Skip to main content

Full text of "Patrologiae cursus completus: seu bibliotheca universalis, integra ..."

See other formats


Τΐιΐδ ΐδ α άΐ^ΐΐαΐ οοργ οί α ΐ3θθ]<: Ιΐιαΐ \ναδ ρΓ^δεΓνεά ίοΓ ^εηεΓαΙΐοηδ οη ΙΛιαΓγ δΐιείνεδ ΐ3£ίθΓ6 ΐΐ \ναδ οαΓείιιΠγ δοαηηεά \)γ Οοο^ΐε αδ ραΓί οί α ρΓθ]£θΙ 
ίο ιηα]<:6 Ιΐιε χνοΓίά'δ ΐ3θθ]<:δ άΐδθον6Γαΐ3ΐ6 οηΐΐηε. 

ΙΙ Ιιαδ δΐίΓνΐνβά 1οη§ εηοιι^ΐι ίοΓ Ιΐιε οοργή^ΙιΙ ίο εχρίΓ© αηά Ιΐιε ΐ3θθ]<: ίο εηΙεΓ Ιΐιε ριιΐ3ΐΐο άοιηαΐη. Α ριιΐ3ΐΐο άοπιαΐη ΐ3θθ]<: ΐδ οηο ΙΙιαΙ \ναδ ηενεΓ δΐιΐ3]60ΐ 
ίο οοργή^ΙιΙ ΟΓ \ν1ΐ0δ6 Ιε^αΐ οοργή^ΙιΙ Ιεηη Ιιαδ εχρίΓεά. λΥΙιεΙΙιεΓ α ΐ3θθ]<: ΐδ ΐη Ιΐιε ρπΐ3ΐΐο άοιηαΐη ηιαγ ναιγ οοπηίΓγ ίο οοιιηίΓγ. Ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ 
αΓ6 οπΓ §αΐ6\ναγδ ίο Ιΐιε ραδί, τερΓεδεηΙΐη^ α λνεαίΐΐι οί ΙιΐδΙΟΓγ, οπΙΙιίΓε αηά ]<:ηο\νΐ6(1§6 Ιΐιαί'δ οίΐεη άΐίβοιιΐΐ ίο άΐδοονεΓ. 

ΜαΓίίδ, ηοΐαΐΐοηδ αηά οΙΙιεΓ ηιαΓ^ΐηαΙΐα ρΓβδεηΙ ΐη Ιΐιε οή^ΐηαΐ νοίπηιε \νΐ11 αρρεαΓ ΐη Ιΐιΐδ βίε - α τεηιΐηάεΓ οί Ιΐιΐδ ΐ3θθ]<:'δ 1οη§ ]οιΐΓη6γ ίΓοηι Ιΐιε 
ρπΐ3ΐΐδ1ΐ6Γ ίο α 1ΐΐ3ΓαΓγ αηά βηαΐΐγ ίο γοιι. 

υ83§6 ^αίάεϋηεδ 

Οοο^ΐβ ΐδ ρΓΟίιά Ιο ραΓίηεΓ \νΐ1β 1ΐΐ3ΓαΓΪ£δ Ιο άΐ^ΐΐΐζε ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ηιαίεήαΐδ αηά ηια]<:6 Ιβεηι χνΐάεΐγ αοοεδδΐΐ)!©. ΡιιΙ)1ΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ ΐ36ΐοη§ ίο Ιβ© 
ρπΙ^Ηο αηά \ν6 αΓ6 ηιειείγ ΙβεΐΓ οιΐδίοάΐαηδ. ΝενεΓίβεΙεδδ, Ιβΐδ \νοΓ]<: ΐδ εχρεηδΐνε, δο ΐη ΟΓάεΓ ίο Ι^εερ ρΓονΐάΐη§ Ιβΐδ ΓεδοιίΓοε, \ν6 βάνε Ιαΐ^εη δίερδ ίο 
ρΓενβηΙ αβπδε βγ οοηιηιεΓοΐαΙ ραΓίΐεδ, ΐηο1ιιάΐη§ ρ1αοΐη§ Ιβοβηΐοαΐ ΓεδΙήοΙΐοηδ οη αιιΐοηιαίβά ςπεΓγΐη^. 

λνε αίδο αδ]<: ΙβαΙ γοπ: 

+ ΜαΙίβ ποη-αοηιπιβΓοίαΙ Η5β ο/ίΗββΙβ^ λΥε άεδΐ^ηεά Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ ίοΐ ιίδε βγ ΐηάΐνΐάιιαίδ, αηά \ν6 τεςπεδί ΙβαΙ γοιι ιίδε Ιββδε βίεδ ίον 
ρεΓδοηαΙ, ηοη-οοηιηΐ6Γθΐα1 ριίφΟδεδ. 

+ Κβ/Γαίη/Γοηι αηίοηιαίβά ρΗβΓγίη§ Όο ηοΐ δεηά αιιΐοηιαίβά ςιιεήεδ οί αηγ δΟΓΐ ίο Οοο^ΐε'δ δγδίεηι: Ιί γοπ αιε οοηάποΐΐη^ τεδεαΓοβ οη ηιαοβΐηε 
ΐΓαηδΙαΙΐοη, ορίΐοαΐ οβαΓαοΙεΓ Γεοο^ηΐΙΐοη ογ οΙββΓ αιεαδ \νβ6Γ6 αοοοδδ ίο α ΙαΓ^ε αηιοιιηΐ οί ΙεχΙ ΐδ βείρίιιΐ, ρΐεαδο οοηίαοί ιΐδ. λν© οηοοιίΓα^β Ιβε 
ιίδε οί ριιββο άοηιαΐη ηιαίεπαΐδ ίοΓ Ιβεδ© ριίφΟδβδ αηά ηιαγ β© αβί© ίο ββίρ. 

+ Μαίηίαίη αίίήΒηίίοη Τβ© Οοο^ΐε "\ναΐ6ΓηιαΓ]<:" γοιι δε© οη εαοβ βίε ΐδ εδδεηΐΐαΐ ίοΓ ΐηίθΓηιΐη§ ρεορίε αβοιιΐ Ιβΐδ ρΓθ]60ΐ αηά βείρΐη^ Ιβεηι βηά 
αάάΐΐΐοηαΐ ηιαΐ6ΓΪα1δ ΙβΓΟίι^β Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ. ΡΙεαδε άο ηοΐ Γεηιονε ΐΐ. 

+ Κββρ ίί Ι6§α1 λΥβαΙεν^Γ γοιίΓ ιίδε, τεηιεηιββΓ ΙβαΙ γοιι αΓ© τεδροηδΐβίε ίοΓ εηδίιήη^ ΙβαΙ \νβαΙ γοιι αΓ6 άοΐη§ ΐδ Ιε^αΐ. Βο ηοΐ αδδΐιηιε ΙβαΙ ]ιΐδΙ 
βεοαιίδε \ν6 βεβενε α βοο]<: ΐδ ΐη Ιβε ρπββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη Ιβε ΙΙηΐΙεά δίαΐεδ, ΙβαΙ Ιβε \νοΓ]<: ΐδ αΙδο ΐη Ιβε ριιββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη οΙβεΓ 
οοιιηΐήεδ. λΥβεΙβεΓ α βοο]<: ΐδ δΙΐΠ ΐη οοργή^βΐ ναήεδ ίΓοηι οοιιηΐΓγ ίο οοιιηΐΓγ, αηά χνε οαη'Ι οίίεΓ ^ιιΐάαηοε οη χνββΙβεΓ αηγ δρεοΐβο πδο οί 
αηγ δροοΐβο βοο]<: ΐδ αΠοχνοά. ΡΙοαδο άο ηοΐ αδδΐιηΐβ ΙβαΙ α βοο]<:'δ αρρβαΓαηο© ΐη Οοο^Ι© Βοο]<: ΞοαΓοβ ηιοαηδ ΐΐ οαη β© ιΐδεά ΐη αηγ ηιαηηοΓ 
αηγ\νβ6Γ6 ΐη Ιβο \νοΓΐά. Οοργή^βΙ ΐηίήη^οηίβηΐ ΗαβΐβΙγ οαη βο ςιιΐΐο δονοΓο. 

ΑβοαΙ Οοο§ΐ6 Βοοίί δεαΓοΗ 

Οοο^ΐο'δ ηιΐδδΐοη ΐδ ίο ΟΓ^αηΐζο Ιβο \νοΓΐά'δ ΐηίοΓηιαΙΐοη αηά ίο ηια]<:ο ΐΐ ιιηΐνοΓδαΠγ αοοοδδΐβίο αηά πδοίιιΐ. Οοο^ΐο Βοο]<: δοαΓοβ βοΐρδ ΓοαάοΓδ 
άΐδοονοΓ Ιβο \νοΓΐά'δ βοο]<:δ χνβΐΐο βοΐρΐη^ αιιΙβοΓδ αηά ριιββδβοΓδ Γοαοβ ηοχν αιιάΐοηοοδ. Υοιι οαη δοαΓοβ ΙβΓΟίι^β Ιβο ίηΠ ΙοχΙ οί Ιβΐδ βοο]<: οη Ιβο χνοβ αί |]ιίίρ : //]οοο1^3 . α^οοα^ΐβ . οοιη/ β- >*. ί^. 
ΡΑΤΚ01.0&Ι.Ε 

ΟϋΚδϋδ ΟΟΜΡίΕΤϋδ, 

δΚΟΒΙΒυΟΤΗΕΟΑ υΝΐνΕΒδΑΙ.18, ΙΝΤΕΟΚλ, ΟΝΙΡΟΚΜΙδ. εΟΜΜΟΟΑ. ΟΕΟΟΝΟΜΙΟΑ. 

0ΝΝ111 88. ΡΑΤΒΙΙ. ΟΟΟΤΘΒΙΙ 8€ΒΙΡΤ0Β1101]Ε ΡΧαε8148Τ1£0Β11. 

9ΐνΒ Ι.ΑΤΙ1Ι0ηυΜφ 8ΐνΕ βκΑοοιιυιι, 

Οηΐ ΑΒ ΜΤΟ ΑΡ08Τ0Ι.Ι€0 Αν ΜΤΑΤΒΜ ΙΝΝΟΟΒΝΤΠ ΙΙί {ΑΝΝ. 1116) ΡΛΟ ΐΑΤΙΝίΒ, 

ΒΤ ΑϋΟΟΗΟΙΙΙΙ ΡΙΟΗΒΝΤΙΝΙ ΤΒϋΡΟΗΑ {ΛΝΝ. 1139) ΡΚΟ ΟηΛϋΙΒ ΠΟΛϋΒΙΙϋΐΙΤ : 

κεευδίο ΟΗΚοΝοι^οβιεΑ 

ΟΜΝΗΙΜ ΟΟΛ; ΚΧ8ΤΙΤΚΚΙ!; ΜΟΝϋΜΚΝΤΟΙΠΙΙΙ ΟΑΤΙΙΟυΟΑ•: Τΐ;ΑϋΓηυΝΙ8Ι»ΕΚ0ϋΙΝΙ)ΕΟΙΜΡΗΙθΚΑ 

ΐυΥΤΑ ΚΜΤΙ0ΝΚ1Ι λΓΧ:ΐΙΙΙλΤΙ•9ΐΙΙ&λ, ΙϋΤβη βΚ ΓυΜ(ίυΒ Ν0ΝΝυΐ.Ι.ΐ9 €0»ΙΓ.ΙΒ1Ι8 ΜλΝΙΙβΟηΐΓΤΙΙΙ ΓΟΙ.Ι.λΤλΑ, ΡΚη^ΙΙΙΜ »ΙΙ.16ΚΙΙ« 

Τ«ΙΐεΑ8Τ<€λΤΑ; ΚίΜΚΚΤλΤΙΟΝίνυβ, (:θΙΙΜΚΝΤΑΐΙΙ|8νΑΙΙΜ80υΚΙ.«:ΤΙΟΝΙΚ11βεθΝΤΙΝΚΝΤΚη ΙΙ.Ι.ΙΙ8ΤΗΑΤ4 ; ΟΜΝΙΙΚΙβ 

(Η*κηιβΙΐΚ Γ(Ι5Τ ΑΗΙΊ.ίΜΙΗλβ Β01ΤΙ0ΝΕ8 ΟI)^Β ΤΚΐϋ)8 ΝΟνίΗβΙΗΙβ 8^Β^υI.I8 ΙιΕΙιΚΝΤΙΙΚ ΑΗΚΙ>Ι.ΙΙΤ*», ΙιΚΤΚΓ.ΤΙβ 

Αΐ;εΤλ ; ΙΝΙΙΙΙ.ΙΙΙΙ18 0«0ΐΝλΑΙΐ8 ΤΕΙ. ΚΧΙΑΗ ΑΝΑΙ.νΤΐαβ, 8Ι|Ι6υΐ.09 8ΐνβ Τ01Ι08, 8ΐνκ αΐ<:ΤθηΚ8 Αΐ.ΐΓΐυΐΐ9 

ΜΟΜΙ-ΝΤΙ $ΙΙ«!»Κ01ΙΚΝΤΐΒυ&, ΟΟΝΑΤΑ ; «ΑΙΜΤΙΙΙ.ΙΗ ΙΝΤΗΑ ΙΓ.^ΙΙΙΙ ΤΚΙΤυΜ ΚΙΤΒ ΟΙ9Ρ4)<<ΙΤΙ•(, ΝΚΟΝΟΝ ΚΤ ΤΙΊΊΙΙ.18 

&ΐΡι«1ΐ|.*Η|ΙΙΙ ΙΆβΙΝΑΚυΜ ΙΙαΚ«ΙΝΚΙΙ Μΐ•>«ΗΙοηΚΜ 018ΤΐΝ«Ι1ΚΝΤϋυ8 βΙΙΗΙΚεΤΑΙΙ^ΙΙΚΜΑΤΚηίΑΜ :}Ι6ΝΙΓ<- 

€ΑΝτΐ8υ8, αεοηνατα; οι>κ•(ΐ8υ!> ηιιιι ηιΐΒΐΐ8, τοη αιόπητρηι», αι.ιοιια νκηα ΑΐιετοηιΤΑΤκ ιν 

08ΜΝΚ ΑΠ ΤΚΑΜΤΙΟΝΚΜ ΚΓ.ΓΧΚ8ΙΑ8ΤΙΓΑΗ ΡΟΜ.ΕΝΤΙΒυβ, ΑΜίΊ.ΙΓίεΑΤλ ', 
8Μ.ΚΝΤΙΚ ΕΤ 0υΑΟΒλ€ΙΝΤΑ ΙΝΟΐείΚυΠ ίΙΙΒ ΟΜΝΙ ΚΚΗΙΈΓ.Τυ, 8€ΙΜ€βΤ, ΑΙ.ΡΙΙΛΒΕΤΙΟΟ, ΟΙΙΒΟΝΟΙ^Γ.ΙΓ.Ο, ΑΙΙΑΙ.ΥΤ1€0« 

ΑΗΑΐ.θ(;ΐ(.ο. 6ΤλΤΐ9Τΐ£0, 9νΗΤΐικτκο, κτε., ΟΙΈηΛ, ΠΕδ ετ ΑυΟΤΟΠΕΗ ΕχιιΐΒΚΝΤίουβ, ιτλ κτ νο.ν κομιη 

8Τ|:ΐϋΐ)$0, 8Ι•:Β ΜΕΓ.0ΤΙΙ8 ΙΙ1ΡίΙΓ.Α1Ό, ΚΤ 81 ΡΟΚΤΕ 8ΙΙ1Τ» Πβηΐβ ΕΤΙΑΙΙ ΕΤ ΙΙΙΡΕΙΙΙΤΙβ ΡΑΤΚΑΝΤ ΙίΜΝΕβ 
88. ΓΑΤΒΚ8, Ι^ΠΟυΡίΕΤΑΤΑ ; 8Ε0 Ρη^^.8Ε1\ΤIII υυΟΒΙΙδ ΙΗΜΕΝ8Ι8 ΕΤ ΟΕΝΚΒΑΙ.ΙΒΙΙδ ΐΝ1>ΐαηΐΙ8, ΑΙ.ΤΚΚΟ 

8Γ.ιι.ιεΕΤ ΚΕΚϋΜ, οιιο εοΜβιιι.το, οιποοιππ νο» Βοι.υιι ταμ» ΤΑίΐβνκ ρατκβ, νκιαιιι ετιαη 

|ΙΝΙΙ8(Ι|ΙΙ80ΙΙΚ ΡΑΤΚΙΙΜ, ΑΒ80υΕ ΙΗ.Ι.Α ΕΧ€ΚΡΤΙΟΝΚ, ΙΝ ΟΙΙΟηΐ.ΙΜΚΤ ΤΙΙΕΙ1Α 8εΒΙΡ8ΚΒΐΤ, 1ΙΝ0 

ιητυιτί) εοΝβπϋΐΑτυκ; αι.τκκο ϊ)ΟΙ(ΙΡΊ ι11(^^; δΛ(:ΐ<^4«1 , κχ οιιο ι.Εετοκι εοιι- 

Ι>ΕΗ1ΚΚ 81Τ ΟΗνίΙΐΗ ΟυίΝΑΗ ΡΑΤΚΚ8 ΕΤ ΙΝ ΟΐΜΒΙΙβ ΟΡΕΠΟΜ 8110^1111 Ι.0Γ.18 

ΒΙΝβυίΟΚ ΜΝ«υΐ.θηΐΙΙΙ Ι.ΙΒΗΟΚΙΙΜ 8^ΒIΡτυη^Β νΒη81Ι8. α ΡΒΙΙΙΟ βΚΝΕ8Ε09 

|Ι61)11Ε ΑΒ Ν0νΐ8«ϋΙΙΙ1Μ ΑΡ0εΑΙ.ΥΡ8ΐ8, ΟΟΜΜΚΝΤΑΤΙ 8ΙΝΤ : 

€01111» Α^€:I)^ΑΤI88IIIΑ, εΑΤΕΚΐ84{11Ε ΟΜΝΙΒυ» ΙΆεΐΙ.Κ αΝΤΚΡΟΝΕΝΟα, 91 ΡΒΗΡΕΝΒΑΝΤυΒ εΐΐΑΒΑΟΤΚΒΙΐΙΙ ΝίΤΙίηΤΑΒ, 

εηκητ.ψ. ουΑί.ιτΑΕ, ιντε^πιταβ τΕίτυβ, €0ΒΒΒετΐ0Νΐ8 1^ΕΒ^Β(:τιο, οιέβιιμ κΕειιβοκιΐΜ τιιμ υαβιεταβ 

ΤΓΗ ΝΙΐΜΚΒΙΙβ, ΡΟΒΜΑ νΟΙ.ΙΐΜίΝΙΙΜ ΡΡ.ΗΟΙΙΑΜ ΟΟΗΜΟϋΑ 8ΙΒΙ0ΙΙΕ ΙΜ ΤΟΤΟ ΡΑΤΗ01.06Ι.Ε ΒΚ€ΐΐη811 εθΝ8ΤλΝΤΚ« 

βΐΜΐΙ.18. ΡΒΕΤΙΙ Β1Ι€Ι)ΙΤΑ8,Ρ«£ΗΕΚΤΙΙΙ01)Κ 18ΤΑ εΟίΙ,ΕετίΟ ΰΝΑ, ΗΚΤΙΙΟίΗεΑ ΕΤ εΐΙΒΟΝηΐ 0Γ.Ι€Α, 

βΙ•ΧΓ.ΚΝΤΟΒΙΙ|Ι ΡΒΑ€ΙΙΕΝΤΟΚΙΙΙΙ ΟΙ•ΙΙ8€Ι]Ι.ΟΗ|ΙΙΙΟΙΙΕ ΗΑεΤΕΝυβ ΙΙΐε ΙΙ.Ι.ΐε 8ΡαΒ8ι»ΗΙΙΙΙ. νΚΙ. ΕΤΙΑΗ 

ΙΙΙΕ•ΐΤυη€ΐΙ, ΡΒΙΜΙΙΙΙ λυΤΕΜ ΙΜ ΜΟβΤΙΙΑ ΒΙΒ1.Ι0ΤΙΙΕεΑ, ΕΧ ΟΡΕΒΙΙΐυβ ΕΤ 1188. ΑΙ) υΐΙΝΚΚ 

^ΕΤΑΤΕΒ, Ι.ΑΓ.08. ΜΝΟΙΙΑΒ ΡΟΒίίΑΚΟυΚ ΡΚΚΤΙΝΚΝΤΙΒΙΙβ . εΟληυΝΑΤΟΒΙΙΜ, 

ΕΤ ΚΧ ΙΝΝΓΝΕΒΙΗ ΟΡΕΒΙΒυΒ ΤΕΑΟΙΤΙΟΝΚΜ ΟΑΤΗΟΙ^ΐεΑίΙ €0ΝΠ.ΑΝΤΙΒυ8» ΟΡϋβ ΙΙΜίευΝ ΗΙΚΑΒΙΙ.ΙΤΕΒ ΕΤΡΙΟΠΙΚΤΙΟΗ. 

δΚΒΙΕδ ΟΚΛΙΟΑ Ρ08ΤΕΒΙ011 

ΙΝ ΟΠΑ ΡΚ(Η)ΐςΐ)ΝΤ ΡΑΤΒΕ8, ΠϋΓΤΟηΚΗ 8Γ.ΚΙΡΤ0ΚΚΗ011Κ Κίί Ί Κ.ΜΐΛ Οη^ΕΖΜ ΑΤΙ ΛΥΟ ΡΠΟΤΙΑΝΟ ΑΟ 
ωκαίΙΙ υ801)Ε ΡΙ-ΟΚΕΝΤΙΝΙ ΪΕΜΡΟΒΑ, ΕΪ ΑΜΡΙΐυδ, ΝΕΜΡΕ ΜΟΛΤΕΙΙ 0ΑΒΙ)ΙΝ41.Ι8 ΒΙ:.88ΑΐΙΙϋΝΙ8. 

ΑΟΟυΒΑΝΤΕ 3. -ρ. Ι^ΙΟΝΕ, 

ΒΙΐΒΐΙοΙΙΐ€«ιβ €ΐ€Η ηηΙΤ€Γ•ιβ , 

8ΐνκ €υΗ8υυΜ εοΜΡΐ.κτοιιυΗ ιν δίΝβυι,οβ δεικΝτι^Β Βεει.Β8ΐΑ8Τΐεϋ( βαμο» κιιιτοηκ. ΡατΒιΜ.06ΙΑ,ΑΙι ΙΝ}4ΤΑΒ ΐΡ!«ΐυ8 ΚεΠ.ΕβΙΑ, ΙΝΙΜΙΑ9ΡΑΙΙΤΚ3 0ΙΥΙΒΙΤ0Β, ΑΙ.ΙΑΜ ΝΕΜΡΕ Ι.ΑΤΙΝαΜ, ΑΙ.ΙλΙ1 6Β«Γ0-Ι.λΤΙΝΑΙΙ. 
ΑΜΓ{^^ΡΑIIΤΒ8^ΛIIIΝΤΚ^|ιΕ ΕXΑΒΑ^^ε^>υΝΤ.ίΑΤ1Νλ,^^^V01.υIIIΝIηυ8II01.Ε βΙΙΑβΤΑΝδ, ΙΙίΟΡΒΑΝαβ νκΝίτ: βΒΛεΑ 
Β1ΙΡΙ.ΙΓ.Ι ΕΙΙΙΤΙΟΜΕ ΤΥΡΙ8 ΜΑΜίΑΤΑ Κί»Τ. ΡΙΙΙΟΒ (ίΚ.4-.Γ.Ι1ΙΙ ΤΕΧΤΙΙΜ ΙΙΝΛ ΟϋΜ νΕΗΜΟΝΚ Ι.ΑΤΙΝΑ Ι.ΑΤΚΒΑΐ.Ι ΟΟΜί'ίΚ- 
ετίΤΙΙΚ, ΕΤ 104 νΟΙ.ηΐΙΝΑ ΙΛ 101) ΤΟΗΙδ, ΡΠΟ ΡΛΙΜΑ 8ΕΚΙΕ, ν«ν κχερ.ίΗΤ. ρο^τεβιοβ υκβηιονβμιλτιναιι ταντιιμ 
ΕλϋΐηΚΤ, ΠΙΕΟΟΙΙΚ 1ΝΤΚΛ 55 νοΜΙΐΙΐΝΑ ΗΚΤΙΝΚΤυη. »Κ(:ϋΜ>Α 8ΚΒΐΕ8(;Β>Ε0Ο-1,λΤΙΝλ Αΰ58 νΟΙ-ΙίΙΙΙΝΑ ΤλΝΤΙΙΙΙ ΑΤΤΙΜ- 

€ιτ; 01)11 ιιυιυβ νΕΒϊΐο ιιεκκ ι,ΑΐΐΝΛ!ί9 νοαιπίΝΐηυ;^ Εδτ αβηοι.ιιτα. υΝυΜουηηουΕ νοι,υιίΕΜ €»ιλγ<•-ι.ατιν«ιι 8, 

ΓΜΙΙΙΟΙ1<Μ>0Ι;ε ΜΚΚΕ Ι.ΑΤίΝυ» 5 ΡΚαΜΟΙ» 60Ι.υΜΙΙ0Ι>Ο ΕΜΙΤΟΒ : υΤΗΜΒίΟΙΙΚ ΥΕΒΟ, υΤ ΡΒϋΤΙΙ Ι1ΐυΐ:!> ΒΚΝΚΡΚΙΙΟ 
ΙΒΙΙΑΤΓΚ ΕΜΙ'Τοη. εοΐ.Ι.ΚΐΙΤΙΟΝΚΜ ΙΝΤΚ(;ΒΑΙΙ« 8ΐνΕ ίΑΤΙΝΑΜ, ΜΥΕ 6Β^Ε(:ΑΜ εθ¥ΡΑΙ»ΕΤ ΝΕεΕ88Κ ΕΚΙΤΙ ΝΕί.|18 ΕΝ1Μ 
ΜϋΙΙ^υυΚ νοί.ΙΙΜΙΝΙΚ ΑΜΡΙ.ΙΤΙΙΙΜΝΚΜ ΝΚΓΝΙΙΜ ΕΤ ΒίΡΡΗΙΙΙΙ.ΤΑΤΚβ ΥΑΒΙΑ ΡΚΕΤίΑ ^ΒΟΟαΒΙΙΝΤ ΙΒΕΟ. 81 ΟϋΙί» ΤΑΝΤϋΜ ΕΜΑΤ 
1-Ι<:ΕΤ ΙΝΤΕΟΕΒ, ΡΙΟ 8Ε0η»ΙΜ, ^ΟΚI.I•XΤIΟΝI£|| βΒ/ΕΟΟ-Ι-λΤΙΝΑΜ, ΥΕΙ. ΚΑΗΒΚΜ ΕΧ (ίΗ.••:*:© Ι.ΑΤΙΝΕ ΥΕΒδΑΜ, ΤΙ II «υΟίΧί^Κ 
νοί.ϋίΙΚΝ ΡΒΟ 9 VI ι. ΡΒθ6κΒλΝΓ.ΐ8 δΟΙ.υΐΙ ΟΙΙΤΙΝΚΙΙΓΓ, ΙδΤ.€ ΐ:0ΝΙ»ΙΤΙ0ΝΕδ ΓΟδΤΚΒίΟΒΙ ΡΑΤΒΟΙ.ΟΟΙΛ ίΑΤΙΝΛ 8ΚΒΙΚΙ, 
ΡΑΤΒΕδ ΛΒ Ι?ΙΝ0<:ΕΝΤ10 III Λυ€ΟΝεΐίΙΐ:ΐΙ ΤΒΙΟΕΝΤΙΝυλΙ ΕΧΙΙΙΙΙΕΝΤΙ, ΑΙ'ΡίΐεΑΒΙΙΝΤυη. ΡΑΤΒΟΙΟΓ.ΙΑ ου». ΙΐΑΜ•?εΒ!ΡΤ1δ 
ΙΝ ΙΙΙΒΙ.ΙΟΤΙΙΕ€Ι•« 0ΚΒΙ8 υΜΥΕΗβΙ ΟυίΕδΟΕΝΤΙΒυδ ΟΟΝδΤΑΒΙΤ, ΝΚΟΝΟΝ ΡΑΤΒΟΙ,ΟΓ.ΙΑ ΟΚΙΕΝΤΑΙ.Ιδ, (:«ΝΒΙΤΙ0ΝΙΒΙ)8 8ΡΚ- 
€141.10112» 8ΐ;ΒϋΓ.ΙΕΝΤΐ;Κ,ΕΤΙΝΤΕΜΡ0ΒΕ δυο ΑΚΝϋΝΤΙΑΟΙίΝΤυη, 81 ΤΕΜΡυβ ΕΑδ ΤΥΡΙ8 ΜΑΝΟΑΝΙΜ Ν011Ι8ΙΙ»Ν Ι»ΚΡ111 ΚίΤ. ίί ΑΝΝΕδ νεΟΟυδ ΟΡ. ΓΑΤηίΑΚΟΙΙΑ. ωΝΙίΤΑιΝΤΙΝϋδ ΜΕυΤΕιΝΙΟΤΑ. ΟΕΟΚΟΐυδ ΜΕΤΟΟΙΙΙΤΑ. ΕΧ<:ηπκΒΛΤϋϋ κτ νκΝίτ ΑΡϋο ^.-ρ. μιγιΝΕ, κογιόκεμ, 

ΙΝ νΐΑ ϋΙΓ,ΤΑ ΤΗΙΒΑϋΰ, ϋΜΜ /Γ4Μ/<0/λ•Λ\ ΡΙ10ΡΕ ΡΟΗΤΑΜ υΠΕΤΙ^: ΡΑΚΐ8Ι()Ιϋ1Μ ΥΙίΙ-ϋϋ 

υκΛΡ^Η κοιιΐΝΑΤΑΜ, »κυ ΡΕτιΤ'Μθί^τηουαΕ,^\}>>{: υεκο *ιΝΤΚα μοενια ρακιϊινλ. 

186$ α^^-Γο •4 ^ ΤΒΑΟΙΤΙΟ ΟΑΤΗΟΧΙΟΑ. 

&Λ€ΌΙΌΜ Χΐυ. ΑΝΝυ8 «75. 

ΙΩΑΝΝΟΥ 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΤΟΥ ΒΕΚΚΟΥ 

ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. ^0ΑΝΝI8 ΥΕΟΟΙ 

€Ρ. ΡΑΤΒΙΑΒ€Η^ε 

(ΜΡΕΚΑ ΟΜΝΙΑ 

Ουίβυβ ΝΟΝΟ ΡλΙΜΟΜ ΑΟΟΕΝδΕΤυα 

ΚΕΡϋΤΑΤίΟ ΙΙΒΚΙ ΡΒΟΤΠ ΒΕ ΡΛ(Χ:ί85Ι0ΝΙί: ΒΡΙΠΙΤϋδ 8ΛΝ€ΤΙ 

Ε>ΙΤΟΚΒ ΒΤ ΙΗΤΚΚηεΤΒ 

ο•* 1. ΗΒΗΟΒΗΗΟΕΤΗΒΒ, νίΒΟΕΒΟΗΟΕΗβΙ ; 

Αοαοοιιτ 

εΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΜΕυΤΕΝIΟΤ^Ε, βΒΟΚί'.ΙΙ ΜΕΤΟ0ΗΙΤ.Κ, ΥΕΰα 8ΥΗΜΥ8ΤΑΚυΜ, 

ν ιίΒΗΐ ραο τυκαολ ΟΛταοαοιίΛ εοιτι ; 

ΑαυίΙΑΝΤΕ ΕΤ ΟΕΝϋΟ ΒΕΟΟΟΝΟβεΕΝΤΕ Ι.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, 
•ΙΒΙ.Ι•ΤΒΒεΛ ΦΙ.ΒΜΙ νΐΙΙΤΒΒ•Λ, 

•■«■ 
οιπιβιινιι εοΗΡί,Βτοκυιι ιν 8ΐΝουι.ο• βειηιτίΑ ΜχίΛβίΑπιοα εαμο9 βοιτοκβ. »β>••>« ΤΟΜϋδ ϋΡίΙΟϋδ. ΤΒΝΙΤ 12 ΡΚ1ΗΰΙ5 6Α1.Ι.ΙΰΙ$. 

ΚΧΟυΠΕΒΛΊΌΚ ΕΤ ΥΕΝΙΤ ΑΡΟΟ ^.-Ρ. ΜΙΟΝΒ ββΙΤΟΚΕΜ. 

η* νΐΑ Μ<:ΤΑ ΤΗΐηΑνΟ, ΟΜΜ ΟΆΜΒΟΙ^Ε. ΡΠΟΙΈ ΡΟΚΤΑΜ \.υΎΚΤΙΛ 1Ά«Ι8Ι<)«Ι'Μ νιιΐΛΟ 

Ο'ϋ,ΝΡαΐΙ ΝΟΗΙΝΑΤΑΗ, δΚυ ΡΕΤΙΤϋυΝΤηοναΕ, ΝϋΝΟ νΚΚΟ ΙΝΤΚΛ ΜΟΕΧΙΛ 1ΆΙ»Ι1.1ΝΑ. ΤΚΑ01ΤΙ0 0ΑΤΗΟΙ.Ι0Α. 

8Λ€υΐΌΜ ΧΙΠ. ΑΝΝϋ8 1275. 

ΕΙΕΝΟΗϋδ 

ΑυοτοηυΜ ετ οΡΒΑυΜ ουι ιν ηοο τοίιο οχι<ι οοΒΠΠΝΕΝτυΗ. ^ΟΑΝΝΕδ ΥΕοαυδ ορ. ραϊβιακγ.ηα. 

Νοίίϋα €Χ ΒχΙΙίοίΗβΰα Ραδηαί. οοΙ. 9 

ϋβ υηίοηβ ΕοοΙβδίβΓϋΐη νϋΙβΓί^ βΐ ηανω Κοαι:Β, βχ Ι,βόηίδ ΑΙΙλΙίί βτϋΒΰΐα οπΗοάοχα^ 

αΐ β! $βςυ6η1ί&, ϋβ βχοβρίίδ ηυ» ηαπο ρπωυιη ρΓοϋβαηΙ. 1& 

Ββ ρΓθ6655ίοη6 8ρίΓίΙυ£ δβηϋΐί. 157 

ΕρίδΙοΙα α(1 ΑςθΙΙίαηααι Μα^^θβ Εοο!68ίφ (Ιίβοοπυηι. 275 

δ(?η1βηΐίβ 57ηο(1&Ιί5. 281 

Α(1 Τ1ΐ6θ(1θΓυΐΏ δυςϋβ» βρίδοορυιη 1ίΐ3ή Ιγ68 289 

Α(1 Οοη$ΐΑΐ)ΐίηυω ΙίΙ)Γί ςπΑΐυοΓ. 337 

Α(Ιν6Γ8υδ ΑηάΓοηίοαίΏ ΟΑΐηβίβΓυπ). 395 
Ερί§Γβρ(ΐΦ 5ίν6 ρ^£θ5^Γ^ρι^όηϋ5 ιη (ΙίοΐΑ βο δβοίβηΐίαδ ββηοΐΟΓυηι Ραίρυω (Ιο ρποοβ*- 

δίοηβ δρίΓίΙϋδ δβηοΐΐ• 613 
ηοίϋΐθΐϊο ΙίϋΓϊΡΙιοΙϋ άβ ρΐΌοβδδίοηβ δρίπΐιΐδ δΑΠοΙί, βχ πίδ. 1)ίΙ>ΙίοιΙιοο6θΙ.θυΓ6ηΙίβηΦ« 

6(ϋΙθΓ6 6ΐ ίη(βΓρΓ6(6 0. 1. Ηεκοενικετηεκ, Ιΐιεοΐο^ί» ίη ΙΙηίνβΓδϋβΙβ \νίΓ06ΐ)υΓ- 

(ξβπδί ρροίθδδΟΓβ. 725 
ΚβΓαΙβΙίο 1ίΙ)π ΟϋΟΡβϋ Ο/ρπί, ϋβ ςυβ οιηηίηο τίϋβηάυδ Ιοδ. ΑηΙ. ιΐβ ΚηΙ)βίδ ίπΟβΟΓ^ϋ 

Ο^ρπί νίΐβ, Ιϋΐη. 0X111 ίηίΐίο. 8ί:3 

Οβ ρ8€Θ 6(Όΐ6$ί<Ιδΐίθθ. 925 

ΕρίδΙοΙβ θϋ Ιοϋπηβω Ρθρηπι ουιτι ρΓοΓθδδίοηβ Μ^\ βΐ Γβοοςηίϋοηβ ρππιβίυδ. 943 

Ββ (ΙθροδίΙίοηβ δυβ οΓ8ΐίοπ6$. 949 

ΑροΙοβίβ. . 1009 

Βθ Ιί5π8 δϋίδ. 1019 

ΤβδΙθπιβηΙυηίΐ. 1020 

ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝϋδ ΜΚυΤΕΝΙΟΤΑ, ΜΑ^Ν^Ε ΕΟΟΙ^ΕδΙ^Ε εΠΑΙ\ΤΟΡΙΙΥΙ.ΛΧ. 
Ββ 6θοΙβδίΑ5ξΙίοΑ πηίοηβ ϋιΙίηοΓααι 61 ΟΓβθΟΟΓαοι 6( (Ιο ρποοβδδίοηβ δρίπϋτΐδ δβηοΐί 

ρβΓ ΡίΓΐϋπι ΟΓΛίίοηβδ (Ιυω. 1031 
βΕΟΗβΙϋδ ΜΕΤΟ0Η1ΤΑ ΜΑΟΝ^ Ε^^ι.Εδ1^Ε ΠΙΑΟΟΝυδ. 

€οηΐΓβ ΜβχίαιαίΏ ΡίΛηυϋβίΒ. 1275 

ΟοηΙρα ΜΑπυβΙειη ΟΓΟίβοδβπ). 1307 

ΡΓββΠΒβηΙϋίη βχ 1ΐ6πδ ϋβ ρΓΟΟβδδίοηο δρίπΐυδ δβηοΐί. 1^05 

ϋβ υηίοηθ ΕοοΙβδίβηίΓη. 1419 

Ββ (Ιίδδίάιο ΕοοΙβδίβπιιη ΓΓθ8ΐΏ6η(& ά\χο ΙιίδΙθΓί6β. Γι 21 Ρβιίϋίίί. — Ε\ Τ}ρΊ8 4. -Γ. ΜΙΟΝί!. ^Η=ϋ Ν0Τ1ΤΙΑ 

ΙΝ ΙΟΑΝΝΕΜ ΥΕΟαϋΜ. 

(Ρα1>γ1ο. ΒώϋοΟι. 6γ«€., 2ά^ ΗιΗμ.» Ιοιη.νΧΙ, ρ. 5ϋ.) ]θ3πη&3 Ββ€οα5 $Ίν6 Υβοουβ, ΟΓίβΰίδ Βέχχο^, Βέχος νβΐ Βέχων (Ι) 6Χ Μα^η» βοοίοδίφ οΙίΑΠορ^ιγΙβοΑ 
ραΐηαηΗα ϋΡοΙ. ϋί «. 4274, ίη Ιθ€υιη 6Χ3υΰΐθΓ3ΐί ΙοββρΙιί, Ο^ΐβδΐί 2ΐ)!)3ΐί8, η$ςαβ 3(1 ούίίπιη ΜίοΙι. Ρα• 
ΙχοΙο^Ί ίαιρ., ρθ8ΐ ςυβπι 3. ϋ82 (ΙβΓαηοΐιιηη, Ιθ56ρΙ)ΐΐ8 8υϋ ΑηϋΓοοίοο ίΙβΓυπι Γ6$(ίΐα(υ8 68(, Ιοαηηβδ νβΓΟ 
ροδί 141 ιβηιρϋβ ίΐβΓοηι ίίβηιιΐκιαβ ΓβΙβ8»ΐ»δ (2) ίιι οαπεβΓο 3. 1298 ο1)Ηΐ. ΡΙιόΐΪΛΐΐϋβ ρπιπαπι, (Ιβίηιΐβ Ιβοΐίβ 
ΝΐοβρΙιΟΓί ΒΙβιηιηχύίΒ εοΗριίβ (5) Αατινόφρων, ρΙιΐΓΐηι» βΟΓΪρδίΙ, ςιΓιϋυδ 1.3(ίιΐ£ ΕοοΙίϊίί» (Ιο^ιπαΐ» δίνβ 
ιυ^Γίδίνβ αιιη (λγχ^ά €θΐιοΊ1ί3Γ6 αιΐηί^υβ βδΐ οηιηι βΐυιΐίο» ίϋβαι ρρορίβΓ ίη{[βηίιιηι, «Ιϋςαβπΐίβηι 3ΐ(|υ6ί1ο- 
ΓΐΓίη3ΐη 61 ίηφ6Γ3ΐθΓί Μί€ΐ)36ΐί 3υ€θρΓΐδ8ίιηυ8, 6ΐ αΐϋδ 3()ηιίΓ3ηιΙη8. Ε]υ8 δΟΓίρίΑ ϊϊϊιϊΗλ χιιίατάάοτύηΐ^ 
€6Γΐ6ΐιοη 8υηΐ6<ϋΐ3 : Η3ηι ςυφ δί^ϋΐΑΐίπι δΰΐίρδίΐ αέν^ηη» ΜβίΙιοηβηαη.αάυέΠΗ» Ιοαηηβηι Ρήητηαη, αιΐ^ 
νεηπί ΛτΜ€ρίΛύϋμΗ9» Β%1§ατίβ!^ α4υ6τ$α$ ΟΒονρΐανη ΜοίεΗονηραΓβΜ, «1(|υβ ίΙβΓυιη 3ϋν<!Γ8υ8 βιηηϋβηι οοιίΓ 
ροδΊΐοί αντιρρήσεις, Ιυΰβιη ηβοϋιιιη νίιΙβΓυηΐ. ΙΙοΓυπι' (|υί^€ΐη ιηβιηίιιίι ίρββ 3ρυ(1 Α1ΐ3ΐίυηι, ΐοιη. II 6πτ- 
π'έτ οπίιοάοχοί, ρ. 8 8(|. Υί(1« ιηΓγα, ρ. 678• £οηιηι Ιλίη^ιι οηιιιίιιιη βρίΐοΐΒβ νβΐ ιιβΓνυβ €0ΐιΐίϋθ(υΓ, υΐ 651 

ϋΓΟάΐϊ^ϋβ, ΙΗ δΰΓίρίίδ, «ΙΙΗΒ ίγρ\$ 6Χ8εΓίρΐ3 |ΐ3ΐ)6ΙΗ1Ι8• 8ϋΙΐΙ 3ϋΐ6ΐη Ιΐΰ?€ ; 

\.Λΐερ\ της ενώσεως καιείρή^/ης των της ΐϋαλαιΛ, χαΐ νέας Τώμης Εκκλησιών, ΰβ ηηίοΜ Είτ«/««ο- 
πΐιη νβΐΰήδ α ηονα: ίΙοΜίε αΐ>€Γ. Ιηοίρίΐ : Τ6 έπΙ ποίσιν άψευδέςτοΰ Σωτήρος. Οίχοβ ουιη 1.60ΐή8 Α1ΐ3ΐϋ 
νβΐδίοηβ ΐη Ιιιι]υδ Ονωεία οΠΗοά. Κοιη. 1652. 4, Ιοαιο 1, ρ^^. 16*224. 8ί{{ίΙΐ3ΐίαι ίιι Ιϊοο βοήριοΡΙιοΐίΗαι 
ορρυςηαι Υβΰοιίδ ρ. 154 δί|. 

2. £χ Υβοοί λόγφ δίν© Ιί^ΓΟ Περί της εκκλησιαστικής εΙρήνης τ6 τβΰ σκανδάλου άλίγιστον καΐ έχ μόνης 
Ιττορίας άτ^οδεικνυντος, ΰβ ραοβ ϋεάβύαϋιεα, αά αδ^^ηηΐίΐαΐύυι ^εαηααϋ €χ $οΙα /ιηίοήα άαηοίηΐναΐαη» 
3ΐη|.ΐ3 €χο€Γρΐ)ΐ ιΐΛ ΑΙΐ3ΐίιι& (1β3ϊΐ3ΐίΙ)Η8 0Γϋίιΐϋΐηρ«8. 105-169; ί?1 «Ιβ ρυΓ^'ίΙοπο ρ^ 591-626; βΐ Ουϋ! 
ΰβνβΓ^^ΐϋδ ΙΟΙ». Π Μαςηί 5ι/«οί/ίί;/, ρα». 27δ- 292. αΙ)ΐ ΐΗυΙΐΐλ ϋο 8)ηΐϋ(]ο Πιοΐι^ηβ. 1α€;ρ. ^ΙΙν &ν μακάριον 
ά>.ηΟως. (γλβκι€.) V. δυρΓ3, νοί. Χ. ρ. 674, ίιιίΐ. 61 ίιιίι», νοί. ΧΙ, ρ. 59. ιι. 18. 6α. νβΐ. — Ιιι 6«ι. ι,,ββ. 
Ιί1)1. Ββ^. 1*3Γΐδ. Ιϋΐη. !1, ρ. 279 ιιιβ^δβ άϊαηΓ 'ιη αοιί. 1295, π. 2ί, Ι/<?γ« ΐοηια» άορίηαΐίονε. (Ηικι..) 

3. Περ\τής ^κτιορεύσεως τοΰ Αγίου Πνεύματος, Ββ ρτο€€$$Ίοη€ 8ριΗΐΜ$ δΜΟΐί, οβρίΐ» 12, ΐΟΒί.ΙΟπβϋίαοΠίιο- 
ϋϋχ«, ρ. 225-^9. Ιηοίρ, ΚαΙέπεΙ πρδ των άλλων ούχόλίγη τις ανέκυψε ζήτησις. (Ραβλ.) ^ο. Υβίοι 61 βΐΐοτυιιι 
8€Γίρΐ« (]υ3£(ΐ3πι €ίΓ€3 ριοϋβδδίοηβπι δρΐπΐϋδ 8. ίη ΑΓοαϋϋ ΡρυδοϋΙ. ααΓϋΐβ ιΙιβο%4€ί8, Ηοιη» 1630 
4 61 1670, 4. (Ιη €31. 1)ίΙ)1. Αΐί. Βοπη ρ. 82 61 ίη ΙηΙ)Ι. ΒοάΙύ, ηιΙοτ ηΐ>Γ08 Κο6. ϋυιιΐίιΐβίοιι ι», 6114 

€31. 11158. Αη^ΐί»] 610. νοί. Ι, ρ3β. 285, 3ΐ) 3ΐίίδ ίρ809ΐΙ6 Γ3ΐ)Π6. €!131||Ρ β<1. β, ^6^|.) _ Μδ. Ρ»Π8, ίιι 

οοά. Κ3<1ϋ1ρ1ι.ί ίιι ΙΛΙ. ριιΙ)Ι. Βοονι Ώ€ρτο€€$ύοη€ δρίπίιι* «βΐίίΐ. —|1)ίι|. /)« ργοοΜ. 8ρίή(^%αηα. 6οΐ2ΐΐ3 
Ρΐιοΐίϋηι. V. ΙΙοηΐί3υ€. ΙΗΗ, ΗδΙίοίη. ϋεβ. ρ. 769 Ε, η. 15 61 ρ. 775 Α, η. 29. (Ηαβι. ) 

(1) Υιάβ αο. Βοίνίιή ηοΐ38 3α ΜοβρΙιοΓαιη 0γ6- (ϋν6Γ80 ηιιιΐιοπαβ Ι)Γ6νίθΓ6 Ιίΐιιΐο 0ΐ3β06 ηΓο<ϋΐβ8β 

^^α!"^^•.^•"^* ®^ ?; IV Α., . IV ^"^ ""^β'* ^'*"^^ ^^'"'^» ^'*^'• ^»^'*-•« 3442 ιΙβδοηρ. 

(2) ΡΛ€ΐιγιηβΡ6», ΙιΙ>. IX; ΑΠιιΐιυβ, 1>β οοηδβηβιι, Ιυπι, ίη Αη^Ηιιιι Β3η(1υπ Ι,ηρ^^ηο οηβηίαϋ νοΙ II 
]\\). II, 6. 15, §8,61 <16 (;*.•ϋΐ•βι|8 ίιιίΓ» ρ4%. 675, ρ. 942. — Η^ιιΚιΙίο β<ί6« βΐ ΑοιήγιΜιί, Ι>Μοά 'αηίί 
86<ι. Υιϋβ 6ΐΐ3ΐη Ι,αηιϋβοΐϋΐιι 1ι1) ν ρβ». 186 δος. 4αίιιηιοόη, ηοη βϊι ρηαια άίνΐπα. ^ά ίρΜ ηαίπνα 

ΚΑΒΒ.ίδ. ρ38. 39 , βϋ. Κο Ι3Ρ 11,1 1.3«ηΙ,06. δΟΓΐ- ^ΐ Αι^ροίίαίί* 6>π/«ε ά\ 3 ϋ^οφο ϋγρπο βϋιΐ3 

1)11, Λυ. ΒβοίΓϋΐη δΐιΐ) Μΐ€ΐϊ3ϋΙβ Ρ3ΐ3βοΙο«θ ίπιρ. ι•«δ6 Ι3υ(ΐ3ΐυι• ίιι Μογοι ιιιοιΐ3ς•1ιΐ Οθ2ΐιΐ3ΐΪ€3 ΐΓοϋβαιοη^ 

3. €. 1275 ι1. 29 Μ3ΐι ρ3ΐ! ί3ΓθΙι«ιιι ΟΡοΐίι. 6ΐ6€ΐϋΐιι; (Ιΐεΐ.,ηιιη β• Ιοολπιοι, 3<1οΓη3ΐ3 60ϋΐι•3 ΒβιΙίΐβΐΜ Ι! 

ΐιΐβιη ρΓΟΎΟΐ-31 ί!β Βϋ^ίο 3ΐ1 ΟοοΓ^ϋ Ρ3οΙιγιηί;ι•ί8 ; Αοϊιιϋνιιααι, ΰΐ «ϋϊΐλ 3 ΜοαιΓβιιο. ίη ϋώί εούΐίη 

/Ιίίΐοηβηι ιι»ρ<?ηι ί/κΑαβ/. ΡαΙωοΙο^ϊ, ϋί). ν. ο. 24, 6 .οϋ. αυΐϋΐΐιι. 288. ρ. 40ο *α. — ϋβ ^03ι.«^ Β.Το« 

61 β]ϋΒΐΙ. ίίΐ*ΙοηΛΐιι ι#ιι»«Γΐι Αηάτοηΐά ϋ€η, \\\^. ιιι, νΐιο δΐιί ΐοιηρυΓίδ βΐ ίιι^βπία βΐ βΐϋιΐίΐίοηβ οΧΐ 

€, ^, ΟυΠΙ 0ΐ)δ6Γν3ΐΙ. ΡβίΓΙ ΡοδΜΙΐί ρ:ΐη. ι, ΙίΙ). III, ΙκϋΓίιιιο, βίυδ(|.ιβ 5€Γίρΐί8 οιιιιί. &1»ρΓί|, νοΙ. III η»^ 

€. 6, § 4, 61 Ρ3ΓΙ. II, ΙιΙ). III. 1 «ρ. 2. 5 8, 30. 9. - Ιιι 497. Ο. ϋαιάΗίιίοτ. Ιίη. 83, ^οί. Ιοιπ ί| ^ ί' 

ΐοωο δΐηοϋίϋο €60Γβιι €}•ρπί 3ϋν«ι•8υδ Ι,αίιιιοΓϋΐη 319 δ(|. «ϋ β. 1276. ίυ. ί^ιϋπο. ίιι ΙΐΜοηα^ιΙΐ 

1ΐ3ΒΓβΒΐη 9. £.1292, ιιι οοίΙ. Μ» ΐηΐ. Κι•{5ΐο 68, η. /'ί/^ην. ι.;ιη. II, ρ. 538; δ3χ. \\\Οηο\η Ιίι ιμγ/ 

290. (V ΐΓίαπ. ΐ:.ΐ 6ΐΗΐα.^(;... Μ^ιγϊμ. 283.> ΪΧ η, ρ. 518. 6ΐ ώίια^,Ιι.'.π Ηί.ΐ^^^:!!\Ά,^:^^ 

ιη οοϋ. Μθ5«ια«ηδΐ δ)ηυϋ. οο4 η. 10. (Κ. Μ3ΐΐ1ι»ίΐ ^βΓιι]3η1^β δοπρίβ, Ιυηι. ΧΧΙΧ•. ρ»«. 4δο δα , 44<ί 

Νοίιΐ. οοιίιΐ. Ογ. Μυδίΐ. ρ. 23ο.) Β^ίοοαδ δϋϋ6 ρ»- δςΐ]., 451 δς.|.. οΐ 4ό5 δα. (ΙΙαβΥ ) 
<Γΐ3Γ0»ΐ3ΐι ιΐ6ΐϋΓΐ)3ΐϋΓ 61 οοηϋ(;ηιιΐ3ΐϋΓ 6ϋπι ί«, (^Ηΐ (3) Νίο. Οϋΐηΐίβϋϋδ ΡτΰΒΗυΙ. ίηυϋααοα ΐ)3κ υ- 

ΐδϋ 35$βιιϋυιιΐ. ΙήΛΠ. βϋηοίπι, ϋΐιΐιη ΐβιηαιη, »6(1 ^ ^ ν* ι «• «^•>*. II ΝΟΤΙΤΙΑ. ^ ]ί 

ΕρΊ$ιο1« ()€ ρΓθίοβ$ιοηβ Γιϋοί >(Ι Ιίηιηηβπ) XXI, ριρ&ιη• 1*ϋΐίηβ >ρπ<1 ΑΙΙαίΙυιη Βέ €οηΐύη$Μ, ΠΙ». η• 
«•ρ. 45, § 5ν ρβ^. 746-752. ΙηοΙρΗ : ΡΗη€ίρί$ δοηϊ ορίίηΐΜαι «υβ βηβηι, [Κάά. ίιιΓΓβ, νοΙ. XI, ρ. 645, ει1• 
τβΐ. Ηαει..] 

5. Σημείωμα 5ίν6 8^ηοάαΗ$ ίβηΐέηΐια 8. 1280, άβ Ιοεο Οηβ^ΟΓϋ Νγδ&βηΊ (ρΓΟ 8ρίη(α8 βΑποΙί ρΓθ€698ΐοηο 
61 ΡιιΐΓβ βΐ ΡίΙίο), ρβΐίΐα 6Χ 6]υ•ς ΙιοηηΠΊα Ίη Ραί€Τ ηο$ί£τ^ ςαχ ιηείρίΐ : *Οτβ προσήγιν δ μέγας Μωσής* 
6Γ»ε6€ΐ Ιι^Ιίηβ ιοηι. Ι Οτ(Β(λ<β οηΗόάοχα^ γ^%, 566*374. Ηυ]υ8 σημειώματος ιηίΐίιιπι : Κα\ θρ\ξ έμπε* 
σοΟσα τφ όφθαλμφ. (Γ3ΐ)Γ.) Ρατη.^ ίη 1)ί1)Ι. ρυ1>1. €0<Ι. 1258» η. 5. ΒεϋΗ ίζΗοίία Ιήα %η ΐοΐ%ά€ηκ Βαύί^ 
Μ, Ονβ^οήί .Ύ^χι^ηΙ α Ο^ηΙϋ ΑίεχαηάΗηί. (Ηαβι..) 

6. Διαθήχη. Τ€$ίαίη€η(ηη βιΐ) 6χ$αΙβ βΟΓίρΙυιη. 6γ3Β06 61 Ι^&Ιίηο (οιη. 1 βηβα» οπίιο^οχ» ρ. 575-578« 
61 111). II Ββ (οικβηειι, 62ρ. 15, $ 8, ρ. 765. ΙηοίρίΙ : Πολλο\ των ανθρώπων έν έξορίαις χα\ φυλαχαΐ;• 

%χ&ΐαΐ βΐίααι ίη ηοιίβ ΡβίΗΡο$$ίηΊ $«1 ΡβοΙιγιηβΓβπι Ιοιη. Ι, ρ. 541 »ς. (Ράβε.) Μδ• Ρ1θΓ6ηΐί» ίη 1>ί1>1• 
1.3υΐ'ϋΐιΐ. 6οϋ. 31, η. 4, ρίια. 7. V. Β3η(1ίη.€8ΐ3ΐ• 60(Ι(Ι. 6γ. ίλΟΓ^ Ι, ρ. 292. (Ηαει..) 

7. Αά Αί€χιαίη ΑραΙϋαηαηι, Μβ^η» εοοίββί» ΟΡοΙ. ιϋ&6οηυπι, Βδ ρτοο^ηΙοΜ 8ρίήΐΗ$ 5. «ρ<ι(ο/α. 
1ιΐ€ίρίΙ : Έγώ μέν ούχ &ν ποτέ άχουσαι ψήθην τοιαύτα. Τοοα. Ι ΟτΛάω οτίΗοά, ρ• 560, 565• 

8. Έπισημείωσις των αύτοΟ &ι:α9ών βίβλων χα\ γραφών συμφωνίας, Βύ οιιιηΙ6νε ιιιίε ΗΜ» €ί ιοηρίία* 
ηιιηι ίηαηιηι €οη$βΜίοη€^ αηίηιαά96τ$ίο λά Τη6θ(ΙθΓυιιι ^^ά2^Λ βρίβοοροιη. Ηυηο 6ηίηη ιηαίο ίηΐ6ΐϋ^6Γβ 
ηιΐΒΐη Τΐιεοϋοιυιη ΧίρΙιίΙΙπυπι, ηΐϋ^ηυιπ 6€€ΐ€βί» οοοοηοιηυηι, οαί ρΓΟίηίββΓΒΐ, ββ ϋβ <1θ||[ΐη8ΐϋΙ)ΐΐ8 ηοη βετί* 
ρΐυΓυιπ ηοςϋ6 £θΐΗΓ8άίοΐυΓΐιπι, 4ΐαί(1<]υί<1 αΐϋ (ΙίεβΓβηΐ, ώς ού γράφοι, ώς ούχ άντείποι περί δογμάτων, 
χ&ν ο τι λέγοιεν Αλλοι, ςηαίΐ «Ιβίικίβ 56Γν«Γ6 ηοη ροΐυίΐ, υΐ ΓβΓβΠ ΡΑεΙιγπΐ6Γ68, 1ί1)• νι• Ιηείρϋ : Κα\ τήν παρ• 
ούσαν βέςαι την βίβλον, φίλον μοι ψυχής ενδιαίτημα, χιίριε Θεόδωρε. Τοιη. 11 ΟπΒΟίίΒ οτί/ιοάϋχω^ ρ2£. 
ΜΟ, Αοιιι. 1(>η9. 4. 

9. Περί άδιχίχς η; ύπίστη, του οίχείου θρόνου άπβλαθείς. />« ί»/ιιιΐίϋ*α, φΜ αξΜηΜ βίίρ α ρτοψήο ΟιτοΜ 
έμ€ΐη$• Ιά ρ»^. 11-56. Ιιιοίρ. Έσιώπησα, μή χα\ εΙσέτι οιωπήσωμαι. 

10. Λόγος άπολογητιχ6; χα\ άντι^[&ητιχός, Οταΐίο ραΠίι» ΛροΙορϋίεα ά^ ίη]α$ίΐΙία, ςνα α/^βσΐΗΒ αί,ρατ» 
Ιίιη αηίίηίΐ€ΐΊ€α αά ρίΜαί α^ο$ίΐϊοη€% ηοηηπΙΙαΓΗίη »€νίρίο ίτοάΐίατϋΜ αΜαοΗΙαΙύίη, ϊά. ρβ^;. 36-8*5. Ιιι- 
είρίΐ : Τα μέν οΰν έφ' οΤς άδίχως τοΟ οίχείου ήμεΙς άπηλάθημεν θρόνου. 

11. ^Απολογία. ΑροΙορία^ ηα/Ζθ ηιοάο ηο$Ιτα» ΰοηίΗβΐνάίηα ι/«εΐηιί, ει Ε€θΐ€$ΙαΓΜϊη ηηίοηαη αο^δρία- 
ιηιιε, $€ά αά ΰοαάΙίαηέοΜ ίη€ίιτί$ίο ρααηι ηιαΙίηηιοοηάΗΰΰΤβ^ ςαοά ίηΐ€η€ίη ααβτ€ηάο άορηιαίέ οοηνβηίΗηί, 
ΙιΙ.ρ^^. 84*94. ΙηείρίΙ : Πρόσεχε, ουρανέ, χαΐ λαλήσω. [1ηΙιίΙ>1. ΒοιΙΙβί. €0(1(1. Βοτοοο, 71 61 111. Ηακι..| 

12. Των πρ6ς τ^^ν £ουγδα(ας θεόδωρον α', β', γ*. Αά ΤΙιβοάονηηι, φί€ηι ίρ$€ βαράαω €ρη€ορηίΛ οτά^τ 
ηα9€ταΙ^ Μη ΠΙ, Ββ ρνοΰβίεΐοΜ 8ρίήίη% $αη€ΐί €Χ Ραΐτβ €1 Πΐίο, ΡΓΐιιιί ίηίΐίαιη : Επειδή τ^>ν εΟαγγ^- 
λιχ6ν ζυγόν, ί(1. ρ. 95. 8«€υαϋι : £0 μίν, αγαπητέ αδελφέ, ρΑ^. 117. Τβπϋ, ηυο Ρϋοΐίυ» ϋρεοΐΑΜπι ορρα- 
^ΠϋΐυΓ : Πάλιν σου τά γράμματα πρδς ήμ4ς, ρ3|[. 153-148. Ηθ8 Ιί1)Γ0$ βχ ΑΙΙ&Ιϋ νεΓβίοηο ΒιΠίιοΙιΙυβ 
ΜίΙΐϋβίυβ β(ΐΙ)]υηχίΐ 1^8ΐίπ6 6ρί8ΐο1η «]υ»(ΐ6ηι ΑΙΙαίϋ &<1 ΒυίηεΙιιΐΓ^ίυιη (16 οοη$6η8ίοη6 υΐΓίυ8(]υ6 Ες€ΐ6$ί», 
]ϋυ|$αιιΐ. 1655,8. ΤβΓϋαιη Ογ8Κ€6 61 Ιιλίίηο ά^ά^ηΐ ΑΙΙλϋυβ ίρβο &(1 6Αΐε60ΐ 1ί1>Γΐ 06 ραΓί^αΐοηο ρ. 827α 
85ΐ>. Βοαι. 1652, 8. 

13. Των πρ^ς ΚωνσταντΤνον α', β', γ*, δ*. Αά ΟοΜίαηίίηΗη (ΜβΙίΐεηΙοΙ&ηι, άβ ςυο <1ίχί νοίαιη. IX, ρ. 
198. — ΥοΙ. Χ, ρ. 490. ηοΐ. η. ιιο?. 6<1ΐΙ.) /ι6π IV άο 60(ΐ6ΐιι αΓ^αιηοαΙο. Ργϊοιι ίηίΐίαυι : Φθάνω μέν τά- 
(ας χα\ οίον διορισάμενος, ρ. 149. δβοαικΙΙ : Ουδέ τήν δευτέραν σήν άποπέμπ'^μεν αΓτησιν, ρΛ%. 169. 
ΥβΠΐί : Να\, να\, τά έπηγγελμένα οοι, ^>. 287. 0»»Γΐί : *ΑπορεΙ χα\ πάλιν, χα\ ούχ άπορουμεν 
ήμεΙς, ρ. 202-214• 

14. ΕΙς τδν τόμον του Κυπρ<ου χατά των νεοφανών αΙρέσεων αυτοσχεδιασθείς, λδγοςα', β'• /η /ομιμιιι 
660Γ9Η ϋρρΗί ΡαΙπ&Γ€Ιι« €ΡοΙ• δρίπίαη Μη€ΐ. 6 ΡαΙΓ6 ρ6Γ ΡίΙίαπι ρΓ0€6(ΐ6Γ6 η6£;2ηϋ8, €ί ηοναε €)ηιά€η 
/ι<ΤΓ«ι«ε, /ί6π άαο €Χΐ€ηιροταΙα λά ΤϋβοϋοΓυιη 5ιΐ({(ΐ3Μ6 6ρί86οραιη, ςαοαι λΙΙοςαΙίαΓ ρ. 252 : £υ δέ, 
γνήσιε υΠ, φΓλτατέ μοι Θεόδωρε. Ρπιηί ΙιιίΙίααι : Έμελλεν άρα πολλάς χατά χαιρόν, ρΐ({. 215. 56οαηϋί : 
Λεύτερο; ήρΚι» οΐίτος ό χατά τοΰ Κυπρίου άγων, ρλ^. 252-286. Αόγον ΙϋΠίυιη οοηίπι Ο^τρηυιη οίΐβΐ Νί€ο- 
Ιβιαι Οοηιηβοιιβ, ρ. 556 ΡτΰΒηοί. ΨΛ^ααρορίο, 61 ΙϋΠΐαιη 8αυιη τών του Κυπρίου αΙρέσεων έλεγχον ηιβηιο* 
ηΐ ¥666118 ίρ86 ίο Αηί 102(1 ν6Γβίοη6<ΐ6 ΙίΙ)Γί8 8υί8, Ιοιη. 11 Οτωάα οτιΗοά. ραι;. 7• 

15. *Αντι^|&ητεχά. Α^/ΊιΙοΚοιίΜ αάνέπη* Β, Αηάτοηίΰί Οαηιαίβτϊ 8υ5 Μαηαβίβ £οιηη6ηο ρτΊάβίΛ Οηιη- 
^τΗ ΜρΐΛ 8ίτ6 ρΓ2Βίθ6ΐί νίβίΐυϋΐ ((Ιβ <|00 8ορΓ> ίη αιρ. &οΐ6€6<1. $ 7) $ηρ0Γ [ητίρίο ίναάίίη ΐ€$αιηοηΐΐ$ άε 
&ρϊτ'Μη $αηϋΙο αηίηιαάνβηίοηα*. Ιθ6ίρίΙ : Βουλόμενος ήμά; τήν εχχλησιαστιχήν είρήνην άεΐ προά-^ειν έπ\ 
%^ βεδαιάτερον, ρ. 287.521. 

16. Έπιγραφαί. ΕρίρταρΗα 8ΐν6 ρητι^φΐιοη^ε XIII, ίη άιαία αο Μεηίβηϋα» ίαηαοτπίη ΡαΙταηι α $€ 
€θΐΙβοία$ ά€ ρτθ€6ηίοη€ 8ρηιΐη$ »αηαί, Ιηοίρ. 'Ρήσεις διάφοροι γραφιχα\ συλλεγείσαι είς άπόδ&ιξιν του 
8ΐναι τ6 Πνεύμα χα\ έχ του Υίού, ρΒ^. 52ί-641. Πα8 6ρί£;Γ•μΙια8 6γ;666 βΙ 1•8(ίη6 6(Ιί(ΐ6Γ2ΐ Ρ6(Γυ8 Αιου• 
4ΐία8, Οθ(€γπΐ!Η8, Ιη Ορυ8€ϋ1ί8 >αΐ'«ί8, Κοηι. 1650,4; 1671,4 [αΙ. 1670], ύη3 ουηι 86πρΐί8 ()υί1)υ&(ί3ΐιι 
ΟΓϋΙ^υΓ.ί ΡϋίΑπίΐΒ 6ΐ 8ΐ1ν6Γ8υ8 Ρ^ίΒηίΑηι Βιΐ88&ποηί8, 1166 ιιο.ι Οοιηβΐΐ'ίί Ο)ϋοηϋ, 61 Μαλίηιί ΡΙαηαϋ». Ηα- 
ΙκηΐιίΓα η-.8δ. πι1)ί1>1. θ£δ2Γοα. Υίϋβ 1.9ηι1)66ίυιη V, ρβ^. 186. (ραββ.) 8ινβ ρ. 517 80ιΐ• 6(1. ΚοΙΙαγ• ιιι 13 Ν0ΤΙΤ1Α. 14 

Γθ4. 150, Β. ϋ. — Ιΐ. ίΙι1(Ι. ρ. 590 »ηη. ίη €0<Ι. 262. — ΥβηβΓιίβ Ιη οοά. Ν&ιιίΒηο 503• η. 15 Κιφάλαια• 
οΐ» 4 επιγραφή• 6(0. Αΐ(|ΐΐ6 (Μίη|;9ΐΓ«'Ι1ίυ8) ίη Οαΐ. οοάά. 6γ. Νβιηίβη. ρ»^. 508, οοηίβηϋίΐ. 1<1 ορυβ» ςιιθ(] 
ιΙ) ΑΙΙϋΐΐο (Ιί?ί(ΙΊιυΓ ίη βρί^ΓβρΙίΑδ, ιΐίνΐιΐϋπιΐυιη οβ&β ίη 03ρΊΐ3, βΐ ίη!»€ΗΙ)6η(Ιυιη : ϋαρπηία ά€ ψτο€βη\οη€ 
8ρίήΐΜ Βαηαϊ, Ι(ίβηι άοοβΐ, ίΗ3ΐη ΟοΠβοΙίοηβπι 6$$6 ^ρικ) ΛΙΙαίίυιη ίη βηβ π^υΐίΐβιη• βΐ ςυχ «ριιιΐ ίρβιιηι 
ρο$4Γβηΐ3 5ίπΙ ν6Γ5«ι• 6& ίη Ι)00 ^οάι^^ \^%\ ριΐ(|[. 557, οριΐ8 \βγο Ιοίυπι 3ΐ)5θΙνί, ρ. 559. Ιιιιη ροβΐ ίΙΙ» 
τ6Γί)3 8βς(ΐί ίη ε<κΙί€6 ΐβ$Γηηοηί3 (]6§υιηρΐ3 6χ €Ι(;ηιβηΐ6 ΑΙβχ3η(ΙΗηο• βΐ 3ΐίυϋ »3Π€ΐί Μβχίπιί ΕρϊβίοΙ» 3(1 
Μίπηαιη. — Ιη «0(1. ΰο(Ι. η. 14, ΑΗε(οτΊΐαί€9 Ραΐτηηι^ ςηίΙ)α9 Ρην^αίοτίΗΐη 688β €οη(ίΓηΐ3ΙιΐΓ. Τιιιη 3ΐί3 
ρΙυΓ3 3ϋ οοηΓίΓΐηβηύαπι ρΓοεββϋίοηβιη δρ'.Γίιυ$ $3ΐιοΛί «χ ΡίΙίο. Αο ϋβηκιπι βΐΐικί 03ριιι 3ϋ(ΙίΐυΓ, ΐ]η3•ί βηρ* 
ρΐβιηεηίαιη ορβπβ Ββοοί, βΐ ίηβ^ΓίϋίΐπΓ, ρ. 367, *Αποββ(ξεις Χ3ΐ\ έχ των οίχουμβνι/.ών αγίων συ- 
νόδων ; ρΙυΓ3 άειίίΐ 6λ €0 ΙΙίη§3Π'11. ΑίΓβΐ'υηΐιΐΓ ρο&Ιβ» 3ηεΐοήΐ3(6« 3ΐί3Γυιιι $>ΊΐοΊοΓυιιΐ{[(Μΐ*ΊαΙίΗηι ιι, ιιΐ• 
IV, ν» VI 61 VII. — ΙΙιίιΙ.ίηΙϊίΙ)]. Νϊγο. εοιίιΐ. 160 βΐ 161, ΑΗ€ΐοΓίίαΐ^$ ΡαίτΗνη άβ ρνοϋ^αιοηέ 8μίήΐΗ$8αη• 
€ίί; ορί(.ι ηυηιεΓ3ηΐυΓ ίη ηΐΑΓ^ϊηβ χιχ, βίηε ποιηίηβ (ΐιιίϋβιη βαοΐοηβ• ςυί Ι3πιβη ίη ροβιβΗοΓβ €0•Ι. ρ«Γ 
υοΐΑΟί β68&3ΓίοηΊ9 ιη(ϋ€3ΐυΓ ν^οευβ. V. Οβί. εοιίϋ. Ογ. Μ3Γ€. ρ^%. 90. — ΡΙοΓβηΙ. ίη 1ηΙ)Ι. ΜειΙίε. Ι^α- 
ΓΟΟΙ. οού, 44, 4> ρΐιιΐ. 10, &υηΙ χιιεβρρ. }, Βοεεί επιγραφών, τυιη ΐοΐίιίβηι Οτ^%οτι\ ΡβΙβιηβΒ, €οηΓυ(3ΐίο- 
ηϋ)ιΐ$, εΐ ΰ3Γ(1. βε&83Γίοηί• ΑροΙθ(ΐ;ίϊ$• — Ι η εοϋ. 12, η. 20« ρΐηΐ. 4. €υΙΐ€€ΐίο ηιήαΰίΙΐ$, 3. ^ο. Υε^ε* 
ΕρψαρΗοί, ^{^ ίη Ιιοο βΐΐβιη εο<Ι. ίη Αηβ ορβπββίί» τΟεΓυηΙυΓ 6χε6Γρ(3• (|ΐΐ3β «Ιεβυπί ίη ΑΙΙαϋί Οπεοία 
οτώοάοχα^ 1003. II, ροβΐ ρΒ^. 641. Υίϋ. Β3η(1ίη. €8(. εοϋά. Ογ. 1.3υΓβηΙ. Ι, ρ. 483 ει 555. — υ^η ίΐιίιΐ• 
ρ. 546, εοη]ίεί1, ε^ ηα.β 6χ&ΐ3ηΙ ίη εοιί. 22• η. 4, ρΐυΐ. 4» ΰ<<3ΐ Τριαδικής χαΐ άσυγχύτου τάξεως, ϋέ ονάΊη€ 
ΤήΜΐαίί3 ρ€Τ$οηανηίη άίίΐίηαο^ εΐ Υβεεο ε55ε (Ιειυπιρίβ, ςιιί Βίηιίίβ ςυο(!(ΐ3πι ορυβ ΓΟΐιΓεείΙ, ειΙίΐυιηΑ 
Ρ<^ΐΓ0 ΑΓουϋίο, Αοηιχ 1630.*- Ε'4άοιη επιγραφών εοΐΐϋοιίο, ΡβΓίβ. ίη 1>ίϋ{. ραΙ)Ι. εοιί. [1270, ιι. 4. — Ιΐ3- 
ΐπΐί, ίιι ουίΙ. Γβ[ζίο77 ίιίΕΐιηΐ 6Γ6£;οΓίί Ρ3ΐ3ΐιι«β (1β ρι*οεί*85ίυηβ δρίπΐυβ 33ηεΐί δβηηοηβδ; ^οαη. Βοοεί* 
Ερϊ§τβ^€8ρ 6ΐΡ3ΐ3πΐ9Β Αηΐί€ρί§ταρΗ4Β ; ΒαΓίίΐ.ιηιί ιηοηιοΐιί (Ιβ εθ((6ΐη βΓ^υιιιεηΐο, βίο. Υ. ΐΓίβη. Ο3ΐ.οο<1ι1• 
6γ. 3ΐ3ΐΓίΙ• ρ•279. 5(|ΐ. 3ΐη|$Ηΐ3 εορίοδίυβ ρ«Γ>β(*υΐηηι. — Ιη οοά. Οοίβΐϊη. 0. Οιρ^^οιί!, 3Γε1ιίβρ. Τ1ΐ(;$$3ΐ• 
ιουΐΓ3 Βεοειιπι ει 3Γΐ3 4ΐε εοϋειη 8Γ{ζΐιιηεηΙο. Υ. ΜοηΐΓ;ιυε. Βί6/. €οηί. ρ. 171 5(|. 3ϋΙ3. ΐΙ>ί(1. ρ. 405 δ'|. 
— €οηΓ. Ου(Ιΐη. ίιι Οοιηπίθηΐ• ϋβ βεπρίΟΓΓ. «εεΐϋβ. III, ρ3β« 510 βς., 3<Ι 3. 1^70, ςυΙ ρΓΧΐεΓε3 3ϋιιοΐ3ΐ, 
ίΙΐ2$ $εηΐβιιΐΐ3^ 3 Υεεοο οοΐΐεείβ», ΓερβΓΪΓΪ «ρυιΙ Βζονίιιιη ίη Αηηαϋ^Ηΐ^ Ιοιη. XIV, 3(1 ». 1539« ίίειη £ρί• 
$ΐοΙαηι ^οαι^. Υεεεί αά Κοηιαηαίη ροηϋβύεηι 3η. 1277 ιηί$33ΐη β^ββ 6γ. 61 1>3ΐ. ίη εοηβίϋίβ, 6ΐ1• 1.3ΐ)1>ε3η« 
(οηι. XI, €θ1. 1055. Μεπι 3 ρΛ%, 506, ϋίϋΐοηβίη Γ3ΐ3(ΐυε Υεεοί βΐ εοηίΓονεΓβίπβ ίη(1β 6ΐΐ3ΐ38 Γυ•ίυ3εη4Γ- 
ηΙ, ρΓονο€3(ςιι« 3ϋ ΗεηΓ. δροιιιίΑηαηι ίη οοηΐίηπ3ΐ(υηε Λκηα/. Β3Γοπίί 3(1 3. 4274, η. 15 ; 3ΐΙ 3• 1283« ιι, 
9 ει 10; Αίςυβ 3ΐ1 Αηίοη. ΑίηοΙϋαηι, (ΙοείοΓειη δοΓ^οηίε. ϋβρ€νρ€ίνία Ε€€ΐ€ύΜ €αίίίοΙ%0Λ βύ€ Ηηα ΕηιΗα" 
ήίΐία Μ£Γΐιιιι«Α/ιιιη, ΙίΙ). ιιι, €3ρρ. 5 ει 4, ρβ^. 299 &(|(1• ΙΙ^λΗ. 

ΜεπιοΓαΙ 6ΐί3ΐη Α1ΐ3ΐίυ9, ρ. 767, Βέ ΦοηαηΐΗ, Κεφάλαια «ινα ιτ«ρ\ «ου άγ<ου ΠνιόμχτΟ;, έαριία ηη^άαη^ 
ά€ 8ρίηΐϋ ίωιείο. Ιηείρ. Είτα χα\ πάλιν οί αύτοΙ χαΟ* έξης. Νεοηοη ΤηηΙομ ά$ τ€€^Η$ ηαΐίι Α(νΓβ<ί4ιιι« 
ΙιιεΐρίΙ : "Έμελλεν &ρ* άντ" έπκτχόπου χατά λύχου χαΐ αίρεαιάρχου. 

Νιε. Οοιηοεοϋβ, ρβ(|;. 44 Ρταηοί. ίη^^ία^ορ, αΐ3ΐ }ο, Υοεεί ΟτΛίίοη€9» / 4€ ίΗαη§ητΛίί•9ί$ $ηα^ ςυ» ίιι« 

είρίΐ : ^Αχούσατε 1ερ6ν συνέδριον, φίλοι «υμπράχτορες, αρχιερείς αδελφοί* 

0ΓαΐΙα»«ικ ^αΠβηι ά€ νηίοιιβ βτ£ΐ#<ίαηΐΜ, ρ3|[• 164, 207. 

$Ι^ηοαία4ηι ά€ €ΐετί€οτηηί οτάΊηαίιοη», 3ρα(1 €3ηοα3ΓεΙΐ3ΐη, ύιΗκΙορΙΐοηΙπι εΑηρβηλίη ιρί%. 292. ;$9ινκ- 
άιεοη άύ οβείο ρατοΜ^ ρι^. 510. Β^ηοάια^ηί ΙΙΙ^ ρ3|[. 145. 8ψΛοάί€οη 3Δ• 4275ρ^ο^^ι^1||[3ιΜ111 ά€ εαρίί^εοτ* 
ροή 8. Μαίηαηΐίί «4•£Μ30, ρ3(^. 242. 

ΕραΐοΐΛΐη €Λ€^€ΐΐ£αΐΗ ρΛ%. 205 ραητίΜΐ/ΜΟί αά πηίοΜίη^ ρ. 546. (Ρ4Βλ.) 

[Μθ3ςιΐ2Β• Ιη εο(Ι. Λ^ηοά, 524, ύβ 87ηο(Ιο (Βουαιεηί€3, Ήτις ΑποχατΙστηΜ Φώτιον... ε(; τ^^ν Ορ^νον 
Κωνσταντιν6υ*άλεως* άπ6 του λ^γου του Βέχχου. Ιηε. ΉνΑν μαχάριον. Υ. Μ3ΐΐΙι«ί ΝοίίΙ, εο;Ι(Ι. Οτ, 
1Ιθ8ΐ|. ρΛ^. 242. ΡβΓίίυβί 30 η. 2. {(Ιεπι ΓθΓ33η οραβ» ίη Ονΐ. ηΐ88. Αη^ϋβ^είε. νοΙ. Ι, ρ. 55, η. 691, ίιι 
εοά. 6αί1• Ι^υιΐί 59 βίε είΐβΙυΓ : Ααα Μ^ηούί αεπίηέηίεάί^ ψίΛ ΡΙιοΐιαιη, ρ3ΐπ3ΓεΗ3ΐη• ίη ΐΙίΓοηοια ΟΡοΙϊι* 
Κ8ϋΐιιίΐ• βΐ 8€9ΐο(ΐ3ΐ3 οογβ 6ΐ 3ηΐί(|υ« Αοπιβρ 309ΐο1ίΐ, €χ ηΙαίίΟΜ Β€θ€ί ηήΰύί, Ηαει..] 

[Ιη οβιΐ. ιηββ. Οτ. 1>ί1>1. Ε3εοπ3ΐ., ίη 6<Ι* ΰΐ3Γΐιε ΒηβΓβ νοη (Ιεαΐ|(β|[εηντ3η• ΖυβίΛηίίβ (Ιεβ ΚφηΙ^Γ. 8ρ3« 
ηίεη, » νεηίοηε βεπη. Ιο. ΤοΙ>. ΚακΜεΓ, Ιλιά^ο 4765, 8, ρ3β. 406 οίΙβίυΓ ^ο. Βεοΐιϋ (τεΙ ροΐίυ», 3ΓϋϋΐΌΓ• 
Βεεείί) ραΐΓ. ΟΡοΙ. ιΙ^ υηίοηβ 6€εΙββί3Γυητ. (Υ. §υρΓ3, η. 4.) Ιη ΡΙαβη 30ΐειη Ολί. ιη$3• £8€ογ. ρ3§. 17^ 
ιηεηΐίο ϋΐίαβ ορ• ηιιΙΐ3 Δΐ ; 3β(1 η)3ίβ ΐη1)υυηΐαΓ ^. ΒβεΙιίο {είε) ριΐΓ. ΟΡοΙίΐ. Ρ3Γ3ρΙΐΓ38ί$ Ιη Αη^ΐοΐ. Ιιογο• 
εΐΙιίεοΓυηα Λά ΝίεοπιβεΙιαπ), ίΐεηι 3(1νεΓ€υ8 \ϋ%%ίη Β3Γ3οεηοΓυιη 3ρο1θ|{ί3Β 1Υ, βΐ λιΙνβΓβΐΜ ΜλΙΐΜηείβη• 
ΰΐιή 1Υ, ςυβΒ β €ΐ3Γΐ(ίο Κ €• &8εήΙ)αΔΐαΓ ^03ο^. εληΐλευ^εηο» ίωρεΓ. Β^ΖΑΟΙ. (Ηαμ..) 15 ΙΟΑΝ. ΥΕΟΟΙ ΠΡ, ΡΑΤΚΙΑΚΟΙΛ ίβ ΙΩΑΝΝΟΥ 

ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΉΝΟΥΠΟΑΕΩΣ Βΐη ΤΗΪ ΕΝΟΣΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΝ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΕΚΚΑΗΣΙΟΝ. 

ίΟΑΝΝΙδ 

ΗϋΜΙΙΙδ ΕΡΙ8€0ΡΙ ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡΟΙ,ΪΤΑΝΙ 

ΒΕ ϋΝΙΟΝΕ Ε€0£Ε8ΙΑΚϋΜ ΥΚΤΕΚΙδ ΕΤ ΝΟΥΛΕ ΗΟίΙΕ• 

(Αρα<! Ιβοηβοα ΑΙίΛΗϋπι, βΓίΡΰίω οτίΐιοάοχω Ιοιη. 1, ρ. 61. Ι. Κβ1)ν8 ίη οιηηιΙ)υ8 τβηιηι, βΐ ιηβηΐίΗ ηββΰίαιη Α α'.ΤδέτΛ πδσινάψευΛςτοΟ Σωτηρος δίδωσι κάμοΙ 
'"'" ''* "" '" ' '' '" >υν τν^οοφίαζομένψ εΙπεΙν Καλώς έν Εύαγγελίοις 

ό Κύριος δφη• Ερευνάτε τάς Γραράς. Τ6 γλρ 
06<5λβκτον λόγιον τοΰτο παρά τιολλών μεν χα\ Αλλων 
Γσως έ/ΐόέθη, καφοΓς Ιδίοις έφαρμοζόμενον, ούδΐν δΐ 
οΤον χαΐ νυν. Και οτι τούτο καΐ ούκ Αλλο τφ παρ- 
όντι τΐράγματι εφαρμόζει, περ\ οζ νΰν ώρμημένο; 
λέγειν έγώ της Ευαγγελικής πυξίδας έδανεισάμην τ6 
πρόασμα, αύτ6 τ6 πρδγμα φανεϊ, όπηνίκα πρ6; 
τους περ\ αύτου λόγους δ παρών ο^τος λόγος έπαπο- 
δύσεται, δ δή καΐ λέγεται τδ πρδγμα τούτο, περί 
όΙ χλ\ λέγειν ήδη ώρμήμεΟα, ή τών Έχχληίιών έστιν 
ένωσις. Εκκλησιών, τίνων; Τήςπαλαιτέρβς'Ρώμης^ 
κα\ της νέας τ* καΐ ημετέρας • ών ίηϊ τφ πρΙν χιο- 
ρισμψ σπαραττόμενος, ίτλ ττ^ νυν ένωσβ» γέγηθβ 
κα\ άγάλλομαι. *Αλλά του χωρισμού τούτου μνησθεϊς, 
διαπορουμενος κράζω• "Ω πόθεν μοι δοθήσονται 
δακρύων πηγαΐ, ώ; άν άποκλαύσωμαι, εΐ κα\ μη 
άξίως, κα\ τψ του πάθους μεγέΟει άνάλογον, άπο- 
χλαύσωμαι δ* ούν δμως την εντεύθεν καταλαβοΰσαν 
τήνκαθ'ήμαςοίκουμένην ακοτόμαιναν. τίιν εντεύθεν 
έπελθουσαν τψ πλάτει τών Τωμαϊκών σχοινισμά- 
των ζημίαν του ήμβτέρου λάχους, ού μόνον ίπ\ τφ 
τζ; σωματικής αρχής άκρωτηριασμω, πολλών πόλεων 
κα\ χωρών, νήσων τε μακροδιαστάτων, κα\ εθνών 
ολοκλήρων αφαιρέσει κολοβωθέντο;, άλλα τε δτ^ καΐ 
είς αύτην τήν εύσέβειαν ζημιωθέντος, εΓ γε της ευ- 
σέβειας έστ'ι ζημία Μωάμεθ χαΐ Μουχούμετ, ένδον 
τών Ιερών σηκών όργιάζοντες, κάκεισ*, βαβαι του- 
ρίβΟΙΐβ ηοχα ίΐίοβικί» €8Κ, ςιιί ευπι 8ϋί$ ίηΙβΓ 8»0Γβ ^ μύσους Ι ένθιασεύοντε;, δπου πρΙν τδ μέγα τών 
ί:ιιια 0Γ£;ία 802 οβΙβ1)Γίΐιιϋο (ΙβϋαοοΙιαηΙιΐΓ, ΊΙκ^ηβ, Χριστιανικών μυστηρίων Λπετελεϊτο μυστή ρ ιον. "Οτι 
Η6Ι1 ΓΟΐη 2ΐ)0ΐηίιιαιΐ()&ιιι Ι ίη<ϋϋϋηΙ Ιΐιί&803, ιιΙ)ί λπ- γάρ καΐ μέχρι τοσούτου ή τοϋ σχίσματο; τούτου 
ΐβ& ΑϋιηίΓ&ηίΙυιη ΟΙιηβΐίβηοΓαηι ιηγδΙβποΓϋπι αΙ>8ο|. χακί*, τά καθ' ήμδς έλυμήνατο ό πολύς της χακώ• 
ν€ΐ>ιΐϋΓ ιηγβίβηιιπι. Ει ρΐ&πβ Ιΐϋ]υ8 <ϋβ8ί<ϋϋιηρΓ0- σεως χρόνος, οΟ μόνοιςήμΓν τοϊς παθουπν, άλλα 

* 3^Μ. ▼» 39. 86Γν»ΐοπ5 ρβΓίηίίΓιΙ 61 ηυηο ιηίΐιί ίιι ίρ$ο θΓ&ιίοιΓΐ9 
«χοΓϋίο ^ιεβΓβ : Κβεΐΰ ?η Εν^τι^βΐϋδ Οοηιίηιιβ ρΓΟ- 
ηηηΐί3νί( , ΞϋπιίαιηΜ 8εΓίρίηνα% *. Ν^ιηςυβ ^ 
Ι>60 1)00 βΰΤβΙηιη οΐ'8€ΐιΙοιη » ρΙθΓί$(]α6 3ΐϋ8, οεπίβ 
βυίΒηυβ ΙβιιιροηΙ)υ$ ρβΓ^ΰΓοηιαιοϋαιη υ^ίΐίΓραΙυπι, 
ηυηςυ&ιη υθγο ηίςυβ ηαηο νίςυπι 681 &ρΐίιι$• Εΐ 
ιυπ» ρΓβΒ86ηΐί βΓ^οιιιβιηο, ιΐβ <)υο ηυηο νβΓϋϋ ίη- 

€ΐΐΐηΐ8 8υη), (ΙβΟβηΐίβδίηΐβ ρΓ9Β βΗίδ €ο1)36Γ6Γ6, (](Ι3Π1 

69α 6χ 6ν3ΐΐ£[6ΐί€0 ΙϋλΙιι ρΐ'£€6ηΐίοιΐ6ΐη ιυυΐη&ΐιιβ 

5Μ1>, Γ68 ίρ8» «ί66ΐ»ΓαΙ)ίΙ, €ϋΙΒ (Ιβ 60 861*1110068 

ρπΐίκβαδ ΟΓαΐίο ο^^Γΰδδα ίυβΓίΙ, ηυοϋουοςαβ 8ί1)ί 
110111611 νίη(1ί6»(, ρΓΟ (ΐυο ];ιιιι ΟΓβΙίοηειη ΐΏδΐίΐυί- 
ηιυ8, Εο€ΐ65ί&Γυιιι υηίο. Ε€6ΐ65ίαΓυπι, ςιι^Γϋΐη ? 

ΑοίηΧ νβΙΰΠδ» Οΐ ]ΐΙΙΠ0ΓΪ8 Ιιιι]υ5€6 ΙΙ08ΐΓ9β<ΐυ6» <11^' 

Γυιη ίη β^ροΓαΐΐοιιβ »ηΐ6& Γαοΐα ΐηϋοΐβιίδ 8ΐ(]υ6 
111^61111806118^ ίο υΐ)ίοιΐ6 Ιιοο ΐεηιροΓίδ &6Ι& 8υ1)δυ11ο 
^ΑΐΗΐιοςαβ εχδϊΐΐο. δβϋ Ιιιι]υ8 8ϋρ&Γαΐίθ4ΐΪ8 πιεηΐίοπο 
ΙικΙηοΐΑ 1186811305 «ΙλΑίο : ΙΙιι^ ΒΐίΙιΙ (]8ΐ)υηΙιΐΓ Ιαοτγ- 
ηοΑΓυπι ίοιιΐ6β,. υ ι ϊυ^οαηι, 6ΐ8ί ηοη ρΓΟ (Ιί^ηίΟίε, 
61 03ΐαιηίι&ΐαιη ηια^ηίιυϋίηΐ ιηοάο οοηιραΓΟ» Ιιιςύαηι 
ιιΐΐιίίοιηίηιΐδ, ί|υΦ Ιηϋε οιΐβιη ΐβΓΓ&ηπη α ηοϋίδ 
1ι&1)ίΐαΐιιιη ορρΓ6δ8ΐΐ » 0311^106111, οοχϋοιςυβ, ςαββ 
θ^ ο&ηι ίη 1&16 ρ&ΐ6ΐα68 ΙΙοιίΗΜίΟΓυιη οϋΐηροδ ηοδίΓ» 
δοηίδ ,ί^ιυρίΐ, ηοη οοΓροτοί Ι»ιιΐυπι ρπηοίρ&ΐυδ 
ΓοΓβοΐίοηβ* ηιυΐΐ&δ υρΚιοβ^ 61 ορρίΐΐΑ, ιΐ6οηοη ίοδϋΐαδ 
ϊοο^β 1»ΐ6ςυ6 ΙιΙιιο Α1({υ6 ίηϋβ «ϋβιΐδϋδ, 61 ίοΐε^Γ^δ 
Ι1»ΐίθΙ168 «ΙΟΠρίοηδ : 86(1 ίρ$&ΐΜ 6Κί3ΐη ρί6ΐ3ΐ6ΐη 

ν(ΐΙιΐ6Γ2ΐηδ, 61 πιοάο ΜοΙΐ3ΐη6ΐυ8 6ΐ.Μϋο1ιυιη6ΐυ8 1Τ ΟΕ ϋΝΙΟΝΕ ΕϋΟΙΕδΙΑΚϋΜ. Ιί» 

χαιπΙβιτοΣ; απανταχού γης !θνΐ9ΐδ?)λονχ«τέ^η<τε ν. Α 5)ΐίλΐοιη ηοβίΓΑ ΙιυηΓ.!η ιηοιίυιη (1οτ25(ιι»β, ρΓοΓιιυηι ΖΙΗν,ς τήν Ισχυν του άμαχου τούτου χαχου χα^ 
Λϋως έΟέΑ€ΐ σχοτηΝ, 6χ5ΐ διχνοήσα^βαι ταύτην, χα\ 
έςδναΰτδ^έγώ έχ μόνης μνήμης πάσχω τά νυν. 
Άλλον γάρ του προκειμένου λ<ίγου έχων σχοπίν, 
«ερί της έκχλη<ΤΕαστιχης είρήνης βίπείν βηλαδί], 
μΙ άπολογήσασθαι τοΙς τβ νυν των άνθροίπων, τοΤς 
« έι•άίτ$,ί.ον. ώ; χαλώς παρ' ημών ή του όλεθρίου 
των Έχχλησιών σχίσματος ήθετήθηδιάστβισις, χβ\ 
ίντη/ϋγη αυτή; ή θεοφιλής «Ιρήνη χαΐ Ινωσίς, 
έγύ δέ τούτων άφέμβνβς, έπελτών έκ της διαστάσεως 
χατίΛζβόντων ήμ^ς έμνήσθην χακών, συμφοράς χα\ 
θρήνου; πλίχειν ήρξάμην. Κα\ εΐ μή τ6 τής προθέ- 
«ω,- κατεπείγον ήμβίς άνθεΛκεν έτέρωθεν, τάχ' 1ν 
άΐϊΐιαν άρτίως την κτίσιν πρ^ πένθος συνβχινήσα- ίηίοΠιιπΐί Ι6ΐηρΐ]5, ηοη ηοΐιΐι Ιβηίοιηηΐοιίο, ςυί βλ 
ρ6Γρ6$&ί 8υιηιΐ8, 86<1 61 οιηηίϋαβ ^ιιαςυ^νβηυηι 
ιϋ$ρ6Γ8ί8 ηλΓιοηίΙ)η9 Υηιιη1Γθ9θνίΙ. Οϋθ(Ι &1 ςαί» 
ίιηηιβη»» €αΐ9Π)ίΐ8ΐί8 ροηάιιβ €{ &1ί& Γ&Ιιοηβ οοη]ί- 
ϋβΓβ νοΗιβηι, 6χ ΗΙβ, ηυ» Ιρ8€ ηυιιο τβΙ 8θ!« ίΙΙια« 
ΠΜίηοΓίιι ρΑίΙοΓ, 3ΐΓιηιο οοηϋίρίβΐ. Εΐ«ιΗηι ουιη 
ρηεβρηίίβ ΟΓλίίόηίβ «Ιίυβ βΙΙ «ϋορηβ ρτορο&ίΐιιβ, ιΐβ 
βεβίΜΐ&ιΙίο »€ίΙίοοΙ ρ30β νβΓΐ)3 Γ&οβΓβ, βΐ Ιιοηιίιιί - 
1109 Ι«ιη ΐΜβ «Ι&ΐύ νίτ6ηΐίΙ>ιΐ9, Ιυικ ροδίπιοάυπι 

ίΐΐΐυη'β Γβ»ρθΙΐ4ΐ«Γβ, ρΓ0)>6 2 ηοϋίβ ΗβχίΙ Ε£0ΐ69ίΑΓηΠΐ 

•οΙικϋΐΑΐι» <}ί$8ΐ<1ίυηι ΒυΙ)ΐΑΐυΒΐ, Ιοβοςυβ ίΙΙίθ9 Οβο 
λΐηΙοΜη ρ80£πι βΐ υπίοηβπΐ ίηίΓοϋιΐϋΐΑΐη 69^, β|^ 
»Ι> Η1ί9 ιιΙ>9ί9ΐβη9, ιιι»ΙθΓαηΐ, (\\»λ ηο8 θΚ) <1Ί$8Μ{υιιι 
λΟίχβηιιιΙ, ιηβηΐίοιιβ ίη(1ιΐ€ΐα, ίηίοΠαηίλ βΐ Ι«99υ• μ£ν. τά έπβσυμβάντα τφ Χριστιανισμφ χακλ δκ- "* ^Οβ\μ οοηοΙηη^Γθ. Εΐ ηί9ί ρΓορθ9ϋυιΐι »Γ(ζαπι«ιιΙβι» 
ηγούμενοι, έκ της των Εκκλησιών διαστάσεως. Άλλ* »Γι» ηοβ οοπιρβΗβΓβΙ ΐηΙιβΓ6ΐ<|αβ, ίοη»99θ ϋΐιΙνβΓ• 
οτι μ^ν χα\ (ντεϋθεν ή &μαχος του χαχου τούτου β«ηι ^6^υιη ηαΐυηπι ιηβίΑ, (|ΐι« 0Ηη8ΗΜΐί9 «χ 
(τχΰς άναφα^>&ται, δήλον Ιξ ών οΟπω χα\ βυγχω• Εθ€ΐ66ΐ3ηΐ•η (ϋ9$Ί(Κο βνβΑβκ, ρΓ»η2ΓΓ»ηΐβ9, >(! Ιβ- 
ρούμεθα πρ^ς τά χατά σχοπδν είσβαλείν* βΐυιη €0η€ίΙιιβ96ηιυ9. Ββά 61 Ιιίιΐ€ ηυοςαβ ίηιηβηΜ 

Ο0Χ2Β ιηβςΐιίίικίΓ 831» βρβΓία Γβπίληβΐ, ςοο4 «ι1 €», ςιι« ρΓορο8α!ιηυ9 αι^ηαπι ίιηηιΙιΐβΓβ ηοηάιιιη ηοΐ)!» 
€οηεβ(ΐ8{«ΐΓ• §'. Έπε\ δΐ πδσα ανάγκη 5ψοισθαι δν &παξ κα\ 
ί:ροε6έμ•θ«, καΐ δή φαμεν ώς τά του λ^γου ήμΓν 
«κοπιμώτβτον πρ^ άπόδειξιν άφορςί του κακώς 
«αρευφθαρήναι ταΐς Έκκλησίτις τδ σχίσμα, κα\ 
μη χατί )όγΐιυς εκκλησιαστικού;, μηδ' έπ' αΐτίαις 
ευλόγως, διιστώαχις λαούς καΐ κλήρους, ποιμένας κα\ 
Ιερ£ΐς, άλλλ διά τίνα σμιχρολογίαν ήχου, ούδΐν μέν- 
«» λυμαίνο'/τος τήν εύσ^6Σ^3ν, €?ς διαφοράν δΙ πί- 
στεως βμω^ έκατέροις τοϊς μέρεσι δόξαντος. Πρ^ς 
γ•Ον τδν τοιοΟτον του λόγου σκοπών εΙς δύο ταύτα 
συγκ5φα)Λΐώσβι τήν δλην πραγματείαν του λόγου 
βοϋλομαι νυν • Εν μέν έγκατασκεύως έκθεϊναι τψ 
λόγΐ;» τα γραφικά πάντα ί^ητά, δι' ών οΐ κατά χαιρους 
«ριτής Τριάδος θεολογήσαντες φαίνονται δια ,ό,όήδην 
διατρανοΰντες τ& Πνεύμα τ6 δγιον Ι κ τή; ουσίας 
ύπάρχειν τοΰ Πατρίς χα\ του ΥΙοΰ, δπερ ή των 'Ρω- 
μαίων Εκκλησία πρεσβεύει, έξ άμφοΓν αύτ6 λέγουσα 
έχκορεύεσθαι * Ιτερον δέ δι* επιχειρήσεων, &ν άν 
χαΐ δο^η θεδς άποδεΖζαι ώς ή των αρχηγών του σχί- 
σματος Ενστασις, καΐ Ετι ή τών χατακολουθησάντων 
εχείνοις (^πή πρ^ς τά όμοια, ού δικζ/ας εΤχον τάς 
άφορμάς πρ6ς τήν έπΙ τοσούτον Ικτασιν του ύλεθρίου 2. Οιιπι Τ6Γ0 ρΓ0Γ$α8 ηβΰβββοήιιιη 8ΐ(, («ηύβηι 
λΐίςυαικίο Βά ρΓθρο8ίΐιιηι αΓκηπιοπίπηι 86Γΐηοη6ηι 
«οιινβΓίβΓβ, (ΙΙΰίηιυβ, θΓηΐ!οηί8 ηο8ΐΓβΒ 8€ορυπι ρη- 
ηιαπιιι» 69$β, (ΐ6ϊηοη9ΐΓλΓβ, ρΓατβ (Ιί9ϋί(Ιίαιιι Ηοο 

|η Ε«£ΐβ8ίί8 ίΓΓβρ8ί<«96, Η ΠΟϋ βΰεΐ68ί89ΐίΰί9 ΓΑΐίΟ- 

ηίΙ)υ8» ηβςαβ €30519, ]υΓ6 ρορη1ο8 βΐ €ΐ€Γ09. ρ>- 

8(ΟΓ«8 6{ 930ΟΓ(ΙυΙβ8 9Ρρ9ΐηηΐί 1)119, 86ϋ 8001 €Ιΐ]ΐ19(ΙαΠ1 

ΙηορροΓίυηλ ν^ΗβΙβΙβ, ςυί ηίΐιίΐ ρΊβΙ^Ιβιη Ι»!ιΙογ6(, 
8<><] ςοί ηΊΙιίΙθ!ΐηηιΐ8 ίιιΐθί, υΐ οΐΓί9<|αβ ρ&ΓΐίΙ)η9 

νί(1ΰΙ>3ΐ0Γ9 (1ί(Γ«ΓβΠΐί80Ι ίτΐ(ΙθεβΓ6ΐ. ΙΙΐ ΐ(8(|0β ρΓΟ- 

ρο8ΐΐυπι 6Χ8€(]ο&ιηοΓ, ύυοΙ)09 0οιηιη6ηΐ8Γιοη6ΐ9ΐ 
ΙΐΑοο ηο8ΐΓ>πι €οη€ΐα(Ιβιηιΐ8 : «Η^γο <1ί€ΐ& οπιοϊα 
9€ηρ(ο ΐηιάΐο, ίο ςοΙΙιυβ, ςη{ ρηο ΙθπιροΓθ (Ιβ Τγι- 
ιιίΐϋΐο ΑϋςαίιΙ €0ηηιη6ηΓι βαοί, νΐϋβοΐιιπ ραίΑΠί οοο* 
Αΐβη, δρίπιυο) ββηείαιη βχ 689βηΐΙ» ι^βΕθ Ρ&ΐηβ βΐ 
ΡίΙϋ, ςοοά 11οπι&ο3 Ε€ε1β9ί3 , βχ οίΓοςοβ βυηι 

ρΤ0€β()βΓβ &8β6ν6Γ;ΐΙΙ9, ΑίϋΓΠ)3ΐ, «Ιί^βίβΟΙΟβ : «ΗβΓΟ 

ϋτ^υιηβοΐίε, Οβο ιΜβ οοΙ)ί9 ^ορρβϋίΐλοΐβ, «οοΐοηιιη 
(ϋ•9κΚί βοη^Ιαβ, οββηοο βοΓοιη, ςοί β08 8θί>9βΓαΓι 
8οηΐ, 3(1 &ίιΐ)ί1ί3 ρΓορβΐ)9ίοηβοι, Ι1ΙΐΙ|ΐΙ9 Γ3ΐίθη3ΐβ9 ' 
ΐΜίΗΐίβββ €30938, 3.1 βχίΐίθ90Π1 Ε€θ1β6ίΐ»Γυΐη (1ί9!»ί- 

(ϋιΐΜΐ (3Βΐοιη(ΐ6ΐη ρΓοοιονβηάηιη, 06ΐβηϋ6ΐη«9. 1.ί€β€ των Εκκλησιών σχίσματος. ΕΙ γάρ κα\ ήν ημάς, ^ βηίβι 83119 β996ΐ, 81 <1ί€(ί9 80ΓίρΙο ΐΓ3ΐϋ(ί9 (Ιβηιοη- άποδείξαντας &ιώ ρήσεων γραφικών μηδέν τι σφαλ- 
λομένην έπ\ τ^ ευσεβείς τήν Έκκληνίαν της *Ρώ• 
μης, βυστήφαι ώς ου καλώ; είπον οΐ άντειπόντες * 
χαΐ τ5 άνάπαλιν, ε Ι χα\ άπ^ μόνου του άπ&δε?ξαι 
τους του σχιαματο; ακουβαστάς ουκ ό;>θώς χρήσαμε- 
νους ταΐς έπ\ τψ σχίσματι άντι^ι^ήσεαι, γνωρίσαι 
ήν τ^ μν)δέν τι σφάλλεσθαι έπΙ τ^ εύσεβεία τήν Έκ- 
χλησίαν της Τώμης. Άλλ' έπε\ χατά πολλή ν τήν 
^ριουσίαν της αληθείας ήμεΙς τ^ν του ψεύδους 
Ι)ιγχον ποιήσασθαι προΟυμούμεθα, πρδ; τ6 δι* 
ΐΐλοΰν του άγώνο; άποδυσόμεθα * κα\ τ6 8 ν είδος 
τοΰ λόγου διελθόντες πρότερον, δ πως άν χα\ δοίη 
βε&ς, τήν άπδ τών Γραφών δηλονότι μεταχειρι- 
σάμενοι μαρτυρίαν Ικ\ συστάσει του πρ^ τήν εΟ• 8ΐη?βτίιηυ9| Αοο)8π3πι Εο€ΐ68ί3ΐη Ι)βηβ ββηνίτβ ίιι 
οπιη{^υ8, ηβο ίη οΙΙο ίβΐΐί, €θπιρΓοΚ)3Η, ηοη Γβοίβ 

3ϋτ6Γ83η08 θρρθ9θί&9β : 61 €00(Γ3, ¥(^1 8(>Ι& ί1Ιίθ9 
(1βΙΙ1θη8ΐΓ3ΐίθηβ, ρΓθΙ)3(ΟΓβ8 8€Ηί8ηΐ3ΐί9ίΙ1ί9, «1039 3(1 
ΓοΤΘΟ^Οαΐ 9€ΐ)ί8ΐη3 €ΟηΐΓ3ϋί€ΐίθΔβ8Η90Γρ2ΓΗηΙ, 0011 
ΓββΙβ 0808 Γθί59β, ΙΩ3ηίΓββ(001 Γβΐη3ηβΓβ, Εθ€ΐ€9ί3ηΐ 

Κοπΐ3Π3πι ηυΙΙο ηιοάο ΓαΙΠ ίη ρίβΐ3ΐβ. ΥβΓΟΠίίΛΗΐβη 
008 νβΓίΐ3ΐΐ9 {ρ8ίΗ9 Ιοιοΐοβ πΐ3χίπιορβΓβ 9υ(ΓυΙϋ, 
€00) ηίΐ6η<]3€!οοι (ΙβρρβΙιβηιΙβΓβ βχορίβπιυβ, ιΐυρίβχ 

1}0€ €6Γ(30160 3{;^Γ6ΐΙί6ηΐΟΓ, βΐ 003 ΟΠΐΐ1θθί9 ρβΠθ 
ρη09 3ΐ>9θ1θ(3, 0( 0βυ& €0Ω€6$96Ρί(, 6Χ 90ηρϋ8 Ιβ- 
8110)0013 39$ΟΠΙθηΐ69, 3(1 €ΟΓΓθ1)ΟΓ30ΐΙθ01 93113111 
β0ΙΩ302β Ε€θ1β8ί£ <)θ€ΐηθ30), ίΟ 3ΐΐβΓ3 ΤβΙίςοΟΟΙ 

βχροηβιηη; Γ6(ΐ3ΐιυβηιυ» ΜίΙίΜ, ({ΐι^ ϋΙχ6Γ6 «{ ιηαηαηι Εθ€ΐ6Αΐ«ιη 
ΓαηΙ. <ΙΊ$8βη3ϋοηί8 €6η«ιηβη Ιιιιο- 19 ΙΟΑΝ. \Έθαΐ ΟΡ. ΡΑΤΚIΑΒ^Η^Β » 

(|υ;6 οοιΐ8θΓΐρ86Γ6, ςυΐ ρΓΟ (οιπροΓβ 3ίΙνβΓ8υ8 η<ι• Α αέββιαν ύγιους της "ΡωμαΤκης Έχχλησ/ας , &ν 

δβυτέρφ έχθήσομβν τ^ λοιπδν, τίν {λβγχον ^ηλαβή, 
ών τβ βΤπον , χα\ ών συνβγράψαντο οΐ χατά χαιρους 
ιτρ^ς τήν 'Ρωμαΐχ)}ν Έχχλησίαν τδν τής βιαλέξβως 
αγώνα άναββξάμβνοκ. 

γ". Έπε\ β& ού «ρδς μδνοΟς τοΟς παρόντα; νών 
Ανθρώπων, ίλλά Χ9ΐ\ ιτρδς τους άψιγόνους χα\ μέλ- 
λοντας τους λίγους ποιούμβθα, ο6χ οΤδ* δ τι &ν χα\ 
διαπραξα(μβθα. ΕΙ γάρ πρ6ς μένους τους καρ^ντας 
ήν δ λδγος ήμϊν,βΐ χα( τινβς των ήμίν (ντυγχαν^ντων 
ΑντΑεγον, άλλα γβ τέως τ^ &πΙ ταΤς άντιθέσκαιν , 
αύιήχοον ημών παρβίχιν Αν απολογίας ήμΤν βυρβσιν 
ιτρός Θβ^ν, έζ ον» π^ν δώρημα τέλ<ιον, τ6ν νουν ημών 
άνα«£ίνου9( • χαΐ βΐ μή γβ πβίσαι αύτους βΓχομβν, 
Αλλ* Αγαπητών λν ήμϊν συνορώσιν αύτους, έξ άλογου 
** «βισμονής ερχόμενους ιυρ6ς τίϊν Αντί^^ηνιν, νίκην 
αύτδ τούτο ήγβΤιΟαι, τ6 μή έξ έλλόγων νιχ6ί(ΐθα( 
τών Αντ«|&|&ήαεων. ΈπβΙ δέ κα\ πρ6ς τους δψιγδνους 
έσβίται, χα\ ον^ς δ μέλλων χρδνος ιΐς έντυχίαν τών 
παρ<$ντων ήμκτέρων λόγων χαλένοι, έκεΐ μή οίδΑ^ 
μεν, οποίας Αν γνώμης χα\ προαιρέσεως ίσοίντβ, 
εΓτβ της ευσυνείδητου χα\ διακριτικής, χα\ τ6 δλον 
βΙπεΤν ειρηνικής , οποίους πολλούς τε χα\ ^Αγαθούς 
δ νΟν ανέδειξε χρδνος, εΓτε τής πεισμίιτιχής τβ, 
δτΕοΓοι χα\ αΰτοΙ ούκ δλίγοι νυν ΑνεφΑνησαν , οΰ 
λόγοις κα\ λογικαΤς διαγνώσεσι προσνέμοντες εαυ- 
τούς, Αλλ' Απλώς οΟτω τήν Αλδγιβτον τοίς πρβηγη- 
σιμένοις χαταχολούθητιν προαιρούμενο'. , Εν τοΟτο 
χα\ μόνον Ανω κα\ χάτω του λόγου προφέροντες, τ6 3. 8«(Ι «ηΐιη €Ηΐη ηοη «<! ρΓΧββηΐββ Ιληιηιη Ηο• 
ιηΐηθβ, 86ΐΙ Μά β05 βΐίϋΐη, ςυΐ ροβΐ ηο8 η•506ΐι1ητ 
βινοοίβηΐ, νβτΐ)» Γλοίπιυβ, ηββϋίο ςυίϋ λ^βηϋηιη 
ηο5ί8 β'ιΐ. Είβηίπι 8ί οαηι ρΓ»8βηΐί1»υ8 86πηο Ιΐ9- 
1>6Γ6ΐιΐΓ, ΐιιιη 81 ςιΓΐ8ρί&πι ηοΙ>ίβ οοηίΓαϋίοβΓβΐ* 
κο$ΐη8 8απΙ)08 ίΠίιιβορρο8ίιίοοίΙ)θ8 «ιΐ(ϋΐί8, ΓοΓββη 
Γ€8ροη(Ιβιΐ(1ί βηβλίη Οουβ €0ΐΐ06ΐΐ0Ρ6ΐ, «χ ΐ|υο οιηηο 
άοηιιιη ρ«ΓΓβΓΐ(ΐιη, αηίιηιιιη 8ϋΐιηι «α ΠΙαιη «ρρΐί- 
€8ηϋ5υ8 : βΐΠϋβΙ ΠΙθ8 ρ6Γ$υ3ΐ4!βΓ6 ηοη νβΙβΓβπιυ), 
|Γ2ΐΐιιπι Ιηπι^η ηοΙ)ί$ βΰαϋβΓβΙ, ίηΐυβηΐίύυβ βοβ 
ΐ£ηΐ£Γ9Γί• ςυΑ(ΐ8ΐη ροΓνίοποΙ^ι <1α€ΐ08 €οηΐΓ&ϋίθ6Γ6, 
οι Ιιθ€ ίρβυιη τΙοίοπΒΐη οχί8ΐίιη8Γβπ)υ8, οοηΐΓβϋι- 
€ΐΙοηί 1)113 πιβηΐβ βο Γ^Γιοηβ ν8€υί8 ι^ίιιοί• δβιΙ οιιπι 
λά ρο$ΐΰΓθ8 €η1, 61 &ί1 608, ςυο» ΐοπιρυβ ΓυΙυΓΗΠΐ 
%ά ΟοηιπιβηίΑΓίοΓίιιη Ηογηπι ηοβίΓΟΓυπι Ιβοΐίοηβιη 
βοιηρ€ΐ1«1, ςυαηιΐο ηοη ηονιπ)υ8 ηυ&ηι ίΙΗ ββηΐι^η-/ 
Ιΐ&π) 61 οοη5ί1ίυπι 86(]υ6ηΐυΓ, βίνβ Γβεΐιιπι 61 ()ί$ε6Γ- 
ϋΰηιΐί νί ροΐίβηβ, Αΐ(|ϋ6, υΐ νβτίΜ) 6χρ6ϋί8ΐη , ρ&ο&- 

ΙμΠΙ, ηΐ13ΐ68 ηΐΙ})ΐ08 ρΓθ1)Ο80|υβ 8^38 ΙϋβΟ ηΟβίΓΑ 

ΙιιΙίΙ• δίνβ ρβΠίηΑχ, ςυαίββ οΓιαπι ηυηο ϋςιιβ ηοιι 
ρηιιεί ΓορβΓίί βιιιιΐ, ηίΙιίΙ (Ιίδεορι&ΐίοηίΐιυβ 61 Γαΐίο« 
η&1ίΙ)υ9 ίυιΐίοϋ» ΐΓίΙ>ΐ]6ΐιΐ68, $6(1 υΐουηςιιβ (6η)6Γ6 
Ιιι&υΐ86<|πβ, ςυί 60& ρΓ9Βίν6ΓυιιΙ, 86ί]υ6ηΐΡ8, Ι)00 
ιΐηιηη βυΓκυιιΐ (1οοΓ$υιηςιιο, ιιΐ ΡρΓθν6ΐ*1)ίο ΓΰΠαπ, |ΐ886Γ6ηΙβ8 ϋί$8ίι)ίυπι ηοη 6886 όοροηβπϋυηι, ςνοϋ ^ μή δεϊν Αθετήβαι σχίσμα, δπερ οΐ πρ6 ημών, εΓτβ 

χαλώς εΓτβ κακώς ΑπειργΑσα ντο. Π ρ^^ςγουν τούτους, 
ει τη; δευτέρας εΐεν προαιρέσεως, ούδΐν μέν τ6 
πεΙΟον Ιξουσιν Γσως τά τ:αρ^ ημών εκτεθειμένα έπ\ 
συστάσει τής εκκλησιαστικής εΙρήνης. 06 διΑ τοΰτο 
δλ υ.ί\ σιωπητέονήμΑς, ΑλλΑ πρ6ς 2ν μδνον δρώντας 
τ6ν παντ^πίσχοπον δφβζλμ&ν, χα\ πρδς τδ ΑλΑθητον 
ενατενίζοντας έχεΓνο διχαιωτήριον, πρδς δ ουδέν 
ήμΑς ή τών άλδγως Ανθιστα μένων βλΑψει κατηγορ(«* 
ού χρεία γΑρ κατηγδρ&)ν έκεΙ* ώσπερ ούν ουδέ ή 
τών παραλδγως χαριζομένων δνήσειε σύστασις * ού 
χρεία γΑρ συνηγόρων ΙχεΙ. ηθ8ΐΐΊ πτ:ι]0Γ€8, 81 ν6 ρΓοΙ><^, 81^6 ΗΐΑΐβ, 8ΐΐ8είΐ»ηιηΐ• 
ΙΙί ίΐ3ςιιβ, 81 8β6ΐιιΐ(ΐ3ρ €οη<ϋΐίοιι{8 ΓΐΙ6ΠΐΐΙ, η08ΐΠ8 
1Γΐ866 δ6Γΐηοηί1)ΐΐ8, ρρο 0θΓΓθΙ)θΓαη(]3 6οεΙϋ8ί88η6α 
ρ36β ΓθηΓβ6ΐίί;, ηυΙΙο ηιοι]ο οοη8ΐι»ιΐ6ΐ)υηΙυΓ. §6(1 
ηοη ρΓορ(6Γ63 ηοΙ)Ϊ8 δϋοηιΐυιη 6^1, 86ϋ αά ιιηιιπι 
βοΙμπι οπιπία ίηΐυβηίβηι οουΐυηι, 61 λ(1 ίυϋίοίυπι 
ίΐΐυϋ, ςηοϋ ιΐ6ηιοΓα11ίΙ, 61 βρυι! ςυοιΐ ηοΙ>ί8 ίη8υΐ96 
8680 ορροηβηΐίυπι οηπιίη&ΐίο (Ιαηηυηι ηαΐΐυπι ίη- 
Γ«Γ6Ι• ηβςυβ βηίιιι 151 εππιίη&ηΐίυπιορυβ; ςυβιη&ιΐ•* 
ηιοϋιιπι η6ςιΐ6 ρρκίΟΓ γαΙΙοοοπι Ιη(]υΙ|{6ηΐίυιη €θπι- 
ηΐ6η(ΐΑΐίο, 6πιο)απΐ6ηΐηη), ηοηαβ 6ΐιίαι ιΙ>ί 8(]νοο3- 
ΐΟΓοηι οριΐ8, Αηίπιυβ <1ι>ίβ6η(1υ8. 

4. Αά Πΐυϋ ί1&ςυ6 ]υ(Ιίοίυπι ίαΙΙί ηοβοίυηι Γ68ρ!« 
0ί6ηΐ68, 8€ΐυ1υπι Γ6ηι Ίρβαηι 3|[|;Γ6(ϋλΐηυΓ, 6χογ8ο- δ'. ΠρΙς γβυν τδ ΑλΑθητον έχεΤνο διχαιωτήριο*'^^ 
Αφορώντας, εύβυ του σχοποΟ γίνεσθαι χρή, Ιχαστο^ |68 8ίη9υΙθ8, ςαί ηο8ΐΓ8 Ιιχε 86η'ρΙ& ίη ρθ8ΐ6ηιηι Ο Αξιουντας τών τοις παροΰσιν ημετέρους γράμμασιν Ιθ|ς6ΐι1». Γ6£ΐ8 οοη86ί6η1ίιι, 6ΐ ηθη(Γ8Πΐ ίη ρίΓΐβαι 
ρΓορ6η88, ίη Μ1ί8 οοηΙβηίΑ 6Χ8ΐηίη8Γβ, 61 8ί ΙβοΐοΓΐ 
ρίαυιιβηΐ, & ηο1>ί8 ογγογ 60Π]πι, ςιιί 8ηΐ6ηθ8 Γυ6Γ6, 
60ΓΓ6€ΐυ8, βΓ^ιϋα 060 1)οηοΓυιη οηιηίοπ) ά^ίοτΐ 61 
Ι^Γ^ίιοη Ι ςυο(1 8ί <1β Ηαε ραοε πι&ΐ6 β08 οοηβυΐΐοβ 
]ηι1)€«ιΙ, ςυ1ουη(ΐυβ ϋΐο Γυβηΐ, ΐαηίαπι Ιΐ06 (16 ηοΐιίβ 
86181, «ΙΜΙΐΙ^ΐυίϋ Α |Ιθ1)ί8 8υΐ 6Χ60βίΐ8ΐυπι, βηΐ (ϋ- 
ϋΜίπι, &ιιΐ Γαείυηι, νεί βΟΓΪρίο οοηβίκηβΐυπι Γιιίΐ, 8(1 
8ΐ86ί|ί6η(Ι^ιη Εοείββίχ ρ806ΐη, ηοη Λά Γ6Γ6ΐΐ6η<Ιιιπι 
ρΓκίαοϋ ν6ΐ •χ ηο8ΐΓ)^ πιφιιβ, ν6ΐ (ΙοβπίΑΙίϋυβ, λ 
1101)18 ρ6Γΐ6ηΐ8ΐϋπι ΓΜί886. Οϋί6ΐΐη<ιιΐ6 6η)πι α^ 

666ΐ68ί3Βΐί€1Ιΐη 1ΐ8η6 ρα06ΐη 8€0688ί(, η08ΐΓ88 60η- 

8Μ6ΐυ(ϋη68 6ΐ (Ιοβπΐϋΐλ 6οηΐ6η)η6η8, (1ί]υ(1ίθ8η8(ΐιΐ6 
ϋΟίη^ΡΙΦ Ε«*^β8ΐ9ηι 110^11 1^ ϊΒψη ρΐβ 86ηΐίΓρ ιυΐ έντευξομένων έσύστερον, εύβεί συνειδότι καΐ άρ^ί^ 
πει βασανίζειν τΑ έμπεριβιλημμένα * κα\ ε( μέν 
Αρέσκει τψ έντυγχΑνοντι τδ διορΟωθέν παρ* ημών 
σφΑλματών πρδ ημών, χΑρις βεφ, τψ παντός κάλου 
δοτήρι κα\ χορηγψ• είδε γε περ\ τής βίρήνης ταύτης 
ού καλώς βουλευσαμένους διανοείται ήμΑς, όστις Αν 
χαΐ βΓη ο^τος, Εν τούτο μόνον έθέλω αύτδν βίδένακ 
τβρ\ ημών, ώς πΑν εΓ τι παρ^ ημών κα\ διενοήΟη» 
χα\ έλαλήθη, έπρΑχθη τβ καΐ έγρΑφη έπ\ συστήσει 
τής εκκλησιαστικής εΙρήνης» ούχέπ* Αθετήσει ούδε- 
νδς τών ημετέρων Ιθών χα\ δογμΑτων τούτο γέγονβ 
παρ* ημών. Π Ας γΑρ τις, δς έπ\ τήν εκκλησιαστική^/ 
ταύτΓ,ν ήλθεν είρήνην, ώς τών ημετέρων έΟών καΐ 
δογμΑτων χατεγνωχώ;, κα\ ώς τήν 'Ρωμαΐκ^ν II ΠΕ ϋΝΙΟΝί Ε0(ΧΕ5(λΗυΜ. ^ί 

Έχχληβίαν «ρ<βββύ«ιν βιιγνωχώς νύηβέστιρόν τ( Α ΟΓβϋβΓβ, ϋ»4ΐ«1 β €ΙιηβΙι Γβ^ηο υη» βοηι ^ϋ(I»^ρ^ο. της ήμ«τ<^ς• Ιχητ<ι>τος βΓη της τον Χρισνου βα• 
ηοΐας, χα\ τφ προβότ^ Ίονδ^, χαΐ τοΙς χοινωνοΤς 
αύτου, χαΐ νταυρωταΐς του Σαιτήρος συντβταγμ^νος• 
Τούτο ^ τ^ φοββρ^ δρχιον ώσπβρ τι του λόγου 
β^μέλιον «ροχαταβαλλόμενοι, του λέγβιν ϊργόμι^Λ. 
ι\ *Οιηρ ^ χα\ ίτι μοκ του λ^ου προαναταχΟηναι 
5οχβΓ« ού^ τοϋτο «αραδραμουμαι , τφ προσήχοντι 
τόχφμήίφαρμόβαι* οΐ «ολλοίς πολλάχις, ώς εΓρηται, 
των της ΤωμαΙχής Έχχληφ^ας &νβρών γραφί) χα\ 
{λέλανι μαχβσάμβνοι, δι* οΟς χα\ πρ6ς τλν Ισύβτκρον 
αγώνα ύ παρών ημέτερος (παποβύσεται λ^ς» 6π6 
τη; δίχης ώ^περ συν•λαυν($μ2νοι, εΙς τ6. Ορκαμβεύκν 
♦-^τοίίς γνιομης ήττωμένους Ιδιορρύθμου, χβ\ τοϋτο 
μόνον ν{χην ηγουμένης, τ^'πιβ^μον}! χαίρβιν απλώς, 
χαι «ρ^ πΑν τ6 «ρ6ς βΙρήνην αύτους Ιχχαλούμβνον Β οοηίΤΜ 8096 ιβηρββίίνβ Ιηορροπυηβιΐιιβ ορροηβΓο , (ΙίΐΟΓβ, ΠΗυι βσβϋβ,* βΙ $6Γν«ωΓΐι €ΓαοίΑχοΓΗ)υ» 
οοηηαηιβηΐυβ. ΙΙθ€ ΙβΓΗΜΗ )θΓ«]ιιτ»η(Ιο 1λΐιςυ>ιιι 

•βΓΐηοηΐΒ ίΐΜΐϋΑΙΙΜΒίΟ •ηΐ6« ΙΟΟ&ΙΟ, 0Τ>ΐί0ΙΙβΙ1Ι610Γ• 

8. Αΐίβηπη θΙ«Ιίβ φίοςαβ ηοβίη• ρΓβροηβικΙιιπι 
ηιίηίιηβ ρπΒΐ«πβΓ0 » Ιούο ρ^Γορροηυηο ιθ•ρΐ«Γβ » 
ςιιΙ ηυΙΚΜ βΙ •«ριιι•, ιιΐ όίκϊπιυβ» Βοιηιο« 
Ε€6ΐ6βί»νΙί08 βεΗρίο εΐ »(Γ&ηιβηΐο ορρυι^ηίΓυιιΐ, οΙ 
ίη ςιιοΒ ββοαηάοοβΠβηιίηβηοβίβΓ Ιιίϋ Οοιηιηβηΐ&Ηιιβ 
€οητ€Γΐ«ΐυΓ, 9 ]αιΐίΐ{λ τβΐηΐί οοιηριιΐιοβ, λ<1 βϋΐη^ΐ- 
ιρβοβ (ΙίίΓΑΐηλίι ύθ8, 9 «βηίβηϋα ^ΓορΗλ ιΐβνίοΐοβ. Π 
Ιιθ€ βοΙυηϋΒίοιΙο νΙείοΓί^ιη •ιί»ϋπι&ηΐ68 , ρΐΌΓβυβ άντιδι^ν^ν βύχαίρως, άχαίρως^τ6ν βλον τ!{ς αυτών 
β'.αλέξεως λ^γον, &9ΐ«ρ τ(ν\ έγχαλλων^ζουβ^ι χό^μφ, 
τα7; χατά των ιτρο^ιαλβγομένων αΰτοίς &6ρβσι. Κα\ 
λΓθε Χ3ίν Οβρεσιν * Γσως γάρ &ν Ιλαττον )^ν τ^ χαχ6ν, 
ιΐς μένους τους υβρισμένους προϊσταμένης της 
άλογου τοΰτΐιιν φορ^ς. Νυν βλ ού τούτο μδνον, &λλά 
χαΐ καντΛμους τάς χατ* αυτών, χα\ της αυτών Έχ- 
χλησ(ας άικρεύγονται βλασφημίας, ών ή άτοπία <!ς 
αυτήν τΙ]ν τών Χριστιανών διαβαίνει εύσέβειαν. Κα\ 
βύδλ τοΰτο συνιδειν Ισχον, ώς αύτ6 τοϋτο μ^ον, τ6 
μεΟ' δβρείκτν τε χα\ βλασφημιών διαλέγεσθαι ιτρ6ς 
αύτους, ΤΜίρ^^ τοΤς εύγνώμοσι τών διαγνωμόνων δίξαν 
Ιίττης λδίδου αύτοΤς. Τ(ς γάρ άν χα\ νιχ^ν 8χων εΙ- 
ρηνιχώς, χα\ μάλισθ' δπου ηιρ\ θεού χα\ τών θείων Η ιιηΙνβΓί» βυ» θί&ΜΠλΓιοιιιι εοη((βΗ6ΐη νβΐυΐί «Κ• 
ςυο οΓη&ΐιι «ιΟΓηλΓβ «(Ινβηιιβ βοβ , ςιιί βίιηαΐ οιιηι 
618 €θ11οςυαη1π? , Ιιι]αΓη8• βΐ υϋπΑΟί ίη]υΓη8, ΐιιιη 
βηίιη πίλΐυιη ιηΐηπβ ίοΓβΐ, 1η 8θΠ8 ιη]ιιπ9 αββηΐίβ, 
6οηιιη Ιθ8υΐ8ο Ιηιρβιυ ρ6Γ8ί8ΐ€ΐιΐβ : λΐ ηυο6 ηοη 
\ά 8θΙιιη, 86(1 βΐ 8αϋ8€ίδ8ίιη88 Ιη 608 Ρΐ οοΓυηι 
Ε€θΐ68ίλΐη οοιιΐαηί€ΐί88 βΐ εοηνΐεί• ενοηιαηΐ, <ιυο- 
Γαιη 8ΐ>8υΓ(ΐ8 ΙβιηοΓίΐΜ ίρείβ^Ιιηλίη €Ιιη8ΐί8ΐΐ0ΓΐΐΜ 
νυΐηοηΐ ρίθίαΐβιη• Νβςυβ οοιηρΓβΙιβικΙβΓβ ροΐαβ- 
τυηΐ , 60 ν6ΐ 8θΙο, ςαοά ίη]υπί8 «Ι οοηίοιηβΙΠι ϋί8- 
ρϋΐ8Γιοηβ8 61 οοΠοςυί» 6οηΐυΐ6Γυηΐ, « 1)6ΐΐ6νου8 

€0{[ΙΐίΙΟΓίΙ)ΙΙ8 νίΟΐΟΓΙλ 6Χ€ίϋί88β ]|Ι()Ι6Α108 ίΐΐί&86• 

ϋυί8 6ηίιη, 6υηι νίΰΐόΓίηη 6οη86φΐί ρθ88Η ραεί- 
βϋ6, 61 ροΐ 1881111 υ III ι η 118, ίη ςυίΐιυβ άβ Ι>60 ιΐί νι- οι λόγοι, Μρεσι τ{|> προσδιαλεγομένω Αντεπίφύεται, ^ ηίβηυβ Γ6ϋυ8 ρβΓΐΓ»6ΐ3ΐυΓ, Ιη]υΓϋ8 €ΐί8&6ΓβΙΐΐ6ΐη 

ώσπερ ούχ άδελφ«υς ζητών χτήσασθαι, άλλ' άδελ* 

Φούς ΑιηΜλλεβθαι φίλονειχών. Έγωγε τέως τοΙς 

τοιοότοις λντυγχάνοιν λόγοις αυτών, χα\ τβΐς μέν 

Τωμαίους είρηνιχώς αύτο?ς χατανοών έντυγχάνον- 

τας, οΓς χα\ μάλλον τ4 πολς θυμούς έπι^ι^επέστερον 

ώμολδγητβιι, τοΙς δ' ημετέρους οΰ λογιχώς μαχομέ• 

νοιςΙοίχ^ας, άλλ' ώσπερ μαχαίρα, χαΐ σπάθη, κα\ 

δ^ρατι τήν χατ' αυτών όρμήν ποιούμενους, (ρυθριώ, 

χα\ ώσπερ εΙς ^α'^^6ν λογιζδμενος τήν α!σχύνην, μι- 

χροΟ χα\ Ιχχαλυπτεσθαι θέλω. 

ς'. Διά τβι τούτο χα\ άντιλέγειν τοΙς άντιλογιχοΤ; 
τούτοις Ισΰστερον βουλόμενος Ιγωγε, πρδς μηδέν 
τοιούτον «αρασυρ9)ναι χαθιχετεΰω βε&ν, χα\ τοΟς ορρΓίιη6Γ6 €οη»ιηΓ , χςιιβ Λ^ 81 Γγ81γ68 οοηι]υίΓ6ΐ6 

ηοη 8ΐυ(1β&1 , 86<Ι 608 ΐυΙ)ί;6Γ6 ρ6Γ<ΐ6Γ6ηΐΙβ 6θηΐ6η- 

<1&ι ? Ε(^ο ρ]απ6 8ίιηίΙβ6 εοΓυπι 86ΓΠΐοη«!8 ρ6Γ6υΓ. 
κη8, 6ΐ Εοπ)3ηο8 (ΐ6ρΓ6ΐ]6η(ΐ6η8 , (|υο8 «ϋ ιγαπι 
ρΓορ6η8ίθΓ68 6886 ΓβίβιιίυΓ, ριεΚΙοι ουιη ίΙΐ!8 εοΙΙ(*- 

φΐίΑ 86Γ6Γ6, η08ΐΓ08 ν6Γ0 ΠΙΐΙΙΐ 6ηηΐ ΓΑΐίοηβ ΐΐ6ρΓ86« 

1ί9ηϋΙ}υ8 8ίπιίΐ68, 6η86, υΐ ί(λ (Ιίείΐη, %\Λύ\ο α 
]ΐ88ΐί8 608 {πιρ6ΐ6ηΚ68, ΓυΙ)0Γ6 6ςαί<1#πι 8υίΓιιη(1ηΓ, 
61 ίηΐΓϋ ηΐ6ΐη6ΐίρδυιη ίηΓ8ΐηΊ&πι Γ6ρ6ΐ6η8 , Ι^ηιυηι 
ηοη Γ8εί6ηι ΐβ(|[ΡΓ6 ϋ6ΠΙ)6Γ0. 
β. ΟυϊΐρΓορ(6Γ Η'ϋ 6οηΐΓ3()ΐ€ΐθΓ|1)α8 ίρ86 ροβιηιο- 

άϋΐη 60ηΐΓ8(]ί€ΐυηΐ8, η6 34 8ίπΐ{Π& ΙΓ8)18? , 80ρρΐ6Χ 

Οβηια 6Ι0Γ0, 68ΐιι<ΐ6ΐηςυβ ρΓ0Γ$η| «ϋ Πϋβ , ςυί έντευξομένους δέ το7ς ήμετέροις γράμμασι τούτοις, ^ Ιιχο ηθ8ΐΓΑ οοηιπΐ6ηΐ8Γΐ& ΐ6€ΐυΓΐ βυηΐ , |[Γ8ΐί8ηι 

τήν αύτ42ν αίτώ χάριν, μηδέν τι τών ημετέρων πρδς 

Ιριν αφορώντας διαβαλεΤν. ΉμεΙς μέν γάρ ού πρλς 

Ανθρώπους, άλλα πρ5ς Θε6ν έρώντβς, τήν ε!ρήνην 

ταύτην βεΤν ώήθημεν ένστερνίσασθαι* εΚ δέ τισΓμή 

<οχεΙ. ουδέν πρ6ς ημάς. ΕΕδέ χαΐ πρδ: τάχοσμιχά 

της ΤωμαΙχης αρχής Εδοιμεν, άλλ' Ινταυθα ουχ 

Ιτειν ειπείν ώ; ουδέν πρδ; ημάς. ΕΙ μέν γάρ ^ι- 

χαίως χα\ έπί τινι πρδς τήν ημών εύσέβειαν συντε- 

λοΰντι ή της Τωμαΐχής. Έχχλησίας μάχη, έξ ζς 

ύποϊα χαΧδσα χαθ* ημών έπεισέφρησε τϊ δεινά, ού 

του παρόντος λέγειν έστ\ν, Γσως γάρ άλλοις ταΟτα 

χα\ Ιστορήθη • ί^μεν άν χα\ αύτο\ συνδιατιθέμενοι 

τοΙς ίταρ^τίως έχουσι πρδς τδ σχάνδαλον * έπε\ δέ 

«άντη άδίχως^ χα\ έχ μδνης έπηρείας £α;ανιχής τ2» 6χρθ8Γθ» ηιΐιιΐ 6χ Ιιΐ8 ηο8ΐη8 οοηΐ6ηΐίοη1 α(1ι)ί€ΐ08 
Γ9ρΓ6ΐ)6η(ΐ6Γ6• Νθ8 6ΐ6ηίιη ηοη 1ιοπι^η68« 86ΐΙ ϋ6υηι 
ίη8ρίείβηΐ68, ρ3ΐ€6πι ΙΐΑηο αρ6ηί8 υ1ηΐ8 6ΐ6ίρί6η<)8πι 
«Ϊ886 &γΙ)Ηγ81! 6υπ)08• ΙΛ 8ΐ &Γι|6Γ ηοηηα11ί8 νίευπι 
ΓαοΗΐ, ηίΐ ηο8ΐηι ι-είοπ. Οηοίΐ 8ΐ «ά ΕοπιιηΙ ρηη- 
6ίρ8ΐιΐ8 Γ68 84ΒθυΙίΐΓ68 Απίηιυηι &(1ν6η2ηιυ8, ίιΙ ν6ΐ*α 
(ϋ66Γ6 ηοη ρο88ατηυ8, ηίΙ ηθ8ΐΓ8 γ6Γ6ΓΓ6. Είοιιίηι βί 
]α8ΐ6• 6( ρΓθρΐ6Γ λΙί(|υΙϋ ηο8ΐΓ9Β ρίοΐΑΐί ΰοηϋυοβη» 
ουπα ΚοπίλπΑ £6€ΐ68ία ρυ^ηα 8υ8€6ρΐΑ 681, οιι]ιΐ8 
ολυ8& (01 Ι«ηΐλςυ6 ηΐΑΐ^ ίη ηθ8 ίη]|[τυ6ΓυηΙ, ςυϋκ 

ηοη 681 ρΓ3Β86ηΐί8 η6[{ΟΙΠ (ϋθ6Γ6 , 6( ΓΟΓΙΟ «1> 8ΐϋ8 

οοΓϋηι Ιιί8ΐοπλ 86ηρΐο (ΙοηίΑηίΐΑαι 681 , ηθ8 φΐθ(|υβ 
υη& ουπι ρΓθροη8ί8 Λά 80&η(ί2ΐαιη οοιινοηίΓοπιηβ ; 
86<] 6υώ ΜυΙΐ2 ]α8ΐ« (Ιβ 0Αυ8& ι 86(1 6χ 5θΙ& 82(αη«« ?3 10ΛΝ. ν.ΕΟ€ί ΟΡ. ΡΑΤηΤΑΚΟΗΛ 54 

Ιΐ)φΐΌΐΜθ!6 Ε(•α1ο$ίοΓΐιηι ββΑπϋβΙυαι ίη(θΓ ηοβ ίη- ^ των Έχχλησιών (τχάν^αλον μέσον ημών συνορωμ^ν 

. , παρεισφθβρϊν, ου μόνον τοΓ; σιτουδαστβΐς του σκαν- 

δάλου ούκ έσμίν συνδιατιθέμενοι, άλλα χα\ λύπην }βΓΐαιη οοηβρίοί^ιηυβ . ιαηΐνιη &Ι)β&ΐ ιιΐ ευηι 80»ιι 
ά9Λ\ αητΛίοτώη^ ΰοητβηίαιουβ , υΐ ιηαβΓΟΓβ «ΐί&ιη 
ίη([<;ηΙί 3Πβ£ί»ηιιυΓ, 61, ςιιο ρο$»ιιηιιΐ9 ηηίπιί ΓβΓνοΓβ, 
ηο8ΐρο8 βχοΓβιηιΐ9, ιιΐ ρΓορπαηι ίηδβπίβηι ^βροη^ηΐ, 
ρΐ ποη ίΐα ΙβηιβΓβ ίη ρΓορηίαδ υτϋο^ €1 ορρίά» ηο- 
νιιιιι ΙβΙΙιιιη ββουηιΐο 6Χ8ΐΐ8Γίΐ€ηΙ• Ιηηίαηιιη ΰβΐηιηί- 
1.Ί1ΙΗΙ) β€ ίιιΓοΓίιιηίοΓυιη <-.ΊΠ8απι. 8ίη ιηίηυβ , ηυί 
ΓΐίΓδίΐδ $€ηπ(1αΙί «υςίοΓ ίιιβΓίΐ, ίυϋίοίο βΓΐΙ οΐ^ηοχίυβ. 
Νοδ \θΓο Ι3ΐΐ(1ϋΐη θΓ8(ίοπ6ΐη &9£[Γβΐ1ί»πί)υΓ. 

7. Ουί(} ίπηιιΐιίδ, νίπ ίΓΛίΓββ ? Οϋίϋ ίη οίυβ» 
βη, υΐ (αηΐιιπιϋβιη Κα^ΙβΒίίίΓυιη (Ιίββίιϋο ρΙ»ιΐ(ΐ3ΐί8, 
βΐ ρΓΟ 60 ρΓοηιονβπίΙο 6ΐίαηι Ι)6Ι1:) 5ΐΐ8θίρ6Γ6 ηοη 
νοΓίηηιίηί ? ΟυοιΙ,* ΐΓΟίΙιιηΐ, Ιοη^υιη ]•.ιιη Ιβη-ρυβ 
Ιη(6Γ668&ίΐ, 6χ ςιιο (1ί58ί(1ίυπι Ιιοό οηςίιιβηι ΙιαΙ>υί& ; δσην ήγούμβΟατοΰτο, κα\θ6ρμ<5τίρον τους καθ' ήμας 
Ιχδτεύομιν τη; καΟ' εαυτών άττοσχέιΟιι μανίας/κ7\ 
μί) ούτω κατοΕ τών οΣχείων τζόΐέων χα\ χωρών όρ/ήν 
Λλλην έχ δευτέρου «Ο'.ήιαιθαι πο)έμων καΐ συμφο- 
ρών. ΕΙ V ουν, άλλ' αύτδς βαϊτάτει τ?) χρΓμα, δστις 
κα\ πάλιν άρχηγ^,ς σκανδάλου β^λήαει γενέσΟαί. 
•Ημ?ν δέ κα\ δή του λόγου άρκτέον. 

ζ'. Τί φάτε, άνδρες αδελφοί; Τί δτι ιτεριμάχητον 
ήμιν χρήμα τ6 τών Έκxλησ^ών σχΓσμα δοκεΤ ; Ί)τι. 
φχσ\, μακρδς ήδη χρόνος, έξ δτου τ6 σχίσμα τοΰτο 
προέβη• διά τοΰτο περιμάχητον τ^ σχίσμα ήμϊν, δτι 
κα\ χρόνιον. *Αρ' ουν δτι έσχίσθημεν σκοπητέον, ή ρΐΌρΐ0Γ6α ρΐΌ 60 βΐίαιη (Ιβριΐ(^η»η(1αιη ρπίβοιυβ, Β δπωςέσχίσθημενζητητέον; "Οτί έσχΙσΟημβν, φασίν. (ΐυο(1 οΐ ϋίιιιυΓηπαι. Αη ί^ίΐυΓ ςιιο(1 κοίδΒί 8υιηυ8, 
οοη8ί(1ι>Γ9η(Ιυπ) ; αη ςιιοιηοΗο, (|υ;νΓ6ηϋυιη ? Οαο(1 
861581 8υιηυ8, ίΐΗΐιιίιιηΐ. Υ6Γυπ)ΐ&πΐ6η ιηϋή , ηυοιΐ 
61 1)6116 86ηΐί6ηΐίΙ)ΐΐ8 δίηι,'αΐίδ, ηοη Ιιθ6 νί(ΙβΐυΓ : 
66(1 ςιίΑ Γαϋοηβ 8€ί8&ί δΐιηιιι.ς ; 61 81 ϊηνΰηβΓίηίΐυ»• 
ΠΐΓι 8πΐο 1108 δοΗίδηια Γοηίΐαηιηΐ, Βοηι&ηαιη Εεείβ- 
8ί»π) ίιΐ€υ83ηΐίϊ8, (αη(|ΐΐ2ηι ίΐφ6η1ίΙ)η8 806ΐ6π1υ8 

Οΐ) (Ιθ{[ΠΙ3(Λ 0ΐ)8ΐΓί6ΐ3ΠΙ , ΟΟΠδίΐΙύΓΑΓβ 6ΐ βΧΑΐηΠ13Γβ, 

ψ\χ ϋΐί ΠοηίΑηο» €Γίηίΐίη&ηΙ«;8 ορροδίιβΓβ, ςιΐ3Β Ιιί 
86ΐη6ΐίρδοδ 1ίΙ>6Γαηΐ63 2 ΟΓίιηίηο, Γ68ροη<]6Γυηΐ, 61 
ουπί) ΓΓ6(ο ]ιΐ(]ίοϋ 6Χ3η)ίη6, αια βοβ Γ6€ΐ6 86ηΙί6ΐ)1ο$ 

86(]Ιΐί, 01 Ι.ΊΐκΙ^ΓΟ, 6ΐ 1)62ΐ08 ρΓ9β<ΙίθβΓ6, αυΐ ί1β06Γ- 

11616 608 1*11 1ΐ06 δοαπϋαίο (Ι6ΐί(]ΐιί886, Ιιυιη&ηο 

6ΓΙΌΓ0 ί!6(•6ρΐ08. ΟρΟΠβΙ 301601 ΠΟδ , Υβΐ ςΟΟίΙ βΐΐ 

ίΐΐίδ «1611101 681, ΙοΰΟ ί^ηοηηηί.Έ Ιΐ3ΐ)6Γ6 , 6ΐ ηοιχΙ 
&ρη(] Π08 681 1&0(ΐ3ΐ)ίΐ6 , ίηΐΓ0«1υ66Γβ, ν6ΐ ηοΐΐο ϋβ 
ίΙΙο δοηποηβ 1ι&1)ίΐο Γ68ρ66ΐυ ρηοιί^βιιΐοΓυπι , 
ηιιοιΙ 8<ιΙ(6ΐη 8(1 ηοβ ρ6ηίη6ΐ)8Ι , ρΓθΙ)β ϋί^ροηβΓΡ, 
(Ιορϋοί 6ηιο1υιη6ηΐο, 61 ςαοά 3ΐ)6ΓΓ3ηΐ68 ββουΐί ηοη 
800108, 61 ςιιθ(1 ροβΐ6Π8, 6(•Π8 ςοί ρο8( ηθ8 ηα• 
ε66ηΐυΓ, γ66Γι ΓοΓπιαπι ΐΓ3(ϋ(Ιίπιι:δ. ΜίΙιί ίΐ3ςο6 , 
βχίδΐίπιο 3οΐ6ηι 61 6οί6υη(|θ6 ρβηίηΑοίφ ίη83ηί6»- 

118 ΟδΟΓΙ, ςοοίΐ 3ρρΓθΙ)3ΐυΐη 681, ρ6Γρ1&06ΐ» 6ΐ (|0Χ- 

ιΐίο, ςΐ]3 ι&Ιίοηβ δοίδδΐ δοιηυδ. Ουο(1 8ί ςα'κίαπι , 
<]υθ(] 861881 8υηιο8, 3ΐ)8ςιιβ 3Πο βχαιηίηβ (]ί88ί()ίοηι 
οοηΓπιυαηοΙοπι ]υ(]ΐ63ΐιΐ9 6^0 ίηβοίδυπι 6Γ|;α 608» 
4)01 &η1β 003 ίυ6Γ6^ ο1)86(ΐοίυιη ηΐ0(ϋ8 οπιηϊΐιυδ (ΐ€- 

Ιΐ'δΙΟΓ. 

8. 56(1 ]3Π] αΐίαηιΐβ οοιηροΓβΙ, ςυί ηοη νβδβηηπι Β 
ΙοπιροΓίβ 86<ιυίΐθΓ, 86(1 Ι30(|ααηι ραπίδ πιβ^ίδ ταΐίο- 

ΙΙλΙίδ 8661310Γ, Γ3ΐ!θ6ίη3ΐίθη6 ηΐ3(;ί8 86Γί3 0υηΐΓ3(1ΐ- 

66Γ6 8ΐυ(ΐ6ΐ ; ςιιί(1 ίη(]υίΐίδ ? η9ΐ)ίβ (1ί6ί1. Αο νοϋίβ 

8Π]ρ]6Γΐ60(ΐ3 ▼ί(ΐ6ΐυΓ 6061681381163 ρ3Χ ΚοΙΟΓΟΟΙ, 

ςυί (1038 030838 61 (Ιοο ρηηοίρί3 αηίοδ δρίηΐυβ ίη 
1)63(3 Τη3(ΐ6 οοο5ΓαοοηΙ? Νοη, ρ6Γ Τηαϋρπ], ορίί- 
ηιί. βίο 6οιιη 3ηΐ6 οηιηί3 ηοοηίΟΓ , ιιο (Ιβ οϋςοο 
βίιηίϋ ίη 8θ8ρΐ6ίοιΐ6ηι ιίϋί ν6ηί3ΐη. Νοη Ιΐ30 Γ3ΐίοηβ 
ι1ί6ίηιο8 Εοσΐ3η96 Εοοίβδί» ραοοιη 3ΐΐ6η(ΐ6η(ΐ3ΐη. 

ε380Π) 6160101 3 1)63ΐ3 Ίΐ\Λ(Ϊ6 3ϋν6Γ808 001068 

ρΓ663πιυΓ , ςυί δίηιίΐίυπ) Ιιοιηίηυιη ρ306ηι , ίο οοη• 
8:)1}8ΐ3ηϋ3ΐί Ίτχ^άβ (Ιυο ρπποίρίί ροηοηΐίιιπι 3οι- 
ρ!30ίί τοίοηΐ. Ν3ηΐ(]ΐΐ6 Ιι«ο βυηΐ 60Γ!ΐιη , ςυί 
&οιη6ΐ 3(1 ν6ηΐ3ΐί8 Ιοιηοη ηίοΐ3ηΐ65, ογοογΙχ ίηιρΓΟ Άλλ' έμο\, οίμαι δ' δτι καΐ τών <ύ φρονούντων έχά- 
στψ, οΟ τοΰτο, άλλ' δπως έσχίσθημεν • κδν ιύρήσω- 
μεν τους πρ^ ημών σύστησα μένους τδ σχίσμα, τήν 
τη; 'Ρώμης Έκκλησίαν καταιτιωμένους, ώς μεγάλα 
δήθεν ήμαρτηκυΓαν έπ\ τοΤς δ'^γμασι διασκοτρησαι, 
κα\ διάβασαν ίσαι, άτ€ τοις Τωμαίοις ΙκβΙνοι έγκα• 
λοΰντες προέτεινον, κα\ απερ οζτοι άπολύοντβς εαυ- 
τούς εγκλημάτων άπελογοΰντο, κα\ μετά της έπΙ 
τη διακρίσει -εύθύτητος ή άχολουθήσακ λέγουσιν 
έκείνοις καλώς, κα\ έπαινέσαι, κα\ μακαρίσαι, ή 
διιγνώναι ώς εκείνοι μ&ν έπΙ τφ σκανδάλψ τοΰτφ 
^^πλημμελήχασιν, ανθρώπινων τι παθόντες πλημ 
μέλημα • ήμας δ^ δει ή τ6 παρ' έκε(νων γεγονός είς 
μοΓραν ψόγου παραπέμψαι, χαΐ τί) παρ' εαυτών 
επαινετών άντεισβνεγκείν, ή τέως μηδέν τι περ\ 
εκείνων είρηκότας, φειδοΖ τών πρβσβυγενείων, τ& 
γοΰν εΙς ήμόίς αύτους καλώς διαΟεΙναι, ιια\ διπλή 
χιρδόίναι, δτι τε τοΙς πεπλημμεληκόσιν ούκ ήκολου- 
Οήσαμεν, καΐ δτι τοις όψιγόνοις χαΐ μεθ' ήμ4ς τ^ν 
τοΰ χαλοΰ παρ^δώκαμεν τύττον. Έμο\ μ^ν ουν, οΐ- 
μιι δ* δτι χαΐ παντ\ τώ &λλ(ρ πεισμονήν μισοΟν * 
τήν άλογον, τ^ δεδοκιμασμένον αρέσκει, και ή το - • 
δπως έσχίοθημεν ζήτησις. ΕΙ δέ τίνες, δτι έσχίσθτ,• 
μεν, άδοκιμάστως έξέχεσθαι του σχίσματος κρίνουσι* 
έγώ δ* άλλα τήν άλογον τοΖς προηγησαμένοις κατ- 
αχολούθησιν ολοσχερώς αποστρέφομαι. η'. Άλλ' ήδη έτέρωθέν πόθεν αναφαίνεται 6 μή 
τψ άλόγ(|ΐ τοΰ χρόνου κατακολουθών, άλλ* &τε δή 
της λογιωτέρας ών μοίρας και λογικωτέρας άντι- 
βαίνειν ορμών* κα\ τί φάτε; πρ6ς ημάς λέγ€ΐ• 
^Αρά γε ύμιν δοκεΐ τήν τών Ιταλών έκχλησιαστι• 
κήν είρήνην άσπάσασθαι, δυο αΓτια, καΐ αρχάς δύο 
τοΰ έν^ς Πνεύματος έπΙ της μακαρίας πρεσβευόν- 
των Τριάδος ; ΟΟι, νή τήν Τριάδα, ώ βέλτιστε. Οΰτω 
γάρ προεξι σφαλίζομαι, ώς αν μηδέν τι καΐ π6ρ\ 
ημών ύποπτευθείη σοι τοιοΰτον. Οΰχ οΟτω φαμέν 
τήν της 'ΡωμαΤκής Εκκλησίας είρήνην προσήχα- 
σΟβ'.. "Εκπτωσιν γάρ της μακαρίας Τριάδος κατά 
παντδς έπαρώμεθα τοΰ Οελήσοντος τοιούτων ανδρών 
εΙρήνην προτήκασθαι, δύο αρχάς έπ\ τής ομοουσίου 
λεγόντων Τριάδος. Εκείνων γάρ ταντα, ο? ποδ' τ^ 25 ΒΕ ϋΝΙΟΝΕ ΕΟαίΕδίΑΚϋΜ.* »> 

τή; αληθείας &π»ξ μύσαντβ; φώί, τψ τη; Ιβυτών Α Ι)ί!3ΐΐ8 ΐ6η6ΐ)Γ3$ οοηί^βοΐίηΙιΐΓ. δβί ηθ8 « βΛηοΜ» χαχία:έι:ορεύθησαν «κίτει. Άλλ'ήμεΤ; μίν τ& παρά 
των αγίων Πατέρων παραδοθέν ή μ: ν άναγινώσκοντες 
Σνμβολον, ούτω δ•α^|δήδην βοώμβν ι Κα\ εΙς τδ 
Πνίΰμα τ6 αγιον, τδ Κύριον, τ^ ζωοποιών, τί> έκ του 
Πατρί»; έκπορευίμενον. ι Κα\ οδπυ τοΰτο άναγινώ- 
«ομεν, κα\ οΰτω τοΰτο άναγνωιόμεΟα μέ/ρί τελΐυ- 
τιίις άναΐϊνοζ;, Χ'-χ\ ούτω φρονοΟντε; τη Τριάρι 
«ραστησ-ίμίθα. ΊτανΛ δε προίίτιύέντες τ?) άνα- 
γ'/ίόσίΐ τ6 έκ του Υίοΰ έκπορεύεσΟα* , ούχ\ δυο 
9«ν του έν^>ς Πνεύματος αΓτια, διά τ^ κατ' ούδένα 
τρ4ί:ον τηί δυαρχίας έκ Πατρίς κα\ Τίου λέγειν τ6 
η.ίΰμα τ6 δγιον. 01 μέν γάρ των αρχαίων αίρετι- 
χών, τους π6ρ\ Μανι>;αΙ(5ν φημι κα\ Μαρκίωνα, δα- 
αρχίαν πρεσβεύααντες άρχτ;ν άγάΟοΰ, κα\ αρχήν έτέ- Ρ:ιΙγΊ)[)ιι9 ηο})ί5 ΐΓ3(1ί(ιιη) δγπαΜυηο ΓβαΐαηΙβδ , $Ίο 
ρΜβίΏ βηιιηΐίηιηιΐδ : < Εΐ ίη δ|ΗΓί(υΓη εαηοΐυηι , 
Ο ίΐηίηιιιη. νίνίίϊοαηίοιη , ί|Ηΐ βχ ΡαΙπβ ρΓΟΟβίΗ. ι 
Ει ίιοο πιοίΐη ίΙΙαϋ Ιο^••""^"» Ιρ^,'οηιιΐίίϊπβ 3(] βχΐΓβωιιπι 
ιΐ5(|ΐιο 5ρίηΙιι:η,ρΙ ίΟ δβηΐίοηίοδ Τιί3ιΠ 388ΊδΙβιηιΐ8. 
Υβπιηι ΙΙαΓι ΙοοΙίυηί ηιΜβηΐεδ, βΐ οχ ΓίΓιο ρΓΟΟΟ- 
ϋβΓΟ, ηοη] ϋυα» ιιηίπδ δρίΓίΐιΐδ €3αίΐ2δ ίδίΓϋυηΙ , 
(|ΐιο<1 ηυΐΐο ηιοιίο βχ ϋηρίίοι ρΓίτιοΊρίο βχ ΡλΙγβ βΐ 
Ρίΐίο δρίηΙιιπΊ αδδοπιηΐ. Νηηοςυο αηΐίίΐυί ΙιΚΓοίίι ί. 
Μίπβίοηι δοίΠοοΐ οΐ Μ:ΐΓθίοηοιτι δβοιιΓι, (ίυο ρΓΐηοί- 
ρία δΐ:»ΐιΐ€ηΐ€Η , ρπηοίρίιιιη ιιηυιη Ιιοηί, οΐ ρπηοί- 
4>ίοιη ηι;ι1ί »1ΐ€Γϋΐη Ιβΐιΐιβιυιη : ηυ) νβΓο ηΐ) Εηηο- 
ιίΓΟ δΙίΐΐΟΓυιιΐ, βΐ ροδΙ βοδ Οϊηηβδ, (|ΐί6Γη3(Ιι«ο<ίϋ!η 
ΓίΙίιιιη οχ Ρ:ιΐΓβ δοΐο, Ιΐ3 βΐ δρίηΐϋΐη δαποΐυΐΛ βχ ίΐν χβκου έδόςασαν • οΐ δέ περί Εύν<5μιον μετ* ^ βοΐο ΕίΙΊο ιΙιοιονβΓϋηΙ, ΥοΓϋΐη ΙΙοηΐϋη» Εοοίβϊ^ί» κείνους δ:ταντες, ώσπερ τ^ν Πί^ν έκ του Πατρίς 
υιό. ου, ούτω χα\ τδ Πνεύμα τδ δγιον έκ του ΓΙοΰ 
έδόγμάτιααν. Ή δ^ των Τωμαίων Εκκλησία, πάν- 
των τούτων καθάπαξ όλιγωρή^ασα ώς γέλωτος κα\ 
χλεύη; άςίων, εν τοις δροις της ευσέβεια^ ασάλευ- 
τους καΐ άπεριτρέτττως μεμένηκεν, ούτε αρχήν άγα- 
θοΟ χα\ άρ/ήν έτίραν κακοΰ δογματίσασα πώποτε, 
οΟτε τοις π£ρ\ τδν Εύνδμιον προττεθείσά ποτβ, ώς ηο(;1οοιίδ Ηίδοο οΐΌΐιίϋυδ, (Αηςιι&πι Γίδα οΐ Ιιΐ(ΙίΙ)πο 
βχοίρΐβηϋίδ, ίηίΓα ρίβίαΐίβ (οηιιΊποδ ϊηοοηοοδδΛ «Ι- 
ςυβ ίη)ΐιιυΐ3ΐ)ίΙίδ ροηη9ηδί(, ηοηιιβ 1)οηί ρπηοίρίυιη, 
ιιβςϋ•; αΙΐΟΓυιη ηι»1ί ιιηηυ&ιη βδδονβΓαηδ, η»*ςϋο 
Ειιηοιηϋ δδββοΐίβ ββδβ ΛβΙοοίΛηβ , υΐ 8Μ(1ογοΙ (Ιϊοοι β, 
ΡβίΓβηι ςυίαοιη δοΐυιη Γϋϋ ρπηοίραΐϊη , ΡίΙίιιηι 
νβΓΟ δοΐυιη ρηηοΊρίαιη ηΙίϋ(! δρίπΐϋδ : ίηάοίΐιιβ 
€0ηνιιΐ06Γ6ΐαΓ, Λυο ρΓΐηοΙρΊ» ίΐδδβΓΟΓβ. εΙπεΐν τολμ^σαι τίν μέν Πατέρα αρχήν του ΓΙοΰ μόνου, τδν δλ ΤΙδν μδνον αρχήν έτέραν του Πνεύμα• 
το;, κάντεοθεν άναφανήναι δύο δοξάζειν αρχάς. 

β*. Άλλα τοΤς των μεγάλων Αγίων δύγμασιν έπ- 0. δβά ιη»^ηθΓυιη δαηοΐΟΓϋπΐ (ΙβΟΓβΙίδ ΙηηίχΛ , 

ερειβομένη, χα\ τα?ς εκείνων άχολουβουσα έννοίαις, βοΓυιηςυβ 86η(6ΐι1ί3δ δβοΐαΐ» , ΡιΗαηι οχ ΡβίΓβ δοΐο 
τ>Λ μέν Τ16ν έκ του Πατρδς μύνου ανακηρύττει, τδ «ΙορΓΧιΙίοβΙ , δρίΓίΐυηι δ&ηοίηηι βΐ βχ Ρίίίο βδββ <1ί- 
δε Πνεύμα τδ &γ(ον χα\ έκ του ΥΙοΟ εΤναι λέγει. Κα\ βίΐ , (Ι ιιηυηι ηΙΗΠοιηίιιυδ ρίηοΊρΊυιη ίη δαηοΐϋ 
μίαν δμως αρχήν έπ\ της αγίας Τριάδος καθαρώς 
ττρετβεύει τε καΐ δ;^ολογ8Τ, διά τδ εΐδέ^αι ύπδ τ?1ς των Πατέρ€«Γ; διδασκαλίας πάντα τά του Τίού πρδς 
τ^-τν Πατέρα τήν πρώτην αίτίαν άνάγεσθαι. Τδ γαρ 
έχτού Πατρδς χαΐ έχ του ΥΙοΰ λέγειν τδ Πνεύμα, 
XII μή δύο αΓτια δοξάζειν του Πνεύματος, ούκ άλλο- 
βέν Ιστι πάντως άλλ' ή έξ αύτου τούτου, του πάντα, 
ό)ς εΓρηται, τά τοΰ ΓίοΟ πρδς τδν Πατέρα τήν πρώ- 
την αΐτίαν άνάγεσθαι. ΕΙ δέ κα\ μαρτυρίας δε? σο£. 
τπο," των θεολόγων ανδρών, Γν* εντεύθεν έχης τδ τών 
^ηίιέντων Χόγων έ/έγγυον, εΙς τδ εΐδέναι μή δύο αΓ- 
τ•.α τοΰ Πνεύματος ή είναι ή λέγεσΟαι, τον Πατέρα 
χι\τδν Υί^^ν έν τω έκ τοΰ Πατρδς κα\ Ικ τοΰ ΥίοΟ 
είναι τδ Πνεΰμα, διά τδ πάντα τά τοΰ ΤΙο\) πρ^ς τίν ΤΓΐ&()β ραΓβ 8ροηβπυ6 Ιοηβι β( οοηΠίοΐοΓ : <|ΐιθ(Ι 
80*12 ( ΡαίΓυηι ϋοοίπηίδ ιπδίηιοί» , οιηηίβ ΡΜΗ &(Ι 
Ρ31Γ0Π1 ρηιηαιη βΑηδ^ηι γοΓογΗ. Ν&πΐ(]ΐιβ οχ Ρ&(γ6 
βΐ βχ ΡΠίο (ΙίοβΓβ δρίηΐυηι, βκΐυα» οβαβ^β δριηΐυ» 
ηοη Γ^ιΐβΓί, ηοη 3ΐίπη(ΐ6 ρΓΟΓβυδ βδΐ, <]υ»πι βχ Ιιοο 
ίρδο. ςιιο(1 οηυΓη, υ& ]3πι {Ιίοΐιιπι βδΐ, Ρϋίί 9<Ι 
ΡαΐΓβηι ρπΐΏβιτι ο&ο83ΐη ΓοΓϋΓαηΐυΓ. Οαο(1 δί ο1 
ΙΙιοοΙο(^οΓηηι νίΓοπιπι ΙβδΓιπιοηΙο !η()ί^68, ιιΐ ίπ(Ιο 
]3ηι (ΙίοΐοΓυιη νοίιιΐί ρί^ηυδ Ιιηϋβπβ, αιΙ β^ποβοοη- 
(Ιυιη , Π0Ι1 (]υίΐδ βουδοβ δρίτίΐιΐδ νοΙ οδδο, νβΙ άιά 
ΡίίΓοπι βΐ ΡιΙππη , ουιη (ΙίοίηΐΓ βχ ΡίΐΓβ βΐ βχ 
ΡίΙίο βδδβ δρίπΐυδ, ςυού οηιηίΑ Ρϋίί αιΐ ΡαίΓΟπο, 
ρπηιαπι οαυδηιη ΓοΓβΓ&πΙιΐΓ, πιβ^ητίδ Β9δί1ίυδ Ι0δΐ1& 
Γιϋβ (Γίξπυδ 3 ](1υο3(υΓ. Πίβ βηΐιπ , ^υί 3(1 ΓΟδ (ΠνΝ Πατέρα τήν πρώτην αΐτίαν άνάγεζχθαι, ό μέγας Βα- Β ιι;ΐ8 ρ6ΓΐΓ3€ΐ3Π(ΐ38 ιηυΐΐυιη νβΐιιίΐ , €υ]ιΐδ Π 0Γ31ϊα «ίλειος εΙς μαρτυρίαν ήμϊν άξιόπιστον παραχθίσε- 
ται. Ούτος κα\ γάρ ό τά θεία Γ.ολΰς, ου και ό λόγος 
ΟΓίτητοί, κα\ ό τρόπος αμίμητος, 5πε\ τδν Εύνόμΐ'.ν 
τΓΕρι της αΕτίας τοΰ Πνεύματος δογματί^Όντα έν τας 
ούτοΰ συγγράμμασιν εΟρυκε λέγοντα, βχ μόνου 
τοΰ Υίοΰ είναι αύτδ, έν τφ δευτέρω τών κατ' αύτοΰ 
ΑΟγΐι>ν προς τφ τέλει οΰτω φησίν ι Εκείνο δί τίνι 
τών πάντων άδηλον, δτι ουδεμία ενέργεια τοΰ Υίοΰ 
άποτετμημένη έατ\ τοΰ Πατρδ:, ουδέ έστι τι έν τοΓς 
ου7ΐ τψ Υ:ψ υπάρχον, δ τοΰ Πατρίς ή/λοτρίωται; 
Πάντα γάρ, φησ\, τά έμά σά έστι, κα\ τά σ:ι έμά. 
ΙΙώ; οΰν -τήν τοΰ Πνεύματος α:τ•αν τω ΜονογενεΓ 
μΟνφ προστ-θη-τι, χαΐ κατηγόρημα της φύαίως αυ- 
τόν τήν τούτου λαμβάνει δημιουργίαν ; ΕΙ μέν οΰν ΊηβχΒΐιρβΓ3|}ίϋ3, βΙιηοΓβδ ίηίιηίΐηϋΗβδ , οιΓιη Ειιηο- 
ηιίιιιη (Ιβ 03υδ3 δρίτίιυδ (ΙοοοπιοπΙοιη ίπ ρΓορΓίίβ 
€οη)ηιοηΐ3Γϋδ ΓβροπΓβΙ ^ίοοηΐβιη, « βχ δοΐο Ρίΐίο 
ίΙΙιιιη βδδβ, » δοοπιχίβ 3(1νοΓ8υτπ βυιηϋβιπ θΓ:ιΐΊοηβ 
ρΓορβ Πιιβπι !)χο1ΐ3ΐ3θ(: € ΙΠιΐιΙ νβιο ουί ηοη ίπ• 
ιιοίοδοίΐ, ηπΙΐΗΐη ΡίΙϋ αοΐίοπβπ) ()ίδίυηοΐ3Π) βδδβ 3 
ΡοίΓβ, ηβςιιβ Οδδβ (]ΐιίι!ρί3ΐη ίιι Γβ1)υδ, ςυοιΐ ίηδίΐ 
ΡίΠο, οΐ βΐίοιίϋΐιι 811 3 ΡίΐΓβ ? Οιηιπ3 βηίιη , ιιη 
<1ιΓιΐ, ιηο8 ΐΐΜ δΐιηί, βΐ ΐηβ ιηοα. ^υαηαηι ίυκιΐιβ 
Γ3ΐίοηι: δρ'ΐΓΐΙυδ οηιι$3ηι υηΊ$;βηίΙο δοΐί 3ΐΐΓίΙ)υ11, ο( 
ρΓ.ι•(Ιί€αη «Ιο ϋΐίυδ παΐΐϊπι ίΠίυδ ορίίΐοίιιιη νυΐΐ ? δί 
ίΐ3({υ6 (Ιιιο ρι-ίποίρια οοιιΐπΐΓί.1 δϋ)ί η^ΐηιοπδ , 1)£0 
(Ιίοίι, ^ιιηι ΜαίιίοΙίίβο ΐίΐ(]πο ΜαΓοίοηβ οοηΙοΐ'βΐυΓ. 
δί νοΓο 3(1 υη3ΐιι βα, ςιιχ δυιιΐ, Γβιΐϋοίΐ, ςυοά 3 27 ΙΟΑΝ. ΥΕΟΟΙ ^ΐ. ΡΑΤΒΙΑΚεΚΛ 2» 

Ρίϋο Γβοΐοηι 0886γΗιιγ, ίίά ρΗπίλΐη εαυδαιη ΓβΓβΠαΓ. Α δυο αρχάς άντιπ^ρβζάγων άλλήλαι; ταυτά φηαι» Αϋθο ιιΐ , 6181 οιηηί»^ ρβΓ Οβυηι ΥβΓϋαιπ ρΓοϋιιείΑ 

6β8β οΓβίΙίιηιιβ, γβΓυπη οηιηίυπι €&υ88ΐη 6856 Ι)«υιη 

οιηηίυιη 9 ηοΙ)ί8ηοη ιΙβηβ^^βΐυΓ. > Ργφιογ Ηυηο βΐιί- 

1θ(]ΐιιιιη νβπίΐαΐΐβ ρΓχεοηβηι «1 ΙβΒίβΐΏ , &(!(1υ€&ΙυΓ 

ςυοςιιβ βΓβ^οηυβ, ουί β ΐΙΐ€θ1θ{;Ί€ί8 οο^ηοπιβη 68ΐ, 

ηυί Ι» 8υ& ίιι ΡβηΙβεοβΙβη ΟΓαΐίοηβ, βυ]υ8 «^δΐ ΠΙυιΙ 

V . ρηηοίρίυιη, ι Οο ϋίβ Γβδίο 1)Γ6νίΐ6Γ ρ1Γι1θ8ορΙΐ6ΐυυΓ. » 

*^,/ \^«^ 3ΐίΐ« € Νβηυβ «ηΐηι &(Ι(1βερΙ)αΙ (ΙβΩε^Γβ ιιηςυαιη, 

' «ιιΐ ΡΐΙίυιη Ραιγϊ, ουΙ δρΊπΐυιη ΡίΙίο : ι β1 ραυ^ίβ 

ίηΐ6Γ]€€ΐί8 : ι ΕπαΙ βηίιη δβιηροΓ 60$6 ΰοιηιιιαηί- 

€3η8, ηοιι ρ8Γ(ίΰ6ρ8, ίηνί$ί1)ϊΠ5, βίπβ ΙβηιροΓβ, οιιι- 

ηίροΐοηβ, βΙ &ί 3(1 ρπηιβιπι οαυβ^ιη, ςυβιηαιίιηοίΐυηι 

υηίςβηίΐί 011)1113, Μ0€(β:ι, ηηβκ δρΐΓΐΙυβ 5ηηΐΓ6ΐηΊΐ- 

Ι&ιιΙϋΓ. » Η30 ηΐίοηβ ίΐ3(]ΐιβ 8ΐιΙ) Ιοδίίϋιιβ η<!6 (Η- μετ3[ Μανιχα(ου χα\ Μαρχίωνος συντριβή σεται * β Ε 
£έ μ'.3ίς ίξάητει τά 8ντα τ^ παρά του Γιου γβγβνΐ}- 
σθαι λεγ(5μ£νον, πρ^ς τήν κρώτην αίτίαν ζ^μ &να- 
φοράν Ιχει. "Ωβτε χ21ν πάντα εΙς τ^ εΤναι παρ!]χθακ 
βιά του θεού Αέγου πιστεύω μεν, άλλα τ6 πάντων 
αΓτιον είναι τ^ν βε6ν των δλων ούχ άφαιρούμεθα. ι 
Έπ\ τψ ύψηγίρω τούτφ τή< αληθείας χήρυχί τβ 
χα\ μάρτυρι πβρεισσχθήσεται χα\ Γρηγ^ριος ύ^τ^^ 
θεολογία ς επώνυμος, δς έν "ϊω^Ις ττίν Πεντήχοαχήν 
λόγψ αύτοΰ, ου ή^ίρχή, ι Περ\ της εορτής βραχία 
φιλοσοφήσω μεν, » ούτω φησίν < Ουδέ γάρ ίπρεπεν 
έλλε(πειν ποτέ ή Υίδν Πατρι, ή Πνεϋμα Υίφ. > Κα> 
μβτ' ολίγα • ι 'Ήν μίν έχεΙ μεταληπτ6ν, ού μετα- 
ληπτιχ^ν, άόρατον, δχρονον, παντοδύναμον, ε Ι χα\ 
ΐ;ηί6, ιη»($ηί8 Ιιί&οβ Ραίπϋυβ, οριτίο ρ»ΐ€ηΐ6, οιηηί» ^ πρ^ς τήν πρώτην α{:ίαν ωσπερ τά του Μονογενούς 
ΡίΙϋ 3(1 ΡβίΓβιη ρΓίηιαιιι €3υ$3Γη ΓβΓβΓΓΪ, ηοη 3ΐ>- 3ιπανϋα, ούτω δέ χα\ τά του Πνιύματος αναπέμπε* 
Βοηβ ηο8 (Ιίιίιηιΐδ, Ιΐβίοβ υυιη Ιβεΐΐοπί δγιη^οΐί ται. ν Οδτω γουν ύπ^ μάρτυσιν άξ(θλ($γοις τοί; με- 
&<Ι(1υΐΗ, € €1 ΐίχ ΡιΠο 8μίηΐϋΐη βαιιοΐιιιη ρΓΟΟβίΙβΓβ, » γάλοις τούτοις Πατράσιν άναφαι>Λ>μένου του πάντα 
ιιοη (1υ38 υπίιιβ δρΊηΙυδ ΰ3ΐΐ538 3586Γ6Γ6. τά του ΙΓίοΟ πρ6ς τ^ν Πατέρα την πρώτην αΐτίαν 

«ην άναφοράν ίχειν, χα>ώς ήμεΐς ίφημεν ώ; Ίταλο\ προστιθίντες τη αναγνώσει ^του Συ{λ6όλου τ6 ι χα\ 
έχ 'ϊοΰ ^ΓΕοΰ τ6 Πνεΰ]Αα τδ &γιον έχπορεύεσΟαίι, > οΟχ\ δύο του ένίς φασι Πνεύματος αίτια. 

