6ηίιιι 
ηονίηιυβ 608 ςαί γ68 880Γ88 (ΙβΟηίυηΐ 688(ΐαβ 8(1 

8υ8ΠΙ ΙΐΧΓ6(1ί(8ΐ6Π1 ΐΓ8ΐ)6η(68, βΙ §ΐ8Γί8ηΙΙ1Γ ]6]υηϋ 
ρΐ'ίνίΐββίο 8 Ι>60 ά3ΐο. χληρο'/ομίαν, χα\ χαυχωμένους, ώς, έφ" οΓς θεδς ύπνουν προσποιείται, αυτούς νηφαλίους δντας χα\ 
ίΤ/ίχτιχούς. 

Ρατηοι.. Οε. ΟΧΧΧνί. * 5 139 ΕϋδΤΑΤΙΙΙΙ ΤΙΙΕδδΑΙΟΝΙΟΕΓίδΙΒ ΜΙΡΓΒΟΡΟϊ,ΙΤΛ Η} 

Ι Ι4β. ΟίδΙαΙί Ι.υ€ΐΐ!;ιιιιο 8ίη{ί1ΐ8ΐίηΐ ϋβ ρ:ιΐΓοιιο Α ρμς'. Αναβάλλομαι πβριηγήβββθβι νυν κβτ' έξαί- ' ΙΙ081ΓΟ ιη7Γ0ϋ1^ια ιΠδδβΓΟΓβ, βιϋο αυιΐλϋί ΐβηιοΓίΐΛΐβ, 
υςυΰ ίη η6|[υΐϋ& ςιιββ ΙαΐοΓβ «Ιβΐιοϋβηΐ, ςυοΓυιη ΐθ- 
»468 η•η ίιιβεΓϊρΐι, ροηχ αρβηο^, $6€ΐιή1)υ8 οΗβ ίη• 
ίοββ», ιη&ιίηιαοι αοϋΜίλαι ίιιιϋ€αηΐ6$;&(1ύϋ ^οη- 
ευΓΓβιιΐίαηι βΐ ΓβοοΓΓβηΐίυιη €3ΐ6Γν2ΐιι , ςιιΜβηι 96* 
&Ι35 ρΓοχίιιιβ βίβρβα τΐαίι ηυΐΐο ουηι ΓΓυείυ. ρετον χαι τΑ χατά του πολιούχον ημών μυροβλυτου, 
χβ\ τάς Οραϊβίας άναιδεία; έχ8£νας, χα\ ταΟτβ έ;ϊΐ 
ιτράγμασιν, & προύχαλείτο χα\ έγχαλΰπτενΟαι, ων 
μάρτυρες Απαράγραπτοι χα\ πυλαι περίοπτοι, χο- 
λαφθκίααι άξ<νακ εΐί Ραβύ ποτβ, χα\ προτιτλουσαι 
6ρά9ο; Οψΐ9τον * Ιτι 6έ χα>. τάς περιέργους συνδρο- 
μύς χα\ χαταδρομά;," 4ς τ% Ιναγχος οΐδε θέρος, εΙς 
ουδέν δέον. 

ρμΓ• Άλλ' ώτΕβ ου τούτο δή τ^ ίλαφρ^ν δη[λώ]' 
σαι δίκαιον άνδρα, οΤα δύσχρηστον τοίς δυσαρέστοις, 
άλλα χα\ χρύψαι εΙς γήν τ6 βαρότατον προβεπιλε- 
χτέον τοις αίτιατέοι; • χαι τοΙς χατ' άλ).ήλων ψιθυ- 
ρισμούς, έφ' ο<ς ούχ έχρζν, ο! βοάς μάχης άφύχτον 
ήμίν έπέ^^ηξαν • τάς έπ\ παραθήκαις αποστερήσεις. 147. Ηίηο ηοιι ί^ΐΰΗβ ρπ)ϋ&5ί$ τίΓυιη ]υ$(ϋ[η ίη- 
ΐΗίΙοηι ιη0Γ05ί8, 8(ΐ60 υΐ ιογγα 8ΐ)8€οηίΙί νβΠι, ι^γα- 
ν»8ίηιιιιη Γοίδ ιιηρυΐβη<1υιη εβί; &(Ι<}6 ίαΙβΜ ίιιεΓί- 
ιΐΜη3ΐίοιιθ8 είαιηοηιιη ΙιοΙΙΊεοιιιυιΟΓφηβιη; θχ ϋβ- 
ροβίιίβ οοαιπιο^α ρβευηίβηα, υιιιΐβ 1θ€υρΐ6ΐ2ΐί 8υ- 

ιηυε, Ιί€ϋΐ οηιιΐ68 ρ6€υιΓιθ8ί πϋεΑπΙ; ΙίΙΙβπίΓυιο , ,, γγ .^-- — * - , ~..^^ 

ηηαηιιη Ιοοο οηιχ δδΟΓ» ροηοϋαΐυΓ &Ι>86ηΓΐ3ηι , ιι1)Ί ® ων Ινεχεν έπεπλουτίσΟημεν. εΙ χα\ γελώσι χάνταυθα 
8ΐιηεΐφ ΤπηίΙϋΐίδ ιηβηΐίο 111 , υιιίιιβ 61 ι»8£ηί Βυί πάντες οΐ ίτι άνδρες τοΰ πλούτου • τάς των γραμ- 
Ιίΐαίο ίη υηοιιαο(|υ6 Γοβ(Ιιι8 Γβηβηΐιυιη βΐ ]ιΐΓ3ΐηίαιη μάτσων άποπροσποιήσεις, δν σταυρού τιμίου τυποί 
ίηιΐίΐο ; ΓϋΙδί εηίιη ]ιΐΓαιη6ηΓι Γ6Μη3 Οβαηι ΐϊΐαηί- προλάμπων, είτα χα\ μνήμην της άγια; Τριάδος 
#€«16 οοιιίΓΑ ηθ8 ιιπηοτιΐ. τ'ΐΰ ένδς χα\ μεγάλου Θεοΰ έπεισάγει προγεγρομμέ- 

νην πρδς έκαστου των ούτω συναλλαττίντων, ώσε\ χα\ ώμνυον δπερ χατ* έπιορχιας ίγχλημα έξιπολέ- 
^σεν ήμιν φαν£ρώ; τον θεό ν. 118. Τηιιρυδ 1116 (Ιι^Οΐ'βΓβΐ 81 οηιηίβι οπιηίηη βηυ- 
ιη6Γ3Γ0 νβΙΙβιη.Ιι] υηυιη 8ΐιίβ€Ϊ2Κ (11x1886, Οβιιηι ]υ5- 
ιαηι 6886 61 }υ8ΐίίΐ03ΐίοιιο8 ΑοιαΓβ. Ιιίβο ηΐΐιίΐ οοιη- 
ιι>υη6 οΙ ευηι Ηϊ» ηιιί ι&ΐ68 ηοη 8υηΐ, ίιηο ]α^ιΐ6Γ 
α (ϋν6Τ8ίιΐ)θΐ)β ρβΓ&6<ιυ6ΐιΐΓ 608 <|υί οαιη ίη]υ8ΐί8 
εοιιΐΗΐηΐ6Γ8ηΐΐ}Γ. 

149. ΗίΙΓι γ^^60^, €οηεΙτ68 6( ίη οηιηίΐιυβ €οη- 
ΕΟΓίβδ ΐ3ΐ)οηιιη, νθ8 ςυοηιιο, ο &(1ν6η36, αοουΓ&Ιβ 

1ΙΜ;ΙΙΐΟ<ϋ66φ16 63 (ΐ680Γΐρ8ΐ886 <\ΜΧ 8(1 η08 ρ6Γΐί• 

ι•βηΐ, ίιη3|;ίη6πΐ(ΐα4! 3(1 άοοβηιΐυηι 3ρΐ3αι οοΓυιη 
<|ΐιχ βαπιυδ ραβδί ίη ηοΚ)ί8 οοηδίίκυίδβε. Νυηο βΓ^ο 
ΐΓ3η86ΐιη(!υπι 681 3(1 ίΠυιη ςυί ρίαυΓ3 8υ3 6ΐ3Π(ΐ8 
ιβρΓΦδβηίαΙυΓυδ 681, ίϋ<ιιΐ6 1ί1)6ηΐ6Γ Γ30ΐυΓυ8 ; ςυεηι- 
3(Ιιηο<1ιιιη ςηί 3€€υΓ3ΐ3ΐη ρίεΐυΓ3ηι (κΐίΐ,ηοιι ηιί- ρμη'. Τί μοι άναμετρεΤν τά πλείω αΓτια, Ινθα μ»ι 
πάνυ χαιρός ; *Αρχέσει μένον ε!πε?ν, ώς δίκαιος ό 
βε&ς, χα\ διχαιοσύνας άγαπα. Δι6 οΟτε μερίς αΰτ(7ι 
πρ^ς τους μ^ τοιούτους, χα\ ούδ* &ν άνήσοι ποτΐ 
συχναΐς μεθ(^δοις μετερχόμενος τους όσοι τοΙς άδι- 
χοΟσι συνεξετάζονται• 

ρμΟ\ Δοχώ μοι, & πολΤται χα\ δι* όλων συναεΟλευ- 
τα\, χα\ ύμείς δΙ, Δ νεήλυδες, ^κριβωσάμην δια- 
γράψας τά καθ* ημάς τεχνικώς, κα\ είχόνα ταύττ^ν 
Ιν ήμΙν άνεστήλωσα διδασκαλικών, £ν έπάΟομεν. 
Κα\ Εστίν άπδ της άρτι δφελος διαβαίνειν εΙς τ6ν τ?1 
ζωγραφί^ ταύττ[ έπεντρανίζοντα, κα\ μήν κα\ άγα- 
πωντα* ώς δ γε την ακριβή διαζωγράφησιν μεμι- 
σηκώς, ουδέν ήττον, φασ\, κα\ τΙ^ν άλήθειαν συνεμί- ιιαβ, 'ηιςϋίυηΐ,Υ6Γίΐ3(6Πΐθ(1ίΐ. Ιΐ3(|υ6 ρυΐο, ςαοιΙ 03- ρ σησεν. ΟΤμαι δέ χα\ ώς εύλαβητέον, ['ή τ^περιφρο- 
»^,..ι...» ^«• «-. ^^... «.....•.. ^..^.^« -,:^. — νήσει των ένταυθοΐ διεζωγραψη μένων, χαΐ τ5 εν- 
τεύθεν άπαλειφ^ του τυπώματος, Δν πεηδνθαμεν. νβικίυηι 68ΐ , η6 οοηΐεπιρία ηϋ9ΐΓ3Γυπι ρίοΐιΐΓβ- 
τυηι 8ΐ6 (Ιβληοβρδ (1οΐ63ηΐυΓ ίηΐ3^ίη68 εοΓυηι ςα» 
ρ388ί δυηιυδ, 30 η606δ86 δίΐ ιιΐ ίη Ιοουηι 3ΐΐ6Γίυ8 Ιβαι- 
ρθΓ3ΐί8 ρηηοίρίδ ρίείΟΓυπι, ρίι•ΐυΓ3ηι 3!(6Γ3πι 60- 
Γυπκΐβρ ςυ36 ρ388ί βυηιυδ ίιι ηο1)ί8 8υΙ>8ΐίΚυ3ηΐϋ8. 
861118 6ηίπι Ρ6ΓΓ6016 , (|υθ(Ι ηοη υη3η) ρΐ3£[3ΐη 

0608 ίη ρ6Γν6Γδ08 ίη6ηΐ6πά3ΐ)ίΐ68 Ιΐηΐη1ΐΐ6Γ6 60ΐ6ΐ, 

61 <|αο(1 ηιυΙΐ3 Ιεΐα ίηο1α<1ίΐ ΐΓ6ΐη6η(ΐ3 ρΙ)3Γ6ΐΓ3 6]θ8, 
Ι4υ»86πιρ6Γ3ΐ)60 38&6ΓΤ3ηΐυΓ (Ι6ίη(ΐ6ςυ6 ηιίΐιυηίαΓ, 

Ιη ίδίΟ 66η3Πΐίηβ 600ρ6Γ3ΐ1ΐί1>υ8 Η^ΓθΙ)Ιχ(Χ ρΓ6€ίΙ)υ8. 

Β6(Ι ιιοη ηο1)ί8, Οοπ)ίη6, ηοηηο5ί$, 86(1 ηοηιίηί Ιυο 
ιΐ3 £ΐθΓί3ΐη. Κ6(1ίιη6 ¥6Γ0 ΗΟδ ςπί 0ρρΓ688ί βΟΠΙΟδ, 
.Ηίθ(ΐα6 ΙίΙιί βίοΓία 68(, ]αχΐ3 ίΠαιΙ : ι Ει ίη (Ιίβ (Γί1)υ- 
Ιβιίοηίδ Ιη» ίιινοο3ΐ)ί8 ιηε, 61 βΓοαπι 16, οΐ £;Ιοπ- 
ΓΐΓ3ΐ>ί8 Π16 ι ςνί ν6Γ6 δαρ6Γ6χη1ΐ3ΐυ8 βιιηι ίη 
οιηηΐ3 δΦθυΐ8. ανάγκη έστ\ κα\ Μρίρ μεταχρονίφ άρχιζωγράφω 
των τοιούτων πινακογράφημα Ιτιρον Ιφ* δμοίοις 
παθήμασιν έν ύμ?ν στήσασΟαι. ΕΟ -^άρ Γστε πάντως, 
ώς ού μίαν πληγ4]ν Θεδς έντήκειν ο!δε τοΙς άνεπ - 
ατρόψως κακοτρδποις, Όύδέ είσάπαξ, άλλα ττολλ^^ 
βέλη Ίζαρ* αύτφ ή μυνική φαρέτρα κρύπτει, Ιξ ιΙ^ν 
άε\ κατασκοπεύονται αυτψ κα\ βάλλονται, συνεκπο- 
λεμούσςς αύτφ κα\ της αρά; [του Μυροβλύτου], 
Άλλα μή ήμΙν, Κύριε, μή ήμίν, άλλ' ή τφ δνδματί 
σου δ^ς δόξαν. Έξελοΰ |δέ} θλιβομένους ημάς, καί 
ούτω δοξαζ«5μενο; κατά τύ * € Κα\ έν ήμέρςι Ολίψεώς- 
σου Ιπικαλέσεις με, [κα\ έξ^λοΰμαί σε,] κα\ δοξά* 
σεις με, ι τ^ν 6ντως ύπΞρδΐδοξχσμένον εΙς πάντας 
τους αΙώνας. 141 ΙΑϋΟΑΤίΟ δ. ΡΗΙίΟΤΗΕΙ ΟΡδΙΟΐΑΝΙ. 142 ΕΙϋδΒΕΜ 

Ι^ΑϋΒΑΤΙΟ δ. ΡΗΙΙ.ΟΤΗΕ! ΟΡδΙΟΙΑΝΙ. Τον βώτοΰ Λόγο^ έχΛΛ^υστίχός βίου του κατά τότ Α είη$ά$Μ ι^πνο ηΐέηιοηαΐΗ νΗ(Ε μνγΙϊ ΡΜΙοί/ιέί Ορ- 
άγ^ο^ ΦιΛοΘβοτ τύν *Οψίχιανάτ^ έχ ΛοοσώΛου ..•—•—.• *ί.>#... •*« ι«»•^». ί>ι^ίί^»ι.Μί ^..^^^ί» ^^ 
ΦιΛοΟέου μοταχον^ ανδρός άξιου Λόγου^ του 
κοΛ ΛροχαΛεσα^ίέτον Βίς ταύττ^ν ^Υ|^ γρα^ήτ. α'. ΛΙ πρ^ς αίνθησιν μ^λι99α^, οτκ λύονται τά 
πτερ3( φοιτώσιν ιΐς λειμώνας, ο6τ€ πΑιαι τοϊς &ν• 
θεσιν δλοις ένασχολουνται', ούδλ μ^ν (Ι8ος 2ν τι 
&πολ£ξάμ«νο»9 ^^ 9Χ€υωρ(αν έχεΤΟεν του μέλιτος 
Ιρανίζονται , &λλά χα\ πΑσιν &νθ<9ΐν έμμβλβτώσι- * 
χλΙ αΐ μ^ν 1ντευ9εν, αΐ Γ έχκΤθιν τ6 χρή^ιμον Ιπι• 
λέγονται, φίληβοΰσαι μέν τ^ ηάντοθεν άνθολογ(^, 
σηνάγουσαι δέ &λλη Αλλο, χα\ ούτω ποιχ(λω; ΐ€ονού• 
μεναι. Τ6ν αύτ6ν δή λδγον χα\ αΐ «ρδς νόηοκν 
μέλιβααι , αΐ τλν Αληθώς Κλλογον έργάτην του θεοΰ 
μ)) ψιυδ^μεναι , νιμβλοποιουνται τήν χ«τί ικνβΰμαι ιίΰΜη/, ι/ί^ΐιιι ίϋ ρ«ηοηα ΡΗΗοίΗα ηιοηαΜ^ νίη 
»ρ€€ΐαίίψ ηηΐ βΐ Ιιηηΰϋε ΐταααΐηηι ΰοηροηεηίϋ 
αη$αηι ρτωΐίηίΐ. 

Ι. Β6η8ίΙ)ΐΐ6$ 3ρ6β, οιιπίι 6χρ1ίΰλΐ{9 αϋβ, Ιιι ρΓΑΐΑ 
ΓΰπιηΐΜΓ, ηοη οηιηββ οπιηί1>ιΐ8 οοευρ^ηίαί Οοπϋυ», 
ηβςυο, ιβίβοΐο ςιιο<1«ιη ΑοΓβ β^Γβ^^ίο, ίη Ιιοο 5ο1ο 
(ϋϋΙβείβηίοΓ, βΐ οβπ^ιΐίΐΏ ιηβΐ ΙιαυΓΐυηΐ, &6ΐΙ 6ΐ θϋη€- 
118 Ίη(ΙιιΙ[(6ΐιΐ ΟθΓί1)υ8,6ΐ 1)960 ςηίιίβηι Ιι'ιηο, ιΙΙα &υΐ6αι 
ΠΠιιο^ςυοά υΐίΐβ 68( βΠ^υηΐ, υηΙνβΓβοηιιη, ςυφρ«8• 
8ίιη 8οηΐ, ΟοΓοιη εβρί» γοΐιιρίαΐβ, 86ιΙ &ϋυϋ «Γ» 
€οΠίβ6ηΐ68, λίςυβ ιΐΑ υαγιο Ι^ΐΜΓβηΐββ• ε»4ΐ6ΐη 6ϋΜΐι 
Γ&ιίοηβ, {ηΙβ1ΐ6€ΐυΑΐβ8 αρββ, ςυ» ΥβΡβ βρίπΐυιιΐβιιι 
ορβηΓίυιη Οβί ηοη ΓΓη8ΐΓ&ηΐυΓ9 βρίηΐυαίΝ πιβΐ ϋυΙ• 
€6(ΙΐηΙ$ 8ΐ1)ί ηηϋίηπο οοΙΠ^^υηΙ, 8«€Γ3 ρηΐ3 οίΓοιιηι- γλυχύτητα έαυτοις παντ^χδβεν, τους ΙεροΟς λιιμώ- β τοΙ&ηΚβΒ, 61 ςαθ(1 ρυΙΰΙίΓυηι 65ΐ (ΙβοβΓρυηΐ, ηοη ΓοΓ- ψις πβρικβτόμεναι, χα\ τδ χαλδν Απανθίζουσιν, ούχ 
δ:Εη τύχη, λδγφ ζωΐχης φαντα9(ας ^εμβδμινοι, άλλα 
χατί σχέψιν αταθεράν χα\ διάρθρωσινδίουσανΑχρι* 
δοΟντες τ& άνΟολδγημα. Και\ οΰτω κατεργάζονται 
μελί^τειον χηρίον , δ φιλεΤ μβν χα\ {θείς αύτ^, 
άποστολιχως αΟτφ παρατιΟΙμενον, φίλοΰσι δΙ χαΐ 
&νΟρωι:οι θέοψ'-λείς, •1; ύγίειαν προσφερόμενοι, βα- 
σιλείς τε χα\ &λλως Αρχοντες, χα\ μήν χα\ ηένητε; * 
όλοι μέν, δσοι Απεριουαιάντως Εχουαι του θε((ύς 
γλυχΑζεαΟαι διά τδ χατΑ νουν Απέριττον, Αρχούμενοι 
ΑχροΟιγώς αύτο\ μέλιτο; τοιούτοι γεύεσΟαι, δ πρό- 
χειρον μίν χα\ εΟωνον, Αλλως δέ πολυτίμητον* Αρ- 
χοντες δέ γε χα\ {ΙασιλεΙ;, οΓς χα\ Αλλα μίν πρδαεστι 
γλυχάσματα διΑ πολυμΑΟειαν χα\ περιουαίαν γνώ- Ιυιΐο, γίτΑοΐΐΑίο Ιιηα£ίη3ΐΊοηί8 Ιιυο τβΐ ίΙΙιιο βιοιβ, 
86(1 ]υχΐΑ Αγπ)8πι £ίΓ€υΐ)ΐ8ρ6εΙίοη6ΐη 6( 6κρΐ3η«(ίο- 
η6πι (οιηηΐΜΐβη) Οοπίο^ίυπι 6χηυίΓ6ηΐ68. Εΐ ιΐα 6Γ* 
Αοίυηΐ πιο1ΐ6ΐιιη Γβινυπι , ιιυοπι 06υ8 ίρεο αιη«ΐ, 
8ρο&ΐοΙΐ66 6ΐ »ρρο8Ηιιπι, ηυ6ΐη ΑπιαηΙ βϋαιη Ιιο- 
πιίη68 ρΗ, 8<1 8αηΊΐ8ΐ6ΐη Γ6€ΐιρ€Γ&ηϋ2ΐιη οοεοΓΓβηΐββ» 

Γ6{68(]υ6 61 ρΓίη€ίρ68 , Ίπ)0 61 ρ8Ιΐρ6Γ68 ; Ιΐί ({Ιΐί• 

(Ι6πι, ςιιίοιιηςιιο οΙ> Ηΐΐ6Ηί|;6ηιΐ9β πΐ6(1ίθ6ηΐΑΐ6ΐη ^ί* 
νΐηαηι (1υΐ€β(1ΐα6πι ρηΓοβ ΙιβυΓίβηϋΑπι Ιΐ3ΐ>βηΐ, 6οο- 
Ιβηΐι 8) ΐ6νίΐ6Γ ΐΑπΙοιη πΐ6ΐ {η8ΐ6ηΐ ΙϋικΙ, ςιιοιΙ Ιη 
ρΓοηιρΙυ 681 61 νίΓΐ5 ρΓ6ΐίΊ, Ιί€6ΐ ίη 86 ρΓ6ΐίο&ιιπι : 
ρΓίηοΐρ68 91Ι16ΠΙ 6ΐ Γ6β68, ςιΓιϋυ8 61 &1ί98 8•ηι <1(|1* 
66<ϋη68 οΙ> πιυΙΙ&Γυπ) ΓβΓυπ) άοείηιΐλΐη 61 Αΐ>ιιη(Ι&η- 
Γι»πι 8&ρί6η(ίφ, ςααίβηι 86ί6ηιΊα 1οευρΐ68 618 οορίοββ βεΐι>ς, ύπο(αν ή αυχνή μάΟησις αύτοΙ; ^ΐ[9ΛΜρΙζΐί ές € ΙΙΐϋβαυΓΊζΑΐ. ΕχρείίΐυΓ ΐ3Π)6η νιιΐιΐο αίιηίυπι πιοί δαψιλές* Ποθείται δ^ δμως ύπερμάλιατα τδ εύαγγκ- 
λιχ^4ν μΑι, τ6 χα> Αξιέραατον , χα\ βασιλείας Αξιον 
της δντως, ϊ%ε\ χαΐ ή χαχ* αύτδ ύγίεια χα\ ευπάθεια 
εις βασίλευαν ούράνιον ^ώννυβι. 

β'. Πρδς ομοιότητα γοΟν μελίσσης έχείνΓ^ς χα\ Ιγώ, 
της τοΟτο κα\ έχείνο συναγούσης Ανθος, χα\ Απασχο- 
λούσης έαυτήν εΙς Αλλοτε Αλλο, κα\ ούτω σιμβλο- 
ζοιουμίνης έαυτξ τε χαι έτέροις μέλι» οί χεφαλαιω- 
δέστιτον Εδιον τδ χαι Ογιάζειν χα\ φως παρίσχεσΟαι 
άλυπον, κτί τρέφε ιν πρδς τε ήδόνήν χα\ άβλαβώς, 
εχρινι έκ του κατά πνεύμα λειμωνος χα\ των έχει 
μυρίων ανθέων, οΤς, καΟά φΟ,ον θεφ, ένεαρί^ομεν οΐ 
άγαΟοΙ Χριστιανοί, φυτδν έπιλέξασθαι βρυον καλοί;, 6ν2ίη(;6ΐΐευιη 61 3ηι&1)Πΰ 6( τ6Γί Γβ|^ηί (1ί(|[ηιιιΐ), <ιαο* 
ηϊΑΐη 69, ςιΐ8ηι ρΓχ()6ΐ, 8βηί1α8 61 τοΙιιρΐΑ8 αϋ γ6• 
{ηυιη οοβΐ68ΐ6 ο1)Ιίη6η(]υηι €Ογγο1μ>Γ8(. 

2. 1ρ86 ί{;ίΐυΓ, 2α\ βίπιίΐίΐυιΐίπβηι ηρί» ΠΙίηβ, Ιιυηο 
61 ΗΙυπ) ΟοΓοηι οοΙΙί^εηΐίβ, 618686 ΗΊο 6ΐ ίΐΐίο οχβρ• 
εεηΐίδ, οΐ ίΐι $ΊΙ)1 61 8ΐίί8 ιηεΐ οοικίοηΐίβ, €ΐι]α$ ργφ- 
€ίριΐ6 ρΓορΓίιιπ) 6δΙ 8&η.ΐΓ6, ΙοΒίιιιήςηβ Ιαηιεη ρΓΧ- 
1>6Γο, ηιιΐΓ{6Γ6ςιΐ6 ειιπ) νοΙυρΐ3ΐ6 61 ίηποχΊο, 8ΐ8ΐυί 
6χ ΓρΪΓΐΐυαΙί ρΓΑίο 61 ίηιιιιπ)6Γ!8 ΐ|υί ίΙ)ί 8ΐ]πΐ ΑθΓίΙ>υ8, 
ίη(6Γ ηυο8, υΐ Οεο ρΙ&εοι, τ6γ ΐΓ&η8ΐςίπια3 ϋοιιΐ 
ϋΙΐΓίδΐίΑηί, ρ1»υΐ»ιη αΙίφΐ,Ίΐη εΙί^εΓΟ 2ΐΙ)υη<ΐ6 ^6ΓΠΐί- 
ρ^ηΐεπι ϋοη8, $ί ίπν6ΐιίΓ6 ρο886ηι, εοπιΓιΐυπηφίο 
είτί που κα\ δυναίμην • κα\ μέλι σχευάσα;, παραθή- -. ηιβΙ βχ ίΐΐ.ι ρυ1ε1ΐΓ!(υιΠΐΗ8 &ιηαπ1ί1)υ$ βρροηβΓε, 8(1 
αειν το?ς φ:λοχά>οις πρδ; ήδυσμα τδ χατά Ισχύν * 62111, ςιιχ ΓΟϋυΓ £6Π6Γ3(, 8υ8τΐΐΑΐ6ΐη : φςυαπι οεη- 
άξιώσας έμαυτδν Οέσθαι εΙς τοιάύτην μέλισσαν δ(ά 86η8,8ί6£θίρ8β ΐ8ΐί88ρΐ8ρ3Γΐ68 8υηΐ6Γ6πιο1)υηί6υιη 
μόνην πρόθεσιν Ενθεον φιλεργδν, ου μήν πρδς αΟχημα ρΓοροδίΙυαι ΐ8ΐ)0Γ3η(1ί &(1 Οεί βΙοη8ΐη,η6ςα3ηιΐ8ΐη νε- 
Χ2\ φίλενδειξίαν, ^ς ούχ Ιχω έφιχέσΟαι. Γ0 2(1 ρΓορπ2ηι ((ΙοΓίαΓιοηβιπ (ΐυ8ΐη &8&6(ΐιιί*»οη ΥΑΐεο. 

γ'. 'Κστιδέ μοιτδφυτδν, έξου σιμβλοποιΐαν θείαν 5. Ε8Ι αυΐοηι ιηίΐιί ρίαπία (16 ηυα <ϋνίηαιη ιηβΐ 143 ΕϋδΤΑΤΗΙΙ ΤΗΕδδΑΙΟΝίΟΕΝδΙδ ΜΕΤΗΟΡΟΕΙΤΛ 144 

€θΙΗβ&ιη»η)«{;ηο8ΓΙιιΙοΐΙ)6ΐΐ8, ΰΐι]ιΐ8 ηοιηθπ££θ9βΓθ Α ά::οβρέψομαι» ό μέγας Φιλ<5θ£ος, οδ την κΑτ5βιν 
«ι Ιιοο ΠΐΓϊϋβιη 8θΙϋΐηπ)0(ϊθ βίοιίαιιδ (ΓαοΓιβ βηίιη βαστάζων έγώ. κα\τοΰτί γΕχα\ μ<5νον σεμνυνιίμενοί ; ηιΓιϋβη 
<1ιιίβ ίΐΐί 811 οοιηραΓ0η(1υΒ?) αϋ Ιιηη6ΰ6 ύβνβηί ογ3 
Ιίοηβπι : Ρ1ιίΙοιΙΐ6ΐΐ8, οο^ηοπαβη ίβοϋβ €οηΟηη&η$ ; 
ΡΐιίΙοΙΙΐ6υ8, πιιΓ Ε6ΐρ$υιη ίΐ)$ΰΓίρ$ί1 ΙηΓκΙβΙϋΐη βΟΓνυπι 
Οϋί 61 ϋοηυιη ηιίη'ιβίΓυιη , ουί οοηΐί^Κ ^6^ &ιηί€θ 
νοοΒπ 8ά €οη8αηίιιη) 3ρο$ΐο1ίΰυτη, ςυί αηιΙ'ινίι 6ΐ 
ί|)$6 ίΐΐίηο ίδΐυϋ : Νοη ].ιιη βΟΓΥπηι 16 νοεο, 86(1 8ηιί• 
ευιη, υΐροΐβ (|υί 8€Ϊ<')8 ςιιθ(ΐ6υιι<]υβ 690 Γα€ΐο, 61 
αΐίοβ α(Ι ΐΒβί ρΓθΐηον6Αβ ίιηίΐ8ΐΐοιιβηι» 61 ηΐ6Α ηι»* 
$ί8ΐτί ΐιιβίαΓ οΙ)?6ΐ68 ιη3Τ8ΐ6Γία ; ςιι1ρρ6 ηιιΠα Γ6ρΓ6- 
Ιιβηβϊοηο (Ιί^ηα Γ68 ββΐ, ιυβιΚβιη ιη6ΓΝ)Γΐ 8«ι1)ΐιιίΐ(6Γ6 

ηυί ίηΐ6ΓρΓ6(6ΐυΓ 61 α(ΐ8ρ6Γΐ8ΐ δ€Γίρ1υΓ28 : Ρΐιίΐο- 

Ιΐΐ6ΐ2β, 8ΐϋιηίΓ&ΐίο 61 €υΓα ηιβα, ίιηο οιηηίυιη. Νβηιο 
(.φΙιιι, η6ΐηο ρΓΟΓβυβ, αυίΐίΐιβ ίαοΐίβ 6]υ8, 89η€ΐιιηι (βργοις γάρ τΙς δν εΓη τούτφ ένάμιλλο; ;) εΙς τδν 
>ήΌν ϊοδτον έμαυτ^ν χαΟήκα • Φιλόθεος, ό τήν έπω- 
νυμίαντψδντί έπαληθβύων Φιλόθεο;", ό έγγράψας 
μέν Ιαυτ6ν εΙς πιστδν δοΰλον Θεοΰ καΐ αγαθόν θε- 
ράποντα, κληρονομήσας βε. φίλος βεφ κληθήναι νρ\ς 
ίσοκληρίαν άποβτολικην , κα\ άκουσα; κα\ αύτίίς 
Ικειθεν τά • Ούκίτι δουλ<5ν σε καλώ , άλλα φίλον . ώ - 
χα\ είδβτα παν, 2περ έγώ ποιώ, κα\ άλλους εΙς έμήν 
χ*ταρτίζοντα μ^μησιν, και τά έμά «ι&χσκαλικώς έγ- 
καλύπτοντα μυστήρια• «τι μηδέ ίστι φθ($νο;, χφ 
κρείττονι τ^ν αύτοΰ νουν προάγειν έκφαντορικώς έν 
τψ διανοίγειν Γραφάς. Φι>όθεος τ^ έμ;^ν θαύμα κα\ 
μέλημα, μΛλλον μέν οδν τ6 κοινόν. Ου γάρ άν τις ■^ » —^...ν |^.ν.»ι.ν9 ••»««••■» •Μν•Α« ««^««9, ο«•ιν•ι•»• Γ-"•!!-^! ("■•^"ν^ |»βν νντ ^ν XVI νυν• \βΐ» ΎΛΟ αν τις 

ίΙΙηηι ποη ηάιιιίΓηΓί ροΐ6Γί(, 8ΐ Ιαιηβη 6χ Ιβπτβηίδ Γαβ ^ ούκ δν, πάντως ούδε\ς, μαθών τά εκείνου, άπ<5σχοιτο «;ίΙ ^6ρΙη([6Γ6 γΐπΐηΐ νίηΐΐϋ1)υ8 €€Βΐ6$ΐ6ηΐ 4. ΤυΚί Α8!8ΐίθ9Ι Γ6ς!θ, υΐΙ Ρ0816Γ{8 6&ΠΙ ν068Γΰ 

]νΙ«6υΐΐ, ορίίιηνηι ΟρβίοΙβηυιη, «6γγ8 ιπιωοοδ», (Ιί- 
▼68 61 1)68(8, οΗιη ςα1(ΐ6ΐη ίϊιηια ρ6Γ€6ΐ6ΐ)π$, Γ6Γ6η3 
ηϋϊΐο 6ΐΐ8ΐη ρτΙδΗπ^β ΠΙίιιβ 6Χ66ΐΙ(ΐηΐΐ9ί βΐ^α ιηαΐΐβ 

«ι (βΑ6ΙΌ88, ρΓΦ86Γΐίΐ1Ι 1>6ΐΗ }>6Π(ί3ηΐ ίηΟΟίΒΠΙΐη. 

Ιΐύςιΐ6 , αΐ ΐ6νΙΐ6Γ οβίΰηϋβιη , ηΐ8]68ΐηΐ6ΐη φΐηιη- 
(ΐΑΐη 88η6ΐΐ]8<!68ΐιιηΙΐ6ρορυΐ8πηηι νίππίβ, ςυα |6<η 
ηΙΐΗΐδ 8ΐπιϋ68 τΙϋβηΙιΐΓ, ςυβηϋο 68η68, Α(^;ιη8 Οΐίί, 
Μ §Γ«Κ68 «ββΓβϋι οοιίΑίιΙιΐΓ. Υίοιιιιι οοίοιπ, ςιιί !]• 
Ιιιιη ρΓΟίυΙίΙ, ηηοίΐιΐηηι » Γ6ΐίιυ{$ (Ιιν6Γ8υιη οβίβη- 
ιΐβτβ, ηιιίρρβ ςΐιΐ ΓοπηΙία (Μυρμηξ) τοββΙυΓ, 61 ΐ8ΐο 
ΜθηιΙη6 8(1 ιη7πη6€θΐ6θΐιΐ68 ίικ!ί;6η88 8ΐΗι<Ιί Γογ- 
48836 ςιιίβ (ΙίχβΗι. Μίΐιί 8υΐ6ΐη τίεϋβ Μ^πΟϋχ, 88η6ΐί 
ρΗτΙη, 87πι5οΙυιιι 6ΧΐιίΚ)6ΐ οηιιιίηο ν6η€Τϋηι1οπι. Υί• 
ιΐ6^Γ 6Η4ΐη ΙιΓ6 1116180)9111601 80(ϋΓ6 πήΐιί ςιιοςιΐ6 88- 

ρΐ6ΐνΐ6ηΐ $3100100601 : ι Υ8(]6 8(1 (8ΐ6ΐΟ ΓθΓΟΐί6»ηΐ, ο 

1ΜΚ•Γ * ; » 61 ΡΙιΠοΐ1ΐ6θ 11116 ιοςοίβίΐο 61 ίοηηΐ68Γυοι 

80(1Ό 0ΐ)1 1ηΤ6Βίΐ0Γ ΙΟΓΟηΐ. 80ΓΟΙ8Γ6 (Ιίνί(ΐ88 ΟΟΟ βΓΟ- 
Ι«$, 61 6810 1>68ΐα$ ΠΙ6Γ6810Γ, 600;Γ6^3(8ςα6 Πϋθ€ 

ηοβΡ8ΐθ688 1)008 <ΙΙ?ί<ΐ6 ι•[(6ΐιΙίΙ)ΐ)8, 000, Γοπηί68ηιιο 

Μ)5ΐ8Γ, 6θΙΙί£608 ςΟΦ ίο Τίβ 8001, 86^ 66ΐ6ηΐ0Γ ΟυΓ• 

Γ608 8ϋ ορ(8ϋίΐ6ηι €ΪΓ6οίΐΜπι οΙ)ί !ον6οίοοιυΓ ςιιί 

•ηηχίοΐΟ 6χρ6ΐ60(ΐ8 8ΐαϋΙθ 000(Ι1θ8010Γ, αΐ 61 ίμ!»6 
4ΐΐν1ΐί85, (]ΙΙ88 Ι)00«$ ρ8ΐ6ΓΓ80)ίϋ83 (>608 8 |1θΙ)ί$ 
ΐΙ)6$80ΓίΖ8|-ί ορίϋΐ, 1υθΓίΓ8€ί88, 6ΐ 600Τ6θί6θΐί8 115 

ηοί 6111001 τβοάαδ. 5. Ε8 ί{ίιοΓ ΑιίΙ ΡΙιίΙοιΙ)6ί• Οβο €8Η$$ίοΓι, ι^γγ» 

Ρ•(ΓΙ8, 800 ίρδΙΟδ 00ηΐΐΐ6 0)6Ο10Π8ΙΟ Γ0νθ08θς Χ6ΐί 6( 
βΙΙΜίϋ ΐΙΙίΐΙ8 ίη 5ρίπΙ08ΐ(8 0ρ6Γ» ; Ρ81Γ601 31ΐΐ6Ι1| ι•^Ί|8 
ΙΙβΗΙΟ ίΙί66ΐ 8080) (ΐ6ΐΐ6εθϊδ56 ρΓ0£6θί€ΐη. 1.ίθ6ΐ 6010) 
6(ί8ΐη 6Χ 000 1)0018 Ο00000ί|Ι18(0 1)001 βίςοοιιΐυΓ, 
νί6 180160 000 ρ6Γΐ9ΐυΐ$56ΐ 86€υΓ8ΐ3Ι0 ΙΐΙδΙΟΓΙΧ Οί1ί- 

11§6ηΐ)8ηι Ρ8Ι6Γ οιιιοίπο (Ιί$8ίιιιιΊί5 οριίοιο ίίΐίο, 86^ 
•ο 6Χ60)ρΙιιοι Γαοΐοο) 68861 ίΙΐ6, 61 10 εοοίοοιβίίηοι 

Πΐ5»βθΗΜ8 69861 <|υ8ΐί8 ς0Ηΐ6η) 860015561, $ρίο» δεί- 
ΙτΟΟΐ Γθ$3ηΐ, ΙίχΟδΓραΐΟΒ 3060101Ι601, 1)68113 ί6Γ» άν του θαυμάζειν «Λν άγιον τούτον, εΓ τι χρ^ κα\ ίγ 
των πιρ\ γϊ|ν χαρακτηρίσαι τδν ταΤς άρεταΤς οϋρά- 
νιον. 

^. "Ήνεγκε μέν Άσιανή χώρα, ήν ήρεσβ τοΙ; ύστε- 
ρον 4νβμάζου<η, καλίων ^Οψίχιον, γϊ) πολυτενής εΙς 
μιλιασμούς κα\ πολυτελής χα\ ευδαίμων, πάλαι μέν 
)•α\ λίαν περίπυστος, φέρουσα δέ χα\ εισέτι νυν του 
πρωτοθέτου έxβ^νου κάλου χαρακτήρας πολλοΟς, καΐ 
σύδέ άγεννεΤς, χα\ μάλί<ττα τ^ των έγχωρίοιν έμπει- 
ροπίλεμον. Κα\ οδτω μέν, ώς έν ατενφ δηλώσαι, 
βεμνίτητα 6 άγιος έπισύρεταί τίνα καΐ διά τήν κατ* 
δθνο; άρετήν, δι' ήν οΐ έχεΓ άττολεοντιουσθαι δ^ξαιεν 
άν, δτε οΐ τής *Άγαρ κΟνες έπιτρ^χειν το?ς του θεοΰ 
ποιμνίοις προτίθενται. Έάν δέ ή προενεγχοΰσα τοΰ - 
τον κώμη έτεροΜν τι φαντάζη. Μύρμηξ επικαλού- 
μενη, χα\ διά τδ τοιούτον δνοαα ύποδάλλτ) κατά των 
πατριωτών μυρμηκολέοντος ν<5ημα . άλλα τοΟτο μέν 
έρεί τις Ιτερος χατά τ6 παρατυχίν • έμο\ δέ ό Μύρμη ξ 
κώμη τό του αγίου πάτριον Ιδαφος εΙς συμβολον τ^- 
θειται πάνυ σεμνόν. Δοκώ γάρ ένταΰθα ύποφωνουν- 
τος άκοόεινχάμο\ του πανσΰφου Σολομώντος• ε ΊΟ ς 
πρ6ς τδν;τβιουτον μύρμηκι, ώ οκνηρέ, » κα\ τδν έκεϊσβ 
Φιλίθεον Ιστορήσας καΐ τήν έν έχείνψ χρυσίτιν μυρ- 
μηκιάν, μετάλλιυβ πλουτον Θεψ φθΛν, κα\ γίνου 
μακαριττ^ς Ιμπορος • χαΐ συλλέξας εκείθεν πλούτο- 
«οιάν τι καλδν, διαδίδου τοις χρήζουσιν, ού μυρμη* 
κίζων τά εΙς ό»ν, άλλα ταχύς τρέχων εΙς τδ εύκταίβν 
χατάντημα τοις έμπορευομένοις τά σπουδαιότατα • 
υ δπως χβ\ αύτδς πλουτον χερδήστ^ς, δν ό άγαθ6; οί- 
τιοδεσπότης Θε^ς θησαυρίζεβθαι φιλεΤ, χα\ τοις άγο- 
ρά*ουσι πωλήση; τά πρόσφορα. 

ε•. Και τοιαύτη μέν τφ θεοφιλτάτφ Φιλοθέφ ιβαΐ 
ή πατρ'.ώτις γη, μνήμων αύτφ γινομένη του φιλοπί- 
νως έργάζειθαι τά πνευματικά- γεννήτωρ δέ, ουκ δν 
εΓποι τις, ώς ούχ τ,ν ούτω χατά λίγον τοιούτου γεν- 
νήματος. Εί γάρ ποτέ χαΐ έξ ουκ άγβθώ^τ άγαΟοΙ 
φύονται, άλλ' ενταύθα ούχ άν διέλαθε την ττ,ς 
Ιστορ'ας οχρ:βε:αν πατήρ ανόμοιος προαπ£χ6άς 
υίψ ούτω χαλώ- αλλά έπεσεν άν ε!ς παράδειγμα χα\ έχίίνος, κα\ παρ^σημά^,θτ;, όττ.Γο; ούτδς ων, 
όποιον άπέτεχΞν, άκανθα δηλαδή ρίζ^ί ^ ίοτκύαυος » ΡΓΟν. VI, 6. 14) υΑϋΠΑΤΙΟ 8.ΡΗ1Ι.0ΤΗΕΙ ΟΓδΙΟΙΑΝί. η» Γνεμώνην, Οήρ £γριος ^νθρωτϋον {λαρ^ν, νυξ ήμΙραν, Α λοιηίηβιιι ιηΐΐβιη, ηοι ιΙΙβιη» ο( &Ι ςυβι τββ αΙίΑ ρΓ»?• χα\ εΓ τι τοιούτον ««μν^ν άντίΟετον. 

ς*. Νυν δέ ή της παλαιάίς Ιστορίας έπι^ρομάδην 
(ιιέλβνβις άποσιωπήσασα τ^ν πατέρα, νοβίν ήμίν 
όφήχβν έκ της γεννησαμίνης μητρός χαΐ τ^ν Ανβρβ. 
Καλή γ^ρ εν γυναιξίν Ιχείνη , χα\ διτο(αν ^ατυποΙ 
Σολομών, έν οΤς τ))ν Ανβρείαν γυναΤχα β^ζωγραφεϊ. 
Κάλλος μ&ν ου ν αυτής Ιστορήααι χα\ δεξιότητα τ4]ν 
£:ς Εργα, οΙχωφΟειαν» χαΐ τ^ φίλανβρον, χαΐ τ6 
άχόλουθον σώφρον, χαΐ δσα Ιτερα γυναίχα χοσμίαν 
«ηαρτ£ζει, πλατυν άν διαπετάσοι λόγον, άποκναίοντα 
τήν Αχρ^σιν * &ρχεΙ δβ μοι, τά ιν&ντα χεφαλαιώ* 
σαβ^ι, είχόντι σννβπτυγμένως» δτι πάντ», δσα βιψ 
φίλα, προ£χεκρ(^ετο * χα\ )[ν τρ^χφ τοιοντω φίλερ- 
γες, ταύτ^ν δέ φΑναί, άγαΟουργίς. *Αμίλει, χα\ χατΑ Γ6ί Ιιοηβ5ΐ« ορροηί ροΐ^βι. 

6. Νιιηο νβΓΟ &ΐΗ•<|α« Ιιίϋ(οπ«ο βυ€θίη€ΐα η&ΓΓαιίο, 
<Ιιι« <Ι6 ραΐΐΌ οΐΐίοιιίΐ» ηοΙ)ί8 βχ ιιι31Γ6 νίηιιιι •|>$αιιι 
ϋϊ£η0806η(]ιιιη ΓβΙί^ιιιΙ. ΡυΙύΙΐΓΔ βηίιιι ιΙΙα ΙιιΙογ ηι«* 
1ί6Γ6$, 61 ςιι^ιΐβιη (Ιβρίπ^ίΐ δαίοιηοιι, πιυΙίβΓβια Γ«»γ- 
Ιβαι ϋ6$0Γϋ>6η8. ΓυΙοΙιΗΐυίΙίηβηι αυίοι» ί1Ιία8 ιιιιγ- 
Γαηΐί, 6( 8θΙβΓΐί2ΐη ίο ορ6πΙ)υ8, ΓΓυβαΓιΐ3ΐ6ΐη ΐοΐί 
ίλΠίΊΙί» υΙΙΙοιη, λποοΓβη ^τ^λ νΐηιηι 61 €οη86ςιΐ6ιι- 
16ΙΙΙ Ι6ΐηρ6ηιιΐηιιη ίυββ Ιαΐβ^υβ β&86| ρπΝΒβηϋ» 
οπιΓιο, ΐΦϋίο^οβ λΟΙϋίβηόΙ 9θ4ί6ΐιΐ€8. 8αΐί8 •υΐ6ηι 
πιϋιΙ 6Κ 8ΐ €11061» βιιηαΐλΐίηι Γβρβίιηι 61 Ι)Γ6νίΐ£Γ 
(Ιίοιη 4|υ«6υιΐφΐβ Ι>60 (κπίΑ βνηΐ ίΙΙ«ιη 6ΐΚιίΚ»υίβ9θ• 
Εηϊ ί£ίι«Γ «ιΐΜίηβ ορ6Π0, αιιΐ ικ Ιϋβπι ιϋβακι, λΜΜΜ 
βρ6ηη9. 8«ηθ ^υοβΙ όιτΙιιΗυβ ΐΑΐβ ο1>ϋι>β6πιΐ »•* χι θείον τοιαύτην Ιλα/ε χλήσιν. βεοφίλαν γάρ οΐ τε• Β ιη6η. ΤΙιβορΙιϋΜη 6ΐ>1ιη ρ9ΐΓ6ηΐ6• 6]υ8 ίρ^αιη νο6«- χ^ντες α&τ^ ώνόμασαν, μεταδ^ντες χ^ ΟυγατρΙ τέως 
μίν ονόματος «ροσφυοΟς αύτοίς, Ιξ Δν εΕργάζοντο • 
ύστερον δ^ χα\ πρ&γματι τψ Ιξ αυτής τ6 τοιούτον 
Ιιη9φραγ{σαντες δνομα, οΤς τίιν ησίδα τρέφοντες 
θξοφιλώς (ξείΰαίδευον. Τοιαύτη δ^ έχτραφεΤσα ^ 
μήττρ, χα^ώςθεφφίλονδιεσχευασμένη τα?ς ΑρεταΤς, 
χιΐ τ^ν τον* Θεοΰ φό6ον έν γαστρί λαβοΰσα, πρ^ε• 
ρον έχ διδασχαλιχοΰ στί^ρου, είτα χα\ ώδινήσασα, 
οΓ; έ^νε^το χατά Ιγχράτειαν» χα\ έκΐ τούτοις 
τεχοΰσα κνενμα αωτηρίας , χαι Αλλω€ δ^ φύσεως 
άχολουδί^ παΐδα συλλαβομένη έν γαστρ\ έχείνη χα« 
Οηγνισμένη κνευματκχώς, κροήγαγιν Αχολούθως χα\ 
«αιίίον, Πν^ύματι άγι'φ «ρέπον εΐ; ένοίχησιν• Διό 
προσφυώς χαΐ αύτΙΦιλ^εον παρ(ι>νδμασεν έξ εαυτής, τβτυηΐ, ΒΗ» ρΓΐιηυαι ηοιηβη Ιιηροη6ΐιΐ68 βοη^ηιυι» 
ορ6ΗΙ>ιιβ φΐΊΙ>ϋ8 \ρα ιΐ6(ΙίΐΙ βτ»ιιΐ, Μηά% Τ6Γ0 60- 
ύκηι Ιη8ί|;ηί6ηΐ68 ηοιηΐηβ, οΐι ρτορΓίλ ίΐ)8ία| ορ«^», 
ΠΙαπι Α 86 ρί6 6<1ΐ)0•ΐ»ιη. Ρογγο 8ίο ίιΐ8ΐίι•ΐ• ιηαιβΓ, 
«Ιςυβ, III 06» ρΙ•66ΐ» αιΙΟΓηβίΑ τίηο1ίΙ)υ8» ρτίπιιιηι 

6θη66ρΙΟ Ι)6ΐ ΐΙΐηΟΓβ 61 (Ιθ6(Ηΐΐ98 •6ΙΒ{η6« (16{||<Ι0 €«» 

€οηΐ]η6ΐιΐία ΙιΙιογο ραΠυΓϋι 61 8ίο ιρίΓΐιαιη ιοίιιϋι 
ρ6ρ6ΓΗ• Ρπη6Γ68 ιΐΑΐαΓ» Ιο|(ίΙ>ιιβ βΙΐΗΐη €οηε6ρί1 
{ο υΐ6Γ0, 8ρίΗΐυ«Ιϋ6Γ ραΠΑο^ΐλ, Ιϋθθ(|υβ ρβρβτίι 
Ιΐΐί2ΙΙΐ6ΐη, ίη φΙΟ δρίΓΐΐυβ 88Β61ΙΙ8 6οην6ηί6ΐϋ6τ ίο- 
Ιΐ8ΐΗΐ•Γ6ΐ. ΙϋΰΙκβ Η Ιρβνπι $ηο ίρ•Μΐ8 ηοηιίηβ ΡΙιΙ» 
ΝκΙιβαιη 8ρ(ο νο63νΙΙ, Ιι1η6 ίικιρίβηβ <ΐ66ΐΜΐΐ6ΐη βχ 
ιηαΐΓϋ Ι)9ΒΓ6(1ίΐ3ΐϋΐη ύαΓ6 ΟΙίο, ηΙ οιηιι ]«!η Ιηιηιί γ6• 

Ρ6Γ6 <ΐ68ϋ896ΐ| ϋΟΙΠαΒΑβςυθ νθ008 Γ6(]<ΐ6Γβ ϋιε6- εντεύθεν άρξαμένη τόν χαθήχοντα μητρόΟβν χλήρον ρΐ886ΐ,6ΐ 6θ£Βονί886ΐςιΐΑΐββοηίΐυβ 68861 ]αιυ οοαιβιι» άχοδιδ^ι τφ οΐώ, Γνα τοδ χβτά γής δρπειν Ανασφή• 
λας, χα\ τήν ΑνΟρωπένην διάλεκτον χατορ0ώσας, χα\ 
γνους, οίου μετε(ληχεν έχποδων ονόματος, Αποξέΐ] 
φερωννμως τόν φυαιχ^ν Ανδριάντα «ρ^ς τ6 θειδτερον, 
αίοούμενος δνομα ο&τμ χαλ^ν χα\ Οειόν Αχρειουν 
φχυλότητι πράξει^ν. 

{*. Κσ\ τοι'νυν ο6χ ένέλεητεν έξομοιών τ!) χλήσιι 
•Σήν τερΑξιν, χα\σπεύδων βειίτητος είναι χατ*Αμφω, 
>2ΐ ώσιεερ ονόματι , ούτω χα\ ι:ράγματι φιλοσόφων 
τί|ν θειότητα. χαΐ έπιγραφδμενος οΟτως ε!ς θείον 
είχόνα, χα\ Θεφ εΙς τό «δν άναχείμενος* οι «ρδς 
μίμησιν ΑνωφορεΙσΟαι Οέλων, Χ2\ τ^ν χΑτω ύπερα- 
νχδαίνειν ΑνΟρωιεον, χαΐ ο6ρΑνιος είναι είχε μέν 6Χ9ροΗ&Γ6ΐ, υΐ ηοιιΐ6η (ΐ666ϋοΐ, Β3ΐιιΐΓ»ΐ6ΐη ίιιι:ΐ|;Ίη6ΐΐ) 
(1{νίιιΙθΓ6ΐηςα6 Ιιι<Ι«ι6Γ61, ▼6πΐυβ ιΐ6 ΐΑΐη ρυΙοΙίΓυιιι 
61 (ϋνίηυιη ηοιηβη 60ΓΓυπιρ6Τ6ΐ η64|«ΐΐί« ορο- 
ηιιη• 7. Νοα 6688ΐινίΐ ι^ϋοτ ιιοιηΐηί Γβοΐα &<Ι^ηΐ(ΐΑΓ«, 61 

6ηίϋ «1 ρ6Γ ΟΙί>ς(16 1>6ί ^8861» 61 (|ΙΙ6Πΐ8(ΐΗ»θϋυ!ΙΙ 

ηοιιιΙιΐ6, 113 •ΐί.ιιη ορ6Γ6 Οβαιη αη&Γβΐ, (Ι!νΗΐ8ΐιι ίη 
86 6αοηη8η8 Ιηλ{Ίθ6η 61 οιηαίιιο 060 (Ιβνοΐυκ ; 
6υ]ιι• λ4ΐ Ιηι1λΐίοη6ΐη 8β 6Π|^γ6, 6ΐ ίιιίβηοΓβιη 1ι&• 
ηιΐηβη 8ορ6ηΓ6, 60Βΐ«8ΐίΜ|υ6 Δβη, ουρίβη» Ιιοε η^. 
Τ6η Α88βευ1υ8 68ΐ, 61 οοηΐ6ΐηρλ«ιΐίοη6 ρπν^Ι» ομ •δτ6, χαΐ διΑ θεωρίας Ιδία τε, «δσαν αγαθότητα τι- 1) ηβΛ Ιιοηιΐ*Ι«ιιι, ΙΑΜ|ΙΙ8Ι1Ι ιιιλΙ, 3ρί8 ίη84ΛΓ» «οηΐΐτ 
βαιδώσσων δέχην ριελίσσης, χα\ διά συνεχούς δέ 
ραθήβιως χα\ Αναγνώσεως χειμηλιούμενος Αρετί^ν 
άπασαν. Οδχ Ιφερε γΑρ, μή συχνΑ ταΐς (εραΐς Γρα- 
φαίς έντρίβεσΟαι, χα\ ΑδολεσχεΙν έν το?ς τοΟ θεοΟ 
διχαιώμασι, τΑ ιτολλΑ χα\ εΙς τδ χοιν&ν θαμίζων της 
έρίτης διδασχαλείον, «αΐ ταΐ; έΟίμοις τών κανηγύ- 
ρενν σι>γγ(νόμενος, χαΐ ταίς έχε? πανδαισ(αις έντρυ- 
φών χχτΑ ιτνευμα είς χόρον, χα\ τ Α μέν σιτιζό μένος 
αύτ^, τΑ δέ χα\ έτ^ροις Αποφερόμενος, χαθΑ χαΐ έν 
βύαγγελιχΙ) σκνρίδι περισσευμάτων, Απερ δ Θε6ς ευ- 
λογεί. 'ΣυνεπελαμβΑνετο δέ εΐ; πλέον αύτφ του χατΑ 
θεωράν, ώς έ/ϊ^έΟη, ΰΐλοσοφεΖν χα\ άνάγεσΟαι εΙς τ6ν 
'Γψιοτον, χαΐ τ6 εΰεπήβολον {μπραχτον, ο!» μέρος 
ιύίργόν 3ςζ\ τό της γάστρας ύπόχενον. Έξαντλώνγαρ €ΐ6Μ, 6ΐ<0•1ΐηβ8 νίΓΐυΐ68 α88ΐ(ΙΐΙ& Ι66ΐί0116 6ΐ ϋΐυΐΐ)• 

8ίΙ>1 €0ΐηραΓ8ΐιβ. Μοιι ροΐυιΐ «ιαίη 888ί4ΐυβ βιΙ 89^- 
ηΤ88 ΊΐΙ6«ηΐΙ)6Γ6ΐ 8θΓ{ρ11ΙΓ88 6ΐ ιη6<1ίΐ8ΓβΐαΓ ίη ]υβΐΐ- 
β€8ΐίοιιίΚ>υ8 Ποηιίαί. Ργ6<|ιι6Ι)Ι6γ ιιΙ €0ΐηβιαΗ6ηι 

▼Ιηυΐί8 €01ΐν61ΐ{6ϋ8ΐ 8€ΐΐθ1βΐη €ΟΙΙ8ΙΙ6ΐί8<|ΙΙ6 Λά^ΐ'Λΐ 

€6βΐίΙ>ιΐ9» 61 ίη 1>υΐί8 ίΐϋι 60Βτίνίί8 8ρίηΐΜ«ϋ|6τ οϋ- 

ΙΘ€18Κμ|1 86 λιΙ 8Μί6ΐλΐ6ΙΙι » 8»{ί»»ΙΙΙ•ΐ1«6 ίρ86 Ιλίού 
&<Ι 3Γΐ08 (ΐ6ί•Γ6ΐ>λ1* ςυ88ί ίη €?1ΐη(;6ΐΐ€8 βρΟΓίβ 3ΐ>ϋη- 

(ΙβιηίβΓυιη, ςα« ΙΜυβ Ι)6π6<ϋ6ίΐ• ΰοοϋ^ι αιιΙ^πι 6(, 
υΐ ίη <}ί68 8ΐΙ ΐΙΐ60ΓΪ8ηι, ιιΐί <1ίχίηΐ08, ηι^ίβ ρΐιΐΐο&ο- 
ρ1)9Τ6ΐυ^ θΐ 8086 6Γίκ6Γ61 8ΐΙ Α1ΐί88ίιηυιη 61 αιΐ ίΙ• 
Ιαπι ί6ΐίϋ6ΐη λΰΐίνίϋιιβηι, ςιι;υ, νυηΐΓ6 ΐιο^ΐοοίο, αϋ 
νίΓίαΙθίΜ Ι6η(1ΐ1. £χΙι»υΓΪ6η& εηίιιι 5ϋΐιιρ6Γ ν9ΐ8 €υν- 
ρυιίβ οηιυί1>ιΐ!> 8ΐ)ρ€ΓΔιι» Ιιυηιυήϋυ», 6ΐ ϊΐα ΐΰΓΓύ- 147 ΕϋΒΤΑΤΙΙΙΙ ΤΗΕδδΑΙ.0ΝΙ€ΕΝ8Ιδ ΜΕΤΚΟΡΟΙΙΤ/Ε 148 

ηυιη ροηϋυ• λΙΙβΓΑΐΐβ ]6]υιιη8, βιιΊΐϋ1)8ΐιΐΓ ΙβΓΓαηη α &&^ ^οΟ χατά σώμα χεραμείου π3Εν, δσον Ινιχμον χαΐ ΙΙ10Γ6 αηςβίί 61 ]αχΐ& Εναηΐϊβΐϋ ρκεβΟΓίρΐβ ΐΓίΟϋνο- 
ΐΑΓβ, ίη(1(£ΐιυιη βΰίρβο ]υ(ϋο;ιη8 ίιιβϋπϋί ςιιίιΐβιη Πβο 
€ΐΜΓυιη, &1ιί88ίιηα Ρίΐΐη ΙιιηΓιηιιπι, 3<11ι£Γ6Γ6 Τ6γο 

ΙβΓΓΧ ΙΙΐλ'Τΐ 61 ((£ΐ6δΐίΙ)υ$ ρΓΧΓ6ΓΓ6 ΙβΓΓ6&ΙΠ» 61 

1ιυιοί1ί3• 8. εαηι 816 (6ΓΓ&ιη €0ηΐ6ΐηη6Γ6ΐ 61 8(1 ηυΐίαπι Γβαι 
ΐ6ΓΓ6ΐΐ3ΐιη ρΓΟπυ» 68861, ηυοπιοϋο ηοη 6ΐί3ΐη ρ6Γ 
θΓλΐ!οη68 Α(1 &ίπιϋ6 ΡΓ05Ρ6Γ6 ρΓ0{;Γ6(ΐ6Γ6ΐυΓ 1)οηυιη? 

