Skip to main content

Full text of "Patrologiae cursus completus"

See other formats


Τΐιΐδ ΐδ α άΐ^ΐΐαΐ οοργ οί α ΐ3θθ]<: Ιΐιαΐ \ναδ ρΓ^δεΓνεά ίοΓ ^εηεΓαΙΐοηδ οη ΙΛιαΓγ δΐιείνεδ ΐ3£ίθΓ6 ΐΐ \ναδ οαΓείιιΠγ δοαηηεά \)γ Οοο^ΐε αδ ραΓί οί α ρΓθ]£θΙ 
ίο ιηα]<:6 Ιΐιε χνοΓίά'δ ΐ3θθ]<:δ άΐδθον6Γαΐ3ΐ6 οηΐΐηε. 

ΙΙ Ιιαδ δΐίΓνΐνβά 1οη§ εηοιι^ΐι ίοΓ Ιΐιε οοργή^ΙιΙ ίο εχρίΓ© αηά Ιΐιε ΐ3θθ]<: ίο εηΙεΓ Ιΐιε ριιΐ3ΐΐο άοιηαΐη. Α ριιΐ3ΐΐο άοπιαΐη ΐ3θθ]<: ΐδ οηο ΙΙιαΙ \ναδ ηενεΓ δΐιΐ3]60ΐ 
ίο οοργή^ΙιΙ ΟΓ \ν1ΐ0δ6 Ιε^αΐ οοργή^ΙιΙ Ιεηη Ιιαδ εχρίΓεά. λΥΙιεΙΙιεΓ α ΐ3θθ]<: ΐδ ΐη Ιΐιε ρπΐ3ΐΐο άοιηαΐη ηιαγ ναιγ οοπηίΓγ ίο οοιιηίΓγ. Ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ 
αΓ6 οπΓ §αΐ6\ναγδ ίο Ιΐιε ραδί, τερΓεδεηΙΐη^ α λνεαίΐΐι οί ΙιΐδΙΟΓγ, οπΙΙιίΓε αηά ]<:ηο\νΐ6(1§6 Ιΐιαί'δ οίΐεη άΐίβοιιΐΐ ίο άΐδοονεΓ. 

ΜαΓίίδ, ηοΐαΐΐοηδ αηά οΙΙιεΓ ηιαΓ^ΐηαΙΐα ρΓβδεηΙ ΐη Ιΐιε οή^ΐηαΐ νοίπηιε \νΐ11 αρρεαΓ ΐη Ιΐιΐδ βίε - α τεηιΐηάεΓ οί Ιΐιΐδ ΐ3θθ]<:'δ 1οη§ ]οιΐΓη6γ ίΓοηι Ιΐιε 
ρπΐ3ΐΐδ1ΐ6Γ ίο α 1ΐΐ3ΓαΓγ αηά βηαΐΐγ ίο γοιι. 

υ83§6 ^αίάεϋηεδ 

Οοο^ΐβ ΐδ ρΓΟίιά Ιο ραΓίηεΓ \νΐ1β 1ΐΐ3ΓαΓΪ£δ Ιο άΐ^ΐΐΐζε ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ηιαίεήαΐδ αηά ηια]<:6 Ιβεηι χνΐάεΐγ αοοεδδΐΐ)!©. ΡιιΙ)1ΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ ΐ36ΐοη§ ίο Ιβ© 
ρπΙ^Ηο αηά \ν6 αΓ6 ηιειείγ ΙβεΐΓ οιΐδίοάΐαηδ. ΝενεΓίβεΙεδδ, Ιβΐδ \νοΓ]<: ΐδ εχρεηδΐνε, δο ΐη ΟΓάεΓ ίο Ι^εερ ρΓονΐάΐη§ Ιβΐδ ΓεδοιίΓοε, \ν6 βάνε Ιαΐ^εη δίερδ ίο 
ρΓενβηΙ αβπδε βγ οοηιηιεΓοΐαΙ ραΓίΐεδ, ΐηο1ιιάΐη§ ρ1αοΐη§ Ιβοβηΐοαΐ ΓεδΙήοΙΐοηδ οη αιιΐοηιαίβά ςπεΓγΐη^. 

λνε αίδο αδ]<: ΙβαΙ γοπ: 

+ ΜαΙίβ ποη-αοηιπιβΓοίαΙ Η5β ο/ίΗββΙβ^ λΥε άεδΐ^ηεά Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ ίοΐ ιίδε βγ ΐηάΐνΐάιιαίδ, αηά \ν6 τεςπεδί ΙβαΙ γοιι ιίδε Ιββδε βίεδ ίον 
ρεΓδοηαΙ, ηοη-οοηιηΐ6Γθΐα1 ριίφΟδεδ. 

+ Κβ/Γαίη/Γοηι αηίοηιαίβά ρΗβΓγίη§ Όο ηοΐ δεηά αιιΐοηιαίβά ςιιεήεδ οί αηγ δΟΓΐ ίο Οοο^ΐε'δ δγδίεηι: Ιί γοπ αιε οοηάποΐΐη^ τεδεαΓοβ οη ηιαοβΐηε 
ΐΓαηδΙαΙΐοη, ορίΐοαΐ οβαΓαοΙεΓ Γεοο^ηΐΙΐοη ογ οΙββΓ αιεαδ \νβ6Γ6 αοοοδδ ίο α ΙαΓ^ε αηιοιιηΐ οί ΙεχΙ ΐδ βείρίιιΐ, ρΐεαδο οοηίαοί ιΐδ. λν© οηοοιίΓα^β Ιβε 
ιίδε οί ριιββο άοηιαΐη ηιαίεπαΐδ ίοΓ Ιβεδ© ριίφΟδβδ αηά ηιαγ β© αβί© ίο ββίρ. 

+ Μαίηίαίη αίίήΒηίίοη Τβ© Οοο^ΐε "\ναΐ6ΓηιαΓ]<:" γοιι δε© οη εαοβ βίε ΐδ εδδεηΐΐαΐ ίοΓ ΐηίθΓηιΐη§ ρεορίε αβοιιΐ Ιβΐδ ρΓθ]60ΐ αηά βείρΐη^ Ιβεηι βηά 
αάάΐΐΐοηαΐ ηιαΐ6ΓΪα1δ ΙβΓΟίι^β Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ. ΡΙεαδε άο ηοΐ Γεηιονε ΐΐ. 

+ Κββρ ίί Ι6§α1 λΥβαΙεν^Γ γοιίΓ ιίδε, τεηιεηιββΓ ΙβαΙ γοιι αΓ© τεδροηδΐβίε ίοΓ εηδίιήη^ ΙβαΙ \νβαΙ γοιι αΓ6 άοΐη§ ΐδ Ιε^αΐ. Βο ηοΐ αδδΐιηιε ΙβαΙ ]ιΐδΙ 
βεοαιίδε \ν6 βεβενε α βοο]<: ΐδ ΐη Ιβε ρπββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη Ιβε ΙΙηΐΙεά δίαΐεδ, ΙβαΙ Ιβε \νοΓ]<: ΐδ αΙδο ΐη Ιβε ριιββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη οΙβεΓ 
οοιιηΐήεδ. λΥβεΙβεΓ α βοο]<: ΐδ δΙΐΠ ΐη οοργή^βΐ ναήεδ ίΓοηι οοιιηΐΓγ ίο οοιιηΐΓγ, αηά χνε οαη'Ι οίίεΓ ^ιιΐάαηοε οη χνββΙβεΓ αηγ δρεοΐβο πδο οί 
αηγ δροοΐβο βοο]<: ΐδ αΠοχνοά. ΡΙοαδο άο ηοΐ αδδΐιηΐβ ΙβαΙ α βοο]<:'δ αρρβαΓαηο© ΐη Οοο^Ι© Βοο]<: ΞοαΓοβ ηιοαηδ ΐΐ οαη β© ιΐδεά ΐη αηγ ηιαηηοΓ 
αηγ\νβ6Γ6 ΐη Ιβο \νοΓΐά. Οοργή^βΙ ΐηίήη^οηίβηΐ ΗαβΐβΙγ οαη βο ςιιΐΐο δονοΓο. 

ΑβοαΙ Οοο§ΐ6 Βοοίί δεαΓοΗ 

Οοο^ΐο'δ ηιΐδδΐοη ΐδ ίο ΟΓ^αηΐζο Ιβο \νοΓΐά'δ ΐηίοΓηιαΙΐοη αηά ίο ηια]<:ο ΐΐ ιιηΐνοΓδαΠγ αοοοδδΐβίο αηά πδοίιιΐ. Οοο^ΐο Βοο]<: δοαΓοβ βοΐρδ ΓοαάοΓδ 
άΐδοονοΓ Ιβο \νοΓΐά'δ βοο]<:δ χνβΐΐο βοΐρΐη^ αιιΙβοΓδ αηά ριιββδβοΓδ Γοαοβ ηοχν αιιάΐοηοοδ. Υοιι οαη δοαΓοβ ΙβΓΟίι^β Ιβο ίηΠ ΙοχΙ οί Ιβΐδ βοο]<: οη Ιβο χνοβ αί |]ιίίρ : //]οοο1^3 . α^οοα^ΐβ . οοιη/ π;•δ νοίϋΜΕ 
00Ε5 Νοτ οι:ί:υυ\ΤΕ 

0υΤ$ΙΙ)£ ΤΗΕ ϋΒΚΑίπ ΡΑΤΚΟΙ.Ο(;ΐ.Ε 

^^ ΟϋΚδϋδ ΟΟΜΡΙΕΤϋδ, 

8Ευ ΒΙΒυΟΤΗΕΟΑ ϋΝίνΕΗδλυδ, ΙΝΤΕΟΒΑ, υΝΙΡΟΚΜΙδ, ΟΟΗΗΟηΑ, (ΕεΟΝΟΜΙΟλ, 

ΟΜΝΙΙΙΙΜ 88. ΡΑΤΒΙΙΝ, 006Τ0Β11 8€ΒΙΡΤΟΒ11ΙΙίΟ(1 Ε€61Ε8ΙΑ8ΤΙ£0ΒΙ]|. 

8ΙΥΒ Ι^ΑΤΙΝΟΒυΐΙ, 81 ΥΚ ΟΗ^ΒΟΟΗυΜ, 

Ουί ΑΒ ΜνΟ ΑΡ08Τ0υ€0 ΑΏ ΛΤΑΤΕΜ ΙΝΝΟ€ΕΝΤΙΙ III (ΑΝΝ, 1ϋ6) ΡΗΟ ΙΑΤΙΝΙ8, 
ΕΤ Αϋ ϋΟΝΟΙΙΙΙ ηΟΗΕΝΤΙΝΙ ΤΕΜΡΟΗΑ {ΑΝΝ. 1439) ΡΗΟ 0ΚΜ€Ι8 νίΟΜΕΤίΌΝΊ : 

ΒΕΟϋδΙΟ ΟΗΒΟΝΟΙ,ΟβΙΟΑ 

ΟΜΝίυΗ ^υ^ε ΒΧ^ΤΙΤΒΚΕ ΜΟΝΟΜΕΝΤΟΚυΜ ^ΑΤΗΟI.I^^ε ΤΚΑ0ΙΤΙ0ΝΙ8 ΡΕΚ ΟυίΝΟΚείΜ ΡΒΙΟΒΑ 

ΕΟαίΕδΙ^Ε δ^Ε^ϋI.Α, 

^υΧΤΑ ΚΟΙΤΙ0ΝΒ8 ΑβΟυΗΑΤΙββΙΜΑβ, ΙΝΤΕΒ 8Κ ΟυΜΟΟΕ ΝΟΝΝυΐ.Ι.Ιβ 000101808 ΜΑΝυ80ΜΡΤΙ8 00Ι.Ι.ΑΤΑ8, ΡΒΒΟυΑΜ ΟΐυΟΒΝ- 

ΤΕΗ 0Α8ΤΙ0ΑΤΑ ; 0Ιβ8ΕηΤΑΤΙ0ΝΙΒυ8, 00ΜΙΙΚΝΤΑηΐΙ8, ΥΑΒΙΙβΟυΒ Ι.Β0ΤΙ0ΝΙΒυ8 ΟΟΝΤΙΝΒΝΤΒΗ ΙΙ<Ι.ΙΙ8ΤΒΑΤΑ ; ΟΜΝΙΒΟΒ 

ΟΡΕΒΙΟυβ Ρ08Τ ΑΙ1ΡΙ.Ι88ΙΜΑ8 ΕΠΙΤΙ0ΝΕ8 0υ« ΤΒΙΒΟβ Νθνΐ88ΙΙ1ΐ8 8^Β^υI.I8 ΟΕΒΒΝΤυΒ ΑΒ80Ι.ΙΓΓΑ8, ΟΠΈΟπΒ 

ΑυοτΑ ; ΐΝοΐϋΐΒυ8 οβοιναβιιβ υει. βτιαμ αναι.ττιοι8, 8ΐΝουι.θ8 8ΙΥΚ Τ0Ι108, 8ΙΥΒ ΑυοτοΒΒ• Αΐ^ιουαυβ 

ΜΟΜΕΝΤΙ 8υΒ8ΕαυΒΝΤΙΒυ8, ΟΟΝΑΤΑ ; ΟΑΡΙΤυΐ.18 1ΝΤΒΑ ΙΡβυΐΙ ΤΒΧΤΌΜ Β1ΤΒ 0Ι8Ρ08ΙΤΙ8, ΝΒΟΝΟΝ ΒΤ ΤΙΤυΐ.18 

8ΙΝ0υΐ«ΑΒυΐ1 ΡΑΟΙΝΑΒΟΜ ΜΑΒΟΙΝΒΙΙ ΒυΡΕΒΙΟΒΒΜ ΟΙ8ΤΙΝθυΕΝΤΙΒυ8 8υΒ4ΒΟΤΑΙ10υΒ ΜΑΤΒΒΙΑΜ ΒΙΟΝΙΠ• 

ΟΑΝΤΙΒυΒ, ΑΠΟΒΝΑΤΑ ; ΟΡΕΒΙΒυβ ΟυΜ 0υΒΙΙ8, ΤυΜ ΑΡ00ΒΤΡΗΙ8, Αΐ.ΐαυΑ ΥΒΒΟ ΑυΟΤΟΒΓΓΑΤΒ ΙΝ 

ΟΒΟΙΝΒ ΑΟ ΤΒΛΟΙΤΙΟΝΒΜ Ε00Ι.Β8ΙΑ8ΤΙ0ΑΜ Ρ0Ι.Ι.ΒΝΤΙΒυ8, ΑΜΡΙ.ΙΡΙΟΑΤΑ ; 

ΟυΟΕΝΤΙβ ΒΤ ΟυΑΟΚΑΟΙΝΤΑ ΙΝΟΙΟΙΒυβ 808 ΟΜΝΙ ΒΕβΡΕΟΤυ, 80ΙΙ.Ι0ΕΤ, ΑΙ.ΡΗΑΒΕΤΙΟΟ, ΟΗΒ0Ν0Ι.0ΟΙ00, ΑΝΑΐ^ΤΤίΟΟι 

ΑΝΑΙ.ΟΟΙΟΟ, 8ΤΑΤΙ8ΤΙ00, 8ΤΝΤΗΕΤΙ00, ΕΤΟ., ΟΡΕΚΑ, ΚΕ8 ΕΤ ΑϋΟΤΟΒΕδ ΕΧΗΙΒΕΝΤΙΒυ8, ΙΤΑ υΤ ΝΟΝ 80Ι.ϋΙΙ 

8Τυ0Ι080, 8Ε0 ΝΕ00ΤΙΙ8 ΙΙ1ΡΙ.Ι0ΑΤ0, ΕΤ 81 ΡΟΒΤΕ 8ΙΝΤ, Ρ10ΒΙ8 ΕΤΙΑΜ ΕΤ ΙΙΙΡΕΒΙΤΙ8 ΡΑΤΕΑΝΤ 0Ι1ΝΒ8 88. ΡΑΤΒΒβ, . 

Ι.ΟθυΡΙ.ΕΤΑΤΑ ; ΘΕΟ ΡΒΛΕ8ΚΒΤΙΙ1 ΟυΟΒυΒ 1Ι1ΜΒΝ8Ι8 ΕΤ ΟΒΝΕΒΑΙ.ΙΒυ8 ΙΝΟΙΟΙΒυΒ, ΑΙ.ΤΒΒΟ 80ΙΙ.ΙΟΒΤ 

ΒΕΗυΜ, ουο οοΝ8υι.το, ςυιοουιο νον 80ΐ.υΜ ται.» ται.ι8υβ ρατββ, ΥΒΒυΜ βτιαμ υΝυ8^υI8^υΒ 

ΡΑΤΒυΜ, ΑΒ80υΕ υΐ.Ι.Α ΕΧΟΒΡΤΙΟΝΕ, ΙΝ 0υθΟΙ.ΙΒΚΤ ΤΗΒΜΑ 80ΒΙΡ8ΕΒΙΤ, υΝΟ ΠΤΠΠΤυ 00Ν8- 

ριοΐΑτυΒ ; αι.τεβο δ^ΗIΡΤυΒ^ϊ: δΑ^Β^Έ, εχ αυο ι.εοτοβι οομρββιββ βγγ 

ΟΒΥΐυΜ αυΐΝΑΜ ΡΑΤΒΕ8 ΕΤ ΙΝ 001808 ΟΡΕΒΟΜ ΒυΟΗΟΜ Ι.00Ι8 8ΙΝ0υΐ.08 

8ΙΝ0υΐ.0Βυΐ1 Ι,ΙΒΒΟΒυΜ 80ΒIΡΤυΒ^Β ΥΕΒ8υ8, Α ΡΒΙΜΟ 0ΕΝΒ8Ε08 

υ80υΕ ΑΟ Νθνΐ88ΙΙΐυΜ ΑΡ00ΑΙ.ΤΡ8Ιβ, ΟΟΜΜΒΝΤΑΤΙ 8ΙΝΤ : 

Ε01ΤΙ0 ΑθαυΒΑΤΙ88ΙΙΐΑ, ΟΑΤΕΒΙβΟυβ ΟΜΝΙΒυβ ΡΑΟΙΙ.Β ΑΝΤΒΡΟΝΕΝΟΑ, 81 ΡΕΒΡΕΝΟΑΝΤΟΒ ΟΗΑΒΑΟΤΒΒυΜ ΝΙΤΙ0ΙΤΑ8, 

ΟΗΑΒΤΑ ΟυΑΙ,ΙΤΑβ, ΙΝΤΕ0ΒΙΤΑ8 ΤΒΧΤυβ, 00ΒΒΕ0ΤΙ0ΝΙ8 ΡΕΗΡΕΟΤΙΟ, ΟΡΕΒΟΜ ΒΒΟυΒΟΒυΐΙ ΤυΜ ΥΑΒΙΒΤΑ• 

ΤυΜ ΝυΐΙΒΒυ8, ΡΟΒΜΑ ΥΟΙ,υΜΙΝυΜ ΡΒΒΟυΑΙΙ ΟΟΜΜΟΟΛ βΙΒΙΟυΒ ΙΝ ΤΟΤΟ ΡΑΤΒΟI.Ο^I^Β ΟΕΟυΒΒυ 00Ν8ΤΑΝΤΒΒ 

8ΙΙ1ΙΙ.Ι8, ΡΒΕΤΙΙ ΒΧΙΟυίΤΑβ, ΡΒ^Β8ΕΒΤIII^υΒ Ι8ΤΑ ΟΟΙ.Ι.ΕΟΤΙΟ υΝΑ, ΜΒΤΗΟΟΙΟΑ ΒΤ 0ΗΒ0Ν0Ι.0ΟΙ0Α, 

8ΒΧ0ΒΝΤ0Βυΐ1 ΡΒΑΟΜΕΝΤΟΒυΜ ΟΡυ8θυΐ.ΟΒυΐ10υΕ ΗΑΟΤΒΝυΒ Η10 ΙΙ.Ι.ΙΟ 8ΡΑΒ80ΒυΐΙ, ΥΒΙ. ΒΤΙΑΜ 

ΙΝΒΟΙΤΟΒυΜ, ΡΒΙΜυΜ ΑυΤΕΜ ΙΝ ΝΟβΤΒΑ ΒΙΒΙ.ΙΟΤΗΒΟΑ, ΒΧ 0ΡΒΒΙΒυ8 ΒΤ Μ88. ΑΟ 0ΜΝΒ8 

ΛΤΑΤΒ8, 1.0008, Ι.ΙΝΟϋΑ8 ΡΟΒΜΑΒΟυΒ ΡΕΒΤΙΝΕΝΤΙΒυ8, ΟΟΑηυΝΑΤΟΒυΜ, 

ΕΤ ΕΧ ΙΝΝυΜΒΒΙΒ ΟΡΕΒίΒυΒ ΤΒΑΟΙΤΙΟΝΕΜ ΟΑΤΗ0Ι.ΙΟΑΜ 00ΝΡΙ.ΑΝΤΙΒυ8, 0Ρυ8 ΌΝΙΟυΜ ΜΙΒΑΒΙΙ.ΙΤΒΒ Ε^^I^IΒΝΤIυΜ• 

δΕΚΙΕδ αΚΛΙΟΑ Ρ08ΤΕΚΙ0Κ 

ΙΝ ΟΙΙΑ Ι'ΒΟηΚΟΝΤ ΡΑΤΚΒ8. ΠΟηΤΟΒΚδ δΟΒΙΡΤΟΒΚ^ΟϋΚ ΚΓ,Γ.Ι,Κ8ΙΛΪ ^Κ^Ε^^Ε ΑΒ ^ΕVΟ ΡΗΟΉΑΝΟ Αϋ 
εΟΝΟΙϋΙ υδΟϋΕ ΡΙΟΚΕΝΤΙΝΙ ΤΒΗΡΟΒΑ. ΕΤ ΛΜΡΜΠδ, ΝΕΗΡΕ ΜΟΚΤΒΜ ΟΛΒΟΙΝΑυδ ΒΕδδΑΚΙΟΝΙδ. 

ΑοσυπΑΝΤΕ α.-ρ. μιονε, 

ΒΙΜΙ•ΙΙιβ«8β €Ι«γΙ ιιηΙν«Γβ8β, 

8ΐνΒ ευΐβΟυΜ ΟΟΜΡΙ,ΒΤΟΒυΜ ΙΝ βΙΝΟυΐ,Οβ 90ΙΒΝΤΙΛ ΒΟαί,ΒβΙΑΐΤίεΛ ΒΑΜΟβ ΒΟΙΤΟΒΒ. ΡΑΤΒ01.001Α, ΑΟ ΙΝ8ΤΛΒ ΙΡβίυβ Ε0€Ι.Ε8Ι^Β, ΙΝ ΠΓΑΡ ΡΑΒΤΕ8 ΟΙΥΙΟΙΤυΒ, Α1.ΙΑΜ ΝΕΜΡΕ Ι.ΛΤΙΝΑΜ, ΑΙ.ΙΑΜ ΟΒ^ΒΟΟ-Ι^ΑΤΙΝΑΜ. 
ΑΜΒΑ ΡΑΒΤΕ8 4ΑΜ ΙΝΤΕΟΒΕ ΕΧΑΒΑΤΛζ βΙΝΤ. 1.ΑΤΙΝΑ, 222 ΥΟΐυΜΙΜΒυβ Μ01.Ε βυΑ 8ΤΑΝ8, 1110 ΡΒΑΝ0Ι8 ΥΕΝΙΤ ! ΟΒ^Β^4 
ΟυΡΙ.101 ΚΟΙΤΙΟΝΕ ΤΤΡΙ8 ΜΑΝΟΑΤΑ Β8Τ. ΡΒΙΟΡ ΟΒ^ΕΟυΜ ΤΕΧΤυΜ ΓΝΑ ΟΙ'Μ ΥΕΒ8Ι0ΝΕ Ι,ΑΤΙΝΑ Ι.ΑΤΒΒΑΙ.Ι ΟΟΜΡΙ.Β- 
ΟΤΙΤυΒ, ΕΤ 104 νΟίυΐΙΙΝΑ ΙΝ 109 Τ0ΜΙ8, ΡΒΟ ΡΒΙΜΑ ΒΕΠΙΕ, νον ΕΧΟΕΟΙΤ. ΡΟΒΤΕΒΙΟΒ ΥΕΒΒΙΟΝΕΜ 1.ΑΤ1ΝΑΜ ΤΑΝΤυΜ 
ΕΧΗΙΒΕΤ, ΙΠΕΟΟυΕ ΙΝΤΒΑ 55 ΥΟΙ-ϋΜΙΝΑ ΗΚΤΙΝΕΤΙΒ. ΒΕΟυΝΟΑ ί5ΕΒ1Ε8 0Β^ΒΓ.0-I.ΑΤIΝΑ ΑΟ 58 ΥΟΙ,υΜΙΝΑ ΤΑΝΤυΜ ΑΤΤΙΜ- 

οιτ; ουΜ κυαυβ υεββιο μεβε ι,ατινα 29 Υοι,ΐΜίΜΒτΐί; ε8τ ΑΒβΛί,υτΑ. υΝυΜουοοουΕ Υοι,υΜΕΝ ΟΒ^ΒΟΟ-ι^ΑτικυΜ 8, 
υΝυΜουοοουΕ μεηε ι.ατινγιι 5 ρβανοιβ 8υΐ.υΜΐιορο κΜίτυΒ : υτιΐΟΒίουΕ υεβο, υτ ρβετιι πυαυβ ββνβποιο 

ΡΒυΑΤϋΒ ΚΜΡΤΟΒ. 00Ι.Ι-Ε0ΤΙ0ΝΚΜ ΙΝΤΕΟΒΑΜ, 8ΙΥΕ Ι.ΑΤΙΝΑ1Ι, 8ΙΥΕ ΟΒ^ΕΟΑΜ ΟΟΜΡΑΒΕΤ ΝΒ0Β88Β ΒΒ1Τ *, 8Β0Όβ ΚΝΙΜ 

ϋυαυΒουΕ νοί-υΜίΝΐδ αμμ^ιτιοινεμ νεονον βτ οίρρίουι,ΤΑΤΕβ υαβια ρβκτια ^Β^υΑΒυΝΤ ιοεο, 8ι ουΐ8 ΤΑΝτυΜ βματ 

Ι.ΙΟΕΤ ΙΝΤΕΟΒΕ, 8ΕΟ 8Ε0Β8ΙΜ, ΟΟίΙ,ΕετίΟΝΕΜ ΟΗ^ΕΟΟ-Ι. ΑΤΙΝΑΜ, ΥΚΧ ΕΑΜΌΕΜ ΕΧ ΟΒ^ΒΟΟ υ^ΤΙΝΒ ΥΒΒ8ΑΜ, ΤυΜ ΟυΟΟΟΠΚ 
ΥΟΙ,υΜΕΝ ΡΒΟ 9 ΥΕί ΡΒΟ 6 ΡΒΑΝ0Ι8 ΚΟΙ.ΓΜ ΟΒΤΙΝΕΒΙΤ. Ι8ΤΛ 00Ν0ΙΤΙ0ΝΈ8 Ρ08ΤΕΒΙ0ΒΙ ΡΑΤΒ01.00I^Β 1.ΑΤΙΝΛ 8ΒΒΙΒΙ, 
ΡΑΤΒΕ8 ΑΒ ΙΝΝΟΟΕΝΤΙΟ ΠΙ ΑΟ ΟΟΝΟΙΙ,ΐυΜ ΤΒΙΠΕΝΤΙΝΓΜ ΕΧΙΙΙΒΕΝΤΙ, ΑΡΡΜΟΑΒυΝΤΤ.'Β. ΡΑΤΒ01.00ΙΑ ςυΛ ΜΑΝΓ80Β1ΡΤΙ• 
ΙΝ ΒΙΒ1.Ι0ΤΗΕ018 0ΒΒΙ8 ϋΝΙΥΕΒίΙ ΟυίΕβΟΕΝΤΙΒΓΒ 00Ν8ΤΑΒΙΤ, ΝΕΟΝΟΝ ΡΑΤΒΟίΟΟΙΑ 0ΒΙΒΝΤΑΙ.Ι8, ΟΟΝΟΙΤΙΟΝΙΒϋΒ 8ΡΒ- 
ΟίΑΙ,ΙΒυΒ 8υΒ4ΙΟΙΕΝΤυΒ, ΕΤ ΙΝ ΤΕΜΓΟΠΕ 8υθ ΑΝΝϋΝΤΙΑΒυΝΤί'Β, 81 ΤΕΜΡυ8 ΕΑ8 ΤΥΡΙ8 ΜΑΝΟΑΝΟΙ Ν0ΒΙ8 ΝΟΝ ΟΕΡΰΒΒΙΤ. 

ΡΑΤηΟΙΟβΙ Μ βΗΜΟΛ ΤΟΜϋ^ €11 
ΟΚΕΟΟΚΙϋδ ΡΑίΑΜΑδ. ΟΚΕΟΟΚΙϋδ ΑΟΙΝΟΥΝϋδ. ΒΑΚΙ.ΑΑΜ. 

ΕΧαϋΌΕΒΑΤϋΚ ΕΤ ΥΕΝΙΤ ΑΡϋΠ 1.-Ρ. ΜΙΟΝΕ ΕΟΙΤΟΒΕΜ, 

ΙΝ νΐΑ ΒΙΟΤΑ ΤΠΙΒΑϋΟ, ΟΙ.ΙΜ ΙΤΑΜΒΟΙΞΕ, ΡΒΟΡΕ ΡΟΒΤΛΜ I.ϋΤΕΤI^Ε ΡΑΒΙδΙΟΒυΜ ΥϋΙΟΟ 

1/ΕΝΓΕΙ{ ΝΟΜΙΝΑΤΑΜ, δΕϋ ΡΕΤΙΤ-ΜΟΝΤΗΟϋΟΕ, ΝϋΝΟ ΥΚΒΟ ΙΝΤΒΑ ΜΟΕΝΙΑ ΡΑΒΙδΙΝΑ. 

18ββ ΤΚΑΒΙΤΙΟ ΟΑΤΗΟΙΙΟΑ 

ΒΜΟΌΙΌΜ ην. ΑΝΝΰδ 13β0. 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 

ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, 

ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. ακΕαοκιι ραεαμ^:, 

ΤΗΕδ8ΑΙ/)ΝΐεΕΝδΙ8 ΑΚβΗΙΕΡΙδΟΟΡΙ, 

ΟΡΕΚΑ Ο Μ ΝΙΑ 

τΗΕΟΙΟΟΙΟΑ, ΗΟΜΙΙΕΤΙΟΑ, ΗΛΟΙΟβϋΑΡΗΙΟΑ, Ρ01ΕΜΙ€Α, ΑΒΟΕΤΙΟΑ. 

ΑΟΟΚΒΌηΤ 

ΟΗΕΟΟηΐΙ ΑΟΙΝΟΥΝΙ, ΒΑΚίΛΑΜΙ ΟΕ ΒΕΜΙΝΑϋΙΑ 

ΟΡϋβουυ^ ΕΡίβτουι. 

ΑΟΟυΚΑΝΤΕ ΕΤ ΠΕΝϋΟ ΚΕΟΟβΝΟδΟΕΝΤΕ Ι.-Ρ. ΜΙβΝΕ, 

ΒΙΒΟΟΤΗΒ€^ΕΕ ΟυΕΜΙ ΙΙΝ1¥ΒΒ8^ΕΕ, 

8ΐνΒ 
εϋΗβΙΠΙΜ εΟΜΡΙΒΤΟλΟΙΙ « 8ΙΝ6υΐ05 $^IΒIIΤI^Ε Β^^I4Β8IΑ8ΤI^^Ε ΙΙΑΙΙ08 ΒΟΓΓΟΒΒ. »•••! ΟΚΕΟΟΚΠ Τ0Μυ8 Ρ08ΤΕΚΙ0Κ, ΟΛΤΓΕΚΟΚϋΜ Τ0Μϋ8 ϋΝΚϋβ• 
1^ ■■■ ^ 

ΥΕΝΕϋΝΤ 2 νΟΙ^ΌΜΙΝΑ 22 ΡΕΑΝ6Ι8 ΟΑΙ^ΟΟβ. ΕΧΟϋΒΕΒΑΤυΚ ΕΤ ΥΕΝΙΤ ΑΡϋΟ ].-?. Μ10ΝΕ ΕΒΙΤΟΚΕΜ, 

ΙΝ νΐΑ ϋΐαΤΑ ΤΗΙΒΑϋΏ, 01.1Μ ΏΆΜΒ018Ε, ΡΚΟΡΕ ΡΟΚΤΑΜ Ι,ϋΤΕΤΙ^Ε ΡΑΚΙδΙΟΚϋΜ ΥϋΙ-ΟΟ 
ϋΤΕΝίΕη ΝΟΜΙΝΑΤΑΜ, δΕϋ ΡΕΤΗ^ΜΟΜϋΟϋΟΕ, ΝϋΝΟ ΥΚΚΟ ΙΝΤΚΑ ΜΟΕΝΙΑ ΡΑΚΙ8ΙΝΑ. 

1865 ΤΚΑΒΙΤΙΟ ΟΑΤΗΟΙ^ΙΟΑ 

8Μ6υΐυΜ XIV. ΑΝΝϋδ 1350. 

ΕΙΕΝΟΗυδ 

ΑυΟΤΟΒυΜ ΕΤ ΟΡΕΒυΜ Ουί ΙΝ ΗΟΟ τόμο 01.1 ΟΟΝΤΙΝΕΝΤυΒ ΟΚΕΟΟΚίυδ ΡΑΙ.ΑΜΑ8 ΤΗΕδδΑωΝΙΟΕΝδΙδ 
ΜΕΤΚ0Ρ01.ΙΤΑ. (ΟρβΓϋΐη οοηΐίηααΐίο). 

ΗοιηΠίφ ςααάΓ^ίηΙα (γ68, βχ βάίΐίοηβ Ηίβ- 
Γ050ΐγιηί(&ηα αηηί 1857, ίη Ιγρο^Γ&ρΗί& 
δαηοΐί-δβρυΙοΓϊ. 9 

ΜοΝϋΜΕΡΓΓΑ ([πω αά 6γ€3ογΗ ΡαΙαπιχ νί- 
ίατη €ΐ ρίοϋϋα ερεοίαπί φιίΐηιε ρτατηϋ- 
ΗίίΐΓ βάίίοτη ΡαίΓοΙοαίίΒ Μοηϋητη . 551 

Ρ&ί1ο(1)βί ΟροΙίΙαηί ρ&ΙπίίΓοΙιβΒ Εηοοιηίυιη 
Ρ£^&ιηδΒ, βάίΐ. Ηοηαϋίαπιιη Ηί6ΐΌ8θ1. 
ρηβΐηίδβιιιη. βΚΙ 

Νίΐί ίΐβια Οροΐϋ&αί ρ&Ιη&ΓβΙ)8£ ραηρ^γπουβ 

6Γ6^0Γϋ Ρ&Ι&ΐη», 6Χ6&ά6ΙΏ 6(ϋ(. ΗίβΓΟ- 

801. 655 

ΤοΜίδτΝοοιει ΐΓβ8 ίτι 6&υ8& Ρ&ΙαπιίΙαΓαιη, βχ 

1ίΙ)Γ0 ΟαΙ ϋΐυΐϋδ : Τ4μος αγάπης, συλλεγβΐς 
χαΐ τυπωΟβΙς παρλ Δοσιθεου πατριάρχου 
*Ιιροσολ6μων, έπΙ της ηγεμονίας του ευσε- 
βέστατου χαΐ έχλααπροτάτου αύΟίντου χα\ ';. *: 
ζεμένος κυρ(ου Ιωάννου *Αντι4χου Κων- 
σταντίνου, 6οεδβ&δ« πάσης Μολδοβλαχίας. 
Ιη βηβ Ιβ^ιίΙΙΓ : Έτυπώσαμεν τ&ν παρόντα 
τ&μον έν Γ(ασ(ω ττ^ς Μολδοβλαχίας χαλχο- 
τυπίςι καΐ άναλωμασι τοΐ3 Αγίου Τάφου διίι 
Διονυσίου μονάχου, ίντος διωρΟωτ ΰ του 
λογιοττάτου διδασκάλου Ιερεμία του Καχχα- 
βέλα. ΕΙ δέ χαΐ είσΐ σφάλματα εΙς τινλ 
γράμματα έλ^εκσ, τούτο συμβεβεχε διά τ^ 
ιΤναι τον χαλκογράφον έτερέγλωσσον χαι 
μή ειδ&τα Έλληνιχλ γράμματα* χαι λοιπ&ν 
Εστω συγγνώμη. Έν ιτει τφ σωτηρίφ 
*χζή (1698) μηνί Μαρτίψ. 679 

Ι. Τοιηαβ βοπίτα Β&Γία&ιη βΐ Αοίπάγηοιη. 679 
Π. — οοηίρα ΡΓοοΙιοΓαιη Ογάοιπαπι. 693 
III. — βοηΐΓ& ΒαΓίααιηίΐΛδ βΐ ΑοίηοΙγ- 

ηί&ηο8. 717 

ΟΓβ^ΟΓϋ Ρ&1&πΐδ6 οοιιΓβδδίο Μβ\ . 763 

Κβίαΐίο ροηΐίβοαιη αϋ Αηηαπι ΡαΙββΟΐοί^ί- 

ηβιη. 767 

Ιο&αηίβ β&ηίαουζβηί Γβδβη'ρίυιη οοηβΓ- 
πι&ηδ δγηοά&ΐεαι δβιηβηΐίαιη βοηΐΓβι Ιοϊι- 
ηβαι Ο&Ιβοαιη Ι&Ι&ιη. 769 

ΡΙιϋοΙΙιβί ϋροΐίΐαηί ρα(Γί8ΐΓβΗ8β οοηίΓα 6γ6- 
^ΟΓ&ιη αηΐίΓΓίιβΙίοί ΙιΊ[)Γί XII. (Ιί δυηΐ ςιιοδ 
Βοίνίηυδ ίη ηοίίδ αοΙ 6γ6^οι^ ΗίδΙ. Βγ- 
ζ&ηΐ. ηοη δβηιβΐ ηιβηιΟΓ&Ι α! ίπβ(ϋ(οδ ; 
βάίΐίοηβπι βπίπι Οίθδδβηδβηι αηηί 1698, 
ςα& αΙίηηΐΓ, ί^ηοΓ&νίΐ.) 773 δβΓοιοηβδ άυο ςαίϋυβ οΓΐΙιοάοχοβ ίπιρη- 
^ηαηΐ ϋ ςυί Αοίπάγηί ρ&Γΐβδ ^βςυυηΐϋΓ 
ςυοΓΗΠΐ ρπίηιαδ 68ΐ άβ άϊαο ςυο^αηι 
δ. ΒαδΠϋ, &ΗβΓ νβΓΟ άβ Ιυπιίηβ ΤΙι&1)&πο. 1139 

Ερϋο^αδ. 1169 

ΟΒΕΟΟΚΙϋδ ΑΟΙΝΟΥΝϋδ ΜΟΝΑΟΗϋδ ΕΤ 

ΤΗΕϋίΟΟϋδ. 

Οβ βδδβηΐία βΐ ορβΓαΙίοηβ ϋβί Η1)π ϋιιο, οαιπ 
ίηΐβπρΓβΙίΐΙιοηβ ηοδί α. ΡΓκοβάίΐ ϊαοοΐ)! 
Οΐ'βΙδΟΓί βίΐίΐοηδ ΡτδΒι^Ιίο. 1191 

ϋβ Ιΐ9ΒΡβ3ίΙ)ΐΐ8 Ορβ^οπί ΡεΙηπι». 1243 

ΕρίδΙοΙβΒ 6( ί&ΓηΙ)ί &άΙ)οι*ΐ&(οπί αά ΝίοβρΙιο- 
Γυηι ΟΓββΟΓδπι. 1243 

ΒΑΒίΑΑΜϋδ ΟΕ δΕΜΙΝΑΚΙΑ ΟΥΒΑΟΕΝδΙδ 

ΕΡΙδΟΟΡϋδ. 

ΝοΗΗα εχ Αη0, Ζαναττοηί ΒϋΗοίΗβοα 
εαΙαΙ>τα. 124:^ 

ΝοίίΗα αΐίβτα βχ Ραΰηοϋ ΒΜχοίΗβοα 
βνοΒοα. — €(, ίη Ιοτηο ηοΒίνο ΟΧΙΙΧ, 
ϋοΐ. 643, ΝινερΗοή ΟνεαοΓΟΒ ΟίαΙορητη 
οηί ΜηΙηηι ΐβήί ΡΐΛκκΡΓπυ8, ίη (^ηο 
ηιηΐία άβ Βαηααηιί άθ€ίηηΐ8 βί ιηΊοΙβ. 1247 

Ερίδίοΐββ Β&Γΐ&βιηί άβ υηίοηβ ΒοπιαπδΒ 
ΕοοΙβδίκ βΐ ρΓΟΟβδδίοπβ δρϊρίΐϋδ δβηοΐί, 
ρΓΟ Ιι&Ιίηίδ, δυΙ)360ΐί8, υΐ ΥβΓδ&Ιϋβ 6]ηδ 
ίη^βηίυπι ίηηοΐβδοβΐ, ϋδ ςυ» ίη 1ί1)Γ0 Οβ 
ρππιαίυ Ραρβε οοηίΓα βοδάβηι δοπρδβρίιΐ. 1255 

Ερίδίοΐα ϋβπιβίΓϋ Ογάοηίί&ά ΒαΓίααπιηηι. 
ΑΙ) 60 ρ6(ί( ςυίΙ)υδ Γ&ΙίοηίΙ)υδ &(1(1υοΙα8 
δίΐ αΐ ΟΓβίΙβΓβΙ δρίπίαω δ&ηοΐυιη βδΐ Ρίΐίο 
ρΐΌΟβάβΓβ. 1283 

ΒΛΓίααηη αϊ Ογάοηϋ ρβΙίΙ& Γβδροηδίο. 1301 

Β&Γία&πιί βρίδίοΐβ 8(1 ΑΙβχίαπι ΟηΙοοΗο- 
Ιππι : ΟΡίΰοοδ βδδβ ηοη δοΐαηι δοΗίδπι&Ιί- 
οοδ, δβά ΙΐιΤΡβΙίοοδ. 1309 

ΡΓθΙ)3ΐΙίθρβΡ δαίταιη δοη'ρΐυραηι (\\\οά δρί- 
ρϊΐπδ δΕΠΟΐϋδ βΐ βχ ΡίΙίο οδΐ ςπθΓηδκΙίΤΊΟ- 
ίΐϋΐη βχ ΡαΐΡβ. 1313 

ΒαρΙααιηΙ Ορ8(Ιο ρρο υηίοηβ Εοοίβδί&ηιπη, 
Ανβηίοαβ Ιι&1)ίΐ3 οογ3ιπ) ΒβηβάίοΙο XII 
ΡοηΙίβοβΜδχίπιο. 1331 

ΕΐΗίο& δβουηοίαπι δίοίβοδ. 1341 Ρ&Γΐ4ϋΒ. — Εζ ΐγρίι 1. Ρ. Μ16ΝΒ. ΤΟΥ ΕΝ ΑΠ01Σ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΪ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΤΟΤ ΠΑΛΑΗλ 

ΟΜΙΑΙΑΙ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΙΑ 

ΝΥΝ ΤΟ^ΠΡΟΤΟΝ ΤΤΠΟΙΣ ΒΚΜΑΟΜΕΝΑΙ ΚΕΛΕΥΣΕΙ ΤΟΥ 
ΜΑΚΑΡΙΟΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΟΤΑΤΟΥ^ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΤΟΝ ΙΕΡΟΣΟΑΥΜΟΝ ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 

ΚΥΡΙΑΑΟΥ. 

Ρβν ^ΪΜψ^σΜ^ς Η, τ9^ζ τνκιγραφίβς του ««νβγίου Τ^^. — 18$7.) 

δ. Ρ. Ν. ΟΚΕΟΟΚΙΙ ΡΑΙΑΜ^Ε 

ΤIIΒ88ΑI^0ΝI^ΕΝδI5ΑΚ^ΗIΕΡ18^0ΡI| 

ΗΟΜΙΙΙ^Ε ΟϋΑΒΛΑΟΙΝΤΑ ϋΝΑ* 

ΜίαίΟ ΡΜΜΟΜ** ΤΤΡ18 ΕΟΙΤ^Β €υΒΙ8 ΒΒΑΤΙβδΟΟ ΕΤ 8ΑΝ(:Ή$81ΙΙΙ ΡΑΤΚIΑΒ^Β^^* 
ΗΙΕΑ080Ι.Τ1Ι0ΕΙΙ1Ι ΟΟΙΟΝΙ ΟΟΜΙΝΙ (ΙΤΒΙ1Ι.ί 

(ΗϊβτοΜίτιηΙι» βι Τ^ρο^ηρΙιΙι 8ΐΜΐΙ 8•^1ει1. — Ιβ87 ) 

010Α1Α λ\ Α ΗΟΜίυΑ Κ 

ΠίρΙ της Μρδς 4ΧΜΜη^ζ ^ρήΐ^Ι^• '^θΒίσα^ Οβ ρηα αύ ϊηνίηηβ ατναη^α. ΕΗύίΜ ρο$ί απίβιη 

][ *Α8•λφθ\μ&νήμ«?ςΐ6&νης«6ςΙν^δ•σ«<τοο χα\ Ργ»Ιγ69 (|ΐπ<ΐ6ΐιι ηο• οιΐιΐΐΜ, <|09ΐΐ6ηαι βχ ιιηο 

«οη^αου, 8ν χα\ Πατέρα χατλ τοντο ηχτήμιθα χοι- ΠοίΒΐηο €1 ΰΠίβΙοΓβ» ήΐιβιη βΐΐΑίιι ρΐΌρίΡΓθΐ ΰοηι- 

νόν * Αλλά τΙ|ν Α8κλφ4τΐ)τα «α^Πιχν χοινήν Ιχρμβν χα\ πΐΗΐΐΦΐη ΡΒίΓβηι €0ηΜ«αΐΙ βιιηιιιι, Μ(Ι €0ΐηιηιιιΐ6ΐιι 

ΊίρΙς τν &λογο^ «α\ έήΜΐΙβθητον φύαιν. ΈμιΙς 8έ Ιι•ιΐ€ ίΓΜΓαίΐαΐβαι ΙΐΑΐΝΗηο$ €ηπι ιΐλΐιιη ηϋοηίΑ 

Αλλήλλίν (9|&έν Μιλφο\» ύς Ιξ Ιν6ς γηγινους ^ Μΐιια8<|υ6 «ιρβΠ•• Να• ?βΓθ Μΐιηιι• 9ΐΙϋ ΒϋοΓοιιι 

*ΑΒάμ βνης λιιανης, χαΐ χατ* βΙχάνα μάψι γ<το• ΙητίΜΐη ΓΓΑΐιβ»« ςαϋβηα• ΑάΒπιΙ υηΐιι• οιηηΜ ΑΙΓι, 

ν4τβς βιο9 • Αλλά χα\ ταυτο, χοινόν ήμίν η αβΧ «2- 61 βοΙΙ ι<1 Ιιιια|1ιιβιη ΟθΙ {μιΙ ; Μά «ΐΐαηι Ι»1α(1 έοπι- 

αίν Ιβτιτ^ Ιθνβσιν• ΌμιΙς Α ΑλλήΧ^ν (9|ΐΙν άΛύ^ ηιοηβ ηοΜ• €βΐ «ι οηιιιΙ5α• |^6ηΐίΙ>υι. Νσ• αυιβιιι 

φοί, χα\ώς όμογ€νιΙςΙτ« μΑλλον χα\ τήν αύτΙρρ οΕ-> ιαιρϋο•Μΐιηιι•ίιιτΐ€οηιίΓ9ΐΐτββςυ88ίίηβλ(Ι«ηι Γβ|[ίο- 

ιηΟνης * μάλιατα 81 «άντ•ς &? «οινΙ]ν «λοντουν«<ς ηβ ολίΙ• €Μΐι4«ηςιΐ6 Ιβπηηι Ιη€θΐ6ηΐβ8, μΗ ρΓ«96τ- 

μΐ|τέρα τ^ ΙιρΑν Έχ3ύ1η«(αν χα\ «ήν ιύσέββιαν, ής Μιη ςαΐι οηιιΐ€ΐ οοιηιηηιιβιη <1ίϋιηιαι ηΐλίΓβιη «ιιη- 

Αρχηγ^ χα\ τιλιιβη^Ιις Χριστή Φ του Θιον γνήσιος || 4βηιςυβ ρί€ΐ&ΐ6ΐη, ου]θ9 ρηαοβρβ 6ΐ ρβΗΐΜίΟΓ €Ηη • 

ΥΙ^.δςήμων οΟ Θ•6ς μ^ν. Αλλά χα\ Αδιλφδς ιΐα• ιίλΙυηΙίΑ Οβί Ρίϋηβ, ςυί ιιοβΐ6ηι^.Ι>«ιιι Ι•η• 

βΰ^δχηαιν ιΐναι, χα\ Πανήρ. Κα\ ο6 ταύτα μ4νον« Ιοη «βΑ 61 Γηΐ6Τ 6Μ6 (Ιί|η•1ιιΐ 6•1 61 Ρ9ΐΐ6Γ• Ο»» 

ΑλλΑ χα\ χβφαλή, βυνΑγίιΐν •1ς Ιν αωμα πΑντας ΗΗ ηοη ιοία βοιηροίηιιΐ, 86Α 9ΐιηρ|Ιαι 6βΙ οροί €θη-« 

^)μΑς; χαλ «οίων Αλλήλΰΐν ιΐναι μέλη χαΐ Ιαντου« |Τ9|»η> Ιη οηαιη ς«τριι» «ο§ οιιιιΐ6^ βΐΓ9€!6ΐι• ηο9 

ΜιτΑ γΑρτ^ινΙχ νιχρέίιν α&τοΰ τριήμιρον Ιγιρνκν, 6•ΐ6ΐ9ΐιιι ΗΜίπιαι ΙητΊ^βηι ςυλίη βυίίριΐικ ιιΐ6ΐιι5η• 

* ΙβηΒΐ ιροΑ ηοοφιιΑηβίΒίΑ Ιτβ•, ςοΙι 6ΐ ά^α&ια ςοΜ ΑΑιΑβηΙ Μϋΐ1ι»Μ• (Μομ|ι» 1776)» Αο•, ρΗβ« κιΊίΓβΙ β( 
^ιβπ•, Αβιηΐ {ο 6(Ιίιΐ0Μ ΗΙβηιάΙταιίΐλΐι•, 6| ουηοηοΙΟΓ βιιβ€ <|ηΑπιβ6«<ιη• «66ΐιικΙ« «ίςακίη^οβίοι• Ι6ΗΙ<. '* Τγι• 
1 ςικπβοι ΟΙΟΙ Ιη€6•ίΐιι« ςοΙοΙ• ^«αι •ΑΜ6ηΙ ΟμβΜΜη Ια ΑβίίΛηο. Εμτ• Λ**' ^ α η^ιΠηίϋ Γ0$υΓΓ6χΊ&$ι•1, 3ρ- α ^φΟβ^ς ταΐ^ πρ^ελΟοΰ^ι•.; τω τάφυ γυναιξ'.ν, έ/£- 

γ•ν ό Κΰριο; • ι 'νπάγίτβ, απαγγείλατε %οΙς άδβλ- 
φοίς μου 7να &κέλθω9ίν β!ς τήν Γαλιλαίαν, χάκεΐ μ β 
βψ^νται. • ΌρΑτε βπακ; αδελφέ; ημών άξιοΙ χαλεΐ- 
ο6α^; Λι& χα\ 4 *Κϋ6ζτο\ος ιζερΧ αύτοΟ φηνιν* ιΟύχ 
&γγέλ(αν έπιλαμ6άνετα&, άλλα σπέρματος *Αβραά4λ 
Ιηαα^λβάνεται • δθεν ώφειλε ικαιά πΑντι τοί; σ4*λ- 
φοΓ; ^μοιωΟήναι. • *Οτι ^ χ«1 Πατ^ρ ημών έστιν 6 
Χριστές, άναγεννήσις ήμΙς διλ του άγ(ου ?α-ίσμα- 
νος χοΧ της αύτοΰ θείας χάριτος, βιά τούτο τεχνία 
έχυτου τους ο{χε(ους μαθητές ονομάζει, χα\ μή άφή- 
σειν αυτούς ορφανούς έιΛ τΑ σωτήρ'.ον πάθτς ερχό- 
μενος επαγγέλλεται * οΟεν ^λιν φτ^σ\ν ό *Απ53τολος 
τ^, ιΈπεΙουν τ& παιΚα χιχοινώνηχε σαρχ6ς χα\ η 

^ρ.ιη-ηβ ΊΠίλ (|«9Β ΜρυΙοηιηι «ϋίτβΓΑηΐ ηιυΚβί'ίϋιιβ, 
«ΙίχΗ Ι>οηιίηιΐι : ε Ιΐ6, ιιιιοΐί•ΐ6 ΓΓλΙπΙια» ηιβΙ» υΐ 
6ΙΙΙΙΙ ίη β«ϋΚ'€$ηι ; Ί1>ί ιιιβ νι<Ι<ϊΚ>αιιΓ*• ι Υίϋ^Γϋηβ 
^ιιοιιιο«Ιο ηο•ΐ€ηϋ{ΐΐ9ΐιι• $ίΐίπιΐ«ΐ'4ΐρρ€ΐΐ3η7 ΙιΙβο 
Αρο»Ιο1ιι$ <Ιο Ιρβο (Ιίχίΐ : ιΝιιβςιιιιη λη(;βΙ<Ηΐ βρρΓθ- 
Ιιοιίιϋΐ, Μΐΐ β6ΐυ€ΐι Α1>Γ»Ιΐ2Β 8|ΐ|ΐΓ6ΐιβη(ΙΚ ; «ιιϋβ «Ιβ• 
ΐΗΐϋ ρβΓ οιοοίλ ίπιΐήΐηιβ «ΚηοΙβη *. ι δβιΐ ΐ|ΐπ« 
Μίλη Ριΐ€Γ ηο8ΐ6Γ «1^1 0ΙιγΙ&1ιι8, €ΐιιη ησβ ι«{€ΐΐ6- 
Γ3ν6Η1 ρϋΓΜίΐΓΐυιιι ΐΜίριίβιη» ιΙ'ινίηβιηςυβ 6]ιι« κη• 
Ιίχπι, ρΓορΐ6Γ6& «υΜρβίιιβ ΓιΙίϋβ &ΙΙ08 ηοιιΓιιι»! ΐΐί&ϋί- 
|ΐιιΙθ9, οΐ 86 θο• ιιοη ΓβΠοίιιτιιπι οΓρΙιηιοβ Λέ Βζ[η • 
ιΊΓιΐΓλίΐ) ρ3$ίάοηβιη «χΐ^η^ ροΙϋοβίΗΓ• υικίβ ηΐΓ$α• 
:ιίΙ ΑροβίοΙιιβ : ιΟαΙα 6Γ];ο ροβΓΐ €0ΐιιπιυιιΐ€ατ6ΓυιιΙ €3ηΓι 61 8αιΐ||[ΐιΊιιί» 61 ίρβο «ιηιίΙίΐ6Γ ρηΠίαρίΐνίΙ αίματος, χαΐ α&Ης ^παραπληαίως μετ^'σχε των αύ 

_•^ • . • .1 ... * ^..... ,...: Ι.«.Ι.«Ι.«ι ■* -:-... Λ— ».ί. Τ. Λ-^.Α Χ _ι.. _ι -._α_- 6ί$<ΐ6ΐη ; ηΐ ρ6Γ ιηοηβιη «ΙββίταβΡβΙ βυιιι ΐ|υί ΐΜΐ)€ΐ}αΐ 
ηΐ0Γΐί& ΙηιρβΓίαηι, ίά 68ΐ, ϋί2ΐ)θ1ηιη '. ι Οιιο<1 >ιι- 
Ι6ΐη υηιιπι οοΓριι• οηιη6β ιυηιυβ ίη ΟΙΐΓίδίο, ΡαιιΙιι» 
<|ΐιοςαβ Ιιοο βιΐβί €0ΐηιιΐ6ΐι4λνΙΐ ϋίθ€η5 : εΥ(•β ν6ΐΌ 
^Γΐ8 6θη[>α9 ΟΑηιΐί 61 ιηβπιΐιη <1β ιιι6ιιιΙ»γο ^. » 
Νβιη ςιΐ6ΐη2ΐ<Ιιη(Νΐυιη €0Γρυ» ιιιιυηι 681 61 ιηβιιιΙΐΓ» 
Ιι:ι1>6ΐ ιηιιΐια, οιηηια 9ΐιιΐ6ΐη ιη6ηι1»Γ4 υιιίιι» οοροήβ» 
Ιίο^ 8ίηΐ ιηιιΐΐ:!, οοΓρυ8 ιιπιιηι βιιηΐ, Ηα 6ΐ ΟΙιΗβΐη»; 
011)1168 6ΐιίιη ηοβ ^ιι ιιιιο 8ρΊΓίΐα ίη ϋΐιιιιη Γ0Γριΐ9 

ϋηρίΙΐίΙΙΙ 811111118• 

ΙςίΐΙΙΓ υΐΙΙΙΙΤί ηοΐΐΐβ 68Ι, Τγ81Γ68» ΐ3ίΥ96Π1ΐη Γ6^6υη- 

Γ.ΙΙ 101118 (Ιίνίιι.χςυ6 ηλίίνίιιΐΐβ, ιιιΐλ 0(Ι68, υπ» βρο:^, 

αηη8 Οβαβ 80ρ6Γ 0ΙΙ1ΙΙ68,61 ρΟΓ 011)1163 61 ίη οιιιιιΙ- 

Μΐ8 ποΙν8, 60ΐι)υηβ6η8 ηοβ 8(1 86ίρ$ιι«ι ϋινίπ» νίιι- τών, Γνα δ(ά του θανάτου χαταργήαι^ τίν τί χράτος 
Ιχοντα του θανάτου, τουτέστι τ^ν ^ιάβολον. » *Οτι 
βέ χαΊ £ν σώμα πάντες 2^^^^^ν^ν Χριστφ, ΟαΟλος 
χα\ τούτο έπιστώσατο λέγων * ε ΎμεΙς 6έ ^στε σα^α 
Χρίστου χαΐ μέλη έχ μέρου;• > Κ.θάπερ γάρ τ6 σώμα 
Ιν έστι χα\ μέλη Ιχει πολλ3ι, πάντα 6έ τα μέλη του 
Ιν6ς σώματος πολλά &ντα σώμα έστιν £ν, οΟτω χαΐ ό 
Χριστός * χαΐ γάρ έν £ν\ ΠνεΟμαχι πάντες ήμεϊ; εΙς 
£ν σώμα έβαπιίσθημεν• 

•Εν οί)ν ήμΤν Ιστιν, άδελφο\, τ6 της ίταλιγγενε- 
σίας χα\ θεογενεσίας λουτρόν * μ(α ηίατι , μία έλ- 
π\ς, •Γς Θε6; |π\ πάντας, χα\ βιά πάντας, χα\ έν 
93ίσιν ήμίν' ουνάγων ήμ2ς εΙς έαυτ6ν βι*^ιγάπης €ΐι1ο €ΐι>η(:)ΐί8, 6ΐ Γα€ί6ΐΐ8 η08 ίηνίΰοιιι 8ΐιΊ(|4ΐ6 ίρβΜΐβ (; Ινθέου, χα\ μέλη ποιών ά>.λήλων χαΐ έαυτοΰ. Άλλα ηι6ΐηΙ>Γ9. νβηιιη ιηιιΐυιιιη 8ΐιρ6τν6ηΐ6ηβ ο<Ιίυη) ορο 

η Ι1ι9ΐ1ί|1ΐ1, 61 €ΐΐ2Γΐΐ:)Ιβηΐ 6]ίΰΐ6η8, 1Ι6€ 861)161 ΙΒΙΗ 

10109 86(1 βΐίηηι ρΙυπ68 8υρ6Γν6ΐιΊ6ΐ)8. οΐ ηοβιπιιη 
ηκυ ηΐίίβ Οοοι^πο ιιηίοποηι ρ6Γ €ΐΐ8ΓΊΐ;ιΐ6ηι 6ίΓ6€ΐ-.ιηι 
«ϋββο&νβηβ, ηΐί» 9ΐ) ιΙϋ8 6]υ8ύ6πι οΊτίΐιΐί» ιιι6<ι)Ι)Γ8 
ιιοη 8θΙιιιη 4ΐί8]ιιη{ίΙ, 61 ίρβΑΐη ςολ&Ι Γβΐ)ΐί88.ιηι Γαϋίΐ, 
«6(1 :ι<ϋ)ηο ίΗ)8 8ΐΚ»ί 1»νίθ6ΐη ίη Ιιοβ(68 ορροβίΐίν, 

ΓίνΗϋ& ηΐθν6ΐ ραΓΐ68« 86(ΠΐίθΙΙ68, ΙυΓΐ>»8 ίΐΙ82ΙΙΙΟδ(1ΐΙϋ 

ΐιιαιυΐΐυβ, π6€ΐΐοη 6 €ίνίΙ>ιΐ5 ΐ(1τ6Γ8αι-1ο8 ςοιιβίίΐυίΐ, 
ι»|)66ί6ΐη υΓΐ)ί8 &1) Ίηίιηίοί» οοουρίΐΐβτ ηοβίιηΒ ρΓ8κ1)6ΐ 
< ΐνίΐ&ΐί, ίΙΙααι €θηΙπι 80ΐΐ)6ΐίρ»:)ΐη ιιιί&6ΓϋΙ»ί1ίΐ6Γ 6χ- 
01Ι3ΙΙΙ8, ηβϋηοιι νώΙ ίρβί ίιΐϋί(Ιίθ£2ΐιι 4ιΗιιιίΰ3ΐιιςιιβ 
6ΐΪΓί6η8, ίΐ8 υΐ 8αΙ> Ιιοο ρ6πιί6ί050 8ΐ&1α ίο «υί^ιιΐϋ τ^ πρ^ς έΰΐλήλους μίσος ίπίΐσελθλν τ{) συνεργείς τοχί 
πονηρού , χαι τ4)ν άγάπην έζώσαν« μάλλον 6έ ούχ 
&παξ» άλλα χα\ πολλάχις έπεκσερχόμενον, χα\ τήν 
«ι* αγάπης πρ6ς αλλήλους τε χαΐ πρ^ς τ^ν βε^ν 
Ινωσιν ημών βιαλϋον, ού μόνον άπ* αλλήλων παρα- 
λύει τλ χοινά της πόλεως μέλη, χαΐ οΤον πάρετον 
αυτήν απεργάζεται, άλλα χα\ εΙς πολεμίους άντιχα^ 
ταστήσαν ταύτα μερΓ^ς εμφυλίους στάσεις χινεϊ, 
χα\ συγχύσεις Χ2\ ταραχ^ίς άνηχίστους, χαΐ τους 
ομοφύλους αντιπάλους χατασχευάσαν, σχήμα πόλεως 
ύπ* έχθρ'ίάν άλούσης τ|} χαΟ* ή^μάς ταύτ^ περιτίθησ» 
πόλει, αυτήν έφ* έαυτήν Ιλεεινώς έγείρον, χαι αύτ&- 
π{6ου)ον χαΐ πολεμίαν έαυτο?ς έργαζόμενον* ώς '^οηνοΠλίΟΓ. 0^ 6111111 έυηΐ €ί?ίΐΒΐ6ΐη ίηΰΐΐΓΓ6ηΙ«8 Ο ύπ'> της άλιτηριώδους στάσεως ταύτης είς αίνιγμα ^Ι (|ΐιέοϋο<|υ6 ϋουιθ86ΐ€αΐί6θΐ6^, 61 ϋοοίοΐΌπι ϋοη» 
6Γίρί6υΐ6•9 6ΐ υιυΐΐο ίιίΓΟΓβ ιΙοΐΜΟΓοηι ϋο)ιιηιθ8 ρ6Γ- 

ί8€ΓυΙ«ηΐ68, 61 8<1ν6Γ8ΙΙ8 18108 ΪΝίρίο ίη1|ΙΙΐΙΙ»ΙΙ6ςΐΙ6 

6οιΐ€ΐιαιιηΐ68ΤΝοηί)6 6]υ86ίνίΐ)ΐΐί8 ΐηοοΐ»*! Οιιογιιιιι 
ι•ηΐυ8 ίοΐΌΓ, 61 ηι^ΐΐυ* 61 ίηιρ6ΐα8 61 πΐΰαΓ808( 
Νοηη6ίΐ6Γυοι ιρβοΓο^η 6ΊνίΙ:ιΙβιη ίιιΙΐΑΐ>ιΐαΐιΐΐυιη• 6ΐ 
ΐ|ηηικ1ο<|«ΐ6 «οτοιη φΐοΓοιπ ορο ιηιιΐΐί;» ροΐίιι 6$Ι 1>ο<- 
ηί» 7 Ρι-οΐι ϋαΙοΓ 1 Ιιοη Ι ίιιιηΐ3η6 ίηΓοΠυιιίυηι 1 Η^^ο 

86ΐη6ΐίρ86ΙΙΐΙ>6ΐΙθ1»€ϋΐ»8ίΐ, Ιΐα:686 ίρία ΐ9υ6]»8ίΐυΓ, Μΐί8 

ιαΙοηίοΓ ρ6ϋίϋν8« Μΐίβ ρΓΟϋΐϋπιίΐηΓ ηΐΑίι'ιϋυβ, βιπΗ 

ΓΟηΙίάΐΗΓ ορρΓθ1)Γϋ8, 8ΙΙ('€υ«ΐΙ»6ηΐί1>υ8 6]ΐΙ)» ρΓΟΓ6Γί- 
1)Η8, 61 νίΐί |Ι6]0Π(|ΙΙ0 ρηΠΟ Πΐΐ86Η ίΠ)ρ6Γ&ΠΚ6• ΝΟΗ- 

113 ιηθΓΐ>ο ίΐΐοηιηι (|μο8 Γ6ί6η εν9ηκ6ΐΙιιιη ριη1)ΙΐΓ0- τά πατ* αυτήν περι{στασθαι. Τ^νις γάρ (Λ τήν πόλιν 
έπιτρίχοντες, Ισθ* δτε χαΐ τους οΓχόυς χατ ιατρέφην- 
τε;, χαΐ τά Ιν τοΙς οΓχοις Φιαρπάζοντες, Χ2\ οΟν 
πολλζ μαν{|ΐ τους τών οΓχων ^σ'χότα; ^ινηλατου ν- 
τε;» χαι χατ* αυτών φονώντις ανηλεώς τε χαΙ άπαν- 
Ορώπω; ; άρ* ούχ οΐ τήν π^λιν οίχούντες ταύτην ; 
Τίνες χαΟ* ων ή τηλιχαύτη μαν(ά χαΐ βοή χαΐ ορμή 
χαι χατ^,βρο.Λή ; ούχΙ χαΐ οϋτοι τκάλιν οΐ τήν πόλιν 
οίχουντες ταύτη ν, £στι δ* δτε χαΐ ιζαρ^ ων άπήλαυσε 
πολλών αγαθών ; 'ύ του πάθους Ι (Ιαβα^^τοΰ ρεγ^^^ους 
της άθλιότηΐος 1 Αυτή έαυτήν πολεμεί, αυτή ύφ' 
εαυτής πολεμείται, ποσ'ιν οίχε^οις έλαύν^ται, χέρσων 
οίχείαις χατεδαφί^εται, ^φωναί; οίχΐίαις χαταχροτεΓ• • ΜαίιΙι. χινιιι, 10. • ΙΙοΙίΓ.ιι, Μ. • Ιΐ6!ΐΓ. ίι. ϋ. ^ Ι Οογ. ϊιι. 27. ^> ^ π ΙΙΟΜίυΑ Ι. Ι* 

χοΛ^ τών έν αύτ^ χριιττ^νΐιτ» ύικοπετόν-των Χ2\ του ^ τακτ, ΙβΙβ το1)ΐ& 3€Γί<ΐ€Γ€ Μ>Γιΐα$ ηιαίΐο ρβ]<ΐΤθλΙ« ηοϋ 
βάναυσου χα\ χ&ίρονο; χαχώς χατάρχοντο; μέρους. ηβ 83ΐ(«ιιι οΓιο ιη3Ηΐ:9ΐ ιηιιΐΐο ρ6]θΓ θΐΙ €ΐ ιΙλΐηηο§ιο?Τ 
'Δρ' βύχ\ χαΐ της ν4σου των άναγιγρβμμένων έ< τφ ΕΟαγγβλίψ παριλύτων έχβίνων ή αυμ6α(νβιν ύμίν 
«Ιθιιμίντ, νίβος αΟτη πολλψ χείρων Ιτγ\, χ«\ δσον αργίας ή χβχουργία πολλφ χ;Τρ'»ν χίΐ\ βλαβερώτιρίίν; 
*λλλά μή δυσχεράνητβ τούτων άχούο^/τες - ού γ^ρ δ€(1 ηοΙίΐ6 1黀 9Ρ{Γ6 Γβιτβ 3υ(ϋ**αΐ6:» ; ιιοη <τηίιιι 

Ινα άν&ιδίσω ταύτα πρ^ς ύμΑς λέγω, άλλ* 7ν2 έκι- ιιΐ €οηνίαβΓ 1«1ί• νοϋίβ ϋίοο, ββϋ αΐ, ιιιογΙμ> Α^ιιίΐΰ^. γνάντβ; τί^ν νόσον, νδν δ:ε νήφετι ταύτης &πέχον- 
τ•ί, ζητήσητι τ{)ν αΐτίαν, άφ' τ,ς ταύτη ικριπβπτώ- 
χατΙ« χα\ ποθήαητβ τήν 1ατρλ(αν, χαΐ σπεύσαντβς 
χτήσηβθι χα\ διαφυλάξητι ταύτΐ|ν, τοϋ Θεού χα\ δ*- 
Μντος τί|ν ΙατρεΙαν, χα\ «ρ^ ταύτην Ινδυναμουντος 
ύμ^, ώς χα\ έπ\ των παραλυτιχών έχ<{νων «εηοίη- 
»ν* 0^ γάρ μάνον (θερά«:υα§ν «6τοι»ς, άλλίι χα\ ιιαηο οιιπι β]ιΐ8 ιηοΐοΐίλ βοΐιΐβνηΐί δβρίιίβ» ηιιχηΐί• 
οιυΜΠ) ρΓορίβΓ ςαΑΐη ίιι ίΠυια οίΓϋΐιϋίβΙίβ, 61 «Ιβκί- 
ιΐ6Γ6Γι« ϋβιιιλύοαβιη, 61 1§1&ιιι €0ηιρ3Γ6ΐ'ϋ η6€ΐιοο 

ΟΙΐίΚΗΐίλΐίβ, 060 νο1)ΐ9 1ΐΓ{!6ηΐ6 Ι1Ιΐίΐ3ΐ6ΐΙΙ 61 Ιη 

Πΐα Υ09 €0ηΩηη3ΐιΐ6, ρΓουΐ Ίιι ίΠίι Γ6€ΐΙ ρ&Γ3ΐ7ΐΐ6ΐι $ 
118111 ηοη 608 βοΐυιιιυιοϋοουηνίΐ, •64 61 ΙιβΙαιιι 1?Κ- 
ϋυίΐβίβ νΐΓΐυΐ6ΐη οΐ αΐ6Γςαβ, βιιΙιΙαΙο ΐ6οΙα1ο ιιι ςηα, Χύναμιν αύτοίς «αρέσχεν, ώς χα\ τ6ν χρΑββατον ^ ]λ€6ΐΜΐ1, ίηο06ΐι•ϋ ρ6ϋ6 ρΓ06ΐΜΐ6Γ6ΐ. Υ6ΓαιηςαλΓ6 ίΙΙΙ Ιχάτ•ρον λναΟέμενον, Ιφ' !^ χατέχειτο» βαβίζβιν 
άπροσχ^πως• *Αλλά τ( τλ αίτιον τ^Ι: τεΟεραπιυμέ- 
νοις παραλυτιχοις έχε(νο(ς ; δύω γ^ιρ ήβαν, ό μέν (ν 
*1εροι»•αλ4}μ «αρά τ|) του Σκλωάμ χολυμβήβρ^ χε(- 
μινος, δ δέ έν ΚαικιρναοΟμ, ύπδ τεσσάρων φερδμε- 
^6ς• Ίί οΐίν τής νόσου τούτοις τ6 αΓτιον ; ή Αμαρτία * 
χαΐ τούτο δβίχνυσιν ό Κύριος * τψ μίν γάρ, Ιδών 
αύτου τ1|ν κίσην πρ6 της σωματιχ1|ς Ιάσεως, φησί* 
1 Τέχνον» αφέωνταΙ σοι αΐ άμαρτίσι σου ί τ^ν δέ 
μ<τΑ τήνΕασιν εδρών, ι Ίδε, φησΧν» δγιής γεγονός ' 
μηχέτι ΑμΑρτανε, Ινα μίι χεΙρόν τ£ σοι γένηται. • 
*Οσπερ οΐίν έ«* Ιχείνων 3 ή έχατέρου Αμαρτία φυγά* 
δεύσασα τΐ^ν ύγείαν παρέτους Ιποίησεν, οΟτω χα\ ΐ|Γ0ΐλΙ>8ηΐ ρ3Γ3ΐ]Γΐίοί ςιιοβ Β&ιι&γιΐ.Τ (1αο6ΐιίιη 6ηηΐ : 
α1Ι6Τ ςιιΐάΰοι ίη ^6ΓιιΜ16ιη β(1 ρίβοίιΐλΐη δίΙθ6, λΙΐ6Γ 
ν6Γ0 ΟιρΙΐλπιιυιη 8 ηυ9ΐηοΓ νίηβ |;6ΐΐ»ΐα8• Ουχη&ιιι 
1)(ΗυΓ ίβϋ• οαυίιΑ ιηοΓϋΙ ? Ρ6€69ΐΐυιιι. Ουοϋ ο&ΐ6η(ΙΙΙ 
Οοηιίιιιι» ; ηαηι ιΙΗ ςυίιΐβπι, ▼ίιΐ6η& €]υ8 Οιΐ6η 6ΐΙΐιΐ• 
ρΓίαιΐ|α»ιη ηηΐΓ6ΐθΓ οοΓρηβ, ίΐίχίι : ι ΡίΙί, ϋίη<Η« 
ΐαηΙαΓ ΙίΙ»! ρ60€»ΐα ΙΟΒ '• ι ΛΙΐ6Π ν6Γ0 ροβΐ Μη•- 
Ιίοιιβιιι 06€υΓΓ6ηΐί : ι Εοοβ» ίιιςαΐι, εαηα• Γιοι»• 
6β ; ίιιη ηοΓι ρ6€€λΓ6, ηο (ΐ6ΐ6Ηυ$ ΐϋ>ί ΒΐίηυΙιΙ οοιι- 
1111(31 *• ι 1|Ι(υΓ <ιυ6ΐη3(1ιηοι1οιιι ί1Ιο$ ιιΐΓΊυΐ(|η6 

ίΐΐί«|Ι*ίΐ89, ίυ{3ΐΑ $Αηίΐ3ΐ6, Ι3η{111<1ρ$ 6(Γ6ΰΙΐ, Η» 61 

το§ εοαιιιιυηΐι ίηίςυΙΐΒ», Γη^βια οΙιλΗΐιΐβ, νοΜϋ 
Ιιινΐ€6ΐη ίηΙηι!οο8εοιι§ΐίΐαίι. Εΐ6ηίιη6χ ςοΒΒίΐΒ ρβηο &φ' 6μων, ή χοιν)| Αμαρτία φυγαδεύσασα τήν Αγά- ^ 6οιιιιιιυη6 ν6§ΐΓυιη 3(1 Οβυηι 61 ««Ι νο8 Μΐνί€6ΐη 

«ην «ολεμίου; ΰμΑς Αλλήλοις χατίστησ•• «όθεν γάρ 

Αλ>«δεν τ^ν χοινδν χα\ «ρ^ς βε6ν χα\ «ρδς Αλλήλους 

αύνβεσμον ύμείς Αι:ωλέσατε» τ^^ν ΑγΑπην» €ΐμ^ &ιΑ 

τη; φααμαρτήμονος γνώμης; • Έν γΑρ τφ ιΛηθυν• 

Οηναι τήν ΑμαρτΙαν, φυγήσεται % Αγάπη των «ολ- 

λΰν, » Ιντ€«ς Εύαγγελίοις φησ\ν ό Κύριος• ψυγείσης 

δΙ τί^ς ΑγΑπης τελείως, τίιν τοδ βεου χάριν χα\ 

χηδεμονίαν «αραμέν•ιν Αδύνατον. 

ΚαΙ ίνα δι* υποδείγματος ύμιν τδ «ΑΟος «αραστή• 
σι»ι λύχΜρΙοιχεν ήμ«»ν ή έχΑστου ψν>χή»ώς Ιλαιον 
μίν Ιχουσα τήν Αγαθοεργίαν, Αντ\ δΐ θρυαλλίδος φ<* 
ρου^α τΐιν αγΑτιην, { επαναπαύεται, Αντ\ φωτδς» ή 
χΑρις του θείου Ονεύματος. Τοϋ τοίνυν ελαίου τού- 
τ«υ» δηλονότι τής Αγαθοεργίας Ικλειπούσης, ή Αντ\ γιη- 

6υ1υΠΙ (Κ68ΐΓυγΊ8ΐί9. €ΐΐ3Πΐ3ΐ6ηΐ9 Ιΐΐ8{6Χ 60η•6ΐ6ΙΙΐί» 

Ρ6603ΙΟ ιΜίΙα ? € ΟυΊρρ6 ηυοιιΐΒπι 3ΐ>οηϋ3νί( Ιηίιιιιΐ* 

ΙΙΒ, Γ6Γη(6^06ΐ 6ΐΐ3Γίΐ38 ΠΐυΙΐΟΓυΐΙΙ ', > 311 Ιη ΒΥ9Ι|- 

|(6ΐίί§ Οοιηήιυε ; οΙΐ3ηΐ3ΐ6 τβΓΟΟίηηίηο Γ6ίΓΐ§63€6ηΐ6• 
061 {ηΐ|3ΐιι μβιΐ6Γη3ΐιιςϋ6 ρίβίαΐκιη ρ6ηη3ΐΐ6ΐ« 
η64|03<|ηιιιιι 6$1 ροβ^ϋ'ϋΠο. ΙΙΐ νο1)Ι• 6Χ6ΐηρΙο ηιιββηιη οιηο6οιΐ(1ίιίοιΐ6ΐιι ρπΗ 
ροηιιη, Ι3ηιρ3«1ί8ίηιί1ί8 «91 ηθ8ΐΓ3 6υ]ιΐ8€υη(ΐα63ηΊιηα 
οΐϋυιη 4υΐ(ΐ6ΐη )ΐ3ΐ)6η8 ορ6Γ3 1)θη3, 6ΐΙχοΙιιιίιιιιι νβΓο 
Γ6Γβιι$ €Η3πΐ3ΐ6ΐη, Ιιι <|υ;ι ρΓΟ Ιυ€6 Γ6ηυίβ&6Ίΐ ςΓαΐί;ι 
(Ιίτιβ) δρίπΐυβ. Ιΐοο ϊ^ΐιαΓοΙβο» βίίΐίεβΐ ϋοιιΐβ ορ6- 
ήΚ>α>, (Ι6α€ί€ΐιΐ6, ηυοί ρΓΟ 6ΐΐ7ε1ιιιίο ίιΐ6&ΐ 3ΐΓιιιΐ8κ δρυαλλίδος ένοΰσα τ|1 ψυχ|1 Αγάπη Ιξ Ανάγχης ψύ- Ο €ΐΐ3Γίΐ38 ιΐοοββΜποΓιι^ιίαΓ, 61 •ίο Ιιιχ Οΰί 3ΐιιόΓΪ3 
γεται* χαΐ οΟτω τ^ φως της του Θεοΰ χηδεμονίας 
χα\ χάριτος Αφίπταται» των φυγόντων τήν Αρετί^ν 
χαΐ τ4|ν ΑγΑπην φυγαδευοΑντων αυτών * χα\ δ πρδς 
Αλλήλους αύτοίς τΑραχος έπιγίνεται, του βεοΰ τ^ 
πρόσωπον Απ' αυτών Αποστρέψαντος, «ρδς δν φησιν 
Α Ααβίδ* ι *Αποστρ^ψαντος δέ σου τδ πρόσωπον τα« 
ραχδήσονται. » Οδτως έχ της Αμαρτίας εμφύλιος 
στΑσις χα\ σύγχυσις ήμίν Ιπιγίνεται, χαχίας Απαν 
βίδοςίπαγομένη, χα\τδ)ί άρχηΤ^^* ^ηί *Λχίας%ίΛς 
οίτασιΑρχαις ΧίοιΙ στασιασταίς λνοιχίζουσα, δ;• ιΐς 
θηρία μετασχευΑζει • ο6 «ολϋ δΙ^ εΙπεΙν, δτι χα\ δαι- 
μόνων ^θος χεχτήσΟαι >κ2ρασχευΑζει.τους &ν οίς είσοι- 
χίζηαι * .χα\ οΟτως Ανδρωποχτόνον τδν ΑνΟρωπον Α 61 (ηΐίφ 6νοΐ8ΐ, ςυΐϋα8 ίυ8Ί6ηϋϋιΐ8 Γιι^βιιίαΓ νΐΓ« 

1118 61 6ΐΐ3Πΐ38, 6ΐ ΙυΐΙΐΙΐΙΐυβ. (|υ0 86 ίΐΐνί€6ΐη Ρ6Γ80- 
«ΙΙΐυοηΐΓ» 8Ιΐρ6ΓΥ6ΐΐίΐ, 060 Γ3€ί6ΐΙΙ 3ϋ ίρ8ΐ8 8ν6η6ΙΙΙΟ 

311 φΐ6ΐη (Ιίχίι ΟανίιΙ ; ι Λν6Γΐ(*ηιο ηιιίειη 16 Πιείϋΐη 
ΐυ;ιΐιι, ΙυΓ&>3ΐ>υηιυΓ *. > 1ΐ3 6Χ ίιιί<|οϋ3ΐ6 εΐνίΐίι 86• 
(ϋιίθ8υρ6ΠΓ6ηίι, 86εαιη 3ΐΐ4ΐιΐ66η8 οιηο6Πΐ ιπβΙοπιιιι 
8ρβεί6ΐιι, 61 αιβίιιί» ρπη€ΐρ6ΐιι 18|ΙΙ ΐ1ί•€0Γαί3ΓΙ•η 

€0η€ΐΐ3ΐ0Γί1)αβ (|ΙΙ3ΐη Γ3ΙΙ10ΓΊΙ>ΙΙ8 ΗΙΐΓ0<1υ06ΙΙ8 (|υί 6Μ 

ιη Ι)68ΐ!38 6θην6ΓΓιΐ| 8011, 116 ςυίά ρ1απ8 Αί€3ηι, ϋ»• 
οιοηαηι ηιοι ίίιυε οοιιφΒπιηιϋε 608 ρηρΒπιΐ ίιι ςοΙ• 
1>α8 {ηΙΐ3ΐ>ίΐ3ΐ ; οηϋ6 ΙΐοηιίείϋΒΐη τΪΓαηι ϋ!6 ^η^ *^ 
ίιιΐϋο ΐΜΗηΙηαιη 086γ Γαίι 61 ίοΐ6ΓΓ6ε(θΓ 6ί&6ΐι νίΐ3Β-^ 
ςυ6 1ΐΓ{ίΐοη ΟΙιηείο α(1ν6Γ83ηαιιι, ηαιιιΐο ηιΐ||ίι • ΐΐλαίι. IX» λ * 4θ3η. ν, 14. ^ ΜβιιΙι. χχιν, 12. * ΡββΙ. αιι, %υ. 15 βΗΐβΟΗΙΙ ΡΑίΑΜΑ 15 

ΐ6ΓΤ€ΐι!ΐ το§ίΙ)η^ 8611 ΜΓοηιϊιιιη λρΐιίΐυη. ριΐπ εΙ Α έξ ίρχή; &νθρωποχτόνο^ χα\ μισάνθρωπος άικ(:,γαζ€- ρλ8ΐ0Γί οΰειιοη άοαίοτΐ 
τ^ιιιη ίιιοΙ>ΐ(1ί6ηΐ6ΐη βΐ εοιιΐΓ»- Ι^ϊΐίϊτ ΰοιίτβηίιιιίΐΗ «ιΐ νίλΐη Ενλοββίϋ €1ιιί$ ί, νΐ 
ΙρβΙ ΩπϋϋοΓ λ(ΙΙϋΡΓ6(β, ιιι νββίΓα ββιιήροΓ βονο^ιΐ 
ββΙΙΐρβΓςαβ Ρ«ΓΙ)Ι9ΙΙ69ΙΙ 3(1 ν6β 1ηνί€6ΐιι ΰΟΐιεοΓϋί»» 
«ι Γυηυβαϋ ^ο$ εοιινυηβΐυΓ Οούιίιιαβ, ΐιστηοι^βα- 
ρβΓ τοι Γβ(|υί6502ΐ •ίιιιΰ1 οαιη ρΒοο %ηχ\ζ «Ιίν'ιιιΙ 
8ρίΓΐΐΐΐβ• ΙΙΙβ ςηίϋβιη ΙΙΙβΓοιοΙ ^ήι» ριπιΐ^ηίΰΐκ ]3Γ«- 
Ιϋΐ Ιιι ρΐ8ΰΙΐιέ!^Πθ€ <|ΐΐ9ΐ 5«ηλΙ»8ηιΟΓ «ιρτοιί : ίΐλ ει νο$ 

ιηΐιιΐιιιύ (1ί§ϋβ8ϋ5ΐί8 λΐΐ 63 (ΙΙ^λ Ρ3Χ ρΓ«£ΐ3ΐΐηΓ ΟΐΐΓίβΐΙ 

Ε66ΐ63ΐ3• Βίοοΐ 6113111 ίΙΐ6 νϋτυιη ηοη Ιΐ3ΐ)6ΐ>3ΐ ςυο 3ϋ]α• 
▼«ΐΓ6ΐηΓ •<Ι Γ6€ίρί)6η^^ιιη 3511ϋι ρΊ8€ίάα {ηιΐίβιη, τΙη 61 
νο1>ί8 ραΒίοΓ ηαιι $υρ6ΓΓυΊΐ ριοίΐΐίοαηβ ρλο^ηι, «ι }>6{κΐ'ϋ- λον το!ς ίκ\ γης βασιλευσιν, Ι| τφχβτ^ίηνβυμα πατρί 
χα\ ποιμένι χα\ £ι£ασχίλφ» άνήχοον χα\ άντίθβτον ; 
Έκΐ9τρέψατ€ οίν βίς την 6^ν του Εύαγγβλίου 
του Ι(ρ<στοΰ, χα\ ταύτης &ντέχ896< ββ^ακας^ ίν* 
6|λών άΕίΟβλής ιΓη χαΐ βιηνβχής ή πρ6ς αλλήλους 
ομόνοια, χα\ Ιικστρβφδ «Αλιν ι:ρ6; ύμΛς ό Κι^ιος^ 
χβ\ Ιπαναπαύσηται έφ' ή^μΛ; μιτά της €{ρήνης χα\ 
ή χάρκ τοΟ θ£(ου Πν^όματος. *Αλλ' ό 4π\ τη; Ί«. 
ρουβαλήμ 9(«ραλ\ιτ(Χ^ς έχιίνος παρέχΐιτο τΙ} τοος 
νοσουντας Ιωμένΐ) τοΟ Σιλωάμ χολυμβήθρ^^ ουδέ 
ύμιΐς τιλιίως.ι&ΐΕ^στητβ της βραβευοΰβης τήν εΙρή• 
νην ΈΧχλη9£ας Χρίστου. ^Αλλ* ώς έχβΓνος &νθρ(ι>- 
«βν οΰχ ιΤχβ τόν συνίργήαοιτνα «ρδς τΙ^ν λκ6 της |Ι113 6οη]υιΐ|[6ΐΐ8 ιιΐ6ΐη&Γ3, 634"β ίη^^ι* β^^ 3ο6ΐ>ηιϋιΟ• ^ χολυμβήθρας (χβίνης χάριν, ο0τ«^66β| ύμίν ένταϋ• 413118, η66ηου ιποΓίιιιιη 6( 8β{[Γϊΐη<Ιίη6ΐη <ιΙ) οιΚο ρΓΟ- 
Ιίυ6ΐιΐ6ΐη 6]ίοί6Π8 6Χ 60ΓΡ0Γ6 Οΐιπνιί Εοΰΐΰβί^• 
ϋαιίΰ 6Γ|0 1108 βυι^Γ νθ8 χηϊιι ϋοιιβίίιιιΐ! βυιιιυβ, 6'( 
νοΚ>}8€ίιαίΐ βυ^οΒ ίη €Ιιη&ΐο, οΐ ρΓΟ ΟΙιΓί8(ο 16|3• 
ϋοηο Γαίιΐ^ΐιηιΐΓ, Ι3ίι1<|ααπι ίρ8ό 6χΙΐ0Γΐ3ΐιΐ6 ρ6Γ ηο•• 

Ιιι (ΓίΐΐίΒΊΐΙ ϋ6ί'Γ6ΐΙίΙΟ. Μυΐϋΐΐη 3{ΙΙ08(!ίΐ6 τβ^ΐηίΑ 

60{ΐΐ3ΐίσα6ΐιι• <|^^>ηηιίιι (ΒΟίαιιι ββε^ικίνιη ΒρΊΗΐιιιη» 

86<1 6ΐί3ΐη β66ϋ11(1υϊΐ1 €ΜΠ16ηΐ 3 ρ8ΐΗ1>α8 3€06ρί8ΐί8• 

1Ι61ΙΙ0Γ68 Μ1016 ϊΜοΗΟύ ρτϊοήΒ •ρΗΑ% ιΙΐ6Γυο}, ςυιιιΐ?3 
>ρβΓ Ι1ΐ3ΐη ΙκιϊιΐΒ'ροϋιΙ 68ΐΐ8 ςοΙΙ>ΐή ηαηορΗνιΐί 68ΐί8• 
19Μϋΐ6 ηΐ3ΐηπι 60(;ΐΐ3Τ6, ιιβςαβ πΐ3ΐαιιι ρΓΟ ιιΐ3ΐο γ6(Ι- 
||6Γ6» 86<Ι Ιιι 1)0110 ΎίϋΟίΐΰ !ΙΙ3ΐυΐΙΙ. Ηιι(α3ΐιι οοηΠΓ- 
4ΙΙ3Ι6 €ΐ>3ηί3(61ή, ΟΙ 3 060 3ΙΙ)0Γ6ΙΙ1 ϋ0ΐΐ86ςο3ΐηηιί, θα ΐ60(μήν ύπήρχ< χηρΟτταιν €(ρήνην» χα\ συν&γων 
τΑ βιισχορπισμένα μέλη, χαΐ «ύνάπτων 9:ρ^ς έαυτλ, 
χα\ τ1)ν Α«6του μέσους νόσον χαΐ χαχβξίαν έχβάλλων 
του σώματος τ^ς του Χρίστου Έχχλησία;• Νυν οϋν 
ήμιΐς Ι^στ1]|Μν !^η, χα\ σύνβσμιν όμίν έν Χριστφ, 
ϊ(α\ ύ^ρ Χρίστου πρισβιύομιν, ώς *ύτου παρα){α- 
λουντος β(* ημών. Κ^ιταλλΑγητ• τφ 0ιφ. Έκέγνωτβ 
τ^ν πρ^ς αλλήλους συγγένίΜν» ο6 χ«τά φοχ1)ν μ^ 
νον, άλλ3^ χα\ χάτά Οώμα «ροσουσΟίν Ιχ ^ρογάνων 
ύ/ών• *Αναμνήσ9ητβ των «ρόηρον «ζς κΕρήνης 
ήμιρών Ιχβίνιάν, 70^9^ βι* αυτής ΐιηλαύιη Μίλών, 
&ν πάντων 1στ(ρήθητ< νΟν. ΜΙ] λογίζισΟβ τ6 χ«χόν* 
μηβ* ΑντκδιΜναι χαχ6ν Αντί χίιχου θ€λήση[τβ, Αλλ* έν ^63ΐΓαιπς!ί6 3(1'6ΐιιη οΐΜίΐκΙβϋ^ ι:1ι;ιΗΐ3ΐΜ. ΜβςιιίιΙ- ^ τφ ϋγοίθφ νιχήσΑη τ& χαχ^ν, τΙ)ν ^φ6ς Αλλήλους 

Αγάπην ΙνΛιρνισάμβνοι, ώς &ν χάι\ τ^ν ΐΜ^^ι του 
Θιου ΑγΑινην χτήσησθ*, χ»\ τήν ϋρ^ α^έν ΑγΑπην 
ένβ£{ςησ»β• ούβέ γίρ Ιιπίιν ΑγΑιτην ιιρ6ςβ»6ν Ιχιιν, 
Ι) την «Ιχρ' αΰτοΟ χάριν χα\ χηβ•μον(αν ϋάί^^^^^ 
4 ^ί» μή Αγαπώντας το6ς Κίους ΑΒιλφοΰς. Ύπά- 
χοΰσατέ μοι νυν έλβάντικρές όμβς, άββλφοί, χα\ τ^ 
ι^ρήνην πρ& πάντων τι χίΑ «ρ6ς «Αντύκίς «ύαγγιλι^ 
ζομένφ χατά τ^ ^6υ Κυρίου ΜρΑγγ^λμ»* χα! συν- 
βργάσαοΙΜ μοι τϊύτην, χαρι^όμ•νο^ Αλλήλοις» «^^^ 
προς τίινα Ιχικ μομφήν, ώ; χα\ ό Χριστός ίχαρίσαχο 
όμίν, ίνα γένησθκ υΙοΙ της βΙρήνης, ταυτδ β* βΐπβΐν 
του Θίου. Α6ι6ς γάρ έστιν ή 8{ρήνη υμών, 6 ποιή• 
σας τά άμφ^ιρα Ιν, χαΐ τό μβσότοιχον του φρα- 
γμοΟ λύβας , χα\ χαταργήσας τήν ΐχΟραν έν τφ 4|ΙΙ3<ΙΙ ΟηίΐΙΙ Ιί(ίΓί ρ0ΐ68ΐ «Ι 6Ιι»γΙ|9• 3ϋ 06010 Ιι«1μ«• 

4αΓ, ^ΰΙ γ)(Ι5 21*3113 ρΐ6ΐ3β<|ιΐ6 6οιηρ3Γ6ΐαΓ 3ΐ) βΙ• ςοΐ 
Ηΐο• Γγ31γ6« 11011 ϋΗί|αιιΙ• Μαιιο ΐιιΙΙιΙ, ίηΐΓ63, ο1>6- 
400 6Γ84 νο8 Ι)6η6το1ο, ηιΙ5ί 6ΐί3ΐιι ρβοοιη 60Γ3Ι•ι 

ΟΐίΐΟΐΙΐΙΙΙ 616Γ{3 0101168 6Τ3η{6ΐίΧ3ηϋ 86€υο(Ιαπι Οο- 

ιοίηί οΐ3θ(1;ιΐαιιι, 61 σΐ6€υηι Ιο ί1ΐ3 3ΐ3ϋί1ί6αϋ3 Ιιι- 
^ιΐιΙ>Ιΐ6, νοϋίβ ΙοτΙοοοι (ΚΐηίΊΐΐοοίοβ, ιί ςΐιί3 Ιι•ΐΜ 
«Ιίςυίιΐ 3(Ιτ6Γ6ΐΐ8 ΓγοιτΙβιο 30010, ιΐίοόΐ ΰΙΐΓΐ8ΐ«Ιβ <1ί• 
ΐοίοίΐ νθΙ>ΐ8, οι 81113 ΙΙΙϋ ρ3€1β, 1(1 631, 1>6ΐ. 1ρ86 ΟΙΐίΟΙ 

681 ρ3ΐ ιιο»ΐΓα,(ΐοί Γ6οίι οΐΓ3ςο6 οιιοιο,ςοί ηιβ<!1οοι 
ιιΐ306ΓίΐΒραΓΓ6ΐ6Ίιΐ 8θ1νίΙ» 61 ίοΙβΓίοοΙΐ ίοίιοΙοΗίοιο Ιη 

6ηΐ66 ίρ8ίΐΙ8. 1ρ>6 6ΐί ^01 ϋίβαρυΠβ 3θί8, 61 ρ6Τ 608 

:ιιο1ιί8 ιίίχίΐ, Ιο ςα3ΐιι'6^ιηί(α6 '€ίτ/ΐ3ΐ60ΐ ν6ΐ (Ιοαιοιο 
ίοΐΓ3ν6ήοιι<8• Ρ36601 ΊΙ1ίΐ8 «οαυαΐί8Γ6, 6ΐ οοιοΙ» Γγο« €108 ίΐϋυβ ρι-ΐ8^υΐί<«$ μ3Χ 681 ροΓ ςοΒΟί €03ΐθ8 ίηοϋ- ^ σταυρψ αύτου. Λυτός χα\ πρ6ς τοΟς Ι^^ους μαΟητάς 

χα\ δι*έχβ(νών έι%< ΚρΙς ήμ^ • Ε{ς ήν άν «Αιν ή 
οΙχιαν είσέλθωμιν, τ{]ν ιΓρήνην προχαταγγέλλιιν 
«ύτοίς, χα\ τό έργον ΐΐ^ιύαν της αύτοΟ πιρουσίας ή 
€{ρήνη έστΙ, χαΐ δι* αΟτΙ]ν χλίνας οΰρανοΟς έπ\ τΙ-^ν 
γήν χατηλθΕ • δι6 χαΐ ό ΑλΜ πβρί αύτου προιίηιν* 
€ 'Ανατ8λ(1 έν ταΤς ήμέρέιι; αϊτοΰ βιχαιοσΰνη 'χα\ 
πλή6>ς ιΐρήνης• » χα\ έν έτέρψ ψαλμφ πάλιν π<ρΙ 
αύτου φη^ιν * ι "Οτι λαλήση «Ιρήνην έπΙ τ6ν λαόν 
αύτου» Χα\ έπΙ τοΟς 6σ(ους αύτοΰ, χα\ έΜ τοΟς έπι- 
στρέφο*/τας χαρβίαν'έπ* αυτόν. > ΔιΓχνυν» δέ 1(ά\ δ 
έπΙ τ^ γ&ννήσκι τούτου παρά τών Αγγϋλων Ι^μνος, 
δτι τΐ^ν ιΐρ/^νην ήμίν χομ(ζ^ ούρανδθον ^λΟβν έ^ρ* 11308 ίο ΐ6ΓΓ3ΐη ϋ68€6ΐΙ(ϋΙ• ΙϋϋΟ ϋ3Υίϋ (Ιο ΠΙΟ 311: 
«ϋΓίείΟΓ ίο (1161)08 6]08 ]α8ΐίΐί3 6ΐ 3'Ι)Οθίΐ3θϋ3 

|ΐ3€ΐ8 *.ιΕΐ ίο Ηΐίο'μ83ΐιοο ΓΟΓ808 <ΐ6ίΙΙθ3ΐΊ: € Οοο- 

111301 1θή«Ι6ΐΟΓ ρβϋβΙΟίΐΙ ρΐ6ΐ>601 80310 6ΐ80ρ6Γ 830- 
6108 8008 61 ίο €03 <1θί ύΟΟνΟΓίΟΟίΟΓ 3(1 60Γ **• > 

0»ΐ60(1ίΙ 611310 Ιιγοιιια8 Ιο ο;ιΐΙνίΙαΙβ ίρ8ΐθ8 3ΐ) 30^6- 

)ίί 63013108 60111 'ρ»(*601 Οθ1)ΐ8 3βΰΓβΟΙ6ΐΟ 3(1 008 (Ιβ 
60ϋ1θ Τ6θί:»86 : ΐ6ΐυΓί3, ίή^θί6ΐΜΐΐΙ, ίο 6X061813 1)60, 
6110 16ΓΓ3 ρ3Χ ΙΐΟΗΐΙθίΙ)08 1)611» ΥΟΚΟΟ 13118 **.» Εΐ 
Ιρ86 3ΐ1ίθΐρΐ6υ8 3«1θΐί3 €Β6ύθ(>ΙΙΐί<01 ρ366ΐΟ 'ρΓΟ ΙΐΦΓΟ- 
4ΐΐΙϋΐ6 8018 Γ6ΐίΐ^(}θίΐ, 3ϋ 608 (1166118 : «^36610 106301 
ΐΙΟ νθΙ)ί8, ρ3€6ΐΟ 106310 Γ6Πθ(|00 ΥΟΐΐίΟ "•§ £ΐ ΓΟΓ- » ΡβαΙ. ι,χ^ι, Ι. *• Ρ83ΐ. υ^χιιτι 9. " Ι^ογ. ιι, 14. »■ 4ο η. χιτ, 17. ΙΤ ΙΙΟΜΙΙΙΑ Ιί. 18 

ήμΛ; • ι ΑΑξμ, λιγ^ηιΐν, Ιν ύψΐβτϋΐς Θιφ κα\ 1π\ Α Μβ: ιΡΛϋβιη ΙηΙβΓ ?οβ ββΓΤΛίΓ ••.• Ει : ιΐη Ιιμ γο- 

γης βίρήνη έν άνθρώποκς •ύ^χ(αι. ι Κα\ αΜς ^ κηοκβϋΐ οηιιΐ€• (|υοαΙϋη «Ιί•Γ}ριιϋ ηιβί 6ϋί•, βΐ το» 

«ληρΰν !^η τΙ|ν Μτήριον οΕχονομ^αν, -φ βΙρή/ην (ΙίΙ{κ3ΐί8 ΐΒνίΰβπι *\ι Εΐ υΙΓιιιι» ςιι^ιιι ιΙ«ϋίΙ ηοΐΗ$ 1>β- 

4ντΙ χληρονομίας τοίζ οΙχ•(οις άφήχι« λέγων πρ6ς ιι«(ϋοΐίο,-ΐιΙ ΡΑΐΓβιη ϋΐιΐιιι ΐΜβικΙβιιβ, ιαυία»»! βπηαΐ 

«ύτούς* ι ΚΙρήνην τ<ιν 1μ4)ν βίβωμι ύμίν , βίρήνην €5»ι11ιΐ6ΐιι ; α{Ι ρηίιη : ι Οαβίβ υΐ οιηηββ υιιιιιιι>ΙιιΙ ".» 

τήν 1μ||ν άφ£ημι 6μϊν. ι Κα\ πάλιν • ι Ε1ρην«ΰ€τβ Ιν &λλήλοις* ι κα\, • Έν τούτφ γνώϊονται ι:άντ«ς 

δτι Ιμο\ μαθηταΙ Ιστι. έ&ν &γαπΑτ£ αλλήλους. » Κα\ ή τ•λ€ννα(α ήν Ιβωχβν ήμΙν ιύχίι, πρ^ •Λν οΐ- 

χ€ΐσν ΙΙβτέρβάναβα£νΐιΐν,τ!ΐϊν«ρ6ς αλλήλους άγάπην έ««ηρίζβι•€Δ6ςγάρ αύτοΤς^ φηβΧν, ίνα ι:άντ<« 
Ιν &«ι• ι 

Μή ο6ν Ιχκέσωμβν τής «άτριχης βΟχής • μή τήν 
χληρονομ^αν άιηβαλώμιθα του ουρανίου Πατρ^» μηα τήν βφραγίβα χαΐ τ6 αημιΐον της %ρΙς αΰτ6ν 
οίχιι^τος, ίνα μή χα\ τ1)ν υΐοθβσίαν χαΐ τήν •δλ»- 
γίαν χα\ τήν 9^ αΜν μαθητιίαν Αιιοβαλώμιθα, 
χΛ τής Ι«ηγγ«^μένης έχκέβωμιν ^αιίς, χα\ άκο• ιΙίεΐΙΟΜ• οβ &»ν«1ϋ«1β•ιι λΐηΙιΐλΐΐ)ΐι‫ɫ•ύ• Ρ»ΐΗ•• 
ΒΜίαβ ιΙ^Ηΐιη οΐ ΙικϋοΙιιιιι ιημΙγ» •«! Ιριοηι €θ|;ιιι• 
Ηοηΐβ, υΐ ηοη βϋλΐΐοηβη οΐ ΒβηοϋίοΙΙοηβιιι €ΐιΙΜ- 
ραΐοηιι» |Γ»υ'&ιη «ηΐΐϋιιιιιι•, ηΜίιοη « |ΐτοαιΊΐΜΐ 
Φΐϋίϋ^ααβ ▼ίΐ!» 61 ι>)ί€ΐΒΐηιΐΓ • βρίΓΐΐααΙΙ •ροιι•ο, βΐ χλ•ΐ(ΐ6ώμ<ν του «νβυματιχοΟ νυμφώνος* «α\ παρ* ^«ΙιΙριο ρ4€ΐ• ρΗηοίρβ ΡαΐΓβ «ο^Ιλίηικ: ιΝοη ιιονΙ 
αύτου τοο «Ιρηνάρχον^Πατρ^ άχού9»μ•ν• ι Ούχ οΐ^ 
6μ4ς• 4«•χ»ρΛ» Α«• |μου οΙ του μίσους χα\ τής 
Ιχ•ρας χ«\ τΰν σχανβάλων αΓτιο»•» δς. ίνα μή τοΰτο 
«άθνμιν , Μ των &/(ων-αύτοΰ μαθητών χα\ από* 
οτΛων ηντί τφ χ<$αμφ τήν ιΐρήνην άκέβτιιλι • Μ 
χα\ αότοί χαΐ Ιν ταΐς οίχιίαις 4μα(αις χα\ τοΤς αυγ- 
Ύράμμα-η ταύτην πρ6 πάντων τιθέασι των λ^ων, 
Χάρις δμν χα\ Λΐρ4^γιι άπ6 θ»οΰ. προοιμιαζ^μβνοι. 
Ταύτην χα\ ήμ<1ς« ώς ύπηρέται της Ιχβίνων βιαχο- 
ιτίας, 6μΓν ήχομιν Αρτίως χομίζοντβς, χαλ μβτά Παύ- 
λου πρ^ ύμ«; λίγομιν ι ΕΙρήνην βιώχβτι μ^τϊ 
πάντων χα\ τ^ άγιασμ&ν ί^ς χωρίς ού&\ς βψοιαι 
τ^ Κύριον. > ΕΙ βέ χωρίς τής μβτά πάντων ιίρήνης 

ού&1ςβφ«ταιτ^νβ(^, ό μηδίμβτά των πατριωτών ^ 

«ΙρηίΜΜίν πως βψβτ^ τ&ν Θ«6ν Ιν αΐώνι τφ μέλ- ^ ιιιίιιΐ '* ? 56(1 ιιΐΙπΒΐη νοιηιηι ηιιΠιιι ΙΐΒΐΐΰ ιιιβίιιβιι 
λ«ττκ ; 0^ Μ οδιτ άιιούαβται τ^νβ * « *Αρ•ήτω ό 
άΜ% Τν« ρΙΐΙδΜτήν ^αν Κυρίου ; ψ *Αλλ* υμών 
μη9έν« γένοιτο ταύτης άχοΟααι τής άπιυχταίας φω- 
νής, άλλα χαταλλαγέντας. χα\ συναχβίντάς 5ιά τής 
^^^ς ΧΦ\ αγάπης χα\ ομονοίας β2ς Ιν, Ιν μίβψ 
Ιχΐιν αύτδν, 3κατά τήν αύτου γλυχιίαν Ιπαγγβλίαν, 
Τ^ Κύρ^ον ήμων 1χ]βουν Χριστών» Ιξβυμαρίζοντα 
μίν ήμϊν τήγ του παρόντος βίου ^οχέρ«)αν, χαρι- 
ς^ρινον Α Ιν χαιρφβύδέτφ 5 τήν αΙωνιογ ζωήν χα\ 
«ξαν, 3ΐα\ ρααιλ«ίαν • ής γένοιτο πάντας ημάς Ιπι^ 
«νχοΙν χάριτι χαΐ φιλανθρωπία του βίρηνοδώρου ▼ιμ; (Ιίβοο^ίΐο λ ιηβςοΙ (κΙίαια ΜΊηίιιιίΓ,ίιίλΐη €Ι 
•βοη^ιία ορβηηιΙηΙ «*> ; ςυΙ, ηβ 'ιιΐ» ρλΐίϋΐιιυΓ, ρβΓ 
ΜϋΟΐοΐΜΐο• <ϋ•€ίραΙο»οΐ ιροβίοΐο• ίη οιηηβιιι ηΐϋΐι• 
ώιαι ρηι ωί»Η; ΙιΙοοβΐ Ιβΐί Ιη €θΙ1οςιιίΐ5 κΗρίίβ- 
ςίΜ •υΙο ίΙΙιιη ιιΙ ρπΒΐηΙιιιιι οιηαίΐιυ» ιιιιίβροοηιιΐ 
«βηηοιιϋιυβάίνοηΐβ•: βηΐΐλ νοΙιΙ$6ΐ ρΑχι Οβο. |Ι- 
Ιαιιι 6ΐ ηο• Ιβίοιαηι πιίηΙιΙβΗΙ Ιιβτβάβι ΐιΙ νοβ ιηικΙ• 
««Ινβηΐιηιιι »ΙΤβΓ<ιοΐ68, 6ΐ ροβΐ Ρ^υίαιη νο1>ίι ίΚΓβιι* 
108 : ιΡ<€βιη ΜςιιίιιιΙαΙ «αηι οιιιιιίΒυι €ΐ Μποϋ^ 
ιηοηίλΐιι •ίηβςι» ηβαιο τίιΙβΜΐ Οοαιιι '^» ΥοΓυοφ βΙ» 
ηίβί ρ8ΐ ϋϋΐιι οηιηΙΚ^αι &€ητοΐηΓ, ηβιηο νΙ^Ιβϋίΐ Οβαιφ ; 
ςιιΙ εαηι €ίνϊΙ»ιΐ8 οοίο ηοη ρ«ΰΊ(ΐ€6 νίνίΐ, <]ΐιοιηοάο 
Οβιιιη νίϋ^ΙιΙι *ιη ββουΐο ΓυΙυΐΌ ? ΟιιοηιοιΙο ιιιηο ηοιι 
αιιϋίοΐ: • 0ί8ρβΓβ8ΐ.ίιηρΙιΐ8 ηο νΜοαΐ {Ιοπαπι ΙΚη* ϋοηΐ ?0€βηΐ Β0<ϋ3ΐ• Μ(Ι ΓΓ€θη€ΐϋ8ΐΙ οι €θη]^Γβ([Γ8ΐί ίιι 

ιιηηιη ρβΓ ραεβπι οι €ΐΐ8Ηΐ•ΐ6αι οι οοηοοπίίαιη Ιη 
ηι«(1ίο Ιρβυιη Ιΐ8ΐ)68ΐΙ< » Μταηάαηι ιυλνοιη ρη>ΐΐι|«• 
οΙυιιοιη,ΟοιηΙηιιιιι ηο»ΐπιηι Ιοοαιη 6Ιιπ>Ιιιηι« ςιιΙ ήο* 
Μ• οχμίοηϋϋϋΐιοΐιιβ νΙΐΦ ιϋΦοιιΙΐΒίβιτ» ηοοποχ ΐοηι- 
ροΓΟ ορροΓίιιιΐο Ιαι^ΙβίιΐΓ «ΐΟΓηβπι τ!ΐ.η|η οΐ ^ΙοΓίλΐιι 
οι ΙηροΗηιη, ςυ» ηόι ριηη^ €ρη§Αΐ|ηΙ €0ΐ|ε6ιΙ;ιΐ 
9Γ3ΐΐ9 €1 Ιΐ€πί{η!ΐΑ9 ρ8€ίι ΐΑΓ^ίίοπβ Οΰί οΙ ΟοιηιηΙ 
ηοδίΓΐ Ιβιιι ΐ'ΙιΗβΐΙ, ουί ^Ιοπβ, ροΐβ^ΐη^, Ηοπογ οΐ 
οιίοπιΐίο ευιιι «ΙβΓπο 6]»$ ΡβίΓο οι νίνίηοαιαο 8ρί• 
πΐυ« ηαηο^ οβιηρβΓβΐ Ιη ββουΙ». Αμιαιι. 

συν τφ άνάρ« 9•οΰ χαλ Κυρίου ήμώγ *Ιηαου Χριατου * φ πρέπιι δόξα, χράτος, τιμή χά\ προσχύνησι 
χφ αύτου Πατρ\ χα\ τω ζωοποιέ Πνιύματι νυν χα\ ^<\, χα\ €ΐ; τους αιώνα;. *Αμήν. 
0ΜΙΑ1Α ΒΤ. Ο υΟΜΙΙ,ΙΑ II. 

Ια ί7οιιιίηί(αιιι άΒ ΡΗ^ϋεαηο #1 ΕΙς τήτ «ατά τάτ Γα^Iώ^ι|^ ηαϊ τό^ Φαρισάίστ 
τον Κνρίρυ χμραβοΛήκ^ 
Κύπορύς Ιατιν «(ς χαχίαν ύ νοητές τής χαχίας 
προοτάτης, χαΧ πολΟς ήδη ^καταβαλλομένους βίς 
ψυχήι» «θ6ς τής άριτης δβμ•λ(ους τήν αρχήν βύΟνις 
ύποαύραι» δι* άνβλπιστίας χαΐ απιστίας * πολ{»ς δΙ 
3ΐαλ τοΙς «οΙχοις οίον άν€γ<ιρομένοις τής χατ* άρο- 
τήν οΐχίας• μβταξϋ πάλιν ΙπιθέσΟαι δι* άχηδίας χα\ 
^δυμίας * Ιτ4 δΙ χα\ αύτ^ν Ιπφχοδομημένον ήδη 
τ^ δροφον τών αγαθών Ιργων δι' ύπιρηφανίοις χα\ 
άπονοίας χατινβγχεΓν. *Αλλά στήτι, μή πτοηθήτ» • Ι^Ααη«αΓ0 ρατΛ^ ΡηΗίεαηο 

ΑβΙιιΐυβ 601 ίο ηΐΑΐίΐίλΐη βριΗΐυλΙίβ 8»ΐιιΐί;« ρηη- 
€€ρ&, ιιιοΐίοςαο €8ΐ1ί(1υ8 <ΙοΙο ιιΙ]αιη!η «ηίιηα ίιιιρο*• 
8Κ8 νΊηυιί8 Γαηάαοιοηΐι 8ΐ8ΐΙηι 8 ρΓΐηοίρίο 8υϋΓοαΐ 
ροΓ (1θ8ροΓ8ΐΙοηοιη οΐ ΙηΟϋιίΙίΐαίοιη» ηΐ8χΙιιΐ6 «Ιΐβιη 
ν6Γ8ΐιΙιΐ8 ηΐ ]8ηι 6Γ6€ΐο8 νΙΠυΚβ ϋοηιιΐ8 ηιιΐΓ08 ίηΐο• 
Γίπι ρ^Γ ί{α8τί8πι 6ΐ ηοχΙΙββηΐίοηι ίιιν#ίΙ»|, οΐ αιΐι • 
ρΐίΐϋ ια !ρ8ΐιΐΗ ]8ηι 8υρβηηΙίβ€8ΐυπι ΐθ€ΐιΐαι Κυηο 
τυ η ορβΓυιη ρβΓ 8ΐΙρβΓ5ί8ΐη €ΐ ΐοιιιβΓίίαΙβιη ά«]!£ί8ΐ• 
5θ(Ι 8ΐ8ΐβ, ησίίΐο ιογγοΗ; ε8ΐ1ί4ΐίθΓ οηίηι 69ΐηϋΙ Ιιοο» "Μ8ΓΤ. ΙΧ.49. " ^οαIι. χιι% 5δ. " Ιοαη. χτιι, ίΐ. " ΜαίιΙι. νιι. 45. «νΐΙυΙΐΓ. χιι, 14. '•Ιλ8. 

XXV, 10 86€. ίΛ\ ** Ιι«Ι€. XVIII, 10 8«<1Ί. 10 βΒΕβΟΗΙΙ ΡΛΙ.ΛΜ & 20 

Ιιιταιιι1)1ΐ• Εΐ ιηι)ο?«η νΐηι ΙιιΚοΙ νίπιιβ &(1 €θΙΙη* Α βύπορώτιρος γ&ρ έστινΙν Αγαθοίς ^ βιτονβαΤος. Κχ\ €ΐΜΐιΙυηι ιηαηϋ«;€«1<ί»ι1Ι>σ•!ϋΐ€•Μηι €ΐιοπβ6ΐ9ΐ(Ι]η- 
ΐΑΗΙ>α$ βΙ> 60 ίριοςηΙ οαιηΐι ροΐβϋ,οηηβΒςηβ υΙγ- 
Ιοίίβ ΒπΐλΐθΓ«β ρβΓ Ι)θΐιίΐ«ΐβηι οοηΩπηιΐ, Ιι« υΐ ηοη 
Ι9ηΐυιη Ιιΐ€οη€ΐι•Μ ηίληβΒΐ τίποβ νβπΊβ ρπΐϊΐβςηβ 
«(ΙτβηαΗί ιηοΙίβηϋι «Γαβοϋβ, •6<Ι βιΐλΐη ΐΒρβοβ Ιη 
»ΙΐΙΐο<ϋη6ΐιι ιιι:ιΙοηιιη βχοΐΐιΐφβ 6γΙ((»ι, ηβοηοη ρβτ, 
|ΝΒο!ΐ6ΐιΐίΑΐη βλ ΙιαιηΠιίαΐβιη «ά Οβοπι Ι^βηί^ηβ) ρ6Γ- 
ιΙιιοβΙ, Αά 6ΐ6ΐηρ1ιιιη βυΓϋοίΐ ρΓβκββηι ραπιΙ)θΐ8. Εΐ6- 
Μΐη ροΙ)1ί€3ηα$ Ποβΐ Ιβΐίι 61 ςαιιΐ Ιη λ1>7$80 ρ«€- 
€111 οοητ€τ•ληι>» βοΐλ 61 ςνίϋβπι Ι>ΓβνΙ οΓβϋοηβ 
βΙ» ςη! $€€οη4αιη ?{ηαΐβιη'¥ί?αιιΐ ϋοη9θ€ΐλΐο8« λΙΙβ« 
ΐηΐηΓ» βηχΙΐυΓ, οηιηβιηηιιβ ρθΐΙΙΐΝΐ• οίαιΐ ιη8ΐίιΙ*ηι, 
«Ι Ιυβίοπιπι €ΐιοΓθ «κΗϋΙΐιΐΓ λΙ> Ιρ90 {ηοοΓπιριο 
)α(ϋ(6]«βΐϋι<»ΐο•• ΡΙι•Η•»ιΐ8 8ηΐ6πι >οΙο ν6ΓΐΜ> βοή• π>&Ιω τήν Κβχυν Ιχβκ κρδς Αντι«αράταξιν της χ«χ(ας 
ή &ρ<τ4, τΐ)ν &νΐι>θ€ν πλουτουσα χορηγίαν χαι 9θμμα- 
χΕαν παρ* αΰτοΰ του .τ& ιιΑντα Εφχύοντο;, χα\ ικά^ας 
το(>ς τή( &ρ€τής Ιρατν&ς Ινβυναμοΰντος <ι* άγα- 
6^ητα* ώς μ)) μ6νη Ανιιστος διαμίνεςν το!^ σνν- 
§9Χβυ«9μένοις ύπλ του &ντιχ(ΐμένου ποιχ^λοις κα\ 
ικονηροίς μηχανήμασιν, &λλά χα\ τοι»ς ιΐ; βάθος 
Ιμπιβέντας χαχών άνεγβίρειν !χκ•.ν χαι\ Ιπανάγβιν, 
χα\ βίά μ€τ«νο(ας χαΛ ταπβινώσβως τφ β<φ προ9- 
άγβιν μ<τ* βΰχολίας. ΔβΤγμα βλ χα\ ΐΜΐράστασις 
διαρχής* χα\ γάρ 6 Τκλώνης* τελώνης &ν, χαΐ οίον 
^ κυθμένι της αμαρτίας Ιν8<αιτώμβνος, λόγφ μόνψ 
χοινωνήβας το!ς χατ* &ρ•τήν ζωσκ, χα\ τοΰτψ βρα* 
χ•Ι« χουφίζβται χα\ ύψουται χα\ ύκβρβαίνβι π2<χαν ιΐ6ΐηηιΙσΓ« ϋΜΐ ΡΙιΐΓΐββιι•, 61 $ίΙ»ίιιΐ6ϋρ»( γΐβιιβ 6Μ6 ^ χαχίαν, χα\ τφ χορψ τών (ιχαίοιν Ιγχαταλίγβται, «ΠιΙιι'μΙ, 86(1 ηοη Ιιίβίαβ ίη τοτΙίΑΐβ, 61 Αυιΐ9€ΐ6Γ 
ηοη ρΒοοιι «ΙΓιιίαβίη 4υϋ>ιΐ8 ΐοίβηηΐ Οβαιηκΐ ίηηι 
€οηοΙϋιηΐί8, ςοοΐ ?6τ1)•. ΥβιΙΙιη ςυ8Γ6 ΙιυπιΠίΜ 8<1 
ηρ!€6πι ]α8ΐίΐΙ» 6Χ8ΐΐ8ΐ, ρΓ68υιηρϋο «υΐβιη ιπ 8ΐΐ7•- 
οααι ρο€68ΐΙ <Ι6]1€Η ? (ΙηΙιι ίΟβ (|υΙιΐ6ΐη Γλίαβ 86 ςυβπι• 

ΐΙβΠΙ 6886 Π)8|^ηηΠΙ, 61 ΐ8ΐίΐ6Γ 86 ΟρίηΑΐαβ 60ΠΙΙΙΙ 

1)60, ]υΓ6 α1)60 ϋ6Γ6ΓιιΐφΐΗοΓ. φΐ88ί ηυΙΙο ηιοιίοτί- 
•118 111108 Ιη(ϋβ6Γ6 ΑοχΙΠο ; ΠΙο ιηίβηι ςοΙ ηΙΙιϋαιη 

86 ρηΒ80ΙΙΐ!ΐ, 61 ΙΐΙβΟ 0€θ1θ8 ΙβτιΙ ζΑ 8υρ6Γη8 80X1- 

1Ι8, ηΐ6Γί(ο 6οη86ςηΙΐθΓ β Οβο ιηΐ86ΓΐεοηΐΐΒΐη, 6ΐ«ο- 
ιΠίαπι 61 κτηΐίοιη; €θοηιίηιΐ8 βηίιη Γ68ΐ8ΐίΐ 8υρ6Γ- 
ΒΙ», ΗιιηιυίΙια8 •αΐ6ΐη ώιΐ^ηιΐΒπι **.ι ιταρ^ αΰτοΟ Μιχαιωμένος του ά&χΑστου χριτου. 
£1 δλ χα\ 6 ΦαρισαΓ^ λόγφ χατα9ιχά(βται, άλλ& 
Φαρι^αίος &ν, χα\ 9οχων εΙναί τις έαυτφ, Αλλ* 
ρ6χ &ν αχαιός Ιπ* Αληθείας « χα\ Οράσυβτομ&ν 
ο&χ όλ{γα, Ιν οΤς ο6χ ΙλΑττω των «υλλαβων τΑ τ^ν 
%Λί παροργ(ζοντα. Α(ατ( δλ ή μίν ταπε!νω9ΐς πρ^ς 
Οφος Ανάγ» διχαιοσύνης, ή βΙ οΓη«ς πρδς βυθ^ν 
χατΑγει τη; Αμαρτίας ; Διότι 6 μλν οΜμβνος έαυτδν 
εΤνα( τ\να μέγαν, χα\ ταύτα ενώπιον του Θεού, 
ΙγχαταλιμπΑνεται «ιχαίως ύπ^ βεοΰ, ώς μίι της 
παρ• έχβίνου θοχών χρι(^?ειν Ιπιχουρίας• ό Λ μηΛν 
αιόμενος Ιαυτί^ν, χα\ βιΑ τοΰτο βλέπαιν εΐ; τβΐκ Ανίι^εν ο!χτιρμοι»ς , τυγχΑνει διχαίαις της παρΑ του Θεοΰ αυμπαθείας •χι\ βοηθείας χα\ χΑριτος * 
< Κύριος γΑρ, φηιΐν» ύπερηφΑνοις ΑντιτΑνσεται, ταπεινοίς 6λδ£β<ι>9ΐ χΑριν. » 

Ονοά 08ΐ6ηϋ6η8 ρβΓ ρ8Γ8ΐκ>ΐ8ΐη Οοπιΐηηε, ι ΙΗιο» Ο Κα\ τούτο ^ιχνίις βιΑ παραβολής Α Κύριος, Ιιιςηίΐ« Ιιοπι{η€8 8806η(ΐ6ΓΐιηΙ 1η ΐ6πιρ!οιη οι ογ»- 
7601 ; υηα8Ρ!ιοτΐ8»θ8» 61 «ΙΙβΓ ΡαΙ>Ιΐ68ηο8 *'•> εΐ8Γ6 

§0ΐη ΤβΙΙβΙ ρΓ0ρ006Γ6 ΙΐηαΐίΙίΐ8ΐί8υΐίΙίΐ8ΐ6ηΐ6ΐ80ρ6Γ- 

Ιιί» (Ιοαιπαηι, Ίη 4008 €θΙΐ6{1ΐ οπιβ68 ίη ΐ6ηιρΙοπι 

Ρ6Γ{6ηΐ68, 860 ρθΐΙθ8 οϋ ΙρεΟΟΙ •866η<ΐ60Ιβ8• Τ8ΐ68 

οηίπι 8οηΐ (|ο1 οηΐ1οηί8 €0η88 βιΙ Ιοιηρίοπι ^6^ ρβΓ- 
§ιιοΐ: ηιπι Ιι&6 681 οπιΓιοηί8 πβιογ•• Α Ιβίπ ίο οοβ- 
Ιαπι ΙιοηιΙηοπι ηοβπι οιηηί ^€Βΐ6βΐΙοαι 8αρ6Γ8ΐο ιιο- 
ιιιΐηβ 61 Βΐΐίΐοϋΐηο 6λ ϋΊ|η1ΐ3ΐ6» ίρ8ΐ 8ΐιρ6Γ οπιοια 
ΟϋΟ οΙΓϋΠ. ΕγηΙ 6ΐί8πι Ιβπιρίυπι ίΙΙυά ιηΐί^ιιιηπι ίη 
οΙΐίιη<ΙΙιΐ6 ρο8ίΐοιη,ίη 8ιιπ)πμι €ΐτίΐ8ΐ6, Ιη ςοο οΐίπι 
οιιΐηιίηο, πιοηο ΙβΓΟβοΙοηι (ΐ6ρορυΙ•ιηΐ6, ΙοιΙιίΓβΓηπι 
οηιΐβΐυηι νΐιίβηβ ΟανίιΙ 8ηρ6Γ υΓϋβΗΐ^ΙοιΙίοπι ΟΓί^βη• 
λβιη, 88€6ηιΐ6η8 86«Π0β3νίι ίΙιΙ αΙΐ8Γ6 Οοηιίηο,οΐ 
οΜυΙίΙ ίη 60 ΜΐεΓίΟΰίιιηι Οβο, 6ΐ8ΐ6ΐίΙ βοπίιΐΐίο; 
ηη» Γ2Ι6ΙΟ 8θηΙ ίη Α0^ι^^πι 88ΐιιΐ8Γί8 8ρίπΐυ8ΐί8<ΐ06 
ρ6Γ θΓ8ΐίοιΐ6ηι 88η€ΐ9ΐη •866η8ίοηί8• «ι ρβΓ 68ΐη 
ιιΙ>(6ηΐ8Β 88ΙΗ Ιί(ί6»Γιοηί8 ; Οιυπιΐΐν» βηίιη ογααι ίΠο 

0011118 ρΓΟρΙΟΓ ΒΟίοΙβηΐ η08ΐΓ8ΠΙ ; ?βΙ, 81 νθ1θ6Π8, 

ΙΙβίΑηΐ ίη (1((0Γ3ΐη ηο8ΐΓ» ί•ΐίυ8 ΕύβΙκ&ί» 88ιιγΙ« 
ψι» τβΓ6 ίο 8οιιιηιο 8181» βοιη οο^βϋοοΒ οΐίυβ «Ι 
€0Βΐβ8ΐί8 Ιοςμβ. ίη (|00 οϋ 880βΓΐββ1ΐίθΙΙβΠΙ Ι0ΐ1ΐΐ8 
ιιιοηιΐί οιθΓΐΐ8ΐιαβ Γοοληιίοοβηι βΐ τίΐββ ίηιπιθΓΐ8ΐί8 
λίισαιίοηΐίληι, ίηοηιβηίοαι 61 ηυ^ιιοαι βΐ ΥβΓβ οββο- 
ρΐ8ΐιι1ο ΟβΟ οίΓβΓίΙΙΓ 8»βΗΑ€ΐθΙΟ. Ι^ζίΐΟΓ ρΓπρίΟΓβο 1 ΓΑνθρωποΐι φησ\• βύο Ανίβηοαν εΙς τ&ίερ^προ<ι• 
βύξασθαι * Α εΤς Φαριοαίος» χαι ό Ιτερος Τελώνης.» 
βέλων Ιναργώς παραστήσαι τδ (χ της ταπεινώνεως 
9ΐέρβος« χα\ τίιν Ιχ της ύπερηφανίας ζημίαν, εΙς 
Αύο βιεΧλε πΑντας τους τφ Ιερφ προαιόντεις, μΑλλον 
βέ τοΙ»ς 8ΐς αΰτ6 Ανιόντος. Οΰτοι ϋ <ΐ9ΐν οΐ προ9< 
ευχΙ^ς Ινβχα τφ του Θεού ναφ προνιύντες• τοιαύτη 
γΑρ ή της προσευχτίς φύσις. Άπ^ β Υί€ *^ ούρανόν 
ΑνΑγνι τ^ Ανθρωπον, χαΐ πΑν ΙπουρΑνιον 6περ- 
βΑβα χα\ δνομα χα\ ΰψωμα χα\ Αξίωμα « αύτφ 
«αρίβτηαι τούτον τφ 1π\ πΑντων Θεφ• *ΙΙν δλ χα\ 
τ^ Ιερδν ΙχεΙνο τδ παλαιδν Ιφ* υψηλού χείμενον, 
Ιν μετεώρφ της πΑλβως* Ιφ* ο5 ποτέ λύφου, θανΑτου 
τίϊν Ιερουσαλήμ Αναλίσχοντος , τδν θανατηφύρον 
" Αγγ«λβν ίδών Α Δα6\Α έσπασμένον ^ομφαίαν χατΑ 
τί|ς πόλεως, ΑναβΑς φχοδύμησεν ΙκεΙ θυσια^κήριον 
τφ Κυρίφ, χα\ Ανήντριβν Ιπ' αυτού τφ βεφ θο- 
οίαν, χαΙ (πισχίθη ή θραύσις• βίς τύπον κα\ ταύ- 
τα της χατΑ τί^ν Ι«ρΑν προσιυχ^ιν σωτηρίου χα\ 
πνευματιχης ΑναβΑσεως , χα\ του Αι* αύτης Γαλ 
•μού• τυπιχΑ γΑρ ζν ΙχεΙνα πΑντα πρδς αωτηρίον 
ήμων εΐ Αλ βούλει, χα\ εΙς τύπον τής χ^θ* ήμΐς 
ταύτης ΙερΑς ΈχχληιΙας, ήτις Αντως Ιφ' υψηλού 
χβΤται. Απ>λιχΑς τις Αλλος ούσα χα\ ύπερχό^μιος 
γώρος, Ιν φ π^ς ΙξιλασμΑν του χίσμου παντός. •• Ργοτ. III, 31. •• ίιΐΓ. χνιι, 10 21 ΤΙΌΜαΐΑ Π. 12 

χα\ θανάτου Οραθ9ΐν, χαΥζωη; αθανάτου πιριου• Αηοη ϋίχϊΐ : Ηοηιίι»*» ϋαο ρβΓ(βΙ»:ιηϋα Ι^ηρίιιηι, •0(Ι 
β{αν, τ^ άνα(μαχτον χαΐ μέγα χα\ δντως ιύπρύ^- ιΑιεβηάι^Ιιιιιιΐ ίιι Ιβιιιρίιιηι. » 
Ιβχτον τφ β£φ άναφέρβται Ουμα• Διί ταΰτα το(νυν ούχ βΙ«<ν, "Ανθρωττοι δύο προβήλθσν .νφ ΐΕρ<]»• 
άλλ* άνέβηααν ιις τ6 1<ρ4ν• Ε1σ\ βλ χαΐ νυν οΐ, «ρ6ς τήν Ιβράν Έχχληα(αν 
Ιρχόμβνοί^ ούχ β(ύτο\ άνα6α(νου«ιν, άλλίι χατα- 
οκώαι μΑλλον τήν τ6ν ουρανών §Ιχον(ζου9αν Έχ- 
^ι^ιηα^αν« οΓτινέ; βίβιν οΙ 9υντυχ£ας χάρκν χα\ 6μί• 
ΐΐας της ιιρ<^ς αλλήλους παραγινόμινόι, χα\ οΐ τά 
&νια «ρ•τιθέντ<ς χα\ αγοράζοντες* Ιο(χασι γάρ 
άλλήλοις • οΐ μίν γάρ ώνήν, οΐ βΐ λίγους διδ^ντβς 
άντιλαμβάνουσι τά κατάλληλα. 05; , ώσιηρ του 
1•ρου Ιχ«Ινου «αντβλ&ς & Κύριος 4ξω«< ποτβ, πρ^ 
«ύτοΰς €ΐια5η * < Ό οΐχός μου οΤχος προβιυχης χλη- 
•ήαβται, &μιΓς Α έκοκήσατι αύτ6ν σ«ήλαιον λη- 
στών ι οΰτ» χα\ των οΙχ<!ων τούτων λύγων^ Ιξέ- 
βαλιν, ώς μή αναβαίνοντας βίς τ^ 1(ρ6ν δλως, χ&ν 
έχάατης ημέρας (ρχωνται• *0 δέ Φαρισα^ος χα\ ό 
Τιλιί»νης άνέβηοαν <1ς τλ Ιερύν * άμφοτέροις γάρ 
ιΐς Ι^ν αχοπ^ τ6 «ροαιύξατθαι, ιΐ χα\ 6 ΦαρισαΤος 
ματ^ τήν Ανοδον χατήνεγχεν Ιαυτ^ν, ΰιΛ του τρά- 
ΤΕου πβριτραιηίς * σχοπλς μλν γάρ αύτο7ς της 
άναβάσκως δ αύτδς * «ροηύξαβθαι γάρ άνέβηααν» 
6 δΙ τρδπος άντ(θιτος* δ μέν γάρ συντετριμμένος 
Μΐι τεταπεινωμένος ανήρχετο , πιρά του ψαλμψ* 
δ«0 Προφήτου μαθών, δτι χαρδίαν συντετριμμένην 
χα\ τ•τα«εινωμΙνηνδ Θεδςούχ έξουδενώαει* 1π•\ χα\ 
•υτδς «ερλ αΰτου φηα.ν δ Προφήτη; , πάντως διά 
ιτείρας είδώς* « Έτακιινώθην, χαΐ !βω«έ μ• δ Κύ- 
ριος. € ΚαΙ τ( λέγω τλν Προφήτην ; δ γάρ των ιιροφητων βε^ χαθ* ημάς δι* ημάς γενόμενος (τα- 
ΐΕε(νωβεν εαυτόν, χαθά φηνιν δ *Απδστολθς* διδ χα\ 
δ ^Ις αΟτδν δπερύψωσεν. Ό δΙ ΦαρισαΙος μέγα 
φυοών χα\ άλαζονευόμενο; άνειαιν , ώς χα\ διχακίπ 
βων Ιαυτδν * χα\ ταύτα ενώπιον του Θεού, ιιαρ* φ 
ΊΛ^Λ δικαιοαύνη ήμέ»ν ώς ^άχος άποχαθημένης • 
οϋ γάρ ήχουββ του λέγοντος* ι Ακάθαρτος ΐίαρίί 
ΚυρΙψ ΐΕά< δφηλοχάρδιος* % χα{" ι Κύριος ύπερ- 
ηφάνοις ά^ιτάααε^αι * κχαί*^ « Ούα\ οΐ.δίχαιουνης 
Ιαντοϋς χαλ Ινώιηον αυτών επιστήμονες». >- 

Μ μδνον δ^ τ6 ήθος χα\ δ τρδπος αύτους διείλε 
διάφορος ών^ άλλα χαΐ τδ της ικροοευχής. είδος * δί- 
δουν γάρ χαλ τούτο* προσευχή, γάρ άστιν ού δεή δαηΐ €ΐίειη ηιιηο9ΐ< «βηοΐ^ηι ΕοΰΙοκίαιη τ«ιι•6ΐιΐ6λ 
(|ΐι( ηΟΒ ίρ$ί >§ΓΡηιΙυηΙ, $«(Ι ροΐίυ• ίΠαηι ηιιβι ϋιρι• 
πιΐιΐΓ €<»1ιιαι (ΙβίπιΙιιιιιΐ Κ€ΰ1^8ί*ιη, βΐ Ηί βαιιΐ ςυί 
οοΙΙοςυΠ «Ι οοουΓβπβ γ&ηα» χΙνοιιίυηΙ, τ€ΐ νβικίηιιΐ 
οιηυυΐνβ ιιιβΓοβε ; ΠΙΐ βηίιη ιΊιΐβΓ ββ «υηΐ βίηιΙΙ^, 
η«ιη «ΓΓι ςιιίϋβιη πιβΓΟβΒ, ηΙΊί ν«ΐΌ ββηιιοιιοβ ΙγμΙ^ιι- 
Ι6β τία$»ίιη λοείρίιηιΐ. Ουοβ, ρβτίικίβ «ο •1> ΊΙΙο 