10. Ε( ςιΐ3ΐΐιΙο Ιιοο λ(](1υΰ(3 Ι68ΐίη90ΐιί3 νβΙυΠ ι'. Κα\ έπ£\ τούτο αΐ (^ηθεΖσαι γραφιχαΐ μαρτυ* 

»ΐ3ΐ)ίΐ6, <τ( ρΓΟΓδυβ €6Γΐυιη 8ΐ3ΐυ3ηΙ, €0ηΐ€η(Ίθ8ΐ ρίαι χατά τδ πάντη βέβαιον συνιστώσι, τά μέν της Β «ηΐιιιι, 6( νβ83η3Β ρ6Γΐίϋ3αΦ 3ΐ)0Γΐυ8 ίΙ1ί8 Γ(;1ίηςυ3• 
ηιυβ, ςιιί1)υ8 οοηΐΓϋΠΑ ^τ^ζ ϋϋοπι ορίπαϋο βεηίβη- 
Ιίφ βίΙΐοΊΐ 8βι|ΐιί1ίΙ)Γίΐ3ΐ6ΐη• Ουπ) υ6γο υη3 Ωϋββ 6Χ 

ΡαΐΓΪϋυβ 3(1 1108 €0ΓΠν.')ΐ3 811, 80Γ8 3 ΒβΟ 6]6ΰΐ3, 

ςυ3ΐιι ςοηβΓ3ΐ68 61 1ο€3ΐθ8 Β]τηθ4]ί οοπΠηηβΐΊΐηΙ, 6ΐ φιλονείχου γνώμης χα\ πεισμονής άλογου έχτ<5χια 
έχίίνοις παρώμεν, οΤς τδ πρ6ς την πιστιν άντίδοξον 
χαΊ τ^ πρ6ς τήν γνώμην ποιείται άντί^-ίοπον • ήμΓν 
δ* έπε\ μία πίστις ή έχ Πατέρων εΙς ήμαίς διαβιβα- 
σθείσα, χλήρος Οεόλεχτος, ή ν οίχουμενιχαί τε χαΐ (|η»ιη οχ οο ΐειηροΓβ 3ϋ 1ΐ3Π€ 9Βΐ3ΐ6ΐη Ιβιυριΐδ οοη- Ο τοπιχα\ σύνοδοι έπεχράτυναν, χα\ ήν δ'έξ έχείνου 8ΐ3ϋΊΙίνΊΐ, €0ΐΐ86Γν6ΐυΓ 3 ηο1)ί8 ίιηιηυ(αϋίΙί8• η6(|υβ 
Γ68 υΐία 811 ηο1)ί8 ίηιρβιϋσιβηΐο, ηβ οιιηι ΓΓαΐΓίΙ)υ8 
ηοβίΓΪβ, ρΐ3ΰίι1β €οηιρ08ίΐ3 ρ366, (ΐυί68€3ΐηυ8, ϋο- 
ηβΰ »3ΐ]ΐ4ΐοίη ρίβΐηΐίβ 86ηΐ6η1ί3ηι ΙηηυβηΙ ιΐίοΐιοηβδ 
λΙ> ίΙ1ί8 ρΓορο8ί(3β. Ει οοηβ'ιΓιυιη ΓηβΓίΐ, ηοη 6χ η»60 
€3ρίΙβ, ββϋ ηι»(||ηΊ Αΐ1ΐ3η38ίί ζβίο, ςυβπι δΐ <|υί8 
ρΙβίΑΐίβ Γυΐ)(!3Π)βηΙυπι ηυπουρΑνβΓίΙ, 3 <]6€Ογο ηοη 
λΙ)6ΓΓ3ΐ)Η. ϋυπι οηίπι ρηηι» ΟΒουιηοηΐο» βγηοάί 
1ιίθ(Ιυχ3ορΓθπιοΙθΓ3ρρηΓυίΙ, ιηβηίίβδίυπι 681 ίΠβπι 

ίρ$3ηι, 6| ρ08ΐ !Ιΐ3Π1 υηίν6Γ838 8Ιΐρ6Γ ίΐ]η()3η)6ηΐ0 

€]η8 8βηηοηυηι, ρ!β(3ΐ6πι 6Χ&Ιΐ'υχί$86. 0•)ί(1 ροΓΓΟ 
681, ίη ςυυ ηι^ι^πυη) Ιιοο εοοΙβδίβΒίυιηβη. 6ΐ3ΐ) ίπι- 
η)0Γΐ3ΐίΐ3ΐβ ηοπιβη 8ί1)Ί <1ρηΐ6πΐιιηι, 9Βπιηΐ3π νοβ 
ΓΓ3ΐΓε8 ηιοη6ο? Πΐβ ίρββ βϋδίΐ, 61 8υ3 Ιίηκιΐ3 (ϋ€ΐ3- χαι εΙς τ6ν νυν έβεβαίωσε χρδνρς, χρατείτω μέν παρ* 
ήμ?ν άμεταποίητος αυτή, χα\ έμποδών δέ μηδέν ήμΖν 
Εστω πρ6ς τους αδελφούς ημών είρηνεύειν, Εως &ν 
πρδς τήν αυτήν της εύσεβείας φέρωσιν Εννοιαν, αΐ 
παρ" έχείνων προστιθέμενα ι λέξεις. Κα\ ή συμβουλή 
ού χατά γνώμην έμήν, άλλα χατά (ήλον ^Αθανασίου 
του πάνυ, δν χρηπίδα τής εύσεβείας χαλέσας, ούχ 
αν άμάρτυ του ξεόντο;. Έπει γάρ τής πρώτης οΕ- 
χουμεν.χής συνόδου οδτος αρχηγός άνεφάνη, εΟδη- 
λον δτι αύτη έχείνη, χα\ αΐ μετ* έχείνην άπασαι έπ\ 
θεμελίφ των έχείνου λόγων τήν εύσέβιιαν ψχοδό- 
μησαν. Τ£ δέ έστιν, έφ' φ τδν μέγαν τούτον τής 
Έχχλησίας φωστήρα, τίν τής αθανασίας έπώνυ- 
μον, παραζηλουν ήμ^, άδελφο\, συμβουλεύω; Αύ• 1*•8 τοΰΊΐΜΐβ (1<'ηιιηιί6ΐ ; (|υίπίπιο 61 Ιΐΐ6θ1ο^α8 6γ6{;ο- τ6ς έχείνος ηαρίτω^ χα\ ταΐς τξ αύτοϋ γλώσση έχ 

φωνηθείσαις λέξεσιν άπαγγελλέτφ ήμΤν • ού μήν δέ 
άλλα χαΐ ό τής θεολογίας επώνυμος^ Βασίλειος τε δ 
Μέγας καΐ δ δογματιχώτατο; Μάςιμο; συγχροτησά- 
τωσαν τούτω, έφ* οΤς άριστα υποτίθεται τάς έν 
λέζεσι παρορδσθαι διαφοράς, δπην:χα εΓη χατά τήν 
έπ\ τ!) έννοί^ όμοφροσυνην συμβαίνειν τους αδελ- 
φούς. Προη^είσθω δέ έπι τούτοις των άλλων αύτ6ς 
ό τά θεία πολύς •Αθανάσιος. Ούτος γάρ έν τφ πρ6ς 
•ΑντιοχεΤς τδμφ, ου ή άρχη, ι Πεπείσμεθα δέ δτι 
λειτουργο\ χαλο\, χα\ οίχονόμοι βεοΰ τυγχάνοντες, » 
οδτω φησίν * < ΟΟ; γάρ έμέμφοντδ τίνες, ώ; τρεις 
λέγοντας ύποστάτεις διά τδ άγραφους χα\ ύποπτους 
έντιύΟεν είναι τάς λέξεις, ήξιοΰμεν μηδέν πλέον 
έπι^Γ^τείν τή: χατά ΝίχΛίαν ομολογίας, άναχρίνειν Γίιιβ, 038ϋίυ$ Μ3^ιιιΐ8, βΐ (1βε6Γη6η(1Ίβ (1θ|;πΐ3ά1)α3 
3ίΜΐ(ί»8Ίιιιιΐ8 Μ3χίιηιι$ ειιιη 60 6θη8ρίΓ6ηΐ, ίη <|αΙ- 
Ι'υ8 (|π3πι οριίιηβ 8ΐις(;6ΓυιιΙ, ςιι» 6Χ νοο'ώυβ η38€ΐιη- 
ΙΗΓ (Ιί1Γ6Γ6ΐιΐί38 ιιο^Γις6η(1»8, (1υιηπιθ(1ο 86ειιη(1υηι 
86ηΐ6ηΐί3ΐη υηο €οη86η8ΐι ΓΓ3ΐΓβ8 €οη€θπΐ3ηΐ. Ργ:ρ63( 
νβΐΌ α1ίθ8 ίη Γ6ΐ)»8 <)ίνίηΊ8 6χροη6η<Ιΐ8 ^ΐΗηη38ίιΐ8. 
Η ίο βηίαι Ιοηιο Λά ΑηΓιοο1ΐ6ηο8, ου] υ 8 ρΓίηοίρίηπι 
08ΐ : ι Ρ6Γ8υ38ΐιπ) Ιΐ3ΐ)6πιυ8 νθ8, ουπι 81118 ηιίηίβΐΗ 

Πβί 30 1)0ηί ^ί8ρ6Ιΐ83ΐΟΓ68, Ι 113 8θΗ1>ί( : Ι Ιίΐίβ 

ι^ηίιη, ((ΐΐ! ηοηιιιιΙΙθ8 ίηΓυδ»1)3ηΙ« αΐ Ιπυιη Ιιγρο- 
813560η ϋΓΓΐΓηΐ3ΐθΓ08, οιιηι Ιιυ]ιι$ηιθ(]ί νοο68 ίη δοπί- 
ρΐυη8 ηοη Γ6ρ6ΓίΓοηιηΓ, 30 ριοίηιΐο 8ΐι&ρΓ0ΐ;« νίιΙβΓί 
ρο6!»Γηι, 3υ(Ί0Γ68 Γυίιπυ.•, ηο 3ΐΐφϋυδ ίη ΝίοΦπηηι 
ον»Γθ8$ίυηι$ιη ίιιςυιΊεΓίηΐ' δ^ϋ Ι3ΐικφ ιΐο ίδΐΊβ υΐ) » ΰΕ υΝΙΟΝΒ ΕΟΓΧΕδΙΑΒυΜ. 30 

5& 2μο>« τούτους διά χ^ φίλονβιχίαν, μ)) Αρα ώς ο( Α ρ6Γτίθ3ΰί3ΐη πκαηύΙ ςυχβΐίο ββΐ ΙίλΙΙίΑ, Ιηΐ€ΓΓ0£[λ- *Αρε(ομαν7ται λέγουην άπηλλοτριωμένας, χα> άπ- 

ιξβνωμένα^, Αλλοτριουσίους τ< αλλήλων, χα\ έχάστην 

χιβ* έαυτήν ύχόστασιν δ(]ΐρημένην• ώ; ίστι τά τβ 

£ϋΙα χτίσματα, χαΐ οΐ έξ ανθρώπων γεννώμενοι, ή 

ώ9«<ρ διαφόρους ουσίας, ώιπερ έστ\ χρυσ^;, ή &ρ• 

ΡΡ^^• ή Χ^λχ'^^* ο^τω χαι αύτο\ λέγουαιν^ ή ώς 

Ιλλοί αίρετκχο'. τρεί; άρχλς κα\ τρβΓς βεου; λέγου- 

βιν, οΐίτω χα\ ο7>τοι φρονοΰντε^ τρεΙς υποστάσεις λέ- 

γονΦΐν; Κα\ ^ιεβεβαιώσαντο, μήτε λέγειν, μήτε πε- 

φρονηχέναι ιτοτέ ούτω;. Ερωτώντων 61 ημών αύ• 

τους, Πώς ουν ταύτα λέγετε» ή βι^^ τΐ Ιϊ δλω; 

τοιανταις χρήσΟε λέξεσιν ; &ιτ£χρ''ν2ντο, Διά τ^ εΙς 

λγίαν Τριάβα κιστεύειν* ούχ ονόματι μόνον Τριάδα, 

ίλλ* Αληθώς οδσαν, χαΐ ύφεστώσαν. Πατέρα τε ϋπυβ βιιηΐ, ηυιη β\ ΑΓίλποΓυιιι ββηίβηΐία 3ΐίοη•« 

ρ6Γ0βΠη38ί|υβ, λΟ (]Ίν€Γ83β 3 86 ίΠΥ 16611) 8ΙΐΙ>3ΐ3ηΐίϋ 

Ρ6Γ80ΙΙΑ8 6}(86 νβΠηΐ, 61 ιιη3ΐηΓι(ΐυ2ΐιηςιΐ6 1ΐ}'ρο$ΐ3$Ιιη 
ρβΓ 56 &(! $60Γ$ϊΐη (ϋνί83ΐη 6886 ρΓΟ Γλίίοιίϋ ΰχΐβΓη-• 
ηιιη οΓβΑίιίΓαιυπ}, 60Γυιηςιΐ6• ΐ|ΐι! 6Χ ΙιοηιΊηίΙιιιβ 
η38€υηΙϋΓ, 6χί$1ίηίΐρη1: «η Ιιίο ίηΐ6ΐΙίβ&Η& ^ίνβΓβ&β 
Γβ.«, ηιιαίβ 681 8υηιιη, &Γ|$6ηΐυπ), »8 ; αιι, ιιΙ αΐη 

1ΐ3ΡΓ6ΐί<;ί, 8ΐΐ1> ίβΐίβ ν06ί)>111( ΙΠΑ ρΠΙΙΰίρί» 61 ΙΓ68 

(]608 ΓοηβΐΊΐυΑηΙ. 0»ΐ6Γυιη ΊΙΠ «ΓΟηηιιϋηηΙ Ι6 Ί(α 

1)66 (ϋχί8§6, 1160 ββηβίβί^β. Ρ(*Γ6οη(3Ι1ΐί1)118 ΑΙΙ- 

ΐ6ΐη ηο1]ί8, ηυ» Γ3ΐΙοιΐ6 Ι3η(]6ΐιι ίβίΑ ^ί66Γ6ηΐ, λϋΐ 
6ΙΙΓ οιηηίηο ίδΐίυβιηοιϋ νο63ΐ)ΐιΙί8 ιι16Γ6πΙιιγ, Γ6Νροη- 
ϋυπ) ίΐ6(1<τιιηΐ 8686 ίη ΤΓίιιί(3ΐ6ΐη 6Γ6ιΙβι*6, ηοη(|υφ 
ηοηιίηβ Ιοηιΐ8 ΤΓίηίΙ»8, 86(1 (|υ» τ6Γ6 Τιίηίιββ 6ΐ>8θΙ Αληθώς 6ντ« χα\ ύφεστώτα, χα\ ΓΙ^ν Αληθώς ένού- ^ 61 8υΙ)8ί8ΐ6Γ6ΐ : 61 *Ρ3ΐΐ'6ΐη, ιιΐ ςαί ν6Γ6 βδδβΐ «( ειον θντα χα\ ύφεστώτα, χα\ Πνεύμα Αγιον ύφεστη- 
%1ς χα\ ύιτάρχον * μήτε δέ είρηχέναι τρεις θεούς, Ι| 
άρχ&; * μήτε δλως άνέχεσθαι τών τοΟτο λεγόντων ή 
φρονοΰντων, άλλ* εΐδέναι άγίαν μλν Τριάδα, μ£αν 
δΐ θεότητα, χα\ μίαν Αρχήν * χα\ Γ1^>ν μέν ομοούσιο ν 
τω ΠατρΙ, ώς είπον οΙ^Πατέρες * τδ δλ Αγιον ΠνεΟμα 
ϋ\) χτίσμα, ούδ^ ξένον. Αλλ* ϊδ.ον χα\ Αδιαίρετον τη; 
ούσίις τοΟ Υίοΰ χα\ του Πατρός• *ΑποδεξΑμενοι δέ 
τούτων τήν έρμηνείαν τών λέξ£ων, Χ3\ τ^ Απολο- 
γ:αν, Ανεχ ρίνα μεν τους αίτιαθέντας ιταρΑ τούτων, 
ύς λέγοντας μίαν ύπόστασιν, μή Αρχ ώς Σαβέλλιος 
φρονεΐ, οΟτω χα\ ουτοι λέγουσιν έπΙ Αναιρέσει του 
ΥΊοΰ, χαΐ του Αγίου Πνεύματος, ή ώς ανούσιου δν- 8υΙ»8ί$(6Γ6ΐ : 61 Γίϋυπί ΙΙΙ ίη6Χ8ί&ΐ6ΐ1ΐ6Π) 6Ι βιι1>8ί- 

β16η(6ΐη, 61 δρίπΐιιη) βλίιοίηιη ιιΐ 8θΙ)$ί$ΐ6ΐιΐ€ηι 61 
6Χ8ί$ΐ6ΐιΐ6ΐη »^ιιθ806Γβ : ποπ Ιβιηεη ββ (Ιίχί8$6 ιγ6& 

<|608 3υΙ ΐΓίλ ρΓίη6ίρί3, ίΠΙΟ ηβ6 Ιθΐ6Γ8ΐΙΙΓ08 <|1ΐί« 

<]6ΐη, &Ι ηυίβ Ι3ΐ« ςιιΜρίλΐη αιιΐ (ϋ'-βΙ, αυΐ 86ηιΐ3ΐ : 
•6<Ι 8ί'ΐΓβ• 6.«β6 ΒΑΠΟΐαπ) ΤιΙηϋ2ΐ6ΐη, υΐ ι&ιη6η υηβ 
ι:1 1)61(38 61 υηυηι ρπηείρίιιηι, 61 ΡίΠιιιιι $α 3(^ηο- 

8Γ6Γ6 6&8β 60688611 ΐί3ΐ6Πΐ 811Π ΡαΐΓί» Ιΐΐ «ΙΊχΡΠίηΙ 

Ρ31Γ68 : 6ΐ δρίΓΊΐιιπι .«^ΑπεΙππι ηηη 6Γ63(ιΐΓ3ηι, ικ'ηηβ 
Αΐίβπυη). 86(1 ρΓορηιιιη 61 ίηϋίβ^ΓΓί^αΙυιη 3ΐ> 68!ΐ6η« 

113 Ρ3ΐη9 61 Γίΐϋ. ΑρρΓθΙ)3(3 ί{;ίΐΐΙΓ ί«ΓΐΙΙ8ΙΠ0ιΠ 6ΐ 

ιηΙβρρΓ6ΐ3ΐίοη6 61 6Χ6ΐ]83ΐίοη6, νίοίδδίιιι (]ΙΙ0ηα6 61 
608 6χ3ΐηιη3?!ιΐ)υ«, (|ΐιί 3ΐ> ί8ΐί8 ίη [ειιΙρ3ΐη άβνο- τοςτοΟΓΕου, ή Ανυπόστατου του Αγίου Πνεύματος. ^ 63ΐ)3ηΙυΓ, ςιΐ38ί ηυί (1ί66Γ6ΐιΙ, 68X6 ιιη3ΐη Ιιγροβίλ- Ο! δέ Χ2\ αύτο\ διεβεβαιώσαντο,μήτε τούτο λέγειν, 
μήτε οΟτω πεφρονηχέναι πώποτε. *ΑλΑ* ύπόστασιν 
μίαν λέγομεν, ηγούμενοι ταύτδν είναι εΙπείν ύπό- 
στασιν χα\ ούσίαν ' μίαν δέ φρονουμεν, δι Α τδ Ιχ 
τη; ουσίας του Πατρδς είναι τ6ν Τίδν, χα\ διΑ τί;ν 
ταυτότητα τής φύσεως. Μίαν γΑρ θεότητα, χα\ μίαν 
είναι την ταύτης φύσιν πιστεύομεν, χα\ ούχ Αλλην 
μέν τήν του Πατρδς, ξένη ν δέ τούτου τ^>β τον Τίοΰ 
χα\ τήν του Αγίου Πνεύματος. *Αμέλει χχχεΤ οί αί- 
τιαθέντες« ώς είρηχότεςτρείς ύποστΑσειςσυνετίθεντο 
τούτοις. ΚαΙ αύτο\ δΐ οΐ είρηχότες μίαν ύπόστασιν, 
τά έχβίνων ώσπερ ήρμήνευσαν χαΐ ώμολόγουν. ι 
Κα\ προ6αί'/ων μεθ' ίτιρα * < Τούτων τοίνυν ούτως 
δ ^ολογηθ^ντ ων. παρακς^λοΰμεν^ύμα;"," τους "μΐ ν ου 81111, 861861130(^8 3ΐ) ΠΠβ, ηυΐϊΐ ρΓΟ 8αΙ)6ΐΓΐ3ηο (1ο- 

^η)3ΐ6 63 106016 Ιθ()υ6Γ6η1ΐΙΓ, υ(δΠΐ)ΐ2ΐ08 ν6ΐΐ6Πΐ 6Χ 

Τπηΐΐ3ΐ6 ΡίΠυιΐ) 6ΐ 8ρίπΐιιηι 83ηε1υιη, (|υ38ί ΡίΙίυβ 

68860113 €αΓβ3ΐ, 3υΙ 8ρίηΙΐΙ8 83η6(υ8 000 8(1581816- 

Γοΐ? ΟυΙο 61 ίρ9ί ςυο<|ηβ »ίΟηο3Γυιιΐ, η6(|υ6 86 ΙΚ 

86081886 !)0ςΠ3ηΐ, 86(1 1)7ρ08(38ίη) 608 !ηΐ6ΐΙΐ]{6Γ6« 
)(1(?ΐη 6886 6001 68860ΐ!8 : 0030) 30(60» Ι(ΐ60 8686 
Ιΐγρθ8ΐ36ίΐη ίθΐ6ΐΓΐς6Γθ, Ρ3ΓΓιο* (1013 ΡίΙίθ8 6Χ 68860- 

ΐία Ρ3(Γΐ8 811, ρ3ηΊπ) ςυί» ίη 1π1)υ8 βίΐ ^^6ο(^(38 ιΐ3(υ- 

Γ,Τ ; 00310 ΓΟίΟ) 8680 Π6ΐ(ϋΐ6ΐη 6ΐ 003Π) 03(υΓ3θ1 6Γ6• 

(ΐ6Γβ, η6ηυ6 3ΐί3ΐα Ρη1π8, 3Γΐ3ΐο ΡίΙίί, 3υ( δρΐηΐιιβ 

8306(ί 6886 η3ΐυΓ3ΙΟ. ΟιΐίοΐΐΟΟ 6ΐ ϋΐΐ, (|θί *60 6η- 
η)ίη6 ρ<>8(υΐ3ΐί 6Γ301, ηθΟ(Ι 1ΓΡ8 Ιΐ^ρ08ΐ3868 ίθ(ΐΗ- 
66Γ601, €001 18(18 ίο 6301(Ι?0Ι 86θ((Όΐί3ΙΟ 60ην6η6- τως δ]Μλογοΰντας, χαΊ διερμηνεύοντας ούτω τΑς ^ ι-υοΐ, νίΰί88ίΐ0(|υ6 ίΐϋ, (|θί υο&οι Ιΐ}'ρο8ΐ&8ίη() 3β86- ί^ξεις. Ας λ^γουσι, μή χαταχρίνετε, μηδέ προπετώς 
Αποβάλλετε, ΑλλΑ μΑλλον εΙρηνεύοντας χα\ Απολο- 
γουμένους προαλαμβΑνεσθε, τοΙ>ς δέ μή βουλομένους 
ούτως δμολογείν, χα\ δ.ερμηνεύειν τΑς λέξεις, τού- 
τους χιολύετε χα\ έντρέπετε, ώς υπόπτους τ(ρ φρο- 
νήματι. Τούτων δέ μή Ανεχόμενοι, συμβουλεύατε 
χα\ Ιχείνοις το?ς δρθώ; Ιρμηνεύουσί τε χαι φρο- 
νβυαι. μηδίν πλέον Αλλήλους Αναχρίνειν, μηδέ λόγο- 
μα^είν έπ' ουδέν χρήαιμον, μήτε ταίς τοιαύταις 
λέζεαι βιαμΑχεσθαι, ΑλλΑ τφ φρονήματι της εύσε- 
βείας συμφωνεΓν. ΟΕ ^Αρ^&ή.6^ίτω^ διανοούμενοι, 
Α)ΛΑ μόνον έπ\ ,τοίς τοιούτοις λ&ξ^ε^£ο^ς φίλονειχουν 
τε;, χα,\ παρά τΑ έν Νιχαίς^ γραφέντα ζητοϋντες, 
ονδ^ν Ιτερον ποιούντέ; είσνν, ή ποτί^ουσιν Ανιτρο- ν6Γ3Γ30Ι, ί8ΐθηΐΐη ίθ(6ΓρΓ6ΐ3ΐίθθί 36(]θί6ν6Γ1Ι01• » 

Ει ριυΐο ΊοΓη : ι €υιη ίβίΐυΓ )8(ίη80)0<1ί ΙΠοηιπιι 
Γυβηΐ 6θοΓ688ίο, α<Πιοη&ιοοΓ το8, ηβ 608, ηυί ίΐ» 

€0θ(ίΐ60ΐ0Γ, ΙβΙβΠΟ'ρΐβ ίπ(6ΓρΓ(ΊΑΐίθ060Ι 80» 601)- 
Γ688ΐθηί 366001 01Ο(]30ΐ, ν08 Ι6ΙΙΙ6Γ6 60η(ΐ610Ι)3Γ6, 301 
Γβ]ί66Γ6 νϋΐϋίβ, 8β() ροΐίοβ, 3(1πΐί^83 ΐΙΙΟΓΟΠ) 6X6083- 
Γ|01Ι6, Γ66ίρί60(1θ8 ρθΐ6(ί.^ : 608 (!001Γ3, φΐ\ (3ΐβΙΙ1 
6θηΓ688ίθ06ΟΙ 000 β(1ϋ01, 06ΐμΐ6 (3ΙΊ ίη(6ΓρΓ6ΐ8ΐίθ(Ιβ 
ίο 1^118 νβΓΐ)ί8 ΟίΟΟίΟΓ, 3Γ66Γβ «08 ¥61160108 €1 
3(Ιν6η3Π, υΐ 808Ρ6619Β 1060(15 Ιΐ001ΐη68. €£(6ΓυΠΙ 
6αΐη ΠΙθ8 1θΐ6Γ30(]θ8 000 66η8«ϋΐΙ)8, €0η8υΐ6ΐί8 
Ι1ϋ8, ςο} Γ66ΐ€ )0ΐ6ΓρΓ6ΐ:ΐη(αΓ, 61 Γ6€(6 8601*1001, 06 

υΙίβηοΓ ο1ΐ3 )οΐ6Γ νο8 3()}ιίϋ63(0Γ (Ιί8ςοί8ΐιιο, ηβςηβ 
ν6Γΐ>οπιηι ρυ((ηί8 8ΐυϋ63Γΐ8 &<> ροΙΙαιο ρΓ0Γ808 ίιϋ• 31 ΙΟΑΝ. νΕ€€Ι ΟΡ. ΡΛΤηίΑΪΙΟΗΛ 32 

1Η3Ε6Ι11, 8θι1 ίΡΙίΚϋΒ οοοΠαΓιοιΐΡ5<ιυβ ρίοΙαΓίδ βχΙΓι- χ πην Οολεράν του «λησίον, ώς φθονοΰν«ς τ^ «Ιρήνη, . ϊ ι 1)βΓβ. Ν»Γη ηυ*! Ιΐ» οίΓίτϋ ηοη δαη!, 8<»(1 Ιαηΐυιη- 
ιηοιίο &ιιρβΓ ίδΓιιΐΒϊποιΠ νοουΐίβ εοηίβηΐίοδβ Γΐχηη-, 
ΙΠΓ, 61 3Γιυ(Ι ςιιΐιΙρΊηιιι ρΓορΙεπ^ιιαιη ςυο^ ΝΊο«ύ» 
βπηρίιιιη Θ8ΐ, γθ^πϊρηγΙ, ΙΓι ρΓοΓβοΙο ηίΐιίΐ &ϋυ(Ι 
3]|[ΐιηΙ, ςιι»ιιι (]ΐιθ(1 ρΓοχΊιηίδ $ιιίδ ΙυΓ!)ίϋϋΐη 8π1)ν6Γ• 
δΐοιιριτι ρΓορίπΛπΐ υΐ ίιΓιπιίοί, 6ΐ (1ΐ8Γ0Γ(1ί3Γυιη δοΐιί- 
8111» Ιιιπΐ(] 110 36ηιιιΙαΐθΓ6$. » Ιΐβπ): ι ΙίηρίιΊηδ ({α'κΐβιη 
ηιοιίί» οιηηίΙ)ΐΐ5 α1»Γ0βαΐιΐΓ, ΙίοβΙ βηηι ναιίίδ νβΓίίίβ, 
βΐ ρΓοΙ).Ίΐ)ίΙίΙ)ΐΐ8 βίβϋΓιοΙίδ οίΓοιιιηνοδΓίΓβ (|υίδ Ιβη- 
ΙβΙ. Ρ'ιρίηίοηι βπίβηι οοΐβπβ ]π8ΐυΓη οιηηβδ οοηΓιίοπ- 
ΙυΓ, 6(8*1 ρ('Γ6ξΓίηί8 (ΐηϋιυδάΑπι νο^ί^υβ ιιΐηηΐυΓ, 
ϋυπ)ΐηο<1ο (Ιΐεοηβ ρίαιη δεηίοηΐΐ&πι Ι^ηβαΙ, ίΐΐίδςυβ, 
ςιιθ(1 ίιι 3ΐηιηο 1)3ΐ)6(« ρί6 βηυπίίβΐ. » ΗυΓδίιηιςυβ 
ρο8ΐ 31*13 : ι Ιιβςπβ, δί ν6Γΐ)3 ίδΐί Ιΐ260 νβΐιιΐί ρβΓΰ^Γΐη» Χ3ΐ\ άγαπώντδς τά σχίσματα. > ΚαΙ Ιτι • ^ Τ?> μ&ν 

άσεβεΤν παντελώς κεκώλυται. κλν ποιχίλοις ,όήμασι 
κα\ πιθανοΓς σοφίσμασι περιβάλλειν αυτό τις ^πι- 
χείρί) • τδ δ^ εύσεβεϊν δσιον παρά πασκν ώμολόγη- 
ται,•κ3ίν ξενιζούσαις λέςεσί τισι χριΙ^σεται, εω; μ^νον 
ό λέγων ευσεβές Ιχει τ?> 9ρ(5νημα χα\ δι' άύτών, δ 
νενόηκεν, εύσεβώς βουλεται σημαίνειν. » Κα\ αυΟις 
μεΟ' Ιτερα' ι ϋΰκουν εΐ τά βήματα ταΰτα ώς ξένα 
ιτροφασίζονται ούτοι, φρονείτωσαν τήν διάνοιαν, χαϋ' 
ήν ή ιύνοδος ούτως δγραψεν "Οτι, ει χαΐ μη ούτως 
έν ταΤ;, ΓραφαΤς είσιν αΐ λέξεις, άλλα, καθά-ερ εΓρη- 
ται πρότερον, την έχ των Γραφών διάνοιαν Εχουσι, 
κα\ ταύτην έχφωνούμεναι σημα(νουσι τοΙς ίχουσιν 
εΙς εύσέβειαν την άχοην όλ<5χληρον. ι &1)]υ()ίθ3ηΙ, ΐβηβΑηΙ $6ηΐ6ηΓΐ3ηι, δβευηϋιιιη ςυηιη 87ΐιο(]ιΐ8 ίΐα 8£ΓΊρ3ίΐ» ςυοά ΙίοβΙ νοοοδ ηοη ίΐ3 \η 
δοηρίίοηθ ΓβρβΓίαηΙπΓ, 86(1, υ1 3ηΐ63 (Ιίοΐυηι 6δΙ, 6Χ δοπρίίοηβ βεηίβηΐίαιη $0Γΐί3ηΐυΓ, 63ηΐ(]υβ ρΓο- 
ηυηΐιΜχ $Ί(ζηίβ€3ηΙ αρηοΙ 608, ςιιί ρίβίΒΐί 3ηΓ68 ίηΙΰ^ΓΑδ ΓοηδβπνβΓυηΐ. » 
Ου 18 ί{ξίΙυΓ Ιιίδββ βϋβ (ΙΊςπίοΓβηι αΐί^ιη, ηυΐ οία- Β '^'^ τοίνυν τών τοιούτων άξιοπιστοτέραν Αλλην χαΐ ΓΐοΓβιη (Ιο€ΐΓίη3πι (ΐυχΓ6(, ηοη 6886 νο€ΊΙ)υ& 3ΐΐ6η 
(Ιοηϋιιηι, (Ιυηπιοιίο 63ηιά6ηι βοηΙβηΙίΑπι βχρΓί- 
η)3ηΙ, 1ίθ6ΐ βϋΓΟίοηίδ 3Γΐί€υΐ3Γιοη6 η)υΙ(υηι ν3Γί6ηΐ? 
Όί]η(ϋ€αΐ3ΐ 3ηιΙ)0Γΐιιη ρΓθΓ688ίοη6, ρβΓδρβοίοςυο 
ηηαηΊιιιί οοηδβηδιι, (]ίΰΐ1οη68 ΓοεβρίΙ, ηίίιίΐ Ικτδί- 
Ι8η8, ηβςυβ ΓϋΓοπηίιΙβηδ, 6( (3πΐ6η ρΓοηυηΐίαιΙοηίβ 

8θηθ δίΙ)ί-3ϋν€Γδ8Π νίϋ6ΐ)3η1υΓ, ηίδί ίρ86 €316 53- 

ρί6η(6Γςιΐ6 6Χ3Π)ίη3ΐ38 αύηηίδίδδβΐ. Νοη βδΐ, &ίΙ, 
<:βΓ(3η()υηι ν6ΐ1)ί3 Ιη τβ ηοη ρΓθβου3, ηβςαβ νο- 
-ουίίδ 6οηΐ6η(]6η(]ηιη, ηβ^ιιιΊδ (αΓΐ)Μα βνβΓδίοηβ ρο- 
13Γ0 ρΓοχίπιυηι νΐιΐ63ΐυΓ, 61 ρ36ΐ ιηνΊϋ6Γ6, 61 €θη• 
«πΚο 5€ΐη8Πΐ3ΐΑ 3αουρ3Γί. £ΐ 3<1 1)00 ςυίίίβηι ρβΓ-* 
«ιΐΔ(ΐ6η(Ιυηι ΐ3ΐΐ(ΐ3ΐ)ί1ί(6Γ ηοη ηΰωίηί ββΐίβ 8ΐιρ6Γ- 

.ηΐ16 Γΐΐί886ΐ νίπ Ι9ηΐί ν6ΐ 8θΐ3 Γ6\'6Γ6ηΐία, ηβ()υ6 σαφεστέραν διδαχί^ν έκζητήσει, ώς ού δει τίσι προσ- 
έχειν φωναΤς, δστ' αν εΙς τ6ν" αύτδν συμβαίνωσι 
νουν, εΐ χα\ τϊ) τοΟ λόγου διαρθρώσει παραπολυ διαλ- 
λάττοιεν ; Άναχρίνας αμφοτέρων τήν όμολογίαν, 
κα\ συνιείς τ6 όμάφρον, κατεδεξατο τάς λέξεις, μη- 
δέν ένδοιάσας, μηδέ υποστείλαμε νος * καίτοι γε δσον 
κατά τ6ν της προφοράς ήχον κα\ έναντίο)ς ίχειν 
έδόκουν άλλήλοις, εΐ μή σοφώς αύτδς διεξετά^ων 
προσίετο. Ού δεΓ γάρ, φη»^•, λογομαχεΤν έπ' ουδέν 
χρήσιμον, ουδέ φιλονειχεΤν τοις λεξειδίοι;, Γνα μή 
κα\ θολεράν δοκη τις άνατροπήν ποτίζειν τ2»ν πλη- 
σίον, κα\ δια'^θονείν τί) εΙρήνη, καΙ άνθαιρεισθαι τλ 
σχίσματα. "Οτι δέ κα\ λίαν έπαινετώς έτέρψ μέν άν 
ήρκεσεν βίς πειθώ τδ του άνδρας χα\ μόνον αΐδέσι- (68(ίιΐ)οηίυιη αϋυϋ 1)6η6 (Ιίοβηΐΐ 8ϋρ6Γ3<1(1βΓβΙ• £^0 ^ Ι^^^» ^^Χ οΟχ άν προσηγε μαρτυρίαν έτέραν ευ λέ- νβπ) Ιί)>ί 61 ηΐ3£;ηυηι ιηΐβτ 11)6θ1οκθ3 6Γ6|[0Γίυιιι 
χ)ρυ& Ιιοο 09€οηοηΗ3β βυπιπιίβ 1αα<1ίΙ)(ΐ8 οχίοΐίβηΐβπι 
ίη ηΐ6(1ίυπι ρΓοΓβΓβπι. Ομϊλ εηΐΗΐ 8ίΙ)ί 3ΐ*|[υη)οη(3 
13υ^3ι^01ι^8 ίη$Ιί(υί886Κ βυρΓΑ αΐίοδ, νίΐ» |[6ηυ8, 6( 
ίη 56ΐ'ηιοηΊ1)υ8 Ιιοηήΐιί» νίΓββ, Ιιοο ίηΐ6Γ ιΐΐίυβ Ι&υ- 
4)68 ροιίδ^ίπιυπι οοηιιη6χηοΓ3ΐ ; ςυοϋ, υΐ ί11ίυ$ νβΓ- 

1^15 υΐαπ, € 3ηΐΙ)3ΐ)α8 ρ3ηίΙ>08 3β€ίΐί8 ΙβηίΐβΓ 61 1)6- 

ΐ'ί^η/*, ν6Γΐ30Γυηιηιΐ6 δ6ηΐ6ηΐί& (1Πίξ6η(6Γ 61 366υ- 
^3ι6 ροιρβηδβ, ρο&ιθ3(|υ3πι εοη€θΓ(]β8 Γορβτίι, 
^60• ηιΐ3ηΐΜπι 3(1 (1οεΐΓΊη3η), υΐΐο πιοϋο ίηΐ6Γ 8« 
.4)ί<8ίίΐ6ΐιΐ68, ίΐ3 ηβ^οΐίυπι ΐΓ3η86βί(« ιιΐ ηοιηίηιιπι 

ΉδΙΙΐη €0η€6(ΐ6ηδ, ΓβΙιΠδ 608 601ΐ8ΐΓΪη^6Γβ(. Νβηι 
€υΜΙ 6886ηΐί3 υΠΑ. ίη(]1ΐίΐ, 6( ΐΓ6β 1)γρ08ΐλ86$ 3 ηο• 

1>ίδ ρίβ ιΙοοβΓΰπίΜΓ (ηηο<1 βΐίβηιπι Οίνίηίΐ3ΐί8 η3(υ- γοντι. {Έγώ δέ σσι κα\ τί>ν μέγαν έν Οεολό^οις Γρη- 
γόριον^αΐ μάλα έκθειάΐοντα τ^ ίργον 'ϋής οίχονομίας 
παρίστημι, Ένστ-ησάμενος γάρ εΙς ύπόθεσιν τών 
εγκωμίων αύτώ τό τβ ύπερχείμενον του βίου χα\ την 
έν λόγοις του άνδρας δύναμιν, τούτο δή τ') κράτιστον 
ποιείται τών επαίνων αυτού, δτι, κατ' αύτ^ιν έχεινον 
εΙπε?ν, ι Π ροσκαλεσάμενος αμφότερα τά μέρηούτωαΐ 
πράως χα\ φιλανθρώπως, κα\ τδν νουν τών λεγομέ- 
νο>ν ακριβώς έξετάσας^ επειδή] συμφρονοΰντας εύρε, 
κα\ ουδέν διεστώτα; κατά τ6ν λόγον, τά ονόματα 
συγχωρήσας, συνδεϊ τοΓς πράγμασι. Της γάρ μιας, 
φησίν, ουσίας και τών τρ'.ών υποστάσεων, λεγομένων 
μέν ύφ''ήμών εύσεβώς (τδ ρ.έν γάρ την φύσιν δηλοί 
της θεότητος, τ6 δέ τάς τών τριών ιδιότητας), νοου- Ι3ΐη, 3ΐΐ6ΓυιιιΐΓίοηιρ6Γ8οη3Γϋηι ρΓορη6ΐ3ΐβ8 (Ι60ΐ3-Ι^ Ι^^^ων δέ κα• παρά τοις ΊταλοΖς όμοίω;, άλλ' ού 

Γ6Ι). 3ΐ({υ6 βη(ΐ€ΐη ςυυβηιηιοϋθ3ρϋ(1 ΙΙοηΐ3ηοδ ίη- δυναμένων διά στενότητα της παρ' αύτοϊς γλώττης 

ΐοΠίββΓβηΐπΓ, ε3βΐ6Γΐιηι οΐ) Πη^υ» ί1Πιι$ βη^ηδΙίΑΠί, »««!^ ονομάτων πενίαν διελειν άπ^ της ουσίας τί)ν 

«ι νβΓϋοΓϋΐη ίηορί3η] Ιιγροδίββίιη 3ΐ) βδδβηΐΐβ ϋί- ύπόστασιν, κα\ διά τούτο άντεισαγόντων τά πρόσ- 

βΐίηβυβίβ »οη ροδδοηΐ, βοίΐϋβ ί»6ΐυηι βδΐ. υκ ρΓΟ 63, ωπα. Ινα μη τρεις ουσίας παραδεχθώσι. τ^ γίνε- 

Ιίβ ΐΓββ 6υ1)8(αΐ)1ί38 β(1ιηίΐΐ6Γβ νίίΙβΓβηΙϋΓ, ρβΓβρη»- ''^^^ ; 'β' '^*ν γελοΓον. ή έλεεινόν. ΙΙίσ-.^ως 25οξε 

Γυηι νο€αΙ)ϋ1υηι ΙηΗϋοβΓβηΙ, ςυί(1 Ιβη^βπι €0ΐι1ί};ίΐ? δι^ψορά ή περ>. τον ήχον σμικρολογ'α. είτα Σαβελ- 

Κββ ρΓοΓβοΙΟ ηϋιουΐβ, γβΐ ροϋυβ πιΐ86Γ6η(ΐ3. .ϋί- ^ λισμϋ^ς ενταύθα έπενοήΟη τοις τρισΐ προσώποις, κα\ 

νβΓδ« ααβί βρβοίβπι ρΓ3Βΐ)ΐιΐΙ ΙβΥίδ ί1ΐ3 61 ]6]υτΐ8 ίΐβ 'Λρειανιτμδς ταις τρισιν ύποστάσεσι, τά της φιλο- 

νοοίιπ) δοηο 3ΐΙβΓ68ΐίο. Ιΐίο (Ιβίηϋβ 6ΐ δίΙιβΙΙίΒηϊυβ νεικίας άναπλάσματα. Είτα ιί ; Προστιθεμένου μι- 

€>ι ΐΓβί {>6Γ$0ηϋ βΐ60{[ίΐ3ΐυ$ €/Μ, βΐ Απβπίδηΐϋ* θ\> κροϋ τίνος άε\ τοΟ λυποΰντος, δ λυπηρών ή φιλονειχία 53 ΟΕ υΝΙΟΝΕ ΕΟαΕδΙΑΚϋΜ. 34 ϊζοία, χινδυνεύίΐ συναπο^ό^αγήναι ταΓ; συλλαβαΤς Α (ΐ'68 ΙιγροδΙβί^εβ, «ΐυΟΓυιη ιιΐΓυιη<|υ6 ρβτΐίη&χ οοη- χαΐ τ^^ πέρατα. ΤαΟτα γουν 6ρών χα\ άχούων ό 
μαχβριος εκείνος, χα\ ώς αληθώς &νΟρωπος του 
θβου, χα\ μέγας των ψνχών οίχονβμος, ούχ φήθη 
&1ν πσριδεϊν τήν Λτοπον οδτω χα\ Λλογον του λόγου 
χατατομήν* τ6 δέ ιυαρ* έαυτου φάρμαχον επάγει 
τφ ί^ρωτζΊιματι. ι Ένθεν τοι χα\ ταύτα Φιαπε ρί- 
νας επευφημίζει τοϊς Ιγκωμίοις, ι ΤοΟτο δή, λέγων, 
των μαχρών πβνων χα\ λόγων λυσιτελέστερον 
τούτο των Αοιδίμων εξοριών χαι φυγών του ^νδρ6ς 
(πάςιον' τοΰτο των πολλών αγρυπνιών χα\ χαμευ- 
νιων προτιμότερον * ών μέχρι των χατορθσΰντων τ6 
χέρδος. • Τ6 δ^ δτι ούχ οΟτω μιχρδν, αυτός γε αύθις 
Ανωτέρω φη9( * ι Γένοιτο γάρ άντιπα(δευμα χα\ τοΙς 
νυν ή πρβξις, •ίγε χλ\ πρ6ς εχείνον β/έποιμεν. ι Ιβΐΐ(ΐ6ΐΐ(]ί 5ΐυιΙίυιιι βΓΟηχβΓ&Ι. Οα'κΙ ρο$ΐ6&! €ηιι) 
0x1^13 Γ65 »Γιςυ3 ςυοίίιΐίβ &60β(ΐ6Γ6ΐ, ςηχ ηιοΐο- 
$Γΐίΐ(η &(Γ(ΐΓΓ6(, ηιοΙο5ΐ6 8υΐ6ηι αΐ νί<]6ΓβΙυΓ, εοΐ)ΐ€ΐι- 
Ιίο ΓϋοίϋΚ)»!, €0 Ι3ΐΐ(1βιη γ65 »(1ιΙυοΐ2 ί;8(, ιιΐ ροτί- 
ΰυΐιιηι 68561, ηβ ογΙ)!» ΙβΓΓ&Γυηι Οηβδ υη» ηηη {»>!• 
Ι3ΐ)ί8 3ΐ>Γυηιρ6Γ6ηΐιΐΓ. Ου» ευιη 1)6&ΐυ$ ίΐΐϋ υιγ, «Ι 
\-6Γ6 1)01110 Οβί, ιΐ)3ξΐια$(ΐυβ αηίιη;ΐΓυηι (ϋ$ρ6η?;ιΙθΓ» 

0€υΙί8 αυΓί1)υ8Γ1Ι16 υδΙΙΓρ&ΓβΙ, Ι3ΐη 2ί1[)81ΓΓ(ΐ3Ι11 6ΐ &τ 

ΓΑΐΊοηβ &1ί6ηαηι υογΙ)! βϋοΐίοηβιη <]ΐ88ίηιυΙ;ιη(1υιη »ο 
ιΐ6($1ϊ(ΐ;6ηι1απι βίϋί ηοη ρυΙανΊΐ : ν6Γαπι ηΐ€(1ί6Ίπ»Π) 
ηιοΓΐ)θ ηυαηι ρΓίιηυικι αϋΐήΐιβΐ, ι ΟυβριορίΓΓ Ι)ί& 
3ΐ)8ϋΙυΙί5 6η6θΐηίοι-υηι ρίαυδίπβ οοη^βη! : ι Ηθ€, ίιι• 
ςυΐ6η8, (1ΊιιΐιιηιΊ8 ίΐΐίβ ΐ3ΐ>οπ1)υ3 61 86ΓΐτιοιιίΙ)ηι^ 
Ιοΐ)£6 υΐίΙίυΒ 681. ηυ€ ρβΓνυΙβαΐίβ, βΐ^ιυβ οιιιπί Γ^ηι» €βΐ6ΐιηΐί8 ίρ«ία8 6Χ8ίΓπ8βΐΓυ(|;Ϊ8ΐιί<Ηΐο ίηΓ6πυ8 6λΐ8ΐϊη)3Π(1υιιι 681. Ποο ηιυΐΐΐβ νίςίΠίδ βΐ €ΐ)9η)6πιιϋ& 
ρΓ£5ΐΑΐιΐίύ8, ςυ&Γϋΐη ιιΐΊΓιίΑβ ΐη Ιιΐδ, ηυ! 1)3^0 ρρ^βΐ^ηΐ (ΐ6ϋ^ΊΐιΐΓ, η66 Ιαΐίυβ ιηαη&Ι : » ςιι% ηοη &(]60 
ρυδίΐΐα 6&1, ιιΙ ίϋβηι ρ&υΐο «ιηΐβ <]ίχ6Γ&ΐ, ι Ναπ) Ιήβ ςυοςυβ, ςυί ηυηο νίνυηΐ, ϋχβ αοιίο (ΙοοίΓΐη» 6886 
ςυ6&1, 51 )ρ8υιη ηοΜβ ΙηοΙίΑηϋυιυ ρΓοροπ6ηιυ8, ι 

^Αλλά ταΟτα μέν ίφ^ οΤς δ της θεολογίας Ιπώνυ- Β ^^ ^^^^ ςυί(1βίη, οιι! α ΐΙΐ6θ1ο^ΐ3 οο^ηοηιοη βι^Ι» 
μος τφ μεγίλψ 'ΑθανασΙφ τήν έχ της εννοίας δμο- ιηα^^ηο Αΐΐίλη^δίο, 6Χ 86ηΐ6ηΐί3 οοη86η8υπι, (ϋίΤβ- Φροσύνην της έχ των λέξεων διαφορόίς προτίΟεσθαι 
σύμβουλε ύοντι συγκροτεί. Έγώ δέ χα\ {τι τλν της 
θεολογίας (πώνυμσ'; τούτον έν έτέροις πολλφ μεί- 
ζονι συγχωρούνται «αραστήσω σοι τ6 τών ονομάτων 
διάφορον• Επειδή γάρ; τινας έώρα ύπ' άμαΟίας 
δ'.ευλαβου μένους τήν θεός φωνήν έπ\ τφ ζωο;:οιφ 
χα\ άγίφ Πνεύματι, πόίν δ^ δίδοντας Ετερον δνομα, 
ούδΐν ήττον τήν αυτήν διασημαΐνον και δυνάμίνον 
ίννο.αν, < ΑΙσχρ^ν μίν, φησ\ν, αίσχρόν, χαι Ικανώς 
ϋλογον κατά τήν ψυχήν έ^^<ίωμένους, αιχ.ρο>ογεΖσΟαι 
«Σρι τδν ήχον, κα\ κρύπτειν τ?»ν θησαυρίν, ώσπερ 
άλλοις βασκαίνοντας, αΓαχιον δ^ ήμϊν, δ έγκα)οΰμεν 
«αθειν, χα\ μικρολογίαν καταγινώσκοντας, αύτοΰς Γ6ηΓΐΦ, ςυχ 6Χ νοείΙ)ΐΐ8 ΟΓίΐυΓ, ΑηίβροηβηιΙυιη 6880 

8υ2()6ηΙί 38$6η8ΐΙΠ1 ρΓΧΐ)6ΐ. Ε((0 ν6Γ0 ΡΓΧ16Γ691 Ιΐυΐ Οί'β 

Ιΐιβυΐο^υηι ίη Γ6ϋυ8 6ΐί2ηι 3ΐϋ8 ιιι&]οιΊ8 ηιοηιόηΐί 
ηηιιιίηυηι ϋίν6Γ8ίΐαΐ6ΐη οουθ6(ΐ6ηΐ6ΐη Ιίΐή υΐ» οοιιΐοβ 
6χ1ιίΙ)6ΐο. €υιιι ηοπηυΙΙοβ ΊηΙιΐ6Γ6ΐυΓ, οΙ> ίη8ί:ΐιί3ΐη 
Οβι νοιβιηϋβ νίνίβιο 82πεΐθιΐυ6 δρΪΓίΚι Γ6Γυ§ί6ΐιΐϋ8, 

9ΐ1ΐ& ν6Γ0 3ΐΊ(|ΙΙ3 ΐΓί1)υ•Ίΐΐ08, ΠΟΙΙ Ι1Ηηυ8 6.<ηΐιΐ6ΙΙ1 

86Ηΐ6Πΐί&ηι 6χρΓίιη6η8» ΤιίΓρβ 6.*}1, ίπςιιίΐ, Ιιιιρο68ΐ, 
61 ρ6Γ3ΐ^&αΓ(]υιιι, ϋιιω αη'πηο ναΐϋΐηιΐδ» Ιοιι^ο8 !>6Γ' 
ηιοηββ ΐ6Χ6Γϋ ατεα νοοί8 80ΐιυηι, ιΗ 06€υΐ6Γϋ ιΐκ 82ΐϋ- 
τυΐϊί, (ΐυ&8Ία1ϋ8 6ΐιηηιινϊιΙοηΐθ8. ΤπΓρίυδαηΙυη) €8( 
6θί1οη) νίΐϊο Ι6Ι10Γ1, (|υο^ νυ1>ί8 ο1»^^^^ι11I^8, λΐι^υο 
ουπ) 8ηχί9ΐιη νϋδίναιη ϋϋ ηι.'πιιΐί^ Γ6ΐ)υ8 οοιιΐβιιιίο- μιχρολογ£ΐσθαι περ\ τά γράμματα, ι Τοιγαροΰν, Ο η^ιη ϋαιιιη6πιιΐ8, 1ίη6Γαηιιη ΐΜίηειι ιιιίιιιιΐί;ΐ3 αηχίβ ι ^Αλλά ταΓς συλλαβαΐς δυσχεραίνετε, χάλ προσ- 
πταίετε τζ φων}, χα\ λίθος προσκόμματος ήμΖν 
τοΰτο γίνεται χα\ πέτρα σκανδάλου, έπε\ κα\ Χρι- 
στός τΐΦΐν* Ανθρώπινον τ6 πάθος. Συμβώμεν άλ- 
λη) οις ιτνευματιχώς• Γενώμεθα φιλάδελφοι μοίλλον 
ή φίλαυτοι. Δότε τήν δύναμιν της θεότητος, κα\ δώ- 
σομεν ήμεις της φωνής τήν συγχώρησιν, *ϋμολογή- 
σατε τήν φύσιν έν άλλαις φωναΐς, αΓς αίδεισΟαι 
μάλλον, χα\ ώς Ασθενείς ύμΑς Ιατρεύσομεν. Έστιν 
& χα\ τών πρ^ς ήδονήν παραχλέψαντες. » Τί δέ ; θυχ\ χ»\ τψ μεγίστφ Βασιλείψ διαχενης 
έτιεγκαλουσί τισι διαμέμφεται, χα\ προσεπαινεΐ τ6 
της οΕχονομίας &ποΡ($ητον, χα\ π^σαν τοις χακο^ρ- 
γοις περιαιρών πρόφασιν, ουδί τους αφελέστερους 
συγχωρεί βλάπτεσθαι, την χείρω περ\ αύτου δόςαν 
Ιχο^/τας• « Έχ£(νος γάρ, φησιν ό θείος δηλαδή κα\ 
μέγαις Βασίλειος, Ινεκα μέν 'τοΟ όρθοΰ, καΐ τής κατά 
τήν &γίαν Τριάδα συναφείας κα\ συνΟείας» ή ουχ 
ο!δ* δ τι χυριώτερον εΙπεΙν χρή χα\ σαφέστ^ρον, μή 
δ»ι θρόνων έχπεσεΤν, οΓς ουδέ άπ' άρχης έπΐπ^^δη- 
σεν, άλλα χαι φυγήν κα\ θάνατον, χα\ τάς πρ6 του 
θανάτου χολάσεις προΟύμως Ιδέξατο άν ώς χέρδο;, υΓξ6Γο. ι 4}υ9ρΐ'υρΐ6Γ, € Αι Β^τΙΙαΙιαβ ηιο1ϋ8ΐ6 ίϋη\$ψ 
α&(|υβ 3(1 Υ0€6ΐη ίιηρΊιΐ);ίΐί8. 1αρί8(]υ6 οίΓ£η8ίυιιί8 6ΐ 
ρ6ΐΓΑ 8θαη(ΐ2Η Ιιοο νοίιΐδ ΰίϋοίΐυΓ. Ν^οιηΊπιιη, οηιιι 
€1ιπ8ΐυ8 ςυο(ΐυ6 ιιοηηυΐΐί» 86αυ(1α1ο ίιιβΓίΐ. Ηυηΐ3• 
ηυ8 18 ςυίϋβηι 3ίΓ6€ΐυ8. ΥβΓυη) 8ρΐπΐυα1ϊΐ6Γ ίηΐ6Γ 
ηο8 Ιΐ3ΐιο €θΐιΐΓον6Γ8ί;ιηι 1ΐ3ΐΐ8ΐκ3ΐηυδ : ΓιαίϋΐηβΒ 
ροιίΐ]8 6ΐ)3Γίΐ3ΐΪ8 8ΐυϋΊυπι, (ΐυαηι πο^ιΙγΊ 3ηΐϋΓ6ΐηρΓ9Β 
ηοϋί8 Γ6Γ&ηΓΐυ8. Υίιη ϋίνίπήαΐίδ &6 ροιβπΐίΑπι ηο• 
1)18 (1<116, 6ΐ η08 Λίϋί88ίηΐ ιΙΐνίηίΐΜΐίδ νο€βιιι νο1)ί5 
€οπο6ϋ3πιυ3. ΝαΐυΓΑΐη ;ι1ϋ8 νοείΟυβ, ςιιΐϋυδ ρ1υ$ 
ΐΓΊΙ)ΐπιί8 οοιιΩίεαιηίηί : αο νοδ ιιΙ ίιιίΐΓΐιιο$ οιΐΓ3ΐ)ΐ- 
ιηιΐ8, ηοϋΐιυΐΐα νυϋί8|;Γ3ΐ3 6ΐ ^υ^υυ^3 8υίΓυΓ3ΐιΐ68.» 
Ουίιΐ ρΓ%ΐ6Γο»? Αηηυη 61 ηΐ3§ιιιιιη Β;ι.^ιϋυιη 
ΓιυδίΓα €πιηίη»ηΐ08 ίπιιΐδαΐ, 1αυ1ίΙ)υ8<{ΐΐ6 υχΐυΐΐίΐ 
άϊΒρβηί,αΐίοηβιιι ίΐΐίυβ, η αχ νίχ 6Χ|)ΐΊηιΐ ροΐθ8ΐ, 6Ι 
οιηηοπ) ιηαΙΰΓίοΐδ αο€υ2».ιηϋί Αΐι^αιη ρΐΰϋΓΪρίο^ιβ, β'πιι* 
ρΙίοίυΓ68, ηυί (16 οο ηοη Γ6ίΐ6 δοηΐίϋϋαια, ΐΛΰΚ 
11911(1 ρ6ΓηΗΐΐίΙ? ί 1116 6ΐιΙηι, > αίΐ ιϋνίιιυ^ ηιιιημ• 

ηΐ3^Π118(11Ι6 Βα&ί1ίυ8, € ρΓΟ Γ601& (ΙοοΙί'ίπΑ 83Πα3ΰ' 

(|υβ Τηηίΐ9ΐί8 €θη]ϋη€ΐίοη6,' βΐ €οηϋ6ίΐ346, 3υ1 8ί 
ίΐυο ηΐ3^ί8 ρΓορΓίο 61 ριτδρΐοϋο νοΓϋο Γ6ί> ρβ ηο- 
ΐ3Γί ροΐ(.'8ΐ, ηοη ηιοϋο ά& ΐΙίΓοηο, 3^ (|υ6ηι η60 3ΐ> 
ΊιΐιΙϊο ΐ|ΐΓκΐ6ηι οιιρίϋ6 ρΓΟδίΙϋι, εχίαΐ'ϋαπ αο (ΐ6]ί€ί, 

$6(1 611301 6Χ8ίΙίθ 6ΐ ΙΙ10Γ(6. 3ΐςη6 3ηΐ6 ΥΟΓϋβ €Γα« 35 ΙΟΑΝ* ΥΕΟεί ΟΡ. ΡΑΤΚΙΑΚαίΙΛ 36 

ο!αΐΊ1)ΐι« λΐ&οί, ρΓΟίηρίΟ Αΐ^ιοήςιιβ ΑΐιΙιηο ΙυΙίβδβΙ, Α οΟ χίνδυνον. ΔηλοΓ βέ οΤς ήδη πεπο^ηχβ χά\ οΤ; πέ- 9ϋ ^ΙυοΓΟ ρο11ΐΐ8 (|υ9ΐη ρβηουΐο «ΙβρΜίϋβ&εΐ. Ηοο 

νβΓΟ ίΐ> β886, (Ι<;θΐ8Γ3ηΙ 6ίΙ Ι]»» 6ΐ ΓβαΙ 61 Ρ9Ι95ΙΙ& 

Γ8(, αΐ ςυΐ βΐί&ιη οΐ) νβηΐβΐΊβ ϋβΓβιιβίοιιουι 6X8; Ιΐο 
ιηυ1ΐ3(ιΐ8, ηίΙιΠ αΐίυϋ ηο^οΐϋ βυδοβροΓϋ, ςιιαιη υηί 
«χ 388βε1Ίβ, υΐ ββ 8υε6ρΓΐ8 ριΐ8Πΐ3πΙ)υ8 86(]ιι6Γ6(ογ» 
!ηιρ«Γ8Γ6(. Οχίβηιη) ββηηοηββ ειιπι ]υ(ϋ€ΐο (ΙΊβρο- 
ιιβΓβ (16 0»νΐ(ϋ8 €θη&ίΠο 61 86πΐ(ΐηΐίΑ οβεβΗδ^Γίιιιη 
«886 ]υ(Ιίθ3ΐ)&ι, ΑΟ 1)6ΐΓι Ιβπιρυβ, €ΐ Ιι»ΓΡΐίοοΓυιη 
|>Γίηείρ»ΐυιη &Ιίςυ3ΐιΓΐ8ρ€Γ ΙοΙϋΓ2Γ6, φιοΛά 1ίΙ>ΰΓΐα- 
Ιί$ Ιβπιραβ 8ΐιθ€βί>8ί88βΐ , Ιΐιι^υ^βςιιβ 1ίΙ>βη»ΐ6ΐιι »ο 
ϋοβιϋί^ιιι 2ΐ(ΐυΓΐ88βΐ. 1(ϋ βιιΐιιι ηυιίαιη 6ΐ βρβπαιη 

νθ€6ΙΙ1 <1θ δρίΓΙΙυ βϋΙΚίΟ, ηΐΙΟϋ ΟβΙΐΓ 688(^1, 3ΓΓίρβΓ6 

βΙιΐ()β1>3ηΙ, ςυοϋ ηιιίϋβιη, ΐαιηβίδί νβηιπ) 6Γ&1, ίιη- 
Ρ'υαι Ιαιιιβη ίΐΐίδ, 'Λ{\\ϊϋ ίηιρΊο ίιηρίβίαΐίδ &πΐί8ΐί1ί 
νΊ<1βΙ)9ΐΐυΓ, υΐ ευιη ςυΐιΐβιη ευηι 11ΐ6θ1θ£;ίθ3 Ιίη^υι 
οίνίΐ&Ιβ ρ6ΐΐ6η;ηΐ, ίρ8ΐ ^υΐβιη Εθ€ΐββι&ιιι οοουρα- 
ΓβηΙ, 6»ιηςυ6 βοοίβηβ βυί ρΓορυ^ηαευΙιπί) 60Ιο6Γβηΐ, 
>1(|ΐιβ Ιιίηο (Ιοίιιϋβ, τβΐυι βχ Απεβ ςυ3(]3ΐη, ί(1 οιηηβ 
ςυοά Γβΐίςιιυιη 6γ«ι, ρορυΐΔΓβηΐυΓ. Δι ίΙΙβ ίη αΐϋδ 
^ιιί(]6πι νοοίΙ>υ8 6 δεΓίρΐυπΑ ρβΐΗίβ, Ιββι'ηιοιιϋδςυβ 
ιηΊηΊηιβ (!υΙ}ϋ8 β&ηχίειη νίηι 1)3 1)61111 1) υ 8, η66688α• 
ήί8(]υβ 3Γ((υιΐ!6ΐι(Ί8, 2ΐ(1ν6Γ83πο$ ΐΐα οοπιρπιη6ΐ)3(, 
υΐ ηυΙΙο ηιοϋο τβριι^παΓβ βο εοηΐΓ» ηίΐί ροδβεηΐ : 
86<1, ηα» ιη3χΐιη& δβηηοηίν νίπυβ 61 ρΓυ(ΐ6ηΐί3 β8ΐ, 
ρΓορπίδ νο6ίΙ)ΐΐ8 €0η8(πη§6ΐ'6ΐιΙυΓ ! ΐ|υ6ΐυαι1ιτιθ(]αιη 
13 1ίΙ>βΓ, ςυ€Π) Ιιοο &Γξυιιΐ6ΐ)ΐο βάϊϋΐΐ, ρεΓδρΊουβ 
ο$ΐ6ΐΐ(ΐ6ΐ, ίιι ςιιο οβίαηιυηι ςιιιΐδί 6Χ δρίπΐυδ ρ)'χί(1β 
ιηονεΐ. δεά ΐαπιβη ρΓορΓίΑοι νοεειη ίηΐβπηι υδϋΓ- πονθεν» ός γβ χαΐ ΙξορΙαν υπέρ τής ΑληΟιίας χατα- 
χρ(θ£\ς, τοΦοΰτον έπρχγματεύσατο μ^νον, όσον έν\ 
των άχολουΟων είπβΐν, άραμένφ τ^ ιτυχτ^ον άχολου- 
ΟεΙν. Οίχονομβιν 6έ τους λόγους έν χρίσει των 
βιχαίων ένόμιζε, τφ θείφ Δα6\δ περί τούτοις συμ* 
βούλφ χρώμενος, χα\ μιχρδν δσον τ6ν του πολέμου 
χαιρ6ν διαφέρων, χα\ τήν των αίρετιχών δυνάστευαν, 
ξως 6 της ελευθερίας χα\ της αΙΟρίας έπιλάβη χ«(- 
ρ6ς, χαι δφ τϊ) γλώσστ| τήν πα^^δησίαν. 01 μέν γιρ 
έζήτουν λαβέίθαι γυμνής της περΊ του Π νεύματος 
φωνή;, ώ; εΓη Θεό;* δπερ, 5ν αληθές, εΟσεβές έχεί- 
νοις ύπελαμβάνετο, χα\ τφ χαχφ προστάτη τής 
•ύσεβείας, ?να τδν μέν της πόλβω; μετά της θεολό- 
γου γλώττης ύπερορίσωσι^, αύτο\ δέ χατασχόντες 
τήν Έχχλησίαν, χαΐ της εαυτών χαχίας όρμητ/;ρ(ον 
ποιησάμενοι, Ιντεΰθεν τδ λειπόμενον δπαν, ώ; έχ 
τίνος άχροπόλεως χαταδράμωσιν. Ό δέ έν &).λοης 
μέν φωναις γραφιχαΐς Χ2\ μαρτυρίαις άναμφιλέ• 
κτοις ταΟτδν δυναμέναις, χα\ ταϊς των συλλογισμών 
άνάγχαις ούτως ήγχε τους αντιλέγοντας, ώς μηδ* 
Δνηβαίνειν Ιχειν, άλλ* οίχείαις συνδεισθαι φωναΐς* 
ήπερ δή χα\ μεγίστη λόγου δύναμις χα\ σύνβσις. 
Δηλώσει δέ χαΐ 6 λόγος, δ ν περί τούτου συνέγραψε, 
χινών τήν γραφίδα ώς έχ ττυξίδος τοΰ Πνεύματος» 
τήν δέ χυρίαν φωνήν τέως ύπερετίθετο, παρά τε 
τοΰ Πνεύματος αύτου χα\ των γνησίων τούτου 
συναγωνιστών χάριν αϊτών τή οίχονομίςι μή δυσ/ε• 
ραίνειν, μίτ,δεμιδς άντεχομένου; φο)νής τδ παν άπο• ρβΓβ <ΙίίΓ6Π!ΐ>3(, Ιυπα &1) Ίρ!>οηΐ6ΐ δρΊιίΙυ, Ιυιη 9ί £ λέσακ δι* άπληστίαν, τφ χαιρφ παρασυρείσης της 8Ίη€6Π8 ιρ8ίυ8 ρΓορυκη3ΐθΓί1)α8 ίιι £Γ3Γι26 Ιοεο Ιιοε 
ρβίβπδ, ηβ Ιιοε 8ΐιο εοηβίΐίο οΟεηιΙβΓεηίοΓ, ηβο 
εοιηιηίΐΐεΓβηΙ, υΐ 4ΐιιηι αιίΑΐη νοευΐ3ΐη ιηοΓίϋευβ 
Γ6ΐίη6Γ6 εοη3Γ6ΐι(ιΐΓ, ρΓορΙβΓ ίηβχρίεϋΐΐβπι ευρίάίΐα- 
Ιβηι οηιηίλ ροΓ()θΓ6ηΐ, εοηνυΙβΑ ηίηιίΓΟΠΐ ΙΟΓί^υΙεπίο 
ΙοηιροΓβ »ο (Ιθ^ΐΓϋοΐλ ρί6ΐ3ΐ6• 1ρΒ08 εηΊαι ηίΐιϋ εχ εο 
πΐε(Ηηιηο(1ί 3ε ϋείΓίιιιειιΙί «εεερΙοΓΟβ, βΊ νοεβϋυΐα 
ρααίιιαα ιηιηιιιΐαΓεϋΐυΓ, ιηοίΐο &ϋί8 ▼6ΐ'1)ί8 63(]6ΐη 
<)οε6Γ6ηΊΐ]Γ : ηεηαβ βηίιιι 83ΐυΐεηι ηο8ΐΓ&ιη ίη νβίϋίδ εύσεβεία;• Αύτοίς μέν γ3τρ ούδεμίαν «ΐναι ζημίαν 
ύπαλλαττομένων μιχρδν τών λέξεων, χαΐ φωναΓς 
άλλαις τδ Γσον διδασχομένοις. Ουδέ γάρ έν ^ήμασιν 
ήμ7ν βΤναι τήν σωτηρίαν μόϋιλον ή «ιράγμασι. Μηδέ 
γάρ τδ Ιουδαίων Ιθνος άποβαλείν αν» ε Ι, τήν τοΰ 
"Πλεγμένου φωνήν άντΙ της Χρίστου προς ολίγον 
έπιζητοΰντες, ήξίουν μεθ* ημών τάττβσθαι. Τφ 6έ 
χοινφ μεγίστην αν βλάβην γενέσθαι της Έχχλησίας 
χατασχεθείσης; » ροΐίυδ ςυ3ΐη ίη Γε1>υ3 εοη8ί8ΐ€Γ6 ; «ιπίρρε ευηι ηεο Ιυάβκί ςυίάβιη Γ6{ίεί6η<ΙΊ βυηΐ, κ! 3(1 3ΐίς[υθ(1 Ιειπραβ 
ρΓο ΰΙΐΓΐβίο νοεεπι υοείί 8ϋ)Ί οοπεεάί ρο^ΐυίλπιεβ, ία ηο8ΐΓυιη ηυωεΓυπι 3Κ|υβ οηϋηεπι 38εΓϊϋί νείίηΐ• 
Αι Γείρυ1)Ιί€2Β ηοη ρθ88« ηΐ3]θΓεηι ρεηιίείβιη 30 ρεβίειη αβίΐΓπ, ςυ3ΐη βί Εεείεδία 3ΐ> ΙιχΓείίείβ οεευρβι• 
ΓείυΓ. > 

Ηχο άβ ιη2ΐ((ηο ΒββϊΗο ΜΐΙρυΐ3η8 Οτ^ο- Ο Τοιαύτα τφ μεγάλφ Βαοιλείφ προσμαρτυρών ό 
τίϋδ €θ£[ηοπΐ6ηΙο Τΐιεο1θ|[υ8, βββεηβιιηι 3 86 ηΐ3^ιιο της θεολογίας επώνυμος, τήν παρ" α6τοϋ γενομένην Αΐΐι&πϋδίο 6χ1ιίΙ)Ίιυπι οοηίΐηηβΐ. Μβχίηιυβ 3ηΐ6πι, 
τβΓβ πΐ3χΊιηυ.9, 3(1 ΡγΓΓίιυηι ρΓ68ΐ)γΐ6Γυηι βεηΐιβηβ, 
ίη16Γ ΐιΓΐ3 <1Ιε1Ι, ι Ν6(|«ΐ6 εηίηι νοεεβ ηίΐιίΐ 8Ί{;ιιίβε3η• 
168 8ίιιιρΙΊε)ΐ6Γ βΐίεπηιυβ, βεά ββηΐεηΐίββ νοείϋαδ 6Χ- 
ρτίπιίιηιί8. 0υ3πι οΙ) ε3υ83ηι νοεββ ΒχρεηιιιυβΓΟ 
(Ιβϋοςηοβ Ρ31Γ68 τερβη εοηεεϋεηΐεβ, 8εηΐειΗί38 
ηυΐΐο πιοάο, ςιιο<1 ηοη ίη 8γ1ΐ3ΐ)ί8, βεά βεηίβηΐϋβ 6ΐ 
Γεί)υδ 83ΐο(ΐ8 ηο&ΐΓ» ηιγδίβηυιη εχδίβΐίΐ: ίΐΐυά εΐ^ 
«ηίιη Γ3είε1)3ηΙ, ρΒείβ ευΓ3πι {[εΓεηΐεβ, Ηοε, 3ηίπΐ08 
τίΠιιΐε οοηβΓπίληιεβ. ι §6(1 τΐιΐβ ρΓβίεΓεβ 8&ηεΐηηι 
, πιιβηυηιιιαβ ΒλΒίΗαιη, <|υ3η3ηι ίΙΙε Γβιίοηβ εοη&οιΐ3 
ι^γηιιηγδίίβ δρίΓίΙαβ ρΓεδΙιγίβΓίβ 6εΓϋ>6Η8 ρβείΓκβ 
βη^^ζβηι. Ηχε δυιιΐ: <Μ3|[η& εβί ΙηεΙίηβΐίο Ιειπ- 
ροπ8 3(1 Ε€εΙε8ί3Γαηι ενοΓβίοιιεπι. Αΐιμιε ϊιΙ ]3ΐη (Ιίιι συγχρότησιν τφ ΠατρΙ ημών *Αθανασίφ συνίστησιν. 
•Ο δέ μέγιστος^ Μάξιμος πρί>ς Πύ^(δον έ^ιστέλλων 
ϊτρεσβυτερον, Ιστιν ον» φησιτής επιστολής, « Ούχ 
απλώς γάρ φωνάς άσημους προφέρομεν, άλλ' εν- 
νοίας ταΤς φωναΤς δβασημαίνομβν. Δι' ήν αΙτίαν 
φωνάς μέν πολλάχις παραχωρουντας ζΐμον τους 
θεηγόρους Πατέρας , εννοίας δέ ουδαμώς • δτι μί} 
έν συλλαβαΤς, άλλα νοήμασί τε χαΐ πρίγμασι τ6 
τής σωτηρίας ημών υπάρχει μυστήριον. Τό μέν 
γάρ έποίουν εΙρήνης φροντίζοντις, τδ δέ ψυχάς τΙ} 
αληθείς στηρίζοντες, > Άλλα γάρ δρα καθεξής καΐ 
πάλιν τδν {ερδν χα\ μέγαν Βασίλειον, δπως χα\ έν 
άλλοις αύτδς σύμφωνα τοΙς αύτοις συμμύσται; τοο 
ΠνεΟματος πρεσβυτέροις έπιστέλλων είρηνιχίΐ»- 37 ΟΕ ϋΝΙΟΝΕ Ε( 

ίΐΛΖ'ΜχοΛ τάβκ * ΐλκ < *0 χαιρ^ς πολλήν ίχ&ι ρο* Α 
«ήν «ρ6; χαταστροφήν %ών Έχχλησκών, χαΐ τούτο 
«ολΰν {χομβν ήβη χρ^νον» Ιζ ο& χαταμανθάνομβν. 
Οίχοδομή δ& Έχχλησίας, χα\ σφαλμάτων βιόρΟωνις, 
χαΐ αυμπάθεια μ&ν ττρ6ς το{)ς άσθενοΰντας, ύικρ- 
ασίΓΐΦμ^ς βέ ηρίς τοΙς υγιαίνοντας των ά&<λφών 
ούβέ ίΐς^ άλλ* οΟτβ βοήθημα, ή 0εραπ<υτιχ^ν της 
«^χατααχούσης νόοου ή κροφυλαχτ(χ6ν της προσ» 
βοχωμένης ο6δέν• Κα\ δλως Ιοιχβ λοιπ6ν ή της 
Έχχλησίας χατάστασις, ίνα (ναργ€ΐ χρήαωμαι τφ 
υτηβιίγματι. χ&ν βΰτελέστιρον ιΐναι 6οχ£ί» Ιματίφ 
«αλαιφ ύπ6 της τυχούσης προφάσεως ρ^ΒΙως χα- 
τα^Ι&ηγνυμένφ, δ πρ6ς τήν -έξ αρχής Ιαχϋν έπανβλ- 
(Ι(Ν ιτάλιν λδυνατεϊ. Ός ο(»ν έν χαιριρ τοιούτφ 
μεγάλης χρεία της σπουδής, χαΐ πολλής τής επι- 
μελείας (ύεργετηθήν^ί τι τής Έχχληαίας• Εύβργβ• ^ 
βία βέ έατιν ένΜθήναι τά τέως διεσπαρμένα. 
Ένωσίί δ' 51 ν γένοιτο, ε Ι βουληθείημεν, έν οΓς μη- 
δέν βλάιττομεν τΙ[ς ψυχάς συμπεριβνεχθήναι τοίς 
Αβΰενεστέροις. ΈπεΙ οδν πολλά στόματα ήνοιχται 
Χ2τά τον Πνεύματος του αγίου, χα\ πολλα\ γλώσσαι 
εΙς τήν χατ* αύτου βλασφημίαν, άξιουμεν ήμΑς, 
2αον έστΙν έφ' ήμίν, είς δλίγον αριθμόν περιστήναι 
τους βλασφημοΰντας, χαΐ τοΟς μή λέγοντα; χτίσμα 
τό Πνεύμα τ6 &γ(ον δέχεσΟαι εΙς χοινωνίαν, Ινα 
μόνοι ΧΑταλειφθώσιν οΐ βλάσφημοι, ι Κα\ μετά 
τίνα * € Μηδέν τοίνυν πλέον έπι^ητώμεν, άλλα προ* 
τεινώμεθα το?ς βουλομένοις ήμΤν συνάπτεσθαι άδελ- 
φοίς τήν έν Νιχαίςι πίστιν * χάν έχείνοι ούνθωνται, 
έικριατώμεν χα\ τ6 μή δε?ν λέγεσθαι χτίσμα τδ γ 
Πνεύμα τ6 άγιον, μηδέ Χ'>ινωνιχους αυτών εΐναι 
τους λέγοντας. Πέρα δέ τούτων άξιώ μηδέν έπ^ζη- 
τειβΟακ παρ* ημών. Πέπεισμαι γάρ δτι τ|| χρονιω• 
τΙρ7 συνδιαγωγζ, χα\ τ!| άφίλονείχψ συγγυμνασία, 
χαΐ εΓ τι δέει πλέον προστεθήναι είς τράνωσιν, δω- 
σβι 6 Κύριο; 6 πάντα συνεργών είς άγαθδν το7ς 
άγαπώσιν αυτόν. » Συνφδά ^ούτφ χα\ ό θείος αύθις 
γνωματιύβι Γρηγδριος, ίν γε τφ πρώτφ τών αύτου 
Είρτ^νϊχών^ ίνθα έξ~ αυτών προοιμίων ούτω πΊ>ς 
{ρχεται * ε Αύει μοι τήν γλώσσαν ή προθυμία, χαΐ 
αερίφρονώ τδν άνθρώιηνον νόμον διφ τδν νόμον του 
Πνεύματος * οΟτε νωθέστβρον είναι λέγων του με• 
ερίου χαλόν, ούτε θερμότερον, ώ; ή δι" εύχολίιν 
χδσι σομφέρεσΟαι, ή δι* άταξίαν πάντων άποστατεΐν. 
\>μοίως γάρ χα\ τδ νωθέ; Απραχτον» χα\ τδ εύχί- 
/ητον άχοινώνητον. *Αλλ* οΐί μέν άν ξ πρόδηλα τά 
ής ευσεββίας, χα\ πυρί, χαΐ σιδήρφ, χαΐ χαιροίς, 
<α\ δυνάσταις, χα\ πάσι πρότερον δμόσε χωρητέον 
^1 ^ή^ ζύμης μεθεχτέον τη; πονηράς, χα\ συγχατα- 
Ιετέον τοις χαχώς Ιχουσιν * οϋ δέ τδ λυπούν ύπο- 
πτα χα\ φόβο; ανεξέταστος, βέλτιον του τάχους ή 
ιΐαχροΟυμία χα\ τής αύθαδείας ή συγχατάβασις. 
&α\ πολλφ χριίττον χα\ λυσιτελέστερον, έν τφ 
«οινφ σώματι μένοντας, χαταρτίζειν αλλήλους, ώς 
Ιλλήλων μέλη χαταρτίζβσθαι, ή χαταγνόντας διά 
ςής αποστάσεως, χα\ τδ άξιόπιστον τφ χοιρισμφ 
Ιέίανιας, Ιταιτα έξ έπιτάγματος ώσπερ τυράννους, 
χαα* ούχ άδελφοΰς νομοΟβτείν τήν διόρθωσιν. > Ό 
εύτδς έν 6βολογί^2ι μέγας Γρηγόριο; χα\ έν τφ τρΤτψ ^ΕδΙΑΛϋΜ 38 

ςιιυοιη ββΐ €ΰΐη ίηΐ«11οχίιηυ8• ^ϋιΩοβίΙο •ιιΐ43ΐιι 
ΕΓ0ΐ«!8ί«, βΓηίοΓυιη οογγφοΙϊο, βτ^Λ ΓηΐΓββ, βί ΐϋ- 
ΑηηίθΓ68 &υηΐ , ϋοηββηβιιι ςυίϋ>ηι Ιιιιιτ).«ηιΐ8ΐ(» 
ρΐ6ηυ&, ιί Γ6«1β ν&ΐ€8η( , ρΓοριιραιίο ίρβαπιοι 
8λΙυΐί9, ρίληο ηιιΙίΑ, «€ ηβ ρΓ«&ίϋίυιη ςυίϋβϋι, 
ι|ΐιο<ί »αΐ ρΓ9Ρ&βηΐ€ΐη ιιιθΓΐ>ηιη οαπίΓβ ςυβ&ι, αιιΙ 
ίιιιρβη<1ρηΐ6ΐη ρΓορυΙβ&Γβ. Οη)ηΊηο<|υ6 8ίηιϋ1& ]&|ΐι 
«81 Εθ€ΐθ8ί« 8ΐλ1υ8, υΐ βίιαϋίΐυϋίιιβ ηΐΑτ, ςυβιηνί» 

▼ ίΙΐΟΓ Τί<Ι«Γί ρ085ίΐ, βνίϋβηΐί ΐΑΐηβη, Τ6ΐ€Γί νββίί* 

ιηβηιο, ςικκΐ νβΐ Ι^νί ά^ οβυκλ Γ«οί1β (ΙίβαηϋίΐυΓ» 
ρπ$ιίη8ΐη νβΓο βοΙίϋΐΐΑΐβιη ΓβουρβΓβ^Γβ ηυΐΐο ρβοιο 
ροΐ««1. Ι^ίιυιΙ ΐη ιζ\ϊ ΐβηιρορβ, ιηβ^ηυιιι βιικίίιιηι 
ιπα^ςη^ςαβ ϋΠί^βηϋΑ οριιβ 681 ίη ςυϋιυ8(Ι&ιη ΕεΰΙ<^ 
8118 ίυνλη(1ΐ8 : ]υν3ϋιιηΐιΐΓ «υΐι^ιιι, ει ςυφ ηυοβ 
<ϋνυΐ8& 8ΐιηΐ, €θη]αή|;&η(ιΐΓ ; €0ΐι]υη§;€ηιυΓ, βί ςυπ 
1>υ8 ίη Γ€ΐ)υ8 ηυΐΐυιιι «ηίιη^^υβ ό^ΐηιηβηΐυπι •β6- 
Γίιηυ8, νο)α6Γίιηυ8 ηο8 ίιι0ηιιίθΓίΙ»ιΐ8 8€€θΐηηιοϋλΓβ 
€1 οΙ)86ςοί• Ουοπί^η• Ι^ΚυΓ ηαιιΙΙΟΓυιιι ογ& 8«ββ 
λ(Ιν6Γ8υ8 δρΊπιυιιι 8Αηΰΐυηι «ρβΓυβΓυηΐ, ιηυΙΚΗ 
Γυιη(|υβ Πη^υ» βιΙ ]3ΰί6ΐΐ(1υιη ίη ίΐΐυιη 1>ΐ8$ρΙι«• 
09188 66 8€υ6Γυηΐ, ορίίιηιιιπ Γ&€(α 68$6 ϋυοπιιυ8, υΙ 
ςυληίαιη ίη νο1)ί8 681, 1>ΐ8$ρ1ΐ6ΐηοΓυηι ιιυιηβΓυσι 
ηιίηιΐ8ΐϋ8, 61 Λά ρβιυοοι Γ6ϋίκ8ΐί8 : 3ΐ|ςυ6 θυβ, ςυί 
Βρίιΐΐϋΐη 83ηοΐυπ) €Γ69^ΐυΓΑαι 688β ηβι^&ιιΐ, ίη εοιη• 
ηιιιηΐοηβαο Γ6€ΐρΙ&ΐί8, υ( βοΐί ΓβΠηςικηΐιΐΓ Μα8- 
ρ1ΐ6ΐιιί.ι Ει ρο8ΐ ρΛη<Λ : ι Εγ^ο ηίΐιίΐ αΐΐη ςιι«Γ&• 
ηιυβ, 86ϋ ίΓ3ΐΓίΙ)ΐΐ8, ςυί ηοϋΐβουιη οοίΓβ βοοΐβίβίβηι 
▼υΐαηΐ, ύ;:βιη• ςυ» ΝίεβΒ» &8ηαΐ&68ΐ, ρΓοροηλ- 
ΐηυβ, 86 81 ΐη 63 εοπνβηί&ηΐ, ίΙΙυϋ ςιιηςυβ 6χί§8- 
ηιυβ, 8ρίηιιιπι ββηείυηι 06(|υ6 6Γ68ΐυΓ8ΐπι «Ιίςι 
ορθΓΐ6Γ6, ιΐ6ςιΐ6 608, ςιιί ιΙίΓυηΙ, ίη εοιηαιυηίοηβπ) 
ίρβίβ 6886 Γ6€ίρί6ηίΙθ8• Νίΐιίΐ &ϋυϋ 681, ηοο^Ι ρη6ΐ6Γ•' 
68 ηϋ|}ί8 ίιιηιιίΓυηίΙυιη €€«868»). Ρ6Γ8υ88ί €ηιαι 
ηαίΐιΐ» βί ςυΐ(1 6ΐί8ΐη 6$1, ςυο8<1 8ηιρΙίθΓβηι βτί(ΐ6ΐΗ 
Ιίαηι 8•1<1ίΐο ορυ8 βίι, ίϋ ίΓ6(ΐυ6ηΙΙ 4-ο1ΐ81ίοηί, ηήηί• 
ιηχςυβ 6οηΐ6ηΐίθ8Φ ίηΐ6Γ ηο8 «Χ6Γ€ίΐ8ϋοηί (Ιαΐα- 
ηιιη 6886 ϋοηιίηυηι, ςυΐ ίρ8υηι (Ιί1ίκ6ηΐίϋυ8 οιηηί8 
€0ορ6ΐ-8ΐιΐΓ 111 ϋοπυιπ. > Ηιιίο οοηβοηβ 61 4)ίνίηυ8 

ρίβηβ 6Γβ|[0Π0δ ρΓ»86ΓίΙ)ίΐ ρΓίηίΑ ΟΓ8ΐίθη6 (ϋο ρ306• 

ίιι ςυ8 ίρβο 8ΐ8ΐίπι ρΓοοΒηιίο βχοΓώΐυΓ, « 1»ίη£;0ΑΒΐ 
106811) 8θΙνίΐ8ΐ8€ΓίΙ»8, Ιβ^βπ^ιυβ 6υηΐ8η8ΐΗ ρΓΟρΙθΓ 
δρίΓΐΐα8 16^6111 6οηΐ6ηιηο» η6€ 86£ηΐοΓ6ηι, ίηι^αί^ηε, 
ςυ6ηΐ(|ΐΐ3ΐη 6886 (16Ι)6Γ6, ςυ8πι ραπ βίΐ, ηοϋ ίβΓνβη- 
Ιίοΐ'βιη : ίΐ8 υΐ νβΙ ο1> ΐ6νίΐ8(6ΐο ηά οηαηο» 66 8£;{Γ6- 
£61, Τ6ΐ οΙ> ΐ6ΐη6Γίΐ8ΐ6πι βΐ ίη8θΐ6ηΐυιιη 8ΐ> οηοηίϋυβ 

86 Γ6Π10ν68ΐ ; »ςυ6 Οηίΐη, Οΐ ίη6Γ8 869ηΗί68 681, 6ΐ 

ηιοΙ)ΐ1ίΐ88 8Κ|υ6 ίηοοη8ΐ8η1ΐ8 8 80€ί€ΐ;λΐ6 61 εοιηηιυ- 
Αίοιΐ6 8ΐί6η8 : ν6Γυηι υΙ)ί 8ρ6η6 86 ρΓ0<1ίΐ ίθΐρί6ΐ88, 
Ιιιηι νβΓΟ ηοΙ>ί8 Γβείβηιίαπι 6886, υΐ 8(1ν6Γ8υ8 ί£η6ΐη 
6( Γ6ΓΓαηι, 61 ΐ6ηιρθΓ8, 61 ρΓίη€ίρ6δ, 86 <ΐ6ηί(|υ6 ρηο8 
8<1ν6Γ8ΐΐδ οηιηΊβ €0πιίπυ8 ί6Γ8πιυΓ, ςιΐ80ΐ υΐ ηΐ8ΐί 

ί6Γη)6ηΙί ρ8ηί6ίρ6β &ίΒ6ί8ΐηυΓ• 86 ηΐ&ΐ6 8ΐΓ€6ΐίκ 88- 

86ηΙί8ΐιιαΓ. Αι υυηι 8υ8ρΊ6ίο 8θΐ8 8ηίιυυ(η ιιθ8ΐΓαυι 
10816 Ιΐ8ΐ)6ΐ, Ιίιηοηιυο ηυΐϋβ 66Γΐί8 8Γ£υη)6ΐι(ί8 
ίηηΊχα8» ιοιη ν6Γ0 Ι6ΐιΐ18ΐ6πι ροΐίυ8 ςαβπι εβΙοηίΑ- 
Ι6ΐη, 61 ίηι1αΙ{;6η(6Πΐ <I6η^ί88^οη6ηι ροΐίηβ ςυ8ΐη 
8ΓΓ0{;8ΐιΙί8ηι 61 οοηΐυηΐ86ί8ηι 8(ϋπϋ6ΐ'6 οοηνεηίι : 
ηιυΐιοςυβ ιη6ΐίιΐ8 61 εοιι<Ιυ6ί)}ίΙίυ8 681» ιιΐ ί» εοοι- 

ΒΐυοΙ ΓΟΓρΟΓβ ΙΟ•06ηΐ68, ΠίαΙΙΙΟ 008 1ρ$08 18041118111 


39 ίΟΑΝ. νκαοί ΟΡ. ΡΑΤίΙΙΛΗΟΠ/Ε *β 

Μ ΛϋΟΓυικι ηιβηιΙ)Γ3, οοΓΓίβίΐηίϋδ, &1ςυβ οοΓΓίβΑ- Α Ε!ρην^κψ, ου ή άρ5;η, ι Ειρήνη φίλη τ?> γ).υκν> μ\ ηιαΓ, ςυ.'ππ υΐ ρΓ8&)ϋ(ϋεΊο ροΓ δβεεΒδίοηβιη Γαοΐο, 
61 «ιυοΙΟΓίΙαΙβ ρ6Γ 86ρ3Γ»Ιίοη6πι 2ΐιηίδ5&, 6Χ εϋ'ΐΰΐο 
ρο$ΐ62ΐ, νϋΐυΐ ιγιαηηΐ βΐ ιιοη ΓιαίΓβδ ΰΟΓΓβιΐίοηεπι 
ίκηρ6Γ6ΐηυ8. » Ιϋοιη ίη ιΐιεοΐο^ί» ιη3ςηυ8 ΟΓε^οπιΐδ 
ΐ6Γΐί3 οΓ&ΐΊοιιβ ίΐβ Ραεβ, ου]ιι$ ρι-ίπαρίαιη, ι Ρβχ 
8ΐηίοα, 61 ποη γ6 (Ιαηΐ3\αΐ, $6(1 ηοηιΊπβ (ΐυοςαο ίρ&ο 
]υουη(]», ι Ιιχο ίη ριοξί'βδδυ ΟΓαιίοιιίδ 1)»1)6( : ι ΟιιίιΙ 
]ΐ3β6 6θη)ΐηΊΐΐίιηυ8, Γΐ'&ΐΐ6δ?6ΐ(ΐιΐ3ΐκ1ίυεοηυηΊΐΐ6ΐηιΐ£7 
Ουαηϋο 3ΐ) 1)»6 οιαρυΐα 6ίΐ)6Γς6ΐΐ)υί>?ΰυΙ Ιιοηε οειι- 
Ιοηιιη Ιειηοη (]6ΐΓ3ΐιοηιυ5, ϋΐςαε 2(1 νεΓΪΙαίίδ Ιπηιεη 
$υ$ρΐ6ί6σιυ$? Οα^β \\»^ οα\\^ο 68ΐ? 0υί3 Ιηο ηοο- 

ΙυΠΙΙΙδ 60ηηΊ611Ι8? ΟΐΙίβ 1)»ΐ6 16ΙΏρ6δΙ&$, 3ηΓΐ008 &5 

Ιΐ05ΐί1)ΐΐ9 ηοη ίιιίβηιιονοηϋ! Οογ \ί€ίηΊ8 ηθ5ΐπ8 
ορρΓοΙ)Γίυιη Γαοΐί 8ΐιιηιι$, 8ΐιΙ)δΑΐιιιαΙίο 6( (ΙεΓίδίο ττραγμ,α κα\ Ι^νομα, ι ουτω φηίτ\ προϊών• ι Τ{ 
ταΟτα, ώ ουτβ% κα\ μέχρι τίνος; Π^τβ δετής μί- 
θης έκνήψομεν, ή των οφθαλμών τήν λήμην ιτερι- 
αιρήσομεν, και ηρ>ίζ τ6 της αληθείας φώς^άναβλέ- 
ψομεν ; ΠοΓα σκοτόμαινα ταΟτβ, τί; νυκτομαχίίχ, 
τίς ζάλη φίλων κα\ ΈοΙεμίω^ δψιν ού δ'.ακρίνουσα ; 
Διατί γεγόνομεν δνειδος τοις γείτοσιν ημών, μυ- 
κτηρισμδ; καΐ χλευασμός τοϊς κύκλφ ή;ιών ; Τίς ή 
φιλοτιμία τοΟ κακοΟ ; Πόθεν οΟτως αθάνατα κάμνο- 
μεν ; μδλλον δέ ουδέ κάμνομεν, άλλ* έ^όώμεθα τψ 
κακψ ; Μαινόμενων τί) πάθος, καΙ ήδόμεθα δαπα- 
νώμενοι. ΚαΙ ούδαμοΰ λόγος, ού φίλος, ο6 σύμμα- 
χος, ούκ ιατρδί, Ι) φαρμακεύων ή έκτέμνων τ6 
πάθος, ού παραστάτης άγγελος, ού Θεός • άλλα πρ?;ς Ιιίδ, ηυ) ίιι €ΐΓουίΙιι ηΟΰΙΐΌ 8υηΐ? Ουοι1ιΐ3ηι Ιιοο Ιαιπ Β ^^ΐς άλλοις καΐ τήν του θεού φιλανθρωπίαν ήμ?ν 

αύτοΖς έπχκλείσαμεν. ι Ίνα τί, Κύριε, άφέστηκας 
μακρόθεν, κα\ πώς άποστρέφη είς τέλος; ι καΐ πότε 
έπισκοπ^^ν ημών ποιήση ; Κα\ποΰ προβήσεται ταΟ- 
τα, κα\ στήσεται ; Δέδοικα μη κατϊν^^ς ^ του προσ- 
δοκώμενου πυρός τά παρόντα ' μί^ τούτοις ό Αντί- 
χριστος έπιστξ, κα\ καιρ6ν λάβη της αύτου δυνα- 
στείας τά ημέτερα πταίσματα τε καΐ ά^(5ωστήματα• 
Ού γάρ ύγιαίνουσι προσβαλεϊ τυχόν, ουδέ τ^ άγάπτ\ 
πεπυκνωμένοις. ι ΚαΙ μετά βραχέα • ι Ού δια^(δή- 
σομεν ήμϊν αύτοις τίνα μέν ού ζητητέον παντάπασι, 
τίνα δέ υπέρ ων μετρίως, τίνα δέ συγχωρητέον, καΐ 
παραιτητέον τοις φιλέρισιν, δπως άν Ιχη ώς ουδέν 
τον λόγον ημών παραβλάπτοντα ; κα\ τίνα μ^ν τ} 
πίστει ,δοτέον μόντ), τίνα δέ κα\ τοις λογισμοϊς; 
•Υπέρ δέ τίνων κα\ πολεμητέον έκθύμως, λογικώς, 
άλλ' ούχ όπλιτικώς ; Τδ γάρ κα\ χείρας άνταίρειν 
παντελώς ίξω της ημετέρας αυλής, κα\ τοις μισοΰ- 
σιν ημάς άπο^($ιπτέον, Ούχ Γνα μέν δρον εύσεβείας 
ήγησάμεθα προσκυνεϊν Πατέρα, κα\ Υίδν, καΐ τ6 
Πνεύμα τδ άγιον, την μίαν έν τοις τρισ\ θεότητα τε 
κα\ δύναμιν μηδέν ύπερσέβοντες, μηδέ ύποσέβον- 
τες, ?να κα\ αύτδς μικρόν τι μιμήσωμαι τους περ\ 
ταύτα σοφούς. Τδ μέν γάρ αδύνατον, τδ δέ άσεβες, 
μηδέ μέγεθος Ιν ονομάτων κενότησι διακόπτοντε;. 
Ουδέν γάρ εαυτού μείζον ή δλαττον. Τούτου γοΰν 
ώρισμένου, κα\ τά άλλα όμονοήσωμεν, ήγουν τής 
αυτής Τριάδος κα\ του αυτού σχεδδν δόγματος τε 
κα\ σώματος, Τάς δέ περιττάς κα\ άχρηστους πάρα- ϋΙ)ΐιίχ(ΐιιι ηΐΗΐί 8ΐυ(1Ίυιη? Ου'κΐ ΐαιη ίπιΐηοπβΙΊ !&- 
1)0Γ6 Γ»Γι§;αηυΐ'? Οιιίιΐ ααΐεπι ϋΐοο Γαΐί^ΑίιιυΓ ? ίηιο 
6χ ίρδο ιπ8ΐο, ιιΐ ίϋΓίοδί δοΐβπΐ, ΓΟϋΐΙΓ €0ΐηρ3Γ3πιυ8, 
61 ειιηι &1)δΐιιη1ηιυΓ, ^«ιυ(ΐ6ΐηιΐ8, ηβο υδςυ&ηι 6δΙ 
ΓαΐΊο, 1)60 αιηίειιβ, ηεο 8οείυ8» ιιβε ηιειίΐευδ, ςυί 
ιηοΐ'ϋυιη νεί ιη(ΐ(1ίε3ΐΐ)εηΓΐδ ρείΐαΐ, νεί &ιιιρυΐ6ΐ, 
1)66 ορίΐυΐεΐυτ Αης(ΐΙϋδ, ηεο Οβυδ : νεΓυιη ρΓ»:ΐ6Γ 
&!)&, 1>6ί ςυο<|υ6 ϋϋίΓιςπίΙ&ΐεηι ΐ)θ1)ί8 ρΓχεΙυδίπιυδ. 
« υΐ ςπκΙ, Οϋΐιιίηε, Γεε68δΊ8ΐΙ 1οΐ)£6'? Οϋοη)θ(1ο 
ΑνεΓίεΐ'ίι^ ίιι Ππεηι ? Ου^ικίο ηοδ νί8Ϊΐα1>ίδ? Οιιο- 
ηαηι Ιιχε ρΓΟ^ΓειΙίεηΐυΓ, 61 υΙ)ί 6οηδί8ΐ6ηΐ? Ε(|ΐιί- 
(Ιεηι ν6Γ6υΓ, ηε ρΓΧδεπδ νεΓυαι δίαΐυβ ί^ηίδ ίΐΐίυδίη 
6Χ8ρ60ΐαΐΊοΐ)6 ροδίιί Γυιηυδ ςυί(ΐ3ΐη δΚ : ηε Ιιίδ Α))• 
Ιϊε1)Πδ(υ8 8υρεΓν6ηί3ΐ, &ε ηοδίιοδ Ιαρ$υ$ εΐ ΐ))υΓϋο8 
ίΐ) ρΓΐηοίρηίυδ δΐιΐ οεε^δίοηβαι αΓπρίίΐΙ : ηεο ειΓιιπ, € 
ορΊποΓ, δλποδ £ΐ(1οΐ'ίεΐυΓ, ηεο οΙΐΒπΐϋΙβ δορίοδ οΐ 
ΐ))ϋηΗθ8. * £ΐ ρ^ιυοΊδ ίιιΐεΓ]60ΐί8 : ι Ου^παιτι ηε 
ςυϋ(ϊΓεΐ)<ΐ2) (ΐαί(1εηι οιηηίηο δυηΐ, (ΐυχηαπι η)6(ϋυοιι- 
ΐεΓ, (]ΐΐ9εΐ)αηι οοηΐεηΓιοδίδ ΙιοιηίηΙϋυδ οοηΐ'θ(ΐ6η(1ϋ 
61 Γε1ίη(ΐυεη(ΐ3, ςυοςηο ιηο(1ο- ΐαηίΐβιη δε Ι)α1)ε&ηΐ, 
υΐροΐβ υαΐΐυιη (Ιοοίπη^ε ηοδίΓκ: ιΐείπιηβηΐυιη αϋε* 
Γεηΐία ? Ου»ίη»ιη 1ί(]εί δοϋ (1οιΐ3η(]3? Οιιχη^ιη 6ΐί:ιπι 
Γ&ΙίοοΙη&ΐιοηϊ1)υ8, ρΓΟ ςυί1)υ8 (Ι6ΐιί(]ΐΐ6 αι:π απίηχι 
ρυςηαηίΐυηι δίΐ, Γ&Ιίοηί1)υ8 Ι^ιπιεη, ηοη ΓϋΓΓΟ αίςυβ 
3πηίδ? Ναηι α(1νεΓ$:)8 ςυοηυε πΐϋηυδ &Ιΐο11ει-6, 
ρΓΟΓδυδ α ΟΒϋδα ηοδίΓβ αΙΊεηυηι εδί, αίςηε 3(1 εοδ, 
(}ΐιί ηοΙ)ίδ ίηΓειίδί δυηΐ, 3ΐ)]ί€ί6η(]υη).Νοη ιιπ^ιη 1)αη6 
ρΊεΐ&Ιίδ Γε|;υΐ3ΐη ηοΙ)ί8 ρΓοροδΊιαπι οδδε ϋυοοιηυδ, υΐ ΡβίΓΟίη, ΡίΠαπ) ει δρϊηΐιιιη δ^ηοίηπι, υηίΐηι ίη |^ φυάδας κα\ ποτρεξόδους τών νυν ζητημάτων, ώσπερ €ιίΙ>υ8 ρεί'δοηίδ Οϋίΐ^ΐεηι, ει ροΐεπίΐΗΐη 8(1θΓ6Π)υ8, 
ηί1)ίΙ δυρεΓΟοΙεηΐεδ, &ηι δαϋοοίεπίεδ : 1ϋ)ε( εηίιπ 
ηυηηί1)ίΙ εοδ ίιηίΐαπ, (^υί ίη πϋη» δοίιί αο δοΐεπβδ 
5πηΐ; «Ιΐΰπιηι επΊπ) ίίοπ ηοη ροΐεδί, ίΙιεΓϋΐη ηεί»- 
Γΐιηη ει ίιηρίυηι εδί : ηεο ιηαβηίΐϋΐϋηεηι υηαιη ρερ 
ΐ)θη)ίηυη) ιιυνίΐαίειη ιΐΐίίοίηιίεηΐεδ : ηεο εηίηι ςυίιΐ- 
<ΐυαη) δείρδο ηιαίαδ &υΙ ιηίηυδ εδΙ. Ηοο ςαΐρρε ρο- 
βΐΐο ει οοηδίΊΐυΐο, οχίεΓΐδ εΐίαιη ίη τεϋηδ οοη- τι νόσημα κοινδν έκκόψομέν τε καΐ άναιρήσομεν. » 
Άλλ' αί μέν ύποθήκαι τών τής Εκκλησίας φωστή- 
ρο)ν, καθ" &ς υποτιθέμενοι φαίνονται το τών λέξεων 
διάφορον παρορςίν, οπότε ή πρδς Ιννοιαν όμοφροσύνη 
μέσον τών άπο Χριστού κοινξ καλουμένων εθνών καν 
ανδρών άναφαίνοιτο, τόσαι τε κα\ τοιαίδΐ, 1) μάλλον 
ού τόσαι, έπε\ κα\ άλλαι άλλων πολλαι, ών την 
ενταύθα Εκθεσιν παρείδομεν διά τδ πολύστιχον. «εηΐίεπιυδ, δδΐΐεηι (ΐυί οαωϋεηι Τπηίΐαίειη οοΐίιηοδ, ίΐιΐϋε ε]υ8ΐ1οπι ρεηο ^οβηιαίίδ ει οορροΓίβ 
«ϋπιηδ, 30 δϋρειΠϋΟδ εΐ Ιηυΐίΐεδ ςυΰεδίίοηιιιη Ιιυ]ηδθβ Ιεη)ρεδΐαΓΐ8 δίοΐοηοβ δΟίΙεΠεχυδ, Ιαηίΐΰαηι οοηι- 
ιηυηεη) ςη6η)ΐ1αιη ιηοΓϋυιη εχ$ο1η(1εη)υ8, εΐ (1β ηιειίίο ΐοΙΙεηιυδ. > δοιΐ ϋοουηιεηία ΕοοΊοδίΛ Ιιι- 
«ήηϋω, ςυΐϋϋδ, ηΐ νίιΐοηΐυ^ α(1ιηοηβηΐ, νυουαι <1ιίϊιτοηιί4ΐδ ηΐ'8'•β<-*"ίί^δ 65δε, ουηι δεηίοηΐΐ* υηΐιδ 

* Ρ^»I. X, Ι; XI», Ι. η ΏΕ υιΝΙΟΝΕ ΕαΟΙΕδΙΑΒυΜ. 42 

€οη$6θ$ιι»• ίηΐβτ η&ΐ!οιΐ68 οΐ υιγμ α €Ιιγι51ο €0ΐηιηυηΊ ηοιηΐηβ ΰοηιρβίΐαΐοβ, ιηΙΟΓΟθϋίΐ, ιοί 8ΰ 

ΐαΙΙλ, ίιηο ηβςιιβ Ιοί» €αιιι 61 &1ί& βΙίοΓαοι ρβηηαΙίΑ βίηΐ» ςα« ο1> ρΓοΤιιίΐ&ΐβιη ηΙηιίΑΐη ηοη 6Χ80Γΐ1>ίηιυ$^ 

ια'. Έπ&Ι δέ ή του μβγάλου *Αθανασ(ου ύποθήχη Α 11• ΤβΓυηαΙβπιβη €»ηιιη&{;ηΙ ΑΐΙι&ηλ8ϋ ιηοηίΐυηι των 5λλων προτέταχαι » δε7 |σχοπησα( ήμόΐς» δσην 
είχε διαφορών ιερ6ς τήν λέξιν, έξ ί[ς τδ μέσον ημών 
%ί χαΐ Ίταλων σχάνβαλον Ανε^^άγη, ή των λέξεων 
έχιίνων βύναμις, έφ" αΧς 6 .Εσά^γελος οΐίτος *Αθαν'ά• 
«ος τήν χαταλλαγήν των Εκκλησιών έποιήσατο • 
χαΤ τδ 5ή θαυμαστών, δτι ούχ\ &λλων, Αλλά τούτων 
αυτών εθνών τβ χα\ Ιχχλησκών, περί ών νυν 6 λ^ 
γος ήμιν• Τ6 γάρ έχείνους μίν μίαν ύπόστασκν 
λέγειν, τους δ' ήμετέϊίους τρεις έπ\ της Τριάδος τό/ς 
υποστάσεις χηρύττειν, τΐ δ'.αφορώτατον τών δογμά- 
των έδ^χει. Σαβελλιανισμ^ς γάρ χα\ Αρειανισμός )^ν 
τ6 ύποπτευ^μβνον. *Αλλ* ό χαλ6ς οΐίτος τών ψυχών 
οικονόμος ού η^Λς τάς λέξεις, άλλα πρ6ς τήν δΐά• 
νοιαν βάψας τδν νουν, τοσαυτα χαι εΤπε, χα\ Κγρα- Γ6ΐίςυΐ8 ρΓ96ρθ$Ίΐ11ΙΙ1 8*11, €0ηβ1(]6Τ9η<1ΐΙΐη β8ΐ λ ^Λ0' 

1)18, ςυβΒίιαιη 6δ8βΙ ύίβεΓβηΓίλ ίπΙβΓ ¥υ€6ΐη ο1) ςυαηι 

8€3Η(ΐ9ΐΙαιη ηο8 >1ςιΐ6 Ιΐ^ΐοβ ΐυΓΐ>&ιΐ8 8η8€ί1&1αιη 

'68ΐ, 61 6&Γαιιι νο€ΐιιη νιπι ςυί1)α8 βη^βϋδ €0ΐηρ3Γ 

ρΓθαί£[&(0 <)ί881(]ίθ Εθ€ΐ68ί38 Γ6€ΟΙΙθί1ί2ΐνίΐ ; 6ΐ, ςΟΟά 

ιιοη 811)6 ΑάιηίΓΑΓιιιηβ άΙΰίΙυΓ, ηοη &1ίλΓυι», 86<1 
ΙιιίΓυιη η&ΐΐοηυηι, 6ΐ Ε€€ΐ68Ί&Γυιτι, (Ιβ ςηί1)α8 ηοβ 
86Γΐηοη6ΐη ΙηβΙίΐυίηιυβ. Ν&ηαςυβ 608 ιιη&ιη ΙιγροΒίβ• 

8ίΐη, Ι1081Γ08 ΙΓ68 ίο ΤΓία(]6 8886Γ6Γ6, (1θ$ΠΙ8ΐυΠ1 

6&ιιιςο6 109^1 ίηα&πι (1ίίί6Γ6ηΐίαιη ίηοροΠϋΓΰ νίϋβ* 
1)3ΐιΐΓ. δλΙ)6ΐ1ί&ηΊ8ΐηυ8 6ΐ6αίιη Τ6ΐ ΑΓΐ&ηί8ηίΐυ8, 
ςιιο<) 8αδρΐε&1>&ΐαΓ, 6Γ&1. 56ϋ ρΓοϋβηβ Κιίο 3ηίιηλ- 
Γυπι 6Ι1Γ&10Γ ηοη &ά νοοιιΐλδ• 86(1 λά 86ηΐ6ηΐί«ιη 
ιη6ηΐ6ΐΏ ίηΐ6η(ΐ6ηδ, Ιοι 6ηυηΐί(ΐνίΐ, 61 δοπρβίΐ, ςυοΐ ψεν, βσα δή χα\ προανατέταχται. Ενταύθα δλ το7ς βορΓϊ ϋβ^ί^πλί» βαηΙ. Ηίο τβΐΌ, ςυί 8ΐ>8ςιΐ6 οοπ άφιλονείχως ένδιαιτώσι τφ πράγματι ΐΐολλ4]ν ή 
λέξις Ιχει «ρ^ς τήν χαταλλαγήν τήν (5οπήν. Κα\ 
τούτο συνιδείν ίστι τοΙς προσεχτιχώτερον διασχο• 
κεΐν βουλομένοις, τΐ μίν αΐ λέξεις έχείναι 1ιτ\ τ} 
της Τριάδο; θεολογί^ ήδύναντο, ών τήν έχφώνησιν 
ι»ριδων, τήν Ιννοχαν εΕς χαταλλαγήν παρέλαβε τών 
έχχλησιών δ της ^Αθανασίας επώνυμος • τί δέ χα\ 
αΐ λέξεις αύται διάφορον Εχουσκν Ιφ* αΤς νυν αΐ 
αύταΙΈχχλησίαι ε(ς άσπονδον τ6 χατ* αλλήλων μ?σος 
ένηφΟησαν. ΈχεΙ μέν γάρ δδγμα έδόχει παρασα- 
λεύεσθαι ^εδοχιμασμένον ύπ6 Πατέρων, χα\ ε{ς 
δμολογουμένην διαφοράν τ{) Έχχλησίςι παραδοθέν 
(τις γάρ τών τότε μίαν ούσίαν χα\ τρεΙς ύποστά- ΐ6ηΐίοη6 6ΐ ΓΪΧΑ Γ68 ρβη^υηΐ, ηουΐιαηα 3(1 οοπΓί- 
Ιί2η(1»ιη ρ»€β2η ϋίοΐΐο ΰοηίβΠ, Ιιοοηυβ άί^ρΓβΙιοη- 
(!6Γ6 ρθ88αηΐ, &1ΐ6ηΐίυ8 ηβ^οΐίαπι (1ί]υ(1Ίο&ΐ'6 ηοιι 

Γ6€ΙΙ82ΐηΐ68, ςΐ1&3 ΥΟΰΟδ ίΙΙΧ, (ΙυΠΙ <Ι6 ΤΠ8(16 8Ιξ6Γ6- 

ΙυΓ, νίΓ68 1ΐ8ί)6ΐ)αηΙ, (|ΐιοΓαιη ρΓοηυηοΙαίίοηοπι οοη- 
Ιβιρηβηβ, 86ηΐ6ηΐΐ3ηι Λά ρ&63η(1&3 Ε€€ΐ6$ί88 «γΗ- 
ρυίΐ, €ΐιί αΙι ίιιιη)0Γ(8]ίΐ3ΐ6 ηοιη6η 681, 61 (ΐυο 
άίβΟΓίηΓιηβ <)Ί8]ιιη|;υη1υΓ Ιιφ, ρΓΟ (ΐιιί1>ιΐ8 ηυη€ 6«- 
(ΐ6πι Ε€ΰΐ68ίχ, ίη βυί ο(ϋυιη ΓβΓβ ίη6Υρ»Ι)ίΐ6 1η- 
ΟαπιηιαηΐυΓ. Ν^ιηςυβ ϋ)ί ϋθ£[ΐη3 τίϋ6ΐ)3ΐυΓ €0ΐηρΓο- 
1)3ΐυιη 3 Ρ3ΐΓΊ1>υ8» 61 ίη(1υΙ)ίΐ3ΐΦ εΰΠα^ςυβ ηοΐΦ ίη 
£€616813, (Ιίπιονί. (Οιιίβ βπίιιι 1(1 ΐ6Πΐροπ8 υη3ηι 

638βηΐί3ΐη 61 ΙΓ68 1ΐ7ρ08ΐ3868 ίη 83Π0(3 ΤΓί3(]6 3υ• σεις έπ\ της άγ(ας Τριάδος άχούων, τδ της ύποστά- ^ ίΐίβηδ , Ιιγρθ8ΐ38βθ8 61 68$6Πΐί36 (ϋδΟΓίιηβη ηοη σεως χα\ ουσίας ούχ {{δει διάφορον ; ) ένταΟθα 6έ 
ούδεΙς ουδέποτε τών παρ' ήμίν θεολόγων είπε, τδ 
μίν έχχοββύεσβαΐψ τδ ουσιωδώς ίχ θεού ύπάρχειν 
το Πνεύμα δήλου ν * τδ δέ προΐέναι τε, χα\ προέρχε• 
σ^ακ, προχείσθαί τε χα\ έχπέμπεσθαι, άλλο τιδηλοΰν 
παρά τδ ουσιωδώς ύπάρχειν τδ Πνεύμα έχ του 
βεου. *Αλλ* βμως ούτω της διαφοράς ουσίας τε χα\ 
υποστάσεως άνομολογουμένης τοίς τδτε ρ θεοείχελος 
*Αθανάσιος τήν τοιαύτην διαφοράν παρ' έχείνοις εΙς 
^ιαφοράν άφηχε Λογίζεσθαι, παρ* οΤς χα\ εΙς δια• 
ψορί'^ άπαξ έγνώσθη χα\ έλογίαθη διά τδ της 
γλώσσης πλατύΛΩν δέ τδ έτερέγλωσσον στενόν τε 
της προφοράς παραίτια (δικής τών λέξίων χρήσεως 
Ι^δει, άΧΧά τούτοις ήμ£ρως προσφερόμενος χα\ 3^ηθ866ΐ)3ί7) 31 1π6 πβπιο υηςυ3η) 6χ οοδίΓΐβ Ιΐιοο* 
Ιοςίδ 3αιηη3νΙΙ, Ρτο^βάβη, (\μοά 6Χ Ο^ο 6856ΐι1ί3• 

Πΐ6Γ 8ρίΓ3ΐυΐη 6886 ίπηίΓΐΙ, ρΓ0(ΚΓ6(1ί ν6Γ0, ρΓΟΥβ- 

ηίΓ6, 60υπ(1ί(]υ6 61 6ηιίΐΐί 3ΐίυ(Ι ςυ'κίρίβιη ηοΐ3ΓΡ9 

ςυ3Π1 68&6ηΐί3ΐίΐ6Γ 68&6 δρίΠίΟΟΙ 6Χ Ρ31Γ6. ΝΊΙΓιΙι)* 

π)ίηιΐ8 €886ηΐίαί 3ΐ(]υβ )ΐ)'ροί>(38ί8 <3ίίΓβΓ6η(ΐ3 ηυΐΐί 
6χ Ν8, ςυί Ιιιπ) 6Γ3η1, 6οηΐΓθΤ6Γ83, (Ιίνίπυδ Αΐ1ι3η3- 

8ΐυ3 (1ίίΤ6Γ6ηΐί3Π1 »ρρΓ6ΐΐ6η(1ί 60η€658ίΙ, 3ρυ(1 (|υ08 

(1ιίΓ6Γ6ηΐί3 -860161 6886 Ίηηοΐυ6Γ3ΐ, 6ΐ ίην3ΐυϋΐ-3ΐ 
ρΓορίΟΓ 1ίπ(ζυ8Β 3ΐ)υηι!3ηΐί.ιαι, ςυοΓυηι ν6Γ0 Ιΐη^υαηι 
ρΓορ(6Γ δυί ί|)ορί3ϋ) ρ6ουΙΐ3Γ6Πΐ 63Γυιη νυουπι 
ϋδυιη ίηιΐυχίδδβ εο§ηον6Γ3(, ϋοηι ίΠίδ ρ3ε3ΐ6 Γγ»16Ι'- 
ηβςυβ 86 (;6Γ6η8, γο€ΐιηο 86ηΐ6ηΐΐ3ηι ίηνβδίί^ϋϋαΐ, 
61 ρΓοίΑΙίοηίδ δοηυπι ηιίηιηιβ €υΓ3η8, ίηίβηιίοηΪΜ άδελφιχώς, τδν νουν τών λέξεων άνηρεύνα, χα\ τ^ν ]) ΓΓυοίυηι (ΐ6€6Γρε1)3ΐ, ορυδ ρίπηο πιοΠίαδ νίΓΐ ΟΙιγι- τής έχφωνή3εϋ)ς πορορών ήχον, τί,ν τή; διανοίας 
έτρύγα χαρπδν, Ιργον τοΰτο ποιών άνδρδς Χριστδν 
μιμούμενου, λίθον τδν άχρογωνιαίον, τδν τά διε- 
στώτα συνδήσαντα χα\ συνάψαντα. *Αλλ* έχεί μ&ν 
δ τι άναχρινδμβνοι παρ* αύτοΰ *Ιταλο\ άπελογήσαν- 
το ; *Υπόστασιν μ^ν λέγομεν ηγούμενοι ταυτδν 
ίΐνακ ειπείν ύπόστασιν χα\ούσίαν * μίαν δ& φρονοΟ- 
μβν διά τδ έχ της ουσίας του Πατρδς είναι τδν 
ΤΙδν, καΐ διά τήν ταυτότητα της φύσεως, άδπασίω; 
δ Άγιος τήν άπολογίαν προσήκατο , χα\ τήν παρ' 
ήμίν δεδογματισριένην της ουσίας χα\ υποστάσεως 
ο^αφοράν ιταριδων, τήν έπ\ τψ συμφώνψ της έν- 

Γαταοι.• οα. εχι.1. δΐυπι 8Βΐηυ1αηΓΐ8, 3η|;υΐ3Γ6πι Ι3ρ1<ΐ6πι, (](ΐί υί$](ΐιιεΐ.ι 
€θ!ϋβ3νίΙ, οορυΐ3νίΐ(ΐυ6. Ει ί1)ί, ςηίϋ ίη(6ΓΓ0§&ΐί β\) 
60(160 1ΐ3ΐί Γ6δροη(ΐ6Γυιιΐ ? Η)'ρο8ΐ:)δίπι (ϋοίηιιι?, 

ί(ΐ6ΐη 68δ6 1ΐ}'ρθδΐ38Ίΐη 61 6δδ6ηΐί3Π1 6χίδΓιηΐ3ηΐ(^$, 

ιιη3πι ν6Γ0 ΐ6ηοίηαδ, ςυο<1 6χ 68δ6ηΐί3 Ρ3ΐπ8 Ρίΐίυ» 
681, 61 ρΓορΐ6Γ 6301(1601 η3ΐυΓ3ΐη. ^Εςυο 3πίηιο 
δΑοαυδ Γ68ροηδίοη6ηι 3(1ιοίδίΐ, 6Ι^^ <1(>0(1 3ρυ(1 ϊιο'λ 

6Γ3Ι (ΙςΟΓβΙυΠ), 6886011» 6ΐ 1)^ρ08ΐ38ΐ8 (ϋδΰΓΙΟΙβΠ 

η6βΓΐ26η8, ουιο δβηΐβιιΐΐχ οοηεοΓ(1 388601, £€θΙ(?8ί3• 
ηιηι 01)100601 ρίβ ρβΓίβοίΐ• Ηίο 3υΐ60ΐ ουαι ηιιΐΐιιηι 
3 Ρ3ΐπ1)υ8 3δ86Γ3ΐυΓ (1Ί$0Γίιτΐ6θ ίο 6χρ1ίε3η(1ο ηα• 

ΙυΓ3ΐίΐ6Γ 61 6δ8601'.3ΐ1ΐ6Γ δρίΓΐΙαίΟ 68δβ 6Χ 060» ίΟ 

2 ί //.'. 43 ίΟΑΝ. νΕΟΟΙ ΟΡ. 

νοε]1)«ι$ ΙΓίδοβ ρτοϋ^άβη, ρνορηάί^ ββΉηιϋ, (ι^απιςαβ Α 
υπΑ ΟΩΐηβ» 658ΐΜ)ΐί3ΐίΐ«Γ 6$β6 6Χ 060 δρ.Γίΐυτη ιιυ- 
ΙβηΙ) ]ΗηίθΓ65 Ιΐιβοίοςί, βΐ, υΐ $ί1)ί ν'ϋ1ΰΐ•ΙυΓ, ΡαΙιΊ- 
1μι$ (Ιο^ηιαίίβι» ββουποΓβδ, 6Χ 3β ίρδί5 (ϋίΤβΓβηΐί»» 
'€0ηΓΜ)β"ηΐ; 61 ϋ€ΐί« Ιιί&ϋβ ϋίΟ'βΓβιιΐϋ^ πιπί Κοπίίΐ- 
1)2 Εοοίοβία οοηίβηϋοηΐβ, βχ ΡαΐΓβ εΐ Γϋίο ιΓιοί δρί- 
ΐΊΐυΐΏ» <]ΐιθ(1 ορΊπαΐϋΓ, ηιιΙΙυηΗϋ&οιίιιΐΰη €$96, δίνβ 
<|ΐ€αδ, βχΡΗίΓβ αΓϊΙίο δρίπΐϋΐη δίΐιοΐυιη ρΓο^ΓβίΙΐ, 
βΐνβ βχ ΡΛίΓβ ίίΐ Γίΐίο οΟϋΐκΙΊ, 61 ρΓονοηΐΓβ δΐΥϋ οχ 
ΡβίΓβ 61 Ρίϋο ίΙΙϋΐη ρΐΌ06(1βΓβ, οιπη νοοβ» Ιι» 
ιιιΓινβΓδΦ, 6δ86ΐ)ΓιαΓιΐ6Γ ρ$$6 δρίΐ'ΐΐυιη (>χ Οοο οΐ 
ΡαΐΓβ 8Ϊ^ηΊίίθ6ΐι(, ΓοοοηεϋίαΐΊοηειη ΐ'βδραυπί. ΓΛ 
•υηαιη Ιιοο ροΐίδ2)ίιπα(ΐι ϋίί^δκΐϋ €3η!93πι δΐίαυϋηΐβδ, 
Ουαδ 8θ11ίο6ΐ 6&υ$αδ 6δ56 ΡιιΙγ6ιπ ιί ΓιΙίυηι, δί ςιιίδ 
6Χ ΡηΐΓβ 61 Ρϋίο (1ί6αΙ δρίπΐιπί) δαηοιυιη ρΓ0€6(ΐ6Γ0, 
οίΗϋίΙιυβ ΓβΙίςυΐδ 8βιιΐ6πΐί;)ΐη 1ι»ιΐϋ ορριι§η3ηΐ6δ 
■^ϋΓβδ δϋΙ)δΐπη($ιιηι. ΙΐβΙί δί ηιΓιάοπι ηοπ Ι3πΐυηι 
ϋΠϋδ, ρΓ0€6ΐΐ6Γβ, 6ΐ ρΐ'ο^^ΐ'οιΠ, ρΐΌΥ6ΐΓΐΓ6 ί'Ι οίΓυηιϋ 
ίηϋίίΤΰΓβηδ φΐ&ηίαηι »ι1 δβηΙοηΐϊΒΐη, 8ΐ] δϊςηίϋεαη- 
4ΐυηι, 658611 (ί$ιΙίΐ6Γ 66δβ δρϊιίΐυιη 6χ Ό^ο, τΓδροη- 
<ΐ6ηΐ£8 ρΓοροηυιιΙ, 86 ιιειηρβ^ΐιοιι ϋυ&δ δρίιίΐυ^ 
€&υ33δ 38δ6Γ6Γ6, ηιιοϋ &ρυ(Ι ηο8 6ι*£εο8 ίη οοιιΓ^δ&ο 

βϋ, (1υ38 6886 €3υ>&8 δρίΐ Ίΐΐΐδ, ΐ]υηΐ 3δ<^6ΠΐυΓ 6Χ 

Ρη(Γ6 61 Γϋίο δρίπΐιιιΐ) ρΐΌ^Γβ^ΐ 61 ρΐΌν6ηίΓ6• 
<2(Γιηίηιο 6( ιι>3£ΐΓι Βηδίϋί ι1ΐ6ο1οςί6απ) ίΐίαιΐ) 8βη- 
Ιηι'.ίαηι, Ίη 1ι\ι]υ8 θΓ3ΓιοηΊδ6χοΓ(11ο αρρο^^ΐιαπο, οιώ- 
ηία ίηδίηυ&ηΐ6ΐη,ςυ36 Ρίΐίί δπηι,&ιΙ ριίιιιαπι €2υδ3ηι 
ΡαΐΓβηι Γί'ΓβΓΠ, 1αη(ΐπ3ΐπ ναΐίιΐυιη ΓΐΓηο3ΐΗοηΐαιη 
ρΓομίΊΟϊ Γθδρυηδίοηίδ6θ11θ(-3ΐι1οδ, ηοπ ϋυ3δρΓ0€68- 
βίοπίδ ο;)υδ3δ <]ίθ6ΐ6 οοηίοηιΐυιιΐ, ςηοϋ ηΐ3^ηο Β;48ί- ρ 
Ιίο ίΐυοΐθΓ6, ί]ΐΓκ1ΐ|υί(1 3 ΓΐΓιο (^ί^^ιυΓ 6836, ίη ρπ- 
'ΐηαιη 63υδ3Πΐ Ρ3ΐΓ6ΐη Γοιίιιαίυΐ'. 1.3Γιηί ίΐ3(]ΐΐ6 ηοπ 
3ΐ1)<^()υβ Γ3Γιοη6» ίΐα ΐ'6ί>ρ(ΐΐΐδίοπίΙ>α8 6οηιρ3Γ3ΐίδ, 

6€€ΐ6δΐ3ί:ΐί63Π1 ρ366ΐη 3ΐΙΐΙ)ίΐΙΙΐΙ : 5ϋ€ΐ 860ΐ3ΐΟΓ68 

4εΙιίδΐιΐ3Γΐ8, 3(1 ηυΙΙυη» 6Χ ίΙΙίδ, ςυφ οιηη ιαΐίυπβ 
ρΓυροηιιηΙΠΓ, 3ηίιηυιη 3ϋν(ΐΓϋιια. Εΐ Ι3π!6η (ΙΙνίιιίδ- 
«ϊιιιυδ ΑΐΙΐ3η3δ(υ5 Βοιιΐ3η9β Εοείϋδία: Γιϋοδ, ιιη3ΐη 
Ιιγροδίαδίιη 3δδ6νεΐ'3πΐεδ Γ3ΐΓ6ΐιι 61 Ρΐΐίιιηι, ςυοιΐ 

<;Χ (.'δ86ΙΐΓΐα Ρ31Π8 ΓΐΙΐΙΙδ 68861, 61 ρΓθρΐ6Γ υπ1ΐ3ΐ6πι 

πΑΐυΐ'Λ, 6ΐ ιιΐί ρίε 8ίΊΐΐ*(^ηΐί5>> (οιυρί^χυβ, 61 υΐί ογ- 
ΐ1)θι(ο\68 6χο$ουΐ3!υδ βδΐ. Οιπδ ^β:6ΐηί38 Ιιοε Ιεπι• 
ροΓίδ ρΙθΓ3ΐ'6ΐ, 61 ρΙβη^ΟΓεΙ, 11011 υΐ ίΙΙο δΐιρϋΓ Ιυτ- 
Γίυιη εΐ πιυΓΟΓυιη (1ίδ]6('1ιι 3Μ|ί(|^Φ ^οηίδηίοηι, δοιΐ 
8ΐιρ6Γ ν38Γ)ΐ3ΐβ 3ΐςιΐ6 (ϋνορίίυιΐβ ΩΙΙϋΓυπι ηΟδίΓΦ 
^6Γυ8316^η, Εοεΐ6δί3ηιπι ηςιηρε δυΙ)ν6Γ8ίοη6, (;ιΐ38 ρ 
ίη ρ6Γ(1ί(ίοη6ΐη Γβρίηαιηιΐυβ Α^^&πδ ηβροδ εχροδπίΐ, '' 
ιιυΙΐ3ΐη Αΐίαηι οΐ) ε3ΐ]δ3ΐη ςυαιη δοΐυιη ο1) Ιιοε Εε- ' 
ε1εδί3ΐΊπιι ϋίδδίϋίυιιι. δεά Ιιειίδ ΐυ, ςυί ζείαιη Αΐΐια- ^ 
ΐ)3δϋ, ςιιοι! υϋπΑπι ηιιη(]υ3ΐιι ΙιΙ)ί 3ΐτο§3δ86δ, δΐι- 
Ρ6ΐ'3δ1 Λι1ΐ3ΐΐ3$ίυ8 Βοιη3η3ηι ΕεεΙεδίαπι, υιΐ3Πΐ Ιιγ- 
ρθ8ΐ3δίην (Ιΐεεηίειη, ΡβίΓεηι εΐ ΓίΙίαιη, ςυοϋ εχ 
088611113 Ρ3ΐΠ8 Γίΐίαδ 6δΐ, 61 ρΓορΙβΓ ιιιΐ3ΐη ικαυί'αηι 
ίιι εοηηιιυηίοηειη ι-εείρίΐ, 6( ίη Ιΐ3ηε ϋβιηιίεηι Εε- 

€ΐ6δί3ΐη Γ6]ίθί8, 6Χ Ρ3ΐΓ6 6( ΓίΙΪΟ 3δδ6|-6ηΐ6Π) δρί- 

Γίΐυιη ρΓθε6(ΐ6Γ6 , ςαοιΐ Ι6η6<ι1 ηυΐΐυηι ϋίδεππιβη 

6886, δίνβ 0ΐί€3δ 6Χ Ρ3ΐΓ6 6ΐ ΡίΙίΟ ευΠ) ψΓΟζΥΜ 6ΐ 

ρΓονεπίΓε δίν6 6χ Ρ^ΐΓβ 6ΐ Ρίΐίο ρΓοεεϋβΓβ, ρΓορΙβΓ 
νοο6δ υηυπ) ίιίβηιςιηβ δί^ηϋιε^ηΐεδ, (ΐυχ ιιηίνβΓδ»: 
ίη 1)18 εοιηη)ΐιιΓΚ6Γ ίηηυαηΐ, _6886ηΐί3ΐΙΐ6Γ 6χ 06ϋ ΡΑΤΕίΑΚαΐΜ 14 

νοία; ΚΦταλλαγ^ν των Έχχλησιών θεοφιλώς &πειρ- 
γάσατο. ΈνταΟΟα $έ χα\ μηδεμιας (Ρηθείσης βιαφο- 
ρόΕς τεαρά τίνος των Πατέρων εΙς την δήλωσιν του 
φυ σιχώς χα\ ουσιωδώς ύπαρχε (ν τ6 ΠνεΟμα έχ θεοΟ^ 
έπ\ ταΖς λέξεσί ταυταις, ταϊς του έκαορενεσθαί 
δηλαδή, χα\ προέρχεσθαι^ κα\ ηροχέισθαι (κοι- 
νώς γάρ α πα σα ι) τ6 ουσιωδώς υπάρχω ιν δη/οΰσι 
τό Πνεύμα έχ Θεοϋ, οΐ νέοι θεολόγοι, χα'ι χατά τ6 
δοχοΰν αύτοίς ασφαλέστεροι τών Ιΐατέρων δογμα- 
τιστα\, διαφοράς άφ' εαυτών άναπλάττουσιν • χάπΙ 
ταϊς πεπλασμέναις ταύταις δ αφοραϊς την της 'Ρω- 
μαϊχΓ,ς Εκκλησίας καταλλαγην ου προσίενται, 
δ: ισχυριζόμενοι έχ Πατρίς χα\ ΥΙοΰ λέγειν τδ Πνεύ- 
μα, διά τδ ήγεΐσΟα; μηδέν διαφέρειν εΙπείν έχ 
Ματρ^ς χα\ Που τδ &γιον ΠνεΟμα τεροέρχειΟαι, έκ 
Πατρός καΐ ΤΙοΰ προχείσΟαι, κα'ι προϊέναι, κα\ έχ 
Πατρδς κα\ ΓΙοϋ αΟτδ έκπορεύεσΟαι, ατε τών λέ- 
ξεων τούτων άπασών δηλρυσών τδ ουσιωδώς ύπάρχειν 
τδ Πνεύμα έκ Πατρδς καΐ Γίού. Άλλ* εν τούτο αί• 
τιώτατον της διαστάσεως προβαλλόμενοι, τλ δύο του 
Πνεύματος αΙτίας άν. φαίνεσθαι τδν Πατέρα και 
τδν Τίδν, έάν τις έκ Πατρδ; κα\ ΤΙού λέγγ; τδ Πνεύ- 
μα τδ &γιον έκπορεύεσθαι^ πρδ; ποίν άλλο τ!) 
έννοί(^ ταύττ} διαμαχέμενοι βύουσι τά ώτα. Ιταλοί 
γάρ οΟ μόνον τδ του έχπορεύεσΟαι πρδς τδ προχεί- 
σθαι, προιέναι τε, χα\ προέρχε^θαι άδιάφορον, δσον 
έπι τζ σημασίςι του ουσιωδώς ύπάρχειν τδ Πνεύμα 
έχ Ηεού, εΙς άπάντησιν τιροβάλλονται τοΰ μή δύο 
τάς αΙτίας δοξάζειν τού Πνεύματος, διά τ6 χαΐ 
παρά τ'.ίς ΓραικοΓς όμολογείσθαι ήμίν δύο είναι 
τάς αΙτίας τοΰ Πνεύματος εν τψ έχ Πατρδς καΐ 
ΤΙού τ?» Πνεύμα προιέναι τβ και προέρχεσθαι• 
άλλα κα\ τί]ν τού μεγάλου Βασιλείου θεολογικών 
έχείνην Εννοιαν, ή:ις έν άρχαις του πα/;όντοί λόγομ 
διείληπται, τί^ν πάντα δηλοΟσαν τά τοΰ Τίοΰ πρ^ς 
τί-,ν πρώτην αίτίαν άναφέρεσθαι τδν Πατέρα, έν 
ί^χυρφ της αυτών απολογίας τιθέασιν, μη δύο της 
έκπορεύσεως αΓτια λέγειν διενιστάμενοι, διά τδ 
κατά τ'.ν μέγαν Βασίλειον, πάν εΓ τι παρά τού Υίοΰ 
λέγεται είναι, είς την πρώτην αϊτίαν άναφέρεσθαι 
τδν Πατέρα. Λατίνοι μέν ου ν ευλόγως ούτω τάς 
έοιυτών απολογίας τιθέμενοι, την Εκκλησιαστικών 
είρήνην μεταδιώκουσιν * οΐ δέ τού. σχίσματος σπου- 
δαστα\ πρδς οΰδεν τών ούτως εύλόγω; προτεινομέ- 
νο)ν ανέχονται έπιστρέφεσθαι. Ό δέ Οε:ότατος 
^Αθανάσιος οδτο; της 'Ρωμαϊκής Έκκλτσίας υίους 
μίαν ύπόστασιν λέγοντα; τδν Πατέρα καΐ τδν ϊίδν, 
διά τδ έχ της ουσίας τού Πατρδς είναι τδν Τίδν, χα\ 
διά τί;ν ταυτότητα της φύσεως, καΐ ως ευσεβείς 
ήγκαλίσατο, χαΐ ώς ορθοδόξους περιεπτΟξατο. *β ^ 
τίς Ιερεμίας δσται καΐ νΰν^ καΐ θρηνήσει κα\ κό- 
ψεται, ούχ ώς εκείνο; έπ\ τη καταβολή τών πυργω- 
μάτων, κα\ τών βάρεων της παλαιάς Ιερουσαλήμ, 
άλλ' έπ\ προνομϊ) τι καΐ ^^τζα•^^ των της καθ' 
ημάς Ιερουσαλήμ θυγατέρων, τ}) καταστροφί|, 
φημ\, τών Εκκλησιών, 4; εΙς φθοράν και διάρπα- 
γμα δ άσεβης της "Αγαρ απόγονος 20ετο έπ' ούδενΐ 
άλλψ αΐτίψ, άλλ' ή έπ\ μόνψ τούτψ τψ σχίσματι 
τών Εκκλησιών ; Άλλ', ζ> συ, 6 τδν 'Αθανασίον 15 ϋΕ υΝΙΟΝΕ ΕΟαΚδΙΑΗυΜ. 46 (ήλον , ώς μή £>φελβ;, υπβρανα6^[^ , *ΑΟανάσιος Α δρίηΐυιη 6β&6 : ρΓ36ΐβΓ03ί|υ6 ςυοϋ ηΐ3«;η(> Β.ϋ την ΤωμαΤχήν Έχχληοίαν βίς χοινωνίαν «ροβίβιαι, 
μίαν ύπόστασιν λέγουσαν τ6ν Πατέρα χαΐ τόν ΤΙ^ν, 
Βά τ^ έχ τη; οΐ^αίας του Πατρίς είναι τ6ν Γ16ν, 
Χ3\ β(ά τήν τα^τ^τα της φύσβω;, χαΐ συ τ^^ν 
τοιαύτην άττωΟ^ Έχχλησίαν, έχ Πατρίς χα\ ΥΙοΰ 
τ& Πνεύμα λέγουσαν έχττορεύεσθαι, δι3( τ6 ήγεΐσθαι 
μηβέν βιαφέρειν εΙιιεΖν έχ Πατρός χα\ ΤΙοΟ αυτό 
προΤένακ τε χαι ιεροέρχεσθαι, χα\ έχ Πατρ6ς χα\ 
ΓΙοΟ έχπορεύεσθαι βιά τ& των λέξεων ίβοδύναμον, 
έφ'οίς &πασαι αζται θηλοΰσι χοινώς τδ ουσιωδώς 
έχ βεου τ6 Πνεύμα ύηάρχειν. Έτι δέ 6ιά τ6 τφ 
μεγάλφ κε(θεσθαι Βασιλείφ, ι π^ν τδ παρά του 
ΓΙοΰ λβγόμενον είναι εΙς τίίν πρώτην αίτίαν τ*ν 
Πατέρα λέγοντι άναφέρεσΟαι * ι δπερ εΙς άνατρο- Ιίο €Γ€ϋυηΐ ιΐίββηΐί : 4 ϋιπ<1ςυί(1 βχ Κϋ'ιο ιϋ^ΐΐαΓ 
6886, ίη ρηηίΑΐη ο«ιΐ83ΐη ΡΑΐΓβιη ΓβϋυοίΙυη, » (ΐιιθ(Ι 
&ι{ ϋυο ρΓΗίοίρΊα βνθΓίεηάλ, υηυπκιυβ 8ΐ&1>ΐ1ί('η- 
άηίύ 83ηοΐα8 ίβΐβ, υΐ ρΐαηβ ιη&πίΓββίυηι 6$1, βιιυιι- 
Ιί3ΥίΙ? Τιι ροΓΓΟ 81 ιιι&((ηιιιη ηοη (ϋ{;ήθ8θί8 ΒαδΊ- 
Ιΐιιπι ίη ςυίΙ>υ8 <1ί€ίΐ» ηυο<1 8 ΡίΠο 6880 όίοΐΐαΓ, α(1 
ρΓίηΐ8ΐη €8υ88ΐη Γβίλΐίοηειη ΙιαΙιβΓΟ, &&ΐΓυ€ΐιΐ6ΐι% 
<{υοΓυιη ρπηοίρίοΓυιη 8ΐηο1ίΓΜ>η6ΐη, §ίί υπίυβ εοη» 
8Ϊ(ΐ6Γ8Γιβη6ΐη ίηβίιιυαηέβιη^ 8οουΓ3(6 ιηειιΐβιη ά\α\% 
•2ΐηοΐί Α^βη$> &(4υ1υηι 8(1 βΟΓΟιη <Ιί|^ηοΓιοιΐϋΐη ροι-νε- 
116ΓΙ8. Ααεηΐο ίΐΑηαβ 818 8ηίιηο. Ηλ^ηυβ Βι^ίΚυβ 
ρΓΟ δρΪΓίΙιι 8αη€ΐο »(Ιν6Γ8υ8 Ευηοιηίυιιι 5ρίΓίΙυ5 

1ΐΟδΐ6Π1 (ΐ6€βΓΐ8η8, ΙΙΟΠ ίΙΙί €0υΐΓ8(Ιί€ί( 8$86Γ6η(ί, 

6χ ΡΐΙίο 6836 δρίπΐυηι, 61 ιιίΐιίΐοηιΐηυβ 8ΐ δαηείιικ ι:1)ν μέν της δυαρχία;, χατααχευήν βέ της μοναρ• Β 61 ΡίΗο 6886 δρίΓΐΐιιιη ηοη α(Ιιηία6Γ6(• ίοΐ'ΐ6 ίηϋβ χίας ό *Άγιος οίιτος χατά τ6 ιιάντη πρ^ηλον εΓρη• 
χεν. ΣΙ» δ^ Αλλ" εΐ μή τ6ν μέγαν διαγινώσχεις Βααί- 
λειον, έν οίς λέγει τ6 παρά του ΤΙοΟ είναι λεγόμενον, 
ιιρ6ς τήν πρώτην αίτίαν τήν άναφοράν Ιχείν, χατα• 
φχευάζοντα την της δυαρχίας άνατροπήν, χαι τ|]ν 
τη; μιας αρχής παρειβάγοντα Ιννοιαν, άλλ' άχρι- 
6ώς έπιστήσας οΤς ό &γιο; έχει λέγει , εΙς τάχος 
έλευση η^Λς τήν τούτων διάγνωσιν. £χόπει γάρ* 6 
μέγας Βασίλειος, περί του αγίου Πνεύματος χατ* 
Έύνομίου του Πνευματομάχου μαχόμενος, ούχ άντι* 
λέγει αύτφ, έφ* οΓ; άχούει λέγοντος αύαοΟ έχ του 
Τίου εΓναΐ"τ6 Πνεύμα. Καίτοι γε εΐ μή έχ τοϋ ΥΙοΰ 
είναι τΐ Πνεύμα ό άγιος παρεδέχετο, τάχ' άν εντεύ- 
θεν μάλλον άπέφραξε στόμα Εύνομίου τ6 άπύλωτον. ηΐ3£ί8 36 ιη3ςί8 08 6ΐΓΓ6η6 Ευηοηϋ οΙ>1ιιγ3886Γ« 

6001 ρθ586( (]ί66Γ6, 11 3 Π3 ΠΙ Γ8ΐίθη6, ΕίΠΙΟΙΟί, 31 ' 

<Ι68 ()ίθ6Γ6, 6χ Ρίΐίο 65^6 5ρ•Γίΐυπι 83ηαυπι, ςυί 6\ 
βοΐο Ρ3ΐΓ6 681 ? δεά ρ688Ίηιο Οβίιιυβ ΙΐΟ&ΐί ΟΟΙ1(Γ3- 
ϋίείΐ, ςυοά ί1ΐ6 6Χ 8θΙο Ρίϋο δρ^^^ιυη) 6886 8ΐ3- 
Ιυ6Γ6ΐ. Ηθ6 6ηίηι ίηηυΐΐ ϋίοβηβ, ι Ουαπιοάο ίΐιςιιβ 
Γ3Ι183ΠΙ δρίπΐυβ υπΊ|;6ηίΐο 8θ1ί ¥ΐηίΙί63ΐ? 0}ΐοά αιι* 
16ΐη ϋαο ρήποΊρΊ» 3ρ6Γΐί88ίηΐ6 ίπΓΐίΓΓβι, ςυοά ϋΐ» 
ΕηηοπιΊο ϋιοϋΐΜΐΙυΓ, 6χ ΡδΙτ^ δοΐυηι Ρϋίυηι 6β8Η 
4606Γη6η(6, 61 δρίηΐυπι 6χ Ρίΐίο 8οΙυιη , 8ΐ3ΐίιιι 
83η€ΐυ8 8ΐιΙ><ΙίΙ : ι δϋΐ3ςυ6 (Ιΐιο ρΓίηαρί3δίΙ)ί οοι.- 
ΙΓ3Π3 ίηϋυ66η8 Ιιχθ3ΐΐ, > ΕυηοηιίϋΒ 8θίϋ€6(, 1 6ΐιιιι 
Μ3ΐιί6ΐΐ3Β0 3ΐςυ6 Μ3Γ€Ίοη6'€υηΐ6Γυ1υΓ; 81 νοί'ο 31α 
ιιη3» ςυ» 8αηΐ, βρρβηϋεΐ, ςυυ<1 3 Ρίΐίο ί.ΐ€ΐιιηι 38- 
είπειν ίχων* Πώς δ).ω;, Εύνόμιε, τολμάς λέγειν έχ ΰ 86Γίΐ0Γ,3<1ρπΗΐ3Πΐ63α83]η Γ6ΐ3Γΐ0Μ6ηι Ιΐ3ΐ>6ΐ. ι Αιιηβ του Γιου είναι τό έχ μόνου του Πατρίς υπάρχον 
άγιον Πνεύμα; Άλλ' αντιλέγει τψ χαχίστφ χα\ 6εο• 
ράχφ, δτι έχ μόνου τοΰ Χίου έδογμάτιζεν έχείνος 
είναι τ^ Πνεύμα. Τούτο γάρ δηλοΐ λέγων * ι Πώς ούν 
τήν του Πνεύματος αΐτίαν τφΜονογενεϊ μόνφ προσ- 68ΐ 1ΐ06 η)3ηϋ65ΐία8, υηυπι ρήηοΊρίυιη βΐ ΰΑΟδβιιι 
ιιη3ΐηίη(Ιυο6η8,€υπιςυΐ86χΡϊ1ίθ(Ιίοίιδρίπΐαιπ€886? 
€υπι 83η€ΐοι 3<1 8ΐ3ΐ)ί1ί6ΐΐ(1υηι ίΙΙυι), ςυ» 8ηηΐ, 6Χ 
υηο <ΐ6ρ6η<ΐ6Γ6 ρΗηοίρίο, ίΠϋ<) 388υηΐ3ΐ, Λά ργιβιβιαι 
ε3υ83πι Γ6ΐ3ΐίοη6ηι 1ι3Ι)6Γ6, ςυοϋ 3 Γϋιο βββϋ (ϋεϋατ. τΓΐ^ηιιν ; » 'Οτκ δέ δυαρχίας έμφασιν είχε τ6 παρ" Εύνομίου λεγόμενον έχ τού Πατρίς, μόνον τ6ν ΤΙ^ν 
οογματίζοντος εΐνάι, χαΐ τ& Πνεύμα έχ του ΥΙού μόνον, επάγει ό άγιος παρευθύς • < £ί μέν ούν διία 
αρχάς &ντιπαρεξάγων άλλήλαι;, ταύτα φησιν, > ό Εύνόμιος δηλονότι, < μετά Μανιχαίου χαΐ Μαρκιων•; 
συ^/κριβήσεται * εΐ δέ μιας έξάπτει τά 5ντα, τ6 παρά του Τίου γεγενήσθαι λεγόμενον πρ6ς την πρώνην 
αίτίαν τ^^ν άναφοράν !χει. » Τί τούτου άριδηλότερον είς τδ μίαν αρχήν χα\ μίαν αΐτίαν νοείσθαι, όταν 
χα\ έχ τοΰ ΤΙού λέγη τις εΐναι τδ Πνεύμα ; Έπε\ ό άγιο; εΙς χατασχευήν τ«ύ μιας έξάπτεσθαι τά (ντα 
αιτίας, τούτο λαμβάνει, τ6 πρδς τήν πρώτην αΐτίαν τήν άναφοράν Ιχειν, τδ παρά τού Τίού είναι λεγόμενον. 
ι^. Άλλ' έπεί τίνες χάνταύθα, ώς χα\ έν πολλοί; Β 1^. ν6Γυηι13πΐ6ΐι 6υιη ηοηηυΙΙί Ιιίβ ςυοηυβ, ςυβηι- 
άλλοις, άναιδώς ούχ όχνούσι τά τού μεγάλου Βασι-Ι '3<Ιιηοι1υπι 61 ίη ρ1ϋΓΐ$ς4ΐ6 3ΐίίδ, ιπιρικΙρηίβΓ 834ί8 λείου διαβάλλειν λέγοντες, Περ\ των ποιημάτων 
ταύτα έ^^έΟη» χα\ ού περί τού Πνεύματος, διά τήν 
γεγετήσθαί λεξιν • τδ γάρ παρά τού Τίού γεγενη- 
μένον πώς άν εΓη τδ Πνεύμα, άποίητον δν χαΙ 
άγένητον ; άλλ* αΙσχυνέσΟωσαν ούτοι ^τροδήλως 
ούτω τδν τ!}ς Έχχλησίας φωστήρα χαΐ δ'.δάσχαλον 
δ-Λβάλλοντες. Μή γάρ, δτι τδ παρά τού Πού γεγενή- 
σθαι λεγόμενον 6 άγιος είπε περ\ ποιημάτων εΤναί, 
αύτφ τδν λόγο ν διαβαλλέτωσαν. !Αλλά συνιέτωσαν 
ηρ\ τού Πνεύματος είναι τδν λόγον έχ της περιχο- 
πης άπατης ττερί ουδενδς έτερου γεγενημ^νης, άλλ* 
ή περ\ αυτής τής τού Πνεύματος υποστάσεως. Εί 
δέ της έμφαινούσης τά ποιήματα λέξεως πανούργως 
δραττόμενοι «ρδς έθελόχαχον άντιλογίαν χωρούσιν, ρΓΦ8απιυηΐ, ηβ^πί ΒΑδίΙϋ ν6Γΐ)3 ίη ΟΓίαιβη Αϋιΐυ- 
66Γ6, (]ίθ6ηΐ68 63 <)6 6Γ63ΐυη8 6( ηοη (Ιβ 'δρίΓΐΐιι- 
βηυηΐί3ΐ3 688^ , ρΓορΙοΓ ν6Γΐ)υπ) ίοϋΐηηί ; (]υο(1 
6ηίπι 3 Γϋίο ί36ΐυηι 681, ςυοπϊοάο 8ρίηΐιΐ8 Γυ6Γί(, 
ςυί ηβςυβ Γ36ΐυ8 681, η6ςυ6 ρΓ0(1ιΐ€ΐυ8 ? §6(1 ϋβϋο 
€0Γ6 βυϋαηϋβηΐυΓ Ηι, <}θί 3()60 -πΐ3ηίΓ6εΐ6 Ιυπιβπ 
Εθ€ΐ65ί9β 36 ιΙοοίοΓβοι 6Ηαιίη3η1ηΓ. Ει ςυίϋ6ηι, 8ΐ« 
ςυθ4ΐ3 Ρΐ 11ο Γβεΐηπι 6886 (ΙίοίΐυΓ, β3η€ΐυ8 <)6 6Γ63- 
ΙιΐΓΐδ 6ουηΐί3νϋ, οι-3ΐΙοη6πι 3οευ86ηΙ. δΰά ιηΐ6ΐ1ί- 
ρηΐ (Ι6 βρίηΐυ 86ηηοηβπι 6$86 οιιιη ίη Ι6χΐυ ίΙΙο 
υηίν6Γ80 ηυΙΙίϋδ 3ΐπΐ8 πΐ6Πΐίο ββΐ, ιιίβΙ (Ιβ ίρβ» 
8μίΓίΙυ8 1ΐ)'ρο8ΐ35Ί. Ουοϋ δί (ϋ€ΐιοηϋΠ), ςυ« 6Γ63ΐυ• 

Γ38 Γ65ρΊ€ίΐ, ΐη3ΓΐΙίθ86 3Γηρί6ηΐ68, 3ϋ ρ6Γϋίΐ3η] <16 

ίη(]ϋ8ΐΓί3 οοη(Γ8ϋί6ΐίοη6ΐη Τ6ηίυηΐ, Ίη(6ΐ1ί;3ηΐ, Ευ• *7 10ΑΝ. ΥΕΟΟΙ ΟΡ. ΡΑΤΚΙΑΚΠΗ.Ε $ 48 

ηοιηϋ ίιι(οπΐίοιιί 8&η€ΐιιιη ΓΟ&ροηάβυΐϋπι, ϋίοϋοπβιη Α ^λλ' άχουέτωσαν ώ^ πρδς τ^ν Εΰνομ(ου Κννοιαν 

ό &γιος απαντών, τήν λέξιν εΓρτ,κε ταυτην, οίονβΐ Η1»ιη υβυΓρββδΰ, (^3$ί (ϋ€6Γ€ΐ : ΕΐΐΑΐη μ €Γ6αΐιΐΓα 
Γίΐϋ 68561 8ρίηΐυδ, αΐ (υ ίιΐφΐίβ, ΕυηοιπΊ* ηαη 8ο1ί 
€111^611110 631183 ίϋΐΗδ Αρρ1η^6ΐΐ(ΐ3 65861, ςυοά ηυ1ΐ3 

ορβΓ3ΐίθ Γϋϋ 681 3 Ρ31Γ6 3ΐ)$6ί683, Οΐ ςυθ(1 3 ΡίΙίο 
4ί6Π 4ΐί6ΊΐυΓ, 3(1 ρπΐη3ηΐ 63υ83ΐη Γ6ΐ3ΐίθη6Π] Ιΐ3ΐ)6ΐ• 

Ει Ιιχο ςυί(ΐ6ΐη, ςυοά 3ΐηρ1ί88ΐιη3 βίι β38ΐΙϋ ηυείο• 
ηΐ88, Ιιυηο ίη ιηοϋυιη» ςυ» 3(1 €3υ83ΐη δρίη'ΐυβ 
βΙΐίη6η(, 6χρΐ3η3ΐιΓΐ8, 3ΐ)υιΐ(ΐ6 ϋίϋΐ3 6886 νίϋϋηΐιΐΓ, 
«ϋ 8ΐ3ΐ)ίϋ6ΐΐ(1υηι, ιιοη ίοΙδΙϋ^Ί (1υ88 630838 Ρ3ΐΓ6ΐη 
ιΐ Ι^ίΙΊιιιη δρίπιαβ» 6αιη ςυί8 βι Ρ3ΐΓβ 6( ΡίΙίο 
^>ρίπιυιιι 83η6ΐιιπι 6$8β ΗίΧΐΓΐηαΐ. λέγων ώς, Ε{ χα\ ποίημα ήν του ΤΙοΰ τ^ Πνεύμα, 
Εύνόμιε, κατά οϊ, άλλ' οΟχ\ μόνφτψ ΜονογβνεΓίδει 
προστιθέναι την αΐτίαν αύτου, διά τ6 μηίεμίαν 
ένέργειαν του ΓΙοΟ άποτετμημένην του Πατρδ; βίνα* 
κα\ δια τ 6 π3ν, τί» πάρα του ΪΙοΰ γεγενήσθαι ).ε';δ- 
μενον, προς την πρώτην α1τ(αν τήν άναφοράν Ιχεΐ7• 
Και ταΰτα μέν διά τ6 του μεγάλου Βασιλείου άξΐ(5- 
πιστον, ούτω τά ΈερΧ της του Πνεύματος αΙτίας 
έζηγουμένου, αρκούντως μέν βοκεΐ Εχειν εΙς παρά- 
στασιν τοΰ μη δύο αΙτίας νοεισθαι του Πνεύματος 
τ6ν Πατέρα κα\ τ6ν Τ16ν, δταν τις έκ του Πατρίς 
καΐ τοΰ Τίου εΤνα^ λέγ^ τδ Πνεύμα^ τδ αγιον. 
ιγ'. ΈπεΙ δ& εΙς άπολογίαν των *Ιταλών δ λδγος 
ρΓθροη3ΐ (ϋοΐίοηΐ8 ρΓΟΰβάβτΰ οοιηρβΓββ νίΓ68 6ΐιιη Β προβάλλεται τ^ της έκπορενβσθαί λέξεως Ισοδύνα- 43. ευιη νβΓΟ ρΓο Γ68ροη5ίοη6 1ΐ3!θΓυιη θΓ3ΐϊο 4Πί8, ρΓΟνβΠίΤβ 61 ρτθ0ΐ6άί, ύΙ^^ΤάΏΐΙΙΐ 1)16 3 1116 

<ϋϋ(3 63η6ΐθΓυιη, ςιιί1>υ8 ίηηοΐϋ5€3ΐ, ηοη Ι3ηΐιιιη 

ρΓΟ€688ίθηί8 ΠΟΠΙΟΙ), 86(1 6ΐ 3ΐί38 (|υ38ϋ3ηΐ (Ιίαΐο- 
1168 3ρ6ηί88ίΐη6, 6( 81116 'υϋο νβΙβΙΐΓΐΠβ ϋ6 ίρ83 6Χ 

^ // Ρ31Γ6 6&86ηΓΐ3ΐί δρΊΐΊΐυβ «Χ8ΐ.^ΐ6ηϋ3 358υη)ί. δΐ3ΐίιιι 
οιιίιη τη3}ζΐιυ8 Β38ί1ίυ8 ίη 8ϋ€υη(Ιο 3ϋ ΑηιρΙήΙοΰΙιίυιιι 
'<:3ρΊΐ6 ιηΐ6Γ 3ΐί33 ηιαίΐϋβ ϋίοΐίοηβδ, ςιιί1)υ3 δρίΓί- 
4υ8 6υιιι Ρ31Γ6 6( ΡίΙίο €θη)ΐ»υηίοη6ΐη 6χροιιΗ, Ιιφο 
4ΐυο(ΐιΐ6 3(1(ϋΐ: € Ν6(]υ6 1)ίη6 δοΐιιπι η3ΐιΐΓ3ΐί8 οοιη- 

ΙΙΙΙΙΠίΑπίβ <1θΙ1Η)η8ΐΓ3ΐΐΟ, 86(1 6ΐί3η) ςΐ10(Ι 6Χ 060 

«"Κδβ (ΙίΰΊΐυΓ, ηοη υΐ οηιηί3 6Χ Πβο, 86(1 ν6ΐυΐί 6Χ 
ΡβίΓβ, 6ΐ;Γ688υ8, ιιοιί β6ηίΙυ8 ιιΐ Ρίϋυβ, 66(1 υκ δρΊ• 

ΠΙΙ18 0Γί8 6ίυ8. ΙΠ806 Γ3ΐηί1ί3Γίΐ38 6ΐ 6θηη6Χίθ'3ρ6- 

^^ιυ^, 86(1 ιιιοιίυδ 6Χδίδΐ6ηΐί:£ δίΐβιιϋο ίηνοΙνίΐϋΓ. » μον πρδς τδ αροϊέται τε καΐ αροέρχεσΟαι^ καία- 
στρωθήτω μοι ύδε και τά των αγίων /5ητά, έξ ων 
μοι διαγινώσκβιν έγγίνεται ώς οΟχΙ μδνον τδ της 
έκπορεύσεω; δνομα, άλλα χαΐ &λλ2ΐ τινές λέξεις 
λαμπρώς κα\ άνεπισκιάστως έπ' αυτής της έχ του 
Πατρδς ουσιώδους τοΰ Πνεύματος υπάρξεως έχλομ- 
βάνονται. Αύτίκα γάρ ό μέγας Βασίλειος έν τω 
έβδόμφ τών Πρδς Άμφιλόχιον κεφαλαίων, μετά τδ έν 
&λλαις πολλαΓς λέξεσι παρατίθησι τήν τοΰ Πνεύμα- 
τος κοινών ία ν πρδς τδν Πατέρα καΐ τδν Τίδν, χα\ 
ταΰτά φησιν • ι Κα\ ούχ έντιΰΟεν μόνον της κατά 
τ))ν φύσιν κοινωνία; ή άπδδειςις, άλλ* δτι κα\ έκ τοΰ 
θεού είναι λέγεται, ούχ ώς τά πάντα έκ τοΰ θεοΰ, 
άλλ' ώς έκ τοΰ θεοΰ προελδδν, ού γεννητώς ώς 6 £πΙ(ΐυ6 η6 ιηοιΐ3ΐΐυη) 6υΐ((υ3ηι ο1)86υΓΐιιη, ίη ^ ΤΙδ:, άλλ' ώς Πνεύμα στόματος αύτοΰ * της μέν 111866 <1ί€ΐίοη6ηι, ι 6{;Γ6ΐϋ δρίπΐυπι 6χ Οβο ηοη 
{{6ηί(υΒΐ υΐ ΓΙΗυπι, 86(1 υΐ δρίπΐυιη 0Γί8 6]υ8, » βχ 

Ρ3(Γβ 6856η1ί3ΐ6η), 6ΐ η3ΐυΓ3ΐ6ηΐ Ιρδίυβ 6Χ8ί8ΐ6η- 

ιί3ηι 6οηηοΐ3π? Μλ^ηυβ 61 3(1ηιίΓ3η(1θΓΐιπ) «ΙΓβοΙοτ 

6Γ0£;0Γί(ΐ8 Ν6Ο09Βδ3ΙΊ6ηδΙδ βρίδοορϋβ ΟΓ3ΐίθη6,€υ]υ8 

ρηοΓίρίιιηι, ι ΙηΊιηίοίδδΐιηΙ 61 βΐίβηί 3ΐ> ηροκίοΐίοβ 
«οηΓ688ίοιΐ6 8υηΐ, ςυΙ Γίΐίυη) 6χ ϋδ, (^υ» ηοη 
6«$ΐ3ηΐ, 3886ηιιιΙ, ίΝ^ηί/ : Οοηιίηί Ρ3(6γ ρπηΰΐρίυιιι 
€8(, 35 36ΐ6ρηο €απι ^βιιβΓβηβ, 61 Οοιηίηυβ 68ΐ μτο- 
ΐυίγρυδδρίπίπδ. > Ει ρο81 ρ3υί*3 ϋ)ί(ΐ6η)ΐ ι Ιη^6ΐι1- 
Ιυβ ουηι 8ΐ1 ΡβιοΓ, ςΰηίΐυδ ν6Γ0 6Χ Ρ8ΐΓ6 ΡΠΐυδ, 6ΐ 
δρίιίΐυ^ 6χ 6δ86ηιία ΓαΐΓΐδ ρβΓ Ρϋίιιηι 86ηιρίΐ6Γη6 
6ΐΝί88υ8. ι Ουίδ ίιι (ίυϋίυιη ν6Γΐ6πΙ, βηχηζΗ^ Ιιοο οίχβιότητος δηλούμενης ενταύθα, τοΰ δέ τρόπου της 
υπάρξεως ά/^^ήτου φυλασσομένου. Τίνι τών πάντων 
&δηλον ώς ενταύθα ή λέξις ή τοΰ ι προεΛΟεΤτ ζδ 
Πνεύμα έκ τοΰ θεον ου γενπίΐτώς ώς ό Ώός, άΛΧ 
ώς Πνεύμα στόμαχος αύτον^ • αυτήν την έκ Πατρδς 
ουσιώδη καΐ φυσικήν δηλοΐ αύτοΰ υ παρ ξι ν ; Ό 
μέγας και θαυματουργδς Γρηγόριος, Νεοκαισαρείας 
επίσκοπος, έν τψ λόγψ, οΐ ή αρχή, ι Έχθ ιστοί καΐ 
αλλότριοι τής αποστολικής ομολογίας οί τδν Τίδν 
έξ ουκ δντων λέγοντες,• φησ\ν δτι, ι Τοΰ Κυρίου ό 
Πατήρ αρχή, άΐδίως αύτδν γεννήσας, κα\ πρωτό;υ- 
πος τοΰ Πνεύματος ό Κύριος. * ΚαΙ μετά τίνα έν τίρ 
αύτίρ • € Άγεννήτου μέν δντος τού Πατρδς, γεννη- ιη Ιθ60, ηοη Ι3πΐ9β 6£δ6 νίΓΐυΐίδ, 3(1 6δ86η1ί3ΐ(:ΐη ^^ θεντος δέ τοΰ ΤΙοΰ έκ Πατρδς, τοΰ τε Π^/εύματος δρίπΐιιβ 6Χ8ίδΐ6ηΙί3ΐη 6θΠ)ηιοη8ΐΓ3η(]3πι, ςυ3ηΐαηι 
1)8ϋϋΓ6ΐ,8ί ΰρροδίΐυηι ΓιιΐδδΟί, ρΓ0€ί•ά6η»? ΤΙκόΙο- 
Ι^υδ βΓΰ^ΟΓΪυδ ηοοηυΐΐίδ δυβηπη δοΐ'ίρΓιοπυηι Ιοοίδ, 
« Αυιΐίβ (;6η6ΐ'3Ίίοη6ΐη ? ηιθ(1υπι ηβ ουΓίοδΐυδ ιηνβ• 
8ΐί£;:)ΐο. Αυ(ϋ8 δρίηΧυιη 6Χ Ρ3ΐΓ6 ρτο^τ^άιΐ Γ3ΐίο- 
ηβηι η6 3ηχί6ίπ(ΐιιίΓίΙο. Ουο(1 δί Γιϋί £;6η6Γ3ΐίοη6ηι 

61 δρίΓίΐυδ ρΓ0£Γ688υΐη δΟΐΙίΟΐΙυδ 6Χ16Γ61)Γ38, 6£[0 

(ΐαοςυβ 3 16 ρ6Γν68ΐίβ3ΐ)0 3ηιπΐ35 61 οοΓροπδ ιηϊ• 
8ΐίοη6ΐη. » 0αΐ8 Ιιίο 3υ(1ί6ηδ, δρίΓίΙυιη ρτορτβάϊ 
α Ρ31Γ6, 3ΐίυ(1 (1ί6ΐίοη6ηι ηοΐ3Γ6 6χί8Γιιη3ΐ>ί(, ςυ3ΐη 
)11α(1ί(ΐ6πι,8ί 1θ6θί1ΐίυ8 δυ1)8ΐίΐυΐαιη ΓυίδδβΙ, ρτο^β- 

ύ€Τ€^ \ρ%ΆίΆ 8θί1ί€6ΐ 6Χ Ρ3ΐΓ6 6886ηΐί3ΐ6ηΐ 6ΐ η3ΐυ- 

Γ3ΐ6ηι δρίήΐαδ 6Χ8ί8ΐ6ηΐΐ3ηι 7 υ6ηι θΓ3ΐίοηβ 3(1 
ϋ^ΐΌϋοιη ρΐιϋοδορίιααι αίΐ : ι Οιιΐη ρΐί^ΐαΐίδ ηοδίΓΧ έκ της ουσίας τοΰ Πατρδς δΓ ΓΙοΰ άΐδίως έκπεμφ- 
θέντος.ι Τίς αμφιβάλει δτι 'ύί έκπεμφΘέγζοςίγζΛ\»^α 
τοσαύτην Ισχύν Ιχει εις τήν της ουσιώδους ύπάρ- 
ξεω; τοΰ Πνεύματος δήλωσιν, δτην αν εΐχεν εΐ καΐ 
•ςΐ έχΛορενθένζος ί/:ειτο; Ό θεολόγος Γρηγόριος 
έν τισι τών αύτοΰ ούτως δφη• ι Άκούεις γέννησιν ; 
τδ πώς μή περιεργάζου. Άκούεις δτι Πνεύμα 
προϊδν έκ τοΰ Πατρός ; τδ δτιως μή πολυπραγμό- 
νει. Εί δέ πολυπραγμονείς ΤΙοΰ γέννησιν, καΐ 
Πνεύματος πρόοδον, κάγώ σου πολυπραγμονώ τδ 
κρ5μα ψυχής κα\ σώματος. Τί; άκούων ενταύθα 
προΐδν τδ Πνεύμα έχ τοΰ Πατρδς, άλλο τι δηλοΟν 
τήν λέξιν οΐήσετα*, ή έκεΓνο δπερ άν εΐ κα\ τδ έκ- 
πορευόμενον Ιχειτο, αυτήν δηλαδή τήν έχ Πατρδς 19 ΒΕ ϋΝΙΟΝΕ ΚΟΙΕδΙΑίΙϋΜ. 5(Τ 

οΟσιώδη χα\ φυσιχί^ν τον Πνεύματος Οπαρξεν; » Ό Α (ΙΟοίΓίΠΑΐη ρΓ£80ΓίΙ)β, βίο ηη9 Ιηβΐίΐυβηβ, υΐ υηυιη 

Οουιη ίη(;6ηί1ιιιη &^ηορο&ηιυ9 Ρ8ι^6I^, υηυιη ίιβπι αύτλς αύθις έν τφ «ρ6ς *Ήρωνα τ6ν φίλ^βοφ^ν φη• 
«IV * ι 'Ορίζου δΐ χαΐτήν ήμετέραν εύσέβιιαν, 6ιδά- 
σχων ίνα μέν ιίβέναι Θ&6ν Αγέννητον τδν Πατέρα» 
ίνι δΐ γβννητδν τδν ΥΙ^^ν, Ιναδέ Πνεύμα Λγιον προ- 
€Α6&ν έχ του Πατρδς, ή χα\ προϊόν.» Ίίς ενταύθα της 
αναφαινομένης έντευθβν βιανοίας χαταυθεντήσεκ, ώς 
εΙπειν &λλο τι σημαίνε ιν χροβΛθότ ή ηροίότ έη τον 
Πατρός^ εΐ μΙ) τοΰτ* έχείνο, δ χα\ σημαίναι {μελλεν, 
£{ τό έχΛορενόμετοτ έχειτο ; Ό αυτός έν Αλλοις 
φησ£ν. # "Ιδιον δέ Πατρός μίν ή άγεννη^ία, ΥΙοΰ δΐ Ι^εηίΐυπι Ρίΐίυιη, ιιηυπι (Ιβηίςυβ δρίηΐυηι β^ηοΐυιη 
ρΓθν6ηί^η((ϊπΐθχ ΡαΐΓβ βυΐ ρΓΟίΙβυηΐβπι. ι Ουί$ ΙΓιο 
βχ Κιίβ ν6Γΐ)ί8 βπιίαπι 8βη(6ηιί3πι ίιι «Πυιη βΓηβυηι 
<)6ΐ0Γςυ6ΐ)ί1, υΙ (11091, 9τ!ίυ(1 ΙηηυβΓβ, € ρρο^ζΓ^ιϋ,*! 
ρΓΟάίΓββχ ΡβίΓβ, » ςοαιη ΠΙυ(] ίρδυπ), ίΐυοϋ &ρρο• 
βίΐυηι γτο€€ά€ΤΛ 5ί{[ηίίΙο&Γ6ΐ? Ι(Ιβπι ίη &Ιϋ9 (ϋοίΐ, 
€ Ρπορηοιη Ρ3ΐπ9 β8ΐ, ηοη 6$5β |;6ηίΐυπι, Ρίΐϋ 
ββηοΓ&ΐίο, δρίηΐυβ οιηίβδίο. ι ΑΓιυϋηο ΙΓιο βίΐί 
£ΐηΙι*ίο ηοΐ»1>Ίΐ, αΐίυιΐ ρτοϋ^ζύο ? ή γέννησις. Πνεύματος δέ ή έχπεμψις. » Τ( βοι Αλλο Ινταυθα ή Ιχπεμψις δήλου ν βούλεται Αλλ* !| δπερ> 
ή (χν^ρευσις. 
ιδ*. *Αλλ* &πε\ τί^ν δήλω^ιν της έχ Πατρίς του ρ 14. δ«^ οηίπι ουπι ιη3ηίΓ('$1&ϋοη€ΐη δρίηΐυβ €χ Πνεύματος ουσιώδους ύπΑρςεως, μ^ έχ μιΑς μδνης 
λέξεως» τη; έχπορεύσεως δηλαδή, Αλλ Α χα\ έξ Αλ• 
λων των |&ηθεισών χατΑ τό πΑντη βέβαιον παρεατή- 
σαμεν^ τους έντευξομένους ήμΑς τφ παρ<$ντι συγ^ 
γρΑμματι άξιουμεν τΐ^ν των {ίηθειαών τούτων 
γραφίχών (&ήσεων διΑνοιαν ηρός ευθύτητα έχδέζα- 
σθαι Απαρέγχλιτον, χαΐ μή ηρός ?ριν τινΑ χατΑ 
Ψύλλους των πρό ημών, οιπερ, ώς χαλδν τι χρήμα 
τ);ν των Έχχλησιών διΑστααιν επισπεύδοντες, τήν 
'έχ::όρευ9ΐν μόνην τήν ουσιώδη του Πνεύματος 
δηλοϋν §λεγον Οπαρξιν, τάς δ* Αλλάς των λέξεων εις 
εήλωβιν της διάνο . ης των χαρισμΑτων παραλα;Λ6Α• 
ν<σ6αι. ΈχεΖνοι μέν γάρ^ Γνα μ1) έν τφ παρΑ ταΐς 
γραφαΤς των Αγίων ευρίσχεσθαι τό Πνεύμα προϊόν. ΡαΐΓβ 6$$€Μΐί&1ί8 <$ΐ8Ί8(6ΐιΙί2Κ, ποη υπ» 8θΐ3 νοοο 
ρτο€€»»ίϋη9$^ 86(1 9ί1ϋ8 ]αιη &(^(1υ^ι^8 βί^ηίΓιοαπ, νο- 
Ιαΐι οοΓίαιη 9ΐ(|υβ ίηιΐιώίΐαΐυπ) ρΓοΙ)9ίνίιηπ8, οοβ, 
ςιιί ΙίΦΟ ηθ8ΐΓα οοηιπιοιιίΑπα Ιρςοηΐ, οιπηια», αΙ- 
Ιαΐ^Γυπι 8θηρΐθ(|υθ ΐΓ&(ϋΐ3Γυπ) βιυείΟΓίΐαίιπη βοη 
Ιοηϋλΐη Γ0€|8 πιεηιβ 8ίηο6Γ8()υβ, οι ηπηίηκ; οοπ• 
Ι6ηΐί08λ 8υ8οίρ6Γβ, υΐ ρίοπςυβ ηο$ΐΓί ρΓο^'βη'ιΐοΓοβΛ 
ΐ|Ηί ι&η4|τι&π) γοπι οχίιηίίΐηι ΕοοΙοβίβΓυπ) (Ιί886η8ίο• 

ηβΠΙ ρΓΟ€υΓ3η(68, ρΓ0068$ίθηθη) Ι311ΐ1ΐ1ΐηπΐ0(]0 08• 

86ηιί&)βηι 8ρίπ(υ8 βχδίδΚοηΐΙβπι βί^ηίβο&Γβ ίτζάβ• 
1>8ηΐ, Γ6ΐί/]υα8 3ΐί88 (ΙΊοΐίοηοβ Λά (1ί8ΐη1)υ1ίοηοην 
άοηοΓϋπι (ΙβηοίΑπιΙβηι 8δ8ηπιρι&8 ίιιί$86. ΙΠίςιιίρρβ, 
ηβ, ουπι ίη 80Γίρΐί8 βΑηοΐοηιιη ΓοροΓΪ&ΐυΓ ΒρίΓίΐηβτ• 
ρΓονοηίοηβ, €1 βι Ρίϋο ρΓο^ΓΟίΙίβηδ, 6( 6ηη88ΐΐ8^. χλ\ έξ Τ£οϋ προερχ<$μενόν τε χα\ έχπεμπ'5μ<νον, ^ ίιιΙβ11ΐ{;6Γ61υΓ, βδΜΠίίβΚίΟΡ Ιρ$Ηηι οι^ίβίΟΓΟ 61 οχ 

νοηΟείη ουσιωδώς ύπΑρχειν αυτό χα\ ές ΥΙου, χΑν- 

τεΰθεν ώσπερ τις έπιγένηται πΑροδος εΙς ΑφορμΑς 

Είρήνης τοις έφίεμένοις τό της Έχχλησίας συνΑψαι 

δΐ£(&Ρωγός, διαφοράς τώιν 'λέξεων ούχ έν Αληθέσι χα\ 

οΤς έδει νοήμασιν. Αλλ* έν σεσοφίσμένοις χα\ οίς 

ούχ έδει Ανέπλαττον. Έφ* οΓς προφανώς τοί; θεο* 

λογήσασι τά νυν ((ηθέντα ΠατρΑσιν Αντέλεγον, ζη- 

μ(αν ώσπερ ηγούμενοι Αδελφούς χτήσασθαι, ους αΐ 

των της Έχχλησίας διδασχΑλων ύποΟήχαι πρό; τίιν 

ήμων συνΑγουσιν Αδίλφ^τητα, έν οίς ύποτίθενται 

τάς έν λέξεσι διαφορΑς παρορΑσθαι ήμίν, δπηνίχα 

εΓη χατά τήν έπ\ τξ) έννοία όμοφροσύνην συμβαίνειν 

τους Αδελφούς.. ΎμεΖς δέ, ο&ς Αξιώσαι δ λ<ίγος 

*,μών Ιφθη, τήν τών (&τθεισών γραφίχών ρήσεων Ρΐΐιο, ίικίοςυβ για 8ΐΓ2ΐΓ0ΐυΓ ςυχϋαιη ζά ραοοιη• 
ΙηουηιίΑπι ρ6Γορΐ8ηΐί5α8 Εοοίβδί» λΙ)δ€ί888 οορα* 
Ιαγο, άίίΤοΓοηϋΐδ (Ιίοΐίοηυηι ηοη ίη νοιίι, οΐ (Ιοοοη• 
Ιί1)υ8 8οη(οηιίί8, 86ά ο&ΙΠιΙίβ οΐ 08ρΐίο$ϊ$, οΐ ίιιάβ- 
€0ηΐί6υ8 οοηίΙη([βΙ)8ηΐ. Ουίϋυδ ^ροΓίο Ρ&ΐΓί1)α8, ςυί 
Γοβ ΐ1ΐ€θ)ο|Είο6 ροηΓαοΐ»ΐ&&, οι ]»ιη &ι1ι1υοΐ88 νυΙ- 
βλν6Γ.ιηΐ, οοηΐΓ3ί(ϋοοί)&ηΐ, (ΙοίππιΟΗΐί Ιοοο 1ΐ3ΐ1)οηιο8, 
ΓΓ&ίΓΟβ Ιαοιαπ, ςυοβ <1οοΐοπιπη Κοείοβίχ ηιοηΚ» 
»ί1 ηθ!^ΐΓ&ιη 8θοίοΐ9ΐοηι 3ύοοΓβυη( : (Ιυιη 3(1ηιοηοη(, 
(1ί06Γβιιΐί88 ίη νοοΊΐ>υ8 6886 & ηοΙ)ΐ8 ηο^1ίςοιΐ(]88, 
ουπι 8οουηϋυαι 8βηΐ6ηΐί&ηίΐ ίη υηυιη ΓΓαίΓοβ οοη- 
▼οηίυηΐ. Υοβ ροΓΓΟ, ςυθ3 βυρΓ^ι ογαΓιο Γ0§»νί(, 
υΐ ΓοοΙϋ ηΐ6η1β βίηοοΓ&(ΐυ6 ()ίο(&Γυπι βιιοΙοΓίΙΰΚιπι, 
ηοΙ)ί8ςυο ίη ποΓίρίο (ΓαιϋΐαηΚη 8θη(ο»ΐ1«η αοοί• δϊΑνοιαν προς ευθύτητα* δέξασθαι Απαρέγχλιτον, Ο ρί^Ιίδ, ρβΓοορίο, ε ρτοςτΜ^ ρτον€ηίτβ, οΐ €ΐηι</ι ι χατανοήσαντ£ς,δπω; μέν τό χροιέται, ΛροέρχβσβαΙ 
τε, χα\ έχΛέμπεσθαι είς τήν του ίαΛορεύΒσΟαι 

λαμβΑνονται δύναμιν, λε^-ύμενα έπ\ του Πνεύματος 
£χ Πατρός, δπως δέ αύτΑ ταύτα, τό χροιέταί δη- 
)Λδή, χροέρχεσθαι^ χα\ έκχέμαεσβαί εύρίσχοντακ 
«αρΑ ταΐς ΓραφαΤς έπΙ του αυτού Πνεύματος χα\ 
έξ ΥΙοΰ ψηφίσασθε Α^^επώς, εΓγε τι της τών διδα• 
σχολών ημών ύποθήχης ΑνΑξίον έγεγόνει παρΑ^τών 
τήν είρήνην της Το^μαϊκής Έχκλησία^ Ασττασαμε- 
νων, έχ7:ορεύεσΟαι λεγούσης τό Πνεύμα έχ Πατρός 
χαΐ ΤΙοΰ, χα\ Απολογουμένης μη δύο νοειν αίτια 
ΐου Πνεύματο;, τόν Πατέρα χα\ τόν ΤΙ ν, διΑ τό τφ 
μεγα}.φ πείθεσΟαι Βασιλείφ, ι Παν τό π^^Α του 
Τίδΰ "^ϊνάι λεγύμενον είς τήν πρώτη ν αΐτίαν τόν 
Πατέρα, λέγοντι. Αναφέρε σθαι. ι ΕΟδηλον γΑρ ώ; ίΐ6 8ρίπΐα 6Χ Ρ2(Γ0 ι^δδοπ», οαπκίοπλ νίηι 1ΐΑί)€Γ0 
Αΐ()ΐιβ ρτοΰβάβη : οι 1>χο ο^ιίοπι, ρτορτεάί ηοιΐφ(•, 
ρτοιαιίη 61 €ΐηΊΐίί ίη βΟΓίρΐίδ ΓοροΓίΓί (ίο οο(1οιη 
δρίΐ'ίΐυ οχ ΡΐΙίο, δβιιΐοηΐί&ηι ίθΓΐ6 ηουίΓαιη ίη ρ^ΐΓ- 
Ιοιη ρι-οροηδί, «α &1ίςυί(ί νοδίΓΟΓυπι <}οεΙθΓυπι ηιο- 
ηίιίδ ίηϋί^ηιιπι ρβΓαεΙϋπι ΟδΙ &1) ίίδ, ςυί Ηοπ^&η» 
Εοοίοδίφ ρίλοοπ) οοιηρίοχί δΐιηΐ, ρΓοοβίΙβΓΟ «δδονο- 
Γ2ΐηΐί8 ^ρΐιίΐιιπι οχ ΡαίΓΟ οΐ Ρίΐίο, οΐ ΓΡ8ροη({οηΐί8 
ηυπ ρΓθΙ)2ΐΓ6 (Ιυαδ δρίήΐπδ οβιο^αβ, ΡηίΓΟίη οΐ Ρί* 
ίίυιη; ({ΐιθ(1 ΓκΙοηι 3(ΙΙιίΙ>03ΐΐ πΐ3)$πο Β^&ίΐίο (ΓαΊοηΙί » . 
ι Ουίι1(ΐυί(ί 3 Ρίΐίοοδδο (ΙίοίΐυΓ, Λά ρηπίϋπι οαυδ^ηι ' 
ΡηίΓΟίιι ΐ'οΓϋΓΠ. ι ΟΙ^Γυηι οίοηίπι οδΐ, δί (ϋοοηβ οχ . 
Ραίιο οι Κίϋο ίΙΙυηι ρΓθ€θ(1θΓθ, (ίυαδ δρίΓίΙυδ 03ΐι• • 
838 ϋίοίΐ Ρ3ΐΓοηί οι ΙΡϊίίυπι, όίοοηΐΰΐη οΐίλπι ο« . 
Ρ3ΐίθ οΐ Πΐίο ρΐονιπίΓΟ, ρΓ0|^Γ6(ίΙ, 3111 οηιίΐΐί ίΐίαπν Γ>1 ΙΟΑΝ. ΥΕΟαΐ €Ρ. ΡΑΤΚΙΑΙΙΟΗΛ 52 

Γχ ϋι>»))υ5 Γ3υ8]8 ιΠαηι 61 ψτο^ΤΒάί, β( ρτονβηίΓβ, βΐ Α έάν ό λίγων Ιχτοΰ 0ατρ&ς χα\ του Που βύτδ έχτιο- 

ρβύεσΟαι δύο του Πνβύματος αΓτία λέγη, τ^ν Πατέρα . 

χβ\ τ2ίν ΥΙδν, χα\ 6 έχ του Πατρδς χα\ του ΥΙοΰ 

ιτροέρχβσβαί, ί) «ροΤέναι, ί) έκπέμπεσΟαι λέγων 
αύτ^', έχ δυο αιτίων χα\ προΤέναι, χαν ιτροέρχεσθαι, 
χα\ έχττέμπδοθαι λέγει αΰτ4. Άλλα μήν ούδε\?, 
Ρουλ4μενο? εύσεβείν ώς έχ δύο αΙτίων ή «ροίεναι, 
ή «ροέρχεσθαι τδ Πνεύμα έρεϊ. Κα\ δτι μέν ή παρλ 
των 'Ρωμαίων γεγονυια έπΙ τψ της πίστεως Συμ- 
βΛλφ προσθήκη της λέξεως, δτι χα\ δλως γέγονεν, 
ο& καλώς γέγονεν εΓπω ; καλ6ν ούχ Ιστιν εΙττεΤν παν 
τ4 διάστασιν τοϊς άδελφοϊς προξενούν σύμφημί σοι 
τω λέγοντι κα\ αύτδς • δτι δέ ή της λέξεων ταύτης 
προσθήκη ουδέν τι. παρατιτρώσχει πρδς Ιννοιαν την- 
ήμιν παραδοθ€?σαν βύσέβειαν• οΰτεγάρ τό μοναδικών 
Β τ^ ςούσίαςλυ μα ίνεταιοΟτετδ των υποστάσεων τρ(αδι. «^ηιίιιί (ΙίοβΓβ. 56(1 ηβιηο, (]υιηηιο<Ιο ρίβΐ&Ιβιη ίη 

ΐΜ'ΟΐοΓβ ^βηΐ, 6χ ϋυ&Ιυϋ οβυ^ίβ λμχ ρΓονβηΪΓβ, βυΐ 

ρΓΟ^Γβϋί, &ιι( 6ΐηίαί (Ιίεβί. Ει ςυίάβιη α Κοιη&ηίβ 

ί:ι Πϋεί δ3ηη1)ο1ο (ΙίοΙίοοίβ &(ί(1ίΐίου6ΐη, ευιη ]αιη 

Γπΰΐ&βίι, ηοη 1)«η• ίϋοι&ιη 6$8β <1ίχ6Γθ7 1)οηυιιι 

)ΐ3πϋ (]ίθ6η(1υηι 6$ι, ςαίιίςυίϋ ΓΓ3(πΙ)ΐιβ (ϋ$8ί(1ίυπι 

ηίΤβΓί. ΜΊΙη ςυοςυβ Ιβειιιη )ΐ3βο ώ'ΰβηΐί ΰοηνβιήΐ. 

Υβιυιηίβηιβη ευηι «ϋεΐίοηίβ Ιιιι]υ$οβ 3(1(ϋΙίο βυο 

8οη8ΐι ρίβΐηΐϋΐη ηο1)ί8 ΐΓ3(Ιίΐ2ΐπι ηυΙΙαίβηυβ τυΙηβΓβΙ, 

'ίΐβςηβ βηίιη υηηπ) ββδβιιΐίδΒ, ηβςιιβ ^Γ^ηι^η1 Ιιγρο- 

8ΐ»56οη Ιφϋίι), ΓΓ3ΐη1)υ8 νεοίβηο (Ιο, 6( (Ιίοΐίοηίδ 

8(](ϋΐίοηβιη ρρφίβπβηθ, οοπδβπΐίβηΐβιη δ6η(6η1ί3ΐη 

ΠΓΓίρίο, (ϋβαρυΐυβςυβ βΓδοίοΓ βοηιιη (ΙοοίοΓυπι, 

ςίΝ ίη €ΐίοΐίοηί1)υ8 (ϋβοοΓίΙαηΐίαβ ηββΙί{(6ηΐ68, οΐ) 

ΰοπδοηβίοηβιη δβηίβηΐίββ ρ&€6ΐη &ιηρΐ66ΐ6ΐ)3ηΐιΐΓ. 

κόν •>υγγινώσκω το?ς άδελφοϊς, κα\ προσθήκην λέξεως παρατρεχων, τδ σύμφωνον τί|ς εννοίας αρπάζω, 

κα\ μαθητής διδασκάλων εκείνων, ο2 τ^ έν λέξβσι παρορώντες άσύμφωνον τήν έπ\ τψ συμφώνψ εννοίας 

εΐρήνην ήσπάζοντο. 15. 53ΐ8€ίο 16 ΓϋΓδπιη €οη(Γ3()ί6(ίοηΊΙ)υ8 δΙυ(ΐ6η - 
Ι6ΐη, ίη{![6Γ6Γβ, 61 ςυυιηο^ο ρΓορη6ΐ&ΐ6ΐη εοπΓυβίο- 
ιιβηι ηοη ιηΐΓ0(1ιΐΓ6ΐ, (|ηί 38$6η(, ρτοοβά^τ^ δρίή- 
ΐαιη 61 ρχ Ρί1ίο? Ε^ο ιΠή ΒΟΓΪρίο ΐτΛά\ύ$ ΑϋΟίοπΙα- 

Ιί1)115, ΤΐΊ&(]ί8 ρΓ0ρπί88ίΠ)&8 ρΓθρΠ6ΐ0ΐ63 ΙΠΑ ΙίΧΟ 

ηοιηίηα 6886, [ΡβίΓβπι, Ρίΐίαπι, εΐ δρΪΓίΙυηι οοηι- 
πιοπβίΓαηβ, (π&ηι ΙΐίΐηΦΟοηΐΓ&ίΙίοΓιοηβηίΐ οοηνβΠαπ). 
£ εηίιΐ) 51 ν6Γ3 ρΓορηεΙαδ 8ρίηΙ<ΐ8, Ιιοο Ιρβιιιη 68(, ηοη 
€856 βυιη ΡΑΐΓβηι, η6<|υ6 Ρίΐίυιη, 86(1 Ιβηΐυιηηιοιίο 
8ρίπΐυιη, βΐ δρΊπίαπ) Ρβΐπβ 61 ΡίΙϋ, ροΐ6Π8 Ιιίηο ιε'. ΟΤδα δτι πάλιν βουλδμενος άντιλέγβιν μοι, χα> 
πώς, φήσεις, ού σύγχυσις των Ιδιοτήτων Ισται τ^ 
λέγειν έκπορεύεσθαι τ6 Πνεύμα κα\ έκ του ΤΙου ; 
Έγώ δέ σοι διά γραφικών παραστήσας μαρτυριών 
ώς αΐ της Τριάδος κυρίως Ιδιότητες τά τρία ταΰτα ^ 
δνίματά είσι, τ^ Πατήρ> ΥΙός τε, κα\ Πνεύμα, τήν 
σήν ταύτην άντ^^^ησιν άποτρέψομαι* εί γάρ ή κυ 
ρίως ίδιδτης του Πνεύματος αύτδ τοΰτά έστι, τδ 
μήτε Πατέρα είναι αύτδ, μήτε ΤΕδν, άλλα μόνον 
Πνεύμα, κα\ Πνεύμα Πατρδς καΐ Τίοΰ, Ιχεις έντεΰ- ΗΓΟίίΓαΐβ (1ί§ηθ8ε6Γβ, 6& Γ&Ιίοηβ ςυ3 δρίπΐυβ Ρ»- Ο θεν ακριβώς διαγνώναιοτι, ώσπ. ρ Πνεύμα Πατρδς, ΙΠ8, 6ΐ 5ρίηΐυ8 ΡΠίί δ3ηε1ιΐ8 δρίπΐυδ (ΙίΰίΐυΓ, 61 
1ι>'ρθ8(&86οη ρΓορΓΪβΙ&ΐβδ ποα οοηίυηιΙιιηΐιΐΓ, β&ϋβπι 

ΓΙΙΐη α ηοΐίβ 6Χ Ρ^ΐΓβ ρΓ06β(ΐ6Γ6 (]ί€ίΐΗΓ, 61 21 Κο- 

ιη:>ηί8 6χ Ρ21Γ6 61 Ρίϋο, ίηοοηΓυδοιη ρΓορπ«ΐ&ΐυηι 
(ΟηβεΓν^π. Αι ςιιββπ&πι βυηΐ 1)υίυ8€6 ρΓορΓίεΐϋΐίβ 
βοίρία ΐ68ΐίηιουΊΑ? Νγ886ηυ8, 86ευη(ΐ2ΐ &ίΙνϋΓ8υ9 
Κιιηοη)ίυιιι ΟΓαΐίοηβ : ι Ηγρθ8ΐ38βοη, βιίΐ, ρΓορπ6ΐ»3 
3ροΓΐ9ΐη ο( ίπεοηΓυδ&ηι 6ίΙΐ(:ίΙ ρ6Γ$οη3Γυαι (ϋδΐίη- 
ϋήοηειη,. Ραίπδ, ίηςυ^ηι, €( Ρίΐϋ, 6( δρίπιυδ 83η- 
Γΐί ; 1η8 βηίιη οοηί]ρ6ΐ1&ΐίοηίΙ)υ8 ηοη η&ΙιΐΓ3Γυηι 
(ϋδοπολϋη 6(Ιθ€6ΐηατ , $6(1 . 8θΙίΐδ Ιιγροδίαδοοη 
6¥ρΙθΓαΐ&8 ρΓορη6ΐ3ΐ68« ΟΙΐΓ^δΟβίοπιυδ ίη υηο δυο* 
ηπη δεηηοηυηι Ιιχε ίιιςυίΐ : ι ΡΓορηείΑίβηι εηΐιη 
( υηι ()ίχ€Γ0, Ρ&(Γ6πι ΡϋΐΓβη) ίηΐεΐΐί^ίΐυ, βίΡίΙίυιη Ρί- χαΐ Πνβυμα ΤΕου τδ άγιον λέγεται Πνεύμα, καΐ αΙ 
τών υποστάσεων ιδιότητες ού συγκέχυνται, ούτω χα\ 
δταν καθ' ήμ3ς μέν έκ Πατρδς έκπορεύεσθαι λέγη-' 
ται, κατά δ^ τους *Ρϋ)μαίους έχ Πατρδς κα\ ΤΙου, 
τδ άσύγχυτον τών Ιδιοτήτων τετήρηται. Τίνες δέ αΕ 
γραφιχα\ της τοιαύτης Ιδιότητος μαρτυρίαι; Ό 
Νύσσης έν τω κατ' Εύνομίου δευτέρςο λόγψ αύτοΰ, 
ιΉτών υποστάσεων,• φησ\ν, ι Ιδιότης τρανήν κα\ 
άσύγχυτον ποιείται τήν τών προσώπων διαστολήν, 
Πατρδς λέγω κα\ ΥΕου, κα\ αγίου Πνεύματος. Διά 
γάρ τών κλήσεων τούτων ού φύσεων διαφοράν διδα- 
σκόμεθα, άλλα μόνας τάς τών υποστάσεων γνωρι- 
στικάς Ιδιότητας, ι Ό Χρυσόστομος Ιν τινι τών αΟ- 
τοΰ λόγων ούτω φησίν ι Ιδιότητα γάρ βταν εΓπω, ίιιιη ,είδρίηίαιη β&ηείυπι δρίπΐυπι ββιηείυηι. Ηχ Ο τδν Πατέρα Πατέρα νόησον, τδν Υ16ν Υίδν, κα\ τδ 611 ί πι ρΓορΓίεΐ2ΐΐ6δ ποο εοπνεΠυηΐυΓ. Μ^ιη ηοη ρο- 
Ι08ΐ Ρ3ΐ(ΐΓ Ρί1ίυ8]6856, βυΐΡίΙίυδ Ρ»16Γ, 3η( δρίπΐυδ 
.•'9Π€ΐυ& Ραΐεπ , &υ| ΡίΙίυδ. ι Εΐ 2ΐ)1)α$ ΤΙΐ60(Ι(η*υδ 
ρΐιϋυδορίΐϋδ, ^ Η»ο Ιη&^ηίΙιίΙο ίηΐ6Γ8686 (1ί8εοΓ(ΐ3ηΐ, 
ιιίδί δθΙυπ)ηιο<1ο ρΓορπείοΐβ, Ιιυηο δοίϋοβΐ 6δ86 Ρα- 
ΐΓεπι, Ιιυηε ΡΗηιπι, ϋΐυιη δοίπιυηλ β&ηείυηη » 

10. Υίδηβ 6Ι 2^ίυϋ ηηηε ίη εχ^πιβη ρΓοροη6Γ«? 
Αίΐ, Β^ηηάί^ ρηορτβάί^ «ιτιαηαΓβ, εΐ δίιηίΙίΑ, είδί ίη 
ηοηηυΐϋδ Ιοείδ τερβπυηΙυΓ (Ιε δμίπΐυ :ΐδ86Γΐ3 εχ 
ΡαΐΓ6, βδδεηΐίαΐεπίΐ ίη(1ίε&ηΙ βΐ η&4υΓ&ΐ6Πΐ ίΐΐίυβ εχ 
Ρ3ΐΓ6 εχδίδίεηΐίααι : ηοη «ςυε νεΓΟ, ευηι εΑ (Ιίουη- 
ΐιΐΓ εχ ΡΙΙίο, ίηΓεΓαηΙ, η&ΙυΓβΙίΐβΓ εΐ εδδεηΐίϋΙΊΐεΓ 
ί^ΐ)ίηΐυη) 6866 6χ ΡίΙίο, δ6(] εχ εο βρίηΐβΐίαηι ιηυ- Πνεΰμα τδ άγιον Πνεύμα άγιον. Αϋται γάρ αΐ Ιδιό- 
τητες ούκ αντιστρέφονται * ού δύναται γάρ δ Πατήρ 
ΥΙδς είναι, ή δ ΥΙδς Πατήρ, ή τδ Πνεύμα τδ αγιον 
είναι Πατήρ, ή ΥΙός. ι Κα\ δ άββας. Θεόδωρος ό 
φιλόσοφος, ι Ταΰτα, φησ\, τά τρία ουδέν αλλήλων 
διαφέρουσιν εί μή μόνον κατά τά Ιδιώματα, κα\ τδ 
τίν μέν είναι Πατέρα, τδν δέ ΥΙδν, τδδέ Πνεύμα.» 