Ρ6Γ86νβΓ&5&1 ΐςίΐυΓ (Ιίΐΐ 8ΐ3η8, Ιη3ηΐ1)υ8ςΐ16 6Χΐ6η8Ϊ8 

9ίά ϋίαιη ςυι βυΓβαιη ίρ^ηπ) ΐπιΙΐ6Γ6 ροΐ6Γ&ΐ» ροβί- 

ηοαίη Γ6016 8ΐηΙ)υΙ&886ΐ» βΓΐηίΐ6Γ 8ΐ6Κί886ΐ, 61 3(1 

6ΐιηι ιη2ηϋ8 βίιηαΐ 61 ΐοίαιη &ιιίπιαηι 6ΐ6Υ8886ΐ. Ει υγρ6ν, δι* οΖ τ^λαβαρουται &νθρωι:ος, χα\ οΟτω χου- 
φίζων τ6 γήϊον Ρρϊθος νηστείαις, έφιλονείχει της γης 
άγγελιχώς ύπερίπτασΟαι, άνάξιον έαυτοΟ χρίνων, 
έγγράφεσΟακ μέν.είς φΩιον θεοΰ, του των φώτων 
υψίστου Πατρίς, ιιροστετηχέναι Λ χ^ μητρ\ γϊ), κα\ 
του αιθέριου άνθαιρεΐσθαι τ^ πεδινόν τε χαΐ τα- 
πεινών. 

η'. Ό βλ ο6τω τίιν γην περιφρονών, χα\ πρλ; μη- 
δέν τι των χατ* αυτήν χεχυφώ; , πώς ούχ οίν χαΐ δι* 
ευχών εΙς τ6 6μο(ον εύοδοίτο χαλόν ; Έαχ^λαζε το(νυν 
χα\ Κύδών όρθίςι στάνελ έφ* Ιχαν^ν, χα\ χειρών άνα- 
τάσει ηρίς τ^ν &νω δυν&μενον ξλχειν τ6ν χα\ Ασφα- 
λώς βεβηχότα, χαΐ στερεώς έστώτα, χαι χε?ρας &μα 
χα\ ψυχήν βλην πρ6ς αύτ^ν Ανατεί^/οντα• Κα\ οΟτω ί1» ςαιά6αι οιηηΐηο Ίπ 6Χ66ΐ8ί8 ν6Γβα1)&ΙαΓ : βί ν6Γ0 Β μ^ν δλος ^ν της άνωτάτω υψώσεως * εΐ δέ που χα\ »Γΐ(|υ9η(1ο 8ΐιρ6Γ ΐ6ΓΓ&ιη, ρΓορΐ6Γ 2αιοίι«ΐ6ΐη, ηοη 
η62ΐ6χί( βτ66ΐ*πι ΙιοπαΊηίβ βΐ&ΐαΓ&ιη, 86(1 ροΙίυ8 

60ηβ6Γν|ΐνί( 6ΐ ΙβΓΓβΒ §;6ηίΐΓΐ6ί 8686 &€60ΠΙΠΙ0(ΐ8Τίΐ• 
ΡΟΓΓΟ 1ΐ06 ρ6ΓΓΐ6ΐ6ΐ)&Ι, £6ηΐ18 α6€ΐ6»8 60Πΐίη6ηΐ6Γ, 
«ι 6ίΙΟ 6Π86η9 86*. ίΠαΐΙ ςυΊϋ601 υΐ 16ΓΓ681Π8 6ΐ 9(1 

(6ΓΓαιη Γ6ΐ1ιΐυΓυ8 Ιιο6 τΰΓο, ϋΐ ςυββί ρΙαηίΑ 60Ρΐ68ΐΐ8 

6886 ▼'ϋΐ6Γ6ΐυΓ Αε6Ϊ(ΐ6ΐ)&ηΙ<|Η6 61 ί6Γ6 8ίη6 ιηοΐ68ΐί», 
ςυ8ΠΙτΙ• ΓΓ6ςυ6ηΐ68, €38υ8 ίΠί 61 6ΓΘ€ΐΊθη6• ίΐΐΐ6Γ 

οπιη(1ιιηι ; ηαιη ρΓ» ηίιηίλ €8ΓηΊ8 η)86ί6» (|η8Πΐ 

ΐ6ΐηρ6Γ3ηΐί8 Ρ6Ρ6Γ6Γ&1, (ίΐΟ 8»η6Κυ8 6ΓίΚ6ΐ)8ΐ 86, 
ίΐ8 111 ί86ϋΐα8 6ΧυΓΚ6Γ6ΐ 86 (|υαΠ1 |[6ηυ8 Ι166Ι6Γ6Ι, 

ηυ6πΐ8(1ιηο<1απ) ραΐ6ΐΐ6Γ ηιηαβ ρ8υ1α1υηι 08ΐυ ίη- 
οιιτ?8ΐιΐ8, είΐο 6Γί^ίΐαΓ. 

9. Οαί(1 ίβίΐΜΓ? Νυηιςυίιΐ 68Γη6ΐη 6χΙΐ3αΓί6η8 61 
6ν8€υ8η8» 6κΐ6πιιη ΐη<ΐ6 ςυοββίυνη Γ8€Ί6ΐ)8ΐ βίοηΐ ^ 
αυβΗ, 61 1ιθΓΤ6υηι |;6η(ΐίηυηι ναΰαυιη ιΙίπιΊΐ16η8• 
ΐ!οπιρΐ6ΐ)8ΐ 6χΐ6πυ8 6ΐ 8<Ι(1Ί6(ίΐίυιη, 61 ίθΓ88η Η1υ(Ι 

6ν6Γΐ6Γ6 106(11 ΐ8ΐ)8ΐαΓ, Π18]υβΐ|υ6 8υ8θί(8Γ67 Ν6(ΐυ»- 

ςοΑίη• Αι Ι6γγ8 61 (ΙίνΚίϋβ ςαχ 6χ Ίϋα 8υηΙ 6ΐ Γ6ΐΐ- 
(|08 ?Ίΐ« 60Π)ρ6η(Ιΐ8 8 060 1>6η6(1ίοΐ8, ρίβηυω ίΠαηι 
ί86ΐ6ΐ)8ηΐ οηιηίΙ)α8 ςυ» ΐ6ΓΓ68ΐπΙ)υ8 6χορΐ8η(ΐ8 νί- 

<ΐ6η(Ι1Γ; Ι)6η6α06ηΐί8 81116Π) 61 1)1ΙΠΙ8ηίΐ88 6Τ8η{|;6ΐί60 

8υρθΓ8(1(1ίΐ8 ηΐ8η(ΐ3ΐο, ρ6Γ (ΐυο<1 ίηνίΐΗΐιΐΓ εοΓ(ΐ8ΐα8 
Ιιοπιο 8(1 (ίΐ6ροη6η(1υπ) 8ΐιρ6Γί1υυη) ία νί(8 ροηιίαβ, 
61 (1ι?ί(ΐ6η(1υηι ρ8αρ6πΙ)υ8, υΐ ίΐ8 6χρ6(ϋΐυ8 ίη νίβηι 

ϋΐνπΐ8ΐη 61 ν6Γ6 Γ6618Ι», Ιί66ΐ »Ιί(|υθ ΠΙΟ(1θ 88ρ6ΓΑη 

ίηίΐίο ίη8Γ6(Ιί6ηΐίΙ>υ8, 86Γνί8ΐ Οβο 8(1 π)6ΐΙθΓ8 (1α- 
66ΐιΙί, 88η€ΐο 8ΐΐ886πιηΐ υΐ 808 ϋοη8 6ΐίυη(ΐ6Γ6ΐ ίη 'εήζ Τή^ ^(^ "^^ φυλετικών συγγενή*; , έποίει μέν χα\ 
αυτ6, ούχ ώστε μήν χαΐ όχρειώσαι x>^ Ανθρωπιχ'ν 
δρθιον, άλλα χα\ αύτδ φυλάξαι, χα\ τ^ μητρ\ γ?) χα- 
ρίσασΟαι. *Ηνυε δ^ αύτδ, γόνατα χλ(νων συνέχω;, 
χι\ ταχΰ Ιξανιστάμενο;, ΙχεΓνο μίν γης χα\ ε(ς γην, 
τοΰτο δλ οΤα χα\ φυτδν πεφιλοσοφη μένος ούρ&νιον. 
Κα\ είχον αύτδν ή τοιαύτη πυχνή εύχταία πτώσίς τβ 
χαΐ Ανάστασις χα\ σχεδόν τι χα ι δίχα πόνου • τδ γΑρ 
έξ έγρχατείχς ύπέρισχνον της σαρχδς ταχύ της γης 
Απα νί στα τδν &γιον, ώς εύπετίστερον εΤνάι του χα• 
ταχλιθήναι τδ άνανεΟσαι, χαΟά που χαΐ θάλος ευφυές 
ί^ραχύ τι χύψαν έχ χαταπνοής, είτα ΟοΙττον ανατρέχει 
πρ'«ς τδ εύΟύ. 

Ο*. Τ£ δΐ Αλλα τήν σΑρχα ύποχενών, χα\ βίς λαγα- 
ρ3ιν Αποχαθιστών, Ιχρηματί^ετο Αλλως Ιντευθεν χατΑ 
τους χίμβιχας, χα\ τήν συμφυτον Αποθήχην διάχβ• 
νον Αφιε\ς, Ανεπλήρου την Εξω χα\ πρόσθετον , χα( 
που χαΐ χαθελείν αυτήν έ μελέτα χα\ Ανεγειραι μεί' 
ζονα; 05 μένουν. 'Δλλ' ή μέν γη χα\ ό έξ αυτής 
πλούτος χα\ ή λοιπή χατΑ βίον μέθοδες, ε&λογουμένη 
παρΑ θεού, μιστ^^ν αύτδν έποίει πΑντων, δσα μαχα- 
ρισιΑ τοις περ\ γήν - τδ δ& χοινωνιχδν χα\ φιλΑλλη- 
λον καΐ φιλάνθρωπον, τζ εύαγγελιχ^ παραγγελ{^ 
προσαυξόμενον δι* ής προκαλείται ό έχέφρων Ανθρω- 
πος, Αποτίθεσθαι τόν περιττών έν βίφ φόρτον, χα\ 
Ανατιθέναι πτωχοίς, χα\ οΟιω γινόμενο ν εΟζωνον εΙς 
όδ^ν Οείαν, καΐ Αληθώς ευθείαν, εΐ χαΐ Αλλον τρόπον 
τραχεΤαν τΑ χιτ' Αρχήν τοΙς έλομένοις ΑχολουθεΙν 63616Γ08, βΐ 68 <|ϋ« 6Χ ΟβΙ 80Γΐίΐυ8 6Γ8ΐ ηΐϋΐιίΟΰβιι- ^^ προηγουμένφ τψ Θεψ εΙς τά κρείττονα , Ιπειθον τδν 

Ιΐ8 ΐΓ8η8ί6ΓΓ6ΐ ίη 60η9ίΠΐΊΐ68 » 6ΐ Ι8ΐί1)υ8 1ΐΟΓΓ6λ8 

(τ6ηΐΓ6Π) ύ\^Λ ρ8υρ6ηιηι) 0Γ6(ΐ6Γ6ί ςυ«6υη(|υ6 
06υβ ΙαΓΒΗ6Γ 8αρρ6(1ιΐ8ΐ>8ΐ. Ει Ιιοο 6Γ81 ςιΐΜί Γοηβ 

ρ6Γ6ηηί8 61 ίΐΙ8ίΐ6Ρ βίϊΐΐίβηβ. δ68ΐΙΙΓί6ΐ>8ηΙ 6ηΗ1Ι 88η- 

610 6Χ π)0ηίΐΐ8 06ί ι1ΐϋ8»υΗ8 αΙϋί8; ί1ΐ6 νοΓο ρ;ιυ- 
618 ίη ΐ6ΓΓ8αι 808η), 6»ηΐ6ΐη, ίηΓΗ8ί8, ςυ8ηΐυηι -88- 

Γΐ8 6Γ81 υΐ ΙΐαΠ)66ΐ8Γ6ΐυΓ 61 Ιΐ6Ι*1)8 ΎΪΠίΏΛ Γ6ραΙ1αΐ8- 

1*61, ςο8ΐ6πι (|υο(ΐυ6 1)68ΐυ8 08νία (1ίϋ](ίΐ, ιη Ιαΐί 
ηίηιϊΓαιη ΐ6ΓΓα αοπ(ΐ8 8 060 εοηβΐίΐυΐϋΐ, Γ6ΐί(]αιιιη 
ίοηιοηι (Ηηίβίΐ υΐ ρίπ|{υ6Γ866Γ6ΐ 8ΐί8 Ιθ68, «Ι 8υ1νΰ- 
Γ61 8166118(601 (10810 ρ6ηοΗ8 ρ8υρ6πΙ)η8 8Ί£[ΐιίΐ. Ει 
1ΐ3Β6 (1008 ηοο 8ίη)υΐ8ΐ6 8ΐ) ίΐΐο ίίϋϋαηΐ (ιπϋΐ ({υίδ (Ιΐ- 
681 6001 ()οί 6χΗ( 86ηιίη8Γ6 86ΐη6η 8ηυηι ρ8ΐ8ΐη, 8ρ6 

|88]θΓί8 8 ΟΟΟ 6θΙΐ60ΐίθηί8, 8ίηΐθΐ8ΐ6 86ηΐίη3Γ6) η6- αγιον , έξ αύτου χλίνειν ε{ς έτερους τδ Αγαθδν , χαΐ 
τδ έχ θεού φιλοτίμημα μετάγειν €ΐζ τδ δμόφυλον, 
χα\ τοιαύταις άποθήχαις (γαστέρες δέ αίται πενήτων) 
πίστευε IV, δσα 6 θεδς ένεδαψιλεύετο. Κα\ ή ν τούτο 
πηγής ΑεννΑου χα\ Απο(&(&ύτου μίμημα. ^ Άνέβλυζε 
μέν γ^[ρ τφ Αγίφ έχ τών Αβϋσσων του βεοΰ ταμείων 
τΑ λ({)σΜΐ* •ό δ^ ολίγα τ!) περί αύτδν γ^, τ|}.σαρχ\, 
έπιχέας, εΙς δοον ύγρΑνασθαι τδ Ικανδν, καΐ χλόην 
ΑναΟήλαι, όπ««ίαν κα\ 6 μακάριος ΑαυΙδ Αγαπ^, σκη- 
νοΟντος αυτδν του Θεού εΙς τόπον τοιούτον χλοιρδν , 
τδ λοιπδν τής «ηγής εξέπεμπε, πιαίνειν τΑ εφεξής, 
κα\ λύειν αύχμ^^ν, όποΣον ή πενία ιοίς ένδεέσιν επι- 
ψηφίζεται. ΚαΙ ή τοιαύτη δόσις αυτψ έγίνετο οΟ;ε 
ύποκριιΐλώ; («( μή^^; χ^^ "ΐ^ν εξελθόντα σπιΐραι τ^ν "^ ΙΑϋΟΑΤΙΟ 8. ΡΗϋΟΤΗΕΙ ΟΡ5Ι01ΑΝΙ. 150- 

σπ<5ρον βύτοΰ εΙς έπ<$ψ(ον έλπίβι <ηίγχομιδί|ς πλβίο• Α <Ι«β ρηΓΟβ ιηαηϋ. Νβ ΥΟπαΙίπι ςυΐιίοιη Ιογγ» αιιι 

ροίΓΦ 1611116111 ΑπιαΙ)»!, ηΐβί Ιη βίιΐβ Γ6ηΐ6(ϋαηι ρρο- νος τΐίςδιάθδοΰ, προφάσει λέξει σπείρειν), οΰβ& μήν 
τΛψεισμέψτ^ χβιρί. Ούχ έφ{λει γάρ ουδέ φλέβιβν γής 
ή κίτρας Ισχνών, βΐ^- όσον μί] «ρο^^έβι θεραπείβν 
δίφους. Άπην δέ (χε(νο\ι κα\ τδ έν τοΧς τοιούτοις 
ίγριον. Μετεδίδου γάρ μβτά Ιλαρδτητο;, όιεοίαν φιλεΐ 
βεδί, ό χα\ έλεημοαύνην αγαπών χβΐ δότην ού τδν 
απλώς, άλλα τδν Ιλαρδν. ΚβΙ ^ν χαΐ αύτδς αΟτω «ο- 
ταμδς έλβημοβύνης, χροτών χ«ιρ\ χατά τδν Ψαλμφ- 
δόν. Έχαιρε γλρ ελεών, κα\ ώ< οίον Ιχρδτ€ΐ χαρμίί- 
οϋνον, ού δβιπα>4ν δοχών, χαΐ τδ ταμιείον Αφκέναι 
χίνον, άλλ;]^ «Αουτ(ζ8σ(ίαι, χαΐ μβστδ^ εΤναί, οΤα 
ένακληροί τ•ύς χρήζοντας, -Λ δέ μεΤζον εΙπεΤν, 
ββδί γίνεσΟβι, εΓπερ δ ευεργετών Θίδν μιμείται εΙς 
δΟναμιν. Μάλλον μν οδν αύτδς ήγαλλιδτο διδου;, 
ήικρ Λλλος τις λαμβάνων • χα\ ήν δρος αΟτψ πλούτου 
τδ δανείίειν βεφ. οδ μυριδτοχος ή άνταπδδοσις. 

ι'.,Κα\ ούτω μλναδτδς β£ου ποριομδν τδ άποβιουν 
τοΓς «δελφοίς Ιχρινεν, εις βεου χρ(νσν άποχαθιστίν 
έαυτδν γνωματεύων, εΓπερ ένδνει γυμνούς, κα\ πδ- 
«βςεύ0ετ(ίεινε1ς Ευαγγελίου δδδν μεθοδεύων, εΙ τοΟς 
άνυχοδέτοος περιστέλλει, χα\ βρώμα λογιζδμενος οΙ- 
«ϊον» £| χορηγεί τοΙς δεομένοις τά χρήσιμα, χαΐ 
οδτως Ιχπληρών κα^αδτδς άποστολιχώς τδ κ3ίαι τ4 
«άηα γίνβαθαι. Έπε\ δέ πολλα\ δδοί πρδς τήν της 
άρ«τής άχρόπολιν, εΙς ήν δποΐχ χαΙΘβοΟ δρο; δ μέ- 
γας Φιλδθεος άνατείνων τοί»ς δφΟολμοΟς, χα\ τήν 
έχείθεν βοήθειαν προχαλούμενο;, αυτής έγλίχετο. 
χο\ τήν έχει άνάδασιν δα πάντων έπραγματευετο Αυ6Γ6ΐ« Νβηιιβίη Ιΐίβ 38ρβΠΐ38 οΙΙλ 3ρρ»Γ6ΐ).ιΙ. 0»- 
1>9ΐ 6ηΙιη 61ΙΠ1 Ιΐ)ΐ3Γΐ(3(6, ςυ^ΐβαι Οβυβ ό\\\%\\, (\\ή 
€ΐ66ΐιΐ057η«ηι 80131 61 <ΐ3ΐθΓβιη» ηοη ^I111ρI^^^ιβ^ 
ςυΉΐ6ΐη, β6(Ι ΙιΠαΓβιη. Ιΐα<|ΐιβ ίρ$6 6Γΐιΐ Οιιιηβη βίβΰ* 
ιηοβγη», ρίβυιίβηβ ηΐΑΠ», ]υχ(α ΡΜίπηίβΙαιη *. βαιι* 
(ΐ6ΐΐ&1 6ηίΐΙΙ ΐηΐΒ6Γ8η9, 61 ί6Γ6 €υιιι 6Χ$υ1ΐ3ΐΐίοηθ 
ρΐ9υ<ΐ6[)3ΐ, ηοη (ΙίΙηρ'κΙβίΓβ (Ιίνίΐΐαβ βί1)ί νιβηβ 6ΐ ν»- 
€αιιπι <Ιίηιίΐΐ6Γ6 Ιΐιββλυηιιη, 86(1 ϋίν68 6( ρΐ6ηιΐ8 
6586, <]υιη ρ§;6η(68 ίιηρΐ6Γ6ΐ, 61 υ( π)»ίιΐ8 ^ίθ8ηι, 
06118 α6ή, 81 ςιΓκΙβη) (|υί Κ>6η6η€υ$ 681 Οουιη ίιηί- 
ΐΜυΓ ςπΑϋΐυιη ίη 86 681. Μ3§;ί8 ί^ίΐυΓ 6Χ8ϋ1ΐ2ΐ)»ΐ 
ΐρβ6 ϋαη8, ςιίΑΐη <|υίνί8 ^Ιπιβ &€€ίρΐ6η8 ; 61 Ιιί€ Γιηίβ 
(ΠνίΓιαΓυΐΏ 6Γαΐ 6ί, Οβο Γ<Βη6Γ3Γ6, φΐί πά11ΐ68 Γ(£ΐΐ6Γα• 

^ Γ6(ΙϋϊΙ. 

10. 1(3 ίρ$6 νιΐφ Ιυ€Γαηι ]α(}ί6353ΐ βπιοπ ΓγδΙγΊ- 
1)118» ορίη3η8 86ίρ8ΐιιη 8ΐαΐυ6Γ6, 1)61 Γιΐΐαιη, 8ί €0• 
ορβΠΓΰΙ ηυιΐοβ, ρ6(ΐ68 3(1 Εν3η[|[6ΐϋ νί3ΐη.3ρΐ3Γ6 

Ιη64ϋΐ3η8, βί <Ιί8€3ΐ663ΐθηΐηΐ ρ6(ΐ68 0Γη3Γ6ΐ, 68631» 
8ίΙ)Ι ηΐίηΐ8(Γ3Γ6 86 ρυΐ3η8, 81 υΓΐ1ί3 ρΓ3Βΐ>6ΓβΙ ίη(1ι- 

(Ι;€η1ί1)ΐΐ8» βΐ 8ρο8ΐοΠ6υηι 8ί€ 3(1ίηιρΐ6η8 πιβηάαίιιπι 
υΐ οιηηί3 οπιηΐ])α8 β3πιυ8. Ουοηί3πι 3ΐιΐ6αι ιηιι1ΐ8& 
81101 τί» 3(1 ▼ίΓΐυΓΐ8 3Γ06Π1,. ςμβπι ηΐ3|{ηυ8 ΡΚϋΙο- 
Ιΐΐ6υ8 3ίί6€ΐ3ΐ)3(, 3(1 ιΙΐ3ηι (3ηςιΐ3ΐη 3(1 06ΐ ηιοηΐ6»ι 
ιη3ου$ 6Χΐ6η(ΐ6η8 61 ίικίβ ΐηνο63η8 βιιχΐΐίυαι, 61 3(1 

6301 8866η(ΐ6Γ6 0ηΐηίΐη0(ΐ6 8813(^60$ (γ'κΙβΙΐΙΓ 3θ9 
1601 ρΐ6Η8(]υ6 8υρ6Γ3Γ6 3ΐί38 ηΐθη38ΐΙ€3 61 ρ3α- (δοχβϊ δέ τοΤς πλι£οσιν Οπερέχειν τών άλλων δ μονή- β ρ6Γ ▼ιΐ8, ςϋλ ηιΐιίΐ ρο88ί(ΐ6ΐ Ιιοπιο» 86ϋ (^ιιοηιγίβ 
Ρη; χα\ απέριττος βίο;, χα\ τδ μηδέν Ιχειν, άλλ' 
Ιχαστον άνθρωπον μδνον έαυτδν έπισχέπτεσθαι • χαΐ 
διλ τοΰτο ο( άναχεχωρηχδτες τδποι ζτ.ιουνται χα\ 
Ιρημά;ονται, πολλοί δέ χα\ σπηλαίο:ς διά τοΰτο εαυ- 
τούς παραδύουσι , χρυπτδμενοι τδν «νθρωπον, χα) 
^Ι^Τηςδπάς παραδυονται, χα\ άλλα ποιοΟσι, δι' ών 
έχφενξοΟνται τάς άγορλς, χα\ τδν έν βίψ φα^/ητια- 
σμ^,ν, χα\ τήν συγχυσιν, τδ πολιτιχδν χα\ σύμβιον 
ίχνοΰντες φιλείν, ώς μή δυνάμενον προσάγειν βίφ), 
αδτδς χαι τάλλα μέν πολλά . σχεψάμενος, έπέχρινε 
χα\ άπεδέξατο, χα\ αναβάσεις έν τ}} χαρ^Ι:^ διατιΟε- 
μ^^ς £Τναι, χαΐ αυτά πρδς τήν ύφιστον άρηήν 
««ϋρησεν ούχ έξουδένωσε δέ ουδέ τήν προγονιχήν 

Εωήν, χαΟ' ήν πατέρας Ισχομεν τους άρχεγδνους ., ,._ , ,^. 

^ροπάτορα;. Συνελογίσατο γάρ, θέατρον είναί τι χα\ Ο 8ρβ€ΐ36θΙο 8ρ6€ΐ3ΐ0Γ68 6οηιρΙθ<ΐ6Γβ <ΐ«ίθϋΐιιΐιιβ 8β- 

«νχαθ• ήμά; β,'ον. θεαταΓς μέν συγχροτούμενον τοϊς 

ΧΛθ'Ιχαστον τών βιούντων ανθρώπων, άγωνοΟέτι^ δέ 

Ρριβευτϋ "^ών άθλων π^ιυτανευδμενον τψ μβγάλψ θεψ, 

4<βλευταΙς δέ πονούμενον τοίς δσοι ζώσι κατ* άρε- 

ϊήν. οΤς δ άγων ού πρδς σάρχος, άλλα πρδς τά πνευ- 

ματίχά της πονηρίας, ών σπούδασμα, προσβάλλειν 

άνΟρώποις, χαΐ χαταβάλλειν, χα\ οδτως αύτοις άε\ χα- 

θίστασβαι εΙς άντίπαλον. Διδ καλδν μέν είναι, χα\ ε( 

χαταμόνας άποδυσάμενδς τις πυγμαχεί χα\ νιχ^ 

χβτά τοΟ δαιμονίου φύλου, μδνου του πομ6ασι)^ως 

ίφορώντος β£οΰ, εΙς δν άπας αθλητής άνατ^ίνει τδν 

νουν, τδ πάντιμον στίφος έχείθεν έκδίχδμενος, 3 3Γιυσι Ι3η(|α3ηι 86ίρ8αηι €0Η8ί ^6Γ3ι ; ί(ΐ60(ΐυ6 Γ6668- 
808 61 8θ1Ίΐ3Γϋ ςαχΓυοίαΓ Ιοεί, ιηυΐΐίςυβ ίη 8ρ«- 
|ϋηοΐ8 η6οιΊηί ηοιίβ οΙ> Ιΐ3ηο 63υ$3ΐη 86ίρ$08 3ΐ>8- 
€θη(1αη1, 6ΐ ίο ΓθΓ3ΐη]η3 (6ΓΓ3β ΐΓΓορυοΐ, 61 3ΐί3 
β^υπί, υΐ ίθΓ3 (]6?ίΐ6ηΐ, οΰο ίη νΊΐ3 8ρρ3Γβ3ηΐ, η60 

ίη (ΜΟΙυΓΐ>3ΐίθη6 νΐνβΟί, 80€ί6ΐ3ΐί8 6ΐ 60η?ί€ΐυ5 

3ΐηθΓ6ηι Γ6ΓοΓθΐί(ΐ3η(68, ςιήρρο (|ΐιΊ ηοη ρο$8ΐΐ 3(1- 

(1υ66Γ6 3(1 061ΐηΐ), ίρ86 61101 8Π3 ΟΐυΙΐ8 6X3011 ΙΙ38Γ 
861, Ιΐ306 3ρρΓ0[)3νίΙ ¥11310 6ΐ 30ΐρΐ6ΧΗ8 681, νί(ΐ6η8 
386βη8ίθη68 ίο 60Γάβ 800 (1Ί8ρ08((88 6886 61 638 

ςιιί(ΐ6οι 3(1 31118810)301 νίηηΐ6ηι ; ιΐ66 ρπιηΊΐΐν3ΐο 
(|υΊ<ΐ6ηι νίΐ3ηι ιΐ68ρ6χίΐ ]υχΐ3 (|ΐΐ3ηι ρ3ΐΓ68 1ΐ3ΐιαί- 
0108 3οΐιςηθ8 ρΓ0(;Γηίΐ0Γ68. €ο((ίΙϋ?ιΙ 6ηίιη 8ρ66ΐα• 
οοΐοηι 6886 (|οο<ΐ3ΐηιηο(1ο νίΐ3ΐη ηο8ΐΓ3ΐη» Ιΐϋΐβςυο Ιίΐ3Γί3ηι τίΐ3ηι 3|$υοΐ» ΠΙο(Ι(ΐυ6 8οαιοιο α 06θ 3(1οιί- 

|Γ|:&ΙΓ3Π Ι80(]113ηΐ 3 ά68Ι($Ι13ΐΟΓ6 6( ίθ8ΐΓυθ(ΟΓβ 66Ρ- 
Ι3ηΐίηί9 ρΠΕΟΐίοηΐηΐςΟβ 3Γΐ>ίΐΓ0, Ιΐ08 ν6Γ0 3ΐΙΐΐ6Κ38 

(16€6Γ13Γ6 (ΐαίοηοςιιβ ]υχΐ3 ηοΓοΐ3ηι νίτΐυΐίβ νίνιιπί, 

(|υί1)υϋ 66η3ηΐ6η ηΟΟ 8(1ν6Γ8Ι|Α €3ΓΙΙ601, 86(1 3(1ν6Τ«- 
80!^ 8ρίΓίΐ08 06(|υίΐίφ, ςοΟΤΟΠΙ 8ΐυ(1ίωΐΙ 68ΐ ίΓΓυ6Γ6 
ίο 1)0101068 61 6ν6Γΐ6Γ6, 61 816 3(1ν6Γ8υ8 ϋΙθ8 ββΙΟτ 
Ρ6Γ €008ΐ8ΐ6ΓΘ 1ΐ08ΐϋίΐ6Γ. Ι(ΐ6ίΓ60 ροΙοΙίΓΙΙΙΟ 6886 

061184^1)81» 8ΐ ςοί8 ρΗνβΐίοι 6ΐί30ΐ 6χαΐ08(ΐιΐ6 ιυ^13ιυ^ 
3ϋν6Γ8υ8 ιΐχηιοηίοηιαι |(6008, 61 νίοοίΐ, Οβο 8υιηιηο 

Γ6|[6 600ΐ6ΐηρΐ3ηΐ6 8θΙθ, 3(1 ηΟΟΙΟ 010018 3ΐ1ΐ1θ13 
0Ι6ΗΙ601 ()ίπςίΙ, 10(16 6Χ€ίρί€ΙΙ8 1ΐθηθΓ3(ί«ί)ίΐηηΐΐι €(;- ' ΓμΙ. χονιι, 8. ί•>1 ΕΤΤ.ςΤΑΤΗΙΙ ΤΗΕδδΑΙ.0ΝΙ€ΕΝδ:5 ΜΕΤΤ10Ρ01.1Τ.Κ 152 

Γϋΐιηιιι, <(ϋίΕ 1ιυ]υ8ΐηο<Ιί νιοΐυΡβδ ΟΓηαΙ; οροΓίβΓβ Α τους τοιούτους νικηφόρους κοσμεί • χρηναι δΙ δλλως. 

καΐ έπΙ Ο βατών «άνυ «ολλών ιταγκρατιάζειν τ£, κα\ αυΐοηι ρΓχΐ6Γβα οοΓΒΐη ϊηηαιηβΓίβ (Θ&ιί1)υ3 οηιιιί 
οβΓίαιιιίηβ 8ΐιρ6Γ3Γ6, €9βΐ€Γ2ΐ$ςα6 ρβΓΓιοβΓβ ρυ^^η» 
5ρίπΐυαΐ6$. Κα βιιίιη ίΐΐβ ςυί οοΓβιη ΐηηυιηβηβ οουΐΐβ 
ρΓΟβίΟΓπίι ίηΐπιίεικη» ηοη οοηΓαικΙβίοΓ ^οτΛί^ «οΐί* 
ι&π2ηι νίΐ2ΐιι Α([6ηΐ^ 8υρ6Γα5ί( βυΐβαι, υΐ ορίηοΓ, 
ρΓΟΒοΙαΓο ΓαοίηοΓβ. 5οΠΐαπΜ8 βηίιη ςιΐ3$ί ρβΓ ρ1&• 
ηυπ) ουΓΓίουΙαιη, ηνίΐο ίοΐ(;Γρο5ΐΙο ίιηρ^ίΐΐιηβηΐο, 61 

1ΐ1€ΐ3ΐϋΓ, α ΟϋΓΓίΙ, «Ι ρυ([η3ΐ, βΐ 0«ΙβΓ3 €βΓΐΛΠ)ίηί8 

Γβείΐ; 86Γνυ8 αυΐοηι Οϋΐ (]4ΐί πΐ6(ϋ38 ρβΓ (ηυικίί νίαβ 
εβΠ&Ι, 8ΐι1)8ΐΓ2ίΐί3 ΐτ'ώυϋδ, ςυο$ 6( ββαιρβΓ $\^η\ί βΚ 
βευίΐ ίη€θΐηρο$ίΐ» νΙία, 8αΙ)]αο6η(ίΙ)υ5ςυθ ίιιηυιηο- 
η8 ρβίΓΐβ ο{7οπ(ϋουΜ, εβηαΐ; ΐϋβοςυβ ροδΙ νίαο* 

ΤΙΛΠΪ 1)3ΐ)01 ΙΌ3]ΐΙδ 0Γη3ΐηΘη(αη)« ρΓΧΐ6Γ63(|(Ι6 6( 

&Ιίθ8 3(1 βυιηάβιη ζοΐυιη ρΓονοοαΐ, 6( Ιΐ3 πΐ(ΐΙΐίρΙΐθ3ΐ τοας >ϊ)ΐι:ους Ιξβνυί;ν αγώνας κατά πνεύμα. 05τΰΐ 
γάρ ό έπ' δψεα». μυρ£ακςκατ2|^(&(πτών τ!;ν άντίμαχον 
ούχ &ν έντρέποιτο τ6ν μονάζοντα, Οπεραναβαίνοι δέ 
&ν οΐμαι τφ χατορθώματι• Ό μέν γάρ μονάζων ώς 
έπΙ σταδίου λιίου χαΐ μηδ&ν τδ συμποδίζον Ιχοντος, 
κα\ παλαίεν, χαΐ θέει, καν πυξ «κονείται, κα\ τ&λλα 
του αγώνος ηοιεΐ* δ δέ περ\ μέ^ας Αγυιάς κδνμου 
θεΙΓος άγωνιατής, τριβδλων επιστρωμένων, &ς χα\ 
αναφύει κα\ δζυνει συρφετώδης βίο;, !τι δ& χ%\ 
λίθων υποκειμένων μυρίων προ<τκδμματος, άβθλεύει• 
διδ κα\ νική^ας Ιχιι τι κα\ πλέον έπΓ/δσμημα, τά 
τε &λλα• χαΐ δτι κα^ Αλλους <1ς τδν ομοιον προ)έαλβΙ- 
τιι ζήλον, κα\ οΟτω πληθύνει τους κατά βε6ν ββοπηϋοιη Οβϋΐη ριίηοίρββ. δί νβΡΟ ςυι 8θ1ίΐ3Γΐϋ«η Β ^ρι^,^^ς. £1 δέ δ τ6ν μονάζοντα άθλητίιν §λέπο»ν έν ηιΐιΐβίαιη τίϋβΐ ίπ βϋβοοικΙΊΐο, ΓβΐήϋυίΙ η)3ηίί6$1<'• 
ηοηηβ 6ΐ ςαΙ ηιηηίΓββίε ε6Γΐ3(• βι βίβ βίΤιι^ίΐ : ι Υφ 
ίοΠ *, ι 61 Ιβρβυιη ΐΓΓ6ρ3Γ3ΐ)ΐΐ6ΐη ]υ8ΐίΐί3ΐη τβϋϋβΚ 
ρΓ9βΐ6Γ Γ6η)υιΐ6Γ:αίοη6ΐη? 8ΐ6 βοΙ ρυ1οΙΐ6Γ 681 (&ο1 
«81 βηίιη), ςυ3η(Ιο 8υΙ) 16γγ3πι ίΐ6Γ ί3€ί(, ηβι^υβ 
(ΐυ<8(|η3ΐιι ίη βυιη οοιιΐοβ ιη]ί66Γ6 ροΐ68ΐ; ββϋ οιη- 
ιιίηο ρυΙοΙίΓΪΟΓ 68ΐ ευηι ρθ8( οΠυηο ρυΐοΐιπα Γαοίι 
ηυοίοπηςυβ ΙπΙυβΙυΓ, ςιιίϋυ8 6υιη Οβυβ ΙιιοβΓβ ]υ8• 
8ί( υ8Π«ΐ6 ζά οεοαβυιη. διιηΐ 3υΐ6ΐη Οβΐ ςυοςιιβ ίη- 
νί8ΐΙ)ίΙΐ3 ; ηοΙ)ΐ8 ν6Γ0 ιη€οηιρΓ6ΐΐ6ΐι&ίΙ)ίΙί3 61 ΑΐΙιηΙ- 

Γ3Π(ΐ3, νΐ8ϋ>Ί1ΐ3 6]υ8, 86υ ΐη31)ίΓ68ΐ3. 

ϋ. €ιιιτι ϊίχο 61 3ΐί3 (βυηΐ βηίπι ν6Γβ ιηιιΙΐ3 13• 
Να) »η1ιηο ρ6Γρβη(1ί886ΐ ΡΗίΙοιΗβιιβ, 3 ρυβΓΟ (ΙίνΊηβ 

6(Ιθ6ΐυ8, 0681(161*3 1)3 1 ςυίϋβΠΙ 86€68δυΐη 61 8806ΙΙ- 

€3ΐη νίΐ3ηι, ρΐ6ΐ>ί ι^ηοΐ3ΐη ; &ιΐ3ΐη6ΐι 2£ςυ3 8ΐ3ΐ(ΐΓ3 
βϊηουΙ 6χρ6η8ί8 ιηοη36ΐκ3 61 ιηυικίαη) ν1ΐ3, υΐΓ3- 
ηυ6 866υηιΙυιη Οβοπι, βίευΐ Ιρββ (ϋδΐΐηιίι, 61 ροδΙ 
«Πδΐΐηείίοηβιη βρρΓοϋηνΙΐ, εΙβ^Ιΐ νίΐ96 ^βηαδ ν'ΐΓΐη- 
141)118 0Γη3ΐυηι ςυοιΐ 1)63ΐί8δίιηη3 Ιοί) 61 ίρδβ ρπχ- 
ορΐ3ν6Γ3ΐ 61 ίη ςυο 111 νΐχ υΐΐυδ ςυί υηςυ3αι νίχβ- 
Γαη( 6ΐ3Γυ8 ΓαΙΙ. Ουπι 3υΐ6ΐη ίηηυιηεπδ 6οη]υ£[ίυιη 
ηοιηίηί^υδ €0ΐιιιη6η(ΐ3π νίιΐ6Γ6ΐ, 61 δίευΐ ρ3Γ6ηΐ68, 
^(3 61 !ρδ6 ίη ηιιιηϋο 1>οηυιη 8ίηιΙΐ6, 8υε66δδΐοη6ΐπ 
Ιιοη68(3ηΐ, ροδ(6ΓίΙαΐ6ΐη 1)β3(3ΐη, 1)6η6(1ί6(υη[ΐ δβιηβη, 
γείΐβΐ Γ6ΐίη(|υ6Γ6, οορΐ3ΐη 6θηδϋίΙ ρ3Γ6ΐιΐίΙ)υ8 Γ3εί(« 
61 Ιρδί ΠΙ)6ηΐ6Γ 86ΓΠ10η! ΟΠί &886ΐαίυηΐϋΓ, 86 ίρδΟδ 
ίηουδαηΐ68 ςηο^ αοη ρΓχοο6ΐιρ3886ηΐ οοπδίϋυπι, 

£[311<ΐ6η(68 3υΐ6ΐη (ΐυο(1 6ΐ ίη Ιιοο ρ3Γ6η(β8 ΙΠΐίΐ3Γ6- 
ΙΟΓ βϋυδ. 

εοη)υ|ζίο, τΚιιΙαιηίμιβ ουιη ίρδί ]ΐ3ΐ)63ηΐ ςαί δπΐ) 
1)6η6(1ί6(ο ίιΚϋΓυδ 6δ1 )α^ο, Γ6ςυίΓ653ηΙ ]υν6η63ΐη 
(δοοίαηι), ςυβ οϊΐο ίηνεηΐβ εοη&οοίανεΓαηΚ Ιιιιηο 61 
ί\\2ίϊη, ίΐί^ποδ ίηνίεειη 3)ΐ6Γϋΐη 3]16γο» ]υ§υιιΐ(|α6 
06ί 608 Γ6(1(1ί(]6ηιηΐ 3ρ(υιη 3(1 3Γ3η(Ιυη) 61 δβιιιί- 
Π3η(1απι 61 6θ11ΐ£;6ηι1(ΐιη η666δ?^3Γί3 3(1 δ3ΐυΐ6ΐη. 
Β6υ8 3υΐ6η) ςυί ίρδΟδ 6ΐ6ς6Γ;»1 61 (]ΐιί ρΐαηΐηδ ρατ»• 
(Ιίδο οοη{;Γυ38 ρο$υ6Γ3Κ ίη 16γγ3 Ορδίοί3ηοΐ'υη)« ηοη 
ρ38δυ8 65ΐΙΙ!θ8 8υ3 ηιαίυΓίΐαΐβ ηοη Γ6γγ6 γ. (Ιίεειη 
ΙΐΓΐπΒηι , δΐίΓρειη ΗΚΓ6δ66ηΐ6ηι , ς6Γΐηίη3ΐΙοηβηι 
3ΐ)ηπ(]3ηΐ6η), 61 Γηχηα^ (ειηροτβ δπο ς6η6Γ0308; 
86(1 νο1υηΐ3(6ηι ιίηιεπιΐυπι δ6 ίη Ιιοε (ΐ(ΐθ(ΐυ6 Ϊά- τψ κρυτϊτφ» άποδίδωαιν έν τφ φανερφ, ούκ &ν τδν 
έν τφ φανβρφ άΟλοΟντα* κα\ ούτω διεκφυγδντα τδ, 
ι Ούα\ τφ έν\, ι και τδ άνέγερχον έν τφ καταπεοτείν , 
αφήσει δικαίας έξω άνταποδδσεως ; Ούτω καν ήλιος 
καλδς μέν (έπε\ κα\ ήλιος), δτε ύπδ γήν δδεύβι, χαΐ 
ούδε\ς αύτφ έπιβάλλειν έχει τ1;ν δψιν * τφ παντ^ δέ 
καλλίων, δτε άνατείλας ποιεί τά κατ* αύτ^ν καλ^, οίς 
αύτ^νδ θεδς ένέλαμψε μέχρι κα\ δύβεως. ΕΙσΙ δέ χαΐ 
θεού αόρατα * ή μι ν δέ άλλ* άκατάλτ^α κα\ θαυμα^ 
ζδμενα τά 6ρα%άι. τούτου, εΙ^τ* οΟν θεωρητά. 

ια'. ΤαΟτα κα\ έτερα ( ε1σ\ δέ αληθώς ττολλά τοι- 
αύτα) καθ* εαυτόν διαλογιζδμενος δ έκ παίδων τά 
, θεία σεσοφισμένος Φ'.λδθεος, έπδθει μέν κα\ την 
' άναχώρη σιν, κα\ τήν τους πηλού; λανθάνουσαν Ασχη-* 
σιν * ταλαντεύσας δ^ δμως έν άκριβεΐ αταθμώματι 
τδν μονίαν ρίον καΐ τδν πολιτιχ?>ν, τους κατά βε6ν, 
ώς αύτδς διεΤλε, χα\ διελών έπέχρινεν, έγένετο του 
χατά βίον ενάρετου πολιτεύματος - δ χα\ δ μα)(αριώ- 
τατος Ίώβ προελδμενος εύδοχίμησεν, ώς ούκ βίδ' βί 
τις τών πώποτε. ΚαΙ δ)] μεθόδευσα; εγκώμια γάμου 
μυρία δσα, και έθελήσας, ώσπερ αύτδν οΐ γέννησαν- 
τες, οΟτω καΐ αύτδς άφεϊναι καλ^ν δμοιον έν τφ 
χδσμφ, διαδοχήν τιμίαν , έπιγονί]ν μακαρίαν, εύλο• 
γητδν σπέρμα, κοινοΰΐαι τδ σκέμμα τοΤς γειναμέ- 
νοι; ' κα\ αύτο\ άσμενο^ τδν του υΐοΰ λόγον προσίε>;- 
ται, μεμφδμενοι μέν έαυτοϋς , δτι μή προήρπασαν 
τήν ρουλήν, χαίροντες δέ, δη κα\ ίνταϋΟα πατρώζει 
εοηίεδίίιη (1β ρποϊηϋηΐίΒία δοΠίείΐί βοηΐ ]) δ παίς. Κα\ αύτίκα μελετώσι τί)ν έκπεφωνημένην 

σύζευξιν • κα\ τδν μόσχον αύτο\ έχοντες, 3; ύπδ εύ- 
λογη μένον έσται ζυγδν, έπεζήτουν τΐίν δάμαλιν • καΐ 
ταχύ εδρηκδτες, συνήγαγον τοΰτ^ν τε κα\ έκείνην 
αλλήλων αξίου; ' κα\ ζευγο; θεοΰ δι' αυτών απετέ- 
λεσαν, δεξιδν χα\ άρουν κα\ σπείρειν κα\ φορτηγείν 
τά σωτήρια, ^εδς δ^ δ τούτους έπιλεξάμενο; , κα\ 
φυτά ηαραΜοί^ πρέποντα ενθεμένο; τ} τών *Οψι- 
κιανών γί} , ούκ άφηκε ρή τελεσφορήσαι αυτά κα\ 
ρίζωμα στερέμνιον, χα\ πρέμνου άναδρομήν, κα\ 
ρλάστην άδράν , καΐ καρποίς έν καιρφ εύγενεΤς • 
άλλα θέλημα τών φοβούμενων αύτδν κάνταυΟα ποιών, 
έπλήθυνε τδν οΤχον τιΤ) ΦιλοΟέψ ταΤ; διά τέκ/ων •ΕοοΙβ. IV, 10. 153 ΙΑυ6ΑΤ10 8. ΓΗΙΙ-ΟΤΗΕΙ ΟΡδΙΏΑΝί. 154 

έιβγονβΤί, χ*\ αυτών οίων έπισπ3»^βι πατρός τβ Α «ίθΛβ• ιαιιΚίρΙίωνίΐ ϋοιηηηι ΡΙιΠοΐΙιβΙ ΑΙίοΓίιηι «β- άγιβου βύλογίαν κα\ μητρός έπι τέκνοις βΟφραινο- 

φ. Τδ βέ ΙντιΟθβν ( Γνβ μί) τφ χαλφ της πρώην 
ίρβτης παραμιχθβίη τι της Ιν ρ(φ φαυλ^τος, μη» 
«χατ& χόσμον χάματος τοΟ χοκλον τούτου ζεύγους 
τδν πρώην βϊιον άχρβκόβη ζιζανίο^ί πνραφνίβ»), 
ΰιλη μέΟοβος *ρτεϊ|ς τφ άγίφ ήν πκριαπουβΑστος. 
'Εαυτόν τβ γάρ *ιΛ τοίς προτέροις άγβΟοςς έτήριι, 
6 αύτ6ς ών τί βΐ; Αριτίρι, χαΐ μή άλλοιούμδνος, χβι\ 
την ομόζυγα <(ς όμοια κΟθυνβ • χαΐ χατώρ(^υν έπέ- 
«ης τ^ του ββοΰ Ιργον Αμφότβροι. ΚαΙ ούχ ήν ζυ- 
γομαχβΐν αυτούς, πολλφ €1 πλίον <ώ6ϊ παροιστρείν. ηβΓλίίοΐΜ, βΟΓυωςυβ ςυι ροΐΜηΐ βϋΐηΙκΓβ ορίί• 
ιιιΐ ριΐιί» 1>οοβ<1ίαΐοο6ηι €1 ιβαιγϊβ <Ι• βΐίίβ 19Β• 

Ι3ΐη119. 

12. Ιηϋ6 (ηβ ρηοηβ νίΠιιΓιβ βρβΰίύΐ ί(ηιιιί8€βΓ6- 
ΙαΓ &1ιςιιΜ Ιβητβη» ηβςοιίΐφ, η6ε ηνηύληηβ Ι»1)0Γ 
1ιιΐ]αβ ρηΒΟΐ&Γΐ Ιυρ ρπαβ ίηιιηβηΐυιη ίηυιΠβ Γούιΐβ- 

Γ6Ι ΖΙΖ8Ι|Ι« ρΤθρ»βΙΐΙβ) ΐϋλ ΥΙΓίΙΙΐίβ τ!ΐΙ Ά 89110(0 

€κιΙ (ϋΗ{«ηΐ6Γ 80€ΐαΐ«. 8«;ίρ8υιη βηίαι !η ρποπϋιιβ 
€οη86Γν&Ι)3ΐ Ι>οη{8, 6ΐΓ08(|αβ νίΓίιΚβιη ηοη Ιιηηια- 
Ι&ΐοϋι Μό 8βηιρβΓΐ<)6ΐη βηΐ, Ιιηο'εοη]ιΐ{;οπι λΔ 8ί- 
ηηΙΪΑ ()ίπβ[€ΐ)8ΐ; βΐ ϋβι ορυβ ^τςιιβ ρβΓίιοίβΗηηΐ 
•πιΙμ). Νθ€ Ιιι(6Γ 86 (ϋ98Ίιΐ€ΐ)8ηΐ, ηβάοπι 8(] ΪΓ&ευη- 
ιΙί8ΐιι ίηνίοβιη ρΓονοΜΓθηΐ. €οη8ί()6Γ&53ΐιΙ βηίπι ΈνεΟυμουντο γάρ τλς παλαιάς αυζυγία; τών του ^ ΐιιΐιΐ|α8 €οη}ιΐ{ί8 {υβίοπιπι, ({»{ • Οβο 8ίϋΊ Ιηνίοβιη 
α..- χ.-Α-.'. ^ϊο.-4.ν^^ν- Λ.^Λ *.*,.- ί.-.. ΑΙ- ^^ 8φαιβιιΐ«ηι ϋλΐί, άΙ$ηί ΙΠΙββ ορβτ8ΓΗ Λιβ- θεοΰ ανθρώπων* ο? βοηΟο\ πρ^ς βεοΰ £βδομένοι &λ• 
λήλοίς• &ργ&ται ήσαν Ιχβίνου &ξιοΐ• 

ιγ'. 'Ος δή ταΰθ* ο&τως βΐχι, χα\ Ιχρην τ6ν του 
θιοΟ πβλάτην Ιγγυτάτω πλέον έχ3(*/ου γβνέοΟαι ( Εδει 
δέ χχΐ βλλως τδν &βΙ Ββωρητιχδν έπιτεΐναι τήν βι^ 
ρκοιν, χα\ άντ\ νοερού νουν ώς (ξ6ν άποτελεαθήναι, 
χαΐ εις άγγελοειδ&ς άναχθηναι), γίνεται πρ6ς έπκ- 
Ουμ^ας αΰτώ, χα\ ε (ς (ερωούνης Οψος Αναπτηναι, 
χα\ ούτως έγχαταμίξαι το7ς του θεοΰ παραστίταις 
έιυτ^ν, τεχνηοάμενος τήν αρχήν μίν πρδ πυλών 
^ιχτεΙβΟαι θεού, δτε τά χχτ* &ρετήν είσαγωγιχά 
έι:ονεΤτο * είτα κα\.ζητήσας βΟαγγελιχώς εΙς εΟρε- 
σιν, χα\ χρούσας ε(ς ^νοιξιν * μετ3^ δΙ εΐαελδών χα\ ηιηΐ. 

13. ευηι ίβίΙυΓ Ιΐ20 Ιο 86 Ιι&1)6Γ6ηΙ 61 ϋβΐ &6Γτυ8 
ιη38Ί8 ιηαβίβςιιβ 8(1 06οιη 86ε6<ΐ6Γ6 ά6ΐ>6Γ6Κ (οχΐβ- 
Γϋηι ρ8Γ 6Γ81 οΐ ςαι 86ΐηρ6Γ ιη6<ϋΐ8ΐ)8ΐυΓ, ΙηΐβΙΠ^οη- 
Γΐ8ηι ρΓΟοηοτβΓβΐ, 61 ηΐ6ηΐ6ΐη ρρο νίΓ'ώαβ 6Χ€θΐ6Γ6ΐ, 
|18 υ( 8<1 8η£[6ΐοηιιη βΐιηίΐίΐυιΐίηβιη 6ν6!)6Γ6(ιΐΓ), 

(ΐ68ί(ΙβΓ8νΐΙ 8ϋ 8866Γ(1θ(ίΙ Γ88(ί([ΐΙΙΙΙΙ &&€6η(ΐ6Γ6, 8Ι(1ΙΙ6 
8ΐ€ 06Ι 8ρρ8ΓΐωΓΊΙ)α8 8686 8ΚΚΓ6Κ8Γ6. ΟΟΒρί! 81ΐ1θηΐ 

86 ρΓ08ΐ6ηΐ6Γβ 81)16 ροΓΐ88 Οβί, ηυ8ηϋο ςιι» 8(1 
τΐΓΐυ(6ΐη €οη(Ιυ€υηΙ 8<]ιηίηΐ8ΐΓ8ΐ)3ηΙυΓ ; ά6ίη(ΐ6, 86- 
ΰυηύυιη Εν8η§6ϋυιη, ςυχ&ίτίΐ υΐ ίηνοηΐΓβΙ, 6ΐ ραΐ- 
88ν{ΐ ϋ( αρ6ΠΓ6ΐαΓ ; <ΐ6ίηά6 ίηΐΓ8νΗ (Ιθ8ΐ(ΐ6Γ8ΐυιηςυβ ίδων τδν ποΟούμενον, χα\ άχολούΟως (γγ^αας, χα\ ^ τίιΐϋ 61 8ρρΐΌρ)ηςυ2νΙΙ, 6ΐ 46ΐιί(|υ6, υΐί (ΐ65ίϋ6Γίθ 
ΙπΙ Ί^αα ενωθείς, είτε χα\ Αναχραθε\ς, ώσπερ τφ 
π<£6φ α^τοϋ, οΟτω χα\ ταΤ; έχειΟεν έλλάμψεβιν 

ιδ*. 'ύς οΐίν χα\ τούτο χαλ6ν ξλθεν αύτφ έπ\ νουν, 
χα\ έξίφάνθη, χα\ ΙχτελεΙ^Οαι Ι^ρξ^το, χαι 6 Ιερ^ς 
χβνών Κήτει τήν έχ μαρτυριών ούσταβιν • ζν ΙδεΤν 
ΙνταυΟα ού προσκαλούμενους τους μαρτυρήσοντας 
άρετήν παντοίαν αύτφ, ούδ^ πρδς άξίωσιν λαλοΰν- 
τας, ή &λλο τι έφολχ^ν, 6πο7α πολλ3^ έν τοίς τοιού- 
τοι; τεχνάζονται οΐ μή χατ* άρετήν αύτύΟεν προλάμ- 
ΐΕοντες, άλλα ν^θον φώς έπιχτώμενοι. Ού τοίνυν 
χλητοί χα\ ώρισμένοι παρήγοντό τίνες μάρτυρες • 
αλλά &μα περιήλθε φήμη τους έγχωρίους, ώς δ του 
Θεοφίλου βίος πολυπραγμονεΤται, εΐ έχλάμπει, χαΐ 
προφανηναι ζητείται εΙς Ιερωσύνην προκαλουμένου 6ίυ8, 118 6(ί8ΐη ΠΙαιιιΙη8ΐίοη6 ϋΐίηο ρΓον6ΐιί6ηΐβ, 
οιηηΙΙ>υ8 υηΊιιΐ8 8ίτ6 οοαιιηίκΐυδ 68ΐ• 

ϋ. Οαιη φΐοΓ Ιιοο Ι8α(ΐ8ΐ)ί1β ρΐΌρο5Ηϋΐη 6χ αηί- 

ΐηΙ Γ6€688ί1)α8 ίη Ιϋ€£Ι1Ι ΡΓ0(1Ιγ6 61 8(1 6ίϊβ€ΐυιη ροΓ• 
ϋΐΐοί 6€6ρΊ886ΐ, 6ΐ 8»€ΓΊ €81)0065 ΐ68ΐίΐηθηίθηΐΙΙΙ 

€θθΐιη6η(ΐ3ΐίοη6ΐη Γ6ςαίΓ6Γ6ΐ)Ι : (υηε νί<ΐ6Γ68 168168 
ςιιί οιηηίηιοϋαιη ϋΐίυβ ν'ΐΓΐυΐΰΐη €υυΓΐΓΐη8Γ6ηΐ, ηοο 
υιΐ(ΐ66υη(|υ6 οοοςυίείΐοε, 8υΐ 6]ιι$ (Ιΐ£θίΐ3ΐ6ΐη 61 
ςαί(1ςυί(1 &ϋ 6υοι ρΓθΐηον6η(1ιιιη €οηϋυ66Γβΐ ρΓϋΓ6§• 
808» ςυ6ηΐ8(1ιηο(1υιη 8β6ρ6 8θοίιΙίΙ <16 ϋβ ^αί οοη 80• 
Ιυηι ρΓορπ8 νΐπυΐο ηοη Ιυοβηΐ, 86(1 8ρυπο ΑβοίΓι- 
Γιοςυ6 1αη)ίη6 8ρΐ6Η(ΐ6ηΙ. Ν6(|υ6 Ι^ίΐυΓ €οηνο68ΐ1 

ςΐΠ(ΐ3ηΐ 618(1 ΙΐΟΟ (ΐ65ΐΊη8ΐί ρΓ0<1ίΙ)8ηΙ 168168, κά 
Ι0ΐ8η Κ^ίΟΟβηΐ ρ6ΓΐΤ3η8ϋΐ ί3ηΐ8(ΐ6 Γ6Γ8θί8$Ίΐη8 νίΓ- χα\ώς εΙς γλώσ^ατν μίαν συνταχέντες άπαντες χα\ ^ ιυίαπι νίο Τ1ΐ60ρ1)ΊΓΐ ςυί 8ά 8ρΐ6η()ΐ(1αιη 8806Γ(Ιο(ϋ ένΟεάζοντες έμεγάλυνον τ%ν άνδρα, ούχ άγνοούμενον 
ουδέ τοϊς έρωτώσι τά χατ' αύτ(5ν. Κανόνος γαρ ευ- 
θύτατου ΙχβΤνοι έπλήρουν παράγγελμα• όύ μήν 
άλλως ήχριβουντο πρ^ς άγνοιαν. Έτελέσθη γοΟν χαΐ 
τ^ Ιερώτατον οΟτως έπ* αύτφ χρίσμ», κα\ ε Ες Ιερέα 
χαταοτάς, οΤα χαι φωτ^ς άγγελος χαΐ φ/.δγεος λει- 
τουργάς, ούχέτι μιμητδς ήν, ουδέ οΤος Ιχειν άνθάτ 
μιλλον άλλα διπλασιάσας τήν, ώς άν τις εΓπτ^, διά 
ΐΜίσών άρετήν μολπών, χαΐ τ^^ ύπέρτονον άρμοΐάμε- 
νο;, άγγελιχήν έμμέλειαν άνεβάλλετο, ταις ΙεραΓς 
πιριμένων είς πλέον συνάξεσι, θείοις ψαλμο7ς χα\ 
ΰμνοις προστετηχώς, άναγινώσχων τά μέν έπ' ώφε- 
Ιεί(^ τών άκροωμένων, τά δ^ χαΐ χαταμ^νας εΙς Οη- 
«τι^ρισμα ψυχής, νυν μέν έαυτψ άποτιθέμενον τα- ιηίηί8ΐ6Γίυαι 88ρίΓ3Γ6ΐ, 6ΐ €υηοΓι (^υβδί Ιη ηη3πι 
€θπιρ36ΐί 1ίΐ)£υ8ΐη θ( (Ιίνίιιο ηαη)ίη6 30ΐ8ΐ1 8υπιη)ί8 
Ι8α(ϋΐυ8 βχΐαΐ6Γ6 νϊΓαιη ςυί 61 ίρβίβ ρ6Γθοη(8ηΐίΙ>υ8 
Ιιαυϋ Ι^ηοΐιιβ 6Γ31. Ηί ηίπιίπιπι 68ηοηΊ8 Γΰ6ϋ$$ίη)ΐ 
ρΓ8ΐ66ρΙο 83ϋ8Γα6ΐβΙ)3ΐι(, άβ ίί$ ςυχ η68θίΓ6ΠΐΙ1Γ, 
1)80(1 ηΐιηΐηιη 8ηχΊο (1ί8(ΐυΐΓ6ηΐ68• Ιηιιη€ΐυ8 ΐ{;ΗυΓ 

681 ΙλΟΟ Π)0(1θ θΐ60 830011881 ΐηο 61 8(1 8866Γ(1θΐί8 Γ38* 

Ιί^ιυπ) ρτοιηοΐα8. Ουο Γ8€ΐο, νβΐυΐ 1υεί8 30§6ΐ(ΐ8 6ΐ 
08ΐηηΐΦ ηιΊη)8ΐ6Γ, |3η) πβηΐηβηι 1)8()υίΐ ςυί ίρβηηι 
)σιίΐ3η(1ο 88&6(|α6Γ6ΐυΓ, 86(1 οσιηίαηι νίπυΐυσ), υ( 
ίΐ8 (1ίθ3ηι, 6θη66ηΙυιη Ίηΐ6η(1οη8 61 8(1 ειιηπηαηι 

1ΐ2ΐΠη0Πί8Π) 6ν6ΐ)6η8, 8η06ΓΚΐ8 6008010(108 Γυίΐ νιΐ8 

Μ;ΐ(;ί8 ηΐ3$ί8ςυ6 ί{[ίΐυΓ 83ηοΙί$ 88θπΠοϋ8 ορ6Γα(ΐ) (16• 
<1ί(, (ϋν1ηί8 ρ$8ΐιηί8 61 1)]τιηιιί$ ίη1)9ΐ8ί(, 61 8ΐί8 \^^1ί 155 ΕυδΤΛΤΙΙΠ ΤΗΕ85ΑΙ.0ΝΐεΕΝ5Ιδ ΜΕΤΚΟΡΟϊ.ΐτ^ 1»5 

ίη 40111 •ιι«•Ιιι III 2ιι.Γ.Ιομιιιι, »1ί:ι ίη 8ηηι^ ϋηΐιη» Ιΐιο- Α μιευτιχώς, αΟριον β^ προβληβόμενον χα\ τοΙς άπο- 
ΜΐίΓο ΓθοοηιΙί(Ιίι, 61 (|ΐια.• ΙκΗΐίβ, 1)θΐιί (ΒοοηΟΗΐί ίη- λαΰειν Ιθέλουσκν. 
βιηΓ, «ί1>ί Γ6$βΓνΑΓ&ι, ροδίΓ^ίβ, &ϊ ςυϊ ϋβ ρβΓΓΓοί 
ιΙοβίιΙοπΓβηΙ, 1αΓ^3 ηοβηυ βχρΓΟίηρβίΐ. 