ΐ6ΙΙΐρΙθ μΓΟΓΜΙΙ ςΐΙΟηΐΐΒΙΙΙ 1>]«€ίΐ Ι)θΙΙΜΙΙΙΐε, μΙ €4Μ 
|11€6ΙΙ8 :<0θΙΗΜ8ΙΙΙ€1(ΙυΐΙΙΙΙ§ ΟΓλίίοηίβ νθΓ.«1>ί(υΓ, ΤΟΗ 

»υΐ€ηι ΓβείβιΙβ βΑΐη 8ρ«1υιιο«ιιι ΙαίΓοηιιηι ** ; > ιιί€ μ» 

Β α 8018 18118 86Γΐη0ΙΐίΙ»ΙΙ8 βΐΐηΐείΐ, \ΙΛ ΗΙ Ι1β<|11&(|111•11 

ϋΐοΙ ροΗββιιΙ ίη οφΐυαι λ8€«η«ΐ6ηΐ€8« €ΐ•ι 8ίιΐ{αϋ• 
ϋί€ΐ)υ8 ΠΙικΙ 8(ΐ6Δηΐ• Αΐ ΡΙΐ8Π8«υ8 61 ΡυΙ>Π€ΐιιιι« 
28£42ΐιιΐ6Γυηΐ ίη ΙθΐηρΙιιπι, ςαιρρο ιιιηΙιο οΓΒΐΊοηβιη 

8ΊΐηίΙίΐβΓ ίΐΙΙβηΐΙϋΐΝΙΙΐΙν Π€6Ι ΡΙΐλΓί8Κ08 ρο8ΐ(|«λαι 
ΙΙ8ε€η(Ιί886ΐ 86ΐη6(ίρ8Ι1ΐη ϋ6]β€βΓίΐ Ι1ΙΟ(Ιθ«Τ6Γ8ΙΙ8, ΙΜΙΠΙ 

Οιιίι 88€θη8ίοηΊ8 'κίοιη €γ»1 Ιρ8ί8» 88€6ΐι<ΐ6ϋ8ΐιΙ βιιίαι 
υΙοηΓβηΙ, ιιιθ(Ια8 ιιιΐβιη €0ΐιΐΓϋΐηυ8: »Γιυ8 ςυιϋβιιι 
€οηΐΓίΐυ8 €1 ΗιιιιιίΓίλΐυβ 8806ηιΙβΙ>8ΐ, ιι Ρ88ΐηΗ8ΐ& 
ρΓορΙιβΐ» «Ιί8€€η8, ΐ|ΐιοιιίλΐη €0Γ ΰοηΐπίαιιι οΐ ΙιπιιιΙ « 
Ιί:ιΐυηι Οβιΐδ οοη (Iβ^ρί^^(•ι, ρο8ΐΐ|αλΐιι ίρ8« «)6 80 «Ιί-. 
χΊΐ ΡΓορΗβίΑ, οιηιιΐιιο ρβΓ βχρβΗβιιΐίαιιι «Ό 'Ιη« : 
€ΐΙιιιιΓιΙίιΙιΐ8 8υπι €1 8•ΐ¥&νίΙ ηιβ ΟουΓιιιυκ *'. » 8«μ1 
ςιιαΓβ ΡγΟ|ιΙι913πι (ϋοο? ηιηι ρΓορΙΐ6ΐλΓΐιιιι β«:ιι< >•! 
ηο8 ρΓυρΐ«Γ 1108 (Ι«8ε6ΐΐ(1βη8 € ΙιιιιιιίΙί&νίΐ ββιηοΓιρίυιη, 
ρΓορίΡΓ (|ΐιο«Ι 61 1>6ΐΐ8 €χ»Ιΐ:•νίΙ ίΙΙιιιιι , υΐ »ί1 Αρυ9ΐ<»- 

1ΐΙ8*^; ι Ρ1ΐ9Γί«ΒΙΙ8 811(6111 ΙΙΙ•ΐΙΐα ]»€|8Ι18 6ΐ 1υιιι«!ΐιιι 

»866ΐιιΙ!ι, φΐ.ΊΜ 86ΐη6Γιρ8υηι ]υ8ΐίΑΓ8ΐιΐΓυ8, κΐηιιβ 
€«)ηιιΐ) ΕΚ.*ο, 9ρυι! ηΜίη ο<ηηί8 ]ιΐ8Γιΐί8 ηο8ΐΓ8 ΐ|•ΐ8»Ι 

ρΜΙΙΙΜ ΙΙΙ6ΙΙ8ΐηΐ8ΐ«• ΝΐΐΠ 6111111 ϋίυ«ίΙ1ΐΗΙΙ1 ηιΐιΐίνίΐ : ι ΑΙιοηιίΗΜίο ΟίΗΐιΙΐΗ ο•ιιιιί8 8Γπ>|;:ιιι8 *'.» Ει: ιΙ^• 

ΙΐΓΐηΐΙβ 8Ιΐρ6Γϋί8Γ68Ί8ΐΙ1**> 6ΐ 1 Υββ (|1ΐί 8βρί6ηΐ6» Ο• 
81*18 ίιι ΟΟυΠ» ν68{Γί8', 64 εΟΓβΙΙΙ Τθ1)Ί8ΙΙΙ«ϋρ5ί8 ρΓΙΗ- 

(^6υ»68*^» ΡΙ66 ΙΑΙΙΙΗΙΙΙ ηΐΟΓ68 6ΐ ΙΙ)0ΐΙΐΙ8 608, 6ΙΙΙΙΙ βίΐΐί ηο•| 
•0η)»6ηΐΗ'6ηΙ• 8(*ρ»Γ8Τ6ηΐηΐ, 86«Ι βΐίιιιι οπιΐίοιιΐ8 ίοΓ- 
1118, ίεΐιι οιιίηι ϋιιρίβχ. 0«ιίρρβ οΓβιιίο 08ΐ ιιοιι 8αρ• μάνον» άλλα χα\ εΰχαρ&τε(ας «ρδβλημα * χλ\ 1> ρΓιοβΙίοιιίβ 8θΙυιιιιιιο<1<η 86(1 6ΐ ((γαΙΙαγμιη ιΐΰΐίοιι'κ δ μλν των προσιυζομένων άνεισι πρδς τδν του Θεού 
να^, δοξάσων χαΐ εδχαριστήσων τφ βεφ, ύπίρ ών 
Ιλνβε παρ* αύτου* δ δλ αΐτήσων &περ ο&πω ί\α6ε}β^ 
Δν χα\ μάλιστα της ίχάστης ώρας χαθ' ημάς ^μα^ 
τάνουσιν Ιτι χα\ ή των άμαρτημάτωνί άφισις* ή γάρ 
ύπδσχεσις τών παρ* ήμων τφ Θβψ χατ* εύσέβειαν 
7 ι^ροσφερομένων ού προσευχήν , άλλ* εύχήν {χει 
τήν έπωνυμίαν * χα\ τουτ* έδήλωσεν δ είπών * ι £5- 
ξασθε« χα\ άπόδοτε Κυρ((ρ τφ Θεφ ημών » χα\ δ 
λέγων, ( Κρεΐσσον μή εΟξασθαι ή εΟξασθαι χα\ μή 
άποδούναι. > 'Αλλά τδ διπλούν έχε?νο.της προσευ- 
χή; είδος διπλήν έχ&ι χα\ τήν άχ,οείωσιν τοΙς μή 6χρ1&ιι»ϋο ; 1<Ι60 υιιιΐ8 ιμιπίοιη «ΟΓαΐϋ <|ΐιί αβοβιιϋβ-• 
Γυηΐ ιιΐ 0ΓαΓ6ηΐ, ΙειηρΙαιη !>«*ί λιΐίνίΐ ιιΐ Ι8ΐ•(ΐ68 %τ^ 

Ιί88ίμΐ6 060 8(6Γ0Ι ρΓ0ρΐ6Γ 6« (|11« λΐΐ ίΐΐο 8€€6ρθ^ 

ηιΐ ; 8ΐίυ8 8ΐιΐ6ΐη υΐ 6χρο8Γ6ΐ'«ΐΙ ηιι» ιιοίΗΐυιιι Ιΐ€€«- 
ρ6Γ8( ((|υίΙ»υ8 ιιυηο (|ΐιοΐ|ΐ•6 ιιιιιΐιΐ €»Γϋΐιΐ <ρϋ<1 νο$)« 
ιΐ6οηοη ρ6€68ΐ0Γυηι Γ6ΐιιΐ8»ίοι«ΰΐιι. ΡΓΟίΐΜκκίο «υηιιιι 

ςΐΙ«8*ηθΙ»ί8 Ι>60 ρί6ΐΙΐϋ8|[Γ3ΐί3 6ΧΐΐίΙΐ6ΙΙΙΐΙΓ, ΙΙΟΙΙ ΙΙΓΟ^ 

ιίοηίβ 86(1 τοΓι ηοιηβη ΙμιΙ>^Ι• <|ιιο(Ι ιΐοοίαηνιΐ 4ΐί€6ΐί; : 

ι Υθν6ΐ6 61 Γ6«1(1ίΐ6 ΟοΐϋΙΐΙΟ ϋοΟ ΙΙ08ΐΓ0**;ΐ 61 : ΐΜύ* 
1ίΐΙ8 68ΐ 1)011 Τ0ν6Γ6 ςΟβΟΙ νθ?ι.•ΙΌ 64 ΙΙΟΙΙ Γ€(Ι«ΐ6Ι1$ **. » 

δ(Ηΐ ϋιιρίβχ ί8ΐλ οη 110018 ίοηηα ϋιιρίβχ 6ΐι«ιιι «Μ 
φΐί ιιοη &ΐΐ6ΐΐ(ΙιιιιΙ ^βδίί ίιΐ€οιιιΐΝοϋυιη: ιιαιιι οΓϋΙί». <*ΜμιΙ•. XXI. ί5. " ΡμΙ. εχιν, 6. •* ΡΐιίΙίρρ. ιι, 8. " Ρίον. χνι. 5. " Ργο?. ιι, 24. " Ιβ3. τ, 21. 
••Ρ, «Ι ιχχν,ΙΙ. ••ΕοοΚ. ν, ι 23 βΒΕΟΟΒΗ ΡΑΙ.ΑΜ>β 24 

ιιβπι (()Γκΐ6ΐη ςιι» ΓβιηΙιΙΜυΓ ρβ€€2ΐιιιη βΐ βηρρίιο»• Α προβέχουβι * τήν μέν γάρ ύκίρ &φέ9εο»ς Αμαρτη. Ιίοηβηί 3ίι&ϋη8ηΐί5υ$ 9ΐ πιαίο βίΒοΑοβιη τ^άΜΐ ιροβ 
€1 £θιηρ«ιη«Ιίο« βιηοηηιπι νβΓΟ (Ιβ$ρ«Γ3ΐίο βΐ ιΙιιγΊι»8 
€0Γ<ϋιΐ. 6ΓΐΙί»Γ»ιιι βοΓιοηβοι ρτο 1)οηΙ» λ Ι>6ο ή» ηοΐυ• 
80€6ρΙί8 λ€ϋ€ρΐ«1)ίΐ6ηι ςυί<ΐ6ΐη «ΓύοιΙ ΙιυιηίΙΙίΑβ, €!ΐ 
ιιοη 8ΐιρ«Γΐ)ΐΓ€ ΑΐΙνβΓβπ» β08 ηιιί 63 ιιοη ιοε^ρβηΐιιΐ, 
Ιη^ηίΑΐη τβΓΟ (Ιβ βίβ ΙηΟβίΙο (3ΐηφΐ8ΐη ρΓορηο βίικίίο 
61 «161116 ΙιαΙιΙΙίδ, 61 βαΓοιη <|αΙ ηοη ΠΙ» •ιια€ αβ- 
»6€υΙΙ ΓοικΙβσιιΐλΓιο. Οπο ιιΙγο(|ιικ φ^γοιιιιι πιογΙκ) 
ΡΗλΓΪβ^ΐΜΐβ, α 8Ρΐη6ΐιρ$() 8ΐιΐ8ΐ]η6 8βηηοιι!ΐΜΐ8 ύοη- 
ϋ6ΠΐηαΐΐΐΓ. Να πι ουιη 83660(118961 ίη Ι6)ΐ)ρ1υιιι ιιΐ 

βηΐΐΜ, 11011 ΡΓ6668, η{;6Γ6ΐ, 8Ιΐρ6Γΐ)ί8Ι11 61 60ηΐ6Π1- 
112111006111 80» λ(] ΟοοίΟ ΚΓΑίΙΒΓΗΗΙ 86ΐίθηΙ βΙοΙίβ 61 
Πΐί86ηΙ)ίΙίΐ6Γ Π1ΐηΐί8€1ΐίΐ. •$1808 60101, 8ΐΐ Ι6808, 
Ιΐ»€ 8ρυ(Ι 86 ΟΓ&ΙκίΙ : ΟβΟβ» 8Γ8ΐί*8 ΐίϋί 8{0<|αί3 μάτων ΐΕροβιυχήν τβ χα\ δίησιν Ανύσιμον μίν «ομΙ 
μιτά τ^ &ποχ)]ν των χαχών ή ηΐατις χα\ ή χατά- 
νυξις, Ανήνυτον βέ ή άΐζάχ^ωιις χα\ ή πώρωσις. 
Τήν βλ υπέρ αίν <ΙΙ παρά βίου πεπένθαμ^ν «ύχαρι- 
στίαν βύπρύσβιχτον μέν ή ταΐ68(νω9ΐ; ποιεί, χα\ τ^ 
μή Χ8τ8πα£ρ8αθαι τών^χ Ιχ^ντων, Απρόοτβιχτον 
^ ή έπ\ τούνας Ιπαρσις, ώς οΙχβ(^ σπουβ{ χα\ 
γνώηι προαγκνομίνοις, χα\ ή πρδς τοΟς μ^ χβχτη- 
μένους χατάχρινκς. "Απίρ Αμφωνο9ών, ύΦαρισαίος» 
πάρ* Ιαυτου χα\ των οΐχβίων λάγων έλέγχβται * άνα• 
6^ς γάρ ιΐς <(6 ΐίΐρ^ν, βύχαριντήσων, ο6 Ιιτ,νόμΜνοζ^ 
ΙπαρΦίν χα\ χατάχρκσιν &φρ^νως τ€ χα\ &θλ{ως τί| 
πρ6ς ββ^ν ιΰχαριβτί^ χατέμιξι• 4 ΣταθιΙς γάρ , 
φησΧν, ο&τος %ρ!^ έαυτ^ ταύτα «ροσηύχετο * Ό ηοο 8001 81601 οχΐΡΓΪ ΗοΜήηιιοι, Γ8ρΐ0Γ68« ίο]ιιβΙΙ» Β Θ£6ς, ευχαριστώ ασι, δτι οΟχ 8ΐμ\ ώσπιρ οΐ λο&ποί &ϋθΙΐ6Γΐ.Ι ΡΐΐΒΠ88ΒΙ 818108 ΟΟΒ 86Γ?ί 8υΙ)]66ΐίθ06αΐ, 
86<ϋηΤ6Γ66ηθ(ΐ8ΙΟ (]6€ΐ:νΓ9ΐ 80ρ6Γΐΐί&Ι0, 60ηΐΓ8ΠΜΙΙ 
61 <ΙθΊ 06θΙθ8 8(1 6(£ΐΐΙΠ1 μΓ0ρΐ6Γ Ι|ΐ10ΐϋί(8ΐ6ΠΙ 6ΐβ- 
▼αΓ6 000 »0ιΐ6ΐΐ8ΐ• Υί^Γβ ΐρυ<1 86 Ρ1ΐ8η8»08 οη1>8ΐ« 

ηοη 60110 βϋ θ6θΐο 0866η<ΙίΙ, οΙβ! ηοο 18&6Γ61 βυιη 

ςοΐ 86ίΐ6( 8Ιΐρ6Γ €ίΐ6η•Ι)ίηΐ» φι! 8ΐ>]Τ880ΓΟΙΟ Ιηΐ8 ρΓ0• 
•ρίεΐΐ, ϋΙ!ΐΙ8 ΟΓ8ΐίθ. Οθίρρ6€0ΐη ΐΙί€<ΐΓ6(: 6γ81Ι88 

8|ο ΐΙΚιί, ιιοη 8ΐΙ)6€ίΐ, ί|ΐΓΐ3 |(Γ8ΐΐ8» Ιαοςπίόι ιηίοιιβ 
8<Ι Γ68ί•ΐ6η<1οοι ΓοΙ)ΐΐ8ΐο, ηιΐΐιί η»ί86Γαΐϋ8 «ΙβϋΙείΙ » 
ΐ8ηο6ΐ8 ηιηΐί^οΐ Ιί1)6η;ιΐ6ηι ; η&ηι 8^οιο<Ιμοι «οίιηβΒ 
8Γ(Ιουιη, ΓΓαΐΓ68, Ι»ηο6ί8 ΙηίιοΙΰΙ ΙγΓ6Ι|Ι0Ι0 61 Γβΐί- 
Ιΐ08 ρ660ΐϋ ΠΙ8Ρ8001 ρ0886 ρ6Γ ρΟΒΟΐΙβΟΐΙεΟΙ ΑΟίο- 

|^ΡΓ6• Ιιΐ60 ιη»]οΓΐ ρΓονίϋ6οϋ8 οο8ΐηι {οΙ)6Γη8ηΐαΓ, των άνΟρώΐηιΐν, άρπαγες, Αβικοι, μοιχοί• ι Τ6 στή- 
ν3ΐ τ&ν ΦαρισαΙον ού τήν βουλιχήν ιναράατασιν, 
άλλα τΙ|ν άπηρυΟριαβμένην άνάτααιν βηλοί, τΙ^ν^ 
άντιχειμένην τφ μηβλ τους οφθαλμοί»; Οα^^υντι 
πρ6ς ο6ραν6ν ύπ6 ταπεινώαεως ίραι• ΕΕχύτως δέ 
«ρ6ς Ιαυτ^ 6 #«ρΐ9αΙος «ρο9ΐ)ύχετο' ο6 γάρ ανέ- 
βαινε πρ6ς τ&νβε^, εΐ χα\ οΰχ Ιλάνθανε τ^ν χα^ή- 
μενον έπ\ τών ΧερουβΙμ, χαΐ Ιπιβλέκοντα τά 
Ισχατατών άβύααων. Ίί αυτού τοιαύτη προοευχή* 
Ευχαριστώ βοι γάρ, ε1πών« ούχ Ικήνεγχεν, δτι 8ω- 
ρβάν, ώς άαΟενή πρ&ς άν«ιΐ{*ράταξιν , Ιλεήσας 
Ιβωχάς μο'ι ΐΐ^ν άπ6 τών τ•0 «ονηρου «αγ(δων 
ΙλευΟερΙαν άνβρείεν γάρ έβτι χατά ψυχ^» ^^^Φ•^• 89ρ!α8<ιοο ϋοηι ηαΙΙο οιο<ΐ6 ΐ85οην6Γΐοιθ8, ηιοΐϋε 61 ^ τ6 χρατηβέντα ταΐς τον έχθροδ πάγαις, χαΐ περί 

' " • •" '- πεσόντα τοΙς Ρρόχοις -«ης αμαρτίας , βυνηθηνα ι τϋ 

μετανο!^ βιαφυγείν. Αιά τούτο «ρονοΕ^ μεΕζονι τά 
χαΑ* ήμέΙς διευθύνεται, χα\ ιιολλάχις μιχρ^ ή μη* 
δέν Λουδάσαντες , πολλών χα\ μεγάλων παΒών 
άνάηρ0»α^ν Θεφ διεμείναμεν, συμπαθώς χουφι- 
α6έν««ς διά ^,ν ήμβτέραν άσθένειαν* χα\ δέκτης 
δωρελι Ιπιγνώμονας ήμΑς είναι, χα\ ταπεινουσΟαι 
τοΟ ΜρΑβχάντος ενώπιον. Αλλά μ^ Ιπαίρεσθσι. *0 
δέ ΦαρισαΙος, Ευχαριστώ σοι, φη9\ν, 6 βιάς* οΟχ 
δ«ι Ιλαβον ροήθειάν «ινα παρά «οΟ, άλλ* δτι ούχ 
82μ\ ώαπερ οΐ λθιπο\ τώ<ιτ ανθρώπων • ώς &ν οΓχοΟεν 
χά\ παρ* ΙαυτοΟ» Χ9\ (ξ οΕχεΙας Ιχών δυνάμεως τ^ 
μ\ΐ είναι &ρΐ(αξ, «α\ ^οιχ^ χα\ άδικος, είκερ άρα 
οΰχ Ι^ν ^ γάρ προσείχεν έβυτψ , Ινα δΕχάιιος εΓη ηΐ8|ΐιΙ• ηιείιε 8ορ6ΗθΓ68 οοοι 060 ρ6Γοΐ8η8ΐαιυ8, 
ηιί86Γΐ€0Γ(ΙΗ6Γ 8Η6νΐ8ΐί ρΓθρΐ6Γηθ8ΐΓ8ηι !ο11ται1ΐ8ΐ6ηι, 

6| ΟΡΟΓΙΟΙ 008 ρΤΟ ϋθηθ|[ΠΙ(•8 6856, 6( ΙΐΟΟίΗίΐΗ 60Γ8ΐη 

8(1]αΐ0Γ6 ηο8ΐΓθ, εοιΙ ηοο ΙοΟλίΚ ΡΙιοΗεβοε »υΐ6ΐη : 

6γ8|Ι«8, 8ΙΙ, 8)|;0 Ιΐ1>ίθ608•;ηθθ;ςΐΐΐ8 8606ρ{ΐΐ6&ΟΐΙ• 

ϋοηι, 8641 ςοί8 ηοο εοηι εΐοαΐ €«ΐ6τ! ΗαοιΙβοοι, 4«Ι•{ 

» 8661 61 808 νΐηηΐ6 ΗεΙίΟηε ΠίρΙΟΓΟΟΙ ηοη 6886 ΙΜ6 

8()οΙΐ6ηιοι, η66 ίη]ο8ΐαηι, εΙ Γοποΐιϋεηοη οιεβΐ; 
ηοο 60101 Ιη 6)ο8 ροΐ68ΐ«ΐ6 6ηΐ οΐ ]α8ΐ08 ΰηάοηίοΓ 

ϋ6 8601β1ΐρ80 16811068108, 86(1 001068 ροΐΐΐ» ^ΟΟΙΟ 
86 88ρΙθΐ6Κ»»1, 61 001068, ά6Π160ΐΙβ ( 600ΐ6Βη60& 
υΐΐοηΐ εοΐοαΐ 66η86ΐ>8ΐ 6886 ]08ΐυ0Ι6ΐ 80ρΐ6Βΐ60Ι, 86- 

ηιοΐίρεαηι. Ναιη άΙιΗ : ι Νοο εοαι εΐουΐ €9Βΐ6Η Ιιο- 
πιίοοοι• πιρΐθΓ68, Ιη)η8ϋ• θ(Ιο1ΐ6Η^ ?6ΐοΙ 6ΐΙ^ηι ΙιΙο ριι6Γΐ68008•> 1118806» <ϋ66Γ6ΐ ηοΐ8 »ά 6001 : 8ΐ ρπ6ΐ6Γ |) «ιστεύεοΟβΗ περ\ (αυ^δ λέγειν, άλλα πάντας μάλ* 16 010068 ίθ]ΐΙ8ΐΙ 61 ηρΐΟΓ68, φΐΐ8 ίΟΓίυΠΙ 6ΐ (ΙλΟΐ- 
ΐιοοι 800^608 ? ΟοΊά 4ΐ8ΐ6ρα1>1ί€ϋΐα8?Ι ςΐΙΑΓ6ρ6Γ.Ο- 
1ί8Π8 Ι8ϋ 8ϋΐΙίΐΐΟ τ Νθ006 0008 681 ΟΠΙοΙΟΟΙ 61 60» 
€»16ΓΙ8 1 108 €001ΠΐηθΙ 61, οΐ Ιμ άΙΰΟΟΙ, σοΙτ6Γ88ΐΙ 
Γοη(ΐ6ΐηη•Ιιοη6 €0ΗΐρΓ6ΐΐ6η808 . ΙοΙίΤ ^61 ηοοιΐ|υΙά 
ιΙιιρΚοΙ ίθ(ΙΙ|^6ΐΐ8ΐ ]οάΐ€ΐο, <ιοΙο εοΐι* Ινίε ογβΙ ΡΙι8- 

Γΐ88ΐ6ί8 ΟΓΟϋε , 11661 8 1θΟ|6 8ϋί6ΐ Τ Ιη80ρ6Γ 6181 

ςοίλ 8ρ6η6 ροϋ1ΐ68οο8, Ιηά6 ΐΗ)η8ΐοηι Ιιοο6 ηο866- 
1)88. οοϋο θ(1οΙΐ6ηιηι Τ Μαοιι6 1σιρηθ6 Ιίΐιΐ \ϊάΐ Ιιοηο 

13Β<Ι6Γ6, ηαίλ ^1ϋ8 1»8ΐΐ? Νοο Ιΐ8 8806, 000 Ιΐ8, 86ΐΙ 

Ι»Ι6 ςοΙά6ηι Ιο ΙιοοιίϋερΙΗΐο Ιθ8ΐο Γ6γ608 8ορ6Γΐ)3ΐηι 
6οιιϋ6θΐο8ΐ1οο6θΐ, Οοοςοο ρτ6€68 €010 εοΠρείο^οΙ)- 

]ι1Γ{»ΐΙθυ6 οα6Γ608, ]0Γβ Οΐΐ 60 (ΙΙΟΐΙΐΐΟΐαΓ 61 6ΐ8 

ο!ι (|ο:ΐ8 ^Τ8ηιο8ΐ}οιΐ6ηι ηΐ6Γθ!ι !η]υ$ιίιΗ8 ; 1« τοτο /«η λον Ιβλεπεν ή Ιαυτ^ν, χα\ «άντας, ώ τής άπονοι; Ι 
Ιξουδενών, Ινα μύνΟν φε'νο δ(χαιον εΤναι χα\ αώ- 
φρονα, Ιαυ^ύν * < Ούχ εΙμΙ γάρ, φησ\ν• ώσπιρ οΐ 
λοιποί τών ανθρώπων, άρπαγες, άδιχοι, μοιχολ, ή 
χα\ ώς οΐτος .6 Τελώνης, ι Της άνοίας, είπεν άν τις 
πρ^ αύτάν * χα\ εΙ πλ^^ν σου πάντες άδιχοΕ τε χα\ 
άρχαγες, τ(ς δ τ^ άρπαγήν χα\ τήν χάχω^ιν ύφι• 
στάμενος ; τΕ δέ χα\ δ Τελώνης οίτο; ; χα\ ή τούτου 
χατ* εξοχήν προσΟήχη ; ούχ εΙς ών απάντων μβτά 
τών λοιπών χαλ οίτος τ{ παρά σου χοινφ, χα\ ώς 
εΙπεΙν οίχουμενιχ]) χαταχρίβει συμπεριεΟηπται ; 
ή διπλασίας Ιδεί τοότφ τής χαταδίχης, ώς ύπδ τους 
ΦαριβαΙχοΟς οΛς ΙφάαλμοΙις, εΐ χ«\ μαχράν έστω* 
τι ι άλλως τε χαΐ τελώινην μέν υπάρχοντα φανερώς» 25 ΗΟΜΙΠΑΠ. Μ 

&<ιχον ^ίΛΐς (ντα, μοιχ^λν 6λ «ό9(ν; ή βλ τοιίτον ^ €οη<ΐ6ΐηιι»Ιιβιίβ •ιιρ6Γΐ>βΊϋΙβιιι οηιηββςηβ ΙιοηΙιιβι 
48€ΧβΙν λνβύΟυνον. 1«€(δήΐ(ΐρ Λτος &λλους ^χ€( ; «ϋ€Π&ιη8• Ιβςυβ οιηοΙαΑ^ Μίοιη ]ο$ΐΙίΙϋΐηβ. Νοα 
Οΰχ Ιβτι τούτο» οΰχ Ιστιν» Αλλ* οΚτος μ^ φέρων έν •ιιιη•ΐ€αΙο»ΐ«ΗΙιοιηΊηοιιι«ηρΙθΓβ8»!η]α»ΙΙ,ΐ(ΙαΙΙ<ιτΙ• 
ταΐΜίνφ τφ φρονήματι τήν 8 ^^ ύπβρήφανον χατηγορ(αν, «α\ τφ Θ<φ «ροσφέροιν οϋν αύτομιμψΙ^ 
τήν Ιχββίαν, Αφιθήββτα» ιββρ* αύτοΟ διχαίως της ΰπίρ &ν αύτ^ς ήδίχηβι τκατΜχτ^ς • «5 βΐ xατα^Iι- 
χΜ6ήβ|^ βιχαΐω^ν ύπβρηψΑνως Ιχβίνου τ• χ«\ πάντων &νβρώπων κατήγορων , χα\ μόνον &«Αντων 
ηααιλν'^ιχαιων• (Κ^χ β(μ\ 6βΚΕρ οΐ λοΐ7»\ των Ανθρώπων, &ρπαγβς, ΙΙιχοι, μοιχοί. 

ΤΑυτα τά βήματα χα\ τήν πρ^ τ^ ΘεΙ^ χα\ Ου» νβΗιι ΡίΜΓΐβχΙ ιυρβΓ^ίβαΐ Ιαη €γ^ ΙΙβαιιι 
τήν πρ6ς πάντας Ανθρώπους ύπ«ροψ(αν του Φαρι* ΐιιιη βΓ^Α οηιηββ Ιιοιηίηββ ρΓοΓβΓαηΐ, ιμμιοβ ι^αβ 
αβίου παρ(στηβι* πρ6ς δλ χα\ τλ χατίψευνμένον οοηβΰίβηΐΐ» Γ»1Ιλθί#ι»; οιηηββ βηίηι ΙΙοηιίηθ8.< της αυτού ουν8ΐ€ήβ€ως * τους τι γΑρ Ανθρώπους ηιιηΙ «Ιββρβΰΐιι ρΒίλΐη «οηΐβιηηΐΐ, 61 (Ολίη α η»!!• 

χοιν] πΑντας ΙξουβινκΙ φαν8ρως« χα\ τ))ν των χα- «Ιιβϋιιβηϋλΐη ηοη ΟβΊ ιβιΙ βαϋριΐυβ γοΙ>ογΙ βαΗ- 

χων Αποχήν ού τ|1 τ^ Θ(ο&, ΑλλΑ τ{| χαθ* Ιαυτ&ν , |)||{Ι« 5β ^ηΐίιβ ι^βΓβ θίχίΐ, 8β(Ι •ΙβιΙύι λ8€ νΙα 

<υνΑμ(» «ροσμαρτυρεΙ. ΕΙ δέ βΟχαριστβΙν φηαιν. οιηηββ• 86 6ΐ66ρΐο, ΙιοπΗη^β (ϋ88θΝιΙο§ €0|^ίΐι1 •! 

ΑλλΑ τΑχα διΑ τοΰτο, χα\ πλΙ)ν αΟτου πΑντας Αν• ΓίΐρΙθΓ68 61 ίη]η8ΐ08, ςαίΐ8 1 8ΐ 1>6ΐΐ8 ηβιηΐηΐ ηΐ8ΐ ΙΗΙ 

θρώπους ΑχολΑΦΤους ιΤναι νομίζβι χα\ Αθίχου; χα\ τιποΐβαι ρπΒΐ)6Γ6 ά\%η^ητ. • 86(1 8ΐ οηιη68 «βΙβτΙ' 

&ρχαγας« ώς μηθ8ν\« πλην αΰτφ» Αξιουντος του ι«1β8 6886ηΐ, ΡΗαιΊβ»! 1)0ΐπι οιηηΗιιΐ8 λά πιρΚ6ΐΐ(Ι•αΐ 

βιοΟ τήν Αρ8Η|ν παραβχιΐν. *Αλλ* βΐ πΑντις οΐ λικιι- ^αβ οΐιηοιίλ οροΗβΙιϋ. ΟηοιΙ (8ΐιΐ6ΐτ ηοη τΙιΐ6ΐιΐΓ» 

ιηΑ τοιούτοι, τΑ του Φαρισαίου τούτου προχιΐβθχι η8ΐιιίρ86 •<Ι(1ίΙ: ι4(4υηο 1>ΐ8 Ιη 5λΙ)5ιΙο, <ΐ6€ΐιη88 <Ιο 

τούτοις ιιΑαι πρ^ βιαρπαγ4;ν Ιχρην. 06 φαίνιται οπιηίαιιι ην» ρθ88ί(Ιβο. ι Νοηοιηηΐηπι ΐ|ΐι» ρο88Γ4ΙΙ« 

€1 ο6τως• ΙπΑγβι γΑρ αύτδς , :5τι ι Νηβτιύ» <λς 4ϋχ*ιΐ86(ΐ6θίιη88 (Ι6(ϊϊιΐ86« 86ά οιηηίοπι <|α9Β'ρο88ΐιΐ6ΐ 

του ΣαββΑτου, Αποδβχατω «Αντα δσα χτωμαι• > 808ηιιη Ιη6Γ6ΐη6ηΐ3 οορίιηιηι 61 8ΐΐ{πΐ6ΐιΐ8 Ι8ΐΐ8 

Ούχ δβα χέχτηται φηβ\ν Αποδβχατοΰν, Αλλ* δσα νβΓΐΗ8ΐΐ6€ΐ8Γΐη8. ΙκΗιιγ^χ υη8 ρ8ηβ]8πιηοιι 1ιαΙι6- 

«τ§τα«, τΑς «ροοθήχας χα\ τΑς 4ΐΝΐυξήβ€ΐς της οΙ• |>ιΐ βι ι|η» ρο886<ΐ6Γ8(, 61 6Χ 8ϋ8 βΐηβ 0060891 •(Ι]1• 

«•<ας πιριουνίας διΑ τούτου δηλών * ούχούν ιΐχ» οΐ6ΐ)ΐ1 ς<ΐ966ΐιηπιΐ6 ροΐ6Γ8ΐ ; ςυοπιοιίο 6ΐγο οιηη69 

μίν Απ•ρ έχΙχτητο» προσ<λΑμβαν€ δΙ ΑνιπηριΑ* ρΓχΐ6Γ6αηιΓαπιΙ>8ΐιΙυΓ6ΐ ίη}υ8ΐΙι{38€θηΐιιιϋΐ6ΐ>ιηΐΤ 

ατ»ς Απβρ Ιδύνατο* πώς ουν χωρ\ς αύτου πΑνβις Τλΐιΐηιιι 86ΐηρϋρ88ΐη (Ι^ιηηλΐ» ΐ^ιηίοηι «ΙϋΙ {ηβΐιΐί•- 

Ι^ρπαζον χα\ Ι,δίχουν ; ΟΟτως αύτέλιγχτύν (στι χαΐ |„γ πϋΠϋίΙ ιιηίαπι 86ΐηρ6Γ Μΐΐ6ηΐ{« €0ηιιηΐ8€6ΐαΓ 
αύτιπίβουλον ή χαχία Ι οΟτω; ΙβτΙ «νγχβχραμένον Ο ηιβηΗλείυιη 1 1>6€ίηιαΓαιιι 8θΙαΐΙοη6ΐη ίο ΐ68ΐΙιηοηΙηιιι 

Α£\ τδ ψιυδος τ|1 Απονοί^! Τ^ μΙν ο5ν Αποδ8χΑ- β«ρ6Γ4ΐ)υιιύιηΙΪ8 8ΐΐ8Β |η8ΐΊΙί» ρΐΌΐΙιιχίΐ; ΐϋιη ς•ΐ6- 

τωσιν ιΐς παρΑβταβιν έχ πιριουαίας της ο!χ<{ας δι- βιο^Ιο Γ8ρΐθΓ «ΙίβηοΓυιη (ΐ6€ίιη<8 8θΙν6η8ρΓορτΙοηιιιιΤ 

χαιοσύνης «ροήγαγι * πώς γΑρ Αρπ^ξ Εσται των Αλ« Ιο]ΐιηί«ιη τ6ΙΌ Ιη η8ΐ6η8ΐοη6ΐη Ι6ΐηρ6ηη1ί» ΒΐΙαΙΙΙ• 

λοτρίων δ Αποδβχατών τΑ οίχιία; Τήν δλ νη^τβίαν ρ,^ρ ^ηίοι 688ΐιΐ8ΐί8 68ΐΜιιηίαπι• Ε8ΐο• Ι6ΐηρ6πΐ08 

βίς τΙ|ν τής βωφρονύνης Ιπιδ^ιξιν • ποιητιχ)) γΑρ ^ «| ]ιΐ5ΐυ8« 61 8ΐ νοΙυ6ΐ:ί8, 88ρΙβη8« ρπιιΙβη8, χβιιβ- 

Αγνβϊας ή νηστβία &στ(ν• Έστω τοίνυν, σώφρων ,0908, η66ηοιι 8Π8 8ΐηιΗΐ8• 8ί 1ι9Βγ. ςΐιί(ΐ6ηι » 16 86• 

ύ«Αρχ•ις καλ δ(χαιος, κΙ δΙ βο'^λιι, χα\ σοφδς, χα\ οβρίλ 1ΐ8ΐ)68 61 ηοη 8 060, ςα8Γ6 Αη|ί8 θΓ&ΐίοπΪ8 Γογ• 

νουνιχής χα\ Ανδρ<Ιος χα\ «Γ τι τοιούτον 1τ<ρον «Ι μΙν ι^,^ιη^ ^| |η ιβπαρίηπι 8866η(1ί8, 61 ({Γβΐίλπίιιι 861ίοη6β 

πχρΑ σιαυτου λαβών Εχ8ΐ;, χα\ μ^ παρΑ του Θβου, ^Γοβίη 8^18 ? δί τβΓΟ 8 060 8666ρΐΐ8 ([8υιΐ68« ηο*ι 

τ( χαταψεύδιι χα\ του της προσευχής σχήματο; , 8606ρΊ8ΐ! ηΐ (Ιοπβηβ, 86(1 αΐ 8(1 3Β<Ιι&68ΐίοη6ΐη 8ΐϋ8 

χα\ 8ΐς τδΐ8ρλν Αναβαίνβις χα\ 8ύχαριστ(ας μΑτην 318 Ιη {ΙΟΓίιιη 6χ1ιίΙ)6ηϋ8• Ικ'ιΙιΐΓ (ΐιΐ8ηι ▼6Πδ8ΐιιιβ 

λίγβις ; ιΐ δΙι παρΑ θβου λαβών Εχεις» οΰχ Ιλαβες οροη6()8ΐ 16 οαηι Ιιιιιη{1ίΐ8ΐ6 β8ΐΐ(ΐ6Γ6• 6ΐ ([ΓχΙία^ |8Γ« 

Ινα χομπΑζης• Αλλ 7να πρίς οΕχοδομήν'τοΙς Αλλοις |||ο|.; Γιιη<ΐ6Γ6 ρΓορΙβΓ 608 ηιιοηιηι ^πιΐίβ 86(«ρί8ϋ» 

ύπΑρχςς βίς δύξαν του παράσχοντος. Χαίριιν ούν ,,^ι^ιι ,,^η ΐι^^^ ρΓορΙΟΓ 86 ςιΐ8ηι ρΓορίΐίΓ 88ρΐ6ί6ηΐ6α 

ώς Αληθώς Ιδιι συν ταπ6ΐν(ί>σβι, Χ8\ βυχύίριστβΤν Ο |||,|ΐρ«9 Ιοοοπι 8€€ίρίΐ• $8ΐ>58ΐυιη (ΙίχΗ Ρ1ι8γΙ88ΒΙ18» 

χα\ τφ δδντι, χα\ δι' οΟς Ιλαβκν ο6 γΑρ ΰπίρ &αυ- „ο„ ^{«η, κρίπηΒοι, 86(1 «ϋ6ΐιιιη Ιΐ6ΐΜΐοηΐ8(ΐ8πι ςαο^ 

της μίλλον % διΑ το&ς δρ«ϋντας ή λαμπΑς λαμβΑνει ηιιιι ^υ^, ]6]υηο8 86 6{ΐ886 ]8€181« 4ΐ68θΐ6η8 ςαα• 

τ^ φως• ΣΑββατίον δ< φησιν ό Λαρισαίος ο^ τήν 15δδ- ϋΐ^ιη ν!Γΐυΐ68 ηαίιΐ6«η Ιιοιηίηυηι 8υη1, 8υρ6Γΐιΐ8 βο- 

μην ήμ<ραν» ΑλλΑ τΙ^ν ΙβδομΑδα των ήμιρών, $ν τΑς ι^,η ||β»ιηοηιιηι ; ίιίβο ίΙΙη8 1γγΙ(88 ίβοΐΐ 61 1ιηΒΐ{8ΐ« 

^δύο νηβτίμους Αγων μβγαλαυχβΤ, Αγνοών δτι αΐται (ΐβΐιΐΓ))ΐΐ 8ΐ ν6Γ9Β βΜΐΙ, (|ΐΐ8ηΐο ηβ^ιβ 8ΐ Γ8ΐ&». 
μΙν Ανθρί^πιναιΑριτοΑ^Η^ δΙ ύπ•ρ€φαν(α δαιμονιώδης* 

δ%& χα\ Αχρ8ΐοΙ ταύτίι; χα\ συγκατασπ^ συζυγ•Τσα , χΑν ΑληθιΙς ώσι, πύΐίρ μΑλλον •1 χβχιβδηλευμίναι ; 

*Αλλ* δ μΙν ΦαρισαΙο; τοιαύτα, ι Ό δλ Τελώνης 1ΐ« ςηΙ^οπι ΓΙΐ8Γΐ8τυ8. < ΓυΙιΙίοβηα» 80ΐ6ηι 9 

μαχρύθβν ^στώ^, ούχ ήθβλ^ν ο^ τους δφθαλμοϋς Ιοη|{6 8ΐ8η8» ηοΙοΐΝΐΐ ν66 0€ιι1ο8 8(1 €0βΙ(ΐιη ΐ6ν8Γ6 : 

«ρ^ς τδν ουρανδν Αραι, Αλλ* Ετυπτβν βίς τδ δαύτου 86(1 ρ6Γ6υΙ{6ΐ)8ΐ ρ6€ΐιΐ8 βυιιπι, (Ιίο^ηβ : 06ΐΐ8, ρτο• 

•τηθος, λέγων • *0 βκδς, ΙλΑσθητί μοι τφ Αμαρτω- ρίΐΐα^ 68ΐο ηιιΐιΐ ρ6€(»ΐθΓί. » Υίιΐ6ΐί8Π6 ςοβιιΙ^ 

λφ• > *0ρΑτ8 τήν ταπ8£νωσιν δση, χα\ τήν π£στιν 1ιιιιηίΠΐ88 61 ΟΑββ 6ΐ ρΓορη8 οΙι]ιΐΓβηϋοΤ \Ί<ΐ6ΐίιιιο 

χα) «4|ν α6τ»μβμψ{αν; *υρ«τ8 τήνΑχραν συστολήν 8(ΐπ«ηΐ8Πΐ €θ«ιΐ8ΐίθΒοαι 86η$υηιηςιιβ ρΓ68&αΓ8ΐΝ . 

της τβ διανο{χς χα\ των αΙσθήσΕων, Αμαδλ χα\ τ4ρ^ 8ίηιιι1<|υ6 6οηϋ8 βοηΐηιΐοηοηι οΓ»ιιαιιΙ Ιμ•]•ι8 Γιι- 

ουντριβ4|ν της χαρδ(ας τξ κροσιυχ^ τού Τβλώνου ϋΠ€8ηΊ οοφηςίβιιι Τ Νίιιΐι «υτη »•$ς•6η(1ί$$6ΐ ιη ιθιι«. 27 ΟΚΕΟΟΚΙΙ ΓΑΙ-ΑΜΛ « 

ρίαπι νΐ ιυοηιηο (1ίιιιί§»Ίβ06ΐη ρ«€0»(0Γυιη Πα^ίΙΐΓβΙ, Α τούτου συγχεχριμένην ; άναΙΓάς γ3^ρ βίς τ6 Εερδν ραΐΓΐιπιι ιβΰαιη λ^ϋιιχίΙ «α Οβαπι €οηοίΓι•Ιυη$ : 
11<1«η ςη« ηοη οοπΓυικϋΐ» ΐΓΓβρΓβΙιβηιίϋίΙϋΐη βιιί 
Ιρβίιι• οΙ>]υΓκ«ιίοο6ΐη , ηθςιιηηυΑοι (Ι«5ρίοίρηιΙ&ηι 
€0Γ(ϋι οοηΐΓίΐίοηβηι, βιαίιαηΐβιη ΙιηιηΐΠβϋοηβιη. 
0ρΐίπΐ6 ΟΓβϋοηί €0βρΐ9τΙΐ €ίΓοαιηιρθ€ΐίοηβηι. Α 
Ιοιΐ|6 βιιΐιη οοιη 6»$6ΐ, ηοη '^ίχίΐ βΐιηβ, βΙοηΙ (Ιβ 
ΡΐιαΗβνο ; 8«<1 οιιπι ββ5«ι, «<1πΐ0(1αιη βίλΐυβ άβ• 
ηιίδβίοιιβιη Ιιΐβ νβΓίιίβ (ΙβεΙαηηβ* βίπιυίςυβ οΓβΐίοηίβ 
•υρρΙΐ€ίυιιιςυθ νβΓϋΟΓυπι ίηάβίΜβαιη (ιβηΐΐοηβηι ; 
ηαηι η'ιΐιίΐ λΗυ<Ι ρΓοΓβΓβη» «Ι 6χοο|[ίΙ»ηβ« ζά μ 
ΐΜΐΐαΐΗ 61 «(1 0«ιιηι «Ιίβηιΐΐΐ, ψοοΐΐια» Ι)Γ6ν6ΐιι ηοΐ- 
Ιοίΐββ ίη 1ρβ»ιη ΰοηνβπβη» ροϋυ1»ΐίοη€ΐιι, ςα» 65ΐ 
ιιΐίΐίββίηιη θΓ>Ιίοη{8 ΓοΓηια. υΈΪρ τής των οίχείων αμαρτημάτων Α^έΦΐω; δεη- 
90μ<νος, χαλάς Ιπηγάγετο μεθ* έαυτοΟ τ&ς μεσι- 
τευούαας «ρ^ς τλν Θε&ν, τΙ)ν &χβ(ταί9χυντον κίστιν, 
γήν &χατάχριτον αύτομεμψίαν, τ^ μή έξου^ωμί- 
νην βυντριβήν της χ«ρ9Ιας, τήν ύψουααν τακείνω- 
«ιν• Συνί^ψε βλ χαΐ τ|) προαευχ!) τήν προσοχήν &ρι^ 
στα. ΜαχρόΟεν γάρ, φησίν, έστώς 6 Τελώνης οίτος* 
ούχ είπε σταθείς ώς Ιπ\ του Φαρισαίου, άλλ* ίστώς* 
τ))« 1π\ πολί) παράτασ&ν της στάσεως 6ι& [τούτου 
βηλών, 6μοΰ βΙ χα\ τ^ Ιπίμονον της δεήσεοις χα\ 
των (λαστηρίων /βημάτων * μηδλν γάρ 9 Κ'^βρ^ 
μήτε προτ(0ε\ς, μήτ< διανοούμενος* Ιαυτφ μόνφ 
προσεΤχε χα\ τφ βεφ» αΜρ» Ιφ* Ιαυτήν αχρί* γων χα\ πολυπλασιά^ων μ^νην τΐιν μβνολόγιστον βέησιν» δπερ άνυσιμώτατόν Ιστι «ροσευχής εΤδος» 
Ι^ίΙοΓ ηαληβηβ, βίΐ, » Ιοη^β ΡυϋΠοιηιιβ ηοΐβΐ)»! Β Μαχρ^εν ο5ν, φησ\ν« ό Τελώνης Ιστ^« ούχ !^θ»- 1166 θ6αΙοβ 8(1 60Βΐυπι «ΙβνβΓβ. Ιρ86 8ΐ9ΐυ9 οοηβίβη- 

Ιίΐΐη βΙΠΙΙΐΙ 61 (ΐ6Πΐΐ8&ίθη6ΠΙ 8<|[η{θ68ΐ« ηβ6 681 80- 

Ιαηι νίΐίι ββητΊ, 86ϋ 6ΐΙιηι πίΐ ΓοηιρίΓβηΐίβ Ιι«1>ίΙα9• 
Οβιηοηβιηΐ «ηίιοβπι λ ρ66€8ΐο ΙίΙ»6ηιη« Γβιηοίβηι 
α<ΙΙιυ6 α Οβο, ςυΙ« ηοηϋυιη 1ι:ιΙ)6ΐ Άά 6υιιι ρ6Γ 
ορβπι ρηΒββηΙίΑΐη, •6(Ι &<! 3ρρΐΌριη(|υλη(Ιιιηι ρ«ΓΒ• 
ΙΑΠ1 Ρ6Γ λ1>»ΐϊη6ηΐΐ3ΐη λ ιη^Πβ, 6ΐ ]:ιβι ρ6Γ Ικ>ηλ 
€6ΐιιίΠ»• $Ι6 6Γ|;ο βίλΟΒ λ Ιοπ^β ΡαΙιΙίϋλοαΒ ηοΐβΐιιΐ 
066 οουΙο• ϋά 6«1υηι 6ΐ6ν9Γ6, Ιιοο πκχίο Ιβίοςυβ 
Ιι»Ι)Ίΐυ •6ηΐ6ΐίρ9αιη ▼ίΐιιρβΓ&Γ6 61 οΙ)]υΓ|8Γ6 ρ>ΐ6- 
ί•6ΐ6αβ; Ιΐιιϋκηιιιη 6ηίιο β6 <1ιΐ66ΐ>8ΐ 61 60β!ο 61 
ΙβηιρΙο ΐ6ΓΓ68ΐΓί. 1(Ι60 Ιπ ροπίο» ςιιί()6ΐιι $Ι•Ι»1, 
«ϋ 66Βΐυπι ν6ΐΌ ρτοβρίί•6Γ6 οοπ »α<ΐ6ΐ>Αΐ« ςααιιΐο 
ιηίηιιε ιά 06απιι €ΟβΗ ? δ6<1 ν6ΐΐ6ΐη6η(ί οοιηραη6(1οιΐ6 
ΐΒΟΙυε ρ6€ΐυ8 βυαηι ρ6Γ6υΐΐ6ΐκιΐ, 6χίηά6 86 ρΐ6|[ί8 
€Κ|ΐιοηι ρΓοροη6η8, ^Γ9ν(*8ΐ|α6 |[6ηιιΐιυ8 61 ρϋιιΐ6ΐυ8 
Ιιίιΐ6 6ΒΐΐΙΙβη8 , η66ηοη 6ηρηΐ ςα^εί 60Η(Ιβπιη8ΐΝ8 

Ιη6ϋΒ8η8« 86 ρβΟΓΒίΟΓβηΐ 8ρρ6ΐΐ3ΐ)>1, 61 ΐη{86η60Γ- 

όΐιιη 60111 β(ΐ6 ΐιιιρΙοηΒηΐ (Ιί66η8 : < 0608, ρΓορΙιίιΐ8 

6810 ΠίΠΐΙ ρ6(*6:ΐΙΟΓΐ• Ι ΝίΠ) 6Γ6(ϋ(Ιίΐ <ϋ66η({ : 
> ΒίλΙ« £θηηΐ6ΐ>0Γ 8(ΙΤ6Γ8βΙΙΙ Π)6 ίπ]08ΐΙΐΐ8ηΐ ΐη69ΠΙ 
ΠοπίίηΟ» 61 Ιο Γ6Πΐΐ8!8ΐί Ιπΐρί6ΐ8ΐ6ηΐ 60Γΐ]ί8 Πΐβΐ **. • 

¥61*0» ςοίϋ 8<Ι(Ιί(ΙίΐΤ ι ϋ6866η<1ίι {κΐβ]υ8ΐΊ0οΑΐη8, 
911 ΟοηιΙηοβ , ιΐι ΠΙο ; ηιιίΑ οιηπίβ ςιιί 86 <?χ:«1ΐ81 
Ιιοη)Πί8ΐ)ί(οΓ, 61 ΐ]Ηί 86 ΗοηιίΐΜΐ 6χ«Ιΐ8ΐ)ίΙαΓ. > Ν:ιΐΒ 

€001 Γ6ΐρ88 8ΙΤ0(^ΙΙΐ{8 8*11 (1{8ΐ>θ1θ8, ΙεΐΙ 6(1801 ρΓΟ- 
ρΗοοι βορ6Γΐ>ί6 οίΑΐοηι, Ι(Ι60 τΐοβϋ 61 ΙΠ)ηΐί8(8 (Ι6• 
{ί6ί4 00111601 Ιιαιηοολοι ?ίΓ(ιιΐ6πι : 1(8 ΙιοηιίΠΐ88 ^ν^Ά λεν οΰδλ τους οφθαλμούς εΙς τ6ν ούρανδν 2ραι• Αδτη 
ή στάσις χα\ στάσις ξν δμου χα\ 6π6πτωσις, χα\ 
οΰχ ευτελούς δούλου μδνον. Αλλά χα\ χαταδ!χου ινα- 
ράστασις. Εμφαίνει δλ χα\ τήν Αφειμένην της 
Αμαρτίας ψυχήν, μαχρΑν μέν οϋσαν Ιτι βεου» δια τ( 
μήπω τήν δι* Ιργων Ιχειν πρδς αΰτ^ν πα^^ησίαν, 
Ιγγίζειν δλ κροσδδχιμον ουσαν βεψ, διΑ τήν Α«οχ{^ 
των χαχων, χαΐ τ))ν Αγαθήν Υ^δη πρδΟεσιν• ΟΟτως 
οίν μαχρ<$Οεν δ Τελώνης Ιστώς» ούχ ήΟελεν ούδί 
τοΟς δφδαλμούς είς τ^ν ούρανδν 2ραι, τφ τρδπφ χαν 
τφ σχήματι τ^ιν οίχείαν χατάγνωσιν χα\ αύτομεμ» 
ψ(αν Ιπιδειχνυμενος * Ανάξιον γάρ έαυτδν ήγιίτο χα\ 
του ουρανού χα\ του χατΑ τήν γην Ιερου. Αιδ του. 
μίν ΙιΑ των «ροθύρων είστήχει , πρ&ς δέ τδν ουρα- 
νών ούδΐ Ατενίζειν ΙτΑμα, πδσφ μΑλλον πρδς τ6ν του 
ουρανού θεδν ; *Αλλ* ύπδ της σφοδρΑς χατανύξεως^ 
τυπτων τδ έαυτου στήθος, χαλ πληγών έαυτδν Αξιον 
«ιριστΑς Ιντεΰβεν, βαρυπενδών χα\ τοΟς στεναγμοΟς 
Αναπέμπων ΙχεΤθεν, χα\ τήν χεφολήν ώς χατάχριτος- 
χλίνων, «Αμαρτώλδν έχΑλει, χα\ τ^ Ιλασμ&ν ιηστώς 
Ιιεεζήτει, λέγων * < *0 Θεδ:, ΙλάσΒητί μοι τφ Αμαρ-^ 
τωλφ» * Ικίστευσε γάρ τφ λέγοντι • < ΕΤιμ, Έξα- 
γορ«ύστο χατ* Ιμου τήν Ανομίαν μου τφ Κυρίφ, χα> 
σΟ άφ!|χας τ^ Ασέβειαν της χαρδίας μου• > Τ< δη 
τλ έπ\ τούτοις; ι Κατέβη οΐίτος δεδιχαιωμένος» φη• 
β\ν δ Κύριος, ή ΙχεΙνος * δτι πΑς δ υψών Ιαυτδν τα- 
πεινωΟήσεται, δ δλ ταπεινών έαυχδν ύψωθήσεται. *0ς 
γάρ αυτόχρημα τυφύς Ιστιν ό διάβολος, χα\ Κδι^ 1)6001 ϋοηΟΓΟΗΐ 68( νίΓ(08 8η{6ΐοηιπι, 6( νίοοΚ Ι) (στι τούτφ ή ύπερηφάνοια χαχ6ν, δι^ χαΐ νιχ^ί χολ Ιιαιηιηοοι ΐ|ορ(ΙΗ1)θ( νΙ(Νιοι ο1Γ6θ(ΐ6θ(ί 8αρ6Γν6• 
111608 ; ΙιοοιΗΙΐοο οοίοι 68( €αΓΓ08 ςαο 8(1 Οβοοι 

&8660(ϋΐυΓ ρ6Γ η«Ι>68Ί1ΐ88 (|θα 6ΐΓβΓΓ6 (Ι6ΐ>6η1 8(1 
ϋ6ΗΙ0 ΓμΙιιΓ08 6001 ΟΟΟ ΙΐΙ ίηηθί(8 8«€θΙ.1, ρΓΟΙΐ( 

ρΓΧιΙίιίΐ ΑροβίοΙιι» : • Κημ'κϋΐιΟΓ, ΗκιοίΙ, ίη ηοΐιί- 

Ι»ιΙβ ΟυνίβΙΙΙ ΟοηΐΙηΟ ίΐΙ 8βΓ8, 61 8ΐθ 8βηιρ6Γ €ΟιΙΙ 

1>οοιίοο (;μι•ιιι»'*. > Εί»( «πιΙηι ηα88{ (|0Χ(ΐ8.ιι ιιηΙι68 

Ιΐ00ΐίΙίΐ.18 |ΚβΙΐίΐ6η(Ί9Β €0Ν]ιΙΙι€(8, ΐ86Γ]^ΐη.1ΓΙ1ΐΙΙ ίΟΜ- 
168 οχ 0ΓΜΐί8 6(ΐΗ66η8, ϋί^ΝΟβΙΙΟβ 6Χ ηΐ(1ί|[1ΐ{« Ι^ίΠ* 
€1608 1166000 1>60 8ϋ Ι|ΙΙ6Ι•Ι ίΙΐΐ6ΐ( 600)00(608 ( Γα 118 
{Ο<«ίθ68(θ8 ρ6? ίηΐ6ΙΐΐΙ«ΜΐΙ< 8»0€ΐΐΐ8ΐ6ηΐ• συγχατασπ} συμμιγείσα πΑσαν Αρετήν ΑνΟρωπίνην^ 
οΟτως ή %(Λς τδν θεδν ταπείνωσις αγγέλων τών'άγα- 
0ων έβτιν αρετή, χα\ νιχ^ πΑσαν άνθρωπίνην χα- 
χίαν, (πιγενομένην τφ πταίσαντι* δχημα γάρ Ιστιν 
ή ταπείνωσις της πρδς τδν βεδν Αναβάσεως , χατΑ 
τάς νεφέλας Ιχείνας, α! μέλλουσιν Ανοίσειν ηρίς τδν 
Θεδν τοίις Ισομένους ε'ς Απείρου; αΙώνας μετά βεου, 
χαθάπερ δ ^Απόστολος προεφήτευσεν * ι Άρπαγησό• 
μέθα γάρ, φησ\ν, Ιν νεφέλαις εΙς Απά^τησιν του Κυ- 
ρίου εΙς Αέρα, χα\ οδτω πάντοτε σΟν Κυρίφ (σι^μεθα. • 
ΟΓον γάρ τίς Ιστι νεφέλη χα\ ή ταπείνωσις, δι Α μετ- ανοίας συ9τΑ7α« χα\ τάς των βχχρύων λιβά^; Ιχ των δφθαλμών άφίεΙσα, χα\ τοίκ Αξίους 4χ τών •• Ρ:αΙ. λΧλΐ, 5. •* Ι Τ1ιι•8ΐ. ιτ, Ιβ 29 

σννην τή; προχκρέτβως. 

*Αλλ* 6 μίν Τ«λώνΐ)ς χαχοτέχνακ; σφκτζριζόμινος Α 
τά &λλ^ρια «ρ^βρον, της χαχοτβχν{ας άψιέμβνος 
09τ<ρον« «ιΛ μή <ιχ«ιων έαιυτ6ν, διβιχαιίωται * 6 Α 
ΦαρκσαΓο; τ&ν Αλλοις κροτηχ^ντων μή &ντ>χ4μ<νος« 
χι\ αχαιών έαυτδν χαταχέχριται. 01 51 χα\ των 
Αλλοις «ροβηχάντων μή Απιχ6μ»νοι« χα\ 9ιχαιουν 
Ιπιχιιρ^ντις έαυτοΟς , τ( «((βονται ; Άλλα τούτους 
μέν ΑφΜμιν, Ιιμ\ χα\ ό Κύριος, ώς 9ίρχ μή λύγφ 
χαταικιβιΐς• Έοτι β* 5τ( χαΐ ήμ«Τς ταιιιινούμ«Οα 
9ρ•9€νχόμ€νοι» χ«\ Γ(η»ς ο(όμ<0α του Τβλώνου χομί- 
(εβθαι τ^ Φιχαίωμα * ο6χ Ιχβι 51 οδτως * ΙχιΤνο γάρ 
5•» βχοιαίν, βτι «αρά του Φαρισαίου χατά πρόσωπον 
4 Τβλώνης Χ3\ μιτά τ6 Ιχτήναι της αμαρτίας Ιξου- 
Ι««οδμβν•ς» χα\ αύτ&ς Ιαυτ^ ΙξουΟενών χατ«5{χαζ• 
μή μ4νον ούχάντιλέγων, άλλάχα\ συνηγόρων Ιχείνφ ΗΟΗΙΗΛ Κ. 30 

θ£ψ ουνιστΑσα βωριάν 5ι5ιχαιωμ{νους 5ι1 τΙ^ν εύγνοιμ^ δβιΙ ΡαΙιΗειηα• ςηΙ<]6ΐη ρτίιι» «Ηβολ ρβΓνβηο 
Ιην«<Ιθηβ• ρο•ΐ6λ ρΓ•τιΐιΐ« ΓβΠοϋ, πμ ββηθίίροιιιιι 
]ιΐ8ΐ(θ€8η8, ]ιιβϋβθ3(αΓ ; Ρ1ι«Η««υ8 αυΐ^ηι ;ιΓιοη•ΐΗ 
1>οη8 ιιοη ΓβΐΙηβη• 6Ι •6ΐη6ΐίρ§οιη ]ιΐ8ΐίβ€λΐι« €οη- 
ιΙβηιηιΐοΓ. ΥβΓαιη &1ί6ΐή8 ηοη •1>»Γιηβηΐ69 βΐ •€- 
ιυβΙιρ$08 ]η»Ιίβο;ΐΓ6 οοηΐ€ηϋ6ηΐ€ΐ, ςυί<1 ρ2ΐΊ6ηΐυΓ? 
Αι ΐ8ΐο§ ηυίιΐβιη οιηϋΐΑΐηιι», ειιηι «ΙίχβΓίΙ Ι>οιιιίηιι• 
80 ηοη ▼6Γΐ)ί8 βΟΑϋβΠ. Νθ8 ΤβΓΟ ραΓϊΐβΓ ΙιιιιιιίΐΜίηιΐΓ 
(ΐ€ρΓ6€8η(6β, €1 6ίιηίΙίι«Γραΐ8πιαβ ΡαΙ>1ΐ€8ϋί Γοίβην 
)υ8ΐίαο9ΐίοπ6πι ; ίΐι Ι8πι«η ηοη «Μΐιΐίΐ, η8πι βοαβΙ* 
^I6^8^6 οροΓίβΐ ςηοηΐ^η λ ΡΙι>γΊ8»ο Μ€ΐιη<Ιυαι Γ•• 
Γΐβη «Ιίαιη ροοίςιΐλπι « ρβοοαίο •ηΓΓ0χ!88θΐ €οη-* 
Ιβαιρίυι, 8£ΐ)ΐ€ΐίρ8ΐια• 6ΙΊ•ηι 4ΐβ8ρ<6ΐβη8 οοοάβηΐΗΐνϋφ 
ηοη ι^ηίαιη τυπι πιΐηίπιβ €οηΐπΐ(ϋ€6Γ6ΐ, η%ά 6ΐ€ηηι 
Πϋ οοηίπι 8β ^οηνβηίκΐ. ΟυοηΗο \%\ΐητ Ιοιπι Ιβ χα5* 10 έα^'^• Όταν οδν χα\ αΰτλς τήν Ιν χερσΧ Β „ΐ3ΐ»ί|)η8 (ϋιιιίΐίβηδ πι^Πΐίληι •1ϋ8 16 ρΓθρ(€Γ €«ηι ιιαχίαν&φείς, τοΤς 5* αύτ4)ν Ιξουθβνουσιχαΐ λοι5ορο\Η 
αΐν ο6χ Αντιλέγιις, άλλ& συγχαταβιχάζων σαυτ^ν» ώς 
βντα τοιο&τοιν, Μ ιτροσιυχης Ιν χατανύξβι «ρδς 
μάνον χαταφιύγιι; τ^ν Ιχ ββού Ιλανα^ν» Μι σ<- 
«ωσμένος Τελώνης ών « ικολλοί ν^[ρ φα9\ν ΙαυτοΟς 
Αμαρτωλούς χαΐ λέγομεν Γσως χα> Εχομεν* ατιμία 
51 χαρ5(αν Ι5οχ(αασ8ν• ώοπερ γ&ρ δ μ^γας Παύλος 
νάρ^ τής φαρισιΐχής μεγαλαυχίας 1στ\, χαίτοι 
ΐΕρ>#ς τους &ν Κορίνθφ γλώσσαις λαλοαντας γράφων * 
€ Ευχαριστώ τψ Βιφ μου κάντων υμών μΑλλον 
γλώσσαις λαλώ/• ι *1να γάρ Ιχβίνους χαταστείλι^, 
χατΑ τών μ)^ τ6 χΑρισμα χεχτηρένων Ιπαιρο.-Αένους, 
τοιαύτα γρΑφΜ Α Αλλαχοΰ «Αντίιΐν ηιρίψημα έαυτδν 
είναι λέγων•* 

*||9ΐΐ8ρ οϊν δ Παύλος ΙχεΙνα γράφων, «ό^^ της 
φαριααΐχ!^^ μεγαλαυχΐα; 1στ\ν, οΟτως έστ\ χα\ τΑ του 
Τβλώναν βήματα λέγειν, χα\ τακεινολογείν χάτ* 
ΙχεΙνον, χΑΙ μ<) 5ιχαιωΟηναι χαθΑιαρ έχείνος ' 5ιΙ 
γΑρ τιΐς νελωνιχοί; ^ήμασι προσεΐναι χα\ τήν Απ6 
«ων χβκ&ν μλτάθεσιν» χα\ τήν Ιν τ} ψυχ) διάθεσιν» 
χβλ τΙ|ν χατάνυξιν, χα\ τΙ^ν ύπομονήν Ιχείνου ' 1«εΙ 
χα\ Α Ααβ15 Ι^γοις 5βΙν έ5ειςε τίν ύπεύθυνον εαυτόν 
ΐΕβρΑ θεφ λοχιζδμοον χα\ μετανοοδντα 5ιχα(αν 
ήγεΙσΟαι «ά\ φορητ^ιν τήν καρ* Ιτέρων ε!ς αύτδν 
Οβριν χα\ Ατιμίαν. Μετά γάρ τ^ Αμαρχ(αν χαχώς 
Αχούων ιεαρά του Χεμεε\• πρ&ς το6ς Αμύνεσθαι βου- 
λομένους Ιλεγεν* ι'Αφετε'αδτ^ν χαταρΑσθαζ μ<, δτι 
Κύριος εΤκιν αύτφ χαταράσασθαι τννΔαβ\5,• τήν *.β «0ΐιΐ«ιιΐ06ΐιΐίΙ)08 €1 ίΓΓίιΙ<;ιιΐι1ιο8 ιιοη εοιιΐΓβιΗα•, 
8ΰϋ 16 61 ΐυ ίρ8β (1αηιη&π8 νΐ ϋ(ΐ6ΐη« ρ6Γ οτϋΠοη^αι 
ίη εοηιριιιιοΐίοπο »ά βοΐλΐη 1>6ί τ^ΐη$\% ηιίεοΗβοΓ• 
<1ί3ΐη, βί'ίΐο 16» 6ΐ8ΐ ΡιιΙ>ϋε8ηιιπι• 8.Ίΐνηηι 6886. Νιηι 
ηΐυΐΐΐ (1ί6αηΙ 86 ρ6€69ΐΟΓ68, 6( (Ιίοιιηιΐ8 ριπίβΓ 6Ι 
ΙιαΙΐ6Π)υ8 ; άοϋβουβ •ιιΐ6πι ΰο^τ ρΓΟϋανίι. 1ιί66ΐ βηΐιη 
ηΐ8|[ηιΐ8 Ρ:)υ1ιΐδ ρπ>6οΙ ι ρΙΐ8η8&ίαι ]λεΐαηΐί» ν<Γ• 
89Γ6ΐυΓ, αΐΐιπιβη «(Ι €οπηΐ1ιΙοβ Πηι^υίε Ιο«ιο6ηΐ6« 
8< τΐΙ>6Π8 : € €Γ8ΐί98« ίηςοίΐ» 8(0 Ι>60 πι^ο ςιιοϋ 
οιιιηίιΐηι ν68(ηιηι Ιίη^υα ΙοςαοΓ "• > Ναηι υΐ ίΙΙοβ 
«ΙβίΙοίαΐ ΐ(Ιν6Γ8Π8 608 <|ΐιί Ι8Π8 €ΐΐ8Π8ΐηϊΐ8 ηοπ 
ρο^8ΐίΐ6ΐ>8ηΐ ΙηΑλΐ08« κΙΙι $^τ\]^^^ ςυί υ1>Ι<|α6 •β 
οιηηΐυαι ρ6ηρ86ΐηα 6886 ιΚχΗ• 

Ιΐ;ΙιηΓςιιβηΐ8(Ιηιο<Ιυιη Ρ8ΐιΙα8 ΠΙι 8€ΓΐΙ>6η8«•ρΓ0€αΙ 
η ρΙιΐΓίεαΙοα ]8€ΐ8ηΐί8 ηιηηβΐ, Ιΐα ρόΐ68ΐ ςιιΐε ν6ΓΐΜΐ 
ΓιιΙιΠγοπΙ <Ιί66Γ6» 61 866αη(1υηι 48ΐ»πι 86 Ι)αηιΙΠ:ΐΓ6« 
61 Ιηιηεη ηβηηηηιι^ιη 8ί6ΐιΙ ί1ΐ6 ]υ8ΐίβΓ8Γΐ• Οροη6ΐ 
βηίηι ΡιιΙ>ΙΊΰαηί ν6Γΐιί8 8ΐΐ6ηϋ6Γ6, ιΐ66ηοη 6]ιΐ8 • 
ιιι>Γΐ8 €θΐιν6Γ8ΐοη6ηι, 6]ι•β Ιη ιιίίιηβ οοηβ'ιΐίβ, «|ιιβ 
€θΐΐφυη6ΐΐοη6ΐη 61 οοη8ΐ>ηΐί9ηι ίιηίΐαη. Ι(ΐ60 ΟιτίΑ 
ορ6ΓίΙ>ιΐ8 πιοιιείηνίι 6ηηι ςηί είΙιΊ ρειιπι ΙιιΓεηεοπι 

60({ί(8ΐ ν6Γ6(ΐυ6 ρθβηϋ6ΐ θ6})«Γ6 ]|Ι9Ι8 Ιθΐ6Γ8η(}8ςΐΙ« 

άιιο6Γ6 Αϋοηιηι εοηΐη 86 οοηνίείι 61 60ΐιΐ6Π)ρΐηπι• 
Νβηι ρο$1 ρ6ΰ6Αΐοπι άηηί ι δ6ΐηι*ί αιΐιΐίβηβ, 6Ϊ8 ςηΙ 
ιι1οί86ΐ νοΐ6ΐ>8ηΐ Γ68ροη(){| : € ΟΊιηίκίΐο 6ΐιηι αΐ 
η)8ΐ6ϋΙθ9ΐ ηιίΙΓι; Οοιηίήιΐ8 6η!ιη ρΓ£€6ρΐΙ 6{ ιιΐ 
ηΐ2ΐ6ΐ1ίθ8ΐ ΟΑνΙιΙ**; > Οοί ρΓορίΟΓ ρβοεΑίηπι 6ίη8 ΑιΛ του Θεόυ 5ιΑ τ^ εΙς αύτ&ν Αμαρτ(αν συγχώρη* Ι) ρ6Γ8Βΐ88ίοη6Πΐ, ΠΙ!ιΐ8 ηκιηιίαίιιιη 6886 ιϋοεηβ; βΐ σιν, Ιχείνου κρόσταγμα λέγων είναι - χαΐτοι 5ειν|| 
«4τ8 χβλ μεγΑλ|ΐ συμφορά κροσεπάλαιεν δ Δαβ\5, 
Αρτι τον *Αβεσσαλώμ Ιπαναστάντος αύτφ. Κα\ 5ή 
μ<τ^ δδΰνης ού φορητής Αχών τΙ]ν ΊερουσιλΙ^μ Απο• 
λιχων, Ιπε\ πρ6ς τ^ν ύηώριιαν του Έλαιώνος 
Ιφ9ασ• φεύγων« τ6ν ΣεμεεΙ κροσΟήχην εδρε της 
•υμφ^ρΑς, λίθοις αδτ^ν βάλλοντα» χα\ Αςρ«ι5ώς Ιπαρ* 
ώμενον, χα\ Αναιδώς χα^βρίζοντα» χα\ Μρι αΙ^^ά* 
των ΑνοχαλοΟντα, χα\ Αν5ρα ιηράνομον• οίονιΐ τ% 
«8ρΙτΙ^Βηρ3α6εΙχα\ τ^ Οδρίαν Αγος εΙς βν€ΐ5ισμ^>ν Ιαιηβη (Ιϊγφ Ιιηιη8ηΐςυ6 €8ΐ8ΐιι11;ιΐ{ οΙ)Ιοοΐ&Ι)8ΐιΐΓ 
υ&τίιΙ, ΑΙ)8αΙοιη ηιιρ6Γ 8<Ιν6Γ8η8 6υηι ίη8αΓ({6ΐιΐο• 
Ει (|υίιΐ6πι €υιη ΑοΙοΓβ ιηΙοΙεΓαΙιϋί ίιινίΐιΐ8 ΙβΓ088• 
1ο*ιι ΓΰΙίηηιιβηβ, ρο8ΐφΐ8ηι 8(1 οΠνιιιη ΟΓιναηιπι 
ρ6Γν6ηί880ΐ ηιιΓυ^Ιβηδ, ΙηΓοΓίυηΊι Ιηοτειηεηΐυπι δ6• 
ηιβΐ Ιηνεηϋ, ΙηρίιΙεε ίη βηη ηιΊΐΐ6ηΐ6πι« 61 €οηΐη•• 
ιη6ΐι*086 Ι«ϋ6ηΐ6Ίΐ, 6ΐ !π)ραά6ηΐ6Γ ηΐ8ΐ6(1ί€6ηΐ6ηι» 
61 νίηιπι 8αη§ιιίηηπι 8ρρ6Π8ηΐ6πι« νΐηιπίιΐιιβ Ββ• 

ΙΪαΙ» ν6ΐΐίΙ φΐ« 866ΐα8 8ΐΐρ6ν 061118.11)66 6ΐ 81ΐρ6Γ 

1]π9ΐ• Ιη ορρΓοΙλΓίαιη Γ6βί8 αηΐο 06υΐ08 ηνοτβη• η 1 0$τ. χχιν, 18. >' II Κε^• «' *» 1<^• 31 

ΐβιη• Ει ηοη ιβιηβΐ Ιΐηίοιη ιαΐ Ιηβ 
ΐ8ρΙιΠΙ>α81|1Ι6 6( ΡΓΟΙΙΓΙΒ ρΓ» Ι»ρΙ<ΙίΙ>ιΐ8 τλΐιΐβ |Γα 
▼ίοΗΙχιβ Ι«6β8•6ηβ ρΓο?耫νΙΐ; 8β(1 •ιηΙ>αΙι6»ί, υΐ 

8€ΗρΐΠηΐ €81, ΓβΧ βΐ ΟΠίηββ 80€Π €^08 ρ6Γ τίΑΠΙ 

€υιη «ο, 61 δβιηβΙ ρ6Γ ]ο§ιιιη ηιοηΐΐβ βχ ΙϋΐβΓβ 
€θηΐη ηΐυπι (Γλΐ1ί€ΐ»ΐυΓ, η^ΜΙοβη» βΐ ιηίΐίβηβ 
Ιη(Ιβΐ8ρΙ(Ιβ8 ιιΙνβΓβυβ βαιη, ηο^ητο Γ6{6ΐη ορρηπιβη». 
νΐη(ϋΰΑΐιΐ11)υ8 «ιιΐβιη Γβχ ηο• θΓβΙ)«ΐ• ΑΙ)ί8&! 6ΐ^ο 
ρΗιΐ€βρ8 ηΐ8Πΐ{», €001 αΐΐβ Γ6ΓΤ6 ηοη ροβΒβΙ, «ϋχίΐ 
»(Ι ΟηνΙίΙ : ι ΟαΐΓβ ηιιΜίοΙΐ €8ηί8 Κιίο π)0Γΐηιΐ8 
Οοηιΐιιο 0160 Γ€8ΙΤ Υ•<ΐ8ηι €1 8ηιρυΐΑϋο €8ρυΐ 

€{08 *^ > Β€Χ 8»(βΐη Γ€ρΓβ88!ΐ €0»! €1 ρυ€Γ08 φ%^ 

»(Ι €08 <1ί€€η8 : • δΐηίΐβ €αη, μ Γοη€ ΓοβρίοΙ^ΐ 
ΒοιηΙοιΐ8 ίη ΙιοηΠΙίΐΙοηο ιτι€8 €ΐ τούιίαΐ πιϋιΙ Ιμη 
ηοιη ρΓο Ι8ΐ« ηΐ8ΐ€ΐΗ€ϋοο€ *". » 

Οοοϋ 1006 ςοΜοπι ρ€ΓΓ€€ΐαηι «81 €1 Ιη ορο8 €▼€- 
ηΙ1« 08(€ηιΜΐαρ 3ΐι(€ΐη οΐΙ^αι ρ€Γ Ιι•η€ ϋβ ΡιιΙ)Π€•ηο 
βΙ Ρΐΐ3η8«ο ρλπίΜΐιιαι, 8€πιρ€τ ίη ]υ8ΐΙϋ•πι Αάίιη- 
ρίοίηηι. Νβηι (|ΐιΙ &€ ▼€Γ0 ροΐ8( «ΐβπιβΒ (ΐ3Πΐη8(Ιοηΐ8 
ιϋ|(ηηπι« ςηοηιο<1ο ηοη |(606γο8€ 808(1η€ΐ)ίΐ ηοο 
(ΐ€8ρ€€ΐαιη 8θ1υπι, 8€ΐΙ €ΐ (Ιιπιηυπι €1 πιοΓίιυιη €Ι 
οηιη€ΐη• αΐ Η• <ϋ€8ηι« ΑΐΙΙΐ€ΐίοη€ηι €ΐ €•ΐ8πιΙΐ8ΐ€πιΤ 
ΟιιΙ ΐιΐοηι οιΙιΙΐΝίΟΓϋ ρ8ϋ€η(ΐ9πι« οιιηι βΐΐ ταγό ««ο- 
ΜΙΟΓ €1 Γ6η8« ΙβνΙοΗ <ΐ8Πΐη8ΐ1οη€ η€<*ηοη ορροππηβ 

€1 €€888Ι0Γ8 Π1>€ΠΙΙυΓ 8ΐ> \\\ζ ν€Γ€ |(ην{ 61 η6<|0λ• 

ΐ|ο>ηι ΐοΐ€Γλη(<• ροβη» ; η^ηι €χ 1ιί8 ηηηο ηΓ^οηϋΐΜΐβ 
ΐΒΐϋβ €Αρίπιη8 ροΓ ριΐΐοηΐΐβιο ηοΙ)ΐ8 ιΚγΙηβπι οοη- 
«ϋΙΐΓθ Ι>οη{ι••6ΐη. Μβο οηο8 6Χ €18ΙΙ^Ι|8 ο Ι)€0 
ιΐΐχΐΐ : 0ί8€ίρ]ίη6πι Οοπιίηί ιυίΐΙηοΐΝ», ςοοιιΐβαι βΚΒβΟΒΠ ΡΑΙΑΜΑ 37 

6οηνΙο!8(υ8 , Α του βασιλέως ύπ* (ψιν £γοντ«• Κα\ οΰ^ &καξ ή βίς 
Ιπαρασάμινο^, χα\ λ(Οοκ 1Μ^ λίΟοιν «λι^^ηιχιοτέροι^- 
^ήμασι βαλ^ Απήλλαξιν • 4λλ' Ικοριύβτο, φηοΧν, ^ 
βαΦίλιΙς χαΐ ιιάντβς οΙ &Αρ€ζ α^τοΟ μβτ^ αδτου, χα\ 
Σ(μ<8\ ΙίΓΟ^ΰετο Ιχ πλβυρβς «ου Ιρου^, Ιχόμινος αΟ• 
τοΟ, χαταρώμενος χαΐ λ(6οις β^λλαιν Ιχ ιύΐαγίου^ 
χα\ τφ χοΧ ι:άθ9ων τ&ν βασιλέα. Ό6χ Ι^η^ρβι β των 
χωλυσ^ντων 6 βαοιλιι^• *Αβ•σοά γουν δ οτρατηγδς 
μή &να9χδμ<νος πρ^ τλν ΑλΜ βΤκβν *^ ι *Ινα τΙ 
χαταρΑται 6 χύοιν 6 τβΟνηχώς οδτος τδν Κύρι^ μο» 
%Κ}β βασιλέα ; Διαβήσομαι ^ή, χα\ &φβλ«& τήν Χ8φαλ)}ν 
αύτου• ι Ό 81 βααιλβ&ς έπίαχβν αύτ^» χα\ τον»ς 
ιναΐδας αδτοΰ» «ρ6ς αδτοΐις '8ΐπών• ι'Αφβτ» αδτλν, 
δτΜς {8οι Κύριος έν τ|| τακχινώΜΐ μου, χ«\ Ιπκβτρέ• 
1^ ψοκ μοι 4γα6^^ &>ιτ\ ^ς χατάρας αύτου* ι 

"Ο χα\ τ^ μίν Ιηλέοθη χα\ βίς Ιργον Ιξέβη, 
8€(χνυται βΙ χα\ δι& της χατά τ6ν Τβλώνην τούτον 
χα\ τ^ ΦαριοαΓον ικαραβολής, ύχλ τ^ς ^ιχαιοσύνης 
Α8\ τιλούμβνον* 6 γ&ρ ύικΰΟυιιον Ιαυτδν Αληθώς 
αΙ«#ν£ου χολά9«ως λογιζ^μβνο; ηώ; οΦχ &ν ύκομ8{ντ( 
γινναίως, ο6χ άτιμίαν μ^νον, άλλ& χα\ ζημίαν χαν 
νόοον, χαλ κ2σαν, ώς ιΙπιΝ» βυοιιραγ{αν 3Α\ χάχω- 
σιν ; Ό 81 τοιαύτην ύικομονήν Ιν8•ιχνύμ•νο^, ώς- 
χρβώοτης οΟτω χα\ ύιηύθυνος ών, βΓ 1>αφροτ4ρας 
χαταδίχης χα\ «ροοχα!ρου χα\ λυομένης λυτρούτα; 
της βντως βαρ<£ας Ιχοίνης 11 χβ\ άφορήτβυ χολά- 
σβως* Ιβτι δ* δτ• χα\ τών νυν Ιπιχβιμένοιν διινών, 
Αρχ^ν ΙντβυΟβν λαμβανούσης τής δι* ύ«ομονήν οΤον 
Ιποφ<αομένης δβίας χρηβ^ίτητος ' δΛ χαί τις τών ρ6€€8νί οοηΐΓ• 61101. ΙΙΐΙηοπι ηο• οηηι ιηίιοΗοοηΙΙο, (* δτώ β£θυ παιδ^υομένοιν Ιφη * Παιδβίαν Κυρίου ηοη 3υΐ€ηι Ιη ίη 6( Γογογο ΟοπιίηΙ €88ΐίβιιΐο89 Ιβίο 
ΟΐΐΙ 4ϋ8€ΐρΗιιι ηοη Ιηΐ€ΓβΓί•πιιΐΡ, 80(Ι 80€αηϋΒπι 
ΡιίΟίηιίοΐοαι Ιη Οηβηι οή^ηοΓ, ι^ιΙα €Ι Ι)€ηΙ§ηΙΐΑΐο 
ϋοηιΙηΙ ηο8ΐΗ Ιοβιι ΟΙιηβιί , οοΐ οπιηΐ8 (ΙοΓίλ , 
ΙιοηΟΓοί αιΙοΓΑΐίο οαιη «ΐοπιο €]οβ ΡοίΓΟ, οι 8ϋη• 
€ΐΐ88ΐιηο, Ικιηοςαο 61 νΙ?Ιθ€8ηΐ6 8ρ^^I|ιι, ηιιπο 61 
^6ΐιιρ6Γ 61 Ιη 8»€θΙ• 8»€ΐιΙοηιπι• Αηιοιι. ΗΟΝΙϋΑ III. 
/ν ρβταΜαΜ Οομιμ έ€ $αΐΗί€ ΕίΙϋ μτοάψ **. δποίσω, δτι ήμαρτον αύτφ. Γένοιτο δλ χα\ ήμέΙς μετ* 
ελέους, Αλλ&μΙ) Ινόργ^ χα\ δυμφ Κυρ(ου ι^αιδιυο* 
μένους, τ^ «αιδ^Ι^ του βιον μ^ χατινβχδηνα•, ΑλλΑ 
χατΑ τδν Ταλμιρδ^ν Ανορ9ο>θήναι 8ΐς τέλος * χΑριτι 
χα\ φιλανθρωπία του Κυρίου ημών Ιηβου Χρίστου • 
φ «ρέπιι «Ασα δδξα, τιμή χοΛ ιτροσχΰνηοίς αΙ»ν τφ 
Ανάρχφ αύτοΰ Πατρ\, χα\ τφ ιιαναγίψ χα\Αγαθφ χαΐ 
(ωοΐϊοιφ Πνούματι, νυν χα\ Α«\ χα\ «(ς το&ς «Ιώνας 
^(ών αΙωνοιν. *Αμήν• 

ΟΜΙΑΙΑ Γ. 

ΕΙς Ηιτ κα€ά τότ σΜσασβέτοτ ΆσωΓΟΤ του 
Κυρίου χβψα6σΛήτ. 4 ΒγΙΙ Γ8ΠΙ68 » •1ΐ ρΓορΙιοΐο Ι6πΐ8&ΐ6ηι Ιυ|^(ΐη8 , € Έοται ι»}τΙ λιμ^ς, τήν Ίεροιισαλήμ Αιηχλαιδ• 

ϋοη Γ8Ι068 ρληΐβ 61 οςυ», 86(1 Γ•ιηβ8 οιιιΙΊβηϋί ν6Γ'' ^ μινος είικν δ Προφήτης, ο6 λιμ^ς Αρτου χαΙ δδχ• |>ιιπι Ι>οαιΙηί *^. > Ρ•πΐ68 ««Ι ρΗνλΐΙο 8ΐηιιιΙ οΐ (Ι6- 
•1Α6Γΐυπι €ϋι! η6€6•8«Γϋ. Ε81 6ΐΐ3ηι οΗςυΜ ίλπιο 
|8Ι8 ρ6]υ8 61 8€6Γΐ>Ιυ8 , ςη•η(Ιο ςη{8 ρπν9ΐιΐ8 Γβΐιηβ 
αϋ 8•Ιυΐ€Πΐ η6€68§0ΓΠ8» 8υ•ιη ηοη Μηΐΐΐ ηιΙβοΗοια 
ΙΙ6€ β*1ιι1ί8 ιΐ68ΐ<ΐ6Ηυιη ρ6Γ€ΐρ!ΐ. Νηηι β8νη6η8 6ΐ 
ηοη ΙΐοΙ»6η8 γΙγοοΗ (|0^ΡΓ6η8 οΐίεοί)! €ΐ5ιιπι ρ8ΐΗ8, 
61 8ΐ η)α€ΐ<Ιο /Γα8ΐο| θ€€ΐιιτοΐ νοί οχ ηιΜιο οοιηρο- 
βίίαπι, €ίιΐ6Γ8€6αηιν6 ρβηοηι ουΙ ςυίιΐ ιΙΙαιΙ 6Χ Ιιιυ• 

ΙίοπύηΟ 68€8Γϋηΐ 8ρ6ΐΊ€ΐ)ΙΙ8 8ΐίςΐΐΐ8 6ΐ ρΓ»Ι>63ΐ , 

Ιοηΐυηι ρη<ΐ6ΐ(|ηλΐιΐυιο ρΗυβ ΟλΓοηβ <1οΐ6ΐ>8ΐ. Ιΐβιη 
ηηΙ βρίΓΐιίοΙΙ Γιπιο ΙαΙμγοΙ, Ι4ΐ οοΐ^φΗνοΐΙοιίο 8ίιηυ1 
€Ι 4ΐ€8Ί<ΙοΓίο ϋβραηι ιΐ€€€888Γΐ•ηιαι, οίΓουΙι ςυ^Γοηβ 
1ιαΙ)6πΐβιη ι Οοο ϋοοίηη» (Γοΐίαηι; 6ΐ 8ί Ιην6η6η(| τος, ΑλλΑ λιμδς του Αχουσαι λδγον Κυρίου. > Αιμδς 
δέ Ιστι στέρησις &μα χαΐ δριξις τροφής Αναγχαία;• 
Έστιν οΟν χα\ του λιμού τούτου χιΤρον χ&\ Αδλιώ- 
τβρον, δταν τις στέρησιν Ιχων τών Αναγχαίων 
«ρ6ς σιατηρίαν, Ανιπαισδήτως Ιχ|) της συμφορΑς» 
δριξιν ούχ Ιχων πρ^ σωτηρίαν. *0 γΑρ ποινών χ«\ 
ούχ €ύ7(ορών ΜριέρχΕται ζητών «χου τρύφος Αρτου • 
χΑν εύρωτιώσης επιτύχω μΑζης, ή «ηχρίαν τούτιρ 
τις Αρτον, ή ηιτυρίαν, ή τι έΟ^ τών της τροφής 
8ύτ<λιστέρων κΐδών 9ΜρΑσχΐ|, χαίρ<ι τοσούτον, δ•> 
ςον Αχοτυγχάνων ώδυνΑτο «ρέτιρον. ΚαΙ δ πνιυμα- 
τιχδν τοίνυν Ιχων λιμ^ν, τουτέστι, στέρησί# τβ δίμα 
χα\ δρεξιν πνευματιχών βρωμΑτων, π<ριέρχ<ται ^// /Γί^. χη, Λ •• ΜΛ. 10. •• Ι,αο. χν. Ι! δοςα• " Αμο• νιιι» Π. (ΐ|τών ^ Ιχοντα Ίίαρίί β•ου «ή^ 

Ιρνον τ9^ '^η^υμάτιχής ζ«>ής, ^ Ι<βτι« ^ ονίήριος 
λάγος, οι μηΜ ίποτυχβΤν Ιστι τ^ν ιΐς τέλος ζή^ΐΜίν• 
τΑ * < Π^ γ&ίρ 6 οιΐτών λαμβάνλ^ χ&\ 6 ζί^τδν βύ• 
^.αβι, χα\ τφ χρούοννκ Ανοιγήσιται, • ΐΐ^^ν ά Χρι- 
στά;. 

^Αλλ*€ΐ9ΐ τιν^;, ο! τ|| «ολυημέρφ χ«κ&νό$ν Α- 
τροφία %α\ τήν «του ΐ(>έφβ9θαι 6ρ«ξιν Αικβάλον^ * 
δι^ ούβέ ν1|ς ζημ^ς ΙΙβμβάνουνιν αΙνθηΜν, χ&ν I- 
χω3ΐ τ6ν δι£άσχοντίαι« «αΙ ιιρ6; α&τήν νΙ^ν της 9ι• 
Ι^οΐί«λ(ας Αχρ^Φΐν β«»«χτρ«(νον^ι « χ&ν μή Ιχω^ν» 
ου ζητουτιτ^νδιβάξοντΑ^τοΰ άβώτον ιηλΟ άμνρτκΗ 
λ^τβρον Ιγο^^ϋ §{όν• ^«ιΙνθ< Τ^ << ««^ Ι«*β^ρή6η 
μάχρυ^0€\ς τ«ίυ «ιΐινου τ]ιοφέιύ< χα\ ιηίτ'ρ^ «α\ ΗΟΗΙίΙΑ ΙΠ. 34 

9ι5ασχούΐ(ας τλ Α οο<η §»ηάΐύ τομΠοτ ρ&ιιο &ρΙΗΐπ«ΙΙβ νΙΙ» ςιύ €•ι 
ΜΐΐΗη τβΗΜίιιι ψ»9ά ηοη ρο(«•1 ηοη Ιη?€ηίΓ« ρ€Γ• 
$«τοΗιηΐβΓ ςο«ΜΐΜ• ι Οιηιιίβ βηΐιη (|υί ρβΐΐΐ βοϋΙ- 
ρΐΐ, 61 ς»! ςοντίΙ ΗινβηίΙ, βΐ ρυΐβιιιΐ} ΑρβπβΐυΓ**» » 
«ίΐ €ΙιΗ8ΐιιι« 8θ(1 ιαηΐ ^1 4ί«ΐοήι• ιη^ΐιΐίβ ΙηΜίΙι ββ^τιίΑΐ 
' ιρρβίοηΐΐϋο &ιιιΙ«οηΗΐ( ; ΗβΑ ηθο βχΗΊΙ ιβηχαιη 
θχρι^ΗύηΙιητ» βΙιλίλίΜ'κΙοοίοκιιι Ιιι1>ΜηΙ« ιΙοοιΗιμο 
«αιΙΙΐοηι ϋ§τη ρ»ΐΚιηΐιΐΓ; 61 •1 ηοη 1ι&56«ιιΐ ιΐοοίο• 
και» ηοη ςη«ηιηι, ρΗιΗΙιυΒ ςσαπι ρτ^\ρ»% ϋΚαο 
ρο€€ΐΐίβ οιιοηίΑΐη %%^ηΐια» νΙαιαι. ΙΙΙβ οηΐηι βηαΙ* 
ύοΛ ΙικΙίκέΐΜΐΐ τβπτοηοβ ο ϋοπιηαηΐ ηυι^^ιο^β οΐ 
ρλΐΐτίο 61 <1οιιιιηο» 86(1 Ιη τοίιβπιοηίβηι Τ«•η6ηι βΜΐκάνΜΐ» Ιΰύί4 λΐμΐ^ ι<8ριέχ•9<ν Ι«τχυ|ρφ, "Μίί^ της Β ίιίΜΙΐ, 61 ρΗτλ<(ίοηβιη 86ηΐ{6π•» ροβηίΐιιίΐ, 61 γ6- >6Τ•ιΐ8 ςαβλΙτΗ,Όΐηιηαβ ίανβιιΐΐ βΗτΙηβηΐ'ρηηηι•^ 
ήηβ 8ΐ> οπιηΐ ηιϊ9ΐ(^^ 6ΐ6»Αΐ, <η Ι&ηΐηιν ΊανΙιαο βα 
ρ6Τ ρ€Βηίΐ6ηϋϋαι |^ΐϋβΌρΙΐΐΐο>ΐηΝΐ8θΐΆτ68 «ιΐοηι 
1111 Ιη^ί(ΐ6Γ6ΐ• ΙΙοϋιΐι τβΓο Αΐϋη• ιΐΒΐΐΛΐιρΐ•ηι ϋΙ 
€ΐΐ3Ηι«ΐ6ηι ν6•ΐΓ9ΐηι 6χρΙιη6πιά8 ίιΐιη Ιη 'Ενο•(6• 
Ιίίβ ϋοηιΙηΙ ροπιΐΜίοηι» €ηπι Ιιβο βοίολί Ιη 666ΐ^ 
βΐίβ λϋ ηιοηοΗιηι Ιιθ4ΐί6 ητοοιΗ. βτ^^ί^ηως Ιπαι^Μμίνοίς, μϋτ•ΐΡ^Μ «αΙ Ι^Βινηλθο 
>μΛ έπ•^^^σ(9 τκέϊ Μίλιν Ιτυχ• της θβίας Μι\ Αίβη- 
ρ<τοο ^ροφι^> ΐίβΑ τ^ϋοΟτον Ακήλί^υο• Μ τής μο- 
τ«νο(«ς τών τον ΐΐ^νματος χ*ριομΑ«ΐ6ν, Ας χα\ 
Ι«Ιφ6ονον αΜν γινέο^Μ τοο «λούτου. Μ^Ιλλον 51 
λ¥αλϊί6^ν|•ς Ανοιβον ^τρανώβωμίν πρδς τήν &μβ- 
τΐΐραιν ΑγΑιπιν τήν έν ΕθαγγιΧίοις ταύτην τον Κυ« 
ρίου ικαράβολήν * ΙικιΙ χβλ φήμ<ρον Μος Αναγινίλκ 
σιαο6«ι ται^την Ικ ΙχχΧηοΙοίς• 

12 € "^ΑνΟρωι^ς τ•ς, φηο^ν, Λχ% ^ύο υΙοός. » 
Έαοτ^ λνΟρίΜον ιηρΑβολιχδ< •έντ«υθ6 φησιν δ 
Καίριο » ιαι\ 0ανμα9ν6ν ο66έν• ΕΙ γάρ άληΟως Αν* 
θρίΜης έγΙνιτο βιλ τΙ|ν ήμοτέραν οηιτηρίαιν, τΙ 
•*ομ*θτ^. οΙ 6ς ένθρώΐΜαν Ινα «ροτίθησιν 4αντ^ ^ ,| ,,ι |,β„„^ Ιιοηιίηοπι Μΐρουιιι ρΓΟροιιίΐ ρΓορίβΓ ι Ηοηιο ςαΐϋβίη Ιιοΐιυϋ ϋοοΒ ηΐΙοΒ, > ιΐίύΐΐ ΙΚιηιΙ- 
ηιιβ. δοϊροοιη ΊιοιηΊη6ηι ρ6Γ ρ«ηϋοΐ8ηι !ιί6 «ίι Ι>ο« 
ηΐηυβ, 61 ηίΐιϋ ςικκΙ βίορβοο : βΙ οηλη νβΓΟ Ιιοηιο 
ί•€ΐιΐ8 681 ρΓορίΟΓ ηο8ΐηπι Μΐηΐ6ΐη , ηυίϋ ηίηιηι Αι& τ^ ήμιτέροΕν ώφϋΐιιαν, ό χα\ τής ψυχής χα\ 
^οΰ ^μΜος άύ κη^μ^ 4ς Αμφοτέροιν δβοκ^ς 
χίι\ ΐ8ΐχη«ής•; *ς μ^νος Αγάικης 8ΐς ήμβς ί^ΚΜ *α\ 
»\ΐ8μορ^{*ς ύι^ρ^αλλοΟόηςχαΙ ιιρό τοΰ γ•νέ«^αι ^ 
μίς Α*•^(ςαιτο^ «ρ6 ήμων γάρ βασιλλ^ας ήμΤν 
^;τ6(μ•Μι «λΐ|ρονομ(«ν αΐώνιον , ώς αυτός φησιν, 
^Ιϋλ καταβολής ιίΑ<ιμβυ• ΙΙρ6 ημών ΟιιΙρ ημών τοΟς 
Ιιγ^Ι^Οΐους έιβοίηοβ^^Νηίόνους ^ποήβλλομένους, ώς δ 
Ιίικυλος γηοΐ, <ιά τους μέλλοντας χληρονομκΖν σωτη- 
ρ€αν• Πρό'ήμών •ι'-ιΐ^μαςιταντί τφ αίσθητφτούτφ 
χόομφ τ^ν οΰρβν^ν'^ΚλριΐΙτβινβν οΐίν τίνα οχηνήν &- 
Μι^ι κοιν*]^ χβΐ όμότίμονΑνιγβίρας ήμϊν έν τή «α• 
ρ«διχ3 ^ώ^ τ6ιύ%, τόν αΟτ^ν άβιχίνητον χαΐ ΐϊολυ- 
χίνητον, ώς αν Αντι^^όΐίιας χινούμ«νος άύτ^ &αυ• ηο8ΐΓ8Βΐ αϋΐίΐαΐοοι» ηαί 86Π)ρ6Γ άΒ οηίπ)•*! 6ΐ ϋ6 60Γ- 
ροΓ6 €0Γ8Ι, Ι8ΐιςη»ηι ιιΐΗθ8<ιιΐ6 1)οιιΓιιιυ8 6Ι €θη• 
ιΙίΐοΓ, ςκΙ βοίηβ 6ΐΐ8ΐΐΐ«ι!8 6Τ|[ΐ ηοβ 0ρ6Γ8 6( 8ΐΐΙ• 
(ΐιΙΐΓίΒ 8θΙΠείΐα4ΐίιιί8, 6ΐί•πι ρΓΐιΐ8ςιΐ8ηι 6886ΐιιυα 
6χΙ•ί5υίΐ ? Νοπι 8ηΐ6 ηοι Γ6(ρηΙ ηοΙ>ί8 ριηνίΐ 9β16γ. 
ηοηι Ιι«Γ6(ϋΐ8ΐ6ΐη » ηΐ Ιρ»6 <ϋι!ΐ, ο «οηβΐΙΙυΓιοηβ 
ηιαηιΙΊ• Αη(6 οοο ρτο υοΒ{8 >η|;6ΐθ8 Γ6€ίΐ Ιη ηιί• 
ιιΐβίβήοηι πιΐ8&08, ΙηηαίΙ ΡοηΙυβ, ρΓορ(6Γ 608 ςιιΐ 
1)«Γ6ΐ1ίΐ8(6ηι ευρΙοηΐ 8λΙυΐΐ8 ". ΑιιΙβ ηο3.ρΓθ ιιοΐιίβ 
€ίΓ€Α Ιοίιιηι 86η8ίΙ)Π6ΐη ί&ΐιιηι ηιυηύυπι «χίοιιιίίΐ 
εΟΒίυοι Ι8ηΐ|υλπι Ιλ^βτηίευΐιιιη οπιηΊ1)α8 €οπ»ηιιιιΐ6» 
6( ριπ ρΓ6ΐΙο €ΐΐ8Πΐηι ί1Ιθ(Ι ηοϋίχ Ιη 1ι•6 ΐηη86υιι(ί 
νΊΐ8 €Γί§6η8 €θϋ(Ιηυο νβΓίοςυο ηοΐιι ρΓχιΙΙΐιιιΐ!, ΐΐ:ι 
υΐ ϋ1)Γ8ΐο 6χιπ»1η6 πιοΐυπι 86ηΐ6ΐίρ8αηι ία ρΓορηα τ^ ίκατά χώρ«ν έπέχϋ • &8ΐ ^ χινούμβνον έν έαυτφ |) ρ^ΐοηο Γ6ϋη68ΐ ; 86ΐηρ6Γ Αυΐ6πι ηοαιη Ιη 86 ίρβα χ4^ τήν ΐαηθΟν τών Αοτροιν ουμΐΕ8ριφ<ροντα> ίν* 
ήμβΙς'όμοΟ το βιβάβχώμΕΟατλ ιηρο$ιχ6ν ής ήμ&- 
τέρβς {«ίής, χα\ ιβΑντων ΑποΧαι^μον τών χατ* α&- 
τ^,ΆΧλ^λ &λλο»ν ύιΛρ χιφαλής ημών γινομένων. 
ΔΓ Ι^μβς'^Ρ^^ίΜν τ^ μέγ*ν ί^ι^η π^οτήρα «Ις 
'ΑρχΑς %ής ^μΐρας» χβ^ ^^^ έλάοαω «Ις αρχάς της 
νάλτός * «αΐ Κ^βτο αυτούς τ» χαΐ το6ς Αλλους Αοτέ* 
ρας έν τφ ά^έρβώματι» ουγχβνουμένους χαΐ Αντιχι- 
ντυμένους αΰτψ, συνιόντας 1• χα\ 'ικαραλλΑαβοντας 
ι(θλυ€ΐ6ώς» Ιν' ώτιν ήμΙν «Ις «ημλία, χαΙ^Ις χαιροίτς 
χα\ 8ΐς ένιαυτού; - ών ούδινός χρ^ζα οΟτβ ή νοβρΑ 
φύαις ^ΜρΙκΜηο» ούσα. οίίτι ή τών Αλόγων {ώων 61 ρΐ6ηΙΐυ(ϋη6Βΐ «οίΓοηιη 86€ααι 6ίΓ€αηΓ6Γβη8« υι 
ηο8 8ΐηιυΙ <ϋ8€ΐηιη8 ίνι^ΙΓινοηι Ιίληο 6886 νίιιιη, 61 
οηΐΒί1ιιΐ8 ςο» •μ1ι 60 8υηΙ υΐιιηυΓ» •1ίΐ6Γ 8ΐιΐ8 ει- 
ρϋί1>υ8 ηθ8ΐΗ8 8υρ6Γρο8ΐΐΐ8« Αηΐ6 ηο8 ρΓΟ ηοϋίβ 
ηΐ8|ηοΒΐ Γκονίΐ Ιυπιβη υΐ ρτχββββΙ ιΐίο], 6ΐ 1οηΐ6η 
ηιίηΐιβ οι ΡΓΧ68861 ηοοϋ, 61 ρ08ΙΜΐ ίΙΙα 8ί6υΐ «ι 9\\ϋ 
8ί(ΐ6Γ0 Ιιι Ιίηηλίιιοιιΐο» ηιηιυ ΐυοι 8ίιιιίϋ ΐυιη οοη• 
ΐΓοηο ίΙΗ 8€ΐα, 61 ιηοΙΐίΓοηηΊΐ6τ ευηι οο νβΙ οοηΐΓΐ 
6υηι νοΙυΐ8ΐ8• ηΐ 8{ηΙ ηοϋί8 ίη 8ί{η• 6ΐ ίη ΐϋΐιιροπι 
61 ίη Ι6ηιρ68ΐαΐ68« ςαοηιοι ηιιΙΙο ίη(1ί|{6ΐ ηο6 8ρίπ- 
Ιααΐίβ ηβΐυπι ειιιιι 8ίΙ 8ΐιρΓ8 8βιΐ8υπ), ηβο βηίηιαΙΙιιηι 
ηΓιοηί8 οχροηίυιιι οαιη ηοη ηί8ί 86€υη()ιιοι 8οα$υιιι . *• ίαο. XI, 10. » Η«1)Γ. ι, 11. ?Α βΠΕΟΟΗΠ ΡΑΙ.ΑΜ.Έ ίβ 

νίνηΐ. ΓΓΟρίΰΓ 1)08 6Γ§0 ΓαοΐΒ (ηη( ςιιί 8βη&ΐΙ)ΐΐ8 Α χ^ιτ" αΐσΟησιν μόνην ζωαι. Δι' ήμαΐ^ οι•χουν γέγονι• ΐ|ΐιΐιΐ€ΐη ίΓϋίιηαΓ βΐ εοιηιηοϋίδ βΐηι βΐ ριιΙΰΙΐΓΐΙικΙίηο 
οοΓϋΐη ςυ» νΊ(ΐ€ΐηυ$, ιηοηΐβ τβΓΟ ρ€Γ βϋηΐϋΐη ί$1λ 
$1^1)3 |ΐ€Γ€ίρίιιιιιβ. Απίβ ηο8 ρΓΟ ηο5ί8 ΐβΓηιη 8Ι8- 
1)ΐΙίνίΐ« ΙΏλΓβ 6Χΐ«ΙΙ(ϋΐ, €0ρί08β ιιιρβΓ ϋΙα(Ι &6Γβιη 

«ϋΟυιΙίι, βΐ 8υρ6Γ 3«Γ6ΐη 83ρίθΐι(ί&8ΐιη6 8ΐΐ8ρ«η<ΙΗ 
ί^ηΐβ ΐΐ3ΐΜΓ»ηι υΐ πίιηΊηιη ίιιΓκΓίοΓυηι ΓΗ£ΐΐ8 €ίΓ- 
€ΐιιη«Ιαηϋο €06Γ€β8ΐ, 6( &υυιη €9ΐθΓ€ΐη ΙαιιηοιΙίοαιιι 
ίη 8υρ€Γΐιί8 Γ6βΊοηί5υ8 ιη9ΐΐ6ΐΐ8 ΓορΓίαίλΙ ; 8ί Τ€γο 
ΑίΓιιηαΙΐβ ιηβικβ 0Γΐ>αΐλ 1ιί8 Ίη<)ί|{6ηΐ ρΓορίβΓ ηβΐυηβ 
ΐ6ΐηρ6Γ8ΐη€ηΙυΐΜ » €1 ίρβ» ίη 8βπτίΐυΐβηι Ιιοσιίηΐβ 
911116 ηθ8 Γαπα 5ΐιηΐ, ρΓΟίιΐ ρ^αίιηίδία εβοίαίΐ 08ν1ϋ• 

Ηΐυιη ^τ%ο ιιιΓιν6Γ8ΐιηι ιηυπίΐυιή ρΓορίβΓ ΰΟΓροΗβ 
ηοβιΗ οοηϋΓιΐιιΐίοηβιη €γ€31ογ ηο8ΐβΓ» ρηυβςιΐλΐη 
ηο8 ΰΟΐιϋΉΙί&β^ΐ, 6 ιιΐΐιίΐο βϋιιχίΐ. 56<Ι ρΓορΙβΓ βηιβη- ^ 
()«Γιοηβιιι ηιΟΓΗΐη βι νίαηι Λά βΑΐαΐβιη ηιΓκ! ηοη ίβείΐ 
€<Νΐ(1Ί(οΓ ΐΗ>ηΊ αιηβίΟΓΤ Ιρδίιιη οιηηβιη ιιιαηϋυιη 86η- 
βΐύίΐθπι ςυαβί βρβουίαπι ροΓυηι ςυοΒ 8ορηι ηιοηιίααι 

βυηΐ, 0ρ6Γ9ΐυ8 6!4« αΐ ρβΓ 8ρΙπΐΠ8ΐ6ηΐ 6]08 €0ηΐ6ΐη• 

ρΙαΐίοη6ηι ηυαβί ροΓ ςυιιηϋιιη ηιίΓλϋίΙβπι 8€9]•ιιι 
ηιΐ ί•ι& ρ6Γνοιπ8ηιιΐ9• ΙηάίϋίΙ ιιοΙ>Ί8 Ιβίζθΐη ίιιηλίΒΐη 
ηηλ8ί 1ηΐ68ΐηι Ιηθ6χί1Γι1βη% 61 ]ιι(1ί£6ηι οπόγΊβ {ιη- 
ηιιιΐ)€ΐη (Ιθ€ΐθΓ6ΐη(ΐυϋ αϋ οιηπί ηιβηάαείο ναοιικιη» 
ρΓορή8πι 86ΐ1ί€6ΐ ΰΐιίηϋβ εοη8ΰΊ6ΐιΙί8ΐΐ), ΐΐα υΐ 8ί ίιι 
ηοΙ>ί> ίρ8ί8 εοβ'κβίΐοηβ τ6Γ86ιιιιιγ, ηιιΙΙο (Ιο€Ιογ6 9ά 
ήιΐθΐΐίΐ^βηΐίαηι Ι)οιιί ίιιϋί{$6α»υ8 ; 8ί νϋΓΟ &6η8υ ορ(ϊιιι6 
λ(1 6χΐβποΓ8 η)6ΐι(6ΐη 3ρρ1ίΓ6ΐηιΐ8 , Ιηνίβ'ιΐΗΐία Οκί 
ορ^ΓίΙ)ΐΐ8 ίηΐβΠϋΟΐλ οοη&ρίυίϋΐιιυΓ « ίηςυΚ Αροβιο• τους αίσθήνει μέν απολαύοντας της τ» Αχλ^; χρ<(ας 
χα\ του χ&λλου; των 6ρωμένων» νφ βέ βι* αία^ί,ααμς 
των τοιούτων σημείων Ιχοντας. Δι* ήμδς «ρ^ ημών 
γην έθβμβλίωσιν, Ιφήπλωσ^ θάλασσαν» πλουσίως έπ* 
αυτά τλν &^ρα έξέχΜ, χα\ υπέρ τούτον &νηφ€ ιη- 
ρακτέρω πανσόφω; τήν πυρ6ς φύσιν, Γνα χαΐ του 
ψύχους τώνχάτω θραύ|] τήν άμετρία^* περιημμένον» 
χα\τήν οΐχβίαν άμ8τρ(αν έπΙ χώραν μένη χατ<χον* 
8ΐ βλ χα\ τά &λογα τών ζώων τούτων χρήζβι «ρ^ 
Αύστασιν, άλλα χαΐ ταΰτα €ΐς δουλιίαν τών άνθρώ- 
ιιων έγένβτο κρ6 ημών, ώς χαΐ ό προφήτης ψάλλει 
.Δα6£5. 

Τούτον μίν οΟν τλν σύμπαντα χύσμον βιά τ))ν τοΰ 
σώματος ημών σύστασιν 6 πλάσας ήμ^ ι^ ^ζ 
ημών πλάσεως Ιχ του μ^ 5ντος παρήγαγε• Πρ^ 
61 βελτίωσιν {>6ών χα\ όδηγίαν κρίς άρετ^ %1 ούχ 
λπο^^σεν ό φιλάγαθος δεσπότης ; αυ%6ν τλν ΑΙσΟητ^ν 
πάντα χόσμον, οΓ5ν τι χάτοπτρον άπειργάσατρ ιών 
ύπερχοσμίων, ?να διά της χατ' αύτ^ν πνευματικής 
θεωρίας, ώς διά τίνος Οαυμασίας χλίμαχος «ρ^ς 
έχείνα φθάνωμεν. Ένέθηχεν ήμίν Ιμφυτον νόμον« 
οΤόν τίνα στάθμην άπαρέγχλιτον, χαΐ χριτήν άνεξα- 
πάτητο*;, χαΐ £ιδάσχαλον άπαραλύγκστον τήν οίχείαν 
Ιν έχάιτφ συνείβησιν, άν &ν ήμίν αύτοίς γενώμεθα 
τ^ βιανοί^, βιβασχάλου έτερου πρ^ τήν του άγαθοΟ 
χατανόησιν ού βεησύμεθα * &ν {ξω τ^ αίσθήσει χα- 
λώς βιαπορθμεύσωμεν τλν νουν, τά αόρατα του βεο9 
τοΙς ποιήμασι νοούμενα χαθοράται, φησ\ν ό *Απ^ 1υ» »••.νίΓΐιιΐοηι \%\ιιιτ άοοίηη• ρ6Γ ηλίιίΓλίιι 61 ΟΓβΛ- ^ βτολος. ΤΙ φύσει οΟν χα\ τ|1 χ^σ•ιτ6 διδασκαλείον ΓΐΟΐιυΐη ΙκΙβρβΓίΟ* »η|[«*1θ5 ΓβΐΊΐ €0810(16•: Ρ21Γ68 (^Ι 
ρΓ0ρΙ)6ΐλ8 ϋυ€68 βΟβΰΊΐΑνίΐ, 06ΐΟη<1ϋ 8Ί[Π8 61 ρΓοιΙί• 

ΐ;ί8 ηιι« Μά βϋβιη 3(Ι(1ιΐ6»ιιΐ, ϋ6(ϋΐ ηοΐιί» Ιβςβιιι βιτί- 
ρΐβιη βυχί1ΐ3ΐιΐ6ΐη Ιυιη Ιο^Ι 8ρίπΐη8ΐί ιιο&ΐΓ9β ηαίιΐΓϋβ 
ΙηιΙίΐΦ• ΐιιπ* <1οεΐηη» ηηαηι 3 εΓ6:ιΐΐοιΐ6 Α€ε('ρίιηιΐ8. 
Ταικίϋΐιι• οαιιι «ιιιηΐα ουιιΐ6ίΐ)ρ$ί886ΐιΐϋ8. υ ιίΟλίΓ» 
€|ΐΐ8ΐιΙα ιιβ^ϋκβιιΐίη 1 Ο ιιο8 6Χ αϋν6Γ80 (ϋ1ί66ΐιΙί8 ^- 
ιι•Γυ5ίΐΑ8 είΐΗΐιΙ 6ΐ 8θΙΙίοίι»ϋυ1 ^οίρδϋΐιι ηοΙ)ί8 ρπο- 

ρΐ6Γ ΙΙΟλ ίΐ6<1ίΐ• 61 4ΐί?ΐηί(3ΐί8 ϋίνίΐίίι ΙΜ ηο5ΐΓ8ΐη 

1ιιιιΐ)ϋίΐαΐ6η] 6ίΓυ8ί8, 8υ806ρΐ« ιι08Ιγ;ι ηηιυπι, 6ΐ ρΓΟ 
ιιοΙ)ΐ8 Γ«€ΐυ8 Ιιοηιο, ϋθ6ΐθΓ ηοΙ>ί8 8(ΙΓαίΐ; 61 {ρ$6ηο$ 
ιΙυ^'6ΐ ιη8{ηΊΐιΐ(ϋιΐ6ΐη 8υΦ 1>6ηΐ|;ιιίΐ3ΐί8 Ιυιη ορβΓΟ 
Ιιιιιι ν6Γΐ)Ί8 6;ιιη ρ:ιΐ6ί8εί6η8, βΐηιυίςυο Λά ίη)ίΐ8η• 
(ΐΑΐη ιηί86ΓΊοοηΙί«ηι 61 «(1 ίυ^Ιβηϋληι 60Γ(1ί8 άυΗ• άνοίξας τών αρετών* αγγέλους Ιπέστηα• φύλαχας« 
Πατέρας χα\ πρσφήτας εΙς πο^γίαΐτ άνήγειρεν, I- 
δειξε σημεία χα\ τέρατα πρ^ π ίστιν ενάγοντα, Ιδω- 
χεν ήμΙν τ6ν γραπτών νόμον* 13 φοηθουντα τφ 
παρά της λογιχής ημών φύσεως νύμφ χα\ τϊ\ «αρά 
της χτίσεως διβασχαλί^. Τέλος» έπεί πάντων ήλο- 
γήσαμεν, ώχαΐ της ημών ^^Θυμ(ας1 χαΐ της του 
βιαφερύντως ήμδς φιλουντος μαχροθυμ(ας 6μοϋ χα\ 
κηδ£μον{ας ! έαυτδν ήμΖν Ιδωχεν ύπίρ ημών» χα\ 
τ6ν της θεότητος χενώσας πλούτον εΕς τήν ήμετέραν 
Ισχατιάν, τήν ήμετέραν προιλαβύμενος φύσιν* χαΐ 
χαθ* ημάς γεγονώς άνθρωπος, βιβάσχαλος ημών 
έχρημάτισε * χαΐ αυτός ήμας βιβάσχει περί του με- 
γέθους τής Ιδίας φιλανθρωπίας, ίργψ χαΐ λύγψ ταύ• ϋ6ηι 0ΐ>6ΐ1ί6ΐιΐ6» αϋιΙιίΑοηβ. 86(1 ευηι βηιΟΓ ηοη 80- Ο ^^ ύποδειχνΟς, &μα χαΐ προς μίμησιν ενάγων της 1Γ81 ίη 6ΐΐΓ8ΐ0ΓίΙΐ)υ8 (ϋνΐιΐλπιηι, η66ηοη Ιη ριβίΟΓίϋπ• 
Ι^ΓΡ^ιπη, 86 ρΓορηίΓαηι ορυηι ρο88688θΓϋ)α8 Ιαηίαβ 
ίιΐϋ586 ςηαηΐυβ 6οη]αιΐ6Γΐ8 866ΐιη<1υηι οΐΓη6ΐη 6ΐ 88η- 
ΐ;υΐιΐ(Μΐι, ρΓχεβίτιίιη 6Χ 18118, ρ8ΐΓίΙ)ΐΐ8 6Γ(» 8υθ8 Π- 
1ΐ6Γ0ί», Ιιίιιο υΐ . 8ΙΙ8ΠΙ η8ηΙί68ΐ8Γ6ΐ 1)οηί{ηί(λΐ6ηι » 
ί.6ΐη6ΐίρ8αιιι «Ιίχίΐ οιΐιηΐυπι ηο8ΐτυιη Ρ8ΐΓ6ΐη, 61 ευιη 
|ιΓ0 ηο1)ί8 Ιιυηιο Γαειυε ία€ήΐ* ηο8 ροΓ (ίίνίηυιη 1μ• 
ρΐίίϋΐια Γ60«ρΐ8ηιςυΰ ίη 60 (Ιίτίηί 5ρίπιιΐ8 (πιΓιχπι 

Ιΐυ8 ΓΡ^€η6Γ8νίΐ. συμπαθείας, χα\ τής.άσυμπαθούς γνώμης άπάγων 
τους 6παχούοντας• ΈπιΙ βλ φίλτρον Ιγγίνεται μέν 
χα\ τοΙς ΙπιμεληταΙς τών πραγμάτων, ώς χα\ τοΙς 
τών προβάτων ποιμέσιν, Ιτι βλ χαΐ τοΙς θεσπ^αις 
ούσι τών ίθίων χτημάτων, ού τοσούτον βέ δσον της 
χαθ* αίμα χα\ συγγένειαν προσφχειωμένοις χα\ τού- 
των μάλλον πατράσι πρ6ς παίδας τους εαυτών, άπ6 
τ'^ύτων ποιεΤται της οίχείας φιλανθρωπίας τήν Εν- 
δειξιν, άνθρωπον λέγων εαυτόν χαΐ Οατέρα πάντων ημών έπε\ χα\ δι' ημάς έγένιτο άνθρωπος, χα\ διά του θείου βαι?τίσματος χα\ της Ιν αύτφ του θείο^ 
Ιΐνζύματος χάριτος ημάς άνεγέννησεν• 
ΙΙί^ίΐιο 6Γ80 ςυίϋαπ), αίι ^^8ιι>, Ιι^ϋυίΐ ϋΜοε βϋοι ; Άνθρωπος οδν τις, φησ\ν, βΐχβ δύο υΙού; • τήν 

"■• Ποιη. ι, 20. π ΉΟΜΙίΙΛΙΙΙ. 38 

γ^ϊρ μ(αν φύαιν •1ς βύο δκίλβν ή τη; ^^μ^ς ^α- Α υη>ηι Γηίιιι ηιΐοηιη Ιιι 4ΐυο 4ΐί»]*ιο&ίΐ ιϋνβιγ» χ%%ι» φορά, χα\ τοι»; «ολλούς βίς 6ύο συνηξιν ή τής άρ€- 
της χα\ της χαχίας διαττολή * χα\ ήμεις γάρ Εστίν 
€τ» χα\ τ^ν χαθ* ύπόατασιν Ινα βικλουν φαμεν, δταν 
^Χϋ "^4^ ^^ ήθους €ιπλ^ην« χα\ τους πολλούς Ινα 
Ίκάλίν» ήνίχα πρ6ς Αλλήλους σνν^υοι. ι ΠροσβλΟών 
«υν 4 νεώτβρος υί^ς βΐιη τφ ιητρ( ' > (Ιχ^ιως νιώ- 
τ&ρος* ν«ωτιριχήν γάρ χα\ Αφροσύνης γέμουσαν 
ιιρο9άγ&ι τήν ζήτησιν• Κα\ ή αμαρτία &, ήν &ν5• 
ν4(ΐ τήν Αποστασίαν ώβ<νων, νιωτέρα 1στ\ν, ύστ&- 
^γ<νλς ε&ρημα γινομένη της χαχης ημών ττροαιρΙ- 
β•κ»ς• ή δΙ Αριτή παλαιγινής έστιν, έξ ΑΙβίου μίν 
Ιν-τφ #ιφ οδοα, τ) 81 ήμβτέρ^ τήν Αρχήν παρ1( 
. Ο&οΰ χβχΑ χάριν έντβθιΤσα φυχ||• Κα\ προσβλΟών, 
φησ\νγ ύ νιώτιρος υΐ^ <Ιπ• τφ πατρί* ι Δός μοι ιιι&Ιίο, 61 |»ΐ6Γ06ΐ|υ6 ίιι (ΙιιοΙ)ΐΐ8 Γνιι]ιιη&ίΐ τίΠυ!» Η 
νίΐίΙ (ϋδΐίιιοΐίο. Ιΐι ηοΐι'ιβ αΓαιΙίΙ ιιΐ ιιιίΑΐη ρβηΜίΑΜ 
(ΙΙοηιυβ ιΐιιρίίϋβιη ρΓορίβΓ ηιοηιιη ΗιιρΓιοίΐηΐβιη , Μ 
ΓΗΓβνι ηιΐιΐΐαβ ιιιιιιηι, ςυβιηϋο βιΜ Ιιινί€6ΐιι εοιιβτιι-• 
Ιίοηΐ. < Αΰΐ'βϋβιι» βΓ(|;ο αϋοΙββ^βηΐίοΓ ΟΙίιιβ ά'η'ιί ρ«- 
Ιη ; • Γ0€ΙΑ «ϋοΐ6β€6ΐι(ΙοΓ• ηλίη ρυβπίΩΐη ι*ΐ βΐυΙΙίιίβ 
Γβί«Γΐ8ΐη ρπχΐηοΐΐ ροδίυΐαΐίοιιβιιι. Ρβΐ'Οΐιιιη ΐ|ΐιΐΜ|»ιβ 
ςιιοιΙ οος'ιίλτίΐ ηηί •ρο»ΐΗ»ί«πι ικοΠιιιγ, Γβεβιιΐιιί^ 
6ϋΙ, ρβδίίηιχςοο ρΓφΙλίΊοηί» ηοβίΓ». ΓθΓ(*ιιΓιιι«ί 1ιι< 
νβπίαιη ; νΐΠΗβ λυίβηι ρΓίιιιο|;6ηΙΐ9ΐ «8ΐ, αΙ) 3Ρΐοηιο 
ηυί<ΐ6ηι ίιι 0«?ο ιη«ηβιι$, ιιοβίηΒ τ€γο •ιιίιιιχ ίιι ρηιι- 
οίρίο « 0«ΐθ ρ6Γ (^ΓΛϊίΛΐη ίπΓυΜ. Αοοβιίβηβ, 9ίι» οιΐο• 
Ιββ€6ηΐίθΓ «ΙίχΙΐ ραΐΓΐ : ι θα ηαίΐιί ροπίοιιβιΐι βιιΙ^ 
8ΐ«ηΙΪ9Β ςη» ηιβ €οηΓιη§ί(•» Ο $ΐυΙΐίΐΊι ! ηοιι ογατΗ, τ6 ΙπιβΑλλόν μέρος της ούσΙας. » Βα6α\ της Αφρό- Β ηοιι ηα^Ίιανϋ• ββϋ ιηβΓβ (ΙΙχίΙ, ηβο Ιιοο Ι^ιιΐυιιι, βθιΙ βύνης Ι ού προσέκισκν, οΰχ Ιχέτβυσβν» Αλλ* Απλώς 
ΛκΛ• χα\ ο6 τούτο μόνον, ΑλλΑ χα\ ώς ^φβιλήν 
ΑπαιτβΙπαρΑ του πΑσι χατΑ χάριν βιβΑντος. Δ^ 
μοι τ6 επιβάλλον μέρος τής ουσίας, τ6 χατΑ νόμους 
έμοί προβήχον, τήν χβτΑ τ^ ({χαιον ήμιτέραν μΜτ 
ρίόα. Κα\ τ(ς νόμος, χα\ πόΟβν δ^χοιον όφειλέτας 
«Τναι τοΙς πα(σ\ τοΟς πατέροις ; Τουναντίον μέν 
οΟν μΑλλον τοίς πατρΑσιν όφιίλειν το{»ς παΐδας ΐ|ΐΐ2ΐ§• (1«1)Ηιιιιι βχΐ^ίΐ •1> 60 (]υί οιηηίΐιιιβ ^ΓλΙΐ• Ηο• 

ΟαΙ. 0:Ι ΐηίΙΐΙ ρΟΓίΙΟΒβΟΙ 8Ιΐ1ι«ΐ3ΗΚί»<|ΐ|« 1116 6οηΐίη|ίί, 

ςυ2 ηιίΗί ρβΓ Ι«*{6» ΐΗΙιαίΐυΓ, ςο« 6χ ]αΓβ ηοΜ» 
ρ•ηίΐιΐΓ. Ει ςηα Ι6$6Τ <]ΐιο Ιιιγ6 ρ^ιγρβ ΟΙίοπιιη ιΐθ- 
1>11«ΐΓ6« ΒΐΐΒΐ €011911 ιιιΙίΤ Νοπιιβ β€οΑΐΓ• ριΐΓϋηι (Ιβ- 
ϋΐΐΟΓθΐ 6Μβ 1ίΙ»6Γ09 ηβΐιιη ΙρΜ οβίβηιΐίι, ουιη βχ 

618 νΙΙλΠΙ •6£6ρ6ΓΐΐΐΙ? 56<Ι {8ΐ« φΙ0φΙ6 016016111 ΙθΤ«- 

ιιΙΐ6ΐη ιιΐ9η1Γ68ΐ8ηΐ. χ'«\ ή φύσις αυτή παρίστησιν, Ιξ Ιχκίνων τ6 βΤναι λαβόντας. *ΑλλΑ χαΐ τοδτοτού νεωτιριχου φρονήματος. Τί^ν 6 Ρρέχ^ιιν έπ\ δικαίους χα\ Α^ίχους, ύ 
Ανατέλλΐι>ν τ&ν ήλιον έπ\ πονηρούς χαΐ Αγαθούς; 
ΔαΙλ8ν α&Μς, φησί, τδν βίον. Όρ^ς ^ι Αν&ν5<ής 
(στιν ό Ανθρωπος χα\ πατήρ οίτος; Ού γΑρ Αν 
τοΙς βυσΐ μόνοις διβΤλεν, ού& ί\ς βύο μόνον, ΑλλΑ 
χαίτρίτην Αν έχυτψ τού βίου παραχατέσχ» μβρίβα. 
*0 81, ώς θβ^, χαΟάπβρ χαΐ ό προφήτης φησ\ 
Δα6\5, μή χρκίαν Ιχων των παρ* ήμΤν. Αγαθών, το?ς 
ΙυβΙ παισΐ τούτοις μόνοις βαΖλι, φησ^, τλν βίον, 
.τουτίστι τλν χό^μον Απαντα * βιαιρεΗαι γΑρ, Δσ- 
περ ή μία φύσις τ^ 8ιαφόρ<ρ γνώμ||, οϋτος δ βΤς 
χ'^σμ^ς τ^ 8ισφό;φ χρήζει * ό• μέν φησι πρ^ς τ6ν 
β&6ν, € Όλην τήν ^{μέρα'^ 2ιβπέτασσ πρ6ς σλ τ Ας 
χείρας μου *» χα\, • Έπτάχις τής ημέρας ήνβσΑ σβ'» 
χα\, «Μεσονύχτιον έξηγειρόμην*» χα\, • Έχέχραξα έν 
Αωρί^* > χα\, ι Έπήλπισα 1π\ τους λόγους σου* > χα\, 
€ ΕΙς τάς 14 ^^^>( Απέχτκινον πΑντας τουςΑμα^ 
τωλοΰς τής γής, ι τουτέστι τΑς' προς ήδυπάθβιαν χ ι • 
νουμένας όρέξβις τής σαμ^Λς Απέτιμνον " ό δέ 8ιη- 
μιρβύ» έν οΓνφ, χαΐ σχοπβΐ που πότος γίνεται, χα\ 
σννδιανυχτιρδύει ταΐς άαέμνοις .χαΐ Αθέσμοις πρΑ* Ουίά 6Γ§ο ίΠ6 ςυΐ Γιοίί ρΐανίλΐη ολϋβΓΟ 8ΐιρ6Γ ]ιι- 

8(08 6ΐ Ιη]υ8ΐ08, 61 8θΐ6ΙΙΙ ογΙΗ 8Ιΐρ6Γ ηΐ8ΐθ8 €1 Ιη>• 

ηθ8Τ ΟίνΙκΚ Ι11ΐ8 βαΙιβΙβΒίίϋΐη. Υίϋ^βιιβ ςιιαήΐαΐΜ 

ΙΐυΙΙβ Γ6 ίΐΚΐΙ^ΰ&Ι ΙίΟσίΟ 61 Ρ316Γ ί9ΐ6? ΑΙϋ6Γ 6ΙΜΙΙΙ 

ηοη <1οοΙ>υ8 8θΙί8» ηβο Ιη 4ΐα«8 Ιΐηΐυιιι ροπβε «ΙίτΗ 

8ΐ886Κ, 86«] ΙβΠίλΠΙ 8ίΙ)ίΐη6ΐΙρ8ί 81ΐ58(31ΐ1ί» ροηΐΟΙ16ΐΙ» 

π;86ΓΤ»856(. 1Ιΐ6 &αΐ6ΐιι, ςο«ΐ6θΐΐ8 Οβυβ, ρΓουΐ ρΓ5>- 

' ρΙΐ6ΐ9ΐ Οανίά <1ίχ1( ^, Κ>οιιθΓΐιιι• ποκίΓΟΓοιη ηοιι 6{6η^. 

8θΙΐ8 Ι8ΐΐ8 ϋαοΙ)υ8 0Ηί8 ϋίτίείΙ• ίηςιιίΐ, &ο1)8ΐ»ΐΗί«ιιι , 

1(1 681 ΐΗΐΐΒΐΙυηι ιιηΙν6Γ8ηηι; ΐιΐηι είεαΐ ηβΐιιη αηα 

€ΐί?6Γ80 8ί|^0 (Ιίνί(1ίΐαΓ, 1ΐ8 6( 1816 1111111(108 ϋ^Ο ϋί• 

ν6Γ80. ΑΠυ8 ςαί<ΐ6πι &(Ι Πβιιηι (Ιιχίι : ι ΤοΙ» (ϋο 
6Χ(6η(Π ηιαποδ ιη69ΐ8 8(1 (6 ^' ; » (^Ι : ι 8«ρ1ί6$ ία 
(Ιί6 Ι3υ<ΐ6ΐιι (ϋχί Γώί ^';Γι 6( : • ΜοιΙία ηοειβ 6 Ι<*6ΐο 
8ΐιΐ|[658ΐη ^'; > 6( : • €ΐ3ηΐ3τί ίιι ηιΐίμίηβ ^^; » 
61 : ι δρ6πινί ίη ν6Η)3 ΐυ^ ^*; 6( : ι Ιιι ιιιΜυΐηα 
Ίπΐ6Γί1οί6ΐ)&πι 001116$ ρβνοοίοΓΟβ ΐ6Γηι; ^*, » υ (η»ΐ , 

»ιΙ νο1υρΐ8ΐ60Ι ΠΙ0188 60ρί(1ίΐαΐ68 3ΙΙΐρθΐ3ΐι:ιΐη• Α|{θ8 

:ιο(6Π) (Ιί6ΐη λ^ίΐ ίβ νίιιο, €οιΐ8ΐ(ΐ6Γ2ΐΐ υιΐ(ΐ6 τ^Όΐαι 

ρθ108, ρ6Γηθ01«1 Ίη Ι35ςίνί8 ϋΙί6ίΐί8(}&6 0ρ6Πΐ)ΙΙ8, 01 
ρΓ0ρ6Γ3ΐ84) 0€€υ1(88 ίΓ3Ιΐϋ68 ¥61 8(1 8ρ6Γΐα8 ίη$Ι<Ιΐ88, (891, χαΐ ταχύνβι πρ6ς ΑφανβΖς βόλους, ή φανβρΑς |) >ΐ(ΐ Γ^ρΐηαηι €ορΐ8Γυπι, Μά ρΓ8ν•8 ιηοΙίΓιοηι^β• Νοηιιβ ΙπιβουλΑς χα\ χρημΑτ(ΐ»ν ΑρπαγΑς, χαΐ μβλέχα; 
«ονηρΑς• ^Αρ* ού όιείλον οιίτοι τήν μίαν. νύχτα, 
χα\ τ6ν Ινα ήλιον » χα\ πρ6 τούτΐιΐν τήν ίόίαν φύσιν, 
Ασυμφώνο>ς Αλλήλοις χαταχρησάμ<νοι ; *ϋ ΟΙ Θε6ς 
Αδιαιρέτως θιιΐλε πΑσι «Ασαν τήν χτίσιν, προθ£\ς 
8ΐ^ χρήσιν τήν χατΑ βούλησιν. 