ις-'. Τί ρούλει άπάρτι καΐ Ιτερον προσΟείναι ε!ς 
σκέψιν; δτι, φησ>, τδ ΛροχεΊσθαι^ προϊέναι^ κα\ 
άταβΛύζΒίν, κα\ τά τοιαύτα, ε Ι κα\ Ιστιν οΤ» λεγό- 
μενα π«ρΙ του Πνεύματος έκ Πατρδς, ουσιωδώς δή- 
λου σι χα\ φυσικώς, ύπαρχε ιν αύτδ έκ Πατρός* άλλ' 
ούκ έπάν λέγωνται ταΰτα χα\ έκ τοΰ Υίοΰ, δηλοΰσι 
τ>> φυσικώς χα\ ουσιωδώς ύπάρχειν τδ Πνεύμα χα\ Β ΟΕ ϋΝΙΟΝΕ Ε€01Ε8ΙΑΙΐυΜ. ^ χιρισμάτων διανομήν. Άλλ',δ αγαπητά, «ρώτα μ^ν 
χΐς των Αγίων €ίρηχ8 τοΰτο ; Έρωτώντί μοι ά«ο- 
χρίθητι, Ού γάρ Απλώς έχλαμβάνειν τλ πρ>>ς τ^ν 
λάγον του ίόγματο; συμβαλλόμβνα έχάστφ ^φβΤταί, 
ίλλ' ώς οΐ θεολόγοι τών Πατέρων παρέδοσαν χαΐ 
τοοτο ούχ Απλώς έστι κα\ όλίγην Ιχων βιαφορΑν, 
εΓγβ τ^ μέν έχ ΙΙατρ^ς «ροχεΤσθαι τ6 Πνενμα 
χα\ προίέναι χα\ Αναβλύζειν τ6 έξ αυτού ύπάρχειν 
ούσιωΓώς τ6 Πνεύμα έδήλουν, τ6 δέ χα\ έχ 
τοϋ ΥΙοΟ προχείσθαι, χα\ ιτροΐίναι, χα\ Ανα- 
ΰλυ^ειν βίς Αλλην τνν3ι παραλαμβάνονται Ιν- 
νοιαν. ΕΓπερ γάρ τις ήν έν τούτοις βιαφορΑ* 
πώς Αν χα\ ΑπεοιωπήΟη παρΑ τών τι^ν Αχρίβειαν ία Μ8«ΓαΗ? ΙηΙβΓΓΟβΕηΐί ηηΐιί Ρβδροικίβ : ηβςαβ 
βηίιη «ιηρΗοίΐβΡ €», ς«« λΛ ΓίΙίοηβιη άο|ηι»ΐί8 
€οηΓβΓϋηΐ, *»8ΐΐίηβΓβ ουίοαηςαβ, υΐ •ΙΙιιΙ)β50ΐΐ, «οη- 
οβ^ίΙϋΓ, Ββ(1 «ι Ιΐιβοΐοίί ΡΛίΓββ ΐΓαάκΙβΓϋϊΐΐ. Ει ΙϊΟΟ 
ηθ<|υ6 βίηιρΙίοίιβΓ ρΓοΙίίοιη ββΐιιβφΐβ βχίβαιιιη οοΐι- 
Ιίηβΐ ιΙίδΟΓίηιβη, βι βχ ΡβίΓβ βΟΊιιηΙί δρΐΓίΐυιη, βΐ 
ρΓονίίΐΓίΓβ, βΐ οιη:»η*Γβ, Όχ ίρβο, βδδο βδββηΓι.^ΓιΙβΓ 
δρΐηΐηηι 8ί§ηΗΙθΛηΙ ηΐίΐιιΐίοβίο, βχ ΡΊΙίο νβΓΟ βί^ϋηιι^^ 
61 ρΓονβιιΐΓβ, βΐ βιιι»ηίΓβ ίϋ ϊΓίΛΐη ςυαπκίβιη ββη- 
ΙβιιΐΊ&ηι ΐΓβΗβδ. Εΐοηίιιι »ί ς«« 6γ»1 Ιη Ιιίδ ιΙίίΤιΓβηΙΐ». 
ςηοιηοϋο βίίβηΐιο ίητοΐυΐ» βδΐ »»> ϋδ, α»! α"»^» 
βχ&€ΐΐ88ίιη6 βχίΐιηίιίΛηιηΐ , ηοη Ι3ΐιΐιιιη β», η«« 
Βΐιηιιη«ιη άοβηιαίίδ ΓΟδρίοίυηΙ, ββά βΐ λΓιλ ηιαίιο Ιιίδ .,./.•,' »' . 1. 1 »' .ν ιη ηιιΐ ΟΓ*, α»» ιιΐοαηςιιβ η^^βΙοοίΛ Ι^ϊβ^β «««'Ο" 

επίΰχεψΐμένων, μή το( γι εΕς αυτΑ, &περ βίς αυτό ρ " ... .„. _ ..«..^ ..^«««ιηιΐΡΐη ιηίΙιΊ 

. Τ. /^ .», Ιλ^χ ^ ι χ^% * ι αιη νΐί1βΙ)8ηΐαΓ ? Ρπηιυΐϊΐ ιΐΐίΐαβ Γββροηαβίο ιηιιιι 

τδ χεφάλαιον όρωσι του δόγματος, ΑλλΑ χαι εΙς Αλλα -• 

«ολλφ τούτων μετριώτερα έν τφ παρορασΟαι β/Α- 
πτειν δοχοΟντα; Πρώτα μίν ουν έρωτώντ{ μοι Αιο« 
χρ!θτ}τι, εΙ τοιούτον !χεις εΙπείν ίπειτα δ» ύποτιΟε- 
μ^νψ πείβθητι έν ται; δογματιχαΤς λέξείτιν, Ιφ* ών 
οΐ Πατέρες διαφορΑν ού δεδώχασι» μή οΟτως Απερι- 
α/έπτως* έξ έαυτου διδόναι διαφο;>Αν• *Οτι 6έ χα\ 
ούχ εύστοχος ή της τοιαύτης έτιίνοια διαφοράς, γνω- 
βϋήσεταί αοι Απροσπ^Οώς έπιόντι, &περ νυν γρα- 
φιχΑ έχΟήΦομαί σοι (5τ,τΑ, Α χα\ Ιχουσιν ούτως• Έν 
τοΤς πραχτιχο7ς της έν Νιχαία πριυτης συνόδου, έν 
οΤς είπον οΐ Πατέρες πρ^ς τ6ν Φιλόσοφον ^'.Α του 
έησχόττου Αεοντίου, ών (5ητών ή Αρχή, ι ΚιχεΙνο 
£& νοητέον, ώ φίλε, λοιπδν της Αληθείας Φ.λόιοφε, 
ενρηται. Τλ Πνεύμα έχπορευόμενον μίν έχ Πατρδς, ηπ£Γ6ηΓι» βί ςϋία βίιηίΐβ ΙΠμ βϋρρβίίΐ άίοβικίϋΐη : 
ροδίϋ» βϋϋάβηΐί ηιοηβιιιίςϋβ ΟΓβϋίΐο, ίη ίίοβηΐΛΐΊοΊδ^ 
(1ί€ΓιοηΊΙ)ΐΐ8, ϋβ (ΐιιίΙ)ϋ8 Ρ8ΐΓβ8 άίδΟΓίιηβιι ηιιΐΐιιρν 
ΐΓ8(Ιΐ(1βΓΐιι»ΐ, ηοη βί•8β 8ϋ€0 ΙβοιβΓβ βΐ βίπβ βχΛπιίηβ 
α ΙβίΒβΙίρδΟ (ΙίδΟΓίπιβη ΐΓαύβηαιιιη. Ηυ]ϋ8 νβπο (ϋβ- 
οπιηίιπβ οοιηηίβηΐυηι ρΓίΒίβΓ γρβι ββββοοβηοιοβίϋΓί 
Ιβ, άιιιηηιοιίο ηβοΓίπ ν»οιιιΐ8 ροΓΟϋΓΓβπί,ςϋ» ίιι ηβ- 
ϋίαπι βΟβΓαηκΙίεΙ», οι ίΐ* ββ ΙΐίΙ)βΐίΙ. Ιη ίοΐίδ Νί6«η« 
ρηι»«8ϊηα4ΐ1.ςϋίϋϋ8ΡίΐΐΓβδρΙ»ΐΙθ8ορΙιορβρ1.βοιιΓΐϋΐη 
βρίδοοραιη Γββροηίΐοηιπί, (ΙΙοιοΓυιη ρΓΐηοίρΐαιη βϊ»1, 
ιΙΙΙικΙ βΐΐαηι, ΛηΓιοβ ρΐιΐίοδορίιβ, οοιίΜΐΙΰΓίηαϋη) 6δΙ, 
ηυοιΐ δΐιρορβδί, Ιιιιίπδ νβπίαΐίδ. > Ι» ίΐΐίδ, ίηςαβϊη, Ρβ- 
ροιίΐαρ, ιδρίιίΐϋδ δ8Ποΐιΐδ ρΓΟΰβα^ηδ ηυί(ΐ€ΐη €Χ Ρλ- 
ΐΓβ,ρΓορπιΐδ νβΓοΡίΙϋ, <;1 βχ ίρ-^ο βχδϋίϋηδ.ι Οϋία εΟρηται. ^ ΠνεΟμα έχπορευόμενον μίν έχ Πατρδς, -.ι^^. ,^^^ |„ ,^^^ |ΐ,„^^ , ^^ ρ,Ι,Ο βχδίΙΐΓβ, ι ν'κ'θ- 
Πιον δέ τοΟ Υίου χα\ έξ αύτου ΑναΓλύζον; ι Τί σοι ^ ^ β^δβηΐίβΐίΐοηιβ νίιΐοΐϋπ βχδϊΐτβ , νβΐ βίηβ ενταύθα τ^, ι έχ του ΥΙοΰ Ανάβλυζε ι ν, ι δοχεΤ ; ου- 
σιωδώς δοκει Ανάβλυζε IV, ή Ανουσίως; Ούχ οίδα τίς 
τολμήσει Ανουσίω; έρεΐν* εΐ δέ ένουσίως, χα\ ένυ- 
ΤΛπάτως^ πΑντως, Τ6 ίϊ ουσιωδώς χαι ένυποστΑτως 
Αναβλύζειν έχ του Που τ( Αν ΑλλοΕσται ή τ6 ουσιωδώς 
ύπάρχειν έξαύτοΟ; Εί δέ κα\ μαρτυρίας δει σοί τίνος, 
όπως ή του Πνεύματο; Ανάβλυσις, εΓτουν 6 πΓ,γα-ϊμ'-ς 
ουσιώδης έστ\ και ένυπόστατος, ή του μεγΑλου Βισι• 
λείνυ Αναγνωσθήτω σοι ^ήσι;, ή ν έν τώ περί Πνεύματος 
λ4γΐ2>•οί) ή ^ρχή. ιΈνθυμηΟώμεν, πάσα ψυχή ζητούσα 
περ\τών θείων, ι φησί.Τάγάρ έχεί ούτω δηλοΟσιτ^ν 
του Πνεύματος πηγασμίν. ι Τδ ΠνεΟμα τ6 αγιον 
ούδεν έν έαυτψ έπίχτητον ίχον έστ'ιν, Αλλ' ΑΗίως ΐυΓ? βδδβηΙϊΑΐίιοηιβ 
βδδβπΓια ? ΝβάοΊο 8η ίΙίίϊΐΓΐδ ΐΛΠΙαιη ΛΟδϋδ ΓαβΓΪΙ. 
υΐ »1)δςιιο βδδβπΐία <1ΐ€8ΐ. ΰυοα δί 'οαηι βδδοιιΐίβ, 
υΐί(]η6 βΐ ίη ΚιγροδίΑδί , ουιη ηυοϋ βδδβπΐίϊΓιΐβΓ, 
οηπήηο βΐ ίη Ιι^ροβΙαβί €Πΐ&η8ΐ. ΕδδβηΐίϊΓιΙβΡ νβπο 
€1 ίη Ιιγρθδΐ8&ί βχδίΙίΓβ'6Χ ΡίΙίο , ςιιίίΐ αΐίϋΐΐ ΓαβΓΪΙ, 
ςιΐ8ηι βδδβηΙίβΗΐβΓ βδδβ βχ ίρδθ? Ουθ(1 βί ΙβδΓιπιο- 
ιιΐο ίιιϋίίξοδ, ςϋθΐηθ(1ο δρίπΐυδ βηΐ3η8ΐίο, δίνβ βίϊΐα- 
χιΐδ οδδβπΐΐίΐίδ βδΐ, βΐ ίη Ιιγροδΐ8$Ί, ροΓΟϋΓΐβ ηια^ηί 
Βπδΐΐίί (Ιίβΐϋΐη, ηιιοίΐ ίΙΙβ οΐίΐΐοηβ ϋβ δρίΓΪΐα, €«]«• 
ρπηοίρίαηι βδΐ, ι ΚοοοΓάβηιηΓ οπιηίδ 8ηΊηΐ8 <1β ι1ί- 
νίηίδ (ΐϋΛίΓοηβ, • (ΙΐβοδδΗ. Οιι« βηίηι ίΙ)ί ροηυηίοΓ, 
ιιοη 3ΐί8 ΓΛίίοηβ δρίπίοβ βίΠϋχυηι β1|εηίβ€8ηΙ. 
€ δρίΓίΐηδ δαηοΐϋδ ηίΐιίΐ ίη 8β Ιρδο ΛϋβάΙίΐίϋΠΐ πΑντα Ιχον ώς Πνευαα θεού, κα• έξ αύτου πεφηνδς, |) ι,^ι,^^^ ^^^ ^ι, «ΐβΓΗΟ οηιηί4 ροδδίίΐβΐ, «Ι δρίηΐϋδ σΓτιον αύτ?*ν Ιχον, ώς πηγήν εαυτού, χΑχεΓΟεν πηγΑ 
ζον, πη^ή δέ ούτδ τών προειρημένων Αγαθών Αλλ* 
αύτ^ μέν έχ Θεού πηγάζον ένυπ^στατόν έστι • τά δέ 
ές αυτού πηγάζοντα ένέργειαι αύτου είσιν. ι 'Ορ^ς 
ο?:ωςδ του Πνεύματο; πηγασμλς ένυπ άστατος εΓρη- 
τιι; Κα\ ζτι μέν ένυπόστατος ό του Πνεύματος πη- 
γισμ^ς, εΓτε ΑνΑβλυσις (ούδ^ν γΑρ διοίσει πηγα- 
σμ>>ν ειπείν κα\ ΑνΑβλυσιν), έχ της ούτως Αξιόλογου 
γραφική; μαρτυρίας συνίσταται. Ό δέ άγιος Κύριλ- 
λο; έν τω πρ^ς Νεστίίριον λόγψ, ού ή Αρχή, ι Τοΰ 
1'οτηρο; ημών λέγοντος έναργώ;, Ό φιλών Πα• 
τίρα ι} μητέρα υπέρ έμέ ούχ Εστι μου Αξιος, ι 
^η^ίν - ι ΕΙ χα\ έστιν έν ύποστΑσει τδ Πνεύμα 

• ΜαΙΙΗ. χ, 37. 0οί, βΐ β\ ίρδο 8ρρ8Γοηδ, βυί €81Ι88ΐη βϋΠΙ 1)8ΐ)6η8, 
υΐ δίΐΊ ί|)5>ίυδ ΓοηΙοηι, ίη(ΐ6(]υβ βιηΑπβηδ, Γοηδ ^€γο 
ίρδβ ρ^3^^^^ιο^αη1 1)οηοπιπι. δ^ά ίρββ ςυίιίβηι βχ 
Οβο βίΠϋϋηδ ίη ΙινροδίΛδί, ςα« νβρο βχ βο βΐϊίαυηΐ, 
ορβΓ3ΐίοηβδ ίρδίϋδ 8ΐιηΐ? * νίϋβδ ςυο ρηβίο δρίηΐιΐδ 
βΟΙιιχηδ βΐ)Ιιγροί%ΐ8ΐυδ (ϋιΐυδ β8ΐ? Ει δρίπΐυδ ίη Ηγ- 
ροδΐα<;ί βίΏιιχυδ , δίνβ βπίΑηαΙίο (ηίΙιίΙ βηίηι ΓβΓβΓΐ, 
βίνβ ΐ'ίΠιιχιιπι δίνβ εηίληοΐίοηβιη (Ιίχβπδ), Ιιοβ »<Κ•ο 
ΒΕ&ιίτΐιαΙΓιΙί δβπ|>ΐο ΙβδΙίιηοηίο βοηδΐ8ΐ»ίΙίΙϋΓ. δαη- 
€ΐϋδ€χιι11ιΐδ, οΓαΓιομβ »ά ΝβδΙοπαηι, βιφιβ ρπηοί- 
ρίυπι, ι δβρναΐοΓβ ηοδίΓΟ ρ3!8ΐη βιΐίοβηΐβ , Ουί 
8Π181 ραίΓοω βΐ ηΐ8ΐΓβιη δ'ίρρΓ ιηβ, ηοη β$1 ηιο 
«Ιί^ηυδ, > ίηίΐιιίΐ ' : ί Ι^ίεοΙ δίΐ ίη Ιιγρο^ΐα^ί δρίπίπι 55 10ΑΝ. ΥΕΓΧΙ ΟΡ. ΡΑΤΚΙΑΚΟΙΛ ΓΛ 

ρΓοριί», έν ]&ιη ΙηίεΙΠ^&ΙυΓ ββουηάυηι 86 Ίρβυηι, Α ίβ'.χϊϊ, χαι 6ή νοείται χαθ' έαοτ6, χαΟ* 6 Πνεύμα 

χα\ ούχ ΥΙ^ς, άλλ* ουν έστιν ούχ άλλ^τριον αύτον. ΐ|υ3 δρίπίαβ 6$(, 6( ηοη ΡίΠυβ, νβΓυηη&ιηεη ηοιι 
(:8ΐ&1ί6ηυ8 λΐ) 60 ; 5ρίπ1ιΐ5 βηίιη Τ6πθΙί8 ^ρρεΙΙ^Η 
Ιιΐ8 63ί, 61 68ΐ €Ηπ8ΐιΐ5 Υβπιοβ, 61 βίίυικϋΐιΐΓ α!) ίρδο 
<>&(]6ΐη, ςυ3 61 » ΡβίΓβ Γ&ΐΊοηβ. ι 0υί<1 Ιιίο Αϊδ ? 
νί(]6ΐυκηβ ιί1)ί , (Ιβ 6556ΐιΐί»Ιί 6Χ8ί8(6ηΐί& $ρίηΐυ8 
6Χ Ρίϋο 56Γΐηοη6ηι Ι)8ΐ>6η , ουιη 83ηοΙυ8 (Ιίοίΐ, 
οίΓυικΓι δρίΓίΙυπι & ΡίΓιο Ι^ςυβ αίςαβ 6£ΓϋηϋίΐαΓ αϊ) 
ίρ$ο ΡαΐΓ6?3η νβΓΟ άβ (ΙοηοΓηιη (]ί8ρ6η8&(Ίοη6 ? 
υοιη 1ί1)Γο $6ουηϋο ΤΙΐ65&υΓοηιπι, δβηηοηβ €υ]υ8 

ίΐΐα 6ρί§Γ3ρ!ΐβ 68ΐ, € Εχ 6886ηΐΐ3 ΡϋΐΓΪδ 61 ΓίΠί 

8ρίπΐυιη δ&ηοΐυπ) 68$6, ι αίΐ: ι Ουιη ίΐ3ΐ]υ6 δρί- 
ΓίΙυ8 82ηοΐυ5 αά ηο8 &606(ΐ6η8, €οηίθΓΠΐ6δ ηοδ εϋι- 

ίίΐ ϋ60, ρΓ02Γ6(1ΗυΓ νβΓΟ 6ΐ βΧ Ρ2ΐΓ6 61 ΓίΠο, 

ηι&ηίΓ68ΐιιιη 68ΐ Πΐυηα ϋίνίηχ βββεηΐίοβ 6886, 6586π- 

ιί3Πΐ6Γ ίη ίρ53ΐ 61 6χ ίρδ2 ρΓ0^Γ6(ϋ6η(βιη, ςα6ΐη8(1< 

^ ιηοιίυιη ηειηρβ 6χ Ιιυπιαηο ογ6 ΑαΙιΐδ εχοπΓΓβηβ, 

< ; ; « Π€61 ριΐδϋΐυιη, ηεο ιαπι» «ϋ^ηίΐαΐίδ εχειπρίαπι δίκ. 

^ 8υρ6Γ 6ηίιη οιηηί& Οβυβ 6δ(. > €οιΐ8ί<ΐ6Γ& ϊιίο ςιιοςαΰ 

(]υοίηο(Ιο 8€π1)3ΐ( δ&ηοΐίβδίηιυδ ΟγήΙΙπδ, < Ριό§γ6- 

(ΙίΙϋΓ δρίπΐυδ 6Χ Ρ3ΐΓ6 6( ΡίΙίΟ, ι 61 ίΐΗ6ΐΗ(^ί8, 

€δ86ηΐίαΙίΐ6Γ βυιη ρΓο^ΐΓβάί βΐ 6χ ΡίΙίο, οιιιη 61 68- 
86η(ίαϋΐ6Γ ρΓοϋεαΙ 6ΐί9ηι 6Χ ΡαΐΓ6• Ει ρΓοΓυηιΙί 
<|υί(]6ηι, ρΓ0|[Γ6(]ί, 6ΐ 6ηιαπ3Γ6, 3Ι(||]6 δίηοίΐία 6δ86η- 
Ιίΐΐίοιη δρίπΐυβ 6Χ Ρ&ΙΓ6 6ΐ ΡίΙίο 6\δί$ΐ6ηΙί3Πΐ (Ιβηο- 
Ι3Γ6, ]3ηι (Ιίοιίδ, III ριιΐο, ΐ65ΐίιηοηη$ βϋΐίβ &|}υη- 
ϋβςυβ (ΐ6ΐηοηδΐΓ&(υιη 681. 

17. Οαο() ν6Γ0 €θΠ8!<ΐ6ΓαΙίοη6 ιΐί^ηαπι (Ιαοο, ί(Ι 
ηυηε ΐΓοϋ&ιη ΟΓ&ΐίοηί. ι ΡΓ0£;Γ6(]ίΐυΓ, ϋίχίΐ δαη- 
€ΐυ8» δρίπΐιΐδ 6Χ Ρ&(Γ6 61 Ρίΐίο, ι 
ΙΐΑΓυπι 1ιγροδΐ386οη ΡαΐΓίδ 6ΐ Ρίΐίί 
ί6θίΐ ; Ιυπι ηβ ςυίβ ρ6Γ 1ι&» (Ιιιοδ Ιίνρθ8ΐ&δ6δ , 
<Ιυ2δ δρΊπΐυδ εαυδ.ΐδ ϊπΓβΓΠ δΐΐδρΊο&ΓείαΓ, δίαΐίπι 
δυΙ)]υηχίι, ί Ηΐυιη <]ΊνΙπ3β 6886 6δδ6ηΐί», 6δδ6ηΓι&- 
Ιίΐ6Γ ήι ίρ82ΐ, 6( 6χ ίρδ& ρΓοτΰπΐεπίεοι ; ι ίη βίη^π- 
Ια π ηυιηβΓΟ 6(Γ6Γ6η8, ηίΐιίΐ αΐίυά ρΓΟΓδυδ οδίβη- 
(ϋ(, (]ΐΐ3ηι, οαηι 6χ Ρ»Ιγ6 61 Εϋίο (ϋ66Γ6ΐ δρίπΐιιιη» 
ηοη (3η<]υ&ιη 6Χ (1υ3ΐΙ)υ8 οααδίδ 6υιη ^8δ6Γ6Γ6. 
Λϋ1ιυ6 6ΐί;ιπι ηιαπίΓεδΙίαβ τυΓδυδ (]6ΐηοη$ΐΓ»νϋ , 

ΙΙΟη 6886 ί1ϋ38 δρΐΐϋΐΐδ 6311838, ΟΟΙΠ ί1ΐ6 6Χ Ρ3ΐΓ6 

οΐ ΡΙΙίο ρΓ0^6(]ίΐυΓ, άυπ) δυΙχΙΊΙ, ι (ΐιΐ6ΐυ3(1ιηο(Ιυηι 
η6Π)ρ6 61 6Χ 1ιυιη3ηο ογ6 ΑαΙαδ 6χοιΐΓΓ6η8. > €υπι 

6ΐΐίηΐ 3ηΐ63 άίχίδδβΐ, β 6Χ Ρ31Γ6 61 ΡϋίΟ ρΓ02Γ6(]ί 

δρίπΐυηι, > ηοη 3(]η6χιιίΐ ίηάιιοΐΐοηί, ςυεπίΑίΙιηο• ΟνεΟμα γάρ αληθείας ώνόμασται, χαι ίστι Χριστές 
ή αλήθεια, χα\ «ροχειται παρ* αύτοΟ, χαθάπερ αμε- 
λεί χα\ έχ του Πατρ<5ς. » ΊΙ φής ένιαΰθα ικερ\ του 
ούσιωδώ; ύπαρχε ιν τ6 Πνεύμα έξ ΥΙου ; Δοχε? σο( 
ποιβίσθαι τ6ν λόγον 6 &γιος, προχεϊσΟαι λέγων τ6 
Πνεύμα παρά του ΥΙοΟ, χαθάπερ άμέλες χα\ έξ αύ- 
του τοΰ Πατρ&^• Ι) περ\ χαρισμάτων διανομής; Ό 
αύτδ^ έν τφ δευτέρφ των Θησαυρών, έν τφ λόγφ 
ου ή επιγραφή, ι "Οτι έχ της ουσίας τοΰ Πατρίς 
χα\ τοΰ ΥΙοΰ τ6 Πνεΰμα τό 3ιγιον, > φησίν ' ι "Οτε 
τοίνυν τδ Πνεΰμα τ6 αγιον έν ήμϊν γινόμενον συμ- 
μόρφους ήμ2; αποδεικνύει θεοΰ, πρόεισι δλ χα\ έχ 
Πατρίς κα\ ΥΙοΰ, πρόδηλονδτι της θείας έστ'ιν ο6- 
σίας, ούσιωδώ; έν αύτ} χα\ έξ αυτής προϊόν ώσπερ 
ουν άμέλει κα\ τδ έξ ανθρωπείου στόματος Ικτρέχον 
εμφύσημα, εΐ χα\ μιχρδν χα\ ούχ άξιον τοΰ λόγου 
τδ υπόδειγμα• πάντα γάρ υπερέχει θεός. ι "Ορα 
χάνταΰθα πώς φησιν 6 μέγας ίιν άγίοις Κύριλλος, 
β Πρόεισι τδ Πνεΰμα έχ Ηατρδς "καΐ ΊΠο5• > χ*^ ^ύ- 
νες ουσιωδώς αύτδ προϊέναι κα\ έχ τοΰ ΥΙοΰ, έπει- 
δήπερ ουσιωδώς πρόεισι κα\ έχ Πατρός. Άλλ* δτι 
μέν τδ προγεΊσθαι^ χα\ προίέναι, και άναβΛύζβΐν^ 
κα\ τά τοιαύτα, τδ ουσιωδώς ύπάρχειν τδ Πνεΰμα 
δηλοΰσιν έκ Πατρδς κα\ ΥΙοΰ, διά τών |&ηθεισών, 
ώς οΤμαι» μαρτυριών Ικανώς άποδέδειχται. 

ιζ'. "Ο δέ μοι ένταΰθα επιστασίας ήξίωται, τοΰτο 
δώσω τψ λόγψ. ι Πρόεισιν εΤπεν ό άγιος τδ Πνεΰμα 
61 (1υ3Γυιη (^ έχ Πατρδς χα\ ΥΙοΰ, > κα\ δίο τούτων υποστάσεων 
ηη6ηΐίϋη6ηΐ Πατρδς κα\ ΥΙοΰ έμνημόνευσεν είτα μή τις διά τδ 
δυΐκδν τών υποστάσεων ώς έκ δύο αΙτίων εΤναι τδ 
Πνεΰμα οΐήσαιτο, έπήγαγε παρευθυς δτι της θείας 
Ιστ\ν ουσίας, ουσιωδώς έν αύτζ κα\ έξ αυτής προϊδν, 
ένικώς τοΰτο εΙπών, ούδεν άλλο πάντως έντεΰθεν 
έμφαίνων, ή δη έκ Πατρδς κα\ ΥΙοΰ λέγων τδ 
Πνεΰμα, ούχ ώς έχ δύο αΙτίων λέγει αυτό. Και Ιτι 
δέ άριδηλότερον πάλιν ένέφηνβ μή δύο εΐναι τάς 
αΙτίας τοΰ Πνεύματος, κατά τδ έχ Πατρδς κα\ ΥΙοΰ 
προϊέναι αύτδ, έν τψ έπαγαγειν, ι "Ωσπερ οΰν αμέ- 
λει κα\ τδ έξ ανθρωπείου στόματος έκτρέχον εμ- 
φύσημα, ι Είπών γάρ πρότερον ι έχ Πατρδς κα\ 
ΥΙοΰ προϊέναι τδ Πνεΰμα, • ου προσέθηκε τη επα- 
γωγή, ώσπερ ουν κα\ τδ έξ άνθρωπείων στομάτων. (Ιϋΐη 6Χ Ηυηΐ3ηί8 οπ1)υ9, € 86(1 6Χ Ι)υηΐ3ηο ΟΓβ, ι Ο άλλα τδέξ ανθρωπείου στόματος > ένικώς. Την τοι- ηυιιΐ6Γο δίηςυΐηη, 6( 6]υδ(]6ΐη ιιηίοηίδ 8ρ6€ί6ηι 6χΙιι- 
1>Γη8, (Ιυιη 6χ Ρ3(γ6 6( Ρίΐίο δρΪΓίΐυδ ρΓ0£Γ6(ϋΐπΓ. 
Πθ6ί(ΐ6ηι 3ΐίυ(] ηιο^ηί Β38ΐ1ϋ (ΙίοΙιιηι δΰπρίαη) ΓιΙ)ί 
€0ηβΓΠ}3ΐ)ίΐ. Ηΐ6 η3ΐηςιΐ6 Ιη υηο 03ρίΐ6, οιι]υ8 
ίη8€ΐιριίο,€θίνίη3ΐη η3ΐιΐΓ3Πΐ6δ86δρίπΐυηι,» (Γ3(ϋΐ: 
δρίΓΐΐυδ 6ηίηι 6ΐιιη νίν6η1ί Υ6γ1)0 ίη 60(1υιη ΟΓϋίηβ 
€θ1Ιοο3(υΓ3(] €Γ63η(1υπι, νΊν3 νΐηυδ, 6ΐηηΐυΓ3 ϋίνϊηβ, 
ίη6ίΓ3ΐ)ΊΗ8, 6χ ϊηοίΓ&1)ί1ί 0Γβ6Χδί6ΐ6η8 πΐ6ίΓ3ΐ)ϊ1ί πιο(1ο, 
6ΐ ρ6Γ ίπΑαΐυιη ίη 1ιοηΗη6ηι ηιί833, ςυχ 86ουη(Ιαιη 
4 0ΓρϋΓ6υπΐ3 εΗιίβΙο Ιγριιηι, 0δΐ6ηδυηι, ΓυΓ&υ» 3ΐ) 
60 ροΓ ίηβαΐυηι ^68ι^ιυ^». €οηουιτ6Γ6 6ηίη) (16Ι)61 
611 η) ρππΐ3 ηονί(3(6, 63 ςυχ ηυηο Γα ίηηονβΐίο. ΕΙ 
ουηοηΓδΐιηίΐ€χρΓ688ίΐ8υίβ3η8, ίιίβηι ίΠϋΰχδίϋΐεηδ, ςυί 
» ρνίηίίρίο :πιυΓ1ΐ3λίΐ, ίιΐ6ΠΗ|ΐΐ6, ροι* φΐ6πι Ρ6α$ αύτην της ένότητος έμφασιν, έν τψ έκ Πατρδς κα\ 
ΥΙοΰ προϊέναι τδ Πνεΰμα, και έτερα τις γραφική 
^ήσις τοΰ μεγάλου Βασιλείου βεβαιώσει σοι• ούτος 
κα\ γάρ έν έν\ τών κεφαλαίων, ο5 ή επιγραφή, € "Οτι 
θεία φύσις τδ Πνεΰμα, ι φησί• ι Πνεΰμα γάρ τψ ζώντι 
Αόγψ συντεταγμένον είςτδ δημιουργεϊν, ζώσα δύ- 
ναμις, κα\ θεία φύσις, ά^ί,όητος έξ ά^^ήτου στόμα- 
τος πεφηνυϊα. ά^^ήτως, κα\ κατά τήν έμφύσησιν βίς 
τδ; Λνθρωπον απεσταλμένη, κα\ κατά τδν σωματι- 
χώς υπδ τοΰ Κυρίου δειχθέντα τύπον, αύθις ύπ' αύ- 
τοΰ δι' έμφυιήσεως άποκαθισταμένη (συντρέχειν- 
γάρ δεϊ τη κατά αρχήν καινότητι τήν νΰν'^άνακαΐ- 
ντσιν) κα\ τήν συνδρομήν έξετύπωσεν έμφυσήσας, 
ούχ δτερος ων παρά τδν έξάρχήςέμφυσήσαντα, Αλλ' 57 ΠΕ ϋΝΙΟΝΒ ΕΟΟί.ΕΒΙΑΚσΜ 58 

ΛίΛΐς δι• ο8 Θβ^ς δέ&οχβ τήν 1μφύσϊ\σιν, χ6χ€ μέν Α ίοίΐβίΐυιη 6ΐ&Γ|{ΐΙιΐ8 βϊΐ,' (ϋΐιϊ ςυΐάβιη ουη «ηΐηια. μβτά ψυχής, νυν δέ εΙς ψυχήν. ι Άλλ' δπως μέν ή 
ηαρουσα του μεγάλου Βασιλείου ^ή<τ(ς τ})ν (^ηθεΐσαν 
της ένατος συνίστησιν ίμφασιν, έροΰμεν έν τοΤς 
έςής. Νυν £έ {χεις ιφηως, άγατιητλ» βιαγνώναι 
ύπατου άρτ(ως έχτεθέντος |&ητοΰ, όπερ ό πολύς 
ο^ος χαΐ μέγας Βασίλεκος περ\ τ7,ς έμφυσήαεως 
εφηχεν, δπως οΐ έν τφ χαιρφ του σχίσματος άντι- 
καθιστάμενοι τοΙς *Ρωμαίοις ημέτεροι αδελφοί έρι• 
ατιχως τά πολλά, χα\ ου πρ6ς άλήθειαν τ)]ν προς 
αύτους έποιουντο άντ(^ι5ησιν* ήδη γάρ ό μέγας οί• 
το;, χα\ πολύς τί^ν θεολογίαν Βασίλειος έμφυσ&σθαι 
Ηγει τδ Πνεΰμα παρά του Σωτ!}ρος το?ς μαΟηταΙς, 
ούχ ώστε χάρισμα τι διωρισμένον τούτους λαβείν, 
ωσπερ οΐ έν τφ χαιρφ του σχίσματος &παντες έξη- ηυηο νβΓΟ ίιι «ηΐιηιιιιι• > 8€<Ι .ςυοη)θ(Ιο ρηΒ86ΐΐ8 
ιηα^ηί Βλβίΐίί άίοΐυιη βιρο8ίΐ3ΐη υηίοηίβ βρβείβιη 
εοη8ΐΑΐ>ΠίλΙ, ίηΓΓ» ϋίοβιηαβ• Νυηο νβΓΟ ρΓΟΓβυβ 
ϋί0ηθ8€βΓβ ροΐ6Γί8• (ϋΐβοΐίββίιπβ, €Χ ]8Π1 &(1ϋυοΐί8 
ν€Γΐ)ί8 ςυ£ ιηυ1ΐυ8 ΙιΊο ιηαιι^ηαβςυβ Β8$ί1ίυ8 Ηο ίη- 
ΟΑΐα £ηυη1ί&νί(, ςυί (βηιροΓβ 8€ΐΓΐ5ΐη8ΐί8 Βοιη3ηί8 

&(1ν€Γ8βΙ>&ΙΐΙυΓ, Γγ81Γ£8 Ώ081Γ08 £θηΐ6ηΐίθ8β, ιιΙ ρΐϋ- 

Γίπιαιη , ηβο νβΓίΐΑΐΊ ΑΚβοϋεοΐοβ , ΑΗνβΓΕυβ βοδ 
0οηΐΓ&(]ί€ΐίοη6ηι ηιο1Ίΐθ8 Γυί886. ^3Π1 βηίιη ιη»$;ηιΐ8 
Ιιίοιηυΐΐυδςυβίη Γ6ΐ>υ8 Ιΐιεοΐο^ιίοίβ Βα8ίΠυ8 ίιιΔαπ 
όίοΗ δρΪΓίΙυιη α $€Γν8ΐ0Γ6 ϋί8€ίρυ1ί8, ηοη ιιΐ (1ο- 
ηυιη ΗΗ 3ΐίηυο<1 ϋοΐ6πιιίιΐ8ΐοιη &ΰαρ6Γ6η(, ςυβιη- 
&(1ιηο(1ααι οιηηββ ςυΙ ΐβηαροΓβ 8€ΐιί8ΐιΐ2ΐ!8 «ΓλοΚ» 
6χρθ8υ€Γ6, β€(1,υΙ Ιοΐυ8 ίρ8θ δρίΓίΙυβ ίη ίΙΠβ Ιι&ϋί- γήββντο,- άλλ' ώστε δλον αύτδ τ6 Πνεύμα σχετικώς Β ΐυ&ΙίΐβΓ ίηΙΐΛΐ)ίΙ*Γ6ΐ, νβΐυΐΐ ρΙ>8(ιηο<1ιιιιι οιηηί οτβ• 

αύ:ο?ς ένοιχήσαι, ώσπερ έσΰστερον χαΐ παντ\ πι• 

στεύοντι τ)}ν τοιαΰτην σχετικών ένοίχησιν του άγιου 

Πνεύματος έγγίνεσθαι πιστεύομεν, βΓπερ ά^[&ήτως 

χα\ 6πέρ λόγον χα\ δλην τΐ^ν Τριάδα παντ\ πιστφ 

δοξάζομεν ένοιχείν* 

ιη'. £{ δ^ προσίσταται πρδς τοΙ3τό τισιν ή πρδς τδ 
μέλλον έπηγγελμένη τοΙς μαθηταΐς τοΟ Πνεύματος 
έΐίφοίτησις, άλλα διά τ^ν έν σωματιχψ εΓδει των 
Γυρίνων γλωσσών του Πνεύματος έπίφοίτησιν, ή έν 
Εύιγ]^ελίθ(ς έτβλεΓτο παρά του Σωτήρος επαγγελία, 
ι Έδει γάρ, ι ψησίν ό της θεολογίας έιιώνυμος, 
ι χαΐ αύτ^ ψανηναι σωματιχώς. » Κα\ δτι μ^ διωρι- 
σμένον τι ΙΙνευματιχδν χάρισμα ή τοιαύτη έμφύσησις 
1\ν, άλλ* 4^ σχετιχή ένοίχησις δλου του Πνεύματος, 
σχέχει τΐ τοΟ (&ητου χωρίον, χαΐ έν τΙ) έχθέσει α Οτου 
ε&^ήσεις &η λέγει ό άγιος τήν έμφύσησιν ταύτην 
ίχείνου του Πνεύματος είναι, δπερ έστΙ τφ ζώντι 
Αέγφ συντεταγμένον εΙς τδ δημιουργείν» ο& γάρ 
£η χαΐ χάριν πνβυματιχήν έρεί τις συντεταγμένην 
είναι τφ Λόγω εΙς τδ δημιουργειν* άλλ* δ μέν περί 
τή; έμφυσήσεως λ^ος διά μέσου μοι παρεισωδιάσθη 
εις άπόδειξιν των άλλως μέν τους περί αυτής Χ&χους 
ΤΛ^^ των θεολόγων Πατέρων έζηγηθήναι, άλλως δέ 
ΊΆρ^ των ού χαλώς διατεθέντων έσύστερον πρδς 
:ήν είρήνην της 'Ρωμαΐχής Έχχλησίας• 

ιθ*. *Ην δέ ό του λόγου είρμδς άποδειχθήναι νυν 
απαιτεί Ιμψασιν της ένότητος Πατρδς χα\ Που έν άβιιΐί €2ΐ<ΐ6ΐη Ιι&ί>ίΐαλ1ί8 8&ιΐ€ΐί 8ρίπΐαδ ΐηΙΐ3ΐ1[)ϋ<(ίο 
ϊη£[βΓίΙιΐΓ, 81 ίιΐ€βΊι1>ί1ίΐ6Γ 6ΐ βορΓΑ ΓλίΊοπβίΑ οπιηβοι 
οοίτ6Γ83ΐιη Τηαϋβιη ίιι βίηκυϋδ 6(ΐ6ΐιΙ>α8 ΟΓβϋίπιιι» 
Ιο1ιβΙ)ίϋιι*β» 

18. Ουοϋ 81 ηοηηυΙΙοΓοιη &ιΐΓε8 οίίβηϋ'Κ ΐβιηροΓβ 
ΙυΐαΓΟ ρΓοαιίδβαδ &ρο&Ιο1ί8 δρίηΐυβ αίΐνβηΐυ»» 8€ί3η( 
ρΓορΐ6Γ 2(1τ6ηΐαιιι δρίπίαδ ίη οοΓροΓβα βροοΊβ 
ί||[ΐιίΙ&Γυιη ϋη^ιιαηιιη, ίη Εν3η(^β1ϋ5 ΓαοΐΑΐη 86Γν3<- 
ΙΟΓίδ ρΓ0ΐη»8ίοιιβιη : ιΝ&ηιςιιβ οροΓίβϋαΙ, » ιηςυίΐ 
ευί Α ιΙΐ6θΙθ£;ί3 οο({ηοπ)βη β8ΐ , ι βΐ ίρβιιιη οοΓροΓβ 
&ρρ&ΓβΓ6. ι Ει ηαΐίαιη άβΐβΓπιίη2ΐυπι άοηυπίδίηιί- 
Ιβιη ίηΑ>ΐυιιι Γυί886 , 86(1 Ι&ηΐυιη Ιοίίαδ δρίΓίΐιΐδ 
Ιΐ2ΐ)Ηυ&Ιβιη ϊη1)9ΐ1)ίΐ8ΐΙοη6ΐη» 8ί &Η€ηΐ6 άίοίαιη €θΐι• 

' 8ί(ΐ€Γ68, βΐΐ&ΐη 6Χ ϋΙΐΜδ βίρΟβ'ΐΐίοηβ €0ΙΙ>ρ6Π68» 

ββηοΐυιη άΐοβΓβ, ίιιΟΑίυιη ϋίαιη ίΐϋυδ δρίπίαβ «886 
ςυί β8( ϋοηι νίνβηΐΐ ΥβΓ^ο Ιη βοάβτη ΟΓάίιιβ οοΊοοβ- 
ΐυδ λ(1 ΟΓβΑηϋαιη : ηιιηςυβ ηβηιο ιΐκβΐ (Ιοηυιη βρι*» 
τίΙ&Ιβ ίη βοάθΐη ΰυιη.Υ^ΓΐΜ) ΟΓΐϋηβ οοΙΙοοΑίυπι 
Λά οΓβαηάιιηι. 56(1 άβ ίηίΐΑΐα ΟΓΑΐίο 1)ί€ ίηΐθΓ€» 
ίηΐβΓροδίίλβδΙ, 8(1 (Ι^ηιοηδίΓΑΐκΙαιη , 8Γι16γ & ΡαΐΓί* 
Ιοαδ ΙΙΐ6θ1θ{;ίδ δ6ΐιΐ6η1ί8ΐη ίΐΐίυδ οχροδίίαπι Γυίδδβ, βΐ 
λΙίΐβΓ 8ΐ) ϋδ ςυί ροδίηκκίυηι ηοη 1)6ΐΐ6 ββ'βοΐί ίιΐ€• 
Γαηΐ αηίοΒΐ ουηι Βοπιβηα Εοοΐ68ί8• 

19* δ€Π68 νβΓΟ ΟΓΑΚίοηίβ οχροδίαΐλΐ, υ( ηοΓιΐίλ 
ιιηίοηίβ ΡλίΓίδ βΐ Ρίΐϋ, άύΐΛ βχ ΡαΐΓβ βΐ Ι^ΙΙίο 8ρί- τφ έχΠιτρ^ς χα\ ΥΙοΰ προΧέναι τδ ΠνεΟμα, χαΐ «ή ^ πΙοδ ρΓ0(|[Γ6(1ίΙιΐΓ, €0ηΐΓ8(Ι»ΐιΐΓ. Εΐ μύΐΐΛία ββ ουιιι 

μοι αδτη ^ηθήσεται. Ό μέγας Βασίλειος νυν μέν "* " "' * • ϋ^- 

τ& Πνεύμα τουτ• θείαν όνομίζεί φύσιν/ ά^^ητον, έξ 
ό^^ήτου στόματος πεφηνυίαν, £ν είναι λέγων τδ 
ατόμα, έξ Λ τδ Πνεύμα, χα\ούχ\ δόο* νυν δέ 
χζραχατιων ούχ άλλον είναι λέγει τδν τοις μαθη- 
ταίς έχφυσήσαντα, άλλ' αύτδν δι* οΐ βεδς χα\ πά- 
λαι τφ πρ<ι>τοτ^άστφ δέδωχε τ^ιν έ^ΐφύσησιν. Κα\ έν 
τφ λέγειν ούχ άλλον είναι τδν τοις μαθηταΐς έμφυ- 
βήσαντα, άλλ* αύτδν, δι' οΐ τφ πρωτοπλάστφ βεδς 
ένεφύσησεν, ομολόγου μέν ην ποιε?τχι τών θείων προσ- 
ώπων τήν έμφασιν, του τε βεου χα\ Πατρδς, έξ οδ 
ή έμφύσησις, χα\του Θεοΰ χα\ ΥΙου, δΓ ο&ή εμφύ- 
σησες * χα\ τό εντεύθεν δηλούμενόν έστιν ώς, τδ 
εΓ τι περ\ του Πνεύματος έχ Πατρδς δι* Τίοΰ λέγε- 
ται, ούχ ώς έχ δύο αιτίων αύτδ λέγεται. Τούτο γάρ ιηβιηοΓδ^ίΐυΓ. Μβ^ηυδ Β&δίΙίυδ παηβ νοοΑΙ δρΐπΐυιιι 
Ιιαη€ άίνίηαιη η^ΐυΓϋΐη» ίηβίΚιϋίΙβηι, €χ ήιβΙΓϋΙ^ίΙί 
ΟΓβ βοηιρ&Γ€ηΐ6ΐιι, υηυαι, ίηςυίβηβ, ο$ βδδο, βχ 
ςυο δρίηΐϋδ,. 61 ηοα «Ιυο^ηιιηο νβΓορηυΙαΙυιη (Τ(η 
(ΐ;Γ688υ8, οοη Αΐίυιη βδδβ ϋίοίΐ βυιη ςιιί (ϋδΰίρυϋδ 
ίπΟ&νβΓ&ι, ββϋ βαπι ίρδααι, ρ6Γ ςαβιη Οΰυβ &ηΐί•- 
ςυίΐϋδ Ιιοαιίηί ρΓίπιαηι θΓύ8ΐο ίηϋ&ΐυπι £οηΐΓα()1- 
ϋίΐ. £( €ΐπη (Ιίοίΐ, ηοη &1ίυπι 6886, ςυΙ ίηΔ^νϋ 
δρο^ιοΐίδ, δθά 6υαι ίρδοπι, ρβΓ^υβιη ρπηιαιη Ιιοηιί• 
ηί Π«α8 ίηΑϋνίΙ, άίνίη&πιηι ρ6Γ80ΐΐ8ηιιιι ηοΐίΐίαιη 
€6Γΐ&ιη Αΐιυο ίη(ΙυΙ>ίΐ3ΐ&ιη βχρΓβδδίΐ, βΐ Οοί β( Ρα- 

ΐΓίδ, 6Χ ΙίμΟ 111081115, 61 θ€ί 6Ι ΡίΠί ρΟΓ ςΗβΙΙΙ 

ίηΠαΐυβ ; βΐ ςιιοιΙ ίηϋβ ίηάίοΑϋΐΓ 6$ι, ηοη (|ΐιί(ί(|ΐιί<1 
6Χ ΓΑίΓορϋΓ ΙΡίΙίϋπι ϋίοίΐυΓ ϋΰ δρίΓίΐυ, 1;}η(ΐυαιη 6Χ 
(1υϋ1>ιΐ8 ϋΛυβίδ (Ιίοί. Ποο βηίιη ίη Γιηϋ υ€ΐ&νί 9^ 59 ΙΟΑΝ. ΥΕΟΟΙ ΟΡ. ΡΑΤΚΪΑΕεΗ.Ε 60 

Αιτιρίιίΐοοίιΐιιιη ο&ρίΐίβ 8»η€ΐΗ8 ίιιηαίΐ ί11ί8 , ι ΡβΓ Α σημα(νειν βουλεμένος χα\ έν τφ τέλβι του 4γβ'5ου 
ΡΐΙίυηι νοχ ρΓίηι&Γί«€3υ8»€θηΓβ88ίοη€ΐη οοηΐίηβΐ, » πρ^ς τ6ν Άμφιλόχιον χεφαλαίων δ άγιος Ιψη • 
8(>(1 ΐ^οοΙΟΓίΐΑίβηι Πΐ3ΐη ίίβίΐϋπι νβΓΐ)ί3 ΓΐΐΓβαβ Ιιίβ 
ΓβοβπδβΓβ ηοη (;Γ&ν.ι1)0Γ, 3(1 οοηΚηιιαικΙιιιτ), 83(ί9 
ραίβΓβιιηίοηβπι Ρηΐπβ βΐ ΡίΙϋ, ςυο(1 βχΡαΐΓβ ϋ^ιυπ 
ρρΓ ΡΐΙίυπι, ςιΐ3ΐη ιηα{[ΐιυ9 ΑΐΙιηηβδίιιβ ΟΓΑΐίαηβ 
(1ιΐ3ΐΙ:ι 3(1ν6Γ8υ$ Αη3ηο8, ειι]υ9 ρΓΐηΰίρίυηι, ι Απ3- 

ηί 51.1111011168 (1<;Γβί;ΐΟΡ(*8 ββδβ ρΓ9Βν9Γίΰ3ΐΟΓ68(ΙΙΙβ 

νβρίΐ3 18 βχΙ)ί»)βΓΡ, ι βχρΓβδδίΐ ίπ Ιιιπιο ιηοιίιιιιι ; 
ι ΕΐβΓ^ίοιιΐβ ΡαΐΓβ (ξΓ3Γΐ3Πΐ (?1 ρ306ΐη» β3ΐη 61 Γίΐίυβ 
6ΐ:ΐΓμίΐυΓ : ιιη» ΰΐιίιιι 63(ΐ6ΐη(|ΐΐ6 ^τιΜίΛ ββΐ, 6Χ Ρ^ηβ 
ίη ΡιΗο, ιιιί ϋβΐ ιιηιιιη Ιοιηοη 5θ1ί$ βι Γ3(ΐϋ, βΐ ίΐΐυ- 

ΐηϊΠ3ΐίθ δΟίίβ ρ€Γ ΓβόίΐΙΙΙΙ 68ΐ. ΡΓ0ρ(6Γ63 6ΐ Ρίΐυΐΐΐβ 

Αϋ ΤΙιβ8»αΙοηί€βιΐ8β8 8€πΙ)6η8, — Ιρ8β Οβαβ βΐ ΡβίβΓ 

Ι10816Γ. 61 ϋοίηίΐΐυ» Ι6$υ8 6ΙΐΠ8ΐΐΙ8 ϋΪΓΙ^ΙϊΙ νί3Πί1 δι' ΥΙοΟ φωνή της προχαταρκτιχής αΙτίας όμολο* 
γίαν Ιχει. ι Άλλ' ουδέ τήν (5ήσιν έκβίνην δχνήσω 
αύτολεξε\ χαΐ πάλιν Ιχθε7ν3Εΐ εΙς παράσταΦίν του 
δή/ωσιν ένότητο; έμφαίνβιν του Πατρίς χα\ ΤΙου, 
ήν ό μέγας Αθανάσιος έν τψ κατά Άρειανών τβ- 
τάρτψ λόγφ, ου ή αρχή, ι 01 ΆρειομανΙται, ώς 
Ιοικε, κρίναντες δπαξ άποιτάται γβνέίθαι κα\ «α- 
ραβάται της αληθείας, ι εΓρηκεν ούτως είττών < Δί- 
δοντος του Πατρίς χάριν κα\ είρήνην, αυτήν κα\ 
6 Υ16ς διοωιι. Μί'α γάρ κα\ ή αυτή χάρις έστΙ παρά 
Πατρ?>ς έν Τίφ, ώς 5στιν Εν τ6 φώ; τοί> ηλίου κι\ 
τοΟ απαυγάσματος, κα\ τ6 φωτί^ειν του ηλίου δι3ί 
του απαυγάσματος γίνεται. Διά τούτο και Παύλος ηοδίιβιηβϋνο», — πηίΐίΐβιη Ρ3ΐΠδ;βΐΓϋϋ€θη8βΓν3- Β πρ^ςθεσσιλονικεΓ; λέγων, — Αύτ>)ς δέ ό -θεός καν νίΐ :η6ςυβ6ηίιη (Ιίχίι , 0ίΓί^3η(, ςυ3δί & (1υοΙ)υ8 
1(1 60ΐιε6ΐΐ6Γ6ΐυΓ, 3ΐ) Ιιοο 6131)1)06, 86(1 Οίπ^ηΙ, υΐ 

03ΐβη(]6Γ6ΐ ΟΛίη 3 ΡαΐΡβ ρ6Γ ΡΐΙίϋΠΪ ΐΓοϋΙ. Η36 |Γ3- 

Ιίοπβ ίΐ3(|Μβ (Ιίεΐίδ ΙιοΓυηι ρΓΦοίριιοηιηι ΡαίΓυπι, 
Α(Ιΐ3η3δΗ 61 β:ΐδί1ϋ, υιπΐ3ΐ6 ρ3ΐ3ΐη ί]Ιυο6δ€6ηΐ6 Ρ3- 
Ιπβ 6ΐ ΡίΓιί, υΐ ηυΙΙί €0η66<ΐ3ΐιΐΓ6Χ6χρ(>8ίΙίση6 (γ3- 
(Ιίΐ3 ορίπ3η, οχ άυβίηΐδ εβυδίδ 6886, ςυίιΙςιΐΗΐ 6Χ 
Ρ.ιΙιβ ρβΓ ΚιΙίυιη , δίνβ (16 6Γ(^3ΐίοη6 δοτιηο 8ί( ρ^τ 
ΡίΙίηΐϊΐ βχ ΡίΐΓβ, 8ίν6 ά% Γ6Γυιη €Γ63ΐ3Γΐιιη ρρονί- 
ϋ6ηΐΐ3 ρβΓ ΓίΙί;•ηίΐ βχ ΡβίΓβ, δίν6 άβ (Ιοποπιηι ΙΓΠ- 
^^ιίοη6 Ρ6Γ Ρΐΐίυιη 6χ ΡβίΓβ. ΟιΓκΙ ΓβροηοΓβΙ ςιΓιβ* 
ρΐ3ΐη, ουιη ίηηυιιιβΓίδ 5ΰΓίρΐυΓ3ηιηι Ιοείδ ίηνβιιίΙ, 

8ρΊπΙΐ|ΐη 831161(1»] 6Χ ΡλίΓβ ρ6Γ ΡίΠαΠΙ Ιΐ356Γ6 0886, 
Γΐ οχ Ρ;ΐΐΓ6 ρβΡ Ρίΐίαηΐ βΧδίδΙβΡΟ, 6Ι 6Χ Ρ3ΐΓ6 ρβΓ . 

Γϋίϋπι 6ίίυη(1ί , βΐ οχ Ρ»ιγ6 ρβΓ ΡίΠιιιηρΓ0€0(ΐ6Γβ? 

Ιί^Ι (1ίθΙ:)8 83116ΐ0Γυΐη 3η€ΐ0Γίΐ3ΐ09 ίη νθ€6, ρ6Γ Γί- 

/ίιπιι, αΙ)ΐιηι1β οοηβιηιβδδβ υηίΐ3ΐ6ΐη ίΐΐίυδ ουη) Ρα- 
ΐΓβ, βυπΐ νοχ 63 ρΓίη)3Γί9β €3υ&9β οοιιΓβδδίοηβηι 
<οηΙίιΐ63ΐ, ηβιηο, υίορίηοΓ, <)ϋΙ)ίια1[)ίΙ, ηίδί ίΠβ ΙαΙίβ 
811 ςυί ρΓΟΓδυδ ηυΐΐο ΙΐπιΟΓβ ρβΓεβΙΙίΙυΓ, βΐ ρικΙοΓβ 
(Ιπρο^ΐιο ϊηνβΓβουηϋβ βρβΠίδδίπιΊδ δοΓίρίαΓίδ 3(1ν6Γ• 

83ΐυΓ• Πατήρ ημών, κα\ δ Κύριος Ίησους Χριστδς κατευ- 
θύναι τήν όδ?>ν ημών πρ^ς ύμδς, — τήν ένίτητα του 
Πατρδς κα\ του ΥΙου έφιίλαξεν. Ου γάρ είπε, 
Κατευθύνοιεν ώ; παρά δυο διδομένη; παρά τούτου 
κα\ τούτου, άλλα Κατευθύναι, ϊνα δείξη δτι ό^Πατήρ 
δι' ΥΙοΟ δίδωσι ταύτην. Ούτω γοΟν άπδ των (Ρήσεων 
των αγίων τούτο^ν, ^Αθανασίου χα\ Βασιλείου, 
φημ\, των μεγάλων, τής ένδτητος άναφαινομίν/,ς 
Οατρ6ς κα\ ΥΙοΰ, ώ^ μηδεν\ τών απάντων πάρα- 
χωρείσθαι άπδ τής έξηγήσεως ταύτης οίεαθαι, ώς 
έκ δύο είναι αίτίων ποίν εΓ τι περ έκ Πατρίς δι* 
ΥΙοϋ, είτε δημιουργίαν εΓποις δι* ΥΙοΰ έκ Πατρ?>ς, 
εΓτε πρδνοιαν τών δημιουργηθέντων δι* ΥΙου έκ Πα- 
τρίς, εΓτε δόαιν χαρισμάτων πνευματικών δι* ΥΙου 
έκ Πατρός. Τί &ν τις είτΐείν £χτ|, δταν μυριαχου 
τής Γραφής εύρίσκτ) τδ Πνεύμα τό άγιον έκ Πατρδς 
δι* ΥΙοϋ έχον τδ είναι, καιέκ Πατρδς δι' ΥΙοΟ υπάρ- 
χον, κα\ έκ Πατρδς δι' Υίοϋ προχεόμενον ουσιωδώς, 
χα\ έκ ΠατρδςδΓ ΪΊού έκπορευδμενον ; *Λλλ* δτι μέν 
αΐ {^ηθεισαι τών αγίων χρήσεις είς τήν δι' ΥΙού φω- 
νήν Ικανώς παρέστησαν τήν πρδς τ6ν Πατέρα ενό- 
τητα τούτου, διτβ τής λέξεοίς, ταύτης τής προ/.α- τβρκτικής αΙτίας όμο)ογίαν έχούσης, 6 άμφι6ά).λων, οΐμαι, ούδε\ς, εΐ μή γε τοιούτος άναφανείη τις, 
^ς μηδεμίαν τδ παράπαν ηγείται δειλίαν χαταπροδήλως άναίσχυντον ταΐς ΓραφαΙς άντιβαίνειν• 

20. ΥβΓυιη βηίηι νβΓΟ 6( ίρδαιη οοηιιηυιιβιη ρίβ- κ\ "Οτι δέ καΐ αυτή ή κοινή τής ευσέβειας ημών 
ΐ3Γΐδ ηοδΐΓ£β ηοϋοηβιη Ιιοο ίϋβιη ηοϋίδ δΐι^{;6Γ6Γ6, έννοια τούτο νοειν ημάς δίοωσιν, ουδέ τούτο δυσ- 
ιιοη ΟΓίΙ οοηιρΓβΙιβηβυ άίΩϊοίΙο. υϋίειιηςυβ βηΐηι χερές εις κατάληψιν. "ϋπου γ λ (Ι λαμβάνεται τ6 ^** 
ρ€τ Ρ ίΙΐΦΠ ΛοάρχίΜΐ^ .ηι&\ ρΓΟ η3ΐϋΓ3ΐί βΐ 688611- ΥΙοϋ^ ει μή διά τήν πρδς τήν Πατέρα φυσιχήν κα\ 
4Ί:<Π οιιηι Ρ3ΐΓ6 ιιπΊοιιβ ΡίΠί δβουηϋυιη 3ρρ3ΓθΐιΙοη[| ^ ουσιώδη ενότητα του Υιού κατά τήν άναφαινομένην 
«χ Ρ^Γ ρΓ»φο8Ίΐίοιΐ6 οοηίοδδίοηβιη ρπιιΐ3Γί;6 €»υ^», έκ τής διά όμολογίαν τής προκαταρκτικής αιτίας ίπιοΙΙί^,ΌΓο ςυίδ νβΠΐ, βπΐ ρΓΟίδυδ ιΐ6€β8δ3ΓΊυ(η, Ιη 
«ΐ!?ιιπι ηιίηίϋίοπαΐίδ οο^ίΐβΐίοιιίδ 3δ8αιηβΓ6. 56(1 
ιμιαικίο οοηιηηιηίδ ηοδίΓ^β ρίβίαΐίδ ηοΓιο ίη δίηήΐβιη 
«βηίβηίΐαπ) 36οίρί ΙΙΙα(Ιρ£Γ ΡΊ'/ίΗ^ηιιΙίιηρίυηι ρΓοΙιί- 
1>οΙ, 36 ρΓ05€ΓίΙ)ίΐ, εΐ3Γηιη Γβηιαηβί, 6886ηΙί3ΐ6Πΐ 
(ΐιιί'3ΐοιη νοοοπ) ρβν ΡιΙίητη ίηιΠοβΓβ, ουηι (ϋοίπιυδ 
οχ Ρ:ιΐΓ6 ρβΓ ΡϊΙίυιη 8ρίπ((ΐπι βδββ, βΐ ρΓΟββίΙβΓβ. 
1.1 ηΐιΐ ίιι οοηΓΰδδίΗ ΓιιβΓίΙ, ίη(Γΐ€3ΐ*6 ηβιηρβ νοοβπι 
ρβτ ΡίΙίαιη 685ϋηΐί3ΐοηι υηίΐαΐβιη , ίβο'ίΐΐίηιβ ροδί- 
ιιιθ(Ιυιη(!ορΓ6ΐΐ6η(ΐ6ΐιΐΓ, ηιιΙΙηπι (Ιίδοηιποη 6δ!>β, οχ 
ΓίΙίί» 6386 (ί»60Γβ. ςιιοϋ οχ Ρβΐπϊ ρβΓ Γίϋυπι βδΐ. 
4^ιιοίΙ>ί ςυί1)υ8(ΐ3πι ίηοβπιιηι νίάοΐΜΓ ίΐ38 ρΓχροδί- 
Ιίοπϋδ 3ΐ(6Γαπ) 3ΐΐ6Γία8 Ιοι*αηι οοοίίρ.ΐΓβ, ιΐ)«ΐ{;ηυ3 τούτο νοείν τις έθέλει, Ισται κατά πάσαν ανάγκην 
εΙς χρήσιν υπηρετικής εννοίας αύτδ λαμβανόμενον. 
Άλλ* έπε\ ή κοινή τής ευσέβειας ή^ών έννοια τδ 
είςτήν τοιαύτην Ιννοιαν λαμβάνεσΟαι τδ άί' ΥΙον 
απαγορεύει ώς άσεβες, εΟδηλον ώς ουσιώδους έν<$• 
τητος, δήλωσιν ή ^ί* ΥΙοϋ φωνή Ιχει, έν τψ έκ Πα- 
τ^δς δι* ΥΙου τδ Πνεύμα είναι, καΐ έκπορεύεσθαι. 
Τούτου δέ όμολογηΟέντος, του έχειν δηλαδή τήν 
δι* ΥΙού φωνή ν δήλωσιν ουσιώδους ένότητος, ι^ςίον 
έσται λοιπδν 9υνι^Iε?ν μηδέν τι διαφέρειν είναι καΐ 
έξ ΥΙού λέγειν τδ έκ Πατρδς υπάρχον δι* ΥΙοΰ. ΕΕ 
δέ τισιν ά:τορον εΤναί δοκει άλλήλαις τάς προθέ- 
σεις ταύτας άντεπιχωριάζειν, άλλ* 6 μέγας Βασί• 61 ΟΕ ϋΝΙΟΝΕ ΕΟΟΙΈδΙΑΚϋΜ. Π« 

Αϋος συστήηι χβΛ τούτο• (Λτος χα\ γάρ Ιν τφ Α Βαδίΐίυβ Ιιού ((οοηυβ €θΐηρΓθΙ)&Ι)Ι(. Ηίο «ηίιη ίη βο /^ ούτωβί πω; Ιπιγρβφομένψ«6ρ\ τοΰ πανιγίουΤίνευ- 
|ΐ»τος «φα>«ιώδει πέμπτψ ).3γω αύτου πρ^ς Λν 
Ι^χάριον 'Λμφιλόχιον, οϋή αρχή, € Τά μέν βή έχε(• 
νων τοιαύτα* ήμβίς 5^ δ^ίξομεν, δ προεθέμεΟα,ι οϋτω 
φησίν ιΟΟ μόνον δέ έπ\ τή^ θεολογίας αΕ χρήζει; τών 
φωνών έπιλλάττονταιι, άλλ * ήδη χα\ πρ^ς τά ύιτ* αλ- 
λήλων σημαινόμενα πολλάχις ^ντιμεθίστανται, δταν 
Ιτίρα τήν της Μρας σηματίαν άντιλαμβάνη, οΤον 
*Εχτησάμην ΑνθρωΧοτ διά τον θεον^ φησ\ν 6 
Άδλμ, Γιον λέγων τω, έκ τοΰ Θεοΰ • χα\ έτέρωθι, 
Όίβ ένετείλατο ΜωΟσής τψ Ισραήλ διά προστάγ• 
μίτο; Κυρίου* » χα\ πάλιν* ι Ούχ\ διά τοΰ Θεού 
ή 5:ασάφησις αυτών έστιν ; ό Ιωσήφ το?ς έν δεσμω• 
ττρίω δίαλεγόμενος. Σαφώς γίτρ χα\ αύτδς άντ\ το(3 ςυο(] ίΐλ ίη9θΗΙ)ί(υΓ άβ 8ρ(Γϋυ βληοΐο οβρίΐβ ςαβπο 
8(1 1)6&ΐυπι ΑηιρΙ)ί1οοΙ)ίαηίΐ, 0(ΐ]υ3 ρΓίιιοίρίυιη 6δΙ, 
€ Ει 9(1 Ηυηο ςυί(ΐ€ΐη ιιιθ(Ιυιη ββ Ιι»Ι)6ηΐ. ςυ» &1> 
ίβΐίβ «(ΙΓβΓυηΐυΓ, > ϊΐ» 80γ11)}1 : < Νβςπκ οηίιη &οΙιι•η 
£υιη ϋβ Οβο βίΐ ββηηο, Ιι&Γυιη τοουπι ιιβυβ νιιπ&(, 
Τ6ηιηι 6ΐΙ&ηι ΰ&, ςα» «ϋ Ιη9 βί^ηίβΓβηΐυΓ , βνρβ- 

ΠΙΙΐηβΓΟ ΙΙΐνβΓίυηΙΐΙΓ, (|ΙΙθΓΐ€9 »ΙΙ«Γ3 »Η6γΊη8 ΓΟϋίρίΙ 

8ί{;ιιίΩΰ8ΐίοιι<Μη, νβΐυΐι ρθ3&6ϋί ΗοιιΓιηοηι ρρτ 0.•αιιι, 
ίηςιιίΐ Αιίαιη ; *κΙ«ιη ιΐίεβηβ , ςυβ^ίΐ ϋίχί9&6ΐ,εχ 
Οοο. Ει λΐϊϋί, Οιΐ96 ρΓ«εΓρίΙ Μογί»β$ 1 γ.κΊΊ ροΓ 
ηιβηιΐ&ιυιη ΟοηιΊιη ; «Ι ΓΟΓδίιιη : Νοηηβ ρ^τ 
Οβικη ΙιΟΓυιη ηΐ3ΐΓιΓ(:5ΐ3ΐΊο ββΐ ? 1ΐ& ^ο»ορI>, Ιο- 
ηυβη$ (Ιβ ίηβοιιιηϋ» Βρυιΐ 609 ςυ'ι βΓ&ηΙ ϊη 
ο&Γ(ϊβΓβ , ρβιΐβιη ΰβΐ 61 Ιιηηο ρΓΟ «^ο ς<ιο(Ι ^χ βεον εΙπεΙν διά του θεοΟ εΓρηκεν. Κα\ άνάπα- Β €Γ«1, Εχ Οβο, <1ίχί586, ΡβΓ ΐνοπ). Εΐ εοιιΐΓ&, Ιι«θ λιν τ} Έξ οΰ προθέσει άντ\ τής Δι' οϊϊ χεχρηται• 
ύί δταν λέγη Παύλος, Γενόμενος έχ γυναιχό;• 
Τοϋτο γάρ ήμιν έτέρωθ» σαφώς διεστιΛατο , χ% γυ- 
ν3«\ μΛν προσήχεκν λέγων τδ έχ τοΟ άνδρδς γεγεν- 
νί-ίθιι, άνδρΐ δέ τδ διά γυναιχδς, έν οΓς φησιν δτι, 
ι Όσπερ ή γυνή έξ άνδρδ;, οδτω; άνήρ διά γυναι- 
3*5;. > *Αλλ* δμως ενταύθα 6μοΰ μέν τδ διάφορον 
ή; χρή«ως ένδειχνύμενος, δμου δ& χα\ τδ σφάλμα 
ίΐνών έν ^ταραδρομ^Ι διορθού μένος , τών οίομένων 
«νευματιχ^^ν εΤναί τδ του Κυρίου σώμα, ?να δείξτ) 
δτι έχ του Ανθρωπείου φυράματος ή Οεοφόρος σαρξ 
αυνειτάγη. τ4\ν έμφαντιχωτέραν φωνήν προετίμησεν. 
Τδ μέν γλρ Αιά της γυναικδς παροδιχήν έμελλε τήν ρ&ηΊου1&, Ει ςυο, υβΗΓρΒίιΐΓ ριο, ΡβΓ ηνβιη, νείαΐ 
οιιη &ίΐ Ρβαίιιβ, Ρ3€ΐιΐ8 βχ ΐΗυΙίβΓΟ, ρΓΟ 60 ςιίθιΐ 
6Γ«ι, ΡβΓ ιηαΙίοΓβιη. Ν&ιη ιΛ ηοΙ)ίϋ &1ί1)ί ρβΓβρίοιίθ 
άί&ΐίηιίΐ, Γΐιιη βίΐ, Ρβπιίη» εοητβηΐΓβ, β νΪΓΟ ηα(&πι 
€886, τίΓΟ ααΐβιη ρ6Γ Γβοιίη&ηι, ίη Ιιί8ηη3Β βίο βοπ- 
1)ίΙ^ : € Ου«ιηλ(1ηιθ()υιη ηιιι1ί6Γ 61 υιγο, Ηα νϊΓ ρ6Τ 
ΒΐυΓΐ6Γ6ΐη. > Ουβηςυ^πι Ιιϊο Αρο&ΐοΐαβ 8Ίι»ιιΙ οβ- 
Ι6ΐΐ(ΐ6η8 (Ιίτ6Γ8υιη ΗαΓΟίη νο€υπι υ8αιη, βίιηιιΙ οΙ>ί- 
ΐβΓ οοΓΓί^ΡΟδ ςϋοηιιη(Ι»ιη 6ΓΓ0Γβιη, 6ΐί8ΐίιη8ηΐίοηι 
ΟοηΓιηί ϋΟΓριιβ 6886 δρίΓίΐυ^Ιβ, αΙ 08ΐ6η<ΙβΓβΙ ολγ- 
η6ΐη ΟβΙ 8β8ΐ8ΐΓί6βιη 6χ Ικιιηβηλ ηϊίδ8Λ 6οη€Γ6ΐ»ηι 
ίιιίίδβ, ίηαΐϋίΐ ιιΓι νβΓΐ)θ δΙβπίΟο^ηΐίΟΓΛ. Ν*ιιι Ιι« 
(ΙίοΐΙοηεβ, ΡβΓ ιηυΐ1βΓ6ηι. ΐΓ»ηδΐΐοΓΐϋΐιι 86ΐιβΓ»ΐίοιιί8 ίννοίαν της γεννήσεως ύπεμφαίνειν τδ δΙ ^Εκ της ^ ίηΐβΐΐβοΐϋπι βΓ0ηΙ δΙί^ηΙΗοαΙυΓίΒ ; λΐ Ιι«,Εχ ιηιιΙίβΓ6, γυναιχδ; Ικανώς παραδηλοΰν τήν χοινωνίαν της 
φύ«ω; του τιχτομένου πρδς τήν γεννήσασαν, ούχ 
έαυτφ που μαχόμενος, άλλα δεικνΟς δτι ρΜως άλ- 
λήλαις άντεπιχωριά^ουσκν α Ε φωναί. > 'Οτι μέν 
»5ν έπ\ της θεολογίας αί χρήσεις τών φωνών έπχλ- 
λάιτ^νται, έχ τών ήδη ^ηθίντων ό μέγας Βασίλειο; 
οϋτω συνίστησιν. Εί δέ χαΐ δευτέρου ήμίν δεήσει 
μάρτυρος πρδς παράστασιν τοΰ άντεπιχωριάζειν 
τίς προθέσεις ταύτας άλλήλσι;, χα\ δ άγιος Κύριλ- 
λο; προαεπιμαρτυρήσει ήμΙν τά αυτά• οίτος γάρ έν 
τοί; κατά πευσ^ν χαΐ άπόχρισιν πρδς Παλλά- 
δ.ον λόγοις οδτω φη ιί • ι Τρεπτδν δέ οΟ τοί που τδ 
ϋνευμά έστιν • ή είπερ τδ τρέπεσθαι νοσεΤ, έπ' αυ- 
τήν δ μωμος τήν θείαν άναδραμβίται φύσιν, εΓπερ 8υ1Βεί6ηΐ6Γ (ΐ66ΐ»Γ3ηΙ εοηιιηυιΓιοηβπι ηαΐυρ» |6ΐ)ΐΙ» 
6υιη 68 ςιι» β6η!ΐΕΐ : ηοη <|(ΐο(Ι 86€υιη ριι^ηβκ 
ΑροδίοΙοδ, 8β(1 0δΐ6η(ϋΙ Η»8 ?0€6δ ΓΛοίΙβ 6ίΙ)ί ^ίδίβ- 
δΐιη €6(ΐ6Γ0. > Ιη ΐΗθοΙο^^ία ίΐΛίΐηβ ϋδπδ νοοοιη ίπι- 
ιηυΐ8η, 6Χ (ΙίοΓίδ ιη^βηί Ββδ'ιΙΊΊ ν6Γΐ)ί8 ϋοπιρτοί)»- 
ΙυΓ : (ΐυοιΐ δί 61 ββευηιΐο ΐβ&Ιβ ίηιϋκβπιυδ, 8(1 εοη- 
0ΓΠ)8η(1ιιηί, 1ΐ88 ρΓχροδίΐίοηβδ 3ΐΐ6Γ8ΐη Ιη ιιΐΐβπυδ 
Ιοοο βρροηι, δ8η€ΐυ8 03ΤΓίΙΙυ8 ΜρΓ«8ΐ8ΐ)ίΙ, ηιιί ββ- ^ 
€υη(Ιυπι ϊηΙβΓΓουβΙίοηβηι 6ΐ ΓβδροιίδΙοιιβπϊ »ά Ρ;ιΙ-0^; 
ΐ9(Ιίυηι θΡ8ΐίοηίΙ)ϋ8, ϊϊx^ ΐΓβϋΐ : « ΜαΙίΙιΐϋδ ^βΓα . 
ηιιΙΙοιηο(1ο $ρίηΐα8 6βι,ςΗ0(1 δί ηΗΐΐ8ΓιοπΙ οΙ>ηοχίιι» 
6δΐ, 8(1 ίρ88ΐη ίΠνίπΑΐη ηαΙυΓβιη νίΙυρ6Γ8ΐίο ΓβευΓ- 

Τ61, βί βδΙ 06ί 61 ΡδίΓΐδ, ΡΓ«16Γ08 6ΐ ΓΠίΙ, 6δ80ηΓΐ8- 

1Ι16Γ 6Χ 8ΐη!)θ1)η8, βχ Ρ8ΐΓβ βοιΓιθ6ΐ ρβΓ Γϋίιιηι εί- έϊτ\τοΰ βεου κα\ Πατρδς,.κα\ μήν τοΰ ΥΙοΰ τδ Β Γαβυδ 8ρίπΙϋ8. ι Υίϋβ βΓΐ8ΐη βχ 8ΐΙπιΐΓ8ηι1ο€γπΙΙο^ ουσιωδώς έξ άμφοίν, ήγουν έκ Πατρδς δι' ΥΙοΰ πρ•- 
ί^εόμενον Πνεύμα. > Όρα χαΐτδν θαυμαστδν Κύριλ- 
λον άξιόπκστον έξηγητήν δντα σοι τοΰ μηδέν διαφέ- 
ρε.ν είπδΐν ουσιωδώς έχ Πατρδς χα\ ΥΙοΰ προχεΐ^ 
βθιι τδ Πνεύμα, χα\ έκ Πατρδς δι* ΥΙοΰ προχεί- 
σ6α( αυτό. ΕΙπων γάρ ο^Ιτος τδ ι Ούσααδώς έξ 
Λμροίτ^ ι !να τδτών προθέσεων ίσοδύναμον παρα- 
στήστ], εύθΰς έπήγαγβν, 'Η)Ύη)ν έκ Πατρός δι* 
Γίον. Αύται μέν αΐ τοΰ (σοίυνάμου τη; έχ κςι\ ^ια 
γρχφιχαι μαρτυρίαι. 

χα'. *0 δέ λόγος πρδς τδν έλεγχον έπαναδραμείτω 
χα\ πάλιν τών οδ καλώς τΐ^ν ^ι* ΤΙοΰ έκλαμβανόντων 
φωνήν, έν τψ λέγεσθαι τδ Πνβΰμα έκπορευόμ$νον δι' 

* Ι ΟοΓ. XI, 8. ςιιίΙΙΙ)! Γκίβίΐίβΐιιΐδ ίηΐβΓρΓβ8 8εε6ϋίΙ, ηίΙιΠ (1ίίΓ«ΓΓ6». 
δίνβ (1ίε8β εδδβηΐίηΙϋβΓ βχ ΡδίΓβ εΐ ΙΉίο εβΓαηακ 
δρίΓίΐυιη, δίνβ βχ Ρ8ΐΡβ ρβρ ΡίΓιαπι εαπϊ βϊϋΐκΙΚ- 
Ν8ΐη<ιαβ •ηπι ιΐιχίδδβΐ, ι ββδβπΓιβΠίβΓ βχ 8ηιΙ)θ- 
1)08, # ιιΙ ββςυαβ ρΓ»ρθ8ΐΙΐοηυπι νίΓ69 οδΙβικΙβΓβΐ, 
εοηΐίιιυο 8ηη6χυίΙ, ι βχ ΡβίΓβ δοίΠοεΙ ρβΓ ΓίΙίυιη. »» 
Εί Ιιχο ηιι'κΐβπι ρΓβΒροδίιίοηυιη €Χ βΐ ρεΓ 9Κ(ΐυίν8- 
ΙβϋΙβδ τίΓβδ εοιηρΓθ1)8ηΙΪ8 ΐβδΙίιηοηί8. / 21. (>Γ8ΐίο ροιτο 8(1 608 Γβ(1αΓβΐιβη(1θ8 ίηΐ^Ηην 
ΓβνεηβΙϋΓ, ςαί νοεβπϊ ρβΓ ΡίΙίνΜ ηοη 1)βηβ ΊηΙβΓ- 
ρΓοίαηίοΓ, ειιηι (ΙίοίΐιΐΓ βρϊΓίΐϋβ ρΓΟεβιΙβΓβ βχ Ρ^ΐΓβ- ω ΙΟΑΝ. νΕ€ΟΙ ΟΡ. ΡΑΤΚΙΑΚΟΗΛ 6ί 

ρβΓ ΡίΙιαιη. Ν&ιηςυ6,(Ιυιη «υάΙαηΙηοηηυΙΓι, 8ρΐΓί• ΑΓ/ον έχ Πατρίς, Αχούοντές τινβς «λ Πν«υμα δι Ιυιη 1ι&1>6Γ6 ρβΓ Ρΐΐίυηι, ςυοιΐ βίι, 61 ρβΓ ΡίΗυιη βχ 
ΡλίΓβ ρΓ0€6(ΐ6Γβ : Εο(|ϋ!(1 ηονί, ίη(ΐυίυηΐ, 68ΐ, βί 
ρβΓ ΓίΙίυιη 8ρίη(υ8 άίοίΐυΓ 6886, 61 ρ6Γ Ρίΐίυιη βχ 
ΡϋΐΓβ ρΓ00β(]βΓ6 7 η6(|ΐιβ 6ηίιη» ρβτ^ Ηίο ιηίηίβίβ- 
Γΐυιη (Ιβηοΐ&Γβ, €οη€6(ΐ6ΐηυ8, ηβ^ιυβ 68$6η(ί&ιη, εΐ 
ίοΓίβ 6Κί»ιη πΰυίΓυπι 6χ 1)18. Ει ςιιία το8 βιΙΗχο (]ί- 
€ίΐί8?0υί(1 (1ί6ίίηυ8? Ετ^α ΓΠίυιη Ραίπβ 1ι&1>ίΐυηίΐ 
Οϊοΐίο ίηϋίοΑΐ; νβΐιιΐί βηίπι, €υιη (Ιίοίιηιΐδ δρίπΐυηι 
ρΓ0€βίΐ6ηΐ6πι βχ Ρ3ΐΓβ, ποπ ν^Ιβιιιαβ εοιηρΓθΗβη• 
(ΙβΓβ (Ιίαίοηβπι Ιρ$υιιι ηοιηβη Ρβΐηβ 8ΐ^ηίΠο.ιπ• 
Ι6ΐη, 2ΐ1)8ςυ6 Ρίΐίο : πΑηΐΓΐυβ Ρ31Π8 &ρρ6ΐΐ3ΐίο γ6• 
Ιαΐίοηβιη αά ΡίΙίυιη, ρποΓβυβ ίηίβπ, βίο ουιη 6χ Ρα- 

ΐΓβ ρβΓ ΓίΙΐΐΙΠΙ <]ίθίΐυΓ δρίηίαβ ρΓ006(]6Γ6, ίϋ (ΙίαΐΜΓ 

ρΓθρΐ6Γ Ρ&Ιπ8 6Γ£;& ΚίΓΐϋΐιι Γ6ΐιιΐίοηβιη, 61 ηοη<ϊυο<1 ΤΕου τ6 είναι ίχον, χλ\ δι* ΥΙου. Ιχπορευβμβνον ϊν 
Πατρός *Κα\τίχαιν6ν, φα9\ν, εΐ δι' ΓΙοΰ τ6 Πνεύμα 
λέγεται εΤναι, χαΐ δι* ΥΙοΰ έχ Πατρίς έχπορεύεσβαι ; 
οΟτε γάρ ύπουργιχώς τήν διά ένταΰθα δώαομεν έχ- 
λαμβάνβαΟαι, οΟτε μήν ουσιωδώς, άλλ* Γαως χατ* 
ούδέτερον τούτων. Κα\ τ( φάτε, !) πρ6ς ταΟτα ΟμεΙς; 
Τί φαμεν; Τίιν πρ6ς τ^ν ΥΙ^ν του Πατρίς σχέσιν 
ή λέξις εμφαίνει. ΈπεΙ γάρ, δταν λέγωμεν τ6 
Πνεύμα έκπορευόμενον ίχ Πατρίς, ού δυνάμεθα 
νοή σαι αυτήν την δηλοΟ σαν τ6 του Πατρίς δνομα 
λέξιν Λνευ κα\ Τίοΰ• τδ γάρ Πατ)]ρ δνομα τήν πρδς 
τ6ν Υίδν σχέσιν πάντω; εμφαίνει, δταν έχ Πατρίς 
δι' ΥΙοΟ λέγηται τδ Πνεύμα έχπορεύεσθαι διά τήν 
τοΟ Πατρδς πρδς τδν. ΥΙδν σχέσιν εΓρηται τούτο. 6986ηΐί3Πΐ6Γ βίΐ ιηβ(1ίυ$ ΓίΙίαβ ιηΙβΓ ΡαΐΓβπι 61 ^^^ ^^ ^'^ '^^ ουσιωδώς μεσιτεύειν τδν ΥΙλν Πατρ( 

δρΊπίαιη : ηαιηηαβ υΐ &(1ιηίηί8ΐΓυιιι ιηβ()ίυηίΐ βδββ 

2ΐϊΐΓΐη3Γβ, (Ιβΐθδίαιηορ, βΐ ληβΙΙιβιηαΐβ Ιοίιηιΐδ. ΟϋίίΙ 

ροΓΓο «(] 1ΐ8βο ηοδ? υΐ &ι1η)ίηί8(Γυη[) ιηβϋΐιιιη 6886 

ΡίΙΙυπ), ϊη 6Χ8Ϊ8ΐ6ηΐία δρίπΐιΐδ 6Χ ΡαΐΓβ, (ΙβίβδΙα- 

ηιίηί, 6( απΑίΙιβιηαΚβ ίοίΐίβ, ηοη νβδίΓΦ )(] 1)6η6νο- 

Ιοηΐίχ (Ιβϋΐιηοδ, 86(1 ()6ΐ)ίΐυιη ρΓΟΓδίιβ α νοΚιίδ βοΐ- 

▼οηιίαιη Ρβρϋΐ»η»ϋ8. Υοπιπι νο8 βδδβπΓιαϋΙβΓ Ρϋίυπι 

6886 ηιβάίυηι ίη 6χδΙδΐβη(ί& δρΊη'Ιυδ 6χ ΡαΐΡβ ραίαπι 

ΟΟηΟΐβΠ ρΓ06Γ3δΐίηίΙΓ6, 6( 1ι:ιΙ)ίηΐ£ΐΙί8 οροΓΑΐίοηίδ 

ηιαηίΓβδΙαϋοηβπ) 6886 νοο6ΐΐ) ρβτ ΡίΙιαηι οοηΙβηάβΓβ, 

ηοςυβ ηο1)ί8, ηβςυβ νβι Ίΐβιΐι 3ΐΙαΙ)6δοί(. Ουο βίβηίηι 

λΐίο ηίδί 68δ6ηΐίΑ η)6(ϋυ8 βπΐ ΡΠίιιβ* ίη δρίπΐυδ 

βχ Ρ&ΐΓ6 6Χδί8ΐ6υΐία? ΟυοΓβ αΐίοιίο 3ηίΐΏο ηυΓ68 

ρι•ί)Βΐ)6ΐβ. Εχ ΡβίΓβ (ΙίϋίΐυΓ δρΐηΐϋβ ρβΓ Ρίϋιιιη, βΐ (;; Υ^^ν προσχόντες, 

6Χ Ρλΐη'β 688611113 δρίπΐυπι, 6δδ6 3 ςαο νβΠβΐιΐΓ ία Πνεΰμα δι' Υίου * 

<ΙϋΙ)ίϋηι?Εΐ ουιη βχ Ρβΐηβ βδδβηΐκι δίΐ, βΐ ίρ83πι 

6»δ6ηιί3ηι 6886 ϊπ Ιι^ροδίαβί, ςυίβ ηοη ρβίβιη Γ3- 

ΙΰϋίΙυΓΤ δρίπΐιι ί^ιίατ βδδβηΐίβΙίΙβΓ βΐ ίη ΙιγροδΙβδί 

Ρ6Γ Ρίΐίυιη βχ β8δβηιί3 Ρβΐπδ ρΓοεβϋβηΙβ, ςυίβ ίΠυά 

ροΓ Ρϋίππι 3(1 ηΐ3ηίΓβ8ΐ3η(ΐ3ηι 1ΐ3ΐ)ίΐυ3ΐ6ΐη ίοΐ^ΙΠ- 

|[6ηΐί3ηο, 61 ηοη 3ά οοηβΓΠϋαΐοηβιη ίηΐβΓηβϋίί ββ- 

86ηΐί3ΐί8 (ΙβοβΓΒβΙ 6886 δοοίρίβηίίαπι ? ΟϋΟιΙ βπίηι 

6886ηΐί3ϋΐβΓ βχ 68860113 Ρ3ΐΠδ βδΐ, ΟΟΠΙ ίΐηΐη6<1ί3ΐ6 

ηοη δίΐβχ ΡβίΓβ, βδδβπίίβΙίΐβΓ οπιηΐηο 1ΐ3ΐ)6», ΡίΙίυιη 
ιπΙβΓνβηίβηίβηι, ίη 803 βχ ΡίΐΓβ βχδίδίβηΐίβ. Νβιιϋβ 
βπίηι ίη)πιβϋί3ΐ6 ηυίδίΐυβηι ΓβρβπβΙ δρΪΓίΐυηι βχβί- 
δίβΓβ ; αυΐ ρΓΟοβίΙβΓβ οχ Ρ3ΐΓβ, ΙίοβΙ 3(1ιηο«]υπ) (Ιο- 

ί»ΐίς6ΐαΓ 830Γ38 δθΓίρ(υΓ3δ βΧ(6ΓβΙ)Γ3ηδ. Οιιί βηίτΒ τε χα\ Πνεύματι. Τδ γάρ ύπουργιχώς μεσιτεύειν 
ειπείν [χαταργουμεν χα\ άναθεματί^ομεν. ΊΙ δέ 
πρδς ταΰτα ημείς ; "Οτι μέν τδ Οπουργιχώς μεσι- 
τεύειν τδν ΥΕδντ^ έχ Πατρδς υπάρξει του Πνεύ- 
ματος καταργείτε κα\ άνιθεματί^ετε, ο6 χάριν 
υμετέρων τοΰτο, άλλα χρέος άπαραιτησιν υμών λο- 
γικό μέθα * δτι δέ τδ ουσιωδώς μεσιτεύειν τδν ΥΙδν 
έπ\ τ^ έχ Πατρδς υπάρξει του Πνεύματος δια^/^ή•» 
δην δμολογεϊν άναβάλλίσθε, χα\ σχετικής έμφάσεως 
δήλωσιν εΐναι τήν δι" ΥΙον φωνήν διατείνεσΟβ, 
ούτε ήμίν οΟτε τζ άληθείςι τούτο άρ^σχει. Κατά τ( 
γάρ άλλο, δτι μή χατά τδ ουσιωδώς τ?{ εκ Πατρδς 
υπάρξει του Πνεύματος μεσιτευσει ό ΥΙός; ΚαΙ 
αχούσατε. Έχ. Πατρδς λέγεται τδ 
χα\ δτι έχ τής ουσία; του Πατρδς 
τδ Πνεύμα, τίν ι χα\ έ^ται άμφιβαλλόμενον ; "Οτι δλ 
έχ της του Πατρύς υπάρχον ουσίας, χα\ αύτδ 
ουσία έστΙν ένυπδστατος, τίς ούχ ομολογήσει τρα* 
νώς;Τοΰουν Πνεύματος ουσιωδώς χα\ ένυποστΑ• 
τως δι' ΥΙοΰ έχ της του Πατρίς ουσίας έκπο- 
ρ'ΐυομένου, τίς &ν ενταύθα τδ δι' ΥΙοΰ εΙς δήλωσιν 
σχετικής εννοίας, χα\ ούχ είς παράστασιν μεσιτείας 
ουσιώδους δογματίση παραλαμβάνεσθε ; Τδ γάρ ου- 
σιωδ ός έχ της τοΟ Πατρδς ουσίας υπάρχον, έπεί 
μ^ αμέσως έστ\ν έχ Πατρδς, χα\, ουσιωδώς πάν- 
τω; έχει τδν Υίδν μεσιτεύοντα χατά τήν έχ Πα* 
τρδς αύτοϋ υπαρξιν. Ουδέ γάρ αμέσως εύρήσει τις 
τδ Πνεΰμα υπάρχον ή έκπορευδμενον έχ Πατρδς, ίιηηιοϋί3ΐβ (ϋοίδ βχ Ρ^ιΐΓβ δρίΓίΙυπ), ΪΓΓίΐυιη Γ»οίδ Ο χάν μυρία χάμη πίσαν} θεδπνβυστον άνιχνεύων Γρα- ίΙΙϋ(Ι ρβΓ Ρίΐίαπι, βΐ ςυί ρβΓ Ρίϋαιη (ΙίοΙΐ βχ ΡβίΓβ 
δρίΓΐΐιιιη 68δβ, ίιηιηβίΐίαΐβ ίΠυιη βχ Ρ3ΐΓβ ββδβ ηοη 
Γ^ϋίρίΙ. ΠβΒΟ βηίιη δίηιυΐ υπ3 βδδβ ΟβΓί η6(]ηίΐ, ίπι- 
ιτΐ6(Ιί3(ο, 6( ρβΓ ΡίΙίυπι. Ουί ι^ίΐυΓ 3(ΐ6ηιΙϋη(1ιιπι 
βί^Ι, (ΙβοβΓηβηΐί βχ 86 ίρδο, ίπιηιβιΐίβΐβ, 3η νβΓΟ 
ϋϋδ, ({ϋί ρβΓ Ρίΐίιιιη βχ Ρϋΐιβ βυιη 3886ν6Γ3ηΐ? 
δβηοιίδ αΐίςυβ Ρ3ΐΓίΙ)ΐΐ8, β( ΐΙ)6θ1θ£[ί8 βρβπβ βχ 
ΡηΐΓβ. ρβΓ Ρίΐίηηι δρίΓΪΐυηι β&δβ ΐΓ3(ΙοπΐίΙ)υ8, ηοη 
6χ τβηΐΓβ 6Γΐιθΐ3η(ί, βΟΌΐίβηΐίίΐυβ (|ΐιίϋ(|υί(1 Ιη 1)ΐιο- 
0301 νβηβΓίΙ. Ει νοοβ ρ€Τ ΡχΙίηηι Γ6(ΐ3Γ^υί, ηοη 1)6ηβ 
ορίη&ΓΪ βηηι, ςιιί ίηιπιβ(]ί3(β βχίδΐίιηαΐ βδ&β δρί- 
Γΐΐυηι βχ Ρ31Γ6, ιηβηίΓβκΐυπι βδΐ βχ βο, (ΐυυ<1 δίιηυΐ 
ιιη3 €856 ηοη ροδδΐιηΐ, βΐίηιηιβιΐίαΐβ, βίρβΓ ΡΙΙΙυηι. φήν. Ό γάρ άμέσω; έχ Πατρδς λέγων τδ Πνεΰμα 
κατήργησε τδ δι' ΥΙοΰ. Κα\ ό δι* Υίοΰ λέγων έχ Πα- 
τρδς είναι τδ Πνεΰμα αμέσως είναι αύτδ έχ Πατρδς 
ου προσίεται. Ταΰτα γάρ συνυπάρχειν άλλήλοις 
αδύνατον, τδ τε άμέσω; χα\ τδ δι' ΥΙοΰ. Τίνι γοΰν 
πρ'^αθετέον» τ(]ί έξ έαυτοΰ δογματίζοντι τδ, αμέσως, 
ή τοϊς διά τοΰ ΥΙοΰ έκ Πατρδς θεολογοΰσιν αΟτδ ; 
Τοϊ; άγίοις Πατράσι, κα\ θεολδγοις πάντως, τοίς έχ 
Πατρδς διά τοΰ ΥΕοΰ είναι τδ Πνεΰμα θεολογήσασι, 
χιιΐ ούχ\ τω άπδ χο'.λία; έρευγομένφ σύμπαν τδ 
παριστάμενον. Και δτι μέν έχ τής δ^ ΤΙον φωνής 
ελέγχεται ου καλώς οΓεσθαι δ αμέσως οΙ^μενο; είναι 
τδ Πνεΰμα έχ Πατρδς, δήλον έχ τοΰ μή δύνασθαι 
συνυπάρχειν άλλήλοις ζ6 τε άμε ίο); χα\ τ^ δ:' λ'ίοΟ. β ΟΕ ϋΝΙΟΝΕ ΕΠΟΙ,ΕδΙΑΚυΜ. 66 

χβ. Ότ( δΐ ού μόναις ταΧς θ«Αογούσαις τ6 ΠνεΟμα Α ^3• Νβςυβ 8θ1λ5, ς(ΐ26 άβ 8ρίΓί(ιι ρβΓίΓ&ΰΐανβΓυίΚ» φωναις ή βήλωνις ^νεστκ ίου αμέσως έχ Πατρό; 
είναι τλ Πνεύμα, άλλα «ολλαΐ χα\ &λλαι γρφφιχα\ 
χρήσεκς τοΙς βίς βάθος βιανοουμένοις τ6 αύτ6 νόημα 
καριστώσιν, βηλώσει %ά ^ηθησ^μενα. Τ( γάρ &ν 
άλλο διανοήσαιτό τις, τφβαυματ ου^^^^Ιρι^ορίψ 
λέγοντι έντυγ)(άνων, δτι, ι ΤοΟ Κυρίου ό Πατήρ 
&ρχη, άΐδίως αύτδν γεννήσας, χα\ ηρωτότυπος του 
Πνεύματος δ Κύριος ;. > Πώς νοηθήσεται τδ Πνκυμα 
ΐου Κυρίου πρωτδτυπον» εΐ χα\ τδ ΠνεΟμα άμέαως 
ώς δ ΥΙδς έχ Πατρίς ; "Η πώς (νοηθήσεται δ μ^ν 
ΥΙ^ είχών του Πατρίς, τδ δΐ ΠνεΟμα είχών του 
ΤιοΟ ; Ή πώς νοηθήσεται δ μλν Πατήρ προεπινοού* 
μενο; τον Υίου τφ αΐτίψ, δ δέ ΓΙδς χατά τδν της 
αΐτίαςλδγον προε πι νοούμενος της τοΟ Πνεύματος νο€68 βρθΠθ ηο(3886, ποπ 6886 ίηιηΐ6<ϋαΐ6 δρίΓΐΐυιιι 
6χ Ρ2ΐΐΓ6,86(1 ιηα1(& αΠα 86πρ(ο ΐΓβίΙίΐα ΐ68(ίη)οηΊα, 
ίΙΙίβ, ςυί 86ΐιΐ6ηΐίληι «ΟΓυιη «εοαηΐβ ρβΓΟΪρίυηΐ• 
€0ηΓΐΓΐη388£, ιοΓγα (]Ί€6η(ΐ8 08ΐ6η(ΐ6η(. *^\ι\ά βηίαι 
3ΐίυϋ ηαβηΐβ αρρΓβΙιβικΙβΐ, ςυί ΤΙΐ3υιη8ΐυΓ|$ιιπι Ονο• 
{ΟΓΐυηι 8€πΙ>6η(6ΐη ρβΓοιίΓπΐ ; ι Οοηιίηί ΡβΙβΓρπΐ!• 
είρίυιη, αϋ χΐβΓηο ίρβυιη ι;6η6Γ3η8, 6ΐ Οοηιϊηυβ 
ρΓθ(οΐγρυ8 8ρίηΐυ8? » Εΐ (|υ8η3πι Γβϋοηβ ίηΐϋΐΐί^ί 
ροΐ6ΠΙ Οοιηίηί ρΓΟίοίγροη βπ^λ δρίΓίΐυιη, βί 61 δρί- 
ηΐυ8 ίπιιη6(1ΐ3ΐ6 αιί 61 Ρίϋυ$ 6Χ Ρ&ιγο? ΥβΙ ςυο- 
ίηοάο ίηΙβΠί^βΐυΓ Είΐίυβ ίηιβςο Ρ8ΐη5, 61 8ρίπΐυ8 
ίιη8([θΡί}ϋ? Υ6ΐ ςυοιηοϋοίηΐϋΙΠββΙυΓ ΡβιβΓ υΐ 68υ82ΐ 
ρπα8, ςυ8ΐη Ρίΐίυδ ; ρ^ΓοίρϊοΐιΐΓ 61 Ρί1ίυ8 ηΐίοηβ 
68υ89β Αη(6 Ιΐ]Γρο8ΐ&8ίιη ίρ88ΐη 5ρίπιυ8? ΥΰΙ <ιυο- ύχοστάοεως; Ή πώς νοηθήσεται δ μέν Πατήρ [ίεΐ- " ηχχίο ίη(6ΐϋ{;6ΐυΓ Ρ2ΐ6Γ ηΐ8]θΓ ΡΊΠο, 61 ΓίΙίιΐ8 ηΐ3]οΓ (ων του ΤΙοΟ, δ δέ Υ16ς μείζων τοΟ;)1Ινεύματο; ; Έ 
κώς νοηθήσεται τδ Πνεύμα διά του ΤΙοΰ συναπτό- 
μενον τφ Πατρί ; 

χγ*. 'Αλλά ιιάλιν, εΐ χα\ ουσιωδώς, φασ\ν, Ιχ Πα- 
τρίς δι' ΥΙοΰ υπάρχει τδ Πνεύμα, τίς δ λύγος εν 
τ«ς 6πέρ π^σαν τάξιν θεωρού μέναις ΰποστάσεσι τής 
Τριάδος, τήν του ΤΙου ύπύστασιν μέσου Πατρδς χαΐ 
Πνεύματος λέγειν, ώς χατηναγχασμένης έχείσε ού- 
^ι( νή< τάξεως Περ\ τής τάξεως ταύτης ουδέν Ιγώ 
έρώ σοι άπ* έμαυτου, αύτους δ* έχείνους τους περ\ 
ταύτης είρηχύτα:. Πατέρας προθήσομαί σοι έπ\ του 
μέσου, ώς Ιχαστος έπ\ λέξεως εΓρηχεν. Αύτίχα δ 
Νύσσης Γρηγόριος Ιν τψ πρδς Άβλάβιον λύγ.;), οδ δρίΓίΐυ? ΥβΙ ςυοιηο(1ο ίη(6ΐ1ί$(6ΐυΓ δρίηΐυβ ρβΓ Ρί- 
ΙίυιηΡαΐπ 3(1[ι«Γ•5€βη8 ? 

23. 86(1 ΠΊΓδυβ, 1ί66( 6886ΐηί&ϋΐ6Γ, ίπςυίιιιΗ, 6Χ 

Ρ8(Γ6 Ρ6Γ Ρίΐίυηΐ 8ρΊπΙυ3 6$(, ςΐΙ36 Γ8ΐί(Ι.ΓΐΙϋΓΪ(, 111 

Τη8()ί8 Ιΐ}τρο8ΐ38ί1)ΐΐ8 $υρΓ3 οιηηβιη ΟΓϋίηβιη οοηβΐ- 

()6Γ3ΐί'8 Ρΐΐϋ 1)γρο5ΐ88ηιι ηΐ6()ί9Ι1Ι ίΐΐ(6Γ ΡαΐΓβΠΙ 61 

δρίηΐυηι Γ816γϊ, <|ΐΐ8$ί ιΐ666883ηο ίΙ)1 οτάο ίηίΓο*- 
<1ιΐ6ϋΐιϋυ8 8ίΐ? Οβ Ιιοο ΟΓΐΙίιιο πίΙιίΙ ΐρβυ ιΐβ'ηιβο 2Γ- 
ΓβΓΑΐη, 86(1 Ρ3ΐΓ«ΐ$ ι11ο8, ςυί ά6 60 66ηηυιΐ6πι Ιΐ3- 
Ι)α6Γβ, ίη η)6(1ίιιιη ρΓυ4υ63ΐη ν6ΐΙ>3ΐίιΐ), υΐ ίϋί 
6ΐιυιι(ί3Γΐ]ΐιΙ. Ι'ηιηυ8 Νγ&$ϋΐιυ8 6Γ6|$<>πυ8 θΓ;ιΐίοιιβ 
3(1 ΑΜ:)1)ϊυηι, ου]υ8 ίΠυιΙ ρΓίιιοίρίαι» 6&1 : ι ^υ$- ή αρχή, β Τμάς μέν δίχαιον τους άχμάζοντας έν ^ (ιιη 6&Ι 6()υΐ(ΐ6ΐη νο3, ςυί νίιΙ1)υ:> ροϋ6ϋ8 Ίο οιηηί πάση δυνάμει διαγωνίζεσθαι,ι φησί • €Τδ άπαράλ- 
λαχτον της φύσεως δμολογοΰντες, τήν χατά τδ αίτιον 
χαΐ αΐτιατδν διαφορά ν ούχ άρνούμεθα• Έν φ μδνφ 
δΐ2χρ•νεσθαι τδ Ιτερον τοΟ έτερου χαταλαμβάνο- 
μεν, τφ τδ μέν αΓτιον πιστεύειν ε?ναι, τδ δέ έχ του 
αιτίου* χαΐ του έξ αΙτίας δντος άλλην πάλιν διαφο- 
ράν ΙννοοΟμεν. Τδ μέν γάρ προσεχώς έχ του πρώ•• 
του, τδ δέ διά τοΟ προσεχώς έχ τοΟ πρώτου. "Πστε 
χ»\ τδ μονογενές άναμφίβολον έπΙ τοΟ ΥΙοΟ μένειν, 
XV, τδ έχ του Πατρδς είναι τδ Πνεύμα μή άμφι- 
βζλλειν, της του ΤΙοΰ μεσιτείας χαΐ έαυτφ τδ μο- 
νογενές φυλαττούσης, χαΐ τδ Πνεύμα της φυσικής 
πρ4ς τδν Πατέρα σχέσεως μή άπειργούδης, > Τίς 
τών αγίων άριδηλύτερον παραστήσει τήν έν τξ Γθ1)θΓ6ϋβ€οη3Γ6, > &6πΙ)ϊΐ: 4 Ιιηαιυΐ3υΐΐ6ΐιΐ6ΐρ6Γ οηι<^ 
ηΊ3 81111 ίΐβιη ηα(υΓ3ηι εοιιβΐ6ηΐβ8, (ΙίβοΓΪηιβη ΰβυβββ 
6( 6ίΓ66ΐιΐ8 ηοη ίιιηοίαιηιΐΓ, ίη (]υο &ο1ιιιη ϋί!<]ιιη^ί 
3ΐΐ6Γυηι 3ΐ) 3ΐΐ6Γο (]6ρι*6ΐΐ6η4ΐίιιιυ8; ειιιη ΟΓβϋαπιυβ 
Ιιοο ()υΊίΐ6ΐη 63υ$3η) 6&56, ΐΙΙυϋ 6Χ ε3υ&3 : 61 ίΠιυδ, 

ςΐΙ0(1 6Χ63υ83 6ί>1, 3ΐίυ<1 ΓυΓ&υ8 <ϋ50ΠΙ1)6ΐ1 €0Ι1ΐρΓ&- 

1ΐ6η<1ίιιιυ8. Ν3ΐηίΐυ6 Ιιοο (|ΐιίϋ6ηι 6$1 ίιιιΐιΐ6(1ίαΐ6 3 
ρΓίιηο, 1)06 ΥΰΓο 6χ οοηιί^υο 3 ρΓϊηιο. Α(ΐ60 αί 
υιιί^βηίΐυιη ίικΙυΙ}ίΐ3ΐυηι ιΐ)3η63ΐ ίη Ρϋίο, 6ΐ 6κ 
Ρ3(ΐ'6 6886 δρίΓίΐιιιη, Ριΐίί ι»6(ϋ3ΐίοη6, βίΐϋί ίρ8ί 
υηΐ(;6ηίΙιιιη 6οη86Γν3ηΙί8, 61 δρίπΐυηι 3 η3ΐυΓ3ΐΐ 3(1 
Ρ3ΐΓ6η) 1)3ΐ)ί1υ(1ίη6 ηοη 3Γ€6ΐιΙΐ8. * Ουίβ 6χ Ρ3ΐΓϊ* 
Ιΐϋβ 3ρ6Γΐίυ», (|υί ίη Τή^ιΐΰ 681, 0Γ<)ίη6ΐη οχρΐ3η3• 
ϋίΐβ 61 ρΓ0Γ8υ8 η606583Γί3ΐη 3(1 ΡαΐΓβιη 61 δρίπ- Τριάδι τάξιν, χα'( τήν χατά πάσαν άνάγχην πρδς τδν Ο Ιιιπι Ρίΐϋ ια6(ϋ3ΐίοπ€ηι ? Ουοϋ Μ 3(1 8ΐ3ΐ>ίΙΐ6πι1ιιιη ΰιτέρα χα\ τδ ΠνεΟμα μεσιτείαν του ΥίοΟ ; ΕΙ δέ 
εΙς παράστασιν της έν τ?| Τριάδι τάξεο^ς δ Νυσσης 
Γρηγ^ριος ούχ άρχε?, συνεπιμαρτυρήσει αύτψ τά 
ιαρ\τής τάξεως χαι δ μέγας Βασίλ2;ος. 0?»:ο; χα\ 
γλρ έν τφ πρώτψτών πρδςΕύνόμιον Αντιρρητικών 
λόγψ, οδ ή αρχή, ι Εί μέν έβούλοντο πάντες, έγ' 
οΤς τδ δνομα του Θεού χα\ Σωτήρο; ημών *1ησου 
Χρίστου έπιχέχληται, ι φησίν • ι 'Αλλά τάξις ή μέν 
φυσιχή τίς έστιν, ή δέ χατ έπιτήδευσιν* φυαιχή μέν, 
ώς ή τών χτισμάτων χατά τους δημιουργικούς 
Αόγους ταχθείσα, χα\ή του αριθμού θέσις, χαΐή τών 
α.τίων πρδς τά αίτιατά σχέσις, έχε ί νου προδιωμο- 
λογημένβυ του χα\ της φύσεως αυτής ποιητή*^ εί- 
ναι χαι δημιουργδν τδν θεόν έπ.;ειηδευμένη δέ χαι ίη Τπ3(ΐ6 ΟΓίΙΙηοπι €Γ6({0Γίιΐ8 Ν^886ηυ8 83118 ηοιι 
681, 168160) 86 3ΐΐ6Γυιη (16 Ιιοο οη1ίιΐ6 ηυΐ{;ηιι$ Β.ι&η 
ϋυβ 3(1]υη{;6ΐ. 1(3 βηίιη ρππιο 3(1ν6Γ8υ8 Ευηοιιιΐυιη 
3ηΐίΓΓΐ)6ΐί€0, 6υ]υ8 ρΐ'ίηείρίυιη, ε δίςιιίϋβιη οιιιη68 
ν6ΐΐ6ηΐ, ΒΐιρβΓ ςυθ8 ιιουΐ6η 1)61 61 δβινβίοΓίβ ηο8ΐΓί 

^68υ 01)Π8ΐί ίηνθ€3ΐΙ1Ι)1 68ΐ,!> ΐΓ3(1ί( ; 86(1 ΟΓίΙΟ 3ΐ(6Γ 
η3ΐαΓ3Γΐ8 68ΐ , 3ΐΐ6Γ 3ηίΔθΙθ8118. Ν3ΐυΓ3ΐί8 , (Ι»! 
€Γβ:ιΙυΓ3Γαΐη ]ΙΙΧ13 6Γ63η(1Ί Γ3ΐίθη68 (1ί8ρ<>8ίΐυ8 681, 
61 ρθ8ίΐίθ ηυηΐ6Γί, 61 €3υ8|^ΓαΠ) 3ΐ1 6ΐΓ601υ8 ΓβΙβίίο,^ 

3ηΐ6 οηιη{3 6υη) ί11υ(1 Ιη €0ηί688ί8 8ίΐ , )ρ8ίυ8 

η3ΐϋΠΙ6 Πϋϋΐη 61 0Γ63(ΟΓ6Π) 6ΐ ΟρΊΓίΟβΟ) 6886. ΑΠί- 

ΙΙοίθ8υ8 ν6Γο €ΐ ίη(1υ8ΐτί3 Ιιοπ)ίηυπ) 6ΐ€οςίΐ3ΐυ8, 
(|υί ίη 8ΐΓυαυΓίβ, 61 (1ί8θίρΙίηί8, 61 (1ί2ηίΐ3ΐ)1ιυ8, 6ΐ 
ϋαιη6Γ0, 61 ί>ίιη11ι1)α8. ΗοΓαιη ρΓΐηιυυι οοοαΙίΑΐλ» 67 ΙΟλΝ. ΥΕΟαΐ ΟΡ. ΡΛΤΚΙΑΚΟΗΛ Γ8 

Ευήοϊηίιιβ , δβϋΐιηιΙαΒ δρβοίβί 0Γϋίηΐ8 ηιβπΐίοηειη Α •ϊ«χν•.χί3, ώς ή έν τοΤ; κατα^χευάσμαβι κα\ μαθή- 
Γβοϋ, &ιΐ(]Ό6, ηοη 6$8« {φυβ ιι$8βΓβΓβ ΟΓάίηβιη ίη Οβο, €υιυ θΓΟο ΟΓϋίη&ηΐβ ρ05ΐ€Π0Γ 8ί1. ΙΙΙυά 
ϋιίΑίιι ΥΰΙ ηοη αηίηι&άνοπΗ, νβΐ τοίβη» ρηκίβηβ- 
(]ΐΐ6 00€ΐι1ΐ3νί(, 6:»$6 ββηυβ ηΙΊςυοά 0Γ(]ίιιίΒ, ηοη 
ηο&ΐΓ& ίη<Ιυ$ΐΓΊ3 οοηδίίΐυΐυηι, 80(1 δβευικίιιπι ηϋ- 
ΐιιηΈ 86η6ηι οοηιίη^ξβηδ, νβΐυΐί ΐ^ηί8 Βά Ιυηιβιι, 
ςηοά 6χ 60 οδΐ. 1ιι Ιιίβ είβηίπι ρπυ$ ϋαυδαηι 
ϋί€ίιηυ!», ρο$ΐ6πιι$ ςυο(1 βΙ> €ο 6δΐ, ηοη ίηιβΓναΙΙο 
68 &1) ίηνίοβιη (ΙίπιηβπΙβδ, 86(1 αηΐβ είίβΰΐυιη ΰίΐιι• 
89ΐη ΊηΙβΙΓιιςβηΙβδ. ΟυοηιοιΙο ίΐ^ςυβ Γ3ΐίοηΊ ΰοη^εη- 
ΐ&ηβυπ) Ι'υοΓίΐ, >)Γ<1ίιΐ6Πΐ (Ιβηΐ'ς&ιβ, ίη ςυ'ώαβ εδ( 
ρηιΐ8 61 ροδίβππδ, ηοη ηοδίΓ» ίηάυδίηα, δβιΐ 6χ 
ιιαΙιΐΓ^Η ίη Ίρδίδ βχδίδίβηΐβ €θπδ6θυΐίοηβ? Οιΐϋ 
ΟΓ^ο ϋβ 63082 ΟΓϋίηβιη »δδυιηβΓ6 ίη Οοο ΓββρυίΙ ? 
Ορίη&ΐυΓ, 81 0$ΐ6Ηϋ6ΐΊΐ ηβ«[υ3ςυ3ΐη αΠιθρ ρπιΐδ ιη 
ϋβο ίπίθΐϋ^ί , ΓβΓκμιυπ) 86 Ι)&1)ίΙιΐΓυπ) , ίη ίρβ» 
86ίΙίε6ΐ δΐιΙ)8ΐ2ΐηΙί& ('η)ίη6ηΐί&ηΐ'(ΐ6ΐηοη8ΐΓ&π. Νοδ 
Τ6Γ0 »66υη(1ΐ]ΐη 6Αΐι$2ΐιιιιη Λά €3, ςυ» ει ίρδίδ δηΜ, 
Γ6ΐ3ΐίοηβηι, ρΓ26ροηί Ρίΐίο ΡαΙγοπι Γαιβηιυη, η^ΐυτ» 
ν6Γ0 ϋίνοΓδΐΐαΐβ ιιυΙΙο ιηοίΐο » ηβςυβ δβευηϋυπι 
6ΧδΐιρβΓ&ηΐί&πίΐ. δίο εηΐπι 61 ΡΑΐΐ'βη) 6δ86 Οϋυπι 
Γ6]ί€(*Γ6ΙΙΜΙδ, ΟΠίη 6}»δ6Πΐί»1ίδ όίνβΓδίΐβδ η3ΐ»Γ3ΐ6ηι 
6οη]υηοΐΊοη6ΐη Γ6δρυ3ΐ« ι Ιϋβιη 3(1 6Γ6|ΐ;οΓΊυπι 
ΓιαίΓεηο ρρίδίοΐβ , €ΐι]υδ ρπηΓ.ίρίυηι , < Ουβη^ο 
ρΐ6Π«)υ6 ΰοπιιηυηβ βδββιιΐΊχ* ίη 3Γ63ηίδ <1ο$ιη3(ί1)υ8 
ιιοη (Ιί^ηο^ηυιΐ, > δ6ηΙ)ίΐ: « Ουί 8ρίΓΐΐιιιη 3ΐΐΓ3χίΙ, 
4)6Γ 6υπι 61 ΡίΙίυηι 61 Ρ»ΐΓ6ΐη δίηιυΙ 3ΐΐΓ3χίΐ, 61 ΡίΗυηι 
ν6ΐ'6 ςυι βρρΓβΙιβηιΙβιίΙ, Ι)3ΐ)6ΐ)ίΙ ευιηιίεηι υΐΓίηςυβ, Β μασι, χα\ άζιώμασι, καΐ&ριθμφ, χα\ τοις τοιούτοις. 
Τούτων το(νυν τΐ «ρότερον άποκρυψάμενος Εύν4- 
μιβς, τοΰ δευτέρου εΚους της τάξεως έπεμνήσΟη, 
χαί φησι μή χρήναι λέγειν έπ\ θεβΰ τάξιν, έτυεί-περ 
ή τάξις δευτέρα τοΰ τάττοντος• Εκείνο δΐ ή ου 
σύνοιδεν, ί) εκών άπεκρύψατο, δτι Ιστι τι τάξ:ως 
είδος, ούκ έκ της παρ' ημών θέοζως βυνιστάμενον, 
άλλ* αύτξ τ^ κατά φύσιν ακολουθία συμβαίνον, ώ; 
τψ 7:υρ\ πρ6; τ6 'φώς έστι τό έξ ούτοϋ • έν τούτοις 
γάρ πράτ&ρον τδ αΓτι-ϊν λέγομεν δεύτερον δέ τ?> άπ' 
αυτού, ου διαστήματι χωρίζοντες άπ' αλλήλων ταύ- 
τα, άλλα τψ λογισμψ του αΐτιατοΰ προεπινοούντες 
τ6 αίτιον. Πώς οδν εΟλογον άρνείσθαι την τάξιν, 
έφ' ών έστι πρώτον κα\ δεύτερον ού κατά τήν ήμε- 
τέραν θέσιν,άλλ' έκ της κατά φύσιν βύτοίς ένυπαρ- 
χούσης ακολουθίας; Τίνο; οδν ίνεκεν αθετεί τί]ν 
τάξιν λαμβάνεσθαι έπ\ Θεού; Ηγείται, εί έπιδείξειε 
μηδαμώς άλλως τ6 πρότερονέπ\ Θεού νοείσθαι, λειπό- 
μενον δξε'.ν κατ' αυτήν τήν ούσίαν τήν ύπβροχήν έπι• 
δείκνυσθαι. Ήμεις δέ κατά μέντήν των αΙτίων πρ^ς 
τά έξ αυτών σχέσιν, προτετάχθαι τού ΥΙοΟ τ6ν Πα- 
τέρα φαμέν, κατά δέ τήν της φύσεως διαφοράν 
ούκέτι, ουδέ κατά*τήν τοΰ χρόνου ύπεροχήν ή ούτω 
γε κα\ αύτ6 τ6 Πατέρα είναι τδν Θε6ν άθετήσομεν, 
της κατά τήν ούσίαν άλλοτριότητος τήν φυσικήν 
συνάφειαν αθετούσης, ι Ό αύτδς έν τί) πρ6ς τίν Γρη- 
γόριον τ^ν άδελφ6ν έπιστολξ, ής ή αρχή , ι Επειδή 
ΐίθλλο\ τ6 χοινδν της ουσίας έΐϊ\ των μυστικών δογ- 4Ηηο ίΐΐίυδ ΡαΐΓβιι», Ιιίηο δρΪΓίΐυιη δβπείυηι €οη(1υ- ^ μάτων μή διακρίνοντες, φησ\ν, Ό τ6 ΠνεΟμα έλκύ- •€ΐιηιι• Νεςυβ εηίιη νβΐ δ€ί$8υΓ3 3ΐί{ΐυ3 υΙΙο ρ3θΙο, νεί 
(Ιίνίβίο βχΓ02ί(3η(ΐ3 6δΐ, ιιΐ, 3111 Γϊΐίυβ 3ΐ)δςαβ 
Ρ3ΐΓβ ίηΐ6Ηί^3ΐυΓ, 3υ( 8ρίπΐυδ 3 ΡΠίο 86ρ3Γ6ΐυΓ. » 
.1136 Γ3ΐίοη6, 61 3 δίιιΓιΓιΙ)ηδ Ι65ΐ11)ΐΐδ ΟΓΐΙίηβ ίη 
ΤιΙαιΙβ 6θΐηρΐΌΐ)3ΐο, ςυυιηοιίο 3ΐ>$(ΐιΐ6 ρβΓκυΙο 
ίηΐ6ΐΓΐ|$6Γ6 (1ορΓ6ΐΐ6ηϋ6ηΐυΓ, ({υί (ΙίευηΙ : ^\^x γαιιο , 
6δΙ , ίηΐι τ δΐφ6Γ οιηηεηι οηΐίηειη 6θη8ΐ(ΐ6Γ3ΐ3δ 
ΤΐΊ3ΐϋ8 1ιγροδΐ3δ69, Ρίΐίί 1ιγροδΐ3δίηι ιη6(ϋ3η) ίιιΐ6Γ 
ΡαΐΓ6πι ϋΐ δρ'ΐΓίΙυηι 3ΐ1ίΓΐη3Γ6, ςααδί ί1)ί υρϋο ρ6Γ 
νίπι ίηΙΐΌ(Ιυ66Γ6ΐυΓ? 86(1 ίΐίικί, ρβτ ΡίΓιηιη^ ηοη 
άπΓεΓΓβ Γ6ΐ.αΐοη6ηι, η( ηοηιιυΐϋ 6Χΐδΐίιη3πΙ, οοπδβ- 
/<]υίιαΐ' 6Χ δει-ΊρΐυτίΒ Γ6ίΐ3Γςυί ; 61 3ΐ)υη(1β Γ6(Ι3γ- 
)%ιύ 1ΐ36 άίεΐίοηε 60δ, <|υί ίιηηΐ6ΐΙί3(β ορίη3ηΐυΓ, 6Χ 
Ρ3ΐΓ6 6δδ6 8ρίπ1υηι : η(*6 ηοη ΟΓϋίηβηι, ςυΙ ίη σας δι* αύτοΰ καΐ τ6ν Τ16ν κα\ τ6ν Πατέρα συν- 
εφελκύσατο* κα\ τ6ν Γίδν αληθώς δστις λάβτ), Ιξετ 
αυτόν εκατέρωθεν, πη μέν τδν έαυτοΰ Πατέρα, ιιϋ 
δέ τ6 ίδιον "Πνεύμα συνεπαγδμενον. Ού γάρ ?στιν 
έπινοήσαι τομήν ή διαίρεσιν, ώς ή ΥΙδν χυρ'.ς Πα 
τρ6ς νοηθήναι, ή τδ Πνεύμα τοΰ Υίοΰ δια^ευχθήναι.» 
Ούτω κα\ παρά τοιούτων μαρτύρων τής έπι τ^ 
Τριάδι τάξεως συνισταμένης, πώς ούκ έπισφαλώς 
νοεϊν έλεγχθήσονται οΐ λέγοντες, Τίς ό λόγος έν τοις 
υπέρ 7(άσαν τάξ.ν θεωρουμέναις ύποστάσεσι της 
Τριάδος, τήν τοΰ ΥΙοΰ ύπδστασιν μέσον Πατρδς κΑ> 
Πνεύματος λέγειν , ώς κατηναγκισμένη; έχεϊιε 
ούσης της τάξεως ; Άλλ' δτι μέν τδ ίι' ΤΙοϋ ού> 
έπΙ σημασία σχέσεως, ώς τίνες οίονται, παραλαμ- ΤΓί3(ΐ6 βδΐ, 1ΐ86 νο6β εοηφΓο1)3Π, 83118 βχ ί3αι ^ βάνεται ταϊς Γραφαίς, κα\ δτι έλεγχον ίκαν^ν ή 
«ΙΙαίίδ <ΙβηιοηδΐΓ3(υηι 6δΙ• τοιαύτη δύναται λέξις τών αμέσως οίομένων έκ Πα- 

*ρ6ς είναι τδ Πνεύμα, κα\ δτι συστατική τίς έστι της έν τ} Τριάδι τάξεως ή φωνή αύτη, αρκούντως 
ΦΟΪς ε{ρ4]^μένοις ήδη έναποδέδεικται. ^4. ΡοΓΓΟ ίη ςυί1)ΐΐ8 Ρβτ 6δ86ηΐί3)βπι εχδίδίεη- 
Αί3π) ηοΐαΐ, \{Λ 63ηι 3εείρί, υΐ Εχ ρΓχμοδίΐίοηίδ 
νίπδ εχχςυεί, εΐΙ^ηι 6χ ίΙΙίδ, ςυ» η3ΐαΓ3ΐί16Γ ΙίυηΙ 
€0ΐηρ.ιΐ'6ηΐςυ6, εο^οδεειίΜ*. Εχ Γ3(1ίε6 δίςαίϋεηι 
ροΓ Γ^η)4ΐηι ΑδίΓυείΗεδ ΓΓυείυηι, ςυίϋ ΆΐΪΜά 3^ίπ)υ5» 
«ΐυβιη ευιη εχ Γ3Π)ο εηαηΐίαπιυδ! Ει εχ οευΐο ρ6Γ 
ίοηΐβιη ίΐυνίιιηλ «Ιίεβηΐεδ, ςυίϋ 3Γιυά ςυ3ΐη οχ 
ίυηΐε 3δδ6ππ)υ3? 56^ δυηΐ ρΓ28ΐ6Γε3 3ΐίί, ςηί εοιι- 
Ι«:ηϋυηΐ, εβδβ δρίπΐυιη εχ Ρ3ΐΓβ εΐ Βίΐίο, ηοη Φ 

ΐΐΓΠΙλΓί 6Χ Ρ3ΐΓϋ>Ι18, ςυθ(1 6δ86ηΐί3ΐίΙεΓ 4η(6Γ Ρ3- 

ΐΓεηι 61 δρΪΓίΐιιπι πιειίίεΐ Ρϋίυβ, $6<! «ι^ο^' ^^^ κδ*. "Οτι δέ έφ* οΤς ή διά δήλωσιν ουσιώδους 
υπάρξεως ίχει , είς τδ της έκ παραλαμβάνεται 
Ισοδύναμον, καΐ άπδ τών φυσικώς γινομένων κα\ 
φαινομένων γνωσθήσεται, Έκ της ,Αίίης γάρδίά τοΰ 
κλάδου λέγοντες τδν καρπδν, τί άλλο ή βτι έκ τοΰ 
κλάδου αύτλν λέγομεν ; ΚαΙ έκ τοΰ οφθαλμού διά 
της πηγής τδν ποταμδν λέγοντες, τί άλλο ή δτι έχ 
της πηγής αύτδν λέγομεν ; Άλλ' εΐσί τίνες έτεροι, 
ο! λίγουσι τδ είναι τδ Πνεύμα έκ Πατρδς δι* Υιού μή 
λέγεσθαι παρά τών αγίων διά τδ ουσιωδώς μεσι- 
τεύειν Πατρ\ χα\ Πνεύματι τδν ΥΙδν, άλλα διά τδ Μ ΟΕ ϋΝΙΟΧΚ ΕΰΟΙΕδΙΑΚϋΜ. 70 

είναι τ^ Πνϊυμα &μα Υίω Ιχ Εαιρός. ΕΙ γάρ μή Α ^ρίπΐυβ βΐαυΙ €υ.η ΓίΙΙο 6Χ ΡαΐΓβ. Νλαιςυο, αοιπΙ, «ρ6; ίννοιαν τ9|ς του &μα σηματίας, φασ\ν, έχλη- 
φΟήσεται τ^ δι* ΤΙυν, χρόνος έν τ^ έχ Πατρίς βι * 
ΥίοΟ έχπορεύσει τοΰ Πνβύματος νοηθήτδται. ΚαΙ ή 
(ύσεβής έντβΰθεν έμπο${9θή7εται ίννοια. Πρόαφχβς 
γοΰ*, αγαπητά, οΓς καίπρ^^ς τοΰτο έροΟμεν. Άμα 
μέν είναι ΥΙόν χα\ Πνεΰμα έχ τοΰ Πατρ6; τίς άντ- 
βρει, ζΐ μή χατά τής εύσεβείας μέμηνε προφανώς ; 
ού διί τοΰτο δέ τ6 δι' Γίοΰ έχ τοΰ ίΐατρδς είναι τ6 
Πνεύμα τοϊς Οεολογοΰσι τεΟβολόγηται, άλλ' ίνα ή 
ουσιώδης μεαιτεία ίΤίοΰ έπ\ τ} έχ Πατρίς δι' ΪΙοΰ 
υπάρξει τοΰ Πνεύματος τοΓς ευσεβίσι πιστεύηται. 
01 δέ χρόνου έμφασιν έν τξ δί' ΤΙον φωντ, δεδιότις, 
χοΐ έννοιαν τής τοΰ άμα σημασίας αΟτήν έκλαμβά- 
νοντε;, ώς άν μήτς έμποδισμ^ς εντεύθεν τ^ εύσε- 61 ίΠυϋ ρετ ΡίΙίηη ία Ηΐο 8ίκηίβε8ΐιι ηοη Ά^^\ρ\^ 
ΙυΓ, ΙβΑίρυβ ίη ρΓΟεββδίοηβ δρίπΐυβ βχ ΡαΐΓβ ρ6Γ 
Γίΐίυηι ίηΐβΓροηβΐιΐΓ, 61 ρΊυ9 Γβί ίη1<ΐ11ρΰΐιΐ5 ίηϋβ 
&ιη8η<Ι»1>•ΐιΐΓ. ΙηΙβηϋο ιΐ&(|ΐΐ6 βηίιηιιιη, (ϋΙι^εΐίβδΊηιβ, 
&<] €«9 «ΐυβΒ (ΙΐΰΙυπ βιιηιυβ. ϋιιι βδββ Ρίΐίικη 61 
9ρίπΙιιιη «Ι Ρ»ΐΓο, (|υί$ η6ξ&1)ί(« ηί^ί «ϋνβΓβιιβ 
ρΊβΙ&Ιβπι ροΐϋΐη ίιι&&ηηΐ? ί>β{] ηοη ρΓορίβΓΐ» ρ6Γ 
Ρίϋυηι βχ ΡΑΐΓβεβββ δρίρίΐυιη, ςυί Γ6$ ιΙ)6οΙο£;Ίο;ι9 
ρβιίΓαοΐΑΓηηΙ β8$βν6Γ&ΓυιιΙ ; 8^ι1 υΐ ('&8βη(ί«1ί5 πι«- 
<ϋ&ιίο Ρΐΐϋ ίη 5ρίηΐυ$ 6ΐ Ραιγο ρβΓ ΡίΙίυηι 6χ»Ι- 
8ΐ6ηΐΐ3 ρϋβ 1)οπιίηίΙ)υ8 0Γ6(ΐ€η(ΐΑ ρΓοροηβΓΡίυρ. 
Ουί νβΓΟ ΙβηιροΓίβ βχρΓΟβ&ίοηβπι ίη νοοε ρβτ ΡίΙίηηι 
Γιηιβηΐ, εΐ {η ίπίβΐΐεΰΐυπι .^ΊμηΊΓιοαίίοηίβ «ϊιιιμ/ βίΐηι 
&εείρίιιη(, ιΐ6 ςυί<1 Ιηιΐβ ρί6ΐ3ΐί& ίιηρβιΐίιηβπΐυιη ίιι- β«!^ προσγένηται, άχουέτωσαν ώς ουδέν ή ευσεβής ^ η^βοαίυΓ, αυϋίϋηΐ, ηυΐΐο η)θ<]ο ρΐ3ΐη €θ|;<ΐ8ΐίοη6Πΐ 

έμτΜδισθήσεται έννοια, ε ί άμα τψ Υίφ έχ Πατρίς, 

χα\ εΐ δι* Γίοΰ έχ Πατρός τό Πνεΰμά έστιν. ΈπεΙ 

χαΐ 6 Γίός &μα μέν έστι τφ Πατρ\, άλλα χα\ έχ 

Πατρδς, χαΐ οΟτε τις χρόνου προεπίνοία έντεΰθιν 

εμφαίνεται διά τ6 τόν ΓΙόν συνυπάρχοντα τφ Πλ- 

τρ\, χαΐ &μα ϋατρί δντα είναι χαΐ έχ Πατρδς» οϋτ» 

τό;;ου, οΟτε τοΰ των Λλλων των δσα έπ\ χαθ* ήμ3ς 

αΐτίωνχαι αιτιατών αναφαίνεται• "Ωσπερ γοΰν συ</- 

ϋϊϊβρχων 6 Υί6ς τφ Πατρ\, κα\ 4μα τψ Πατρ\ ων, 

ούδενδς χρόνου έννοιαν έχει προε πι νοούμενη ν έν τψ 

λέγεσθαι έχ Πατρός, οΟτω χα\ τδ Πνεΰμα 4μα ΪΙψ 

όβάρχωνέκ τοΰ Πατρός δι' Τίοΰ λέγεται είναι, 

χαΐ «ασαν χρονίΛ^ν αποτρέπεται έμφασεν. Κα\ πά- ίηιροιίίη, 81 8ίηιιι1 €υηι Ρίΐίο ϋχ Ρ3ΐΓβ, βι 8ί ροΓ 
Ρΐϋυηι 6Χ ΡΐΐΐΓβ δρ'ΐΓΐΐυδ 8ίΙ• Ουαη<]οΐ|υί(1οιη βΐ 
Ρίΐίαβ κίηιυΐ 681 ουηι Ραίπβ, ηιιί ΐβπιβη βχ Ψάίη 
68ΐ, 61 ηιιϋιιιη Ιβπιρυβ ίηϋβ ρΓβ^ίιιΐβΙΙΐ^ίΐιη*, ({υο.1 
Ρίίπιβ βίιηυΙ ΟΗηι Ρ;ιΐΓθ βχΒΐΜίΐ, β1 βίηιυΐ οπηι 
Ρ&ΙΓ6 681, 61 6χ ΡαΙΓ6, ηβ')υ6 Ιθ€ΐΐ8, πβςιΐθ υΐΐιιπι 
αΐίυϋ 6Χ ϋβ, ςυχ ββοϋηιΐηπι ηοβ άα €αυ:>ί8 61 οίΤο 
€ΐίΙ)υ8 ίηηοΐ686υη(• Οΐί ίΐ3(]υο (]υί ιιηα οαιη Ρ;ιΐΓ6 
6χ$ί8ΐίΐ ΡΙΙίυβ, €( 8ΐηιυΙ ουπι Ρ^ΐΓβ 68ΐ, ικιΠαπι 
Ιβηιροπδ ρΓΧ6Χ8ί8ΐ6ηιί3ΐη ίηιΐυυίΐ, ειπη (ΙίοΚυΓ βχ 
Ρ211Γ6 : 816 61 8ρίηΐΗ8 8ΐη)υΙ ουηι ΡίΠο 6Χ$«8ΐεϋ8 

βΧ ΡίίΓΟ, ρ6Γ ΡίΙίϋΐη 6886 ϋΐΟϋΟΓ, 61 ΐ6ΐ1ΐρθΓί8 ΟΙΜ- 

ηβηι ίπΐ6ΐΐ6εΐυηι &1)1ιογγ61. Κυΐ'δΐΐδΐιιιβ, ^ηβιιιαϋηιυ- λιν,ώστ^ρ ό Πός άμα ίατ\ τφ Πατρ\, χα\ δμως γ Ι""* ""*'*"' '"""* ^'^ ^'"" '^'^'^• ^^ ιηΐηίοπιίηι.δ 
^Λ«ί*.^.«^^-«. Α π.*.:,^ .«Γ. V:.- -- ^._,. ί_ ^ . ^ Ρ»'"> ρΓ3Εηϊΐ6ΐΙί8ίΐυΓ ΡίΐΐβΓ Γ3ίΐίοη6 οαυδβϊ, ςυοϋ 6Χ. 

Ρ;<ΙΓ6 ΡίΙίυβ, ίΐα 61 δριΗίαβ »ίπιυ1 65ΐ ουηι Ρίΐίοβχ ι:ροεπινοει:αι ό Πατήρ τοΰ Γίοΰ τφ αϊτίφ, δτι έχ 
τσΟ ηατ|>ίς ό ΤΙός, οΟιω χα\ τ^ Πνεΰμα &μα έστΙ 
τψ ΥΙψ έχ τοΰ Πατρδ:, χαΐ προεπινοείται τοΰ 
Πνεύματος ό ΥΙός χατά τόν της αιτία; λόγον, δτι δι* 
ΥίοΟ έχ Πατρός τό Πνεΰμά έστιν. Ούδεν γάρ χαΐ 
ύποστελλόμεθα λίγειν τά παρά των αγίων, κα^ταΰτα 
τίνων ; ούς ευσέβειας χήρυκας ή Εκκλησία παρ- 
έλαβε, ^ηθέντα τε χα\ δογματισϋεντα. Έπειτα δέ 
χαι τοΰτο καλώς τφ βουλομένφ διανοηθήσεται, ώ;, 
εί χατευστοχείται τοΰτο τοϊς λέγουσι πάντα δσα 
«ρΐ τής έν τ]} Τριάδι τάξεως οί δγιοι είρήχασι, 
μάτην είρήχασι και έπισφαλώς. Τίς γάρ χαΐ διανοίας 
μετέχων, χα\ τϊ) έχ λόγων συνέσει κοαμούμενος τό 
άμα σημαίνενν έρεϊ τήν διά έν τφ εκ Πατρός δι' Ρ3ΙΓ6• 61 ηίΐιϋοηιίιιυβ Ρίϋυδ ρΓΟίίηΐϋΙΙίχίΐυΓ 8ρΐ- 
ΓίΙυ 866υηι1υηι €Αυ8Φ ηοΐίοηβηι, ςαοϋ ρ6Γ ΡίΙιυιη 
6χ ΡβίΓβ 8ρίπΐυ8 681. Νϋπΐ 6ηίιη 6χ ϊίβ ί\Μχ « 
ΡΒίΓϊϋυβ, €ΐ <|υΊ1)η8? ςυο8 ρί6ΐ&(ϊ8 ρΓΧ60ΐΐ68 Εΰοΐβ- 
8ί« οοηιριοϋανίΐ, (1ίοι& αυΐ ιΙβεΓβίβί ββηΐ, αδ86ΓοΓθ 
ϋ6ΐΓ66ΐ&η)υ8. Ροδίιηοϋυιη 61 Ιιοο ςυοι^πβ ρΓοϋβ νυ- 
Ι6η8 ίηΐεΐΐί^&ΐ, βί ίϋ (ϋε6ΐιΐί1>υ8 1)6ηβ οβδδβιΐΐ, 
υιι1ν6Γδ3ΐ Ρ6Γ 8»ηε(08 (Ιβ ΟΓϋίηβ, ςιιί ίη ΤΓίϋ(ΐ6 €81, 

ΐΓϋ()ίΐ8, £Γ&ΙΪ8 6886 (ΙίεΙ», 61 ΠΟη 2ΐΙ)8<|υ6 6ΓΓ0Ι'6• 

Ουίδ 6ηίιη, (Ιυιηηιοιίο 06Γ6ΐ)Γυη) Ιι&ϋβΐΐ, ρΓυιΙβηΐΙα- 
^116 ςυββ 6Χ (ϋδεϊρΐίπΐδ οι'ϊιιιγ, δβρί^Ι, ρρ.'^ροδίιί'ν 
ηβπ) ΡβΓ, ιίΐΝ»/ ηοΐ8Γ6 »0ΐΓη)ίΐ1}ίΐ, οιπη (Ιΐείηιηβ 
6Χ ΡλίΓβ ρ6Γ ΡΐΙΙυιη δρίπΐυιη 6δ86? Ιιίεβΐ εηίηι ίη Γί«>τ<,Ι1ν-.0μ«β«λοτίΙαβ.ι:ΕΙγ4ρχβ\έν τϋ »χ Ο δρ•,Η,„, βχ ρ^β ρβΓ ΡϋΙ...» «χ5Ϊ*ΐβηα», ι»».«Ι Πατρός δι' ΥΙού υπάρξει τοΰ Πνεύματος τήν τοΰ άμα 
σημασίανέρείτις νοείσθαι, άλλα προδήλως έλεγχΟή- 
σεται άπατώμενος, δταν τ}]ν αύτ^ιν εύρήση δίά κα\ 
έν τφ διά τοΰ Δόγου τό Πνεΰμα συνάπτεσθαι τφ 
Πατρί. ΚαΙ τούτου σοι αξιόπιστους έγώ παραστήσω 
τους μάρτυρας. Αύτίκα ό μέγας Αθανάσιος εν τ} 
προς £εραπίωνα επιστολή, ής ή αρχή, ι Ίσως θαυ- 
μάσεις πω; έντειλάμενον, ι φησίν • ι ϋύ γάρ έχτίς 
έστι τοΰ Αόγου τό Πνεΰμα, άλλ* έν τφ Αόγφ δν, έν 
τφ θεφ δι* αύτοΰ έστιν. ι ΚαΙ μετ* ολίγα• ι Τοΰ δέ 
Πνεύματος δντος έν τψ Αόγφ, δήλον αν εΓη ώς χα\ 
έν τφ βεφ ή ν διά τοΰ Αόγου τό Πνεΰμα. Ό δέ μέ- 
γας Βασίλειος έν τφ έβδόμφ χα\ δεχάτψ των προς 
*Αμφιλ^χιον κεφαλαίων οΟτω φησίν * < £ί δέ τό 8ί|ζοίίΐ€Αΐυπι ίηίεΙΓι^ί ιΐίοεί, 86(1 &ρ6η6 ϋβρρΰΐιβπϋθ^ 
ΙιΐΓ &1>ϋΓΓ&Γ6, ουιπ β^ηιϋβηι Γβρβι-ίϋΐ Ρβγ^ 61 ίη ίΐΐο,^ 
ρ6Γ ν6Γΐ>υηι 8ρίΓίΐϋΠΐ Ρϋΐπ οοη]υη^ί. Ε( Ηιι]υ80& 
τβί Ι6δΐ6δ 6(^0 Ιί1)ί Οιΐβ (ϋ|ηθ8 &ρροη3ηι. ΡΓΐηιυ& 
ηιαςηυδ Αΐ1ΐ8η&8ίυ8 2(1 86Γ8ρίοιΐ6ηι ερίδίοΐα, ι υ]υ& 
ρηηοίρίυπι : ε ΡοΠβδδβ 8ϋη)ίΓ2ΐ)6Γί8 (^υοιηο.1α 
ρΓ«6ίρί6η8, 86πΙ>ϋ : Ν6((υ6 βηίη) 6χιγ« ΥοΓϋαιη 

δρίΓΐΙΐΙδ 68ΐ, 86(1 ίπ ν6Γΐ>0 βΧδίδΙεΠδ, ίη 06Ο ρβΓ 

ίρδυιη 681. » Ει ραυοίβ ίηΐ6Γ]66Γΐ8 : ι ΒρίΓΐΐυδ ν^Γο 
€υιη ΒίΙ ίη Υ6γ1)ο, ιηαιιίΓ68ΐυιη ίυεηΐ, ίη ΟϋΟ ίυίδδο 
ρνΓ ν6Γΐ>υιη 8ρίΐΊΐυηι. ι £ΐ πΐ8|;ηυβ Ββ&ίϋυδ €2- 
ρίΐ^θ6€)ηιο 86ρίίιηο ><1 ΑιηρΙιϋούΙιίιιπι Ηχο 1ι&1>6ΐ : 
€ δί νβΓΟ δρίπΐυβ 600601 λ(ςυ6 Ρίϋαβ οΓ(Ιίη6 €θ1-. 
ΙοοαίυΓ, Ρίΐίιιβ «υίβηι «οιΐβιη ϋίςιιβ Ρ2(6Γ, 6Ι 8ρί- 71 ΙΟΑΝ, νΕΟαΐ ΟΡ. ΡΑΤΛΙΑΚΟΗΛ 72 

τίΐυβ• βΐ Ρ«16Γ (Ιαηΐβχϋΐ. > Ει ΗβΓυιη ίη (Ιβάιηο Α Πνεύμα τψ ΤΙφ συντέταχται, ό βέ ΥΙΙςχψΕα• 
Οΰϋινο εβρίΐβ «(1 βυηκίβιη : ι ΙΤηυ» 61 ββπΰΐιι• 
δρίΓΐΐυβ, ρϋΓ υηυιη Κίΐίυηι υηί ΡαΐΓΐ οοη]υιΐ€ΐιΐ8. * 
5ι 6Γ{0 168(68 β(1β (Ιί^ηί 8υη( ρβΓ Ρϋίυιη ευιη 
Ρ311Γ6 εοιι]υη6(ίοιιί8 5ρΊπ(υ8 ΑΐΙ)3η2ΐ$ίυ8 6( β38Ηίυ8 
ιηιι§ηί, ρΐΑουπο 68(, ςυειηβκΐιηοίΐυιη ηιειίι&ιιοηεηι 
ΡίΙίί Ρύτ ρΓχροδίΐίο ίιι 8Ίιιιί1ί €οη]υη€Γιοη6 (Ιβηο- 
ΐα(, ίΐ& 61 ίη 8ρ»ΓΊΐυ9 6χ Ρ»Ιγ6 ρ6Γ Ρϋίαηι ρροοβδ- 
8ίοη6 , 8ΐ) 6&(ΐ€ΐη Ρ^γ 6886ηΐΊϋΐ6ΐη ιηβϋΊΐΑΐίοηειη 
βί^πιΓιεαΓί : 61 ϊπδυΐδβ ςυίάειη ςυί ή/ηηΐ νοοβπα ρβτ 
ί'ίΗΗΜ ηοΐ3ΐΓ6 ΑίΒηη&ηΐ, ίΐΐυιΐ &εο6ρί886 ει ϋ8, ςυ» 
(Ιίχΐηιαδ, αϊ Γ60γ, 2ί1}υη(ΐ6 οδίεηδυοα 68(• * 25« Ουί Τ6Γ0 εοηΐΓ8(ϋεΐίοηε8 ίηίειηρεδίινβ αιη- 
1)ίυηΙ 6(]»εΐ3ηΐ, ηίΓδυδ ιικιαίπηΐ : Εΐ φι'ιά ηονί 6δΙ, 
81 Ν^δδοηυδ βρε^οπυδ ΐη ςιΐ3ΐΐ3ίΐη δα& οΓ&Ιιοηβ 
({»ίΐ: 4 ΡΓχίηΐβΙΙίξί ςιιίάβιη Ρίΐίο Ρ^ίΓειη Γ^ΐιοηβ 

^' 030836, ρΓ%ίηΐ6ΐϋ§ι ΥβΓΟ ΡΐΠυπι δρίηΐυ δεευηϋαηι 
.ίί'" *^α886 ΓΑΐΊοηβηι! > Ου» εηίιη ίη υπίνεΓδ&Η 2ΐυ- 

''.^ ιΙί6ΐιΓΐ2 δγηοάί & (ΙίεεηΙβ ηοη βυηΐ εηυηϋ^ΐΑ, δεά 
4 ϊίϊ 2ΐιΐ£υΠ8, 61 εοιιιιηβπΐ2ΐπί8 ρπν3ΐίηι 4ϋ{;68ΐΊ8, ηΐΐιΐΐ 
ιιονί ΓυβΓΪΐ, δι 63 ηο8 ηεβΙβχβΓΪιηυβ. Οαίά ίηηυίΐίδ, 
ίΓ3ΐΓ69? ΝίΙιίΙ ΐιονι Γυεπι, δεηρία Ν]Τδ86ΐι1 ηο^Π^ίΤ 
Νγ8δ6ηί? ΠΠυδ, ευ]υδ εςο ηυΐΐβιη εοηιρεΠαΐίοηειη 
ραΓεπ) ΙΐίΐΙΐεο; ςιιο<1 1&υ()3ΐίοηυιη 6χΐΓ2ΐ ΐεηιρυδ, 
Ιβιηριΐδ ιιοΙ)ίδ ηοη δυρρβίΑΐ, ηεςυε ιη ϊά δία- 
ϋίυιπ ίιιευιηϋ6Γ6 ρΓΧββηδ αΓ^οιηεηΙυιη δίηίΐ , 
ιιΐ βχεεΙΙεπίίϋπι νίΓΐ , βί ιηθ(1• νϊΓ ϋΐβ νοε^η- τρ\, χα\ Λ ΠνΕΰμα τψ ΠατρΙ δηλονότι• ι Έν δέ 
τψ δεχάτψ όγδόψ πάλιν των αυτών xβφαλα^ων• 
4 *£ν δέ χα\ τ6 &γιον Πνεύμα, δι' έν6ς Που τψ ένΐ 
Πατρ\ συναπτόμενον. > ΕΕ νουν αξιόπιστοι μάρτυρες 
είσι της διά του ΥΙου πρ6ς τ^ν Πατέρα συναφείας 
του Πνεύματος *Αθανάσκος, χα\ Βασίλειος οι μεγά- 
λοι, εΟδηλον δτι ώσπερ μεσίτευαν του Τίου ή ϋιά 
πρόθεσις έν τβ τοιαύτη συναφείς δηλοΤ, οΟτω χαι\ 
έν τϋ έκ Πατρός &* ΪΙου έκπορεύσει του Πνεύματος 
ή αυτή διά ουσιώδη μεσιτε(αν δηλοΓ. Κα\ δτι μέν οΐ 
τ6 άμα σημαίνειν τήν δι* ΥΙοϋ φωνί}ν είρηκότες 
καχώς αυτό έξελάβοντο, έκ των είρημένων,ώ; οΐ- 
μαι, Ικανώς άποδέδεικται. 

. κε'. 01 δέ ταΖς άντιλογίαις άχαίρως φιλοτιμούμε- 
νοι χα\ πάλιν φασ£• ΚαΙ τί χαινδν εΐ 6 Νυσσης Γρη- 
γόριος Ιν τινι των αύτοΰ λόγων δφη4«,Προθεωρεί-' 
σθαι μέν του ΥΙου τ6ν Πατέρα τψ της α1τ(ας λόγψ, 
προθεωρεΐσθαι δέ του Πνεύματος τί)ν Τίδν κατά 
τ^ τή; αΙτίας λόγον ;> "Α γάρ ούκ εΙς κοιν6ν ακροα- 
τή ριον συνόδου παρά του είπόντος έ(&(&έθη, άλλ' έν 
γων(α κα\ συγγράμμασιν ιδιχώς έχτεθείσιν, ουδέν 
τι χαινδν, εΐ παροπτέα ταύτα ήμΓν. Τί ^ατε^ αδελ- 
φό Ε ; Ουδέν τι καινδν τά του Νύσσης παροπτέα 
γενέσθαι ; του Νύσσης ; του, δν πώς άν καλέσω 
οΰχ έχω* ότι μηδέ παρόδιων κα{ρ6ς ήμίν εγκω- 
μίων, ουδέ σπουδή ημών τ6 προχείμενον τ6 μβγα- 
λεΐον του άνδρ6ς άποδεΖζαι, εΓγβ άνδρα αύτ6ν καλείν 
χρή, χα\ ούχ άγγελο ν. Άλλα μόνον δτι αύτ6ς έφη. ϋθ8 εδί, 61 ηοη αη^βίοδ, Οδίβηίίβηΐϋδ. δβά βοΐυηι (^ χαΐ παροπτία τά βήματα, δτι αύτοΰ- Τ( γάρ ήμίν ςυΐα ίρδο (Ιίχίι , ηεςυε Γ6]ίεί6η(ΐ8ΐ ν6Γΐ)2ΐ , ςαο<1 
ίΙΙίυδ 6υηΐ. ΟυκΙ εηίηι α ηο1)ίδ (Ιε^ρεείαί ϋί^ηυοι 
3Π(1ίεΜυΓ? Ουοϋ αηυδ 6δ(, 3ίιιη(, εΐ ςυοά ηοη 
ρίβηα δ^ιιοιίο ί11& (Ιίεΐ&νΊΐ. δεϋεπίηι, ηεςυε 12ΙΗ- 
ςϋ&ηι αηυπι βχ πιυΐΐίδ Γβρυΐληάιιιη βδδε ΝγβδεηυηΙ' 
Ϊη Γ6ΐ[)υδ ΙΙιεοΙο^ίείδ ρεΓίπιείβηϋίδ βχεείΐεηΐίδδίπιυηι, 
νο8 ίρδοδ (]Ί]υ()ίε&Γ6 ροδίυΐο, εΐ βΙίοΓυπι 3ΐ1)πυο ε&Ι- 
^υIι1η[1. ΥεπηηίΑπιεη ηοη υηιιπι, 86(1 ΐΓεβιι Νγδδεηο 
«Ιίεΐα ΐΓ&(ϋ(ϋδδ6, ίΙΗ ηιΊΗΊ Ιβδίίπιοηίυπι ρΓχ1)ε1)υηΐ, 
«]υΙ ε3πΐ(1εηι εοηιηι νΪΓΟΓυπι «Ιαΐβπη^ΐεηβυΐ, ίρδίαδ- 
ιηεΐ Ν3Τ5δ6ηί ίηςυβιη), ηι&χίηηί βΓβ^οπΊ, εΐ Β&δίΐϋ 
ρΓ9Βε1&π8δίηΓι, εΐ ςυί εοΓυπκΙεηι Γβ^υβ ίη οπ)ηί1)υδ 
ιιη&ιη ιηεηΐεηι ει εοηεοΓ(1εβ αηίπιοδ ηοη ί^ηοΓαηΐ. 
^\^ιά ει ίΙΗδ Ιπϋυδ ςυίδρί^πι <ϋχίΐ« ςυθ(Ι ευη) Μβ κα\ παροράσεως κρίνεται ; ^Οτι είς, φασ\, κα\ δτι ού 
συνοδικώς εΓρηκε ταύτα. *Αλλ* δτι μέν ούχ ώ; ξ να 
τών πολλών έδει κα\ τδν Οεολογικώτατον Νύσσης 
ένα λέγειν, υμάς αύτους διακριναι ζητώ, κα\ τήν 
παρ* άλλων ουκ έκδέχομαι ψήφον • δτι δέ ούχ εΤς 
ήν, άλλα τρε?ς οΕ είπόντες, άπερ είπεν ό Νύσσας, 
έχεΤνοί μοι τψ λόγψ σνμμαρτυρήσουσιν, δσοι τ6 
σύγχρονον οΓδασι τών ανδρών, αυτού τε του Νύσ- 
σης« φημί^ κα\ του μεγίστου ΓρηγορΕου, κα\ Βασι- 
λείου του τΐάνυ, χα\ δσοι ούκ άγνοουσι τό έπΙ πά- 
σιν όμόπνουν αυτών χα\ όμόψυχον. Τί γάρ άν τις χαΐ 
εΓρηχε τών τριών, δπερ μή έκοινώσατο χαι τοις 
άλλοις ; εΐ δέ τινι δοχε7 βΤναΙ τίνα Γσως ^ηθέντα 
παρά του έσύστερον τψ βίψ εναπομείναντος, έφ* ιιοη εοπιπ)Μηίε&\Ίΐ?0υο(1 δί νί(1εΙυΓ ηοη ηειηίηί, ^ οΤς δ ειπών σκεμμάτων τψ προοιχομένψ ούκ έχοι• 

νώνησεν άλλ* έπεί κα\ ζώντες τψ αύτψ εμπνεόμενοι 
Πνεύματι τά υπέρ του Πνεύματος έδογμάτιζον, και 
μετά τήν ένθένδε λήξιν τψ αύτψ συνδέδενται Πν^ύ- 
ματι, ού δέχομαι Ιγωγε έμπνευσθήναί τι τψ έν\ κα^ 
μετά θάνατον τών λοιπών, δπερ ούχ\ κα\ της τών 
προοιχομένων γνώμης έξήρτητο. ΕΙ δέ δτι μή συνο- 
διχδν έχάθισε τούδε ή τούδε του (5ητού άχροα- 
τήριον, τά [&ητά ταύτα τδ παρεωράσΟαι καταδι- 
κάζεται, άλλ' έγώ οίκου;ιενικ6ν φημ\ τδ τούτων 
άκροατήριον. ΚαΙ πώ^ π,^ροπτέα τά οικουμενι- 
κών άξιωθέντα ακροατηρίων; έξ εκείνου γάρ 
καν είς δεΰρο δσαι διά μέσου κα\ οίχουμενικαΐ καΙ 
τοπικα\ γεγόνασι σύνοδοι, τίς άμφιβαλεΙ ώς έδέξαντο 
αυτά, κα\ ήσπάσαντο, καΐ ώσπερ τινά θησαυρών ςιΐ86<ΐ3ηο ίοπ&δδε εδδβ (ΙΙείΑΐα 3 ροδίεηοπ, ςυϊ 1π 
\ίΙ& Γεθ)3ηδ6Γ&ΐ ει εοηβίάεΓ&ΐίοηυπι (ΙεΓυηείυιη 
βηΐέα ραηίοίρειη ηοη ίβοίδδο, >1 ευηι εΐ αάΐιιιεευαι 
νίνεΓεηΙ, &1> εοϋϋΐη δρίΓΐΐυ ΐηΟ^Ιί, άα τεϋιΐδ 5ρΐ- 
ΓΪΙαδ (ΙεεεηιεΓεηι, ει Πηε νίΐ26 ροδίΐο, εοάεηι εοΙΙί- 
£ΗΓεηΙυΓ δρΊπΐη, ηοη |^^Iη^8εΓ0 υηςυ&ιη εςο, υηί 
β1ίςιιί(1 ίηδρίΓΑΐυια εΐίααι Γε1Ί(ΐιιί8 νίι» «ΙβΓυηείίδ, 
φχοά » ηοεηΐ6 βΟΓυηι, ςυί Αηίεβι πιοηεπ) οΙ)ίεΓαηΐ, 
ηοη ΓαεΓίΙ. δί &υΐεπι ςυοϋ ρΐεηβ 8)ηοϋο Ι)υ]ιΐδε6 
νεί Ιιυ]υδε6 ϋΐεΐί 3υύίεηΐί3η3 ηοη ΓεείΙ, (Ιίϋΐ3 εοη- 
ϋεηιη&ηΐυΓ, ε^ο υηίνεΓδαΙεηι εοΓυπι 3υ(ϋεηΐί3Π) 
ίυΐδδε εοηιβηάο. £ΐ ςυ&ηαηι Γαΐίοηβ (ΙεδρεεΙυί Ιια- 
ϋβηϋβί δυηΐ, ςιι» υηίν6Γδ&ϋ1)υ8 αηάίβηΐϋδ (1ί§ηα 
1*υϋΓε? εχ 60 8ί<ιυί{Ιεηι ΐ6π]ροΓ6 9ίά 1>2ηε ηοδίΓοιη 73 ΰΕ ϋΝΙΟΝΕ ΕΟαίΕδΙΛΣίυΜ. 74 

ίϋηΒίΐΛζ ένα::οχ£Τσ0αι τ]] Έχχλησί^ παρα^εδώ- Α κΐ&Ιβπΐ, ςυχ ίηΐ6Γ069$6ΓυηΙ, πηίνβΓΜίβ» λο ρρο- 

νίηοΊ»Ιβ5 δγηοίΐοδ, £3 βΐ »ιηρ1βχ2ΐ.ΐ8 βΙ 6Χ0$Γ.υΐ3ΐ38 
ία«8β, €1 νείϋΐί ρΐβίαΐίβ (ΐυοηκίΒΐη ΐΙΐ68&υΓυιη \η 
Εοοίββίί Γβροηί ΐΓΒ(ϋι1ί896, βΓΪΐηβ, ςυι ΙιιεδίΐΑνϋΓΐΐΤ 
Νοη <)βΙ)βΐίΐ ίΐΒίΐϋβ, ίρβίΓβδ, 3 δίη^υΐίβ (|υί1)υ8νΐί$ 
ββρβΓίΙίπι άΙαΛί^ Ρ3ΐΓίΙ)ΐΐδ, ΙαηςυΑίη (Ιβδροοϋι 
ά\ξηΛ οοπίΐβιηηαπ βρυά Εοοίβδί» «^Ιυαιηοδ : (ΐηβιη- 
3ϋΓηθ(Ιιΐίη ηβίΐϋβ ςιΐ3Β ηΐΑ^ηυδ Αιΐϊβηαδίϋδ, ηβψΐβ 
ηυ» ίη Γβ1)ΐΐδ Ιΐιβοΐοβίοίδ ηΐ3χίιηα8 βχιίΙΙϋδ βΙΓαίιΐδ 
β$ΐ. ΑΓηΙ)ο €ΐιίιη Ιιί βγηοάίδ, ϊΐϋδςυβ ΟΒΟϋηίβηίάβ, 
ίΠβ Νίο«η3βρπιη3β, Ιιίς ΕρΙίοβίη» βΐ ΐβπί» ρΓφΓιιβΓβ* 
<ΐυο(Ι αικϋεηΐϋ• ϋηίνβι•β8ϋ1]ϋ8 ύ\%ηΛ χασιν ; Ούχ Ιχβι γοΰν τινά χώραν, 2) άδε/.φο\, ο<3λ 

τι; των αγίων εΓρηκε τούτων, παροράσεως χρίνε- 

αθιι τοί; της Έ/χλησίας τροφίμοις• ώσπερ οΙ)ν 

ούδ' 5υα 6 μέγας "Αθανάσιος εΓρηχεν, ούδ* οαα. ύ τ);ν 

θεολογίαν μέγιστος Κύριλλος. Κα\ γΐρ έχάτερος 

τούτων συν<5δου ^ν αρχηγός, καΙ αυτής οίκουμενι- 

χη:, δ μίν της έν Νιχαίςι χα\ πρώτης, ό δ& της έν 

Έ^έίφ και τρίτη;. Κα\ δτι μεν ού παροπτέα τά 

τών αγίων τούτων (5ητά, έχ του οίκου μεν ικών άξιω- 

θί|/3ΐ Ακρο2τηρίων συνίσταται. 

£( &3ηεΐοΓυ!η ΗοΓυιη ρΓοηηηΐί^ΐα ηοη βδδβ άβδρίΰίβικία , 

]υ(1ίθ3ΐ3 εαηΐ, Ιΐ8€ Γ&Ιίοη6 ρΐαηβ ΟηηίΙβΓςυβ ΓθΐηρΓθ1)31υΓ. 

κ^ . Τί δ^ τέως καΙ εχειν δοκει τό άναγβγραμμένον 26. Εΐ ς<]ί<] ΐδηΗβιη οοηΓιηβΙ 3ρρο$ί(υιη Ν^βδβι^ 

τοΟΝύσσης ί^ητόν. μή τψ κανόνι διευθϋν($μενον τζς || (ϋοΐϋπ), ςυο(1 α ΙτλοΊΙ'λ ηοΙ)ίβ ρίβίβΐίβ Γβ^ιι!» ηυη 
«ραδοθείσης εύσεβείας ήμϊν; Π3ν γάρ εΓ τί γι κα\ (ΙίηβΛίιΐΓ ? Ν^ιη ςιιί<1ςιιίι1 υϋίουηςυβ βοπριο ηΐίΐη- εϋρίσχβται χείμενον οπουδήποτε τών Γραφών, ,ώς 
«{Λς κανόνα ή γνώμονα τήν παράδοσιν τής^ ημών 
ευσέβειας άπευΟυν^μενον, τήν εύσέβειαν συγκροτεί, 
χιΐ την αύτης άλήθειαν ου λυμαίνεται. *Αλλ* ένταυΟα, 
9Μ\ν, δ Πατήρ ούτος ό Νύσσης έν τφ πρώτω τών 
κφς Εύνόμιον Άντι^,όητικών, περί τό τέλος ίια^^ή- 
βηνουτω λέγων ιΤδν Πατέρα του ΤΙου μόνψ τφ της 
αίτίις λδγψ προθεωρεϊοθαι • > χα\ πάλιν μετά τίνα • 
ι Ός γάρ συνάπτεται τψ Πατρ\ ό ΤΙ^ς, χα\ τΛ έξ 
αΟ«•} είναι ίχων, ούχ ύστερίζει κατά τήν Οπαρξιν, 
οδτω 'χα\ του Μονογενούς Εχεται τ^ Πνεύμα τό αγιον, 
έπγοίί μίνη κατά τδν της αΙτίας λόγον «ροθεωρου- 
μένης ττίς τοΰ Πνεύματος ύτΓΟστάσεως. » Πώς ουκ 
Γ/'Λίαν εμφαίνει τινά, δύο εΤναι τά τοΰ ΐί νεύματος ιίαιυιη Γορβπΐϋπ, 6ΐ νείυΐΐ α(1 οαηοηβιη βΐ ηοηηϊίπι 
ρί6ΐ8ΐί8 ιιοΙ)ίδ οοηοΓβϋίΐαηι ΛϋβςιΐΛΐιΐΓ, ρίεοίβηι 
€οηδΐ3ΐ)ίΗΐ €ΐ ΠΠυ$ γβηΐΛίβιη ηοη \Λάϊΐ. 8θ(Ι Ιιια 
Ρ3ΐθΓ. Ιηςαίιιηΐ, ρΓίπΐ3 ΛϋνβΓδαδ ΕαηοηιΙιιηι ΑηΐΐΓ• 
Γΐιβίίοα βρβηίδδίιηβ οίΓοβ βπβηα άίϋϊι^ ι ΡλίΓβιη 
Ρίΐίο ΐ3πΐυιηηιθ(Ιο €3υδχ Γβΐίοηβ ρΓ36ΐηΐβΙΙΐ|^|. » 
ΙΙϋΓβϋδςϋβ ηοηηιιΙΙίβ ίηΐβΓ]β€Γιβ : • 0ϋβηΐ3ϋιηο<1ιιηι 
€θη]υηβίΐαΓ Ρβΐή ίίΐίυδ, βι 6χ 6θ.<]υο(1 δίΐ, 1]3Κ)6ηδ, 
ροδΙβΓίΟΓ ηοη βδΐ κβουηϋηιη βχδίδίοηΐίβιη, ίΐ3ςυβ 
βΐ ϋηί8:βηίΙο 3ϋ1ιχΓ6( ββηοΐυβ δρίηίοδ, ίηΐεΐίβεΐιι 
δοΐο $6ευη(1υπι Γ3ΐίοη6ηι ΰ3υΜΒ ρΓ»ίηΐ6ΐΐ6€(3 δρίπ- 
Ιυδ 6Χ8ί5ΐοηΐί3. > Αηηοη Ιιΐβοο 4αθ(]3ΐηη]θ(1ο βυβρί• 
οίοηβηι ίιηροΓΐ3ΐ, ϋυββ 6β86 δρίπΐυβ €3υβ38, ΡβίΓβηι 
βι Γϊΐίυηι ? 8β(), ο 3πιϊεί ίΓβίΓββςιιβ, ηοη βυηΐ βίη)* -. ^^γ^,.^, ..,^, ^^., ^»,^» «^ »νν« κΜ,^υ^'Λ^,^^;^ ^* « ■•■«■ιι « ^,^υ, υ ϋΗΐΐνΐ ΙΓ3ΙΓ6β(]116, ηΟη βυηΐ δίΠ)- 

αϊτιατόν Πατέρα και τδν Πδν; Άλλ\ ώ φίλοι κα\ ^ ρΠοίΙβΓ Ρ3ΐΓυπι ΎβΓ53 <ΐ6δρί€ί6η(ΐ3, δβϋ η6€0δ83πο αδελφοί, έπβ\ σ^χ απλώς τά τών αγίων δεϊ τΛρ'- 
ορισθαι ^ητά , συμβίβάζεσθαι δέ πάντα έπάναγκες 
κχρ' ημών, ώσπερ πρ6ς χανύνΐ ί) γνώμονα τήν 
«ιράδοσιν της εύσεβείας ημών • βΐ καΐ προθεωρεί- 
βδβι τοΰ ΥΙοΰ τ6ν Πατέρα ό 5γιος Ιφη τψ της αΐ- 
τία; λίγφ • χα\ πάλιν προθεωρεϊσθαι τ6ν Μονογενή 
ϊήί τοΰ Πνεύματος υποστάσεως κατάτδν της αΙτίας 
λόγον,άλλ' ου δύο άναφαίνεσΟαι έντεΰΟεν τά τοΰ 
Πνεύματος αΓτια • Ά πάγε ! βλάσφημον γάρ έγώ 
χρίνω διάνοιάν τε κα\ γλώσσαν, Ι^τις τοΰτο ή Ιννοή- 
δει, ή λαλήσει ποτέ. Άλλα προΟεωρεισθαι μεν τόν 
Πατέρα του Υίοΰ τψ της αΐχίας λόγψ 9ημ\, δτι έχ 
τν3 Πατρίς ό ΎΙός -'προθεωρεισΟαι δέ τ6ν Υΐδν της οιηηί3 ΰοηΓ6Γ6η(]3 3 ηο1)Ιδ γβΐυΐι 3<1 Γο^υίΑπι α 
ηοΓηΐ3πι, ρί6ΐ3ΐ6ηι, ςυβηι δβηυί (Ιβ1)βηιαβ<1ο€βηΐβηι. 
1-ίοβΐ ρΓΛίηΐβΠίβί, 83ηο(υ8 3δ86Γυίι, ¥ύϊο ΡβίΓβηι 
86€υη(]υοι ε3ΐΐ83Β Γ3ϋοη6πι, βι ταΓδυδ ρΓχίηΐβΠίΐζί 
ϋηίββηιΐυπι βχδί8ΐ6η1ί3 δρϊΓΐΐυδ δβευηϋυηι εβυβΦ 
ΓΒΐίοηβηι, 31 ηοη (Ιυο ίηάβ δρίπίαβ εβυβ» ιηίβΓϋπ 
ΙιΐΓ. Αρβ^β ; 1)ΐ38ρΙΐ6ΐη3πι βηίηι ίρδ6]υ(1ί€0 α πιβιι- 
Ιβηι, οι Πη£ΐΐ3ηι, ςυχ ϊά τβΙεοβΙΐβγβΓϊΐ γβΐ βίοουΐβ 
ΓϋβΓίΐ. 8β(Ι ρΓχίηΐβΠί^Ι ρΐ3η6 ΡβίΓβηι ΓίΠο «βουη- 
(ίϋηι 0308» Γ3(ίϋη6ηι βίο, ςυο<1 αχ Ρ»ΐΓβ Ρίΐίυδ δίΐ, 
βι ρΓ3;ίηΐβ11ίβί Ι• ίΐΐυηι δρίΓΐΐυδ Ιί7|.οδΐ3ίί δβουηϋυπλ 
βαυδβ Γ3ΐΐοη€πι, ςαοα ρβΓ ΓίΗιιηι δρίιΐΐϋδ βίΐβχ 
Ρ3ΐΓβ. Ει ίΐ3 ΐ!3€ βχροδΐιίοηβ άΐαί ηοΐίοηβη οοη- ■εοΰ Πνεύμ^τοί υποστάσεως κατά τίν τη^; αΙτίας (> 0θΓ(Ιβηι ουπι βΟΓϋΐη 86ΐι(«ιιΐί3, ςαί βχ ΡβίΓβ ροΓ >όγον, δτι διά τοΰ ΥΙοΰ τ6 Πνεύμα έχ τοΰ Πατρίς 
Κα\ οΰτω διά της έξηγήσεως ταύτης τδν νουν τοΰ 
ί^τ^ΰ σύμφωνον καΟίστημι τ|1 έννοί^τών έκ Πατρίς 
είναι δι' ΤΙοΰ Οεολογησάντων τδ Πνεΰμα. Ός γάρ 
' έχείνοι έκ Πατρός δι* Γίοΰ τδ Πνεύμα είπίντες, ούχ 
ώ; εΙς δύο διαιροΰντες τήν αΐτίαν τοΰ Πνεύματος, 
τοΰτο είρήχασιν, άλλ\ ώς βουλόμενοι παραστήσαι τ6 
Πνεύμα ούχ αμέσως προΤ^ν έκ Πατρ<$ς. Πώς γάρ άν 
χιΊ νοηθείη τδ τών τριών υποστάσεων συνεχές, ι ε\ 
μίΐ τδ τρίτον τζ τάξει αγιον Πνεύμα, > χατά τδν 
μέγαν είπεϊν Βασίλ»ιον, ε διά τοΰ δευτέρου τ} τάξει 
Τίούτ}θεογόνψ συναφθείη άρχ5;ϊ τψ Πατρι δηλαδή- 
»δτω χα\ ό δ γιος οΟτος προΟεώρεΙσΟαι ειπών τδν 
Πατέρα τοΰ ΥΙοΰ, τψ της αιτίας λδγψ, δτι έκ τοΰ 
Ρατκοι,, Ολ. ΟΧΙΙ. ΡίΠϋηι 08^β δρίπίαηι ΐΓ3ϋΙ(1βΓπηΐ, βίΒοίο. ϋΐ οηίη 
ίΙΙί βχ Ρ3ΐΓβ ρβΓ ΓίΙίϋπι δρίπΐϋηι (Ιίβθΐιΐβδ, ηοη υΐ 
ίη <1αο (]ίνίϋ€η(β8β3α83ηι δρίηΐυ&,ίΠϋϋ 3ίΏΓΐη3Γυη(» 
8β(Ι ΐ3ηΐιιηιιιιθ(Ιο, υΐ €θπιρΓο1}3Γβηΐ, δρίηΐνηι ηοη 
ίηιπΐ6(1ί3ΐβ 6χ 1»ηΐΓβ ρΓονεηΐΓβ. Ου»η3ηι οίβηΐιη 

Ι3ΐΐΟΜβ ΐΓίΐίΠΙ 1)>•ρθδΐ3»€θη £θΙΐ90Γ6Ιΐΐ!3 ίηΙβΙ1ί|$6Γβ. 

ΙϋΓ, ε ι ί ιβΓίίυδ οηΐιηο δρίπίοδ δαιιοΐυδ » ηΐ Β38ίΙϋ 
ν€Ρΐ)ί$ υΐ3Γ, € ρβΓ Ριϋυνη ΟΓϋΐηβ δββυηϋυηι, ΟβΙ- 
ββηο ρΓίηοίρίο οοη]ϋη(5βΡβΐϋΓ? > Ρ»ΐι•ί δβίϋοβΐ, βίϋ 
€1 8»ηοΐυ8 ΊβΙβ ρΓ»ίηΐβΠί£ί ϋίβ€η8 ΡβίΓβπι Ρίΐίο 
Γ3ϋοηβ €3υ8«, ςυοιΙ €Χ Ρ«ΐρβ ΕίΙίϋδ βίΐ, Γυι-δυβςυβ 
ΐΗΐί£[ΰη;ΐυηι ρΓ3Βίη(ο1Π£ί ΒρίΓΪιυδ 1ινρο$ΐ38ί 8βουη• 
(Ιϋΐη €311836 Γ3(Ίοΐιβιιι, ςιιοϋ ρ«ρ 1•ΊΠυηι δρίήΐιιβ. 
ηοη (]υ38 δρίΓίΐυδ €30838 388βΥβΓ3Υίι. Ει δ3ηβΐαηι 

3 15 ΪΟΑΝ. ΥΕΟΟΙ εΡ. ΡΑΤΕΙΑΚΓΗ.Ε ί6 

ηοη &(1 ίΏ&!ηυ&ηά&8 ιΙυα3 ε3υΒ&3 Ιό βηυηΐί&δββ, οχ Α Πατρ6ς ό Ύ1>);, ν,αΧ πάλιν τ&ν Μονογενή «ροΟεωρ^Ι- ϋβ, ςα» &Γι1)ί άΐχ'α• εοιηρΓθ])&1>ίΐυΓ, Ιιοο ρβείο 
Ναιηςαβ ρπιηα «κΙνβΓδυβ ΕυηοΐΏΐιιιη ΑηΓίΓΓίιβίίοα, 
€ΐι]ιΐ5 ρΓίηείρίυιη, < Γίβη, υΐ νίϋβΙυΓ, ηοη ροΐοβΐ» 
υΐ ςυΊ9 άβ οιηηίΙ)υ5 1)6η6 ηοβΓβη, > Ιιχο βιΊΐ : € Εχ 
Ηιββπίΐθ8θΐ6 αΐίιιιη δοΐβιη ΓΊΙίυιη Ιηΐεΐΐί^ίηιπβ, ςαί 
βίπιυΐ €υιη ρΓΐιηο εο^Η&Γιοηβ ρβΓ ^βηβΓ&Ιίοηβπι 
ίΗιιχ6ΓίΙ,4:1 ίη οιηηίΙ^υδ &(ΐ£^|υθ 56 })&Ι)οη5 : 61 ταΓ- 
βυβ ΛΪΐύά &Ίηίΐίΐ6 Ιυιηοη 3(1 ρΓχάίοΐυιη υιοάυπι, 
ηυΐΐο ΐ6ΠΐρθΓα11 ίηΐ6Γν&Πο α ΙυηιΊηβ 96ηί(ο αϊ>56ΐ$- 
βππι, 56ϋ ρ6Γ ίρ5ΐιπΐ6(|υί(ΐ6ΐη6(ίυ1(;6η5,'ρπη6ίρίυηι 
ν6Γ0 5υ» 1)γρο8ΐ35βθ8 ϋ ρΓθ(οΐ)'ρο ΙϋΐπΊηε &εοΐρί6ηδ, 
Ιιιιηοιι φΐίιΐβπι 6ΐ ίρβυιη >(1 8ίΐΏί1ίΐυ(1ίη6ΐη ρΓΧΟβρίί 
1υιηίιπ8 Ιυ66η8 6ΐϋΚιιηΐηαη8. > €οη8ίι)6Γ&, ςυίδ(ΐιιί3 
«8, 81 ΠΙ)θΐ» ίη ρΓοΓυπίΙο 86ηΐ6ηΐ1χ ϋιεοΐο^ξί^ιη &1)• Β σθαι της του Πνεύματος υποστάσεως χατά τ6ν της 
αΙτΙας λόγον, δτι δίά του ΥΙοΰ τ6 Πνεύμα, οΟχ\ δύο 
τάς αΙτίας τοίΤ Πνεύματος εΓρ^χε. Κα\ δτιΌύχ εΐ; 
δύο αΙτίων §ννοιαν εΓρηχεν 6 &γιος τούτο, έχ των έν 
άλλοις βίρημένων αΟτω συστήσει ό λόγος, Οδτος κα\ 
γάρ έν τψ πρώτφ των πρ?>ς Εύνόμζον Άντι^/5ητικών, 
οΐ ή άρχή' « Ούχ ήν, ώ; Ιοικε, τ6 πάντας έΟέλειν 
βύεργετεϊν, > οδτω φησίν ι Έξ άγεννήτου ηλίου 
Λλλον ^λιον τδν ΤΙδν νοουμεν, δμοΰ τξ του πρώτου 
έπινοί(2ΐ γεννητώς αύτφ συνεκλάμποντα, χαι κατ* 
πάντα ωσαύτως Ιχοντα • ι καΐ πάλιν • ε "Ετερον τοι- 
ούτον φως τ^' Πνεύμα χατά τί)ν βύτ^ν τρόπον, ού 
χρονικψ τινι διαστήματι του γεννητοΰ φωτδς άποτε- 
μνδμενον, άλλα δι' αύτοΰ μέν έκλάμπον, τήν δ^ της άίΐ3Π), 61 ςυ&ιη 1ίΙ)6ηΐΊβ8ίπΐ6 «αηείιιαι 6Χ086υ1&- ^^ ύποστάσεω; αΐτίαν έχων έχ του πρωτοτύπου ψωτδς, ΐ6Γί8. Οϋοβ 6ηίπι ί1)ί <ϋ€ΐίοηϋ)υ8 3ΐ1η3 6χρΓ685ίΙ : 
ι Ρ&ΐΓ6ηι, ) 88ΐΓυβη8, ι ΡίΓιο ρΓφΊηΐ6ΐ1ίξ;ί 0&υ53, 
Ρίϋϋιη νβΓΟ ρΓδ^ίηίεΙΙίξί ^δρίπΐιι 866υη()υιη €3(ΐδ» 
τ&ΐΐοηβιη, ι &1ηβ ^ΐςυβ αΐίίδ Ιιίο 6χρΐ3η3νίΐ : παπί- 
ςίΜί ουιη (Ηχί$86ΐ, ι 6Χ ίη^βηίΐο 8θΙβ, δοΐβιη 3ΐίυιη 
ΡίΙίαιη ίηΙβΠίβίηιυδ, ΓΟΓδυβ^υβ Αϋϋά δίιηΠβ Ιυηιβη, ι 
βρ'ΐΓΐΐιΐδ, ιηίιιίιοΰ ΑάηεχυίΙ, ηαΐΐο ΐ6ηιροΗ8 ίηΐβΓ- 
ν&Ηο 31)56188001 Ίρδυπι αϊ) ιη^εηίΐο 1υη)ίη6, ςυοά 
Ιηηιή οοιιίεηιΐιιηΐ• ηυί ίιηπ)6(]ΐ3ΐυιη ΠΚιπι 6χ Ρ3(γ6 
ί3ΐ6η(υΓ, 56(1 5υΙ)(ϋ(ϋΐ, < ιιυΙΙο ΙβιηροΓίδ ίηΙεΓνβΙΙο 
& ςοηίΐο Ιαα^ΐηο 3ΐ)8θίδ8ΐιιη; 56(1 ρ6Γ Ιρδαπι 6ΐυθ6η3, 

61 1ΐ7ρθ$ΐ38608 63053») 3€6ίρί6η8 3 ρΓΟίΟίγρΟ Ια ' 

ιηίη6. > Ουιη 6ηίιη <ϋείΙ 6Χ ιη£6ηίΙο δοΐβ 8θΐ6ηι φως μέντοι κα\ αύτδ χαθ' ομοιότητα του προεπινοη- 
θέντο; λάμπον κα\ φωτ(ζον. » Σκότιες δ βουλόμενος 
ενταύθα τήν τψ βάθει του (5ητοΰ έγχειμένην βεολο- 
γίαν, χα\ σφόδρα τδν αγιον άποδίξτ). 'Α γαρ έχει 
Ιν Αλλαις λέξεσιν εΤπε, ι Τ6ν μέν Πατέρα ι θεολό- 
γων € προεπινοεΤσθαι του ΥΙοΰ τψ αΐτίψ, τδν δΐ 
Υίδν προθεωρείσθαι του Πνεύματος κατά τ6ν της 
αΙτίας λόγον, ι έν άλλαις ενταύθα ένέφηνεν. Είπών 
γάρ € έξ άγεννήτου ηλίου άλλον ήλιονϊδν Υί6ν νοου- 
μεν, χα\ πάλιν ίτερον τοιούτον φως » τ6 Πνευμβ, 
ουκ έπήγαγεν, ού χρονικψ τινι διαστήματι άποτε- 
μνόμενοναύτδ του άγεννήτου φωτδς, δπερ νοεϊν βού- 
λονται ο( αμέσως αΟτδ λέγοντες έκ Πατρδς, άλλ* 3ΐίαηι, Ρίΐίαηο ίηΐβΐΐί^ίηιιΐδ δίπουΐ 6ΐιιη ρπιηί ιηβ(1Ί- ^ εΐπεν, ι ού χρονικψ τινι διαστήματι του γεννητοΰ Ιαϋοηβ ρ6Γ 86η6Γ3Γιοηβπι υη3 6θ11«6β86οηΐ6ΐη, ιηο- 
ιυ6(1ί3ΐ3πι Ραίπδ 6( Ρίΐϋ η3(υΓ3ΐ6ΐη 61 6586ηΐί3* 
|6ΗΙ Γ6ρΓ3βδ6ηΐ3νίΐ υηιΐ3ΐβη\ : 6υηι ν6Γ0 (Ι'κΊΐ 8ρίπ• 
Ιιπη 3ΐίϋ(1^3 §611110 Ιιηιηηβ 1υηΐ6ΐι ηοη 3ΐΐ5οί55υιη, 
δρίπΐυδ ΓΟΓβυβ 3(1 Ρίΐίυιη η3ΐϋΓ3ΐβηι 61 β856ΐι1ί3- 
ΙιΉΐ ϋΐήΐ3ΐ6η) 6χρΓ65δίΐ. ΡυδΙπιοίΙϋΠ) 6ΐΗη ΗΐδΟβ 
(Η6ΐΙοηί1)ϋδ δρίπΐϋ» ιιηΊνί880ΐ 6αη) ΓιΙίο, 61 
Ρ.Ιίϋηι 6υηι ΡαΐΓβ, ηβ (^ϋίδρίβηι δμίπΐυβ 3 ΡαΐΓβ 
3)ί(ΐιΐ3ΐη δ66Γ6ΐίοη6ΐη δίνβ (1ίΓ6ηφΙυιη ήη39ίη3Γ6ΐϋΓ 
3(1ΐ1ΠΓ3Π()θ <1(Ι0(ΐ3ηΐ η)0(]θ, 61 6Χ ρ6ηί1ίδ5ίπ).ι 5ρ6ου- 
1η 110116 ρ6ΐΊιυπι ϊ^ΙαίΊπι 8υΙ)}υηχίΙ, ι 86(1 ρ6Γ ίρδππι 

€ΐϋ6βΙΐ8, 1ΐ^|)08ΐα5608 Τ6Γ0 03053»! ΓβΓ6Γ6η8 6Χ 

ρΓοίοΐ^ρο 1υιυίιΐ6. ινί468 ηοη ιΐυαδ 63ΐΐ538 35ΐΓυ6η- 
Ιϋΐη 83ΐιοΐαιη (1ίχί856 , < ρΓ3;ίιιΐ6ΐΙί§ί ςυί(1οηι φωτ6ς!άποτίμνόμενον, άλλα δι' αύτοΰ μέν έκλάμ- 
πον, τΙ)ν δέ της ύποστάσεω; αΐτίαν έχον έκ του 
πρωτοτύπου φωτός, ι Έν γοΰν τψ εΙπεΙν/ Έξ 
άγεννήτου ήλ(βυ άλλον ήλιον τδν ΥΙ^ν νοουμεν, όμου 
τζ τοϋ πρώτου έπινοίςι γεννητώς αύτψ συνεκλάμ- 
ποντα, τήν άμεσον του Πατρίς κα\ ΥΙου φυσική ν 
χα\ ουσιώδη παρέστησεν ίνωσιν * έν δέ τψ ειπείν τ^ 
Πνεύμα 2τερον φως, τού γεννητοΰ φωτδ^ μή άπο- 
τεμνόμενον, τήν του Πνεύματος πάλιν πρ^ς το¥ 
Υ16ν φυσικήν κα\ ουσιώδη παρέστησεν δνωσιν. Είτα 
έπε\ χαΐς λέξεσι ταύταις τδ μέν Πνεύμα ήνωσε τψ 
ΥΙψ, τδν ' δέ Υίδν τψ ΠατρΊ, Γνα μή τις ο:ήσαιτ•> 
διάσζασίν τίνα του Πνεύματος άπδ τοΟ Πατρδς, θαυμαστώ; σφόδρα χα\ θεωρητιχώτατα εύΟυ; προσ- 
Ι»;αι6ΐιι ΓίΙΐο €3ϋ5Λ ; ρΓφίιιΙβΙΠ^ί ν6Γ0 ΡίΙίιιΛί 8ρί- Β έπήγαγεν, € άλλα δι' αύτοΰ μέν έκλάμπον, τήν δέ 
ριΐϋδ Ιιγρθ5ΐα&ί 866υη(1υιη €3υ53β ιαΓιοηοπι ? < Αΐ- τη; υποστάσεως αιτίαν έχων έ κ του πρωτοτύπου 
ΙοηιΙβ 61 €0η)ρΓ6ΐΐϋΐΐ(1β ηοη &1ί3ΐιι οΙ) 03ΐΐδαπι β φωτό;. ι Όράς δπω; ούχ ει; δύο αιτίων έννοιαν ό &3ηθΙΟ Ιΐΐ3 8ΰΙΊρ>3 6886, ηΐδί υΐ 0Γ3ΐΊθ ϋϋϋδ 6(!θ- 

06161, η3ΐιΐΓ3ΐ6ηι οι 6586ΐιΐί3ΐ6Π) 8ρίΓίΐη5 ιιπίοηεπι» 
ηοη 1(ηιιΐ64ί:«(6 6856 3(1 Ρ3ΐΓ6ΐη, 86ϋ ροΓ ΡϊΗυιη. 

δι Ί13(1«6 6Χ Ρ3(Γ0 ρ6Γ Ρίΐίυΐη δρίΠΐυπί 6856 ίη 

Ιιαηβ δ6ηΐ6ηΐΙ»ηι 3€€ίρίδ, ςηί6υΐ)(ΐυ6 Γ(ΐ6Π8, ςιιί 

' 60ηΐΠ1 ({ϋΐ Γ68 Ιΐΐ60ΐ0ξ^6&8 ρ6ΓΐΓ30ΐ3ΓυηΙ, ν6Γ])3 

χ«|ΐΐι» 3η)Πΐο 3Β(Ιί8, ηοη η1ΐΓ3 Ιίϋί <1ίί!]€ίΐ6 βχίδΐί- 
ηιαίΕ^ίΐιΐΓ 6<ιιη Β€6ΐ68ί3 β()Εη3ΐΐ3 υηιΗ. Νοη βηίιη 
ςιιί ϋίευηΐ Κοιηβηί δρ.ίηΐυπι 6Χ ΡϋΐΓ6 61 ΡίΠο 

ρΓ066ΐΐ6Γβ, 8131ΪΙ» Οΐ ()υ38 δρίΓί1ΐ18 030838 Γ3ΐ6ηΙυΓ. 

()ϋίιπιηο (Ιίιίδ (3η(]η3ΐη ίηΓεηβίδδίηιΙ (ΙονονβηΙ, €( 
'αη.ιυΐ6ηι3ΐ6 8υ1}]ίΐ'ίοηΐ οοιη, (ΐοί δίηπίβ (]υί:<ρί3ηι άγιο; εΓρηχε τδ προθεωρείσθαι μέν τδν Πατέρα του 
ΥΙού τψ αΐτίω,ίπροθεωρεϊσθαι δέ τδν ΥΙδν τη; του 
Πνεύματο; υποστάσεως κατά τδν της αίτιας λόγον; 
"Ορα κα\ σύνες δι' ουδέν έτερον τψ άγίψ ταΰτα ^η- 
θήναι, άλλ' Τνα δηλώση δ λόγος αύτοΰ τήν φυσικήν 
χαΐ ουσιώδη τού Πνεύματος ένωσιν μή άμέσω; 
είναι πρδς τ^ν Πατέρα, άλλα δι' ΥΙοΰ. Είπερ ούν 
τ& έκ Πατρίς δι' ΥΙοΰ είναι τδ Πνεύμα εΙς τήν τοι- 
αύτην έννοιαν δέχη, δστις αν και εΓη; ό των Οεολογη- 
σάντων τά είρημέν^ ευμενώς άχροώμενος, οΟκετι 
&ν σοι δυσχερές ουδέν δλοις φανείη τ] Έκκλησι^ι 
τής'Ρώμης ένούαθαι. Ού γάρ οτι έκ τοϋ Πατρδς καΐ Ϊ7 ϊ>ΐ ϋΝΙΟΝΕ Ε€01Ε3ΙΑΗυΜ. 78 Πνίίμβ, ήδη χ«\ δυο άρχ^ς <ϊ>δ Πν«ύμα•ίο; λέγου- 
9ΐν * μ$λλ•ν μίν οΐίν κα\ «αλαμναιοτάταις &ρ«ΐς 
χα\ φρ(χώβ5ΐ καθυποβάλλουσιν άναΟέματι τίν τοιού- 
τον τι νββίν ή λέγειν τολμώντα* άλλ' δτι τ6 Ικπο- 
ριύ<99αι δήλωσιν οΓδα^ιν 1χ«ιν τον» έχ τοΟ Πατρ6ς 
<^υ9.χώ,- χαΐ συ^ηωδώς τ^ Πνεΰμα ύπ3ρχειν ' οΤδασ» 
^ ιοΰς έν το{ς ϋατράσιν ημών θεολόγοι;, χα\ έξ 
ΤΙο}τ6Π«εΰμα ουσιωδώς ύπάρχειν θβολογουντας, 
ϊχ Πιτρ^ χα\ ΤΙοΟ έχπορεύεοθαι α6•^ λέγουσι, 
τ^ ϊΐ άμφοίν »ύ3ΐωδώς ύπαρχε ιν αύτ% εντεύθεν 8η- 
λοΟντίζ, τρανδ τή γλώττ{^ άναχηρύττοντες , χα\ 
θε^ν διαμαρτυρόμενοι, ώς οΕ Πατέρες αυτών το?ς 
Βιολόγοι; Οατράαιν ημών τών Γραιχών τούτους 
χαιαίιολουθήσαντες ^{ρ^ασι τοΟτο. Τίνας λέγοντες ιι( ίρβί ΰ9ΐβ βοιιιηΐ, 6χρΓίπΐ9( βκ ΡαΐΓβ ηϋΐυΓ&ΐΊιβΓ 
€Κ 68Α6ηιία!ίΐβΓ δρίΓίΐυιη 68$6, 6( ςυοά ρΓ96ΐ6η« 
βΰίϋηΐ Ρ3(Γ68 η08(Γ08, ςυι ίηΙβΓ ΐΙΐ6θ1θ9θ8 €θΙΙο- 
οαηΐιΐΓ, 61 οχ Ριΐίο δρίηΐιιιη 68$β (ΙοοβηΙ, βχΡαΐΓβ 
61 ΚίΠο ίΐΐαηι ρτο€6(]€Γ6 6θπΙΙ16η ; 6( οχ 2θΐ5οΙ)υ5 

ίΙΙαία 68$6ηΐίΑΐίΐ6Γ 6886 &5ΐΓυ6η(6$, ΒΟηΟΓΑ €ΐ»Γ3ςυβ 

νθ€6 άθΐιυηΐίαηΐ* 61 Οά 0ϋ6ηι ίιηρΙοΓ.ιηΐθ$, «58ϋ- 
ΓΗηΙ ρ3Γ6ηΚ68 βυθ9 ΐΙΐ6θΙο;οΓυιη ΡαίΓυαι ηο&ίΓΟΓΜίη 
βΓβκοοΓυηι ν6$ή($ί3 866υΐ08 ί(1 6ηοιι(ίΑ836• Ουίηαιη 
ν6Γ0 1ιί 81ΙΒΙ ? ΡΓ3Ρ€ΐ;ΐΓί88ίπιυ$ ΐΏ^ι^ηυδίιαβ Βββϋίυδ, 
6Χ6(:1$ιΐ8 Α(Ι)2η&8ίυ9, (1ίνίηυ8 €Ι]Γ}'8θ$Ιοιηιΐ5, ηι&χί« 
11)11$ ΟχΓΪΙΙαΒ, 61 <|ΐιί ρΐ6Γ3$ηα6 6( ρα1οΙΐ6ΓΓίιΐ]&8 ϋβ 
δρίπΐυ, ΟΓαΐίοηβ , Αιΐ6}το1ο (ΙίοΐΑ , δρ66υΐ3ϋοιΐ68 
(Γ3^ί(^1, 8ρ66υΐΑ(ίοιιΐ1)υ8 3ρϋ88ΐηιπ8 ΕρίρΙΐ3θίυ<. «ντοας ; Τί»ν πολύν χα\ μίγαν Βασίλειον, τ^ν ύψηλόν Άθανάσιον, τδν θείον Χρυίόατομον, τ6ν μέγιστων 
Κύριλλον, χα\ τ6ν πολλά χα\ χάλλιατα θεολογήοαντα περ\ του [Νεύματος έν τφ, • λόγφ τφ χαλονμένφ 
\^γκνμύΐφ θβωρητιχώτατον Έπιφάνιον. 