15. Ργο 1)&1>ίΐ»Ιίοηβ ρΙβΓοιηιιιιο ]ΐ3ΐ)6ΐ)2ΐΐ Χ(1βιη 
ϋίνίηαηι, ίη ςιια νοίυΐί ρΐΑΐιΐ2ΐ1υ8 ρυΙεΙιβΓΓίπιοΒ Γπιο- 
Ιυβ (υΐίΐ. ΒβΓίβΒίιηβ ί|;ίΐυΓ&ο1 6αηιοοη8ρβχίΐςηίΙ)ΐΐ5 
ρΓΪυδ Α$$υ6ν6Γ3ΐ ορ6Γ8ΐη (ίϋηΐβπι, ηΐβί ίοηβ άβ ίί$ 
ςυφ ηιαχίηΐ6 ηοοββδηΗβ 8ϋηί 1ιοπιίηί1)Π8, <1Ί8ρίΓ6Γβ 
€0&0ΐη8 683β(« ν. 0. άβ Α£;ποιι11υΓ&. Νβςπβ 8θ1αιη 

εΐΐίΐη ρβΓ ηΐ6Γ06η9Γίθ8 16ΓΓ3Π1 λ(1 ρΓΟΟυθβΠ(1θ8 ναΓίθ8 

Γπιοΐυβ 6ίίικΙί6η(]8ΐη ΰϋΓ&νΙΙ, κβιΙ βΐίαπι ρΓορπίβ 
ηι&ηίΙ)υδ ββπι βοΙΠοίΐβινίΙ, Ι2υ<1α1>ίΐ6 Ιιοο €886 ορυβ 
]υ(ϋ€&08 61 ΙιοηιΙηβ (ϋ^ηυιη. Εΐ€ηίπι 61 ίη Ιθγγα 6ΐ 
Ιη ηΐΑΓί Ι«1)0ΓΑηΙ Ιιοπιίηββ : 61 ιηΑπβ ςιιί(!6ΐη Ι31>0Γ 61 
Βΐϋϋίυπ) 86ΓΐοηΙ>α8 ΐ6ΠΐροΓί1)υ8 ΙηΐΓ0(Ιυ6ΐα 8αι>1 61 
ίηίβηβα ϋβ (ΐυί άίυ 6Κ 86€υΓ6 γίν6Γ6 ουρίιιηΐ ; Ιογγα 
«υΐβιτ, υΐροΐ6 ηιαίβΓ, ά68ίϋ6Πΐΐ2 ό'Λ\%\ί 6( αιηοΓβ 
6θΐιιρ1β6ΐί(ϋΓ 603 ςοί ίρβί 2ΐϋ1ιΧΓ6Νΐ, θΐ Νβρίηηνιπ 

«Γ€6η8 608 (|υί ΟρροηυηΟ ΐ6ηΐρ0Γ6 ΙβΓΓίΙΠΙ 6θΙιιηΐ» 

€0ΐΐ86ΓΤ3(• £$1 ροΓΓΟ 3([που1ιαΓα 1κ>ηαηι ληΐίςιιίβ^ 
βίπιυιη, οριΐ8 ϋίΐαηβ, Γ68 ρυΙοΙίΓ.ι εΐ 86ευΓ3, 3Γ8 
Ιιοιΐ)ίηίΙ>υ8 €0{;η»ΐ3. 

16. Ηχ6 ί^ΐΐυΓ 61 βίιηΠία ςυ'ώυβ αβποιιΙιοΓβι €θΐη- 
ιη6ΐιϋ:ιΐυΓ, ΓΙΓιΙοιΙιευπ) &ϋ ί1ΐ8ΐη αΐΐτ»χ6Γυαΐ, ρΓ»- 

ΐ6Γ6ϋ (|ΙΙ0ϋ 8υ(]θηϋυ8 ΟΟΓρΟΠβ 80Γϋ68 ΐΐ6ΐ6Γ£6ηΙηΓ« 

61816 Ιιοηιο ίοπίβ 86 ΓθΙ)υβΐυ8 9ίά 8£βηύιιηι Γβ(1(Η« 
ΐιΐΓ. Ου2Γ6 Ιιίε <|υο<]ΐΐ6 ηΐ6ϋυ8 6ΐί^βη<]υπι 6886 ]αϋί- 
68νΊ(, 6Κ 6υηι 8€ίΓ6ΐ ςυ&ηΐυπι βυάΟΓΪβ 3(;ηοοΙα» υΐ ΙΕ*. Οίχος δέ αΟτφ ^ν ώς τά τιολλά ύ του Θβου 
οΤχος, έν ({> οΤον πίφυτβυμένος χάρπιμον ΕΟαλλεν• 
Όλίγα ουν 6 ^ί|λ^ος αύτ6ν έώρα έμφιλοχωροΟντα τοΙς 
ιιρώην συνήΟβσινι όπότι τυχδν έπκσχέψβσΟαί τι Εδβκ 
των 6σα τοΙς χατά χόβμον αναγκαιότατα * δποϊον δή 
τι κα\ ή ιιερ\ γη ν αύτψ εργασία. Ήγάπα γάρ ού 
μόνον θητιχαΐ; χιρσιν άνασχάλλειν τήν γήν εΙς 7:αν- 
τοβαπ^ν φύτευμα, άλλα κα\ χ8ρ9\ πονεΙσΟαι 'αερ\ 
αυτήν, ευγενές τούτο έπιχρίνας Κργον εΤναι χαΐ &ν- 
θρώπφ προσηχον.. ΔυεΙν γάρ τούτων, γής τβ χα\ 
θαλάσσης, ταύτης μ^ ή Ιργασ{α έπείταχτο; Οστε- 
' ρον χρύνου, χαΐ ουδέ πεφίλημένη τοΙς έθέλουσι μα- 
κρά τε ζξν χα\ ακίνδυνα • γη δέ ποθούμενη, δσα και 
μήτηρ, φιλεΐ τε κα\ όσπάζ&ται τους κυπτάζοντας 
ι:ερΙ αυτήν, κα\ τ^ν *Ασφάλιον προίτχομένη συντη- 
ρεί τους γεηπονουντας εΙς καίριον. Κα\ ίστιν ή 
γεωργία ή δπωσοϋν*άγαθ6ν άρχέγονον, πΑουτοποι6ν 
(ργον, άκΜυνον καλδν, τέχνη συγγενής άνΟρώποις. 

ις'. Ταύτα τε ούν, κα\ οσα τοιαύτα σεμνά της 
γεωργική;, καθείλκε τδν ΦιλύΟεον ε!ς αυτήν, χα\ 
δτ( του κατ^ϊ σώμα πηλού έξικμά(«(, κα\ ούτω στ:- 
γαν6ν εκείνον ποιε? κα\ καρτερικών εΙς $ργα. Έφίλο- 
σ'5φησε τοίνυν, δέον είναι κάνταυΟα έπικρίναι τ^ 
κρειττον * καΐ ειδώς, όπόσον ίδρωτα εΙς δέον έχβλύζει οίβι-ίο βαΙίϋΓαείαΙ, 6 60Γρ0Γ6 ρΓθίαηϋ3ΐ, βίςιιίϋβηι αϋ £ ίων σαρκών 6 γεωπόνων• καθότι καΐ έν ίδρωτιπροα- 6(Ηη64ΐ6ΐιϋυιιι ρ3ΐ)6ηι ηοδίπιηι ίη βαιίοΓε ΓβεΙβί εοιι- 
<]6πιη&ΐί 8υιηιΐ8, 61 ευπι 8υ(1θΓ6ηι 96 1)οηλ ίη<ΐ6 ρΓ0« 
0ιΐ6πΐΙα εοηιρ&Γ3Γ6ΐ, «Ίΐςη6 ΙιβΒε Ι3η66ΐη <ΐ6ρηηΐ6Γβ 
ρ6Γ8ρ6χί88βΐ, Ι)3η6 3η6πι 8Π)ρΐ6εΐίΐυΓ υΐροΐβ ςα» 
γΊΐααι 8υ8ΐ6ηΐ3Γ6ΐ 61 ε^Γηεηι 6χΐ6ηυ3Γ6Ι• 8ί6 νίΓΐυ- 
Ι6ΐη ΒΐιηηΙ 6υπι νίεΐυ ΙοεΓαΐυβ 61 (6ΓΓβ6 1)θη3 ςαχ 
6ΐί3πι ίη 3ηίηΐ3πι Γ6<]υη(ί3Γ6ηΐ ιαείοδ, 61 βαΐβ Γβηοί• 
Η3πΙ)υ8, 61 ρ3υρ6ηΙ)ΐΐ8 6 ]υ8ΐί Ι3Ι)0γΊ8 ρΓοτβπΐη η6- 
€6883η3 (1ΐ8ΐΓί1)υίΐ. Ναη<|ΐΐ3πι 6ηίηι <]68ΐΙι1ι 6χ1ΐ3υ- 
ΠΓΘ Γοηΐ6ηι βυυιη ίη ^Γ3ΐί3ηι εοΓυιη ςυί βίΐϊΓβηΐ, 
ηιίηυ8 8ΐ1)ί 61 8υί8, (|α3πι ίΓ&ΐΓΐΙχίδ ίπ €Ιιπ8ΐο εοηβα- 
Ιβηβ. 

47. Ηχ6 3υ(6ΐη οηιιιίλ ηοη 8ο1υηι 6ΐΓ666Γυπΐ, υΐ 
βϋοείυβ νίΓ ΐ30(ΐ3Γ6ΐυΓ, β( Ι>οη3 Γβηΐλ 8ρΐ6η(ΐ6Γβΐ, 61 ώπου φαγείν τ6ν Αρτον ημών καταχεκρίμεθα, κα\ 
ταλαντεύσας πρ^ς εκείνον τά έξ αυτού καλά, χα\ 
καΟέλκ2ΐν αυτά ^πης λόγψ διαγνο'υς, γίνεται της 
τέχνης ταύτης εΙς βίου τε πορισμδν κάΐτηξιν σαρ- 
κών • κα\ άρετήν έν ταυτώ κα\ βίον τεχνώμενος, 
κα\ ούτω ποριζό μένος τά έκ γης αγαθά διάβα ίνοντα 
κα\ ές ψυχήν, τοΙς τε οίκείοις έπεμέτρει τ6 άρχουν, 
χα\ το7ς δεςμένοις έκ δικαίων πονημάτων έσιτομέ- 
τρει τά δέοντα* Ουδέποτε γάρ άνίει έξαντλών τήν 
παρ* αύτφ τϋεριούσιον δεξαμενήν τοΤς διψώσιν αυτής, 
ού τοσούτον. έαυτφ κοιΐ τοις αυτού πονούμενος, είς 
δσον το?ς έν Χριστφ άδελφοίς. 

ιζ'. 'Ήσαν δέ άρα πάντα ταύτα τψ άγίφ ού μόνον 
αΓτια τού απλώς έν βίφ σεμνυνεσθαι, χα\ εύκλείαις €6ΐ6ΐ)6Γ 68861 ν6Γΐ)ί8 6ΐ Γ3εΐί8 ςυίΙ>υ8 Ιΐΐ60η& (>1 ^ έλλάμπεσθαι, καΙ έν λόγοις κα\ έν έργοις εΤναι περί ρΓ3χί8 εοηεΓιίαίΐοΓ : 86(1 Ιΐ3ί>υίΐ βΐίαιη 8υπιιηυιη 3υ• 
χίΐίυιη άίνίηίΐυβ ϋαίαιη, ςυ3ΐβ 06υ8 6οη66(ΐ6Γ68ϋΐ6ΐ 

ίΙϋ8 ςοί ίρ8αΠΙ 8»ηΐΐηθρ6Γβ <Ιβ8ί<ΐ6Γ8ηΙ, 6Χ3Π1Ϊ03Ιΐί 

ηίιηίΓυιη ιΙεβί^ΙΰπΊ ρΓΧπιίυπι 8ρΐ6η<1ί<1ί88ίη)υιη Γ6ρ6η' 
(16118. ΡΓΦΐ6Γ(ΐυ»ηι εηίηι ηυο^Ι λΐίοςυία ίη(ϋκ6Μ(ΐ5υ8 
λυχΙΙΊιιιη ΓβΓΓβΐ ρ6Γ ρΓ6ε68 6ΐ υη6ΐίοιΐ6ηι (οΐ6θ 6Χ8υ1- 
Ι«Γιοηί8, υΐί Ρ83ΐη)0Γυηι ΑυείΟΓ 3ί(^), 6ΐιη3ηιιυιη ίαι- 
ρο8ίΐίοιΐ6ΐη, 6ΐί3πι ιη&^η3 ίβείΐ η)ίΓ3ευΐ3, ρ3η68 
3ϋ38<|υ6 Γβ8 3(1 νίεΐυιη η6€6883π;ΐ8 6 η)ίηίπιΐ8 ρηηεί- 
ρϋ8 2(1 η)3|;ηυπι ηυιηεηιηι 3(ΐ3υ(;6η89 . 866υη(1(ΐπι 
Οοπΐίηαπι ςυί γ6Γί88ίιη6 ρΓθπιί8ίΐ, (]υο<ί ϋ ςυί ίρ$ί 
&6Γνίααΐ εαιίεπι (|υ» ίΐΐε Γοείι, ίρδ)ί ςυοίΐηε Γ3εΐ(ΐΓΐ βλεπτον, δι* ών θεωρία χατορθούται και πράξις ' 
άλλα καί τις μεγίστη προσθήκη έ» Θεού, οποίαν 
αυτ6ς οίδεν έπιμετρείν τοίς άκρως ποθούσιν αύτ6ν, 
έξαριθμούμενος τ6ν πόθον, χαι αντάλλαγμα δκδούς 
τ^ μεγαλείον τής δόσεως. Δίχα γάρ τού άλλω; βοη- 
θείν τοΓς χρήζουσι διά τε ευχών καΐ αλοιφής (ελαίου 
άγαλλιάσεως, κατά τ6ν Ψαλμ({/δ6ν }, κα\ χειρών έπι- 
Οέ:εως, κα\ τεράστια κατειργά^ετο θαύματα, άρτους 
τε χαΐ λοιπά σιτα έξ αφορμών όλιγίστων εις πολύν 
άριθμ6ν πληθύνων, κατά τ6ν άψευδώ; έπαγγειλά- 
μενον Κύριον, ώς οΐ αύτ^ν θεραπεύσαντες, ά έκεΤνος 
ποιεί, χα\ αύτοΙ ποιήσουΐΐ, χαί που κα\ μείζονα* * ΡδαΙ χΐιν, 8. 157 ΙΑϋΟΑΤΙΟ 8. ΡΗΙΙΟΤΗΕί ΟΡδΚΙΑΝΙ. Ι^β 

χα\ταμιεΓων ονβΐν ίχ^ντων, άλλ^^ παντκλώς βιαχέ• Α βΐηΐ, 6ΐ ΓοΠ&Μβ ιιΐ8]οη• ^ιιαη^ο βηιηι ΙιΟΓΤβ» ηίΙιίΙ νων, έχφορών τοΓς έν ένδβ(|ΐ τά χρήσιμα , χα\ ού 
μόνον αΟτο, άλλα χα\ οΤνον σχεδιάζων χατά τ6 έν 
Κανί θαύμα τ6 εύαγγελιχδν, χαΧ οΟτω; ϋ,ρτφ μίν 
στηρίζων, οΙ;νφ δέ εύφραίνων τάς των δ^δ^ημένων 
χςίρδία^. λέγεται γίρ χα\ πιστεύεται, δτι χαιρός 
τι; ζν τδτβ , χαΐ οίνος ούκ Ι^ν τοΤς αύτοΰ έι«- 
διέσι. Κα\ αύτο\ μ^ν έλά>.ουν τά πρ6ς Ιχεσ^αν, υπέρ 
ου έλείποντο" 6 δέ Θί6; έπήζουβ, χ«\ τψ αύτοΰ θε- 
ράποντι Φιλοθέφ έπιτάζας, χατβπράξατο δι' αύτου 
τ6 χαλδν. Ποτάμιον γάρ τι αύτοΰ που παρα|^^έον, 
ΙνΟα ή δέη?ι;, εΕς οΤ'^ν μετέβαλε, 9ταυρ6ν τυπώσας 
Χ2Ί έπευξάμενος. ΕΙ δέ πέτρα παλαιτάτη έχείνη 
^ιχβδφ πληγεΓαχ Οδωρ έξί^όηξε, κα( τις γ?| μέλκ 
χα\ γάλα Οαυμααίαν Ιφηνε σν^^οιαν, χα\ ποταμο\δΙ, ΓοηΐΊη6ΐ)9ηΐ, 8β(Ι ρΓΟΓβαβ γιουα οηηΐ, ΙΠίβ ηπι ιπο- 
ρΐλ ΐ3ΐ)θπΐΓ6ηΐ, ηοη ΒοΙυιη Γηιιηβηίαηι 6^68611, 8«(Ι 
βΐίβιιη 5ΐ1 ίη8ΐαηιι*ιη€υΓι ςικκΐ 86€υη(Ιαιη Εναη^βΓιιπη 
€λώλ 6Τ6ηϋ, νιηιιιη ΓβοΊΐ, Ηα ιιΐ ρ^υρεπιπι »ηιιηο& 
ρβηβ εθΓΓθΙ)θΓ3ΐΓ6ΐ,νίηο Αΐιίβηΐ ΙφΓιβοΑΓβΙ. ΝαΓΓαίιιηι 
6ηίιη 61 ΠιΙβ (Ιί^ηιιπι ββΚ ΠΙο (βιηροΓβ &οεί(1ί5$β, ιιΐ 
Ιιοιηίηββ νΙηΙ ρ6ΐιιιπ3 1»1)0Γ3Γ6η!. ΟϋλΓβ 8(1 Οβιιπι 
οοητβΓδί, αΐ ίρ80Γυιη βκβδίαίΓδίιεουπΓβΓβΐ, οΓβηιηι. 

1)605 8υΐ6ΐη 609 6Χ8υ(1ΊνΐΙ» 61 86ΓΤ0 8110 ΡΙ]ΠθΐΙΐ<>0 

ρρχΰβριΐ , 6( ρ6Γ 60ΐη ΗυχΊΙίηιη ΙυΙίΐ. Κίνιιίαιη 6η!ιη 
ςυΠΙίΑΐη 6αΙ&ιηίΐοβλαΐΓ6|;ίοη6ΐη ρΓ96ΐ6ΓΑα6ΐ)2ΐΐ, οΓυείβ 
&Ί({η3€υ1ο ρΓ66Ί1>Η$ςυ6 ΑΐΙΙιίΙιίΐίβ ίη νιηυιη ΐΓαηβιηιι- 
Ιανϋ. 5ΐ ΑϋΙβηι Πφ68 ΠΙα &ηΓκ|ΐΐ2, 1)36υΙο ρ6Γ6ΐιΐ89ΐ 
»ηυ&ηι ρΓθΓϋ(ΙίΙ, 61 Γβ^ίο ({ΐιοΒίΙαιη π)ίΓ36υΙθ8β ηΐ6ΐΙβ ο( χα\ α6ιο\ γρχφιχο\, ε{ς αίμα μετετράπι^αχν * πα- Β 61 Ιαοΐβ ΟαιίΙ, ϋ6ηΐφΐ6 ΟιινΙι» ηιΐοΓυηι 8θΓ!ρΐιΐΓ& ριπηχτέον τα?ς μεταβολαΓς Ιχε(ναις χαΐ οΤνον τούτον 
ποτχμφ ^εΰσαντα, ού σταφυλής αύτδν αίμα , εΓποι 
άνέ μωσαιχώς ληνοβατών, δεξιάς δέ Υψίστου ?ροχήν 
έχοΰσ:ον, άψωρισμένην το?ς δεομένοις αύτο?ς. Κα\ 
δ^, θεωρητέον ενταύθα, δτι βεοΟ δεδωχότος, του των 
θαυμασίων, του των τεράτων, του των δυνάμεων, 
του τής αληθείας, ίδου θαύμα τούτο με1ζ<$ν τι του έν 
Καν^, χαθάπερ αύτδ; έπηγγεΓλατο. Ού π(θοι γάρ, 
ου^ πιθάχναι, ουδέ αμφορείς, ούδ]^ )άγυνοι, ουδέ 
βίχοι, ποτάμιον δέ δλον οΓνφ βλύζον διά του Φίλο• 
βέου, προ^^έει τοΤς Ι^ξιωμένοις τοιούτου τέρατος. 
Κ»\ τοΰτο μέν ούτω πρδς χρηστότητα συμποσιαχήν• 

ιη'. Έπ•\ δέ πολλή χαΐ έν ταΤς θαυματουργ(αις 
διαφορά ταΐς έχ των του βεοΰ άγΙων ( αΐ μέν γάρ 
αυτών ύγιάζουσιν, αΐ δέ τρέφουσι, τινές δέ χα\ τ6 
ΰλοος ένδέον άναπληροϋσιν, δτε τινές δέονται, τά 
μέν ίπάγουσαι, τά δέ π?ράγουσαι, Ιστι δ* δΐε άπο- 
τελούμεναι χαΐ πρδς φόβον χα\ Ιχπληξιν, οποία χα\ 
ή τηςχατηραμένης συχής, δι* 1[ς τ6 Ίουδιΐχ6ν φυ- 
λον, χα\ δσον δέ άλλο τοιούτον, τήν του βεου έξεπλά• 
γηδύναμιν, ώς μή μ•5νον ^ιικ>γονο0ντος, αλλά χαΐ 
θανατουν δυναμένου, μηδέ μόνον τ6 χατά ύγίειαν 
ύγρόν χορηγοΟντος, άλλα κα\ άποξηραίνοντοί), ένήρ• 
ρ,βε χαιροΰ λαλοΰντος χαίό Φιλόθεος θαΰμα, σχοπου 
τίνος τοιούτου έχόμενον " ΛίΟον γάρ ούτε χερσί λη- 
πτών, ούτε &μθ'.ς φορητών, ούτε οΤον χυλίεσΟαι,άλλά 
Τ^ς άχ^ος είναι, χαί τι χα\ βλάπτειν, δποΐα πολλά ιηβηϋοηβιη ίιείΐ, ίη βαηβυίηβαι οοηνβΓδί $ιιη1 : ΊεΙίβ 
εοητ6Γ«οιιί1)α8 λΐΐϋί <161>61 6ΐί9ΐΐη Ιιοο νίηιιιη Ίη π- 
▼υΙο Οαβηβ, ηοη ςυ'κίεπι υνβΒ Ββη^^ηίβ, υΐί νΐΐίεοΐΑ 
ουπι Μο^Μ (Ιίχβηΐ» •6(1βΓ3ΐ&Α1ΐί&8ΐιηΙ ηα&βί ρίονία, 
6{[6ηΓιΙ>ϋ8 ϋΚβ (ΐ68ΐίη3ΐΑ. Αηίιη8ΐΙν6ηα8]&ιη, ηαχβο, 
€οηο6(ΐ6ηΐ6 Οβο, ({α! 681 0608 πιίηοιιΙοΓΗΐη, ρΓοΗί- 
^ίΟΓαπι, ροίβηΐΐφ, Τ6πΐ9ΐί8, ιη8]υ8 Ιιίο ηίΓ^οιιΙυιη 
€0ηιίβΐ88β ίΙΙο ίπ €8118 ί86ΐο, <|αβπΐ8(1ηιθ(1υιη ίρ86 
ρΓΟπιΙβίΙ. Ν6<|ΐΐ6 6ηίπι ϋο1ί8, η66 (ΙοϋοΙα, ηοο 8αι- 
ρΙιΟΓ», 066 Ι8(;6η«, η66 1166η, 86(ΐΓίνιΐ8 ιιιΐο||;βΓ νίιιο 
8€8ΐοΗθη8 Ρ6Γ ΡΙιίΙοΐΙιβιιΠ) ρΓοΑιιχιΐ ίΠί8 (|ΐΓι )ΐ06 
ιηϊηοιιΐο άιι^ηί Ιΐ8ΐ>ίΓι 8οηΙ. Εΐ Ιιχ€ ςιιΐιΐοηι Ιη 6θη- 
νίνϋ υ8ΐιπ). 
18. 0υοη!8πι 8υ(βηι ηιίΓλΰαΙΟΓοπι 8 06ί 83ηοϋ8 

' 6(ΙίΐθΓυιη ρ6Γηΐ8βη8 68ΐ Τ^ίβΙλβ (3ΐί8 8ΐ(ΐυί(<6ΐη 88-» 

ηΗ8(6πι Γ6(1ϋιιηΐ, 8ΐί8 νίοΐυπι 8υρρ6(Ηΐ8ηΐ, 8Π8 8ΐΓΐ8 
η6€688ίΐ8ΐίΙ>υ8 πΐ6(ΐ6ηΐηΓ, ηηηο (ΐιιιιΐ6ΐη 8υΓ6Γ6η<1ο, 
ηιιηο8ΐιΐ6ΐη 8ϋ4ΐυο€η<)ο ; βηηΐροΓΓοςίΗΒ ιη6ΐυιη Ιογγο- 
Γ6ΐηηυ6 ίηο•ΐΐ8η(, βχβηψΠ %τ^Χ\λ ΠΙυιΙ ςηο Οουε (Ιίτίβ 
(ΐ6νοΐ8 68ΐ, (|ΐΐ8Γ6 Ιπ1)η8 Ιυϋ8Ίθ8 61 οπ)ΐΐ68 6]υ$ιηο(Ιί 
ΐ;6ηΐ68 8(1 Γ6Τ6Γ6ηϋ8ΐη 8(1ιηοηίΐί 8ΐπιΐ ροΐ6ηΙί8η Οϋί 
ςοί ηοη Ιβηίαιη τίνίΟοβΐ, 86ϋ 6ΐί8ΐη ιηοη6ΐη ΙηΠί• 
(;6Γ6 ροΐ68Κ, ηοη 8θΙ(ΐηι δυεουηι Τ8ΐ6ΐυ(ϋη1 αΐίΐ6πι 

&υρρ6ΐΓΐΐ8ΐ, ν6ΓυΠ1 6Χ8Γ68€6ΓΘ (|υοςυβ ί8θίΐ}, 1601- 

ροΓβ ροκίυΐαηΐβ, 6ΐί8ΐη Ρ1ιίΙοΐ1ΐ6υ8 βιΐίϋίΐ πλίΓ86ηΙυπι 
ςιιοϋ Ι8ΐί ηιοιίο 8686 Ιΐ8ΐ)ΐιίΐ : 1•:ιρί(ΐ6ΐη ηΊιιιΪΓυηι ςυΙ 
ηβςυο πΐ8ηίΙ)α8 6οηιρΓ6ΐΐθη4ΐΊ, η6(|α6 Ιιυποβπδ 88ροΓ• 

18ΓΙ η6ςΐΙ6 νοΙνί ρθΐ6Γ8ΐ, 86(1 ΙδΟςυ»»! Π)θΐ68 ίη6?8 γίνεται, λδγον έπιπέμψας, δσα χα\ μοχλ6ν εύμήχα* ]) ]806ΐ>8ΐ 6Ι» υΐΙ 83Βρ6 6ν6πίΙ, οΙΓ6η&ίοιιί 6Γ8ΐ, 8θ1θ νον, ού μόνον διώχλισεν ύποσιλεύσας, άλλα χα\ μβτ- 
έθηχε. ΚαΙ ^ν άναλάξευμά τι χα\ τοΰτο θαύμα εκεί- 
νου, 6 δίδωην δ θε^ς το•ς αύτοΰ μαθηταΐ;, έπαγγει- 
λάμενο;, χα\ δρη μεταχινείν αύτοΟς επιτάσσοντας* 
Χ9ΐ μεταβιβά^ειν έχ τ9}οδ2 βάσεως εΙς άλλην έλκό- 
μενι πίστεως πείσμασι. Τίς ούκ άν ενταύθα έξε- 
Κλάγη τύν μέγαν Φιλδθεον, ούτω καΐ τοις άψύχοις 
έχιτίττειν δονάμενον, κα\ τήν έπιταγήν βλέπων είς 
£(;γον προβιίνουιαν ; Έγχοπί; παντός καχοΰ τ^ 
τοιούτον θαύμα. Ούκ άν ώρογλύφησεν, ούκ άνοίκίαν 
«ρ^ςοίκίαν Ι^νωσεν, ουδέ άγρ6ν πρ^ς άγρ^ν, εΐούτω 
ίύνατϊΐ 6 Φ'.λόΟεος διασπαν κα\ μεταβίβαζε ιν άχθη 
βαρύτιτα, έν χρψγής κείμενα, καΐ,άχριβώς ειπείν, 
Λμ*τΛθετα. 16 δΐ δλον φάναι άλλως ούυί'ις τοιούτον Τ6γΙ>ο ▼60ΐΐ8 1θ€θ 8<]ΙΓώίιο, ηοη 8θΙυπι εοηουββααι 
ίη 8ΐΐηηι 8ΐΐ8ΐυ111, Μά 6ΐί8ηι ΐΓ8η8ρο8υΙΙ. Ραίΐ 8αΐ6η 
6)08 ιηίΓ86ΐιΙιιιη ίη Ι8ρΐ(ΐ6 ρβΓροιηίαιιι 6χ 1ιί8 ςη» 
06υ8 ϋί«6ΊρΗΠ8 8υί8 εοηεοϋΐΐ, υΙ>ι ρΓοηιίΐιίΐ Γογο υΐ 

Ιρ«Ι 8θ!θ |ΐ188α ηΐθηΐ68 <1ίπΐ0ν681ΐ1 81Ι|Ι16 0(1θί νί|[ΟΓΟ 

6Χ 8ΐΙα ίη 8ΐί8Πΐ 86(ΐ6πι ΐΓ8ηδη]Ίιΐ8ηΐ• Ο'Γιβ ί^ΠυΓ 
ηοη 8ΐΙηιίΓ6(αΓ Ιΐ86 ίη Γ6 ιη8κηυηι ΓΙιίΙοΐΙιοιιιη, ςιιϊ 

6118111 Γ6ΐ)υ8 ίη8ηΊηΐ8ΐί8 {η)ρ6Γ8Γ6 ▼&1α6ΐίΙ, 61 6υ]«8 

Ιΐ1φ6Γ8ΐ8 ίη ΓΑ6ίυπι ρΓθε68δ6Γΐηΐ? Ηοο ιη)Γ86ΐι1ιιιη 
οηιηβηι ρ6Γν6Γβίΐ8ΐ6πι !ηΐ6Γ6ΐ<1ίΐ. Νοιηο }8πι 8ΐ8ΐαί8 
8οα1ρ6ΐΗΐί8 Ιηευϋυΐι, ηβηιο «Ιοηιυιη <1οπ)ηί, ηο€ ^^Γυπι 
α^ΓΟ η4ΐ]ιιηχΊΐ, ςυ8η(1ο<]υΙιΐ6ιιι ΡΙιίΙοιΙιειιβ Ι8ΐη Γαοίΐκ 
^Γ3νί!»&ίιη8 ροηϋβΓ», δοΐο »ϋίΐΦΓϋηΙί8 οΐ, υ1 8(χυΓ8ΐ6 
αί€8ηι, ίηιιηοΙϋί8 ιΙίνεΙΙοΓΟ οι (Γ^Πί^ΙοοϋΓο ροΐ( Γ.α. 15> ΕϋδΤΑΤΠΙΙ ΤΗΕδδΑΙΟ^ίΙΰΒΝδίδ ΜΕΤΕΟΡυΓ.ΙΤ/Β ΙΓ,Ο 

υΐ Αΐιΐβιη οηΐηίηο αΙίΐΟΓ «Ιίΰΐΐιπ » ηβιηο, οοη$ρρ£ΐο λ Ιδων ένβΟναμον ά«£ΐλητήρα, ευρισύναχο αν άμαρ- €λ1ί& ΐ|υοΓυιη Γαηιβ αϋ νίπϋίείβ Ρΐιίίοιίιβί ααΓββ ρρΓ- 
νυΙ^αΓί ροβ8ίΐ• 

19. Ουββ βυίβηι, ϋαιη αιΙΙιυο 8ΐιρ6Γ8ΐ68 ΓαίΙ, ^\ϊλ 
ρλίΓΗνοΓϊι ηΓΐΓ8€ΐ)ΐΑ, ςιΓι νίηυΐ» βΚιΐιΙίο ίηεβη^ί 
»ιι$ου1ΐ8Γ6 61 βϋΐυΐί αηίπια: ορ€Γ3ΐ)ΐ ΐηραιϋβΓβ βία• 
ιΐόιιΐ, «χ ΐΐΐίιιβ Γ6»ΐοιιί8 ίηοαίίβ ρ6ΓΰθπΙ&Γί ρο)8υηΙ, 
βί(|υί(ΙβΓη βΙΐΗ 1ί1)π& ΙΓΐ8ΐοπ€ίβ ΐΓ3(1ίΐλ Γοί^ΓυηΙιΐΓ, 
αΐία αΙ> ϋβ ςυί ΙιΟΓυιη ιηίΓ3ο«ΙθΓυη) ρ:ΐΓΐίΰίρο8 ΓυβΓ6, 
1ιοιΙίΰςιΐ6 νίνα τοοβ ρρφίΙιοαηΐιΐΓ. ϋβ βπίοι (ΙίυΙΙα^ 
ΐιι•ιηοΓ8ΓΪ ιβιίφυβ ϋβΓϋ:!!» ουιη ηαηηί&ί 6 ιηίΒίιηιβ 
ςυίΙ)ΐΐ8(1ϋΐη νίΐβιυ ΡίΓιΙαιΙιβί βιιιηιηα βϋιηίΓΜίοοβ ά'ΐ' 
ΐ;ΐ)αιιι Γη^ΓΓαΓβ νοΙυβΓίΐϊΐυβ. ΟυαρΓορίβΓ ιιηο «ΙΐϋΓ• 
0Τ6 €0ΐι^ιη6ΐΐ)0Γ8ΐ0 £Ζ 113 ({ΟΧ ιιοο γίνο βαιΐ€ΐο βνβ- τίαις έπ:6αλ»ν, αΐτινες ιις άχο^^ν τψ έκβιχητξ Φίλο- 
θέφ έλεύσονται. 

(Ο'. *09α βέ χα\&λλα Ιτι ζών έτίκτέλειε, θαύμα 
προκαλούμενα, Ιατιν Ιχ των έχεΤσε χατά χώραν 
πορ(ζεσΟαι τους &ναρέτω<; φ(λαχοοάαονα>, χα\ τ3[ έ^ 
ψυχιχήν εμπορευόμενους ώφέλβιαν, τί μ^ν εξ {(ΐτο- 
ρίας άναλβγομένων, τα βέ χα\ βίσέτι πειρωμέν^ν 
χ^ς τούτων 0αυμα9ΐότητος. Ήμ?ν γ3(ρ ου χαιρδς 
ένδιατρί^ειν αύτο?ς έπ\ πλ^ον, προθεμένοις έχ β.οα- 
χυτάτων τινών έμφήναι τ6 μεγαλεϊον τοΰ χβτά τ>^ν 
Φιλό^εον πολιτεύματος• Διόπερ ένας τίνος ή χαΐ 
δευτέρου των τούτου ποιησάμενοι μνβίαν» χα\ αύτων 
ούχ ο&ον έξέπι ζωής του μεγάλου, Αλλά μετά άπο• ηβηιηΐ, 86«] ρθ5ΐ β]ιΐ8 ιιιοηβιιι, ςιια ίηιηβϋίαΐβ ;ΐ(Ι ^ βιωσιν, βι* ^; άμέσω; τψ παμ6α(τιλεΙ παρ^^τη Θ^ψ, Οβαπι οιηιιΐροίβηΐβαι βνοΐανίΐ αιιίιιια ριίΓα βΐ ςιιαβί 
υΐ6Β8 ίη(β£;Γ8, €οη€ΐιΐ(1βιοα$ ηοβίΓαιη βχροβίιίοιιΐίΐυ» 
$7ΐηαΐ6ΐΓί9β ςιΐ8ηι ίηίβηιΐίιηυ^ γαιιοηο ΙιαΙιίι^. 

20. ^αιη ΡΙιίΙοΐΙιβιιβ, ηι^^ηα βςιιίΐβ €1 (1«ιηοη1α- 
€0Γυιη 8Πκαιη Ιιοβίίβ» α(1 Αΐιίββΐιηυιη βνοΙβνβΓαΐ» 
ιηυΐΐίβ €3ριΐί5ιΐδ ΐβίΟΓυιη ίο]υ8ΐθΓυιη Ι^ιΙ^αϋΐοΓ ρβΓ- 
€ΐΐ8$ΐ8. Ει ίρείυβ ςιιΐιΐβιη ρ&Πβη) Ηίνίιιαιη ΐΙίΓοηιιβ 
Ο^ίί, ΐ|υο(1 &αΐ6ΐη Ιύπ^υιο €( 1ΐ4ϋηϋβ βπαΐ, ΐβΓΓΑ 
Ιΐ3ΐ>6ΐ)&(, ϋβ ηυ^ 8αη)ρΐιιιη Γιιίΐ, 16γγ9, ίηςιι^ιη, Ιχία- 
1>αηϋ3|<ΐ6 6]υ8(ΐ6ρο8ί(Ιοη6, ηβςαβ βΟΙαβιιβ^ίϋ) ίπΙ^Γ* 
ίΐϋΐη 8011 (ϋ88θ1υιίοη6ΐη| 86<1 ΰοιΐ8βΓ?αη8 ΰΐ νο1οΐ)& 
ΐοιυιη ϋΐυιη ΓβείρβΓΟ βΐ ίη 36ΐιιρΐΐϋΓηυηι οοΙογο : 
ηυοπίαΐΌ αυΐβιη απίιηυιη Γ6ΐίη6Γβ 30 €ίΓ€υαιε1ιι<]ϋΓ6 ψυχίι άχραιφνί}ς, νους αυτόχρημα, χαταλύαομεν τ6ν 
λ'5γον, συμμετρίας έστοχααμένοι» οποίαν προεΟέ- 
μέθα. 

χ'. "Ηδη μίνδ χατά δαιμονίων πτηνών μέγας άετίς 
ό Φιλόθεος έπτερύξατο πρ^ςτ^^ν 'Τψιατον,εΐς πολλάς 
χεψαλάς τοιούτων άνομων βαλών θάνατον. Κι\ είχεν 
αύτου τ>ί μέν Οειότατον ύ του βεου θρόνος, τ^ δέ μή 
τοιούτον, άλλ' έχ τών χάτω χα\ γης αυτής, ή γη, 
έξ ής εΠ.ηπτο, χαίρουσα τ^ χαταΟέσει αύτου, χαΐ 
ούχ επιχειρούσα είς φθοράν, <Γτ* ουν διαφθορών, 
άλλα συντηρούσα, χα\ θέλουσα μέν δλον έχεΤνον δέ- 
ξασΟαι χα\ άμφέι:εινάδίζωον, δτι δέ μή εΤχε περι- 
σχείν τ^ άχαταχράτητον, άρχουμε νη τφ χαΟζχτω ηοη ροΐΐΜΐ, €0οΐ€ΐιΐ3 Γΐλίΐ |]3ΐ)6Γ6 ΟΟΓρυβ <|υοιΙ πια- ^ σώματι οΟχ άχρειούντι τήν μητέρα δυσώδεσιν άπο- ΐΓοιη ηοη ίηΓοοίΑΓβΐ ν3ροπΙ)υ8 πιλΙο οίηιίϋιιβ 3υΐ 

ρΠίΜΐιϋηίβ ί(Β(0Γ6, 86<Γςυθϋ (Γ3108 ϋΐΐΙθ68ςϋ6 6Χ- 

Ιιαΐ3Γβΐ θ(1θΓ6δ, 411351 3 Γθ:η3ΐιιιη Ιΐιυπβςυο 6^861 γ^- 
€ερΐ3£υ1υιη, ίΐα υΐ» €υ]α8 νινί ρΓ€068 3ϋ Οοιιιη 

3806η(ΐ€Χ3ΐα ϋΐΙ1Γί8 ίη8ΐ3Γ, ί1Πΐ18 ο( οοΓριΐδ Ι3ηφΐ3ΐη 

»Ιΐ3Γ6 δβα ΐΙιιιΓίϋυΙαιη ΓθΓβηαοι 68861 οϋοΓβ ςυο 
06118 ςαυόοΐ• Ηοο ρ6Γ βηηυιη ίηΐ6([πιιη ρ6Γ(1(ΐΓ3νίΐ, 
€1 3(1απΓ3Γιοο6ΐη 6Χ6ί(3νΐι, 61 ιΙο1θΓ6ΐη ίιι]6αΐ ί11ί8 
<|υί 83ηαιιιη €0ΐκιηί1ΐ6ΐ)3ηΐ ιογγχ, ςυοιΐ ΐ1ΐ683υΓ0 
€θΐι<]€η(1ο ιιοο 1ΐ3ΐ)6Γ6η( ιΐί^ηυηι Γ6€6ρΐ3ου1ϋΐη, ηο- 
(1116 ν»8 ιΐΡ^υ6ηΐο οοητ6Νί6η8, ηβςαβ 8ηιρΙΐ0Γ3ΐη 
ν6η6Γ3ηι1ο οΐ6θ €0η{;Γυ3ΐιι. 0ρ6Γ3πι ΐ^ΊΐυΓ ϋοιίβηιηΐ, 
ιιΐ 53ηοιυιη €θΐηροη6Γ6ηΙ ίη Ιυοο €0ην6ηΊ6ηΐί| 6ΐ ϋί- 
ξπυηι 60 ιιιοιιυιηβιιίαιη 6Γί^6Γ6ηΐ. Οαοϋ €υιη ΗβΓοί, φοραΙς χα\ σηπεδόνος δριμντησιν, άλλ* εύωδιάζοντι 
χα\ μυρούντι, ώς εΐ χαΐ αρωμάτων χα\ θυμιαμάτων 
ήν θήχη • Γνα, οΤί ζώντος αΐ βυχα\ εΙς θε^ν χατευθύ- 
νοντο ώς θυμίαμα, έχείνου χα\ τ^ σώμα χαΟά χαΐ 
θυτήριον, ταύτλν δ' εΙπεΙν, θυμιατήριον όδμής π*- 
πλησμένον εΓη, δποί^ χαίρβιν οίδε Θεός. ^Ην τουνο 
εΙς δλον ένιαυτόν* χα\ έΟαυμάζετο χα\ μετάμελος 
ήν τοϊς τότε τ?»ν δγιον χρύψασιν ύπδ γήν, δτι μη 
τφ θησαυρφ άνάλογον πεφιλοτίμηται θησαυροφυλά* 
χιον, δτι μή χατά τ6 μύρον τιμία ή μυροΟήχη, δ«ι 
μή χα\ τδ άλάβαστρον άξιον τού πολυτίμητου ελαίου. 
Κα\ τοίνυν μελέτην έθεντο, μεταθέσΟαι τ6ν άγιον, 
δποι μάλλον έχρήν, χα\ μνημείον αύτφ πρδς άξίαν 
τεχνήσααθαι. Κα\ ώς έγίνετο τούτο, χα\ δ πλούτος 6( ΐΙ»683υΓΐΐ8 ίδΐβ 3ί1 Ιοουιΐ) βρΙβικΙίϋίοΓβΐ)) ΐΓαηβΓβΓ- Ώ έχείνος μετ«χομίζετο είς Ιτερον τιμιώτερον γαζο- Γ6ΐυΓ, ρΐ3€ΐιίΐ ϋΙ)Π8Γΐ3ηοΓϋΐιι Γβ^ί, Ρΐιίίοιίιοί ΟΰΟ, 
ιυίΓ3ου1ο βιιιη ΙιοιιθΓ3Γβ 61 νβΐυΐ Γ68υΓΓ6ΰϋοιιί8 Ιγ« 
ρυιη 6χΙιίΙ)6Γ6. Ιαπι νοΓΟ, ο ιηίΓ3€υΙυιιι ίπ6ύαΙ)ίΐ6| 
ςηοοιιπι \ίχ ιιΐΐυιη 60ΐηρηΓ3Γΐ ςιΐ63ΐ1 ν6ΐΐ6Γ3ΐ)ί1ϋ8 
ιΐ6ρο8ΐΓιοηί8 .ιϋηιίηΐ^ΐη 86ΐΐ8ίιη ιηβηαβ 3ϋιηοτ6ΐ)3ΐα, 
6( δοΙΠοίΐβ 83ηοΐαιη εοΓρυβ 3ρρΓ6ΐΐ6η(ί6ηΐ68 εαιη 
ιη3£η« £αΓ3 8α()ΐ6ν35αοΐ 6ΐ (1Ί1ί|;6η(6Γ 8υ86ίρί6ϋ3ΐιΐ, 
ν6Γίιί η6 ςυϋ ϋϋαβ 83ηεΚΦ €0(ηρ3[|;ί5 (Ιί£ΓΓ3εΐυπι 

ρ6ΓίΓ6(. ΙΙΙΰ ν6Γ0 υ( (!θΙΠθη8ΐΓ&Γ6ΐ« 86 ΝΟΠ ρΟίϋδδβ, 

86(1 ίη 0*^0 νίν6Γ6, νίνςπίοιη 3υΐ6πι (ΙίίΤπιιςΐ ηοη 
ρθ886, 3Π)1)α8 ιηβηυβ, ςυ33ί νίνοΓβΙ• 6χΐ6Π838 61 3(1 
οοιίφΓ^ΙιεηιΙβηιΙυιη εοηιρο8!ΐ3$ Ιιιιιηεπε ίΠοηιιη 
ϋυοΓυιη δαηείΟΓϋπι, ςιιί ουαι 86ρε1ΐε1)αηΙ, Ίπφο- 
8ϋίΐ, ϋ8(|υ6 αΓΠΐίΐ6Γ ίηιιίχαδ 3ΐίΐιΐ6 810 8α8ΐεπΙ«ιυ.% φυλάχιον» ήρεσε τψ τών Χριστιανών παμβασιλεΐ, τώ 
τού Φιλόθεου Θεφ, αυτόν τε άποσεμνύνχι θαυμασιώ- 
τερον, χαΐ τύπον αναστάσεως χα\ αυτψ ένσημήνα- 
σθαι. Κα\, ώ θαύματος ά^($ήτου, χαι οίου ύπερανί- 
στασΟαι αυγχρίσεως 1 οί μέν τής μεταθέσεως ΙεροΙ 
χτιδε μόνες ήρεμα τάς χείρα; ύπέβαλλον, χαι πεφει- 
σμένως τού ίερού έδράττοντο σώματος, χαι έμφρόνως 
αύτδ ύτ^ολαμβάνοντες, επιμελώς άνεΤχον, εύλαβού- 
μενοι, μήποτέ τι συντριβέν διαιρεθώ τής Ιεροίς έχεί- 
νου διαρτίας. Όδέ δειχνυς, ώς ου διαλέλυται, άλλ* 
έν βεφ ζυ* ζώντα δέ ονχ «στι παΟε?ν συντριβήν, 
άμφω τω χεϊρε διαπετάσας, ώς εΓπερ Ιζη, έπειτα 
καμπύλας αυτά; σχηματίσας, ώστε περ'.λαβ^ίν, κα\ 
τών ώ,ϋ.ων χαταττετάσις αΟτά,* Η(^^ω^^ έχ^ίνων δύο 161 ΙΝνΟΟΑΤΙΟΝΕδ 

μίΐατιΟέντων, χα\ 9τζρ€ως δραξάμινος, %α\ ούτω; Α 
Γίκρειβάμβνβ^» ανέστη τβ κΐς δρθ(ον, χαΐ βήματα 
ί [λ δαβΑς, καΙ τρια\ ταύταις βάσβσι μβτρή^ας τίρ; 
χίνηΛν, είτα κατέπεσε, τβθε\ς, δποι «εσεϊν χεχύ- 
ρ«βτο. ΚαΙ οίαν μίν Επαθον !χηληξ:ν ο( τηνιχαΟτα 
«ιρίντες, χβ\ μάλιστα ή μακαριστή ίυά; Ιερατκχή 
έχείνη ( μαχάριος γάρ πάντως χ^ΐ ό τοιούτον Ιχάρας 
ράηαγμβ, χα6ά χα( τι φορτίον εύαγγελιχ^ν), οΒαιιν 
οίτ^ε ικεριτ£τυχηχ<(τβς τφ θαύματι. Έμ^ δέ έχ- 
ίδ1ήττ:ι, «ώ; ποτέ ου παρελύθησαν φ46ψ ο! βαστά- 
αντες, ιιως 6^ ούχ έξέστησαν άλλως Ιπ\ ο5τω χαι* 
ψΛΛΧυο Ίχίρί^ πράγματος. Έγωγ• •δν, εΐ ιζαρψ^ 
οίχ άν χατέσχον Ιμαυτδν του Ινε^ς μειναι, ε Ι μή τι 
ίρι χα\ β<εφ(ίινησα. Κα\ Γσως μ<^ν Ιχείνοι ΕπαΟον 
5ν ^ι τοιούτον. Ύί γάρ άτΕειχδ;, ούτω συμβηναι, ε! 
μ)) ό ^£ρ4μ•νος άγιος άνεζώου έχε(νου;, χα\ χατά ^ 
εύβιν £χειν Ιδίδου; Έγώ Ιέ θαομάζω, χα\ δτι μβ- 
τβτεΦεΙς έίΒλημμύρεί'ΚοΙς μύροις <1ς ιτλέον, ήιτερ* 
ιςρ^£ρον, ββιχνί^ς ΙντεΟΟεν τοϊς φίλοθέοβς, οίον ή 
α^;τους άγιους του βεοοτιμή, χα\ (πως βι^ αυτής 
έ^ύξεται ήμίν τά έχ θεοιί άγαΟά. Τιμωμένου γάρ 
άγ{ο» χαΐ χαίροντος» ώς τβτίμηταν, ιτλεονάζει χα\ 
τ6ίν έχε^νοις θαύμα, χα\ παραμένει βιηνεχίς ε {ς 
Ιηρείαν ψυχής τε τής ποθούσης* χαΐ σώματος τον 
δεομένου. ΟΓδαμεν γαρ, τάς έ«\ τοΤς άγίοις Ιχ του 
Αιοΰ χάριτος εΙς 4μάς διαβαΐνειν. Ούχ άγνοουμεν, 
αίλ* ήχριβώμεθα, ώς Ικε^νων χαταντλου μένων το?: 
έχθεου χαλοίς, ά]ΐθ(^^έειαύτά χα\ εΙς ημάς, έπειβή 
χα\ άλλως ουδέν τι των τοιούτων οΐ του θεούθερά- 
ΐκντε; δέονται, δτι μ)) δι* ημάς αυτούς, θαυματουρ- ^ 
.γκΖ^γάρ αυγχεχωρημένοι τιμώνται* τιμώμενοι δέ 
έμκίβονται ημάς των χαρίτων. *Λμβιβόμενοι δέ σω- 
τηρίαν ήμ?# έχ ^οΟ ιιρεσ6εύουσ.ι, χα\ ή πρισ^εία 
ιίσιχούεται, χα\ τά ποθούμενα χατα πράττεται 
αγαθά* ών είημεν μετέχοντες ένταυθά τε χα\ εις 
φ έχεΤσε ζωΙ^ν, 1χεσ(αις μίν τοΰ ΰμνηΛέντος με- 
γάλου Φιλόθεου, Θεού δ& έπινεύσει, ^ 6μνο; χα\ δόξα 
ε:ς τους αΙωνας των «Ιώνων• *Αμήν• 8. ΟΚΜΕΤηΐΓ. 102 

ίιι 8υΙ)Ιίηΐ6 $6 ΟΓίςΐίηβ (γ68 ραββυβ ρΓΟΟβββΙΙ, ςιιί1)η;) 
610611818 εο11»ρδυ8 6&Κ £1 8βρυ1ΐυ8 υΐ)! οοιιοΊϋοΓαΐ. 
ΟυαηίορβΓβ &υΐ6ηι ο58ΐιιριΐ6πιΗ φή ίυπΰ αϋοΓοηΐ, 
61 ρΓ9Ρ6ίριΐ6 1)6ΐιί* ίβΓι (Ιυο τιγΙ 83ηε1ί (1)6»1υ8 βηίιη 
Γ6ν6Γ3 ηυι (9ΐ6 ροΠαΙ οηιΐ8 νβΐιιΐ ςιιο(1(1αιη οηπ3 
βν.ιηςβίίοαιη), δ€ίυηΙ ςυί Ιηηο ιηίΓαουΙο ΐηΙβΓΓυο- 
Γυη(. Ε%ο &υΐ6ΐη ιηίΓΟΓ, ςυοιηοϋο ροΓΐ3ηΐ68 ρπχ' 
ιηβία ηοη ιτ.ΟΓίυί δίηΐ, ηιιοιηοιίο ίη γ6 ΐαιη ηον» 
&1<|Η6 ίη;λυ<ϋΐ2 ηοη ιηβιιΐβ βχοΐιΐβπηί. ΕςοςιΓΜβιη, 
81 λίΤαίδβιη, αϋ ιηίιιίιηυιη ρβΓίηβηδίδδΟΐη &1(οηίΐυ.Η, 
ηβ()υιη νοοβιπ ρΓοίυΙίδδβιη. Ει ΓοΠΑδββ ςυίιΐΰΐη ίΙΙί 
βΐιηίΐβ (ΐυΊιΙ ρβίδί βυιιΐ. Ουοιΐιιθ(Ιο 6ηίιη ΊιιιρΓθΙ)α)π1ο 
681 Ι3ΐ6 ςυΐά βν6ηΊδ86, ιιίδΙ (|υ6ΐη Γ6Γ6ΐ)3ηΙ δίπείοβ 

ίρβΟΙ «ϋ ΤίΐίΐηίΙ Γ6Τ063Ι8δ6ΐ 61 ΙΙ^ΙΟΓαΙΐ 6Χ8ί8ΐ6Ι|ΐί£ 
Γ6(1(Ιί(1ίδ86( Τ ΓΟΓΓΟ ηΓίΓΟΓ ςυθ(Ι 6^301 ΐΓ8η8ΐθ6&ΐυ3 

βιϋυηιΐιιηιΐοπ ςυαιη ρήυδ υη|;υ6η(ο βοΑίυΓίνβηι, 
08160(1608 Ιη<ΐ6 ίίδ ςοί 06υιη αιη^ηΐ ςυηοΐο 8αη€ΐ08 
ΙιοηοΓβ Οβυβ ρΓ086(|υί(υΓ, 61 ςυοιηοϋο 1ΐ96 γϊιΙοηο 
1)003 ϋινίη3 ιη ηοδ Γ6ΐ1υη(]3η1. Ου3Π(Ιο βιιίιη 8.ίιι* 
6108 ΙιοηθΓ3ΐαΓ 61 Ιΐ0θθΓ6 |^:ια(ΐ6(, πιίΓ36ΐιΙυηι ςυο- 

ςΐΙ6 ίη€Γ6Π160(3 63ρίΚ 6ΐ ρ6Γρ6ΐΜ0 ρ0Γϋΐ1Γ3ΐ 3(1 0)0- 
(Ι6ΐ310 3011036 ά68ι(ΐ6Γ30ΐ)3 βΐηΟΰ 00Γρ0Π8 ίπ^ϋ^βΙ)- 
Ιίδ. §610108 60101 ([Γ3ΐί30Ι Οβί Ιο 83061)8 600δρί- 
60301 611310 3(1 008 Γ6(Ιυηά3Γβ. ΝοΟ ί({00Γ3Π)08, 86ΐΙ 
ρ6Γ5υ38ί8δΙΠ0ηθ) Οθ1)ί8 . 1)31)60)09, 06ΐ)6ϋθ)3 (1ίνίθ3 ίΐΙ 
ΐΙΙίβ 3660Π)υΐ3(3 3(1 003 ΙΓ30$ΪΓ6, 8ί(|(ΐΊ(ΐ60) Ονί 
δβΓν'ΐ οΙΙΐΠ 6]Η5ΙΟΟ()ί ΟρΟδ 1)3ΐ)60( 0181 ρΓ0ρΐ6Γ 008. 
ΡΓ0ρΐ6Γ63 60101 <]υθ(1 Γ36υ1ΐ3ΐ6ΐΟ 0)ίΓ36υΙθΓΟΙΟ ρ3- 
ΐΓαοϋΟΓΟΟΙ 36€0ρ6Γυη1, 3 ΟθΙ>)8 ])0η0Γ30ΐαΓ : ρΓ• 
ΙΐΟΟΟΓβ 301601 1)606βθί3 Οθ1)ί8 Γβρβοάυοί. Ε3(1θΗ 
(Ι6 63083 83ΐθΐίδ 00$ΐΓΧ |[Γ3ΐ43 αρυ(1 1>600λ ίπΐ6Γ00- 
(ΙΐΙΟί, 60ΓΟΟ)ςυ6 ίθΐ6Γε685ίθ «ΧαΟΐΙίΐυΓ, 61 (]68ί(ΐ6Γ3!3 
1)003 60θ66(Ιθ(ΐΙΟΓ, ({ΠΟΓΟΙΟ 0110301 ρ3ΓΓΐείρ6δ 03« 
0)08 Ι)ΐ6 61 ίο ΓυΙΟΓ3 νίΐ3, ίθΐ6Γ06(ΐ6ηΐ6 66ΐ6ΐ)Γ3ΐθ 
0)3{[00 Ρ1)ί1θΐΙΐ60 3Κ106 30006θΐ6 ΟβΟ, €01 1ΐ501λυ8 
61 {ΙθΓΐ3 10 8£6θΐ3 82β6θ1θΓΟΙΟ• Αθ)60• 8. ϋΕΜΕΤΒΠ ΜΑΚΤΥΒΙ8 

ΙΝΥΟΟλΤίΟΝΕδ. Τον ηϋτού χατώτ βίς τ^τ αγιογ μεγαλομάρτυρα 
Αημήτριοτ. 
βΙΛΗ Κ\ '^Ηχος πλαγίου τετάρτου. Στανρότ χβ- 

α*. Ό τψ πελάγει των σων έγχειρών άθλων, θαυ- 
ματουργά Δημήτριε, ώς ευθαρσή; ελέγχεται, καΐ 
ΐλέον ώς τολμηρδς, έπι\ τοΤς θαύμασι λιμνάζεις 
Αχλιτα, ώς {χειν δυσεχπλβύστω;, ε Ι μή• . . νήσας 
Ισχ^ιν αύτφ άνωθβν χαταπέμψειας, έλλιμενίσαι 
έπ\ σέ. 

ρ. παράδεισος ώς τρυφής τδ γενναϊαν σώμα του 
έΟλιιτου πεφύτευται το?ς άπολαύειν θέλουσι. Κα\ Α Ε}η$ίί€ηι Οαηοη αά ιαηαηηι ηια^ηνηι ηιατί^τ^ηι 

ΟΟΕ Ι. δΜΐϋβ 9οι1ιίβο1 <|«3ηί. βΓΗΰαη ϋηηι 8Ηι/« 
ρΜΐ•β( ΜοίμβΛ* 
Ι. 1116 ςΐ)Ι ρβτ πιβνβ ρΓβΗοηιοι Ιαοπιοι δβ 6θίο- 

0)|ΙΓ|1, ΐ1ΐ3αθ)3ΐϋΓ(;6 06ΟΙ6ΐΓί, 1»ης030Ι ΑΟ^βΧ,ΗΟΟ 

Ι•ιηθπιηυβ ατ^οΙοιγ, »1(|Μΐ«ΐ6πι ρτο(|ί|()ί8 ηΐ3Γβ ρη^ 
1>6β ιτϋΙ^δΐΐναι, 6 ςοο?}< 6ΐη6ΓβίΐθΓ οί..• νΐΓ«8 ίρδϊ 

(16•«Ρ6Γ ΟΐΙΐΐ3β οι ΙΓ3ΙΙ»•Ι)6€1 3(1 16. 

%. ΟοΙΙΰίαηιΐο 180(10310 ρ3Γ3<ϋ8η8 ΙίΙ)βΓ&1β »ι1ιΐ6ΐφ 
οοτριιβ €00811001 68ΐ, ρΓΟ 1)18 (ΐοί Γπιί γοΐοοί. Εΐ ;δ3 ΕϋδΤΑΤΗΙΙ ΤΗΕδδΑίΟΝίαΕΝδΙδ ΜΕΤΗΟΡΟΙΙΤΛ 1€4 

Ι8η€63β ςιήιΐβιη ίη βο τίναοοβ βΐίρίΐβ εαΓοπΙοβ Ιηη- Α λόγχαι μίν έν αυτφ ςωι^ρ^Ε άατέλεχα' ώ; δένδρα <|π2ΐη »γΙ)0Γ€8 ίηΥ6πΐ.τ 8υη(; Γηιοΐυβ νβΓΟ ίΐιιίπΓι 
ρη8ΐιΐ9, νίΓΐυΙίΙ)08 οιηηϋηιβ ΓβΓΐίΐ68 οΐ ΩυηιίηΑ βΐηιιιΐ 
5ηΓ^ΓιηίίΙιΐ9ΐ 6ΐ υη^ιιοηΙοΩυα. 