ι Κα\ μετ' οΰ πολλΑ; ήμερα;, φησ\, συναγαγίυν 
^ιπαντα ό νιώτιρος υΐ^ς, Απιβήμησβν βίςχώραν μα- 
χρΑν. > Οώς οΰχ εύθυς. Αλλ* ού μετά πολλΑς, ήτοι 
μετ• -Λίγος Απεδήμησεν ημέρας; Ό πονηρδς ύπο- 

*• Ρ88ΐ. χ?• ί- " Ρ«»1. ι.χχχνΜ, 10. *• ΡμΙ. οχνιιι, 164 
ε&γιη, 42. *• Ρ»«1. ί, 8. 1»ιί.ιιοη (ϋνί56ΓυπΙ 68ηΐ(ΐ6ΐη η06ΐ6πι, βοπκίοηι 8θΐ6ΐιι, 
(?ι 81116 ί>(ΐ» ρΓορπϋΐη η8ΐυΓ8ηι, €άηι ηοη ίηΐ6Γ 86 
Ιΐ) ιΐΜΐ €οη86ηΗ6Γίηΐ? Οβηε νβίο ρβΗΐβΓ οιηηίΐιυβ <ϋ- 
νίίΐίΐ €Γ68ΐυΓ88, Ιΐ88 ία 08001 ρΓΟοΐ Υοΐοϋπηΐ, ιη- 

Ιΐ6118. < Ει ηοη ρο8ΐ πιοΐΐοε (ϋββ, Λ\ί , Γοη([Τ6^.ιΓΐ8 
0ΐηηίΙ)08, 8(ΙοΙβ&€6ηΐίθΓ ίΙΙίοβ ρβΓ^^Γβ ρηιΠΰίβείΐοΓ.» 
€ιΐΓ ηοη 8ΐ8ΐιπι, «6(1 ηοιι ρο8ΐ ιηυΐΐοε ιΐίοβ, 86η ρο&Ι 

Ρ81Ι608 ϋΐ68 ρΓθί66108 681 ? Ρ6Γν6Γ808 ε^ΟυΙΟΠίί»• 
*• ίΐίΐίΐ. 6ί. ♦* Ρ52ΐ. ΟΧΙΧ, 1. *» Ρ82ΐ. 39 βΗΕβΟηΠ ΡΑΙΑΜ.Ε 40 

ΙιοΙιιβ ηοη βΐιηιιΐ ιηοϋοη ι^βηϋί ρΓορΓίΜίη.Αΐ ρο€θ&- Α φήτης διάβολος ούχ &μα ^ήν Κιο^^υθμίαν καΙ τήν Ιυηι «υρροΐιίΙ, 86<1 8Πςιι«η<ϋα ιυυΐΐ• >γΙ*ι ΓϋΙΙαο'ίιιτ 
8ΙΙ3<161, 8<Ι»υΓΓ8ΙΙ8 «Ι (ΙΪΓβιϋ ηοΙ)ΐ8 : Τιι 6ΐί«ιη ρΓΟ ΙΜΟ 
)οϋί€ίο νΙτ608, η«ΰ >υ(ϋ6ΐΐ8 Εοοίββίϋη Οΐ'4, ηβο μιι- 

Μ8 ρΠΙ*1)Μ8 4ΐθ€ΐΗΐΙ3Β Εθ€ΐβ8ΙΦ, ρΟΐβΓΙδ » ΙβΙΙιβίίρβΟ 

οίΒοί» €οη8ρί€6Γ6» πββ « ϋοιιο ΜΐηονβΓί. ΟηβικΙυ «α- 
ΐΜΐι ςιΐ€ηΐ(ΐ2ΐη • «Βοήβ Ηγιηηΐβ 9ν€η6ΓίΙ• οιιιπ •ιι»• 
ΜτΗ ηβ 8«€Γ08 (Ιο€ΐθΓ€• 3υ(1ίλΐ, 1οιΐ|[ίΜςιιιιιη 3(ϋιυο 
βαη Γλαΐ λ (Ιίνίηιι ?1|[ΊΙ»ηΐίλ, ρηνίβ θοηι ορ€πΙ)ΐΐ8 
ΐΓκΙβαβ; 1)608 βηΐιη υϋίςυβ ρηκββηβ β8ΐ ; ηηυιη β^Ι 
• 1κ>ηο (Ιί8«Ηηιβη « ι»αΙιιπι ιη ηαο ρ«Γ ρΐΗ;ο8ΐιιιη 
ρβτβ^τβ 3 ΟθΟ ρΓθθ€!8θΙιηαΓ : ιΝοη βηίιη ρβτηΐ8• 
Μΐ>υιΐί Ιη]ιι•ΐΙ «»16 θ€αΙοι Ια08 ι, ϋίχΐΐ «(1 0«»ιη Β ΕΙοηβ&Ιιι* βτ^ο Ιΐι» 61 Ιβ ι^ίοηβοι Ιοη|$ίη(|θ8πι 
ρΓοΓοείαβ »(ΙοΙβ86βιιΐ•θΓ ΑΙίυ* : • Ιϋ'ι, 3ϋ• (Ιίββίριτίι 
8αΙ)8ΐΑΐιΐί8ΐη 8Μ«ηι νίνθη^ο Ιυχαηοββ. * ΟιιοπκχΙο 
Ι§ί1ιΐΓ ιΙΐΜίρινΐΐ 8ΐιΙΐ8ΐηι*ΐΐ8φ 8υ»ιη? Ληΐβ οπιαμ 

βθΙΐ8ΐ3Ιΐϋ8 61 ϋί.τίΐί« ΙΐΟβΙΠΤ Ιΐ81•ΙΓ8ΐ66 λοΐπ)» ΙΙΜΙΓΑ 

βηηΐ. Οααηϋίυ ίη 8λΙιιΐ»ΓίΐΗΐβ ΐύθΓΗ)ΐΐ8 ρβηπΑηβιιιαν* 
Γ66θ1ΐ6εΐΑΐιι 6ΐιη ΙΐΑΐ)6ΐηη8 3<1 β6ίρ8«ιιι, 3(1 ρπηιαιη 
€1 βΐ66ΐβί88!ιιιυηι δμιπίαιη , 1>€αιη ; 8«(Ι οιη ίοκβ 
€ΐιρΊιΙίΐ3ΐί1>α8 βρβταΐιηυβ, 8ΐ3ΐίαι άΐ88ίρ3ΐιΐΓ «ηιιιΐ8 

Οαΐΐΐΐ ΙΐΟΓ3 €ίΓ63 63Γη3ΐί3 61 Ι6ΓΓβη3« ΟΪΤ^Μ ΙΜΙΐΙϋίΟΓ- 

0161 νοΙαρΐ3ΐ68 ΙυΓΐιυΐ6ηΐ38<|υβ ϋβ Ιβΐΐ• 6θ|;Η3ΐίο• 
1168• εο{ίΐ3ΐίο 8υηΐ ϋΙΙα8 ύΙήίϊΛ ςυ» Ια .Ιρ8Α §6* 
ά&ΒΛ Ιΐ3ΐ>6ΐ, 61 4ί]υ<1ΐ€3ΐ ιιΐ6ΐΐυ8 3 .ρ6]οΓ6 ςυ3η<1ίιι άμαρτ{αν ύ4Κοτ(6£τα(, άλλα ΧΛχά μιχρ^ν ύ«οχλέιη*ι 
πανούργως» ύιιοψιβυρίζΐιΐν ήμΤν χα\ λέγονν • Κα\ α^ 
χατά οιαυτίν ζών, χα\ μ)) σχολ&ζων τ]) τοΰ Θεοΰ 
Έχχλησ^^, μηδέ τλ ου; ύΐΐέχων τφ βιδα^χέλφ της 
Έχχλησίας, βύνχσαι χα\ ηαρ^ σεαυτοΟ συνόρων τλ 
βέον, χα\ μή μαχρυνθήναι του άγαθου. "Ότβν ϋ 
τίνα της Ι^ρίς ύμνιρδίας άποσχοινί^, χαΐ της πρ^^ς 
τους ΕεροΙ)ς διδασχάλονς ΰιη(Χ«9|ς, μβχρ&ν αύτλν 
«οιεΙ χα\ της .0<{ας Ιπισχοπης, τοΙς Ιργοις αΰτ&ν 
το!ς ΐΓονηροΤς ιναραδούς* ό γάρ Θβλς πανταχού πΑ* 
ρβστιν - Ιν έ9τι τ6 μαχρ^ίν του ΑγαθοΟ, τ6 χαχ6ν« Ιν 
φ 8ι4 της &μαρτ(ας γιν^μβνοι μαχρ&ν &ποδημοΟμ<ν 
Θεοο * • ΟΟ γ&ρ βιαμενουσι τταράνομοι «ατέναντι 
των όφβαλμων «ου , • ^ ΔαβΙθ «ρ6ς τ&ν Βίάψ 
φη«ι• 

Μβχρυνθε\ς ουν όΟτιο, χ«;\ ιΐς χώραν Α«ο9ημή- 
σας μαχράν οφ^αν 6 υ(6ς ό νιώτβρος* € Έχ<1 (ι•• 
σχ^ρπισβ» φη9\, τήν ούσίαν αύτου, ζών &σώτως• > 
Πώς οδν δΐ89χ^ριιΐ98 τήν ούσίαν αύτου ; Πρ6 χάντων 
Όύσ{α χα\ πιριουσία ημών Εμφυτος Ι νους Ιοτιν ό 
ημέτερος• *Εως μλν ουν τοΤςτης σωτηρία; τ ρ^ποις 
Ιμμένομεν, συνηγμ^νον αΰτδν Ιχομεν πρδς έαυτ6ν» 
χα\ τ6ν πρώτον χα\ άνωτάτω νουν τ6ν βεόν * ήνίχα 
δ* &ν τ«1; κάθεοι θύραν Ανοίξωμεν, -ευθύς σχορηί• 
ζιται, «λανώμενος πΑααν ώραν περ\ τά ααρχιχά τ• 
3Μΐ\ γήΥνα, περ\ τάς κολυμόρφους ήδον&ς, χαλ τους 
έιιλ ταύτακ ΙμπιιθεΙς λογισμούς. Αύτου έστιν ή φρ^ 
νηνις πλούτος, παραμένουσα τούτφ χα\ διαχρίνουσα ιιΐ3η63ΐ Ιρ83 ρΓ«€6ρΐΐ8 ••ηβΠΙί8ςα6 ουβ«]ΐ6ΐΐ8 Ι**ΐΓί8 β χ^ κρείττον άπ6 του χείρονος, μέχρις &ν χαΐ αύτ^ς 

παραμένη ταΐς ΙντολαΙς χα\ συμβουλαΐς ύπείχων 
του ανωτάτου Πατρός * τούτου δΐ ΑφηνιΑσαντος, χΑ- 
Μ(νη σκορπίζεται εΙς ιιορνε(αν χα\ άφροσύνην, τάς 
παρ* Ιχάτερον 4ΐέρος χαχ(ας μεριζομένη. Τούτο 6* 
&ν ίδοις «α\ ΙπΙ πάσης Αρετής ημών χα\ δυνάμεως» 
αϊ είσκν ημέτερος βντως πλούτος, ^ της χαχίας 
ο&σης πολυσχεδοΟς» δτ* &ν πρδς αυτήν έχχλ<ν|)« 
σκορπίζεται * αύτ^ γίρ ό νους τείνει τήν Ιπιθυμίαν 
πρλς τ6ν Ινα χα\ δντως βντα ^λν» τλν μόνον Αγα- 
θόν, τίν μόνο» |φ•τ^ν» τλν μόνον Αμιγή πάσης οδύνης 
τήν ήδονήν παρέχοντα. Του νου δλ μαλαχισΑέντος, 
ή πρ6ς τήν 5ντως^^γ^πην της ψυχής Μναμις έχι^- 
πτει του δντως όρεχνου, χαΐ «ρ^ τ&/ς ποιχΓλας όρ^• 
ξεις της ήδυπαθείας διασπωμένη, σκορπίζεται εν- 
τεύθεν πρδς Ιπιδυμίαν βρωμάτωιν ούχ αναγκαίων, 
έχείθεν πρδς 1πιθυμίαν15 νο)μάτων ούχεύσχημόνων, 
έτέρωθεν πρδς Ιπιθυμίαν ούχ εύχρηστων χρημάτων, 
άλλοθεν πρ6ς έπιδυμίαν τής χενης χα\ άδοξου δόξης €ΐΒΐ68ΐί8 ; 81 ν6Γ0 ίη&λΐιίαΐ, ίΙΙα ςοοςυβ ϋίβ^ΙραΙυΓ ίη 
ίοΓοΙϋαίΙοηβηι 61 1ηΐ6ηιρβηηΐΐ3ΐιι, Ιη υΐηιικιαβ ιιΐ3• 

Ιίΐί» Ρ3Γ16ΙΙΙ άΙνίΜ• ΟυΟίΙ νίϋ6Γ6 681 46 ΟΠΒΟί 008ΙΓΑ 

τΙηιιΐ6 61 ροΐ6ηύ9, ςυ» νβηβ βυηΐ (Ι1νΐϋ« οοείηΒ 6Χ 
ΒΐαΙ1ίιιΐ(Μΐ3 ηαΐΐΐΐι, 8ί ίη ίρ83ΐη ίηοϋηΰΐαΓ, ϋίεδΊρι• 
Ιβ. 1ΐ6η8 6ΐιΙιη ▼! εα» ηβΐυηβ (Ι68ί<ΐ6ηα ύ\τ\$α ■(! 
αηαιη 61 τοΓυιιι 06ηιη, βοΐυαι ϋοιιαπΟν εοΐιιιη (ΐ6<ί« 
ιΐ6Γ3ΐ)ίΙβ , εοΐυπι ?οΙυρΐ3ΐ6ΐη λϋ οιηιιΙ (ΙοΙογ6 ίοηο- 

λί3Ι» ΐ3Γ{ί6Ιΐΐ6ΐη. Μ60ΐ6 ΤΘΓΟ 13Χ313, λπίπΐ» νίΠίΜΙ 
Α(1 ν6Γ3ΙΙ1 €ΐΐ3ΓϋΑΐ6ηΐ 61θί(ϋΙ 3 ΙμιΙΟ ν6Γ6 3ρρ6ΐ61ΙιΙθ« 

61 9«Ι ▼3ηΑ8 τοΙαρίβΐΙ• 6οηευρί8€6ηΙί88 ρβι ιγ^ΙπΙνγ, 
ϋηιΐ6 ιΙίΜίρ8ΐθΓ 3ΐ1 <ΐ68ΐιΐ6Γ3»(ΐ38 (Ιαρβε ιιυιι ιΐ6ιχ*8 • 
ΜΠ38• Ιιίηο Ιιιιηιοϋ68ΐ3 6θΐρθΓ3, ιιηιΐβ ιιοη ϋθΙΐ38 

0ρ68 360 ίη3η6ΙΙΙ 61 ΙυΓρ610 §ΙογΙ3ΙΙΙ (ϋ8ΐΓ30ΐ3 6011 • 
εΐΐρί8€ίΐ• Ει 816 61ΐ6ηυ3ΐυ8 ΙΙΐί86Τ ΐΗΐηΐΟ, Ι166ΙΙ0ΙΙ 3ιΙ 

ν3Γί38 <Ι6 Ι8ΐί8 6θ(ίΐΑϋοη68 (ΙίναΙευλ , η66 8υΙβιη 
Ιρευιιι 066 α6Γ6ΐη, €θηιιηυη68 οιυιιΐϋυ• «ΙίνίΙΙαβ ]ιι- 
€αιι<ΐ6 88ρΐΓ3ΐ 066 6οη8ρίεΙι• μεθελχομένη• Και ούτω χχταχερματιζόμενοςό άθλιος άνθροΝΕος, χ«\ ταΐς ποιχίλαις περ\ ταύτα ^φροκ^είοι 
χατατεινόμενος, ούδΐν τ6ν ήλιον αύτδν ούδΙ τ6ν ϋρα^ τ6ν κοινών ιΛιι πλούτον, ήδέως άναπνεΐ τε κα\ θιω. 
ρεί. 1ρ83 αηβοε ηοείη 3 Οβο οοη 3ΐηοΐ3 ειιεείΐαΐ ιτΛίη 
Ιη ηΜ^ 6601Γ3 εοίοπι «ϋΑίιοΙιιιιι, 61 υΙΙΐιΐΓ Βΐιίιιι» 

1 606Τ08ΐΐ3ΐ6 60αΐΓ3 ηΐ:ΐΐ38 ευρΊϋίΐ4ΐ68 9 6001Γ4 ρΓΙΗ» 

€ΐρ68 ΐ6η6ΐ»ΓληιιΑ, 6θη(Γ3 ερίηίαε ιοβΚιΙ». 5ί τ6Γ0 
ιιοη Αΐηρΐ6€ΐ3ΐαΓ (ϋνίοα ηΐ3ΐι<ΐ3ΐ3 6]υ8 ε»]!» ηιίΙίΐί« 
Ι10ΒΙ6ΙΙ άηϋίΙ» 4ίιηΙε•1 ^ιΙνεΓευε ρΓοχίοιοε ; 8«τϋ 

8Μΐ?6ηΐ18 €ΐν68, Ιΐ3€6ΐΐ3ΐΙΙΓ 3<]τεΓ8ΙΙ8 6Φ3 ςΐΐΙ 8ΐΐΐ11ί8 

|•ΐι ϋοη€ΐιρΐ866οΙΙΐ8 000 εοοΐ6ΐιΐΙοιιΙ • 61 Ιιοηιΐ€ΐ(Ια Αύτ6ς ό νους ό ημέτερος μή άποστάς του βεου» 
διεγείρει τ^ έν ήμίν θυμ^ν χατά μόνου του διαβό- 
λου, χα\ χρήχαι τ^ τής ψυχής άνδρί^ χατά των πο- 
νηρών παθών, χατά τών αρχόντων «υ σκότους, 
χατά τών πνευμάτων τής ιηνηρίας• *Αν δέ μή προ•» 
'ΧΙΙ ^^^ θείαις ΙντολαΤς του χαθοπλίβαντος αύτ^ν 
δεσπότου, μάχεται το!ς πλησίον, μαίνεται χατά τών 
ομοφύλων, άποθηριονται χατά τών μή συναινούντων 41 ΒΟΜΙϋλ ιικ η 

ταΤς αΟΐΕοΰ ΐΜ^λόγοι; ίρέζιβι, χα\ ένί^ρωποχτόνος Α Ιιβη ! Ωΐ Ιιοιηο, ηοη Ιλίιΐιιιη ]ιιιιΐ€η1ί& ίοιΙρΙ^ιιΐϋιιιι φβυ ! 5ν0ρω«ος γ(ν<ταιΐ « ού μ^νον χοΧς χτήν<9( 
τοΧς άνοήτοις όμοκωΟκ^ς» Αλλλ Χ2\ τοΙς Ιρπ<τοΙ; 
χαλ ΙοΜίοις τ«[ηρ ζώ«ι>ν, νχορκίο;^ Ι^^ις^ γέννημα 
ΙχιΙνων γιγον61κ« ^ &ν υΐοίς 6>€θΟ «ηταγμένος. ΕΤδι^ 
«ώς €(€9χ<$ρπ(9β χα\ 4ΐΒώλ•σ« τ4;ν ούσ{αν αύτου ; 
• ΚαΙ $α«ανήΜς, φησ\» «ικάντα Α νβώηρος υΐ^ς, 
ήρξατο ύντιριϊτθαι. ι ΚΙ; λιμ&ν Ιμκιβών, Αλλ* οΟ» 
κω xρ>^ς Ι^ιστροφ^ιν Ι6λ<ψβ * χα\ γ&ρ ^ν λβ^ΑΤο;* 
Μ € Κα\ πορβυ6(\ς Ιχολλήθη έν\ τΰν ιηλιτ&ν τής 
χώρα; Ιχβίνης, χα\ Ιπβμψβν αύτ^ν ιΐς τοΟς άγρου< 
αύ'νον ^9χ•ιν χοίρους. » 

Τ{νβ^ δέ οΐ της μαχρ^ν ο6σης ^ θεού χωρίς «»• 
λΤναι χα\ χολιτάρχαι ; Πάνηος οΙ Μμαης * 6φ* 6ν 
9θρνοβθ9Χ^, χα\ άρχΐ7<λώνης, χα\ &ρχιλ|)^«» Μΐ^ ϋοιιιρηηιΐΐΗ^ 9θ(Ι οΐΙ»ιη Γ6ρ6ηΙ11>ιιβ €Ι τιμιοιι»!!! »ιιΊ• 
ιηαΐίϋιιι, βοοΓρΙο, ββΓρβη•, β^ηΐιηβη νΊρ«ηΐΓαιΐι Γϋ- 
«Ιηβ ^ <|ΐιΙ 1ΐιΐ6Γ ΟΓιοβ Οβι ιιιιιη6πιΙ)3ΐηΓ. Υίιϋ&ΙίΑβ 
ηηοιηοάο (Ιί$5ΐρ9νΙΐ €1 ροΗ'κΙΐΙ 8υΙ)»ΐ9ηΙίαηι 8ιι;μιι Τ 
ι Ει ρο$Ι(|ηηιη οιηηΐι οοηΜίιιιηιβΧΓΐ ηιΙοΙϋκβηΐίοΓ 
Οϋοβ, ΓΟββίΙ Γ|;(Γβ. » Ιιι Γ;ΐιηοιη {ιΐοΐιΐΐΐι 86(1 ιιοηϋιιι« 
ιιΙ Γβϋίίαιη ΓΟδρβιίΐ; 6γαι βιιΐιη (Ιίβδοίικηι : ΙιΙ(κ>, 
€ ΑΙιΙβηβ κΙΙΐΦβΙΙ ιιιιΙ οίνΐιιηι ΠΙΐιιβ Γτ^Ίοηί». ΒΙ 
ιηίβΙΙ ϋίοπι III τίΠΑΐη βα»ηι αΐ |»$ΰθΓθΐ ροιχοβ. > 864ΐ ηιιΐιιαιη ιν^ίοοΐβ > Οτο Ιοΐΐ|(!ιιηι« ΙτΐτΜ βΙ 
ρΓίη€ίρ€8Τ ΟιηιιΙηο ιίφηιοηοι, ρΐΌ ςηίΐΜΐ• 1ίΙ»ιιΠΐ)ηιιι" 
ηηΐΗίοτ• ρο^ιΓιο^ηοΓηπι Γηΐτηιηηιιβ €ΐιρ<ιΐ βΐ (Ιηχ $ο• βταβι&ρχη; χατέντη 6 υΙ6ς του οΟρανίου Οατρ^ * Β (|||ΐοη!8 ϋοηκίΐΐυΐηβ γ8( Γ05ΐ«<11• ΡχΙγΙβ ηΐ!α$ ; ιίΜιΐι ιΛφ μίν γάρ χ46ος βιΑ τΙ)ν Αχραν 4χα0αρσ(αν 6 
χΜρώδης α1ν(τιεται * χοΤροι Μ «Ισιν οΐ τφ βορβ^ρφ 
τΰν «αθών τοι^τοττ έγχυλινδούμινοι^ Δν έχιΐνος 
κροα«&ς, ώς χα9• ήδυπάθιιαν ύι»ρΙχι«ν αΰνων, ουχ 
Ι^υνατο χορβοΟήναι &«ε6 τΰν χ<ρατ(οιν &ν ήβΟιον 
€ΐ χοΓροι, τουτέστ& χ^ρον τής οΐχζίας έκιθυμίας λα• 
Μν ούχ ^|βύνατο• Πώς ή του σώματος φύσις οδχ 
ΑρχιΤ του Αχολάοτου ύΚηρτΜίν ταΐς βρμαΐς; Ό 
χρυσ'^ς ή 6 Αργυρος, τφ φιλοχρύβφ χα\ φιλαργΰρφ 
«ροσγβγονώς• τήν Ιν&ιαν ηΟξηββ, χα\ χαΟ* 6σον &ν 
ιιολυς έπιρ^ιύση, χατ& τοσούτο πλ•{ονος ΙπιΙυμΕίν 
«ηρίσχν&ασιν * ό χόσμος &χας μΑις» τΑχα & ού& 
μ^λις άρχέσιι πλιονέχτΐ| χα\ φιΗρχιρ Ιν(• ΈπβΧ οηιιιΐ• ςυΜβιη ουρΊιΙΙΙ^ιβ |ηΓβ ρΓορίβΓ 8αιηιη>ιιι οΙ>•' 
ιοπιΐΐλίβπι ροΓϋΙη• »ρρ€ΐΙιΙαΓ; ροπκΙ ΑΐιΙβιη ^ιιΐ 
Ιιι ΙαΙο €0ρΙι1ΙΐιΙαπι 8β ?οΙαυιηΐ6•, ^^ΟΓαοι ί^Ιβ 
ρΗιΐ€ορ9« φΐΐι τοίοριιΐιιιη ϋοηαιρΙ«€€ηΐΙ& οηιηΜ 
βαρβηΙ)!!» ηοη ροίβηΐιιιίβΗ άύ βΙΙίςηίβ ηιίΑβ ροΓ^Ι 
ιιΐ9η<Ιο€λΐΜΐηΐ « Ι<1 μι, ηΐΐβΐ^ίβηι ρπιρΗ» εοιίΓΐιρΙ• 

8€βΙΙΐΙ« ΜϋΙρβη ηθή^ΐ€Γ9ΐ. ΟοΟίηΟΐΙΟ ΓΟΓροΓί» 

Β9(ΐιιη ηοη ΜΐΙβ ροιοηΐ ^ΐιβοηΐβ ΙηιρβΓώοβ ιιιΐηι- 
βΐηκΤ ΑηηΐΗΐ Τ6ΐ «τ^οβίαιη »ηιΙ«4ΐ αογΙ οι 3Γ|^βιιΐΙ 
βηρ^ητ^λίβαι ν ΙηορΙιη β]ιι• 9ΐΙ•«\Η, Π (ΐιηηΐνΗΐ 
ηιΐ|Ιβ «ΟΙοχβΗΐ, ΐΜΐιιηι •4 η.ι]οη €οη€αρΐ90βηι1αηι 
^Ιΐβροβαΐΐ; ιηνηιΐιι* νηίτβηα» τΐχ, •βη ροΐΐηβ ηβ* 
ςα^ιιαιαι αηΙ >τ«γο βΙ €ορ!ιΙο ΜΐΒβΙβΙ• ΙκΙιιιγ ηιαι ουν πολλοί μέν οδτοι* χ6σμος & (Τς, πώς Αρα Φυνή- ^ ίβΐΐ ^ιιιόβιη ιίηΙ σιοΐΐ!» ιηαηιΐν• τογο ιιηιι•, ςηοιηοιΙ• ακταΐ τις αυτών της οΐχβίας επιθυμίας χ<ρον •6 
ρβΤν ; ΟΟτω τοΕνυν χα\ Α του βιοΰ Αποστατήσας έχιΐ- 
νος ούχ ήβύνατο χορτασθήναι * οΗΙ γάρ έ^ίδου 
^ι^« ψη•ν ^^ χύρον αύτφ * τίς γΑρ Αν χα\ Βωχιυ ; 
4 θ€^ άπην, Λ χα\ τ] 0έ^ μύν|| χ^ρος ΑνβπαχΟής 
τφ όρώντι προσγίνβται, χατά τ^ν σΖηύντα * < Χορ• 
τασ^Ι^σομαι Ιν τφ ύφ^ναι μοι τΙ^ν Μξαν σου. > *0 
ΙιΑ6ολ•ς ούχ Ι01λ8ΐ χύρον «αρασχεΤν τών αΙσχρών 
Ιπιθυμιών, Ιη\ μ<ταΜΐ4)ν τής πρ^ς αύτΑ σχέσιοις 
Ιν τοΙς τριιηοίς δ κόρος ΙργΑζββύ^ι ιιέφυχλν * «2^ 
χύτως ο2»ν ούύβΐς λΐίβου τ^ χύρον αύτφ. 

ΜΑκ ιητέ το(νυν Ιφ* Ιαυτού γκνόμβνο; ό Αχοτχιρ- 
τήαας του.«ατρ6ς έχβίνος, χα\ οΓ χαχών Ιφθασβν Ιν- 
υοήσας, Αιηχλαύσατο Ιαυτ^» λέγ«#ν * « Πότοι μΙ- 6Τ|[0 ροΐβΓίΐ φΐΐ• βοπΗΒ ιιΐλπι σιϋΐΓβ €οηαιρί«€ΐ•^• 
ΙΙιηιΤ Οηϋβ Πΐβ • Ποο ρΓΟΟίιΙ «ηοίηβ οοη ροΐβπιΐ 
βαίΙιΗ ; ομιο €ηΙηι, ΐΒ(|»ϋ, 4αΙμΙ «1 4|!ΐο ΜΐΙλΓΟίοΓ. 
Ν•ηι ηαΐβ θΙ ιΜΙΐΜΐΙ 1>βα• •ΙιβπιΙ»€α]οΒ βοΐο 1η• 
ΐοΙϋοΜ ]οοιιη<Ια τΐιίοιιΐΐ Μροττβηιΐ ηΐΚΗΐ», ρτοιιΙ 
Ο^τΜ (ΙίιΙΐ : € 881Ια1μτ €οιιι ιρρ^Γββηΐ ιηΠιΙ |Ιοηλ 
Ιαι ^'• > ΟΙιΜιιβ ϋΟΐβΐΜΐ Ιχιτρίοπι 6]ιΐ8 οοηουρΙ* 
κβηϋβΓοηι ρηΒΐ>οτ6 ΜΐΙβΙ&ΐ^πι, εηηι Ιβΐι •οΐ€«Ι ηκΜ 
Ιίΐ68 βηΐηιι• ο 8ΐι• •<! ϋΐι ρίοοΙΙνΗ^ΐβ €οαν«ητΓβ, 
ΜβΓίΐο Ι(ΗιΐΓ οβιηο «Ι ςιιο Μϋ«Γ6ΐιΐΓ (Ιλϋαΐ• 

Τιηϋβπι βιγο 9(1 86 Γβτβηυβ ϋΐο & ρηίΓο ρΓοιιιΙ 

ρΓθί«€ΙΙΙ89 61 ςηΟ €8ΐ8ΐηίΐηΓΐβ ρβΓΤβΟβΠΙΙ 1116<ϋΐ»1ΐ18, 

86ΐη6ΐΙρ§υηι (ΙβίΜιΐ 4ΐ66ηι : € Ουοΐ οιβΓΟβηβΓϋ ίιι β•ιοι τοΰ ιητρός μου πβρισσβύουσιν Αρχων, Ιγώ βλ ϋ ϋοηο ρβΐΗβ πΐ6ί «ΙιαηϋβηΙ ρ§ηίΐΗΐ9, ^ο λυΐβιιι &ίι* λιμφ Αιιύλλυμαι• • Τένβς οΐ μ{σ6ιοι ; οΐ βιΑ τών της 
μκανοίας (Φρώτοιν χαΐ τής ταπ•ινώ9€»ς οΤΑ τίνα 
μι••6ν ΙΐΜναχαλούμ•νοι την σωτηρίαν. ΤΙο\ ^ «Ε- 
<ην ο( ^4 τήν χρ6ς αύτ^ν ΑγΑπην ταΐς αύτου έντο- 
λα(ς ύιιοτασσόμινοι « χαθά«*ρ χα\ 6 Κύριος (Τιη ν • 
1 *0 Αγαπών μ< τΑς ΙντολΑ; μου τηρήσει, • Τής ούν 
νΙα0εσ{ας 6 νιώτβρος Αποπ<σών υΐ^, χα\ τη; ΚερΑς 
πατρΑος (χπισών έχων, χα\ λκμφ περιπεσών, χατα• 
γινώσχει Ααυτον χα\ ταπΕκνοΟτιι, χα\ μετανοεί λέ- 
ΤΜΡ * ε *ΑναστΑς πορεύσομαι, χα\ προσπεσουμαι τφ 
πατρλ« χα\ Ιρώ * ΠΑτερ, ήμαρτο-; εΙς τόν ουρανών 
χα\ Ινώχιόν σου. ι Καλώς Αρα τΙ)ν Αρχήν 10 έλί- 

*' Ρ••!. XVI, 15. *• ^ο:ιιι. χι ν, ». 
ΡΑηοι..6Β.ευ ίιιηο ρ6Γ60• ι ΟυΙηϋΐη ιηοΓΟβη^πί Τ ςηί ρ6Γ ρσ^ιΓι- 
Ισηϋ» Ι86Ι7Π119 61 Ίιαιρί)ιΐ8ΐ6ΐιΐ ηυιιί ιηΐΐΐχβιΐβιιι 
Γ6ϋ6«ΐ6Γοηΐ 8>1υΐ6ΐπ• ΡίΙϋ λΐιΐ6ΐη 9ΐιηΐ ςιιί ρ^Γ οΐιο- 
ηΙιιΐ6ηι 61^ ΗΙααι ιη•η(ΐ8ΐΐ8 6]ιΐ8 βαίχϋΐΐ ΓιιβΓυιιΐ» 
ρΓοαΐ ύιιΜ ΟσοιΙαοι : ε Ομί 4ϋΚ|!ΐ ιη6, ηΐ8η(ΐ9ΐ9 ηΐ6ΐ 
86ΓΤ3ΐ)ίΙ ^*. • Α(Ιοΐ6866ηΐΙθΓ 6Τ{[0 0Ιίιΐ8 1 ιϋ^ηιίαΐβ 
βΐϋ 6χ6ίϋ6ηι, 61 1 ρ2ΐΐΗα $9η6ΐ& οργεβηβ ηβοιιοα 
Γ.ιιιιβ Γ0ΓΓ6ρ(α8, 86πΐ6Γιρ80ΐη νΐΜφβηΐ 61 Ιιυπιίϋιΐ, 
ουιη ροβηίΐβιιΙίΑ <ϋ66η8: • 8σΓ{8πι α ϋιο ΐιΙ ρ;|(Γθπι 
ιιιεηιιι, 6| ρτο€\ά^η9 ά\^^νίϊ 6ΐ : ΡαΐΟΓ» ρ66€βτί Ίη 
ΓΟβΙαηι 61 €0Γ2ΐη 16 ι. Ιιιγο βΓ^ο α ρΓΐηαριο ϋίοβ- 
1)&ηιιΐ8 ΐ]ηοηΐ8ηι ρ8ΐ6Γ ί&ΐ6 06Η8 Μ ; ηβοι φίοιηοΑο 43 βΠΕβΟΗΙΙ ΡΛΙΑΜ^Β Ά 

Ιϋ εοκίιιπι ρβ€θ&τΙΐ βίοηρίι» φ ρβιΐΓβΓιΙίιΐθ, η1&) Λ γομβν;» Ι6τι ό πατή^ ο&έος & β(6ς ΙβτΙ "Λως γ&ρ οοκίββιΐβ 6β86ΐ Ραι^γ.? Αίι €|Γ20 *. Ρ60€ανί ίιι εοβίυηι, 
βείΠΰβΐ ιη 8&ΙΙ01Ο8 ΐ|ΐιί !η οοβΙο 8υΗ(, 61 ηυοηιπι ει• 
ιτΙΐΜ Ιη οιβΙο ΥβίβαΐαΓ ; βΐ οογαπι Ιβ ηυί €ΐιιη 83η€(ί& 
ιηΙα ίη εορίο ΙαΙ)ίΐΑ9• ι Ει |αιιι ηοη δυιη <ϋ|{ηιΐ9 νο« 
ΟΓί Οΐίαβ ΐυυβ ; Γαο πιβ βΐουΐ υηυιη ιΐβ ιηβΓΟβηληίβ 
ΐυίβ. ι ΡιιΙοΙίΓβ ίη 1ιιιηιϋίΐ8ΐ&α<1άΐ(1ίΐ : Γαο ιηβ : ηβιηο 

ΘΙΐίΐη « 86 {ρ80 8υ8€ΐρίΐ (ζΓ&ίί08 8ϋ ▼ΊΓ(υ(6ηι, 6ΐ8ΐ 

ηοη 8ΐη6 6]υ8 οοηββηβυ α586ςυ8ΐυΓ. < Ει 80Γ^6η8» 
Ιη'ςυίΐ. νβιιίΐ &ϋ ραΐΓ6ΐη βυιιηι : οππι αιιιβιη Α^ίιαο 
ί(ηΐ{β 68ΐοΙ.•• > ΤΰΓυπι ςποιηοιίο ν6ηίΐ «( αιΙΙιιιε 
Ιοη^β 6πιΐ;(|α«Γ6 ιηί86Π60ΓάίΑ ιηοΐιΐ8 ρ8ΐ6Γ 6]υ8 
ΙνΙι Ιη οο€υΓ8αιη Πϋιιβ 7 ΡοβηΙιβηβ Ιιοιηο 6Χ «ηίηίΑ 
Ιυπ) ϋοηα 8ΊϋΙ ρΓοροηίΐ 61 α ρεοοΑίο 6Χ8υΓβίι, »<1 
06αιη ροΓ^ϊΐ ; 86(1 ρΜτίδ €0η8υ6(ιιιΙίηί1)υ8 61 ρπβ- τρ6ς 9ΐ6ς,- •! μή ο6ρ4νΜΚ V ^ Πατήρ ; *Ημαρτον' οϋν, 
φη9\ν» <ίς.τ6ν ουρανών, τουτ<'τ74ν ιΕς «οΟς έν τφ 
ούρανφ άγ{ου;, χα\ Δν ^ ιιολ(τ2υμα έν θ6ρανοΓς 
ύπάρχιι, χαί ενώπιον (τον, Ις, μιτά των σων άγ{ων 
έν τφ ούρανφ χατοιχ|?ς. < Κα\ ούχέτι β1μ\ άξ^ος 
χλη^θήναι Μς σου * ιβοίησ^^ν μ* ώς £να των μισθίων 
σου. > Καλώς τΐΐ νννταπιινώσΐι συν8τ(σθ£\ς^ Π^η- 
σόν μ^,:φησ^ν ο& γά|> χαρ* έαυτου τις λαμβάνβι 
τους χατ* &ρ&τήν βαθμούς» <1 χα\ μΙ) χωρίς της αυ- 
τού προαιρέσβως. < ^Ανχστ^ς «5ν» φτ)σ\ν« ^λβ<ν βίς 
τλν κατέρα αύτου * Ιτι (( αύτοϋ μαχράν 4πέχον« 
τος. ι Πώς ^ ήλθι. χα^ μαχράν άπ£ΐχ8^. Μ χα\ 
σπλαγχνισθινς δ ΐΜΐτ)]ρ αύτοΰ έξηλθβν «Ις. βυνάννΐ]- 8ϋιηρΐίοιι< 1)118 ΐγΓαπηΐΓβ ν6Χ8ΐα8, ΑΐΙΙιυο ρΓοεϋΐ α^ονί Β /^ν ^του ; Ό μβτανοων &νθρω«ος έχ ψυχ9^ τ)| 
Α 0«ο• ΥΑΐϋβίΐιιο €|[6( 8υρ6ΓηΑ ιη*ΐ86ΓΐεοΓϋίΑ 61 8ϋΧ(• μέν άγαθ]| ικροθΐσέι .χαΐ τφ τής &μαρτ(ας έχατηναι 
ϋΟ» 8ΐ 8Αΐ?8η<1υ8 681• φΟ^νβς πρ6ς τ^ν <Φ(^ν * 6π6 δέ της χαχής συνηθβία^ 

χα\ των πρόλήψιων λογιστιχώς τυραννούμ€νος» έτι μαχρΑν Ακέχβ^ βιου^ χα\ πολλής ^Ιται της &νωθ<ν 
βύσικλαγχνίας χαΐ βοηθιίας, 8ΐ μέλλ<ι σώζεσθαι* 1(ΐ60•ραΐ6Γ ιηΐ86ΓίεοΓ(ΙίΑΓυιη ίΐββεβηιίεη» οεεοΓΠΐ» 
61 Αΐηρΐ6χιΐ8 (ϋΙβχΊΐ, 8μί8(|ΐιβ 86Γνί$, 86ΐι δΑεοΓϋοΜϋυβ 

|ΐΙ8!>ίΙ 8Ι0)ΑΙΙΙ ρΓίηίΑΐη ρΓΟίβΓΓβ 8είΙίε61 ΙΐΙΐΙ (ΠβΠίΐΑ- 

46111 ηιιαοι ρηιοΑίη ρ6Γ 8Αΐιε(αιη ϋΑρίίβιηα ίη0α6Γ9ΐ• 
β1 «ΐΑΓΑοηιιαΙιιιη Ιη ηΜουιη 6]ιΐ8, 1(1 68ΐ βοΐιοιιι ΑηΙηι» 
ςΐ|» Ρ6Γ ΜίΑπυαι ιηλαιΓββίΑΐυΓ ιη(ΐ6Γ6 «ΐ£ΐΙ1ϋπι 

€0010ΐηρΐ8ΓΐνΧ νίηηΐί8• ΑΓΓίΐαβ ίΐΙΐυΓβε Ιΐ26Γ6ίΙΙΐΑ- 

Ιΐ8; 61 ιιΐ8υμ6Γίυ88ΐΐ ύΛτϊ €8ΐε6αηΐ6ΐΐΜ ιη ρ6(ΐ68 β)α8, 
άΐνΐιιαιιι νί^ΊίΑπϋΑΐη 61 Ηηηίΐ8ΐ6ΐη , ςυί1ιυ8 ΓθΐΜ>ΓΑΐυ8 
ίαίΙΐυΐΑΓβ <|Ι16Α| ΐυρ6Γ 86Γρ6Ι1ΐ6Ι1) 61 8εοΓρίοη6ΐιι, Δι6 χα\ ό ηατήρ των. οίχτιρμί^ν βυγχατα^ς 
δπήντησ•, . χα\ ιηρικλαχείς χατ£φίλησ€ , χα^ τοις 
αύτου. ίούλοις, ήτοι τοΙς 1<ρ€ΰ9ίν έχέλβυσι τήν σγο- 
λήν αύτδν τήν πρώτην ένίΰσαι, ήτοι τήν υΐοθ^ί^ν» 
ήν χαΙ πρώην βι& του. &γίου βαπτίσματος . ήμφιά- 
σατο« χα\ δαχτΰλιον δούναι 8ΐς τήν χείρα αύτου» τνυ• 
τέστι ;φ κραχτιχφ της ψυχής* Ι δηλουται διά ν[ς 
χειρός ένΜναι σφραγίδα θεωρητικής Αρετής Α^ 
^6ώνα τής.μιλλούσης χληρονομ/ας» Αλλά χαΐ υπο- 
δήματα βίς τους πόδας, ΒιΙαν φυλαχήν χαΧ άαψά» •66ηοΐι 8υρ6Τ οπιηβια ΙιιιιιιίΰΓ ροΐοηΜΑΐη• ΟβίηιΙβ ^ λειανένδυναμουσαν^ιύτ^ν.βατεΐνέ^νω. δφ8ων Μα\ 

σχορπίων,. χα^ έπ\ «βσαν τήν δυναμιν του έχ.θροΰ. 
Είτα χαλ τόν μόσχον.χβλεύει^όν σιτευτδν ένεγχεΤν 
χα\ θΰσαί χαΐ προ6 είναι. •1ς βρώσιν• '(Χ μόσχος δέ 
ΐσχίνοΐτος. αύτλς 6 Κύρ\οζ^ δς έξάγβται μέν του 
χρυφίου τής.θεότητος, χαΐαύχηςτης ύπεράνο) χοι- 
μένης του παντ^; Ιδρας» χαΐ (ι>ς Ανθρωπος έπΙ γής 
ύφθε\ς^ ώς μόσχος υπέρ ημών των Αμαρτωλών δύε- 
ται, χα\ φς σιτευτός « 'ςουτέστιν Αρτος εΙς βρώσιν 
ημών προτίθεται. Κοινήν*όέ ποιείται τήν έ«\ χο^^ 
τοις εύφοοσύνην χα> τήν εύωχ{αν ό βεδς μετΑ των 
αύτου Αγίων, τΑ ημών ύπ* Αχρας οίχειούμενος φι- 
λανθρωπίας, χαΐ λέ^ων * Δεΰτε φαγόντες βύφραν• 
θώμεν• "Άλλ* ό πρεσβύτερος υΐδς οργίζεται* ΝΟει νίΐυΐυηι ]υΙ)6ΐ ια{ΐαΑΐοιιι ΑΟβηί 61 06εΙ<ϋ 6( ΐη 
6ΐ€Αηι Αρροιιί. νί(αΙυ8 ί8ΐ6 ΐρ86 ΟοηιΊιιυε 681 φΐί 
6^Γ688Η8 6X0(1x10 (1ίνίηΊΐμΐί8.€ΐ 46 βΐφ6Γΐι• Μΐηιιΐυιη 
8«:ϋ6, η6ειιοη υΐ Ιιοιιιο ιιι 16γγα νι»α3« ΐΑίιαυ^ηι ιιί• 
ΐϋΙρ8|)Γ0 ηο1)ί8 ροεο3ΐοηΙ>υ8 οεοκΙιιυΓ ; 61 Ιαιι<|αϋΐιι 
β;ΐ{!η8ΐυ8 ρΑηί8 |ηοΓ6 ιη εβΟΑΠί ηοϋί8 ΑρροιιίΐυΓ. 
€ο•ιιιηαη6ΐη ΓΑ6ίΐ ρ08ΐ6Α Β6υ8 ΙεΒίίΓίΑΐη, εουιιηυ- 
ιΐι•(|(ΐ6 εοητινΐυηι.ουιιι 8Αηοΐί88υΙ$, ηο8ΐΓΑ6χ ευιιιηίΑ 
Ιΐ6ΐιικιιίΐαΐ6 α88υιιΐ6η8 61 (116608 : ΕΑΐηυΑ, αίΑυϋιιεβ- 
ηιυε ει 6ρυΐ6αιυΓ. ΒεηίοΓ ηαίειη 01ίυ8 ϊΓ88είΐυΓ• 
Ηβίεη 1816 ηίΐιί ^αίI«08 ρΓρρΐ6Γ νοεΑίίοηειη Κ6η- 

Ιίαΐη 11.1108» 8επΙ[Μΐ8 61 Ρ1ΐΑΠ8!ε08 8εΑΐΙ(ΐΑΐΪ8Α- 

108 ςαοπίΑΐη Οοιηίηαε ρ6ε6ΑΐθΓβ8. Εΐιβειριι 61 ειιπι ίρβίβ |ηΑη(ΐΜ€ΑΙ• δί νεΓΟ Ιι«€ ϋβ ]υβ(ΐ8 ιοίβΠί• «^ μοι πάλιν του^ ^Ιουδαίους οργωμένους έπΐ-τϋ χλή- 

σει τών έδνών, τους Γραμματείς. .χα\ Φβρισαίους 
σκρινδα^ιζομένους« οτι 6 Κύριος Αμαρτωλο)»ς «ροσ- 
δέχιται χαΐ συνεσθίει αύτοΙ;• ΕΙ (έ χα\ Ι6ερ\ τών.-δι• 
χαίων τοΟτο νοέΣν έθελεις, τί θαυμ:^σ;όν» «Ι χα\ ό 
όίχαιος Αγνοεί τόν υπέρ πάντα νουν τιλοϋτον της 
του θεού χρηστότητος ; Αώ χα\ παρα)^λε1ται παρΑ 
του χοινου Πατρδς, ΐ(:α\ τΑ είχότα -διδΑσχεται, λέ- 
γοντος πρδς αυτόν * Συ πάντοτε με.τ* Αμου βΤ, της 
Αναλλοίωτου εύφρςσυνης χοινωνών * ιύφρανθήναι δέ 
χα\ χαρήναί Ιδεί, δτι δ Αδελφός σου οΐίτοςνε^ρ^ς^ίν 
^α\ Ανέζησεν, απολωλώς ήν χαΐ ευρέθη ' νεχρδς ήν 
τ|| Αμα^τΙφ, χα\ Ανέζησε τ]| μετ^νοί^, χαΐ Απο/χα• 
λώς ήν; ώς μή εύρισχόμενος έν τφ θεφ * ευρεθείς 
ούν χαρΑς πληροί τ6ν ούρανδν, καθΑ γέγρο^πται * Κ6Γ6 νοίυειίβ» ςυί<1 ιηίΓυιη 81. ]Μ8ΐυ8 ί|;ηοΓΑΐ Ιη 
ευιΐφΓ6ΐιβη8ΐυι1(ί8 (Ιίνίη» 1κ»ηίΐΑΙΪ8 (ΙίνίΙίΑβ! 1(|ςο 
ΙιριίΑίιΐΓ ευιη 60ΐηιηυηί8 ΡαΙογ, ]ιΐ8ΐΑ(|υ6 ϋοοΐ!(, 
ϋίεειίΑ Α(1 ίΙΙιιιη : Γη 8ειηρ6Γ ωεευοι 68, Ιιηηηυ- 
ΐϋ)ΐΓΐ8 1«ΐίΐί« ρΑΓίίεερβ; ερυΐΑΠ αμΙθιβ 61 |ζ8ν- 
ι1ΙίΓ6 οροηεϋΑΐ ςιΓίΑ (γαιογ ΐαυβ Ι»!^ ιηοπιιιιε 

6ΓΑΙ, 61 Γβνΐχίΐ ; ρ6ΙΊ6Γ9ΐ, 61 ΙΙΐνεΐιΐυβ 681 ; ηΐΟΓ- 
111118 6Γ81 ρ6Γ ρβίεΑίοΐη, 61' Γ6ν{χίΐ ρ6Γ μ<£ΐΐίΐ6ΙΙ- 

ίΐΑβλ ; ρεΓίβΓΑΐ ςιιίΑ ίη ϋεό ηοη ιρνεηιεϋΑΐυΓ, ίηνεη- 
ια8 6Γ£0 εαΊυηι τερίεΐ βΑυ(1ίυ« Αϊευι 8€Γΐρΐυιη 65ΐ : 
ί βΑοαίυηι 6ηΙ Ιη εαί|υ ^υρεΓ αηο ρεεε^ΐοΓΟ |>4Εη1- 
',ΐεηΙϊΑίιι Α^16• * Ουία ε^ί (|υΑΓ6 ρπεεεπιιυ ΐτΊεΐΑ- 
^Μ^ Αεπίοι* ηίο8 1 φιιϋ• ίηςιιίι, ηυηιιυΑηι άέύύύ 
ηήϊΑ 1ι»1αηι, υΐ εαηι ΑπιΙείΑ ιηείε 6ροΐ8Γ6Γ, «β(1 45 ηοΜίΙ'ΙΑΗΐ Ιβ νοοΰντκ. ι Τ£ βέ Ι^νι .14* θ μάλΜχα λυν^ίται ό κρ£•τ 
«βύτβρος υ\6ς ; ϋτι έμο\, Φη«\ν» ο6βέποτ« Ιδωχας 
Ιριφον^ Ινα μιτ& των φίλων μου ιύφρανΟώ, βτβ βέ Α 
υΙός .^ου οίτος, 6 χα'καφ&γών αθ\ι τ^ν^ίον μ%τά 
«κόρνων, ^λΟεν» ΙΟυ^ας αύτφ 'τ^ν μ^ΰσχον τ&ν 9(τ«υ• 
τόν * το9θΰτο γάρ τ6 ύικρβάλλον των (Ις ή 'μ^ς χαρι- 
σμάτων του βεόυ, 17 ^"^^ ^^^ ^^ ίΤί*^^ Ιπιθύμηναν 
«αραχύψαι €ΐς τ& χαρισ^έντα β(ά τής αύ^ΰ Ιναν- 
θρωπήσιως ήμίν, χαθά φησιν ό 'χορυφαΤος των 
*Απο9τΛων Πέτρο;. *Αλλ& χα\ οΐ ({χαιοι επιθύμησαν 
χαΧ χρ6 χαιρου 8ι* αύτ& έΧθβΙν τ6ν Χριάτ^ν^ ώς χα\ 
*Α6ραίμΙ««0ύμη9βν Ιδ^Ιν τήν ήμέραν αΰτου* ό βέ τ^ 
τ« ονχ Ιίλθβ, χα\ δτ€ Ιίλ^βν, ούχ ήλΟι χαλέ^αι δικαίους» 
άΧλ& &μαρτω\ους <!ς μετάνοιαν, χα\ υπέρ αυτών μίλι*- 
9τ% βταυροΰται 6 τΙ^ν &μαρτ(αν βίΓρων του χόαμου * 
6π•ρε«€ρ(99(υβ€ γάρ ή χάρις» δπου Ιπλβιίνασ&ν ή 
αμαρτία* *Οτι βλ των ίιχαίων αΐτοΰντων ούβλ Ιν 
τών έρίφων δίδωσι, τουτέστι των αμαρτωλών, σα- 
φές ήμΤν γίγονβν {χ τι Α^ων ούχ ολίγων, χα\ 4^ 
^ς χατλ τ^ν Ιβρδν χα^ μαχ4ριον Κάρπον όπτβίσίας 
μάλιαία• (Χτος γάρ οφ μόνον οΰχ ήχοΰάθη πονηρών 
τίνων Ανβρών λ«αρΰ|ΐ«νος, χα\ βίχαιον ο^χ «Τναι 
λέγων, βΐ ζώσιν Μρβς &Ββοι, χα\ διαστρΙφοντ<ς ^άς 
4Μ)ς Κυρίου τ&ς βύθλίάς, άλλί^ χα\ θβίας άί'(α'ίζ^• 
χτήσιώς έι^ιρΑθηι χα\ φριχώβιοτάτων τινώ^ Ιπύ- 
0&το λόγων* π^ς Ιπίγνωσιν της ά^|(ήτου χα\ ι&πέρ 
νουν θλία^ ά>^Χ^> εναγόντων, χα\ μή μόνον ούχ 
Ιπαρδσθαι πειθόντων, Αλλά χα\ τών Ιν πονηρίςι ζών« »α2ηι αΐίΚ ιηβτοΐΓί£ΐΙ»α&, ν<«ΐ|» 0ύε]<ϋ8ΐΝΐ(!- νΐΐΐιΐιιηι 
ΙΑβιαιίιιπι. Ν^αι Ι>ΐ)ΐ*4 «ηηΐ, ΐλίηςυο βχΐιηΐβ ο1ι91γΙ&- 
ιη«ΐ• α 1)60 ιιοΙ){& 6ΐΠί5ί1λ, υΐ λη^βΐΐ Ιριί ϋοιίϋβΓΟίιΙ 
ρτο&ρΙΟΑΓβ ίΐι ((Γ•ΐι»8 ρβΓ β]ιη ίη€οηΐ3(ίο«•ι!ι ιι%Ι)ί• 
ϋαΐΜ, ρΓθ<ιΐ<)^χ?ΐ€θΐ7ρΙΐ8βΐλΒορο<ΐοΙθΓυιη Ρ6ΐΓαβ>*• 
^υ9^^ 6ΐΐ8ΐη ρΓορίβΓ ίΙΙα 1>«η€θ€ί8 (ΙοβίιΙ^ΓλνβΓυηΐ ίη 
βαο ΐβιηροΓς €ΙιΗ»ΐυαι νβηΐΓβ, 8ί€ΐη Αί)ΠΐΙιαιπ <|θβΙ« 
^βΓίνΙΙ ϋί0ΐη ο)υ9 ?1(Ιογο ; ίϋο λυίβηι ΐυη€ ηοη τβηιι, 
61 ςυαικίο νβηΊΐ ηοη νβηΗ το€λΓ6 ]υϋΙο$ <«αιΙ ροοοα- 
10Γ68 λ<1 ρ(Βθίΐ6ηΐί»ιΐ)• 6ΐ ρΓθρΐ6Γ 1ΐ08 Ιη μπιπίδ ςπι• 
οίβχυβ ι^( ςυ! Ιοίΐίΐ ρ6663ΐ8 ηιυηϋι ; ηηοι υΙ)Ι 
8ΐ>Μη(]8νΙΐ (ΙοΙίοίαιη, ίΐί 8ηρ6Γ8ΐ)υη(ΐ3νΗ β[Τ8ΐ{9« Οιιοά 
Ιϋβ^ΙΙ&ηϋϋυβ ]υ$ι{8 066 αηυηι «Ιαΐ Ιιχϋιιιη, {(! 681 
ρ66€8ΐ0Γ6ΐη πιαηίΓΐίίιΐυιη ήοΙ)ί8 Γ&εΐυιη 681 6χ α1π8 

ηοη ρ3α€ί8 βΐ ρΓίΡ86ηίΐη 6Χ 6Χ6ηΐρΙθ 88η6ΐί 61 1>68ΐ1 

€8Γρί. Νλπι 1816 ηοη βοΐυιη ηοη βΧΑηιΙίΐαβ 68ΐ ρπι* 
?{8 ςυίΙ)ΐΐ8(ΐ8ηι νΊπ3 ηΐ8ΐ6<1ί66η8, 6Γ]υ8ΐυπι ηοη 688β 
ι1{66η8 ιί νί?8ηΐ Ιιοπνίη68 β^ηο Ι>60, .6θ'ητ6η^ηΐ68 
νί88 ΡοιηΙηί γ60188, 86(1 611301 (ϋνίη3|η 6χρ6ίηιίβ 681 
Ιη<ΙΙ{η3ΐΙοη6ΐη, ϋιΐΓ08ςυ6 3ΐιάΙνΊΐ 86Γΐιίιόή68 ςυΐΓ^υ» 
6Χ6ίΐ3Γ6ΐυΓ 3(1 80[ηο866ηϋ8ηι (η6ΐΓ3ΐ)ΐΐ6ηι οί ία(ί<Αη« 
ρ^6I16η8^^ίI6Π) Οβι 89ρΐ6η1ί3ηι. η6€ηοη 8υ3(ΐ6Γ6ίΗί^ 
ηοη ηΐ3ΐ6ΐ1ίε6Γ6 νίΗβ ίη ηβκιυίΙι& νίν6ηΐίΙ>ιΐ8, 06α 
6ΐί3η Η1ί8 ΐ8Γ{1οηΐ6 Ι6η<ριΐ3 ρ<βηΙΐ6ηΐϋ38. νοβ^ ιι( 
ο$ΐ6η()6Γ6ΐ Οβυβ ροΒίΓιίβηϋυπι, Ριΐΐ6ΐτ ΐηί86ΐ1<;οη|ΐ3- 
ηιαι, 61 υΐ 3<Ι(Ι6Γ61 (|ηοηί3ηι οοϋτοη'ΐβ ρ6Γ ροΒπίιβη• 
Γΐλΐη ηΐλ^ηλ χηιυΐ3ΐΙοπ6ςυ6 (ϋρΐλ ΐΓϋ>ιιΊΐ 1>6ιΐ6ύόΐ8» 

Ι13 0Γϋίη3νίΐ ρ3Γ3ΐ>0ΐ3Π1• ^€ιΐν, του θλου χαίρων Ιτι μίτανοίας παρέχοντος έχΐίνοι;• Ινα τοίνυν τόυτο ΒιΙξ^ ό Θ€^ τών μκ'^^ 
νοοΰντων, ό Πατήρ τών οίχτιρμών, χαΐ Γνα προσπαραστήσ^, δτι τοΙς €ιά μβτανοίάς έπϊστραφβΤαι μβγέΰ^ 
Χ2\ λπίφΟονα (ώρα βίβωαιν, 'οΟτω βιέΟηχβ τήν παραβολήν. 

Έ:ειλαβώμ€0α οδν χα\ ήμ^Τς» άδβλφο\, βι' Ιργου Ο Νθ8 ΐ]υθ(ΐθ6,^ ΓΓαΐΓ68• 6ΐη6ηϋ6ΐηυ8 ηο8 ρ6Γ οροπι 
«ης μλτανοίας, Αποταξώ^λίΟα τφ πόνηρφ Χ4ΐ\ το!ς ροβηίΐ6ΗΐΙ«, 3ΐυΓ6ηιιηΐί6Π)υ8 ηι»1ίλη6 61 ρ3$6ηί8 6ΐυ8 ; ^οσχιΙ^μασιν αύτου * Αποσχώμίθα τών χοίρων, χα\ 
ΐώναύτους τρβφόντων χερατίων, δηλονότι τών βδε- 
λυρών ΐΜίθών, χα\ τών τούτοι; προσκειμένων * Απ(^- 
στώμεν της πονηρϊς νομής, τουτέστι της χαχ^ς 
συνηΟείας * φύγωμεν τήν τών παθών χωράν, ή'έις 
ΙστΙν Απιστία χα\ Απληστία χαΐ άχϊρασία, έν αίς 
λιμός Ισχυρός τών Αγαθών γίνεται, χα\ λιμού χείρω 
ηάΟη * δρΑμωμεν πρ6ς τ&ν Πατέρα της Αφθαρσίας, 
τόν δοτηρα της ζωής, τήν όδ6ν της ζϊωης δι Α των 
Αρετών ^δίσαντες; ΙχβΙγΑρ αύτ6ν εύρήσομεν πρ6ς 
ύπαντήν ύ^ φιλανθρωτρίας εξελθόντα, χαΐ χαριζό- 
μενον^μίν.τήν Αφεαιντών Αμαρτιών ημών, τ6 αύγ- 
θΐ)ματης Αφθαρσίας, τόν Α^^αβώνα της μελλούσης αΙ)δΓιη63η)α8 ρθΓθί8 61 8ΐΓκιυί8 (ΐιι|1>υ8 ν68€ΐΙιιΐυΓ. ϊά 
681 ΐοΓρ'ώυι €υρί(Ι!ΐ3ΐίΙ)υ8 ?|π8(ΐυ6 ί8(ΐ8 ίηιΙύΙ^βη^ 
(ίΙ)υ8« 3πιονο3η)υΓ 3.Ι10ΧΠ8 ρβϋιιϋδ, «εϋίθ6ΐ3 ρ6Γν(*Γ$ΐ3 
οοη8υ6ΐυ<ϋιιίΙ)υ8 ; Γυκίεπιυβ ΙίΙιίάίηυηι ΓΟ^ίοιιβιη ψΐΛ 
681 ϊηΟϋβΗίαβ, ^μίι.βΐ ιηΐϋηιρ6Γ3ηΐί8 ίη <|υ|5υ3 ίη?6η2• 
Ιυι ί30ΐΐ68 νλΙίιίΑ ίΑηΐ6(ΐυ6 ρ6]θΓ68 1ϋ)Ι(Ιίη68 ; ουΓΓΑΐηυβ 

3(] Ρ3(Γ6Π) ίη60ΓΠΐρΙΐΙ)ίϋΐ8Γΐ8, 30 |3Γ|;ίΙΟΓ6Π1 νίΐ«, 

3(1 τΐ3πι τίΐχ ρ6Γ νίΠϋΐββ ίη€6(ΐ6ΐιΐ68 ; ί1)1 βπίιη οαηι 
νί({6ΐ)ίαιυ8 3(1 οοεοΓδοπι Ι6ηί(|[η6 6Χ6υηΐ6πι, οι (Ιο- 
η3ηΐ6αι ορΚ>ί8 Γ6σιί$8ίοι\6Π) ρ6003ΐ0Γυηι ηοβίΓΟΠιιη, 
ϊηοοΓΓμρΐ11)ΐϋΐ3ΐΐ8 ρίβηυ8, 3ΓγΙι38 Γυπιπε Ιι»ΐ*6(1ίΐ3- 
Ιί$. δΙο &1ιυ8 ρΓθϋί£α8• ρΓουΙ 3 53ΐν3ΐ0Γ6 (1ίϋίΰίιη98, 
(1(]30(Ι]α.ίη Γ69ίοο6 €υρί(1ίΐ3ΐαιη ΐ'6η)»ρ8ίΙ, 1ί66ΐ 6χ• χληρονομίας. ΈπεΙ χαΐ ό Ασωτος υΙός, χαθΑπερ |^ ςο|;ίΐ3Γ6ΐ 6( (1ίθ6Γ6ΐ ν6Γΐ>3 ρ(]βηίΐ6ηΓΐ3Ρ ηίΐιίΐ 1)θηί ;6αρΑ του Σωτήρος ΙδιδΑχθημεν, μέχρις αν ήν ^ν 
τ) χωρφ τών παθών» εΐ χαΐ διενοεΐτο χαΐ Ιλεγε τΑ 
βήματα τ7|ς μετανοίας. Αλλ* ούδενός Ιτυχε χρηστού, 
Ι6»ς Λ «λφείς Απαντα 1;ιεΙνα τΑ Ιργα τή; ^ίμαρτί(ίί^ 
δραμών ήλθε πρ6ς τόν πατέρα, χα\ τών ύπ^ρ έλπίδ^ 
τυχών, Ιμεινε πΑντως τοϋ λοιποί} σύν ταπ«ινώσε-ι, 
σΐι^φρονών χα\ διχαιοηραγών χα\ συντηρών έαυτφ 
τήν^γχαινισθεΓσαν ύπό τού θεού χΑριν Ασίνη; ή; 
γένοιτο χα\ ήμας πάντας έηιτυχείν χαΐ δια^ηρείν 
Αμείωτον, Ας ,Αν ιΧαΙ- έν τφ μέλλονη αί|ϋϋ»ι συνε^^ρ 

*» Ι ΡβίΓ. ι, 12. οϋΐίηηίΙ, ιΐ6(ΐυ6<1ιιη) ι1ίηΓΐ8&ί8 ί11ί8 ρ6063ΐί 0ΡΦΓΐ1)υ8, 
ουΓΓβηβ Τ6ΐι1ΐ 3(1 ρ8ΐΓ6ΐη , 1)θη3 ςιιχ ηοη 8ρ9Γ3Γ0 
3118)18 6Γ31 3586£υΙα8, ρθι^ΐ6ϋ οιΟΜίηο ΰοπ.νβΓ»3ΐυ8 
681 ίη Ιιυιηί1ίΐ3ΐ6 <Τ38ΐβ ]ιΐ6ΐ6ς(ΐ6 νίνοο^ βι Γβηρνχι- 
(Απα 3 Ι)μ> |;Γ3ΐί3ΐη 6υ$)ο(1ί(:η$ ίηΐ6|(Γ3ΐη, ()(ααΐ ηο• 
0ΐηη68 οοηΒβςηΊ (Ιοηοΐυτ 61 ίιιΐ3€ΐ3φ βυ&ίοιϋΓΐ^ μ( 
ίη ΓιιΐιίΓΟ 56€ϋΙο, ίη 8υρ6Γη:^ ^6^α3^^^αΗι, οιιιιι ρΓΟ• 
ά\%ο ]3η) δ;ι1νο οοη|$3υ(ΐ63θΐυ8 Οϋο, ίη ίΙΙα ηΐ3ΐΓ6 
νίνβηΐίυιη Εεε1ΰ8ί3 ρΓίπιο^οηΙΐΟΓυιη, ίιι ίρ&ο€ΙΐΓί8ΐο 
ΟοΗΐίπο ηο8ΐηο,ςιΐ6αι.(ΐ6θ€ΐ ^1ογ43 ίη ;89!ου)3. Ααιοη• 43 βΠΕβΟΗΙΙ ΡΛΙΑΜ^Β α 

ϊο εοκίιιπι ρβ€€Ατ{ΐ βΙηη((Μιι& 9 ρ^Γβ ΓιΙίιΐθ, ηΙ&2 Λ ΙΓομβν;» ^ 6 πατή^ οΐτέος & β(6ς Ι«τΙ * )ιως γ&ρ οαιίββιΐβ 6β86ΐ Ρα16Τ. 7 Αί( ϋίΤ^ο : ΡεοοανΙ ίιι εοβίυιη, 
βείϋΰβΐ ϊη 8&ιΐ€ΐ08 ΐ|ΐΓι !η οοβΙο βυιιΐ, €1 ηυοταπι ει* 
ιτιΐ«» Ιη οιβΙο ΤΰΠΑΐαΓ ; βΐ €0Γ2ΐη Ιβ ηιιί €ΐιιη 83η€(ί& 
ΐιιίΑ ίη ΰορίο Ιΐ3ΐ)ί(&8• ι Ει ίαιιι ηοη δαιη (Ιί|{ηιΐ8 το- 
ΟΓΐ ηΐίυ8 Ιυυβ ; Γαο πιβ 8ΐοαΐ υηυιη ι1β ιηβΓΟβηβτΗβ 
ΐυΐβ. ι ΡιιΙοΙίΓβ ίη 1ιιιπιϋίΐ&ΐ&α<1άί(1ίΐ : Γ&ο ιηβ : ηβιηο 
βιιίιη λ §6 !ρ80 &υ8€ίρίΐ (ζΓΑΐίυβ 8ϋ νίπυίβηι, βίβΐ 
ηοη 8ΐΝβ €]υ8 οοπΑβηλυ α&ΒβςιΐλίοΓ. < Ει ΜΓ^βηβ, 
Ιηςυίΐ. νβηίΐ &<! ραΐΓβιη βυιιπι : οιιπι αιιΐ6ΐη :ιϋ1ιυο 
ί(ηΐ|^β €88οΙ••• > ΤΰΓυπι ςηοιηοιίο νοηίΐ «Ι αϋΐιιΐΰ 
Ιοηςβ €πιΐ ; ςα^Γβ π)ί$βηοοΓάίΑ η)0ΐιΐ8 ρ8ΐβΓ «ίυβ 
Ινίι ιη οοουΓ&υπι Π11μ8 7 ΡοβηΊιβηβ Ιιοηο 6Χ «ηίπίΑ 
!υιη ϋοηα βΐϊιί ρΓοροπίΐ βι α ρ6€€8ΐο βχβυΓ^ΐι, »(Ι 
Οβαηι ροΓ^ίι ; 86(1 ρΓΑΤίβ €0η8υ€ΐιιιΙίηί))υ8 6ΐ ρπβ- τρ6ς 9ΐ6ς,' •! μή οΰράνΜΚ V ^ Πατήρ ; *Ημα{»τον' οϋν, 
φη9\ν, «Ις.τ^ν ουρανών* τουτ<'τ74ν Λίς χο\>ς Ιν τψ 
ούρανφ άγιους, χα\Δν ^& «ολ(τ£υμα έν ο6ρανο?ς 
ύπάρχκ, χα\ ενώπιον (τον, 8ς. μιτά των σων άγ{ων 
έντφ οΰρανφ χατοιΧ|?ς. ι Κα\ ο6χέτι β1μ\ Αξιος 
χληθηναι ΜΪός σου * ιβοίησ^^ν μ« ώς £να των μισθίων 
σου. • Καλώς τ^Ι ννν- ταπί ινώσΐ ι συν8τ(σθ£\ς^ Ποέη- 
σόν με,-φησίν ο& γά|> χαρ* Ιαυτου τκς λαμβάν» 
τους χατ* &ρ&τήν βαθμούς» <1 χα\ μΙ) χωρίς της αυ- 
τού προαιρέσβως. < ^Ανχστ^ς «5ν, φησ\ν, ^λβ<ν ζΐς 
τλν κατέρα αύτου * ίτι (( αύτοϋ μαχράν Απέχον- 
τος, ι ϋώς δλ ήλθ8. χλ\ μα;(ράν άπ£ΐχ<^ βώ χ«\ 
σπλαγχνισθενς ό ιβατήρ αύτοΰ έξηλθ<ν ιίςσυνάννη- 8ϋπίρΐίοη<Ι)ΐι«ΐ^Γ9ηηΐΓθ νβχαΐαβ, ΑάΙιυορΓοεϋΐα^^νΐΒ /^ν ^του ; Ό μβτανοών Ανθρω«ος Ιχ ψ^>χή< τ) 
α 0«ο» ?8ΐΙ(]6ίΐιιο €|[€1 βυρβΓΠλ πιΙββΓίεοΓϋίλ 61 8ϋχί- μ^ν άγαθ|| ικροθΐσΐι .χαΐ τφ τής αμαρτίας Ιχστηναι 
ϋΟ, 8ΐ 8Αΐ?8η<1α8 €$!• φΟ^νβι πρ6ς τ^ν «Φι^ν * 6ιι6 δλ της χαχής συνηΟβία^ 

χα\ των πρόλήψιων λογιστιχώς τυραννούμ€νος, έτι μαχρΑν &κέχ<( β<ουφΧα\ πολλής Μται της &νωθ<ν 
β^σ^λαγχνίας χαΐ βοηθβίας, «Ι μέλλει σώζεσθαι* 1(ΐ€0•ραΐβΓ η)ΐ56ΓίεοΓ(ΙΊΑΓυιη ()β8εοη(ΐ6η8 οοοογπΙ» 

61 Α|ηρΐ61Ι18 ΐϋΙθχΗφ 8υί8{|116 86Γνί$, 8611 8Α€0Γ<Ι.0ΐ|1)υ8 

|ιΐ88ίΐ 8ΐο)Αΐη ρΓίηίΑΐη ρτοί^κτβ 8€ί1ίε6ΐ Γιΐιι ιΐίβηίΐβ' 
έβιύ ςιιαηι ρηιηΜηι ρβΓ 89ΐη€(αηι ϋαρίΙβηίΑ ίη^αβΓΟί. 
βί (ΐΑηαηηΐιΙυιη Ιη ηι^ηυοι 6]ιΐ8• \ά ββΐ βαίοιιί ΑηΙηι» 
ςΐ|» Ρ6Γ ιη»ηυπι ιηληιΓββίλΐιΐΓ ιηαβΓβ 8ΐ£ΐ11ϋπι 

€0016ηΐρΐ8ΐίΤΧ νΊηΐΙΐί8, 8ΓΓΙ|38 ίΐΙΐυΓΦ Ιΐ26Γ6ίΙίΐ8- 

118; 61 ιη&ημ6Γίυ88ΐΐ ά8π €&Ιθ68ηΐ6ΐιμ ίη ρ6(ΐ€8 β)α8, 
άίνΐιιαιιι τί^ίΐΑηϋιηι €1 ϋΓοιίΐαΐβιη , ςυίΙ)α8ΓοΐΜ>ΓΑΐυ8 
ίαιΙιυΐ8Γβ ςιίθΑΐ •ιιρ•Γ ββΓρβηΐβη^ €ΐ 8€θΓρίοη6ηι, Δι6 χα\ ό κατήρ των. οίχτιρμί^ν συγχατα^ς 
δπήντησβ, . χα\ ιηριπλαχείς χατεφίλησε « χαλ τοις 
αύτου. ίούλοις, ήτοι τοΙς Ιερευο'.ν Ιχέλευσβ τήν σγο- 
λήν αύτδν τ4)ν πρώτην ένίΟσαι, Ι^τοι τ^ν υΐοθεσί^ν» 
ή ν χα\ πρώην βιά του. &γίου βαπτίσματος . ήμφιά• 
σατο, χα\ βαχτΰλιον δούναι εΙς τήν χ&^]ρΛ αύτου, τνυ• 
τέστι ;φ πραχτιχφ της ψυχής, δ δηλουται διά ιτ^ς 
χειρός ΙνΜναι σφραγίδα θεωρητικής Αρετής Α^ 
^6ώνα τής.μιλλούσης χληρονομ/ας, Αλλά χαΐ υπο- 
δήματα εΙς τοΟς πόδας, Βείαν φυλαχήν χα\ ΑσφΑ• •6€ηοΐι 8υρ6Τ οπιηβιη ΙιιίιιιίοΓ ροΐοηΐιααι^ ΟοίηιΙο ^ λειανένδυναμοΰσαν4ΐ6τ6ν.«ατεΙνέ^νω. βφεων χαΐ 

σχορπίων,. χαΐ έπ\ «8σαν τήν δυναμιν τοΟ έχθρου. 
Είτα χαλ τ6ν μόσχον.χελεύει^6ν σιτευτδν ένεγχεΤν 
χαΐ θυσαΐ χαΐ προθίΐναι. εΙς βρώσιν• '(Χ μόσχος δέ 
ιστιν ο^τος αύτδς 6 Κι^ριος, δς Ιξάγιται μίν του 
χρυφ^ου τη< .θεότητας, χαΐ αυτής της ύπερΑνοι χοι- 
μένης του παντός Ιδρας, χαΐ ώς Ανθρωπος έπΙ γής 
όφθε\ς^ ώς μόσχος ύπίρ ημών των Αμαρτωλών θύι- 
ται, χα\ ώ; σιτευτός , 'ςουτέστιν Αρτος εΙς βρώσιν 
ημών προτίθεται. Κοινήν*όέ ποιείται τήν ίη\ χοφ^ 
τοις εύφοοσύνην χαΐ τήν εύωχίαν δ βεδς μετΑ τών 
αυτού αγίων, τά ημών ύπ* Αχρας οίχειούμενος φι- 
λανθρωπίας, χαΐ λέ^ων * Διύτε φαγόντες εύφραν• 
θώμεν. "Άλλ* ό πρεσβύτερος υΐδς όργ(ζεται« Νόει νίΐυΐαηι ]υΙ)βΙ 89|^ια8μιιιι ΑββΓΓΐ βΐ οοείιϋ 61 ίη 
6ΐ€2ηι βρροιιί. νΐΐιιΐυβ ίειβ ίρεβ Οοπι'πιυε «81 ^.υί 
6^Γ6880δ 6χ «κΐγΐο (Ιίνίηίΐμΐίε. €1 46 8ΐιρ6ηΐ8 Μΐιιιιΐιιηι 
86(16, η6€ηοη υΐ Ιιοιηο ιιι >6ΓΓ9 νι^αβ, Ιλίκιυιηι ιιΙ• 
ΐϋΙρ8|)Γ0 ηο[)ϊ8 ροοο3ΐοηΙ>μ8 οοοιιΙίιυΓ ; 61 Ι8η<|α;ιηι 
β»{!η8ΐυ8 ρ8ηί8 |ηοΓ6 ιη 68οηι ηοΙ)Ϊ8 «ρροηίΐυΓ. 
ΟίΝηηιυηβιη (ζο\ΐ ρθ8ΐ68 0608 Ιβΐϊΐΐβηι, €ουιη)υ- 
ΗΓ(|ΐΐ6 €οηνινιυηι.€υηι ββηοΐίβευΐ^, ηο8ΐΓ•6χ ευιιιπίλ 
ΐΐ6ηικΐΗΐαΐ6 α88υιη6η8 61 <1ί66η8 : Ειηιυβ, ηιαιιϋυοβ- 
ηιυ8 61 βρυΐ6αιυΓ• ΒβηίοΓ »αΐ6ΐη 01ίυ8 ΐΓβεείΐυη 
Ε6ί6η 1816 ηιΜ ^η()«08 ρΓορίβΓ νοοβιίοηοοι Κ6η- 
Ιίυιη ιι;ιιο8, 86Γϋ[Μΐ8 61 ΡΙΐλΓίββκοε 8ε8ΐΐ(1•1ίη- 

108 ςϋ0Πί8ηΐ Οοίηίηυε ρ6€68ΐΟΓ68 81180ΐρΐΙ βΐ €ΙΙΠΙ ΐρ8ί8 |η2Π(1ιΐ€81• δί ?6Γ0 Ιι«6 ϋβ ]υβ1ΐ8 ιοΐ6ΐΙΐ• ||ί^ο( η^ίν τού^ ^Ιουδαίους οργωμένους 1π\•τ|) χλή• ^6Γ6 νοίυβιίβ, ςυί(1 ηιίΓυηι 81. ]Μ8ΐυ8 ί|;ηοΓ»ΐ Ιη• 

6υΐΙφΓ6ΐΐ6η8ΙΙ>ΐ1ΰ8 (Ιΐτίηφ ίκΐηίΐ&ΐίβ ί1ΐνΐ(ί98? ΙΐΙϋΟ 

ΙιΟΐΙλίυΓ 6ΐιιη οοιηπιυηί'β Ρίΐ(6Γ, ]ιΐ8ΐ8(ΐυ6 ιΐοαΐ, 
ϋΊ66η8 8(1 ίΐΐιιηι : Γη 86ΐηρ6Γ ηΐ6€υη) 68, ίιιιπιυ- 

ΙίΐΙ)ΐΙί8 1«ΐίΐί« ρ&ηί€6ρ8; 6ρυΐ8Π 1111601 61 |ζ8ν• 

ιΙΙίΤ6 ορθΓΐ6ΐ>8ΐ ςιΓΐ8 (Γ816Γ . ΐμ^Β Ιιίο ηιΟΓίυοε 

6ηΐ, 61 Γβνίχίΐ ; |ι61Ί6Γ9ΐ, 61 Ιην61ΐ1υ8 681 ; ηΐΟΓ- 

Ιηυ8 6Γ81 ρ6Γ ρ6ΐ-68ΐυίη, 61 Γ6νίχΐι ροτ ρ<£ιΐίΐ6η- 
ϋ8βλ ; ρ6Γί6Γ8ΐ ςιιίι ίη ϋ6ό ηοη ίρνβηιβϋΐιυΓ, Ιην6η- 
ια8 6Γ£0 €αί1υηι ΐ'6ρΐ6ΐ ^ιυιϋυ, 8ίΰ.υι 8€Γΐρΐυιη 65ΐ : 
ι βλοαίυηι 6Πΐ Ιη εαί|υ 6ϋρ6Γ αηο ρ6€6»ΐθΓ6 |)4»η]- 
^οήΙίΑΐη 8^16. • Ουΐ(Ι 66ί 4υ;ΐΓ6 ρηκεβπιιη ΐτίεΐΐ- 
π*^ 86ηίοΐ' 01(η8 1 φυίι, ϊηςηίΐ, ηυηςυβηι <ΐ6(ϋ8ΐΙ 
ιιιΙΙΙΙ ΙιχιΙαηι, υΐ εαηι «ηιίοίε ιη6ΐ8 6ΡοΙαγ6γ, «β<1 σει τών έ&νών, τους Γραμματείς. .χα\ Φβρισαίους 
σχρινδαΜ{ομ^νους« οτι 6 Κύριος Αμαρτω>ϊθ{»ς «ροσ- 
δέχεται χα\ συνεσθίει αύτοΙ;• ΕΙ (^ χαΐ Ι6ερ\ τών.-δι* 
χαίων το9το νοεΣν έθέλκις, τί θαυμισ^δν, εΙ χαΐ ό 
όιχαιος αγνοεί τόν υπέρ πάντα νουν πλούτον της 
του θεού χρηστότατος ; Αώ χαΐ παραιςαλείται παρΑ 
τούί χοινου Πατρδς, ΐ(:α\ τά είχότα -διδΑσχεται, λέ- 
γοντος πρ6ς αυτόν * £υ πάντοτε με.τ* έμου εΤ, της 
Αναλλοίωτου εύφρ€συνης χοινωνών * εύφρανθήναι δΙ 
χαΐ χαρήναί έδει, δτι δ Αδελφός σου οΐίτοςνεριρ^ ήν 
χα\ Ανέζησεν, απολωλώς ήν χαΐ ευρέθη * νεχρδς ήν 
τ|| Αμα^τΙφ, χα\ άνέζησε τ]| μετ^νοί^, χαΐ άπο>χα• 
λώς ήν; ώς μή εΰρισχόμενο; έν τφ βεφ * ευρεθείς 
ούν χαρΑς πληροί τδν ούρανδν, καθά γέγρο^πται * 45 ηοΜίΙίΑΗΐ Μ νοοΰντι. > Τ( ^έ Ι^ν|.ΐ4* θ μάλιστα λυν^ίται 6 κρ€«? 
νβύτιρος Μ\6ς ; ϋτι ίμη\ Φ7ΐ9\ν, ο6β*ποτ« Ι^χας 
Ιριφον» Ινα μ€τ& των φίλων μου «ύφρανΟώ, βτκ βέ 6 
ν16ς 4^υ οίτος, 6 χα^αφ&γών αου τ49*^!ον μ%τά 
πόρνων, ^λθεν» ΙΟυ^ας αΰτφ 'τ^ν μίβσχον τ&ν σιτβυ* 
τόν * το9θΰτο γάρ τ& ύπιρβάλλον των εΙςήμ^ς χαρι- 
σμάτων του Θιου, 17 ^'^^ ^^^ 0^ λΠ'^^'^ Ιπιθύμησαν 
«αραχΰψαι £ΐς τά χαρισ^έντα β(ά τής αύ^ΰ Ιναν- 
θρωπήσιως ήμίν, χαΟά φησιν ό χορυφαΤος των 
*Απο9τΛων Πέτρος. *Αλλ& χα\ οΐ βίΐΜκοι Ιπιθΰμησαν 
χαΧ πρδ χαιρου βι* αύτ& ΐχθβΐν τ^ν Χρΐ9τ6ν, ώς χα\ 
*Α6ραίμΙ««6ύμη9«ν ΙδχΤν τήν ήμΙραν αΰτου* 6 βλ τ^ 
τ( ονχ 11λθ^£» χα\ δτβ Ιίλθβν, ούχ ήλΟβ χαλέσαιδιχαίους» 
Αλλά &μα[ρτω\οΙ)ς ι!ς μετάνοιαν, χα\ υπέρ αυτών μίλι*- 
9τ^ βταυροϋτοιι'ό τΙ^ν &μαρτ(αν βίΓρων του χόσμου ' 
6π•ρεΐΜρ(99(υβ€ γάρ ή χάρις» δπου Ιπλιόνασ&ν ή 
άμ.αρ^{α• *Οτι βλ των βιχαίων αΐτοΰντων ούβλ ΐ¥ 
τών Ιρίφων δίβωσι» τουτέστι των αμαρτωλών, σα- 
φές ήμίν γίγονιν Ιχ τι άλλων ούχ ολίγων, χα\ ά^ 
^ς χατά τ6ν Ιιρδν χοι\ μαχάριον Κάρπόν οπτασίας 
μάλιστα• Ο&τος γάρ ο6 μ^νΐ»ν •ΰχ ήχοΰάθη Κονηρών 
τίνων άνβρών λίΜρΰμινός, χα\ 6(χαιον ο^χ βΐναι 
λέγων, βΐ ζώσιν ά^ρβς άΒ«οι, χαΐ βιαστρίφοντβς ^άς 
άβοΐις Κυρίου τάς •66ι(άς» άλλα χα\ 6«ίας άγανα* 
χτήσιως έι^ιράθηι χα\ φρκχώβιστάτων τινώ^ &κύ• 
•(το λόγων* πρ6ς Ικίγνωσιν τ^ς ά^|(ήτου χα\ ι&πέρ 
νουν 6<{α^ ^^Χ^? εναγόντων» χα\ μή μόνον ούχ 
Ιπαρά^τθαι «βιΟόντων, άλλα χαΐ τών Ιν ιηνηρί^ζών« »ιΐ2ηι ΰααΐ ιηο?6ΐΓί£ίΙ»α&, ν<«ί|, θ€οί<ϋ8ΐΝΐ(!- νΐΐΐιΐιιηι 
Ιββίο&ΐιιιη. Ν&αι Κπΐ'^ «πη(, ι^ιηςυβ βχΙιηΙ* €Ιι91γΙ&• 
ιηλΐ• α 1)60 ηοΙ)!λ 6χΙιί5ϋλ, υΐ λη^βΠ Ιρβί ιΙβιΙϋβΓβιιΐ 

ΙΜΓΟ&ρίΟΑΓβ ΐΙΙ ((Γλίίλβ ρβΓ β]!» ίπΟΟΠίλΐίΟ^ΟΐΙΐ 11%1>ίβ 
ά2ΐ88, ρΓΟΙΙΙ <)^Χ?1 €0ΐ7ρΙΐ8βΙλΒ ΟροηοΙΟΓυΐη ΡΰΐΓϋβ^*• 

^υ9I^. βιΐ&ιη ρΓορίβΓ ιΊΙα 1)βη«θ€ί9 (ΙββΉΙβΓίνβΓυηΐ ίη 
5110 ΙβιηροΓς €ΙιΗ8ΐυαι νβηΐΓβ, 8ίου1 Α1}Τ9ΐΙιαιη <|$βΙ• 
^βΓΑνίΙ ϋΐβιη ο]υ9 νΐίΐθίτβ ; ίϋβ ιυίβηι Ιυηο ηοη νβηιι» 
61 ςυλίκΙο νβηϋ ηοη νβηΐΐ το€ΑΓ6 ]υΗ,(ο$ ««ηιΙ ρβοο»• 
(0Γ6β %ά ρ(Β0ΐΐ6ηΐί»ιιι. 61 ρΓορ(6Γ 1ιθ( Ιη ρηιηίδ ογιι • 
οίβχυβ ι^( ςυί Ιϋΐΐίΐ ρ6€63ΐ2 ηιυηϋί ; η«ιιιι υΙ>| 
•1>Μη(]&νΙΐ (ΙβΙίοίαιη, ίΙ>ί 8αρ6πι5υη()3νΐΐ β[Τ8ΐΐ9. Οιιοά 
Ιΐΐ8{ΐ(&ηϋ1)υ8 ]υ$ι{8 ηβο αηυηι (Ιαΐ Ιι^ρϋαιη, Ίά 681 
ρ6668ΐ0Γ6ΐη ηΐ8ηΐΓΐί6ΐαιη ήοΙ)ί8 ΓαοΙυιη 681 6χ 9Ηί8 
ηοη ρ3α€ί8 βΐ ρΓίΡ80Γϋΐη 6Χ 6Χ6ηιρΙο 88η6ΐί 61 1)68ΐ1 
€ΐ8Γρΐ. Ναπι 1816 ηοη 8θΙυιη ηοη οχΑΐκϋΐαβ 68ΐ ρπι• 
νί8 ςυίΙ)ΐΐ8(ΐ8ΐη νίπ8 ηΐ8ΐ64ί€6η8, 61 ]ιΐ8ΐυπι ηοη 688β 
ιϋ66η8 81 νΙ?8ηί Ιιοηιίη68 ήηβ Ι>60• .6θ'ην6η^ηΐ€8 

νί88 ΡοίηΙπί Γ66188, 86<Ι 611301 (ϋνίηβΐ» 6Χρ6Γΐϋ8 β•1 

Ιη<ίΐ{η3ΐΙοη6η), (ΙιΐΓ08ςυ6 3ΐιά{νίΐ 86Γΐήοή68 ςύΐΓ|α• 
6Χ€ίΐΐΓ6ΐυΓ 8(1 8βηο866ηϋ8ΐη 1η6ΐΓ3ΐ>ιΊ6ηι βί ία(ί<Αη«* 
ρΓ6ΐΐ6η$ίΜΐ6ΐη Οβί 89ρί6η11αηι. η66ηοη βυβάβΓβίηι^ 
ηοιι ηΐ3ΐ6ΐ1ίε6Γθ νίΗ8 ίη ηβηυίΙΐΒ νΙν6ηΐΐϋιΐ8, 0οα 
6ΐί3Π) Ηΐίβ ΐ8Γ|;1οηΐ6 Ιοηίριιβ ρ<βηΙΐ6ηΐϋ3έ• νο>^ "( 
ο$ΐ6η()6Γ6ΐ 0608 ροΒίϋίβηΙΐαπι, Ρ^Ιβίτ ΐηΊ86ΐ1<;όη|ΐ3- 
ηιιη, 6( υΐ 3<Ι(!6Γ61 (|ΐιοηί8ηι οοηνοηΐδ ρ6Γ ροΒίιίΐβη• 
Γΐ8ηι αϋλ^η» χηιυΐ3ΐΙοη6ςυβ (Ιίρΐλ ΐΓϋ>υίΙ ΐΜίΐιούόΙλ» 

|13 0Γϋίη8νϋ ρ3Γ3ΐΜ>ΐ8Π)• ^ων, του Θλου χαίρων Ιτι μίτανοΐας παρέχοντος έχΐίνοι;• Ινα τοίνυν τόυτο βε(ξ]^ 6 ΒΛς τών μϊ'^^ 
νοούντων, ό ΙΙατ)]ρ των οίχτιρμών, χαΐ Γνα προσπαραστήσ^, δτι το?ς βιά μ<τανο<άς έπϊστραφ^Τσι μιγάλα 
Χ2ΐ λπίφΟονα βώρα βίβωσιν, 'οΟτω διέΟηχβ τήν παραβολήν. 

Έχιλαβώμ<0α οδν χα\ ^^Ις, άδβλφο\, βι' Ιργου Ο Νο8 «ΐνοςοβ,^ ΓΓαΐΓ68, 6ΐη6ηϋ6πιυ8 ηο8 ρ6Γ ορ6Γθ 
«ης μβτανοίας, άποταξώμεθα τφ πόν^^ρφ χοιΐ τοΙς ροβΐπΐ6»11«» ίΐυΓ6ηιιηΙί6ΐηυ8 πΐΗΓι«η6 61 ρ3$6υί8 6ΐυ8 ; ^οσχιΙ^μασιν αΰτου* άποσχώμ^βα τών χοίρων, χα\ 
ΐών.αύτοΰς τρεφόντων χερατίων, βηλονότι τώνββε• 
λυρών ΐΜίθών, χα\ τών τούτοι; προσκειμένων * άπσ- 
σχώμεν της πονηρϊς νομής, τουτέστι της χαχ^ς 
συνηΟείας * φύγωμεν τήν τών παθών χώραν, ^^^ς 
ΙστΙν απιστία χα\ απληστία χα\ άχρασία, έν αίς 
λιμός Ισχυρός τών αγαθών γίνεται, χα\ λιμού χείρω 
ηάΟη - δράμωμεν πρ6ς τόν Πατέρα της αφθαρσίας, 
τόν βοτηρα τη^ ζωής, τήν όβδν της ζϊωης 6ιά των 
αρετών ^βίσαντες ; έχεΙ γάρ αυτόν εύρήσομεν πρ6ς 
ύπαντήν ύ^ φιλανθρωτρίας εξελθόντα, χαΐ χοιριζό- 
μενον ^|μΙν .τήν άφεαιντών αμαρτιών ημών, τ6 σύγ- 
θΐ)μα της αφθαρσίας, τόν ά^^αβώνα της μελλούσης αΙ)δ(Ίη63ΐηα8 ροΓθί8 61 8ΐΗ(ΐυί8 ηιιΐϋυε ν68€ΐΙηΐυΓ, ϊά 
681 ΐοΓρίΙ^υε ουρΙ(|{ΐ8ΐίΙ)υ8 νίπδίΐυο ί8(ΐ8 ίαιΙυΙ^βη^ 
(ίΙ)υ8« 8Π)ονθ3ηιυΓ 3.110X118 ρ3Κ)η1ί8, «εϋίοοΐ• ρ6Γν«Γ5ΐε 
6θη8υ6ΐυ<ϋιιίΙ)α8 ; Γυ|{ί8Πΐυ8 ΙίΙιίάίηυαι Γβ^ΐοηοιη <}(ΐ3β 
681 ίηΟιΙβΙΗαβ, {μίλ,οΐ ίηΐΰηιρ6Γ3ηΐί8 ίη ςυί5υ3 ίην6ηι- 

(υΐ ί3ΐη68 ναΙίΐΐΛ ίΑηΐ6(1116 ρ6]0Γ68 1Ι1)Ι(ΙίΐΙ68 ; 0υΓΓ8Π1ΙΙ8 
9Ι(] Ρ81Γ6Π) ίηθΟΓΠΐρΓΐΙ)Πί(8ΐΐ8, 9ΐϋ |3Γ|;ΊΐΟΓβΠ1 νίΐ«, 

1(1 τΐ3ηι \\ϊΛ ρ6Γ νΐΓΐυΐ68 ίη€6(ΐ6ηΐ68 ; ίΙ)1 6πίιη οαηι 

νί({6ΐ>ΊαΐΙ18 8(1 0€6αΓ80Π1 1>6ηΙ(|[η6 6Χ6υΐΐΐ6ΠΙ, 61 (Ιο- 

ηαηίοαι ηρΚ>ί8 Γ6ΐηί$8ΐοι\6Π) ρ6603ΐ0Γυιη ηο8ΐΓθΓυιη, 
ϊηοοΓΓμρΐ11)ίΠΐ3ΐί8 ρίβηυε» &γγΙι88 Γυΐιιπε Ιι»ί*6(ϋΐ8- 
1*18. δίο &1ίμ8 ρΓθϋί£α8• ρΓουΐ 3 53ΐν3ΐθΓ6 ϋί^Γοίιηρε, 
(1(]8η(Ι]αίη Γ6βίοο6 ουρΐάίΐαίαιη Γ6η):ιρ5ίΐ, 1ί66ΐ 6χ- χληρονομίας. ΈπεΙ χαΐ ό άσωτος υΙός, χαθάπερ |) ςο|;Ίΐ3Γ6ΐ 61 ιΙίεβΓφΙ ν6Γΐ>3 ρ(]βηίΐ6ηΓΐ3Ρ ηίΙιίΙ 1)θηί ;6αρά του Σωτήρος Ιβιδάχθημεν, μέχρις αν ήν ^ν 
τ) χωρ^ τών παθών, εΐ χαΐ όιενοειτο χαΐ Ιλεγε τά 
βήματα τής μετανοίας, άλλ* ούβενός Ιτυχε χρηστού, 
Ι6»ς οΙ <λφ&\ς άπαντα 1;ιεΙνα τά Ιργα τ%^ άμβ^ρτ^α^ 
βραμών ήλθε πρ6ς τόν πατέρα, χα\ τών ύπ^ρ έλπίβα 
τυχών, !μεινε πάντως του λοιποί} σΟν ταπ«ινώσε^, 
Ο(ι;φρονών χαν όιχαιοηραγών χα\ συντηρών έαυτφ 
σήν^γχαινισθεΓσαν ύπό του βεοΟ χάριν άβινη; ή; 
γένοβτο χα\ ημάς πάντας έηιτυχείν χαΐ δια^ηρείν 
άμείωτον, 4ι)ς ,^ν ιχαΐ- έν τφ μέλλοντι αίι^νι συνε^^ρ 

*» Ι ΡβίΓ. Ι, 12. οϋϋηιιίΙ, ιΐ6(ΐυ6<1υη) ι1ίηιί88ΐ8 ίΙΓΐ8 ρ60€3ΐί ορφτίΐχΐδ, 
ουΓΓβη» τοιιΐΐ 3(1 ρ3ΐΓ6πι , 1)003 ςιΐΦ ηοη 8ρ9Γ9Γ6 
8ΐΐ8μ8 6Γ3ΐ 3586ευΐα8, ρο«ΐβϋ οιηυίηο ΰοιι.ν6Γ93ίυ8 
681 ίη ΙιυιηΊ1ίΐ3ΐ6 <ΐ38ΐβ ]ιΐ8ΐ6ςο6 νίνομ^ 61 τβηρν^ι• 
(Απα 8 080 ι;Γ3ΐΊ3ΐη 6α$)ο(1ί(:η$ ίηΐ6|(Γ3ΐη, (ΐα^ιη ηοβ 
οιηη68 οοιΐ86ςιιΙ (1οη6ΐυΓ 6ΐ ίιιΐ3€ΐ3ΐυ €ΐι&ΐοιϋΓ(^ μ( 
ίη ΓαίιίΓΟ δ6€υΙο, ίη ευροΓη:^ ^6^υ3^3^απ>^ €ιμπ ρΓΟ• 
(ϊ\%ο ]3ΐη 53ΐτο €0ΐ}|$3υ(ΐ6Α0ΐυ8 Οϋο, ίη ίΙΙα ιιιαίΓΟ 
νίνβηΐίυιη Ε€€ΐΰ8ί3 ρππιοκοηΙΐΟΓυιπ, ίιι ίρ&ο€ΙΐΓί8(ο 
υοιηίιιο ηο8ΐηο,ςιΐ6αι.(ΐ66€ΐ ^1ογ43 ίη .89!ου)8. Λαιοιι. 47 ΟΒε<ΪΟΗΙ[1>ΑΙ.ΑΜ^β 48 

φρβνθώμβν τφ 9£9ω9μένφ &9ώ^φ ΙιΛ τ9|ς &νω Ί<ρου9β)))μ• τ^ μητρ^ Τί&ν ζώνανν» ^ Έκι^βίοις 
«ων ιτρωτοτόχ&ιν, Ιν αΰτφ Χριατψ τφ 'Κ\>ρ{φ ημών, φ νρΐηα Ιάξα ίΐς τ^Ος αΙώνας• ^η4^• 

Η0ΜΙ1.1Α 1Υ. Α |^ ΟΜΙΛΙΑ £*. Ργ»Ι€Ηι« ΐ|ΐιι<ΐ6ΐη Ι>οιηια1<» ιηβηιοτίλΐη Γ»^}6ΐ>»1 
ξε€ΐ6«]ι ιΙ« ίΙΙτίηα ιι«€ ρΓΦβηηβηιΙι Ι^ιιΙ^ηίΐίΐΐο ροΓ 
ριπιΐΜ)Ι«ιη ίΙΙϋ ρΓθϋι§Ι βλίιιίβηι >$96€υΐΙ• ΗοϋΙβ νβΓΟ 
ιιοη Ηβ^βΙ (16 ΙιθΓΗΙ>ίϋ 1^\ ]υ(ϋ€ίο, Γβοΐβ ηβ» οπϋιιβ 
«ι ρΓορΙιβΐοβ το€6β •€€υΐ9• Αίΐ βιιίιη : ι ΜίββποοΓ- 
«ϋιιιι 61 ίιιϋΐοΐυιη «αηΐβΐιο ΙίΙι» Οοπιίηβ *Ί 6( < 5<δ• 
ιΐι€ΐ Ιβ€ΐΗιιβ €81 θ6υ8»(Ιυο Ιιχε «ικΙίνΙ, ςιιΐ» ροΐββίΜ 
ΒβΙ 6!>1, 6( ΐϋ){^ ΟοιηΙηο, ηιίββΗϋΟΓϋί», ςυία Ια τ^ύά^% 
ΗπίοοΙςαβ ]ιιιιι ορβη βυι**• ι Ι^ίΐοηιιΙββΓίοοτιΙίΑ 61 
Μΐλ|ΐι•ιιΙιηίΐ88 ρπΒ06(Ιυηΐ <1Ι?Ιηιιηιι ]α(1ΐ€ΐηιη ; οπίΓιβπι 
«ηΐηι νίπιιΐβιη |«ιη ρΓΐιι» Ιΐ8ΐ)Ηλΐη Οβιΐ5 Ιη 66 Ιρβο 

^ΟΜίΙΙβΙ, 61 ^ΓθΙΐΙ(}6 ]υ8ΐαβ 681 βίΐηαΐ 61 Ι1ΐΐ86Γί60Γ§, " 

•64 Ιο^ΐΝΐΙΰΙαιιι ηοη 60ΐιτ6ΐι1ΐ ιηΐ8βΓΐοοπ1ίΑ»ρΓοηΐ »Γί- 
ρίοιη 681: € Ρ&αρ6Η8 ηοη ιηί86Γ6ΐ)6η8!ιι ]ιι<)ίοΙο'^» 

ΙΙΐΜΐ6 €0η{11Ι6ηΐ6Γ ρ6Πη8ΙΙ6ΐ Ι)6ν8 Ιη ΙΙΙΓ0(1Π6 161»- 

Ι•οΓ6, Ιϋο ^ιϋ(ΐ6ΐη ρηβ86ΐιΐ! ίη ιη»^ιιίβ66ηΐΐΑπι ; Ιβιιιγο 

•ΙΙΙβη ΙΑ Τ6ΐΤΐ6ΐΐϋθΙΐ60Ι ΟΓ(ϋη«10. ΡΓ0ρΐ6Γ6§ ^ιι« 
Ιη 8.1 ΑΟΙ• Ε6ΰΐ6•1« Ρ6ΓΓ661Ι 8011 1 Ιΐλ ι1ί8ρο8ηΙΐ 5ρΙ• 
ήΐιΐ8 |Τ8(Ι&, 04 ηο8 ϋΐ866ΐιΐ68 ςιιοη!•!» Ρ6Γ 1811 1ιΐ6 
^»666ΐθηΐΙΙΙ Γ6ΐηΐ88ί•η6ΙΙΙ 86ΰίρΙιηα8, 8ΐΙ1(ΐ6•ΐηΐΙ8, 
Φιη 641ια6 Ιη Ι8ΙΑ τΙίΑ €οην6Γ8«ιη(ΝΓ9 ηΐ «ΐ€Γηλπι 
ΗΐΙ•6Η6οηΙίΑηι οοηββςοΑίηοΓ» 61 ηο8 (ΙΙνΙηΑ ΒβηΙ- 
|ΐι{ΐλΐ6 ιϋ^ικΜ 6ΐΙΐ6ΐ8ΐη«8 ; ίΗθ(1 6ηΙιη |η<ϋ€ίυιη 8{η6 
»ιιί86ΗοοΓ«ΙΙλ 681 6ΐ ηοΙ ηοη ίοοίΐ ηιΐ86η60Γ(ΙΊ8π). 

ΡοΓΓΟ <Ι6 ϋΐλ 8υρΓ« οηιη6αι 8ρ6ΐη 06| 6Γ|8 ηοΒ ^ 
ιηί•6Η€θτάΐΑ, ρπΜ>66ΐΐρ8ηΐ6$ ηιιροΓ 6ΐΙςη8 ρηηιΐ- 
•Ιιιιη» ; Ιι«(Ι!6 τβΓο <Ι6 866αηι]ο €ΙιΗ8ΐ{ 6ϋ?6ηΐιι 
ΜΓΐηο ηοΐΐβ 68ΐ, η'^^ηοη 46 ροη6ηΐ}8 €ίΓ0Α ΠΙυιη 
ρ6Γ^ΐ6η«ΙΙλ» πν« 0€η1υ8 ηοι» νίιΙΙι, ηβ6 απγΙ^ 8υιΠ• 
τϋ, η66 Ίη ΰοτ ΗοηιίηϊΒ Α8ΰ6η(ΐ6ηιηΐ άΐτίηο δρίΓίΐα 
Γ|Τ6ηηιη« ηηβΒ ηοη Ιαηιυηι Ιιιιπι•ηθ8 86η808« 86ϋ 
Μΐ6ηΙ<•ηι νο66πη<|α6 Ιιιιηιηηλπι ΐΓΛη8€6ΐΐ(Ιιιπ( ; η&π) 
Γ6Τ6Γλ φΐί οιηηία υΚ16(, )ιΐ(1ί63(υιυ8(|υ6 Ιογμπι ιιιιί- 

ν6Γ8αΠΙ Ίρ$6 68ΐ» Α ηηο <1θ 18115 (1θ66ΐηυΓ, 86(1 8(1 63- 
ρ8€ίυιΐ6ηι «ΙΊ8Γ6ηΙΠΙΠ1 <ΐ65€6η(ΙίΙ Ι()οη6ί& 8(Ι1ΐΐ1)ίΐΐ8 

54!ΓηίΐορΐΙ>«8 ; ΙιΙ^ο ΓιιΙ^^ιιγ», ηυΙΐ65, ΐυϋ»• ΐΙίΓοηυ», 
Ι8ΐΐ8η<ΐ6 ΜιηίΙίη ρΓοΓϋΓυπίιΐΓ, ΠοβΙ ηοτοβ 6θθ!θ8 ηο- 
ν3ΐη(|ΐΐ6 ιβΓΓβηι δβουηάϋπι 6]ιΐ8 ΕνΛηρβΓπιιη, ρΓ«86η- 
ΓιΙιιΐ8 €0ΐιιιηι(»ιι<1ί8» 6ΐι>ρ66ΐ&ηιυ8. Ει ^ΐ ιαηΐηιηηιοιίο 
Μΐίοΐ:ι 61 8ίε ιιιο^1ο ηοίπβ οοηββηίαη^ο 6ΐιυπ1ί&ΐ8 Ηογ- ο χαινοί»; ούρανοικ ^α^ χαιιν};ν γήν χατά τδ Ιπάγγιλ^ £20 Γ^ ΕΰαγγέΛίον της ^Βντέρβζ του Χρίστου 

Λορονσιας * χοΐ 9ί9ρ\ ^ϋσΛΛαγχΗας ημί βύ» 

ποιίας, 

Τ} μλν «3ρ8>9ούηι Κορκαχ!) μνήμην ΙποιιΤτο ή 
Έχχληοί» τΐίς του βιοΰ ιγ«1>\ ήμβί άνβιχάηου φιλ- 
ανθρωπίας βι& της του αβσωομίνου &αώτου«3ρΑ6ο- 
λή;. ΤΙ 91 ιιαρού9(| 9(βά9Χ€ΐ πβρ\ τής του β$ου 
φριχο)9εοτάτης χρίσιως» χαλώς τ1| 'κ^ξ<» χρωμένη, 
χα\ ταΤς προφητιχαΤς &χο>ουθου9α φωναΤς * « 'Βλβον 
γ1ρ• φη9\« χα\. χρίσιν ^βομα( οοι» Κύρκ• » Καί * 
< "Αιηξ έλάληφίν 6 βλ^ς, βύο ταύτα ήχουσα, 8τι τλ 
«ράτος του βίου» χα\ σου, Κύρι•, τδ ίλ<ος, ^ι οϋ 
4πο6ώ98(ς Ιχάττφ χατίι τ^ Ιργα αύτου• > Τ^ Ιλ<ο; 
ο3ν χα\ ή μαχροθυμία κροηγιίται της θβία; χρ(« 
σβως* π^^αν γάρ άριτΙ^ν^ βιδ; έν Ιαυτφκροέχων 
χα\ πβριέχοιν, χα\ ^ίχαιος Ιν ταυτφ χα\ λλιήμιαν 
£»ν, Ιχβι^ τ]| χρίαβι τ6 <λιος ού συνέρχβται, χατά 
€ ιδ Τ^ΥΡ^μμ^νον * Πτωχών Ιν χρίσβι μΙ( έλ8ήθ|;ς * ι 
βΐχ^ως βιένιιμβν Α ββ^ έχάτιρα τοίις χκρούς * τ^ 
μίν καρ^ντα μαχρο6υμ(ας τάξα; χαιρ^,' άνταιτο^ 
98ως ^ τ^/ μέλλοντα. Κα\ βι4 τούτο τ& έπ) της 
Ιιρ^ ΈχχληοΕας τβλούμκνα οΟτω διέθηχβν ή τοΟ 
Πν<ΰματος χάρις, ίνα τοΟτο μαθ^ντχς ήμεΙς, 8τι τ^ν 
Ιπ\ τοΙς άμαρτήμασι αυγγνώμην Απλ των ΙνταΟβα 
λαμβάνομβν, 9π•ύ(τωμ2ν <τι τφ β{φ π8ρ4ντ€ς του* 
τφ, του αΙωνΙου τυχβΤν Ιλέους, χα\ της 0ι1α; Αξ(οι»ς 
Ιαυτούς ποιήααι φιλανθρωπίας• έχβίνη γίρ ή χρ(• 
οις ανήλεος Ιατι τφ μή ποιήααν?ι δλεος. 

Π«ρ\ μέν ούν της Ανβιχάστου του βεου κερί ή μας 
«ύοπλαγχνίας , «φολαβίντβς ^ναγχος προεΟέμεΟα* 
σήμβρον Μ π<ρ\ της 8€υτέρας του Χριοτοΰ παρου- 
οίας ήμΖν ό λόγος, χαΐ της χατ* αυτήν φριχωΒεοτί- 
της χρίοβω;, χα\ των κατ' αυτήν Απο^/^ήτω; τελε- 
σθηοομένων , & δφθαλμδς ούχ εΐ^ε, χα\ ους ουχ 
ήχουσε χα\ Ιπ\ χαρδίαν Ανθρώπου ούχ Α/^βη, 6ε(•υ 
Πνεύμβκος Αμοιρον, μή μίνον τήν ΑνΟριοπίνην 
αΓοθηοιν, ΑλλΑ χαΐ νουν χα\ λόγον υπερβαίνοντα τδν 
ΑνΟρώπινον • εΐ γΑρ χα\ αυτός έσην ό πάντα ε Ιδιας, 
χα\ χρίνειν μέλλων πΑ ιαν τήν γήν, ό οιοάσχων περΧ 
τούτων ή μ Ας, ΑλλΑ συγχατιβαίνει τ?, δυνάμει των 
διδασχομένων, συμμέτρους τοΟς λδγου; Αποδιδ^ΰς* 
δ: Α τούτο χα\ Αστραπή, χαΐ ν:φέλαι, χ«ι σΑλπιγξ, 
χα\ θρόνος, χα\ τΑ δμοια τούτοις είσάγεται, χαίτοι ΓΟΓΟ 61 ΐπΊΐιοΓβ ρορίοπι οηίιη*!)! 60Γυηι ΐ|ΐΓι βοίΐο 
»ν<ΙίηήΙ, (|ΐιί8, 6ΐιηι ΗυρΙε))οη(υΓ,8ηίΓ6Γ6ΐ?0ιΐ8ΐι(υιη 
(;ρθΓΐ6ΐ ηθ8 ΜΙ 8ΐιΐ(1ίί» 88ΐι€Γΐ8 6( ρίβίλΐίβ ορβηΙ)υ& 
ιΙΐ6ί ϋβί 6Χ8ρ66(8Γθ 8(1ν6η1ιιηι ? ριτ ςποπι, υΐ ϋί νυβ <1ί- 
χ{( Ρβΐπΐ8:•€θίΠ 8ηΐ6ηΐβ8 8οΙν€ηΙιΐΓ,€ΐβπκ;ιιΐ3νβΓθ 
απ!θΓ6 ίκιΓι& Ι;ι1>«8€6ΐιΐ, 61 ςιι« Ιη ίρ83 &ιιηΐορ6Γ8, 
6^ιΐΓ6ηΐιΐΓ '* ιΛιιΐ6 ΙβΙη (]ιιπ88ίιηη8 Αη<6€ΐιη»ιί €θπ« 
Ιγ:ι Αιΐβιη 1ί6ΐ ηϋνβηΐυβ 61 οβ^ΐ'^^^^ίο» Π"^' "^5> ^ν*^* 
%Ϊ»Ι3 Γιιί886Κ 84ΐ ΙΐΓβνε Ιοιπραβ €οη6ΰ5&α, ιιοη 8ηΙν& μα αδτοΰ προσδοχώμεν, των νυν βνττϋν Αλλοιουμέ- 
νων. ΕΙ δέ χαι λεγόμενα μόνον. χα\ συγχαταβατίχώς 
οΟτω λεγόμε'/α, φρίχης χα\ δέους τήν ψυχήν των 
«υνβτώ: Αχουόντων πληροΤ, τίς ύποίσει τότε των 
πραγμάτων αυτών τελουμένων ; Ποταπούς δλ Μ 
ημάς είναι έν Αγίαις ΑναστροφαΙς χα\ εύσεβείαις, 
προσδοχώντας τήν παρ^/υσίαν της του θεοΟ ήμέρχς ; 
δι" ήν, ώς δ θεΤος Πέτρο; φησ\ν, < Ούρανο\ μέν πυ* 
ρ^ύμενοι λυθήσονται. στοιχεία δλ χαυσούμενα τήχε* »» Μλϋΐι. «ν, δΙ-ΙΟ, »* ΡίίΐΙ. €,1. ^• Ρβ8ΐ. ιχι, 1 1. " Ργοτ. κιν, 2δ. •* Π ΡβίΓ. πι» 12. *• ΗΟΜίυΑίν. Μ 

τι• • Τί » «Λ\ τλ έν αύτ| Ιργα χβταχαή<ηται. ^^^ ΜηνΛ οηΐ^Ι• ο«γ•, ιίοαΐ ΟοηιΙαιιι ιη ΕτηηβοΠΙι 4»* 
Πρ6 & τούτνν ή ^ιρυτ<η| χ(Λ •Αν«χρίατοϋ χατά χίι. ΙιΙβο βαο• «ϋιηοηβΐ (Κοβηβ : • νΐ|Πίΐ• ΙΙλίΐΜ 
^ς «{ση»; Ιβται ιη^ΜβΙα τ• χα\ 4«ήρ<ια» ή^ις •Γ οιηηΙ ΐΜίροΓβ 0Γ»ηΐ€8, ιιΐ ιΠ^ηΙ ΙιΐΙ>€ϋηΙηΙ Γη|βτβ 
μή ΙχολοΙώθη χρ^νονόλ(γον συγχ«φη9ιΐΜ, ού]^ 2ν Ιβΐ» οηΐηΐ*, 6ΐ βΐ«Γ6 »η(β ΡΠΙαπι ΙιοηιίηΙβ. ι 
Ιβώ«η πΙσβ19<ι»ρξ, ώ«4ΚόριβςέντοΤςΕ6βπ«λ<«ς9ησ(•«ίδχα\ τοΙς οΙ«({Μς «βρβγγέλλιι, λέγ••»• 
€ Άγρν«ΜΐνΒ Λ^ Ιν ίΛντΙ χαςρφ βιόμχνοι, Γνα χαταξκοίηκ έχφυγβίν ιΛτη τ& μΜοντα γίνιβίαι, 
«Λ ατ«|1|νβι |μιτρ#β••ν τ^ ΠοΟ κνυ 4η^ρώπου. • ♦ρί«^ς μίν οΟν 6«ηρβ«λλού9ης «Αντα έχ<7να 
γΙμ«ι, «λΙΑ <Μΐ;ς Ιν 4«ιβτ{φ μ\ Α^χί^ χα\ ^|(9υμ^ 
τ^ ΛβΐΛη&}β ρ(ον ΑΜλ(««•υαΐ, «α\ τδν βίρημίνων 
4*ιαϋ«αι8ΐ(ν4τιρ2» Μθάπιρ χ«\ αυτ^ « Κύριος 
1^Υ«ι, ^ι• € Τ^ χ91αι)α^οντ&ι «Ιοαι αΙ φυλα\ της 
Τής. » #υλα\ Βί βίβι τ1|; γης ο! μ^ ιφ έ^ ούρανοΟ 
ΙλΦ^ντι ιηιβαρχήναντβς, μηβΙ ι6ν ούράνιον βΙΜτις 
Μΐ\ Ικιχαΐούμινοι ΟατΙρβ, μηβΙ κρ6ς τούτον Μί 1%ύητ ι\\μ ψϊΙΛ^ίη οηιηία 8ιιι|[ιιΙμΊ 1ιοιτογ6 ρΐβαβ 
ιηαΐ, §6<Ι Κ• ςοΙ Ιη Ιοβϋ^ΠίΑίο βΐ !ιι]η8ΐίΐΙ« βΙ !|»•« 
τΐΐαΐβ τΙίΑΐη ρβπηίιηοΐ^ ςβΙΐΝΐβ ρπΒΐϋοΐλ ΐτίΜίοΓβΜ 
80ΐ1βιιι!ιιιΙιΐΑηΐιΐΓ, ςαβαΐλίΙαΜκΙαιιι ΙρΜ ΟοηιΙααβ <ϋ• 
€ίΐ : • Τπηο 1α|θ1>αηΐ οηιΐΜβ ΐηΒοβ ΚΠ» >• ΤΗΐΜβ 
16ΓΠ» »αηΐ ςοΐ τβιιΐοηύ β ««Ιο ηοιτ •Ιμ(Π?μιιβΙ ; 
ςυί ΰ(Βΐο8ΐ6ΐη Ρ«ΐΓβιιι η«€ €0|[ΐιαν6Τ«ιΚ &•€ Ιβτοη• 
νβπιιιΐ, ιι(η: 6]οι ^ηη ρβΓ ορβηιιιι ΜβιΙΙΙΐβιΙίιιβη• «9|ς τ6ν Ιργων όμοι^τητος &ναφέροντ&ς τ^ γένος. Β ?βΓβηιοΙ• Εΐ γογμβ ι « Τ«ηςιιιιιη Ι»ςη•α8 βαροτ* Κβ\ «Διν • Ό; ΐΜίγΙς Ιπίλλύαιται ή ήμ4ρα 4χ»ίνη 
ΙιΛ π^ν^ας ΤοΙ< χαθημίνους έη\ πρ^αωπον πάαης 
^?Της• > το•^τΐ9τι, χο>Ις Ιν χραιπάλ)} χα\ μέφς χαΐ 
τρυφαΤς χα\ μβρίμνβις ^ι«•τκχα?ς, τ] γ{ χαΐ τοΙς 
γηΙΙνοι; ικρ^λοιμίνους, χβΐ ιιροαανίχοντβς ^λονχ•- 
ψ&ς χ^Χς φαινομίνοις «αϊ* «Μησιν •&ι•ρι«έ9Η 
χύΛύχψ χα\ Μ(]| ιββ\ 48ον| • (ιά μίν γλρ το9 κρο»» 
^^•«^ '>ή< 1Λ^ ^ φακν^μβνον Ι«(χαρι ««ύτης ήν(• 
(κ^ Ιι4 Α τοδ «αθίΐβίβι αύτοϋς «Ιιηίν^ φ Μ• 
ρηνον βύτΰν χα\ 4νβ(ΐ9€τον «ροβιδρίβν. ΣυνΑκηι 
Α Μ τΰν τοιούτον ΙΛ^μψ τοίις άμιτανοήτως <(ς 
τθ6ς Αμαρτ^ντας ήΤς Ααιβέβιν» δς χαΐ Έσο^ 
«ρνηγ^ριυαιν, βτι** € "λχχαυθήβοντβα •Ι άνομοι ▼€ηΙοΐ 4ΐ€• ϋΐΑ Ια οσιηβ• φΐΙ ηΛ^Ι βαροΓ ΓιοΙβηι 
ΙβΓΓΒ **• • 1(1 οιι» Ια «ο• φΗ €Πΐρο1», βΙ)Η6(•ΐΚ 
6•€ΐ8• τΐΐβςιιο •οΙΓΐ€ίΐυιΙ!»ΙΐΗΐ8» (βΓΠ8 0Ι Ιβττβ*!• 
φη»Ι λίΒχΙ >ι1Ιΐ£Γ6ΐ)Ι ; ςυΙ Ιθ4ΐο1|βιιΙ οιηοΐοο €ί8 φΐβ 
ΐβαβίΜ ιοιιΐ€6αΙ«ιΚνΗΠ•, §ΙαΗ«6ΐτοΙβρΙ«ϋΙ>υβ; ιιιιιιι 
ροτ ΓΜίβηι ΐβΓΠΒ «ρρλΓβιιΙοηι μπιοι ΙΐΒΐΙΙΙλίη Ι瀫ιΙ• 

€1Τΐΐ ; (ΙΐΟβηόΟ λΟΙβίη «08 80<ΐ6Γβ« €0ΙΙ»ΙΜΙ|6Ι• 6( η»• 

Ιιιηΐβιη ρβηονβπΜΐΐΐΒΐιι 8ΐ(ΐιΙΑ€«νΙΐ• 0οΙΚηι8 ιτ6Κ>ΐ§ 
Μ» Ιηιρϋι οοαΓοη ρΜ€ϋθΓβ• ιΙιμ ροβοΐίβηϋ» Ιη 
ΐΒβίΒ ιΙο1ίηςυ6ηΐ68» ιίοιιΐ Ιβιί•• ρηκιΙΙχιΐ ϋ!€6ΐι• : 
ι €οιιιΙ»υΓ6ΐιΐυΓ Ιο]ιι•ϋ βΐ ρβΟΜίΟΓΜ βΙαιιιΙ, α μβ 
βΓΐΐ ςα{ 6Χ8ϋιΐ£08ΐ **• » ΝοΜη Βαΐβη εΙτΙίΑ• Ια 

€08ΐΐ8 Μίν •0(1β 6(ϋΐΙ0 8•1?•10Γ0ΙΙΙ βχ8ρ«€ΐ«ιηα•, Αίΐ «α\ οΐ λμαρτωλο\ &μ«^ ιμι\ ο6χ Ιβται Ι σ^έοοιν. » ^ Αρο8ΐοΙιΐ8*';βΙ,ινο§ιΐ6 Ι^ιΐϋηι1θΒ«ΐ€•ΙΙ•,ι.<ϋχΙΙ 
1 ΊΒμων Α τλ «ολ{τιυμ« Ιν ο6ρανοΙς ύ»άρχ(ΐ• &φ* ΟοιηιηΜ (ΙΙβεΙροϋβ βαΐ»; ^αΙϋΜ Ιΐβπιβι ^ιΗ : ^^I^• 
£ν χα\ Σιτηρά 4η•χ<«χ6μ80α» > φη9\ν δ *Απ6στο- «υίοιη ββΗ Ιιΐ€ΐρΙβη(Ι6αι, ΓββρΙβΙΙβ» οΐ ΙβτβΙβ €«^1«•• 
λος* κΑρ € ΎμιΤς Ιχ του χ^νμου τούτου ούχΙστΙ» » Τ€81Γ4 : (μιΟΒί^η λρρΜρ{Β(|Μΐ ΜβιηρίΙο νβ* 
«ρ^ τους ιδίους μαΒητάς Ιλιγιν δ Κύριος- κρ6ς ΜΠ**•» 

οΟς «Αλιν φηοΐν, 9τι • Το^τι^ «άντων τελουμένων Αναχυψακ χα\ Ιιιιέρ«τ< τΑς Μφαλάς ύμων, 3τι ΙγγΙζ9> 
ή Α«ολύτρω9•.ς υμών• » *0ρ1τ£ 6; οΐ χα!τά Χρι«τ^ ζώντ<ς Ι«\ τοΤς «ύΟΙις 
μιτ* ΙχιΙνα γινομένοις χαρ4ίςχα\ «α^^ησίας 4φάτο» 
«ληρουνται, οΐ Α χατά σάρχχ ζ&ν«λς, αΐβχύνης χαΐ 
Μύνης χα\ χατη^ιίας; χαΟΙ χβι\ Α Π«νλος βοφ λέ• 
γΜν* € Ό %Λς &«οδώα•ι Ιχάβτφ «κτλ χ^ίριγΛ 
«Οτου * τοΙς μίν χαΟ* ύΐΜμ(»ήν Ιργου Αγαθού δόξαν 
κα\ τιμήν χα\ Αφ6αρσ(αν (ητοΰσι («ϋήν αΕώνιον» 
τοΙ; Α λιηίΟοΟνι μΙν χ% λληΟ<(^ «ιιΟομένοις Α χ% Τΐ(ΐ€ϋ8ΐΐ€ ςαοιηο^ο νίτβοΐα• ιβουοιίηηι ΟΙιΗβίαηι 
ρτορίβΓ •• ςα» οΐβ ιΐιΐΐη ροβΐ ϋΐ• οΙιτ^^ηίοΓ* βαηΐ 
£&ιΐ(Ι|0 6( €0ηη(ΐ6Βΐΐ8 ΙοοβιΙιΠΙ ΓβρΙβιιίαΓ. νΙν6ΐιΐϋ«> 
•υΐβΐΒ 8«€αΐΜΐαιιι €αη)€«» ραόθΓ6, (ΙοΙοΓβ βΐ €οιιίιι^ 
οίαηβ Τ Ου» ΡλνΙα» «ΙληίΑΐ <1ί€«08 : < Οβυβ γ6ιΙ(Ιηι 
ιιαΐ€νΙςο6 8β€αΐΗΐοιιι ορβπι φ8 ; ϋ8 ιιιιΐϋβιη ςίΝ 
8''ΰΐιιΐ(Ιυαι ραίΙοΗΐΐΜΐιι ΙιοηΙ ορβτΐ» ιΙοΓίαηι €Ι Ιιοηο• 
Γβιη 6( ίηοοΓΠίρΐίοιιοια ςαβηιηΐ» τίΐΐιιι «Ι6πΐ9ΐιι ; έ(ΐ8ιχ(^ 0ιιμ6ς χα\ ύργήΐ θλίψις χα\ στινοχωρία ΙπΙ ν^ ϋ8 λοίβαι ςαΙ βοιαβχ οοηίβηΐιοηβ» 6ΐ ςαί ιιοη μ- 
οι^σαν ψυχί|ν άνΙρώιεου, του χατλργαζομένου τ^ 
χαχ^• » Έπ\ μλν γίρ τον Νώέ ποτ< της Αμαρτίας 
αύζη6β£αής, χα\ «αντ^ τον &νθρωκ{νου σχβδδν 
γένους Ιπιχρατησά^ης, χαταχλυσμ^ς γέγονβνύπλ 
βιοϋ» Ιχτρ(βων «4ίβαν «νο)}ν» του βιχα(ου μύνου 
«ανοιχ\ φυλαχθέννος κρλς ββυτέρου χύαμου γένβαιν. 
Κα\ μιτ' α&τ^ν %άΧι^ τήν χαχίαν ύλομανοΰααν χατά 
μέρος δ θν^ ύικοτέμνετο, κυρί μΙν τους ΣοβομΙτας 
Ακοτιφρώοας, Οαλάααΐ) Α τους Φαραωνίτας Ιξαι• 
αίΜς χατακοντίαας, Ιουλίων Α τ6 ιεάντολμον γέ- 
νος λιμφ χα\ στΑαιι χαΐ νύαοις χα\ τη^ι^αΤς Ιξανα« 
λώης ηχρβίς• Ού μ)^ν τοΙς αδατηροΤς φαρμΑχοις ηυΐ68€υιιΙ νβΗΐ8(Ι, ΟΓοϋοιιΙ •α1βιιι ΙΐΝ<ιηίΐ»ΐί, ιγ^ι αΐ 
Ιθ(1ί{ΐΐ8ΐΙο 1 Τγ'^ιιΙαΓιο οι οη^υδίΐΑ Ιιι οηιηοιιι «ηΐ- 
ηιαιη Ιιοιη(ηΐ8 ορβΓΑπΙίβ πιβίαπι **. ι Ιη 4ίβϋυ8 <)υΙ- 
«Ιβσι Νο€, 8υ€ΰΓ€8ϋθηΐ6 ΙηΙ(|υίαιΐ€« οι ΓβΓο ΐοίΙ Ιιβ• 
0)3110 80ΙΙ6Π ίηιρβΓ3ηΐ6, (ΙΐΙυτΙυηι α Οβο νβΐΗΐ. 
€οηΐ6Γβθ8 οηιηοπι 8Ηΐιη8ΐη» ]υ8ΐο »ηο ΐΑηίαπι εαπι 
ιΙοπιθ8υ8 οηβΙοϋΙίΟιβι ςοο ηοναβ ΐΜ8€6ΓβΙιΐΓ πιηΐΗ 
ιΐυβ• ΕαΓϋυ8 ροβΐ ουηι ιηοΙΐ!ρΙί€Αΐ8ηι ιυ!(|υ!ΐιΐ6ΐη 
ρ6Γ ρ«Γΐβ8 Οοιιβ Γ68β£λτΗ» Ι^ηο ςηίάβΝΐ 8<κΙοηιίΐ8» 
£οηιΙ>αΓ6η8, ηίλΗ βαΐβη ΡΙΐ2Γ9θοί8 βχβτεΐΐηιη ρΓΟ- 
ιϋ|;ίθΜ ίιηιιιΟΓ^^ηβ, «υϋ»< τοίο 1»(1ΐΜΓυπι ^οηιΐ8 
ίλΐηβ, 8€<ϋΐΙοη6» ιοοΓϋΙ^ οΐ ρ«οΐ8 <Ιβρορυ1βΐα8 •€£»> •• Ιθ€. XXI, 5β. >• Ιμ. ι, μ. »» Ρωΐίρρ, ιπ, «Ο/ « Ιβο. χ«, ». •• Βαη. ιι, β-ίΐ Μ ΟΗΕΟΟΚΠ ΡΑυίΜΛ! 52 1ΐ)«• Νοιη πηί(1<ιη ρΓΟ »βρ<<ίΓΐβ ιηβϋίοΊηίβ.βΙ οιιγαιΊο* Α χα\ (ατρ^Γαις ό Κ9ΐγ^$ ίατ^^πίρ του ^Ινοι^ ^μων 

χρησάμενος, τ* 1>«ρ*. •κα\ (Μ0' ηδονές ώφ^οδντβ 
παρηχεν, άλλ* ήγβιρ» ΠΑχ^ρΑς, Ιδιιξ• προ^τας, 
έτέλεσε σημεΤ», ν4μον Ιδωχεν^ αγγέλους 1«έβτησ«ν- 
Έπ6\ δ^ καν ταΰτα ή<Λένει «ρ^ςτήν Λ^χετον της 
ημετέρα; χαχ(ας φορΛν, αύτ^ τ> μέγα Γάμα ίΗ χ«- 
ταπαΟον αμαρτίας μεγάλας, *δτ^ ό του βεοΰ Λ4γβς 
κλίνας οΟρανους ΙπΙ τήν γήν χ<χτηλΟε • χα\ 20 "^ 
«Αντα χαθ' ήμ«ς γεγονώς, χωρ\ς αμαρτία;, κατήρ- 
γησε τήν άμαρτίαν έν έάυτφ, χα\ ήμ3ς ένι^ή^2^ 
τ6 χέντρο¥ εκείνη; ήμβλυνε, κα\ του; άρχηγο'^; χϊ^ 
συνεργοίις αύτίς «αρεδειγμάτιαεν έν τφ σταυρώ, 
διί του θανάτου κατάργησα; τ^ν τδ κράτος έχοντα 
του θανάτου. 

Κα\ώ; Ιπ\ Νώε τοΙ)ς αμαρτωλοί»; νΟδατοΓ» ιιϊϋιιβ ΰοτηιηϋΐιΐβ ηιβι1ΐΓΐι$ ποδίτα (;Γ»Γιη %^.ηΒΤΐ$ 
ΙζΓΑΐα ]μηιη(1βηιι« ιιΐίΐί» οηιίκΊΐ, 86(1 κΐΗοίΐίΐνΊΐ Ρ^ΐΓββ, 
ο§ΐ6η:Ιί( ρΓορΗβίλΑ, ρβΓΓβοΙΐ &ί]|;ηίΐ• Ιβ^βιη (!β()Ίΐ• ϋΐι- 
ΚβΙΟϊΐ ιηίδίί. Υβηιηι οιιιη ίδία ΙπηΓίη3 οβ&εΐ χΙ νβ- 
Ιιβωβίιίοιη πη$ΐι^ ιηϋΐΐιί» ίηιρβίιιιη, ηι&|(πυΐΏ ΐρβυνη 
τ^'ιϊι^ίΐίυιη φιο ηΐΑ^^η» ββιΙ&ηίαΓ ρ60θ»ΐ3, ίρβπιη Οβί 
ΥβΓίιΐΗη, ^<Β\ο$ ίηοΐίιιηιιβ, Ιιι ιογγηπι όβδοβικίίΐ ; 61 
ιιηαηί» ρΓορκτ ηοι Γ:ΐ4 ΐιιβ ρπΰΐβΓ ρβοεαίιιιη, ίπΐ6Γ- 
ίβύΐΐ ρβοοϋΐυιη ίη ΑβιηβΙίρδο, ηοδηιιβ 00ΓΓοΙ)θΓ&η» 
λΰΐιΐβαη) ίίϋιιβ ΓΡίικΙίι, βι ρπηοίρββ βΐ ροΐβ8ΐ&ΐβ$ 
β]ιι« ρ&ΐΑΐη ρΓ3ρΑ^ιΐΓ»νΐΐ ίη ΟΓπεο, ίηΙβΓΓβΰΐο ρΡΓ 
ΐΔΟΓίβΐ!) 60 ψ\\ \ί'Λϋ\}Λ{ ιυοηίβ ίιηρβπυηι. 