Β 27• ΓοΓίβ ν6Γ0 ηοη &5 ΟΓβΐίοηίβ 8€θρο Αΐ>6ΓΓ«ν6Γο« 
8ΐ 60Γϋπιϋ6ΐη (Ιίοίβι ρ8ΐληι 6ϋί66ηιίλ, 6896 δρίήιυιιι ιαζ. ΊάχΛ δέ ουχ άπ^δον τφ του λόγου βχοπφ, 
ιζ\ ^ή«ΐς*α^ών τ3ις άριδήλως' διατρανουαας ύπαρ- 
χε ιν τ^ Πνεύμα χα\ έχ του ΥΙοΰΙγχαταατρώσαι τφβι 
τφ λόγφ, ώς ΙιΑ λέξεων Ιχουσιν, δ δή μοι χα\ γ(ν<- 
ηι. Αύτίχα δ μέγας Βασίλειος Ιν τφ τρ(τφ τών 
«ρδ; Εύνόμιον *Αντ(^^ητιχών, ο!1 ή ^χ^» < ΚΙόλις 
ηϊΐ χορ£β(ί£\ς τών εΙς τδν Μονογενή βλασφημιών,» 
ψτ,9ί' < ΎΙς γάρ άνάγχη, ε( τφ Αξιώματι χα\ τ1) 
τέξει τρ<τον υπάρχει τδ Πνεύμα* τρίτον κίναι αύτδ 
χαΐ τϋ φύσει ; *Αξιώματι μίν γάρ δευτερεύσιν του 
ΤίοΟ, χαρ* αύτου τδ είναι Εχον, χα\ παρ* αύτου λαμ^ 
δάνον χα\ ά'ΛγγΛλον ήμΣν, χα\ δλως^Ικείνης της 
αΙτίας έξ ημμένον, παραδίδωσίν 6 της ευσέβειας λό- 
γος• φϋ«Ι^|1^ίρ^η χρησθαι οδτε παρά τών αγίων 
2£διδάγμεθα Γραφών, οΟτί Τ)Γτων εΤρη μίνων χατ& 61 6χ Ρίΐίσ, ίη 1ΐ06 ΟοααιηβιιίαΓΐο ίρ$ΐ88)ιηί8 βΟΓυη 
▼6Γΐ)ί8 Αρροηαιη, ςυοιΙ λοίοΐυσι 6Χ86ςυοΓ. Ρυηιυβ 
89ΐιΐ€ΐα8 ΒβδίΗυβ ΟΓ&ΐΙοηβ ΐ6Γ(ί3, &(Ιν6ΓΜΐ8 Ευηο- 
ιηίαιη Αη(ίΓΓ&6(ίο, 6υ]υ8 ρπη«'ΐρίυιη, ι Υίχ 1αη« 
(Ι6πι 3Π(]ΐΐ3ΐΐ()ο 6χ$3ΐυΓ8ΐυ$ ίβ υηί({6ηι1ιι» οΙΓαδΙ^ 
1)ΐ38ρΙιβιηϋ8, ι άιάί : ι Οο» 6ηίιη η60688Η38 68{, 
81 (Ιί£ηί(3(6 61 0Γ(]π)6 Ιβπίιιβ β>1 δρΪΓΐΐυ», Ιβηίαπι 
η»οςυ6 6886 ουπκΐβιη η3ΐυΓ3?0ίβηίΐ3ΐβ6ηίιη 8«οαη^ 

(ΙυΠΙ 6886 3 ΓίΠο, 3ΐ) ίρβΟ 6886 ρ088ί<]6ηΐ6Ι», 64 3&Ι 

ίρ$ο 366ίρί6ΐ)ΐ6ΐη, 6ΐ ηοΙ)ί8 ϋ6ηυηΐί3ηΐ6ΐη, 61 Ίη 

811ΐηΐη3 3ΐ> 63 03υ83 <]6ρ6ΙΙ(ΐ6ηΐ6η), ΐΓ3(ϋΐ ρΊβΙ^Ιΐ!! 

ΓαΐΊο : 86(1 η3ΐυΓ3 Ιβιϋ3 ιιΐί, ηοςιιβ 3 83ΐΐ€ΐ]8 ϋ1ΐ6• 
η8 6ϋθ€6ΐιιυΓ• η6<]υ6 6Χ Ιι!8• ςυ» ο'μΛλ βαηΐ, Γ6€ΐλ τδ^ίχόλουθονΤϋ *;*Λν συλλογίζεαΟαι. 'ίίς γ^ρ δ Υίδς € (1ιΐ€ΐ3 86<ιυ6ΐ3 ρο$5ϋΐηυ8 (ΐ6ΐιιοη^4Γ3Γ6• Ουοιηαιίιιιο- τάςίΓμίίΤ δ&ύτβρος ^ου" ΤβατρδςΓ δτι άπ* Ιχείνου, 

χαΐ &ςίωματι, δτι Αρχή χα\ αΙτία * τω είναι Πατέρα 

αύτοΟ» χα\ δτι δι* αύτοϋ ή πρόσοδος χα\ προσαγωγή 

πρδς τδν βεδν χα\ Πατέρα, φύσει δλ ούχέτι δεύτερος, 

αότι ή θεότης δν δχατέρφ μΙα* ν Οτω .δ ηλονότι. χ^Χ 

τδ Π^|ΐα τδ άγην, βΐ χα) ΰποβέβηχβ τδν Τίδν τη 

νϋζίι χαι τφ έΐξιώματι, ούχέτι Αν είχότως ώ; άλλο* 

τρίας υπάρχον φύσεως άχολουθείν είποιμεν. » ΊΟρα 

ενταύθα, δπως ό δγιος πάντι^ δ<α(λ^ήδην δ*ετρά*/ωαι 

τδ Πνεύμα παρά του ΤΙοΰ τδ είναι ίχον. Ενταύθα 

δ1 γινομίνοις ήμίν τού λόγου, ούχ άχαι^^ν ΙχεΓνα 

ειπείν, & παραστήσαι ιχουσιν άχριδώς ώς τδ τών 

Έχχλησιών σχάνδ2λον έξ Ιριθείας ζν τά πολλά χαΐ 

δλογίστου ψοράς τών πολλών * εδρηνται γαρ τίνες ρ ιι( ρΙαΓίοιαιη 

βίβλοι, έξών διαγέγραπται τδ ι παρ* αύτοΰ τδ είναι 

εχ'^ν, χα\ παρ* αύτου λαμβάνον χα\ άναγγέλλον ήμίν, 

χαΙ δ)ω; της αίτιας Ικείνης εζημμένον. » Συ γοΰν 

α^^επώς ενταύθα δΓχά^ων εΙπέ πρδς αυτής της 

Τρ•^δος, δ πρδς αυτά τά τών αγίων χαχουργρ,τας 

ίητά χα! διαγράψας του γραφικού χωρίου τή*/ περι- 

Χδπήν, ήν δ;εγίνωσχεν ύλην τϊ) εκκλησιαστική τζΛρ^ 

<7θμ^νην είρήντ), πώς ούχ έξ έριθείας οζτο; Χ2\ 

Αλόγιστου γνώίχης δ:α][νωαθϊίη πρδς τήν τ?ς είρή- 

νης αποτροπών βιαχείμενος; "Ομως ε Ι καΐ ή ,όη- 

•ίίσα πκριχοπή τού γραφιχού χωρίνϋ δ;«γρ4φη. (Ιυιη 611101 Ρί1ΐυ8 0Γ(Ιίπ6 ςαί<1βπι ββουηϋυ» 681 η 
Ρ31Γ6, ςιιοηί3ΐιι 6χ ΠΙο, 61 <1ίβηίΐ3ΐ6, ςαοά ρτίηοΐ- 

ρίαΐη 61 Γ3Ι183, Ρ3ΐ6Γ ίΙ1ίυ8 681, 61 ςυθ(Ι Ρ6Γ ίρβιιοι 
36668503 6ΐ 3^(]υ^1^0 3<Ι 061ΐηΐ 61 Ρ31Γ6ΙΙΙ, η3ΐιΐΓα 

Τ6Γ0 η60ΐί<|ΐΐ3ΐη 86€υη<]υ8, ςυο<1 06ίΐ38 ίη οίΓοςιιβ 

«113, ίΐ3 νίΐ!6ΐί€6ΐ 61 δρίπίΟβ 831Ι0ΐυ8 6( 8ΐ ΟΓάΐΐΐΙΙ 

Γίΐίο ίιιΓβποΓ 681, 6ΐ(Κ£ηίΐ3ΐ6, ηαηςυ3Π) Ιαιηνη πΐ6 
^Ίεεηιαβ 86ηιιί 6υπι 3ΐΙβΓίυ8 6886 η3(υΓ9Β. €οη8ρί66 
ίη ΙΓΐ8 ςυ3η3η) Γ3Γιοη6 83ηεΐυ& ηοληίίβδίβ 3ϋίηο- 
<Ιυιη(ΐ6€ΐαΓ3νί1, δρΐηιυπι 6χ ΡίΙίο 1ι3Κ)6Γ6, ςυο(1 κίι. 
ΥβΓΟίηίαιηβη 6υηι 3ΐ1 Ιιιιηο Ιοευιη θΓ3ΐίοηβ ρϋΓνβ- 
ηοηιη, ηοη ίυ16ηιρ68ΐίνιιιη ΓπογιΙ 6λροη6Γ6, ιμι;^ 
36€αΓ3ΐβ 6θΐηρΓθΙ)3ΐ)υηΐ, Εοο1θ8ί3Γυηι $03ΐιϋ3ΐυιιι 
6χ 6θΐιΐ6ηΐίου6 , 61 ίΓΓΑΐίοηαϋ 
ιηαΙίοΓυιη ηηρ6ΐυ 6χοηαηι Γυΐ88β. Ν3Π](]υ6 γο^ 
ρ6ΓίυηΐαΓ ηοηηυΙΙί οο(ϋ668• 6Χ ςυίΙ)ΐΐδ ^Πυ^ 31>γ9- 

811 ΐη 681, € 3ΐ) ίρ$0 6886 1)3ΐ)6ηΐ6ηΐ , 61 3ΐ> ίρ80 

Ϊ6(-ιρί6ηΐ6ΐ»; 61 ηοΙ)ί5 3ΐιπιιηιί3ηΐ6ΐη , 61 ιυοϋίδ 
οιηιιίϋαδ 3ΐ>63 6αυ83,ϋΓρ6ηιΙϋηΐΰπι. ι Τιι 1ΐ3(|υ6 ηβυ- 
Ικαιη ίη ρ3Γΐ6ΐιι ρΓορβιίδυδ ]Η<1ί6ίυιη Γ6Γ(?ηδ, «ϋείΐο 
ρ6Γ ΤΓία(ΐ6ηι, (^^ί <1ίοΐ3 δ3η6ΐθΓυηι ΡαΐΓπιη ρ6Γ(ϋι» 

ϋ6ρΡ3νίΐνίΐ 61 τ0Γΐ)3 ΙΗμ 6Χ δΟΓΪρΙΟ 3ΐ)Γ3δίΐ, ηϋ36 
82ΠΟ$061>31 ΐη3ΐ6Π3;ΐ1 ρβΟίδ 66εΐ6&ί3δΐίθ8Β 6χΙηΙ>6ΓΘ, 

ςυοιηοίΐο οοηίβηιΊοηο, 61 ίηδυΐδο οοπδίΐίο 3ΐΙ ρα« 
ε6ηι 6οην(ΐ11(.'η4ΐ3ηλ 3(Γ6€ΐυδ ηοη οοβτηοδεΰΙιΐΓ ? Νί- Υ9 ΙΟΑΝ. ΥΕΟΟΙ ΟΡ. 

1κίΙοιηίηα$ Πΰβΐ Αΐΐ^ΐυΐ) Ιβχΐυδ βχ $€πρΐθ€θ(1ί€6 6Γ2ι• Α 

&υ3 65(, Ια 6χ ί1Η5, ςυχ ΓεΙίηυα Βυη(, 8(1ηοΙαΙο, 

ςυ.ΊΐιΓίδ 6( ιρ$& ροΠεοπΙ &(1 ρ3Γ»ηϋθ8 &αί(ηο$, υϊγΝ 

1)υ3. ϋίείΐ ηΑπκιαβ ΙΓιε δ2ΐιιε(υ5 ίη 5β(]υ6ηΙίΙ)υ8 : 

< Οιΐ6πΐΑ(]η)θ(1υιη εηίπι ΡίΙίιΐδ οΓίΙΊηβ ΡαΙη $€οηπ- 

(Ιυδ, ςυοά αΙ) ίΐΐο, βΐ (Ιί^ιιίΙαίο, ςυοϋ ρπηοίρίυπι βΐ 

£&υ52ΐ ίΐΐίυβ Ρ&16Γ 6$^ ηαΐυΓ» τβΓΟ ηοη ίΐβιη 86- 

ουηόυ», ςυοϋ 06ίΐ38 ίη 3Π)1)θ1>υ$ υη&, > ρ3π τλ- 

Ιίοπο 8θΙ1ΐ€€ΐ 6ΐ δρ'ΐΓίΐυδ δαηαυ8 8ί ΡίΠο ΟΓϋίηο 6( 

(1ί^ηίΐ&ΐ6 ίηίβποΓ 651, ηαικιυαιη ΐαιηβη γιΙο (ΙΙοβ- 

ιηϋ3 56ςυΊ, επιη &Ιΐ6Γίυ8 6886 η&Ιυιχ. 0ϋί<1 Ιίϋί ϋο 

Ιιίδ νκΐ6ΐυΓ? ΡΓΟΓβυβ ιιϋιίΐ &Γιυ(1 ίηϋβ €θΙΓιςίΐυΓ. 

τ)ί$ί, υΐί 651 Γίϋυβ 0Γ(1ίη6 6( <]ί£;ηίΙ&(6 Ρλϊτϊ Ββεαη- 

ϋιΐ5» ί(&6ΐ δρίπΐυ5 53η€ΐυ3 0Γ(]ίηβ 61 (Ιϊ^ηίιαίβ 86• 

ουη(]υ8 68ΐ Ρϋίο. Εΐεηΐιη 8ί Γ68 Ρίΐίί α(1 ΡϊΐΐΓθία 

866υη(ΐ38 ({υί$ 35δ6ν6Γ&ν6π( 0Γ(ϋη6 61 «ΙίςηίΐβΙθ, ^ 

8ρίπΐυδ αϋΐ6ΐτ) ^(Ι Ρίΐίυιη ηυΐΐο ιηοιίο, βίηιυΐ €ΐ)ΐη 

&1ϋ8 6ΐη)3>(;ηυπι Αΐ1ΐ3>η»8ίυπι 6ΓΪηιιη&1)ίΙαΓ, 1ιί$ Π5- 

06ΐη ν6Γΐ)ί8 (1ΐ66ηΐ6Πΐ : ι Ου3Βθυηςιΐ6Ρί1ίιΐ5 6Γ£;αΡ&• 

ΐΓ6ΐη, εΐ 5ρίΓίΙϋ8 βτ%Λ Ρϋίυιη. ι 8Ί υ6γο δρίπΐυδ αά 

Ρίϋυιη δεειιηϋ» ραΓίεβ ρΓοροηίοηβ Γοβροικίεηΐ, 

966υΐ)(1ί5 ρ3ΓΐίΙ)υ5 ΡίΙΊί 3(1 Ρ^ίΓειπ, ίρ86 ςπθ(1 80- 

(|υΊΐυΓ, ΓαΓιοοίη3ΐίοηί8 εοηδεςιιεηΐία , εΐιαπι ιηβ 

Ι306η(θ, <36ρΓ6ΐΐ6η(ΐ6Γ6 ροΐεπβ. Ουο(1 8ί άϋΓυιη Ιί1)ΐ 

\Ί(ΐ6ΐυτ ΓυΓ8πηι, εΚ ρ6Γ66ρΐυ (ΙΊίΓιεϋε , δρίΓίιαιη 

6586 ΡΠιο 860ΐιη(1αιη εΐ οηϋηε εΐ (1ί^ηίΐ3ΐ6, βεευη. 

^ ί ιΐιιπι ρΓοροπιοηειη 8βευη<]3Γαπι ρΑΠίαπι , ςυ33 

V ' '/,''>^2ΐ)6ΐ Ρίϋυ3 3ΐ) Ρ3(Γ6ίη 0Γ(1ίη6 εΐ ϋί^πίΐαίε, βί 

^/ ^/*>^^ Νγ&βεηΐ νΐϊΓΐ}3 ίη ηιβπιοηαιη Γ6νοο3ν6Π5» ςυίϋυβ 

.'^^ . ίηι)ίθ3ΐ)3( : ι -Ρ3ΐΓ6ΐη ΡίΙίο ρΓχίπΙοΠί^ί ηΐίοηε εαυ- ρ 

/Λ >''''•^«,' Ρίΐίυηι νβΓΟ ρΓ3Βίπΐ6ΐ1ί§;ί δρίΓίΐα3 Η}•ρο8ΐα5ί 

/\ $βειιη(1ιιηίΐ ε3ΐΐ8£ ΐ'αΐίοπ6πι, > οπιηΐβ ΓιΙ)ί 33ρ6πΐ33 

ΙοπίεΐιΐΓ, 61 ςηοιΐ ίη νεΓΐ)ί8 ηιο^ηί Βαδίΐίί ρεΓΟβρΙα 

(*ί(Ωείΐ6 681, 8ίιηίΙΙΙ)ΐΐ8 Ν}'356πί ν6Γΐ)ί5 Γ3θίΐΓιπΐ6 ρεΓ- 

είρίεΙυΓ, 61 Ρϋίυιη ςυίίίειη οοηΐίηεηΙοΓ εχ ΡαΐΓβ 

οοηϋίρί68, δρίΓίΙηπ) υ6γο εχ εο, (ΐηί εοπίίηεη'εΓ 08ΐ 

ευιη ΡηίΓε. ΰϋί(1 εηίιη βΐίυά Ιιοπιηι νβΓϋοΓυηι δεπ- 

(εηΐΪΑ Ιίιιηίΐ, (]υ3πι Ρ3ΐΓ6Πΐ ρΓχίηΙεΙΙίβί Ρϊΐίο Γ3- 

τ Ιίοηβ €80526, φΐθ(1 εχ Ρ3ΐΓ6 Ρίΐίυβ, ρΓ3β1ηΙοΠί|;ί 

νεΓΟ 6ΐ δρίηΐυηι Ρίΐίο βεευηϋιιπι ηιίοηεαι εβυβχ, 

0!)3ι!Ι εχ ΡίΙίο δρίπΐυ3. Τυ ί(3Γΐη6 Αυάίεηβ δρίπ- 

Ιαηι εχ Ρ3ΐΓ6 ρεΓ Ρίΐίυηι ρΓΟοεάοΓε, ει εχ Ρ3ΐΓ6 

εχβί^ιεΓε, εΐ 3 Ρϋίο, ((αοιΙ 5ίΐ, 1ΐ3ΐ)6Γ6, ει εχ ΡαΐΓβ 

6556ηΙί3Γιΐ6Γ εΙΓυηιΙί, εΐ βίηιίΙίΐεΓ εχ Ρϋίο ε58εη- 

ΙίαΙίΙοΓ εϋιηκίί, 8ί 3(1 βεηΐεηιίαπι ηοΑ^ηί Β35ί1ίί ϋί- ]) 

^ οΐίοηβδ ίηΐϋΓρΓεΐ3ΐυ5 ΓυεΓίδ , ββιηρεΓςυο ηιειηοΓίΑ 

Γ6(:θΙιιεπ3 <1ΐοΐυιη ίΠικΙ : ι ΟιΓκΙςπίϋ ιΙίοίΐυΓ & Ρϋίο 

0556, Ιη ΡαίΓεπτ ρΗηιβπι €3υ33ΐΒ ΓεΙλΙίοηεπι Ιΐ3- 

1)θΐ, > είλΐη Ποιη3η3 ΕεοΙεδίΑ οοη€ϋί3ΐίοηειη εχ 

ςοΓϋε :ΗυρΙεεΐ6Π3, εΐ εχ ΡίΙίο 3886Γ6ηΐ6, δρίηΐυιτι 

€856, (ΐ606Γη6ΐιΐ6(11Ι0 3(1 Ρ3ΐΓ6η) υηίν6Γ83 Ρϋϋ Γε- 

ΓοΓΓί. ΙΠιιιΙ ροΓΓΟ ΓυΓ8υ3 (]υοιηο(]ο 3ΐίΐεΓ ρεΓείρεΓε 
ροΐεΗηιΰβ, ςυοϋ πιβ^ηυβ ΑΐΙ)3η35ίιΐ3 ιΐΐχίΐ, Ρϋίυιη 
δρίΐ'ίια ηΐ3]θΓ6ηίΐ 3ρεΓΐί35ίπ)ο 6ηυηΐί3Π3. ΗΙε εηίπι 
οπαίοηε ρπηίΑ €0πΙγ3 Απληοβ, ουίυβ ρΓίηείρίυπι : 
« 11x10^68 ςυβεουηςηβ νεΓΓί^ιίεηι βρρΓεΙιεηϋεπιηΐ, 
ίη53ηί3ΐη 5ίΙ)ί, > ΒεπϋίΙ: ι δρίηΐυ8 (13Ι0Γ, ίη δρίπΐη 
άίοίι ηιιηο ε]ί€εΓ6 <ΐ9τ^η)θηί3, Ι)06 νεΓΟ ηοη 3Ηΐ6Γ 
(1^^ιηπ1 ε5(• αιΐ3πι ριοριεΓ οαΓη^ηκ Νβηι οιιηι πα- ΡΑΤΗΙΑΚΟΗ.Έ «Ο 

άλλα συ χα\ ά?:6 των επίλοιπων σημείωσαι ώ; πολ- 
λί}ν ίχου^ι χα\ ταί3τα τζρ^ς χαταλλαγίιν τήν Ισχύν 
λέγει γάρ ό άγιος οδτος έν τοις έξης• ι Ός γάρ ό 
Υίδς τάξει μέν δεύτερος του Πατρδς, δτι άπ* εκεί- 
νου, χα\ άξιώματι, δτι αρχή κα\ αΙτία τψ «Ιναι 
Πατέρα αύτοΰ, φύσει β^ ούχέτι δεύτερος, βι6τιή 
θεότης έν έκατέρψ μία• > οΰτω δηλονότι χα\ τ6 
Πν&ΰμα τ6 δγιον, εΐ χα\ ύποβέβηχε τδν Υ16ν τζ τά- 
ξει χα\ τφ άξιώματι, ούχέτι άν είχ^τως ώς άλλο« 
τρίας υπάρχον φύσεως άχολουθεΐν εΓποιμ&ν. Τί σοι 
έχ τούτων δοχεί; Πάντως ουδέν &λλοέστ\ν έντεΟΟεν 
τδ συναγβμβνον, ή οτι, ώσπερ έστ\ν ό Υ16ς τάξει χα\ 
άξιώματι δεύτερος του Πατρδς,ουτω χα\τ6 Πνεύμα 
τάξει χα\ άξιώματι δεύτερον έστιτου ΥΙοΰ. £ί γάρ 
τά μέν του ΥίοΟ πρ6; τδν Πατέρα δεύτερα εΓποι τις 
τ^ι τάξει χαΐ τφ άξιώματι, τά δέ του Πνεύματος 
πρ6ς τ6ν Υ16ν ουδαμώς, μετά των άλλων χαΐ τ6ν 
μέγαν *Αθανάσιον διαβάλει, αύταΓς λέξεσι λέγοντα• 
ι'Όσα ό Υ16ς Ί:ρ>^ς τ6ν Πατέρα, κα\ τδ Πνεύμα «ρ^ς 
τ&ν Υίόν. » ΕΙ δέ τδ του Πνεύματος «ρ^ς τδν ΥΙ^ν 
δεύτε ρε7ον άνάλογόν έστι τψ πρδ; τδν Πατέρα δεύ- 
τερε ίψ του Υίοΰ, αύτδς τδ άχόλουθον τί) τοΟ λόγου 
άνάγχτ), χα\ έμοΰ σιωπώντος, νοείν έχεις. Άλλ' εΓ- 
περ τραχύ τι χα\ αύθις δοχεΖ σόι χαΐ δυσπαράδε- 
χτον τδ είναι τδ Πνεύμα δεύτερον του Υίοΰ τάξει τε 
χα\ άξιώματι χατά τΙ]ν άναλογίαν του πρ^ς τδν 
Πατέρα δευτερείου τοΟ ΥΙοΰ έΐ:\ τζ τάξει χα\ τψ 
άξιώματι, έάν των του Νύσση; βημάτων μνησΟ^ς, 
έν οΤς έλεγε'^ ΓτΙν Πατέρα μέν προεπινοεισθαι* του 
ΊΛοΟ τψ της αΙτίας λόγψ, τ^ν δέ Υίδν ,πρί/θΛωρδ^- 
σθαι της του Πνεύματος υποστάσεως χατά τί»ν της 
αΓτίάς λόγον, » λεανθήσεταί σοι πάσα τραχύτης, 
χαντδΊνΊΡοϊς λόγοις του μεγάλου Βασιλείου δυσπα- 
ράδεχτον διά των ομοίων του Νύσσης εύπχράδεχτόν 
σοι γενήσεται, χα\ τδν μέν ΫΙδν προσεχώς έχ του 
Πατρδς νοήσεις, τδ δέ Πνεύμα διά του προσεχώς έχ 
του Πατρός. Είς τί γάρ άλλο χα\ άφορ|1 ή των λό- 
γων τούτων διάνοια, ή δτι προεπινοείται μέν δ Πα- 
τήρ του ΥΙοϋ τψ αΐτίψ, δτ» έχ του Πατρδ; δ ΥΙδ,-, 
προεπινοειται δέ δ ΥΙδς του Πνεύματος χατά τδν της 
αιτίας λάγον, δτι διά του ΥΙου. Σ^ τοίνυν Αχούων 
τδ Πνεύμα έχ Πατρδς δι' Υίου έχπορευόμενον, χα\ 
έχ Πxτρ^^ς υπάρχον, χαΐ παρά του ΥΙοϋ τδ είναι 
Ιχον, χα\ έχ Πατρδς ουσιωδώ; προχεόμενον, χα\ έξ 
ΥΙοΟ ωσαύτως ουσιωδώς προχεόμενον, εί πρδς την 
^ηθεισαν έννοιαν τψ μεγάλψ Βασιλείψ διερμηνεύεις 
τάς λέξεις, χα\ έχείνου δέ μνημονεύεις άεΐ του ^η- 
τον του λέγοντος, <£Γ τι λέγεται παρά του Υ{ού εΙ« 
ναι, εΙς τδν Πατέρα τήν πρώτη ν αιτία ν τήν άνα φο- 
ράν έχει, ι τήν της Τωμαϊκής Εκκλησίας καταλ- 
λαγήν ένστερνίση άπδ καρδία:, κα\έκ του ΓΙου λζ- 
γούσης είναι τδ Πνεύμα, και πρδς τδν Πατέρα 
πάντα τού ΥΙου δογματιζούσης άνάγεσθαι. Έκειν) 
δέ πάλιν πώς άλλως νοήσαι Εχομεν, δπερ ό μέγα^ 
εΓρηκεν ^Αθανάσιος, τδν ΥΙδν μείζονα του Πνεύμα- 
τος άριδήλακ ειπών; ΟΙίτος γάρ έντψ κατά *Αρεια- 
νών ττρώτψλόγψ, ού ή αρχή, ι ΑΙ μέν αΙρέσεις 
δσαι της αληθείας έπινοήσασαι μανίαν έαυταίς φζ- 
νερα\ τυγχάνουσι, » φησίν « Ό τοΰ Πνεύματος δο- < .'•' 81 ' ' Ι)Ε ϋΝΙΟΧΕ ΕΟϋΙ-ΕδίΑίΐυΑί. 82 

φ έν Πνεΰμβτι λέγει νυν έκβάλλειν τλ δαιμόνια• Α ί"»** Ιιαπιαπί ροΐίδ ιιοη βιΐ, βχ 8β Ιρβα β]ίΰ6ΐ6 (1«- τοΟτο δέ ούκ Ιστίν 4λΧως»!ρημένον ήίιά τί;ν σάρχα 
ώς γάρ της ανθρώπων φι/σεως ούκ οίττ^ς Ιχανης 
άν' εαυτής έχβάλλειν τους δαίμονας, εΕ μή δυνά- 
μει του Πνεύματος, διά τοΰτο ώς Ανθρωπος ϋ^^ζν 
ι ΕΙ δ& έγώ έν Πνεύματι βεοΟ έχβάλλωτά δαιμόνια.» 
Τοιαύτα μέν οδν τοϊς Ίουδαίοις ώς άνθρωπο; εΓρη- 
χεν 6 Κύριος • τοΣς δέ μαθηταϊς τήν θεότητα καΐ με- 
γοΑειότητα δειχν^ς έαυτοΟ, οΟκίτι έλάττονα έαυτδν 
του Πνεύματος» άλλα με(^ονα χαΐ Γσον δντα σημαί- 
νων, έδίδου μέν τό Πνεύμα, χαΐ Ελεγεν, ι Έγώ αύτ6 
άποΦτέλλω, χάχεΐνος έμέ δοξάσει» χα\ δσα άχούσει» 
λαλήσει•» Σχόπει τ6 ^ίητ^ν τοΰτο, χα\ πρδς τά άνα- 
γιγραμμένα συμβίβαζε, Γνα τρεΓς οδτοι απαρά- 
γραπτοι λαμβάνοιντο μάρτυρες, συνιστώντες Τω πιοη^8, 1)151 νίπυΐβ 8ρίΓίΐυ8, ρΓορίβΓβα αΙ Ιιοιηο 
<1ίοβ1)3ΐΐ1 : δΐ ΥβΓΟ ββ;ο ίη 8ρίπ1α Όα\ β}\ο\ο ϋ«- 
πιοηΙ& '. ΗοΒΟ ίΐϋςιΐϋ ^υ(Ix^3 ιιΐ Ιιοιηο Οοιηίηυ$ 
€ΐοου(υ$ 6&Κ : ϋί&οίρυϋδ τ6γο (ϊβίΐηΐθΐη 61 ιηα^ηΊ- 
(ικΐίοβιη 8ΐ]3Γη 05ΐ6ηθη8, ηοη ιηΙΐ)0Γ6ΐη 56ηΐ6ΐιρ5υηι 
δρίπΐυ, 86(1 η)3]0Γ6ΐη οι α^ςυ&ΐβπι άβηοΟπδ, βΙ^Γ- 
βί<^1>3(υΓ δρίΓ'Κυιη, &ΐ£ΐ)&((]υ6, Ε|ζθ ΠΙοιη ιηίΐίαιη, βΐ 
ί1ΐ6 ιηβ^^ΙοπΩε&ϋίΙ,βΚςυαευηςαβΑυίΙίοΙ ΙοςυβίυΓ* €οη5ί(ΐ6Γα ϋίοίαπι Ιιοο, 61 ευιη8αρΓ&5€πρΓι& οοηίαΓ, 
υΐ ΙΓ68 1811 8ίη6 6χο6ρΐίοη6 ηΐ3]0Γ68 168(68 α88υιη«η- 
ΐαΓ, €οηβΓΐη2ηΐ68, ΙΙοιηαιιοβ ηοη ()Ί66Γ6 <)υ&8 ε&υ- 

8&8 8ρίΓί1υ8, Γΐ06ΐ ί11υαΐ^6Χ ΡαΙΓΟ, 6( βΧ Γίΐίο »586- 

Γ&ηΙ. Είβηίπ) 8ΐ πΰςυβ ιη8£πυ8 Β38ί]ίυ8'ϋϋα8δρίπΐα8 
6308918 6οη8ΐ3ΐ>ΐΠΐ ϋίοβηδ, € δρίΓΐΙυπι 6χ Ρϋίο Ιΐ3• 
μαίους μή δύο λέγειν τά του Πνεύματος αΓτια, εΐ ^ ΙιβΓβ 6886 ; ι ηβςυβ Νγδδ6πυ8, ι ΓίΙιυηι ϋ€06ΓΠ6η8 
χα\ &χΠατρ6ςχα\ Υίου τούτο λέγουσιν εΕ γάρ ρΓ3Βίπΐ6ΐΙί8ΐ 8ρίπΐα 866ϋη(ΙυηΐΓ3ΐίοηβπΐ03υδ3β; »ηβ- 
μήτε ό μέγας Βασίλειος δύο αΕτίας του Πνεύματος ςυβ ηια^Ηυβ ΑΐΙι&ηλδΙυβ $6ΓίΙ)6Π8 : ι ΡίΙίυπ) ιη&]ο- 
εΓρηχε, λέγων τ&, ι Πνεύμα παρά του ΤΙου {χων Γ6ΐη δρίπιυ, » η6<|υ6 Κοαι^ηί (Ιυαδ δρίηΐυδ €3ΐιβ38 
τ^εΤναι, » μήτ». ά Λύσσης τ6ν Υίδν δογματίζων πιΓβιυηΙ, ϋίθ6η(68 ίΙΙυπι 6Χ Ρ31Γ6 61 Γι1ιορΓθθ6<ΐ6Γ6• : 
κροεπινοούμενον του Πνεύματος χατά τδν της αίτίας λόγον, » μήτε 6 μέγας Αθανάσιος, λέγων ι τδν ;* 
Υίδν μείζονα του Πνεύματος, » οδδ^ οΕ ΤωμαΤοι δ,3ο αίτίας του Πνεύματος λέγουσιν, έχ Παιρδ; χα\ ΥΙομ/ 
αντ6 λέγοντες έχπορεύεσθαι. χη'. 'Αλλ' έϊΛ τρισ\ τούτοις μάρτυσι δέχου χα\ 
τ^ς ^ηθησομένας άλλας μαρτυρίας εΕς τήν άπύδει- 
ξιν το•3' είναι τ6 Πνεύμα χα\ έκτου Υίου. Ό άγιος 
Κύρ:λλοςέν τΐ;έρμηνείςι τξ είςτδν προφήτην'Ίωήλ, 
Μα τ6, ιέκχεώ άπ^ τσΰ Πνεύματος μου» εξηγείται, 
φησίν < ^^ μέν γάρ έ^τι Θε6ς, χαΐ έχ θεοΰ χατά 

5ρύσιν δ ΥΕύς* γεγέννηται γάρ έχ βεου χα\ Πατρός* € (3υηι η3(υΓ0ηι Ρι1ίιΐ8 : ηαπιςυβ 
Γοιοναύτοΰ τε χα\έν αύτφχα\ έξ αυτού τ6 Πνευμά 06η6Γ&Ιυ5 681; ρΓθρπυ8 ίρδίαι 
έστι, χαθάπερ ά μέλει έπ* αυτού νοείται του θεού 
χα\ Πατρός. > Ό αύτ^^ς έν τφ προς βασιλέα βεο• 
δόσιον λόγφ, ο5 ή άρχί], ι Της μέν έν άνθρώποις 
εύχλείας τ6 άνωτάτω,» φησί* ι Βαπτίζοντα Ιφη τ6ν 
Τησοϋν έν πυρ\, ού τδ άλλότριον τοΓ; βαπτιζομένοις 
ίνιέντα Πνεύμα δουλοπρεπώς χα\ ύπηρετιχώς, άλλ* 
ώς Θε6ν μετ* εξουσίας της άνωτάτω, τ6 έξ αύτοΟ 
χα\ Εδιοι^ αυτού. » *0 μέγας *Αθανάσιος έν τφ περί 
της ένσάρχου επιφανείας τού Θεού Λόγου, οϋ ή 
^Ρχή> ( ΟΕχαχοτέχνως τάς θείας Γραφάς βουλόμενοι 
νοείν, » φησίν* « ΑύτΙς γάρ αύτ^ άνω(^8ν έπεμπεν 
ώςθεδς, χα\ αύτ^ς αύτ6 κάτωθεν ύπεδέχετο ώς 
άνθρωπος. Έξ αυτού ούν ε Ες αύτ6ν χατήει έχ της 
θεότητος αύτοΰ εΙς την ανθρωπότητα αΟτού. » Ό ^ ΐΕΛςαβ ίη ίρδϋπι (Ι6806ηα6ΐ)«1, βχ <1ίνιηιΕ3ΐ6 ίρδίυβ ίη 28. 86^ ρΓ» Ιίδ (ι*ί1)υ8 Ι68ΐί1>ιΐ8 1ΐ2ΐΙ>6Εο ιίΙ>ί ιηΓη ^' ^. 
ροηοηάλ Αϋα (6$Ιίιηοηί3, ςυί1)υ8 <)6πιοη8ΐΓ3ΐιΐΓ • ^μ , 
δρίΓΐΙυπι 6886 βΐ 6χ ίίΐίο. δ3ΐ)0(υ8 €γπΠυ8 ίη ) ξ 
6χρο8ίΐίοη6 Ιοβίίδ ρΓορΙΐ6ΐ£, 60 ίη Ιοοο, ίπ ςυο 
ίΠυά : ι Είΐυηάαιη 6 δρίπΐυ πΐ60*, > Ιηΐ6ΓρΓ6ΐ3ΐαΓ : 
€ Κ3(ίοη6 ηυίϋ6ΐη, ςυα 681 06ΐΐ8, 6( 6ΐ Οβο 86€υη- 

6Χ 060 61 ΡαΙΓΘ 
6( ίη ίρ80, 6( 

6Χ . ίρ80 68ΐ δρίΓΐΙυδ 83η€(α8 , ςυ6η[ΐ3(1α[ΐο(!αηι 
86ίΓΐ€6ΐ ()6 ίρ80 ίηίβΗί^ίΐυΓ 060 61 ΡαΐΓβ. > Ι(ΐ6ΐη 
θΓ3ΐίοιΐ6 &<] ίιηρ6Γ&(0Γ6πι ΤΙΐ6θ(Ιθ8ίυπι • €υ]α• 
ρπηοίρίυηι : ι 61ογΙ3, ςη» Ιη 1ιοπιίηί1>α8 681 • 
8ορΓ6πιαηι , > 3ίΐ : ι Β3ρ(ίζ3ηΐ6Πΐ (ϋχίΐ ΐ68υπι ίη 
ί£ηβ, ηοη 3Γΐ6ηαπι ϋδ, (|αί 1)αρΐίζ3η(υΓ, ίη]ί€ί6η• 
ΐεηι δρίηίααι, 66Γτί ίηδίοΓ 6( 3(ΙιηΙηΐ8ΐπ, 86ΐ1 ιιΐ 
06υηι οαπι $0ρΓ6πΐ3 Γ3€υΕΐ3ΐ6, ηηΐ 6χ ίρβο 68ΐ, 6ΐ 
8008 ρΓορΓίοδ. » δ&ηοΐοδ ΑΐΙΐ3η38ίυ8 θΓ3Γιοη6 (16 ίη- 
63ΐΊΐ3ΐ33ρρ3πιίοηβθ6ί ν6Γΐ)ί, 6ο]ο8ρΓίη6ίρίοηι. < Οοΐ 
ιΐ)2Γι1ίθ86 <]ίνίη38 δ6πρΐυΓ38 νοίοηΐ ΐηΐ6ΐ1ί|;6Γ6, » 
ΐΓ3<)ί1 : ιΐρδβ .6ηίπι ίίίοπι (ΙβδαρβΓ οιίΐΐ6ΐ)3ΐ οΐ 0608; 
6ΐ ίρδ6 ίΐΐοπ) ίη Ιηιο 3€θίρί6ΐ)3(, ιιΐ Ιιοηιο. Εχ ίρδΰ * • < 


• * 


" '-'.' 


.••■; -! 


/; 


ι .• ^- Χρυ30στομος έν τφ λόγφ τφ εΕς τήν άνθρώπησιν . 
το'3 Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, χαΐ εΕς τ6, Έχά- 
, στφχλίματι έφεστήκεσαν άγγελοι, οί ή αρχή, ι Όν- 
τως έ^εφάνη ήμίν ή τού Θεοΰ χάρις, » φησίν ι'Ήλ- 
θεν ό Χριστδς πρδς ημάς• έδωκεν ήμΤν τ6έξ αυτού 
Πνεύμα, κα\ άνελάβετο τδ ήμέτερον σώμα. > Ό 
αΟτ^ έν τφ λόγω, τφ εΕς τ6 μυστήριον τού βαπτί- 
σματος, οΐ ή αρχή, ι Πάλιν ήμΖν ή τού μακαρίου 
Δαυίδ πνευματική κιθάρα, > φηιί' ι Διά τούτο δ 
Σα^τήρ δείκνυσιν έαυτδν πηγήν ζωής, κα\ ύδωρ ζών 
τ6 Πνεύμα τ^ &γιον. » Ό αύτδς έν τφ περΧ των δύο 
Αιαθηχών λόγφ, ο5 ή αρχή, ι Θε6ν δ^ Ινα κα\ τδν 1ιοιη3ηιΐ2ΐΐ6Πΐ ίρδίοδ. » ΟΙίΓγδΟδίοαιοδ ΟΓλΙίοηβ ίη 
Ιη€3Γη3(ίοη6πι Ποπιίηί ηοδίΓΐ 4680 €1ιπ8ΐί• 6ΐ ίη 
ίΐίοιΐ, Ιη (ΐυαοηηηαβ Γ6(ΐ;1αη6 388ί8ΐ6ΐ>3ηΐ 3η{6Γι, 
€ΐι]υ8 ρΓίη€ίρίοαι, ι ν6Γβ αρρ3Π]ίΐ ηοΙ)ί8 (Ιίνίηι 
ΐ;Γ3ΐί3, > ΓοΓβΠ : ι ΥΰηίΙ εΐιηδίαδ 3<] ηο8, ΐΓ3<]ί<ϋ^ 
ηοΙ>ί8, ςυί 6χ ίρδο βδΚ, δρίπίοηι, 6( Αδδοπιρδίι 
ηοδίΓοαι €θΓρο8. » 1()6πι θΓ3ΐίοηβ ίη ηι^8ΐ6παηι 

1)3ρΐί8ΐη3ΐί8, Οθ]θ8 ρπηοίρίοΐΟ, ι ΒΟΓβΙΙδ ηθΙ)ί8 83Π6ΐ' 
0&νίϋΐ8 8ρίπΐ3ΐί8 0ίΐ1ΐ3Γ3. ΡΓ0ρΐ6Γ63 δΰΓΥβΙΟΓ 08160- 

άίΐ 86πΐ6ΐίρ8υπι Γοηΐβπι νίκ» , 61 3(|0&πι νίτ6ηΐβηη 
δρίηίοπι 83ηοΐαπι. » Ι(ΐ6ηι θΓ3(ίοηβ ϋ€ (ΙϋθΙ)θ{ 
Τ6δΐ3Π)6ηΐί9, €α]υ8 ρηηϋρίοηι, < θ6οπι νβΓΟ υηαηι ■ ΜαΙΙΙι. XII, 28. • ^οαο. χνι. Ιδ, 14 4θ6ΐ• 11, 28. 83 ΤΟΑΝ. νΕ€€[ €Ρ. ΡΑΤΚΙΑΚΠΗ/Β 84 

ΰυιηϋβιηςυβ α ρπηοίρίο ιη&ηίίβδΚαηιηΙ, Ιβχ Η ρπο- Α α^τίν δεβηλώχασιν ίξ άρχης ν<$μο;, καΐ ιτροφΥίται,» ρ(ιοΐ9κ. Ρτορίβτϋα βηιιη ςυοϋ Γαοίπιη 6$«ι ύίνίιι» 
νίΠυΚΐβ Ιβιηρίυιη οοΓρυδ Οοιηίηί (Ιβίίοηιιη , ίΐ5 6( 
Ιυ ιοηιρίυίη δβΰυηύυιη ίΐϋιΐδ είηιίΙίΙΐΗΠηβιη• Αοοίρί^ 
βηΐηι &1) ίρβο ιΐΗ55υιη 8ρίπ(υηι. ΟυβιοΑίΙπιοιΙυιη 
61^0 €1)π&1υπι 8^ηο$Γ6η3 Οβαιη &^ηονΊ$ΐί » ίΐζ βΐ 
δρίΓίΐιιηι €ΙΐΓί$Η &€€ίρί6η5, ϋαητη αεοβρΐδίί, ι Ιϋβιη 
ιη ρΗπιβ ΡΓορΙιγ1οαΐ€α, €υ;υ5 ρηηαρίυπι, ι Ου^ιηιΐο 
&(] 1)οηυηι α€€6(11π)υ8, ρΓΟΐΟ&νβΓβ οροΓίεΐ» ςη! 1)οηο 
€θηΐΓ& ορβΓ&Ιυΐ', (1ί3ΐ)ο1υιη. Ει Ιιαο Γί^Ιίοηβ 56Γν3ΐ)ί( 
1105 δρίπΐϋδ, ςυι 6χ εΐιπ5ΐο 6$1, ίη ύί^ιιι ΓυΐυΓ» 
τβίίοιυριίοηίβ. > δ^ηοΐαδ ΐΐίϋβηι €)τί11υ8 ίη εαρίΐβ 
ςυο(1&πι 1ίΙ)Γΐ δβευηϋί ΤΙιββ&ιίΓΟΓυιη, < ΡΓορπυβ 
νβΓο οηιηίηο 6$1 δρίηΐυβ βδββηΐί^β ΡιΊϋ , ιΐ6ςαβ οχ 
βχΐβΓπο 3ΐί(ΐυο Ι)^ρό5ΐ35ίιη 1ΐ2ΐ)οΐ• » \η αΠο ΓυΓ5υΒ« <ρΊΐ^Ι' ιΔιά τ6 γάρ γενέσθαι ναδν της θε(ας δυνάμεως 
τ6 σώμα του Κυρίου τΐ θεοφ^ρον, γίνη κα\ τΙ> να6ς 
καθ* όμοίωσιν αΟτοΰ • δέχή γάρ έκπεμπόμενον παρ' 
αΟτοΟ τδ Πνεύμα, 'βσπερ οδν Χριστδν έπιγνους, έπ- 
έγνως βεδν, οΟτω Πνεύμα Χρίστου βεξάμενος, έδέζω 
θε^ν. > Ό αύτΐίς έν τψ ηρώτφ Προφυλακτίκφ, ου 
ή άρχί]» < ΈτΛίδή τφ άγαθφ προσβρχόμεθα, φυλάσ- 
σε^θαι δέΓιδν-άντιπράσοοντα τω άγ^^θψ διάβολον,ι 
φησί ' < Κα\ οδτως ή μας φυλάξοι τδ παρά Χρίστου 
Ονεΰμα εΙς την ήμέραν τής μελλούσης άπολυτρώ- 
σεως. > Ό &γ^ος πάλιν Κύριλλος έν ένΐ των κεφα- 
λαίων του δευτέρου των Θησαυρών φησιν* < "Ίδιον 
δέ πάντως τΐ Πνεύμα της ουσίας του ΤΙου, χα\ ούχ 
Εξωθεν υποστατών, ι ΈνΑλλφ πάλιν* ι Νομοθέτου ν- € Ι^β^βίη ΓβΓβηΙβ ίΐ^ιςυβ εΐΐΓίβίο , Ι^ηςπ^π) ίη Ιρ&ο Β ^^ς τοιγαροϋν του Χρίστου, ώς έν α6τφ χα\ έξ 61 6χ ιρβο δρίΓΐΐυ ϋΐίυβ οχβίβίβηΐβ, Ια^^οϊ /βι-ΐ. ι 
£ΐ ΓυΓβυδ ίη αΐίο : € Ν6€6886 65( Ηλί^υβ 6Χ 6$5ϋηΐί& 
€Χ$ί5ΐ6Γ6 οοηβ(6Π ίρ$υηι Γίϋί, οΐ Πβί, οπιηβιη ίΙΙίυδ 
Γ3€υΙΐ8ΐ6ΐη βΐ ορβΓ&ΐίοηβπι 1)&1>6ηΐ6ΐη.ι Ιιβιη ίη ϋΐίο : 
< Νυ1ΐ3ΐη ίΐΑ<ιυβ ηαΙυΓ» άίίΤβΓβηΐί&ιο ηονίΐ Ρβυΐυβ 
Ρίΐϋ, εΐ 8ρΪΓΊΐυ8 5&ηεΓι : 80(1 Ι^ηςυ^ιη ΐη ίρβο βΐ βχ 
ίρδο ιΐ2(υΓ»Ιί(6Γ 6Χ8ί8ΐ6ηΐβιη, άοηιίη&Ιίοηίδ ηοπιίηβ 
ηυηουραΐ. > ΙΙβΓυιη ίη &1ϊο: ι Ι^ιΙαΓ 6Χ 685(:ηΓι& 
Ρίΐϋ 68( ΒρίηΙυβ βαηοΐυβ. > Ιϋβηι ίη βχροδίΐίοηβ 
Κν^ιη^βΐϋ 8βΰυΐ)(]αιη Ιοβηηβίπ βίΐ : ι Ναηοίΐυβ Οβί 
61 Ρ&(π8 ηαΙυΓαΙΙυιη 1)ουοηιιη €$860ΐί3Γιΐ6Γ 6X81- 
κίβηβ ραηΐ€ορ8, 1ια1)6( 6( δρίΗΐυΐΏ, ςυ6οι;ιϋιΐ)ο<1υιβ 
ιιηυ8(ΐυΐ8<ιυ6 ηοδίΓυιη ρΓορπυηι ίη $6 ίρ80 δρΪΓίΐυοι αύτου φυσικώς υπάρχον τδ Πνεύμα αύτοΟ, νομοθβ- 
τεϊ• * Κα\ πάλιν έν άλλψ• ι Ανάγκη λοιπδν έκ τη; 
ουσίας ύπάρχβιν δμολογειν αύτδ της του Τίου κα\ 
θεού, π5σαν αύτου τήντε δύναμιν καΐ τήν ένέργειαν 
Ιχον. ι Κα\ πάλιν έν 4λλφ• ι Ουδεμίαν&ρχ φ6σεο)<; 
οΐδεν δ Πα\3λος διαφοράν της του ΥΙοΰ >ια\ αγίου 
Πνεύματο;* άλλ" ώς έξ αύτου χα\ έν αύτφ φυσικώς 
υπάρχον τψ της χυρκ^ητος δν<5ματι χαλεΓ. ι Κα\ 
πάλιν έν &λλψ• ι ΟύκοΟν έκ της ουσίας τοίί Υίοΰ τ^ 
Πνεύμα. > Ό αύτδς έν τ9) έρμηνείςι του κατά Ίωάν- 
νηνφησί• < Των γάρ του ΘεουκαΙ Πατρδς φυσικών 
αγαθών ουσιωδώς υπάρχων ό ΓΙδς κοινωνδς έχει να\ 
τδ Πνεύμα, ώτπερ ημών Εκαστος τδ Γδιον έν έαυτφ €θηΐίηο(, 6( 6Χ ΙηΙίηιίδ νίβεβι ίΙ)υ3 &() βχΙβπΟΓα ίρβιιη £ πνεύμα συνέχει* διδ κα\ σωματικώς αύτδ τοΖς μαθη- οβΓιιπίΙίι : ςυ^ρΓΟρΙβΡ βΐ ΰΟΓροΓβ ίΐΐαη) ϋίδοίρυΐίβ ίη 
8υαΐ;ινί(. » Ι(]6ηι ίη οηο εαρίΐβ 86ΰυη(1ΐ ϋ1)π Τΐιβδου- 
ΓΟΓυιη. € Ο^ΐύηάίΐϋΓ ραίιπι ηοη 668β αΐίβηαπ) ΡίΙίί 

. δρίπΐυπ) βαηοΐυπα, $βά ίπ ίρ80 61 6Χ ίρδο, ςυεηιαά- 
Βίοιίυιη αοΐίο ({υχόαπι ηβΙαΓ^ϋδ οαιηίΑ ροΐεηβ, ψιχ- 
εηηςυβ τυΐΐ, Γ6ρΐ6Γ6. ι δ&η£ΐυ8 Ερίρΐιαπίυβ Ογρπίυδ 

- ΟΓ&ΐίοιιβ ιΐβ Τπ3(ίβ 61 Β68υΓΓ66ΐίοηβ , 0Η]υ8 ρπη- 
ΐΊρίυηι, ι δοϋ <16 Τη3(ΐ6 Πβί «Ι Ρ&ΐΓΐδ, 61 Ρϋίί, 61 
δρίΓΐΐυδ δαηοΐί, ηο8 ώΜΙεδ 61 Γυά68, ηίΐιίΐ 6Χ 
ΐΐΟΗΐτ» 5ϋί6ηΐί& ρΓθΓ6Γ6ηΐ68, ηεςυβ αΐβ» Ιιοπιίηυιη 
ιιοβηιοΐίρβοβ »(1(]ίθ6η(6$, 6Χ άίνΐπίβ δΰπρΙαΓίβ ρΓ$- 
€ίρυ6 (65ΐίιηοηί2ΐ βρροβίΐα €θΙΙί£;6ηΐ68, &() οοηβοΐα- 
ΐΊοπύΐη β(1εΙ1απι, 61 ιηαΐβ ηονοςιιβ βεηΐίβηΐίυιη γ6- 
^Ι»ι*6αΐίοη6αι• » Ρο$( ιηοΐΐα 1)»6 Ηίΐ^ΰΙ: < Ραΐ6Γ ταΤς έμπβφύσηκεν.ι Ό αύτδς έν ένι των κεφαλαίων 
τού δευτέρου τώ ν θησαυρών φησι* ι άείχνυταχ σαφώς 
ούλ άλλβτριον του Τίοΰ τδ Πνευμος τδ άγιον, άλλ' έν 
αύτφ κα\ έξ αΊτοΰ, κα\ ώσπερ ενέργεια τις φυσική, 
πάντα δυναμένη πληρούν, δσα καΐ Ρούλεται. > Ό 
&γιβς Έπιφάνιος Κύπρου έν^^ ^πε^\ [Γ£ΐάδο^ χα\ 
•Αναστάσεως λόγψ, οδ ή άρχί^, < Άλλα περ\ Τριάδος 
θεοΰ καΐ Πατρδς χαΐ ΥΙοΟ, κα\ αγίου Πνεύματος, οΐ 
ίί^:!^ε>^εΐς ήμεΐς,οΐ Ιδιώται, μηδέν σοφιζδμενοι, μηδέτ^ί 
τών ανθρώπων κυβεί^ εαυτούς άνατ'.θέντες έχ θε£ων 
Γραφών μάλα τάς μαρτυρίας συναγαγάντβς τάς 
παραχειμένας, εΙς εύφρασίαν πιστών κα\ άντί^^ϊη- 
σιν χακοπίστων κα\ κενοδδξων, ι ρδτω φησ\ μβτά 
πολλά • « Πατίιρ μέν, ώς εΙπεΙν, τδ είδος • ϊίδς δέ, 
βίΐα1(Ιβιη, υΐ 1ΐ3 ϋΐοϋπι» 8ρ6Η68, Ρϋίυβ ιιΐίη Ιιοηιίηβ Ο'ώς έν τφ άνθρώπφ ή ψυχή * Πνεύμα δ^, ώς διά του ηηΐιη& , δρίΓίΐυ8 ιι( ρβΓ Ιιοιηίηβηι 8ρίΓ&η5. Ουίά&ηι 
64ΐίιη ΓΓ(ΐυ(ΐ6β βυυηΐ, ηβε Οβίι&ίβηι (6η6ηΐ. Νθ8 υ6γο 
Μοη ίδί3 ίΐί ϋίοίΐϋϋδ. δ6ί1 6η ΡίΐβΓ ίη οαίο , 6η δρί- 
ΐ'ίιυδ 8αη€ΐα8 ίοηραιη οο1απιΙ)9β, ουιη (ΐ6&06η(ΐ6Γ6ΐ, 

8ί1)ί Α881}0φ5ίΐ, 1ΐ€6ΐ ΏΟΗ €0ΓρΐΙ8 6θΙυΠ)1)£ ίη(1ΐ16Γί(, 

&6^ Ιι^ιΐΓ&ηι Ιαηίαιη β6οαοϋυιη 86ίρδΐιιη άβδοβη- 
«Ιοηδ &4;€6ρίΐ, ηοη αΐίβηαπι &1) βδδβηιία Ραΐήδ 61 
Κίΐϋ, 86^ βαηΐ(ΐ6ΐΜ, ίιγροδίΛδϊδ βχ Ηγροδίίδί ΡΛίπδ, 
€1 ΡΙΙίί δρίπΐιιβ δαηοΐυδ. * Ιϋειη» ΟΓίΐίοηβ ουί ηοιηβη 
ίβοίΐ Αηΰ^ΓΟίο : ι Ειηίΐΐ^ Ιιιιηβηΐυυιη 6( νβπι^ιβια 
ΐΗ&ιη, ΠΑνί(1 ίΔ()υίΐ« Ιρ&β €δΐ Οοηακιυδ, ςυϊ άϊχΜ : 
^ Ρθ5ΐΓ6Π)ί8 άί6ί)υ8 β0αο(]&πι 6χ δρίΓίΙυ ηιβο ίβ 
ιιηίνβΓβλίη €&Γη6ΐη, 6( ν2ΐίοίπ3ΐ)υηΐιΐΓ ΓιΓιί 60Γυηι 

6ΐί11ίΧ, 61 3ί(1θΙβδ66ηΙϋΙί 60>•αΜ). Υί$ίθη65 νί(ΐ6- άνθρωπου έμπνέον. Τινές γάρ δολιεύονται καιοΰτω 
νομίζουσι την θεότητα. Ήμεϊς δέ ούχ ούτω; έμά- 
θομ€ν. ^λλ' Ιδοί) 6 Πατήρ έν ούρανφ, Ιδου τδ 
Πνεύμα τδ Λγιον έν εΓδει περιστέρας έσχηματίζετο 
χατ€ρχδμενον, καίτοι γε ού σώμα περιστεράς λαμ- 
6άνον τύπψ έσχηματίζετο κατερχ<5μενον καθ' έαυτδ, 
ούχ άλλοίας παρά τήν του Πατρδς και ΧΙοό^ άλλα 
της αυτής ουσίας Οπδστασις έξ υποστάσεως της 
Πατρδς κα\ ΤΙού τδ αγιον Πνεύμα, ι Ό αυτδς έν τω 
>6γω τφ χαλουμένφ'Αγκυρωτφ φησιν ι Έξα^-^στε•.- 
λον τΤφως σόά καΐτήν άλήθειάν σου7δ Δαυίδ φησιν^ 
Αυτός έστιν ό Κύριος, 6 ειπών•— Έν ταΤς Ισχάταις 
ήμέραις έκχεώ άπδ τού Πνεύματος μου έιί\ πάσαν 
σάοκα καΐ τροφητεύσουσιν οΐ υΙο\ αυτών κα\ αΐ ^υι• Β5 ΒΕ ϋΝΙΟΝΕ ΕΚΙΕδΙΑΚϋλί. ?β 

γ«έρβς»ύτών.χα\οΙ νβανίσκοιαύτών^ράσειςδψον- Α 1>ϋηΐ•,- ΙΓ68 ρ6Γ&οη»& ΜηοΙ» ΤηηΙΐΛΐΙβ 0»ΙβΛά« ^(• — χρίοί πρ^σωικα &γ£ας λειτουργίας δείχνυσιν 
ήμίν, ύκοστάσεως έξ ΰτποιτάσεως οΟσης τρίτης. > 
Αύθις έν τφ αύτφ ' ι Τ6 Πνεύμα άχατάληΐΓτον» ούχ 
ΟΑλδτριον Πατρός χα\ ΤΕοΟ, ούβέ συναλοΐφή έστι 
Πατρίς Χ2\ Τίοϋ. ι Κα\ μετ* ολίγα* ι Πνεύμα &γιον 
ο(» βυν^^ελφον, ού «ατράβελφον, άλλα έχ της αυτής 
ούσίις Πατρ^ χαΐ ΤΙου. ΚαΙ αυτίς γάρ 6 Μονο- 
γενής λέγει, — Τό Πνεύμα του ^ίατρ^, χαι τ6 έχ 
του Πατρός έχτεορευ^μενον, χα\ έχ του Ιμου λήψε- 
ται,— ίνα μι) άλλ^τριον νομισθείη Πατρός, μηδΐ 
ΤΙο•3• ι καΐ μετ' ολίγα • ι Έχ του Πατρός χο\ τοϋ 
ΥΙοΰ τρίτον τί{ ονομασία * » χα\ μετά πολλά πάνυ* 
ι ^Αμφότερα χατοιχεΓ έν τφ άνθρώττφ τφ βιχαίφ, δ 
Χρ'.ατός χα\ τό Πνεύμα αύτου. Ει βέ Χριστός έχ β 
τοΰ Πατρός πιστεύεται θεός Ιχ Θεού, χα\ τό 
Πνεύμα έχ του Χρίστου, Ι| χαΐ παρ" αμφοτέρων, 
ως φησιν δ Χριστές, — *0 παρά του Πατρός έχπο- 
ρεύετχι, χα\ ο^τος έχ του έμοΰ λήψεται. > ΚαΙ μετ' 
έλίγα • < 'Αλλ' έρεί τις • Ούχουν φαμεν δύο εΓναι 
Γίούς. Κα\ πώς Μονογενής ; Μενοΰνγε. 10 τίς εΤ δ 
άντιλογιζ^μενος τφ βεφ ; ΕΙ γάρ τόν μέν ΥΙόν χαλεΓ 
τόν ίξ αύτοΰ, τό δ^ &γιον Πνεύμα τό παρ* άμψοτέ- 
ρΐιΐν, & μδνα πίστ£ΐ νοοΰμεν ύπό χωΊ αγίων φωτεινά, 
φ{ντοδ($τα, φωτβινήν τ)}ν ένέργειαν Εχει " ι χαΐ μετ* 
δλίγα* «Πνεύμα άγιον. Πνεύμα αληθείας έστΙ φώς 
τρίτον παρά Πατρός καΐ ΓΙοϋ. 'Ον γάρ τρδπον 
< ΟΟδεΙς έγνω τόν Πατέρα ε Ι μ)) δ Τίός, ουδέ τόν ηο1}ί8, 1)γρο8(α£ί6χΙΐ7ρο$ΐΑ5ί ΐΰΠία ΑΧ$ί&(βη(θ••Ιΐ6αι 
ΐη 63(1οπι : ι δρίηΐυδ εοηηρΓβΙιβικϋ ηοηροΐββκ, ηοιι 
&1ί6ηυ$ Ρ&(Π5 6( Εϋϋ. ηοςυβ €οηΐΓ&€ΐ{ο 68ΐ ΡαΙγΙ» 
6ΐ Γίΐϋ• > Ει ρο$ΐ ρ&υ€3 : ι δρίπΐϋδ βΑηεΙυβ ηοα 

ίΓ2ΐβΓ ΓΓ&ΙΠ3, ηοη Ρ&ΐΓί$ ΓγΑΙ^Γ, &β(] 6Χ 62Ι(ΐ6αΐ 

655βιιΙία Ρα(π3 εΐ Γίΐϋ. Ναηηηπ^ ίρ$6 υηίςβηίΐυβ 
(ϋοίι — δρίήΐυιη Ρ&1π5,ςηί βχ^Ρ^^ΐΓβρΓΟΟβίΙίΐ, βΐ οχ 
0160 &€€Ίρί6ΐ, — ηβαΠβηυδΑΡ&ΐΓββΐ Ρίΐίο 6χΊ8ΐίηιλ- 
ΓβίαΓ. ι Ε( ρ^υοίΒ ίηΐ6Γ]βΰΙί3 : ι Εχ ΡβίΓβ βΐ ΡίΗο 
ΙθΓΐία§ &ρρ6ΐΐ2ΐίοη6. ι ΕΙ ρο$( ρ1<ιπι»3 Βπηβχ» : 
« υΐΓ&ςυβ ίηΙ)&Ι)Ιΐαη( ίη ϋοιηίηβ ]α$Ιο 61)Π8ΐιι$ βΐ 
8ριπΐυ8 ίρδίαβ• 5ί τβΓο εΐΐΓί5ΐυ$ €χ ΡαίΓΟ 0Γ0(ϋΙαΓ, 
Πβυδ 6χ 060, 61 8ρίΓίΐιΐ8 υχ εΐ)Γί&Ιο, ΑϋΙ 6Χ υΐπβ- 
ςιΐ6»υΐ εΐ)η8(ιΐ8 ίπδίηυ&ΐ.— Ουί βχ Ρ3>ΙΓ6 ρΓΟΟβϋίς 
ϊίο άβ 0160 αοοίρίβΐ. » Ει ροβΐ ρΑυΰα : ι 5€ά άίοβΐ 
ηεβοίο ({«18. }%\ΐ\λτ (Ιίοίηαυβ ιΐυοβ οβ&β Ρϋίοδ, βΐ 
ςυοιηοάο υηί£6ηί1α3? Αι^υ^ ΐυ ςυί5 6β, ςυΐ ΰυηι 
Ββο 6οηΐ6ηάί5|? Ειβηίιη βΐ ΡΐΠυιη νοοΑΐ ^χ ββ Ιρ80« 
δρίΓίίαιη 8&η6ΐ(ΐιη 6χ υΐΓίβςυε, (ΐυα^ 8θ1υ:ιιιηο(1ο 
Μ^ 8 β^ηείΐκ ρϋΓοίρΊυηΐυΓ» 1υηιίιιί9 ίρ5& ρίβηλ» 
Ιυιηεη &1Π8 ιιηρΰΐ Γιβηΐία, $ρΐ6η<)ίιΐ8ΐη Ιΐ3ΐ)6ηΐ υροΓ^ι- 
ϋοηβπι. • Ει ρ3υα8 &ηηβχί8: « δρίπΐυβ 82ΐη€ΐυι• 
5ρίπΐιΐ8 ν6Γίΐ3ΐί8 68ΐ Ιϋπιβο ΐοπίυιη 3 ΡαΐΓβ 61 
ΓίΓιο. Οϋο βηιιη ηιοϋο *- Ν6ΐτιο ηονιΐ Ρ^ίΓεαι οίδί Ρί- 
1ία9, ηεςηβ ΡίΠαιη ηίβΓΡαΙβΓ, — βοίΐβιη ιηοάο &υ<ΐ60 
<]Ί66Γ6| Νβςυβ δρΐρίΐυιη ηίβί Ρ&16Γ 61 Γίΐίυδ, βχ ςυο 
ρΓ0€6(Ι1ΐ, 6ΐ 6Χ ηυο αεοίρΗ, ιιεηυβ Ρΐΐίυπι 61 ΡαΐΓβηι 
11131 8ρίιΊΐυ3 8»ηεΐιΐ8, ςυί τ6Γ6 ^Ιοπίιοαΐ• ςιιι οηιιΓΐ3 Γιόν εί μ3 δ Π«ί,Ρ • οδτω -ολμΛ λέγειν βτι οδ- ^^^^ . ^, ρ^^^^ ^^ ρ.^.^ , Ε , 

«έτό Πνεύμα ει μή δ Πατήρ χα\ δ ΥΙός, παρ' οΐ « ^ ,„.,... ^^ί_ _... „__. ^, ρ;,;... ...• ..«.η., 

έχπορεύεται, χα\ παρ* Λ λαμβάνει, χα\ ουδέ «όν 
Πόν χαι τόν Πατέρα εΐ μή τό Πνεύμα τό άγιον, τό 
3οξάζον αληθώς, τό διδάσχον τά πάντα, δ παρά 
του Πατρός κα\ του ΥΙοΰ. ι Κα\ μετά τίνα • « Τοί- 
νυν Πατήρ ί^ν άεΐ, χα\ Πός ή ν άε\, κα\ τό Πνεύμα 
*.χ τοϋ Πατρός χαΐ ΓΙου π^;έει. ι Έπισφράγισμα 
τούτοις χαΐ τό του δογματιχωτάτου Νύσσης ^ητόν, 
όπε ρ έν τ| | εξηγήσει της εΤ^ ^, Πάτερ ημών, 
δμιλίας , ^ς^ ή άρχή,'Ί 'Οτε προσηγεν δ μέγας 
Τ!ωυ5γ{ς έν τ§ κατά τό "δρος μυσταγωγία τόν 
Ίσροηλίτην λαόν , > βδρηται ο&τως έπ\ λέξεων 
^ρν • « Τόδέ άγιον ΰνευμα'χαΐ έχ του Πα-^ρός 
ίΐ^ται, χαΐ έχ του ΥΙου είναι προσμαρτυρειται. 

Εί γάρ τις Πνεύμα Χρίστου ούχ Ινει, ίρησίν. ουτοί ^ »» . . . . . «••!• 

^ζ \ -Λ. - 1 ,^ „^\• ^^\• ^^^^^^ Ρ οοηνβΓίίΙϋΓ. ιΤοΐίίτίΐαΓ Ι2ίηΐΐ(ΐ06 811111, ςω 6χΓιϋο, 
ο^έστιναΟτου. Ουχουν τό μέν Πνεύμα, τό έχ του "^ ^, ,, ,,,,^,., ρ^.• «8 ^,;,„^ ^,36 ϋοοαβΓϋΟΐ : ςαο. 
^ο«δν.χαν Χρίστου Πνευμάέστιν δ δό ΤΙός, έχ ,„^ ,„; ,,, ρ„ί^^ ,,^ ,, ,386ηΐΐ3 ΡΠπ δρίπίοιη 
^. θεού ων ουχέτι χα\ του Πνεύματος οδτε Ιστιν ^886 αΓΟπηίπιηΙ , ηϋΙΙυηι 6886 ιϋ8€Γίι«6η τηϋ , 81Τ6 
Τ ^"*'• ""^^^ αντιστρέφει ή σχετιχή ακολουθία ^χ Γϋιο δρίπίαιη .Ιίοα3. «νβ 6χ 0886ηΐι« ΡΗπ. £ΐ66ΐ 
αυτη.1 Τοσουτοι,μέν^ΰνχαχ τοιούτοι οι έχ του ΧΜ. , ηοηηιιΙΙΐ8 ίϋ Μίυά Αΐηυβ ίΐΐίαα 6886 νίόβίΐΙιΐΓ, <16 ςαΐ- 
^^'^/^ϋ^ '"-"^ '^-'* ^'-^'-'^ ύπάρχειν είπίντες, ών οΚ ΐ,„β (]ΐι»]8ΐη $6(1 1>Γ6νί88ίιη6 ϋίβ&βΓβΓβ ηοη ΙηΙβηΐ- 
ΐώνΙχτόυΤίου, οΐ δέ έχ της ουσίας του ΥίοΟ τό ρ6β(ίναηι Γιΐ6πΙ. 

Πνδΰμαύπάβχειν εΙρήχασιν, ώς μηδέν δια(ςέρον ηγούμενοι έχτού ΥΙου τό Πνεύμα εΙπβΤν, χα\ έχ τής οδσίας 
τουΤΙοΰ• χάν χαί τισι τούτο διαφέρον δοχεί, περ\ ών «ΙπεΤν ήμδς Ρραχέ^ άττα ούχ άχαιρον. 

χθ'. Έπε\ γάρ μυριαχοΰ των οικείων Γραφών, «9. Οαιη βηίπι ίηηοπιβπβ ιη 10018 ρΓθρΗ«Γυηι 
αΤ χαΐ προανετάχθησαν, δ άγιος Κύριλλος ευρηται 8€ΗρΙιοηυιη , ςυΑ8 0Γ(1ίηβ $αο ΐυρη <1ί|688ΐιιι«β• 

83η6ΐιΐ8 '€τΓί1Ιυ8 Γ6ρ6Π8ΐαΓ (Ιίοβηβ , 8ρΐΓΗαιιι βχ»!- 

8(6Τ6| 6Χ 6Μ6ΠΐίΑ Ρΐΐίί, τί8^Π1 68ΐ «Η^αίΐκ», λ•86Γ«ί«, « Ι(^Ϊ111Γ Ρ&ίβΓ €Γ:ιΙ 86ηΐρ6Γ , 6ΐ Ρϊ11υ8 6Γ31 86ΐηρ6Γ> 

61 8ρίπ1υ8 6Χ Ρ&ΙΓ6 61 Ρίΐίο βρίΓΑΐ. Ι Ηίδ οιηηϋ)ΐΐ8 
Ιη 8δΐηΐ6η(1ί8 (1οςιη&(ίΙ)υ8 &€ΓηΓ3ΐί88ΐηιΐ Νγ836ηί 
(ϋεΐιιηι νείυΐΐ 8]]$ΠΙαιη &ρροπ3(υΓ, ςυί ίη ΟΓ&Ιίοηβπι 
Οοπιίηΐο&πι 6χρο&ίΐίοιΐ6, ΙιοηιΠί», €υ]α8 ρΓίηοΊρΙιιι» 
681, ι €υπι ιη»;ηυ8 Μ05868 &(Ιι1υο6Γ6ΐ ιη πιγδίΑ^ο- 
ΐ;Ι&πι, ςυ» ίη πιοηΐβ &1)8θΙν6η<)α 6Γ&1, ρορΤιΙιιπι 
ΐ8Γ&6ΐίΐ6ΐιι, ι 1)«ο 8ϋ ν6Γΐ>υηι 6χρΓ688ίΙ : ι δρίπΐυβ 

Τ6Γ0 82ΐη€ΐΐΙ8 6ΐ 6Χ Ρ&ΐΓβ (ΙίείΐυΓ , 6ΐ 6Χ ΡίΙίο €886 

ΟΗΐηίυπι Αβίίρυΐλΐυ οοηΑπη&ΐιΐΓ. 5ί ςυί8 βηίηι 5ρί- 
Γίΐυπι €1ιή8ΐί ηοη 1ι&1)6ΐ, ίηςυίΐ, ΙΓιο ροη 6$1 ίΐΐίυβ. 
Ιΐ8ςη6 §ρίηΐυ8, ςυ! 6χ Πβο 681, βΐ ΟΗπβΐί δρίπίαβ 
6^1, Ρίϋυβ νβΓΟ 6χ Πβο οηπι 8ίΙ, ηοη 68ΐ ρεςυβ δρί- 
Γίΐαβ, ηβςυο ϋίεΐΐαπ, 6ΐ 00ΓΤ6]λΙίνλ Ιιχο 86Γί68 ηοη λέγων τό Πνεύμα υπάρχον έχ τ^ς ουσίας του ΥΙοΟ, 
έδοξέ τισιν «Ιπεΐν Αλλο είνακ τό ύπάρχειν, κα\ •/' ' ^061 11, Η&ΐϋι. XI, 27. '87 ΙΟΑΝ. ΥΕΠαΐ €Ρ. 

&Γΐυ<1 6186 6Χ8ΐ8ΐ6Γ6, €ΐ &1ίυ() 6Ι$)8ΐ6Ιΐΐί3Π1 Ιΐ&Ι)6Γ6 ! Α 

;61 6986 &Πςαί(Ι ςοοϋ 6Χ8ΐ8ΐίΙ 6χ ^Ιίςυο, 86<Ι ηοη Ιΐλ- 
1)«η9 €Χ9!8ΐβιιιί8ΐη &1> 60, νβΓυιη 1ΐ0€ ββκ; ηβ€ Ιρββ 
!&1;ηυο, ιηϋιίςυβ !ΐ8ΐίρΐλΐ3&ΙΐυΓ, ςυο<1 6\8ΐ8ΐίι 6χ Ιι&ο 
υΓΐ)β, 6χ 6& δυ&ιη οηβίηβιη 3^ηο8€ίΙ, βΐ ςυο(Ι ρχ 
Ιιοβ €ΐΐ0Γ0 €χβί8ΐίΙ• ουιη &1ϋ8, 6χ ςυ)1)υ8 εΙιοΓυβ 
€οη8ΐ3ΐ, οΙιοΓϋηι Γβρίβΐ : βΐ, υΐ ν6Γΐ)0 βχρβϋίίΐιη, 
ςυοϋ 6χΐ6Γη6 &1) αΐίςυο 6Χ5ΐ8ΐί(, €1 ηοπ 68$θηΐί&Ιίΐ6Γ 
3ΐ) ί{)8ο, ΥβΓυηιΐ8ΐη6η (\μοά βχ βδδβηΐία 3ΐίου]υ9 
681 , ςυοηιθ(!ο ΓυβΓίΙ λ1ιυ(1 , ςυαιη ϋΐυιΐ ςυοά 6χ$ί- 
8(6ηΐί&ιη 6χ 60 Ιιαϋβΐ, 6υ]υ8 βχ 6886ΐιΐΐΑ 681 ? Εΐ6ηίηι 

ςΐΙΟίΙ 6Χ 68δ6ηΐί& [}0\ϊ$ 691, 681 1)08, 6ΐ 6Χ8ί8ΐθηΐί&ΙΙ1 
ρΓΟΓ8ϋ8 ρ098ί(ΐ6ΐ βχ 1>ονβ , 6Χ 0(ΐ]υ8 6880ηΐία 68ΐ : 

61 ςυοίΙ 6Χ 6886ηΐί3 Ιιοηπηίδ, Ιιοηοο 681, βΐ 6Χ8ί8(6η. 
Ι•αηι οιηηίηο 1ι&1)6ΐ βχ Ιιοιηΐηβ , βχ €υ]υδ βδδβηΐία 
βδΐ. ΡΓορίβΓβα ηοη ΛΓΡίϋεΐ ιηίΙιΊ βΟΓυω δβηίβηΐΐΑ, ^ 
<|Ηί ΐΓ&άϋπΐ ;8ΐη)ρ]ΐ€ΐΐ6Γ &(({υ6 ίικϋδΐίηοΐβ, &1ίυ<1 βδδβ 
βχ8ίδΐ:^Γ6, 61 &ϋυα βχδίβίβηϋαιιι 1)&1)6ΐ%. Ν^αι ()υο<1 
βχ 6536πιί& «1ί€υ]υδ βδΐ, βΐ ίη βδ&βηΓια βΐ ΙιγροδίΑβί 

βχ 60 6Χ8ΐδΐ6ΓΘ (ΐ6ρΓ6ΐΐβη(ΐ6ΐυΓ. Οοί ΥβΓΟ Αοηΐ9ηί8 

€0ηΐβηΐίθ9β ϋοηΐΓ3(Ιίουηΐ, νβΓΟ ίηΐιΐΐβοΐα άβδρββίο, 
ηαί 6&Κ, (ΙίββΓβ δρίηΐϋΐη βΐ βχ Ρϋίο, βΐ,οχ βδδβηΐΐ* 
Ρϋϋ, 61 ηίΐιίίοιηίηυδ ηοπ ϋυαβ ίηΐβΙΙί^βΓβ 03υδ98 
ϋρίπΐιιβ, ρΓορίβΓ (Ιίοΐυιη ηι&^ηί ΒΑδίΙϋ &856Γ6ηΙί$, 
• αιιθ(1 3 Ριΐίο (ΙίοίΐιΐΓ 6δ86, 3(1 ρπΗίΕπι β&υδ&ιη 
ΓαΐΓβιη ΓβίΑΐίοηβιη Ιι&ϋβΐ ; > ηβςυβ βηίιη ιηοΐ68ΐυιη 
βδΐ δ.ιρβηυιηβΓΟ βαϋΰΐη οίΑΐίοιιβ ΓβρβΙβΓβ, 3ΐ4|υβ 
ΙηουΙοΛΓο, €ΐιπι βο ορροΠϋηίυδ (ΙίοΙυηι αΐίυίΐ ηοη 
»υρρ6ΐ3Κ, ίη ;ι1)δυΓ(]3 8|Ιί3 Αίςυβ αΐία βοηιπίΰηίΑ ώη- 
ΐΓ3(Ιί6ΐίοπ6ΐη ρβΓ γΐιη 9ϋ6|(6ΓυΐΗ, <]ίδ€παιίιι& €οηι-ο 
ιπίηίδββηΐβδ ιηΐβΡ, βχ 68δ6η1ί& ΓίΙϋ, βΐ 6Χ ΙιχροδίΛδί 
ϋΐίυδ 8ρίη1ϋ(η ύϊοϊ. 

30. Ε( υΐ βχ βοηίίοΐο ΐδίο (Ιίδοππιίηβ ηλ^ίδ αο 
ηιακίδ 3ΐ).ΗυΐΗΐίΐ3δ ρ&ΐ69ΐ, ςυί (Ιίΐ'ίΐ, βχ βδδβιιΐία Ρ«- 
ΙΓΪ8 δρίηΐυηι ρΓοββϋβΓβ, ιπΙογγο^οΙογ, 3η Ίη δρβ- 
€ί3ΐί ΙπΙβΙΙί^βηΐϊΑ βδδβηΐίαηι βοηείρϋ Ραίπδ &1)δςυ6 
Ιιγροδίηδί, 61 (!υηι (ϋοίΐ βχ βδδβηία Ρβΐπδ ίΐΐυιη 
ρΓ0€6(ΐ6Γβ, ςαβ&ί 3ΐί8 ςυχϋβηι 68861 ηοΐίΐί», ςυαπ) δί 

(ϋ€6Γ6ΐ, βχ Ι)]Τρ08ΐ381 ίρδίυδ ρΓΟ€6(1βΓ6, ΑΠ ΥβΙΌ 611 αΐ 

<ϋοίΙ,6χ βδδβιηία ΡαΐΓίδ δρίΓίΐιιηι δβηοιηηι ρροοί'ΐΙθΓβ 
ΐιοη δίηβ ΙιγροδίΑ^ί, ςβά 6αηι Ιιγροδίϋδΐ Ρ&Ιπδ βδδβη- 
ιίαηι ίηΐ6ΐΙί^ίΙ? Ν9Π1 δί βχ βδδβηΜα Ρϋΐπδ ίηΐιγροδίαδι 
«'δδβ δρίίίΐυηι ίηϋίοΑΐ, (|υί βχ 6δ$βηΐί3 ΡΑίπδ ϋΐυηι 
ηδδβΐ'ίΐ ρΓΟΟβϋβΓβ, 30ΐΐιπι βδδβΐ (Ιβ ςΓ3ν! ί1ΐ3 30 νβηβ- 
Γ3η(ΐ3 8βη(6ηΐί3 3ΓΩΓΠ)3η(ίυπι βχ ^δδβηΐΐΑ ΙΓίΙϋ, υΐ Ιγ3- |) 
ιΐιιπί δΰπρίυΓΧ βίίυΐϋΐί, βΐ 6η)3η3Γ6 δρίπΐυη), ηοη 
ν6Γ0 6χ [ιγρο$ΐ3δΐ, ίπά^ςιιβ ρβΓ νίΐΗ οοηοΐυάβηΐίυπι, 
8μίι ίΐαηι ιιοη βδδβ βΐ βχ ΓϊΙίο : β( ΐαηι , ςαί βχ 
ι:6δ6η(Ί;ι Ραίπδ βοηίβηίΙΗ βυηι ρΓΟΟβϋβΓβ, βχ βδδβη- 
1:3 ίη Ιιγρϋδΐαδί 6( ηοη 3ΐΐ)8(ΐυ6 Ηχροδΐ3δί άίοίΐ : 
ηβ(|υο βηίηι δίηβ ί)}'ροδΐ3δί βδΐ Ραίπδ 69δβιιΙί3, βΐ 
αρβπίδδίηιυηι οπιηίϋυδ τβπιβηβΐ, 3πκ1βη) νΐηι ογ3- 
ιίοηί ίηβδδβ, βΐ ουιη βχ βδδβηΐί3 ΓίΙϋβίΙΙηβΓθ 5ρί- 
ΓΪΐυδ (ΙίΰΐΐυΓ βΐ βπΐ3η3Γ6, ςηοά 6δ8βηϋ3 Ριϋί, ςυβηι* 
3<)ιηο(1υηι 6( Ρβΐπδ ίη Ιιχροδΐ3δί βδΐ. Οποιί δί ίη 
Γ3Γιοη6 8ρ66ί3ΐΙδ ίιιΐβΠί^βιιΙίΰβ , ςυί 1)3^6 βίΤβίυηΐ, 
6οη6ΐρβΓ6 ίηίβηιίυηΐ, βχ 65δ6ηΐΐ3 Ρ3ΐΓί8 δρίΓΐΐυιη 
93ηβΐυη) ρΓ066(ΙβΓβ, ιΐηηβί ϋΙοβΓβΐπΓ, βχ Ιιγροδ:38ί 
ΙΙΪίαί' ρΓΟΟβιΙβΓβ, υΐ ΐ»ιη ρβΓ«βςυ3 Γ3ΐίοηβ ίΟίηρΓο- ΡΑΤΚΙΛΛΟΙΙΛ 88 

Λλλο τ6 τήν Οπαρξιν ίχειν • κα\ δτβ μίν εστί τΐ 
Οπίρχον Ιχ τίνος, μί} Ιχον 8έ κα\ τίιν Οπαρξιν έξ 
αύτοΟ, αληθές τούτο, χα\ (έχομχι χα\ αύτδς, χα\ 
μαρτυρήσβι μοι τούτο τ6 υπάρχον Ιχ ττρτδε της 
πόλεως, ώς έξ αύτης τνχδν ώρμημένον, χ*1 τδ έκ 
τοΰδε τοΰ χορού υπάρχον, τδ συν το7ς 5λλοις, έξ &ί 
ό χορδς, συμπληρουν τδν χορόν * χα ι απλώς παν τδ 
έξωτεριχώς Ιχ τίνος υπάρχον, χα\ μη ουσιωδώς έξ 
αύτοΰ. Τδ δέ έχ της ουσίας υπάρχον τινδς, πώς α>» 
εΓη άλλο τι, ή τήν Οπαρξιν έχειν έξ έχείνου, οΧ^ χα\ 
έχ της ουσίας εστίν ; Τδ ^άρ έχ της ουσίας του βοδς 
βοΰς έστι, χαΐ τήν Οπαρξιν πάντως έχ του βο^ς 
Ιχει, οΐ χα\ έχ της ουσίας εστί • χαΐτδέχ της ου- 
σίας του άνθρωπου άνθρωπος έστι, χα\ τ^^ν Οπαρ- 
ξιν πάντως έχ του άνθρωπου Εχει, οΟ χαι έχ της 
ουσίας εστί. Διά γουν ταΰτα ούχ άρέσχει μο( τδ 
νδημα των λεγόντων απλώς οΟτω χα\ άδιορίστως 
Αλλο είναι τδ δπάρχειν, χα\ άλλο τδ την Οπαρξιν 
Εχειν. Τδ γάρ έχ της ουσίας τινδς υπάρχον, χα\ 
ένουσίως χαΐ ένυποστάτως υπάρχον έξ αύτου νοη- 
θήσεται. 01 δέ τοΙς Τωμα^οις έριστικώς άντιλέγον- 
τες, τ^,ν αληθή ίννοιαν παριδόντ^ς, ζτις ην τδ λέ- 
γεσθαι τδ Πνεύμα χα\ έχ. του ΥΊοΰ, χαΐ έχ της ουσίας 
του ΤΙου, χα\ δμως μή δύο νοεισθαι τά του Π νεύ- 
ματος αΓτια, διά τδ χατά τδν μέγαν Βαοίλειον 
ι τδ παρά του Τίου λεγόμενον είναι εΙς τήν πρώ- 
την αΐτίαν τδν Πατέρα την άναφοράν^ έχειν - » ούδε\ς 
γαρ δχνος τά αυτά πολλάχις τφ λόγφ άναχυχλοΰν, 
δπηνίχα ουδέν έστιν εΙπειν αύτου χαιριώτερον - εις 
άλλας άτοπους εννοίας παρεβιάσαντο τήν άντί(&^ησιν, 
διαφοράς άναπλάττοντες του έχ της ουσίας του Τέοΰ 
χα\ έχ τϊ^ς υποστάσεως αύτοΟ λέγειν τδ Πνεύμα. 

λ'. Κα\ ίνα τδ έχ της πεπλασμένης ταύτη; δια- 
φοράς άναφανείη άτοπον, δ λέγων έχ της ουσίας τοΟ 
Πατρδς έχπορεύεσθαι τδ Πνεύμα, έρωτηθήτω, έν 
Ιδιχ!) έννοί^ τΙ]ν ου σία ν νοεί τοΰ Πατρδς παρά τ^ν 
ύπόστασιν, χαι οΟτω λέγει τδ έχ της ουσίας του 
Πατρδς αύτδ έχπορεύεσθαι ώς άλλης τινδς αναφαι- 
νομένης εννοίας, ή εΓπερ Ελεγεν έκ της υποστά- 
σεως αύτου έχπορεύ•σθαι, 1) έν τφ λέγειν έχ της 
ουσίας του Πατρδς τδ άγιον έχπορεύεσθαι Πνεύμα, 
ουκ άνυπόστατον, άλλ' ένυπόστατον τήν του Πατρός 
ουσίαν νοεί ; ΕΙ γάρ έκ της ένυποστάτου ουσίας ^οΟ 
Πατρδς είναι τδ Πνεύμα δήλοι ό έκ της ουσίας τοΟ 
Πατρδς έχπορεύεσθαι λέγων αυτδ, οΓχεται τδ σεμνών 
έχδΤνο νόημα των λεγόντων έχ της ουσίας του ΥΙοΟ, 
ώς λέγουσιν α'ι Γραφα\ άναπήγάζειν χα\ άναβλύζειν 
τδ Πνεύμα, οΟμενουν έκ τής υποστάσεως, κάντευθεν 
παραβιαζόντων μή τδ Πνεύμα ύπάρχειν και έχ τοΟ 
Γιου• κα\ λοιπδν, είπερ ό έκ της ουσίας του Πατρίς 
λέγων αύτδ έχπορεύεσθαι έκ τζς ένυποστάτου, λέγβι 
καΐ ούκ ανυπόστατου, ούγάρ έστι ν ανυπόστατος ή τοΟ 
Πατρδς ουσία* παντί που δήλον ώς 6 αύτδς κρατή- 
σει λόγο; κα\ όπηνίκα έκ της ουσίας τού Υιού άνα- 
πηγάζειν τδ Πνεύμα λέγεται κα\ άναβλύζειν, δτι 
καΐ ή ουσία τού Υίού ένυπόστατος, ώσπερ ή χο\> 
Πατρός. ΕΙ δέ είς λόγους Ιδική; εννοίας θέλουσιν οϊ 
ταύτα λέγοντες έκλσμβάνειν τδ έκ της ουσία; τονϋ 
Π:ιτρδς τδ Πνεύμα τδ άγιον έκπορεύεσθαι,,ή ζϊ-τζερ 89 * ΌΕ ϋΝΙΟΝΈ ΕαΟΙΕδΙΑΗϋΜ. 90 

{λέγετο έχ της ύποοτάηως αύτου έχ7η)ρ8ύε3θαι, Α ΙΐΰηιΙιΓηΙυΓ βχ &βιη6Γφ$ί3 <1βΰ6Γηβηΐ68, δριπίυιη οι&β ού^ν ^ττον Χ9ΐ\ πάλιν &λ(σχονται έξ εαυτών δόγμα• 
ν(;οντε£, ύπάρχβιν τ6 ΠνεΟμα χα\ έχ του ΥΙου. Έκ 
χ^ς του Πατρίς γάρ ούσ(2ς χαΐ του ΤΙου Αναβλύζει 
χί χαΧ «ηγάζει. Κα\ εΓγβ χατά τους τά τοιαύτα 
«χνολογούντας, όπηνίχα τ6 έχ της ουσίας του Πα- 
χ^Ιίγτ^ται^ 6 τής υποστάσεως ο6 συμπαραλαμ- 
6άν3ται Ιάγος^ χα\ Αν όπην(χα τδ έχ της ουσίας 
τβΰ ΓΙοΰ λέγηται, ή της υποστάσεως Εννοια χώραν 
ούχ ίχει , αναμφιβόλως χα\ οδτω υπάρχει τ6 
Πνεύμα έχ τοΰ Πατρ^^ς χα\ έχ τοΟ ΥΙοΟ. Έχ της 6ΐ6χΡΐΠο,6ΐ Ρ9ίΐπ8 βηίηι 63»θηΐί& 61 Ρίΐϋ 601αΙΐ 
€πΐ:ιηαΐςιιβ. Εί, «ί βκςυβ Αΐί|υ6 ίΠί, ςυί ίη 8ΪιηΊϋ1)υ& 
3Γ(|;ιιΐ2πΐυΓ, «(ΤιπηοιΚ» οαιη βχ 6βδ6ηΐί& Γα1π$ ιΐίοί- 
ΙαΓ, ηυΐΐο ιηοϋο οοιηρΓβΙιβικΙί τΑΐίοηβιη Ι^τρο&ΐη- 
5805, ΓύΓβιιηιςυβ ΰυιη βχ β836ΐαία ΡιΓιί (ΙίοίΐΜΓ, Ιιν- 
ρο8ΐΑ8βο$ Ιηΐ6ΐ1ΐ£;βΐΗίαηι Ιοβυιη ηοη Ι)ΐΙ)6Γβ, αΟδηπβ 
ϋυΙ)ίο βΜ)0€ ρα€ΐο δρίΓίΐιι» β8ΐ βχ ΡαΐΓβ (>1 βχ ΡιΗο. 
Ρ3ΐΓβ8 βιβηΐιιι ι|υί ϋίβυηΐ βχ β&86ΐιΓΐϋ Ραΐπ», ϋϋβιιι 
61 βχ β88βηΐΊΑ Ρίΐϋ ϋίιβΓυιιΐ, βΐ ηβςυβ ίη ΡαίΓΟ πβ- 
ςυβ ίη Ρίΐίο Ιιγρο8ΐ&&βθ8 ιηβπιίηβΓβ. (ΡίΙας γάρ του Πατρ6ς είπόντ^ς οΐ άγιοι χα\ έχ της ουσίας του ΤΙοΰ εΤπον, χα\ οΟτε έπ\ Πατρ6ς, οΟτε έπ\ 
τοΟ ΤΙοΰ υποστάσεως έμνημόνευσαν* 

}λ\ Άλλ* ένταΰ$α τ6 μέγα έχεινο των πάντα 31. 8β(Ι Ιιίο ίιι§βη8 ίΐία, βΟΓυηι, ςυί <1β 0πιηίΙ>υ9 

δαπορούντων άναχυπτει χα\ πά).ιν άπορη μα, χαί ΙιχβίίβηΙ, βαιβΓ^Ιΐ ίΙβΓυιη €ΐυΙ)ίΙ&ΐίο, 8ίυηΙ(ΐυβ : 81- 
9αηνΈΓπερ άλλο έστιν ουσία, χα\ άλλο ύπόστασις, Β <|"ί<1βπι 9ΐίυ(Ι β8ΐ ββββηΐία, βΐ α1ία(1 1ιγρο8ΐ38ί8» 
κώςούβιαφέρειτδπή μένέχ της ουσίας, πη.δ^έχ της ςυ& (1β ελυ83 ηοα ιϋΟβΓΐ, αΐίι^υίπιΐο βχ ββ&βηΐί»» υποστάσεως λέγειν ; *ΗμεΙς δέ τά τοιαύτα παιζόντων 
(ΐ3λ).ον ή σπουδαζόντων διαγινώσκομεν/Εδει γάρ τους 
τοιούτους διανοε?σΟαι ώς, ει χαΐ άλλο μέν έστιν οΟσία, 
&ΑΑθδέ ύπόστασις έπΙ Ολης είρημένατης Οεότητος. 
Τ6 μ*ν γάρ δηλοΙ τ6 έν τ|| Τριάδι μοναδιχίν, δπερ 
έίτίν ή μία ουσία τζς Οεότητος, τ6 δέ τ6 έν τ}| μο- 
νάβι τριαδ(χ6ν, δπερ έστΙν ή της μιας ουσίας εΙς 
τρία πρόσο>πα διαίρεσις αδιαίρετο;, άλλ* ούχ έστιν 
δλω; ευσεβούς εννοίας έχόμένον ή άνυπόατατον 
Ηίΐα^αι τήν του Πατρίς ουσίαν, δπηνίχα έχ τής 
ουσίας τοΟ Πατρίς θεολόγων λέγι; τις, ή άνούαιον 
την ΰπόστασιν, όπηνίχα έχ τη; υποστάσεως φάσχη, 
Να μή χα\ δ-.αφόρους γεννήσεις του έν^ς ΤΙοΟ έχ Αΐίςοληάο βχ Ιι^ροβΙλβί (ΙίϋβΓβ! Μθ8 νβΓΟ 8ίιΐ)ί1ί& 
Ιυϋβηΐίυητ ιη8§ΐ8 (|α&η) βΐυιΐΰηΐίυιη β$5β εοιιΐβη* 
<Ι1πιυ8• Ν^αιςυβ Ιιίβοβ οοηδίιΙβΓ&ΓκΙυηι β88βΙ , 8ΐ 
3ΐία<1 681 688βηΐί2, ΑΓιυ<1 Ιιγρο8ΐ»δί5, ϋβ υηί- 
τβΓ8& ΟβίΐΑΐβ ϋί€ΐ:ι(2ΐ : Ιιοβ βιΓιιη ηοΐαΐ υηυιη, ςυοιΐ 
ΐη Τη&<1β β$έ, ςυββ β8ΐ υη^ ΟοίΐαίΙβ β&8οηΐί», 
ίΙΙυά ΐηηαιη ίη υηίΐ&Ιβ , ςυ£ βδΐ αηίυ8 β8$βηΐίαί 
ίο ΙΓ68 ρ6Γ&οη9$ ϋίνΐδίο ίη(ϋ\ίδα, βΐ & ρϋβ οομίΐ» ^ 
Ιίοηίϋυβ Αΐίβηυπι β$(, νβΐ βΐηβ Ιιγρο&ιαβί ΓαΐΓί» 
β886πΐί2πι ίη(ρ11ί£;Ι, εααι βχ β88βηΐί& Ρ:ιΙγ18 ϋβ Γβ))α^ 
άίνίηίβ ΐΜ<}€η8 ■ ςυίβρίαιη ϋίοίΐ, νβΐ «ίηβ β8{>βηΐί \ 
1ΐ7ρθ8ΐ&8ίπι, βαηι βχ 1)γρο8ΐ88ΐ ιϋβίΐ, πβ <ΙνβΓ&88 αο 
ν&Γία8 υηία3 Ρϋϋ βχ υηο Ρ»ΐΐ'β κ6ηβΓ»ΐίοηβ8 ίη&ί- τοΰ ένδς Πατρίς δώσει νοείσθαι ό ταύτα λέγων, ^ ιιυλΓβ τί(1β9(υΓ, ςυί 8ΐηιϋί» ρΓοΓβΓΐ , ηυοίΐ αΙίςνΑΐκΙ x^^ τ6 πη μέν έχ της ουσίας του Πατρίς θεολο- 
]Τείσθα( γεννώμενον τ6ν Τ16ν, πή δέ έχ τοΰ Πατρίς, 
δπερ της υποστάσεως έστιν άνα*/υι/δ|4ήτως δηλω- 
τικών, χα\ διαφόρους εκπορεύσεις τοΰ Πνεύματος 
έχ τοΰ αύτοΰ Πατρδς, διά τ6 πη μέν έκ της ουσίας 
:οΰ αατρ6; Οεολογεισθαι τ^ Πνεύμα έχπορευόμενον, 
πη δέ έκ τοΰ Πατρός. Άλλ' δτι μέν ούχ άλλο έστΙ τ^ 
ύπάρχεεν, χα\ άλλο τλ τήν ύπαρξιν έχειν, δέδειχται, 
έχ τε τοΰ μη δύνασθαί τι έχ της ουσίας ύπάρχειν 
τΐν6ς άνουσίως χαΐ άνυποστά:ως, χαΊ έχ τοΰ μή 
δύνασΟαι ή άνυπόατατον τήν τοΰ Πατρίς ούσίαν 
νοείν, όπηνίχα τις έχ της ουσίας τοΰ Πατρ6ς λέγ|ΐ 
τδ Πνεύμα, ή άνούσιον τήν ύπόστασιν, δπηνίχα έκ 
τοΰ Πατρδς, τουτέστι τής πατρικής υποστάσεις ρ 
είναι λίγγ) αυτό. 

λβ'. Έπε\ δέ ούκ έπ\ πάσι των άναγ&γραμένων 
^ητών εύρηται τ^ Πνεύμα, διά μόνης της τοΰ ύΛάρ" 
χβικ λέξεως λεγόμενον ύπάρχειν έκ τοΰ Τίοΰ φυ- 
σικώς τε χα\ ουσιωδώς, άλλ* έστιν ου κα\ διά τοΰ 
άταβΛνζβίν^ χα\ έκΛάμηείΥ^ χα\ αροέρχεσΟαι, 
ΤΜΛ Λρογ&ΊσΟαι^ Ισχυρών πάντως είς άπόδειξιν έαται 
τοΰ είναι κα\ ταΰτα δηλωτικά τοΰ φυσικώς αύτδ κα\ 
ουσιωδώς ύπάρχειν έχ τοΰ ΥΙοΰ, έίν διά τίνων γρα> 
φιχών ^ητών ψανείη λαμβανόμενα τοΓς θεολόγοις 
ταΰτα, εΙς δήλωσιν χα\ της έχ Πατρδς. φυσικής τοΰ 
ΥΙοΰ χα\ ουσιώδους υπάρξεως. *£άν γάρ τδ έκλάμ- 
πειν παρά Πατρδς τδν ΤΙδν, έάν τδ προέρχεσΟαι 
τ»ρά Πατρίς τδν Υιδν, χα\ τά άλλα δηλώσιν ουσιω- βχ β&8βηΐί& ΡλΙπβ {βηίΐυηι Ρϋίυηι 358ΘΓ3(, Μίςυαη Ιο 
βχ Ρ8ΐΓβ, ςυοιΐ βϊηβ ιιΐΐα βοηίΓΑίΙίοΐίοπβ ΙιγρΑ5ΐ38ί:ιι 

ηΟΐαΙ, βΐ <1ίν6Γ&&8 ρΓΟ€68&ίθΠ68 δρίΓίΚΐβ 6Χ ίρ8ΐ> 

ΡαΐΓβ, ςυο(1 ΑΗςιίΑπίΙο βχ βδδβηΐία ΡαΐΓΐδ 5ρίπΐιΐ8 
ρΓ066ΐΐ6Γβ 2ΐίΙΐΓηιβΐυΓ, ;ιΙί(|υ&η(1ο βχ Ρ»ΐΓβ. ΥβΓυιιι 
ηοιι 2ΐίυ(1 β88β, βχ8ί8ΐ6Γ6, βΐ 8ΐΓιυϋ βχδίί»ΐ6η1ί&ηι Η»- 
1)βΓβ, ϋβπιοη5ΐΓ3ΐιιιη 681 οχ ίίο, (ΐϋοα ηοη ροδ8 ι 
ϋΐίιία'κΐ βχ βδ8βηΐί2ΐ 8(1ί£υ]ΐ]6 ββϋβ βίηβ ββϋβηΐίλ βι 
1ιχρο8ΐ&8ί , βι ςυοϋ Αϋΐί ηβ^ιυίι, πι αυι δΐηβ Ιιγρο- 
819181 Ρ&ΐΓίβ β88βη1ί& εοοβΐρίαΐυΓ, οιηη (ΐυί$ρί&ηι 3856- 
η(, βχ β88βηΐ1α ΡαΐΓί8'8ρίπΙαιη, »ιιΐ δΐηβ 688βηΐϊ:ι 
Ι)γρθ8ΐ38ί8, βιΐιη βχ ΡϋΐΓβ, Ιι^ροδίαδί ρακτιια ηβιιιρϋ, 
6556 βαοαϋβαι ϋίβίΐ. 52. ϋπηι ροΓΓΟ ίη οη)η11)υ8 8υρΓ& άοδεΓίρΙίδ Ιο- 
(ΐίυιοηϋδ ηοη ΓβρβπίαΐυΓ δρίπίοδ ροΓ &οΐ3πι €$^ 
(Ιίεΐίοηβπι άίεΐαδ 68&β βχ Ρίΐίο ηαΙϋΓαΓιΜ^Γ βΐ 688οπ- 
ιίϋΙίΙβΓ, 8ειΙ ίη &ΠςιπΙ>υ5 ςυοςιιβ ροΓ ίΙΐ38, €ηιαηατ€^ 
€ΐη€€η^ ρΓον6ηίΤ€^ ρτοβίίίϋ, ρΓ0Γ8αηι ηι&ιίηιαηι νίηι 
(ΐ3ΐ)6ί)11&^<ΐ6Π)οη8ΐηηί1ϋΐη,685ί(1βηΐκΐ6ηΐ5ΐβηί6ε:Η6» 
ηαΐοΓαϋιεΓ ίΐΐαηι βΐ6886ηΐί&1Ι(βΓ 6$86 βχ ΡΙΙίο. &ί ρ^ΐΓ 
ςαχϋαπι δεπρίο ΐΓ3ΐ1ΐΐ& ϋίεΐα 3ρρ3Γα6Γίΐ• β&διίύπι λ 
ΙΙκ>οΙο|{ΐ8 αδδυηιί, ^α ηοίοιηιίΑηι βχ ΡαΐΓβ η2ΐυι-3ΐϋ(ΐι 
ΡίΙϋ 61 688βηΙί3ΐβπι βχβίδίβηΐϊϋΐιι. Ειβιήπ) 81 βΙυεβΓΟ 
ί'Χ ΡαΐΓβ Ρίϋαιη,δΐ ρΓονβηΐΓβ βχ ΡαΐΓβ Ρίΐι^ιπι, βΟΐίΐ 
ίηιΐίεαηΐ, βυηι 6&8υηΐί&ΓιΐΰΓ 68^6 βχ ΡαΐΓϋ, ιη3ηίΓβ- 
8(αιη Γβηιαηβΐ οΐ Ι^ρίΐ'ίΐαηι βίαΰβιιΐβπ), εη:3η&ηΐ6ΐΑ• η ΙΟΑΝ. ΥΕΟαΐ ΟΡ. ρατκιλκπηλ 02 

ρΓ0νβηΐ6η(6ΐη 6Χ ΡΗΙο η2(υΓ&]ί(6Γ 6( «βκβηΐΊ^ΙΐΙβΓ βχ Α Μ»ς ύπάρχειν αυτν/ έχ Πατρίς» κρόδηλον δτι χα\ 

τδ ΙΙνεΟμα έκλάμπον, χα\ ιιροχεόμβνον, χαΧ προ£ρ« 
χ(5μένον έχ του ΤΙοΰ, φυσίχιος χα\ ού9ί(ι)^ς έξ 60 «5^6. Ν6ςΐ]« «ιιίηι $ίη6 ΙιγροβίΑΒ) €χ Ρίΐίο 8ρί- 
Γί(ιι$«(Γιι$Ίο, βιηίδβίο βΐ είΐυΐίίο ίΐΥΐβΠΙ^βΐυΓ, ςαβαι- 
3(1πιο(Ιιιηι η(Ν|υβ Ρίΐίί βχ Ραΐτϋ, £( ^ΙΙβηΐο ^ηίιηο 
€δΐο. 8»ηοΐυ$ €^ηΗιΐ3 ιιι ιιηο βχ €9ρί(ίΙ)ΐΐ8, ηο» ϊΙΙβ 
«Ιβ 9Ρΐ6Γηί(»(6 Ρϋϋ οοιΐΰίιιη&νί(, βΐ ΐηοίρίΐ : < Ροη9 

69ρί6ΙΙΐΐ£ β( νϊυ;νθΰ3ΐαΓ ΟβΙΙδ» 6ΐβ5(, ι 3ίΙ: ι Εγ»( 

ίξΙΐιΐΓ ββιιίΐοπ ςο^ΊοΓϋΐιβ ΡίΙϊΗδ, ν«^1υιί & ηυοιίΜπ 
ίοηΐβ ραΐϋΓΐΐ3 βνββηΐία βηιηηηηδ. > Υίϋβ Ιήε, νβΐυϋ α 
(]ΐιθ(Ι:ιιη ΓοηΙβ ρ&ίβηι^ι 6&5θηΐί;ι ΡίΠυηι βπίΑηΑηιβιιι, 
Η $6ηΐ6ηΐί26 αιιϊιηαίπ αϋνβηβ ; βηοαηαΓβ Ρίΐίυιη βχ 
ραΐΰΓπα 6&3βιιΐ<&, βϊ^δβηΙίαΙίΐβΓ βΐ οιιιη ]ιγρο$ΐ98ί 
βυηι ΐπϋβ β886 ηοΐαΐ, ςυθ(1 8ρΐί55ίιη6 αοοοηιπιοϋ»• 
1)ίΐυΓ, ουπίΐ βΐ δρίπίπβ βχ ββββηΐία ΡΐΙϋ βαιβη^Γβ 
ιΗοβίυΓ. ΙΐβΓίιπι Μΐ'ΐη ηι&^ηυβ Ογΐ'ϋΐυβ ίη αΐίο ε^ρϋβ 
ρηηιί ΤΙιβ83(ΐΓ0Γυιιι 14ΐ3η\ βΐ ΓυΓ5ΐι$ ίιι βΐίο, β( 
««ρίυβ ίη ^10 $βΓίΐΗΐ : ι Ουο(1 οχ Ραίπβ βδίβηΐί» 
ρΓονβιΓιΐ ΥβΓίίυιη. ι Οιιίίΐ 8ΐίυιΙ Γυβπΐ, ς«ιθ(! βχ 
Ρ&ΐΓίβ β$&βηΙί3 ρΓονβηίκ Υβιϋυια, (]υ&ιη βχ Ρ3ΐΐπ9 
β88βοΐί& βδδβηΐΐαίιΐοΓ ΥβΓϋιπη δϋΙ)»ί5ΐβη5? 1(1 8ί ί(2ΐ 
081, οιηιιίηο βδΡβπΐίβΙίΐΡΓ οοηαρίβΙϋΓ οΐ 8ρίΐΊΐϋ8 
ρΓΟνβηίοηβ, 3ΐι( ρΓο|5π*(Ιίβηδ βχ Ρϋίο. Μβιη ίιι &ϋο 
€οηιηΐ(ΙβΓη ββρίΐιιηι, ίίβηι ίη »1ίο, βί ΒβερβιιαιηβΓΟ 
ίη 3ΐίο : ι ΡβίβΓ βΐυιηιη&νίΐβχ ββ ίρδο Ρϋίυιη ίιι^ί- 
νίδβ βΐ 1Ι1δβρ3Γ8ΐ)ΐϋ!βΓ, » ΡΓ0ρΐ6Γβ3ςΐ1β ηθ8 8ρίπ(ιΐ9 

β!υιηίπ3ΐίοηβΜΐ βχ Ρϋίο βδδβαιΓίϋΙϋΠΐ ίηΐεΠί^ίηιυδ β( 
ΟΗΐη 1ΐ7ρο$1&$ί, (|ΐΐΓηΐ3(]ιηο<Ινηι ββΐ βΐ βχ ΡβίΓβ 
ΓίΙΚ β1υιιηη3ΐ1ο, ςυ» ίηϋίνίδ> β( ίπδβρ&Γ&ΜΓιβ βΐ 
β8ΐ, βΐ ϋίοίΐϋΓ. ^ αύτοΰ έστιν. Ού γάρ ανυπόστατος ή ές Τίοΰ τοδ 
Πνεύματος 7ΐρ<$χυ9ΐς, χαΐ πρόεσις, χο\ Ιχλαμψις 
νοηθήσεται, ώσπερ ουδέ ή έχ Πϊτρ6; του ΓΙοΰ. 
Σχ'5πεί οΰν • αύτίχα ό άγιος Κ«'»ριλλος έν έν\ τιυν 
χεφαλαίων των περί της άΚίότητος του ΥΙοΟ , οδ ή 
αρχή, ι Πηγίί σοφίας κα\ ζωής χαλεϊται χα\ ϊστιν 
6 Ηε?>ς^ φησίν ι 'Ήν 4ρα τω γεννήσαντ» συνα'διος 
δ Υίδς, ώσπερ άπ«5 τίνος πηγής της πατρώας ανα- 
βλύζων ουσίας. * "Ορα ενταύθα ώ; άπό τίνος πηγής 
τής πατρώας ουσίας αναβλύζοντα τδν Τίδν • χαΐ 
έφίστα τφ λόγφ οτι τ6 άναβλύζειν τ^ν Υίί^ν έχ 
της πατρφας ουσίας τδ ουσιωδώς χα\ ένυποστά- 
τως αύτδν έχβϊθεν βίναι δηλοΓ , δπερ αρμοδίως 
νοηθήσεται καΥ δταν άναβλύζειν τδ Πνεύμρι έχ της 
ουσίας λέγηται του ΥΙού. Πά)ιν ό αύτδ; μέγας 
Κύρ'.λλος έν Λλλω χβφαλαίω του πρώτου των Λι^- 
σαυρών, χαΐ πάλιν έν Λλλψ, χαι πολλαχοϋ έν Ιλλφ 
φησίν • ι Ό έχ της του Πατρδς ουσίας προελθών 
Αδγος. ι Τί έστιν Λλλο τδ έχ της του Πατρδς ουσίας 
προελθών Λίγος ή δτι δ έχ της του Πατρδς ού^τίσ^ 
ουσιωδώς ύφεστώς Αδγος ; Ει δέ τούτο, πάντως ου- 
σιωδώς νοηθήσεται χα\ τδ Πνεύμα προερχδμενόν, 
ή κα\ προϊδν έξ ΤΙοΟ. Ό αύτδς έν Λλλφ τών αυτών 
κεφαλαίων, χα\ πάλιν έν άλλω, κα\ πολλάκις *ν 
Λλλω φησίν • < Ό Πατήρ έξέλαμψεν έξ έαυτοΟ 
€δν ΐίδν άμερίστως χα\ άδιαστάτως• > Κα\ δι^[ τούτο ημείς τήν τού Πνεύματος έκλαμψιν Ιξ ΥΙού ούσίο'ίδη νοούμεν χα\ ένυπδστατον, ώσπβρ χα\ ή έχ 
Ιίατρδς έσ^ιν έχλαμψις του ΥΙου, αμέριστος κα\ άδιάστατος χα\ ούσα χα\ λεγομένη. 
53. ΡΓ3Ε8Ρη8 βΐίηπι δρβουΐβΐίοηίβ ρίΚ βχ ΡδΐΐΡβ βΐ Ο λγ*. Κα\τδ παρδν δ& της θεωρίας τού λόγου μέρος Ρίΐίο ίη 83ΐΐ(:Ιο 8ρίΐΊΐυ 9ΐΙ)δθΙν2^ΐυΓ. Ου! &(1ηιίιιί- 
ΕίΓαηΐ οιηηβδ δρίπΐιιβ, 8υη( Ηΐι^βΙί, αΓοΙίδΐΐββίι. ρρίη- 
οίραίιΐδ, οι ροΐβδίαΐβίί, ΐΙίΓοπί, βΐ ϋοιυίπΛίϊοηβδ : 
βδΐ ΥϋΓΟ βΐ ίρ$β 8ρίρίΐυ8 βηπΰΐαδ, υ( ΐΗ^οΙο^^ί Ρ&- 
ΐΓβδίτοδΙπ (ΙβοΓβνβΓυπΙ, βχ ΡαΐΓββΙ Ρϊΐίίΐ; δβιΙ 3ί1ππ- 
ηΐ8ΐΓ3ΐθΓϋ οηιπβδ δρίΓίΙυδ 8πηΙ βχ ΡαΐΓβ β( βχ Ρϋίο 
1&ηηιΐ2ΐιη ίαβίΟΓβ, βΐ ορίΠββ €Γβ2ΐΐυΓ;ιρ, βΐ ορίΟοίο; δρί- 
πΐυδϋυίβηι 83ηβ1υδ ββΐ βχ Ρ^ΐΓβ βίΡίΗο, νβΐυΐΐ Τη»- 
ϊίϋδυηυδ, βΐ ΤΓίαάίδβοιηρΙβπιβηΐιιπι. ^υοϋ Ιΐαςϋβαι!- 
ιηίηΙδίΓαίοπΊ δρίπΐυδ βχ ΡαΐΓβδυιΚ β( βχ Ρϋίο νβΐυΐί 
4ΐΓβαΐιΐΓ9ββΙορίϋοίη, βΐ 8ρΐΓίΙυ8 δ&ηβΐϋδ βχ ΡαΐΓββδΙ 
4Λ βχ Ρϋίο, νβΐυΐί υηυδ .Τήαίϋδ, βΐ Τπαϋίδ βοηιρίβ γινέσθω έκ τού Πατρδς χα\ έκ τού ΥΙού έν τώ άγίφ 
Πνεύματι. Τά λειτουργικά πάντα ύπάρχουσι πνεύ- 
ματα, άγγελοι, αρχάγγελοι, άρχαί τβ χα^ έξουσίαι, 
θρόνοι χα\ κυριότητες • ύπάρ/ει δέ κα\ αύτδ τδ 
Πνεύμα τδ άγιον «ατά τοΟς ούτω θεολογι^,σαντας 
Πατέρας ημών έκ τού Πατρίς κα\ τού ΥΙού. *Αλλά 
τά μέν λειτουργικά πάντα πνεύματα έκ τού Πατρδς 
υπάρχει κα\ έχ τού ΥΙού, ώ; ποιητοΰ χα\ δημιουρ- 
γού ποιήματα χα\ δημιουργήματα• τδ δέ Λγιον 
Πνεύμα έχ τού Πατρδς υπάρχει χα\ τού ΥΙοΰ», ώς 
Ιν της Τριάδος κα\ συμπληρωτικδν της Τριάδος. 
"Οτι γούν τά μέν λειτουργικά πνεύματα έχ τού ιηβηΐιιιη, ρΓΟΓδυδ ςυχΓβηϋυαι βΓδΙ, ΑοβιΐΓβΙι^ςυβ *^ Πατρδς υπάρχει χα\ τού ΥΙού ώς ποιήματα κα\ δη 4]ί]υ(ϋο3ηιΙιιπι, 9ΐ) Ιι&ηιηι Γβηιηι βχαβίΐδδίιηίβ €0([ηΊ- 
χοηϋυδ ΡαΐΓί1)υδ, βΐ Ιΐιβοΐο^ίδ, ({Ι]ί1)υ8η&ιη νοοίΙ)υ8 
βίιηίϋυπι βχδίδΙβπΙί&Γυιη (ΙίνβΓδΙι&δ (Ιί^ηοδΟβΓΟία^, 
4]υί1)υ8 ηυΐΐα ηκΊίοΓ ίη νοοΙ1)υ8 οηιηίϋυβ Γβΐίηςυί 
<1(;1)υ6Ρ3ΐ, (ΙίδοπιηΙηιβ δίςιιΐΓιβΑηΐίοΓ* ΙΙΙ ϊ^ίΐυΓ 
ηιΊΙιί, βΐ γβΓίΐαΓι νί^ΙβίοΓ, ηυΙίΑ αΐία ^ίβΐίοοβ βρίίϋδ 
«χρηιηβΓβ ροΐυβΓυηΐ (ϋίΓβΓβηΐί3πι βχ Ρ&ΐΓβ βΐ Ρϋίο 
ύχδίδίβηιί» 8ρίΓίΐιΐ8, 61 βχ ΡαΐΓβ βι Ρϋίο βχδίδ(βιιΐί3β 
β(1ιηίιιΐ8ΐΓ3ΐαΓίθΓυιη δρίπΐυυπι , ιιίδί Ιιαο 8οΐ0, 
νβΐυΐί Γβίκιυίδ αΐϋ» ιτ.&^ίδ ρΓορΓία, (]υ» Ιίη- 
ΐιίρβί, βχ βδδϋηΐί» Ρ^ιΐΓίβ α ΡιΙϋ ββδβ 8ρ^π- 
1(101 83ηοΐϋη). Ρίςηίηο βί βχ β8δβη1ί& Ρ<ιΐΓί8 βΐ Ρίΐϋ 
βρίΓΐΙυιη βδ86 ΡϋΐΓβδ ηοη (Ιβοΐ'βνΙδδβηΐ, (ΐιιοιηοάο 
«ιρϋυβ ϋΙίυ8 (ΙιίίβΓβηΐίαιη βΐ Α(1ιηίηί8ΐΓ9ίΐοηοτυιη μιουργήματα, τδ δέ άγιον Πνεύμα έκ τού Πατρδς , 
υπάρχει κα\ τού ΥΙού, ώς &ν τη; Τριάδος, χα\ 
συμπληρωτικδν της Τριάδος, ουκ ίδει πάντως μή . 
ζητϊίσαι κα> άκριβώσασθαι τους εξεταστικούς τών 
Πατέρων κα\ θεολόγων διά τοιαύτης λέξεως παρα- 
στήσαι τδ τών τοιούτων υπάρξεων διάφορον, ζς 
ουδεμία τις έτερα λέξις έν πάσαις λέξεσιν άπο- 
λειφθήναι έμελλε της διαφοράς έμφαντικοηέρα. 
'Ος. γούν έμο\ χα\ τή άληθεία [δοκει, έν ούδεμιΛ 
τινι άλλη λέξει διατράνωσα* καθαρώτερον έσχον 
τδ διάφορον, τδ έκ Πατρδς καΐ ΥΙού ύπάρχβιν τά 
λειτουργικά πνεύματα, άλλ' έν μόντ) ταύτη, ώς 
πασών τών άλλων κυριωτέρι^ι, τ^ λβγούσιι έχ της 
ουσίας τού Πατρδς κα\ τού ΥΙοΰ ύπάρχειντδ Πνβύμα 93 ΟΕ ϋΝΙΟΝΕ ΕαΟΙΕδΙΑΚϋΜ. 9* 

τ6 4τ*•ν.• ΕΙ μί| γάρ Ιχ της οΟβίας του Πατρίς Α δρίΓΐΙαϋΐη Γ€ρΓίΚ8€ηΙί$δοηΙ, ουπι 61 Ιρβι βίηΐ βχ χΑ\τονΤ(ου τ6 Πνεύμα ύπάρχειν Ιθεολόγησαν οΐ 
ΠβιτΙρβς» ^ς Αν Αλλως χυριωτέρως πάρα στη σα ι 
|(τχον τήν αύτοΟ διαφορών πρδς τά λειτουργικά 
τ(νεύματα, &τβ χα\ αύτων έ)ϋ του Πατρίς ^α*ι του 
Ποί ύ«αρχ(5^/των ; 01 γοΰν λέγοντες τ^ Οπάρχίΐν τ^ 
Ονιΰμα έχ της ούσ(ας του Πατρίς χα\ του ΐΐοΰ μή 
δψ,ο^ν αύτ^ τ^ του Πνεύματος ούσιώβες' χα\ ένυπό- 
στατον, τοαοντόν μο( βοχουσκ της αληθείας έσφάλ* 
θ7ΐ, ώς της •εότητος αυτής τ^ Πνεύμα τδ αγιον 
άλλοτρ'.οΰν. Κατά ιΙ γάρ &ν &λ).ο χαΐ Φΐατβυθειη 
θε^ς είναι τ6 Πνεύμα, εί μή τις χα\ χαρδί^ τλ^ 
βτεύπιεν άχριβώς χαΐ χείλεσιν ομολογήσει χαΟα- 
ρό>ς έχ της θείας ουσίας του Πατρ&ς χα\ του ΤΙου 
ουσιωδώς χαΐ ένυνοστάτως ΐΕροΐέναι αύτδ ; *Οσοί ΡαΐΓβ βίβχ Ρί1ίο?0υί ιΐαςιιβ (Ιίοιίΐ9ηΙ, οχ^ίδίοηιΐ^πι 
δρίηΐιΐδ βχ €88βηΐίΛ Ρ3ΐπδ βΐ Εϋϋ ηοη ιηΓβΓΓβ ίρ- 
5ίϋϋ δρ'ΐΓίΐιιβ β85ρη1ίαηι βΐ Ιιγρο8ΐ38ίηιι, 1»η(υΐΏ(1(ΐΠίΐ 
ιη'ιΐπ νΐιΙβηΙυΓ & νβΓίΐ&Ιβ 8ΐ)βΓΓαΓβ ηιΐ3η1υιη 681 α 

0θΊΐ3ΐ6 δρΪΓΊΐυΠΙ 83ΒΟΙϋΐη <1β]ί€βΓβ. Οιιο οπίπι «Μο 

£Γ0(ΐ6ΐυΓ Οβυβ δρίΓΐΙυδ, ηίδΐ (ΐυίδ βΐ €Χ οοηΐβ 30- 
ΰΟΓΑΐβ ΟΓθϋίϋβΓίΐ, 6ΐ Ι3ΐ)ϋ9 ριΐΓβ €0ΐιΓβ5$ιΐδ ΓιιργΊι, 
€χ (ϋνίηΑ βδδβηΐία Ρ3ΐπ8 6( ΡίΓιί 68δοιιΙί.<1ί(6Γ, «Ι ίιι 
|]7ρθδΐ2δΙ βαιη ρΓθν6ΐιίΓ€? Ρ;ιΐΓ6δ δίπυίιΐβπι, ηυί 
&ϊν6Γδυ8 δρίπΐυδ Ιιοδίοδ οοΠΑΐηβη ρΓορΓίίδ Ιοπιρο- 
ηΙ)υ8 ιιιίβΓβ, ηιιΙΐ3ΐΒ λΙχλιά βυοΒ ϋβπιοηδίΓβΓιοιΓιβ 
ιη3(6Γίαιη 3δ8υηιρδ6Γυη(, δρίηΐυίη ββδβ ϋβιιηι, ιιίδί 
ίΙ1υ<1 οοίαιηιηοάο β ϋίνίπίδ ϋΐΐεπθ άβπιοη^ΐΓβηιΙο, 
6χ (ϋνιηα οδδβηΐία Ρ3(Π8 βι Ρϋϋ βδδβ δρίΓίΙαιη γάρ τΰν Πατέρων γίν χατά των Πνευματομάχων ^ ΒαηΠυπι. 1η ίιηιηοιϋε»8 ΙςίΐυΓ 61 βυρβΓ 3ΗίΙυι1ίιιβιη Αγώνα έν Ιοίοι^ χαιροις συνεσιήσαντο, ούδεμίαν 
άλλην αποδείξεως έποιήσαντο Ολην του είναι τ6 
ϋνεΰμα θε^ν άλλ* ή μδνον αΰτ6 τ6 άπδ θείων άπο- 
δεδειχέναι Γράφων έχ της θεία^ όΐσίας του Πατρ^^ς 
χχ\τοΟ ΙΓΙοΰ «Ιναι τ^ Πνεύμα τ^ αγιον. 01 γουν 
τα?; άμέτρο'.ς χα\ «αντ^ς Οψους χαΐ βάθους 
υπερεχτ$ινομίναι< λειττ^τησι των νυν θεολογιών 
έμβιΐϋ/οντες σχοπείτωσαν, μήποτε τ6 τών λε- 
ιηολογιών Αμετρον 'κ^^ρα^ύρτ^ αύτοίς της δδοΰ τών 
Πα-^ρ<ον, οΤτινες Ακεριέργως ούτω, χα\ ώς αυ- 
τοί; δοχεϊ ιιαχυλώς έχ της ουσίας του Πατρ^ χα\ 
του ΤΙοΟ είναι τ6 Πνεύμα * χα\ τών 'Ρωμαίων μ^ 
χατηγορείτωσαν μάτην, οϊ έχ του Πατρίς του ΤΙου οπιηβιη 61 ρΓοΓυηιΙίΟΙβιη 6χΐ6η83δ δυΙιΐΠΊίαΙβδ Ιιιι- 
ίυδ€6 Ιοηοροπδ ΙΙιεοΙο^ίο&Γυιη ΐΓαοΙ^Γιοηυπι, 868β 
ίιηιη6Γ^βηΐ68, ονβαηΐ, ηβ αΓκι<ΐ3ΐΐ()ο ίηηυιιΐ6Π8 άβ 
ιτ.ίιιίιηΐδ Η Γηνοϋδ ϋί&ρπΐ3ΐίοηί1)υ8 3 νία Ραίπιηι 
αΙ>Γίρί3ηΐιΐΓ, ςιιΐ ηοη 3ι)ίηο(]υπ) €υΓΪοδ6, βΚ, υΐ ίΐΐίδ 

εθη)ρΐ3ΐΜ(ΐΐηΐ ίυ6Γ3ΐ, €Γ38$6, 6Χ 68861)113 ΡβίΓΙδ 6ΐ 

Ρίΐη δρίηΐυπι 68δ6 3δδ6Γα6Γυηΐ; ηβςαβ ΐβιηβΓβ 
€πιηίη6ηΐυΓ Ποηιαηοδ, <[υ\ ^% Ρ3ΐΓ6 61 Ρίΐίο δρίπ- 
Ιυπι (Ιίεβηΐββ ρΓ0€6(ΙβΓ6, «Ι (ϋΰΐίοηίβ βχροδίιΐοηβηι, 
άϋΐη δοΐΓιίΊφδΟδ ϋβίβηιίαηΐ, 3ρρ<>!ΐ6ΐιΐεδ, 0δδ6ηΐί3• 
1ί(6Γ βΐ ίη Ιιγροδΐ3δΊ βχ Ρ3ΐΓβ 61 ΡίΙίο δρΐπΐυιη 
6886, ίηΐ6{[Γυτη Ρ3ΐΓυτη ίιι Γ6ΐ}α8 (Ιΐ6θΙο(;ί€ί8 ρβΓ- 
ΐΓ30ΐ3η(ϋδ ρΓΧοίραοΓυιη οΐιοπιιη βυ» Γβδροιίδίοηί •5^ Πνεύμα λέγοντες Ιχπορεύεαθαι, χαΐείς έξήγη- ^ ρΓίεΓβΓυηΙ. 0\ι1 νβΓΟ Γθηΐ6η(]ιιιι(, η66 β8δ6ηΐί3Π) 
9ΐν της λέξεως έν τφ εαυτών ύπεραηολογεΤσΟαι τι- 
β£;^ιενο^, Ά ουσιωδώς χαι ένυποστάτως έχ Πατρίς 
χα\ ΥΙοΟ τ6 Πνεύμα ύπόφχειν, δλον χορδν Πατέ- 
ρων διαλαμψάντων έιι\ θεολογί^ της εαυτών απολο- 
γία; προϊστώσιν. Άλλ' οΐ μέν λέγοντες μή τ6 ου- 
σιώδες χα\ ένυπόστατον δηλουσθαι του Πνεύματος, 
Ιν τω έχ της ουσίας του Πατρδς καΐ του ΥΙοΟ θεο- 
Αβγείσθαι αΟτ6 προ€ρχ3μενον, οΟτω τ6 μίγιβτον της 
Ευσέβειας, ώς Εφημεν, χολοβουντες λανθάνουιιν, ατε 
την τη; λέξεως παραιαλεύοντες δυναμιν, έξ ζς οΐ 
Οεολδγοι Πατέρες ημών βε&ν είναι τ6 Πνεύμα χατά 
«ολλήν περιουσίαν της αληθείας άπέδειξχν• "Α δέ 
τον υπέρ ημών Απόλογον συγχροτεί, τοιάδε χα\ τδσα« 
Ιχανώς μοι Ιχειν δοχοΰνταπρο; σύστασιν του χάλώς 1160 Ιΐ7ρο8ΐ3δί(η δρίπΐυδ ηοΐ3Γί, 6ΐιηι οχ οδδοηΐίλ 
ΡϋΐΓΐδ 61 ΓίΙϋ ί1ΐ6 ρΓον6ηί6η8 βδδβπΐυΓ, 3ΐ)8(ΐυ6 <)υ- 
Ι)ίο ροΐίδδίηιΐ3ΐη ρ<6ΐ3ΐίδ ρ3Γΐ6η9» υΚοιιηςιιβ ιΐβ- 
Ιπιηο3ηΚ; Ι3ηηιΐ3ΐη ςυί (Ιίοιίοηίδ ηοΐΊοηοηι (ΙΐδίΟΓ- 
ςιΐ63ηΙ, οο]υ8 νϊ Ρ31Γ68 ηόδΐπ ΐ!ΐ€θΙθ];ΐ Οουηι 6880 
δρίπΐυιη ουιη ηΐϋΐΐο νβπίαΓίδ χιηοΐυηιβηΐο (Ιε- 
ιηοη8(Γ3ΓυηΙ. Η^εο ροΓΓΟ ζιο&ΐΓ3ηι 03υδ3(η δυδίίηβιιΐ 

30 ΐυβηΙΐΙΓ, 83ΐ48<ΐαβ 6886 Οΐίΐΐί ν'κΙοΐΐΙΠΓ 3(1 ΟΟΓΓΟ- 

))0Γ3η<1υιη, ρΓο56 3 Ί)ο1)ί8 ουηι Κοηΐ3η3 Εοοίβδία 
ραοοηι ίη)ΐ3ηι Γυίδδο. Ν3ΐηςυ6 οπιηί3 δοτίρκο ΐΓ3(ϋΐα 
(1ΐοί3 ϋί268ΐ3 δηηι, υΐ Ιυπι ρΓΧ86ηιΙ1)ΐΐ8, Ιυιη Γιιΐιι- 
ΓΪδ ΙιοΐύίηίΙ)ΐΐ8 οοιηρΓθΙ)3Γ6ΐηυδ, δ3ΐ3ηί€3 ίιηρΓθΙ)κ 

1)3(6» 61 ηυΠ3 Γ3ΐίθη3ΐί ()6 031183 ΕοοΙΟδΪΑδ ίυΙΟΓ 

8686 ροΓ Ι3ΐ)(υηι ΐοιηρυδ ίηίηιίοίιίβδ 6Χ6ΓουΊ886^ ήμ3ς έλθείν έπΙ τας της 'Ρωμάϊχής Έχχλησίας Π Εΐ-ίί ςυί οοιηιηβη(3ΐίαιη Ιιοο ηοδίΓαιη ροΓουΓΓβπηΚ, χιταλλαγάς. Τά γραφιχά γάρ πάντα τών αγίων 
ίςηπλώθη ΛητΑ, δπω; Λν πρδς τε τους νϋν τών 
ανθρώπων πρδς τε τους μεθ' ήμΛ; παραστήσαι- 
μεν, ώς ϊξ επήρειας σατανικής, χα\ έξ ούδεν6ς ευ- 
λόγου αΙτίου αΐ Έχχλησίαι άλλήλα'.ς τοσο(3τον 
χρόνον έχπεπολέμωνται* Κα\ εί μέν οΐ τοΓς έλ^'- 
ι^τ.Ί έντυγχάνοντες λ^γοις εύστό^ζως ήμ5ς ήγή- 
ΦΑΐντο τη; τών χαταατ^θέντων ώδε γραφιχών 
ύητών διανοίας χαταστοχάσασθςι, τψ βεφ χάρις * 
εί δέ τισιν άλλως (χειν δοκεΐ τά περί αυτών, τδ 6χΊ$ΐίιη3ΐ)αηΐ» ηοβ 3<1 (ϋοΐΟΓϋΐη Ιιίο 6ΧδθΓίρΐθΓυη» 

80ηΙβ!ΐΐί3ΐη 6X0016 Οθ11ίπΐ3886, 06Ο |[Γ3(Ίφ : 1(1 ί^λ 

3ΐίΐ6Γ ηοηηυΐΐίδ οιγο» ΐΗ3 νίδΐιιη Γυίβδο οοΓυιη Ηϋο- 
Γ0Π1 3Γΐ)ίΐΓίυιη ςυίβ οοςοί, Γ6ΐη Γ6(;ΐ3ΐη, ίρδίδ ;> 1>60 
<]3(υιιι? Οαο(! υ6γο 8υ568ΐ ιηίΐλί ίΓ3ΐ6Γη6 ρΓΟ ί1Η& 
ΙϋάοΙβηΐί <1ί€6Γ6, οοιΐ8ΐ(ΐ6Γοηΐ, ηβ ίρδ'ι ίη 8β ίρ80& 
ίηδ3ηί3η(, βί δαίίβ θύρίθ83πι ιηδΗηί» ()οηιοη8ΐΓ3« 
(ίοηοοι 1ΐ3ΐ)6ηΐ, ηιιοΙ ιη3ΐ«, ροδΙ Ιιοο 6θοΐ6δί38ΐ!ουπι 
ϋίδδΐιΐίαιη βχοΓίαιη, ηθ8ΐΓ3πι η3ΐί(Μΐ6πι (1ίν6Χ3^ 
Γυηΐ. α^ιεξούσιον τίς τούτων χα\ άφαιρήσεται, χρήμα βασίλειον δοθέν αυτοί; παρ3ι του θεοΰ ; "Ο δέ εΙπεϊΜ 
μ^ Ιξεστιν άδελφιχώς , ύπβρπονοΰντι αυτών, σχοπείτωσαν» μή «οτε αύτο\ καθ' εαυτών μαίνονται» 
«Γγ€ άρχουσαν Ιχεί μανίας άτβόδειξιν, δσα δ χρ'δ-Λς χιχλ παρλτή/- έκκλησιασχιχν^^ύτην μάχην τί|> 
^/(^ιιχέρφ γένει άνέίειξβν. 95 ΙΟΑΝ. ΥΕΟΟΙ €Ρ. ΡΑΤΠΙΑΒαΠΛ 90 

34. 0ιΐ2η(]ο νβΓΟ ίη ρρίηϋίρίο Ιιχο ηο$(Γ3 ογ&Ιιο, Α λδ'. ΈπεΙ δ* έν &ρχαΤς ό παρών ο(το; ή^ιέτβρος 

λίγος πρδς τϊ) Ιχθέσει των (ϊήσιων έπηγγείλατο, 9016 ϋίΰίοπιπι 6χρο$ίιΐοΐ)6ηι ρροιηίδΐΐ, 8ίυθ10Γ6$ 
βΐϊαπ) 5θΙιί$ηι&ιίβ, €1 ίΐΐοδ, ςυί 608 56€υΙί δυηΐ, γ6- 
ΟΆΓ{ξυιβΓ6, νοίυΐι β08 (\\ιΊ ηϋηΐ ιιβςαβ $&ηιιιη, ηβςαβ 
ηιιοϋ ρΐΌχίηιβ 2(1 νβΓυιη αοοβϋοΓθΐ, ίη οοιηιιιβηΐί- 
ιϋ» αιΙνοΓδύδ ΙΙοηΐ2ΐικιηι ΕεΰΙβδίοηι ροϋΙΟΓίβ οοηβί- 
ΙΐηΛίΐδ,βηυηΐΪΜΓϋΐιΐ, 3{;β ]3ΐη βΙΐοΓδίιη ί1βΙ)ίΓι ρϊΠβιιι 
ίχβοΐναιηυβ. Ει ϋοβΐ, αΐ ηοηηβιηο 6χίδΐίιη2ΐ)Ίΐ, 3ΐ(1- 
βοιίρΐί (θδΐίηιοιπβ νίϋοβηΐυΓ ραΐίοοί οοηβοηίαηβί, 
βΐίΐιΐ ηίΐιίΐοηπηυδ ΐη εοηοΊηηαΐίδ αϋνβπδΐΐδ Κοπι»ηο5 
Οϋπιιηβηίαιϋδ (ΙίνβΓδίβ ΙοηιροηΙίυδ ρίΠβδ ςυ^ϋϋπ, 
ςο38 δίφΓίΐ ροδϋίιηαδ, νβπίαΐίδ νίηι οοοιιίβηιβδ, 
ΐρδ» ϋ3ϋβιη δοπρία, ςυφ υδςυβϋΐυιη αϋ ηοδίΓίδ πια- 
ιΐϋδ ρβΓΥβηβΡβ, ίη ηΐϋάίιιιη ΗΟβΓβικΙα βϋηΐ, βΐ δίη- 

βϋΐ» ρίΙΓίβδ 8110 ΟΓίΙΐηβ ΟΓ3ΐίθηί ίηδ6Γ6η(]3β, βΐ 

οοηΐια ορροηβικίαιη, ({υίι1/]υί(1 ιιο1)ίδ βχ Οβο βιιρ- 
ρβ<1ίια1)ίΐϋΓ, £( 0(1 οϋ]αδςυβ ββοίβηΐίφ βνβΓδίοηβηι 
€θη(1υ€6(. 

55. Ιί^ίΐιΐΓ ουιη οηιηίϋω αηΐίςυίδδίοιιιω δοΐιίδαΐί 
ΡΙιοιίϋδ δϋδοίίΑΥβΓίΙ, ία ΐβιηροπδ ρΛίπβΓοΙιαΙίδ 
ΒγζαηΓιηί ιΙίΓοηΙ αιιΐίδίβδ, ίηνβηίορ ρΓΐηιυδ βΐ ρ»- 
ΐίίΐίδ ρΐΌροδίΐίοηυπι, ςϋ3ΰ αίΙνβΓδϋδ Κοπι&ηβιη Εο- 
οίοδίαηι ΓαΙβο οοηοίηηίΐΐ» βυηΐ, &1) ίΐϋυδ βχροδίΐΐδ 
11»! 6χΗΐΜΐιϋ3ΐη οοηαίοΐυδββιηιηίίΐΐδγΐΐο^ίδηιΐδ ογ3- 
ηοιιβιη ηοδίΓΛίη 0Χ0Γ(Ιί3ηιυΓ. Ρπηια ΙΙΙίυδ Γϊΐίϋοί- 
η:αίο ΓβρβπΙυΓ Ιιηηο ίη ιηοάϋπι ίρδίβ βίαδϋβιιι νβπ- 

1))δ 6ΧρΓΰδ53. 

ΡΗΟΤΙϋδ, 

-1 δί δίωρίβχ 6δΐ δρίπΐϋδ. ρΓοοβίΙίΙ νβποβχΡαΐΓβ 
€1 Ρίΐίο, ιηοϋίδ οηηιίϋϋδ Ιιί υπ3 ροΓδοπα ΓβριιΙα- 
»;υηΐϋΡ. Ηίιιο ΙηίΓΟίΙϋοβίϋΓ δαϋβΐΐίβηα οοηΐΓίιοιίο, 
2»6α ροΐίυδ δ6ωΐ83ΐ6ϋί&η3. ι 

Ει 1]ίϋ βδΐ ρΓΐηΐϋδ ΡΙιοΐϋ δγΙΙοβίδίΗϋδ. Ε^ο νβΓΟ 
]3Γη 3ι1 ϋΐίυβ αΓδαιηεηία ΓβΓβΙΙβπίΙ» (Ιίδδοΐνβηά^ςυβ 
ωβ α€2ΐηί:βη8, ηιβΙ Αηΐβ οιηηίΑ ϋβΓβηβίοηβιη ρΓΚ- 
ροηβΓβ ]ιΐ(1ίοο, ηβ ςαίδ βχ ίΐΐίδ, ςυί ηοδίΓαηι Ιιαηο 
νοηιηιβηΙ;ΐπυιη 1β£;βηΐ, δυρβΓΐ)]» ίαοίβηΐίίβςιιβ ηοδ 
ίοοϋδβΐ, .(?π3δί €θΓΐ3ηιβη Ιιοο οοηΐΓϊϋίοΙίοηίδ ίηΐ- 
βπηίϋδ οϊ) Ιηαηβιη ΙιιιηοΓβιη, 0ηίιηί(|υβ βίβΐίοηβηι, 
νιΊ υΐ ηοηηυΙΗδ ειίαιη νίϋβΓβαιυΓ, δ&Ιίδ νΪΓίηιη 
ΙιαΙ)6Γ0, 60Γυιη» ςιιοδ οοπίΓπβιηοΓΑπιυδ, δαρίεηΐίαιη 
ίΙΊοβηϋί οορία οι βίοςυβηιΐ» βϋυικίαηΐίϊ δυρ6Γ2ΐΓ6« ^ 
Α1)δίΐ, υΐ ίΐα ίηδ3ΐιίβη(1ο ϋεΙίΓϋΐυυδ, βΐ δίιηΙΙΙα ϋβ 
ιιοΐιίβ ΙιηβισίηθίηαΓ, 61 1)β3ΐίΐ3ΐ6ΐη Γ6]ίοί3ΐηυδ, ςπ» 
ρηυρβπϋϋδ δρίπΐυ ίη Ενβη^^βΐίο ρΓοιηίιΐΙΐυΓ. δβ(1 
€οηΐΓ2(ϋ€ΐ1οηίδ πηίνβΓδπιη οβη^πιβη βπΐ ηο)^ίδ νε- 
Ιυιί ΕεοΙοδίαΓυηι Οβο βϋπιρΙ&οίϋΰ υπίοηίδ βΐυίΐίο 
ϊηΩΑΠιηιαίΙδ» οΙ> ηυο(1 αά Ιιαηο ευη(Γ3(]ί€ΐίοη6ΐη 
(Ι6δ€6ηϋίη)υδ ν6Γίΐ3ΐ6, ηοεπά^οίαιη 6υί)ί^βΓ6^ ηοπ 
ηοΜδ ίη δ3ρί6η1ΐ3 δυρβΓβηιίηβηΙίυηι βΙοη3ηι 3ρυ(1 
ηοηηυΐΐοδ 3)ίο8, νίηϋίοβΓβ €οη3ηΐ6δ. Νβπιηιιβ 3ηΐ6- 
ςυ3πι ςυί3ρί3πι αΐίυδ βΐίηυίιί δίπιίΐβ άβ ηο5ϊδ ορί- 
ηϋψΓ,]3ΐΐ) ρΐ3ΐΐ6 εοηίΙΙειηυΓ, οη)ηίΙ)υδ, ςπίϋυδοπιη 
ίη εοηΐΓ3ϋίοΐίοη6ηι νβηίιηυδ, βΐ 83ρί6»1ί3 61 «Ιο- 
ςυβηΐίβ ρΙιΐΓΐηιυηι εβδβ ίηίεποΓεδ, βί, ς>ιθ() 3ΐ1 
8&Γ>6"^ίφ νίΐ'ββ 8ρ6€ΐϋΐ, ηβε ΑάνβΓδίδ οοηϋδ €0• και τοϊ>ς του σχίσματος αρχηγούς, χα\ δσβι τούτοις 
έπηχολούθησαν, άπελέγςαι ώ; ούδΐν ύγιΙ; καΐ της 
αληθείας έχόμενον εΤπον, Ιφ' οΓς συγγράμμασι κατά 
της Τωμαϊχής Έκχλησίας πρ6ς τους δψιγδνους 
καταλελοίπασι • φέρε δη Χ2\ τδ δεύτερον τοΰ χρέους 
άφοσιωτέον. "Ίνα γάρ μή τιςοίήσαιτο, ώς, εΐ χα1τ^( 
άναγεγραμμένα ^ητά Ιχει τδ ευλογοφανές, Ιστιν δμως 
έν τοΓς κατά διαφόρους χαιροΐ'ς έχτε8ε?σι κατά των 
*Ρωμα£ων συγγράμμασι τινάς εύρεΘ)]να( ιτεριχο- 
πάς τδ ευλογοφανές των προανατεταμένων τψ 
ττεριδντι της αληθείας ώσΐϊερ έπιχρυπτούσας, δεϊ 
κα\ αύτάς ταύτας τάς γραφάς, δσαις τέωςήμϊν 
έξεγένετο έντυχείν, έπ\ τοΰ μέσου προθεΤναι, κα\ 
έχάστην άναλεγομένους «εριχοπήν , στιχηδδν δγ- 
κατατάξαι τψ λόγφ, χα\ άντιπροθεΐναι πδίν, δπερ 
ήμίν συν θεφ δ(5ξειεν εΙς τΙ^ν έκαστου νοήματος συν- 
τεϊνον ανατροπή ν. 

λε'. Τοίνυν, έπε\ τοΰ σχίσματος άρχαιύτατον Φώ• 
τιος ζν 6 τδτε τοΰ πατριαρχιχοΰ της Κωνσταντινουπό- 
λεως πρόεδρος θρόνου, καΐ αύτδς ^ν ό πρώτος εύρε* 
τίις κα\ γεννήτωρ των κατά της Τωμαϊκής Εκκλη- 
σίας έφευρημένων προτάσεων, το^ς παρ* αύτοΰ 
έχτεθέντχς συλλογίσμους ε!ς &ναψιν τοΰ τη; μάχης 
πυρσού άρχ^\β ποιητέον των λόγων. Αύτίχα ό πρώ- 
τος, των τούτου συλλογισμών εΟρηται•ο&τως έπ\ 
λέξεων δχων. 

ΦΩΤΙΟΣ. 

ι 

ι Ε Ε άπλοΰν μέν τδ Πνεύμα, έχ τοΰ Πατρδς δΐ 

και έχ τοΰ ΥΕοΰ εκπορεύεται, πάντως Εν &ν οΐ-^οι 
νο Λίσθεϊεν πρόσωπον, κάντεΰθεν εΙσαχΟήσεται συν- 
αλοιν'ίι ίαβέλλειος, ή μάλλον είπεϊν , ήμισββέλ- 
λειος. » 

Κα\ ταΰτα μίν ό τοΰ Φωτίου πρώτος συλλογι^ 
σμός. Έγώ δέ ήδη πρδς τοϊ^ς έλεγχους τών παρ* 
αύτοΰ επιχειρημάτων διδοϋς έαυτδν, έμαυτοΰ τέως 
ύπεραπολογήσαοθαι κρίνων, μή πού τις τών έντευ- 
ξομένων τω παρόντι τούτψ ήμετέρφ συγγράμματι 
οΐήσεως ήμ3ς γράψηται, ώς εΙς τδν της άντι^ιϊή• 
σεως άποδυ σα μένους αγώνα διά χενδν φρονήμα- 
τος δγχον, δπως άν τισι κα\ δόξαιμεν Ικανώς ίχειν 
τοΐ)ς πρδ ημών δνομασθέντας έπ\ σοφί^. νι- 
χδν κατά τήν έν λόγοις περιουσίαν. Μή γάρ οΰτω 
μανέ ίη μεν, ώς τοιαΰτα περ\ ημών φαντάζεσθαι, 
και τδν μαχαρισμδν άπωθεΖσθαι, τδν τοις πτωχοΖς 
τψ πνεύματι έν τοΙς Εύαγγελίοις έπηγγελμένον. 
Άλλ' ό πδς της άντι^|5ήσεως άγων ήμΓν έστιν 
ώς άναπτομένοις τψ ζήλψ της τών Εκκλησιών 
θεαρέστου ενώσεως , δι* δν ζήλον ενώσεως χα\ 
έπ\ τήν άντί^^όησιν έρχόμεβα ταύτην , άληθείςτ 
τδ ψεύδος χαταγωνίσασθαι θέλοντες, κα\ ούχ\ δόξαν 
άπενέγκασθαι τών έπ\ σοφία προς τινας άλλους 
πρεσβείων. Φθάνω γάρ έγώ πρίνάν τίνα κα\οΙηθήναί 
τι τοιούτον περί ημών ομολόγων πάντων τούτων, ών 
πρδς τους λόγους έρχομαι τήν άντί^(5ησιν ποιησόμε- 
νος, έπ\ λόγψ καΐσοφίι^ι ήττάσθαι καταπολύ• καιδσον 
κατά τήν έπ\ τ^) σοφίί^ι δύναμιν ουδ' ά'/τι6λέψ«ι &ν 97 ΒΕ ϋΝΙΟΝΕ ΕΰΟΙΕδΙΑΚϋΜ• 93 τοις Ιχίίνων, μι^ το( γβ χα\« συστάδην άνταγωνίσα • Α ίηΐυοπ ρθ88^» ΐΑηίυιη &1>6$Ι» υ( οοιηΐηυβ 6( ΤθΙυΚ α6αι ό ημέτερος Γαχυσε λ^γος. ΈιτεΙ 6^ ιτάσης σο- 
φίας τ& άχρ^τατον ή αλήθεια, βτι χα\ μόνος σοφδς δ 
τη; αληθείας βέό; έστιν, αΟτψ δη τψ της αληθείας 
Βίψ τάς ελπίδας άνάψαντες, της πρ^ς τόν Ελεγχον 
ευοδώσεως έπ\ τλν χατά των μή άληθευόντων 
αγώνα χωροΟμεν. Κα\ έπε\ Θεού χα\ αληθείας 
έμνήσθημεν εΙς αΟτήν ταΟτην τίιν άλήθειαν, χαΐ 
ιΐ; &λλο μηδέν όρχίζομεν τους έσομένους δια- 
\νώμονας έχατέρων των λόγων άπροστιαθώ; έπΙ 
ήν διάγνώσκν Ερχεβθαι, τούτο άχριβώς είδότας, ώς 
ό πας ή μΤν πόνος υπέρ ενώσεως έσνιν Έχχλησιών, 
ων ή διάστασις πολλή ν ζημίαν τ|) ευσεβείς προεςέ* 
νη7ε * χα\ δ ηρίς χάριν εντεύθεν διαγνωιόμενος 
τ6 του χαταβραβεύσαντος Ιπισπάσετχι χ ρίμα ούχ δΟΙβπί ιηί1ί(6$ ουιη ΠΠβ οοηίΙί^ϋΓβ «Ιιοβικίο &υ€ΐβ.ι- 

Ο)»»• €αΠ) ν6Γ0 83ρί6ΙΐΐΊ3β υηίν6Γ5» νΐϊΓΚ'Χ Τ6Π188 

811, ({υθ(1 6ΐ 8θΙα3 βαρΊΰΠδ ν6Γίΐ3ΐί8 Οουβ, ίη ί|ΐ80 
νβπίαιίβ ΟβΑ 8ρ6 οοϋοεαίΑ ]3ηι 8(1 β03 ΓβΓβΙΙΰΐκΙοβ, 
ηαί ιηβηϋαεϋδ 3ΐ1(ϋί*Γι νβΓίΐ3ΐ6ΐη εοηνβΐΐυηΐ, νβιιΐϊβ 
860ΐιη(1ί8 ίη εβΓΐ8η)βη (Ι6506η(1ηΐ)υ8. Ει ({ΐιαπϋο ϋεί 
6ΐ τβΓίΙαιίδ ηοβιαΐο ίικΙικΚΑ €81, ροΓ βαιηιίειη νοΓΪ• 
13161Ϊ1» η€€ &)ίιιηι 1ε$ΐ6ΐη βΚ εοηβοίυηι 83εΓ9ηι<ίηΐο 
85ΐπηςίιιιυ$ 8Π)1)8ΐ'αιη ρ3Γΐίυιιι οοιηιηοηΐβΓίοΓυιη 
εο(ζηίΐ.οΓ68 ΓυΐιίΓΟβ, υΐ Αηίιηί ^ΙΓεεΙυ (1ορο«»ί(ο, 3(1 
Γ€ί εο§ηίΙίοη6ΐη αοοβϋϋΐιΐ, ΐ11ίϋ3 ρΐαηβ ^παγι, ηοβ 
0ΐηη6ΐη Ιιαπο ΐ8ΐ)0Γ6ηι ρρο υηίοηβ Εοε1(;5Ί3Γυιιι» 
ςπΑΓυπι (Ιίδ&ί(1Ίυιη βυιηιιιορθΓβ ρί6(3ΐί ηοευίΐ, $ιΐ8- 
εορίίλδβ; βΐ ηυί £Γ3ΐί3 3υΐ απιογ^ (1ΐ]α(1ί€3νβπΐ, ίυϋί- έζί τισι των σωματκχήν Γσως τήν ζημίαν έχον- *' οΐυπα ίη 8β (ΐ6ΓΓ3α(ΐ3ηΐί^ ρΓχηιίο 3ΐΐΓ3ΗϋΙ, ηοη ία των, άλλ' έπ* αυτοί;, οΐ; Θβός ώς ηδιχημένο; αγαν- 
αχτήσει. Ούτω τοιγαρουν τά τοΰ λόγου έπ\ τ<ρ 
βευτέρφ αύτοΟ είδει προχαταστήσαντες, χαΐ δή χω- 
ροΰμιν έπΙ τΐ λέγειν. Άλλ' έπαναληπτέον χαΐ πά- 
λιν τδν προανατεταγμένον συλλογισμό ν. 

λς*, € ΕΙ άπλοϋν μίν, φησ\, τ^ Πνεύμα, έχ του 
Πατρδς δέ χα\ έχ του ΤΙοΰ έχπορεύεται, πάντως 
!ν άν οζτοι νομισθεΖεν πρόσωπον , χάντεϋθεν είσ- 
αχΟήσετοκ συναλοκρή Σαβέλλειος, !) μοίλλον είπε7ν 
ήμισαβέλλεκος. » 

01 πρ5ς τάς διά συλλογισμών αποδείξεις ερχόμε- 
νοι διαλεχτιχώς παντδς άλλου τίθενται προύργια:• ηηίϋυδ ΓοΠβ (ΙείΓΐηιβηΐυηι εοΓροπ ΓιΙ, βεϋ ίη ίΠΐ9 
ίρ»!», ρΓΟ ηυίϋυδ ίη]υΓί& Οβοδ βΙΓοείυβ ίη(1ί}{η3ΐ)ί- 
ΐυΓ. ΠοοίΙ&<ιυ6 ρβοΐο ρΓΟ 86οαηιΙ& ιΊϋιιβ ρ3ηβθΓ3- 

ΙΪ0Π6 ΑΠ 163 (1ί8ρο&ίΐ3, ΓβΠΙ ίρ83Π1 3^|[Γ(;ϋΐ3Πΐυΐ*. 5(:(1 

ηυηο άβηυο Γββυηιβηϋιΐδ 06ΐ {»γ11ο^ί8ηΗΐ8 ρΓβρρο- 

βίΐΙΙδ. 

56. < 8ί δίηιρίΐ'χ, ίηςυίΐ, δρΊπΙυβ €81, βχ Ρ3(γ6 
νεΓΟ €1 Ρΐΐίο ρΓοοβϋίΐ, ούιηίηο 1ιί υπ3 ρβΓ8οη3 γ6• 
ραΐ3ΐ>ϋηΐυΓ, ίη(ΐ€ςυ6 εοηΐΓ&εΐίο δ3ΐ)6ΐ1ί3η3, «υΐ ρο- 
Ιίϋδ 86Πί)ί83ΐ)6ΐΙί3ηα » ίιηΓ0(1υ€(5(υΓ. > 

Ουί &<! (ΐ6ΐηοη8ΐΓ&Γιοη68 ρβΓ 8γ11θ|{ΐ3ΐηο8 (ϋλΐβ* 
€ΐίεοΓυιη ιπογθ ρΓοεβϋυηΐ» «ηΐβ οπιπία ΐΗηςυαιη τερον τλν της έγχειμένης σημασίας ταΐς λέξεσι Ο αϋϋδδίΐΜΐιιη ρΓβΒροηυοΙ ββηίβηΙΐίΡ, ςιι» ίη (Ιίοΐίοηί- 
νροσδιορισμδν, ίνα μή τφ πολυσήμφ των λέξεων 
τέ της αποδείξεως ύποκλέπτηται αληθές. Συ γοΰν, 
οοφώτιτε Φώτιβ, τους γάρ πρ6ς σέ λόγους ώς πρ6ς 
χάροντα ποιήσομαι, τψ έχτεΟέντι τψ πρώτψ τούτψ 
συλλογισμψ, ύποθετιχώς πλεχομέν(ϋ, ει έχ του Πα• 
τρ^, έφης, χαΐ του ΥΙοΰ τ6 ΠνεΟμα εκπορεύεται, έπε\ 
τ6 Πνεύμα άπλοΰν έπεται έξ άνάγχης τ^ έχ τοΰ 
ίΙατρ6; χα\ του ΥΙοϋ έχπορεύσει τοΰ Πνεύματος τ^ 
συναλοίφεσθαι τούτους εΙς πρόσωπον Ιν, όπερ χα\ 
Σαβέλλειον χα\ ήμισαβέλλειον αϊρεσιν άποφαίντ;. 
Έπε\ γοΰν τήν των δύο προσώπων είς έν συναλοι- 
φήν άχολουθείν έξ ανάγκης δφης, έάν τις έχ του 
Πατρίς χα\ τοΰ Γιου τλ ϋνεΰμα έχπορεύζσθιι δώ- 
σει, διά τ6 άπλοΰν εΐναι τ6 ΠνεΟ{αα, ζητητέον έστ\ 1»υ8 681, ϋ6ΐ6Γΐηίη8ΐίοη^πι, ηβ ϋίοΐίοηιιιη υαγϊη 8ΐβ;ηϊ- 

β€3ΐίθη6, ν6Πΐ38 θ1)8€υΓ6(υΓ. Τϋ ΥβΓΟ, 83ρί6ηΐί88ΐ- 

ιηβ Ρΐιοΐΐ, ιΐ3ΐη(|υ6 3<Ι (6 νθίπΐί ρρ^τδβηΐβιη θΓ3ΐίο- 
η3ηι ΰθηνβηο, ίη βρροβίΐο ρπηιο Ιιου βγΠυι^ίβηιο, 
01 8υΙ> οοηϋίιίοηο είΓουιηρΙίε&ιο , βί 6Χ Ρ3(ΐ'6, 
318, 6ΐ Ριϋο δρίΓίΙυβ ρΐΌ€ϋ(1ίΐ, ευηι δρίΓίΙυδ 
6ίιηρΐ6Χ 611, η6θ6883ηο δβςιιίωΓ , βχ ΡβίΓβ €1 Γίΐΐο 
δρίπΐϋδ ρΓθ€β&8ΐοη6 ουηΐΓ3ΐ)ί ϋοδοβ ίη υηϋΐη ρβΓ- 
80Π3Π1, ςυοίΐ 53ΐ)β11ί3η2ΐιη 3υΚ δ6ΐιιίδ3ΐ)6ΐ1ί3η3η) 
ΙιΧΓββίηα ίη(ϋ(^β(88. 6υιη Ιΐβςυβ ϋυβΓυιη ρβΓβοηϋ- 
Γυπ) ίη υηβηι €θηΐΓ3€ΐίοηβπ) ηθ€€883Γίο δβςιιί «Οιγ- 

ΙΙΙ38, 81 ςυΐΒ €Χ ΡϋΐΓβ 61 ΡίΙίΟ 8ρίΓίΐυΠ) ρΓΟι 6(ΐ€Γ6 

€οηο6(ΐ6ΐ, ςυοϋ δρίπΐυβ βίιηρίοχ 8ίι, ςυχΓβικΙυκι 
ρίβηβ 6:>1, 1ΐ06 ρτοΰβάεη <}υοη&ιη 8ΐβηίίί6αΐη ΙιΙο » Ιβ τ6 εκπορεύεται τοΰτο» πω; έχλαμβάνεταί σο: έν- Β »58ΐιπ)3(υΓ. Νϋίηςυο (1ί€68 οπιηίηο, βχ Οβο ηοΙιΐΓ»- ταΰθα. Πάντως γάρ τήν έχ θεοΰ φυσική ν καΐ ου- 
σιώδη τοΰ Πνεύματος ΰπαρξιν δηλοΰν ΙριΙς τήν 
έχπόρευσιν^ χα\ άλλο τι παρά ταύτη ν ουδέν. *Αλλ* 
ή 0::αρξ'.ς αυτή ούχ άε) έν τ|{ τοΰ έχπορεύεσΟαι 
μόν^ σημαίνεται λέξει, άλλα. χα\ έν άλλαις πολλαι;, 
ϋ»ν έστι χα\ τΐ αροΐέναι^ χα\ τ^ ΜροχβΤσθαί^ χα\ 
χροέρχεσθαι ζώζό έη Πατρός. ΟΓδαμεν δέ κατά τήν 
χοινήν ώιπερ όμολογεΤσθαι τήν έννοιαν τυ χαθ' 
ημάς Έχχλησία έχ Πατρίς χαΐ Υίοΰ ταΰτα πάντα 
έπΙ τοΰ άπλοΰ λέγεσθαι Πνεύματος, χα\ τήν αΰτοΰ ' 
τηρείαθαι απλότητα, χαΐ μηδεμίαν ένταΟθα Πατρ^; 
χα\ ΤΙοΰ συναλοΐΰήν άναφαίνεσθαι. Κα\ σαφής 
τοΰτόέστιν άπόδειξι;, τ^ μη τ^ δοχοΰν σοι άχολ'.υ^ 
6εΙν άτοπον, έάν έχ Π2τρ6ς χα\ ΓΙοΰ οΐ Ί'ωμαΙοι Ιβηι 61 68$6ηιΐ3ΐβπι δρίΓΐΐυβ βχδΐ^ίβηΐίαηι , ρΓΟβββ- 
δίοηβ, ηβο αΐίιΐιΐ ςυίϋρίβιη ηοΐ3Γί. ΑΙ 6Χ8»Μ6η(ί3 
1黀 ηοη ΒβπιρβΓ δοΐλ ρΓοεββδίοηίβ (ΙίοΙίοηβ δΙ^^ηίΑ- 
οαΐΗΓ, 86(1 6ΐ ρΐβπϋςηβ Αϋίδ, ίηΐβΓ ςυβδ Ιοευιη 
1ΐ356πΙ , ρτο§Γ€άί , ρΓο[ηηάΊ, ρνονβηίηφίβ ΐριηιιι €Χ 
ΡαίτΒ, δε'ιπιυδ ρΓβΒίβΓβα οοηιπαυηί, ιΚ ίη οοηΓβδδΟ 

681 , 860ΐ6ηΐΐ3 ηΟδίΓβΒ ΕβεΙβδΙΟΒ , βχ Ρ31Γ6 βΐ ΡίΙίο 

]ΐ26ε οηιηίβ άβ δίηιρίίεί δρίΓΪΐυ ϋΐεί , βΐ ίΐϋιΐδ δίηι- 
ρΠείΟίβηι 6θη86ΐ'ν3Γί , ηυΙΙβηιςηβ Ιη:1β Ρ^ΐιίδ (Ί 
Ρΐΐίί 6οηΐΓ3εΐίοηβιη ίηδΐηιΐ3π. ΑρεΓίοί^ιο 1ι»ε β»(ΐ 
(1βιηοηδΐΓ3ΐίο, ηιιοιΐ Ιγ1)Ί 3ΐ)8υΓϋυιη νίβΙείπΓ , ΐιοπ <(γ- 
ηιιί, 51 6Χ Ρ31Γ6 βΐ Ριΐίο ηοπΐ8η1 ρροοβϋβΓβ 1Γ3ιΙηιιΙ. 
Ν9Π) νβΐ ΐυιη Πίβη), ευτη ρΓΟ^ΓειΙίιιΐΓ, ε( οίΤυηϋΐΐϋΓ 
δίπιρίβχ δρίπίαβ βχ Ρ31Γ6 βΐ Ριΐίσ, ίιι υηχιη) εο8 99 ;0ΑΝ. ¥£€01 ΟΡ. 