Ζ. ΤυοΓυαι ρΓχΓιοΓυιη βυ^υΒία Οοιιβ $6Γνα(, Ιίϋί, 
βλποΐβ, ρβΓρείυυιη ΐ1ΐ683υΓυηι ΰπ8«κΙί6η8• δαη^ιιΐ• 
ηπιη Γυβίο Ιιίΰ• δαηςυίηίβ η)0Γ6 είΠιιβιιΐίΒ ([Γ&ϋα: ίΐϋο 
ρΓοΓυβίο; ρΓΟίΠ^ίοηιιη Βίοηΐ Ιαηο» «ίο ηυηο ιιΙ>υη- 
ϋΒηΐ68 (1ιν:ιί;ε. ΜβΙίιιβ ϋίοβΓΟ 68ΐ, αιηρϋυδ ρΓΟάϊ^ίΐβ 
ηιιηϋ 9<1ηιίΓ2ΐίοηβιη ιη6Γυ!8ΐί• 

4. νίΓςο ιιιηΐ6Γ, ςιΐφ ρυΗβ 6 8αη|;υίαίΙ>υ8 οαΓ- 
ηβιη ρΙί^δίηβιοΓΊ εοηοβρΐ8ΐί πιοηί 8υ1)]€€ΐαιη οΙ>1λ- 
Ιίοηβιη, 8αιιςυΊηυη) 1)αΓΐ)2Γ0Γυη) Ιαουβ εΟαηιΙΐ ορ- 
Γιιηβ Γ6^ί8 ηΐΑηΊ1»ιΐ8 ευΓαΓ68• δβιηρβΓ θΐιίιη Ιβευπι εδρηνται^ χαρπο\ δέ ψυχοτρέφοι, αρετών παγχ^ρ' 
τ^Λι^ χα\ ποταμοί &μα τβ αίμχιτόρρυ'ζοι χαί γβ μυρό- 
βλυτοι. 

V• Τά των 9ών &Ολων σεμνά 6 βεδς ψυλάτχει» 
ταμβιουχών σοι, &γι<, δκηνεχές θησαύρισμα» Α1μά« 
των χύσις έχεΙ, αΙμο^($ύτου χάριτο; χ4νταΟθχ πρό- 
χυσις^ θαυμάτων, ώσηερ τότε, ούτω νυν ι:ολυ; 
πλοϋτος• Μάλλον δ* εΙπεΙν* πλεϊον έν τοΙς θαι;μασ& 
νυν τεθαυμάστωσαι. 

δ*• Παρθένε μήτερ, αγνών Ιξ αΙμάτων σάρχα τιρ 
πλαστουργφ έχτ(σασα χρεωστιχ^^ν ά«^μα, αΙμά- 
των βαρβαριχών λιμνασμοϋ^ έχχέβσθακ ποιήσακς 
χράτιστα χερσ\ του βασιλέως. ΔυσωποΟντα γ^ρ 1)31)68 83η£υιη6 ςιιο πο&ΠγΓ βναβίΙ 5υρρ1ίε3ηΐ6ΐη Οθ- ^ Εχεις άε\ συν σο\ αΤμασι τλν Δημήτριον, οΓς μεμαρ ιηβίΓΐιιπ) 
ΟΟΕ 11Ι• νΐΓ^α ίη ${ρηηιη. 

5. Οιιοπ)α<]ΐΐιοιΙϋΐη 3ΐ>γ58υ8 3ΐ)788ΐιη) ίηνοειΐ ρΓΟ- 
(ΙίςίοΓίιιη 6£Γυ8ίο ΐηηυιη6Γ3ΐ)Ί1ίιιιη ιηυΙΐίρΠοββ υη- 
{υοηΐί Οΐ)6ηΐ68 ρΓοΓυδίοηοβ, ςιιοπιιη )ιι3Γ6 €υηοΐ3πι 

ΐ€ΓΓ3ΐη 0(ΙθΓ6 60*080 ΓΟρΙβνίΐ. 

6. Τβηςυαιη &Γιρ1ΐ68 ΡΙίφηίουιη ηιβηιοΓΑΐί νίϋβη- 

ΙΙΙΓ 1αη€6Φ, νίΟίΟΠί» ΓΓ0ηΐΐ6Ιΐΐ65 ίΐΙ ΟΟΓρΟΓβ; &!€Ι)( 
803ΐυΠ2ΐη68 νΟΓΟ 8αΐ)({1ΐίΐ)ί8 Ι1)3θα(ίθΙΙ68, (11138 Ιη (Ιο- 
Γκϊίβ Ι8Γ.Ί61 Ιΐ3ΐ)01. 

7. υΐ)|;ιΐ6ηΐ», ]υχ1η Ενβη^βΙΊΊ νβΓϋυπ), ρΓΟ 80- 
ριιΗιίΓα 1υ3 οοη$θΓν3ΐα βυιιΐ, 1>ϋαΓΐ88ί(ηο. Νοη εηίιη 
ίιι Ιο νηίοΐ ρυίΓΟϋο ςπφ »1ίΐ8 ΙιφγοΙ ρο8ΐ ιηοΓί^ιη ; 
ςιιίιι ίιηυ 8ΐΐ3το^Γ3ςΓ39, Ι3ΐΐ(ΐα3ΐη δρ'ΐΓίΐυ Οοι 3ΐΙ1α- 
(ϋ8. ο 

8. 1.3ηοο3 ρ€ΓΓθΓ3ΐιιιη νίΐχ (ΙαΐΟΓΟίη ςυφ νίάΐβΐ^ 
€ΐ <1ο1οπ8 £;ΐ3(ϋο <]ΐιαί^ΐΓ3η8Γιχ3 08, οϋΐη ΐΓ3η8θτο 
1οςυ6ΐΐ8 Οοιηβίπο ίη ρΓΐιιείρί8 |;Γ9ϋ3ΐη, ΐΑΐιοο3ηι 
6]υ8 1ΐ08Γιυιιι €0ΓϋίΙ)α8 α%^• 

ΟΟΕ IV. Αιΐ(/ίνί, Βοιηίη€. 

9. υ ι ρ3Γα(ϋ8αηι βΐίυιη ΐοιηρίαοι ΐαιιιη νί<ΐ6ηιυ8, 
ιη3Γΐ^Γ 06ΐη6ΐη, €υ]υ8 Γοη8 υη^η^ηίοπιαι ουΓΓοαβ 
οιιιηβηο ιογγφ ίαοίοιη ίηβ5ΓΊ31. 

10. 831)^01018 νοχ, 8311016, ιπΑΓίγη! Ιηί 3(1 Οοηιί- 
ηυιη ο1λπ)3(. Νοη οηίιη ίη »(6Γηίΐ3ΐ68 6χυΐ)(1αΓ0 οο8- 
83νίι ιη3η7πυιη ΐαυπ). 

ϋ. Ιη 06ί (Ιίνίηιιιη ραηοπι 16, 6Ι3 Ι)08168 Οοί, 1ί- 
ΐ;ηυω ηιίΚβηιυδ. ΑγΙα Ιβηοοχ νοοίΓθΓ3ΐ)αηΚ, ΓΓ3η- 
[(6Γβ 3υΐ6Π) 16, ιηαΓίγΐ', ηοη τβΙυοΓυηΐ τυρηχεν. 

ΟΙΔΗ Γ. *Ρά6δος εΙς τύχοτ. 

β'. 0?α τις &λλη έηιχαλείται Αβυσσος &βυσσον των 
θαυμάτων ή χυσις τών άναρ^θμων τάς μυροβλύτους 
άπλετους διεχχύσεις,ύν τ6 πέλαγος πδσαν τΙ^ν γΓ4ν 
λιμνδίσαν εύωδ(ασεν• 

ς\ "Οσπερ στελέχη τά τών Φοινίχων τά Εστορου- 
μενα θεωρούνται αΐ λόγχαι, του αθλοφόρου πεψυ• 
τευμέναι εΙς σώμα, ώς πηγα\ δ^ τά^ αΐμέ^^υτα, 
οίς Ισρα^ιλ οΤα Ινετρύφησεν. 

ζ. Μύρα, ώς (&ήσις Εύαγγελ{ου, συνετηρήθησαν 
τ9 ταφ^ σου, παμμάχαρ• Ου γάρ χρατεί σου ή ση- 
πεδων, ή τών άλλων άπτομένη μ«τά θάνατον * μαλ« 
λονδίΐ πνεις ευώδες ώς'θεόπνευστος. 

η'.Αόγχτ) νυγέντα τδν ζωοδ^ην ή θεωρήσασα, 
χα\ ^ομφα^^ της λύπης διελαθείσα, σϋν λογχευθέντι 
λαλούσα άημητρίφ υπέρ άναχτος, λδγ^ν α6το& 
χαρδίαις έχθρων ΙμπΓ,ξον. 

Ώ1ΑΗ Δ'. ΕΙσαχήχια^ Κύριε. 

θ'. Ός πτράδεισον βλέπομε ν άλλον τ^ν ναόν σου, 
μάρτυς Δημήτριε, Λ πηγιι μύρων έχτρέχουσα τδ 
της γης ποτίζει άπαν πρόσωπον. 

ι\ Φωνή αίματος, άγιε, της σης μαρτυρίας βοά 
πρ^ς Κύριον. Ού γάρ πέτταυται πλημύρουσα εις άει- 
ζωίας σου μαρτύριον. 

ια'• Ε:ς θε&υ θείον άρτον σε, δ^υτε ο( μισόθεοι, 
ξύλα βάλωμεν. Τά της λόγχης άνεχραύγαζον, θρύ- 
ψαι δέ σε, μάρτυς, ούχ έξίσχυσαν. 12. Οα26 Οοο 03Γηβ ροΓριίΓαΙβ 68ΐ, ρυΓρυΓ3 οΠαηι ^ ιβ'. Ί1 θεφ πορφυρώσααα σάρχα, πορφυρόβλα- ρΓίηβίρ6ηι ηοδίΓηιη ρροΐοββ ηΐ3ηγΓί8 ρΓ«οί1)υ8, ^ιιί 
ΐΒΟΓίυυβ 86α)ρβΓ 83ηβηίαβ ραΓρυτΑΐ. 
ΟΟΕ V. Ο Ιίτ ββαΐηηι /ί^ηιιιη. 

15. Ο ΙβΓ 1)03130 ΐ3ηθ€9Β, ςΐΐίΙ)υ8 ΙΤ&η8Γθ88υ8 ΠΙΑΠγΓ 

(Ιί3ΐ)θΙυηι ΐΓ3η(>ΓοϋϋΙ, (ΐυίΙ)υ8 6ίϊυ86 αϋυικίαηΐί ϋ3η- 
^υΊπβ,ςυί δαη^υίηοΙ^Βΐυβ νίτ6ΐ)3ΐ» α6ΐ)ΗΙΐ6Γ€θη8υιη« 
1)131118 081 ιηθΓ(υη8; Ι)68ΐ« ν6Γ0 ηοιηίιιο Οϋη^Γιβηο 

(]01813 ν)ΐ3 ΓΟνβΓυΙΐ. 

14. δί(;ηο (ΙοβυροΓ (ϋνίηο ρΓορ1)6ΐ3 οΐίιη βίονλ- 
Ιυ8, 3ΐΐ6ναΐα8 681 ίη 36Γ3. Ει (υ, 6ρΐ1ιιΐ6|> 03ρΐίνοΓΐιηι 

ΐηγΠΑίΙβε λ 16ΓΓ3 3υί6Γ8,6ΐ 83ΐ?38 3 {6ηϋΙ)η8 Γ6€6(ΐ6η- 

Ιίΐ^υβ, 6(|ΐπΐ3η(6ΐη 3 16 εβίαίθΐη 08(6η(ΐ6η8. 

15. Τβηςυβηι Αΐιγββ'ι Γ3(1ίχ ΐ6ΓΓ3ΐη ΓοΐίηοΚ Απηβ, 
&ιιρρθ8ΐΚ3... ιαβιη, 8)ο ΓοΐίυοΙ υΓΐ)6ΐη !8ΐ3ΐιι υη£;<ΐ6ΐ)- στον ημών άναχτα σχέπβ μάρτυρος δεήσεσιν, δς θα- 
νών πορφύρει άε\ αίμα σι ν. 

ΏΙΔΗ Ε'. "Ώ τρισμακάριστοτ ζύΛοτ. 

ιγ'. ^Ω τρισμακάρ ιστοί λ^γχαι, ύφ* ών δ μάρτυς 
τρωθε\ς, τδν πονηρών χατέτρωσε, δι* ών αίματος 
χυθέντος πολυ^;^ύτου, ό έν αίμασι τρυφών οίχτρδς 
άπετελέσΟη νΐχρδς, χριστωνύμοις δέ εύζωΐα άνατέ- 
Οηλεν. 

ιδ'. Νεύματι άνωθεν θε(φ προφήτης ήρθη ποτέ, 
έλαφρισθε\ς αέριο;. Κα\ συ, άριστε, μυρίους αΐχ- 
μαλώτους άναρπάζεις άπδ γης χα\ |&ύη άπαγόντων 
εθνών, Ιππασίαν σου σωτηριαν ένδειξάμενος. 

ιε'• "Ωσπερ αβύσσου ή ^(ζα τ^}β γήν άνέχει στε(&- 
^, 6πο6ληθί\ς θε . . σήν, οδτως ύπανίχει πόλιν 1Γ5 ΙΝΧΌΟΛΤίΟΝΕί^ δ. 0ΕΜΕΤΒ1Ι. 16β 

τ2^τηνή των μΰρων προ/οή, αβύσσου . . βλύζουσΰί. Α ΐΟΓπηι νη<ϊ, Α^χβ^ί... Γιιπιΐβιι». Ιιαςιιβ δ3ΐοΓι& ίυη<1α- 
Λ'ΛΟέμεΟλον αωτιι^ίας εξευρίσκει σε. ις\ . . δόξης, ύψιστου σχηνή θεοΟ 4ληθή;, ήν- 
κζρ χοσμ^Ι τ6 χόχχινον Θβου σκήνωμα βασίλειον 
υπέρ χλάδου της «ορφύρας εύθαλοΰς • (εήθητι συν 
μάρτυρι, οΖ τ6 χόχχινον των αΙμάτων ναοΓς χέ- 
9μημα. 

αίΜ φ- Νοτίου θηρός. 

ι7• Χύαει των σων αιμάτων λουτρφ σε χαθειργ- 
μ^νον νοβρώς έλουσαν, μάρτυς. Τα β^ ξύλα αΐ 
λόγχαι τ^ν έν θεφ σου Φερμδν ιεόθον έξέχαυοαν σφο- 
1(Λ»ς. Της ΕΙ χαθείρξεως ή ζόφωσις χαΐ στενοχώ- 
ρησι; φωσφορεί, χαΐ εΙς πλάτος ζωής ύδηγεΖ της (ν 
^φ ζ^Μί^^ τφ χόσμον φωτίζοντι. 

ιη'. £χορπ(ου φανε\ς έν είδκ ό βρέμων φριχαλέον ^ 
«ονηρ^, χείριστος βράχων, ταΐϊεινότητος δ$Ιγμβ 
χαΟυπ^Μχνυε. βήρ γάρ δ μέγιστα φυσών μιχρο* 
φυέστερον θηρίδην έηενβδύσατο, άδρανη πσριστών- 
τος αΰτδν του βεοϋ* ΣυμπατηθεΙς ο(»ν σοι κίπτει 
ιταυρου τψ τυπώματι. 

ιθ*. 'ύ; δρος Σ(ών δ μάρτυς, θεφ γάρ πβποιΟώς 
ην ({«[λμιχώς τφ ούρανίφ, ψυχοτρδφα φυτά μλν, τάς 
άρζτάς, 1ν•γχών, ωσκερ ναμάτων δΙ ^κηγάς (ξανα« 
τέλλίϋν τήν του αίματος χα\ μύρου Εχδλυσιν, εΙς 
«νιγμ%ν μέν δαιμδνων, ιταντδς δ^ λάου του χριστω- 
^^μοο ύγείαν, ψυχών τε πιδτητος. 

χ'. 'Οφείλεις, Κυρίου μήτερ, χαρίτων άνταηόδομα 
τω σω χήρυχι νέμειν, του Υίου χα\ βεου σ6υ χάριν ιηβιιΐιιιη (6 ιηνοηιΙ. 

16.... {|[Ιοπχ, αΙ(Ι$8ΐηιΙ ΐ3ΐ>6Γη]ΐ€ΐι1υιη Ββί τ6Γυιη, 
ΐ{ποι1 η(1θΓη&ΐ οοοοίηουηι Οβί ΙβηΙοπυιη τ^^^ίΛι ροηι- 
ρα 8(ΐρθΓ Γααιαιη ροΓρηΓΧ ΓΓΟικΙββοβιιΐΐ'οι, Ιίς^ΓΟ 
ΓΟΐη ιιΐ3ΓΐγΓ6, οιι]υβ 8«η^ιιιη!8 εοεοιηβυτη (βηιρΓιβ 
ΟΓΠβιηβηΙιιιη. 

ΟΟΕ Υ1. 3ΐ€ηάΐαηΛ Ϊ)λΙΙ\ιλ. 

17. Ιη 6ΐΓϋ3ΐοη6 δπη^ηίηυιη Ιιιοηιπι 1)9ΐη6&Γϋ8 Ιβ 
ΓίΓΠΐιηίιιβαπι &ρίπιυ3!Ίΐ6Γ ΐΑΥβπηιΐ, ιηητίγΓ. Ι.ί||;η» 
βιιίβηι 1»ηο6» Ιιιυιη ιη Οβο 8Γ(ΐ6η8 <)68Ί(1οπηιη τβ- 
ΙιβπιβηΙβΓ ιιιοοβηιΙθΓαηΐ. €»Γ0βπ8 τογο ΙβαβΙιΠΒ €( 
0ηκυ&ΐΙχ Ιυιηίηβ ί1Ιυ8ΐΓ8ηΙ, 61 Ίιι βρίΐΐϋδ νίΐ» ηπ» 
Ρεο άαηΐβ ιηιιη(1υιη<|υβ Π1υιηίη3ηΐβ Αιιι(, άιιοϋΐυιη 
ρΓ;ΐ!ΐ)βηΐ. 

48. δοοΓρίοηϊΒ νιβυβ {η 0([ιιγ& ΓΓβπιβηβ ΙιΟΓΠίΙβ 
ιηαίιιβ, ρ688{ιηυ8 (Ιγβοο, 3ΐ)]θο(ΊοηΙβ βιβιυρίιιιη ρΓΧ- 
ΙκΓιΐ. ΒβΙΙαϋ βηΐιη ηοϋ'ιιηα •8ρίηιΐ8 ιηίηίιηΐ &ηπη«Κ8 
ίΙ{;ιΐΓ3 86 ίικίυίΐ ϋβϋΠθΐη * ίΐίαιη τβιΐίίβηΐβ Οοο. Α Ιβ 
6Γ|;ο ΰοηοϋΙοΑίιι €Α<Ιί( ΰΓΐιοΐ8 8ίβ^ηο. 

19. δίοικ «1008 δίοη ηη^ΠγΓ. Ν&ιη 8βοιιιΐ(1αιη Ρ8α1- 
ιηυηι ίη Οβο €0βΐ6»ΐί ΰοιιΟϋβΙ)^^ αηιηΐϊ» ρίΐΙ>υΐ2 ςηΐ• 
(ϋβτιι ββΓίηΙηβ, νίπυΐββ, ροη8ΐΐ8; υΐ »(]υ9Γυιη τ6γο 
8β•1ιιπςίη68 ρΓοΓυηΗβηδ 8λη|;υ1ηί8 61 αη{;ιιβη(ί ή- 
τοιη, Ιη (Ιχηιοηαιη βηβοοΑίίοηβιη, οιηηί8 ν6Γ0 ρο< 
ραΠ €Ι)Π8ΐιαηΙ 83ΐΓιΐ8ΐβιη, 8ηίη)•Γυ(ηφΐ6 ε^ϋβίΑΐβη• 

20. 06ΐ>68, ΟοιηίηΙ ηΐΑΐβΓ, {ΓαΙίαηιιη Γ«ΐηΙ)υΐίο- 
η6ΐη ρΓΦΟοηι Ιυο ΙαγκΊγΙ, ςυϊ ρΓΟ Ρίΐίο 61 Οβο ΐπο θεμίνο) ψυχήν. Όθεν «ρεσδεύοντι αύτώ υπέρ ρ «ηΙαίΑΐη ροβηίΐ. Ιΐαηυβ (Ιυιη Ιβι^βΐίοηβ Ιοη^ίΐιΐΓ ρΓΟ τρινάναχτοςσυμιτρέσβευε βιρδχρολέτειραν χιτ* έχ- 
θρων άιεευθύνειν αίχμίιν τήν αύτοΰ, χαΐ είρηναίας 
ήμέρβς^μίν έναυγάζεσθαι. 

αΐΔΗ V. Έηνοοτ πρόσταγμα^ 

χα'. 'Εχειτο γέλωτος ΑυαΙος Οποσχών τραύμα 
έπάξιβν, ΐϊίπτιι δ& ΟφαγεΙς έν μαρτυρί^ θεοφίλεΤ 
Νέστωρ, δ μέγας χα\ δ δμνούμενος • χαΐ ^ν τφ τυ« 
ράννιρ 6υμου αδξησις. ΚαΙ γάρ ένενδει, ως δ τού- 
των θάνατος νεκροί μέν τοΟς άλάστορας, ζωήν δέ 
δίδωσι τοΙς βοωσι πιστώς• βεέ, εύλογητδςεΤ. 

χβ'. Β^τρυ; ώ; πέττειρος αμπέλου νοητζς ληνψ 
χαθείρξεω; βίφ έντεΟεΙς, χαΐ λογχοφδροις συμπιε- 
σθείς, γλεΰχος προ/^(&έεις τ^ Οεοπρδσδεχτον , αΙ- 
μάτων αγίων άεΐ άσχετα έξαναβλυζδντων εΙς χαρ- 8υιηιηο ρπηοίρρ, 38818(6 β! ιη ΒαΓϋλΓΟπιηι 
(Ιβίβΐήοβ 3€ΐ6 8α2 λ()τ6Γ5υ8 ΙιοΒίβδ 4ΐίΓί|;βΗ(ΐ3, <}<ια 
ρ8θΐη€96 ΐΠ68 ηο1)ί8 11Ιυ068Γ&η(• 
ΟΟε ΥΠ. /κ<ίρι>»ι ηιαιΐ(/α/ιιιιι• 

21. Ι306ΐ>3ΐ νί8ΐι 1•796υ8 8ΐιίίβΓβη8 γυίοι» (Κ((ΐιιιη; 
€λ<Ιι( ιαΐβπι 0)30(3103 ίη πΐ3η5πο Οβί {Γ3Ιο Νβ- 
8(0Γ , ιη»((ηα8 βΐ ί11α8(π8 ΊΠο ; 6( 6Γ3( ΐγπβηηο 6ΐ€λη- 

€1686608 ίΓ3. Ιθ(6ΐΙίβ[6ΐ)3( βηίοΐ (ΐΟΓΟΠΙ η)0Γ(βΙΙΙ 6116• 
63Γ6 (ΐ68(Γηθ(ΟΤ68, ν)(3ΠΙ ?6Γ0 <13Γ6 ΟϋβΙΗΟΓ €130130(1* 
1)08 : 0608, 818 1)6η6<]ίθ108• 

22. υΐ υγ3 ιη3(αΓ3 νίηβ» 8ρίπ(υ3ΐί8 ΐΟΓΟοΙβπ ίο• 

€3Γε6Γ3ΐίθη6 ίθ€ΐθ808 6( 3 ΐ30126Γί3 ρΓ688η8, 1008(0 
103038 Οβο ρ6Γ8Γ3(0, 830|;υίθ6 830010 ]η{|;!(6Γ 86λΙΐΙ- 

πβηιί Ιη 66Γ(ΙίαΐΏ (Ιυΐοβιϋηβιη Ααΐ€βο3ΐη ρ83ΐΐ6ΐι(ί()0β : διας ήδυσμα εύφρδσυνον το7ς ψάλλουσιν 
μνητος. 

χγ'. Σύμβολον γέγσνεν είρχτής μέν τδ στεν6ν 
όδοδ, ήν Ετριψας, πδνοις σεαυτδν έναποσφ(γγων ε!ς 
άρετήν. ΑΙ^ματος λουμα καδυπέγραφεν αύτδ τδ συν* 
έχον λουτρδν, μάρτυς, σέ. Πάλιν α( χαμάραι ου- 
ρανών άψίδωμα, εΙς οΟς άνέδης, ψάλλων έχει • Ό 
ύχερύμνητος. 

χδ*. Σώτειρα, πρέσβευε β&φ, τφ διά σου σαρχδς 
Χ3\ αίματος φύσει τξ ημών συμμετασχδντι άνΟρω- 
πιχως, σώσαι χρατοΰντα Τωμαίων άναχτα, σα- 
λίυ^μενον ημών ίνεχα, χα\ αίματοχύτοις βεβριΟύτα 
τραΰμασι. Κα\ δέ, μεγαλομάρτυς, πρέσβευε, δ έν 
οοίς αίμασι χα\ σχρχδς ταΐς πληγαίς βεδν έκθερα Ό ύπερύ• Ο $ορ6Γ6Χ8ΐ(3θ(1θ8. 25. 6.ϊΓ06Γί8 87ηΐ1>θΙΐΐη) Γ»6(3 68(τί8Β,ς03Η1 (πνί8ΐί, 

3η|;οδΠ3, ηιιί ηίηΊ6(3ΐίοιιίΙια8 ύϊΑ ίρδί 3<1 νίπιιΐοη) 
νιοι ί6€Ί8(ί. δ»η|;πΙοΐ&ΐ3ν36Γθθ) $υΙ>8εΓίρ$Ι( ιρβοιη (ο, 

ηΐ9Γ(γΓ, €00110608 1)3106001. ΙοδΟρΟΓβΗίβδίΟΙΧ €0Β)ο- 
ΓΟΟ) €31116196 Ιηςυ38 βδΟβοάίδΓΐ, 630(308 11)1 : ΥΑΐϋβ 
06ΐ6ΐιΓ3θάθ8. 

24. δ3ΐν3(πχ, ΐ6(|[3(ίοη6ηι οΐί 3ρυ(] Οβυηι, ςηΐ 
ροΓ €3Γ06η) (0301 (οοοιςοβ 830(^010601 η3(0Γίβ ηο- 

8(Γ26 (100)8086 ρ3Τ(ΐ66ρβ ΟβΠ ΠΟΟ ά6<ϋ803(08 €8(, 63ΐν8 

ίοιρ6Γ^η(6ηι Ηοη)3θθΓθθ) ρποοίρβηι, ρΓορίβΓ η08 
]»ο(3(οη) 6( €Γ06η(ί8 ▼υΐηβηϋοδ 6θΠ83υοΊ3ΐυπι• Το 
ηηο(}θ6, 0)1)^06 ιη3Γΐ;Γ, Ιο|;3ΐίοο6 3ραιΙ Οβοηι 
ίηο^βΓβ, «|υί 83θ|;οΙη6 βίςυβ εοΓοίβ ρΐ3|;ΐ8 Οοο 86ΓΤί- 

Υί8(ί. 167 ΕυδΤΛΤΠΗ ΤΠΕ5δΛΙ.0ΧΙΓ.ΚΝ8ίδ ΜΚΤΚΟΡΟΠΤΛ 

ΟΠΕ VIII. ΙαιίίΙαίβ, ριΐ0ϊί. Α ΩίΛΠ ΓΓ. ΕνΛογΒίτΒ, χάϊδες. 168 25. Εο ιΐ8«]|ΐιβ, ιηηΠνΓ, ρΓ0(Ιί§;ϋς οβΙοΙ)6Γ οναβίβϋ, 
ιιΐ οΐ ΒΰΓϋΑΓΪ (]ΐΗ ηοη ίηίΓα ονίΐβ Οοπιίηΐηιπι βυηΐ, 
ηΓΐΓ3ΰΐι1υί»3ηι νΐηυίοιτι (ιιαιη ρΓΟοΙ^ιηοιι! βΐ $υρρ1ϊοβηΙ 
ραΓύΐιι ρβπο οΙ)(ίη6Αηι. δί6 ιιηΓ3ΐ)ί1ί8 ΐοΐο ία 0Γΐκ$ 
ίηί ΙΙ1& 08. 

2(). Τοπηοπία φΐΦ ρ9&8α9 68 υΙεΪ8θί οηιηπηοάβ 
ρηΐυΙβΓΐ. Ιη οηΓΟβΓβ βηίιη ιιιίδΡΓΟΒ 8:\1να«, €1 οαΐοηα- 
Γαιη €θΐηρη((θ8ροΐ68(αΐ6ΐη Ιιι»πιιηίΓ3ΐ)ίΐ6ηι 86ηΓιοηΐ, 

61 ρηΙνβΓβ Πΐί8ΐΐ ΟΠΙΟΓΙδ ΠϋΟΠία 8Ί€6α8, 86 Ι6ΐ:ΐ ΓΓίΐη- 

218 Β3Γΐ)ηΓαΓυπι. 

^7. ΛροδίοΙοπιπ) οΠαι ίρ$φ ιιηι1)Γ» 83ηαΙ)*ιηΐ. 
δβϋβΐ ηυη6 63(ΐ6ΐΏ Ιιίο βιιηΐ. Ναιη ίι>ηιιπΐ6ΓηΙ:ϋί3, 
«αΓΐ)τ, ρ6ΓΓΐ6ί8 ρΓΟίΙίβί», 61 ίπ δΟΓηιποπιπι ιιηοΐιηβ 
\Ί8ΐΐ8, 6ΐ'&. ΐ6Γη1)ίΙΐ η66688ίΐ3ΐβ 8θΙνί8 βοιηπαπι ΙϋΐΗί- 
ΓοΓϋπι ίη ρβηοιιΐίδ. 

28. Ηοηΐ (Ιποηπ.*^ α^(1ιΐ6ΐί, φΐΟΓυηο ίη ιηβιΐιο ΠΙυπι 

»Γ6υ83ηΐίΐΙΐη 8ΐ6ΐίΐ Γ6Χ 06118. ΚβρβΙίΙ νί6ΐΟΠ38 Οβί 

Μ316Γ, 6( (α, 06ΐη€ΐπ, ίΐΐί ηιιί ΐ6ΓΓ3ηι (ΙοιηΊηαΙιΐΓ• 
Μιιΐΐφ 6111111 (3ΐ6δ Ίρ8ί (ΙββυρβΓ (]3ΐ)υηΙιΐΓ. 

ΟΟΕ IX. Οκί ρ€τ ηΐαηάη€αίΊοη€ηι άβ Ιιρηο» 

£9. ΡβΓιχ ρ6ΓνηΙη6Γυηι (Ιβοβιη πϊίΙΙΐη, Γώί, Ι)63ΐΓ, 

ρ3Γΐ3 ιηοΓδ 1)60 Ιβ οΐΐΐιιΐίΐ δίοηΐ δβΓβρΙιίιηΙυηυιη ρΐα- 

η68 06ηΐ3ΐυιη. Νβιη Ιβίοηιιη νυ1η6Γ3 ιηυΐΐη ιίϋι 3ρβ- 

Γυ6ηιηΐ 06υΐ0Γαπι Γυΐ£[ίϋΑ8 ορϋϋβδ, ((πίϋυδ 06υ8 

€0η8ρί6!ΐηΓ. 

30. νίΐ3 ιί1)ί οηιηίηο Ιηιπΐ0Γ(ηΙ1β, ορρΓΟ&Ηο βΐ 
ΐ3ΐ>60ΐηηίβχ6ΓΡρΐ3,Γϋηι Π60 1β]ιιηχίΐ,βΐυ11ίιγηιί3η)3 χε'. ΚΙ; τοσούτον, μάρτυς, έχ θαυμάτων δεβ^ξι- 
σαι, ώς κα\ βαρβά/5θυ^« αυλής ούχ εσω θ^ωνυμου- 
μίνης δντας, τήν έν σο\χηρύττειν θαυματοποίησιν, 
χα\ λ(τά^εσΟα( σε, είρήνην Ι ν σο\ εύρίσχειν. ΟΟτω 
τεθαυμασαι €!ς πάντα χ6σμον• 

κς•'. Οίσττερ πάσχων ΙτληΓ, έπαμύνειν δεβύνησαι 
έν πειρασμοΤς παντοίοις. ΕΙρκτής γάρ ίσω τους 
ταλαιπωρουντας σώζεις, χα\ δεσμών ανέσεις τερ^- 
τουργουνταί σοι, χα\ λυΟροφορήτους αΙμάτων ^Λς 
ξηραίνεις, δ(5ρατα 81^ θραύιις τά των βαρβάρων• 

χ^. ^Αλοστ^λων τεάλαι χα\ σχιαΐ έθεράηεοον. 

*Λλλά χαΐ ν3ν ένΟάδβ ταύτα τελούνται. 'Απκιρο- 

πληΟή γάρ, μάρτυς, έχτελείς σημε?α, χα\ όπτα'νό- 

*^ μένος &ν σχιαίς ονείρων, χα\ λύεις δεινής άνάγχης 

Οπνον θανάσιμον τόΖς έν χινδύνοις• 

χη'. Άγαθον οΐ δύο συνηγμένοι, δν ίατηκβν ό 
βασιλευ; έν μέσω βε^ς αΙτοΟντων τούτον. ΈξαιτιΤ 
τε ν(χας του βεοδ ή Μήτηρ, χα\ σΟ, Δημήτριε, τω 
τής οικουμένης χρατουντι. ΣυχναΙ γάρ αΐίται οΟτω 
δοθήσονται αύτφ ύψ'^θεν. 

ύΙΔΗ θ*. •0 διά βρώσεως τον ξύΛον. 

κΟ'. Ό διά τρώσεω*/ μυρί^ον σοι, μάχαρ. προσ- 
γενόμενος θάνατος μακαριστ>.ς βεφ σε παρέστησεν, 
ώς Σεραφείμ τίνος πολυομμάτου φύσιν. Τά γ>ρ 
τρώματα των δοράτων πολλάς σοι δπήνοιξαν όμμ&- 
των διαφαύσείς, έν οΓς ββ6ς διοπτάνεται. 

λ'. *0 παναχήρατδς σου βίος, χηλίδων χα\ ^υπιό- 
σεων πό^^θεν χαθεστηχώς, θεφ σε φχείωσε, χα! ιηιιΐΐίδ 3Γοηι«ΐΠ)ΐΐ8 60ηΓβ6ΐϋΐη ΐρδί Ιβ οοηδβοηανίΐ ίη Ο ώς θυμίαμα πολυμιγές αδτφ σε καθιέρωσεν εΙς δ< βΓΛίϋηι ΙίοηϊοαοΗδΟΓηίπιβηΐϋπι. Ι{;!ιογ ιί5ι άαΚυπι 
<*.«»1 ρο8ΐ ηιΟΓίβιη ιιη2αβηΐ1Ιδ(Ιί8ΐΠΙ»Γ6. 

Ζί. Τΐΐ683αΓί ίηβίαΓ Γβοοπίϋΐιΐδ 6ί ίη δβριιΙ^Γο^ 
ηιιοίΐ δ3η|ταΙη63δ ιιη8Π6ηΐ3Π38ςϋβ ιΐϋ(ΐ38 βιηίΐΐίβ. Εΐ 
Ιη 1*18 €θ^Η8η(]υηι βδΐ ςπβδ'ι ΓβδΐΐΡΓ6οιίοη6ηι πόνο ογ- 
(ϊίηβ 61 οβδυηι Γιβπ. Μοπηυδ ςιΓκΙβη] η3ΐυΓ3 6βοί- 
(ΪΙδΙΐ, δΑΠ^πΊπίδ ν6Γ0 ηιΐ6ηΐί8 Γ6δΙ»ΓΓ66ϋθη6ηΐ οδίβη- 
(1Ι8• 

52. !ιηρ6Γαΐ0Γ6ηι, ΥΊγ^ο, »(Ι ρΓ3Β6ΐαΓ6 ^βδία υηιΠ- 
ςαβ Ρ6ίβ, 1)3Γΐ)ηΓ38 3ν6Γΐβη8 6οΙιογΙο8, (Ιοιηίηαοϋυπι 
Οοιηίηυπι βΐ ΓίΓιιπη ρΓβ6ί5ϋ$ Ιυίδ ρΙαοΒίυαι Γ6(1ϋ6αβ, 
Ι6€υηι 1β£[3ΐίοπβηι ο!)6υηΐβ ηίίίΐΓΐγΓ6, ςυί Απίπιυπ) ίη 
ρ98$ίοη6 (1οπ)ίηαηΐ6πι 3οο6ρίΐ. 

ΤΟΝϋδ 3ηι1)ΐ£[ΐΓι ςιιαιίί : 8αρίβηΐίαιη ν^τΜ. 

δαπβΐιίηΐδ Ιυί, να^πγτ, νίνΙ, βΐ υηςπΰπίοΓυπι βΙΤα- 
βίοη6δ ΐβΓΓαπι (Ιβίββίβηΐ, ΟβπιβΙπ, €ΐαηΙιη38 60Ρρ0Ρ3- 
ΠΠ6 83η€(Ί0θ3ηΙ, Ι)63ΐ6, υη(ϋ(|(]β ρΓχ ΓιΟβ 61 (1β8ίϋ6πο 
Ιϋΐ 366υΓΓ6ηΐίϋη) 'βά (6η7ρΙυπι 83η6(υπι Ιυυπι, υΐ οχ 
3ΐ)7880 υη£ΐ]6η(3 86π»ρβΓ οϋΙΙπ63ηΐ, 83η6ΐβ, ίη ηιΟΓ- 
1)0Γυιη βαηΛίΐοηοπ). 1<ίοίΓ6θ 3(1 ίο οίηηαβπιυβ, ΐ6|ί»- 

ΙΐΙ8 ηΟδΙβΓ 0ΟΓ3ηΐ 060 8(1$ί8, βΐ ρ6663(0ΓυΠ1 ΤβηΪΑ 

(ίβΐιιρ δοηοίαιη ΐυί η)6ΐηοπ3η) Γ6«ΙΙνο (Ιονοίοςυο 

ΓΟΓίΙο 66ΐ6ΐ)Γ3ηΙί1)ΙΙδ. χτδν εύωδίας αγλάισμα. Οδχουν σοι άντεδδΟη μυρο- 
βλυτείν μετά θάνατον. 

λα'. ΈντεΟησαύρισαι μέν τάφφ, άλλ' δμως αί- 
ματό^^υτα χεΰματα μυροβλυτείς. Κα\ Ιστι λογί- 
σασθλΐ ώσπερ άνάστασιν χαινοπρεπώς χα\ πτώσιν 
τό γινόμενον. -Κα\ θανών μέναύτ^ φύσει πέικτωχας, 
αΙμάτων δ^ τή χύσει παραδηλοίς τήν Ανάστασιν. 

λβ\ Τφ αύτοχράτορι, ΕΙαρθένε, βραβεΰοις άρι- 
στεύματα πάντοτε, βαρβαριχάς έχτρέπουσα φάλαγ- 
γας, τ^ν παντοκράτορα χα\ τδν Υί6ν λιτοϊς σου εΰ - 
μενίζουσα, συμπρεσ6εύοντδς σοιχα\ του μάρτυρας, 
δς νουν αύτοχρατοΰντα κατά παθών ένβδείξατο. 

^ΗΧΟ£ πλαγίου τετάρτου • Τ^ν σοφίατ τον Χά- 
γον* 

Των αΐμάτοιν σου, μάρτυς, αΐ προχοα\ χαΐ των 
μύρων ή βλύσις τήν γήν ευφραίνει, Δημήτριε^ χα\ 
ψυχάς χαΐ τά σώματα αγιάζει, μάτίζαρ^ των πίστεε 
χα\ π(ίθφ σοι προστρ&χ'^ντων πάντοτε, τφ θ&ίψ τε- 
μένει σου, ώσπερ έξ αβύσσου έξανύτειν τά μύρα 
είς Γασιν, &γιε, νοσημάτων έχάστοτε• Διά τοΟτο 
βοώμέν σοι, πρέσβευε τφ Θεφ, των πταισμάτων 
άφεσιν δωρήσεβθαι τοΙς έορτάζουσι πόθφ τήν άγίαν 
μνήμην σου. 1(9 Ι.ΑΙΤϋΑ•ΠΟ 5. ϋΕΜΕΤΚΤί. 170 Ε3ϋδΟΕΜ 

Ι.4ϋΰ\ΤΙ0 δ. ΒΕΜΕΤΒΙΙ. Τον αύτον Λόγοζ έγχωμίοστιχός €ΐς τότ άγιοτ 
μεγαΛομάρτνρα ϋημι^Γρι^τ (1)• 

α*. *0 βή ίΛολ άνάγχη χατά τ^ν «άλαι λ^γον, 
ιιΑφχιιν δχνον 4νδρβ πραίγμα μ<γα πράσσοντβ (όκ- 
ν£{ δ& ΐΐάντως έχβΐνος, χα\ ό δχνος οΤος μ^ Ιχβιν 
τινά ψόγον), ο6χ άπειχδς, βΙ χαΐ αύτδς κάσχοιμι, 
έμαυτ&ν έτη^^ίψας οΟτω μίν μβγάλφ, οΟτω β^ χαι\ 
δασεκιχ&ιρήτψ ικράγματι. ΕΙ μίν γαρ τήν αρχήν 
αΰτ6; τφ προχκχλίρισμένφ Ιργφ (πέβαλον, ή χα\ 
λ^γονς <^χον νινάς (&^ι&£ως μ<τρητοι>ς, Ι^ν Αν μοι θα^ 
^<ϊν, έξευρεΤν βΐιηΐντι Αξιον, μή προχαταληφΟ^ν τοΙς 
ιιολλοΖς, ώς &άν χα(τις μ<0* Ινα ή χα\ βύο τινάς 
ιιέ:αλλα τίμια Ιξορνττ^μινα Ιδων, χα\ αύτ6ς Ιξιυ- 
ρων βαβανίζΐ} τήν γην * ^ν γΐρ ο6τω πορίσιται 
τλ ζητοόμβνον, ή μ<τά μυρ{ονς δσους, οΐ τ^ν πυθ- 
μένα των μετΑλλων Ιηολυνραγμ^νηααν. Έπ•\ &έ• 
μόλα ιηλλων Ανβρων χα\ αυτών ιΕς βάθο^ χα\ βίς 
&ψος λίγου Ιπαναβββηχ^των χα\ βιορατιχώτιρον έγ« 
κυφάντ»ν, αύτ^ς Οατατος Ιπαΐΐοδύομαι πρ^ς {Ολον 
λόγου βυαχαταπάλαιβτον, ούχ Αν άπβκχ^ως 5χνον 
«άβχοιμι. 

β'. Άλλα τ£ μέν μοι τ^ μέγα Ιργον ; Τ{( δέ δ 5χ- 
νο(, βίτ' ούν ή ^ιλία χα\ τ6 μή θα^ι^βΤν ; Δέδοιχα, 
Ινα χβφαλαιωσάμινος ε?ΐ6ω, έμαυτ^ν χαθΜ\ς «Ις 
(«αίνους του ημών πολιούχου μεγαλομάρτυρος. 
Καινών μΙν γάρ τι προαβξκυρείν, (φ' οΓς τους \μιρ' 
τυριχους Αθλους ύπιξηραν οΐ φθάααντις, ούχ Αν «Γη• 
Ούγάρ παχυλώς αύτοΟς έςβιργάσαντο, αλλ' έπιμβ- 
Ιέβτατα έλβπτούργηααν , χα\ (βχνώς έπεξήλθον 
αιεααι• ΤΑ δ& αυτά εΙιηΖν αΐδέσηται Αν τις έχέφροιν. 
ΕΙ γάρ χαλ χατ" Γχνη τ«ί)ν Αγαθών βαίνβιν χρεών» 
άλλ* (χεινο λόγον Αλλον δμο:^τος Ιχει. Ου μήν 
ταυτά λέγειν Ιτέροις Αντιχρυς πραγματεύεοθαι τους 
(παινουντας Απαιτεί. ΕΙ το{νυν ο(ιε χαινότερίν τι 
&χουσμα προοεξευρίο;χειν Ιξήν, Αλλ* ούβΐ τΑ των 
έτερων ύφαιρεΖσθαι ^χείν ταυτολογουντα έχρην, 
έΑ£{πετο σιωπών. Προς γΑρ τοΖς Αλλοις χα\ γέλων 
οφλήσεκ τις, εΐ τους φθΑααντας έχμιμούμβνος, έφ* 
οΓς αΰτοΙ «ΐπον, ούχ 6περα(ρειν 1χει« Αλλ^ έχπίκτει 
ν(χώμενος. ΚαΙ δυστυχεί τούτο χαιβδν έπίαπαβτον 
χα\ αυθα(ρετον. "Ήν γΑρ χΑλλιον, σιγώντα επιστή- 
μονα λ^ου Ιοιχέναι είναι, ήπερ λαλείν χα\ Απελέγ• 
χεσθαι Ααοφον• 

(Ι) Τίΐοίαιη ίηίιίυηκιηβ 1)υ]υ$ ΟΓβιίοιιΐβ ηΐδ. Ρα- 
Γβ. '\\Ά Ιβ^Η : Τον έτ άγίοΐί: Πατρός ήμώ^ Εν- 
σταΟίον άψχιεχισκόηου Λόγος έγκωμίοστιχός βίς 
τ^ άγιοτ μ^γαΛομάρτνρα. μνρο€Λύτΐί\γ άημή^ 
τριοτ. •0 ίή πΑσα ΑνΑγχη, ϋατά τ^ν πάλαι λ<&γςν, 
«ίαχειν δηΒρα πρΑγμ^ί πραστοντα (όκνβϊ βέ «Αντως 
έχεΤνος, χαΐ ό5χνος, οίος μή ίχβιν ψέγεοθαι), ού χα- 
τϊΐχ6ς (βίο), εΐ χα\ αύτ^ πΑσχοιμι, Ιμαυτ6ν έπιό- 
ίίψας οΟτω μέν μεγΑλψ,οδτωΛ χα\ δυαεπιχειρήτψ 
Ρατεοι. Ολ, ΟΧΧΧνί. Α Ε}Η$άβηι άβ ηαρηο ηιαηψΒ $αηαο ΒεηΐΒΐήο ρỀ'• 

4. ϋυιη οποηΐηο 0606986 8ίΙ, υΐ (|»οηι)&ηι, ιηθίυ 
ρβΓΟΰΙΠ νίπιπ) ορυ8 πια^ηιιπι 8^(;Γ6(Κ6ηΐ6ΐη (ρβηίΐκβ 
Βηΐβιη ιη6ΐιΐ8 ρΓκν^Ιβΐ, βΐ ί$ ηπί ςΜαριαιη λ νίίαρβ* 
ΓλΙίοηβ 3ΐ)8ίΙ), ηοη λΐ) γ6 681, 8ΐ 61 ιηβία ρβΓΟΰΙΙΟΓ ςιιΐ 
ιηβιηβΐ ίη ΐβηΐυηα Ι&ηι!3({ΐιβ οοη8ΐίΙ)υ8 ραίθηβ ορυβ 
ίιηιηίΐΐο. 8ι βηΐιη ίηΐ6Γ ρτίπιοβ ηυ'κΐβιη α<1 ρΓορο8ΐ- 
Ιυιη ορα8 λ€0β(ΐ6Γ6ΐρ, «υΐ ββηηοηοβ »1ΐςιΐ03 ίβοΙΙβ 
εοιηρο8ίΐο• Ιι»1>βΓ6ηι, ιηβυπι ββιαΐ «ηίαιαηι 6Η(ΦΤ6 
4ΐΐ|;ηυηγ ςυΙΑ ιΙίοΐιίΓυβ ηβο ιι ρΐίιπίιηβ μ(61 (1ί6ΐιιη»• 
υΐ β! 4018 ροβΐ οηοαι «Ιαοβνβ ηιβίΑΐΙ» ρτβΐίοβ^ Γοββα 
νί(Ιβο8, 61 ιρββ ςυΐ Γβρβηΐ ΐβτηιη Μνϋ : Ι^6ΊΙΐιη 
6η!π) 816 ΓβρβΓΪβίΟΓ ΐ|α»8ίΐαη) ςυβιη ροβΐ (Ιβοβοι 
^ πιΠΙί:ι ηοί ιηβι^ΙΙοΓοπι ΐπια ΓοΑβπηί. Ιέ^ςυβ οοηι 
ρθ8ΐ ιηο)ιθ8 ςυΐ 3(1 β6ηιιοηί8 αΐΐλ ρΓοΓαοΑ^φΐ^^ 

8001100 01 ρ6Γ8ρΪ636ΐ ΐΟ^βοίο (168€60(Ι6ΠΠ( βηοΙίΙβΙΙΙ 

οΐΐίαιαβ 1ια]α8 &6ΓΠ)θοί8 ^ι^^ηάΐΛτ 66Γΐοηΐ6ο ρΓΧ€6ΐ- 
Ιβηβ οοΠο ί3βΓιϋίο Γ6ηιοΐο8• 2. δ6<) ςοΑΓΟ ςοΜβη ηιίΐιι πιι^οοπι 0|μι8? ΟοοΙ 
ί88ΐί<)ιαοι, 8ίγβ ΙΙαιΟΓ, 6( Γ6ρυ|(03ηΐΐ8 ? ΤιοιοΙ, οι 
8θοιπιοΐίαι (1Ϊ680), 06 ιη6ΐρ8ηα) ιπ ΐ8ο<Ι&θ(Ιο ΰίνΙίΑϋβ 

Ο08(Γ9Β ρΓ0ΐ66ΐ0Γ6 ΟΙΑΓίγΓΟ Π13(|[ηθ 0008001301* Νθ« 

νοιο 60101 3ΐΐ<|ΐι1(Ι, ςιιο π)3ΓΐγΓί8 νίοΐοηοβ βχίοΙΙοΐΦ 

3Γΐί ρΓ»ν606ηΐη1, ]30)000 8»ρ6Γ68ΐ. 0038 60101 ΟΟΠ 
ίθ600<ϋΐ6 6ΧρθδΟ6Γ0ηΙ, 86ΐΙ 3θοηηΐΐ88ίο>β οοοιρβο- 
Γοοι βΐ οοιοΐα πιίοοίίβεΊηιο 861*01006 ριιοΑ6ΓΗαΐ• Ε»- 

β <16ΠΙ νΟΓΟ 03ΓΓ3Γ6 βΓθΙ)680>( υΙγ 86083108• §1 6010) 

Ιίοοοηιαι νββιί^ϋβ ΙοβίείβΓβ οοοβββαΗοοι οεΐ, ΐαοιβη 

3ΐί30) 8ΗθΊ1ίΐΟ(Ιίηΐ8 Γ3ΐίθ0601 Ιΐ3ΐ>68• ΝοΟ ΟοΙΟΙ 63- 
(1601 ΐΙΊθ6Γ6 6Χ 3<]ν6Γ80 3ΐΪ0ΓΟΟΙ 6Ιΐ{ίθΙΓ 3 130(Ι30- 

Ιι1ιπ8. δί \%ΪΙΜΤ 060 30ΐ1Ϊ6Λΐϋ>υ8 οΙΓ6Γ6θ(1οπι ςοίιΐ 

Γ606Πΐίθ9 Γΐ06ΐ>3ΐ,060 3ΐίθΓαθΙ 0ρ6Γ3 Γ6ρ6ΐ6Γ« <1β06- 
1)31 ΟΐίηΟΟ» 13660<100) 6ΓαΙ. Ν30) οΙ) 3ΐϋ8 <1ίνί(ΐ60(1ΐΐ8 
ίθΓ6ΐ ςοί 3Π1606880Γ68 Ίθΐίΐ3ΐ08, οίΐΐίΐ 3<)ί1θΟΓ6 1ΐ3- 
1>β»8 ΤίΟΐΟ» ΙΟΓρίΐ6Γ €3(1ίΐ. Μθΐ68ΐΟΠΙ*'68ΐ 1(1 01311101 
ςοΟίΙ ΟΟΐΐΙβ νθΐ6θΓΐ1)1Ι8 βΟΟίΐΙΙΙ• δ3ϋθ8 60101 6Γλ1 1.1- 
ΟΟΟϋο ρΓα(!60ΐ601 νί(ΐ6Γί, (|^3ΠΙ ($3ΓΓί6016αΐ Ιθ8•ρί60- 
ΙΙΦ 3Γ{αΐ• πρΑγματι. ΕΙ μΙν γΑρ τήν Αρχήν αύτΛς τψ προχε- 
χειριαμένφίργφ έπέ6αλον, ή χαΐ μετΑ τινας (&^(ω; 
μετρητούς, ην Αν μοι Θι^|&ε7ν, ΙζευρεΓν εΙπεΙν τι 
(^ον γΑρ οΟτω ποοίσεται τ6 ζητούμινον , ή' μετΑ 
μύριους» οί τ^ν πυθμένα τών μετΑλλων έπολυπραγ- 
μόνησαν. 

6 107 ΕϋδΤΛΤΠΗ ΤΠΕβδΛΙΟΧίΓΕΝδίδ ΜΚΤΚΟΡΟΙ.ΙΤΛ ί(.8 

ΟΠΕ νΐΐϊ. Ιαηίίαΐβ, ρΐίβϊί. \ ΩΙΛΠ ίΓ. ΕύΛογεΤτε, χαΐδες, 

χε'. ΕΣ; τοσούτον, μάρτυς, έχ θαυμάτων δεδ^ξι- 25. Εο ιΐ8«ιιιβ, τηίΐΓίγΓ, ρΓΟίΙί^ίίς οβ1οΙ)θΓ οναΒίδΐί, 
ηΐ 61 ΒϋΓΐ)3Γί (ΐιιί ηοπ ίηίΓα ονίΐβ ΟοΓηίηίοιιιη βυιιΐ, 
ηΓΐΓ3€ΐιΙυ<>3ΐιι νίΓΐηίοιρ (ιιαιη ρροοίαιηοπΐ βΐ $υρρϋθ6η( 
ρπΓβιτ) ρβπο οΙ)ΐίη6αηΐ• 5ίο ηηΓ&Ι)ί1ΐ5 Ιοίο ίη ογΙ)0 

26. ΤοΓίηοηία ηη» ρ358υ$ 68 υΙείβοΊ οηιιΓπηοιΙβ 
ρηίαίβίί. Ιπ 6.1ΓΓ6Γ6 βηίιη ιηίδΐ^Γοβ 8:\1ν9<(, €1 €αΐοη3- 
ταπι €θηιρη|;63ροΐ65ΐαΐ6ΐη ΐιΐ!ΐίηιηίΓ3ΐ)ίΐ6(η 86ηΐΙηηΐ, 
61 ριιΙνβΓβ ιηίδΐΊ 0ΓΙ1ΟΠ8 ηυοηία 8ί6€α8, αο (6ΐ:ι ΓΓαη- 
218 β3Γΐ)ηΓ0Γυηι. 

27. Αρο8ΐο)ϋΓΐιιη οΓιιη ίρδΰβ ιιηι1}Γ» 83ηαΙ)3ηΙ. 
δβϋβΐ ηυηο 63(ΐ6ΐΌ Ιιίο Πυηΐ. Ναιη ίκηυιηβΓηΙίΙίβ, 
ΐη3Γ(}'Γ, ροΓΓίΰίδ ρΓ0(Ιί^ΐ3, 61 ίπ δοπιιιίοΓίιπι υΐΏΐΐΓΪβ 
νίδΐΐδ, 6Γ3. ΐ6ΓΓίΙ>ΊΓι η666δδίΐ3ΐο δοΐνίδ δοιηηαηι ΙϋΐΙιΊ- 
Γιτυιη ίη ρϋΓίαιΙίδ• 

28. ΒοηΊ ϋιιοιιιΐ3 αιΙιΙηοΓι, (μιΟΓυπι ίη ιηβιΐίο ίΙΙιιπι 
3Γ€υδ3η1ΐΙΐηΐ δΐ6ΐίΐ Γ6Χ Οβιΐδ. Κβρβίΐΐ νί6ΐΟΠ38 Οβί 
ΜαΐβΓ, 61 Ιιι, ΒβηιείΓί, ίΐίί (ΐιιί ιβΓΓαπι άοηίη&ΙιΐΓ• 
Μιιΐΐφ 6ΐι1ιη ΐ3ΐ6δ ίρδί <ΐ68υρ6Γ (]3ΐ)υη1ηΓ. 

ΟΟΕ IX. ^η^ ρβτ ηΐαηάη€αΐιοη€ΐη άβ Ιίρηο, 
^9. ΓβΙίχ ροΓ νηΙπβΓϋηι (ΐ60βηι πιίΙΙΙπ, ιί1}ί, Ιιοαίο, 
ρ3η3 πιοΓδ ϋβο 16 οΜιιΙίΙ δίουΐ δ6Γ3ρΙ)ίιη;υηυπι ρΐα- 
Γί6δ οο.ιι!3ΐυηι. Νβπι ΙεΙοηιηι νυΙηβΓί ιηυΐΐη ιίϋί 3ρβ- 
Γϋβηιηΐ 06ϋΐ0Γαηι ΓυΙ^ίύΑδ οπϋίΐβδ, ({ΐιίΐιαβ Οβϋδ 
οοπδρίοΙίιΐΓ. 

30. νίΐ3 ιίΙ)ί οηιηΐηο ιηιπίΟΓίβΙίβ, ορρΓθΙ)Γΐο βΐ 
ΐ3ΐ)βοιηηί6Χ6ίΡρΐ3,Γυηί) Πβο 1β]ιιηχίΐ,βΐ ιιΙ ΐΗγηιίαηι» σαι, ώΐ χα\ βαρβάρους, αυλής ούχ Ισω θ^ωνυμου- 
μενης βντας, τήν έν σο\ χηρύττειν θαυματοποίησιν, 
χα\ λ(τά*ΓεσΟα( σε, είρήνην έν σο\ εύρίσχειν. Ούτω 
τεΟαυμασα& εΙς πάντα χόσμον. 

χς*'. ΟΓσπερ πάσχων δτληΓ, έπαμύνειν δεδύνηββι 
έν πειρασμοΤς παντοίοις. ΕΙρκτής γάρ ίτω τους 
ταλακπωρουντας σώζεβς, χα\ δεσμών ανέσεις τερι- 
τουργοΰνταί σοι, χα\ λυθροφορήτους αΙμάτων |(ο4; 
ξηραίνεις, δόρατα δί θραύεις τά των βαρβίρων. 

χζ'. Άποστ^λίον πάλαι χα\ σχια\ έΟεράπενιο»;. 

Άλλα χαΐ ν3ν ένΟάδε ταύτα τελούνται. 'Λπιιρς- 

πληΟή γάρ, μ&ρν^ς^ έχτελείς σημεία, χαΐ όπτανό- 

1^ μένος έν σχιαΐς ονείρων, χαΐ λύεις δεινής άνάγχη; 

Οπνον θζνάσιμον τοις έν χινδύνοις. 

κη'. Άγαθο\ οΐ δύο συνηγμένοι, δν Ιστηχβνδ 
βασιλευ; έν μέσω Θε6ς αιτούντων τούτον. Έξαιτε! 
τε νίκας του Θεού ή Μήτηρ, χα\ σΟ, Δημήτριε, τω 
τής οΙχουμένης χρατούντι. ΣυχναΙ γάρ αδται οδτω 
δοθήσονται αύτφ ύψ'5θεν. 
ΟΤΔΗ θ*. Ό διά βρώσεως τον ζύΛον, 
κΟ'. Ό διά τρώσεων μυρ{(ι>ν σοί, μάχαρ, προι- 
γενίμενος θάνατος μαχαριστ>.ς βεφ σε παρέστησεν, 
ώς Σεραφείμ τίνος πολυομμάτου φύσιν. ΤΑ γ3τρ 
αρώματα των δοράτων πολλάς σοι δπήνοιξιν ομμά- 
των διαφαύσεΐς, έν οΓς βε6ς διοπτάνεται. 

λ'. Ό πανακήρατός σου βίος, κηλίδων κα\ ^υπιί»- 
σεων π^^^^θεν καθεστηκώς, βεφ σε ψχείωσε, χα\ ιηηΐιίδ 3Γθηι«ΐίΙ)ϋ8 οοπΓβοΐιιηι ίρδί Ιβ οοηδροηανίΐ ίη Ο ώς θυμίαμα πολυμιγές αΰτψ <τ< καθιέροκίεν είς δε βΓΑΐϋηι 1)οηί οϋοΓίδΟΓΠίηιβηΐυηι. Ι^Μν^τ (Ι51 (Ιαΐυηι 
Λ.<ίΙ ρο8ΐ ηιΟΓίβιη ηη^υβηΐΐδ οΙίδΐϋΙίϊΓβ. 

Ζ\» Τΐΐ683υΓί ίη8ΐ3Γ Γβοοηιϋΐιΐδ 65 ίη δβρυΐ6Γ0« 
ηηοίΐ δ3ηβϋίη638 υιι^ηβηίβρίβδςυο ηικίαδ βιηίΐΐίβ. Εΐ 
Ιη ϋδ €0§ΐΐ3η()υηι 681 (]ΐΐ38ί ΓβδΠΓΓβοιΐοηβπι ηονο ορ- 
<ϋη6 61 οβδϋπι ηβΓί. ΜοΓίπϋδ ςιΓκΙβπι ηβΐιιπα οβοί- 
ίίδΐί, 83η£;ιΓιιιίδ υογο Ιΐιιβηΐίδ ΓβδΐΐΓΓβοΐίοη6ηι οδίβη- 
(Ιίδ. 

32. ΙιηρβΓαΙΟΓβηι, νίΓ^το, 3(] ρΓ3Βοΐ3Γ6ββδΐ3 υηιΗ- 
<Ι"β Γβ^β, Ι)3Γΐ)ηΓ38 βνβπβηδ οοΛοΓίοδ, <]οη)ίη3θΙίιιπι 
Οοιηίηαηι 61 ΓίΙίιιηι ρΓβοίΙϋδ Ιυίδ ρΐβοβίυιη ΓβίΙίΙβηβ, 
Ι6€υηι Ιββ3ΐίοη6η) ο1)6ϋηΐβ ιη3ΓI^^β, ςυί Απίιηυπι ίη 
ρ38δίηη6 (Ιοηί)ίη3ηΐ6Π) 3066ρί(. 

ΤΟΝϋδ 3πι5!βΐιί ςιιηηί : 8αρι$ηααίη ν^τύί. 