Ει 8ίϋ £11 πι, ΙβΐηρΟΓβ Νοβ, ρ6β09ΐΑΓβ$ Ρ6Γ 8(|1Ι9ηΐ, ίΐ2 ρο$1βΓίιΐ8 ρ(^οο;<ιυιιι ρίβΓ ρΓΟρΓίαπ) ]ΐΐ(ΐΗί8Π] βι Β ^^^^ ,ρήν άμαρτίαν κατρικλύσα; ύστερον διά τής 

οΕκβίας δικαιοσύνης κα\ χάριτος, έαυτ6ν άνέστησε* 
άθάνατον, οΤ^ν τι σττίρμα κα\ άπαρχ^,ν του αΙωνίου 
χίσμου, κα\ δείγμα χα\ πιράστασιν τη; άψευδ''^; 
Ιλπιζόμένης ήμΤν αναστάσεως. Άναστά; δ4, κα\ ε!ς 
ουρανούς άναληφθε\;, άποστΛου; εΐ; π^σαν έξαπέ- 
στεΐΑετήνοΙκουμΐένην,μα^>τύρων στΤφο; ο6κ εύαρίθ- 
ρ;ητον κροε^άλετο, διδασκάλων ιρροεστήσατο ΐϊλη- 
6υν, εκκλησίας οσίων Ιδειξεν. Έπε\δΙ «άντα πάλιν 
Λοιήσας, κα\ μήδΐν καταλείψας των δείντων γενέ- 
σθαι, τ^ιν κακίαν είδβ πάλιν τφ αύτεξουσίψ τη; 
ήμών' προαιρέσεως έπ\ τοσούτον κορυ?ουμένην , 
μάλλον δΙ τότε άρθήτομίνην θεάσεται, ώ; κα\ το» 
Αντιχρίστφ προσκυνησαι τους ανθρώπους τηνι- κήιίϋΐη λ1>1υί886ΐ, ββιηβίΓρ&ιιιιι ΓβΒίιβαΐανίΐ ΙηιιηοΓ- 
ΐΛίβηι, ΐϋΐΐί|ΐΐ:ΐΐΗ ίβιηβη ρπιιοίρπιιηνβ ιηΐιηϋί 8β(6ΠιΙ« 
<«1 βιβιηρίιιιιι ιιοοιιοη ΙιιιΙΐ([Ιη6ΐιι ΠΓηιΙΙβΓ η ηο5ί8 βρβ* 
ι'ηυκ ι«$ιΐΓ>θί:ΗΙ[>ηί$. ΡοΜςιιαηο 8ΐιΐβηι Γ68ϋΓΓ6χί88€ΐ 
β( ίή οόβΥιιηι Γ(ΐι^9^6( ας^υηφίΐΜ, »ρο8(οΙθ8 Ιη οπιηείιΐ 
Iβ^^8[(η ίΐηιιιΐ8ΐι, ηιηπ.γηιιη οορΐηβ ρΓο/βοΗ ΐηηυηιβ• 
ΑΙ, (ΙοέίπΓαπι ιιιιιΗΙΐυϋίηβιη ρΓοροβυιΙ, βΟΓίββίιβ 
^ΜϋΜοηιιη ιιιου8ΐν8%Η. 8β(Ι ηιι'βυηο ευιη οιηιιία Γο- 
«881^1, ιι^0(|υί!ΐ(]υ8ΐΐι ΙιηρΙβϊκΙιιπη ηοη εοίΐδπιηιηαΙυπίΐ 
ι^Ι:φιν$<;βΙ, ιιΐτβιΐδ Ιηί(|ΐιι1^ΐβ(ΐι νί(ΙίΐνΙ Ιί1)6Γ» ηοβίΓ» 
|ήΓθροϊΐΗοηι$ ιιοιι η)ίιιυ8 Γβ^πιιηκ^ιη, νβίυιη ιΐ)8;(Ί8 
γΊΗιΐ(ΤόΓ«8ε6ηΐ6Υη οοπ8ρΐ€^ί, ίΐα ιιΐ Ηοι)ιΊη68 {;6ηίΙ)ΐΐ8 
ΑηΐΓ<;ΚΚ^(Ι ρρονοΐοΐόβ, €ί(\\ιέ ρβΓβηΚΐβ, ν^ιαιη 9ΐη<$ιίι Π>•ιΐΓη,Λ)ιι)()ιΐ6 ?Λ*ιΙιιι Γ6ΐίη(]ΐΐΑηΐ68 €1ιπ8ΐιιιη ν'κΙβΓβ ^ χαΰτα κα\ ύπακοΰσαι, αύτδν τόν άληΟή θε^ν κα\ τ^ν 

αύτοΟ αληθή καταλιπόντα; Χριστών. αύτ^ςαύθις^Ι^ 
ουρανών Ιπελεύσεται μετ3^ δυ,νάμεως κο\ δόξης πολ- 
λή;, ούκέτι μακροθυμήσων^ άλλα τιμωρήσων τους 
διά των πονηρών έργων θησαυρίσαντας έαυτοΤςτήν 
όργήν Ιν τφ καιρψ της* μακροθυμίας . αύτοΰ • χαΐ 
τους μέν άνιάτω; έχοντας, ώς μέλη σεσηπότά xω^^ 
όγιαινόντων άποτεμούμενος, .κα\ τψ πθρ\ παραδοι-• 
σων, τοΙ»ς δ^ οΙκεΙου; αύτψ της Ιπηρεία; καΐ συναυ- Μί ; ίΗίίοΐρ96 ΙΐΒΤΐιπι νβΓιίί^Ι β €σ;*ο €ΐιιη ροΐβ8(8ΐβ 
^Ι ή)ίΐ](;5ΐΜ6 ητ&^ηα, ]απϊ Ίποη 9οηθΓθ8Αΐιι ΐ3Γ{[ίΙιιηΐ9 
νβιιιαιη, &6() οιΐίρΐιίΓυβ βο8 ςπί ρβΓ ρΓ8ν« ΟρβΓβ 
ι1ίβ5ίΐι)η'ζΊΤ(?ηιηΐ ^Π)ί ιΙιβ88θΓυιιί ίη6 ίη ΐβηιροΓβ 
ΐΐΗ8«*Η€0Γΐϋ«. Ιιΐ83η'<ιΙ)ίΙβ8 ςιή<)βιη ςιΐ88ί πι€πιΙ)Γ8 
ρηΐΓίιΙα • 8:ιηί8 «1»8<τί8808 ί^ιί ΐΓ8(!βΓ; 8ΐιο8 νβΓΟ αΙ) 
»1{|;ΓΡ88ίοιιβ 61 ιιιιρβίη ρηνοΓίιιη Ιιοηιίηιιηι ΓΟίΙβιη- ίί^ς τώ^'^τονήρών άνθρώπωίν έ'χλυτρϋ/σόμένο;, κα\ της των ουρανών βασιλείας κληρονόμου; άπιργασδ* 
ρΐνό;. 1^^ιιι^ ρηκί 3(]ν6ΑΓιιηΐ ληΐΙοΙΐΗ^υ' οοηαιίίβΐ οπιηίλ 
4νΙ ΟΜίιηα 8ΐι$ΐΙιιβΙ, ρΓοίιΙ ρβί* ρΓορΙΐ6ΐ.ιηγ ά\ι\{ : 
€ ΑΗΙηιγ ιηΑ(Ιί€ΐΐ(ΐ», 61 6^0 πιον6ΐ)0 ιϊοπ 16ΓΓ8Ι1Ι Ιοηΐιιιη 
ίοίί Η ΓΟ^Ιιιπ) '*. > 8ΐηΐΊιη «γ^ο οοΐϊοϋΐίΐ ΙηιιηιΙοΓπ, 
ιίοΐνίΐ ϋΐΐίββίιηϋιη πηΐνβΓ^ί Ιίιιιίΐβΐη, €ύβΐ68ΐβ ΓοπιρΙΊ• Εύθίι; οδν μετά τήν του Άντιχρίστου ρδ^λυράν 
πα^όησίαν κλονήσει τά πάντα ό ουΛήσάςτά πάν- 
τα* χατά τ6 διά του προφήτου βίρημένον, δτι 
€ Έτι δίπαξέγώ σείω οΟ μόνον τήν.γην, ά^λά 5ΐάΤ 
^δν όδρανόν. > Εύθυς οϋν κλονεΤ τ^ν κΛμσν, κα\ ύ»! Ιϋ()ύΐΓη26υΙυιη,Ί6ΓΓ8ΐιι ί([πί ίηιηιίβΰβΐ, 61 ο5ΓϋΙ 1 1) λύει τόν άνωτάτώ του παντός δρβν, κα\ συμπτύσσει ηπΐΤ6Γ9ΐιΐη. δυρβΓΠβ νβΓΟ ββίΓοπιπι πιυΐιίίικϋηβιη, 
φΐ88ί Γ80(:& 1ίηί£Γιι))ίΐ69 ίη 08ριιΐ Ιιηιηίΐΐιΐ βΟΓπηι ΐ|ΐι{ 
ΙηαΙΙ^ηο ιΓι^ίηο.π ΊιοηώΓβΑ ΓχΙιίΙιιιβπιπί, υΐ ρ6Γ 6» (Ι6- 
ί6^^6ιι^ίυ^ Απίί(Ηπ$(ί <Κ86ίραΓι ηϋίΙΙίϋ ηιΗΐ>ιΐ8 πΐ6ηρ 
8ττόυε^ ΙοίΙ^, βι (^^Αρίβι* ηιΐ9β υΐ Οβο ΟΓβιΙίιΙβήυηΐ Αιι- 
^όΙΐΜΒίο. Ό^ίη^β 6ί)ΐΠ •{ΙΟΓία Ίρ86 8ρρ8Γ6η8 ίηοΠΑΓ* 
ί'>Ι>ίϋ, ρβΓ ΐίΙλίΉηι ΐυΐ)» βοηΚιηπ, «ίουί οΙίΓπ ρβΓ 
Ιρ?ι^{ιίιιιιρΓοιορβΓ6Α(6ηι;οηΐί^68 Τίνί(Ι(*8ΐ)ίΙ, 61 ΓΟΓ«Ιΐη 
ί6 ρ^<ΜIυ^6I νίνοΒ ι 83Ρ€υ)ο ^6ΓυηεΙθ8• Ιηιρίθ8 ςιι'κΐ^ηι 
Αοιι ιιιΙ(1ΐΐΓ6ΐ ίιΙ ]ιΐ(1ίο1αή1, 8^(Ι'η66 υηο (Ι6ηα6ίΐ τειίνο; 
ι^ηη 6ΐι1ιΐ) Γ680ΓΚΒηΙ ίιΙιρΚ ίιΐ ίοιϋοίο, ηΐ' 8€ηρΐΗΐη τ3^ ουράνιον κύτος, κ(1\ τί)ν γήν πυρ\ μίγνυσι", κάί 
^υγχε^ '^ **^• Άνωθεν δέ των άστρων τό πλ?;θο1ς, 
οΤόν τίνα; αμύθητους «ρηστήρας, έπ\ τά; κεφάλας 
πέμπων των θεοποιησάντων τϊΐν πονηρών, ίνα δΓ αυ- 
τών πρώτον τιμωρηθώσιν οΓ τφ *Αντιχρίστφ πι- 
στεύσαντε;, οΓς τ^^ννοΰν προσηλώθησαν;ΐ(αΙ δι• Λ 
ώς βεφ τφ άντιθέφ Ιπείσθησάν έπειτα μετά Ιόξηί 
αύτί)ς ΙτϊίφανεΥς άφατου, δΟ έύσήμου σάλπιγγο;, ώς 
δι* εμφυσήματος ποτέ τ6ν προπάτορα, παντός ζωώ> 
σιΓ, Λί Ινώπιον αύτου παραστήσει ζώντας το•);•άί€^ 
άίι^νΐς νεκρού;. ΚαΥίου^ μίν άσεβέΙςΌΟκ Λξεί εΙ< "Α«. ιι.ίΙ, 53 βΟΜΠ-ΙΑίν- Μ 

χρΓβιν, ούβΙ Αϋγ^υ άξιώββι τκνό$ * ούΑ γάρ άναντή- Α «Μ* >β(Ι ίιΐτ €θη(ΐ6ΐΐ)η2ΐ)οηβ. ?Γ0<ΙΙΙ€«Ι ιοΐ€Μ {ιι]αι1Ι- σονται άσιβκΤς έν χρίσα χατά τ6 γ^γραμμίνον» 
*ϊλ•*ν χαταχρ(σ€ΐ• ΠρνΟήσικ βλ »1ς χρίσιν τά ήμέ- 
ηρα ΐϋά/τα, Χατά τήν σήμιρον Αναγινωνχομένην 
«ο5 Εόαγγελίου φωνήν • ι "Οταν γάρ, φησ\ν, Ιλθ^ ό 
Τίδς τβί Ανθρώπου έν τ{ «όξη αύτοΰ. χα\ ιιάντις 
οΐ ίγιοι Αγγβλόι μετ' αύτου. » Έπ\ μέν γάρ τ!|ς 
«ροτέρβς• αΰτοΰ παρουσίας ΙΧρύπτιτο ή^ Μξα ^$ 
αΰτοΟ θιάπ^το^ ύπ6 τίϊν σάρχ», ήν έζ ημών ύτΛρ 
ημών ανέλαβε • νυν βΙ χρϋητεται πρ6ς χΪί Πατέρα 
έ^^ τψ ούρανφ μετά της δμοθέου σαρχ^ς; τ4τε 91 
πΐααν ^ΧΧαλύψει τήν βόξαν - άπ6 γάρ &ι)α%ολών Ιως 
δυσμών φανεΤτάι ΧΙμπων, ΑχιΤίοη βε^ττιτο; πιριαυ- 
γάζωντ^^ π^ρίιτα, ^αγχο9μ6ου χα\ ζωοτ:ο%</^ σάλ- 
πίγγος πβριηχούσης, και αογχαϊσυϊης &μα πρ6ς €ΐοιη ιΐ05ΐη οιηηία, ΜβυικΙυιιι ΐΜϋΙ« ^^^ο|η^ι^ηι 
Εγιη|[βΙΠ νοίϊβιη; αΗ βΐιΐιιι : € εαηιι τ«η€Ηΐ ΡΙΙΙιι• 
ΙιοαιίΐηΙβ !η {Ιόηι 6]υι, 61 οηηββ ηιι«Μΐ ιη|[οϋ €υαι 
60. ι ΡΗοΓβ ςιιίϋοιη ΐ(ΗΡ€ηΐα ΙιΐβΙη^ |1οΗ9 6]ο• 41- 
^ΙΐιΙΙ<•α1) €ΐΓη€ΐ|α•πι βχ ηο1>ί< ρτο ηοΙιΙ•«<»οηρ• 
<Η; ηυηβ τβΓο Ι^Ιβΐ ίη (Ιου Ρα(Η« Ιο 6(«Ιο 60ΐη ΛΜηΆ' 
6)118 οΓΠβ ; ΐυηο ιοΐ6πι ΐοίαιη ιηιιιΙίβιίΑΜί |ΙοΗ«βι. 
Ν•ιη Α βοϋΒΟΓίυ νιςαβ Α(1 οοοαιοπι ▼Ιιΐ6ΐ)ϋυΓ •ρ1βη• 
(16ΙΜ, ΓΑ<1ίΙ< (ΙίτΐηΙίΑίιβ Αη6< ΗΙυηιΙηΑη*» ιιηΙτ6Γ•ιιΙΙ 
6( τΙνΙβοΑ ρ6Γ•οιι^η(β ΐιώΑ, β!ιηιιΙςό6 Α(Ι ροιη €θΐι« 

Τ0€11Ιΐ60ΐηηΐΑ• ΡγΙ08 ήυίϋβΙΙΙ ΑΙΙ^€(Ι08 6Χ€ίΐΑΜΐ, ηκΗΐο 
ΑυΙβΟΙ ΙηΥΐβΠίΠΙ, Γ€ρΓ6$80 60ΓΙΙΙΙΙ Ζ6ΐθ Α<ΙΤ6Γ»α< ΑΐΙ• 
ΤβΓΙΑΓίΟ• Βά ; ρ08ΐ6Γίϋ8 νοΓΟ ρΑΐΑΐη Τ6η]6ΐ, η«6 

ΐΑε6ΐ)ΐΐ/•6(1 €οητΐ€ΐθδ ρ(κηΐ3- 1ΓΑ(Ι6Ι 603 ςυΙ ι^η αύτλν τά πάντα. Κα\*τ€(νς αγγέλου; έπε^γετα μίν Β οΙιβιϋβΓΟίΚ. 

χαΐ πρ^τιρον, άλλ'άφανώ;, Ιπέχων τδν αΟτών ζήλον χατά των θεομαχούντων • δστερον {1 1μφ«νως ήξβι 

χα\ ού παρασ(ωπή9εται,,'21 ^^^ ^^^ ελέγξει χχ\ παραδώσει τα!; ποιναΐςτους&πϋθεΐς. ι •Οταν ούν Ιλθηδ Πδς του άνθρωπου έν τ} δ4ξ^ 
αύτρΰ, χα\ πάντις οΐ άγιοι άγγελοι μετ' αύτου, 
τάτε, φηβ\, χλθ(σει έπ\ θρήνου δό^ς αΰ'(ου« ι οΰτώ 
γάρ χαΐ 6 Δανήλ χαΐ προείδε Χα\ ^ροείπεν ι *Ιδου 
γάρ, φησ\, θρήνοι Ιτέθηβίιν, χα\ παλαι6; ^ίμερων 
έχάθιαε» χα\ εΤίονώς υΐ^ν άνθρωπου %ρ]^μεν^^Γ έπ\ 
τών νεφελών του ούοανου, χα\ Ιω; του παίλαιου 'κών 
ήμερων έφθασε, χα\ αύτφ έδόθή πάσα χά\ ή τιμή 
κα\ή εξουσία• χίλιαι χιλιάδες έλειτούργουν αύτψ, 
χα\ μύρ'.αι μυριάδες παρειστήχιισαν αύτίμ* » $* 
σύμφώνω; χα\ τ6 Ιερ^ν Κΰαγγέλιον, Τάΐε,^ φησ\, 
ι 'Ζυναχθήσονται πάντα τά Εθνη ΙμΥτροσθεν άύτου * ι Οινη 9Γ|ο νβηβΓίΐ ΠΗη• ΙιοιηΙηΙ• ίο {ΙοΗα 6]υ^ 
61 010068 ηπ€ΐί. Αη|[6Π €αιΐλ 69• ΐυηο,Ιηαιιίΐ• 86ΐΐ6ΐιΐ4 
8υρ6Γ ΐΙίΓοηιιηι %\οί\Λ 80». ι Ιια 6οΙηι ΟΐιηΙθΙ ρη»• 
τΐιΐίΐ 61 ψτβΛΙιΜ; ηι^πι αΗ : ι α»αχ ι5Γοη! ροΑΪΐί αοοι, 
61 4οΐΙςαιΐ8 άίβπιιη 86(1ϋ,6ΐ νίϋΐ ςοΑεΙ ΡίΠοη ΙιοιηΙ» 
οΐ8 ▼6θΙ«οΐ6ΐο Ιο οαΙ>ΊΐΜΐ8 ΰ<ΒΐΙ, 61 αεςοθ Αά ΑοΐΙ- 
ςαιιαι άίβηιαι ρβητβιιϋ, 6( Ιρ8ΐ ϋ9ΐ9 681 οιι.ηΙ» |Η>Η4 
61 ροΐ68ΐΑ8; οιΊϋίΙι ιοΠΗυοι πιίιΐ($(ΓηΐΜΐΑ' 61, 6ΐ 
ά6€6ηφ οΓιΙΠα ιοΠΠαηι Α88ΐ8ΐ6ΐ)Αοΐ 6ΐ *^ » €η\ 6οη« 
800Α( $3οεΐυιη ΚτΑπ^βϋοιο ϋί€608: ι €οη|[Τ6|Αΐιιιιι• 

ΙΟΓ 00)1168 8611168 16ΓΠ8 Α(1 61101, 6( 8ΐίΑ8 αΙι αΓιΙα 

'<ϋ866Γ06ΐ, είευι ρΑ8ΐ0Γ ι|{κ6Γαί( ον68 αΙι Ι)»ϋί8. » χα\ άφΟριεΤ αύτους άπ* αλλήλων, ώσπερ ύ ποιμήν ^ 0υ68 ]α8ΐ08 ?•63ΐ, ςοΐΑ <)0€ΐΐ68 61 0ΐΑ08α61ι 61 ίη• 

1>αΙαοΐ68 ρΐΑΟΑΟ) αΒ ίρβο (γΊιαοι τίποέυοι τΙαοι, βΐ 
ςαΐΑ Ίρ8ΐ ΰοοΟ^οΓΑΐι, ουηι Ιρ86 ςαο<|αβ α^οοα το6α• 

108 Γα6Γίΐ Α ΡΓ0ρ1ΐ6ΐΑ 61 63ρΐΐ8ΐΑ (1166016: € ΕοΟβ- 

Α^πυε Οβί, 6€6β ()υί ιοΙΙΊΐ ροοβΑΐΑ αιηικίί *'. ι ΗβρϋΟΑ 

ΤβΓΟ ΤΟΟΑΙ ρ660ΑΐΟΓβ8• ςοΐΑ ΐΓΟΟΟΑ 6ΐ ρΐΌΐ6ΓΥί 6ΐ Ηΐ 

8$ρ6Γ3 ρβοοΑίί Γα6ηΐβ8; αΓιο8 (ΙοΙ()6οι, 1ο<|ιι1ι, 6οΙ1ο• 
€Λ\)ίΙ Α (Ι6Χ(Π8, τείοΐ (ΙΰχίΓΟΓοο) ορ6Γυυι Γα6ΙΟΓ689 

Αΐί08 801610 000 19Ι68Α βΙοίδΙΠδ.. € Τϋ06 (Ιί€6ΐ Γ6Χ, » 

αΗ, βΐ ηοο Α(1(ΐΓ()Ιι ςοϊεοΑίο νβΐ ςοοηιοι είι Γβχ ΗΙ^» 
61101 060)0 Αΐίαε εΗ ρΓ«ΐ6Γ6νο); Ιιαο) 6ΐ8ί ΙΜ ιοηίιΙ 

ϋθΟ)ίηΙ 61 Γ6865, 0008 180160 ν6Γ6 5θΟ)ίθΙ18, Γ6Χ 

0008, ςη! οαιογα 681 οο)θ!υηι |)6Γυ8 . ν6θίΐ6, Ι>606• 
ίΐίοΐι ΡΙιΐΓίε 0)61, ρ6Γθ1ρΗ6 Γ6|;οαο) ρΑΓΑΐοηι τοΙμαα 
6θθ8ΐίΙυΓιοο6 οιυοιΐ!. ι 

βιλεΤς,άλλ* εΤς 8ντο>ϊ Κύριο;, εΤς βα^ευς, ό φ(5σΛ τοΟ παντϊς δεσπότης. ΈρεΙ τοίνυν τδτετβΤς έχ δε- 

ξίών αύτου δ μόνος βαΰιλ^ύς* < ΔίύτεΌΐ ευλογημένοι του Πατρδς μου, χλήρονομήσατε τψ ήτοιμασμέ^ 

νήν δμίν βασιλείαν &ιΛ χαταβολης χόσμου. ν 
' "^όντως πρδς τούτο Ιδλεπβν ή άπ' άρ)(ής καταβολή 1) νβΓ6 αϋ Ηοο 8ρ60ΐΑΐ>Αΐ Α ρΓίοηίρίο η)αΐΜΐΙ 6όθ8Π« 

του χόσμου• χα\ διά τούτο τδ ^έλος ή επουράνιος Ιυΐίο, 6Ι ρΓορίβΓ Ιιυπο ίίη60) 8Βΐ6Γουοι ίο 6Χ€6ΐ8ΐι- άφορίζει τά πρόβατα άπδ τών έρίφων. > Πρόβατα 
τοΙ>ς δικαίους χαλεΤ ώς πραείς χα\ ΙπιειχβΙς, χαν- 
Ραδίσαντας τήνλείαν χά\ υπέρ αύτου τετριμμένην 
όδδν τών άριτών, χα\ ώς άφωμοιωμένους α^ττφ. 
*8πε\χα\ αύτ^ς άμνίς έχλήθη παράτού προφήτου 
χαΧ'Βαπτιττού' ι Ίδε δ άμν^ς 'ίούβεου, λέγοντος^ 
ό αΓροιν τήν άμαρτίαν τού κόσμου, ι Έρίψους δέ 
χάλε! τούς αμαρτωλούς ώς θρασεΤς χάΐ άτάχτους', 
χα\ κατά χρημ\;ών φερομένους της αμαρτίας* καν 
•ν>ύς μίν, φησι, στήίει έκ ϋξιών*, ώς'κά\ δεξιών 
έργάτας Ιργων • τους δέ μή τοιούτους έ)^ τών ευωνύ- 
μων. «Τότε έρ^Ιδ' Βασιλεύς, » φησ\, χαΐού προάχθηκε 
τίς;, ή τίνων βασιλεύ;, ώς ούδϊνδς βντος έτερου, 
ιώήν αύτου ^ εΙ γάρ κα\ έκ£ΐ πολλο\ κύριοι κα\ βα έχείνη χα\ αρχαιότατη του Πατρδς βουλή/ χαΟ' ήν 
δ της μεγάλης βουλής της τού Πατρδς άγγελος, ού 
χατ*είχόνα μόνον, αλλά χα\ ' καθ* δμοίώσιν' οίκ^ίαν 
άπειργάσατο . ζώον τίν άνΟρωπον, Ινα δυνήθή ποτέ 
χΙ>ρήσ(ΐι τήν μεγαλέιόττ|τα της θείας βασιλείας, τή^ 
|*αχαριό^ητρ^ Της θεία< χΐηρονομίας, τήν τελειότητα 
•ίής τοΰ άνωτάτω 'Πατρδς* εύΧογίάς, δι• ήν πά•;τα ΡαΐΓΐΒ εοηείΐίυο), 56€οπ<Ιοιο ςοοϋ Αο^βίοε ιύΑ^οΙ 

ΟΟΠβίΙϋ ΡΑΐΓΪε 000 ΙΑΟΙΟΟ) ΑΐΙ Ιθ)Α{1060) 8080), 86(1 
61180) Α(1 8ΐθ))Ιί(»(Ιίθ60) τΙίΤΟΟΤ Γ6€ϋ ΙΐΟΟ)!θ60Ι, 01 

ςυΑοάοηοβ οοοβ6ςοι ροδβίΐ 0)8ρ)ί1αάΐ060) Γ66ηί ιίί• 

Τίί^Ί, (ΐΊτίη» 1)9ΒΓ6(ϋΐ3ΐί8 Γ6)ΐ6ίΐ9ΐ6α), ρ6ΓΓ66ΐΑθ)ςθθ 
8ηρ6Γθί Ρί)(Γί8ΐ>6θ6ϋίεΙΪ0060)ρ6Γςθ:«ΠΟΟΠΠ)ίΑ 6Γ6Αΐ• 
801^ νΊ8ίΙ)ίΗΑ 61 {0?ΐ8ίΙ)ηΐΑ; 080) ηοο 4ίΧΐΙ: Α 60Ι|!^ «• ΟαΟ. VII, ^. •• 1θ80» ι, «9. 55 0ΚΕ60Β1Ι ΡΑ^ΛΗ^£ 

ιΙ ΐΗΐΙοΜΗΐυιι•Πβ€η»ί1)ίΚ•,80ΐΙ•Ιιη^ί€Η^.ηιιυη(Ιί,Ι"ΐη Α έγένβτο τα 6ρατί χα\ τ& αόρατα ^μβΙμιΙ•, ΐυοι ΐβΓΓοηί. Νβο ίβΐβ ι«ηΐυιη •β(Ι «ΓΐΑΐη ιΓι<• 
?Ιιι• βΐ Ιιιβ(ΕιΙιΙϋ$ βχίηαηΐιΐο, Ι)«Ι Ηοιηίιιίιοβί'Οΐιουϋα, 
ΜIιιι^Γ6^96 ι^Μίοιιββ» ιη]τϋ6Γ{« οιηιι1>, ςυ» ρΓορίβΓ 
λ«Η€ αοθΐη Μΐρ{««Μηαιηιηλ(|ΐΐ€ ρηκί^ηΐΐα (ΙΙιρβΜβαΐΑ 
ΐιιιιΐ, ιιΐ Ιιι ρτ«•€οΐίΙ»αβ ΔίΙβΙΙβ ρβΓ βα ηΑίιίΓκίΑΐυβ 8 
&ιΙν&ΐοΓβ ιααίιΐ: €Βιΐ|[6, $€Γν€ Ιιοηβ, φοίι βυρβί 
ραυηι ίιιίβΐ» ίΙ•ΐ€]ΐ8, «ιιροΓ ηιιι1ΐ« ίο «οηβιίΐιίΑοι ; ΙηΐΓ« 
Ιιι 9λΐι«ΓιιιοΓθοιηΙιιΙ Ιυΐ **• » ΑίΙ 6Γ|{0 : νβιιίΐβ, ρβΓ- 
«Ιρίΐβ Ιηάρίβηΐβιη οΐ ρβηολοβαΜαι οι»Β4ΐαηι €<Βΐ6• 
•ΐβιΐΝςυί ΐΟΓκβο βΐ οοΓΓυρΐιΊ)Πί 61 ρ^ΓθβΙυβηΐΙιηοΐΜΐο 
ΒΜυοϋαηι ιβμ ΰοηιίΐίλ υ&ί οβίΐ• : ι Νλΐη βιυηνί» βΐ 
ιΜίϋΙβ οϋΐιί ιηιι»4ΐυ£»Γβ;5ΐΐίνί,€ΐ άβιΙΊβΙΙ• ηιΠιΙ ϋί- 
1ιβΓ«;8Π€ηυ$Γυί, 61 6Χ66ρί»ιΙ• αΐ6; ιιιιϋα8«6ΐ ίοϋαί• 

•ΙΙ§ «6 ; ΙοφΊΜΜ 61*9111, 6ΐ νί<ίΐ3Ι»ΐί» 1116 ; !η €«Γ€6Γ0 
6ΠΙΐη, οι ¥6ΐΐΐ8ΐί• 11(1 1110. » ΙΓιΐΐ ηιιβήΐοΓ οιιΐιιβ ({ΓαίΙα βοΙΙιι• ηιοιηΙιιΗ 6ΐ66- 
Μ06}ιι:^«€α}«1 μ^ιΗα 1)6ΐΐ6(Ιί(:ϋοιΐ6ΐιι οΐ Ιϊ»Γ0<ϋ1&ΐ6ΐη 
κ ΓΟβήηιΐι Ιλιι<) 461111. 86(1 ηοη ΗΠαβ ΐ3Α1υιιι ΐΡ6ηιΙ- 
νΙι οΙι (|υί ιυιΙίΐΑ ίηίοΙΠι^υηΙ. Ν^ιιή ^υλίκίο <υρηι 
6|ο• οροπι(θΓ68 υοοουΗ οτοι, ρ6Γ ΙιαΙιο «ρροΐΙαίΓο- 
ηοιιι ΐβχίΑΐυβ οιΐ οοβ οιηιϋ τΐηυΐο ρΓ9θϋΙΚΗ 6!ϋΙ 
ΐΌΐιΑβιιπιικΙο» 6ΐ $6ΐηρβΓ ραπιΐοβ ΓοΓβ κΙ ηιοηοιπ ρΓΟ 
Ηοηο ρ;ιΓιβιιϋ8ΐη• ςυ6ΐηΑ(Ιιιιθ4ΐυιιι ίρΜ Ι&ηΐ|υηιΐι <ιίτ!» 

9ΐΙ 06(151011601 (Ια6ΐΙϋ 65ΐ, 61 ςΐΙλΗ »|[ηΐ18 6Ι1|Γ»Ι11 

ΐ.ΐΝΐίι^ηΐο Μ ηοη ιροΗϋοβ 05 •ϋυιιΐ, ρΓΟΟΙ βοΗρίοία 
4*<ι•Ι»ιΙα6Γ{0, 611111 Ιΐΐ6•6•«6η(9 οοιιιιη6η(ΐΑτΙΐ 1»6ηο• 56 

ο\» γίρ &!π£ του 
«ΙβΟητοΰ χόσμου< άλλ* άπροσδιορίστως του χόσμου^ 
6βας ουράνιος, χα\ δοος έιι{γ«(ος• Ούχ οΐίτος βλ μύ- 
νον, άλλ& χαΐ ή Μα χαΐ άιιό^^ητος χένωοις« ^ 
Οδανδριχή πολιτεία, τά βο»τήρια ηάθη, 1ι^^ μυσνήρια 
^ντα * διά τοΟτο τ^ τέλο« «ρομηΟώς χα\ «αν90φω« 
ιερ<χρχονόμηται, (2»ς &ν δ <ι^^ τούτων Ιν τοΤ; παρουοι 
πιστός άναφανβΐς &χούβ]) «αρά του £(ι>τ9^ρος* ι Ευ, 
δοΰλβάγαθΙ, έπ\ ολίγα ής πιβτίς, έπν πολλών ο• 
χαταστήνω* εΓ9€λ9&<Ις•τ)|ν χαράντου Κυρίου βου.» 
Δ&υτ« οδν, φηο\, χλι^ρονομήαατ• χα\ τ^ν έν«ατώτα 
χα\ μένοντα χα\ έπουράνιον χόσμον, οΐ τφ έχιγείφ 
χα\ φθαρτφ χα\ «αρα^^έοντι χ<{αμφ χαλως χατ* 
έμ4ιν χρησάμινοι γνωμών• € Έ«$(να9α γάρ. χαΐ 
Ιβώχατέ μοι φβγιΓν» Ι^ψηαα» χα;\ Ιποτίβατέ μβ» 
ξένος !^μην, χβλ συνι^γάγ^τέ μ», γυμν^^, χα\ ^ρι- 
ββάλβτέ μο, 1^οΟένησβ« χα\ Ιιηιχέψασθέ μβ« Ιν φυ- 
λαχϋ ^ψ% Χ3ΐΙ ήλθ<τ» πρδς μ<. > 

ΈνταΟβα ζητ&Ιται τίνος 1ν(»α τής Ιλιημοοΰνης 
Ιμνήοθη μόνι^ς. ιοα\ ταύτι^ς Ινιχα τ<)ν εύλογίαν χαΐ 
την χληρονομίαν χά\ τίρι βααιλιίαν Ι^ικν έχιίνην * 
άλλ• ο& ταύτης Ιμνήβθη μόνης τοΐ; μιτά αυνέσιοκ 
άχούουοιν* έπ<\ γάράνοιτέρω τοΟς αυτής Ιργάτα^ 
πρόβατα έχάλιην, άπ& τΤίς χλή9<(ος ταύτης 2λ ^^ 
τ• «ρλς αύτδν όμοί'οοιν, χα\ π&σαν άρβτήν Ιμαρτύ- 
ρηβον αύτοίς» χα\ ώ; Ιτοιμοι βιηνβχως ήσαν <ίς τ6ν 
υπέρ. τοΦ χαλοΰ θάνατον* χαθάπιρ χα\ αύτ&ς ώς 
πρό^τονΙ«\ «φαγήν ^Οη, χα\ ώς άρν6ς εναντίον 
τοΟ χιίροντος αΟτ^ν άφωνος, χατά τ^ γεγραμμένον. ηςΙ«»ιΐ{8ΐιι. ιιαα οροΠβΙ ϋΐοηι, οιισι οΓ^υπιβοΐνοι βίΐ ^, χ^ιούτοκ οΙ»ν χαΐ αύτοΙ; οΙΙαι προο•πΐφημ(ζ«ι τί^ν βι ΓηιΠιι• οΙίλΗιαΐ!», (ΐυκί βαριιΐ ρΓ3Ββΐοηΐ6ΐΗ οηιηΙ 
ΐηιο τίπικίΐιηβ ΙιοΙι6Γ6 6Ιιιιι (ιιιΙ (ΐ6ΐ)6ΐ ΙΙΙβιιι ί6{ηΙ 
ικιβηιΙ ρ6ηΊρ6Γ6 Ιιι^ΓΟίΙίιοΐοηι ; ψ»οά ρ6Γ ριπίΜίοιη 
ϋίΜΟΠΐ νίΓβιΐΗΐια οιΐοη ύίΐ Ι)οιηΙπΐϋ. Νοη 6ηίιη οιιιη6ΐ 

066ΐΐηΤ6|ΐΐ€& Α(Ι ΐΙίνΐΗλΟ ΙΙΙΐρϋο» ΙϋΠΐ ΙΐΐΐΓ0(Ιϋ6ΐ9Ρ• 

κ4 ΐιΗΐιιιιι νΐΓ8ΐηίι»ΐ6 οπίαΐ» (|υχ ιιοη Γ6€16 ρΓΟ* 

|ΐρβΓ•Γ6ΐ ΐΙΐΙΟ 6Χ6Γ6ίΐ!θ 6ΐ ΙΟίηρΟΠΟΐΙ», 6( ΙΟΟίΐίβ ν^Ι- 

ΥΜ«ς•ιβ τίηιιΐνιιι οοΠιηιίιιϋιαβ. Ε(|υι«ΐ6ΐιι ριίΓαιΐ) 65( 
ΟΜ Ι8ηιρα4ΐ6• \ί» ιη»ηιΙ>υ< ΐοη6Γθ, Μ 6•1, Μΐιη 
Ι1ΙΠΙΙ61Ι1 6ΐ οιιχΐ95 6]ιι• ιιοιίΐΐ»• «οιΙαιΐ6 οηΐιη» (|ικβ 
ροΓ ηιοηιιβ υιοηΙΓ^οίοΙιΐΓ, $η»ΐ6ίιΐαιιι 61 Ιοιιΐλοιη, 
1)60 \\βΐ νίίαιιι (ΐ6Υ0ΐ3ΐπι, 61 Ηΐίβ ΙαιηρηιΙίΙιαβ €οηβ6η- 
ΐΑΐκ•*!!!, οροΓΐ6ΐ 6ΐΙαιιι »ΐ6ΐ 6ίϋιιιη, υΐ λ6€6α•Φ Ιο- 
Μτνιοηΐ. Οίβυηι ν6Γ0 6•1 (ΙίλΗκο, 6ΐιιη »1ΐ ρΓΐιΐ6<'ρ3 ιύποιίαν * Μ γάρ χα\ ταΰτην, διΤγμα χαΐ χαρπλν 
ούσαν της αγάπης, ώαπβρ τινά χ•φαλΙ|ν ΰπιρχιι- 
μένην Ιχιιν των άλλων άπασών άρκτων τ&ν μέλλοντα 
χληρονομίΐντήνάΐδιον βααιλιίαν Ιχείνην* δ χα\ διά 
τη; παραβολής των βέχα παρθένων Ιδειξιν δ Κύ • 
ριος* ούβλ γάρ αΐ τνχοΟανι ιΐς τ6ν 6<Ιον βίοάγονται 
νυμφωνα, άλλ' αΕ παρθκνίφ χηίθ<ιμημέναι, ήτις 
οδχάν χατορΟωθιίη χωρ\ς άαχήαεως χα\ έγχρατκία;, 
χα\ πολλών χα\ ποιχίλων των χατ^άρετήν αγώνων. 
ΊΕτκ γ• μήν χα\ λαμπάδας ταΐν χ<ροΙν χατέχουααι, 
τδν οίχιΐον νουν χα\ την Ιν αύτφ έμμίριμνον γνώ- 
βιν, τφ πραχτκχφ της ψυχή;, δ δηλουται διά των 
χειρών, Ιποχουμένην χα\ ύπβνοχομένην, χα\τφ Θιφ 
άναχιιμίνην Μ βίαυ^ χ«^ αυνημμένην ταΙς &χ»ΙΘ«ν νίΓΐιιΙιιιη, 0»6ΐιι»ιΐΗΐσ(ίαηι 6Γ|ο, οΙ Γϋηι]οιη6ηΐα οαΐπ ^ ^μφ«οι••Δ»1 Ιέ δμως χα\του Ιλαί<>υ δαψιλους, ώ«τ< 

διαρχείν ήμμένας• 'Βλαιον δέ έατιν ή αγάπη, χορυφΙ| 
«ιών άριτων ο6σα. Όσπιρ ουν άν χα\ θ$μ:λίους 
ύπ••||ς, χαΐ Ιποιχοδομήαης τοίις τοίχους, ούκ έπιθ^ς 
δΙ τδν δροφον, άχρηστα «άντα άφήχας έχιινα, τδν 
αύτδν τρόπον άν πάααν άρβτί|ν χτήηι, μή προβχτήηι 
δΙ τήν άγάπην, πάοαι Ιχ«!να* άχρηστοι χα\ άνόνη- 
901 • Χ2\ ό τής οΐχίας δέ Ιροφος χωρ\ς των αύτδν 
ύπαν^χόνκινν ΙποιχοδομηΟήναι ού δύναται. 

Τοί; τοιούτοις τοίνυν χα\ ό Κύριο; παρέχει χλη- 
ρονομίαν, οΤτινις τλς άλλας άρετάς διά των τής 
αγάπη; ΙργωΜ Ιπεαφραγίσαντο• χα\ ή δι* άνεπΛή- 
πτου ρίουπρ^ς βύτήν άνέδραμον, ή διά μετανοίας ]ίΓ.ίαε• 6ΐ ειιροηΕίΗΟοβε ιιιΟΓοε, Ι6€ΐιιιη Μηΐ6ΐη ιιοιι 
κιιρ6Γροη»ε, ϋΙ;ι οιιιιιια Γ<:Ιί•|ΐΜ»ε6$ ΙιιοΐίΙία,ίΙο 6ΐεί 
οιηηβιιι 6^>^ηρα^»ν6π• νϊΓίοίοιη, βΓιαΠίΑΐ^ιη νοΓΟ 
ιΓιεΙ Γοηε6<|ΐΐλη4, οκιιιοε 111 6 ^6I1I31I6ηι Ιιιυΐίΐοβ 6^ 
«ιιιοι ΐυ.-!", ιΐοίηιιε ααΐ6ΐιι Ιόοΐιιιιι ιίιιιίΚίοΓ ηοη ρηίοεί 
»ΐΐ)6 ιηηΐ'Ιο (^υίΐιοε ίηηίΙοΐυΓ 8ΐιρ6ΓΐιιιροηΙ• 1%\ΙΜΡ 1ϋΙίΙ)ΐΜ ϋΐΜηίιιιιε ΙηΓ§;ίΙιΐΓ ΙιΧΓεϋιΙηίοιη (|ΐι| 
«11.18 νίΠΐΙΐΟ ρβΓ ϋΙ&ΓΙΙ:ΐΐί• 0ρ6η (|ΐΐ;ι8ί 3:((ίΙΙθ 81- 

Ι{η:ιν6Γυια, 61 νοί ρβΓ νίιαηι ίιΤ6ρΓΐ•1ΐ6η8ϋΗΐ6ΐιι ««Ι 
(ίΐ η ουοϋΓΓΟΓυπΙ, ν^Ι ρβΓ ηοίηίίβηΐ»» :ΐ(| οειιι €0»- "ΜΜΙΗ. XXV, ϋ. 57 ΗΟΜΙΙ.ΙΑ IV. 58 
«ων Ιδρωτών χα\ τϊ|ς τακιινώσιως, φΤα μιβΟ^ τί|ν 
χάριν Ιπαναχαλουμένον;. Δώ χα\ πολυ•(&ϋ; τΑ της 
χρίΜωςπρ^τβρον έντοΤς Οβίοις Ε&αγγίΑίοις Ιξηγη. 
σάμινος, Οτηρον «ροήγαγ• τά της άγάιτης, ώς τ4ς 
Ι«Τ προκατηριβμημένας άρβτάς ή τβλβιούϋης ή 
έπανχγούσης. Άλλ* οΐ β(χοΗθΐ άι:οχρ(θή9ονται λέγον- 
τ•; * ι Κύριβ, η^ σ< <!8ομβν κβινώντα» χα\ 10ρέ« 
ψαμιν ; ή διψώντα, χα\ Ιποτίσαμιν ; «ότ< δέ β« 
(βομβν ξένον, χα\ τυνηγάγομιν ; ή γυμνών, κα\ «ι- 
ρΐέβάλομιν ; τκότε δέ σβ β!:δομ$ν άβθϊνή, ή Ιν φυλχχϋ. 
χαί ήλΟομεν πρ6ς σέ ; ι Όρ3τβ χαΐ διχοίου; χβλον*- 
μένου; τοίι: έχ δβξιών ; ονχουν άπί» διχαιοιύνης χα\ 
μετά δ-.χαιοσυνης αύτο?ς ό Ιλββς. Όρόίτί δ^ χα\ έϊέ- 
ραν Αριι^^ν τήν τχπβ^νιασιν προιμαρτυρουμένην τοΙς 
δ•.χ2{ο(ς τφ πληρώματι της άγΑχη;» οΚν τι «ιρι- 
τ•(χΐσμα χαιρΟι»; άνιγηγ^ρ^χένον. ^Ανάξιοι γάρ ιΤναι 
τήί άνα/^^ή7εω; χα\ των Ικαίνων Ισχυρίζονται, ώ; 
μηδΙν&γαΟ^ ^ρίξ^ντβς» οΐ μτβ^ άτ,ραχτον άφκίναι 
μαρτυρουμβνοι. ά'Λ τούτο, οΐμαι, Να\ χρημαιτίζιι 
ηα(,ριισίφ τούτοις ό Κύριο;» Γν* τοιοντοι αναφανώ^, 
ΐία\ τϋ ταπιινιΐΗηι. άνυψωθώσι , χα\ χάριν (Ορω9ΐ 
<;χα{ω; παρ* αυτοΟ δαψιλη ταύτην τοΙς ταπκινοΓς 
«αρίχοντο; • Κύριος γάρ 6ΐΜρηφάνοις Αντιτάσαβται, 
τακιινοίς 6έ δίδωσι χάριν* δς χα\ νυν «ρ^ αυτούς 
φηιιν € *Αμ))ν λέγ» ύμΤν« Ιφ* δβον Ιιρηήνατ» 1ν\ 
«ούτΜν των έΐδιλφων μου των Ιλαχίστων, Ιμο\ Ιηοιή Β ΙβΰίγηΐΜ 61 ρ6Γ Ιιυηίΐίΐλίβιη <ΐ038ΐ ιηβΓεβιΙβηι 
Ι^πιιΪαπι ητΓβυ• ««βΜυΐοβ. Μβο αιιιΐιίπιοάβ ]ιιι1ίαί 
•ιι1>1β€ΐί< ]λΐιι ρΓίυι Ιιι (ϋτίηΐβ Ετλη^βΙϋι βχρίαηαΐ'κ, 
ρο•ΐ6« ρπΗίιιζίΐ ορβη οΙμγΙιιιΙ< ηιίΑβί τίΓΐιιίβι ΙΙιΙ 
€ηυιη6Γ)ΐΐΜ νβΙ ρβΓβοΙβηΐίβ νβΙ ρβΓίΙυΓβιιΐΊ•• 86^ 
]ιι•ιΙ Γ6βροιΐ(ΐ6ΐ»αηΐ ιΗοβηΐΜ : ι ΟοιηΊηβ• ι|η:ιη(Ιο Ιο 
τΚΙίηιοβ 6•ηΓΐβηΐ6ΐη, βΙ ρΑνΙπιικΤ νβΐ βΙΓκ'.ηΐβπι, βΐ 
ΙήΙιβΓβ ιΙΦίϋιηυλΤ τοΙ ηαιηιΐο Ιβ νήΐίιηηι &Ικ•ηιιιη«βΙ 
βχοβρΊπιιι• Τ λοί ηοιίιιιιι» 61 Τ68ΐίν1ιηυ8 ? ςιι:ιη4ο Ιο 
ν'κΚιηο• ίηβηηηιιι νβ! Ιο €8Γ€βΓβ, €1 ίτίαίιι» 9ΐι1 16 ? • 
Υ'κϋλΐίβηβ )αβΐ09 νοοιίοβ « ά^χίτΪΛ $ΐ9ηΐΐ'8 ? ^τρ^ 
9]ιι>Γιΐί< «Ι οηπι Ιυιϋιία Ιρβιι πιιβοηοοπΙ'α. ¥1(11- 
•ι*ι&ηβ τΪΓΐιιίοιη «Ιμπι, ΙιιιηΓι1ίι•ΐ6ΐο,]α$ΐΙ& ΐ6«ι{ιιιο- 
ηίαιη οχΙιΊΐΜηΐβ (Ιβ ρίβηίΐυιϋηβ ΓΐιιηίλΙί», ηιηι»! 
ιηιιηίηΐύηΐυιη ςηοιΙϋΑπι ορροΠυηβ βΓΟΟίαηι ? Ιιι<1ΐ|;»«ι 
6111111 ρπ6€οηϋ 6Ι Ι^ικΙυηι 86 ρηκιΠΓλΓβ οοηΐβΐΜίοηΐ» 
ςιιαλί ηιΗΠ ΐΜ>ηΙ ΓβοΙββο• ςιιΙ ηίΙιίΙ οηιΐββηηΐ, Ιβϋαη•* 
163. ΡΓορΐ6Γ6η, ιηβ ]υ(Ιίθ6• Ι•1ί8 ρΓ0«ΐ68ΐ λϋνοιιΐβη• 

Ι>0ηΗΙΙΙΙ8, ΙΐΙ 1•Ι68 ΗΙ8ΙΐΙΓβ8ΐ6ηΙΐΙΓ, υ( 6Ζ ΙιιιιηΠΙίΑίο 

6Ζ&1ΐ«ιιΐυΓ, ηΐ {Γ^ΐΙαιη ιη6Γΐ(ο Ιιιτ6ΑΐληΙ »1> 60 ΐ|υΙ 
ίΙΐ8ΐη λ1#αι«ι1;ΐηΐ6ΐιιΙ)υιηΙΙϋ>υ8ΐιϋ>ιιϋ. Οαίρρο ΟοιηΙηι» 
τ«8ί8ϋΐ 8ΐιρητΙ)ΐ8, ΙιιιηιίΙίΙιυ• ιιιΐηΐ» «1«( (ν^ιίΑΐη; ς»! 
ρυιΐ6 ςιι<Μ|ΐΐ6 6ΐ8 ϋί6ΐΙ: ι Απΐ6ΐι, (Ιίοο τοϋίβ, ςαοΐΗ*•* 
οοηηιιο ί6€ί8ϋ8 αηΙ 6Ζ Ηί» ΓηΐΗϋη• ιη6ί8 ιιιΙιιίιι•ΐ8• 
ηιΙΙι} ί(*€ί8(ΐ8. • ΜΊηίιοιιιιι ΐ|ΐιι•ΐ6ηι τηΰΐι ρταρίοτ 
ΙιιορΙλΗΐ 61 ρλππίιίβηι; ΓΓλΚΓ6ΐιι τβτο ςιΓι• {|Μβ' 
» Ελάχιατσν χαλ(• δι^^ τ^ρ» Ινδκαν χα\ 8^έ- ^ι^,η \^ ι^ρ^ 86€υη(1υηι οηιβια Ιΐ8 €οηνιΜΤΜΐυ•6•Ι• 
ΪΜΐύΐψ' 4διλφδν δΙ, ώς μΙ αύτ&ς Λτω χβτά α&ρχαι ί4^ς ΙπΙ γης. 

Άχο^7ατ8 χα\ «ύφράνΟητι βτοι «τωχοΙ τ• χα\ 
313 ^ν«Μ^^ * &δ£λφο\ γάρ >«τ€ χατά τούτο του θβού* 
χ&ν άχουαίως Ι^τβ πτωχοί τ< χα\ ιύτ^Γς, διά της 
ύ«ομ9νης χα\ της εΟχαιριστίας Ιχούβιον έαυτοίς 
ΦΟίήσαβΟκ τλ Αγαθάν ^Α-χούνατ• ο{ πλούσιοι, χαί 
τ^ν μβχαριστήν πτωχβίαν πο4ή92τ<, Γνα χληρονύμοι 
χα\ Αδ8λφο\ Χρίστου γένηβθβ , χα\ των Αχουσίως 
κτωχευ^ων γνησιώτιροι* χλΜίνος γ^^ρ Ιχ^Ιπτώ- 
χβιιτ• δι* ήμβ:• *Αχού•«τ8 κα\ «τχνάξατχ οΐ π<ρι<- 
%ρώ^τ<ς χαχώς πάσχοντας τοίκ ΰμιτίρους άδ8λφοΙ)ς9 
μβλλον δλ τους του Θ<οΟ, χα\ |ή μιταδιδ^ντβ; Ιξ ών 
6&πορ€ΐτ« τοΙς Ινδιένι τροφϊ^ς, σχέπης, πιριβολης. Αα^^I6•6^ 6Χ8οΙΐαΐ6 οηηΐΜ ρΜρ6τ6• 61 Ιηβρβϋ 

ΙΙ8ΐη 8υΙ> Ι8Ι6 Γ«ϋθη6 Οβ! ΓΓλΐΓ6• 68118, 6ΐί•ΙΙ•8ΐ «|Τ• 
Γΐ16Πΐί8 ρ6Ιΐρ6Γ68 61 ίηθρ6•, Π^Ο ρ6Γ ρ9ΐΙ6ΙΐΙ>ΜΙ 6% 

|ΐ*8ϋαηιπι &6ΐΐοη6ΐη ^τβιαιη νοΜβ Γ666Γίιί• Ικιηυπι^ 

ΑαΐΙίΐ6, ϋίτίΐ68, 6Ι 1)6ϋΐί$8ίηΐ8ΐη ΐΐ68ΐ•!6Γ&16 ρ9Ιΐρ6Γ'^ 
Ι9Ι6ΙΙΙ, χι 0Ι)Π8Γΐ ΐΜΒΓ6ΐΐ65 8Ίΐΐ8 8ΐςΐ16 ΓΓλΐΓ68• ΙΙΙ»|Ι8. 

6Μαιΐι ίιινίΐίβ ρ6υρ6πΙιυ8 ρΓ9Β8ΐΑΐιΓιθΓβ8 ; ΠΙβ βηίιη Η• 

Ι)6ΙΗ6Γ ΡΓΟ ηθ1)ί9 (ί^ΟΠυ» ίϋ€ΐΙΙ8 681. ΑΐκΠίΟ 6ΐ 1ΐΙ{β46 
ς•ί ίΐηρΐ6 ν68ΐΓ08 860 ρθϋα8 Οΰί ίΓλίΓΟβ είΓΰΙΙΙΙΐ8ρΙ• 
€{|Η^ «66 ρ«Γϋθίρ68 Γίΐαΐίί ρΗΙΐρ6Γ68 6«ΓαΐΙΙ ίΙ««*>«« 

ιΐιοιηίαΐί•• 680«, ΐ6(αι»οηΙί, ▼68Γιυπίΐ« >ϋοηιιη<|α6 
6θπιηισ(Ι<»ηιιη, ιΐ6ηα6 νβ8ΐΓ6 8ΐιρ6Γαυ» ίο ίΙΙοπιιη Ικ- έπι^μιλβίας τής προ^ηxού^ης, μηδλ τ6 ήμων περίσ- Ο ιΙΙ^οηΐΐΑίιι 6ΐιιη<ϋΐΐ8. ΡοΐΙα8 ν6Γ0 2ΐΐ(1ίηιηα8 61 ΙΐΗ αχυμα χαταναλίσχοντις «Ις τ6 1χ€<νων υστέρημα. 
Μ^λ>ίΟν δέ άΧ6ύσΐβμβν χα\ στινΑξωμιν * χαΙ γάρ χα\ 
αύτ^ς Ιγώ, δ πρ^ ύμ^ς ταοτα λέγων, Ιλέγχομαι ύπ& 
της συνιιδ^σιως ούχ Ιξω του πάθους τιλιίως 6ν • 
πολλων'γάρ ^γούντ«Γ/ χα\ στιρουμίνων, έμπλπλη- 
σμένος αΜς 8ΐμι μι\ Μιδομένος * ΐΜλλου δ^μάλ• 
λ•ν άξιοι «Ινδούς •( χοά τσΟς ^πέρ τήν χαθημβρινή-ν 
χρ•!Αν θησαυροΐκ Ιχο^•^ >ηλ χατ4χ(ΐντ8ς, ή χα\ 
«Ηΐιν α κ ο» δά ζ•ντ<ς. αγαπάν ώς ΙαντοΙις τιΐιν ΐιλη^ 
•(ο» προντσταγμένοι, χα\ μηδέ ώς νέν χοξ^ν αδτ6ν>ς 
ΙχΜσς. Τ( γάρ Ιστιν άλλο χρυσές χχλ άρ^^ρος• 4 
μΑλΜ ήγαπήΜμβν των άδελ^ ; *Αλλ* έπιστρα- 
φωμβν, χα\ μσταν^ήσωμίν» χ%\ χοτκονήσωμβν &πα^ 
Ιΐονντσ; τζίς χριΣ«(ς Λς ^χομ8^ των Ιν ήμΤν πτω- (61111)18; ηΜΒ 6κο Ιρ86, ςαΐ τοίιίλ ί8ΐι ά\€ύ, ά οοιη 

8(ΐ6»ίΐ8 ΑΓ^ΟΟΓ 1116 ΙΙΟΙΙ ρΓΟΓ»!» 6886 ΙΐΙΐ ΟΙΠΠί Οΐΐρί- 

<ϋΐ8ΐ6ΐηιπιοηοιι«;ιηυΙΐί86ηίιηΓηβ6πιϋ>ιΐ8 6ΐ6β6ΐιΓιΙια8• 
8νΐαηΙο8 €%ο, βηηι 61 ν68ΐίΐυ8 ; 66(1 ιη»(ί8 •ϋΙιυο 
Ιη|(6ΐιΐί8 «Ιί^ηί 1ιΐ6ΐιΐ8|ΐ|(ΐί βιιρη ιιηαΙΐ4ΐΙ«ιΐΛ5 η66688ΐ•» 

18168 ΙΙΐ6δ2ΐαΓΟ$ ΙΐΐΙίΟΙίΙ 61 ρ08$ί(ΐ6ηΙ• ν6ΐ 84ΐΙΐΙΙ6 8•• 

9«-ηϋί§ 84ΐΐ(1βηΐ;φΐί <1Ηίβ6Γ6 ρπίχΗιηιηι ηΐΜΐ»! §• 
ίρβ08]«86ΐ, 6ΙΜΙ €|α88ί Ιοίυιιι ΙιοϋβιιΙ. ΰΗΐ(1 •μΙ4ΙΙ μι> 
{6η(αΐΑ 61 «οΓαιη ςιιοϊΐιιαβίδφΐίβι Γγ•Ιγ68 «ϋΐ6ΧΠΐιιΐ8Τ 
36ά €0ΐΐΥοη9ΜΐΜΓ, 6ΐ ρ€8ηίΐ68ΐιΐΗ8, 61 €σηαιυηί€6πιοι 
€θρίθ66 ρΓθτΙιΐ6Αΐ68 6χ ηο8ΐΗ8 ορίΙ)Β• ίηΐΓΐιιο Ιο 
οΜάΙΦ οοϋηηη Ιικϋβοηϋοηι η6ε688ίΐΑΓι1ιιΐ8; βΐ ιιΊ8| 
ΐοΜάίτΙΐΐΜ 1>6ΐ ααιΟΓβ ρΓ6ίοΐΝΐ6Γ6 η»Ιιΐ6Ηιηβι, 

8•Ιΐ6ίη ηΟΒ 10168 ορυά η08 $Ιθ6 ΐη{80Γΐ€ΟΓύΐ9Ι 6ΙΙ8Ι«« Β9 βΗΕϋΟηΐΙ ΜΕλΜΛ: 60 

€1110)08 ; νοΓίιιη λΐίαα φΐίιίβηι ίκΙαοιν»» <1β60 «ιιίβητΑ χβυόν^ιβν ΛΜίφ&Ι- χΐν ι^ {ΐ4) τ4 ενόντα «άντ* •«ο- 

φίλ&Γ Μνΰ9Μ προαιρώμ§6α, άλλα μηΛ πάντα βςοο (ΙβΠοίιηυβ, ΙιυιηΠίβηιαΓ Ιη εοηβμοοίιι 1>€ΐ,6ν 
οοηββήΐίθοίΜΓ 90 ΠΙο ν6ΐ|1αιιι, ^βηί^ηίΐΑΐβ 6ΐιι» ()β-τ 
Γροΐιιιη ιηιηΓίιιη ^υρρίβιιΐβ, ικ ιιοη ΓθΓηιί(ΐ8ΐΐ(ΐ8ΐη» 
ηιιοιΙ αΙ)5ίι, τοο^ιη ιικίίβιηιιβ. ι Τιιηο «πίπι, Ιηςυίΐ» 
«ΙΙεβΐ 619 ςυί α ιΙηίβιΗ» 6Γυηΐ: ΑβοβιΙίιβ λ ιης, ιη&ΐβ* 
(Ιίοιί. ι Οι^ηηΐιιιη Ι9ΐιΐ(| Ι τίΐ;^ €ΐθθ£8ΐ!, 9 τοΙιιρίΑΐβ 1ΝΓ(»* έαΟτοΙς ί^λεως χάτΑαχαιμεν * ά)Λ1 τ^μ^ν 
«ο«ή^μ<ν, 11^ <5 ^Ι ^ητολιιπίμιθα, ταΐκινωΒώμ€ν 
λνώιηον τοΟ θέου, χφΧ τευξόμβθβ της παρ* αύτου 
συγγνώμης, της αΟτ«ΰ φιλαννρωκίας Αναπλη^ύ^ς 
τήν"ήμ€τέ|ράν Ιλλέιψιν, Ινα μή τής άπιυχταίας, δ 
μή γένοιτο, φωνής άχού^μεν • ι Τ(5τ• γάρ, φηβ\ν, ΙρβΙ χα* τοΙς έξ βΟωνύμων • Ποριύεβθβ |λπ* έμου οΐ χατηραμένοι. ι ΙΙόσον τοΐτοί της ζωής μαι^ρύνθητι^ 
-της τρυφής Ιχβλήθητι, του φω^^ στερήθητε Ι νβΓ^ιη ιιβ€ 1<ΐυ()%ιηΐυιη , 86(1 : ε 1(30€4ίΐ6^8 ιηβ, 
ΐΑ8ΐβ<ϋ€ΐΙ,.Ιπ !]ζη€ΐη.'9ΐβηιυιΐ) ηαίραηίαδ 681 ^Ιι*• 

1)9ΐθ 61 ΑηββΙί8 β]ΐΙ$• ι Ν^ΐη 8ί(!ΐ1Ι. & (ΙβΧΐΗβ 9ΐ81ΐ1β8 

▼ΙΟιιη Ιΐ8Μ>υηΐ Μ.ιΙιυοιΙβηΐιυβ ΙιβϋβΙ^αηΙ, τ!ΐ8ηι *Αλλ* ου Υουι^ο μ^νον, άλλ& ι 'ΠορεύέφΟεάΚ έμοΤ 
οΐ Χατηραμένοι εις τ^ πυρ τ6 αΐώνιον, 'τ^ ήτοιμα- 
σμένον τφ διαβόλφ χα\ το?ς άγγελοΐς αύτου * » ώς' 
γάρ οίέχ δεξιών ζωήν ιξου9^, χα\ περισσδν Ιξουσι/ φΐ](1βΛΐ ιη 60 ςυο Οβο ΐΓοη]ιιη|[3ηΙυΓ« 3ΐ)υηιΐ8η(1ιΐ8 Β ζωήν μίν τφ ουνεΓναι βεψ, περισσ^^ν δ^τφ χα\υ(ο\ »ΐ]ΐ6ΐη (Ιιιιιι ΑΓιΙ ρ6πιΐ8ηβη( 6ΐ Ιιφγ6<)68 ί1ϋιΐ8Τ6κη!, 
ΙΙα λ 8!ιιΐ8ΐΗ8 6θΙ1θ68ΐΙ, λ ν6Γα νί(8 ϋνβΠβηΙυΓ <ΐ4ΐιη 
λ. 060 &ιηοΥ6ΐ)αηΙιΐΓ , &1ιΐ]ΐ)(|8ηϋυ8 8υΐ6Π) ρ6ΓΓ6Γ6ηΐ 
η:8Η»η), Ιυΐ6Γ ιΐ8Κΐηοη68 ΑηηυιηβΓβΓΊ', βΐ 8(1 !((ΐ)6πι 
€λ8ΐΐ98ΐιΐ6ηι 8(υΐ€ΐ• 0υ3ΐί8 6Γ|[0 ί|[η!8 ίΙΐ6 ηυΙ €ογ• 
ραη Ι8η||1ΐ ιηβηΐΜΐιιΐθ Ίη 6θΓροπΙ)υ8 Ιη(1ίΐ88, ςπΙ 
•Ιηο 60ΓΡ0Γ6 «ρίτΗι» ρ6Γ6αηΙ ϋοΙοΓβ οπιοιαι βΐιίιυΐ- 
ςη6 6θη8ΐΗη|^(, Ρ6Γ ςυβη» βΙΐΜΐι 1|;η(8 .ηο3ίβΓ 6•ιη• 
1>ιχτ6ΐυΓ, 8ί€υΐ $€Η|ΐΐυιιι 681 : ^ Εΐ6ΐη6ΐι1ι^.»τιΐ6η(ΐ8 

18))6•66Ι11 **. ι Ου8η(ρΐΐυθ(6ΠΙ<ίΙθ1θΠ8 {η€Γ6ΙΙΙ6Ι)ΙυΠ1 

]ϋ)6Γ.ιϋοη6ΐη ηβςυ^ιςυηπι 6ΐβρ66ΐ8Γ6 ? ΟιιΙ<Ι τητ$\ίΒ 

▼6ΐ)6ΐη6ΐΙ8 ΐηφβΙΙΙ8? ^«ΙΡ Ρ8ρί6ηΐ6 ΑΐΙ|^{0 Ι|[|)ί8 ίΙΙβ 
•ίΐΐΐϋίβ ν'κΙβΙΟΓ ρΓΟϋΙΐΙ 8 060 8ΐΐίθΓ6ΐ)8^ 1(160 ΙΙΟΠ 

«Γιιίΐ, Αιηο?6ΑΐηΙη{• §6(1 Α6^6(1ίΐ6 λ ιη6 ηΐ8Μί6(ί;» δ(ατελ•1ν χα\ χληρον^μοι της αύτου βασιλείας, οΟ« 
τως οΐ λξ ευωνύμων της αληθινής {ωής Ατΐοτυχ^ν* 
τες, τδ μαχρυνθήναι Θεοΰ| χλ\ περισάότ^ρον Ιξοϋσι 
χαχδν, τ6 δαίμοσι^ν^ετάχθαι, ιια\ πυρ\ παρα^θήναι 
χολάζοντι. Οίον δ&• τ^'πΟρ ΙχεΓνο, β χα\ των σωμά» 
νόν δπτεται, χαΐ' τών λογιχών έν σώμαϊίτε ((ντων 
χαΐ ούχ Ιν σώμασι ^τνευμά^ων, δδυνών &μα~χα\ πα- 
ραχατέχον αθάνατα, δι' οί χα\ τδ χαθ' ημάς πυρ 
τβιχήσεται, χαίτά τδ γεγραμμ<νόν ; ι Στοιχεία χαυ- 
σο(5μ•ενα τήχέται. > Όση €1 τής οδύνης προσΒήχη 
τ6 -τής άπολυτρώσβίος Απροσδδχητον ; -χαΐγάρ άιβε- 
στον έχεΤνβ τδ πυρ. ΊΙΖϊ αυΟις ί^ βιαία φορά ; χα! 
γά(> «οταμδί, φη<ϊ\ν, Ιλχων ΙχεΓνο τδ πίρ, ώς έοι. 
χεν, άε\ πο^|5ωτέρώφέρονβεου'διδ ουδέ, ΠορεΟθήτε, ηΐϋο βηΐιη οι*|ογ( ρι» ρ8ορ6ΓίΙΐϋ8 ιηίΐΜίοΐΙοιιο ^ «ϊ^»ν, άλλα; Πορεόβσθ* άΛ' 4μου ο! • χατηραμένοι οηοΓαΙΙ 68118; Ιιί ηιι'κίοιη ρ888ΐ δΐιηΐ, νο8 «υίοιη 68(ΐ8 
πΐΑΐεάΐΰΐο ύ\%ι\\. Ριχίΐ 6Γ|;ο : Ιΐ666ϋΙΐ6 ίο !9Π6<η ρ8- 
ηΐαπ^ 4Μ)η ΥοΐΜ8•86(^.(ϋ2ΐ)οΙο βΐ βο^οΓι» 6]α8 Οοίρρο 
πιΙΙιΙ ηοιι ΓηίΙ 8ηΐ6€6(96η8 {βίΑ τοίοηίαβ, ηοη Μά 

ΙαΐΟΟ^ 006111• ν08€Γ6,1^1, 064)08^11801 {ιΓΟ νθΙ)Ί8 ίΟΓ- 
η<Ι€6ηΐ ρΓβφΟΓΑνΙ : ρΓΟρίΟΓ (Ι9!0)0068 8106 ρΟΒ»!• 
Ι6ηΐ1« Ι):ΐΙ)60(68 ηβηΐΐΙΓίβ Γ»ΐίθ0601 Φ€6608ύ8 681 

ί{»ΐ8, ς«ιίΙ)ο• νο8 οοη]υοχΗ οογ ν68ΐΓυιο π)0Ρ6 111ο- 

ΓΟΐή 1Ιθρ<Β0ΙΙ(:08•. Ι^ϋΟΓ νθ$0)6ΐ{ρ8ΐ 6ΐΡβί8(ΐ8 νοΙ>ΐ8 

181801 6010 π)8Κ8'8η{6ΐ{8 6θθνβΓ88ΐΙοο6ΐη : 4 Κ8οΗτΙ 

6θΙΐη, ^( 000^16(118^8 0\ΙΜ ΐη:ΐΟ()θΟ&Γ6; 9λΜ, 6ΐ 000 

<ΐ6(ϋ8(ίβ οιίΙΓι ϋίΒβΓο; ον<1ιι8 ΓαΙ,6ΐ ηοο ιικίοίεϋε ο)6, 

Ιΐΐβηυη8 61. Ιο 08Γ(^6Γ6 6Γ8ΙΒ,•61 ΟΟΟ νίβίΐ35(ί8 0)61 ; χα\ γλρ ύπδι των πτωχών Ιϋ πολλού χεχάτήράσβΑ • 
χάν εΓπερ {φερον ΙχεΙνοι, άλλ' ύμεΤς χατάρας άξκίι. 
Πορευεσθε δέ,τφησί, πρδ; αΰτοίις εΙς τδ πυρ τδ Λ- 
τοιμασμένον ούχ ΟμΤν, άλ>ά τφ διαβ(Όΐφ χα\ τοι^ 
άγγέλοις αύτου- όδ γάρ έμδν έστι τούτο προηγού- 
μενον θέλημα, ούχ εΙς τούτο υμάς έποίησα, ούχ έφ• 
υμάς Ι^τοίμασα τήν πυράν διά τοΟς άμετάβλητον 
Ιχοντας τήςχαχίας τήν Ιξιν δαίμονας προανεχαύθη 
τδ άσβεστον πυρ, οΤς υμάς συνήψεν ή χατ' ΙχβΓνους 
άμ*τανδητος γνώμη. 24 -αυθαίρετος οδν ΟμΤν έατιν 
ή μετλ των πονηρών αγγέλων συ μβίωσι ς '• ι Έπεί* 
^ασα,γ^ρ^ χαΥοΰκέδώκατέ μοι φαγεΓν έδίψησα, χα\ 
ούχ έποτίσατέ με• ξένος ή μην, ^α\ 6ύ συνηγάγετέ• 11801 ρ6ποα6 80 6ΐιβοΐΛ8> /ρΛίΓΜ, 6ΐ Γ4ΐ8Η(8ϋ8 ^^ μ* * Υ<>μνδς, καν ού περιε βάλετε με• ασθενής χα\ 

•"*' " "' - '•" '''•—' -' '^'" ένφυλακίΙ ήμην, χαΐ σύκ Ιπεσχέψασβέ με • » ώς 

γάρ ή άγ^πη, αδελφοί, χά\ τά τής αγάπη < Ιργα 
πλήρωμα τών αρετών* έστι, ο6τω τδ μίσος χαΐ τά 
τοά μίσορς Ιργα,, δ άσυμπαθής τρίπος, ή άμετάδο- 
τος γνώμη, πλήρωμα έστι της αμαρτίας• χα\ χα- 
θάπερ τή φιλανθρωπία Ιπονται κ»\ σύνεισιν αΐ άρε- 
ταΥ, ούτω. τή ,μισανθρωπίςι αΐ .χαχίαι• δ&ά τούτο κα\ άπδ ταίτης μδνης καταδικάζονται. ορ6Γ8' ρ1βο!ΐο(Ιο 8001 νίΓίοΐοοι , 1ΐ8 οιΐίοιο .61 οϋίί 

0ρ6Ρ»» ΟΙΟΤββ βίοβ η)ΐ86ΤίθΟ^(1ί:ΐ, 01<;η8 802081* φ>2Β 

ηοο ρλτΓιΐΗΓ ρ6Γ.68ΐΙ 681 ρΐ6ΐιίΐθ(]ο ', 6Μί<:υ1 1)6θΐ20Ι- 
1:^601 €00ΐΊΐ80ΐ0Γ 61 86(|υθη1(ΙΓ \ΙΓΙ0168, Ιΐ8 ΙίΟΙοί• 
ηΐΐηίΟ^Ίοηΐ ύΙιΙα 860ΐ8ΟΐαΓ, 1(1β0 6ΐί8ΙΟ ρΓ0ρΐ6Γ Ι11θ(] 
8θ1ΐΠΟ 000(160)08010 Γ. νθΐ6ΐ>&01 ^0ίΐΐ6ΠΙ 4^66Γ6 ηοΠοΐΙΙ 018]θ8 0(ϋΙ 81- 
{ΟΟΠΙ ^ΟΑΟΙ ΓγΑΙΠ 8θρ6ρίΙθ88 8θί6ρθΜΓ6 .ά)Τη{88 ; 

8^(1 νΙά60 06παιΐΐ8ηι ιη8^α8 {ον6θί6ηΐ6η> Κιο]ιΐ8 ο<1ϋ 
^ΐΜϋςίοηι; 80111 βοίοτςοί οοο ΐΑοΐοηι οοο πιΙ$6η• 
€οηϋ9θΐ ΓιαιΜίΐ 6χ βί^ ΐ{ο{5θ8 οΙμιοιΙαοι^ 86(1 61 

Ι|1«6ΙΜ ^8;ρ^Μ«^^• Οθ|ίΐ61ΙΙ βΤ|0 οχ ίύΐ8ΐ6άί6ΐΐ006 600- 

ΙΓ•^ Ιιοο οιΙμιτΙοοΗοα ίρτΓοίΑΐα ηοΙά (ώίληοΐιόιιΐ, (ιιμ(1 Έβουλδμην ^έν ούν είτιείν ώς «ούδίτν μεΤζον 
δείγμα μίσους, άλλ* ή,.τδ προτιμών του αδελφού τδ 
περιττεύον άργυριοV:•^άλV^ρώ τήνκαχίάν κα\ μεί- 
ζον εύρου^ν δείγμα της. μισανθρω^ίις > είσΐ γάρ 
οΙ μή μδνον ούχ έλεούαιν Ιξ &« :εύηορουσιν,. άλλέ^ 
χαν σφιτέ/^ΙζΙον'ται .τά άλλδτρια. Συλλογ^ζ^σθωσαν 
οδν έλ «ης πρδν τους μή. ΙλεβΟντας^ άπο^^άσιως,. 61 ΒΟΜΠ.ΤΑΐν. β 

τ{¥ος Λχύ\ τ€νξοντοιι« κο(\ τ{ «ιίβονται, χιΐ οίας Α ρ9ΐίβηΙυΓ, ηιι^Γι |β€<%Ιι«Ι>Ι|] ιΙΐΗαΙφίΦ ΙΐΗ|Α€Γ•Μ(« 4ΐΜριν6ήτου τβ χαΐ Αφόρητου χαταδίχης δξιο(, χα\ 
&ποβτήτι«>Μν της άβιχίας, χα\ διά των τής μβτ«- 
νοίας Ιργων έςιλιωνάσθωσαν τδ θ$Γον• ΈχκΤνοι η 
άΐοχρι0ή9•νται τηνιχαυτα λ^γοντκς* € Κύρνι,.π^β 
«• <(δο>€ν «εινώντα, ή διψώντα, ή ξένον, ή γυμνών, 
ή ΑσθΕνη, Ι) Ι ν φυλαχ^, χα\ ού διηχονήσαμέν σοι ; » 
Όρ2τ< χα\ αΰτδ τ^ Εσχατον χαχδν τήν ΰπιρηφα• 
ν(αν τφ άσυμπαθεί αυνβζευγμένην τρ4πφ, ώαπιρ 
Χ3\ ιρ{) 9υμ47αθβ(ς[ τήν τατβΝωαιν ; 01 δ(χαιοι διΑ 
τ))ν «ύποιίαν έγχωμιαζ^μβνοι ταπιινουνται μάλλον, 
ο6 διχαιουσιν εαυτούς. Ούτοι διά τ}]ν άσπλαγχνίαν 
χατηγορουμχνοι παρά τοΰ αψ&υδους, ού προ9π(- ϋί|[>)ί ϋιΐϊΐιίΑΐίοΜ 06ηΐ, «ι «ϋ Ιη]υ$ιίιίΑ Μ€!^»ιι|, 
βΐ ρβι* ορβΓΑ ρ<Βηϋ6ηΐΙ« Οβιιηι »ίΙ>ί ρΓορΚίιΐιη ι^ 
ϋληΐ• Ηί νβΐΌ ΐαηο Γ6Η>οη(ΐ6ΐ)υηΙ «ΙΙοβηΐΜ ; < Οο- 
αιΐηβ» ςα3η(1ο Ιο νίόιπιαβ βϋΐπβηΐβιη αυΐ βΙΓιβηΐβιη, 
ιΐιβηυιη, ιοί ηυιίαιη, ιοί ΙηίΙηηηηι, αιι( Ιπ ^ν^οτί^^ 
€1 ηοη ηίΐΙιΓι&ΐητΊιηα8 ΓιΙιΙ ? > νΐ(ΐ6Γΐ8 ιηβΐυπι 6ΧΙΓ«-. 
ιπυιη »υρ6Γΐ>ίϋΐη <1υπ» νιβεβΓίΝβ χοσ]ιΐ{λΐ9ΐη« •^^1ιι 
ιηί96ΓΐεοπΙί« 1)ΐιηιΠίΐίΐΐβιη? ^ιι$ι{ ρτόρίβΓ 1)βη«β• 
οβηΐίαηι Ι.ιυ(ΐ8(ι ιηλ^ί* ΗιιιηΊΙί>ηΐυΓ, η«Γ. ^πιβίΐρ^ο• 
]ιΐ5ΐιΠε»ΐ)ΐ; ίβϋ ρπορίβΓ <ΙυΓ» νίβοβΓα λΙ> βο ςιιΐ ηοη 
ιηβπΓιΐυΓ (1:ιιηη.ιΓι, ηοη Ιιηηιΐίαΐ! ρΓοοΊϋυηΐ, ββϋ οοη• 
ΐΓ2(Πΰυηΐ €1 8βπΐ6ΐί|ΐ$08 ]θ8ΐίηο&η(. Ιϋβο «υιΐιαηΐ : 
ψ Αιηβη (ϋ€0 νοΙ)ί8, ςηο(ί6$€υπςαβ ηοη Γ6οίΑΐ{8 υηΐ πτουσι ταπεινωθέντβς, ά)Λ* άντιλέγόυνι χαΐ διχαι- 

βΰΛν εαυτούς • δώ χαΐ' {χούίουσιν, ι •Αμί}ν λέγω ^ βχ ιηίηίη)ί$ΐ8ϋ8, ιηίΐιϊ ηοη ΓϋοίΜί» •; β( δίο, ίηςηιΐ, 
τοχήσατβ ένι τούτων των Ιλαχί- ιΠκ6«ΙΐΊΐ( ι ίΙΙί αυί(1βι ύμίν, έφ* δ^ον ούχ Ιποχήσατβ ένι τούτων των ελαχί- 
στων, ουδέ έμο\ Ιποιήσατβ * ι χα\ οΟτως άπελβΟσον- 
τα(,.φηα\, ι οΐίτοι μίν «Ις.χδλασι^ν αΐώνι^ον, οΐ ^έ 
δίχαιοι ιΐς ζω^^ν αΕώνιον. ι 

Έλ€ήσωμ<ν οϋν ήμΑς αΟτοΰς, άδ£λφο\, Μ του 
«ρ^. τονς ΑδιλφοΙις Ιλέρΰς * χτησώμεθα Βώ της 
συμπαθείας τήν συμπάθ<ιαν* <δ ποιήσωμ«ν ίνα 
κΑθωμιν <ϋ * ό[λθ{α μίν ή Αντίδοσις ' βύποιία γάρ . 
7ίβ\ φιλανθρωπία χα\ αγάπη χα\ Ιλ<ος χ^ι\ συμπά- 
θεια, ούχ ίση δέ τ{{ Αξ(^ χα\ τφ μέτρφ της υπέρο- 
χης * σΟ μίν γ&ρ παρέχεις (ξ &ν Ανθρωπος 1χει« 
χα\ Ιφ* δσον Ανθρωπος. εύεργετΙ^σαι δύναται, Α^/νι- 
λαμβάνεις δλ παρΑ τών θείων χα\ Αχβνώτ^ιν θησαυ- 
ρών Ιχατονταπλασίονα ^α\ τήν αΐώνιον ζω^^ν, χαν ςυί(1βιη ίη βυρρΓιοίαιη 
]ιΐ8ΐί αιιίοπι ίη τίΐ«ηι βΒίοπιιαιι. » χΐβΓΟίιηι ι Ι^ΙΐϋΓ• ΓΓαΐΓ68, ηΐί86Γ6»ΠΐαΓ ηθ$ΐΗ ρβΓ ηΐΐ86ΓΐΰΟΓ- 

4ΐίιηι .6Γ|;» ΓΓ^ίΓΟδ; η)ί86ΓΑΐίοηβιη. ρβΓ οοιυπιΙεϋΓ^τ 
ϋοηβιη ίΐ8β«ςυ9πιυΓ ;- 1>6ηβ ΓΑοΙαηιιιβναί Ι^οβ.Ιι>1>β•• 
ιηυε; ΐΒςιίΑ.βΗίιη «8ΐ τβίτίϋυΐϊο ; ΙηβυρβΓ Ιπιηββ.οβη- 
Γι*, 1)^ηΙβηίΙα8., €!ι>ΓίΐΜ, ριβίΜ βΐ ιη!8«η<ϊθΗίιι• 
νλΐίΐβ (ΙβίΙάυηΐ > Ηί|^ηίΙ&{β 61 ιηβηεαηι πΜλ ιηβΓ- 
6^1$• Τα ςυΐϋβπι Ι^ΐΓ^ίη» βι Ιιίε .ΐ|«» ΙίλΙιβι Ι)θΐηθ|. 
€1 ΐ|υιηΐυπ^ Ιιοηιο ρηρΙ^βτο ρ9ί^8ΐ^ ώΗη ίη ηιβΓ€6- 
ϋβπι Γββρίβ €6ηΐνρ1αιη κΐ6Γη>η>(|•ιβ τιϋιαι 1 ϋΐτίΐΜ^ 
ηβοηοη 1η6χΙ)»η8ΐΐ8 Ιΐΐ68ΐσπβ• «χ ηηΗΜί• ΐΑΒίαιη βύεργετ)! έξ &ν χα\ δσον ^ βδ^ εΰεργ^τησαι δύνα* Ο ιεοΐρίβ ηανϋμηι Οβιι^ ροΐ98( Ι^Γ^ίη : ι θα» οοιιΙηβ ναι* ι *Α οφθαλμός ούχ είδε, χαΐ ους ούχ ήχονσε« 

χαλ Ιπ\ χαρδίαν Ανθρώπου ούχ Ανέβη. > Σπ£ύσωμεν 

ουν ίνα του πλούτου της χρηστύτητος Ιπιτύχωμεν * 

6λ(γΐιΐν άργυρ{ων^ιληρονομίαν αΐώνιον ΑγορΑσωμεν* 

φο<$ηθώμεν τήν χατΑ των Ανηλεών Απύφασιν Αρτίωςγ 

ίνα μ|).ύπ* αυτής έχεΙ χαταχριθαίιμεν * μή φρβηθώ- 

μεν μή πτωχοί γενφμεθα δίδοντες Ιλεημοσύνην. 

χαΥ γάρ.&χούσομεν παρΑ Χρίστου * ι Δεύτε οΐ εύλο- 

Τ^>μ4νοι του Πατρίς μου, κληρονομήσατε τ4)ν βασι- 

λείαν. » Φοβηθώμεν, χα\ πΑντα πράξωμεν - ?να μή 

Φ^νώμεν Ιξω της. πρδς τλν Θεδν Αγάπης διΑ τής 

Α3ΐκ>.αγχνίας * ι Ό γάρ μή Αγαινών τδν ΑδεΧφδν αύ- 

τομ δν έώραΐίΐ,.κώς Αγαπήσει, φησ\ν δ Εύ^γγελι- 

^Γ• τ^ (Ιΐεδν δν οΡχ,έφραχεγ ; .» δ δέ μή Αγαπών τδν 

βί^.πως αννέσται-αι^τφ ; δ δέ μ4) συνων αύτφ πο- ^ ίη |^«1)βππ8σι ρΓΟΓβυ• Ίη€ΐί1βΙ. 

ρευθήσεται Απ* αύτοίΐ* δ δλ. πορευ^μενος Απ* αύτόΰ 

εΙς τήν γέεναν έμπεσείται πΑντως. 

*Αλλ* ήμεΓςι Αγάπης. Ιργα (πιδειξώμεθα ε(ς το^ς 
3|54ΐ^^'Ρ®^^ Ιν-Χριστφ Αδελφο()ς^ Ιλεουντες τοΟς 
πενομένους, έι^κτερέφοντες τους πλΑνωμ<ν•υς, ήν 
ΑνεΓποις πλάνην ^ε χαΧ.πενίαν, Ιχδιχοϋντε^ τοΰςι- 
Αδιχουμένους, Ιπι^^ωννύντες τοΙς ^ν Ασθενε^φχα^ 
%βίΛ^^^^!^9^^^ «Γτε διΑ τών αισθητών τοΰτο! κΑσχΟν- 
^ Αχφρώι; τ• χα\ νοσημάτων, είτε Μ τών Αοράττ 
«ον ι;ηνηρύν«νευ|»άτΐι>ν χαί τών τής ατιμίας «αϋΜΜ^Γ 
ΐ4(ΐσχεΐΓΒ^>οι το&ς. Ιν φυλαχ|| ί(αθειργμ((Μος>, 
έ^λλΑ χαΐ ^ΙνεχδμενοίΓτΰν .είς ήμΑς πταιάντωιν,-χαν ηοη νΐιΐίι, η$ο &ΙΙΓΙ8 «υάίνίΐ, ηβο {η ηκ'ΊιοηιΙηι•^ 
>&€0η(1ίΑ '^. > βίΑΐ^βληυβ €ΓΚ0 οι <Ιίνίΐ!ί»Ε Κ>οηίυΐί• 
οΙ)ΐΙη«λπιυι, ρ8υοί8 ορ'<ΐΜΐ8 «Ι«κιαηι οιρ&ηιιι» )ι»το«Ιί- 
Ιϋοηι; ϋηιοβιιιιιβ οαρ^ϋ ιικϋΐ^ιηι.οοιιΐι:» ιιοο η)!-»»- 
ΓΊ<ίθΓϋ68 η)&ΐ6(1ίοΐίοοοαι, ηβ ίϋΐ ιϋ1».6*(ΐΑΐιιηοΐηιΐΓ« 
Αΐ>^Ιΐ ηΐ Ιίιη^λπιυε «ββίββαιοβγηαιη ϋι^ράο ρ^ΗμοΓ^βι 
Α•Μΐη8 ; οι 8υ(ΙΊβιηυ3 « ΟΗπείο : ι ^^η\ίΛ^ ι^εοβάίοΐΙ 
ΡιΐΓΐε ηιρι, ρβΓπρίΙβ τβ^ηρηι. • Τίη>βίΐ!ΐιθ8, οηιηί»- 
ςαβ ρ»ΐ?6ΐηυ8 υΐ ηοη 0846ΐΜΐαιΐΗ.ΐΓ6χΐΓ& εΙιαΓίΐ.:ι4οιη 
Οοί ρβΓ €0Γ4ί8 <ΙυπΐΊ•πι, ηΑοι € 0*1^ ηοο ιΙίΙί|«1 ^Γ•.* 
ΐΓβηι ευυπι ςαοπνγί<Ι<ΐ^ ςαοηιοϋο. ϋί1ί|;6ΐ, οίΐ ονΜΐ« 
|6Η»ϋι, Οβυπι ςιιοηι ηοη τίϋίΐ *'? > ΟιιΙ λο(6πι Οβοη»^ 
ηοη (1ίΙί((ίι, ηιιοιηοϋο ευηι βο 6Γίΐ? ΟυΙ τβΐΌΟΐιηι ιο- 
ηοη 081, βΙοη^βΙιίΐυΓ 3ΐ) βο; 86(1 ςιιΊ η1) 69,6ΐοιΐ|^ΐυΓ, Νο« ^αίοαι ο1ι»πΐιΐΐ8 ορ6η βτρί βο8(γο8 ίη 61:η- 

810 ΓαΐίΓΟε 08(6ηϋ|1Π)08, ίηοραΠΙ ΐηΐ86Γ6Ιΐΐ68„ 60ΙΚ 

τ6Γ(6ηΐ68 &Ιΐ6Γηιηΐοι , ^ηβιη6οης<ΐ6! (ϋο^ε ογγοκοι , 
(|«ιο«ΐ€υηςυβ Ιηορίληι , Ιβεοε οίίϋηιίβηΐβδ, 6θηβΓ^ 
η)ληΐ€8 Ιη ίηΟηηίΐαίο ]966ΐιΐ6• « 8ίνο.6χ.86η•11>Ηίίιη» 
Μΐ«ΒΓ$ΑΓϋι «ι ηιοΓ^ιε Ι•ιαά ραίΙλΒίιΐΓ, 8ίν6 6Κ ίηκνί- 
•ίΙ^ΙΗΙ^ιιι ρ^ττ6Γ8ΐ• ερίηΐίΐΜΐε οι ΛνΓρίΙιυε ^οοηονρΙ- 
Μοηϋίε, •νί8ΐΐληΐ68 !η ΟΑΜίβΜ ι1βΐηΐ8θ8,.$οϋ βϋ&πι 
•ίί^6ηΐ68 ηυε Ιοίοηηΐββ, ^Ι .ιΐϋε ΙονΊβοπι ηοΙ>ίΑ 
Ιθ(Ιιι1|€ηΜ» •Ι ςυίβ 1ΐλΙ)θΙ φΝΓοΙλίη Μίνβηιι•^ Αϋ• ,β» ΟίίΓ.,ικ 9. Μ . *)ΐ»• ινία. ο ΟΒΕσΟΚίΙ ΡΑΙΑΗΑ 64 

ώς χλ\ & Χριατ^ς ΙχαρΙίΛΧΟ ήρΙν * χαΐ &π)ώ; παν«\ 
τρ^πφ χα\ π^σιγ Ιργοις τ« χα\ λ^Τ^κ(• οΓ^ς Ιχομκν, 
έ«ί6«ιξώμβ0α τΙ^ν «ρ^ αλλήλους άγάηην» ίνα ιμΛ 
τής ηαράί του βίου Ιπιτύχωμιν &γάικης• χαΐ «ύλο* 
γΐ^θώμβν παρ* αΰτου, χαΐ χληρονομήαωμβν τ^ν 
ΙπηγγελμΙνην ήμίν )ίαΙ βι* ήμ^ ήτοιμανμένην ο6- 
ράνιοτΦ χα\ αΐώνιον |^σιλ<Γα¥ άπ% χατα€ολης κό- 
σμου • ής γένοιτο ίζάνίας ήμ&ς Ι^ητυχκΤν, χάριτι 
χα\ φιλανθρωπία νου Κυρ(ου ήμων *Ιηαοΰ Χρίστου, 
μ«0* οδ τφ Πατρ\, &μα τφ &γίφ Πνιύματι, τιμΙ) 
χα\ Μζα »{ς τοΟς αΙώνας των αΙώνων. *Αμήν• 
ΟΜΙΛΙΑ ε*. 

ΕΙο τ^ιτ ^Ύπαχαττ^γ τον ΚνρΙου χαΐ βαον μλϊ 
Σωτήρος ή/ιωτ ΊηοΌν Ιριστον, ίτ^ίχαϊ χ^ρΐ 
σω^ρρ^κτύτη^ «ο2 της άτζαβέτον ναύτχ^ «α• 
Μίας. 

ΤΙ^ν μ^ κρογονιχίιν Ιχ<Γνην άρέν τ( χα\ χατ«8ί- 
χην χοινήν τ» χα\ τήν αύτ4)ν &ι»ντ<ς ιΓχομιν «ρ^ 
Χριατου, Ιξ Ιν^ τοΟ «ροπάτορος ΙπΙ «άνταςχυΐιϊ» 
σαν, ώ; Ιχ ΡΚ^Ϊ^ "^ γίνου; άναβι^μίνην χα\ τ^} 
φύΜΐ αυγχβχληρωμίνην * Ιχαστος 6έ ^ι*2ίνα6τ^ς 
ίΙΜως Ικραττβν» ή ^ν μέμψιν ή τ^ν Ικαινον ιΐς 
τήν Ι^ίαν ύπ^ασιν «αρά ββου Ιιαοπ^νο. ηρ^ς 
Ιχιίνην τήν χοιν)ρ» Αράν τι χα\ χατα8(χην, χα\ τ^ν 
λνωΟιν «ρ^ αύτ^ν χα\ V α&του «ρ&ς τοΟς -Ι^ς 
χαταβαίνοντα «ονηρ^ν χλήρον «ράττβιν %^οιν ού^ν. 
*Αλλ* }|λ6« Χριστδςό τής φΟοιοις έλιν^ρΐίβτΐι;» 6 
τ^ν χοκνΙ^ν άρ&ν <1ς <ύλογ{άν μ(τάγ«»ν χοινήν» χα\ 
Ίιοηβιϋΰϋοηβιη ύοητβπίι ρι|1ΐ6( €σιηηίΐαιι6ΐ|ΐ,ιΐοοβο- (2 τΙ^ν ύ«(Μυιΐον ήμΰν φύαιν &ΜύΙα6£>ν Ιτξ Αχηράτο^ οιηιιί ηοιίο, οιηιιίΐ)»• οροΗΐ>ιι$ ύ( ν6Γΐ>!8 ςοΊ1)ΐη 
ρηΙβΗιηΐΜ, 0β1«ι4α(ηιΐ8 πιοΐνιπι ^ΙιαΗΐβίοηι , υΙ α 
Οβο €ΐιαΗηηοΐιι «οΐΜηυοιηιΐΓ «ι ΠΙο ηοίΗβ 1>6η6(ΙΙ• 
€:ιΐ, ΙΜΙΚΗ1 ροΓΗρΙΐιηιαβ ρΐΌηιΐΜαηι ηοΙ)ί3 , ηοΙ)ί5« 
ψ»ύ ρη0ρ:ιηΐοιιι ύΟΒίβ^Ιβ «ΐ€Γηοηΐ(|ΐιο Γβ^ηαιη > 
ΓοιχΜίυΙίοηο ηιοΐΜΐΙ, «ια^πι ηοι ΜΐιηοΒ ιώιίιιβΓβ ϋο- 
ηβια^ ^^Α^ιΛ η 56ΐι{|ΐιίΙ•ΐ0 ΟοηιίιιΙ ηοιίΓΐ }^η ΟΙιη- 
μ{ « (ϋΙ 8ΐιιιαΙ(ΐιΐ€ Ρ^ΙΗ βΐ βΑποίσ 8ρΙηΊιιΙ Ιιοπογ οι ΗΟΜΙΙΙΑ Υ. 

} ΒοηιηΙ €ί ΰίί ί 

ίαη €ΗτΊ$α ; ηέοιοη ά€ €αιί\ηίοη\α νΗιοηΜ ^ Β 
ύΟΛίτΛτίσ. 

η^βαι (|αΙ(Ιβιη ρΓΟίοραΓβιιΐΙβ ιηαΙβιΠοΐΙοηβπι οι 
£θιΐ(1βιηη&(ίοηβιιι οιηηοο €9ΐη<ΐ€ΐη οΐ οοιηιηιιηβιη 
ρΓ»ΐθΓ €ΙΐΓί$|ιιιη βοηΐΐ! •ιιιιιο•, Αΐιοηο ρΓοΙορηΓοηΐβ 
Ιη οιηηΐΐβ ϋίίΤϋΜΐη• τΐϊΐυΐ α Γοιϋβο |;βιΐ€Η< ΐΓαηβιηΙβ- 
80ΠΙ οι ηοΐοη Ιη ΗφτοϋΙίοΐοαι αοοορίαιη ; οίηκπίί «α* 
ΐοΑι ροΓ οα ΐ|ηβ ΙροΙ ρΓορΗο ίοοίαηΐ τοΙ νΐΐιιροηι• 
ιίοιιοιη νοΙ Ιαικίοαι ίη ρΓορΗ^ιιιι ροηοιιαιη • Οοο 
χΐΐηΐιηιιΐ, οοηΐη οοιιιιιιαηβω ΙΠαπι ηιιΐοάΐοΐίοηβιη 
η οοηϋβιιιηοΐί«Μηι « οοοηοι» ηιίΒΟΠίη οογΙοκι α 
ρΗιιοΙρΙο Ιιι (ρ$ιιηι οι ρΟΓ Ιρ$ιιιη ίη ροβίβΓΟ» (ΙΟΒΰΟΐι- 
ιΐοηιβ ιιΊΙιϋ ροιηΐΓύ ροηυιΐ!• 8ο<1 νοιιΐι €ιι^]•(αβ 
ΙΜΙΟΓ» Ιίί>βΓαΐυ8 <\η\ οοηιηιυηοηι οιοΐοώοΐΐσοοπι 1π ιαιηςίΜ ηοβίΓΐιιι ηνίοΓοιη οχ Ιϋίοιβοηιία ΥΙγ^Ιβο 
ΜΐΒοορίηηι, Η βΙΙιΙιιιοιΙρ^Ι ηονοπι ίη ρβηοοΑίΒ αο- 
^«ηηιοίΐιίαα τοίΟΓΐ» οοαιίηΐ• Μϋ ραπΙοίροαι » Ιιι- 
ΐΜχίαηι βΙ ΙυιϋΟοαίΑίιι οοίβηιΐίι» Ιια «ι ι6 ίροο οο- 
«ιιικίνιιι 8ρ!Γίιυιη (οβοπϋ οηιιιβ» 4θίιι^«χΐη1ΙΙηι 
ιηοΐοϋίοιίοηοπι οοηΐη ρΓοίοραΓοηιββ ρτοΐιίοιιι ροτ* 
ηοηθοηι. Οιιίιΐ ογ^ο ^ηιΐ» ιιοη ΙοιγΙι«ιο οοΐ ηοοιη- 
I οηι (Ιη^νΙΙο ροηοιΐ3Γυη>» ηαί• ρτορΓίσηηιι ηπύΒ- 
ιΑοηοιη άοΙίοΐΟΓοηι ο5 βο Βοη οΙιΐΐΒβιΤ €ιπη Ιριο 
ιιοα ροΓΜΝΜΑ • κοΜο, Μά ΒΑΐοηιιι ηοοιτοηι ηηιο^ 
τλτοΗΐ οοοοορίοιη» Ηοίο Ιριο ΜοαηιΙαηι οοοπι ροτ• 
•ΟΜίη ΑΐΙοιΐΑΐιι•ι οΐ Ηο ^υ! οηιηοι οιηηιηο τιιΙΙ 
μΙ\09 ΑβΗ|« ρΓΟ οιηΐΗϋυο οοβΙοι ΙβοΗιιοιι• (ΙοοοοικΙϋ* 
€1 οροΗΙ)ΐΜ»τοΓΐ)ίι 6ΐ ρΜΐΙοϋϋιο• §«1• οπιβοιη ροΐο- Παρθένου» χα\ ταΰτην ύνοοτήαας Ιακιτφ ^ιαινΙρί, ' 
λαιου μΙ| μιταοχοΟοβν ακέρμβτο;, ΑνοΰΙυνον «^τήν 
«α\ δ€<(ΧαιωμΙνΐ|ν άκίίοιξιν• ώ; χα\ τοΟς Ιξ «ύτοΐ 
χβτά «ν<υμ« γονννμένους Ιβχιτα πΑντας τής «ρ•- 
γονιχής έχιΐνης άρϊζ χα\ χαταβ(χης μένιιν ΙχτΙ;• 
Τ( ο&ν ούχ\ χα\ τ&ν ύιβοβτάοιοιν ήμων Ιχάβτφ τής 
α^τΜ μιτα^βωαι χΑριτο;, οΦβΙ τΰν 1ΒΙο»ν Ιχαβτος 
κλημμιλημάτιον λ«μ^&Μΐ «αρ"* «^^του τίρτ 41φ•9ΐν; 
Ιποιβήιηρ ο6χ βιΐβατνοιν αύτ&ς «αρ* ήμ6ν, Αλλί 
τήν ήμοτέραν Αναλαβ&ν Ιχαινο^ργηοι φΐ{θιν, Ιν^»• 
0«\ς αύτ{ χατ* ΙβΚαν ύχόβτααιν * χα\ «ως, βς «Αντβς 
τιλι(ως θ<λΐι σωθξναι, χα\ 6ιΑρ «Αηων χλίνας ο6• 
ρανοϋς χντ^θο, χα\ βι* Ιργων χ«\ Ιάγων χαΐ «αΟι^ 
μάτων,0ΐΧ(<ων «βσαν ύ«ο$ιΙξας οωτηρίας όδ6ν οίς ίοοίΐ τίοιιι ΟΑίιιΐίβ, βΐ ροοίολ ίη οοβίαοι €θΐι•6οιι4ίΙ, ^ ούρανοός Ικανήλθον, Ιλχων ΙχιΙοο τοΟς «οιθομένους• 

Ούχοϋν ού τ| φύσιι μόνον ήν αΰτ6ς «αρ* ημών Ισχο 
χαθ* Ινωαιν άβιάο«αοτονγ Αλλά χα\ των ιΐς αύτ6ν 
«ιοτουόντΜν έχΑοτφ «αράαχοι τκλιίαν τήν Απολύ• 
τρωαιν* β θή χα\ «β«ο£ηχ(, χα\ ηοιών ού Μ)ι:;<» 
δι*έαυτου τφ Πατρ\ χΐ'ϋαλλάττων, 26 *^^ *Ρ^ ^^^* 
χο^ ημών έπανάγων Ιχαατον, χαΐ πΑ^αν ήμων 
«αραχοήν Ιξιώμβνος. 

ΑιΑ ταύτα το(νυν χαΐ βάπτιβμα Ινΐτ<€λατο θιΐον, 
«α\ νόμου; Ιβηκο σωτηρίους, χα\ μ^τάνοιαν έχήρυξι 
«Οοι, «α\ του οΐχ&ίοϋ μιτέδωχι σώματος το χαλ «{• 
ματος * σ6 γ3ίρ Απλώς ή φύσις. Αλλ* ή έχάστου των 
«ιστιυΑντων ύχόιτασις χα\ τ6 βΑπτισμα ΚχονΜ» 
χα\ χατΑ τΑς •ι<ας έντολΑς «ολιτιύοται, χαΐ του 
•(ουργοΰ Αρτου χι^ τοΟ ι:οτΐ{ρΓου ^ν μι^ξοι γίν»• ϋ>1 ΑϋοΙβ« ϋιΐϋιιοβηι. Ι|;Ί(υΓ ηοη ιιαίαηο ΐΑπΙαιη 
ηυοπι ίροό 3 ηοΐιί» ουιηρβίι ρβΓ πιϋίνί8>ιιι οϋυοιϋο• 
ιιοιι>ι 6θϋ οΐί^ιη •ίιΐ|ρι1ί8 ίη ίρβιΐιίι 0Γθ(Ιοη(Η»ιι• ρορ• 
ί«οΐαιη ρηΒΐ>ηΙΙ 1ίΙ)0Γ«ΐί0Α(*.ιη , ήιιού ςυίόοιη ίοοϋ 
«00 ίβΦΟΓο οοκανίι ροΓ οβίρΒίιιη ΡοίΓί οοΐίοί&οΊοηι, 
01 Αιΐ οΙ>βόίσι«ΐΙοιη ιιιιυακιιιβιιΐΊαβ ποΜπιιιι «ιΙ^οοβο, 
αιηιιοΐΜ[|ΐιο ιισιΐηιιι οιιιοηι ΙοοΜΚ#ιηί&ιη• 

Ρηορίοπ» (ϋγηΗΜίι ιϋοηιίοτίΐ ΐΜρΐΙιίΑο, ΟΙ ΐ6|0λ 
Η)«ΐΗ•(4ΜΐαΐΐΓθο, 01 ροΒίιίιοβϋοηίΐ ρπΒάίοονϋ #ηι- 
μΝ• , ρ#θρπυηιφιο ΐηΜϋ«ϋι σοΓριιι οΐ ΜΒΐ^ηΙηβηι• 
Νοιι οηίΜ οαΙυΓΑ •οΙ«, ΜΐΙ οΓμιη νιιίΒ<οιι]ιι«|«ο 
οΓοιΙοιϋίιιιχ ροτΜοο οι ΙιορίίοιηΝΟί οιιοοιρΊι, Λ 00- 
ΟΜίκΙυιη ιΐίγίιια ΓΟΐ^ΙΐυΓ αιαιίϋοΐο» οι ιΙοΙΔοΙ ρ»ιιί» 
φ6ΐυ!ί(ΐιιο Αι ραπίοορ). ϋοα ηοι ςαίιΐοαι ΟΙιηοΐΜ 65 ηοΜίυλν. 6< ΠβΒτρ6ς ΙιιανήγαγΕν • αυτήν βλ τήν φύσιν ήν «βρ* 
ημών κροαλαβόμβνος Ιχαινούργηβιν, ήγιασμίνην 
χα\ Μιχαιωμένην χα\ «φ Πατρ\ βιά «άντχ ύΐϋή- 
χοον οιίββν Βιιξ», βι* &ν αύτ&ς ταδτ) χαθ* ύΐ^στοι- 
σιν ηνωμένος, χατ* αυτήν ίκραξί τβ χα\ Επαθβν* 
δν έσιι χα\ή τοντοϋ αήμιρον έορταζομένη παρ* 
ήμ?ν «Ις τ6 Ικρ6ν τλ ιηλαι&ν λχ<Ινο πρ^ς χαΟαρίί• 
αμ^ άνάβασκς ή Αναβίβα^κς, ^^^ 4 νου θιολήπτοο 
Ζυμι^ΐιν ύ«άντη9κ• χα^ ή ^( βιά ρ(ου τφ 1<ρφ 
«ροσαννχοΰαης Άννης έξομολ^γηβις. Μ«τά γάρ τΐϊν 
Ιχ Παρθένου του Σωτηρος γέννηαιν, χα\ τήν χατ& 
νόμους όχταήμιρον κιριτομήν, χαθ&πιρ ό «ύαγγ<- 
>ιατής Αουχ2ς φηνιν € 'Οτι λιιλήβθηααν αΐ ήμέραι ϋαίπιο «^(ΙακΙΙ, Ιρι^ιη ν•Γ0 η&ΐυΓΑΐη ΐ|ΐιαιη » ηοΐιΐβ 
Α€Γ6ρΐιιιι Γβηονιτϋ , ικ»ιΐ£ΐίαεαΐληι «Ι ]ιι&ιίβ€ΐι•ηι, 
61 ΡϊιΙγΙ «ιιρ6Γ οιηηΙ» ρ»Γ€ΐιΐβιιι ιιι>ηίΓ4»ΐιι%ίΐ • ρ•Γ 
ςιι«• ίρΜ Ιΐϋ Μβαη<!υιη ρβηοηιιηι :ΐ(1αη>ΐΒ8 , «60ιιβ• 
<Ιαιη ϋΐλΐη ΓβίΊΐ «1 ρα»ιυ8 β&Ι, οκ ςιιίΐιοβ €•! Ιιοϋίβ 
€βΙ(!ΐ)πιΐι Α ηοΙ)ί• Ιη Ι^ιηρίιιπι ΠΙιμΙ «ηΐίςυιιηι «ιΙ 
ριΐΓ^μΙίοιιβιη Αβββηβίο •6ΐι ροΓιυ• ΑίροΠλίΙο, 61 $!« 
ιΐιβοηΐδ ιΐινιηο 8ρΙΗΐα ^ιιβίί οοοιιγαιιβ 61 Ανπ» ρ6Γ 
τΙ(Αΐη Ιη ΐβπιρίο οοηνβΓηιιΐ!• €ΟοΓ6μΙο. Ναιιι ροϋΙ 

56ΐνΐΙθΗ8 6Χ ΥΊΓ9ΙΒ6 ΜΐίνΙίλΙβΙΙΙ 61 Ρ08Ι ΐΓΐΜ 0610 

•οϋαηιΐιιιη Ι6|[βιη, ΓαοΙαιη οίΓοαηιτΙ&ίοιιοηι ρΐΌοΐ ιΠ• 
χΐΐ I^υΓΑ^ 6ν9ΐι§6ΐί5ΐ9 : 4 ΡοιΙΐ|α8ΐιι Ιιηρΐ6(ι •ηιιΙ 
<Ιί6« ριΐΓ|^9ϋοηΙ< βΟΓυιη , «οοιιη^ιιιιι Ι^^βπ! Μοχ•» 
ΐηίβηιηΐ βηηι Ιη 4βπΐ8ΐΐ6ΐη «ι 9ΐ•ΐ6Γ6α(6ΐι«ι ΟοηιΙη•• του χα^αρισμου αυτών, χατά γάρ νβμον ΜωΟβέώς, ^ •ί€ΐιΐ 8€Γ!ριυιη 6•1 Ιη 1ι>κ6 ΟοηιίιιΙ. « ΟίΓοναιοΙφΜ' 
άνήγαγον αύτ^ <1ς ΊβροσΑυμα καραστήσαι τφ •66οη<1υιη Ιύ^βπι» ΑιΙιΙυοΗιΐρ 866ΐιιΐ(1ιιιη Ι6§6ΐιι, §1<11• 
Κυρίφ» χαθώς γέγραπτακ Ιν νόμφ Κυρίου. » Πιρι- ΙυΓ βΙοηΙ ιοΗρΙυπι 681 ίη Ι'χβ ΟοηιίιιΙ, οβοΠιΐΓ •>- 
τέμν8ται χατά τ6ν νόμον, Ανάγλται χατ& τδν νόμον, 6Η•ΰΊυιιι 8{€•ιΙ ά\^\ηηί 681 Ιη Ι6((6 ΟοηιΙήι. 
«αρίαταται χατ& τ& γ8γρα|ΐ4<^νοιν Ιν νόμφ Κυρίου, «ροσάγιται Ουνία χατά τλ 8ΐρημένον Ιν ν^μφ Κυ• Όρ2τ< 8τι διλ «Αντϋν ύνήχοος τφ νέμφ γίνβται 
4 τον νόμου «οιητής χαΐ βιατιότης; Τ£ βι& τοΰτοιν 
άιηργαζόμ8νο;'; ύπήχοον έν %Λσ\ τφ ΠοτρΙ τήν 
%μΛ%ίρΛΐβ φδνιν «οιούμινο;, χα\ τήν χατ* αυτήν 
ημών «αραχοήν Ιξιώμινος, χα\ τήν δι* αυτήν &ρ&ν 
«Ις βύλογ^αν'μιταοχιυάζοιν * ώς γάρ λ ν *Αβάμ&παοα 
^^ν ή φύσις ημών, οΟτω χα\ έν Χριοτφ * χα\ ώςβιά 
του έχ γης *Αδάμ πάντις ο! έξ έχβίνου τ6• 8ΐναι λα• 
6όντις ιΐς γην άχεστράφημβν, χα\ ιΐς {^βου φευ Ι γΙάοΙίβκο ςηοιιίΑήι ροτ οηιηίο |6|Ι ΑΙ οΐι^^ίοη 
1(*|^ί8 ϋιοΐοΓ 61 ΟυηιίοοβΤ Οιιΐϋ ρ6^ Ι黀 οροπιΐΜ• 
681 ? Ι>ο6ίΐ6ΐη Ιη οη)ηΙΙ)•ΐ8 ΡοίτΙ ηθ8ΐηιη 6θΐ6Η «η- 
ΙιίΓοιη, ηοοίηαι ροΓ 6ΐ« ΐλΐιοί Ιηο()6<ϋ6ηϋοιη , ^ 

ΙΙ)8ΐ6(ϋ€ΐίθΗ6ηΐ ρΓΟρΙΟΓ 61ΠΙ ρΓΟίοΐΟΟΒ Ιο Ι6η6«ϋ€ΐ•0- 

η6πι 6οητ6Γΐίΐ; η»Βΐ ιίοιϋ Ιο Α<ΐ8πι Ιοίι 6ηΐ «οίοπΐ 
ηθ8ΐΓ0, Ιι• 61 !π ΟιΗ8ΐο ; 6Ι οίουΐ ρ6Γ Αάοη, 16γγ6• 
8ΐΓ6ΐη οιηη68 ςυί οΙ» 60 τίΐΑίο θ666ρΙηιιο,9η ΐ«ιτ•Μ 
οοηνοηι 8ηηιυ8 61 Ιη Ιηίοπιιιιη Ιιοα ! ϋΙιιιί88ΐ, Ιιο ροΓ χατηνίχθημιν, ο6τώ βιά τοΟ λξ ού^ρανου *Αβάμ, χατά Ο Αάοω 60Βΐ68ΐ6ΐη, ρΓοαΐ (ΙΐιΗ Αρο8(οΙιι• **, οιιιη68 ίη τ^ *Α«έστολον, κάντις <ίς ουρανών άνίλλήθημβν, 
χα\ τής έχ8ΐ βόξης χα\ χάριτο; ήξιώθημιν * μυστι- 
χώς μέντο« νυν ι Κέχρυπται γάρ, ψηοΐν, ή ζωή 
^μών σΐιν τφ Χριστφ Ιν τφ ββφ. "Οταν Α ό Χριοτ'.ς 
φαν•ρωΟ]| χατά τήν βιυτέραν αΟτοΰ Ιπίφάνβ'.αν χαι\ 
ΐ»ιρουο(αν, τότε χα\ ΰμβΤς πάντις φανΕρωθ/,αβνΟε 
Ιν δόξ]). » Πάντες τίνες ; οΐ τφ Χριστφ υΙοτεοιηΟέν- 
τις Ιν πν^ύματι, χβΛ πνευματικά τούτου τόχνα βιά 
τών Ιργων άπο&ιχνυμενοι. Ότ< Ιπλήαθησαν αΐ 
ήμέραι του χαθαριαμου αυτών, άνήγαγον α6τ&ν Κ2• 
ραοτήσαι τφ Κυρίφ. Τίνων αυτών ; πκρί τών τι* 
χόντων, άμα βΙ χα\ τών έχ συνδυασμού τιχτομένων 
ό του νόμου λόγος, ώς όεομένων χαθάρσεως * ΙπεΙ 
χα\ ό Ταλμφόός φησιν • ι Έν άνομίαις συνελή• ^ 
φΟην, χαΐ Ιν άμαρτίαις ΙχΕσσησΙ με ή μήτηρ μου '• 
όπου 61 ού τεχόντες, άλλα τεχουσα ήν μόνη, χα\ 
αυτή παρθένος, χα\ παίδες τόχος άσπόρως συλ- 
ληφθέντος, πάντως ου χ ήν χρεία χαθαρισμού, άλλ* 
ύπζχοής ήν ίργον χα\ τούτο, Ιπαναγαγούσης^τήν 
παραχοΰ^ασαν φΰσιν, χα\ της διά τήν παραχοήν 
άπαγούσης ευθύνης. Ότε ουν Ιπλήσθησαν αΐ ήμέ- 
ριι τοΟχαθαρισμοΟ ςιΰτών, άνήγαγον αύτ^ παρα- 
στησαι τφ Κυρίφ, άναθεΐναι, φανερδν ποιήσαι πρω• 
τότοχον δντα, χαθά γέγραπται Ιν νόμφ Κυρίου * 
• 'Οτι πάν άρσεν διανοίγον μήτραν άγιον τφ Κυρίφ 
χληθήσεται• » €<£ΐαιη Γβνοο&ΐί οαηιυε, ηβοοοη €«Βΐ68ΐί8 (ΙοΗ» 61 
ΚΓθΐΙα:ιΙί{ηιιΙ; ηγ8ΐΐ€6 Ιοη)6η ηιΐΒ€ : ι Νιιη 8ΐΜ6θη• 
<1ίΐο 681, Ιη4|οΙΐ,νΙ(οηο8ΐηοαιη61ιΗ8ΐοίηΙ>6θ•8ο4 
€υηι €ΙΐΓΐ8Ιιΐ8 ορροΓυοπΙ ίη 86€υηϋΑ 8υί ηιοηΙΓβϋΙ.-•• 
ιίοηο 8Ρ€ΐιη<)θ(]η6 ιιιΐνβηιη, 1ιιη€ 6ΐ νοε οηιηοβ ορίο• 
Γ6ϋίιί8αιιη ίρβο ίη (Ιοπ» *'. > Οιηη^ηι οπιη68?ςιιί 
εΐΐΓίβίο ΟΙϋ ίο $ρΙπΐα Γαοΐΐ Γυοηοΐ, ^ί ερίπίαοΐοο 
γ]ιι8 Γι1»6Π ρ6Γ ορβΓΑ ΜπΙ π)ΑηίΓ68ΐαΐί• Ουλη(1ο Ιπι- 
ρΙοΐΙ ίπςιαηΐ (ΙΙβε ριΐΓ|;Αΐίϋηίβ βοηιιη, ΙιιΙβηιηΐ 6ΐιιη 
υι 8ί8ΐ6Γ6η( Οοηιίηο. ΟαοΓυηιηαηι 6θΓαοι? ϋύ ρηοΓ• 
ρ6Π8 είιιιιιίςιιο (Ιβ ^βιιίΐίβ 6ΐ οοίΐυ Ιβχ εβΓπιοηοπι 
ΙιιιΙ)6ΐ οΐ ρυΓ£Αΐίοη6 ίηϋί86η(ί1»υ8 ; ίϋ60 Αίΐ Ρ5»1ιιιί• 
8ΐΑ : € Ιη ΙιιίςαίΐΑΐίϋυε οοπΰβρία» ευηι, 61 ίη ρ6€6^ι• 
Ιΐβ €οη€6ρίΐ ηΐ6 ηΐΑΐ6Γ ιηβΑ **.> Βίο ν6Γ0 ηβςαΑ^ιι^η 

|6ΐΐ6ηη(68, 86(1 ΐη8ΐ6Γ 6Γ31 801α, 6ΐ ίρ5Α νίΓ^Ο, 61 

ρυοΓί ραΠυβ βίηο 8(:ηΓιιΐ6 οοιιοβρίί ; ηοΙΙο ηιοιίο ορηο 
6η1 ριιγ|;αΓιοιι6 , 86(1 ίιο6 ςυοςυ^ οριιε 6γ;ιΙ οΐιο- 
(Ιίβηΐίχ ςπΑ ΓβΙιοίΙίε ΓβραΓαΐυρ η»(ιΐΓΑ , ηιίΑ ίιιοΐο• 
ϋίοηΐί» Γ6Αΐυε εοΙνίΐιΐΓ• ΟαΑπιΙο βΓ^ο ίιημίβιί βυηΙ 
<ϋ68 ριΐΓ^λΙίοηί» 60Γυηι, (υΙοΓυηΐ 6υιη αϊ 8ί$(6Γ6Μΐ 
ΟοηΓιηο, 61 οΙίϋΓΓβηΐ, 61 οείοηιΙβΓβηι €υΐΜ 6$&ο ρπ- 
ηιοςϋΐιίιυιιι, »ίΰΐιΙ βΓΓίρΙιιηι 681 ίη 1β^6 ΡοπιΙιιί ; 
4 Οιιιηβ ηΐΑε€α1Ίιιυπι ηυο<ί οροΓίΙ τιι1\'ΐιη), εΑηςΙυια 
ΟυιΐΗπο νοοπϋίΙυΓ **. » •• ΙΟοΓ. !▼• «, 49• •» Μ088. ιη, 5• •• Ρ^βι,^ι., 7. •» ΕχοιΙ. ^«ι, % 67 13ΗΒ60Β11 ΡΑιΑΜ^Β 68 

Ει ν6Γ6 ϊβίβ 5βίιι< οίΐ ςιιΐ νυΙτΑΐη ηϋοηϋό οοηοο- Α Κα\ μήν ο\λο; μδνο; Ι9τ\ν ό μήτρχν Ιν τφ συλλη* ρΙηΒΓυίι ιιίηρβηιϋ &:ηβ ζοϋα β6η6Γ3ΐιΐΒ 6χ βοΐο νβΗιο 
^Γ•8ί^ηο θ€ί <|υθ(Ι ίη &υΓβ Υιγ^ο ρβΓ &η|;β1υπι ιβ• 
€«ρίΐ. Οηοιηοόο ί§ΐΐυΓ ίβι ! Οίιιι^β, ιηήυΐι, ιη8ί(ΐΐι- 
ΙίηιΠηι λρ6Γΐ6ΐΐ9 νυ1ναιη? Ου6ΐη«(1ηιθ(1υιη ηιιιΜ 
ΗίϋΐιηΙαΓ ρΓ6ρΙΐ6ΐ», οΙΐΓίβΙ'ιςηβ πιυΙΓι, βίοηΐ ροΓ 
Γ8α!ιΐη$ΐ2ΐιη ιΠ^ίΐ 0(μι8 : ι Νηϋ(Β Χ2ΐ\%^η εΐιπβίοβ 
11^609, €Ι ίη ρΓορΙιβΓι» ιηοΐβ ηοϋΐβ ηιιΠ(;ιΐΗΓ{ '*; • 
ιιηιι» 3ηΐΓΐη β»ΐΧΙιη5ΐιΐ9, αηυβςυθ βοΐυβ Ι&16 Ργο- 
ρΐΐϋΐ», Ιΐα οιηηβ' ρηΐηο|€η1ΐυιη (ΙίοίΐυΓ ςυίιΐβιη 
νιιΐνλΐη »ρ«ππ% νβΓβ §υΐ6ηι ιρβηοηβ Ι^ΐβ 8θ1υ8 €51 
8»ηοιιΐ8 ΐ8Γ9«Ιν ΤιιΙβΓοπΐ βΓ£0, Ιπςυίΐ, 6ΐ ι υ( οίίαΤ' 
ΤΒ»ι ΐΗΜϋλΐη, 8ί€υΙ ϋΐεΐιιιη «81 Ιη 1β|^6 ΟοιηΙηί^ ρηΐτ 
ιιΐΓΐιΐΓαπυιιιΚΙηο• ριιΙΙοβ εο1ιιιη1>ϋΓυιη• ι Ρ«γ ςαί- 
4601 ΙϋΠαηιιη:^ <Ιυηι ρ»Γ6ηΐυιη οΜίΙΚΑΐόιη ιηΑηίΓβ* φδήναι ί27 ^(β^ο{ξα^, &βυνδυάστω; χυοφο(»ηθε\ς ^ιά 
μόνου προσρήματος χίΧ |ΐηνύμαιτο; θβοΟ, βπερ €ΐς 
όχο^ν ή Παρθένος €ι* αγγέλου Ιδέξατο. Πώ^οΟν 6 
νόμος, Π^ν Αρσβν, φήσΧ» διανοίγον μήτραν; *ύ9- 
Κ8ρ πολλο\ λέγονται κροφηται χα\ πολλοί χριστοί» 
ώς διά του Υαλμφδου λέγκι ό Θι6ς * ι Μή ϊπ-ιισβι 
τών χριστών μου, χα\£ν τοΤς πρόφήταις μου μή 
ΐιονηρ£ύ<σΟβ * ι βΓ^' δέ Ιστιν ό Χριστές» χαΐ «Τς δ 
μδνο; Οροφήτη; οΐίτος, ο&^ χα\ πΑν μέν προιτ^* 
τοχον λέγιτβι διανοίγειν μΙιτράΊ, 6' δΙ αληθώς 
διανοίξας οΐίτδ; έστιν ό μονρς &γ(ος του *ίβρ^ήλ• 
•Ανήγ•γον δΙ, φη«\, χα\, '• Τόύ ϊ^ουναι Ουαίαν κατλ 
τ6 ιίρημένον έν νόμψ Κυρίου, ζβΰγος τρυγόνων, 
ή δύο νιοσσόυς ΐ^βριστκρών. ι Τ6 μίν ούν τώντρυ- {βΙιΐΜΐ, 4|ΐΐ8σιϋ8ΐη Ιι&Ιΐ6Κ>8ΐ ηΐίοηβιη «ά €οη]αιΐ€ΐθ8 ^γδνψν (βΟγος, ύπεμφαΐνον των 'τβχόντων τ6 σώ- 
φρον, 8Γχέ τινά λόγον πρ6ς τους νόμψ γάμου «υν^ 
8ζ€υγμέν<»υς, οϊ δέ δύο νί6σ?ο\ των πέριστιρών 
Αΐ(€ΐρόγάμοι Ι&ντές σοίφώς προε'.ήΧουν τήν Παρδέ• 
ν6ν, χά\ τ^ν έχ'της ΙΙαρθέ*>συ ταύτης τιχΟέντα, 
χα\ Παρθένον εΙς τέλος δντα. Κα\ ίρα του >Ιόμοϊ« 
τ6 Αχριβές • Ιπ\ μίν γάρ τών τρυγόνων ζίυγος βΐ- 
«βν, ώ; βίνιττομένων τοΟς γάμψ σϋνεζιογμένόυ,-, 
ΙπΙ δ^ των νβόσσών έφυλάξατο τούτο * Απ8ΐρόζυγο^ 
γάρ χβ\ ή τβχοόσα χα\ δ τεχθβίς. •Αλλ' ό μ^ν νό»• 
μος πό/^^θιν ηροχατζγγέλλων τ6ν παρθενιχδν τόχ^ 
^ό^άυτα χρησμφδβΐ, χα\ δι& τοιούτων τούτον προΟ• 
πογράφΐι. * αύτου δλ του ηαραδόξως τεχΒέντος νυν 
βίς τ^ Ιβρδν άναχθέντβς, Μρας τρυγόνας χΛ 4λ- ιαΐι 16^6 ιη&ίπιηοιιϋ, άοο τβΓΟ ρυΙΗ οοΙαιη^λΓάιη, 
€«10 ιιΐ8ΐτ{ιηοηΙυιη ηββοΙ&ιιΐ, Γ6€ΐβ ριΐβίλοίυηΐ ΥΙγ• 
|1ιΐ€ΐη, 6ΐ.Ιιο)ΐΐ8 ΥίΓ^ΊηΊβ ραπιιητ βΐ νίι^ίηβιη ρβτ- 
φβηο ιηαοβΒίθΐη. Ει τΙιΙ« ςαοιη βρί» ϋίΐ' ΐ6χ ; ιιαιιι 
ιΐβ ΐυΓΐυιί5υ8 ρ&Γ ςιϊΐϋβιη <Ιίχίΐ, ςα&ΐ6ηα8 ηΐλίΓΐ- 
ϋιοΐιία εοη]υο€ΐθ8 8ΐβηι))θ8ηΐϋ>!ΐ8, (Ιβ ριιΙΰ8 λοίβιη 
Ίϋ ΐ8ΐο λίΜΐίηυίΐ τοοΑϋσΙό ; ]υ{ΐιιη βοΐιη ηΜοίβΙιβηΐ 
«ι 1η^Iβ^ βΐ βΓιο8• Υ^ηιπι Ιβχ ςαΐϋβιη ύ Ιοπ|<β ρΓίΒ- 
ικυιΓιιηβ ρβηνίΜ νίΓ|[ίη»Ι«πι ιίβι ναΐίοΙη&ΙιαίυΓ, 61 

Ιΐ8 ΙΗαηΐ ΡγΙΗ8 ΐ1β8€Γϋϊ6ΐ)8ΐ ; |810 8αΐ€ΙΙΙ III^^8ι)^I^ι6^ 

4^110 βιΊίοιΙΙβ ίη ίβιηρίυπι ΜροΠβίο, 8Ηθ8 Μιν 
ΙΗΓ6• >Ιίο8ςυ6 €οΙαη)1)8ΐΗιπίι ριι11θ8 ηι:ΐ|ρ8 οοη^ηβ 
|Μη8νΙΙ 8ρΙη4υ8 88ΐιειο«. 0υο8η8πι Ι8108 7 δΐιηβοη 6ΐΑιιη»ιιι,φΐθ8 8ίν6ρυΙΐ08θθΙιιΐηΙ)3ΐΓύιη(ΐυ!8(Ι{€6Γβΐ, £ Χους τκΕριστερών νβόσαοΐι; πρβπωδβατέρους ήτο(- 
«ΙιιΙνίΑ' οιηηί ιηιΚίία πιΓ8ΐιΐ68, 8ΐτθ ΙυΠίΐΓββ ρπ>ρ(6Γ μα^β χδ Πνιυμα τδ &γιον• Τίνας τούτους ; Συμεών 
•οιοΊϋ&ΐϋ «ΜΐΙπιοηίΑΐη ρβ<Ηβ «Ιΐλοί βρρβΙΙαΓβΐ. χαΐτί^ν Άννάν, όΟς, είτε νεοσιοΟς περιστερών Ο^ 

ιηι τις, διΑ τδ πρ^ς χ«χ(αν παντάπασί νηπιώδες,βΓτε τρυγόνας διΑ τδ της σωφ^σύνης άχρ^ατον, 
εδλόγωςΙρεΤ. δίιηβοη ΐ|ΐϋ(ΐ6ΐιι, υΐ «ΙυικΙαηΓι 86Γηιοηβ βτλρ^βΙΙοΑ 

Τ€γ1)8 ρ6ΓαΐΓΓ8ΙΙΙΐί8 , €0111 ]υ8ΐα8 688€ΐ β( ΐίΐη0Γ:ι1υ8, 

268ροη8θ » 8311101ο δρΙπία 8€06ριο, ηυιιο ηυοςιιο &5 
έο ϋυαυ8 νβηίΙ Ιη Ιβαιρίυιη, βΐ οε€υΓΓ6η8 ίιι ιιΙη88 
«οι^ορίΐ Πΐηιη οοΒίββίβιη 8ίιιιυΙ βι ΙβΓΓοηιιιη ρυβΓΟ- 
Ιιιιη, ίρϋ ςιΐΑ8ΐ Οβό υίΓ6Γ6ΐΐ8 Ιι^ιιιηυιιι 64 ΟΓβιΙοηειη, 
10 ρηοβ η νιπίΊΐΙο εοΓροηβ Οϋ^ίΐΗηβ βρίνΐ, ΠΙιιηιηπβ 
Ιιιιιν«ϊπ 088<ΐ 8&1υΐ3ίΓ6 οιιιηΠιυ8 ρΓ»ΊΐιιηΓΐ8η8, ίη γοη 
ΙΙ8ΙΙΙ ίΙΙυιιι ρο8Ίΐύηι «886 ΙηΟιΙβΙίυηι 61 ίη Γ€8υΓΓ6• •Αλλ• ό μΙν Συμεών, Τνα χάν έπιδρομήν τά εύβγ^ 
γελιχ^ διέλβωμεν ρή;χατβ, δίχαιος ών χα\ ευλαβής , 
προχεχρηματισμένος τε ύπδ Πνεύματος αγίου,. «αΙ. 
νυν ύπδ τούτου χεχινημένο^ ίϊλθέν εΐ; τδ Ιίρδν, χΛ 
δπήντΓ^σε χα\ Ινηγχαλίσατο τούτο τδ ούί^άνισν χα 
Ιπ(γειον Ρρέφος, αύτψ προσάγων ώς ί>εφ τόν *ε 
δμνον χα\τήν Ιχεβίάν, Τν. είρήν^^ τε λυ9?1ναι τοδ 
σώματος Ικετεύων, χαΐ σωτήριων αύτδ φώ; είναι 
χατάγγέλλων τοΙς πδσιν, εΙς πτώσίν τε τούτο τε- €ΐίθΐτ6ΐη 6Γ6(ί€ηΐίπιη ίη ίρ8υΐη Οηηβ οόηβΐ6η8. ϋβίη- β ίεΤίιΟαι τών άϊ«στούντων, χϊι\ έ!ς άνάσταιιν τώνείς 

αύτδ πιστευόντων Ισχυριζόμενος. Είτα χαΐ τξ Παρ- 
θένψ χα\ ΜητρΙ του βρέφους πρΟσδιελέξαιο , έχ της 
περ\ τδν σταυρδν του παϊδδς οδύνης μητέρα χατά 
φύσιν φανερωδήσεσθαι δειχνϋ; του νυν θεανθρώπου 
Ρρέφους, χα\ τοΙ»ς αμφιβόλους περ\ τούτου λογισμούς 
έίποχαλύψασαν έχ τών χαρδιών άπαλε(ψ3ΐν * χα\ δ 
Συμεών γαρ τί)ν γνησίαν του αμφιβόλου παιδδς μη- 
τέρα 4χ της περί τδ πάθ•ς χοΰ ?:αιδδς όδύντ,ς κα\ 
της Ιπ' (3ίύτδ "σφοδρΛς λύίκης χα\ συμπαθείας χαλώς 
έτεχμήρατο. ϋροφήτις δέ Άννα ή του Φανουηλ χήρα 
ώς ετών όγδοήχοντα τεσσίρον ο ία, νηστείαις τε χα\ 
δεήσεσι Λροτχειμένη, χαντοΟ'ΐίρέυ μηβαμώς *ψΐστα• 
μένη, Οχ(φ Πνεύματι τηνιχαΰτα μβϋ.ίον -γενομένη ^ρ8 ΥίΓ|${η6ΐιι 61 ΜίιΐΓβπι ριιβΓυΙΙ 8ΐΙοοιι1ιΐ8, 63ΐη 
)^Γ8ίιΙίχίι ΰχ ϋο1θΓ6 8αρ€Γ ΟΓυοβ Ιίΐΐΐ ιηβίΓβηι βΐίουη• 
(Ιιιιη ηαΐυηιη ϋιΓβηΐίβ 06Ί ΗοιηίηΊ8 η)8ΐιίΓ68ΐ8η(ΐ8ΐη, 
61 ιονβΙ;ΐΜΐΓ8ηι ϋχ οοτ(ϋ5υ8 ίηοβΠΜ (Ιβ Ι)θ€ ιη]Γ8ΐ6Γίο 
ΓΟ^ίΙαΙιοιίϋβ ; 11» πι ρυΐοΐιιβ 1ΰ8ΐλΐυ8 681 δίηΐ60Β νβ* 
ί-^ιιι ηιγ£ΐί€ΐ Ιιιι]υ8 ιηΓιηιΓε ιηβίΓβιη 6Χ (ΙοΙοΓβ 
ρΐ'ορίβΓ ρλ&είοηβηι ΩΙϋ , 61 6Χ νΦΐιβιηβπΓι ίΙΙίυι 
ρΓορΙβΓ Ιι:)ΗΓ. €8υ88πι ΐπ8ΐΊΐΐ• 6ΐ 6οηφλ88ίοη6. Αήηλ 

ν6Γ0 ρΓ0ρ1ΐ6ΐ1888, νί(1υ8 Ρ1ΐ&ηΐΙ6ΐ υ8<|116 8(1 8ηηο8 
0α08ΐηΐ8 ςυΑίυΟΓ, ]6]ΐΐηϋ8 61 ρΓ66ΊΙ>Ι18 86 €0086- 

€πιη8, Α (6ΐηρ1ο οι'ιηίιηβ ιΙΐΗΟϋϋβηβ, (Ιίνίηο δρΊπιυ 

ΙυΐΙ€ ρθΙί88ΙΐηυΐΙ1 8ίΒ8ηΐ6, {Γ8ΐί88 060 886ΐΐ8ΐ9'6ΐ 

Τ6<ΐ6πιρ(ίοο6ΐη λ(ΐ6886 6Χ8ρ60ΐαιιΐί1)υ8 ιηηυηΐΜΐΐΜΐΙ, " Ρ38ΐ. ςιν, Ιδ. 