ρ«Γ9θη&ιη οοί>(Γβ)ϊ! α556Γβϋ, ηΐ οΙ οοιηαιυιήΐϋ» ββη- Α 
ΐεηΐίΐβ ίπ)ρυϋ6ΐα6Γ βοηΐηκϋοβΓβ νβΐίβ : νο) 81 ί(1 
ηοη ίιιβτίι, ηεςπβ ουιη ηοιη3ΐιί βχ Ραΐΐ'β ϋΐ ΡΊΙίο 
ιΐΐυιη ι1ί€ΐιηκ ρΓοοβϋετο, οαηίΓαοΐίο βΟΓυιηάββα ίη- 
ΐΓοϋαοτΙϋΓ. Τυ νβΓΟ ηϋήίοιιιΐηυβ, 6( ΒΐΙβηηη &]^Ηο- 
Ι^Ίδίηιιη) αηηοοίίδ: 57. ι Βί 6χ Ραΐΐ'β 61 Ρϋίο ρτο€6<1^1 ΒριηΙυβ 5&η- 
€ΐα5, (Ιυρίϋχ οιηηίηο 6Γί(, 61 οοηιροδίΐυβ. > 

ϋιΓιϋ Ιήο 318 , ΐΐΓι 1ιοιηο? ΡΓορίβιβα άηρίεχ οπί, 
61 €οη)ρο8ί(ιι$ , ςυοά εχ ΓαΐΓθ 61 Ρίΐίο 8^^υη<1πIη 
ΗλΙοϋ ρΓΟΟϋάίΙ ? Οοιιο6(ΐ6 ρπ(ΐ9 (Ιΐίρΐίοβιη ΠΙαιη 6$56 , 
61 €θΐΐφο«»ίΐυιη» ςηοϋ βχ ΡαΙγ6 βΐ ΡίΙίο 6χ&ί£ΐίΐ 56- 
ευικίυιη ηο$ΐΓ3$ δοιίρΙιίΓλβ 896Γ88 : 6ΐ Ιυιη 6θη66- ^ 

ΐΐ6ΐαΓ, Χίπρϋο^ΐη ίΠοΐΙΙ 6886 , 6( 6<Κηρ05'αϋΐη , δ» 6Χ 

ΡαΐΓθ 61 Ρϋΐο ρΓ0€6(ϋι. Υ6ΓΗηιΐ3ΐη6η 6ΐί3ηι , ίϋΐ ίΠβ 

6Χ Ρ:ΐΐΓ6 61 ΡίΙίΟ 6X818121 Β2ΙΙΐ1Γ8ΐίΐ6Γ , 6ΐ 6^8611(131- 

ΙίΙΰΓ, 61 ιη ϋγρο8ΐα8ί, ρτορτίαιη ιαιηεη δίιηρΓκίΐαίειη 
ηοη ϋΐηΐΐΐίΐ ; οΙαπιπι 681 , ηε^Ηβ (1ιιρ1ί66ΐιι, ηεςυβ 

6ρηΐρ08ίΐυηΐ 6886, 8Ϊ 6Χ ΡαΐΓβ 6ΐ ΡίΙίο 866υΐΗ]υΐ1Ι 

Βοιιιβησβ ρΓ0ΰ6ΐΙί(. Ργ»16Γ6α 

58. ι δί 8ϋ άυο ρηηϋΐρία Γ6ί6Γ(υΓ δρίπ(ιΐ5 
βαηείυδ , υ1>ί 6γ»ι Ι^ηΐυπκίειιι (!6€απ(3ΐυ8 ιιηίυβ 

ρΓίη6Ίρ2ί(ΙΙ8 ? » 

ΤοΙΙί, 316, ιιιΓιυδ αϋιηοιίυηι (ΙβοαηΙαΙυιη ρπηοίρΑ- 
ΙΐΜΐι, 81 9κΙ (Ιϋο ρΓΐηείρΙβ δρίΓίΙυβ Γ6(6Γ&ΙυΓ. Ει 
υιιίυ» ρίίιιε'φΑΐυιη αάιιιούαια ϋ66&»Ι»ι«ιη Ιοίϋ , ή 
αά (Ιαο ρΓίιΐ€Ίρία δρίιίΐυβ Γ€Γ6Γ&ΐυΓ, η^ιηο 6θΐιΐΡα 
ίν6Γίΐ. Τα νβτο <|ΐι& ϋ6 ο^Ιίδλ ι;6ηΐαΐ6ΠΥ ιιοη 68 το- ^ 
ν6ΓίΙα&, ΐαΒςϋ&ηο οοηΓϋ^βυαι ΑΓΓίρίοηβ , φιοά αΙ) 6ο, 
ςυί υιίΑ Ιβουιιι (1ί$80Γΐ(, ηοη οοηοοϋΊΐιΐΓ » 61 €0ΐΐ6ΐα« 
ς!6η8. ^υαϋ ίηϋΰ αρρβιι-βΐ Αΐ>ί»ιΐΓ(1υαι ? υΐ>ΐ €Βίιη ρβτ 

16 1ΐ8ΐυ8 <ΐ6ρΓθ1)6Ι1<1ίΐϋΓ » (ΙβΟ &586Γ6Μ II» 1»6»αΐ 

ΤΓΪΑίΙύ ρπιΐ6ίρί3 ? ΑιιΙ 08ΐ6ΐΜΐ6 βιιηι ίΐκο ρτιπαρί» 

88!:6Γ€ϋ16ΐη , 61 Ιυ 08ΐ6η(]6Π8 , 6Αΐ6|ίηΓ6Γ6α8» (οΐϋ 

»η1η& β^ίηιοϋυιη ιΐ603αΐ3ΐυη ρΓΐιΐ€ίρ3ΐυ<ιη , 8ί &(Ι 
(Ιυο ρτίηαρία 8ρΙπΐυ8 ΓβΓύΠυΓ , βυΐ ί<1 ιιοη οδίεη- 
(Ι6η8, ραίαιη ίπηοιβδοίβ οάίο , 61 ηοιι νβπΐ^ιβ , ΐυΑ 
βΐ Γαΐίοοίηαιίδ , 61 €οη€ΐυϋ6ΐΐ8. ΙΜοίβ ρι-8Βΐ6Γ6α : 

59. ι 81 ρΓοϋυαΐ δρίΓίίαιη Ρ316Γ « ρΓ0<}υ6ίΐ Τ6Γ0 
ίΙΙυηι 61 Ρϋίαβ , 6Γίΐ Ρ.ιΙϋΓ 61 «οηΐίςυυδ ρτοάυοίΟΓ 
δρΊΐ'ίΐυδ , 61 Ιοη^ίπίΐυυδ ρΓοριβΓ ίΠίυδ €χ Ρΐϋο ρΓΟ- 
{]ΐΐ6ΐϊοη6ηι. ι |χ 

II 3 1)6 10 Ιΐ1)ί 61 0Ίγ€3 1ι9Β€ ΟρρΟδίΐίΟΠβΙ». Ιο ρΤΟ• 

ύυείίοηβ δοΐα 8ρ1πΐυ8 εοηΐΊ^υιιηι 6ΐ Ιοηι^ίηςαυιιι 
ίηΐβΐϋ^ίδ, ({ΐιοά ουιιι α 1.3ΐίηο ηυη (ΙίοαίυΓ, Ιυ Ια- 
ηι6υ ςϋοδί 3ΐ) ίΙΙο <1ί66Γ6(υΓ , ο1>ΐ6Π(ϋ8 : 3η ίη 3ϋί8 
ςιιυ(|(ΐ6 ({υ% ΐυ3 Εεείοδία ρ3ΐ3ΐη 3856ν6Γ3ΐιΐ6 εοιι• 
βΐ6ΐυΓ. Ν3ηι δί €οηΐί£;ιΐ38 οΐ 1οιικίη<|υ33 ρτο(1α• 
οΐίοη68 εοηΟηςίδ, ςυο<1 Ι.αΐί»ιΐ8 (]ί«3ΐ , δρίΓΐΐυηι 6Χ 
Ρ3ΐΓ6 61 ΡίΙίο ριοϋποΊ, ]3ΐη ΙίΙ>ί εοιηαΐϋϋαιιι Γυ6π(, 
6ΐ€θηΓι^υ38 6ΐ 1οΐι^'!η(ΐυ38 ρΓοίυδίοηοβ» οηιίδδίοηοδ 
61 8υρρ6(1ΙΙ;ιΐΊοη6δ οοιηηππϊ&οί, ςιιοϋ 1813 0ΐΗηί3 6Χ 
Ρ31Γ6 61 ΡιΙίο 3:>86Γ3η'.υΓ. Οϋθ(1 81 ϋ;υ6 οιοηΐ» 6Χ 
Ρ3ΐΐ'6 6( ΡίΙίο 38861 υιιΐϋΓ , 6ΐ ΙΗ ίϋϊβ 3ρυϋ Ιιοηπηββ 
Ι•|ρ|:.ι κ Γΐι1ιοΐ'€5 61 δίαϋίοδοβ Ιοη^ίο^υυιη 6ΐ εου'.Ι- 
ιιιιΐϋΐι Ιοευαι ιιοη 1»;:1)οηΐ. οοη8ί(ΐ6Γ3, (ιυπΙε (11)1 ίηι* ΡΛΤΚΙΑΙΙΟΠΛ ΙΟβ 

λέγωιιν έχπορεύεαΟοιι. Ή γάρ χα\ χ6χι , δ:• 
«ρ<5εισι, κα\ προχεΓται τ6 άπλοϋν Πνβΰμβ έχ Ιία- 
ιρ^^ς χα\ ΤΙοΟ ζΐς 8ν αυτούς εΓποις σ\>ναλοίφεσθαι 
πρόσωπον, Γνα κα\ ταΐς χοιναΤς άντιλίγβςν άπαναι- 
δεύστ^ έννοίαις• ή ε! μί) τοΟτο, ούδ' ύπηνίκα 'ΡωμσΓοι 
έκ Πατρδς κα\ ΤΙοΰ αύτ6 λέγουσιν έκταρεΟβσθαι, 
συναλοιφή αυτών είσαχθήτεται. £υ βέ άλλα χα\δεύ• 
τερον ,τόνδ* προσεπιφίρε:^ βυλλαγισμδν , λέγων 

λζ' < ΕΓπερ έκ τοί» Πατρίς καΐ έκ τοΟ ΥΙοΟ έχπ©- 
ρίεύεται τ2^ ΠνβΟμα τ6 Λγιβν, θιηλοΟν άν εΓη κα\ 
σύνθετον. > 

ΊΙ φγι;, άνθρωπε ; Διά τοΰτο διπλούν ί«αι κα\ 
σύ^ίθετον, δτι έκ Πατρ^ χαΐ ΎΙ(Λ κατά τους Ίσα- 
λους έκπορεύετακ ; Δ6ς πρότερον βιπλούν αύτδ βίν^ι 
χα\ σύν^τον, 3τι έχ 0ατρ6ς χα\ Υίον υπάρχει κατά 
τχς παρ* ήμϊν θείας Γραφάς, καΙ τότε δοθήσεται 
δίπλοΰν αύτ6 εΤναι κα\ σύνθετον, έάν έκ Πατρίς χα\ 
ΤΙοΰ εκπορεύεται. ΕΙ δε έκ Πατρίς κα\ Τίου υπάρ- 
χον φυσικώς κα\ ουσιωδώς χαΐ ένυπβστάτως, της 
οΙκείας άπ).ότητος ούκ έ{ίστ«τ«ι, εΟδηλον ώς ούδλ 
διπλούν καλ σύνθετον Ισται, έχ Οχτρδ; κα\ Τ1&δ 
κατά τους 'Ρωμαίους έκιΐ3ρεϋόμενον« Εΐτ«, 

λη'. « ΕΙ «ρδς δυο αρχάς άναχ^βεται, φ^ς, τ^ 
Πνεύμα τ6 &γι•ν, που τλ πο}.υύμνητον Ισται τής 
μοναρχίας; » 

ΆναιρεΤσθαι τδ της μοναρχίας φής πολνύμνητον« 
εί πρδς δύο άρχ^ς τ6 Πνεύμα ανάγεται. Κα\ δτί μεν 
τδ της μοναρχίας άναιρεθήσεται πρλυύμνητον, εΙ 
πρ^ς δύο αρχάς άναχθήσεται τό Πνεύμα, 6 άντιλέγων 
ουδείς. Συ δέ πώς ού την άλήθειαν ήδέσΟης, ώς 
όμολογούμενον λαμβάνων τό μή παρά του προσδιβ- 
λεγομένου δοΟ^ν, κα\ συνάγων τδ εντεύθεν άναφαι- 
^όμενον άτοπον ; Πού γάρ κα\ εύρηταί σοι λέγων 6 
'ίταλδς αρχάς δύο έπ\ της μακαρίας Τριάδος ; "Η 
δεΓξον αύτ6ν δύο αρχάς λέγοντα, χα\ συ βδίχθήσ^^ 
καλώς λέγων άναιρεϊσθαι τδ της μοναρχίας τϊολυ^ 
ύμνητον, ει πρδς δύο αρχάς τΐ Πνεύμα ανάγεται • 
ή τού;ο μή δεικνύς, σαφώς άΓ,οδέδειξαι πρδς έχθραν 
και ου πρδς άλήθειαν καΐ συλλογιζόμβνο; χα\ συμ- 
πε βαίνων τά σά. Λέγεις πρδς τούτοις• 

λθ'. 1 £1 προβάλλεται μέν τδ Πνεύμα 6 Πατ^ρ, 
προβάλλεται δέ τούτο κα\ ό Υΐ^ς , εΓη άν ό Πατήρ 
κα\ προσεχής τού Πνεύματος προβολ•υ:, χα\ πό^(&ω 
διά τ^Ί έκ τού Υιού προβολήν. » 

Δέχου καΐ τήν έπι τούτοις άντί^^ησιν, ΕΙ; τδ 
προβεβλήσΟαι μόνον τού Πνεύματο; τδ ημο^νχϊς χΛ 
τ^ρρω νοείς, δπερ μή παρά τού Λατίνου λεγόμενο ν, 
αύ ώς παρ' αυτού προτείνεις λεγόμενον, 1^ κα\ εΙς 
τά &λ)Λ, & χα\ παρά της σης Έχκλησίας τρανώς 
ώμολόγηται. £1 γάρ χα\ προσέχεις καΐ τΐόρρω άνα- 
πλάττεις π/ιοδλήσβις διά τδ τδν ΑατΙνον λέγειν τδ 
Πνεύμα εκ 11%τρ^ς χα\ ΥΙού προβεβλήσΟαι, ώρα σοι 
καΐ προσεχείς κα\ τιόρ^ω προχύσεις, και προέσει;, 
καΐ χορηγίας άναπλάττειν, διά τδ έχ Πατρίς χαΐ 
ΥΙού ταύτα πάντα όμολογεισθαι. £ί δέ ταύτα μέν 
πάντα έχ Πατρδς καΐ ΥΙού ομολογείται, τδ δέ προσ- 
εχές και Ίζόρρω χώραν έπ\ τούτοις ούκ έχβι τοις 
εύσεβ£ΐν αίρουμένοις, σκόπει ο!όν σοι κρίμα έπήρ* 101 ΟΕ^υΝΙΟΝΕ ΕΟαΕδΙΑΚϋΜ. 102 

τηται ιτροβλήσ»; κί^ρω χα\ :ιρο7εχεΓς άναπλάτ• Α ηαίηβ^Ι ]υ(ϋείυιη ρΓΟιΙυΰΙίοηβδ 1οη(ζίηςιΐ2ΐ3 βΐ οοη- τοντ;. Έν έτέρφ πάλιν λέγεις συλλογισαψ • 

μ', ι ΕΓτΓερ ή έχ του Πατρός έχτ^ρευσις του 
λγίου Πνεύματος εντελές, πβριττ^} &ρα ή έχ του 
ΓΙοΰ. • 

*Αλλ* ήμε7; έχεινά σοι πρδς ταΰτα ε!πε?ν Ιχομεν, 
ί\ ων βΓ Ι ρ IV είναι γνωσΟήσεται τήν της Έκχλη- 
βία; βιάστισιν το?ς \ουνεχ(Μς &ι;.βάλλου9ΐν. ΕΙ γαρ 
Ιά τ& τέλειον της έχ τοί> Πατρός έχπορεύσεως 
«ριττήν είναι λέγεις την έχ τοΟ ΓΙοΰ έχττόρευβιν, 
τίαϋάπολογήστ] τοις έροΰσ{ σοι, εΓπερ ή έχ Πατρός 
χορηγία του αγίου Πνευμχτο; εντελής, ι:ερ;ττήν 
ίρχ ή έχ του ΤίοΟ. "0:1 γαρ χα\ τελεία ή έχ Πα^ 
τρ&; χορηγία του άγ{ου Πνεύματος, χα'ι όμως οΟ 
πε,οίττη χα\ ή έχ του Υίοΰ βι^ι ττ;ν τελειότητα τήν 
έχ του Πατρός, άναμφ£βολον. Συ βέ, ει μέν ούχ ομο- 
λογείς χαΊ έχ Πατρός τελείαν βΐναι τ^^ν χορηγίαν 
τοϋ Πνεύματος, χα\ του Γίου δε ομοίως, χ|ΐΙ μή 
ικριττήν, οΟτω τά περιττά της χατά σέ περιττής 
έχΓ.ορ£ύσ£(ι>ς λάλει* εΐ δέ χαΐ την έχ του Πατρός 
χορη/ίαν του αγίου Πνεύματος τε).είαν δμολογ&ις, 
χα\ έχ τοΰ Που βέ τελείαν β^χΐ), χα\ περιττήν 
βίναι ού λέγεις, ίνα μή τους ΈχχλησιχοτιχοΙ,ς ύπερ- 
βήστ} δρους * περιττά σοι λοιπόν τά της περιττής 
έχι»ρεύσεως• Έτερος των σων λέγει συλλογισμών* μα'. ι ΕΙ προβάλλεται μέν χα\ δ ΤΙός, τό Πν(ΰμα 
6έ της προβολ!^; άπεστέρηται, χαταδεεστερας άν 
(Γη τοΰτο ιζαρά^ τόν ΐΐόν δυνάμεως, δ τ^ς Μαχεδο- ^ 
νίου παραφροσύνης. > 

Έχεινά σοι πάντως εΙς ανατροπή ν χα\ του πα^ 
άντος άποχρήσει συλλογισμού, άπερ κΐς την του 
«ρώτου σοι των συλλογισμών• Έπε ι γάρ χάνταύθα 
έχείνο άντιχρυς λέγεις, ώς, ε Ι έχ Πατρός χαΊ Τίοΰ 
&ι:άρχει τΟ Πνεύμα, ε( μή χαΐ ^ξ αυτού Ιτερον 
ΐίνεύμα υπάρχει , χαταδεεστέρας ^άν ε'η τοΰτο 
«2ρά τόν ΓΙόν δυνάμεως • αχού σεις χαΐ πάλιν 
ύ; ού τδτβ μδνον τΟ άτοπον άxολουΟή^ει τοΰτο, 
δτι προβάλλεται μέν χαΐ ό ΓΙός τό Πνεύμα, αυτό δέ 
της προβολής άπεστέρηται, άλλα χα\ δτι μέν ό ΥΙός 
έχηέμπει, χα\ τεροχεί, χα\ έχλάμτΓει τό Πνεύμα, 
αυτό δέ οΟθ* εαυτό ούθ* έτερον Πνεύμα έχπέμπει, 
ο&τε προχβΐ, ούτε έχλάμπει. Ταΰτα γάρ πάντα ίξ ΐίιιυη'^ΙοοιιιιπίηίδΟβίΗί. Ιη αΠο ΓυΓ2»υ$ 6]τΙΙθ2!$ιτιοΙ^)Γΐ5 : 
40. € δί θχ ΡίΐΓβ ρΓΟΟίδβίο δμίπΐυδ ϋίΐηοΐί ρίΓ- 
Γ€€13. €$1, $υρϋΓναε3η€2ΐ Ι^ίΐυΓ 6ΠΙ 6Χ ΓίΠο. 9 

δβϋ ηο8 1Γι$€β 11118 ΠΙα τβδροηιΙοΓβ ροι;&υιιιιΐ8, 
ςυίΙ)ΐΐ8 ρρορίθΓ εοηΐ^πΐίαιιβιη ι1ί!>&ί(1ί(ΐιΐι Εεοΐοϋϋΐ: 
ίιιίΓοϋικ-Ιυιη οβββ, ιιΐ8ΐΓιΓ(ί8ΐιιιη βιίΐ ϋβ, (|ΐιί ηοιυΓϋΙβ 
Γϋπι ρρΐ'ρβηιΐβιιΐ. Ναηκ^υβ !>ί ρΓορίβΓ 6χ Ρ^ιρβ ρπ)- 
ε('55ίοΐ)ί$ ρβιΤβΐΐυηι, βυρ^Γν^ο^ιιβυιιι β$»6 ϋυοίβ 
ρΓϋΰ4*»δΊοηοιη οχ ΓίΙΊο, ςιιίϋ Γο»ροη(ΙθΙ)ί8 ΐιιΐβΓΓϋ* 
£αΐΐΙΐ1)υ8, 8ί βΧ ΡΑΐΐβ 5ρίΓίΙυ$ 53ΐΐ€ΐί 8υρρ6(1ιΐΰΓιο 
ρ6ΐΤθ€(α βδΐ, 8υρ6Ι ν8€»Ι16» ίίζίΐίΙΓ βιίι βχ ΓίΙίο, 

ΥϋΓυιηΐϋηιβη ο( ρ«γΓ6013ιιι ε8}>6 βχ ΡβίΓβ δρίΓΐΐιι• 
8211011 8υρρβ(Ιίΐαΐίοιΐ6ΐη , οΐ ηϊΐιίίοιιιίιιιιβ ηοιι 8υρ€Γ- 
ναε&ιιοαιιι βχ ΡιΙίο , ρΓορίβΓ ρβιΤϋοΐίοηοαι , ςυ^ιη 
βχ ΡβίΓβ 1ΐΑΐ>βΙ , ίΐϋ)αΙ>ΐι&ΐυιιι 681. Τυ ροΓΓο 81 ηοιι 
ί&ίει 18 61 βχ Ρ2ΐΓβ ρβΓΓβ€ΐ3ΐη β8&6 βυρροϋϊι&ιίοηβηι 
δρΐιίΐυβ, 61 Γϊΐϋ ν€Γ0 βίιΐιίΙΚβΓ 6( ιιοη 8ορ(•Γν&€9κ 
ηβ&ιιι , ΐυα) βυροΓναοΑποβι 86€υηϋαιιι Ιβ 8υρ•τ\αο&* 
110» ρΓυο688ίοιιί3 οίίαΓβ. Ουο(1 8ί 61 6Χ ΓαΐΓβ ' 
δρίΓϊΐυ.Η 8Αΐιο(Ί 8υρρ6ϋίΐ;ιΐίοηϋ»ι ρβιΤοοίηπα Γ^ΐβΓίδ , 
βΐ βχ Γίΐίο βϋ&πι ρβΓΓβοΐ^ηι Γβοίρίβ , βΐ 8<ιρβΓν»ί•&- 
ηοαιη 6886 ηοΗ (1ίοί8 » ηβ 6θοΐ68ία8ΐίοο8 ΐ6ηιιίηο8 

0|$Γ6ϋΪ9Γί8 , Γ6ΐη3ΙΙ6ΐη Ιίΐ)! βυρβΓνΑΟΑΟΟ» ρΓΟΟβ88ίθ• 

ηϊ8 βυροΓναο^ηβΦ αγ^οιαοΙφ. Α1ία5 6Χ ΐυί8 83ΐ1ο« 

41. ι δί ρΓθ<1υοίΐ ςυίϋβιη οΐ ΕίΙΙϋβ, δρίΓΐΙυβ νοΓο 
ρΓοϋυοίίοηβ νίαυ^ιιΐΓ, ΙβηυίοΓί» ββββΐ ί&€υ1ΐΑΐί8 
ςυαίϋ Γΐ1ία8, (|υοϋ ίυίΐ ΑίΑΟβιΙοιιϋ ϋβϋηιιηβιιΐυιη. > 

ΠΙα Ιί1)ί &ϋ ΓθΓ6ΐΐ6Β(1υπ\^])υη€ 87110918111001 βαΐΐ» 
βυρβΓηαβ ίυβπηΐ, ςυχ Αϋ ρηηιυιη ΐΗυαι τβΓβΙ- 
Ιβηϋυιιι αάϋυχίιηυβ. €υιη νβΐΌ βΐί^λΐη Ιιοο Ια Ιοοο 

«ρΟΓίβ 1110118 ίϋ8ίΐ11ΙΑ8 , 81 ΟΧ ΡαΐΓβ 6( Ρίΐίο 681 δρΐ- 

Γϊΐυ» 831101118 , 81 6Χ βοάβπ) οΐίαοι ϋΐίυβ δρίηΐυβ 
000 681, ΐ6ηυίοη8 ίΐΐυηι ΓυΐαΓυοι Γ3οαΙΐ8ΐί8 , «α(ϋ 
ςυοςυβ ίΐβΓυιη. Ηοο αΙιβυΓίΙϋηι ηοη 86ςυϋ(ΐΓ β(Η 
Ιυιιι, ουιη ρΓοϋυοιΙ δρίηΐυηι, Ρίϋυ8, δρίπΐυβ νβΓΟ 
ρΓο<1αοΐίοιΐ6 ρΓίνΑίιΐΓ, Βΐΐϋ ΐυΐϋ βιίαοι , ουηι Ρίΐίιιβ 
οιίιΐίι, βίΤυοϋίι,βΙ 6ΐυιιιίη9ΐΐ δρίηΐυιη : δρίηΐιΐλ 
νβΓΟ η6()υ6 8• ΐρ8υιη ηβςιιβ Αΐίυαι δρίπΐυοι βοιίιϋΐ» 
11611116 β^υηάϊΐ, η«^(|ΐΐ6 βίυηιίη^ι. Ηχο βοίηι οηιηίϋ 
6Χ Γΐϋο ρο88ίϋ6η8 δρίπΐυβ , ΐΑοςυ^υι ΐ]υί 6« βχ Τιού Ιχον τό Πνεύμα, φς έχ Πατρός δι* Τίοϋ Ιχον ^ ΡίΙίο ΙΐΑϋβΙ, υΙ ιΐ08ΐΓ9ΐΓυιη δοπρίΟΓ^Γαπι 2υοΐοπΐ«ΐ4> βΟτά, χατά χοινήν τών παρ' ήμϊν γραφών ίννοιαν 
ώμολδγηται μηδβμίαι/ένδειαντής τού Υίού δυνάμεως 
τάβχειν ' δτι μή χα\ «ύτό έξ εαυτού, ή ιτερον έξ 
αυτού έστι Πνεύμα έχπεμπόμβνον, χα\ έχλάμπον, 
χαΐ προχεόμενον. Ούχ Αρα ούδ* δτι έχ Πατρός δι* 
ΥΙού προ6έ6ληται, αυτό δετής προβολή; άπβστάρη- 
ηι, χαταδεεστέρας παρά τόν ΓΙόν δυνάμεως (σται. 
ΠροστΙΟης τοΖς άλλοις χαΐ τούτο* 

μ^. € £1 μ'έν τήν (λύτήν προ6ολήν Ιχει τού Ονεύ• 
ματος δ ΤΙός τψ ΠατρΙ, χοινή τούτοις ή τής προβο• 
λης Ιδιδτης. Κα\ πώς (αται τό χοινόν ίδώτης ; £1 δέ 
τήν ένχντίαν,πώς ού φθείρει ταύτην έχείνη ; Φθαρ- 
%ιχά γάρ αλλήλων τά Ιναντία. ΕΙ δέ 4τεροίαν, μέρος 
μέν τού Πνβύματος ούτω, Ρ^ρο; ^^ τρδπον άλλο:^ ουηϋηιιιιΐυΓ , ηυϋΐ ίικϋββηΐί» , ςυφ ίαουΐΐιαβ Ρϊΐιί 
ίιιϋβποΓ 811, 8υΙ)]ίοίιυΓ, ςιιο(1 ηβςιιβ ίρββ βχ 86 ίρ8ο^ 
ηβςυβ βΠυβ βχ βο δρίηΐυβ ββΐ αήββυβ, οΐ βΐιιοβηβ, 
61 (.-^0808. Νοη ί|(ί(υΓ ηβςυβ ουιιι οχ Ρ^ΐΓβ ροε 
Γίϋαπι ρΓοϋυοίΐυΓ, ίρββ νβτο ρΓοϋυοίΐοηβ ρπν&ΐυτ» 
ΐβοηίοΓίι 410801 Ρι1ία« Γ;»€υ1ιβΐί» ΟΓϋ. Αϋΐιβ€ΐβ))λ^ 

61 Γ6ΐΜ|υί8 1ΐ2€ : 

42. ε δί βαηιϋβηι δρίΓΪΐυ» ρροϋυβίίοοβιιι ΙιλΙ^βλ 
Ρί1ίυ8 8ΐ(|υ6 ΡλίοΓ, οοηιηααηίβ ΙιΟΓΟιη ίυβπΐ ρΓθ• 
<Ιιΐ€ϋοηί8 ρΓορπβΙ&8; βΐ ςυοιηοιίο οοηπυυη*» οΐίΐ 
ρΓθρπ«ΐ9&? δι νβΓΟ ορρο8Ίΐ3ϋ), ({00010(10 Ιιαο^ 
ϋΐα ηοη (ΙοβϋοΐΙ Τ ϋοπίΓΟΓία οπίιη ιιηαιιι »ϋαίΙ οογ- 
Γνηαρ&ίΐ. δί ραΠΰΟ), ι'Ιγβ οιια δρ1ιίΐυ$ 1;αο ι&Ιϊοηο» 103 ΙΟΛΝ. νκαοί Γ.Ρ. ΡΑΤΠΙΑΚαΠΛ 101 

Ρ&Γ9 ηιούο &!Ίο ρποοοιίεΐ , 6ΐ εχ 1η9Βςυ3ΐίΙ)υ5 ραΠί- Α έχπορευΟήσεται, χαΐ έξ άνισων ΐΛκρα,ν Εσται τοΟτο 1)05 61*11 εοτηροδίΐιικ. ι 

δβ(1 ςϋί, ιηί Ιιοηιο, ηοη νοΠϊβίηο 1ίΐ1)οΓ»1)Ίι, (Ιπγϊι- 
ηιοίΐο 113116 ΐυοΓυιτι αΓξυιηεηιοηιιη εοηίΐρο$ίΓιοη6η) 
ΓθΓυΐ3Ρβ ίη ίηίηιο ΙιηΙιβηΙ ? Ναηιςιιο (Ιίϋίδ : δί οοιη- 
ιηυηί$ 6&1 Ραΐτίδ 61 Ριΐϋ ρΓθ()υ€ΐϊοπίδ ρΐΌρΓίοΙη&, 
(]υοπ)θ<Ιο βΓϊΙ οοηιιηυηε ρΓορπ6ΐ3$ ? εΐ Ιιοο νίδΐιηι 
651 ΓθΓΐ25δ6 Ιί1)ί ν2Πϋιιιη 6ΐ ίηγίεΐυηι. Εςο ροΓΓΟ 
(\\€θ: Ει ςυ3ΐΐ3η) Γ^ιΙίοηβ ιηαιΊΐΏβ 2ΐ3$υΓ(]υιη Γιΐά 
νΐ(]6ΐυΓ, 6856 &ΙίΓ|υο(1 εοπιηιυηβ Ρ&ΙγΙ 6( Ρίΐίο, 
ρΓορπο ίη ίρδίΒ δθϊί$ οοπ&ίϋβΓαΐυιη ςποϋ ηοη δίΐ 
εοηιπιιιηο δρίηίαί ? Ε$( είβηίηι οοηιιηυηβ Ρλιγϊ 61 
Ρίϋο, ηιιο(1 δρΐΓίΐυί οοηιηηυπε ηοη β5( , 61 (]υθ(1 
ηοη υηΊυ5, 8β(1 ιΗιηΓυηι ρβΓδοηηΓυιη Ιιοο βδΐ, οοηϊ- 
ιηυηβ (ΙΊοίΐυΓ β! οδΐ: ςιιοιΙ νβΓΟ ρΓορπβ ίη ΐΠΙδΟοη- σ-γχειμενον. > 

Άλλ', ώτίςοΟκ Ιλιγγιάσει άνατρέπειν βουλεμένος 
τοιούτων επιχειρημάτων συνθήχην ; Έφης γαρ, ΕΙ 
κοινή έστι ΙΙατρ\ κα\ ΤΙω ή τΨ^ς προβολής Ιδιίτης» 
πώς Εσται τ^ κοιν6/ Ιζι6τι\ς ; κβΐ Ιδοξέ σοι ώς Ισχυ- 
^ρβν τι τοΰτο τάχα κα\ άμαχον είναι. Έγώ δέ σοι 
λέγω, πώς τών λίαν σοι άτοπων δοκεΓ εΐναί τι κοι- 
ν6ν Πατρ\ κα\ ΤΙφ, ιδίως αύτοις μόνοις ένθεωροΰ- 
μενον, χα\ μί) είναι αύτ6 κοινών κα\ τφ Πνεύματι ; 
Έστι γάρ κοινί,ν Πατρ\ και Τίψ, δ μή κα\ τψ 
Πνεύματί έστι κοινδν • κα\ δτι μίν ούχ\ ένί>;, ά>λά 
δύο προσώπων τ?> τοιούτον έστι, χοιν6ν καί έστι καΐ 
λέγεται• δτι δέ !ο(ως αΰτοΓς ένΟεωρεϊται τούτο, μή 
χοινωνουντος τούτ'-.ις του Πνεύμασο;, λέγεται Ιοιότης β'κΙβΓβΐϋΓ, ιΊίΙΙία8ρ8Γΐίοβρδ δρίΓίΙιΐδηοη βδΐ, (ΙίοίΐιΐΓ β αυτών πρδς τ^ν του Πνεύματος πάντως διαοτολήν. 
•εοηιηι ρΓορΓί€ΐ3δ,ηβπιρβ, υΙοο(ΙΊδΐΙηβυ3ΐικ δρίπΐϋδ Κοινών γάρ ένθεωρεΤται αύτοΓς τ6 έχειν αυτούς 
»ΐ3ίΙΓΐδ.ϋοηΗηυηοβηΙηιίηίρδίδ οοηδίάοΓΑΐυι*, Ιι^Ιιει-β Πνεύμα Εν άδιαίρετον, δια τδ Πνεύμα Πατρίς καΐ βοδδρΊΓΐΙιιΠ) υηυη) 1η(1ίνί8ΐιηι, ςιιο(1 δρίπΐυδ Ρ:ιΐη$ 
οΐ ΕίΙϋ δρίιίιυδ (ΙίοίΙυΓ. δβί) ςυ^ηιΐο ηοη οδΐ βΐ Ιιι- 
]ιΐ5 δρίΓίΐυδδρΊπΙυδ, ρΓοριβΓβα, ηυοιΐ ΡβΙβΓ εΐ ΓίΙίυδ 
1«»1>οηΐ ιιηυπ) δρίπΐυπ) ίηίΙΙνίδηΓη,ρΓορΓίΰΙαδ εοιυιη 
Γ8(, εΐ ίη Ιίοο οοιίϊΐηυηίο ΡλΙγΙ» βΐ Ρϋϋ 3ΐ) «ΐοπιο (Ιιιη- 
1}υ8 δοΐίδ ρεΓδοηίδ ίηδίΐ3, δοΐνίΐ (ΙπϋίΙαΙίοηβπι Ιυ^ιη, 
Ουοηαπι ρηείο εοηιηιιιιιβ επί ρΓορπ6ΐ3^? ΕυΓδυβ 
ίηοδί €θ<ηηιιιηο Ρίϋο εΐ δρίπΐυί, εοδ ηοη αϋδηηβ 
οΓΐυ βδδβ, ει ρΓορηυιη εοηιηι (ΙίοΙίυΓ » εχ 03ΐα53 
εοδϋεπι βδδβ, <|ΐιθ(1 ίη ΡΑΐΓβ αϋιηίιίεΓε π3ΐϋΓ3 3ΐ)1ΐ0Γ- 
Γθΐ. Ουοϋ &ί υΐ Ιεδίεηη ροδοίδ, ςυί οοη)ρτοΙ)εΐ Ιίϋί, 
ηυοιηοϋο οοΓπιηυηε Ρίϋο εΐ δρίηΐηί ϋίείΐυΓ, (1(ΐ»1)υ^ ΥΙού λέγεσθαι Πνεύμα. Άλλ' έπΐΐ ούχ ίσ:ι κα\ 
Πνεύματος Πνεύμ«, διά τ:ΰτο ϊχειν τ6ν Πατέρα καΐ 
τδν Υ16ν Εν Πνεύμα άδιαίρετον Ιδιδτης έστιν αυτών, 
χα\ ή έν τούτω κοινωνία. Πατρδς κα\ ΥΙού άϊδίως 
τοΤς δυσ\ μίνοις ένθεωρουμένη προσώποις, λύει σοι 
τ6 άπορον λέγοντι. Πώς έσται τδ χοινδν 1δΐ(5της ; 
Πάλιν πρόσεστι χοινδν ΓΙφ χα\ Πνεύματι τδ μ^ 
άγεννήτως είναι, χα\ Γδιον αυτών λέγεται τδ έξ 
αΙτίας αυτά είναι δπερ τω Πατρί έπιθεωρηθήναι 
φύσιν ούχ Ιχει. Εί δέ χα\ μάρτυρα θέλεις συστήσον- 
τά σοι, πώς κα\ κοινδν ΤΙψ κο\ Πνεύματι λέγεται 
τοϊς δυσ\ μόνοις προσώποις τδ μή άγεννήτως εΤναι, 6θΙ2δ ρεΓδοηΙδ ηοη αΙ)δ(]υ6 ΟΓία εδδε , εΐ ςποηιοιίο ^ πώς κα\ Ιδιδτης τών δύο τούτων μόνον προσώπων ρΓορί'ίβίαδ ΙΐΒΓίκη ϋυαηπη ρεΓδοηαΓυπι δοΐυηιηιοιίο 
(ΠοαιυΓ, εχ ε3υ83 εα^ϋεπι εδβε , Λά δθΙνεη<5υηι ϋα- 
1>ίυιη, ςυοϋ ίη ]3ΐη άίείο ΐυο 8}]1θ2ίδηιο ρΓοροδυε- 
Γ3δ, Οαοη)θ<1ο ειίΐ οοπιηιυηβ ρΓορπε(αδ? Ν^δδοηιΐδ 
ϊΐεΓυηι αϋεπί, εΐ ΙιοηυΙία ίη θΓ3ΐίοηειιι 0υηιίη1ΐ'3ΐη 
η^αη1Γε6ΐο Ιά 3δΐΓυεΐ : ι €αιη εηίιτι ΡίΙίυδ εχ Ρπίρε 
εχίνίΐ, υ( δοΓίριυπα ΐΓ3(1ίΙ , εΐ δρίηΐιΐδ εχ Οεο ιΐ 
Ρ:ιΐΓϋ ρΐ'οεείΐιΐ. δεϋ ςιιεα)3(Ιηιο.!υιη βίιιε επυ.α 
6:>5ε, δοΠιΐδ ΡβίΓίδ ευηι δΙΙ» ΡίΙΐο ει δρίιίΐυί 3ΐΐ3• 
ρ:3π ηε(ΐυίΐ; 8ίοεοηΐΓ3, εχ 03υ3αεδ8ε, (]ΐιο(1 εδίΡϋϋ 
ει δρΐηΐυβ ρΓορπυηι, ϋβ Ραιγθ €0ηδί(1εΓ3Γί βΐίεπυίη 
4 81 3 ηαίιίΓα : ευιη νεπο οοπιπιυηεδίΐ ΡϊΙίο ει δρί- 
ΓϊΐπΊ ηοη εδδε 3ΐ)δςυε οπυ, ηιπβυδ εδί Γ3θίΙε, (ΙϋΓε- λέγεται τδ έξ αΙτίας εΤναι αυτά, εΣς λύσιν τή,-, ήν 
έν τψ ^ηθέντι συλλογισμψ συ προέτεινας, απορίας, 
λέγων. Πώς έσται τδ κοινδν ίδιδτης ; δ Νύσση; κα\ 
πάλιν παρέσται κα\ έν τ^ ε Ι; τδ Πάτερ ημών όμιλίςι 
αύτοΰ άριδήλως ούτω φήσειεν άν • ι "Οτε γάρ Υίδς 
έκ του Πατρδς εξήλθε, καθώς φησίν ή Γραφή, κα\ 
τδ Πνευμιι έκ του θεού καΐ παρά Πατρίς εκπορεύε- 
ται. Άλλ' ώσπερ τδ άνευ αιτίας είναι, μόνου του 
Πατρ^^ς δν, τω ΥΙψ καί τφ Πνεύματι έφαρμοσθήναι 
ο- δύναται • ούτω τδ έμπαλιν τδ έξ αιτίας εΐναι, 
δπερ Γδ:όν έστι του Υίοΰ κα\ του Πνεύματος, τω 
Π'ατρΙ έπιθεϋ>ρηθήναι φύσιν ούκ Εχει. Κοινού δέ 
δντος τφ ΥΙφ κα\ τφ Πνεύματι του μή άγεννήτως ιεπΓΐ3Πΐ,ςυχ1ηεοΓυπιρΓθρπεΐ3ΐί1)υδθ8ΐ, ιερείΊΓε.ι |. είναι, πάλιν έστ\ν άμικτον τήν έν τοις Ιδιώμασ.ν Α(1νει-ΐε αηίπιυαι 3(1 Ιιοο Ιΐιεοΐο^ί Ραιτίδ ΐεβίίπιο- 
ΐ:ίιιη), εοη8ίιΙεΐ'3(ΐυε ςυοιηοιίο ρΓορΓΐε(3ΐεπι ιΙυαΓυπι 
Ι3ηΐυηι ρεΐ'δυη3Γυπι νοε3νίι, εχ 03υδ3 638 βδδε : εΐ 
(ΐυοηιθ4ΐο ΓερΓ<€$εηΐ3νίΐ , ευηι πι υ ηο εδβε ϋ8(1ειη 
ϋ4ΐ3))υ8 ρεΓκοηίβ, 3ΐ)δ(ΐϋβ οηυ ηοη εδδβ : ({πού 
ίιίεηι οποηίηο ίαεπί, εχ €3υδ3 ε38 εδδε : (Ιίβείιοαηε, 
ηοη Γβοίε ΐε ΐ3ΐΐ({Π3ηι ιΐβ 3ΐ>8υΓ(Ιο 1ΐ!£8ί(3δ8ε, ςυο- 
ιηϋϊΐο εΓίΐ εοηιιηυηε ρΓθρΓίεΐ3δ? Οιιο βοΐιιΐο 3(1 
Γε1ίι|ΐΐ3 εγΐΐο^ίδηή τεΓεΙΙεηϋΑ οοηίΓηϋίεΐίοηε (ορυδ αυτών διαφοράν έξευρειν. ι Πρόσσχες τ^ του θεο- 
λόγου τούτου Πατρδς μαρτυρία, κα\ έπίστη^ον, πως 
τε ίδιίτητα τών δύο μόνων προσώπων έκάλεσε τδ ές 
αΙτίας εΐναι αυτά, κα\ πώ; παρέστησεν είναι κοινδν 
το?ς αύτοϊς δυσι προσώποι; τδ μή άγεννήτω; εΐναι 
αυτά • δπερ ταυτδν δύναται τιάντως, τδ ές αΐ'ίας 
είναι αυτά. Κα\ γνώθι ώς ού καλώ; ώσπερ τι άτο- 
πον διηπόρεις λέγων. Πώς έσται τδ κοινδν ίδιότης ; 
Τούτου δέ λυθέντος πρδς τδ έξης του συλλογισμού ηοη εδΙ. ^υ^ηϋο νεΓο υη3 «ϋνΐδίοπίδ ρβΓ» ίΐ3 εοη- * μέρος ούδεμιδς λοιπδν άντι^/δήσεως χρεία. Έπε\ 

εερΐ3 βϋΐ, δί νεΓΟ εοηΐΓ3Γί3ηί) ΡβίΓΐδ ρροϋυείΐοηεπι γάρ τδ Εν τής διαιρέσεως σκέλος οΟτω φαίνεται λέ- 

δρίΓΐιυδ |}3ΐ)€ΐ, δοϋιοει ΡϊΓιυδ, εΓυηΙ Ιιχο, εΐ !}»ε γ ν, Εί δέ τήν έναντίαν τφ Πατρ\ προβολήν, τοϋ 

»1λδυΓϋα. €υηι ηοηιο οοηΐΡΑΓίβη» Ηηηε ρΓοϋηεΙίοηειη Πνεύματος δηλαδή, Ιχει ό ΥΙδς, Εσται τάδε κα\ τάδ« 

^3δ:^ει'31, δϋΡ0Γν::ι•;»ιΐ(•3 ΓιιεΓίίΐΙ, ίΐιιιεοιιηίΐιιο πώΐιι- τά άτοπα, μηδίνδς δντος του τήν έναντίαν ταύττ,ν )05 ΜΕ υΝΙΟΝΕ Εεΰΐν^^ΙλΕΤΙΙΙ. ί 6 

ϋχ^νν^ζ %ρΜ>^>^,κ&γΐτχ^ΙτίΛ\ λοιπόν ηβ; 6 πρΙ^ λ <»ΑΙ"^ ^^ '&1>8απ!Α, (|υ2β ιυϋβ Γ.οη8^φΐ]ΐΑ!.ΐ]Γ, γα]Ί' 
φ ^νβτροχήν των έντ&ΟΟβν λχολονΟούντων άΛύπων ςίβπι&α. ΟίςοΙ»^ ρΓφίβπ^αβυιχε : ϋχος* '£φη€ ^^^ τούτοι; χα\ τά^* 

^ιιγ^ 4 £ΓπΒ|) Ιξ έν^ς «Ιτ^ου, δηλα5Ι| τον Ι1«τ|ρ^;, 
β« Υ% χα^ τδ Πνεύμα «ροεληλύθαβί, ηρρβ^λεται 
{^ β^λιν δ Τε6; τ^ Πνλυ^λα, νροβαλ^ται χαΐ τ^ 
ίΙν£5|*ίΐ τ^ Υί^ν. Ό|ΐοτ(|Αως Υ^Ρ *μ9ω προήγαγαν 
^ΙΙ«ιήρ καΐ προ€ολΒύς. ι 

'^I^ου^ 64) καΙ ηξΛς ταντα. ΈιαΙ τό τ^ ΙΙαζ^ρα 
)&μ)τ(μ(ι>ς ϊΊ6ν χαΐ ΙΙνείμ» ΐϊρο*γαγ•Ζν δλην Αγλ- 
^ΕεΙ^Μ^ ιηκ!) «ου προάγβαθβκ 3(α\ έχ τον Ην&ύματος 
τ6ν Τ16ν, 4άν 6 Λατίνος ιΓ«^ τ&ρρΑγβοΟαι ρ^ν τ^ 
ΥΙλν χαι τ6 αν«υμά έχ του |]^ρ^« προάγβοθαι 6^ 
«ίλιν χα!1 4χ «ον ΤίοΟ τ^ ϋνβΰμ»• τ/ )έπρλογή9ΐ 
Αύτφ ^ντιΐΓροτ6(νοντ{βοι« »Γηερ ί£ 1ν^{ βκτίου^ 6ηλα* 15^ ι 5ί ^χ ιιΐ)« €Αΐ45α Γ^ΙΓΟ Γίϋιι» 6Χ ξρ'πΐιΐΐ 
ΜΐΝΐυι•οι»Β«Μηιι>ι« ρτοθιιαΐ «ι»ΐβηι πιυ>βιι« Γίΐίυ• 
ΑρίΓΐΜ», ρΓ««1υΐ3βΐ 61 &ρίι-ι*ιΐ5 ΡϊΙιιιαι : ρ»Γ6^ €(ϋηΐ 

ΡΐίΑ?0Β ΙΜίΓβ» <ϋ|;ηί(4ΐ« ργ<η1ιιιΊι»86 ΡίΙίιιηι «Ι 5;ρΊ« 
ΗΐΐΜΐ« 46ηΝη&ΐΓ3ΐΑ0ΐιΊ$ 411» ιη»ΐ€η»«ι «9υπ)ί9« 
ψτϋάΛά <ιυο(|ϋθ «κ ΡαΙ?6 ΪΊΙίοιη : δί ίΑίι^υι ίιιΓο^ 
ηΛ, ρη)4ΐΜί Ι^ίΑίυιΐι βΐ δρίΓϋνη, οχ Ρ^ίτβ ; ρΐΌίΙαα 
νβΓ0 ëëιβ 61 ΟΙ 1*01• £|μγ1|»ι», ^νίά ίρΐΊ ΓΟΒροη» 
4]^ϋί5 Α4νβΐΒΐι• 16 ορρκΗίοηΐί ; 5ί 0Χ 4<ο« οαιι&«» ΡοΧγ• ^το$ 0^^6;,δ τβ ΧΙΙς χαλ φ6 Πν^Ομ^ έχλάμπαυ- 8 Ιΐ€ΐβρ«, Ιιιοι^ϋϋϋα&• Ινη ^ρίΓϋ»Β βΐυΐ^ΰηΐ» ίΐ0Γ4]Π)# 

ην, έΐ(λάμ9€ΐ ^ τ.Δλιν ό 1Ί6; τΙ^ Πν«υμα, Ιχλάμ•^ 

ψ€ΐ έρα χαΐ τύ Πνεύμα τ&ν Υ4όν ; Χ>μοτ(μω( γά^ 

4μφω ι^ήγαγεν 6 ΙΙφΤ^ρ. Ε^πλ ιιρ6ς τχ^ &Χτ,6ιία$ 

#ύτΐ)(, τ£ &ηολ•γήσ^ φ^; ταντ^ ; 'Α^'^-ούχέλ&ν^ήοΐΙ 

χιχώς λέγιον, εΐ $ιά χ^ δμοτίμω; τζ^οά-^ι^^Λΐ ΧΙ^^ 

χα\ Ονευμα 4χ τον 11{χτρ^« ιεροΑγε#9βκ 9^ Χ9λ ίκ του 

ΤΙοΟ χαΐ χ& ΠνεΟμα, ΪΙγζις άνάγχ^ν είνβ» πρί^γε• 

βθαι χαΐ έχ του ϋνευματος τ^ν ΥΙ^ν ; ;Ε06ΐ)λον γίρ 

4ΐ>; ο6^ όμοτ{μως «προάγονται μάνον ΤΙδς κρλ Ονευ- 

|α έχ του Πατ^^, άλλ4 όμοτ(μω( προχέονται» χ«1 

/Βιμοτίμω^ «ροέρχονται^ χαΐ ^6μοτ(]χω; έχλάμπουνιν, 

Λ«1 οτι μ^ν έχ του ΓΙου προ^^ειται τ^ ύμοτ^μως έχ 

{Ιατρ^ πρρχεόμ^νον Πνεύμα, χα\ 5τι έχ τοΟ ΤΙου 

«ροέρχχτβι τ6 δμρχίμως «ύτφ ΐΕροερ^(<5μενον έχ 1)114) ΡίΓιυβ $ρ4τίΐ»ρι ^πι'κλι , «ιηίοβΐ Ηβςυο οΐ 
Ρ4ϋυπι β|Μ<-Ιΐυ9 : ραηΜ βινΐαι 4ίβΜΐ9ΐ6 ιι(ι»&ηι;« 
ΡαΐβΓ ρπ>(1«ιι1ΐ. Ρίοίΐο ρβΓτοτϋ^ΟΦίη ί|>β9<α• /{υί^ «^ 
Ι»«ο Γβ5ρ{»•ιΐ6ΐ)ί$Τ Δμιοο «Ιιΐφ ίΐλίΰΓΓΟ ιΙαρΓοΙι^α- 
ιΐβήι, ΑΙ • ^110(1 ρ«Γ«β ιϋ|Βίέ3(9 ΐΜ-οϋαοαηΐνΓ Γϋίυ• 
£έ &|ΐϊεΙΙιΐΑ.α Ρ»£γ«, ρΓ4Η2ιιοϋνΓ £ΐ €Χ Γϋίο δρίτίΐα^^ 
^ΗΜI^Iιι^8 ■(μϊ«»μι'κι«ι «μφ « ρΓοάικί (|υο%»6 €( 
^'ΐΓίΐυ Γίϋαηι^ !Χ«π)(|ΐΐ6 ^ΜI^ι ιη«ηΊί^ΐυιη «§1, ηοι 
|ΜΐΓ€» άί^ηϋΐλβ Ιΐιαϋι» ρηαάηΐίΐ ίΡΙΥιχχω οι .δρίπΐυιι 

Ι^ηίΐ4ΐ6 ρΓονβοΐΓ^, Ρ3Γ65 ςιιοςυο 4ϋ|;Δΐ1»ΐβ βαιίοΑΓβ. 
£ΐ€ΐ ΡΠίο ^ίϋβηι ^αιι4ι , (]«ί ρ»π <}φιίΐ9ΐβ /^& 

Ρ&ΙΓ6 «β«ΐη<11ΐ«1Γ ^^ίπΙΙΙβ, 61 €Χ Ι^ΙΜο Γϋυΐ£€Γβ, βιιί 

ρΑΓΪ ϋΐ|;ιιίΐ:ίΐ€ €¥Β) 60 6« Ρ3ΐΓ6 οϋιιΙ^Ι, Εαΐοβίλ βΑΠΟ 6οηβ64υ&ΐιΐΓ« «ΙΓαηϋί, ρΓονβηίΓΟ,. €ΐ βφαΐοβηι 
£< 6χ Βρίι-ίΐυ Γίϋΐλία, ^υο^Ι €α(ΐ6ΐη (Ιί^ηίΐΑΐβ ^^ηιΙ)• 
€χ Ρ8ΙΓ6 9ΐΒ(• Αϋιιβ ΓυΓβυι Ιυυ$ λ^11ο£^ι^ια$ ϊ^ΰο^ 
£οΐ)ΐία«ι : {ίατρ^« χα\ δτι έχ του ΧΙοΰ έχλάμβει χ6 ^μ'^ΐίΙμΜ; ^ ΑιΙθίιΐΓ, ϋβςι» ρΓορΐ6Γ62ΐ ^^ΐηίΙΙά, ςποβΊ 1^ ηβ065«• 

αΟτφ έχλά^πον έχ Πατρ^ ή Έχχλησία ^μολογχΐ ' 

ο6 διά τούτο Ιϊ παρ«£4^ετα(, χα\ ώ^; χ«ιν ξρίάχχψ 

ΑχολουΟοΟν, πρςχιϋσθαι, χαλ προέρχεοΑ^ιι , καλ έχ* 

λάμηιν χαΐ έχ τοΟ Πνεύματος ^^ν Γ16ν, (ι^ τ^ 

4μ0τ£μΜς άμφω «Ινι» οώτά έχ 0α5ρ<$^. 'Λλλο; τίΜ» 

βών λέ]^( ^λλογ'.<7μών " 

μ^. « £Γκερ ό ΓΙ^ς τψ 0»τρΐ χοινωνκΤ τη; τοδ 
>γ{ου Πνερματο; φροβολη^, χα\ τ6 &γιον Ηνευ^ιςκ 
ταύτης ιιοιν»νήσει. Β^ντα γ^ρ {^α του Πιοιτρό; 
χοινά ι:ρ^ τ6ν Υΐ6ν, ταΰτα χαλ 7τρ6^ τ^ ΠνιΟμα τ6 
Ιγιον. Κα\ λοιπ2»ν έστακ χαλ αίτιον &μ« χα^ «{• 
τιατ^ν, β χα\^τή; των Ελλήνων μνθολογ^ας τ^ρατω- 
^βτερον. 

ΟΟχ άληθης 3ου η πρόταΦίς, 6ι' ή; βουλ«ι τάχα |) :χιτα«χευά{;6ΐν χα\ τ6 &γιον Πνεύμα της οΙκεία; 
^^ξβΛος τφ ΠατρΙ χα\ Γΐφ «οινωνβΐν^ έάν ό ΤΙ^ 
της αύτον ύιο&ρζεω; χ»ινων|) τφ Πατρί. *Η γάρ 
λέγουσα ιιρότασις πάντα $σα του Πατρ^ χοινά ηρ^ς 
τ^ν η&ν^ ταΰτα χαΐ «ρ6ς τδ Πνεύμα τ6 &γιον» 
ο'ύχ άπλώ; χα\ β^χα/Κιαστολή; τοΙ^ έιειστατιχώς τά^ 
θείας έφίουοκ Γραφάς ^χληφ9ή9^ται• Τούτο μί^ν» οτι 
ούβεν^ς έ»ιν ή ΐερ^αα^ς αΟτη των τήν Οΐβολογίαν 
3»ρα2ε2ωχδτι^ ΐίατέρΐι>ν τ^ χαθ* ήμ^Ις Έχχλησί^, 
άλλα β^έστι γέννημα έ«\ συγχρατήσει του σχίσμα-* 
«; έφίνοηθέν αοι* τοΟτο 5έ, δτι ο1 έιηστατιχώτεροι 
^ν τάς θείας έτΕΐόντων Γραψάς οΕδασι μέν τίνα 
χοινά^ΠατρΙ χα\ Υίφ προσόντα, χο;νά χαι τφ Πνεύ- 
^ίβτι, ά^αρ δηλαδή άγαΟα φνσ:χώς α^τοι; ι^όσιστι, 
Ρατβοι,• Οκ. 0X11. Η, < 5ί οοιηκΜίη'ϋ β$ι ΡφΙγι 6ΐ ΐΡίΓω ιυιβϋ 6μΜ* 
Γίΐ«0 ρΓ0(|ιΐ6ΐί•« ιιϋ^ιι^ ί^^ 4^040® 5|ΐίτΜ«• 
39Β€ΐυ( ρατΐΐ£6ρ• 6γΗ• ΟΐηηίΑ βΙ(ΐυί46^, (|ΐ«» $ιιαΙ 
οοοιιηυηΊ• Ρ^ιΐΗβ «Ι ΡίΗΐ « «Μΐβιη βίαοι τ^ίβηυιΐυΓ 
11(1 δρίΓλίΑίοι 30η€ΐιυη. Ηίηο βπΐ ι|ΐ6 ο^μ βίιηυΙ «« 
6ίΙ^^ΐιΐ8, ςίλΜΐ φΗβ «βπΐϋίιιηι ΜηιΙϊβ η>«Β$υηΐ0» 

0ί«• €8(, # 

Υβήυιβ ίιι οηυηΐΐαίο Ιιμ ρο§ΐιιΙΜ•τ» ^αο ίιιτϋ 
ρΐΌΐΜΓβ ίηίβηϋί•, ^Ιιαο βρίΓΜιιηι λ&ηοίρη ι^Γορπαια 

«Χ|ΐί•ΐ6Πυ«Ι1Ι Ρ«^έ βΐ !*{»• βΟβ|Ι»Ι1ΙΗΙ»|«, 9ΐ ΡίΙίΜ• 
ϋΙίΐΜ 6Ι»ί•ΐ6ηΙί9 €00) Ρ«ΙΓΜ0Μ1ΙΙΙ106 ηΜϋ 1|«1)6Ι• 
ΚΑ|ΙΗ1»θ| 4ΜΓθρθ•ϋίθ Μ•6ί6«• , ςοΜαοςίΜΐ Ι»ΑΙ 
ΡϋΓΪ• εοΒίιηυΐΗΑ οαηι ^ΐίίο, Ιι«6 Μ04<>β »λ$λ^οΛ' 
ηιιΐΜΐι €11» βρΙΗία 8»η6ΐο , κβςιιβ Ιβαιβτβ., ιιθι4«α 
ΐώβ^ΐΜ άίιΐίη€ϋθΒ6 «Ι> ϋ9 , ^81 ιΙϋί06ΐιΐΙ βΜΐιιίη» 
(ΜνίιιΐΜ β€ΗμιΐΓ«• β^Αΐναοί, α€φΐ6ΐαΓ. ΡτΙβιιμι 
ςαίάοιη ςνο<Ι ρΓοροηΐΙο Ιιφ6 ηαΐΐίιιβ βΙΙ 0οη«ι« 
Ρ&ίΓυιη, ςαί Γ6β ΐΙΐ6θ1ο§ΐ€Β8 ηοβίΓίβ ε66ΐβ$|« ΐΓ»(1ί# 
(ΐ6Γαη(« Β6(1 ΐηυβ 8ΐι ίβΐυβ «4 (ΐ»ΐΜϋβη(1ιιι») «αΙιί^Ό^ι 
6οη&6ΐιΐ9• 566υΒ<1ιιιο, ημοΙ <|υί «4ΐ6ηΙίοϋ ιΐίνιιιλ» 
5^^|ριυ^Α8 βηυοίβ^ηΐ, «^ηο&οαιιΐ ςικι^ΐαηι ίπ^ίλ» 
(οχηιηυιϋ;! Γαιγι βι Γϊΐίο , οοπυηιιυιί» 6( δρίΓΐΐο^ 

4 ί07 10ΑΝ. νΚίΧ;ΐ ΟΡ. ΡΑΤΚΙΑΙίαΗΛ 106 

1)0118 (ΙαηΙαίίΙ , (ΐιΐ:>^ ηηΐυΓαϋΙβΓ ίΐϋβ ίη$υιι(, ηβο Α χα\ ούχ. ΙξωΟεν» ούβΐ έπ(χτητν, ώς τΐ ({χακον, τλ ηΠαηιΙβ &<)ν6ΐπυπ( 3ΰ(ΐυΊ$Ιΐα, υΐ ]υ$ΓιΓΐ3 , 1>οηίΐ38 

βαρίοηΐΐ3, 61 ϋίιη'ιϋα : 2^ηθ8€υηΙ βΐίλΐη αΠα, ηυ» 

ΐιαίυκαΠίβΓ Ιπδΐιηΐ ΓλίΓΐ 61 Γ'ιϋο , 61 ηοη ίη• 

811111 δρίπΐυί, ηοη (]ΐιοα δρίπΐυ» ηοη 5ίΐ 6]υ$(!ΐ6ηι 

ηαΐϋΓ» 3ΐ;ΐιΐ6 Ρ»(6Γ 61 ΡΙΗυ$, Ιιο€ 6ηίπι 1οπ([β αΙ)68ΐ 

&1) ηηιηί ρία 6θ2;ίΐαΐΐοπο, $6ϋ ςυοιΐ ηΑΐυΓ^Ιββ Ραίπβ 

'^ υΐΡ&Ιπ3, 61 ΡίΙιί υΐΡίΙίί ριορπ6ΐ3ΐ63, ηοη βίηΐ 

{ 6οπιιηυιΐ63 δρίπΐυί. Ι^ίοβΐ 6ηιη) 6]α8ΐΐ6πι ηαΐϋΓΦ&ίΐ 

Ι δρίΓίΐυβ 83ηαυ3 »6 ΡαΐβΓ 6ΐ ΡΊΗιΐ8, ΒΐΙ&ιηβπ Ιαη- 

φΐ3πι δρΙπίαβ ίη Τπ3(ΐ6 λεείρΊΐυΓ , 61 υηίτ6Γ83ΐη 

χοπιιηαηιυπι ηαΙαι&Γιαιή 1)οηοΓυιη οοιηπιυηίοηβηλ 

Ιι9ι1η;1}Η υΐ ^ρίΓίΙυ» ; 86(1 ηαΐυΓβΙίυιη ρΓορπ6ΐαιυηι 

Ραΐηβ 61 ΡίΙϋ, ιιΐ Γ8ΐη8 61 υΐ ΡίΙί» ΰοηιπιυηίοηβηλ 

ηυπ Ιι»1)ν-1>ίΙ. Ου^η^ιη βηίπι Γ^Γιοηβ ηαΙιΐΓ&Ιββ ρΓΟ άγαθ6ν, τ6 σοφ2.ν, χα\ τά τοιαύτα- οΓβαιι δέ χα( τίνα 
φυσιχώ; μέν προσβντα Πατρ\ χαΐ ΤΙψ, μ)) προφ- 
αντά δέ τφ Πνβύματι, ού 8ιά τ6 μή της αύτ^ς Πα^- 
τρί και ΓΙψ φύσεως είναι τ6 Πνεύμα {η6ρζΙ) γάρ 
τούτο πάσης (ύσββους διανο(ας), αλλά βιά τ6 μ^ 
είναι τά φυσιχά του Πατρός χα06 Πατρός» χα\ τ««υ 
Τίοΰ χαθ6 ΤΙοΟ ίδιώ;Λατα χοινά χα\ τψ Πνεύματι• 
ει γάρ χα\ της αυτής έστι ηατρ\ χα\ ΓΙώ φύσεως 
τδ Πνεύμα τδ αγιον, αλλ* ώς Πνεομχ έν τ9) .Τριάδι 
παραλαμβάνεται, χα\ πδίσαν μ^ν τήν των χοινών 
φυσικών Αγαθών χοινωνίαν Ιξδΐ ώς Πνεύμα, τήν βέ 
τών φυσικών (βιωμάτων Πατρ6ς χα\ ΤΙον, χα06 
Πατρ6ς, κα\ χαθ6 ΥΙοΰ κοινών £α ν ούχ Ιξει. Ηώς 
γαρ αν φυσιχά Ιδιώματα έ^(5έθη Πατρδς χαΐ Τίον ρη6ΐ3ΐ68 ΙιχοϋρρβΙΙϊΐΑ ίαΐ886ηΐ, 8ί £θυιιηυηΊα 6886ηΙ ^ ταύτα, εΓπερ Ι^σαν κοινά χα\ τφ Πνεύματι ; Φυσικά 61 δρίιίΐυι? Ν8ΐυΓ3ΐΊ3 8ίςαΊ(ΐ6ΐη Ιι»ο, ςαοιΐ ηαΐυΓ» 
ιηβυηΐ Ρ&ΐΗ 6ΐ ^ίΓιο : ρΓορΓΐ6(αΐ68 \6το Ρ&ΐΓί8 6ΐ 
ΓίΙΊί, ηιιθ(1 ηοη ίηβΐηΐ δρίπΐυί. 1ΐα<ιυβ δρίπίαπι 
ΙΙΠΪ δίΐΐΐυΐ 1)3ΐΙ)6ΓΙ 3 ^αΐΓ6 61 Ρίΐίο , η&ΙϋΓ&Ιβ 69( 
Ι)θηυπι Ραΐη8 οΐ ΡϊΙίί, 86(1 υΐ ρΓορη6ΐα8 βΟΓυπκΙβιη 
η3ΐιΐΓΑΐΊ8. 'Νοη ί(ΐ6θ'«Γ$ο ({υΐΑ οοιηπιυηίοαΐ Ρ.Πυβ 
€ΐιιη^Ρ3ΐτβ9 <ΐ(Κ)(] «χ ιιΐΓί8^υ6 δρίΓίΙϋ8 βίΐ, 6οη)ηια« 
Μίο&1)ϋ ουοι 6ΐ8(ΐ6ΐη 61 δρίΓΐΐαβ, υ4 ΟΙ ίρ86 8ίΐ 6Χ 86 
Γρ8». Ηαο ίΙίβΐΊηοιίοηβ 6οη8κΐ6Γ»ι^ ρΓΟ (ϋοΐ» ρΓΟ- 
ρθ!)ίΐίθΗΐ8 6χαπ)ίη6, ςα3 &δ86πΐυΓ, € 0αφευηςιΐ6 
8υιιΐ Ρ31Π8 €θπιηιυηί& ουιιι ΡίΠο, 6Γυηΐ6ΐΊ3η) οοπι- 
ηιυηΐ3 οιιπι δρ'ΐΓΪΐα 8Αΐΐϋΐο,•ι 1η(ΐ6ςιΐ6 Γ6ρΓθ1>&<β, 
ηοη 1)6ηβ86ηΓΐΓβ 608, (ΐυί ορίηβηΐϋΓ 8ριπΙ«πι ρΓ0• μίν γάρ ταύτα, δτι φύσει πρόσ^ισι ΠατρΙ κα\ ΓΙφ» 
Ιδιώματα δ^ Πατρδς κα\ ΤίοΟ, δτι μή πρόσεισι χαΐ 
τφ Πνεύματι. Τ6 γουν χοινώς Εχειν τδ ΠνεΟμα τδν 
Πατέρα χα\ τδν ΤΙ^ φυσιχδν μλν άγαθβν έστι του 
Πατρδς χα\ του ΥΙοΟ, άλλ* ώς Ιδίωμα αυτών 
φυσιχδν, Ού διδτι γοΟν χοινωνεΖ δ ΤΙδς τφ ΠατρΙ 
κατά τδ ύπάρχειν έξ άμφο?ν τδ Πνεύμα, κοινωνήσει 
αΰτοΓς κα\ τδ Πνεύμα κατά τδ ύπαρχε ιν κα\ αύτδ 
Ιξ εαυτού. Τοιαύτης γουν &νθεωρουμένης διαστολής 
τ9| λεγούσ]) προτάσει, ι Πάντα δσα του Πατρδς κοινά 
πρδς τόν Γίδν, ταύτα χα\πρδ;τδ Πνεύμα τδ άγιον*» 
χάντευθεν Ιληλεγμένου μή καλώς Ιχειν του οΓειθαι 
κοινωνεΐν τδ Πνεύμα της 1δ(ας υπάρξεως τφ ΠατρΥ ρπ3£ 6Χ8»8ΐ6ΐιΐι;6 ουηιΡϋΐΓβ 61 Ρίΐίο 6(>ηιιηυη6πι ^ κα\ ΤΙφ, Ιάν ό ΥΙδς κοινωνεί τφ Πατρ\ κατά τδ έξ Γβυδαηι 6886» ΒΓΡίΙίαβ 60Π)η)αη6 ςιιί(1 1ιαΙ)6ΐ 6ηηι 
Ρ:ιΐΓ6 {π βα,'^ιηοι] 6Χ «ΐπδςυβ 68ΐδρίΓΗυ8 83π6(ΐ}8, 
ηη3 'Ιυ πιΐίοηβ 61 βίπκΗ 6θΐηπ)ΐΗΐιοιΐ6 3β(]ΐΐ6ϋο-8ί 
η666883πο οοηο1υ(ΐ6Γ68 '3ϋηιιί(1 > νβΓυηι , Ίη8ίηυΑ8 
30 (ΐ6€6Γπί8 ς6ηϋϋυπι ί»1)υ1ί8, (ΐυο(1 3 1.3Γιηίδ 3886• 
Λ6Γ3ΐυΓ υΐ (1θ£ηΐ3, ηιοηδίΓυοδίϋδ 68δ6? Ιη δγΙΙοςΙδ* 
ιηίδ 6Γ|;ο Ρΐιοΐη οοηΓίη6ΐ)3ηΐυΓ Ιιοϊο^ 61 8ίπιϋί3 , 6ΐ 
ί3ΐη 3 ηοϋίδ »ϋ3ΐ3 83118 8(ΐιιΐ, υΐ ορίηοΓ , 8ί(! 63 
6ν6ΐ'ΐ6η(ΐ3. »ΡορΐΌ ίη ρΓ0^Γ688ΐι οτ3ΐίοηΐ8, Γυΐίΐΰΐη 
1ιι§ΐΐια6η3 (1ί$ρυΐΑΐίοιΐ6ΐη , ΐιχο ρΓΧίβηιΙί 3ΐ) Ιΐαΐίβ, 
αίΐ, 38δ6Γ6ηΐίΙ)υ8^ 3ΐ) ΑηιΙ>Γθ^ίο, Αη^ιΐδΙίηο, 61 Ηίο• 

ΓΟηγηΐΟ 6Χ ΡίϋΟ ρΐΌϋ688ΊθΗ61Η (ΐ66Γ6ΐ3ΐη ίυί836, 61 
υΐ |-υΙ>0Γ6Π1 ίυΓ(6 6Ζ6υΐί;ΐΙ 3ΐ> Ιΐ3ΐί8, ρΓΟ 1)1866 τίπδ 

β3ρΊ6ΐαί3 €ΐ3Γί88ΐηιί8 Γ68ροη8ΐοη6ηι βΙΜίη 1Μ8€6 
<)6Ην3ΐ, η6ηιρ6 : 

45. < Ι.ί06ΐ ί(1 (1ίχ6πηΙ ]3ηι ιη6ΐηοΓ3ΐΙ , Γοη6 86- 
ΓπηιΙυιη (Ιίδρβηδβΐίοηβηι (1ίχ6ΐ'αηΐ , ςυ3 61 ηΐ32ηιΐ8 
Πα^ίΙίηε 8υο ΜηιροΓβ υ^υδ 68Κ, νΰΐ 3ΐ) 36€υΐ'3ΐ3 γ6• 
ιιιηι 11011113 αΐΙ 1ιοπιίη68 6χεί(ΐ6ΓυπΙ , ςυοϋ ηιυΐιΐ 
ρΓΧ3ΐ3ηΐ6δ νίπ ρ6Γρ688ί δυιιΐ , "961011 Αΐ6Χ3η(1ηηυ8 

1>ΐ00γ&ίη8, Μ6ΐ1ΐ0(1ία8 Γ3ΐ3Γ6η8ί8 , €ΐ 3ΐίυ8 61 3ΐίυ8« 

(|ΐΗ 8Εηοΐίΐ3ΐί8 8ίΙ>ι ιιοιη6η νϋη(Ιίθ3Γαΐ)1, ςυοηιιιι 
ηοηηυΙΙλ ι1ί6ΐ3 £^(^168^»»ι ηοη Γ666ρί8δβ ι ΓβίϋΠ, 
€ Γΐ06ΐ ίιι αΐϋβ ηΐ3ΐίιη3 Ιιι 3(ΙιιιΊΓ3ΐϊοη6 ΙιηΙ>6- 
Γ6ηΐατ. > 

Κι 1)06 681 Ρίιοΐϋ ρΓβ ΑιηΙ>Γθ&Ίο, ΛΗ(;α8Κ)η« , 6ΐ 
Η «Γοη^τιηο Γ68|Κ>ιΐ8υη), ίη ΙιιΓ3η)ίβηλ ίοΓΐ6 ΙΐβΙοΓϋΐιι 
ϊΗΐδ 6υ|$η3ΐθΓυΗΐ 6X00^1 ΙαΗιιη ; ηο8 ν6ΐΌ ίιι ίηΐ:^- 
ΐηί3ΐη ροΐΐϋδ (ΟΓυιη ]υ(ϋΰ3υιυί?, ςαί Ηΐ)ΐΙ>3ΐ>ηδ, υ1 άμφοίν ύπαρχε ιν τδ Πνεύμα * πώς συ έκ τής τοιαύ- 
της κοινωνίας, ώς τάχα χατ' ανάγκην συμπερα{.ω> 
τιάληδίς, εΣς τδ λέγειν τερατωδέστεροντής Ελλή- 
νων μυθολογίας άποφαίνη, τδ παρά τών Αατίνων 
δογματιζόμενον ; *Α μέν ούν έν τοΓς του Φωτίου 
ΣυλλογισμοΙς €δσα τε κα\ τοιάδε, κα\ αρκούντως 
Ιχειν οΐμαι χα\ τά παρ* ημών {δηΟέντα «ίς τήν 
εκείνων άνατροπήν * & δέ καΐ εφεξής έρεΐ πρόβων, 
λογοειδή ποιούμενος τήν διάλεξιν, ταύτα προφασί• 
ζεσθαι τ(>Ος *1ταλαύς φησι, λέγοντα; παρά *Αμβρ^ 

. σίου, Αυγουστίνου τε χαΐ Ιερωνύμου τήν έχτοΟ 
Υίού θεολογηΟήναι ίχπδρευσιν χαΐ είς αίσχύνην 
τάχα τών Ιταλών <ΓυστήσασΟαι, ύπ^ρ τών έπ\ σοφί^ 
περιχλύτων τούτων ανδρών άπολογίαν βσυλδμενος, 

© ούτω φησίν • 

με'. € 'ύ; εί καΐ εΕρήχασι τούτο όΐ δηλωίθέντες, 
άλλα κατ" οίχονομίαν Γσως είρήκασιν, {τ«νι κα\ ό 
μέγας Βασίλειος έν /.αιροίς Ιδίοις έχρήσατο , ή χα\ 
της ακριβείας ώς ι&νΒρωτηκ παρεανρησάν, δ πολλο\ 
πεπόνθασι τών μεγάλων Ιν τισιν, ώς "Αλεξανδρείας 
Διονύσιος, κα\ Μεθόδιος δ Πατάρων, κα\ δ δείνα 
κα\ ό δείνα τών έπΙ άγιωσύνη δνομασθέντων, ών 
τινας ρήσεις ούκ άποδεχθήναι,ι λέγει € τ|| Εκκλησία, 
χαΐ ταύτα έπΙ τοΓς άλλοις σφ<^ρα Οαυμαζομένων. > 

Αύτη μεν ούν ή τού Φωτίου υπέρ * Αμβροσίου, Αυ- 
γουστίνου τε χα\ Ιερωνύμου απολογία εΙς αίσχύνην 
τάχα συντεΟειμένη τών,δμογενών αύτοίς Ίσαλων. 
Ιΐμ&ίς δέ αίσχύνην μάλλον ταύτα διαγΗΐώσΝθμ€ν ^ών 109 ΒΒ ϋΝΙΟΝΕ ΕεαΕ$ΙΑΕυΜ. 110 ί|ζφοτέραι^'ά«ωθουμέγωντήντ?.ςΤωμαΤχ!ίςΈχχλι^Α Αΐηη^ιη»ηί1)08 €ΐιιη Αοιηβη;ι ΕεοΙβ&ίλ ρ&οβπι Γ6]Ί ΰΐΛζ β(ρήνην.Κα\σχ<5ι»ι ττρ^ς της άλ^^Οείας αυτής 
6 ΡουΑ((μενος. Κατ* ο!χονομ(αν φής, Φώτιβ» *Αμβρό- 
σιον, ΑύγουστΙνον, χαΐ Ίερώνυμον έχ Πατρ^; χα\ 
Τ(οΟ τ6 Πνεύμα Οεολο;ήσαι» { χα\ τ6ν μ^γαν Βα- 
βίλβιον Ιν χαιροΓς Ιδίοις όμολογ&Τς χρήσασΟαι. Σ\> 
γοΰν ιιώς ούχ ήδέσΟης ύψηλ^ερον ή χατά τδν μέγαν 
Βασίλειον έαυτφ τήν άχρίβιιαν φανταζέμενος, χα\ 
τοΙς λφΟενεττ^ροις μή συμπερίαγόμενο; ; Πώς δ^ 
ούχ έλογίσω τους έν ταΐς άρχαίαις έχείναις ήμέ- 
ριχς (ν τψ στερεώματι της χαΟ* ήμ&ς Έχχλησία; 
διαλίμψαντας Πατέρας ημών, αύτ^ν τί φημι τ6ν 
μέγαν ΒααΟειον, τ&ν έπώνυμον της θεολογίας Γρη- 
γέριον» τ6ν Νΰσσης αΟθις Γρηγέριον, Ίωάννην 
«6ν Χρυαο^^ήμονα, Ιτι Ά χα\ τους μβτ* αΟτους είυηΐ. Ει Αΐίβηΐβ οοη$ί(]6Γ6ΐ, ρβΓ νεΓΐΐ8ΐ6ΐη ΙρβΑΐη, 
εηί Ιυ5ιΐυιη ΓιΐβΓίι• 8€€υη<!υιη (1ί$ρβη$ΑΓιοη6Π)• 8ί$« 
ΡΙιοιί, ΑιηΙ)Γ08ίυιη, Αιΐ|[υ&ιίηυιιι. €1 ΗίοΓΟπγιηιιιιι 
6Χ ΡαΐΓβ 61 ΡΠίο δρίΓΐιυιη 53ΠΓΐιιιη25βηυί&86, ςιΐ3 
61 ιηΑςηυφ ΒαδίΙιυιη «υο ΐβιηροΓβ υβιιιη Γβίβηβ• Τυ 
ΙΐΑ^υβ ςυοαοοάο ν6Γ66υη(ΙΊΑ ηοη 6$ 8ΐιίΓυ808, 6166Ν 

8*109, 61 9Βςα6 80 8800108 Β28ίΓΐ118 ΓΟΓΟΠΙ λΓΟΟΓλ• 

Ι8ΐη οοκηίΐίοηβιη ΙίΙιί τρηιΐΐιβηβ, 61 ΙηβΓΟίΙοΓΟπ• 
ηιίβοηοοΓϋ'ΐΑΐη ηοη οορίοηδ Τ ^οοηιοόο αηίπιο ηοη 
εοηοβρίβΐί Ρ8ΐΓε8 ηο&ΐΓθ8 8ηΓΐι|οί8 ϋϋ& ίΙί6ΐ)υ8 ίη 
0ΓΠΐ8ηΐ6ηΐο ηοβίΓΧ ΕοοΙοβι» οοηιρ6ΐΙυοί(1θ8, πτα-* 
Κηαηι ηοηιρο Βα&ΙΗοίη , οοϊ 8 ΐ1)£θ!ο(;ί8 οο£;ηοηΐ6η 
ίυίΐ Ογο^ογιοπι , 8ΐΐ6Γοηι Νγβ^ιβηυηι ΟΓββοήϋηι, 
^08ηη6η1• €ο)ο8 8θΓ6οηι βΙοήοοηίΑ β«ιηΐ6η 681, άναφανέ*^ας πολλούς χα\ μεγάλους, οΐ πάντες, ^ ρΓ»ΐ6Γ68<|06 8ΐίθ8 ρο$1 608 ρΙοΓηηοδ 8θΐηπ)θ8ςοβ *Αμβρο9(ου , Αυγουστίνου τ< χα\ Ιερωνύμου το7ς 
συγγράαμααιν έντυγχάνοντες, αυτούς τε τους τήν 
έχ του Υ(οΰ έχπδρευαιν είρηχέτας του Πνεύματος, 
τφ των &γ(ων συνηρίθμουν χορφ, χα\ τήν τ3ι συγ- 
γράμματα αυτών άσναζομενην Έχχλησίαν της 
*Ρώμης χοινωνιχ^ν εΤχον, χα\ ώς μητρ\ των Έχ- 
χλησιών προσεΤχον αύτ]) ; Ότι δ^ παρασυρήναι της 
άχριβέίας αυτούς £φης» ώς τ6ν δείνα χα\ δεΓνα ιών 
ΐ:αρ* ήμίν αγίων, άλλ* &νταυΟα ούχ άλι^θεύων οΟτω 
9ΐνή3||• ^Ωί γάρ άγ(ων ζήσεις τινάς ούχ άκοδεχθ!}• 
ναι τ2 Έχχλησί^ ^ψ'^ϊίρ έπισημανθήναι πάντως 
αύτάς έν ταΐς έχχλησιαστιχαΤς βίβ^ις οΐ τά 
'4χχληηαττιχ31 Ιστοροΰντες Γσασι. Κάντευθεν τ6 <1οοΐθΓ68 , ςυι οπιη68 ΑηιΙ)Γ08ϋ , Αυ£08Γιηί, οΙ 
ΗίβΓοηχηιΙ οοηηιοηΟΓίλ 6νοΙν6ηΐ68, ίρεοβ, ςυΙ 

6Χ ΡίΓΐΟ ρΓ00688ίθη6ΠΙ δρίπίοβ 8386Υ6Γ8ηΙ, ίη(6Γ 

εαηοΐΟΓοηι ηααΐ6Γοηι οο11οο8ΐ)8ηΐ, οι οοηι Βοπιαπι 
£6016818 6θπιαι οοπιη)6ηΐ8Γΐθ8 βχθ80θΐ8ηΐ6 οοιιιιηιι- 
ηΐ08])8ηΙ, Ί1ΐ8ηι<|06 νοΙοΓι Εοοΐ65Ί8Γυιη.Ηΐ8ΐΓ6πι ο1)5> 
ςοίοεΙ 80(1*161)801 ? £08 8ΐ) 8€6υΓ8ΐ8 ΓΟΓοη ηοΓιΓι» 
6χοί<ϋ886•8ί8, οΙ Ιιοοο γοΐ ίΠοοι 6Χ ηθ8ΐη8 88ηθΓΐ!ί• 
8β(1 Π16Π1 16 ηΐ6η<ΐΑθί8 ίϋη(ΐ6Γ6 ΙΓιηο 8ρρ8Γ0ΐ. Νΐιη*• 
ςο€ ςοοΓΟΠ) &8η€ΐ0Γυηι <ϋ€ΐ8 ηοη 8ρρΓθ1)α58θ £ο- 
01681301 ϋίοιε» 68 οιηηϊζ οΐβί^ηαϋι ίιι 60ΐ ΐ6$ίΑ8ΐίοί8 

νθ1υηΐίηίΙΐυ8, ςοί Τ68 60θ1βεΐΑ8ΐίθ88 ρ6ΓΐΓ80ΐ8ϋΙ 9 

ορίίηιο ηοΓοηΙ. 1ηύ6<]υ6 608 8ΐ) 8θουΓ8ΐ8 γογοπι καρασυρήναι της ακριβείας έχείνους γέγονε δηλον. ^ ηοΓιΙί« 6Χθίϋί886 ίηηοΐυΐΐ• 5ί ί18(ΐα6 61 8ΐ1ρ£8(08 £1 γουν χαΐ τους ^?\θέντας Πατέρας της ΤωμαΙχής 
Έχχλησίας παρασυρήναι της άχριβείας διέγνων, οΓ 
τε άλλοι της 'Ρωμαΐχής Έχχλησίας Πατέρες, οΟς 
κολλους χαι μεγάλους δ τύτε χρδνος άνέδειξεν, οι τε 
τή; ημετέρας Έχχλησίας φωστήρες, οΟς ή των 
Έχχλησιών τ^ε ήσπά{[ετο Ινωσις, ούχ &ν ποτέ 
Γ^ρεΤδον άνεπισήμαντον τ^ οΟτω γεγονδς ήμίν ύστε- 
ρον άξιοζήτητον σφάλμχ. Κα\ τοΰτο Φώτιος 
λέγει. 

μς-'. € £Ιπον οΐ τρεΙς, ώς 'ΡωμαΙοι λέγουσιν. 01 
δΐ των έπνά συνόδων αρχιερείς ούχ εΐπον, οΐ χα\ 
συνεψηφίσαντο^ δδγμα ιτροστε0ήναι μηδέν Ιτι, μήτ* 
άφαιρεθήναι του παραδοθέντος δρου τής πίστεως» 
άλλα χαΐ τδν χατατολμήσαντα παντάηασιν άπο^|&α• 
γήναι τής Έχχλησίας. ι 

Κα\ Φώτιος μεν ώς ουδέν τι χοινδν ηγείται, εΓπερ 
εΙι:ον τούτο οΐ τρείς, δίά τδ ώς Ύωμαίους ε1πε?ν 
τούτο αυτούς * έγώ δέ χα\ πάνυ χαινδν φημι, δτι 
αύτδς τε Φώτιος, χα\ δσοι μετ* αύτδν του σχίσματος 
γεγ^νασι ζηλωτα\, ούχ ηθέλησαν ούτοι στέργειν τής 
'Ρωμαΐχή; Έχχλησίας τήν Ινωσιν, ώς οΐ Πατέρες 
ήμων τήν χατά των είπάντων πρωτιάς τήν έχ Πα- 
τρδς χαΐ ΥΙού έχπδρευσιν του Πνεύματος, *Αμβρο« 
σίευ, φημΙ, Αυγουστίνου τε χα\ Ιερωνύμου. *Οτι δέ 
χα\ ι το()^ των έπτάσυνδδων αρχιερείς συμψηφίσα- 
οθαι ι Ιφη ε δύγμα προστεθήναι μηδέν, μήτ* άφαι* 
ρεθήναι του παραδοθέντος δρου τής πίστεως, άλλα 
χα\ τδν χατατολμήσαντα παντάπασιν άπο^ι&αγήναι 
τής Έχκλησίας,» έχεϊ^/ο πω; ού λογίζεται, ότι δρον ΙΙοιη8ηχ £οοΐ68ί3Β Ρ81Γ68 8ΐ> 8θουΓ8ΐ8 ΓΟΓΟΠΙ οοΓι- 
ΐΐΑ 6X61(11886 οο({ηονΙ»86ΐιΙ, Ιοπι 8ΐϋ Ποοιπηχ £ο« 
οίοεί» Ρ8ΙΓ68, ςοο8 ρίοπιυοβ 61 8υη)ΐηο8 οα «188 
ΐηΐίΐ, Ιοιη εοοΐ68ί« ηοείΓ» 1ΐιηιίη8• ηοϊ \^ ΐοπιρο* 
Ηβ Εοοΐ68ί8πιιη ιιηίοηοιη 6χο86οΐ8ΐ>8η(υΓ , ηοη ηο- 
Βΐ6χί&86ηΚ, 86<Ι εοΓίρίο 8ί|;η8886οΐ, ροβίπίΜίοηι ηο« 
1η8 608(001, Οΐ{ηΐ8δίπιυπ) ΐ8αΐ6Β ςοι εοίιοΐΟΓ, •γ^ 
ΓΟΓοηι. Ποο ςοοςοο ΡΙ)οΐΙϋ8 8ίι. 

40. • ΒΙχ6Γοηΐ ΙΓ68, οΐ Εοηαηι ΐΓλϋυιιΙ, 864 
86ρΐ6ΐη 8γηο<1θΓαηι ρΓΦ8αΐ68ηοη (ΙίχοΓοηΐ, ^οϊ βί- 
ηιαΐ οη8 <ΐ6θΓ6ν6Γοοΐ, ηοΙΙοπι ηΙ(Γ8ϋθ2ΐη8 8ρ|»οηί, 
η6ςο6 ΐοΙΠ 6Χ (ΐ6βηίΐίοη6 Α(1ιτί ΐΓ8ϋί(8 : ςυίηίηιο 
ςοί 8ίηιΊΓΐ8 λοευε ίυί886ΐ, 6ααι ρβοΊΐαε 8ΐ> ΕοοΙ^βια 
1^ 8ΐ>8θΙηάί. ι 

Ει ΡΙιοϋιΐ8 ρΐ8η6 οΠΓιΙ ηοτηπι ορΊη8ΐθΓ, εί ίιΐ Ιγ68 
όιχ6Γοη1, ςοί8 \ά ▼6ΐυ1ί Βοηβηί (Ιίχ6Γαηΐ• Ιρ8€ 
Τ6Γ0 61 ηονοηι 8<1πιθ(^οιη 8886Γ0, οαηχΐβπ) Ρΐιοΐίηιιι, 
8)ΐ08ςαβ, ςοΊ εοΐι'ιεηυι εοοοίι εηηκ, ηοΙοί886 Βοηΐλ* 
η« £06168186 οηίοηβιη 8ηιρΐ60ΐΊ, ςιΐ6Π)8ϋιηο(Ιηηίΐ 
ρΓ0(;6πίΐ0Γ08 ηοδίπ 60Γ0Π), ςοΊ ρΓίηιοιιι 61 ΡοίΓβ 61 
ΡίΠο 8ρίπΐ08 ρΓΟΟΟβείοηοηι 6ηαηΓΐ8Γοηΐ, ΑηιϋΓο- 
811 ()υοΐ8χαΐ, Αο|ΐΐ8Κίηί, 6ΐ Ηί6Γοη)πιί• €υηι νοΓΟ 
()ίο8ΐ, € 61 86ρΐ«!η 87ηο<)οΓθπι ρΓ3Β8θΐ68 είπιοί Μη* 
η68 (ΐ60Γ6νΪ886, οοΙΙοιο ίο ρθ8ΐ6Γοηι (1θ{;πΐ8 8ρροηί, 
ηοηαβ ΐοΗι, οχ ΐΓ8(1ίΐ8 Αϋοί (ΙνΑπί^ιοηδ ; ιηο ςιιΙ 
8)ιηίΙί8 80808 ίιιΐ880ΐ, 8ΐ> £οοΐ68ί8 8ΐ)8ο1η(ϋ ;ι ςοο• 
πιοϋο ΠΙαά αηίιηο ηοη οοπιρρβίιοηιΐίι, ΑιΙοι άοΑηί* 
ΙΙ0Γ6ΠΙ 8ΐ) οηΐΥβΓείδ εροϋνβ Μοχη» 5χιηΜα•Α 111 ιοΑΝ. ΥΕαα αρ. ΤΑτητΑΒΟΐΛ 112 

ηυη£Ηρ&1(ΐπι ίυί£$€, υΐ $ΰίΓΰ ςυίδηιια ροΐοίίι. ςιιι Α '^Ά^ πίστεως α! σύνοδοι ^Ιπασχι τδ της Ιν Νιχαί^ ναπβι νΑΓΊ&Γϋΐη 8γιιο<1οηιιη αοια ρύΓοαιπι ? £ΐ €^0 
831)6 !)θοΝί€«η2β 8)Ί)0<1ί 5γιη1)θΙιιιΐ) 8ίη£ υΐΐ» βυί 
Ιιηπιαί&ιίοηβ γο1)ι)γ ϊιβϋυίδδβ ΑΠΐΓΐηο6(]η 8β€υη()^» 
€1 ΐη ΐ£Γΐί3, 61 Ίη &Γπ8 ^υο(ΐυ6 87ηο(1ί$ 8υΙ)$60ΐιΙί8. 
ΝΑΐηςιΐ6 ίιηιιιυΐ&ΐίοηβιη ηοη 3(1<111ίοη.6, 3ΐυ( &(ΐ6ΐη• 
ρΐίοη6 ϋίΰΐίοηυιη οίΓ6ϋΐη8εΓίΙ)θ, ςυοίΐ ηοη ίιι νοοί• 
Ϊ)υ8, 86(] ίη 86ηΐ6ΐιΓιί8 ηο8ΐΓ4 ρΊ6ΐ35 (!6Γιηί&(υΓ• νβ- 
^υI^ ΡΙιοιίαβ δί 3(1(1ίΓιοη6 61 8(ΐ6ΐηρΐίοη6 ν4>£απι 
;ιηιηύ(3Γιοη6Πΐ ΐΓαόίΐΦ ίη Νί63Βη9 8γηθ(1ο Γΐιίεί άθβ- 
ΛηίΙίοηίδ ρΓΧ8€πΙ)ίΐ, ρΓ»$υΐ6δ οπιιΐΰδ α 8βευη(ΐ3 8γ- 
ΐ)θ(Ιο Γβΐίςαίδςυβ αΐϋβ 61 &υ(ΐ266δ ΓβραΐαΙ, 6ΐ ρΓΦ- 
8€ΓίρΓΐ8 ροβηΐδ &(1ν6Γδη8 3υ(]βηΐ6δ ο1>ηοχΙθ8 Γ8ΰίΐ• 
ΝυΙΙυδ 6ηίιη 6χ ίίδ, ςυί 6εοΐ68!38ΐίο&δ Γ68 ρβΓ^Γτυ* 
ΐαηΙυΓ, ί£;ηοΓ3ΐΐ, ηοηηυΙΙαδ (Ιίοιίοηβδ 6Νί€»πχρΓΐ• πρώτης συνόβον Σύμβολον άπεχάλεσαν, ώς εΐβέναι 
Εχε κ ό το7ς διάφοροι; των διαφόρων συνόδων πρα- 
χτιχοίς έντυγχάνων ; Κα\ έγώ μ^ν 'ε^ τοιούτον της 
έν Νιχαίςι συνόδου Σύμ€ολον άπαραττοιήτως χρατεΐν 
φημ«, χα\ έν τζ δευτέρα, χαΐ τρίτ{), χαΐ ταΓς έφεξην 
των συνόδων. Τήν παραποίησιν γάρ ού προσθήκη κα\ 
αφαιρέσει λέξεων επιγράφομαι, διά τ6 μή έν λέξε- 
σιν, άλλ* έννοία(ς την ημών εύσέβειαν περιωρ/σΟαι* 
Φώτιος δέ, έάν προσθήκη χαι Αφαιρέσει λέξεων τΙ;ν 
παραπό{ησιν του παραδοθέντος έν Νιχαίςι όρου της 
πίστεως έπιγράφηται, τους άπ?) της δευτέρα; συ>- 
όδου χα\ εφεξής των &λλων συνόδων άρχ'.ερ:7;, χα\ 
τολμητίας χρίνει, χα\ τφ όρισθέντι έπιτιμ^φ κατά 
των τολμητών ένοχους αύτοϋς αποφαίνεται. Οΰδε\ς ιηχ εγηοιίί δγπιϋοΐο 3(]«ηιρΐ3δ Γιιΐ886, α1ΐ88 6ΐΐ3ίΐη Β '^^ρ των τά εκκλησιαστικά (στορουντων άγνοεΙ ιΐς ίΙΙί 3(1(1ίΐ3δ. £ΐδΙ Κοπιαηί ροβηΐδ 8υ1)]ΐ€ί6ηάί δυηΐ, 
ηυοιΐ 866ϋη(ΐ3Β δγηοϋί δγιηΙ>υΙυηι Γ6€ίΐ3η16δ, 6Χ 
Ρ&ΙΓ6 61 ΡίΙίο δρίπΐυηι ρΓ0€6(ΐ6Γ6 &(1ϋυηΐ, ηαυίΐο 
<αηΐ02 &1Β6ίβη(ϋ βΓαηΐ 2ΐε6υδαΗ(Ιίςυ6 866υη(!» βγηο- 
ά'ϊ Ρ&ΙΓ68, ΙΐΑηο ΙοίΑΐη &(Ι(1ίΙίοη6ΐη ίπ86Γ6ηΙϋ9 ά6 
<ρΐΌ€688ίοη6 δρίΗΐυδ ρππιχ βγηοάί δ5πιΙ>ο1ο. §6(1- 
6ηίπι ϋϋ ίρδΙ, ςηΐ ΐεΓπΜΙβδ ροκηαδ ίΓΓΟ^^ηΐ εοη- 
ΐΓα 9(](1ίΙίοη6ΐα 61 3ΐ<ΐ6η)ρΐίοιΐ6ηι «αδϋΓΟδ ίη 5γτη5ο« 
Ιο ΝΐοχηβΒ 8^ηο(ϋ, 61 νο€68 6Χ 60 8υδ((ΐΐ6Γυηΐ, β( 
3(](1ίιΐ6η]ηΐ•.0αο(Ι ίικϋΰίαηι ηι&ηίίβδίυιη Γαβηΐ, ζά* 
^ίΐ:οπ6ΐη 61 &(ΐ6η)ρΐίοη6ηι & ΓιιΐηΙ)υ8 ηυΙΙαπ) αΐί^ίη 
Γ6ρυΐ3Γί, ςυ&οι ίΐίαπι Α(ΐ6ηιρΐίοη6ΐη 6( αάάίιίοηειη, 
4]υχ ρίβίαΐίδ 86η(6ηϋ3ηι ναΙ«6Γ3ΐ• βυ^Γβ Αοπι&ηί 
¥06610 3(Ι(ΐ6ηΐ68, (1ιιηληιθ(Ιο>ρΐ3ΐη (16 ΤΗ^ϋο δβηΐβη^ 
ιίβαι οοη86ΓΥ3ηι, ηοα 8υη( 8 ηο1)ί8 ίηΐ6Γ δΟϊιίδηίΑ• 
Γΐ608 3€66η66χιι1ί, 81 Τ60ΐυιη ]υ(ϋ6ίυιη Γ6ΓΓ6 νοίαιηιιβ. 
1ηΐ6Γ αΐία ηαοί|ΐΐ6 ίη βΟΓίρίο ΡΗόΐϋ εοηΐίηβϋαΐαΓ : 
'ΡωμαΙοι , «ροσθήχην μλν ποιησάμενοι λέξεως , τινές μέν λέξεις Αφηρέθησαν τοΰ Συμβόλου της έν 
Νικαία χα\ πρώτης συνόδου» τινές δΙ αύιφ π^οσετέ* 
θησαν. Κα\ εΓγε 'Ρωμα^οι έπιτιμίων χρίνωνται έπΙ 
τφ Συμβόλφ τής δευτέρας συνόδου άναγινώσχοντες 
έχ του Πατρ6ς χα\ ΥΙου τ6 Ονεΰμοι έχπορευόμενον, 
πολλψ πρότερον οΐ τής δευτέρας συνόδου Πατέρες 
γραφήν έπιτιμίων άποίσονται, τήν δλην ταύτην 
προσθήκην ποιησάμενοι» τήν περ\ τής τοΰ Πνεύμα- 
τος έχ7η>ρεύσεως, έπλ τω τής πρώτης συνόδου Συμ- 
βόλιρ. *Αλλά μήν αύτοΙ έχεινοι οΐ τά φοβερά έπιτίμ'.α 
&ποφαινόμ|^οι χατά^ των προσθήχην χαΐ άφαίρε3ΐν 
τολμησόντων 1π\ τφ Συμβόλφ τής έν Νικαία συν- 
όδου» αύτο\ χαι λέξεις εκείθεν άφείλοντο, αΟτο\ χχ\ 
λέξεις έκεΖσε προσέθεντο• Και δείγμα τοΰτο σαφές 
τοΰ προσθήχην χα\ άφαίρεσιν Οπ6 των Πατέρων 
νομίζεσθαι έχείνην τήν προσθήκι^ν τε χαΐ άφαίρεσιν, 
^1 τήν Ιννοιαν τή^ ευσέβειας λυμαίν<ται. "Οστε 
ευσεβή δέ τήν έπ\ τ{| Τριάδι κερισώζοντες έννοιαν, «ύ σχίσματος χριΟήσονται άφ* ήμων τοΙς ύρθώς δ^χάΐ^ιν έθέλουσιν• -Περ&χοπή της του Φωτίου γραφής 
ήν χα\ τό • * 47. € 1.600601 ρ«ρ&ηΐ ευΠΙ 8ρ08έθΙί€«» 60θΐ68{» 
£[Γ3ΠυΠ1 Γ686Γ3Ι8861, <1υθ 86υ(3 ίΐΐΙβΓ 8ίΗ& 886Γ& ύΟ' 
Β8ΓΙα 8886Γν3ΐ& 6ϋαχί$86, ΟΓΧΟίδ 61 ΙίΐΙβΓίβ 6Ι ΥβΓ- 

1)18 •6ΐ{>θ8ίιίοη6πι 6ϋ6ί €0ηΐ4η€η1ί3, ςυ86, » Γβίι^η, 
€ ]088ΐ8δ6 ^^6οη6ιη ραριιο οοΓ&ιπ υη{ ¥61*80 Αοιημ- 
00 ρορυΐο Ι6|;ί.4 

Ει 068610 ςιιίίΐ Ιιοο οοοΓθΓβιΡΙιοίίο «α εοΙιίβιοΑ 
€0ϋ8ΐα1)ϋΐ6ηϋϋηι. Ν64α6 βηίυι Κοιοαπί η6§ΐ6ΧβΓ4ΐηΙ, 
ςιιοιΐ ραρα 1.60 <16 1π!»66 810(48 6ίΓθ6ί(» ξ[α;α 8<1 Ιι^ο 
ΐ6ηιροΓ8 ί» «^6^(1 6υ8ΐο4ίυο(» οι οοπίδ Ιβιηροηΐ^υδ» 
6ΐ (*πΒ06&6||;6Γ6 ΙΙϋβί 57ηιΐΜ>Ιοαι Αοη^ύηοΗΟΐ. ΟαλΓβ 

νβΓΟ ία ί»€ίαθ( ? οι ρΐ8Ω6 08ΐ60<ΐΜα 000 ^Οΐίοοί- 

Ιηΐδ, 86<} 800(601118 ρΐ6ΐΐ(ΐ6αι&1» 613(1601 6θ1ί. 1(1 8ί ηοη 

€8Ι6(, ΓθΓ(3886 6(1301 ίο 004ΐί€6 ΕυΑΟ^ΙΗ ίϋϋΗίΟΟΟΠΙ 

(ϋ6ίίοοί8 ίο 8^αι[)θ1ο ί^α^οι Λάά^ν^ οοο Γ6(3Γϋ3$* 
8601. Α( 1)ί 000 »(160 ρο<1οΓ6ηι ροηΙί^ΙΟΓυοι ; 86<1 

0( ίθ(βΓΓΟβ3ΐΙ Γ68ρ00(ΐ6η(, ί(« ρΓ0ΟΟ0(ί3Γ6, δρίΓί- 
ΐυηι 6Χ Ρ31Γ6 6( Ριϋο ρΓθο€ϋ6Γ6, ουαι Οίΐΐίΐ <Ιΐϋ6Ι3(, 
α1ίίΙιΐ3ηϋο 6αηι ϋί66Γ6, 6χ Ραΐτβ ρΓΟΟβϋΟΓβ» 3ϋ(|α3η- 
ίΐο 6χ Ρα(Γ6 6( Ρϋίο : ίιίςοο υ( 6οη)ρΓθ1>6ΐιΐ, ίο- 
ςαίιιηΐ, ηο» ίη 60 8θΙο 6ν&η(;»1ίοο Ι6χΐα Ρ'4(ΐΜ8 ηο- 
114611 ]3υ6]'6, 1361(0 Ηοηιίοο Ρίΐΐί 9 8βιέ 6( ΐΜ υ&υ1(ί8 μζ'. -ε Τ6ν πάππαν Αέοντα τ& θησαυροφυλάχιον 
της αποστολικής ^xκλησίας άνοίςαντα, ασπίδας 
δύο τοις (εροίς χειμηλίοι; έναποτεΟησαυρισμένα; 
έξενεγχεΖν, Ελληνικοί; χαΐ γράμμασι κα\ [^ήμα'ιν 
έχουσας τήν τής πίστεως έχθεσιν, &; χαΐ διχαιωσαι » 
λέγει < τ^ν πάππαν Αέοντα ενώπιον ύπαναγνω- 

. σθήναι του *Ρωμα£χου πλήθους, ι 

Και ούχ οΐδα τί συμβάλλον τοΰτο Φωτίψ έστΙν έπ\ 

^ συγκροτήσει τοΰ σχίσματος* Ού γάρ παρεϊδον Τω- 
μαίοι, ί^περ δ πάππα; Αέων έπ\ τα^,' άσπί^ι ταύτα ις 
είργάσατο* χα\ γάρ άνεστηλωμένας οΟτω τηρουσιν 
ές δευρο αυτά;» χα\ χαιροίς Ιδίοις, χα\ '£λληνισ:\ 
άναγινώσχειν τ6 τής πίστεως Σύμβολον» ούχ ^να- 
6άλλονται. Τί τοΰτο ποιοΰντες ; δειχνύντες πάντως 
ώς ούχ έν λέξεσιν, άλλ* έννοίαις τλ εΰσεβεΐν σπου* 
δάζεται πιιρ* αύτοΐς. £1 γάρ μή τ•ΰτ* ήν» τάχα αν 
ούχ ώχνησαν, χαν τ] {ύαγγελιχ|| προσθείναι πυξίδι 
τήν έν τφ Συμβόλφ γενομένην ηροσθήχην τής λ4« 
ξεως. 01 δέ οΟτε τι τοιούτον άπενησχύν<ησαν, άλλ3^ 
χαΐ ερωτώμενοι απολογούνται, ούτω λέγειν τ^ Πνεΰ« 
μα έχ Πατρός χα\ ΓΙοΟ έχπορεόεσθαι, ώς {«ηδέν δια- 
φέρον, ποτέ μέν λέγειν αύτ6 έχ Πατρός έχΐΐορεύε• 
σθαι, 7:οτέ δέ έχ Πατρό; χαΐ ΤΙαΰ. Κα\ )(ατασκε>ι• 113 ΟΕ ϋΝΙΟΝΕ ΕΜΙΕδΙΑΚϋΜ. 1ί 

ά^βιντοΰτο βουλβμβνοΐ λέγοννίν, ούχ έπ\ μόντ\ ^ζ Α αΐϋβ ϋίνίηχ 5οπρΙυΓ» ίικϊδΝΥηίϋΙιβ, ΐη (ΐυίΙ)η$ιι ιι εύαγγβλι/.^ ταυττ) περίχοπί], τ^ βνομα του Πάτρας 
Χ£ΐται, μ^ συνβχφωνουμένου χα\ του ΥΕοΰ, άλλα 
χαΐ έπΙ πολλαΐς 2λλαις πβρίχοπαΤς ρήσεων γρα- 
φικών, Ιφ* αίς ούχ Ιστι μή χα\ τλν Υί6ν άρμοζόν- 
τως ΙχεΙ^ε νοβ7σΟα^. Ούχ• δτι γουν μή σννβχφω- 
νεϊται ί<ιτιν δτε ό ΤΙδς,. μί} συνείΓίνοηβήσεται τψ 
ηατρ\, άλλ' δτι τφ Πατρ\ συνβπινοεΤται, χα\ συν- 
{χφΐϋνηθήσεται Ιιτιν δτε» 6πως &ν βδξειβ τφ βουλο- 
μ4νφ λέγβιν περί Πατρδς χα\ ΥΙου, μόνον ε! χατί 
φ ευσεβή ίννοιαν συνεπινοεΓται αύτφ μή συνεχφω- 
ν'>ΰμενος, χαΐ συνεχφωνεΓται πάλιν αύτφ, αΐτε χα\ 
σννεπ(νο9ύμενος. Κα\ έπ\ τούτοις παράγουσι τ4 
άίυοστολικάέχεΤνα^ητλ λέγοντες, 'Ο •Απδ<ττολος ίφη, 
ι Τφ μόν^ άοράτφ σβφφ βεψ, ι χα\, ι Μβνος Ιχων ρο8&υπια8 βρίοίη ββηβυιη βΙίοβΓβ,ηίβΙ 6(Ί2ΐη ΡίΙίυιιι 
ίιιΐβΙΗκβ^πιυβ. Νοη ϋβςυβ ςιπχ) ηοο ίΐιηυΐ εηυηΓια- 
ΐυΓ 2^ί(|α3η(]«ί ΡΠίυβ» ηοη υη& δΙιηυΙ ιηΐβΙΙ.ί^βΐυΓ 
€υπι Ρ9ΐΓ6, 86(1 ςοοιΐ ευιη ΡβίΓβ 8ίιηυ1 ίηΙβΠίςΙΐυΓ, 
»π)υΙ βηιιηιϊ&ΙίΙυΠβίρροΓβ βΐ πιοιίο, υ( ρΙ»ΰΐΐ6π( 
ίΙΓι, ςιιΊ Υ6Γΐ)α (Ιθ ΡΒίΓββΙ ΡίΠο ίπδΐΊιυβπΐ, ϋιιιη• 
ηιθ(1ο ]υχ(& ρίβιιη ββηΙβηΓιληι βιιηυΙ οηιη βο ίηΐΰΐ• 
ΙίβΙΐϋΓ, Ιίεβίηοη 6ηυηΐία1ιΐ8 ;6ΐ8ίιηιιΙ ΓϋΓΒυββηυη- 
Γΐ3ΐ)ίΙυΓ* (3η(ΐυ&πι ςυί ουπι βο 5πηυΙ ίιηεΙΠ^ίΐυΓ. Ει 

8(1 ΙΐΟΒΟ ΟΟΐηρΓθΙ)8η()3ΐ 3ρθ8ΐθΓΐ€!Ι ίΐΐβί ν6Γΐ)Α ίη ιηέ- 

(Ιίυιη 2ίϊ^Γυηΐ. Αρο8ΐο1υ8 (Ιίχίϊ, « δοΗ *ιηνί&ί1)Ί1ι 
βαρίβηΐΐ ΏύΟ^ ι 61, ι δοΐυβ ρο85ή1βη3 ίιηιηοηαΗΐ»- 
16ΙΙΙ, Ιαππεη 1ι&1>ίΐ3η8 ίη&οοββδίΙιΠβ **. ' » Ε( (ΐαΐβ 
^βο λάνβΓ&υβ νβηΐ^Ιβπι ρυιΙοΓβιη 6χυίΐ, υΐ 9υ(]6»ΐ άΟαναοτίαν , φώ; οίχών '&πρ^σιτον. > Κα\ τ^ς οΟτως ^ (ΙίοβΓβ, ίπγίβίΐ^ίΐϋ&ΐίβ 61 εαρί^ηΐί» ιιη& 6πιη ΡαΙίβ 

Ητβι κρ^ς την άλήβειαν άνα(δΙ)ς, ώς τολμήσαι εΐ- 

κΓν μίι τδν ΐΓίδν της Αορασ^ας χα\ σοφίας τφ ΠατρΙ 

χοινωνείν» &ς τφ ΠατρΙ μόνψ ό Απόστολο; έν τ|5 ^η- 

θτίσΐϊ έπΐφημ{ζει περιχοι?5 ; 'ϋσαύτως τίς &μοιρον 

έριΐ τδν ΓΙδν τή; τφ. ΠατρΧ μδνφ μαρτυρουμένης 

ΐΕ3ρ3( του ^Αποστδλο^ άθοτνασίας, χα\ του άπροσίτου^ 

φωτ6;, όπερ μόνον τ&ν Ηατίρα οΙχε?ν ό *Απόστολος 

λίγβΐ ; Ταΰτα τα άπ&στολιχά /(ητά παράγοντες Τΐβ- 

λοΗχΐφέρουσιν, ώςΈάν ίνταΟθα, όπου ^ητώς πρόσ- 

χΐίται χα\ τδ μόνος έ«\ του Πατρ&ς, δ ΙΓΙδς οΰ δ(- 

ίρητα» του Πατρδ^» πώς ούχ\ χαΐ συνεπινοηθήσετσι 

τώ Πΰ[τρ\, έφ' οΤς τ^μότος δ Παι^ρ ού πρόσκειται ; 

•Α)λά χαΐ τήν εύαγγελυιήν [5ήσιν έκείνην τήν, ι1ΐ8ρ\ ραηίΰίρβηι ηοη 6886 ΓίΓιαιιι, ςυ&8 ΡΐιΙπ 8οΠ Αρο- 
βίοΐυβ ιη )3η) (ΙίεΐΑ ΙηοΙδΊοΐΜ νϋηϋίΰ^ι Τ $ίηΓιΠΐ6Τ 
ςυίδ δροΙί3ΐΙ)ίκ ΡΠίηηι 68| ςιιβιη ΡαΐΗ 8θ1ί Αρο8ΐο• 
1η$ &$ΐΓαΊΐ ίιηιηοΓί&ΓαΑΐβ, 61 1η9κ:0688Π)ί1ί Ιυιηίηβ, 
ςτιο<1 8θΙιιιη ΡΑΐΓ6ΐη 1)&1)*Μ0Γ6 Αρο8ΐοΙυ8 (Γαιίίι ^ 
Ηφο όίεΐ2 &ρθ8ΐο1ίολ ρΓ0(ίιΐ66ΐιΐ68 Ιΐ^ΙΊ δυ1)(1υη( : 5ί 
Ιιΐε υ1)Ι 6γρΓ688Α »σΙΐΗ 6χρηιΐ)ίΐιΐΓ ϋβ ΡαίΓΟ, ΡίΙίιΐ9 
& Ρ2ΐ(Γ6 ηοη ββραηιΐυΓ, ςυοιηοάο ηοη δίηιιιΐ ιηΐ6ΐ- 
ΠςβίυΓ €υπιΡΑ(Γ6 ίη ίΙΠβ, Ιη ςυί1)η$ βοΙηβ Ρ«ΐΓί ηοη 
8ΐ(Ι]366ΐ 1 ΡκΕίβΓβΑ ετ&π^βΗουπι Πΐυιΐ (Ιΐ€ΐυη), ι Οο 
(ΙΙο ΊΙΙο, 61 (Ιβ Ιΐ0Γ& ηβιηο ηονίΐ, ηίβΐ Ραΐβπ βο- 
1ιΐ8 ", » ηοη άΜ\^ (!6Γ6η8ΐοηΊ8 βυ» αΓ^υπιβηΐυηι 
ρΓοροηυηΐ. Εη βήίπι, &1απΙ, ίρββ ΡΠία3 68ΐ, ςιιί της ήμΙρας έχείνης χαίτης ώρας ούδ* εΓς οΤδεν εΙ ^ (Ιίοίκ» &θΙ(ΐπι ΡβίΓβηα 80ιγ6. 5β(Ι ςυθ(Ι 8ίΙ! ίρ8ΐ ιι( μίϊ-όΠατί^ρ μόνος, ι έν Ιτ^^ρψ τιΟέασι της άπολο 
γίι; αύΐών. Ίδου γλρ αυτός έστι, φασ\ν» δ λέγων 
Γι6; μόνον τδν ΙΙατζρα εΙδένΛ. Άλλ' δτι τφ άνΟρω» 
χ{νωέιυτοΰ τδ της αγνοίας ταπεινών προσάπτει, 
ά^ίηαι νκίν την μετά Πατρδ; φυσ.χΐιν αύτοΰ ενότη- 
τα, χα\ τήν Ιντεΰθεν μίαν γνώσιν του Πατρδς χα\ 
χΟτοΟ. Άφ' οδπερ εύαγγελιχοΰ ^ητοΰ τΙ) διανοία 
των μελλόντων τήν εύσέβε^οιν ύποδέχεσθαι τήν της 
φνσιχης ενότητας έγχατέστησεν Ιννοιαν. Ποίου τού- 
του ((ητου ; του, < Έγώ χαΐ δ Πατήρ εν έσμεν. > ΙιοπιπιΙ 3ΐΙ)]60ΐαπι Ι^ηοΓβηΐί» 8ρριη|;ί(, βυαιίι ίρ^ΐη» 
η2ϋΐΓλΐ6σι υηίοηεηι ουπι Ρ&ΐτβ 6οη€ίρ6Γ6 οοηοβΊίΐ, 
ίηάβήύβ υηαιη 61 Ρ^ΐπβ οΐ ΡΗϋ €ό|;ηί(Ιοη6πι. Ονο 
6ναη($6ΐΐ60 (ΙίοΙο αηίιηο βοηιιη, ηυ! απιρΙεχιιΚιιΙ 
6Γ&ηΐ ρί6ΐ2ΐ6Π), ηαίιΐΓ&Γιβ υηίοηΐ8 €θ^πΊιίοπ6Πΐ ίη*• 
&Ιηυ&γί(. €υ)ϋ8ηαπΐ νοΓΟ (1ί('ΐΙ ?' ί11^υ$ : ι Ε^ο 6(^ 
Ρ8ΐοΓ υηιιπι βυπιυβ **. » δοά ί&πι Ιβηιρυβ 68ΐ ρο- 
8(Γ6η)& ΡΗοΐϋ ^Γ5»6Χ8πιίη9ΐη<)•.Ν&πΐ(ΐυ6 ΊΙΙ6 ευηι 
3(1 βοΓηιη Οηβπι ρ6Γ76ηί88βΐ, Ιιχο 1ι»)μ:1 : 
Καιρός 1στ( λοιπδν ΙιτΙ τλ τελευταία των του Φωτίου Α^^4>ν έλθεΐν. ΐίρίς γάρ τφ τέλει τούτων οίτος γενόμενος, οΟτω φησίν * 

μη'. € Άλλα τί δει πολλά λέγειν ; *0 ΥΙδς χα\ 48. « 86(1 φΐΐί! ορυβ 68ΐ πιαίΐϋ &^{ζβΓβΓ6 ? ΡίΙΪΗ» 
Δισπότης τδ Πνεύμα έχ του Πατρίς Ιχπορεύεσθαι 61 Ποηιίηυ8 8ρίΓίΐυπ) 6Χ Ρ»ΙΓ6 ρΓΟΟβϋβΓβ ηο8 ίηκ 
μι^τταγωγεΤ• ΚαΙ δ μέγας δλ Παύλος αδθις άποφαί- (ίαηιΐο ιΐοεβί. ΕΙ η)&(;ιιυ8 ίΐβπι Ρβιιΐυδ ΓυΓ$π8 (Ιβ- 
νςται λέγων ^ < Κ&ν ήμε?ς ή Αγγελος έξ ουρανού 66ΓηΊΐ< 1.ίθ6( ηθ8, 3ΐηΐ &η(;6ΐυ3 ^6 €ΟβΙο ενίπ^βϋ- εύβγ]^ελίνηται δμίν, παρ* δ εύηγγελισάμεΟα , άνά- 
Ιεμα Εστω», ι ΚαΙ τίς δπιζητεΖ διδάαχαλον £(λον, ε Ι 
μ^ προφανώς μέμηνεν; ι 

Δύο γουν τούτων ^ητών» εύαγγελιχοΰ τε χα\ άπο- 
βτολιχου, Ισχυρότατων,, ώς δοχεΓ Φωτίφ, πρδς τήν 
της Έχχλησίας διάβτασιν, πρ^ς μίν τδ πρώτον &0:ω 
Μτ* έρώτησιν τδν λόγον προάγομεν. Διότι Ιν Εύαγ* 
γελίοις ό Κύριος Ι^^τ^ τδ Πνεύμα έχ του Πατρδς έχ- 
«οριύεσ<^ι , γνωματεύεις, Φώτιε , τήν χοινωνίαν 
\/Λς της 'ΡωμαΙχής Έχχλησί'ας μή χαταδέχεσ^α:, 
λεγοΟσης έχ Πατρδ; Χα\ Τΐοΰ αύτδ έχηοοίύ£σ9αι; 
*ΑλΑ' ο2 Πατέρες ημών Βασίλειος τι χλ\ 1 ρηγόριος, ζανβΓίΙ ?ο1)ί8 ρΓ8βΐ6Γ 1(1, ςυθ(1 ηοβ βγ^η^ξείΐζβνίηιηδ, 
Απ&ΐ1ΐ6ηΐ9 8ΐ(• Ε( ςυ!8η&ηι λΐίυηι (ΙοοίΟΓβηι ίηςαΐ» 
Γ6(• ϋί ρ[3Π6 ίη8&ηίλΐ? »^ 

Οαο ίΐ^ςαβ Η366 ρΓοηιιηΓίλίΑ , Φτ&η|[ι*ΙίΓΐΗη 
ηβηρβ 61 &ρθ8ΐο1ί6υΐΒ ?λΙ1(1ΐ88ΐιηΑ, υΐ νΐιΙΰΐϋΡ Πιο- 
Ιΐο, β(1 ρΓορ^κ&ηάυιη Εοοίοβί» (ΙΪ88ί(ϋυηΐ ιυηΐ.Νοδ 
ρΗπιο 80€υη(1αηι Ιηΐ6ΓΓ0£&ιίοπ6πι οΓΑΐίοποηι (Ιί^β• 
Γ6ηΐ68 Γ65ροΐΜΐ6ΐ)ίη)υ8. Ουίλ ίιι Εν&η{;6ΐΊο (ΙίχίΙ Πα- 

Πΐΐηυ•, δρίΓίΐναί 6λ Ρ&ΐΓβ ρΓ0€6(]6Γβ, (ΐ60(Τΐΐΐ8^ 

ΡΗοΙί, & ηοΙ>ί& ονιη Βοσιαη» ΕοοΙβεΐΑ οοηιιηηηίο- 
ηΓπι Γ68ρυ«ηϋ3ΐηι 6886, (Ι'κβηΐβ 6χ Ρ^Ιγα 6ΐ ΡίΙίο 
ίΙΙυιη9Γ0(>ίιΐ6Γ6? 8θ4ΐ Ρ3(Γ6& ηο8(Γΐ ΕαβιΓιηβ, (ΪΓ6• " Ι Τίιη. Γ, !7 ; νι, 16. " Μαην χιιι, 11 " ^ο«η. χ. 50. 115 ' 10ΑΝ. ΥΕΟΟΙΟΡ. 

{οΗυβ, 6Γ0£;θΓΐυ8 ΑΐΐβΓ, Ιο^ηηββείλΓγδΟδίοιηυβτο'- Α 
εβπ) Ιιαηο Ενβηΐίβΐϋ 80€υΓ2(6ΐ6η6ηΐ68,Αιη1)Γθ5ίυιη, 
Αυ£;ιΐ8ΐπιυηι, 61 ΗίεΓοηγιηυιιι, βχ ΡϋΐΓβ 61 ΓίΗυ δρί- 
Ηΐιιηα ρποββίΙβΓβ ρΓΧ5εΓί56η(β3 (Ιιοο ειΓιηο υΐί & Ιβ 
ΒΐφΓα οοηΓΰ$$υιιι ΑΓΓίρΙο, ηυΙΓιαβ &1(6γιο8 (Ιβηιοη- 
βίΓβΓιοηίϋ ίπάί^υβ) ηοη <']ί€ί6ΐ)αηΐ, βοϋ ίιι οοιηηηα- 
ηίοηβηι «οοορίηΐκιηΐ , βΐ ρβΓ 60$ υηίνβΓδχ βοιπα- 
11» £€ϋΙο8ί;£ οοιηρίοπιοηΐυπι : βίιηΙΓΚΰΓ α ΡαΐΓββ 
βαοοίαπιπ) δβρίεπα (Βουηΐ6ηί€3Γυηι ί>γηο(1θΓυιη 
ΓϋΐιοΙοδ ιΠαοΓΟίη ΙΙιοοΙο^οΓυηι, ΙΙοιηηηοΓϋΐη Ιιοιηί- 
ηυιη <Ιι$είρυΙθ8, 4|αΙ $]^οβΓϋοΐϋ ίη Βοιη^πΑ £€€ΐθ8ΐα 
εαΐΒίο^υιη €οιηρΐ6ΐ)3η1, ΒΟΰίοβ «8(ίιη8ΐ)αηΙ 61 ΐη- 
ΙΓ0•. Οιιί1)υ8ΐΐ3ΐιΐ] 3^I^»^6η(^υIΓι ηο1)ί8 68 (, οηοιπίιυβ 
Π1ί8, 91) 1ί1)ί ρο5ΐ δ€ΐΗ8ΐη& 3 16 ίπ ΕοοΙβδία ρΓορ3§;&- 
Ιυιη Ιιοο α886Γ6ΐιΐί, οι ϋϋ8, ςυί 16 ίη 8θ1ο 8€Ηί- 
βηοιιΐβ 866υΐί 8υΐ)ΐ, <>ι ηοη 6ΐί8Π) ίη υηίοηβ, ςυαηι Β 
ρθ5ΐπ)θ(!υιη >ρ<£ηί(6η1ι:ι (ΙυοΙυβ 3(1ηιί8ί$ΐί. ΰιιπι πΐ8• 
£Π8 €οαε(α 8γηο(Ιυ ΓυΓ8α3 Γβ8 666ΐε8ί»8ΐίε&8 ρπ- 
Βΐίηο ϋβοοιί Γ65(ί1υί8ΐί? Ει Ιιχο 3.1 ριίπιυπ) ϋΐο- 
Ιοπιηο, υΐ \ίιΐ6ΐαΓ Ρΐιοΐίο, νΛΐίϋίδδίηιοΓυπι ρπο Εο- 
εΙθ8ί8β (1ί85Ί(1ίο 8ΐα1)ί1ί6η(1ο ϋίοΐ» 8ίπΐ. Νυηο &66υη- 
(Ιυπ) 6Χ3ηιίη6ΐιιιΐ8, Ίη <2υο ηιβ^ηηπι Ιιιο ίηίΓοΗυοίΙ 
Γααΐυιη, απαΠιοπια οϋίεΰηίοιη €οηΐΓ& βν3η£;6Ηζ2ηιεηι 
οΠ(|υθ(1 ^ιΐίβηπηι α 8ΐιο Ενβη^βΠο. ΗΊο 4υο(]ΐΐ6 31- 
Ιοηΐθ Γ6ηι 6%3η)ίη3Γ6 νοίεηΐβιη ηωηοο, ηβ, ίιΐ8αΙ$6 
ϋί€ΐυπ)3Γηρί6η3,€θη(1βιηη3Γιοηί8 Ιιυ]υ$06 οβίευΐυηι 
Ιη βοιηαη3ηι Ειχΐ68ΐ3Π), βε^ αηΐβ ίρ53ΐη ίη οιηη68 
8ρο(Ιθ8, ({νχ ρΐ6Γ3(|Π6 .άο^ΐϊίύί^ 6.χρο8υ6ΓυηΙ, 61 
(ΐ6ρΓ9Β<]Ίθ3ΓΜη(, ςυοπιπι ηυΙΙβπι ιίΒηυΑπι ιη3([ηυ3 
ΓΑυΙιΐ8 ιηεηΐίοηεπ) Γ66ί$8β ΓβρβπΐιΐΓ, ϋβΓβΓΒΐ. Ναιη- ^ 
ΐ|αβ 1ιΐ6 «υηοιηυιη 3ρο8ΐο1θΓυπ) ουίπιεη ρΓθΙιίΙ)6(, 
(ϋν6Γ83 3ΐ> 6ν3η([6ΐί€3 86ηΐ6η1ί3 ίηίΓοϋυεΙ : ΓυΐιίΓα 
νβΓΟ ίη Βυηπι Εν3η86Ηυηι ροΒίιηοϋυπι άίεΐΐοηηηι 
λ(Ι<1ίΐίοη6 ηηΙΠ οιηιιίυω εΠηοεη 3ρρίη$1ΐ ρΓχγΑΐί- 

€3ΐ1θηί8 Εν3Π([θΙϋ• Ουί ίΐ3ςΐΙβ ρ6Γρ6Γ3Π1 810, 6ΐ 

3))8(ΐυο ιΓΐ8εηηιίηβ 3η3ΐ1ΐ6π)3(ί8 ροΒη3πι ίΓΓ0§[3Γβ 
νοίυβπΐ ίΙϋ$, (\Ηΐ ρο8ΐ Εν3η([6ΐίυηι Ρ3υ1ί ςυχίίληι, 
ηιιχ ίη Εν30£[βΙίο Ρ3ΐι1ϊ ηοη τερεΓίοηΐυΓ, (Ιεεπβνε- 
πιηΐ, ηϋδοίο ςυοπιοϋο Ιιίε Γβ8ροη()6ΐ)ίΙ Ρ3ΐπΙ)υ8 
ιιο8ΐΓί8 οοιηηΒίίαηΐίαΙβ ρΓΦ8επΙ)6ηΐ11)υ8. Ιη (|υίΙ)υ8 
6ηίπ) Ι)οε Ρ3υΙΙ 8εΓΐρΐϊοηί1)ΐΐ5 ίρνβηίΐυΓΤ Όεΐρατα 
νοεεπ) ίη ΕΥ3η£;ε1ίΐ8 Ρ^υΙί ηοηιο υδςυβπι οΟβηύεΙ, 
31 Οϋί Εεεΐ65ί3 εΙαΓ3 νοεβ 63ΐη ρποηιιηΐίαΐ, βΐ 
€3ΐη ορρα^η3ηΐ68 υΐ ΙιχΓειίεοΒ Γ6]ίείι. Ει ηοη 
ηιιί3 Ρ3πΙυ8 ϋΙεΐίοη68 1ΐ38 ηοη υ$υΓρ3νίΐ9 υ^ί ]) 
ρΓφν3Π03ι^^08 Εν3η§;ϋΙϋ εοηιΙεηιηηηΐπΓ, (|υί ρο8ΐ- 
ηια«Ιηιη ίΙΙίδ αδί βυπί; 86<1 <ιυοι1 6χ σιεηιβ ΙΓι 
Ρ3ϋΙί ϋεεΓβνοΓυηΐ , ίηΐβΓ ρίείΒΐίβ ρΓβ^εοηεβ εοί- 
ΙοεΑηΙυπ. Ιηΐ6Γ 3ΐί3 Ιιοο ςαοηαε ηπηε εοη$ί(ΐ6Γ3, 
ροΓ Οΰίπη ίρ8ΐιπι , ρηιόεηβ Γβϋΐυδίιαβ Γβηιηι ρΓ3^- 
ΒϋΗΐίυηι (Ο^ηίΐοΓ. ΥΐϋεΐϋΓηβ Ιίί)! υηςα^ηι, ηΐ3- 
ΐ;ηυη) Αΐ1ΐ3η3$ίυιη, εΐ 83}ρίυ8 ίη ίιίβ ιιοδίπδ εοιη- 

ΐη6ΐ.ΐ3Πΐ$ €ΟΠΙΠ)βη)ΟΓ3ΐθ8 83ηεΐ08 Ρ31Γ68 ηΟδίΓΟβ, 

ρίεΐ3(ί8 νίπϋίεοδ, ςυοδ ίρδβ ηεςυεο 8ηΐί8 εοηιρβί- 
13Γ0 ϋΐί 3 !€ΐ6ε6ΐ, εοηεβρίδδο, ουΙ εΐοοηίοβ ίυί$8θ 
ηΙΐ^αίιΙ 060 ηοδίΓΟ εΐ 86Γν3ΐοη 3ι1ν6Γ8υιη7 Ει ευί- 
η3πι υηςυ3ΐη δίιηϋβ ςυί^ ίη ηηεηΐεηι νβηίοΐΤ 86(1 
Ιιί, Ιίεια 5€Γν3ΐθΓ ίη Εν3η|;6ΐίο δρίιίΐυα) εχ Ρ^ΐΓβ 

ΡΓ0€6(ΐ6Γ6 (ΙίεβΙ, 0011 ίίΙίυΒ (ΙΟΟίΓίη» Γ6ρΓθ]ΐ3ΐίθη6ΐη ΡΑΤΗΙΑΚΟΗΛ 116 

κα\ Γρηγίριος Ιτεροί, χα\ 6 χρυσο^^ήμων Ί'οάν- 
νης, τήν ^ν ΕύαγγελΓοις ταύτην φωνήν &χριβώς εΐ- 
Βότες, *Αμβρ^9ΐον, ΑύγουβτΖνον, Χ2\ 'Τερώνυμον, έχ 
ϋαιτρός χαΐ ΥΙοΟ τδ Πνβΰμα δογματίζοντας έκπο- 
ρεύεσθαι (τοΟτο γάρ ώς προωμολογημένον 'καρίί σου 
λαμβάνω, &λλης αποδείξεως ούχ\ διόμενο;) ούχ άπ• 
έπεμτΓον, άλλ' εΐ; χοινωνίαν έδέχοντο, χα\ ίι' αυτών 
σύμπαν της *Ρωμαϊχης Έχχλησ^ας τδ -πλήρωμα. 
Ωσαύτως χα\ οΐ Πατέρες των άγ(ων οίκου μενι- 
χών έίϋτά συνόδων ΐϊάντας τους μαθητάς των ε!ρη- 
μένων θεολόγων, Τωμαίων ανδρών, του; τ&ν κατά- 
λογον της έν τ^ 'ΡωμαϊχΚ Εκκλησία Ιερατείας 
ιτληρουντα:, χοινωνιχους είχον χαΐ αδελφού;. Ύΐ9ΐ 
γοϋν προιθετίον ήμ3ς^ παίσιν έχείνοκς, ή σο\ μέχρι 
χα\ της έπ\ τφ σχίσματι γνώμης, και τοΤς ήκολου- 
Οηκ'ίσι σος έπ\ μ4νψ τφ σχίσματι, οδμενουν χα\ έπΙ 
τ^ ενώσει, ήν έν χαλφ τοο μεταμέλου γ£ν'5μενος, χα\ 
σύνοδον μεγάλην άθροίσας, πάλιν εΕς τ6ν πρώτον 
έπανήγαγες χόσμον ; Ταΰτα μέν ουν πρ6; τ6 πρώ- 
τον των, ώς δοχεΤ Φωτ (φ, Ισχυρότατων δύο (&ητών 
πρδς τήν τής Εκκλησία; διάστασιν. Πρ^ δέ τ6 δεύ- 
τερον, έν φ τ6ν μέγαν ουτος βίσάγει ΠαΟλον ανάθε- 
μα έκφωνοΰ'/τα κατά τοδ εύαγγελισομένου άλλ^ 
τριύν τ: τών Ευαγγελίων αύτοΰ, χάνταυΟα δια- 
σκοπησαι τδν βουλόμενον ύποτί^μι, μήποτε ό πα- 
ραλόγω; τδ (5ητ6ν έχλαμβάνων τήν της καταδίκης 
ταύτης ψηφον ού χατά της ΤωμαΤχης Εκκλησίας 
έπενέγκοι, άλλ3[ πρύ γε αυτής κατά πασών συνόδων « 
αϊ πολλά δόγματα διετράνωσαν, κα\ έκήρυξιν, 2>ν 
ούδ" όλως 4 μέγας Παύλος μνείαν ποιούμενος εΟρη- 
ται. Οδτος χα\ γάρ ή κορυφαία τών άποστ-ίλιαν 
άκρύτης πρδς τήν του Εύαγγελ'ου Ιννοιαν απαγο- 
ρεύει τδν παρευαγγελισμόν • έκ δέ της Ισομένης έιΑ 
τψ Εύαγγελίψ αύτου Ισύστερον προσθήκης τών λέ- 
ξεων ουδενΐ τών άπάνίων Ιγκλημα προσάπτει παρ- 
ευαγγελισμού. Ό γοΟν απλώς οΟτω χαΐ αδιακρί- 
τως τήν του αναθέματος καταδίκην έπιψηφίζεσθαι 
θέλων τοΤς μετά τδ Ευαγγέλιον Παύλου δεδογματι- 
χόσι τινά μή πρδς λέξιν τοις Παύλου εύαγγελισμοϊς 
Ιμφερόμενα, ούχ οΤδα πώς άπολογήσεται οδτος τοΤς 
*Ομοούσιογ δογματίσασι Πατράσιν ημών. Που γάρ 
εδρηται τούτο του Παύλου γραφών ; Τήν δΐ Βεοτό• 
χος φωνήν έν μίν τοΤς του Παύλου Εύαγγελίοις βύ- 
ρήσει τι; ούδαμού, ή δλ του θεού Εκκλησία τ^* 
νώς κηρύττει αυτήν, χα\ τουί μή ούτω φρονοΰντας, 
ώς αΙρετιχοΟς αποβάλλεται χαΐ ούχ βτι μή Παύλος 
τάς λέξεις είρηχε ταύτας, παρευαγγελισμού κρίνον- 
ται οΐ έσύστερον είρηκύτες, άλλ' δτι κατά τήν Παύ- 
λου διάνοιαν έδογμάτισαν οδτοι, τοις κήρυξι τη; εύ- 
σεβείας κρίνονται. Άλλα δεϋρο πρδς τοΤς άλλοις σκ<5 
πει χαΐ τούτο πρ6ς αυτού του θεοΰ ό νουνεχής χαΐ 
εύθυδίκης τών παρόντων εξεταστής. ΔοκεΤ σοί ποτβ 
τδν μέγαν Άθανάσιον, κα\ τους πολλαχοΰ της παρ- 
ούσης γραφής όνομα σθέντα; αγίου; Πατέρας ημών, 
τους της εύσεβείας προμάχους, τους, πώς 4 ν καΐ κα- 
λέσαι ούκ Εχω, έννοησαι,• ή φθέγξασθαί τι τω Θεψ 
ημών, κα\ Σωτήρι Χριστφ μή δοκούν; ΚαΙ τίνι αν 
τών απάντων λογισθείη τοντό ποτέ ; Άλλ' οδτοι, εΐ 
>'.α\ ό Σωτήρ έν Εύαγγελίοίς τδ Πνεύμα έκ του Πα- 117 Όί ϋΝΙΟΝΕ Ε€ΓΧΕ5ΙΑΗυΗ . 118 

τρ^ Ιχικο^€;ίεσ6αι Ιφη, ούχ\ άθέτησιν τη; αύτου βι- Α ΓβροΙλΓΟηΙ, <Μ οϊ Ρίϋα 6&Μ $ρίΓίΐυιιΐ <1οθ€Γ6• Ν»πι• ασχολίας ήγήσιντο, χα\ έχ του ΤΙου <ΐναι τ^ Πνεύ- 
μα βίιηΓν. 01 μέν γ&ρ αυτών έχ Πατρίς χα\ ΥΙου 
ύ«άρχειν αΰτλ ^ια^^ήβην ΙΟεολόγησζν, οΐ €& έχ Πα- 
τρίς δι* ΥΙου χα\ είναι χαΐ ίχπορεύεσΟαι• 0( γουν 
τους Λατίνους παραβάσεως των ευαγγελικών (βημά- 
των γραφ^ίμενοι βιά την &ν τψ Συμβόλφ προσΟήχην 
πίς λέξιω;, όράτωσαν ώς πρ6 των Λατίνων αύτο?ς 
τοί: θεολ^ις ημών ίΐατράαιν γραφήν παραβάσεως 
ιών βύαγγελίΜϋν (βημάτων προσάπτουσιν. ΕΙ γάρ 
ιαραβασΕαν χρίνει τις του Ευαγγελίου τί^ν έ«1 ταϊς 
εύβγγελιχαΤς λέξεσιν έν &λλαις Οεολογιοιις προσθί^^- 
χην των• λέξεων», μ^ τδ έΐΓ\ τ} Ιννο(^ δίασχοπούμε- 
νοι νύμφωνον τών τ« εΰαγγελκχών τών τε γραφιχών 
χί|ς θεολογίας τών Πατέρων ()ητών, δ τοιούτος χα\ ςυβ €1 ΙιΙβ φΐϊϋ&ιη €ΐ Ραΐτβ 61 ΡΠΊο ίΠυιη 68$• 
ρ&Ιαιη &ΐηΓΐηλΓυηΐ : &1ϋ βχ ΡβΜ ρβΓ ΡίΙΊικη 088^, 
ει ρΓοε6<1βΓβ. Ι^λΐίηοβ ί(Μ|ΐΐ6 €Τ8Π|[6ΗΜ)Γυιη ν€Γΐ>ο- 

ηΐΙ» ρΓ»νΑηεΜίθΜ5 ίΐΙβΊοΗΐΐΜίεβ, ρΓΟρίβΓ Α(1(1ίΐ«ΙΙ1 

{η 8γιη5ο1ο (ϋεΐίοιίύηι• οανβΑηΙ; ηβ »ιΜ^ ηυλίη Χ,-λ- 
ΙίηΊ», Ιρε» ΐ1ΐ6θ1θ({Ί6 οοΗηβ Ρ^ΐΜΐιυι βΥλη^βϋοο• 
ηιπι νβΓϋοΓΙΗη ρΓ»ν9ΐ瀫ΐΊοηΐ8 επΊηειι ΑρρίΗ^^ηΐ* 
Είβηίιη 8{ μΓφ?ιπ€^Ίοη€ΐη ηυίβ ]υι1ί€»ι Εν&ηκβίϋρ 
βν3η(|[βΙίοί& ϋί€Γιοιιί1>υ8 ίη &Ιη& ΐΐιεοΐο^ϊοίβ λίΜϋίο• 
ηβιη (ΙκϋΐοοΜΒ• ηοη εοιΐ€οη «(ηυβ νηίΓοηηβ ίη 
ΒβηΙβηΐΙ» 6Υ9ΐιΐ(;6ΐί€0Γ»ηΒ» εΐ βΟΓίρίο εοηΕίβηιιΙοηιιιι 
ΙϋεοΙο^ι» ΡϋίΓηηι «ΙίείβΓυπ» εοιιβίιΙβΓβηβ, ίβ βι <1ι« 
εβηΐβιη εχ Ρ^ιίΓε ρβΓ Ρίΐίυηι ΗρίΓίΐυιη ρΓοεεάεΓ^* 
ρΓβνλΓίε&ΐοκηι ΕνΑη(ΐ;εΙϋ η<ιηευρ8ΐ)ίΐ, ει εχ ΡαΐΓβ τ6ν Ιχ Πατρίς δι* Ποΰ τ6 Πνεύμα έχπορεύεσβιι λέ- ^ εΙ Ρίΐίο ετιπκίειη 6886 λ886Γ6ηΐ6ιη, ε)α8(1ειη ρΓ»Τ8 

γοντα, παραβάτην του Ευαγγελίου χαλέσει, χα\ τδν 

έχΠατρ6ς χα\ ΥΙου λέγοντα ύπάρχζιν αυτδ, της 

αύτης Ιγχαλέσει ιταραβασίας * χα\ ού μόνον αύτους, 

άλλα χα\ τ6ν είπδντα έχ Πατρ6^ κροΐέναι α&τό. 

Ίσως γάρ δ τοιούτος άπαναιβεΰσεται είπεΓν χα\ 

χ^ς τ6ν της θεολογίας έτηυνυμον* Δ'.ατί του Χρίστου 

<ν Εύαγγελίοις έχπορεύεσθαι τδ Πνενμα έχ Πατρ6ς 

λέγοντος, έν πολλαΐς τών σών θεολογιών σΐι κροΐέ- 

ναι αύτ6 έχ Πατρός Ιφης ; "Η γάρ ταίς λέξεσι χαρί- 

{τ], δστις &ν εΓης τοιούτος» χα\ εΙς διαστροφών τών 

ιύχγγελιχών έγχαλέσει; (}ητών τ6ν τ& προΐέναι άντ\ 

του έχπορευεσΟαι λέγοντα• ή, έάν τ6 μεγαλε?οντου 

εί»$ντος σέ πείση «ρ^ την τοιαύτην Εννοιαν &μφο- ΓΚ8ϋοιιί8 οΐιηοχ'ιυιη Γίείεΐ, ηεςηβ ϋο8 βοΙυπι, 8ει1 
ει αΐεπίεοι εχ ΡΑίπε ίρευαι ρΓονεηίΓε. ΡοΠβ εΐΐΑοι 
1ιίενεΓεεαη(1ί&<1ερο8ίΐ8εοηΐΓ8 Ιΐιεοΐοβ}» εο(;ηοπιί• 
ηοιιι ]8εΐ8ϋίΐ : 0α&ιΙεεαυ8»• Οΐιπ&ΐο ίη Ε?8η(;εΙϋ« 
ΐΓαϋειιΐε, δρίπΐυιη εχ Γ&ίΓε ρΓοεεϋεΓβ, ίη ηιυΐΐΐβ 
1«Η8 Ιΐιεο1οβίεΐ8 βετιρΓιβ» Ια ρΓονεηνΟ'ίρδίκη εχ 
ΡλίΓε εηυηΐίΑ8ΐί? Αυΐ ειήιιι (ϋεΐίοηΙΙ»!» Ι&ινίαιη Ιίΐτ 
1)0*18, ςυίεαηςαβ Μΐκίειη » ΓαεΓίβ, εΚ ρβΓτεηί88θ 
τεΓΐ)Α 6νλη(|;οΙίε« εηιη'ΜαΐΜΓί8» ρτοΜ'ΗΓ#» Ιοεο ίΚ 
Ιίιΐ8 ρτοαά^τφ 8ίβηΐΜΐαεηι>τε1 >4*άίεειιΐί• «υείΟΓΗ 
148 »ε ρηηίΑηϋ» ιϋ>ί ρ6Γ8ν»ϋεΐ» υΐτΜίιιβ Ιιμ 
άίειίοηεβ ε»ηΐιΙβιιι ιβιιίειιΐίαιιι άεηοΐαΓε, ηυ1ΐ8 τβ^ 
ϋιιςυίΐιΐΓ Ι•1>ί Ολοβα» ο1> ^ϋ•ηι Κοη»»» εεεΐ68ΐ« τέρ«ς ταύτας τάς λέξεις δρ^ν, ουδείς σοι τ6 λοιηλν £; υηίοηειη, φΐ» «1Ίεΐι•ηειιι ςνΜεη ία 2^γιηΐΜ>1ο (}ϋ•ί 
λέγο; μ^ι άχ6 χαρδίας &σπάζεσθαι της Τωμαΐχης ΜΐιΙΉϋΙ, 8βιΙ ριείλΐΜ 8εηΐθη1ίλβι νεπιοι «ε ^ειιυίιΐ8« 
Έχχλησίας τ*ιν ένωσιν, τήν μέν της λέξεω; προσ- βεητλίν θχομιιΙαγΙ »ιηρΙεεΐί(|ιιε ΓεΓιΐ({ί88. 
Οήχην έπι τφ Συμβόλφ της πίστεως ποιησαμένης, τήν δέ της εύαεβείας Κννοιαν άπαραποίητον τηρον* μΟ*. *Αλλ* έπε\ πέρας Εχει πάντα τ^ του Φωτίου> 
τρεπτέον Ι^δη τ6 του λδγου πρόσωπον, χα\ έφ* οΓς ό 
οοτΐ πρώτος του Γάνου 6 ρους μοναχδς "Ιωάννης 4 
Φουρνης χατά Λατίνων συνέθηχε, μέγα τι, ώ; Ιοι• 
χεν, ει; δδξχν οίόμεν.ς άχαίρως έπΙ τφ σχίσματι 
της Έχχλησίας φΐλοτιμε7σθαι , χα^ τ6ν εντεύθεν μή 
σιινορών προχριματισμδν. Οδτος γάρ ώς πρδς τίνα 
άρχιεπίσχοπον Μεδιολάνων τ&τηςλογογραφίας πρόσ- 
•^«πον &ποτείνων, έπε\ τδν άρχιεπίσχοπον τούτον είσ- 40. 86<1 εαηι ]8ΐη ίΐαεαι 1ι«1>ε8ηΙ ΡΙιοίΓι οαιιιίη, 
εοηνεηεικίΑ ε8ΐ ογβΙιο βιΙ 68, ςιι» Αΐί(|αλΐι<1ο ιιιοΐλ- 

1)8 β8Η1 ρΓ968ε8 ΐηθΙ1«εΙΐΙΙ8 ^0&11ηε8 Ρ1ΐυΓίΐΡ8 8(1νβ4•. 

808 Ι^ϋηοβ εοηείηηατίι, ιηΑ|[ηαιιι ψίχΛ ε886 γ2ι14ι« 
«(] (ΐ;1οΗ8ΐη 8(1)1 εοιηρ«ί8η']8ΐη, αΐ τίάεΙιΐΓ, 8ί ίιιίεηι• 
ρε&ιινβ ει «πιΜΐίθ8ίυ8 Εεε1ε8ΐ98 (Ιί88ί(1ίυιη, {υιΐ6 
Ιοιιηίηειΐ8 8ί1)ί ρηΒ]Η(ϋεί<ιιιι ηοη εοιιβρίείεηβ, ρΓθ< 
πιοτεπεί• Ηίε εηίπι αά ερΐ8εοραιη ςυεακίαιη ΜειΙίο- 
Ιαηοηβειη οηΐΐοηεηι 8ΐΐ8πι εβηνεπεηβ, ουιη αΓοΙιίβ- αγει προτείνοντα εΙς άπόβειξιν του τ6 Πνεύμα είναι Ο ρί8θοριιιη ιιΐ(ΙιιχΊ886ΐ, αϋαΙειμοη&ίΓαηάιιαι 8ρίΓΪΙππι χιι έχ του ΥΙου, τ6 ευαγγελικών έχείνο (5ητδν, τ&, 
δτι δ ΥΙός έφη, ι- Π«ντα. ?σα Εχει 6 Πατ^ρ έμά 
έστιν, » επιφέρει εΙς άνατροπί^ν της τοίλ άρχιεπι* 
βχόπου προτάσεως τάδε* 

ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΦΟΥΡΝΗΓ. 

* "Οτι μέν. Εχει πάντα τΑ του Πατρδς δ ¥1δ;, άλη- 
^ έτ» πάνυ.χα\ άναντί^ι&ητον, πλήν^λλά τά χοινά 
τϊ: δλης βεδίτητος, οΓον τί^ άΐδιον , τδ ύπερου σιον, 
^•ήχϊ τοιαύτα. Τ^ δέ χαρχχτηρυτιχ^^ν Ιδίωμα της 
«αιρίχης υποστάσεως δ ΥΙδς Εχέινοΰ δύναται. Τ6 
γίρ Πατήρ δνομα προσωχιχδν έατι, χαί Γδ^ον μδνον 
τβ^ «γεννήτου Πατρίς. > 

»• ^02η. χ?ι, 15» 6536 ει εχ ΡιΙϊο, ρτοροηεηΐεαι ε?8ηβεΠ6υπι ίϋιϋ 
άίεΐυιη, ίη ςυο Ρ4ΐίν8-ιΙίείΐ, ι ΟιηηίΑ ςιι» ΙΐΑϋεΐ 
Ρ8Ι6Γ ηβα 8υη1 *', » &<1 εοη?ε11εηιΐ8ηι ιτεΐιίεμί^ 
$('θρί ρΓορο8ίΐ4οηεπι Ιιεβε ιηίεΠ. 

^σΑΝΝε$ ΡΗϋΙΙΝΕ». 

« Οιαηίλ ΡλίΓΐβ 1)ΐα>εΓβ Ρίϋυιη, νε^υιη οίΓηίιιο^ 
ε&(, ηεείΙΙί εοηΐΠΜΐίεί ρο(ε8ΐ, τεηιιηΙλίηεη υηίνβΓ• 
8« ΠείΐΑϋβ εοιηιηυηίίΐ, τείυΐΐ 8εη)ρίΐεΓηυιιι, βιιρεΓ- 
8υΙ)8ΐληΐί8ΐε, εΐ 8ίιηί1ί8 : βειΐ ρΓορΓίεΐ&ΐβιη» ίηςυ& 
ε8ΐ ΠΟΙΑ άίίίεΓεηΐΙ» ρ8ΐεΓη« ϋγρ<κΐ88ί8, ΡίΠυ8 Ιι»• 
1)εΓε ηειιαίΐ. Ρ^ΐεΓ ηαιηιιιιβ ηοηιεη ρεΐ'8οηχ ε8ΐ» εΐ 
ρΓορτΙυιη 8θΗιΐ8 ίθ[{•'ηίιί Ρ8ΐιΐ8. λ- ί\0 ΙΟΑΝ. νΚΟαΐ ΟΡ, ΡΑΤΜΑΚόΗΛ ΙΜ 

Ει Ιηκ ςιιί<Ι«ιιτΡΙιαπΐ6ΐ »4 0ΐ•ο1ιίβρί$«φυπι. Τ« Α Ταΰτα μέν πρ^ τβν άψχΐ€7ζία^τίον & #οϋρνϊ^^ 

Σί» (^ ό χονς ιεαροΰσιν έντυγχάνων, σ«$ΐΓ8ΐ ιτρΛ^ ΑΓθΗί«ρί86ορατ ιιι ηβιΐΜΐι» αίίβΡβιΐΐβ» « Οιηκουη^ιιβ 

Ιΐ,ϊΐΛΐ Ρ*6ίΡΐ?ίΓΚ8«β|, »ίρ99€•ηΐΙ>»0(^ρθΙΙ4(:Ι(3€Κ. 

Οιββίλ^αίτίβ Ρϋίι $ιι»ι, 0ΜΙ (ΐ•ι«βοιηι«Μΐΐ9 βυηΐ ϋηί- 

?^'Γ8»&^ίΐΙ1ΐΙβ<.4]Μβί'4ΐί«θΡβ£ ίϋβΡβτΙΓίβ Ι>«ΒβηβΡίίί|ΙΒΙ, 

ηυ» €σα»ιι»ιΐΐιΙ» μιιι «ι Β^ΙγιΙικ : Ιιοϋ βηΝΒ ιΐϋΑϋοΐί» 

ηοΜίΙ, ηΐ>Μ(ϋήΐ, ?«1ΐ•Ιί9βΜ|»ί|βΡΙΙΟΙΙ>, •<ΗΜΤβΙΐ4»9ΐ4ΙΙ- 

I >Ιβ, (Λ «ίΐκίΚλ :. ίΗφΐί()βιι» 8ΐι«}α6 οϋ» Ι>βι$}κιΐ}οιι« 
Η«« ίιιΑ»Λ, 6οιηιΐ)υΐΜΐ ]^^}(^^ β ΡίΙΙσβοΙιιιηϋΙαίΙ 8β 
νβΗβ (ϋ€€»#^({υ(Μΐ βΐ ^ρίτϋαν βοιηΐΒΐιιΐβ ββι : που 
ΐΛηί€ύ «816 ρρορτίυπη 2αΗ|4ΐί<^ Ρλιρϊ η ΡίΙΙο, ς^κκΐ 
ηοη 9ίΐ' €1 3ρΙτΗιιί. ?«Γνιιι ^ο ββ^ιρηκ) «οκι » τβρβ 
«ΙίορΓβΓβ. (2υί6ΐη»Αηοάιΐη» ιίηίΒΐ ίη βΙ>)βοΐίοηί- 
1)11» ^ϋίβΡδοδ- Ρΐι^υιη ρΓθ1)&τίιηβ6, βυΑ( «οηιιηιιιιίΑ ταΰτα. Τβυ άρχιετησκίτϊου ΐΐ^οτεΓναντ^ίς, € ΠΑννα 
δσα ίγ€ΐ ό Πβτίι.ο, του Τίον έστιν, » *ΰτ6ς άντίίτρο* 
«ίνει • Νλ\, Λίντα τά του Πατρδς του ΤΙοίτ έστιν, 
«λήν ».>ά τλ χθ{ν3[ της δ>ης #ε<5τητος, (Λτν«\ λίγιον 
έκβινα τά τν3 ηατ[»6ς Ιχειν τί>ν Υ16ν, *ΐϋερ ίνεστι 
κοιν* κα\ τφ Ηνβύμοίτι. Τούτο γάρ ή έποίγ(ι*γή δη- 
λο?, Ιν οϊς λέγδ!, ο!ο\τ τ^ δίδιον, τ6 δΐϋ«ρού(ηον, χοΛ 
τά τοιαύτα. Ό{^ο>ογουμένως γΑρ έντεΟθ^εν- έμφακί- 
νει, δτι χοιν^ν ΠατρΙ χαι Τίζ> ίχεΤνο μΰίβν θέλει εΤ- 
«η, &ΛΒρ έ(Γτ\ κοινδνκαι τφ Πνεύματι* οΰ μέντο« 
γβ ΙδΙαίόντίος εΤνοτ{ τι χοινδν Πατ^ρΙ χαΐ ΥΚρ, δ'^ρ 
μί) ττρίσεστί χαΐ' τφ Πνεύματι. Άλλ* Ιγώ φημι 
έσφάλθαι τούτον της αληθείας είς τοΰτο. Ώς γάρ ΙγΗ)«9. (|09β ϋϋβ α&ΐυπ»ΙίιβΓ ίπιπτηΐ 1)0ιιβ, ΰηιη η»- ^ ^^γ ίνταΤς «ρδς τίτν *ώτιβν άντι^^^σβ «αρεστή ββπφίίβΡπίΜη , θνρ«ΓβΐίΙ»ΐαΐΗ»»Ιβ « β^ δΐϊηιΠβ. Εβί 
ν«το •« 8Τ^»(]ΜΜί οβπΜΠϊΐηβ ΡϋΐΡί 61 Ρίϊΐά, (ΙικμΙ 8ρί- 
ι4ι»1 εβιΐΗπνηβ ηοη βδΐ» Ει Ιιο6 ηοη 6ΐ &1Η8, $6(1 61 
>ρ8ο νβΗΐ«4ί9 δρίπΐΊΐ, <}6 ψίΘ ηοΙ)ΐ9 ίβρηια βδΐ, «ι»- 
ιιίΓβ!^ΐηιι 6Γίΐ•. Ε$ί €!ηίιι> οοιηιηνηθ Ρ^ΐπ βΐ ΡίΙίον 
ιηι ιι^8ί(|ΐ•€ 6586 8ρΐΓΗ9Υΐι ; «Η 681 €0ΐηιηυη6 ΡλιΗ 
η Ρϋ}ο 6ίΓ«ιΐ(ΐ6ΐ<6, 6ΠΐίΐΐβΡβ, »Ι βΙΤυΙββΓβ ίιηιι5οβ 

Αρϊ^ΊΗΗΙΙ ίη Ιί7Ρ<Ιβ18βί 6( 68ββηΐί94ίί€Γ : ΙΐΗ6 ν6Γ0 

Ι^|ίΐΓΗθ8 ηβιιιιο βΙΓίΜιϋΐ» η6η«β «Ιί^ιΙ^βΐ, αο^ι>6 
βηιίιΐΐΓ&ΙΙυιΐι βχ^βοΙρβίτ ΐΑΐι)φα8ΐα8ί θ|^ίπΐυιιΐν βιβι 
βϋΐιιιιιιηοιίσ ρτορη» ηηιηβΓλ, Ι^ίΐαΓ ΡίΜΜΆβ» ηβκ&ηβ 
*Ι'μ|ιιο.Ι οοηΐϋΜίηβ Ρ•ιγ] «ι ΡίΙΊο, ςυοϋ ηβη 8ίΐ οοιιι• σ*μεν, ίστι μέν χοινλ τοΓς τρισΧ τά φυσιχ63ς βύτοΓς 
ένυπάρχοντα άγαθ(3^, ώ; φύίπ αΰτοΓς προβ^ντα, κβ\ 
οΟχ έξωθεν, ούδ* έπίχτητα, οΤον τδ ίΤδιον, τ^ ύιηρού• 
«Γον, χαΐ τά τοιβί3τα • Ιβτι δλ χαί τι χοινδν Πατρ\ 
χα\ Τ(ψ, δτΓβρ ούχ ίδχι χοινδν χαΐ τψ Ιϊνεύματι. 
'Κα\ τοΰτο ούχ έξ Αλλβΰν, άλλ' έξ αύτου γνώριμοι 
Εσται του της αληθείας Πνεύματος, ιτερί οδ 6 λδγος^ 
ήμιν. 'Έσχζ γάρ χοινδν Πατρ\ χα\ Πψ τδ έξ άμφοΤι^ 
ιεΐναι τδ Πνεύμα, χα! έστι χοκνδν Πατρ\ χα\ ΤΙφ, 
δτι έχτΐέμΑου^ΐ, χα\ προχέουΦί, χα\ έχλάμπουΦί^Λ 
βμφω τδ Πνεύμα &νοΐΐοβτάτως χαΐ ουσιωδώς. Αύτδ 
δέ τδ Ηνιυμα ού προχεΤ. χα\ Ιχλάμιτβι. χα\ έχιςέμ- 
ττει ξτερον έξ έαυτοΟ ένυΐρ59τατον ΠνεΟμα, δτι μή ηΐϋηβ 61 βρίΓΐΐϊιί , Μβοηυΐβ (?ΜΐΓ&(Ιί66»9ΐ «νοίιιβρί- ^ ^ οίχεία χαρίσματα. Ό γοΰν Φουρνής μηδέν τι Βέ- 
λων είναι χοινδν ΠατρΙ χα\ Τιφ, δπερ μή χαΐ τφ^ 
Πνβύματι «ρόσεστι, χαΐ δ-.& τούτο Αντιλέγω<ν τφ 
λρχιε7ΐΐσχ6ΐΕϋ>« έφ' οΤς έχεΤνος προέτεινε τδ Εύαγγε* 
λιχδν τούτο ^ηχδν, τδ ι Πάντα οσα ίχει 6 Πατή^ 
έμά έατιν, > &{; Αΐϊ<ίδειξ{ν του ιΤναι τδ του Πατ^^; 
Πνεύμα- χα\ΤΜ Πνεύμα, οΰ χαλώς οΰδ* άξίωςτης 
των Γραφών ιταραδό9&ως Αντιλέγει. "Οτι δέ οΤ; λί- 
γει οδτος, ιιροΟετβάγει χαΐ τοΟτο, δτι τδ χαρακτη- 
ριστιχδν Κ:ωμα τής «άτριχης 6πθ3τάσεω; δ Τί>>ς 
Ιχειν οΰ δυνατοί, Μα\ οΓεται άναιρείν εντεύθεν τ6 
δΰνασθα^ έχπέμκειν χαΙ τδν Υίδν τδ ΠνβΟμα ώς 6 
Πατήρ, ούχ ?;ν τούτο επιβολής εύφυοΟς. Χαραχτηρι- 
στ'.χδν γάρ {δ{ωμα τή; πατραϊκής ύποατά^εως τουτό 
((ττι, τδ είναι τδν Πατέρα Πατέρα τβ χαΐ άγέννητον, ΐη:ορθ8αρ6Γ Ιίβ, 4)6 ς«ί1Νΐ8. »1}6 6¥αηβ6ΐίε«ιιι Ιιοοάί^ 
(Ιυιη ριοροϋφΐιΐιΐ, •' 0ηΐΗί8;(|βα Ι»9ΐ)6ΐ ΡδΙΒγ Βΐβ& 
ι»ιιη(, ι *(! 46ηκιιΐ8ΐρ&ιι<1ιιιιι δρίηΐιιιιι Γα(π$ 689» 
8ρίιίΐιιιη ίίοιη ΡίΙϋ, ηοη ρΓθ))6 ηεηπβ ρΓΟ ϋί^ηί- 
ΐ:αο ΐΓ8κΙίΙΙθη{8 $ΓΗρΐηη^ιιιη 6οη(Γλ ορροηίΐ. 
Ου'ώυβ οίΚΜ 9άά»ί βΙ ^1IΜ^, ^ορΗ^ηβτΙΰΐη, ίιι ςιίΑ 
<>$( ηοΐ:» (ϋνβτβηΐ!» ρ91ρη»« Ιι^)08ΐη8(>09, Ρη 
Ιίυΐη Ιΐ8ΐΙ)6Τβ ίΐοη ρο896^ ίι^ο>6η)ι«^ ριιίΑΐ 86 ΟΟίΤ- 
ΥοΗβΓβ ρθ88β, ΡΗίιπττ 6ΐτι}Η6Ρ6 8ρΙΐ7ΐ(πη , «ιιιβηι^ 
«ιΗΏοιίπιη 6Ι Ρ;Η«Γ 6)I^Ηι'η, ηβςιιβ &ρ!6 η^ςιιβ 
Ιιΐι}ιΐ8ΐΓίβ ίιΐ(Νΐ€)1. Νκηγφΐθ ρ^ορ^ί61» οιιιη ηο(» 

ραΙΟΓΠ» Ιΐ)'ρθ8ΐ88β08 Η!»^ 68», ΡίΠΓβϊη 61 ΡίΐΙινιΐι 

«856 61 Γπκειιί(πη), βΐΡΐ1ίτΡ»ίρ6πι, βΐ ρ^ορπ^^αι6Π) 
Ιιηηο τΒΓβ ΡΙΚί» Ιν0ΐ)6Γ6 ιτι^υϋ. Οϋθ(ϊ 8) ρΓΟ- ρΓΐβίαΐοηι ρ•Ιβι•Λ«ϊ ϋτροβίβββοβ Ρίιατηββ οοιιΐβη- ^ ^λ\ Πατέρα ΤΙοί>, καΐ τδ ϊΙΙωμα τούτο αληθώς δ ιΜΙ 6886, 6ΐΑίΙ16ΐ'<0 }ρ5ΐιιη 9ρ1Η<ηπ), 81 ]|0Γ. νΰηιιη 
661, ησηηιι^ιη 5ρ^^Ηιι9I (ΙΙίΐΐυ^ Ρυί886ΐ 6ΐ ΡίΙϋ ΒρίτΙ- 
1113. Εΐεηίιη 8ΐ ην ΡΜβ^, Ριιϊορ Ιι.ιΙ)6ΐ ^ρίΗ- 
ΐΗΐη, ςοΑίιϋο ΡϋΙοβ Ραΐ6Γ β8ββ η6(]υ6λΐ, δρίηΐιιιη 

1101) Ι)αΙ>6ΐ)ίΐ. 86ϋ ίιι 00ηΓ6880 68( δρΪΓίΐΐΐηΐ 6886 

δρίΓίΐυηΐ Ρ3(Γί8. 6( δρΐηΐιΐιη Γιϋί, ο( Ιιθ6 ιιηΐΐο 
ιηο(Ιο €0ΐηΓ9(ϋ6ίΐηΓ, 'πιώί ηηηαποί ήίΒΗΐίβδίηπι, 61 

βΧ Ρ21Γ6Τ σΐί 6£ Π6« 68Μ δρΗτϋΐΙΐη, 61 61 ΡίΠο βΐί 
6Χ ^60, (2ΤΠ1βη βΧ Ρ8ΚΡ6 ν€4»ΐί 61 Γθ1)ΐ6 811)6 ρΗπ- 

<ΗρΙσ, Π6αιη ρΓ0(Ιιΐ06«Κθ> ρτίιιβιρΗΐ, 6)ί ΡίΠο ν«Γο 

Υΰΐαΐί |Ι6Γ !^ΐηβΐη, ίΠ(ΐ6 Β8&6ΗΙ<6Ι1Ι <|ΙΙ•ί( 8•1, 111<()β 6( 

81ΙΧ* >ιγρο5ΐΑ$ί8 €8ΐΜΐιηι ΙηΚ>6ΐ^ Ιΐ•(|ηβ 9ίνβ ΡΙιυηκ»", 
8Ίνβ ςυΐ8 &Ηυ8 (ϋ63ΐ, ηοη ρο8&β δρίΓίίαιη 6886 6( 
•ιι ΓίΙίσ, ςαο(1 ρλίβΓηχ 1ι^ροβΐΑ$οο8 8ίΐ ρΓορπΰΐΑβ» 1!δ; Ιχειν ού δύναται• Βί δλ Ιδίωμα τής- πατρικής 
^Αοοττάαεως ό Φουρνής ^ούλεται λέγειν τδ έχπβμκειν 
αύτδτδ Πνεύμα^ εΓγε άλη^Ις τοΰτο ούκ &ν ποτκ έ(&- 
^έθη τδ Πνεΰμα χαΐ ΥΙοΰ Πνεύμα. Ει γ^ρ χαΟδ 
Πατήρ δ Πατήρ Εχει τδ Πνεΰμα , έπε\ ό Υίδς Πατήρ 
«Ιναι ού δύναται. Ονιΰμα ούχ Ιξβΐ• *Αλλ* ώμολ^« 
τχι τδ Πν«υμα Πνεΰμα Πατρδς χαλ Πν^ΟμΚ ΤΙου, 
χαί έ^τι λοιπδν αναντιρρήτως έντεΰθεν^ Αναφαινδμβ- 
νον, χαΊ έχ του Πατρδςώς έχ θεοΰ β^ναι τδ Πνεΰμα, 
χα\ έχ του Υιοΰ ώς έχ ^οΰ, πλην έχ μέν του Πα- 
«ρδς« ώς έχ πηγής ^άρχου, χα\ θ<ογ^υ &|»χ'ής• έχ 
δέ τοΰ ΥΙοΰ, ώς διά «ηγτ}ς έχίί^ν έ^ούϊης τδ εί- 
ναι, δθΐν χαι αύτδ τήν τη; ύηοατάσεω; Ιχει αΐτίαν. 
ΕΓτε γουν ό Φουρνής, εΓτ* τις Ιτερο; λίγε ι, μή δύ* 151 ϋΕ ϋΝΚϊΝΕ ΕΟ€£ΒδΙΑΗϋΜ. Κ2 

νι^αι τ^ Πν<Ομ« ύπάρχιιν χ«\ Ιχ του Γιου, λί τ6 Α ββ»β βχ ΡαΐΓθ δ^ΐΓίΙικη, ηΐΰ ί^Η; α ΓΟΠα μοΙημι«% ^. ι ΒΙ τ^ Αν£•(>ματ τ& &γιο^^ ίχ τοΟ Ηατ^ς χα\ 
Ιχ τϋ>υ ΓΙουΊχχθ(ΐ«όβτβΚι 1& ϊζ^^ μ«ταχέχΓνητα( 
«ιΰ Πατρίς, » 

ΌμιΤς 8ΐεν<^'ί^μ8νοι λίγομβν, <&; δν^ τρόπον οΟ 

μ£τ2χινε?ται τ6 βιον του Ι2ατρ6ς, έν τφ λέγβ^θαϋ 

ϊ6 ΠνεΟμα ύπάρχβιν Ιχ του Πατρ^; καΐ του Τίοΰ, 

ο&ιω; οΟ& έν τφ Χ3τ3^ τους 1ταλθι)ς έχιτορίύϋφβαι 

τ^ βνβΟμα έχ του Πατρ6; χαι\ του Που ή του Πα• 

τ'Ας Ιίιίτης μ«ταχεχίνητβίι.. Οί γάρ λίγοντβς τ6 

Πνεύμα ύπαρχε ιν χαΐ έχ του ΥΙοΰ, κΐ μέν ώ; έξ 

ιίΐΛς «χρά τ%ν Ο&τέρα «ηγής Ιλεγον ύπάρχβιν 

βδτ^, Ιμίλλον άν Ιμφαίνειν της πατριχής ίδ'.^τητο^ 

μ*Γΐχίν<^σιν, Αναρχον «ηγήν του Πνεύματος χβι\ τ^> 

νΐ^ν, ώς τ6ν Πατέρα βοξάζοντες- ε{ βέ έν τφ λέγειν 

έχ τον ΥΙοΰ τ^ Πνεύμα 6«άρχειν, τ6ν μέγαν Βασ{- 

^Ιειον έαυτων ιϋίχριστώσι λέγοντα, ι τ& «αρ3( του 

ΤΙου λεγόμβνον εΤναι εΙς τ4]ν «ριοτην αϊτίαν τ6ν 

Βχτερι τήν άναφορατν Ιχειν^ ► ούβεμίαν Ιμφασιν 

ίώίΐ ΐίρ^ τί^ν μεταχίνι^ηντη; πατριχή; ίβιότητος. 

•Ος γοΰν ο! έχ Πατρ^ κα\ ΥΙοΰ λέγοντες ύπαρχε ιν 

τ^ Ονεΰμα διά τά ε{ρημένα τηροΰ^ι τ& άμεταχίνητον 

της «άτριχης ίδιίτητος, ούτω Β'Λ ταύτα χαΐ οΐ έχ 

Π2τρ^ χτΧ Υ(οΰ λέγοντες αυτό έχΐϋορεύειθαι, τ6 βχ€Ί4ϋΐ. Ει εηιη ίη 
ΡΙιυηιβ» ίηβαΐοβΐ : Ι^Ι'Ι^βΓΟδβΙΙ 0Γ3ΙΐίθΑί» Ίΐ«ηιιΐ) δΟ. ι 91 δρΫΓϋν» 89ηβηΐ9^ βχ Ρϋτβ βίϋχ ΡίΗο 
ρΓΟΟβύίΐ, ρΓ0ρΠ6ί39 Ρα(ρηι!Ηΐιο!ί» €»1, ν ιηοτβΙϋΓ ρΓ0|>τίβΙ»$ Ρ;ιΐΓί9, €Ητη 4ί€Ίΐ«ΐΓ 8ρίπ(υ3 

0856 6Χ ΡϋΐΓ6 6ΐ 6Χ ΡίΙίΟ, ραΓί ΓΑΐίοΐΙβ ΙΙΟ^ΙΙβ ΟυΠΙ 

ίίίβηίΟΓ ΙΐΛΐν, δρίΓίΐΜίΐι βχ Ρηΐτβ Η €< Γιϋο ρΓ0• 
<6(]βΓβ, Ρ»ΐΓΐ8 ρτορΓίβΙπδ ί1ίιιιονι•Ιι»Γ. Α»8βΓβηΐβ8 
ηηΙρρβδρίΓΗυιηβδδΐ'βΙ ^χΡϋΐο, 91 ν«ΙιιΓι βχ ρπο- 
ρηο α1)3πνβ Ρ»ΐΓβ Γοηΐβ (ϊίοβΓβηΐ 6ΐηη 698«, Κιιιν 
•^ ϋ ρ»ΐβΓη» ρΓορπεΙαίί» <Ηιηί>Ιίοιΐ€ΐ» ίπΓ<;Γΐ•βιιΙ , βΐηβ 
ς ρηπΓίρίοΓοηΙβηι δρΊΗΐΐΗ 61 Ρί1ίι»ιη ΗΐΙ €1 ΡαΐΓβπι 
4οθ6Γηβηΐ6& ΐϋί νβρο οαιη ιΐίΰΐιηΐ, βχ ΓΊΠο δρίπ- 
Ιυιη 6886, ιηΐ^ινυιη Β»8ϋίΐΗη ρΓοΓβηιηΐ ιιΓΓιηη&η- 
Ι^ιη, € ςυοά »Ρ}1ίθ(ϋοίΐ(ΐΓ «^886, α<1 ρΗιηίΐη (•&υ- 
Ι»ιη Ρ&ΐΓβιη ΓεΙηΐίοηι^ιη Ιΐ2τΙ>βΐ, ι ηιιΠαιη βυβρίΰίο- 
η6πι (ΙίηιοΓιοιιίβ ρ3ΐ«ΓΐΜΐ ρΓορπ^ΗΑΐΊδΓβΓιηηπυηΐ. ϋΐ 
ΐίζΙίαΓ ςϋί βχ ΡίΐΐΓβ βΐ Ριϋο ΓίΐοηιοΓβδδβ δρίπίΜΐη, 
ρΓορΐ6Γ]:ιιη <ίίΓ!:ι ρ3ΐΐβΓΐΐ3ίΐΜρι•ορπβΐ»ΐβίη ίΐϊϊπιοΐιπι 
86Γ?»ηΙ, δίο ρηφιβΓ βιϋβηι βΐ ςιιί βχ Ρλιγ6 βΐ Ρΐ- 
Ιίο »δ96ΓΐιηΙ ίΙΙιιιη ρΓ^οβιΙβΓβ, ίιηιηοίαιη ραΐβΓΜ&ιη 
ρΓορήβιαίβιη οοιίδοΓνΒηΙ. Αά Λίοΐίΐ ΡΙιηηΐΛ, ηυΛ 
8υΙ)8οςυοηΙυΓ, βΐ ίη (ΐιήΙ)ΐΐ8 8ίΐ &μεταχ{νΐ)τον τηρουαι τ^ς «άτριχης Ιδιότητος. Πρ^ δΙ τά εφεξής τφ Φουρνί) είρημένα, έν οί? 
λέγει- 
να», ι ΕΙ πάντα δσα Ιχει δ Πατήρ, χαΐ δ Υ16ς, € 5!. « δί ΟίΛηΜί (|υ3Β Ιΐ4ΐ)6ΐ ΡϊΐβΓ βΐ ΡΐΙίυβ, βί- %4υτχ Ιχει χα\ τδ Πνεύμα τδ βκγιον δι^κ τ& συμφυΐ; 
χα\ όμόΟεον, άναγχα{ως πάντως τδ έξ αύ-ρου δείν έχ- 
ποριύετβαί τι τυναχθήσετατ, ι 

'Πμε?; έρουμεν ώς, ΕΙ χα\ πάντα δσα Ιχει δ Πα- 
τήρ χα\ ό ΥΙ&ς, ταύτα χα\ τδ &γιον {χειν Πνεύμα, 
εύ^ε^ές έντι λέγειν δι* έχείνα τ3ι χοινά πάντως, ών 
την χοινωνίαν δι4^ τδ πρδς Αλληλα συμφυές κι\ 
βαόδεον έχουσι τλ τρ(α πρόσωπα της #εότητος, άλλ' 
ο6χΙ αά τ'^ πρ6ς τδν Πατέρα του ΥΙοΟ αυμφυές χα\ 
όμό6£ον τεΟεολόγηται τδ Πνεύμα χα\ έχ του Υίου, 
!να χαθώς βοχεί τφ Φουρν]| άχολουθήοη έχπο ρεύε- 
σαι τ: χα\ Ιχ του Πνεύματος διά τδ πρδς τδν Πα- 
τέρα χαΐ τ^ν ΤΙδν συμφυές του Πνεύματος χα\ δμ^- 
βεοτ χ 2 γάρ τρία πρόσωπα της θεότητος τδ πρδς ί!βηι Η»}ιβΙ βΐ δρίΓΚϋδ 82ΐΐ6Ηΐ<(, ευ^η δίΐ 6]υηΟθΐτ 
ΜΐυΓ» 61 ϋβίιβίίδ, ηβοβδδ&ηο οιηηίηο,βΐ βχ οοάβπη 
«Ιί<ΐηΐ(} ρΐΌββιΙίϊΐ'β οοΠί^οΐιιτ, •* 

Νο« ϋίοηνιοδ : Είδί οιηηί», φίΛ ΙιαΗοΙ ΡηΙβΓβΙ Ρί- 
Ιίυδ, βΑ(}<;ΐΙ) Η»Η<*Γββΐδ)>ίιΗιιΐιι 8:»η(*ΐιιγη, ρΊιιηι 6;(1 
«βηιηΜΌ, ρτοΓβαδ Λ^ »1ϋ3 οοηιιηιιιιίΙ)αδ, ηυοπιηι 
οοηιιηυηΙοπΗη ρΓορίβτ υπΑπι η&ΐιίΓαηι βι ιιιιχ.ιι 
ύβίΐηίβηη ίηίοΓ δβ Ιιβϋ^ηΐ ΐΓΟδ (}ιγίιι1ΐ'4ΐί3 ρβΓ^οη.ρ, 
8«(Ι ηοη ρΓορίβΓ ββιικίβιη ειιηι Ρ»ΐΓβ ΡιΙϋ ηηΐυιβηι, 
βι 6»π)ΐΐ6ΐη ϋίνΗΐίΐΒίβηι «ίβιτβίαιιι τδΐ , δμπίίαιπ Η 
βχ ΡίΙΐο βίι96, αΐ, <|υ6ΐηιΐ(1ιηα(^οιη τνΐυΓ ΡΚυτηοΗ, 
δβςυβίιΐΓ, ρΓ06β<1βΓ6 ί|υθ(|αβ «Ηι^ιΓι^ βχ δρίΓΐιυ, οέ> 
8ρ{ηΐ»3 βαιη Ρα4ι« βΐ ΡΗΙο βηηκίβιη ηιιΐιιηιη, 
βλΐη()βη><}υβ (ΙίνΙιιίΐβΙΐβιη.ΤΓβδ βπΐιιι ΟίνίιιίΙ»ΐΐ8 ροΓ- άλΐηλα συμφυές χα\ δμόΟβον χοινως Ιχουσι, κα\ Π δΟΠΦ βοιηπίϋΒίΙβΓ ίηΙβΓ δβ ριπκίρηηΐ ο* ιΐ(1«'ΐη ιι»- βπιρ α^ ^ τφ έν\ διά τδ πρδς τά λοιπά συμφυές, 
έ^παι χα\ τοΙς δυσ(• Κα\ εΓπερ )[ν τδ Πνεύμα χα\ 
έχ του ΥΙοΰ διά τδ προς τδν Πατέρα τοΟ Υίου'συμ- 
φνέ;, ή ν αν χα\ δ Υέδς δι^ι τδ του Πνεύματος πρ^ς 
τ</ν Πατέρα συμφυδς έχ "^υ Πνεύματος* ή μ^λΑον 
άιλήλιον άν ήσαν τά τρ(α• Νυν δ* άλλ' ά^ολουθ&Ι 
|ΐένεΙ/αι τ6ν Υίδν συμφυή τω Πλτ-ρ^., δτι έχ της 
ονσίχς έστ\ του Πατρδς, ούχ Ι^νάγχασταγ δέ είναι 
χΛΐ έχ του ΥΙου τον Πατέρα διά τδ πρδς τδν Υίδν 
συμφυές του Πατρός. ΕΗι γάρέχτου Πατρδς ώς ό 
ΥΙ6ς, τοΰΐο χαλ δμοούσιον τφ Πατρ\ διά τδ έχ της 
ουσίας του Πατρδς είναι αυτό* ου μέν ε Γ τι χα\ δμο- 
ούσΐ'^ν τινι, τοΟτο χαι ώς έχ Πατρδς του ομοουσίου 
έοτ<- χα\ τδ Πνεύμα γουν δμοούσιον μέν τφ Υ(φ, Ιυΐ'&ιη, βαιη(ΐ6ηΐ4)«ΐ6 ϋΐν'ιιΐΗλίβιιΙ. ίί (|ΐΚ)ϋ ΐιιδίιιιιιι 
βδΐ υη'ι ρτορΜΓ βακ^ϋοΐη βηηι ΓβΙίφΐΐδ ιΐΑ(υΓ8ΐι«, 
βΐΜΐ ϋΐ ()«»&ιΐδ βΐϋδ. Ει 81 δριΗΐΗβ β»8βΐ 61 βχ ΡΊΙΊο 
ρί(νρΐβτ ΡίΓιί ^ΑηάβίΛ βιΐηι Ρ«ΐΓβ ιιιιΙηγαιΙι, β8!^^I 
ηιΐ0(|υ« βΐ ΡίΙΙίΐδ βχ !$ρ(Γίΐιι ρτορΙΰΓ δρπΊΐιι» βηηι- 
ιΐβιιι ΓΟϋΐ Ρ»(Γ6 ηιιΙιΐΜΐη ; νβΐ ροΐίιιιι Ιικο ΐιϊΐ 
υιιιιηιβ8$βΐ βι αΠο. Αΐ ηΐΗΐβ ^βιμιίΚΐΓ φΐίιίοιιι 6880 
ΡΐΙίΐ]ΐηβ]ιι$(Ιβπι ευηι ΡαΐΓβ η «Ιηγ», (|ι|(νΙ γχ β8»(*ιι« 
Για ββΐ ΡΜίΗδ, ηββ ΉΙβο €0(τίΙιΐΓ οδββ Ρ,.ΙβΓβχ ΡίΙ;ο 
ρΓυρϋβτ βλίηϋβηι ιΐλΐυτηπι Ρ»ΐη8 ευ*ιι ΚίΙίο. Οηί<1• 
ηιιίιΙ βιιίπι βχ ΡιΐΓβ, νβΐυΐί ΡίΙίη;^, ΚΙ βΐ β]υ$<1ΐτηι βδ- 
8βηΐί«; οαπι Ρ•ΐΓβ ββΐ, «γνοϋ ίΙΙυϋ βχ ββνβηΐί» Ρϋΐηβ 
681 : ηοη ΥβΓΟ «ιηίϋηιήιΙ β]υ&(1βη) ββ$««ιΐΜΒ ββΙοίΗΠ 
«!ί4|ΐιο, 1ΐ0€ νβΐυΐί β( βχ ΡαΐΓβ (-|ιιςϋ«ιιι β88βιιΐϊ« β§4• ί23 ΙΟΑΝ. ΥΕΟΕΙ ^?. ΡΑΤΚΙΑΒ€ΗΛ !!♦ 

δίοί^ΚυΓ οΐ δμίΓίΐαι β]4ΐ8ϋ6ΐη θ$$οηΐίβΒ €ΐιπι Ρϋίο Α άλλ' δτι Ιχ της ουσίας του ΥΙου* ού μ^ν 8ι6τι δμο-^ 

ουσιον τψ ΥΙψ 6ιά το3το χα\ έκ «οΰ ΥΙοϋ • ί^ γ4ρ «$1, ςυθ(] 6χ «5861)113 Κίΐϋ, &( ηοη ηυ!» ρ]α8ιΙβιη €5- 
•€ηΓι» ουιη Ρίΐίο, ιϋοο βχ ΡίΗο. Ναιη(|ΐΐ6 51 ί<1 εβ&εΐ, 
65561 61 6χ δρίπΐυ ΓΠίυβ, 8*1 631, ςιιχ 6]ϋ5άθΙΙΙ 65- 
βοηκί-β 5υηΐ, ίηΙβΓ 56 οοητβπιιηΐιιτ. 04ΐ2ΐΓ6 ςιιί αΠο 
&1ηυ6 3ΐίο ΐ6Π)ρθΓβ δρίΓίΐυιη ¥Ί\ϊι 6556 δρίπΐυιη 
6χρπ5υ6Γυη( ρΓορίβΓ ββιηιιίβηι η&ιιΐΓ3ΐη, (ΓυβίΓΑ «ο 
Ιβηΐ6Γ6 8Μηίΐ68 ίηΐ6ΓρΓ6ΐ2ΐίοη68 €οηηπχί556 €θΐη- 
ρΓ6ΐ)6Π!ΐυηΐυΓ. Εΐηιιηο ςυοηΐ)6}αηι (ΙίοΙιβ Ρ1ιαηΐ6$ 
ρβ.Ι&Γ^υΊΐυΓ, ηοη Γ6€(6 3856Γυη56 : 

52. < 8ί ηυχουηφίβ Ι)2ΐΙ)βΐΡ2ΐ6Γ6ΐ ΡΠί»5, 6Μΐ6ηιι 
)ια1>6ΐ 61 δρίπΐυ8 ^1)6(118 ρΓορίβΓβΜηιϋβιΐ) ηαΐυΓηιη 
οαπίίίβηιςυβ ϋβίΐαΐβπι, ρΓΟΓβυβ 6( η66655αΓίο αΠ- 
(]ΐιί(ΐ6χ βο(ΐ6Πΐ ςυοφίβ ρτοοβϋβΓβ οοΙΠςβΙιΐΓ. ι 

Ει ηοη ρΓορΐ6ΓβΑ ςυο(1 Ρί1ίυ8 6]ιΐ5(1βη) ουιη ΡβίΓβ &ν ?ίν χα\ έκ τοϋ Πνεύματος ό Υ16γ, «Γπιρ αντιστρέ- 
φει τ6 πρ^ς Αλληλα αύτου όμοούσιον* ώστε χα\ οΐ 
χατΐ χαιροϋς Πνεύμα Υίβΰ είναι τ& Πνεύμα Ιξ- 
ηγησάμενοι 6ιά τ6 όμοφυές, μάτην τάς τοιαύτας 
άναπλάττεσθαι εξηγήσεις ελέγχονται" χα\ νυν βΙΙ» 
των ξ^η ^ηθέντων 6 Φουρνης άκελήλεγχται» ου 
χαλώς λέγων, 

νβ'. € ΕΙ πάντα βσα Εχει 6 Πατήρ χα\ 6 ΥΙδς, 
ταΰτα χα\ τ6 βίγιον Εχει Πνεύμα, βιά τ6 συμφυΐς 
χα\ δμύθεον άναγχα/ως πάντως τ2> χα\ έξ αύτου 6εΤ> 
έκπορεύεσθαί τι συναχΟήσεται. 

Κα\ οτι μέν ου διά τλ πρ&ς τ^ν Πατέρα συμφυΐς ιιαίιΐΓ;^ 651 (1*161, δρίΓίΙυιη 6556 6ΐ 6χ ΡίΙίο, υικίβ ^ τοΟ ΥΙου λέγεται ^πάρχειν τ^ ϋνευμα χαΐ Ιχ του Ρ1)υΓη65 ρΓ9Β(]ίοΙυιη α58αΓ(Ιπιη 6ϋθ6Γ6 6οηα1)8ΐυΓ, 
]4ΐιη (ΐ6θΙ&Γ8ΐιιη) 65Κ Ουο(1 5ί 1516 6(1ΐ60βνθ οορίΐ 
Γ34ΐ5&ηι, οΐ) ςυαιη 5ρίπΐιΐ5 6( 6χ ΡίΓιο ϋίβίΐυΓ, 3υ- 
(!ί3(, ΩιΙΰίικιυβ 8(11ιίΙ)634 ηιη^ηο Βαδίΐίο (ΙΰοβπιβηΐΙ, 
ρΓορΐ6Γ6α 6586 δρίΓίΐιιιη 6( 6Χ Ρίΐίο, € ςιιθ(1 ςιΐφ- 
Γυη(ΐυ6 ΙιαΙ>6ΐ Ρ3ΐ6ΓΡί1ϋ βίιΗ, • 6ΐ ρηποΊρίο 3ΐ)8- 
<|ΐιβ ε^υδαηι Ραιπ τατδυιη οοη56Γν3ηΐί , ηυοϋ 
• (ΐηίιΐηιιίιΐ 3 ΡίΙίο ιΙίείΙιΐΓ 6856, 3(1 ρπιη3ΐη Γ3υ53ΐη 

Ρ:ΐΐΓ0Π1 ΓβΓβΓίυΓ. » Α(1 6υΙ)86ςΐ16Ι)ΐ6ηΐ ΓΙ1Τ5υ> 8}11θ- 

ςίδίηυιη, ςυβιη ίϋβ ίΐ3 (ϋβροηίΐ : 

53; ι δί (1υ» ρΓ06655ίθ<Γΐ8 δρΪΓίΙΐΚΙ €2Μ1Μβ 8υηΐ^ 

ΙΐΦ€ 6ΐ Ιΐ9Βο .56ςυ6ηΐαΓ 3ΐ)5υΓ(]Α, » 
ΚβΓ(ΐΠ6η•Ιυιη , 3ΐ>υη(ΐ6 83ΐί5 ιό Γυ6η!, ηυϋμιη ΥΙου^ δπ<$Οεν δ Φουρνής τ^ {&ηθέν άτοπον συνάγειν 
έσπούδαζεν, Υ}βη βεδήλωται ' εΐ βέ μαθείν οδτος έθέ• 
λει, διατ( τ6 Πνεύμα ύπάρχειν χα\ έχ του ΥΙου λέ• 
γεται, τψ μεγάλψ Βασιλείφ πειΟέσθω | χατασχευά- 
ζοντι, βιά τοΰτο είναι τ6 Πνεύμα χα\ έχ το3 ΥΙου> 
διά τ6 € Πάντα δσα Εχει δ Πατήρ του ΥΙοΰ εΤναι, ^ 
χαΐ τήν άναρχον α1τ{αν τφ Πατρ\ πάλιν τηρουντι^ 
διά τ6 « πάν τ6 'ηαρόί του ΥΙου λεγ^μενον είναι ε!ς 
την πρώτην αιτίαν, τ6ν Πατέρα, τήνάναψοράν Εχειν» 
Πρ^ς βέ τ6ν μετά* ταύτα πάλιν συλλογισμών, δν οΟ- 
τως έχτίθησι λέγων, 

νγ'.. € ΕΙ δύο. τφ Πνεύματι τά αΤτια τ1)ς έχπορεύ* 
σίως,' τά χα\ τά ακολουθήσει τά άτοπα, » 

Ουδέν Ετερον εΙς Ελεγχον Ικανών, ή 6τι, άλλ* οΟ- λΐίυιη 6556, (]ΐιι 38β6Γ3ΐ ()ιΐ35 8ρίΐ'ί4υ5 68Η1838 ; ςυο δείς έστιν δ λέγων δύατά χοΰ Πνεύματος αίτια* χα\ ΒΟη 5Ιΐρρθ5ΐΐΟ, ΓΓυ8ΐΓ3 ίρ9β 3ΐ)8αΓύθΓυιη, ίη(]6 8ΐιΙ>- 
86ςιΐ6η(ίυιιι, ιιΐ υοαιιηίηίβΰίΐυΓ, 86Π6ΐη εοικίηη31. 
Ιικβί'ίιη ςυοΓ|υ« ρβυΐαΐυπι ρΓ02Γ685υβ &ΓοΙι!6ρΐ8€θ- 
ρο ΐ3ΐ)0ΓΙ05α8 6556 ιιοπ (ΙββΙηιΙ. 1ιγρο5(3Πΰ3Πΐ ρρο- 
ρπο(3ΐ6ΐηηοιηίη3η8Ρ3(Γί8,6χ Ρ3ΐΓ6 δρίηΐυιη 655β, 
(ϋίοοηίοιηςαο 61 6χ ΡίΙίο ίΙΗιιη 6556, βΒςυ« 3ΐ(|ΐΐ6 
<1ιΐ05 ϋοοβ ίιιΐι 0(1υε6Γ6ΐ, ΟΓΐηιίηβΙιΐΓ. Ουί ΙιβΒο ρροΓΑ- 
ΙΟΓ, η68θίο ςιιί1)υ5η3ΐη 06υΗ8 3(1τ6Γ8ιι8 ιηΐυ6ΐΗ• 
ΐιΐΓ Γ6ΐ)υ5 ΙΙ)6οΙθ((ί6ί5 ΐΓ3(ΐ6η(1ί5 ίη5ΐΓυ6ΐί55ίιηυιη 
βΓβ^οπυπίΐ Νν556ηυιη, ςυί 1θηβ;υιη 86Γπιοη6ΐη• 56π1 
ύο 118, (|υ» ίη Τηαϋβ 8υηΐ, ρΓορΓ*ΐ6ΐ3ΐίΙ)υβ, ηοη 
&553Γ6ηΐ6!η Ιΐ3ηο €556 ΡλίΓΐβ Ηνρο8ΐ3ΐί€3ΐη ρτο- 
ρποΐαΐβη, ηιΐ3ηι ΡΙιυΓη65, 6856 η6ηιρ6δρίπΙιιπι 6χ τούτου μή τεθέντος μάτην αύτ6ς συμ70^xει τ6ν 
δρμαΟ^ντών εντεύθεν αναφαινομένων άτδπων. *Αλλά 
χα\ πάλιν έν τί| μετά μικρ6ν προόδφ του λύγου τψ 
άρχιεπισχ'^πψ ο^τος διενοχλεΐ, υποστατικών ιδίωμα 
του Πατρ&ς δνομάζων τ6 έχ τοΟ Πατρίς εΐναι τ6 
Πνεύμα, χα\ διΟεΐαν έγκαλών τψ λέγοντι χα\ έχ* 
του ΥΙου είναι αύτδ. Κα\ δ ταύτα λέγων ούχ οΤ€α 
ποίοις άντιβλέψει τοΙς δφθαλμοΤς τψ θεολογικωτάτψ 
Γρηγορ{ψ τψ Νύσσης, πολύν μέν ποιου μένψ των έν 
τ?1 Τριάδι Ιδιοτήτων τ^ν λύγον, ού τούτο δέ ύποστο:- 
τιχ^ν ιδίωμα του Πατρ6ς λέγοντι, δπερ χα\ δ Φου(ΐ- 
νής, τ6 είναι δηλαδή τ6 Πνεύμα έχ του Πατρλς, 
άλλα σαφώς ιδίωμα του Πατρίς παριστώντι τ^, Ρ31Γ6, 86(1 3ρ6ΓΐΊ88ίιη6 ρΓηρπ6ΐ3ΐ6ΐη Ρ3ΐΓίδ 8ΐαΙ)ί- |) Πατέρα χα\ άνεα α1τ£ας εΤναι αύτύν* εΐ δέ ύποστ»- 1ί6ηΐ6ηΐ, 6856 Ρ31Γ6Π1, 6υηΐ<|υ6 9ΐ>5ςη6 03053 6856. 
(ίυο(1 81 Ιιγρο5ΐ3ΐίο3ΐη. ρΓ0ρΓί6ΐ3ΐ6ηΐ Ρ3ΐη8 ΙίΜΙΟ 
€586 ςϋί5ρΊ3πι 3(ΏΓΐη3ν6Γϋ, 6556 δρίπΚιιη 6Χ Ρ3- 
ΐΓβ,- 31131116η Ρ3ΐ6Γ Ιιίο η05ΐ6Γ Νγ586ηυ8 6( 6Χ Ρί- 
Ιίο 6556 ΐΓ3άΐΙ δρίΠΐυηΐ, 6ΐςΐ10(Ι ΐη3|(ί8 60η«ί(ΐ6Γ3- 

Ιίοη6 (Ιί£;ηυιη 68ΐ, ηοη ίη 3ΐΊί8 8αί8 θΓ3Γιοηί1)ΐΐ8, 
86<Ι ίη (ΐυίΙ)ΐΐ8 Ρ3ΐι*ί8 61 ΡίΙϋ δρίΓίΐιιβςπβ (ϋ56Γίπΐ6η 

6Χρ1ί€3ΐ, ίρ53ΐηπ»6δρίπ1118 6Γ£;α Ρίΐίυηΐ ρΐΌρΓί(!ΐ3- 

Ι6ΐη ιΐ6ΐ6Γπηη:ιΐ. Ιΐ3(]ΐΐ6 5ί ΙΓ65 ρΓορΓίβΐ8ΐ6β 5:ιη- 

01^5 5υθ ΟΤάΐΜ (1ί8ρθη6η5, ρΓ0ρΠ6ΐ3ΐ6ηΐ Ρ3(Γί5 
(Ιίρίΐ, 3ΐ)8ςΐΙ6 €3083 6υηΐ 6886 : ρΓ0ρΓί6ΐ3ΐβηΐ Ρί« 
1)ί, 6Χ Ρ3ΐΓβ 6886, ΓΛ ΙιΟΟ ΐ3ηΙυΠ)ΐηθ(Ιθ εΪΓΟϋΠΙ• 

€)η(ϋ ρΓορπΗαΐοηι Ρίϋί ορβΓίβ (Ιοοοΐ : ρΓορπ6ΐ3ΐ6ΐη 
ρο5ΐπ)ο<1υηι (ΐ6ΐ6Γηυη3ΐ δρΐιίΐυβ , 6886 ουηι 6χ τικ6ν Ιδίωμα του Πατρίς τούτο λέγει τις εΤναι, τ6 
εΤναι τ6 Πνεύμα έκ του Πατρίς, άλλ' δ Πατήρ ημών 
ούτος δ Νύσσης κα\ έκ του ΥΙοΰ λέγει τ^ Πνεύμα, 
και τ6 δή μείζον, δτι ούχ έν άλλοις των αύτοΰ λό- 
γων, άλλ* έν οΤς τήν του Πατρλς πρδς τδν ΥΛν και 
τ& Πνεύμα διαφοράν δηλοί, χαΐ αυτήν του Πνεύμα- 
τος πρ6ς τ6ν Υ16ν Ιδιότητα διαιρεί. ΕΓπερ γοΰν, τάς 
τρεις Ιδιότητας δ άγιος κατατάττων. Ιδιότητα μίν 
τοΰ Πατρ^ λέγει τ^ &νε\λ αΙτίας εΐναι αύτδν. Ιδιό- 
τητα δέ του ΥΙου τ^ έχ του Πατρδς είναι, και\ μέ- 
χρι τούτο\> ΐστασΟαι τψ ΥΙώ τ^ Ιδίωμα διδάσχβι σα- 
φώς. Ιδιότητα δέ του Πνεύματος αποφαίνεται, τ6 
Ι'λ του Πατρίς κα\έχ τοΰ ΥΙοΰ είναι αύτ&, πως ο6 
ποοφανώς αντιλέγει τω Ν'^σση; ^ ύποστατικίν 125 ΌΕ ϋΝΙΟΝΕ ΕΜΙΕδΓΑΚϋΜ. ίί(\ 

Ιζίωμα του Πα-κρ&ς λέγων τ6 (χ του Πατρίς εΤνοκ Α ΡαΐΓβ 61 €χ Γίΐίο, (|υο ρΑ€(ο ρ^Ιαπι ηοη ΰοηίΓλιΙΙ- τλ ΗνεΟμα; Κα\ Γνα μή άφ* εαυτών τάχα τά τοιαύτα 
«λάττεαθαι δόξαιμβν, την ιτεριχοτΗ^ν των έχε(νου 
^ητών , Ι^ν έν τ{ ε!ς τδ Πάτερ ήμώτ όμιλι^ αύτου 
φι^Λν, ζς ή αρχή, « "Οτε «ροαήγεν δ μέγας Μω^ης 
τζχιτά τΙ•5ρος μυσταγωγία τ6ν Ί^αηλίτην λα^ν,ι 
ίΥΕζΰΟα έχθήσομιν χα\ πάλιν ώς πρ<5τε^ον, οΟτως 
Ιιι\αξ£ων Ιχου^ανι'Ότβ γάρ ΥΙδς εκ του Πατρ&ς 
Ιςτ/θι, χαΟώς φησιν Γραφ)], χα\ τδ Πνεύμα 4χ του 
θϊοϋχαΐ παρά του Πατρίς Ιχπορεύεται, άλλ* ώαπερ 
τ6 Ανευ αιτίας είναι μόνου του Πατρίς 5ν, τψ Τΐφ 
χα\ τφ Πνεϋματι έφαρμοφΟήναι ού δύναται, οΟτως 
τ&£μιηιλιν, τΐ έξ αιτίας είναι βπερ Γδιόν Ιατι του 
Ϊ1σ3 χα\ τοΐί Πνεύματος, τφ ΠατρΙ έπιθεωρηθηναι 
9ύην ο6χ Εχεί' χοινου βλ δντος τφ Υίφ χαΐ τφ 
Πνεύματι του μή άγεννήτως είναι, ώς άν μή τις 
ούτ/ΐ}}ης κερ\ τ^ ύποχείμενον θεωρηθείη, πάλιν 
Ιιτιν άμιχτον τήν έν τοΙς Ιδιώμασιν αυτών βιαφο•> 
ριν έξευρ&Ζν» ώς άν χαΐ τ6 χοιν6ν φυλαχθείη» χα\ 
^ Βιον μ^ συγχυθείη• ό γάρ μονογενής Υ16ς έχ του 
Πατρ^ παρά της αγίας Γραφής ονομάζεται, χα\ 
μέχρι τούτου 6 λόγος Γστηαιν αύτφ τ^ ίόίωμα* τδ £< 
&γιον Πνεύμα χα\ έχ ^ο\ί Πατρίς λέγεται, χα\ έχ 
τοΟ ΤΙ'/υ είναι π,^οσμαρτυρ&ιταΐ• ΕΙ γάρ τις Πνεύμα 
Χρίστου ούχ !χει, ψησίν, οίτος ούχ Εστίν αυτού. 
ΟύχοΟν τ6 μέν Πνεύμα τ6 ϊα τού Θεού 5ν χι\ Χρι• 
ατού Πνεύμα έατιν' ό βλ ΥΕ^ς, έχ τού Θεού ών, ού- 
χέτ ι χαΐ τοΟ• Πνεύματος ούτε Ιατιν, ούτε λέγεται, 
ούβι αντιστρέφει ή σχετιχή αύτη άχολουθ α.» Τοιαύτα οίΐ Νγ$9βηο, ηυί Ιιγρρ$(2(ίϋ3ΐη ρρορΓίοΐ^ίοιη ΡαΙπΊ 
()ε€6Γηί(, βχ ΡαΐΓβ 68&6 δρΊιίΐϋΐη.Έΐ ηβ Γοη&Βββ 
νίϋβαιηυΓ βχ ηοΙΓίδ ίρ$ί3 ΙΐΦΰ οοηΙΙηρ^οΓβ, ϋΐίιιβ νιτ- 
1)θπιιη 86Γίϋΐη, ςϋ3πι ίΐΐβ ίη ΟΓαΐΊοιίΓίΠ ΠοπΓιιΓι- 
ΰ&πι Ποιηίΐία (Ιί5ρο8υί(, €υ]ιΐ5 ρΓίηείρΙυιη, ι €ιιπι 
ΰοηιΙυοβΓβΙ πΐ3ςηιΐ5Μογ$ο$ίη ιηηηΐβ Γ3εΐ3 ηιγ$ΐ3$ζθ- 
^\9ί ΐ6Γα6ΐίΙ{€υπι ροριιΐυπι, ι Ιπ€ ίίβηυπ, ιιΐ εΐ »ηΐ6», 
βρροηβιηιιβ ΙΓΐ306 νβΓΐ)ΐ5 (Ιί^ο&Ιαηι : ι €υιη βιιίηι Ρί• 
Ιίιιβ βχ ΡβίΓββχίνϋ, υΐ δβπρίαΓα ΙπκΓιΐ, βίδρ'ΐΓΐΐαβ 
βχ Οβο βΐ Ρ«ΐΓβ ρΓΟββιϋΐ, 86(1 <|ΐΐβηΐ3ϋιιιοιΙαιη &Ι)3- 
ηυβ €&ιι»2 6886, δοΙία8 Ρ&Ιηβ β$1, (\ηοά ηβιιυβ Ρΐ- 
Ιίο, ιιβηαβ δρΪΓίΐυί αιΙ^ρίΑΓί ροίοβΓ, βίο νίοβ ν6Γ$.ι, 
βχοαυδΑ β85β, (|υοΊ68ΐ ρΓορπυιη ΓΊΐϋ βι5ρίπΐυ8, 
άβ ΡβίΓθ ίπίεΠί^ί λϋβηυιη Ά η»ΐυΓ9 β$1. Οιιαι 
τβΓΟ Ρίϋο βΐ δρίΐ'ίΐυί οοιηιηυηβ βίΐ, ίη^βηίΐοβ ηοη 
β$8β , ηβ βοηΓυβίο ο-Ίγο» 8υΙ)]ββΐυπι ϊηίΓοϋιιβαΐυΓ, 
ΓυΓ8υ8 ροΐβδί ίπ)Πίΐί$(& ίη βοιυπι ρΓορπβΐ£)ϋ1ια8 
ιΙΙίΙοΓβπΙία' Γβρβππ, υ( βΐ οοσιπιηηβ οοιι&βΓνβΙυΓ, 
Η ρΓορπυιη ηοη οοηΓυπιΚαυη. Ναηιηυβ υηί£;οηΊ- 
^I15 ΡίΙίιΐ8 βχ Ρ»ΐΓβ ρβΓ 5θΓίρΙυΓ3ΐη δαοραηι (ΙΊεί- 
ΙυΓ, Π60 υΙίΓΑ Ιιοο' ΙΙΓιιιβ ρΓορΓίεΙαίβηι ογοΓιο 
βχΙβηιΠί. δρίπία» νβΓΟ 8αηβιυ8 βΐ β!( ΡαΐΓβ (ϋβί- 
ΙΗΓ βΐ βχ Γϋίο β88β9&ΐΓυίΐυΓ. 8ί (|υΊ8εηίπ)δρί• 
ΓΐΙυηι €1ιπ$1ί ηοη Ιΐ2ΐ)θΙ, ίηηηίΐ, 1)ίο ηοη β8ΐ Η- 
Ιίηβ. ΐ!Αφΐβ δρίπ1ΐ]&. ηιιί βχ Πϋό βεΐ, βΐ 01ιπ8ΐί 
δρίΓΐιαβ β5ΐ ; ΡίΙπΐ8 ςηί βχ Οβο β5ΐ, δρίπΐιιβ ηβςυ^ 
β5(, ηβςυβ (ΙίβίΐυΓ, ηβηυβ οοηνβπΊιυΓ ΓβΙαΙίνα !8ΐλ 
ΊΒβ(|ϋβΐ3. ι Η;γ€ 83ηοΐο 1810 Ρβΐιβ άβ ρΓορποί»!!• τού άγίοϋ τούτου περί των Ιδιοτήτων θεολογούντος, ^ γ^^^ ά\\\η\9 ιΙβοοΓηβηΙί, βΐ ραΐβιη ρΓορΓΪβΙίΐΐβιη ΡΙ χζ\ ααφώς εΙς ίδι^τητα μλν τού ΤΙού τιθεμένου, τού 
έχ του Πατρίς εΐναι αύτ^ν, Ιδιότητα* δέ τού Πνεύματος 
όρλογούντος τρανώς τ6 έχτού Πατρίς αύτ2) λέγεσβαι, 
χαΐέχτού Τίού είναι προσμαρτυρεΤσθαι, μάτην ό 
Φουρνης ύποσταΐ(χ5ν Ιδίωμα τού Πατρίς Ονομάζει 
τ^ έχ τού Πατρ6ς είναι τ& Πνεύμα. Πρ6ς δέ τά έφ- 
εςης των συλλογισμών τίς ουχ έρυΟριάσει; Λέγει γάρ 
συλλογιζόμενο; ούτος πρ^ς τ6ν αύτφ άντιλέγοντα * 

νδ^. ι ΕΙ ^ διά τούτο έχ τού ΤΙού λέγεις τ^ Πνεύμα, 
διι Πνεύμα ΤΙού λέγεται, τί περΥ τού Ιωσήφ έρού• 
μ«ν, εΐπόντε; τοΙς άδελφοΖς, Μή φοβεΙσΟε* τού γάρ 
Θεού είμι έγώ ; Μή τδν Ιωσήφ τήν χ^Ίίαρξιν ϊ% της 
6εία; φύσιως έσχηχέναι νομίζομεν; ΚαΙ τού Δα- 
ι»15 είπόντο;, ι Τού Κυρίου ή γη•, ι μή έχ της 
θείας φύσεως είναι αυτήν δώσομεν ; 

Βιβαί ! πόσα δ χατά τών αδελφών άδιχος παρ- 
οξυσμός δύναται ; Εί μή γάρέξ άχαίρου χα\ παραλ'^• 
γου ίήλου ήν άντιλογία, πότε άν• τοιαύτα είρήκει 
λόγοις χα\ τ^ έχ λόγων σοφία έντεΟραμμένος άνήρ ; 
Κ2\ δ δέ επιφέρει τοί; είρημένοι:, ουδέ τούτο άπδ 
αΙσχύνης. Λέγει γάρ• € Πάν δπερ τιν'^ς είναι λέ- 
γεται, ούχέτι χαι έξ αυτού είναι ανάγκη. > Κα\ ου 
συνιδείν διεσκέψατο χ^ της προτάσεως ψεύδος. 
Ουδέ γ3ίρ αληθής ή λέγουσα πρότασι*, • Πάν ίτζιρ 
ινΑ;, ούχίτι χα\ έξ αυτού *• άλλ' ή- λέγουσα , 
ι Ούπάν όπερ τινί>ς, ήοη χαι έξ αυτού, ι Τινά 
μέ*/ εύρεθήσονται καΐ τιν6ς δντα, χα έξ αυτού 
μή δντα, ώς τά έξωθεν της φύσεως δ -τα τινί^, οΤον 
χ^ τΐ/δς Ιμάτιον, καΐ ή τιν^ς χλί/η, κι\ τά τοιαύτα. \\\ ρΓ.ΈδΟΓίϋβηΙβ, βηηι βχ ΡβίΓβ β88β, βΐ ρΓορπίβΙβ; 
Ιβπι 5ρίΐΊΐυ9 ΑΓΩΓηιαηΙβ (Ιίββηβ, βχ Ρ»ΐΓβ βηιη ϋίοί« 
βΐ βχ Ρίϋο β8&6 8δΐΓυί, ιβπιβΓβ ΡΙιυηιβδ 1ιγρο8ΐ3ΐί- 

€3111 ρΓ0ρΐί8ΐ9>Ιβηΐ ΡλΙγΊ* νΟΟ&Ι, βχ ΡβίΓβ 6886 δρί- 

πΐιιπι. 5ρ<|υβηΐβ8 τβΓΟ 87ΐ1θ2Ί8η)θ» ςηΐ8 8ΐ>8ηηβ 
τυ1)θΓ6 ρ<'Γ€υΓΓΓϋΐ? η»ιίο€ίη3ηι βηίιη Ιιίβ λ.ΙνβΓ8υ8 
ΰοηίΓΑίΙίοβηίβηι δεπΙ)Ίΐ : 

54. € Ουο(1 81 ρτηρίεΓΟΑ (Ιίεΐβ, 8ρΊηΙοη βχ ΡίΙίο 
6888, ηυοϋ 8ρίηΐϋδ ΡΐΙϋ ιϋοίΐυΓ, ςηΓιΙ ϋβ Ι•ΐ8βρΙΐ'> 
<)ί€βηΐΜ8, π»! ΓΓΛίηΙιυβ 8»ι, Νο Ιίιιιβ2ΐ1ί8 : 0οί βπΐηι 
6^0 8Μηι ? Νηηι ^οδ^ρIιυιη βχδίδίεηΐίίΐιη βχ ίΙίνίηΛ 
η.ίΙϋΓβ 1ΐίΐΙ)ΐιίδ8β ορίηίΜηυΓ? Ει Ο^νί^β ιΓιοβηΐβ, < Οο- 
ηιπΓι 16ΓΓ3» ηηπι οχ (ϋνίιΐΛ ηαΙυΓ» 6530 βαιη εοηοβ- 
I) (Ιβιιΐϋδ ? > 

ΡμΡ«! ΟΠΛδ 3ΐ1νΓΓδΗ8 ΓΓ3ίΓε8ίη]ΐΙδΙ» βΧ30βΓΐ)8ΐίθ 

ν'ΐΓβδ Ιΐ3Ϊ)εΙ? Νίδί βι:ΐηι βχ ηιΙβηιροδΓινο ιγγλιΊο- 
ηβΐίίΐυβ ζΐ'Ιο εοιιίΓϋ(Ιί(•Ιίο βχοηα ΓυίδδβΙ, ηυιηιΐο 
δΊηΓιΓιβ πιΐίΐυαηι βπηηΐί;ΐδ8βΙ νίρ δΛρίί'ηΙίβ βίο-^ϋβη- 
ΐ:3ί|ϋβΊιΐδ!Γυοΐη&? Ο'ΐΟίΙ νοΓΟ (1ί«1ίδ βίΐηβχηίΐ, ηβ- 
(|ΐιβ Ίϋ βχ νβΓεεηηιϋη Ιιοηιίηΐδ βδΐ. δϋΙ>ιΙϊΙ οηίι» : 
4 Οιιοϋ α1ίεη]υ8 βδδβ ιΙίοίΐηΓ, ιιοη βΓΐΐ (•χ εο ηβείδ- 
δ»ΐΊ0, ι η»•ε ροΙιΓιΐ δπ* ρΓοριΐδίΐίοηίδ ηιοηι1:ιειυιη 
(ΙβρΓοΙϊοηιΙοΓβ. ΝβίΐϋΟ βπίηΓ ν<'Γ3 **δΙ ρΓοροδίΐίο 
ΑΗδΟΓβηδ : ι Οηιηβ (μιοιΐ βδΐ αΐίί «ΐυβ, ηοη ι•8ΐ βχ 
Ιρδ^^, » δβιΙ βα : ι Νοη οηιηβ ί}Π0νΙ οΙίειφι», 1"η βΐ 
βχ ίρδο, ι ΠβρβΓίβηϋΐΓ ειιπυ ηοηΜπΙΙ;», <!"« Μίίι:»- 
]ιιδ δπηΐ, βΐ οχ ίρδο ηοη «ηη». ιιΐ »11;» <!»« δπηΐ οχ- 
Ιοηι» ηβΙιΐΓΛ 3ΐίοη]ιΐ5, νείυΐΐ α1;€ϋ]ιΐ8 νΐδΐίδ, αΐίοη- 127 ΧΟΑιΥ. ΥΕοει αρ. 