δβπβΐιίηΐδ Ιυί, ηΐ3Γΐχρ, νινί, 61 υηςπβηίοΓυπι βίΤυ- 
βίοη6δ ΐβΓΓαπι (ΙβΙδοΐαηΙ, Οοπιβίη, οίβηίιηαδοοΓρορ»- 
ςπβ 83η6ΐίΟθ3ηΙ, ϋβαΐβ, υη()ίςυ6 ρρ» Γιϋβ 61 (Ιβδίϋβπο 
Ιυΐ 30Γ.ϋΡΓ6η(ίϋη) 'Άά Ι6πιρ1υηι ββηοΐυηι Ιυυηι, υΐ οχ 
3ΐ)7880 υη£[ΐΐ6ηΐ3 86Π)ρβΓ οϋΐίηβαηΐ, 83η6ΐβ, ίη ηιορ- 
1)0Γϋΐη βαηΛίίοηοπ). Μοίροο 3(1 16 ο1ηη)3ηιυ8, Ιββ»- 
Ιπ8 ηοδ(6Ρ οορβηι 060 ίΐΐδίδ, «ι ρβοοβίορϋπι νβηίβ 
(Ιβΐιιρ δηηοΐΛΐη (υί ηΐ6ΐηοΓίβη) ΓββΙίνο ίΐβνοίοςυβ 

ΓΟΓϋβ €6ΐ6ΐ)Γ3ηΙί1)Ι18. χτόν εύωδίας άγλάΤσμα. 06χουν σοι άντεδόΟη μυρο- 
βλυτεΓν μετά θάνατον. 

λα'• ΈντεΟησαύρισαι μέν τάφφ, άλλ' δμως αί- 
ματί^^υτα χεύματα μυροβλυτείς. Κα\ ίντι λογί- 
σασθιι ώσπερ άνάστασιν χαινοπρεπώς χα\ τετωσιν 
τό γινόμενον. Κα\ θανών μέν αύτ^ φύσει πέ«τωχα^, 
αΙμάτων δέ τ}} χύσει παραδηλοϊς τήν άνάστασιν. 

λβ'• Τφ αύτοχράτορι, ΙΙαρθένβ, βραβεύοις άρι- 
στεύματα πάντοτε, βαρ6αρικάς έκτρέπουσα φάλαγ- 
γας, τ6ν παντοκράτορα κα\ τ^ν Τί6ν λιτοί; σου εύ - 
μενίζουσα, συμπρεσβεύοντός σοιχαΐ του μαρτυρείς, 
δς νουν αύτοχρατοΟντα κατά παθών ένεδείξατο. 
|. ^ΗΧΟΣ πλαγίου τετάρτου • Γήκ σο^ίαττοϋ Λό- 
γου. 

ΤίΓιν αΐμάτόΐν σ^'>ι μάρτυς» αϊ 'κροχ*ί%\ κιΐ τιί>ΐί 
μ!ίΓΑύ^ ή ^λϋίΐί την γτν ν^φραί^ιί, Αημ^ΐρΐϊ» ^^' 
ψυχΐς χα\ τά ΐΐώματα άγιά;εΐ| μάιΐΛρ, τΰν ΐϊί«<ι 
•Λ'Λ π^ΐΰφ σοι πρΏίττρϊχ''ίντων ττάντ^τε, 'ίψ Οίίψ "^ 
μ.ένει σΓϊυ, ώσττΐρ έξ αβύσσου ίξανύΐ^ιν τά μ-Η^ 
ει; Γΐσίν, δγΐΐ, νοσημάτων έκάίτί)^£* Α*4 ^-^^^ 
βΓ^ώ|Λέν ^ύΐ^ π(Λσ^€'4ΐ. τώ Βιψ^ 
άφεσιν δωρήσεσΟαι τοϊ| *^ 
μνήμην σου, ^ / έ ΙΑΙΤϋΑΤΊΟ 5. ϋΕΜΕΤΚΠ." 170 

Ε3ϋδΟΕΜ 

Ι^ΤΙΟ δ. ΒΕΜΕΤΒΙΙ. 'δτ Αγιοτ Α Ε}Η$άβιη άβ ιηαρηο πιαΠι^Η $αηοΐο ΒβΜϋήο ραη£* 

αι λ^γον, ί• ^υιη οιηηίηο ηβ€6886 $ίΐ, υ( <ιιιοη(]&ιη, ιηβία 

'/τα (όχ• ρβΓΟϋΙΙΐ νίηιηι ορυ» ηι.ΐξηιιπι 8^(;Γ6(Η6ηΐ6ΐη (ρβηίΐκβ 

^ Ιχειν 3111611) ηοβίιΐδ ρΓχνΑΐϋΙ, 61 ί$ ηιΓι ςιιαριαιη λ νίίαρβ- 

•9χ(Ημι, ηιίοηβ 8ΐ)8ΐΙ), ηοη «Ι» γ6 681, 8ί 61 ιηβία ροΓΟΒίΙοΓ ςαΐ 

δ^ χαΐ ιηβιηβΙ ΐη Ι8η1υιΐ) Ι8ηΐί3({ηβ οοπ8ΐίΙ)ϋ8 ρ8ΐ6η8 αριιβ 

αρχήν ίιηιηίΐΐο. 8Ί βηίιη ίηΐ6Γ ρΓΪπιοβ ηυΙ(ΐ6ΐη 8<1 ρΓοροβΙ- 

^ χα\ Ιυιη οραβ 8€0β(1βΓ6ΐρ, 8υΐ 86ηηοη88 8ΐίςυο3 ίβοΙΙβ 

θα^ €θΐηρο8ίΐθ8 Ι)8ΐ>βΓ6ΐη» ιηουπι 68••Ι 8ηίιηυιη 6γΙ|ΦΤ6 

> τοΙς 4ΐί||;ηαη) ςυΐιΐ (ΙΐοιιίΓηβ ηβο 8 ρΐϋπΐιηβ Μΐ(68 (1ί€ΐιΐιη• 

ινάς υΐ 8ΐ ςυίβ ροβΐ αηιιοι <Ιαο$ν6 ιη6ΐ8ΐΐ8 ρΓβΙίθ88 Γοββ» 

ευ- νί(1βη89 61 ίρββ ςυί Γ6ρ6ηΙ ΐ6ΓΓ8ηι ίκκίίαΐ : ^ηοΙΙίιιβ 

Εαι €ηίιη βίε ΓβροπβίαΓ (|η£8ίιαιη ςυ8ΐη ροβΐ (Ιβοβιη 

Ο- ^ πιίΙΙί8 ηιΓι ιηβΐ8ΐΙθΓαπ) Ιιη8 Γοάβηηΐ. Ιΐ8ςυ6 ουηι 

ι, ρο8ΐ ιηυΐιοβ ςαί 8ΐ1 β6Γΐηοιιΐ8 8ΐΐ8 ρΓοΓοη^λφΐ^^ 

ς βυηιηο βΐ ρ6Γ5ρΊ68θΙ ίη((6ηίο ιΐββοβηιίοπηΐ 6(]οί(ΐ6ΐη 

ιιΙΐίαιιΐ8 1ιυ]υ8 ββπηοηίβ 3|[($Γ6<1ί8Γ €6Γΐ8ΐη6η ρΓ»€6ΐ• 

Ιβηβ ηυΐΐο Γαβίίϋίο Γβηιοΐυβ• 2. 56<) ςα8Γ0 ςΜί<)6ΐη ιοίΐιί ιηλ^οαιη ορυ8? ΟμοΙ 
ί88Γκ)ίϋηΐ), 8ίν6 ΐίαιΟΓ» 6( Γ6ρυ|ρ)8ΐιϋ8 ? ΤίιηυΙ, υΐ 
βυιηιηΑίΙιη (1ίο8η), ηβ ιηβίρβηιη ΐη ΐ8ΐι<ΐ8η(Ιο 6ίνίΐ8ΐίβ 

Τ1081Γ9Β ρΓΟΐ6010Γ6 ηοαΠ^Γβ ίΛΛ^ηΟ €00801118111. Ν<Η 
Πΐΐη βΐΐίΐη 81Η|ιΓκΙ, ςΐΙΟ ΠΙΑΓίγΓίβ νί€ΐΟΓί88 βχίοΙΙβΓβ 

Ιίί ρΓ»ν6η6πιηΐ, ]8ΐη ηοο 8ΐιρ6Γ68ΐ. 0ιΐ38 6ηΊιη ηοη 
ιοοηάίΐβ 6χρο8ΐΐ6Γαηΐ, 86(1 36οηηΐί8$ίιη6 €οηφ86- 
ηι 61 οιηηΐβ π)ίηιιΙί88πηο 86ΓΠ)οηβ ρ^ηάβηιιιΐ. Ε». 

η ν6Γ0 η3ΓΓ8Γβ βΓηΙ)68€ΪΙ ν'ΐΓ 86η88ΐΙΙ8• 5ί 61)1111 

ΟΓυιη ν68ΐΐ9ϋ8 ίη8Ϊ8ΐβΓ6 η66βϋ$»ηιιη) β«Ι• ΐαηοοη 

η 8ίιηΊ1ίΐθ(Ιίηί8 Γ3ΐίοη6π) 1)α568• Νοη οηΐηι 68- 

ι1ί66Γ6 6χ 3ύν6Γ80 αΙΙοΓυπ) βιί^ιΊαΓ 3 Ι8(1^8η- 

. δί ί^ΐΐιΐΓ η66 8αιΙΐ6ΐ)ΐίΙ>υ8 οΠ6Γ6η(1υιη ςαΪ4ΐ 

Ίυ$ Γΐ66ΐ>3ΐ,η66 8ΐίθΓαΐη 0ρ6Γ3 Γ6ρ6ΐ6Γ6 <]β€6- 

(]υ6• Ι306η(1απ) 6γ»1• Ν3Π) αΙ) 3Γιί8<1ίνίϋ6ΐΐ(Ιιΐ8 

υ'ΐ &ηΙβ€6880Γ68 ίτηίίαΚΒ, ηίΐΐϋ 8<)]Ϊ€6Γ6 Ιΐ8- 

",1118 ΐιΐΓρΗ6Γ €α<)ί(. Μοΐ68ΐηιη*'68ΐ ί(Ι ιη3ΐιιιη 
1)18 νοΐ6ηΙί1)ΐΐ8 36θΙ(ϋΐ• δ8ΐ1υ8 6ηΊιη 6Γ)Μ *^' 
η(ΐ6ηΐ6ηο νίιΙβΓΪ, <|υ8Π) ($3ΓΓί6θ16ΐη ίοδίρί^' 


/ πι ΕϋδΤΑΤΗΙΙ ΤΗΕδδΑΙΟΝΙΟΕΝδΙδ ΜΕΤΚΟΓΟΙΙΤΈ Γ2 

3. ΙΙα!€ ςιΓκΙβιη ΟΓίΐιιΙ άβ φΐιΙ>03 ιηίΐιΐ ΓϋδΓιιΗηιη οι Α γ'. Άλλλ τ«ϋτα μίν, έξ δν μοι δ β«νο^, χα\ δι' ρΓορΙβΓ (ΐϋ9Ρ, ιιοη 5θΙϋΐη 1>οβ ϋη^^ιη ορρηιηβ1>λΐ» 
ζ ηιβ Ι4ΐ€ί1υηι1ΐ»ΐ€ ςυΑβί ρΓβΙΙο βιηρίβ; αιβίυ ^οΠΙ^βΙ 
ρΓΟ 1υ<1ί5ήο 8ΐ>βυη(1ί ο1) ίηυΐϋβπι ν6Γΐ)08Ίΐ&(6πι, 
^υιη <1ί86ηα8 Βΐίαβ ςυίβρί^ιηι €$$61, 8θ4 Ηιαπι υι 5α- 
ιαιη Ιιΐϋοι Ιιηρβηάβηβ ηΑνί^βιΙοηβηι Ιιηρβ<]ΐ6ΐ)&ΐ• 
Αΐίλ τβΓΟ τοίνβηΐί ιηβ ηοη 6χρβ(ΙίΐίθΓ8 (ΐυβηι β^ρίβη- 
110Γ9Ι• ηβιηρβ ςυοιΐ »ηΐβ ίη% Αΐίςαίβ Ιοουΐυβ ΓυβΗΐ, 
ηη» Ι9Γ(110Γ3 11156 Α $3ρίϋηΐία οποηίηο 3ΐΐ€η», 1)08 
ρΓβΐίιηη ΐ86ΗυηΓιΐ8ΐΐβ αΙ>ϋΐ, Γορβδ (1β?οΙιιΐ« 68ΐ, &!• 
ΙβηΗαιη 3υΓιΐ(|[Η, 61 β€66 {ϋ^ηιιιη Ιη ιη8η7Π3 Ιιοηο• 
Γ6Π1 ▼θΗΜΓϋπι Ουιηβη. 

4. Η3ΐΐο€ίη?υιη νβΐΌ (|ϋθ<1 (»(!ίιιιη ιιιβηηι 82ηιιτΗ, 
βιίβηΐΐυιηςιιβ Γιιββνΐΐ, 8υ|{(|[6β8ΐ( ςυοιηοίΐο οοΒίυιη 
ηοη 8θ]αη) η)λχίιηΐ8 ιΐ8ΐΓΐ8 61 ΓυΙ^ΟΓύ ρο8ΐ Ιιχο 8β- 
€πη<Ιΐ8, 86(1 €( 6x1^118 8ΐ6ΐΙυ1ί8 6ΐηΐ£3ΐ: ςοχ.'ΐΐίςαβηιΐο ^ μβ'^^Α^^ο^ς^βυτβρειίουσιν, άλλα χαΐ σμιχροτάτοι; 2)ν, ου μ^νον < βους 1π\ γλώττη, ι τονΐτο δή τ& 
σχα^μμα του άργίί λαλβ7ν, ώ; έάν τις «Γη βοόγλωσ- 
σος, άλλα χα\ λίθος ώνβΐ χα\ λάχχφ δυσχρηστουμέ- 
νοο (ίβατος έιιέχ&ίτο. Αογισαμένφ βέ μοι Ιτβρα, ου 
ι ταχύτερΑ μάλλον, 1)ι«ρ σΟφώτερα, ι δ δή τις χα\ 
«ρ^ των ημετέρων ΙφΟΙγξατΟ, βραδύτερα βΙ, χα\ 
οΰβέ πάνυ Εξω σοφίας» δ βους τε άηανέστη, χα\ 6 
λίθος Ιξεχυλίσθη, χα\ ή σιωιτ)] άιήλθε * χα\ ΙδοΙι 
λδγου} ^εΰμα σΰμμετρον εΙς τδν μ&ρτ\)ρΰί» V, Όδέ μο( λογισμδς, 6 τ^ν δχνον ΙχθΕραπεύσας, 
υλ\ τ^,ν σιγήν άτταγαγών, τοιαΰτ» ύπέτεινεν^ ώς δτι 
χα\ ουρανής ού τοΓς μβγίστοις φωσφ^ροις χα\ το!ς €1 Γ6ΓυΙ(^η8 <|αΐ(1 8ί{;ηυιη 8οιιΙ. Ιιαηαβ οοΒίιιιη ηο- 

Βΐηΐΐη. ϋβΐ εοθΐ68!3, Γυ1|[6ηΐΐ88ίπΐ8 88ΙΓ8 1)3ΐ)6ΐ» 1):ΐΙ>6ΐ 

•ιιΐ6ΐιηςυβ 61 ίηΓβηοη. ΡβΗμγ |;1οΗ»Ιιιγ ςυι ΐοηα!• 

Ι€Τ Γ6ίυΙ(^6ΐ 8€ίθΐϋ1« ίΠΒίβΓ 8ΐ» \ζηβ Γ6]6€Κ36 : 61 ΤΟ- 

1805 Ι((ΐιΙΐθ8Τ8ροΓ8ΐ(1βΓί8 ίο πιοϋαπι 6ΙΓ(||β!1, 61 &8ΐΠ 
8ΐιηΠιΐυ<1ίη6 ςιΐ88ΐ |[Γ3νΊ8 ρΓΦ8ΐϋΙι. €οιηρο8ΐΐ8 η3- 
ΊηΓ3 οηιηί8 ^βηεΗβ 3ηίιη3ΐί3 βΐ Γ6ΐ1<|υ3 ρΓθ<ίΐιχϊι, 
>Ιΐ3 !η Ιιοηοπδ Γ3$ι{|[Ίιπη, 3ΐί3 μιΓγ3 3(1 Ι^ηο(ηΙηΙ»ιη 

86Ρ08|13; η66 (ΐ6Γ606ΓαηΙ νβΙ Ι813 ίη€0ηβΐϋ6Γ3ΐ6 8ΐθ 
3ΐ))6€ΐ3 ΙΐΙ (|[1θΠ3ΐ1θη6 6Γ(*8ΐίθηί8 : 6606 ΟϋΙβΧ ΥίΠδδί• 

ιηιιιη «ηίηιβΙ 3ϋ(|ηο ρτβΐΐο <ϋ^ηυ8 Ιΐ3ΐ>61θΓ. ΡΙβ- 
ηιιη^ιιβ πΐϋ]ΐίΐϋ<1ίη6ΐΐ! 8ΐΙιηαΐ3ΐ βηΐπίλΐΰαΐϋπι αηάΐ" 
Ιυηι, ςυβηάο Ι>οιη1)υπι βοιιιη 1)α€6ΐη8ΐ; βυηΙτβΐΌ 
<|ΐιί ρτορίβΓ βοηοιη ρ3Γυιη ν6ΐηα11οιηθ(ΙθΓ6ι;|>6€(3ηΐ, 
1(1 τβΓοΙπίβηάυηΐ, ςυοίΙ αΐΠβ βΗ. δίηΐ βγ^ο Ιιφ6 ίΐ3 ; 3 ' 
'ίοηίοΓί Ιιοηιο 86η83ΐιι$, ςυοηιοόο <ϋνίη3 γ66Ιο πιογθ 
'63ΐιΐ6?, 811 3ΐΐ6ΐιΐίοη6 ϋίκηυ8. άστρίοις έναγλαΐζεται * χαί τιου χαΐ αυτά Ιν χα'.ρφ 
«αρασημαίνονταί τι Ιπιφινές. Ούχουν χα\ 6 χαΟ* 
ήμαΐς ^(ίρα^Λς, ή του ββου Έχχλησίχ, {χει μΙν 
χα\ αστέρας τοΟς φανοτάτους Ιχείνους • Ιχει δέ χα\ 
τοΟς μετ* αυτούς. Σεμνύνεται δΙ δμως, χα\ 8Γ τις 
άμυδρύν τι λάμπε€, χαθά που χα\ σπινθΥ^ρ πυρ^>^ 
άποπαλλόμενος • χα\ διάττων δέ τις πυρόεις άτμδς 
αστέρα έφάντασβ, χα\ ο5τω τ6 σεμνδν τφ άοτερο£ΐ- 
δβΤ άπηνέγχατο χα\ αύτδς. Φύσις έπιταχθεΤσα παν- 

• τοία ^ώα χαΥ λοιπά παρήγαγε πράγματα, τά μΙν 
εΙς &ψος άνφχισμένα τιμής, τά δλ χάτω του τιμλ- 
σθαι μένοντα * χα\ ούχ έπιλέλοιίην, ούδΐ ταχύδην 
οΟτω συρόμενα , σεμνύνοντα τήν χοσμογίνειαν. 

, Ήδη χα\ χώνωφ τδ ψαυλότατον άξιοΰται λδγου ποτέ. 

* ΚαΥ τά πολλά μέν δχλον ΙμττοιεΙ τ^ ζωύφίον έξα• 
χουδμενον, δτε τ^ Ιαυτοΰ νδμον σαλπίζει • είσι δέ» 
οΐ του ψδφου μΙν μιχρά ή ούδΐν επιστρέφονται, άλ* Ιως δΙ αΰτ6 έπιτχέπΐονται. δπη χα\ χρήιιμον. Ε{ τοίνυν τοΰτο, τψ παντ\ πλέον δ χατά λδγΛν έί»- 
Ορ«ι}ϋος« δπως &ν χα\ (Ιδοι τά Θε7α πρ6ς δρθδν μέντοι νδμον, ε?η &ν επιστροφής άξιος. 5. ν6ΐοη*8 Ι6^{8 ΐλΙ>6Γη3θυ1υιιι ιη3ΐ6ΓΐΦ οοιτιροηβ- 
'1)3ηι ΡΓ61Ι08Χ 61 06Γΐ6 ρ1υΓβ8 ποπ Ι3ΐ68 ; 6ΐ Ιβτηρίοηι 
Ι8ΐΐ)ά 66ΐ6ΐ>Γ3ΐαηι 0011 ρΓ6ΐ]θ8ί58ίπ)ί8 «η ιοίυπι, 86<1 

ρΑΓίίΐΐΙ Ι3ρϋ1ί8 6Χϋί5θ8 €0μ03ΐ)3ΐΜΓ, 6ΐ 6»ΐη6ηΐΟ ίΐΙ' 

8βηο 61 ρίαιηΐιο {» ]ιιη€ΐυΓ38 Ι3ρ1()αιη ]ηΓϋ80. Νοη 6 
'ΐη8{ΐιί8 Ι3ΐι1υηι Ιη8υΠ8 ιη3Γ6 ιη6ηϋοη6 (1ί|{η3 ρΓοάυ- 
6(1, β6«1 6ΐ ρβΓνβΒ ςα»4ΐ3ΐη <]6 ιιιίΓΟ ςυθ(]3ηι 08ΐβηΐ3ΐ0 
^ΙΟΓίβηΐυΓ. Ε8ΐίοη6 Ιαρίδ» ηοη ηΐ3|[ηΙ 8Β8(ίιη3ΐιΐ8, !»6(1 ε'. Τήν έν τψ παλαιψ νίμψ σχηνήν Οαι συνεχρ3- 
τουν πολλού τε τιμώμεναι, χα\ μήν χα\μή τοιαυται 
πλείονες * χα\ ναδν δλ Ιχε?νον τδν ΰμνούμενον σ^ 
τά τιμαλφέστερα δι^υ, άλλα που χάλιξ λεπτές 
άπήρτιζε, χα\ παραβυομένη τίτανος, χα\ μδλιβδος, 
τα?ς των λίθων άρμονίαις παρεγχεόμενος. Θάλασσα 
ούχ Ιχ μδνων μεγάλων νήσων προάγει τά λβγου 
^άξια, άλλα χα\ μιχραί τίνες ε Ες Ιχφανσιν θαυμασίου ρΓ8β η8 ςιιί 6χΐ5(1ιιΤ3Γιοιΐ6 <ϋ|^ηΙ νιιΙβηΐίΐΓ, ρυΙοΙίΓοηι ^ι'νλνός άδρύνονται. Κα\ έστιν Λ χαι λίθος ο6 πολυτί- (|υ€ηΐ(ΐ3ΐη νβΙοΓβιη Ι)3ΐ>6(, ίϋ6οςυ6 ηοιι' (Ι6'8ρί6ίΐυτ. 
^βητυηι αογο 6οΙΐ3ΐυιη ΙιοηοΓβ ιΓιΙιΠ θγ«ι(, πΙηΙ 3€€α- 
Γ316 3ι1 ορυε ςοίι1ρί3ΐη ιηβ^ια 6§βη8 3ΐ(6ΐιΐ!οη6 βρίβ- 
Γ6ΐυΓ. ΤΐΙ)ΐ26 3€αΐ» <|υ3ΐι<Ι(Ηΐιΐ6 61 ίιι ηιΐηοη 0Γ^ίιΐ6 
βοηιιπι Ιι3ΐ)6ηΙ ; εΙιηϋίΐβΓ πι3]ογ ΐίϋίΑ 3(1 ^ητίόιΐ^Β ϋβ- 
8€6η(ΐ€η8 61 8ΐο ιηο(ΙυΙο8 Ιΐ3Γΐηοιι!6θ8 τ^ύΐΐ» ¥0068 
ιιοη οηιη'ώυβ ρ6η!ΐυ86χ<1βηι,ιιοη Ια66ΐ οηιηίϋυε ί(ΐ6ΐη 
Ιιιβ6πΙυιη• . . 6. 56ηιιοο6ΐη«ΐ«1άα9 6Π($6Γ6 Λοάβύ, Ιηίβτ οτάϊηη 

8υρ6Γ€αβΐ65ΐβ8 Γ6ρ61Ί0ηΙΐ1Γ 8υρ6ηθΓ€8 6ΐ ΙηΓυΓίθΓ68. 

Ι^οη οηιιι«8 ρΓορ1ΐ6ΐ«\ ροα οιηη68 3ρο8ΐο1ί• διιηΐ 61 
Ι Α|[α3ηιιη ν8η6ΐ3ΐ68» (ΐιι1«6ΐ|6ηΐΙαιη• 1}9Β8ιι&ιτ68οιιιιι 
}υ€υη()Ηαΐ6 Ιη 9Γ3ν6 ΐοΙΙαηίαΓ, {[υΙΐΟΓβ 38ρ6Τ0 6η)Η- μητος, άλλα των δοχούντων ήξιώσθαι δλίγου τιν6ς, 
Ισχε τι χαλδν Ινέργημα * χαΐ δι* αύτδ ού παρεώρα- 
ται ούδ* άίτδς• Σίδηρος παραβαλλόμενος χρυσ^ ^ν 
άν ούδλν είς τιμιότητα, εΐ μή πρύς τι Εργον σπου- 
δαίον έμμελως εΤχε ^υθμίζεσθαι. Αύλο\ προέχοντες 
Εχουσί ποτέ χαΐ τδν (ν (λάττονι τάξει * τοιούτον γουν 
ή σύριγξ ύποβαίνουσα χατά βαθμίδας τινάς, χαΐ 
ούτω ύποσυρίττουσα έναρμδνιον. ΦωναΙ ού πάντως 
άπασιν αΐ αύταί * νους ούχ Ιναστράπτει άπασιν ό 
αύτδς. 

ς-'. Τολμώ χαΐ άνωτάτο) Ιξάραι τ6ν λόγον. Έν 
τοις ύπερουρανίοις τάγμασιν £στι τά μ^ υπερθεν, 
τά δέ ύποβέβηχε. Μή πάντες προφήται, μή πάντες 
απόστολοι. Είσ\ χα\ γλωσσών διαφοραΐ, 6τι χα\ 
Ιθνών. ΚαΙ αΐ μΙν λείω; Εγουσι, χα\ μεΟΜλα^^τος > 173 ΐΑϋΒΑΤΙΟ δ. ΟΕΜΕΤΚΙΙ. Π4 «τον Ιθν&;, τ6 ν« εύγινΰς λαλονν, χαΐ τ& βίρ6«ρον, 
(ΐένουβίν: οδχ &π«λΒΐφ^|Μνα. Καλ Ααπλ<χ<^ χα\ ο&• 
τΜ( ή «ράνοΜ τ6του βίου «ολύβτροφον• Όσπ<ρ κολ- 
λαΐ |Μνα\ «ΐι>τήρ(ο(, οΟτ» χ«\ (ι^ροι νηου^Ιων 
Αάχ^ χαταγοιγα\» Χ9ΐ\ Θ•φ χα\ νΛς τοΟ βιοΟ ^χ 
ά«Μλΐ]τΜ• Καλλν ΐΒοταμοΙ ιιλή0ο>τν•ς, χα\ βΙ< «ολ• 
λοΟ^ αχι(άμ<νολ χλΰνας • ο6χ λχαρι δΙ οίΛΙί ηηγα\ 
μονάζΜΜΜ* *£6^ τις, 5βον λλλοι ινντήχονγα * χαΐ 
τ& ^ρώνημα £τβντ6ρ«ον {Ιβιται• Κα\ ο6χ Ι^Φη των 
λλλως φΐιΐνούντων &«οτέμν«ιν 18<ι το&ς λΑρυγγας. 
*Ε6λ<ιηνΙτβροςχαι τ& χακά γής» χα\9ταδΙο(ς, 6«^ 
«9ΐς ουδείς &λλος , παρβμέτρβι τ4)ν δρααιν * άλλα 
«λιίβυ; ((ς ^ϋκιρον, οΐ έτβροίοι τ^^ν 6ψ(ν βντβς, τήν •ΙίΑ Ιοΐ|ΐΐ6η8, ιιιαιιβηι ηβε ο ιηβάΐο ΐοΠαιιΐοΓ. $ΐ€ νίΐ» 
ιηυΐιίΐίκΐβιη ΡΓονί(Ι«ηΐί3 ΙηΙϋΠβχΙΙ. ΟυβπίλίΙιηοιΙιιιη 
ηιιΐΐα! Ιη βΑίιιΐΊι οΓάΙιιβ ηοιιηβίοηβ», $ΐ€ ΤλΓϋ μγπκη 
ΐΗΐη Μβίοπιιη «ρρ^ηίαβ η€ΰ ιΐβ Οβο, οβο ϋβ κϋαε 
ιΙΙιτΙιιίβ ίιηρτοΙιλίΜϋ• ΡιιΙοΗη &ηιιΐ6 ρίβηο Αυιηΐιι» βΐ 
Ιη ιιιιιΙιιμ πνυΐοβ ά\\Μ, ηβ€ <1)8ςιΐ6 &ιη<Βη{ιβΐθ ίοηΐββ 
ΗνιιΙ«€»Γ6ΐιΙβ$•€Ι;ιιη&ΐΜΐΐ^ίςιιί«(|α>ηΐυιη αΐϋ ςαΐη- 

Ι|1Μ(ίηΙβ «ι ?0Κ 8ΐ6ηΐ0Γ61 €6ΐ6ΐ)Γ31ΙΙΓ. ΝθΟ ΐϋβΟ ϊΙίΐΟΓ 

Ι(Μ|«ι«ηΐΗιιη καΐβ βΜ^ηιΙ]•• ΥίϋβΐΜΐΐ Αΐίιιβ ςα« βυρ^Γ 
ΙβΓΓΑΐΑ 61 8(ιι«ΙΙθΓυιη ηυοιβΓο ςυο ηυΙΙυβ «Πα» νίβυηι 
ρβΓρβηιΙβΙκιΐ; μιΙ ρΙΟΓββ ία ίηΟοΐιο ηηωβΓΟ Ιοη^ο 
αΙΠ ()αο3(Ι νι^υιο βαηΐ, η€€ νΜβαίΗ ίθουΚλίβ Γγαιι- 
«ΙλίιΐυΓ. Νο6 €6ηβ 1«1ρ& ςυία €9Β€Α οβδοίΐϋΓ 6( νίνΙι ^9ΐντου βλέ7»ινο6ψ<ΰ6οντα(. Κβ\ μ4|ν ^^ ^β^* Ο ΐοϋίΐυΓ; ο €οηΐη ηαΐυΠΒ Ιο^β 86Γν&1υΓ ΟΓβαΐίοηίβ- λβζ, ^ι η>φλ^ &μα γινένχι, χαΛ βιά ^(ον & νοκο^^- 
τον ήφάνιβται * άλλα ουντηριΤ^αι τφ λέγιρ «ης φύ • 
«(ιΐς, χαΐ ουμκληροΙ τό ιιθ€χίλ•ν τής Χ¥<9•«ιΐς. 
ΉχοΜν Ιτβρο-, δαα μΐ(^1ς άνθρωπος. Τι τοίνυν; 
Κλβιβτέον άρ« τ^^ς λ•(ΐ:άς άχοάτ, δτι (Η| «ύ«ορ6τ<- 
ρον τον 1ν<ργ(ίν Ιχον9ΐ ; ΚαΙ ^ρατ^ Ιχ τ« άν• 
βρείανν, Ιχ τι μ)| τοηύτων βνγχιχρ^ται. '^^βοιν 
Δ«υΚ ούχ άχηξ{οο το^»^ σνγχορονοντας. Κοι\ μήν ού 
χχτ* έχ&Τνον χβ\ «ΟτοΙ Ιμ<λιιον« 'ΑρμονΙβι χοροΟ έχ <ΙΙ1€ τλΗβΙαίΰηι βοηορίβΐ• Αυϋι'τΐΐ «Ιίαβ ηυ» ηυΐΐαβ 
ΙκΝηο. ^ι^ϊά Ι^ΙατΊ Νιιιη οΙβιιϋβικίΑ ΓβΙΐςιι» ΑϋΓΟ, 
ΐ|«ΐο ιιοη ϋιοίΐίορβιη ΙιαΙν^πΙ οηβΓ|;Ίαιη ? Ει βχβΓΟίΐυβ 
Ι•ΒΙ ο ΓοηΐΙ>α•, Ιυιη β ηοη ΙαΙΙΙ)»» οοαίιιίΐ. ε&ηίοιι» 

Οονκ! ΜΗ310Γ68 ΠΟΠ (Ιοίΐί^ηηΐυβ €81. Ν^β ΓβνΟΓΟ 86- 

«ϋίικίιιιη €0111 8ΗΙ ΙιγηιηΙζλϋληΙ. £Ιη>Η Ιιαηηοιιί» 6 
^νβηίβ, ^ηΐη ίιηο € άΐ8$οοΐ8 βΐ 8<>ρ8η(ί8 ηιούίβ ριυ- 
«οάοηΐίΐινβ €θΐιιρ»Γαΐιιτ, α( »ίαο( ςυΐ ΙιΊ806 «οίβηιϋβ» 
Μ•€β οηιΐΝΐ8 ρ<4ΙβΒΐ. Φιαφόριον, ήβΐ| Ο χαΐ Ιξ άντίφΐ&νοιν χα\ <!χ« φρονβ^των άρμότηται, &ς φβΐΦΐν οΕ τά τοιαΟτα σο^ο^.» 
ο{ Χ3ρ\ τ^χνας. ζ, Ούχ Ισ§* Ιηως άπαντβς σνινβράμοκν άν <ίς 
βμοων. Πβρίφέροντχι Σβιρ^ννς έν τοΙς «άλ«ι λίγοις, 
α?τινές ΐΕοτ< (Λται' δοχοΟνι βλ άρ« μέγα τι χρ9ίμ« 
έχ£ΐν2ΐ βίναι. ΚαΙ 6 Ιώβ ούχ άιπ)χρ8(ο>θ8ν •ύτάς, 
ούΛ έ^έβαλο τοΟ φ^μένοιι Μμνώματος, Μρψ Σ<»« ^ 
ρηνι, μιχροφυλί ζωΐδίψ, τους («ντου Ιξομο(ώ90ΐς 
λλαυθμούς. 'Ηριοον άνθρώποις» έγχρΖναι β<ς μβ•* 
λφ&>(»ς χβ\ τόν τέττιγα* χα\ οΟχ έζέικ«€ν ή άηΐων 
τής ημνότητος. 'ΓμνβΙ β•^ν χαΐ τά άλογα» οΰχ οίς 
αυτά φωνοΟαιν, άλλ* οίς έχβίνον γιραέρουαιν οΙ 
6<ωρο5ντ«ς αυτά, χα\ τ6 τΙ|ς φύαιως φιλοαοφοϊ»ντ•ς 
«Οχοαμον» δχοΓόν τι χάνταυθα Ι^αι. ΕΙ γάρ τοδ 
μηδέ 5οχ8ΐν λέγβιν» οίς άχ^μψως του λαλβΙν Ιχομ£ν» 
Αλιβχ^μβΟα* οίς γουν 4 άχροατΙ|ς Ι8ρ6ς ήμ?ν ΙχΜν 
τ^ν νουν Ιχιηκλήξβτα», δτι «ρ6ς ζΙ^λον δλω; τοιοΐΗ 
τον {.(Οηρμήναμιν λαυτοΟςι τψ χροέττονι θαυμάσας 
άναθήσει ?& αίτιον* 9ς χα\ αύτ6ς, ούχ δτι πρ^ς άξίαν, 
αλλ* ότι μβτ* ούψυχίας υμνείται, τοΟς ιΐς •ύχαρ&- 
βτ(αν λαλουντάΐς αμείβεται• Κλ\ ούτω χα\ ήμίν τάχ« 
τινΑ δ λόγος εύρήσει Ιπαινον. ϋ 

V. Ταύτα Ιν Ονμφ βαλι^μενος, χαΐ τοιαυθ* Ηερ«» 

€ι* 6ν θα^(}ητέον τους ύΦΤ«ρολ<(γονς Χα\ ταπεινού;, 

ο» χάνυ Ίίάρρ^Λ τών ύψηλώς λάλησα ι φ6α«άντων 

έατήξεοθαι» ε! μένον χρύς όρ6^ν λογι^μ^ φθέγξον- 

ται, χαΐ ούτω συΦχευάσας ε(ς θάρνος έμαυτλν, 

χα6(ημι τύν λόγον, ο? «ροεθέμην, χβΐ τού σχοχού 

γίνομαι, ούχ ύπλρ τοΙ>ς άλλους βιαθέβθαι τι προ• 

νοηαάμενος (μανίας γάρ λγγύς ή τύν αδυνάτων 

χα«εχ'.χε<ρη«ις), ψυχής δλ ζέαιν Ιχφαίνων, χαΐ τ6 

τού (ήλοα λαχαά;, χαΐ ούτω τολίλών. χα\ τ^ιν γύιιν 

τυράννων, «ύλα^^^κ^ρον ' Ν)ΐαυτα Ιια< 

θ<μ^νην ♦* 7» Νοη €ΒΙ ηιιοά Ιη ί<ϋρ8ΐιιιι €οιΐ€ΐί €οη€ΐΐΓηη(. 
Ιΐ€ΐηαηιιΐιΐΓ 81τ€α€• ίο ρΓΐ8€ΐ8 βοΗρίίβ φΐβΝαηςαβ 
€88€ηΐ, ΙικΙο πΐΑ^^ιιιιηι ςιιίά €8•ο νΐ(ΐ€ηΐυΓ. Νο€ €88 
ΙοΙ» ιΐ6ΐΗ{ΐΐ8ΐυ8 «&1, ιΐ€6 ο οβΐ€ΐιηΐο Γ€ρα1ίΐ οπίληβο* 
Κ», •ΙΙΙ δίκοΐ, βχίΙΙ ^ιηίαΐίΐίευΐο» 8υ88 βζχςωηβ Ια- 
οΐ€ΐΐΐ8ΐίοιΐ68. ΒοηιίοΙίια8 ρΐ8€αΚ Ιηΐ€Γ ηαείΰοε €Ι €ΐ- 
€1(1801 8ηηιιιη6ηΓ6; ιΐ6€ <)ίβηΙΐ8ΐ6 €Χ€ΐ<Ιίΐ ΙυεοίηΙβ. 
Οβο οοοείουηΐ 61 ΙγτοιΙοοαΙηΙΙι οοη 60 φιού ίρ8« ?θ€€οι 
άοιίΐίληΐ, 8€<Ι ήνοϋ 1)€θηι ΙιοηυΓ€θΐ <|πΙ ίΙΙβ αιΐΓ8ΐ(ηΓ 
61 ςοΙ 6ΐ€6ΐΐ6ηΐ€βι οιΐιιη» οηΙϊη€θΐ ςο8ίί« 61 ί1)ΐ 8ΐΐ 
8ΜΐίΗΐΜΐ(• Ν•ΐ04|α68ΐ οίΐιϋ (1ί€6ΐιΙΙ6ιΐ8 8ίαιϋ«6 €αιη Ιΐί• 
€οπιρυι ν6τΙη Ιΐ8ΐ)6θ)θ8€θονΙη6ίαιιΐΓ, €υοι •αάΙΙ•Γ 8<Ι 
006 ιαΐηιο 8ΐΐ6ΐΗΐ608 8ΐαρ6&1ι ςα!•, ι•ιιΐ• ο8ΐ• οο•* 
0161 ΙροΜ 8€€6θΐΐ6Ηιοιΐ8, ιιιβΙΙοΗ οιίπηε 6ΙΐΙ|Ν0Ι {». 
^Ιιϋΐι, ςηίρρβ ςιιΙ οοη φιοιΙ |αχυι άί^οΙίάΜοι, 86(1 
4|ΐιοι1 Ιιοοο 6θΙηιο Ι>60 Ιΐ606<Η€Ίΐ» Ιη ^ηιΐΐιηιηι •€ΐίο• 

06ΠΙ ρ86ΐΐ6ηΐΙΙΐΙΙ6 Γ6βρ•η<ΐ6ΐ• ΙΐΙΙ €1 068Ι6Τ 86ηΐΙΟ 

6Κ(|Η3ηι ι•ρρτ6ΐΝΐΗοη6ΐη Ιη?€θί6ΐ. 8. Η»€ Ιη ρ6€ΐ0Γ6το1ν608€ΐ8ΐΐ8|1ι«ι]α8ΐΐΜΗϋ ςυΙΙ>ιι$ 
ι1ιο(16βΓι8 61 ΙιιιηιίΙϋΗΐ8 «ηίηιι» €81 ία]ΐ€ΐ6η<Ιθ8, ηοη 
οηιιιίιιο Ιοη(;6 8 ^βιιιΐϋοςαίε ρ6η€ηϋο8 €886, (Ιαηιηιο- 
()ο Γ60ΙΟ Γ8ΐΙο€ίηΊο ΙοςυιηίαΓ, βίο 8θΙοιο ΓοΠί ρ8Γ3ΐα& 
86πη6η6ϋΐ βιηιΐΐο, ρτουΐ ρΓθ|ΐθ8θΙ• 61 8ά ιΐ68ϋηλ.{ιιηι 
ρ6Γν€ηίο, ΙΚΝΙ81Η8 βΐιΐοη €χρο8ΐ(υηιαι οιφ €0οβά€η8 
(ηοο ρΓΟοιιΙ €ΐιίπι •ϋ ίη8αηί8 8ϋ€8ΐ ία»|Κ>88ί5ίΙΐ8 τΙ- 
Γΐ1ιυ8 8|^Β[Γ€(1ί}, 8ΐιίιη« ν€Γ0 8Β81ΙΙΙΙΙ Χ€ΐί4|υ€ ίη€6ηϋίιιοι 
<ΐ6ρΓ0ΐ6βη8, 8ΐεςιΐ€ 2αϋ8εΐ€Γ ηαΐΟΓίιη ιίοπιιηε, κΐί- 
^ΙοεΙοΗ οΙΙιϋοιηιηυι (ΐ€ ι»ΙίΙ)υ9 Ιη^^ηΙο ςαοά ίη ηΐ6 
681 8€ο{ηοΐ8ΐη. ¥ 1ί• πι ΕϋδΤΑΤΗΙΙ ΤΗΕδδΑΙΟΝΙΟΕΝδΙδ ΜΕΤΚΟΡΟΙΙΤΈ Γ2 

3. ΙΙοίΟ ςιΓκΙβιη ΟΓίΐιιΙ άβ φΐιΙ)03 ηιιΐιΐ ΓβδίΚΠηιη οΐ Α γ'. Άλλλ τ«ΰτβ μίν, έξ δν μοι δ β«•^?, χαι\ δι' ρΓορΐ6Γ ηα», ηοο δοΐαιη 1>οβ ϋη^&ιη ορρπιηβ1>λΐ, 
ζ πι« Ι4ΐαΐυηιίΐ&ΐ6 ςυ^βί ρΓβΐΙο βοορίβ; ηιβίυ ^οίΙί€6ΐ 
ρΓΟ 1υ<ϋ5ήο 8ΐ)6υη(1Ι ο1) ίηυΐίΐβιη νβΓίκι^ίΐΑΐβιη, 
(Ιυιη (Ιίββηα» Αΐΐυβ ςυ1βρ!3αι €«861, 8θ4 βϋλΐη ιιι &α- 
ιαη Ιιΐΰυί Ιοιρβηάβηι ηιινί(;3ΐΙοο6ηι Ιιηρβ<]ΐ6ΐ)&1• 
ΑϋατβΓΟτοΙνβηΐίιηβιιοη 6χρβ(Ιΐιίοπι ςυ«ιιι ββρίβη- 
ΐΙθΓ3• ηβιηρθ ςυθ(1 »ιιΐβ ιη• βϋςαΐβ Ιοοηΐυβ ΓυβηΙ, 
<|ΐι» ΐ9Γ(ϋθΓ3 ηοο Λ 83ρ!€ηΐία οποηίηο ^ϋοη», 1)08 
ρΓβΐίυυι ΐ8ΐΰίΐοΓΐΓιΐ&ιί8 α1>ίίΐ, Γορβ$ ιΐβγοίιιΐ» 68ΐ, 8ί• 
Ιβηΐίαιη 3αΓιΐ(|[ΐΐ, 6ΐ β€06 (ϋ^ηιιιη ι η ηΐ8η7Π8 Ιιοηο- 
Γ6Π] τθτίΜΓυπι Ουιηβη. 

4. ΗϋΙίοΰίηΙυιη τβΓΟ ςυοά (Χ(!Ί<ιιη ιιιβπηι 82η.ιν1ΐ, 
βΠβηΐΙυιηςιιβ Γιιβ^νΙΐ, βυ^^ββββΗ ςυοιηοϋο €(Βΐυιη 
•ηοη 8θ1αιη ηΐΑχΊιηΐβ >$ΐΓΐ8 61 ΓυΙ(^οΓ6 ροβΐ Ιιφο 8Θ- 
€αη<Ιΐ8, 86(1 €1 6x1^1118 8ΐ6Ηυ1ί8 6ΐηΐ€3ΐ: ςοχηΐίςαβηιΐο ^ {^€'^*Α^'^<>^^^£»'^βρβι^<>ν^(ν» ^^^^ χ^εΙ σμιχ^οτάτοις 2)ν, ου μόνον < βους 1π\ γλώττη, ι τούτο €ή τ^ 
σνα^μμα του άργλ λαλιΤν, ώ; έάν τις «Γη βούγλωσ- 
σος, &λλά χα\ λίθος ώσβΐ χα\ λΑχχφ δυσχρηστουμέ• 
νον (ίβατος Μμ&κτο. Αογισαμένφ 6έ μοι Ετβρα, ού 
ι ταχύτερα μδλλον, Ι^πβρ σοφώτβρα, ι δ βή τις χα\ 
«ρ^ των ήμβτέρων ΙφΟΙγξατΟ, βραδύτερα βλ, χα\ 
οΰβέ πάνυ Εξω σοφίας, 6 βους τε Απανέατη, χα\ 6 
λίθος Ιξεχυλίσθη, κα\ ή οιωιΗι Αινηλθε * χα\ ΙδοΟ 
λ^ου} ^ευμα ούμμετρον εΙς τδν μ&ρζχ)^» V, *Οδέ μοι λογΐ9μδς, δ τδν 5χνον Ιχθεραπεύοας, 
κα\ την «γήν άπαγαγών, τοιαύτα ύπέτεινεν, ώς οτι 
υλ\ ουρανής ού τοΤς μβγίστοις φωσφ^ροις χα\ τοΙς €( Γ6ΓαΙ(^η8 (ΐαίά 8ί{;ηυιη 8αη(. Ιΐαηαβ ΰοβίιιιη ηο« 
βίΓΟΠΐ, ΟβΙ ΕοοΙββϊΑ, ΓαΙ^βηΐΙδβΙιηβ 88ΙΓ8 1ΐ3ΐ)«2ΐ, 1):ιΙ)βΐ 
•οίαιηςαβ βΐ ιηΓβΗοΓί. ΡβΗιθγ (|[ΙοΗηΐιΐΓ ςυί ιβηαί- 
ΐβΓ Γ^ίυΙ^βΐ 8€ίοΓιΙΙ« ιηβίΑΓ 8ΐ> ΐζΐϊβ τφα»: βΐ το- 
Ι»η8 Ι((ΐιΙΐα8 ▼8ροΓ8ΐ(1βΓί8 ίη ηιοϋαη βΙΓυΙ$!ι, βΐ &81γΙ 
βΐιηίΐιΐηάίηβ ςη»8ί ^ηνίΒ ρΓΦ8ΐΙΐίΐ. €οιηρθ8ίΐ8 03- 
Ίιιη οηιηί8 9βη6Γΐ8 3ηίιη3ΐί3 61 Γ6ΐΊ<|ΐΐ3 ρΐΌ<ίΐιχιΐ* 
βΐίβ ιη ΙιοηοπΒ Γ&8ΐ1|[ΐιπη, ^Ιία !ιιΓγ3 3(1 Ι|[ηο(ηΙηΐ3ΐιι 
86ρο8Ίΐ3; ηβο (ΙβΓβοβΓαηι νβΙ Ι813 ίη€οηβί(]6Γ3ΐ6 81ο 
3ΐ))β€ΐ3 Ιη (|[1θΓί3ϋοηβ €η•8ΐΐοηΐ8 : βοεβ ουίβχ νίΠβδΙ- 
ιηιιιη 3ΐιΙη)3ΐ βΐίςηο ρτβΐΐο (1ί((ηυ8 Ιΐ3ΐ>βΐυΓ. ΡΙβ- 
ηιιη^ιιβ ηιυΗίΐαϋίηβιη 8ΐΙιηυΐ3ΐ 3ηίιη3ΐΰυΙυπι 3α(ϋ« 
Ιυιη, ςυ3η<!ο 1)θΐη1)απι βυιιιη 1)α€€ΐιΐ3ΐ; βυηΐνβΓΟ 
<|ΐΗ ρΓορίβΓ 80ΐιυιη ρ3Γυιη νβΐ ηοΙΙο πκκίο Γ6ϋρ6€(3ηΐ, 
Μ νύΓοΙηΙβηάυηΙ, ςυοϋ αΐϋβ 8Η. 8ΐηΐ 6Γ£0 ΙιίΒε ίΐ3 ; 3 ' 
ίοηίοπ Ιιοτηο ββηββίιιβ, «ιυοηιοάο <ϋνΙη3 γ6€Ιο ιηοΓβ 
'6»ηΐ6?, 8{1 3ΐ(βιιΐ1οη6 (ϋκηιΐ8. &9τρ(οις έναγλαΐζεται ' χαί που χαΐ αυτά έν χαιρφ 
«αρασημαίνονταί τι Ιπιφχνές. Ούχοΰν χα\ ό χαΟ* 
ήμΐς ^(ίρα^Ας, ή του ββου Έχχληαία, {χει μίν 
χα\ &9τέρα; τοΟς φανοτάτους Ιχείνους * Ιχκ δλ χα\ 
το^; μετ" αυτούς. Σεμνύνεται 8λ δμως, χα\ εΓ τκς 
Αμυδρύν τι λάμπει, χαθά που χα\ «πινθΥ^ρ πυρ^ς 
άποπαλλόμενος ' χα\ διάττων θέ τις πυρόεις άτμ^ 
άβτέρα έφάντασε, χα\ οΰτω τ6 9εμν6ν τφ άστεροε ι- 
δεί άπηνέγχατο χα\ αυτός. Φύσις Ιπιταχθε^σα παν- 

* τοΤα ^ώα χαΧ λοιπά παρήγαγε πράγματα, τά μίν 
εΙς Οψος άνφxι9μ^να τιμής, τά δλ χάτω του τιμΑ- 
βθαι μένοντα * χα\ ο6χ έπιλέλοιπεν, ούδλ ταχύδην 
οΟτω συρόμενα , σεμνύνοντα τ4)ν χοσμογένειαν. 

, Ήδη χα\ χώνωψ τ6 ψαυλότατον άξιοΟται λόγου πονί. 

* ΚαΥ τά πολλά μίν 5χλον έμποιεί τ^ ζωύφιον έξα• 
χουόμενον, δτε τδν Ιαυτοΰ νόμον σαλπίζει * είσι δέ, 
οΐ του ψόφου μΙν μιχρά ή ούδ&ν Επιστρέφονται, &λ- 'λως δΕ αύτ^ Επςτχέπίονται. δπη χα\ χρήτιμον. Ε{ τοίνυν τοΰτο, τψ παντ\ πλέον ό χατά λόγ^>ν 5ν• 
Ορ«ι}ϋος, δπως &ν χα\ (Ιδοι τά Θε7α πρ6ς όρθδν μέντοι νόμον, ε?η &ν Επιστροφής άξιος. 
* 5. Υβίοτίβ }^\% ΐ35€Γη36υΙυιη ιηβίβΓίΦ οοιτιροηε• 
*1)3ηι ρΓ6ΐΙθ8Χ 61 οβτΐβ ρΙοΓβδ ηοη Ι3ΐ68; 6( Ιβηιρίυηι 
ΙβΐΗά 66ΐ6ΐ>Γ3ΐοηι οοη ρΓ6ΐΙθ8!88ίπ)ί8 ίη ιοίυηι, 86<1 

ρΑΠίηΐ Ι3ρϋ1ΐ8 6Χΐ1ΐ5η8 €0μ(ΐ3ΐ)3ΐΐ1Γ, 61 €»ΐη6Ι110 ίΐΙ' 

8βη^ 61 ρίαιηΐιο {» 1ιιη€ΐιΐΓ38 ΙβρΙάαιη ΙηΓϋ80. Νοη 6 
ΊΐΜΐβιιίε Ι3ηΐυηι Ιη8αΚ8 ιη3Γβ ιη6ΐιΐίοη6 (ϋ|{η3 ρΓοόυ- 
6ϋ, 66ΐΙ 61 ρβΓν» ςα%(ΐ3ΐη άβ ιηίΓΟ ςϋθ(ΐ3ΐη θ8ΐβηΐ3ΐο 
ΚΐθΓΐ3ηΐαΓ. ΕβίΓοηβ Ιβρίβ» ηοη ηΐ3|[ηΙ ΟΒβΙίιηβΐιιβ» &6ά ε'. Τήν Εν τφ παλαιφ νόμφ σχηνήν ^.αι συνεκρ^- 
τουν πολλού τε τιμώμεναι, χα\ μήν χα\μή τοιαδται 
πλείονες * χα\ ναδν δΕ Εχε?νον τ6ν ΰμνούμενον ού 
τά τιμαλφέστερα διόλου, άλλα 9Μ>υ χάλιξ λεπτδς 
άπήρτιζε, χα\ παραβυομένη τίτανος, χα\ μόλιβδος» 
τα?ς των λίθων άρμον{αις παρεγχεόμενος. Θάλασσα 
ούχ Εχ μόνων μεγάλων νήσων προάγει τά λόγου 
^άξια, άλλα χα\ μιχραί τίνες ε Ες Εχφανσιν θαυμασίου ρΓ8β ηβ ςυί οχΊβΙΙπηΓιοηβ ύ\ρ\ί νϊιΙοηΐηΓ, ρυΙοΙίΓυπι |)*'νλν6ς άΦρύνονται. Κα\ Εστίν οΐ χαι λίθος ο6 πολυτ(- <|αβηΐ(ΐ3ΐη νβΙοΓοηη Ι)3ΐ>6Κ, υοοςηο ηοη' (ΙοίρίοίΐιΐΓ. 
^οητυηι 3υΓο 6θΙΐ3ΐυηι ΙιοηοΓβ ηίΐιϋ βΓ«(, η!&1 36€υ- 
Γ316 3<Ι ορη8 ςυί(1ρΐ3ηι ιη3£η3 6£;βη8 3ΐ(6ηΐΙοη!Β 3ρΐ3- 
Γ6(υΓ. ΤΊ1)Ιφ 3ουΐ8Κ (|υ3Β<Ι(Ηΐιΐ6 6Ι ίη ηιΐηοπ 0Γ(Ιίηβ 
βοηυιη Ιι3ΐ)6ηΙ ; εΐιηίΐίΐβτ πι3]ογ ϋΊ)ΐ3 3(1 (|[Γ3τί6Μι ϋβ- 

8€6η<ΐ6η8 61 810 ηΐΟ<1υΙθ8 Ιΐ3ΓΠΙ0ηΪ603 Γ6(1<1ί(. ¥0068 

ηοη οηιη'ώυβ ροηίΐυβοΰ^ηι^ηοη Ιυοοΐ οη»ηϋ>υ8 ίιΐοαι 
Ιη^βηίυιη• ... 6. 56Γηιοο6ΐ»6ΐ>(άυ9 6Π($6Γ6 3υόοο. Ιηΐ6Γ ο^(1^ο68 

8υρ6Γΰαβΐ65ΐβ8 ΓΟρΟΓίοηΙαΓ 8υρ6ΓίθΓβ8. 61 ΙηΓϋΓΙΟΓΟβ. 

Νηη οηιη68 ρπορίιβίβ^ 4ίοα οιηη68 3ρο8ΐοΙί. διιηΐ 61 
Ι ιΐ|;α3Γαη) ν3ή6ΐ8468» (ΐιΐΜθΐ|6ηΙίαπι. ΙΙχβααιτοδουπι 
)ϋ€υη(1Ηαΐ6 ΐη 9Γ3ν6 ΐοΐΐϋηΐικ, {[υΙΐυΓΟ ^8ρ6Τ0 οηιΐι• μητος, άλλα των δοχούντων ήξιώσθαι Ολίγου τιν^, 
Εσχε τι χαλ6ν Ενέργημα * χαΐ δι* αύτδ ού παρεώρα- 
ται ούδ* άότός. Σίδηρος παραβαλλόμενος χρυσω ήν 
άν ούδΕν έίς τιμιότητα, εΐ μή προς τι Εργον σπου- 
δαίον Εμμελως εΤχε ^υθμίζεσθαι. ΑύλοΙ προέχοντες 
Εχουσί ποτέ χα\ τδν (ν (λάττονι τάξει * τοιούτον γουν 
ή βύριγξ ύποβαίνουσα χατά βαθμίδας τινάς« χα\ 
ούτω ύποα:υρίττουσα Εναρμόνιον. Φωνα\ ού πάντως 
άπασιν αΙ αύταί * νου; ούχ Εναστράπτει άπασιν ό 
αυτός• 

ς-'. Τολμώ χαΐ άνωτάτ(ι) Εξάραι τδν λόγον. Έν 
τοΙς ύπερουρανίοις τάγμασιν Εστί τά μΕν ύτιερΟβν, 
τά δΕ ύποβέβηχε. Μή πάντες προφηται, μή πάντες 
απόστολοι. ΕίσΙ χα\ γλιοσσών διαφοραΐ, οτι χα\ 
Εθνών. Κα\ αί μΙν λείω; Ιχουσι, χα\ μεθΜλαρότητος 173 ΙΑϋΒΑΤΙΟ δ. ΟΕΜΕΤΚΙΙ. Π4 έςβγριούνΜΐ ^ά τλ ραρ6αρ6φ«»νον• Κα\ δ{λως Ιχχ- 
«τον (6ν&;, τ6 'τι βύγινΰς λαλονν» χαΐ τ& βίρβιφον, 
|&έΜυβιν:θ6χ Απαλιιφ^μβνα. ΚαΙΑακλέχΜ χοι\ ο&• 
ηκ ή «ράνοΜ τ6του βίου ηολύβτροφον. *Οσπ<ρ πολ- 
λαΐ μνναί βωτήριοκ, οΟτ» χ«\ διάφοροι νιβου^Ιων 
^γ«Μ χαταγ«*γςι\» χα\ Θ•φ χα\ τοίς «οΰ βίου ^χ 
Α«βΑητοι• ΚβΑ^ν ΐ6οταμο\ «λήΟοντβς, χα\ <ί^ «ολ• 
λοϋς αχι^^νοι χλώνας * ο6χ Αχαρι δΙ ούΗ ηηγα\ 
μον^ονσβι. Έ6όα τις, ββον λλλοι Μντήχοντα - χα\ 
^ φώνημα £τβντ6ριιον {Ιβιται• Κα\ ο6χ !^η «Αν 
Ιλλβις φ«!0¥θύντ6ΐν &«οτέμν•ιν 18<ι τοΐις λΑρυγγας. 
'ΕβλιπβνΙτβροςχαι τά χοπά γής» χα\9ταδ(θ(ς, ό«>5- 
9ο;ς 0^1; &λλος , 7εαρ8μέτρ€ΐ τήν δρασιν * Αλλά 
«λείου; ιΐς Απιιρφν, οΙ ίτ^^Λοι τήν 6ψ(ν (ντις, τ^,ν •Ιί) Ηιιβηβ, ηιαηβηι ηβο ο ηιβάίο ΐοΙΙαιιΐοΓ. $ίο νΐΐηδ 
ιιΐυΙ«ίΙίΐ•ΐβιη ΡΓονί(Ι«ηΐί& ΙηΙϋΠβχΚ. Οιΐ6ηΐ9(1ιηοιΙιιιη 
ηνίΐϋβ \η β»1αΐίβ οπίίιιβ ποβηβίοηβ», βίο νλΓϋ μγπκη 
ηιιη λ€ΐιΐ•πιιη βρρ&ηίαβ η€ΰ ιΐβ Οβο, οβΰ ϋβ κίκιβ 
ιϋιτίΒΐβ ίιηρίΌΐιλίΜϋ. ΡηΙϋΙΐΓλ &ηιιΐ6 ρίβηο ΑυιηΙιι» 61 
Ιη ιιιιιΐιοβ Η?υΙοι (ϋνίβ*, ηοο <1)•ςιΐ6 ιιιηοΒοΙίβΐθ ίοηιβ« 
ΗνιιΙ«€«Γθΐ•ΐ€ΐ•εΐ»ιη&ΐΜΐΐα1{ςΜί«(|α>ηΐυιη &ΙΠ ςαΐη- 
^ΐΜβΙαίβ Η νοκ §ΐβηΐθΓ€ΐ οβΙβϋηΐυΓ. Νθο ΐϋ6<» ϊΙϊιογ 
Ιο^υ^ηΐΝΐιη καΐβ 8Μ&η(Ι;ι• ΥϊιΙφΙμιΙ βΐίιιβ ςαχ βυρ^Γ 
Ι«ΓΓΜΐι 61 8(ϋ«ΙΙθΓυιη ηυοιβΓο ςαο ηυΙΙι» 8ΐίυ$ νίβυηι 
ρβΓρβηϋβΙ^βΐ; μ(Ι ρΙυΓει ία ίηΟοΊΐο ηιιηοβΓΟ Ιοη^ο 
Αΐϋ 1)1109(1 νί§υιη βαηΐ, η€€ τΜβικΙ] ίλ€ΐιΙ(λΐβ Γγαιι- 
«ΙλίιΐΟΓ. Ν4ί€ 6€Γ(β ΙλΙρί ςυΐ3 €«£» ηββΰίΐϋΓ 61 νίνίι φναιντοΟ βλέπ€ΐνο6ψ<ΰ6ονται. ΚαΙμήν οΟ^έΑβκά- Β ΐΟϋιίαΓ; 6 βοηΐη ηαΙυΠΒ Ιο^ 86Γν>ΐυΓ €Γ63ΐΐοηΪ8- λβζ, βτ( τνφλ&ν &μα γινένβι, χα\ βιά β{θ(# βΙ τοιού- 
τον ήφάνισται * άλλα ουντηρ^Τιαι τφ Ιάγφ της φύ • 
«ως, χαι ονμπληροΙ τό «οιχίλον της χτ{9•«ιΐς• 
ΉχοΜν !τβρο% δαα μηλίς &νθρ<ι»ιιος• Τ£ το{νυτ; 
Κλβιατέον Αρα τλς >•ιι:Ας Αχολτ, δτι μή •ύ«ορ4τι• 
ρον τον 1ν<ργ(ίν Ιχουβι ; ΚαΙ βτρατ^ Ιχ τ« &ν• 
£ρ5(ων, Ιχ τι μ)| τοιούτον βνγχιχρ^ται. '^Ιββιΐν 
Λ^υϋ ούχ άχηξ<οιι τοΟς «ογχορ§υ•ντας. Κα\ μήν ού 
χχτ* Ιχ(Ινον χα\ α6τ•1 Ιμ<λιην, 'Αρμονία χοροΜ έχ 

διαφέρων, ήβη 91 χα\ Ιξ 4ντΐφΐ^ν«ιν χα\ Μχα φρον«6ντων Αρμόττιται, &ς φανιν οΕ 
οι ιΐ£ρ\ τέχνας• 

('. Ούχ Ι0§* ΙΐΜς &παντ•ς σνη^ράμοατ &ν <ίς 
βμοιον. Περιφέρονται 2•ιρήντς έτ τοΙς «άλαι λίγοις, 
αΐτινές «οτ< ο&νμ* βοχοΟοι βλ Αρα μέγα τι χρήμα 
ίκάπι, βίναι. ΚαΙ β *1ώ6 ούχ άιπ)χρβ(ο>θ€ν αύτάς. ^116 ΤΑΐίβΙ&Ιβηι €0ΐηρ1βΐ. Αυϋίνίΐ αΐΐαβ αυ» ηυΐΐαβ 
Ιιαιηο. ΟοίιΙ ί^ΙΐΟΓΤ Νιιιη ΰΙβιιϋβικίΑ ΓοΙίςιι» ηυΓββ, 
<|αί« ιιοιι ϋιοΙΗοΡβιη Ιι^ΐΝ^ηΙ 6ΐιβΓ|;ιαιη ? Ει βΐ6Γ6ίΐυ» 
Ιαηι 6 ΓοηΗ>ο•« Ιαηι 6 ηοη ΐαϋύυβ οοηΐιιϋ. εβηΐλΐι» 
ΟηνΙιΙ ΜΗϋ0Γ6β ηοη «Ιο^ίςηηΐυβ 681. Ν66 Γ6ν6Γ8 86- 
οαηιίαιη 6θηι 8ΗΙ Ιιγηιηΐζίϋβιηΐ. £ΗοΗ 1ιαηηοιιί8 6 
<ΝνβΓ•ΐ8, φΐ!η ίηιο β (Ιΐ88θθΐ8 6( 8βρ8ηΐί8 ηιθ(Ιί8 ρΐϋ - 
«6«Ι«ΝΐίΙιν8 €οηιρ8ΐιιιθΓ, οΐ »ίαο( ςιιΙ Ιιΐ86β βοίβηιηβ, 
111§€θ λη!ΐΝΐ8 ρ<4ΐ6ηΐ. 