»Ιν«( Βιιχννσα τ^ βρέφος τούτο.. Τοιαύτας λογιχάς 
τρυγόνα; κρ6ς ύικαν^ην κρ<^ΤΜ|Αψ<ν $1ς τ% Ιβρ&ν 
ίνιόντι τψ Χριατφ τλ Πν^Ο^ια τ^ &γιρν, χα\ Ι&ιξβν 
ήμίν όΐΜ{ου; είνα: <εϊ τοΟ; (Ισδεχομένους Χριβτ^ν.« 
χα\ όποιους βίναι β^ί» χα\ όποιας τάς Ιξ άντρων τ< 
τ^/ β(ον Απολιποΰοας χαΐ τους τ^ όμοζύγνυς 4πο- 
βα).έντας• Χήρα γάρ ξν ή του ΦανοΟλ αΟτη Άννα, 
έλλά χα\ προφητις * πώς ; δτι τών χοαμιχων χαΐ 
ριωτιχών άποατβίσα ^ροντίβων ούχ 29 &φίστριτο 
του Εβρου * βκ νηβτείαις χα\ &γρυπνίαις χα\ ιψοα» 
έυχιΧς χα\ ψ«λ{^{>(< αυνβιημβριύουσα χα\ β(α* 
νυχτβρβόουοα τ^ν βίον <Ιχ&ν Αμωμον/ βι6 χα\ τ6ν 
Ιΐύριοννφ βι* Ιργων (λάτριυβν, «Ιχότως έπιγίνωσχβν Ιιαιίβλ 1ο^ιυ^ε^ λιΐ οβοιιηυιη ρΓΒ:η)ί6ίΐ Ιο Ιβηρίυιη 
Μ€€η(]€α(ί 6ΙιΗ$^ο 8ρ{π1ιιβ βληείιι•» βΐ ιιιοοιΐΓλ?Ιΐ 
ηοΐιίβ ςιίΑΐβί ορρηοϊΐ «δλα ^Iι^^^Β(ιιιη «χιρβοιιηίοι» 
•( (|υ»ΐ€• ά€ΪΗίΛηΐ β5Μ Ιαιη νίΓοηιοι οοιηοηίυιΐι 
Γ€Ηιΐ(|ΐΐ(^ηΐ€ΐ, Ιιιηι €θΐ)]ιΐ{>ΐ«& όίηιί(4€«Κΐ• ϋΙ• βηΐιη 
Αηη» ΡΙιαηαβΙ «Γλί τΙ(Κΐ9, Μά ρΐΌρΗ^ΓΐΜΐ : Ιαομιι 
ςυ^Γθ ? ^ιι^• ιηυηύΐ νΙ|«ς«ιβ η:ΙίΟΙΙ& •οΙΙ|οίΙ«ιι1ΙηιΐΜΐιι» 
8 Ιβπιρίο ιιοη ()ί8€βϋβ1>8ΐ ; ςυία ]β]υυΠ8« νΙκίΙϋβ, 
οΚ>•66Γΐϋοηϋ)μ8 €Ι ρΜΐιηίι ιΐίο β( ηο.€ΐβ )υιΙιιΙ{6ΐι« 
τΗιηι »§6ΐ)Αΐ ί3ηιη&€υ1α(ΐο) ; \ά€0 Οοηιίηυιιι £αί ρβτ 
ορβΓίι ηιΙιΓίλίΓ&Ιίιΐ, οιβτΊΐο 9|ηονίι τβιιίβπίβοι, ρτουΐ 
ΡΓορίιβΐ• Ρβ^Ιπνίβίββ Λύ «υιη ά'ιζίΐ : ι Ρ•8ΐΙ«ιη, (|1 
1η(€ΐ1ί{;Αΐη ίιι νί» ΙιΐΗΐΐΑ€α1&ΐι, (ΐα»θ(Ιο νβηΐββ ία 
ηΐ6 '*. • 1>θ6ντα, χαθά* χα\ ό ψαλμωδός Προφήτης πρ6ς Αυτόν φηνιν *• € Ταλω, χα\ αυνήβω έν £οψ λμώμφ» 
ΐΕΟτ& ήξκις προς μ•. > 
Τοιαύτας εΤναι δεΙ χα\ τοιούτους του; Ιχ του γά• Β Τ^^^ οροπβΐ μ<6 ςυί β ιηΑίιΙηιοοΊο ρβτ Ιι•Βθ- μου β^ τής Ιντ(μου χ'.ριίας ηρΗς τΐιν παρ6•νιχ6ν 
ρ(ον έγγ(ζ<ιν ή χα\ συμΰιοΰν αίρουμένου.. ΈάνοΙίν 
της δευτέρας συζυγία; ώς χαμαιζήλου παντάπαβιν 
6π(ρε!ί€ς, άπρ\ξ ίχου μο& τη; «ροθέσεως, χατ* 
ΐ;^νσς ^ιζ< τών Ιξ αρχής Μ, διά τέλους άγαμων. 
*ΙΙν*8τβ χα\ Πέτρος πιν0«ράν Κίχχιν, Αλλ* Ιωάννου 
το^ καρθένου πρ&; τ6 ζωαρχιχ^ν μνήμα προσβρα- 
μΛντο; ούχ άπ€λε{φθη * Ιατι βέ έφ* ώνχα\ ίπανήλθει 
έι& ι^\ χορυφαΤος τω^ χορυφαίων ύπ$ του χοι- 
γ<Μ> δεσκέτου χατέ^. Πρ6ς τοιούτοι Οψος ανάγει 
«Μος νπ& της ααρχ^^ς 1π\ τ6 πνεύμα μετενεχΒε{ς• 
Χυ δΐ 9ρα, μ^) της μλν άποοχόμενος ώς πανδήμου, 
νης δΙ μη Ιφιχόμενος ώς δυσεφίχτου, παρα/^^υ^ς 
χαν >άΟ|)ς χαταπεαών, ώ; μήτε τών χατά νδμον, Γ9ΐ)Ίΐ6ηι νίάαίΐλίβιη λϋ νίΓ^ΐηλΙοιη νίΐ^ιη >€ύ6 οτβ 
61 οοητβηΑΓί ρηΒβηιηοιιΐ• 5ί €ΐβ;ο $6ουηϋ&$ ηυρ^1;ιι 
ΙιηςυΑπι ΙιαπιιϋιοΙβ• νβΙιβπΓβηΐβΓ ϋύβροχβΓίε, ΟπηΙ- 
Ι6Γ Ιυο λϋΙι«ΓβαιςοηεΙΠο,€ΐ τββίίβία ββςυβΓβ 6οηιιιι 
ςιιί 8 ρΓΐηοΊρίο υεςυο &ϋ Οιΐΰΐη νίΓ^ίπ^• Γβιη^ηΜΠίηΐ» 
Ρ6ΐΓα8 ςυΙ(ΐ6ηι 8θθΓυιη Ιι^ϋβΙ)»!, οι Ι&ιηβη 4θλοη1 
τΐΓ|;ίιιι 8(1 τΙνίΟουηι ηιοηυιηβηΐυιη ΐ€ουΓΓθηΐΙ ηο» 
(ΙβΓιιίΐ , 86(1 61 ϋ6ηιιη Γ6ν6?&υ8 681 , €0ΐ7ρΗ»η• 
€0ΓγρΙι«0Γυηι ι €θηΐιιιιιιιιί Οοηιίιιο 6θο$ΐίΙυΐ(ΐ8 68(• 
Α(Ι ΐααιυιη &ρΐ€6ηι βΓί£^ (Ιβε'κΙβπυιη 8 €8Γη6 Ιή 
ερίπιυιη ΐΓΑπεΙαίιιιιι. Τυ νύΓΟ οανβ ήΰ ίιΙ) ιΐηο,ςοϋι 
νιιΐ£ΑΓ6, 8ΐηοίυ8| ΑΐίυιΙ αοΐεηι ({ΐιαβί &ιιι>Γ9ι νΐΓ68 ρο- 
εΐΐυαι ΐιόη •ρρ6ΐ6η8, ϋ^Ι^&αΓίε , 61 Ι8ρ8υ8 (υ'ι ίΐΐιδ 
Ιιηιη6ΐοθΓ, ηοϋ «ειυικί'υηι Ιβββιη, ηβε 8υρΓ8 Ιϋ|[βιη; μήτε τών ύπίρ νόμον» άλλα τών παρανόμων &χόμε- € β6(Ι (ϊοιιΐη ΐ6|βιιι 8ίζ6ΐΙ<1ο. 51 ίιι νίϋυίΐ8ΐ6 (Ι6£6ηΐ66, 8ΐ νο;• ΕΙ δΙ το&ς IV χηρεί^ δντάς, &ν μή οωφρονώαι , 
χατβίχρί'ίους άπόφαινόμεΟα, χάν δευτέροις έννόμω; 
όμιλήαωαι γάμο&ς , οΟ παντάηααιν άμέμπτους ήγοΰ• 
με6α * είπεν άν 6 Παύλος, δτι τήν ηρώχψ πίοτιν 
ήΟέτηββν* κόοφ μείζονος άξιοι χαταδίχης οΐ της 
Ιννόμιου αυζυγίας τήν «αράνομον ήδονήν προτιμώ)^ 
τας ; χα\ οΐ γυναιξί συνοιχουντες^ -χαΐ τής πορνείας 
ούχ άπεχόμενοι ; Πορνείας, ή χαΐ τόν παγχόαμιον 
ΙχεΓνον Ιπήνεγχε χαταχλυσμίν, χαΐ αύτοΤς το7ς 
υΐοίς ^οΟ χληθεΐαι τήν αρχήν» χ«^ '^^ Χοδομίταις 
4«ήνεγχε τδ¥ ούρανόΟεν έμπρηαμδν^ χαΐ τοΤς *Ιάραη• 
λίταις τ))ν. ύπδ. των ΙΙωαβιτων ήτταγ^ χα\ ιδν πο• 
λυάνΟρωκον ^Ινον φόνον, χαι νΰν ήμίν, οιμαι, τάς 
ύπ6 τών ΙΟνών ήττας χα\ «ολυειδείς Ιαωθέν τε χα\ 
(ζ^Ο^ν χαχώαει;• χα\ αυμφοράς. ΓΙοΟ; δλ θέου τους 
απογόνους Ένώς πρώτους έχάλεοεν ή Γραφή, δ^ 
πρφτο^ ήλπυεν ΙπιχαλεΙοΟαι τ.φ ονόματι Κυρίου. 
Ο^το, δέ ήν υΐδ;; Σήθ| οΐί τδ γένο; διίοτατο του διά 
τ&ν ΚάΙν επαράτου γένους, χα\ διήγον Ιν αι•»φρο9ύνη^, 
χα\ δι' αυτού; Ιτι τότε Ιστατο ^ χόαμο;, Ιως χατά 
τδ γ4γ^μμένον, Ιδόντες τάς θυγατέρας τών ά^ρώ^ 
«ων, τουτέβτς τά% 4χ του γένους του Κ^ΐίν δτι χαλα\, 
χα\ του πορνιχού χάλλους ήττηδέντες Ιλαβον αύτοΓς 
άφ ΐΜίσών.ών έξ»λέ£αντο, χα\ Ιμαδον ΐ!ά Ιργα αύτ Ο8ΐβηοη τίνιηΐ, (1»ηιη3ΐοι ρΓα!(Πθ8ΐηυ8, 61 &Ι,ςαλΐι- 
()θ1ιοΗ6 1(1 εβοαηϋαεηαρΙίΜΰυηνυΙανβηιιΙ, 605 18• 
ιηβη ηοη οιηηιηο ίΓΓ6ρΓ6ΐΐ6η8ΐ5ίΐ68]υ(Ιί€8ΐηυ!>,(1ί€6ΐΗ 
16 ΡαυΙο ςιιοηΊιιη ρπυι^ηιβιΙβιηηβςίΓυηΐ^',ςααηκ^ 
οοα^ίε (ΐ3ΐιιη8ΐίοο6 (Ιί^ηΐ, ςυί Ιβιρίπηο €οη](ΐβ;ίο ϋΐι* 
€11810 8ηΐ6ροηυοΐ το1ϋρΐ8ΐ6ΐιι ? ςαι ουσι ηιυ1ί6πΙια8 
ίΐ8ΐιίΐ8η(68, 8 ίοΓηίοαίίοηβ ΐαηβη ιιοη 8ΐ)8ΐΊη6ηίΤ 
Ροηιί€3ΐίοιΐ6, ίαςιΐ8ΐο, ςιι» οιιίνβηιιιιι ίΙΙιηιι ίη- 
(Ιιιχίΐ €8ΐ8θΙγ8αιυ(η ίη. Ιρ$09 Οβί αΐΐοβ ρϋιηάιη 
8ρρ«1ΐ8ΐ08, η6€ηοι> «π 8οϋόιιπΐ88 £(£ΐ6!>ΐ6ηι ίηιΙυχΙΙ 

Ι|ΙΪ6ΙΙΙ, 61 Ιιι ΐ8Γ86ΐί488 €ΐ8(ΐ6ΐη 6Χ ρ8η6 Μθ8ΐ)ί)ΐ8- 

Μη, Ι1ΐ8ΐη(ΐυ6 ιηαΙΙΟΓυιΐι €«()6ΐη νΪΓΟΓυιη, 6ΐ 6ΐί»ιιι-< 
ηυιΐΰι ηλβ ]ιιι1ίε6, Ιη ηο• 8(1(1υ6ίι 8 ςβιιΐί1)υ8 €ΐϋΙ«• 
•Ιςυΰ ιιιιι1ΐίΓοπιΐ6$ €8ΐ8ΐΐλί(9ΐΐ68 61 8:Γΐίΐηη88 Ιυηι 
Ιηΐ6πι»δ ΐυιη 6χΐ€Γθα5; Οοί Π1ί05 ρπηοοϋποδ ρυβίο- 
Τ09 νοοιινΐΐ 5εΓίρΐιΐΓ3 , ςαί ρΓΐιιιαε ε(Γρίι ί(ΐνοε8Γβ 
001116α ΠοιηΊιιί; Πίε νοΓο 6Γ81 βΐίαβ δοΐΐΐϊ ευ]α» 
ββηυε (1ί8ε6Γη6ΐ)8ΐαΓ 8 ιη&Ιοϋίειι Ολ\ι\ ρΓοβ«>η)6;- 

^ Ιο €8841100018 ϋ6β6ΐ>8ηΐ, 61 ρ6Γ 608 1υΐΐ€ ίιΧίΙϊυϋ- 

8ΐ8ί)8ΐ αιαίκΐυβ, ϋ8(|αθϋυιιι, βίειιΐ 8^!Γίρΐιπη (ΐβΐ, ^4^ 
46016$ (Ι1ί88 ΙιοαΗηυΐΗ, ίϋ 68ΐ, £6061 18 08ΐη, (|υ(^- 
ηηιο 6886ΗΙ ρυΙοΙίΓ» 6ί ίοηιίε8(θΓί8 ρυΙνΙιΗιυϋίιΐ6, 
8ΐ)θσιοίΙ)υ8 8€ε6ρ6Γυοΐ (|υα8 εΙε^βΓΟϋΐ, οι (ϋ(ϋ€6• 
ηιη| ΐ)ρ6Γ8 68ηιιο, 61 αϋαηιΐινίΐ ιηιι1ίΐί«ι βυροΓ Ι6γ- « ΡαΙ,ο,ί. '• ΙΤίιη.ν,^ 71 βκΕοοηιι ΡΑΙ.ΑΗ4Ι η 

ηηι, οΐ νβηιΊ (Ιΐΐατίαιη, «ι οιηηβ» »1)5ΐιιΚΐ ; «ι ηϊβΙ Α τύν, χα\ Ιηληβύνθη ή χαχία Ιπ\ της γης, χα\ ήΧθβν 

ό χαταχλυ^μ^ς, χα\ ^ρ•ν &ΐΜΐντας * χα\ ιΐ μ!} Νώβ ϋο« «1 028ΐΙ Νθ6 ϋΐϋ ίητβηΐί ίυίβΜΐιΐ «ιιροΓ ΐβτηιιι 
(ρικ€ΐ θ08 0ΜΙ« ?Ιχί8δΑ^ η&ιη «ηιικ Λϋοτί• ιιηιιβ• 
ηιιΐΜΐυβ τιγ ύηΐ, €υιη/ςιι& {ιιίΓΟίνΙΐ Ιη αγοιιιιι), 
ΙΐηΙΙλ Γ6ΐΐ€ΐ2Ι ΓΐΓΐ8$6ΐ Γ«4ίχ 61 «Η|[0 ι4 ιι•τι ιηιΐΗΐΙί 
Γβ£€ίΙΐ6Γ»>ΐίθη6ΐΙ1• 

Υ'κίοΐίληβ ςηοηιο^ο ρΓορίβΓ ΓοΓηΐοβΗο• οϋηι 
ηιαηϋη» ΙβΙο ρ€Γϋ$8€ΐ» ηίβί ρπφ^Γ ριιιΙί608 οοηβΐΐ*- 
Γ»86ΐ7 Ου! ηβ€ 6ΐΐ9ΐιη ρητββηΐί ιηπηϋο <ϋ|;ιιΙ, ςοΐϋ 
ϋΐλΐη Ιιηιηηικϋΐΐαιη ορβπιΐΐ βυηΐ, ΐ|ηοιηρ<!ο• Ι^ιίατο 
ιιοη β]ίοΙβηιυΓ9 Ι^ηί {οΐιβηηβ ΐηϋίΐί, ςυί» ο»Γη>- 
ΙΙιιιη ί(;ιι{ νοίηρίλίαιη ιηΙηΙιη€ τββΓιιβΓυηΙ, ηΐβί ιιιιιΐ€ 

Ρ6Γ ρΟΒϋΊΐβΙΙΐίΑΠΙ $(ϋ(Ιβ8ηΙ ΐΙΙΐΐηΐ 6Χ9(ίη|ρΐ6Γ€9 βΐ »1> 

ϋΐο βχοη•$ Μ>Γ()6$ ΙαοΓγιηίβ βϋΙυβΓβ ? Ει \$\ηά ηοη τ6τ«, χα\ οΙ του Νώι νΙο\ «ωφρονουντις ιύρέΟησαν 
Ιπ\ της γ7|ς, βηλον δ£ * χα\ γάρ μιας γυνακχ^ς Ιχβ• 
«τος ήν άνήρ, ριθ*ή; χα\ εΐοηλθ^ν ι(ς τ)]ν χιβω^ν* 
οΰδ* 1ν ΰιε8λ£(φθη ρίζα τις χα\ &ρχ)| πρ6ς δκυτέραο 
χ^μου γένισιν. 

*Ορέ[τ< βτι δι& τους ιιορνεΰοντας π4λαι &ν άπώλιτ» 
όχόσμος οϊτος, εΐ μή {ιά'τοΐις νωψρονουντας ίττατο; 
01 δέ μη6λ του παρόντος &|ιοι χούμου, ώς άχονμίαν 
τούτον Απεργαζ^μινοΕ, πώς ούχ\ χαΐ του μέλλοντος 
αΙωνος ΙξωνΟήσονται τφ «υρ\ τΐ^ς γεέννης πάροδο» 
Ηνχις, ώς μή τφ ΐΓυρ\ τών σαρχιχων ηδονών άν- 
τισχβντις• <1 μΙ} νυν διά μετανοίας αύτ6 μέν Αιιοτβλ- 
«ουσι σπεύβαντες, τοΙ»ς δλ ιτρογεγον^τας ΙντευΦεν 
Ι{[ΐιθΓαηΙ » ηυοηίαπι ηϊΜ ρβΓ ροΒπίΐβιιΙίιιη 8ΐυιΐ€>ηΙ Β μολυαμοΐι; τοΤς όάχρυσιν άπον{ψοντα( ; Κα\ τούτο €υρί(1ίηΊ οϋε'κΐθΓβ, ίη ρ6]θΓ& ρΐΌΐ^ρβΙ ρΐΌϋΓΟκί• βο- 
ϋυηϋυηι η&ΐυΓ&πι ΐτβκΙβηΐυΓ, ηυ^Β ο5‫ιΐ2Β ςυΐιΐβιη 
εοηοηρίβΰβιιΐίφ κυιιΐ |;6ηΙιιΓιη8, ί|;ιιί8 «αΐβπα χβΐιβη- 
ι•« 0€€αρ8ΐ ηαο 8ρρΓβ|ΐ6η(1υη(0Γ ρΓΟίβΓνί ίη ιυρρΠ- 
€ίυιη «Κ6Γΐηιιη• 0αΐ8 ηοη ηοτ!ΐ8οιΙοπ)Ιΐ88 βοπιιηςηβ 
ΙιίΓρβηι ρΐΌΐ6Γνίι»ΐί8 6οηιϋυ8ΐίοη6ΐη 61 Γβ€βηΐΙθΓ6ΐη 
Ιη ίρ8ο• ί|ρηΐ8 ρΐυνίληι €Ι Ρ€Γηΐ€ΐ6Πΐ 7 $«ρ!υ8 ιιιΙμ 

ΙοΙλ «χ ΟηΟ ΡΓ06868 τΙγΟ ρ888« €81» 8!€υΙ 5ί€ΐΐ6- 

ηιΊΓιε » βΙϋ8 48θθΙι οπιιιίηο ίηΐ6Γ6ΐιιρΓΐ8 8€€ΐ(1ι( , 
τυηι Ο'ιηλπ) ^.1^ιιι) ηΐι»ηι 8ΐ6ΐΐ6ηι ΓλρυΙεββί. 54ηΙ «Ι 
ιι»ΐ6ΓΐθΓ3 Ι6{ί οπιίΐίαιιιυβ» Ιβχ Ιρβ^ι ηοηιιβ 8|Μ>ιΐ88ΐη 
ιιΐβί νΐΓ|θ πΐΥβηίΜυΓ 1»ρ!ιΙιΗ ]υ1>«ιΤ Γοηιΐ€8ΐ8Πΐ 
8ΐ66Γϋοΐΐ8 βΐίλΐη Ι((η6 οοηώαΗ Τ Νοηηβ ρΓοΗίΙιβΐ ηβ δέ μή άγνοε^τω^αν, ώ; έ&ν μΙ) Αντι^ώοι σπει&Μν• 
ΐτες διά της μετανοίας τφ πάθει» χείροσι προΙάνης 
τηιραδοθήοονται τοΙς παρΛ φύαιν αίσχροίς, & «ορν•• 
χήςμίν ίατιν επιθυμίας γεννήματα, {Ιφ^^'^' ^ ^ 
γείννης Ινταυθα τ^ πΟρ^ ώς Ιντευθεν σνναρπάβον 
τοΟς Αχολάατους εΙς αΐώνιον χίλαιιιγ. Τίς ο6« οίδα 
τους Σοδομίτας «α\ τήν παρανομωτέραν ΙχιΙνιβν 
πορνείας Ιχχαυσιν, χαΐ τ^ν χαινότερον του πυρ^ 
Ιπ* αύτους δμδρον χα\ τ^ν 4πώλ<ιαν ; Πολλάκις Ιέ 
χα\ αΰμπααα πΑις έν^ςάνδρ^άαελγονςάπήλαυβεν, 
ώς 1π\ τών Σιχίμιαν ύπό τών Ίαχώβ παΙδίΜ άρδτ^ν 
ΑφανισΟέντων έγένετο, του ΣΜχέμ τήν τοδ *1αχώ€ 
6νγατ<ρα Δείναν άρπάσαντος. *Αλλ* ίνα τους πρ^ ίοπιίοιίΐοηίε ρΓβϋηηι Ιη ΙβιρρΙυηι ΟοηΙηί 8ΐΓβη• η του νόμου νυν άφώμεν, αΰτ&ς ό νόμος οΟ τ^ν νυμ• ΙηγΤ Ει ΐ8Γ86ΓιΓΐ8 Ιηφη(ϋ€β Α Μθ8ΐ)ίΐΐ8 ΟΙίΑίιαβ ρβΓ* 
ιϋι{8, Βοηηβ ορα< φίά\\ ίη αα» ά\ύ Γοβπιηΐ ΙΚ8 61 
νί|[ΐιιϋ πιίΙΙία τΪΓΟΓυηιΤ Μβο «ΐλ^^ια• Ρ&ηΙηε ΐ(1 ηο8 
<1ί\ίΙ : € ΝοΙίΐ€ Γοηιί€8Γ], είοηΐ ςυίιΐηηι €χ $ρ8Ί8 Γογ- 
ιιΐοαίί 80111, €( ΜοίϋΑΓυηΐ {η υηα ϋίβ τίςίηΐί Ιπ8 
ηιΐΐίίι ^* • ΤϋΙίε >ηΐ6 Ιβ^^βιη οΐ ίιι Ιο|;β 6ΐ ροΓ Ιβ* 
Ι(«^ιη Γαίΐ ΓοΓΐιί€9ΐίοηΐ8 ηυΐΐ»• φευομένην, μή ευρεθείσης Ιν αύτ]| παρθενίας, λίθο* 
βολ^Ιαθαι προατάττει ; τήνδΙ πεπορνευμένην 1ερ<ι»»ς 
θυγατέρα ου πυρί χαταχαίεαθαι ; μίσθωμα II πήρ* 
νης ούχ απαγορεύει τφ ναφ Κυρίου προα;|ρεαθαι; 
τών δέ Ισραηλιτών πορνιχώς ταΐς ΜΜαβΙτι^ι ουμ* 
φθαρέντων ίργον μαχαίρας Ιν μι^ ήμ^^ ^Ρ^^ς ηρ^ 
ταΐς είχοαι χι)ιάδες ανδρών Ιγέ*;οντο; &ώ ιβ^^ ΌΛ^ λοςδ μέγας πρ^ ήμΐς φηι^ΐ'ΐ ΜΙ) πορνεύετε, χαθώς τίνες αυτών έπόρν£υσαν, χα\ Ιπεαον έν μι^ 
ήμέρ^ είχοαιτρείς χιλιάδες. • Τοιαύτα χα\ πρλ νόμου, χα\ Ιν νόμφ, χα\ διέ νόμου τά της πορνείβς 
αίοΐν Ιηιτίμια. 0«ί4 Τ6Γ0 ηο8 €8Πΐ6η) ]η88ΐ €ηΐ€ίβ[|[6Γβ ευιη. νίΠΙε 
€1 €οη€υρί86«ηΐϋ8, φΐΙ τηηυε ΙιϋΙπιυΓ ίη β8 ρΓοριβτ 
(Ι09Β νβηίΐ Ιγ8 ΟβΙ Ιη 01!θ8 ιΙίίΒιΙβηΙίχ 7 Ου! ίηοΐΐ•• 
ηΐΜΓ αά π•0Γΐίβοη<Ια ηιβηιΙΐΓ» ηοείτΗ φΐ» βυιΗ ΤΙ δέ ήμεΤς οΙ αταυρώσαι τήν βάρχα ουν το7ς πα« 
θήμα3ΐχα\ταΤςΙπιθυμίαις Ιπιταττόμενοι, χχ\ «άλ ν 
τοΤς αύτοίς περΜ:{πτοντες, δι* & έρχεται ή 4ργή του 
β£ου Ιπ\ τοΟς υΙους της άπειθείας; οΐ νεχρώααι τά 8ΐιρ€Γ ΙβΓηιη, Γοηιί€8ΐίοιΐ6ηι, !ιηη)(ΐη()ίΓΐ8ΐη , ΓιΙιί<- .. μέλη τά ΙπΙ τ9|ς γής παραινούμενοι, πορνείαν, άκα* ιΠη6ΐη, εοηουρίεοβηΐΐβπι ηΐΑΐ:ιπι, ηυί 8ΐ(1 Ι^οπλίίο- 
ηβηι ηιίηιιηβ 8ΐΐ6ηί1ίη\ιΐ8 ! Νοηηβ Ιίπΐ€ϋίιηυ8, 8€?ο 
83ΐΐοιιι, ΐΓηπι (ϋτίηαιη ςυ» ηο])ί8 €1 βιίΓευπι 61 
<1β0Γ5υηι Ιυιΐ) ρΐ3686η1ία Ιιιιη χΐβΓπι ΒίφρΙίόι οοηΐΗ 
ηιϋι»ΐαΓ? Νοηιιο ν6ΓΰΙ)ίηιιΐΓ ηΐϊΐηΙΓβ&ίαιίοηβηι Ια 

αΐΓΙΙ6 8θΗ8 ]ΐ18ΐίΐί9β €ΙΐΠ8Γΐ, 61 λΙοΟΐ ίη (116 Ιιοη68ΐ6 

6ηιίιηΙιΙ>ίη»υ8 ? Νοηιιβ ρ8ν6ΐ)ίιι»υ8 Αρο5ΐοΙί ηιίηΜ 61 
ιΐΓ£υηΐ6ΐιΐ8 61 €0η$ίΙΙ»? Αίΐ 6ΐιίηι : ι Νοβαΐί^ ςαο- 
ηίλΐη Ιβηιρίυιη |>6ί 68ΐί8, 6Ι δρίΓίΐκβ Όλι Ιι»1ιίΐ8ΐ 
ίιι τοΙήβΤ 8ίςΗίβ Ιβοαρίυιη ϋαϊ τίοΙηνεπί, ροπίοι 
ϋίαπι Ι)€Η8 ^\ » Ει ηΐΓ8υιη : ι Ι1»ϋίΓ68ΐ8 8αηΐ ορβΓ» 
€αΓηί$, ηιΐφ •αηΙ ΓοπιΙοαΓιο, ίηιιηυηιϋΐί», ίηιρυίΚ- θαροίαν, πάθος χαχ6ν χα\ τήν Ιπιθυμίιν, Να\ ^ς 
παραινέβεως οόχ επιστρεφόμενοι; Ού φοβηθηβό- 
μεθα ό^έποτε γουν εΐ μηδίν άλλο, τάς γουν θιομη« 
νίας, τάς xάτωΟ^/, τΐις άνωθεν, τάς έχβάσα;, τ3^ς 
ήπειλημένας έχ&ίνας χα\ αΙωνίους ; Ούχ αιδεσθηαό• 
μέθα τήν διά σαρχ6ς Ιπίφάνειαν τοΟ ηλίου της δι* 
χαιοτύνη; Χρίστου, χα\ ώ; έν ήμέρ^ εύσχημόνως 
περιπατήσομεν ; ΟΟ φρίξομεν^τάς άποσχολιχάς έπ- 
εξελεύσεις χα\ αποφάσεις χα\ παριΐ/έσει;; ι Ούχ 
οΓδατε, λέγοντος, δτι ναός Ιστε θεοΟ, χα\ τ6 Πνεύμα 
του θεού οίχ£? έν ύμΤν ; ε( τις τ6ν ναΐν το\} βεοΰ 
φθείρει, φθερεί τούτον 6 Θ£Ος• « Κα\ πά}.ιν ' ε #«« •ΙΟΟΓ. χ, 8. ^ΜΟΟΓ. III, Ιδ. ηΟΜΙΙίΑ V. Μ 9ώς χάΐ κροιίτην, 9τι •1 τί τοι«ΰτα κράββοντλς 

(λβ(αν ΘεοΟ ού χληρονομήσουνιν. » Κα\ πάλι^* 

ΤοΟτό έοτβ γινώσιτοντις, δτι πί^ «^ρνος, ή άκά* 

Ιαρτος , ή πλίβνίχτηί, δ; έ(ΐτιν ιΛιΐλολάτρης, •ύ* 

Ιχβι χληρονομίαν Ιν τί| βχσιλιΓ^ τοΰ Χρίστου χα\ 

^οΟ• • Κα\ ιτάλιν * ι Τουχό έστι τ6 ΘΑημα τοδ 

ΑβοΟ« ό &γ(αβ)ΐλς ήμων, άπέχ^βθχι ήμΛς &κ6 της 

«Βορνβίας • ο6 γ&ρ Ιχάλιην ήμ^ 4 β•6ς ΙπΙ άχα- 

%ΒρβΙί^ &λλ* ΙπΙ Αγκυμφ* τοιγαρουν ό &9ιτών ο6χ 

ΙνΟρίιΜεΦν ΑθιτιΓ, άλλα νόν βι&ντ^ν Φόντα τ6 Πηυμα 

τ^ βίγιβν αύτου %1ς ήμίς. • Κα\ %(ς &ν Ιξι|ς «αταϋξιι 

ν&ς εΙς τούτο πάβας τΰν τι άκοατΛων χα\ τών ικρ<»- 

νητών φοιν4ς; ΤοΙς μίντοι σωφρονοάβι, χα\ <ι^^ ροΜΐ ^6ι)αιιι **, ι Εΐ Ιίβηιαι : ι Άκ^ ο>1 γοΐιΐιιΐ»» 
1)€ΐ ΜποιΙΟαιίίΑ νΜΐη, οΐ 8ΐ»ΐΙιιβϋί» λ ίοΓίιΙελ- 
Ιΐοηβ; ηοη βη'υη τοολνΐ! ηφ&Ι)βα• ΙΒ ΙηιηητιιϋιΙβιιι, 
•€ΐΙ Ία Μΐΐ€ΐΙθΜΐ]οιΐ6ΐιι• Ιίλςιιβ <|οί ιρβτηΐΐ, ηοη 
ΙιοηιΙιιβιη •ρ6Γη1ΐν «6ϋ Οββιη ; ςηΙ βΐ^κη «ΜΗ 
8ρΐΓίΐαπι βαυπι ΜηβΙνιη Ιη ηοΜι **• • Ει Γπηαβ : 
ι Η9€ ιοΗοΐύ ίηΐβΠΙ|[6ηΐβι ^ηοά •σιηΐ8 Γοηιίαιίοτ 
«αΐ Ιιηιιιηη(1υ8, «αϊ »τ>ι1» ^ηοά 6»1 ΙιΙοΙοηιιη βϋΓ- 
▼ιΐρ$, ηοη ΙμιΙμι 1)«ΐΓ€(1ί(>(οιη 1η ι^ηο £ΙΐΓΐί»ΐί ^ι 
Οβί .**• » Ει ςηίβ Ίικίβ ηηηΐ0Γ&Γ«ΐ οιιιηι*» ιΐο Ι«ΙΙ• 
ιιρο9ΐοΙθΓ«ηι 61 ρτορΙΐ6ΐ«Γοηι τοοβ$Τ €•Ηί9 ςαίιίοιη 
«Ι Ι(1«ο ροΓίοοιϊ» Ηιΐοτ ηιβηι^η ΟιγΙηΙ ηαΙιΙ ρηκ- 
ιϋειΐ Αρο8ΐο1υ»7 < δοτίριΐ νοΙ>Ι» Ιη «ρΐΒίοΙ» ηο Μτη τιλουοη» βίς τ^^μέλη^ου ΧριστοΟ τ(«3ραγγ<ν- ' €0πιπιΐ8€0«Βΐίη1 ίοπιΊοιΗΙ• ^*• ι Ν^πι «υηι ϋΐί ηοη 

λιι 4 Απόστολος; ι Έγραψα 6μΙν έν τ|1 Ιιηατολ|| 

μΙ) αυνα/«μίγνυ«θαι πόρνοι;.» Έχιι^ γάρ Ιχ8ΐνο« 

*ιρ• εαυτών ούχ έντρέποντη, «αραινιΐ τοΙς άλλοις 

ΙχτρέπκτΟαι χα\ Ιντρέικιν αό^'υς, λόγων πρ^ α^ 

<ίούς• € Έάν τις Α&λφ^ ^νομαζόμι^ { π^ρν^Κ• ^ 

^οιούτιρ μηβλ συνιβθίιιν. • *0^ς 8τι χοΐν6ν μό• 

1υ«μά Ιίίτι τής Έχχληαίας ό ηορν•^^ Ιγκαλινδού^ 

μινο;» χα\ διά τοΰ^ ΙιΙ πάττας τούτον άκοτροπιά- 

(ισθαι χα\ έξιλα^νιιν ; Αύτ6ς βλ ό ΙΙαΟλος χα\ τφ 

ΙΙ^τα^ παρίδωΐΜ τλν Ιν ΚορΙνΟφ «ορνιόααντα, χα\ 

«:χ Ιχύρ^η ηρΗς α&τ^ν άγάικην, ο&δΙ προσιλάβιτο 

τούτον. 30 μέχρις δτου τήν μ«τάνοιαν Ιχανώς Ιχιδιί- 

ξατο. Σώζιαν βωζβ τ^ρ» αιαντου ψυχήν &η6 τών το• οχ 16 6πιΙ)08€«ηΐ, ΙιθΓί•ίΗΓ >1ίοβ «1 ιΙΙο$ ρυιΙοΓΟ 
•ηΥιιηιΙβηιΙο €θητοΓΐ•ηΐ• ηϋ οοβ ιΐίεοο• : ι 8ϋ• ςηΙ 
ίηίΟΓ ηοηιίη^ΐηΓ οβί ίοηιίΰηίοΓ, οαπι Ιιυ]θ8ηιθίΙί 
ηοο οϋ)ηηι ϋίπιΐΐο^'. • ΥΙιΙοβ ςοοηίιιη οοπιπιηπίι 
Ιιηιηΐ|η(ϋιΐ8 081 ΕοοΙο^Ιβ (|η1 Γοπιίοαϋοηο οοη$ΐπη- 
^ΐοτΤ Ιρ80 Ρ8αΙθ8 58ΐ8π» ΐΓ8(1ί(ΙΗ €οΗηϋιίηΐιι 
ίρηιΐοοίαη), ηοο οοηίΐΓηΐ8?Η Ιη οηηι οΐμπίοιοπ^, 
ηοο ΓηΓ8«8 ονη λοοορίι ηΐ8ί Ε09Μ|ΐΐ8ηι 8«840 ^^'ί^ 
ηΐ8η4Γθ8ΐ888οΐ ροΒηίΐοηΐίιπι• 8»1ν8ΐΐ8 88ΐνλ Ιοληι 
χηΐηΐλπι & ϋηΐίβ ηι>1ί8, ο Ηοπιο» Ιηαι ρπτβοοίΐϋηο 
ΐυπι Γαΐηπ8 ^α» ςυί<]βη ιΐυρίίοίι ηΐ8ηοηΐ οΐ Ιη Γυ• 
ΐηΓο 04 Ιη ρΓ98οηΙί ηιηοίΐο. Ε§8α οπιω §61108 γο- 
Ιοοίηπι Ιίιϋ^ ρο8ΐ(|υιηι ΠΙο Γοπιίο»ΐθΓ οΐ ρΓθΐθΓνη8 3θύτ«»ν χαχών, & άνθρΜίη, των μέν τηρόντων, των η ΓθθΙυ8 081 ; οΐ ΚοΙ>οοΐ|ΐ ηι^οΗ Γβ^ηΙ ρίΓΐο οχοΐη8 Ιέ μιλλόντων, χα\ τούτων βιττων Ιν τι τφ μόλλοντι, 
κάν τφ «αρόντι «Ιώνι. ΤΙ γάρ Έσαΰ γένος &ικ^ΐ|• 
Μν, Ιπ8ΐΙή «((ρνος χα\ ^βτ,λος ΙχβΙνος ήν» χα\ 6 
Τοβ9^μ άφαιρβΤται τ!|ς Βαοιλιίας τ6 ιιλ<7οτον, έια\ 
γννβυωμΑνή; ιΓιηρ τις ο τούτον γβννήβχς Σολομών 081 ψ ροβίςαοηι ηιυΙιΟΓΟβοβ; 8ΐ (|ΐΓΐ8 ηηηα•» , 8α1ο• 
πιοη ο]η8 ροΙΟΓ ο νΐΐο (ϋ8€088ΐ880ΐ, ςυοϋ Ιρβο ηοη 

Ρ888ΙΙ8 081 ρΐΌρίΟΓ 0>ν1ΐ| ||η| ρβίΓΟίρΐη 801001 ίιοΙ- 

ηο8 ΙοοΓ7πι•Γηηι.ι1νΐ8Αΐϋ84ΐ«ο ρ<9ηΊ(οηϋ» οροΗΝο 
οορίοοο οΐιΐυΐΐ• Αχκβίω μή τούτο παιΟ^ αΰτ^ς διά τ&ν ΑαβΙδ, ός χ«\ τΙ ικροατριΐέν &«αξ άγος βαχρΟων λιβάοΐ χολ τοΓς 
^^^^ !ή< μιτανοίας Ιργοις βιαρχώς άπ•τρ{ψαιτρ. Φ•δγ8τ8 τ^ «ορνιίαν, Αό•λφο\, πάλιν ά *ΑΐΒΟοτ^ 
λος έγχ8λ<ν8ται. ΕΙ Χαμψ^ τάύτην Ιφινγιν, ρΰχ άν 
της Ααλιβάς ταΐς χβροί χρατη9<νς μιτά της Ιν τ|| 
χιφαλφ τριχ(ς χα\ τ^ν ΙτχΟν άφ|2ρέ9η, ούχ ^ν Ιξι- 
χάπη το•:>ς ό^ρθαλμοΟς, ούχ άν τοίς άλλο^^λοις χαχώς Ρη^Ιΐο ίθΓηΙθ8ΐίοηοηΐ9 Γγ•Ιγο8, ΓοηηΒ ηιοηιΐοΐ 
Αρο8ΐ(ΐ1υ8« δί Β8πΐ8οη 08η ία{ί»86ΐ« ηοη Ιη ηιιηίΐκιβ 
ΟλΙΙΙχ ιΙονίοιη8 8ίΜΐυ1 τυηι 08ρΊΐΐ8 γοπιο ΓοηΙΙΐι«Ιί• 
ηοηι ροΓ«11(Ιί8!ΐοΐ, ηοο οηιΐΙ ο]ΐΐ8 οοαίί, η60 οοαι 
8ΐίοηΙ{6η8ηιηι τίΐα βυοιη οΐί»πι ηιΐ86Γο 6Γΐρυί88θΙ• τ4 ζ{ν «υναπέ^ι&ηξβν. Ε( ταΟτην Ι^υγον οΙ ύιΛ |. $ί ο«αι Γυ|ί886ηΙ ιιυΙ 8υΙ) Μυ^^ο (Ιποο οΐ I6§ί^18ιοΓ0 

Μωσ.ως οτρατηγονντος χαΐ νομοθιτουντος άγόμινοι, 

ούχ άν Νυααν τφ Ββελφίγώρ, ούΙ* άν Ιφαγον Ουοίας 

νβχρων, ούδ* άν Ιπββον δοον πβπτώχαοιν. ΕΙ ταύτην 

Ιφβυγ8 Ζολομών, ούχ άν άπέστη άτΑ ββοΟ του βα- 

οιλβύσαντος αύτ^ χα\ οοφίοαντος, ούβ* άν εΙβώλοις 

ναοΰς άνήγιιριν. *0ράτ8 ότι χα\ πρ6ς άσέβειαν (χ• 

φόροι τ6 της πορνείας πάθος τ6ν άνθρωχον ; ϋύβέ 

το{»ς Ιν Βαβυλώνι πρβσ6υτόρους χριτίις τ 6 ^ής £ω- 

οάννης χάλλος Ιξαπατησαν, έΟριάμβιυσιν Οντβρον, 

χα\ ταΐς τών λίθων συνβχάλυψ< βολαΙς, <( τδ μίτ^^ς 

πό^^^ωθβν Ιφΐυγον, χα\ μή χαθ* έχάττην ταύτην 

άχολάατως «αρκτήρουν πρότβρον. ΟύΓ Όλοφέρνης 

ΙχτροχηλιοθεΙς άθλιος Ιχειτο, β Ι μή πρότβρον τ6 

οανΙάλιον ΊουδΙ^Θ^ χατά τ^ γκγραμμένον, ήρπχββν 8{θ|)8ηΐυΓ9 ηοη 89θΐιΑοιΐ8|6ηΐ Β6θΙρΙιθ|θΓ, ηοο 
η)8η(ΙυΓ88860ΐ 88γγΙΑ€Ι8 ηιΟΓίυοπιιη, ηβο (οοίάί^- 
8θηΐ 8ί6υΙ €6€Ϊ4ΐθΓυηΐ. 51 08ηι ίυ^ίβο^Ι 8ίΙοιη«η, 
ηοιι 4ΓΗε68>ί&80ΐ ι 0<*ο ο ςυο π*ι;ηιιπι οι 89ρΊοιιΐΜηι 

8€06ρ6Γ8ΐ; 1160 ΙΐΙοΙίβ ΙΟίΙίρΙυΐΙΙ 6Τ6\ί»86ΐ• νΐ(ΐ6ΐί8 

ηβ ι|ΐιοιιιο<1ο %ά ίιηρίϋϋιΐβη) ΓοπΓιοαίίοιιίβ Ιίϋηία 
Ιιοη)ίιΐ6πι ϊικΙυΓίΐΤ Νβο β8ΐ)3τΙοιιί& &6ηίθΓ«;8 }ιιιΙί€6•« 
$υϋ8ηπ» ρηΙοΙίΓΐΐιιόο ]3πι &ρ(1υ€ΐ08 ρο»ΐ6Ηιι# Ιπυπι 
ρΙΐ8886ΐ« η6<|υ6 Ιορίϋιιιη οΙ>1οχΊ§86ΐ ίοΐϊΙ>ΐ|8, 8ϊ οϋίο- 
8:ιιιι ΊΙΙαιη ρ88:»ιοιΐ6ηι ρΓΟοηΙ Γα{ΐ8$€ΐιΙ* ηοο οαιιι 
8ίη{[υΙΐ8 ιϋοΙ)υ5 ρΓ0ΐ6Γν6 μπιΐ8 οϋ86Γν»8:>6ΐιΙ• Μ6€ 
1ΙυΙορΙΐ6Γη68 ΙΐΗΐιιί ρΓ08ΐηΜΐ8 ηιί96Γ0 ]η('ηΐ88οΐ, ηίϋί 
ρπυ5 ^ιι(1^ιIι 83ΐΗΐη1ί&, βίουΐ 86Γΐριηηι 681, 6]ο8 οο• 

ρί880ΙΐΙ ΟΟηΙΟβ, 6ίΐΙ8(|ΙΙ0 ρυΙοΙίΓίΐΟίΙΟ 801111801 ίΙΙία8 »? ΟιΙ. γ. 19. ^ Ι Τ1ιββ8. IV, δ. 
Ρατεοι.. 6η εΐΐ '» ΕρΙιοβ. τ. δ. •'Μ ΟοΓ. τ, 9. ^• Ι €ογ. ^ II. η ί-ηη ο^νΐίι ηι^ί• αΐ μ €θ{ίΐ2Γ6ΐιι ςηίιΙ'Γΐιι •]« υιγ- 
{ίθ€^, »^|«»η1ο ηίοη• <^« ρΓ<Κ9Π ιηοΙί^τβ «νβ 
§οΙυΐ9 •ίιτβ (ΐοη]ιΐ|;^ΐιι ? Ο ΐΙιβορΗίΙβ, υ•Ί ΓΟκΙίϋιΙιΐΜ 
νβΐ Μβίπηιοβιυηι «ΜοιιιΙοαι ϋίνίη^ιιι τοΙοΐιΐ^ΐιΜί 
βχ«τ€«. Βί5€ 9<|υ9» ϋε €ί•ΐ6ηιίλ Ιαίι, <^ο υΐ ^ρϋν• 
Ιο^η^Γ» 4€ <.ίΜβΓΐι:ι Ι«9, «Ι ιηο*ΐ€Πΐΐ6 ; &5 οιι βΙ 
ιαΐβιη ίιίφΟΓο μ>:ιΐ ιΙ»ιΐίιΐ€. 5ΐ7βΊ» αηαβ «(Ι 0η6ο• 
Ιαηι ΑύΙιβΓοιΛί» ρί*Γΐίη|;ίΐ, ΙβΐΐΙιίΓϋΓΟ υΊγο ΐΓ6|*1βΙ«Γ« 
νοιι^ί ▼ίοΐ6ηΐί«ιη ΓβίβΠ, ϋΐηι ίη Ιβ^ιυβο», τβΙ ρο• 
ΐίαι ίη >Ι>χΜ0$ ίηίβηιί «οΐβΐ 9ΙΙγ3Ιι6Γ6. ίΌ^β πι«•1 ζ 
Ι>1ιίΊ» ίθΓηί€3ΐοταιη »Γι1ΐ9η§, Γβ€θί;ίΐΑΐυιιι Γΐιίιη ΐορ• 
ρβιη ιιΐ(•η«0ΐ 8ΐίαιιιΐ9ΐΓ€ αβίιιιπ 6§Ι, ιιυ^ι: β«ι €ίοο• 
(Αΐίο 3 0•;ο; 9«Ι ςυ^ηι όίχίΐ 1)ινί(1 : « ΡεΓύίιΙί^ιΙ 
οιηικ*» ΐ|πί ίοΓοΙοοίοΓ 3ΐϋ ι^'*^ » ΟροΠι•! .|ζίιιΐΓ }^}Λ^ α•>τοϋ. Δΐ2 χ^Γτη ί Ίώ6 φτζ^' « Αιβ•ήχ)|ν 
ίθέ|<ην τοις οφθαλμοί; μ<«υ, χαι Ο'^ βννήβω ΙχΙ «^ 
θένον- > κ4σφ μάλλον έ«1 ί^εμνον γύναιον άχοίελν- 
μενϋν ή συνημμένον ; Η μονίαν &«η•^ & <£«»»« 05^ 
φιλή« ή συζνγίαν θιέο^οτον. Πίν< ζ&ιτα ά«^ «μ 
φρεάτων, οίχειότιρον δέ νύν εΙικεΤν, ά«6 σοΟ μ^νΜ 
φρέηο;, χα\ τούτο βωφμονιχώς, Ατκχου €1 «χντ»- 
λώς ν^θου κάματος • στυγός Ιστιν 06ωρ, χοημου 
τυγχάνβι ^ιΟρον *Αχέροντος« Ιο» Οβν«τηφόρου γέμϋ, 
Ιηλητηρίου δύναμιν χέχτηται - £ίς γάρ τιέταυ|ΐίον 
^υ, μάλλον ^ τοΙ>ς μυχού; α&τοό; το{»ς πι^ντβς 
χαταφτιαν χέφυχε. ^ύγβ τό απο χ£ι}^ων ιηρ^ιηη 
μέλι * σεσοφίφμένον γίρ έβτι θάνατον ιεορνιχ^ έια^ 
Λ£ίφον» ος &9τ•.ν ό &η6 του θεοΟ χωριβμός - ιιρ6ς <ν ΰΟΓ ρΐιιιιιη &6ΓΤ3Γ6 Τ6{ ίπιπιυικίιηιι ριπ-^ΑΓΰ, €1 «ε Β ^7(ν 6 ΔαΟΐΟ' < Έξωλόθοευσας ιεάντα τ^ν ικορ• ρ^Γρ^ιιιο ίη€θΐτΙιρΐηιιι ιηαιιβΓβ ΐηοΙΙβ& 9Γ06Ιμ1ο το- 
ΙορΙ&ΐ65, Γΐι)ιι$ εοΓρυ» ΚΜηρΙυηι Πβι ρ^Γ δρίΓΗυΟΐ 
Γ«θΙιιιιι €»% €ί δμίπΐυι Όά ΙΐΑΐΊίλΙ ιιι 60, 61 ««Ι 
9ς4|αΊιβιΐ(1;ιΐΗ ριΐΓίΐ2ΐ<:ιη βι 53ηεΐΊιιιοιιί2ΐιι ίηουηι- 
ϋ«Γ6, η€€ΐιοο ^(1 ίας^πι ίοΓηίε&Γιοηί• οσιηΐΐφΐβ 
οΙ>§€ΐΒηίΐ.•ΐί•, οι «υιη ίικ'όΓΓυρί'ΦίΓι ιρου&ο ίη ο»ΐί» 
€οΙ>ίΰϋΙί8 ρ€Γ «ΐβηι» ΜΜΜίΙι οοιηββ α)ης»ΐ()€ΐιηυΒ, 
οΐϋβιηιιιΐθ ρηι ηοϋίι 6α ΐ|»ιχ ίη νίΓ§ίιιίι>ΐ6 ίΙΙυη, 

•»Ιυΐ6ΐη ηΟβίΓλίη, {6ΙΙθίΐ» («ΙΙιρβΓ νίΓ|ίΐΐ« 61 ΙΓΓβ• 
ρΓ6ΐΐ6η•ϋ>ίΙί 61 30ρη 6ΙΙ1Β6• ^ΙθΓΊ6θ9ΐ3 ΙΙβίΓΡ : 

ι>υιτ€ 61 ΐ6ΐΐφ6Γ 61 Ιο ικεαίλ ΜΝΜΐΙΟΓαηι. Αιιΐ6η. Ο ΙΙΟΜΙΙ,ΙΑ VI. 

Είη»(Ιαη Αοιιιι7ί« ^Ηοηαίοήα αά ίφηίηιη, ίη ηηα 
€ίίαίη ηιηηάί οτί^ο ^τ€νΗ€τ ρεηΐτίηρίίΗΤ ; άίΰΐα 
(ηΐι (ίτία (ξηαΠΛ ρτίΐΛ^ Η€άάοιηαά'ί$, 
Μυ1ΐ<ΐ9 <^1 61 ίο ηιιΐΙίΐί& €αΙΗϋιιι, αίςυε ιηυΙΚιΓο^• 

ηΐίβ 8611 ρΟΐίΐΙ» Υ6Γ8υΐίΜΙΐηυ8, 8ρίΓίΐΟ<ΐΙί8 ρ6Γν6Γ&ί»- 
8ΐιιιιΐί^06«6Γρ6ΐΐ8. δοιΐ ηυϋ010<)θ ίη€ΐρί61ΐΐί& 6ΐυ(ΐ2ΐ 
οοβ'.Γλ ρΓορο8ίΐ«, ϋοηβιηςιιβ ορ6Γα(ίοπ6ηι. δί «υΐβιη 
ι6(|ΐΐ6αι ίΠ3 ι ρΓΐηΰίρίο ιιΐ)ρ6(1ίΓ6, 9ϋθ8 ίιιΐρβικίΐΐ 
(ΙοΙο• ςυίΙ>υβ 62 ].ιηι Ι60ΐ3ΐ9 €θΐιιρπιιι;. , ϋΐιαυι βί 
ίΙΙ« ηοικίιιιΐ) ρ6ΓΓ6€ΐι ίη ιηοίίίο €θοιρΐΊη)6Γβ ηοη 
ρϋ«»ίΙ, &(11ιυ6 ιΐία βορΙιίβιη^ιίΑ, 8η6ΐί(ΐϋ6 3ΐίίλ» ηυνϋ, 
ςιιΙ^υι βΐί^ιιη ρ6ΓΓ6< Ια Γ6(ΜίΙ να6η& 61 ίηυΐίΐίϋ, ίπιο 
ϋ.ιπ)ηο83 618 <|υί ηοη ΐο(9 ιηβηΐβ &(ΐ6ΐΐ(1ιιιιΐ. 1(ΐ€ίΓ60 
ρπιιιο Ι&Ι)0Γ6πι 61 (ϋίΓιευ1ΐ3ΐ6ΐη νίπυΐίβ ρΓοίβη, 6( ν^ύοντα άιΛ σου. • ^Ανάγχη γοΟν χαθαρεύειν, ή 
γοΟν χαθαίρεσ^ακ, χαΐ ούτως αμίαντον μ^νεκν ^ιΐ]^ 
νεχω; ταΐς έν&βοΐΐέναι; ήβοναΐς Αρχούμενον, Λ χ\ 
σώμα ναδ; θεοΰ €ιά του Πνεύματος γ^γονε , χα\ «4 
Πνεύμα του βεου οΙχε? έν αύτφ, χα\ πρ^ χτησιν 
μέν αγνοίας χα! σωφροσύνης σχεύ£ειν, ιιορνείας βΙ 
χαΐ κάση; ακαθαρσίας αποφυγήν, Γνα τφ &φθάρτφ 
νυμφ(ω Ιν τα!ς άχηράτοι; παστάσι συνδιαιωνίζωμεν 
κάντες συνευφραινόμενοι, «ρεσβείαις της Ιν καρ- 
θενΙ^ τεχούσης αύτ6ν εΙς ημών σωτηρΕαν, Αειχαρ- 
θένου χα\ παναμώμου χα\ ύπερβε^ασμένης Μΐ}- 
'τρ^ * νυν 3(α\ άεΐ χα\ εΙς τους αΙώνας των οιΙώνων. 
Αμήν. 

310ΜΙΑΙΑ (Τ(1;. 

ΠροτρβΛΤίΛή χρός νησζΒίατ ' ίτ ζ »αΙ χ$ρί τ^^ 
του κόσμου γ€τέσ€ως ώς έτ έπιτόμφ* 

Πολύς εστίν εΙς χαχίαν^ύμήχαν^ τε χα\ πολυτρο- 
πώτατος, μέίλλον δ^ τιαμμήχανος ό νοητές χα\ Αρ- 
χέχζχο; δφις. "Εχει δΓ ών άρχομένην έμι:ο^ίζεκ τήν 
«ρόθεσιν ημών χα\ την πρ5ξιν τήν άγαθήν 4^ 61 
μήδυνηθ} την βρχην έμποβίσαι ταύτην, άλλας ιπ£- 
σταται μηχανας, βι* ώ-/ άχρειοΤ ταύτην ένεργουμέ*> 
νην άνδέ μηΛ τελουμένην άχρΐΐώιβι ταύτην ικρ\ 
τ^ μέσα που δυνηθ||, «ά).ιν Ιτβρα σοφίσματα χαΐ 
τρόπους έτερους οΜε, βι* ών χα\ τελειωΟεΙσανέχχε'* 
νοί ταύτην χαΐ άχερβή χα^ίστησί, μάλλον βέ χιΐ 
έί:ιζήμ;ον τοί; μή πάνυ προσ^χουσι. ΚαΙ πρώτον ίηιΐϋ &ιιίπιυιη ϋ6]ίάΙ, <Ι(;•ρ6Γ8ΐΙοη6ΐη ϋυυίΐ Ι3ΐιςι»ϋΐ» |> μ^ν τ^ επίπονο^ χαΐ όϋσχατ^ρθωτον ύποβεέχνυνι. ιποΐ68ΐα 61 ίιιιρο»8ΐ1>ίΙί2ΐ Ι6ηΐ8ηΐί1>υ8 ηοί ηοο ροΐ6- 
ηιηΐ ρΓθ|)θκΙΙυιη 8ΐΙ 6χίΐιιιιι ϋϋ(1ϋ66Γ6. Ιη$υρ6Γ ιΗΟϊ- 
<1οιιΐίΑπι 9ί}$ηα ϋ6 ρΓ9Κπιϋ8 α 060 οβΠϋπΐίΐιαβ ρΓ0• 
ιηίβ^ίβ. 

Νο8 ?6Γ0, ΓΓ8ΐΓ6β• ρ6Γ νίΓίΙίΐΗίοιη Αηίπιί, ρβΓ ΓΟΓ- 
ιίίικίίηαπι 6ΐ Ω(ΐ6ΐιι, Ιβςυβο» ί^ΐ08 ΐΓΜΐι^^Γ6(ϋ3πΐΗΓ, 
ιιιθιιΐ6 Γ6|)ΐιΐαΐιΐ68 ςυο(Ι η6€ ΐΟΓη ϋΐηβ 1α1>0Γ6]υ€ϋη- 
ϋο8 ΓοΓΐ ΓΓυίΊΐι», η60 3ηί:η& μιι6 Ιοΰϋ» 8ρίηιυαΙί1)υ8 
ςυίϋ«ΐη;ιιιι 1)6ο |;Γ:ιΐυηι 61 8»ΙυΐαΓβ Α8!ίθ(|(ΐ6ΐυΓ ; 

•Μ(.1>ΧλΧΙ. Ι. ■* Γ83.. 1.ΧΧΙΙ, 3). χα\^ςι9υμίαν εντεύθεν ήμϊν έμποιεί χαΐ άνελπι^ 
στ(αν, ώς δυσχύλοις χαι άδυνάτοις (πιχειροΰσι, βι^ 
μηδέ δυνησομένοις είς δργον ένεγχείν τίίν πρ^εσα••• 
έτιδέχα\ άπιστίαν έντ/χτει των έπηγγελμένων 
παρά Θεού τοις Αγωνιζομένοις βραβείων. 

•Α).λ'ήμεΙς, αδελφοί, διλτής χατάψυχήν Ανδρία; 
χα\ προθυμίας χαΐ πίστεω;, τής παγίδος ταύτης 
ύκεραρθώμεν, επΙ νουν λαβύντες ώ; οΟτε γή χωρ\ς 
χαμάτων εύχρηστους άναδίδωσι τους χαρπους, 0&τ6 
ψυχή χωρ\ς αγώνων πνευματικών ΟεοφίΑές τι χαΐ (ί) 11306 ΗοηιίΥίΑΠί €αιη εΐ^ί^ιιοτβιη &χ ϋοιΐ ΜΜφίβΟϊ. ]3πι 6<1ίϋ6ΓαΙ ΟΙιγ. Ρπϋ. Μ31(1ιτ), Μονιπ,Ό 177ϋ, 8*. £ιιιτ• 
Γαίμ• 7Ϊ ΙΚλΥΙΙϋΑνΠ 18 

φ^ΐφί»Φ ι$%ί^^Η^ί> Κ^ν γην μΙ;ν η6χ 4ιηΐΕή&^ν.»Λ <|ΐΗιι βΐί:ιΐιι (4γι^ )μ1 £ΐι4ΐιΐτΐι»*ίιΐΑηολ ιΐοη ]ι^^^ 
||6ς«γι«β|ΤΤΑίν-Ιβτ(ν 4ύρ<(ν * ψυχή 54 *λ^(χή. !1^^#α «^ 4κρ•^ήχ. έσνίν. Λύφνή^. ΈμΙ &έ χα\ Μ «ήν 

χ|ΐΙ&ΐ|μ»ν• ^^ τφΰ^ /(ιβίφυγιίν ο6χ Ινι, πο&ήσιαμίν 
ή4 ^νάγχην φίλοτιμίαν, «6 άχουβίω; προσόν ώς 
|χ<>ι}•ι*ν νφ Θ<ψ ιτρ<ΐ9•νέγχωμ<ν, άντιδώμβν των 
μΐ^(μιαν^ €& κρ^νχβκρα, χα\ των Ι<ΓΑϊ>ν • Αντίληψη• 
^0• τά χρη9ν4ν«τα, πο^ι«μ^ν τη^ αΙωνίου άνέάβαι;; 
•'^ κρ4φχαιρ•ν «6νον άτ(•ργαζ«5μ«ν•ι ' ΟπΙ^ Α^Μτης 
•γΑ^Λν^ΰθΑΐ πρνοΟντις της έκηγγβλμένης-ΙπΙ τβΟ 
μίλλονιος αΙώνος άναικαύνέως πάντως 1ικτ«υζ^μ«θ«;'• 
Κ«Ι γ^Ερ «ΐ9τ^ς 5 λπαγγ^ιλάμενο;, 9ς »ι\ βοηΜς 
Ιφπν 1τθ!$μος τοις ΰπελθοΟνιν έτοίμως τ^ν αγώνα 
^ςί^μΈ^ς ? τούτον δέ βοηΟούντος του τί «άνια οπιυίβ «υΐ4(ΐι αΐΗΐηα ηιΐίοιιϋΐιβ λΑ νίπαΐ^ίΠΐ Ιιιιΐντ^α 

»ΙΝΙ (ϋΐροηίΐΐΙΓ; ΡπΒΐ6Τ«» (ΠΙΚΥ ΥΊ 0Γί|ΚΪΙΐ.ΐΜ& ιπαίλ- 

«ϋ€ΐΗιιι» Α(Ι νΐυιπίΐ ΐη «ηιιιιηίβ 61 ΙαΙ;θΓΊΐ)ΐι$ (Ρ8ΐι<;Ί- 

ίββ^ΗΠΙ €01ΙΙΓ8 η08 ΙϋΙ:ΐ 811 «€η(βηΓΐ8 , Ι1ΙΙ31ΙΙ βίίιΙΙ- 

|6Π) ιιοη ροΒΜΐιηιιβ, ΓπΗλίηιιβ Ιΐίΐ<|ΐΐ6 (Ιβ ηοΰ^β^Η^Υο 
τίπιϋβιη, Ιί1>«ηΐ6Γ ρΓΟ ΟΰΟ ρ6ΓΓβΓ«ηιυ8 ςπο^Ι Γϋριι< 
ΚηΑΠίβΓ κΓ&ναΙ ; Ί6ηιροΓ8ΐί1>υ8 (ΙυΓ9(ιΐΓ;ι 6ΐη;ιιιιιι&. ^ι 
ρΓ0»(1ν6τ«ΐ8βηΙίβ8ΐιιια Γβ€ίρΪ6ΐηυ$«6βηιρίΐ€Γη9κ ςυίβ- 
ΐκ €οαιρ3ηΐίοιΐ6ΐη 1»1>ογ6 ΐΓ3η8β<ιηΐβ ορ^^9ιη168. Πΐ••. 

6ΐΗπΐ ρΓΟρΙβΓ ΤίηαΙΰΗΙ 1α1ΐ0Γ3Ιΐ16$, ρΓ0Πΐΐ88ΐΙίΑ Γυΐιι^ο 

•ΜουΙοοίίυιη ρΓΟΤϋΐιβ Ιιινβηίβιιηιβ, ιιαιη ΙΚΙΐΐΙίβ ββΐ ηοί 
ΓβρΓοιιιίβίΐ, ςιιί ρ&Γ;ιΐυΑβ8ΐ •(Ι]ΐΐνΑΓ6 νίΠϋΐίϊ» 06Ι(^- 
•αιιιια ΓοΓίίΙβΓ 3βςΓβ<Ιί6ΐιΐο8. ΙΙΙο ^υΐβιη 8(1]αν2ΐι('β 
-ςυί οίηπίλ οοηΟηη^ΐν ικιηι βπΐ ςιιΐϋηαϊιηι (|ηθ(Ι ^9χύοντ•ς,τ{ των Απάντων ούχ&νύβιμον Ιφχαι; νίλλ* ''•ρβΓα|[0Γ6 ηοιι ροΐβπιιιυ^Τ δθ<1 μ υΙία σι^πΐβ Γβριι- ^^Μ'«^Αέν9νμηθ^ντ8ς προθύμως 4π«6αλ>.ώμι0α 
«§}ς 1ργ•κ ^ής άρίτης, <1δώς έχ•!νος 4 τεονηρ^ς 9τι 
^ ιαλ^ν ο6 χαλδν, 9ταν μή χαλώς γένητβι, σπου^- 
^Κά^«» π<10«ιν ήμ^ μη χατά θιάρβστον ^Μοιι^ν ίρ- 
χϋ^Ιν τήν του. χαλου «έργανίανν μη^ ^ρ^ τ6ν 1χ 
τ«υ β«ου Ιποι^νον, άλλα πρ6ς-τ^ν έξ ανθρώπων άρ| ν, 
^ χαν οΟτω της παρά βίου μιαθαποδοτίας χα\ των 
ιτνχυματιχών χα\ . ουρανίων άποντ^ρ^^ Υ'ρών» 
Ήμΐ^ςβΙ χα\ ταΰτην αύτοΟ τήν σπονβήν. άπραχτον 
άιπαΚιίςωμκνβ των τβ άποχβιμένων τοΤς θιαρέατω; 
(ώβιν άμοι^ν τ6 μέγΐΐ^ος, χαΐ τ6 της άνθρωπαρ£- 
«χείας φυτι8αν6ν λογιαάμίνοι. μή μι6νον -πρ^ έχιΤνο 
τλ μ4Αλον της θζ(ας ^ξης. μέγιθος συγχρινόμινον, 
άλλ* ούβέ πρ6ς χάχωοιν χα\ τηξιν ααρχ^ς άξιόλο- (^ 
γα» ^ν. 

Αλλά χαϋ μ<τά τήν χατ* αύτοΟ ταΰτηννίχην 
άάρχέχαχος έχβίνος ^Ιν^ ύΐιορύτηι τήν ύπζρηφα- 
νΙαν, οίον τιτχλ<υταΙον χα\ πόνηρ^τατον βάραθρον^ 
^ήαεως λογιαμοΟς υποβάλλων, χαΥ μ<γαλαυχβ!ν 
%μ^ π£{6ων, ώς οΐχβί^ δυναμβνχαΐ π^ρινοί^ τήν 
311 άρΓκήν χατορθώααντας. *Αλλ. ήμ<?ς ι7^^μνη- 
αΐΐώμ^ν της αΟτοαληθβ(ας λβγουτης, 6τι ι Χωρίς έμου 
^ Ιϋνααθ• ποι•ίν ούΐέν *» χαΐ ουτο)ς άποχρουώμ€6ά 
τάς τού πονηρού πολυ•ιΜς μηχανάς, χα\ έργ*ζ4- 
μβνο(, χαν χαλώς έργαζ^μινοι τ^ χαλ6ν , χαΐ συν 
τα«8ΐνώ98ΐφ{ <:πρθ9ηχούβ|}, γινώαχοντ&ς δτι χαΟφ* 
ΐκρ 81 τις έν άγγβίφ μ•ίρον πολύτιμον χιχτημίνο^^ 
χα» «ύτ6 γέη |9«1 της χ^ρου, χάν τήν χόπρον βάλλη 11ΙΙΙ168 νίΓΐιΗυηι ορβη 8||[9η:αίαιιιιΐΓ, 5ϋίβιΐ8 ίΐΐβ ιιιη- 
Ιί^ουβ ΐΜηιιιη ηοιι €88β 1>οιιυιη 8ί> ηοιι 1)οηβ Ααΐ, 

Ο^ΙλΙΟΓ 1108 ΐν6Γΐ«Ι*6 116 ρΓΟρίΟΓ ρίυΐΙΙ Οΐΐβΐη 1)0ΙϊΙ 

αρβΓ8ΐίαιιβηι ρ6Γϋα8ΐηυ8, βοίΐίοβΐ ηοη βα νοίαιιΐβΐϋ 
υΐ α.ΟθοίΑϋΐΙβιιιυΓ, 86(1 υΐ αΙ) Ηοιηιηίϋυ» 06Γη8ηιυΓ, 
«ί€ (]αο<|υδ ηο8 (Ιίνίηα Γ6ΐπΙ)υΙίοηβ 6ΐ 8ριπ1αα- 
ϋ1η>8 »ΐ6Γηί8(|ΐΐ6 8ροΙί€( ρΓαίηηΐ8. Νθ8 νβΓΟ ^^υ8 
οοηαΐυβ βΟΟοί&ικα» ]τηΐο%, βΐ υη8 ρ8ΐ-ΐθ ρηςμιιΟΓυΐϋ 
ςυα ρΊβ ?ίν6η(68 6ΐ8ρ6εΐ8ηΐ πι.ι^ηίίικϋηύιη. 6ΐ «Ιίΐι 
Ιιιήαβ «8ϋιη8ΐ1οιΠ8 υαοΊιαιθιπ τοίνβηΐββ ηυ;Β ιιοιι 
ιιιο4ο 8ϋ ιι«ϋ£ΐιί1α(ϋιΐ6ΐΐι ^Ιοπ» & Οοο νβικυπβ οοηι- 
ψΛίΜή !ΐ6(ΐυ1ΐ, 8βϋ η6€ ιΐί^ηα ίΐααρ 68ηιί8 ιΙοΙοΓίΙυί 
•ι 4«Ιίΐ|ΐιίο α€ςυίΓ8ΐυΓ• Ι116 8Ιΐΐ€1Ιΐρ6Γν6Γ8ίΐαΐί3ρΗηε6ρ8 ΙΙβΓΟίΙΙ (Ι(^ί€ΐιΐ.<9 

ΙΙβΓίιιη βϋρβΓίιίλΐη ν«1ϋΐ υΐΐίιιιηηι ϋΐ |>«^Γί€ΐιΐΌ&ί5$ί- 
ηυπι βνΓ((ίΐ6ΐιι 8υΙ)]ί€ίι, σηιηία ρΓοΓ^Γΰΐ^ί :ΐΓ{;ιιηΐ6ηΐΑ 
ςιιΙΗιη ΰοιιΙΜύιιΐΙιιιι 8ΐΐ{|;6Γ9ΐ, 61 ί^οΐϊηΐίαιιι ϋιιβ . 
(Ιβαΐ, ρβΓίηϋβ 36 8ΐ ρΓορπΗ τίΓΐυΐ• 6ΐ ίυάιηο νιιΐιι. 
Ιβιη 6ΐ6Τ6υΊ886ΐηυ8. Νθ8 νβΐΌ ηΐ6ΐηθΓ6& $ίιΑϋ& ίρ^ιηο 
ν«πΐΐΐί8 ι1ΪΓ6ΐιΐί8 : € δίη6 ηΐΰ ιιίΐ ρο;β5ΐί8 Γ^ιβη: "^^ ;• 
8{6ςϋ6 4*ΙΓηκί;««ήιΐ8 ιιιυΐιίίύηιιββ ιιιαίίςιιί ϋο1θ8 ι>ι 
1>3ηυιιι Ι^οη» ορ«Γ8ΐίοιιβ ορ«ηιιΚ(!8, ευιυ ϊΙΙϋ ι|ιΐ3ΐ (|β- 
€(ΙΙιη)ηί1άαΐ€,(:θ|(ίΐ8ΐιΐ68 (|ΐιο«Ιΐ]υ€ΐηα(1ιιιοιΙιΐ(ΐι,$ΐ ςυίϋ 
ΐη ΥΜΓΟίο ιϋη^ΐΜηΐυιη ρΓ«ϊΐίθ8ΐιιιι, 8ΐνϋ Ίη $((:Γθυ$ 
€0αΐ|(Ι»1, 8Ίν68ΐ6Γ6υ8 ίη ν»86ΐΙΙυιιι ίιιιιιιίιιαΐ, υιΐ{;ιΐ6η- 
Ιϋΐ» ρ8πι«Γ ΓοΓΓυιιιρίΙιΐΓ βΐ ρβΓίΙ; ίο 61 τίπϋβ δίνβ $1ς τόάγγιΐον» 6μο(ως τ^ μύρον ήχρΛωαβ χα\ άπώ^ Π β^ιοι ρβτ (ΙϋβΓίΙίλΐη ειιιιι οοιιΐΐΐΐΐίρ.ιι <»]ί€ίηιηιΐ8, βΊν« λββχν, οϋτω χα'ι τήν άρ€τήν, χάν άπώαηταί τι; χα'ι 
άφ* εαυτοί ίτιο^^ίψτ) δ:ά της απραξίας, χάν ά^ιαμί• 
ξ^τ^ πρ*ς€ΐ ταΰ'κη; τήν πονηρίαν, έχατέρωΟιβνάμοίως 
ΐι^(ρ8ΐοΙχαΙ άπ^λλν9(• Κα\ ταϋτα νυν λέγω πρ^ς-χήν 
ύμττέ;>αν άγάπην διά τ^ν τηςνη^χιίας χαίρων, ίνα 
τοΰτΕΟν ί'ΐιχτον πάαη^ χ^χίας έαυτοίς «τυντηρήαωμεν* 
λα\γάρ τ6ν ίν τ:Τ> Εύαγγελίφ Φαρ'.σαΙον έχκίνον; 
ναΙτΦΐ νηβτζύοντα δΐ^ του Σαββάτου τ6ν άπαντα 
γρόνον, ουδέν ώφίλησβν ή νηττιία * μεμιγμένην γάρ 
€1/8 τηγ ύπ^ρηφανίαν χα\ τήν.πρδς τ6ν πλησίον χα•^ 
τάχρισιν, Ού ρ^,ν ^•ά τηυτο ούχ Ιστιν ωφέλιμος ή 
νηατβία ; ΛοΙς γ/ρ Ηαρί'ΐτω χα* ώ.; προι* χβ ταΰ- ι^υ8 «χρηΐΐίο ΐϋ&Πιίαιιι ϊιιι»ιιίδο<*ίΐιιι•ΐϋ, ]ηιιι ηϋ ηί1)<( 
ρΓ0ϋ6!(ΐ β1 ρ68»αιιι ΐΐ. Ει |ι«ο (]ΐιΐ(1οιη ρΓοροιιο οηϋ- 

Π'Λΐί Ι»ΟΐίΙΓ» ρΓθρΙΐίΓ]ί•]αΐΙΙΙ 1ΰιΐ(ρΐΐ8, 111 ί11ιι«1 ϋίίίι• 

ϋϋι ιιΐ8ΐίΐΐ2Β ίιιηιιί8Γιοηθ ι^βΓα^^Ηΐιιβ. Εΐβιιίπι ΠΙΐ 
Κν»π|«1ϋ ΡΙιαπβχΌ,Ιίοβΐ 1>1ϋ ΐοΐο αιιη» ρ«•γ 8»Η]»αΐυίη 
]6]υιΐ3Γ<Η, ΑίΙιίΙ οιηιιίιιο ρΓοΓαίΐ ]6]ΐιιιίιιιιι. Οοη]υη- 
€ί8Ηΐ 6111111 ίφίιίο Ιι:ιΙ$<:681 βιΐΜΓΤιίαιιι οι {(^ΑίθΓηη'θ 
(ΐ€ ρΠιχίιιιο ^ιι(|^^•|^ι. Νιιιη \»Μητ ]6ΐυηίιιιιι ηυΐίίυδ 
«84 ιιΙίΚι:ι(ί8?> β«ϋ ι|ΐι»ηΐί χϋ Ιιιογι ρίβ βΐ άα- 
66ΐ•ΙΰΓ ϊΙΙιιϋ ρΓυ86(|<ΐΓπ('.1)ΐι$ ιηοη8(Γ&νϋΓ«ηιι ηοιι 
ν3ΐιΐ*»ιιι Μ(ΐ^<ίβ8 ^ι ΕΙίη* , &«(! υη^ιη Οοιιιίιΐϋ^. 
Μΐ)νλ6«4|α4€ΐ6ίΐι, 6βΜ ΜΐΗΗ(»Γυτη (ϋθΓαιη ίη ηΐαηιβ ** ^<ΜIΗ. ΧΤ, 5• )» 0ΒΕ60Η11 ΡλιΑ1I^Κ 10 

9^^ίΛ ΙβίαηΙοη (Ιιια, ςο^βο, λΐΐβικϋΐο, αϋΙιββΓβΐβ α «ην εργαζόμενοι^, όσον έβτ\ τ^ €φ•λθΓ• Λ^ιξικβ 6 ΐΜΜϋβ» &ιΙ]ανηιΐ# Ιβηιροη , Μογ&ί ίη ιηοηΐβιη ιϋ 
0<•υηι »8€6ΐι<ΐ6ΐιΗ ΐΗ 6]ΐΜ ρτχβιιηΐίβ βχβηιρίο εοιι- 
β€€η(Ιβηΐ6« »1ίςιιχιΐ(Ιο6ΐιηΜο ιι<Ι]ιιιικ»ιοογ> βαιιϋ ηοη 
ςαίϋϋΐιι Ιη ΐΒοηιειη, 80(Ι Ιη ακίιιιη* υηάβ ιιοΙ>ΐ8 
€6ηληΐίΙ>υ8 »ιιχΙ1ί«(υΓ )« ΙΙογ»6$, ίιΐΐ|ΐΐΑΐιι, οΙ>86γ- 
ναΐο ςιΐλ(ΐΓ>κί»1•ι ^ίβΓΟίη ]ο]υιιίο, ίη ίΑθίβ| ηοη ίη 
«ηΙ^ηιβίβ, υΐ &€τίρΐιιηι ΙφίπΓ, Οβιιηι νίάβΐ» €ηιη 
ίΙΙο ΰοη?6Γ$&ΐαΓ βΐ οοΗοηιιίΐαΓ, βίοαΐ Αΐηίουβ ουηι 
«ιυΐΰο €οηΓιιΙ>υΙ«ΐυΓ« & Οβο (ΙοοβίυΓ 61 Ίρββ <ΐ€ίηϋβ 
(1ο€Αΐ οιηηββ »ηο^ οοηΐΗΙιιιΙβ• (|υο(Ι θ€ΐι> ββΐ ςυΙ 
ββηφβρ Ρ8Ι• ςυΐ 9ϋ η'ιΙΓιΙαιη ηοη ΐι:ιιιΚΐ, 86ϋ νοοαηβ 
«2 (μιχ ηοη βηηΐ (8ηςη:ιηι 68 ςυοΒ 8θηΙ, 61 6μ ςυ» 
ηοη ^Ηιιι :ΐ4ΐ ΰ&8ο ρΓθνοΰ»η8, η*{€ ίη ίηίοΗΐυπι αα• 
^ιιατιι Ι:ιρκιΐΓϋ$, ςηΙ βρΪΓίΙυ 61 ηι6Γ3ΐ νοΙαηΐ&ίΐ8 νΐΓ• γ&ρ ιιολυήμ<ρο>τ νηατβίαν &γων. *Αλλ4 ^γν^Ρ^ιτ•, 
ιηιραχαλω, x^^ Αμβτέραν βι^νοιαν, χα\ ουνανιιφό• 
σα^€ νυν^ τοΟ χαιροΟ Ιι^έντος, τάΧ^ 'Μ ΜηΛύέ^κ 
έκ* θροος ΊΖ(Λς βεδν άναβάαΐΦίν. ίνα δι* «ΰτΑν μμ$* 
όδ^ν αο6κ έπαναβα(νοντ8ς συνανυψωθήτ» Χρι^ιψ, 
μψίίτι ηρ^ς 5ρος, άλλα πρ^ς ο5ρανδν Ανι^ντι «α) 
ήμόΐς ΦυναΚαίροντκ. Μωί^βη^ μίν οΟν τΕ^ααραΐΒον- 
Οήμερον νηστ<(αν ίη" 5ρο; Αγων» έν «Γδ<κ χαΐ ο6 Ι»* 
αΙνιγμάτων, χατϊ ^6 γβγραμμένον^ όρ^Ι Β$&ψ * χα) 
όμιΜ τούτφ χα\ προσλαλ•!. χαθάπιρ ιΓ τΐζ λαλή• 
•ει ΐιρ^ς τ6ν εαυτού φ<λον,χα\ μανθάνη «αρ4 βαου» 
χα\ διδάσΜΐ ηάψτας ι»ρ\ αδτου, ώς αυτός Ιατιν 4 
&2\ ών» χα\ πρ^ τ6 μή 5ν ο6χ Ιών» Αλλά χα\ τΑ μ4| ιυΐβ υηίνβΓβαηι ίηιιυηΐ6Γ0Γηηι νί$ϋ>Πίυιη 6Γ6«(Ιο- ^ βντα ώς 6ντα χολών, χαΐ έχ μ<) δντων τά «Αντβ 

καραγαγών» χα\ πρ6ς τ6 μ)) Ι^ν διαπιαβίν ούχ ΙΔν• 
"Ος χρώτον μέν νεύματκ χα\ Οελήματι μόνφ τ^ 
αίσθητί^ν χτίσιν αδμχαναν Αθρόχν Ιξ ο&χ βντνν 
προήγαγβν ι Έν ί^ρχ|1 γάρ, φησ\ν; έιοο(ηβ•ν 4 
ββδςτδν ουρανών χα\ τήν γήν* • οΰΐιάχανον κ4ν^ 
τως, ούδ* Ανλυ πάντΐ| νών μιταξν) πάντων ' Οδαη 
μλν γάρ άναμ\ξ }|ν ή γη» χυοφόρον δλ έχά«<ρον Αέ- 
ριας τι χα\ των χατ* ιΐδος ζώων τχ χα\ φυτων^ ό Α 
ο6ραν6ς των διαφόρων φώτων τ• χα\ πυρών» έν οίς 
τ6 σΰμηαν ύφέατηχβν• ΟΟτω; ο&ν Ιιιοίηαιν Α Θ<Ας 
έν Αρχ9 τ6ν οΰρανόν χα\ τ^ν γην» οΤόν τίνα Ι^ην 
πανδβχη χαΐ δυνάμιι τΑ πΑντα φέρουααν, xαλώ^ 
ιιό^^θιν Απο^^πίζων τους χαθ* έαυτήν ικροΟφ<• ιΐ6ηι 6 ιΓιΙιϋο εϋοχίΐ. δοηρίιΐΓ» 6ηίηι : ι Ιη ρηηείρίο, 
^Ιίείΐ) 06118 6Γ6ανίι εοβίηηι 6ΐ ΐ6ΓΓΐιη '% » ηοη οιη« 
τιϊηο νβιοααηι η66 0Ηΐηί8 ηιΐ8ΐυΓ<« 6ζρ6η6ηι, Ν;ιιη 
"λήηίβ 46ΓΓ1Ι Ιιοηιί866ΐ>3ΐυΓ 6ΐ υΐΓβςιιο κΓ&νί8 εηΐ 
•ΜΓ6, οηη'ώιιβςυβ ιηΐιυβίίυπι ρΙαηΐλΓΟίυςαο |;βη6• 
ηϋοΒ; ΰΟΒίηιη νβΓΟ ρΙ^Βοηι ΙυηΜηίΙ)υ8 Ι||ηί5υ8ΐ|ηβ ίη 
ςη1ΐΗΐ8 ίοΐυηι 60&8ΐ8ΐ)8ΐ(. δίο ί^ίΐηΓ €Γ68νίι Οβαβ ίη 
ρηηϋΐρίο οββίυιη 61 ΐοτΓ&η Ιαυςυ^ηι πιαΐ6Γί8ΐη οαι• 
αίηηι ΓοΓιΐιαηιηι 6•ρα66πι, π«Ι ροΐ6ηΐί8 ιιηίνεηαια 
ΐ0ΓΓ3Γυηι ΟΓϋβηι (οΠ ρΓ0€ηΙ <Ιθ€ΐ« Γ6(1&Γ|[υ6η8 608<|ηΙ 

απΐυΐη8Γ6πΙ ηι8(6Τί8ηΐ α 86 ίρ$8 αε06ρί886 6Χ$ί8ΐ6Β• 

Ιίβιη, ϋΰίοιίο 8(1 ΟΓηληιβηΐυιη ιηυη<1ί» ρΓορπιιιη 
€ηΙΐ|οβ 61 €0ην6υί6ηΐ6ηι οηΐίηοιη Ιρβί ρΓ«86ΐιΐίοηι, 61 ιηυηϋαηι βοηΟοίβηΓιαιη ίη 86Χ ά\ο\^η% 8ΐ»8θΙνίΙ» (« βτηχέναι τήν Ολην χαχώς νομίζοντας• Είτα «αλλιιρ• 5ίη|{α1ί8 8θΐ8 νοΙυιιΐ8ΐβ «ϋ86Γ6ΐί8, νκίαΐ 6χ ιΙΐ688αη8 
8ΐικΌη(1ίϋ8 64ΐυο6η8 οοη|6>ΐθΓαιη 8ρβ6ΐ68» ςυ&8 86* 
.ουηιΐυιη 8γηιιη6ΐΠ8υι 6ΐ ρβΓΓ66ΐίοη6ΐη 61 υ8ΐιΐΓ»ηι 
4ΐί6€Γίιηίη8ΐ88 οοαάυηαΐ» 8ΐίί8 ρΓορίΟΓ 8Γΐ8, 8ίη8η1ί8 
ρΐΌρΐ6Γ ΐΟΐυηΐ» 61 ΙΟΙΟ ρΓ0|)ΐ6Γ 8ίη{υΐ8 οπΙίιΐ8ϋ8 ; 
€Μ-68 ΐ6ΓΓ8ηι ίπιηιοΐ8ΐη» νϋΐϋΐ 6ΐτε8 εοηΐηιπ) < Ιγ- 
Γ.Μωροηίΐ 8ϋ Ιη8ΐ:ΐΓ οίΓοαΙί^χοοΙβί» 61 &8ρί6ηΐ6Γ οοη- 
]ιιη((ίΐ εοΒίυαι ηυοϋ ςυίϋίβηι ηοκίΐ, υΐ ίϋ6ηι ιηυηϋαι 
86ηιρ6Γ η)8η68ΐ ηΐοΙ)ί1ί8 οίηιυΐ 61 νοΙυ1>ί1ί8. Ν8πι Ιγ- 
ΓοςηίοιΙ• 6ΐ τοΙυΙ>ί1ίΙ)«Η ΓίΓευίιΙΙηι 6ίΓ€ΐϋηρο8ΐΙί9 

€ΟΓρθΓίΙ)Η8» η666886 6Γ8( ΙΐυΐηοϋίΙΟ Π16ΐΗ8ΐη ΐ6η6Γ6 

α*Κ!006πι ςα38ί εοηΐΓ8Γίο ροιιϋ6Γ6 ηιοΐι» 8ΐ8ΐιί1ίΐ8ΐβ 
ΙίΙΐΓ6ΐηΓ ίΐ8 υΐ Ιη»ΐ8Γ ογΙίηϋΗ ηιαηιΐυβ 8«8ΐη 8ρΙΐ88• 
Γπιη ηηηςυ:ιπι ΐΓ8η8^Γβϋί8ΐυΓ. 
χης τ)ρ/ μέβην έλαχλ χώραν» Αντί/^/^χον τ|) χινήαιΐ 
δ:χην τήν παγχόσμιον οφαΓραν. 

ΙβίΐυΓ υηίτ6Γ8ί ΩηίΙ^υβ 6χΐΓΗΐ8€6υ8 85 ορΓιηο 
ορίΟεο ι1ί5ρο&ίΐί8» ΐοΐυηι ίΐΐυηι πιυηιίαιη πιίΓυιη ίη 
Μ)0<1υπι 8ΐ8ΐ)ίΙίνίι 61 ηιονίΐ. 86(1 ίηΐβΓ ίΙΙθ8 Αη68 8ΐη« 
ςιιΐΰ ίΐ6Γηηι οοηνβηίυηΐι^Γ (Ιί8ΐΓίΐΜΐίΐ» 8118 (ΐυίιίοιη 
ΙΐΐϋίΐΐαΙ 8(1 Γ6£ίθηβ$ 6Χ66ΐ»Α8 οοοιιρ8η(]Ηΐη, ηΙ*ί 
εοηνοΙναηΐΗΓ ροΓ 8ΐιίι>8ίηΐ(ΐ8 ηιυηιΐί Ιιπιίΐ68 ηοη ηιί- 
1108 0Γ(1ίη6<](ΐ8ΐη Ιβηιροπ» (1ίυΐιιηιίΐίΐΐ6 8ϋιιιίΓ8ΐίοιιο 
ϋϊ^ιια, «|υ8ΐ6ηυ8 ΙβνΙα 6( 6«!ΐ6Γί8 61 αιΐ υ1ί1ίΐ8ΐ6ΐη ίη- 

ί6ΓίθΓηΐη ν6Γ88ΐί1ί8 ίΐ8 εΟΟίΓΟ 88ρί6ηΐ6Γ 6(ΐ8ρΐ8ΐ» υΐ 
ίΠ|(0Π8 806Γΐΐίΐ8ΐ6ΠΙ βηαΐ6ί6ηΐ6Γ ΐ6ηΐρ6Γ8Γ6 (|1ΐ68ηΐ, 
η66η00 ρΓΟρΓϋ 68ΐθΠ8 νίΐΗ ίΐΙ 8018 Γ(;|{ίθΐΐίΐΝΙ8 €0η- γών χα\ τ6ν χ09μον έπιχοσμων» τήν οΙχ•(αν έχ^τ* 
στφ χα\ κροαήχουβαν τΑ(ιν των «ροοόντον αύτφ 
χα\ συμχληροΰντων τ6ν αύτου χόσμον έν Ιξ 4Μραις 
δι<ν8ΐμ8» διαχρίνων Ιχαστον «ροατΑγματι μόψ^ψ 
χτΧ χαΟΑικρ έχ θησαυρών Αποθετών έξΑγων (Ις ε!^ 
δο; τά έντιθέντα ' διατιΟιίς τι χα\ συντ808\ς έναρ* 
μονίως Αχρως χα\ προσφυώς Αλλο πρ^ς Αλλο το^ 
των, Ιχαατόν τι πρ6ς πάντα, χαΐ πρ^ Ιχαατον 
Απαντα. Κα\ τ^ μέν Αχινήτιρ γ!) χαΟΑπιρ τινί χΙν 
τρφ 7ΐ3ριτιθ€\ς άνωτΑτφ χύχλφ, χα\ συνδων ιιαναό* 
φως διΑ των μίαων τ6ν Αιιχίνητον ο&ραν^ν» Τν* Α 
αύτ6ς διαμέν^ χόαμο; έοτώ; όμου χα\ χινο.ίμ8νος * 
πΑντη γάρ χύχΆΐ;) των Αειχινήτων χα\ ταχυκινήτων 
Αγαν οωμΑτων πβριτκβέντων, τ6 Αχίνητον έξ ΑνΑγ• 
ς4)ν ττΑαιν Ε/Ιαν, ώ; 33 1^4 μ^ταχωρβίν χυλΕνδρου 

Τοίαύτην δή νκίμα; 6 Αριατοτέχνης των του παν• 
τ^ πιρΑτων έχατέρφ τήν θέσιν» τ^ν σύμπαντα 
τούτον ιύχόσμοις ώς βΐπβΐν χό^μον χα\ Ιτκηξβ χαλ 
έχ(νΓ|θ£ ' των δέ μβταξυ των π€ράτων τούτων δια• 
νέμβι πΑλιν τ6 προαήχον έχΑστψ, χαΐ τΑ μέν Αν•• 
τΑττβι, χαΐ μ&τ£ωροιιολ8Γν έπιτΑττιι» χα\ αυμπερι- 
πολ£ΐν τφ Ανωτάτω του παντ'.ς δρφ ταυτώς χα\ χο- 
βμ(ως ιδ μάλα τ6ν ΑβΙ χρό<^ν, δβα χουφα χα\ δρα• 
στιχΑ πρ6ς τ^ χρήσιμον των ύποχκιμ^νων έβτ(* το• 
σοΟτον ύτ^ρανεστηχότ» του μέοου συνλτώ% Αγαν» ώς 
χαΐ τ^^ν έν τούτψ τοΰ ψΟχους Αμιτρίαν Αποχρώντω^ " βοη. 1. 1. η ΒΟΜΙίΙΑ η. 82 

•μ&ιν ^«ιν ΜριημμΙνχ, χα\ νΙ)ν ^χιΙλί της ββρ- ^^ ΙίηβΓβ, «ίηκιΙ^Μ ηϋα ΓθηΐΓ»ηο ηιοΐιι Ιιιφιι §λ «ιΐιΐι• ρ^νος άμιτρίαν έτΑ χώφας χβτ<χ•ιν• Έπέχβ«ν βέ 
«Μς «α\ τήν *μβτρ(αν της φορβ^ των άνωτάτω π•- 
ρ^ΤΜ» Αντίστροφοι; ΙβΙως αΟτά «ινο^μινσ, χα\ χατ- 
Ιχβιν έχ\ χώρας χάχιΐνα ^^^ τ9|ς Αντιστρόφου π<- 
ριηρβφής, ήμίν τι «αρέχιιν ένιαυβιαίοιν πολυωφβ- 
λίΐς βίαφοράς ιίιρών, χρονιχών τι διαστημάτων μ4• 
«ρ«, χα\ τοδ χτ<ααντο;^χα\ τάζαντος χα\ χοσμήααν- 
«ος βιοο τοΙς «υνιβίαι γνώσιν. Τ^ μέν ο2ν Ιν μ«- 
τιώριρ χα\ ανωτέρω πολνστρ^φως οΟτω κκριχο^ύ- 
€ΐν 4ιττΑς Ιφηχΐ• χάλλους τβ παγχοαμίου χάριν Χ9ΐ\ 
6φβλ•£•ς «ολυκιδους • τά β* 4λλα χάτω' χα\ «•ρ\ τ6 
μΙοον Ηηχ:ι^ δσα βάρος Ιχ<ι χα\ ιιαΟητΙί τήν φύσιν 
έ«τΙ, γ(ν•σΟα( Τ9 χαΐ άπογ{ν•σ9αι ηέφυχβ, Ιιαχρι^ πιοιιιηι ΓιιιιΙΐυηι ηΐιηίαιη €οΙιϋ>βΓ€ Ίπιροΐιιηΐ• «Ι Ιρι» 
Ιο ρΙ>|Ίβ »υΙ•ορρο»Μί ΙηοϋΓκιι» Ιι6ηιη6ιι<ο ΓθβΓ««ι«, 
ϋοΐιΐβ νβΓα μηι4>6Γβ ^γ»!»• οηηΙ Ι«ιηρΜΐ:ι(ιιιη Ι«ιη• 
ροΗβςυβ 8ρ»ιίοηιιιι ηΐ6ηιαΓΑ$, ςΗΐΝΜ ηιίηϋίΙίιβΓ 
•ι οΓϋΐΐατΙβ «ι ΟΓϋίΐΗΐιοηβ βΐ οπμΙοΗι ΟβΙ ίηΐβΙΓι* 
ΙοηΐΙΙκιβ (Ιιυΐ οο|;ιιϋίοΐ)βιη. λΙία6Γ|[• Ιαβιοίίβο Μτθ 
«ΙΐφϋοΊ ΙιηριιΙβιι τβΓβΜίΙί» αηίνθτ»! άοοοΗβ βΐ ηοΐ- 
ΙίΓοηιιΙ$ υΐ1Ηι&ΐί8 |{Γ«ΐί9, λ^ τιιποβ ηιοΐιΐιΐ ιΙ«β^- 
Ιλβηϋο• οοηροβιιίΐ ; »1ί9 τ«γο. Ιη πιμΙ!», €υιη Μ<^η| 
§ητί& 6( ιιαϋίΓλ. ρ0•λϋ>ί1ί«, 8ΐ»5ΙΙίν{ΐ« ψ^χ ϋΐκκία 
βΐ€θλ()ιιη9ΐΑ.ιι^ηοιι »ά ιηιιΐλΐίοηβιη ρτο €Αηι•ηο«Ι•^ 
ρΓορθΠΜ, ρυΙοΙιβιτΙπΜ^ κιΐβΓ •6 οπϋη&τίΙίι.ι ηΐ υιιί• 

Τ6Γ8ΙΙ«ΙΙ |ΐΙΓβ <ΐ6ΐ>β9ΐΙ ΤΟΟλΗ ΙΒΠΙΙΐΐ4Ι9. ν4μ<νά τβ χα\ συγχριν^μινα, χα\ «άσχοντα μάλλον μβταβάλλιιν η^ λύχρηστίαν, χατά χ4χμον ύιιοτι- 
•«Ις χαΐ ταΰτα χα\ τ^ πρ^; άλληλα λόγον, ίν* έτο{μο»ς Ιχη χαλ•1β6αι χ^μος τ6 κάν. 
05x0• δ)|.ικρωτ^ τι των ^των Ιν τ1| χτίσιι ιηρ- Β Ικηβγ (|υθ(Ι()Αΐιι ΰΓβλΙυιη \λ ρτΐηοΐρία ^ρρίΓίτα ^Ιχθη^ χα\ μττά τ& «ρωτον Ιτιρον, χα\ μβταξΟ ιτά- 
λίν Αλλο χχ\ έφλξη;, χα\ μιτά χάνια ό άνθρωπος, 
Ις τιμής της ιηρά Θιοΰ χα\ κρομηθι^α; ήξ(ωται 
|»Ιζ•νας• χα\ κρΥν ή κλασθήναι χαΐ μιτά τήν χλά- 
•IV, Ας «αλ τ^ν αΙαΟητλν τούτον χ^σμον κρ6 αύτοΟ 
γ•νέο#αι Βι* αύτ^ χα\ τ<)ν των ουρανών βασιλ«(αν 
•Μ(»ς άκ^ καταβολής χ^μον βι* αύτδν &τοιμασ6ηναι 
«ρ6 αύτου» χα\ βουλί^ν ικρ\ αύτου προηγήσαβΟαι• 
«βΙ χ•ιρΙ ^ου χα\ χαιτ* (!χόνα πλασθήνχι β£θϋ, χα\ 
μή ^ ιιάν οχαΙν Ιχ της Ολης ταήτης χαΐ του χατ* 
«Μ^βιν χόαμοιι, χ«0άιιιρ τά άλλα τών ζώ€τ)ν, άλλα 
τ6 ««μα μάν«^9 'νΐΐν βέ ψυχήν έχ «ων ύχ^ρχοσαίων, 
>άλ1ανβ|«•ρ* αύτοδ το3 βτου δ(* εμφυσήματος 
άΜ^^ή'του, άις μέγα τι χα\ θαυμαοτ&ν, χα\τοΰ καν- 
τΙς Α«ιρέχον, «αΙ τ6 ι^ν Ι«οιη«ΰον, χαλ τοΙς «ά• 
ϋν Ι«Μτατουν^ χαΐ θ•ου γνωστιχδν άμα χα\ διιχτίο 
Λψ «βντδς μάλλον τϊ)ς ύπβρανιρχισμένης του τ•χν(- 
ΙΜ μιγαλιι^τητος άιιοτέλβαμα• *£ννβυββν χα^ ιβαρά- 
ΙΐΜον ένδια(τημα αχ<Ιν« έξαιρέτως ΰ«6Θβου χα\τοδ- 
τ•¥ «ιφνταομένοκ^ ιΛ^ίας Βίας χα\ ^μαΐας έχ<Τ τυγ• 
Ι^Αναιν «ύιοκροαήιηυ, χ•\ ανμβουλΙ)ν έν τουτφ χα\ 
Ινιαλ^ν τβαρά θιαδ λαΜν, νηατ^ίαν Ιντιλλομένην 
τ^ Ι^Λ «ρέίΜνααν, ώς άν ταύτγ$ κατέχων χαΐ «υν- 
τ^ρβν, άάΑναηος χαΙ άχάματος χα\ άλιικος βιαμένΐ) 
τΙνάιΙ Χ^άνον• 

Ά II της εντολές ταύτης χαλ συμβουλής τ||ν 1«ι• 
€οιι3^« φβΟ Ι τιδ άρχ«χάχου δφ«ως Ιχάιν «ροτιμή• 
αας, ιηταλόβας τήν ένταταλμένην νηστ«(αν, της μϊν €ΐορΗ, ροιιΙ ρΓΐιηυηι »1ΐ6Γυιη, οι ηΐΓβαβ ροα Ιιοΰ 
Ιοηΐιιιιι, 61 ήο «ΙβΙιΐϋβρι, 61 μο5ΐ οιηηίι Ιιοιιιο, «{ηΙ 
Α Όψλ ΙιοηοΗβ 61 ρΓΟν'κΙβιιϋ» ΐΝη]οπ8 ιΠ|;η9ΐΗ8βιιΐ• 
Ιΐι ηΐ Αηΐ6 6υπι ρΗιιβ ΓΤθβΗΐ, 61 ΟΓβαΙιιιιι αι2 6αιιι 
οπϋιιαπί Ιβίαιη υηΊτβηυιιι ηιιηϋυιη, ΊηβιιρβΓ 6οιι• 
άίιο ρΓθρ(6Γ Ίριοιη ιιιιιηιΐο, ρπφίβΓ οιιπκΐβ^η ρΜ*- 
ρΑΓΑΓίι Γ6^ηυιη €6ΒΐθΓυιη ; ίη οιιιιιΙΙ)ΐι> βιηιι •ρ6€ΐ^ϋ 
τοΙιιηΐΐ(6 Ιηΐ6ΐΐ(ΐ6η«,'6ΐ (ϋ§η3ΐΐΒ •Η ϋΙτίΗβ βιιι ιιιι<* 
«11 αά •ιιΐ(η 1ιη8|;ίη6ΐιι 6υιιι €Γ6>γ6, ηοη φίΜβ» 
Α4ΐ60 υΐ Ιοίαι οοηιίΑΜ 6χ Ιοα ηιβίβΓΜ 61 6Κ ΙιΙο 
ηαηιΐο 36η8ί^Πί, βίοιιΐ 6»16Γ2 αιπιπαΗα, μ^Ι 6ογρ«γ6 
Ιαηιηαι, ιηΐηι&ιΐι Αυΐ6ηι ιΙ> β!ι ηιι» $υρπι ιηιιιΐ4)υιη 

ΑΙΙΙΙΙ Γ6€ΐρ6Γ6ΐ, §611 ρΟΐΙΟΒ αΙι ΙρϋΟ ΟβΟ ρ6Γ ΙΐΙ£ίΓΑΐ)Ι«τ 

^ Ιοη ΙιικιιίΒΐ(ίοη6ΐη Τ6ΐιιΙ ςυίϋ ιιιιβηηιη 61 ιη'ίΓαΙιίΙβ 
61 Ιρβο υο!?6Γ•ο €αΙ ρι«6•Ι ρπκ$ΐ9ηι!υ8 6^ οαιιιίΙ)ΐιι 
•υρ6Γ6Χ6€ΐΐ608, 06ΐηυ6 ΐΑίιι 60(ηοβ€6ηιΠ ςιίΑΐη ρο8• 
6ί«ΐ6η<ϋ ΐ6ΐ 6|]Αΐη ϋ6ΐηοηβΐΓ6η(ϋ οιρΑΧ, υαο Τ6γΙ)0• 
Τ6ΐυΙ βρυβ «αρ6Τ6ΐηΙη6αΐΐ8 ΗΠίΑΰΙβ βορίβηϋ» 8ΐ>30- 

1ΐΙΐΐ88ΐαΐ»Ι1Ι. Ιΐ18βρ6Γ <ΐ6ϋίΙ 6| ρΓΟ ϋΟίηΙοΐΊίΟ ρ<Γ8(ϋ- 

•αη «5 Ιρβο Ι)6ο ρίΑπίΑίοιη, <1ίγΙη6ςιΐ6 εοηΐβιηρία- 
ΙΙοιΐ6 «ι 6θηνβΓβ9α{οο6 ηβΐηαη ίρβο ναΙίυ |;αα(ΐ6Γ6» 

61 6 06Ο6ΟΙΙβΗΐ6 Γ6€ίρ6Γ6: Ιΐΐ]υθ€ΐΙΙΙΙΙ 611101 ΙΐαΐΝΐίΐ 

}ήαιι1ιιιιι φίΜΐΐιιιιι «{08 οοικΙΙΜσ ΓβΓΓο ροΐ6Γ3ΐ, ςιΐ(κ1 
ΐ|αλη(ΙΙο •6ιτ«γ6Ι 61 6άΊιηρΐ6Γ6ΐ• > ιηοηβ 6ΐ 1αΙ>ογ6 

Ρ<ΕΙΐΐ94|ΙΙ6 ]α^ΐ6Γ ΙΙΜΙ16Γ6Ι {ΐηΠΜΙΐΙβ. 

. Ι1ΐ6Αΐιΐ6ΐη« οομΗϊμ ιιΐ8η(Ι&1ί8φΐβ (ΙίτιηΊ•, ΙιβαΙ 

ρ€Γ¥6ηί88ίΐηΐΙΙ1Ι 86Τρ6Ιΐ1βΙ11 Ι* ΙίΐΜίΐαβΓ ρθ8ΐρθ&Ιΐί8 , 
61 ΓΠΓΙΟ ]6]ΐΐη|θ^ρΓΟ νϊΐΑ 2ΐ6Γη3 ΙΙΙΟΓίβΐη,ρΓΟ ία(6- ΜίωίΛζ τ^ θάνατον, τοϋ δΙ τ%ς άχηράτου τρυφής 1) {6ΓΓίιη2Β ναΐυρυαίβ Ιΐ6ΐ)ίΐ•6υΙο Ικιηο άαιηηοΕίϋΙ• χω ρ ίου τδ «ολίλχαΜς χα\ χολυσυμφοριίιιεατον χωρίον 
τούτα της 4μαρ«<α^ ά^τιλαμβάνΑί, μάλλον δέ τλν 
|άην «α\τ1ν 4χ6ΐ χαταχρίν<ται ζόφοΜ. Καλ βιέμβινιν 
άν 4 ψ^9ΐς ήμων έν τοΙς χαταχθονίοις ύικ6 τάς χοτ 
«Μααις ΙιίΑΐνοιι του τΙ^ν αρχήν άχατήσαντος6φ<ο>ς, 
βΙ μΙ^ ά Χρκβτ^ (λθών* χα\ βιά.νηνηίας άρζάμινος 
8ΐς τέλος χανήργησ» τ1|ν α&του τυραννίδα, χαΧήμάς 
Ι^λινΙέρΜοέ τι «α\ άν^ζώωοΑν» δ χα\ ΙΙωΟσΐ^ς κροη- 
. χΙραν•» * άχιΐ γ4ρ ^^ νηστ«ύων έπ\ του δρους 
«λΑκας άήρται θιοτοόχτουςι χα\ ν^μον αύδις δα- 
κνΛίψ #•οίί γιγραμμίνον ιιλαξλ |ιυτέραις« χαθ* δ έχ- 
«αιΐκΰων τηνιχαυτα λαδν Ικρδν πάντα τά του Χρι- 
«ν»ν προΟκέγραψχν Ιργφ χα\ προΟπίδ«ιξ€ν, ΙλιυΟ*• ΐΒΑΐη 61 βΒΓοιηηΙβ ΓβουηιίΑΐΐ) ρ6εοΑΐΙ Γβ^Ιοηβιη 0€Γ6- 
|>ϋ, ίιη• Αΐΐ ίοίβΓίιυπι 61 6]ιΐ8 €811810601 άοπιηλΐυ$ 

ϊυΗ. Ει Γ60Ι»ΙΙ8ίβ8βΙ ηΟΐΟΓΑ 008ΙΓ> Ιο βΙΐϋΐβΓΜΠβίβ 
ΑυΙ> Ρ0Ι6816Ι6 86Γρ60ΐί8 Α. ρΠΟΟίρίΟ 0)60(18618, οίβί 
εΐΐΓίΑΐΟΑ. Τ6θί6α8 6ΐ ρ6Γ ]6]αθΐααΐ 0ρα8 801101 ίοοί- 
ρΐ608 8Β1«Γ00Ι» 6ν6Γϋ586ΐ β]α8 ΐ5ΠΐαοΊ(ΐ6ΐα 61 810 008 
Ι|!ι6ΓΑ886(, ρΓΟΟΐ ρηΒΐϋχ6ΓΑΐ ΙΙθγ56β• Ηΐ6 60101 ίο 
0)01116 ]6]00408 ΙαΙιιιΙαΑ ΑΰΟβρίΐ ΑϋΙρ8θθ60 600(1ΙΐΑ8, 

61 810101 Ι6|;6ΐη Ι)6ί {\\%Μλ Ίο (1οαΙνι8 ΙαΙιοΙΙο βοοβοΗ- 

ρΐΑΟΙ 8€6ΐΙΟ()υθ) ςΟΑΟΙ ρορυΙοΟ) ίΙΙ)60 ίθ8ΐίΐ06ΐΙ8 

οοιοΊα ϋΐΓϋΑ 0)Γ48ΐιιο> 6νβοιθΓΑ ορ6Γβ ρΓΊίβίριηνίΐ 
61 ρπΜ0008ΐΓΑτΊι, ςοΙ Ι606Η8 ΑϋπιΙιαο), 8ΐ€ΐΜ ρ€•1- 

6Α €6Β6Γί8 ΙΐυΐΟΑΟί 1ίΙ)6ηΐΟΓ (λΖ%αη 681 βΐ δΑίΤΑΐΟΓ* 83 &»Ε0Ο«ΙΙ!βΑΐ:ΛΜ« Μ 

νους, ΐικ'ου άν8ρω«£ΛΛυ γένου; ό Αρβστός *^ϊτε{ίυν^ 
ΊΙλίας δ€ τίΛταραχονθήμβρον κα\ αυιΛς νηστΕυνας, 
Θί^ν *π*Ιρο\>ς όρ^, ουχ ίν "κυρί, χαθάπιρ πρίτίρον ή |).Ηϋ Ι&Γ»«2Ιιΐ£ί 1^|{3ΐυ5» ««(1 ρΓορίβΓ Ι^ίοηίυπι η»»]ΐτπ 
»€ ρ^Γ 1§ϋ0(η €θΐιιΐ6ΐηρΙ«(ιοηβ 4ΐί{;ηη8 1»>ΐΜΐα8 ίη 
ί(«»Η<^ Ι6ΐιυί5 &ΙΙΓ9Β ΐΓ»ιΐ5«ΐ}ΐιΐί8 οοηβριοίΐ ΟοιπΙιιιιιιι,. 
Ι;(οιιι& 168(13 Οοιηίιιί€π* νοοίβ ϋί€€ηΓΐ6• : «δρίΓΙΙϋβ 681 

04ΜΙ8 61 608 ςυί &<1θΓ»ΙΐΙ 6Μΐη, ίπ 8ρίπ1υ οι νβΓΙίΑίΟ 
0ρ0Γΐ61 8(ΙθΓ2Γ6 '^» ΝαΐΠ ΥΟΧ ςΐΐί()6ΐη 1Γ6Γίΐ8ΐβΐη ΑΙ 

\4>πι»(ί8 ρΓ»ιΠ€8ΐίοιΐ6ΐη ςιι« οιηη68 ΙίηβΒ Ιβιτχ ρβ- 

ΙϋΡΐηΐνίΐ, 8ΙΙΓ3 9ΙΝ16Π1 1ρηΐ18ίϋη8 δρίΓίΐΐΙΙΙΙ ^ΤΛΪΙΛΠΪ•* 
()ΐΙβ ρΓ8ΕΌ^Ι|Γ8νίΐ. Ργ£16Γ68 ΕΙί88 6Χ 6;ΐ φΙλΙΠ ]θ|}ΐΙ- 

ΐλίί νβιιία Ιι:ιϋιιίΐ νί:(ίοιΐ6 νίΓΐυίβηι »06<ρΊΐ ιΐιι^βιτάί 
8ΐκ.06(ΐ6ηΐ6ΐιι ρΓορΐΑ6(βιη, οιιΊ ϋυρΓκβηι ςυο ιΙοοΑίΐϋ 
ίρ56 ΓικτΓΑΐ, Γ6ΐίιΐ(}υ^Γ«ΐ ^ΓϋίΑπι, 8υΓ8ΐιιη(|ΐΐ6 1 ίβηζ 
:ΐ58ΐΐΓ£6ΐιιϋ Ί.Ιςυβ ίη δίςηιιιη νί8ίί)ίΙβ ίαίπΓ» Οιπ^Γι 
α Ι6ΓΓ8 ίΐι Οφΐυιιι α8(ϋθ&1οπί$. 1ρ86 ^υΐ6ΐη €ΐΐΓί8(ΐΐ9• ^ π>ήν αάτφ πβρανχιΤν τήνήν αύτ^ Ιχ^χνητ• χάρι«. γ£ρου9(α τον Ίσρα^^λ^ άλλα θιά της 9•άρέ^Γον νη- 
βΤ€(ας ύταρβάς τήν έν πυρί θέαν, έν φωνξ λεπτηί 
αδρβς διερχόμενης 6ρ^ τ^ν Κύριον, έγγυτέρωτ τηέ 
δένποτιχής φωνής γ«γβνώς • ι,ΠνδΟμα "^έγούση^ί 
Θιός, χα\τ«1)ς «ρβσχυνσΟντας αύτ6ν Ιν Πνεύμστι χβΥ 
άλη({β{^ «II προφχυνείν • • ή μ^ν γάρ φωνή τήν άλή- 
Η!άνχα\ τ^τηςαύτοαληθέίας κήρυγμα τ6 «άντ« 
πβριηχήσβν τά πέρατα • ή βΙ διερχόμενη αύρα «λ' 
πνίΟμα χαΐ . τήν χάριν ΐίροδι•τύιιωβ•ν• Ά^λΑ. 
κα\ «όναμιν ό Ήλ(βς έχ της έν τ^ νηστιί^ θ/ας 
λαμβάνβι προφήτην άντ' αΟτοΟ χρΙ<»«ι. ««^ **- ρα8ΐφΐαιη ίιΐ6Γοιιιο]6}ιιιια$ί;6ΐ• νί νίιιοίι €οιηιηιιη6ΐιι 

Ι6ΙΜ;|(0Γ6Ι11, Ι)Ιΐ]ΐΙ8(|ΐ16 |Κ)ΐ6$ΐ3ΐβ ίπ ΙίΟΠίίαΟβ 6Γβρΐ9, 

61 4ΐ68ΐΓυα(;ι ίη Φίβηΐϋπι €]ιΐ8 ΙγΓ3ΐιη)(ΐ6, ι»ο«>ι^^ιη) 
ΙιίΑΜίαΐ ηοΐΜπηι, ΙΙΙιιηιςιιβ ΐΓβόίΙ ΙυιΙίΙκίο 618 ηυ»• 
Ι οιιηιΐΗΐη Βΐιυαι Εν^ΐ'ίςβΗαιη νίνβΓβ νοίιιηΐ, .ίιηι^ΐβΐ 
υΓ9ΐΟ>6ϋοη65 ρΓρρΙΐ6ΐ»Γΐιηι 61 ίη 618 (|ΐΐ9Β 3ρυϋ ρΓΟ- 

ρΙΐ(.ΜΗ3 1>ρΐ€β ΓβίρβΙΙ ΟΓΟίϋβηηΙ, 0ρ€ΓίΙ):ΐ8 {,'Γ9ΓΐΓ»ΐή 

βΐ νϋπιαιβηι ]Μ8ΐίΓιαι(. χα\ μετέωρος 4«δ γής άρΟήναι, «άντως βίς τύπον 
σαφή της Οστιρον άΐί^ γης «Ις ουρανών γένο]ιένη< 
της Χρίίΐτοΰ Αναλήψεως^ Ό «^ Χριστές αίήΐς νιιψ 
κατλ κράτος Ιπ* Ιρημ^ας νηστεύων τ6ν κβιν6ν. πιι-ϊ 
ρα9τήν/χα\τλ τοντού χατ* ανθρώπων άφελόμενο^ 
χράτος, χα\ χαθελών εΙς τέλί>ς τήν αύτον τνρβν- 
νίβά, τήν.ήμέτέραν φύ9ΐν ,έλέυΟερόΙ χα\ προτίθη^ι 
τοΰτον Ιΐς «αΐ(γνιόν π3σς ^οΤ; χατά τ& Εύ*γγϋιον αΟτοΟζξν έβέλοναι, χα\τελ<ιοΙ τάς προ^^^ήσει; τώ> προι^των,χα\ τοΐς παρ* (Χ8(νων τυπιχώς προγεγα^ 
ν^σι δς' Εργων την χάριν επιγράφει χα\ τήν άλήθειαν. 

ν,ίι(«ΐ6 )6]ύιιϋ ιηιιη6Γ8 61 ςιαΙϊΒαβ 61 (|ΐΐ8ΐι1ίβ ηο* '• Όρ^τε τής νητηίας τά 6ωρα, χιν&.ά τΝω'.χτι: 
ϋΙμβίΓανίΙ. 5^(1 6ΐί8ΐη 6χ 6|ιΐ8 €θη(ηΓΪο, Μ 6$ι βχ τ{νωνχαιό:ηανήμάςηνω9εν;*Αλλάχαι άπ^το^^έναν^ 
ΚμΙα €1 ίΒΐ6ΐηρ6Γ8Μΐί8 «8ΐίιη34«. ίΙΙίυ8 ιιΙί1ίΙ&<6ιη τέουταΟτης, βεστιν ήά^ηφαγ{α χηι η αχρα^^χ.^'ά^' 
Ρ.^»Ι«Γίΐί8 βηίιη (Ιιΐ8ΐ)υ8 Ιΐ6ΐ>4Κ)ΐιΐ8ιϋ5ιΐ8, ΚιχυββίΙη εστίν όρ^ν τήν ταύτη; άλήθβιά^^ * «ιαιΓς γ3('ρ πίκρελ-^ 
ιοηιρβΜηΐίι ίη ιιγΙ>6 βΓλ88»1»ηΐαΓ, υη<1β ΙηΜίιιΙιιι^ ^^ Ο^ύσαις 6υβΊν Ιβδόμάσιν, ήάδβηφαγ^α χά\ ή «χρα« 
^ΐ.6ΐ^ιθΓ68 61 Ιαοΐφ €1 (Π88ί(1ί» θ( 6ΐηίυ8 ιη6Γ61ίίο1Ι σία μάλιστα χατεχράτει τή^ πόλεως; χα\ ^υΓ^Ο.; τα- ««Ι.8ιΐΙ(αΐίοη68 88ΐ;ΐη]68Β 6ΐ Ρί81ί8 ίΐΐΐραϋβηΐβΐ»; Ι6ΐ3 «υ*: 
ΙΓΙΙΙ Ιΐ£ΐΜΐθΠ18<1β ]6]ΐΙΙΐίΐΙΙΙΙ ΟΠΙΟία 60ΙΙ(ΐ60βηνί(, 68 

ι1ίιιιΙ&8|8 8νηφΐυο$ί8 $ΐιιιϋί8Τ8ηίΐ8ΐί8 βοιηρΓύ8βί•4οά 
14Μ ίιιαΐΜΐ)ΐΐ8 νοηΐΠ8 ^Γαΐί! ^ϋΗ3» οθβ ιϋ ορβί* ροΒ- 
Ηί(6ΙιΙ«3! €01ΐ1νϋ( «Ι 8(^1811 8€ςίΐίΓ6Τ6 ηΟΙ* 6ίΐΜί«Ι 
|)6ΐ«ΙΗΐΚ'ηΐν86ί1θίΙ)Ι1ΠΙΐη81ΐ6ΙΙΐ6ΙΠ ίη ΐήίΑΙΙΙ £ΐ«ΓΠ•ΙΙΐ) ΐρτχτ\χΛ\ χραυγαΧ χα\ μαχαι και θίροβοί, καί άΐ* 
μιτα-πορνιχά, χαΙχορεΟματα σατανικά, •κχΐάΐί£μνΛ 
γέλωτες• Ιπ\δέ της εβδομάδος δαύτης η νι^αΛίά 
πα(>αφανείσα πάντα μετεσχεύασεν έπι τ^ σίμνδτί* 
]ρον, κα\ τών-πΟΑυδαιβάνων φροντίδων της ματαΛ^ 
τηχο; έχβαλοΟσα, και παΰσασα τ6ν•μδχθον τ^ν δΛ]^ τ^. χ^[ταργ•υμένΐ|ς γαστρός, μετέστησεν ήμΐς είΐς τά της μετανοίας Ιργα, καΥ άνέπεισεν έργά(ε^4 
μη τ4]ν; βρώσιν τΙ)ν άπολλυμένην^ άλλά'-τήν βρώσιν τ{]ν μΐνσυααν έ(ς ζωήν αΐώνιον. \Μ ηυη6 4οΐ ΐΓΓαΙΙοηνΙλΐΙίνηι οϋεί8ΐοιι«8 νηίιη^^ 
Ιίιιηι ?υ1>ί (ΐ9ριιιι»Γυη9α8 61 οκΐιιίε (6ηβΠ8 οορ^άιβ, ^ 
Ι:θ(]ηοπΐηί >^Γ(ίβεΙ•? 1351 νίΐ8 ρ6ΓθυΓΓ6Ηΐβ!< 61 ΰΐ8Η ο- 

Γί^118 .0ΐ>»6αΊΓΐ8«61'6ηΐ Γ(£(1αηΐβ»? υΚ>ί ρ6Γ80Π3Μ6^ 
4!ΐ 68η«ΐΙ)ρ;( 0Χΐΐί1;ΐΓΐη(68 ΐΙΟΗΙΟε 61 0160888» ϋΙίΙ Γ6- 

«'υΗΐΐΜΐιΐ68 61 ρ1ίΐυϋ6ηΐ68, 61 8θηο ΟεΐϋΙχ ΐ5ΐηρ8ΐ•ο- 
4ΌηΜ|ΐΐ6 8686 ίιηηιοϋίοβ ροΐίϋυβ ίιΐ6ΐ>Γΐ8ηΐ6$Τ ϋΐΐί 
ιΓΐ6ιη ηο6ΐ6ηιηαβ ΐιι 6θηνϊνίΊ8 ιηυΐ8ΐ(6ηΐ68 ? ϋΒΙ 8ρ6« 
οα1αηΐ63 οοιηρυΐαΐΐοοοιη θ€€88ίοη68 6ΐ 8β ϊρ808 ιιι- 

νί€βΐη 3ΐΐηΐΗ61ΐ(68 3(1 6ΐΐΓί6ΐΑΐ6ηΐ 61 «ά ΙυΓρϋ8 6ΐη'ίθ^ 

Ι;ι1ί8 60661118 ? Οιηοί» Γ666ΐΙυη( ιηιιΐι, οηιηι.Ί «υρβΓ- 
\ϊ•ΗΊιιηΐ Ι)οη3, υΐϋΐ Ιΐ3ΐ>ΙΙβΙ ]β](ΐηίυΐΡ• Ι«0€0 οΙΐ86θΒηι 
ηιιιι 03ΐιΙΐ(ηΐΜΐΐι «>& ηιιηο εποπιπι ηιοιΓιιΙιΙΟΓ ρ83ΐ- 
ιιπιηι, ρΓΟ 6Μΐ•.Ηίηιιΐ8 (ΙίεεοΙηΐίγ ΐη'εΓιιίβ 83ί«απ8 61 
\ύ^ΐ^^η'^^9 ρι-υ ίιΐ0Γ<Ιίηΐ(ΐ8 €υΓ8ίΙ)υ8 61 €ίΓΓυιιίΙ>ιΐ8 
οοηιιηιιιιΐ8<ΜΐιπίΐΗΐ8 60ΐΐ€υΓ•ιΐ8 Ιο 83ΐΐ(:Κ3ΐη ϋ6ΐ Εοοίβ- 
8ί:ιιη. Νι'ιη 8ί€ΐι1 •ι ν€ηΐΓΐ8 Ίη;^1ιιτί6 ηυιη6Γ05λΊί^6€- 11ου ν{>; λ{ τών άλογων <ώων σφαγαΙϊίβΛαΙ *νΙσ• 
σαι• κο\ αϊ τταντοδαπαΥ χαρυκεΐαι, κάΙ αΐ'τών δΐί• 
'^έίρών σ%0'^ζαί ; ποΟ οΐ περιτρέχοντες τλς ΛίΟς, 
ΙιοΛ φβΛναΙ; άνάγνοις τίΐιν ά<ρα μιαΝοντεζ ; που Α 
^ρΊχτυποϋ^ηε^ χί\ περιαυλουντίς τους οίκους ιΐΛ 
<6ίς τρα^ζα:, χα'ι ο^ άναχείμενοι χαΐ συνβπςχρο- 
το'άντίς,- χα•, μετλ τθμπάνίι•ιν χα\ αυλών τώ^ϊ π/ίό• 
χειμένων άκρχτώς Ιμφορούμενοι ; που οΐ &τ με- 
ρίύοντες κα\ δ.ανυκτερβύοντες Ιν συμτΛσίοις, βΐ 
«ατασκο-ουντες που πάτος γίνεται, οΓ συμπαρ -λαμ- 
βάνοντες άλλί^λους έπ\ τ^,ν μέΟην, κα\ τά έκ τϊ|'ς 
μέθης αισχρά; Πάντα οΓχεται τά κακά, πάντα άντ- 
εισήχθή - τά αγαθά, τής νηστδίας ένδημησάσηί. 
!Αντ\ τών βδελυρών φσμάτων ψαλμό; νυν 1ερί>ς" δίά 
στδίΑΟΙίος άδεται * άντ\ τών άσεμνων γελώτΐ'^ν κατ- 
^βεχϊί νυν σωτήριώδης καν δάκρυα '^(^ίΧΛΐ' ψη\ 
:ών &^χτων•δρδμων κα\ π2ριδρ4μων κοινδς &π8ί&ι ;υαη. ιν;^4. βΑ4μ•ί• «ϊς Ιιεν τ^ν Ιβ^ΐί τοί^ χριστού Έχχλη^ίβν^ Α βίΙΛπιιη ΙιιγΗλ ριιΙΙμΙ^, ίΐλ ]ί\)ΡΝίιιπι Γ««ϋχ οαιιιίιυιι 
•ΟσπΕρ γά^. ή.γαστριμαργ<α τ6ν ιβολυπληθί) των 35 
άμαρτημάτ^αν έσμ^ν βλαστάνβι, οΟχως .ή νηστεία 
((£;« κάντων των Αριτών ύπάρχιι, χαΐ Αογή των 
•«'Γων εντολών. ^Οντως ή άχρασίά 7ΐαλα•.<$ν έ<π:ν όμου χα\ νέον χαχ^ν«.«Ιχαλ της άντι/^^που νη- 
€τ€ΐας μηβέ χατ(^ χρόνον «ρο^χβι. Διά τ^ιν έν πβρα- 
Ιβ£<κμ χών «ρο7τατ(5ρων );μων ■ άχρασίαν, χαΧ Φΐιν 
ΙχβΙ τ?}ς κρογβνβστέρ^ς ντ:9τ^{α^ ύπιρβψίαν, θάνα- 
τος βΚς τ^νχ^σμον βίσήλθβ, χα\ Ιβα^Πι^υβενν: άμαρ- 
%ί« σανεπαγομενη την χχταδ^χην τής ημών φύσεως 
4ιΛ ΆδΑμ μέγρι Χριστού. Δ(ά τή>ι έν τή χαθ*ήμας 
ο?χονμένη των έξ ΆόΑμ άχρασίαν, χαΧ τήν τής προ-. 
τ<ρας σωφροσύνης >ιε•ροφ{αν 6 χαταχλυσμό; έπηλθβ 
τΛττι τ^ γυ» Τί γαρ φησι τηνίχαύια πρ6ς τόν λώ« ιτίηυίππι ιηιιιοί 61 ρΓΐιιοί|Μυηι βχρίβηάριηιηι ΟρΙ 
ηίληιΐηίοηιΐιΐ. ΥβΓβ ίιαβιηρβΓαηΓΐ9ΐ νβΐυβ βΐ βΐιηΐιΐ 
ηογιιιη 6ηΙ ιη&ΐιιπι, Ιίοβΐ ιβιηροΓβ ηοπυ^ηυ^ιη οαη• 
ΙτΑΓίαπι ρΓχοθβ&οΓίι ]'6]υηΙυιη. ΡβΓ ρΓίσιοΓΟπι ρα- 
Γβηιυιη ίη ρβΓβκΙΐ&ο ίιιΐειηρβΓ&ηΓΐ3ΐη οι ρΓίοηβ ]ο|ιι• 
ηϋ €0ΐι1βηιρΐυιη, πιοΓβ ίηΐπϋ^ίΐ ίη ιηηικίυιη, τ^%ι\Λ' 
\\1 ρβεο&ΐυπι ςιιοά •(ΙϋιιχίΙ ηιΐιιρβ ικμιγφ ^Ιβιιιη»- 
Γιοπβιη, ιΙ> Α(ΐ2:ιΐο ιιβηυβ κΙ υΐιΓίβΙιιιη. ^^τ ιηΐβιιι-; 
ρβΓαηΐίαιη ροβίοΓοηπη Α<4•ιιιί ίη β^ϋοπι ηΓ ιιαβ Ιβΐ- 
1(ΐΓβ οοηιπιοπιηιίυαι, βΐ ρβΓ εοηΐθΐηρίιιιιι ρΓϊοηβ 82- 
ρίβηΐί» (ΙίΙυνίαπι ίηοηΐ^ιι'κ βιιρβΓ οηιηβπι ιειτ^ηι. 
ΟυΙ(Ι βπΊηι ίη ίΙΐ8 Ιιοη (Ιίχίΐ ΟοηιΙηΐι& λΛ Νο6 : Νοη 
ρβΓηιιη6ΐΗΐ $>ηΐΓΐΐιΐ8 ιηβιιβ Ιη ΙιοιηΙπίΙιηβ ίχΐβ ςηία 
ολίΌ βηιιΐ Τ^ ΟηβΒΠΐπ» οακηιΐϊηιη ορβηΤ ηοηηβ νο• 8εοηΐίι7 ΡΓορίβΓ ηβΜηάαιη δοϋοιηοπιηι Ιυχιιηαιι. 
61 Ίηΐ6πιροΓ3ΐιΐί9ΐη «(«ίι^βΓιβ ίρ808 ίΐ)ν88ίΙ ηαιηιηα. 
1(θ€ 6ΙΙΙΠ) (ΙιχιΙ ϋΛβΜαϊ ρΓορΙιβία: ιΕΰΰβ ηιί(|ΐιιΐα& 
^ϋοηιοηιιη: 8ΐβΐιΐΓ«υ3ηΙυΓ ίιι αΐιηπϋϋηΐίι ρ.ιπί8'*.ι 
Ν»ηι ρΓ0ρΐ6Γ 8ΐ;αΐΐΓίΐ3ΐ€ΐη, οϋϋΐί ίρδπιβ ιιαίιΐΓΦ Ιβι^α^η 

ίη €0ΠΓυΙ>ίΐΙΙ5 ΟΟΠΙΓΛ 1ΐα(ΐΙΓ8Π1 βΧ8Γϋΐ5Γ1«»ΙΙ.υ*ϋί» ^ΛΟΟΐ) 

Ε5:ιιι π»(ΐι ιη3]0Γ6ΐη ρπιηο^βηίΐιΐΓβ 8ροΗ3ϊτίΐ• ραίπι* 
ςιιβ 1>βηβ(1ιοιιοιΐΰ ιηιβιηνιι ? Νοιηιβ 6(Ι»€'•ΐα8 βΐ €ΐΙ»ι 
8ΐυ11.ι ρβΐϊΐΐο ? \ΐ"ί«ί ^(^β ϋ^'ί 8ΐιηιιηί ροιιΙΐΐίεΐ8 2(1 
υ(θβηι <1.ιιΐ)η:ινΊΐ6ΐϋυ ιρ$ο, ηυιιΐΐαΐΑ ΐϊΐίοηιιη ηΐ0Γΐ<>• 
νί τίιβιιι 6πρπίΙ, (]ηί ίη ρί86(ΐυ(;3ΐΐ(1ί8 ηε({1ΐ8βηΗ Ιιι6γ»ι? 
Νοηηβ ι]ΐιί3 €ηΓηΊΙ>υ86χ ΐ6ΐ)6ΐιΙ>υ8Γηηίπ) εηϋΐαϋδ ϊ&ϋβ 
νβ8α ηοη βπιΐ»βδ(•οΙ)8ηι?δβϋβΙι>ηι !013 ΙΙβΙ)Γ3βθΐ ηηι «λ- ί θείς: ε Ού μή χατακείνι; τό Ονεύμά μου έν τρΙς Β Γ•αΐι& «ι βΙιπβΐΜ <:1 νο1υρΐ»ΐ68 βΐ πυιΙ;ι 0^6*18 π» 
ά'Αοίίιηοις τούτοις διά τδ είνιι αυτούς σάρχοζ, ι 
1 ί δέ τών χατασεσαρχωμένων έργον ; οΐ γαστριμαρ- 
γ:• χαΐ μέθη χχΐ τρυφη. χβΐ τά έχ τούτων χαχα 
Δ'^ τήν έν Σοδδμοΐί έξάγιστρν σπατάλην χαΐ άχρα 
σίάν ούρανδΟεν αύτο!; δ εμπρησμός χατηνέχθη • 
εΐοΰτο γάρ^φησ\ν Ίε^5xιηΑ δ προφήτης., τδ άνδ- 
μημαΣοδδμων,δτι έν πλησμονή ί^.6τ»,.ν ίσ^ιατάλων » 
•Α^ γ±ρ τηςστςατάλης ταύτης χαΐ τίιν φύσιν άγνο- 
ήσαντες βίς τάς πάρα φϋσιν έίωλισΟησαν ίΐίξιις, 
Ύί τδν του ^Ιαχωβ ΊΙσαύ π^ωτύτοκον δντα τών ποω- 
τοτοχιων εστέ^ηα» Λα\ τής πατρικής έςέβαλεν ευ- 
χής ; οδ λαγνεία χα\ βρώμ^ιτο; τ:βράλονο; αΓττιαις ; 
Τί τοι>; ϋΙοΟ; Ίίλβΐ τοΟ άρχιερέίος ϋανάτ({> χατεδί- 

«σε, χα\ βυναπο/^ήξαι τούτον βιαίως τ^ άγγελίς^ Γ^ο,ιΙϋπιΗογ6β8ΐ«ιηοηΐβιρ8θΓΐιιη5»•ίΙί3 ίβ)ιιη3Γβι,ΐρβ• 
9011 θανάτου τίν «αίδων τΐ3ν ζωήν έποίησε, μή.μετ' βΐΗΐΐ2ηΐβ«ηϊ8ηϋΐΐ€αηιβ86ΐΙιίΙιβηι©δ.ηΐ5επρΐ"ΐη€δΙ*ν 
|πιμελ8{ας τούτους παιδεύοντ^ε τ?ι<: προσηκούσης: βϋΓΓϋΧβΓϋΠΐ Ιη.ΙΟΓβ ; 0ΐΙϋιΙ«»βΐ8 ^ι^ι^ ίιΐοΐΐ αϋϋΓΛίίο. 
9ύχ ή τών χοεώνΐχ τών >ε6ήτων ού κατά χα»ρδν Ιιιηοβηίπι ίη νϊιυΐο ΓΟΐιΓιβίΙΐΐδβββ οοιιΐιιτιίηδίνβΓαηΐ. 
*φ•ίρβαιςχΛΐ /^ήϊΐς; 'ΑλλάκαΙτδ τών Εβραίων 4Λχν γένος, ότε Μωζ σης έπι τού δρους Οπερ αυιώ^ 
Ινήστευε. χα^ • ^ητητών &ε\ τρυφώντβς, φαγδντες χα\ πιδ ντες ^νέττησιν παίζε ιν, κατά τό γεγραααένον. 
χα\τδ παίγννον β^ύτοίς- ειδώλου ήν «ροσχύνηίΐις • τδτε γλρ ένηργήΟη αύτοίς τλ τη; μοσχο-οιίσ-. 
4 Ουτωςού μδν^ς. αμαρτία;, άλλί ν.α\ άαεβιίας ή Ιΐ3(|•ιβ ηοη ρο€6;ιΓι ΐαηΐιιηι, 80(1 βιί3ΐη.ίπιρί6ΐηΐΐ8 
«ρντ^ ?οιραιτ(α. Ούχοϋν ρια\ ή νηστεία χαι ή έγ- 03ΐι$» Ρ81 Ιυχηηα. Ιϋοο ροΓίΓίΓ ίο]ηηίιηη οι ίριηρί- 
χρΜ^Λ^ ού πρδς άρετήν μδνον,, ^λ^Λ και πον> <ιεο 
βέβειχν λυσιτελουσι * δεΙ γάρ τφοσ^ίναι τη νηστείςι 
τ1|ν έγχράτβιαν • διατί :*Οτι χα\ δ τών ευτελών ϋρω- 
|εάν»ν χδρος χωλύιι τδ χαϋάοσιον τρενθος, χαΐ τήν 
ΤΙΛΤ^ Θεδν έν τ,Ι ψυχ5 λύπην καΙ την κατανυξιν, 
ήτκ Αμεταμέλητον μετάνοιαν εΙς σωτηρίαν κατερ- 
γάζεται* άνευ γάρ συντετριμμένης ΧΛρδίας βύχ 
Ι«7τιν αληθώς έπιλαβίσθκ χής μετάνοια;. Συντρίβει 
^ τήν χαρδίαν χαΧ τ«^<ΟρΓν ποιιΓ τά^ Γιίχείας άααρ- 
τ{ας ή της τροφής χα\ τοϋ Οτενου χα\ τών αίσΟή•; 
«εων χατά βεδν συστολή. Καϋαπβρ οΟν ή β ν τφ 
£^χγνελίω πλούσιος έχείνοί, «'τ^/ην έαυτω, •ΐ'αγε, 
μΓι, εύφρχίνου» άξιον έαυτδν^ δ άθλιος έποίησ: ττ ς 
αίιονίου φλογ^ς, άνάξιον δλ κα\ τής παρούσης ..^ΐο<-|ς, 
όντως ήμ&?'« άοελφο'•, αντιοτρόφως . εΕπωμεν ήμΤν 
αύτοί« έγχοατεύε3<ίαι χα\ νηστεύειν, έγρηγορέναι 
τ» χβ\ ουστέΑλεσΟιι, χαΐ ταπεινουσθαι καν ντνοιτα- 
ΟεΙνύκΙρ τής σωτηρίας ημών οΟτω γαρ κα•. τήν 
.««ρουβ^ ζθ)ήν χαλώς χα\ θεο^ιλώς. δι^νύσομεν. Γ»ηΐ)& ηοη νίηπίί (Μηηιηι, &β<1 βΐιηηι ρίοίηΐι ρνοιΐ 5( 
6( ΓβΙίκίοηί ; |6ΐηηιυπι «ηιιη οιιηι ΐ6ΐΐφ0Γ3ΐιΐίΑ (οπ• 
ίϋπΰΐιιιιι «-'ΐΝϋ ιΐ6ΐ)6ΐ, ΐ|η3Γβ? Οιπ» ίηυίΛπιιΐι (1;ιριιτη 
β8(ηΓΊ(Αδ ίπιρ6ι1ΐΙρΐ3ΓπΙ.ΐΓβπ) Ιηβΐΐΐίηηι. η^οηοιι Ορο 
ΚΓίΜιπ) 3ηιιπ3Β'η!(£Γ')Γ6ΐη βΐ εοιηυιιηΰΐίοηβιη ςιια: ρ(£• 
ηϊιοιιΐί^πι ίη 83ΐιιΐ6ηι δίβΐπίοηι εοηνβτΐίΐ. Ν^ιιι υΙ)ί 
3ΐΐ6$11 60Γ ΓΟΗΐΓϊΐπίη, ΐιΐιηπιιηϋ) ν6Γ3 οοπϋίρίΐυΓ ριυ- 
ηΐΐ?ηΐί3. ^ΟΓ 31Ι10ΙΠ €θπΐοπΙ οι 3ΐηί{ζίΐ *<η ρι;,οο:ιΙ(ς 
ρΓορίΊΐΑορπΙϋΐυιη βΐ »υττ)πΐ. (Ί <1θΙ<;€ΐ3ΐ)ίΙϊυΐΓι Γοϋ^τίο^α 
ρηνηΐία Ριτίικίύ «ο ίΙΙο <1ίνι»»ϊ Ίιι Κν»η^(:ϋο όιοοη» 
3ΐιίιιΐΛΐ8ΐ(;ΐ' : Μϋΐχΐυοη. Ι»ΊΙ)β. ΐ3*ΐ:ΐΓ6*^,&ϋίρί>ιιιιι .4Ί4>ι πώ 
ρα;η3 πϋιϋϋίΐ (Ιίξηιιιη, ίη()ί<;ηυπ) νβΓο ν(?1 νίΐ;ι ^γλ- 
&Γΐιΐί« ίΐ3 πο<ΐ. ΓΓΑ(η?<{. εεοηΐΓ3πο οχ6Γε€3ΐιιΐι» (κιη- 
{•«τηηΐ'κιηι ιΐ ](:]ιιηΐυηι, ν)|;ίΐί38 οΐ ΐΌΐιΐιίιίοηβη), 1ιυ- 
ηιΐΙίΐΜίοιη βΐ «ΙοΙογι;» ιιί ηοΜπιπι ^ϋΐπίοπι 3»8<^ηαΗ- 
ηιιΐΓ. 5Ίο επιηι νίι^ηι ρΓΧδ^ηΙβαι ]υ8ΐ;ιηι (^( ρί^πι ιΐ6* 
^•*η(Ιο, 9βΐ€Γη3ΐη νίΐηηι (οΠίβιηυΓ, <|(ΐ3πι ηυ^» οπι• 
ηο$ €θη5ε(ΐ<ιι οοποβΟίΐΐ ((ΓΒΐίλ «ι ΐ>βΜΐ§ηίΐ38 &οηιίηϊ 
ηο8Κη Ιβ^ν ΟΙιπχΐί. €ϋί 8ίι ^Ιορί». Ιι>ηιΐ»ιΙο, Ιιο- • ΜΕι«€ΐι.χνκ49.. ••ϋχο^• χχειι,,Ι^, •' Ρ;*γ, χιι, 10. η βκκβοΗΐι ηαιι^9 ιτίΙοΒίβ βριΗΗΐ, Μθ€ €Ι Μ ηκϋΐλ ΐΜΐιΙι.πι«ι« «Κ10 ^άντο; ήμΐς ΙνιτνχιΝ γάριτι «; φΟαν^ 
^"'*•• θ^Μ«{^τοΟΚυρΙοι» ήμΔν Ιηβου Χριστού* $ «ρ4«<% 

«ξβ, «{>ίτ•ς« τιμίι 3ΐα\ κροφχύ^βις σ^ιΐι τφ Αιιάριγ^ αύ^ου 0«τρ\ χαλ ^ ζωοκοιφ Ο^ύμαη, νΟν χα\ ά•^ 
«ι\ ΛΪς τ^ αίΜνας των αΙώνων. 'Αμήκ Π0ΙΙΙΙ.1Α ΤΗ. 