)ιΐ9 1βεΐυΙυ$ , η 8!ιηί1ΐ3. ΙΙβρ^ΓίβηΙυΓ ηυοςιιβ Α 
ι•οηηυ1Ι&, ςηχ &1:€υ]η9 βυηΐ, 61 εχ €0 βυηΐ, υΐ 
οιηηίαηυΰβα1ί€υ]α8 6886ηΓι»8αηΙ, νβΐυΐί αΐίοηίαβ Π- 

Ιίυβ, 61 6Χ 60 681 ; »1ίθυ]υ8 8ρΙπ(υ8» ϋΐ 6Χ 60 681. §6(1 

€υ$(β 6χβιηρΙυηη, ςυο(1 Ιαιη ρΓορ6 &0€ί<11( Λά ΟΓαΐίο- 
ηίβ ηο8ΐΓ3ΰ δοορυιη. Εΐ6ηίηι 81 ϊιι οπιηί1)υ8, ςιιίϋυδ 
8ρΐΓίΐυ8 οοΓΓυρίίοηι ο1)ηοχίιΐ8 β8ΐ, ηοιι 681 ίιι βΐίς^ιο» 
6ΐΐ]<ΐ8 8ρίΓί(υ9 ηοη 8ίΙ 6χ ίρ8ο, ςιΐ3η&ιη Γ^Ιίοηβ 
6οηΐ6η(]οΐ ςυίδρΊαιη, Ρϋϋ δρίπιιιιη βοπ 688β βι ει 
ΚΊΓιο?Ι1ΐ8 ίΐ2ΐςυ6 οοηοΙαϋ^ιιΐυΓ ΡΙιαηιββ άιοΧΆ^ ς»8β 
ιηίίιί Γ6Γυΐ2ΐΐίοη6 άΙ^ηΛ \\^λ βιΐηΙ. Ν&ηι δϊ <\\ΐίά 
^;Γ3Β(6Γ6ίΐ &Γιυ(1 ίη ΗΙίβ ΙηιιηίδεεΕ , (Ι68ρί€ί6ΐΐ()ιιιη 
ροΐίαδ, ηυαηι 6οηΐΓΑ(1ίΰΙίοηίΙ)ΐΐ8 £υ1)ίςβη(1υιη ]υ(Ιί- 
Γ2(υιη 681, (]υο(1 6χ ίίδ, ςπ9Β άΐεία^ βυπί, ΰοπιηΐ 
βΐίαιΐ),ί|η36()ίοΙίΐ ιιοη δυηΙ,Γβίυΐ&ιίο ΓαοίΓϋ ρ^ταή ροδδίΚ» 
55. Νυηο νβΓΟ ΝίΰοΙ»! Μΰΐΐιοιιοιίδ'ιβ ρΓ0ΐιαΐ)(ί3ΐα 
6χ3ΐηΙη! 8υΙ)]ί€ίηιυ8. 

ΝΐεΟΙ^Αυδ ΜεΤΗΟΝΕΝδΙ^. 

Ηί6 βηίιη δΙαίΊηι ίη 8ΐΤ3ί ΟΓβηίοηίδ εχοηΐίο ρΓ(κ 
Ιίχα 3(1ιηο(Ιαιη Ιοςπ2θίΐα(6 38ΐΓΐΐ6Γβ οοηβίαΓ, ι ρ»•- 

ΙβΓΠαΐη ρΓΟρίίβΙαίεηα 6886 6Χ 86 ίρβΟ ρΓ0(Ια66Γ6. ι 

Τεί'υηιιβκηεη ηοΐιίδ δ6ΐιΐ6ηΐί& ίβία ηόη ΑΓΓίιΙεΙ, ςυοιΐ 
ΗίΓΑ {υβ ηοη ρΓθ(1υο&4)ΐυΓ 6χ Ρ3ΐΓ6 νείυιί ΡίΙϋ• 

ΚεςίΙβ ΡηίΠ) 8ίΠΐρΙί€ίΐ6Γ ρΓ0(]υε6Γ6 ρ3ΐ6Γη2Ι ρτΌ- 

ρΓί6ΐ38 68ΐ : η&ηιςϋ6 ΐυιη ΓοΓ6ΐ 61 δρίπΐηδ Ρϋίυ8, 

ί6ϋ ^6η6Γ8Η(]θ ρΓοϋΐΚεΡβ, ΗβΒΟ ν6Γ6 ρΓΟρΓΙβίΑβ 

Ρ3ΐΓίβ, ςυ& ρΓ04ΐη6(ϋΐη υΐ Ρίΐίυ» ρροιΙικίΐυΓ 6χ 
Ρ&(Γβ^ 86(1 υΐί 6χ 060, 06ΐΙαΓΐ8 ίηςοΑΠ» ΓοίΗβ. Ει 68ΐ 
υηυδ ΐίίειηηυε ΠβίΙβίίδ Γοπδ, βχ (|ΐιο ν^ινΐβ Ρί1ίυ« 6ΐ γ• 
δρ'ΐΓίΙυδ ρΓοτεηίιιηΙ. 8β(] ευηι Ρίΐίιτδ 6χ ίοηκβ Ιιοο 
^ίιαίΐδ υι {βηίΐυδ» 61 ιηιηΐ6(ΙΊ&ΐ6 ρΐΗχΙιιοβιΐυΓ, 
ρρορΐ6Γ6α 61 Ρ316Γ, 61 [>6ίραρ9 (Ιείΐ&β Γοηβ 06ίΐ8ΐίβ 
Ιη ^6η6ΓΗΐίοη6 ΡΐΓιί ηυηουραΐϋΓ. Ουο(Ι νβΓΟ δρίπ- 
ΐη^ ηοςυε υΐ {ζεηίΐηδ 6χ ίρ5», η6(ΐη6 ίιηπΐ6ίϋίΐΐ6 υΐ 
Ρί1Ίΐ1£Τ, 66ΐΙ 6Χ 6» 68ΐ ρ6Γ Ρίΐίϋηι 860ΐιη(Ιυπι &ΐΜΐιη 
«χδίδίβιιΐίφ η)υ(Ιυηι, ρΓορΐ6Γ6α Ραΐ6Γ Γοηδ Οϋίΐαΐίδ 
1ιί€ 3ρρο11αΐυΓ, 3(Ι60 υΐ ηοη δΊηιρϋοίΙεΓ ρΓθ(Ιυο6Γβ, 
86(1 Ιιοε ιηθ(1ο, ρ3ΐ6Γη& ρΓορΓίεΙαδ (ΙεηιοηβίΓείιιτ ίη 
ΠείραΓ3 (1(•ίΐ3ΐ6. Νηηι 81 δρΪΓΐΙυδ 6θη1ί£;υϋ 6ΐ ίτηπΐ6- 
ίΐίαΐβ χςυβ βίςυε Ρΐΐίυδ 6Χ Ραίπβ 6886(, οιηηίηο 
ηυΙΙιΐ8 υηοιιΐϋηι 6χ δαιιοϋδ Αυκαβ Γυίδ86ΐ, 6( 6χ Ρϊϋο 
^^ρ^^^ιυIη 3886Γ6Γβ. Οηοπί^ω νβΓΟ Ρΐΐίυιη εοηΐί^ιιβ 
€ΐ ίίηιη6(!ϋ3ΐ6 ΡαΐΓ€8 βΟίπη^ηΙ 6Χ Ρ3(γ6, δρίΓίΐυπι 
νΟΓΟ ρβΓ ΡΐΙ ηηΐ 6Χ ΡϋΐΓβ βδδβ, 6ΐ ρ6Γ ΡίΙίϋη) 6Χ Ο 
Ραΐΐ'β ρΓ066(]βΓ6 ΐη)(1υηΙ : ρΓομΙοΓΟλ 61 6χ ΡίΙίο 
8:ΐ'ρβιιηηΐ6Γ0 ίη δεΓίρΙίοιΗΙχίδ δυίδ ()ίχ6ΓυηΙ δρίπΐυιη. 
Ει 68ΐ δρϊπΐυδ, 61 νείυΐί 6χ 1)ουιη-|(6η6Γ8ηΐ6 ρηη- 
είρΙο Ρ&ΙΓ6, 61 νοίυΐί βχ Γοιιΐε ΓϊΙίο, ηοη Ιαιηεη . 
8ορ3Γ3ΐο Γοπΐ6 3ΐ>8(ΐυ6 Ρ^ΐΓϋ : Γοη3 6ηίη) δρίΓίΐυδ 
61 ΡαΐΟΓ, Γοηδ δρίΓΐΙιΐδ βΐ Ρίΐίηδ : 86(1 ΡϋΐΟΓ ςυί(ΐ6η) 
Γοηδ δρίπΐυδ6ΐ 6δΐ οΐ (ΙίοΊΐυΓ, υΐί Γοηδ ΟείίλΙίδ, 6( 
δίηβ ρπη€ίρ!0 03Π83; ΡΠΙυδ τ6γο Γοηδ, ρ^Γ 86 
ίρδυπι η3ΐυΓ3ΐίΐ6Γ 61 6886ηϋ3ΐίΙεΓ δρϊΓίΐυιη 6χ Ρ^Ιπε 
6ΐη3ΐΐ3ηΐ6ΐιι είϊιιηϋεηδ. Νοη τεείβ ίΐΐ(|ΐΐ6 ΜεΐΙιοηεη• 

86ΐη ρ3ΐ6ΓηΦ ρΓ0ρΠ6(3ΐί ρΓ06688(1ΐη δρίπΐΐΐδ 38011• 

1)6ΐκΐ, ({ΐΓι ροΐίιΐδ &1)δ(]υ6 ρηηαρΊο 1)6ίΐ»Ιΐ8 Γοηΐί 
&οεοπιηιο^8ΐυΓ, 83ΐί& υΐ ορίηοΓ, (Ιβιιίοπδίπιγίηπίδ. 
Νυηο ροΓΓο εοηδΙϋ6Γ3η(1ιιπι 6δί, ςυοιΐ ίρ$6 (Ιυίη- ΡΑΤΚΙΑΡΧΙΓ.Ε 128 

Ευρ&θήαοντας βέ τιν^^ χαΧτί^Λς 6ντα, }^α\ ^ξ'αύτου 
(5ντα, ώς πίνία τλ της ουσία; τιν6; δντι» οΤον 
τιν^[.ς υΙ>»ς, χα\ έξ έκεΓνου έστ\, κα\ τ6 τιν2»ς 
πνεύμα, καΐ έξ έχείνου εστίν. Άλλ' εδγε του παρι- 
ίείγματος, δτι πλείστην ίχεί πρ^ τ^ν του λίγου 
ακοπ>>ν την έμφέρβιαν. ΕΙγλρ έπ\ πάντων τα ν δσα 
ίχει Πνεύμα φθαρτ6ν, ουκ Εβτιν έπ' ούδεν^ς, ου τ6 
Πνεύμα ουκ δστιν Ιξ αύτου, πώς 4ν τις εΓτιη -ίου 
Υίοΰ τ5 Πνεύμα μή εΤναι κα\ έκ του ΥΙοΰ ; Έν 
τοσούτοι; μ^ν ουν κα\ τά του Φ^υρνη, δσα τέως 
έμο\ της πρΛ; άνάτροπίϊν αντιρρήσεως άξιωθηναι 
έχρίθησαν. Εί τί που γάρ Α>.λο ην καΧ 6ιά μέσου 
αυτών πβρΟράσεω; εκρίθη μοι κα\ ουκ άντι^^ήσεω:, 
διά τδ τα (5ηθέντα τών μή (δηθέντων τδν Ιλεγχον 
δ^ύνασθακ« 

νε'. Τά δ^ του Με<)ωνης ΛικοΑβου και Λι «ροτι- 
θέντε' πρ6; έζέτασιν. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕβΟΝΗΣ. 

65τος κα\ 'γαρ τών αύτου λδγ^ον άρχδμβνος, αΰ- 
τίκα πολλήν δτι «εριχοπήνέν καταρχαΐς του λόγου 
έκτίθησι, δι* Ι|ς ι πατρικδν ονομάζει Ιδίωμα τδ 
προάγειν έξ έαυτου. ι Άλλ' ήμΤν ούκ αρέσκει τδ 
νδημα, δι^ τδ μή κα\ αμφότερα παρ^γεσθαι έΜ Πα* 
τρδς ώς ΤΙου. Ού γάρ'τδ απλώς προάγειν πατρι^ΰδν 
Ιδίωμα έστιν * ΐ^ν γάρ άν χα\ τδ Πνεύμα ΤΙδς * άλλα 
τ^ γεννητώς προάγειν, τούτο αληθώς ίδίωμα του 
Πατρδς, δτι κα\ τδ ώς ΤΒς προηγμένον, ΙχεΓνο 
προήκται ώς έκ Πατρίς, άλλ* ώς έκ βεου της πη- 
γαίας, λέγω, 6ε<5τητος. Κα\ ίστιν ή αυτή Χα\ μία 
πηγαία Οεδτης, έξ ^ς διαφ^ρωςδ Υίδς χα\ τδ Πνεύμα 
προίρχοντο«. Άλλ* δτι μέν δ ΥΙδς έκ της πηγαίας 
ταύτης θεδτητος γεν^ητώς, χα\ αμέσως προάγεται, 
διά τούτο κα\ Πατήρ χα\ Οεογόνος θεότης ή πηγαία 
Οεότης έν τ^ του Υΐου γεννήσει καλείται. Ότι Λ 
τδ Πνεύμα, οΟτε γεννητώ; έξ αυτής, οΰτε αμέσως 
ώς ΥΙδς, άλλ' έξ αυτής έστι διά του ΥΙοΰ καθ' Ιτε- 
ρον τρδπον υπάρξεως, διά τούτο δ Πατήρ ή πηγαία 
θεδτης ενταύθα καλείται. "Οστε ού τδ απλώς προ- 
άγειν, άλλα κατά τδ πώς τδ πατριχδν Ιδίωμα δείκνυ- 
ται έν τ^ θεογδν(ρ θεότητι. ΕΙ μέν γάρ χα\ τδ Πνεύμα 
προσεχώς κα\ αμέσως ώς 6 ΥΙδ; έκ τοΰ Πατρδς ήν, 
πάντως ούδε\ς &ν ποτέ τών αγίων άπετδλμησε χα\ έκ 
τοΰ ΥΙοΰ τδ Πνεύμα είπεΤν • δτι δέ τδν μίν Υίδν 
προσεχώς κα\ άμέσ6)ς οΐ Πατέρβς θεολογουσιν έκ τοΟ 
Πατρδς,. τδδέ Πνεύμα διά του Υίο{ΐ έκ του Πατρίς 
είναι, χα\ διά τοΰ ΥΙοΰ έκ τοΰ Πατρδς έκπορεύεσθαι 
λέγουσι, διά τοΰτο κα\ έχ τοΰ ΥΙοΰ πολλαχοΰ τών 
γραφών εΤπον τδ Πνεΰμα. ΚαΙ έστι τδ Πνεύμα χα\ 
ώς έκ θεογδνου αρχής τοΰ Πατρδς, χα\ ώς έκ πη- 
γής τοΰ ΥΙοΰ, ού μέντοι γβ ίδίας πηγής παρά τδν 
Πατέρα• Πηγή μέν γάρ τοΰ Πνβΰματχ κα\ δ Πα- 
τήρ, πηγή τοΰ Πνεύματος κβ\ δ ΥΙδς ' άλλ' δ μέν 
Πατήρ ττηγή τοΰ Πνεύματος έστι τε καΙ λέγεται^ 
&τε πηγαία θεότη ς χα\ άναρχον αίτιον* δ δέ ΥΓ^ς 
πηγή άτε δΓ έαυ-ίοΰ φυσικώς τ• χαΐ ουσιωδώς τ^ 
έκ Πατρδς άνα6λύζον Πνεΰμα «ροχέων. Άλλ' δτι 
μέν ού καλώς δ Μεθώ*/η; τφ πατριχψ Εδιώματι τήρ^ 
τοο Πν:ύματος πρί-^δον αναφέρει, !^τι; τ^ άνάρχω 1£9 ΟΕ υΝΙΟΝΕ ΕΟαίΕδΙΛΚϋΜ. 131 

&π($8βιζιν ξλθϋ. Σχβπτέον 81 νυν Ιστιν, διιβρ 1φ• ϋαΐυιιι ϋιοΐιιιη ίΙΙυϋ, (ΐυοϋ Ιΐλ δ^ΑΐΑ^^Ι: 
•ξή( οίτο; έπάγ£ΐ, τ^ του μ£γάλ6υ Διονυσίου φημ\ 
«ολυύμνητον, Ιχ<Τνο {^ι^τ^ν & χα\ Ιχει οΟιω; ' 

νΤ. < 'Οκ μέν έστι ιεηγα^α θεότης ό Πατ)]ρ, ό 
οΙ Υ16; χαΐ τό Πνεύμα τής 0£ογ<$νου Οβίιητος, ε{ 
ούτω χρή φάναι, βλχστοί θεόφυτοκ, χα\ οίον &νΟη 
χα\ ύ^ερούσια φώτα, πρ6ς των Ιερών Λογίων παρ- 
Ε(λή;^3μβν δ::ως δλ τοΜ'ά (9τιν, οΟτ* (Ε.-τεΙν, ο&τ* 
Ιννοξιαι δυνατόν. » 

Τδ ι^ητόν τοΰτο τοΖ^ οίχείοις λόγοις ό Μεθώνης 
σϋνεί(κιΐν εΙ( την τοιαύτην ίννοιαν φαίνεται έχλα;Λ- 
β^νων αύτ6, £ΐς ο?αν χα\ πολλο\ &λλοι τών μετ* 
αύτίν, χαθώ; τίνων χα\ αύτ^ς αύτήχοος γέ- 
γο«;α, κροβαλλομένων έχ της όνομαζούαης λέξεως 
τά δύο αίτιατ^κ Οεοφύτους βλαιτοΰ;, μή δύνααθαί Β αοιυίΒΑ4 |;£ηιιπια & Ι>βο παΙα, οοιι ροβββ &1ίς4ΐβηι 56. « ΡαΐΓ6ΐη ηιιί(1<:ιιι £556 ϋπιίβηι Μ ογι^Ιαθμ ίη 
ϋίν^η<8α 59€Γί8 διοΐ'ίρΐυηβ 2^€ο«ρίι»υ8, Γΐϋιιιη νεΓΟ 
Γΐ 8ρίΓίΙυπι Ουίρ&ΓΧ ά^\ΧΒΛ\$, \α\ $\ <ϋ€ΐιι Γα8 &ί4, 
ςυ&βί £6Γηιίη» (Ιίνίηϊΐ, ΟοΓββνβ «ο ΙυηΐΜΐλ μι)>6Τ- 
£υ1)8ΐ«ιιΐί»1ί& : ςυοηβιιη βυίειη ρ«€(ο 8€Μ Ιι&5€αιιΐ, 
ϋ(Μ|ΐι« οίοςυί» ηΰ<ιυβ ίΒΐ6ΐ1ί|6Γ6 τ&Ιεπίϋβ. • 

Οί€ΐυηι Ιιοΰ ρΓορηίβ μγοιοιπΙ)»» ϋβΐΐιοηοηβίδ 
€0ΐι>ρ1ί€2η8» Ιη ββηι 66ηΐ€ηΐί»ιιι« υΐ ^ρρβΓβκ, &ιιγ9• 
ΙιίΙ, ίιι ςιι&ηι 61 ρΙ^Γίςιιβ λΐϋ ροχ 6υιη, ςυεηολϋ- 
ιιΐϋϋυιη «ιίαιη 6^0 |}ί8€6 ιηείβ &ιΐΓί1)υ3 «ιροηειιΐββ 
αυάίνί, €0ΐιΐ6ηϋ6ηΐ68 6χ νο€6 ίΗΑ,4υ& ϋυοββΟΰοίΗΐ τηζ ε(πε7ν τιν« τ& Πνεύμα χα\ 4 χ τού ΙΓΙοΟ, * δ'.ά 
τ^ μη£έ βλαιτ&ν έχ βλαατοΰ είναι δύνασθαι. « Κα\ 
ί μίν Μεθώνης, τ6 του μ«γάλου Διονυσίου τοΟτο 
^ητ^/ εΐ; άνατροπί^ν π^^οβζλλόμενος, τοΟ είναι τ6 
Πνεϋμα χαΐ έχ του ΥΙοΟ τήν έν τψ παραδείγματι 
εΙχό'Μΐ τη; τών βλαστών δυάδο; ιίς συχρότησιν του 
ίιόγου οίχείου προτείνει « λέγων , ι μή δύνααθαι 
^Ααη^ν έχ βλαστού είναί ΐΓοτε.ε Έγώ δέ φημι ώ; ή ν &ν 
ζ^γ^ϊ^ς ή του παραδείγματος τούτου «ίχών, είγε 
&£χεΙ; ήσαν οΐ θε($φυτοι έχείνοι βλαστοί, ώς ενταύθα 
{«τιν δτβ έν τοί^ χάτω τούτοι; κύρίσχεται. Νυν δ* 
έΑΑ* ότι ούχ\ δεβχείς οΐ θεόφυτοι έχεινοί βλαστο\9 
Τνωσθήσεται άπ^ τού βλαστ&ν μέν τ6ν Τ16ν όνομα* 
{{β6χι, άλλα προσεχή τφ εξ ο^, βλασ.δν δέ χα\ υιιηυαιη ϋί66Γ69 δρίηΐυιη 61 6χ Ρϊΐίο : < ΟικηΙ 
4*χ ^6Γα)ΐη6 ι^θπηεΐ) 6886 ιι«^(|υιΐ. » Ει ΙΙείΙιοιιβηΒίβ 
ςυΊ4€ΐη Ιιοο ιη)|;ιιί Οίοηγδϋ <1ί€ΐιιιη &ίΓι;Γ6η8, λ*! 
«νβη^ηιίααι δρίήΐυιη 6»86 «ι 6ΐ Ρίϋο, 6Χ6ΐι•ρ1ί ίιιι»- 
|[ηΐ6ηι «ΙυοΓυιη ββηηϊιιιιιη ^ά €0ΐΐ8ΐ3ΐιί1ί6ΐκ1ϋπι 
8υαηι 86ηΐ6ηιί3ΐα ρΓθ|Μ)οίΐ , <1ί66ηβ, ι Ιΐ6Γί οοη 

Ρ0886, III 6Χ |6ΓΐηΊΐΐ6 £6ΓΙ06Ι1 814. » Ε^Ο νβΓΟ (1ί€0: 

Αρΐί$8ίηι« 1ιυ]υ866 6ΐ€ΐηρϋ ΐηΐλ^ο |υιη Γυί886ΐ, εί 
6 Οΰο ηβΐλ 'ύΪΛ ββηιιΊηα 6β66ΐα ίπ ιΐηηβ ρ«η68 
(1ίνΊ82, ςιΐ6ΐιι;ΐ4ΐηΐ0ίΙυιη Ιιίο 681, 61 14) Ιιίβ ιηΓΰποΓί- 
1)118, €Ι ςιι« νί8υί ιι[)]ίΰίυιαυΓ, ΓϋροηϋΐΓ ; ηιιηο νϋΓΟ 
Α 060 1131» ΊΗλ (^βηιιίιΐλ ηοη ϋίνίιϋ ϊη ιΐυλβ ρ:ιη6δ, 
ρΙ&ιιιιιη Οι : ^βηηβη 6ηίιιι Ρίΐίυβ νοελΙαΓ, 8«2ϋ ι•οη^ 
Ιί(;ιιυιη ΗΓι 6χ ςαο 681, £;0Γΐιΐ6η ν6ΐΌ 61 δρίιίΐυβ 'Λ Βνίύμα, άλΜ διά βλαστού τού Τίού , έχ τη; 8»η€ΐα8, 86(1 ρβΓ ςεηηεη ΡΐΙίυιΐι ; 6Χ ταϋίεβ 6ΐι& ^{ζτ^ς βλαστίνοντα του Πατρός. Βλαστο\ γουν θεό- 
?ντο( 6 ΥΙ&ς χα\ τ^ Πνεύμα τψ είπόντι άγίφ ώνο- 
|ΐέ5θΓ|9αν, ο6 5εΔ τ6 διεχώς έχειθεν έχφύναι, άλλ^ 
&2 μόνον α6τ6 τ^έχφύναι. Τδ γάρ ά/ιλώ; ^Ιναι> 
χιΐού τδ δΐ|]ρη|Αένω; έχειθεν βΐ να ι αυτί λέξ'.ς δη- 
ΑοΙ, μόνην τοΰ αΙτιατού παριστώσα τήν έννοια ν• 
Οώς βύν ό Μεθώνης ώσπερ διηθημένους άκ' άλλη- 
ααν βλαστού; τ6ν Υίδν χαΐ τδ Πνεύμα έχ τύύ ,ϋα- 
:^ς είναι νομοθετεί, χα\ τδν τού Παύλου μαθητήν 
{ΐί; εΐδέναι την φυσιχ^^ν τη; Τριάδος ύπεμφαίνει 
'^ξιν, έχ τού λέγειν μί) < δύνασθαι είναι βλαστδν 
ΐχ Ι^ια^τού; » Εί γά'ρ χατά τήν Μεθώνην ώσπερ 
'^ΐϊ^ημένοι βλαστοί δ ΥΙδς χα\ τδ Πνεύμα έχ τού 8€(•η(ί» Ρ»ΐΓβ. ΟβΓίιιίηα Η&ΐ)υ6 β Οβο ιι»1«Ρϊ1ίυ8 οΐ 
δρίηΐιΐ8 Α 890010 ηιιιιοιιραΐί βυηΐ, ηοη ςιιοιΙ ίη 
ύαο «Ιίνίβί ίηιΐο 6Χ68ΐιΐ, 86<1 ςΗ0<1 ι^ηΐυηι 6η88Γαη• 
ΙιΐΓ. Ναυι (ίηφΙίΰίΐΟΓ 6886, 61 ηοη ιΐίγίβίιη ίιΐίΐιι 

6ηΐ8ΚΙ&Γ6 608, (1ί€ΐίθ ηθ(9ΐ ΐΑΠίάβΙ βΟΰοιυβ ηοΙ•λ5 

ηοΐίοηοη ίη8ίηυ3η8. ΟυΑίίληιβΓ^ο Γλϋοηο ΜοιΙιο- 
η6η8ί8 ννΐυΐί 86]υηεΐ3 λ 86ΐρ8ΐ8 8βρλΐ*9αΑ(|ϋ6 ςι^Γ- 
οιίπΑ δρίΓίιυιη (:( ΚΙΙίυηι 6Χ Ρ»ιγ6 688β 4ΐϋ€6η)ί(• 
61 Ραυϋ (Ιί8€ίρυ1υιη η^ΐαΓΑΐεο) Τιί&4ϋ8 οηΐίιιοιιι 

η686ίνί8$6 8Ιΐ|)ίΐΐηαίΙ, Ουίη «ϋ€8ΐ, * υΟΙΙ ρ0886 68^0 

{«Γηΐϋη 6χ %ΒΤΌα\ιι^ 7 ι Μβιο^Ηβ 8ί, υΐ ΜκΐΙιοη^τΐΐΜ» 
ευήίςηϋίι, νοίυΐί «βραιαία |{6ΐ ιυίιίΑ Ρί1ίυ8 61 δμίιί- 
Ιυ8 6Χ Ρ&ΙΓ6, ςυοηιοϋο δρΐηΐιιβ ΐ6ηίΜ8 οιιΐίιιβ ΙΙιτρ'^, πώς τ6 Πνεύμα τρίτον τ{) τάξει χατά τ^ν ρ 6γΙι, υΐ πΐΑΐζΐιυδ Β&8ί1ίυ8 ΐΓ3(1ίΙ| 6ΐ.Γί1ίιΐ8 υΐ6ι1ϊυ» μέγζν Βασίλβιον, χαΐ ό ΤΙ^ις μέσο; είναι Πατρδ; 
μ\ Ονζύματο; λέγεται ; Ή πω; τδ Πνεύμα τού 
ΐ^ν ΤΙού λέγεται άμέσ(ι>ς είχών, τού δέ Πατρδ; 
είχών δι' ΤΙοΰ ; 'Οτι δέ ό πολύς τά θεια Διονύσιο; οΟ 
^^ τ^ διεχώς «ατρόθβν έχφύναι, άλλα δι" αύτδ μί» 
νο"/ τδ άιιλως έχφύνακ, βλαστοΟς τδν ΤΙδν χα\ τδ 
Οηύμα ώνόμααε» συνιδείν έστι τοΙς προσεχτιχώ- 
*^ιι διβσχοιβουμένοις» χα\ έχ τού μή ^ίζαν ενταύθα 
*ν9 ]Ιατέρ« ΜίλβΙν, χαΙ το( γ< είρημένον οΟνως 
έτ &>λοις. Πηγαίαν γάρ 080τητα τδν Πατέρα βίπων 
έτήγαγε χαρ«υθυς, Ό δέ ΤΙδς χα\ τδ Πνεύμα βλα- 
«ΐοιΰεδφυτΜ «0.1 οΤον •&νθη, χα\ ΰπιρούσια φώτα• 
Κείΐοι γβ ώς πρδς τους βλσστοΟ; ^(ζαν έδει πχρά 
•οί μιγ4λου Διονυσίον τδν Πατέρα χληθήναι. Ο 6:»8Γ. ίιιΐ6Γ ΡβίΓΰηι 6ΐ δρίπΐυηι (ϋοβιιΐΓ ? Υβΐ (|υο• 
ηιθ(1ο δρίηΐυ8 Ρϋίί (ΙίοίΐυΓ ίιΟΗΐβϋίΑΐα ίη)&{;ο, Ρ»ΐι ίο 
Υ6Γ0 ίιιΐ8[|;ο ρ6Γ ΡίΠυο) 7 Μλ^ηυιη ροιτυ (ϋνίπΐο 
ρ6ηΓ30ΐ:ΐιι«ϋ8 Οίοΐ))'8ΐυιη, ηοιι (|υο<1 (Ιίνί&ίηι οχ 
ΡλίΓβ €η&568ηΐυΓ, 86(1 ςυοιΐ βοΐυηι 61 8ίηιρ1:εί:<'Γ 
6η88€8ΐιΐαΓ, |(«^Γΐηίη» ΡίΙίυηι 61 δρΊπΐυηι ιιυιιοπ- 
Ρ3886, ίηΐ6ΐ1ί|;(;Γ6 ρο88υαΐ• ςυέ αεουΓ8ΐίυ8 (ϋ€ΐ3 
6ΧΑΠ)ίιΐ9ΐ)υηΙ, η60 ηοη 6Χ 60, ςΗ0<1 ϊΛο ΓαιΙίαΊα 
ΡαίΓΟίη ηοη νοεχΐ, 11661 &1ίθ8 λΙΙΙ>ί Ιιοο ςυο(ΐ4ΐ6 
ιηο(1ο 6ΐο€ΐιΐθ3 ίην6ηίηιιΐ8• Ροηΐ6πι (πίιη Οϋίΐϋΐί» 
Ρ8ΐι-6ηι €0»)ρ6ΐΙιιη8, ϊΐΐίςο 5υΙ)(1ίϋίΐ, Ρίΐίυβ ν<:Γ0 ^ 
5ριήΐυ8 £6Γΐηίηα ο Ι)€0 η^ΐα» γ.Ι ςυα^ί ΐΙοΓίβ, 61 
8ΐΓριτ8(ΐ()8ΐ8ηΓιαΙί3 Ιιιιηιη». Ει ηίΐιίίοιιιίιιυε 81 κογ• 
ιυίί.ιιΐϋ ΓκΙίο ιιαϋ6η^3 62}601, ηαιΐ€υρ»Γΐ ιΐ^ΐ^ηβιαι λ 1Ί1 ΙΟΑΝ. ΥΕΟΟΓ ΟΡ. 

ππΐ|[ηο ΟΙοη]Γ5Ϊο ΓΑ(]ίχ Ραΐ6τ. δ6<! ίΠβ, ηβ ςυίδ Γογ- α 
43&$6 ΗΙοΐίοηί ίη$ί5ΐ6Γ6ΐ, ίΙΓιιιβ, ςυοά ίη ΰχεηιρίυιη 
λαϋΓ6ΐ)3ΐυΓ, Ιιιιπιυΐ3^ίΙίΐλΐ«ηίΐ ΟΓ^α βχβηιρίυιη ίητα- 
([ίηβΐίοιίΰ ΰοηαρίβηβ. Γοηΐΐ'Π) Οϋΐΐαΐίδ Ρ.3ΐΐ'6ΐη €ηυη• 
11308, β;6ηηιιιυιιι» βΐ ΠοΓυηο, εΐ Ιυιηίηυπι ηοιηίηβ, 
ςιΓι \ηάβ ρΓον6ΐη«ηΐ €ΐΐ6α1υ8 δί^ιίΗοηνίι, τ(ΐιοιιιιιι 
ηουίΓυιο υΙΙ^ιιη ιυηι Γοηΐβ ρΐΌροΓίίοηβιη Ι)3ΐ)€(. 
Οιιΐ1>υ$ ιιαςυβ δίητίΐβδ ιΙί^Γιοηϋδ ο1)νί»ιη Πυιη, ίΠί 
8ηίιιιο οοη€ίρί8ΐΗ, βιιηίΐίυιιι »ιιοΐθΓ65 Ρ:ιΙγ68 ΐΐιβο- 
10^08, ηοη 5ρΊΓ)ΐυ8 α ϊ'ϊΐϋ (Ιίνίδίοηοιη ίηϋιιεβρβ 
νοΐ6η(68 Ινχ€ ρΓ0(ΐιΗ8$6, 86(1 ι&ηΐυπΗΠοϋο 3(1 ΡαΐΓΐδ 
€ίΓβ€ΐΗ8 Γ(?8|Μ€ί6πΐο8, ρΓΟ ΥΑΓίο ίΙΊοΓιοηιιηπ α»υ, ε2ΐυ- 
Μπι 61 ί-ίίΰΰΐιιιιι ίη(ϋ€&Γ6 8ΐ31ΐ]6ηΐ68, £;βιΐ)ΐπ3 Ουηιί- 

113 608 6Χ ΙΙΙΙΟ ίθΙ!ΐ6, 3 1)60 ΙΙ3ΐ3 6Χ Γ3(ϋ66 ξ6ΙΊ1Πη3, 

Αοΐ'6& (Ιυθ8 6χ υηο ΐ'3ΐηο, (Ιυο 1υηιίη3 6χ υπο βοΐβ, 
<)ίχ6ΐ-υιιΐ:.6ΐΐ'χ (η8 3ΐϋ Ι3η1ϋΐιι οίίοοίυιη ίπ(ϋ€3ΐη68> ^ 
141111 ¥31118 νοείΙ)Π8, '.ΙΙπιπ 8υ1)ίηιιυ6ΐ)3ηΐ; 3ΐϋ νβΓΟ 

<](10ΙΙ)θϋθ €(Γ60(υ8 ίηΐ6Γ 86 Γ08ρθΙΙ(ΐ63ηΙ, 61 3(1 €30- 

£3ΐη ΐ6Γ6ΐ3ΐιΐυΓ, 0$1βικΐ6ηΐ08, Ιιυηο ςυίϋβιη (ϋε6ΐ)3ηΐ 
ιιΐ'.ιηε(1ί3ΐ6 εχ ριΐιηο, ίΙΙυιη νβΐΌ ροΓ ευιη, (]υί 
)ηιη)β<ϋ3!6 6Γ31 3 ρηιηο. Ουΐ ν6Γ0 ροΐ68ΐ βΐιοηΐίυβ 
€θ8Ίΐ3ΐίοιιΐΜη δΗ3ΐη{ίί56Γ6 ίη ϋίοίιοηβπΓ Ιιαηε, ι ρερ 
6ΐιιη,(]υ• ίιιιπ)6(]ί»ΐ6 68ί, ι 61 εβρβΓβ, ςυοηιοιίο εχ 
Γ3ΐΓίΙυ8 ΙΙ61ΙΙ0 ιιηςυ3ΐη 8ρίπ1ιιιη ίηιιηε<1ί3ΐ6 εχ 
Γβΐιβ «βδβπιΙΙ, ιΊΙβ εΐεχ ΡίΙίο δρίπΐυίπ (ΙίοβΙ, βΐ 
€3Πϋ3ΐιι ΡβίΓΐ εοιΐ8εΓν3ΐ)ίι : (]υειη3(1ιηο<1υιη ςυί 
«ϋείι Γιυι ΐυιη βχ Γ3(1ίοβ ρβΓ Γ3η)υιη, 61 εχ ταηιο, α 
Ιΐυνίυηι βχ οευΐο ρερ ΓοηΙβιη, εΐ εχ ΓοιιΙε. 

56\ £ι (16 Ιιίβ ({ΐιίιίειη Ιι%ε 631*18. Αϋ 63 νιτο, 
ςιιχ €οη86<ιιιυιαϋΓ, Μεΐΐιοηεπδίβ (Ιίεΐβ, ειιιη ηυ1ΐ3 Ο 
ε1ί3 ηον3 86ΐιΐ6ΐιΐί3 εοίΐοΐιιϋαΐυρ, 8ϋϋ 63ΐ1ειη, ςυβπ) 
61 3ΐπ ίιΐ8ίπιΐ3ηιιιΐ, ε( ευί ιιοβ δυρπβ ]3ΐη - (Ιίοΐίδ 
Γε8ροιΐ(Ιίπιιΐδ, ιιίΐιΐΐ ϋίείιηϋδ, ίηΐ6ηιρε8ΐίν3ΐη τεδρα- 
βηΐεβ ]ο(ΐυ3είΐ3ΐειυ. ΕβιΙειιι ειΓπη ββερίυβ ίπευΙε3Γ6, 
ρ6ΐ'ΐΓ3ΐ'ΐ3Γ6ι|υ6 ευιπ ι1ε1ίΓ3ηΐ6 ίιι1ίϋΐ3ΐβ 83Γΐ6ΐ3(εηι 
Α£Γει-ΐ : <]ΐΐ3ΐ.3 8υιη, ηυ;6 ίιι ρΓ0£[Γ6δ8υ οι-3ΐίοηί5 3^ί- 
ΐλΐιΙπΓ, άα πιιο ρΓίηείρ3ΐιι ΐΐιεόΐο^ίίβ, «Ιε 8ίιι§υΐ3π- 
Ι316 £6ΐιεΓ3ΐίοιιί$ 61 ρΐΌεεδδίοπί», (Ιε ίιηιιιυΐ;ι1)11ίΐ3ΐ6 
ίΐϋαΐίοηίβ ίη ρ3ΐ6πιίΐ3ΐειη, 61 ρ3(6Γη1ΐ3Γΐ5 ίη βϋ3• 
Ιΐοηειη, ϋε Ιη(]ίνί8ί1)ίΙί Γεΐ3ΐίοη6 3(1 <1υο ρπηειρί3, 
<16 3ΐ)&ο1υΐΐ85ΐηΐ3 ρεΓΓεοιίοηε 8ίη^υΐ3Γυιη Ιπυηι 
ρεΓ8οη3Γαπι, ϋε ϋΐδα'ίιηΐηε ηιίδδίοηίβ 61 ρΓθε688ίο- 
ηίβ, ίη'(ΐιΐ3 ϋί(ΓεΓεηΐί3^εΐί3ηι 3(Ιη]ΐΓ3ΐκΐ3 ίΙΐ3 οοη)ρ!ίε3(, 

ι ρΐΌ€6(ΐ6Γ6 63ΐιΙΊ6ΐεηΐ 3 Ρ31Γ6, νβΐϋΐί ηΓιβδοπι 3 
ϋβο Ρ3ΐΓε,εΐ Μθ)'86ΐη ηιιοςυε ιηί ιηί82ίυιη ι Οβο. » Β 
ΗΰΡΟ ίΐ3ηυ6 ουιπ 8ΐι1)86(|υεΐι8 ίΙΠυδ θΓ3ΐίο εχροηαΐ, 
ςυί 3(€ΐΐΓ3ΐε3ηΐ6;ι Ιιι Ιιοο ηοδίΓΟ Οοιηιηεηΐβπο ρεΓ- 
ΙΓ3113Ι3 ροΓίε^ΰπΙ, 3(1 ίΠ3 ενειίεπιΐβ, αΐίίδ ποπ ίπιΙΙ- 
β6ΐ)ίι. ΡΐΌρίειεβηιιε ηοδ δΐιρεί'γα* 3ηευιη ίι»ΐειΐφ(ίί»1ί• 
\ιιηΐ(]ΐιε ('δδε ϋιιχίιηυ$, ίΐεηιηι εχ ίΠΐβ (;υί(1ρΐ3ΐη Γβ- 
ροίειε 

7. Ρίΐηειη ρυΡΓΟ ίΙΐ3Π) Βίειίιοηοηδίυιη όίείοηιηι» 
ίη ςυ;ι ιΐίικί, « Κχ ηι^ο ηεοίρίεΐ,ι ΟϋβΓπιηδ ί1ι;ι 3ΠίΓ« 
η)3ΐ, ι ηϋιίΙ ('Χ Ιιοο (Ιίοΐο ενβη^οΐϊεο 8ί^ΊΐίΟί'3η, εχ 
¥ύ\ο ί^ρίηΐυπι 3€είροΓ6, νεΓυιη οχ Ρπιγο, ι ςυί^ 3 

Υ0ΙΜ8Ι6 3ΐ)εΓΓ3Γ6 ΠΟΠ ΐ!6ΐΟΓΠ)ίΠ3νεΓίΙ, ΟυΠΙ (Ιυ 60 

ΡαΙι-υπι εχροδίΐίοηεβ ροΓουΓΓεηΙ, ηυ3Γυπι υη3 ίη 
ΑιιοθΓ3(ο η)3|:ΐ)1 ΓρίρΙιαιιϋ ]3θεΙ, ψΐΛπι νυΙ 5ο)3ΐη, ΡΑΤΗΙΑΚΟΗ.Β 132 

δΙ, Τνα τις τάχα μή έπιμβίνη τξ λέξιι, άπζραλλα- 
ξίαντου παραδείγματος φανταζ(5μενοί, τηγαίαν 0β4- 
τητα τον Ιΐατέρα εΙπών, τψ των βλαστών χα\ αν- 
θέων, χα\ φώτων Ον<5ματι τ^ έχεΐΟεν δντα α1τιατ& 
τϋβρεδήλωσεν, ών ουδέν ώς πρ6ς τήν πηγήν Εχει 
σχέσιν ανάλογο ν. 01 γοΰν ταΓς τοιαύταις των λέ- 
ξεων έντυγχάνοντε;, συνιέτωσαν, ώ; οΐ τοιαύτα 
τίνα είρηκότες θεολόγοι Πατέρες όύχι δι•χειαν Τίοΰ 
χα\ Πνεύματος ιταραστησαι βουλεμένοι, Ελεγον τά 
τοιαύτα, άλλα πρ6ς μόνον τ6 εκ Πατρδς όρώντες 
αΚιατΙιν κατά διάφορον χρήαιν τών λέξεχον, τ6 αΓ^ 
τιον κα\ α1τιατ6ν βτ;μαίνειν βουλόμενοι, δίδυμους 
ποταμούς αυτά έχ μιδς πηγής λέγοντες,' θεοφυτους 
έχ ρίζιΐ]ς βλαστούς άνθη δύο έκ κλάδου ένδς, φώτα 
δύο έξ ηλίου ενός. Κα\ οΐ μδν, μόνον τδ αιτιατών 
δΓ,λοΰντε: έν διαφόροις οΟτω λέξβσιν, αΟτδ ύπτ^νίτ* 
τοντο • άλλοι δέ καΐ δπως Εχουσι τά αίτιατά προς 
τε άλληλα, χα\ πρ6ς τδ αΓτιον έμφαίνοντες, τδ μίν 
Ιλεγβν προσεχώς έχ του πρώτου, τδ δέ διάτοΰ προσ- 
εχώς έχ του ^^ πρώτου. Κα\ ό δυνάμενες έπυτατι- 
κώτερον τϊ) λέξει ταύτ^ έπιβαλείν , τ}) δκά του 
προσεχώς, χαΐ συνιε\ς δτιως ουδέ τις τών άγί^υν 
εΓρηχέ τιου τδ Πνεύμα αμέσως έχ τοΰ Πατρίς, 
έκεΐνο; χαΐ έχ τοΰ Υίοΰ τδ Πνεΰμα^έρει, χα\ τίίν 
αΐτίαν τψ Πατρ\ τηρήση, ώς^ό λέγων τδν χαρττδν 
έκ της (δίζης διά τοΰ κλάδου, χα\ έχ τοΰ χλάδ-^υ, 
χα\ τδν ποταμδν έχ τοΰ οφθαλμού διά της πηγής, 
χαΊ έχ της πηγής. 

νε'. Περ\ μέν οΟν τούτων τοσαΰια. Πρδς δέ τά 
εφεξής τών τοΰ Μεθώνης ^ητών, έπεί μή χαινήν 
τίνα Ιχουσιν Εννοιαν παρά τ^ν ήν ειπον χα\ άλλοι, 
πρδς ήν χαΐ άπηντήσαμεν έν τοΙς ανωτέρω, ουδέν 
λέγομεν την άκαιρον παραιτούμενοι περιττολογίαιν. 
Τά γάρ αυτά πολλάκις μεταχειρίζεσθαι πάντως 
προσκορές κα\ άδόλεσχον. ΟΓα γάρ τά έν τοΓς έξης 
τών λόγων αύτοΰ περί τοΰ ενιαίου της αρχαίας θεο- 
λογίας φησί περί τοΰ μοναδικού τής γεννήσεως χα\ 
τής έχπορεύσεως, περ\ τοΰ αμετακίνητου τής ϋ14• 
τητο; εΙς πατρότητα, χα\ τής πατρότητο; είςυΐότητβ, 
περί τοΰ ιζρίς δ:ττάς αρχάς άμβ^ίστου τών σχέσεων, 
περί τοΰ παντελεστάτου και πληρέστατου Ιχάοχα\Λ 
τών τριών προσώπων, περ\ δισφοράς αποστολής τβ 
χα\ έκπορεύσεως, έφ' ^τινι δ^αφορςί χα\ έκεΐνα τλ 
θαυμάσια έπισυμπλέχει, ι τ!) έχπορεύεσθαι τδν Γα- 
βριήλ παρά Πατρδς , ώς άπεσταλμένον παρά τοΰ 
θεού Πατρδς, κα\ τδν ΜωΟσήν δέ, ώς άπεσταλμένον 
ΊζαρΙί θεοΰ, > Περ\ τοιούτων γοΰν οΟσης τής τών 
εφεξής λόγων εκθέσεως, ό επιμελώς τά προδιειλη- 
μένα τψ λόγψ ημών έπελθών ούχ έτερων δεήσβται 
πρδς άντί^^ησιν. Κα\ «ιά ταύτα περιττδν ημείς χοΛ 
άκαιρον ήγησάμεθα ειπείν τι χα\ πάλιν «βρς 
αυτών. 

νς'. Την δέ περικοπήν ίκείνην τών τοΰ Μ^Οώντ^ς 
ί^ητών, έν§ τδ, ι Έκ τοΟ έμοΰ λήψεται, ι έξηγούμ,α- 
νος ούτος, ι μηοέν δηλούν λέγει τδ 6ύαγγ«λΐλ:τν νο^«ο 
^ηών, τδ έχ τοΰ ΤΙοΰ τδ Πνεύμα λαμβάνειν, άλλ' έχ 
τοΰ Πατρδς, ι τίς αν ου διαγνοίη διαμαρτάνειν της 
Αληθείας, ύπηνίχα ταΐ; περ\ τοΰ ^ηχοΰ τούτου έξη- 
γήσεσι τών Πατέρων έντύχί|. ών μία χα) ή έν τφ 133 Μ υΝΙΟΝΚ ΕΟΟυΕδΙΑΚϋΜ. 131 

Ά^χΰρφ τφ του μκγάλου Έπΐφαν{ου λβγφ ΙντΙν, Α ουιη ρη6 οηιηι1)!ΐ8 αΐϋ» 6886 ρο88^^, Αρροη^ιη Ιιί€ ήν χα\ ώ; άντ\ ικάντων αρκούσαν έχθήσομαι χα\ 

%άλιν &ν τω τ^ιρόντι, κΕς Ιλεγχον της δια στροφού 

Ιςηγήίΐεως^ των μή έχλαμβανέντων τ6 ^ητ^ν εΙς 

δήλωσιν τυΰ είναι τδ Ώνεΰμα Ιχ του ΥΙου ; Ό γάρ 

ΐίολΰς ο!»τοΐ τί βεΖα Έπιφάνιος Ιν τινι μέρει του 

ιίρημένου *Αγχυρωτοΰ λ^γου οΧ>τω φηβίν *. ι ΕΙ 61 

ΧριτΕ^ έχ τοΰ Πατρίς πκι^εΰεται, βε6ς έχ θεού, 

Χ2ΐ τ& Πνεΰμι έχ του Χριστού, ή παρ^ αμφοτέρων, 

ως ?ησιν ό Χριστές, 8 παρά Πατρίς έχπορεύεται, 

χιΐ οδτος έχ τοΰ ΥίοΟ λήψεται • > τίς των τ^ τοι- 

αντί} έντυγχαν($ντων γραφή ου 5ιαγνο{η &ν ώ; 6 

&γιος ο^τος τό έχ τοΰ ΥΙοΟ λαμβάνειν, ιΐς τ6 έχ του 

Γιου δπάρχειν αυτ6« ή λέγουσα λέξις, ηαρίί τοχ 

Πατρίς αύτ6 έχπορεύεσθαι 

νζ*. Αλλά χα\ εις τ6ν «ερί της έμφυσήσειος λ^γον ^ 
«λυστίχους ό Μεθώνη; ούτος εξυφαίνει του; λόγους, 
£ΐς τ6 άποδειξαι τ^χα πνευματιχόν είναι χάρισμα 
{^ έμφυσηθέν, χαΐ μή τ^^ν σχετιχΙ^ν αυτήν τοΰ δλου 
ένοίχησιν Πνεύματος. ΚαΙ ούχ έρυΟρι^ άντιλέγων 
ίΐζ τούτο Άθανασίφ τφ πάνυ, Βασιλείφ τφ μεγάλφ, 
3Μΐ τφ Ααυμασίφ Κυρίλλφ * άλλα τ6 πολυσήμανιον 
τοΰ Πνεύματος μεταχειριζ^μενος, ώς (ν τι των εΙς 
διαφόρους έννοιας- ευρισκομένων τιαράί τ^ ^Ρ^φί) 
ονομάτων τοΰ Πνεύματος, χαΐ τ6 έμφυσώμενον παρί 
τοΰ ΓΙοϋ Πνεΰμα λαμβάνειν έΟέλει. Έν οΐ; χαι ώς 
έμκαίζων δήθεν τψ Ίταλώ , χα\ πολυσχιδή τήν τοΰ 
Ιείθυ 11ν«ύματο; πρόοδον έχ τής εννοίας ταύτης, 
άναφαίνεβθαι λέγει , Ιδίαν άποχαλών πρδοδον αύτ6 
(ί δοθέν τοίς άποστόλοις εμφύσημα , χα\ Ιδίαν τ6 ίΐβΓυπ), 3ΐι1 ΓβΓΰΙΙβηϋϋΐη ροΓν6Γ83πι 6χρ1ίθ9ΐίοη6ΐιι 
βΟΓυιη ςυί <Ι4οΐυιη Πΐιιϋ ηοη ίιιΐ6ΐϋ(^υηΙ, ηβίμιβ να- 
Ιυηΐ, 60 ίηϋΐοϋπ 8ρίΐ'ίΐιιιη 6$5β 6Χ Ρ^ι^υ? Μα^ηυ» 
ϊι^ςυβ 1ιί€ ΕρίρΙίΑηίυβ τΰΓοπ» (ΙίνίηβΓυιη εοςπίΐίοηβ 
1)%€ 1ι&Ι)θΐ : ι δί ν<*Γ0 ϋΙιπ$ΙυΒ 6χ ΡαΐΓβ οιοϋίΐυΐ', 
Οϋαβ 6Χ 0^0, 61 ^ρίηΊυ$ 6Χ €Ι)π&ιο, αυΐ 6χ ιιΙγ:^- 
ςυβ, υΐ €Ι]Π&ΐυ$ ϋίοίΙ, (2ιιί α Ραΐη ρνοαάίι, βΐ, //ί« 
€1 ηαο α€€ρί€ί, > ςαΐδ 8€Γίριυιη Ιιοο ροΓουπΓβηβ 
ηοη ύί8€6Γηυ( βεςυβ 8ΐςυ6 Ιιίο 8&ηεΐυδ, βχ ΡιΙΊο 
8€ίΊρ6Γ6, ηοη «ΙίυιΙ 6886, ηυαιη 6Χ ΡίΠο ουιη 685(*, 
(ϋεΐίοηΰΐη ίΙΙαπι ίιΐ(ΙίεαΓ6, οχ Ρα1ΐ6ϋυια ρΓΟϋο- 

<16Ι«? 58. $6ϋ(ΐ6 ίπΟαία 6ΐί3αι ρΓοΙίχο3^ Ιοη^ίοΓββςυο 8€γ- 
1Κ0Π68 ϋ6ΐΙιοιΐ6η8Ί8 ί:>ΐ6 €οηΐ6χίΐ, υΐ ΓθΓΐ388β οοπιηιοιι• 
8ΙΓ€(, ερίήΐυαίβ 6886 (Ιουυιη, ηιιο<1 ΐηΠαιηπι ίυβΓαΙ, 61 
ηοη Γ6ΐ3ΐίν8Π) ίρβ^ιπι ΐοΐίυ8 δρϊΓϊΐυβ ίπΙΐλ1>ίΐ9ΐίο• 
ηβπι. Ν6(ΐυ6 6Γπϋ686ΐι ίη 60 οοηίΓαϋΊοεηβ πια^ηο 
Αΐ(ΐ8η88ίο, πια^ηο β85ίΗο, 61 »(ΙηιίΓ2ΐ)ΊΗ Ο^ΤΓίΙΙο, 

8(^(1 (Ιί6(ίθηί8 δρίΓΊ(ΐΙ8 Τ9Π08 8»((ηίβ69ΐ1υ8 ΑΓΓΐρί6η8, 

5ρίΓΐΐΜ8 ηοηιβη ν6ΐυΓι υηυιη 6χ ϋ8, ςιι» ίη ϋίνίηί( 
1.ϋΐ6Π8 νλΠ3ΐ8 86ηΐ6ηΐί28 ίη8ίηυ&πΙ, δρίΓίΙαηι ςυο- 
ςϋ6 & ΡίΙίο ίηΙΙιΐηιη α6ϋίρ6Γ6 €οιΐ3ΐΐαΓ, ηυίϋυβ ςιι&βΙ 
ίΠιιϋβιιβ ΙιαΙο, υαγΙο λο πιιιΙιίΓλΓίαιη ϋίνΐειιηι (Ιίνίηί 
δρίηΐυ8 ρΓ06658υηι 6χ Ιιαο ββηίοηΐία βρραΓβΓΟ αυ• 
Ιυπι;ι(, 8ρ66ίιιΙ(;πι τοοληβ ρΓθ€088υηι, ίρβηιη »ρθ8ΐο• 
Ιί8 ΐΓΑ(1ίΐυπι ίιιΟαΙυιη, βΐ ερίχΊβΙβπι &ηΐίςιιίΐυ8 εαηι 
ΛΜοΐΛ ρηποηπι 6Γ691ο ΙιοιηΙηί ίπΩαΐυη), ηοο ηοη. ιτάλαιμετά ψυχής τφ πρωτοπλάστφ έμφυσηΟέν, χα\ ^ ςϋί ΟφΙΟΓυιη ίΑ€υΙΙ»ΐ6ΐη ηηιηίνίΙ, ηβο €0ηιρΓ«:1ΐ6η Ιτι τ5 π&σαν στερέωσαν των ουρανών τήν δύναμιν. 
ΚζΙ ο6 σύνοιδ< μηδέν έν τούτοις υγιές είναι. Ου γαρ 
6 Ιταλ^^ς τδτε λαμβάνει Οπαρξιν, τερατολογεί τδ 
συμπληρωτιχδν τής Τριάδος Πνεΰμα, δτε τφ πρω• 
τοπλάατω ένεφυσάτο παρά τοΰ δημιουργοΰντο; τδ 
πρότερον, χα\ τοΙς μαθη-.αίς παρά τοΰ Σωτήρος τδ 
δεύτερον * ουδέ ουσιωδώς δοξάζει τοις μαθηταΐς αύτδ 
Ινοιχΐίν, άλλα τήν σχετιχήν τοΰ δλου Πνεύ,. ατο; 
Ιιηίχησιν σημαίνειν ^ουλόμενο;, τήν ά^^ήτως, χα\ 
ύεέρ λόγον έγγινομ4νην τοΙς ύποδεχομένοις αύτδ 
διαγωνίζεται πρδς άπόδειξιν, τοΰ μή διδόναι τδ 
Πνεύμα τδν Γ16ν, οίς αν χαΐ δίδωσιν, ώς άλλότριον 
νη; ουσίας αΰτοΰ, χαΐ ώς μή έχ τής ουσίας υπάρχον άίΐ 86 ίη Ιιί8 ηίΙιΊΙ 8&ηυη) αΟ'ϋπ-β. Νοΐ|υβ 6ηίιη 1ΐ3ΐυ• 
Ιυπι 6Χ8ί8ΐ6ηΙίϋηι α€αρ6Γ6 ρΐΌϋί^ίοββ οοηΗηξίΐ, (|υί 
68ΐ€0ΐιιρΐ6ηΐ6ηΙυπι Τηα(1ϊ8, δρίΓΐΙιιιη, ουηι ρηιηυηι 
6Τ6»10 Ιιοπιΐηί ίηααΙ)Α(υΓ »ϋ ορίΗ€β ρρΐυβ 61 ϋβίη• 
66ρ8 ιΙί^ίρυΗβ α δΰπνηίοΓβ : ηεηηβ 688οηΐί»1ιΐεΓ 
(ϋ;»Γίρυϋ8 ίΐΐυιη ίηΙι&1>ίιαΓ6 6χί8ΐίιη;ιΙ, 86«] Γ6ΐα(ΐν&ηι 
Ιοίΐυβ 8ρίπιυ8ίηΙΐΑΐ>ίΐ3ΐίοηοιη (ΐ6ηοΐ3Γ6 νοίειιβ, ν6Γ« 
ΐΜ)Γαπι νίπι 6ΐ ηΐ6η1ί8 €οηο<;ρ(υηι δυριταηίοπ) ίο 
ΗΠβ, ςυί ϊΠυπ) ^οςίρίυηΐ, €ουΐ6η(ϋΙ (ΐ6Πΐοη8ΐΓ2Γβ, 
ηοη ΐΓλάί δρίπΐυπι β ΓίΙίο. ηυΐΙ>086υηςιΐ6 ίΙ(6 ΐΓα• 
<)&ΐυΓ, ν6ΐαϋ 3ΐ1) 6586ηΓΐΑ ί11ιη8 λΐίβιιυιη, 61 9ΐ) ί.ΐίιιβ 
6&86ηΐίλ ηοη 6Χ8ί8ΐ6ηΐ6ηι, «ηΙ ν6ΐ<ιΙί 6Χ 86 6ηίΐ3η3η• 
Ι6ΐη Πΐυιη η)ί1ΐ6ηΐ6, 61 νείυΐί ρΓορή^ηι 8ρΊΓ3ΐιθικ•ηι αύ^ΰ, άλλ" ώς αύτοφυώς αύτδ έχπέμποντα, χαΐ ώ; |) 688€ηΐί9ΐ6ηι, 6( ίη 1ι>*ρθ8ΐΑ8ί 6ίΤυηϋ6ηΐ6. 1ι!υηι 5ίηπϊ• οίχείαν πνοήν ουσιώδη χαΐ ένυπδστατον έξ έαυτοΰ 
5ρβχέοντα. Αύτδ γάρ μή οΟτω διδόναι, τών χατά 
μετοχήν έχάντων αύτδ χα\ διδόντων έσχ\, προφητών 
δηλαδή τε χα\ αποστόλων, χα\ τών μετ* έχείνους τοΰ 
άχοστολιχοΰ ήξιωμένων χαρίσματος. 

νη'. ΈπεΙ δέ πάλιν έν τοΖς έςής , ό μέν Λατίνος 
εις άπό^ιςίν τοΰ είναι τδ Πνεΰμα έχ τοΰ ΥΙοΰ 
προβάλλεται τδ λέγεσ6αι τ^^ Πνεύμα Πνεύμα Χρι- 
9ΐοΰ'δ δέ Μεθώνης άνΟυποφέρει, ι Όύ πα^ν δπερ 
έστΙ τίνος, ήδη χα\ έξ αύτοϋ• χα\ ώς μετάθε- 
σιν «άτριχων δρίων, κα\ χαινοτομίαν χηρύγματος, 
Χ2\ πίστεως παραχάραξιν , χα\ όρων έτ.ιφοράν, 
Χ2• άΓέλειαν τής τών αγίων ομολογίας, κι\ μα- 
τ9ΐότη:α τώ^ μαρτυρικών άΟ)<<'^/, καΙ τών άσχ•,- ιΐ6ηι ηοη ί8ΐΑ ηΓιοηβ ΐΓ&ϋ6Γ6 βοίυηι 68ΐ, ηηί ίΙΐΜΠί 
ρ8ηί€ίρ9ΐίοη6 ρο88ί<ΙοηΙ, 61 ΐΓ^ϋυιιΙ, ρΓθρΙΐ6(«ι υπι 
8€ίϋθ6ΐ6ΐ 8ρο8ΐο1οΐ'υιη, 61 ρο8ΐ 608 ΐπϋί^^ηϊίοι ϋηι 
8ρο$ΙοΠοο Η)αη6Γ6. 

5β\ Ουπ) ρυίβηι ηΐΓ8ΐΐ8 ίη8Γ(ΐυ6ηΙί1)ΐΐ8 Ι.»ίίπυ8 .ιϋ 
<ΐ6ηιοη8ΐΓ3Π(Ιυπ), δρίπίαηι β836 6Χ ΡΐΙίο, |)Γορ(»ι ϋΐ, 
ςυθ(1(ϋ€&ΐυΓ δρίπΐηβ, δμίπΐυ^ί ϋΚη8ΐί, Μηΐιυηβηι^ίβ 
οοηίΓΑ ορροι.ίι, ι Νοη (|υί(1(ΐυΐ<1 αΐίειψιβ, ί.1 ]αιυ οι 
61 60 68( ; ι 6ΐ ρ»ΐ6ΠΐθΓυη) ΐ6ΓΠ)ίηοΓυπι ίηιιηιιίαΐίο• 
η6ΐη,6ΐ ρΓΧΐϋε3ΐ:οηΐ8 ίιιηοναΓιοιΐ6ΐη, 6ΐ Πϋ<:ί ]ΐΓχ\&- 
ΓΐΰαΓιοηεπι, η ϋίΓ»Γΐιηι ίηιρΓϋδβίοηοπη, 61 δαηπυ- 
τηήι €οηί6£8ΐοηί8 ίιηριτΓβοΐίοηβηι, οΐ ηΐϋΓίχιηηι 
εβΠαιηΙηαηι ίηαηϋαΐβπγ» οι 35ΐχΙ:6υΓυπ) ΙϋΙοΓυηι 139 ΙΟΑΝ. ΥΕΟαΐ ΠΡ. ΡΛ'ΙΈίΛ11011.« !4θ 

ν^'ΓΟίη 6ΐΐί ΙίαΙί 2δ86Γ9ηΙ ρΓΟΟβϋβΓΟ ΒρίΓΐΚίπι 6Χ Α δείς * δτι δ& διά τ6 λ^/ειν τους Ίιαλους &χπορι裫 ΓαΙγ6 εΐ ΡΙΙίο. ηοη ()υο ρηηείρίίΐ υηίυδ 6Γυηΐ, €1 
Ιίοο ηΐΑ^η^ι^ β25ί1ίυ8 (Ιίείο δυο €οιηρΓο[)ϋΙ)ίΙ, 
€ ηοαι] 3 Ριΐίο (ϋοΊΐατ 658», 3<1 ρΓίιη^ιη εαυδαΐΏ 
ΡαίΓΟίη ΓϋΓΰΠΊ, > δίτίϋβιΐδ. Ν3ΐη ςυΐ 1ΐ3€ Γ3ΐίοηο 
&6ΓΠϊοη65 ρβΓροκΙεί, ο1> βηυηΐΐΑΐυιη όίεοηδ, 6χ ΡαΐΓβ 
€ΐ Γίϋο 68ί:ο δρίπΐυπι, ιιυΐΗΐυαιη Ηοιηαηοβ επιηί- 
ηαΐίΐυτ, ςυαβί (Ιυο ρπηοΊρία δρίίίΐαβ ίΐβοοηίοιιΐββ, 
οΐιΐη <ϋ€υιιΐ, ρΓΟΟβιΙοΓβ 8ρΊπΐαηι οχ ΡαΐΓβ βΐ ΡίΙίο. 
Ει \\χο άβ ρπηιο 8γ1Ιο»ί8ΐιιο. δυοπηάυδ δγΙΙο^Ί• 
8ηηιβ 651 : < Ουιη οχ (1υυΙ)υ5 655^ δρίΓίιυιη, απιϋβ- 
Γυηο ρβΓ&οηαΓϋΐα ίιηροιΓϋοΐΊοπβιη ίηΐΓθ(1υοαΙ. > 
δυίΰοίβπΐ »ϋ Ιιυπΰ εοηΓυίαικΙαο), ςυ96 & ηοΐιίδ 
ίΙΊοια 5υηΐ , αιΙ βνοιίοηάυπι υηιιιη β]υ8(ΐ6ηι Αΐ(|υβ 
ίδΐβ δοηΙΟΜίία; οχ ΡΙιυΐϋ δγΠοβίδηΓίδ : ουιη ρρορι-ί» σΟαι το Πνεύμα έκ Πατρ?)ς κι\ ΤΙοΰ, ούχ\ δυο άρχα: 
του έν^; έσονται, ό μέγας Βασίλειο; μαρ:υρήσι•. χα\ 
πάλΐν, € τ^ παρά του Υ ίου λεγ<5μενον είναι, εΙς τί;ν 
κρώτην αΐτίαν τ6ν Πατέρα άναφέρεσΟαι, λέγων 
« *ϋ γ>ρ ούτω τους λόγου, διανοούμενος της λεγούση; 
φωνής, έχ τοΟ Πατρ^^ς κα\ του Γίοΰ εΐναι τ6 Πνεύ- 
μα, ουκ &ν ποτέ τους 'Ρωμαίους διαβάλει, ώς δύο 
άρ/άς τοΰ Πνεύματος δογματίζοντας έντω λέγειν 
αύτοϋ., έ^ητορεύεσθαι τ6 Πνεύμα έχ Πατρίς χα\ 
Υίύϋ. Ινα\ ταΰτα μίν περί τοΰ ^ηΟέντος πρώτοϋ 
συλλογισμού. Ό δέ των συλλογισμών δεύτερο;, 
€ ΈπέΙ τ6 έξ άμ^οϊν είναι τ6 Πνεύμα άτέλειαν είνο: 
χαΐ αμφοτέρων των προσώπων ορίζεται, άρχέσ.η 
αύτψ εΙς άνιτροπην, δσα ήμϊν έ^^έΟη εΙς άνατρο- ρΓοΙίδΐίοΐιίδ ηΐ3ΐβΓίΛηι Ιιηϋοαΐ, ηοη ροδδβ αΠςυίϋ Β ^ήν ένδς, του της αύιης δντος εννοίας των τοΰ Φω- 
τίου συλλογισμών • έπε\ της οικείας κατασκευή; 
υλην Ιχίΐ τ^, μη δύνασΟαί τι κοινών έν τ^ Τριάδι 
Γδιον είναι, καΐ πάν Ίδιον μη κοινών είναι* οΊδ' έπ\ 
τη ανατροπή της τοΰ συλλογισμού τούτου περιλή- 
ψεο5ς άπορίαν 'έξόΐ τινά ό έντ:υς'/μενο; τοϊς τ.αρ' 
ημών άνατρεπτικοϊς τών δμοίω; αύτψ έχδντων τοΰ 
Φωτίου συλλογισμών. Όμοίως τω τοιούτφ εύχερί]; 
Εσται κα\ ή τού &λλου συλλογισμού του Μεθώνης 
ανατροπή, έν φ τήν εΙς Ιν τε σύγχυσιν Πα'ςρδς χα\ 
Πού, καΐ τ6ν της άπλότητος τού έν^ς Π.εύματο; 
μερισμδν πλάττεται, έάν έκ Πατρδς κα\ ΥΙού ύπάρ 
χον τ6 Πνεύμα (δηθείη. Έν δέ τψ έξης συλλογισμέ 
γεγονότι μοι δειν Ιδοξεν αυτόν τβ τ>)ν συλλογισμών, οοηιηΐϋΐιο ίη ΤρίαιΙβ ρϊορΓΐυΐΜ βδδβ, 61 οηιηβ μι-υ- 
ρπυιη ηοη Οδδο οοιππ^υηο : ηοιμιο ιη ονοΓδίοηβ 
€ίΓθΐπηρΙϋχυδ Ιιυ]υδ δ^ΙΙα^^ίδηπ, ϋιώίιιιη ΓΟίη&ποΙίΙ 
ιζΠυιη Ιϋ^οιιΓι ςυ% ηοδ ίοηρδίηιυδ, ουηι δίηπίοδ 
8}1Ιο^Ί8ηΐ()δ Ρΐιοΐϋ τοΓιιΙαΓοηιυδ. δίπιϋίΙοΓ οΐ αΐΐβ• 
ΐ'Κΐδ Μοίΐιοϋοπδΐϋ 5}11ο^ΊδΐηΊ ΓοΓυΙαί^ίο ίαεΐΐΐδ οηΐ, 
ίη ςυο ίη υηυηι οοιιΓυδΙοηοπι ΡΑίπδ οΐ ΡίΙΠ, οΐ 
δίηιρΙίοιίΑΐίδ αηίυδ δρ'ΐΓΐιυ^ ϋίνίδίοηοηι ΰοηΓιιιςίΐ, δί 
ϋχ Ρ2ΙΙΓ6 οι Ιιΐΐο δρίιΊίαιη οδδβ (1ίθ3ΐηιΐδ. δοιΐ ουιη 
&ϋ δυ])&6(ΐυοπΐοιη δ}'Πο^Ί5ΐηυπι ρβΓΥοηοιίιη, νί&ϋΐιι 
6&1 ηυοβδδ&Γίυη), ίρδίηπ υΐΊ ]3€61, ίη ΟιαΙίοποϋίι^ο- 
ι-^Γβ, βΐ ίη ϋϋυδ ΓοίυίΛΐίυηο ρΓοϋιιΟΐίοιβ δΐίΐΊποιιβ 
υιί. δ^ΙΙθ£;ΐ{:ηιυ8 Ιΐα δθ Ιΐ3ΐ)6( : ώς ίχει, έγκαταστρώσαι τψ λ4γψ , χα\ πρίς τήν αυτού έμπλατυνθηναι άνατροπήν. Έχει ό συλλογι- 
σμούς ούτω* 
02. ι £ΐ ςαοιΐ ηηυπι δυηΐ ΡαΙβΓ οι ΓίΠυδ, δϋηΐ β ξ?'. € Εί διότι Ιν ε!σι Πατήρ καΐ ΥΙ^^ς, £ίο\ ίί 6ηίιη οιηηίπο υηυιη ηαΐυΓϋ, ριορίΟΓοα υΐ οχ ΡαίΓΟ, 

)13 61 6Χ Γίϋο €ΟΝΟ0()( Πϋΐΐηΐ Οί>1 ρΓθεθ(1θΓ6 ΒρίΓΙ- 

Ιμηι : Ιιοο οίοηίηι ίηηονϋΐα ί,'άύηϊ ιίοςιηϊΐΐίδ νοχ 
ροδίϋΐαΐ : οοηθ6(1οη(]υηι βδβοί 61 Γΐΐίυπι ηοοβ δ^Γίο 
ιιΐί & Ραΐΐ'6, ίΐ9ΐ 6( 3 δριΐ'ίΐυ ^ίξηί, ([αυα Ρ^ΐβΓ οΐ 
δρίΐ'ίΐυδ ιιηυιη δυηΐ παίαπα ; δΙυ πιΐιιυβ, ρ6ΓίοΗΐ3ΐ}ί- 
ΙιΐΓ δρΊΐ'ίιυδ ηοη υηηιη 6586 ηαΙυΓ3 ουιη ΡαΙα*. Ει 
ίΐ6ΐαιη Μαοοιίοηίο ϋίοβηϋί Γ30υ11&ΐ6ιη ΓιϋοΓαιη οοη• 
οοϋοιηιΐδ. ι 

ΥΙγ 1)οί, ίρδο οχ 16 δοΐιΐδ αοουδ&ΐΟΓ δίηουΐ 61 ]υ- 
ϋϋχ ΕοηιαηοΓυηι οοηδΐίΙιΐ6Πδ? Εΐ ςιιίδ 6χ ϋδ ςυί 
ηυηο δυηΐ, αυΐ υικιη^ηι ΓυοΓβ, βιιιϋίνίΐ αΙ> Ιΐαΐίδ δί- 
ιηΐΐυιη ίη δαηοΐΑ Τπ3(ΐ6 ίηΐ6ΓρΓ6ΐ&Γιοη6ΐη? Είβηίιη 
δί ρΐ'ορΐ6Γ ίϋϋηι η&ΐυΓ» 1•&ΐίηί (ΙίοοΓοηΙ, 6δδ6 $ρί Γ:άντως £ν τη φύσει, διά τούτο ώ; έκ τού Πατρδ;, 
ούτω χα\ έκ τού ΥΙού δοτέον έκποοεύεσΟαι τ% Πνεύ- 
μα " τούτο γάρ ή καινοφωνία τού Λατινικού δόγ;.α- 
τος απαιτεί • δοτέον αν εΓη κο\ τίν Υί6ν έξ ανάγκης, 
ώς έκ τού Πατρ^^ς, ούτω χαΐ έκ τού Πνεύματος 
γεννόΙσΟαι • διότι ό Πατήρ κα\ τΐ Πνεύμα δν είσι τ[, 
φύσει• εΐ δέ μή, κινδυνεύ«ι τδ Πνεύμα μή δν εΤν^ι τζ 
φύσει με τ ^ι Πατρός. Κα\ πάλιν π^,όόΓ^σιάζεταΙ Μα- 
κεδόνιο;, > 

Άνθρωπε τού θεού, αύτ6; άφ' εαυτού μόνος κατ- 
ήγορος &μακα\ κριτί^ς τών Τω,.αίων γίνη; Κα\ τίς 
τών νύν ί\ τών ποΟτοτε άκήκοε παρά τών Ιταλών 
τοιαύτην έπ\ τη; αγίας Τριάδο: έςήγηίιν ; ΕΙ γάρ 
διλτδταυτδν της φύσεως οΐ Λατίνοι έλ«γον είναι τ^ Γίΐηηι ϋΐί 3 Ρ31Γ6, 113 βΐ 3 ΓίΙίο, ηοη Ι3η1υπι, ιιυοίΐ ^ Πνεύμα, ώς έκ τού Πατρ>>ς, ούτω κα\ έκ του Υί'.ύ, ίρ3ϋ €θ1Γΐ£ΐ8, 3ΐ)δυΓ(]ιιηι €θηΙίηξ6Γ0ΐ, οβδβ η6ηφ6 οΐ 
Ρίΐίιιηι η€ί-€853Γίο υιί 6Χ 1'3(Γ6 ίΐ3 61 3 δρίιίΐα, 96(1 
οι ηιυ1ΐ3 8ΐί3 ΡΓΧ16Γ63. Νβπι δί ρΓορ(6Γ οαηιϋοιη 
η3ΐυΓ3ηι (ΙίοοΓΟίυΓ 6886 δρίηΐυδ οχ Ειΐίο (ΐυ6ΐη3ΐΙ• 
ηιθ(1ιιπΐ 61 Ρ31Γ6, ρΓΟΓδυδ Ιΐ3ηο 63ηιϋ6ηι ο1) 03η83ΐη 
ϋιηίΙίΐοΓ €05;6Γ6ΐυΓ (;ί|^ηβΓ6 οαηι Ρ3ΐΓβ. 1(6ΐη, δί 

ρίΟρΙΟΓ 63ΠΙ(Ι6ΠΙ ηαΙυΓ3ηΐ ίΐ3 68861 6Χ Ρίΐίο δρίΓί- 

ιυδ υιί 6Χ Ρ31Γ6, 68δ6ΐ6ΐ Ρϊΐίυβ (ΐυ6ΐη3(1ηιθ(1υπι Ρ3- 

16Γ &1)δί]η6 ρΓΐηοΐρίο 61 3ΐ>5(|(16 €3υδ3. Ν3ΐη δρίΓίΐυδ 

οχ ΡιιΐΓϋ οδΐ Ι3π(ΐυ3ηι 6Χ Γοηΐ6 3ΐ)8(ΐιΐϋ ρπηοί• 
))ίο : ι(9ί οΐ 6Χ ΡίΙίο οηηκίπη ίη ηιοϋηηο , υΐ 
Ιιι .Ίυΐυιιΐ3δ, οηοπίπο οΐ Ιρ.'.ο οϋδιΊ δίιιβ ρηηοί- ού μόνον 8 συνήξας αύτίς άτοπον συνέβαιναν &ν, τΰ 
εΤναι δηλονότι κα\ τδν ΥΙ^ν έξ ανάγκης, ώς έχ τοΰ 
Πατρδ;, ούτω κα\ έκ τού Πνεύματος, άλλα χα\ Ετε- 
ρα πάντως. ΕΙ γάρ διά τί) τα-»τ6ν της φύσεω. 
έλέγετο είναι τ6 Πνεύμα και έχ τού ΥΙου, ώ; έκ τού 
Πατρίς, πάντω; δι' αυτού τούτου κα\ γεννδν 6 Υίδς 
ομοίως ήναγκάζετ^ τ ψ Πατρί. Κα\ πάλιν, εΐ δια τ6 
ταυτδν της φύσεως, ούτως ήν έχ τού ΥΙου τ6 Πνεύ 
μα ώσπερ έκ τού Πατρδ;, ην αν χαΐ ό Υΐ6ς ώς ό 
Πατήρ άναρχος κα\ αναίτιος. Τ6 γάρ Πνεύμα έκ 
τού Πατρδς ώς έξ άναρχου έστ\ «ηγής. ΕΙ δέ κιΐ 
έκ τού ΥΙού κατ λ σέ ούτίος, πάντω; χαΐ α^-^^' ' 141 1)Έ υΧΙΟΝΕ Ε(: 

χος. Άλλ' ούχ οΟτω^, Αλλ' έκ τοΰ ΤΙοΟ τ6 ΠνεΟμά ^ 
Ιοτίν, ώί Ικ πηγής ^κ του Πατρδς έχούσης τ6 είναι, - 
χα\ ηρ^ Έ^ν Πατέρα τήν πρώτην αΐτίαν και αρχήν 
άπαντα τ6ν του Πνεύματος πηγασμ6ν άναγούσης 
χιτά τ6ν μέγαν Βααίλειον. Τωμαϊοι μ^ν οΟν εις ' 
τοιαιίτην ίννοιαν έκ τοΟ ΤίαΟ λέγουνιν είναι τ6 
ΠνΕυμα. 2υ δέ ?:σρ6ΐσάγων αυτοΟς βιά τ6 έμοφυές 
οηθεν άπολογ.υμίνοΰς τ6 έκ τοΟ Πατρ^^ς και ΓΙοΟ 
έΐνιι τ6 Ωνεϋμα, ού δικαίως κατηγορών αυτών φαί- 
ν||, χαινοφωνίαν Λατινικού δόγματος άποκαλών, 
ίτ^ίρ εκείνοι ού λέγουφιν, κα\ πα^.'^ηαίαν όνομςι^ων 
τιυτα Μακεδονίου. "Αλλο; ηάλΐν πλέκεται σοι συλ- 
λογισμός έκ του Πνεύματο; γενναιΟαι τ6ν Γ16ν, καΐ 
αύτ'^; συμπεραίνω ν δήθεν 

ξγ'. < ΕΙ διλ τδ όμότιμον Πατρ'ς κα\ ΙΊοΰ, έκ 
ΏιτρΗ; %α\ Υίοΰ τ6 Πνεύμα εκπορεύεται• της Β 
γαρ αύτης έστιν δ/οτιμίας τφ Πνεΰματιό Πατήρ, ι 

ΚαΙτ( σοι πρ?»ς ταΟτα έροΰμεν ήμεϊς ; Πολλαί σοι 
ήχι αί του Γίοΰ έκ του Πνεύματος γεννήσεις τερα- 
τΐυθτσονται, εί νυν μέυ θέλεις έκ Πατρός κα\ Υίου 
£:& τδ όμοφυές είναι τδ Πνεύμα, νυν δέ δι3ί νδ όμό- 
τφον, νυν δέ διά τδ δμ<ίδοξον, νυν δέ διά τδ δμοδύ- 
νπμον. Όποιον δέ κα\ τδ επακολουθούν τοΙς ^ηθεισ'.ν 
Ιίδη συλλογισμοί, σου, εν φδιισ/υρίη συ άναφανζ- 
νχί που τών Γραφών ΐϊάντω; τδν Γίδν λεγ^μενον 
το3 Πνεύματος μείζονα^ εάν και έζ ΙΊοΟ τδ Πνεΰμα 
έχκορευδμενον λέγοιτο. Ώς γάρ έο^κεν, ήγνόησις ό 
βοφωτατος, ώς ό μέγας Αθανάσιος έν τω κατά 
Ά-ίειανών πρώτω λόγφ μείζονα του Πνεύματος 
άριδηλως τδν Υίον Αποφαίνεται. Ό δι μετά ταϋ:α 
ΐ:λ£χ^μενδς σοι ουλλογι-σμδς, ό τόΟ Ιταλού καταφε- 
ρόμενος αφδδρα έν τψ πρότεινε ιν, ι Παν δπερ έπ\ τη ; 
«περουσίου Τριάδος κα\ νοείται κα\ λέγεται, ή 
χοινόν έστι τω ^ τριών, ή ένδς ίδιον. »υδτο;-ί( -η; 
αλτ,θείας χ^ρ^τι προανατέτραϊ.ται πα>* τ, .'.(,<»>, ι ν 
οίς άπεδείχνυμεν είναι τκ κοινδν τοις δυσιν, όπερ 
μι) ιτρόσεστι κα\ τφ τρίτ^|^ κα\ ειναί τι ίδιον τοί; 
δνσι, μη κοινωνού ντος αύτοΓς καΐ ϊού τρίτου. *Οσαύ• 
τως καΐ 6 έτε^β; των έπ\ τούτψ συλλογισμών ό λέ- 
γων δύο άναφαίνεσθαι τα τού Πνεύματος αίτια τδν 
Πατέρα καΐ τον ΥΙδν, έάν τις έκ τού Πατρδ; κα\ 
ΥΙού λέγ^ τδ Πνεΰμα, έν έκείνοις ημών τοις ^ή- 
μαο > άνατέιραπται, {ν οΤς άπεδείκνυμεν ώς δ έκ 
■ιού Πατρ^,ς κα\ Υίοΰ λέγων τδ Πνεύμα, μίαν αΐτίαν 
λέγει τοϋ Πνεύματος, δια τδ έκ Ωατρδς βι* Υιού εΐ- Π 
ναι αύτδ, &τβ της €ι* ΪΙον φωνής δήλωσιν της 
::ί»οχατορκτ•.κής αίτιας έχούση:, κατά τδν μίγαν 
ειπείν χα\ πάλιν Βασίλειον. *Αλλ* ουδέ δ εφεξής 
βυλλογισμδς, ό « 4:ελή τήν έκ τού Πατρδς έκπδρΐυ- 
«V λέγων, έαν και έκ τού Υιού λέγοιτο ύπάρχειντδ 
ϋν:ύμα, ι καινού τίνος δεηθήσεται τού νοήματος εΙς 
άντί^^^ηφιν. Αρκέσει γάρ είς άνατροπήν αυτού, οσα 
ττρο^ τον δμοίως αύτφ έ/οντα συλλογισμδν τού Φω- 
τίου ειρήκααεν. 'ίΙσαΟτως κα\ ττ] άνατροπζ τυΰ 
άχοΑΟϋθουντος αύτφ συλλογισμού, τού . δύο αρχάς 
του Πνεύματος λέγοντος τδν Πατέρα και τδν ϊ'ίδν. 
Ολη παραληφΟήσονται τά ιερδς τδν δμοίως αύτφ 
έχοντα συλλογισμδν τού αυτού Φωτίου (&ηθέντα Ίΐ.κί^ΐΛΐιυΜ. ι Λ 

ρίο. δ€€ΐ ΐ'β$ αΐίΐίτ 8ϋ Ι2ΐ1>6ΐ. Εχ Είΐίο δρίΓίΐΐ!$ 

05ΐ, υΐ 6 ίοηΐβ 6Χ Ρ3ίΓ6 6356 Ιΐ3ΐ)6ηΐ6 , 61 &ι1 

ΡαΐΓβηι ρΓΐιιι&ηι ο^υ52ΐη 61 ρΓΐηοΊρΙαιη οιηηβιπ 
δρϊπΐυδ ιίΠϋχιιιη Γ6ί6Γ6ηΐ6 , 56ουη(1υη) ηια£;ιιαιη 
Π3&ί1ίαηι. Βοιηαιιί ΐ1α(|ΐιβ ίΐα 56η(ί6ηΐ68 α^δοηιηΐ 6χ 
Ριΐιο £δ&6 8ρίπ1ϋΐη. Τα νβΓΟ 60$ ίηίΓοϋυοβίϋ», 

{]ΜΒ$ί Γ€δρθηΐΐ6Γ6Ιΐ1, ρΐΌρΐ6Γ βαΐΏιΙβπι ηαΙΠΓ&Π) 35- 
β6Γ6Γ6, 6Χ ΡϋΐΓβ ϋΐ 6Χ ΕίΙίο δρίΓΐΐϋΐη 6δΝ6, ρΓ30ΐίΜ• 

ί96 (^οβ ίιΐ9ίπιυ1αΓ6 νίϋ6Π3, <1ίο1ίοπ6ΐη ίηηονίΐίαιιι 
ΕαΐΊιιί ϋοβιηαΐίδ ηαπουρ&η5, (^ιι» ιΊΙι ηοη 6ηιιιι- 
(ΐϋΐιΐ, 61 ΐΐΐβ ΙίΙκτΙϋΐβιη <1ί€6Γΐ(1ί ΜΑΟίηΙοηϋ ηοηιΐ- 
ΙΙ3ΙΙ». Α1ίυ$ ίΐοηιπ) ϋ)'11οςίδηιυ5 εοιηρΙίο&ΙϋΓ, η 
δρίπΐιι (^6ικ'γ;ιιι Είΐϊυιυ , (^ιιαδί Ια ε6Γΐο €θηο1α« 
ϋ6Γ6$ : 

63. ι δί ριορΙβΓ 6αη)(ΐ6ΐη ϋ)^ηίΐαΐ6ΐη Ραηΐ5 61 
Εϋϋ, 6Χ Ρ41Γ6 βΐ ΕίΙίο δρίπΐα$ ρΓ006ΐΙΙ( : 6]ΐϋϋ6ΐη 
η3ΐη(|α6 όί^αίΐαΐίδ 6δΐ 6υηι δρίιίΐα Ρα16Γ• > 

{ίχύά 1)1566 Ιυίδ ηθ8 ΐ'65ροη(ΐ6ΐ)ίαιυδ ? Ρΐ6Γ2?(ΐιΐϋ 
ΓυΠΑδδβ Εΐΐϋ 6χ δρίΓίιυ §6η6Γ&ΐΊοπ68 ροη6ηΙο&χ 
ΰοηβηςβηίΟΓ ; » ηαιιο ςα1(ΐ6ΐη \]5 6Χ Ρ2ΐΓ6 61 Ρίΐίο 
ρΓορίβΓ (:αιη(ΐ6ΐη η&ΐαΓααι 6856 δρΐιίΐυιη, ηαηο 
ρΓορίβΓ βαιίΗΐβιη ι1ί|;ηίΐαΐ6ηι, παα6 ρΓορίβΓ 62ΐπΐ(ΐ6πι ^ 
βίοπαιη, ηαιιο ριορΐ6Γ 6&ιη()6ΐη ροΐβπΐΊαηι. Οιιαίβ 
ροπΌ 681 <ιαο(1 601186(1» ΙΐαΓ, αιΐ ΐυο&]α(η οχροδίΐοκ' 
8^11οβί5ΐηθ8, ηαο Ια 60ΐιΐ6η(1ί3, €οηιρ»Γαί556 ίη 
2ΐίΐ|υΊΙ)α8 5θΓίρΙαπ9, ρΓ0Γ8α8 ΡίΙΊαιη (ΙΙεί ιηα]οΓ6ηλ 
δμίΓίΙα, 8ί 6ΐ 6Χ Ρίΐίο ΒρίΓίΙαδ ρΓθ06ά6Γ6 (ϋοαηΐΓ ?^ 
ϋΐ 6111111 νίϋ6ΐαΓ, 16 5»ρί6η1ί55ΐιηαιη Ι&ΐαΊι ιηα^ηυβ 
ΑιΙ)3η&8ηΐ8 ΟΓΑΐΊοηβ ρΗαια 6οηΐΓ9 Διίαηοβ, πΐ3]ο- 
Γ61Ι» δρπΊΐα 8ρ4:η)55ίη)6 ΓίΙίιιιιι (]66οηιοη5. Οιιί' 
μο^^ΐιηυϋααι & 16 &}'11οβί5αια3 60ΐιιΐ66ΓααΓ, οΐ Ιΐαΐυιη' 
μΓ4\ί(6Γ ίαιρβίΐι, 60 ςαοα αίίΐΓΐη&ΐ, ι Οιηηβ ςαόιΐ ! 
Ιη ίυρ6Γ&α1)ϋΐ;ιΐαΚ(ϋ ΤιΊ3<ΐ6 ίπΙβΠίι^ίΙαΓ 61 ϋίοίΐιΐΓ, ! 
3ΐιΙ ίοιηηηιιΐ6 6:>1 Ιηαηι, ααΐ αηίϋ5} ριορπαπι. ι 
Πιο 1)61 ^ιαΐία Γ6ίυΐ3ΐα5 681 ^ ηοΙ>ΐ5• ϋυιιι οδίοηιΐί- 
ιηαβ, 6886 ςα'κΐ <1αοιαι» 60ΐηηιαπ6, ςαοϋ ηοη €οηι-' 
ιηαιιίοαίϋΓ 6( Χανύο : 61 6886 ρΓορπαπι (ΙυοΓυιη, 
εα]α8 ΐ6Γΐίυ8 ρ^ηίοΰρβ ηοη β&ΐ, δΊπ)ΐΙίΐ6Γ 6ΐ αϊ ιΐ5 
8]^11θ£ίβιηυ8 8α1)&6(ΐιι«η8, α8&6Γ6η3, ϋυ^δ 6θοιρ&Γ6Γβ 
δριΗΐυδ 6&0888 ΡλίΓβηι 61 Ρίΐίυηι. 5ΐ ηυίδ 6χ ΡαΐΓϋ 
βΐ Ρϋίο δρίπΐυηι <ΐ666ΓηίΙ, ΗΙί8ν6Γΐ)ΐ8 » ηο1)Ίδ Γβ- 
166108 681, ςυίΙ)α8 οδίβηάίιηυδ, οαιη ιΐ"1 6χ Ραίιο 
61 Ρϋίο δρίΓΐιυπι <1ί6ίΐ, υη;ιι» ς&αδ&πι ίηΓ6ΐ'Γ6, 
ςυοά 6Χ ΡλίΓβ ρβε Ρίΐίυπι ίΐΐβ δίΐ : νοχ ηαηΐ'ΐιΐΰ 
ίΙΙϋ ρβτ ΠϋΗηι ρΓίηή^ΰηίΑω οααδΑαι ίηϋ'κ'αΐ, αΐ 
ίιοΓΟπι οαιη ιπα^ηο Βιΐδίΐίο βΓαΓηιοαιαδ. δ6<1 η6Γΐα6 
ςοί (Ιβίηοβρβ ίοοαηι 066υρ3ΐ β^ϋο^Ίδωοδ, 4"^ 
• ΙτηρβΓΓοείιιπϊ βχ ΡαΐΓβ ρΓθ6β8δίοηβω ίηοαΙοΛί, βί 
61 βχ ΡίΓιο δρίΓίΐϋβ 6586 ΛδίΓΟΛίοΓ, Ι ϋονα αΐίίΐυ* 
6X602*1(313 86Ιΐΐ6ηΐί3 Γ6ίαΐΑΐίοη6ΐΒ υΐ6ΐ*6ΐ)ίΐαΓ : 
ηαιηςιιβ 3(1 6ααι 6οην6ΐΐ6η<1αιιι 8&ΙΊ8 6ΓΪΙ, ςα» »ι1 
60ηδίιηιΐ6ΐη Ρΐιοΐη Β^ΙΙο^ίδίααπι .3(ϊ<]αχίιηυδ. Ρη ί 
Ρ3ΐίοιιβ ρτο Γ6ίυΐ3ϋοιι«, ςυι ροδΙ Ιϊαηο ΐ6βίΐαΓ, δνΐ- 
Ιοβ[ϊ8ηιί,6ΐ ιΐαο ρήη€ίρί3 δρπΐΐμβ Ρ3ΐΓ6ω 6ΐ Γίϋιιπι 
€0ΐΐ8ΐίΐα6ηΐί8, 3δ8υπΐ6ηΐυΓ, ςυ^κ ίη ^(Ι^^ ^ Ιιαίχ^π- 
Ι6ΐη ο|α8<ΐ6ΐη ΡΙιοΐίΙ β^ΙΙοβίιοΐϋΐη 3 ηο1)ί8 βΙΙ «.^ 

•0111. 111 10ΑΝ. ΥΕΟΟΙ €Ρ. 
64. Ουβιοίΐύαιοααπι 61 ςυΙ ρθ5Ι Ιιοί &θ(|«ιίΙαΓ« Α 

Ιιιιί€4ΐυβ ρΓΟκΊιηυβ λΐίιιβ 83τΠοβί§ιηυβ• «ηιΐΜ) (ΊιαοΙ 
€8ΐη(1οιη Ιΐ9ΐ>6ΐ)'υϋΐ Γβ8ροη8ΐοηθΐιι• υη^ηι κίςυιϋβπι 
ρΓοροδίϋοηυιη νιοι υΙβΓ(|ΐΐ6 ρο&β'ιάβηΐββ, ΰΐιαι νο* 
οηΐ € ΡαΐΓβιη οΑϋδβιηι βΟΓυιη, ςυββ €χ ίρβο βυηΐ, 
πιΐίοηβ Ιι^ρο5ΐ25ί8 61 ηοο ηΐίοηβ ηΑΐυΓΦ , ι Ιιίο 
ΐ|υ1ϋ6πι Αΐίυ<1, ϊϋβ λΓιαά &1>8αΓ<1υιιι 60ΐηρΓθΙ»Αηΐ; 
ϋυηι ίρ$6 ί^ιιΟΓλβ, ςοΊ 60$ οοη6ίηηΑ$ΐί, ηυΙΙυπι υη- 

<|υ«ηΐ 6Χ δληΟΐΊ» (1ίχί556, ΡαΐΓ6ΐη 620δ&ΠΙ 6536 6θ• 

Γυηι, ςίΜΒ βχ ίρ30 βυηΐ, ΓΑΐίοηβ Ιΐ7ρθ8ΐα$ί5» 61 ηοο 
ηΓιοη6 ιΐΑΐυΓΧ. ΜΐΙιί ρΙ&06, ςοΊ Γ6Γ6 οιηη6β ΐ1ΐ6θ1ο• 
^ίι&» &€ΓίρΙίοη6$ Μίΐαίο ίηιΐ^ι^λνί 6ΐ3ΐηίιΐ3νί(ΐυ6, 
&ίιηΊΐ6• όί&Ιίη€Γιοη68 Γ6ρ6ήΓ6 ηυβςιχλίη εοηΐί^ΐ : 
ηιπκ|ΐΐ6 &ί $ΊιοΊϋ8 (ΙΙ$ιίη6ΐίο ιραά ηθ5ΐΓθβ Ρ&ΙΓ68 

Ιΐΐ60ΐ0{;08 Γ6ρ€ήΓ6ΐΐΙΓ 6$9<^ηΐί3ί 6ΐ Ιΐ]^μ08ΐ38ί& ίΟ 

€»α89 69Γ0ΐη ρ6Γ800Απιηι, 4|υ3β 6Χ ΡαΙγ6 $υηΐ, 
Βυηςιΐ9ΐιη 86ευη(1ιιιη Ιβ, ςαί νοο^δ €3υ$9ΐιη ΡβιίΓοια 
ι*οηιιη, ςυχ 6χ «ο 8ΐιηΙ, τΜιοηβ ΙιγροβίβΐδΊβ, 61 ηοη 
Γ»ΐίοο6 Ηλίαπε, <1ί6ΐυ8 Γιιί8$6ΐ Ρ«16γ ^6η6Γ&η8 η»- 

Ιΐ]Γ3ΐ1ίΐ6Γ. ν6ηΐαΐ 11006 0ΐί<1113ΐα(1θ 6Χ ΡαΐΓβ, <)Η0<1 

6]υ$(]6ηι ΙιγροδΙι&Ίιη <ΐ6ηο(2ΐΙ» &Γιςιΐ3ΐη<1ο οι 6886ΐι- 

112 Ρ&1Π5 $606ΠΐΓί ΡΐΗοπ) 8€ΓίρΐαΓ« βΐ^ΐουοΙ. ΟυΙ• 
1)118 ιηΑηΐίβ8(ο &ρρ3Γ6ΐ ΐυΐηοΓβ Ιια$ <ϋοΐίη€ΐίοη68 &1) 

6αΓ0Ι)Ι 3α€ΐοπΙ;υ8 ΰΟΙίϋΟΐλδ ίυί$5β. Ν66 6Γίΐ ρΓ»ΐ6Τ 
Γβΐη β€ΓΊμΙΟ ΐΓ2ϋίΐ9 1651101011191 ΙΐίΟ Γβΰ6η86Γβ, 00010 
09ΐΐΙΓαΠΐ6Γ 9€Ι1βΓ&Γ6, 61 ΓβΙαίη νβ! ρΓοΙϋΟ» 68860ΐί)Β 

6ΐ οαΐοηβ Οίίϊ ΡιΓπιπι άκί, υΐ ηοιίίβ οαιοίΙ>θ8 

ν65»θΊ& Γ6(1&Γβ09ΐΙΟΓ ίΙΓίυβ, ςαί •886Γ6Γ6 8υά6ΐ9 
ΡϋΐΓ6ΐη 621089110 6586 60?0Π1« ςο» 6Χ 60 δΟΠΐ» ΠΙ- 
11006 Ιΐγρ08ΐΐ5ί8, 61 ΠΟΟ ΓαΐίΟΟΟ ΟλΙθΓ9Β. Εΐ »ηΐ6 Ο 
»11θ8 0ΙΑΚ008 ΑΐΙΐ3ΙΙ38ία8 Ιο ΟθΙ1θΙ|θΊθ 6001 ΑΗο Ιο 

5γοο<)ο Νί6χολ Ιΐ3ΐ)!(ο, 6ο]ο5 ρΓίοοΊρίοοι, € Οίνίη» 
ρΓονί(ΐ60ΐίλ 6001 ιαιΊοί89ίιοί• 10618 ίηΐΕΐΙ>αβ, ««- 

€6551 Ζά <ΐ65ΐϋ6ηΐ08 Α 016 €ΐΐΓί5ΐί 56ΓΤ0•, • ΙΠΐΙίΐ : 
€ Ιΐ0ςΐΐ6 0608 <1ί6608 9ίά ρΓΟρίΊΟΟΙ Ρί1(θ01 ρ6Γ 
ρΓθρ1ΐ6ΐ3ΐηΐ« ι Εχ υΐ6Γ0 3ηΙ< Ιι06ίΓ6ΓαΠΙ ^60θί 16*'» » 
6Χ ραΐ6Γ02 6586ΐΐΐ!3Ι ;6Π6Γλΐίθ06ηΐ ΡίΙΠ 00ΐ5ΐ : » 61 
ρ80€ί8 Ίθΐ6Γ]6€ΐ!8 ΐ' ι ΝοΙΙα •Ιμ ^6 69058 υΐ6Γ0ΐη 

000111151, 0151 πι θ8ΐ6οϋ5ΐ, ΐρδϋτη ΡιΙίοηι 6Χ Ρ5ΐη5 
6556θϋ5 1^6011010 Γοί886. » Ει ίΐ6Γοαι : Ι ΡΐΙίοαι 6Χ 

65560113 06ί 61 Ρ5ΐΓί5 ^6η6ηΐθηΐ 5666ρΐΙΒ05. Ι 
Ιϋ6ηΐ ΟΓ5ΓΙ006, 6θ]05 ρΗθ6Ίρΐνηΐ , ι Κ66Ι6 ί6€ί5ϋ 
ΙΟίΙΐί 5ί{Πί8€805 Γ^είοοι 5 16 ςο9β5ΐΐοπι, > Κ|«6 
1ΐ5ΐ)6ΐ : € Μοο 6Ηΐ ιά^ω Ρί1ΐ05 61 €Γ65ΐθαΐ, ΟΟ 6Χ 
060 61 6Χΐη Ι>6001« 68560115 111105 η|ΜΙ16ΐαΓ« » Ει Ο 

ιηο1Γΐ5 Ιοΐ6η66ΐϊ5 Άιά^Λ : ι Νοη 6χΐηιΐ65 651 61 
5ΐ1ίον6ΐιΐ8 Ρίΐϋ 65560115, ο6ςηο 6χ 115» ςο« Βοη 

5001, 1θΐΓΟ(Ιθ6ΐ5, 564 6Χ Ρ5ΐΓΐ5 6556θϋ« ΟΠΑ 651, 

ςο6ΐθ5(1αιοιΙοπι 1οαιΙηΐ5 5ρΐ6θ(1θΓ9 61 5<|ιη6 ν5ροΓ• » 

Ει αΐ5(μΐα5 Β•5ί1ία5 6ρΐ5ΐθΐ5 «Ι €5ΙΙΟθί6•5, 6θ]θ5 

ρηο6Ϊρίαοι : ι Οαιηίααι ηο5 Ιΐί5ϋ5 γοαογ» 5αΓ65 

Οθ5ΐη5 6ΐΓ6θηΐ8005ΙΙ5» Ι 5€ηΙ)ίΐ : 1 βοη βΧ 6556ΙΙ• 
ϋΐ Ρλ1η5 Ρίΐίοηΐ 6556 (1θ66ΙΙΐαΓ, ηο ΐΐ6€ί<ΐ5ΙΒβ5 »ι1 
60ΓΡ0Γ655 ρ558ίθααΐΙΙ ίθΐ6ΐϋ((6ΙΙΐί55 *. 06^06 6θΙΐΒ 
65560115 (Ιίνί55 65ΐ 1 Ρ5(Τ6 ίΐΙ ΡίΙίαΟΙ, Β6ή06 €001 
ΔθΧί586ΐ ^ΟΟίΐ, 56<1 Π1β4«5 <ΙίτΊθ« {6ΙΙ6ηΙΙθθΐ8 
6ΧρΓΐ€5ΐί 01101106 ΥλΗ. • $6(1 6ΐ Ιΐ6Γ0ΐη 013^05 ΡΛΤΒΙΑΒΟΗ.Ε ΠΙ 

ι ξφ'. Οία 8έ χα\ ό μιτ* αύτοι»{, χα\ ό έγγυς αύτου 
πάλιν 9υ>Λογισμ^;, οΐ δύο&μα διαλαμβάνουνι. Ηίαν 
γάρ οΐίτοι δύναμ&ν των «ροτάσεων χαΐ αμφότεροι 
εχοντκ* '^ λέγειν δηλαβ)) ι τ6ν Πατέρα αίτιον τίον 
έξ αύτοΰ τφ λόγφ της ύιεοατάσεακ• χα^ ούχΙ νφ λόγο) 
τη^ φύσεω;, ι ό μέν &λλο, 6 6έ &λλο χατααχευάζου- 
σιν Ατοπα, έν τψ ΑγνοεΙν βε τ6ν αοτοϋς βυντιθέμ:• 
νον ώς ού$£{ς που εΓρηχε τών ΑγίΟν, 8τι δ ΏττΥ^ρ 
αίτιας ϊτη των έξ αύτοΰ τφ λόγφ της όποστά^εω;, 
χα\ ούχ\ τφ λόγφ τ!}ς φύσεως. Έμοιγε τέως, πά^α; 
«χε{6ν θεολογιχάς έξηρευνηχότι γραφάς, ^ιαιρέη^ι 
τοιαΰτακς Ιντυχεΐν ούχ εγένετο. ΕΙ γάρ Ιιιέγετό τι; 
παρά τοις θεολόγοις Πατράαιν ημών τοιαύτη (ια{• 
ρεβις ούσ£ας χαΐ ύποστάβεως έν τ{ αΐτΐψ τών έχ 
Πατρός αΙτιατών προοώπων» ούχ &ν π^ε χατ^ οϊ 
τ6ν λέγοντα αίτιον τ6ν Πατέρα τών έξ αύτοΰ τφ 
λόγφ τη; όποατάσεως, χα\ ούχ\ τφ λόγφ της φΟ• 
σεως, έ^^έθη δ Πατ4)ρ γεννών φυσιχώς. Νΰν δέ άλ}.ά 
πη μέν έχ τονΟατρδς, δπερ έστΙ της αύτοΰ δηλωτι• 
χδν υποστάσεως, πη δέ έχ τί^ς ουσίας τοΰ Πατρ6; 
γεννδ^θαι τ6ν Υί6ν δογματίζουβιν αΐ γραφαί. 'Οπέ• 
θεν προ(ή) ως χαΐ Αναφαίνεται, μάτην τά; τοιαύτας 
βιαιρέηις άναπεπλάσΟαι τοΙς αύτάς άναπλάττουσιν. 
Ούχ άπ&δέ λδγον χαΐ γραφιχάς ενταύθα μαρτυρίας 
παραγαγείν, τοΟ γενν^Ιν τ6ν βε6ν φυσιχώς, χα\ εί- 
τοΰ γέννημα της ουσίας χα\ της φύσεως τοΰ βεοΟ 
λέγεσθαι τδν ΓΙ^ν, δ πως άν τδ άλογον χατά χράτο; 
άπελεγχθείή τοΰ λέγειν άποτολμώντος τδν Πατέρα 
αίτιον εΤναι τών έξ αύτοΰ τφ λδγφ της ύττοστάσεω;^, 
χα\ ούχ\ τφ λ^γφ της φύσεως. Αύτιχα γάρ δ μέγα; 
^Αθανάνιος έν τ^ πρδς "Αρειον βιαλέχτω τ|| γενο- 
μένη έν τ^ χατά Νίχαιαν συνδδφ, ^ς ^| αρχή * ι Τζ 
τοΰ Θεοΰ προνοί^ Απείην προσεληλυΟώς συν τοΙς 
φιλτάτοις μου άδελφοίς πρδ. τοΟς έμοΊ ποθούμενους 
τοΰ Χριστού (ούλους, ι φησίν * ι ϋύχοΰν ό Θίό; 
λέγων πρδ; τδν ίδιον Τ:δν διά του προφήτου, ι Έχ 
γαστρδς πρδ έωσφδρου έγέννησά σε« ι σημαίνει την 
Ιχ τη; Πατριχής ουσίας γέννησιν τοΰ ΤΙοϋ. » Κα\ 
μετ* δλ{γα * ι ΔΓ ουδέν Ιτερον γαστέρα δνομά^ει, ή 
Ινα «αραστήση αύτδν τδν ΥΙδν έχ της τοΰ Πατρίς 
ουσίας γεγεννηβθαι. » ΚαΙ μετ* δλίγα • < Τδν Τί^^ν 
έχ της ουσίας τοΰ Θεοΰ χα\ Πατρδς γεννηθέντα μαν- 
θάνομεν. ι Ό αύτδς έν τφ λδγφ <& ή αρχή * € Κα- 
λώς έποίησας δηλώσας μο•. τήν γενομένην παρά σου 
ζήτησιν, ι ούτω φησίν ι Ούχ &ν εΓη 6 αύτδς Γίδς 
χαι χτίσμα, ίνα μή χα\ έχ τοΰ θεοΰ, χα\ Ιςωθεν του 
βεου ή ουσία αύτοΰ νομίζηται. ι ΚαΙ μετά πολλά έν 
τφ αύτφ • ι Ούχ έξωθεν τίς έστιν έφευρεθείσα ή 
τοΰ Τίοΰ ουσία, ούβέ έχ μή δντων έπεισήχθη. άχ^ 
έχ της τοΰ Πατρδς ουσίας Ιφυ, ώς τοΰ ψωτδ; τδ 
Απαύγασμα, χαΐ ώς ύδατος άτμίς. Κα\ 6 μέγα; Βα- 
σίλειο; έν τ|ί πρδς τάς χανονιχάς επιστολή, ζ; ή 
Αρχή• « "Οσον ήνίασεν ήμΑς πρδτερονφήμη λυπηρά 
τά; ΑχοΑς ημών π$ριηχήσασα, > φητίν • ε "Οταν δέ 
έχ της ουσίας τοΰ Πατρθς τδν ΥΙδν είναι διδασχδ- 
μεθα, μή χαταπίπτωμεν έτιΐ τάς σωματιχάς των 
παθών έννοίβς, Ού γάρ ή ουσία έμερίσΟη άπδ τοΰ » Ρ55ΐ. 6ΙΧ, 3. (15 Βϋ« ϋΝΙΟΛΈ Εε01.Ε5ΙΛΒυΜ. 1*6 

Πατρίς <<ς Υ{^, οΜ (5υβ!αα Ιγέννηνιν» Αλλ* Α^()η- Α ΑΐΙίΜΜίυβ βρίβίοΐι βχ 8τηο(]ο ΗίοΓΟ&οΙχιιιίΐαη» «<| ^ της •€(ας γιννή^ιως 6 χμόιης, ι *Αλλ& χ&\ 
«ίλ(ν 6 μέχΛζ *Αθανά9ΐος έν τ]| έκ&στολ^ τ^ άτή 
ν^ζ σννέβου [[τοϊς Ιν ΐΕρονολύμο^;, κρ^ς τ^ν έν 
*Αλβ;αν6ρ£(^ Έχχλησίαιν» ί|; ή άρχή • ι ΠΑνι μίν 
ημών τοΙς &κ\ τ6 «6τ^ συνβλθουβιν έξ λπαρχιων $Μ(^ 
ψίρων, • φησ^ν• ι 01 γάρ τήν Άρβκανίχν αΤρ•«ιν 
βν«θ•ματ{<ιαντες, γινώφχοντές βίσι μ4) χτ(σμα, άλλ* 
{χ τη; ούβίας γέννημα βΤν«( τ^ Αόγον, χα\ τήν ού- 
β{ιν του Πατρίς Αρχήν Χ8\ (ϊίζαν χα\ πηγήν ιΤναι 
το'ΐ ΉοΟ. ι *Αρά γβ Αρχθύντως Εχβιν σοι Μξουσιν 
τφτο{( παροίίβχν ήμων λ^γ•κ έντιυξομένφ α{ τοσαυ- 
ται γραφιχαΐ μαρτυρ(«ι €ΐς Ιλιγχον %ο\ί μή χαλώς 
τ^ν ΜβΙ^νης ιΐπβΐν» ι τ^ν Πατέρα αΓτιον βίναι των 
(ς αύτ«ν τφ λάγφ τη< ύποοτάσιως* χα\ ούχ\ τφ 
Ηγψ ή< φύσ»ως ; » ΕΙ γάρ ή ουσία τοΟ θ••υ λέγ(• 
τχι, χαΐ Α ΪΊ&ς τή< ουσίας του Πατρίς Ανομάζβται 
γέννημα» ώς αΐ «αροΟσακ μαρτυρίαι γροφίχαΧ ιιαρ• 
κττώσι, τΙς & λ^γος βκαιρβίν τ^ν Μεθώνης τήν ούβίαν 
ντΛ Πατρ^ χα\ την 6η6ατασιν τον Πατρδ; Ιν τ^ 
«Ιτίφ τΰν Ιξ αΟτοΟ; Ό γάρ βΐηών έχ Πατρδς ιΤνα« 
τ'.ν η^ν, ή τ6 Ον«υμα, ούσ(αν έβήλωσε του Πατρ6< 
Ινυπέστατον χα\ δ «Ινών έχ τ!{ς ουσίας του ΙΙ•τρ6ς 
<:νοΐ( τ^ν η^ν, ή τό ΠνβΟμα, βλον τ6ν Πατέρα ^λόΤ 
ΚαΙ 6 Ιχ της ουσίας του ΥΙου τό Πνιυμα ιΐκων» 
«Αον τ^ν ΓΙ^ λέγει ένούσιον χα\ ένυν^ατον. ΕΙ 
ϋτις τφ λ4ίχψ της ύιιοστ4σ»«κ• χ«1 ούχ\ 'τφ λόγφ 
της φνσιως λέγ&ιν έ•έλ•ι τ^ν Πατέρα αίτιον ιΤναι 
τ»ν ΐς αύτοΰ« χα\ τφ ιηριττ|1 χα\ άχαίρφ τα;}τ|) 
^ητολογίς^ ι (ς Αλλην μέν έννοιαν έχλαμβάνειν ^•ύ- ^ 
}<ται, &ταν άχουση τ( έχτής ουσίας του Πατρ^, τλ 
μέν έχ τοΟ Πατρ6ς εΙς τήν της ύκοστάσεως (ήλωσιν 
έχλαμβάνιον, τ& δΙ Ιχ της οδσίας τοδ Πατρίς ιΐς Ιή- 
)Μσιν βιοριζ^μενος Εβιχής εννοίας» Γν^ έντευθιν ιί»ς 
άνβγχαΐέν τι Αχολουθήη) τ6 μή νοιΙσΟαι Οπάρχιιν 
τ^ ΠνεΟμβ έξ Που, 9ταν έχ τί^ς ουσίας του ΥΙου τ6 
Ον&υμα λέγωσιν αΐ γραφα\. Αλλ* οδτος σχοπιίτοι, 
9ιιοι άτοιείας ή άχαιρος αΟτη λικτολογία συνωθήστ} 
αύτΑν. Όστις γάρ άν χα\ σίη Α ταντα λέγων, λέγει 
Ηερον μέν τινοεισΟαι» 8ταν έχ τής ουσίας τοΰ Πού 
τΦ Πνιυμα λέγωαιν αΙ Γραφα\« έτερον δλ δταν έχ 
του ΤΙοΰ ύηάρχειν θεολογώσιν α6τό. Έγώ βέ οϋτε 
τΙ|ν ΰπΑστασιν του ΤΙου έν Ιβιχΐ) βιαιρέσιι νοείσθσί 
φημι, δταν τ& Πνεύμα έχ τΙ^ς ουσίας αύτου λέγηται* Αΐ6χ>ιι<ΐΓΐη«ιιι Εοοίβείεαι• οιι]υ8 ρΗηοΙρίιιιη, « Οιη- 
ηίΐΜΐε (|ΐι{(1β<η ιη>1)ι$, <|ιι^ ίο υηυαι ΰοηνεηπηιιε 6« 
41ν6Γβι• ιΙίθΜ€βΐΙ)υε, ι &ίΐ : « Οιιί βιιίηιι Αγμιιιαιιι 
Ιιβτβείιη αη&ΐΙΐ6ΐηλΐΙζ8Γαιιΐ, λ^ιιοεοιιηΙ οοη οΓβαΙη• 
ιιιιη» ΜΐΙ βχ 6Ε6€αιία ίύΐιιπι 6•β6 ΥβΗ>«η• 64 
οβε^ΙΙιιη ΡαΐΗ• ρΓίηοΙρίαιη Η ^Μ^6Βϊ 6ΐ ίοηίοπι 
«ιεβ ΡίΓιΙ. ι Αη βιΐίβ 6«εβ τίιΙβίΗΐηΐιΐΓ Ιιβο ηοείΓ» 
βοΗρίΑ Ιΐ'βηιΐί ΙΟΙ ΒύΗρίο ΐΓλϋΗ» ΐβεΐίιηοΑίι, «3 
Γ«<Ι«ΓΚθβιΐ(Ιαιη ΜβΐΙι^ηβηεβη» ηοη ρτΜ)β (ΙίχιεΜ « 
€ ΡβίΓβιη €«αε&πι β8β€ βοηιιη ψΛ'Λ βχ βο βοηι, η- 
ϋοηβ Ιΐ7ρο8ΐ»βί8, 61 ηοιι ηϋοηο η«ΐιΐΓ»! ι Ν«ιη(|υ<) 
β1 6β8€ηΐία Πβί 4ίαΙαΓν 61 ΡΠίιιι οβββηΐΊ» Ρ&ΐΓίβ 
ΐΗαε οοιηίηλΙΟΓ, ςιιβπιαιίπαοάιιιη λάϋαϋΐ» ΐ6»Γιπιο• 
ηία 86ηρΐο ιΐβιϋΐλ €οο)ρΓθΙ)βηι, ςυϋ «ο^ίΐ ΜβΐΙιο• 
ΙΙ6ΙΙ86ΙΒ, άΐήάβτ^ 6«•6ηΐί«ιη Ρλΐηβ 6ΐ ΙιγροβίιεΙιιι 
Ραΐτίβ Ια €«081 οοπιιη• ηυ» 6Χ 60 βηηΐΐ Οαί βηίσι 

4ί€ίΙ, 6Χ Ρ«ΙΓ6 6686 ΡίΗϋΠΙ 9υΙ δρίπΐυΠΙ, 6β6€Β- 

ΙΙαιη Ρ6ΐΓΐ• Ιη Ι»7ρο8ΐΑ8ί ριΐιαι ρΓΟίυΙιΙ; 6( ςυί 
Αί€ίέ 6Χ 6886ηιία ΡαΐΗβ 6886 Ρίϋυπι, ααΐ 3ρΐΓΐ- 
ϋιη• Ιοίαη Ρ«1τ6ηι 6?υΙκ6ΐ : 61 ΐ|«Ι 6Χ 68$6ηΐί• 
ΡΠϋ 8ρΙΗΐααι άΐ€ΐΐ, Μααι ΡίΙίαπι ρΓοίοιΐ» ία βα6 
6β86ηϋα 61 ΙιγροβίλεΚ Οαοιΐ βΙ 4«ίβ ηϋοηο Ιιγρο$ΐα- 
ι», 61 ηοη Γ6ΐίοη6 ηιΐηη» €0ηΐ6η<ΐ6ΐ, ΡλίΓβηι 

«4:6ν86ΒΙ 6886 60Γ0ηΐ» ^«96 6Χ !ρ•0 βυηΙ, 61 ϋΙΐρ6Γ- 

ν6€αηο» ΙΐΑΟ 61 ίηΐ6(ηρ6$ΐιν6 46 κϋυε ιηΊηίαιίε 
4ί•66ρΐΑΐίαη6 ίιι ιΐίλπι εβηίοηΐίαη ιγ6Ιι6<6 εοη^ΐνΓ, 
Φηιη βυάίΙ 6χ 6886ΐι|}ΐ ΡαΙγιβ, ιΐΐηϋ,βχ Ρ»Ιγο, 3(1 
η)&ιηί68ΐ«η<)•ιη Ιιχρο$(Μίηι ΑΓΓΪρΐβηβ, ίϋοιΐ νβΓο 6Χ 
6686ηίία Ρ&ΐπΒ Αϋ ηι&ηίΐ68ΐΑη<Ιαπι ερ6€ί3ΐοιη ίπΐ6ΐ- 
Ιί((6ηΐί6ΐη (ΐ6ΐ6ΓΗΐίη3η9, αϊ ίιιιΐβ Ιαπςιιαϋΐ ιΐ6(χ>>8;> 
ΐ'Ηίπι «Ιίςαοϋ οοη8<^ςυλΙιΐΓ, ηοη Ίπίβΐΐί^ί 8ρΪΓίΐυιο 
6λ Ρίϋο, 6ΙΙΠΙ 6Χ 6856η1ί;ι ΓϊΗί δρίηΐηη ϋίΰυηΐ 
κΗρίαηβ, 18 6ηίαιν6Γα ρ6Γρ€ηϋ3ΐ, α(Ι ςηχ »Ι>- 
βηΓ(ΐ6 ιηΐβιηρββίίτα ί&ΐΐίφο ϋβ ΓΓίνοΙίε άίβρυΐαϋο 
ϊρευαι «οηιρβΙΙβΐ» ςιιίουηςιΐ6 ίυβΓίΐ, ςιιι βίαιίΐίλ 
6νιι1{3ΐ» αϋαά Ιηΐ6ΐ1ί|^ί €υοι 6χ 68β6ηΐία ΡιΙΙί 8ρί- 
ηΐυιη 8€ΓΐρΙιιτ« Ιτλίΐυηΐ, 61 ιΙίικΙ ουη 6 ΡίΙΙο 
6Ι1ΠΙ 6886 46€6ΓηαηΙ• Κ%0 Υ6Γ0 η6ςιΐ6 Ιιγρο8ΐ88ίοι 
Ρίΐϋ 1β βρο€ΐαΠ (Ιίτΐ8Ίοη6 Ιηΐ«1Μ4|[ί «εεβΓο» 6υαι 
δρΗτΊΐυε 6Χ 6»86ηϋ6 ΗΠαβ 4ΐ€ίΐαΓ• η6(|ΐΐ6 6886ηϋ«ηι 
ίΐΐίιιε »Ι) 1ΐ7ρο8ΐιι•Ι 86ρ3ηΗ, 6Ιιιβ 6χ ΡίΠο ΐ(ΐ6πι 
(ϋ€ΪΐηΓ δρίΓίιοε : 86(1 Ιοίααι βΑγιοο €0ηιρΓ6ΐΐ6ΐΐ(ϋ 

ΡϋίαΠΙ, €βΐη 61 6Χ ΡΠίΟ, 6Ι 6Χ 6β86ηΐΙλ Ρίϋί (1166- ο&τε τ{}ν ούαίαν αύτ•ΰ άιβοδιαιρείσΟαι τής ύιηστά- Ο ΐιι? βρΙίΗιΐλ 6886• ΟαΙηΙηο ΙΠυιΙ 6ΐΙ»ηι ^Λό'ι 81«- σιως« δταν έχ τον ΤΙου τ& αύτ^λέγηται Πνεύμα, άλλ* 
οΛον φημ\ καραλαμβάνεσθαι τδν 1Γί6ν, δταν χα\ έχ 
τ^ ΤΙο» χα\ έχ της ο6σίας του Τίον λέγοιτο ύπάρ- 
χ{ΐν τ6 Πνεύμα. Μάλλον μέν ο&ν χα\ έιιιπλέον ση- 
μαίνεσθαι διαγιν(ί>σχω τδ ούσΜϋδώς έχ τοΰ ΥΙου τ^ 
ΙΙνενμα ύκάρχειν, δττηνίχα έχ τ||ς ουσίας του ΥΙοΰ 
/έγηται, διά τ6χα\ τά λειτουργικά «νεύματα έχ του 
ΤΙου μίν είναι, άλλ* ώς αύτοΰ ιηιήματα χα\ δη« 
μιουργήματα, Ά δέ &γιον Πνεύμα έξ αύτου μέν 
ε'ναι* άλλ* έχ της οάσία; αύτοΰ, ώς ουσιωδώς ύχο- 
στατ^ έξ αύτου« άλλ* ούχ ώς έν τών έξ αύτου λιι- 
τουργιχων «νευμάτων τών «οιητων χαΐ χτιστών• 
Έγώ ρίν ουν, χαΟώς έ^ν, δταν έχ της ούσ(ας του 
Υν ν ύκ^ρχειν άχοΰο) τδ Πνιυμα, Χ3(\ δταν έχ τοΰ ΐιιο, 6Μ6ηΐίΑΐίΐ6Γ 6Χ ΡΙΙίο δρίΓίέιιαι 6&86, 6υπι 6Χ 
68861111» Ρίϋί (ΙίαιιΐΓ, ςυθ(Ι 61 Βι^η^8I^3Iο^^^ δρίΓΐ- 
(ιιβ 6Χ ΡϋΙο ςυΙ(ΐ6ηι βϋηΐ, Μά υΐ ίΐΐίυβ οπ^αιογ» 
61 οριθ6ίη : δρίΓίΐαβ τ6Γ0 83ηο(ιιβ βχ ίρβο ρίαπο 
6•!, §6(1 6Ζ 6886ηΐία ίρείυε, Ιαηιιυαηι (|υί ^ββηιΐί»- 
Ιϋ6Γ 6Ε ίρΜ 8«ιΙ>8ΐ»ΐ!ΐ, 86(1 ηοη Ιεηςα3Π) υιιηβ βχ 
1ΙΙίΗ8 α1^ιηΊη^8I^3Iο^^^$ 8ρίΓίΐϊΙ)ΐΐ8 ΟΓβαΐίδ βΐ Γ8€ΐί8. 
£§[0 ΪΙ8(|«6, ηΐ ]ΑΠ) (Ιίιι» €υπι 6χ 6$$βηΐί3 ΡίΙΗ 
«ιιιΐίο &ρίΓίΐαηι 6886, 61 €υιη 6ΐιπΐ(ΐ6ηι 6χ Ρίΐίο 
εοηοΐρίο, 6χ ΡίΙίο ηβηιρο €&$6ηΐΐ8Πι^Γ δρΐηΐιιπι 
6886 €θη]ί€ΐο. Οηο(1 81 (]υί8 ίηορίπαΙ)ϋ6δ αίςιιβ 
ΊηορροΓΐιιη»8 (ϋνίείοηβε εοηΟηβίΐ, 61 (Ιαη 6Χ 68- 
66ηϋ» ΡίΙίΙ δρίπίαβ (ΙίαΐυΓ, ηοη ίΠηιη 6χ ΡιΓιο 

€•$6η1ί3ΐί(€Γ 65«ϋ ίηΐ6ΠΙ({Η , 86(1 6Χρ05Πΐ, Ου^ΓΟ 1*7 ΙΟΛ\ νΚίΧΙ ΠΡ. ΡΛΤ«ίΑΒΓΗ.Ε 1!3 

Ι»'»ιι βχ 1ί.νρο8ΐη4ΐ αίΙ, ηυί οχ οΐβοηΐίβ (Ιίϊίΐ? ΐΙΙιΐιΙ Α νΐολ τ^χαύτ* νοζίν δοΰλομ^ι, -Λ Ικ του Υίου ο.-)-α25} βιιίιηο νοίνβΐ, ίη ηοηηιιΙΙίβ (Ιίνίιιίβ δοΓίρίπηβ Γ^^ρι». 
γΙγΙ βχ ΡοίΓβ 8ρίΓίΙιιηι ρΓΟΰβϋβΓβ, ίη «Ηί» δρίιίΐιιιιι 
6Χ ΰΜβηΙία Ραίπβ ρΓΟΰβιΙβΓβ. 5ί ίΐ3(|υβ οιιιη €χ 
ΡβίΓβ ρΓΟΰεϋβΓβ ΓβρβΓίΐυη, βχ ΗγροΜβΜ ίΙΙιιηι 
ρΓ0ΰ6(Ι«Γ6 Μο εοηίβηιΐβΐ, ρΐαηυιη 68ΐ, ουιη οχ οί- 
•οηΙΐΛ Ρβΐπϋ ρΓοεβίΙβΓ^ί Ιγ^^ϊΙιιγ, βΐίίτη ίΐυιιπκίοηίΐ οχ 

«ΜβΙϋίί ΡβίΓί» ρΓθΰ4>9«ίθΠ6Π1 εοηοίίΜ'Γο, «•1 βΓΪΙ 

8θεΐ]Μ(Ιυπι Ιρβαιη ιιιμιβ 8ρίπ1ιι$ οχ υηο ί'αΐπ; (<υ3δ 
ΙιαϋοηΒ ρρο€ββ»Ίοηο6« ιιπβΊΐ ©χ ΙιγροίίαΜ, βΐ 2ΐί»ηι 
βχ Γ$96ηΐί& : ςιιο ((υίϋ ίϋοί ροΐϋ&ΐ αΚβακϋα», 3ί( 
ηιοη&(Γυο5ίυ8?5οϋ οι Γ.Ιϋ βχ Ραίρο {'ρηβΓβιίοπβ.ιι 
ιΐυρίίοβιη Ιιίο εοποβίΙοΚ. Να^ικιυβ βί 3ΐί<]υ3ηι1ο Γη 
Ιίαιιι %ίρύ αχ ΡαίΓο ^οτ'ψΏΤΛ ΐΓ&όυηΙ, βΐ'κιυαικίο 
Γυιη ^ί^ηί 6Χ εβ^βηιΪΑ ΡαΐΓϊβ ΑίΓιηπΑπί, ςα^ηαη ουσιωδώς το Πνεϋμα ύπάρχίίν. ΕΙ δ^ ό τχς τταραλό- 
γου; ^ια: ρίξεις άχαίρο}; άναηλαττ^μενος, έν τω ίχ 
της ουσίας του ΥΙοΰ λέγεσΟαε τδ Πνεύμα, ού τδ Ι κ 
•βοΰ ΥΊοΙ3 ούτιωδώς ύπάρ'/ιιν αύτδ έθελει ν^βΐν, άλλ' 
άίϋαιτεΤ, δ;ά*τί μή Ι χ της ύποστά«ως εΓρηχεν ό εκ 
της ούίτίας εΐι^ών, σκί'ΙάϊΟω ώς §ν τιτι μ^ν των 
βείίον Γ^φών, έκ Πατρ^>; τ>^ Πνεΰμα έκπορευίμενον 
ευρηταί, Εν τΕσκ βε έχ της ουσίας έχπορευόμενον 
του Πζτρός. ΕΙ γοΰν, όπηνίκα έκ του Πατρίς έκπο- 
ρευόμενον εδρηται, έκ τήςύτοττάσεως έκπορευίμ*- 
νον αΰτ6 έΟέλβι ο?>τος νοείν, εδβηλον ώς, ό^π^νίκα έκ 
της ούσ(2ς του Πατρ^^ς έκπορευόμβνον ευρητακ, 
Λλλην τινά τήν έκ της ουσίας του Πατρίς νοήσει 
έκπόρευσιν, καΐ Ισται κατ* αύτδν τ6 Ιν Πνεύμα έκ πιΐΐοΐιβ ηοη βΓΐΙ λ\\λ βχ Ιΐ3τρο8ΐΛδί Ρ3ΐιί<; ^βηοΓαΙίο Β ^^- ^^^ ^^^^^^ ^ύο Ιχοντλς εκπορεύσεις, μ(αν έκ ΡίΙϋ, 61 αϋα οχ ο$9οηΓι& Ρϋΐπβ, 5β€υιΐιΙαηι 605 ηιιι 
«ΙβιβΓηιίηαηΐ, ιαΐίοιιβ Η^ροβία:»!», βΐ οοιι τβΐίοιιβ 

ΙΙΑΙΙΙΓ» ΡβίΓϋΠΙ £«11Ι$3ΐη 6956 θΟΓΗΐη, ςυ!£ βχ ίρί>ο 

8ΐιιιΙ? Ουιιι οηίπΐ οαιίδΑηι Ρϊΐϋ ΡαίΓοιη βοηβιίΐαίι, 
ηιΓι βχ 1)}'ροδΙ»δί Ρ.ιΐΓίδ ουηι £[6ηβΓ2Γί &56βΓυΊΐ, 
,ιΗα.η ςυαιικίβιη ρΓ0Γ$υ3 οαυ^απι βοιηιηοηδΐΓ3ΐ, ηιιί 
βχ β8δβηΐΊ0 Ραίπδ βαιιι ββηβΓ&η <1ίβίΐ: Ίηϋβηαβ άυ» 
υηΙιΐ3 ΓίΙϋ οαιίδΟΒ βχ υηο ΡίΐΐΓβ βοιηραΓβιιΙ. δί 
ίΐβςυβ ρπορΙβΓ (|υο<1 ίηϋβ ΒβςυίΐυΓ 2ΐ1}8υΓ(1υιη βΐ 
ΓαΠαχ, ςυί ΐαηΐιπικίβιη 8ίιιπ1ί1)υ8 δβηίβηΐίίβ (γο !β• 
η8, ιιΐ νβΐ ηο1ϋΐ)8 Γ&ιβ8Π8, ηυΐΐιιιη 688β ιΙίβΟΓίνηβπ, 
δίνβ βχ Ρ3?Γβ (Ιίο:αυΓ 5ρίπ1υ3 ρΓΟβοϋβπβ, δίνβ βχ 
β8$οηΐί& Ραίπδ, δβίΐο ηυ1Ι&ιτι ιΙΊΙίβΓβπΐίαιη β886, (Ιιιπι της ύποττίσεως, κιι Αλλην έκ της 'ούσία; • ου τ( 
άτοπώτερον κα\ παραλογώτερον ; *Α>λά κα\ τήν Ι κ 
Πατρίς του ΤΙου γέννησιν διπλην δώσει νοεϊσΟιι 6 
τοιούτος. ΕΙ γάρ Ιστι μέν οδ γεννΛσθαι τδν Γίδν ε χ 
του Πατρίς λέγουσιν λΙ Γραφα\, Ιστι δΐ ου γεννδ- 
σΟαι αύτδν έκ της του Πατρ&ς θελογοΰσιν ουσίας, 
πώς οΟκ Αλλη μέν δσται ή έκ της ύττοστάσεοις το5 
Πατρδς γέννησι; του ΥΙοΰ, Αλλη δέ ή εκ της οΟιίας 
του Πατρδς, κχτά τους λέγοντας τφ λόγψ της υπο- 
στάσεως κα\ ούχ\ τφ λ^γφ της φύσεϋ>ς τδν Πατέρα 
αΓτιον εΐναι των έξ αύτοΟ ; ΈιτβΙ γάρ αΓτιον ΥΙου 
τ^ν Πατέρα παρέστησεν δ έκ της υποστάσεως εΙπών 
του Πατρίς γεννασθαι αύτ^ν, άλλην τινά πάντως ηί3. δΙίςπΗίκΙο βχ βδδοηΐί» ΡίΙη δρίπΐϋΐιι, ΑΠςυαικΙο β σίτίαν άνέφηνεν, 6 έκ της ουσίας του Πατρ^ίς ειπών 

" "' " "" " γεννασθαι αύτ?)ν, κάντεΟδεν δυο τά του ένδςΥΙοΰ 

αΓτια έκ του έν6ς άνεοάνη Πατρός• ΕΙ γοΰν διά τ6 
εντεύθεν άτοπον κα\ παράλογον ό τα?ς παραλόγοις 
συ χαριζ<5μενος ταύταις έννοίαις συνελαύνη και 
άκων όμολογεΤν, μηδέν διαφέρειν έκ του Πατρίς 
έκπορΞύίσθαι λέγειν τ^ Πνεύμα, καΙ έκ της ουσίας 
του Πατρός• γνώθι μηδέ δια-^οράν τίνα άναφαίν•- 
σθαι κα\ έν τω λέγειν 6τέ μέν έκ της ουσίας του 
Υιού τ^ Πνεύμα, ότέ δέ έκ τού ΥΙού; Τούτου δ* 
άδιαφ^ίρου δειχΟέντος, πώς ού νοηθήσεταί σοι τ6 έκ 
της ουσίας τού Πατρ?>ς έκπορευόμβνον, καΐ έκ της 
οΟσ•ας τού Υιού υπάρχον άγεον Πνεύμα, έκ μέν της 
ουσίας τοϋ Πατρ>«ς έκπορευόμενον, ώς έκ πηγαίας 
άναρχου βεδτητος, έκ δέ της ουσίας τού ΥΙού ύπάρ- νβΐΌ βχ ΕίΙίο. Οποί υΙ)ί ιηϋΊίΓβΓβηβ β88β (Ιοιποη- 
8ΐΓ3ΐιΐίη είι, ([ΐΐ3Γβ ικη οοηβίρΊβΐιΐρ α Ιβ, ςυί βχ 
βί><)θΐ>ΐία Ραίιίβ ρΓΟΟβϋίΐ, ει βχ βδδβηΐία Ρϋϋ βχδί- 
κΐΊΐ δρίΓίηΐ8 δαηβΐυδ, βχ βδδβηΐίβ ςιιίιίβηι ΡαΙπδ 
ρΓοίβϋοπδ (3ηηυ3ΐη βχ ίοηΐβ αΙ)δ(}υ6 ρπηείρίο Οβί- 
ΐηΐίδ, βχ βδδβπΓιβ νβπο ΡίΙπ βχδίδίβηδ, Ιβηητιαιη ρβπ 
ΚΊΙίιιΐΏ η2ΐΠΓ3Γιΐ6Γ βΐ βδδβιιΓιαΙίΙβΓ βχ ΡαΐΓβ βιΐ)»- 
ιΐΛη5? 1(1 δι 'χΐΛ Λ Ιβ Ίηΐεϋί^εΙυΓ, Μβΐΐιοηοηδίδ βοη- 
Η«>ιιιηηΙ){ΐηΐ', ΐπηςπαιπ ΐ|υί (ειήοΓβ δΐφΓ3 (Ιί^βδίιιηη 
ίίγΙΙίίίζίδηιιιπι εοηηεοΐίΐ, ίη (|ηο ίπΙβιηρββΓιν^, βΐ ίϊβ 
ΓιιΓιΓ]ΐ3υ8 (ϋδθβρΐ3ΐίοπβ οοπιηιεηΐΰΡ &13 ίρδο (ΙίδΙίπ- 
< Γιοηίδ οθηΙοιΐ(Ιο1)ϋ(, « ταιίοηβ Ι^νροδΙαβίβ, βΐ ηοη 
Γαιίοηβ ηϊΐΙιΐΓϋβ ΡαΐΓβηι ("δδβ εί^υδ^ιπι βΟΓυήι, ςυ^β 
βχ ΙρδΟ δΗη(. ι Εΐοηίηι βί, υ( 9ΐί{ΐδ βΐί&ηι α ηιβ άίοηπΏ βδΐ, 3ΐ»αιΙ βδδοηΐί» ββι, βΐίικί Η^ροδΙ^δίβ Ίη ^ χον;<ι); διά τού ΥΙού φυσικώς κα\ ουσιωδώς έκ Πα- ΠείΐΛΐβ, δβά ηοη ρΓορΙοΓβίΐ ουπι <1ίβίι ηιΓίδ, βχ 
ΡβίΓβ βΐ βχ βδδβηΐί» Ραΐΐ'ίβ, »1)δηυβ βδδεηΐία Ιι^ρο- 
ΒΐαδΊηι ΡΑίπδ ίηΙβΙΗ^Η, &τιΐ βδδβη1ΐ»πι &Ι)8ςοβ Ιιγ- 
ρο>Ιη8ί. 0π3η(1ο νβπο ροδί Γβεβηδίΐοδ δγΙΙο^ίβϊηοδ, 
»1ϋ ίΐϋθί|ηβ 3ΐ) ίρδο βχηί^^ΡΓ»!» δυηΐ. ββϋ ηιιΙΙυβ 
ιιιίεΓ βοδ δϋ, ςυί ηον^ 3(1 βηί βνβΓδίοηβπι δβηίβηΐία 
Ιπιϋ^^εαΐ ρρ» Ιιΐδ, ηυ^β 3(1 τείβΠβηάοδ 3Γιθδ ο]υδ(Ιβπι 
δ^'Ποςίδίηοδ 3(1(1υβΐα δππί,-βΐ ρΓίβδβπδ ηοδΐΓ3 ΙΐδΒβ 
ΟΓΗΐΊο βχβηιΊηβνίι, ριορΙβΓεη Ιιίο «ίΙνβΓδυβ βοδίίβηι 
ΓϋΓυΐ3ΐίοηυηι Πηεηι Γαεβπβ (Ιββί'βνίιπυδ, ΊΗικΙ δο- 
Ιιιππηοϋο οΙίδβΓΥαιβ πιοπβηίοδ οηη), ίμιΊ δπροΓνδβ»- 
υοα Ιοί|ηαοίΐα1β αίητιβ ίηΐοηιρ(;8ΐίνΛ εοηοίηπδΙΟδ 3ΐ 
ΙϋβΙΙΐοηβπδΊ δνΐΐο^ίδπτοδ ρεΓΟίίΓΓεΓίΐ, Βρεπβ, βΐ δίηο 
•ι1ΐ3 ΙιβδίΐΗΐίοηο ίη αηο βχ ϋδΐΐεηι δγΙΙοι,ΜδηΓι» Με- τράς άναβλύζον ; ΕΙ δέ τούτο οΟτω σοι νοηθήσεται, 
ό Μεθώνης διαγνωσθήσεταί σοι μάτην τ6ν προανα- 
τεταγμένον πλέχων συλλογισμδν , έν ψ κατά τάς 
άκαίρου; λεπτολογίας τής έφευρημένης αΟτψ διαι- 
ρέσεως έλεγε ι τψ λόγω της υποστάσεως, καΐ ούχ\ 
τώ λ'^γω τΓ,ς φύσεως τί»ν Πανέρα αίτιον εΐναι των 
έξ αυτού. » ΕΙ γάρ, ίΐις χαι άλλοτε μοι είρηται, άλλο 
μένέστιν ουσία, ά>λο δέ ύτζόστασις έπι της Θέότητ'^^ς, 
άλλ' ουκ ίτΛν λέγη τι: έκ τού Πατρ6ς, κα\ έκ της 
ουσίας τού Πατρ>^;, άνούσιον ύπόστασιν νοεί τοΰ 
Πατρί)ς, ή ου^ίαν άνυτϊόστατον. Έπε^ δέ καΐ Ετεροι 
μετά τους άπηριΟ μη μένους συλλογισμούς αύτι]* 
έπλέκησαν, καΐ ουδείς έστιν έξ αΟτών, δς καινοτ^ρου 
τιν^ς εΙς άνατροπήν νοήματος χρήζει "«ρά ταύτα. Η3 ΠΙϋ ϋΝίΟΧΕ 

οΐιΐΛρδΙςάνατρο;:ην των πιρ' ί;μών «ρο^λη/.ίγίΑένων 
συλλογισμών ό παρών ούτος ημέτερος λ^γος έχρή- 
σβτο• δΐί τούτο έντ^ΟΟα λήςάι κα\τών Ι::• τοΰτοι; 
άντΐ|5(ίή5ΐθίν δ.αγινώτκομεν, τοΰτο μόνον σημειοΟ- 
ι'αι ΟποτιΟίμενοιτώ έντυγ/άνοντι τοί^ δ'.Α περιττό- 
λογίαν Λκβιρον έχΟεϊσι του ΜδΟώνης συλλογισμούς, 
ότι χαθαρώς χαι\ άνυποστίλως 8ν τινι των τοιούτων 
βυλΑθγΐ3μών € αμέσως τ6 Πνεΰμα (Γρηχεν έχ Πα* 
φ;^ » δπερ ούδε\ς των άγ{ων ουδέποτε εΓρηχβ. 
\\ξτ. ουν ένταΰθα των Ιπ\ τοϊς του Μεθώνης άν- 
^ί,άόήσεων δ'.εγνοικότβς, έπιβαλοΰμ^ν άπάρτι καΐ οΓς 
χ/Γ,σ•.ιστιχοΰ συνεγράψατο σχίιματο;. Αύτίχα γάρ 
ποίίΐται σπουδάζων άποδεϊςχι μη Ικ του Υίοΰ εΐνβιι 
λόγονουτω φησίν • 

θεορύΛακτος ό ΒουΛγαρΙας, 

ξε'. « Γέγραπταιι, ίφης, Πνεϋμ* ΥΙου, χα\ Πνεύμα 
Χρ((ηου, χάγώ τίθεμαι, άλλ* ουχ ώς έξ έχε{%ου 
ϊτροϊδν, άλλ' ώς οίχείον αύτοΰ. Συγγενές γάρ χα\ ουκ 
^Αλίτριον, κα\ ώς παρ' αΰτοΟ τοϊς άξίοις πεμπόμε- 
νον, χα\ χορηγού μενον, χα\ μεταδ'.δόμβνον. ι 

Κα\ ό μίν ταύτα. ΉμεΓ; δ^ τους των ημετέρων 
λίγων διαγνώ μονάς άξιου μεν σκόπησα ι δπω; ό σοφ^ς 
οίτος &ν);ρ τ6, ι ούχ ώς έξ εκείνου προΐδν, ι έζελά- 
6£το. *£μο\ γάρ δοχεί οτι ούτως είπε τ6, < ούχ ώς 
ές εκείνου προϊόν, > ώ; ϋν εΙπεΙν δμελλεν, ι ούχ 
ώ; έξ έχΐίνου έχπορευόμενον. » Δηλοί δέ τούτο καΐ 
ή ίπαγωγί], έν ^ φησιν , ι άλλ' ώς παρ' αυτού τοΤς 
άςίοις πεμπόμενον, και χορηγού με νον, χα\ μεταδι- 
^ίιενον. » Ταύτα γάρ πάντα πρδ; τ6 έχπορευόμενον 
ά^^χιζιασιέλλονται. Μιτ^ι δέ τ6 σαφώς διαγνωσΟήναι 
ήμίντοίς των έμών διαγνώμοσι λόγων, ώ; τ^ προϊέ* 
γηί ενταύθα Αντ\ τού έκΛορεύεσθαι έξειληφΟαι -φ 
Ηουλγαρίας, ερωτώ ύμΙ;, πώς δύναται ό Βουλγαρίας 
το!ς Ίταλοϊς άντειπεϊν λέ-^ουσι τό Η^-Ομα :χΓ.ορίυό- 
μενονέξ ΤΙού, εάν ήμεϊ; δείξ'αμεν τους των Οεολό• 
γωνέκχρίτους άριδ^λω; διατρανοΰνϊ>ς τό ΙΓνεύμα 
πο'-Ι^ν έξ ΓΙοΰ ; Άλλ' δτι μέν πρ(52ΐσι τ6 ΙΙνεΟμα 
χιΐ έκ τού Υίοΰ, ίχανώς μοι ποοαποδέδόΐ/,ται, κα> 
χ£ρι•:τολογ{α δοκεϊ μοι λοιπ^/ ταί.ιλλογείν περί των 
αατών,τήν δέ της υμών διαγνώσεως εύΟύττ^τα απαι- 
τώ, είς τδ διακρΓναι πώς έΟελοχακών έλεγε τα 
•: αύτα, συγκαλύπτο)ν ι^ αληθές, δ κα\ πολλοί τών 
7ρδ αυτού κα\ μετ* αύτδν πεπόνΟασιν ϋλλοι, εύρί- 
οκοντες μέν τδ Πνεύμα προϊόν ές Υίοΰ, χ^Ι οΰχ 
ά::λώς προΐδν^ ίλλ* ουσιωδώς, χα\ προερχδμενον έξ 
ν.ού, χαΐ ούχ απλώς, άλλΌυσςο>δώ;, και προερ/ό- 
μενον χαΐ αύτδ ούσιωδώ;, & πάντα τδ έκ τού ΥΙού 
ί:;άρχειν ουσιωδώς τδ Πνεύμα δηλούσιν, &ντιλέγον• 
τ•ς δέ δμως τοϊς Μταλοϊς ατε γυμνήν αυτήν την 
λέςιν της έχπορεύσεως απαιτούντες, κα*. μή τδ δη- 
λούμενον εντεύθεν δεχόμενοι, δπερ έστ\ τδ ούσ^ωδώ; 
ϊ\ ΓΙού τδ Πνεύμα ύπαρχε ιν. Τφ γ^ρ έν συλλαΟαΐς 
έκφωνουμένω προσέχοντες ούτοι, ώσπερ έν λεςεσι 
χα\ούκ έννοίαις αναφαινομένης ττς ευσέβειας ήμΐν, 
πιρίτρεχ^ν τδ έχ της έννοια; οηλοΰμενον. Τδ μ'ίν 
ούν (5ηθέν τούτο ίκανδν. εις Ιλεγχον τού άνδρας, ϊ'λΧ 
τώ χατά ί^ιο^όυθμίαν γνώμης τήν τών Έκχλητιών 
ά-ωΟ:Γσθα'. κατ αλλ α γήν. ΕίΧΙΕδΙΛΠυΜ• 150 

^ Ιΐιοικ'ΐΐϋβιη &.>&βηιίϋ:>ο, « ίιηηΐθϋίΑΐβ δρΊιΊΐιιπ) «χ 

ΡίΗΐβ, • (|ΐιο•Ι ηυΙΙυ» ββηοίοπηη ΡμΙπιπι υηηυαιη 

3^$βΓυίΐ. Ουιη ίΐ3(|ΐΐ6 Ιιίο οοιιΐι&ιΠϋΐίοηΊΗιιβ &<1ν«ΐ' 

&υ8 ΜθΐΙιοηβηβηιι Οικίιι ροιιβΡβ βΐίΐΐιιβί'ίηιιιβ, »α«ι• 

ΐυηι 3{;{;Γβ(1ί6ΐηυΓ, ηυ» ύΐ βυΙ|;αΓΊ(Β Τίΐ6ορΙ))τΐ3€ΐιιιι 

Αιΐ ρΓΟΓι.ονεπίΙυΐΗ ΰΟοΙβΒίαδίίαιιη &β1ιί8ΐη& οοηοίη* 

ηηνίΐ. δΐϋΐίηι βηίοα ί1ΐ6, (Ι ίη ίρ^ο βυοΓαι» ββηηο- 

ιιυηι Ίη|;Γ€»8υ οβΙ^ίηιΙοΓβ €οηΐ6»(]βη8 , δρΊπίαηι 

οοη 685<% 6Χ ΓίΠο, τβΐυΐί &(1 Ιΐαΐυηι ΰοηνΰΠΰπ• 

ΟΓλίίοηβαι» 1]Χ€ ΊοΓιΙ: 

ό Βουλγαρίας θεοφύλακτος έπ\ συγκροτήσει τού έχ- 

ουτος έν αυτ) τών οίχείων λδγων τ!| εΙσβολ7,, οΟς 

τδ Πνεύμα, ώς πρδς τ'.ν Ίταλδν σχηματίζων τ'Λ 

65. ι 8ΰΓίρΐαιη 6αΙ* 818• δρίπΐυ» ΓίΙϋ, γΙ §ρίπΐιΐ8 
ΟΐΓΐ&Γι , 61 ιρββ 8υΙ>]ί€ΐο, ηοη νβΐυΐί βχ 60 ρΓ»ν«« 
ηίβηδ, 86•Ι ΐλΐ ρΓορηυβ ϋΠιιβ; οοιιίΐιιίβ «ιιΐπτ ίΚί #>6ΐ, 
61 ιιοη &Ιί6ηυ8, Ι&ηςυ&ηι ςυι αΙ> βο ιΐίςηί» ιηΗΐλΐυΓ 
η 8ΐιρρο.!ί(€ΐυΓ. 

ΙΙα ο ίΐΐβ- Νοδ νβΓΟ ηοβίΓοηηη βΟΓηιοηαιη οο^ιιί- 
10Γ08 οχρο8ΰΊιηιΐ8• α( €0ΐΐ8ίϋβΓ6ηΐ, ςαοιηοιίο βαρίειι» 
Ιιίΰ νίΓ ϋΐυϋ, < ηοη νβΐυΐί €Χ <*ο ρΓονοιιίβηβ, ι «ο• 
€€ρίΐ• Ν3ΐι><|υ6 πιΠιι \ίϋΰΙιΐΓ Ίη τ^ηι β'ΊΐΐοηΙίλΐη 
ίΐΐυιΐ Αΰΰβρί886, αο βί ϋΐιί5$β, • ηοη νοίιιΐί «ϊΐ «ο 
ρΐΌ0<:ϋβιΐ9. » Ποεςαο δβΐίβ ίΐΗΐΪΓ«ιΙ ίηιΐιιείίο Ίιι \\\χζ 
αίι : < δύϋ Ι&ιΐ(ΐυ;ιιη (|ιη αΙ) φ'•ο (Η^^ηίδ η»ίΐΐ2ΐΙιΐΓ, 
8υρρ6(1ίιβΐαΓ, βΐ οοιιιπιυιιίοοιιΐΓ. » Π^ο ϋΐιίηι οιιιηίλ 
3 ρΓΟοβϋΰπΐΰ ϋΙβίΊη^ιιυπίιΐΓ. Ρο&ΐιιιια:» υογο ι*χ!ΐε(6 
^ ρ^Ιαιηςαβ €0{ηίΐυη) ΓαβιίΙ α νοΙ>ί8 ιιιβοΓυηι 80γιιιο- 
ηηιη οι^ηιίιιαΙΟΓίϋαβ, ρΐον€η\ΐ€ Ιιοο ίη Ιοοο ρΓο βο, 
ηυοϋ €8( ρτοαάβτβ ζ ϋυΙ^ξαΓίΦ βρίδοορο •88ΐιπιρ1υη2 
( δδβ, ίιιΐϋΓΓθι;ο νθ3 » Ουοηιοιίο ροΐβΓίΙ Βυ<ςαΓϋ8 
Ι:ϋϋ5 €οιιΐΓ:ιιΙίατο 3»$( τβηΐί1)η5 ^ρίΓΪΐυηί) ρΓοαοϋΰΓο 
ϋχ ΡιΙίο, $ί ηοδ 05(«*η(ΐ6ΐ1ηιυ<& ϊΐίΐοτ ιΙΐϋθ1ο^θ8 ρΓ9Β- 
είρ«ΐ{>8 (Ι €ΐ4(•1)0ΓΓίιηο8 αροΠΰ αΐ ραίιαη 3$86νοπιή 
ΒρίπΙιιηι ρΠ>νΐΊΐίΓ6 6Χ Ρι1Ίο? ΥοΐΊΐιιιΙ.ιΐϋβη δρΪΓΐ• 
κιιη ρΓθν€ΐ)ίΓϋ α ΡίΙίο , &2(ί8 α ηκ• αιιΐο» ιίβηιοιι* 
ΜΓ.ιΐιηιι 08(, »ιΐ60(ΐΙ ίη&ιιίδ Ιθ(|ΐΐ3ΐΊΐ;ΐ5 α ιηρ. ΐυιΐίοβ* 
Ιιι^, 81 Ίΐ('Γθηι 6»ι!ϋΐιι ΐηουΐΰβιη : οι νβΗΐΓββ οο];ιιί• 
1101115 η εΐυηι ]ιΐ(1ίαυηι Γβρο^ιο 3(1 (ϋ$σβΓΐ)6η(Ιυη), 
61ΠΙ1 8ροηΐ6 <1ϋ16ΓίθΓ3 €ύη$εοΐ:ηαηι, 8ίιιιϋΐα αηιιτ» 
ϋαδί^β 9(1 ν6ΓΊΐ3ΐ6ΐη οεοαίίβηιίαιη, <|ΐιυ<) 6ΐ ρ1βπί|υ6 
«ν 3ΐϋ 3ηΐ6 6αηι βΐ ρθ8ΐ ουη) ροΓρβδδί &υιιΐ, (|αί τϋρο- 
ΐΊ6ηΐ68 , δρίΓίΙυιη ρΓονβιιΐΓΰ 6χ Ρίΐίο » ιιοιμιβ ΐιΐ 
8πηρΐ!Γίΐ0Γ δοΐηπ), 80(1 ΡδδοηΐίβΙΐΙβΓ , βΐ ρΓΟ^^Γΰϋί 

(ΜΠΙιϋβΙΜ (;δ86ηΙί:ΐ1ίΐ6Γ, <\ΜΛ ΟΠΙπίβ 6Χ ΡίΙίο 6886 

δρίιίΐυηι 6886ΐι(ίαΙίΐ6Γ ί-.η:πιηΙ. εοηΐι-αϋίοιιπί η'ιίιΊΙο- 

ΙΙΐίΐΐα8 ]ΐ3ΐί8, Ι|ΙΙ;ΐ8ί ηΐκίαΐΐ) ίρ83Ω1 ρΓ0068^ίθΙΐί8 όί* 

οΐίοηβηι ροδεεηίοδ, ηιο ΓοιΊρίεπΙεδ, ςυκί ίΠα 8ί- . 
§η1ί!ε;ιΙυΓ » ςιιο«1 ε§1 ε88βηΐίϋΠΐοΓ ι χ Γΐΐίο. δρίηΐυηι 
05<:ϋ. Νοηιςιιε ςιιοιΙ &χΙ1:ιΙ)ί5 εηιιηΙΐαΙιΐΓ αΐίεικίεηΐεε, 
(|(ΐα$ί νεΓο Ίη ϋίοΓιοπίϋη8 εΐ πηη ίη &ρπ1εη1ϋ8 ρίεΐ:ϋ$ 
ηοΝίΓα (ΟΠδίϋΙαΙ, ηιιυιΐ δϋπίεπίία ίη6ίηιιη1)3ΐιΐΓ , 
ιι<»ί;ϋ}^εΙ)απΐ. Ιΐ3ί|ΐΐϋ Ιιοο, ηϋο•! «Ιίϊΐΐϋΐι», Λΐΐ ιεΓιι- 
ΐ3π.!υΐΏ ΙιοιηΙηβπι, ηηί ρΓορπα εοιιίεηΐίοδα^υβ ορί- 
ιΓιοηβ Εεςίοδίαπυω ΓΓ]1οίΐ ΓεοοπείΙίαίΙοποη) $βιί.^ 
ογΙι. '°' ,,„ Ό". νΚΟΟΙ α•. ΡΑΙΚΙΑΗεΚ,ϊ ,„ 

ρευβσθαι τδ Πνεύμα Εβίαν λέγει Ιχειν φ Ιννοιαν Γοιιβιη δρΐηΐΒβ βρβείβίβηι ΙιΧμν ΙηΐβΙΙΙκοηΐί»™ 
Λι. 11131. ρΓίΐβρ ΜΜ, ηυιιη ϊηΓβΓΒία. ιηίΐιΐ, βαρρο- 
«ΙιΐίΓΐ. βΐ (Ι:.η » Ν»η» «Ιίεϋοηβδ ϊ>»»α, ςοίβββηίβηιΐί 
•ηβιι.Γβίΐο (Ιίβΐΐηβιΐϋηίαρ > ρΓοοβίίίοηβ , ρροάυοίι 
ςυβί, ιΙΙΪβΓβΓοΙΙβηιΙϋβ νβηίβΐ ΚΜαί : ,,,οΛ γβΜ βυΐ1 
♦.β™ β, ΡβίΓίϋϋί »ΓΐΠο ΙΐίΙ,βΓβ ε»β ώιίι δρίηΐ»™. 
«Ιιιΐδ βχ ΓίΙίβ ββ5β 8ρίΓΪΐυη. ; β( Ιιίο ςοΜβιη βχ 
«ϊίβηΐϊιι ΡϊΙϋ ίΐΙ«™ β88β. »1β τβη> βχ ΡίΠο »»ι„γ». 

ΙΐΙΟΓ €ί β88βηΙΪ8ΐΐΙΟΓ β5Μ!. Μ >1ία,. 808» |,^ρο«». 

8111» Ιι»1)εΓ6 οχ β58βηιί» Ρϊΐϋ. |,ογ„™ ίη,„,„ ,,,^^ 
Γοη» ηυϋβιη ίρ,β ιηβηΐίοηβιη Γ»οΐ». £«0 ιιυΐβιη »ά 
»Ρ8ϋηι νβίαιί ρΓ»8«ηΐβηι οΜίΐοηβιη οοηνβπί»™ 

8^ρΐβηΐΙ8βϊΠ.β νΪΓ. 8ί ΟΟηΐΓΧίίοβΓβ ΟρίΜί, οι Γ6<Ι3Γ παρ* Λ «ίμπίββα», χα\ χορηγίΐβββι, χο\ ίί- 
δοσβαι ; Τ4ί μλν γ4ρ λίξίΐς ϊβύτβς, αΖ ιτροδήλω; 
«ρ4ί τδ έχπορίύ*σββι άντιδιαβτίλλβνται τΙ) έννο{?, 
οΙβ«ν ώ; ί•ς ίλ»γχον βηβεν έχτιθίνβ'. ΐοδ Ιτολοΰ • 
δτι » 4 μίν τών Λγίων ιταρά τοδ ΤΙοδ τδ βίναι 
Ιχβίν {φη τδ ΠνίΟμβ, 6 » |χ τβ3 Ποϋ βΐνβι τϊ 
Πνίΰμβ, χαΐ δ μ»ν Ιχ τής οΜ^ς το3 Πού 
ύπίρχίΐν ούτδ, Α δέ Ιχ του Ποΰ φυβιχώς χβ\ 
βδσΐίοδώς ύκάρτχίίν αύτ6, χο\ Λλλος ύποστατίν εΐνοι 
αύτ6 {χ τής οδβίας τοό ΥΙοΰ, Αλλά των ^ημάτ»»•^ 
«ύτων ούδ' ήντιναοΰν μνιίβν ποιούμενος φαίνίται. ίΐΙΟΓββ Ιΐ3ΐ08 ιη»ϊ•«.Λ.«7"'Τ."!"""' ""^''""" *^^^ *^ *« "?*« «αρβντα φημ\ «ρϋς «ύτόν 
ϋ.η . ϋί8«Γΐ.„ ^„ 2;± '': " :?^^"" • '' •«- •'« «^«ΤΧ- - -Χώς λίτ..ν τοΟς ΙταλοΟς, ύ»η , ϋιβοηιηβη ρΓθ€β8δΐοηΪ8 βηιπιυιη »(ΙνβΓΐ*1)β, 
««« »(Ι ίρδυηι β83Β 8ρϊ.|»«8 «ι Ρίϋο, « ,^ ρΓονβηίΓβ! 
βΐ ββ•ϋ..(1ί βαιηάβιη «χ >•ίϋο, βΐ ,ί β88βηΐί8ΐ.ι..Γβ85β 
βααιϋβιη « Ρίϋο Ι,οο ρ,βίο 8ρ«:ί„,β„ ,||,„οά ρηυ- 
Ι«Γβί. ηοη • Γβϋοηβ ρΓαΓ8υ> ββββ >1ίβη>ιη, οα,ηι 
»ΡΡΐιιββΙ»8 ΙίαΙΐ, ΗίββΜίί «««.^ ρ^, ίΐβΓβ„„,;,„ 
ψ.» β8ΐ ϊηιβΓ ρροοβ,ίβρβ. βΐ ηιίιιί., « 8«ρρ«.ί»,η ] 
« Λ»η. Α» ουηο εηηι βιιρρβϋίΐίπ «( „ίι,| ΛίβαηΜ 
• '«» ΡΌΰβϋβΡβ; ρΓονβηίΓβ ,ογο. ρτο^^^^(, „ 
Ι|ΓθΓϋη«Ιι οίΗίΙ ϋβ,η,,α Λ βο. ς.,οί ίοΓβΓ,. β^ίβη- 

ΐΜΐΐ1βΓβ88β. ΙβΐηβΓβνωβΓΐδ (ΜΛίββΙίδΙΙΟϋΙΜ βοΐΐίβπ» 

«>ιΐ8ΐβΙ,ϊ«Γβ, ϋίοβ,,,, ,ρβοΐβίβ,η ι,ίΐΗϊΓβ ,•„ι«|||.βη. 

ΙΙίβΙ ρΓΟΟβάίΓβ. .0 αίτβΓ8«ΐη >!>€,, ς„»,„ [.,,^,,, ίλεγχο 
έχπορευεσθαι τδ Πνεύμα έχ Πατρίς χα\ Τίου, μή 
ηρΗς τδ πέμπεσθβι, κα\ χορηγείσθαι, <λ\ μεται- 
δί^οΦθαι τί)ν τβΟ έχπορευεσθαι διαφορ^ιν έθ^ώρεις» 
ά).λά πρδς αύτδ τό εΤναι τ6 Πνεύμα έξ Που, κα\ 
«ρδς τδ προΤέναι χαΐ προχεϊσθαι αΰτδ έχ του 
Γ!ου, χα\ πρδς τδ ούσιωίώς ΰπάρχειν αύτδ έξ 
Τ!ου, οΰτως δν Ιμφασιν έδίδους τινά τ6 εύλογο• 
φαν&ς ίχβιν τήν «ροσαιττομίνην «οΓς ΊχαΙοΧς αΐτίαν 
τοϋ σχίσματος άπδ τής διαφοράς του έχΐ50/:,εύεσθαί 
ττρδς τό πέμπεσθαι χαΐ χορηγεΤσβαι χα\ δίδοσθαι. 
Νυν δέ ΊίρΙς μέν τδ χορηγεΤσθαι χα\ πέμπεσθβι 
ττ)ς έχ τοΟ έχπορευεσθαι λέξεως διαφερούσης, π-^δς 
δέ τδ προιέναι χα\ προέρχεσθαι χαι προ/είσΟ^ι ΐηίΐΐί, βυρροίΐίΐίπ βΐ ιΙαΗ <5Ι„,;ιο ' •/ . . "^^ ^' «ροιεναι χαι προέρχεσβαι χαι προ/εϊσΟ^ι ςυοςιιβ βχροδίιίο ίβοί» » δβην^ίορβ (Ιίβοίρι,Ιί^ 8ρί. 
ΓΗΙΙ8 ιη*ϋΐη*ιίοηί8, οιιί Λί)«η(1β ιιοβιγ8 ογλιϊο οοομι- 
ία. 4υιΙ)υ9 ^ϋ βοφ ΓβίβΙΙβηϋΛπι βϋνβΡβίΜ οϋο» 
ϋβοβηβπίββ ΓίΐΐίοοίΙ)ϋβ υβί .αιήιιβ, ςϋίβίαιιΐβ Ιβ 
««ιηίΐβιη ιΊΐδϋΟΙίΐιίοπίδίπίβΓρΓβίβΐίο,,βΗΐ ΐΓίκΙίίΙβΓϋΐιι. 
Εκο ιηΐβήιη ^γαιϊμ ,ίΐ,ί ^,^ο ι,οη» ωβηιί*, ι,ιιη»Ηο 
Ιβ Γ6|)βπο ιιιιίοηβιιι ΕοοΙβδί» νβΐυΐί « βιιΐιΐϋί, ςιιοϋ 
ϋαηΐ. £10 βρρϋηϋίβββ. ιη ίΙΙίβ, ,,υ» ΙίαΙο Ιηβίιιυίΐβ : 
ε ϊπ «Ιιίβ ςηίιΐβ»» €οη€βϋο 1ί1)ί νοοβπ» ιΐδΐίΓρ^ικΙβιη 
8ρΐΠΙϋ8 βχ Ρ3ΐΓβ βΐ ΓίΙίο ρΓ0€β88ίθηί». ιιΐ ιΙί)ί ϋη- 
βϋΛ ροΓίηίιίι, 11) €0ΐηιιι«ηί1>ϋ» ηβιι,ρβ ββηηοηίϋιΐδ 
€ΐ€θΙΙο^ιιϋδ, 61 αΙΙϋ6ββ€ίΓ, ίη δγιιιϋοΐο νβΓΟ βοΐο 
Β0Ι1 οοηοβϋϋΐη. • ΕχοδοαΙΟΓ ϋηίιηί ι»! οηηιΙοΓβιη, βΙ 
βριοδοο ϋΐιίοιιί ιβ ητι&βιιιιιη ροιι<1υ5 β<ΙιΙί(Ιί8ϋο , βί ρούστις μηθέν, μάτην φαίνη τψ τής ΈκχΆη^ίας 
σχίσματι έπισυγχροτών , άπδ του λέγειν Ιδίαν 
έχειν τ})ν ίννβιαν τδ έχπδρεύεσθαι παρά τδ πεμ- 
πεσθαι, χα\ χορηγείσθαβ , χαΐ δίδοσθαι, ΌποΓίν 
τι Ρούλεταί σοι χα\ ή *.ξήγησις τής παρά τοΟ 
Ιίοτίίρος γενομένης τοΤς μαθηταίς του Πνβύματος 
έμφυσήσεως, πρδς ή ν έξήγησιν ΙχΛνώί δ ημέτερος 
απήντησε λδγος, έν οΤ; τους άνατρεπτιχους αυτής 
έξέθετο λδγοας πρδς άλλους διαγωνι?δμενος, οΐτινες 
»α\ πρδ σου τήν τοιαύτην τής έμφυσήσεως έξή- 
γησιν εΐσηγήσαντο. Έγώ δέ τέως χάριτάς σοι ομο- 
λογώ τής Αγαθής γνώμης, δτι σε εύρίτκω την ττς 
Έχχλησίας Γνώσιν ώς άπδ λεπτοϋ έξαρττσαντα 
μίτου. Έν οΓς γάρ πρδς τδν Ιταλών λέγει;, ι *Κν ίο ζ 11 β θΐΙΤ«^'Τ'•'''•^'" '•• '^« ~= Πνεύματος^: 'τον ί«,6ς χα. τοΰ τΙ: 
βού)βι•1υη ,Λ τ. «, , . ^^^** λδγοις, χαΐ όμιλίβις ΙχχληίΐαίτιζαΕ,- , €ΐ 

τ.χ&ν χο.1ί^ « -ν** *8ίν««Μ, ίοπήν, .Γγ. Λίγου; τινάς των χατά α» τίτ. τίν άοχ,ερα- 67. € 8ί ΐη»]θ|• 681 ν^Ι^γ Ρϋίο 08„8η, 8ί «ΐ Ρϋ,ι,^ 
ΓδΙ δρίπΐΐΐδ €8ϋ&Λ, €85βΙ βΐ Ιΐίβ βΟ ΠΊηίοΓ. Ι βΐ Η»- 

δίΐαηβ νβΐϊΐΐί ηιοδίΐδ ςαίκίΛΐη <1ϋ1)ίι&ιίοηβ ΙίΜυιη 
ίαιρβίίδ, • ϋΙ)ί υδςυ»Γη ίηνβιιίδΐί ηιβ]θΓ*•ιη ΓίΙίυιη 
δρΐπία (Ιίβί ? » 

εοθ5ί(ΐ€Γβ , ηβ ΐ!ϋ»ί 1ι«ο όυΙ)ίΐ8ΐίο ία ορρΓοΙ)Γίϋΐη ξί'. € Εί μείζων δ Πατήρ το3 ΤΙου τψ αίτίψ, 
εΓπερ κα\ δ ΎΧίς έστι τοΰ Πνεύματος αΓτιος, Ισται 
καΐ ο5το; μείζων αύτοΰ • ι χα\ διαπορών ώ; μέγα 
τι πρδς τδν Ίταλδν διαπίρημα λέγεις, « Που σοι 
τούτο έξεύρηται, μβίζονα τδν ΥΙδν του Πνεύματος 
λεγεσΟαι ; ι 

Σχ^ίιει, μήποτε ε!ς αίσχΰνην περιστήσεταΙ σοι 151 ΒΕ ϋΧΙΟΝΕ Ε€(.ΙΕί5ΙΛΗυ.\ί. 154 

ή άτορία, ϋίν 6 Ιταλός τΙ>ν μ^γαν παραγάγη σοι Α ▼βΠίΚυΓ» βΙ Ιΐ&1υ9 ιη»{^ηαηι ΓιΙί ΑΐΙίλη^λΊϋπ» ρΓο- *ΑΟανάηον έν τφ χατά 'Αρκανών «ρώτφ λόγω, 
ο{ ή Αρχή, 1 ΑΙ μίν α!ρέ9&ις δσακ της αληθείας 
έπινοήΦαβαι μανίαν έαυταΤ; φαν€ρα\ τυγχάνουσι, 
ϋγοντα οδιως • € ΤοΙ; μαθηταΤ; 6 Κύριος, τίιν θχό- 
τητβ χβΐ μεγαλΕΐότητι δειχνΰς έχυτου, ούχέτι *λάτ- 
τονχ έιυτ^ν τβΰ Πνεύματος, άλλα μείζονα χαΐ Γσον 
δι»τα ίημαίνων, (βίβου μέν τδ Πνιΰμα, χαί\ Ιλεγεν • 
ί Έγώ βότδ άποττβλώ, χάχεΝο έμΙ βοξάαει, χα\ 
5ίβ άχοϋ«ι, λαλήσει, ι Όρ^ ό των έμών λόγων 
Ιςίτατρής, δπως ο! ΐΓθλ}Α\ τβν σοφών, 1χ του 
μή επιμελώς• έπελθεΤν τΑ θεολογιχά των αγίων 
(ίητά, πρ6ς τήν Ινωβιν της Τωμαΐχής Έχχλησίας 
ά^ίδϋσπέτησαν ; Άλλα χαΐ πάλιν 6 εφεξής του 
Βουλγαρίας συλλογισμός τήν εΙς τοΙ)ς μαθητλς 
Ιμφύβησιν έπΙ του μέ^ου «ροιφέρει, χα\, Β 

ξη*. ι ΕΙ τηνιχαΰχα, ι φησ\, ι τ6ν Πβράχλητον 
β'^τοΓ;^ δ Κύρ<ος βδωχ<, «ου θήσεις τ6, Έάν 
μ1ΐ έγώ άηέλβω, έχείνος ούχ έλεύσεταν πρδς ύμ2ς ;• 

ΚιΙ ταύτα λ^γει Αγνοων τήν Ιν σωματιχφ εΓβει 
ινν «υρίνων γλωσσών έιτκφο^τησιν του Πνεύματος 
Ιβηγγέλθαι «αρά του Χωτήρος τοΤς μαθητβίς. 
ι ΈπεΙ Βιι, του £ωτΙ|ρος ήμίν σωματιχώς όμιλή- 
βαντο;,χα\ αύτλ φανήναι σωματιχώς, » χατάτόν 
μγαν εΙχεΤν Γρηγόριον. Τοιούτον δέ έστι χαΐ οταρ 
Ιηβυνείρει τοΙς φΟάσασι των συλλογισμών λέγων * 
ι 'Β χατά τί}ν Πεντηχοστήν παρουσία του Πνεύ• 
μ2^• ή του αύτου, χαΐ ,περιττΙ), ή άλλου Πνεύ- 
ματος* χα\ «οίον τούτο; > Ταντα γάρ λέγων* <}αΰ6ΐ ΟΓΑΐίοηβ ρπιηίΐ &(}ν6Γειΐ5 Αηαηοδ, €π]ιι$ \τϊ\ϊ^ 
οίριαιη, ι Η»Γβ8β> ςιιί<1οιη, ςυ^β Υ6πΐ&Γΐ5 ΐη$8ΐΗ8ΐιΓ 
6Χ€0£ίΐαΓϋηΐ 8ί1)πρ$ΐ8 ιηαηίΓοβΐ» $υηΙ,» Ιΐ3!ε ΐΓα^Ιοο- 
Ι6ΐη : ι 0ί5αρυΙ{8 Ποιηίηυ& (]οίΐα(ειιι 6ΐ ηι.ι<ξηΗυ(Π- 
η«ηι 8118111 οδίοικίεη^ , ηοη ιυΙηοΓϋΐη βοιιιοΓιρβυηι 
δρίΓΐΙιι, 86(1 ιηα]θΓ6ιη οι 3Ρ(|ΐιιΐ6ΐη 6586 βί^^ηίίΐεαηβ, 
ΐΓ2(ΐ6ΐ)ϋ δρίΓΐΙυηι, (1ί€οΙ)2ΐΙςιΐ6 : ι Ε|{0 ίΐΐυιη ηιίΐΐο, 
61 ίρ$β ιηβ 0ίοπΓιε«1)ίΐ, βι ςυχ6υηςιΐ6 αιΐνϋϋΐ Ιο'μιο- 
ΙβΓ '*. • νί(ΐ68η6, 8οηηοϋυιη ιη60Γυι» εοςηίΐΟΓ, 
ρΐ6Γ08ςυ6 6χ 8αρΐ6Ωΐ11)υ8 , ςιιοϋ η6ςΙί{;ριιΐ6Γ 8Αηο- 
ΐΟΓηηι ϋίεΐΑ Ιΐιβοΐο^ξίοα ρβΠΓ^ΰΐαΓαηΐ, υπΊοηβιη ουιη 
Κοιηαιια Ε6€ΐ68!λ Γ28ΐΙϋίνί886? ΚαΓδαβςιΓι 86(]υίΐυΓ 
ΒυΙβ^η 87ΐΙο^ί8ΐηυ8 Γ&€(υιη όίδϋρυΐίβ ίηΟ;ιΐυιη !η 
ιηΰάίαιη ρΓοΓϋΠ. 

β8. ι Ε( Μ Ιυύο, ι &ίι, ι ΓβΓ&οΙβίυιιι Η1ί8 Οοιιά- 
ηυ* 6ΐ&Γ{ί(υ8 681, ({ΐιοηαϋΐ ία Ιοοο ροη^β ί11υ.Ι• Ι&ΐ 
6(0 ηοη 8ΐ1)ίβΓ0» ίΠβ ηοο νβοίβΐ α(Ι νθ8? » 

Η-ΊΜ! «ηιιηΓίΑΐ {{ΐιοηη8, !η 60Γρ0Γ6Α δροοίβ ί^^ηί- 
ϋηιηι Ηιι^ιΐλΓυηι δρίΓίΐυβ «ιΐνβηίοιη ρΓΟίηίδδΐιπι 

ΓυΐΜβ 1 &«*Γ?&ΙΟΓβ (ϋ86ίρΐΐΙίβ. • Ορα8 6π1ΐη 6Γ81, 
€1111) δ6ΓΤ3ΐΟΓ €0Γρ0Γ6 ηθΙ)ί80αΐη Υ6Γ8311118 Γυί886ΐ, 
8ρ1ΠΙΐΙΐη 6ΐ{8ΐη €0Γρ0Γ6 0ΟΐηρΑΓ€Γ6, » υΐ νβΓΐ)ί8 

ιη3|[ηί ΟΓβκοπί ιιι«γ. Νοη 681 ϋΙ)8Ίπιίΐ6 , ςιιοί] οιιηι 
ρηΜ6«ΐ€ηΐίΚ>ιΐ8 83^1Ιο{ί8ΐηΐ8 ΰοιηρϋολί, <3ί6<*ι>8, ι Οίβ 
Ρβηΐ6008ΐ6« «(Ινβηίαβ 8ρίηΐυ8, ν6ΐ θ]ο8(ΐ6ΐη, 6< 
8ΐιρ6ΓΥΐ€άιι•α8 • τύΐ βΐίβηιιβ 8ρ*ΐΓΐΙα8 : 6ΐ 6η|ιΐ8? ι 
Ηκύ 6ΙΙΪΙΙΙ (Ιΐ6€η8, ηοη ηονίΐ 6» οοηίβηΐίοβ» ιηβηΐίβ. οόχ οίδεν ώς άριστιχ!|ς ταΟτα διανοίας χα\ (θελο- ς βΐ ρτορΗλ »ϋ»πΐΑηΐί8 6886 60ΐηηΐ6η1ι. ΙΙηάο βηΐηι γνύμονος άναπλάσματα. Πόθεν γάρ τήν Ιν τ) 
Πεντηχοστφ 'καρουσίαν του Πνεύματος, ε Ι του αύτου 
ίβτι Πνεύματος, ιηριττήν είναι λέγει ; ΕΙ γάρ Ιν 
^ Π•ντηχοστΙ) παρουαίαν περιττήν είναι άποφαΙ- 
νιαι, έάν αύτου έχε (νου (στ\ του Πνεύματος, του 
?ρ& της Πεντηχοστης Ιμψυσηθέντος τοΤς μαθηταΙς, 
πολλοί της αύτου «αρουσίας άνα'^ανήσονται περιτ- 
τίτητες • \ τής έσχατης άτοπίας εστίν. Έξ ότου 
γάρ τφ πρωτοπλάστφ εΙς ψ^>/ήν ζώσαν παρά του 
δτμιουργοΰντος ένεφυσήθη, όιαφ^ροις έπιόημίαις 
ίνύττερον τοΙς άξ(οις χαταπεφοίτηχεν. *Αλλ* όμως, 
ύ χΆ πολλοίς χα\ πολλάχις χαταπεφοίτηχεν, ου- 
δεμία τών αύτοΟ παρουσιών περιττή * 6 Βουλγαρίας 
& έάν, οτι πρ6 τής Πεντηχοατής ένβφυσήθΐ) το?ς ΙΐαΐΜΐ* <1ίβ Ρ6η(6€08ΐ6β, δρίΠΐΐΙΒ »ΐ1ν6η1ΐΐηΐ, 81 6]ΐΙ8<• 

(Ιβπι ίιιιΐ 8ρίηΐυ8, ευροΓτιοϊηβυπι Γαί$8β? Ναηκιαβ 
§1 (Ιίβ Ρ6ηΐροο8ΐ68 Α(]ν6ηΐυπι 8ορ6Γν»€»πουχιι (Ιο- 

66Γ•ΐίΐ, 8ΐ 6]ΐΙ8(!6ΐη 68ΐ 8ρίΓί(Ιΐ8 , »ηΐ6 ?οη(60(»3ΐι*Π1 

(Η8αρα1ί8 ίηίΐ^ιΐί. πιαΙΙ» 6]υ8(ΐ6ΐη Αΐΐνβηΐυ^ Γΰϋυιι- 
(ΙαηΓιβΒ €0ΐϊφ»Γ6ΐ)ΐιη( , πιιο(Ι 6χΐΓ6ΐη86 βϋδΐιΗίΐαΓι^ 
ΑίθπΙ. Εχ ςαο 6ηΊιη ρΓίιηαηι 6Γ69ιιο ΙΐοηηΊαί ίη 
νίνβηΐβπ» 9ΐηΙηιΐ8πι α €γ631ογ6 ίηΟηΐη8 68(, (1ίνβΓ8ί8 
Α4ΐν6οΙίΙ•ιΐ8 ρθ8ΐιηοϋαηιι 2(1 <ΙΊ([ηο8 ()68ε6η(ΙΊΙ, ηΗιΗο• 
ηιΊηηβ Ιί66ΐ Α^ ρ!υΓ68 61 βα^ρΐυ^ (Ι68€6πθ6π1, ηαη^ 
ςαιιη 1»ηΐ6η ιιΙΙ«5 ίΐϋυβ 8(1ν€ηΐιΐ8 8υρ6Γν»οη6ΐΐ» 
Γβροΐβΐυε Γ8Ι. Υοηιπι ΒαΙ^βΓΟβ, βί ςαο(Ι Αηΐ6 Ρ6ΐι- 
160081610 (Ιί86ΐριιΙΐ4 ίηΟοίιιε 681, βκίνβπΐιιπ) ΠΗ»• 
Ιη Ρ6βΐ6€08ΐ6, ινί βηρ6Γν>€»η6αιη ταΐΐ ιΙί66Γ6, ιυΐ μιθηταΐ;, τήν έν τ^ Πεντηχοστ)) παρουσίαν αύτον ^^ 9ΐΙ16ηυ8 8|»ίΓΐΙϋ8 »<Ιν6ΐιΙυηι, ηοη βοίηηι Ιοιη 8ορ6Γ- ή Χίριττήν (Μλ|] λέγειν, ή άλλου Πνεύματος παρ- 
ο'^τ(1ν, οΟ τότε μόνον χατά τδ περισσών έρε! χατα- 
Γ^φοιτηχέναι τ6 Πνεύμα τοις μαθηταΙς, άλλα πρ6 
ής εν τ^ Πεντηχοσ*^!) χαθόόου, χα\ ότε τψ £ε7νι χαι 
τώ Φ£(νι τών προφητών έν βιαφόροις χρόνοις χαΐ 
τρόποις Ιπίφοιτήσαν ώμ^λησεν. ΕΙ γάρ χα\ νυν μέν 
έν είδε; πυρίνων γλωσσών, τότε δέ ούχ οδτω τοίς 
νποό«χομένο<ς έπίφοιτών Ι^ν, άλλ' όμως τ6 αυτό 
Πνεύμα ην τ& έπίφοιτών, χα\ ουδεμία τών του 
Πνεύματος διαφόρων παρουσιών περιττή χληθήσε- 
VII, τοΤς εΙς ευθύτητα τών Γραφών τάς εαυτών Υ8€»ηβ6 ιΟΐΓηΐ2ΐΙ)Η, ()β86βπ(ϋ886 δρΊΗίαπι (^ΙεοίραΙί•• 
•6(1 61 βηΐβ ίη Ρβηΐ6€08ΐβ «ϋΥ6ηΐιιηι , 6ΐ οαιη Ιιαίο 
▼6ΐ αΙΐ6Γ! ρΓορΙΐ6(λΓθΐη ιΓιο ακιυβ αΐίο ΐβιηροΓβ, βί 

ΐηοΐΐΐβ άίΥβΓ8ί8 &(1τβηί6η8 88806ί3ΐΐΙβ 681. Ν•ιη !>» 

ηυηο Ιη ίοΓηι» Ι^ιΓΚβίΓυιη Ηηβηαηιιη, ΐιιηι νιτο ιιοι» 
8ίηιίΙί Γ«Ιιοηβ ιΐΰοβροηΐ'ώυβ &«1Υ6ΐιίϋΙ)9ίΙ• ηίΐιϋοιιιιηυ» 
ί(ΐ6ΐη αίΐνοιιίβΐιαΐ δρϊΓΐιαβ, 6ΐ η«11ιΐ8 ναΓίοηιιιι δρϊ- 
πΐυ8 α(1νβηΐυυπι 8ΐιρ6Γν3€&η6ΐΐ8 ηυηουραΙιίιυΓ »(> 

ίΠί9, (|ΙΐΊ ρβΓ Γ601Λ8 >•€Γΐρ11ΙΓ2Γϋηΐ 86ΐηίΐα8 ρΓΟρΗ• 

Υ65ΐίβ'!& (ϋΓΐ^ηπΙ. Ου» 8ΐ Ιΐι 86 ΙιαίΜηΙ, ίίυβίΓΑ 8α • 
ρΐ6η» 1ιΐ€ νίΓ οηπηίιηΐ, « Ιη ΡβηΐβϋοΜβ Μ^•ηί«^ ••ίοβπ. ΧΥ1. 14. 1Γ)5 ΤΟΛΝ. ΥΕ'ΧΙ 01>. ΓΛΤΗΙΛΙΚΙΙΙ.Ε 15Π 

ΗρΪΓίΐιΐδ, 3111 ρ]Μδι1βΐη βΐ δίΐμΟΓναοΛπβυδ , ΑϋΙ αΐΐο- Α εύΟυνουσι τρο/ιά;. Κοι\ ιΐ οΰτω ταΰτα, μάτην 
Γΐιΐδ, οι οιι]ιΐδ? ι Ιοιτί^αΜ 6 αο'^Κς ουτο; άνηρ λέγδί, ι 'Π χατα ττ;- 

ΙΙδντηκοστην παρουσία του Πνεύματος, ή του αύτου, χαΐ τίβριττή» ή άλλου Πνεύματος• κα\ ττοϊον 
τοΰτο ; • 69. Α<1 ϋίοΐιιπι νοπο ρρορο Οπο δ>'11ο?ί$ιηοΓΐιιη, 
ιιΐί νοίιιΐί ηοΓΡΒδΛΐ Ίιηιι ρη* ηΐϋδ οηιηίϋυδ €υηο1ιΐ;Ιίΐ, 
ί ρΓΟΟΟίΙοιβ δρίΐΊΐιιιη ρχ δοΐο Ρηιπ% • ΓβΓϋΐηηιΙυπι, 
ηϋιίΐ &1ίυι1 ορροηιηίιΐδ Ιΐηΐο Γιμίίι, «μιαιη ί'ΐπδίΐβπι 
ίρδίιΐδ οοηοβρίιΐδ, 31) βθ(1οιη ίιι οχοΓϋίο οΓοΓιοιΓίδ 
αίΙνοΓδϋδ Ι,αΐίπυιη ρΐΌροδΐΙυ5. Ν;»ιπ (|!η;ιηΛίΙιηο«1ιιιη 
ί1)ί Ιϊίο νίΓ, (ΐηβδί οδ ΙΐαΓι οΙ)8ΐΐΊΐ⫧, <-1 ίιι ιΐπΐίιηιι 
ίηοίΐαΙ>ί1β οοηιρβΙΙοπδ, ιΐίοβίίαΐ : < δί οχ ΙμΠο ί^ρί- 
ΐΊΐιΐδ ρΓθοβ<1ΐΙ, ςΜίίΙ ΓιιίΙ ίπιρι^ϋίαιοπίο, ιΐϋ ϋΐιιί- 
δΐ5ΐ•5 ϋίοβΓβΙ : ςυί βχ Ρηΐπ; ιΊ ιπΐ' ρπιοε.ΙίΠ ι ηοπ ξΟ'. Πρ^ς δ^ τ^ είρημένον χρ^ς τφ χίΧτι τών 
τούτου συλλογυμών, έν ψ ώς αναγκαίων τι έτ:\ 
π3σι συνάγει τ6 € έκπορεύεσΟαι τδ Πνεύμα έκ μ-ίνου 
του Πατρίς, • ουδέν 4λλο Ιστα». τωΊταλώ χρήσιμον 
εΙς άνατρο'πην, άλλ' ή αύτδ εκείνο τδ νόημα αύτοΰ. 
δπερ ούτος έν ταϊς άρχαις του λόγου κατά τνΟ 
Λατίνου προέτεινεν. *Ως γάρ έκεϊσε ου:ο;. έπισ^ο- 
μίζων δτ,Οεν τδν Ίταλδν, και ώσπερ ίΐς άφυχτον 
ά-ορίας συνελαύνων αύτδν, Ιλεγεν, • Ει κα\ έχ του 
ΥίοΟ εκπορεύεται "ζδ Πνεύμα, τί έ κώλυε ν εΙπεΐν τδν »Ιί:ι Γαΐίοηβ 1.3ΐίιπΐδ βίϋοιη ΓΟιΙ.Ιβιΐδ νβιΟα &ιΐ3, Γ»- ,^ Χοιστδν, δ παρλτοϋ Πατρδς και έμοΰ εκπορεύεται;» 
Ιϋ1>ίΐίΐρ : δί οχ δοΐο ΡαΐΓβ ρροοοϋίΐ δρίιίΐιις, ςιιίιΙ οΟτω κα\ ό Λατίνος, τοϊς αύτοΰ χρησάμενος λ'ίγοις» 
ίιηρο(ϋηιοηΙο Γιιίΐ ΟΙιτίδΙο, ηο ϋίοβροί, ΟιΓι οχ βοΐο 
Ρ»:γο ρροο6(ϋΐ? Ει ουιη ροδίοα Ιιίο οχρΓυΙ)Ρ3ΐ Ιΐβίο, 
νοδίίβία αίΓίδΐί ραπροηιπϊ ΕναιίίϊοΙίδΙΰΒ ηοπ δθ(|υΙ, ηυοϋ δΐιρβραιΙίΐΛΐ, ι οι οχ ΓΐΙίο ; » ϋδϋοιη βΐ ίρδϋ οχ- 
ρΓ0ΐ)Ρ3ΐίοηί1)υ3 ο1)ηοχίυ8 βρίΐ, ςιιοιΐ δΐιρβΓβιΙϋίΐΐ €Χ 
$οΙο. Ει Ιΐ3Β0 ςαίαοηι «ϋ ύ\αΆ ΒαΙβαιί ΓοΓοΠοπϋ» 
9ΐά(1υ€ΐα 5υη(. 70. Κι ίη ΙηβρρδβίβΓΟί ίΐϋνβΡδυδ δϊηπίβδ Ηοηπηβδ, 
Ι|ΐΐ05 &(Ι ϋοο Ιβιηρυδ νίϋοΓο οοιιΐίβίΐ, ηοβίρα δίικίία 
€θ1)οοανίιηιΐ9, ιι( οδΙοπίΙοΓοηιυβ βοδ , ςυί αηΐβ ηο8 
ίϋβΓβ &&ρί6ΐι(ΪΑ ίΐΐϋδΐιοδ νίΓΐ, ρβΓρβραΐϊΐ ΕοοΙοδίβ- έρ£Ϊ πρδς αύτδν, ιΕίέκ μόνου τοΰ ΠατρδςΙγτΓορεύ^τ^ι 
τδ Πνεύμα, τί Ικώλυε τδν Χριστών εΙ^εΓν, δ παρά 
μόνου τοΰ Πατρδς εκπορεύεται; > Κα\ Ιπε\ ου ος 
όνειδίζεβ τδν Ίταλδν, ού κατακολουθοΰντα τω τ" ν 
πτωχών ευαγγελιστή Χριστώ, διά τδ προστιθέναι 
€ κα\ έκ τοΰ ΓΙοΰ, > τοις αυτοΓς καΐ ούτος πε ρί- 
πε σεΐται δνειδισμοΤς, δια τδ προστιθέναι τδ χαΐ 
έκ μάνον. Έν τούτοις κα\ τά έπΙ τ} άντί/δ,όήσει 
των τοΰ Βουλγαρίας ρητών. 