τά τοιαύτα οο^ο^.» 

7. Μοη 681 ^110(1 Ια ίάΐρβαηι €οη€ΐί οοηεοΓπιηΐ. 
ϋβηιοηηΐιΐΓ 8ΐτ6α68 ίη ρΗ8€ί8 86Γΐρΐΐ8 ςιίΦονηςαο 
6886ηΐ» Ιη(ΐ6 πΜ^^ηηηι ςιιΐιΐ 68Μ νΐ(ΐ6ηΐυΓ. Νοο 688 
ΙοΙ> (ΐ6(ϋ{ηΑΐιΐ8 68(» 1166 β οβίβΐιηΐο Γ6ριιΙίΐ οΐΏβηοο* ο:βέ έξ<6αλ8 του φβομένου ο<μνώματος, λτέρφ Σιι« Κι, •ΗΙ δΙκηΙ, 6χίϋ βηίοι&ΐεοίοι 81188 6ζχςα2η8 Ια ρτ,νι, μιχροφυ•^ ζωΐδίψ, το^ις έαντου Ιξομοκώης 
λλαυΟμούς. Ήριοβν άνθρώποις» λγχρΖναι β<ς μ8<» 
λφδοος χα\ τόν τέτκιγα* χαΐ ούχ Ιξέικ^κν ή άηΐών 
«4ς οιμν^ηχος. 'ΓμνβΙ Θο^ν χαΐ τά άλογα, ούχ οίς 
αυτά φ«»νοΟαιν, άλλ* οίς Ιχβϊνον γβραίρουαιν οΙ 
08ΐ»ρονντ8ς αυτά, χα\ τ6 τής φοβιως φιλοοοφονντις 
ιΐίχοομον, ύκοί6ν τι χάνναΰθα Ιφται. ΕΙ γάρ τον 
μι^βέ 5οχ•Ζν λέγβιτ, οΤς άχβμφως τον λαλβΙν Ιχομβν, 
άλιβχόμ8θα, οίς γουν ύ ακροατής «ρ6ς ήμίν Ιχνν 
ν^ν νφΰν ^x1^81νλήξ^ται, δτι ινρ6ς ζήλο^ ύλω; τοιον- 
τον ό:£θηρμήναμ8ν έαυτονς, τφ χρο^ττονι θαυμάοας 
άναθήββι τδ αίτιον* 9ς χαΐ αύτ6ς, ούχ δτι πρ^ άξίαν, 
αλλ* ύτ( μβτ* «ύψυχίας ύμνβίναι, τοΟς 8{ς •ύχαρ&- 
βτίαν λαλούνται άμ8(68ται• Κλ\ ο6τΜ χαΐ ήμΙν τάχτ 
τ•.ν^ δ λόγος εδρήοβι Ιπαινον. 1^ 

η'. Ταύτα (ν θνμφ βαλι^μινος, χα\ τοιαδθ* Ιτιρα, 
βι* ων 6α^|}ητ^ον τονς ύφτορολ^γοος χα\ ταπβινοΐι;, 
ού χάνυ 'κάρρω των ύψηλώς λαλήο«ι φβαφάντων 
Ιατήζ€βΟαι, ζΐ μένον χρ6ς όρ6^ν λογιαμ^ φθέγξον- 
ται, χα\ ούτω ουαχβυάσας <1ς θάροος (μαυτλν, 
χαθ(ημι τ6ν λ^γον, ο? «ροβθέμην, χαΐ τού οχοχον 
γίνομαι, ούχ υπέρ τους άλλοος βιαΟέοΟαι τι προ• 
νοησάμινος (μανίας γάρ έγγΟς ή των άδννάτων 
χατ8χ•.χ€(ρη9ΐς), ψυχής βλ ζέοιν λχφαίνων, χαΐ τ6 
του ζήλου βιαχαλ^, χα\ ο5τω τολμών, χαΐ τήν φύιιν 
τυράννων, κύλαβέστιρον άλλως τά γο Ιοιαυτα βια- 
6€μένην τλ χατ' έμί. 0161118(10068. ΒθηΐΙηΙΐΝΙ8 ρΐ86ΙΐΙΐ Ιηΐ6Γ 10081608 61 €ΐ- 

68(1801 •ηηυηιβΓ8Γ6; υ66<Ηβ'^ΐ8ΐ6 ^ιν\ά\Κ 1υ86ίηί8. 
Οβο οοοο'ίοιιηΐ 61 ΐΓΓ8(Ιοη8ϋΐ1ΐ8 ηοη 60 φιοϋ Ιρ88 ?θ€6οι 

6ΙΙΐΙΐΐ8ηΙ, 86(1 4^0(1 1)6010 ΙΐθηθΓ60Ι ςΐΐΙ ϋΐ8 ΠΐίΓ80ΐΐΙΓ 

61 ςοΙ 6ΐ66ΐΙ•ηΐββι ολίυηΒ οηϋο6θΐ ςο8ΐ}• 61 ί1>1 8!ι 
8ΜΐΙΐ08ΐι(« Ν8αΜ|α68ΐ οΐΐιϋ 4ϋ66η(ί6ο8 8ΐαιίΙ«8 6ΐιηι Ιΐί* 

60ηΐρυΐ Τ6Τΐη ||81)6ΠΙ08 60ητΙη6ί0Ι0Γ, 60ΠΙ ΟΟώΙΟΓ 8(1 

008 80ΐηιο 8(1βη<ΐ608 8ΐαρ6&ί( ςοΙο, ΐοηΐο 061• οοο* 
0161 Ιρ808 8666θ(ΐ6Γ}ιου8, ΐΜοϋοΗ οιίπιηβ 6υΙ|Ναι ίη. 
^Ι8ΐ)1ΐ , ςιιίρρο ςνΙ ηοη ςηοϋ |αχΐ8 (ΙΙ^ηΙΐοΐοοι, 864 
ι|θο«1 Ιιοοο οοίηιο Ι>60 Ιΐ606(1ΐ6ΐΐ, Ιη (ηιΐίβηηο 86(Ιο• 

0601 ρ88ΐΐ6ηΐΗ>Η8 Γ68ρ00<ΐ6ΐ• 1ΐ4ΐ Η 008Ι6Τ 86ΓηΐΟ 

8Κΐ|Η»η ιιρρΓοίΜΐίοηβιη Ιο?6ηΐ6ΐ. 8. Η»€ Ιο ρ66ΐ0Γ6ΤθΙν6Ο86ΐ8Γΐ8|ΐΜΙ]08010(1ί ({011)0$ 

Ιΐΐ0(ΐ68ΐί8 61 1ιυπιί1ι1>ο8 0010108 68( 1ο]ΐ€ΐ6η<Ιθ8, ηοη 
00101110100(^6 8 ^8ΐΐ(ΙίΙθ(ΐοΐ8 ροη6ηϋο8 6886, (Ιυηιοιο- 
(Ιο Γ60Ι0 Γ8ΐ1ο6(οίο Ιοςα8οΐαΓ, 8ΐ6 8θΙηιο ίοηΙ ρ8ηιΐυ& 

$6Γη0Π6>1Ι 6ΐη1ΐΙθ, ρΤΟΟΐ ρΓΟ|Ι08θί, 61 8(1 ιΐ68ΐ1ο8.<αοι 
ρ6Γν6η1θ, 000 8ΙΚ8 8ΐΐίθΓ8 6Χρθ8ί(0ηΐΠΙ ΟΙΦ 60θΙΙ(ΐ608 
(ΟΟΟ ρΓ0€ΐΐ1 60101 οΐ) {η8αθΐ8 8ΐ)68ΐ !ιορο88ϋ>ίΙί8 τΙ- 
ΓΐΙΐυβ 8(|[βΓ6(ϋ), 80110» Τ6Γ0 »8ΐΟΟΙ Χ6ΐί(|06 ίΟϋΟΟ'ϋΟΒΙ 
<ΐ6ρΓ0Π!ύη8, 8ί€(]06 3αϋ8εΐ6Γ ΟαΙΟΓΙΟΙ (1001808, Γοΐί- 

βίθ8ΐοΗ οΙΙιΙ(οπιίηϋ8 (Ιο (»ΙίΙ)α9 Ιη^βηΙο ςαο<Ι Ιη οΐ6 

68( 86€{θ018ΐη• 175 ΕϋδΤΑΤΗΙΙ ΤΗΕδδΑΙΛΝίεΕΝδΙδ ΜΕΤΗΟΡΟΙΙΤΛ 176 

9. Γΐ3φΐβ «ιιιοί αιίΓαοϋΙα ιπαγΙ^γ *β€βηΙ δίιΐβίίΐίΐΐίιη Α θ'. ΠεριηγεΙσθαι μίν οδν, δ<τα θαυμαστά πρ6ς οηαΓΓαΓβ, Ιϋοιη β&ββΐ βιο $ί ςαΐβ ΐΟΓΓαπϋ Αυηη&ηι 
<Ιί1αυ(ΐ3Γ6 νοίοηβ, ηοη 6χ 60 ςικχΙ αυπο Ιοίϋ Ιαιη ίη 
ΒυρβτΟοίβ, Ιυαι ίη ίιη1$ 2ΐ)υη(1οΐ, οιίοΙΙίΐ, 8β() ρ<ΐ|ρ1• 
1θ8 ιηβίΑίΙί ρΓβΙιειίίΙοηβ, 6χ Ιιΐβ &1ΐ3 νοΰβ ίιιίβΠ ιηυΐϋδ 
(ΙίνίΙίίβ Γ€(Ιυη(1»ηΐ6ηι. Ηί€ οριι$ ββΐ ηοη βίΰ, $6ϋ Ιιο- 

* ηοπΩοβ ΐηοΐαΓβ, 3υΓίΓθ(ϋοΦ ορεη ςυίΙυΒίίΙ)^! τε- 
]ίηίμ]6ηΐ6$; 6ΐ ΐη'ώΊ ηαπ^πβ 2ΐοΐ3 ηοη ρβΓ ρλΠεβ 

' ιηΐΓίΐΓί^ 86(1 ϋι$€6Γ6 ςυ&βί ρ6Γ ΠςυΓΑΐη, ηυοΐ βΐ ςαβηΙ:» 
οροΓ3Π ναΐοΐ ρτοάΐξΐΛ, ηοΠε νεΓΟ (Ιο βίιι^υΐΐβ ΐιΐ£υ- 
(ΙαΓ6, ρΓ2?86ηίιη ϋβ Ιιίδ Λά ςιι.-ε ρΓίΟΓίϋυβ αΐϋ 61 
η)ϋ]ίθΓίΙ}υ8 86Γηιοηί1)υ8 ίηειώυεηιηΐ. Οανεηϋιιιη εηίιη, 
ηε ΒΐιΙ (ϋ8ρ(ΐ13(!θη6 (ξαυιίεηΐεβ ΒΓ^υΑηιΐΓ, βί ς««ΐίΊ 
9(1ν6Γ.ςυ$ 1ιο&(εηι ρποΓειη ίηεοιΐ6Γ6 8υΙ βη^αβηαιίΓ $ί 
αηοεπυηι ςιιίη ηοη Γ^εΊΙε 6$1, $6ΓΠ)θη68 χϋίηοεηιυβ 
πε 5υρ€Γ Γυηϋαηιεηυΐ »1ίεη3 ββΓπιοηεβ 8ΐ&Κ>Πί3ηΐ(ΐ8. έί(ί<ττους 6 μάρτνς εργάζεται, χα\ «Ες Αριβμου χιρ- 
ματίζειν λεπτότητα, ομοιον, ώς βΐ »α\ γήν χρ\ιο7τιν 
χρηοτολογεΤν π^οθέμενος, ούχ Ιξ αύτου τοΟ ιεΑααν 
έχ των Ιπινολης χαΐ εΙς βάθος χρυαφ ιΰφοριΤν 
βεμνύνει τις, άλλα δρά)«ας τινάς τοδ μεταλλίκι χει- 
ριζόμενος, εξ αυτών ύψηγορε! τήν ικολλοΟ ιτλοΰτου 
γέμουααν. Κα\ έχε? γάρ χρεών, μή ο&τω ποιείν, 
άλλ" αύτ6 τ6 πρόίγμα σεμνολογείν, άφΐέντα τήν με-| 
ταλλιχήν χειρουργίαν τοις θέλουσι* χα\ 6νταυ•α 51 ,| 
τά τοΟ μάρτυρος μή τοις 4χ μέρους θαυμάζειν, άλλ&[ 
διβάαχειν μέν ώακερ χατ' εΐβος, δυα μεγάλα χαΥ^ 
οΤα τερατουργείν δύναται, μή έθέλειν 61 πονείοθαι 
περ\ τα χαθ* {χαβτα, χα^ μάλυθ'οΤς Ετεροι έιιιστα- 
τιχώς τδν λόγον λναπηο/όληοαν, Φυλαχτέον γάρ 
Β ταυτά γε, μ^[Ί^ως ή τφ φίλερι &γχλη6ώμεν, ώς ά\τ- επεξχγεσθαι τοις προΐστορηχόσι φιλοτιμονμενοι, ή χΐ άπορον, ώς >ή ευχερές δν, λόγους οΙχοδομεΤν• 
ε1 μή έπ\ θεμελίοις όθνείοις κροΟκοτιθεμένοις αυτούς έβράζομεν. 10. εοηΓεβιΙαι 6ΐ ηαΠγΓίβ εοηΐΊαιια ηη^ηοηϋ εϋα- 
8ίο πΐΑ^ηαπ) ρΓ9β οΐϋβ 6ΐ ίη οπιηίϋυβ οίοΐιαΐ εΐυροΓβοι» 
•61 ιΙΐ6$αιΐΓ08 εο|[ίΐ&ιίοηαιη ΙητεηΊοϋ&ηΐ ογ^ιογοβ, &ιι• 
(]ίΙοηΚ)υ8 εΐυΓίίοβίβ, βοίΐο «χροηεηΐβ•. Νεο 6$1 ηιιοϋ 
ςηί$(|υ3Π) β ηοϋίβ ίΓοείαβ υ1)6ηοΓ6ε ροΓοΙριεί, ϋοβΐ 
(Ιίυ ίη ΙαϋΟΓε ιηδυό^νεηΐ, δΐηιίΐί ηοϋο ςιιί (ΙίνίΒΐ 
ιαρίυηΐ 61 άε τεΙίςαΐΒ νΐεΐθΓί$ ρΓοϋί^ϋβ (1ΐ586Γΐιεηιη|, 
Αΐ'ΐε ορΓιπι& Μ^βι 66ΐ6ΐ)Γ2ηΐ68 ; ηηϋο ςυί τβείε οο- 
(Ίΐ3ηΐ ίκηοβεοηΐ Ι)6η6νοΙί, 8ί 8υρ6Γν6ηί6ηΐ68 ηον» 
ηιιΙίΑ Γερεήπιυ», 86(1 βΐίίβ εοοβοοΑ Ιοηυαιηυι: ει 
Γ61Γ0 ρο8ΐ &1ίθ8 €υΓΓ6ηΐ68 βΟΓυοι 411 ν6»ΐί{Ίίβ ίηεΙ- ι'. Α6τ{χα χαΐ ή του άειβρύτου μαρτυριχου μύρου 
πρόχυσις μυρ(αν «ρδ των Αλλων Ιΐϊηγάγετο χα\ 
κρός απάντων τήν Εχπληξιν, χα\ θησαυρούς νοημά- 
των έξεΟρον οΐ (&ητορεύσαντες, τοΤς φιλαχροάμοτι 
τεχνηέντως αύτ6 βιασχευααάμενοι. Κα\ ούχ ίΊχ% 
των χαθ' ημάς τίνα «ροσευΐϋορησαι χάλλιον, εΐ κα\ 
μαχρά ένιθρώνεΐ τψ ιτονήματι. Τ6ν δμο».ον (λ τρόπον 
οΐ τά θεία αοφολ χαΐ τοις λοιποΤς Ιπεξηλθον του 
αθλοφόρου θαύμαοιν, ευ μάλα τεχνολογήααντες τά 
εγκώμια* δθεν ο( ορθά φρονοΰντες αυγγνώβονται, 
βΓπερΟβτεροι διεχηεσόντες ήμεις, μή χαινάπρουεξ- βΐ3Π)υ8. Νοη εηίηι ίυΠυπι γ68, ηεο 68ΐ (|ΐιθ(1 »1) 3Πί$ ^ «ύρωμεν, άλλα που χα\ ούμφωνα το7; άλλοις λαλή- 8υΙ)ηρίαοιυβ* &εϋ ΓθΓΐυϋυ$» υίορίηοΓ, οοβΐΐαΐΐοηαιη 
οοηουΓβυε. ΡΙιίΙοΒορΙιίεε βηίιη εο^ίίΒηάοπιςυοϋ βοερό 
» (ΙινεΓδίΒ ΐάεπ) 86η&η8 επίΑΟ&Ι, 61 ςυίβ λπίεφυαιη 
(ΙίΙιινίο ίηυη(Ι&ΓεΐυΓ (βίο εηίιη 8ΐλ(ηεη(1υη) εβί ) 
ΑΓίεη) 2ΐ1ί(|υ2ΐηι &<1ίηνεηίΐ• Τβΐβ ηοοιΐ ίη ερβ ςυί οποί 
?ίθ6 ΟΓαηΐ ρεηείΓ&ύαΐ, Ιη οογοπι εοΓϋ» εΐ Ιηΐτανίΐ 6( 
ΙοΐΓ«1)1(• Ι^ϋοΓ ηαί ΒβΓηιοηοείη πιΐιΠχπβ υη(^ιΐ6ηΐυηι 
δίνε Γείίςυηπι ρΓΟϋί^ίοΓυιη πιαγο ηιΟΓ^υαΐ ηΙΙιίΙ ηονί 
ρεΓίερίββεηΐ» ηίδί βίοιιΐ ςυί π)αηυ8 Λύ Ιοουπι ηηυπι 
]αη£;ιιηΐ βρρΓορίηςυοηι, 8ΐο εΐ ίΠί ηαβηίΐϋβ 8εΓίΙ)βη~ 
168 ίη ιΐΗίαη ίηεααι1>αηι, βΙπ αΙϊοΓυπι εο^ιίΐΑΐίοηΙΝε 

ΡΓθρίθΓ68 ία6ΐί. σομέν, χα\ κατόπιν θέοντες έτερων £ατιν δπου Γχνεοί 
αυμπεσουμεθα. Ου γάρ κλοπή ^6 πράγμα, ούθ* έστιν 
άλλοτρ(ων παρανοβφίαααθαι, άλλ* αυτόματο.; οΐμαι 
νοημάτων συνέμπτωσις. Αογιτυέον γάρ φίλοσοφώ- 
τερον, ώς τ^ αύτ6 νόημα πολλάκις εΙς διαφόρους 
Ιφτιν άνελθείν, κα( τις, πρ\ν ή καταχλυσθήναι τήν 
γήν (θετέον γάρ ούτω) , έλογίσατό τι σοφόν. Τδ δέ 
ϊίν, όποΐον χαΊ εΙς τους μετά τόν Νώε χαταβαΐνον 
εις τάς εκείνων καρδίας χα\ άνέβη κα\ άναβήτεται. 
Κα\ τοίνυν χα\ οΙ τους λόγους ε Ες τ& του μάρτυ- 
ρος ή μυρον, ή τήν λοιπήν τών θαυμάτων θάλαι^σαν 
βάπτοντες, ο6κ &ν καινοπραγοΤεν* έάν, καθάπερ ο( τάς χεΖρας εΙς τόπον ένα συμβάλλοντες έγγίζουσιν» ο\3τω κα\ αύτο\ χειρογραφουντε; ε!ς έν άπτωνται, 
οΓον αλλήλων το?ς νοήμαβι πλησιάζοντες. 
ΙΙ.ΜίΙιΙ 6Γ£0, ςυί εεΓΠίοηεπ) (1β ηίΑΠγπβ ορο- Ο ια\Έμθ(γ*ο5ν, λόγον μέντινα Ιπ\τοΤςτοϋ μάρτυ- ΓίΙ)υβ ηοτοηι βΐ εχςυίβίΐιιηι €οαιρ«Γ»Γβ εοη&ΐυβ 6Γ8ΐη, 
βΙοπΑΐίο 6Γ&1 ςβαβί ΓεεεηΐίοΓίδ ά\α\ ίηνεηΐίοηίβ, εΐ 
€0ΐϋίη(|[ε1)αΐ υΐ |;2ΐυ(1εΓ6Π) ςυία &ηιηΐ9β οβπιρσε βρίοαδ 
ΐεπηίηαΐ)»! ηοη εοηΐεωηεηήαε. Ιηοίάοηίοηι νεΓΟ ηιο 
ίη αΐίςυβ εαιίεη ςυχ ρΓχοεΙΙβηΐεΓ εοπρεοΓηηΐ Αΐίί» 
ι>60 ίΙΙυϋ 1οη|;ε 3 {ΙοΓίΑΐΐοηο εοηνεηίβηΐί Γ6]ίείΙ ; <ιυ!• 
61 ίρ86 86Γηιοείηαη3ί οπααΐυε 8ΐιιη Ιιοηοτε, βίοιιΙ &ηΐ6• 
ε68ΙΜ)Γ68 άΐΜΤΧί, 6ΐ ΟΓΑΐίοηίδ 8€Βρίι&ηι ίη 60$ιΐ6ΐα 
ϋΜΐιιεδ ιεηεηΒ, 60(ΐ6ηι ΓοΓε ΐΓβπιίΐε ηΑνΐ^Ατί. 

12. 5Ίο εΓ^ο 3(1 1)οημηι οοηβΓΠίαιο βηίηιο πιεο, εΐ 
ΓοΓίίΙεΓ εΓεοΐο,ίη ρπιηί8 6χ&π)1ηο(Γ&ιίο εηίηι εχί($ί(υΐ 
ςυί(ΙεΩ(ΐΐρπϋ8ϋ(;Γε€ΐ(ΐω ηηαηΐυπι ροίεβΐ ιίεροη&ΐ ει 
6Χ οηίίηε ΐΓΑϋΐεΐ ) ; ςυβ Γιΐ ηΐ Ιοί εΐ ιαηπβ ρΓΟ Ουο ρος νεαρών χα\ πρ09φατονε(ςέξευρημακατβργααμέ- 
νφ, καύχημα τ6 πράγμα ^ν άν, ώ; καινότερου 
ακούσματος εΟρεθΙ), κα\ έκήρχετο άν χαίρειν, Ιτι 
μοι τδ της ψυχής λήΤον άστάχυας φύει ούκ άγβννεΤς, 
ουδέ ο7ους έξαθερΕζεαΟαι. Συνεμπεσόντι δέ τισιν, 
ών έχαλλιγράφηααν έτεροι, ούδΙ τούτο έξω άν πΕπτοι 
του δεόντως αύχεΤν, δτκ χα\ αύτδς ήξίωμαι λογίσα- 
σθαι, δαα κα\ ο( φθά^αντες λόγιοι, κα\ τδ του λόγου 
σκάφος ε Ες τδν αύτδν εκείνο ις (5οΰν έπαφείς έτεμόν 
που χα\ τήν αδτήν κατά τίνα συνδρομή ν. 

ιβ'• 0Ι3τω γουν Ιμαυτδν καταστήσας έν καλφ χάν- 
ταΰθα, καΐ τδ ^α^^ζΐ^ λέγειν άναλαβών, έν πρώτοις 
συννοοΟμαι (χρή γάρ έλλόγως άπορη σαντα πρότερον» 
χα\ τήν άπορίαν, δπη δυνατδν, έπιλυσάμενον, χω- 177 ΙΑϋΟΑΤΙΟ 8. ΒΕΜΕΤΚΙΙ. 178. 

ρείν ΙτεΙ τί έξης), 9πως 5ρα, πολλών χα\ μβγάλων Α αηΐιη&πι ροη6ηϋΙ>ιΐ9 61 ηΐ&(μηβ ίη ρτ^Ιϋβ ίπ»ικΙ&η<• υπέρ β£θΰ τεθειx(^:ων τάς ψυχάς, χα\ μεγίστοις ένι- 
δρωχ^των &γωσ(, το?ς μέν μετά χα\ τραυμάτων χαΐ 
αΙμάτων των έξ. αθλήσεως , τοΙς β^ χα\ &λλως έξ 
&βχήσεως, ούχ ^πασιν ή τοϋ μύρου βλύσις πεφιλο- 
τίμηται, Αλλά τισι μετρήτοΓ;, χα\ ους ^^όν έστι 
χαΟυπαγαγεΖν άριθμψ * έν οΤς χαΐ τ6 τής άπάσης 
μέν Ιξαίρετον &χουσμα τήσβε χαθ* ήμαΐ; ταύτι^ς οΙ• 
χουμένης χα\ έπ\ πλέον αγλάισμα. ΚαΙ φέρεται μέν 
λ^γος ιερέ σβυτιχδς, χαθίττών την του άπορουμένόυ 
δ£3μου λύσιν εις τ6 χα0αρ6ν του βίου χαΐ εΙς τ6ν 
Ελεον, οΓς ένευδοχιμών φασιν ύπερλίαν δ αθλητής 
Ελαχε θεόΟεν εις γέρας τήν του μύρου Εχβλυνιν. 
ΚαΙ σεμν^ μέν δ λδγος οίτος, φλέβας τινάς ύπα- 
νοίγων, ^ξ ύν χα\ αυτών ^στιν &να^((υΐσχεΦ6αι τ% ιί&υ», ίΙ1ί9 τυ1η6ΓίΙ)ΐΐ9 6ΐ οπΜΜ-β Ίηΐ6Γ ρη^ϋβηιΙυΐΒ^ 
Ιιΐβ &1ί2ΐ5 81(1 ηιβάίΐ&ϋοηβιη μ 6Χ6Γ€6ΐιΐϋ>α8, ηοη οιη•« 
ιιίΙϋΐ$ ιιηιιυοηΙΟΓαηι βίΤαβίο (ΙοήοΜ Η^Ιι^ΑΐαΤρ Μ(Ι 
ςυί5υ8(ΐΔΐη»,0ΐ ίιι ηιβη&υτΑ, 61 ςοΐ ί&οΠβ βΐΜηΐ ηιι« 

ΐη6Γ0 3Β&1|Ι1Ι3|Κΐί, ^6 ςοί^Ηβ ΙαΟΙ ςΐΐΙ^Ιβίη ΟΙ ΠΚΙΜΙ 

6ΐ6ΰΐιΐ9 Ρ6Γ ΐ)ηίν6Γ8•ιη ΐ6Γπιιη» ιυηι τβΡβ ρ«Γ τ<»βίο- 
ήβη» 1)&ΐιο ηοϋΓΑπι 61 «ιηρΙΐοΓ «ρΐ6η(ΙθΓ. £ΐ ία μοιμμ 
οοη€ίοη6 ΓβηυΓ νίηουΐοηιοι βοΐνΐίοηβιη ίη γΐΐη ρα« 
τΙΐ&(6 €0η9ΐϋυ6ΐι(ϋ>υ9 61 ία ιιιίβ6η€θπ1ΐΑ» <|αίΙ)υ§ 
8υρ6Γ3ΐ)υηά3ΐιΐ6Γ ηΗ6866ΐ)2ΐΐ, ιϋλΐ6ΐ»αι α 060 ηοΓ* 
06(1601 αα£υ6ηΐί 6ίία&ΐοο6ηι οΐχίηαίβββ. (νΓβνΙβ ςυί« 
(ΐ6ΐο 1ι«ο παγγαΓιο» τβϋΑβ λρ6τΐ6η•»6 ςαί])αι β6αΐαΓίΙ 
αη($υ6ηϋθ(1οΓ; ωίΐιί Τ6Τ0 άίιςαιβίΐίοαίβ ηοη οιηιιΐηα 
Γαίΐ 06•83η(ΐ£ €2ΐα$&• Είβηίιη ίη ^606ΐη ιηί1Π1>α• Ιιβο του μύρου χαλόν* έμο\ δέ τδ ζητείν ο6 πάνυ τι ^ ^υ^(^6I^ 1)θηα 61 «ιιρηι ιηθ4ΐαια6ηΗιΐ6ΓαΒΐ»<Ιίοο νίΐΑ 

ρυΓϊΐαβ 61 ιηί56Η€0Γ(ϋ2, ηοα οιηηί)>αβ ιιαίβιη {Ιο» 
Γίθ53 υα|^α6η(ί6ΐΓα8ίο ΐΓίΙ»υΐλ 6•1• ΕπιυΦε. Μυρίο^^ γάρ δσοκς τά αγαθά μέν ταΟτα χα\ 
εΐ; υπερβολών ένέλαμψεν, ή έν β(φ φημι χαθαρότης 
χαΐό Ιλεος * ούχ &πασι βέ ή του μύρου βύσις πεφι• 
λοτίμηται. 

ιγ*. Ζητητέον οΐ>ν χα\ έτερων άναχαλύψαι τ6 χβ- 
χρυμμένον της λύσεως. Κα\ μήποτε ούβέ τούτο Εξω 
του προσφυους , ώς άρα τόποις τε χα\ προσώποις, 
9ίαρ* οΤς αϊ τοιούτοι χείνται θησαυροί^ εΙς δέον άνω« 
βεν έπεψηφίσθη τδ θαυματούργημα. Έχρην γάρ 
ήτοι άρχήθεν εΟθΰς εΙς βεδν στειλαμένοις το7ς έχεί- 
νου ΟεραπευταΤς έπαχολουθήσαι χα\ τοιούτον οη- 
μείον εΙς έντάφιον πολυτ(μητον» ή χα\ μετά χαιρδν 
Οστερον • χαΐ τούτο. Ενθα πρδς αγαθού 9|ν χα\ εύ- 13. Ου«Γ6η4αια 6γ{0>Ι &Ι) &1ίί8 ρ&ΐοί&είβηιΐυαι 
8οΙϋΐίοηίΒ ΑΓΟβηυιη. Ν60 ΗΙιμΙ ίοπβ 6χΐη τβί ηΐίο- 
οβηο, η6α)ρ6 ίο Ιοοίβ 61 ρ6Γ&οηίβ, ίη ςαί1>α5 Ι)η]υ&- 
ιηο(ϋ Γ6€οιΐ(]ϋηΐοΓ Ιΐΐ68&υπ ορροηυη6 α1) «Ιΐο <Ι6• 
0Γ6ΐϋοΐ65ΐαιίΓ2ΐ€υΙαιιΐ• ΑΙ) Ιοίιίο βοίαι οροΓ(6ΐ»ι «α 
Ββυπι ιηΐ6&οβ 6]α8 »6Γτοβ Ιλα]υβιηο(Ιί βί|(ηοΓυιιι €ο- 
αιίΐαΐυ 8ΐίρ&Γί ίη ββρυΙιαΓ&οι βΙοΓίΟΜίη» αυΐ βΐί^ιιι 
ρ6Γ 8ϋΙ>&6(ΐυ6η8 Ι6ηιρα8» ςιιο<1 ϊΐ'ι ρΓο ί>οηο 6Γαΐ 
νίοίηί8ςα6 νλ1(ΐ6 υΐίΐ6 Ιιαηο ρΓΟ^ί^ίΙ ν6ηίΓ6 Ιι&τβ- σύμφορον τοΤς περιοίχοις, τοιδνδε χληρώσασθαι τε- ^ <1ίΙ»ΐ6η) ; ίΐΑ υ( 1ΐ06 ϋά ίηίΙ(]6ΐ68 βρΐ(^ βΐ^ηο €0ΐιϋΓ• ρατούργημα * ώς άν τφ πρδς Απίστους εύθέτφ ση• 
μ:(<ρ στερεωθείεν οΐ τοιούτοι τά εΙς τήν θείαν θρη• 
σχε(αν, χα\ θεμελιωθείεν σαθρδτητα λογισμού• Κα\ 
το(νυν έτερατουργήθη τδτε τ6 έξαίσιον άγαΟδν, εΓτε 
τ] μεταστάσει συγχρόνως, εΓτε χα\ μετ' αυτήν * χα\ 
δβΟέν παρέμενε ν, Τνα τφ θείψ τε χαρίσματι τδ άμε- 
ταμέλητον περισώζοιτο , χα\ οΐ πιστεύοντες οΟτω 
«λατΰνοιντο. Έπαυξομένης δέ εντεύθεν της πίστεως, 
οίς οΐ άνθρωποι εΤδον θαυμάσια χα\ της χατά ψυχήν 
εΙς θεδν χα\ τά θεία ύπαναπτομένης Οερμδτητος τφ 
«αραμόνφ του θαύματος, χα\ έχφαινομένης ε{ς τδ 
λαμπρότερον, έστηρίχθη, χα\ είς αΐώνιον παρε- 
τά';η, χαι άένναον χέχυται. 

ΙΟ • Κα\ τούτο μέν ούτως άν Εχοι τδ εΟλογον * εί• 
χδςδέ, χαΐ τους μυροβλύτους πρδςβεού τδ τοιούτον Ι6ΐ; ν6Γΐ3ίαιίΐ6 8υΐ6αι 681 00206010 8ϋ1ΐ3θ168 αΡ60 ηι&Γ6οΐοΓ τίοίοί ίιι 6υ1ΐα (Ιίνίηο» 6( τλΐΐοΰΐηη ίιι- 
Δγπιι131Ι Γαη(1αηΐ6ηΐυη) 68861. Ι(α<ιιι6 ρΓθ<Ιί|{Ιθ86 λαηο 
Γ&€ΐοηι 6&1 1)οηαηι 6χΐΓ&θΓ(ϋηϋήοιη 8ΐτ6 ρΓο €0«. 

130613 νίεί8βΊΐϋ(Ιίηί1>08, 8ίν6 ΡΓΟ Ι6η)ρ0τ11)υ8 8€φΙ6η«* 
Ιί1)08, 61 1040811 (ΙΟΟΟΟΙ Ιΐΐ (ίίνίολ 1ΚΜΐ|ΐ8ΐ6 8106 
ρ(Βηίΐ60ΐί8 (ΙΟΟΑΙΟΟΙ 86ΓνΑΓ6(0Γ, 6ΐ 8ΐ6 (ϋ1«1»ΓύΑΐ0Γ 
η(ΐ6ΐ68• €Γ6866ηΙβ Αυΐ601 1ΐ(1β6Ι 60 <100(| ΙΟλΓλϋίΙί^ 

γί(ΐ6Γ6οΙ Ιιοω1η6» 61 αοίω» Οθο (Ιίνίηίβςο• αιΙΙι»- 

Γ60ΐ6 3Γ^ϋΓ6 θΚ> ΠΐίΓί ρβΠΟΑΔβίΟηβΟ) Οΐ βρΙβΙΚϋ- 
(Ιίΐ18ΐυ€6$660ΐ6, 0ΓΟ)αΙθαΐ 68ΐΚ)00υΠ1, ίθ8«€θ1&0011- 
86Γν3(θαΐ 61 ρ6Γρ6ΐΟΟ 8ρΑΓ8αηΐ 681» ϋ. δίο ςυίϋ6ηι ίΠοϋ οοη Ηίο6 οαα8Α 6886 ρα- μ6γα)ε(ον αύτους έξαιτήσασθαι. Κα\ ήν τδ Εργον 
φύλοτίμον ψυχής. Χρή γάρ, ώσπερ βασιλέα τδν με- 
γαλοπρεπέστατον έθέλειν μεγάλα πρδς τών άξ(ων 
αίτεΐσθαι, χα\ χαίρειν άπαιτούμενον, ούτω χαΐ δσον 
έν ύπηχόοις φΐλότιμον, μή σμιχρολογιχώς έχε(νφ 
προβφέρεσθαι, άλλ* δπέρ μεγάλων έντυγχάνειν, χαΐ 
Απερ άν διά πολλού θαύματος άγοιτο. Ούχούν οΓδασι 
χα\ οί τφ μύρφ πλουτούντες &γιοι μεγαλόδωρον τδν 
παμβασιλέα θεδν, χα\ τοίς έπάθλοις έμπλατυνόμε- 
νον. Όθεν πρδς τα?ς έχΐίθεν δωρεαΙς χα\ τών έν- 
ταοθά τι προσεπιτεθήναι αύτοις, φιλοτίμως οΐ μέν 
ί^τή^αντο, δ βέ ύπήχουσε. ΚαΙ φθδνος τοΓς έτέροις 
ού^εΙς, άλλως ένβυθηνουμ^νοις τοις Οείοις δώρημα- 
«ν. Ο0δ% γά(^ ίβτιν εΙπείν οΜ^λ τών απάντων έκεί- ρΓβΐίΟδϋΟ) νίΠΐΐΙβαΐ ρθρθ86ί886. Μ3|;θ&θίη)» 0160118 

ορυβ 6Γ81 ί11υ(1. ΟροΠοί 6θίιη, 8ί€θΙ Γϋ|;βιο ιιια^αα- 
ηίιοοιη (ΙβΟϋΐ, νβΐΐ^ υ( οια^οα ρΓο (ϋ|{πί& ηιοΓοιβ 

ρ(>8€3ΐυΓ, 61 9&υ(!6Γ6 (|υί& ρ08€ίΐ0Γ, 816 611410 

ίη 8υ1>ιϋΐί8 ηια^ηο αοίιηο οοο (1β ηιίουιίββίαιίβ 

3ρυ(1 60(11 ν6Γί>21 6υ1)0)ίΐΐ6Γ6, Ββ(1 (1β Οία^οίδ 4<1ίΐ') 
61 ά^ 1ΐί5 (ΐυΧ 800110210 α()ΐθίΓ2ΐΊθ06υΐ €006ίΐ40Ι• 
Ι^ίΙυΡΩΟνβΓΟΟΐ 00^061110 (ϋΐ68€6ηΐ6$ 840θ(ί 1ϋ>6Γ4ΐ6ΐη 

ίη ϋοοί&Κβςβιο Τ6βυιο Οβοαι, 6( ϋΓανΐοΓοιη Ιάτ^Μο- 

Γ610. υΟ(1611υ^II8 0100(11 (1ύθίβ6ΐ4ΐί(ΐυί(1 6 6(Βΐθ6ί8 8α- 

ρ6Γ&(1(Ιί ΐρβΙ ςυί(ΐ6ΐη ρβϋΰΓυηΙ ; ϊ1ΐ6ν6Γ0 8ΐΙ]υ(1ΐ€4νίΙ. 
Ν66 ίονί(]ί;Η Ιοοθ8 10 4ΐ)(ΐη(1^ηι(ϊ1)υ8 (1Ίνίηί8 (Ιοπίβ. 
Μοο 68( 611101 ςυοιΙ ϋβ ({οοϋϋοΐ 6 ουιιείίβ !»2οοιί> 
(ϋ€α5 (11131*6 αθ};(ΐ6υΙίί> δΐιϋαΐ, &6(1 αϋϋιμιο Ιιοε (|υυι1 . 107 ΕϋδΤΛΤΠϊ Γ ΤΠΕ5δΛΙ-0Χ 

ΟΠΕ νΐΙΙ. Ιακάαίί, ρηβϊί. 

25. Εο ιΐδ<ιιιβ, τηηΠν••, ρΓθιΠ§ϋ8 οο1οΙ)βΓ ονΛβίδΐί, 
ιιΐ 61 ΒογΙ)3π ηιιί ηοη ΙηίΓα ονίΐβ ΟοπιίηΐΓΐιπι βυιιΐ, 
η)ίΓ»€ΐιΙυ5>3ηι ν'ΐΓΐυΙθηι (ιιβιη ρΓΟοίΑΐηοιιΐ 61 &υρρΙίθ6η( 
ρ»Γ6ΐη ροηο ο1)ΐίοθαηι. 5ίο ηήΓ&Ι)ίϋ$ Ιοίο ίη ογΙ)0 
ί»< Ιιι$ 6$. 

26. ΤοπηβηΟ ηη» ρ8$$υ9 68 υΙείβοΊ οηιηιιηοίΐβ 
ρηίαίβΓι. Ιη οπγοογθ βηίιη ιηίδίΓΟβ ΒΛίνα», €1 €αΐ6η3- 
ταιη 6θηίΐρη|;68ροΐ6$Ιαΐ6ΐη ΐΐ]ηιηιηίΓ3ΐ)Π6(ΐι $6ΐηΙοηΐ, 
61 ραΙνβΓβ ιηίδΓι οπιοηβ Πυοηία 8ί€6α$» αο ΐεΐη Γγαπ- 

27. ΑροδίοΙοπιπ) οΠαι ΐρ$Φ ηηιϋΓ» δ3ηαΙ)απΐ. 
Ββϋβΐ ηυηο 63(ΐ6Π] Ιιίο Γιυηΐ. Ναηι ίηηιιιη6ΓηΙ:ίΙί3, 
ιηαΠνΓ, ροΓΩΰίδ ρΓοάίςί», 61 ίη δοπϋΓιοπιπι υη)Ι)Γί8 
\ί5ΐΐ5, εΓα. ΐ6ΓΓϋ}ϋΊ η6θ685Ίΐαΐο 8θΙνί8 δοιηηαιη ΙϋΐΙιί- 
ΓοΓΟπι ίη ρ6ηαι1ί8• 

28. ΒοηΊ ϋποηπ.ι αάιΙιιοΓι, (ριοτυπ) Ιη ιη6(1ίο ίΙΙπιη 

»Γ€υ8&ηΓΐ11Π1 8161|1 Γ6Χ 06118. Ιΐ6ρ6ΐ11 νίοΐοπ&8 Οβΐ 

ΜαΐβΓ, 61 Ιΐ), ΟβωείΓί, Πϋ ηηί ιβΓΓαηι άοποΙη&ΙΐΐΓ• 
ΜιιΙΐΦ βιιΐίπ (&ΐ6δ 1ρ8ΐ <1β8υρ6Γ ϋ&1)υηΐηΓ. 

ΟΟΕ IX• (2«ι ρβΓ ηΐαηάη€α(Ίοη€ΐη άβ Ιίρηο. 

^9. ΡβΙίχ ροΓνη1η6Γυηι (Ι606πι ηοίΙΙί», Ιί1}ί, ΙιοηΙο, 
ρ^Πα ηοοΓδ ϋεο Ιβ οΐΐιιΐΐΐ δίουΐ δβΓ2ρΙιίιη;υπυπι ρΐα- 
η6& οοϋΐαΐυπι. Ναηι Ιείοηιπι νυΙηβΓίΐ ιηυΐι» ΐίΐιί αρθ- 
Γυεηιηΐ οουΙοΓυιη Γυΐβίϋ&β ΟΓϋίΙβδ» ςιΓώαδ 06ΐΐ8 

€θη8ρίθΙΐ(1Γ. 

30. ΥίΙη Ιι1)ΐ οηιηίηο ιιηπαοΠαΙίβ, ορρΓθΙ)Γΐο 61 
ΙιιΙ)60Πΐηΐ6Χ6(ρρ(9,Γυπ) Πβο (β ]πηχίΐ,6ΐ υΐ ΐΗγηιΙαηοα 
Π)π1ιί8 ΑΓθπι»ΐί1)υ8 6οηΓ60ΐυη) ΐρβΙ (β €οη860Γ&ν11 ίη 
^ΓΑΐυηι ϋοηί οϋοπβοΓηαπίύηΐυπι• Ι|;ίΐυΓ Ιί5ί (Ιαΐυηι 
^..««Ι ροη ηιοηβιη ηη^υβπΐΪ8(ϋ8ΐί1ΐ3Γβ. 

Ζί. Τΐ)683υπ ίηδίαΓ Γ66θη(Ιίΐυ8 6<: Ιη 8ερ»!€Γ0« 
ηηοιΙ 8αη^υ!η6«8 υπ|[πβηΐ3η38ςυ6 ιΐ4ΐ(]38 βιηίαίβ. Εΐ 
Ιπ ϋδ εο^ίΐαηίΐαηι 6δΐ ςπαβί Γβ8ΐΐΓΓ66ΐίοη6ΐη ηονο ογ- 
(Ιίηβ 61 Γ88υπι ΟβΓί. ΜοΠηιΐδ ςπ'κΐβιη η8ΐιΐΓα εβοΙ- 
θίδΐι, 8Αη£;ιΓιπί8 ν6Γ0 ΩιιβηΐΙδ Γ6$αΓΓ6οΠοη6πι ο&ΐ6η- 

(!ί8• 

52. Ιιηρ6Γ3(0Γ6ΐη» Υιγ^^ο, 3(1 ρΓΦοΙαπβ £[68ΐ3 υηιϋ- 
«106 Γ6|[6, 1)3γΙ).ιγ88 8ν6Γΐ6ηδ ΰοΗοΓίοδ» (Ιοιπίηαοΐίιιπι 
Οοιηίηαπι 61 ΡίΙίυηι ρρβείΐχΐδ ΙυΙβ ρΐαοαίηοη Γ6<Ι(ΐ6ΐιβ, 
ΐεοαηι Ιββαΐίοηβηι οΙ)6υηΐβ π)3Γ!^Γβ, ςυΙ Αηίιηαπι ίη 
ρ388ίηη6 (Ιοηοΐηαηΐεπ) αεεβρίΐ. 

ΤΟΝϋδ 3ηιΙ)ί£[(ΐΐ ςιιηΓίί : 8αρί$ηΐίαίη ν^τΰί. 

$3Πξΐιίηίδ Ιϋί, Π13Γ17Γ, νίνί, 61 υηςηβηίοΓυπ) βίΤϋ- 
Εΐοηεδ ΐ6ΓΓαπι (ΙβΙοείαηΐ,Οοπιείη, εΐ3ηίίη38 0θΓρθΓ3- 
(]η6 δαηείΙΟεαηΙ, 1)6αΐ6, υη^Ιίςυβ ρΓχ Ωϋβ 61 ϋβδίϋβηο 
(αϊ 3οευΓΓ6ηΙΐυπ) "βά (βηιρίυηι 83πε(υπ) Ιυυπι, υΐ οχ 
3ΐ)75δθ υη^υβηΐ3 δεπιρβΓ οΙ)ΐίη63η(, 83ηε(6, ίη ιηοΓ« 
1)0Γυιη δαηΛίίοηειτ)• Ι^είΓεο 3(1 16 εΐ3Πΐ3ηιυ8, 1β£&« 
(118 ηο8ΐ6Γ εοΓ3ηι 06ο 3(]$ί89 β( ρ6εε3(0Γαηι τβηί3 
<ΐ€ΐιΐΓ 8.'ΐηοΐ3ηι (υί ηΐ6ΐηοΓί3π) ΓεβΙίνο (Ιβνοίοςυβ 
ΓΟΓίΙβ ε6ΐ6ΐ)Γ3ηΐί1)η8. ΙΓΕΝδίδ ΜΚτΚΟΡΟΙ,ΙΤΛ 168 Α βΙΑΠ ΓΓ. ΕΰΛογΒΤτδ^ χαΐδβζ. 

κε'. ΫΛ; τοσούτον, μάρτυς, έχ θαυμάτων θεδύξα- 
σαι, ύκ κα\ βαρβάρους, αυλής ουκ Εσω θδωνυμου- 
μίνης βντας, τήν έν σο\ κηρύττειν θαυματοποίησιν, 
κα\ λιτάίεσΟα£ σβ, ιΐρήνην έν σο\ «ύρίσχειν. Οΰτω 
τεΟαυμασα& εΙς πάντα χόσμον, 

κς-'. Οίσπερ πάσχων ίτληΓ, έπομύνειν δεδύνησαι 
έν πειρασμοΤς παντοιΌις. ΕΙρκτής γάρ Ισω τους 
ταλαιπωρουντας σώζεις, κα\ δεσμών ανέσεις τερ»- 
τουργοδνταί σοι, κα\λυΟροφορήτους αΙμάτων ^οάς 
ξηραίνεις, δ(5ρατα 5λ θραύεις τά των βαρβίρων. 

κζ!. Άποστ^ον πάλαι χα\ σκια\ έθεράπευσ/. 

•Αλλά καΐ νΐϊν ΙνΟάδε ταύτα τελούνται. Άπειρο- 

πληΟή γαρ, μάρτυς, εκτελείς σημεία, κα\ όπτανό- 

|ν μένος έν σκιαΤς ονείρων, καΐ λύεις δεινϊΐς ανάγκης 

Οπνον θανάσιμον τ6ΐς έν κινδύνοις. 

κη'. *Αγα0ο\ οΐ δύο συνηγμένοι, δν Ιστηκεν ό 
βασιλεύς έν μέσφ Θεός αΐτούντων τούτον. Έξαιτε! 
τε ν{χας του ΘεοΟ ή Μήτηρ, χα\ συ, Δημήτριε, τω 
τής οΙκουμένης κρατουντι. Συχνα\ γάρ α(ται οΟτω 
δοθήσονται αύτφ ύψ'5θεν. 

ΟΤΔΗ θ'. *0 διά βρώ(Τ$ως τον ξνΛον. 

χ6'. Ό διά τρώσεων μυρίων σοι, μάκαρ. προσ- 
γενόμενος θάνατος μακαριστ>.ς Θεψ σε παρ έστησε ν, 
ώς Σεραφείμ τίνος πολυομμάτου φύσιν. Τά γ^ρ 
τρώματα των δοράτων πολλάς σοι όπήνοιξαν ομμά- 
των διαφαύσεϊς, έν οΤς βεδς διοπτάνεται. 

λ'. Ό πανακήρατ^ς σου βίος, κηλίδων κα\ ^υπιά- 

σεων πό^^ωθεν χαθεστηκώς, βεφ σε φχείωσε, κα\ 

Ο ώς θυμίαμα πολυμιγές αΰτφ σε καθίέρ(ΐ>σεν εΙς δβ• 

χτ6ν εύωδίας αγλάισμα. 06χουν σοι άντεδόθη μυρο- 

βλυτεΤν μετά θάνατον. 

λα'. ΈντεΟησαύρισαι μέν τάφφ, άλλ* δμως α!- 
ματ^^^υτα χεύματα μυροβλυτε!ς• Κα\ Ιστι λογί- 
σασθιι ώσπερ άνάστασιν καινοπρεπώς χα\ πτώσιν 
τό γιν^μενον. •Κα\ θανών μέν αΟτός φύσει πέιττωκας» 
αΙμάτων δέ τ% χύσει παραδηλο7ς τήν άνάστασιν. 

λβ'• Τψ αύτοκράτορι, ΙΙαρθένβ, βρββεύοις άρι- 
στεύματα πάντοτε, βαρβαρικάς έκτρεπουσα φάλαγ- 
γας, τ6ν παντοκράτορα κα\ τόν Τί6ν λιτοις σου εύ - 
μενίζουσα, συμπρεσβεύοντίς σοι κα\ του μχρτυρος, 
δς νουν αύτοκρατούντα κατά παθών ένεδείξατο. 
|. 'ΉΧΟΧ πλαγίου τετάρτου • Γήκ σορίατ τον Ιό- 
γον. 

Των αΐμάτοιν σου, μάρτυς, α( προχοα\ χα\ των 
μύρων ή βλύσις τήν γήν ευφραίνει, Δημήτριε, και 
ψυχάς κα\ τά σώματα αγιάζει, μάκαρ, των πίστε* 
' κα\ π40ψ σοι προστρ^χ'5ντων πάντοτε, τψ θείψ τε- 
μένει σου, ώσπερ έξ αβύσσου έξανύτειν τά μύρα 
εΙς Γασιν, άγιε, νοσημάτων έχάστοτε. Διά τβΰτο 
βοώμέν σοι, πρέσβευε τψ Θεψ, των πταισμάτων 
άφεσίν δωρήσεσΟΜ τοΖς έορτάζουσι «^ψ τήν άγίαν 
μνήμην σου. 169 ΙΑΙΤϋΑΤΙΟ 3. ϋΕΜΕΤΚΠ. 170 ΕΙϋδΟΕΜ 

Ι-λϋΒλτίΟ δ. ΒΕΜΕΤΒΠ. Του αϋτον Λόγος έγχωμίοστίΜός 9ΐς τδτ άγιοτ 
μίγαΧομάρτνρα άτιμήτριοτ (1). 

α% Ό δή ιτδσα άνάγχη κατά τ^ν πάλακ λόγον, 
πίβχβιν δχνον &νδρα πραίγμα μ<γ« πράβσο'/τα (όκ• 
νεί δ^ ικΑντως έχεΖνος, χα\ όβχνο; οΤο; μ^ Ιχβιν 
ηνά ψόγον), οΔχ άπειχ^ς, «Ι χαΐ αύτδς κίσχοιμι, 
έμαοτ&ν έιει^^ίψας οΟτω μίν μβγ&λφ, οΟτω βΐ χαι\ 
δναεπιχειρήτφ ιεράγματί• ΕΙ μέν γαρ τήν αρχήν 
αΰτ^ τφ προχ<χειριβμένφ Ιργφ Ικέβαλον, ή χαι 
λ^νς (^ον ςινάς ($^&ι>ς μετρητούς, Ι^ν Αν μοι θα^ 
^&Γν, (ξευρείν εΐιηΐντι Αξιον, μή προχαταληφΟ^ν τοις 
ΐΕολλοΙς, ώςέάν χαίτις με6* Ινα ή χλ\ δύο τινάς 
ιι^ταλλα τίμια Ιξορνττ•5μενα Ιδών, χα\ αύτ6ς Ιξευ- 
ρων βασανίζω τήν γην * ^ν γίρ ο6τω πορίσεται 
τ& ζητούμενον, ή μετά μυρ(ους δσους, οΐ τ^ν πυΟ- 
{ΐένα των μετΑλλων Ιιηλυ«ραγμ($νηααν. Έ7»\ δέ, 
μόλα «ολλών Ανδρών χαΐ αύτων ε Ες βάθος χαΐ εΙς 
&ψος λόγου έηαναβεβηχδτων χα\ διορατιχώτερον έγ« 
χνφάντων, αύτ^ς Οστατος έκαΐΐοδνομακ πρ^ς ΑΟλον 
λόγου δυ«χαταπάλα(βτον» οΰχ Αν Απειχ^ως δχνον 
χάαχοιμκ. 

β'. *Αλλά τΐ μόν μοι τ6 μέγα Ιργον; Τ(ς δέ 6 5χ- 

νος, είτ' ούν ή δειλία χαΐ τ6 μή Οα^(^7ν ; Αέδοιχα, 

Ενα χεφαλαιωσάμενος ζίνω, έμαυτ^ν χαθιείς εΙς 

επαίνους του ημών πολιούχου μεγαλομάρτυρος• 

Κιινδν μίν γάρ τι προαεξευρείν, Ιφ* οΓς τους μαρ^ 

τυριχούς Αθλους ΰπεξΐίρανοί φθάααντες, ουκ Αν εΓη. 

Ου γάρ παχΰλώς αύτους έξειργάσαντο, άλλ' έΐζΐμε- 

Ιέβτατα &λε7Ετουργηααν , χα\ !(ΐχνώς έπβξηλθον 

ά«2αι. Τά δ& αυτά εΙπεΤν αΐδέσηται Αν τις έχέφρ^ιν. 

ΕΙ γάρ χαλ κατ" Γχνη ταιν Αγαθών βαίνειν χρεών, 

άλλ' έχεινο λύγον Αλλον δμο:ύτητος Ιχει. Ου μί^ν 

ταυτά λέγειν έτέροις Αντικρυς πραγματευεβΟαι το^ις 

έπαινοΟντας Απαιτεί. Ε£ τοίνυν οΟιε καινότερων τι 

Ακουσμα προαεξευρίσχειν έξήν, άλλ* ούδΐ τά τών 

έιέρων ΰφαιρβΤαθαι δοχείν ταυτολογουντα έχρην, 

έλειικετο σκαπ^ν. Προς γάρ τοΖς Αλλοις χα\ γέλων 

όφλήσει τις, εΐ τους φθΑααντας έκμιμούμενος, έφ* 

οις αϋτοΙ βιπον, οΟχ ύπεραίρειν Ιχει, Αλλ' Ιχηίπτβι 

νίχώμενος. ΚαΙ δυστυχεί τούτο χαιβδν έπίαπαβτον 

χα\ αύθαίρετον. ^Ην γάρ χάλλιον, σιγώντα ΙΐΕίοτή- 

μονά λόγου Ιοιχέναι είναι, ήτκρ λαλείν χα\ Ακελέγ- 

χεσθαι Ασο^ον• 

(1) ΤΊΐηΙαπι ίηίιίυηκιηβ 1)υ]υ$ ΟΓβΐίοιιίβ ιηβ. Ρα- 
ρ». ίΙ3 ΐ€^ίΙ : Του έτ άγίοιι; Πατρός ι)//"ώ»• Εύ^ 
σταΟίον άρχιεχισχόηου Λόγος έγκωμιασταώς βις 
τότ άγίοτ μεγαΛομάρτυρα^ μνρο€Λύτΐί\γ ^^\μ1\^ 
τριοτ. •0 δΐ3 «Ασα ανάγκη, κατά τ^ν πάλαι λόγςν, 
«ίαχειν Ανδρα πρΑγμχ πράσίτοντα (όκνβΐ δέ πάντως 
έχείνος, καΐ όδκνος, οίος μΙ) Ιχειν ψέγεσθαι), ού κα- 
τ2ΐκ6ς (βίο), εΐ καΐ αύτδς πάσχοιμι, έμαυτ6ν έπι^- 
ίίψας ούτω μέν μεγάλψ,οΰτωδέ κα\ δυαεπιχειρήτφ 
Ρατκοι.. Ολ. ΟΧΧΧνί. Α Ε}α$άβιη άβ ίηαρηο ηαΠί^νβ $αηαο Β€ΐΛ€ΐηο ραη^^ 
ρ^ήόπί $Όηηο. 