ΠυΐΓβ ιιηιϋβηιοοαϋβ ιηβΗ» ΐΓΜίςυίΙϋ »ρΑΰΐ•€ηΙηΜ. 

»Βρ6Γ6€ίβ 4>€υΙολ ϋβιηιιΙοβηΐΓ•. δβϋ ηηϋο 8««γΐα• 
Βοη ΐηηΐιιαι ι\Λλχ^^ νβπιιιι βΐίιπι^ΙΙοςοι ΕββΙβιιιΐΒ μ- 
ΓΐιΐΝΐιιιη Οι^αΐΒ ϋοη^ίβ^ΐιαι, $ ΐαηηΙιίΐΝ» ιομ!!»• 

»€€Β00 ΐΙινίΐΙΑ ΐΗ€β ΙΙΙ]Τηίθ6 Βρ1«Ι(Ιΐ»ΙβΙΙΙ ^ΟΑ 0€>Ι6• 

μβηιΗο^Ιι, ιιι»αίΐΝΐ« ¥|<ιν|ιι6 βίηιιΐ» ιηη.Βίβοΐβ Ι>ιλ 38 ώΙΠΑΙΑΤ'. 
^Ετέρα^ Π$ρϊ τψηΒίας^ 
'Ή(Ρ^ μΗ ^^αλμο7^ Ιΐέαμίι γαληνι6<ηι θάλ«99€ΐ,^ 
3ΐβΛ γ«τΙ φβιβρφλ•μιημ{νΐ| χα\ λαμ'κρονομένη« χοι\ 
τφ λι(φ ^ς Ινιφανιίάς ι^ρ^ τ%ν β^γΙ^ν άντιλάμ• 
«ηυβα* «63ύιφΑ «ρ*νά<•ρ•ν οΑχ όρ^ μ4ν«ν, &λλλ 
ιια\ «ροσίαλιΐν 1&ί3ΐλί|Φ(φ χβηλ Θ»^^ν ή^ΡΜβμ<ν|)« 
•ορύβήν Αΐπ|λλβηΓμέν{|« χβλ τ$ Ι•(φ φ^. μυ^ττιχός 
χα«άλ*μ«»μΙνο, χα\ «ρλ< ^ Ιχϊΐίΐβν α&γΙ|;ν άν•-» •ηΐΒΐΙιιιι 6Κ€ΐ)9 •6η•ίΙ>ιιβ• Οοαι βι^ο ηιυιΊ 8ρΙΗΐιι• Β κτ«ρ»μ4ν|), χα\ χβΧρας λναχτροιμίν]! χοι\ ^Μίμ•^ 

«ΜηβΙν ^ «{Μν χοι\ Η|ν ΙιΑνόιαιι. ΈίΜ\ <ή μβ» 
το(>ηιν ή τ•υ ΠγλύμΑΤ^ς χΑ^ «αι^« 9%μΛ§Λ% 
ΙχαρΙβατο τήν Ηίέρβντον •έαν, χα\ ΐιΑρ•ό«β ^Ιάντ•^ 
ύμ«ί^ «υνβιανυχτ•ρ•ύοντ•ς χα\ βννΙιΐ|μβρ•ύοντι<[ 
Ιν τφ κνιφ του Θ«Μί, χβ\ τ) χα%* αύτ^ιΐ νυν ύμ£οι 
Αν(λλιχιΙ 1Iρο«•^^3• «άρΜτιν 4ρ^ Ομ^, «α•ά«*μ 
ύι»|)ΐχ4'μι^ ττια ν^ρα» «αρΑ τάς <'.εξ4Ι(Μ>ς ΐΛψΗ 
«ένμέΐΜΐ Ι6ν ύΙ^Μν τοο βν«ύμ«τος * φ<ρ« χ&\ αύ- 
'Λς «\>νβργήβι» «ρ6ς Βϊί^ταμίν ταΙς Ιχ*η€ν Ιρλ•ΕΒΐς« 
χα\ Χ9ΐΜ«λρ χ&>ι^^ χάς μΐ|χβν&ς &μΙν έμφΑνΙστβ•^ κηϋα ϊμινΙ Ιιο<ϋβ ά^^\ά^ηϊ^\\€ Ιλί^ίΐι μι 8ρ£€ΐιοα. 

Ιυη. νοΙίΜ οαιιιίΚΜΗ ίη Ιιρο Ιβιηρίό Μ βΐ ίη ί»1ί• βΙ 

ρΓυιίιοί» οιηιιίηο οΐΜ6€ΐί« |ηιΐΊΙιοί ρηΒββηΓιϋΐΜ» 

4«ΐαΓ νο• €«ηΜΜ ςίΜβί Η|^ιιι (|ΐι««ΐιαι ηοη 1ιιι)ιι• 

ιηύικίί, $φ(»η ϋθουκιι• ιςιυηιιη ^ίηΐο• ρΐιιιΐβΐι ; 

Ι|ΐΙυΓ ρΓο τ1Η1>α> ι*|θιςαοηιιβ ίΙΙίι ρβτ ι«1«ι μ|οι> 

ΐΓη{>ϋ.ϋ« Ιιΐ€ΐΐΗΐϋΑΐιι νοΙ>ί•, ςαι&Ι ρβιΐ^ηίβηι «Γβ^αη 

μαΐβΓΜίβηϋο^ΜΊββςαϋιΐΜίΗΜί ιοίαιιΐ ]€ξίυηίυΐΒ|, Μά 

βΐ ο6Μ€ηιίοα€β ΥΜίΓΜ Μΐβΐίβ η(Μΐη» Ιιιίι&ΐ€ΐη 

•αιηίηκκίο εοΐϋΐοΓ ίηυΐίη« ίιοβτ*• 

ρον &π«&ιχνυντ&<;» δι* & ο6 τ1|ν νη«Μ{αν μ4>^, Αλ^^ χίΛ τ)|ν «ρ«ηυχΙ|ν ^|ί|Δν 4 #ολ<μΐ6( ^ς 

^Ρ^ ήμων έτηχιιρΕί καντοΙ«χ6^ ^ΐχρ«ιοδν• 

Βμ οτ^ο, ίτιΐΓβ•, ιΠ« ΜΐοηΐΜ 61 ύΐΓί6ΐ«» ρπνι• Έβτίν οβν, Α^1φ•\, χαΐ <Χλη ιί^η^μονή χ4ΐ\ μΜΐ) 
«Ι»• ηοϋ λ ε'ώί« ιιμ ι ροιί^ι• ρτβνβιΓιΐ ιι«ΐ|ΐιβ 6χ «όνηρ^ι, \τ%ς ούχ άχλ «»ν φρι•μΑι«ιν οΜ &χλ τ^ 
•ΙκΓιάΙι φίΜ Ιο Ιιϊα Ιιιψβηίαηΐ. μ(1 βι \γλ ^ω^νη ^ «ομάτνν γίνεται χα\ τ1|ς έν τοιίτοκ νμί»^<• ^^^ 
μΓ•χίιιιοοι, βχ οιΐίο, «κ »ίιηιιΙΐιΐ6 βΐ €χ ΐΜΐίλ ίηιΐβ λιώ τηςείς τ^ν «λ^αΐον ^^«^ ιη^\ τοΟ μ(Μ^» ι»^ 
ρΓΜίααί•• Αβ ςνίΐΗΐβ Μογη^ίύ ααιΐΐ€ο ώχίΐ : « Μ τής•μνησιχαχ(ας^ χα\ των ΑιΑ τοιίτων τιχτομίν»^ 
«ΐΓ«€θηΐ|ηι τΐηάιη βοπιόι, €1 νβιιβιιυπι Αβρ'κΙιιοι Ιη- 
8»ηιιΐΝΐ6**. ι ΡΓορίιώτΜ οΐίβιΑ |»αίι» ρΓορΙΐ€ΐι «Ιίχΐΐ ι 
€ Υ« ?(4>ί« ^ιιΐ β^Γϋ ΜΐΙ» βΐΜφύο νίηο **• » Ει τυν^ 
Μίαι ίίΐφΐιι Ικ>Γΐαΐιιτ ϋίοβη» : • ΝοΙΙΙβ ιϋ Ιίΐ6• }€]ο• 
ιιΐΓβ*^• ι ΤβΓίιιιΐ Ι»ϋ1>ια ]ρ]οο2ΐιΙίΐΜΐι τιίαΐ ι Οοτ 
ηΐηο όίχΐΐ : • Βί «οαίορςαβα» ςιΐΜΐ φίτβοΐυιιι ου• 
ραΐ ιαιιιι, Ιμ>β ΙβΟκΙ νο€Αΐ>ίϋ« ]«|ύοΙααι «6€«ρΐ0Βΐ« 
€ΐ •! ηιιΙϋρϋονβΗϋι οηιΐίοηβ• νβ•ΐπΐ8|^ ι^οα τοι 

€Χ1ΐΗΐίΐΙΙ•; €1 •ί €ΧΐΜΙ4ΐ6ΓΊΐΙ• ϋΙ^ΟΟΙ νβ•ΐη• 8(1 ΙΙΙ€, 

ινβΠιιη οευΐΜ νΜθ% ι τοΙιί»^^'• ι ΟΐΜΐη ίρ{9τ βχ 
ο«ϋο €ΐ>ηβΐΑΐβιη μηκίμαιαι ιΙίνίΜ •ν6Γ•ΙοΐιΙ• αιο- 
Μΐη ρηκΙυ€€Γ• ιΙίιΐΜΐιι• Ιβηϋΐ οιιιηϋ5α• βΐ ]€]ιι- 
η&ιιΙΙΙιίΜι βι Ιη]θΓΐ»Γαιη ηβιηοΗϊΐιη •υΙ)]ί€ΐΐ, 61 οο- 
Κίΐ&ϋοιΐ€• ηιοτοί Λά Ιη€ΐιηιϋ«ιιι ; οΐ Μά ιηύ^κίχο^ 
η«ιιι ΠΒ|α»ιιι •ΐίιηιι1ιΐ 111ο• ΐιΐβ• ιρρααβη^ ςαοίοιη 
ΟονΜ (Ιβ8€Γϋ>ί1 τιπιυι Ιη ΙηΙ^υίΙοΐο οΐιββοηαίοιηί 
ιϋ€0Ν• ; < Ιη]ιιβϋιΙ»η ΐοΐο ύίο φο^ιιαΙμΙ, Ιίη^ο 
ήη§ ςηα•ί βίοιίίιι• «€ΐιΐι» *>, ι « ^ιΙηι• οΓαί Οβαηι 
οχοΓΟί 4ϋ€0Β8 : € ϋ56πι ιηο» Οοηίιιο, οΙ> ΙιοιιιΙηβ 
ιιι>1θ| » νϋΌ Ίηίςιιο οιιΐθ οιο ; ^ιιί «ΰαβηιοί ϋη^ι^ιη 
«αοιιι ςοΜΐ οοΓροβΐ!•, τοιιοηαιιι .«ιρίιΐυη ηΒ 1«- 
Ι»ϋ• οοΓίιηι **. » χαχ&ν- «•ρ\ ι&ν χα\^ΜλιΑ»ης Ιν^Ι φ(| 9^^»« β^ 
μ6ς βραχ^ν^^ 6 Λ^ζ κ^των. χα\ Φυμ^ ΗΜιΐί^ 
Ανίατος. ^ Δι' & ΐίαν 6 «ροφή«ΐ|^ ΉβαΙαι^ φη^^ '^ 
€ Ού«1 οΚ μιΦύον^^ &ν•ν οίνου* ». ^\ ιΙ&Χιτ Φ«ύ• 
τ6; ιηρϋγγ<λλ•( λΙγιβνΜ ΜΙ) %1ς μάχας νη^τοΰοτε* ^ 
*Αλλ& χα\ ιφ^ τοί»; οδτ«ο νηοτβλοντΑς ώς ««λ το3 
Κυρίου φη9(> • • *£&ν χΑμψφς ώς χρίχον τ^τ ^:^ 
χηρ[^ οου, ο5Γ ο&τιο ««λέο^ύβ νι^οτιίαν&χιίΙ|ν, χα\ 
έάν «αη•ύνητι τΙ|ν δληοιν ύμων, όύχ οίοαχο^ί^ομ»^ 
ύμΰν * Χ4κ\ (ϋταν Ιχτ«(νητ• τ&ς χχΤρας ύμων «ρ4ς 
μι» Αικοοτρ^ τοίις άφφαλμους μου &φ* ύμΰν. » 
Ταύτην ^ν τΐ|ν &π^ του μίβους μίθην, τήν «αντ^ς 
μίλλοντής Μα^ς Ακοντροφής αΐτίαν, &μι^£ΐν 6 
άβολος έχιχβιριΙ τοΙς «ρο9ουχομ4νο»; τι χιΐ ν^- 
οτ€ύου9(, χβι\ των αΐτιαμάτων ύποβάλλη τήν μν^ 
μην, χα\ το^^ λογκβμοΟς χιν<1 «ρλς μνηοιχαχίαν^ 
χα\ ημ6ς χαταίαλιάν ^ξύνοι τΙ^ν γλωοναν, το«οότους 
€ΐναι καραβχ<υΑζων, οίον ύ ΑαβΙδ ύχογράφ<ι τ^ν 
Ιν χαχίφ βύχόμκνον, λέγων • ι *Ανομ(αν βλην τ^ρι 
ήμέρ^τ Ιλοιγίαατο» ή γλωσοα αύτου ώο•\ ξηρ^Μ 
ήχογημένον ι * χα\ άφ* &ν ^σΟήναι προοιύχλτα^ 
ιιρ6; τ^ν ββ^ν» λέγων * ι *Εξ<λοΟ μι» ΚύρΐΛ, Ιξ Αν- 

•ρών'^υ «ονη^, Α«6 ΑνΙρ^ς Αβ(»ου ^δοβιί μ« •■ οΙνιΐ|•ς ^χύαψΛ^β τήν γλώ^7α>< αυτών ώ^ιΐ βφοω;, Ι&ς 

ΑβιΗδων ύπλ τ3ί χοΑη «ΰτων^ » 
Ηοο &ιιΐβιι,ίηΐί«ι. Ιο Ιβηιροκ |6>ιιΠ βΐ οτ^ιΐίοιιΐ», *Αλλ* ^μμΙς^ ΔΜφο\, Ιν τφ χαιρφ 'β^ς νηοτβέχ; 

•• Ομι. XXXII, 53. •• 1Μ. χχτιιι. Ι. ••Ιμ. ιτιιι, δ. ••• ι^. ι, Ι5•<5. •« ΡμΙ. μ. ί. •^ΡμΙ. ^%χΐ|ΐχ, 1 . ^ ΗΟΜΙίΙΑνα. Μ 

μ\ τ9^ς «Ρ«»•ϋ}Λ^ ΐΜρβχβλώ, βί »ί κοτβ χανά τι- Α ΗογΙογ, βί φΐΙ() Α>ϋβ βοηΐΓ» λϋςοβπι νϋΓβ ΙιαΙχιιιιι• ι•ς ή Αληθώς Ι^)αν, ή νομ(;ομιν Ιχιιν. &φώμ<ν» 
χα\ τήί αγάπης δλβι γβνώμ£$α, )Μΐ«α>ΝΜυνης μφΐ- 
λσν αλλήλους βίς ιι&ροξυσμ&ν Αγάηης χα\ χαλών 
Ιργυν. χα\ 6πΙ() ίλλήλΐΰν λίγτιτές τ• χ«\ Ιν Ιχυ- 
νΟς λ^ιζ^μ^νΜ, χ«ι\ ^νοού|ανοι χαλά ένώκιον 
Θ<οΟχ«ι\ $7 *«ί«ιον άνΟρώιΐΜν, ίνα νη«•ύωμ«ν *ήν 
ΐΜίνντν νηστβέχν χαΐ Αμωμον, χα\ τλ χατ' αύφ 
αΗήμβτα ημών «ρλς χ^ν Θβ^^ν βύπρόσβχχτα γΙ>η- 
τ»ι, χα\ ύς νατέ^,α τ•5τον χατά χάριν πριινίντως 
Ι«ιχαλώμ<Οα, κα\ πρ^ α&νΐ^ν μιτά πα^|5η9(ας λέ- 
Τ•ιΐ| Ιχωμ«ν • ι Πάτιρ, άφβς ήμν τά «φβιλήματα 
ήμώ», ώς χα\ ήμβίς άφ<κμ£ν τοΙς όφβιλέταις ημών•» 
•Αλλη «άλιν τ8 «αρ' ημών κρ•σ€υχ|| »3\ τ^ νηβτε(^ 
κρά τβϋ τβΐς ψυχαΐς ήμων έχιβονλίύοντο^ Αχρι^ακ ΐΓβΙ Ιι>1>6Γβ ρη(«ηιιΐ8« (ΙίηιΙΐΐιηιυ•, οΐ 6ΐι»Ηΐ•ΐΐ8 ΐοΙΙ 
β1Αΰ!ϋυιΐΓ, ροΐίηι ηοι ο()•6Γναηΐ6• 9(1 «ηιιιΐιιΐίοηβπι 
€ΐϋηΐ»ΐί» ορβΓυιηςαβ Ι>οιιοηΗη βΐ ιΐβ ΓγμιγΙΙιιιι ιηα• 
Ιηο ι1)οβηΐβ8 ηβοηοη Ιιι ηοΙ>Ί8ηιβΙ{ρ•ί8 ύθ(ίΐ»ηΐ**8 ρβΓ- 
ρ^ικίβιιΐββηαβ Ι)οη• γοπιιιι Ι>•5 βΐ ΙιοιιιΙιιΙΐΜΐβ, ϋΙ 
}ρ]οηβιηιι» Ι»ΐι<Ιι5ΊΙ^ 61 ΐΓΓβρΓβΚβιιΜΙιϋβ ]6|ΐιιηί«ιπιι, 
61 ρβΐΗΙοηι»• ηοβίιν ΐΰο6ρΐ95Ιΐ68 Ο^ηΐ «ροά Οβιιπί• 
βΐ ϋΐυιη («ηςυβηι ρ8ΐΓ6ΐιι 8β€υη<)ιιηι |ηΐίϋ:ιι ιΐΰτβιι- 
ΐ^Γ !ηνθ66ΐηιΐ8, 61 6< 6οηΟ(ΐ6θ!»ΐτ (1ί66Τ6 ρολβίιηοβ : 
€ Γι(6Γ, <1ίηιια6 ηοΙή8 ΜιΗα ΜΜΙΠ, 8ΐ€ΙΙΙ 61 ΙΙΟΙ 
ιϋηιϋϋηιαι (ΐ6ΐ>ίΐοΗΙ)ΐΐ8 ιιμΙγ{8* % Ιιβηιπι 6χ ιΗο 
^ρ{ΐ6 οηιΐο 6ΐ }«]ιΐιιΙιιιη ιιθ8ΐΗιιιι ηΙΗΐΙ^ ΙΠία• 
ΐ|θΙ ιιο^ΐΗ8 ιηίιηι» Ιιΐ8υΐ8ΐιΐΓ/ τιη» βαηΐ, 86ίΙΙ- 

€61 6Χ ρΓ«8«ΙΐηρΐΊφηβ (|Ν1 ίΐΐΥ661ΙΙ8 ΠΙ6 Ι*Ιΐ9Η- «ις ή οΛί»*; Ιιατίνβτιι. ήν χαι\ 6 •αρ:βαΙος έχβίνος Β ^^^^^ ,|^^ ]β]αιι•η5ΐ Μ 0Γ8Γ6Ι, ?λθΐιΐΐ8 Γβΐ66ΐιι• 

«Χ»», νηβτίύων χ«\ προσ£υξάμ•ν•ς, άπιπ^μφθη χ<- 

ν<ς. •Αλλ• ήμιΤς βΙ^ης, δτι Ακάθαρτος χα\ άπρ^α- 

<€ηος «αρά Κιιρ{φΐ{οΙςύψηλοχάρΙιος,χα\ πολλών 

*«λ μττά>*ιν δντας ^ιλέταςήμάς α^οΙ»ς τψ ββψ, 

«αΐ τής ό^ιλής Λίγον άποβιβόντας έξβπκηάμβνοι, 

%ϋΝ μίν ««;α08ν ώς μηβένα ΙπιλανθανώμβΟα, πρ'>ς 

Λ τά Ιμ«ροαθ€¥ &ιΐ8χτΐ€ν6μ8νοι» νηατιύωμβν 

¥«1 προΜοχώμιθα μ<τά ουντ8«ριμμένης χαρ^Ιας 

«Λ αύτομ•μφ(ας χα\ «α«<«νώါ0ς, ίνα § χαθαρά 

κα\ ΐ8ά^ατο; ημών ή νη9Τ8(α» χα\ ή Ιν τφ ναφ του 

βίου κροβ8<ρία τι χα\ παράβτααις* Έτιρος τ^δ πο» 

ιιηραυ τρ4«ος, άχιρδή τ^ν της νηατιίας χα\ κροσδίι- 

|η< χ^πον ήμίν Ιργαζόμβνος, τ6 ιλΙ^μ ημάς βιά ίυίΐ. Νο• ?6Γ0 86ΐ6ηΐ6| <|ηοιιΙϋΐι ΗηιηοηιΙι» βΙ 
ηιίιιίιη6 ΐΓοβρίλΙιίΠβ ΟοιηίιΐΌ 8ΐΐ οιιιιιΐ8 6οπΙβ 8ΐιΙ>Ιί- 
ιηΐ8» ηο8ΐ|ΐΐ6 ιηαίιοηιιη 61 !η|[«ιιΓιοηι ιΑβΙ»1ΐθΐ«8 6886 

8ραϋ 06ΙΙΐη» 61 Ι108 η0ΙΙ1ΐί8{ ρ8Γτ8Ιΐ8 ρ9Γΐ6Ι1Ι 6ίυ• 
^(ΚΚΐ 4ΐ6^^8Πΐυ8 <θΙν{Μ6 ρ6ηΗΐΙ8 ΓΑίΙ/ςΑ» Γ6ΙΓ0 9ΙΙ0Ι 

ςυ88ΐ οΊΙιϋυιη οΜίνΊ^^^ΐιιιυΓ» ιϋ θϋ ν6ΐΌ ΐ|ΐΐ8 ρηο 
ηο\ήΒ 8ΐιηι Ιβη(ΐ6ηΐ68• ]φη6ΐιιαβ 61 οΙ>866Γ6ααΓ «οία 
6οηΐηΐο οΑΓίΙβ, €αιη ηοκίπι ΙριιοΓνιιι ό^Ιηη^βΐίοιιβ, 

€ΙΙΐη ΙΐΙΙΠΐίΓΐΐ8ΐ6, αΙ ρΟΓβ Ι>60<|116 |ΐΙ6ΙΙ1Μΐ6 |6]αΜΙΡ089 
61 ίη Ι6ΐηρΐ0 Ι)6ΐ Μ8Ί•ΐ6ηΐ6• 86«Ι68ΠΙΙΙ8* 

ΑΙΙοϋ ηιαϋκιιΙ 9ΓΐΙβ6ΐυηι ^αο ΐΝ)ΐΜ8 ΙαοιΙΙαπι γ6<Ι• 

4ϋΐ ]6]ηΐΗ{ ΟΓ8ΐΙθΙΐ{8<|ΙΙ6 ΐ9λΝ>Γ6ΐΙΙ Ηΐ 6β ρΟΚΐΐαΓ υ! 
06518 8ΙΜΚΐ6Μ Ι8Ι1 ρβΤΤΙϋΙΠΙ |ΙβίΗΜΙΙ 6ΐ «αΜ Ιΐ^ρΟ- χ•νβΙοξ(αν ταύτα χαΐ μιί' ύΐ6θχρ{ιΐ8ως ιτράττβιν. ^ €τΐ8ΐ ρ6Γρ6ΐΓ>Γ6, 1«ΐ6ί8 ηΐΓ8αια λΐΙιινοΐΜΐ Ι>οιηΙηΒ8 Ι* 

4^ κα^Π^λλ<ι πάλιν 6 Κύρκος Ιν τφ £ύαγγ«λΙφ 

ΜγΐΜ • 4 ΕΓβιλββ £ΐς τ6 τ^μαΖΰν βου, χάΐ χλ«(βας 

^¥ Ι^ραν σου π|ΐΜ\»ξαι τφ Πατρί 6ου τφ &ν τφ 

«ρυπτφ « χα\ 6 Πατήρ βοο 6 ^λέποιν άν τφ χρυπτφ, 

ά χι οΐ ώη ι σοι έν τφ ι^αν^ρφ. » 

Ταδτα 9έ φησιν, ο6 τάς Ιν τφ νάφ συνά(βις χα\ 
«ροσβυχάς χβι\ ψαλμφδίας. παροιτ*Τσ«αι χβλβύων• 
•Ο γά^ «» ό φαλμφΙ^ Προφήτης «ρ^ αύτλν Ιλβ- 
Τ» • • Έιι μέσφ ^άίχλησίας Αμνήηα σι, » χαΙ • 
•*Ι(ομ•λη1|^σ•μα< σοι έν λαοΐς. Κιίρι•• έ^μολογή- 
•όμαί ασι έν Ιθνισιν- % χα\^ ^ Άποβώσω σοι τάς 
βύχάς |ΜΡ0, ενώπιον τών φΟβαυμ^νκιν σ^, Κύρ» * ι 
χα\ πρ6ς ήμ^• • Έν έχχλησίαις «6λογ•{τ8 τ^ν 
βκλν, 1 χαί * € Α(δτ8 προσχυνήσνομιν χαΐ προσπ<<^ 
σωμβν, χαι χλαύσωμβν εναντίον Κυρίου του ^ο« Ο 864ΐ &1ί8 ηοη ιιιίιιυβ ϋΐϋϋιιιίι ά'ίβ^ηάΊ (6ΐιιριΐ8 Ιοαιιι• Ετ8ΐιβ6ΐίο, 4166118 : ι ΙηΐΓ^ Ιο ειιΙι|€•Ιιιηι Ιιηιικ, 6Ι 

6ΐ0Ο80 08ΐίθ• 0Γ9 Ι^ΙΓΟ » «ΙΜΠΙ ί* 8ΐΙ»60ηιΠΐ0, 61 
Ρ9Ι6Τ ΙΙΝΜ (|ΙΐΙ ¥^61 Ιϋ 6ΐ>$€ΟΙΗΐϋθ Γ«(ΚΙ6Ι Ιϋ>ί ΜΙ 

Βΐαι•Ι((*8(ο^•> 

ΗβΚ &ΙΙΐ6ΐη (ΙΙχΐΐ* ΟΟη φΐΐ8 ]4|1>6ΓΑΙ »Γ66Η 601ΐν«!||- 

Ιν8, οΙ>866πιΓιοιΐ68 6ΐ ρΗΐΙοιοϋΙβ» ; ηοη 6ΗΙΙΙ• ρ89ΐ- 
ηί8ΐαΡΓορ|ΐ6ΐ8 ι«1 601η (ϋιί886ΐ : ι Ιη ιη64ϋο 6ΰ6ΐβ*. 
8ΐ« ΙβαιΙσΙ» Ι6*% > 6ΐ : ι εοιιηΐ6ΐ»θΓ ιί1>1 ιιι ροριιΓΐ89 
1>υίΐη(η6 ; €ΙΗι6ι61>ογ ΙίΙι{ Ιιι |^βιΗΐΙ>υ8 *' ; ι 6ΐ : ι Α«?«Ι- 
«Ιιηι ϋΐιΐ τοΐ8 ιιι**!• ίιι €0ΐ)8ρ6€ΐιι ΙίιιιβηΙ^ηιη 1^, 
Οοιηίηβ **• » Α(Ι 008 ?6γο : ι Ιιι 6€6ΐο•8ϋ« ΐΜΐιβϋίϋίΐ^ 
1)60*^ ; » 6ΐ : ι ΥβοΊΐβ, 8ϋθΓ6ηιιΐ8 61 ρΓ0€ί(Ιιιιιη8 9ηΐ6 

1)6010, ρΙθΓ6ηΐΗ8 0ΟΓ9ΐη ΟΐΜΟίΐΐΟ ο Ό 00»ΙΓ0 **• > ημών. « *Αλλά πρ^ έτεροι; ύψηλοτέροις ά νΟν 6 
χαιρ^ λέγ8ΐ>ού παρέχιι χο>ραν. χ»1 τούτο βι^άσχων 
έστΙν ά Κύριος, δτι ή χατά μ^νας Ιν τοΙς ημών οΓ«- 
χοις, πάν τοΙς χοιτώσιν αύτοίς (Ι; προσιυχήν βιέι 
γ8ρσις τήυ έπ' έχχ>ησ(ας συνίστζβι πρ^ς τίν θε^ν, 
«α\ ή Μρν χατά βιάνοιαν %ήν 5ιά τών χβιλ^κκν • 6 
γάρ τάζΐ πρΜίύχισΟαι {^ουλ-ίμ,βν^, ήνίχ^ άν εΙς τί>ν 
τον βίου να>νν π«ραγ^νηται, οΓχοι 6έ χάν τα?ς ύδοίς 
«&\ ταΐς άγσρβίς ι&η^βμίαν ψ^Μίντ^α ιιροσΕ^χης 
Ιβ8ΐσ0μ8νος, ο(Α* ήνίχα πάρεστι τφ του ββοΟ ναφ 
αληθώς ύπάρχ8ΐ προηυχύμενος» Ταύτα Ι^είχνυσλ 
λΑ ά μβτάτθ«1π8ΐν»ι Έτοίμη 4|χαρδ£α μου, 6 β€6ς, ι 

" ΜλΙΙΙι. τι, β. •* Ρ8«Ι. 1X1, ϊδ. •• ΡιλΙ. ιτι, «Ο, 
9|3η β, »» Ρ8»Ι. |,%ι, 8. ηοη ρΓ96ΐ>6ΐ ; Οοιηίοο» ν6Γυ 816 ι1θ€6ΐ <|θία οηΐίο 
ρητοΐίπι ίο ι1οηϋ)Π8 61 {ο €0ΐ»ί€ΐιΙί8 6Ι6Γγ^Ι9 βιΙ 
00111011610 ίο 6€ΰΐ68ί:ι 8(1 Πβοιιι ΓοπιΙϋοϋλιιι ίη(1ιΐ€ΐι, 

βΙοΟΐ θΙ)86€Γ8(ίθ 10611118 8(1 θΙ>866Γαΐίθ1Ι6ΙΒ ρ6Γ Ιϋ1>ίΐ 

ρΓοΓ6Γ6θ(1ηοι 8ΐίηιοΐ9ΐ; ο:ιιο 8ί (]ΐιί8 ογαιΙοοοοι )ο- 

ΙβΙΙ(ΐ6ΐΐ8 ρΓ0μΙβΓ69 ίΟ ΐ6ΐΐψΙθιΟ Οοί ίο^^Γϋ.ΙίΐΟΓ, 81 

ιίοιιιο τ6ΐ ίο νίίβ νβΙ ίο ρΙ.ιΐ6ί8 ηυΙΙ«) θ!θ<1ο «Ιβ οΙΐ86<- 

ΓΓ80«Ιθ εθΓ9ΐ, ΠΟΟ (|θί.1 ίο ΐ60ΐρ1θ 0^'ί ρΐ'Χ8609 681, 
ίΐΙ^ν6Γίΐ8ΐβ ΐΐ6ρΓ6€8ΐ)ίΐ0Γ. ΟΐΙΟ<1 08ΐ6ΐΙ(1ίΙ ρθ)»Ιΐ]θ:ΐηΐ 

(1ίχίί^8»ΐ : ι Ρ»Γ8ΐοιο <*αΓ όιβοιο, Οοαβ, ι 8ι1<ΐ6ηιΙο : 

ι €ιοΐ:ιΙ)ο 61 ρ89ΐιυθ(θ (ΙΊοιη ίο |Ιοηα οΐ6;ι **^ > Κΐ 

8Πϋ8 : ι 8ί οΐ6υιθΓ ΓρΊ (οϊ 8ΐφ6Γ «ΐΓαίοιο ιο^υοι, 1η 

••Ρ«ΐΙ. XXI. «6. •' Ρ89ΐ. ι.χτΐΐ, «7. *• Ρ»»!, 9) βΚΕΟΟΚΠ ΡΑΙΑΜ^Β 9% 

χα\ άλλαχοΰ * < ΕΙ Ιμνημόνιυόν σου ΙΜ τής ^ρι^ν ι^ίη^ηΐ βιΗιη Γβοί6« «υιβ ιιΐ ιρρ^Γβαιιΐ ΙιοιηηΗΐ)υ§ 
|6|ιιηιη!β8 : αιηβη <1ίοο νο5» ηοία ΓβοβρβΓυηΙ ιηβΓ* 
€βιΐ€ηι &03ΙΙΙ. Τυ «υΐβιη» εαιιι ]β]υηβ», ιιη|6 οιρυΐ 
ΙυΜπι €1 Γ:ΐ€ί€πι Ιιι«:ιι Ι«τι• ηβ νίιίβλπβ Ιιοιη{οιΙιΐι& 
;β)υοΑη8» μ<| Ρβΐπ Ιηο ςϋί β&Ι ίη ιιΐιβοοικίίΐο. βΐ 
Ρ;)ΙΓΓ ΙΙΙ1Ι8 ςαί ?ί(ΐ6ΐ ίο Αΐ)λοοικϋ(«ι ταάόϋΧ Γιϋί ίιι ιηβ- μνης μου, έν. τοΖ^ .6ρ0ροκ έμβλ<αιΐν*β1ςα|.ι *-ΑΧλΑ 
Χ3ΐΙ * € *(Η2ν νη9Τ€ύη«•. φησί^ μή γ{ν€ο6< 4βιη|Ι 
οΐ ΟΐΒθΧ(Μτα\ β)^9ρ«ιβο< * Αφανίζου^κ γάριτά.4τρ^« 
ωπα αύτνν, δινως. Αν φοινώσί- %6(ς άνθρώΐϊοκ *>η-' 
«τ•ύονν•ς * Α|«ί}ν• &μΙ|ν λ<γ» &μΙν•^ί Αϊέ^'^^^ ^^ 
μ(966ν α6^ν * -σι» 1^ νηντβύοΗ βλβιφα^ σου τ^:χΐ!• 
φαλήν, χα\ τλ ιιρ^οω«4ν.σου- νίφον, &ιιοις μή φά7||ς 

αρί. άνβρώποις νηστιυων. άλλα τφ ΤΙαχρΙ σου τψ Ιν τφ χρυτ:τφ, χα\ 6 Πατή^ σου 6 βλέπι-ν 1ν τφ 

χρυπτί}), Αποβώσκι σοι Ιν τφ φαιιιρφ. > 

ΒαβαΧ Τί\ς άνβιχάστου φίλανΟρωτείας Ι τήν γάρ 
Ιηι\ της μελλούσης χρ{σ(«ις (σομένην Βιάχρκσίι» τί^ 
χ«\ 38 ^^Φ'^^^ αύτουβιΑ των βημάτων τούτων ά^ 
τ^ως ήμ?ν 6 Κύριος Ιφανέρωσβν» Ν* ήμ<1ς' τ^< 
χρ«(ττονος ψήφου τε χα\ μοίρας έντβυΟεν Ίπιλαβά;- Ο 8ΐιμΓ2.οιηηβιιι >ρβιη Ιίβηι^ρίΐαβ \ ΐηίατΛίη βΑίπι 
▼.«ΗΐιΐΓί ]υ(1ί€ϋ β6π1βηϋ;ιη)ι $υαιη<|υβ |ΐ^ι1ί^($ιη ρβΓ 
ϊιΧ€τ^τ\Λ ηιο(Ιο Οοιηίιιικ ιιο5ΐ8 ηι:ιρίΐΜΐ«νίΐ, υΐ ηο• 
ΟίΗίοΓβαι 80Γ|€ΐΐλ ιο^ΐίυ&ςαβ •υίΐΓ»£ΐιιιη οΐιιιηβα- 
11111$. Νιπ) ίΙΙίι ςιιί ρΓορΚθτ ΥΑπιαι ^Ιογηπι, ηοΜ 
ρΓορίβτ ίρβυιη τίνυηΐ, νο€ίΙ>θ8 ηαρβΓ ρΓο])3ΐί8 Ιο* 
ς^ιΐϋΡ : Αεοΐρίΐβ ιηβΓοβιΙ^ιη τβϋΓ&ηι ίη νίι« νββίρ», 
«Ίί-αΐ ΑΙ)»Ιι«ιιι ΐ(| ϋΐυαι Ιη ΟιιηιηΙ» «ϋνίίβηι ιϋ£β« 
ΙμΙ : ι Α€€βρΙ$ιί |)οη» ίη ?ίΐι ΐα^ι *. 1 1ί« ιυίβηι ςυί 

%ά 6001 Ιη 6Ι6Γ€βΙΗ}ΐ ΥίΠΐΙΙβ ΜρίείυπΙ^ Γβ<Ι4θΙ» 311» 

Ι» ιηλολΓ69ΐο, Μ 6$1 ίη οηίτβΓΜίί ίΐΐο ϋι«8ΐΓο, 1)6- 
ηβιΐίι ΐίοοοηι βΙ ΙιβΓβΟΐΙιιΙβιιι «ι β;»ιι«1ίυπι ρβ(Ι«^ΐ οι 
«ΙοϋοΐΑ» ριιηι ΐ(^μΐ6 ρβΓθηηβ•» » φΗ[»α8 ίίΐ€ ςηι 
ηϋΙΙιιηι νιι«ι ΗβαϋβΡβ, νεηιιη νυΐΐ οηιηβ8 $4ΐν»π βΐ 
1(1 βςιιίιίοηβιη νβηΐιΐίβ νβοιρβ* ηαηο, ιιΐ 4ίιίι, φιι 
Ιβΐιϋίΐ ί1Ι&9ΐ ίηΙΟΗΐβΓίΐΜΐ «ι ίηιπιιιΐ2ΐ)ίΐ£σι Ιι7Ρ ^^ί• 
ΙΐΐβΜ» ϋθ€ΐ<Γ«θ8 'ύή βοΐο• »•6 ΟβΙ ('•Γιη<. Ιιηιιιαηλπι• 
<!06^ |ΙοΗ8Βΐ <Ια•ρΙοίβηΜ. ΡΓοριβΓ/»» 86η»<»η€ΐο 8ί-( μ«9α. Πρ^ μίν γάρ τους χατ& χενοβοξίαν χα\ μή 
χατ^ αύτλν ζώντας ΙρεΙ τ^8. πάντως τοΤς νοι» <^^- 
μένοις άχολθ]5βο>ς* *Α«ολάβετ8 τ^ |1ιισ06ν ύματ^έν 
τ]) ζωζ υμών, ώς χαΐ-ό *Α6^άμ πρ^ τ^ν Ιν τ|| 
φλογΐ πλούσιον Ιχ8|νον Ιλιγιν • ε *Απ<λαβις τλ 
Αγαθά ^ου Ιν^τ^ ζω!) σου. » Το?ς βλ πρ^ς αυτ^.? 
βλέτιουσιν (ν τφ πρ^ άριτήν ΑσχεΤν λκο6ώσει £» 
τφ φανι^φ» φηο\ν τουτέστιν &ν τφπαγχοσμίφ έχείνβρ 
βεάτρφ, εύλογίαν χαΥ ιάηρονομίαν )ύι\ τρυφ4;ν άν» 
τιΒώΐηΐν χα\. Αλ^λαυσι^ άχήράτον χα\ 8'.αιων(;όυ>* 
σαν ής. μηθΙνά-,θέλων* άποτυχείν 6 0<λων τ:άνταγ 
σωΟηνοηχαΙ είςίτε^γνοισιν Αληθείας ΙλθεΖν» φανΓροΙ 
νυν, ώς,Ιφην» τήνι Αθέχαστον ταΰτην χα\ ΑμετΑθε- ιηυΙ ιΐ6 ιιΐΡΐιςΜβ ρτύάϋχιί^ ιΐίσηι» ί < ΡϋβΓ Ιοΐ|• *ΐιιί β ^ον ψηφον, υίους «Τναί βίου μένους Ινταυθα ΛιχνΟς ^«Ι€1 ίη λίΜΟΟΟ^ΙΐΟ ΓβιΜβΙ ΙίΜ ίο οΜοίΓοβίο^ ι ιι| 
Ιηηηί• ςιιί«Ι«Β 61 Ηαιοιη» ^ογια 6θοι|6ΐηρ(οτ68 

!•(>} βΙίθ« 61 1ΐ«Γ6<ΐ6β 08ΐ60(1λ1 Α«Ι|α6 ΓμιΑΙ, τΟίίΟΐ 

Τ6Γ0 οοη Ι«]68 1 βΙίοΓϋΐη <1ίβ;ιιίΐ3(6, ηΐ8ί Γ68φί•64ΐα» 

6]ί€ί3ΐ. 

τους τε- χα\ σντρ(ληρσν^μουςα&*, θ•Ιξ|^ 3οα% ιιοίι^σ^ έαοτφ 
€ί μ^ μεταμέληθε^ν. 

ΤίΐΓι& 8ΐιΐ6ΐη ιίίίίι ϋοπιί^ήϋ»^ .16 Ιο οχ-ιιΙο8 ϋΟΝίν^ 
κόιιι ίηΐα)(ΐ6ηΐ6• (Ηιηι 0ΓϊηιΑ9 6ΐ |ρ|ιιλιΐιιιο§(•ο ψί\^ 
Γηι8 ηϋΚα ίλ ινιίβ ύΐΙϋΐΜ, ιφιίίΐ ςοΐιΐβιη 6ΐ οηικΗ 
η!8ΐ8ΐιθΓ6ΐη ριιίιπϋοΙ^ ιΙ)6γ6«<|6λγ6Ι1ο «ροΙίβηίιΐΓ. €8^ 
ρηΐιυίβηι υη|[6Γ6, υΐ^θίιΚ. 61 Ι86ί6ΐιι ΙατίΓ» ηίΙι!Ι 
«ΙΝ!!!*^! (ΐυαηι ριΠοΓβηι ρΓ«ί6ΐτβ, η66ΐιοή <)0«<)ΐιΙαιΐΙ 

61 8ρύΓ€αθΙ 68ρυΙ ΙΙ866Γ6, ΙΐΙ 61 ΠΙ8ΐϋ«10 )6{ιιη«Α 

η6<^ιιοη 6ι οοι^ροη» ϋ6^β|>(•οίαΊβΐ8Γ ν^ιΙ^βΓι ι^ίιΐ6ΐ>ηΐ«Γ τους της Ανθρωκίνης θ<5ξής όκτρορώντας; ΑίΑ το&Α 
γΑρ χα\ τ^ν λόγον Ινιχώς προήγαγενϋπ* Αμφοτέρων» 
εΙπών * ι Ό Πατήρ σου 6 βλέιηβν έν τφχρυχτφ 
Αίκοδώσει σοι Ιν τφ* φανερφ' ι Ινα τους ;]Εΐν -χατοκ* 
ΦρονητΑς της χενης χα\ Ανθρωΐ((νη; Μςης οίοιέοίην 
τους Ιέ μ4|^τόιούτους έχβΑλλ^ τη^ υΙοθεσίας• 

Τοιαντβι.θϋ'νησινΑ Κύριος, ^ο μΙ; πρ^ς τους 
τών.ΑνΟρέτκοιν.Αφ^λμους Αρώντες οΐ προσσυχύμβ^•• 
νονχα^ ό1 νηβτεύό'/τΐίς/Μρ* ών ούθέν ΙιίΙ τοΰτοις 
βφελος, τ^ν μίν τής νηστε^ς χα\ τη; προσκι^ 
κύπονΟιβομένωμ•ν, .του βλ μισθού στερώμεθα. *Αλε(- 
φεκν •θλ τ^ χΟφαλή,ν φηιΐ(•χα\'ν{πτε(ν τ^ ν^^^ 
κοψψ τσυτέστ'. μΙ) ώχρι|ν Ιιτιτηδεύειν, μηΐέ αύχμη^ 
ρ^ν είναι 4βά\ χατΑξηρον τ9;ν χεφαλήν, ώς .έξ Ιπι» 6ΐ8ί6 8Γι&6ΐιιΙιιί|[)υ8ΐ^υ(ΐ6ΐιΐ6θη86€ΐ6ΐιΐιΐΓ;1ιΙΐΑ6πίιΑ Ο τεταμΑνης νηστίίάς χαι τής έτΑ τ6 σώμα χατα^ 69ΐ6ηΐηηΐ68 Γ3€ί6!)8ηι ΡΗαη&χ] ; ί(ΐ6ϋ ]ιΙΓ6 8ΐ) ΕτιίΙβ^ 
ΙίΑ ΟΙιηεΙί αΙίβιΓι Γ^οΓι 8υηΐ, ςιιίΙ>ιΐ8 ιιΙ^'είηιίΓββ ίίΐ'* 
ΙΙΙΙΙ8 ρΓοΙ«ί1)6ΐ Οοιιιίηαβ. ββϋ βί 08ρυΙ 8η4ιη«8η8|(0• 
|ίϋο ββηβιι (|ΐιί8 ϋί€8( πΐ6ηΐ6πι υι ϋυΓβηι 6ΐ <^)υ9 ίι* 
01601 ίΐιια}(ΐιΐαΐίοιΐ6ΐη, ίη ί\ϋζ ρσ(6η(ΐ3Γαιη 6ίΓΓ3 ρβΓ- 
€6ρηοιΐ6ΐ» β6η$υιιιΐι νβΓββιιΓιιιιυ Οϋ «ΙλΙίΐυΓ ββιΐοβ, 
όοΜί 1108 ]6]υηΙ)ηί68 οίοο €3ριι1 υη};6Τ6, »€ΊΙί«'όΙ 
ηπ86ηΐΜΐιϋ<δΐη ί^Γ^Γ^ ιιΐ6ηΐ6ηι ιιθ8ΐΓ3ΐιΐ, 61 Γβοΐΐ'ΐη 

•611 νίΐϋ 1ΙΙΙ3νΐΙ13ΐίν3ηΐ ί3ΤΑΓ6 8 ερΟΐΉλ 61 ίΐΐΥΠΙΠΙ^ 
€4»|Πΐ3ΐίθΟ!ϋΐΙ8• 6ΐ \τ$ 61 80 όΐΑΐΐί ϋ^ΐΠΙΠίΜ. Τ3(Α 

Φοΐηι 61 III ρ6ΓΓ6€ΐα!ΐι ]6]θΑΐοιη ιιυιτ οηιιΐ68 'ΐιηΙίΐΝΐ φρονήσεως ΙοχεΙντοΜίυτα ιςίαθεΝ, Χ3\ οΟτω τ6ν παρΑ 
των Ανθρώπων Επαινον θ^ηρΑσθαι * τοιαύτα γΑρ φα- 
νητιωντες Ιποίουν οΐ 4αρισαΤοι * 6ι^ χα\ της χατΑ 
Χριστδν Έχχλησ(ας ΘΙχΑίως ήλλοτριώθησαν, οΤς 
ήμΑς ΑφομοιοΟσθαι χαθΑπαξ Απαγορεύεί ό Κύριος. 
ΚΙ θέ χα\ χεφαλήν της ψυχής Αναγώγιχώς τ:ς ΙρεΙ 
τόν νουν -ώς ήγεμονιχ^ν, χα\ π/^^σιοπον τ6 τούτης 
φανταστιχδν. Αν φ των χατΑ τΑς αίσθήσειςίνεργειών 
Ιμμονύς Ιστίν ή 16ρα, χαλδν νηστεύοντζς ήμ^ 
Αλείφει^ έΧα{φ τήν κεφαλήν, τουτέστιν ελεήμονα 
ΐϊοΐβΤν τ6ν ήμ«τί(Κίν νο9ν χα\ :6 πρόσί*πον Ι^μών» « Γ8^ι1. ιιιι, 7. » ΑΙ»ΐι1ι. νι, 1ΐμΐ8. * Ιπϋ. χ% ι, ^. 9} ΗΟΜΓΙΤΑ νΤΙΓ 94 Αχαθάρπιΐν λογυμών χα\ Ουμοΰ χαΐ τ.ονηρίάς πά- 
^€ • ή Τ*Ρ τοιαύτη αα\ οδτω; Ιχτιλουμένη νη- 
στεία» ού «Ι[ πονηρά ?:άΟη . πάντα μ^νον, χα\ συν 
τούτοκ τους εφόρους χαΧ δημιουργέ; των τοιούτων 
«α9ών φυγαδ£ύ€ΐ χαΐ καταισχύνει βαίμονας, άλλα 
α»1 τοις άγγέλοις έγχιταλέγει τους νηστεύοντας* 
Ίζρ^ αυτούς επιστρέφουσα ('Χδ^ϊΚϊυς, χα\ φύλακας 
βίναι τούτων παρασχευά^ουσα, χαΐ βοηΟεΙν άναπεΠ• 
Οουσα χα\ σύμπραττε ιν αύτοΤ;• .ΟΟτω τοΖς τρισ! 
ποτέ νεαν(αις 1π\ .της Βαβυλώνος έγχράτεί^ τε χαλ 
νηστείφ «εχοσ μη μένους, συνών Ιν μ^σν) φλογΙ^ιαΧ 6 
τέταρτος έωράτο, π$ριέπων άσινείς χαΐ-^ροσ^ζων 
«9ρα5άξως αυτούς. ΟΟτω πολνήμιρον νηστεία ν 
4τοντι τφ Α^νι^ρΐ &γγ8>ο; Ιπέστη σοφίζων αύτ^ν-. ΐηϋοΗίηιίΟΡββ β»πιιη οαιη βίβ Γιΐ(ρι ϋαιηοηαβ ί{;ιιο- 
■ιίηί»ςιΐ6 4^ηΓιηιιΙίΙ« ίη8ηρ«!Γ )6)ιιη9ΐηΐ68 ίη πιιιηβ- 
ηιιη ιιΐ|;βΙοηιιιι Γθ绀ΓίΙ>ίΐ» ηυοε 9(1 ΠΙοε εοητρπίΙ 
ϋθοηοιι βΟΓΟίη οοϋίοιίββ β0ΒοΙι , ιΙΙΐ$ηιΐ€ •ιΐ€ΓυΓΐτ<^η( 
61 «ηχϋΐιπ βη^ιΐβΐ. 8ί« οΐίιη ΐΓίΙ)ΐιβ |μι^γΙ8 {η Β<1)Τ• 
Ιηηβ ΐ6ΐηρβΓ»ηΓι• βΙ ]ν]απιο ϋθΐι»ρίΰυί.<% ίηΙβΓββεβ ίιι 
ϋ&ιηιηΐι φι»ηαβ τΙιΙβΙιιιιΐΓ ίπΐ9οΐο9 ίΙΙοβ οηειικΙΙβηβ 
ιηίΓΓ^ιηβ ΐΓΠ^Βηε. δίε αίιιΐιίΓηιιπι ις^ηΐΙ ](ϊ]ιιηΙυθΐ 
ΟαιιΙβΙ ι•ΐ»ιί( •ηκ<*1ιι§ ηιιΐ Ρί\ »9|>ί*ΊΐΚί8ΐη ΙγΗυιι6Ι>»1 
ίιιηίΓΑςιιβ |Ι»ηιΙβ1ί>ι. 8ί€ »Γι>3 β'κΐβπι οη ΙμΑΟΑι 
οΗΐιιπίΜΐί ρΓορΙΐ6ΐ:ΐιΐι €1 Ιοη)|[Πις«ια ιϋλοπιπΐΑβ ^1- 
Ιιυηιι βΟβτβηΐΜη 3η|{6ΐίι• ρ^Γ »<»γ9ι ΐπιηδίιιΙίΙ. ίϋ «^Ι 
ηοΙιΊ• >ρίΗυι•Ι• εΙηηιΙ 61 εΟΓροηιΙβ }ρ]υηΙοηι 6Χ6Τ<^ 
εβϋΙιΐΜΐ» 6Ι οτίιιΓιΗΐΗΐ, Ιιοηοηιιη 0|Ι6 «η^^Ιοηιιιι, χαΧ 4;ρ^χαταγγέλλων αύτώ τά μέλλοντα. Ο0τϋ>ς Β ι>ΐΓο§ϋ$ 6οιΐΓυρΝΐ66ΐιΐίχ ί(ηι}« 6ΐειίιΐ{;ιΐ6ΐηΓ: ί^νπιιβ άλλοτε προσεν>χυ χα\ νηστεί];^ στύματα λεόντκιν φι« 
μώσαντι προφήτην βιοέριον έχόμισεν άγγελος έχ 
«ολλου διαστήματος τρ4φήν Ιπιφερόμενον. Ούτω 
χα\ ήμίν πνιυαατιχήν άμα χα\ σωματιχίρ» νήστευαν 
άσχοΰσι χα\ προσευχομένοις αγγέλων. αγαθών συν- ηΐΜ•• Ι60 ιηΗΊ|(»Ι)ίΐιΐΓ, Η ρΓθ|>Ιι^ΐ:ΐπΙ•ιι εΐϋΐ βευ Γιι- 
ΐιιηιπιιιι ερ6ί Ι>οοοη•ϊη 61 6(ΙβΙ βΐ ^οπίβιηρίαΐΐηη'ιι 
ββονπιΐυοι «Ι6ΐιΐ6ΐη οΐιίβηι» ραηίοίρββ 6βΙ<')6ηΑΐΐΓ» 
ιίςηβ ΗαϋΗυΓ ηοΐιΐε §ιιρβΓ &Βρί(1οη•' βΐ Ι)2βίϋ86ΐιιη 
2ηι1)ΐιΐ8Γ<ί η6Γ•ΐιοη ειιρρτ οηιηβηι ΙιιΙιηίβΙ νίΓΐιιΙβηι. εργε^ τ& πυρ της σα4>χιχής Ιπιθομίας .χατασβεσθήσεται, χα\ ό βυμ^ς ώς λέων 39 ήμεριοβήσΙται, χα\ 
προφητίχΤίς Ιν μεθέςβΐ γενησόμε^α τροφής, τ|) των μελλόντων αγαθών Ιλπίδι χα\ πίστει χα\ τή χατά 
νουν θΐωρ{φ, χα\ 4ξέσται ήμΙν πατείν Ιπάνω 4^£ων χα\ σκορπιών χα\ Ιπ\ πάσαν τήν βύναμιν του εχ- 
θρού. Έ 81 μή τοιαύτη χαΐ ο5ιως Ιχτελουμένη 'ησ^εία 
πρ6ς τους πονηρβ^ς άγγ^λου^ μάλλον τήν ιυγγέ- 
/ειαν Ιχ|(,* χαΐ γάρ τούτων Ιστ\ν ή άτροφ(οί μετ* 
^ργης «αΐ μ£σους χαΐ {^περηφ«ν(α^ χα\ της-πρ^ς 
'^ν β»6ν άντιθέσ&ως« πρ>ί; βυς•ήί/«Τ*- ώ€ ^ί^υλοι χα\ 
•ίττηρίται του άγαθοΰ αντιχκιμεθα • ι Ού ,γάρ έστιν νβπιπι ηΑπ |»|6 η66 Μι ρβΓΓβΠηιιι ]>]ιιιιΊηιη «ιΙ 
8ΐ»ι;6ΐο• ρΜΐΙο• Αΐι^ίε ρΓορίηηιιίΐϊΐΙθίιν Ιΐ{ΐΙΐ6ΐ ; Ιιο• 
ηιηι βηίη 6βΐ 6οη$ιιιηρΐίο• εηιη Ιγ> 61 04ΐΊο.6ΐ ειιρτΓ^ 
Μ«*^4^οηΐη^ άίνίΐΜΐιη ?ο1ιιηΐ»ΐ6«ι ορροϋίϋ••*^• υ•!• 
«6Γ§Β8 4|ΙΙ08 1108 1•ηί|η8αι 8€ΓνΙ 6( η•Ιιι{8ΐΗ ΙιοηΙ άα^ 
ΐί\η\ €0ηΐ6ΐΜΜηΝΐ8 : ι Νοιι ριιίαι Ρ81 ηοΐιίε Ιικίη 8ΐΙ• Ι^μΙν ^« πάλη .πρλς .οΓμα κ*ν σάρχβ, φησ\ν ό Άπύ- (^ '6Γ8ΙΙ8 €;«Γΐιβιη βΐ 88η£ΐιΙηβιιι, &ΊΙ ΑροείοΙιΐβ, 5«ϋ στόλος, αλλά προς τάς άρχις, πρ^; ζ^; Ιξουσίας, 
πρ^ τους χοσμοχράτορας τοΰ ^^x6'ζ^.^^^ του αΙώνος 
ινύηΒου ^ προς τά πνευματικά της ποντ^ίας.» 
ΟΟχουν απλώς ήμιν διά νηστείας πρ6ς αύτοΰς ή άν- 
τίθεσις, άλλίι χρήζομεν πρ^ς φυλαχήν ήμετέραν χαΐ 
τ<^ θώρακος της διχαιοιύνης, χα\ της περιχεφα• 
Χα^ας τ^ΐς σωτηρίου Ιλιημοούνης^ χα\ τοϋ θυρεού 
-ης πίστεως ? Ιτι θέ χα\ της ιχα^;ο»τάϊης πρίς άα«- 
^αν μαχαίρας του ΙΙνεύμα-ρος, Ψ^τις έστ\ν ό πρ^ 
;μάς του Θεού ιωτήριος λ<5γο. * ούτω γίρ άγωνισ^ 
μέθα τ6ν χα'^ον αγώνα, καΐ την πίστιν ^βανβν 
εηρήσομε%(^. χ:ΐ\ πάντα τά βέλη εού πονηρού τά πε- 
ιιυρωμένα, σβέσομεν, χα\ νικιέται £ιά πάντων άνα- 
φανέντες αυτού των ουρανίων χαΐ άχηράτων Ιπιτευ- Α(]?6Γ8ΙΙ8 ρι|ι1Γ)ρ»1ΙΙ§ 6ΐ [ιΟΐ68ΐ3ΐ68, ΟΟΠίΤλ ΓβΓΐΟΓ68 

<6η6ΐ>Γ8Γΐυιι 8λ•€μ1ί Ιιυμικ, €οηΐΓΐ ερίηΐυαίίβ ιΐ6<|ΐ»- 
1ίιβ^ι Ου«ιη 1ν€ΐ•ιη 66ηο ηοη ρ«*Γ ίρ)ιιιΓιιιιη ΙληΙβηι 
8υ8(ΊηβιΐΗΐ$, 8<χ1 βΐίϋΐη 8<1 ΰΐιείάϋίαιη ηοείηιη υΐί• 
ιιιυΓ ΙοΗ€8 ]υ8ΐΙΓι» , 61 %λ)^λ 88ΐυΐ8Γί8 β1«βιηο83η«Β 
Ρ6€ΐιοη €ΐ5ρ60 0(16*1, 61 ίη8αρ6Γ 8ρΐί88ΐιηο ιιΙ ιιΐν.ίε- 
€6ΐι<<υιη |ΐ8<1ίο ΒρίΓΐΐιιβ ςοί 68ΐ ΒΐΙυΙϋκ 1>6ί 8<Ι ιιο• 
ΥρΗμΙΠΙ ; 816 ■ €6η8ΐ)ίιηιΐ8 ΙκΗΗΐηι 6βΓΐ8ΐη6η, β(ΐ6η^ 
ςυβ ΩΓΐη»ιιι. 86Γτ8ΐ)ίιηυ8, οΐ οιΐΐΒί8.ιιιιΠ[(ηί Ι6ΐ« 61- 
^ιίη^υβΗΐΐιε Ι^ιιΙΐι• 61 ή€ΐθΓ€».ρ6Γ οπιηΐβ Γοη8)>^6ΐί 

6€6ΐ6ϋ68 61 58α6ΐΜ 00η8β<|Ι16ΐη0Γ €0Γ0ΙΙ»8« ΟϋΠΙ ΑΒ- 
ςρΓΐ8 ρ6Γ6ΙιΙΐίΐ6Γ ίπ €€Βΐί!> 60η|;8ΙΙΐΐ6ην6^, ίπ ίρβρ 

ΟΙΐΓίδίοΟοηιηο ιιοβίΓο, ηιιριιι ιΐοοβι οιηιιί8 $:Ι(»π»• 
τίπυδ, ΙιοηοΓ 61 8(1οΓ3ΐίο οπιη ίτίΡΓηη 6]ιι& Ρ8ΙΓ6 86 ^ύμεθα στεφάνων, τοΙς εν ούρανοΖς άγγέλοις άΧθέη< Ο 8ηιΐ€ΐ|88ίιηο ιΐ6θΐιοο Ιμη»6(; νΊνιΓι^ηηΐβδρ'ΐΓΚιι,'Αφηο 
εννευφραινόμενοι. έν αύτιρ Χριστφ τφ Κυρίφ ημών* 9^^ 56ΐηθ6Γ ^ ίιι. •αε<ιΐ3 8»^υ1θΓΗΐη» ΑοΐϋΟ. 
φ. πρέπει, πάσα βύξα, κρά-^ος, τιμή χαΐ προσκύνησις, σ-ιν τψ Ανάρχ^.) αύτοΰ ΙΙατρ\ κ^Λ τφ Ι3χνα7(φ 
χαΐάγοιθφ χαΐ ζωοποιψ Ονεύματι, νυν χα\ άε\ καΙ ε{< τους αιώνας τών αΙώνων. *Λμήν. ΟΜΙΛΙΑ Η'. 
ξίβρνχ ηίστεως - ίτ ή παΙ τ{}ς χαζ' εϋσέβΒίατ 
ΛίίθΛ9γΙας έκθεσίς, 
Πιστεύομεν εις τ^ν Ηελν, χαΐ πιατεύομεν τφ Ηβφ 
Ετερον Ιστιν Ιχάτε^ν τούτων., ϋιστεύειν μέν γ4ρ 
Ιβ^ίΐ τφΘεφ^6 τάς.πβρ' ^ύτ»ΰ κρ^>ς^(•Λάς -;παγγε- 
>ίας@ε€α^ ^ςα'ι α/. Ο-^^ Γ|γβΙ{:θαν;.π«•9τ^ύε>ν ΘΙ εΙς ΗΟΜΙΙ.ΙΑ \1ΙΙ. 
Βε Ιίά€ ρί'αφκ {ίά€% ί:6η(€%%\οηψ., 

€τ6<1ίιιηΐ8 Ι>60 6ΐ €Γ64ΐίιηϋ8 ίη Ο^ιιγη, υ1πιιη(|ΐΐ6 
Ιιοηιπι νιπαιη. ΙιιΙ»6ΐ εί^ιϋϋοαιίοηβιη. Εΐ6•ήιιι ϊ^λ\ 
ςιιιιΐ6ΐιι €Τ6ά6η ίιιΙ^Ιψ6 «ΐηβ ρπΜΐΜ8•Ιρη6• ΑθΙΐ»8 
ί86ΐ88 ΙΐταΐΜ 61 ν€Πΐ8 ΙιβΙ^π!, ^Ιιιηι (ν«1<ηί ίμ ^ Ι;ρ1ΐ68. VI, 1^ 9& ΟΗΕ60ΚΙ1 ΡΑΙΛΗ^ΐ Η 

1>βυιιι 6βΙ Γβ€ΐβ ϋβ βο οοχΙΐλΓβ. Νοι νβΓΟ οροΓίβΐ ^ τλν β<&ν τλ «ιρί βύτοΟ φρονιΝ όρΛ&ς. Αι! II χαΙ «ΐΓΗΟΐφΐβ Ιΐ8ΐΙ)βΓ6 61 ϋίΓοα υίπιπκΐΗο Ιιι νβΗϋΐβ 

•Ι•!^, 61 11.1 60Ι1?(ΪΓ«.1ΓΙ ΙΐΙ ΙϋΠΙ ΩγιΙ|Ι16Γ βΓΐ^ϋ^Πίνΐ 

ςηιηι βΐ ηοιίΗβ ιτίιΙί»λ6ΐιιιιι οοιιΗβ, 61 ΛάαΙ^Λ €Ογ&ιιι 
Οβο» 6(1 <ιιΐ6ιιι ηϋΰ• ιιοΗηι, ίιιτβηΐΜπαοΓ, 61 ρΓορίβΓ 
ΙΙ(ΐ6ηιΙΐι μΙ> ίρβΑ]ιΐΑϋα€6ΐηαΓ ; (Ιίχίίβηίηι ^Ηρΐυη: 
• €Γ6<ΙίιΙίΐ ΑΙ)Γ8ΐΐ8ΐιι Οβα» ^( ΓβρυϋΙαιη 6•4 6| ία 
]Η0ΐΙΐΙϋΐι*•• Οιιοηιθ(1ο 6ΐ^ο ΑΙ)Γα1ιΐιη ρ6Γ ΟιΙ«ιη 
ΙοιΓιΑοβίϋβ 6»1 ? Α666ρΙι λ 060 ρΓΟίηίΐΜοιιβιη ςοα• 
ηΐΑ^η Ιη «οιιπηβ 6]υ• ςικκΙ Ι3«96 ίαίΐ 1>βη6(Ποβιι<1• 
6Μ6ΙΙΙ οιηηβι (ΓίΙ>ιιι ΙπηβΙ ; (Ι«ίΙιιιΐ6 ι Οβο ]υ!)6ΐυΓ 
Μ€ΓΐΑ€λΓ6 ΐ8:ΐλο αϋΙΐΜϋ ρϋβπΐιιι ρβΓ ςοβιπ §οΙαιη 
ρηιιιΐΜί• 6ΐ66ΐιιιιι βΟΓΓιΗ ά6ΐ>6ΐ>αΐ ; ι<| ςαοιΐ ηΙΙιΙΙ 
6οηΐΓΐιϋ6βο• ρ»ΐ6Γ ΟΙΊϋηι ιοί ιηιηο ΙηηιοΙλΓβ ρΐΌ- 
ρ€Γ6ΐ»»ΐί 61 Ιλίηβιι Ηΐιαι ρ6Γ 6απι ρΓοηΐΜίοηβηι βπ* άμψάτ^ρα ήμδς Ιχιιν, χα\ χατΆμψάηραί^ρΛς Αλη• 
Οιύιιν» χα\ οΟτως Ιχβιν, &τη χα\ ιηβτ8ύ€σθαγ ικαρΑ 
των ασφαλώς όρώντων, χα\ πιστοΐις Ινώνιον βΤναι 
του πρλ; βν ή π(στκ βίου, χα\ ώ; «ιντ^Ος ιΛνΑ 
παρ* αΟτοΰ Ιιχάι•υσ6αι * 1 Έπ{στ•υ9• γ4ρ Ι *Α€ρ«άμ 
νφ Θ<ψ« φη9\, χα\ Ιλογίσβη αύτφ ιΐς θιχ«ΐ09ύ«^ 
νην. ι Πώς β3ν ύ *Α6ραάμ «ιστβύσας Ι1ιχαιώ9η ^ 
'£λပ καρ& β«ου ΙηαιγγιλΙαν Ιν νφ ^ρμ«τι αύ»^ 
^υ, δπβρ ^ν ό Ιβα^τχ, 66λογηΙή(ΐβ9<Ιαι ιιάσ«ς τάς 
φυλ3^ς του Ιαραήλ * ιΤτ« ύκ6 του Θβοΰ «ροοτάττι•^ 
τακ, «α!8α Ιτι βντα, Ουααι τ&ν Ισαάχ Ιι* Λ μ^νοι& 
τήν Εχβασιν σχήφβιν Ιμβλλιν ή 1ιιαγγ«λ1α * χ»\ μη- 
61ν άνηκιβ^ Ι ΐϊατ^ρ• αύτ^βιρ γ«νέαθαιιου «αιΑς 
ήκιίγιτο, 3ΐα\ τήν δι* α^οΰ ταύτην 1ιιαγγ»λ(αν β<^ 61 ΐυΐίβλίιηαιη 66η»6ΐ>»ΐ• Υί(ΐ6ΐΐ8η6 ςυιηΐλ ιΗ Ι^ ^(«ν χα\ Αβιάχτίιηον ήγβίτο• 40 Βλένιτι τΙ]ν Ιι« ΙΙ<Ι6» ]αιιΐίθ6ΐιι» ? ν6Γαιη ηοΐ^ίι ςαοςαβ ρηοιηΐβίι 
€1ΐΓ'»ΐιΐ8 νίΐ8 «Ιβπη», 61 ιΐ6ΐί6ΐ9?υιιι 61 κΙοΓία 61 
Γβ^ηί Ιι«Γ6(ϋΐ6ΐ6ΐη, ϋ6ίιι<ΐ6 ιιΐληάι?Η ρ9ΐυρ6η«ΐ6ΐη 

60ΐ6Γ«, |6]ΐΙΐΓϋ 616Γ66Γ6, ρ6Γί6€ΐ»ΐη Ιπ €θηΙηΐίθη6 

τίΙ»ηι ΐ|6Γ6, ρΐΓ«ΐο» ηο8 6•»6 1(1 ιηοη6ΐη, ηϋ•ιη6ΐ- 
Ιρ6ο• €ηΐ6ΐβ{;<;Γ6 \ίαιη νίιΓιβ 61 60ΐΐ€αρ{8Γ6ΐιΐϋβ 

ΙΜΜίΓΐϋ. 8ί 6Γ|[0 Ίΐϋ» {060011)91110•, {«ΐίηοβ (ΙίνΗΐ» 
ρΓΟΟίίΜΙΟΙίί 6Γ6418Π108, %\€ εΓ6<ΐ6ηΐ08 Ι>60 86601^ 

Ιΐαηι ΑΙ)Γ2ΐ1ιαιη, 6ΐ Γ6ροΐ3ΐ)ίΐθΓ ηοΙ>ί& ίο ]ϋ$ιίϋαοι. 

νΐ(ΐ6ΐ6βΐΙΐΐη ρηΒ(Ιί610ΠΙΟΙ 60096φΙ(*Οΐ1ΐ«; 0810 000 

ΐΑΟΐιηα ρπΡ6ΐ«πι| ΐ68ΐΙοιοηΙι 6ΐ 6χ1ιίΙ»Ιΐίο ΓιιΙβΙ ΑΙ>Νΐ- 

ΙμΜ Ια 60 8ΐ6ϋΐ αΐ ΑΠο 18886 06€ί460(ΐ0 «€^016866^ 
Γ61» 86<Ι 6ΐΐ8αΐ Ιο 68088 Ιΐΐϋ 60Γ ΟΙβΠΙβΗΐ 800 86ΙΐΗθ6 χϊκοΰ^αν πίβτκν όπο(α ; *Αλλ* Ιπηγγ<Οιατο χα\ ήμΝ 
6 Χριστός ζωής &ΐ8(ου χα\ τρυφής χσΐ δόξης χα\ 
βασιλΕίας χληρονομίαν, βίτβ ηροσέταξ< πτωχΕύβιν,^ 
νηατβύβιν, ιύτ^λως χαΐ τ8(Λιμμένως ζ1|ν, ΙτοΙμους 
βίναι ^ρ^ θάνατον, σταυρουν έαυτο&ς σΐιν τοΙς 9ατ* 
6ήμασι χα\ ταΐς έπ(6υμ{αις• *Ε&ν οΐίν «ρ6ς ταυτ« 
σ.-τκύβωμβν, χα\ ί% &παγγ8λ(φ έχιίνΐ| του ββον ιη•« 
«τιύωμεν, οΰτΐι>ς Ιηιβτιΰααμβν τφ Θβφ 1^ατ^^ τλν 
*Α6ραάμ, χα\ λογιαθήακται ήμίν 8ΐς Ιιχαιοαΰνην. 

Κα\ όρ5τ8 τήν άχολου^έαν των «ρο^βθέντων * ο^ 
μ^νον γάρ Ισχυρά μ«ρτυρ(α «αϊ ιταράβταοις τής 
του *Α6ραΑμ κ^ατοως έγίνβτο τ& «υγχατατΕθΐ^ναι 
«ρ^ οφαγήν τ>>ν Ισαάχ «ροθΕΐνο!, ΑλλΑ χα\ «Ιτιον €ΐιΗ8ΐΗΐΐι 06η6Γ8Γ6 , ρ6Γ ΐ|06ΐη Ι)6Β64ϋ6ΐ88 ίθ6ΓθοΙ ^ <^«ήρξ8 "Εουτο τοΟ τδν Χριστών Ιχ 6ΐ:Ιρματος αύτο& οηηβο ΙΗΙΗΙ8 Ιβιτ», 61 ΙοφΙβΟί 681 ρΓθοιΐ88ΐο ; ίΙΙΙ 
βηίοι ΐ|οΙ ρΓοριβτ Οβοιη ρΓορτίιισι 61 οοΙ^βοΗοπι 
βΠοσι (Μοτΰΐ, Ι>608 ςοο<ΐ8ηιηιοϋο <ΐ6ΐ)υί1 ρπ>ρΐβΓ 

61101 61 ρΓθηΐΐ88ΐθΐν6ηΐ Κΐ €111» Γ86180) ΐΗΌρΓίΗΙΟ 61 

ιΐΒίκβυΙΐυαι 8θοιο π^άβτβ ΡίΗοαι. Ιΐβ 61 Ιιι οαΙ)ΐ8 
ΟΟϋΐίιαοοίο 9 ]υ8ΐ!ΐΐ8,ΙιααιίΙΙΐαβ, 8(Ιν6Γ8σηιιο οη(ΐ6- 
ΐ|υ8ςο6 ΟΓ^βοοΐ ρ8ΐί6ητί8, 1>οοοπιαι ΐ8Γ|ίϋο ηοΰθ 

ρΐΌρΐ6Τ «ΙΙνίίΜΙ 0Ι•0<Ι818 6Χ6Γ6Λ0ΐαΓ, Υ^Ι 60ΓρθΠ8 ίΟ 
}6]θθϋ8 61 νΙκίΙΗ8 ΐΐ6ΐ)ίΠΐ8ΐ{θ , 61 000 ΥΟΤ^ 860161* 
ΙμβΟΟΙ ΓΟΟΙ ν{ΐ4ί8 •ΐ60060ρ{8660ΐί•8 6Γ06{6^6ΐΠ6 000 
ΙΟΜΙο Ι68Ι81Ι1•Γ ΙΝ»β ϋΜτΜ ρΠΙΗΐί88Κηΐ .ΙηΙ8 6Γ6(ΐ€Γ6, 

•οϋ Οβοηι ιριοιίοαιπιοιίο (ΐ6ΐΗΐθΓ6<η Γ»6ΐοοΐ Γ6(Ι(ΐ604ΐΙ 

ΙΙΟϋΙΟ «ΙΟΓΙΚΙΟΙ 1806180Ι||06 τΊΐ80Ι, 01 ΐΙ(*1Ιϋί88, 61 

ΊίοτΙοοι 6ΐΤ6{ΐιααι• 1|}60 Ιρ86• 0€θΰ8 Ιο (Ιΐ86ΐρθΙθ8 8008 6!?600Ι86ΐΐ8, 
4ί66ΐ>8ΐ : € 66811 ρ80ρ6Γβ8, ςθΟθΐ8Π1 ?68ΐΓαηΐ 681 

Τ6|οοαι οοβΙογοαι ; ΒοβιΐΙ ςαΙ Ιο^οοΐ ; Β68ίί ηιΐ86Η- 
60Γ468; Β681Ι ςοί ρ6η66υΐΙοο6Πΐ ροΐίοοίοΓ ρηιρΐ6Γ 
|θ8Γιΐί8ΐοΛ > Ει : ι V• ιϋνΙΐί5α8; ν» 6ΐ8 ςοΐ ηάοοΐ ; 

γ» 88ΐΟΓ8ϋ8; ν« ΤθΙ)ΐ8 ΐΙ 001068 1ΐ6064ίΧ6Ηθ1 Ιιο* 
IηI068^ > 0<ΐΙ 6Γ{• 000 1(1 Ι>6:ΐ1θ(Ιίθ68 86(1 1(1.018- 
464ΐί6ΐίοο68 ΟοηιΙοΙ 8ρ66ΐΐν6Τΐΐ, (|«Ι6ηΐθ4θ , 4ί6ΐΐ6 
ΙοΙΙΐΙ, 6Γ6(Ι6Ι86 060 6Γ64ΐ6Ι6ΐ 1 08160(Ι6 ΙΟίΜ, (ϋχΐΐ 

Ιίΐ6οΙιο8, ΙΜο» ιοΜΒΦΚ σροτΙΙκη Ιοΐ8• ΟοΙι 8ΐρΐΒΟΙ? 

08ΐ60(1ΐΙ 61; 60θν6Γ8ϋΙθθ6 'ΟρίΒΤΜίΟΟΟαΐ 80101 *• • τβχβήναι, δι* Λ ιύλογήΟησαν ιΛ9αι αϊ φυλα\ της 
γ^ς, χα\ έκληρώθη \ Ιναγγιλία * τ$ γΑρ Μντι διΑ 
τδν Θβδν τ^ έαυτου μονογ8ν?| τβ χα\ γνήσκον οΐ^ 
δφ8ΐλέτης οΤον δ β8^ Ιγ<ν€το, δι* αυτόν χοΑ τ))ν 
προς αύτδν έπαγγ<λ!αν Αντιδουναι τόν Ιαυτοδ μονό 
γβνή τβ χα\ γνήοιον ΥΙ^• ΟΟτω δή χαΐ έν ήμΙν 1^ 
ΙκΑ τάς ΙντολΑς του βίου αωφροαύνη χα\ διχαιοσΰνη 
Χΰ^ ταπ8(νωαις ύικομονή τβ των δπωσδήιιοτ8 χα- 
χοΰντων, χα\ διάδοσις των ύίΜρχδντων, !| ι» του 
οώματος έν νηοτιίαις Χ(χ\ Αγροπνίακς χαχ,οπΑ9<ια» 
χ«\ Αιτλώς τ8 «ταυροΰν Ιαυτο^ς βόν τοΤς κβδήμα^ι 
χα\ ταΙς έπιθυμίακς, ού μάνον ^καράσταιϊίζ έστι το0 
Αληδως ήμ^ πκοτβυοαι ταΤς ΙπαγγελΙαις τοδ Χρι- 
-στου. Αλλά χ*\ όφΐιλέτην οΤον τδν βκόν χαΟΙοτηαι 
Ι) του τήν Αΐδιον χα\ Αχήρατον ήμΤν ζωΙ^ν χα\ τραφΙ^ν 
χα\ δόξαν χα\ βασιλβίαν Αντιδουναι. 

Αι& χα\ αυτός «ρός ^οός μαδητΑς αδιου {Μιίοιν 
Ιλ8γ8 * ι ΜαχΑριοι οΙ ιηωχοί, δτι ^μΜχίρα Ιαιλν 
ή Ρα9ΐλ8{ατών ουρανών * Μαχάρωι •1 ικνδουντις .• 
ΜαχΑριοιοΙ Ιλεήμονβς• ΜαχΑρίΜ οΙ δ8διι•γμΙ>ίοι 
Ιν•χβν διχαιοούνης * » χαΐ^ € Ούα\ ο( «λουτοΰντις, 
ούα\ ο( γβλώντβς, οΟχ\ ο( Ιμικβπληομένοι, οΑα\ Φναν 
χαλώς «άντ£ς βΡπωσιν Ομλς οΙ |ΑνΟρωΐΒοι• » Ό 
τοίν^ν μ1) ιιρός τΑ μαχαριζόμινα βλλιιων, ΑλλΑ «ρδς 
τΑ ιβαρΑ του Κυρ(ου ταλανιζδμινα, ηώς, εΙπέ μοι, 
ιηστ8υδήθ8ται πιβτβύΕίν τφ Θβφ; ι ΑβΙξδν μοι, 
φηο^, ιΗ^ν ιιίστιν ^ου Ιχ τών Ιργινν οον * «αΙ ^ ' Βοαι. IV, 5. " Ηιιιΐι• τ, δ 86(|(ΐ• * ία6• νι» 14, Μ. * Ιΐ€• ιη 18 ; ιιι,- 13. ντ &0νΐΙΜνΐΙΙ Μ 

μίν οδν αληθώς τηττιΰοΐΜν ^φ 6ΐ §ΐηΐΜΐ• βΙ 6αΐΗ|«ιιη 1»|«ογ»• 6]υ» •ι1 ΒΟλ^νοαιΙ•- αΰτου; » *Οτι μΙν οδν 
ββφ, τουτέστιν άλη9ι!ς χαι\ βιβαίας^ χα\ βοον οΟιη» 
ιιαρβοομένας γινώ«χομ•ν τίς αΟΐίου πρ^ ήμΑ; έκαγ- 
γιλΑις ή χα\ Αχβκλά;, θιά τών ήμι^έρΐιΐν Αγαθών 
Ιργιβν ^(χννται χα\ της τών θείαιν εντολών τηρή- 
σ•ΐι»ς• *Οτι 6έ ορθώς ιααηύομιν ιΙ; τ^ Θβ^ν^ τουν* 
έοτι χαλώς χα\ Ασφαλώς χα\ «ύαιβώς φρονουμιν 
ικρί α^κου, ινΜιν ^μίν ή «αράστασις ; *Ατε6 τής 
πρ^ τοΟς θβοφόρους Πατέρας ημών ομολογία;• 
Όαιηρ ^ τ^ Α'Ι^υδώς χιβτιύβιν τφ ββφ ού μάνον 
Ιχιι τήν Απ& τών της σαρχ6ς παθών χα\ τήν Απ6 
τα)β του ιιονηροΟ ιηγ(θ»ν Ιναντίωβιν, άλλα χα\ τήν 
Ακ^ τών Ιμπαθών ΑνθρύΐΕων, θιλγ^ντων χα\ συγ- 
χαθβλχ^ων β!ς τΑ; οΟ χαλάς ήδονάς, οΟτω χα\ τ6 ιΊοοαι νοί αιΐη»• €θ|(ιιοο€ΐαιιι•, ρ•? ϋοπα οροη η•* 
Μτα 01 ρβΓ οϋΜΓταίΙοηβιιι ιΙΙτΙιιαΓκαι ρτ»τ6|Μοηιηι 
ο•ΐθ0(1βιηιια• βΙ νβΓΟ Γβαα Ιη Οοαηι €Γβ(ϋιιιο•, Μα 

•Ι ρΐΐΙοΙίΓβ 61 1016 61 ρΐ6 ^ 60 60|Ιΐ6Ι1ΙΙ1•, υΐΗΐ6 1ΚΗ 
1>ί§ ρΓθ5«ΐΙθ? Εΐ^ ΟΟβΜ αΐΐ (ΙΙνΟ• Ρ6ΐΓ6•€0ΙΙ16ηΐ6Ιΐϋΐ, 

Ου6ηιοιΙηιθ4ΐ«ιιι Τ6γο ίΙπη6 1>οο 6Τ64ΐ6Τ6, ηοο •ο1ιιιιι 
ηο6 1 νΐΐϋι 6•ηιιΙΙΟν• 61 1 Γ61ΙΙνι• πϋΗ^ηΙ ινβπΐΐ» 

66<Ι 6Γΐ•ΐη 8 60ΡΓ«ρΙθήΐΜΙ» 61 ίΙΐ6€6ΐ>Γ0•Ιΐ νίΗ6 Ιη το- 
1αρ|6ΐ6• ΙΟΓρίΜΙΠΙ•• ΐΓ•1ΐ6ΙΙΐϋΗΙ6, Ιΐ1 ΙΐΙ •θΙθΙΙΙ 1)60111 
νβΓΟίη Γβ€ΐ6 €Γ6(Ι6Γ6 00» βΟίΟΠΙ ΟΟβ ΐ1> Ι^ΟΟΠΟϋΐ 

61 8υ§|6•ΙΙοηιΙ)»6 ΙαΙηιίβίανοπΙΐ, τοηιιη 6ΐ!λπι •5 
Ιιηρϋβ 61 ίι1ΐ8€ϋ}η§ νίπι Ιο ρΓορηιοι ρ6ηιΐ6ΐ6πι 
ρΓθπρΙ•;ηϋ5θ8. ΙΙβιίιιιιιιη ΐιιΐ6ΐη Ιη υΐΓ•<ΐ06 ΟιΙο ΐηστβόκν ορθώς «Ις τ^ μ^νον άληθξ Θι6ν οΟ μόνον Β ^^ίητ ■(1]ιιΐθΓΐοιη ηοη οοΐαηιΐηοιίο »Ι> Ιρβο Οοο 6ΐ ι^ 
Ιχβι τΙ^ν άπλ τής αγνοίας χα\ τήν ά^δ τών ύπο^ών ίρβ» ηοΙ^ίβ ΐΗΙ)0(9ΐ €θκιιοβ66η(ϋ ροΐοηΐί:), 86(1 6ΐΙ«ιιι 
του άντιχ8ΐμ4νου (ναντίωνιν, άλλα χα\ τ1)ν Απλ τών 6ΐ> «η|{β1ί8 ΙιοΑίβ 61 ρϋ& 1ιοπιίηίΚ>ο8 86€υη(1ιιιη Οοοηι 
Ιυααββών Ανθρώιηβιν χλ«πτέντ»ν χα\ συγχατααηών τίτ6ηΐί5η8• 

«οιν 8ΐς τίρτ οΐχβίαν Απώλιιαν• Κα\ βοήθϋα Μ μιγ(στη πρ^ιστιν έφ* έχατέρας κίοτβως, ού μόνον 
«αρ* αύτοΟ τ• του βίου χα\ της Ιξ αΟτου Μομένης ήμΤν γνωστιχής δυνάμεως, άλλα χα\ καρά τών αγα- 
θών αγγέλων» χα\ τών θβοαιβών χα\ ζώντων χατΑ β•6ν Ανθρώπων• 

41 ^^ ^ντο χα\ ή ΐ(ν<υματ(χή χα\ χοινΙ) μήτηρ ΡΓορΐ6Γβ8 βρίΓΐΐϋΑϋι οοιηιηοηΐβςυβ ιη;ιΐ6Γ 61 ηο• 
χα\ τρο^^ς ημών, ή Έχχλησία του ΧριοτοΟ, αήμλ- ΐΗχ ηο8ΐη ΟΠΗλϋ Εΰ6ΐβ8ΐι €ΐΒΓίθΓ6 &ΐιΐΗΐ1ςιιβ ηοτα ρον Αριθηλότβρον Αμα χα\ χοινότβρον τήν τ• άναχή- 
ρυξκν ι»»?ται τών έ«* «ύαιβιίςι χα\ άρετ^ λαμψΑν- 
^•ον, χα\ τών πανιέροιν χατ* αύτοΟς συνόδων, χαΐ 
τών χατ* αύτάς θλίων δογμάτων, χα\ τήν άποχήρυ• 
ξιν χιφαλαιωδίβτιρον τών στΕουδαατών της δυσσβ- ρπΒ<ϋθ8ϋοη6 1ιθιΠ6 6οηιπΐ6η(ΐ2ΐ 608 ηαΐ ρΊ6ΐ;ι1ο 
61 νΙηοΐ6 6ΐΓαΐ86Γυηΐ , ιΐ66ΐιοο βιηβΐιββίιηα Ιιογοιιι 
οοησΙΠι (Ιίνίηΐιιαο ϋο^ιηιΐ]» Ιη Ι8ΐΐ8 ρΓΟοΙαιηαΙι, 6| 
βυιηιηιΐΐηι ι1>η6|;2ΐ 608 ςοΐ ίπιρίβίαΐΐ ΙηιΙαΐ86Γοηΐ , 

ρΓ8ν8ςα6 60ΓΙΙΠΙ 810(113 6ΐ €0Ι18ί1ίλ, Οΐ 008 »1> ίβΐΐβ β€£α;, χα\ τών κονηρών χατ* αύτοΐι; απουδασμάτων ^ ινοΓΟί, (Ιοο1ηη»8 τ6Γ0 (ΐο« βοιιΐ 8ϋ6θΐΐ(Ιοιη 1>60πι τσ χα\ φρονημάτων. Να τούτους μΙν ήμ<1ς άπο- 
τροπόμσνοι, τοΙς δΙ χατά Θ(^ν φρονήαααιν έπόμβ* 
νοί «ιοτβύωμιν •Ις Ινα βι^, Πατέρα, Πδν χα\ 
Πιίΐυμα Αγιον, Ιξ Λ χα\ δι* οϋ χα\ έν $ τΑ πάντα 
γέγον€ν, δς &στι πρ6 πάντων χα\ έπ\ πάντων χα\ 
Ιν πΑαι χα\ ύπίρ τ^ πάν, Μονάς έν Τριάδι, χα\ 
Τριάς Ιν Μονάδι, Ασυγχύτως Ινουμένη, χα\ άμ8ρ{- 
στως διαιρούμενη. Μονάς ή αυτή χα\ Τριάς παντο- 
δύναμος * Πατήρ Αχρονος χα\ Αναρχος χα\ ΑΙόιος» 
μόνος αΙτία χα\ ρίζτ τής έν ΥΙφ χα\ άγ(φ Πνβύματι 
θβωρουμένης θιότητος• ού μόνος δημιουργέ, άλλα 
μόνος Ινδς ΥΙου Πατήρ, χα\ Πν€ύματος αγίου προ• 
βολβός « άλΙ ών, χα\ άβΐ ών Πατήρ, χα\ ά<\ ών Πα• 
τήρ τ€ χα\ προβολβύς * Λ ΥΙδ; «Τς συναΐδιος αύτφ 86€ΐιΐΙ, ογ6(Ιαπ)ο« ϊίΐ οοοπι Ι)6ΐιπι« ΡαΐΓ60) 6ΐ ΡίΠοιιι 
61 δρίΓίΐηαι 88η6ΐοηι, βι ςοο, ρ6Γ ιΐηβπα, {η ςύο οηι- 
ηΐϋ Γιΐ€ΐο 80ΐιΐ, ςιΓι 681 βορβΓ οηιηΙ», •ηΐο οπιο'ϋ, οΐ 
Ιο οιηηί1)θ8, ΙΙπίΟβ Ιο ΙίΙοίΙαίο,ΤΓΐηΙίβο ίο ϋηίΐ&ΐο, 

§{06 6θηΓυ8ίθ06 8<ΙθΟ•ΐ8, 61 8*106 <ϋνΐ8ίθ06 (ΙίβϋΟΟίΙ• 
υθΗ«8 681(1601 61 Τπθίΐ•8 ΟΐηηΙρθΙ«)08• ΡαΐΟΓ 9616Γ- 
008, 8ΐθ6 ΙβαΐρθΓ6, 8ΐΐΐ6 ρΓίοοίρίΟ, 8θΙθ8 09088 6ΐ 

Γ8(ϋι (ϋτΙηΙΐιϋ8 Ιο Ρίΐίο 8•οεΙοηο6 βρίηία ^οΗιϋΙ'* 
Ιιιηΐιβ ; 1100 8θΙο8 6γ^81ογ 0100(11 , 86(1 8θΙθ8 αοίαο 
ΡίΙίί Ρ^ΙΟΓ* 61 δρίΓίΙηβ 880611 ρΗοΰΙμΙοοι, ςοί 860ΐ« 

ρ6Γ 681, 86ΐηρ6Γςη6 68ΐ ΡαΙβΓ, 86ιΙ)ρβΓ(10β 68ΐ Ρ9ΐ6Γ 

(ϊΙ ρηοοΙρΉιοι; €θ]ιΐ8 οιια8 ΓΊΙίο» ίρβί €036!6ηιατ 
(|ΐΓι 6(1 ιη8ΐ8Γ Ρ8ΐη8 ρΗοείρ'πιοι ββΰοικίιιοι ΐοοιρη» 
ηοο Ιΐ2ΐ>6ΐ, •€(! ρπη€ίρίοιο Ιι»1>οι, ρΓουΐ ^6θί- χα\ χατά χρόνον βυνάναρχος • ούχ Αναρχος δέ, ώς ^ Ιογοοι 61 Γλ(Πε6ΐο 6ΐ Γυοίοιο ο: ρΓίοαρΊοιη ΙιαϋβΙ γβννήτορα χα\ ^(ζαν χα\ πηγήν χα\ αρχήν Ιχων τ6ν 
Πατέρα, έξ Λ ρΰνου πρ^ πάντων τών αΙώνων άαω- 
μάτως, άπαθώς, ά^^ύβτ«»ς» γβννητώς προηλθβν. 
Αλλ* ο6 δκ|)ρέθη * βι6ς ών έχ β•ου, ούχ Αλλος μέν, 
χαθ^ #86ς. Αλλος δέ χαθ6 ΥΙός • ΑιΙ ών, χαΐ άιΊ ών 
ΤΙ^, χα\ά8\ πρ6ς τ6ν β<6ν άσυγχύτω; 6 ν λόγος 
ζών, φώς αληθινών, ένυπόατατος σοφία, αΙτία χαΐ 
Αρχή τών γβγονότων «άντων, ώ; δι* αυτού πάντων 
γ<γονότ6ΐν * δς έπ\ συντβλ^ίςι τών αΙώνων, χαθάπβρ 
οΐ προφήται προηγόριυσαν, έαυτδν έχένωσι, μορ• 
φήν τήν χαθ' ημάς δι* ημάς λαθών, χα\ έχ άκιπαρ- 
θένου Μαρίας •ύδοχί^ του Πατρδς, χα\ συνιργβί^ 
του Αγίου Πνβύματος χυηθε\ς χα\ γβ/νηθεΧς, χα\ ώς 
ΑλΓ.θώς ένανβοωπ^αας γέγονβν όμοιος ίιαίν χατά ΡαίΓΟίη, 6Ζ ι|οο οαίο ιηΐο οπιιιίι 8»:6ΐιΙι βίοο οογ» 

ρΟΓβ, βίηβ 181>0Γ6, €υ0ΐίηΐΙ0, ρ6Γ 010(1001 ({ΟΟ*•• 
ΠΐΓΐθηΊ8 ρΠΗ^88ίΙ, 86(1 000 2ΐΙΐ8(Γ&€(08 68ΐ. Οβυ<> 

ιΐο Οβο• 000 8ΐίιΐ8 ςοίϋ«•οι (]θΰΐ60ΐΐ8 ί>ου8, αΐίυο 
αυίοπι (|υ:;ΐ6πο8 Ρίΐίυο ; «ιοί 86ΐηρ(;Γ ι;8(, 86ΐϋ- 

Ρ«Γςυ6 68ΐ Ρίΐίυ», 1(6ΙΤΐρ6Γ(106 681 8ρθ(1 06010 Ιοΰοιι- 
ίθ8Ί1>ΊΗΐ6Γ ', ΥβΓ^ΟΐΟ νίνυΠΙ, 1110160 ν6ΠΙΙΛ, 8αρί6ηΐί» 
8υΙ>8ΐ9Ιΐΐί8Π8, 68Η&8 6( ρΗθ€ίρίθΟΙ ΟίΟΙιΊοΐΟ (^Η:!! ΓαΓΐ;ι 
80111, (}θΊ8 ρ6Γ ΙρβΟΙΙΙ Γ:ΐ€ΐ8 8001 ΟΐΙΐθί.1 ; ςοί, ΓΟΙΙΙ- 
ρίοΐίβ 8»(»ΐϋ8, 810111 ρΓ0ρΙΐ6ΐ:ΐ! ρΓΧ(1ίΧ0ΓλΟΙ 86ΙΙ.€Ι• 

1ρ)»οοι οχΊοαοϊνϋ, ίοηηαιο 008Ιγ8ΠΙ ρΓορίΟΓ ηοο ^6- 
οΊρίοηβ, οοΓηοη 6Ζ Μαπι 86Πΐρ6Γ νΐΓκίΐι6, Ραΐτί;* 

Ι)606ρΐ8Γ.Ιΐ0, 61 ΟΟΟρΟΓΟίίΟηΟ ΗρΐΓ{108 881ΐ6ΐί, ΟΟΟΓβ* 
ρΐ08 61 |6θίΙΐ13» 61 ^οί» Τ6Γ6 ΙίΟΠΙΟ Γΐ€ΐΗ5 , Οΐΐοΐϋ• » 0ΚΕ60ΒΙΙ ΡΑΙ^ΑΚ^Ε 100 ςιΗΗΐ βηΐ Ι)«(ΐ8 ν€πικ Ιη υπ» ρβκοιι» εΐί^ηι |ΐ<ηι 
ΙιιαιπίλΓιοηβιη ; ορ«Γαΐι& <1)νίιϋ (μιιιιΊ& υΐ Οβα§, €1 
Ιιιιιη»η« οιηιιί8 υΐ Ιιοίηο ΙιιιιηηΐϊΙβηπβ ρΑΜΐοηϋ>ιΐ8 
λαΙι]ΐ4'6η& ίηοηΙρ»ΐ(« ; ίιηρϋδβ'φΐΐϊβ Ι|ΐι1ιΐ6ίη οΐ ίηι- 
ιιιοτίιιΐί* 61 ΟϊίβηιιΐΒ υΐ Οειικ, ΙίΙιβήΙβΓ 8•1βιη ρΓορίβΓ 
1108 8β€ΐΐΑ(]ιιιΐι «απιοπι ρη88ΐΐ8 4ΐΐ• Ιιοιηο» 61 €Γυΰίβ- 
χυβ, 61 ιηοΓ(ιιυ8• 6ΐ 8ΡρυΗιΐ8« 61 Ι6ηΐ8 ιΐίβ γιαιιτ* 

96118,61 ρ6Γ ηίΟΠβΠΙ 808ΐη(|ΙΙβ^68ΙΙΓΓ66ΐ(θη6ηΐ ()6- 

8ΐΓϋ«ΐ(8 6υιη ςιΓι 1ΐ8ΐι6ΐ)3ΐ ιηοΓΐΐ8 Ίιηρ6ηιιιη, 8ι^06 

Ρ*>ΙΙ| ΓΡ8ΙΙΓΓβ€ΐίθη6ΐΙΙ 60η8ρ6€ΐΐΙ8, 61 ίπ (φΙΐΙΟΙ 88- 
8αΐΙΙ|4ϋ8, 86(ΐ61Ι8(|α6 8(1 (ΐ6Χ<6Γ8ΐη ΡϋΐΗβ» !ιοηοΓί8 
β( ΐΙίΓΟηί 8ΚυΙ (1ίνίΐΓΐ|8ΐί8 ρ8ΓΓΐ€βρ8 ΙΚΜίΓαΐη 606011 

Ιϋΐιίιη, 6001 ^υο ίΐ6ηιπ) ΐΓ6ηίΓ€ ίη §1θΓί8.(1βϋβΐ ]ο(ϋ- 
«1Γ6 νίΥ08 61 ιηοτΐυο8 8(1 νίΐ8ΐη Γ6ϋυ668 νίηοΐβ 6]υ8 θιν^ έν μ4 ^ύι^σιάσβι χαΙ,(ΐ8τά. ιήν ένοινθρώχς- 
σκ.ν * ιΐνιργών γά θ&Ια πάντα ώ^ ^«^ς* χα\ τ^ άνθρώ- 
κίνα η&ντα ως βίν&ρωηος, χα\ χοίς α€ια6λήτ(Ης 
άν9ρωη(νοι^ ύποχείμενος τιάθεσιν * απαθής μίν χοτ> 
Αθάνατος ών. χαι διαμένων ώς Θε^^ &κών δέ δς' 
ήμΑς σαρχ\ παθών ώς Ανθρωπος, χα\ βτ^υροιθεί;, 
χαΐ θανών» χολ ταφείς, χα\ τ^ τρίτοι ήμερα &να- 
στΑς« χα\ δια του θανάτου χαΐ τη; .Αναατάσεως α6« 
τοϋ χαταργήσας τ&ν τ6 χρΑτος έχοντα .του θανΑτρυ ' 
χ«ι\ μετά τήν Ανάστασιν. επιφανείς, χαΐ εΙς τον ου- 
ρανών άναληφθεΐςν χα\ χαθίσας ^χ δεξιών του Πα* 
τρ6ς, όμ<^τιμον χα\ όμόθρονον, ώς όμόθεον .ποιήα^^ 
τ6 ήμέτερον .ψύρΛμοί^ , μεθ* ο(ί πάλιν φΐ^ράματος 
ή(ε(ν μετά δ<$ξης μέλλει χρίναι ζώντας χα\ νεχροΰς^ |ΚΤ;686ΐιϋ;ι^, 61 Γ6(1(ΐ6Γ6 υηίουίαΜ 866υηιΙαιη ορ6Γ8 Β^ί^ ί**»*^ έπανελθίντας τϋ ίυνάμει της αύτνί 6]υ8• 

ΙΙΙ«ΐ(1 8 ηοΙ)ΐ8 8880ΐηρ(υιιι οοΓρυβ 8(ΐΐ8ϋ6 6Ι €Ιγ• 
αιιη8€πρΐιιιη €θ£;ιιο&θ6ΐιΐ68, ιη6ηΐβ Αηβίιηαβ ριβ^υβ 

8ΐΙθΓ8ΙΙΐυβ, ΙΙβ€ηοη ΥΐΓ|(Ίη6ΙΙΙ 6]|Ι8 |;6ΐΓΐΐΓΙ66ΐΙΙ 61 608 

ηυί ίΙΙί ρ6ΓΓβοΐ6 ρΙεοιιβΓυιιΐ. βιφιβ ρακβίοιιαι» -^γιη- 
1λ>ΐ8 61 ιη ρπιηί8 €Γυΰ6π) Ι)οιιυΓ8ηιυ8 61 8(1θΓ8ΐυυ8 
Ι|ΐΐ88ί ΐΐΌρ3*8 (Ιίνίη8 ΓοηΐΓ8 οοιιιπιυηοιυ Ίοίιηϊ€υο• 
6ΐϋΐ8. 0υ]ιΐ8 ηΐ6ΐηοπ8ΐιι «ιη]|[ΐιΙί9 ΗίβΙιυβ, ρΓουΐ ιιι»η- 

08ΤΊΐ, ί8€ί6ηΐ68. Οΐ (ϋνίηί8$ίΐΙΙ8 586Γ8 ί»«ίΐηΐ18, (Ί 

Ιβίοηιπι 8υιηιΐ8 |κιηΙοίρ«8. δίοιιΐ ίΐΐο (Ιοοιιίΐ 9ΐιΐβ 
οιμιιι'α Η8ηΚίχ8ΐηιΐΓ 6Κ 1)8|ΐΐιζ»ηιυε ίη Αΐι^ιιβιο^ι »•1α- 
Γ«η<)ο ιιοιιιίηβ ΡβΐΗε 6ΐ ΚίΙϋ «ι δρίΓΐΐιΐδ 8:«ηοΐί. Ν8ηι 

6Χ 8Ρ.(6ΓΠΟ Ρ!«(ΓΤ ηιιίρηπαρίΐΐιΐΐ ΙΙΟΙ) Ιΐ»1ΐ6ΐ, 881)61118 παρ^υβίαΰ, Χ9\ Αποδουναι. ϊνάψζίφ .χικτΑ τΑ Ιργα 
αΟτοϋ. 

Τούτο χα\ ήμεί; τ6 π^ρ* ημών α^τοΟ πρόβ^ι^ημμά 
τε χα\ φύραμα αΐβθητάν τε χα^ περιγοαπτ^ν «έδ4- 
τες, είχονίζομεν χα\ π<9θσχυνοΰμεν . ευαεόώς• χ«^ 
τήν αύτ^ν έν παρθενία τεχρΰ^αν. χαΐ του; αύτω 
τελείως εύαρε^ττήσαντας. Τούτου τά των πβι^ΐών 
σύμβολα, χα\ μάλιστα τόν σταυρ&ν, χα\ τιμώμεν 
χα\ π ροσ χύνουμε ν ώς τρόπαια θεία χατά του χοινον 
πολεμίου. . Τούτου την άνάμνησιν όαημέρΜ χατΑ 
τήν αύτοΟ Ιντολήν ποιούμενοι, χαι Ιερουργούμεν τΑ 
θειότατα. χαι μ^τέχ^μίν τουιςων. Ιοΰιο^ χατΑ τήν 
παραγτελίαν πρ6 πάντων βαπτι^ομέθΑ τε χαΐ βα* 
πτίζομεν είς £ν δνομα σεπτόν τε χαΐ προσχυνητόν ΐ|υοηιΐ6 4)[Γ0€6ϋίΙ δρίιίΐιιβ, (ΐιιί ιιοη εβοιιε 80 Ρ816Γ ^ '*^^ Πατρ5ς χα\ τού ΪΙοΰ χαΐ .του Αγίου Ονεύμαιο;. 61 ΡίΙίΐΙ8 :«ΐ(6Γη<Ι8 681 ρΓΟΙΙΙ ΙβίΠρίΙβ ΠΟΠ Ιΐ3561« Ιΐ8' 

ϋ6ΐ 8ΐι(^ιη ρηιιοιρ^ιικι «]υ»ι«Ίΐιΐ8 ίρ86 ηυο(|ΐΐ6 Γ»<1ί- 
€6111 61 ηηιΐΓίρίιιιη 6ΐ 08ΐΐ$ηιΐ) Ιΐαϋ^Ι Ρ^ιΐΓβιιι ι»χ ςιιο 
8ηΐ6 011)1)18 83Β(•υ1:ι 811)6 ΙεϋοΓβ η6Γ ηιοϋιιΐ)) €οηΐιιιιι» 
ριοοΓΗκίοιιίε 6χΊνίΙ, ηοιι Ι8ΐιΐ6ΐι α Ρ^Ιγο ΡίΙίοςυ6 «6- 

Ρ8Γ81(15, &64ί 8 ΡίΐΐΓβ ρΓϋ€6(ΐ6η3 61 III ΡίΙίιΙ ςυί6« 

8661)8 ; ΐηοοιιΐιΐδΐιιη 1)31)61)8 υιιίοΐ)6Πΐ, 6( ΙηίΙινίηηι 

€1Ί81ΙΙΙ6Γ|0Ι)6ΙΙ). ΙρΗβ 611811) Οΐ'ϋβ ()6 Ι>60, ΙΙΟΠ 9ΐΐϋ8 
ςυί4ΐ6ΙΙ) ^ΙΙϋΙηΐυΐ ϋϋΙΙβ , 8ΐΐυ8 81116Ι)) Ρ8ΙΓ86ΐ6ΐΙ19. 
ςα8ΐ61)118 $|ΓΐΗΐυ8 ρΓΟρπα Π6Γ$0ΙΙ8 5ΐΐ1ΐ$ί8ΐ<>η8, 6Χ 

ΡαΙγ6 Ιια1>6ΐΐ8 ρΓΐιΐ6ίρίυιΐ), 6ΐ 8 ΡϊΙίο ηιί8!ςϋ3 Ιη ρΐΊ- 
ίπ'Μΐ&8 νίΐη: »ΐ6ηΐ9Β 6Κ 8ΓγΙ)38 ΓυΙιίΓΟΓυιη 8«ιηρ6Γ(|ΐΐ6 
6υΓ8ΐιΐίυιιι Ιχοηοπιιΐ) ; ςιιί βΐίοη) 6&1 €;ιΐ]5:ι οιιιιιίιιιη 
<)υ»: ΙαιίΑ ϋΐιιιΐ, φΐία ίιι ίρβο οιπηια 1»ι•ι» !»ιιιιι. ^ιιΐ 
ίιΐβπ) 68ΐ 80 Γ816Γ 6ΐ Ριΐίυβ, 6ΐ 1)011 :«1ίυκ ΐΗ9ΐ ί|υυιΙ 
Ρ8ΐ6Γ ρηυαριιιιΐ) ιιοιι Ι)»1)6ΐ, Γιΐίιιβ ν(*Γο ι;6ΐΐ6Γαιίοη6 

ΡΓ0€6>8ΙΙ. Μί)ΐ$1Ι8 651 8 Γίΐίο :ΐ(1 ρΓθρΓίθ8 ί1ί»θίρ(ΐ1θ8, 

^(1 681. ιιΐ8ΐΓιΓ65ΐαΐιΐ8 ; η^π) ςιιοιιιοιίο ηΐιιΟΓ ηιΐιΐϋΓΰ- 

ΙΙΙΓ ηΐΐί Ιΐ1)ίΐ|(Ι6 μΓ4Γ.κ6η8 6$Ι, φ)| 3 11111(61116 ΙΐΟΠ <1ί8- 

66(ϋι? Ιϋοο ιιοί) 8 Ρίϋο Ι8ΐι(υηι, 8(;ιΙ 6ΐ(8ΐιι 8 ΡαΐΓβ 
ηιιΊΐΐΐυΓ, ««Κ α 86Π)(Ίίρ$ο νι•ΐ)ίΙ. Ορπβ ι^ιπηι γοιμιιιιιιιο 
ηιΐ^βίο. 8611 ιη8Πΐΐο8ΐ8Νο, ΡϋΐΗ:» οι ΓΙΙιι 61 8ΐ)ίη(ιΐ5. 
Μ8ΐιίί68ΐ8ΐ«ΐΓ ηυΐβπ) ιιοη 866ΐιηι]αΐϊΐ ευϋ&ιαπίΐϋΐη ; 
η8ΐΐ) η6ΐιιο ν'κΐίι ϋουιΐ) 1ι60 6Ι)8ΐΤΑνίΐ, 86(1 8β6ΐ)ΐι<1ιιηί 
{Γ81Ι8ΙΙ) 61 νΊΗιιΐϋΐΐ) 6ΐ ορ6Γ8(ΐοη6ΐιι ςιι« €θηοι!ιηη!Ι 
68ΐ ΡαΐΓΐ 61 ΙιΊΙΐΌ «( ^ρίηΐιιί. 1£ΐ6ΐΓιιΐ) ιιιιί(^υίςιΐ6 
ρ^ορ^^8*^υ^1I8ςυ6 ίΐ]Τρο8ΐί*»ΐ3 61 ηιι« 3(1 Κ^τρό^ΐη ίιΐΙ 
ρΜΙη6ηΐ , €οιΐιηικηί.ι «υΚΜίι ηοη 8ο1υηΐ ιΐ)τυΐΙ>ι1ϊ8 Έχ γΑρ του «Ιοίου χαΐ άναρ^ο.υ ΙΐΑτρός χαι χ^ 
Αγιον έχπορεύεται ϋ νεύμα, συνάναρχον μίν δν Πα- 
τρί τε χαΐ ΓΙω ώς Αχρονον, οΰχ Αναρχον δε. ώς 
χαΐ αύτ6 ριζαν και Αρχήν χαι 42 «ί'είβιν ϋχον τνν 
Πατέρα» (ξ ο& ηρ^ πάντων τών αιώνων .αρόευστως, 
Απαθύς, εκπορευτώ;,. ττροήλΟεν Αδιαίρετον 5ν ϋα- 
τρό; τε χαΐ Ι'ΐοΟ, (ϋς 1χ ϋατρ6ς προερχόμενον, χαι 
έ'ν ΥΙφ ^ναπαυόμόνόν • ασύγχΰΥον χαΐ την ενωσιν 
^ον χαΐ αμέριστον την δ^αέρεην• ^ε6ς δν χαΐ αύ?6 
έχ θεού, ούχ Αλλος μέν χαθδ βε^^ς, Α>.λος δλ Παρά- 
χλητος, χαΟο 11νε*«μα Αγιον α^θυπ'^στατον, 4χ Ι1α• 
τρδς τήν Οπαρξιν έχον, χα\ δι* ϊιου πεμπδμε^^ν, 
εΙς Απαρχήν ζωής αΙωνίου, Χ2\ ά(&όαβώνα τών μελ- 
λόντων χαι αεΙ μενόντων Αγαθών * αίτιον χαΐ αυνό 
τών γεγονότων πάντων, ώς έν άύτφ πάντων γεγο• 
νότων. Τδ α^τδ χα\ άπαραλλαχτον Πχτρί τβ «αΥ* 
Τίν, /ωρ\ς τή^ αγενντ,σίας χαί της γεννή9εΐι>ς. 
ΈττΙμ'^θη δέ π^τρΑ του Γιου τ.(Λς τοΟς οΐχείόυ;* 
μαθητΑς, τούτέστι πεφανέρωτα: • πω; γαρ. Αν αλλυς• 
έπέμφθη τδ παντ^ιχοΟ παρ*»ν» γα\ τοΟ πέμποντος* 
μή χωρ'.ζόμενον ; Δι6 μή μόνον 'ιεαρΑ του ΥΙβί; 
άλλΑ χα\ παρΑ το-> ϋάτρ^ς ^έμίίεται, χα\ «αρ* 
έαυτοΰ έρχεται • χοινδν γαρ Ι|&γον ή ΑποβτοΑή, δη- 
λονότι ή φανέρωσις, ϋατρδς, Γίοΰ χαι Πν^ύματο,-.' 
Φανερουται δέ'ού χατά την ούσίαν * ουδείς γΑρ )κοτιΓ 
β<ου φύσιν ή εΐδέν, ή έξηγόρευσβν, αλλά «ατΑ τήν 
χΑριν χα\ τήν•δύναμιν χα ιήν ένέργέιαν, ήτιί 
χοινή**σ:ι Πχτρδς, )Μου χα'» Πνει^μαιος • ϊοΛν ριέν^ 101 Η0Μ11-ΙΑ ΥΙΙΙ. 102 ^^ρ έχάΦχφ τούτων ή έχάβτου ύπόσταϊις, χχι τΑ Α οΐ ίπ€θΐηιιιιιιΓιο:ιΙ>ηί8 €1 λΐιρβΓ οιηηβ ηοιηβη η.ιΐυΓ3 , ιαρί «ύτήν ύποβταιτιχώς Ο(θ«ρούμ£να * χοΐνά 51 
<ι6τών ο6χ ή Ανέχφβιντος χα\ ϋπιρώνυμο; χα\ άμέ- 
Οκχτοςο6σ£α μ^νον» άλλα χα\ ή χάρις χα\ ή δύναμι;, 
χα\ 4 &νέργβΜ, χα\ ή καμκράτΐϊς^ χα\ ή αφθαρσία, 
χ^ΐ ή ^6.?ε(α χα\ πάντα» χαβά χο(νωνΕΐ« χα\ χατά 
χάριν ΙνοΟται χοΐς Δγίοις άγγέλοις τι χα\ άνθρώποις 
6 Β^άς * μήτι βιά τ6 μ<ριστλν χα\ ^ιάφορον των 
^«οβτάτεων, μήτ* {'.ά τδ μιριστλν χα\ ι:όιχ{λον 
των θ&^ων δυνάμεων τβ χα\ ένιργικών του Ι νια ίου 
χα\ τής άπλότητος Ιχπίικτων. Ούτω ττιττεΟωμιν ιΐς 
Ινα Θε6ν Ιν μί^ τρισυποστάτω χα\ παντο^υνάμφ 
ϋίάττίτι^ χα\ τοΙ( έν τοιαύτ|] τζίατζι τφ Θβω λύαρβ- 
στήσαντας άναχηρύττωμιν. Τους δε μή ούτω πι- 
ΌτΕύςντας, αλλ* Ιδίας αίρέσεως άρξαντας, ή το{ς £ί6<1 £1 |[Γ&Γΐ«• 61 Τίηυΐ, 6ΐ 0ρ6Γ3ΐ10, 6ΐ λρΙβηύΟΓ, 61 

ίιΐ60ΓΓυρΐΙΜ1ίΐι«, 61 Γβ^ηνιη 61 ο«ΐ6η οιηπίβ ρ6Γ 
ςαχ 6οη)ΐιιυιιΙΐΊΐΙυΓ 61 €οη]οη|ΊΐυΓ 06υ9 ιηΐβΠδ «ι 
Ιιοηιηϋ>υ8» αιιί η6Γ|ΐΐ6 ηιιιιι^Γο 61 ϋΊ6ΐίηο(ίοιιο ρβΓ• 
ΒΟΐΐλΓυιη, ηβςυβ ηυηΐ6Γ0 61 4ϋν£Γ8Ίΐαΐ6 «ϋνΙιίΑΓϋαι 
ροίβηιίοηιηι 6ΐ οικ^ηιιοηυπι αΙ) υιιίΐηΐβ οΐ ρΐ6ηί1ιι« 
(ϋιΐ6 §ιΐλ (ΙβΩοιί. 1ΐ9 6Γ6(1»ηιη9 ίη ηηυιη 0«ηιη ίιι 
υηβ όιιιιιίροΐ6ΐιΙί (Ι6ί1>ΐ6 ιπ1)ιΐ5 ρβηοηΐβ •ιι1>8ΐ&ΐϋη!6, 
61 608 ΐ|αι 1)60 ρ6Γ ΐαΐ6ΐιι Οίίΰΐιι ρΙ»€υβΓυηΙ &1ι& ν066 
Ι3υιΐ6ΐηυ8. Ιι& αιιΐ6πι υοη εΓ6ϋ6ηΐ68 61 608 ςαί ρΓ0• 

1)Η38 ΙΐΧΓ6568 ρΓΟΓύΓΪΙΙΙΙ 860 ρΓθΓ6Γ6Ι|ΐ68 ρ6Γ8ύν6- 
Γ2ηΐ6Γ €0ΙΙ5€ςυυΐα0Γ, Γ6]ίθίαΐΙΙΙ18. Η06 ν6Γ0 8611016, 

ίηίΐΓ6% ςυοηίαπι ρ388ίοιΐ68 ρΓ9Τ2 61 ίιηρΙ» (Ιθ](ΐ»8ΐι 
ιΙί§ Λϊί 8ΐϋ8 ΙιιΓ6ΓυηΐυΓ Ιθ€υιη 866ίρΙβοΙΙ& 6Κ ]ιΐ8ΐ« άρζχσιν 6(ς τίλος έττακολουΟή(ταντας, αποβάλλω- Β 1)^\ ά^ί^αιοηο• 

μ£0β• ΤοΟτο δέ 19X8 γινώσχοντες, άδ(λφο\, δτκ τά πονηρά πάθη χαΐ τά δυββεβη δέματα δι* αλλήλων 

«ίφάγβται, λαβδ*/τα χώραν ύπ6 της του Θιοΰ διχάίας &γχαταλ8ί<Ι«α>ς• 'ίΗι μίν ο()ν διά τής δυβσββείας ό πολυπληθής 
έσμ^^ς της αμαρτία; )4ΐμβά«/8ΐ χώραν» δ μέγας Παΰ* 
λος. ήμ^ έδίδαξε, γράφων π£ρ\ των *£λλήνων • 
€ Καθώς ουχ έδοχ^μασαν τ^ βε6ν ένειν εν λπιγνώ» 
•Μ, άλλα γνόντβς τδν θε^ν, ού/ ώς Θε^ν έδδξαναν, 
Ι) η6χαρί«τησαν, παρέδωχεν αΰτοΐ/ς ί θεδς ε£ς άδό- 
χκμον νουν ποΐ€?ν τά μή χαθήχοντα, πεπληρωμένους 
πά3|) άδκχ^^ πορνεί^, πλεονεξία, χα\ τοΙς έξης. ι 
70τι δΙ διά της αμαρτίας ή δυναέβεια πάλιν εΐνά- 
γ8ται, διά ^οολλών των τούτο παθόντων ά6λίω; έστ.ν 
ή παράαταβις. Σολομών ΙχλΙνος έχδοΰς εαυτόν ταίς 
σαρχεχαΐς ήδοναΐς, είς ιΐδωλολατρβίαν Ιςοιλισθεν. 
Ίεροβοάμ χατ* άχρας ηττηθείς φίλαρχίας τΛϊς ι^^- 
ταΖς δαμάλ^αιν ΙΟυαεν. Ό προδ^ης Ιούδας φι- Ρβ€68Γι ςιη(ΐ6ΐη Ίηηυιηβηιπι 6κ•ιη6η 6Χ Ιιηρί6ΐ«(6 
Ιοουηα ΐ€οίρ6Γ6, ηβ^ουβ ΐΊυΙυ8 ϋθ• ιίοουΐΐ (Ιο 6ηΒ• 
οίΗ 8€ΓίΙΐ6ΐΐ8 : € δ'κ'υΐ 11011 ρΓθΙιιν6Γαηΐ 06υιη Ιι^• 
)>6Γ6 Ίιι ιιο«ίϋ^• 8.(1 Λ.ιιιη €θ|[ηονί886ηΙ 06υηι , ηοή 
βίευι Οΰυιη ^1(»ιϋΐ€αν6ΓυΗ(• 8υΐ ι;Γ3ΐί28 6Κ6ΓυηΙ, Ιγ^• 
ά'ΐιΙΊι ίΙΙοε Οου^ί ίη ΓρρΓοϋυιη 86ΐι&υιη, υΐ Γα6ί3»( 6α 
(]ΐΐ3: ηυη ουιινβιιίαιιΐ, Γ6ρΐ6(08 <ηιιηί ίιιίηυίΐ•1<*, Γογ-* 

•ΐΗ'ϋΐίυΐΐΟ• ϋΥΒΓίΐίί, 61 υΦΐ6Η8 '• > Ιί]ΐρΐ611ΐ6ΐΙΙ νβΓΟ 

νίο'ιββίιη μ6Γ ρ66(Ίΐΐυ:ιι ίιιϋυβί* ηοη ρ&υ6ί Ιδίαά 6Χ• 
ρ6Γϋ ιηΐ8(.τ(! ρΓθΙ):ινϋΓυιι(. 89ΐΙοιιιοπ ι1ΐ6 €;ιηιί8 νοΙίΗ 
ρΐ:ιΐιΐΜΐ<> Ιιΐ(1ιιΙ}(ϋη8 ίη ίϋοΐοΐ^ΐηιιιι ί^^6ρ8^ι•^6^ο1κ>«■ι 
8ΐιιηιιια νίοΐυβ βιν^ΓΪΐιι «ιΐΓβίβ «ΐϋΓίΙΙ^βνΗ τίΐυΐϊβ. Τη• 
(^^I(»^^υϋα8^^ν^ι^9^ιι^1αι^υ^6 «βΓΟίΑπβ Ιιι (Ι6κ*ιϋίυιιι 
ίΙΐ8ρ<ΐυ$«ϋΐ.Ριορΐ6Γ6Μ,ουιιι ϋ<ΐ68 81116 ορ6ΓίΙ)υ8 ιιΐοηυΑ λ;;ργυρίαν νοσήνας περιίπεαε τ^ Οεοχτονίχ. Διά ΰ «α 61 ϋί&>«ϊΐιΐΒΐΐ£α.ομ6Γ9πη6 8{ιΐ6 ηϋ6 νλΐιι 61 ιιυΙΙίΐϋ ταΰτα τοίνυν, Ιπ«\ χα\ ή πίστι; χωριί των £ργων 
ν<κο^ χαΐ άαυφτατο;» χα\ τά 6ργα χωρ\; τζς πί- 
ατεως μάταια χαΐ άνόνητα,.αυνηψεν ή τ'/ΰ Πνευμα- 
το^ χάρις σήμερον έν τφ σεπτψ της νη7τI'.^ι^ χιιρίΙ^ 
κα\ τής χατ' άρετήν άσχήσεως τήν άνακήρυςιν των 
όρθοτομονντων τ^ν λίγον τής ευσέβειας, χιΊ την 
2ποχήρυξιν των μή δρθοτομείν ίλομίνων, ως αν ρΓβΐϋ (1ΐ|{ΐΐ9 , ϋοιιίιιιιχιΐ |$Γ:ιΓια 8ρίΓίΙυ8 Ιΐ9ε ϋίβ Ίιι 
8Λ0ΓΟ ΐ4*]ιιιιϋ 16ΙΙΙ1Ι0Γ6 ςιιο &(1 νΪΓΐυιοη) ΐ;Χ6Γ€6*ΐΐαΓ, 
61 ρι»ϋί(:»1ίοιΐ6ΐΐι (τοηιιιι (|ΐιί Γ6(:ΐΑΐη ρί6ΐ9ΐί8 Γαΐίο• 
1)6111 •066ρ6ΓΙΐηΙ 61 Γ6]6<.'ΙΪ0Π6ΐη (ΌΠΙΙΙΙ <|υΙ «ιΚ> ιϋΑ 
(ΐ6η06ΐ6Γ6 ηΐ3ΐΜ<:ΐΙΙΙΙΙ, υΐ 1108 8ΙΙΐΙ)θΙ)η8 Ι11£1)16 $^1υ• 

<!6ηΐ68• 61 ϋϋΰΐη ορβηίχιβ ΓθΐιιρΓυ1)6Πΐυ8, 6ΐ 1.ιΙ)0Γΐιια 

Ιυ€Γ8 Ρ6Γ Οΐΐ611Ι ΓϋΓι^ΓΑΟΙΙΙβ. ήμεΤ; συνημμένο»; Ιπ' άμφω σπεύδοντες, χα\ τήν πίττιν διά των Ιργων 43 έπιδειςώμεθα, χ&\ τιΧν 
πόνων τ^.χέροος διά τη; τιίοτεως χομιβώμεΟα. Μή μ/#νον δΐ δι* ά)Λήλων είσάγεται τά πονηρά 
πάθι^ χαΥ ή δυ ασέβεια» ά>.λά, χα\ άλλήλοις ίοίχασι * 
3Η(\ Γνα βραχύ τι πρδς τήν ύμετέραν άγά.την<Γπω, 
πιρ\ τνΰν έφ* ημών άναφανέντων έτερ'/όοςοιν, χα- Υβπιηι ηοη Ι»η(ιιιη ϋ1ί« 3ΐ)9ΐΓΐ8 ίη<Ι«6ΐιηΐιΐΓ εΗρΙιΠ- 
1αΐΓ8 ρηνα 6ΐ ίπιρΐ6ΐ9ΐΗ, 56ϋ 6ΐί:ιιη 8ίΙ)ί ίηνίεοιιι ειιιιΐ 
8ίιιιΠ6&, (|υ<Ηΐ 1'ΐ^νί 8βπηοη6 »(! \68ΐΓ2ΐη €ΐιαΓίΙαΐ6ΐιι 
<Π(9ΐηι. (16 616 ςυί :ι ϋϋβ αρικί ηο8 βΓΓανβηιηΐ; «ίοιιΐ θάπ*ρ 6 *Αδάμ άπό παντός έσθίειν ξύλου του έν τω ^ Αϋπηι, 1ί66ηΙί8 3 060 ΐ606ρΐΑ οιΙοηϋΊ ϋο οιηηΐ Ιί^ιιο παοαδείσω παρά του θεοϋ λαβών εξουσία ν, ούχ ήρ• 
τΧφ"^ π^ίσιν έχείνοις, άλλα τή του άρ/εχάχου δφ:ως 
ουμβουλ}! πεισθείς, άπ6 τοΟ ξύλου Ιφαγεν, ου μ^νρυ 
7:ροσ£τάχΟη μή άψασΟαι * ούτω χαΐ των έν τψ ^εφ 
αγαθών• χαΐ δγτως άγαθο πρέπων δωρεών, εΙς μέθ* 
εξι,ν ύπ* αΟτοΟ προχειμένων τοΖ; βουλομένοΐΓ, χατά 
(όν είπ^ντα * Πάντα δσα δ Θε6ς χαΐ ό διά ττ:^ γάρι- 
(ο; τ&θεωαένο; Ισται, χωρίς τής χατ" ούσίαν ταυτ^ 
^τος^ ΕΐσΙν οί χα\ αυτή; τής ΰπερουσίου ουσίας (|ΐιθ(1 :6Γηΐ ίη ρ;8Γ:«(1ί80• Ιΐ!8 οπιηίΐιυβ ηοη 6οηΐ6ηΐιΐ8 
Γι1^I,56^ νϋΓύΓΠΐιιί »6Γρ6ηΐί8 οοπδΗίο ρ(:Γ8υ»8υ8 «ΐΧ Ιί• 
ΐ;ηο ιΐ)9ηϋ(ΐΓ3νΐι ςυοιΐ βοΐιιιη ιΐ6 1»ηβ6Γ6ΐ ρΓοΙιϊΙιΊΐιιιιι 
6Γαΐ ; Ίΐα «Ιϋ κοιιι» Ουί νοΓ«ςιΐ6 6((Π'8ϋ8 ι1οιμ8 ίη 
ηιιυπηη ρ.ιπβιη οπιηϋβ (|υΐ νοίιιηΐ \6ΐιίΓ6 ροί»8ΐιιιΙ , 
86ουιι(Ιηηι ουιη ηιπ ϋίχίΐ : Οιιιπια ςυβο 06ί 8ΐιηΐ ρ6Γ 
ΐ;Γ2ΐί»ιη 6]ιΐ8 €0ΐηιη<ιηΊ€;ιπΐυΓ, ρΓίτίβΓ 6]υ8 ^υΟ.Ηΐ^η• 
ΐΊ:ιΐ6ΐη6Χδί81ϋπΐί;ιιη.8Μΐιΐ »ϋΐΰηΜ|ΐιί »08 6ΐΊαπι ΙΐΜ]α9 
8υροΓ:(ηΙ»»1»ηΐί»Ιΐϋ 6ΐ»86ηΐί»ί ιΐοοβηΐ 6886 ρ9ΐηί£ίι»6»» Κυη*. 1,21 1β. 103 ΚϊΒΕβΟΒΪΙ ΡΑΧΛΗ^ί |ΦΙ ρβΓνβη'ιββΙιηιιιη ΙπιΠαΐΙ 86Γρ6ηΐ6ΐη , κίοιπ ϋΐβ ν^\ 
όρ«η, Η» !9ΐΙ Μΐηοΐοηιιη ιγ(γΙ)» ιη3ΐ6 ΙιΚβΠί^υηΐ «)( 
« ιΐ6η»ιι ϋνβηυιιΐ. 8θ(Ι ηο« ^οεβρίβ ) 1)οιηΙηο ροΐβ- 
»|:ιΐ6! «ηιίπιίαικίί βιιρΑΓ «βΓρβηίβω 61 Μοτρίοηβιη, βΙ 
•υρ«Γ οηιιΐθΐη ίιιίιυΐοΐ ρο!θ»ι«ιβιη , οιηηΐ «Ιυι ηιοΙ^- 
Ιίοικ! βι ι;;{ΠΓ69&ίοηβ €οηΐΓ2 ρίβι»ΐ«ιη ρΐΑΐηηυβ 60η«• 
ν6Γ8ΐιΙίοπ6ηι ΓβΙίΰίιβΓ εοηΐπΓιβ, ιΙΙίιιβςαβ ίη οιηηίΐιηβ 

νΐ€ΐΐ)Γ68 , €«1θ8ΐ68 6ΐ ίΐ)ΐ6ΐη«Γ8ΐα8 ]υ8ϋϋ9Β €0Γ0η9Ι9 

€0η86<]υ6ΐϊΐιΐΓ Ιη ιρ80 ΟΐΓί8ΐο, ΙικΠοθ ίηΐ6{Γ0 61 ηΐ(ίΤ- 
«6(1ιιιη 1:(Γ(ίΐθΓβ, ςιιβιη άβο^Ι ονηηιη {Ιοπ9ΐ 61 ΙιοιίΟΓ 
61 κΙυπιΓιο οιιαι βκιβηιο 6]η8 Ρ«ΙΓ6 61 88η€ΐΊ85ηηο• 
Ιιοηο (Ι νΙνίβθ9ηΐ6 5ρΙπΐΒ » ηιιιιο 6ΐ β6θρ6Γ 6| Ιο 
8»ειιΐ9 8«€υΙοπιιιι. Ααιβη• όνομ4ζ(κν 6ίύτ1;ν έπαγγΑλονται, χα\ τ^ν 4ρχ<χαΜΐ* 
6φΐν μιμούμβνοι, ώς ΙχεΙνος τά τον ΒηΤί^ ο^τως 
α&το\ τά των άγ(ων [βήματα παρ8ξηγ€δντ« ιμΙ 
βιβστρΙφουΦίν. *Αλλ* ήμ«?; Χ2\ δΰναμίν παρ)ι του 
Κορ{ου ^Μντις πατβΓν επάνω 6φ8ων 3ξαν^9χορπΜ^ 
χαΐ έικί π^Φαν τήν ΙΟναμκν του &χθροΟ, χΑσαν τή? 
αΰτοο μηχανών χα\ Ικάλην τήν τι χί(τά τής ί^η€%ίας 
χα\ τΥ|; χατ' ιύσέβκαν τολιτβίας «ύχι^^ 9υντρ(• 
ψαντις, χα\ νιχητα\ βι&.ηάντων αύτοΟ φανέντβς• τ&ν 
ουρανίων χα\ &χηράτων ττ^ς διχαιοσΟνίι^ς στεγΑνίιΐν 
έπιτευξ^μ8θα, Ιν «ύτφ Χριστφ τφ Α^χάστφ χριτί^ 
χα\ Ποτήρι των ΑντιΜσιων * φ πρΙ«8ΐ π&σά Μξα^ 
τιμή χα\ «ρο^χύνησις, συν τφ άνάρχφ αύτοο ΟοκτρΙ 
ϋ χα\ τφ παναγ!φ χαΐ &γαΟφ Χα\ (ωοκοιφ Πνβύματι» 
νυν χ«\ άβ\, χα\ «{; τους αΙώνας των «Ιώνων. *Αμήν• 
ΟΜΙΛΙΑ Θ*. 
^Ετ τφ χνφφ ^τίς ΝψττΒίας κα\ ύρόΚη^χης• 
Τέλος μ&ν ββίοιν βογμάτων χα\ τ9)ς ιΐ8ρ\ ταυ^α 
φιλοκον(ας χα\ 6(ωρ(ις αλήθεια χα\ ασφαλής Μξι^ 
χα\ πρ^ς το^ς θβο^όρους ημών Πατέρας σΰμφωνο< 
χα\ όμΛογος • *ής Λ τιραχτιχής άριτής ον τοϋΙ^ 
*έλος έστ\ν, αρχή δέ μβλλον; ήτις Λν μή πρΙ•ς *6 
χατάλληλον ΙλΟη τέλος, χα\ μείζονος χατ•δίΧϊΙ|ς 
«ρ^ενος Ισται τφ χτησαμένίρ* > Ό γΑρ ιίβώςι 
φησ\,τ% θέλημα του Κυρίου χα\ μή χοιήσας,δαρήσεται 
πολλάς. > ΟΟτως ούχ άρχεΙ πρ^ς λ6γον κραχτιχΙ^ς 
Αρετής ή περ\ τ2)#την επιστήμη τ• χα\ Αλήθειί^ι 
άλλα τέλος Ιστι ταύτης τ6 Αγαθόν. ΕΙ μίν ο6ν Ιω^ 
Ι68« ί8(*ηιΐ6 %ά ορυ8 ιΐ6<Ιυ66ηΐ68, 1)οηο8(|ΐΐ6 ρ6Γ ορ6ΓΑ € ρωμεν τοΟς Ανθρώπους εμμένοντας τοΙς έγνωσμ^ς ΗΟΜίυΑ IX. 