ο'. Κα\ έν τοσούτοις πάντα λοιπδν, πρδς & ήμεις 
ένδ^ιςάμεΟα την σπουδήν, δσοις τέως ήμίν έξεγέ- 
νζτο έντυχεΓν εΙς άπόδειξιν τοΰ μή καλώς τοΤ; πρδ 
ημών σοφοΤς άνδράσι σπουδά^εσΟαι τΙ;ν διάστααιν Γϋΐη (Ιίδδίάίυηι ρροηιονΐδδο. ΡΙθΓίί|ϋβ βηίπι βχ ίρδίδ € '^' Εκκλησιών. 01 πολλο\ γάρ αύιών ούχ άδελ- ηοη υι Γρ&ΐροδ 3(1(]«€61, ς(Κ'«3 ΓρΑΐρίΙίΐΐδ «ΟβΓβϋβηΐυΓ 
Αοοβρίαρβ δυδΐίη6ΐί3ηΙ, 86<1 οοηΐΡΑϋίοοηΙοδ ίη «οδ 
>ΐ)νο1ΐ6ΐ)3ηΙ(ΐΓ, 61 βχ ίρδΙδ υηυδ(]'Μ3']υ6 ριίηιηδ δ'ώί 
ιηδαρίβηΐία νβη(1ίο3Γο βχίδΐίηΐίηδ, δι Ιιχρβδοοδ ογΊ- 
ηΐβη ρροχΊπιίδ ν^ίβροί ηρρΐηί[0Γβ, οΐίνίοδ (]ΐιο&(|ΐιβ 
ΐιοηηιιΙΐ3Γυιη νοΓδίιίαηιιη δβηίοηΐίαηΐΓϊΐ οοηιιηςηίίδ 
α ββ ΓοίίοοΓΟ ιηοΙίβΙ)3ΐιΐρ, 51 ΓοΓίο §^I^^ Ιιοο ηιοϋο 
ο1)Τ6ηίδδ6( Γαιη» ίιιΐοί ΓθΓΐ38δ6 αρϋβιιΐίοΓίδ, οι ζοΐί 
ΰΓΐ€υ]ιΐδ ρρο ΓΟΟΙ» βιΐο ΐϋΐίΐκία, οπιη 3ΐίοΓυιη οιγο» 
Γ68 (Ιίνίηαδ δο^ηϋίοπ^ οΐ γοριιι» ηοδΐΓ3Γυηι ΙηΓκΙβηι 
ρΓοάίΐίοηοη) οοικίοοπιαβδοΐ. Ει Ιιφο ρίορί^υβ οοιιη- 
1)αηΐιΐΓ, (]υοι1 ΓβΓρίςυίδδβΐ €ΐ)3Γΐΐ3δ, ιΚ πιιιΙιίρ1ίθ3(9 
6δδ6ΐ ίιιίςιιίΐ3$, ΐιΐ δειίρίο Ιιαιίίΐυηι οδ(. Νοδ νοιο 
ηίΐιίΐ δίιιιίΐο αηίηιο νοίνοηίοδ, ΕοοΙοδίαηιιη ΰοιίΰο.- φιχώς τά 'ϋΛρϊ τών αδελφών εΐβαγόμβνα δέχεσθαι 
άπεδέχοντο, άλλ* άντιΟετικώς αύτοΓς προ^βφέροντο • 
κα\ τούτων ίκαστος, ώσπερ τι πρωτειον έπ\ δόξη 
σο'^ίας οΐόμενος άπενέγκασΟαι, ε: ίγκλημα αίρέσεως 
τας πλησίον ίσχύτει προσεπιτρίψασΟαι, τους φ9ά. 
σαντας παραγκωνίσαιτΟαι δσπευδβν, ετΕ\ εύρέσει 
σεσοφισμένων διανοημάτων τι\ών, ιΓπως &ν αύτώ 
γένοιτο Ονομα τάχα πίστεως Οερμοτέρας, και\ ζήλου 
τ'.νδς ύπβρ της δρΟ'^δοξίας έπι τψ καταγνώναι 
άλλο^ν ψυχρότητα πίρ\ τα θεια κζ\ προδοσία ν των 
ημετέρων. Κα\ ταΰτ* έποίουν οι πολλο\ διά τΙ^ν 
της αγάπης άπόψυξιν, πληνΟυνΟείσης της ανομία:, 
Χϊτά τδ γεγραμμένον. Έμεΐς δ^ μηδέν φρονοΰντες 
τοιοΰτ•ν έπ\ ^ήν τών Εκκλησιών είρήνην εΰγ»/ω- (Ιί&ιη οαηύίιΐΐδδίηιβ 3ΐηρΙοχ»Ιί δΐιιηιιβ. Ει ηβ νκΙβ»χ- ^ μονέστατα ήλθομεν. Κα\ ινα μή τισι δόςειεν άλο- πιυρ ηοηηβιιπιιί ίηοοπδίϋβΓίΐΐύ οΐ οΐΐδςυβ υΐΐο οχα- 
ιηίηε, ηυΐΐίδςιιβ δεΓίρΐυΓαΓυηι Ιοδίίιηοιιϋδ ίυ1ι% οι- 
εΙοδίαδίΊοΑπι ραοοιη οχοδοαίηΐ'ί, ορβρφ ρΓοΓκιιη οδδ» 
«ΙυχίιΐΗΐδ» (ΙίοΙα δ^ηοίοιαπι, (ΙίτοΡδίδ ίη Ιοοίδ (1ί- 
βροΓδα, 3ΐ1 (]οηιοηδΐΡ3ΐκΙυηι, δρίη'ΐυιη οδδοοχ Ραΐΐϋ 
61 Εϋίο, ςυοιΐ αδδ^ΐη^πΐϋιυδ Ιΐ3ΐίδ, Εοοίοδίαδ (ϋνί- 
(Ιβιΐδ δ03η<]3ΐυηι 6ΓυρίΙ« !)Ίο ίιι ρρίπια ραιίβ θΓ3ΐίο• 
ηίδ ίιι υηυιη γοοοΙΙοοΙ:! (Ιϊ^ογογο, ΐυιη (Ιβΐηοορδ ίιι 
ββουικία ΓβΓυΐαΐίοιιβιΐ) οοηιιη, ηυί ουπίτα ]ΐΐδ Γαδ- 
(ν*ΐθ οιηιιβ (1!88ίιϋιιιη ΕοοΙοδΐαρυπι ΓονοηΙ, αρροηο- 
η\ Ει ουιιι (ΙοΓοπδίο α ηοΙ>ΐ8 ΓοΙίηιμιβικΙ» οδδοί, 
ιΐιιιιι ηοπ ίΐα Γ:ιοί1ίδ ιηπίΐίδ \Ί(1<μτιιιγ δπρβΡΒίϋ 
Ιπη^πδ Ιοιηρορί^ί ΐρ.Όΐιΐδ, ;νί|ΐιο ηο δί ηο ηηο ί|ΐΓι- 
(Ι«•ηϊ ιΐίο ιΠϋθίι»ι1ι•η>ί Ι:]θί1ι•^ί;ι« ΗοΙΓι^ΐπια ρι:Γι!αιαί^•3ΐΊ, γίστως ήμ3; καΐ άβασανίστως έπ\ την έκκληαια- 
στικην ζΧ^^Ί'ί^'* έλθεϊν, μηδέν τι έ πι συγκροτουμένου ς 
άπδ χρήσεων γραφικών, Ιδοξεν ή μι ν, τά σπορά- 
δην έγκείμενα <5ητά ταις τών αγίων γραφαις, εΙς 
δήλωσιν του εΤναι τδ Πνεΰμα έκ Πατρδς και Γίοΰ, 
δ-ερ τών Ιταλών λεγόντων, τδ μέσον τών Έκκλη*- 
σιών σκάνδαλον άνε^^όάγη, ένταΰΟι κατά τδ πρό- 
τερον είδος τοΰ λόγου έκθέ3θαι, κα\ πάλιν κατά τ2> 
οεύτερον τον ^,εγ/ον τών μή δικαίως, μηδ^ καλώς 
την τών Εκκλησιών έπισυγκροτούντων διάστασιν» 
*Επ:Ί γάρ 2οει άπολογίαν καταλιπεΐν ή μας, έφ' οΓς 
ήμϊν Ιδοξε το τοις πολλοίς δοκοΰν άμαχον εΙς 
άνατρο-ήν κοάτος τοΰ χρόνου οΰτω παρ:δεϊν, ώς ε ί μηο: μίαν ή μ ' ραν μίσον τών Έκκλητιών ΙϋΤ ΟΕ ΡίΙΟαΕί^δΙΟΝΕ δ. δΡΙΚΙΤϋδ. 1:3 

γέγον* 9χίΊμα^ άιιολογίαν άποχρώταν χατα τ6 Λ ΓοΓίΡΐη αΐί|υβ ίηνίοίαιη, ιιΐ ορίηορ, (ΙβΓβηδίοηβΐΓ , δοχοΟν ήμίν τα παρόντα, χαταλελοίπαμδν, τήν της 
'ΡωμαΤκήί Εκκλησίας ειρήνης πραγματευσάμενοι, 
χιΐ των ημετέρων έθών τε και τάξιων άμεταποιή- 
τω; εΙς τ6 παντελές έξεχ(5μενο:, εις δ<5£αν Πατρδς, 
ΥΙοΰ, και αγίου Πνεύματος, της όμοονιίου Τριάδος. 
Αμήν. (](»0Ρ( 1)10 ϋοηαηη&νίητιυ», ροβΙΰΓίβ ΓΑΐίηυίηηιβ, Πο- 
πιαπβΰ Εοεΐ68ί9β οοηοοΓϋίβΐίη ρΓθοιΐΓ2ηΐ68• 61 ηο5ΐή& 
εοηβυβίιΐιΐίηίΐ)!!» 61 οπΓιιιίϋα» βίκο ιι1ΐ3 ιηιϊΐ2ΐΊοηβ 
6χ Ιοίο βΐίΙΗοβΓβηΐβ^, ίη ςίοπαη) ΡαΙγι» ΡίΙϋ ο( δρί- 
πΐϋ3 5&ηοΐί, οοη5υΙ)βΐαιιΐί9λΓι$ Τι'ιαιίίδ. Αιηοη. ΤΟΪ ΑΥΤΟΥ ΠΧΡΙ ΤΗΣ ΕΚΠΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Ε^ϋδ^ΕΜ ΟΕ ΡΚΟΟΕδδΙΟΝΕ δΡΙΚΙΤϋδ δΑΝΟΤί. 

(6γχ€!φ 0ΓΙΙ)0(1. Ιοιη. Ι, ρ. 225.) ΚΕΦΑΛ. Λ'. 

βρ^ν το^ζ ΛέγοίΎαζ Υβτοβ8\ψέττ[τ είναι τή»• Λαρά ^ 
τψ ^ίάγφ του μεγάΛον Β€ΝΤΐΛβ/ον Βίφισκομέ- ■' 
γηγ φησιν, ^η^ Λέγονσαν, € παρά τον ΥΙού 
{Ίται τό Π^εΰ^'α τό άγίοτ. » 

Α'. Κα\ έπε\ πρ^ των Αλλων ουκ όλίγη τις ανέκυψε 
ζήτηίΐς περ\ τη; ^ήιεω;, ήν ό μέγας Βασίλειος εν 
τψ ζρΊζω των κατ' ΕΟνομίου λόγων θεολόγων Γερ\ 
ϊοΟ Πνεύματος εΓρηκε, φέρε ίή κα\ πρ^ των &λλων 
έξετυτέον τλ περ\ αυτής. Έν τψ λόγω τούτφ, κα\ 
μάλλον εν αΟταις του λόγου ταϊς είσβο>αϊς ευρηται 
Λίγων ό 4γιος • ι Ύίς γαρ ανάγκη, εΐ τω άξιώματι 
χι\τ5 τάξει τρίτον υπάρχει τ?) Πνδΰμα, τρίτον είναι 
«Οτ^ κα\ τϊ] φύσει ; άξιώματι μέν γάρ βευτε- 
ριύειν τοΰ Υίου, «αρ* αύτοΰ τδ είναι 2χον, κα\ 
?:αρ' αυτοΰ λαμβάνον , κα\ άναγγέλλον ήμϊν, κα\ 
Ολως έχείνης της αιτίας 4ξημμένον , 7:αραδίδο>- 
σιν 6 τής εΟσεβίίας λόγος• φύ5ει δέ τρίτη χρη- 
ββιι οδτε παρλ των άγιων Γραφών δεδιδάγμεθα, 
ύΟτε έχ των βιρημένων χατά τ6 άκ'^λουθον δυνατ6ν 
^^λλογίσισθαι. 'ΙΙς γάρ ό Υί6; τάςει μίν δεύτερος 
:οΰ Πατρδς, δτι άπ* εκείνου, κα\ άξιώματι, δτι αρχή 
XII αιτία τψ εΤναι αύτοΰ Πατέρα, καΐ δτι δι' αύτοΰ 
ή πρόσοδος, καΐ προσαγωγή πρ6ς τ6ν ΘζΙί κα\ 
ΙΙατΐρα, φύσει δΐούκέτι δεύτερος, διότι ή Οεότης έν 
έ/,ατέρφ μία• ούτω δηλονότι και τ2ί Πνεύμα τδ άγιον, 
ει χαΐόιζοβεβηκε τ^ν Υί6ν τη τάξει κα\ τφ άξιώματι, 
οίκέτ* άν £ίκό:ως ώς άλλοτρίας υπάρχον φύιεω;, 
»χολο•^ΟεΓν ειποιμεν. > Αύτη μέν ή του μ2 γάλου 
ΰαίΐίίου περί τοΰ αγίου Πνεύματος ^όξ^ις. '£π\ 
^ 'οιύττ^ δέον δν τους της ^^μετέρα; Εκκλησίας 
τροφίμους Λγα/λια^θήναι καΐ εΟφρανΟήνα:, ώς £ύρτ - 0Λΐ>υτ κ 

Λίίΐί€ηΗ5 βϋ8, ςηί α$$€τηηί, ηιαβίή Πα.^Ί(α ά^^ίι^^ηφ 
</Μ0 αξϊΐΐηαΐητ^ ι €χ ΡίΙίο €9$β 8ρηΊΐαηι βαη• 
αηηι, ι α ηρβίίΐην.ίη ίΐίΐιι» οταΐίοηβ, αίίυΐΐβνα^ 
ΐηηι €8$β. 

Ει ουιη αηΐβ αΐί» Ίη ιη&^η3ΐη (Ιί&ρηίΑΐίοηοιιι «ο 
οοίΐίΓονοΓβίαιη νοοκΙιΐΓ (ΙίοΙαιη, (ΐιιοϋ ηιο^""*» Β;ϊδί- 
Ιίιΐ8 ΐοΓίία 3(1νοΓ$ιΐ5 Επηοιηίηιη οΓηΐίοηβ, (Ιο δρίηία 
ρίΜίΓοοΟηδ αδδΟΓυίΐ, α^ο ηηηο αηΐβ αΠα, (|ΐιί(1 (Ιββο 
$ΐ'Μΐΐίοπ(]πιτι $ί(, ρχροικ1.ιηιιι«. 1π Ιιπε οΓΟίίοηο, ίΐϋο 
ίη Ιρ&ο ϋ11ϋ$ ίη{;Γβ$δα 1)3Ρ€ 8ίΐη£^ιι$ 6χαΓΑδ8β εοη!^ 
ροιίΐπΓ : € Οιι.χ 6ΐ\ϊηιη6ε€58ίΐ3$, 81 ιϋςπίΐαΐϋ οΐ ογ- 
ίϋιιβ 1βιαίυ& 681 δρίπΐϋ8, ίβΓίίυηι ίΐΐυιη 6!ί$^6 βΙ 
η3!ιπ&? ΠΑΠιςηβ (ϋ(;ηίι&ΐϋ ροϋίοι ίοΓβιυ 6586 ΡιΠο* 
ΐ:\η()παπι ηαί αΐ) οο, ςιιοιΙ 5ΐ(, Ιι:)1>6ΐ, 6ΐ &1> οο αεοί- 
ρίι, ϋ1 ηοΙ)ί5 αηηυηιΐαΐ, €( ρΓΟΓδίι^ ίΐΐί €308» αιΙΙ)»- 
Γ• Ι, ηοΙ>ί8 ρί6ΐαΙ δ εβΓηιο ΙηϋίΙ : η.ι{.ιΐΓ& ν6ΐο Ι6ηΐ8 
υΐί, ηοηιΐ6 α ιϋνίηίδ δθΓίρΐιΐΓΪ8 βιΐοοίί 8υπιυ8, ΐ)6(|πβ 
6Χ ]:πη (ϋ€ΐίδ οοπδοςιιοηΐβΓ εοΐϋςί ροίοδί. Οιίεηι- 
3(!ιιιοϋυηι οπΊιιι ΡίΙίηδ οΓϋίηβ φΐΊιΙοιη α ΡλΙι'6 86- 
€υη(1υ8 ο&ΐ, ςυοηί&πι &1) ίΐΐο 6δΐ, 61 ίΙίςηΐΐΑΐβ, ςπο- 
ιιίαιη ΟΓί^ο ^ι^α6 ταυ:)», ηυυϋ ίΙΙβ δίΐ, Ρ&16Γ 681, 6Ι 
(|υο<1 ρ< τ ίρδυπι 3οε6:><ΐυδ 6ΐ ανίϋϋοΐίο Λά Πβυιη Ι^α- 
ΙΓ6Ι1Ι : ηαΐατα ν6Γ0 ηυΙΙο η)θ(1ο $6ευη(1ιΐδ, τμιοιΐ ίη 
ιιΐΓοαυ6 υη3 ΟείΐΔδ 68(. Κα γΙϋ6ΐί€6ΐ 61 δρΐιίΐυβ 
82ΐηοΙυ8, 6181 (1ίςηΊΐαΐ6 61 ΟΓίΙίηβ $6(υη(Ιιΐ5 α (ΊΓιο 
€8(, ηοη Ι9ηΐ6η νβΓίδίηιΙΙίΐβΓ 8Γΐ6ηΦ 6850 ηβΐιιι» 
ΐηιΐβ €οηδθ(|υί ϋίχοπΓηιι.^. * Ει Ιιοο 6δΙ ηιββηί ϋίΐδί• 
Ιϋ ιΐ6 δρίπΐϋ δίηοΐο ϋίοΐιιηι, ρΓΟ ςηο ουηι ηοδίι» 
Εο< 1ο8ϋ6 «Ιιπηηίδ {{αηιΐβπϋυπϊ, πϊ3χίιηΛ(ΐπ6 ϋείοοΐ»- 
Ιίοηβ 1;νΐ3η(Ιυη) 6δδ6(, ςιιοίΐ ρΓ^κοίριιυιη ίη Γ6ΐ)υί> 
ιΐιοοίο^ίοίδ οβΓίΓαοίΒηϋίδ ΒίΐδίΠϋηι ΐΓΟοοΓΟίΐηΐ , λοΙ- (Ιΐΐ ιη«ξηυβ Β38ίΠυ8« < & Ρϋίο Ιΐίΐ1)4'Γβ βδββ. ι ΐίΐΐιι- Α β^-ύλοντϊ•., α^τΓ-^^ροντες ίιαφοράν τίνα δούναι δυνι^- ΐϋΓ, III ΟΓο^οπυδ Νν$$βηϋ5 3ΐ(, ι βυιιι 6&8β οχ Ρΐΐίο, ι 
61 ίηίΟΓ, υΐ Γ6ΐ)ΐ)8 ιΙΐ(^ο1ο§ίοί$ ίη&(ηιε1ΐ5&ίιηιι$ αΟΐΓ^ 
ιηΐλΐ €)ΊίΗυ», € βχ ί'^ϋΐο βυπι οχΜ^ΐβΓΟ, > ιηυΐΐυιη 
ΰοιιΓοίΊΐηι 8ΐυ(ϋυηι 3^ά ΓοΓοϋοηϋυαι 3ϋ]ίεί6η•3υιηςιΐ6 
ιη»ξΐπ Ββίΐίϋί ίΐίΰΐυΐϋ , ςυοϋ ρβίαιη ί(ΐ8ίηυ2(, ι 6Χ 
Ρίΐίο δρίπΐΗΐη 6386. > Οιιοϋ$ΐ ηιίηΐιηβ ϋίτ6Γ8α 8υηΙ, 

δίνβ 611111 α886Γ&8 6^8ϋ 3 Ρΐΐΐο, βίνβ 6Χ ΓΙΙΪΟ 6Χ8ΐ8ΐ6Γβ, 

Μνο 6Χ Κίΐίο 1ιαΙ>ϋΓβ, (^υοϋ δίι» ΙβηιΟΓβ 6οηΐΓ3 ϋίοΐιιηι 
α1Ι;ιΙυιη ιη»6ΐηΗΗ8 αάιηονοιη, ριορΓί^ΐί ίηδίαιιΐΊ»: νΐ 
νοίαΐί ουπΓιεία ϋεευδαηΐ^δ, «ρΐ!» ορίϊιπϋ 3ΐ εβΙϋΙιΟΓ- 
ιίιηο Βα^ίΐίο ϋοοί'βία 8υη(. 5. δβιΐ 61 9ΐΙΐί8 ύΐίαιιι &Γ(;υιηΰΐιΐί8 ϋοαιοιίΒΐπίΓο σονται τοΟ. < τΜΙνεΟμα,ι χατάτ^ν μέγαν Βασίλειον, 
€ παρ χ του ΥΙου Ιχειν τ6 είναι, » χα\ του, χατα 
τδν Λΰτστ,ς Γρηγόριον, ι έχ του Τίου είναι αΰ• 
τδ, ι χα\ τοΟ, κχτλ τ6ν θεολογιχώτατον Κύριλλο •, 
€ έχ του ΥΙοΰ ύπάρχειν αύτ6, ι τ^ολλήν είσαγέτωίαν 
την σπουδήν, δπο»; δν ανατραπείς αυ-εοϊς του με- 
γάλου Βασιλείου είναι τί;ν ^ήσϊν, τί;ν < παρά τοΟ 
Υίοΰ είναι τ6 Πνεύμα ι θεολογούσαν. Εί δε μηδέν 1 1 
διαφέρει παρά του Υίοΰ εΚαι λίγειν αύτδ, χα\ έχ 
του ΥΙού είναι, χαΐ έχ του ΥΙου ύπαρχε ιν, μάτην 
πρ6ς την ^ησιν ταύτην ένίστανται, τφ βιαίψ τάχα 
της εαυτών ενστάσεως πλάσματος γραφδμβνοι -ά 
χαλώς δεδογματισμένα Βασιλείφ τω πάνυ. 

ε'. *Αλλά χα\ έξ άλλων επιχειρημάτων ίστι χατα 
ρο88υιιιυ8 η6€698αηορΓυΓδα!>νο1υ(ΐπιΐ3, (]ΐιχ ιΐίεΐυιη Β ^α^αν άποδείξαι ανάγκην τάς έχουσας βίβλους την ο$ρ1Ϊ€&ηΐ, ηοη νοιο, ςυ£ ηοη 6χρπιηυιιΐ, 8ίηο6Γϋΐυ, 
ιΛ ρϋΓϋΐη, νβΓίιαιί ίρί>ί αηηοχυιη ρο88ίίΐ6ΐ6. Ν3πηιυο 
ιΐ!»^πυ8 Βα&ί11υ8 ϋί^ιιίΐβιΐβ 8ϋ('υηι1υιη ΓίΙΊο δρίιίΐυιη 
( 11111 <;χςορί2>86ΐ, δϋουηϋαδ Ιιαβ ραπο» ρίβΐ&ιΐβ ΐιαιίί- 
ιΊοηβΐΗ »μρ^11&Γ6 ηοη ν€ΐ'ί1υ8, ρΓοΙαΙίυηβ ίηϋί^υίΐ, 
ρι:Γ ([υαιιι νοίΑ 8οπΐϋΠΐία &ρραΓ6Γ6(, ςυ9ΰ ρΪ6ΐ3ΐί& 
ΐΓϋϋίΐίοιιοιη, 86οηη^1α8 1ια8 ραηββ δρίΐΊΐυδ ιΐϋηεα• 
ραϋαΐ : 61 ουιυ ιι^ςυο 68Β 68&6ΐιΐ ροΓ ίηιηιίηυΐίοπβηι 
»1ίςυαιη \^ίοη'£, ροΐ'ϋ,'ςπα «Ιοιιΐιη 081 ίη ϋ1π:»^ιυο (Ιί- 
νίιιί(α8, ΐ]6ί[υ6 ρ6Γ υΐίαιο &1ί3υι Γαΐϊοπϋΐιι, ςυα 1*6- 
8ρ<'6ΐιι 2ΐ1ΐϋΓίυ8 86θΐιη<]α8 ρ3η68 οΙ>ΐίιΐ6ηΐΐ3 ρπίπιαβ 
ο1>ΐίιΐ6ηΙίΙ)ΐΐ8 δΐιϋηΓιΐΐιιιιΐιΐΓ, 6ΐ υηυηι Ιϋπΐυιιιηιοϋο 
ρ|ϋΐ;ιΐϊ8 ΙίΐΊΐιίηιιηι €ο<;πυ$06Γ0ΐ, ςιιυ δρίι-ίΐιΐ8 Γιϋο 
8οειιιιϋιΐ5 6^1, (ΐϋί 6Γ3ΐ, ({ηυά 6Χ ου 1ια]ΐ)6Γ(:1 ϋδΝβ, |5ησιν ή τάς μη έ/οό^ας του ανόθευτου μετέχω ιν, 
και πρ6ς τήν άλήΟειαν άχιβοήλου. Ό γάρ μέγις 
Βασίλειος άξιώματ*. δ:υιερεύειν του ΥΙοΰ τ6 ΠνεΟμα 
δεξάμενος, χα\ π.'.ράοοσιν εύσεβείας τ\ τοιούτον δίυ- 
τερεΓον εΙπειν ούχ ύτ:οστειλάμενος , κατασκευής 
έδεήΟη, δι* ^ς &ν άληΟης ό λόγος άναφανβίη, ό πι- 
ράδοσιν ευσέβειας άποκαλών τ6 πρδς τ6ν Υίδν δβυ• 
τερείον τοΰ Πνεύματο-. Κ.α\ έπε\ οΟτε χαθ* υποβι- 
βασμών τ'.να δόξης, ίσοχλεής γάρ ή θεότης άμφοΐν, 
ούτε κατά τίνα λόγον Αλλον, οΤς τά προς τι τδ δ&υ• 
τερ&ιον Ιχοντα των πρωτευόντων ύφίεντακ, άλλ* Ινα 
μόνον βύσεβείας έγίνωσχεν ορον, χαθ δν τ6 Πνεύμα 
τοΰ Υίοΰ δευτερεύον έστιν * ό δέ δρος, τδ δι* αυτοί 
έχ€ΐν τδ είναι, κχ\ κατά τοϋτο καΐ έζ αύτοΰ, Εφησε ρΓθρΐΐ'Γΐ•3(|π6 οϋϋΐίΐβχ ίρ80, Ιιαπο ίιι ωοιίυιη 6θαΐυ8 ^ ^?,^^. « Άξιώματι μέν γάρ δευτβ/ΐίύειν τοΰ Υίοΰ. 6&Ι : ι ϋΐ^ιιίιαίβ ϋηίιη 86οιιηι1υιη 688ϋ Γίϋο» Ι3:ι- 
(]π3η) (|ΐιί αϋ 60 ^ί^δβ 1ΐ9ΐ)6ΐ, οΐ αΐ) 60 ΑοείρίΙ, 61 
;ιηιιυιιΙιαΙ ηοϋίδ, 61 οιηηίηο ιΐΐί €αυί>ϋΒ «ιΐϋχΐ'βΐ, ρίβ- 
ΐαιίϋ ΐΓαϋίΐ 8ί*Γη)ο. ϊ>6ίΙ ιοπία υΐί η&ΐυηι» ηβ(ΐυ<: & 
8;λΰΓΪί> 5.ι-ΐριυΐΊ8 6ι1θ€ΐί δυιηυδ, ηβι^υβ 6χ ϊΐΐίδ, ηυβϋ 
4ϋχίιιιιΐ8, ί-οΐ]»6ΐ]ΐιί , ρο88υιπυ8 ϋ6ηιοη8(ΓαΓ6. > Πί& 
ι1ΐεΙΐ8 ϊΐ;λ 8ϋΓΐιιοηΪ5 ΐδ^ϊΐ^ΐιαιίοηβιη 6οηο1υ8ΐΐ : < Οί- 
Ι$πιΙιιΐϋ 6ΐιίιη Ά Ι'ΊΓιο 666ΐιηι1ιιηι 6886, ιΓα^^ι ρίΰΐαΐΐβ 
86Γηιο. ι ΡΓυΙ)αΐίοΐΐ6ϋ) Υϋΐο ίϋίπί>, δρ'υίΐυιη ιϋί^πί• 
1316 6ί)86 86ουηιΙυιη Ι*ι1ίο ρ6Γ ϋΐυϋ, <ιιιθ(Ι αΐι 60 1ΐ3ΐ- 
Ι36ΗΙ 6^86, οΐ &1) ίρ8ο αιχΐρίαΐ, οΐ ιιοΙ)ί8 &ΐιΐ)υηϋ6ΐ, 
ίιϊιρίΰχ ίΐ ; Ι3ΐι1υιπ ηοα ϋ^^6η8 : ΡΐΌρΐ6ΐ'ο;ΐ ί^ποϋ 6Χ 
Ρίΐιο ^ίιΐ, 8ο^'ϋπι1ϋ8 α 1*Ίϋο 62ϊΐ• Ιίυυιΐ 81 ΐιΐ ιιοη παρ' αύτοΟ τδ βΐναι δχον, χα\ παρ' αΰτου λαμ6άνον< 
χα\ άναγγέλλον ήμϊν,δλο3ς έχείνη: τϊ;ς αιτίας έξημ- 
μένον, παραδίδωσιν ό της εύσεβείας λόγο;. Φύσει δ^ 
τρίτη χρήσΟαι ούτε παρά των &γί€ι>ν 6εδιδάγμε()α 
Γραφών, ούτε έκ τών είρημένων κατά τ6 ακόλουθο*, 
δυνατδν συλλογίσασΟαι. ι Κα\ ταϋτ* είρηκώς, την 
μ^ν τοΰ λόγου άπόδοσιν ούτως έποιήσατο. < ^Λξιώματι 
μ^ν γάρ δεύτε ρεύε ιν τοΰ Υίοΰ παραδίδωσιν ό της 
•ΰσεβείας λόγος • » την δέ κατασκευήν τοΰ ζ>^ Πνεύ- 
μα δευτερεύειν τοΰ ΥΙοΰ τφ άξιώματι, βι^ι τοΰ παρ* 
αύτοΰ τδ είναι ίχειν, καΐ παρ* αύτοΟ λαμβάνειν, χα\ 
άναγγέλλειν ήμΐν, χατεσκεύασε, μονονουχί φάσκων, 
ώ. διά τδ έχ τοΰ Υίοΰ είναι, καΐ δευτερεύβι αύτοΰ. ί8^«ίΙ. ηυιιςιιαιη 6ΐί»ιη 3ΐ> 60 δ6€ϋΐΗΐυιιι βίίΐΓ.ι ϋ- ^ ε^ γ^ρ μ^^ ούδέποτ* άν και δευτερεύον έ^^^Οη 

αύτοΰ. ΚαΙ εΐ βούλει όστις ποτ* αν χαΐ εΓη; ό δι- 
ενιστάν^^νος γνώναι, ώς ει μή παρά του Υίοΰ ην, 
ουδέ δευτερεύον &ν όλως έ^(&έθη αύτοΰ. "Αφελε τ);ν 
^ησιν ταύτην, κα\ δδς ήμϊν συ Ιτερον λόγον τίνα 
καΟ' δν τοΰ Υίοΰ δευτερεύει τδ Πνεύμα. Παρά γαρ 
τδν τοιούτον λόγον ή δ:αστι/;ματι χρόνου, τ) καθέδρας 
ύ^εδρ:^, ή δόξης ένδεί^ τδ δευτερίίον νοηΟήαετιι , 
καΐ ή άσ»βεια το?ς νοήμασι τούτοις αυμπα^^ότ^σία- 
σΟήσεται. Εί μέν ούν κσι τήν λέγουσαν ^Γ,σι^, 
ι δεν/τερεύειν άξ.ώματι τοΰ ΥΙοϋ το II νεύμα, * 
διέγραφον τοΰ παντδς λόγου οΐ. την < παρ* αυτού τ'^ 
είναι έχον » διατρανούσαν ι^ήσιν διαγραψάμίνο!, 
Ισχίν αν ί'::ω,• τά τϊ^ς πονηρία; αυτών, οπ«ρ έβού- 
λον-.οά7;οτ^λεσμα• νΰνδ*δτ; τδ τηςάλτΟζίας 1!νεϋμ? (ιιιη 688^1. Ε( δί Ιί1>ί ίη αηίιηο 68ΐ , ςυΐι:υη- 
<]ίΐ6 Ιαηϋοηι ΓαβΓίδ , ηηί ]'6Γι-α£απ8 , 6υ^Η0•• 
ΐ>ο^Γΐ^, 8ί 3 Γιϋο ηοη 68861, ηβ(]υϋ 8ί'6υηι1ιΐ8 3 Κϊϋο 
ρΐΌίδυδ νϋ€ίΐ1υ8 Γυί886ΐ. Πϋυΐϋ ϋίοίαιη Ιιοο, 61 388ί- 
^113 ηυϋίδ αϋαιη Γ»(ίυη6αι, «ιυα 3 Ρίΐίο 8ρίη1υ8 56- 
ς-υικίυδ 38!»6Γ3ΐυΓ. Είβηίιη ρρ» Ιιας υηα 8θ1α ιαΐίοηβ, 
ΰΐιΐ Ιυιιιροπίβ ίηΙϋΓναΙΙο, λυΐ πι β6ΐΐ6ηί1ο ίηίβποΓβ 
8ϋΙ)8€-11ιθ, αυΐ ^Ιοη» ίηιϋ<:£ΐ)1ΐλ 86€Μΐιϋίΐ6 Ιια; ραΠύβ 
(ΟΐιΟφίϋηΐυΓ. ϋΐ Ιυηι ίιηριηίαδ Ιιί^οϋ ηυΙίοιπ1>υ5 
1οη•;6 1ϊ1)6Γ6ςιΐ6 ναςαυίΐυΓ. 5ι ίΐ^ι^υο ϋϊοΐυιη &88θ- 
ί6η8 , ι (1ί<!ηίΐαΐ6 δΟίυηϋπιη 6886 » ί'Μΐοδρίπΐυιη, ι 
ΓΧ οΐ'2(ΐοη6 ΙΙ^Α υηίν6Γδ» (ΐΐαδί^δίηΐ, ςηί &1ίυϋ ραΐ^ηι 
αρϋη6(μΐ6 βηυιιΐίαιίδ < αϋ 60 68!«ο ΙιαΙ>6ΐΐ8, » οΙ>1ηΐ6- 
ΐ'^ινοΓυηι, Γοι(6 ΐυπι οογιιπι ίηιρΓυΙ.ΐια5, ιϋ ϋϋδ εο!- 165 ΰΕ Ρ1\0Γ.Ε3ί>10Ν£ δ, δΡΙΙΙΙΤίΚ^. • 100 

ττ-ν αύτων (ι^νοιαν ίσφ^λλί, τ6 μέν ι παρ^Ε του Α 1υΙ)ίιυιιι 0Γ3ΐ,ϋ»6ΐη9$80€ΠΙ:ιΓυί&56ΐ: &οϋηυηο ΥΰΓΐΐα- ΓίοΟ είναι τ^ Πνεΰμοι, ι τοΟ λίγου διέγραψαν, δευ- 
τιρεύειν δέ αύτ6 τοΰ ΥΙου έν πάιαις άφηχαν ται; 
^ϊβΑΟ'.ς ^νάγρχπτον. Κ&ντ&Οθεν δ τους συφους δρασ- 
αίμενοί έν τξ πανουργία αυτών δίδωσ; τοϊ; τα 
τ«αΟτα επιμελώς άκακου μένοΐί χατανοεϊν τ6 αχαιω- 
ρηθίν. Ότι γάρ κατ" ούδένβ Ιτερον λίγον είρή- 
XV, ίν ικοτι τ6 ΟνεΟμα δεύτερον τοΰ ΤΙοΰ δ με- 
Υ3ς Βασίλειο;, λογίσασΟαι £στς χα\ εξ ών ούτος 
το:; είρημένοις επάγει. ΦηβΙ γ3ιρ ύποχαταβάς* 
ι Ός ^Λρ 6 Τί^ς τάξει χαΐ άξιώματι δεύτερος 
Γ/ί Πβτρ^;, τάξεκ μλν, δτι άπ' έχείνου, χα\ ά- 
ςιώμχΐΐ, δτι αρχή χα\ αιτία, τφ είναι Πατ£(^α 
αύτοΟ, χαΐ δτι δι* αυτού ή πρόσοδος χα\ προσαγωγή 
Γ,Λςτ^νθε^ν χα\ Πατέρα* φύσει δέ ούχΞτι οεΟτΞ^.ος, 
όιίτι ή Οείτης έν έκατέρφ μία* ούτω δηλον-ίνι και 
•Λ ΠνεΟμα τ6 αγιον, εΐ και ΟποβΐβΓ,χε τ^ν Υϋν τ} 
τίξίΐ χα\ τψ άξιώματι, οΰκετι άν είχότω; ώ; αλλό- 
τρια; υπάρχον φύσεως άκολουΟεΐν ειπο'.μεν. » Σχο- 
πίίτω δ ^ουλόμενο; ώςό μέγας ΒααίλΞΐο;, συστΓ^σαν 
Βουλδμενος του τής εύσββϊία; λ^γου μη άΓ.οοΕίντδ 
ί:ϋτερ£ύειν άξιώματι τοΟ ΥίοΟ τδ Ονεΰμχ, έκ τή; 
άΐίλογίαςτοΰ πρδς τ'νν ΙΙατέρα δευτίρείου τοΰ Υίοΰ 
αυνίστησι τοΰτο. Φησι γ^ρ, ώς ΕΙ καΐ ύποβεβηκε 
'.ΰνϊίδν τ^ τάξει και τφ άςΐ'^αατι, ούκέτι αν ώς 
άλλί'τρίας υπάρχον φύσεως ύποβέ6Γ^χ:ν αύτον τ^ 
τίςει χα\ τ^ άξιώματι * έπει χα\ 6 Τί^^ς δ2^-:£ρος 
ωντοΰ Πατ^ς τ^ τάξει χαΐ τφ ^ξιώμαΐΐ, οϋκέτι 
χζ\ φύσει έστ\ δεύτερος. Κα\ έφερμηνεύων ό 'ί\ιοζ Γι$5ρπίΐϋ ΐΌΓυιη εο^Ίίαιίοηϋδ $Ηΐ)νεΐ'ΐ('π({\ ΊΙΙιιά, ι α 
Γιϋο 05Κ0 δρίΐΊΐιιιη, » 6\ ΟΓαΐίοηβ .ΊΐΓο;^αΓυηΙ, δοιΐ 
« ί^ϋουΐΗΐυη) 0856 οαιη α Γϋίο, > ίη οηΗΐί1)υ$ Ιίΐ^π» 
ι|6Κ€Γίρΐυιΐ) ι-ο]ΐ(|υΓηιηΐ. Ιι.ιίοιμιο ςυί &.ΊρΊοηΐΡ5 3|ν- 
ρκ-ΐιβϋίΐίΐ ίη εαΐϋίϋΐαίο ευιυιπ, ίΠΙίςοιιΐΰΓ 5ίιηΗα 
οχ;)αήιι&πΐίΙ)υ$ Γΐ'αυιΐ6ΐιι εοιπριοΙιοικΙΰΓϋ €0ηΓ0ι1ίΐ* 
Ν2Iη^II6 ηιιΐΐϋ 9ΐϊα Γαΐίύοβ (Ιίοΐαηιηι ιιηςυαιη Η:)$ί- 
ΙΙυηι ιΐ)»(;ηυπ) 8ρίι ίΐυιη δοουαϋυαι €556 λ Γίϋο, αΓ- 
ξΐιιΐ)€ηΐ3)Ί 1ί€6ΐ ΟΧ 1ιί5, ςιΐφ ίρ56 ϋίοΐΐδ οηπθςΐΚ : 
ίιιίΓα οπίιη 1ι;ι*€ 1)&1)61 : ι Εΐΰίπιη ςυβιηαϋηιοιίιιιιι Ρ1- 
Πυβ οΐ'ϋίπββΐ ι1ί{[ηίΐ3ΐ(3 • ΓαίΓο 5€€υιιι1ιι& 65ΐ, οπίίηο 
φΐίιΙ(Ίΐ), ηυοϋβχ εοβδΙ,ϋίςπίΐΔΐβ νείΌ• ςιιοιί ρπηοί- 
ρίυηι €ΐ οαυί»3 ίΙΙίυδ ΡαΙβΓ 05(• €0 ςυοϋ ροΓ ίρϋαιιι 
»€οο55υ$ 61 3<υυειίο Άά Οουπι ΡαΐΓβιη : ηαιαρα αα- 
ΐυιη πυΐΐο ηιοάο 56ουιΐ(]ϋ$, (]υο(] Οεΐΐαδ ίιι υΐΓθ(]υο 
υη;ι, ρ^Γΐ Γ3ΐΐοη6 νίάϋΐίοοΐ οΐ 8ρίΓί1υ9 5&ηεΐυ5, ϊι- 
€εΐ οη1ΐιΐ6 6ΐ ϋί£ΐι1ΐ;ιΐ6 Ρΐΐίο ίηίβποΓ 65ΐ, ιιοη ΐβιηεα 
ίυϋβ νειίδίηιίΙίΐεΓ ^Γιβηοΰ οδ^β η^ΙυΓχ βοςυί (Ιίχειί- 
ιηυς. ι ΟοιιβίϋεΓΟΙ, εα» ίά οοΐΐυϋίΐιιιη ίιΐϋΐΐΐ, ηΐ3|υιιιη 
Β3!»ίΙίυηι, αιιη ρρϋϋαΓβ νείΐεΐ, ηοη 0550 αΐίϋΐιυη) & 
ρίεΐ£ΐιί5 Γηΐίοηε, δοεπηϋυιη €!»&« 3 ΓΐΙί(» δρίπΐυιη, 
ρπιροΓίίυπί^, ςυ» εβίΡϋϋ Λά Ρ^ίΓειη,ϋυηι Ριΐίυδβο* 
ειιιι«ΐ3& α Ρ»ιγ6 ρ^ιίεβ ροβδίϋΰΐ, ιά εϋΐηρΓοΙ)»ΐ'θ. ΑίΙ 
εϋίιπ : Ι^ίεοί οκϋίιιο οΐ (Ιί^ηΐΐΑΐβ ΡίΙΐο ίηΓεηοΓ βίΐ» 
ιιοη ίϋεο ΙΓίΙίο οιϋίηβ εΐ ϋί^ηϋ&ιε ίιιΓεηοι*€5(»ςυ&$ί 
Αΐΐεπ» ηαΐΗΓ» εοηιροβ : ()ϋ;•ηϋο ε( Γϋίυβ, ΠοβΙ α 
Ρ&Ιΐ'β 6εειιηϋυ8 5ίΐ ΟΓϋίηβ €1 (]ί£ηίΐ&ΐ6, ηοη 65ΐ ρΓ0• 
ρΙοΓεα 6( η3ΐιΐΓα κβουικίυί• Εκ βχρϋηβη» 52ΐιεΐυ3 τδν λόγον χαθ' δν έστι δεύτερος το: ΙΙατρ^.ς δ ς (ϋοΐαηι, ςιιο ΓίΙίιιβ α ΡίΐΐΓβ 8β€υη(1υ5 661, ι θΓ()ιηβ νί6; , ι Τάξει μέν, φησί, του Πατρό; έατι δεύτερος, 
ό:ι&π* έχείνου, χα\ άξ'.ώμαΐ'., ότι αρχή και αΙτία 
;φ είναι |]»τέρα αύτοΰ* χαΐ δτι δι* αΟιοΟ ή πρόσοδος 
χ»\ προσαγωγή πρδς τ6ν (ίεί,ν και Πατίρα. ι 

ς'. ^Αλλά τίς οίδ^, φασίν ο Ι άνιιλενοντες,^εί τδ 
γοΐϊ Πνεύματος προ; τ^ν Τίδν δ»υτεί>£ΐ^ν άνάλογον 
6 Ιγιος^οίεται τφ πρ6ς τδν Ιΐατέρα οευτερείφ του 
νΐοΰ; Τις οίδεν ; Ό τά θεολογικά ^Γ^τά επιμελώς 
ΐΓερχό^ιενος, έξ ων ή τοιαύτη αναλογία ίχ2ΐ την 
έιατράνωαιν * ών πολλών δν;ων, δ^^ΐγ' άτια έν ".ψ 
:αρόντι έχΟήσιμεν, μόν^ις τοις τοΰ μεγάλου Αθα- 
νασίου, οίς ό μέγας ο>τος &ν τ^^ πρδς Σεραπίωνα 
περί τοΟ αγίου ΙΙ/εύματος επιστολή έχρησατο, άρ* ςυίίίειΐ), ίηςυίί, •6€υιΐ(1υ8 6»1 1\ ΡαΐΓβ, ηυοιΐ 6Χ ιϋο 
6&1, 6( (ϋςηίιαΐ6, ςαοά ρηηαρίαηι 61 Γ&υ&3, (]υο<1 

Ηΐο Μΐ, Ραΐ6Γ 65ΐ; 61 (ΐυοϋ ρΟΓ εΐΙΟΙ 3€065$ϋ$ 61 λΛ- 

ιΐυοϋο ϋΐΐ 1)ουΐϋ Ρ3ΐΓ6ΐΐ). » 

6. 5θ() ςυί$ 8οίΙ, ίηηυίυηΐ &ι1νβΓ8»τϋ, &η.Ε66ΐ»Δ(ΐΜ 
ραΓΐο8 3ρ(Γίιυ$ ΓοβρεείΗ Γίΐϋ, ρΓοροΠίοηβ ςυίιΐοηΐ 
Γ(?8ροΐΗΐ«π', $αιΐ€ΐιΐ5 ορίιΐ61υΓ 86€υηιϋ8 Γιΐη ρΑΤίϋΝΐ» 
ιχ$)Η'€ΐυ ΡαΐΠϋ? Οιιίβ &αΐ? ΟιΓι 11)6θ1θ|;ί€α ιϋαα ιϋΐί* 
βπιΙϋΓ ροιτυΓπΐ, (ΐιιί1)ΐΐ8 8ΐιιπ1ί$ ρΓοροηίο ρΐ3ΐιβ ίη• 
ιιοΐ65είΐ. Οιιχ 1ί€6ΐ ρΙβΓΧίυβ 5ΐηΙ, ραναι ηΗιϊΙοιιιίηυ• 
Ιιΐο ηρρ(>ιΐ6ΐΗυ8, οοιιΐ6ΐαί ΐαηΙϋηιη)θ(1ο ϋίοΐίβ ι&«ςιιί 
Λιΐιαηαδϋ, ()ΐΐ8β ηιο^ικίδ ΐ1ΐ6 βρίβίοΐα αά 86Γ3ρΐοα6ΐα 
ύεδρίπία {»3ΐιαο υ^υΓρανίΙ. 8<ιηυΐυ5 εΐιίηι ίιι 63 ί(3 χεσΟέντες. Ούτω γάρ 6 άγιος έκεισέ φησι*€Κα\ γάρ 1θ(ΐιά1υΓ : ι £ΐ6ηίιη &ί ρΓορΙβΓ VϋιI^^ υπίοηοηι &^ 

-: ϊ.χ _-ν- _\.. ιι-_^ Λ Αν χ ^ -λ ■' τν .• ..._ :-. Κ". ι:..... η..• ει οιά την πρδς τδν Πατέρα τοΰ λόγου ένδτητα ου 
Οελουσιν βίναι των γιννητών αδιον τδν Χιδν, διατί 
^ Πνεΰμα τδ &γιον, τδ την αυτήν Εχον ενότητα 
πρδς τον Γίδν, ην αυτός {χει πρδς τδν Πάτερα, χτί* 
σμα λέγουσιν ;, » ΚαΙ μ«τά πολλά της έπιστολτ,ς 
ταύτης * ι *Α μέλει δ μέν Γίδς παρά του ϋατρ'^ς 
•ποβτέλλεται • € ϋΟτω γάρ, φηι\ν, ό Θεό; ηγάπηι* 
τδν χόσμον, ώστε τδν Τίδν αύτοΰ τδν μονογενή 
έδωκε ν* ι δ δέ ΓΙδς τδ Πνεύμα άττοστελλει. ι Έαν 
γάρ, φησιν, εγώ απέλθω, άποστελώ τδν Παράκλη- 
τβν. ι Καν δ μέν Πδς τδν Πατέρα δυςάζει, λέγων 
ι Οάτβρ, έγώ 9β έδ^ξασα. » Τδ δέ Πνεύμα δοξάζει Ρ31Γ6Ι11 3ΐ>ηυυηι 68$6.€Γ63ΐϋΓ;ιιιι ίρ^ιυιιι Γιϋυιη, ηιι• 
ϋ6 6308» δρίιίιυϋΐ 53η6ΐυαι 6]α!<ΐ6ηι υιιΗϋΙβ3<1 Ι^'ί•• 
Ιίυηι, (1Ι18ΙΙΙ Κίΐίυδ 1ΐ3ΐ)ϋΙ ηιΐ ΡβίΓοηι, εοιιιροίειη 

€Ι'63ΐυΓ3ΙΙ1 3581^0111 ? Ι Εΐ ρ1υΐί6υ8 ίΐΐ16Γίθ€ΐΙ8 Ι 

€ ΡιόΓ66Ι0 Ρϊϋυβ ηιιΐϋϋΐΗ 3 ΡαΐΓύ ηιΐΐιίιυΓ : ι 8:ο 
6ΐιΐηι, ίικιυΐι, ϋεαβ ιηιιπϋιιιιι 4ϋΐ6\ϊΐ ιιίΓιϋυιο •υ«ιιη 
υιιί^οηίΐιιια ίΐ3Γ6ΐ *•*; » Ρ.ΙΙιΐδ τβΓο δρΐιΐιαιιι πιίιΐίι, 
« δι 611101, 311, 600 31)1610, ΐιιΐιΙιΐΗΐ Ι'αΓ^ιοΙείυιη ^^ > 
Κι &■ ιΓιυ5 ςυΐϋειη Ραίιειπ {Ιοη^ί':»!, (Ιιοβιΐδ : » Ρβ- 
1«Γ, ρ?[θ Ιβ βΐϋΐ'ϊίΐοανί *•. » δρίπΐϋδ ν•;ι•© {ΓΐυπΟοί,Ι 
ΡιΙίυιη :ι ΙΙΐ6οιιίηι,(Ηο'α, ηιβ^ΙοπΟοίώϋ. **•Εΐ Ρ>1(*.•5 
(|«ΐ!<ΐ6ΐη ίΐϊοΐΐ : ε ^α» αυιϋνί 3 Ρ<ιΙγ6, Ιι4Β6 61 Ιο* '^οΰιι. 11», !0. "^03η. XVI, 17. 'Μϋα.ι. χ\ιι, 4, *Μοαη. λνι, 14. »67 ΙΟΑΝ. νΕΟαΐ €Ρ. ΡΑΤΗΙΑΚΟΗΛ 168 4ΐιΐ0Γίιιιηιιιιϋϋΐη '•; ι.βρίηίαβ νβΓοβχ ΠΙίυΛοφίΙ: Λ ^^ Πόν ι ΈκιΤ^ς γίίρ. φησίν, έμΙ «αξάίει. * 

'"'*"* Κβ\ ό μίν νΐός φησιν, ι *Α ήκουαα παρά τ•υ Πα- 

τρίς, ιαΟτα χοι\ λαλώ €ΐς τ^ν χ'^σμον• » Ϊ6 €1 
Πνβΰμα έχ του Που λαμβάνει * ι Έχ του &μου γ^^ρ 
λήψιται, φησ\, χα\ άναγγβλε! ί^μίν. » Ι1α\ ό μ^ 
Υ16ς έν τψ ονόματι του Πατρ6ς ^λθβ • ι Τ6 Λ 
Πνεύμα τ6 άγιον, φηβΐν, β «έμψει ό Πατήρ έν τψ 
ύνόματί μου. ι Τοιαυτην δέ τάξιν χα\ φύαιν βχοντος 
του Πνεύματος ιτρ6; τ^ν Τ{6ν, οΓαν 6 ΤΙδς ί^ιι 
«ρ6ς τ6ν Πατέρα» «ως δ τοδτο χτίατμα λέγων ού τδ 
αΟτ6 χα\ «ερ\ του ΪΙοΰ έξ άνάγχης φρονήσει; > 
Ό τά θεολογικά ταύτα ^ητά επιμελώς επερχόμενος 
εΰγνωμδνως πάντη αυνθήσεται τοΙς ίιαγινώοκουσιν 
χατ' ούδένα Ιιερον λόγον τ6 Πνεύμα θβολογείσΟαι 
δεύτερον τοΟ Πού, άλλ' ή χατά μόνον αύτ^ν, καθ^ Λ Εχ ηΐΰο οηίιη ΜοίρίβΙ, λϋ , βΐ αηηπιιΐΐαΐίΐ νο1)ί5 '*. > 
Ει ΓίΙίϋΒ 4|ΐιΙ(Ιβιη ίη ηοιηίηβ ΡλΙγϊ» νβηΐΐ : • 8ρί- 
πΐα5 ν(?Γθ5ΐιΙιοΐιΐ8, ςα6ΐη ηΐΐΐβΐ Γ&ΐ€Γ• ίηςυίΐ, ίπηο- 
ιηΊοβ ιΐ)€0 **. > Πιιιΐ€ Ιΐ»ςΐ]€οη1ίη€ΐη α η^ΐυΓ&ιη 6Γ||;& 
Γ'ιϋυιη ρο»8ΐ<]6ηΐβ δρίΓϋυ, ςυαιη 6( Ρίϋα3 ρο&8ί(ΐ6( 
' 6Γ|^& ΡαΙγοπ), ςυ& ηΐίοηβ ςυί Ιιυηο οΓβΑΐυΓαιη &8• 
•βΓΐΐ, ηοή Ίϋβηι 6( (Ιβ Ρίΐίο ιιβεΰβΒΑΠο 6ΧοοςΗ3ΐΚ»ίΐ? » 
ϋχύ ίιχο ΐΗ£θ1θ|^Ιε& άίοίβι βϋοαΓ&Ιβ ρβΓρβηιΙβΐ, «ςυο 
&ηιη)0 ΡΓΟΓ5Ι15 ΑΜοηβϋπι ργφΐΜ^1)ίΐ, €οηοοη1&1>11• 
ςυβ €1110 &βΓΐη3ΐηΐί6α$, ίΙίΑ >οΙαηιη>θ(1ο ηιΐίοηβ 
δρίΓΐΐυηι <1ΐ6ί εβουικίαιη Ι^ΉΊο, ςυβ 61 ΡίΙίυΒ » 
ΡαΐΓβ 6$ββ 8β€υη(}α8 αβίΓυίΐυΓ. Ουο<Ι δί ίά ιιοη οβββΙ, 
ιιυιιςιΐ3ΐη ί^βηι ιηα£[ηυ8 Β&^Πίοβ άβΰΐιηο βρρίίιηο Λά 
ΑιηρΗΙΙοοΙιΐυίη ς-βρϋβ βοΗρβίβββΐ : ι ({υβιηΜίιηοτ όΐιΐη ίίβηαβ εβ 1)&1>6ΐ Γίϋαβ λ6 Ρ>ΐΓβιη, Ηά «Ι $686 Β δν χα\ δ ΥΙδς τοΰ Πατρός Ιντι δεύτερος. ΈΙ γάρ μ)] 
δρίΓΪΐυδ 1(1 ΡίΙίΐΜη ]ηχ(ι αΓάίηβιη ίη 1)«ρϋ8ΐινο 3ΐ τοΰτο, ούχ &ν δ αύτδς μέγας Βασίλειος (ν τφ έτιτα- 
Υ6γ1)0 ΐΓ3(1Ί((ΐηι.0υο(1 81 8ρίπΐιΐ3 ουιη ΡιΗο 60(ΐ6ΐη χαιδεχάτφτών πρ^ς Άμψιλόχιον έφη* ι Ός το£νυν 
οηΓιη6 6ηίΙβΙ, «Ι Ρί1ίυ8 «ηιη ΡαΐΓβ, ϋςυβί 61 ϋρΙΗ- Εχβ( δ Υ(6ς πρδς τ^ν Πατέρα, οΟτω κα\ πρ^ τίν 
Ιΰιη βούβΐιΐ •Γ<ϋθ6 6ΐηί€8Γ6 €«111 Ρ&(Γβ. » ΥΙδν τ6 Πνεύμα χατά τ^^ν έν τφ ραπτ{σματι πάρα 

δΕδομένην του Αόγου σύντΑξιν. ΕΙ δΐ τδ Πνεύμα τφ ΥΙφ συντέτακται, δ δέ ΥΕδς τφ ΠατρΙ, χα\ τδ Πνβνμα 
τφ ηατρ\ δηλονότι• ι 7. δ6<1 ο ίηφΓοϋίΐαΐβιηΙ ο νίοίοτίλίτι ρβ88!ιΐΜΠΐ, 
4|υΑΐη ρΐ6Γίΐ]Μ6 €οπ$6ι]υί €οηΐβη(Ιυηΐ, ^οηι (1β οιη- 
ΐ)ϋ>υ8ΐι%8ΗιιιιΙ, 61 οηοηΐύ ίη (ΙυΙ)ίυιη νβΠβΓβ οο- 
11 η II 141 Γ ! Είβηΐιη, βΐ ΐ:«(ΐ6ΐη ηΐίοηβ, ίηςυίιιηΐ, Μ(ΐυ6 
#^ϋυ8 Α Ρβΐΐ'β 86εαηάα8 βδΐ 8ρΊηΐυ8 & ΡΊΙίο, νβΐ βΓΐΙ 
«χ ΡίΓιο, τβΐυΐι 6Χ ρπηίΑ €αυ88 βΐ ρΓΐιηο ρΓίηοφΙο : 
^6], 81 Ικη: ηυη 661, νβίοΐί 6Χ <)υυ1)υ$ δ3ΐΐ60) 6]ιΐδ* ζ'. Άλλ', ώ της επήρειας ! ώ της χαχης νίκη; Ι 
ήν ο( πολλο\ νιχΛν ^ούλονται Ικ τοδ πάντα διαπο- 
ρείν. ΕΙ γάρ χχτά τδν αότδν, φασ\, λόγον δεύτερον 
«ου ΥΙού τδ Πνεΰμα, ώς έχ πρώτης αΙτΙας και άρ* 
χ^ς του ΥΙοΰ • ή ε( μή τοντο, ώς έκ δύο τέως Ισοτί- 
μων άρχων, τοΰ βατρός τε καΐ του ΥΙοΰ • ή άλλ' εΙ 
μηδέ τούτο, ώς έξ άναρχου μέν καΐ πρώτης αΙτίας 4ί6ηι 4ΐΰ|;^ιΚ^(!8 ρηηΰΐρΠδ, ΡαΐΓβ €ΐ ΡίΙΊο : ν6ΐ, βί ^ του Πατρδς, έξ ένάρχου δέ χα\ δευτέρας του ΥΙού« Αθ6 4όο<ιΰ6 ιΐοή Γ(ΐ6ΓίΙ, Υ6ίαΐί 6χ ρηιηα 6ΐ 8ΐ)$φΐ6 
ρπηϋφίο 6»υ82^ ΓβιΐΓβ, €χ ρΓΐηοΊρίαιη νβΓΟ Ιιιιϋοηΐβ, 
€ΐ δ6€υη(<Α ΓιΠο. Αϋ 1ΐ2Κ€ ί£;ίΐιΐΓ• Γΐ06ΐ ρυ^ηλ ίβία «(Ι 
ηο8 ηιίοίηιβ ρβΠίηβϋΙ, 86(1 »(1 Ηΐιιιιι, (^υί (ϋχίΐ δρί- 

ΗΐΙΐη Α ΡΐΙίο 1ΐΑΚ)€Γβ, ςΐΙΟά 8ίΐ, 61 €56β 866υίΐ4υηι 

4ΐίβιι!ΐΑ(6 <( ΡϊΗο, ^υ6ιη»^^η)0(^αα1 ΡίΙΐΐΜ 6$1 86ευιι• 
<1ιΐ8 (1(£;ι»ϊΐ8ΐ6 α ΡαΐΓβγ ηίΐιίίοιηίιιιιε ίΐ« Γ68ροιΐ(ΐ6- 
ιιιυε : 1.ΐΑί Β60'ΐιη()υολ €886 (ΙίβΐιίΐΑΐβ λ ΡίΗο $>ρίΐΗυιη 
8&ιιεΐϋΐη (Γϋΐ1«(ί6Πΐ, ΐΑίιιιυβιιη ς[ΐΗ αϋ 60 1ι&ΐ36ΐ, ηυοϋ 

«ίΐ, 6Ι 86ΐΙΙΙΙ4ΐίΐ8 Ρϋίί ρλΠβδ «(1 Ρ3{Ι'6Π1 8(1 ΟΟΓΓΟ* 
1)0ΓβΙΙ<!αΐΒ &88υΠΐρ8Ϊ1, (ΙίοΙυηΐ ΙΐΟΟ ρίβΐϋΐίβ €886 ΙΓ8• 

«ΙΊιίοηβηι : &( ιιοη ρΓορΐ6Γ68 δρίπΐυβ αυΐ νβΙιΚί 6Χ 
ρπιιιη €1 ^Ιί)8ςυ6 ρπηείρίο €3ΐΐ8α 6Γίΐ 6Χ Ρΐΐίο, βυΐ 
\6ΐιιΙί 6Χ (Ιυοϋιιε 8Β(|Ιι»1ϊ8 (ϋ^ηίΐαΐίδ μπηείρϋ» Ραΐι*• Πρ^ς γοΰν ταύτα, κ&ν μΙ] πρ^ ημάς ή μάχη, πρδς 
γάρ τδν είρηκότα, τδ Πνεύμα παρά του ΥΙοΰ έχον 
τδ εΤνιι, κα\ δεύτερον άξιώματι του Υίοΰ, ώς δ 
ΓΙός έ«τι δεύτερος άξιώματι τού Πατρδ;» άλλ*ήμε1ς 
οδΐω φα μέν * Ε< χα\ δευτερεύειν άξιώματι τοΰ ΥΙοί^ 
τδ Πνεύμα δ άγιος Ιφη• ώς παρ' «δτοΟ τδ εΐνα: 
έχον, κα\ τδ πρδς τδν Πατέρα δευτερείον %(Λ ΥΙού, 
ε(ς κατασχευήν έλαβε τοΟ παράδοσιν εύσεβείας είναι 
τδ ^ήμα, άλλ* ού διά ταύτα τδ Πνεύμα ή ώς έξ 
άναρχου έσται καΐ πρώτης α1τ{ας τοΰ Υ(οΰ, ή ώς 
Ικ δύο {αοτίμων άρχων τοΰ Πατρδς χα\ τοΰ ΥΙού» 
ή ώς έξ άναρχου μέν α1τ(ας τοΰ Πατρδς, άναρχο» 
δέ τοΰ ΥΙοΰ. Άπαγε, βλασφημίας γέμει τά ^ήμαται 
πάσαν βλασφημίαν ύπερνΐ'/ώσης« Κα\ δ ταΰτα δια*» βΙ ΡίΙίο, «υΐ νβΐυΐι 6 κ €8υ8α 8ίη6 ρΓίιΐ€ίρΙο ΡβίΓβ, ^ πορών Εμπροσθεν τοΰ μέλλοντος δικαστηρίου τφ 

μεγάλφ Βασιλείφ άντιχαταστήσεται, δπερ έχείνος 
ήτιείλησε τοίς αύτδν «υκοφαντούσιν,ώς τρεΖς θεούς 
λέγοντα. Ότι γάρ ^σαν έν ταΐς ήμέραις αύτοΰ οΕ 
έπ\ πολλαις των θεολογιών αύτοΰ τά παρ* αύτοΰ 
θεολόγου μένα διαβάλλοντες , ούτως έπ\ λέξεων δ 
άγιος τ4)ν αυτών διαδολΙ^,ν διατραγφδεΙ * ι Τ(ς ούν ή 
μανία των ή;:ονημένην γλωσσαν εχόντων χατά της 
αληθείας ; Ού μιχροψυχώ πρδς τδν έλεγχον, άλλ* έκ- 
δέχομαι τδ τοΰ Χριστού διχαστήριον• Έκει άντικα• 
ταστήσονταί μοι οΐ τ^)ν έτκήρειαν ταύτην ι&άιττοντες• 
Ο (δε Κύριος τους δντας αύτοΰ * χαΐ δ συκθφ«ντών 
πένητα παροξύνει τδν ποιήσαντα αύτδν• ΕΙ τ4ρι τών €ΐ 6ίιυ8& «ιιΐΒ ρτίιιείρίο ΡίΐΜ. Αρ8^, «ρβ^β ΐβϋυε* 
ιικχϋ νβΓΐ»» ςυ» ρΙ^ιΐϋ ]ΐ)1α8ρ1]6ηιία 1)Ι.ΐ8ρΙι^ιηΐ&8 οιη- 

1)68 6Χ8Ιΐρ6Γ8ΐα6 80Γ(ΐ68€υηΙ. ^28 ΐΗΰ ^ηΊ ΙκΙΡ€ {οάυ-* 

1)ίυιη ίηοοΓίοιηςυβ τενοο^Ι, 2ΐιΐ6 1η5ιιη»1 β^νβηυδ 
ηΐΑ]{ηαιη Βα&ίΓιυηι 8ί8ΐ6ΐυΓ, ςοο<1 ίΙΙο υοιηιηίιι&ΐυδ 

ι 81 8686 62ΐΙΐ1ΙΙΙΐΓΐ3ηΙϊ5υ8 ΙΓ68 (1608 (Ιβ66ηΐ6Γ6. Ν«ϋ> 
ΐμΐϋ €1101 6886ηΙ 68 98ΐ8ΐ6, (|1ΐί ΗΟΙίΙία 6Χ 6^υ8 ΐΙΐ6θ1θ- 

£1118 (1ίαί8 6ΓίιηίηαΓ6ηΙαΓ, ίι& ν6Γΐ>Αΐίπι βΟΓυπι €&• 
ΐυιιιηΙ^ιιη β&ηείυδίη^ΐΰβιΙ^ρΙοΓΑΐ : ι Οιιίδίιβίΐυβ Γυ- 

ΓΟΓ 681 θΟΓϋΐη, (1111 ΟΟΠίΓΑ ν6ΙΊ&«ΐ6ηΐ Πη^^ΙΙΑίη 6ΧΑ- 

€ΐιιιηΐ? Μοη 4ΐ68ροη(]6θ βηίιηυιη, (Ιυιιι Γ6(ΐΑΓβυοΓ, 
»<ΐ(1 ΟΙιηείί ΐΓί1>υη8ΐ 6Χ8ρ6€ΐο. 11>ί ηΐ6 8(1ν6Γ8ί 5Ϊ8ΐ(:η- *•^ϋ^ιι IV, Ιδ. •' ^ο^Μ. XVI, (4. •Μο»». \ιν, 26. 159 ΌΕ ΡΠΟΟΕδδΙΟΝΕ δ. δΡΙΚΙΤϋδ. ΠΟ 

Πατέρων ιτίστιν μεταβιώχω, τ(» παρ<\ς τους Πατέ• \ ιυΓ, ςυί Ιΐ85ίπιυ<ΐ68θοη8υιιιιΙ. Νυνίΐ Οοηιίηυ» $υθ5; ρας, (μο\ πολεμβίς ; £2 πιντκύω ζΐς Πατέρα, €( 
ομολογώ Γ16ν, βΐ μή άΟετώ τλ Πνβυμα, τ(, τ^ &μλν 
πρόηοιτον ύτεοΟέμβνος, τφ Κυρ(φ πολβμείς; Τ(ς 
χατέλιπδ βάπτιζε ιν εΙς βνομα Πατρός, χα\ Τ Ιου, 
χα\ &γ(ου Πνεύματος ; Έγώ ή ό Δεσπότη; ; Τίνος 
^ά βήματα; του χήρυχος,ή τοΟ άποστβίλαντος ; Τ{, 
ΐ6 1μ6ν 9κρ<(9ωπον εύεπίβατον ταΤς συχοφαντίαις 
{ύρων, δ(* έμοΟ πολεμείς τ?| άληΟιί^;βι' &μου χατα• 
αιίδίς τ6 όχΰρωμα τής πίστεως ; *Λλλ' έγώ μέν σοι 
ιύάλωτο;, ή βέ πκστις Ασειστος. ι η . Κα\ & μέν 6 μ^γας Βασίλειος χατά των βια• 
βαλλόντων τάς αύτοΟ θεολογίας φησ\, ταύτα. *Ημε7ς €1 (]υί ΰβιΙυιηηίβΙυΓ ρΑυρβΓβιιι, ίΠίυ8 ογ^αιογοιι) ίπί- 
Ι&Ι. 8ί Ραιγοπι ΙΙάβιη β6ςυθΓ,ςιΐΗ),Ρ3(Γ65ρι*χΙοπ•*η8, 
οιίΐιί Μΐυηι ίηΓΰΐ:5;^8ί ΟΓβϋο ΐη Ρ&ΐΓβιη, βί ΰοηΠίοοπ 
Γίιίυπι, •ί ηοηΓ6]Ιαο δρίπίυιη, ςυίιΙ, ιηοηι ρΰΐκο- 
ηιιηι ϋββυιηθηβ, , €υιη Οοιηίηο ίοΓΓυιιι ΰθΐιΓθΓ6? Οϋίε 
ιη ιηβπϋβΐίβ (ΙβιΙίΙ, υΐ Κ>ϋρΙΐζ4Γΐ'ΐυΓ ίη ϋοιηίιιβ Ρ;ι* 
ΐΓί8, 61 Κϊΐϋ, 6ΐ δρίηΐυβ 88ΐ)ΰ1ί ? Ε£[οη6 ϋπ Οοπιί- 
ιιυ&? €υ]ϋ8 βυηΐ ν6Γΐ)&? ρΓίϋεοηίβ, 2ΐι ίΐϋυ^ ηπι 
ιηί&ίΐ? Οιιίϋ» ρ6Γ8θη8^πΐϋ9 08ΐυιιιηϋ3 »ρρβΐί ΐ'ΑάΙΊ 
οοιΐφ«η&, ρ6Γ ιηβ νβπίαΐί Α)6ΐ1υιη ίπάκί» ? ρ^Γ ιηβ 
ύάβϊ ίυΙΟΓυιη οοη€υΐί8? 5<ΐ(Ι ίρ^β ί&εΐΐο ροβδίπη » 1« 
ΰ^ρί, νοΓυπα ΑιΙββ ί»6οη6υ863ΐ ιηϋΐιβί. ι 

8. Ει 1ΐ3Β€ ηυίάβιη ιηα^ηυδ ΒαβϋίαΒ αι1νβΓ8υί( Ιΐιβο• 
1θ£;ΐ9Β <}6ΐΓα€ΐθΓ68 β£Γυ(1ίι. Αι ΐ)0$ ηυιιορΓΟοο ρ«• {έ, πρ^ς τους άνθισταμένους έν τφ παρόντι ταϊς ^ Ιϊοοίηίυιη 8ΐΐ8€ίρί6ηΐ68, τβΐ ροΐίιΐδ αϊ) βοιίβιη &υχ ηροζνατεταγμέναις θεολογιχαϊς αύτοΟ ^ήσεσιν ύπερ- 
εγωνιζόμενοι αύτοΰ, ή μ&λλον συμμαχουμενοι καρ* 
ιυτοΰ, έφ* οίς οΐ χαθ' ημών αγωνιζόμενοι διά τήν 
χα6* ημών όρμί^ν χαΐ ^οπ4]ν χαΐ τάς αύτοΟ ζήσεις 
συχοφαντουσι, πλάσματο; αύτάς γράφοντες, φαμεν 
ώς ούδέτερον των άιΚΓ,ριθ μη μένων Ιχ της αυτών 
ΙκηρεΙας άτοπων άχολουθεΙ, ε Ι χατά τλν αυτόν λό- 
γον λστί τ6 Πνενμα δεύτερον του ΤΙοΰ» χαΟ* θν χαΐ 
ό ΤΙός τ>υ Πατρός * οΟτε γάρ ώς έχ «ρώτης αΙτίας 
χιΐ &ρ)ΤΓ|ς τού ΥΙου Ισται τ6 Πνεύμα, οΟτε ώς έχ 
ί\Λ Ισοτίμων άρχων, του Πατρός τε χαΐ του ΥΙού , 
ούτε (ίς έξ άναρχου μίν χαΐ ιτρώτης αΙτίας τοΰ Πα- 
τρός, άναρχου δέ χα\ δευτέρας του ΤΙού, άλλ* δτι 1χ Ιίυιη οΙ)ΐΐιιβηΐβ8, οοιιΙγα 868β ορροηβηΐβδ <ϋ€ΐί5 ίΐΐίυβ 
ιΐιβϋΐο^ίοίβ 8υρΓ2 ϋίβροβίΐίβ, ίη ςυί1)υ8, ηάί οεΠίΐ- 
ιηβη ίη ηο8 8υΚ>6υηΙ, ρΓορίβΓ ίιιιρΰΐυαι 61 ίπουΓβυι;) 
ίη 1108, <1ίοΐ8 ΠΙίυβ ΰ&ΙυηιηίΑηΐυΓ, Ι&ηηιι&ιη βυΐ2ΐ οα 
ίιΐ8πηυ1&οΐ68, Γ68ροηϋ6ΐηυβ, ηυΙΙαιη βχ ιιυηΐ6Γ8ΐϊ» 
αΙ> 60Γυιη €&1Η<ϋΐΑΐ6 ΛΐηιιτάΙ» 6οη86(]υί, 8ί ββϋβιιι 
Γ8ΐίοη6 δρίπΐυε 681 α ΡίΙίο β66ΐιιΐ(1υ8, ςυ» οΐ Ρϊ1ίυ& 
& Ρ^ΐΓβ : ηβςαβ βηΐηι νβΐυΐί 6χ ρτίπια ε»υ88 €ΐ ρΓίι> 
οίρΙο Ρίϋο 6ΠΙ δρΐηΐυβ : ιιεςυβ νβΐυΐί €χ <1υοΙιΚ8 
άίβηίΐλΐβ α<|ϋΑϋ1>υ8 ρΗΐιοίρϋβ,ΐΡαΐΓβ 61 Ρίϋο : ιιΐ1<|ΐι• 
Υβΐυΐί 6χ ρΓίηια «ι •ίο6 ρΓΐηοίρΊο ΰ&υ8& Ραΐη, οιιηι 
ρΗηαρίο Τ6γο 86€Ηη<Ι«ςυ6 Ρίΐίο, 86<1 ςυοϋ 6Χ Ρ^ιΐΓβ 
ρβΓ ΡίΙίυηι δρίπΐυβ 68ΐ, 6ΐ 86ηιρίΐ6ηι»ιη 8υ&ιη ρΐΌ- υ*τρ6ς διάΥίοϋτό Πνεύμα έστι,χχ\δτ ι τίινά«ιον^6β$8ίθϋβιη 6Χ Ρ81Γ6 ηοη ίιιιηιβιϋλΐβ οΐ οοπϋ^αβ. αύτοϋ εχπόρβυσιν Ιχ Πατρδς ούχ αμέσως Ιχει χαΐ 
«ροσεχώς ώς τήν γέννησιν ό Πός, άλλα δι' ΥΙού 
Ιστιν έχπορευόμενον έχ Πατρός* διά τούτο χαΐ παρά 
τοΟ Πού έχον τδ εΤναι τφ μεγάλφ Βασιλείφ τεθεο- 
λόγηται, χαΐ δεύτερον τού ΥΙού» ώς 6 ΥΙδς τού Πα- 
τρός • χα\ ουδέν έστιν άτοπον λέγειν τε τδ προς τδν 
ΪΙδν δευτερειον τού Πνεύματος άνάλογον τφ πρδς 
τόν Πατέρα δευτερείφ τού ΥΙού» χα\ έξ ΥΙού είναι 
χιστεύβιν τδ διά τού ΥΙού έχ τού Πατρδ; Εχον τό 
είναι. ΕΙ γάρ μή τούτο δοθείη, ούχ &ν τι τών δσα 
τδ Πνεύμα έξ ΥΙού λέγεται έχειν αληθές είναι συγ- 
χωρηθείη. Τδ γάρ Πνεύμα, έχ τοΰ ΥΙού άναβλύζον, 
ούχ ώς έξ Ιδίας παρά τδν Πατέρα πηγή; άναβλύζον 
έστΙν, άλλ* δτι έχ Πατρδς αναβλύζει δΓ ΥΙού, χα\ ςοθπιαιΙοκΝίαιιι ΡίΗιιε ββηβηιίοιιβιη (»856|, 86α 68ΐ 

Ρ6Γ ΡίΙίυηι ρΓΟ0θ<ΐ6η8 6Χ Γ&ΙΓ6 : ρΓ0ρΙ«Γ6» €1 « 

Ρϋίο 1ΐ8ΐ)6Γ6, ςυθ(Ι 8ί(, & ηιβ^ιιο Βλβίΐίο ϋβοΰηιΐ, 
61 866υα(1υιιι μ Ρίϋο, υιί Ρϋίυδ α Ρ8|γ6 : ηοΙΙα.Μ- 
ςιΐ6 8ΐ>8υΓ(Ιυιη οοη86ςυί, 8ί Α886γ&8, 86ευη(Ι&8 ρ8Γ• 
ι«8 6Γ|(» ΡίΠιιπι δρίπιοε ρΓοροπίοηβ Γ68ροηα6ιο 
866υη(1ί8 ρ8ηί[)υ8 Ριΐϋ 6Γ£^8 ΡαΐΓβιη : 61 6χ Ριΐκι 
0^86 ΟΓβίΙίΐβ, ςυθ(1 ρβΓ ΡιΙίιιιη βχ Ρλιγ6 Ιΐ8ΐ>6ΐ, ()υο4 
811. Ειβιιίη» 81 1(1 ηβίβϋίΐϋΓ, ηιιΙΙηιη 6Χ Ιιί», ςιι^ 

5ρΪΓίΐυ8 6Χ ΡίΙΐο Ιΐ3ΐ)6Γ6 ϋί€ΪΙυΓ, νβΓυηΐ 6&86 €011• 
ϋ6<ΐ6ΐυΓ. 8ρίΓίΐϋ8 6111111 βΧ ΡίΙίο 611181131)8, ΙΙΟΠ ΙΑΙΙ- 

ςιΐ80) βχ ριορπα 6χιγ8 ΡϋΐΓβιη Γοιιΐβ 6ΐη3η8ΐ, 8. ι1 
ςυοίΐ 6Χ ΡϊΐΓβ ρβΓ Ρίΐίυιη βοιβηβΐ, 6χ Ριΐίο 6Π)3• 
η3Γ6» 61 Ρ6Γ Ρΐϋυηι βΑυηϋί, 61 6Χ ΡΐΗο ρΓθν6ΐιίΓ6 έξ Πού λέγεται άναβλύζειν, και δι' ΥΙού προχεό- |) άίάίητ. Νβςυβ ίη 1ιί8 (1ί6ΐίοιιί1)θ8 Ιΐιιΐυιη, ςυ» 6ΐιηι 

, - ^. - _ . /. ^. ^ν ηΛΐϋΓΛΐίΐ6Γ6ΐ688βΙΙΐί3ΐίΐβΡ688β ρβΓ ΡίΙίϋΐη6Χ ΡίΐΓβ 

ίηηυυηΐ, οηιηίλ λίΧίΓηιαηΐιΐΓ 6886 €ΐ 6χ Ρϋίο, «ιυ» 
ρβΓ Ρϋίυιυ 8υηΐ, 86<1 6χ ΡιΙιο ςαοςυβ 8υρρϋ(1ίΐ3Γί 
61 ιηίαί, ςιιοιί 6Χ Ρ»ΐΓβ ρρΓ Ρίΐίαιιι ηϊΗίΙυΓ «ι 
βυρρβιίιΐίΙιΐΓ. Ρρορίβι• Ιιχο ίβίΐιΐΓ ΐ)(.ηβ 86 ΙιεΙιβι, 
Ιυίοςυβ ρ6Γ Ρίΐίαιη 6Χ{»ί8ΐ6ηΐ6υι 6Χ Ρ3ΙΓ6 δρίΓίΐυιη 

88ηΰΙυΐη 6Χ Ρϊΐίο 68«6 8ί»86ν6ΓαΙΙΙΓ, 61 (ϋ^ΙΐΐΐβΙΘ 86- 

«υιιϋυηι 6886 3 Ρϋίο. Νβηι, (|υία ρ€Γ Ρϊϋυηι, 6Χ 
Ρίϋο, €1 οοη ν6ΐιιΐί 6χ ρΐΊΐιίΑ 03ΐι»Α 61 ρΓΐηοΐρίο, 
Ρίϋο, 6ΐι|ΐιί3 ρβΓΡιΠιιιη, 86ΰυη(ίιΐ8 681 3 ΡίΙίο. 
Ι)ΐ€ΐυιη ηΐ6υηι βυα 3υ6ΐηηΐ3ΐ6 Ιη 6χροιιβη<ϋ8 Γ6ΐ>ϋ8 
11)6θ1ο§ίΓίί» 6χίιιιΐυ8 Νγ8!>6ηυ8 6οπιρΓο1)3ΐ>ίι, (Ιημ 
()β66Γηιΐ, ( ΡΓ»ίηΙϋ11ί2ί Ριϋο ΡβίΓβιη Γ3ΐΙοη«) €308»; 
ρΓ»ίίιη6ΐϋ]{ί Υ6Γ0 Ρΐϋυιιι «βευηϋυιη οβα&ιο Γ3ϋο• 

6 μενον, χα\ έχ τού ΥΙού προέρχεσΰαι λέγεται. Κα\ 
'>ύ μόνον έπ\ ταΐς λέξεσι ταύταις ταΐς δηλούσαι; 
^υ^ιχώς χα\ ουσιωδώς ύπάρχειν αύτδ δι* Υιού έχ 
Οατρδς πάντα λέγεται είναι χα\ έχ τού ΥΙού δοα 
εσ:\ δι* Υιού, άλλα χα\ έξ ΥΙού χορηγούμβνον χαΐ 
πεμπόμενον, διά τδ έχ Πατρδς δι* ΥΙοΰ πέμπεσΟαι 
χαΐ.χορηγείσθαι, λέγεται ταύτα. Διάγουν ταύτα 
χαλώς έχει χα\ ασφαλώς τδ δι* ΥΙού υπάρχων έχ 
τού Πατρδ; άγιον Πνεύμα έξ Υιού τε λέ^εσΟαι 
ύπαρχε ιν αύτδ, χα\ τφ άξιώματι θεολογεϊσθαι δεύ- 
τερον τού Υιού. Ότι γάρ διά τού Υίού, έχ τοΰ 
Υιού, χάΐ ούχ ώς έχ πρώτης αίτιας χιι αρχής τού 
Υιού, χα\ δτι διά τού ΥΙού δεύτερον τού ΥΙού. ΚαΙ 
Ρ9οτυρήσε: μοι τδν λόγον δ θεολογιχώτατο; Νύ^σης 171 ΙΟΛΝ. ΛΈΟα Γ.Ρ. ΡΑΤΚΙΑΚΟΙΙΛ 172 

ηβίη Ιιγροδΐ2ςί 5ρίπΐυ9. ι Οιιβπΐ9<)ιπο(]οη) βηίιη Ηή α < Προιπινο^Γφθαι μίν του ΥΙοΰ τδν Πάτερα, τφ της ρΓΗΒίπΙϋΙΙϊ^ί (ϋοίΐΙΙΓ Γ»1β1' Ρί1οο:ΐϋ83Β Γϋΐίοιιβ, ηο<ί 
ιιΐΐα Λ\\3ί Λ$%\^\\λγΊ ρπίΡδΙ πιΐίο, ςυ»Γ4^ ΡΐΙίο μηι*ίη- 
ΐβϋίς.ΊΐυΓ ΡαΐβΓ, ηί$ί ιχηοά Ρΐ1ιυ$ 6Χ Ρ3ΐΓβ β&Ι : βΐ 
ρΓκίϋΐοΚί^ι ΚΐΙίιιβ δρίπΐυ Γβιίοΐνβ Ο3ΙΙ90Β, ηβο υΐΐα 
'λ\\2ί »5$ί^ιιοιυΓ Γ9ΐ!0« ςυ2Γ6 ρΓ«Ίι»ΐ6ΐΠ);&ΐυΓ δρΐπΐυ 
Ρι1ία8, ηί:»! ({(10(1 δρίηΐυβ ρβΓ Ρϋίιιιη 681, ρΑΓΪΐοΓ 
6ΐ Ιιοο ίιι Ιοεο, $οοιΐη(1υ$ €8ΐ Ρί1ίυ$ & ΡϋίΓΟ, ςυθ(1 
6Χ ΡαΐΓβ €δΐ, ββευπϋυβ 6$1 5μίΐΊΐ(ΐ8 λ ΡιΠο, ςυοϋ 
ρβΐ' ΚίΠϋΐη οδΐ. Οιιηΐ2ΐ(](ΐ6λ νβη$ ^6ππΐηί&<|ΐιβ νο- 
1υιηίπίΙ)(ΐ$ ϋίοΐυιη ίηιϋοΑπι, ι 8ρίΐΊΐϋηι « ΓίΙ<ο Ιια- 
1)6Γβ, ςυοιΙ βίΐ, ι 6Γ»8βΓΐιη(, βί, ιη απίβϋ Γακβί $υ• 
11ΙΙ18, 6χ υιιίν6ΐ'8α οΐ'&ιίοηβ ϋιΊ«νί$86ηΐ (ϋοΐυιη &1ΐ6- 
Γαηι ίΐι^ίηοΒη.^, < δρΊιίιυηι (ϋ};ηίΐαΐ(! ϋ8$(*. βϋοιιηίίαιη 
Α Ρίϋο, Β Γοιίβ »ϋ(|η6ΐη οχ ρΓορίΊΑ ίπιριυϋίΐαΐβ αΐχΐχς λ6γφ θεολόγων, «υροθεωρεί^θαι βέ τ6ν ΤΙ^ν 
κατά τ6ν τί)ς αιτίας λόγον της του Πνεύματος ύπο- 
στάσεω;. ι *Ω; γάρ έκεΤ ττροεπινοίϊσθαι λέγεται * 
ΠατΓ,ρ του Υίοΰ τψ της α1τ(ας λ<5γω, χα\ ούδίί; 
έστιν &λλο του προεπινοεΪ9§αι τ6ν Πατέρα τοΰ 
Υίοΰ λόγος ή δτι 6ιά τ6 έχ Πατρό; τ^ν Υ16ν βΤναι • 
χαΐ προε1Γ(ν^£ι^θα( λέγεται τοΰ Πνεύματα; ό ΥΙ&ς 
κατά τ6ν της αΙτίας λί5γον, κα\ ουδείς έστιν Αλλο; 
ό τοΟ ιεροεπινοεΐαΟαι τόν Υ16ν του ίΐ νεύματος λ<5γο; 
Ψΐ δτι διά τ6 είναι τδ Πνεύμα δι* Υίοΰ * ούτω χάν- 
ταύΟα δεύτερος μέν τοΰ Πα-ρδς 6 Υί^ς, δτι έχ του 
Πατ,οδς, δεύτερον δ& τοΟ ΥΙου τδ Πνεύμα, δτ•. διά 
τοΰ ΥΙοΰ. Οί γοΟν των Αληθών διάγε γραφ<5τες βί• 
βλων τήν δηλοϋσαν {^^αίν, € Τ6 Πνεύμα ιζαρ^ τοΰ ίΓυοΙιιιπ 06ρΊβ86πΐ. 5(;(1 €ΐιιη νβπίαιϊδ δρίιίΐυβ βο- Β Υίοΰ έχον τό είναι, ι εΐ μ&ν, ωσπιμ μοι χαΐ προεί- 
Γυη εοπϋΐιι» ίη*ίΙο& ίι^ΟίΓίΙ, ίϊιοίΐβ ροΐοβΐ ιοΓϋΙΙί 81) ρηται, τοΰ ιταντδ; λόγου διέγραφαν χα\ την λέ^ 
ΙΐΑΓυιη Γ6Γυιιι ('»Γΐ3 6Χ3ΐιήη8ΐοΐΊΐ>υ9 ίΓ^ιυδ. γουσαν ^ήσιν ι Λ^υτίρεύ^ιν άξιώματι τοΰ ΥΙοΰ τ6 

Πνεύμα , > τάχ' Αν τι κα\ τής εαυτών ιοονηρ(ας άττώναντο. ΈπεΙ δέ τδ της αληθείας Πνεύμα τί)ν 
αυτών διάνοιαν έσφαλλεν, εύέ>£γχτον πρ($χειται το!ς Ιζεταντιχοίς τδ σχαιώρημα. 

9. Ουοά 61 ίη 8ΐϋ9 βεηρίο ΐΓβιΙϋίβ (ϋΰΐίβ ρ^ββί θ'. *Οπερ ούν χα\ έπΙ Αλλαις «ολλα7ς γραφιχαΐς 
βιιηΐ, ({»ϋ)ΐΐ8 ουΓ» ΓυίΙ, (ϋ8&ίιϋυιη ΕοοΙββί» ηοη Επαθαν (Κήνεσιν, οίς μέλλον ή ν τδ της *£χχλησ(ας »ίιΐ6 ϋί8€Γίηιίιιβ, ν« πιί8«π8 ίΠίβ, ρτορΓί^β 8»1α(ί8 
ροβ8ίιΐ}6 οοηβώΐιίΙίΓβ, άβ ςιιίΙ)υΒ ιη ρΓκββηΐί βΟΓ* 
11101)610 1ΐ8ΐ36Γ6 ιιοπ ίπορροΓίαποιΐ) ίυβΓϊΙ. €υιη 
οηΐιη ΓβΓβ ίη οηιιιίϋυβ ρΓβΒββηΓι ΟΓαιίοιιίβ ρ»Γΐ€ & 
ΒυΙ)Ί$ ΰΟίηρΓβΙιβακίβ, ίΐΐυϋ ίη αηίιηο ΓιιβΓίΙ, (Ιβ- 
ηιοηδίΓΑΓΟ, γοΐαηιίιι», ςυ% (Ιίΰΐυιη ίϋυιΙ, ι δρίιίίαιη 
Α ΡΐΙίο Ι)&^6Γ6, ηυθ(Ι βίΐ, » οοιιΐίι^βιιΙΪΑ πιίηίαιο 6886 σχ((τμα έπΙ χινδύνω, οΓμοι, της εαυτών σωτηρίας 
χ σχιστά αυγχροτειν, ιιερ\ ών Χ2\ ειπείν όφτίως οδχ 
Αχαιρ•ν« ΈπεΙ γάρ έν πααι σχεδόν το7; Ιν τώ ιτα* 
ρδντι μέρει τοΰ λόγου τεαρ* ημών προδιειλημμίνοις 
γέγονεν ήμϊν ή σπουδή άτιοδειξαι ού τάς έχουσας 
βίβλους την λέγουσαν /(ή^τιν, ι τδ Πνεΰμ^χ 'κα(^Λ τοΰ 
Υίοΰ βχοντδ είναι, > νενοθεύσθαι, άλλα μάλλον τάς ίπηηυΐ3ΐ3, 86(1 ροΐΐαβ ΐΠαιΙ ηοη οοοιίιιρηίί» ; ρ•Γ8- -, μή έχουσα; • καν μέρος ήμΤν της αποδείξεως ί\ν 16 (μΐ6 η08ΐΓΦ <1βΙ)Ιθη6ΐΓΑΐίθΙΐί8 60η8ί8ΐ6Γ6(, ((υΟιΙ 60• 

Κ'ιΙ^ιΓιοαβ <1ί86υΓ8ανβ €ΐί]υϋίε3Γί ρο»ϋ6ΐ, νοίιιηήηα 
(ϋοΐυιΐ) ηοη €0ηιΐη6ΐι1ί3ΐ, ΐιηηιυί&ΐίοιιβηι 61 ίΓ2ΐυ(ΐ6αι 
δυΙιϋ856, (]ί8»ί(1ϋ ΐοιιιροΓβ &«) €6ηΐ6ηθ:^ 61 ρΙυ8 6ΐί»Π1 
Αηηο8, 608(106 ΐηΐ6};Γ08 ρΓορα^αίο, ϋυυι ηιυΐΐί οοιη- 

ρ9Γ«•Π(, 60Ιΐΐ6ηΐίθ86 &«1ϋΙ0()ϋΠΙ Ιϋ^ζίείβ (1Ϊ886Γΐαΐίθηί• 

1)08 &(1νβΓ8υ8 Κοιη&ηοβ (ΐ6ΐ6Γΐλΐι(('.8, Λ ΐ|ϋίΙ)υ8 νβπ- 
£Ϊηήΐ6 681, (Ιΐααιπ ίΐίαιΐ 6 ηιι^^ηί ΒΗδίΙϋ ϋ1ι>Π8 α1)Γ0- 
{[αίαιη Γοίβββ, ςυο ^Λ\ιύ& τ^άΆτ^αϊ (1(ΐρΓ6ΐΐ6η(ΐ6ΐ)3ηΙ 
608, ςυί £εΰΐ68ί&Γυιη (ϋ8&ίϋίυιη ρΓορ3£;2ίΓβ, 61 
Ιϋΐιίαιη ηοη οοιιβίαϋιΙΪΓΟ ουηαηίΟΓ, ρΙυΓίηιυπι 9(1 
εΐ6ΐηοη8ΐΓ2ΐη(Ιαια €οη(Ιυ€6ΐ, αοηιιυΐΐίβ ιϋ88ί(1ίί Ιβιη- 
,ρΟΓΟ ρΓομθ8ίΐ8ΐη €αΓ9η) (οί8{>6, ϋΐοια βΰηρίο ΐΓ&(1ίΐ3 
ρι:9Βν6η6Γ6, 81 63 ίρ8& ςιΐΰΒ €θΓηΑρΙίοη6ΐη 8η1)ί6Γυηΐ, λογισμψ δύνασθαι κρίνειν τάς μή έχουσας βίβλους 
τήν (Ιήσιν τδ χΐβδηλον κα\ νενοΟΐυμένον παΟεΙν δια 
τδτδν της διαστάσεως χρόνον εις εκατοντάδας ο) ας 
έξα7:λ(ι}θηναι ετών, χαΐ ούχ ολίγους διαμέσον άναφα^ 
νηναι ένστατιχώς πάνυ πρδς λογικάς άποδυσαμένους 
χατά των Τωμαίων διαλέξδίς• έξ ών είχδς ην (ΪΓ^σιν 
εκείνη ν τών τοΰ μεγάλου Βασιλείου βίβλων διαγρα- 
φήναι, έξ ής ούκ ασθενή; ό έλεγχος άνα:^αίνεται τών 
τήν διάστασιντών Εκκλησιών επισπευδόντων, ώσπερ 
κα\ έπισυγκροτούντίιίν, ούχ ολίγα συμβάλλον 'Κ(^^ς 
άπόδειξιν Εσται τοΰ άναδειχθήναί τινας .τφ της δ'.α - 
στάσεω; χρόνφ σπουδήν θεμένους, οίχείαν τήν Ιν 
τισι παραφθοράν τών γραφικών χρήσεων, έάν α6« 
τα; έχε ίνας τάς τήν παραφθοράν παθούσας γραφι* ά\κί2ί ίη η)64ϋυηι 2ΐίϊϋΓ&ΠΗΐ8, 61 εοΓΓορίΙοηίβ ριιίβηβ ]) χάς ζήσεις έπ\ τοΰ μέσου παρυφαπλώσαιμεν, χαΥ ί&οίπυβ ρΓοροιαιαιαβ. £ΐ &ηΐ6 οηιιιί» ουιη ίη Γ6ΐ)ΐΐ8 
11ΐ6θΙοβ;Ί€ί3 ρβΠΓϋοΐΑηϋιβ ρΓ£6ΐ2ΓΪ«8ίιηα8 Νγβββηυβ 
»<| Α1>1ϋ1)ίυηι ΟΓ&ΐΐοηο 1ΐ£6 86πρ8ί58βΙ : ι Μαΐαη6 
ία οηιηί1)υ9 βίιιΐιΐβ οοπβΐΰπίοβ, ιΙίίϊ^ΓβηιΐΑΐη, ςαΦ 6Χ 
6Αυ8& &ΐ<|υ6 6ΐΓ66(ϋ οΓΐΐϋί, ηοη ίηίίάϋηιαΓ, ςυο 
«οίο (1ί866Γθί αΙ(6Γυιη ϋΐ) α116Γ0 οοηύίρίπΐϋβ, 
((110^ Ιιιιηο ςιιί(ΐ6αι 69ΐυ8Αΐη €Γ6(Ι&ηιυ8 688β, 1ιυη€ 

ν6Γ0 6Χ €30831 : 6ΐ 6Χ 60, ςοΐ 6Χ ΟΐΐυβΑ 681, ΓϋΓ- 

8υ8 βΐϊικί <ϋ80Γίηΐ6ΐι ίηίοΐΐΐ^ιηιαβ : Ιιίο 6πίπι 681 
Ιιησΐ6(ϋ&ΐ6 6χ ρπιηο, Ιϋο νοΓΟ οχ 60, ςυί 68ΐ 
ΙπιοιοϋΙαίο 6Χ ρπιηο : &(]60 υΐ 61 ΐληί{;6ηίΐιηη βίηο 
αΐΐλ ΙΐΒΒβίϋιΙίοιιο ίη ΡίΙίο ηι&ηοΑΐ, οι δρίΓΐΐυιη βχ 
Ραιγ• 6886910601106 6οιιΐΓονβΓΐ8ΐαΓ, ΡίΙίί ιηβ(1ίαϋοη6 
8ΐΙίιη6ΐίρ8ί υηίβ6ηίιαιη €0η86Γν&πΐ6, 6ΐ δρίιίΐυηι » τδν δοχοΰντα ήμιν έλεγχαν της παραφθοράς παρα- 
στήσαιμεν. Αύτίκα τοΰ θεολογιχωτάΐου Νύσσης έν 
τφ πρδς *Α6λά6ιον λόγψ θεολογοΰντο;, ι Τδ άπα- 
ράλλακτον τη; φύσεως όμολογοΰντε :^ τήν κατά τδ 
αίτιον και αίτιατδν διαφοράν ούχ άρνούμεθα, έν φ 
μόνφ διαχρίνεσθας τδ Ιτερον τοΰ έτερου καταλαμ- 
βάνομεν, τφ τδ μέν αίτιον πιττεύειν εΐναι, τδ δέ έχ 
τοΰ αιτίου, καΐ τοΰ έξ αΙτίας δντος &λλην πάλιν δια- 
φοράν έννοοΰμεν * τδ μέν γάρ προσεχώς έκ τοΰ πρώ- 
του, τδ δέ διά τοΰ προσεχώς τοΰ πρώτου* ώστε χαΐ 
τδ μονογενές άναμφίβολον έΓ:1 τοΰ Υίοΰ μένειν, χαΐ 
'^δ έκ τοΰ Πατρδς είναι τδ Πνεύμα μή αμφιβάλλει ν, 
της τοΰ Υίοΰ μεσιτείας, χαΐ έαυτψ τδ μονογενές 
φυλαττούσης, χα\ τ^ Πνεύμα της φυσικής πρδ; τδν 173 ΟΕ ΡΚϋ€Ε»8Ι0ΝΕ 8. δΡΙΚΙΤϋδ. 174 ιοΟ προσεχώς έχ του πρώτου. 

('. Κα\ τ{ς &ν ού δίαγνο^η Θ€Οθ&ν έσφάλθακ τους 
διαγραψαμένους τ^ της πβριχοτυης ταύτης τεμάχιο>/, 
τήν 'ολην ιχριχοπήν άσυνάρτητον έαυτ^, χα\ τοΙς 
ΙιυτΥ^ς άαύμφωνον μέρ£9ΐν έντεΓϊΒεν χατα'Λ>ών; Κα\ 
ιοΟιο ()) του έλεγχου τ^ κρό$ηλον, τήν διαφορών 6 
&7(ος του 4ξ αίτιας 6ντος εΙς δύο ταύτα δ(ε7λ$ν, 5τι 
τ^ μ^ν προσεχώς έχ του πρώτου, έν τ{ν( λοιπ6ν 
αφηχβ την διαφοράν θεωρεΐαθαι. ΚαΙ ουδέ έχεΖνο 
ουνιδίΓν έσχεν» ώ; δ λέγων τ6 μέν προσεχώς έχ του 
χρ(ντου χατά ποίναν άπαιτβίται Ανάγχην ({πιΐν, τδ 
0^ έτερον τί έστι πα^ τδ προσεχώς• Πώς γάρ Αλλως 
%χ\ βυνδ£ϋε{η 6 λόγος, Ι) πώς &ν ή διαφορά θεωρη- ' 
θιίη των διαφερόντων, μή του μέν οΟτως, του δέ 
Ιχβ^νως έχοντος; Κα\ ή του Πού δέ μεσιτεία, εΐ μ)) 
&' αύτοΰ βΓη τδ Πνεύμα, πώς &ν έαυτ^ φυλάξειε τδ 
Ι&ινογενές, χα\ τδ Πνεύμα της πρδς τδν Πατέρχ φυ- 
ειχης ούχ άπείρξειε σχέσεως ; Όρ^ς, 6 θέλων έν 
κύθύτητι διασχο;τεΙν τ^Ι 7:ερ\ ών δ λόγος ήμίν, δπως 
αυτό τδ τη; αληθείας έσφαλλε Πνεύμα τους τήν πχ- 
ραφθοράν μηχανωμένους των γραφικών Ρήσεων έπ\ 
συγκροτήσει του έχχλησιαστιχοΰ σχίσματος ; μ'. Κα\ δή σχόπει χ&χείνο, δπερ Εν τινι των χατ* 
Εϋνομιου αντιρρητικών κεφαλαίων του μεγάλου 
κΟρηται Βασιλείου, έν φ μέν &γιος παρά τών άντι• ^ 
λ:γόντων αύτφ διαπορηθε\ς, ι Διά τί μή λέγεται 
Χ5\ τδ ΙΖνεδμα ΥΙδς τού ΤΙού ; » άπιχρίΟη δτι ι Ου 
Ι'Λ τδ μή είνιιι έχ θεού δι" ΤΙού, άλλα !να ή Τριάς 
μή νομισΟ!) πλήθος άπειρον, Υ Ιο υ ς έξ Υ Ιών, ως χα\ 
έν άνθρώποις Ιχειν ύποπτευΟεΙσα. » Ή δέ αντίθε- 
τος μοίρα τών δι" Υιού λεγόντοιν είναι τδ Πνεύμα έν 
τισιβίδλοις τδ, ιΟΰ διά τδ μή είναι έχ Θεού δΓ Υΐού,ι 
μή διαγράψαντες, έγραψαν. Τί γάρ συμβάλλον αύ« 
τοί; ήν εΙς κατασκευήν αποδείξεως τάχα τού μή 
βίναι τδ ΠνβΟμα διά τού Υιού, έάν δ άγιος διαπορού• 
μ<νος, άιατλ μή χα\ τδ Πνεύμα ΥΙδς τσύ Υιού ; έφη 
•τι 06 δι4τ6 είναι έχ Θεού δι* ΥΙού, άλν Γνα ή Τριάς 
μή νομισθζ πλήθος άπειρον, ι Χτήσον, παρακαλώ^ 
δσ«ις άν είης, δ πρδς τήν διάγνωσιν τών παρόντων 
διδοΟς έαυτδν, ά^^πη της διαγνώσεως τά ζυγά, Ρ ρΓΰΟΟΓ, <|υ^^υι1^υβ «5, ςιιΙ αϋ ΓβΓυηι ΙΐΑΓυηι €θ^ηί• ιιοη ριιαο3 νοίυιηίηβ Γ6ρ€Γΐα $υΩ(, 6Χ (ΐιιϋιυβ ϋΐϋιΐ. 
1 Ιιίη νβΓΟ οχ 60, <|υί ββι ίηιιηβιϋαΐβ οχ ριίιιιο, ι 
8ΐι1>1:αυιη βΐΆΙ. 

10. Ει (]ΐιί& ηοη ι)ί$06πΐ6Γ6ΐ, α 06Ο, ςιιί 84»{πιοιιιί 
1)ΐι]υ506 ρ:ΐΓΐίου1ίΐίη ευβίυΙβΓαηΐ, ίη βΠΌΓβιιι αΐ)- 
ϋυοίοβ Γυί$86, 8β(;ιη6ΐι1υ(ΐι υηΐνβΓ5υιη &ί1[>ί ίρβί ηοη 
οοΙι^Γβηβ, οι 5υί5 ραΠίϋυδ ιηίπίιηβ οοποοΓ«ΐ8η8 ίη(1β 
ρβιχίρί6ηβ? Ει 60 ιιΐ9ηίΓθ5ΐίδ!>ίιηυιη* ΓοϋαΓ^υΐίοηίβ 
εαρυΐ. υΐίυβ (|υί οχ ο&υ8& ο»1, <Ιι£ΓοΓβηπαιη ίο ίίιία 
άυο β&ηοιυ$ ϋίνΐ^ίΐ : αΐΐοηιιιι ηοιηρβ ίιηηιοιΙίΑΐβ οχ 
ρηιηο, ίη ςυο νοΓΟ οι ϋί!»€Γίιη6ΐι οοιι&ίϋ^Γαηάαιη 
Γοΐίίΐιιίΐ. Μ6(|υβ ίΐίικί οοηιρΓοΙιοηϋοΓβ ροίηίΐ, ϋί- 
ϋθΐιίοιιι, ])!€ οιιίηι ίηιη)6(1ίΑΐο οχ ρπηίι», ηοοοεβοΓία 
οο^ί ίΙΙυιΙ βΙΪΑΐη ΓαΐοΓΐ, ΑΐΐΟΓοιη ηυίά βίι, «ϋβΐίο- 
οΐυιιι &1) 00, ςυοά ίιιιπιοιϋβίο ο$ΐ. Ουο βηίιη ραοΐο 
8ΐίΐ6ΓθΓ&ΐίο οο11ί)^8ΐ)ίΐυΓ? νοί ςιιοιιιοίΐο (Ιί&ΟΓίιηβη 
ιιιΐοΓ 86 ϋίίΤοΓοπΙίυιη ίηΙοΙΗ^^οΐιΐΓ, ιιί&ί Ιιΐο ςαίιίϋΐι» 
Ιιοο, &ι1ίυ8 ίΐΐο ηιοϋο 86 Ιΐ8ΐ)08Π Εΐ Ρίΐϋ ςυοςιιο 
Ηΐ6(1ί8ϋο, 81 ρ6Γ 6Ηηι δρίπΐυβ ηου 681, (|ΐιοη)θ(Ιο 
8ίΙ)ί πηί|$οηίΐϋΐιι οοηβοη'ίϋίΐ, οΐ δρίΓίΐυιη 8 οΑΐυΓϋΙΙ 
•<Ι Ρ81Γ0ΠΙ 1)8ΐ>ίΐυ(1ΐη6 ηοη &ι-οοϋίΐ? Υιιΐο^, (|υί πί^ΐλ 
ιηοηΐο 1)Χ6, (16 (|υίΙ)ϋ8 η^ιϋίβ 86Γυιοε8ΐ, οοηβίϋβίΑ^, 
αβρί^Κα ν6Γίΐ;ιιί8 ίη 6ΓΓ0Γ6ηι 8ΐ>4ΐυοΐθ3 608, <]υι 
(ΙίϋΐΟΓΜίη 80ΓΪρΙο ΐΓ8(1ίΐ0Γηιη οοΓΓυριΐοιιβηι ιηλοΙ]!- 
ιαηΐυΓ, 2ΐι1 60ΐΐ8ΐ8ΐ)ί1ί6η(ίυιη 6οο1θ8ί38ΐΐ€ϋΐη 8θΙιι* 

6018 ? 

\\. ΙΠυϋ ίΐ6ηι ροΓροηάβ, <|αθ(1 ίη υηο 6χ Αιιιϊγ• 
ΗιοΐίοΙβ 8ϋνοΓ3υ3 Ευποιηίυηι ί&ρίΐίΙ>ιΐ8 ηΐ8^ηί Βα^ί- 
)ϋ ΓοροπΙυΓ, ίη (^υο ουηι 88ηοΐυ8 οΙ)]6€ΐαιη Μΐιί »|) 
&<1γϋΐ88ηί8 (Ιίίϋοπδ, € ΟυαΓβηοη ϋίειίιΐΓ οι 8ρΐπΐιιβ 
Γιΐίυβ Κί1ϋ? ι Γο&μοηϋίι : ι Νοη ςυοίΐ ηοη 8ίΐ οχ 
^6ο ροΓ Είίίϋηι, 8ΰ4ΐ ηο Τπηίΐα8 ιηυΐιίΐυάο ίΗπυ• 
ηΐ0Γ8 π'ρυΐ8Γ6ΐ(ΐΓ, ΡίΙίί8 οχ ΓίΙίί8, <|υ6ηΐ8<1ιηθίΙυη) 
ΟΙ ίη 1ιοιηίηί1)α$ ιιβυ νοηίΐ, οο^ίΐΑΐίοηβ €οηιρΓθϋοη• 
815. ι Υοΐ'υηι ρϋΓ8 ίΙΗκ 8(1>βΐ'88, (^αί ροΓ ΡιΙίηιιι 
α&86ΓυηΙ 08&β δρίήΐυηι, Ιη ηοηιιυ11ί8 €0<ϋ€ί1)ϋ9• 
« ΝοΗ (|ηο(1 ηοη κϋ 6χ Οοο ροΓΡίΙίυη), » οπιίΐΐ6ηΐβ89 
Γ6ΐί(|υΑ (1ο8€πρβύΓυηΐ• ^ϋ «|υίϋ ΐ8ηίΐ6ΐΒ ίρ8ί& οοη* 
ΐΙυθ6Γ6 ρο886ΐ 8(1 (ΙοοιοπβίΓβηιΙυιη, δρίΓΐΙηηι ηοη 
6&ί>ο ροΓ ΡίΙίηιη, εί 82ηεΐυ8 (ίυΐ/ιιιιη 8θ1νοη$, €(|υ8Γβ 
ηοη οΐ δρίιίΐϋ»Ρί1ΐυ$ Κΐΐϋ (1ίοίΐιΐΓ? ι (Ιίχίΐ, ε Νοη 
ςυοά ηΟΜ 8ίΐ 6ΐ Ποο ροΓ ΡίΙίυιη, 86(1 η6 Τπηί1α8 
υιυΐΐίίικίο ίηηαηΐ6Γ3 ΓβραΐαΓοΙυΓ. » 5υ8ρ6η(ϋ(ο, XII διάγνιοθι ποίαν έχει τήν ακολουθία ν πρδς τήν 
έρώτησιν ή άπόκρισις« Ε( μή ήν δεδογματισμένον 
διά τού ΥΙ&ύ, χα\ έχ τού Υιού είναι τδ Πνεύμα, 
ιιώς άν δ άπορήσας ήπόρησε, ι Διατί μή χα\ τδ 
Πνβύμ» Υίδς το(> Υίου ; ι ΛΙ της απορία; ταύτης 
άφορμαΊ πόθεν γεγόνασιν Αλλοθεν, ότι μή έχ τού 
δμολογβΖσθ» διά τού ΥΙοΰ είναι τδ Πνεύμα τδ άγιον ; 
Εί γάρ μή διά τού ΥΙού ^ν διαποροΟμενος δ άγιος, 
ι άιατί μή χαλ τδ Πνεύμα ΥΙδς τού ΥΙτύ ; • έτοίμως 
άν χαΐ μάλα γοργώς τήν άπο|^(αν άποκρούσασθαι 
είχεν, ««ολογησάμενος» δ:ά τδ μή εΐναι δι* ΥΙού, ή 
έξ ΥΙού* Ό δλ τδ μέν δι* Υίού είναι τδ Πνεύμα έχ 
της λεγούσης αύτδ Πνεύμα ΥΙού αποστολικής φωνής 
οαφηνίζει συνίστασθαι, πρ^ς δέ τήν Υίδ; φωνήν Ιίοηοιη αηίηιυιη 8()ν6Γΐΐ8, ]υ8ΐ88 οο^^ΐιίκίοηίβ ΐ8ηο68, 
(Ιί806ΓηίΙθ(ΐυθ ςυοιηοιίο «ϋα^ςυχίυΓ ίηΐ6Γΐ*0|[Αΐίυηί 
Γ68ροα8ίο. Νί8ί (ΐ60Γ6ΐυιη 08801, 6ΐ ρΐ8η6 ίη οοη« 
ί688ί8, ρ6Γ Ρΐΐίυηι 61 6χ Ριΐίο 6886 δρΐπΐυιιι, ςα8 
ΓΑΐίοηβ <1υ1>ϋ3886ΐ, ςυί 4υ1)ΐυυίΐ ηιονίι, ι Ου3Γ6 ηοη 
61 5ρίπ1υ8 Ρϋϋ ΡϊΙίο:» ? ι Πιιϋΐΐ8(ίοΐλβηι 1)υ]υ8€6 
€;ιυ8χ υη4}6Β8η &Ιίο 6ΧϋΓΐ9Β 8ΐιηΙ, ςηλίη 6Χ οο ςαο<1 
ίηϋυΙ)ίΐϋ4υπι 6Γ31, ρ6Γ ΡίΙίαη 688ο δρίηΐυηι 8<ιι« 

€ΐυΐη ? Ν8Ι«ΙΙ|ΙΙ6 81 6Χ ΡίΙίο ΑΟΟ 61^^, ΐηΐ6Γ#0|»ΐα8 

82ΐη€ΐυ8, ι Οα8Γ6 ηοη οΐ δρίΓίΐυβ ΡίΙϋ ΡίΙίυβΥ ι 
ρΓθυ)ρΐ6 (|υίϋ6πι« βΐ 8ι1ηλθ<1ϋΐΒ ικ^Γϋοτ ΑαΜικη ?β• 
]θ€ίϋ86ΐ, Γθ8ροη(ΐ6ηϋο, ι|ϋο<Ι ηοη 68861 ρ6Γ Ρίΐίιιιΐ», 
Αυΐ 6χ Ριϋο. 86(1 ί1ΐ6 2!>ρίπιαιη ςαί46ηι 68»! ρκΓ 
Ριΐίυηι , «ΙΚΓηίΑηΐο ΐΠυιη {»ρίΓίΐιιη) Κίΐίί αρο&Ιυϋο• 175 ΙΟΑΝ. ΥΕΟεί €Ρ. ΡΑΤΚΙΑΛΟΗ/Ε Π6 ▼υοβ, ορ^ηίδδίιηβ εοηαρΓοϋηΐ, $ϋϋ ϋβ \006 ΡΗίηε Λ διαγωνιζόμενο;» χα\ λόγον διδούς, $ιατΙ μή ΥΙ^ς τοΟ (ΐ6€6Γ(3ΐι$, οι Γ3ΐίοη6πι ΓβιΙάβπδ, ςυ^Γβ ηοη ΓΗίυ9 
ΡίΙΗ, ςυί ροΓ ΡίΙίυιη βδΐ, δρίιίΐυβ ιιοη (1ΊΰίΐυΓ? βίο 
ΓΟδροηϋίΐ : Οίεΐηηΐδ ΐιαςυβ, &$36Γ6Γ6 Γίϋιιιη βχ 
Κϋίο, Τηπίιαίβιη ϋθίΐαΐίβ ηιιιΐΐϋυϋίηίδ 8υ5ρί€Ϊοη€ΐη 
ίη£;(:ΐ'6Γο 1ιυηπηίΙ)υ9, ςιΓι 1ι:ΐΌ &υϋίιιιιΙ. Ιη ρηιιηρία 
οηίιη οΓλΐ εοη€ίρ6Γ6, δί ΓΗίυ$ 6χ ¥Ί\ϊο ιιαδί-ΐΐατ, 
6ΐ 6Χ Ι)0€ΓυΓ3α5 3ΐΐιι$ ^6η6Γ2ίΐυΓ, ίΐ6ΐη(ΐυΰ ϋΐίαδ , 6ΐ 
£10 ϋ(*ίη€6ρ&, Ιίΐίοπιηι ηυΐΗβΓυ» αιΙ&υςβΓβΙιΐΓ. δΒ<1 
ηηυιηςυοϋςυβ ήι Τιί^ιΐο υηυιη ΐαηΐυιη ας^^Οδεοη- 
4υιη 65ΐ : ιι&ιιιι]<ΐ6 υηυ$ Ραίβι*, υηϋ3 ΡΐΙΐυβ, υιιυβ 
δρίηΐυ5 6&η€ΐυ8. Ει Ιιχο ςυίϋΰίΐι ίη Γβ1)υ8 (ϋνίηίδ 
6χίιιιίυ8 β^ΐδίΐίυβ, ηα» 53113 5υρβΓ(]υβ , ιιΐ ορίηοΓ, 
^ΑII1 (Ιϊείββ 5611(61111» εοΓΓυρΙίυιΐ6ΐη Γ6(ΐ3Γ{^υιιιιΐ. 
12. ΝοΙ)ί5 ροπΌ ϋΐ &11οηυ$ ςιιοςυβ (Ιίΰΐί &εΓίρΐί 
εοηυρίίο €()ΐΐ5Ίιΐ6Γ3ηϋα 681, εοΓΠίρΐίοηίδςυβ ΐ'βΓυ- 
ι»Ιίο 8ρροπ6ΐΐ(1α. 1ιι 1ίΙ)Γ0 ϋύί-ΰορηϊΐίο ίηβΟΓίρίο 
6Γ6^οπϋ5 Ν^58α6ΐΐ5ίυιη &η1ΐ&ΐ65 ϋοοβΚ, ΙΓΐ5 ν6Γΐ)ΐ5 : 
ι δρίΓίΐυϋβχ ραΐϋΓΠΑ Ιι^ροδΙ&δί ρΓΟΟβιΙεπδ, ρΓορΙβΓ- 
Γβςυβ δριπίυιιι 0Γί5, ηοη 8υΐ6Π) ν6Γΐ>υπι 0Π8 Οβινίιΐ 
ήίχΐΐ, ϋΐρΐΌε653ίναηι ρΓορπ6ΐ<ιΐ6ΐη δρίπίμΐ βοΐί ίη- 
Ιΐλ*Γ6ΐιΐ6ΐη €0πίΐΓηιαΓ6ΐ« * ^υί ρ6Γ ΡίΓιυηι δρίπΐιιηι 
Μΐιΐι:ΐυιη ρΐΌΰβϋοΓβ, ηοη &ε€6ρΐ3η(, οιπη ηοη ροΒδϋηΙ 
Ιιοε 8ΐβ1)ί1ίΓ6, έχπορεύβσθαι ρτο€€<Ιβτβ ΓοΓΟί&ΐΊοηο 
ρ35$ίν8 6ηϋηΐί9ΐη , 86(1 νίηι αοϋνίπι άβηοΙ^Γβ, &£[6Γΰ 
«ηίηι 61 ηοη ραΐί 681, τ6 πορεύε σθαι Χ2ΐ έχπορεύε- 
οθα&, ιηοεάΘΐβ €ί ρτο€€ά€η, άο^ϊΏΛ ν^ΓΟ, ςυθ(1 ίΠί 
6Χ γβηΐΓβ 6Γυ€ΐ.ΐΓυηΙ, ΙίΓηιαΓβ ηίιβιΗββ, δρίπίοαι κοί- 

||«61 6Χ βΟΐΟ Ρ3ΐΐ'β ρΓ066ίΙθ16, πν{ 8μίήΐΜ {ΙίοίϊΟ' ΥΙοΰ τ6 διά του ΥΙοΰ ύττάρχον λέγεται Πνεύμα; οΟ- 
τως §φη• Αέγομεν ούν δη τ^ εΣπεϊν Υ16ν ϊξ ΥΙου 
τήν Τριάδα της θβότητος εΙς πλήθους ύποψίαν προατ• 
ήγεν άνθρώποις άχούσασιν. Έτοιμον γάρ ήν ύπο- 
λαβεΤν ώς, εΓπερ Τί^; έξ ΥΙοΰ γεγέννηται, χαΊ έχ 
τούτου πάλιν Ιτερος άν ε Γη γεγεννη μένος, χα\ τκίλιν 
άλλος, χα\ έπ\ πλήθος έςής. Άλλ' Ικαστον έπ\ της 
Τριάδος δν έπιγινώσκεσθαι δει* εΓς γάρ Πατήρ^βΓς 
Υί^ς, Ιν ΠνεΟμα δγιον. ΚαΙ ταΰτα μ^ν 6 πολύς τά 
θεία Βασίλειος, άπερ χα\ άρχούντως, οΤμαι, τ^^ν πα- 
ραφθορών τής δηλωθείσης άπελέγχουσι ^ή^εως. ιβ'. ΉμΤν δ^ διασκοπητέον ίτίρας γραφικής «α- 
^ ραφθοράν ^ήσεως, χα\ τ6ν της παραφθοράς ^λεγχον. 
Έν βίβλψ τ}) θβοχτωσίςί Γρηγόριος διδάσχβι αών 
Νυσσαέων ό πρόεδρος λέγων • ι ΠνεΟμα τδ της «ά- 
τριχης έχπορευόμενον υποστάσεως • του δ' Ενεκα 
γάρ κα\ Πνβΰμα στόματος, άλλ' ούχΙ χα\ λόγον στό- 
ματος είρηκεν 6 Δαυΐδ^ ίνα τήν έχπορευτικην Ιδιό- 
τητα τψ Πνευματι μόνψ προσοϋσαν πιστώσηται. » 
Οι δέ τδ δι* ΥίοΟ τδ ΠνεΟμα τδ άγιον έκπορεύεσΟα; 
μή δεχόμενοι, τούτο μεν έπιστήσαι μίι δυνηθέντες, 
ώς τδ έκπορεύεσθαι παθητικώς μέν έσχημάτισαι, 
φέρει δέ δήλωσιν ένεργητικήν • ένεργεϊνγάρ, άλλ* 
ούχΙ πάσχειν έστι τδ πορεύεσθα^ • τοΟτο δλ κα\ συ- 
στήσαι ^ουλόμενοι, δπερ αύτο\ άπδ κοιλίας ήρεύξαντο 
δόγμα, τδ τδ Πνεύμα Ιχ μόνου δηλαδή χου Πατρός ηοηι ΙτΐΙΐΜ 1ίΐΐ6Γΐ8ϋαηι ιορ6Π886ηΙ βχ^ι-^Γΐ 6θη':ί&ο, ^ έχπορεύεσθαι, τήν πνι λέξιν τρισΐ στοιχείαις εύρο 1160 ηοη<€ΐ βίοιίΐΐ Γ8ΐίοηθ πρί Ραΐή (1ίαίοη«υι, 
ηιοϋία ϋΐίβρβ ΐηιιηυΙαίΑ Αίςυβ οοΓηιρίΑ : ίλοίϋκ βηΐιη 
681 αν &ι1 ρ ΐΓληβίΐκ), 608 ((υί ηοη οοηδίιΙβΓπΙβ, 86ι1 ρβΓ 
ΐΓ9η8ν6Γ8υηι οοηιιηοηιαίΊα ρϋΓουΓΓυηΐ, ίβίβΙΙοΓυηΐ, 
ηυοϋ 6Γ3ΐ δρίΓϋυ8 ρΓορι-ίυΐΒ, Ρ&Ιγι Ιπ1)υ6ηΐ68. £( 
υΐ οοΓΓϋρΙίοηίδ ίΓ&υ8 ΐη βρβηηιη νβηί»!, 86Γηιο 
ίΐ8 (ΙίβροηϋΙυΓ ϋ ηοϋίϋ, υΐ ίρβί 4ί|(6ΓΗηΙ : < Πυίαβ 
§Γ3ΐϊ& δρίΓίΙυδ 0Γί8, ηοη νβΓΟ \6Γΐ)υηι οπ8 Ο&νΐά 
ϋίχιΐ, υΐ ρΓοοβδδίοηίβ ρΓορΓίβίΑΐβπι 8θΙί ΡαΙπ ίη- 
ΙιΧΓβηίβηι 3!>ΐΓυ6ΓϋΙ. ι Οΐλί^δβΐ ιαίςυβ Οαν'κ] 61 
%'6Γ)»ϋπι ΟΓΐβ Υ6Γΐ)αιη, <ιυ6ΐιΐ3(Ιιιιοϋυιιι 61 δρΐηΐυηι 
οή8 (ΙίχίΙ δρΪΓϋαπι,.3η ρΓορίβΓβ» 'βΐπιΠβπι ρΓοοοβ- 
ΒίοιιΪ8 ρΓΐ^ρΐ'ίβίΑίοιη ία Αΐΐ6Γί ευίρί^ιη ουηι Ρ^ΐΓβ 
0οιηηιαηίυ3ΐηΓΐΐ8 6ΓαΙ? Ει (|υϋβ Ιιχο βϋπηοηίβ ηβ- τες διαχαραττομένην συγκοπτικώς, κατά ταΟτα δΐ 
και τήν πρ\ λέξιν, τδ μέσον στοιχείον μεταποίησαν 
τές τε, καΐ παραφθείραντες, καΐ γάρ η του ν ηρΐ^ς 
τδ ρ μεταποίησις ευχερής, τους μή έπεσκεμμένως^ 
άλλα παροδικώς τάς Γραφάς έπιόντας ήπάτησαν, τ6 
τοΟ Πνεύματος Γδιον τψ Πατρ\ προσαρμόιαντες. Κα\ 
Ινα 6 της παραφθοράς Ιλεγχος διασαφηθεΐη, ό λόγος 
οΟτω προαγέσθω ήμίν, ώς ο^τοί φασιν. ι Τούτου 
χάριν ΠνεΟμα στόματος, άλλ' ούχΙ καΐ λόγον στόμα- 
τος εΓρηχεν ό Δαυίδ, ίνα τήν εκπορευτικήν Εδιότητα 
τφ ΠατρΙ μόνψ προσοΟσαν πιστώσηται• > "£σχα> 
γουν ειπείν τδν Δαυίδ χαΐ τδν Λόγον στόματος λόγον^ 
ώσπερ ούν καΐ τδ Πνεύμα στόματος εΓρηκε πνεύμα* 
α ρ* Ιμελλε δια τούτο τήν τοιαύτην έκπορευτιχήν 1^*8*1135 οθίξίΐ? δβϋ β; (Ιίχΐ886ΐ ν6Γΐ>υηι ΟΓΐβ 6δδβΒ Ιδιότητα καί τινι μετλ τοΟ Πατρδς έτέρψ κοινώσα- \6Γι^υιη, υΐΐ 61 δρίπιυιπ οπβ ι1ιχ6γ&( δρϊΓΐΐυιη, 

ρΓΟΓ8υ3 ρΐ*0€6:)8ίθΙΐί8 ρΓυρΓ16ΐαΐ6ΐη βΐ Υ6Γ1)0 6( 

δρίΓΐΜή οοήιηιυηΰΐη Γ6€Ϊ836ΐ. Ου πι βηίαι υογΙι» 
ΟΓίδ ρΓθ('6ϋοηι^ ιΙίοβηΐιΐΓ, ι ^υχ ρΓ066(ίυια, ΐη- 
<1<ιίΐ, (Ιο 1»[)ϋδ πΐ6ί8, ηοη ίΓΠ(& ΐ3€ίιιιη '*, ι δί 
δρίΓΐΐϋπι ΟΓίβ βρ'ΐΓίΐυηι, βΐ Υβιΐιαιιι ΟΓΐδ ν6Γΐ)υηι 
^βνί<1 4ΐίχί886ΐ, η6€68βαΓίο ρΐ'βΓδυδ ρτοοβδδίοηίδ 
ρΓθρΓί6ΐ;ΐ8 υΐΓίδΐιυβ οοπιιηυηίΰβΓβιυΓ• Ι1θ6 ί^^ίΙυΓ 
β&ηοΐυβ (ΙβδίΓυςιΐδ, υΐ ιΙϋηιοπδΐιβΓβι ρΓοοβ^δίοηί^ 
ρΓ0ρπ6ΐΑ(6ΐη ΐΑΟΐυπιιηοϋο ΐΐΐ68^6 δρίΓϊιυί , αδβυιη- σθαι ; Και ποίαν δχει τήν ανάγκην ό λόγος ; Άλλ* 
έαν είπε λόγον στόματος είναι τδν Λόγον, ώαιζερ ούν 
χα\ πνεύμα στόματος ειτιε το Πνεύμα, πάντως ττ;ν 
έκπορευτικήν Ιδιότητα, κα\ τψ λόγψ καΐ τψ Πνευ- 
ματι κοινώσασΟαι έμελλε. Κα\ γάρ έπε\ τά τού στό- 
ματος ^ή|Αατα έκπορευόμενα λέγεται * ι Τ^ γάρ 
έκπορευόμενα, » φησ\, ι διά των χειλέων μου ου μή 
αθετήσω, ι ίάν τδ Πνεύμα στόματος πνεύμα, χαΐ 
τδν Λόγον στόματος λόγον είρηχεν ό Δαυίδ, χατ4 
πάσαν άν τήν ανάγκην ή έκπορευτική Ιδιότης &μαλ- 
λεν άμφοτέροις χοΐνοϋσθαι• Τούτο γοΟν ό άγιος άναι- 

παρέλαβε τδ μ.ή &(* ρ»ίΐ, ηοα <1ίχί8δ6 Οανϊϋβιη ϋΐ νβΓΐ)υω ΟΓΐδ Υ6ΐΙ)υιη. 

ρών, εις άπόδειξιν τού τήν έκπορευτικήν Ιδιόττ,τα μόνψ προσειναι τψ Πνεύματκ, 

πείν τδν Δαυίδ και τδν Λόγον σ:όΐλατος λόγον. 

" Ρδ»Ι. ι,χχχνιιι, οί>• π ΠΕ ΡΛΟΟΕδ^ΙΟΝΕ 8. δΡΠΙΙΤϋ». Π8 ΐίορευτιχ6ν βι&ιρουντες, ουβ^ν &ρμ6ζειν φαβι τφ 
Πνδύματι τ^ έχπορβυτιχ^ν, άλλα τφ Ι1ατρ\ μδλλον 
ίιλτ2»τήν προφοράν της λέξ&ω; ένεργητιχήν εΙνΛΐ• 
άλλα κα\ εντεύθεν 6 της παρ' αΟτών γενομένης πα- 
ρβφθορδς (ϊυγκροτηθήσεται Ιλεγχο;. ΕΙ γαρ χαθα- 
ρεύειν ήθελον τήν συνείδηαιν, οΟκ 1ν εκείνους διέλα- 
βίν, δπερ 6 άγιος εφεξής της Ρηθείσης Ιπάγει 
πδριχοπης, λέγων ούτως • ι "Ινα Βιλ μϊν του Λίγου 
εΙπειν τήν ώς Ιχ νου, του βεοΰ κ*\ Πατρίς, ά^ταθε- 
ίτάτην χΛ δ,ό^ητον του ΥΙοΟ παραδεξώμ&θα γέννη- 
σιν, διί δ^ του είρηχέναι ΠνεΟμα, στόματος τήν 
άγιαστικήν κβ\ ούσιιοδη δύναμιν, χα\ ζωαρχιχήν του 
Πνεύματος 6π($3τα3ΐν ύπολάβωμεν, τψ της έκπο- 
ρευτιχής Ιδιότητος ονόματι δηλονότι χαράκτη ριζο- ςιιοϋ ρΓ0€6ΐΙί( ιΐ!8ΐίη^υ6ΐιΐ63, ιιοη οοη^ΓυοΓβ (^ίοαπί 
δρίΓΐΙιιί τ6 έκπορευτιχ^ν, ίά €Χ ηνο ρτοοΰάίΙ, δβ•1 
ΡλΙγΊ ροΐΊυδ,οΙ)6ηιιηιί»Γιο«ιβ!η (Ιίοΐίοηίβ, νίπιβ^'^"**• 
ροββίιίβηΐίβ, βχ Ιιίδ (ϊΐιο<ι»ιβ οοΓΓϋρΐίοηίϋ ρβΓβοδίΙοιη 
Γι1>Γίβ ΗΙαΙ»! €θη)ρΓθ1)3ΐ)ίΐυΓ αΓ^ιιηκΊΐΙιιηι. Είοππη 
81 «ηίπιί οοιίδοίβηΐία 1)Ρηο ϋϋΓδίί οχδΐίηΐϋΙαιτηΙυΓ, 
ηοη 60• 1λ(υίδδοΐ, ηιιοιΐ βηηΠυδ ρο$1 (Ιίοΐαηίΐ οια- 
Ιίοηίδ δβι^ηιοηίπηι δο^^βηΐ, ίΟ δ0ΓίΙ)βη9 : < ΙΙΐ ηιηι 
ν£Γΐ)υιη ιΙίίβΓβΐ, νβΐιιΐί οχ ιηβηΐι», Οβο εΐ Ρ»ΐΓί», 
ηυΙΙίβ ρβ8δίοηί1)υδ οΙ)ηοχί»ιη,6ΐηιΐ3Β ν6Γΐ)ί5 οχρπιηΐ 
ηοο ροΐβδί, ηβιΓινΐΙλΙβπ) ίηίοΙΙί^βΓβπιιιβ ; ουιη νοΓΟ 
δρίπΐυπι, 0Π8 νίπ) δαηοΙίΟοβηΙβηι εΐ ββδβηΐίαΐβιη, νί- 
1»ςιΐ6 ρπηοιρειη δρίΓΐΙυδ Ιιγροδί&δίιη εοηοίρβΓΟτηυδ, 
ρΓ0€6δ8ίν3β ρΓορπείΑΐίδ ποιηήιβ εοηηοΐΑίαιιι. > 8α:ι< μίνην. ιΚαι ό έν άγίοιςδέ ΙΙατί)ρ *Αναατάϊΐος Ιδίωμα ® οΐυβ ςηοίΐυβ ΡΛίβΓ ΑηίδΙίδίιΐδ ρΓορΓΪβίαΐβιη δρίηΐϋδ 
τοΟ Πνεύματος γινώακει τδ έκπορευτιχόν. Έν γάρ 
διχάζω κα\ ίχτφ κεφαλαίφ της αύτοΰ βίβλου της 
'ϋίηγοΟ κεκλημένης οδτο) φηυίν • ι 06 γάρ τδ 
άγέννητον τοϋ Πατρδς ιτρόσωπον έσαρκώβη, οΰτε 
ΐιίΐν ή έκπορευτική του αγίου Πνεύματος ύπόστα- 
σις. ι Άλλα χαΐ Κλήμης δ Στρωματευς έν οΓς (Γ^ν- 
έθετο δίχφόροΐΰ δροις, ώστε παντδς ευσεβούς 
δόγματος προηγεϊσΟαι αύτους τψ βουλομένφ θεολο- 
γίαν μετιέναι, οριζόμενος, ε Τ£ Π«ΰμα^χα\ κατά 
τί Πνεύμα; καΐ δσαχώς λέγεται Πνεύμα; ι φησ\ • 
« Πνεύμα μέν έστι λετττί], κα\ άθλος, κα\ ασχημά- 
τιστος έχκορευτιχή ΰπαρξις. ι 
ιδ'. Οίον δλ χάκεΖνο, δπερ οΐ τοεούτοι Ισπούδασαν ρΓΟΟοβδΙνλΐη &((ηο8αΙ. Ν^ηοςυο ϋβείιιιο ββχίο οαρπο 
ΙΠιγΙ, Πθίΐ6{;ί ηυιΐΰΐιρϋΐί, Ιιβεο Ιι»1)€ΐ : ι Νοη ειιίιιι 
ίη{;6ηΙ(8ΐ Ρ&ΙΠ8 ρβΓδοηϋ εαΓΠβιη αδδυαιρδίι, ηε(ΐιιη 
ρΓΟΰβδΒΪτλ Βλίιαί δρπ'Κυδ ΗγροδΟδ'ΐδ! Οιιίηίιι.ο 
είειηβηβ δ(Γ0ΐη3ΐβιΐ8 ίη ΠοΩηΙιίοηίΌιιβ, ηπαδ ίΙΙϋ 
ΓοηοΊηηαν'ιΙ, ηΐ (Ιο^ηΐίΐιιιη ρΊοΓοιη ΐΓ3ΐΙΐΐίοη6ΐη ρπε- 
06ΐΐ6Γ6ηΐ ρΓ3*ΊΓβηΐςυβ, βηίβηιίΑΐη τβΐχΐδ ι1ΐ6θ1ο^ί€λδ 
βΐυάίαιη ΙιηρβηιΙβΓβΙιΐΓ, (ΙβίΙηίβηβ, ι ϋιιΊιΙ δρίηΐυδΤ 
61 86€υη(1ιιπι ηιιίιΙ δρΊπιυδΤ 6( (|ΐιοΐ ιηοιίίδ δρίπ- 
ΐα!ΐ? ι ΐΓ&()ίΐ : < δρίπίπδ 681 δΐιϋΐΠίβ, 6ΐ ΙιηπίΑΐβ- 
ΓίλΠδ, 6& ΒΐιρΓίΐ οιηηβιη Α|$ιιηιη, 6Χ8ί3ΐ6η(ί& ρτο* 

66881 ν&. »• 

14. 0υ3ΐ6 ροΓΓΟ 661 ίΐίικί, ςυοά ΐΒΐί ιη Αηβ ρηιηί κερίτδ τέλος του πρώτου λόγου τών χατ' Εύνομίου η 3(1ν6Γ8υ8 ΕυηοιηΙυιη ΑηΐίΓΓΐΐ6ΐί60Γυιη ΓιΙ)Γί 6]υ8()οιη 
Άντιό(5ητικών του αύτοΰ Οατρδς ημών, του των Ρ&ΙΠ8 ηΟδίΓΐ Ν7882ΐβηδίιιιιι βηϋδΐίΐίδ οοηβΐί 8ϋΐιΙ? Νυσίοέων προέδρου; ΈχεΤσε γάρ 6 άγιο; έν τφ 
χατ* Εύνομίου περ\ τής του ΤΙοΰ κα\ Πνεύματος 
μάχεσβαι τίν της αΙτίας τοΰ Γίου χα\ Πνεύματος 
λόγον, τί) Οεολογί^ προσεπιπλέκει, χαί φησινουτο)• 
< ΕΙ μέν τίνα χρονιχΙ^ν ίμφασιν ύπερετί^ει της του 
Μονογενούς υποστάσεως 6 τδν Πατέρα του ΥΙοΟ μόνφ 
τώ της αΙτίας λόγψ προθέωρών, είχότως άν δ τής 
άΐδνίτητος ήμϊν περΊ τοΰ ΥΙου λόγος έχινδυνεύετο • 
νυν\ δε ποτέ μή Ισεσβαι έπ\ της προαιωνίου φύσεως, 
Γδως χα\ δμοίω; έπί τβ τ!)ς του Πατρδ; ζοίής, χα\ 
της του Μονογενούς, άλλα κα\ τή; του αγίου Πνεύ- 
ματος Ομολογίας οΰ δέχεται * Ενθα γάρ χρόνος ούχ 
Ιστι, χα\ τδ λογ^ συνανήρηται, ι κα\ μετ* ολίγα* 
ε Ό δέ αύΐδς ήμΙν χα\ περ\τού αγίου Πνεύματος*. 
λόγος έν μόνυ τί) τάξει τήν δια<ροράν Εχων. 'Ως γάρ 
συνάπτεται τφ Πατρ\ ό Τίδς, και τδ έξ αΟτοΰ είναι 
ίχωνούχ ύστερίζει κατά τήν Οπαρξιν οΟτω πάλιν 
χα\ τοϋ Μονογενούς Ιχεται τδ Πνεύμα τδ δγιον, 
έ^ίνοία μόνη κατά τδν ττ)ς αΙτίας λόγον ίτροθίω- 
ρουμένου της του Πνεύματος υποστάσεως • αϊ δέ 
χρονικοί παρατάσεις έπΙ τ?5ς προαιωνίου ζωής χώ- 
ίαν ούχ έχουσιν ώστε του λόγου της αΙτίας ύπεξη- 
ρημένου, έν μηδεν\ τήν άγίαν Τριάδα πρδς έαυτήν 
άσυμφίόνω; έχειν. Κα\ δ μέν άγιο; οΟτω κατά τδν 
τ?ς αΙτίας λόγον προθεωρείσθαι του ΥΙοϋ τ?ίν Πα- 
τέρα 6εολογε?, σαφώς πα ρι στων έκ του Πατρδς μό- 
*Λυ προσεχώς χα\ αμέσως αΐτιατδν τδν ΥΙλν εΐνσι, 
χι: τδν Υιί,ν αυΟις κατά τδν της α!τίας λόγον προ- ΙΙι εηΐιη 82ΐηαιΐ8 ίκΙνβΓδίΐδ Ευηοιηίιιιη (Ιβ Γϋϋ 6( 
δρΊπΐυδ %ΐ6ΓηίΙα1β εοηΐεηάβηδ, Γηΐίοηοιη ΰαυδ» 
Γι1ϋ6( δρΪΓίΐυδ ιηΐβΓαΠϋδ Γ68 Ιΐΐβοΐο^ζϊεαδ ίηοιηίδοοΐ 
ΙιΙδεβ ΓβΓβ ν6Γΐ)ί8 : ε δί ΙβπιροΓΑΐβπι (|ΐιαπΐ(ΐ2ΐη) πι* 
ΙεΓοαρβιϋηβιη 1ΐ3Τροδ(»δί, δευ δυ1)δΊδΐ6ΐιΓΐ86 ΕιΙϋ ϋΠ- 
ΐεροηεΓϋΙ, ςυί Ρ3ΐΐ'επι δοΐα ρπηοίρϋ ταΐΊοηβ ρΓΪιΐδ 
Ρίϋο εοηοίρΊΐ, ]ϋΓβ οεηδΟΓΐ ροδδβΐ «Ιοοίπίπα άο ΕίΙϋ 
ηρίβΓηΐΙίίΐο ιη ροΓίοιιΙιιηι \0ί 313. Νυηο. ραπΊ ριΟΓϋυβ 
η:ο(1ο, αΓκ|η3η(1ο ηοη ΓηΙιίΓυιη εβδβ, 3 ΡβίΓβ εΐ Ρί- 
Ιιη,ηηίη εΐ 3 ^ρίπΐυ εχυΐ^ΐ : η^ηι ηΙ)ί ηιιΐΐυπι Ιειη- 
ριΐδ, ίΙ)ί εΐΐαηι αΙΙμαηάο δυ1)ΐ3ΐυηίΐ εδί. » £ΐ ρ^ιιοίδ 
ίιιίΓΓΪοοΙίΗ : ιΙ'ΐΑάβηι εδί ηο^ΐΓ3βΙ(ΐ6 ^ρίΓΐια δαηοΐο 
8οιι(εηΐί3, ίιι 8θΙο ΟΓίϋηε ίΙΙίυδ (ΙίίίΗΓΓηΙίαπι εοηδίί- 
Ιυί. 0υειη3(1ηιθ(1ιιηι εηί^η ΡαΐΓΐ Ρίΐίυδ εοη]ηη^ίΐιΐΓ, 
61 ευιη 6Χ ίΐΐο οηςίηεηι (Ιιιεβΐ, εχ^ίδίοπϋα Ι3ηιεα 
ροδίεΐΊΟΓ ηοη ε&ΐ : δίο 6ΐί3Π) βρίιΊΐυδ δίΐηοίηδ 3^^ 
ΡίΙίυηι 86 Ιι»1)ε(, εο£;ίΐ3ΐίοπο δοΐ3 δεευηϋυηι οαΗδ» 
ΓΑΐίοηεηι ΡιΙίη5 ρι-ΐηϋ , (]Μ3ΐη δρίΐ'ίΐπδ δαιίϋΐί Ι)>ρο• 
8138*18 οοηείρίΙιΐΓ : Ιειηροΐ'βίεδ 3υΐοηι (ϋιηϋηδίοικ•ς 
ίη Πΐ3 (ΐηιη6 δχουΐηηι βηίο^ΓΟδδα νίΐ3 Ιοευπι ηοη 
1ΐ3ΐ)εηΙ; ίΐ3 υΐ εχθ(φΐ3 «ΑυδΧ Γ3Γιοη6 83ηεΐίδδΊηι:ι 
ΤΓίηίΐ38 ιη ηηΙΙο (ϋ8εοΓ(1εΐ, ρΓοΙ)εδίΙ)ί εοπδοη^ηδ. ι 
Ει δ3ηΓΐιΐ5 ^ιοε ρ3Γΐο δεεπηιίαη) ιαΓιοηοη) 03ΐΐ8£ 
ρΓΧίηΙεΙΙίςί Ριΐίυιη ΡΐΐΐΓϋ ϋεοεΓηίΙ, ρηίαπι ('άίοΐ'Πδ, 
εχ δοΐο Ρ^ΐτε εοηΐΊ^ηβ ει ίηιιηειϋαίε ρι*ο(1ιΐΓΊ Γι- 
)ίυηι : (Ί ΡίΓιυηι Γυΐ'δΠδ δεευικίυπι εοπδ» ΓΗΐιοη» ηι 
ρΓ;εΊι>(εΙΓι§ί 1)}'ροδΐ3δί δρΊπΙυβ, αρβΠβ 8ΐ3ΐηεη:>, 
ροΓ Γϋίϋηι 6Χ ΓαίΓΟ ρΓΟίΙηα δρΪΓΪΐυηι. ΟιΓι νεΓΟ 179 ΙΟΑΝ. νΕ€ΟΙ ΟΡ. ΡΑΤΚΙΑΗΠΗΛ !80 

οιηηίβ ρΓ«Τ6Γ(Μη(, βχί$1ίπ)9ΐϋ68 ΓοΓίβ ρτοΗουαϋΐ Α θεω()8Τσθβι, φηβ\, τήί του Πνεύματος ύττοττάσεω;. ίυ(υΓ3ηι €θΤΓηρΐίοηριη αϋ 8ΐ3ΐ)ίΓΐ6η(ΐ3ΐη ρΓορπαπι 

ββηΐβπΐίαιη, οοιη βηηοΐυβ 60πρ9βΓίΐ, < δρίΓΪΐιιιη 

83η€ΐυπι 9<]|ΐΦΓ6Γβ ΡίΙίο οο|ζίΐ3ΐίοηβ 8θΐ3 (Ιυηι δρίπ- 

(118 Ιΐ]τρο8ΐ»$ί ρΓ96ίηΙο1Ιί^ί(υΓ, » ίη ρίβρίδηυβ Ίΐϋ ΰο- 

ι1ίοίΙ)υ8 6Χ9Γ3Γΐιηΐ, < ΡαΙπβ Ηγροδίαβι, > ΐΑηΙιιιη 

3(1νοΓδΐΐ8 Γβοίυηι ηίείβηΐββ» υΐ ιιβββηιρηηΐ ΡαΐΓβ 

ΡίΙίαπι 8β€υη(ίΙηιη 03υ$» Γ3ΐίοηβπι ριχΊηΙβΙΙί^^ι, 

()υπΐίηθ(1ο β ϊηβηΐΙΙ)ΐΐ8 Ιιοιηίηυιη βνβΙΙίΐιιΐ, δρίηΐυπι 

βδ••© ρβΓ Γίΐίϋπι, 61 οοηδβςιιβηΙβΓ βχ ΡίΓιο. 

του Πατρίς εΙπεΙν τ^ν ΤΙδν κατά τ^ν τη^ αΙτΙα; λόγον προθεοιρεΓαθαι 

τ6 ΠνεΟμα διά του ΤΙου, χα\ χατά τούτο κα\ έκ του ΤΙοΟ σαφώς «άριστων διά του ΥΙοΰ Ικ του Πατρίς αιτια- 
τών είναι τ6 Πνεύμα. ΟΕ δ& πάντα διαστρεβλουντβς 
τάχα τι κέρδος πρ^ς τ6ν οΙκεΤον σκοπών Ικ της πα- 
ραφθοραΐς οίηθέντες πορ^σασθαι, λέγοντος του αγίου 
ώς ι Τ6 Πνε\>μα τ6 δγιον τοΟ Μονογενούς Ιχετα•. 
έπινοία μόνη κατά τδν της αίτιας λόγον, προθεω- 
ρουμένου τ9{ς του Πνεύματος ύποστάσεω;. έν πολ• 
λαΐς έχεΓνοι βί^λοις της του Πατρίς ΰττοστάσεως 
ϊγραψαν, τοσούτον πρ6ς τ6 εύθ^ς μυωπάσαντες, ώς 
ϋνα μόνον άδιανόητον ιτοιήσωσ^ 4δ. (ίιΐ3ΐβ βΐΐίΐιη €οη(ί(;ί58β οοπιρβΓΐηιπΒ ιη ΙΙιοο- ιε' Όποϊόν τι γ4γονβ κα\ έν το!ς θεολογικώς 

Ιο^Ίείδ πι^^ηΐ ΕριρΙίΑηϋ (Πο(ί$, ηη» ίΙΙβ 1ίΙ)Γ0, €ΐΓι παρά του μεγάλου ΈπίφανΓου Ιν τφ καλουμένφ 
ηοτηβη ΑηονΓΟίο, (1Ι(;685ίΐ. ΙΙ)ΐ βηίιή βαηοΐυβ Ιιυηε η *Αγκυρωτφ είρημένοις. ΈκεΙσε γάρ ό μέν Άγιος ΐη πιοίΐιιιιι 1θ(]υί1ιΐΓ : < δοϋ, υΐ γρογ, ιιίΓΟΓίιιβ ίβ 
Ιιοτηίηβ ]ιΐ8(ο ίηΙ)3ΐ)ίΐ3ηΐ ; ΟΙιπδΐυβ 6( δρίπΐυβ Π- 
1ί«8, Οαο(1 δι €()ΓίδΙυδ βχ ΡβίΓβ ΟΓβϋίΐυΓ, Βουδ βχ 
Ι)βο, βΐ 8ρΊΓί(υδ 6Χ ΟΙιπδΙο, 2ΐυΙ 6χ ιιΙπδηυΑ, ια 
ΟΙΐΓίδίαδ Ιθ(]υί(υΓ : Οιή βχ ΡαΐΓβ ρΓΟΟβϋίΙ,βΙ : Ηίο β1 
ιηβο ηοοίρίθΐ. > ΟιιΙ νβΓΟ ίη οοΓπιηιρβηιΙίδ (Ποίίδ 
ρΐαηο ίηδαηίυηΐ, ι 81 ΟΙιπδΙϋδ 6χ δρίηΐιι εΓβ(1ίΐΐλΓ, ι 
ιΐβδοτίρβεηιιιΐ, ι Πβυδ 6χ ϋοο, βΐ δρίπΐιΐδ βχ ΟΙιγι- 
810. ι Νβο ιηΙβΙΙβχβΓυηΙ, δίιηίΐβπι (Ιίοΐί οοΓπιρίίοηβίη» 
ιηβπΐ'ΐδ ρΐαηβ βδδβ 3ρ€Γΐ3τη βΟΓΓυρίίοηβιη. Οβπΐϋδ 
βηίιη (Ιίεΐυιη ίΐϋ άί€ΐ»ΐυιη ίυίδδβ : ι δί Οΐιπδίαδ βχ 
ΰρίΓίΙα ΟΓβ^ίΐυΓ. > ΝίΙιίΙ ίηϋβ ββςιιβΙυΓ α ρίεΐ^Ιβ 
«Ιίβηαιη, άυηι Οιπδΐυδ βχ δρίπΐυ (ϋοΐΙαΓ* δί δβοιιη- 
ϋυηι λδδϋΐηρίιιηι βχ δρίπία δ^ηβίο, β( ΑΙαπα Υιγ- ουτω φησιν* < Άλλ\ οΤμαι, αμφότερα κατοικεί έν 
τω άνθρώπφ τφ βικαίφ, 6 Χριστός χαΐ τό Πνεύμα 
αΰτου. ΕΙ δ& Χριστός έκ του Πατρός πιστεύεται, 
θεός Ικ θεού, κα\ τό Πνεύμα έκ τοΰ Χρίστου, 
ή ταρ^ αμφοτέρων, ώς φησιν ό Χριστός, < "Ο παρά 
τοΰ Πατρό; εκπορεύεται, κα\, Οϋτος εκ τοΰ έμοΟ 
λήψεται. ι 01 δέ περί τάς παραφθοράς των (Ρήσεων 
έπτοημένοι, • £2 6^ Χριστός έκ τοΰ Πνεύματος, > 
πιστεύεται Εγραψαν, ι θεός έκ θεοΰ, κα\ τό Πνεύμα 
έκ τοΰ Χρίστου, ι Κα\ ου συνήκαν ώς ή τοιαύτη 
παραφθορά της ^ήσεως παραφθορά λογι^τμών έστιν 
Λντικρυς. "Εστω γάρ οΰτω γεγράφβαι την (5ήσιν • 
ι Εί δέ Χριστός έκ τοΰ Πνεύματο; πιστεύεται. » 
Ουδέν γάρ άπ5ίδον τί} ευσεβείς τόν Χριστόν λέγειν 0ίηβ Ηίο βδΐ, υΐ ΙϋβπιιηβΙ δ^ηοΐαβ ίη ρΓ0((ΐ*β88|ΐ € έκ Πνεύματος*, είπερ κατά τό πρόσλημμα έχ. θΓ&Γιοηίδ 6(ϋδδβΓίΙ, βυί οδυΐ Γυβη'Ι ϋίβΐί οοΓΓυρίοΓΐ-^ 
1)118 8(1 (Ιοη)θη$ΐΓ3η(1υιη δρίπΐιιιη ηοη βχ 0Ι)Π8(ο? 
δίνβ βηίιη βχ ΡαΐΓβ, δίνβ βχ δρίΓΐΐυ βτβάί ΟΙιπδΙυιο 
Οβιιηι βχ Πβο δαηοΐυδ (ϋχίβδβΐ, (ίΚαπιβιι βχΟΙίΓίδίο 
«886 δρίΓίΐυπι πιοϋίδ οηιηίΙ)ΐΐ8 <1βο1&Γ3νίΙ, βΐ ϋίεΐί 
οοΓΠίρΐίο ηϋιίΐ ίΙΙί& ρΓοΓυίΙ, 3(1 €0ΓΓ0ΐ)0Γ2η(1υπ] δρΙ- 
ΐ'ίΐυιη ηοη βδδβ βχ ΟΗπΙδίο. Ιηο ςυο(1 ροδίηιοϋυιη 
βκΙπΗβΙίΐιΐΓ, ΐ3υΐ &1> υΐΓίδςυβ, υΐ ΟΙιη'δΙυδΙοςιήΙυΓ : 
Οιιί βχ ΡαΐΓβ ριοοβάίΐ, βΐ Ηίο βχ ηιβο 8€βίρίβ(, ι βο• 
Γυηι ^Γ3νβπι νβδ^ιηίαηι ιβίΙαΓ^υίΐ, ςιιί Ιυβο ί11ίυ$, 
< βχ Ρ^ΐΓβ 0Γ6(ϋ ΟΙΐΓίδίππι, Οβυηι βχ Οβο. > ίηΐηι- 
ββι-υηΐ, ι δί €1)πβ1υ8 βχ δρΪΓίΐυ ΟΓβϋίΐοΓ, Πβιΐδ βχ 
Οβο. > Πνεύματος αγίου κα\ Μαρίας της Παρθένου οΙ- 
τάς έατιν; ώς κα\ αυτός ^αρακατιών ό &γιος λέγει, 
τΐ συμβάλλον ή ν τοΙς τήν (5ήσιν διαφθείρασι πο^ς 
τό μή είναι τό Πνεΰμα έκ τοΰ Χρίστου ; ΕΓτε γάρ 
έκ τοΰ Πατρός, εΓτε έκ τοΰ Πνεύματος πιστεύεσθαι 
τόν Χριστόν, Θεόν έκ θεοΰ 6 &γιος δφη. Τό γοΰν έκ 
τοΰ Χρίστου εΐναι τό Πνεΰμα πάντη σαφώς διε- 
τράνωσε, κα\ Εμεινβν ή παραφθορά της (ϊήσεως 
ουδέν αυτοίς συντελέσασα εΙς κατασκευήν τοΰ μή 
είναι τό Πνεΰμα έκ τοΰ Χρίστου. Άλλα και τό 
έφεξης έπαγόμενον τό, ι ή παρ• αμφοτέρων, ώ; 
φησιν 6 Χριστός, < "Ο παρά τοΰ Πατρός εκπορεύε- 
ται. κα\ οδτος έκ τοΰ έμοΰ λήψεται, > πολλήν τήί Ανοιαν κατηγορεί των άντ\ τοΰ εΙπεΤν, ι έχ τοΰ Πατρός πιστεύεσθαι τόν Χριστόν, θεόν έκ θεοΰ, > 
λεγόντων, ι ΕΙ δέ Χριστός έκ τοΰ Πνεύματος πιστεύεται, θεός έχ θεοΰ. ι 

16. δβ<1 δαηβ νβΓβ ΟίκΟΑ Γβδ βδΐ !πιρΓθΙ)ίθ8, δ»- |> ις'. 'Αλλ' δντως τυφλόν ή κακία, χα\ τους σο- ρρηιιβ δχρίυδ ο( υΐ ρΐυππιπηι δ^ρίβηΐβδ ϋββίμΐΐ. Ει 
(^υΐ &(ΙυΙΙβΓ3η{Ιίδ βοΰίοίΐηΐδ, βΟΓυιτκιυβ ββπρίο ιγα- 
(ΙΊΐίδ ιΙίοΙί8 ηηοηυδ αιΐιηονβηιηΐ, ηοη 2ΐίο, ςυ&πι υΐ 
ρΓορη^πι €οηΐυπιαεί3ηι (υΐαΓβηΐηη, βϋ ί(1 3^6η(1υιη 
ρβΓηιοΐί δυηΐ• Νοδ ροΓΓΟ ]0ΐη Ηίοΐ^δ οοΓπιριίοηβδ, 
€1 β&πιηι €θΐηηιβηΐ& Γιι(ί1ί& Γβίβχίηηΐδ, ίΙΙυ(Ι οδίβη- 
(ΙβΓβ βϋπηηΐββ, ηοη ΓηίδΙη ηοδ &$5;βΓυί$86, Ιβπιρυδ 
ίη(Ιίβαδ8β <]1δδίί1ίί ηοηηυΙΙοδ ίη »(Ιυ1(βΓ3ΐΐ(1ίδ δίιηίΐί* 
ϊ>υδ ίί'ηΐβιιΐϋδ δηηπϊ ορβΓ:ιηι οοΙΙοοηδβο. Οπο(1 οιπη 
^οιηοπδίΓ&Ιιιιη δίΙ, δίιηιιΐ (ΐιιοςιιβ (1βιιιοιΐϋΐΓ3ΐιιηι 
νριιίΐ, 6χβηιρΐ3Γίιιηι Γι1)Γ0Γΐιη) ηια^;»! Βαδίΐίί, ϋί» 
€0ΐυη)βηΐ1ΓΐΗ βδδβ, ίη φΐ11)ϋδ ιΓιοΐιιιη βδδβΓβηδ, ι Εχ φους των ανδρών σφάλλει ώς τά πολλά. Κα\ οΐ προς 
τήν παραφΟοράν έξενεχθέντες των γραφικών ρή- 
σεων ούκ Λλλοθεν, άλλ' έκ μόνου τοΰ ^ούλεοθαι οΐ- 
χείαν πεισμονήν συστήσαι προς τοΰτό γε έξηνέχθη- 
σαν. Ήμείν δέ τάς τε ^δηθείσας παραφθοράς, τόν τε 
έπ\ ταις τοιαύταις παραφθοραΐς διεσαφήσαμεν 
έλεγχον, άποδεϊξαι σπουδάζοντες ώς ού μάτην έλέ- 
γομεν τόν τής διαστάσεως χρόνον άναδιϊξαί τίνα; 
σπουδήν θε μένους οίκείαν τήν Ιν τισι παραφβοράν 
τών γραφικών χρήσεων. Ουπερ κα\ άττοδεδειγμένου 
συναποδέδεικται τό έψευσΟαι μέν τά αντίγραφα 
των τοΰ μεγάλου Βασιλείου βίβλων, αΤς ή < παρά 181 ΟΒ ΡΚΟΟΕδδΙΟΝΒ 8. βΡΙΠΙΤϋδ. 183 -λΟ Τίοΰ τδ Πνβΰμα ι λίγουσβ ι ίχον τΙ> βίνβι ι Α Γιϋο δριΗΐυηι Ιια1)6Γβ, ηϋοιΐ 8ΪΓ, » ηυ$(]υ«ιη 8ρ(»α- 

ουχ Ιμφέρβται ρτ^ας * μάλα £έ Αληβεύ^ιν, αϊ; αυνη 

έατίν άνάγραπτος. Γνόντες γοίν ταυτά ποτβ οΕ τήν 

τοιαυτην του μεγάλου Βασιλείου διαβάλλοντες ^ήσιν, 

χα\ι;ρ^ τά παράλογα των διαι»ρημάτων ηαραφ€• 

ρόμενοι, ούχ ώ; Ιδιώται χαΐ &9οφοι, άλλ' ώς «ρ6ς 

την ξνωσιν των Έχχληοιών (διοπβισμονουντκς έξ 

Ιμ^ιίας, παυσάσθωβαν ίι«|ρ6βιστα\ της αληθείας 

χιθετΕηχέναι βιαχενής. Ει 6έ χα\ &λλων ^ήσβων 

γραφικών παραφθορά γέγόνε, χα\ ταύτην 6 χρόνος 

ί,μίν γνωριεΓ, χα\ ήμεΓς έν Λλλοις ημών λίγοι; χα\ 

κερ\ των τοιούτων βιαληψίμιθα. 

ΚΕΦΑΛ. Β*. 
Πρόζ το^τς δίΟΛορονντας ΛίρΙ της 8νρίσχομέ%*ης 
ί»• Γ/σι βίδΛοις Λροσύήαης τον, « Ισως, » ^ι- , 
(ττακτιχού έπιί>ί>}\ματος. ' 

α'. ΈχεΖνο δ^ πώς Αν τ(ς άνεξέταστον παραδρά• 
μοι, 5πίρ έχ<5μ6νον τών|προβξητασμένων βιηπίρητβι 
ΐΜρ' αυτών; Φασ\ γάρ ώς, βΓπερ εύβεβές έστιν 
ε!π£?ν άξιώματι τ^ Πνεύμα δεύτερον του ΥΙοίί, διβτί 
!ν ιυι των βίβλων ούχ\ χαΟαρώς εύρίσχεται «δ, 
ιΠα^,αδίοωην ό τής εύσεβείας λίγος, ι άλλα πρίσ- 
χείται χαι\ τό ί^ω^ • χα\ προϊόντος του λόγου, Ιν 
οί; * άγιος παραχατιών λέγει, ι Εί χα\ ύποβέβηχ* 
τ^ν ΥΙ^ν τη τάξει κα\ τώ άζιώματι, οΰχέτ* άν ε1κ4- 
τως, ώς αλλότριας υπάρχον ^^\ίσ%^ύ; ^ άχολουθεΐν 
ίΓι»ιμ•ν» ι διατί εύρίσχεται χα\ τ6, ι'Ιν• δλως χα\ 
ίυγχωρήσωμεν; ι Κα\ οΐ μ^ν τβΰτβ. ΉμεΓςδέ 
χβ\ τ^ν έ7:\ ταύτί^ τξ άπορί^ λίγον έξεταβτιχώτβ- Γ€ΐ : »ίηθ6Γα τβΓΟ 30 ίη(β^Γ8, ίιι ηυίίίυΒ ιΊΙυιΙ βχα- 
ΓΛίηηι νβ<^ί(ιΐΓ, ΓβδίρΙδοβηίββ ι^ΐΐαΓ 3ΐί(|ΐΐ3η•]ο, ηιιί 
&ρρο$ίιιΐηι νΛ%^\ ΒαδίΙϋ (Ιίοΐιιιιι οπιηίπδηΐιιρ, «Ι 
1(1 3ΐ»«υΓ(]» ί!ΐ ρΐαηβ κίπρίίΐίΐ ιίυΐιίη ι!ίίί«»ΓυηΐϋΓ, ηοιι 
ιτβίΐίΐί Μιοίηρ, ίη(Ιθ€ΐί(|ΐΐ6, $β(Ι νοίϋΐί βΓΓίοϋίαϋΐΊο» 
ηηίοιιίβ ρ6Γΐ1η«06δ Αΐηιιβ ίπιρη»!)! Ιιο^ΐοβ, Ύβπΐ3ΐβιιι 
ρβρρβΓΛίϊΐ ορρο|ξπαΓβιΙβδ1η3ηΐ. ΟηοίΙ δί ί•ΐ «ΙΐΑΓυια 
ββηΐβϋΐΙαΓοιιι 8€ΓΐρΙο ()6ΐη3ΐΐ(ΐ3ΐ3ηιιη ίιηιηιιίαΐίο 
Γαοΐί 691, «λίηςιιβ Ιβπιριΐδ ηοΙ)ίδ ηοίαιιι ΓοοβΓΪΐ, ίη 
αΐϋ» ηοβίΗ» 90Γΐρ1ίοΐ)ίΙ)ΐΐδ βνυΙ^αΐΜίηυδ. 

ΓΑΡίίΤ II. 

λά €09, οηι αηΙίάηΗίαηΙ, άε αά(1\ΐ\οη€^ φιω ιη ιιση- 
. ΗηΙΓη ϋοΛίϋίΙ^ια Γβρβήίιιτ, ι Ι''οηα$ίβ, ι άΐίΗίαΙιιί 
' βέν€τ^α. 

ι. ΙΙΗκΙ ροΓΓο Γ[(ΐ3υ3ηι ΓΑΐίοηβ δίηβ οχ3ιιμι)ι^ 
ηιιίδρίίΐιη ρπείΟΓίβΗΐ, ηποιΙ νωΐιΐδ ]αίη ρΓοχίιικ». 
6Χ»ΐΒΪηΑΐίδ (Ι(11ιχη?(, ο( &Ι) 6ίδ'1(Μη ίη (Ιιώϊυηι υογ- 
ιΐΙυΓ?Ν8ΐτγφΐ<», ίηφπηηί, δί ρίπηι ρεΙ 3δ86Γ0Γ0, δρί- 
ΓίΙηΐϊΐ (Π^ηί(3(6 οδδβ 3 Ρίΐίοδεΰυικίυηι, (|ΐΐ3ΐ1θ€3ΐκο;ι 
ιη φπΥ)ΐΐδ<Ιαιιι νοίπιιιίπίΐιιΐδ ηοπ ρυΓβ α((|υ6 ίπ^οηυ ; 
ρΐφ«»ηΐΐϊΓ ίΙ!ιΐ!ΐ, ι ΝοΙιίβ ρίκΐηΐίδ δβηΐίο ΐΓ3<Ιίΐ, » δοΙ 
ΗΙί 3(Ιη6€ΐί(υΓ, < ΡοΓίΠδδβ > Π ρροοοιίϋπΐϋ οηαίοικ! 
δ&ηοΐιΐδ δβηηοηοιη οοηΐίηπαπδ ώ'οίΐ, ι βί οπίίηο ϋΐ 
(ϋ^Ίΐίΐ8ΐβ ββΰπηΗοδ Α Ρϋίο οδ(, ιιοη Ιηηιοη νοιϊ$ί. 
ιιιίΙίΐοΓ &(ί6Π» «8δ6Τΐη(υΓ9Β ιπΛο οοηδ^ιμη ϋίαΊηυδ,• 
ΜΐΐλΓβ βεηρίυηι β&ί, ι ΙΙι ίϋ ςαοςηβ οοηΓειΙαηιυδ.^ι 
£ΐ Ιιί (]υί()^ιη βίπηϋίη. Νοδ νβΓΟ (Ιβ Ιιίδοβ νοιΜδ ΰον μεταχειρι^ίμ&νοι, άπ* αυτής της κατά πόίααν Ο ϋυϋίΐιΐίοηβιη &Γουΐ'3ΐίιΐ8 ΛχαιίΐΙιιαηΐβδ, οχ ίρδ;),<μκ6 άνάγχην νοείαθαι απαιτουμένης Ιννοίας άποδείξο- 
μεν προιΟήχην είναι τ6, ίσως. 01 γάρ αύτο\ 
χιιάφαιρίαει λέξεων έχαχούργη σαν, ώ; παρ' ημών 
ά::εδ5ίχΟη, έν οΓς διαγεγράφθαι τινών βίβλ«ιν άχρι* 
6ω; πάρε στήναμε ν τήν >έγουσαν ^ήσιν, ι παρά του 
Υίοϋ 2χ2ΐν τ6 Πνεύμα τδ λγιον, ι χαΐ προσθήκην 
έοο>ιεάσαντο. 

β'. ΚαΙ γοΰν είπάτωσαν ήμίν ερωτώμενοι, πόθεν 
$7.λον παρά του αγίου έχδβδομένον είναι τ6, ϊσως ; 
Ίί; των απάντων, οΤς Εργον έπιμελ&ς βίβλοι; έγχυ- 
πτ3^Ε9θαι θεολογιχαις, ένέτυχέ τινι τών Πιτέρων 
μειι τοΟ, ίσως, Οεολογοΰντι διβτακτιχώ; ; Τίς 
ϊρεί ποτέ νοΟ χυριος χα\ φρενών, 4 ν δυταγμώ τινι 
5λα;; την Οεολογίαν προβαίνειν, οπότε «Ις αΟχ^ τ6 , 
της εύσεβείας άχρότατον οΐ τη; Έχχ'ληαία; ταύ- 
την έλογογράφουν διδάσχιλοι ; Παράδοιιν ευσέβειας 
ό μίγας Βασίλειος την ^ήσιν αποκαλεί, χα\ τ6, 
Γσως, προστίΟησιν ; Ποίαν Εχει τήν άχολουΐ^ίαν 6 
λόγο; ; "Η γάρ παράδοσις εύιεβείας τδ ίήμα, χλ^ 
τ:; ή χρεία τοϋ. Ισως ; "11 μετά του ΓίΤως έδει τ^ίν 
λόγον Ιξενεχθήναι ; ΚαΙ πώς άν βύσεΰείας ώνομάσθη 
7αράοοσις ; Ούδ^ γάρ ούοέ έν άλλοις τισιν, οΟμίνουν 
έν Οεολ'νγίαιςλογογραφών τις, Εί τδ άναμφίβολον τοΖς 
λεγόμενοι; περιποιήσασθαι βούλεται τ6, παρ<ϊ^/« 
^ίοίτί, χα\ τ6, Γσως, άλλήλοι; προσεπιπλέξηεν άν. 
ΈπΙ γλρ ΐοΓς άξΐί»>ματιχώ;εΕρημίνοι; κα\ούδεμίαν 
άντίρ^ηαιν δεχομε'ΛΟίς τδ χαραζίδωσικ, δί/α τη; του 
Γ<Γί«ς ό λόγος ύφαινόμενο; άτιαιτεί» 6 τίν λόγον εκτι- 
θέμενο; έρεϊ προσφυώς τή^δε τήν 5ννοιαν, ή τόδε ηθ<:ο5δ:ΐΓίο ρνοΓβιΐδ ίη(6ΐΙΐ({{Ί}(ΐ3 ο$^1, δβηίοηΐία £υιΐ)• 
ιηοηδΐΓ2<Μΐηιΐ8, Ροηα$86 \\\\ιά δπρροδίΐίιίπιπ ίδ^ΐι;. 
Π«Ιϋΐη ρηΐιη 61 νο€ηιη 3(]6ΐηρίίοηβ (Ιίοΐιιηι (]^ρι»ν;ι• 
πιιιΐ, υ1 3 ηο5ί8 ]»ιη οδίβιΐδΐιηι 6δΐ ίιι ίΙϋ>, ςυ'ώυβ 
ίιι ηοηηυΙΙίδ €θϋίείΙ)υ8 ρΙ&ιιβ <>οπιρΓθ1)3νΙηιιΐ8, ϋΉ 
€111111 :»δδβΓ6ΐΐδ, < 3 ΙΊΠο Ι)3ΐ)('Γ6 8ρίπηιιιι .«3ΐιοΐυιιι, » 
δΐιϋ(ΐ'3χί»ιιβ, (Ι ηυπο «ίΐιϋιίοηο Α(1ιιΙΐ6ΐ'αΓυπΐ. 

2. ^υιΐΓβ Γβ8ροιΐ(ΐ63ΐιΙ, ηυχδο, ηοΙ)ί8 ίηΐ0ΓΓ0^3η- 
ΙίΙ><ΐ8; 0ιιηη3ΐη Γοπδίηΐ 3 δαιιείο {οτίαιαβ \\\\\Λ 
θΓλίΊοιιί 3ηΐ}(!χιιιη ? ^ιιίβ ιιικμΐ3ΐ¥ΐ βχ ϋ;}, ηιιί1)ΐΐ!( 
8(11. ϋαιη υηυιη ίη€ΐιηιΙ)ίΙ, δ&ικϋοπιηι Ιΐιβοίοι^ίοπδ 
8€ηρΙ*ιοηβ8 (ίνοΐνβηϋί , Ρ31γ«πι πΐΐίρκ'πι οίΓβη>Γιι« 
ΰΐιιη ΐΙ)6θΙθ((1ο3 ρ6ΓΐΓ3ΰΙ»Γ<:(, (οτίααε^ ςυαδί <1υ ι*»: 
(1υΙ)ί3 1]Χ8ίΐ3η1«ιιι ιΐ8υΓρ.ΐ8δβ ? Οπί» υηιΐΗΐηι ββίΓ- 
^ ιη3ΐ>ιΐ, (Ιυηιιηοϋο ρΐβπο ρβίΐΟΓβ 8αρί3ΐ, ειιιη (Ι(ΐΙ>ί- 
13(10116 3ΐ(]υβ ίιΐ€6ΓΐίΙυ(1ίιιβ Γϋ8 ΐΓ3ΐ!ί (ΙίνΊηβδ, η 
ροΐίδβίηιυιη ουηι ϋβ ρίβΐ3ΐΐ8 ίρβο νοηΐοβ 3$ζΓηΐ)!ΐ*, 
638 ΕοοΙΰβίίβ ί1θ€ΐθΓ68 βοπρίο οοιηιη€η(ΐ3Γ6ΐιΐ ? Τγ3- 
(ϋΙϊ()ΐΐ6ΐιι ρίοΐλΐίδ ιηη^ιιιικ Β3δί1ίιΐ8 (1ί<Μΐιιιι μιίιιι 
ηιιιιαφ3ΐ, 6ΐ ίοτΙα$8€ 3ρροιιΐι? Οιι;6 €δΐ ί?^Ι» εοπδ^- 
«μιβιιΐί» ΐ'3(ίο? Λαΐ ι*ηίιιι 6δΐ ρί«*ΐ3ΐΐ8 ΐΓβϋίΙίο νβΓ- 
1)υΐιι, 61 44Μ;β Ιιιβπΐ η6€6•8τΐ38 ίΐϋυβ (οηα$ΐ€? Απί 
θΓ3ΐίο ουιη ϊΐΐο (οτΐα$$€ 6ηοιιΙί3πϋ3, βΙ <|ΐιοη)θ(Κ•. 
ρίβΐ»(ί8 ΐιαϋίιίο 3ρρ6ΐΐ3ΐιίιυΓ? Νβηιιο βηίηι ίη Βΐΐίδ, 
Ι3ΐιΐ»ιιι »ί'θδΐ ϋΐ Ϊ1Ι Γοϋιΐδ ιΗνοΙο^ΐΓΐβ 86ηΐ6ηΐί»Μ) 
Μΐ;ιιη 4(ΐιΐδρίίηιι «^η-ίρΐυ ρΓοίποηδ, (1ιιιηπ)0(Ιο οβΓ- 

Ιϋΐη ϋΚμΚί ίΐΙιΙΐΐϋΐΜΠΙ ΐΙί€ΐίδ δϋΙΗ Γθη);'ηΓ3)*6 οοηβΙΠΓ, 

ϋΐ» ίταάΗ, βΐ (οΠοαβ δίιηαΙ υη;ι οοπιρίίεανβπΐ. 
>3ηΗ]ΐΐ6 ίπ ϋίίΐϊδ ϋΐιηι ιϋ^ηίΐαίε ϋ( α(κΐ0Γίΐ3(6 ρΓΟ- !»'' ΙΟΑΝ. ΥΕΟαΐ εΡ. ΡΑΤηίΑΜΗΪ ]α 

Ιηΐίδ, βΐ ηϋΙΓι €θηΐΓίΛί€ΐίοηί οΙ)ηοχϋ8. ίΙΙιιϋ Ιναάίί, Α τ6 (5ήμα, ή τήνδδ τήν σΟνταξιν. «αραχωρήσει Γσως 

ό λίγος ή συγχωρήσει Γ(τω:, ή εκχωρήσει Γ<κι)ς, «))8ςυ6 ίΐϋυβ [οτίσαβ ^κΙάιΊίοηβ βοπρίΟΓ ρΓοηυηιίιι- 
ν«πΙ : «υηι νβΓΟ ςυ» οοηΙβχίιυΓ ΟΓ&Ιίο [οηα$$€ τα- 
ΐ|ΐιίΓίΙ, ηυ! βοηρίυιη 6ηιΐ€ΐθ3ΐ» 8ρ(ί$$ίιηβ άίχβηΊ, 
Ιιβηο ββηίβηΐίηιη, νοί Ιιοο ν6Γΐ)υιη, νβΙ Ιιβηβ <χ)η- 
βΐηι^ΐίοηβιη, ρ6ΓΠ)ία6ΐΓοηα886 οΓβΙίο, νβΐ οοηοβΗβΙ, 
ν6ΐ ρΓ»1)β5ί(, νβΙ ςυί(! βίιηίΐβ 6χ ϋβ, ςιι» Υ6Γΐ)ί8 €( 
&(]ν6Γΐ)ίί8 (]υ5ϋ3 οοηηβοΐυηΙαΓ. ΝιιΠιι$ ίΐβφΐβ Γοη)8- 
ηοΐ 10008, ηβηηβ (οτίαηε^ ηβηυβ, ιΐ( χά (ξηοηνε οοη^ 
€€(ΙαηΐΗ$^ οο^ΊΟηϋΊ 8 ιη8|[ηο ΒαβΠίο ίη ]8ΐη (Ιίοΐίβ 

ΙΙ)ΟθΙθ$[ίεί8 8ρρ08ίΐ8 ίΐΐίβδβ, 6( 1ΐ80 ΓΑΐΐοπβ 001)86- ή τι των, δσα τοΧς ίιστακτιχο?ς έπισυμπλ^κεται 
ρτ^μασί τ£ χα\ έπΐ|&όήμασιν. Ούχ Ιχει γοΰν τίνα 
χώρβν τ6 ϊσως, Λ\ τδ Ζι^' έί^ως• καΐ σνγχωρήσο*" 
μεν, οΓεσθαι παρ3ι του μεγάλου Βασιλείου έχβεβό' 
σΟαι έπ\ της είρημένης θεολογίας. Κα\ ούτω λθί«>>ν 
χατά τλ κάντη βέβαιον αναφαίνεται άπ" αυτής τής 
κατά πδσαν ανάγκην νοβισθαι Απαιτουμένης εννοίας 
νροσθήχην είναι τ^, Γσω^, κα\ τ6 %τ* δΛως χαΐ 
σνγχωρήσωμβν. (]Π6η(6Γ Ι8η<]υ8ΐη οοηί68ίπιυηίΐ οοηηραΓβΐ, οχ ίρβη Γ(ΐΐ8β η606888Γίο βΐ ιηθ(1ί8 οιηηίϋυβ 8οηΐοηΐί8 οΠοίΙιΐΓ. 
(οΠοίΜ, 61, VI ίά φωηΗ€ ΰοηΰβάαηιη», 8(1(1ίΐίοηοπι 6886. 

5. ΙΙΙικΙ ροΓΓο ςιιοιηθ(1ο οοτηρΓοΙιβηιΙβΓβ ηοη ρο- γ'. Έκεινο 81 πως ού συνιβεΓν Ιτχον, όπερ ή Ιπα• 
ΐυβΓυη!, ηυοά υηίν6Γ88 Ίη(ίηΟίο8ρ6Γΐί88Ίιηβ88ΐΓυΊΐ? β γωγή πάσα παρίστησιν έναργως; Ε2 γάρ δυσχερώς. Είβηίιη 81 (1Ί(Γιου1ΐ6Γ, υΐ ίρ8ί &ίυηΙ» 61 νΐοΙοηΐβΓ, 61 
υΐηιιίδρίβηι <!Ιίθ6Γ6( ίηνΐΐυιη, 6( 0080(6 8ί1)ί ροπηίΐ- 
Ι6ηΐ6ΐη 8 86 ίρ80 βαηοΐυιη οχίΟΓδίβββ ν6Γΐ)8 ίΠα, 
Βμίπΐυπ) β8δβ 86θυη(1ιιηι 8 ΡίΓιο ()ί(;ηΙ(8ΐ6, ηυ8 
Γ8Γ10Π6 δοηίβηΐίβιη ίδΐ8Πίΐ υοη8ΐ8ΐ)ί1ί6η5• ΙοΙ (Ιοίη- 
06ρ8 4ΐ6 86οιιη(ϋ8 (Ιι^ιιίΐΑΐίβ ρ8ηί1)υ8 ν6Γΐ)8 ΙηΓβΓοίΐ, 
ιιΐ ηοη Οηΐυη) 8βοαη(ΐ88 Ρίΐίί ρβΠοδ & Ρ81γ6 8(1 
(Μοοηιίοπιηι ρΐΌΐ>8ΐίοη6ηι 8δ8υηΐ6Γ6(, 86(1 δίπιίΐβιη 
αηι^οΙοΓίιπ) η8(υΓ8ηι ιηδυροΓ 8(Ι(!6Γ6ΐ, 6Ι ρΐ6Γ8ι|ΐιβ 
(Ιο 60Γυπ) (Ιί(^ιΓιΐ8ΐίΙ>υ8 δΟΓΪρίο οοη8ί(?ηΑΓ6ΐ, ςυου$^ 
ςυο Ι8η(ΐ6πι βΐ ί11υ(1 ρΓθηυηΙί8Γ6(, ι Νοη οπιηβ, ςυθ(Ι 
0Γ(1ίη6 6ΐ (1ί|;ηίΐ8ΐ6 86θοη(1ηπι 8υΙ ΙΟΓΚίυιη 68(, ί(]6Π] 

61 (Γΐν6Γ88η) η8(ηΓ8ΐη Ι)8ΐ)6ΐ ? > δί €08016 βληοΐοδ 

(ΓιχΊδδοΙ, 5ρίπΐυιη 86ουη(]υπ) 0886 8 ΡίΠο <1ί£;ηίΐ8ΐβ, ώς αυτοί φασι, χα\ συν βίςκ, χα\, <1>ς &ν τις 1ρε?, 
κατά τίνα άχούσιον παραχώρησιν έδέξατο 6 άγιος 
εΙπεΤν τ6 Πνεύμα δεύτερον του ΥΙοΟ άξιώματι, 
πώς διά τήν της εννοίας ταύτης κατασκευήν το- 
σούτον εφεξής τοις περί του &ν τω δευτερε^ιρ άξΐώ' 
ματος έμπλατύνεται λιίγοις, ώς μή μύνον τ6 πρ^ς 
τδν Πατέρα δευτερείον του ΤΙου είς κατασκευήν, ων 
λέγειν ήβούλετο, παραλαβεΐν, άλλα χα\ τ6 όμοφυέ^ 
τών αγγέλων προσθε?ναι, χα\ πολλά περί τών έν 
αύτοίς αξιωμάτων λογογ ραφή σαι, μέχρι του Ιπα • 
γαγείν, ι 06 πίν, εΓ τι τή τάξει χα\ τφ άξιώματι 
δεύτερον έστι χα\ τρίτον, τοΰτο χαΐ τήν φύσιν έτέ- 
ραν <χει ; ΕΙ περιστατιχώς είρήχει ό &γιος τ^ 
ΠνεΟμα δεύτερον του ΤΙου τφ άξιώματι, τάχ* άν ΓοΠβδδβ €Γΐ8ΐη οαΓδίιη ίΐίικί ρΓ3Ρΐ6ΓΠδ86ΐ, υ( οιιιη Ο χαι χατ* έπιδρομήν ι^αρ^Χ^^^ί αύτδ, ώ; χα\ λάνθα- 
νε ιν σχεδόν τών μή πάντη έπεσκεμμένως αύτ6 Ιπερ- 
χόμενον. Ό δ^ άλλ* ούτω επιμένει ταΤς περ\ αύτοΰ 
^ήσεσιν, ώς μή μόνον μετά τδ πολλά λογογραφήσαι 
π5ρ\ τών έν άγγέλοις αξιωμάτων έπαγαγεϊν, ι Ού 
πάντως εΓ τι τη τάξει κα\ τψ άξιώματι δεύτερον 
έστι κα\ τρίτον τοΰτο, χα\ τήν φύσιν έτέραν ίχει. ι 
*Αλλά χα\ αύθις μετ' δλίγα προσθεΤναι, < "βσπερ 
πολλα\ μονα\ παρά τψ Πατρ\, τουτέστιν άξιωμάτ(ι>ν 
διαφοραί * φύσις δέ όμοία τών δοξαζομένων * ούτιο 
δηλονύτι χα\ τδ Πνεύμα τ^ άγιον άξιώματι μέν 
ύποβέβηκε κα\ τάξει • παρειλήφαμεν γάρ αύτ& 
τρίτον άπλ Πατρ6ς χα\ ΤΙοΰ αριθμού μενον, αύτου 
του Κυρίου έν τη παραδ(5σει του σωτηρίου βαπτί- 
σματος παραδεδωκότος τήν τάξιν εΙς φύσιν δέ τίνα 
τρίτην άπ6 Υίοΰ χαΐ Πατρ6ς έχβαλλόμενον ούδαμου 
μβμαθήκαμεν, > Οδτω ταΤς (δήσεσιν οΐ δογματί- 
ζοντες έμπλατύνονται, αΤς ή χατά τ6 βίαιον συγ- 
χώρησις ένεστιν ; Ούκ Εστι τούτο, ούκ Ιστι. 'Ραον 
γάρ άν ήν τ(μ άγίω τ^ν αγώνα πάντα ένδζίξαισΟαΐ!, 
πρδς τ6 απόδειξα ι ψευδόμενον τ6ν τ6 Πνεύμα δεύ- 
τερον του ΥΙου τάξει τε χα\1 άξιώματι λέγοντα, 
ή δεξαμένψ τδ πρδς τδν ΥΙδν δείΑ^ερεΓον του Πνεύ- 
ματος, Ιπειτα μεγάλην ποιείσθαι σπουδήν, πώς 
άν άποδειχθείη τδ τή τάξει χα\ τψ άξιώματι δεύ- 
τερον μή κα\ τή φύσει δεύτερον είναι. 

δ'. Διά γουν ταΟτα τδ ψεΰδος πρόδηλον άπελή- 
λεγκται τών λεγόντων παρά του αγίου είρήσθα:, 
τδ δισταχτίκ>>ν, ίσως, έπ/ι^όημι. Πάσα. γάρ αύτψ 
ή ΟΓΛυδή πρ*>ς τ6 ^ίρά τοΟ Πνευματομάχου Εννο- (|υθ(]η6, <|υί ηοη ίΐ8 βΙΙβηΐο Γβπι 6Χ8πιίη88δ6ΐ, ΓβΙΙο- 

Γ6(. ν<ΤΐΙΠ1ΐ8Π160 Πΐ6 ίπ (ϋ8δ6Γΐαΐίθη6 ()6 60 ίΐ8 

ρ6Γ(1ιΐΓ8ΐ, υΐ ηοη ΐΑηΐυπι, ροδίςυηιη ηιυ1(8 (Ιο ά\' 
(ζηίιπΓώυβ Αη^βΙοΓοπι (]Ίδρυ(8δ$εΐ, ίηϋυοοΓεΙ, € Νοη 
•ηιπίιιο, δί ςυί(1 Οδΐ 0Γ(Ηη6 61 (Ιί{|;ηΊΐ8ΐ6 δ6θυη(1υίη 
8υ( Ιοπίυπ), Η3ΐ)βΙ)ίΙ 61 η»ΙυΓαπι (ϋΊνοΓδβπι, ι 86(1 
«Ί ρ8υοίβ ίηΐ6Γ]60ΐί8 8(1ίΐ6Γ6( , < 0υ6πΐ8()ιηο<1υηι 
πιυΐΐφ πΐΑηβίοηββ βρικί Ρβιτβιτι, (Ιί(|;ηίΐ8(υιη ηεπιρβ 
(ϋν6Γδί(8ΐ68. Ν31Ι1Γ8 ν6Γ0 βίπιίΙΊδ €0Γυηι, φύ ^Ιογϊ- 
ΓκηπίυΓ. δ]ο ρΓοΓεο&ο 6( 8ρίπ(υδ 8»ηοΐΗ8 (]ί^ηιΐ8ΐ6 
(|υΊ()οπι 6ΐθΓ(]ίη6 Ιβηίυδ6$1. Αοοορίηυδ 6ηΊπι ίρδυπι 
ΐϋΠίυιη 8 Ρ81Γ6 6ΐ ΓίΗο ηιιπ)6Γ8ΐυηι, οιιπι ίρδβ Οο^ 
ιηίηυδ ίη ΐΓ8(1ί(ίοπ6 88ΐυΐ8Π8 1)8ρ1ίδπΐ8ϋδ 0Γ()ίη6πι 
ΐΓΑ(]ί(1βη(. Ιη η8ΐαΓ8Π) 8υ(6η) Ιεπίαπι 8 ΓίΙΊο 61 ^ 
Ρ8(Γ6 (1β]60ΐυηι δρΊπΐυιη ηηδηυβιιι »υ(]ΊνΊηιυ8. ι 
Ηυηοηο ίη ηιθ(]υηι, ςυί (1θ((ηι&ΐ8 ΐΓ8(1οηΙ, ϊη δβπ- 
ιηοηοδ 6ΐΓυη(1ΐ]ηΐυΓ, ουιη ¥ίοΐ6ηΐ6Γ βίςαβ οο80ΐ6 
(Ιο ίΙΙΐδ 8ίΙ)ί] 86Γπιοη6Πΐ οοηθ6(11 οο^ιιοδουηΐ ? Νοιι 
68ΐ Ηοο, ηοη. ΓηοίΓκίδ 6ηίπι 8686 8&ηοΙυδ εχρειίϋδ• 
86(, (ίβπιοηδίΓβηδ Γαΐδβ 8686Γ6Γθ οιιηι, ςηί δρίπίαπι 
δϋοηηιΐυιη α Γίΐίο ΟΓΐΙίηβ 61 (1ί|;ηίΐ8ΐ6 8Γί&Γηΐ3ΐ)8ΐ, 
ηυιιηι δί Αϋιηίιΐβπδ δρίρίΐυδ 8 Ρϊΐίο ρβΓί^δ δοουηίΐοδ, 
8ΐιιηπιορ6Γ6 6ΐ8ί)0Γ8Γ6ΐ, 8(1 ίΙ1υ(] οοιηιηοη3ΐΓ8η(]υιιι, 
(|η8η&ηι ταΓιοηβ ηυοιΐ οδΐ οι*(]ίη6 οΐ<1ί{;ηίΐ8ΐθ δειυη- 
ιΐιιιΐ), ηοη ίϋβηι οδδοί βι η8ΐυΓ8 560ΐιη(1υπι. 