4. ϋυπι οιηηΐηο ηβοβΜο $ίΐ, υΐ ςποικίβη), ιηβία 
ρβΓοβΙΙί νίηιιη ορο» ηιη^ηυπι 8(;^Γ6<ϋοηΐ6ΐη (ρβοΐΐαβ 
αηΐβιη ιηβΐιιβ ρΓκναΙβΐ, 6ΐ ί$ ηηί ςααριοιη « νίΐυρβ- 
ηΐίοηβ 8ΐ)8ΐΐ), ηοη λΙ> τβ 681, 8ΐ 61 ηιβίιι ρβΓΟΒίΙοΓ ςαΐ 
ιηβιηβΐ ίη Ι3η1υηι ΐΑηΐΊ3({ΐιβ οοη8ΐιΙ)υ8 ραΐ6η& οριιβ 
ίιηιηιΐΐο. 8ί βηίιη ΊηιβΓ ρτίπιοβ ηυ'κΐβιη α<1 ρΓοροεΙ- 
ΐυιη οραβ 3€0β(1βΓ6ΐη, «υΐ ΜπηοηΜ »Πςυο3 ίβοΙΙβ 
€θηιρο8ίΐθ8 Ιι»1>βΓ6ηι, ηΐ€υπι ββεβΐ «ηίαηαηι βτ\ξ^9β 
4ΐί|;ηυη) ςυΐιΐ «Ιίοΐιιηιβ ηβο 8 ρΐυηΐιηβ μ(68 (1ί6ΐιιηι, 
υΐ 8ΐ ςιιίβ ροβΐ αηιιαι «Ιαοβνβ ιηβίΒΐΙβ ρΓβΐίοβΑ Γοββ» 
νί<Ιβη8, 61 ίρββ ςυΐ Γβρβπΐ ΐβτηιη ίο(1|{ΐ( : |»€ΐΙΐιΐ8 
€ηίιη 816 ΓβρβηβΙιΐΓ ΐ|α968ίΐαιη ςυ^ιη ρο8ΐ (ΐ6€βιη 
^ ιρΐ11ΐ3ΐ ΐ]ΐιί ιηβΐ8ΐΙθΓαπι ΐπι» ΓοΑβπηί. Ια<|α6 οιιηι 
ρο8ΐ ιηυΙΐ08 ςαί λΐ1 β6Γΐηοηΐ8 αΙι» ρΓθΓαη<]»ί|ΐΐ4^ 
8αιΡΐηο βΐ ρβΓδρΊοΑοΙ ίη^βηίο <ΐ68€6η(ΐ6ηηΐ βηοίιΐβιιι 
ιι1ΐίιηιΐ8 1ιυ]υ8 56πηοηί8 Άΐ^^ηάΐΛτ 66η»η6η ρΓ»€6ΐ- 
1608 ηυΐΐο ί^βΐ^ίο Ρ6ηιοΐυ8• 2. δ6<) ςα&Γβ ςΜί<)βιη ιοΐΐιί πΐΑ^οηιη οριΐ8? Οαοί 
ί88Γκϋαηι, βίνβ ΙίαιΟΓ, 6( Γ6ρυκη9ΐιιΐίλ ? Τίιηυί, ιιΐ 
8ΐιιηιηΑΐίαι (1ίο8ηι, ηβ ιη6ίρ8ηιη ιη ΐ3υ<1(ΐη(1ο εΐνίΐλϋβ 
ηο8ΐΓ9Β ρΓ0ΐ66ΐ0Γ6 ιηοΠγΓβ ιη«8<)0 €οη6υηΐ8ΐη• Νο^- 
νυιη 6ΐΓιηι 2ΐΓκ|ΐιΙ(Ι, ςηο ιπΑΓί^πβ ▼ί€ΐοηΜ βχίοΙΙβίΦ 
3ΓΓι ρρ»ν6η6πιηΐ, ^»ιηηο^ 8ΐιρ6Γ68ΐ. Οα^ιβαίη ηοη 
Ίη6οη<ϋΐ6 βχροβηεΓοηΐ, Μ%ά »06ΐιηΐΐ8$ί|β6 €οηφ86• 
Γυηιβΐ οιηπία ιΐ)!ηυ(ί88ΐιηο ββπηοηβ ρ»η(ΐ6Γΐιιιΐ. Ε»- 
β <ΐ6ΐη νβΓΟ η2ΓΓ8Γβ 6ΓηΙ)686ίι ν'ιρ 86η89ΐΐυ8• $ί βηίπι 
ΐΜ)ΐιοηιιη ν68ΐί^ίί8 ιηβίείβΓβ η66β{($»Γίιιπι «εΙ, ΐαιηοη 
»Η9ΐη 8ίιηΊ1ίιο(Ιίηί8 Γαΐιοη6ΐη Ιια568• Νοη οιιΐιη «α- 
(ΐ6ΐη (1ί€6Γ6 61 3ύν6Γ80 αϋοπιπι βΐίβίΐΟΓ 3 ΐΑΙΙ^Ιΐη- 
ΐΊ1)ΐΐ8. δί ι^ΙΐιΐΓ η66 9ΐα(Γΐ6ηΐίΙ>υ8 οΙΓβΓβηϋυιη ςηΐιΐ 
Γ6€6ηΐΐυ$ Ηθ6ΐ)αΐ,η6θ αϋοΓΟίη ορβη Γβρβίβη <16€6- 
ΙμΙ ιιΐί(]06, Ι80βη<1αιη βηΐ, Ν8ΐη &!) »Γπ8<Ιίνίϋ6ΐι<1ιι• 
ίθΓ«1 ςαι 8ηΐβ6β880Γ68 Ιηιίΐαΐυβ, ηίΐιϋ 8<)]ΐ€βΓ6 Ιι»- 
1)6118 τίΟΐη» 1ΐΙΓρίΐ6Γ €3(ϋΐ. Μοΐ68ΐαιη*'66ΐ ίιΙ ϋΐΑΐανι 
ςιιοίΐ ηο1>ΐ8 νοΐ6ηΐί1)ΐΐ8 9€6ΐ(1ίΐ• δ8ϋυ8 6ηίιη 6Ρλΐΐ.ι- 
66ΐΐ(]ο ρηιάοηΐβπι νΐϋβΓΐ, (|υ8πι ($3ΓΓί60ΐ6πι ίηβίρίβη- πράγματι, ΕΙ μ^ν γάρ τί)ν αρχήν αύτ^ς τψ προκε* 
χειρισμένφίργφ έπέ6αλον, ή καΐ μετά τινβς (&^1ως 
μετρητούς, ή ν Αν μοι θι^^είν, έζευρείν είπεΖν τι 
Αξιον, μή «ροκαταληφθέν τοΙς πολλοίς, ώς έάν κα< 
τις μεθ' Ινα ή κα\ δυο τινάς μέταλλα τίαια έξορυτ- 
τόμενα Ιδών, η κα\ αυτδς έξευρών βασαν/ςτ) την γήν 
ράοΊ γάρ οΟτω ποοίσεται τ6 ζητούμενον , ή μετά 
μύριους» οί τ^ν πυθμένα των μετάλλων έπολυπραγ- 
μόνησαν. πι ΕϋδΤΑΤΗΙΙ ΤΗΕδδΑΙΟΝΙΟΕΝδΙδ ΜΕΤΚΟΓΟΙΙΤ.Ε Γ2 

3. ΙΙα!€ ςιΓκΙβιη ΟΓίΐιιΙ άβ <[οι1)υ3 ηιίΐιΐ ΓίδΙκΓιιιιη οι Α γ'. *Αλλλ ταϋτο μ^ν. Ιξ δν μο* δ β«νοί, χα\ δι' ρΓορίβΓ ψΛ9, ιιοη βοΐϋΐιι 1>οβ ϋη^ίΐη ορρπιηβΐ»!, 
3 ηΐ6 Ι4ΐ€ίΐυηιίΐ&ΐ€ ςοΑβί ρΓβΐΙο «οορίβ; ιηβΐυ 4θΠί€6ΐ 
ρΓΟ 1υ<ϋ5ηο 3ΐ)βυη(1ί ο1) ίηυΐίΐβιη νβτίκιβίΐαΐβιη, 
(Ιυιη <1ί86ηα8 Αΐιυβ ςοίβρί^ηι 68861, Β6ά βΙίΑΠί υΐ 5«- 
ιααι Ιλουί Ιιηρβηάβηβ ηιινί(;3ΐΙοο6ηι Ιιηρ6<ϋ6ΐ)8ΐ• 
ΑϋΑΤ6Γθτο1ν6ηΐΪΕη6ηοη 6χρβ(Ιίϋοπι ςυβηι 88ρ{6η- 
110Γ8, ηβιηρβ ςυοιΐ 3ηΐ6 ηο6 Βϋςοίβ Ιοΰυΐυβ ΓυβηΙ» 
ηη» ΐ3Γ(ϋθΓα ηνο & 83ρί€ηΐία οιηη'ιηο βϋεπ», 1)08 
ρΓβΐΗιυι ΐ8θίΐυΓϋΐΐ8Γΐ8 α1>ίΚ, τυρβδ ιΐβνοΐιιΐλ 68ΐ| 8ί• 
Ιεηΐίαιη 3υΓιΐ(|[ίΙ, 61 β€66 (Ιίβηυιη ΐη ιη«Γΐ7Π8 Ιιοηο- 
Γ6ΙΙ1 τβτίΜΓυπιίΙυιηβη. 

4. ΗβΙΙοΰίηΙυιη τβΓΟ ςυοά Ιχάήιιη ιηβιιιη β^ηανΠ, 
βΠβηΐΙυιηςιιβ ίυ^Ανϋ, 8υ|{[$β88ΐ( ςαοιηοίΐο €(6ΐυιη 
ηοη βοΐαπ) ωλχίπιΊΒ 8ΐ$ΐη8 6( ΓυΙ|[0Γ6 ροβΐ Ιι»β 86- 
€ΐιη(Ιΐ8» 86(1 61 6X1^18 ΒΙβΙΙυΙίβ 6πιΙθ8ΐ: ςο»9Ηςιΐ8η(]ο ^ Ι^^'^* Α^'^ο^^ ^^υ^βρβι^ον^^ν» ^λλά χαΐ σμιχροτάτοις (ϋν, ού μόνον € βους 1π\ γλώττη, ι τούτο δή τ^ 
σνώμμα του άργίί λαλβίν, ώς έάν τις βΓη βο6γ>ωσ- 
σο;, άλλα χα\ λίθος ώνβΐ χαΐ λάχχφ δνσχρηστουμ^- 
νον υ^τος έιιέχεκτο. Αογισαμένφ βέ μοι Ετβρα, ού 
ι ταχύτβρΑ μδλλον, 1)ικρ σΟφώτερα, ι δ δή τις χα\ 
Κ(Λ των ήμβτέρων ΙφΟΙγξατΟ, ^ραΛύχιρα 81, χα\ 
οΰβέ πάνυ Ιξω σοφίας, δ βους τε Απανέστη, χα\ 6 
λίθος Ιξεχυλίσθη, χα\ ή σιωπή άπηλθε • χα\ ΙδοΟ 
λδγου] ^εΰμα σΟμμετρον εΙς τδν μάρτυρα. V. *Οδέ μοι λογισμός, δ τ&ν δχνον Ιχθεραπευσας, 
κα\ τ^,ν σιγήν άπαγαγών, τοιαύτα ΰττέτεινεν, ώς δτι 
χα\ ουρανής οΰ το?ς μεγίστοις φωσφ^ροις χα\ το?ς 61 Γ6ΓυΙ(|[6η8 ςαίϋ 8ίβηυιη 8αηΙ. Ιιαηαβ ΰοβίηιη ηο« 

ΒΐηίΠΙ. ϋβ\ ε66ΐ66!«, ΓυΙ{6ηΐΐ88Ϊΐη8 88ΙΓ8 Ιΐ8ΐ)«;1, Ιι:ιΙ)βΐ 

•ιιΐ6ΐιηςαβ 6ΐ ίηίβηοΓί. ΡβηΐβΓ |;ΙθΓΐηΐιΐΓ ςυΐ Ιβηαΐ- 

Ι6Τ Γ6Γυΐ£6ΐ 86ίθΐϋΙ« ίη8ΐ3Γ 8ΐ> 1{[η6 Γ6]β€Κ36: 61 ΤΟ- 

Ι»η8 Ι((ΐιΙΐθ8Τ8ροΓ8{(ΐ6Γί8 ίπ Νΐοϋαιη βΙΓυΙδίΐ, 61 &8ΐΗ 
-8ΐιιιιϋΐυ<ϋη6 ςιΐ38ί ^ην'ΐΒ ρΓΦ8ΐΙΐίΐ. €οιηρθ8ίΐ8 08- 
ΊιίΓα οηιηίβ ^βηειίδ 8η1ιη8ΐί3 61 Γ6Π<|υ3 ρΓ0<ίΐιχΊι, 
8ΐί8 ίη ΙιοηΟΓΪδ Γ8$ιΐ|[ίιιιη, 8ΐί3 πιΓγ3 3ι! Ι|^οιηΙηΙ»ιιι 

86Ρ08Ί13; 1)66 (ΙβΓβΟβΓαηΙ νβΙ Ι813 Ίη60ηβΙ(]6Γ3(6 8ΐο 

3ΐ>]6€ΐ3 111 8[1οη3ϋοη6 6Γ<*3ΐΐοη!8 : β€06ευΐ6Χ νίΠ$8{• 
ιηιιιη 3ηΙη)3ΐ ιΓιςιιο ρΓ6ΐΙο <1ί((ηυ8 1ΐ3ϋ6ΐυΓ. ΡΙβ- 
τυιη<ΐιιβ η)ϋ](ίΐυ(ϋΐ)6ΐη 8Γιιηυΐ3ΐ 8ΐιίιη3ΐ6ΐιΙιιπι 30(ϋ• 
Ιιιηι, ςιΐ3η(1ο Ι>οιη1)απι 8αιιιη 1)α6€ίιι»ΐ; 8υηΙ?6Γ0 
ςιι! ρτορίβΓ 8οηυιη ρ3Γυιη ν6ΐ ηαΙΙο ιηο(Ιο Γ6ι}ρ6ε(3ηΐ, 
Μ τβΓοΙιιίβηάυίΚ, ςυοϋ οΐϋβ 8ί(. 8ΐηΐ βγ%ο Ιΐ3ίε 1ΐ3 ; 3 
'ίοηίόΗ Ηοιηο 8βη93ΐιΐ8, ςαοηιοόο <ϋνΙη3 γ60Ιο ιηοΓβ 
-63ηΐ6Υ, 8ΐΐ 3ΐΐ6ΐιΐίοη6 (ϋκηυ8• 
'λως βΙ αύτ% έπιτχίπΐονται. δπη χα\ χρήιιμον. άστρίοις έναγλαΐζεται * χαί που χαΐ αδτά Ιν χα•.ρψ 
παρασημαίνονταί τι Ιττιφχνές. Οΰχουν χα\ δ χαθ* 
ήμΑς ούραν^, ή τοΟ βεοΰ Έχχλησία, {χει μίν 
χα\ αστέρα; τοΟς φανοτάτους Ιχείνου; * Ιχει βΙ χα\ 
Τ0&; μετ' αυτούς. Σεμνύνεται δΐ δμως, χα\ βΓ τις 
άμυδρδν τι λάμπει, χαθά που χα\ σπινθΥ^ρ πυρ'^ς 
άποπαλλόμενος * χα\ διάττων δέ τις πυρόεις άτμ^ 
Αστέρα έφάντασε, χα\ οδτω τδ σεμνδν τψ άστεροε ι- 
δεί Απηνέγχατο χα\ αύτδς. Φύσις Ιπιταχθε?σα «ηιν- 

« τοία ζώα χαΧ λοιπΑ παρήγαγε πράγματα, τά μΚ 
εΙς &ψος άνφχισμένα τιμής, τΑ δλ χάτω του τιμβ- 
σθαι μένοντα * χα\ ο6χ έπιλέλοιπεν, ούδΐ ταχύδην 
οΟτω συρόμενα , σεμνύνοντα τήν χοσμογένειαν. 
'Ήδη χα\ χώνωψ τδ φαυλότατον Αξιουται λόγου ποτέ. 
ΚαΥ τΑ πολλΑ μΙν βχλον έμττοιεί τδ ζωύφίον έξα- 
χουόμενον, δτε τδν Ιαυτου νόμον σαλπίζει * είσι δέ, 
οΐ του ψόφου μΙν μιχρΑ ή ουδέν επιστρέφονται, &λ- 

Εί τοίνυν τούτο, τψ παντ\ πλέον δ χατΑ λόγχνν 5ιμ Ορωϋος, δπως Αν χα\ $δοι τΑ Θε7α πρδς δρθδν μέντοι νόμον, εΡη Αν επιστροφής Αξιος. 5. ν6ΐοΓ{8 ]^\% ΐ3ΐ)6Γη36υΙοιη ιη3ΐ6ΠΦ οοιτιροηε• 

'1)3ηΐ ρΓ6ΐΐ08Χ 61 66Γΐ6 ρΙοΓβΒ ΠΟΙΙ Ι3ΐ68 ; 6ΐ ΙβΠίρΙοηΐ 
{8ΐ»ά €6ΐ6ΐ>Γ3ΐθηΐ 0011 ρΓ€ΐΙθ8}88ίΐηί8 ίΟ ΙΟΙΟΠΙ, 86<1 
ρΑΠίηι Ι3ρ!11ί8 6ΐίϋΙ)υ8 €0μ0353ΐΙ1Γ, 61 6»ΐη60ΙΟ ίΟ' 

ββΠο 61 ρΙυηί>5ο Ιυ 1ιιηοΐηΓ38 Ι3ρ1()απι ΐηΓυ80. Νοη 6 
'ΐη•{ΐιί8 Ι3ηΐυηι Ιη8υΠ8 πίΐ3Γβ ιη6οΐίοη6 άιι^ΠΆ ρΓ0<1ιι- 

6(1, 6641 6ΐ ρβΓν» (]υ»4ΐ3ΐη (16 ΐηίΓΟ ςυθ(]3ΐη 08ΐβΠΐ3ΐ0 
ΚΐθΓΐ3ηΙ(ΙΓ. Ε81 Γθη6 Ι3ρίδ» ηοη Πΐ3|^θΙ βΕ;δΐίη)3ΐΐΙ8, «»6ά ε'• Τήν Ιν τφ παλαιψ νόμφ σχηνήν Οαι συνεκρ^- 
τουν πολλού τε τιμώμεναι, χα\ μήν χα\μή τοιαΟται 
πλείονες * χα\ ναδν δΐ έχε?νον τδν ύμνου μενον ού 
.τΑ τιμαλφέστερα διόλου, Αλλά που χάλιξ λεπτδς 
Απήρτιζε, χα\ παραβυομένη τίτανος, χα\ μόλι6δος« 
ταΙς των λίθων Αρμονίαις παρεγχεόμενος. Θάλασσα 
ούχ Ιχ μόνων μεγάλων νήσων προάγει τ Α λόγου 
^Α^ια, ΑλλΑ χα\ μιχραί τίνες ε Ες Εχφανσιν θαυμασίου ρΓ8β ηβ ςυί 6Χΐ8(Ιιιΐ3Γιοη6 ιΙί|^ιιΙ νιΜεηΐίΐΓ, ρυΙοΙίΓυπι ^•'Ρλνδς Αβρόνονται. Κα\ Ιστιν οΐ χα\ λίθος ού πολυτί- 
μητος, ΑλλΑ των δοχούντων ήξιδσθαι Ολίγου τιν^, 
Ισχε τι χαλδν ενέργημα * χα\ δι* αύτδ ού παρεώρα- 
ται ούδ* άότός• Σίδηρος παραβαλλόμενος χρυσφ ήν 
Αν ουδέν έίς τιμιότητα, εΐ μή προς τι Ιργον σπου- 
δαίον έμμελως ε!χε ^υθμίζεσθαι. Αύλο\ προέχοντες 
Ιχουσί ποτέ χα\ τδν (ν Ιλάττονι τΑξει * τοιούτον γουν 
ή σύριγξ ύποβαίνουσα χατΑ βαθμίδας τινΑς, χα\ 
ούτω ύπο3:υρίττουσα έναρμόνιον. Φωνα\ ού πάντως 
Απασιν αΐ αύταί * νους ούχ Ιναστράπτει Ατεασιν ό 
αυτός. 

ς-'. Τολμώ χαΐ άνωτάτο) έξΑραι τδν λόγον. Έν 
τοΙς ύπερουρανίοις τάγμασιν Ιατι τα μέν υπερθεν, 
τ Α δέ ύποβέβηχε. Μή πάντες προφήται, μή πάντες 
Απόστολοι. Ε1σ\ χα\ γλ(ι>σσών διαφοραΐ, δτι χα\ 
εθνών. ΚαΙ αΐ μέν λείω; Ιγουσι, χα\ αεθ*Ιλαρότητος (|υ6ηΗΐ3ΐη ν3]θΓ6ΐιι Ι)3ΐ>6Κ, υ6οςυ6 ηοιι' (ΐ6^ΐ6ΊΐυΓ. 
^βητυηι βοΓο 6θΠ3(υιη Ιιοοογ6 ηΙΙιϋ 6ηι(, πΙ&Ι 36οα- 

Γ316 3ι1 0ρυ8 ςαί(1ρΐ301 ΙΙ130ΙΙ8 6^608 3((6Ιΐΐ!θηίΒ 3ρΐ3- 
Γ6|υΓ. Τί1)Ι» 3001» (ΙΙ13ΙΙ<Ιθ<ΙΙΙ6 61 {ιι ηΐΙΟΟΓΐ 0ΓάίΐΙ6 

8001110 Ιι3ΐ)6ηΙ ; 8ίιηΐΙϋ6Γ πι3]ογ ιίϋί3 3(1 (ΐ^ηΙτΙοΜί'ιΙβ- 

8€6Π(ΐ€08 61 816 ΙΟΟ()αΙθ8 Ιΐ3Πηθθ!603 Γ6ΐ1ϋΐ(. Υοΰ^β 
1100 001011)08 ρΟΟίΐυβ 6X4601» ΙΙΟΟ 10661 00»θΙ1>υ8 1(1601 

Ιο|;6οΙυιη• ... . _ 6. 56ΓΙ0006αΐ6ΐ«1ΐΙΐί»6Π($6Γ6 30(166. Ιθΐ6Γ ΟΓ(1ίθ68 
8Πρ6Γ€(£ΐ65ΐ68 Γ6ρ61Ί00ΐ0Γ 8υρ6ΠΟΓ€8. 6ΐ 1θΓϋΓΐθΓ68. 
Ι^οη 0010(8 ρΓ0ρ1ΐ6ΐ«\ ΙΙΟα 010068 3ρθ8ΐθ1ί. 2^(101 61 
ι 0^3ηΐη ν3ή6(3468» (ΐυΜ61|6θ110ΟΙ^ 1Ι9Β8Ο81Τ680ΟΠ1 
)0€υ0(11ΐ3ΐ6 ίο 9Γ3ν6 ΙΟΙΙΟΟΙΟΓ, {[ΟΗΟΓΟ 35ρ6ΤΟ 60ΐίΐ• 173 ΙΑϋΒΑΤΙΟ δ. ΟΕΜΕΤΚΙΙ. Π4 έςβγριονν^αι ^ά νλ ραρ6αρ6φ«»νον. Κα\ δ{λως Ιχχ 
«τον ΙΦν&;« τι) τ* εΟγενΰς λαλονν, χαΐ τ& βίρββρον, 

ΐΜ( ή κρ4νθ4«τ6του βίου πολύβτροφον. Ό9π<ρ κολ- 
λα\ μονα\ 9ωτήρι«)ΐ, οΟτ» χ«\ Φι^ροι 9ΐΒου^(ων 
)Αΐ[^ 9(αταγ»γ«\» Χ9\ Θ•φ χα\ χοΧς το\ί βιον ^χ 
^ιοΜλητΜ• Καλλν «οταμοί «λήθοντβς, χα\ β(^ «ολ• 
^% αχιζ^νοι χλώνα^ * ο6χ λχαιρι ^1 ούδΙ «ηγαΐ 
μονάζ•νσ«ι. Έ6όα τ(ς, 59ον λλλοι «βντήχοννα * χαΐ 
τ6 φώνημα Στβντόριιον $&ται• Κα\ ο6χ ήβη τών 
ίύάος φωνούντοτν Αιοοτέμνβιν Κ«ι τους λΑρνγγ^• 
'Εβλιιην Χτβρος χαι τ& χατά γής» χα\ 9τα&£οίς, 6«<5- 
βοι; ού&\; &λλος , π«ρβμ<τρβι τήν δρανιν • Αλλά 
«λείου; εΙς ^ϋκιρ«ν, οΙ έηρ'>Ιοι τ^^ν βψιν (ντις, τήν 
9ν9ΐν του βλέι»ιν ο6 φεΰ^ονται. Κα\ μήν ούθέ Αβκά- 
λ«{, ^ τνφλ&ν &μα γβνέννι, χαΛ βιά ρ{ο\* & το(ον- 
τον ήφάνισται * άλ)^ ουντηριΤ^αι τφ λέγφ «ης φύ • 
<Ι8««;• χα\ ουμπληροΙ τό «ονχίλον τής χχΐ9ηας, 
ΉχοΜν £~<ρο-, δσα μηΜς Ανθρωπος• Τ2 το{νυν; 
Κλβιατέον 6ρ« τλς λΜΐ&λς Αιηιΐ^ ^ μή €ύ«ορ6τ<- 
ρον χον Ιν«ργ(Ν Ιχουη ; ΚαΙ ^ρατ^ Ιχ τ« Αν- 
δρείων, Ιχ « μ1| τοηύτΜν βνγχιχρ^ται• 'ΑΛ^^ί^ 
ΔΛυΗ ούχ άχηξ{ο» τοΟς σνγχορς»ο>ττ«ς• Κα\ μήν ού 
χ»* έχ&Ινον χβι\ «ΟτοΙ Ιμ<λιιον• 'Αρμονί• χοροΟ έχ 
διαφόρων, ήδη δΙ χ«\ Ιξ 4ντΐφάνΜν χα\ δ(χα φρονβόνηαν Αρμότηται 
«ι XI ρ\ τέχνας. 

^. Ούχ Ισ•* βΐΜς &πανι•ς σνινδράμοκν Αν <ί< 
δμοων. Περιφέρονται Σειρήνες έν «οίς «άλ«ι λίγοις, 
αΐτινές χοτε ΛτοΛ* δοχοΟνι δλ &ρ« μέγα τι χρήμ« 
έχεϊναι εΤναι. ΚαΙ δ *Ιώ6 ούχ ΑχηχρείοΜεν α^Ας, ί^ΙηιϋΙιβτ Μ υη»<ια9^υβ ^βηε, βΙι» τβηιΐ8ΐ«, ΚκΐΓΐΜΓβ 
»Ιΐ« Ιοΐ|ΐΐ6η8, ιηαηβηι ηβε β ιηδάίο ΐοΠυιιΐοΓ. $ίο νίι.ΐ3 
ιηοΙ*ίΙίΐ•ΐ€ΐη ΓΐΌνίιΙβηΐΐ» ΙηΙϋΠβχΙΐ. ΟυβιηβκΙιηοιΙιιιη 
ιηιιΐι»! Ιη βαΐυΐΐε 0ΓΟ{ιΐ6 ηοβηβίοηβε, βίο ταγΗ μγπμη 
ηιιηι λ€ΐιΐ•πιιη «(φβπιίαε η€€ ιΐβ Οβο, οβΰ ϋβ γ€Ιηι5 
ιϋνΐηίβ ίΐΑ|ΜΤθΙι«ιι<1ί. Ριιΐ€ΐΐΓ« ίΐηιΐφ ρίβηο ΑυηαΙιίΑ 6Ι 
Ιη ιιηιΙιλ• πνυΐοε άΙ\Μ, ηβ€ «Ιιβςιιβ «πχΒηίιβίβ ίοηίβε 
ΗνιιΙ«€&Γ6ΐιΙβ$•€Ι^ιη&ΐΜΐΙ&ϋςυί«(|υ>ηΐυιη 8Γι] ςαΐη- 
ςΜβίηΙο Η νοκ εΙβηίοκΒ €6ΐ6ΐ)Γ3ΐιΐΓ• Νθο ιάα» 3ΐΙίιβΓ 
)ο^ιΐ6ηΐΗιιη καΐβ μοβιιιΙ]•• νίϋύΐ»! αϋιιε φι« βαρβΓ 
ίΛτηΐΛ 61 είικΙΙοΓυηι ηυηιβΓο ςιιο ηυΙΙυε 8ΐί«ιβ νίευηι 
ρβΓρβηϋύΙκιΐ; ββιΙ ρΙυΓΰβ ίη ίηΟοίιο ηιιωβίο Ιοη^ο 
&ΙΙί ()ΐιο&(Ι νιεαιη εαιιΐ, ηθο νΐιΐβικϋ ίβουΚλίβ Γηιι- 
«ΙλίΚυΓ. Νϋ6 €6ηβ Ι8ΐρ8 ςϋΙ» οβΒΟλ ΟΑβοίΐϋΓ 6( νίνΙι 
ο ιοϋΙιυΓ; 6 οοηΐΓ8 ηΑΐυπΒ Ιο^ 86ΓνεΐυΓ €Γ63ΐίοηΐ8- 
ςιιβ ΤΑΓίβίαίοπι βοηορίεΐ. Αυϋίνίΐ ίΐϊαε ηιΐφ ηυΙΙαβ 
ΐΜΝηο. ΟαίιΙ ΙζϋοτΊ Νυιη ο1;ιιιϋ6η(ΐΑ ΓοΙίςιι» ^ητα, 
Ι|βίε ιιοιι ώοίΗοΡβιη ΙιαΙμπΙ 6ΐιβΓ|;Ιαιιι ? Ει βχβΓΟίΐυβ 
Ι•ι» ο ΓθΓΐΗ>α8« ΐαιη β ηοη Ια1ϋ)υ8 οοαίιιΐΐ. εαηΐβιιβ 
ΟηνΝ! 8•Ιΐ8ΐθΓ€8 ηοη (Ιοιϋ^ηηΐυε 681. Ν66 γ6Τ6Γ8 86- 
6αη(Ιιιοι 6αηι 8ΙΗ ΙιγηιηΙζιϋιιηΐ. £Ιη>γΙ 1ΐ8ηηοηί8 6 
Φν6Γ8ί8, ^ηΐη ίηιο 6 άΐβδοοίβ 61 8<>ρ3η(ί8 ιηο<)!8 ρΐΌ- 
06«Ι«ιιΐΐ^ιΐ8 €οηιρ8ΓΑΐθΓ, οΐ Αίαπί ςυΐ ΙιΊεοβ 8€ΐ6ηΐϋ8• 
ΙΙΙβ€θ •ΓΐϋΝΐ8 ροΙΐ6ηΐ. 

(ύς φβαιν ο( τά τοιαύτα αοςο1> 

7. Νοη 681 4ΐιο<Ι Ιη ί(11ρ8»ιιι €αιΐ€ΐί 06η6ΐιηΓ9ΐηΙ. 
ϋβηιοπΒΐιΐΓ 8ίτ6η68 ίη ρΗεοΙδ εοΓίρΐίε 4υ0Β€υηςα6 
6886ηΐ, Ιπ(1θ πΜβηηηκ ςυΐιΐ 68•ο νί(ΐ6ηΐυΓ. Νοο 688 
ΙοΙ) (Ι6(11{η8ΐιΐ8 68ΐ, 1166 6 €6ΐ6ΐιη1ο Γ6ρυΙίΙ ΟΓηεηδο* 0^ έξέβαλε του ^δομένο» αεμνώματος, Μρφ £ιι« ^ •ϋΙ δίκηί, 6χίΠ «ηΗηΑΐεοΙο» 8088 6ζχςι»η8 18• ρηνκ, μιχροφυεΙ ζωΐδίψ, τους δαύτου Ιξομοιώαας 
χλαιιδμούς. Ήρεαεν ΑνΟρώποις» δγχρίναι ε(ς με« 
λφδο&ς χα\ τδν τέττιγα' χαΐ οΟχ έζέκε^εν ή αηδών 
τής σεμνδτητος. 'ΓμνεΙ βεδν χαΐ τΑ Αλογα, ούχ οίς 
αύτΑ φωνουαιν, 4λλ* οίς έχείνον γερα(ρου«ιν οΙ 
δεΜρονντες αυτά, χα\ τ6 τής φύαΐΜς φιλοοοφουντες 
εύχοσμον, δχοΜν τι χ4ντα09α Ιαται• ΕΙ γάρ τον 
μηδέ δοχίΐν λέγειν, οίς Αχδμφως τβΟ λαλείν Ιχομεν^ 
Αλιβχ^μεθα, οίς γοϋν δ Αχροατής ιτρδς ήμίν Ιχων 
τ6ν νουν έχχεκλήξεται, δτι «ρδς ζήλον δλω; τοιού- 
τον δ.εΟηρμήναμεν δαύτους, τψ χρείττονι δαυμΑαας 
άναδήβει τδ αίτιον* δς χαΐ αύτ6ς, ούχ δτι πρδς άξίαν, 
αλλ* δτ{ μετ* εύψυχίας ύμνεΐναι, τοΟς εΙς εύχαρι^ 
οτ(αν λαλοΰντβ^ &με(6εται• Κα\ ο&τμ χαΐ ήμΙν τάχ« 
τινά ό λ^γος εύρήαει Ιπσινον. 1^ 

η'. Ταύτα Ιν θνμφ βαλδμενος, χα\ τοιαδθ* Ιτερα, 
δι* ών δα^^ητέον του; ύφτερολ^γοος χα\ ταταινοΐι;, 
ου χΔνυ ΐζόρρω των υψηλώς λαλήααι φβαοΑντων 
δατήξεοδαι» εί μδνον χρδς δρδδν λογιαμδν φθέγξον- 
ται, χαΐ ούτω ουνχευΑοας ε(; δάροο; έμαυτδν, 
χαδίημι τ6ν λόγον, ο? «ροεδέμην, χαΐ του οχοχοΰ 
γίνομαι, ούχ υπέρ τους Αλλονς διαΟέαδαι τι προ• 
νοηνάμενος (μανίας γ^ρ έγγΟς ή των Αδυνάτων 
χατεν.χείρηΦκ)• ψνχής δέ ζέαιν έχφαίνων, χα\ τδ 
του ζήλου διαχαέ;, χα\ ούτω τολμών, χα\ τήν φύκν 
τυράννων, εύλαβέατερον Αλλως τΑ γε Τοιαύτα δια- 
θεμένην τ^^ χατ* ϊμέ. ηΐ6ΐΐΐ8ϋση68. ΒοηιΙηιΙιαε ρΐδοοίΐ Ιηΐ^Γ ηιηείΰοβ 61 €ΐ- 
68(ΐ8η 8ηηιιηΐ6Γ8Γ6; ιΐ66 <ΙΙ(ηϋ8ΐ6 6Χ6ΐ<Ιϋ 1υ8€ΐηΐ8. 
Οβο οοηΰίουηΐ βΙ ΐΓΑϋοηεϋΙϋλ ηοη 60 φΐο<1 Ιρ8« ?06€η 
ΑΐιιΙΐΐ8η(, 86<Ι ςυοΑ 1)6«ιηι ΙιοηοΓ6ηΐ <|πΙ ΙΙΙβ οιίηιίαΓ 
Μ φΐΙ 6ΐ66ΐΙοηΐ6βι ηλίιιηε οηϋηβιη ςη8ΐ}« βΐ ί1>1 8!ΐ 
Ιηϋιη8η(• ΝιαςηβεΙ ηΙΙιϋ «ΙΙοκηϋΝδ Μοιϋοδ 6αιη Ιϋ• 
6οιηρυι νβτΐη Ιΐ8ΐ)6ΐηο8 6οηνΙιΐ6ΐιηιΐΓ, €υηι 8αΑΙΙοΓ «ϋ 
ηθ8 «αίπιο 8ΐΐβηιΐ608 είαρο&ΐι ςιιΙ•» ΐ•οΐ• ιΑι ηο•* 

0161 ΙρΟΜ 8666Μΐ6ΗΐΟ«8, ΙΙΙβϋοΗ ΙΙΐίΓ8Α8 6ΙΐΙ|ΝβΙ {». 

^ΙβΜι , ςαίρρβ ςνί ηοη ΐ|υοϋ |οχΐ8 ΑίβηΐΜίδΟ, 8θΑ 
«ΙΙΚνΙ 1»οοο δηΐιηο Οοο Ιΐ6Μ<Η6ίΐ» Ιη βηιΐΙ»ηιΐΒ 86ϋο« 
0601 ρ88ΐΐ60ΐΙΙιιΐδ ΡββροηΑδί. Μ 61 οοδίβτ 86Γηιο 
8Κΐ|Η»η ιιρρτ6ΐΜΐΗοη6ΐη Ιη?6ηί6ΐ. 8. Η»6 Ιη ρ66ΐθΓ6νο1ν6η86ΐ 8ΐΐ8|Ιιυ]α80ΜΜϋ (|υϋ)η$ 
ιΐΜκΐ68ΐί8 6ΐ ΙιυηίΠΒιιε οηίπιοε 68( 1ιι]ΐ€ΐ6η<1υ8, ηοη 
οηιηίιιο Ιοη(;6 ε ^βπιΐίίοςαίε ροη6ηϋθ8 6886, Αυπιπιο- 
(Ιο Γ66ΙΟ Γ3ΐΙο6ίηίο ΙοςαβηίαΓ, 816 8θΙπιο ίοπΐ ρ8ηιΐα& 
δ6πηοη6ιΐι οιηϋΐο» ρπηιΐ ρΓ0|ΐ08ηΙ, 61 Λά ιΐ68ΐΙη8.{οπι 
ρ6Γν6ηίο, ηοη «Ιϋε αΐιίοη 6χρο8ί(υηιοι ηΐΦ οοοβϋβηε 
(ηοο ρΓΟοιιΙ 6αΐιη 8ΐ) ιηεαηίι 8ϋ68ΐ ία»ρθ88ϋ>ίΙί8 νΙ- 
τΗιυβ 8(|[($Γ6(ϋ}, 8ηπη« τ6γο «βΐιιηι Χ6ΐί4|α6 ΐη66ηϋίοοι 
<ΐ6ρΓθη!ύη8, 8Ϊ€ςιΐ6 3υ(ΐ8€ΐ6Γ ηαΐαΓΑπι ιΙοπίΒηε, Γβΐί- 
Ι^ίοβΙοΗ ηΙΙιΗοιηίηυδ ϋ6 Ι»1ί1)ΐΐ9 !η{6ηίο ςαοΑ Ιη ηιο 
68ΐ806ίη6ΐαιη. 175 ΕϋδΤΑΤΗΙΙ ΤΗΕδδΑΙΟΝίεΕΝδίδ ΜΕΤΚΟΡΟΙΙΤΛ 176 

9. Π2φΐ6 ΐ|ΐιοΐ ηυηοαία ιηβιη^Γ *θ€βηΙ 5ίΐ)|;αΐαΐίαι Α θ'. ΠεριηγεΖσθαι μίν οίν, δ<τα θαυμαστά «ρ^ βΠΔΓΓαΓβ, ΙϋΟΐη 65$£1 ΖΟ ΒΙ ςαίβ 16ΓΓ3Π1 21ΙΓ3ΐ:ί3ΐη 

(ΙΊ1αυ(1&Γ6 νοίοηβ, ηοη 6χ 60 ςηοίΐ αυηο {οΐϋ (υιη ϊη 
βυρβΓΟοίβ, ΐυαι ίη ίιη1$ αϋυικίοΐ, οιίοΙΗΐ, 8β() ριΐ|ρ1• 
1θ8 ιηβίαΙΙί ρΓβΙιοικΙοηβ» ΰχ Ιιΐβ &1ΐα νοΰβ ΐιιίβΠ ιηυΐϋβ 
()ίνίΐίί$ Γ€(1υη(ΐ3ο(6ηι. Ηί€ ορ(ΐ$ 681 ηοη βΊο» 66(1 ]ιο- 

' ηοΓϊΩοβ ΐΓ30ΐαΓβ, ααΓίΓοίϋοΦ ορεη ςυίΐυδίίϋβΐ γ6- 
Ιίηίμ]6ηΐ68; 6ΐ ίηΐΙ)ί ιαζτίγήΒ αοΐΑ ηοη ρ6Γ ραΓΐ68 

' ιηΐΓ2Γί« 86(1 (]ί$€6Γ6 ςυ38ί ρ6Γ ΩςιΐΓβιη, ίΐαοί βΐ ςιιβηΐ;) 
οροΓ3Π ναΐοΐ ρτοάΙζίΛ, ποΙΙθ ν6Γ0 (Ιο 8ίΐ)([(]ϋ8 ίπβυ- 
(ΙαΓ6, ρΓ»56ηίίη ϋβ Ιιί$ Λά ςιι:6 ρΓίοπϋυδ &1ϋ 61 
ηΐϋϋοηϋυβ 86Γπιοπί1)υ8 Ιπειώυβηιηΐ. €3ν6η(1ιιηι βηίη), 
116 Βΐιΐ (ϋ8ρ(ΐΐ3ΐΙοη6 |;πυιΐ6ηΐ68 αΓ^υϋπιιΐΓ, βί (]«9$ί 
»(Ιν6Γδυ8 Ιΐ0δΐ6ηι ρπθΓ6ΐη ίη60(ΐ6Γ6 3υΙ βη^υβιηιΐΓ δί 
ίηο6Γΐυπι ςιιί» ηοη ίζόΐβ 68ΐ, 56Γΐηοη68 χϋίΟοοπιυβ 
116 8υρ€Γ Γυη(ΐ2ηΐ6ηυΐ 9ΐί6η3 86ΓΠ)οη68 $ΐ3Κ>ϋί&ηιιι$. έίίίττους 6 μάρτνς εργάζεται» %α\ €ΐς αριθμού χβρ- 
ματίζειν λεπτότητα, ομοΜν, ώ; εΐ Χα\ γην χρυσΤτιν 
χρηοτολογείν π^οθέμβνος, οΰχ έξ αύτου τον πΑΦβν 
έχ τ(ϋν ΙτΕΐνολή^ χαΐ εΙς βάθος χρυνφ εύφορι^ν 
οεμνύνβι ιις, άλλα Βράι^ας τινά; τοΰ μεταλλίκι χει- 
ριζόμενος, ϊξ αυτών ύψηγορεΖ τ4]ν ιτολλου ι^ύτου 
γέμουααν. Κα\ έχε! γάρ χρεώ»;, μ*ί οδτω «οιείν, 
άλλ' αύτ6 τ6 πράγμα βεμνολογεΤν, άφιέντα τήν με- 1 
ταλλιχήν χειρουργίαν τοΙς θέλουσι* χα\ 6νταυ•α δέ,| 
τά τοΰ μάρτυρος μή ταΐς Ιχ μέρους θααμάζειν, άλλ1| 
βι6άσχ£ΐν μ^ν ώσιοερ χατ* εΐβος, δ^α μεγάλα χα\' 
οΤα τερατουργείν δύναται, μή έθέλειν δΐ πονεΐαθά*. 
τζζρί τά χαθ* ξχαστα, χα\ μάλισθΌΤς Ετεροι έπιντα- 
τιχώς τδν λδγον έναπηα/όλησαν. Φυλαχτέον γάρ 
Β ταΟτά γε, μήπιος ή τφ φ{λερι έγχληθώμεν, ώς ά\τ- επεξαγεαθαι το(ς προΐστορηχδσι φιλοτιμούμενοι, ή τδ άπορον, ώς "μ^ι εοχερές δν, λόγους οίχοδομείν• 
ε ι μή έπ\ θεμελίοκς δθνείοις προΟκοτιθεμένοις αύτους έδράζομεν. 10. εοηΓοβιΙαι 61 π)ΐΐΓΐγπ8 οοηΐΐηιια υη(;υ6ηΐΐ 6£ίυ- 
8ίο πιη^ηαηι ρτχ οΐίίβ 6ΐ ίη οπιηίϋυβ οίο1>3ΐ εΐηροΓβιη, 
«ι (Ι)683ΗΓ08 €θ|[ΐΐ3ϋοηαπι ίηνοηίβϋαηΐ 0Γ3ΐ0Γ6β, 30• 
ίΙίΙοπ1)α8 8ΐυΓΐίθ8ί8, β€ί1β 6χροη6ηΐ68. Ν66 681 ηυοϋ 
ςιιίδ(ΐυ3ηι β ηο1)ί£ ίΓΟΟίαβ υ1)6ΓίθΓ68 ρβΓΟΙρίαΙ, 1ΐ66( 
(Ιίυ ίη ΐ3ΐ)0Γ6 Ίη8υ<ΐ3ν6Γί(• δίηιίΐί ιηοϋο ςιιί (ΙίνίΒΟ 
82ρίυηΐ 61 (16 Γ6ΐίςιπ8 νίοΐθΓί$ ρΓοϋί^ϋβ (ϋ586Γυ6Γυηΐ, 
31*10 οριίπΐ3 Ι3υ^β8 66ΐ6ΐ)Γ3ηΐ68 ; υη(]6 4υί τβοΐο οο- 
|Ίΐ3ηΐ ί||ηο866η( Ι)6η6νο]ί, βί 8υρ6Γν6ηί6ηΐ68 ηον3 
ηυΙΐ3 Γ6ρ6ηιηυ8, 86(1 βΐίίβ οοη8θθ3 1θ(]υ3ΐηυΓ 6( 
Γ61Γ0 ρ08ΐ 3ϋθ8 €υΓΓ6ηΐ68 βΟΓϋΐη 411 \β»ιί£ϋβ ίηβΙ- ι\ Αύτ{χα χαΐ ή του άειβρύτοο μαρτυριχου μύρου 
πρόχυσις μυρ^αν «ρδ των άλλων έκηγάγετο χα\ 
«ρδς απάντων τήν Εχπληξιν, χα\ θη'ταοροΟς νοημά- 
των έξεΟρον οΐ (&ητορεύοαντβς, το7ς φιλαχροάμο^ι 
τεχνηέντως αύτδ διασχευανάμενοι. ΚαΙ ούχ Ευγλ 
των καθ' ημάς τίνα προσευπορήσαι χάλλιον, ε( χα\ 
μαχρά ένιδρώοεί τψ πονήματι. Τδν δμο'.ον δλ τρόπο* 
οΐ τά θεΖα σοφοί χαΐ τοΙς λοιποΤς έπεξήλΟον τοΟ 
αθλοφόρου θαύμαοιν, εδ μάλα τεχνολογήναντες τά 
εγκώμια* δθεν οϊ ορθά φρονοΟντες αυγγνώοονται, 
βΓπερΟβτεροι διεχηβσόντες ήμεις, μή καινά προιτεξ• βΐ3πια8. Νοη οηίηιίϋΠυηι Γ68, ηοο β8( ()υθ(Ι 3ΐ> 3ΐϋ$ ^ εύρωμεν, άλλα ^που χαΐ σύμφωνα το7; άλλοις λαλή- 8υΙ)ηρί3οιυβ, $6(1 ΓοΠϋίίυβ, ιιίορΙηοΓ, 6θ£ίΐ3ΐΙοηαιΐ| 
«οηευΓβυβ. Ρ1ιί1θ8ορ1ιί66 βηίαι €0βιΊ3η(]ϋηι ςυοϋ 8Σ&ρ6 
3 (ϋν6Γ8ί8 ί(ΐ6ηι 86η$ιΐ8 6ΐηΑη3ΐ, 6( ςυίβ 3ηΐ6(|υ3ΐη 
(ΙΙΙανίο ΐηυη(ΐ3Γ6ΐυΓ (8ίο 6ηίπι 8ΐ3ΐιΐ6η(1υιη β8ΐ ) 
:ι^Γΐ6η) 3ΐίςυ3ηι 3(1ίην6ηίι. Τ3Ι0 4αθ(1 ΐη 608 ςιιί οηηι 

?ίθ6 6Γ3ηΙ ρ6η6ΐΓ3ύ3ΐ, ίη ΟΟΓυΠΙ 00Γ(ΐ3 61 ΙηΐΓ3νί( 61 

ίαΐΓ3ΐ)11• ΐ£ίΙοΓ ςυί 86Γηιοη68 ίη ιηΑΠχΓΐβ ιιηβιιοηΐυηι 
5ΐν6 Γ6ΐί(ΐυηπι ρΓΟίΙί^ίΟΓαηι οι3Γ6 ηΐ6Γβηη( ηϋιίΙ ηονί 
ρ6ΓΓ6ρί886ηΐ, ηίδί 810111 ςυί π)3ηυ8 3(1 Ιοοιιηι πιιηπι 
ίαη£;ιιηΐ 3ρρΓορίηςιι»ηι, 8ίο 61 ΐΐΐί ιηβηίϋιιβ 86Γί1)6η* 
168 ίη ιιηυηι ΐηουηι1)3ηι, 3ΐΙί 3ΐίθΓυπι €θ(;ί(3ΐίοηί))υ8 
ριορίθΓ68 ίαοΐί. σομεν, χα\ κατόπιν Βέοντες έτερων ίστιν διτου Γχνεσ» 
συμπεσούμεθα. Ού γάρ κλοπή ^ι πράγμα, ούδ* Ιστιν 
άλλοτρίων παρανοσφίσασθαι, άλλ* αδτόματο; οΐμαι 
νοημάτων συνέμπτωσις• Αογιστέον γάρ φίλοσοφώ- 
τερον, ώς τδ αύτδ νόημα πολλάκις ε{ς διαφόρους 
Ιστιν άνελθείν, κα^ τις, πρ\ν ή καταχλυσθήναι τήν 
γήν (θετέον γάρ ούτω) , έλογίσατό τι σοφόν. Τδ δ^ 
ϊίν, οποίον καΐ εΙς τ<#υς μετά τόν Νώε χαταβαΐνον 
εις τάς εκείνων καρδίας χα\ άνέβη κα\ άναβήτεται. 
Κα\ τοίνυν κα\ ο1 τους λόγους βίς τδ του μάρτυ- 
ρος!) μύρον, ή τήν λοιπήν των θαυμάτων θάλασσαν 
^άπτοντες, οδκ &ν καινοπραγοΐεν» έ•1ν, καθάπερ ο£ τφς χείρας &1ς τόπον ένα συμβάλλοντες έγγίζουσιν, ούτω κα\ αύτολ χειρογραφουντες εΙς έν άπτωνται» 
οΤον αλλήλων το?ς νοήμασι πλησιάζοντες. 
ΙΚΜίΙιί 6Γ£0, ςυί 86?ηιοη6Πΐ (1β ηΐϋΠγπβ ορβ- Ο ια'.'Έμοιγ'οδν, λόγον μέν τίνα έπ\τοΤς τοΰ μάρτυ- Γ'ώυβ ηονυπι 6( οχςυίβίΐυηι οοαιρ3Γ3Γβ €0η3ΐυ8 6Γ3ΐη, 
ΐ;1οη3ΐίο ΘΓ31 (]η38ί Γ6€6η(κοπ8 (ΙίοΙί ίηνϋηΐίοηίβ, 61 
€θΐιΐίη(|[6ΐ>3ΐ υ( |;3υ(ΐ6Γ6πι ςαί3 βηίιη» θ3πιροβ βρΐ€38 
§6Γΐηίη3ΐ)3ΐ ηοη €οηΐ6ΐηη6η(|38. Ιιΐ€ί(ΐ6ηΑ0πι ν6Γ0 πιο 
ίη 3Γιςυ3 63€ΐ6ηι ςυχ ρη606ΐΐ6ηΐ6Γ βοηρβοΓυηΐ «Ιϋ, 
ι»66 ίΐΐυίΐ Ιοη^β 3|$Ιοπ3ΐίοη6 οοητοηίβιιΐί ημόί; ςυί3 
61 ίρ86 86πηοοίο3η(1ί 0Γη3ΐη8 βυιη Ιιοοοτο. βίοιιΐ 3ηΐ6- 

ε6830Γ68 άΐΜΤΐΙ» 6ΐ ΟΓ3ΐίθηί8 863ρ1ΐ3Π1 ίη 60$(ΐ6ηΐ 

3Μΐη68 ΐοηοηβ» 60(ΐ6ΐη Γ6Γ6 ΐΓ3πιίΐ6 η3νίβ3τί• 

12. 5ιο 6Γ80 3(1 1)οηΐ|ηι οοηβΓπιαίο 3ηΙπιοπΐ6θ, «Ι 
ΓθΓϋΐ6Γ 6Γ6€ΐο•ίη ρπιπίβ 6Χ3Π)ίηο(Γ3ϋθ6ηίιη 6χί£;ί(υΐ 
ς(ΐί(ΐ6Π(ίΐρΓίϋ8(1(;Γε€ΐυπ) ηπίΐηΚυπι ρϋΐ68( (ΐ6ροη3ΐ 61 
6Χ οηΐίηο ΙΓ36161 ) ; ςιΐ3 ΓιΙ πΙ Ιοί 6ΐ Ι3ηπδ ρΓΟ Ονο ρος νεαρΙ)β χα\ πρόσφατονεΙςέξεύρημακατεργασμέ- 
. νφ, καύχημα τδ πράγμα V ^''^» ^> καινότερου 
ακούσματος ε6ρεθ|), κα\ έκήρχετο άν χαίρειν, Ιτι 
μοι τδ της ψυχής λήΤον άστάχυας φύει οΟκ άγεννείς, 
ούδ& ο7ους έξαθερίζεσΟαι. Συνεμπεσόντι δέ τισιν, 
Δν έχαλλιγράφησαν έτεροι, ουδέ τοΟτο έξω άν πίπτοι 
τοΰ δεόντως αύχείν, δτι χαΐ αυτδς ήξίωμαι λογίσα* 
σθαι, δσα χα\ ο( φθά^αντες λόγιοι, κα\ τδ τοΰ λόγου 
σκάφος εΙς τδν αύτδν έκείνοις (5οΰν έπαφε\ς έτεμόν 
που κα\ τήν αυτήν κατά τίνα συνδρομήν. 

ιβ'. ΟΟτω γοΰν Ιμαυτδν καταστήσας έν καλφ χά'^ 
ταΰθα, καΐ τδ θα/^^είν λέγειν άναλαβών, έν πρώτοις 
συννοοΰμαι (χρή γάρ έλλόγως άπορη σα ντα πρότερον, 
χα\ τήν άπορίαν, δπη δυνατδν, έπιλυσάμενον, χω- 177 ΙΑϋΟΑΤΙΟ Β. ΒΕΜΕΤΚΙΙ. 175' ρε?ν έπ\ τά έξης), 9πως 5ροι, πολλών χα\ μβγάλων Α αηίιη&πι ροη6ηΙίΙ>α& 61 ηΐ3(μ)ίβ ίη ρΓ^Ιϋβ ίιι&ιι<Ι&η<• 

δπίρ β£θΟ τεθειχότων τάς ψυχάς, χα\ μιγίστοις ένι- 

δρωχβτων άγώνι, το?ς μέν μβτά χα\ τραυμάτων χα\ 

αΙμάτων νών έξ. αθλήσεως , τοΤς δ2 χα\ &λλω; έξ 

άοχήσεως, ούχ &πασιν ή του μύρου βλύσις πεφιλο- 

τψηται, Αλλά τισι μετρητοί;, χα\ ου; (>^άν έστι 

χαΟυπαγαγεΓν άριθμψ • έν οΤς χτΧ τ6 ττ^ς άπάσης 

μίν ^ξα^ρετον &χου9μα τ^^σβε χαθ* %μ,ί; ταύτι^ς οΐ- 

χουμένης χαΐ έπ\ πλέον αγλάισμα. ΚαΙ φέρεται μέν 

>δγος πρεσβυτιχδς, χαΟατών τήν του άπορουμένόυ 

δ€7μοΟ λΰσιν ε!ς «6 χα0αρ6ν του β {ου χαΐ εΙς τ6ν 

!λ£ον, οΓς Ινευδοχιμών ψασιν ύικερλίαν δ αθλητής 

Ελαχε θε^θεν βίς Τ^ρας τήν του μύρου Εχβλυνιν. 

Κα\ Φεμνύς μέν δ λδγος ο&τος^ φλέβας τινάς ύπα* 

νοίγων, Ιξ ών χα\ αυτών ^στιν &να^((υΐσχεΦ6αι τ% Ιί1)υβ, ίΙΙίβ τυ1η€Γϋ)υ$ 6ΐ οπΜΜ-β ίηΐθτ ρι»ΐΜη(Ιιι«« 
ΙιΊβ &1ί2ΐ5 81(1 ιιΐ6(1ί(αϋοη6ΐη μ 6χ6Γ€€ηϋΊ>α8, ηοη οοη 
ιιίΐιυβ ιιηιιυοηΙΟΓαηι βίΤαβίο (ΙοήοΜ Η3ΐΐ62ΐαΤρ «ά 
ςυί5υ8(ΐΑΐη».€ΐ ίη ηιβη&αΓίΐ, 61 ςοΐ ί&6Π6 βΐΜηΐ ηη• 
ιη6Γ0 8β8ΐίηΐ3ΐΐ4ΐί, ^6 ςυίϋυβ Ιαω ςαίιΐβιη Οι πκιμι 

6ΐ6ΰΙΐΙ5 Ρ6Γ Ι)ηίν6Γ8•ΐη' ΐ6ΓΓ«αΐ» Ιϋΐϋ ?βΡβ Ρ«Γ Τ<»βίθ-( 

ηβιη Ιμιιο ηοίΐηιη 61 ΑπιρΙίοΓ βρΐ6η(ΙθΓ• £ΐ ία ββααηι 
οοηοίοηβ ΓβΠυΓ νιηοαΙοΓυαι βοΐνϋοηβιη ίη γίΐη ρυ« 
ηΐα(6 €0η9ΐϋυ6ΐιΐυ>α8 6ΐ ίη ιιιίββηοοπΙίΑ» ςυ'ώυ• 
8υρ6Γα1)υη(ΐ3ηΐ6Γ ηίΐ6866ΐΜΐΐ, Βΐϋΐβϋιαι α Οοο αι^τ• 
06(ΐ6ΐη υο^υβηΐί βίία&ίοηΰηι οΐ^ΐίηαίβββ. Οηνί» ςιιΙ« 
(]6ΐη Ιι«ο η&τηΐίο, νβοΜ 9ρ6τί6η•»6 ςυί1>Μ βο^ΐυΓίΙ 
αη($υ6ηα ο(Ιογ ; ιηίΐιί νβτο άίβςαίιίΐίοοίβ ηοΒ οιηιιΐηα 
Γυίΐ €6•83ιι<1φ €2ΐυ$Α• Είβηίιη ΐη «Ιθοοηι ιηϋΙίΐΗΐβ Ιιιμ του μύρου χαλόν* έμο\ δέ τ^ ζητείν ού πάνυ τι ^ <]υΐίΐ6ΐο 1)θηΑ 61 βορΓΑ ιηοάαηίβηΙΐΐίβηΐΒΐ,ϋίΰΟ νίΐ» 

ρυΓίΐΑβ 61 ιιιί66ή€θπϋ3, ηοη οιηιιί)>ιΐ8 «αΐβαι %\ο^ ΕτΕΐυσε. Μυρίο(£ γάρ δσοις τά αγαθά μέν ταΟτα χα\ 
εΙς ύηρβολήν ένέλαμψεν, ή έν β(φ φημι χαθαρότης 
χα\δ έλεος* ούχ άτιασι δέ ή του μύρου δέσις πεφι• 
λοτίμηταί. 

ιγ. Ζητητέον οϋν χα\ έτερων άναχαλύψαι τδ χβ- 
χρυμμένον της λύσεως. Κα\ μήποτε ουδέ τούτο Ιξω 
τοΰ προσφυονς , ώς Αρα τόποις τε χα\ προσώποις^ 
χαρ* οΤς οΐ τοιούτοι χείνται θησαυροί, εΙς δέον &νω< 
θεν έκεψηφ^σθη τδ βαυματούργημα. Έχρην γάρ 
ν^ άρχηθεν εΟθΰς εΙς ββδν στειλαμένοις το7ς έχεί- 
νου ΟεραπευταΤς έπαχολουθήσαι χα\ τοιούτον ση- 
μείον εΙς έντάφιον πολυτ(μητον, ή χα\ μετά χαιρδν 
Οστερον * χα\ τοΟτο, Ενθα πρδς αγαθού 9|ν χα\ εύ• 13. Οα«Γ6η4υηι 6γ{0>1 βΙ) αΠίβ ρ&ΐβίβείβηίΐυαι 
8οΙϋΐίοηίΒ ΑΓΟΑουιη. Νβο \\\\ιά ΓοΠβ βχΐη Γβί ηΐίο- 
οβηα, η6ΐηρ6 ίη Ιοοίβ βΐρ6Γ8οηί$» ίη ςαί^υβ Ιιη]α8- 
ηιοάί Γβοοηϋυηίαϊ Ιΐΐ68&ηπ ορροηυη6 αΙ> αΐιο <ΐ€• 
€Γ6ΐυιη6&ΐπιίΓΑ€υΙυ]η. ΑΙ) ίηΐιΐο βηίηι οροΓ(6ΐ)3ΐ βιί 
Ββυπι αιΐ&βοβ 6]αβ 86Γτοβ Ιλυ]υ£ΐη(Μΐί 8Ϊ|(ηοΓυαι οο- 
αιίΐαΐυ βϋρ&Η ίη &6ραΙΐιΐΓ&οι £ΐθΓίοβΑΐη, βιυΐ βΐΐ^η 
ρ6Γ 8υΙ>&64υ6ηβ (βηιρυβ, ςηοά ί1)ί ρΓο ί>οηο 6γαΙ 
νίοίηί8ςα6 νλ1<ΐ6 ηΐίΐ6 ίιαηο ρΓοώ'βϋ ν6ηίΓ6 Ιιβιτβ- σύμφορον τοΤς περιοίχοις, τοι^νδε χληρώσασθαι τε- ^ <1ίΐΑΐ6ΐη ; ίΐΑ ηΐ Ιιοο &ά ίηΟ(ίβΐ68 ιρίσ 8ί|[ηο €θηϋι^ 
ρατούργημα * ώς Αν τφ πρδς Απίστους εύθέτφ ση- ηΐΑΓΰηΙαΓ γΐαηί ίη ουίΐα (Ιίνίηο, 61 ΓΑΐΙθ€ίηίί ίη- ΔίπιΙΐβϋ ΓυηάΑοΐοηΐυπ) 68861. ΙΐΑςυβ ρΓθίΙί|{ίθ86 Ιυηο 
ί3€ΐυηι 6&1 1)θηυπι 6χ(Γ&οΓ(ϋη3Ηοιη βίτβ ρΓο 6ακ- 
Ι3η6ί3 νίεΊ8βίΐϋ(ϋηϊ1)υ8, είνβ ρΓΟ ΐ6ηιροτί1)υ8 8€ςιΐ6η«* 
Ιί1)υ8, 61 ιη4η8ίι άουηηι ιιΐ ϋίνίηλ 1>ορίΐ>(6 βίηο 
ρ<Βηΐΐ6ηΓΐ8 (Ιοηαΐαη) 86ΓνΑΓ6(υΓ» 61 816 (1ί1«1»ΓθαΐυΓ 

Γΐ(ΐ6ΐ68• €Γ6866ηΙβ Αυΐ6ΐη 1ΐ(ΐ6 6Ζ 60 (|ϋ0<1 ηιίΓ«1)ίϋ^ 

\ΐ(ί6Γ6ηΐ Ιιοωίη68 61 &ηίαΐ96 Ι)60 (1ίνίηί8<|υ• Α(ϋΐ86• 
Γ6ηΐ6 ΑΓ(ΙϋΓ6 οΚ> ηιΐΓί ρ6ηηαα8ίοη6ΐη οΐ βρίοη^ίί* 
(ΐΗΐ8ΐυ66$€6ηΐ6, ΟΓηιαίυηι 68ΐΚ)οηαπΐ9 ίη8«€υΐ9ΐ€οιι- 

66Γν8ΐααΐ 61 |)6Γρ6ΐαθ βρΑΓ81ΐηΐ 68ΐ• ϋ. δίο ςυίϋεηι ίΠυϋ ηοη Αίιΐ6 οαυ8Α 6856 ρα- μ£(φ στερεωθείεν οΐ τοιούτοι τά εΙς τήν θείαν θρη• 
βχείαν, χαΐ θεμελιωθεΖεν σαθρδτητα λογισμού. Κα\ 
τοίνυν έτερατουργήθη τδτε τ^ έξαίσιον άγαθδν, εΓτε 
τ|| μεταστάσει συγχρόνως, εΓτε χαΐ μετ' αυτήν * χα\ 
βοΟέν παρέμενεν, Τνα τφ θείιρ τε χαρίσματι τδ άμε- 
ταμέλητον πβρισώζοιτο , χαΐ οΐ πιστεύοντες ο&τω 
«λατΰνοιντο. Έπαυξομένης δέ εντεύθεν της πίστεως, 
οίς οι άνθρωποι εΤδον θαυμάσια χα\ της χατά ψυχήν 
εΙς θεδν χαΐ τά θεία ύπαναπτομένης Οερμδτητος τφ 
«αραμόνφ του θαύματος, χα\ έχφαινομένης ε(ς τδ 
λαμπρδτερον, έστηρίχθη, χα\ εΙς αΐώνιον παρε- 
τά':η, χα\ άένναον χέχυται. 