Ιη ί£ηιροτβ ]β]ηηη €1 οηΐίοηη, 
Ρίιπ8 ςιΓΐ()6ΐη ϋίνίηοπιιη ιΐο^ιηιΐυιη , Ιιοηιηιςαβ 

η6()ίΐαΐίθΙΐΐ8 61 0ρ6Γ089Ρ 6λ8€ϋπϋθΙΐ!8 ν6ΓίΙ>$ 681 6ΐ 

Ιαυβ €6Γ(& ουιη (]1τί8 Ρ>ΐΓίΐΗΐ8 ηο8ΐη8 €θιΐ8οη8 61 
€0η$6ηΐ2ΐΐΡ8 ; «{[βικΙ» νβΓΟ νΪΓΐιιΐίβ ίβΐηά ιιοη 68ΐ 
Γιιιί8• 86ιΙ ροΐίηβ ρΗιιοίρπιιη , ηιι»: ηιΜ .α<1 οοη^Γηοη- 

1•*ηΐ ί1ΐι6ΠΙ ρ6ΓΤ6η{ΐΙ» 8886€ΙΙΐ8 βΓΗ ηΐ8]θΓί8 0:108801 

6οη<ΐ6ΐΐ)η8ΐΙυιιΐΒ. ΑΙΐ 6θΙπ[ΐ : ι (}υί οο^ηονιΐ νοίαηΐ•- 
1<*πι ΟοιηΙηΙ 6ΐ ιιοη Γβϋ'ιΐ» νβρπίΑΜί ιιιιιΙΓιβ *\ι ΙικΙο 
ιιοιι 5υΒ)€ίΙ, Μά Γ&ΙΙοη6ΐη νίΓΐπΐΙβ, Ιιιι]ιΐ8 ΙηΐρΙΙΊ({^*η • 
Ιι« 61 ν6Γίυι•, 86ϋ ΟηΙβ 6]υ» 681 Ιιοηιιπ). Ι|[ΊΐυΓ 81 
€0η8ρί6ί9ΐιηυ8 ΙιοηιΙιΐ68 Ιο Ι>οη!8 οο^ηΠίΒ €οην6Γ88η Ρ6γΓ6ο108, ηβο (ΐ6ΐΊηςα6ηΐ68 6οηιη Γ66(»ιη ηϋοη6ΐιι 
ςιΐ8ΐιι ίη η)6ΐιΐ6 Ιΐ9ΐΙ>6ηΙ» 88Π6 ηοη Ιοιΐ0[8Πΐ ΙϋΙ)6Γ6- 
ηιυ8 οπιΓιοηβπι <Ι6 ]α$ΙΙΙΙι » ϋ6 088ΐίΙ«ΐ6, (Ιβ 16ηιρ6• 
?8ηΐΐ8 3ΐΊί8ςυ6 8ίιηΠίΙ*ιΐ8. ΟϋΙ« 6ηΙπι η68€ίι υηυη- 
<|ΐιο(1(|υ6 Ιιοηιιη 6886 ρυΙοΥιηιιη, 61 Ιη ρηιηΐι %.ΐαιη 
ΐ6Ηΐρ6Γ^ιιΐ6Πΐ ψ\Λ 61 οπιηΐηπι 6χρ6Γΐ6ηΓιι ρΓοίΜίαΓ 
κηίιιιΚ €οη>οη1>υ8(|υ6 βΙιηαΙ 8άηιο<Ιυη[ΐ ρΓο<Ιβ8•6Τ 
8ϋ(Ι €ΐιπι ρΙβΓίςιιβ 86ίληΐ» ιΓιπ)ίηπιςη6 βείλοί €οη6α• 
|Η8€6ιιΓμιπι 6ΐ Ιπιπι ρυΙΰΙΐΠΒ ϋΐί μηΒ$ΐ8Γ6 βο^ηιΐΐοηί; 
(ϋίνίι 6ηΙιη Αρο8ΐοΙιΐ8 : • Υίϋ60 αΐί^ιπι Ιββ6ΐη Ιη 
ιη6πιΙ)ρ8 ιη6ΐ8 Γ6ρη[(η8ηΐ6ΐη \^\ πΐ6ηιί8 ηΐ6», 61 

6&ρΐίν8ΐΐΐ6ΐη ΠΙ6 Ιη Ι6|[6 ρ6668ΐΙ ςο» 681 ίη ηΐ6η)5ΓΊ8 
Ιη6ί8 **), ι !ϋ60 »;Βρ6 ν08, Γγ81Γ6% Τ6γΙ)0 (ΐΟΓίβηΐυΓ χα}.οΐς, χα\ βίς Ιργον Αγοντας ταΟτα, χα\ Αγαθο(»< 
Αποτελούμενους θιΑ των Ιργων» Αλλά μή «λημμβ- 
λοδντας «βρ* δν Εχουσιν όρθ^ν λ^γον Ιν ταΤς ψυχαΙ^ι 
ούχ Αν ήμβίς πολΟν Ιχοιοόμεθα λόγον ιιερ\ θιχαι• 
κραγ(ας« ι^ρ\ σωφροσΰνη^, περ\ (γχρατεΐας, χ«\ 
των τοιούτων * τίς γάρ ούχ οΤδεν, θτι χαλλν τθότΐϋν 
Ιχαστον, χα\ μάλιστα Ιγχρατή; βίο;, βς χα\ θιΑ ιη(- 
ρας ΙχΑστοτε θείχνυται 44 Ψ^Χ^^ ^ν^^ ^* "^^ ^^ 
μασιν ώφελιμώτατος ών ; Έπε\ θλ Γσα^ι μΙν οΙ 
«λεΙσ:οι, χα\ χαλώς Γσασιν, Αλλ* επιθυμία χα\ θυ» 
μ^ς (πιχρατεί της χαλής επιστήμης* ι Βλέπω γΑρ» 
φησ\ν ό ^Απδττολο;» Ιτερον ν^μον Αντιστρατενόμ8« 
νον τφ νόμφ τοΰ νο4; μου, χα\ αίχμαλωτίζοντΑ μ* ιιΐ Γ6εΐ8 61 ρυΓ3 ίιιΐ6ΐιΐίοη6 6Χ6Γ€ίΐίυιη ϊίΟΜ €θπιρΙβ- τφ νόμφ της Αμαρτίας τφ θντιέν τοΙς μέλεσί μου* » €ΐ8ΐιιηΗ ςυα «ϋ ορΓιηιυηο Ιιιπιπι ΰοκηίΐίοιιαηι £ιΐ6πι 
»ιΓιη{.^ϋ8. ι Ιη(6ΐΐ66ΐυ8 6ηΙιη Ι>οηυ8, ίη<|ΐιίΙ Ο^ν'κΙ , 
οιιιηί5ιΐ8 Γ8€ί6ΐιΓιΙ>ιΐ8 6υιη '^ » Εΐ : ι ^ι18ι^ιί& 6]υ8 
Ιιι ηΠθ8 ΙΙϋοπιηι, Ηίβ ηυί 86ΓνιηΙ Ι68ϋιιη6ηΐιιιη 6]ιΐ8 
61 ηΐ6η)0Γ6» 8υιιΐ ιηβικίβίοηιιη β]θ8 8ιΙ ί8€ΐρη(1υπι 
6α *'. > Ει Ρ»υ1ιΐ8 : ι Νοπ λΐΜΠΐ0Γ68 Ιβ^ίε ]ιι<ιί 6πιΐιΐ 
9ρυ(1 ϋβιιιη, 86<1 Γ;ιοΐοΓθ8 16^18 ]ιΐ8ΐίίΐ€3ΐιαιιΐυΓ "• ι 
Ει ιιΐΓ0Γυιη(|ΐΐ6 Οοιιιίηιιε: 1 81 Ιι«ο 8€ίιί8, 1>68ΐί6Γίΐΐ8 θι^ τοΟτο συνεχώς τήν Απ6 του λ^ου παράχλησιν 
προσάγομεν ΦμΙν, Α6ελφο\, ώς Αν διαναστήσωμ•ν τφ 
Αβιαστρόφφ χα\ όρθφ λογισμφ τήν τοΰ Αγαθού 
πρΑξιν επιτιθέναΐγ ώς τ6 της έν τοΙς τοιούτοις γνώ• 
σεως τέλος άγαθδν έπιφέρουσαν • ι Σόνεσις Αγαθή, 
φησ.ν ό Δ2^, πβσι τοΙς ποιοΟσιν αΟτήν. » ΚαΙ • 
ι Ή θιχαιοσύνη αύτου έπ\ υίοίς υΕών, το?ς φυλΑσ- 
σουσι τήν διαθήχην αύτου, χαΐ μεμνημένοις τών 
Ιντολών αύτοΟ του ποιήσαι αύτάς. • Κα\ 6 Πα6λο;' 

θΙ ^ί Γ.ιαιίί^ 63 *^ • 

€ Ούχ οΐ άχροχτα\ του νίμου δίχαιοι παρ3^ τφ Θεφ, αλλ* ο{ ποιητα\ του νόμου διχαιωθήσονιαι. ι Ό 

αμφοτέρων Κύρ'.ο;, < ΕΙ ταύτα οΓδατε, φησί, μαχάριοί έστε, έά* ποιήτε αυτά. • 

Ι«;ΐΐυΓ :φ|»ΓθΙιοιιϋ2ΐιιιΐ8 ομβΗΙλαε, Γγ31Γ€8, ρΓβιίΜα Άψώμβθα ουν χα\ βι* Εργων, άββλφο\, του χαλοΐ 

ίοίιιιΓιί 61 ΐ6ΐιιρ€ΓαηιΊ« 60ΐηιηυ(ΐ8, €0ΐιιρΓ0ϋ6υιυ8 ηο• τή; νηστιίας χα\ έγχρατε/ας χρήματος • πιστωσώ& •• ϋιο. XII, 47. «» Λϋ;Μ. ιη, 15. •« Γβ»!. ει. ΙΡ. •• Ρ»α1. οιι, 17. •» Ι1^:ΐι. ιι, !5. »* ίοβιι. ιιη, |7 Μ5 ΗΟΜΙΙΙΛ IX. Ι•• (νιργώς τοίις χχρπους αυτών όΐ(ο?οι * έχ γάρ του 
«αρτκοΰ τ^ ννβρον γινώσχβται. *Αλλά χα\ τδν γιωρ- 
γ^ν&Ι πρώτον των χαρπών μιταλαμβάνβιν * ι Νό$ι 
& ^γω, > φΓ^βΙν ό *Απ^(ττολο;• Τών μίν γάρ Αλλων 
άρβτών έχάττη ^ ψυχ^ν ή σώμα χα9α(ρ8ΐ τβ χα\ 
^€θ9μ«1• μβίλλον Ιΐ ψυχί^ς Ιν γέ τι μέρος ή οώμΛ* 
%ος^ ώ; ηροαιυχή χιΐ επιστήμη τ6ν νουν, τ&ν 6υμ6ν 
ή τραόττ^ζ^ τί^ν έπιθυμίαν ή σωφροσύνη. ^Η δέ νη- 
στεία χα\ ή Ιγχράτβια τίίς μίν του σώματος έπανα* 
ντάσίκς χοιμ{(€(, τήν λύσσαν του θυμού χα\ της 
<«εΟυμ(ας ΑπομαραΙν», αίθρίαν βέ τ^ίιανοΙψ.χΛ" 
^ρίν έμποΐ€ΐ χα\ οίον &νέφ€λον, άποχαθαίρουσα 
ταότην τών έχ του πλήθους τών βρωμάτων ανιόν* 
ΤΜν Ατμών, χαΐ της Απ& τούτνν άχλύος• Δι3^ νη- 
9Λίας χα\ έγχρατιίας ό Ιξοι άνθρωπο; φθβ(ρ<ται • 
Ισιρ η Λτος φ9•(ριται, τοσούτον ό Ιντ6ς άναχακν(- 
(ΐτβι χατά τ6ν *Λπόστολον• ΠαχβΤα γαστήρ, βΐπέ 
νις» ληΤτ^ν •ΰ τ(χτ«ι νουν ούχουν ή διΑ νηστκΓας 
χα\ 1γχρατβ(«ς λιπτυνομένη χα\ τ^ν νουν έξ Ανίγ 
«η; λΐ'κτόν•!» 

ΟΟτ•• πλν χαλ^ χα\ αγαθόν βιΑ ταύτης χατορ- 
^υται χα\ τ«λ•ιοΟται» Διπλούν Ιστι π«ρ4τ«(χισμα 
ή νηστιία χα\ ή έ;χρΑτ«ια• χα\ 6 έν ταύταις^ιών 
β^^νης Απολαύει πολλής, ώς τής Ίβρου«αλΙ]μ ών 
Ιντ^• ΊιρουσαλΙΐμ γάρ βΙρήνη έρμηνιύιται. Τού• 
«V Α πολιμιΐ τφ τ«ίχιι ό του Βαβυλωνίου άρχοντος 
ΑρχιμΑγίιρος• χΙν ούχ «6ρη τοΟς Ιντ^ ΑντβχομΙ» 
νονς ^ν τειχών χαρτβ^ώς^ ΐΜΛοαρ%1 ταύτα, προσα- 
γαγων ώς Ιλ<πΛβις τά τής 9ψαρτυτιχ1{ς μαγγανιύ• Ο ίϋί> ΙοοΙοιί »σΙ)ΓίΑ ηβιι ΐηηΐυιη ταΗΙβ <Ι«ρΊΐΜΐ• ιΙίΚιυβ ςυηιιΐι βίηΐ Ιιοπιιη Γπΐ€(ιιβ, ηαιη «χ ΓΓυοίιι 
€ο§ιιο•€ΊΐθΓ λΓϋοΓ.ΥίΓυιιι «{[ΓίοοΙαιη οροΓίβΐ ρΗιηυηι 
ϋβ Γπΐ£ΐίΙ)υ3 ρ6Γ0<ρ6Γ0. ι ΙιιΐβΙΓιςβ «ΐυ» ϋίοο, ι ιίΐ 
ΑροβίοΙα»^. Είβηΐιη ιΗ^ιυιη ςαίάβω νίΓΐυΙυπι ιιηα- 
ςυ9Β(ΐαβ τβΙ ΜΐΙηι>ιη Τ6ΐ €0Γρα$ ριΐΓ|&Ι 6ΐ βιοηιΧ • 
νβΐ ροΐ!υ• ςιι»ιη(Ι&ιιι «ηΐηιββυΐ οοΓροΓίβ ραΠΰΐη• αΐ 
ΟΜίΙο 6ΐ ιο]6ηΐΐ9ΐ ιη€ηΐ6ΐη, εοΓ ^υΙοβάο, οοιιοιιρΝ 
8€6ΐαί3ΐιι οαβίίιαδ. ^ρ^υη^πΒ1 >υ(6ΐιι €1 «1$ιίη6ηΐΙα 
εοΓροΓίι Ι64&Ι Γ6ΐ)€ΐ1ίοη68, ΙΓ» ΓΠΓ0Γ6& ίιηρ€ΐιΐ8(ΐυο 
€θη€ΐφίβ€€ΐιΐ!» ()β1>ίΓιΐ3ΐ , Γ<»1ιιιηί|ΐΐ6 ββτβηιιη ΓβΓ6 
ηυΐΐλ ηα1)6 οΐχΐιιοΐυιη Ιη ιηθη(6ΐι ΙιιΓυηϋϋι Πΐ3πι 
6χρυΓ|>η• 1 τ»ροπΚ>υβ 6χ ηιιιΐΐίΐιι^ίηβ οίϋοΓυΐΜ 
οπβηΐίΐιυ•, οιίαιίυβ 6Χ Ι»ιΐ8 ϋαΗ^Ιαβ. ΡϋΓ ]β]ιιυίυΒ 
61 »Ι)ΐΐπΐ6ΐιΐ{βηι Ιιοιηο βχΐβποΓ ϋββίΓυίΐυΓ, φΐΙ 
^ ςιιιηΐιιιη (ΐ68(ΓυΊΐαΓ, Ιλίιΐυιυ ιηΐθτϊοη^ηοταΐυΓ ρΓουΙ 
ιΙΙχΙΐ ΑροβιοΙυβ• ΥβηΐβΓ €Γ3β9π•, «!ΐ (ΐυΐϋαιη, ηοη 
ιυΜΠβιιι βίβηΐΐ πιοοΐ«πι ; (^γ^ο }6^ιιη1ο οΐ αΙ$Γιιι«ιι- 
ϋι €λΐ€αυ»ΐα8, αιιίΐΜ&Βΐ ηαοηιιβ «κϋιΜΰΐιι οΟΙϋίί. Ιΐα οηιηβ 1κ)ηυηι βΐ ραΐοΐιηιιη 1β]αιιΙο ΐ€ΐηρ6Γ&Ιυπι 
ρ^ΓΟοϋοΓ. ϋϋρίβζ 6•ΙιηυηΙιη€η(υιη : ]6]ιιιΓιιιιη α ιΙ>§• 
Ιΐιιβηΐΐ»» 61 Ιιι Ί&Ι!• τινβηβ ραοθ ηιιΐιι ^^υϋβΐ, ςνλ• 
ΐεηυβ 4(;πι»αΐ6πι ΰΐνίβ. ΐ6Γυ8α!6ΐιι βηίπη ριχ ΙιιΙβΓ* 
ρκίαΐοΓ. Ηυιιβ 9υΐ6ηι ηιαηιιη 6||[|Γ€ϋϋυΓ ΒαΙιγΙοοίΓΐ 
ρΗηφί• 9^Γ6ΐ)1ιη3|Ιηΐϋ , Μ ηίιΐχ^ίτββ Ιηνβηί&Ι ταΙ}- 
ϋΐι ιο«ηΐΙ)θ8 βπηαίοι, ΙβίΑ βνβηΐΐ, ΙοιρβΙΙβηι 
ηοΜΐ 6Η61«• ιιιΐχΐΓΦ «ηίβοίι. Υβίοιπ %\ ιηοΒίιίϋυβ ματα• ΕΙ ^ οΐ Ιπ\ τών τβιχών τούτων ού μόνον 
«.ριφρονουσι τΑ ποικίλα τών Ιψων, ΑλλΑ χα\ τίν 
Αρτην έπ\ τ^ βύτκλέσιβρον Ετι μΑττουσιν, αΟτο\ 
μΑλλον δι* Ιγχρατιίας Ανατρ^πουσι χαΛ τήν σχηνήν 
Μα&Αμ * τοιούτον γΑρ τι προτυποΙ χα\ ^^ χατΑ τ6ν 
Γεβ<ών!στο;>{α* ι ΊδοΟ γΑρ, φησ\, μβρ\ς Αρτου χρι• 
Οίνου, χνλιομένη 1π\ τ^ν πχρεμβολΙ^ν ΜαβιΑμ. ι 
Τδήλον Ολ 6 χρίθινος Αρτος τών ΙπιστρατβυσΑντων 
ΙιατΑ Γ•Κ*ών τήν χα\ (π\ τών Αναγχαίων τροφών 
€ύτΑβιανχα\ έγχράτιιαν* • Κα\ }|λΟ^, φησί, μέχρι 
τ^^ς σπηνη; ΜαβιΑμ χα\ ΙπΑτα^ν αύτ^^ν χα\ χατέ• 
ατριψι, • Σχηνί^ «• Αν «Γη πβντω; ύπδ μάζης χρι- 
#{;/ης χαταστριφομίνη ή μαιμΑσσουσα του τβ λαι- 
|ΐοΰ χα\ τής χοιλ(ας Ιπιθυμία, 45 ^^ '^^ μαργαΐ- ϋΙληΐυΓ , Μϋ «Ιΐαηι ριηβιη ρ9ΓεΗι• ΓηοΑ&ιιΐ, ίριΐ 
ιη3|Ιι Ι•οιρ«πιηϋι βυΐιιτ^ηαιιΐ ΙαΙ)€ΓΜ€θΙαηι Μα- 
Αίλη ; 1ιθ€ βηΐιη ρπελΙ^ΜίΜΐ^ €€^•οηΙι Ιι!!>ΐοΓϋ : 
• Εϋ€β ΚΓίρΐυιη 681, 8ΐιΙ)€ίη6Γί€ΐ>8 ρληΐβ 6Χ ΙΐΟΓ* 
Αοο ?οΙν6ΐ)8ΐυΓ 1» οκίπι Μ^ϋΐλΐι **. > Μοιι8Ιγα- 
Ιμι ριηί8 1ιοΓϋ6«ε6ΐΐ8 Οοιίοοηίι ιηίΙΙΐυηι οΐίλιη 

Ιη 68618 η66688αΗί8 8θΙ)Η6ΐ3ΐ6ηΐ 61 ΐ6ΐΙ)ρ0Γ8Πΐίΐηΐ• 

ι Κι ρ6ΓΤ6ΐιΙΙ, ίηςαΐΐ, ιΐ8ςιΐ6 ΐ(1 ίλΙιβΓπηοπΙυηι Μ»•* 
ΑΙ«η, 6ΐ ρ6Γ6υ5ΐίΙ ϊΗϋΐΙ 61 8υΙ)ν6ΓΓα ^'* > Ταϋϋπα* 
ουίαιη ρβηίΐυβ ραη6 ΙιοπΙοΑοαο 6Τ6Γ:οηι 68861 60ιη 
6ηρΐ8ε6ηΐΐ8 |υ1« 61 ν6ηΐΓ6 βΓ88ΐ>3ΐι, 6ΐι]υ8 ]6]υ)ΐίιιιιι 

ΐη6ΙΙ8Αςΐΐ6 8θΚ>Γί6 &ρρ08ίΐ8 ν6ΐΐ6ΙΙ16ηΐ68 ΐοΠίΐ €υρΊ(ϋ- 

18108• Οαιι{6ΐ, \1γ <ΐ68ίϋ6ΗθΓυΐ|), ηοη Ιΐιιΐιιηι ϋίΑΰο- 
ιΐ6ΐη ΙΠ1888 8ΐ>8ΐυΙίΐ Οΰϋΐη 60Γαιη ςυί1)υ8 06ϋ8 ν6η- ι«ν Αφαιρ8Γτ3ΐ νηστεία χαΐ λιτί} προ^γινομένη 16Γ 681 61 6ϋίιΐ8 ΓθΓ(ΙΙυ<Ιϋ ίιι Ιυιι»1>ί8 6]ϋ8 61 ίιι ηηι- 

χρίιςΛζΛ. ΔχνιΙ^λ ό τών Ιπιθυμιών Αν^ρ' ού τ^ν βρΑ- ΙΙΠοο νβηΐΓΐ$ β]ϋ8 *•, 86ί1 βΓιαηι ρ^Γ ηιιιΙΐ.ΐ8 ΙικΜο- 

«οντα μύνον Μ μάζης ΑνιΑβ τ^ν θβ^ν, ών θβ^ς ή ηι«α68 ηοη ηιαοϋυοαηβ ρ?η6η) ιΐ68ΐϋ6ΓΐΙιιη), η60 1)'η 

χοΐΑ{β, χαΐ 6 Ιχψν τίιν ΙσχΙιν έπ\ τ1| όσφύΤ χα\ 4π' Ιιοηβ νίιιιπι», πιίΓα* νίβίοηββ νίϋίι, βΐ αΓ€ΐΐ3ΐ!|{ί>η «α- 

Α,ιφα>.ου γάστρας, Α/λ' έπ\ πολλΑς έβδομάοας μΐ^ τ6η(υ (]οη8ΐιΐ8 Γαίι. 

φ2γών Αρτον Ιπιθυμιών, μήτ• οΤνον πιών, χαινοτέρα; όμαας «»β, χα\ Αρχαγγέλου έπιστασίαν έίέ- 

ξάτο. Ό μΙν οϋν ΑανιΙ^λ οΟτω * 6 5& Ιπιθυμητί^; λαλς 
Χ7ΐ ΑχΑριστο;, οΐ λέγοντις, ΊΙς ^ωμιιΐ ήμόίς χρέα ; 
ν3ν ήψυχ^} ημών χβτάςηρος• μετΑ τ6 φογεΓ; κρία 
Ιως έξήλθεν έχ τών μυχτήρων αυτών, ΙπατάχΟησαν 
«ληγήν μιγΑλην σφύδρα • ι Έθυμώ9η γΑρ, φησ\ν, 
«Ις'τννλα^ν όβεδς, χα\ ό χύρος αύτοίς εΙς χολέραν 1ΐ8 ηιιΐιΐΰίη Οαπίβΐ; ρΓοίβΓνυ» απίβπι 61 ίιιςΓηΐιι» 
ρορυΙιΐ8 ιΙΐ£658ΐ : ι Ουίβ ϋ;ι1ιί( ηοΙ)ί8 Λά νθ$€6ηι)υ ιι 

€3Πΐΰ8*'?» 36(1 ρ08((|υ3ΙΙ1 Ιη8η(1ΐ16&$56η1 68ΠΙ08 , 
<Ιθ1160 6ΧίΓ6ηΙ ρ6Γ η3Γ68, V 1»6ΐΓ6ΐαθΐΙ) Τβΐϋο ρ3$$ί 

8ΙΙΙΙΙ ρΐΒ^αιη ; άίχ\ΐ 6ΐιίιιι : ι ΐΓ8ΐα8 68( Οουβ Ιη ρο- 
ριιΐυηι 8υυηι, 6ΐ 8Αΐαιίΐα8 60Γυηι Γβοΐ^ι 681 ίη οοη- »• II Τι». II, β. «• ίΗΐΙΐ6. VII, 13. ίΙ)Ι(Ι. •*1οΙ) II., II. "Νυη. χι,4. 103 'βΚΕβΟΒΪΙ ΡΑίΛΗ^ί ΙΟΙ 

6Τ ροΜβ βηη «ρίο ιρρβΙΙΐΓβ ιιοΐηΙη« ρΓ«(ΙίΓ.ΑΐιΙ . Α μβτ^χκν ήμ51ς βιβάνχουσι, χα\ 9ύναβ^ χνρ<¥; 

ρβΓνβηΙββΙιηηιη ΙηιΗιΜ ββΓρβηΐβιη » «{οιη ϋΐ€ ϋβΐ 

όρ«η, ΙΙλ Ι9ΐ1 Μΐηοΐοηιιη ν^Γϋ» ιη3ΐ6 ΙπίβΙΠ^υηΐ «)( 

1 κβηΐιι »τ6ΓΐαΜΐ. 8θ(Ι πο« »€ε6ρΐ8 2 1)οιηίηο ροΐβ- 

»|:ιΚ>! ΑΐηΙηιΙαπάί βυρ^Γ δβΓρβηΐβιη 61 Μοτρίοηβηι^ €Ι 

•υρ6Γ οηιπ<*ηι ίηίηιίοί ροίββίιιβιη , οηιηΐ «Ιυι ηιοΙΙ^ 

Ιίοικ! βΐ :ι$^Τ6.^ίοηβ «οηιη ρίβίλίβιο ρίαιηηιιβ 60ΐι• 

?€Γ8ΐιΙίοιΐ6ηι ΓβΙίαΐβΓ οοηΐΓϋίβ, ίΙΠιιβςιιβ ίη οιηηΠιο» 

νΐ€ΐΐ)Γ68 9 €«Ι68168 6ΐ ίηΐ6ΐη«Γ8ΐα8 ]υ8ϋΐΐ9β 0ΟΓ0η89 
€0η86<ΙΙ1βΙΪ1ΙΙΓ Ίη ίρ80 ΟΐίΓΙβΙΟ, ]ΐΙ(Ιί€6 ίηΙβ^ΓΟ 61 ΙΙιΡΤ- 

€^(|(ΐπι 1»Γ£;ιΐθΓβ, ςιιβιη (Ι60βΐ οιηηί8 ^Ιοπ» βΐ Ιιοιιογ 
€1 κΙυΓΑΐίο οιιιη βκίβηιο 6]α8 ΡιΐΓβ 61 88ηεΙΐ85ηηο, 
Ιιοηο (Ι τί?ίβθ8ηΐ6 5ρΙπΐ> , ηιιιιο 6ΐ 86ορ6Γ €| Ια 
8»ειι]8 8«€υΙοπιιιι. Αιηβη• όνομ4(((ν 6ίύτ4;ν έπαγγΑλονται, χα\ τ^ν 4ρχ<χ 
6φΐν μιμούμενοι, ώς ΙχβΙνος τά τον Βη»^ οφτως 
Λ(ίΧο\ τά των άγ(ων [βήματα παριξηγςϋνται »αΙ 
βιαστρΙφουΦίν. 'Αλλ* ήμ«?; Χ2\ δύναμκν παρ)ι τφ» 
Κορ{ου λ*Μντ€ς πατβΓν Ιπάνω βφιων 3ξαν^9Χορπ(ΐρΐν^ 
χα\ έπΙ π^ααν -(ήν Ιύναμιν του &χθροΟ, χΑσαν τ|;ν 
άΰτου μηχανήν χα\ ΐκάλην τήν τ€ χ^τά τ^^ς «ύνιβιίας 
χα\ τή; χατ' ιύσέβκαν τολιτιίας €ίχνρ&ς συντρ(• 
φαντΕς, χα\ νιχητα\ βι&.ηάντων αυτού φανέντβς» τ^βν 
ούραν(»ν χ«\ &χηράτων τη; διχαιοσΟνίι^ς στβνΑνβΜ 
έπιτβυξ^μιθα, Ιν αύτφ Χριντψ τφ Α^χάβτι^ *Ρ*^ 
χα\ Ποτήρι των άντιΜσιων * φ πρίΐκι π&σα Μξβ^ 
τιμή χα\ «ροΟχύνησις, συν τφ άνάρχφ κύτοο ΟοκτρΙ 
ϋ χα\ τψ παναγ!φ χαΐ &γαΟφ κα\ (ωοιιοιφ ΠνΕΰματι, 
νυν χ«^ ά£\, χα\ ε{; τους αιώνας των α(ών«»ν• *Αμήΐί• 
ΟΜΙΛΙΑ Θ*. 
^Ετ τφ χνιρφ Γτ|ς ΝτιστΒίας χσ} άρ(Λη^τχ;ης. 
Τέλος μ&ν βκίοιν βογμάτων χα\ τ9)ς ίΐ8ρ\ ταυ^α 
φιλοκον(ας χα\ ββωρίις αλήθεια χα\ Ασφαλή Μξι^ 
χα\ ττρ^ς το'ϋ; ββο^όρους ημών Πατέρας αΰμφ«νο{ 
χα\ όμΛογος • ^ής Ιλ τιραχτιχής άριτής ου τ•0«% 
τέλος έστ\ν, αρχή 6λ μβλλον; ήτις Λν μή πρί^ς *6 
χατάλληλον ΙλΟη τέλος, χα\ μ8<ζονος χαταβ^Χής 
«ρ^βνος Ισται τφ χτησαμένιρ* » Ό γΑρ ««βώςι 
φηα\,τ% θέλημα του Κυρίου χα\ μή χοιήαας,δαρήβιται 
πολλΑς. ι ΟΟτως ούχ άρχ&Ι πρ^ς λ6γον «ραχταή^ς 
αρετής ή περΧ ταίίτην Ικιστήμη τ• χα\ άλήίειαι 
&λλά τέλος έατι ταύτης τ6 Αγαθ^. ΕΙ μίν ο6ν 1•»^ ΗΟΜίυΑ IX. 

Ιη Ιέτηροτβ 7^;νιιίί €ΐ οηΐίοηη, 
ΡίιΓιβ ςιΓκΙβιη ϋίνίηοηιιη (Ιο^ιηβΐιιηι , Ιιοηιηιςαο 

«ηβϋίΐαΐΊοηΙβ 61 0ρ6Γ089Ρ 6λ86€1ΐΙΙθΐΓΐ8 ν6Γίΐ8$ 68ΐ 6| 
Ιαυ8 €6Γΐ8 €ΙΙΐη (ϋτίβ ΡχΐΓΐΙΐΙΙβ η08ΐΓί8 €01180118 61 

οοη$6ηΐ3ΐΐΡ8 ; 8|:6η(ΐ9Β νβΓΟ νίΓΐιιΐί8 ίβΐπά ιιοιι 681 
111118. 86ιΙ ροΐίιιβ ρπιιοίρίηιη , ηιι» ηιΜ :ΐ(Ι οοη^ΓΟί*!!• 

1•*ηΐ ίΐ!ΐ6ΠΙ ρβΓΤ6Ιΐί8ΐ, 888661118 βΗΐ η)8]θΓί8 ΟηϋΑβΙΙΙ 

6οη<ΐ6ΐΐ)η8Γιυιιΐ8. ΑΙΙ 6θΐπ[ΐ : ι (}υί €θ{ΐιονΊι νο1αηΐ8- 
1<*πι Οοιηΐηί 6ΐ ιιοη Γ6€ίΐ9 Υ8ρπΐ8ΐ>1ΐ ιιΐιιΙΓΐ8 *\ι Ιιι«ΐ6 
ιιοιι 5υΒ)€ίΙ, %ά Γ&ΙΙοη6ΐη τ{ηιιΐί8» Ιιιι]ιΐ8 ίηΐι>11ί({^*η • 
Ιΐ8 61 ν6πΐ88, 86ϋ 0ηΐ8 6]υ» 681 Ιιοηιιπ). Ι|[ΊΐυΓ 8ΐ 
€οη8ρίεί8ΐηυ8 ΙιοηιΙιΐ68 Ιο 1)οη!8 60({ΐιίΐί8 €οην6Γ88η•• 
168, ί8ΐ8(ΐιΐ6 8ά ορθ8 (Ι6<1υ66ηΐ68, 1)οηο8(|ΐΐ6 ρ6Γ ορ6ηι € ρώμεν τοΟς ανθρώπους Ιμμένόννας τοΙς έγνωνμ^νοις Ρ6γΓ60108, η66 (ΐ6Γιηςα6ηΐ68 6οηΐη Γ66ΐ8ΐη Γ8ΐιοη6ΐιι 
ηιΐ8ΐιι ίη ηΐ6ΐιΐ6 ΙιιϋβηΙ, 88η6 ηοη Ιοιΐ|[8ΐη Ιι•Ι)6Γβ- 
ηιυ8 οπιΓιοη6ΐη <Ι6 ]α8ΐί1ί8 , ιΐ6 6ΐ8ΐίΐ8ΐ6, (Ιβ 16ηιρ6• 
πιηΐΐ8 8ΐίίΒςιΐ6 8ΪιηιΙίΙ*υ8• Ουΐ8 6ηΙπι η68αΐ υηυιη• 
<|ΐιθ(1ςυ6 Ιιοηιιη 6886 ρυΙοΙίΓυιη, 61 Ιη ριίιηΐβ %.ΐ8ΐη 
ΐ6ΐιιρ6Γ;ιιιΐ6ηι ςιιβ 6Χ οπιηίηηι 6χρ6Γΐ6ηΓΐ8 ρτοΐΜίοΓ 
9ΐηίιιιΚ €οη»οη1>υ8(|υ6 8ΐιηα1 8(1ι»ο<Ιυη[ΐ ρΓο<ΐ68•6Τ 
8ϋ(Ι 61ΙΠΙ ρΐ6Γΐςπ6 βοίαηΐ, ΐιίπιίηηιςηβ βείληΐ βοηευ- 
ρί806υΐί8πι 61 Ιπιιη ρυΙοΙιηΒ Ηϋ μηΒ8ΐ8Γ6 βο^ιιιΐΊοηί; 
(ϋίνίι 6η!ιη Αρο8ΐοΙη8 : ι Υίϋ60 ιΐίβπι Ιβς6ΐη {η 
ιη6ηιΙ)ρ8 ιη6ΐ8 κραβηβηΐβιη Ι6{ί ιη6ηΐΐ8 ηι«», 61 
68ρΓιν8ΐιΐ6ΐη ΠΙ6 ΙηΊ6|[6 ρ6068ΐ1 ςιι>$ 681 ίη ηΐ6ηι5Γί• 
ιη6ί8 **), ι ίϋ60 Βχρβ \Ό8, ΓπιΐΓ6«, τ6Γϋο ΗοπβηιιΐΓ 
ιιΐ ι*6€ΐ8 61 ρυΓ8 ίηΐ6ΐιΐίοη6 6Χ6Γ€ίΐίαιη Ι)οιιί οοηπρίβ* 
€ΐιιιιίιΓι ςυβ 8ϋ ορίίηιυηο Ιΐλπιηι 6θκιιίΐίοιιαηιϋιΐ6Πΐ 
>ι|ίη{.ιΙί8• ι Ιηΐ6ΐΐ66ΐυ8 6ηίιη Ι>οπιΐ8, 1η<|ΐιίΙ Ο^τίιΙ , 
οιιιηί5ιΐ8 ί8€ί6ΐιΙίΙ>ιΐ8 6υπ) *^ 1 Ει : ι ^ιι8ιίι^^ 6]υ8 
Ιη ηΐΐοΒ ΠΠοΓΜίη, Ιιί8 ηυί 86Γν8η| Ι68ϋιιη6η1ιιιη 6]ιΐ8 
61 ηΐ6ηΐ0Γ68 8υιι1 ιιιβικΙιΙΟΓυιη β]θ8 8(1 Γαοίρηϋυπι 
6α *'. • Ει Ρ»υ1(ΐ8 : ι Νοη 8ΐΜΐίΐ0Γ68 Ιβ{{ί8 ]ιΐ8ΐί 6ηιηΐ 
9ρυ(Ι ϋβιιηι , 86<1 Γ;ιοΐοΓθ8 16^18 ]ιΐ8ΐίη€αΙιαιιΐυΓ ^'• > 
Ει ιιΐΓ0Γυπΐ(|ΐΐ6 Ι>οιιιίηιΐ8: ι8ί Ηχο 86ίιί8, 1>68ΐί6πΐΐ8 χα}.ο7ς, χα\ εΙς Ιργον &γοντας ταύτα, χα\ ΑγαΙο(»< 
Αποτελούμενους βιΑ των Ιργων, ΑλλΑ μή ικλημμβ- 
λοΟντας «αρ* βν Εχουσιν όρθ^ν λόγον Ιν ταΤς φνχαΙ^ι 
ούχ Αν ήμεΙς πολύν έποιούμεθα λόγον περί διχαια 
πραγ^ας» περ\ σωφροσύνης, περί ΙγχρατεΙας, χαΙ 
τών τοιούτων * τις γΑρ ούχ οΤ^ν, (Ηη χαλλν «ΐύτνν 
Ιχαστον, χα\ μάλιστα Ιγχρατή; βίοΓ, βς χα\ θιΑ «ιί- 
ρας ΙχΑστοτε θε(χνυται 44 Ψ^Χ^^ ^Ι^ού τ• χαλ σώ* 
μασιν ώφελιμώτατος ών ; Έπε\ βΙ Γσα^ μίν οΙ 
πλείστοι, χα\ χα>.ώς Γσασιν, Αλλ* επιθυμία χα\ Ου» 
μ^ έπιχρατεί της χαλής επιστήμης* ε ΕλέχΜ γΑρ• 
φησ\ν 6 ^Απδττολος, Ιτερον ν^μον Αντιστρατενόμε• 
νον τφ νόμφ του νο4; μου, χα\ αίχμαλωτίζοντΑ μ* 
τφ νόμφ της Αμαρτίας τφ 6ντι έν τοΙς μέλεσέ μου * ι 
θιΑ τοΰτο συνεχώς τήν Απ6 του λ^ου παρΑχλησιν 
προσάγομεν ύμίν, ΑθελφοΙ, ώς Αν βιαναστήσωμεν τφ 
Αβιαστρόφφ χαΐ Αρθφ λογισμφ τήν του Αγαθτΐ 
πρΑξιν έπιτιθέναι, ώς χΗ της έν τοΙς τοι•ύτοις γνώ• 
σεως τέλος Αγαθόν έπίφέρουσαν * ι Σύνεσις Αγαθή, 
Φησ.ν 6 ΑαβΙβ, πβσι τοΙς ποιοΟσιν αυτήν. » ΚαΙ* 
€ Ή θιχαιοσύνη αύτοΟ έπ\ υΐοίς υΙών, τοΙς φυλΑσ* 
σουσι τήν διαΟήχην αύτοΰ, χα\ μεμνημένοις τών 
εντολών αύτοΰ τοΰ ποιήιαι αύτΑς. ι Κα\ 6 Παύλο; ' 

Ό 61 ^ί ΓΑ€ΐ8ΐί:$ 68 *^. Ι 

€ Ούχ οΐ Αχροχτα\ του νίμου δίχαιοι παρΑ τφ Θεφ, αλλ* ο{ ποιητα\ του νόμου βιχαιωθήσονιαι. > 
αμφοτέρων Κύρ'.ο;, ι Εί ταύτα οΒβτε, φησί, μαχΑριοί έσ«, έλν ποιήτε αυτά. ι 

Ι^^ϊΙυΓ :•ρρΓθΙιοιιϋ8ΐιιιΐ8 ορ6ΓίΙ>α8, ΓΓ31Γ68, ρΓβΐίοεα Άψώμεθα ούν χα\ δι* Εργων, Αδελφο\« του χαλοι 

)ο]ιιπϋ 61 ΐ6ηιρ6Γϋηιί% ΰοπιιηυιία, (ΟίηρΓοϋοιιιυβ ιιο• τη; νηστδίις χα\ Ι^χραχεΙας χρήματος • πιστωβώτ. •' Ι-:ΐ€. XII. 47. «» Λϋ;ιι. ηι, 13. •« Γβ»!. ει, 10. •• Ρ»λ1. επ, 17. •• Π^ιι. π, !3. »* ίυβη. ιιιι, ΙΤ Μ5 ΗΟλίαΐΛ IX. ι•• 

μ«ΟατΙ;ν &γα69)ν ιαρΧ ταυ. α βιάθισιν* {«{ξωμδν Λ »Ιγ&8 ιΐ6 ΊΑί» Ιοο&« (Γι^ροϋΐΐοηβΐ, οβίβηιΐ&ιηυϋ βϋβ* Β &ν€ργώς τοιις χχρπους αυτών ίΐκ,ϊοι * έχ γάρ του 
«αρτκου τ^ ^νδρον γινώσχβτακ. *Αλλά χα\ τ6ν γ<ωρ- 
γ^ν&? πρώτον των χαρπών μ€ταΛαμβάνβ;ν * ι Νόει 
& λέγω, > φηβΐν 6 *Απ^(ττολο;• Τών μίν γάρ Αλλων 
^τρβτών Ιχάντη ^ ψυχ^ν ή αώμα χα6α(ρ2Κ τβ χα\ 
^»9μ«1• μάλλον δϊ ψυχής Ιν γΙ τι μέρος ή οώμα* 
«ος, ώ; κροαιυχή Χ2\ επιστήμη τ6ν νουν, τ&ν Ουμ^ν 
ή πρα^τη^, τήν 1πι9υμ(αν ή σωφροσύνη. ^Η βλ νη- 
στεία χα\ ή Ιγχράτβια τϊζ μίν του σώματος έπανα- 
ντάανις χοιμ{(€ΐ, τήν λύσσαν του Ουμου χα\ της 
Ι«ϊ6υμ(ας άπομαραΐνβι, αΙΟρίαν 61 τ^ βιανοί^. χα- 
^ρίν έμποιιΐ χαΐ οίον λνέφβλον, Αποχαθαίρουσα 
ταότην τών έχ του πλήθους τών βρωμΑτων Αν(^ν• 
τ»ν Ατμών, χαΐ της Απ& «ούτνν Αχλύο;• Δι3^ νη- 
ηιίας χα\ έγχρατ«(ας ό Ιξοι Ανθρωπο; φ6ι{ρ<ται * 
Ιφψ δΙ ο&ιος φ9€(ρβται, τοσούτον ό Ιντ6ς Αναχαιν(- 
ζβται χατΑ τ^ *Απ^στολον, ΠαχβΤα γαστήρ, ιΐπέ 
»»ς» ληίΓ^ν •ύ τίχτ•ι νουν* ούχοΰν ή 4ιΑ νηστβΓας 
χα\ (γχρατιίβς λιπτυνομένη χα\ τ6ν νουν Ιξ ΑνΑγ 
«η; λκ«τύν•ι« 

ΟΟτ•• πΑν χαλ^ χα\ Αγαθόν β(Α ταύτης χατορ• 
^υται χα\ τ«λ•ιοϋται» Διπλούν Ιστι π«ρ4τ«(χισμα 
ή πί^αηΐΛ χα\ ή έ; χρΑτλία * χα\ 6 έν ταύταις^ιών 
<'^^^ Απολαύει πολλής, ώς τής ΊβρουσαλΙ^μ ών 
Ιντ^• ΊιρουσαλΙιμ γάρ βίρήνη έρμηνιύιται. Τού• 
«V 61 ίηλιμιΐ τφ τβίχιι 6 του Βαβυλωνίου Αρχοντος 
ΑρχιρΑγιιρος• χΑν ούχ «6ρη τοΟς Ιντ^ Αντ«χομΙ• 
νβνς «ών τβιχών χαρτβ^ώς^ χα92ΐ]9ΐ7 ταύτα, προσα- 
γαγων ώς ΙλβπΛβις τΑ τής ^ψαρτυτιχί^ς μαγγανβύ• Ο 1*(ί$ ΙοοΙαιί »ο1)ΓίΑ ηβιι Ι»ηΐυιη ταΓϋι <Ι«ρίΐΜΐ8 ιΐίϋυβ ηιιηιιϋ 811)1 Ιιοηιιη Γηιοΐιιβ, ιΐ8ΐη «ι ΓΓυοίιι 
εο|ΐιοβ€ίΐαΓ ΐΓϋοΓ.ΥίΓοιιι Α{[ΓΐοοΙ&ιη οροΓίβΐ ρΗιηηηι 
ϋβ ΓΓΟΰΐίΙιυβ ρ6Γ<Ηρ6Γ0. ι ΙπίβΠίςβ <ΐ«ΐ9β (ΙΊοο• • 8ΐΙ 
Αρ<Η{ΐοΙα8^. Είβηιιη ιΠ^ιυιη ςαΙάβω νίΓΐυΐυπι ηηα- 
ςυ9Β(ΐαβ τβΙ αηΐηααιη νβΐ €0Γρα8 ριΐΓ|8ΐ 6ΐ βιοηιΧ • 
νβΐ ρο1ίυ8 ςιιαιη<ΐ8ΐη 8ηΙηι« &υΙ €θΓροΓί8 ραιίΰΐη• «Ι 
ΟΜίΙο €ΐ ιοΐεηΓιι ιη€ηΐβιη, οογ 4υΙο6(Ιο, οοποπρι• 
8€6ΐιΙί3ΐΐ) €8811189• ^ρ^υιι^ιιΒ1 8υ(6ΐΐ) €ΐ 8ΐ8ΐίη6ηιΙα 
εοΓροΓίβ 80481 Γ6ΐΐ6ΐ1ίοη68» Ιγ» Γιιγογ6& Ιιηρ€ΐιΐ8(ΐυο 
€θη€Ιΐρ!8€€ϋΐ!» ()£ΐ)ΊΓΐΐ3ΐ , Γ<»1ιιιηί|ΐΐ6 86Τ€ηιιη ΓβΓβ 
ηυΐΐι ηα1)6 οΐχΐυοίυιη Ιιι ιηβηίοιι ιηΓαπϋΚ, Ηΐ8πι 
αχρυΓ§8η8 8 ν»ρθΓί5ιΐ8 βχ ηιιιΙΐΊΐυ^Ίηβ €ΊϋθΓυΐΜ 
οΗβηΓώυβ, οΗβιρβ 6χ Ι8ΐΐ8 ϋαΗ^ΙοΦ. ΡϋΓ ]β]ιιοίυΒ 
61 8ΐ)8ΐίΐ)6ηΐίβιη Ιιοιηο βχίβηοΓ ϋββίΓυίΐυΓ, φΐΙ 
ςιΐ8ηΐιιιη (ΐ68(ΓυίΐαΓ, Ι8ΐιΐυη) ΊηΐθτΙοη^ηοταίιΐΓ ρΓουΙ 
ιΙΙχΙΐ Αρθ8ΐοΙυ8• ΥβηΐβΓ €Γ88βιΐ8, αίΐ ςυΐϋαιη, ηοη 
8υΜίΐ6ΐιι 8ΐ8»Η πιοοΐ«πι ; «γ$ο }6ίιιηιο οΐ αΙ$Γιιι«ιι- 
ϋα €λΙβουΜυ8, &1)Ιιι)8ΒΙ ηυικιιιβ «κϋΐΗϋΐιι οΟΙοΚ. Ιΐα οηιηβ 1κ)ηυηι 61 ραΐοΐιηιιη ]βίαιιΙο ΐ€ΐηρ6Γ8ΐυπι 
Ρ^γΟοΗογ. ϋϋρίβχ 68ΐη]υηΙιηβη(υιιι :]6]ιιιήιιιη οΐ 8ΐ)8• 
Ιΐϋβΐ)1ΐ8, 61 Ιπ !8ΐ!8 τίνβηβ ραεβ ιιιιι1ΐ8 β^λυϋβΐ» ςα8- 
Ι€ηυ8 4(;πΐ8αΐ6ΐιι €ΐνΐ8. ^6Γυ8α!6ΐιι βηίπη ρβχ ΙηΐβΓ* 
ρηίαΐαΓ. Ηυιιβ 8υΐ8ηι ιιιυπιιη 8||[|Γ6ϋΗιΐΓ ΒαΙι^ΙοοΙγι 

ρΓΐηφΐ8 8Γθ1ΐίΐη3|ΐΓΜϋ , Μ ηί8ί.θίΤ68 {ηνθΙΐί8ΐ Τ8ΐί- 

ϋΐ8 ιιι«ηΐΙ)08 βηη8ΐ08, Ι8ΐ8 ανβηΐΐ, ίοιρ6ΐΐ6η8 
ηα88ΐ 8ηβΙ«8 .ιιΐ8{ίΓΦ 8ηίΟοί8• ΥβΓαιη 8ί ιηοΒΐιίΙ)υ8 ΐιατα. ΕΙ 61 •1 ΙπΙ τών τιιχών τούτων ού μ^νον 
«ςριφρονουσι τΑ ποικίλα τών 6ψων, ΑλΙίΑ χα\ τίν 
9ψη)β ΙιΛ τ^ 86τ«λ<σιβρον Ετι μΑττουσιν, αΟτο\ 
μΑλλον 6ι* Ιχχρατιίας Ανατρίπουσι χαΛ τΙ^ν σχηνήν 
1Ια6ιΑμ ' τοιούτον γΑρ τι προτυποΙ χα\ ^^ χατΑ τ6ν 
ΓβΑιβΙιν !στο;>{α* ι ΊδοΟ γΑρ, φησ\, μ8ρ\ς Αρτου χρι• 
Οίνου, χολιομένη 1π\ τΐ^ν πχριμβολΙ^ν Μα6'.Αμ. ι 
Έ6ΐρ^ον 61 6 χρίΟινος Αρτος τών ΙπιστρατβυσΑντων 
|»τΑ Γ86•ών τήν χα\ (π\ τών Αναγχαίων τροφών 
€<»τΑβ»αν χα\ Ιγχράτ^ιαν • Κα\ }|λ6^, φησί, μέχρι 
^< σχηνης ΙΙα6ιΑμ χα\ ΙπΑταξιν αύτή^ν χα\ χατέ* 
ατριψ<, • ϊχη^^ «• Αν «Γη πβντω; ύπδ μΑζης χρι• 
•{;/ης χαταστριφομίνη ή μαιμΑσσουσα του τβ λαι- 
μού χα\ τής χοιλ(ας Ιπιθυμία, 45 ^^ '^^ μαργαΐ- 
νβν ΑφαιριΓτχι νηστεία χαΐ λιτή προτγινομένη ^ Ι!ΐ8ηΙΐ1Γ , 86(1 €ΐΐ8ηΐ ρ8η6ΐη ρ8ΓεΗΐ8 ΓΓ8Ι1§8Ι)Ι• Ιρ8ΐ 

ιη3|ΐ8 Ι•οιρ«πιηϋ8 βυΐιιτοηαιη Ι8ΐ)€πΐ8€0ΐυη) Μ8- 
(Ιίαη ; Ιιθ€ βηΐιη ργ«8Ι|ιμιΙμι1 €€4•οβ18 ΙιΙι^ΐοΓϋ : 

€ Εϋ€β 8€Γ{ρΙΐΙΐη 681, 8θ5€!η6η€ΐΐΙ8 Ρ8ηΐ8 6Χ ΙΐΟΓ* 
άΟΟ νο1ν6ΐ)8ΐυΓ Ιιι 6881Γ8 Μ3(ϋ8ΙΙ **• » ΜθΠβ(Γ3 - 

Ιμι ρ8ΐιί8 1ιοΓϋ68€0ΐΐ8 66(Ιοο«ί8 ιπίϋΐυηι οΓΐ8ΐη 

Ιη 68618 η606888Ηί8 8θ1)Γΐ6ΐ3ΐ6η) 6ΐ ΐ6ΐΙ)|Ι0Γ8ΐΙΐίΐηΐ• 

« Κι ρβητοΑίΙ, ίηςαΐΐ, «8ςιΐ6 8(1 ι»1)6Γη3€(ΐ1υηι Μ»•* 
άΐΐη, 6ΐ ρ6Γ0υ88ίΙ ίΗϋ(Ι 61 §υ1)ν6ΠίΙ *^' > Τ3ΐ)ΰΓϋ8« 
6υ1αιη ρ6ηί(υ8 ρβηβ ΙιοΗ6306θ 6Τ6γ:οι» 68861 60ιη 
6ηρί866η(ΐ3 |υ1« 61 νβηΐΓβ {Γ88ΐ>3ΐ8, €ΐι]υ> ]6]υ)ΐίιΐιιι 
ιη6ΐ)83φΐβ 8οΙ>γ16 8ρρο8ίΐ3 ?6ΐΐ6ΐη6ηΐ63 (οΠιΐ ΓυρίΟι- 

Ι8ΐΐ•8• 03Ι|{<^1, \1γ <ΐ68ίϋ6Π0Γυΐ|), 001) ΙΒΙΙΙΠΙΙ) άϊΛΟΟ- 

11611) 0)8888 8ΐ>8ΐυΙίΐ Οΰυιιι 60Γυιΐ) ςυίϋυ8 06ϋ8 ν^η- 
16Γ 681 6Ι 6υ](ΐ3 ΓοπΙΙυ^Ια ιιι 1αιι»1>ί8 6]υ8 61 Ιιι υηι• χρΑι^ζΛ. Δανιήλ ί τών Ιπιθυμιών Ανήρ ού τ^ν 6ρΑ. ΙΙΠοο νβιιΐΓίδ 6ίϋ8 *•, βο»! 6Γΐ3ΐη ρ6Γ ιιιιιΐΜβ ΙιιϊΙμΙο* 

«οντά μόνον 6ιΑ μάζης ΑνβΤλβ τ^ν Θ86ν, ών Θβ^ς ή ηοαϋεβ ηοη ηΐ3θϋυ63η8 ρ?η6η) ιΐ68ίϋ6ΓαΙ)ΐπι, η6ο ΙΓι* 

χοιλία, χαΐ 6 Ιχψν τήν ΙσχΙιν έπ\ τί| όσφύΤ χα\ 4π' 1)οη8 νΐηυιιι, ΐϊΐίΓ3« νίβιοηββ νίϋίι, βΐ 8Γ€ΐΐ8ΐιβ*>η «α- 

Α,λφαΑου γαοτρός, Α/λ' έπ\ πολλΑ; ΙβδομΑοας μή νβηΐυ ()οη8ΐυ8 Γαίι. 

φαγών Αρκ-ν επιθυμιών, μήτ• οΤνον πιών, χαινοτέρβς όράαιις ««β, χο\ Αρχαγγέλου έπιστασίαν έίέ- 

ξάτο. Ό μίν οϋν Δανιήλ οδτω * 6 5& Ιπιθυμητί^; λαλς 
Χ7ΐ Αχάριστο;, οΐ λέγοντβς, Τίς ^ωμικί ήμΑς χρέα ; 
ν3ν 4 ψυχή ημών χβτάςηρος• μετΑ τ^ φαγεΙ; κρία 
Ιως ΙξηλΟβν έχ τών μυχτήρων αυτών, έπατάχΟησαν 
«ληγήν μιγΑλην σι^ά^ρα • ι Έθυμώ9η γλρ, φησ\ν, 
42ς'τνίλα6ν Αβίός, χα\ ό χύρος αύτοίς εΙς χολέραν 1ΐ3 (ΐιιΙ<ΐ€Πί) 03η!6ΐ; ρΓοίβΓνυβ 3ΐιΐ6ΐη 6( ίπςηίιι» 
ρορυΙιΐ5 (ϋ€6ϋ8ΐ : ι Ουίβ ϋ:ι1ιί( ηοΙ)ί8 3(1 νθ8€6ηι)υ ιι 

€3ηΐΰ8 *' ? » δ6(1 ρ08((|υ3ΐη Ιη811(!ΐ163ββ61ΐ1 68ΠΙ08 , 
<1θΙ160 6χίΓ6ηΙ Ρ6Γ η3Γ6$, V 1»6ΐΓ6Ιι(θΐΙ) Τβΐϋο ρ3$!$ί 

$11111 ρ!828ΐη ; (Ι'ιχίΐ 6ΐιίιιι : ι ΐΓ8ΐυ8 681 Οι'Οβ Ιπ ρο- 
ριιΐυηι «υυιιι, οΐ 88ΐαηΐα8 60πιη) Γ86ΐα 681 ίη οοη- »• II Τιηι. II. β• «• ίΗΐΙίβ. νιι, 13. " ίΙ)ίϋ. •• ΙοΙ) χι, !Ι. " Ναω. χι,4• 10Τ 

«υ:ΐφΓιοο6ΐη ^ 

ΙΐΟΟ (θ€0 ΙίΛΤηΐΛ 6Χ€ί(:ΐν6ΓυΐΐΙ (ϋνίπαΐΐ) Ιη 603 ίΓ«- 

οιιηιΓιρπι, (|ηλπι οοιι&ρίοίβηΐβ», Γιι§[ΐ2ΐ»υ<( ίηςίυνίειη ; 
»ρρΓ«Ι)6ΐΐ(ΐ3ΐηπ9 ΙβιηρβΓαηΐίαη), ηιηρίοοίβηιυτ Ιβίοβ 
}<!]ιιηίθΓαιη ϋίββ, ί)ΐΓιΙ)ΐι$ αηίηιχ οΐχ'ϋίοηβ εοΓριιβ 

«^ίϋοΐΙιΐΓ, ΓΟΓ Υ6Γ0 3(1 ΟβΙΠ» 8$€6ηϋ6Ι1β αΙΙΐ'ΥαΚίΙΓ. 

4ο»ηη65 £;Γ&Για: ρΓΟΒουπεοΓ Ιοπιβϋε 61 ιηβΠβ βίΙνϋβίΓί 
ρβΓ νΙίΑΐη Τ€Ι06ΐ)&(ΙΙΓ. Ρ<!ΐΓυ8 »«ηΠίιί9, ο1ίνί$, Ιιιρί- 
111$ ραυηίΜ|ΐΐ6 ιιΐβϋαΐυΓ οίβηϋυβ. Ου'κΙ ηοεεβδίίπυιη 
β>ΐ ΡΑυΙιιιρ ϊηβιηοΓλΓβ, (]θί Ηο &6ίρ$ο (ΙίχΊΐ : '< 1ι^ 
ίβιηβ €1 »1ΐί 61 ]6]αηπ• ιηυΐιίβ '^ ι ΤίΙ)ΐ ϋΐΐβιη ηού 
ΐοΐΑ νίΐα 651 ςΐϋϋη^ΐηία ]6]υηΊί (]Ί6Γυιη ΙηΙβΓναΙ- 
Ιυιη ; 61 βίιι^υϋβ ϋίε1)α& 6θΙ αϋ οο€&&υπι Πβχυβ ΓιΜ 
}6]υιιϋ Οηβιη «83ΐκιιαΐ. Νοηη6 Γ6Γ6 οιηηΊ1)υ8 ΓαεΐΙίβ 
6Κ &6οοιηιηο(1α|λ \^x^ >1)8Γιιΐ6η(ί«? ιηοϋο 5ίΐ 6ΐί&ιη ΟΗΕΟΟΚΙΙ ΡΛΙ,ΑχΜ^Ε ]08 

6θηειιρ1&θ€ΐιΐί£ ιη^ηυιηειιία ιη ^ έγένβτο. > Και τά έν {χ<{νφ τφ τ^κφ Χ•γ^μβν«ι 

μνήματα της επιθυμίας άναστήλωαί-• 4στι ^ής έ^* 
εκείνους θείας οργής, ιζρ^ς ήν βλέποντ•;, ί^νγωμ<ν 
ττ,ν γαστρι μαργίαν, άαπασώμεθ^κ τ^^ν έγχράτ6(αν, 
περιπτυξώμεθα τάς νηστίμους ημέρας ταύτας, ώς 
εύήχοον ττ; ψυχξ ποιούσα; τ6 σώμα, χαΐ τ'!)ν νοΟν 
χουφιζούσας πρ6ς Θβδν άνατρέχοντα. Ιωάννης 6 
της χάριτος Πρ<ίδρομος άχρίβι χα\ μέλιτι άγρίφ 
διά βίου ήρχείτο. Οέτρος άλμ^σιν^ Ιλαίανς χα\ Οέρ- 
μοις χα\ λβιηοΤ; λαχάνοις έχρήτο μέ^/οις. Τί δεΙ τά 
τοΟ Παύλου λέγειν ; δς ηερ\ έαυτου χα\ τοΜ φησιν» 
ώς 4 Έν λιμφ χα\ δΐψ{) έν νηατείαις πολλάχις• » £οΙ 
δΐ ο6 βίος 5λος των τεσααράχοντα ήμερων Ιστι τ6 
τής νηατείας βιάατημας χα\ ιτεριγράφει σοι χαΟ* 
Ιχάατην ήμέραν τήν 1π\ ταύτυ νηστείαν ή του ή- ουη||[Γυ6η8 εββΐ}» ; ηαηι $ίο ιηθ(ΐ6Γαΐβ ιΙ>9(ίηεη$ 61 β λίου «ρ^ δύσιν 1πίνευσις« ^Αρ* ού (ϊ^ία σχεδίν ίΛ7% ΜΙ0(Ι6Γ316 60ΠΙ6(ΐ6η8 ΟΟΠ ΐηυΐΐυπί ]6]«ΐπί8 66ϋϋΙ. Τγ- 

11)68 63ΓΐΓΐ8 (Ιο1θΓ63, ]6]ιιηΊ»ιηςυ6 ίυ|ί8 ςυ38ΐ ΙαΙ)6Ι11 
3(1ϋυ€6η8 ; $6(1 €οηΐΓαπυηι 681 ; ηβηι 33ΐυπΐ3$ ρο- 
(Ιβ^Γ^ιπ^ » 01)681 ΐαίβηι &Γΐ08ςυ6 ιυ0Γΐ)08 ιη!ΐ|^ί8 8θΐ6ΐ 
Κ6ηοΓαΓ6 ; ]6]υΐιΐυιη νοΓα βαηίΐ&ίοιη ι^ί^ηί! ; υιιϋβ 
ηοη ΐΑίιΙυι» ΓοΓοίοαίΟΓ ίϋ ρΓορημιη οοΓριΐ8 ρ6ϋ€2ΐ, 
86(1 ΙιεΙΙυο ςυρςιιβ ίη εηυιη οοΓρυβ (ΙεΠηςυίΐ ςυοιΙ 
6ηε1ΐ6ΓΛΊ€υιη βΐ ιηοΓίιίάυιη Γ6ά(ΙΊΐ• 
χα\ ώς Ιοιχεν, ού μένον ό πορνεύων εΙς τδ Γδιον χα\ σύμμετρος ή (π\ τοσούτον ασιτία Ιστ(.; μόνον 
ίστω χα\ ή αίτησις σύμμετρος * οΟτω γάρ μετρίως 
άσιτών χα\ μετρίως αιτούμενος, ού χ«τ4 ΐηλυ τΰν 
άτροφούντων άπολείφθήσΐ). Φείδου τυχδν της σαρ- 
χδς, χαΐ φεύγεις τήν νηστείαν, ώς τηχεδόνα φέ- 
ρόυσαν, άλλ& τουναντίον Ι^τίν * δ χόρος γ4(ρ ΐΜδ^- 
γρας χα\ χαρηβαρίας χα\ νόσους ετέρας γενν^Ιν 
μόίλλον πέφυχεν* ή δ& νηστεία μήτηρ ΙστΙν υγείας• 
σώμα άμαρτάνει, άλλ4 χα\ δ γαστριμαργών %1ς τδ ίδιον ηλημμελεΙ σώμα, χαχεχτιχδν αύτδ χα\νοσερλν εργαζόμενος. Υβηιπι ουηι 0(ηη1Ι>α8 βοιιβίϋυβ ίοΐ6ΐηρ6Γ2ηΐί9^ 
6θηπιιΐΙ^Ι(ΐΓ, οιηηίϋυ» ιιηροηαιηιΐδ 60ΐιΓιη6ηΐΐ2ΐιι. 
δ{ εεείβ ςυλ<ΐ6ΐη αΙ>8Γιη6ΐ, 0€υΐ08 αυίειη 1ΐ8ΐ)β8 «ϋ 
1υ«ιιπ8Πΐ ίη ρ6ΐΐ6ΐΓ&1ί1)υ8 βηίιηχ ρ6Γρ€ΐΓ8ηϋ2ΐη, :ΐ(Ι 
νβηαΐΒ €υήθ8ίι«ΐ6ΐιι , 8ϋ ίαβοίηα ρρορεηβοβ ; $ί 3α• Έπε\ δΐ διά πασών των αΙσθήσεων ή άχρασία τε- 
λείται, πάσαις Ιπιστήσωμεν τήν έγχράτειαν. Εί δ^ 
νηστίύεις μίν βρωμάτων, τήν δέ δψινίχεις προα- 
γωγών είς τήν Ι ν τψ ταμείφ της ψυχής σου μοιχείαν» 
χα\ περιεργίαν, χα\ βασχανίαν* τήν δέάχοήνδι- Γ6ΐη ορρΓθ1)ΓΊί8| 1ΐ8€ίτί8 6&ηη1ηϋ)υ3, ιη•Γΐ8ςιΐ6 8υ- ρ χτιχήν Οβρεων, χα\ πορνιχών φσμάτων» χα\ ψιθυ• 

ρισμών ού χαλών, χα\ τάς &λλας αΙσΟήσκις τών κα- 
ταλλήλως βλαπτόντων, τί τδ δφελος της νηατιίας ; 
πάντως ουδέν * ήν γάρ δι* ετέρας φεύγεις χαχίαν, 
χάΟοδον αύτ|^ δίδως δι' άλλης εΙς τήν ψυχήν • συνθέ- 
των γάρ δντων ημών Ιχ ψυχής λέγω χαΐ σώματος» 
ού του σώματος μόνον, άλλα χα\ της ψυχής πολυ- 
μελούς ούσης (Ιτερον τρόπον Εχει γάρ χα\ αΟτη χα« 
Οάπερ μέλη τ6 θρεπτιχδν, τ6 Ιπιθυμητιχδν, τδ •υ- 
μιχόν τε χα\ λογιστιχδν), έχείνη έσι\ν αληθής νη• 
στεία, ή διά πάντων διήχουσα χα\ πάντα χαθαίρουσά 
τε χα\ θεραπεύουσα* πραεία γάρέστιν, άδελφο\,χαλ 
φιλάνθρωπος ή δια νηστείας της ψυχής Ιατρεία* 
χαι διά τούτο χα\ οΐ Πατέρες ημών διά τών ήμερων 
τούτων ταύτη ν ή μι ν ΙπέΟηχαν. 

Εάν ούν ταύτην ήμεΙς άφρόνως έχφύγωμεν, αΐ 
χολαστιχαΐ ποινα\, χαΐ τομαΐ, χαΐ καύσεις ήμ4ς 
έχδίξονται, δτε Χριστό; τ6 άβεράπευτον διχοτομή- 
σει, χαΐ τφ άσβέστφ πυρ\ παραδώσει δίχην ύφέξο\ 
αίώνιον• Ώς γάρ μή ντ^στεύσαντες έν τφ παραδείσφ 
εΙς τ6νπο).υώδυνον τούτον βίονέ^^&ίφΟημεν, ούτως Ιν* 
ταδθα 46 μή νηστεύσαντες, μηδ^ έγχρατώς ζήσαντες 
κατά δύναμιν, είς τήν άσβεσχον χα\ άφόρητον &χεί- 
νην έμπεαούμεθα γέεννιν. Άλλ' επιστρέψατε υΙο\ 
άφιστηχότες, ή προφητεία φησίν • ούδΐν ούτω συν- 
εργών πρδ; έξιλασμδν τ-^ί; έ::ιστρ^φουσιν ώς ή νΐ|- δίτΓΊβ ρίοηβιτί ; ει ^ΐρβ 58ΐΐ8ΐΐ|8 8ΐιηίΓι1)ϋδ ηοχϋβ 
1x808, ςυίιΐ 111)1 ρΓΟίΙεήΐ ]6]υη1αιη 7 Νίΐιίΐ οιηηίΗΐ^ ; 
η8ΐη αΐΐϋϋ ρΓΟρίβΓ αΐιεηιιη Γυ^Ίβ νίΓιυπ), 6ΐιί ρ6Γ 
|)πυ8 «(ΙίΙυιη ίη αηΐιυα ρβΙβΓαςΊδ. Ουηι ειΓπη οόπ8ΐ6- 
ηιυ8 ηθ5 6Χ απίπι^ οι οορροΓβ εοιηροδίΐί, ηοη €στ• 
ρθΓ6 Ι3ηΐηιη 80<1 οΐ ιηοηΐε ((]υ28 ίρδα ςυα&ί ρΙϋΓΑ 
Ιια1)6ΐ ιυ6ΐη1>Γ0 3ΐΐ6Γίϋ$ πιοιΙΊ, 8θίΙίθ6ΐ νίπι γβςβίίΐΐι- 
ναηι , Γοιΐ€ΐιρί$ϋί1)ϊΐ6πι 61 ΐΓαδοίϋϋεπι 8ρρ6ΐίΐηηι 
31(]Π6 ΓαίΙοηοηι), ίΠαϋ νετυηι 63ΐ ]6]ϋΐ}ίυιη ςυοϋ &ι1 
οη)η6$ ροΐ6ηΐί38 βχΙβηάίΐυΓ, οη)Π6$ ρυΓ(;8ΐ, οπιβ68- 
<1ϋβ 63112.1 ; (ΙιιΙοίβ βίΐίηι, ΓΓαίΓοβ, οι Ι^βπίβηα βιιίπι» 
ρβΓ ]6]υηίυιη €αΓ3ΐίο ; 61 ρΓορΐ6Γ63 ΡυΐΓ68 ηοδίπ 
ίη ϋίβϋυδ ί^ΐί$ ίΙΙυϋ ηοΙ)1$ ρΓΟΐΰορΰΓυηΙ• 

ΙςίΐυΓ δί ί$ΐυ(1 δίαΐΐβ ε(Γα||[ί3πιυ$, νίη(1ΐ€68 ριι^π^β, ο 
8α5$ίοπο$, 3(Ιυ«Γιοηο$ ηο$ €θΐηρΓβ1ΐ6η(1οηΐ, ςυσΐ)ί3Π) 
Οΐ!ΓίδΙ(>5 ιηβιηϋηπη ριιίικίυιη αηιρυΐαΐ^ίΐ, ίςιι1(}υ6 
ΐΓΐϋβΐ )Μ6ΧΒΐίηςιπ1>Ίϋ νίηϋΙοίΑπι (]3(υΓ3Π) 8βΐεΓη3ηη• 
Ν3ΙΙΙ 8ίειιΐ, (]υί3 ιιοπ ]ο|ϋη6νθΓ3ΐηυ$ ίπρ3Γ3(ΙΊ&ο, ίη 
1ΐ3ΐΐ€ νΊΐ3ΐη πιυΐΐίδ ρωιιίδ ΓοΓΰΠαηι $υηιυ$ Ιιηπιίβδί, 
ιΐ3, ηί$ίΙ Ιιίο ίβ]ϋποηϊυδ, ?1 δθΙ)πβ ρΓΟ νΙπΙ)υδ νίνα- 
ιηιΐδ, ίυ ίιιοχ$ΐίηςαίΙ)ίΐ6ηι 61 ηιΙοΐ6Γ3ΐ)ΐΐ6πι ίΐΐυπι 
ίηείιίοπΜΐδ ίπΓοπππΐ). 56(1 εοηνεπίιηίηί, βΐϋ ΓονβΓ- 
1)01)103, αίι ρΓορΙιοΐΙα ** : ΝίΙιίΙ Ι3ηι οίΓιθ3Χ 3<1 ηιί- 
56η6οπ1ίαιιι 2ΐ) 6ίδ ςιΓι οοηνεΠυηιαΓ 3δ56(ΐυ6η(1:«ιιι «^ Ναηι. XI. 20. »' Π Οογ. χι, 27. " /ογοπκ ιιΐ, 14. 109 ΗυΜΙΙΙΛ IX. 110 

«ικία έ9γ\ν, ώς «χ της των Νινβυιτών έκΐ9τ|!>οφης Λ 'ς»&ιη θ«1 |^]ΗΐιιυΐΒ, ιϋ ϋιϋιήιηιι• θΐ ΝΉιινΙοηιηι 
έβιβάχθημβν * ούδΐν ούτω νδχροκοι^ν 'ώς ή γαβτρι {Αα(}γ(α 1βτ( * χα\ ββίκννσιν ό πΕρ\ του άτώτου Ιπκ- 
στρέψαντο; «!^ών ' € ϋί^ος ό οΙός μου νβχρ6ς Ι^ν, 
τλ\ άνέζη9<ν, &πολωλώς ^ν, κλ\ κύρέΟη* > συώδη 
γ&ρ βίον ήακάσατο, χα\ συών ήδβτο βορίί^ρφ» ικαρα• 
συνιβλήθη τούτοις, χαΐ ώμοιώθη αυτοΤς, τήν πρ^ς 
βε&ν όμοίωβιν άποθέμβνο;• Κατά βλ τ6ν μέγαν 1ώ6 
ο6 χτήνιβίν ώμοιώθη μόνον, &λλά χα\ το?ς έν ύβρη• 
λο?ς χωρ{οις «ίντελώς άναισθήτοις, βουτβμφ τ( χ«\ 
«ζπυρφ χα\ τφ χαλάμφ, Ιν οΤς χα\ χοιμΑται ό 
ΚΛμψάχος Α(υΙαθάν• Έν γάρ το{ς ύγροβίοις τ6 νοη- 
τών τούτο χήτο; έπαναπχΰβται. ^Ην ύγρβτητα δ 
Αα6\β Απιλαύνων βιά της έγχρατβ^ας τής 6ΐχ<(ας^ 
(Μης, € ΈξηράνΟη, φησίν* ώ; Κστραχον ή 1«χυς €θΐιν6Γ§ίοη6 ; βΙΙκΗ Ι1» ΐΒοηβη ΟρβΓίΐΟΓ ιιΐ Ίή- 
βίανίββ, ϋΐ ο»ΐβη«]ίΐ ί|υΙ άύ Ιΐίο ρΓοϋίςο ΓΟΥβΠοηιβ 
ϋίχΗ : € ΙβΙβ ΟΙίιϋ ιηβαι ηοΚιιιιβ €ΓλΙ« βΐ ΓββυΓ- 
Γβχίΐ; ρβΗοηΐ, 61 Ιη%6η1ιι§ €$1 **;• ροΓείολίη θΐιΊπι 
τίΐάοι αιηρίβιυβ βηΐ* βΐ ροΓΟΟπιιιι Ιυΐο (3υ(1«1ΐ9ΐ « 
<1ΐΜΐ>ύ§ α^$[Γ6κιΐα• «Μ 61 •βιίηιι1«ΐιΐ8, ιυλ &<! Οβαιιι 
λΐηΐ56α &ίιΐΗΓιΐυϋίη6• Ββϋαηάιιαι ιιΐλ|ηαιη 1ο1>, ηοιι 
λοίυιη €οηιρ3ηΐο8 6βΙ ]υιη<*ηϋι πΐ9ίρΊ€ηιί1)α8, 86ΐ1 
6Γι&ιη 10618 1ιηιη6η(1ΐΜΐ8 οσιηΐ 86η8ΐι.€8Γ6ΐιΐ11)ΐκι• 
{υιιεο^ 68Ι91ΙΙ10, ΑηιικΙιιιΙ, ία ςα'ώυβ τογαχ (|υί65€ϋ 
I^βνί&1ι18η. Ει ν6Γ0 ίϋ ίβΐίΐ 1ιυιιΐ6ηΐί1>υ8 Ιοο» Οοΐυιιι 
Ι810(Ι €6|6 ΙΐΙ&9ΐ>Ιΐ8ΐ• 011610 ΒίοΙΙίΓιβί ΙΐϋΐηοΓβηι ρ6Γ 
8υ&ιη ?Η9β Ι6ΐιιρ6ηιιϋ9ΐιιι ώιιηιιιοι Ολΐτί(1 : ι ΑταίΙ• 
Ιηςυίΐ, ιιο^υιη 468Ι« νίπυ• ιη6• » 8ΐ6ΐιΙ 6Γ6ιιιΙιΙοι |ΐ6υ, χα\τ& βστ2 μου ώβιΐ φρύγιον συνιφρύγηβαν, Β Μηΐ6Γαηΐ; ^6ηαλ ιη6λ {οΟπηιΙΑ βιιηΐ λ |6]υηΙο« 61 τ& γόνατα μου ήβΟένηναι» &«6 νηστείας, χα\ ή «άρξ 
|Μυ ήλλοιώθη βι* Ιλαιον« « Δώ χ«\ τήν. της ^ζξίΑς 
^υ Ύψιστου ήλλοιοντο άλλοίω^ιν, «δτφ €αυτ6ν5λον 
ΑναΟέμινος, ιιά\ Ιαυιβν βιλ παντδς Ινώ«(ον αύτον 
«ροορώμινος χα\ τήν τΙ^ς οίχείας χαρβ(ας μβλέτην^ 
ΙνκΙνσν βιέ ήκντ^ Ιχων ένώτ^ιον• 

Τ^ντ• Μ) χα\ ήμβίς, έγαΐϊητοί, μιμηβώμ<9α, χαΐ 
ρΐΐ μόνο^ της δγρ2ς χα\ βιαχεχυμένης ζωής εαυτούς 
^«Μτήαωμβν, &λλά χα\ τήν ημετέρα νηβτείαν χα\ 
φαλμιρβίαν «α\ ΐΕροαέυχήν, ώς αύτοΰ παρόντος χα\ 
Ιφορώντος του Θεού «οιώμεβα* εΐβότε;, ώς οΟτ< 
νηατεία, ο&τε ψαλμφβ{α, οΟτε κροβευχή σώζεινήμάΐς 
χαΟ* έ«υτά βυνο^αι« &λλλ τ^ Ινώπιον Ιχτελ8Τ€τΟαί 
«α(ίτα του θεοΰ * οΟτω γίρ οΐ όφ8αλμο\ Κυρίου Ιπι* . 
4λέΐΜνί«ς ΟΕγιΔ(ου9ΐν ήμΐς» ώς ό Ι^Μς θερμαίνει 
τ4 Μ* αύτου χαταλαμ«όμενα• Ένώκιον 61 ταύτα 
γίντνακ βεου» βταν άτ^νώς ή βιάνοια 1χ6(νφ ένορ^, 
καΙ β'.4 «6 κρ^ς αύτ(ν όρ^ν χα\ νη^ε<ί|^ χαΐ ψάλλφ 
χα\ «ρρνεύχηται* δταν γάρ Ιν τ^ πρόσ&υχ!) χα\ 
ψαλμφβί^ ποτΐ- μίν ό νους 9υντ((νηται πρ&ς τ^νβε^, 
95θτέ β^ βιαπΗτβΐ) χαι μετβωρΕζηται» βεΖ νοείν, ώς 
βΟΐεω λνεΟήχαμεν έχυτ^νς βλους τψ βεφ, οΟβΙ Ιν τφ 
νόμφ Κυρίου ιι2ς 6 οχοκ^ς τ6ν πρα'^τομένων Ιφ* 
ή|ΐΜν|«τ( * βιά τ6υτο χαΟ* δοον των της διχαιοαύνης 
Ιργων έποκίιιτομεν» χατΑ τοιούτον Ινώπ.ον των 
του Θεοΰ οφθαλμών παραμένειν ού δυνάμεθα * ι (Η ΟΟΓΟ ηΐ6ΐ ίιηηιυϋΐΑ 681 ρΓθρΐ6Γ οΙοηοι '^ι Ι(Ι60 Ιη- 
ηυϋνΐι ιηυ18ϋοθ6ΐιι <ΐ6χΐ6Γλ £χ66ΐ8ί, 86ίρ8υιιι Ιοίααι 
οϋ ουιη ΒρρϋαιηΟγ !ο οιηηί1>υ8 οι 6ΐ!9ΐιιι Ιιι ιη6(ΙΊΐλ- 
ΙΙοοο οΟΓίΙΙβ \η 60ΐΐ8ρ66ΐό ϋ1Ια8 ιηώυΐαηβ, ϋΐιιιηςυο 
ΙΐιΐΙ>6ΐΐ8 ληΐ6 0€υΐ08 ία οηιηΙΙ)υ8 ορ6ΗΚ>υ8 βιιίβ• 

Ηυύο 6Γ||[0 008, ϋϋοοίΐ• Ιπιιΐ6αιυΓ« 61 ηοη ΐΑηΙυηΐ 

& ώοΐϋ 1ϋ8<1116 νίΐΑ Α08 8Γ€6Ασΐυ8, 86(1 6118111 {Ο- 

]ιΐηΙυπι, (ΐ88ΐιηο(ϋληι οΐ οηΐΐοηοιη φΐ38ΐ 6υΙ) θ€θ1ΐ8 

61 ίη €0ΙΙ8ρ66ΐυ 1>6ί 6Χ6Γ66•ΐηΐΙ8| 86ΐ6«ΐ6$ ςυοιιΐΜΟί 

Ιΐ€είβ]υηίυήΐ9υ66 ρ«8ΐβιθ(ϋι» η66«Γ8ΐίο 808 νΙΠιηο 
ηο8 ^8ΐν8Γ6 ροβ8υηΐ9 βοά ςυίι Ιη €οη$ρ6αα ΟοΙ 
ρ6Γί66ΐ;Α ίιΐ6πιιΐ; ϋ& 6Βΐιη θ6ο1ί ΟοηαίοϋΗβρΙοίβηΜ 
, ηο8 88ηο1ΐίϊε8η(, 8ί6ϋΙ 8θΙ Μ οϋ 60 ϋ1οηΓιιΐ8ΐ88 
' οαίοΓβοίΙ• Β«ο 801601 ΟοηΙ ίο 6θθ8ρ6αο 06ί οοαι 
6011813016)* 00608 οοβίΓΐ λ<1 6001 8ρ6εΐαΐ, (Ιοοιςοο 

6001 88ρί€ίΐ, ]6]008(, ρ88ΐ1ίΐ 61 0Γ8Ι. Νοπΐ 8ΐ ». ϋοοΐ 
ίο ΟΓ8ΐΙθ06 61 ]6]0Ι1Ϊ0 %ά ΟΟΟΟΙ 10160(1810^ ΙΟΟΟ 
ίθ6€η8 (ΙΙΐ8ΐ)8ΐθΓ, ρθΐ8ΓΟ θροη6ΐ 008 ΟίίΙΐΟΟ 000 

ΐοΐο8 Λά θ6οηι 8ίΐο11ί, 0€6 ίο Ι6§6 Οοπιίιιί ΙΟΙΟΟΙ 

68$6 0081ΓΟΓΟΙΟ 0|Ι6Γ001 00601 ; ίϋβΟ ς080ΐΟΙΟ 85 

ορ6η1)θ8 ]υ8ΐίΐίφ ϋβΰίιΐίιιιυε, Ιαηίοοι οηΐβ θ€θΙθ8 
061 ρ6Γ0)8Μ6ΐ'6 000 ρο&8υοιυ8. < Νοο 60101, ίοςοΐι» 
ρ6ηη306ΐ)00ΐ ίιι]οΑΐί 8016 οοοίοβ 11108 '*. > Υβπιιη 
88θθϋ ]8ε60ΐ68 6001 ςοί ροΐ68ΐ (ΐ6ΐίΐΗΐη6ηΐ8 61 Ιίςο- 
1οΓ38 ρΙ»ί!8 ίοιροιΐ€Γ6, ίογοοβοιαβ Οοηιΐουιι)• γ&ρ διαμενοϋοι,. φηοτ\, παράνομοι χατέναντι των δφΟα)μων σου• ι *Ομω; μίν%ο\ τετραυματισμένοι 
χείμενοι, τδν δυνάμενον μάλαγμα χα\ χαταδίνμους Ιπ:0ε1ναι τοΤς νυντριμμααιν ημών έχιχαλώμεθα 
Κόριον• 

Μή τοίνυν άνήνωμεν, παραχαλώ, νηστείαις χα\ |ν Νΰςαο (ϋοιίΐίβοιοδ, ο1ΐ860Γθ, ϋΐυηι ]6]οοϋ8, ρΓ6' «ΟχαΖς χαΐ δάχρυσι, χα\ πάβι τρόποις αύτδν έπιβο- 
ώμενοι, μέχρις άν Ιγγί^ΙΙ χα\ Ιάαηται ημάς * δείξω- 
μιν.χα\ δι* Κργων νυμφίον πλουτοϋντε; Χρκϊτ^ν, χα\ 
τούτον άποδημουντα νυν άφ" ημών, χα\ έν τοΤς έ• 
«ουρανίοι^ χρυπτδμενον δι* Ιλπ(βος άπεχδ^χόμενοι * 
€ "Οταν γάρ, φησίν, άπαρθζ άπ' αυτών 6 νυμφίοί, 
τάτε νη<ηεΰβουοιν. > "Οθεν δήλον ώς Ιν 1γχρατε{^ 
τε χα\ νηοτείχ παντδς είναι του βίου χρή τους άοΛ 
Χριοτοΰ χα}.ουμ<νους, μετ* αγαθής έ}.π(δο; τήν αυ- 
τού προοδοχώντας φριχτήν ναρουσίαν. Νηττεύτω* 
μεν δΐ μάλλον Ιν ταυταις ταΤς ήμέραις^ χα\ πιν €ίΐΗΙ^, ΐ8€Γγοΐί8 Οΐηθ1Ι)υ$ςυβ 010(]ί8 €18Ι080168, (101166 

8(|Υ6θί<ιΙ οοβςαβ 88061; ορβπϋυβ οιοο$ΐΓ6ΐηο$ οο8 
()Ίνίΐ6 εροοδο (80(1βΓ6 €Ιιπ&Ιο, Ι11ΰηΐ(ΐυ6 ουηο & 

001)15 ρϋΓ6{Γ6 ρΓθΓΰ€ΐΙ101 , 6ΐ €(£ΐ68ΐί1)08 8ΐ)860Π(1ί- 

ΐυαι 5ρ6 βΓΟίΑ ορρϋΓΐπ. Αίΐ 6ΐπηι : ι €οίο 8υΓ6Γ6ΐυΓ 
8ροιι&υ& &1) 618 , 1006 ]6]οο8ΐ)οηΐ **• > υοϋο ρ3ΐ6( 

ίο 8ΐ)8ΐίθϋΙ1ΐί8 61 ]€]αοίθ Ιθΐ301 (ΐ6ΐ)6Γ6 ΥΐΙΟΐΟ ΐΓ30$ί• 
|;6Γ6 νθ08ΐΟ8 8 ΟΙΐΓί8ΐΟ| 6001 1)0118 8ρ6 1ΐ0ΓΓ6Π(1θ 
«ίαε ρΓΧ8ΐθΐ8θΐ68 ]ΐ1«ίίθ1θ. 56(1 ρΓΧ86ηίΐη |6]ϋ06αΐΗ8 
111 Ιΐί& άί60Ο8, ?1 ΟίηοίαΟ ΟΟΟ 8(1 1)0008 010Γ68 ίοΓοΓ- 
0*61008» 6Χ8Ρ6018Ο168 80θίν6Ι8λΓί801 (Ιί6Π(1 Ι68υΓ- •• 1.06« XV. 84• «* ΡδαΙ. ονιι, 16. •' Γ^λΙ. ν, 5. •• Μ; Ιΐ1ι• ιχ, 15. 111 ΟΠΕβΟαίΙ ΓΑΐ.ΑΗ.2 112 
νΜϋοηΙι ΟιγΙιΙΙ, ηΐ ρυΗ ραη β]αι ραηίοηβηι γο- Α το(ω; ή|>2(αΰτ<»ΰ(*ύτρικ(σωμιν,&ιηχ8«χ'{μινοι χιΐ 

Ι•η>ι, Μ ΜηΜηικπιΟΓ ΗΙιιη ςοαιη ]|ΐΜ>ίθιΐϋ βιυίΐ «))ν Ινέτιιον ήμίραν της 47 "(^^ Χριντο» άναβτ&- 

ΟοιηΙηα• Ιιηιηοη•1βιιι ϋβαίιηκιιιο νΓίαι», ηυαιη ηοι «(»;, Ινχ χαβαροί χαθαρώ{ χαΐ τ& «άΟι; τούτου <ο• 

οηηβ• οΙ>ΓιηβΓβ εοηεβ4ΐ>1 (πΚι βΐ ΙμιιΙ^ιιΙιμ Οο • ξ1β<Ημ«ν, χ^ν «ύχωμιν τήζ &' αυτών ήμίν ύκ6 τοΰ 

«ΙιιΙ ΟΜΙΗ ίηα ΟΙιγϊμ!, ςαοα άύηκ οιοηί• (Ιογϊ•, Κυρίου κρχγματ•υΟ((βης Αθανάτου χα\ μαΜαρ(α« 

ϋοηΟΓ Μ •ϋοηΐ]ο οηη κίβηο β]*» Ρ«ΐΓβ, βΐ ββιι- ζΐι>Ι1,••1ί« γένοιτο «άντοί ήμβς έιητυχβΐν χάριι» 

ΜίΜίηο, ΐΜηοςαβ β( τίτίαοηΐβ δρίτίΐα. ηοαο €ΐ χα\ φίλανβρωπί^ τοΰ Κυρ(ου ημών Ίΐ)α)>ΰ Χριβτον- 

•βηρβτ, βΐ Ιη ΗΜοΙι Μ€αΙθΓυιη. Αιηβη. $ «ρέπιι ηββα ϋξμ, «μ1> χα\ «ροβχΰνησκ Λν τφ 
*ν«ρχιρ αύτοΟ αατρ\ χα\ τφ «ανβγίφ χ»1 άγβθψ χχΐ ζωοποιφ Ονιύμαη, νυν χαΐ άΛ, χα\ *!« τοΙ»« 
α!«να( των αΙώνων. Αμήν. 

ΠΟΗΙΙΙΑ 1ΐ. ΟΜΙΛΙΑ Ι'. 

δΜΚΜΐ* ΜίκΙβ ηηαάτβαίΒί,ηΛ ^ΟΜ^α^^α ΛαΜ/β. Τζ δβυτίίΐφ Κνρια*» τη^ άτίας Τισσαραχοστης, 

ΜΟίβΗοΜ Αα»<Ν• ΡαΓβϊΐίΐΜΜ β υοιηιηο ιη θα- ύχί^,,τί»- ίχβνσα τότ ίτ ΚαχβρταοΙμ Ιαθέττα 

ρ4#η«βι»Μ »«•«<««•». «Ι ΜΐιΐΜ <ο• ^{ ιιι<ί«Γ««ί*Γ Λβρά τον ΚνρΙου ΠαράΛυτοτ • «αΐ «ρΛς τ<*ς 

ΜΟΙΜ ΐΝΠΜη Μη/α»ιι1αιιΙιΐΓ ιμ $ικηι αα ί«<*- Λχαίρως όμιΛοΰττοζΙίΜΛΛΜς έτ ταίς καζά 

••«Ν ΜΜΜηΜιιι. « ,ή^ έχβ^ιισ/α»- Ιιράϊς σντάξισιτ. 

ΙρΜ Οοηΐη] ««γΙμ μο ροΙΙαβ ιυηιηιηαι βτΛίΤίβ- α6τ4« τ4; «(οκοτιχά; φων*;, μβλλον Μ τ& κ»- 

ΗΟ! ρπΒϋιοΐΙοηΙι Ιαηηιιιιη ρηκΒηΙααι Ιιοιϋβ •ά ,^ΐβ,ον α6τδ τοΰ •ύαγγ•>ί»« χηρύγματος, οήμ<. 

ΜΜηαι οΐΜΓΪΐβΙβηι ρηίηνα : ιΡοβαΙίβηΙί»» >(ίΐβ ; ρ,ν έρΔ προοιμ(αζ4μ«νο; «ρ*« τΐιν ΰμ(τ<ραν 4γ«1- 

9ρρη>ρΙη4ϋ«τΙι βηΐιη τ ςηαα ακίοηη «. . Ει ηοη ^ν• . Μ«τανο«ίϊΐ, Ιίγγίχ» γ4ρ ή ^αα•λ«(• «&ν 

ΙΑΝίηιη 9ρρΓορΙοΐ|α•τΙ(, νβΓΠΐη β(ί>πι β•1 Ιη ηο1ιί> ; ούρανΔν » χα\ ο6χ Ι^γγιχ• μίνον, ΑλλΑ χα\ 1« 

« Β«βηοιη «ιιΐιη €«ΙθΓαηι Ιη τοϋΙ$ωΐ»•, . Ιίβηιηι ήμΐ, |β-„. , «η γλρ ρββΟίία τΔν ούρανΔν έντ«« 

ηΙΙ Ι)οιιιίηυ«, Ει ηοη 1>ηΐαηι «βΐ ίη ηοΙ•Ι> , 864 ^μών έστ« » ιτίλιν « Κύριος •1«. Κα\ ούχ Ιν ήμΤν 

«ΙΙ•ηι Βοη ιηυΙΙο ρο*ι] Μΐη πΐΜίΤββι»! τβΗκίκιη 4„, ^^^^^ 4.^4 ^.^ ^^^^ ^^ π.ρ,φανέβτ.ρβν 

«ΙβΜηιβη* οηιη«ηι ρΠηΓίροΙαοι ίΐ ροΐβ»ΐ>ΐβ» Λ νίΓ- „.ρ.γίν„,ι, χ.τ.ργήσουββ ««σαν άρχί-ν χ«\ έξου- 

ΜΙ«αι »> >ο»8 «ΟΙ >«εηη(1α.η ϋβαηι τίτυηΐ ρΐβςυβ ,^,^ ^^ ^. ^^ „,, ^,4 βι«ν ζ&». 

Μβ εοητβηαηΐΜΓ •ά»βη«η.ηι. 1(1ΐιιτ εα» κ|ηιιη• ^.^ ,^ρ,,^ 4ντ.«β. ρί6^ο«ί«ν. Έ«.\ τοίνυν ή 

β«Ι«ηηι •ρρηρΙηςη*νΙι ιιβαιοη Ιη ηοϋΙ• «ι. βΐ ^^^^ ^- ^.,0 χα\ ήττ«• χ•^ *ν ήμΙν έστι, χ». 

«01 •η.αι οιΙ«η<)ΙΙ ρΓ«»βηΙΙ«ηι , ηοΜΜίίρΜ• ροΓ . ^^ ^^^ ««ρ.γίν,τ«ι. «οιήαωμιν β.4 των τΐ;« 

ορ«Γ• ρ«α»βοΐΙ•ώκηο• ς}»• «ΙΗ«.ιη»«. ηο»•. *1η> £ ^^ , ».υτβ5.«,«6τΙ)ί 4ξίου.. ρώσωμ., 

ΙηΓοηηιηβ, ρητ» Μη.ηβΐοϋ1ηβ. η»Ιο•4α« ηιοτο. ^^ ,^. ^^ ^ 4ν«χίπτοντ.ί «ρολήψ..« 

|τΙ.βηΙΙ«ροηΙΙ>1«ϋ.Λ«.««ΓΐΙ.νο™η.»ο«ΓθΓ«α, ^^, ρ:.„74ρ^ζουσ.ν «6τήν. Ζηλώοω- 

Λ ί .^ . Ι. .11... μ•ν των θβοφόρΐΰν ήμων Πατέρων τήν ϋφομονί^ν, 

«ω ΙΜοω -. . ΜυΓΐΙβοοη.ϋ. ηιοηϋη ηο.ΐΓ. ςο» '^ν ~*•ι^*>«ν. τΐ,ν «(«.ν «6τήν • . Τοίχων γ4ρ, 

.«ηΐ «υρ«Γ ΙβΓηπ.. ΓοΓηΙοϋοηβη.. Ι.ηη>ϋηϋΙΐ!>.». 'ϋ'^^' *ν.β.«Ρ«•ντ.ί τΐ,ν Ιχ6.,;ν τής άν«τρ». 

Ι.ΜαΐοοηΙ. «οηοορΙ«τ«ηΐΙ.η. η>.Ι.η> 1 ,ν.πϋ».... »'>ν \^^μ»Μ..ψ «(«.ν. .Ν.χρ«σ«μ.ν τ4 μ^η 

«ι ρπ»«ηΙη. 1.1. Ιη μογΙ. ).]αηΙΙ Λ.ί,«.. Ν.η. ^Τ^'^ ^') ^«Τ^'<• «««^««ν *».β.ρ,Ι.ν 1.4- 

ρ>«ρΐβΓ«. ρποο<οορ•η. .ρΙΠίο. ρ«Ι> ιΐβ ίηΐυπ» ΟβΙ *^' ""•"«»'": ,****** "Γ^ τήν ια.ον«ξ .ν χ«\ μ*- 

ΙιΟΓΗϋΙ» ]υυΐοΙθ ηο> «ϋοοαίΐ, «ι <1«{η.Ιο Αϋ«η,Ι•χΙ- *""« ««* τ4ί Ι.ρ4« τ««τ.Κ «ίί νη.τ.1«; ήμ<ρ.;• 

Ι...» η.βη.0Γ.νΙΐ. ηοοηοη ρο>Ιβ. αΓ.ηΐΜΐη..η• «Λ ^οΟτο γ4ρ ι.ρολ.«ου.« ή του Πν.υμ«το< χ4ρ.ί. 

Μοα ρ*1«ΤβοΙΙ ηοΙΙι ι•Ι ΙΠηϋ ΓοπηΜιηΟ». Ι»ηο «Ρ^ *ή; μΛλουσηί «υ β„„ φρ,χ««,«4τ,ί χρί- 

•αΐβη <Ι«1ΐ6ηΐβ>. 0<1β τογο ηΐΜηΐί. οοηιβίΙρΜ• "«« «^««5•* 'ίΐ**»" *^^ 1*^ τι,; ΙξορΙ*,- του 
«ΓΓ|.»ιη*. ηοο ΙηϋοΙβ^ηιο• ΙηίοηιροΓΜίΙ». ηβηηο Ό '*"•» ^^'ί*^" * "•* >*,"* Τ" '''"*'»";"*•'>* 

νβηίΓΟ ίη.οΐυΓ3ΐ>ίΠ ]>η»» οη.ηΙ1>ϋ. «ΙΐίΚ ,ρβΗ- «''''* δ«ίβ..ξ.ν ήμΤν, 1ν« χψ ϋ .«ίνης φίβφ. χΛ 

ιηυ*, ν«1 1>ΐιι• ρπίϋοπιυ*. ηβεηοη Ιη ρΙ»κΐι β( Γογο 'Φ »-Λ '-ύτης θρήνο., τήί τ. «ί»«ω;•4ο9αΛως 

. ΓΓΟηιιιβ. οαηι νο1ιιρι«ΐβ. ιιΐ Ι(ι <1ίηηι. ρ60βηιη(Ι*ιΙ. *ντιχώμ«βα, χ•1 συατΛ)Α)μ»ν ήμβί αΟτουί, χΛ 

νοΓπιη Ιιι ΥίΜΟί νΐίαιη .ΙοϋυεοηΙίπι οηκυβίαηι ΙγΙ- μ^Ι »««ι«ώμ«ν τ]) 4χραα(?. μηβ» «ι4 της Απληστου 

ι«π>(ΐαο ϋίΐίβοιιΐο» τ1>π», <η]ϋ» ρΗηοίρΐυιη ρΓΐηιιιη.. Υ««ί*ί .*«« "^ί «*«"' «"'Ρ•* 4νοΙγωμ.ν. χα\ 

.,υ« βίοΛΙοιη «Ι ]£]αιιίοη• ίΜ>». ^^^υυ^^ ιΙίβΓαπι χώραν ι»ρέχωμ.ν, χα\ τής «ύρυχωρου χΛ κλ.- 

.|ο»ϋΓ»ίβ«ηΐίηι οοηΧοηΐΜ ΐπιη•Ι{>ηΗΐι. «ί*ί «λοι γινώμ•»α, μ.β' ήίβνής ώς «1«Ιν 4«'Λ. 
•/.ώμ»νοι, •Αλλ4 τήν •1; ζωήν αΐώνιον 4«4του(Μν βτ«ν1ιν χΛ τ«βλιμμένην *β>ν 4γβ«ή»αντ«ί, ζ; 4ρχΙ) χαι 
κρώτον βτάίίονή νηοτίΐβ έβτ\, τήν τ«σσοραχοβτήν των νηατίμων ήμιρών τ»«5την μ»τ'»ύ τονίας Ανύοωμιν. 

Ν»ηι ■! οπιηίι ιβιηρυ• Ιιοϋβηΐ, υΐ ιΐίχΐΐ διίοπιοη, ΕΙ γ4ρ, ώβπ«ρ χαιρ^ς τφ «»τ\ ιιρΑγματι, χβτ4 

βί ρΓορΗι οπιηΙΙιΜ ΙιΟΓβ, Ιίοιη ιί ςαΐι ορροιίυηυιη τίν ϊο/.ομώντα, χ»\ τοΙς πίβιν β χρί"»;, οδτω χβ\ 

ςυχΓΐΙ Ιβαιρυ• «<! βζοκίϋηη νΙη«ΐ!>, οοοβ > !βίΐ χβιρ'.ν τις Ιπιτήίίΐβν ζητεί «ρ%ς ΙργαβΙ»ντης 4ρ«- 

" 11>κ. II, 1 »βςα. ••ΜΐΐιΙί, ιιι, ϊ •• ίιιο. κνιι, ϋ. •• 1ΙβΙ)Γ. χιιι, 7. 113 ΒΟΜΙΙ.ΙΑ Χ. 1ϋ 

Ιιοιηΐηυιη νίΐΑ •(] ιι1ιι(6ΐη ΐΜβ^υβικΙαιη 6•ΐορροηυ• ί ήμιρων αΟΠ). ΕΙ Α χαΐ ικβς ό τών ανθρώπων ρ(ος 
«ρ6ς σ««τηρ(*ς «οριαμέν έστιν έπκτήδβιος » ιηλλφ 
μβλλον δ καιρός Λτος της νηστείας έ9τ(ν * 1πι\ χα\ 
* Αρχηγέ χβ\ χορί^'Χ^ς ττίς σωτηρίας ήμων Χρι- 
•Λς &«6 νηστβίας έποιήσατ^ τήν Αρχήν , χα\ έν 
^φ βτα^ίφ ταύτης τδν ^ημιουργ^ τών κάΟών, 
«αντοίως προαβαλ^α , χατ«κάλαΐ9ΐ χα\ χατ(- 
σχνν• Μβολον • 69ΐηρ γλρ ή τΐϊς γαατρ^ Αχρα• 
α(α των Αριτών άναιρίτις οδνα γβννήτρια ^ς 
ΑμηΟ<(ας (ατ\ν• οΟτω Χ2\ ή ίγχράχαα το5;-|χ 
της άχρασία; μολυνμο&ς Αναιρούσα γιννήτρκα τ![ς 
ΑΐίαΗίας έστΙν• Ε{ 81 μήιτω τ^ πάθη Ιν ήμΤν 6ντα 
«ροξβνιΓτιχαΙ κροιξένηαεν ή Αχρααία, «ως 9ντα 
ούχ αύξήαιι τ• χα\ στηρίξει, ώσπβρ ή νηατιία μιιώαιι η&,(|η»ιιΐιι ηΐΒ(|[ϊ• ΐ9ΐο<Ι ](»]αιιϋ Ιβηιρα• Τ ΙιΙθο ρΗηϋβρι 
βΐ(Ιυι βλίιιϋ• ηο5ΐΓ3ΒϋΙΐΓΐ•Ια$ 9 ]€]οηΙο ΙΙΙαπι Ιηοΐιολ• 
▼Ιΐ« βΐ ()οιη]β]ηηΙυιη ΐηιΐ2{{βΓ€ΐ,?ΙϋοηιιηληΙβΰ6πιι^ 
οπιηΙ ιιιο<)ο Ιιτιιβιιΐβπι, (ΐ6?ΙχΗ βΐ Ι|ηοηΙιιΙι ΜβικΙϋ 
ιΐΐαϋοΐυιιι ; ιι^ηι ιΐουι τβηΐτΐι Ιοίβιηρβηοΐΐλ, άααί 
νίπαίβι βνβπΐι, ιηηΐ€Γ Μΐ ρβΠαΓίΜΐΙοηί•, Ιϋ Ιβα- 
ρβηηΙΙι (Ιαιη ΙοΰοηιΙη^ιιΐίκ •οηΐ6• λϋβΐ6Γ|Η« ιηιΐβΓ 
€$Ι ΐηη(|ΐιΙ1Κΐ:ιΐΙι. 81 νβΓΌΐΙαηι ν!ΐίβ ηοηϋαπϋΐΗηι&Βΐ 
θ€€αριηΐ, Ιι»ο Ιη«1υ€ΐΐ €Ι Ιηόιιοβΐ ΙβΙβιηρβηΐΗΐι, 
ςηοηκΜίο, $ι Ιιιη θ€ειιρλτυηι, ηοη »υ|6ΐ>Ίΐβι ΓθΙ>οη• 
Μι» 8ΐ€ηΐ|6]υιιΙαηι βα <1ίηιΊηβΐλ ΙοΙΙ«(. ΥβΓυιη ΙηΙβτ 
Μ βοητβηΐυηΐ |β]αιιΊαιιι 61 ΐβηιρβΓΑίιΐία, ο(•{ ιΙΐβΓαι» 
ιΗμ 6ΐ« ςοΙ €ΐαΐ€ ρΓθ<θ(μιιιηΐυΓ ληΐβοβΠλί. ταντα χα\ Αφανίαΐι ; £υζνγ§?ς Α άλλήλαις (Ια\ν ή τι νηατβίοτ χα\ ή ΙγχρΑτβια, χ31ν Αλλοτβ Αλλη τιΐς 
•9νατως μιτιουαιν «ύχαίρως ιΰκον(χτ||• 
Ταύτας •3ν χα\ ήμβΤς Αρτίως Αλλήλων μή δια• Β Ιι(Α ΙΐΙΙιΐΓ ο•• ΙΜ ΙονΙββαι η• •βρΐΓ6ΐηιι« αιτβι- (αύξωμιν, ΑλλΑ τ]| μίν αιιτή) μ«ταξΙ» ιηντΑδι των 
τ^ίς Μομάίος ήμιρων μΑλλον Αντβχώμιθα τής 
νΐ|βτι£ας» Ζαβ6Ατου δλ χα\ Κυριαχής τ) (γχρατ•ί^ 
Ι'^^'^^ ή ^ νηατιί^ «ροαέχωμβν, ώ; Αν αυνιτώς 
ΑχροώμβΙα των •6αγγ(λιχών ^ημΑτων, & σήμβρον 
&«αγγ•λ•1 τήν το5 καραλύτου Οαυμαατήν Γαβιν, ού 
τήν Ιν 1<ρο9ολόμοις « ΑλλΑ τήν Ιν Κα«ιρναοΟμ 
ύχ& τον Κυρίου γβγβνημένην; Τφ γΑρ χαιρφ Ιχιί- 
^ φη^ν 6 9•ηγ^ρος ΜΑρχο; , ι ΕΙβΙ^λΙι πΑλιν 6 
*Ιη•ους «Ις Κακ;ρναοΙ»μ δι* ήμβρών• ι Ταύτην δΙ 
τήν ΚαπβρναοΙμ Ιδίαν κΛιν του Κυρίου δ Ματ• 
9αΚς ψί^σι • τΑ γΑρ χατΑ τδν καρΑλυτον τοοτον 
χΑχιΙνος ίατορδν, < *Ηλ98« φηα\ν, ό Ιηαους (Ις τήν 
ΙΜαν χΑιν* • μ<τΑ γΑρ τδ βαπτισΒήναι Ιν τφ Πορ- ηι», Μύ ρβΓ $λ€Γ0$ ΙιβίΜίοαιχϋβ ςιιΐηο• ύΙίΛ, μ% 
ΙφηΙο ιηυηίοιηιι», 5«Ι)1)αιο ουί^αι οι ϋοηιΐοίοα Ιβιη- 
ΙιβηηΐΙ» ιιΐλ§ί§ ^αοηο ]β)ηηΙο Ιη€θΐηΙ>ιιηιι•» οΐ Ιβ• 
ΙοΙΠ^οπίβο οαϋίΒΐηυι βτλαιβΠοΑ (Ιίΰΐι, ςιι» Ιιοιίίβ 
ηβηιΟΓ&ιιΐ ιηΐηϋϋοιη ρβηΐχΐίεΐ ηη&Γιουβηι ιιοη Ια 
1«ΓαΜΐ6ΐη 56(1 1η €>ρ1ιαΓηλαηι λ Οοιηίηο ροηείΑοι• 
Ιη ΠΙο θοΐιη ΐβαιροΓβ» «Η (Ιινηι οτοιικοΐί^ι» ΙΙλΓου•: 
€ ΙΐθΓαηι ίηίΓΟνΙι Ο^ρΙιαΓηαυιιι ρο»1 ιΙΙβ• αΠηυοί. • 
Οιιαιη £>ρΙι&πι»υιιι υΓίΜΐιι Οοηία! ΰΐνιΐ^ΐβιη Μ&αΐίΦαβ 
(ϋιι( ; ηιιιι ΐρ80 (|ΐιοςιΐ6 ιΐο ίΙΙο ρλΓ;ιΐ7ΐί€0 οοΒΓΓΑίιβ: 
€ Υ<>η!ΐν Ιηίΐυίι, Ιι^ιηβ ίη εΙνΓαΐι*ιιι βυαιη ". ι Ει 
Τ€Γ0 ρο8ΐ(|υ9ΐη » ^01ιιη6 Ιιι ΙΟίϋΒΙΚ^ 1)9ρϊΙΖ0ΐ«4 
β<»€ΐ, Η δρίΗΐιι»• ΜοΙ^'Ιη 6υιιι τοΓιΐιηι Γ«ηιιίβτίβ• 
8βΐ, Ιη (ΐ6»«ΓΐιιΐΗ ο βρίΓΐιυ ηϋ Ιΰΐιΐ^ΐΐοηβιη ιίυοίηι Μν|| ύιι6 Ιωάννου, χα\ τ6 Πνιυμα οδραν66ιν έπ' ^ «βΐ» <">. νί^ΐο ΐοηΐϋΐΟΓβ, ΓβνΰΓ^υβ οΊγο^ι 4ογιΗιιι6ιιι ΙηαιιιϋηΙαϋηΐ ϋοΰβηι, ΐε^ΓιηίοηΙο 3 Β.ιρι^^ια (ΊογΙ^• 
λ6£βρΐο, Μ9(|ΐΐθϋηηι Ιοαιιηο* &1> ΙΚ•Γ0«Ι6 ίιι €3Π'0Γβη• 
€οιιίβΰΐυ$ Γυί8$6ΐ. ΤυοΓ, βίουΐ «Ιίιίΐ ΜηΐΐΙιχυι : ι ^6- 
ΟΒΜΐΙ 1η βιΠΙχαιη, 6ΐ Γβϋοΐι οΊνΊΐΑίο Ναχ3Γ6ΐΙ)» «ύτ&ν χαταχτήναι, ιΐς τήν Iρη!^ιον ύιι^ του Πνεύ- 
ματος κρ^ π87ραν^ ΙξΑγ•ται« χα\. μιτΑ τ6 νιχήσχι 
τ^ ιαιραστήν ΙχανιλΟών ΙγγΙς Ιορδανού πβριήικ 
5ι<άβχων, ΧΙΑ ^ιΛ του Βαητιστου «ολλαχώς μαρ- 
τυρούμινος , μέχρις δτου δ Ιωάννης ύπ^ *Ηρ(ί>6ου 
Μτάχλβιβτος γέ^ον«. Τ4τ« δΙ, ώς δ Ματθαίο; φησιν, ι Άνιχώρηοίν βίς τήν Γαλιλαίαν, χα. χαταλιπων 
«1|ν ΝαζαρΙτ, Ιλδών χατφχησβν •1ς Καπορναοΰμ τήν «αραΟαλασσίαν. > 

Έξήρχιτο οδν Α«• αυτής εΧς τβ τΑς Ιρήμους Ι^ΙίαΓ Λ ίβίο οίνιΐίΐβ Ιη άββιτίαιη'ΟΓαηιΓι §γοΗ* 
•ροίϋυχης χ^ριν, χα\ βΙςτΑς των γειτόνων χωμοπό• β^Γ^ββαι β§1• 1^^^Iη09ςυβ νΐοοβ οΪΓΟίιίϋβΐ ρΓ«αΐο»«», νβηίΐ βΐ Ιΐ9ΐ>ί(ινΙΙ Ιη €»ρΙΐ9ΐΓη2υιη ηΐ3πΓιιηι '*. « λΐις χηρύ«αων, χα\ «Αλιν έπανήρχιτο «ρ^ς αυτήν. 
ΑιΑ τούτο Ματθαίος μΙν δ εύαγγιλιατής Ιδίαν βΤιη 
«Ατην «^ν αδτου * δ δΐ Μάρχος• < ΕΙοηλθβ, φηο\, 
«Αλιν οίς ΚαπιρναοΟμ δι* ήμιρων. Κα\ ήχουααν 
8τι βίς οΤχ6ν Ιστι, χαΐ βύΟέως ουνήχδηοαν πολ>.ο\. «ι Γϋηα» λά Ιρβλπι ΓβιΙΊΊΐ. Μοο ΜαΗΗχιιβ ηιΓιιΙ«ηι 
βΥΐη^6Η8ΐι Ιιηηο οίνΙίΑίοιη ΟοηΓιηΙ νοιανίΐ ; ΜβΓουβ 
οικβηι άίχΐι : € Ιίβηπη ΙηΐΓ»νΙι.€9ρΙιλΓη2ΐυιιι ρο»Ι 
(Ιίθ8. Ει ουϋΊΐυιη τβΐ (|υ(Ηΐ Ιιι ϋοηιο ββ^οΐ, οΙ βΐ^ΙΙιη 
οοηνεηοΓοίιΐ ηιυΐιΐ, 1ΐ3 υΐ ηοη ϋπροαΊ ηβςαο οιΙ &ΧΜ μηχέτι χωρ«Γν μηδ^ τΑ νρ^ τ^ν^ύραν' • τήν Ο ]ίηα•ιη; ι Γίίπι οηιη ίΙ^Ι ΓΓοςοβπΐΙα^ Ιΐ3ΐ>ίίΐΓβΙ , ροΓ χΑρ δίατριβήν ώ; 1«\ «λιίατον Ιχιί ποιούμινος διΑ 
«ολλων χα\ μ€γά).ων χα\ θαυμάτων χα\ λόγων 
Ιχιγνώοθη ίαιζάνως, δι6 χα\ έτςοθβίτο δίαφιρόντως• 
'Οςο!»ν ήχουααν δτι πάριστι πάλιν, πανδημε\ συνέδ- 
^ΐ'ϋην * ώς δΙ δ Αουχά; ψη^ι, χα\ άπλ πάσης πό• 
λιως Ι^ΜΕν οΙ συν<λθόντις, έν οΤ; χι\ Γραμμιτβί; 
)ί'αζν χα) ΦαρισάΓοι χαΐ νομοδιδάσχαλοι» χα\ έλά)ει 
α^τοίς , φη•\, τδν λδγον οίτος γάρ ήν αύτψ προη- 
γούμινον Ιργον,^ χα\ παραβολιχώ^ έδήλω^εν (Ιπών* ηιίΓαοιιΙα πιηςη;ι οΐ ιηιιΐΐϋ ρβρηυο δβπΗοηεβ π)(•1ίιιι 
ηη•^Γ6ΐ)!)ΙυΓ, Ιί1«ο^ιιιο ΊΙί ρΓηεοίρυβ (ΙοδίιίοηιϋοΐυΓ. 
€•ιηι ορςο 9ΐΐιΙί&&ρηΐ ηποηιαπι ίΐ6Γυιη αιΐβββοί, οχ 
οιηιΓι ρ»η6 ι•οηΟ(ΐχ€ΓυιιΙ. ΕηηΙ ηυίοπι, ίηπιπί Ι^η- 
€99, ΓΧ οηιη! οίνίιαιο οοητ€ΐιΐ6ΐιΐ68, ίη ςιηΙ>ιΐ8 5ογΉ• 
1ι» , Ρ1ιαΓΐ9:υί, Ι?ςΊ!»()ΐιο (ΙοοΙοΓββ, 01 1θ(}ΐιο1)9ΐυΓ €» 
τοΓΐ)υιη; ΐρ86 οηίηι ροΓ 6Χ€€ΐΐ6ηΓιαηι «ηΐ ίΙΙβ φίβηι 
ροΓ ραΓ9ΐ)ο1αηι πΐ9ηίΓβ9ΐ9Υίΐ (Πεοηι : • Εχϋΐ ςαΙ 
οοιηίηαΐ ΜΐηιιίΑΓΟ δβηιεη βαηαι '*, * Ιϋ 68(, άίΚίτΐΏΜ •^ ΙΙλΙιΗ. IX, ϊ. " Μ»ΐΐ1ι. ιΐΓ, Λ ••Χαο. τια, Ζ. 115 βκεασκιι ρατ.αμ£ 146 

•βηηοΒΟηι ; βΐ ι Υβηί , ίηηυίΐ, υογαγο ροεοηΐοΐ'63 Α ι ΈξηλΟΕν £ 9πε(ρα>ν τ^ιυ ακΕίραι τίν 9^^^ν αύτου,» Αΐΐ ρ0θΐιίΐβη1ί3ηι ; ι το€8(ίο βαΐβπ) ρ^ υογΙμιοι <!ο€- 
ΐΓΗίικ. Οηο<( €1 Ρβ^υΙιιβ 0&ΐ6η()€η6 ιΐίχΐΐ : ι Ρίϋβδ βι Ιΐ^ίΐιΐΓ ΟοτηΙιινβ οηιηίΐιηδ ρ>^1I6^ ηΐ]1Το<(υβ ρϋΓ• 
ιίυιη 8(ιΐ(ΙΊο Ιο<ιυ6]ι>ΐιΐΓ τ6Γΐ)υηι ρφη'ιίθηι!», βν&η- 
|{<4•ιιιη 89ΐαΐίβ, ¥βτΙ>« ?!(» «Ιβητφ, €Ι σιηηββ φΐί- 
(Ιιίπι 9ΐΐ(Ιί€ΑΐΑΒΐ » οπίΜΐ &υΐ6ΐη Αϋη οΙ>6ϋί6ΐ>Αηΐ ; 
οιηΠΜ βηΐιη «ικΙΙία νΐ8η(|ΐΐΑ ρι1|€|1^0, νΐιΐυΐβιη Τ6γο 
ηαα οηοηοι <}ΗίβΙιηηβ. 8οΐΓβ ςαίϋβπι ηβοβδβαπΑ Ι η 
ρΓΐιτίβ ^ββίϋΰτ&Γο ίοΓβνηηβ, Ι(]€0 8&ΰΓ&ιΐΤ ρΙοΓΐςηο 
ϋοοίπη^ιη ηοη ΐαηΐυαι 1ίΙ»6ηΐ«Γ αγκΠαηΐ, 86^ βϋ^ηι 
ιηοΐιο ΙκνηοΓβ όι^ηι λτΰ ν6Γΐ>9ΐ 6χί$ιί[η>ηΐ ρΓοηΐ ιη;ι- φτισ\, καλέ^ιαι: το\>ς ά^α^κωλόυς έΐς μιτάνοιαν » 
ή δ& χλησις' 2ιά τοΰ λόγου τζς διδασί^φλίακ. Τοότβ 
χα\ ό Παύλο; βηλών {λεγεν € Ή Ίίΐαχις ϊξ άχοΤΙ;^ 
ή βλ Αχοή βιά (&ήματο; θεοΰ. ι 

Έλάλει μέν ου ν ό Κύριος 9:ιΐα9ν χοινώς χα\ άνε- 
ΐΕίφθόνως τ6ν λόγον της μετανοίας, τ^ Εύα*) γέλιον 
40 της σ(ΰτηρίας, τά ^ίήμβτα της αΙωνίου νωης • 
χα\ πάντες μλν ίίχουον^ ού «άντες δέ ύπήκουον 
φίλήχοοι μέν "χοφ χα\ φιΧοΟε^^μονίς Ισμεν διπβντες, 
φιλάρετοι δ^ ούχ Λπαντες• 'χρ^ς μίν γάρ τ^ τςοθ-Τν 
<(βέναι πρ^ς τοΤς &λλοις χύΑ τά σωτήρια πίφύ χα μεν 
31παντ;ες' βιο χαι της Ιεριί; διδασκαλίας οΐ π/είους ο6 
μόνον ήδέως άχούουσιν, άλλα χα\ φιλοχρίνοΟσι τοι;$ }^ί ηιΙηΟΓίτβ βΰίβηΐί» ίΓϋοηΙιΐτ, €Γβ<)«η(1ί8 Οίη- ^^ λόγους, δπως άν ϊχαστος αγνοίας ή αυγίοεως Εχτ{, ηί1>ιΐ8 ρ&ΓΛΐί. ΤβΓαιη 9<) 0<Ι(Ιυ€6η(]θ9 ίη οριι$ Ιΐο• 
8οηηοπθ&, 6ΐ Γ^ϋβπι εχ ί&ιί> ρ«Γ(6€ΐ3ΐη ρβκίρίβη- 
()ιΐ9, β&ρί^ΐϋί» 1>οη3ηοβ ιι«€655^^^« βυηΐ ΰοη^ίΠ» 
φΐφ υο|) ίηοΊΙβ ίητβηίυιιΐυΓ» ρΓβΒββΓίΗη ίη οΐι ςιιί 
8βιιΐ€ϋ|>8θ$]»(Ιθ€9ηΐ^ςαΙοοιιΗ8 βιιΐι βυηΐ.βηρΙβηΐΜ, 
^ΐ)3ΐ«8 «Γ»ιιΐ^ Ι^κηΙκΒ Μ ΡλιπηΙ ΙηΐβΓ Ιυάχοβ. 
ΡΐΌρίβΓβ» ΐιιηο ηιιη6ηΐ6$ νβΗιιιιη ςιΐΗΐβοι αυάίβϋ&ην, 
ρ«τΓΜΐαφΐ6 ιΙ^η» νΐιίεΐι^οΐ ζ Ηά ιη»|^ 1)Ια«ρΙΐ6'> 
ηΐλ^λΐιΐ ςηιη ΙιαϋαΙϊ^ηΐ βοπι ςιιΐ ΐιιη ορβΗϋηβ 
φΐ«ιη τβΓΐ)!• 1)οηλ βΙ$ ΙπϋυβΙίλΙ• Βοοοιιΐβ βηιιη Βο- 
ιη!ηο« (Ι οηαηίΐι» νβΐ «ιΗειη ρΙ«Γΐ8ςιΐ6, »γγ6€Γι8 
»ηηΙ)η8« υφγΙ» (γαιΙ» βχ Ιρ8ίυΒ ο?6 ρΓο^οϋβηΐί» 
ιοείρίβηΐίλυβ; ι Υβηβηιηΐ, ίηφίίΐ, ΓβΓβηΜ ρ8πι- ιιρ6; τί» δοχοΟν εξετάζοντες. ΙΙρΙς Βϊ τ6 είς εργ<>» 
άγει ν τους λόγους , Ι( χα\ πίστιν έξ αυτών χαρ»- 
ΐίοΰσΟαι λυσιτελοΰ^αν, ευγνωμοσύνης 8εΙ κα\ αγα- 
θής προαιρέσεως, ήτις ου (δ^δίως ευρίσκεται, χα\ 
μίλισ^ Ιν τοΙς διχαιουσιν εαυτούς, χα\ ένώπιοι^ 
αυτών έπιστήμοσιν όηοΐοί τίνες ί^σαν οΐ Γραμμα- 
τείς χα\ ΦαρισαΤοι των *Ιοοδαίων« Δι^ χα\ τότβ 
παραμένοντες ήχουον μΙν του λόγου, κα\ τά τελού• 
μένα σημεία έώρων , έβλασφήμουν δΐ μίλλον. Ι) 
Ιπ^νουν τ?»ν δι' Ιργων ΐία\ λόγων βύεργετουντ». 
Διδάσκοντος γάρ χοΰι Κυρίου, κα\ «άντιον, ή των 
πλείστων έστώσιν ώσ\ν ύηοδεχομέ.νων τονς λόγους 
της χάριτος τους έκποριυομέγρυς 4χ του στόματος Ι^Γιοαιη φύ λ ^ίτ\9 ηιαίαοΓ ρθΓΐ8ΐ)8ΐυΓ ; βΐ βαιη ηοη ^ αύτοΰ^ ι "Κρχονται, φη<ί\, τίνίς πρ>ς αυτδν, παραλυ»• 
. -• .11! -._•.^ ^„ ι . ^^χ^ν φέροντες αΐρόμενον ύτΛ τεσσάρων, κα\ μί^ 

δυνάμενοι προσεγγίσαι αύτώ διά τν> 6χλον, άπεστί- 
γασαν τήν στέγην δπου ήν, κα\ έξορύξαντες χαλώαι 
τλν χράββατον, (φ* φ δ παραλυτιχδς χατέχειχο. ι. 
ΤΕστι μ^ν της, τών αΙρόντω'Λ πίστεως εΐναι νομ^σ^» 
τ6 πραχΟέν άπαν, κα\ τ^ πίστει τούτων άρεσθέντα 
τ^ν Κύριον δούναι τψ παραλύτφ τήν έξης Γασιν 
έμο\ δ^ δοχεί μή οδτως δχειν τ6 αληθές • ιΐ γάρ 
κα\ τίν παΤδα του βρχίσυναγώγου Οεραπεύων δ 
Κύριος ούκ έζήτησε τήν παρ' αδτοΰ πίστιν, ούδ* 
άπδ της θυγατρδς της Χαναναίας, ή .της Ιαείρου^ 
τ|1 πίστει τών υπέρ αυτών προσελβόντων άρκεσθε\ς9 
άλλα τούτων ή μέν τεθνηκυΤα ν» ή ^^ "^^ Χ*να• 
νβία; Ικφραιν, δ δέ παΙς ούδΐ παρήν • δ δΙ «αρ.άλΐΗ ρθ88€ηΐ οβ<*ΓΓβ βιΐιη ίΙΠ ρπΒ ΐυΓΒι, ηυΟ&νβπιηΐ 
ΐΜΐυιη υ1)Ί €ηΐ^ βΐ ρα(€βΐ€!6ηΐ68 8ΐιΙ>ιη{3€ηιηΙ |;Γα- 
Ι»ΐηηι ίη ςυο ραΓαΙγιίοοβ ]3€β1)3ΐ• • ΤίιΙβηΐΗΓ \βίΛ εχ 
Μ6 (€Γ€ηΐίυπι ρ^ϊτΜν Γυί88€^Γοη888ί8ςιΐ6 ρυΐ88 Όο^ 
ηιΐηοηι Ιιοίαπι ΟΜβί ΰοηίειΗιπη ^βίηιΐο ρ8Γ9ΐγΐί€ο 
ΜΐηίΙβΐ6ηιιΐ€(Ιί8ΐ6^; ηιϋιί αιιΐβπι ▼6Γίΐ38 ηοη ν^^^|ιι^ 
Ί8ΐί8 €οη9οηΐ3Γ6τ. ΕςιΐΙιΙβιη Οοιηίιιυβ, οαιιι 8^^ι1ί$^ι^- 
&ΐ;ο|;ί βΐίυπ) 88η8Γ«ΐ, ηοη (ΚΙβιη α5 βο βχβ^ίΐ, ηβο 
α ΟΙ)8η•η3Ρΐί ηυΚ<!Γ6, ηβο ι Μτλ 61ι8» βιΐβί «οηιηι 
ηιιί ρτο ίρ8ί8 80ΰθ88βπιηΙ €θη(βιιΐυ8 , 8β(1 1)ΐπιπι 
Ι|ΐιΐ(ΐ6ΐ|ΐ 3ϋ8 βΓ8ΐ πιοπυα, 9)1ίλ νβΓο €Χ ΟιιηηηχΙ» 
ίρ8θη8&ΐ8, ρυβΓ 8υΚ6πι ηοη βιΙϋΓηΐ, ϋυπι Ι8ΐ«: ρπΒ- 

8βη• 6Γ&1 »Ι(|Η6 Γ0ΐίθπ{8 0011ΐρθ9, 1ί€€ΐ ΰΟΓρΟΓΟ ρΑ- 

ηΐ7ΐί€υ& 088€Ι. Ιιίβο οβα^θσ ιλμ^ιβ βχ (Μβ Ι>οη8<ιυβ 8ρ« ϋΠη8 ΓβΓ6η(€8 Οϋβιη Ιη Βοιηίηαηι 3€€βρΙ&86, ρ τος οδτος παρην ν,α^ λογισμού κύριος ην, ϋ κα\ τ^ 

ΟΤώμα παράλυτος ζν. Διό μοι δοκεΐ μ3).λβν Ικ της 
εύελπιστίας καΧ πίστεως τούτου καΐ τους αΓροντα.ς. 
τΙ)ν ε!ς τδν Κύριον πίστιν είσδέξασθαι,. κα\ Οα^(5ν 
οάι προσιλθεΝ , κα\ τψ «αραλυτικφ τούτφ πειθα- 
μένους αΓρειν κα\ άναφέρΐΐν έτΛ τλ στίγος, κα\ 
χα),ίν εκείθεν του Κυρίου ενώπιον • ου γάρ ά» 
άκοντος εκείνοι ταΰτα Ιπραττον, κα\ τδ Ιπιτετα- 
μένον της παραλύσεως ου τον λογυμλν, άλ>ά τά 
έπιπροσθοΰντα κα\ προσιστάμενα τζ πίστει μάλ- 
λον εΐκότως διέλυσε. Δό^ης γάρ άνθρωπίνης ίρως Γΐ 90ε6(ΐ6Γ6 10808 6886^, βΐ Β ρ.1Γ3ΐχΐίθΟ 803805^ ρθΓ• 

ΙΜ80 9( !η Ι6€ΐηηι 8ΐι•>ΐυΙΐ850, ηβοηοη €θτ&πι ΟοηΗηο 
4ϋηιί8ί»$6• Νοη βηίπι ίβΐ», βο ίηνίΐο, ίβοίβεβηΐ, 86(1 
}|1β ροιίιΐ8» ψΜηΛ ηβςναςηβιη ραΓ9ΐ]^Ιίευδ, βη ςηχ 
Α(1βί κΙνβΓδίΙηηΐυΓ ο1)]6εΐ3 &ηρβΓΑτί(• Ι/αυ(Ιί8 οηιηι 
Ιιυηιιη» βηιογ ΡΙΐ8Γί$»08 8 Α(1β ίη ΟοιηΙηυιη αιηο• 
ν<^1)8ΐ; ί<ΐ€0 ιά 608 (Ι!66ΐι;«ΐ : < Οιιοπιοιίο το8 ρο- 
Ιβ8ΐί8 ίη η>6 0Γ6ά6Γβ| ςυι ιίσνίαιη αΙι Ιιοηιίη1Ι)υ8 
8«€ίρϋΐ8, 61 (Ιοηιπι ςαΦ ν 8οΙα 1>οο «Μ, ηοη 
^ιΐ9εηΐί8 ** 7 » τους Φαριταίουί ^ΐ^ήγβ της πρδς τδν Κύριον πίστεως* δι^ κα\ πρ6; αυτούς έλεγε • € Πώ; δύνασΟβ 
πιβτεύειν εΙς έ^Ι, δόξαν παρά ανθρώπων λαμβάν^τες, χ»\ τ);ν δόξαν την παρά του μόνου βεοΟ οΟ 
ζητοΟντες ;. ι 

•• Κ:>ΙΜ. 1,17. "3θ3ΐη.ΐΓ, 44. ΙΠ ΗΟΜΙΙΪΑ Χ• 1« 

*Αλλο\>; β^ «ϋιν &γρο\ χα\ γ&μοι χα\ βιωτιχών Λ νβΓυίη ιιΗοι ι^Η •* ηυρίΐχ ; νίΐ» βοΙΓιβιΙυϋίΐιΜ φρ«ντ(8ες Εργων έπιΓργον της προνιλβΰσ^ω;, & 
«άντα ιυαρέλυην οΤον χα\ άφβίλκ των τουπαραλύτου 
ΐ9ί('Ί^^ ή '^ο^ σώματο; κάρβαις * χα\ ίιϊ τούτο 
τοΙς Αμαρτάνουσιν 4 ν^βτοςίστιν δτ< χριίττων της 
ύγβία^. Ιατκν 8τβ συνβργε! τούτοις πρ^ς σωτηρ(αν• 
ΚαΙ τ&ς (ΐΐν 1μφ6τ«υς κρ^ς χαχ(αν δρμάς άμβλΟ- 
νΐι, τ^ βΐ χρέος των ήμαρτημένων ((ά τη; χαχώ- 
σ<ω; οΤον άτεοδιδοΟσα β€χτιχοΰς ποι«Γ ττρωτον μέν 
τί[ζ %7Χ^ ψνχήν Ιατρείας, !ιιβ(τα χα\ της τοΟ αώ- 
ματος, χα\ [ϋλιαΟ* δτάν ό νόσων συν«\ς Ιατρ(Εαν 
β5«αν ΐΜρ3^ βεου τίιν πληγ1|ν φέρη γενναίως χα\ 
μίτΑ «ίστεως προυπίπττ; Θ•ψ, χα\ ίι' ίρχω}ί 2πως 
Αν Ιχτ| βυνάμεως έΚιχαλη:αι τ^ν Ιλασμ^ν* Ι χα\ ό 
κρ^λυτος δι* Εργων ώς εΤχεν υπέδειξε, χα\ ό ιΙ) 9ρ€6ϋ6η(1ο &ν6Γΐυηΐ ψιχ οχηιιΪΑ ςιιοϋλπι ηιοίΐα 
•οίνιΐ 61 αιηονΊΐ 9ί ρ2ηΐ7ΐ1οί πιβηΐβ εοΓροΗβ (ΙβΙι^ 
ΓιίΑ», 61 Ιάβο ρβοολίΟΓίΙυβ πιΟΓϋυβ 8»ηιΐ9ΐ6 ινοΙίοΓ 
681, 609(|υβ 8(1 88ΐυΐ6η9 ϋ]]υν8ΐ. Ν;ιΐυΓ8ΐί8 ΐ|<ιί(Ιοηι 
8ίΙ ιηαΐίιίιπο Ιιηρβίνβ ΙιβϋβΐΧ , ρβεοαίΟΓυιηςοβ νίη- 
ϋπίο ρ6Γ η6<ιπίΐΐ3ΐη ίικίαοΐο ςιιαβί τή^οΐο 8(1 8Γ6ΐ- 
ρΐ6ηϋ8ΐιι ρΓίηιο απιβι», ιΐβΐηιΐβ οοΓρυΓίβ βηΐηΐϋΐη 
(Ιΐ8ροηίΐ,, ρΓΧοΙρυβ βΐ 3Ρ}$το(8•8 1ηΐ6ΐ)ί|6η8 88ηίΐ8ΐ6πι 

Ι 1)60 6886 ρΐ8]|;ΐ8 |6η6Γ0$6 δϋίΤοΓΑΐ, οιιη Μα 2ηΐ6 
ϋ6ΐιιη ρΓ0€υιηΙ>8ΐ, 6( ΙθΙΠ8 0ρ6Γΐ)08 ηΐί86Η€0Γ^Ί8ηΐ 
ΙηιρΙθΓ6ΐ ; ςυοά ρ9Γ8ΐγΐίε(ΐ8 ορ6π()υ<?, ςυίΙ)υδ ροΐιΓιΙ, 
08ΐ6ηάΊΐ; 61 ΟοιηΙηιΐ3 ν6ΐ'1)ί8 ορ6ΓίΙ)υ$ιτ6 8ΐ1ΓυΊι« 
6181 Ρ1ΐ8Γΐ83αί, 0(111) ιβίΑ ιηϋηΓΐ8 οεηΐο εβπιΟΓβ ηοη 
ρθ886ηΐ, 5!88ρ}ΐ6ΐη8η(β8 ιηιιπηυΓ8τ6ΐιΙ. ΑίΙ οιιίιιι Κύριβτς Εργοις τε χα\ λβγο:ς αύτοΤς παρέστηνεν, ιΙ ^ Εν8ηκ6ΐί5(8 : < €ιιιη νΊ()ί886ΐ ]65ΐΐ5 ΓιιΙ<>η) ίΙΙοΓυπι, 
χάΐ οΐ #αρ(7αΓοι μ^ συνι^εΓν δυνηβέντες, 50 ^<^ν* 
γήμουν χι\ διεγόγγυζον ι Ί5ών γέρ , φησ\ν, ό 
Ίησοί)^ τ4;ν πίστιν αυτών, του τε χλινοπετ&υς χα* 
ταφερ•'μένου, χα\ των έχ του στέγους χαλώντων, 
λΙγ8*. τφ ιιαραλυτιχψ * < Τέχνον, Αφέωνταί σοι αΐ 
Αμι^ρτίαι «ου. » *Ώ μαχαρ(ας προσηγορίας 1 τέχνον 
Αχούει χα\ υίοτ^ιείται τφ ούρανίιρ Πατρ\ , χα\ προα- 
χολλ2ηκΐ τφ άναμαρτήτφ θεψ, Αναμάρτητος πάρα• 
χ^μΛ 'χα\ αύτ^ς γεγονώς βιά της των 1ι\ΐΛρνί\^ 
μ£ν•«ν αφέσεως , χα\ ώς &ν έπαχολουΟήστ^ χα\ ή 
του αώματο; άναχαίνισις, τΙ)ν ψυχήν π/>δτερον άνω- 
Ηραν 7αμβάν€ΐ της Αμαρτίας πα ρδι του γινώαχοντος, δτι τήν αρχήν τ)|ς ψυχής άιτοπεσούσης το?ς 
Ρρ^οις της Αμαρτίας, αίτε ν^σοι τφ σώματι χα\ ό θάνατος ΙπηχολούΟησε . χατ4ι τΙ;ν α&του 6ιχα(«• 
χριαίαν. 