4. Ηίδ ί1αςιΐ6 πΐ6η(1αείυπι βρβΓίβ (ΙορΓβ1)οη{ΙίΐυΓ 
αίίδΟΓεηΐίυιη 8 δβΐιοΐο 8<{ν6ΐ'1>ίιιιη (οΠαιζβ ςυο(Ι Ιιχ- 
Μΐ»ιΙ()η<Μη ίη8(?ηΡΓ8ΐ, αρροδΗυηι ίυίδδβ. Τοίιπη 6ηίηι 
ιΙΙο &(υ(Ιίιιηί οοηΓϋΓβΙ>8ΐ δυηπϊ, αά Π1ϋ(! βηιοΐίεη- )δ) ΟΕ ΡΚΟΟΕδδίΟΝΕ δ. δΡΙΗΙΤϋδ. 185 

μ:οο έν συλλογκττζχφ συμπβράσματι έπκρβρίμ€νον Α άηηι ηηοιΙ βχ 8ρίηΊη$ ()0$1ί9 Ειιποαιϋ δγΙΙο^Ιϋΐηο 

ίηΓβΓβΙ»»ΐηΓ« ηβιηρβ δρΪΓΪίαιη ηλίιΐΓλ ο$8β ΙβΓίίυιη : ί,ν, -Λ είνίΐ δτ.λοίδή τ& Πνεύμα τρίτον τί| φύσει. 

Τ^δ^ τ6 Πνιυμα τάξει χαΐ άξιώματι τρ(τον εΐίτίΓν 

άπ^ του Πατρός άβιάβτως χα\ Ιλαρώς πάντη έδέ- 

ξατο. Του γάρ αίρετιχοΰ Εύνομίου ώ; πρ^τασι^ 

«ιΟβμίνου τό «αρά των αγίων μαθείν τρίτον άξ'.ώ- 

μάτι χαΐ τάξει τ6 Πνεϋμα, τίνες 6έ οί άγιοι, χα\ 

έν ποίοις λόγοις τήν βιβασχαλίαν πεποίηνται. ού 

λέγοντος, άΑλ* είς δν άποτεινομένου μ'ίνον, τδ βνλ- 

λογιττιχαΐς βηΟεν άνάγχαις βιαοτρεβλωσαι τ^ν λόγον, 

χαίφυμπερόίναι τρίτον είναι χα\ τ!) φϋσει ι6 Πνεύμα, 

ερ^ί τ6 χαχ^ιχολον συμπέρασμα τ6ν ζήλο ν ό άγιος 

Ανβ^ώσατο, χα\ σνγχωρών τ^ προτάσει ώς έλάττονι, 

χαχ^τ^ συλλογιστιχίς μεΟόβους χειμέν^,&ποτρέπε- 

ται τ^ συμπέρασμα, βιΑ τ^ μή Ιχειν έπαγαγείν τ?.ν 

Ε^νόμιον χα\ μείζονα πρ<$τασιν άληΟή, τήν, Ποίν 

Ά τ|| τάξει χα\ τφ άζιώματι τρίτον, χα\ τή φύσει 

τρίτον έστΙ, χα\ πρ^ τό βιατείνεσθαι μή παρά των 

&γ{ων ΜιΒίχΟαι Γραφών τρίτη φύσει χρήσθσι τ6 

Πνεύμα * ούβέ έχ^ των είρημένων βυνατόν φησιν 

βίνβι συλλογίσασθαι αυτό κατλ τό άχόλου^ν. Λί- 

(ειχται &ρα κροσΟήχην εΤναι τό. Ισως, δπερ άπο- 

ίιιξαι δ λόγος ημών (πηγγείλατο. Μή γουν συγχλώ- 

θειν έπιχειρείτωσαν τά άσύγχλωστα οΐ προς Ιν 

μ^νον όρώννες, τ6 φίλβρι, χα\ προς είρήνην άνέν- 

8οτον. 

ΚΕ^ΑΑ. Γ. 

Πρόζ τους Λέγοντας ώς, έαεί ό μέγας ΒασΙΛβιος 
ίτ τφ ΧΒρ\ ΙΙΙσχΒως Λόγφ αντον βΙχβ χρήσα- 
σθαΐ Χ0Τ8 Λέξεσι Λρός τάς κατά καιρόν αϊτέ € 
σεις άγ(ίΡηζόμετος άΧΙο^κ άΛΛαις, ώ^ &ν ή 
χρ6ία αϋτότ χατηνάγκασ^ν, ού δεΙ προσέχειν 
Λάσα/ ς ταΐς βεοΛογΙαις αϋτον. β6(Ι ^ρίΓίΙαιη οηΐίηο «Ι ϋί);ηιΐ3ΐβ ιβΓίίιιηι ιΙΙΰβΓβ η 
ΡαΐΓβ, ϋΙ)βηΐ6Γ 9ροηΙ«η6βηυβ 6Χΰ6ρίΐ. ΗφΓβΙίοο βί- 
ςιιί<]«ιιι Εβηοιηίο νβΐιιΐί ρΓοηυηΐΗιΙυιη ροηβηΐβ, 96 
Β ΡΑΐΓϋ>08 (ϋ(1ί«ιβββ ΙβΠίυιη (1ί((ηίΐ3ΐβ 61 οηΐίηβ 
8ρίΓίΐιιηι, ςιιίηαΗΐ ν6Γ0 ββιιβίΐ, €Ι ίη φΐί1>α9 8€γΝ 
ρΙίοη)Ι>υ8 (ΙοοίΓΐη^ηι βηυηΐίαηηΐ Ι^οβηΐβ, 61 \\\\ϊΛ 
υηυιη ίοΐιιιηςσβ «ηΐίβηΐβ, βγΙΙο^ιβίηοΓίιιπ ηβιηρβ 
ιιβοβ8$λΓϋ9 €0η9<^ΐ|α6ΐιΐΗ8 ΟΓαΐίοηβπι ι)ΐ9ΐθΓ(|ΐΐ6ηίΙο 
οοηοΙυιΙβΓβ, ΙβΠίΗΐη β8Μ 6Ι ηβιΐιΐΓ» δρίΓΐΐιΐΜ, «Ι 
ηιβιΐβ €οπιρΑ€ΐΑΐη €θΐΐ€ΐυ8ίοηβηι Βΐυ(1ί;ι βιιιι 88ηοΐιΐ8 
οοηΐιιΐίι, 6Ι €0ηα6ϋ€ΐΐ8 βηιιηΐί&ΐιιιη νβΐυΐί ιηίηοΓβηι, 
87ΐ^0|^ί*ηΐ0Γυηι ιηβΐίΜΝίΊβ (Π(;68ΐΑΐη, οοηοΙυβίοικΜη 
Γ^ΓβΙΠί : ςιιοΗ οοη βυρρβΙβΓβΐ ευηοιηΊο ιηιιίοΓ ρΓΟ^- 
ροβίΓιο νβΓΑ : Οιηηβ ηβιηρβ, ΐ|υο(1 681 ΟΓΐΙίηβ 61 «Ιί-^ 
^ηΐιιιΐβ (6Γΐίαιη, 681 ςαοςοβ Ιβπίιιιη μιιιγ», 6οιι« 

Ιθη(ΐ6η8(|Ηβ ηοη α 8Α€Γί8 $€ΓίρΐυΓί8 ϋ{<1ί6ί886, ΙβΙ'* 

Ιία ηβΐυπι δρίπΐυιη ιιΐί, ηθ(|ΐΐ6 βχ (Ιίβιί$ ίΐβη ροδκι*, 
ίη«|ΐιίΐ, ιιΙΐ8 8ΐΓ($ιιιη6ηΐ8Γιοη6 ^οηοΙικΙΙ. Οϋΐηοηβιπι* 
Ιιιιη 681 ίΐΑίΐυβ (οτίαηε 8υρρ^8!ΐΗίΐΜη 6$8β, ςυοιΙ 

ΟΓΑΐίΟ Ι1091Γ.1 ρΓΟίΜΓβ ρΓ0ΐηί86Γ»Ι. Ν6 ίΐλΠ^Ιβ ηΐΙΦ 

8ίιηυΙ εοιηροηι ηοη ρο88υηΐ, υη& 6θη)ρίη|^βΓ6 Ι6ΐ>• 
Ι6ΐι(• ςυί υη«πι 8θ1.ιηι «ηηϋίυηΐ 60ΐι(6ηΐίοη60ΐ, 6Ι 
ρΑουηι οΙ)8ΐίηΑΐ6 61 €0ηΐυιη96ΐΐ6Γ ΓβρυιΙίβιηΙ. 

ΟΑΡϋΤ ΠΙ. 

Αάν6τ$ηί ^σι, ^νΙ ϋοηίβηύηηί αποά ηιαίΐη»» Βα$Ηίη» 
ίη οταβοηβ $ηα ά€ βάβ άίχετίί^ « αΙίηΗαηάο άκΐίο^ 
ίΐέ» «$ητρα$$^', αάνβτ$Η$ οοη$ητίΐ€ηίβ» ΗίΤ'€$€9 ^/ε- 
€€τΙαΗ{€ΐΗ, αϋα» αΐηη^ αΐία* ρτο άινΒΤ^η ΐΒηχρΟ' 
ήδη»^ Ηί η€€€»»ίΙα$ ίριιιηι εοιηρβΙΙβΙ^αί, > ηοη €$$0 
οΐΝηί&κι ίΙΙΊη$ ΐΗοοΙοφΓΛ άί€ΐ%% αΐι^ηάβηάηηι. ο'. 'ύς άπόλοιτο ή χαχία, χα\ ό ταύτης άρχτ- 
γίτης διάβολος. Τυχή γάρ άπαξ άλουσα καχί([ΐ, εΟ- 
χιρώς ούχ άνανεύει αυτί);. Αλλά (δύμτ^ χα\ άχατα- 
ίχίτω τήν τής οίχείας έφέσεω; μεταδιώχει έκπλή- 
ρωσιν. Τοιούτον τι παθόντες χα\ οΐ πρ^^ς τήν τών 
Έ^χλησιών ύιάστασιν άνεπιστρ<5φως έαυτοίς έπι- 
ίίντες, «ρός τδν Εσχατον χολοφώνα τής χχνι'ας 
άνα^(5ιχώνται • κα\ έπάν αύτοΓς άποβδίχΟείη εναρ- 
γέστατα του μεγάλου Βασιλείου ((ήσιν είναι τήν 
λέγουσα ν ι παρά τοΰ ΥΙοΰ εΤναι τό Πνεύμα τ^ 
άγιον, > χα\ προσΟήχην έν ταΤς βίβλοις τοΰ μεγάλου 
Βζσιλείου είναι τό Ισως^ κα\ τδ, < ϊν' δλως κα\ συγ- 
χωρήσωμεν, ι ουκ όχνουσιν εΙς έπειτα τήν αίσχί- 
οτΓ,ν τών διαβολών διαβάλλειν αυτόν. ΊΙμών γάρ 
διάτδν \ίτΧρ τής εκκλησιαστικής ειρήνης ζή>ον 
'κολλάς προβαλλομένων περικοπάς τών εκείνου θεο- 
λογιών, έξ ων προδήλω; άναφιίνεται μηδέν έμ::ο- 
δων τζ εύσεβεία τήν 'Ρωμαΐκήν Έκκλησίαν καΟί- 
ετασθαι έκ του λέγειν έκ Πατρός κα\ Τίοϋ είν^ι 
τό Πνεΰμι τό δγιον, ούτοι μετά πολλάς άλλας αν- 
τιρρήσεις, έξ ων ούίΐν αΰτοΓς δφελος, ώς δυσάν- 
τητόν τίνα, κα\ δυσαντίβλεπτον άντί^/δησιν τελίυ- 
ταΐον έπιφέρουσι τΟ μή πάσας τάς έκδίνου θεολογίας 
τό βέβαιον ίχειν, ώς αύτουΗκείνου έν τψ περ\ Πί- 
στεως λόγω όν τοϊς Άσκττικοΐς έκίΐνος έκοέδο)•/:, 
δ'.ομολογοϋντος ι ϋλοτε δλ/αι; χ,οΓσασΟαι λέξεα.ν, Ι. Ο ιιΐίηαηι ρβτβ^Ι ίηιρΓθΙ)ίΐ3$, <Ί ίΙ1ίιι$ ρπιπηβ 
ΑΐιοιοΓ (ϋ&ΐΜ>1ιΐ9 : βοηιοί βηίπ) ιιιίϊηηβ {ιιιρΓθΙ>ίΐ8ΐ<; 
π)8η€Ίρ8(υ8, &5 6& (ϋΙΏπιΙΙοΓ βχίπιΗιΐΓ, ςιΓιπίιιχ» 
ίπιρβίυ, (|ΐΓι €06ΓϋβΓί ιιοςυΊΐ, ρΓορπϋ (Ιββίϋεπί οοιιι- 
ρ1βιη(•ηΙαιη οοηββΓί&ΐυΓ. δίιηίΐβ ηιιίά ρ6Γρ«8βί, ηιτί 
ΕεοΙβ&ίΑπιιη (Ιίεβ'κΐίο, ίπ6Χ0ΓλΙ)ίΐ68, βΐ 8ΐη6 ^ρβ υΐί» 
ΓΡΟοηοϋίαϋοπΊβ &ιΜίοιιιιΐυΓ, 8<1 βχΐΓβπΗπη ίηιρΓο- 
1ιίΐ3ΐί8 ν6ΓΓΐ66ηι ρβΓνβηΊυπί; Π ουιη ίΙΓιβ ηρ^ηί»- 
βίπιβ 09ΐβη8υιη ΓιιίρίΙ, πτα^^ηί Β:ΐϋΊΙϋ (ΙίοΙιιιιι ι*89ο 

λ896Γ6Π9, ι βΧ ΓίΙίΟ 6696 ΒρίπΠίΐη 93110ΐΐΐηΐ. Ι (>1 ίΐΙ 

πΐ3ΐ|;πΊ Βαδίΐϋ νοΙιιηιίιιίΙ)υ8 ΊΠικΙ, [ονίααβ, ΰαΙάχΐΛ^ 
Π πιβηίαιη 6$8β, ηυβηΐίκΐιηοιίυιη ο( ίΙΙιΐιΙ, ηι ίΗ ^νο- 
ηΜ οοη€€ά/ιιην$, ηοιι νβΓβπΙυΓ ρο5ΐηιθ(Ιιιιιι ποιικμι 
ίΙΙίιΐ9ρβ59ίιηΐ9 €ΓΪηΓιιιαΙίοηίΙ)α9 πιαειιΙαΓβ. ΝοΙ)'9 «ίΐ- 
βιιίιη οΙ> 66εΐ68ί&9ΐί€.'6 ρ0εΙ$ βίικίηιιη, (>λ ίΠΙιικ ιΙιρο- 
Ιθ£;ίοί9 Ηίεΐίδ ρΐβΐ'αηιιβ δβ^ηιοπΐ» 'ίιι ηιβιΐΐυιιι αίΤ^^ 
Γ6ΐιιίΙ)υ9, φΐίΙ)ΐΐ9 ιη3ηίΓβ9ΐο ίιιϋίοαίιΐΓ, Κοιηβηαιη 
Ε€6ΐ6!»ί9Πΐ ρΐβίαΐβπι Π611Ι16 €0ην6ΐΙ<*ι-6 , ιΐ6ςυ6 1λΙ)β* 

Γ»€(8Γ6, ΟυΠΙ 89&0ΓίΙ, βΧ Ρ^ΐΐΓβ 6ΐ ΡΠίο 6896 ΒρίΓί- 

Ιυιη 83η€ΐαπΐ, ί9(ί ρο9ΐ ωηΐΐαε ο1»]6€ΐίοη69, 8(1 ιιιιΙ- 
Ι8ίη ρ:ΐΓΐ6ΐη υΙίΙβ9, νΰΐιιΐΐ ίη^ιυερίελίβπι 61 89ρ66(υ 
ΐΡΓπ1>ίΐ6ΐη (»η(ΐ6ΐη οοηΐι&ϋίοΐίοηβηι ορροηυηΐ, ηοη 
οηιηία ίΙ1ίυ9 (Ιί€ΐ3 ΙΙιβοΙο^ίΓ8 ΙίΓπιίΐΑΐβη) βΙ δΐ3ΐ)ΊΙίΐ8- 
Ιοιιι ΙιαΙ)0Γ6 : βοϋοηι ίρ^ο οιήΓιοπω (Ιβ Οιΐϋ, ηυ^ηι ίΙ!6 
ί ιΐΡΓ Αβεαίίεα ρυΙ>Ιί€ανίΐ, ίπ}ΐ;οιιιΐ6 3&56ΐ'ρηΐο, ι όι* 
ΜΊ'^χ^ ΐ(νηροΓίΙ>ιΐ9 αΐίαϋ 3ΐςηο »1ίΑ$ ιΓιοΓιοηοΗ ΟδηΓ* 187 ΙΟΑΝ. νΕ(:0Ι ΠΡ. ΡΑΙΚΙΑΠΟΗΛ 1^8 

Ρ35&6, ηΐ ιΐ6€68$ι(&5 ίΐΐυπι ^οη1ρβ116^8^ ίίΙν^^Γβυβ Α ώς οίν ή χρζία αύτ^ν χατηνάγχασιν, ττρδ^ τ^ις 
βη8306ΐι(65 1ιββτ68ββ (ΙβΰοΠΦηΐβιιι. > ει Μ ()ΐιί(]οιη 
1ιχ€ ίηςιιίυηΐ. 2. Νθ8 νβΓο ίάνβΓδυβ βΟΓυπι βίΤΓβηβηι ίηιρβκπιη 
0ΐ)νί3ΐη βιιηΐϋδ » ηοη βίο 8ίιηρ>ίοίΙβΓ 6ΐ 6Χ θΜβΓυιη 
^ίοΐίοΐιπιη, 8οηρΐο πιαπίΙέΐϋΓυηι οοΙΙβοΐίοηβ, δ«<1 αχ 
6&(]6ΐη ίρ$α ].ιηι ΐΑοϋΑΐΑ θΓ3ΐίοη« Ι^ικυπι Ίη^Πί^ϋ** 
€ίυπι 6586 ΓβίβΙΙεηΗιιηι (Ιβεβηιίιηυκ, «Ι 8ίηιίΓι Γϋ- 
Ιίοη^. Πινί(ΐ3πιυ8 ΟΓβΐίοηίβ 86{(ΐηθη1ιιπι, ηυο βίΙνβΓ- 
«3ηΊ <1υ€ΐΊ ρΓοηιιηΐίβηΐ, ηοη οηιηί^ ΐΗβοΙι^ίοβ ΗίοΙα 
ιιίΑ^ηί ,Β38ί1π ίΐΓΠΐίΟΐβιη 1ΐ3ΐ)βΓβ, 61 ρΓΦδβηΐί [ιοο 
ηοβίτο δβηηοηβ ΓοΓβΓβηιηβ : ίοηι ρ^βίβα ςπ» <Ι6 «ίΐ 
ηοΐιί» νί(1«ηΐυΓ, Γβ^βΓβτηυβ, βίο &ικ]ί(οηιιη Γβοΐίΐυ- 
(Ιίπί (Ιβ€0Γη«ηι1ιιτη, Γ6!ίη(|αοπιυ$, 8ΐΓ6ΐηηί(ΐ πιβ^ηί 
Β3$ίΙϋ ίΐιοι» ΐΙιβοΙοςίοΛ ίΐΓπιίΟίβηι Ιι;^])βαη1, ςιιοιΐ „ εΓγβ δή μτ) τί> 
ιΐΐβ (ΠοίίοηίΙϊΐΐδ 115508 681 3Ιγο 3ΐί]ϋβ ΐϋο ΙβπιροΓΟ Βασιλείου ίχζι 

<)ίνβΓ$ίδ , 3ίΙνβΓ8ϋ8 βΧΟηηβ ΟΘΓΐίδ ΙβΙ«ρθΓί1)ΙΙ8 Ιΐ3Β- 

Γ€8β3 (ΙβοβΠΑΠδ. Ει ]3ΐη Ηοο ΙρδΙΙϋΙ ρΓ3Ρ8ΐηηιβ8 , 
' θΓ3ΐίοηί8 δο^πιοηίπιη βχ80ΓίΙ)ίιιιυ8. ι Αΐ(|αβ Γΐιιβη- 
>ϋίυ(]ΐηϋ6ΐΐ) ηίΙνίΤβιΐδοοηΜίΓ^τβηΐβδ ναηίδ Ιί^ηιροπϋϋβ 

ν»Γΐηδ ΙΐδΒΓβΙίοοπίΓη ίαΓίίοηβδ ρυ^ηβικΙυτη ίαίΐ, 

βοιυηι, 3(]ΐιίΙ)ΐΐδ ίη οβπβηιβη ρΓονοο0ΐ)3ΐΓ, ίη (Ιίοοπίΐο 

βίνΙί νβδίΐβϋδ ίΐΗίδΙβηδ, οοηδοςυ^πδ βδδο 3Γΐ)ίΐΓα!)αρ, 

υί«ί ίηΐρίβίΑΐίδ ρβδίί, (ΐυαπι (1ί3ΐ)θΙυ8 δθΐηπΐ3ΐΓ<ϊΙ, 

6]υ8ϋβΗΐ «τίίκΐί ορροδίΐίδ ίρδΐ νοο3ΐ)ΐιΙί8 ο1)νίαηι ΐΓΟίη, 

€1 πιβίβίΐίϋΐί, ί|ΐΐ3ί ίη Οβηηι ίηϋβ ηαδοβΓβρΙϋΓ Γορπ- 

ιηβΓβΐΗ, ΥίΙ βΓιπηι ροηΐΐυδ ΓβΓιιΙΟΓβπι : βΐ ηΙϋ8 3Π3δ, 

ριουΐ νίίΙβΠϋβΙ Ι)αϊΐ•β§βθδ ηιοΓϋο ΙίΙΐΟΓαηΐίηηι Μΐί- 

1ίΐ3δ ηβί•ίίδ83πο νίϋι;Ι)ΛΐυΓ ροδΙυΙαΓί», 3ΐςπ6 ΙΓΐδ κατά χαιρ6ν αΙρέ-Ί^ις άγωνιζόμενον. ι Κα\ οι μίν 

ταΟτα. 

Ρ'. ΉμβΤς δ&, η(Ας τήν Α^^ινον ύρμήν τούτων 
άντιφβρ^μβνοι, βεΤν Εγνοιμεν μ^ Απλώς ο5τω κοί ές 
εράνου &λλων (δήξεων γραφικών, άλλ* ίζ αύτοΟ 
εκείνου του {5ηθένι:ος λ4γου τί)ν Ιλεγχον τοδ τ(5«ου 
ψευδούς ποιήίτασθβι• ιέοιήσασΟαι δέ οδτω• ΔιελεΤν 
•μέν τήν του λ^γου -«ερικοπήν, έξ ής τοις δι' εναν- 
τίας εΙπεΙν γέγονε μή δεΤν τάς 4πά<τας θεολογίας 
του μεγάλου Βασιλείου τ^ βέβαιον Ιχεβν, χα\ τω 
παρόντι λ«5γψ ταύτην Ιγκαταστρώσαι • άπολογήσα- 
σθαι δέ τά έπ\ ταύττβ δοκοΰντα ήμιν, κα\ ούτω της 
των ακροατών άναρτήσαι εύθύτητος τλ διαγνώναι» 
βέβαιον τάς άπάσας του μΐγάλου 
ειν θεολογίας, διά τ4 λές-σιν εκείνον 
χρήσασθαι Λλλοτε 4λλαι; τζΓΛς τάς κατά καιρ?)ν αι- 
ρέσεις άγωνιζόμενον. Κα\ δή τοΰτο ποιο•3ντε;,ουτω 
τν τοιαύτη ν του λόγου «Ξρικοϊτήν ώδΐ έκτιθέμεΟα. 
ι "Έως μεν ουν άγωνί^εσθαι προς τάς Ιπανιστι- 
μένας κατά καιρ?>ν αίρέσεις έχρην, έπομένοις τοϊς 
προειληφόσιν άκόλουθον ήγούμην τί} διαφορόΙ της 
έπισπειρομένης ύπδ του διαβ'^λου ασεβείας ταΐς 
άντιθέτοις φωναΤς κωλΟειν, ή κα\ άνατρέπειν τάς 
έπεισαγομένας βλασφημίας^ και άλλοτε Λλλαις, ώς 
&ν ή χρεία των νοσούντών κατηνάγκασε, κα\ ταύ- 
τα ις πολλάκις άγράφοις μέν, δμο)ς δ' ουν ούκ άπε- 
ξενωμένα:ς της κατάτήν Γραφήν ευσεβούς διανοίας.• 
Ταύτα μέν ή περικοπή-ε^ ί}ς τοις δι' εναντίας εί- δίΡρβηηηκΊΟ «]ιΐ8ηΐ0(1ί , ς«3ΐί ΙΐοβΙ ίη 8»0Γθ83η€ΐ3 € πεϊν γέγονε μή δεΤν τάς άπάαας θεολογίας του 
8€ΓίρΐϋΓ3 ηυβςπβπι ΓορβίΊΓβηΙϋπ , 3 ρίο Ιαιηβη» βΐ μεγάλου Βασιλείου τ6 βέβαιον Ιχειν, 
«3η€ΐΐ8 1.ίιΐ6Γί8 οοηδβηίβηβο 86ηδΐι ηιηιΐίςαΑΐη 3ΐ)ΙιθΓΓ6Γ6ηΙ. > £ΐ Ιιχο εοηΐίηοηΐιΐΓ ίη ρβΓίοορβ, ςυίϋυ<; 
Γ.ι1νοΓδαπί €0η3ηΙυΓ(€0ΓηρΓ0ΐ)3Γβ, ιιηίνβΓδα ΐΙιβοΙοβίΰΑ ιηαςηί Β38ΐΗΐ ""^ίΰΐβ ΓΐΓηΐ3 30 8ΐ35ίΙί3 οοιίδβηιΐλ 
ηοη 6886 : δ. Αι Ια, ςυϊ ]ϋι1βχ ίη Ιιοο οοηαηϊίηβ δβίΐβδ, οοπ• 
ΐ^'κΐ6Γ3, ϋ6€(ΐΓ3ΐ6(|υβ ρβιρ^^πιΐβ , (|αο ρ3ΰΐο ΓθΓυΐ3ΐΙθ 
ηοδίΓβ , ηοη 6 Ιοηςο ρβιίΐίδ , θΙ 3Γΐ6ηίδ δΟΓίρΙιΐΓίδ 
€θποίηη3ΐ3, δ6ΐ1 6χ ίίδ ίρδίδ, ςυ;» δαηείυδ ρποηυη- 

Ιί3νίΐ ίη ίρδ3 0Γ3ΓΐΟΠίδ 86γ46 ίΙΙίδ 066ηΓΓ3ΐ. Ν3ΐη(]1ΐ6 

ουπι ίϋχίδδοί, < €οηδ6(ΐυβπ8 Οδδβ 3γΙ)ΊΙγ31)3γ, ιιΐ βί 
ίηιρί6ΐ3ΐίδ ρ68ΐί , ςυαιη (1ί3ΐ)οΙυ8 δ6η)ίη3Γ6ΐ, 6]υ8• 
(Ιβηι ηιθ(ϋ ορροδί 118 Ιρδΐ νοε3ΐ)υΓΐ8 οΙ)νί3ηι ΪΓβ.οΙ 
η)3ΐ€(1ίε(3, ςυββ ίη Οβυηι ίηϋβ ηβδεβΓβηΐυΓ, ΓβρΓί- 
ηΐΡΓ6, ηΐίίδ 3ΐία8, ρποπΐ νΐϋοΐίοβΐ Ηφπβδβοδ ηΐ0Γΐ)0 γ*. Συ δΙ 6 τοίς παρουσιν άγώσιν ένδ^αιτών, 
&Ορει δή, καΐ ακριβώς διασκόπει, δπως δ παρ* 
ημών Ελεγχος αύτοΓς άπανταί όύ π6^|5ωθεν κα\ εξ 
Λλλων ήρανισμένος γραφών, άλλ' έξ αυτών ων ό 
δγιος Ιφη του λ«δγου καθ' ειρμών προϊόντος. Είπών 
γάρ € Άκόλουθον ήγούμην τ^ διάφορα της έπι- 
σπειρομένηςύ-^ τοί3 διαβόλου ασεβείας ταις ύντι- 
θέτοις φωναΐς κωλύειν, ή καΐ άνατρέπειν τάς έπεισ- 
αγομένας βλασφημίας, κα\ άλλοτε &λλαις, ώς άν ή 
χρεία των νοσούντών κατηνάγκασε ν, > επάγει εύθυς, 1»1)0Γ3η11υπ) υΐίΙίΐ38 π606δ83Γίο νί(ΐ6ΐ)3ΐυΓ ροδίυ- Ι^ ι κα\ ταύταις πολλάκις άγράφοις μέν» δμω^ δ' ουν 

ούκ άπεξενωαέναις της κατά τήν Γραφί;ν ευσεβούς 
διανοίας, ι Ό γοΰν λεξεσιν άγράφοις ομολόγων 
χρήσασθαι, διαμαρτυρόμενος δέ μί} άπεξενωμένζς 
είναι αύτάς της κατά τί;ν Γραφήν ευσεβούς δ-.α- 
νοίας, πώς άν εΓη δίκαιος έπί τινι τών παρ* αύτοϋ 
θεολογηΟεντων διαπιστεΐσΟαι ; Ει γάρ κα\ άγραφοι 
μέχρις εκείνου τυχ^ν τινές ύπήρχον τών λέςεο^ν 
τούτων, άλλ' έπε\ ούκ άπεξενωμένας της εύσεβΐίος 
ταύτας ό άγιος μαρτυρεί, ούτω δεΓ πρόσεχε ιν αύ- 
ται;, ώ; έκείναις, αίς οί πρ6 αύτοΰ διδάσκαλοι τη: 
ϊύσ^βείας έχ-οήσαντο.• ΚαΙ γάρ κάκ^ίνων έκάσ'^ 
ΐ'.αιροϊ^ Ιύί'ΑΖ 7:ρ?)ς άΓτοτροπήν τών αναφυομένων 
αίρέαεων ελάμβανε τάς αρχάς, ταΤς μέν συλλαβαίς ]3Γ6, » 5ΐ3(ίιη 8ηΙ)η6€ΓιΙ, € 3ΐ(|ΐΐ6 ΙΓΐδ δίνρβηυιηβΓΟ 
6]υ8ληο(Ιί, ηυηβ Ιίοοΐ ίη 83εΓθδ3ηοΐ3 8θΓίρΐπΓ3 ηιΐδ- 
(]υ3ηι ΓορρίΊΓβηΙιΐΓ, 3 ρίο 13ηΐ6η 6ΐ δβηοΐίδ Ιιίΐΐ6Γί•> 
£οη8βηΐ3η6θ δβηβυ η^(ιι^^υ3η1 3ΐ)1ιοΓΓβι*ΰΐιΐ. » ()πί 
ίΐϋςαβ (1ΐ€ΐίοηίΙ)υ8 δαίριο ηιίηίπιο ΐΓ3ϋΙΐίδ 56 υ^υαι 
ΓαΐεΐυΓ, δίπιυΐιιιιβ οοηΐ6δΐ3ΐυΓ 63δ(ΐ6ΐη ηβ(|α6 ρ^ιβ- 

^> ίΠ3δ, ηοςαβ 3ΐί6η3δ 6836 » ρίο 83€Γ3ΓΙ1Ιιι ί^ΟΓίρΐη- 

ΐΓ^Γϋηι δοηδυ, ςποηιοϋο (Ιί^πιιβ ΓιιεΓίΐ, οιιΙ ίη ηοιι- 
υηΙΙΙδ 6Χ (Ιίοΐίδ δΐιίδ ΙΙιοοΙο^ίεΐδ Πϋςδ 3ϋΙιϊΙ>^πι!η 
τοπ 8ΊΙ? Ν3ηΐί}υο 1ίθ6ΐ 3<1 ίΠίυδ Ι^ιηρυτα δοι ίριο 
€οη8Ϊξη3ΐΦ 6Χ 1)18 (ΙίοΐίοιΓιΙ)ϋδ ςυ;ρρΐαιη ΓοιΙο ηοιι 
Μϋΐ, ϋΐιαηιβη ουηα 638 3 ρΐ6(3ΐ6 3ΐίϊ^ιι;ΐϋ ηοη 6^δ<\ 

ς;ΗΚ'1Ι1δ ίρββ 60η(6δΐ6ΐηΓ , ΙϋΙδ 3ΐΐ6Π(1θη(1ηΠ] 68*. 
Φ<{^β 31^116 3ΐϋϋ, (11138 3ηΐ6 ίρ5«ηΐ ρί6(3ΐί8 (Ιθ€ΐΟΓ0:ί Γ:;ως ού οιεΓλημμένη ταΐς τ.ρ\ τί5σδε τ» τηιδε τη; Ι^' ΒΕ ΡΒΟΰΕδδίΟΧΕ 8. δΡΙΚΙΤϋί^• Ι^Ο 

βΙρ^Μ»; 9£ολογη68(9αις γ^φαΤς, έχ 6έ τή; ίν. α ιΐδΐίΓρίίπιηΙ : ρ^πυη ςιΓιρρο βιη^ιιΐ» ϋβΠΐίΐ 1*»ιηρο. »ί«ς αύτδν •1ς Ιγγραφβν Ιχθβσιν ιίαραβιβομένη . 
ΈιτΛ γβΰν 6 μέγας Β^σίλβιος ταΧς έννοίαις τών 
κρ<>γ8ν€97έρων αύτου θβολ^γΐιΐν άχολουθών, λέξβσιν 
4«θά^(^ησ« χρή9α9θαι άγράφοις μέν, έξηρτημέ- 
ναις ^ της τιαν παλαιοτέρων 6£θλογ(£ν . εννοίας, 
θα^^ητέον χα\ ήμϊν ταΓ^ τοιαύταις λέξισι χρη^θβ•., 
ώςέξαυτοΰ μέν τήν&ρχήν λαβούβταίς, μή άτυβξι- 
νωμέ'Λΐς Λ της χατά τήν Γραφήν βΟσεβοΰς 
{»νο(ας. Πΐ)1Ι8 3() Γ('.Γ•*ΙΙβη(ΐ33 ΓβΟΡη$ 6Χ0Γ13« 1)ΠΡΓΡ8β», ΟΓΪ 

(|[ίηβιη Ηα1)ΐΐ6Γ6, βγΠ&Μδ ΓοΠϋδββ, »ηΐ6 Ιιαηο νβΐ βΠαιη 
6η9ΐ2ΐη ΗχΓβδίιη ΐη ΐΙΐ6«)Ιο{;ί€ίβ ΒοηρΙίοηΊ^ιιβ ηοη 
οοιηρΓβΙιβηβίβ, τιΐΓυτηίΑΐηβη 6Χ ββηβυ βηπιιη βχρο- 
Βίΐ96, 8Γηρΐθ(]υο (Ι6πΐ8η(ΐ9ΐ». €υιη ϊ^ίΐυΓ Γη3^ηυ8 
Β»8ΠΙθ8 ΜηΙ«ηιίί8 1Ιι«ο1θ{;οηιη) ηιιΙ βοιη ρΓχΊνβΓυηΐ, 
)η8ϊβΐβη9« (Ιίεΐίοηϋιυβ ηοη βΟΓίρΐίβ ηΐΐ &ιι&ιι& 'ββΐ, 
96ΐΙ ηη9( ΐΑΠίβη λΐ» &ηΙίηαίθΓυιη ιΗοοΙο^ογοπι 86»5η 
ρβηάβΓβηΐ, 9ΐΜ)βηάιιηίΐ ςυοηυβ βι ηοΙ)ΐ8 Γοογιι, Ί1Ι«8 ί η»)€ΐΒ νοϋββ αηιπκΐΓβ, ΐΒηςαβπι ςυ« βχ βο ρπηοίριιιπι βυηιρβ^ητβ, ηββ & ρΙοβορϊρΐιίΓΛπιπι ββηβυ 3α 
ηκηΐβ Γ^ΜάυηΙ. 

^. ΚαΙ Γνα δ λόγο^ παρα9τή9£{€ χαΟαρώτ:ρον 4. Εΐ οΐ οηΐΐο «ρβΠίνβ βχΗιΙ)6»1, ιΙ(|η« Γβρι-φ- 

Ι^ως άγράφοις μέν ίντιν 6τβ Α θ€(ίληπτο; ο^το; 86η(^Ι, ςιίΑ ΓβΙΙοηβ ιΐίοΐίοηββ ηοη 8Γηρ!»8 αΐί- 
Πατήρ (χρητο ταις λέξββιν, ούχ ΑιηξβνωμΙναις βΐ ^ ςυαηιΐο ηαπιίηο βΟΙβΙαβ ΗΙο ΡαΙβΡ, 8«ϋ ρίί* 82ΓΓβΓυΜΐ 
ής χβτλ τήν Γραφήν βύσββοΰς διανοίας, έχβΤνα β^ βοτίρΐιίΓΑΓυπι 8«η8υί €0η96η1ιηβ38 ιΐ8υπΐλΙ)3( , ίΙΙ» έ;ησχ£ΐηέον ήμ3;, &χβρ έν άρχαΤς €ΐρημέ>Λ ίστ\ 
ϊο5 τρίτου λ^ου των χατ' Εύνομίου ΆντιΑ^^ητιχών 
λόγων «ύτον, |ν οί^• οδτ«ι) λίγβι• ι Μ^λις τ:οτ^ κορ«- 
ίί^εΐ: τών εΙς τ6ν Μονογβνή βλα^φημιίαν, έπι τλ 
Πνίΰμα τό &γιον μετ«λήλυθεν, ακόλουθα « τ?ί δλη 
βώτοΟ «ροαιρέαει χα\ ι«ρ\ τούτου δια/βγόμενος. 
Γράφει δέ ούτως* Άρχούντων δέ ί;μίν τοβο-ίτον 
«ρ. τοΰ Μονογενούς, άχόλουΟο ν ίνιΓη, χα\ π«ρ\ 
του Παραχλήτου λοιπόν ειπείν, οΟ τ^α χαΐς άν«.ξε- 
τάτζοις τών πολλών άχολουθοΟντχς βόςαις, τήν 6^ 
τών αγίων Ιν &πα9« φυλά^βοντας 'διδασχαλίαν, ναρ* 
ων τρίτον αύτ6 άζιώματι χα\ τάξει μαθ^ντες, 
ΐρίτον είναι χαΧ τ!) φύσει πεπιοτεύχχμεν. » Μέχρι; λ ηοΙ>)8 ΰοη5ί(ΐ6Γ9η(Ιλ ίυηΐ, ηιι» ρΓΐηοίρίο ΐ6Γ(ϋ 
1ί5η 3(1νβΓ8α8 Εηηοηιίααι ΑηΐίΓΡίιβΙίοοΓυιι• ϋίοΐ«ι« 
•ιιηΐ, βοΊΠοβΙ : ε Υίχ (ιηΗοπι ΙιΙβλρΙιβηιϋβ ι η ΙΙηί^β- 
ηίΙυΗΐ 5&ΙυΓ<Ιη8, &<1 δρίΓίΙυιη Μηοΐιιηι ΙηηΐϋΙ, 
1οΐΐΐ|ΐιβ 80» οοηββηΐλΐιη» νοίιιηΐλΐί (Ιβ ίρ80 βϋαιη 
(ϋ8$βπΙ, 8ίΰ ό'ιοβηβ» € Οιιπι τ<*γο Ι)»€ «16 υηί^ΡίιΚΑ 
βυΗΐοίβηΐ, ΓοΙί<ιπιιιη ββΐ , ιιΐ ιΐβ Ρ«Γ9ε1βιο <)υοςυβ 
(Ιίεϋηιιΐδ : ηοο ορΊΐΗοηβ8 ιηοΙιΟΓυιη &1>8ςοβ ιιΙΙα 
<^χαηιίη9ΐίοη6 ββηυβπΗίΓ, 80ΐΙ δαηπίοηιη) ίιι οιηηίΐηιβ 
ίΐοοίπη&π) οοη8<!ΓταΙ»ί(ηιιβ» & (|•ιίΙ>υβ €οιη (1ί{;4ΐκ(Αΐύ 
«ι οηΐίηβ Ι«ηίιιιη ίρβυιη ιΙίύΊοβΓίιηαΒ, Ι^ηίϋΐιι ςιιο- 
ςαβ η8ΐυΓΑ «88β εηχϋϋίηιιβ. < ΑιλΗββο υΜ|»« 8βρ• 
ηιοιιοιη Εαη<Μηί3ΐιιΐΓυιη ίηΐ{;η)€ηΐοπι 6Χ8€πΙ)βη•, ωο£ τ^ τεμάχιον των του Εύνομίου προθε\ς λόγων. Ο ιβΓιιΙβίίοηβηι ί11ίυ8 Ιιίβββ νοΓί^ίβ &{ζ|;Γβ(ϋΐιΐΓ έλέγχειν αύτ6ν άπάρχεται, χαί φηβιν < "Οτι μ^ν 
γίρ ούχ οΓεται δείν τι] άπλ^ χαΐ &ν8πιτη6εύτ(ρ 
^ίιττει τών «ολλών έμμένειν, άλλα τεχνιχοΤς τΐ9ΐ 
Κ2ΐ αεβοφυμένοις λόγοις πάλιν κρλς τ6 δοχοΰν 
έ^^τώ πιραχρούβνθαι τήν άλήθειαν, Ιχανώς έξ ων 
είπεν έδήλωσεν. *Ατιμάζων γάρ τήν τών πολλών 
δόξαν, ζ 2οξάζου«ι τδ Πνβΰμα τ& &γιον, προσποιει• 
τα τήν τών αγίων φυλάσσιιν βιδααχαλίαν, χα\ 
τους τζύτην αύτφ «α^βεδωχότας &πο9ΐ€Μΐ{α* χα\ 
νΟν &χερ χάν τοις περ\ του Μονογενούς λόγοις 
'Βοιών άπεβ<ίχβη« Είτά φησι παρά μέν τών αγίων 
μεμαΟιρίέναι τό τρίτον είναι χα\ τ^ τάξει χαΐ τφ 
άξιώματι» παρ* έχυτου 6έ πβκιντευχένιι τδ χαΐ τρί- 
ΤΟ"; είναι τ^ φ^οει. Τίνες δ^ οΐ άγιοι, χαΐ έν < 0(1(μ1 ί^ίΐυΓ ηοιι ριιΐβΐ» οροη^ΐ'β ία 8ίιυρΓιεί 8ο 
8βΰΐΐΓ& Γιϋ€ ηιαΙίοΓυιη ρ<*ηηαιΐ6Γ€• 80<Ι 3ηΊΓΐ€ίθ8ί8 
ςιιί 1)118(1 3 ιη »€ 08νί11&ΐυπΊ« Γ9ΐίοιιίϋα8, 9ΐ1 ί<1, ςυοιΙ 

8ίΙ)ί νίϋ^ΙυΓ, ν(ΓΪ(»ΐ6ηΐ ΠΙΓ6ΙΙ8 €0ΐηπΐαΐ3ΐ, 83118 

ν6Γΐ)ΐ8 &υί8 08(βιιϋίΐ. («υιη 6ηΊιη οοηΐβιηηβΐ ορίιιίο- 
ηοηι ιηιιΙΙΟΓυηι» ςιΐ3 8ρΐΓίΐοιη 83ηοΙυιη |;1θΓίίΙΰ3ηΐ, 
βιηοΐΟΓΜΠί 86 8ίηιυΐ3( ΰοη8<?ΓνΗΓβ ϋοοίΓΐη^ηι « οΐ 
(3€6Ι 608 « ητιΙ 61 ίρ$3πι ΐΓ3(Ιί(ΐ6Γυηΐ : ηιιηο βιίβαι 
6« ίρ$3 ίαβίβηβ• ςίΜθ €υπι άβ ϋιύ^ιαιύΐο ϋ3ΐ)6ΓβΙ 

ΟΓ3ΐίθη6ηΐ, ίϋ<-6Γϋ (ΐΑΐηθη8ΐΓ3(ΐΙ4 68ΐ. ΟοίΐκΙβ 311 » 

83Η6ΐί8 <ϋ«1ί€ί&96« θΓ4ΐιιΐ6 36 ιΙίβηΊΐΒΐβ («Πϊυιη ιτ>ί«ι; 
ΒρίΓΐΐαηι : 3 ββ 3υΐ6ΐη ίρκο 0Γ6<Ιί(1ί886 ιΐΑΐυΓΑ ηπι•- 

ςΐΐβ ΐ6Γΐίυΐη 6&86• Ου! νΟΓΟ ίΠί 83η€ΐΐ ^ 8ίηΙ , ι:« ΐιι 

ςυί1>υ8 86ΓΠ)θηί1ιιΐ8 63ΐιι (1ο€ΐπη3ΐη Γ606Γίιιΐ , ηοιι ποίοις λόγοις τήν διδασχαλίαν πεικοίηνται, είκείν ^^ ρο(69ΐ <1ί€βΓ6• » Εΐ Ιΐίβ ςιΐί(ΐ6ΐιι β3ηο1υ8 Ειιηοιιιΐιιιιι 
ούχ Ιχει. ι Ταύτα μίν 'κρ^^ς τ6ν του Εύνομίου ό Γοίυΐ»! 
«γιο; ίλεγχον• ε'• Σΰ δέ, δν δ λόγος βίς διαιτητήν τών παρόντων 
έγ^νιαν έχάλβαβν, δρα δπο^ς δ άγιος τλν τοιούτον 
(ΐετίρχεται Ιλεγχον, χαΐ δποι αύτφ τείνει δ τοϋ 
Ιχέγχου βχοπός * φιλοψιυδή μλν προηγουμένως 
έλέγ/ει τ^ν χάχιατον, ώς λέγοντα, παρά τών αγίων 
μεμαΟηχέναι τδ τρίτον είναι τδ Πνεύμα χαΐ τ^ 
τάξη χαΐ τφ άζιώματι, χα\ εΙπεΐν ούχ Ιχοντα τίνες 
ο< &γιοι, χα\ έν ποίοις λόγοις τήν διδααχαλίαν πε- 
-^οίηνται* ού μήν δέ χα\ αποδοκιμάζει ταύτα τά 
^ήμχτα, ώς της εύαεβοΰς διανοίας αλλότρια. Προς 
0£ τ^ άπδ τών [βημάτων τούτων δήθεν συναγόμενο ν 
τ,Λ^ι τού Εύνο;ιίου ί-:α'/τών, δ~ερ ήν τ^ παρ' έαυ- 5. Τυ ροΓΓΟ, ςυβηι ογαΙϊο ρΓΧββηΐίυιυ €βΓΐ3ηιί- 
ιΐΗΐη 3Γΐ)ΐΐρυπι 86υ ]αι1ιθ6Π) ίηβΐίΐυίΐ, οοηίάιίεπι, 
€)ΐΐ3η3πι ^^^ι^οη6 Ιΐ3η6 Γ6ίυΐ3ΐ)0Π6πι ιϋβροπαΐ, «ι 
<|υοη3ΐη Γ6Γυ(^ιΐίοηί8ίΙΙίιΐ8 36οριΐ8Γβ$ρΐ6ίΑΐ, ρπιηυυι 
(|ϋΉΙβιη 61 λη(6 οιηηί3 ρ68»ίπ)ΐιπι πΐ€η(ΐ3εί3 ιιΐΐ'* 
ιηοπίΓβ €οηνΐη€ΐΐ, ι»ηςυ3ΐη ςαί <!1ίε3ΐ 3 ΡαΐΜΐ)ΐι$ 
<Ιί(ϋ€ί<^86, δρίπΐυιιι ΟΓϋίιιβ βΐ ϋίβηίΐ3ΐ6 ΙοΠίιιηι €:>&ι•, 

1106 ρθ88ίΐ ίΐΙ<!ΐΓ.3Γβ (|ηίΐΙ3ΐη Ιΐί 83Ι11*ΐί 8ίηΚ, €1 (|1ΐί1)ΐΐ}* 

ΐη 96ΐ'ηι«>ιιί1}ΐΐϋ )^ο^ιΓ^^13ιυ «Ίηιίΐ^ηι 9$$βΓ3ηΙ » ιιιιπ 
Ίάβο ΐ»ΐΜ6η νΐ'Γία Η»ο ν**1ϋΐί 3 ρίο δβπΜΐ 3ΐί6η» 
εοηι1ριιιι»3ΐ; 3ιΙ ϊΙΙικΙ υι^γο, ί|Π0(Ι ϋχ ο]ιι^ε6ηιθ(Π 
υογΙμ» Καηοιηίιιβ οοΠί^ςιΜιχΙ, τ|ηο.Ι ηγ31, 3 86Ϊρ$ο 191 ΤΟΑΝ. ΥΕΟαΐ €Ρ. ΡΑΤΗΙΑΚΟΗ.« ΙΜ 

ΟΓβιΙβΓ^, βΐ ΙβΓίΙιιηι 6586 ΠΛίΟΓΛ, Γβδροπίίβηδ, (ΙίοΐΛ- Α του έχείνον πβπιστδοχέναι χα\ τρίτον είναι τ!} »ύ- (|ΐιβ ί11ίιΐ8 ΓβΓβΙΙθίΐδ; ίηιρίβΙ&Ιίβ Γβυιη η^Ίΐ. Ροβίηιο- 
(Ιυπι 1ί€6Κ ίλΙ$ο Ευηοιηίιιβ Γ3$βυ8 βΒΐ, & 8&ηςΐί8 ϋί- 
άίοίβββ, Ι6ηίυιη ββββ δρίΓίΚιιιη ΟΓϋίηβ 6( (]ί{;ηίΐ8(6, 

61 81 86ΓίρΙΟ βίΓηίΙΐ» ν6Γΐ>3ί <]6ΐη2ΐη(ΐ9[ΐ9 ποπ Γυΐ886ηΙ» 

ηϋιΠοηιΊηιιβ 63 βΑποΙυβ βχεορΚ, ρΓοΙίχιιπχιυβ ογα- 
Γιοηβιη ρΓ086ςυ6η8 86Γΐηοη6ΐη 1)»1}υί(, ηοη οοΐΐίβί, 
βυπ) Ιβπίηηι 6886 η8ΐαΓ3 , ςυβιηνΊβ οΓΐΙίηβ 6( 
(1ί(|;ΐΗ(3ΐ6 (βπίιιπι ίΙΙαιη άίοοΓβ» & ρίβίαΐβ ηοη 9ΐ)1ιθΓ- 
Γ6ΑΙ. Ου&Γ6 ΓβΓυΐΑΐίοηβιη 8&η6(υ8 ΟΓβιιβ ιιοη 681, 
ςυ38ί ρί6ΐ38 1φ(1βΓ6ΐυΓ, άπηο Ειιηοαιίιιβ Α8β6Γβ59ΐ, 

5ρίπ1υΠ1 6886 ΐ6Γΐίυίη 6( ΟΓϋίηβ 61 (]ίκηίΐ3ΐ6• 8ϋ(1 

Γ|ΐιθ(1 (ΙίοοΓ6(, (ϋοΐα 181» 3ΐ> ληΐί(ΐυΊοπΙ)ΐΐ8 ςυίΐουδϋαπι 
ΡβΐΓίΙ)α8 ρΐΌηυΐ)ϋ2ΐ3 ίιιί886 • 6υιη Γ»ΐ8& ρΓοΙοςυι 
€θίηηιοη8ΐΓ&Γβ ίη 3ΐιίιηο1ΐ3ΐ)ΐιίΙ. 06ΐηυιη 63 83η6ΐυ8 σει^ βίς Τρβφήν ά^ββίας ένταΰθα τδν Ιχβίνου 
πβριίστησιν έλ€γχον. Είτα εΐ χα\ ψευδώς ό Εύν^ 
μιος 2φη «αρά των αγίων μαΟβΤν τρίτον εΤναι τ^ 
Πνεύμα τη τάξει καΐ τψ άξιώματι, μήπω έν ταΤς 
γραφαϊς των |5ημάτων τούτων ευρισκομένων, χα\ 
έδέξατο ταύτα ό 4γιος κα\ πολίίν «αρακατιών έποιή- 
σατο λόγον τοΰ μή συνάγεσθαι τρίτον εΤναι αύτ6 κα\ 
τ!| φύσει, εί κα\ τ^ τάξει κα\ τψ άξιώματι τρίτον 
εΤναι λέγειν αύτδ, ευσεβές έστιν. "Όστε 6 δλεγχος 
ούκ ην παρά του αγίου ως τι λυμαινομένης της ευ- 
σέβειας παρά τ6 λέγειν τ?^ν Εύν<5μιον τρίτον είνβι 
Πνεύμα τη τάξει κα\ τψ άξιώματι, άλλα παρά τό 
λέγειν αύτδν ^ηθήναι τά ί^ητά ταύτα παρά αγίων 
τινών προτέρων. Τψ τέο)ς γάρ φιλοψίυδή άποδεΓξαι 3()ιηία6ηβ 6ηυηΐί3η6ςυ6, « υΐ ρΐ6ΐ»ΐί8 ΓβΙΐο ΙΓ3- Β τούτον ήθέλησεν. Εφεξής β& δε ξάμενος ταύτα ό 

Αγίος, καΙ τοίίς. λόγους εΙπών, καθ' οδς 6 τής 
εύσεβείας παραδίδωβι λόγος άξιώματι τδ Πνεύμα 
είναι δεύτερον του ΥΙοΰ, » τδ σύμπαν περιίσττσι 
τοΰ έλεγχου, είς τδ παρ' έαυτοΰ πεπιστευχένχι 
τδν Εύνόμιον λέγειν κα\ τρίτον αύτδ είναι κο\ τ!) 
φύσει. Όπως δέ κα\ έδέξατο τδ πρδς τδν ΥΙδν δευ- 
τερεϊον του Πνεύματο; 6 μέγας Βασίλειος, χαΐ 
δπως παράδοσιν εύσεβεία; απεκάλεσε τοΰτο, εΐ χαϊ 
έν τοΖς προηγησαμένοις των ιΐίΐ, 4ΐί|;ηίΐ3ΐ6 8ρίπΐαα) 688β 866υιΐ(1αιη βΡίΙιο, > 
ΙοΙυιη Γ6Γυΐ3Γιοηΐ8 03ρυΙ οοηβΐίΐηίυβϋ ΓβΓβΠβπίΙηπι, 
ΐ]υο(] 6χ 86Πΐ6(ίρ50 6Γ6(ϋϋ6Γ3ΐ Ευιίοιηίοβ , ΙβΓίίΐΙΠΙ 
ϋίαιη 6886 6ΐ η3ΐυΓ3. Ουοηαπι νβΓΟ ρ»€ΐο δρίπηίδ 
866υη(ΐ38 3(1 Ρίΐίϋΐη ρβΠΡβ ιη3({πιΐ8 β38ίΙίυ8 ρπ)- 
1>3νβηΙ, 61 ςιιοιηοϋο Ιιο6 ίΐ6ηι ρί6ΐ3ΐί8 (Γβϋίιίοιιβηι 
ηυη€ΐιρ3ν6Γίΐ ρπ£06€ΐ6ηΙίΚ)υ8 ηθ8ΐΓί8 ββηηοηίϋυδ^ ΟβΟ ΟρβΠΙ Γ6Γ6ηΐ6, <ΐ6Π10η8ΐΓ3ΥΊΐηΐ18. 

μή ό Εύνόμιος εΤχβν εΙπεΙν παρά τίνων αγίων τούτο μεμάΟηκεν , 
λ^ων ημών άποδεδείχαμιν συν Θεψ. 

6. Νυηο 3υΐ6ΐη Ιιοο βοΐυη η6€6883Γ}ο (ϋ€6η4υπι ς'. Νυν δλ τούτο μόνον εΕπεΙν άναγκαΐον ήγΓυ- 

«Γΐ>ίιΤ3ΐηυΓ , ςιΐ3η(1ο ιηβ^ηυδ Ββδ'ιΙίυ» ^ί€ΐίοο68 μβθα, ώς, έπε\ ό μέγας Βασίλειος τάς λέξεις ταυ- 

1ΐ38€6 3(1 8υ3 118^06 ΐβιηρθΓ3 86Γίρΐθ πιΙηΊπΐ6 ΐΓ3(ϋ- τος άγραφους οΟσας μέχρις αύτοΰ καΐ έδέξατο χα\ 

438 6Κ 6Χ€6ρΊΚ, 6ΐ βΟΓ'φίο 6οη8ίξη3νΊΐ, -νβΙυΓι &3€Γη- Ο γραφυ παραδέδωκεν, ώς μή άπεξενωμένας οΟσας 

Γυπι 8θΓφΙιΐΓΑηιηΐ ρίο δβηβυί 60η8βηΐ3η(ϊ33, π)»- της κατά τ}]ν Γραφήν ευσεβούς διανοίας, προδήλως ηίΓ68ΐ6» οιιπι ιιιηΙ)ΓΊ8 <)6ρΓ9βΙί3π, 3(] ν6ηΐαΓι$ Ιαιικ'π 
11161311168, ηιΓι 60ΐι(6η(1υηΙ, ςυοιΐ ιοβ^ηυδ Ββκίΐϊιιβ 

ΟΓ3ΐίθηβ 8113 (Ι6 Ρί<ΐ6 3$δβΓυ6ΓίΙ, < 3ΐίΠΙΙ3η(1θ 86 

υ$ηΓρα$δ6 ϋίεΐίοη6ί& 3(Ιν6Γ5υ8 €6γΓι8 ΐβιηροηΙηΐΒ 

6Χ0ΓΙ38 Ιΐ.ΤΓ6δ69 <ΐ6ρΐΙ|!;ηηη8, 3ΐίθ ΙβΠΓίρΟΓβ 3ΐί38, (Ιΐ 

η6('6«ίί!ίΐα8 ίρϊ^ιιιη ΰοπφοΠεΙιαΐ , ι οιιιηιΙ)υ8 ίΙΙίιΐδ 
(ΙίειΊβ Ιΐΐ6θ1ο§{εί8 3ΐΐ6ηι1εη(1υιη ηοη 6886. Ει Ιικό 

(|ΐΓΐΐΐ6ΙΤ) 3(] 63, ςηϋιυβ 3(1ν6Γ8-<ΙΓΠ <1ίθΐΦ ρ61Ί60ρϋ8 

86ηΐ6ηΓΐ3πι ΰππιίηβηΙυΓ. 

7. Ουηκιυβ ρΓ26ΐ6Γ63 ίη 3ΐίο 0Γ3ΐίοηί8 86{[ΐη«ηΙο 
«3η€(υ8 96Γί1)3ΐ, < Η3υ(Ι (ΙυΙ)ίβ ιη8ηίΓ<>8ΐαηι Ιιθ€ 
ΗΐίΙ(ΐ6ΐί(3ΐΊ8 3Γ^ιιηΐ6ΐιΙιιιη Γυθπΐ, 6ΐ δί^ηηπι 8ΐιροΓ- 

1)1% 60ΓΓΐ88ίΐηΐ1ΐη, 8ί (](Γΐ8 60ΓυΠ1 ςΐΐ:β 86Πρ(3 811111, σχιαμαχοΰσι, πρδς τδ τής αληθείας μύοντες φώς οΐ 
λέγοντες ώς, έπει ό μέγα; Βασίλειος έν τψ περ\ 
Πίστεως λόγψ αύτοΰ είπε ι χρήσασθαί ποτέ λέξεσ: 
πρδς τάς κατά χαιρδν αιρέσεις αγωνιζόμενος άλλοτε 
άλλαις, ώς αν ή χρεία αύτδν κατηνάγκασεν, » οϋ 
δείπροσέχειν πάσαις ταΐς θεολογίαις αύτοΰ.^Κα*. 
ταϋτα μέν εφ* οΤς οΐ δι* εναντίας τοΰ λημματίου 
έπελάβοντο της ι&ηθείσης περικοπής. 

ζ'. Έπε\ δέ έν έτέρςι πάλιν τοΰ λόγου περικοπή 
ό άγιο; λέγει, « Φανερά Ιχπτωσις τϊίστεως χαι 
ύπερηφανίας κατηγορία ή άΟετείν τι τών γεγραμ.- 
μένοιν, ή έπεισάγειν τδ μή γεγραμμένον, » χα\ τδν ΙίςιΓκ! ν6ΐίΙ Γ6ίΊ66Γ6, 3ΐι( 60Γ»ηι ςα« ηοη βΟΓΐ- ^ Άπόστολον παράγει € έν ύποδείγματι άνΟρωπίνψ ρΐη, ίηΐΓθ(1πο6Γ6,» 3<Ι(Ιϋ03ΐ(|υβ ΑροδίοΙιιιη, δοιηρίο 
*;χ ΙιοπιίηίΙ)«3 6Χ6Π]ρΙο νβ1ΐ6ηι«;η1ί8ί»ίηιβ ίηΐβπΜ- 
66ηΐ6η), η6 ςιι'κΐ οοπινη, ςηορ ίη (ϋνίηίδ Ι^ίιΐ^πδ 

1ΐ3ΐ)6ηΐυΓ, (ΐ6ηΐ3ΐΠΓ 3ΐη 3()(ΐ3ΐΐΙΓ. 5ί€ 6ηίπι 681 

3ρυ(] ϋΐιιπι : Τ3ηΐ6π Ιιοηι'ιηίδ οοηΩΐ'ΐηαΐϋΐη Ι6δ(3- 
ιηοηιηηι η6πιο δρβηιίΐ 3υΙ δυρ6Γ0Γι1ίη3ΐ, ι 61 Ιΐ38 
(1ί6ΐΊοη69, 'ςυί ηο1)Ίδ €οηΐΓ3(ϋοαπΐ, ρ6Γρυςιΐ36ίΙβΓ 
3ΓΓίρίοιι(68, 6χί8ΠΠ)ηηι, ηο8 ]υΓβ ηιβΓίΐο ΐηοιι^οΓΡ, 
ηΜ35ί ιιΐ3ΐβ 62βΓίπυΐ8, ηοϋηιβίίρ'ίΟδ ηιηι Εθ€!β8ΐ3 
Ηοηϊαηη ΓηοοηοίΓίΛπίβδ, ηπ»; 6Χ ΡβίΓβ 61 ΡΐΠο 
^ρίΓΪΐυηι δ3ΐ»€ΐϋΐη ρΓθ06(ΙβπΙβιη Ίη ίίίΐβί 8γηιΙ)οΙο 
ιτοΐΐαΐ; ηοδ Ιιιιηο ίη ηΐ0(]ιιηι (ΙβΓΰηκίοηΰΐη ηΟδίΓβπι 
ιΙίββΓβιηιΐδ, 61 1ιη]π8ΐηθ(Ιί |»(»Γί6ορο8 υργΙλ ρρηίΐίδ- 
«11116 €0ΐΐ8ίιΙϋΓ3ηΐ08, θΓ»Ιίοη6ΐη αι1ν6Γδηδ δίι>)ίΗ3 σφοδροτέρως άπαγορεύοντα τδ προσθ είναι, ή Οφε- 
λεΐν τι έν ταϊς Οεοπνεύστοις ΓραφαΤς, δι* ών φησιν- 
€ "Ομως άνθρωπου κεκυρωμένην διαθήχην ούδε\ς 
άθετεΤ, ή έπιδιατάσσεται, ι κα\ τούτων τών λέξείον 
πάλιν οΐ άντιλέγοντες ήμϊν ένστατικώτερον άντι-. 
λαμβανόμενοι, εντεύθεν οΓονται κα\ ίτι άττελέγχειν 
κακώς πεποιηκότας ή μας, σπεισαμένους Εκκλησία 
τί( 'Ρωμα^κζ, ήτις έκ Πατ&δς καΐ ΤΙοΰ έκττορευό- 
μενον τδ Πνεύμα τδ άγιον έν τω Συμβόλψ άναγινώ- 
σκει της πίστεως• τοιόνδε κα\ έπΙ τούτοις ποιού- 
μεθα -τδν άπόλογον, κατ* έπυτασίαν τής τοιαύτης 
π-ρικοπής τδν ήμέτερον λόγον ούτωσ\ πρδς τδν ήμίν 
άντιλέγοντα σχηματίζοντες. ΔεΟρο δη λέγε μοι, 
δττις αν εΓης, ό διά τδ τδν μέγαν λέγειν Βα- 193 ΒΕ ΡΛΟΰΕδΜΟΝΕ δ. δΡΙΗΙΤϋδ. ' 194 

σΟ^ΐον φαν€ρ3^ν ξχιττωΦΐν τ^ς π(9τιω; βίνακ ή Α ηοΙ)ί8 οΙ)]ΐ6Ί6ηΐβ8 6ίΓθΓΠΐ>1)ίαΐυ9• Α^βάοηι : ά\^\^^ ίΟετεϊν τι των γεγραμμένων , ή έιηΐφ^γειν -τ^ 
^^^ή γεγραμμένον , χα\ βιά τ6 τ^ν *Απόστολον 
α::αγορεύειν τ6 προσθεΐνακ, ή ύφελ&Ιν τε έν ταις 
θίοννευστοις ΓραφαΓς, αίρέσεως τήν ΎωμαΙχήν 
ΈχκΑΓ,σίαν γραφόμενος, βιά τουτό σοι έγχαλοΟνταβ 
'Ρωμαϊοι, ότι των Γραιχών έν τ 6 συμβόλφ τ6 
Πνεύμα έχ τοΰ Πατρός έχπορευόμενον άνομολο- 
γούντωνι «ροβτιθέααιν οζτοι, χα\ &χ τοΰ ΥΙοΟ. Να\ ' 
πάντως βιά τοΟτο έρείς παραβάσεως εύσ^βείας 
γρά^εσθαί σοι τ6ν Ίτα)Λν» χα\ τήν τοΟ οίχείου λά- 
ρυ ά::^ιξιν έναργεστάτην χα\ &ναμφ(6ολον οΓη 
είναι, τήν έν Εύαγγελίοις ,του Σωτήρος προτείνων 
φωνην, έν ξ 6 Ιωτήρ Εφη, ε τ6 Πνεύμα τής &λι^ 
Η%ς^ δ «αρά τοΟ Πατρός έχτεορβΰεται. > Επιφέ- 
ρει; ιιιίΐιί, ςυ'ίΗςιΓιβ ίυβι», ςαί» (]υο<1 ιη&^ηυβ ΒββΠϊυβ 
Γ«β8ΐΐ8 €81, πιαηίΓϋδίαηι 6886 ίηΟ(ΐ6ΐΐΙ&Ιί8 »Γ(|[υιη6η* 
Ιυιη, ϋχ 118, ςυβΒ βΰΓίρϋοηί €οηιιηβο(ΐ8ΐΑ βυηΐ» 
&1ίςυίά Γβ]ΐΰ6Γ6• βίγβ βχ ϋβ, ςυβίί δΟΓίρΐί ηοη 8υηΐ, 
ίηΐΓθ(1ιιθ6Γ6 ; 61 ςυοά Αρο8(οΙα8 ρΓθ1π1)ϋΙ αιιΐ 
8(Ι<ΐ6Γ6» »υι (1βιη6Γ6 λΐίςυίϋ 6χ ηιιπιίηβ &ίη3ΐίβ 
δοπρίαπβ, Ιι«Γ68β08 οπιηβη Ηοπιαπφ ΕοχΙββίβΒ αρ- 
ρΊηβ^ίβ, ρΓορίβΓββςυβ γ608 &([Ί8 Κοιηηηοδ, ςιιο<1 
6πΒε{8 ίη δχηιΐιοΐο δρίΓΪΐυηι βχ ΡαΐΓβ ρΓΟΰβϋοηΙβιη 
ρΓθηυηΐίΑηΐί1)ϋ8, ΗΗ Β<υυη(, εΐ οχ ΡίΙίο. Ιΐα β8ΐ 
οιηηίηο» ίηςυίβδ, ιαβπίοςα» α Ιβ Ιΐ&Ιυιη νβΐιιΐί 
ρί€ΐαΐί8 νΙοΙ&ΐΟΓΦΟι λ€6υ8Απ, ΐυίηυβ (Ιίοϋ ρΓο1»ιίο• 

ηΟΟα αρ6Γ(ί88ίΠ]λΐη 688β, 6Ι ΡΓ0Γ8ΙΙ• €«ηί58ίιη3ΐιι 

&Γΐ)ίΐΓ&η8» 6ν2Π|;6ΐί€λΐη δ€πτ3ΐοπ8 νοοβηι ρΓορο« 
γάρ ώς^ του Σωτήρος ούτω γβ είρηχότος, ό Β ιιβη8, ςυϋ Ι^γυαΙογ ρΓοηυιιΐίανίΙ, ι δρίπΐυδ Υ6Γί• ι:ροτ:ιθε\ς τ6, χαΐ έχ τοΰ ΓΙοΟ, τήν Εύαγγελιχήν 
^ραχαράττεκ άλήθειαν, χα\ τάς άναγε γραμμένας 
τοΰ μεγάλου Βασιλείου περ\ της προσθήχης φωνάς 
εΙς καταδρομέων οτι κολλήν τοΰ Ιταλοϋ πανταχού 
τ«ί λέγου προφέρεις. 

η'. Άλλ* ΓσΙ9ι ώς ούχ ^λοθεν, &λλ' έξ αύτου του 
της θεολογίας χήρυχος Βασιλείου τοΰ πάνυ άποίσ^ 
χαΐ πάλιν τ6ν Ελεγχον, ώσπερ οΰν χάν τ^ΐς προτέ* 
ρ«ι;, χα\ ούχ έξ αύτοΰ μέν, έχ των έν άλλοις 6έ θεο- 
λογηθέντων Γαως αύτφ, άλλ* έξ αΟτής της έν αύτφ 
τφ λόγφ« οί^έρ είσι χα\ αΐ προανατβταγμέναι κ»• 
ριχοπαΐ, έχδοθείβι^ παρ* αύτοΰ πίστεως, ήτις χα\ ιβΓΐ8, ςυί & ΡαΐΓβ ρΓ006<1ίΐ "\ > ΙβίβΓ8 $ίΐ|υί(ΐ6ΐη, 
δβΓΥΑίΟΓβ ίΐα &88βΓεηΐ6, ςυί &(1<1ίΐ, Ει 6χ ΡίΙΙο, 
βν2ΐη(;6ΐί€»ιη νβίίΐ&ίεια λϋυΙΐβΓβΐ^ υΐ βυρΓβι &1ΐ8ΐ(&$ 
πια^ηί Βϋβίΐϋ γοοββ <Ι6 ««Ιόίΐίοηβ , ν6ΐΐ€ΐ&6ΐιΐ<:Γ 
Ιΐ^Ιυπι €Πΐηίη»οϋο, 8ίο|;ιι1ί8 θΓ;ιΐίοηίδ ιιιβοιίιηδ 
νοίν'ιβ Γβνοΐνίδηυβ. 

8. ΥβΓυοιίληιβη δοίΐο, ηοη βχ 9ΐί1$, 86<Ι €Χ ίρ^ίβ 
η&ΐ;ηί ϋιοοίο^ιβ ρΓχεοηίδ Ββίδϋϋ νβΓίιίβ γογ8ιι9 
Γ6ΓιιΐΑ5«Γΐβ9 ςυ6ΐη>ϋιηοι1ιιπι οΙ (Ιβ &1ϋ8 ΒυμΓ3 «χρο- 
8ΐιίιηιΐ8, ηθ<|υ6 βχ ίρβίυδ, 8βι1 ίη αΐϋδ ΐΓ8ΐεΐ9ΐΐϋ>υ8 

λΙ) βΟϋ^ΠΙ άβ ΓβΐΗΙ8 (ΙΐΥίΐΐίβ «ΙββΓβΙίβ, 8β<1 βΧ βαϋβΙΙΙ 

ηιβΙίρ8& ΟΓ&ϋοηβ» 6ΐι]υ3 «ι βυρΓ» 9ΐ()<Ιυοι& 86(;ιηβηΙ& 
•υηΙ• βΙ Αιΐβ ίη βλ ΐΓ»ϋίΐ&, ςυ» Ιιυιιβ Ίη ηιοιίυιιι 
βΟτω; έπΙ λέξεων Ιχεί' ι Βασιλείου Ιχθεσις πίστεως. (] ηεβ ιιΗίδ νβι1)ΐ8 ρΓΟόυείλ β&(. < ΟΓβάίιιιιιβ ί^ίΐιΐΓ βΙ Πιστεΰομεν 'τοίνυν χα> ομολόγου μεν εΙς Ινα μ^νον 
έληΟινδν, λγ-αθ^ βεόν, Πατέρα παντοκράτορα , έξ 
0'^ τά πάντχ, τ6ν Θε6ν χαΐ Πατέρα τοΰ Κυρίου 
ήμων χα\ ββου Ίησου Χρίστου * χα\ εί; Ινα τόν 
]Μνογενή αύτοΰ ΥΕ6ν, Κύριον χα\ Θεόν ημών *Ιη- 
βοΰν Χριστών, μόνον άληθινόν, βι* ου τά πάντα 
έγένετο, τά νε ορατά χα\ τά αόρατα, χαΐ έν φ τά 
3άντα συνέστηχεν * δς έν άρχ|) ην πρ6ς τον Οε6ν, 
χα\ θεός ήν, χα\ μετά ταΰτα χατά τήν Γραφήν έπΙ 
%\ς γης ώψΟη, χα\ το?ς άνθρώποις συνανεστράφη - 
^ έν μορφΙΙ βεου υπάρχων ούχ άρπαγμδν ήγήσατο 
τ6 είναι ίσα Θεψ, άλλ' έαυτ&ν έχένωσε , χα\ διά της 
Ιχ Παρθένου γεννήσεω: μορφή ν δούλου λαβών, χα\ 
οχήματι ευρεθείς ώς άνθρωπος, πάντα τά είς έαυ ΰοιιΙΐΐοηιυΓ υιιυιη βοίαπι, βΐ νβΓυιη, βΐ Ιιοηυιιι 
0«υηι, £1 ΡαΐΓβιη οιοηίροΐβιιίβηι, βχ ςυο οιουία, 
Πβιιιιι Ρ&ΐΓβιιι ϋοιηίηί βΐ Π^ί ιΐ08ΐΓΪ ^β5α €ϋΓί8ΐί : 
Ει υιιίοαιη υιιϊ(|;6ΐιίΐυηι 6]ιιβ Γΐΐίυηι, Ποιηίουιη ϋΙ 
ϋβαιυ ηθ8ΐΓΐιπι ^«8υιη ΟΐΓί^ιυοι, 8ο1υιιι, νοππη, 
ρβΓ ςοβιυ οαιιιί» Γ&οίβι ΒυηΙ , νί&ΐΙ>ί1ί&(|ΐΐ6 ^ιΐηυβ 
ίηνί8ίϋϊ1ί&, ^Ι ίη <)ΐιο οιιιιιΐ» βοπδΐ^ιιιΐ, (|υϊ(|ϋ«ί ιιι 
ρηιιοίρίο βΓ8ΐ «ρυϋ Πΰυιιι, βΐ Οβυε βΓΐ^ι ϋΐ ρο&ι 
Ιι»^£ 8ββυιιϋυιη &€ΓίρΐαΓΑ8 ίη ΙβΓΓίδ νΐ8υ8 βδΐ, βΐ 
βυιη Ιιοιηίιιί1>υ8 €υην6Γ6Αΐυ8 ββΙ. Ουί οιιο) ίη 
^ΟΓΟί» Οϋί β88€ΐ, ηοη Γβρίηαια &Γΐ>ίΐΓ2ΐα8 β8ΐ ββδβ 
86 «ςιΐλίβιο Οβο, 86(1 86πιβΐίρ8ΐιηι βχίηβιηίνϊι : βΐ 
ρβΓ ηλϋνίΐαίβηι οχ νίΓ|;ΐη6 ίοηιαηι 86Γνί ουηι «6- 
6€ρί886ΐ« 6ΐ ίΐλΐΗία ίηνβΝίαδ 68861 ιιΐ ΙΐϋίΒΟ, οιηηία. " •• ---.-- - ν^^.~ — ν , ν 

τόν χα\ περ\ έαυτοΰ γεγραμμένα έπλήρωσε χατά ^ ςο» ίιι Ιρβυηι, 61 ϋβ ίρδΟ δοπρί» ίυβπυηΐ, οοιηρίο- φ έντολήν του Πατρός, γενόμενος ύπήχυος μέχρι 
θανάτου, θανάτου δέ σταυρού. Κα\ τ^ τρίττ) ήμέρςι 
εγερθείς έχ νεχρών χατά τάς Γραφάς» ώφθη τοΙς 
έγίοις αύτοΰ μαθηταΐς χα\ τοις λοιποίς, ώς γέγρα- 
^αι. "Ανέβη τε εΙς ουρανούς, χα\ χάθηται έν δε- 
&| τοΰ Πατρός, δθεν έρχεται έπΙ συντελείς του 
αιώνος τούτου, άναστησαι πάντας χαΐ άποδοΰναι 
Ιχάτεω χατά τήν πράξιν αύτοΰ * δτε οΐ μέν δίχαιοι 
κροφληφθήσονται είς ζωήν αίώνιον χα\ βασιλείαν 
ουρανών, οΐ δέ αμαρτωλοί χαταχριθή^ονται εΙς χό- 
λαίΐν αίώνιον, οπού δ σχώληξ ού τελευτ^, χα\ τ6 
«ΰρ ού σβέννυται. Κα\ Ι* μόνον Πνεύμα άγιον, τόν νίΐ, 86€υΐκΙυηι ηι^ηά&ΐυιη ΡβίΓΐδ ί»€ΐυ8 οΐ^βϋΐβΐιδ 
υ6<ιυβ 3(1 ιηοΓίβιη, ηιοΠβηι ^υίβηι ΟΓΟϋΐδ. Ει ρθ{>(• 
ςυλίη ΙβηίΑ (Ιίβ ΓΟδυΓΓβχίκδβΐ & ποοπυίδ δ6€ΐΐΜ(1υΐΓ 
8(:ηρΐιΐΓ»δ, νίδυβ βδΙ^ & δ^ηοΐΐδ ϋίδΰίρυΐίδ βυί$, ιν 
Γβ1ί()υί89 δίουΐ δοίίρΐίιιη βΑ : Ει ββοβηάίι ίη ε<Βΐυηι, 
61 δ6<1βΙ &(1 (ΙβχίΟΓϋΗΐ Ρ&ΙΓΪ8, υη<λβ νβηίυΓυδ <ΐ8ΐ ίο 
€θ»8υπ)η»αΐίοη6 δχουΐί 1ιιΐ]υ8 βά βΐ6ΪΐΑη(1ο8 Οπιιιβδ 
61 Γ64ΐιΐ6ΐΐ(]υΐ9 υηίουί(ΐιΐ6]υχΐΑ ορυδ ϋΐίυβ : ςυαηιΐο 
]υδΐί (|υί(ΐ6ηι ΑδδΐιιηβηιυΓ 3(1 νίΐ3πι κΐβπίΑηι, ρβο- 
ϋ3ΐθΓ68 νοΓΟ δβηιρίΐβπιο 3(1(ϋο6ηΐυΓ δυρρϋοίο, ιιΐιί 
ν(;ΐΊηίδ βΟΓυιη ηυη ιηοΓίΐϋΓ, βΐ ίςηίδ ιιυπ 6Χ8ΐίη« 
ΚυΙΙυΓ. 0Γ6(ϋιιια8 ίίβηι υηυηι δοΐαιιι δρίΓίιυυι 83ΐ^ ^^03I1. XV, 26. 195 10ΑΝ. νκεΟΙ ΟΡ. ΡΑΤΛΙΑΚΟΗΛ 1(^0 

οΐϋοι, Ρ»Γ8ΐεΐ6ΐΐιηι, ίη ςυο ο1>&ίβη3ΐί 8υιιι»9 ίιι (Ιίβ Α Παράχλητον, τ6 Πνεύμα τ^ς άληθεία;, ένφέα-ρχ ΐ'€ϋβίηριΊοιπ9, δρίιίΐιιιη ν6ΓΐΙ:ιΐί&, δρίηΚιιη 9(1ο« 
ρΐΊοιιϊ», Ίη ί|ΐιο οΐλπιαιηυβ, ΑΙ)1)Α Ρ3(6Γ, ςυί ϋίνί(1ίΐ 
βι βΙΓιοααΙβΓ ορβΓαΐΟΓ (Ιοηβ, ςυ» α 1)€0 (Ι^ιιΙυΓ, 
&1ιΐ|(υ1ί8» ρΓουΙ νυΐΐ, αϋ υΐίϋΐαΐβιιι : δρίπΐιιιη, ίη- 
4|υίΐιη, ςυ8Βΰΐιιΐ(|αβ αυϋίνβηΐ β ΡίΙίο ι1θ6€ηΐβιιι Η 
«οιηηιοη6ΐιΐ6ΐη οηιηί» : ϋοπυιη, (Ιβϋυοβπίβιη ίη 

011)116111 ν«Γίΐαΐ6ΙΙΙ, 6ΐ €01ΐΟηΐ>»ΐα€ηΐ 011)068 ΰΓβιΙβη- 

ΐο5 9ίά ουςηαίοηϋΐη νβΓ&ιη 61 6χα6ΐαιη, 6ΐ «ΐοΐιαιη 
ϋοί ρίυπ), 61 &(1υΐ'αΙΐοιΐ6ΐη $ρΊηΐ3ΐ6ΐη, 61 νι^Γ&ιιι 
€οηί68$ίοιΐ6η) ϋοί Ρϋΐΐ'ίβ, υιιί($6ΐιίΐι<ιυβ 6]υ8 ΓιΙϋ, 
ϋυηιίιιί(|υβ βιο 06*1 ηοβίιΐ ^^8υ 01)Π8ΐί. Ει Ιιχο ΐρβα 
6ςυίιΐ6ΐϋ ΙΠΑ ηοιιιΙιίΑ 86ϋΓ8υιΐ) ι^ίη^υΐΑ 8ααιη ρβοα* 
ΙίαΓβΐΏ ηιιαηΐίΐαη) ρΓορπ6ΐ9ΐΐ6ηι &ρ6Γΐ6 &ίκιιίβο:ιηΙ, 
ςυ» ρ'ιβ 6<Η)δΙ(ΐ6πΐΓί ίη ίρ&ίβ ροΐ68ΐ, αΐςυ6 Ιη ΡαΙί'β γίσθημβν βίς ήμέρχν άπολυτρώσβω; • τ^ ΠνδΟμ;. 
της υΙοΟβσίας, έν φ χράζομβν, Άββδ ό Πιτήρ, -.^ 
διαιρούν χα\ ένβργουν χ^ τιαρ^ι τοΰ βεου χαρίσματα 
έχάατω τ.ρ^ς τ6 συμφέρον, χαθώς βούλεται* τ^^ζ•.*, 
δάιχον χα\ ύπομψνήσχον πάντα, Ζζα άχούει παρά 
τοΰ Ποΰ • τύ άγα06ν, τ6 όδηγοΟν ε\ς π^σαν τΗ 
άλήΟβιαν, χα\ στηρίζον πάντας τους ι:ιστ:ύο.τα; 
Ίζρ^ς γνώσιν ασφαλή, κα\ 6μολογίαν άχριβη, χα• 
προσχύνησιν πνευματικόν χα\ άλΓ^θή θεοΟ Πατρίς 
Χ2\ του μονογενούς αύτου ΤΙοΰ, του Κυρίου χα: 
ΘεοΟ ημών Ίησου Χρίστου. Κα\ έαυτου έχάβτοο 
Ονόματος την του ονομαζόμενου Ιδιότητα σαφώς 
ήμίν δκυχρινουντος * χαΐ περ\ Ικαστον των ονομα- 
ζόμενων πάντίυς των εξαίρετων {βιωμάτων εύοεβώς ςιιΐ<ΐ6ΐΐ) ρΓθρΓίβι&8 ΡϋΐΓίδ, ίη ΙΐΊΙίο ρΓορι*ί6ΐ38 ΡίΙϋ, Β θεωρουμένων, του μέν Πατρίς έν τφ (διώμα;ιτοΟ ίη 8ρίπΐα 5αηοΐο ροβίΐ'βηιο βυα ςαϋΒ<1&η) & (1υο1)ϋ5 
<Ιίν6Γίι9 ρπυρΓίβίΑβ .* Οϋΐπ ιΐ6ςυ6 δρίηιυδ 8&η€ΐυ8 :ι 
86 ίρ&ο 1οΐ(ΐΐ2ΐΐυΓ, η^ςαβ Ρίΐΐυβ & 66ηΐΰΐίρ8ο ί&οί&Ι 
<|αί(1(4"Αη) : μο Ρ^16γ (|υΊ(ΐ6ΐη Κίΐίυηι η)ί1ι»1, ΡιΙίυ8 
ν6ΐΌ δριπίυιυ 83ηΓΛυιη. δίο βϋηΐίπιυ» , 61 816 
1)αρΙίζ3ΐη)ΐΐ8 ίιι ΤπηίΙαΙβ Ο.οπ8ϋ1)&1;ιηΐί&1ί, Ι()(]»ο 6Χ 
ρΓΟίΟΰρίο ϋοιιήηί ιιο&Ιγι ^6&υ ΟΙΐΓϊβΙί, ςυί ιΐίχίι : 
ι £ιιηΐ68 άοαϋύ οιηηββ §6ηΐ68, 1)3ρΐίζΑηΐθδ 60$ ίη 

1)011)1116 ΡαΙΠε, 61 ΡΐΙϋ, 61 δρΪΓίΐυδ 83ϋ€ΐί, (!06βΙΙ165 

608 2»«Γν9Γ6 0111013, ({υχουηςυβ ιη&η(ΐ0νί νολ)ί8 ". > 
Ου» 86Γν»ηΐ68 61 6ΐ)αΓί(αΐ6ΐη 6^03 ίΙΙυιιι Ι)3ΐΙ)6Γβ 
αο8 (ΐ6ΐηοιι»ΐΓ»οιιΐ8, 61 (Ιί^οί βΐΰοίιιι»^ ςυΙ ία 63 
ΙΙ)30β&Ι0Ι18, 81601 86Γ>ρΐυΐη 68ΐ : οοιιίΓα η6§1ίκ6ηΐ6β 
«3ηΐ 86Γ\8Γ6, 3ΐ) 63 ϋί8]υη6ϋ, 3υΙ 3Πΐ6Γ 3ίΤ6€Γΐ 

€οηνίΗθίηΐϋΓ. ι Ουί 6ΐιίΐϋ υοη ά\\\%\ί π)6 , ίη(|υίι 
ϋαηιίηυβ, ββηιιοοΰβ 0)608 ηοπ 86Γν3ΐ *** > Ει ί16ΐπ, 

< (Ιυϊ 1ΐ3ΐ>4^1 11)311(1^13 11)63 6ΐ 6Μ8ι0^^^ι 63, ίΐΐβ 68 (, 

Ι|υΐ ϋι1ΐ(;ϋ ιθ€ *\ ι Εΐ Ιιχο 6(ΐυίϋ6ΐη 681 3 θ)3^πο 

ϋΑ8ΐϋθ ϋ^€8 ΐΓ3(1ίΐ3 1^818810)18 ν6Γϋί8. 

9. Οθ3 3886Γ13 103 1)000 ίπ 11)0(100) Γ6<ΐ3Γ^6η- 
10Γ• Μ«Ι»(}Οϋ ίη 63 3 ΚϋίΟ δρίΐίίΟΙΟ ρΓ066ϋ6Γβ, 

ςυοιΐ 1ΐ3ΐοΓοηΐ) 3(λ<ϋιίο €οηΐ6θι1ίΐ, Ι3ί'6ΐ)$, δϋβΐ 

φΙΟ^ΟΟ 61 6Χ Ρ31Γ6 {ΐΓ0€6ίΐ6Γ6, ςοΟίΙ 000)10163 ΥΟΧ 
111 Εν3ΙΙ((6ΐΐΟ 6ηυηΐί3νίΐ , 4|00 3ρ6Γΐ6 ρ3ΐ3ΐ))ςα6 
4Μ>ηϋηΐΙ3ΐ, ΔΟΒ Ι3ΐ60) 6886 344ϋ(ίθ06ΐη 3ΐ) Ιΐ3ΐί8 ίΟ 

δ>ιΐ)ϋο1ο ί36ΐ3ΐϋ , ςυ3ΐ6ΐΐ) ϊύ^οϊ )ρ86^ θ3;ΐ6Π(|υο 

1)081Π 4ΐ6ίί6Π Ρ3(ί68, 601», ^01 8306 Άόβϊ (|1ΐίϋρί3ηΐ Πατρίς, του δ& ΓίοΟ έν τφ ίδιώματι του Τΐοΰ, τοΰ 
δέ άγιου Πνεύματος έν τψ οίχείφ ΙβιώματΓ, μήτε 
του αγίου Πνεύματος άφ' εαυτού λαλοΰντος, μήτε 
του ΥΙου άφ' εαυτού τι ποιούντος, χαΐ του μέν Πα- , 
τρ^ς πέμποντος τδν Τΐον, τοΰ δέ Υιού πέμποντος ι 
τ?) &γιον Πνεύμα ' ούτω φρον&ΰμεν, κα\ ούτω ?α..- 
τίζομεν βίς Τριάδΐ δμο^σιον, κατά τήν έντΆην 
αυτού τοΰ Κυρίου ήι^ών Ιησού Χριστού, είπ^ντος• 
€ Πορευβέντες μαθητεύσατε πάντα τά έθνη, βατηί- 
ζοντες αυτούς εΙς τ6 δνομα τοΰ Πατρίς, χα\ τοΰ 
νΐού, χα\ τοΰ αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες τους 
τηρεϊν πάντα, οσα ένετ«ιλάμην ήμίν. > Άπερ τη- 
ροΟντες μέν την είς αύχ6ν άγάπην έπιδειχνύ.^εΟι, 
, χα\ έν αύτ5 μένβιν καταξ.ούμεθα, καθώς "ϊ^γρ- 
' πται, μή τηρούντες δ* έναντίως έχοντες έΑ«γχ(ί ϋΐιίία. 
ι Ό μ^ αγαπών γάρ με, » φησιν ό Κύριος, « του; 
λόγους μου ού τηρεΖ. ι Κα\ πάλιν • ι 'ϋ έχων τ^ς 
έντολάς μου καΐ τηρών αύτάς, έκ€ΐνός εστίν ό αγα- 
πών με. ι Αύτη μεν ή παρά τοΰ μβγάλου Βασιλείου 
εκδοθείσα πίστις αύτολεξεί. 

θ', ϊύ δέ έκ ταύτης, έφ' οΤς λέγεις, ούτως άπελε;- 
χΟήση. Έν ταύττ| γάρ μή παρά του Υίοΰ έκπορ^ύε- 
σθαι λέγων τ6 Πνεύμα ό άγιος , δπερ ή προσθήκη 
τών *Ιταλών βούλεται, σιγ^ κα\ τ6 έχ Οατρ6,- αυτό 
έκπορβύεσθαι, δπερ έν Εύαγγελ^οις ή Κυρια/.ή φωνή 
παραδέδωκε * χα\ τούτο ποιών παρίστησιν έναργώς 
μή τοιαύτην εΤναι προσθήχην την παρ' Ιταλών έν 
τφ Συμβδλφ γ^νομένην προσθήχην, οίανπερ χα\ 
αάάίύβπΐ, ν6ΐ 3ϋ<|υϊ<1 6Χ 63 <16ΙΓ3Χ6γΗ, .31)311)6- ]) ο()ΐος αύτ6ς, χαΐ οΐ λοιποί θεοφό/ιοι Πατέρες ημών 10311 8υϋ]ίϋί6ηΐ68, ρΐΌΐ)ί1)α6ΐΌ0ΐ. ν6Γ3 βίςυϊάβηι 
ΐυιη 3ΐ1<ϋιιο, 6ΐ (ΐ€ΐΓ3α)0 681, €00) ηοΜ (Ιίοΐιυοίϋοδ, 

86(1 86ηΐ60ΐϋ3 3116018 6Χΐ6η)ί8(ΐα6 ϋϋ68 83ηα ¥1013- 

ΙΟΓ. Εΐ6ηία), 8ί ϋϊϋΐίοιιυοι 3(1(1ΐιίοιΐ6 Εν30|;6ΐΐ6« 

\6Π138 νθ1ΐΐ61'3ΐΟΓ, 11<ΐ6ΐη<|υ6 3ΐϋ8 ρΓ0ρίΐΐβΓ6, ίΐΐ 
(|03 Εν30(^6ΐ)63! 86Γν3ΐ0Γί8 νθ068 ρΓΟί'βΟβ Οαπ (1ί^6' 

Γ30ΐυΓ, 86(1 8ΐΐ6ηΐϊο Ιονοίοι» <)ΐ88ϊιοοΐ6η(υΓ, ϋσ* 
ιΐ)ίοΐϋ38 νο€68 68Κ νίοΐ3Γ6, 6ΐ Εν3η|;6Ηυιη 3(1υ1ΐ6- 
1 3Γ6 : 61 1)06, ίοςοϋΐη , τ6Γοηι 681 οαΒ({θ3ΐη Ιιίο 

103(008 03811108 3886ν6Γ35861, β ρΐ3θυΗ) ΠροΠυοί- 
(|06 6886 3 ϋ(ΐ6 638011), 6ΐ &υρβΓΐ)ί2£ ίΐΚΐίΟίΟΙΙΙ, 30ΐ 
61 ϋ8 <|υ2Β 86ηρΐ3 8001 3ΐί((θΙ(1 Γ6]ί66Γ6, 301 βΧ 110» άπηγόρευσαν, πάντα τδν προστιόέντα τη ύγιαινουστ) 
πίστει, ή άφαιρούμενον έξ αυτής, χαταδικάζοντες 
άναθέματι. Άληθζς γάρ προσθήκη 4στ\ κιΐ άφαί- 
ρεσις τδ μή λέξεσιν, αλλ* έννοίαις έχατέρως τούτων 
την ύγιαίνσυσαν π^στιν πάθε ι ν. ΕΙ γάρ 6ν λέξεσι 
προσθήκη τήν Εύαγγελικην παραχαράττβι άλήθειαν, 
και τδ πίστιν πάντως παραδιοοναι, χα'ι τάς Ευαγγε- 
λικάς τρύ Σωτήρος φωνάς έν τ|^ τοιαΰτΐ) πίστει έχ- 
τίΟεσθαι, αλλά ταύτα,• παρατρέχειν σιγ^^ κοι\ τοΰ;ο 
άΟετεΓν έστι τά; τοΰ Κυρίου φωνάς, χαΐ παρα/αράτ* 
τ^ιν χδ ΕΟαγγέλιον. Άλλ' εί τούτο ην άλ&θές, ούχ 
άν ό μέγας ούτο^ Βασίλειος νύν μεν έλεγε ν < φάνε• Μ3ΐ11ι. χχνιιι, 19, 20. «• ^ϋ30. χιν, 24. *' ϋ)^. ^1. 187 ΟΚ ΡΚΟΟΕδδΙΟΝΕ 8. δΡΙΚΙΤϋδ. 198 ν•ορίαν ί| άθέτεΖν τι των γεγρααμένων, ή έπβισά• 
νειν τ^ μη γεγρΑαμένον * > νύν 6^ 5ρον πίτκβως χα\ 
&ύαε6«{ας παραδιδούς ττ2ν Ι ν Κι>αγγελίοςς Τ^ΤΡ^Ρ^* 
αβνην ήφέει του Κυρίου φωνήν, την έχ τοΟ Ιΐατρ^ς 
τ6 ΠνΓϋμα έχπορεύ^βθακ λέγουβαν. *Αρα, οτι γβ & 
μέγας Βασίλ»ιος Ιν τ]) έχΟέαε: ταυττ} της χίστεως 
ύΟχ ίγή ^^ 11 νεύμα έχ του Πατρίς έχτιορεύεσθαι, 
ί|θέτΐ|Χ5 τι των γεγραμμένων, χα\ τ} xαταοίκτ^ ένο- 
/ον χατέατησεν εαυτόν, ήν οί ϋατ^ρες ημών χατεδί• 
χαααν τους Ι'χΧ τψ £υμβόλ({> της πίστεως προ^τι- 
Ιέντα;ή ά^αιροΰντας ; χα\ ποίος ^$ης χατά τοΰ 
«η; Έχχληαίας φωστήρος ίχείνου τοιαύτη ν άπερεύ- 
ςόΐαι μλασφημέαν ; Αυτός έστιν ό ι φανεράν {χ< 
<:ω9(ν πίατεως » άποχαλών • τ6 άΟετείν τι τών Ι9ΐί8ςιι<ί ΐΓ»ι1οιΐ5, Οοιιιίηί νοονιη Ι η Εν8ΐΐ|[^Πί5 βτπρίο 
€0)ΐ6ίβη9ΐ&αι όΐ'ββΓυίΙ, 6»ιιι ηβΐΗρβ, (|ΐΐ26 δρίπΐΐΜη θΐ 
Ρ«ΐΓβ ρΓ0€6<ΐ6Γη ίιιίοπβι. Νυιη ίΐβςιιβ ηΐλ^ιιιι$ Ββι&ί- 
)ία9, ςιΐ(Μΐ Ιη Ιιαο ϋϋβί βχροβίΐίοηβ δρίΗΐνηι €ΐ ΡβίΓβ 
ρΓΟΟΰάιΜΤβ, Ι&βυΚ, &1ί<]υΙιΙ βλ ^ειίρΐίβ γϊοΐατίΐ, βΙ 
ροθοίβ Η» οΙ>ΐΗ)χίυ& Γ&οΐυ8 «βΐ, <)ΐ)ίΙ)υ9 Ρ.ι1ΐ'6δ ιιο8ΐπ 
603 5α1^]βοβΓβ, ςυί ίη Ρΐ(Ι«Ί 8γιη1)οΙο 3{)(ΙθΓοη(, ν(*1 
<!6ΐΐ'Αΐΐ€Γ€ηΐ ? ΐ!]ΐ ςιιΊ^ηβιιιι ΟΓου^ »(1ν6Γ8α$ ^1^υ^ Εο- 
οΙοΜ» Ιυιοβη βίιηΐ1ι•ιη 1)ΐ28ρΙιοιυί&ιπ βΓϋοΐανβΓΚΤ 
1116 ίρ5β <29ΐ, ςηϊ ι Ιιαικί ((υΙιΗιιη α Ι^Ηο €η$υιιι » 
ηιιη€υρ'4ΐ, ι βυΐ λΐίςιιίίΐ θχ δϋΐίρΓιβ ΙτηρτυΚίΑΐβ» «ιιΐ 
8(1<]6Γ6» Αροβίοΐυηα, βυιυρίο οχ ΙιοιηίΜβ βχΐίΐηρίο 
ΥβΙιοιιιβηΐίδδίιηβ Ίι»1«Γι1ίεΰΐα6ηι , ιη: ςυίά 60^αΗι » 
ςα» ίη ϋίγιιιίβ Ι^ίΐΐβιίδ ΗαΙ)«ηΙιΐΓ, ί1βι»&Ιι»Γ, λυΐ γιγραμμενων, ή έπεισάγειν , χαι έν τφ παράγειν Β &ιΙιΐ3ΐιΐΓ, 3<1<1«εοιΐ8. 111ο ϋ8( (^ιά Ιι;ι?ο ΙηίοιιβΙ, βΐ ίη :^>ν Άΐϊ^στολον &ν ύπ^ύβίγματι άνθρο3πίνφ αφοβρο* 
τίρως άχαγο^>εύοντα τ6 κροτΟ είναι ή ύφελείν τι έν 
'^ Οεοπνεύιτοις Γραφ:ιΓς• » Αυτός έστιν ό ταΰτα 
λίγων, χαΐ έν τη έχέοΟείσ]] ιιαρ* αί»τοΰ πίστει 9ΐω• 
Γ.{ παρατρέχβι την τ•ερΙ της έχπορεύαεως του 
Πνεύματος £^^αγγελιχήν τοΰ Σωτήρος φωνήν, εΐπερ 
ΰφεβίν τίνα της &χρι€οΟς εύσιβίϊα; διεγίνω^χβ τ•^ 
ύφελείν μέχρι στοιχείων τε χαι γραμμάτων τών 
τκνας έγχειμένων έν ταίς θεοπνεύατοις γραφαΐς λέ• 
ς(ων ; Ούχ ίατι τοΟτα, ο6χ Εστίν• *Αλλ* έν τφ 
ςανεράν ίχπτιοσιν «ί στεως, χαΐ ύπερηφανίας χατη•• 
νορίαν άι:οχαλ£ΐν τό άθετείν τι τών γεγραμμένων, 
η έπεισάγειν τ& μη γεγραμμένον, χα\ έν τω ζαξ^άί- βχροδίΐ» 8 δβ β(1« δίίβηΐιβ ίιινοΐνίι ϋο ρΓ0€68^ΐ(ΐΐι€ 
8ρίπΙυ8 6τ:ιη§(^Ι(θαιιι δοΓν^ΐυήδ νοοίίΐιι, 51 βκβυπ^α» 
ρίϋΐλΐίβ ίηπϋίιιυΐίοιιβηι 3ΐίι|υ!ΐιη €€η8υ)$;κ;ΐ, νβΐ 1ίικ*ο<- 
Ιΐδ νβΐ 1ίΙΐ6Γυ1ί8 νυθ(!8, <ιιιϊ ίη (Ιΐνίοίδ 1.ΐιΐ€Γΐ8 (ϋ^^^• 
ΓϋΐιΐυΓ, <ιυο<]υο ιιιοϋο ηιυΐίΐ3Γΰ? Νοιι «81 Ικ>ΰ, ι»οιι 
681. ν6Γυιΐ)ΐ3ηι«η, ϋυιη ») 111 Ί 1116(1 ϋΐΜ 11 ηι πι1Ι<ΐ6ϋΐ;ιΐί8 
9ΐΓ{υη)6ηΐϋηι, 6ΐ 8υρ6Γΐ)ίϋΐκΗΐ(1>€ίΗΐ» ^»<^>*^ > ϋϋ(ΐιιϊ(1 

86ΙΊρΐΪ8 ΓΡΪΐββΓβ, 6ί βΧ ΙΙϋΙΙ βεπρίί» ΪΙΙίΓϋΐΙυ€ϋΓΟ : 

(1αυΐ4|ΐΐ6 Αιχκίοΐυιη &(Ι«1ιιοίΙ, 8υι»ρΐ• &1> ΙιοΐΜίΜβ 
6Χ6ΐι»ρΙο,ν«1ΐ6ΐη6ηΐίαδ ϊΐΗ6ΐΊΐϊ€6ΐιΐβιη, η«4}ηίϋ«€ΝΓΐιπι, 
<)»*£ ίιι ϋίνίιΐΜ 1•ίΐΐ6ΓΪ8 ΙΐϋΙκ^ιιΐυΐ', ίΙΐίΐίΜνι^ι* αιιΐ »α- 
ϋθίοΓ, Ιαιιι ροβίπκκίαηι Ιίιΐ^ί βίΙιΐίοιιβΗ) Ιιαιίβιι»• 
6Τ»υί:6ΐί€'«ΐΗΐ ¥066111 «δ86Γ«ίΐιΐι;Βΐ, 8ρΊιίιιιαι βχ ΡαΐΓβ γιιν τ^ν Άπ^ϊτολον έν ύποδείγματί άνΟρωπίνψ ριοοαΙοΓϋ, ΙΗοίΙιιβ ρι«ΐ6ΐΐΐ, ρΙ»ιι« ίίβΜ[0ΐ»δΐΓ8ΐ, ίφοβροτέρω; άιεαγορευοντα τ6 κ^οαΟείναι ή ύφελειν 
%ι έν τ»ίί θεοπνεύστοις ΓραφαΙς, είτα τ.^^^άδοσιν 
έχτίδεσΟαι ταστεω^, χαι ττ,ν Εύαγγελικην φωνην 
άτ:&3ΐί*ίΓ.ΐν, την λεγουσαν τΐ Ιΐνεΰμαι έχ του Ωατρος 
ΕΧΓ,ορεύεοΟαί, εναργή ποιείται άποόΐΐξ'.ντοΟ μή τών 
ξεγραμμένων είναι άΟέτησιν τ6 λεςεις έν ταί, Οεο- 
λογίαις άποιιωπίσθαι Εΰαγγελιχάς τε και ά::οο'το- 
λίχα;, ότπ^νίκα έχ ττ;; εννοίας τών άλλων άπασών 
ϋςιων αΐ ϋεοΛογίαι χΐ άχρι^^ε; χα\ εντελές άποφε- 
ρονται. Κα\ εΐ μή εύαίβείας 4στ'.ν άφαίρεαις ή τών 
γ^αφιχών άφαίρεσις λέξεων, όπηνίχα έχη τ>Λ της 
εν(σε(<είας άπηρ:ισμένον ή έννοια, ούόέ εύσεβείζς 
1:τΙν άθέτηοίς τών λέςεο^ν ή προαίίήχη, όπηνίχα ή 
τών προστιθεμένων λέξεων έννοια τήν εύσέβειαν οοΓϋΐΗ, (ΐυχ δεπρΐ;ι ΐιιΐιιΐ, \ίοΐ3ΐιίοηβιη ΐ)θΐι οδί^ϋ, 
(1ΐ€ΐΐυιΐ62» Ιαιη βν<ιιΐ|;ϋ1Ϊ0Δδ, Ιααι αμο^ιιυ1^^»^>, οιηιι 
(16 αΐ6υ1θ}$ΐ(:ί;> ΐΓϋϋίαιιιαίΝ δϋϋΐιΐΐο 0ΐ>Γα6ΐ6, (Ιϋΐπ- 
ιιιο<1ο 6Χ ;ι1ι&Γυιιι οιιιηίαιιι ιΐίοιίοηϋαι δοηΐ6ΐιΐίΑ 
ΙΙΐΰϋ.ο^Ιοα (Ιίοΐα αοουιαίιιιη ροΓίΙοΐιπικ^υβ ίιιΐϋΐΐϋ'* 
ςΙαίΗ ρΓΰθί>ϋ1οιυπΐ. Εΐ δΐ ιιυΐΐα ρ1οΐ:($ ΐηιηιίιιαΐιιΐΓ, 
ϋηηι 2»οιίρΐ« (ΙίοΓιυηοδ ιΙοΐΐίΐΙιυηΐΜΓ,άυιηηιοϋο 66η• 
ΙοιιΙία ρι<:1;ιΙΐ8ϋΐΊΐ νιοίαιίο ιϋιΠυηαιιΐ »(1ι1ι1ΐυ, ϋαΐΗ- 
ιιιΟίΙοαϋιΙίΐΑΓυιιι ϋίοΐιυι.υιη !>ΐ'πΐ6ΐιΐΐ2ΐ πυ1ΐ2 ίιι Γ6 ρίϋ- 
Ιαΐ6ΐιι ίιιιΐ)ΐυΐ:ιΐ. Ηιιιΐΰ ιιαμιΐί ΐιι οχ ιΐ5>, ^ιυΒ ΐΓΛίΙυη- 
ΐυΓ (16 ϋϋιϋΐίοιιο 6ΐ ιΐ6ιΐ ^οιίυΐΐϋ α ϋαηοΐο ίιι ]»ιιι 
Αϋϋυαο 1ι1>ΐΊ ι>6ΐ;ιιΐ6ΐαο, ριουο αο ιιιογϊιο ιιθ2> Γϋ- 
ρΓ6ΐΐ6ηϋϊ8, (|υί Κοιιΐ2ΐιια5 Εοοίϋδία: δοεϊ^ΐ&ΐβιυ &πι- 
ρΙΰΧΗΐί βυιιιυδ, 1&ιιΐ)υ&ιη ϋ, ΐ|υί (1ϊ);ιιο&οιιιιιι?, ρίο- έπιραποί Τ| τον συντηρεί. "ΙΚίεν ουδέ συ έχ τών περί Ο ΐΑΐ6ηι αιΐϋίιίοιιο ίιι •5)Ίΐι1)υ1ο Γ^ϋΐϋ ιιυΐΐϋ ιιΐιϋΐο 
χρο3()ηχης χα\ αναιρέσεως τφ άγίφ ^ηθέντων έν ΐ£(1ί. 

τ|^ 2ηλω9είσγ} περιχοπ]) χαλώς ήμά; άπελέγχειν ύπέλαββ;, τ|| *Ρωμα(χ{ί σπει^αμένους Έχχληοί^ 
ιΐ»; διαγνόντας μηδέν την εύσέβειαν έχ τη; έν τψ Συμβόλφ προσθήχτ^ς λυμαίνεσΟαι. ι'. Έστ; δέ σοι χαι έξ άλλων του /^Γ^Οέντος λόγου 
Άίςεων τοΰτο χαταμαΟεΙν. Προεπαγγέλλεται γάρ ό 
ί:ΐ'>ς τοις αΐτησαμένοις αυτόν την της πίστεως 
Εχβεσιν άνοΟεύτως χαΐ άχαπηλεΰτως παραδοϋναι» 
ΧΛΐ ως αυτ^^ν έχ της θεοπνευστου Γραφής ΕμαΟεν. 
Έν γίρ μιΛ τών τοΰ |&τ]θέντος λόγου περικοπών 
(»Οτω λέγει σαφώς * ι Διαχόνου δέ πιστού ίδιον Γστε 
«όντως χαι αΟτοΙ τδ, &ηερ &ν εΙς τους συνδοΰλους 
φίχονομήσαι πΛρά του άγαΟου Δεσπότου πιστευΟξ, 
'ί^ντα διασώααι τούτοις άνοθεύτως χαι άχαπηλεύτως. 
'Κ^τε χάγώ απερ ΙμαΟον έχ της Οεο.τνεύστου Γρα- 10. Ρθΐ68 ίΐ6111 6ΐ 6Χ ϋΐΐΐδ '}'Λίϊ\ Ι^υά^Ι» ΟΙΊΙ^ 

(Ιοηΐδ Τ6Γΐ)ί8 1ΐ0€ ίϋ6ΐ)ΐ ^βιιοδ^6Γ^, ΡΐΌϋΐίαϋ 64- 
6111111 δαηΐ'Ιαδ ιίδ, (|ϋί &ϋ 60 ροδΙαΙαΓίΐιιΐ, 11(ΐ6ί 
6χρο8ΐΐίυυ6ΐιι, ίπίβ^ιβιο, 61 ιιαίΐιαδ Γ6ν Αΐιβπυ^ 
&ϋιιιί8ΐίοη6 &ϋυΙΙι:Γ;λΐ3ΐα Ιγ»(16Γ6 » 6ΐ 6Α ΓαΙίοου, 
ςυΑ 6Χ ϋΐνΐηίδ Ι.ϊΐΐ6ΐ-ί8 &0€6ρ€Γ&ΐ• Νϋοκ^υο ίη υη& 
6ίυδί1βιη 0Γ9ΐΙί0ϋί8 ρ6Γίουρ;ι, Ιια:ο ρΐβιιο |]&ϋ<;ιι(αι> 
ε ΡοΓΓΟ Ι1(ΐ6ΐί8 ιηίηί^ΐπ 1ΐ0€ 6δ80 ρΓορπυιιι 8ίύ# 
(ΙυΙίο 801(18 νθ8 (ΐιιοιιαο ιιίαιίΓαιΐ), ιιΐ ψιΐΒ λ ΐι^ιιί- 
ΐ;ηο Ουιηίηο ίη οοπδϋΓνοδ 8υθ8 ϋΐδίπΐιυβιιϋϋ »€θϋ- 
ρβιϊΐ, ^Ιιχο ίρδΐδ ίιιΐι,'ΐίκ, 61 ιιαΙΙΙαβ Γοί Αΐΐ6ΐίϋ» 199 ΙΟΑΝ. ΥΕΟα €Ρ 

9(1ηιί$Γιοηβ λάαΙιΟΓαΐα ουδίοάί&ΐ. ΟυοϋίΓΟα 6|;οΛ 
ςυθ(|ϋ« ηυββ βχ ()ίνίπί$ 1.ί(ΐ6Π8 β€θΰρί, ϊιχο ςυβιη- 
&άιιιο<ίαιιι ϋβί νοΙυιιίΑβ 681, &ι1 εοπιηιυηβπι υΐίΓιΙβ- 

Ι6ΐη βΧροηβΓβ νθ1)ΐ5 ΙβΙΙβΟΓ η6065!»»ΓΊθ• > Οιιί ί^ίΐΙΙΓ 

ρο8(ϋΐ2ίΐ8ΐΐα β(1ΰηΐ•ίηΐ6βΓ3ΐη, βΙηυΙίΑ ΐη γ6 3<1ιι1Ι6γα- 
Ι8ΐη ρο$ΐυΐ2ηΙΙΙ)υβ 'ΐΓ&ϋβΓβ ρΓοΟίβΐυΓ , ββςυβ Ηΐίβ 
:φροη6ΐ'6 ρΓοιηίΐιίΐ, ςυββ ίρ:ίβ βχ «Ιίνίηίδ I^^ιι6^ί8 
ί)Ι()ϊΰίΙ , 51 ¥61 .(1ΐοΙίοιπ1)υ5 ϋίνίηϋ! δοπριυΓ» Αο- 
€111112 ρΓΰβ8€ΓίΙ)ίΐυΓ, ςυοπΑπι ΓΑϋοηβ Ίιι Οάβ Ιγα- 
{\αηά•Λ ι»ίΙβιιΙίο ρΓ3ίΐ6ΐ'ϋΐ, (Ιίαίοηβιη ίΙΙ&ηι ίρ^ίΐιιι, 
ςιΐϋΐη Οοιιιίιιυ$ ΐιι £ν8ΐΐ(ζο1ϋ8 ρΓθΐιιιηΐίΑνίΙ? £ΐ μ 
ρηΒίβπίΙ, <|ϋθΐιιθ(Ιο 1ιι^η^&^^^, ΙΙΙίαβίΐαβ ίηςβιιΐίβ 
11011 6ΓίΙ Γ6υ8, ςυί ρΓ0ΐιΠ2>6ΐ'λΐ ηηΐίΐϋΐη βρροηβΓβ, 
ηυ» 6Χ (Ιίτίηα δειίρΐυΓ» ϋίϋίεβΓαι, 61 6» Ι&ιηβη 
9^\ϊΧ ηΐϋΐίιηβ οιιιηίυπι ΐ)6ε688ίΐΓί2ί νί(]6ΐ);ιιιΐηΓ, Ια- 
€ΐηΐ? δαιΐ6 ςυί π)3^ιιιιιη Β2ΐ$Ί1ίηιη ρί6ΐ8ΐ» (ΙογΙο- Β 
Γ6ΐη εοιιβΐ6ΐιΐΓ , (ΐυειηαάιιιοϋυπι 6{;ο, 61 5ρίΓίΐα8 
«ΙίνβΓβοΐ'ίυπι 6υιη Ι6ΐΐ6ΐ; &5!»6Π8αιη ρΓχΙ)6ΐ)ΐΙ, ηυΙ]2ΐιι 

αΠαιΙ! οΙ) 6»ΙΙ8&111 611111 3856Γ6Γ6, ΐΓα(1ίΐ3ΐη βΐ) 86 

ίίϋ6ΐη ΐηΐ6^Γ3ΐη (;5$6, βΐ ιιυΐΐπ ίιι γ6 α(1η1ιβΓ&13ΐη, 61 
πΐ 6αιη 6χ (ϋνίηΐβ Ιιίιΐβπβ (1ί(ϋ66Γ3ΐ, 6ΐ ϋΐ1ιί1οιηίηυ8 
ϋί€ΐίυηϋ)υ8 6Τ3υς6ϋοί8 ϋ6 ρΓοε688ΐοη6 5ρίπ1υ8 
€3Γ64ΐΐ6ϋΐ• ςααιη ςυοιΐ ηοιι ίΙί6ΐίοηΊ1)υ8, 86<1 86η• 
Ι6ηΐίΐ8 ίη ϋ(ΐ6 3ΐ1<1ίΐίοιΐ6ΐη, βιιΙ ίιιιιηίιιυΓιοη6ΐη 6886 
€ΐί63ΐ 61 4ΐ666ηιαΐ. Αιΐϋο ίΐ3<|υ6 ϋι-υΐΑ ρ&ΐ6ηΐ6(ΐυ6 

ΐίβΙΙ10Ι18ΐΓ3ΐίθΙ16, Ι10Ι1 ίπ (ίΙί€ΐίθπί1)α8 86(1 ί» 8601611- 

ΙιΊβ οοιΐ8ί8ΐ6Γ6 βιΐϋίΐίοηεπι ¥61 ιΐ6ΐΓ86ΐίοη6ΐη ίιι ίλ(ΐ6, 
ΐΓυ^ίΓΑ •6ηηοιΐ68 οοιιίυικΙβΓβ <ΐ6ρΓ6ΐΐ6ηιΙίιηίηί, ςυι 

60111 ΚθΙΙΐαΐ13 £6616813 8001613161» 10113111 6ΐ ρ3ε6ΐη 
ηθ&)ί8 6ΧρΓθ1»Γ3ΐί8• ρ 

ϋΑΡϋΤ IV. 

Αά$€τ»η» €0$ ηηί αάάΜίαηΐ 9Μρ€τ €0 άίαο, ι ^αοά 
α ΡιΙίο €$»β άίΰίίαν^ αά Ραιτδηι τφηην, ι ΡΑΤΗΙΑΚαΠΛ !ί:ϋΟ 

φης, ταΟτα ήμίν παραΟέσΟαι χατά τ6 άρέσχον θεώ 
προς τ6 κοινή συμφέρον οφειλέτης εΙμί• Ό γοΰντην 
άπαιτηθεΐσαν παρ* αύτοΟ πίστιν άνοθευτον χα\ άχα- 
πήλευτον τοΖς αίτημα μένοις παραβοΟναι εξαγγελλό- 
μενος, χάχεΤνα αύτοΓς παραθέσθαι χαθυπισχνού μέ- 
νος, διπερ έχ της θεοπνευστον Γραφής £μαθεν, εΐ 
μέχρι λέξεων ή της θεοπνεύστου Γραφής βιδασχαλία 
βιώριβται, πώς &ν (ν τψ παραβιβόναι την τ.ίστιν 
σιω^υ πιραδεβραμήχει λέξιν αυτήν έχε(νην, ήν Ιν 
ΕΟαγγελίοις ό Κύριος εΡρηχεν ; £1 6έ τταρίβραμε, 
πώς ούχ &ν του μεγίστου ψεύδους έάλω, έπαγγειλά- 
μένος μέν εΙπεΖν, &ιιερ £μαθεν έχ της θεοπνεύστου 
Γραφής, σιωπών βέ τά μοίλλον δοχουντα των Αλλων 
αναγκαιότερα ; Πάντως ό τ6ν μέγαν Βασ(λε(ον 
διόάσχαλον ευσέβειας ομολόγων, ώσπερ έγώ, χα\ 
Πνεύματος χαταγώγιον πιστεύων εΐνα* αύτ^ν, σύν- 
βοιτο &ν ού δι' &λλο τι λέγειν αύτ6ν τήν παρ* αύτου 
δοθεΐσαν πίστιν άνοθευτον είναι χα\ άχαπήλευτον, 
χαΐ ώς αυτήν έμαΟεν έχ της θεοπνεύστου Γραφής, 
χα\ ταΰτα ελλιπώς τών έπ\ τή έχτΓορεύσει τοΟ 
Βνεύματο; Ευαγγελικών λέξεων Εχουσαν, άλλ* ή διά 
τ6 μή έν λέξεσιν, άλλ* έννοίαις χρίνειν αύτδν τήν έν 
τ|) πίστει προσΟήχην χα\ Ο φέσι ν. Ούτω δέ ^^αίας 
αναφαινομένης τή; αποδείξεως του μή έν λέξεσιν, 
άλλ* έννοίαις περιείναι τ6 έπ\ τ]) π<στβ( προσθεΤναι 
χα\ ύφελεΤν» μάτην λοιπόν λέγοντες ύμε7ς άπελέγ- 
χεσθε οΐ τήν * Ρωμαϊκής *£χχλησ{ας χαταλλαγήν 

χα\ βίρήνήν διεγχαλοΰντβς ήμίν. ΚΕΦΑΛ. δ;. 

Πρύς τους διαΛορονττας^ ι ΕΙ τ6 παρά του ΤΙού 
είναι Λεγόμενοτ :τρός τότ Πατέρα τιχν άνα^ρο* 
ράτ Μχβί. » Ι. §6(1 6υιη, <)υιη ϋβ <1ίοΙί8 ϋ1ί8, ηυ» ρ6Γ Ρίΐίυη• 

61 6Χ ΡΐΙΙο 6886 8ρίπ1υΐη 38ΐΓυυηΙ, 3ΐί3 31«|ΙΙ6 3ΐΐ3 

ο1>]ίπ6η(1ο, <|υ1 γ<:1)08 8ίιηί1ί1)υ8 ίπίππηΐ, 4ΐ6Γ658ί 
ίϋ6ΓίηΙ, ΓυΓ8υ8 ίιΐ€6Γΐί, 1ΐΦ8ίΐ3ΐ)ΐιιιΐςιΐ6, ίπςυίϋΐΗ : 
£ΐ. υη(1ϋΐΐ3ηι 3(]<1Ί866Γ6ηιιΐ8, ςυο^ 3 £ί11ο €886 ϋίεί- 

ΙυΓ, 3ΐΙ Ρ3ΐΓ6ΐη Γ6ΐ8ΐίθηΰηΐ 1ΐ3ΐ)6Γ6? Νθ8 3(1 60Γυΐ11, 

(|υ« 3ΐ) Ίρί>ΐ8 ροί»ΐυΐ3ηΙιΐΓ, (ΐ6ΐηοη8ΐΓ3ΐίοιΐ6ΐη ευιη 

αρΐίυ8 ΐήΙΓίΙ 3υΙ 0ρρ0ΓΐυΗίυ8 3ϋ6ΓΓ6 ¥3ΐ63ΐηϋ5 , 

4υ3ΐη ςυύ6 ιηΒ^ηυδ Β;ΐ8ί1ίυ8 ίιι Οπΰ 86«:ιιιΐ(ΐ2£ 3ϋ- 
ν^Γ8υ8 ΕυιιοπιΊυιη θΓ3ΐίοηί8 (ΙίχίΙ, ϋΐ3 63(]6ΐη ίη 
ιη6«1ίυιιι 3ι1(1ϋ6ίιιι«8, (\μ'λ Ιιιιπ6 ίη ηιοϋυιη 86 1ΐ3- 
1)6111 : ι ΙΙΙυίΙ ν6Γ0 6υί ιιοιι ρ3(6ΐ, ((υοιΐ ιιυΙΐ3 ΓΐΙίΙ 

θρ6Γ»ΐΊθ 3 Ρ31Γ6 «1ΐνί83 681 : 1160 68ΐ 3ΐί(|υΐ(1 111 

ΐ'6ΐ)υ8, ςυοιΐ ΓΐΙίυ ΐιιβίΐ, 6ΐ α Ρ31Γ6 3ΐί6ΐΐ(ΐιη 8ίΐ? 
ι 01111113, ι ίηςαίΐ, ι πΐ63 1ϋ3 8ΐιιιΙ, 6ΐ Ιυ» 1063 *'. ί 
ϋυυιιιοίΐο 6Γ($ο 5ρΊΓίΐιΐ8 €3ΐΐ83ΐ» 61 οπ^ίηβιη υηί- 

{^611110 80ΐί 3ΐΐΓΊΙ>υΐΙ, 61 3(1 6] 118 366118311(13111 ΙΙ3ΐυ- 

13111 1ιυ]υ8 ΓΓ(*ίΐΐίυιΐ6ΐιι 3θοίρίι? δι ΐξϊΐυηΐιιο ρπη- 
<:Ίρϊα ίιι ορροβίΐυιη ίιιΐ6Γ 86 ιΐυοβπδ, 1ιχ6 3ίΐ, οϋπι 
Η3ΐιί6ΐι;εο 61 Μ3Γαοιΐ6 εοιιΐβΐ'οΐυΓ. Οιΐο<1 81 3ΐ) υηο 
(Ι6ρ6ΐκΐ6ΐ6 36 ρΓ0(1ίΐ'β οπιιιία ρυΐ3ΐ, (ΐυο(1 3 Ρίΐίο 

«586 (ΙίοΐΐαΓ Ι30ΐυΐ11, 3(1 ρΓΪΙΙΙ^ΐη 63ΙΙ8ίΐΐη ΓεΓΰΙ'ΙϋΓ, 
(|Ι13Γ6 61 81 000613 ρΓΟ(1υθΐ3 6586 ρ6Γ ν6Γΐ)υΠ1 ΟϋΟΙΠ α'. *Αλλ* έπε\ Οπην{χα ταΐς παρά του ΥΙοϋ χα\ έχ 
του Τίοϋ είναι τδ Πνεύμα δηλούσαις ^ήσεσι τα>ν 
αγίων άποχάμωσιν άνιιλέγειν οΐ πρδς τούτο έπι^^&ε- 
πει; διαπορουντες, χα\ πάλιν φασί - Κα) πόθεν μα- 
ΟεΙν έξομεν τδ παρά τοΟ ΤΙού λεγόμενον βίναι εΙς 
τδν Πατέρα τήν άναφοράν έχειν; ήμεΙς εΙς άπόδει- 
ξιν, ών άπαιτούσι, μηδέν Εχοντες ειπείν προσφυέ- 
στερον, ύν 6 μέγας Εφη Βασίλειος περ\ τά τέλη τον> 
δευτέρου τών κατ* Εύνομίου λόγων αυτού, έχεΖνα δ^] 
χαΐ προτείνομεν, & χαΐ Εχουσιν ούτως • « Εκείνο 5^ 
Ι) τίνι τών πάντων άδηλον , δτι ουδεμία ένίργεια τού 
ΤΙοϋ άποτετμημένη έστ\ τού Πατρδ;, ουδέ Εστί τι 4ν 
τοΙς ούσι τψ ΤΙψ υπάρχον, δ τού Πατρδς ήλλοτρίιο- 
ται ; ι Πάντα γάρ, » φησί, ι τά έμά σά έστι, χοι; 
τά σά έμά. » Πώ;ούν τήν τού Πνεύματος αίτίαν 
τίϊ» ΜονογενεΙ μόνψ προστίθησι, χαι χατηγόρι\μα 
της φύσεως αυτού τήν τούτου λαμβάνει δημιουρ-» 
γίαν;Είμέν δύο αρχάς άντιπαρεςά.ων άλλήλαις 
ταύτα φησι, μετά Μανιχαίου χαΙΜαρχίωνο,' συντρ*- 
βήσεται • εΐ δέ μιας έξάπτει τά δντα, τ6 Ίζαρά xο^ 
Υιού γεγενήσθαι λεγόμενον πρδς τήν πρώτην αΐτίαν 
τήν άναφοράν Εχει. "Οσίδ καν πάντα είς τδ είνακ 
παρήχθαι διά τού Θεού Λόγου πιστεύωμεν, άλλα χ6 •• ^03Π. XVII, 40. ί(^1 υΖ ΡΙΙΟΟΕδδΙΟΝΚ 5. δΡΙΪΙΙΤυδ. !^1}2 

«άντων αΓτιον «Ιναι τ6ν ΒεΙν των δλων ούχ άφαι-* Λ 0Γ6(Ιίιηιΐ9, οηιηίι:πι ι&ιηοη 6550 ολοβαιη Οουπ) ηοιι ηββ&ιηυβ. » ΙΙ.-ρο ίΐ^ιςιιβ ηοβ Ιι&ο ηοδίΓ» 0Γ3ΐίυπβ 
ρΓοροηίιηυδ, 4ΐ( οβίοιιϋαιηυΒ» ί3υ$&ιη 8ρϊπ ιΐδ &<1 
Ρλτοιη ΓΰΓβΓΓί, Ιΐεοί ίΐΐΰ €ΐ & Γϋίο €55β ϋίαΙιΐΓ. 

2. Αι Ιιί ροΓΓΟ οοηΐ6ΐι1ίθί»ίυ$ ηοϋί» ίηβί&ΐοηίοί:, 
5ϋ(] ιη3£;ηιι$, ίη^ιιίυΐιΐ, Βα&4Γπι$, «ι( βχ ϋΐοΐί^ νοα- 
1)α8 €οη]ίο6Γ6 ροϋ5ίΐηιιι$, ηυη ιΐβ (Ιϋίΐ&ιβ δρίΓΊΐυβ, 
^ιι£ »(1(1ιΐ€(α $11111, οηυιιΐί&νϋ, υΐ ςιι.'ϋ&Ιϊοιιί5 ηο- 
&ΐΓ3β βοΐυΐίο €586111 : 8βι1 ευηι Γίΐ.ί ίτ«2ΐυΓ&ιιι Ιίυηα• 

1111118 ίηΐρΓυ1>6 ϋΙ^ΙβρΙΚΊΙΚ (|416 3&5(*Γ«|-€1, βΓρ«Ι3ΐΙ$- 

(|ΐΐ6 6υιιι λ ΡίλίΓβ, $ο1ίιΐ8 Ριΐίί εη:αΙυΓ;«ιιι ^ΟΐπικίΓΰΙ» 
ρια?ροη6ΐΐ8 8αιΐ€ΐυ8 ν«Ίυΐί ριοιιυιιά&ια. ι ΜυΙ1>αι 
αρ6ΐ2ΐίοιι«ιη ΓίΙϋ λ ΡαίΓο ϋίν1:»:ιπι 6856 : > 61, € 
ιΝ'υη 6&8β &Ιί((Ηίϋ ίπ Γ6ΐ)ΐΐ5, (μι«ι1 Γΐΐίο ίη^ίΐ, €ΐ α 
" ΡλΐΓ6 αϋβικίΗ) 6ίΐ; « ίιιϋϋ Γο11ί)('α, ιμαΙο, 6ΐ ηοη 

81116 6ΓΓ0Γ6, ΰ3υ83ΐη δρίΐ'ΐΐυ^ 1)ηί)(6ΐΓΐΙΟ 8θϋ &11ΐί- 

1>υί, 61 3ύ 36€ΐΐ8αη(1αιη ί11ίιΐ8 ηαΐυΐ'ίΐιη, 1ιυ]α8 6γ63- 
Ιίοιΐ6!ΐι αβδυηιί. Ηχο ί1Η& οΙ>]ί«ί6η(4ΐ>υ$ ιιοβ ΓΜΓ8υβ 
Γ68ροΐΗΐ64ηΜ8 : Εΐ ςιπ4ΐ, ίιΐ(}υπηιΐ8, νοϋί8 νί4ΐ6ΐαΓ? 
νίπ ορίίηή. Νυιη {)Γορΐ6Γ62^ ΡμγΙ Βα$ί1ίο €οι•(ΐ6ΐη- 
ηλη(1ιΐ5 νί8Η8 68ΐ Ειιιιοιη1υ8 ϋί£6ΐΐ8 6Χ 8θΙο Τ'ύίο 
δρΪΓίΐυιη, ςιιοιΙ 3ηΐ6α «Γιχβηΐ €Γ€3ΐυΐΊΐιιι ΡΐΙϋ δρί• 
ΓίΐΙΙΐη ? Ει &ΐ ρίΟρΙϋΓ ΙΐΟϋ αΐΑ8φ16 (1ιι1>ίο ρ6Γ νο8 
βπίπϋΐυΐ' ίΐΐαα, ΙίοβΙ ν6ΐ1}ί8 ηοιι ϋχριϊιηιιΐυΓ, 8ί 
δρπ-ίΐυιη ηοιι 0ί-(ΐ2ΐ1υΓ;(ΐη» 86(1 0<*ϋΐιι Ι4ΐΐΐ6η8 Ευιιο- 

ΐΐΐίυβ, οχ &θΙθ ΓίίίΟ 68&6 (Ι;Χί8!»04, ΒΙ1Ι1(]υ3ΐη β 

ιη3£;ιιο Β38 ϋο ηΐΑΐβ Ιι&1>ίΐιΐ8 ίαΊ5$6ΐ. Ειβηΐιη »υΐ 
€Γ6ιΐΙυΓ3 68Κ δρίΓί^υβ 86€ΐηΐιΐΗΐη £ιιιιοιιι:υιη» ίΐ ροόμεΟα, Ταΰτα μέν ο«ν ήμεΤς τψ λόγψ προτβίνομβν 
ίΐς άπόββιξιν του τήν «1τ(αν του Πνεύματος εί; τ^ν 
Πατέρα τ^ν αναφορά ν (χειν, χαν χαΐ παρά τοΟ Που 
λίγηται είναι αυτό. 

^. 0^701 £έ Ιριστιχώτερον ήμ7ν χα\ ιιάλιν έπι- 
φυ^μβνοι, ^Αλλ' ό μέγας, φτανί, Βασίλειο;, δ)ΐον έστιν 
είχάααι άπό των ^ηθειοων λέξεων, οΰ περ\ της 
Η6τητος του Πνεύματος ένταΟθα θεολόγων Εφη τά 
είρημένα, ινα ήμίν λύαις του ζητουμένου γένηται 
Τ20:2. *Αλλ* έηε> χτίσμα τοΰ ΤΙου ό Εύν^μιος 
έβλατφήμει, βιαιρών (β αΰτ6 του Πατρ6ς, μόνου του 
Πού ίλεγε xτ^3μα είναι αύτό,ώς προτάσεις ό Αγιος 
ι:ρ4:((}έ μένος, τ6 < Μηύεμίαν ένέργειαν του ΤΙοΟ 
ά«ο;ετμημένην του Πατρ6ς εΐναι, μη^ εινιί τι έν 
ΐθ((ού3£ τω Τίφ υπάρχον, Α του Πατρίς ήλλωτρίω- 
τει, « συνάγει εντεύθεν τ6 χαχώς χα\ έπ^σφαλώς 
τ{;ν τοΰ Πνεύματος αίτίζν τφ ΜονογενβΙ μόνφ τ6ν 
Εύνόμιον προστιθέναι» χαΐ χατηγόρημα της φύσεως 
αύτοΰ τήν τούτου λαμβάνειν δημιουργίαν. Τοιαύτα 
νιΐς ήμετέροις άντιπροτεινόντων αυτών, ήμεΓς «ά- 
Αΐν, Και τ(, φα|λέν, ύμιν δοχεΤ, βέλτιστο:; ^Αρά γε 
ίά τούτο χαχιστέος Εύνόμιος Ιδοξε τφ Πζτρ\ Βα- 
7ΐ)£{φ, λέγων έχ μ^νου του Πού τ6 Πνεύμα, ύιότι 
ί^9η χΗσμα ΤΙού τ6 ϋνεύμα είπείν ; Κα\ ε Ι βιά 
:οΟτο αναμφίβολος χα6* ύμδς &χολου6ε? έννοια χατά 
το σιωπώμενον, ώς, εΐ μη χτίσμα, άλλα θεόν τ6 
Πνεΰαα φρονών ό Εύνύμιο; έχ μόνου του Γίοϋ ίλε- 
γεν είναι. αύτ6, ούχ άν παρά τφ Π2τρ\ Βασιλείφ 
έχβχίσθη. "Η γάρ χτίσμα τ& Πνεύμα κατ' Εύνόμιον, ^ 1>1«8ρΙ>βιι»ί3 ίη οαριιΐ ί11ίυ8 ν6ΐ•ΐΛΐιιι•, ιιυΐ οοη οι-βΛ- χαΐ τ?» βλάσφημον εις την εκείνου τρέποιτο χεφα- 
λτρ/, ή οΟ χτίσμα χατά την της θεολογίας άλήθειαν, 
χαΐ εΐ βιά την του χτίσματος βόξαν χαχιστέος δ 
Εύνόμιος λέγχον έχ μόνου τοΰ ΓΙοϋ τδ Πνεύμα, εΟ- 
Ιτ}ω^ ώς δ Θε^ν τ6 Πνεύμα φρονων«ύ χαχιστέος, 
έχ μόνου τοΰ ΥΙού λέγων αυτό• ΚαΙ δρΑτε ύμεΖς, 
μήπο-ε τ^ν χαπνδν φεύγοντες έμπεσεΖσθε πυρί. 01 
γάρ καρά μόνου τού Πατρδς είναι τδ Πνεύμα διεν• 
ιστάμενοι, ώσπερ έκιλανθανόμενοι μή μόνου τοΰ 
Πατρός Πνεΰρ^ι είναι αύτδ, δοχεΖτε τδν μέγαν 
»ράγειν Βασίλειον έχ της χατ* Εύνομίου άντι^^ή- 
«ω; συνιστώντα, έχ μόνου τού Γίοΰ είναι τδ 
Πνεύμα, χατά την θεΐχην ούσίαν αύτοΰ. 

γ'. Φημ\ γάρ χα\ πάλιν ώς, έάν καθ' ύμδς δ κατ' 
ΕΟ'Λμίου γίγονε γογγυσμδς, λέγοντος έχ μόνου του 
Γιου είναι τδ Πνεύμα , τφ βοξάζειν αΰτδν χτίσμα 
εΙναιτΙΠνεΰμα, πρ(^δηλονώς ουκ αν έκαχίσΟηπρδς 
ΐΐ έχ μόνου τοΰ ΥΜ λέγειν αύτδ, εί θεδν έφρόνει 
αΟτό • καΙ της εννοίας ταύτης άχολουθείν ήναγκα- 
νμένης χατά τδ σιωπώμενον, οϊ τιαράί μόνου τοΰ 
Οχτρός εΤναι τδ Πνεύμα διενιστάμενοι , λανθάνουσι 
ΖΛοϊ μόνου τού ΤΙοϋ συνιστώντες είναι αυτό. *Αλλ* 
δίϊ»ρ τδ έντεΟθεν άναχύπτον άτοπον χα\ παράλογον 
«ιρίστησιν ^'^αρ'γ€>ς μη διά τήν τοΰ κτίσματος δό• 
ξιν χακίζεσθαι παρά τού μεγάλου Βασιλείου τδν αί- 
μ-ιχίν Εύνόμιον, έχ μόνου τού Πού λέγοντα είναι 
'δ Πνεύμα, άλλα διά μόνον αύτδ τδ δ).ως έχ μόνου 
ιΐχδϊν, ε^τε ώς δ Εύνόμιος εβλασφι^μει χτίσμα, είτε 
Ριτιιοι.. Γ. Β. ΓΛΙ-Ι. ΐΗΙλ, υΐ ν6Γ9 &ΗΙ1θίΐΐ1ΐ^θ]θ2ί3, €ΐ 51 ρΓ0ρΐ6Γ 0Γ<?&• 

ΐυι-<£ ορίηίοηβΒΐ Ειιη(Μΐιίιΐ8 ϋαιηηαηϋυ» 68ΐ, 38&ΐΐ- 
Γ6η» 6Χ 8θΙο ΓϊΓιο δμΪΓίΙυπι, !Η3οίΓ68ΐυιη 081 βυηι, 
ςαί Οβυαι δρίπίοιη Ιΰηοΐ, (]3ΐηιι»αϋυιιι ηοη 6«$6, 

ΙίΟϋΙ 01631 6Χ 8θΙθ ΦΊΐίο ίΐΐυηΐ 6ί»δ6. £( 08νΗ6 νο8, 

ηβ ιΐυαα Ιυηιιιπι ί[\%ΜΒ ίο ίκιΐ6ηι ίϋςίι1»(ί8. Νίΐιΐϋΐιιο 
«Ηΐί » 8θ1ο Ρ«1Γ6 6886 δρίπΐιιηι €βηΐ6η(ϋΐί<, ςυβδί 
οΙ}ϋΐί ηοη 8θϋυ8 ΡαΐΓΐβ δρίπΐιιιη ιΙΙυιη 68^6, ι.Ι 
νί4ΐ6Π)ίηί, πΐ3£;ηυιη Β38ί1ίυιη, ο1)ί6€ΐίοιΐ6, ηυαιη ίΙΙβ 
Ευηοηιίο ρΓορθ8ΐιίΐ, «(Ιϋϋοίΐίβ 6οη8ΐ3ΐ)ί1ί6ΐιΐοιιι. οι 
8οΙο ΓίΙίο 6886 δρ'ΐΓϋιιπι βοουηιΐυηι (Ιίνίηβιη ΐΐΐιιιβ 

6ί>ί>6ΐιΙί;ιη), δ. Ν3ΐη(]ΐιβ Ιΐοηιηι ΐ'οροΐο, νι ροΓ νο8 8αν6Γ5Μ8 
Ειιηοηιίηπι (]ΐιβΓ(Ί3 1ΐ3ΐ>ίΐ3 05ΐ, ϋίοοιιίοπι οχ &η1() 
ΓίΙίο ΟίΐββδριΓίΐυηι, ϋηιη ίΙΙο ορίιΐ3ΐϋΓ, δρίπιυιη 
€Γϋ3ΐυΐ'3ηι €886, ιιΐ3π1Γ6$(ΐιιη 081, 6υ•η ΐιοη ηιβίβ 
ΐΓ36(3ΐιιιη ίϋί58β, ςυοίΙ οχ 8θ1ο ΕίΙΊο (Ιίο<ΐΓθΐ δρίιΊ• 
Ιυιη, 81 Οβυιη ίΙΙαιη 6586 ΟΓοϋοΓοί : οΐ οχ !ΐ80 νίο- 
Ιοηΐ3 8βηΐ6η(ί3 80ΐ|υί, ΙίοοΙ ΐ3063(ιΐΓ, ςυί & εοΐο 
Ρ3ΐΓβ δρίΓίίπηι 0586 6οηΐ6η(1υηΐ, ίΙΙθ5 ιιηρηι<Ιοηΐ6Γ 

3 80ΐ0 ΡίΙΙο Ουηΐ 6886 6θηιρΓθΙΐ»Γ0. δΰϋ 81 (|ΙΙΟ;Ι 

Ιιίηο 8ΐι1>5ΐιΙΐ3| 3ΐ>8ΐιη]υηι, οΐ ρΐαηβ ΐηορίηβϋΐΐβ, 
προιίο οοπ(1ηη3ΐ, ηοη ρΓορΙΟΓ ΟΓοβιυΓ» ορίηίοΐιβιη 
ηΐ3ΐ6 30(1ρί Ιι»ΐ'6(Ιουηίΐ Ειιηοηιίυιη 3 ηΐ32ηο Β3$!ί1ίο, 

οχ βοΙΟ ΡίΙίΟ 3586Γ0ηΐ0ΠΙ δρίΓίΐΙΙΙΗ 0886, 60(1 ςΐΙΟΐΙ 

βοΙυπι ουηι οπιηιηο 6χ βοΙο (ϋχοΓ3ΐ. 5ίνο, ηΐ Κη- 
ηοηιίυβ ίηιρίο 8οηΐ)ο1)ηΐ, ΓΓ03ΜΐΓη, βίνο, ιιΐ (ΙιοοΙο- 

7 503 10ΛΝ. \ΈαθΙ ΟΡ. ΡΑΤΗΙΑΙΙΟΗ.Ε 2(^ 

(ξΐ€λ νβπ(&& ίη$Νηκα, Οβυϋ €51 δρίιίΐυβ &ιιποΐιΐ8 \ Αώς ή αληθής θεολογία βούλχται, %ί6ς Ιτη ι& ι:ιιΠΐϋ Γϋ1ίη(|ΐιίΙυΓ ιΐπϋΐΐαΐίοηί» 1οαΐ5, (ΐπίπ €0• 
μιια&οαπιιιβ, δΑίκΐυιη ϋΐαϋ ΐ3ηΐυηιιηιθ(1ο &ι1ν6ΓΝα8 
Ευηοηαίυαι Ιηουΐοαδδβ, δρίΓΐΐιιπι 8&ηοΐϋΐιι, Ιίοβΐ 111ο 
80€ΐιηι1υιη ϋίνΐη^ιη βυαιη 6$56η(ί3πι ηοιι βίΐ 3 βοΐο 
Ρίϋο, (]Ί8(;Γ6@3ΐυ$ & Ραίιβ, 86ά 6Γι»ηι 81 ΟΓϋβΐιίΓα 
68861 ΓιΓιί, Ευηοιηι» υΐ η8(Γυίδ, πβηΗβ 1ΐ3ε ΓΑΐΊοιιβ 
ορ6Γ« ρΓβΐΊυπ) 6Γ31, €3118311) ίΙ1ίιΐ5 (Ιηί^^βηίΐο 8θΠ 

ΟρρΙη^ΙβΓβ 86ρ3Γ3Γ6φΙ6 3 ΡβίΓΟ, ηΐΙΟ Ι ( 011)116 

ίΐηο^ 3 ΚίΙίο Γ3εΐυιη 6ί>1, ηιΐ ΡαΐΓβιη ρι ίιη3ΐη ου- 
83ΐη ΐ'εΓϋΠιΐΓ ; * η6€ΐιοη ηΙ)δ(|υ6 υ1ΐ3 ΙΐΦβΙΙαίίοιιβ 
ρ3{6πΙβ, ηοη ρΓορΙβΓ εΓ64(υΓ3β οριηίοηβιη 3 ιΐ)3{[ηο 
ΚαδίΠο ο1>]υΓ^3(υιη Ευηοιπίυιΐι (ΙΙεβηΐΰΐη, οχ βοΐο 
¥ϊ\\ο 6886 8ρίπ1υιη, δβϋ ((ΐιυϋ δοΐιιπ) ίρδυιη ρΓΟΓ- 
808 6Χ δοΐο ΡίΓιο άί€6Γ6ΐ, ραΐοΐ υη3 δίηιυΙ ιβΓυΐοΓιο 
60Γυπ), ςϋί 3(]ϋυϋίΐ3ηΙ 3ΐ) ςυοιΐ 3 Ρϋίο <ϋοίΙιΐΓ«6δ6, 
ΓοΓζΓαΐυΓ 8(1 ΡαΐΓβιΐ). 

4. Τυ ροΐ'ΓΟ, 81 ]3ΐη 3ΙΙ313111 Γ6Γυΐ3Γιοη6Πί) Ι3η- 

(|υ3ΐιι ηιϊιιαδ νβΓκΙβπ) ηοιι υ8(|ΐΐϋ(ΐιΐ3^υβ ρΓΟί)*"}, 

. 3€€αΓ3ΐίυδ 6Χ3ΐηΊιΐ3ΐίδ (ΐυ;£ ροδΙ ]3ΐη (ΐ680Γίρΐ3ΐιι 

, ρΰΠΟΟρΟΠΙ δ3ΐΙ6ΐαδ Ύ6γ1>3 €01)1166111, 3(11100 Πΐιιιΐ 

ροΓοΊρίοδ, (|00(1 πιυΐΐίδ 5υρΓ3 (ΓιςβδΙίδ ηιβηιΓοδίο 
..«ΓαΓιο εοιιιρί'οϋανίι. €αιη 6ΐιίηΐ83ηαυδ τβίΙβΓ^Ηίδδεί 
.£υιιοιηίυιη, «Ι Ιαηίοιη ηοη αϋΰυιπ ρΐΌΐυΠ^δϋΐ, ΙίοβΙ 

€Γ63ΐιΐΓ3 6386^ Ρίΐϋ δρΊπΐύδ, 01 10 ορίη3Π8» Ι^οποηπ, 

Ιι3€ 6ΐί3ΐη )-3ΐίθΙΐ6 Ι)6([υ6 3ΐ1(1β€6ΐ)3ΐ ΙβΟαΟδϋΠ) ίΐΐίοδ 

υηί}$οιηο »οϋ βρρίη^βι-ΰ, ςοοιΐ (ΐοίϋ^υκί .3 Ριΐίο 
Ι3νΐυη) 681, ίη Ρ3ΐΓ6ΐη ρΓίηιβηι (*3υ83ΐη ΓβΓϋΤ^ΐοΓ» 6 Πνεύμα τ6 δγιον ούδε\ς λοιπ6ν έτι λόγο; αμφιβο- 
λίας διαγ^;ώναι ύμας ώς ό δγιος μονονουχ\ τουχο 
φαίνεται προς τ^ν Εύν(!μιον λέγων, ώς τ6 Πνεύμα 
τ6 &γιον, ε Ι χα\ χατά τήν θεΐχήν ούα(αν αύτοΰ ο&χ 
Ιστιν έχ μόνου του Που &ποδιηρημένον του ΠατρΙ»ς, 
άλλ* ούδ* εΐ ποίημα ?2ν του Που, Εύν^μκε, χάτάσ^, 
ουδέ οδτως Ιδεί σε την αΐτίαν αύτοΰ μόνφτφ Μονό• 
γενεί προστιθέναι, χα\ του Πατρός άποβιαιρκίν,δά 
τ6 ι παν τ6 παρά τοΟ ΥΙοΰ πεποιημένον βίς τ'.ν 
Πατέρα τήν πρώτην αΐτίαν την άναφορ3ϊν £/ε(ν. > 
^Αναμφιβόλως δέ αναφαινομένου του μή δι3ι τήν του 
χτίσματος δόξαν παρά του μεγάλου Βασιλείου χα• 
χίζεσθαι τ6ν Εύνόμιον λέγοντα έχ μόνου του ΥΙοΟ 
είναι τ6 Πνεύμα, άλλα διά μόνον αυτό τ6 δλως έ/. 
μόνου του ΪΊου λέγειν αυτό, συναναφαίνεται δ * 
Ι'λεγχος των βιαπορούντων, εΐ .τ6 παρά του ΥΙο'^ 
είναι λεγόμενον πρ6ς τόν Πατέρα τήν άναφοράν Εχει. 
δ'. £ύ δε, εί μή αρκούντως σοι δοχεΐ ότοιοΟχο; 
Ελεγχος άναφαίνεσΟαι, άλλ* άχρι6έστερον έπελθών 
χαΊ άπερ δ &γιος εφεξής τής άναγβγραμμένης περί- 
χοπής επάγει {(ητά, £τι κατανοήσεις δπ^ρ διά πολλών 
άναγεγραμμένων χαθαρώς παρέστησέ σοι δ λόγο:. 
Μετά γάρ τδ τδν Εύνόμιον άπελέγζαι δ άγιος, χι\ 
μονονουχί πρδς αύτδν είπεΓν ώς, ε Ι χαΙ ποίημα ή; 
του ΤΙοϋ τδ Πνεύμα, Εύνόμιε, κατά σέ, άλλ* ούοε 
ούτω; έδει σε τήν αΐτίαν αύτοΟ μόνφ τψ ΜονογενεΙ 
προστιΟέναι , διά τδ πάν τδ παρά τοΰ ΓΙοΟ πεποιτ.- 
μένον ε{ς τδν Πατέρα τήν πρώτην αΐτίαν τήν άνα- 
άβ ι1ίνίΒίΐ3ΐ6 δρίΐ'ΐΐοδ ββΓηιοηοιη .3ΓΓίρί(, €0η8ΐ3ΐ)ί- ^ φοράν έχειν, βίς τους κερ\ θεάτη'ίος τοΰ Πν^ΰματο; ΚίΓ6(106 8ΐυίΐ6ΐΐ8, 6Χ Ρ3ΐΓ6 6ΐ Ρΐΐΐο 86€011(1υΐΙΙ ρΓΟ- 
ρήΟΗΙ (161(316111 6886 ί11υΒ),ΐ3η(103η)ςθί ίΠ6β3ΐ)ί1ίΐ0Γ 
οχ Ρ3ΐΓ6 ρΟΓ ΕΐΙΐΟΐη ρΓ006(ΐ3ΐ, 1)«ΰ ίρΐίίδδΐΐηίδ 
νϋΓΐ>ί8 6ΐ1ί886Γΐΐ : € ΟοΟ ρ30ΐθ 30(601 (1ίνί(1βΓ6 

8ρΊΓί(υιη 3 Οβο ηοη ΙιπΙΐϋΙ ιη3ΗίΓβ8ΐαιΐ) ρ6Π0ΐι1υιιι? 
ρηηίιη Αροδίοΐο οοϋ]υηοΐΐιΐ) ηοΙ>ί8 (ΐ'3(1ϋπΐ6, 6ΐ 
ΐΗΟιΙυ ΟΙιήδ! ι δρίπίπαι (1ίο6ηΐ6, 61 η)θ(1ο Οϋΐ, η1)ί 
ίιΟ'ΐϋίΐ : 4 δι ςυίδ 30ΐ6ΐη 5ρίπΐυιη ΟΙΐΓΪδΙί ηοιι 
1)3ϋυ(, Ιιίοηοιι 6δ( 6]υδ** ι. Ει ΓΟΓδίΐδ :ι νο8 3υΐ6Μΐ 
ηοη ^ρίΐ'Ηοιη ιιιιιηϋί 36€6ρίδΐί8 86(1 ^ρίΓϋοηπ, (|θί 6Χ 
1»60 6δΙ '* : > ρβΓίΐΗΐ ν6Γ0 Οοηιίιιο, δρίπίοιη νΟΓί- 

(;(ΐί8, (100ΐΐί3ΐη ίρδΟ ν6Γί(38 68ΐ, (ΙίΟβηΙΟ, 6( 3 Ρ3(Γβ 
ρΓ0€6(1ί(. ι Ει 1ΐ260 ςοίϋϋΟ) )ρ8ί88ίΐη3 ν6Γΐ>3 ΒΑδϋιΙ 

^υηι. Α( (ο ροιτο €0ΐΐδί(ΐ6ΐ'3 ί^ΙυιΙ 3α6ηΐίθ8 : < Οοο λόγους εισβάλλει, χαΐ παραστήσαι Βέλων έχ τοϋ 
Πατρδς χα\ του ΥΙοϋ χατά τήν αύΙοΟ θεότητα ύπ- 
άρχειν αύτδ, ώς έχ του Πατρδς διά τοΰ ΥΙου ά,δ^τ^ 
τως έχπορευόμεν^ν, ταΰτά φησιν έπΙ λέξεων* ι ϋώ; 
δέ ο6 φανερδν Ιχει τδν χίνδυνον διαιρείν άπδ τοΐ 
βεοΟ τδ ϋν&ΰμα ; τοϋτο μέν νου ^Αποστόλου συν• 
ημμένως ήμίν παραδίδοντος, χα\ νυν μέν Χριστοί 
λέγοντος, νϋν δέ του^θεοΰ, έν οΤς γράφει * ι Ε{ έέ έη; 
Πνεύμα Χρίστου ούχ Ιχει, οδτος οΰχ Εστίν αΰτοΰ ' ι 
χα\ πάλιν * ε Ύμεϊς δέ ού τδ ΙΙνβΟμα του χόσμοα 
έλάβετε, άλλα νδ Πνεύμα τδ έχ του θεού. Τοϋτο &« 
του Κυρίου τδ Πνεύμα τής άληθβίας λέγοντος, επει- 
δή αύτδς ή αλήθεια, χαΐ ΐζαρ^ τοΰ Πατ|>δς έχιιο- 
ρεό^ται. ι Τ^Οτα μέν έπΙ λέξεων ό &γΐος. Συ δί ραιίο (ΙινΐϋϋΓο δρίΐ'ίΐυιη Λ ϋοο, ηιβηΊΓοβίοιη ροπ- ^^ σχόπει τδ, < Πώς δέ ου φαν&ρδν Εχει τδν χίνδυ 4:υ1υιη ηοη 1λ3ϋ6(? » Ν6(|α6 6ηίη) &3ηοιυ8 ϋ1χί( : 
^υο ραοΐο ιη3ηιί68ΐοιη ροΓίοοΙυηι ηοιι 1ΐ3ΐ)6(, €οη- 
;0ΐΐ{;€Γ6 ΕρίπΙοιη Ει1ίο,€θΐη η6(|06ρ6Γ ίρδοιη η6ςο6 

61 ίρ80 8ί(, 86(1 6Χ 8θ1θ Ρ3ΐΓ6? 5ι*(1 ί1ίΧ•1 : « (ίοΟ 

^)3€ΐο ηΐ3ΐιίί68ΐαηι ρ^ιίοιίοηι ηοη 1υ1)6(> ϋίνίιΙοΓύ 
!^))ίΓίΐιιη) 3 060? » ΙΙΙμ'.* ρ3ΐοΙ οιηη65 ϋΐΐπδ 
(:οη;αο8 ίαΐ886, (ΐ6ΐηοη8ΐΓ3η(1ϊ , ςο3η3ΐιι Γ3ΐΊοηβ 
)>ρίη(υδ« <|υί Ρ3(ή €θο|υη(^ί(ϋΓ, 86ρ3Γ3Γ6(υΓ 3ΐ) 
ϋο , οι ρΓΰϋΐ6η(ΐ6ΐ>3ΐ ΕοηοιηΙοδ , 61 ΐ6δΐίπιοηϋ8 
311116X18 ρ3ΐ3υ) δίΐ, Ιυοι 6Χ £ν3η{;6Ηο, Ιοαι 6χ 
Λροδίοΐο, (1011)08 (ΐ6ΐηοηδΐΓ3ΐ , €θη]οηο1οπι €β^6 
βρίίίιοιη Ρ3ΐπ 61 Ειΐίο : ηοη ρΓορΐβΓβ3, (ΐυθ(] ΓΐΙϋ 
^£81. Ρ3ΐΓί8 ηοη 6886 : ηοςο6 ςοία 6χ ΓαίΓβ, ίάεο ηοη διαι,οείν άπδ τοΰ θεοΰ τδ ΠνεΟμα ; > Ού γάρ είπεν 
ό ϋγιος * Πΐϋς δέ ου φανερδν Ιχει τδν χίνβυνον προ3- 
τιθέναι τφ ΥΙφ τδ Πνεΰμα, μήτβ δι* αΟτου, μήτε ες 
αύτου δν, άλλ' εκ του Πατρδς μόνου ; Άλλ' είπε, 
ι Πώς δέ οιλ φανερδν ίχει τδν χίν^νον διαιρεΤν άπό 
του βεου τδ Πνεύμα ; "Όστε π2σα ^ν αυτψ ή σπο*^- 
δή, πώ^ αν άποδείξειε τδ Πνιϋμα τψ Πατρ\ συν• 
απτόμενον, διαιρούμενον άπ* αύτου χατά τδν Εύνό- 
μιον. Κα\ δήλον έξ ών έπιφέρεχ μαρτυριών, ά«:ο< 
στολιχύν τι χα\ Ευαγγελικών, έξ ύν άποδείχνυβι 
συνημμένως είναι τδ Πνεύμα του ΤΙοΰ χα\ το; 
□ατρδς, κα\ ού διότι του ΥΙοΟ, διά τούτο ούχΙ χ» 
του ΙΙατρ^>ς, ούδ' οτι έχ του Πατρίς, διά τούτο οΟχ "•Κοπι. VIII, 9. 1.0Γ. 11 12. 20δ ΒΕ ΡΚΟΟΕδ^ΙΟΝΕ δ. δΡΙΙΙΙΤϋδ 

διά τοΟ 1Ίο•3, ή ϊχ του Γίοΰ, ΤΑ; γάρ Ευαγγελικά; Α ρβ»* ΡίΗαιη, 3ΐιιΙ βχ Γίϋο, 

(ίή^βις- τήν τ$ λέγουσα ν « Τ6 Πνεύμα της άλη- 

θείβ;* ι χαΐ τήν ι Παρά τοΟ Πατρ6ς αύτ6 έχινο- 

ρένεβΟαι > βίς μαρτυρίων ένταΰθα της είρημένης 

συνάφειας δ &γ&ος φέρει, εΐβώς άχριβως ώς δπιρ ή 

έχαορ€ύεταις βύναται δηλοΰν λέξις ϊτΧ τ{ φυαιχ) 

σ^/έτεκ τε χα\ ο{χε{<$τητι του Πνεύματο; κρδς τ&ν 

Πατέρα, τούτο δύναται ζήλουν χαΐ έπΙ τ|) φυαιχ) 

σχέσει τε χα\ οίχειότητι του Πνεύματος ττρδς τ^ν 

νΐΗ ή λ^γου9α αύτ^ Πνεύμα τή; αληθείας. Κα\ 

είγε τις δια πιστών Ιστι τψ των Ρήσεων τούτων Ισο- 

βυνάμψ, έξ ών εις μαρτυρίαν παρά του μεγάλου 

Βασιλείου παραγομένων αναφαίνεται , συνημμένως 

είναι τ6 Πνεΰμα του Υίοϋ χα\ τοΟ Πατρίς, χάχεΖνα 

τ^^ μέρη έπιζητείτω των του μεγάλου Βασιλείου 

γραφών, έν οΓς εύρίσχεται λέγων, « Τήν μέν πρ^ς ^ 84ΐ(11ο, ι δί ςιιίβ δρίπΐυιη ΟΙιπβΐί βοβ 1ι«Ι>6(, Ιιίβ 206 
£ν&η£€ΐΐ€α «ηΐιη (ϋ<:ΐλ 
ΐυιη ηυοίΐ 9ί5»€πΐ, ι δρ'π'ίΐυιιι νβτϋλΐΐβ» ι ΐιιηι 
ίΠικΙ. ι Εχ Ρ91Γ6 ρΓΟΓβϋίΙ *% > ίιι ί»ιη ΜδβΠοί 
ϋοιι]αιιοΐίοηί3 ΐύβΐίηαοηίιιιη ρΓ^ΓοΝ, ρΐ^ιηβ «οίβηβ, 
ςααη) ρνο€€$ιίοηί$ νοκ 8οηΐΰΐιΙί8ΐΐι.ίιι$ιιιιι&1 ίη ηα- 
ΐυΓηΙί Γοΐαΐίοηβ , 64 &ΟιηίΙ&ΐβ ΒρΪΓίΙιιβ &(Ι ΓαίΓοιη, 
«βηχΐϋΐη ςιιοςιιβ οοηηοΐβΓβ ίιι πίΐΐϋΓϋί ΓβΙ^ίουθ α 
ΑίΒηίΙιιΐβ Ηρίη1υ& λά Ρίΐίιιιη» ςαι ηαιΐ€νρλΙιΐΓ δρί* 
πκιβ ν6ηΐ3<ΐ8. <ίαοϋ »Ι ςυίίΐΙιαΙυβεβηιοιΜ <)ίεΐθΓυιιι 
βςιιβίββ νίΓββ 6886 ηοη 8υ«(1αΗΓ, ςιιϋΗΐ8 ίη Ιββίί- 
ιηοηίυιη α ιιΐ9(|[ΐιο Β»9ί1ίο 8(ΙιΗΐΰΐΊ8 &|φαΓ6ΐ, οοη- 

}ΐ1ΙΜΜϋΙΙ1 «986 βρίΓΙΐυΐη ΡίΓΐΟ β1 Ρ«»ΙΠ« Ρ8Ι'168 λ1ί3» 

86πρΐοΓυιη αί%ρύ ΒλΜϊ ίηςαίΓΑΐ» ςυιϋυ» ίΐΐβ 
ίιιβίηυ»! : ι €υιη Ρ;ιΙΓ6 ςηίάβιη »ίηηίΙ&Ιβιη ίιιΙΰΠί^ο, 
ςιίΑπάο 8 Ραιν ρΓΟοβίΙϋ, ειιιη ΡίΙίο νβτο, «Ιιιιη Οατέρα οίχειότητα νοώ, επειδή) παρά του Πατρίς 
έχιηρεύεται, τήν προς Τ16ν δλ, επειδή άχούω, < ΕΓ 
τι; Πνεΰμα Χρίστου ούχ Εχει, οίτος ούχ Εστίν αυ- 
τού, ι Και ό μέν ημέτερος άπέλογος πρ6ς τους δια- 
ιζηροαντα;» εί τ6 παρά τοϋ Που είναι λεγύμενον είς 
τ6ν Πατέρα τήν άναφοράν Εχει, οΐίτος, Ιχανώς οΤμαι 
αποδοθείς. Δει δΐ χα\ τά Ετι ^ηθησδμενα ώς πόρι- 
σμα τι τοίς Ι^δη ^η9εϊσιν έπαγαγείν. ΈπεΙ γάρ δ 
δγιος πβίσαν τήν σπουδών έποιεΐτο άποδεδειχέναι 
μή χτίσμα ΤΙου είναι τ6 Πνεύμα, είπερ άποδεδεί- 
χ:ι, μηδ<$λως έχ του Τίοΰ είναι αύτδ, συναποδβδει- 
γμένον αν Εμελλεν Εχειν, χα\ τδ μηδέ χτίσμα είναι 
αΟτ6 του ΓΙου. Τδ γάρ μηδδλως έξ αυτού υπάρχον, 
^ς&νεΤχβ λδγον ποίημα αυτού λέγεσθαι; πάρ- £• ηυΙΙοβ^ιΙίαβ ίαίΐ, ^υΑΐη Ιιίΰ; (|ΐιθ(1 ρβίαιη »Ι) Ιιί^, ϊΗίιιβ ηβη 681. » Ει Γ8ΐίοείη&ΐίο «()4ΐί<ΐ6ΐη ηοβίΓα 
8ϋν6Γ8ΐΐ8 608, ςυί Ι)3Β8ΐΐ8ηΐ, αη ςιιαιΐ 8 ΓίΓιο 6$80 
ϋίΰΙΐυΓ, 8(1 Ρ8ΙΓ6ΠΙ ΓΰίβΠυΓ, Ιιοο ιη•(1ο 88118 8ΐ>αιι- 

(16(11)6, αΐ ίρβ6 6X181111)0, 6Χρ6(1»ΚΐΓ. 0^36 8υΐ6ΐη 
81ΐλΐη60ΐ61ΐΙαΓ, 0«6ΐί8 η08ΐΓί8 ν«ΐΜ(ί 60ΓθΙΐ8ΓίυΐΠ 

οοη|αηκβΒ(ΐ8 &ιιιιΙ. Ουιη 6ΐ)ίιη 88ηεΐυ8 8υιηιηορ6Γβ 
8ΐ(Ιϋ6 6Χ ίη(6β^Γ0 ίΒου(ηΙ>6Γ6ΐ (ΐ6)ΐ)οη8ΐΓ8Γ6« ηοιι 
«886€Γ68ΐυΓΒΐη ΡιΙΙί δρίήΐυιπ ^ 8ί (1ΰαΐθηδΧΓ8886ΐ, 
ιιυΙΙο ιηθ(1ο 6ΐιιη 6686 6Χ ΡίΙίο, ]8ΐιι 6ϋ8αι ίϋυ«1 
<ΐ6ΐηοιΐ8ΐΓ8ΐυΐΗ ίαί886ΐ, η6ςαβ ΟΓβιιυΓαηι ίΐΐιιιη 6886 
νϊΥύ. ΕΚ6ΐιίπι ηιΐΜΐ ηιιΠο ιιμχΙο 6χ ίρ80 681, ςιΐ8η8η) 
ΓλΓιοιίθ €Γ68(υΓ&ίΙϋυβ4ί€6Γ6ΐυΓ? Α(ϋΐυ8 6ΐΓιιη Ειι- 

ΒΙΟ 8(1 Α&86Γ6η(]ΐΙΐη δρίπΙΙΙΠΙ 4ΪΓ6α1ΙΙΓ8Ι11 ΓίΓιί, οίο; γάρ ΕΟνομίφ πρδς τδ εΙπείν τό Πνεΰμα τού 
ΤΙού ποίημα ουδεμία τίς γέγονεν 4λλη άλλ' ή μδνον 
αύτ2>, τδ δ:α^/^ή':ην τοίς τδτ* (λεολογείσθαι, 4χ του 
> Πατρός διά τού ΤΙού είναι τδ Πνεύμα, χαΐ χατά 
τ&ϋτο υλ\ ϊλ τού ΥΙοΰ, Ού γάρ ώς Ιχ πρώτη; αΙτίας 
χα\ άρχης έχ τού Γίού τδ Πνεύμα εστίν, άλλ' ώς έχ 
τού Πατρδς υπάρχον δι* ΥΙου. Κα\ ού μδνον τοιαύ- 
την αν είχεν ό λόγο; τήν δύναμιν, ώστε άναφέρεσθαι 
τ^^ Πνεύμα, (;ή είναι τού νΐού χτίσιχα, άάν ό άγιος 
07:χ.^ϊξαι είχε, μ)) έχ τού Που είναι αύτδ. *Αλλά 
χ&{ τι άλλο βαθύτερον το?; έξεταστιχωτέροις εντεύ- 
θεν ην συνιδεΖν• Ό γάρ Εύνόμιος ποίημα τού ΓΙον 
λέγων τδ Πνεύμα, χαΐ τού Μονογενού, Ελαττον, τί^ν * 
τού άγιου ΠνΕυματος έξουδένο)σ«ν ώς δμολογουμένην ςυϊ 60 ΐ6ΐηροΓ6 νίν6ΐ)8ηΐ, οχΡαίι-β ρ6Γ Ρίΐίυιιι 6880 
8ρίπΐααι 6ηιιΐ)Γΐ8Γ64ιΐΓ• 6ΐ οοηβοςαβιαβΓ οχ ΡίΠο. 
Νοιι «ηιιη νοίαΐί οχ ρπιηα (•α88 6Ι ρπηοίρίο 6χ 

ΕίΙίΟ 8ρίΓίΐΙΙ8 681, 86(1 6Χ Ρ^Γ6 6X8181608 ρΟΓ 

Ρίϋιιηι. Ει 116(106 κΙ ΐΑοΐυιηιηοϋο 86ηηο πιΓοΠ-βΐ, 
υΐ Β886Γ6ί6ΐυτ βρίήΙΐΜ 1)00 6886 ΓίΙϋ εκ^βίοι*», 

81 8806108 (ΐ6ΐηοηβΐΤ8Γ6 ρθΙΐΐί8$6ΐ« 6Χ ΕίΙίΟ 61110 
«00 6886. δ64ΐ βΙΐΟΐΙ (|Ι10(|ΙΙ6 6ΐ ίΐΐ ΟίαΙίΟ 80€ϋΓα- 
(108, ςοί 866ϋΓ8ΐΗ18 Γ68 6Χρ6θϋυΐΐΙ , €υη€ίρ6Γ6 

ροΐυί386ηΙ. Ννηι ΕυηοηΊιιβ 0Τ6&1υΓ8Β) Ρίΐϋ δρί* 
Ηίαιη ΙΓ8(16Π8, 61 1}ηί{6θΊΐο ιηίηοΓ6ΐη, 880(:ΐΊ δρί- 
Γί(υ8 600ΐ6ηιρΐυιη ΐ8αςο;ιιη οιηοί1)υ8 ρΓθΙ)8ΐαιη 
&€εφί6η8, Ιιίπο 8(1 (ΐ6ΐηοη8ΐΓ8ηίΐ8ΐη υηίβοοίΐΊ (1Ί• 

ΐη]ΐΙΙΐΓΐθη60) ρΓθβ6Ί806ΐ)8ΐΟΓ , ΟΙ ΐ68ΐ8ΐυΓ 1(160) λαμβάνων, εντεύθεν πρδς την άπόδειξιν τ7^ς τού Ο ιη8ςου8 Β88ΐ1ΐ4ΐ8 ρ8υ1ο »Α16 μνα 8(1 6X80)60 ρΓορο- Μονογενούς Ιλαττώοεως ώρμα, ώς «ύτδς ό μέγας 
Βασίλειος μαρτυρεί όλίγψ πρότερον της είς έξέτααιν 
«ροχ»ιμένης περιχοπής ούτως έπ\ λέξεων λέγων ' 
< Ό μίν Κύριος 'ΐ:ερ\ τού Παραχλήτου, ι έχείνος έμέ 
δ.ς^σει, ι φησ\ν, ε ή δλ χατήγορος γλώσσα, έμπδ- 
&ον είναι τψ ΥΙφ τής πρδς τδν Πατέρα συγχρίσβως 
ά7:οφαίνεται• Επειδή) γάρ τού Πνβύματος, φησ\, 
ιηκητης ό Υίδς, Γλεως δέ ήμίν, Κύριε, τοΙς λαλου- 
μένοις εΓης, τούτο δέ τοιούτον έστιν, ώ; μηδ^μίαν 
σεμνότητα τφ δημιουργήσαντι προατιΟέναι, διά 
τούτο ουδέ συγκρίνε σθαι τφ ΠατρΙ άξιος^ έχ της ών 
Ιηοίησκν βύτελ^ίας, τδ δμότιμον της αξίας άγηρημέ- 

**Ιθ8θ, XIV, 17; XV, 26, 81(810 ρβΓίθθρ61θ; 1ΐ9Β6 ν6Γΐ)8ΐίΐΙΙ 6(1ί886Γ6η8 : € £ΐ 
ΠθΟΐΙηθ8 ^01(1601 (16 Ρ8Γ80ΐ6ΐ0 (ΙίΟλΙ ; Πΐ6 106 βΙΟΓί- 

ίΐ68ΐ)ϋ, 81 1818 ιη8ΐ6(1ίθ8 1ίΜ|;υ8, ίιηρ6(1ίΐ06ΐιΐυηι 

6886 ΐρβΟΐη ΓίΓιο €60861, 06 οίΐΙΙΙ ΡλίΓβ 60ΐηρ8Γ6- 

ΙΟΓ. Ου8ΐ)(1ο 601111 5ρίΓϋυ8, ίο(|υ)ΐ, Γ80ΐθΓ€8ΐΡί1ίυ8 
(ρτορίϋα8 801601 Ια, Ποιοίοο, ίο 1ιί8, (1088 Ιοςοί- 
ιηοΓ, ηοΐΝ8 8)8) 1)06 νοΓΟ 1)α]θ866ΐοθ(11 6&1, οι 

ΟΟΜοΐη (16608 8(1(181 0ΐ68ΐυΓί , ρΓ0ρΐ6Γ68 066 Ρβΐΐ'ϊ 

€αιορ8Γ8η (1ίβηα8 6&ι, ςοοηί8θΐ ϋυιοιίίΐαίο 60Γΐιαι, 

<|0£ ίβοίΐ, (11^0118118 Φ(]υ8ΐ1ΐ8ΐ6 ρπν8ΐ08 66ΐ• Ι Π^Χίΰ 
8806408 ν6Γΐ)8ΓΐΙ11 600υΐί8Β8 , 61 ΕϋΠΟηοΠ Ι)ΐ3&ρΙ)6« 

οιίΒπι ρ8ΐ8Π) οιοοίΙ)υ3,(ΐ6ρΐ'Χ(1ί€3Η88€ οοο)α)οη8ΐΓ»η$• 70ΛΧ. ΥΕαεί ΟΓ. ΡΛΤΙΙΙΛηθΗ.Ε 
^1119 |«(•10 βληκίβιη ϋΐιιιι Ρ;ιΐΓβ όΊςηίΙαΙβπι ΓίΙϋ βχ 4 νος. ι Ταύτ» λίγων έπ\ λέξεων ό 3Εγ•.σ;,ΐ{α\ τήν τοΰ Ιιοο ΰοιινβΙΙί οοηηρΓθΙ>βΙ Ευηοιηίυβ, ςιιο<1 δρίΓίΐιιβ 
» Ρίΐίθ Γίΐ€ΐυ8 €91, ρο$Ιιηο<1ιΐιη δχρΊβδίηιβ Γβρύΐίΐαηι 
ρύΐ'Ίοορβπ) οοηηβΰΐίΐ, άίοβιι» : ι ΙΙΙπιΙ νβΓΟ ουί ηοη 
-ρηΐιΊ, ςιιοιΐ ηυΙΐ3 ορβΓβΙίο ΡιΠΊ α ΡαΐΓβ Ηίνίβα 
ι?8(? > ΙϋΙ ηυ» 5β(ΐυυηιυΓ ρβιίοορββ• €υήι ίΐΑ(|<ΐ6 
«3ΐΐ€ΐυ9 ίιι ΰοηΐ6πιρΐιιπι υπί^^βηΚί ^Ιογι», 61 ίιηρο- 
(ϋιηβηΐιιιη ;ρΐ{(ΐ2ΐί$ υηιιι ΡαΐΓϋ ιϋ{;ηίΐ8ΐίβ ίΙΓιπ8 6χϊ}»1ί- 
ιη2Γ6ΐ Ειιηοαήιιιη <ΙίοβΓβ, δρίΓίίοι» α ΡιΙΊο ΓβιεΙυιιι 

•68^6, 81 ρθΙυί88θ( 6Χ δεπρΙΟΓΙδ €010 ρΓθΙ)»Γβ, 60111 ΠΟΠ 

οχ'ΡίΓιοο8$6, ηπαιη Αΐίαηι £υποηιί2η.ΐΓαιη 1>ΐ38ρΙΐ6- 
ιιιίαηιιιι Γι ΓιιΙ^ΐίοιιβιη βριίοΓβιη λ(ΐιιΙί58βΙ, ςιΐΒΐη <1ι.*- 
ιηοη<>(ι•αΐΗΐο , ιιιϋΐο ιιιοιίο βχ ΡίΙίο >»ρίπΐυιη «68» ? 
Κΐ(Μΐίηι 81 (ΐ6ηιοιι$ΐΐ'8ΐιι:ιι ΓυίββΰΙ, ικιΐΐο ηοιίο €Χ 
ΚίΙΐο «8$β δρίηίαιη, 8πιιί1ί8 ϋβιηοηδίΓΒΓιυ ιη&Ιβίϋοιιιη Εύνομ:ου βλασφημίαν έχ.πομπ^ύων χαΐ παριστών 
ώς τ6 πρ^ς τ6ν ΙΙατ•^αι έμότιμον του ΪΙαυ εχ τ•;ύ• 
του άναιρείβθαι κατα9Χβυάζ£ΐ 4 Εύν^μιο; έχ του τ6 
Πνβΰμα παρά του ΥίοΟ πεκοιί^σθαι, έφβξης τ4)ν 
ιιολλάχις (&ηθ€ΐ9αν πβριχοπήν άποφέριι λέγων, 
ί Έχε?νο ^^ τ(νι των πάντων Αδηλον, οτι ουδεμία 
ενέργεια του ΤΙοΰ άποτετμημένη έστΥ του Πα:ρό;; ι 
χα\ τά λοιπά της περιχοπής. Έπ£\ οΟν 6 &γιο; εΙς 
έλάττωσιν της του Μονογενούς βόςης, .χα\ εΙς 
έμπόδιον τής ηρ^ς τ?ιν Πατέρα όμοτιμίας αύτοΟ 
χατενόει τ6ν Εύνόμιον λέγοντα τ6 ΙΙνεΰμα %αράί τοΟ 
ΥΙοϋ πεποιήσΟαι , εΓπερ είχε τ.αραστησαι &π^ 
Γραφών μή έχ του Τίου ύπαρχε ι ν αύτ6, ποίαν αν 
&λλην ε^ρεν άνατροπ^^ν των Εΰνομίου β)Λ9φημιών, , Λ * • • • • . . .. , 

Ειιιιοιηϋθ8θ1)81Γυ€ΐιΐΓ8βΓα(,&886Γ6ηΐΐ8, ΙιυπιίΓΚΑίβηι '' αΐ μή τ6 απόδειξα ι μηδόλως έχ του Υίου ύπάρχειν 9 Εϋίο ΓαοΓι $ρίπΗΐ8 ηοη ρ6ηηίνΐ6Γ6, υΐ ΡιΓιυ8 62ΐ(ΐ6πι 
- δίι &€ ΡαΐοΓ 9ί2ΐιΗ3ΐβ. Ει 82»6 8αη€ΐυιιι <Ιθηιοπ8(Γ3^Γβ 
ΐΊπ!4ο κιθ(1ο 6χ ΡίΙϊο-δρίΓίΐυιπ 83ηοΐηιη €886, Α'.Ι^ο 
η(!0€588ηυ!η αιΙ Γ6Γυΐαηιΐ28 Εηηοιιιϋ ΙιίΑ^ρϋοκίαβ 
νί;ΙοΙ)3ΐιιΐ", 50(1 ίι1 ΰοι» (ΙοιηοπβίΓαΓβ 4ΐοη ρ0886(, 
ίϋικΙ , €Χ Ρϋίο δρΐηίυηι ϋ856, 83η4:ΐιΐ8 ηϋ4|(ΐβ 
ιιβ^Μΐ, ηοιιυβ οοηίΓαιϋο.Ι Εαιιαιηίο, 6ϋβρί88αηβ ίη 
|τορΓϋ8 <ΐ6πιιη(3ηΐ8ΓΠ8 ίιΐ ίρ8ϋ»ι 61 αρ€ΐ'Ιί88ίιηο 
1 οροΙίΜΚί ; ίΙΙυά νβτο, €χ δοΐο ρυιη (]ϊγ6Γ6 Ριϋο, 
■ρ'7ϋ$τιηο Οβι Ηοβίί πιπίιίβ οΙ)]ΰ€ΐί8 ρβηί^^Άΐ. ^α^ Τ€Γ0 
Γ.οη αά ιΗυιΙ, 6χ Ριϋο, 8€(Ι 9(1 ίΐΐυά, βχ 5θ1ο ΡΐΙίθ6β8€ 
^^ρ^Γ^ι1:Π) 82ηοΐιιιη €0πΐΓ3(1ϊ€ίΐ, ηοοπιοιίο Ιιίο, 6Χ αίΓΟ- 
ΐ{ΐΐ€ ηιαηίΓεδΙο ποπ οοη8ΐ3ΐ)ίΗΐ? Νβςιιβ 6ΐΓπη ςυί8ρί2ΐη τ6 ΙΙνεΰμα. "Αν γάρ απεδείχθη, ούδ<5λως έχ τοϋΥίοδ 
υπάρχον τ6 Πνεύμα, ή τοιαύτη άπ(5δειξ•.ς Ιμ-.λ/.ί 
τ^^ χατήγορον Εύνομίου στόμα έμφράςαι, λίγοντΟ: 
ώ; ί^ εύτ:λεια τοΰ παρά του ΤΙοΰ ποιηΟέντος Πνεύ- 
ματος ού συγχωρεί τ6ν Τ16ν όμό:ιμον τφ Πατρ\ 
είναι. Κα\ τλ μίν απόδειξα ι τ6ν &γιον μηδόλω; έχ 
τοΰ ΤΙοϋ υπάρχον τ6 Πνεϋμα τδ άγιον ούτω χρή^ι• 
μον έμελλε ν εΙς ανατροπή ν των Εΰνομίου άναφανή• 
ναι βλα3φ/)μιών* ό δέ άγιος Αποδείξαι τούτο μή 
ίχων, πρί»; μέν.τ6 έχ του Γίοΰ είναι τδ Πνεύμα, 
•ούχ άντ4λέγ6( τφ Εύνομίω, μυριαχοΟ των οίχείων 
.συγγραμμάτων τούτο τρανότατα λέγοντι* πρδς μόνο^ 
δέ τ6 έχ μόνου λέγειν αύτδ του ΤΙοΟ αντιλέγει τ(ϊι χ> ^Ί€€1, $Αηο(ιιιη, άυπι €Χ 8θ)ο ΡίΠο ηοη €886δρ]Γίΐηπι.^ χίστφχα\ θεομάχφ• Ό δέ μη πρ^ςτδ έχτοΟ Υίου, άλλί -8:3ΐι-|1ΐΙ,€(η)βπη8Γ0, 6υΐη 688€€Χ ^Οίο Ρ9ΐΓ€,ηβ(ΐυ6ΐΗ)€ 

ρ,ΐΓΐο Γ2Γιο€ίη3η(Ιιπη 681, 81 6Χ 8θΙο Ρϋίο 5ρίπΐυ8 ηοη 
(■51, €χ 8οΙο ΐΎ^ ΡηΐΓ6 €8ΐ, 86(1 8α6η(1υηι, «υιπ, ςηί 
8))ίΓΪΙιιπι ηοη ^88β 6χ 8ο1ο Ρϋίο &686νϋΐ*Αΐ πι&ιιίΓβΑίο 
Γ\ υΐΓ(Κ|υ6€υιη β88€'€θη)ρτοΙ[>αΓ6 : ^ιιΊ ν6ΐΌ οχ 8θ1ο 
ΡϋΐΓυ €886 δρίπΐυπι (1βηιοη8ΐΐ'9ΐ'β οηη&ΠΐΓ, &ι1 ρΓΟ- 
ΙκηκΙυιη Πϋ ηοη ίΐ» Γ3€ίΐ€ ΓυΙυηιπι, ηίδί Λά ΐ'βΓϋΙ- 
{(Μΐ:Ιη:η ίη 8(ΐηΐ6ΐ βυδοβρβπΐ, ρΓ0Γ8<ΐδ €Χ Ρϋίο δρί- 
ΓΛυιη ηοη 6886. βοο €ηίηι (&ηΐυπίΐηΐ0(1ΐ) η€0 λ1ίυ(1 

(ΟΠ8)2ΐΗΐίΓ€ ρθΐ6Γίΐ., ΟΙ βοΐο ΡαΙΤΰ δρίίίΐυΐα 6886. πρδς τδ έχ μόνου τοΰ ΥΙοΰ είναι τ6 Πνεΰματλάγιον άν• 
τιλέγων, πώς«ύ τδΐξάμφοίν προδήλως οδτος συνίσττ- 
σιν;ούγάρδήτιςέρεΙώς δ λγιος, έχ μόνου τοΰ ΥΙοϋ μη 
είναι λέγωντδΠνεΰμα συνίστησιν έχ μόνου του Πατρίς 
είναι αυτό* ουδέ συλλογίζεσθαι δεΙ ώς, εΐ έχ μόνου 
του ΥΙοΰ τδ Πνεύμα ούχ έστιν, έχ μόνου &ρα έτΐΐ 
του Πατρδς, άλλ* εΐδέναι ώς ό μή είναι τδ Πνεύμα 
έχ μόνου τοΰ Υίοΰ λέγων προδήλως τδ έξ άμφοΐν 
αύτδιείΐναι συνίστησιν. Ό δέ έχ μόνου τοΰ Πατρίς 
είναι Βέλωνάκοδείξαι τδ Πνεύμα» &λλως οΰχ Ιςει τ6 της τοιαύτης αποδείξεως ευχερές, εΐ μή πρδς άνατροπήν άποδύσεται του δλως έχ τοΰ Υίοΰ είναι τδ 
ΠνεΟμα. Τούτο γάρ μόνον χαι ούχ άλλο συστήσαι δξει τδ έχ μόνου τοΰ Πατρίς είναι τ^ Πνεύμα. 

ΟΑΡϋΤ Υ. ΚΕΦΑΛ. Ε'. 

Αά €0$ ηη% άιΜαηΐ, ι Οηοιηοάο 8ρΊήΐΗ$ ρτοοβάίΐ Ώρός τους διαπορούντας-, *.^^ί' έχχορ^^αι^τό \. €υΗ) (]υΙ)ΊύΓυβ) »1>δυπ1υιη ηιβηΐο €οηοίρίο, 
ςη;€ ρΐ6ΐ ί(ΐιΐ6 (Ι6 ίη€θηιρΓ6ΐΐ6η83 Τπαϋβ €Χ0θ2ΐ1^ιιΙ, 
ϋ(ΐηι ίηΙϋΓΓθ|^Ιίοη€8, ςηβδ 00{;ίΐ2^1ίοη€ οοηδοςιιίηοη 
χ»ΐ6α8, π)€ευηι Γβνοίνο, €ΐ ςιιοά Ιρδί ρ€ΐ;ΐκπ8 ρβΓ- 
ΐΐΜηδίΓΰ ΙβηίαηΙ) €£ (]ΐηιηΐ&ηι ρΓθΓυη(ϋΐ&ΐ€Πΐ ιην€8ΐί- 

|;3Γ€ αϋ(1(ΊΐΙ, ρΓθ]6€ΐΧ €ΐ 3(1 8ίΐί)ΐΠ3 ΟΟηοίΐΧ Ουρί- 
(Ιίΐ3ΐί8 εοηΓΐ(ΐ€ηΐί3ηΐ (ΐ€Π)ίΓΟΓ, €ΐ <ΐυ88ί ίρ86 6{0 

('88€ηι, ςυί Ι2ΐί3 0(ΐ€ηΐ€Γ 2ί%%τ^ύατ^τ, (οΐυβ ιηοηΐβ 
ίΐηίίηο(ΐαβ η;6ΐυ€η8 ίηΙΐ0ΓΓ€8€0. Οη:Β ροΓΓΟ 8ΙΗ)Ι, 
«|υ3β ΙΙϋ (Ιο ρΓοοο88ίοηβ 83ηοΐί88ΐηιί δρίΓίΐυβ 3ά(}ιι- 
ΙήιαηΐΥ Νθ8, ίη(|υίυηΐ, Ρϋιυιη €ΐ8ρίΓίΐαηι υη3 δΐηιυΙ 
€χ ΡηΐΓβ €ηιαη3ηΐί3 (Ιί(Ιΐοίιηυ8. Ε( ηπα Γ3ΐίοη6 ήΐιί 
<:αηι Ρϋίο 8ίιηπ1 6πιαη3ΐ οχ ΡλΙγο, ροΓ ΡιΙίηιη ριο- 
ίχάΐίΐ Ει Ι)ί (]υ1(1οηι Ικτ€. ΙΙτβύμα διά ζοΰ ΤΙού ; • 
α'• "Οτε τδ των αποριών άναλογΐσομαι άτοπον, 
ά; οΐ πολλο\ περ\ τη; άχαταλήτιτου διανοούνται 
Τριάδος * δτε τδ των ερωτήσεων χατά νουν λά^ω 
άνΙφΜτον, χα\ οίον έπιχειρούσι ν ούτοι πέλαγος νή- 
-χεσθαι, χα\ Ι^^ον άνιχνεύειν άποτολμα^σι βυθδν» της 
πρδς τά τοιαύτα χινουμένης διανοίας άποΟαυμά^ω 
την τόλμαν, χα\ ώ; αύτδς έγώ τυγχάνων 6 τούτων 
χατατολμών φρίττω ιςαΐ νουν χαι διάνοια ν• Οία 
γάο διαπορούσι περί της του παναγίου Πνεύματος 
έχπορεύσεω;; *Ημεΐς, φασίν, Υ^6ν .χα\ Πνεϋμα 
άμα προερχόμενα έχ Πχτρδς μεμαθήχαμεν. Κα\ 
πώς δι' Υίου έχπορεύεται τδ άμα ΥΙφ προερχόμϊ- 
νον έχ Πατρός ; Κα\ ο! μέν ταύτα. ίΟ!^ ϋΕ ΡΙ\Ο0Εδ8ιΟΝΕ δ. 8Ρ1ΒΙΤϋ9. 21 ;? 

^\ Έ\/αΙ; ^, λύβιν "^ών τοιούτων άκαιτούμβνοι Α 2. Νο3 νβΓΟ (Ιβ βίιηίϋαιη ϋυΙιίΐΑίίοιιυηι δοΐϋΐίοιίϋ ^ΐΓοριων, &Λλοθκν ο6χ Ι^χομεν &ΰ€υρ£7ν, άλλ* έξ 
έκ$ρ(ι>τή1ί<ι>( Αλλων αποριών «α?; άίτζορίαις αύτων 
Μ£ΐ»γο|ΐένων, Τίνα γάρ Αν τις χα\ έπινοήσαιτο 
λναιν έ:(* ΙχιΝοις, ύν λ6γος φυσιχδς έφ!χν£ΐται 
ο^^£ΐ(» χα( &π3ρ αΙώνος παντός χα\ χρόνου άνώ- 
γ$ρα, Χ2\ ών ούδΐν χαταλήψβω; μέτρόν ; Το7ς γάρ 
Γάνυ περ\ ταΟτα ζητητιχοΓς πολλά κβμοϋσι πέριχ^ 
έιτιθδΓνΟίΐ τ!) περ\ αυτών γνώσΐΐ, χ«\' χβτάληψιν 
έφδυρεΤν,εν τι1^^ρας χα\ μίαχατάληψιςέπιγίνεται 
μ6\•,ς, Σπείρα γνώναι ταύτα χα\ άχατάλητηα