(0• Κα\τοΰτο μέν οΟτως άν έχοι τδ ε&λογον * εΕ• 
χδί δέ, χαΐ τους μυροβλύτυυς πρδς Θεού τδ τοιούτον Ι6ΐ ; Τ6Γί8ίπιίΐ6 8ΐυΐ6πι 6βΙ υη^υβυΐο βΙίΙΙαηΜ αΡβο μεγα>ε{ον αύτοΟς έζαιτήσασθαι. ΚαΙ ?|ν τδ έργον 
φι/4)τέμου ψυχής. Χρή γάρ, ώσπερ βασιλέα τδν με- 
γαλοπρεπέστατον έθέλειν μεγάλα πρδς των άξ(ων 
αΙχεΙσΦαι, χα\ χα(ρειν άπαιτούμενον, οΟτω χα\ δσον 
Ινόπηχόοις φίλδτιμον, μή σμιχρολογιχώς έχείνψ 
χροσφέρεσθαι, άλλ* δπέρ μεγάλων έντυγχάνειν, χα\ 
&περ άν διά πολλού θαύματος άγοιτο. Ούχούν οΓδασι 
χα\ οΐ τφ μύρφ πλουτούντες &γιοι μεγαλόδωρον τδν 
παμβασιλέα θεδν, χαΐ τοίς έπάθλοις έμπλατυνόμε- 
νον. Όθεν πρδς ταΤς έχ^ιθεν δωρεαίς χα\ τών έν- 
ταΟθά τι «ροσεπιτεθήναι αύτοΓς, φιλοτίμως οΐ μέν 
Ιΐτήσαντο, δ δέ ύπήχουσε. ΚαΙ φθόνος τοίς Ιτέροις 
ο'^δείς, άλλως ένβυθηνουμένοις τοις θείοι; δώρημα- 
βιν. Ουδέ γά(^ ί^τιν είπεϊν ο•:δί ^α τών απάντων έκεί- ρΓ6ΐίθ83πι νίΓΐιιΐΡΐη ρορο$€ί886. &ΐ3|;η3η!πι» ηΐ6ηΐΊ8 
ορυ8 6Γ8ΐ Ί11υ(1. ΟροΓΐ6( 6ηίιη, 8ί€ΐιΙ Γϋ|;βιη ηια^^ηα- 
ηίηιυιη <ΐ6ΰ6ΐ, νβΐΐ^ υΐ πιβ^ΠΑ ρΓο (1ί||[ϋί8 πίθΓΟί'β 

ρ()8€ύ(υΓ, 61 9&α(ί6Γ6 ((ϋΙΑ ρ08€ΊΐυΓ , 816 611210 

ίη 8υ1>ιϋ1ί8 ηΐ3£;ιιο απΐιηο ηοη άβ ηιίηυιίββίωίβ 
Αρυά 6υΐΜ ν€Γϋ3 6α1>ηιίΙΐ6Γ6, ΒβιΙ <16 υια^ηίδ «ϋΐΓβ 
61 (16 Ιιίδ (ΐυ3β 5υπιιιΐ3ΐη αόηιίΓΑΐΊοηβυι οοηαΐΑηΐ. 
Ι^ίΙυρηον6ΓυαΙυη|;ιΐ6ηΐθ(1ίΐ6806ηΐ6$ 88ηΰ1ϊ 1ϋ)6Γ3ΐ6ΐη 
ίη ϋοηίδΚβξβιη Γβ^υπι Οβυυι, 61 ϋΓΑνίοΓαηι ΐ3Γ|;Ίΐο- 
Γ6ΐη. υι1(1611υ^ι18η^υηϋ^ άοηίβοΐαΐίςυίά 6 6(Βΐθ6ί8 8ϋ- 
ρ6Γ&(1ϋί ίρ8Ϊ ςυίίΐβη) ρ€ΐί6ΓυπΙ ; ίίΐ6ν6Γ0 8(ί]ϋ€ΐί€3νΊΐ. 
Νβ6 ίηνί(]ί;Η Ιοοϋδ ίη 2ΐΙ)αηϋ.ιιαί1)υ8 (ϋνϊαΐβ (Ιοιιίβ. 
^οη 651 6πίπι ςυοιΐ ϋβ (ΐυοϋϋΰΐ 6 ευποΐίβ ϊ)8ηοΐί> 
(ϋ€α3 φΐ3Γ6 αη^ιιβιιΐίί) δΐιϋαΐ, &0(1 αϋί^μΐΰ Ιιοε (ΐαυιί 179 ΕϋδΤΑΤΗΠ ΤΗΕ5δΑ10ΝΙ€ΕΝ8Ι5 ΜΕΤΗΟΡΟΙΙΤΛ 180 

ύβίβΐιηηιυ», 9ΐ1)βςιΐ6 αΓΓιβ Ιη ιηυηάο ^β16^^«ι^β ιηΐ[$η8ΐ Α ^Μον &γ(ων, ^, ιΐ χα\ μ¥, τοίς μύροις )(μνά(ει, 3λλ* ΒοηΗαβ 69ΐ Ι)οη9, ΐΙΐ9ΐαηιιΐυΓ|πΐί ΠΙβ, Ιιΐ6 8Κ16Γ, 
βιοΙιΙβ ιηο<1ί< ουηύΐι - Ιβηςπαπα «ι γ6χ ορίΐιαβ ρΓΧ- 

ρθ1ΐ€ΙΙ9 §Κ!β Ι^ρίΙΙοβ βΙβεΙΟβ, ΐΐϋβ Π19ΐΓ|^9Ιΐ1ΐβΙ( €( 

«αηιιη» βΐϋι (ΙβηΙςαβ •1ί8, οηιηΙΐΜΐβ ηα1(Ιηΐ(Νΐ8 Ιαγ- 
{ΙαΐαΓ 4ΐοη•; 5ί€ ι^ηΜβιπι ΙηΙβΓ Οβο •6Γν{6ηΐ€« ιηΙ- 
η&ΙΙοιη ΗτΑίΙοιίλΙιΠΙαιη ΜοΗΟΰίβ ΙηίΐιΙβΓαηΐ βυΐ 
βροοίβ* ΜΙ •Ι> ΙΐΟΒίίηϋηη &ά Ηοο Ιη?ο€8ϋ, ςυι 
κοΜβ ηη^ηθοίΐ βρΙβηόοΓβιη ΙΙΙυβίπίΓβ τΜβηίοΓ. ΑΙΙΙ 
Ηι ρ6$1β ύοηίβηοηιιη ((Γ3ΐΐί8ΐη βΙιηΙΠ ροΓιΓιοηβ εοΐ- 
ϋηβαηΙ 89|^ί1ΐ•ιη, .ιΐϋ «Βίβτ, Ιιι ηι^]θΓΐΙ>αί, ίΙΓι ιηίηο- 
Γΐ1>αί τη^ά^ή 8Α6(1•ιΚ ιηοΓΐ)Ί8; ηΑυΐ3• ΟυοίΙϋυ» 
ΦηρΙυηΙ» ςηίϋηβ ρβποαίοβιι ηινΙ^βϋο ; <)βηΐΙυιη <1ο- 
ΙθΓ€» ιοΙίΝηΐ, 0€8ΐ0Γυηι ΜρβΓπιηοβ ββάιηΐ (ΙοΙοΓββ» 
βΙ φιο^ οηιιΐιιιιι ]αΓαη<Ι»•πηυιιι ββΐ, οβάυηΐ 6( ρ«Γ- βμως 8(χα γκ των 1χ<1 μή χαΐ χατι χέ<τμον μεγάλα 
εΓληχβν &γα&ά, 6 μέν ούτω θαυματουργών, ό βΐ 
έτ<ρως, χα\ πίντι; πολυτρ^πως* χαΟάπερ βΐ χαΐ 
βασιλεύς κολύολβος τοΖς μίν λίθους λογάβας , 
το?ς Μ ΐλαργάρους χα\ χρυσών , έτέροις χα\ άλλοις 
&λλα, χα\ «Ασιν όμσυ πολύτροπα διανείμω) χαρίσμα* 
τα. ΟΟτως οΐ μέν των Ο^ραπβυιάντων β<6ν ζώων 
Αλ^ων Ιφίντανται θβραπεΓαις, αύτο\ αίτήσαντες, ή 
χα\ ύκ6 ανθρώπων «Ες το6το προχληθέντες, & 6^ χαΐ 
τΐ του μύρου χαλ6ν ήμΤν έχφήναι φαίνονται. *Ετε• 
ροι λοιμωδών Ιξ όμοίας αΙτήσεως παθημάτων χα- 
τατοξά(οντα:, άλλοι άλλων» οΐ μέν μεγάλων, οΐ δλ χαΐ 
μή τοιούτων χατευμεγεθουνι παθών • διασώζονται 
πλωτηρας, οΓς μή εύΟυπλοεΖν χεχ[νδύνευται* όδδν- τοίοπίαι ρ€ΐΙΗοηίΐΗΐ8, αΐ ΓαΗοηιιϋιΙΗιιη ηϋιΠ ίϋ ία Β ^^ άλγηδ^νας Ιχριζουσιν * οφθαλμών οξείας όδύνας Ι6ηυιιι αΒ€9 ρΜΐιυαι, 96ά βηΒοοηιηι €0ΐηιιΐ€!ΐ1υιη 
»Γ|;ιι»ΐιΐΓ, Τ6ί«τβη8 ηβηιρβ ΡΓονίάθκϋ» 9<1 ηΐ8]οπι 
ίιιιροίβηΐίλΐη. 5ί ΐΜΐάβη ίυ^ΗΙνοΓΟίη ββητοηιιη Γβ- 
(Ιίίαιη ρ€πηίΙΐαηΐ, ηοη ββΐ ββΓνίβ ι^λυάΐυηι, ββά 
1^1139 6ΐ πιυιΐ6Γ8 (Ιοιηίηί <1«1>6ηΐ• φουσι, τ6 μένδουλιχ^ν ούχ άν χαίροιεν • οΐ δλ,δεσπάται αώττρα δφεΟ^ουαι. άμβλύνουαι * τ6 δή άστειύτατον, εΓχουσι χα\ παιδα- 
ρ(ων αΐτήμααιν, ινα μηδέν τι τών Ιλλ^γως εχόντων 
άπρονδητον η, άλλ* δ χαθ* Έλληνας λήρος έλέγχοιτο, 
τ6 της προνοίας πρ^τοΤς μείζοσι περιγράφων άπεκ• 
ροδύναμον. ΕΙ δ( χαΐ φυγαδίας δούλους (παναβτρέ- 45. Κΐο •*ιτβ ΠΗ 24 ςιιθ9 ροβίυΐβΐίοηβι (ϋη||;αηΐυΓ, 
•ί?6 »1Ιΐ6Γ ηιιΙ Ιρβί • Ι)βο 9ΐρρ«ίίνβηιηι« Ι3ΐί1)α8 ρπΗ 

ό\φ» <]<ΐΊ 86 Ι>60 €0η5€€Γ8ν€ΓυηΙ ((ΙΟΠΒΙΒ ΛΟΒρύ 

811111, ϋιηοΓί8 ςυβπι 6Γ(^» Οβυηι Ίη ν{8€6ηΙ>ιΐ9 ειηιοο» 

ρβΓΙΐηΙ, ΓβΠ1θη6Γ•Ιίθη€ΐΝ ΓΡρθΓΐ8η(68 82ΐΐΐΓΐ8 βρΪΓί- 

Ιηπι εοηοβρίυιη €Ι εοηββ^ιυβιιΐύΐη ηαίηειιΙοΓυιη 
•ρβηΰοηβαι• Ν^ιη^υβ Ιΐιηβηΐίαιη βαιη νοίυηΐ^ΐβιη 
Ι^είΐ, βίβχβηάίΐ βοΓυαι ρΓ6€β8 ηίΐιϋηαβ ροΒίυΙ&ηΐί ιε'. ΚαΙ ούτως ή αΐτηθέντες, ή άλλως αύτοΙ θελ^^ 
σαντες έχ βεου, θαύμασι τοιούτοις οΐ δσιωθεντες 
αύτψ έναδρύνονται, φόβου του πρδς αΰτ6ν, δν έν 
γαατρί Ιλαβον, αντάλλαγμα αχδντ^ς τ^ (χεΙΟεν χυΐ• 
σχδμενον 9ωτήρ;ον πνεύμα^ χαΐ χΐ έφεπδμενον θαυ- 
μχτούργημα. Θέλημα γάρ τών φοβούμενων οιύτ6ν 
τεοιεί* χα\ έπαχούει της αυτών δεήαεως, χαΐ ούχ 
Ιιθ* δπως αίτουμένοις ού δίδωσΐ• Τδν δέ φδβον 1^118 ιιοη άΜ. Ργο(Κ{{ο ρ6η82η<1υ8 ΙίιηΟΓ ; ςιιο<1 ηιβο- Ο σταθμητέον τψ θαύματι, κβ\ μέτρον αύτδ θιτίον ΒΐΛΨ9ί ροη«ηϋαιη ιίιηοηβ ςαβιη ίη Οβυπι 1)«1)αίΐ, Αυΐ 
αΙίΐ«Γ <ϋΰ8ΐιιη8, «ά άίνίτιαπι ιίηιΟΓύΐη ρ6η58ηίΙυιιι 
ρτο(ϋ^ίοιιι, •(! <|υ6ΐιι »ςιιίρ3ηη(1βι 61 ηο866η(ΐ9ΐ ρΓΟ- 
ϋίβίοηιηι βίΠοοίι&β, ίια υΐ 8 ΐιαιΟΓβ Ι)βί εο^ηο- 
8681ΙΙΓ, υΙ 811 ρ88ΐιιι»$, Ιιιι]η8 Ζ6ΐυ8. Ιη Ι8η(ύιη βιιίοι 
1)6υιη Ιίΐ96ΐηυ8ΐη ςο8ηΐυιη 3Β(ΐιΐ8ΐο βχ&ηιΐηβ 1ρ8ΐϋ8 
«βΐιιιη 1»8ΐ)6ΐιιυ8 61 ϋφΙίοΐΟΓαιη ηοβίΓΟΓυιιι ςυφ οο- 
ηη 060 ηοο 8ΐιβοοη(!αηΐθΓ νίπ(]ί€ΐ8Πΐ ιιθ9θίηιιΐ8. 
Νβη ϋοΠοιοηιηι ρθ6η85 ιη6ΐυ6η(68» οιηηίηο 06υπι 
Γ0ΐΗΙ>0ΐ0Γ6ΐη πο9€ίιηη8 ; ρβηιιη νβΓΟ ιη6ΐυ6οΐβ$, (!ο- 
»<!6πι 6υηι ρυΐ8πιιΐ8 61 <Ιοηηΐ6ηΐ6πι «66 6λ8υΓ26Γβ 
▼οίβηίοηι• 1ΐ8ςιΐ6 βίο ίη 88η6ΐΐ8 ίη Ι6γγ;ι (Ιβ 06Ο 6χ 
ρΓοϋί^ϋβ ΐΓΗΐίικιιηυβ, ςηίϋιιβ ςυοιηοϋο ουηι ϋΰο 
6Γ8ΐ. δι Ι^ΐΐαΓ 1(8 68ΐ, Ιί(>Γ8η(1υιη €ηηι ϋίνίηο Ιί- 
ηιοΓΟ άοηαιη ηη^ιιβιιΐί ιρβη^τί ΐΓΒάίΙιιηι, 8ΐ(ΐυ6 ριι- 
Γα ιη6ηΐ6 εοη&ίιΐ6Γ8η(1πηι εχρπιηοηιίαιηςυΰ χςιιίΐί• 
ΙΐΓίιιηι, υη(ΐ68ί ίίΐυϋ ϋοηυιη ηΐ8φΐυιη68ΐ(ςυοιί Γ6ν6- 

ΓΛ 0>ί), 6Γ20 61 ί1ΐ6 ΐίηΐΟΓ« 

16. 1Ι«Ε6 1ΐ8€ΐ6ηυ8, 6ΐ ίιυουβςπο γ68 εοηβίιΙοτεΐυΓ 
ρ6Γ 86. Κοη 6θίηι 681 408 υΙΐΓ8 ρΓθ];Γβ^ί8ΐηθΓ, ηί- 
βΙ ({οίϋυδ (ΐ8(οιιι 68ΐ. Εχίιιϋβ τείΌ 6οη&ί(1οΓ8»4)οη) 
ρΓοιΙίβίυιη ρ6Γ 8ΐΐ8ηι νί;ιηι <ιιΐ8 ν8ΐ<ΐ6ν6Μ6Γ8ϋίΐ6ρη6• 
86ηίΐΗ ροΓΟοηνεηίεηιΙαηι π)8ηγΓί8 οηιείβΐυυηι οοιη 
Οοηιίηίοα ρ888ΐοιΐ6. Ηίο ειιΐηι ΙβίΟΓίβ 86ΐ$5ΐο 61 νυΐ- 
1108 ρο8ΐ τΐνίη€8ΐη οιοΓίβοι ββπ^ιιίηο η»»ο;ινΊΐ.1ΙΙίϋ 
8ίηο»ίϋϋΐη ΐηοιιιιιίΙ)υ8 5υρ6ποΐ'ί5ρΓθΐυΐγρί 8ιΠιΐ2»ΐ8Γ 
8£ΓνϋΙυΓ, 8(:ι1 ίη νυΙηεΓίϋυδ οπιηΐηο (ΐιιοΐιΐιβίιποιίο φόβου του είς βε6ν, ή χα\ άλλοις εΙπειν, πρδς τόν 
Οε7ον φδβον στσθμητέον τ6 θαΰμα, χαΐ πρδς Ιχείνον 
παραμετρητέον χα\ γνωττέον τΐ τερατούργημα^ ως 
που χα\ Ιχ του χατά βεδν φόβου γινώαχ$ται, ψαλμι- 
χώς εΙπεΙν, 6 έχείνου θυμό;. ΕΙς βαον γάρ βε6ν φο• 
βύύμεθα, εΙς τόσον χα\, τδν (χείνου ζυγοατατουντβς 
Ουμ&ν, γινώσχομεν τ^ τών χάθ* ημάς δηλαδή) 
πλημμελειών έπεξέλευσιν, αΖ ούχ άποχρύπτονταε 
άπδ θεού. Πάνυ μέν γλρ φοβούμενοι τάς τών άμαρ• 
τημάτων ποινάς, πάνυ τδν βεδν έπεξελευστιχδν γι- 
νώσχομεν* ολίγα δ& ύποδεδιότες, χατα^^δ^υμβίν 
έχείνον οΕόμεθα χα\ ύπνοΰν» χαΐ μή θέλειν έξεγεί• 
ρεσθαι. Ούτω δίι χαΐ έν τοΓς άγίοις τοΙς έν τ!| γ!^ 
1^ του Θεοϋ έχ τών θαυμάτων σταθμώμεθα, δπως του 
Θεού έπεστρέφοντο. ΕΙ τοίνυν «ουτο» ταλαντλυτάον 
χάνταυΟα πρδς τδν φόβον τδν θείον τδ θ•λητδν μύρον 
τψ μάρτυρι, χαΐ θεωρητέον •ύλογοφανώς τ^ν Ισό- 
τητα, χαΐ (5ητέον, ώς, εΐ τούτο πολΟ (πολύ δέ δντως)» 
χαΐ έχείνος άρα. 

ις*. ΚαΙ ταύτα μέν έν τούτοις* χα\ μέχρι τοσού- 
του έπεσχέφθω τδ άπορον, χαΐτά εΙς αυτό. 06 γάρ 
έστιν ήμΤν εΐ; πλέον χωρείν» άλλ* οΓς δέδοται* Τδ 
δέ εντεύθεν Οεωρητέον τδ θαύμα χαθ* Ιτέρα^ Ιφοδον, 
οΐ πολύ τδ πρεσβιΓον, χαΐ μάλιστα διά τδ τοΟ μαρ- 
τυρικού πάθους συγγενές προς γε τδ δεσποτιχόν. 
*Εχεΐ τε γάρ. πλευράς νύξις χαΐ ώτειλης άνοίξις 
μετά τ6ν ζαχιγόνον θάνατον αΤμα έβλυσε. ΚάνταΟθα 
ο:, £1 ν.α\ μη -ιαυ^όν έφ' απασι τ.ρΚς ζψ ύτκρφυή 181 ΙΑυΟΑΤΙΟ & ΟΕΜΕΤΗΙΙ. 192 «ρβ^σνο'Είαν 9ώζιται^ Χύ: ή Ιν ώχίΟύχΙς δλως Α Ι^ηρϋΙπΑ 4ιμι ^ιι49ΐ Οβ» μΙομ» ιιι{ι•«φιιΗ ΐΐτηί- μινος» όμο&^τητα Μρα9«{ου Ιξέφι^νιν* 8 δή κρ6 πάι^- 
τνν των 6μοΙ»ν χαΐ «ρ^ 4κάντΐΜ άμύθΐ|τον έπάτ 
γ<τ8ΐ Ιγκληξιν. Καλ^ μίν γάρ χαΐ Οδωρ &γιον 
λ£ΐψάνο>ν Ιερών δσα χαΐ πηι^βν Ιξο^ιη^/^ον ΙΜν* 
χα\ βιψννιας Ιχθεραΐϋΰον λαοϋς» ώς τ6 μέν κηγΑ- 
ζον ιιήχικ κβριγιγράφθακ, <(τ« βραχίονι, ή Αλλ* 
έτ^ρφ τιν\ στβρεμνέφ τοί> αώματος* «6 δέ έκιΙΟλν 
(χβλύζον χατά τίνα χρίιψτ^^^ όπ^^^ντον 1χτρ<χ«ν 
λένναον, χαΐ έμπικλφν ηάντα τ^ προσιέμβνον, ώς 
έάν χιΐ φωνή τις έχκΙΟεν ΙξηχβΙτο» προχαλουμένη 
τους (ιψώντας Ιρχ<σθα(. Τιράττιον βΙ» χα\ ιΐχ^νων 
άιηλε£6«βΟαι μύρον •ύώββς, ώσβΐ χαΐ έχ οτερ(2; 
ιιέτρας Ιλαιον• *Λλλ* 4π\ πλέον Ιτι θαυμΑ^ιον» τ6 ΙίΐΐΜϋιΐβιιι ηνβΙανίΙ ; Ι|ιμμ1 |Κ^<Ι• Ι^<^ «οιΐΗΐί- 
Ινιι ιίπιΙΙΙΐβΓ βίΓ«€ΐΙ• θΙ |^Γ• «ηηΙΙ)!!• ΙηιιΙΓ«ΜΙ(Βΐ 
Ιιιϋυ€ϋ βίαροτοΑί. ΒίβαΙιιι ΦΑ€β €•1 »^α•ια αιΐ€ΐΜΐι 
6 ΓοΗ^ιαίί• Μ.6τΙ< ι•»<}«•η> β Γοιιΐϋ>υ& &ο«ιιΐΓΐ9ηΐ•οι 
▼Ι(ΙβΓ€ €4 »&ι1βηΐΜ 8«ΐΜΐΒΐ6ΐη ροριιΐο•» <ί€υ1 β €ΙΐίΜ* 
ι• ΒίλΟλίΜ «€ηρΐ» ΜΙ» Ιυιο φ ΐΜΓ8€ΐιίο• ΐιιιη 6 ςμν 
ΙϋΜΐ •Η« οοΓροτΙ» Μΐυ•μιηβ; ςνοϋ ν«Γ0 6χίαι]|« 

Μ«Ιΐΐή?ΐΙ ίθΒ(ί& ΔΐΙβϋΐά ίοΜΓ «4ΐ ΜΐηρΰΓ ΟΙΙΓΓΟΙτ 

^αιη €Ι ίηρΙύΐΜίαιη Μηβα »€€ίρΐ•ηΐβιιι• (>ο(ιηα9ι 
νοκ οχΙιμΙ« ρβηοηλΚ»!» οΜΐνο€αΒ& βίΐίβιαβ• ιιΐ %(Ι 
Ιρβυη ¥61111^1. ΡίοΟί^ιοΜη ?€Γ0 €1 βχ ίιιι«|ίπΐ1ΐΗ9 
»ΙΠ1»Γ6 Μΐ2?ί (κΙοΓβ οη£θ6ΐιΐυιη Ιβιηιιααηιβ $αχιθ 
(ΙατίΜίαιο οΙ<*υη• 8ο<Ι ιηΐηυ• (Ιίνίηυπι οοΓρυβ η- 
οοΐΜΐίίοπι ΐ6|μ» 61 ββ|Μΐ1οηιιη Δαηιβο ▼ίϋ«τί ιιιι- μ^ν ΟβΙον σώμα χρυιττόμενον στέγιβΟαι, τ6ν βέ τά- " καβηΐί ΙΐλαήΓβ 0ΐφΐ•Βΐ•ΐΗΐ9• Η«€ ρΓ04ϋ|ί• 4ΐ|>^Γ•ΙαΓ φον ποταμδν Οειαρ^ΙβΟαι μύρο» τοΤς Αρύββθαι Οέ- 
λου«ιν βύΟύμιον• Ταΰτα τβρατουργεί χα\ ό ταΖς 4ν 
Αυχί^ Κ£λαγ(ζων μύρου προχύσιβι, χα\ ή σοφ|^ ναρ- 
ββνόμαρτυς, ήν τφ Σιναίφ Ινεφύτιυβεν 5ρβι ζωογό• 
νον φυτ&ν 4 Θβ&ς, χα\ Ιτερο» «λείους, Ιν τε λνβρ^Φΐν 
ήλιώβες τ5ι εΙς Αρετών προλάμψαντες» Ιν τε γυναιξίν. 
*0 β^ ημέτερος ηολιουχος τους μίν μ^ ικλουτουντας 
τφ μύρφ τ^ 8αψιλε(^ τούτου ύκεραναβέβηχεν * οίς 
(έ δ του μύρου «λουτος πληθύνεται» Αλλά τούτοις 
ιηριββλλόμενος, αύχε! τδ Ιπιμ^λλον Ιξαίσιον τΑ τε βι ςυΐ ίη Ι«γ€ί9ΐυιΐ|ΐΐ6ΐιΐ{ μ•ι« {ιιφίαιι(1^^ βΐ Μρίαιιβ 
νίΓ|;ο ιη&ΠτΓ ςηιιη Ιη 8ίιι• ιηοηίβηι νίνίιΐιιιη (6γ- 
πιβα ρΙεηίΑτΙι Οβυβ, 61 «ΙΓι ρΙιΐΓβ• ιοη νιπ νίΓΐυΐ6 
Ιΐ6ΐι1 •οΙ ίιιΙβ6ηΐ6• ΐΜη ηιβίίβη•• (2ΐνίΐ•ΐΙ• βοιιγ» 

ΡΓ(Μ6€Ι0Τ 606 <|•Ι ΙΙΒ^ΙΜΟΐΙ ΛΜίΙ^ 6•Γ6αΙ «^«1- 

^ϋΐΙΙλ ί1ΐΑρη!8ΐ«( : βΐφιΐ νβτοΜίβ»•"^^ 4ΐΙνΗΙί»βιιι1- 
4ΐ6ηΐ ίρ»ί6 瀕ι«ί »ιυ1ρ«ηΐιη9 ύ% »«1ιο σι^ιία μ- 
ΐηθΝίηαΗο <)ιιμ4 $Μ (ΙοΗλίΐΓ ι^ίύψΛ τίοΜΗβ 
ΜΒΙριίαβ ιιΙμ» ομιιιοΙ, Μΐ^ΐΜοΐο Ιαηηίιΐο,^νΜννιι 
ριιΐϋΐιη 61 άΜύ\$ «ιιΙΐΜηιηι ιΙΙνίϋ» ρο»46Γ«ιιΙ«». &λλα, χαΐ οΤς τδ άθλητιχδν αίμα πλή6μ/.ον Αναβρύει, χα^ τφ μύρφ 9»μμ(6γετα«, χαλδν έπΙ χαλφ «α\ 
ςΙοΟτον ψυχών 1π\ κλούτφ τιθέμενος• 

ι?. &α\ οίδα μεν χα\ έτέροις των χαθωαιωμένων Ο 17. Νο?Ι ςοΐιΐβαι !αΐ6Γ 60• <|«ϋ>60 Μ «0Μβ6ημ 
βεφ τοιαύτην χάριν βραβευθιΐ^αν μετΑ τ^^ν δχ β{ου 
4ιπανάβτα9ΐν» δν οΤς χαΐ ή τοϋ εύφημεΐσθαι δπώνυ- 
μος, ή τοΙς Αλι^Οέσιν δροις μετά θάνατον (τδ παρα« 
δοξότατον) χα\ μαρτυρήσασα χαΐ διχάσααα» Έγώ 
δέ άλλΑ χαιρφ δχε<νφ βραχεί ΑντιπαραθβΙναι τδ 
αΐώ.ιον» ή χα\ παραμετρτ^σαι πρδ; λιβάδα τδ πελα• 
γίζον ύχνήβαιμι Αν οΟτω χατΑ πάντων των τοιού- 
των. 

'Λ(. Ίλήχοιεν δδ οΐ θαυματουργοί, έφ* οΤς Αχριβής 
ή χαραύχησις. Ό ημέτερος Αθλητής πλουτεί, λό- 
χων Ιχ ΘεοΟ τδ Απαρεξέταοτον, τφ της μυροχοσ(ας 
τε ηολλψ, τψ Απείρψ, τφ πλήθοντι, τω πελαγ{ζοντι, 
χα\ τφ συναναβλύζοντι α?ματι, χα\ τοΙς μύροις ουν- 
δ(αιων{ζοντι, χα\ παραδηλουντι τδ της ζωής μόνι• 
μόν τε χα\ συνεχές. £1 δέ ποτέ χα\ δπερεχχείται ρυΐϋπιιη 6ΪΓ6υιηπιθ€ή1)€Γι) ΙιοιιΟΓβαι νβΐΐΐ, ιιιι^ΐΜίν- ηιηΐ• οϋΐο ΙλΙβη α ΜηΜία ]ιΐ(1ΐ€• €θΙΙ•ι«ιιι ||[ι«ιΙμιι 

β νίΐΑ Βΐ{βΓΜΐϋΐΗ19, ΙβΙΗοΟΐ |Τ&ϋ&ΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙ ΠΟίΙΐΙΐΐΙ» 

€αΗν Γ6ΐί(|1ο•• ιοοοριΐ, ιοη V6^^4•ι^ ροε* Μοη«ιΐι 
ΐΜΐίιηοηίιιιιιοί ]•ϋί€ίιιιη ^ ο «ίηιιηΐ) μιΙιΙοιμΗ. 
Ε^• οβΓΟ, ΐαιιιροΗ ίΐϋ ϋητΙ «4•ίμ»ηΓ• »ΐ•ηι<«Η 
16»» ΜΙΙ(«ΙΙΜΙ ΒΙ•η ΙΜΟΐίΗ 6θ4θΙ6 Μοέο (16 Μ» 
•ηΐΙΐ6806Γ6ΠΙ ΜΙΜίΐυΐ» 

18. Ρ?ορϋΚ βίηΐ ΐΙιιοηηίοΓβί» ύ νοη «ΙμτΙαιΙο. 
ΑιΜοα ΐιθοΐ6τ<1ιτ66 66ΐ, αΟοοΙηοοιιιρνλΐΗίοιιβοΐιΐι 
€αιιι ιια|;υ6ηΓι ούυικίληΐί 6ίίυ>!οο6» ΐΒ6ΐϋΐιι, ρΙοηο 
υΐ ιη•Γ6 ΐαιη ιιι•ιΐΑαΐ6 &ίιηυ1 Μο^υίηβ 61 υοΑ €ΐιιη 
υιιβιΐ6ηΐο ρ6Γρ6ΐοο ρ6η6?6Τ2ΐηΐ6 64 νίΐα 6ΐ«5ίΙ•1«- 
16111 οεΐ6ΐιϋ6ηΐ6. 8ί &υΐ6ΐη ειιρ6Γ6β1α6ΐ 1)οηαιιι» 61 •6- τδ άγαθδν» χα\ 6 τάφος μδν περιγράφειν Ιθέλει τδ 
τίμιον, τδ δδ τΑς χρηπίδας δπονομεΰον μύρον Ιχ- 
χενωθδν, ^σματιχώς εΙπεΙν, γίνεται χα\ εΙς ζωήν 
άλλομένη ινηγή, χα\ διεχτρέχει, ώς οΓον δχχυμαινό- 
μενον, χα\ πράγματα τοΙς άντλείν δθέλουοι δίδωαιν» 
άλλο τούτο τέρας χαΐ Αβύαβου έχφανοις, χΑιΐι>θεν 
έχπηδ|ν Ανιείσης τδ μύρον, χα\ διχή μεριζούαης 
αδτδ εΓς τε τδν τΑφον» χα\ τΑ τούτου προτεμε- 
ν(9ματα• 4\ δή Αβυ^οος χα\ έτέρχν δπιχαλεΐται Αβυο- 
οοντήν τών Απλέτω» θαυματουργιών , συναναφαι« 
νομένην χα\ οΤα βυνουαιωμένην τ|) του μύρου θαυ• 
μαβι^ητί' ήν δ)| χαΐ Αλλως έατιν ήμΙν έπιθεωρηοαι 
&6υ99ον. Γήν τε γάρ υδάτων Αβυ^αος όχεί, δαα χα\ 
οίχοδομίαν θεμέλιος* χα\ τήν πύλιν δδ ταύτην ^^ χαΟ* Ιυπι ν6Γ0 1αΙ)Γ6 Γυιηρ6α(Ιο ονΑευ^ΐααι Γ6ϋ<ΐ6ΐΐ6, αϊ 
ρθ6ΐΊ66 ώβλοι» 08ΐΐ 61 •α1ί6η» ία ▼ιΐααι ίοιιε, 6ατΜΐ 
ςυ28ί 6χηο(ΐ6ΐι«, 61 1α1ιοι«$ €οιιιρ6666ηιίΐΜΐ« ΙηιροοΜ 
Αΐίαϋ Ιιοο ρΓ04ΐΗ(ίυπι 61 λΙ>γ•εΙ (ΙίνυΙβ»ϋο,•1) ίιιίί& •α- 

Γΐ61ΐ6 06(116011101 βΙοΚίβΙΙΐίΟ 61 10 <1υ68 ρλπο• 4ίνί- 

«Ιβαΐί», ίο 86ροΐ6ηιαι 61 ίο 6)«6 οίτί»» 4|«« οΐιχιειιβ 
ίονο6ΐΐ οίιγηοοι, 06αιρ6 ρτο«1ΐ(κ>Γ«Μ νίποΐοαι ίη- 

Αοίαηίαΐ 006 €ΐ«%60ΐ6αΐ 6161616016104116 60111 ΟΑ' 

(06011 ρΓθ<Ιί§ίο, 4|α•αι ηοο 61 «ίίο ομΟ• •^«•«ηι 

ΡΟΟΜΓΟ 006 ΟρΟΓίΟΐ• ΝοΟΙφΜ ΐ6ΓΓ«η ίοΐβίΐ •<|00- 

Γοοι α|>]^•606 6ΐ€οΐ6ΐ «άϊΔοίοοι ίοο<ΐ6θΐ6αΙοαι;6ΐ 

ΟΓΙμΟΙ Ιι3ΙΙΙ€ 60616Ο161 Α^8«1• οοΙ»ίε ία0<ΐ9αΐ60ΐΙΜΙΙ 
5ΐ6[ΐί1ί1θηΐ. Ει Αΐ1Μ|6ηΐ60ΐί ηκΙΟΓΑΟΙ 6ΧρΙθë•» Ιο- 
ηθΟ§ 68^61. ήμΑς ύπανέχει Αβυσσο; αΟτη έδράζουσα. 
μένος. Κα\ τδν τρόπον τοΰ έδρΑσματος παχΟς Αν τις εΓη 6 πυνΟανέ- 183 ΕϋδΤΑΤΠΙΙ ΤΗΕδδΑΙΟΝΙΟΕΝδΙδ ΜΕΤIιΟΡΟI.1Τ^Ε 184 ' 

19. δβιΐ 8ΐ€ ηο?Όΐη 5ΜΗ υηκυβηίΟΓυιη Ιΐιββαυιΐ α «θ'. *Αλλ* οΟτω μέν χαιν6ν τής Ε•ρ3; μυροΟήχης 

ύι:βρ€χχε4μενον τ6 άγαΟδν, ?να μή πδσα ή μαρτυ- «ιιρβτβΙΙΙ'ίβηβ Ιιοιιοι», ηθθιΐ)ΐιί8 ηι&Γίγπβ ^Ιοη» ίη- 
€ΐυ8& βίΐ, 8Μ1 ηΐ ίθΓ9β ρι\>^υ€&ΐυΓ ηυηΐίϋ ρυΙΰΙΐΓί 
&Ι» ίηΐίιιιο ρΓβΒνΐα. 1ΐ8υ$ΐηιιι νβΓΟ Η1υ<1 6ΐ ίπ 8ΐ1βΙ)&- 
βίπιηι ίηΓα$ιιηι, Ιοίπι ιηιηβΓβ ηοη νοίΐ, 8β«Ι β^υβαπι 
βχιιικΚιΐ ίΐι III 61 3ΐι« ΓβρΙβέι ναβο, 6 ςαίΙ)ΐι< «ι 
•χαηϋ»! ρβίίΐβΓ 1)0111101 6χ ηΐΐβ ββοΒίιιη ίη λΚλ 
ίοιιΐββ 61 Ιρβοβ ραΙοΙιΐΌβ τΐείβ»!!!! ιηυΙΐίρΠοΐοΒ ; ηοοϋ 

8906 β6ΓΙ 0Ρ0Γ16Ι>31• ΝϊΙΐΙ ςΐ1« 6ΓΘ8€6Γ6 61 ΐηΐΐΙΐίρΗ• 

€»Η ρήιιιυιη Ηΐιιό ιιηςιιβηΐιυη Ιυβ&ιι (ΐ^Γ^ιΙα» Ικΐ- τίνίβ 
1ηιΐ6 ηΐ3η8ΐιΐίΙ)ύ8 68ΐη4ΐ6ΐη Ιη86Γ6ΐ)&ΐ €ορί&ηι, αηιΐβ 
110» 8θΙυηι βοροΙοΗ ηοη <]6Γ6<:ιΐ Ι3ΐ6 ρυΙΰΙίΓυιη, 
86(1 066 81 ¥88 <ιοθ(Ι<ΐ8ΐη 8ΐΐΐλ(Ι 68(, ίιιοΐυδλοι ΐβηοΓβ 
1Ι11ΙΙ6 βυβικίί Ιηιρ6ΐαιη 8ΐ8ΐυ(οιιι 681. ^Μ ηοη ίο- 
ϋϋ 88η€ΐ0Γυιη 1>οοιίηιιβ ηνί ίη ρΓορΙιοι» ί8νοΓ6Π) ριχή αΟτη δόξα έσω συγχλέίητχκ, &λλά χα\ έχτίς 
προφα(νητα& πρ^ρομος νου έντ^ς βιαδειχνυμένη χα- 
λου. ΕΙ δέ χα\ Αντληθώ ν αύτ6, χα\ ζΐς άλάβαστρον 
ΙντβΟέν, ού θέλει χαθ* έαυτ^ μένειν, Αλλ* έχβλύζον 
προ^^έει, ώ; έμφορεΙσ9αι χα\ Ετερα σχεδη, έξ Δν 
χα\ αυτών &να6ρύε( τ6 δμοιον άγβθδν, (χ τούτοιν 
χλ(νον €\ς Ιτερα, ιτηγοΤϊ χα\ τα^τα χαλά, έκ διά- 
δοχης πληθυνόμενα. Κα\ έχρήν πάντως οΟτω γίνεσθΛί. 
Ή γάρ αύξάνεσθαι χαΐ πλήθυνε ιν τ6 πρώτον έχεΤ.ο 
μύρον χελεύσασα χάρις χα\ ταΤς έχεΤθεν άιτο^^ο'αι; 
τήν αυτήν ΙνέΟετο δύναμιν βθεν οΟ μόνον τψ τά:?ψ 
ούχ Εστίν έπιλιπεΓν τ6 τοιούτον χαλ6ν, άλλ* ούδ^ εΐ 
τι σχεΟος Ετερον στέγειν έχεΓθεν άπό^^οιάν τίνα ρΐ6αΐ88ίπιαιη ίοηΐί8 ίη8ΐ&Γ 86ΐηρ6Γί1ιιιιηι 8(8ΐ>ί1ίν!(. οίοι Ι6(7ΐαιη 6βΓυηϋ6ηΐ6ΐη ςαθ() 8Κ> ΐηΙιι$ 86ΓΤ8¥ίι Β χίχαν,ται, Ύί δέ ούχ Εμελλεν 6 των αγίων Κύριος, δ 

προφήτου χάριν χαμψάχην ελαίου έξερευγδμενον τδ 
Ιντδς ύγρ6ν φυλάττων άεΐ πληρίστατον, χα\ εΙς 
πηγήν αύτί;ν τάξας άε(6ρυτον ; 

χ*. Κα\ δ μένταΐς παλαιαΤς Ιστορίαις χαιρδν τίνα 
^χο^ήί ένδιδοΟς, εύρίσχει πάλα( που πύελον άναχα- 
λυφθεΓσαν, ϊ^τις ύγροίί μέν τίνος πλήρη; ην, χα\ 
έξηντλείτο αύτδ, χαΐ έξεφορείτο επιμελώς • οΰχ ζν 
δΙ παΟεΙν έχείνην χένωμα. ΈμΙν δέ «χ\ αύτοΤς τέ- 
ρας μέν τι έχεΤνο χαταφαίνεται. *Ότι δέ οφθαλμοί 
μεταχρδνιοι τφ θεάματι ού προσίβαλον, άλλα τότε 
ποτέ φανέν, είτβ χρυβΕν άπέσβη, ένδοιά^ειν Επεισιν, 
Εάν τοιούτον ην, χαι ταλαντεύειν έπ' &μφω τ1]ν 
<ϊυγχατάθεσιν. Τ6 δΐ ήμέτερον πάρεστι θαύμα πρό- 
οπτον* (δου Εχχειται* χόσμος &πας ίπ" αύτ6, όφθαλ- 20. Ουί ρή868ΓηΐΒ 1ιΐ8ΐοιΐ8τυηι βΐυιΐΐο ίηουιη1)ίΐ, 
»|Νκ1 τοίΟΓΟβ 8ΐΐ6ϋΙ>ί Γορ6Γίΐ Γ6ΐ6€ΐαηι Ια^Γοπ) ςυο<Ι 
ϋςιιΟΓΟ ςυί<ΐ6η) ρίοηυιη 6Γ81 61 6χ ΠΙο 1ΐ8υΓί6ηΐ68 
86(Ιο|ο 6£Γ6Γ6ΐ)8ηΐ ηοο ιιΙΙληι ριΐίβΙι&ιαΓ ίηιηίΐηαΐΐο• 
ηοη• Νο5ΐ8 8υΐ69ΐ ρτο4ΐίβΙιιιη ίΠυά νΙ^6(. 0αΐ8 νβ- 
ΈΦ οεηίοτααι οοαίυίϋ» ροβίοΠηβ |η ρΓ0(1ί({Ιυιη ηοη 
<!6β|{6ΐ)8ΐυΓ, 86ά ΐυηι 8ρρ8/668ΐ» Ιϋΐη οοουΐΐιιπι (16- 

8ίη6ΐ>8ΐ, (ΙΐΐΙ>ϋ8Γ6 1ΐ€β1 81 816 86 Γ68 Ιΐ8|)6Γ6ΐ 61 &Ι> 

1|ΙΤ0(|«16 €88α 60θίΐΓαΐ8ΐΙθη6ηΐ ρ6Γρ6Ι1<ΐ6Γ6. Μβηί- 

ΐ68ΐυΠΙ 8αΐ6Β1 6η 6Χ8Κ81 ρΓΟ<ϋ({{ΐΐαΐ η08ΐΓ0Πΐ' : ΟΓϋίβ 

ΙΜΐΙτ6Γ808 8ηΐ6ίρ8ΐιιη» 0€1ΐϋ οηιηΰ8, 611 8ΐηκιι1αΓ6 

ρ6^ ηηίν6ί88ηι ΐ6ηΑηι <1ίνυ1β8ΐυΓ (ΐυο<Ι ουηοΐί 8ηΐ6 Ο μο\ πάντες• χα\ τδ Εξαίσίον είς π3σαν γην δίαχη 

ρυχεύεται, χα\ πάντες πρδ τε χειρών, πρό τε όφθαλ* 
μών αύτ6 Εχουσι. Κά\ τφ μΕν του διχαίου μύρφ 
τούτφ τάς νοητάς λιπαίνουσι χεφαλάς, ταΤς χορυ- 
φαίαις τών χατ' άρετήν πράξεων έξευρίσχοντβς οΟ-<α 
τδ Ιλαρύνεσθαι * τφ δΕ αΓματι τάς ψυχιχάς φλιάς 
χαθ' δμο(ότητα θιίαν σφραγίζουϊΐ, δι ών αϊ τε εΙς 
θεωρίαν εΓσοδοι γίνονται, καΐ αΐ πρδς πρδξιν στζου- 
δαίαν πρόοδοι. ΚαΙ οΟτω τ6ν όλοθρεύοντα δ.αφεύ- 
γουσιν, ί| παρά θύρας, δ φασιν, άφιέντες ήκειν 
ΕχεΙνον, εΓτε χα\ θυροχρουοτειν εΙς χενόν. 

χα', ΤοΟτο τδ αίμα, τοΰτο τδ μύρον άειζωίας 
τεχμήρια, χαΐ του ευώδες Θεφ τδν μάρτυρα προσ- 
ενηνέχθαι θυμίαμα. Άντιμετρεϊται ταΰτα είς πολ- 61 8ΐιΐ6 0€ΐιΐ08 1ΐ8ΐ)6ΐΐ!. Εΐ' 30811 ^υ^α8Π1>6ι 
ιιη|{•6ηΐο 1810 ίαιρΐη^υβη! 8ρΐΓΪΐυαΠ8 οβρίιβ, ςοί• 
6ηη4Μ6 6ΐίαιϋ8 ίηι6^ ▼ίηαιαηι οροΓΑ 8ίϋ ίιινοηίοηΐ 
4118 1ΐΒΐ6ΐϋαΓ, 61 88η2ΐι1η6 8ριηΐ08ΐ68 Ρ08168 «ΙίνίηΑ 
Ιαιίΐ8ϋοη6θΐΜΐ|{η8ηΐ, 6 (ΐυίϋυ8 ΐ8ΐ« «ά η6(Κΐ8ϋοη6η 
0υηΐ ίηΐΓθΙΐη8, ιΗ» 8<1 ορβηΐίοηοιη 86<1υΐ8πι 6λίΐυ5. 
5ιο 6χΐβηηΙη8ΐο|Τ6ΐη νίΐ8ηΐ 8»! ροη8Πΐ ρΓ»ΐ6Γηιίι• 
ΐ6ηΐ6υι*ηΐ<Ιΐ€ίΐιΐΓν ίϋααι ρΓ0βΓ6<Ιΐ 8ίη6ηΐ68, 8οΐ Ιη 
ν8ηιιαι ροΐ88ηΐ6ηΐ• 

21. δ8η([ηΐ8 Ηΐβ, υηκαβηΐυπι ίΐΐυίΐ νίίβε 9Β(6Γη» 
8ΐιη1 8ί|^η8, ςυΙΙ)η8ρ3ΐ6ΐ ο(]θΓ8ΐυπ) 6$56 Οβυηι πι8γ- 
ΐ7Γ6αι 8υ8νίΐ8ΐί8 θ(1θΓ6π>. Η6ηυιη6Γ8ΐΙο βι ηιυΙΐΊ- ρΐ6Χ άβ ιιαΐΙ)ν8 ρΓΟ €Ιιή8ΐο &υι1θΓ6 61 βαη^ιιιίηο ^ λαπλουν, οΓς δπΕρ Χρίστου Εχεεν ίδρώσι χα\ αίμα ιηαη8νί1• Εοάιίεηβ (Ιοηα ρΓ;68βηϋα ίιι (Ιβοβιη πΓιΙΙΙ», 
τί18ηϋΕΐ6Γη8ηΐ8ϋ]ί6ίΙ• 1ρ8ίυ8 ςυΐιΐβπι Βρίπΐϋδ, οογ- 
ηρΐΐοοο 6χρ6Γΐΐ3 νοΙυρίαΐΊβ ραΓ8ϋί8υιη 8(ΐ6ριυ$, 
ηοΐιίβ βΙηιΙΙοηι ρ8Γ8ΐ ^Γαιίιηι, ηοΑ οϋνΐαβ ΰΟδίοϋι 
61 8|;γϊ€οΙ« Ιιαίυβ ίηεοΓπιριί νίΓβΐΊ ίίι, 61 ρπίπιο- 
γυιη ρ&Γοηΐυιη ηοΐιίβ ΓβδΓιΐηίΐ Ιι»Γ6<1ΐΐ3ΐ6ηι 8 ςυ3 
ύΐΆΜ\ 1ηνΙ(Ιί8 6Χ€ΐ(ΐ6Γ8ηισ8 ; Ίρ8ίυ3 8αΐ6Π) οοηρυβ 
ρ3Γ8<Κ8ί ίη8ΐ8Γ ηοΙ)ί3 <ΐ6ΐ66ΐ3Πΐ6ΐιΐοιη Οΐ, ηοη 80- 
Ιυηι ρυΐ€ΐΐΓί8 ςυ» ηΐ βοηιροΓ οοΙΙί^πιιΐΒ, 96<Ι οΐ €0 
ψΛοα ίη ιρ8ο ηΐ8§ηίΑ63 6]υ8 ηιίΓ85ί1ί3 οοηβρΐοιβιιιυδ 
61 υη|ρΐ6η1ι 8ΐ)Ιΐ8ΐΙοιΐ68 61 88η|;α{ηί8 ίοτο υ8<ιυ6 
8(1 8ΐιιιη(ΐ3ηΙί3ΐη ι;1)υ(Ι|6ηΓΐ3 0'αιηίη3 ςυ» ρΰΓρβίυο 

8Κ8ΐη8η1, 61 Ι3η6β38 (|υ^8 8Γΐ)0ΓίΙ)υ$ 3 ϋβΟ ρΐ31ΐΐ3ΐί6 
»|1ΐίρ3Γ3ηΐυ8 ρΐΐ)6ΐΐΓ0 ίΙΙΟ ΟΟ ΓρΟΓί Η13ηγΓη 16ΙΗ- σιν βς άτιοδιδους τά Ενταύθα είς μυριοπλάσιον 
προσεπιτίθησι χαΐ ζωήν αΐώνιον. Τούτου τδ μεν 
πνεδμα, παραδείσψ τω της άχηράτου τρυφής Εν- 
διαιτώμενον, πρβγματεύεται χαΐ ήμΤν τήν όμοίαν 
χάριν, οΓς έντυγχάνει τφ μελεδωνφ χα\ φυτηχόμφ 
της άφθίτου εκείνης φυταλιας, χα\ τήν προγονιχήν^ 
ήμίν Επανάγει χληρονομίαν, ής φθόνος σατανιχδς 
ημάς απήγαγε- τδ δΕ σώμα παραδείσου οΓον ήμΓν 
έντρύφημα γίνεται, ού μόνον ^ς ΕχεΓθεν δρεπόμϊθα 
χα)ο?; ώ; Εχάστοτε, άλλα χα\ οΤς Εν τούτψ τά εκεί- 
νου μ-γαλοπρεπώς θαυμάσια διοπτανόμεθα, τοΓ; τε, 
μυρο^Ι&όαις, κα\ τοις του αίματος μιχρο\3 χα\ κυ- 
ματίαις διά τδ πλήσμιον ποταμοϊς, οΐ αύτόΟεν Ιχ- 
χύπτουαιν εΙς άένναον, κα\ ται; λόγχαι;, άς είς •85 Ι-ΑϋΟΛΤΙΟ 8. ΠΕΜΕΤΚΤΙ. 186 

βίορύτ^υτ» δένδρα «αρομοιουμιν, τψ χβλω ^ούτψ Α ροΓβ ρ):ιηΐ•ϋβ €1 πιΐ3βΙ ίη ριιπΐ<1!80 τοίπρίδΐίδ βο 
£μ?ϋτ£7θ^ντα V δτβ σώματι, κβι\ βίς «αρά&ισον β^ϋΗ<1ιι η βρίηΚϋη οΓϋίηίΐϋβ. ϊρνφτί; αύτ6 της κατά πνεύμα (ΐ29χβυάσαντ9< 

χ?'. Έντευθβν ήμεΙς χα\ εΙς ά>λην διαβ«{νομιν 
ένθύμησιν όμοι^ροπον, ιΐ κα\ μΙ} οΟτω «άνυ μβγβτ 
Ιοπ^ιτέίτατα ίχουσαν καΐ τ6 έν 'Ε&Ιμ &λαθ( Ανα- 
τ»).οϋμεν εις νουν, χα\ τάς έχεΖ πηγάς χα\ τ4ς 
φοίνιχις, χαΐ πχραβίλλομεν βΖς όμοκίτητα τί> χατλ 
τδν μάρτυρα χα\ τ>>ν Ισραήλ. Του; χαθ' ήμΐς λαου^ 
ίοΟ θδοϋ θεωρουμεν παρεμβάλλοντας ένταυ8ο(, ώς 
ίΐ; χωρίον Ιβρώ; τρυφερών, .χαΐ έπαναπαυομίνονς 
τφ τβμένες τούτου, β χαΐ φυτά ώιπερ αΐ έμπεπη- 
Τνίαι λ(5γχαι έκίίαμησαν, χα\ πηγα\ δέ ποταμηδ^ν 
έχρίουίβι, χαΐ μύρα χαι αΓματα, ών ή ιτηγαία χυσις • ί1. Ιπ4β ίη ηΙΙ&ιη ρΓΟ^^ΓβίίπιαΓ βΙιηΠβτη οοδίΐα• 
Ιίοιίύΐη, Πββΐ ιΐ(Μΐ ΐϋΐη ιηο|[ΐι!Αο3ΐη, οι ΙιοΠπίη ηβηιο- 
ηΜιηι Ιη ΕιΙβη^ηίιηο Γ6ρϋΐ9πιιΐ8 οΐίΐτΐ βχβίδίοηΐββ 
Γοιιΐββ 61 ρ»1ιιι<8, «ο ίη βίτηίϋΐηάίηβπι (κΐιΐυοίπιηβ 
η&ΓΓΑίιιιη ιΐθ ηι^Π^Γβ β( <16 ΙβΓϋβΙ. ΡορυΙοβ Όβ'ι ηο- 
ΒίΓοιΙηο ΐυΓΐ>»ι1ηι ΰ03€ΐο3 νί^βπίΐηβ ηηηιι&ίη Ιη «Ιο- 
Ιίεϋβ βΑοπβ 6χηΙ)6Γ3ηΙί Ιοοο 61 ίη ίΙΙίυβ β9€Γ0 Γ6Γ6ρ. 
Ιλοιιΐο 6οη8ί4ΐ6ηΐβ8, ςηοά ρΙβηΚιΗοπιπι ίη$ΐ&Γ ΙαίΙ- 
13Β 1«η66χ ΟΓηανβΓυηΙ 61 ΓοηΙββ ίηαηιηβπι βΰΑΐυΓίοη- 
Ι6β, 61 υιΐ{[υ6ηΐ3 61 8ϋη£[ΐιίβ ςυοΓαηΐ Ωηνί^Ηδ βίίιιείο 
ΐαης«ιηπΐ6χηη(ίη6ηΐ2ΐΗοΐΙΐ6&αυΓθ Αβοβηιίβηβ, οιηηβπι &ς έξ αβύσσου της μυροθήκης άναβαίνουσα, τ6 Ι6γγ« ίηοίβιη ίρπ^Αΐ. Νοη 6ίΙ βηίηι οιιγ ηοη ΐΜηκ- τρίαωπον ϊπαν ποτίζ&ι της γης. Ούχ δστι γάρ δπου 
μ»! ίιαδύιιμον γίνεται τ^ χαλ6ν, συνδιατρέχον τψ 
ήλίϋ», γοΧ πανταχού της οίχουμένης Ιχνούμενον• 
Τούτον τ^ν τόπον χα\ ποταμών Ιαχ\ Θεού ΔαυΗιχώς 
'ψηχ^ΐΜ^ ο6χ υδάτων πεπληρωμ^νον, & μάτην 
τλανωνται, άλλα προχοών σιατηρίων, δι* 2ίν άναψύ* 
χονηι νοερώς οΕ έχλείποντες. 

χγ*. 'Κστιν ήμίν, & μάρτυς, λέγ•ιν άλλον τρ4πον, 
ίκροί χάλαι άγεοχτ4νοι, ε Τδ αίμα τ6 σ6ν έφ' ημάς 
χαΐ ΙχΙτά τέχνα ήμων. > Των έν ^(φ τά έν σαρχ\, 
των ίξω βίου τά πνευματικά• Τούτφ γάρ χα% ώς 
•Ιον σημε(φ τ'.νΐ τδ θείον ήμεΙς . παραδηλούμεθα 
ηίμνιον, χα\ τ6 ζωογύνον άνα^.όωννύμεβα πολυ- 
«^Φΐάζοντες• δ δή χαΐ ώη\ χόχχινον έπανΟεΙ τώ π>Ιΐΐ»ΐιΐΓ ριιΙΰΙίΓοιη Ηοηηπι, 6αιη 8θΐ6 οιίΓΓοηβ 6( ίη 
οηιιη6Πΐ («γγαπι 6Χί6η$.Ι.ο€ΐΐ8 6ΐΠυνίιΐ8θ6ί ΟΑΥίάίοο 
ΠΙ0Γ6 ΙΐοηοΓβηάιιβ, ηοη α(|ηί8 ρίβηηβ ηυ» ίη ναηυηι 
Ατηηΐ, 86(1 82ΐΙυΐΑΓ68 ϋηηη8 β6Γιιη(]βη8 (^υΊΙ)α8 8ρί- 
ηΐΟΑίίΐβΓ 86(Ι§(υΓ (Ιβαοίβηΐίιιπι 8ίΐί8. ί&. Νθ8ΐηιπι 681, ο ηιιιπγπ, &1ίο η)θ(1ο ηη»ιιι ^ νβ- 

(6Γ68 8»ηθΙΟΠ1Ι1Ι1 0€6ί80Γ68 (1ίΓ6Γ6 ! Ι §30^1118 Ιυυβ 8υ- 

Ρ6Γ ηο8 6ΐ8υρ6Γ ΟΙίοδ η08ΐΓθλ. > Οιιί 8£6α!ί 8υηΐ, ςιι» 
εβΓηίε 8υηΐ βαρίυηΐ, ςπί 6χΐΓίΐ βχΰΐιΐοηι βυηΐ φΐ» 
ΒρίπΐιίΑΐί). Ν»π)ηυ6 Ιιοο ςηαβί 87η!ΐ)οΙο, <1ίνίηαηι 

09ΐ6η<Ιίΐηΐ1Γ 0νίΐ6 η08 6886 6ΐ Γ6€ΙΐηάίΐΒΐ6 60ηΓθΓΐΒ- 

πιαΓ ηηυΙΐΙρΙίοαΓι ; 8αη|[ηί8 Ιιιιΐ8 1&η(|ΐΐ2ΐηι οοοαηβι σφτούτφναφ, ούχ Ι^ττον, ή τδ παλαιδν τ)} χατά Ο οοπίηβ ί8ΐυ(! (υυπι ρϋΓρηΓ8ΐ Ι6ΐηρ1υπι ηοη ηιίηυβ ^μβν σχηνζ. Ούχ Ιστι σοκ τδ Δαυίτιχδν λέγειν * 
( Τίς ωφέλεια έν τφ α?ματ( μου, ι δτι μηδλ χατά- 
βαεις γέγονεν εΙς διαφδοράν; Πάς γάρ δστισουν α6• 
τον άρυδμενος, ούχ Ιστιν εΙπβΤν, δσον ωφελούμενος 
Ρβλτίιβν άχειβιν, άγιαζδμενος εΓς τ« σάρκα χα\ αίμα, 
ήαζωούμενος ζωΐ^ν, προσεπιλαμβάνων πάν, δ τι 
(6)1 χαθείν άγαΟδν, (ξευρ^σχων αύτδ• Ή πώς άν ης 
&ίοναμ.ία εις Ιργον χατακαυχήσηται τούτον, ώς 
εΐιαίν, Αλ(βαντα, τ6 τοΰ μάρτυρος γήΐνον, ούκ εΙς 
λιβάδας μόνον τεραστίας, άλλα καΐ εΙς έχρύσεις 
θαυματοβρύτους άνο(ξαντος; 

τΛ. Μυστήρια χα\ ταύτα ούκ έχ των νΑ^^, άλλα 
τών δτι μάλιστα δγγυτάτω προκαταβέβληνται της 
ίχεί^ε καΐ τελευταίας κχΐ αΙωνίου ζωής. Πόθεν έχεΤ, ηιι•ηι άβ Υ6ΐ6Γΐ ίυχίΒ Ιβ^βηι ΐ9ΐΙ)βΓη