*Αλλ'ΌΙ ΓραμματεΙ; άχούσαντες, ι Αι^λογίζοντο, Ο ΟαΊϋαβ «υϋΐΐΐβ : ι €θ2[ί(8νοπιιιΙ δοη'Ι», ίηφΓιΙί Ιΐιη 6]αδ ςυί ]806η8 Γ6Γ6ΐ>η(ιΐΓ, ςιΐ8ΐη α (66ΐο ϋί- 
ιηίΐΙβηΓιυπο, (Ιίχ!ΐ ραΓαΙγιΊοο : ι ΡίΙί , ΓβιηίΙιηηΐυΓ 
ΓιΙ)'( ρ6εε»ΐ3 1υ8. ι Ο Ιιο•(8 8ΐ1θ€(ΐΐίο1 (ϋίιιβ, αικϋι, 

61 ίηΐ6Γ βΓΐ08 Α Ρ8ΐΓ6 008ΐ69ΐί 86θΙρίΐ11Γ, 6ΐ ΟβΟ !ΐ1 

^ιιορβ6ε8ΐυιη.ηοιι 681, 8(Ι1)«Γ6Ι| 1ρ8β ΊΙΠοορβΓ Γ6. 
πιΐ88ίοη6ΐΐγ ρ6οε8ΐθΓυιη 8\η6 ρο668(ο 6ΓβοΗυΓ ; αίςυο 
αΙ 86(|ηαιυΓ εοΓροΗβ ΓβηονλΙίο, ρηιιβ 8ΐ)1η)8ΐ ρο6« 
68(0 ΤΙΐΐ8ΐ8 Γ6ηθν8(ΐ1Γ 8ΐ) 60 (]υί ορΐ1η)6 η08('ίΐ ηιιο• 
ηίηιη βηίί»» 8 ρΗηαρΊο Ιη ΓβΙίϋυβ ρ6€€8ϋ ίΙ1αρ83, 
ιηοΓΐ)! €θΓροπ8, ηΐ0Γ8φΐβ 86€(]ηι1ηηα ]υ8υιιιι οίυβ 
86ηΐ6ηΐίαιη 8υρ6Γν6η6Γυηΐ• φησ\ν^ Ιν ΙαντοΙς, τ( οΙΙίτος λαλεί βλασφημίας ; τίς 
Εύναται Αφίέναι Αμαρτίας, εΐ μ^ εΤς Ι Θεός ; > Ό 
^ Κύριος ώς ποιητής των χαρτιών, χα\ τους Αφα- 
νείς των χαρβιών λογισμούς των Γραμματέων Ιπι- 
βτΑμινος, πρ^ς αυτούς φησι* ε Τί ταύτα βιαλογί- 
ζ€9Β% ΐν τα!ς χαρδίαις ύμων ; τί Ιστιν εύχοπώτε- 
ρον εΙτεεΤν τφ πβραλυτιχφ , ^Αφέωνταί σοι αΐ 
ΑμαρτΙαι, ή ειπείν, Έγειρα ι , χα\ 2ρον τ^ν χράβ• 
βατ^ν σου χα\ περιπατεί ; ι ΤοΤς Γραμματευσιν 
Ι^χει ώς Αδυνατών ό Κύριος Ιάσασθαι τ6ν παρΑ- 
λντον, ΐΕρ6; τ6 Αφανές χατέφυγε , τήν τών Αμαρ- 
τημάτων Αφεσιν,^ ήν λόγφ μόνφ είπεΤν, χα\ ταύτα 
&σιιοτ-^ιως οδτω χα\ προσταχτκχώς βλάσφημονμίν, 
Αλλ* εβχολον χα\ του βουλομένον παντός. Δι6 χα\ Ιη 60Γ()Ί()υ8 8υΐ8 : (ίπϊι] Ιιίο βίο ΙοςυίΙυΓΤ ΙιΙβ^ρΙιβιηαΐ• 

Οθΐ8 ρθΐ68ΐ ά1ΐηίΐΐ6Γ6 ρβ€68(8, 11181 8θ1α8 1>6υ8 ? » Οο- 

ιηίηαε 8αΐ6ΐιι υΐεοηϋίΐΟΓ οοΓάίυιη, 61 066υΙ(88 ίη εοΓιΙο 
ΡΙΐ8Π8Χ0Γυη) €θ|ίΐαΐ*ιοη6$ οο(;ηο8€6η8, & ^ 608 (Ιίιίΐ : 
ι Οαί(Ι \%{Ά οο%\ΜΐΒ ίη €0Γ(ϋ5ιΐ8 τβ$ΐΓί8 Τ ςυίά 6ςΐ 
ίΒείϋυβ (!ί66Γ6 ρ2Γ8ΐγΓιοο : ΟίιηίΙΐυη!θΓ Ιί^ί ρ6εθ8ΐ8, 
«η <1ί€6Γ6 : 5αΓ|;β, (οΐΐβ ΚΓ8ΐ)αΐυπι ΐαιιπι α 8ΐιιΙ)υ1α ? » 
Ρυ(Αΐ)ΑηΙ $6πΙ)3β Οοηιίηυιη, οαιη ηοα ρο8δ6ΐ ροΓα• 
ΙγΓιουπλ 83η8Γ6, !(Ι60 8(] οεουΐι» οοηΓυςίδδβ, Γοιηίβ- 
8ίοη6ΐη 8θίΙίθ6ΐ ρ606:ι(0Γϋηι, ιιυηιη υπο ν6Γΐ>ο ρΓΟ- 
Γ6ΠΓ6 ΟοιηίηΙ 8υ6(οπΐ8ΐ6 ηοη ΐΑίιΙαιη Ι)ΐ85ρ)ΐ6ΐη3• 
ΐοΓίαιη 86(] 6118111 6υΙοαη(|ο6, 8ΐ νοίυβπΐ, Γβοϋΐίααπίη• 
ΡΓθρΐ6Γ08 8ΐ1 608 Οοοιπιυδ : δι τογΙ)» ν6ΐΐ6ΐη ηϋτι 
άί66Γ6» ςα» 8ΐ) 6Χδ66υΐίοη6 ηοη δοΠίπίηΐυΓ 6ίΓ6€ΐαιη «^ αΟτους ό Κύριος* Εί λόγους Ιβουλόμην λέγειν ^^ ραΗδ 6Γ81 βοαιιηοάΐ (8πι ραηΐγΐίο! 88η8ΐίοη6Πΐ ηιιαιη ιιαινοϊις, μή την Ατκδ τών πραγμάτων Εχβασιν 
Ιχοντα^, Επίσης «Οχολον ήν έχΑτερον Εργου φΑναι 
χωρ\ς χαΐ τήν Ιγερσιν του παραλυτικού, χαΐ τήν 
Αφβσιν τών ήμαρτημένων αύτφ' ?να βλ γνώτε ώ; 
ούχ Απραχτός έστιν 3 έμδς λόγος, ούδ* ώ; Αδυνατών 
της νόσου τίιν ίασιν παρασχείν, είς τήν Αφεσιν 
νης Αμαρτίας χατέφυγον. Αλλ* Εξουσίαν Εχω θεΐχήν 
ΕιΛ τής γης, ώς ΤΙ^ς ομοούσιος τφ Εν τοί; ο6ρα- 
νοίς Πατρ\, εΐ χα\ ομοούσιος ύμίν το7ς Αχαρίστοις 6]η8(ΐ6Π1 ρ6€€8ΐΟΓυηΐ Γ6η)ί$8ίθη6ΐη (ΐ66ΐ3Γ8Γ6 ; 80(1 ιι( 

8€ί3ΐί8 τ6Γΐ)αιιι ηιούΐΒ ηοη νλοηΐΗη ιηαπεΓβ, ηβΰ ηιβ, 

ςΐΐ{απηρ088ίΙ)1ΐ6 68(9Β£Γί$ δβηίΐΗΐ^ΐη ΓΟι^βΓΟ, 8ϋ ΓΟ 

ιηίδΒίοηοιη ρεεοαίΟΓοηι ευηίπςΊδ^β, 8ϋϋ (ϋνίηαηι 1ι:ΐ- 
1>6Γ6 ρο(ο$ΐ3ΐ6ΐη 8υρ<ΐΓ ΐβΓπιπι,ιΚΓϋίαπΊ ΡαΐΓί ε(βΐ6£(ί 
€0η$υΙ)$ΐαπΙί8ΐ6(η, ΗοβΙ νο!)ί8 οΐίαιη ίη^Γαΐ^δ 8ϋουϋ• 
ιΐιιιη €8Γη6Πΐ Γ^εΐιιιη €0ΐ)δΐιΙ)^&ηΙΐ8ΐβιιι, Ιυηο (ϋχίΐ 
ρ.ΊΓλΙ^ΙίΰΟ : ι ΤίΙ)ί ϋίεο, ΒΐΐΓςο, ΐοΙΙϋ ^ΓΑϋαίοιη ίουιη, 
61 ν8ϋβ ίη (Ιοηιυπ) (ααπι. Εΐ $ΐαιίιη δυΓΓΟχΊΐ ίΐΐο, 
61 δΐιΙ)ΐ8ΐο βΓ.ιΙ)3ΐο, ιΙΓιΐ €0Γηηι οηιη1Ι)υ3. * 

χα\ ήγέρθη ευθέως, Χ9τΑ σάρχα γέγονα , τότε λέγει τφ π2ραλυτ;χφ 

ε Χο\ λέγω, Εγβιραι χα\ ίρον τ^ν χράββιτόν σου, χα\ Οπαγε εΙς τ^ν οΤχόν σου 

κ«\ •Αρας τ^ν χρΑββατον, έζήλθεν Εναντίον πάντων• » 

*Αν-.ίχ8ΐται χα\ ό λόγος χα\ τ4 ΟαΟμα τούτο τοις Ουχ ν6ΓΐΜΐ 61 πιίραϋΐιία δίικιιΐ ευη 8€Γΐ^&τυπι 6« 119 βΚεσΟΗΙΙ ΡΑΙΙί}ΛΧ 120 

βΗ.ιΙίοηίΐΗΐ< ϋοηβοΐΜΐΙ, «Ι α6 «Ιβ (!Ι&€Γ6ρλ1 ; ηιηι ηθ• Α των Γραμματίων διχΧογινμοΓ; , ΐτίΐ ^ ως χαΐ 

συμφων<7' δτι μίν γίρ ού2ι\ς Ανθρώπων ηαρ* έαυ « ιιιίηβηι 1ιι|6γ Ιιοιηΐη^• ι ββηιβιΐρβο ροΜβ ροοοιΐ» 
«ΙΙιηΙΐΐβΓβ Υ6Π1ΙΙΙ €Μ6 (ΐ6ΐηοη&ΐΓ»ΐ. 1&ΐα(1 »ιιΐ6ΐιι 
ΡΙΐ9ΐΗ8Φ0Γυίη Γ^Ιβαιη βΙ •ι8υ^^αι^ , ΙηΟηηιιιιι ΙΐοηιΙ- 
ιιβηι β»Μ ΟΙιπβίσιη, βΐ ηοη 1>βιιηι οιηηίροίβηίοιη• 
ΟικμΙ βηίιη ηβιηο τί^ίΙ, η«ΰ &ιΐ(ϋ?ί(« ηαητο &ρρ3ηι:( 
ί»ιβ Ι>608 61 Ιιοπιο, (ΙαρΙί66ηι 1ΐ3ΐ>6ΐ)β η^ΐυπίΌ 6Ι 
οροΓΑίΙοηβηι, 61 Ιοςυοηι &6αιη<Ιυιη ηο• υΐ Ιιοηιο, 
Γα€ί6η& ¥6Γ0 ςιια νοΙιιβπΙ &ο1ο τ6γ1)0» υηοιιαβ 
)α8$υ υΐ Οβι»» βΙ ΙθΐΐΙΟοαηβ ρβΓ ορβΓα ςυοηίλΐη |ρ$ο 
αι Α ρΓ'ιιΐύίμΙο» ρβΓ ςυβιη οιηιιί& ββοπηιΐυιιι Ρβ&ΙιηΙ• 
»ΐαιη : < ΟΙιΙΐ βΐ ΓαοΙα 5ΐιιιΐ,ιρ86 ηιαικίατίι, βΐ6Γοιΐ« 
Μΐιιΐ ** ; » Ιϋβο τβΓίυιη ήη» ει>Γιιιι 8υΙ>866υΐυ8 6*1 
βΙΓοείιιβ• Νατιιι βχΐ6ΐηρΙα 8αΓΓ6τΙΙ ροΓΑΐγΐΙοαβ • 6Ι« 
8ΐι1)ΙίΐΙο |[ηΙ)λΐθ9 λ1)ίίι οογαπι οιηηίϋαβ, !ΐ2 ιιΐ ιπΙγ* του δύναται Αφίέναι Αμαρτίας, Αληθές βίναι Μ' 
χνυσιν. Έχ^ίνο δέ των φαρκναίων ψευδλς χα\ Αα^ν• 
βτον, δτι ψιλό; Ιβτιν Ανθρωχος ό Χριατ^ς, Αλλ* ού 
Β€>^ς παντοδύναμος• δ γΑρ ούδέηοτΙ τις βίδιν, ούδλ 
ήχουνι, νυν Ανιφάνη θ86ς χα\ ΑνΟρωηος οΛτΙς, διτ* 
τήν χα\ τΙ)ν φυαιν Ιχων χα\ τήν Ιν^ργιιαν, χα\ 
λάλων μίν χαθ' ήμΑς ώ; Ανθρωπος , ποιων δΙ δο« 
θέλει λδγφ χα\ πρ<>βτάγματι μ^νφ ώς Βι6ς* χ«^ 
διΑ των Ιργων πιστο^μινος, δτι χα\ τ^^ν Αρχ^ν αύ• 
τ'>ς τ]^ πΑντα χατΑ τδ ψαλμιχόν* ι ΕΤπζ, χα\ Ιγ•- 
νήθηααν, αΜ^ ΙνβτιΓλατο, χα\ ΙχτΜηβαν* ι διδ 
χα\ νυν τφ λόγφ τούτον παραχρήμα τ& Ιργον Ιπη* 
χολούθη7€ν* ήγέρθη γΑρ «ύθΟς ό παραλυτιχδς, < ΚαΙ τ6ΐιΐιΐΓ0ΐηη69•» ΕςιΓκΙ«>ιηο£Γ6η9ΑΓσιη (1Ιιηΐ8Μ0 6ΐΐ9ΐη Β Αράς τίν χρΑδβατον έξήλθεν εναντίον πΑντ«ιΐν 

ώστε Ιξίσταβθαι πΑντας. > *Η μλν γΑρ των «ται- 
σμΑτων Αφεαις χα\ παρΑ των Ανθρώπων ιΐς ούς 
Αν τις πταΐοη πολλΑχι; διΑ λδγου τελείται, νδβον 
δΙ, χα\ ταΰτα τοιαύτην φυγαδευ^αι προτκΑγματι 
χα\ λόγφ μδνφ μδνου θ€ου• ΛιΑ τούτο χα\ δ Εύαγ• 
γελιατής Ιπιβημα(ν8ται λέγων 1χατ1|ναι πΑντας 
τοΙς Ιδ^ντας, χα\ δοξάζ«ιν τ^ βεδν αύτδν πΑντως 
51 τίν του παραδ^ου τούτου ποιητ))ν, μΑλλον δΙ 
τ6ν Κνδοξα ποιουντα χα\ 1ξα{9ΐα, Δν ούχ ΐ9Τ(ν 
Αριθμδ;, λέγοντας • • Ότι βύδέποτι οΟτως «Ιδο- 
μεν. ι *Αλλ* ΙχεΙνοι μΙν οδτω λδγφ τήν δόξαν Αποδί- 
δοντες, χα\ τδ θαΰμα μείζον των προγεγον^των Ιπ;• 
δειχνύντε;, Ιλεγον, Ουδέποτε οδτως ιΕδομεν. ΉμιΙς »1> ΙιοιιιίιιίΙιιΐ8 €0ηΐΓ3 ηυοβ οββϋβα ΓιιβΗΐ μβΓρβίπαΐβ, 
τΰΓΐη) 89ΡρΙα8 ρβΓΩί'ΙΙιΐΓ ; ηιαΓϋιιιη νβΓΟ, 61 (13 Ιιιιη 
]ιι$8ΐι εοΗιςΌβ τ6γ1)0 ϊο%άτ^ βοϋσβ 681 ϋύ. ΡτορίβΓΟλ 
Ι£νΑης6ΐΐ8ΐ3 ηηίιη3(1Υ6ΐΐίι (Γκ*6η8 : οιηηΡ8 νίϋοηΐΓβ 
ιιι{γ9γΙ, 06ΐιιηςιιβ ΙΐοηοοπΩοβΓΰ, ροποηϋ 1ιιι]α8 3υ- 

€(ΟΓ6ΐη,861ΐροΐΙΐΙ8ρηΒε]3Γ3 6ΐ ΠΙΙΓαΙίϋίβ ίΑ€ί6ηΐ6ΠΙ 

4|ΐιθΓυιιι ηοιτ 631 ηυιηβηιβ, (1ί6βηΐ68 : ι Οο]3 ηοηςα3ΐη 
8ΐ€ νΐιΐΐπίΐιη• > Ηί ςαΙιΥοηι Ιΐβ 36ηηοιιβ Ι^αιίβιη ΙγΙ• 
ΙΗΙ6ΙΙΙ63, 61 ιηίΓ3€υ}αιη ιη8{υ9 3ηΐ606(Ι(;ιιΐίΙ)σ8 οείβη- 
ιΐ6ηΐ68, ϋΐ€653ΐιΙ : < Νο8 ηιιη4}ΐΐ3ΐη βίο νιϋίιηυ^. > Νοι 
τ6Γ0 ςπί (ϊΠα ίαΗ ηοη ρο88α:ηυ8 : τΐιίίηιαε 6ηΙιη 
η)ΐιΙΐ3 ηιιιΗηιηιΐυο Ιιοϋ ηιΐΓΐ6υ1ο ιη3]θΓ3| ηοη 3 
€1)Γί8ΐο Ι3ΐιΐαιη, 86(1 6ΐΐ3ηι 3ΐ> 6|α8 <ϋ86ίρυυ8| ρθ8ΐβ- τΐ8(ΐυ6 8η€6688θηΙ)υ8 8θΐ3 ηοιηΐηΐε ΟΙιγΙμΙ !ιινοβ3• ^ δΐ οί μή τοΰτο λέγειν έχοντες νυν* είδομεν γΑρ Ιίοηο Ρ6γΓ60Ι3 ; ηο8 6Γ{ο, Γγ3(Γ68• οοιη οροΗϋαβ ]3ηι 
ηυηε ΙιοηοΓΐΑ66πια8, Ιΐ0Γΐ3ηΐ6ηΐυιιι •(! τΐΓΐυΐ6ΐη 3ΐ> 
Ιιοο ηιΐΓ3εΒΐο ρ!3 ιη6ηΐ6 ρ6Γ€ίρΐ6ηΐε3 ; ςυίβυηςηβ 

6η{ηΐ νθΙΐΐρΐ8ϋ5ΐΙ8ΐηΐΙυΐ26ΐ, ρ3Γ3ΐγΙΐ0118 68ΐ, Ήι Γ66Ι0 

ΙΠιΙ(1ίηΐ8 |366η8, η66ηοη <ΐ6ΐ»ί1ιΊ3ΐί8 ςιΐ3 ίη 60 63γο 

ΑΐΒΰίΐΙΙΤ. 8ί Τ6ΙΌ 8038Π8 6Υ3ΐ)|;6Η€ΐ8 3(ΙΙΐθΓΐ3ΐίθηΠΐΙΙ8 
ρΓ0ρΠ3 ρ66€3ΐ3 60ηΓ688η8 8ΐΐρ6Γ3Τ6Γΐΐ ά6ΐ)ίΙΙΐ3ΐ6ΠΙ 

6χίηιΐ6 3η!ιη8Β Βηρ6ΓΤ6ηΐ6ηΐ6ΐη, 3 ς03ΐιΐ0Γ.86(ΐυ6ηΐΙ• 
1ιιΐ8 3(1 ΟοιηΊιηιιη ίοπυτ |ΐι!1ρ8Γιΐ8 τ1ΐαρ6Γ3ϋοη6, 
Ι>6€€3(οηιπι οοιιΓοεεΙοηΟι ρο1ϋ€ΐΐ3ΐ{οη6 α νίλίο ρο8Κϋ3Γ 
3ΐ>8ΐΙη6ηϋ1, 61 θΓ3ΐΙοη6 3(1 1>6υιη Γ30Ι3• ΥεΓοοι Ι813 
3(1 Οβιιιη ηΰςυβαηΐ 3(1αιοτ6Γ6, ηί8ΐ Ι6€ΐαιη ηυιΐβιιΐ» 

Ι6|;ΐΐΐ38 61 Ιυΐυαΐ 3ϋ3Πΐςυ6 ΐη8ΐ6Γΐ3Π1 (Ι6]ί€ΐ60ΐ63. 

ΡοΓΓΟ Ι66ΐιιιη Ιη ηοϋΐβ 681 πιβηΐίίι ΗιίεΙΙίι^εηΐί^^ ςυΐ3 Ίη)Χϊ χα\ με(ζω τούτου πολλφ, οδ παρΑ Χριοτον 
μ^νον, ΑλλΑ χα\ των αύτου μαθητών, χα\ των Ιςί^ς 
διαδόχων , Χα\ μδν^ι του δνδματος του Χριστοί^ 
έπικλήαει τελούμενα • ήμεΖ•; οδν, Αδελφο\, δι' Ιργω¥ 
αύτ^^ν Αρΐίως δοξΑ^ωμεν, υπόδειγμα πρ^ Αρετήν 
Αναγωγιχώς χα\ τδ θαύμα τούτο λαμβΑνοντις* Ιχ»• 
στο; γΑρ των ταΐς ήδόναΐς προαχειμένων παρΑλυτΑς 
έστι τΙ)ν ψυχήν έπ\ χλίνης της ήδυπαθείας χαΐ: τζς 
έν ταύτη χατΑ αΑρχα δοχούαης Ανέαεως κείμενος» 
•Αλλ* δταν πεΐ9θ»\ς ταΐς εύαγγβλιχαΐς παραινέβ•• 
σιν, Ιξομολογούμενος θριαμβεύω τΑς έαυτου Αμάρ» 
τ£ας, χα\ τ^,ν Ιντευθεν τής ψυχής αύτψ γενομένην 
καρΑλυσίν , δ^πδ των τεανάρων τούτων αίρδμενος 
φέρεται πρδς τδν Κύριον, τζς οίχείας χαταγνώαεως. οιηηΊϋυ8 Ίη ηοΙ>ί8 ρπΒΟδΙ ; Ιιοο ν6Γ0 Π)υ1(3ΐη ΙιαΙιοί Ο της τών προημαρτημένων έξαγορεύσεω; , τι|ς ιΐς 3ηρ6Γρο8ΐΐ9ηι ςιιΐ8*ι ηΐ3(6Η3αι, βοίΠΰοΐ 3<1 ?Ι(Ι3 61 »Α 
ΐοΓΓ68(Η3 ρΓορ6η8ΐοη6ΐη. ΐ2ί(υΓςυ3η(Ιοΐ8ΐ3 ρΓορ6η- 
8ΐο 3 ςηχΙαοΓ ρτΐΡ(!ίο1ί8 ϋΒ?6ηΐϋ)υ$, 8θΓιι(3 6χ6οΐΙΙυΓ» 
κιηο ν6Γ6ρθ88υιηπ8 (ΙΙηιΚίΙ, 1(1 68ΐ, τ6Γ6 Πυπιί1ί3Η, 
61 ρΓΟΤοΐνΐ, 61 3Α Οβοιη 3€66(ΐ6Γ6, η66ηοη 3ΐ) |60 

|]8|[Ί13Τ6 61 €0η86(|υ! 83ηί(3(6ΠΤ. τδ έξης «ρ^ς &ι<οχ^«ν τών χαχών υποσχέσεως» χαλ 
της πρδς τδν Θε^^ν δεήαεως. *Αλλ* ο(Γ δύναται ταΰτα 
προσιγγίσαι τψ βεψ, Αν μήί τδν δροφον ΑποστεγΑ- 
οωσι, τΑς χεράμους χα\ τδν χουν χα\ τήν|Αλλΐ|ν 
δλην δια/^ίίφαντες. Όροφος δέ έστιν Ιν ήμίν τδ λο- 
γΐίττιχδν της ψυχής, ώς τών έν ήμΙν πάντων ύπιρ- χί(μ<Υον* έχει δΐ τούτο πολλήν ώσπερ Ολη ν έπιχειμένην τ^^ν πρδς τ Α πΑθη χα\ τΑ γήΙνα οχέαιν• 
ΌΓανο3ν ή σχένις αΟτη διΑ τών προειρημένων τεσαΑρων λυθ{ χα\ Αποτιναχθ{, τότε ώς Αληθώς 
δυνΑμεθα χαλασθηνιι, τουτέστιν Αληθώς ταπ8ΐνωθ?[ναι χα\ προσπεσείν χα\ «ροαεγγίααι τφ Κυρί(ρ• 
χα\ αΐτήααι χα\ λαβείν παρ* αύτοΰ τ^ν Γάαιν• 

86(Ις•ΐ3η(1ο (361» βυηΐ Ι8(3 ρ(Βηίΐ6ηα3{ ορ6Γ3? ΠνεταιΙδ ταΰτα τΑ της μετανοίας έργα πΑτε^ 
ςη»η(1ον6η•αΧ6δβ3ΐη€ίνΙΐαΐοηιβιΐ3ίη, Γ(ΐ6δί,ςπΛΐια• δτβν^^βνδ *Ιησοΰς Ιπ\ τ^ν Ιδίαν πύλιν, τουτέατι •* Ρΐη1. χχ-χιι• •. ίΐί ι:οΜ:ιΐΑ}Γ. ι» Ιβτκν ίδιος ώ; ύπ* «ΰτο(ι χτιβ^ιΐς, χαΟ&ιηρ χαΐ 4 
Εδαγγ(λΐ9τής «ιρ\ αδτοΟ φησιν, βτι* ι Εις τί *Μλ 
ήλθ<» χα\ οΐ β(θΐ «ύτ(ν «•^ «αρέλαβον* ββοι βΙ Ιλβ• 
βον αύτ6ν| Ιδωχβν αύτοίς 1ξ0ν9{αν τέχνα β&ο3 γενέ- 
β6αι, ««Ις «ιστεύουφίν (Ε^ τ6 βνομα αύτοδ. ι Δι6 
Χ9ΐ\ Ι ιηραλιιτιχ^ νους μιτί πίτηως οδτω προοικ- 
«&ν, τ^χνον «600ς έχούβι τηιρ* αύτοΰ, χα\ τήν &?€-» 
ϋν χα\ $1ιν (ασιν λαμβάνιι• χα\ ού ταΟτ* μόνον, 
Αλλ& χα\ θΟναμιν «ροσΧαμβάνη τίν χράββατον 
«Τρβιν, χα\ φ{ρ<ΐν έφ* $ 1^^x^ιτο. Κράββαιον βΙ 
ν•ήβ«(^ ^ βωμα φ πρ09χ<ιται, χα\ δι' οδ των Ιρ- 
γ«ν &ντέχβται τής Αμαρτίας, ό ταΐς σβρχιχαΤς όρέ- 
ξ•9ΐν Ι«^μ•νος νους. Η«τ& βέ τήν Γα«•.ν &γων έστ\ 
«4 «ωμα χα\ φίρων ώς ύποχκίριον ό ήμέτιρος νους, ρΓίαιη Ιρβίοι 6&Ι ρηβ^ϋιιηι ςιιία ίκΐ Ιρβο Γ:ιειυ> β<«, 
ρΓΟαΙ Ενλη|βΠ9ΐΑ ϋβ Ιρ'Ό ύΙχΗ : « Ια ρΓορΗ» νοπΗ 
61 ιοί €1101 ηοη τβοβρβηιηΐ ; ΐ|αοΐφΐοΐ ηιιΐβιιι Γοη*• 
ρ€πιηΐ βιιπι• (ΙμΙΗ βιΐ ροίθβΐηΐβια Οϋοβ Μ Αβπ• 
Ιιίβ ςιιί εΓ€(Ιυηΐ Ιη ηοοιίηβ φβ*^• » Ιιΐοο βΐ ηιβη» 
ρ^ΓλΙγϋοιι ίΐΑ €111» 0<ΐ€ ρΓΟοαιηΐΜη• •ϋΐ(ιιη λαϋίι μ 
ιιοηιΐιιο ΟΓιί §ρρο1ΐ3Γί, ν€ΐιίαιηςυ€ βΙιηυΙ €ΐιηι 52•ιΙ<- 
Ιλΐ€ λΰέΐρΐΐ, 61 Ιηιιιρ€Γ νΐΓ€§ ςιιοςιΐ6 €λρΊΐ {ΐ»1ι«- 
Ιηιη ΐο1ΐ6ΐΐιΙ!, 61 ιοΓ^ΓβικΙί Ιη φΐο]%ΰ€ΐ>«ΐ• ϋΐΑΐ)»ιυιη 
Τ6Γ0 ΊηΙβΠί^β•• €0Γριι§ Ιο ηιιο ]ΐ€6ί« 61 ρ€Γ ςοι>4 
ορβη ρ€€€αι{ ρ6Γρ6ΐΓ&ΐ ςαΙ €3πι{« ίη)ρ6(υ& ββςαιΙυΓ 
6οίιηυ$. δθιΐ ροβΐ •9η3Γιοη6ΐη» ηοη ιΙυοΗ Ιαηΐιιιιι 
«β'Ι 6ϋαιη ΙοΙΗι €0Γρυ§ ςααβΙ ΙηιίΓυπιοπίυιη ιιιίηιη 
ηο&ΐΓ9, 61 6)υ8ορ6 ίπαοΐιιβ 61 ορ6Γ9 ροβίιΐίβηΐί» 6Χ* χα\ Ιι' αύτοδ τβυς χαρίϊοίς χα\ τλ Ιργα της μιτα- Β ρΓοιίΜΐ ΙΐΑ υΐ τδάοηΐβ» 06υιη ||ΙθΓΐθ6(*η<, €ηη•ρΙ« νοίας Ιπιβειχνύμβνος, ώς χα\ τους ορώντας ^^ξάζιιν 
τ6ν β«^, βλέιηντας 86αγγ<λ(9τΙ)ν αήμιρον τ6ν χ8)ς 
^βλώντ,ν, άηόοττολον τ^ν βιώχτην, Οιολ^ν τ^ν λ||- 
«τήν, υΐ^ του ουρανίου Οατρ^ς τ^ν πρώην τοΖς 
χο^ροις Ιν^ιαιτώμ«νον• ύ 5έ Ρούλιι, χα\ ΑναβΑηις 
&ν χαρβί^ βιατιΟέμβνον, χα\ ικορ(υόμ<νον άιΑ Μξης 
•Ις Μζαν, τ& «ροχ6«Βτ•ιν Ιχάστ^ς ήμέρις ΙχΙ τ6 
»ρ•Ητον, Αώ χχ\ 6 Κύριος «ρ6ς το6ς ο(χ<ίους 
φηοίν * € Οΰτω λαμψίτω τ^ φως ημών ΚμπροτΟιν 
τών Ανθρώπων, δΐίως Κβωαιν Ομων τΑ χαλΑ Ιργα^ 
χαΐ δοξΑ^ω^ι τ^ν Πατέρα δμών τ^ Ιν το?ς ούραι- 
τοί^• » Τούτο Η φησιν» οΟχ 1χιδ«(χνυσθαι χβλιύων» 
Αλ3ιΑ βιοφιλώς «ολιτιύιοΒ» * χαΟΑχιρ βλ τ^ φως €ΐ6ηΐ6» 1ΐθ(ϋ6 6νιη|6ΐΐ8ΐ&ηι ςιιΙ ΙιογΙ ΓυΙ)Π€»ηιΐ»« 
ΐρο&ΐοίοιη ςοΊ ρβΓ•66αΐ0Γ, Ι1ΐ6αΐ0{αηι ςηΐ ρπκϋλίοΓ, 
βΙΙιιπι ΡιΐΗβ €0Βΐ6»ΐ!8 φΐΙ ρΓΐ(Ιΐ6 «ιη ροΓεΙβ €οητ6Γ• 

§α1ΐ2ΐΐΙΓ, ΐίβηΐφΐβ βΐ ρΙλΟαθτΗ, €6ΠΙ6Β16Ι 15€#0ιΜΙ§ 

Ιη €0Τ4ΐ6 ιη>ροη6ηΙ6ΐη, 6αηΐ6ΐη ι {Γοπα Ιη ιΙογιιιιι, 
8ΐη|[η|ίι (Γΐ6ΐ>η8 1η ηΐ6ϋα8 ρτο€8<1(ΜίϋΑ. ΡΐΌρΐ6Γ<|ΐιο4 
0οιιιίηθ8 ιΐιΙ <Ιΐ86ΐρηΙο• ΑΙχϋ : ^ 5Ιθ 1η€6αΐ Ιοχ ν^ 
81ΠΙ €οηηι Ιιοηι1ηϋΝΐ8, οι νΜβληΐ ορ6Πΐ τ684Γ8 ϋοηη 
βΙ {ΙοπΟοβηΐ Ρα(Γ6ηι ν68ΐηιπι ςΐι! Ιη €0βΠ8 68ΐ. "^ > 
Ο»» άίιΐι, ηοη ςα88ί ]ιιΙ)6Γ6ΐ ηο8 Ιη8(9ΐηΐ6Γ, 86ιΙ ρΙο 
€θην6Γ88Η ; 8ΐ€αΙ Ιαχ 8ΐιΐ6 Ι&Ιμγβ θ6ηΓο8 ΙηΐηβηΐΙαηι 
Ιηθ6€ΐ!(« ΙΙΑ ρί4 €θΐι?6Γ89ΐΐίο βΐηιυΐ €ησι 06αϋ8 πΐ6η• 
Ιεη ρ6ΐΠοίΙ• Κιιηνβ (|α6πΐ8ΐΙιηο4ΐυαι (ΐ6;8οη8 ΠιηΓιηη ΑΓριγματιύτως Ιφέλχ(ται τοΟς <φ6αλμοΙ)ς των ^ ηοη 86Γ6ΠΙ 8^ΐ6η4οίΗ8 ρλΠίείρβπι Ι8ΐΐ(ΐ8πιη8, Ιηο 

Αρώντων, 52 ^^««Κ ή •«βφΛής ιηλιτιία μβτΑ των ' # .-^-.^ * ι-^- ι--•.^- ^- -^-.ί ■ — ^* 

ΑφΟα}μών ΙχιαχΑται χα\ τί|ν διΑνΟΜίν. Κα\ χαθΑ• 
«ιρ «Αλ(ν {χ\ του ήλίαχου φωτ^ ο6 τ&ν μετέχοντα 
ν^ς λαμπρ<(τητος έπαινουμβν Α<ρα, ΑλΧΑ τδν Ιχοντχ 
χ«λ ι»ρέχοντα τήν αύγήν τϊ^ς Χαμπρότη,τος Ι^λιον, 
χΐν τλν Αέρα ώ; φωτεινών Ιπαινένωμβν, %69ψ μ^-* 
λον ν^ν Ι[\ιον; ο5τω χα\ 1κ\ του διΑ των Ιργων τ1|ς 
Αρι^ς ΙπιΚιιχνυμΙνου τήν του ηλίου τΙ^ς ΐιχαιοαύ« 
νη* λαμκρ^τα* ίνΑγιι γΑρ οίνος 8ύβΰς όρώμβνος 
«ρ^ τή[ν δόξαν του Ιν οδρανοίς Πατρ6ς, του ηλίου 
«ής διχαιοσύνης Χριατοδ• Κα\ Να τΑς μ8ίζους των 
Αρττών «αραλβίχ» νυν Ιγώ» βταν έιΑ τΐ^ς Ιιρ^ 
Ιχχληοίας αΟν δμΤν τφ ββφ «αριβτΑμβνος, στραφιΐς 
Ι8ω τοΟς μιτΑ ουνέαβώς τι χα\ χατανύξιως Ανακέμ- οαοι (ΐηΙ ΓαΙ|0Γΐ8 {ιιΙιιγ Ιΐ8ΐ>6( 61 ρίΓΐίΐηΓ 8θΐ6πι, 61 
8ΐ 8€Γβηι ηηίΑ ΙηεΙ(1ιΐ8 Ιβυιΐ&νβηπιυ^, ςηαηΐο ηιβί^ίο 
8θΐ6ηιΤ ΙΐΙι ιΐ6 60 ςιιΐ ρ6Γορ6η τΙηηϋ8 πΐΑη!Γ68ΐηΐ 
8θΠ8 ]η8ΐίι1φ 8ρΐ6ΐιϋθΓ6(η ; Ι816 βηΐιη, 8ΐ8ΐ1ηι βο 

€0η8ρ6€ΐΐΙ8 Γοΐΐ, 9(Ι(1α£ίΐ •ΐΙ £ΐθΓίΐΠ| Ρ&ΙΓ|8 (|ΙΐΙ 6^1 

Ιη €<βΓι«, 8θΗ8]υ8ΐ{ιΙφ €ΙΐΓΐ9ΐΙ• Ει οΐηΐ6]θΓ6λ οηιΐι» 
ΐΑΐη ▼ίηιιΐ68, 4|θ8ηαο Ιη Μΐηοΐλ ε€€ΐ68ΐι τοίιΐβοοη 
060 9(ΐ8ΐ8η8, €0η?6Γ8η8 ?Ι(Ι60 608 ςυΙ οοιη Ιηΐ6ΐΙΙ- 
ΐΐοηιΙ» 61 6οηιρηο6ΐΙοη6 1ΐ]τιηηο8 οηι(οη68<|η6 •ι1 
Μηηι ηίηυηΐ, ¥61 4|06πΐ(ΐ8ηι Ιη ηΐ6ϋΙΐ8ΐϊοη6 6οη1Ι• 
•ΐΑηΐ6αι» ηβτηοη Ιη 8ΐΐ6α(Ιο Αυ^^6ηι6ηι, αΑ Ιΐθ€ 80« 
Ιαιη 8ρ66ΐΑ6θΙιιηι ▼6ΐηΐΙ 8ρΐΓίΙη Μ βΟΙαίυβ, βηίιιιο* 
φΐ6 Γβρΐ6ΐη9, (ΓοΓίίΙοο. ςαΙ Ιη €6Βΐί8 681 εΐιΗ8ΐνιη 
ΡαΐΓ6ηι, ιΓη6 ηυο ηοηιο ί|ηΙϋςα6ηι ΐΜηΙ ροΐ6•1 ορ^ «Βντα^ τοΟς πρ6ς βι&ν Ομνους χα\ τΑς ψήνεις, % 9 Γ8γ!» 61 ρ6Γ ηα6πι ϋοπιΙηΙΙΝιβ οηιηΐη Πί€ΐ6 ρΓ08ρ6• 
•ΐΜνωντΑ τίνα χα\ σύννουν Ιστώτα χα\ Αχροώμ8νον, . ηςηο Α«1ν€ηΙηηΙ• 

3Ι8\ ύ&λ μόνης της θέας βύΟϋς ΙνΟους γίνομαι^ χα\ θυμήΚας κληροδμαι, χαΐ ΒοξΑζω τ^ Ιν οΟρανοΙς ιμ• 

^ρα Χριστ&ν, οι χωρίς ούβΙν ο6δ(\ς δύναται χοΐλΖν τών Χΐιλών^χαΙ δΓο^κΑν Ανθρώποις τ6 χατορθούμινον. 

*ΑλλΑ τί νυν Ιρουμεν πρ^ς τους μήτε σιωχώντας 86(1 ηηϊ<1 ιΙΙοΙηιυ• η<1 ςθ8 ηυΙ η6(|ΐΐ6 Ιη βϋβηΐίο 

Ιττώτας, μήτβ αυμψΑλλοντας, Αλλ3^ ουντυγχΑνοντας »<ΐ8ΐ8ηΐρ η€4η6 ρΜΐΙάηΚ» 86(1 1π(6Γ 86 €οηί^5ϋΐ3ηΐθΓ, Αλ^ήλοις, χα\ τήρ^ λογιχήν ημών «ρ^ς τ6ν βΛν 
λατριίαν χοβμιχ) τινι λογολβν/ίφ αυμφύροντας» 
«α\ μήτ8 αύτοΟς Αχούόντας τών Ιιρών χα\ θβοπνβύ- 
ΐΓ:ων λύγων, χα\ τοΟς θέλοντας Αχούειν κωλύοντας ; 
*Εω£ χΑτ<, & οΐίτοι, χωλανιΤτι Ιπ* Αμφοτέραις ταίς 
Ιγν^ις, ό βιοβίτης Αν βΐηβν Ηλίας, Αμα θέλοντες 
4χ\ κροηυχ^^ν αυν«Ιναι, χα\* λύγουι Αχ«ίρους τ< 61 ΒρΙΗΐυλΙΙ ηο8ΐπτ 91(11)611» ΑΑΰηΐιόηΙ ηυη(Ι«η&πι 
€οη]αιΐ8€6ηΐ Ιο<|ΐΐ8€ΐΐαΐθ(η ; ςυΐ ηοη 8θ1οπ: ηοη αη- 
4ΐίυιιΐ88€Γ08 8€Γηιοη68 άΜίϊΟ 8ρΙηΐιι 1η8ρ{Γα108, 8€«Ι 
6ΐίηηι 608 ςηΐ αηϋίΓΟ νοίηιιΐ €θΙιΙ5οηΐΤ ΙΙβίΐιιβηαο^ 

(|ΙΐΙ Ι8ΐϋ8 68118, €ΐλΙΙ(1ίθ8Γΐ8 Ιπ (ΙΟΜ ρ&Γί68 ! Τ1ΐ68ΐίΐ» 

<ΙΐΧ':88οΐ Ιΐ6ΐία8, ςηΐ 8ΐπιυ1 τοΙΐΐ8 οηΐΙοηΙ οι Ιηιρο^- 
ι«ηί$ ΐΓΐΤ€πΙΧ|υο 8€ΓΠΐοηϋΝΐ8 ίΐϊϋυΙ|(Γ6, ςυΙ ιι€(1«αι• •^ Ια η. ι, Π. •• ΜϊΐΐΙι• ?,. Μ* }23 0ΗΙ6ΟΒΙΙ ΡΑΙΑΜ^ΐ 114 1611 ροΐΐυβ ίιινίΰβαι βΥοηΙηιίηΊ ? υβ^υεςαο «ύ ΙβΙί) 
ν^ηί 11118 νβΓΐ)!$ ηοη αίΜΐίηβΐΜΐΙ^, 8β(Ι ϋοηιυιη οπι• 
Ιίοιιί» ι!οιηιιιη ηιβΓοοίίοηίβ, β ΐηπΙι&Γυιη ίαοΐβ* 
Ιί$? ϋοιηυαι ίη ςιι> ?6γ1)» ¥11% χΐβΓη» ιικϋπη- 
ΙιΐΓ Ιυιη οχ ηοϋίδ ςυί α Οβο ουηι δρβ ΙηεοηΓυ^ίΐΜΗ 
νίίαιη ροβοίπιηβ χίοηιαιη, Ιιιιη ^ ρηπβ Όβί Ι»Γ{;ΐ6η- 
ίίκ €19 (|υ! 6Χ 1οι» «ιιίη)3 βΐ ΐοΐα ιηβηΐβ ίΙΙυιη οΙ)8β« 
€Γΐιι(υΓ, ηοη 3η(6πι ϋδ ηατ, υΐ ίΐ& 1ο(|ιι»γ» ηόη Ιοί^ιη 
Ιΐη{;η0ΐιι 3<Ι θΓ9ΐΐίοηβπι οοηνβΠυηΐ. Νοη ρ6Γ Ιςηβπι 
ηυΜ % ηοΐιΐδ, ΓΓ&ΐΓύδ» 8ίουΙ 3 Ηο^ββ, Λά Οβυχη 83- 
ΰπΟοίΜΐη» 86(1 ροΓ ΥβΓίιυιη οΟογΙιιγ. Τυηο 6ΐί3(η Ο^υβ 
ι|υΙ«ΐ6η) βΑΟπΩΰίιιιη ί^ιΐ6θΙ>ΐ3(οιη 3€εβρίι, ίκη^^π^ ^<^ι*<' 
€χΐΓ»η6υιη βίΤβΓθηίοβ, <|υί ουηο ΟοΓβ ι^νβηυβ Ηογ- 
86η ίη$ιΐΓΓ6Χ6Γαηΐ, ί^ηβ βιοτο βροηΐβίη !ρ868 6Γααι« 
Ρ6ΙΙΙ6, 6οη8ΐΐιΐ)ριί 8υη(. άΧλά δΟ άλλήλαιν συμφΟείροντις Αλληλα, μΑλλον Μ 
αύτο\ βι* αλλήλων φ^8(ρ6μενοι ; 'Βοις πότ$ χΑνταΰ(^ 
των βημάτων της μαται<5τητος ούχ &φέξεσθβ, &λ^ 
τδνοΤκον της ιςροσβυχη; οίχον έμιτορει'ας, 1^ Ιμπ•• 
Αεία; λόγον Ι60ΐή98τ( ; οΤχον Ιν φ (δήματα (ωης αΙω- 
νΓου χαΐ λέγιται χα\ &χούβται * τά μίν ηαρ* ήμων* 
«(χουντών παρ3ι βεον μβτ* Ιλκίδος άχαταισχύντ^ 
τΙ}ν ζωήν τΙ^ν αΐώνιον, τ3^ ίΐ ι^αρ^^.τού β8θΟ, ^ι^ν* 
το; το!ς Ιξ βλης της ψυχής χα\ ^ια^νοίας αΙτοΰ«ιν 
αύτί]ν, άλλ' ούχ\ τοΓς μηδέ τΙ^ν γλώσίοιν ιΙ>ς εΙιπΓν 
<>λην ιιρ6ς τήν αΓτηνιν στρέφου#ιν. Ού Μ «υρ^ 
νυν ήμίν ή θυνία πρ^ς τ^ν βι^ν, άδβλφοί, χαΙάπερ 
έπι Μωιέως, άλλλ βι& λόγου τελβίται. Τότε τοίνυν 
ήν{χα κυρ\ τ^^ν θυοίαν άναφ&ρομένην ό θε&ς Ιβέ- 
β χετο, πυρ προοενεγχ^ντες άλλότριον (ξωΟεν οΙ μετί^ %ορϊ χατά Μωσέως έπαναιτάντες ύπδ του Ιερου πυοδς αυτομάτως έφορμήοΛντος «ύτοΓς χατεφλί. 
χΟησαν. Τίίη63ηιυ3 61 ηο8 ηβ 3ΐΐ6ηο8 86Γΐηοη68 !η ιβΐυιΐ 
Ι(ρίηΐυ3ΐ6 Οβ! ιΐιηηϋιιΐιιιη, Εθ€ΐ6$ί3πι ()ίοο, ίηΓ6Γ€(η- 

168, •1) Ιρ8ί8 ΟβΙ 86Γΐηθηϋ)08 |]3ΐηηβΠ10Γ« 0080161- 

Ιρ808 Ι)0ΓΓ6η<]φ 8>6ηΐ6ηΐΐ9β <Ι&ιηη3(ίοη»β^υβ Γ608 
β1Ώ€ΐ6ηΐ68• Απΐ6ο, οΙ>86εΓθ, ϋπ)63πιιΐ8, 61 α5ςιιβ(}υπ^ 

1)60 €001 Π)6ΐυ Α88ΐ3ΐ3ΐηυ8, ΟΓ3ΐΙθη68 οίίβΓαιτιη8. 
ΙΙίηΟ 301601 6{Γ688ί 08160(130108 η08ΐΓ301 10 Οΐβΐίο» 

ιοοιααι €οοτ6Γ3ίοο6οι « ΙυοΗ8, ηΐ3χ1οΐ6 ιη]υ8ΐί8,, 

Ιΐ6(|03(|α301 (Ι^νΙεΓΐ ; ]αΓ3ηΐ60ΐ3, ρΓ2686ΓΐΙΟΐ (1β 0160• 

ίιείο, ίυ3ΐ6ηΐ68; 3 ΐΟΓρΙϋυβ ¥6Γΐ)ί8 λΙ)8ΐίη60ΐβ$^ 

ς03η(0 αΐ3(;ίδ 3 ρΓΟ&ΓΟβ'ΐβ 0ρ6Πΐ)ν8• 1 ΒΙΐΐ6(ϋ6(ίθη6| 
3 ϋοΙΟ, 3 80ρ6Γΐίΐ ; 00106 Οΐ60)1)Πΐηΐ, 8608001 001- Φοβηθώμεν 81^ χα\ ημείς, μή λόγους Ιξωθεν &λ^ 
λοτρ{ους τφ λογιχφ τούτφ του βεοΟ 9υοια9τηρΙ(μ, 
τ9{ Έχχληοίςι λέγω, προοάγοντες 6π& των Ιν α6τ{ 
9ε(ων λόγων <1ς τέλος χαταχριθωμεν, τής &κευ« 
χτα{ας φωνής χα\ χιιτα^ίχης έ«υτοΟς &ξίους έντ(3• 
θεν άπεργανάμενοι. Να\ φοβηΟώμεν, καρχχαλώ, χβλ 
μέχρις &ν &μεν ένταυΟοΐ μετά φόβου τφ βεφ 'Μμι^ 
στάμενοι τ^^ν ΕχεοΕ&ν ιτροοΔγωμίν * εξελθόντες 6έ 
των 2>8ε, τ^ν εντεύθεν έπΙ τ^ χρεΤττον των τρόπων 
μεταβολήν ένβειξώμεΟα, χερβών ο5χ ήττώμενοι, χα\ 
μάλιστα των άβ{χων • βρχους φεύγοντες, χα\ μάλι- 
στα τους έπ\ ψεύόει • αίσ/ρών άπεχόμενοι ^ημά70»ν« ιιοοι 86600<Ιοια <1ΙτΙθ30ΐ ΐ60)ρ6Γ30ΐί30ΐ ηιθ(ΐ6Γ3θΐ68|^ β πόσψ δίι μάλλον των χατλ ταύτα πρχγμάτων, χα• 1166000 ΤΟγΙιΟ ΐη6ΐυφΙ0 (ΙίΥίοΟ €0Γρα8 Γ6Γ60Ι68 8611 
Μ3|(Ι8 311θ1ΐ6ηΐ68, 0110*1106 Υ6ΓΟ€ΟΓρθτ!8 Γΐΐίΐΐοΐίοοί- 
1)08 Βά ρηΐΜ ΙαΓρ68ςα6 0006θρΊ866θΐί38 3Χ)]6€ΐΙ 

€ΐ ΙιοοιΙϋιιί• 3 ΡααΙο (]ί866ο1«8 6ΐ€02η0866ηΐ68ςυο- 
ιιΙαοι, 81 8660011001 4!3Γη6ηι νίναοιθ8«^ ΟΙΟΓΪΟαίαΓ, 8ΐ 

'ΥβΓΟ δρΙτΗΟ 0ρ«Γ3 €3Τθί8 Ι00Γΐίβ€9Υ6Γ!αΐ08, Ϊ0 83Κ• 

€θΐ3 τΊγ6ΐοο8, Ιοάο 3ά |;Ιοπ3θΐ 061.00)068 ΐ|θΙ ηοη 
6008ρΐ€ΐ60ΐ, 3ΐ1ϋο66ηιυ8, ςαι ηοδοοοΐ άοοιοαι ίβιβοι 

€1ΐΠ8ΐθηΐ 'ΙΟ 80*18 βΐΐγΐίδ ίθΓΓ6, 3 ^00 8ρ!πΐ03ΐί8 6Χ- 
3ΐίη{ρηΐΟΓ (Ι6ΐ)ίϋΐ1ΐ(ΐ•, ςυί ]θΙ)01 860808. ρ6Γ06ρΐίθη68- 
1106 €ΟΓρθΗ8 3(1 ίρ800) 8ρ1ηΐ3Π ρ*13ς.06 (1ί8€Γ6ΐΙθΟΟ 
ίΟΓΓβ 61 3ΐΙθ|ΐ6Γ6, 000 λΙΐΙΟΟΙ 35 618 ΜοΙίΟ Γ6ΓΓ| 6ΐ 

«({οιίΐιί, ςο3 νΙα 3$€6η^3η)α8 3(1 ν6Γ30ΐ (Ιοοιοοι οο- 

§ΙΓ30), 60Κΐβ8ΐ6ΟΙ (ϋ€0 61 8θρ6Γ03ηΐ Ι^^ΙΟΟΟΟΙ θΙ>ί Γβ- 
£031 €ΙΐΓί8ΐ08 1ΐ9βΓ68 6ΐ 1681310Γ ΟΟδΙβΡ» 6θ! %\Οτ\λ^ ταλαλιάς, βόλου, μιγαλαυχίας* ιεάν μέλος, πά^αγ 
αΓσθησιν νψ παιδαγωγοΰντες Οεόφρονι, χά\ φέροντες 
σΙ}ν λόγφ χαΐ φόβφ θε{(ρ τ6 σώμα Χ(χ\ άναφέροντβς, 
άλλ* ούχ ύπ6 του σώματος πρ^ς τάς αύτου χαμερ- 
π£?ς χα\ βδελυράς ορέξεις χαταφερόμενοΙ τε χα\ 
χατεχόμενοι, παρά του Παύλου μαθόντες τβ χα\ 
γινώσχοντες, ώς εΐ μέν χατά σάρχα ζώμεν, μέλλο- 
μεν άποθνήσχε.ιν « εΐ όλ ιτνεύματκ τάς πράξεις του 
σώματος 53 βοινατοΰμβν,. εΙς αΙώνας ζησώμβθα. 
Κα\ νυν πρ^ς βόξαν βεου χινήσωμεν πάντας τοΟς 
ορώντας ημάς, έπιγνόντας ώς ό οΤχος ούτος τδν Χρι* 
στ^ έν Ιαυτφ φέρει, τους χατά ψυχήν παραλύτους 
σφίγγοντα χα\ χελεύοντα τάς σωματιχάς αίσβήσεις 
χα\. αντιλήψεις πνευματιχ^ χαΐ θεοφίλεΤ 6ανο£^ 
■^ πρ^ς αύτ6ν αΓρειν τε χαΐ άνάγεκν, άλλ' ούχ ύη* αύ- τΐηοδ, ΙιοηοΓ 61 3ϋθΓΑΐΙθ €00) 9Βΐ6Γηο 6]θ8 ΡαΐΓβ των άιυνέτως φέρεσθαί τε χα\ χαταφέρεσθαι* χ«\ 
Ο6^οοο 83η€ΐί8δΙιρο 1)υηο<]α6 61 ▼1νία€30ΐ6 8ρ{π(ο, ούτως ύπάγειν ε(ς τ^ν βντως ήμέτερον οΙχον, ν^ν 
ιιοηο 61 ΙοοιρβΓ 61 10 8Φ€υΐ3 82}θο1θΓθΐο. Αηιβο. ούρα,ν&ν λέγω χα\ τ6ν ύπερουρίν.ον χώρον, ίνθα νυν 

Χριστές 6 χληρονόμος χαι χληροβότης ημών * φ πρέπει δόξα, χράτος, τιμή» χαΐ προσχύνησις συν τφ 
άνάρχφ αύτοΰ Πατρ\ χα\ τφ τΜίναγΕφ χαι άγχθφ χα\ ζωοποιφ Ιΐνεύματ*., νυν χι\ ά<\> χα\ εΙς τους 
αιώνας των α(ώνοιν• "Αμήν. ΙΙΟΜΙϋΑ χι. 
1η 9'οΓΜ8αιιι αϋ νΊνί/ί€αηί ΰτηϋΦη ΟοοιιηΙ Νοϋη ^δίνί 

€Γαχ εΐιπ8ΐί 31) 30ΐίςϋ}8 β6θ6Γ3ΐιοηϋ)θ8 ηιγδίίοο 

Μι ρΓΧΟΗθϋ3ΐ3, 61 ρΓ«ϋ2αΓ9ΐΐ3 ; 61 06100 ΟΙΙ()υ310 ΟΜΙΛΙΑ ΙΑ' (Ι). 

ΕΙς τδ^ τίμιοτ ηαΧ ζφοΛο(όγ Σταυρότ» 

*0 του Χρίστου σταυρός προανεχηρύττετο χα\ 
προετυτιοΰτο μυστιχώς ΪΥ, γενεών άρχζίων, χα: ού- Ο) ΙΙιθ6 60ΒΙ 86ςα6η1ί ρΓίοοδ 6(1ίϋίΙ ΟΐΓ ΓΗ(1. Ι1ε\ΐ1ΐΰΒΐβ% ρ. 23 οΐ 60. «5 ΗΟίΠΙΙΑΧΙ 126 

«£^< ΐϊοτ* χατηλλάγη τφ Θεφ χω^Ας τζ; του στ•υρο« Α Ιη |^:ιϋ»ιιι 1>6ΐ γ6ιΙΠ| ηΙβί:|Ι^ νΙηΐι(•πι οτ«οΐ9. Ροβΐ 

ΟΓί^ίηαΙβηι 'ύΐζτα Ιη ρ9Γ9ΐ(Ιί30 Οβί ρ6Τ Π^Ααηι ΐΝοκ- ^νάμ€ως • μ«τά γλρ τήν προγονιχί^ν έχβίνην έν τώ 
ικαραβδίσφ τοΙ3 Θβοΰ β^ά του ξύλου παρά^β^ν ή μ^ 
άίμαρχίοί Αν4ζη9βν, ήμεΙς ζ]^ ά^θάνομεν χα\ κρ% 
τοΟ βωματιχοΟ θ.ανάτ^υ τίν ^ής ψνχ^ς ύκοβτάντε; 
θάνατον, ός Ιβτιν ό &π^ τοά ββου ταύτη; χωρισμός" 
δ & (ζώμ<ν μετλ τ^ν ικαράβασιν, τ|1 ίίμαρτίί^ |ζώ« 
μ»ν, χα\ τ|) χατά β^ριςοι ζω|| * ή $1^ &μαρτ(α τώ ν^μφ 
του θΐου ο6}( ύποτ^^αβται * ουδέ γ&ρ βύναταν, χα\ 
θ{ έν βαρχΐ ζώντες βεφ. άρί9Λ{, ού δύνανται. *^ΐ(£> 
τοΝυν, ώς χα\ δ *Απόστολ^ φηοη, ε Ή β^φξ έπ^ 
ίομεΤ χατά του πνεύματος, χα\ τδ τΛεϋμα χατά τ^ 
^αρχβς' > δ δ&βεδς πνεΟμά Ιατι, χαΐ αύτοαγαθδτης 
χα*: αρετή, χα\ τούτου χαν είχδνα χα\ δμο{ο>9ΐν τδ βΐΌββί^ηοη Γ6?ηηΐ ςιιΜβαι (Μοοαίαπι,Ίιοι Μΐβπι 
ιηοπαΐ εηηιΐΜ, ^ηίιη^ ρηα» ςηαιη οοΓροΓί» ιαοΠβιιι 
βιιΒβυιιΐββ., ΐ|η» 691 ιηίιη» λν6Γ8ΐο 2 Οβο. Οηο<! βΐ 
^ΙΙιυο ρο»| ρη^νβΗολΙΙοΒβη τιιίιηηΒ ηοη ηΐβΐ ρβο* 
€ΐιΓι 61 α^τΐ^ \\{9ί 6Γ8ΙΙΙΙΙ• τΙγ! ; ρ666&ΐιιιη »1ΐί6:Η 
16(1 0•ί ηοο βυΙ)}α4!6( ; ιμμι 6ηίιιι ρο(6βΐ ^ !>!€ βΙ ^ΐ'^ 

^Μηΐ6& 8θ€0[ΗΐυΐΙΙ ϋ•Γη6(ΙΙ ΟβΟ ρΐ86θΤ6 ηθΐ) ρθ>91Ι!ΐΙ 

{Ι^η €υιΐ|« αϊ (!)οίι Αρο8ΐ<ι1«§ **, οαγο οοηο^ρί^οΐΙ ι<}•' 
▼βΓ»ιΐ6 •ρίη(αιΤΗ βίβρίηΐιη »^?6Γ&ιι8 ΟίΒ^πι, Οβαβ- 
<|η6βίΐ•ρΙπΐυ$βΓιρΒ3)>οηί(89 ΐρβιςυβ τΐΠα», »ηίι»« 
«αΐ€^ηι ηοδίΡΐ αϋ β]υ8 8{ιηΠίΐυ<!:ιΐ6η) Ϊλολλ νΙΓιβίυΓ 
ρβΓ ρ60€8ΐαιιι, ςοοιιιοϋο ίΐβπ ρο$86ΐ ηΐ <ιιιί8 6Χ οηιηί- ««$ϋμά έ(ΐτι τδ ήμέτερον, χαΟ' & χα\ διά της άμα|κ ΐ^,, ι,ηογβΐΜΓ 61 Ιη βρίπΐϋ 0«ί αιηίοίΐίαηι Γβοηρβ- <ίας ήχρ^{ο>τα^, ιιώς ?^ν δυνατδν άνανεωθηνα^ τίνα 
%Λ^ ^ι^άντων: χα\ φίλ^ωθήνη τφ θεώ έν τ:νβύ;.'.ς^τί 
14^ χβ^τα^γηθείαικ της αμαρτίας χα\ -^ χατά 
σΑρτΜ (ωης ; ΤοΟτο δέ έατ&ν δτοΰ 3^|>«ατοΰ αταυρδς, 
^ της αμαρτία^• χατάργησις. Διδ χα{ τι^ των ίεοτ 
9δ(|«)ν ημών Πα^^^ρων έρωτηθ£>ς τηρά τ^νοφ τ{ί>ν 
άπίατοιν, είχβρ εΙς ιδν έαταυρωμ^νον π^οζΜνβΐν^» 
Φη9\ν, είς τδν τΙ^ν άμαρτ(αν αταορώααντα• ΦΛοι δΙ 
98(Μ ΐΕολλο\ τών πρδ νδμου χαλ μετά νδμον^ μήττω 
'βοΑ στο^υροΰφανέντος^ ύχ* αύτοΰ του βεοΰ μεμαρ»- 
ΐιίρ^ηνχαι, χαΧ 6 βασιλεύς. χα\ προφήτης Δα^.δ. ώς 
«φντν^δντων τδτε τφ βεφ φΟ^ , < Έμ<Α δΙ^ φησ\, 
λίαν έτΐ{κήΟησαν οΐ φίλοι σονι δ Θ«δς. • Πώς οτ3.ν 
ίΐστν οί ιτρδ του σταυρού φ(λοι του βεου έχρημάτι• 
^ν; έγώ ύμίν• δποδείξιρ, έάχ^ μο^φΑδθεον χα\ φι- ^ ^ιί, 
λ^οον ο3ς ύπόσχητε. 

*0«κερ μήπφ χβφ^γενομΙνοΜ τ•5. άνδρώτΓου τί^ς 
94 ίψβ9^1ρ^9 ^«^ υΙου της λνρμία;, του *Λντιχρί- 
στου λέγω, ό ήγαπημίνος τφ. Χριστώ φησι (Ιεολ<$- 
γος • € Κα\ νυν, άγαιπ^το\, δ Αντίχριστος Ιστιν • ι 
«*?«!> χαΐ δ στβυρδς ί^ν έν τοϊς 7;ρογεν^σ,τ^ρο•.ς χλ\ 
«ρδ του τελεσθήναι • δ γάρ. μίγβς Οαΰλος σαφέ• 
ατε^ ή|Αβ^ δνδ^σχψν, «ώς χαΐ μήπω παρχγενδ- 
ΙΚνος Ιν ί^μΐχ έστιν δ Αντίχριστος, φησίν • ι Ότι 
"Οδ μυστ^»0Μ αύ^ίοΰ ενεργείται έν ήμΖν. ιε Ο&τω δή 
χα\ δ ^α»ρδς του Χρίστου μ/^τ»! γεγονώς έν τοΙς 
Λρροπάιορβεν,^ * τδ γάρ μυστήριον αυτού, ένηργείτο 
-*ν αύ'οίς ' χαΐ ίνα νυν άφώ τδν 'Άβελ, τδν Σίϊ0, τδν 
Ένώς, τδν. Ένώχ, Νώέ τ« χά\ τους μέχρι Νώε τώ 
βεφ εύηρεστηχδτας^ χαΙ ε( τις έγγΛς μ&τ* αδτους, 
λρξομαι^ δΐ άπδ *Α6ραάμ, δς πατήρ έχρη^μάτι» 
7:ολ>ών έ^ών» τών μλν /Ιουδαίων έχ σαρχδς^ ημών 
δέ έχ πίστεως. *ίν* οδν έκ τούτου του χατά ΐΓ;εϋμα 
πατρδς ημών &ρ;ωμα< γ,αΧ αύτης της χατ' αύτδν 
άγαΟοΟ ά<>/τ^ς χα\ της πρ<•«ης τζαο^ Θίου ΧΑήίβως, 
τίνα ττρώτην άφηχει φωνήν ποδς αύτδν λαλή^ας ^ 
βίδς; < Τ8ξ•λβε Ιΰ€ της γτν;/ο'4 χα^ έκ- της συγ- 
γενείας σου, χα^ δε\>ρο είς γην ήν4ν σβι-δίίξω. ι ΊΛτ 
γοΟν μν3«ή[ρι4ν 'ζο^ σ:τα4>ρον. έν έ^υτ§: φέρει αΙΗη ή 
φωνή• τβυτο γάρ έστιν Λντιχρυ; δ Παδ^δχαυ^ 
χώμε^ος εν τφ σταυρώ >.έγ•ι δτι • ι ΈμοΙ δ κδτμος 
δσταύρωται. ι Κατά γάρ τνν φυγδ'/τα *:ήν πατρίδα ηΐ, ηΜίΙιΐΜΐ Μβίΐβ ρ6668ΐο 61 ΟΑτηβϋ οοηνοΓβαΐίο* 

Μ•^Ηθ€ βΐίΐ ΟρΟβ ΟΓΜβΪΒ εΐΐΓί8ΐί• Ιη ηΟΑ ΓβρβΓίηΐΓ 

ρ<>6€9ΐί 85οΙί(Ιο. 0(ΐ8ΐηοΙ»Γ6Βΐ ιιηιιι 6Χ η08ΐΓί8 Ρ.1• 
ΙΗ)ΚΙ8 ϋύ\ 8ρΊπ(Ό ρΙβηί8 »Ι^ ίι^ΟιΙβΙί ηυοάλπι 9ηΐ6Γ- 
Γ0Κ8ηΐ8 9η €?64)«Γ6( ίη 'ΟπκΙΑιιιηι ! €6ΓΐΟ, 1η(|ΐιΙι, 
€Ρ6(Ιο Ιη 611ΠΙ ηυΐ ρβεοιίυιη €πΐ€ίΟχίΐ.Αηιί6ί ςιΓι^βητ 
ΒοΙ» <|ηοπιηι ηοη ρ&Γηΐ8 βπαΐ ηαιη6Π]8 (ιιπι «ηΐ6 
Ιοιη ρο8ΐΙΰ{6Πΐ, 6ηΐ€6 ηοπ(]υπ)Π)8ηΐΓ6$ΐ8ΐ8 8ΐ) Ιρ8α 
Οΰο 86€βρ6ΓΐιπΙ ΐ68ΐίηιοηΙηιη, 61 ΟινΊϋ ρΓορ(ΐ6ΐ.> 
6ϋ*6χς»ί 88η6 6 1>6ί ιηιΐοίβ Ιυπι ΐ6πιροη8 6πι1 
εΙΙΗιΙ βυΐ6ηι, 8ίι, ηίαιίβ Ιιοηοπ0€3ΐί 8υηΐ βηιΐοΐ 
Ιυι, 0608 *\ ι Ουοπιοάσ 6Γβο 6886 ροΐ6Γηηΐ ηηι 
&ηΐ6€?α66ΐη Μ 8ΐιι)6ΐ νοΰΐΓβηκίΓ ? Εη 6^0 ▼οΙ>ΐ8 
Ιιι^ίΐΐιο, 8*1 ιι>6Αΐθπι ρΙοΗΐ 6ΐοΙ)ο<1ί6ΐιΐ6ηι ηιίΙΓι ρΓΧ• 0«6ΐ« αά ηοιΙνίΒ, βΙ>Ι 8η1β 8(1?60ΐΐΗη λοηιΙιΓΐ5^ 
ροοόλΐΙ» βΐίί ΙηκιηίΐαΓι^, η6πιρ6 Αη4ίο1ιπ8(ο ΙηηΐΜΐ») 
ϋ6ΐθ€ΐη8 εΐΐΡΐ8(ο Τ1ΐ6θ1θ]^ιΐ8 αΗ ; € €ΙΐλΓΊ58ΐπ)Ι, ]ιιη 
ηυηο Αηϋεΐιηείυ» ν6ηιΐ, » 6ΐ ΟΓϋχ 6γ41 ηρυίϊ ρΗδΟΟΐ 
πιηΙιο ρπυβ ςαβπι οοηρΙβτοΙυΓ• λΐ3^ηη8 ΰηίπι 
Ρ8υ1υ8 <ΙΙ86ΓΙ& ηο8 ιΙθ€6η8 ςιιοπκκίο ηοηιΐυηι &ϋ 
ηο&3^V6η^( Αιι1ί€ΐιΐ'ί31ιΐ8, ιΙίαΙίΑηίΡη ({ποιΐ 6]ιΐ8 πιγ- 
8(6Γίαπι ]ηπίΐ ορ6Γ&ΐυΓ Ιιν ηοΐιίβ ; Η3 ςηοηιιο Γιε6ΐ 
ηοικίηηι Γιιΐ^ερβί €ηιχ εΐ)Γί8(ι, Ι3ΐη6η 8ριιϋ ρΓοητη8 
6κιΐ ; 6}ΐΐ8 6Νΐηι ιη^δΧ^^πιιη) ]3ηι ίη ίρ&ί8 ρ6Γη€ί6ΐ)3- 
ϋΐΓ. (>ΐιιί98Ί8 βηΐιπ ΑΙ^, δ6ΐΗ,Εηθ8,Η<:ηο€)ι, Νοβ6ΐ 
ρ>ΐ^ιΐ6 υβςιιβ &(} I^06 61 8ΐ »ΙΗ ςυί Οβο ρ1θ6»6τυη(, 
ιηοίρίαηι &1> Αΐκαίιαιη ηπί 3ρρ6Η8ΐα8 Γυίΐ ραΐβί 
Ι>-ιριιΙ18Γϋΐιι |6ηΐίΜηι• 1ϋ(1»οηΜη ςιΓιϋ«ΐΒ 6Χ β»Ρΐι«, 
ιιθΗ(6Ε ηυΐβιη 6Χ Ωάβ• Α^θ(ΐ4ΐιη, 32> Ιβίο ρ8ΐΓβ ηο- 

8ΐΓ(^ $ρΊΓίΚΐ3ΐί 6^ 2ΐ) €]ΐΙ8^ ρίφ €0»ν«Ρ8βΐίθΙΐΙβ. ρΠΝ- 

€'φίο, α1> 6]\ιβ ρηιη8 α Πβο νο€α1ίο»6 Ιη€ίρί«ιη : 
ηηοΐΜπαπ) ρπιηαηΛ νθ€€ΐη ρΓΟίιιΗι 1>βη8• 6«4η αίΤί- 

1«δ: «Ε£;Γ64ί€Γ€ Ι^βΙίτΓΓΟ Ιϋ», βΐ (^ €0^110 λίοΟβ ΙϋΠ, 
64 ΥΡΠί ίη ΙβΡΓΛΓΠ ςΐί8ηΐ ΙΙΙΟΓιΒΙΤΑΙΚ) Ι44)ίν >]ΡΰΓΓΟ 1»ϋ3 

Ιο^ϋβία 866αιη ΓβΓΐ ογοοι» η)χΛΐ6ΡίυΛ». 0«μ^ αρβπβ 
Ο8«οη<ϋ1 Ραυίυβ φΐί ίη οπιεο ^)οπαΙ)8(υΓ «ϋεβη8 : 
ε ΜΜη ιηυηϋαβ ΟΓυοίΟι^υδ 6$1 **. ν Οιιί 6«ί!Α Γη^Ι 
ρα4ι4»ιη 61 ιηιιηιΐιιιη ίιί ρβΓροΐυιιιη, ίΙΠ ραΐΓΐ» 
56ΰ«ιη(1υπι εβΐΓη6ΐιϊ 64 ηιιιηϋυδ ίΐχ^τΓβηιρίυβ ι8ΐ 6( 
3^ο11ΐΗ8- : Ιιοο ααΐ6ΐη 68ΐ νθτα- οτητ. •» βλίΜ. ν, 17. ••• Ρ$8ΐ. οχχχνιΐί, 17. " ΟλΙιΙ. νι II. ΙίΙ ΟΒΕΰΟΚΙΙ ΡΑΙΛΜΛ! Ιίί 

4 «^ χ^βμον ίμζχΛύτμητΧ, ή χατ& σάρχα «ιτρ\ς χα\ ό χάνμοζ Ινιχρώθη «α\ χατήρπ^^* ^^ τοΟτ^ 
έστιν ό σταυρός• 
Κά ΑΙ)η1)•πι, <αΐ€ΐη ρτ!υβςο«η ΙαιρΙοπιηι ιοοίβΐ»- Α *Αλλά ικρδς μίν τ^ν *Αβρα&μ μήιιω φυγ^α Ι^σι Γα{ΐ8$οΐ : Ε^τβύβτβ, ιΐ( Οβιιβ, άβ (βΓη, 6ΐ ιΐ6 ίο^ηι- 
ΙΙοηβ 1 08,61 τι«1β ιη ΐβΓΤΑΐη ηοη ςυΐιΐβιη ίηΐβιτλαι ςοιιη 
ΙίΙ)Ι ά^βτο^ 9^ ^υ&η ΐΗιΙ πιοηιΙητβΓΟ. Αά Νογιβη ιιι« 
Ι6ΐη, ροιιςαιηι Γη^Ι^Μΐ «χ Λ%γρ\ο ιηοηίβηιςίΜ β•€€ΐι- 
<Κ5•βΐ» «ΐυΙά ϋΙχΗ ρΓΐιηο Γΐ€ΐι ^ά ββαι ¥θχ Οβ! Τ ι 8ο1τβ 
€2ΐε6λΐη€ηΐΑ ρ«<1οιιι ΐιιοπιηι• » ΑΠαΑ 1ιθ€ βιΐ €ηΐΰ1• 
Βΐ|»ΐ6Ηαιη ρποι &Γ6ΐΙΐ8ίιηβ βαΐΜβςιιβηι• Οαιηιτί•, 
•Ιι, βχ Μιυρίο βχίγΙιΐΙ, ΡΙΐΑηοηΙ$ οΐΝΐΜ|υΙο Γβηαη* 
Ιΐ»8ΐ1« ΡΙΐ3Πΐοη{β ΟΠ» Οϋαι τοοιγ! ρ^ΓνΙ Γβοίίΐΐ, βΙ 
4|Ηϋΐΐιιπι ία κο βηΐ» ιηοηϋαβ ρβΓτβηι ίΐιΐιιιιΙ&ΐυβ 
ιοΙίΓυβ ΓιιΗ β( «?Α6η«ΐυ8, Μ(Ι ^^Ιιιιο οροπβΐ Ιβ ιϋ 
Ιΐ9Β€ 2(1(ΐ6Γβ, ςυ!(1 θΓβο ! 8ο1υ6 αιΐοβιιηβουι ρβϋοηι 
ΙαοΓυ.Ί) ; ΓβΓιηςυβ ρβΙϋοΜ ςα!1>υ8 ΙηάυΙυβ «ι Τ6•ϋ• τήν μΛΧ^ των ά6έών συναυλίαν» Έξελβι, 9^9\ν« Ιχ 
της γης σου, χα\ &ΰρο ΛΪς γην» ούχ ήν &ν σοι 8ώ- 
οω, Αλλ* ήν&ν σ•κ ββ(ξ»• ώς <ι* έχλ^νης &λληςγης 
ιτνιυματιχης ^ιχνυ|ΐένης• Πρ^ ^ τ6ν ΜύΛσίΛ^ 
|ατ& τδ φυγιΓν τΐ^ν ΑΓγυκτον» χα\ τ^ βρος Αναβή- 
ναι, τ( φη9ΐν ή κρλς αύν^ «ρώτη του β(ου φΐιινή ; 
€ Λϋσαι τ6 ύπ^μα Ικ των ικο^ν αου. ι 'Αλλ• 
τούτο του σταυρού μυστήριον, τφ προτίρφ «ρθ9• 
φυώ< Ικέμινον. ΕΙ γάρ χα\ της Αίγύχτου, νηβ^η 
έξήλ9•;, χαλ τήν Φαραώ 6^ραπ8(αν άγ^χας* χα1τ6 
χαλιίσθαι υ(^ς της θυγατρ^ Φαραώ 9ΐ8ρ<18βς, χαλ 
δσον τ^ ιΐς •έ Ι^χον 6 χόσμος ΙχιΓνος τΐ^ς «ονηρίς 
θ<ρακβ(ας Ιλύβη *λ\ χατήργηται, ΑλλΑ Μ σ« χα\ ιηϋΐιΐ», ςα» ορ^πηίοΓ ρβοοαίαη βΐ Ιβ α Ιβπτ» ^ ιτροσΟ»Ινα(« τ( τούτο ; Αυσαι ^ ^«^ημα 1« τδιι •ΑΐιοΐΑ βΓοεπί. δοΐτβ €Γ^ο Ι<1« ρβ<1ηιιι (οοηιηι αιΙ• 
εβ&ιηβπΐι, Ιιοο 6•Ι : ηοϋ ϋηρϋα• ΐΜοηΔοοι οπιβιη 
Ι» ρροΓλίο τΙΥθΓβ ; (ΙμΙπιιιογ βΐ ΙηίβΗηΐλίοΓ τΙΐ« 
Ββο 1(Ιυ6γ$9, ηβοηοη €θ|ΐΐλΐΙοηβ« αιηιΙ•« «ι Ιβχ 
Ιη ηβιηϋΓΐιροΙΙϋη•, <|α« Γ6ριιρΐ8ΐ1β|Ι οιβηΐΐι «ι €8|κ 
Μτλΐ ηο8 ίη )γ{ι^6 ρΓ€ΐ»ιΙ• ]ιιη• ηοη τΙ^οαΙ* ιιμ 
ορβΓΟίιΐΓ, τίποΐβ Οβί ν!8ΐθΗΐ8 {ηΐ6ΓΓβ€ΐα. Νοηη6 Ιιθ€ 
€Γ«οβιη (ΙίχθΗβΤΟΓηχ ββΐ βηίπι, αΐ $β€υη(1υαι <ϋταιιι 
Ρ•α!υιη Ιοςη3Γ '*'^*, €ηΐ€Ί0{βΓ6 €»Γ0«ηι ιολοι οηίη «οβώνβου* Ακο9έσ0αι τοΙς ββρματίνους χιτώνας 
ο!^ς Ινέδυαι» χα\ Ιν οΤς Ιν(ργ(1 ή Αμαρτία* «αΙ τΙ|ς 
Αγίας Αιη8ιαστέΧ1<ι γΐ^ς. Αυσαι οδν τούτο τ^^«<• 
λημα Ιχ των «ο^ν σου, ταυτ^ν Μ ιίικίν, μηχίτι 
χατΑ σΑρχα χα\ τ|1 Αμαρτί^ ζΙ^Ιι, άλλίί χαταρρ|« 
Ιήτω χα\ νιχρωθήτω ή Αντιχι&μΙν«| τφ β<φ ζ»^ χαλ 
τλ φρ^μα της σαριώς, χα\ ό Ιν τοΙς μίλισι ν^μος» 
6 έντιστρατιυόμινος τφ νόμφ τον νο6ς, χα\ αίχμα• 
λωτίζων τφ νδμφ τής Αμαρτίας, μηχέτι Ιιαχρα- 
τ(ίιω, μηδΙ Ιν•ργ«ίτω, τ] 8ύνάμ€ΐ τ1)ς θίοχτίας 

ΟιΙον Παύλοι» •|• γΐΐϋι 61 θοη€υρ!8€βηΐίίι. 

νιχρούμβνος. ^Λρ* ού τοδτ^ Ι^ιν '6 σταυρός ; Σταυρός γάρ Ιστκ κάλιν χατ^^ τ6ν 

ΐΓβΙν» τ^ σταυρώσαι τ^ ν&ρχα σΐιν τοΤς παΟήμασ* χα\ ταΖς Ιπι6υμίαις# 

Ριχίΐ €τ%ο 1)608 , ι 8ο1Υθ ϋίίεβαιηοηΐλ ρθθοηι Αΰσαι ο3ν^ φησ\, τ& ύκ^μα Ιχ των ΐΕΟ^ων σον'^ 
ΐποηίιη : 08111 ΐβΓη Ιο ςυι 8ΐλ8, ΙΟΓΠ 8«η6ϋι €81 ^'. ι 4 γ&ρ τη ^9* 4^ ^ Ιστηχας γη Αγία Ιστίν - Ιβή>Μ 
Ρ^ιηιΙβϋΑΐ ΙΙοχ8ΐ Ι8ΐβ 8βηη• ρ€Γ ογογ^πι Ιη ΙβΓτα 8Αιι* δΙ αύτφ Ι λ^ος τ^ μιτΑ τήν Ι«ιφάν€ΐαν του ΚυρίΜΐ 
'€ϋΟο8ϋοηοηι ροιΐ ιηαοΙΓΜίιΐΙοηβοι ΟοώΙηΙ βΐ ΟβΙ 6Ι £• χα\Θ8ονί χα\ Σωνήρος ήμων Πησοΰ Χριστοδ μΙλ• 
δ8ΐγ0ΐθΓΐ9αθ8ΐΗ ^β8α^^^^8ι^Γ!|ο^80I• ΤαοοβοΙηι λοντά Ιχ\ «ϊ^ςγήςβιΑ το5 σταυρού Ισβσθαι ΑγιΑ• ]Ιογ868 ΓυΙυπιιη ΟΙιγΗιΙ ρι«86οΐιαιη ρη8γΙ<ϋΙ• ςααο• 
<Ιο 6θη8ρ€χΙ( ΙΙΙιιά ηιΙ)*ι Ιη Ιιρασ Γ0Γβ806θΐΐ8 α<1ηιΊη- 
ΜΙβ 8ρ66(8εο1ιιπι• ΝίΙιιΙο ηιΊηυ8 γογοπι (ΙΐΥΐηίΓυηι 
€θπΐ6ΐηρΐ3ΐ!ο 6Γα6ΐ8 βΐΐιηι 681 ιιΐ58ΐ6Γΐαιιι, ρΗοΓΐ 
!11ο ιη3Γ!&ΐ6Γΐο ηΐ2]α8• Αηιΐκι οηίιη 1>ΐι ηογβίοηβ <16• 
€ΐ8ηοΙ, 6(ιη8{ηυ8 ΡααΙαβ» 61 ϋιγί ΡβΙγμ οο81γι : 
ηΐ6 ςα!ϋ6ΐιι ηοη <1ί€6η8 Ιαοιηπι : ΙΙ:ιηΑη8 ηιίΙιΙ €Γα- 
€ΐβχα8 681, 86ϋ6ΐ *(]]ΐ6ΐ6η8 : Εΐ €{0 οιυηϋο ; ΙιΙ υ6• 
ΓΟ ϋατη ηθ8 ηιοηβηΙ ηβ Ιη «Γοοβη ρπο 6πΐ66 6,866α• 
όαη Γ68ΐ1ηβηια8; ςα» 8πιΙ)0 8οηΐ αίΓ^ςοο €ηΐ6!8 
•6Γπιοη68 6ΐηιγ8ΐ6Γί8• Ι]{{ΙαΓ |αχΐι ργΙο8 6Γα6!8 ηΐ7• 
8ΐ6Ηυπι, ςυο<Ι ηΙΙιϋ 681 «Ηοά ίο Γης» αιηηιϋ, 2 ρλ- 
ΓβηΐΙΙιυβ €8πΐ8ΐΙ5υ8 86ρ6Γ8ΐΙθν 8ΐςοΙ<ΐ6ηι ρΙβΐ6ΐ6ηι σμ^ • τότβ γ4ρ 6 ΜωΟτΙΙς τήν τίτι μέλλουσαν ΐίΛρ» 
ουσίαν του Χρίστου προ<ώρα, «ρ^ τ6 μέγα θέαμ« 
1χ8?νο βλέπων, τήν Ιν κυρΧ {ροσ^^ομένην βΑτον* 
φστ8 χαλ ή Ιν θβφ θεωρία το5 σταυρού μνττήριάυ 
Ιστι, του προτέρΟί» Ιχβίνου μυστηρίου μβΤζον• Αδο 
γ&ρ βίναι ταΰτα χαλ 6 μέγας Παύλος χ»λ οΐ 08ΐο« 
55 Πατέρις ήμων αΐνίττονταΐ' 6 μίν μή μόνον 
λέγων, δτι Ό χβσμος Ιμο\ Ισταύρωται, ΑλλΑ κροσ* 
τιθ•\ς, δτς Κάγώ τφ χόσμφ• οΐ Α, παραγγέλλον- 
τβς ήμ?ν μή σχ8ύβ8ΐν Αναβαίνιιν Ικλ τ6ν σταυρ^^ 
κρ6 του σταυρού, ώς δύο ΐ9άντω; (ντων των λδγων 
χαΙτών μυστηρίων του σταυροΟ. Κατά μίν ο&ν τδ 
κρώτον του σταυρού μυστήριον, ΙΐΛρ Ιστ\ν ή φυγή 61 Γ6ϋ|[Ιθ86ηι Ιαιροϋΐυηΐ 6οηΥ6Γ88ΐΙοηβηι 61 6θΓρο• φ του χόσμου χαλ ή των χατ& σάρχα συγγσνων βιάζιυ• ή% 6Χ6Γ€{ΐ6ΐίο, ςιι», οΐ 8ΐΐ Ρ^υΐαβ, ρλπιηι ρΓ0(ΐ68(» 
|ΐ6Γ ΙιΧ6• ίη([υΑΐη, ηοη(1υ8 ηο1>Ί8€Γυ€ίηχυ8 681 βίουΙ 

6( ρ6068ΐΟΐη, 6008 Ι8(8 8!ΰ 6?υ({ί8ΐΗη8• 86€Ηη(ΙυθΙ 
Ρ0816Η08 6ηΐ6ΐ8 ΟΐγβΙΟΠΟΟΙ ηθ$αΐ6ΐ1ρ8! €Γ06ΐΟχΙ 
800108 ΟΙΟηΐΙΟ 61 ^08 6αρΙ<ϋΐ8ΐίΙ>08, 6001 |818 006 

•6ΐΓα|1ιοΐ• Νοη ρ688οηΙ ΙΠα οιηηΐηο ηθ8 Γυ|6Γ6 η6ο 
ίη ηοΙιΐ8 ηΐίοηιΙίΐοΓ ορ6Γ6Η, ηΐβΐ θ6οαι 6οηΐ6ηι- 
ρ!6ηιοΓ• Ν801 ςοαηιΐο τΐΓΐηιΐ8 6Χ6Γ€!ιίο 8<Ι ί8ΐ6ηι 
6οαΐ6Πΐρ1ιίΐοη6ΐο 4ΐ6664ίοια8, ςοιη<1ο Ιηΐ6Ηόη(Α ξις, %1ηζρ πρ6ς β&σέβειαν χαλ τ6ν χατ* αυτήν Ιμ» 
ηοβίζουσι β^ον, χαλ ή σωματιχή Ιργασία, ήν χαλ• 
πρ^ ολίγον ώφέλιμον βΤναί φησιν ό Παύλος. ΚχτΑ 
ταύτα γουν 4 χ^σμος ήμίν σταυρουται χαλ ή Αμαρ- 
τία, φυγ^ντων ήμΰν'ΐχ τούτων• Κατ& βλ τ^ β8ΐ^8« 
ρον του σταυρού μυστήριον, ήμιΐς σταυρούμβΟα τφ 
χύσμφ χαλ τοΖς πάθβσιν , αυτών φ<υγύντων Ι( 
ήμων. Οΰχ Ινι βΙ τβλχίως Ιζ ήμων αΟτ3^ νν.7•1ν» 
.μή Ιν ήμΤν ΙνβργβΤν λογιβτιχω; , &ν μή Ιν *•••»•ς8ΐα1.γ,«4• *• Εχοί.^ιΐ,δ. 1» 

0»ω^{^ του ΒεοΖ ΠΟΛΙίΙΑ XI. 130 γινώμιθα* όταν γ3[(> διά της Α Ιιοιηίιιβίϊι 8ϋοηιαηιυ$ 6!ηαπ<!λΐυιη, β€Γυ(2η(68 (Ιίνΐ' «ταχτικής π^οοβώμιν τ{ ϋιωρίζ^, χα\ τίν έντ6ς 
ήμων ΑνΟ^πον χαλλιεργώμ<ν χα\ άναχαθιίρωμβν, 
Αναζητοΰντ»; τ&ν (μίν αΟτοΐς χιχρυμμίνον (^βΤον 
ΟηΦβυρ^^ν, χαΐ ΑναΟκωροΟντις τήν ίντίς ημών ουγαν 
9ααιλ•(αν ^υ βιοΟ, χάτ% ήμβΤ; σταυρούμβθα τφ 
χόσμφ χα\ τοί; πάΟβσι. Θέρμη γάρ τι; έγγίνβται τ]| 
χαρβί^ βιΑ της μ«λέτης ταύτης, ώς. μνίας τοΙς πο- 
νηρούς Ακοβοβςυσα λογισμούς** χα\ «νιυματιχ^ 
(Ερήνην χα\ παράχληαιν έμποιοΰαα τ{ ψνχ1!« ^^^ 
τ6ν άγιααμ^ν τφ αώματι «αρέχουια, χζτά τδν (Ι* 
κ^ντα * 4 Έθ«ρμάν6η ή χαρ8(α μου Ιντ^ μου» χαΐ 
Ιν τ)) μ<λέτ|) μου ΙχχαυΟήσβται «υρ. • Κα\τουτ4 
Ιατιν, δ χα( τις των Οιοφδρων ήμων Πατέρων Ιβί- 
δβξβν ήμ^ λέγ«ιν* ΙΙ3ίαάν σου σπουβήν «οίησον, ηιιιη ΐΙιβΜΟΓυηι ίηηοΐίβιηβΐίρβίι »1>$€0ΐιϋΐΐυιιι 
61 ίηΐυβηΐ€$ Γθ^ηιιηι Ώέί ςυοϋ ΙιιίΓα ηοβ ββΐ, Ιυιιο 
νβΓβ ιηυη<Ιο βι 6]υ8 οορΙόίΐβΓιϋυβ οπιαΟχί ιυιηιι^• 
Ναιιΐφίβ ΓβΓΤΟΓ (|θί(Ιιιη ροΓ ιηοιΗίΑίΙοηβαι Ιη ^ο%'^\ο 
χιΐυϋ, ςυο υΐ ηιιιχ€ΐ3 οο|•ΐ3ΐίοιΐ6• ρΓβΥΒβ βχρι 1 ίΙ 
ιιηύβ ρ» €1 €οη5θΐΑΐίο ί^ρΙπίυαΠβ αηίιιι» ιηΓαιιϋίΐιΐΓ 
6ΐ€0Γρα9 ιηηιίΟαιΓιοιιΙβ ραηίοβρ• «(Βιίιιιγ, βίβιιΐ 
βΐΐ Ρ»»ΙιηΙΐι : ι €οιιεα1ιΓκ οογ ιιι^υηι ίπΐπ ηΐ6, €ΐ ιπ 
ιηβίϋΐαΐίοιιβ η βιαΓάοβοθΐ \%η\%, ι 11ο€ β^ι (^υοιΙ 
άοούΐί 1109 αην• βι Ρ&ΐΓί1>ιΐ9 <ϋνίιΐ2 ιηβηΐβ ΓορΙβίι• 
(Ιίοβη» : ΟιηηΙ Βίαιϋο Ιη€υιηΙ)6 ιιΐ ΙηίβηοΓ ΐιΐλ » γ« 
€Ίΐλΐίο 811 βοοαηϋυιη 1>6υιιι, βΐ βυρβΓαϋΙβ (υρΐ4ίίΐ2- 
Ιβ» Γοηιΐ8θ€υ9 οιγβοι^». Ιη$υρ6Γ ιη»βηυβ Ρ^αΙυβ »(Ι 
ηο• (οιιτβτβυ• : • δρίΗΐυ, ίηςυίΐ, &ηιΐΜΐ(&(6, «ι 9νβ ή Ινδον αου Ιργααία χατά β£%ν {> χα^ νιχήσιις Β <ΐ68ίϋ€Π2 είΓοΙβ ηο ρβΓύΰΙιιΙ• ^^ ι ΡίορίΟΓβλ βΐίαιιι «& Ιξω ηάΟη• Ι1ρ6ς τούτο χαΐ 4 μέγας Παύλος ήμβς 

«ροτρ(«4μινος, < Πνεΰματι ιηρικατιΐτ•, φησ\, χα\ 

ΙικιθυμΙαν σαρχ^ς ου μή τλλέαητ•. • Δι% χαΐ άλλο^ 

χον ικαραγγέλλιι γράφων * • -Χτήτι ουν ««ριζωσάμι* 

νοι τήν όβφ&ν υμών 4ν έιληΟιί^, ι ώς του θβωρητι^ 

χου τδ Ιχι9υμητιχ^ν Ιπι^^ωννύντος χα\ πιριέκον- 

τος» χα\ χί^ς ααρχιχάς έπι9υμ(ας Αποσοβοΰντος * ό 

γάρ μέγας Πέτρος ήμίν ύ«ο8β(χνυσιν 4μφανέοτ$^ 

|>ον, τίς ή όοφΟς αΟτη» χα\ τίς ή Αλήθιια• ι *Ανα- 

(«αάμινοι γάρ» φη^« τάς δαφύας της β&ανοΐας δμών, νήφοντ« 

^μένην δμίν χάριν Ιν άκοχαλύψιι *1ησου ΧριτοΟ. » «Ιίϋί Μ08 «(Ιαιοη^ΐ £€ΓίΙ>οη8 ; € 8ΐαΙο €Γ|ο βυοοΙηοΓι 
1υΐΗΐ)08 νβλίΓΟ• ίη ν6ηΐ£ΐβ ^*« ι (|ϋ{2 ΐΗ6ϋ!ΐλ:Ιοηβ 
τβηίΑίΙβ 1)0091 ιΙ«•ΐ(ΐ€Γ*υι ΐΌΐ>οηΐι εοΙηιιΐυΓ, οηιί:»- 
ςυβ €0η£υρ!8€6ηΓι» ι^ρΗιηυηίΟΓ. ^αΛ ιη;ΐ|ηο8 Ρο- 
Ι 08 ηο1)ΐ8 1υ€ί(ϋο8 οχροοΗ 08ΐ6ηιΐ608 ςυίιιαιιι &ίοΐ 
1ιί ΙυηιΙιΙ, (|09Β08ΐη Τ6ηΐ<8 ; ι 5αΰ€ΐηοΐ}8• «ίΐ, ΙιιιιιΙ>ίΑ 

1060116 ΤΟ&ΙΓΧ, ]β]υΐΙ00ΐ6$ ρθΓΓ(;€(β 8ρ€Γ2(6 Ιο 6;ΐΐη 

ςιΐ9β οβΓβΠΟΓ νοίιΐι βΓαΐίαηι Ιο ηττ^ίΐαΐίοη^ηι ^«80 

ΟΙΐΓίβΙί ^*. • 

τελιίως, έλ«{αατβ Ι»! τήν έκιφ•• Έικ\ τοίνυν τά πονηρά πάθη χα\ τ6ν χόαμον 
της αμαρτίας ο6χ Ινι τ€λ<{οις Ιξ ημών φυγ<?ν, χαΐ 
μΙ| Ιν ήμ!ν ΙνεργβΖν λογιστιχώς» •1 μ^ Ιν Οεωρί^ Οαυι ί|ΙΐαΓ ροΓτοη» €θ|ίΐΒΐΙοηβ• οβΓποα ηιυη- 
<Ιυ8 ρ«<€Αϋ οοα ροβιοπία οοΐιΐβ οοιηίοο βΙ>ΐ6οΐΐ6η', 
ο€0 υΙΙο 1)10(10 Ιο οοΙΙβ οροΓβΓΐ, ιιΙ&Ι Β^Ι €0Αΐβιη- τον β€οΟ γινοίμβθα, βιά τούτο σταυρού μυστήριων ρίαιίοηϊ ναοβααοβ » ρΓΟίικΙΰηιχιΐΡπαιο €Γυα8Τ•€ΐΙ>ο Ιστι χα\ ή τοιαύτη θεωρία, σταυ ρούσα τφ χόσμφ 
το'^ς εαυτής ήξιωμένους. Ούτως ούν χα\ ή χατά ΜωΟ- 
•ην 1χ3ίνη της χαιομένης βάτου θβωρία σταυρού 
μυατήριον ή ν» τού χατά τ6ν ^Αβραάμ Ιχείνου μυ- 
ατηρίου μείζον χα\ τελίιότερον. ^Αρ" ούν ΜΐυΟσής 
|ΐΙν έμυήθη τδ τού σταυρού τελιι^ερον μυστήριον, 
*Α6ραάμ Ζί οΟ ; Κα\ πώς άν Ιχοι τούτο λόγον; "Αλλά 
τάτε μέν Ιπ* αύτ|| τ]1 χλήσβι μεμύηται * ύστερον δΙ 
μβτά τήν χλήσιν χαΐ άπαξ χα\ 8\ς χα\ ηολλάχις, χάν 
ήμίν άρτίως 6 χα'.ρός πιρ\ πάντων λέγειν ού δίδ6>- 
•IV• *Κγώ βέ ύμίν τη; θαυμασιωτέρας ύπομνήιω τού- 
του δοοπτίας» δτε χα\ τ6ν £να βεδν σαφώς τρισνηδ- 
βτατον ΙΟεάσατο, μήπω χηρυττόμενον ούτω;* 
< *0φ6η γάρ αύτφ Ι βε6ς πρ&ς τ|{ βρυΐτή Μ^μβρΙ^• 
χα\άναβλέψ>ς, είδε * χα\ Ιδου τρει; άνδρε;, χχΐ πρ'^σ- ΙεΙβαΐ οΐ6(ΙίΙλΐίοο6ΐη« ηαα ιουιιιΐο ΟΓυοίΟ^υοίοΓ «|υΙ 
ϋί^οί 8001 1ΐ)ΐ1)Ηί. 5ίο ρυηο ίΙίΑ ςο9ΐ ΒΙο^τεβε ίυΚ 
(ϋ^ηοε 1ΐ8ΐ>ίΐυ8 γοΙ)Ι «ΓϋβοΐΙβ ηβο (οοι^η €θΐιι• 
ΙυβίΙ τί&Ιο ηίΐιϋ «Ίοϋ 6Γαι ςοΑίη ίρειίσι ΟΓοοίβ οι]γ- 
8ΐ€Ηυιιι, 8ορΓΑ ίικϋΐΑίοσι, 6θ ηυο ΑΙ)Γ3ΐιαοι ροΐίίοιι 

6βΙ ΙΙ78ΐ6Γίθ Ιοιι^θ Οΐη]ϋ8 61 ρ6ΓΓ6€ΐίΐΙ<. Νι ΐη(|Ιΐί(Ι 

6Γ9<) ΙΙο^4€• ρίοιιΐυδ ςυβοι ΑΙίΓαΙιαηι Γυίΐ'ΰΓοί}! 
ιη|8ΐοπο Ιΐ)ίΐίαΐ08 7 Οοοη&πι ίβία λΓ^υπιοπίο ηίΐαη• 
ΐαΓ? Εηαΐϋοπι ρβΓρηοΓοοι 80301 νοοαίίοοβηι Αϋη- 
ΙΐΒΐη ηοο Γοΐι !οΗιιΐθ8; ροεί νοο;ιΐιοο6Π9 «πΐβοι οοιι 

860161 αοΐ 1)ί8, 86(1 Ο1»1ΐ0ΐί68 'Μ Οΐ ΙβΟφίΙ} Ι.ϋΙιΐβ 
(Ιβ ΟΟΙθΙΙ)0& (ϋ88βΓ6Γ6 000 8αρρ6ΐ6Γ6ΐ• ΕζΟ Υ6Γ0 

τοΙ)(8Γ6Τθ€9ϋο 10 ιοβαιοπαιο τ'ιειοοοαι ίϋ^ιοι (}ΐ»α 
ίο ΐΓΐϋοε Ρ6Γ800Ι8 οιρίοποπι 000(1001 6ΐαΓ6 οιαοί- 

ί68ΐαΐαΐΟ €ΟΠ8ρ6χΗ• 06118 611110 6ΐ ΒρρλΓΙΐίΐ {π €00- έδραμεν αΰτοΙ;» • Ιδού τ6ν δφΟέντα Ινα Θεδν τρείς Ο Τ3ΐΐ6Μ;ιιηΙ>Γ6 : <€οοι 6ΐ6ναΐ28 06υΐ08 νίϋίΐ, 61 66( 6 ίτο* έώρα• "ΟφΟη γάρ αύτφ, γηοΐν, ό Βίας * χα\ Ιδου 
τρι7; άνδρες, χα\ τοίς τρισ\ προϊδραμων αύθις, 
ώς 5β ^^^ ώμίλει, λέγων * ι Κύριε, εί εύρον χάριν 
Ινώπιόν σου, μή παρέλΟης τδν παίδά σου. ι ΚαΙ 
α-^ο\ δΙ ο( τρείς ώς εΤς δντες, προ; αύτ&ν διαλέγον* 
τζι. Είπε γάρ, φησί, κρ6ς Αβραάμ * Πού Ζάρρα ή 
γυνή σου ; Έπαναστρέφων ήξω πρδς σΙ χατά τ&ν 
χαιρ^ τούτον εΙς ώρας, χα\ Ιξει υΐδν Σά^^α ή γυνή 
^Ά». > *0ς δΙ άχούσασα ή γραύς έγέλασε Σά^ρα, 
€ Κΐπ• Κύριος, Τί δτι Ιγέλασι Σά^^^α ή γυνή σσ^ ; νίΗ, 6ΐ€0€αΓΠΙ ίο 06€υΓ$001 60Γ00Ι. • £€68000» 
«ΡρΟΓβΙ 0608 61 ΙΓ68 νίϋίΐ ; 0810 &Η 8€ΠρΙΟΓ9 : 
ι ΑρραΓοίΐ 61 060Ρ, 61 6066 11'68 νίΐΙ, 61 1π1>υ8 ί11ΐ€θ 
0660ΓΓ608 ς088Ί ΟϋΟΙ 000 ΟθΙ1θ(|υίΙθΓ ϋΐ6608 : Οο- 
111106, 81 ίθν6θΙ ^^11801 ίΐΙ ΟΰοΗβ ΐυίβ, 06 ΐΓ80δβΜ 
86Τν001 ΙυΟΟ)• ι Ιρ8ί 901610 ΙΓ69 ς088! 0008 Αά 6001 

εοΗοιιυοοίοΓ. Οίχίι βοίηι, οΐ ΓβΠΟΓ, &(Ι ΑϋηΙιαηι : 

ΙΙϋί 681 δαη υΐΟΓ ΙΟλ? Ιΐ6ν6Γΐ608 ?6»Ι801 &(1 16 ΙΐΟ€ 
60(ΐ60Ι ΐ60ΐρυΓ6,ρ08ΐ 80000), 61 Μΐ6ΐ»ίΐ ίΙΙίοΐΟ $91Γα 
ΟΧΟΓ ΐα». » Ε666 0008 0608, 6ΐ ΙΓ68 ρ€Γ80.ί8β, 6ΐ »« ΟΑ•ί. χ. Ιβ. '• ΕρΙΐΓ8. τι, 14. ^ Ι Ρ6ΐτ. ι, 1λ 181 αΗ£«υΗ11 ΡΑΙΑΜ/Ε 132 

ίρ<« ΙΓ6& υηιιβ ΟοαιΊιιιΐβ, ηΐαι ΐϋτίρίαπί Μ : ι Οί- Α *Ι^^ ^ εΤ; βώ; τ^Λΐς \»7Λ7χάυζις. κλ\ λι τρ«?ς αΖίτα* λίΐ Οοπιίηηβ ^'. ι 

Ει $ίο ΑΙ)Γ9ΐ)α(ΐι οπιοΊ» ιη^ΒίβηΌ ΓυΙΐ ιηίΐιαίϋΒ.Ιρβο 
ΤθΓο Ι$9.ΐ€ «]ιΐ8 ΰυ]υ8 ιιβ€6ΐη βίςηϊΩϋ»!))! βΓαΐ Γι^ιι• 
Γα, υ8(|ϋ6 3(1 αιοΓίβιη 5ΐουΐ 61 Οΐιη&ΐϋβ ρϊΐΓΐ οΙ)6(Ιί6η• 
ίΗΐ'ΐυβ ; 5υ(ίϋΓΐιΐ8(|υ6 ίιι β^αδ Ιοουπι απ68 ίρ!>υιη Οβί 
Α^ηυηι ρτο ηοΐ^ίβ ι π οΰ€ί3ίοηβιη ΐΓχΗίαπι ι'6ρΓ8β86η- 
Ι;ι1)»ΐ, 61 νβρίββ 'μι16γ ςυαβ οατη'ώυβ Ιι»Γ6ΐ>3ΐ αη68, 
Ι^ραϋ 6ΓαηΙ 0Γΐ.ςί$ ιη}'8ΐ6Γη. ΟυιιηοΙίΓβιη 8ΓΚ)<ΐ8ΐααι 
Η\\ιά δαίΐϋοΐι, Ιιοε β$1 8γΙκ»γ ΓβηιΐΒΒίοηίβ νθ€2ΐϋ&ΙαΓ, 
^Ί€υι 6ΠΙΧ Ιί^ηιιηι τ6ά6ΐηρ|ίοιιΐ8« Ιυ 1α€θ5 βϋαιη 
Ι»&8ο1 ηΐίο Γ6ΐα€6ΐ €πΐ€ί$ ιη78ΐ6Γίυιη ; ηβιιι Γι^ηό 6ί 
:ιςυα ^τβ^ββ 5υό8 φυΐιΐρΐίε&γΐΐ. I^I^(ηυη1 ι^ίΙυΓ εΓυοβπι' 
ρΓ2ΒΩ^υΓ&1)8ΐ» 8ςϋ8 ^1υι6ιι1 ϋίτίηυηι 1)3ρΐί8ΐΒ&9 ςυΐΜΐ 
>η 86 €οιιϋηβΐ €ηΐ6ίβ ιηγβίεηαιη• ϋί€6ηΐ6 Αρο8ΐοΙο: €ΐς Κύριος * Εΐπ* γάρ, ψησί» Κύριο;. 

Έν μίν ου ν τφ ^Αβραάμ ου τω τ& μυντήριον 
Ινηργεΐτο του σταυρού• Ό &έ Ισαίχ «ύτ&; ^ν του 
έν αύτφ προτηλωθέντο; τύτυος» ύπήχοοί ά^ς χλ\1 
Χριντδς Η^ΧΡ^ Θανάτου τφ πατρ\ γενόμενος * χα\ ό 
ΑντιβοΟεΙς αΟτφ χρι6ς αύτλν τ6ν τνυ θ£θύ άμν^ν τ^ν 
ύπίρ ημών εΙς σφαγήν δοθέντα προεδήλου ' 'χαι τ6 
φυτ6ν, έν φ δ χρι^ς έδέδετο, τδ μυστήριον είχι τον 
τύτεου τον σταυρόν, διδ χα\ ψυτδν ΣαβΙχ, τουτέστι 
9ντ>^ν Αφέαβ«κ)ς ώνομάζετο, ώς χα\ σταυρδς ξύλον 
•ωττ^ίον. Κα\ έν *1αχω6 δέ τφ του Ίσάάχ υϊφ τδ 
μνστήριον χα\ δ τύκο; Ινήργέι τον σταυρού ' ξύλφ 
γάρ χα\ Οδατι τά ποίμνια έαυτφ έπλήΟννε. Τδ μέν 
ου ν ξύλον τδ σταυριχδν προετνπου ξύλον * τδ δΐ Οδωρ ι 1η ηιΟΓίβ ΟΙΐΓΐβΙί ΙκιρΙίχ&Ιι 8υιηυ8^*, » €ΙιΗ8ΐϋ8 Β ,^ θ£|ι,ν βάπτισμα, δ έν έαυτφ έχει τδ τον σταυρόν» (μιθ(ΐυ6 1ΐ(|;ηο 61 δςυλ,ίϋ 6βΐ οηιεβ 6( 1)8ρΐί8ηΐ8ΐ6, 
8Γ6{ΐ;8 8ρΊηΐυ9ΐ68 ίιι 16ΤΓΑ 8ΊΙ>ί ιηυΙΓιρΗοανίΐ. 1ο8υρ€? 
^αευΙ) ΐυιη ςυ&ηιΐο αάοταγίΐ 8υιηηΓΚ8ΐβηι υΊγ^;», Ιυιη 
ςιιαηιΐο ο6ροΐίΙ)α8 8υί8 [)6η6(ϋχΊΐ, πΜυαίΙιυβ ΐΓ8η$ιηα• 
Ιλίο ΟΓΐΙίηβ Ιιιιρο8ίΙΐ8| ΰηΐ6Ϊ8 3(11ΐ06 Δ|αΓ&ιη 6νί<ΐ6η;^ 
ιίοΓβια οϋβηιΐίι. Ρτχί^τ^ ραΓ6ΐιΙιΙ)υ8 3 ρΓίηαρίο 8(1 
•11η6ΐη οΙ)6<ϋ6η8 ίϋΟΐΐϋι 61 ί<ΐ60 (ΙΠ66ΐυ$ 61 1>6η6ϋί€ΐα8, 

86(1 6( ρΓ0ρΐ6Γ 1813 ΚβΑΟ ΙΟΥΙδΙΙβ, ΟΠίηί 16018(1006 
ίθΓ(ΐΐ6Γ Ιθΐ6Γ8(&, ρ6Γ Ιθΐ8ΐη ΥΐΐΑΟΙ €Γυ6ί8 ΙΙΐγ8ΐ6ΓΊυαΐ 
0ρ6Γ8ΐυ8 68(. Οα8ρΓθρΐ6Γ (ΙΙΧΙΙ 06118 : € ^8^ο1> <ϋΐ6- 
χΊ, ε$8υ 8ϋΐ6ΐη οάίο 1)αI)<1^^^ ι μνστήριον. ι Είς γάρ τδν θάνατον τον Χριστον 16α- 
πτ(σθημεν, ι φησ\ν δ Άτιδστολος. Κα\ δ Χριστδς δέ 
ξύλφ χα\ Οδατι, τψ στανρφ χα\ τψ ^απτίσμΛΛ^ψ 
τά λογιχά ποίμνια ϊ%\ της γης έαντφ έπλήθυν8ν« 
*ϋ δέ Ιαχώβ χαΐ δτε πρδς τδ άχρον της ^άβδον προσ• 
εχύνει, χα\ δτ» τοΟς έγγδνους εύλογε ι , εναλλάξ 
τάς χεΤρας θε\ς, τδν στανρον τύπον έτι σαφέστιρον 
ύπέφηνβν. *Αλλά χα\ τοΤς πατράαιν έξ αρχής μέχρι 
τέλους ύπήχοος &ν, χαΐ άγαπητδς χαΐ εύλογη^δς διΑ 
τοντο, άλλα χα\ μισητδς τφ Έσαν δίά τάυτα ' χα\ 
οΟτω πάντα π&ιρασμδν γενναίως υποφέρων, διά γ(;ιντδς τον βίου τδ μνστήριον «1^8 τον στανρον έν<ργούμενον• Διδ χα\ δ βεδς έλεγε * < Τδν ΐ«χώ{ 
ήγάπιη'σα, τδν δέ *Ησαν έμίσησα, » 
Τ•I^3^, Γί8ΐΓ68^ 6(1801 Αρα<1 008 οοΒίΙηιυηΙ. Εΐ6ηΊπι α Τοιοντ<5ν τι γίνεται χ»\ έφ' ήμων, άίελφό(. Ό μέν ςαί ρ^ίΓαιη 866υηύααΐ8ρίΓΐΐιιπι-6( 866υη(1υιο αΐΓο6ΐο 
•ιΙΙςΐί8 ο1>(6ΐιιρ£πα. ]υχ(8 ητβικίαίιιαι Αρο8ΐοΠ «Ιίοβο^ 

Ιί§: Λ Ρίΐϋ, 0ΐ>6(1ΐ(6 ρ8Γ60ΐί1)α8 Υβ8ΐΗ8 ^, > ΙιΙο Α Ι>60^ 

ςυαΐ6ΐιυ8 οοΐιΟ^υΓβΙϋδ ίο ίβΐίδ ϋίΐ60ΐο Όά ΓίΗο, ϋίΐί- 

|;ΪΙ|ΙΤ; (|υί 301601 ρ8Γ6Γ6 Γ60αί(, Ι8η(|08ηΐ 8116003 8ΐ> 

ϋΐα €1101 ϋίΐβοΐο ΡίΙΙο 8!οιίΙίΙθ(ΙΙιΐ6, ίο οϋΐοιη Οϋί 

ν6θίΐ. 0θ36 83ρί608 6Χρ80(1ίΐ $8100100 (116608 000 ϋ6 
^3^011 61 £$80 (301001, 86(1 0010100 6( Ιο 010011)08: 
4 ΡίΓΐ08 0ΐ>6(1ί608 €Γί( ίΟ Υί(8Π1, 80(601 ίΐΙθ1>6ϋΪ608 

ιίο μ^ηΐίιίοηοαι ^*. > Νοοοβ ^Α60^) βϋο οΐιούίβοΐίβ 

1ΙΙ&]08 8(11ΐυ€ 6Γυΐ'ί8 0)](»(6ΗθΙΟ 600(ίκ1(, €00ΐ60ψΐ8- 
410, Ήΐ(ΐυ30Ι, ρ6Γ ς08Π1 ρ1θθΙθ8 ΙΐΟΟίΟ ΟΓθ6ί0^ί(αΓ 010- 
τΊ(0ΓςΐΙ6 ρ6ι:03(0 6( Υίηυ(ί ΥΪΥΪιΤ Ιρββ (Ι6 804 ΥΙδίΟ- 
416 61 88ΐα(6 Γ6(1(1Ί( (6811010111001 ; 8ίΙ 60*101 1 Ι ΥίιΙί γάρ δποτασσδμενος τοΓς τε χατά πνενμα «τατράΑ 
χατά τήν άποστολιχήν έντολήν τήν λέγόνσαν • ι Τ4 
τέχνα ύπαχούετε τοις γονενσιν > • δ τόιοντβς, ώς 
άφωμοιωμένος χατά τούτο τφ άγαπητφ Γίφ του 
θ&οϋ, χα\ παρά τον Θ«ον άγαπαται * δ δε παραχούων, 
ώ; άλλδτριο; τοΓ| πρδς τδν άγαπητδν ομοιώσεων, 
χα: παρά του Θεού μισείται. Κα\ τούτο δειχννς δ 
σοφδς Σολομών, ώς ούχ έπ\ τον Ίαχώβ μόνον χαΐ 
*Ι1σαύ, άλλα και διά παντδς καΐέπΐ πάντων γίνεται• 
« ΥΙδς, φησ\ν, υπήκοος έστ α ν εΙς ζωήν δ δέ παρ•, 
ήχοος εΙς άπώλειαν. ι 

'Αλλ' δ της ύπαχοής νΐ^ς Ίαχώβ ί(/ ούχΙ κα\ τον 
μείζονος έτνχε μνστηρίον του σταυρού, της 0^ο• 
πτίας λέγω, χαΟ' !^ν τελεώτερον στανρούται χα\ ΰοοΓιοοο) Γβείο 8(1 ίλςίοαι, 6( 88ΐν8 Γ86Ι4 681 801018 *^ αποθνήσκει δ άνθρωπος χ^ αμαρτία, χα\ ζ{ϊ τ)} άρε- 
1116»••. 9 %1; Κα\ μήν αύτδς έαντφ μαρτνρεί κα\ τήν θβο>- 

^ίαν χαΐ τί^ν σωτηρίαν * ε ΕΙδον γάρ, φΤ|σ\^ τδν Θεδν πρδσωπον πρδς πρδσωπον, χα\ έσώθη μον ή 
ιΙ/νχή• » 131)1 800( (]θί ρΐ8080 €0Ο)ρΓθΙ)80( (0Γρ68 ίη6ρ(1α8 

4ΐ6(6ΐ*θ(1υχθΓαοι 8ρό(1 οθ8 τ6Γ88ηΐί(Ηη ? Αυ(1ί8η(: 

£(;€6^3€θ1> Υί(!ΐΊ ί8€)6ηΐ Ρ€ί, 6( (30160 000 Υίΐ8 
130(1101 0011 ρΠΥ8ΐ08 68(, 86ϋ 6(1801, ίρ80 168Ι6, 83ΐΐΙ8 

<ΐ8(α 681; ^ιΐ8ΐιιγΐ8 Ώουβ 1ρ80 (1ΐ68ΐ : ι Νβιοο ί8άβηι 
ΙΑ^ΜΟ γΜβΙ>ίΐ• Η υ1υΗ•^ι Νυΐ«<}ΙΗ4ΐ ΓΟΓΙΟ 80Η( (Ιοο 
Μ, ςΟΟΓΟΠΙ 0008 ΓμΙΟΠΙ Ιμ^ΟΙ 801) 88ρθ<{(001 83Η610- 

^υιη Γ«ιιΐ6η(6αι, 8ΐ46Γ Υ6νο ποΙΙίαβοεοΙίβ €008ρία6η• 

ΐΐ8Η1?Αρ•ΰΟ (8Μ(8αΐ Ιηφ1θ18(601 1 8«(Ι ϊ^ν ί8€Ί68 

♦• Οβη. χνηι, ! 86(|(|. *• Βοΐο. νι, 5. *^ ΜβΙαοΙι. 
ΑΧ1ΙΙ, 50. •* Εχοϋ. XXXIII, 2ϋ. Πον είσιν ο1 στοιχούντβς έτι ταΓ; των έφ' ήμων 
άναφανέντων χαχοδδξων βδελνρχις λογολεσχίαις ; 
Άχονέτωσαν, δτι δ Ίαχωβ τδ πρδσωπον είδε τον 
θεού • χαΐ ού μδνον ούχ άφή^η-ται- τδ ζήν, άλλ' ώς 
αύτδ; φησι, χα\ σέσωσται , καίτοι τβύ θεού λέγΜΗ 
τΛί, < Ούδε\ς δ;{^αι τδ πρδσωπ^^ν μον κα\ ζήσ•ται•> 
Άρ* οδν δύο βίο\, δ μέν εΙς Ιχων πρδσωπον τί 
δράσει των αγίων ύποπίπτον, δ δέ έ^ρος πρδσωι^ρν 
έ/ων υπέρ πάσαν δρασι\; ; "Απαγε τής δυσσεβεία^; Ι 

ι, δ. ^^Εί.Ιιοδ. γι, !. *' ΡΐϋΥ. XXIX, 47. •• Οοπ. 133 Η0Η11.1Α ΧΚ 134 

άλλ^ %ρ6αωτνί^ μίν τ•\> Θεού 6ρώρΛ'*6^ 57 ^<^^ ή Α οοο$ρΐ€ΐ ροίοΙ , ηιι« ιιΙΗΠ 65ΐ αϋυ ϋ ζ^ «Ιίγίιι• £[τ»|}ο χατ3^ τ^ έκ\ τους έξίους έπιφάνειαν Ινέργβια χαΥ 
χίρις τοΟ Θεού. Του αύτοΟ βέ πρόσωπον μΐ)Μ«ιθ«• 
όρώμινον. ή ύπλρ π^σαν Εχφαναιν χα\ βραΦίν Ι^' 
&Εε λέγεται φύσις του Θεοο * οΟβεΧς γάρ έστιν έν ύχο- 
«τήματι χα\ ούαίφ Κυρ{οιι χατά τ6 γεγραμμένον, χα\ 
βεου φι(9ΐν 11*εΙΙεν« ή έξηγόρευσεν. ΟΟτω^ή (ν Θίφ 
θεωρία χα\ τ6 ΟεΤον του σταυρού μυστήριον ού τά 
«ονηρίί κάΟη μ6νον χα\ τους βημιουργους τούτων 
βαίμονας &πελαύν£ΐ της ψυχής, άλλ4 χα\ τάς χαχο- 
δόξου; ^ξας χα\ τους ταιίταις συνηγόρους εξελέγχει 
χα\ άπα)6εΖται των κεριβόλων της Ιερείς του Χρίστου 
Έχχλησ{ας, χαΟ* ήν ^^Iν έχ«ρ(σθη νυν Ιορτάζειν 
χα\ διαιρανουν τΙ^ν του σταυρού «ρ^ του σταυρού 
θείαν Ιν τοΙς Πατράσι χ^ριν χα\ Ινέργειαν• 

Όσιηρ ο5ν έν μέν τψ *Αβραάμ τ^ μυστήριον ^ 
Ινήργει του σταυρού, ό δέ αύτοΰ υ 16; ξ ν τύπος του 
«ταυρίτλθέντος ϋστερον, οΟτω ΐκάλιν &ν μέν τφ βιφ 
παντί του Ιαχώβ τ6 μυστήριον Ινήργει του σταυρού» 
Ιωσήφ βΐ δ υ16ς του Ίαχώβ αύτ^ς ήν τύπος χαΐ 
μυστήριον του σταυρωΟησομένου μετά ταύτα θεαν- 
θρώπου Λύγου * φθύνφ γάρ χαι αύτ6ς ήχθη πρ6ς 
σφαγ)]ν, χα\ ύπ6 των χατά σάρχα συγγενών, υπέρ 
&ν «ρ6ς αύτοϋς παρά του π3τρ6ς Ιπέμφθη, ώς χα\ 
ό Χριστές Οστερον. ΕΙ $έ ο^ έ^φάγη, άλλα «έπε- 
ται δ *Ιωσήφ, θαυμαστών ούΜν * ουδέ γάρ *Ισαάχ 
Ιοφάγη * χα\ γάρ οΰχ αύτο\ ]^σαν ή αλήθεια, άλλα 
τύπος της μελλούσης αληθείας. Ει ^ Μ χάν τού- 
τοις τ6 βιπλοΰν συνιθείν μυστήριον του (ιπλου τήν 6Κη|>6Γ3ΐίο ίη 83Η€Γιβ ιυ;ιηίΓβ3ΐλΙ» ; 61 κΊπιυΙ ΰοηβρίοί 
η6«|βίΐ, βοίΐίΰβΐ (Ιίτίιι^ ηιιΐιΐΓϋυρΓΑ οιηηθίιι ιιηιιί- 
Γ4:βΐβΐίοιΐ6ΐη, ευρπι οιιιιιβιη ΙηΐιιΗΙοιιβιη ροείΐι. Νοιηο 
βΐθΐΐι ίη ροΓκοη» βΐ β^ί'^βηΐίι Οοηιϋιί; ήο υΐ ΜπρίΐΗΐι 
€$1, ιΐίνίηεηι ιΐ3ΐΗΓ9ΐη ι>«ιηο τΙιΙΙΙ ιιικιυ&αι ηβο βηΐΓ- 

Γ«τίΐ. &ί€ ΟβΙ €0ΙΙΐ6ΐυρΙαΐ}0 βΐ (ϋνΪΗΗΙΙΙ 0ΓΙΙ€ί9 111^- 

βΐύηιιιη ηου ηιοϋυ ρτανΜ €ΐιρί<Κΐ8ΐ6» €1 αιι€Ιογ€» 
«ΜΓυιιι (Ι^πιΟΓιΜ »Γ€•Ι λ1) ικίοι^,-βοϋ βΐίαιη ίπίββ» 
ορΊιιίοηβε ευιη β^Γυιη ραίΓΟοΊε 3Γ|[ιιΊι «ι βχρβίϋΐ β 
είπα Μη€ΐ« ΟΙΐΓίεΗ Ε6€ΐ€εΜ, ]υΐϋ ςυιπι Ιΐ(κ1ίβ ιιο» 
]ανΑΐ €βΐ6ΐ)Γ9Γο «Ι ΠΙθ8ΐΓ&Γ« ραίπίΝΐβ οΐίιιι 1 Ι>βο 
Ι»£ΐ3ηι €Γ0€» ρΓ0€ΐι1 &ηΐ6 επιοβι» £Γ9ΐΙαΗΐ βίορβη* 
Ιιοηβπι• 

5ίευΐ Ι|Ιι«Γ Ιη Α^ΓαΙιαπι •ρβΓϋΙ)3ΐΗΓ οπΐ€ί$ αιγ* 
»((ΐΓίυιη, «}θ8 Βυιβπι &1ίιι» Ι$93ο 6ηΐ βΙκιυΒίκΙο οηιεΙ- 
β|€η(Η 0((υΓ3, ίΐ9 ΓαΓβυε Ιοο νίΐ3 4αεο1> οροΓΑΐυηι 
681 ιηχβΐθπυπι ΟΓυοίε; 1ο&6ρΙι νβΓΟ ΓιΙίυε 48θθϋ Ιρββ 
β»ΐ Ιγρυβ 61 ιιιγ$ΐβπαιη ΥβΓϋί Ιιιαιηκιΐί ρο&ΐηα ϋΐυ- 
άΠ|[ϋΐΐ4ϋ. Ναιη ίρ86 ηιιοςιιβ ίητί<1ί» αϋ οεοίδίοίΗ'Πΐ 
ϋυείυε «81, (ΙΐΜΐυε λυΐ€Βΐ 8ΐ> 6]υ8 Γηΐπϋυ» 8ϋευιΐ4ΐιιιη 
€«ηΐ€ΐη, ρΓΟ ςυώια 61 Λά ςιιοε ■ ρ&ΐΓβ ηιίββυε 

ίυ6Γ«Ι,8ί6ϋΐ6ΐ €ϋΠ8ΐα5 ρ08ΐ68• ΟϋΟΐΙβ! ^08^ρ^I 0€εί8ΙΙ8 

ηοα ίυΐΐ, 86(1 νβικίΐΐιιβ, ιιίΙιίΙ ίη Ιιοο ηιίπιιο, ηβΰβηίπι 

1891€ •€€ΐ8υ8 Γϋίΐ. Εΐ Τ6Γ0 ίρδί ΠΟΙ) 6ΚΙΙΐΙ ν6Γΐ(Α8 86ΐ1 

▼6ηΐ»Γ3Β Ω^ιιπι τβΓίΐαΐίε. 8ί αιιΐβιη ίη ι&ΐίε «(υοςυο 
€οηβρί€6Γ6 <]6ΐ>6ΐηιΐ8 ΐ!3)τ$ΐ6Ηυιιι (ίιιρίβχ <1υρ1ί€ί8 
Ιη ΟίΐΓί&ΐο η»ΐυΓ96 ; ρ6Γ Ιιοο ςυί46•ιι ςιιθ(Ι Λά οΰιίείο- φύσιν Ιησού, τ6 μέν άχθήναι πρ6ς σφαγήν τ6 χατά ρ η6Π) (1υ€ΐί ευηΐ, ρ388ΐοη6ηι 86<:υη(1υιιι €9ΐΓηϋΐιι ΙΙβΙ ϋάρχΛ πάθος του θεανθρώπου προΟπέφηνε, τ6 θέ 
μηθέν παθεΖν, της θεύτητος τ6 απαθές. Τοΰτ* α^τλ 
&ν εύροις χα\ έπΙ *Ιαχωβ χα\ *Αβραάμ « εΙ γάρ χα\ 
Ιπειράσθησαν*, άλλ* ένίχησαν, 8 σαφώς χαΐ ΙπΙ του 
Χριστού γέγραπται. Τεσσ^Ρ^ν ουν (ντων τών Ιπ* 
άρετζ χαι εύσεβείφ περιβεβοημένων πρ6 του νύμου, 
ο( μέν δύο Αβραάμ χα\ Ιαχώβ έν τοΓς περ\ τ6ν 
ρίοΜ -Λ μυστήριον εΤχον του σταυρού έναργούμενον « 
οΐ βέ δύο Ίσαάχ χα\ ^Ιωσήφ, αύτο\ τ^ του στβωρου. 
ΐευστήριον θαυμασίω; προανεφώνησαν. Ίί βέ πάλιν 
ό πρώτος παρά του Θεού τ6ν νόμον βεθεγ μένος χα\ 
μεταδους το?^ άλλοίς ΜωΟσής, ου ξύλφ μέν χα\ 
Οβατι «ρ^ του νύμου σέσωσται αύτύς, ήν(χα έξετέ(^ 
τοΖς του Νείλου (δεύμασιν έν θήβη άφεθε\ς, ξύλφ θέ Ιιοηιίηίε ρπεΟ^υΓανβηιηΐ ; ρ6Τ Ιιοο ιιιΐβπι ςυο() ρ8&8ί 
ηοα 8ΐιηΐ, (ϋνίηίΐβϋβ ίιηρ888ίϋί1ίΐ8ΐ6η), Ιιοο 6118» 
τ6μ6ΠΓ6 681 ίπ Αί>Γ8ΐΜΐη) 61 ΐ8(:ο1> : Ιοηίαΐΐοαβιη 8υ8- 
ΐυΙοΓπιιΐ, 86<Ι νίοΐοΓίβηι τβροΓίανβΓυιιΐ, είουΐ ΰ1αΓ6 (Ι6 
εΐιπβίο Γαίΐ εοηρίυηι. ί%ίί\ϊτ 6Χ ηααΙαΟΓ ίΠίβ ςυί 8ηΐ6 
Ι6|^6Π1 νίΓΐιιΐ6 61 ρίοΐΑΐβ ΰΙαΓοβπιιιΐ ιηΐβχί^ηιΐιΐδ, 
(Ιυο (ΐυί<Ι(;ηι» Α1ΐΓ8ΐΐ8ΐπ βΗαςοΚ), ίη νίΐ8 &ιΐ9 6χρ€ΐ-;ί 
8ΐιηΐ, «ηΐΰί8 πιγείβπυη) ; ϋυο ?6γο, Ι ι83ο 6ΐ ^08€ρIι, 
ςναει&Βΐ^Ηΐϋήυηι πιίΓβϋιΙίιβΓ ρΓ»α(;ιΐΓαν6Γυηΐ.Νθϋη6 
ΓυΓ8ΐΐ8 1Ιθ3Τδ68, ςυί ρΗπουβ 8 &60 Μ006ρΙΐ 6( αΐίίε 
ΐ6|^6ΐη ΐΓαοΙίιΙΙι, ηοη Ιί^ηο 6ΐ 8<{η9 •ηΐ6 1ε(;οπι ίρεβ 
8»1υΐ6πι εοΑ56Γ.υΐιΐ8, ςιυηιΐο ίη Μϋ 9ίν6ί8 ίη οί^ιιι 
ίαίι 6χρο&ίια8 6ΐ ροείοα ΙΙ^ηο 61 αςυα ρορηίυηι ΙβΓ&β- 
1ί1ΐ6ΐιιιι 88ΐτ;ιγίΐ, 1ί(^ηο ςαίίίοιη €Γυο6ΐη, 8<ιυ4 ν6Γ0 χα\ ϋδατι τ6ν Ίσραηλιτιχ6ν έσωσε λα^ τφ μέν ξύ- άίνίηΐΐιη Κΐ3ρΐί$ηι& ρΓΦη>οη8ΐΓ2ΐη8. ΡΓορΐ6Γ6» Ρ^α- λφ τ6ν σταυρόν πρ')φαίνων, τφ δέ ύδζτι τ6 θεΖον 
βάπτνσμα; χαθάπερ χα\ Παύλος δ τών μυστηρίων 
έπύπτης φαγερώ; φησιν, οτι * ι Πάντες ε!ς Μωσην 
έβαπτίσθησαν έν τη νεφέλη * ι δ; χα\ πρ6 τής θα- 
λάσσης χα\ τ7,ς (Ράβδου ταύτης μαρτυρεί αύτφ, ώς 
τδν Χριστού σταυρδν έχουσίω; ύπομείναντα. «Κρείτ^ 
τω γάρ, φησΙν, ήγήσατο τών έν ΑΙγύπτφ θησαυ- 
ρών τ^ν δν8ΐδισμ6ν του Χριστού• > Όνειδι^μ^ς δέ 
του Χριστού παρά τών αφρόνων δ σταυρός* χαΟώς 
πάλιν αύτδς δ Παύλος π^ρΐ του Χριστού φησιν, δι ι 
ύπέμεινε σταυρδν,. αΙσχύνης χαταφρονήσις. Προΐων 
δέ δ ΜωΟστ^ς χα\ τ^ τύπον αυτού χλ\ τδ σχημι τοϋ Ιυβ ηιγείβΐ'ίίδ ίηίιίΑΐηε Ια€ϋΐ6ηΐ€Γ άίχίΐ: ι Οαιη68 
ίη Μογ8ϋθ 1;αριίζ8ΐί βυη! Ιη Αυί)6**• ι 1ιΐ6αι ΰΐίαηι 
&ροδΐοΙυ8 (16 ιη;ΐΓί 61 ύ^ ιΊτ^λ Ιβδϋαιοηίυηι ρ6Γ- 
1ιϋ)6ΐ Μογεί Ι8η<[υ&ηι ΟΙΐΓίεΐί εΓυ€6ΐη 6Χ8ρ6€ΐ3ηΐί» 
ύίΰβηε : ι π)α]ογ62> (ϋνίΙΐαδΧ^ιίΐΗΑνίΐ ΐΙιββαυΓο^ε^γρ- 

ϋΟΓϋΟΙ ΐπφΓΟρβΓίΐΙΠΙ. ϋΙΐΓΪ&ΐί '^ > ΓΟΓΓΟ 8(υ1ΐί8 ίφ- 

ρΓορβτίυιη εΐΐΓίϊϊΐί οηιχ €5ΐ, ρΓουΐ τυΓ^ιι» ίρ86 Ρ^υΙα» 
ϋθ ΟΐΓΐ8ΐο ϋίχίΐ: ι ΰυοιιίαη) ευΒίίιιυΙΙ ΟΓυοβηι εοη- 
1118*10116 οοηίβηιρίΑ'^. » Ρπΐ'€υΓ80Γ ΐΜΐΙιυο Μογ86» 
Ι^ρυη) 6ΐ ίρεαηι 6τυα8 ΓοΓηι^ηι &»1υΐ6ΐη(ΐιΐ6 λΐ) ϊρβ» 
Ι]Τ, ο υΓίαηι αρ^ηΐεδίηιβ ρΓΟίιποηβιηνίΐ. Ν«ιη 6?6€1» 
γ]Γ£», ηκιηυε ίρ86 1η69ΐηοχι<:υϋιΐ, 5ί«ςυ6ίη βημΙιιι» •' 1 ΟΟΓ. χ, 2• " ΠοΙ)Γ. χ, 26. •* ΗοίλΓ. χ,ιι, ^ 135 ΟΚΕΟΟΚΙΙ ΡΑΙΑΜ.Ε 136 

4ζηΐ€ΐ» ίιι νίΓ^α εβίρβοιη οοιηροηοικ, Γβ|;βηι Αιη&ΐοΰ α σταυροΟ γ.ύ τήν ^ι' αύτου τουτύτεου σωτηρίαν προα- ΙιβηΗυβ |)ΓθΟίκΑνίΙ• Ργχιογο» ββΓρεηΐβ Φηθο Ιιι 
ΓοΓίΒΒίη &Ί{ηι ΐΓΒπβτοΓβΙ ρο5ίΐο, 61 ίΐλ Ιη €Γυ€ΐ§ 0- 

|;ΙΙΓ9ΠΙ βΓ66ΐΟ• ρΜΑΠ) ]υδ5ίΐ £6Γρ6ηΐΙΙ)α8 ρ6Γ€ΙΙ•$0• 

€Χ 4υ(]»ΐ8, ίιι ιρβιιιη Ι&ηηυαιη Ιιι δαΝϋΐΟΓΟίη €οη- 
§ρί€6Γ6, ςυο ί&οιο &6Γρ6ηΐυιη ηιοΓβυβ μιΜ¥ι(• νέ&(ξ3 σαφέστατα * την γ&ρ. ^άβ^ν όρΟίαν ατήσ«ς, 
νάς χκΓρας αύτου έπ* αύτ)}ν ίξέτβινβ, χα\ οΟτω σταυ• 
ριχως έπ\ τή^ |ίά6δου σχηματίνα; έαυτ6ν, Άμαλ);χ 
&ρβην χατετροπουτο τοιούτος δρώμ^;ος. *Αλλά χα\ 
τ^ν χαλχουν βφιν 68\ς 1π\ 9ΐ}μ€ίου ι^λάγιον, χα\ οΐίτω %\^ σταυρού τύπον [άναατηλώνας «α^ι^ησίςι « τοΙς όφιοβήχτους των Ιουδαίων βλ^ιηιν κρίς αύτ^ν ώς 
6ντα σωτήριον έπίταττκ, χ«\ οΟτω τά των βφεων δήγματα ϋχο. ΟβΩεβΓΟί 106 1βΙ1ΐρα3 βΙ ηΐΓΓ91Γ6 Τ6ΐΐ6ΐη ϋβ ^08ι16• 

€1 ροιΐ ιρβυιη (16 )ιιϋί6ΊΙ>υ$, οΐ ρΓορΙιβίίβ, ϋβ ΟανΙ<1 
6]<ι&ςιΐ€ ρ08»6πβ ^νιΐ «ηΐ€Ί> ιιιγ&ΐ6ΓΊο ορ6Γοη(63 ίΐιι*- 
^ίο§ €θβΓουθΓυηΐ« βοΐβιη 8ΐαΓ6 ίοοβηιιιΐ, ίηψΊοΓίΗη 
€ΐνΙΐ8ΐΐ6β «τβΠβΓαηΐ, ίοπββ ίλοΐί βυιιΐ Ιιι 1><ΐΙ(ο, οα« 
•ΙΓ91 ε6ρ6Γαηΐ 6ΐΐ6Γ0Γυαι• Γ6γγΙ Βείβαι 6ΐΓυβ6Γυιιΐ9 
ί%Μ9 νιπι ()6ΐ6ΓυηΙ» Ιβοηιιπ) 0Τ8 οΙιΐυΓ&ΓοηΙ, Γβ^οβ Έπ λβίφιι δέ μ< Α χρόνος δκηγούμινον 9κρ\ 58 
Ιηιου χα\ των μίχ* αύτ^ν, ο! τφ μευατηρίφ τοϋ 
σταυρού ενεργούμενοι « ΐϋοταμοίς Ανέχοψαν, ήλιον 
Ιβτησαν, Ασιβών ΐϊΛιις χατηδάφισαν, έγινήΟηααν 
ΙοχυροΥ Ιν πολέμφ, καρεμβολάς Ιχλιναν Αλλοτρίο^ν» 
Ιφυγον οτέματα μαχαίρας, Εοβισαν δύναμιν «υρδ^, 
Ιφραξαν στόματα λεόντων» βασιλείς ήλεγξαν, κιν- •ΕςυοΓυηΐ, ςυίη(|υ9{ίιιΐλ ϋυ€6β εοιιι1)α$86Γυιιΐ, ιηοΓ- Β τηχοντάρχους ΙτΙψρωσαν, νεχροΟς ήγειραν, οΟραν^ν Ααιι• ^6&ιιβοίι&ν6ΓυιιΙ, €06ΐαπι νοΓΐ>ο οίαυβιιιιι Τ6γΙ>ο 
«ρ€ηΐ6ηι«ΐ, εΐοΓίΐ65 οΐ τυπαε ί6€υηϋ&8 ηυΐιβε 60*6• 
€Ρηιηΐ• ΕίΜ 6ηίη) Ρ»υΙ<ιβ ϋιείΐ Οϋβι» Ιλϋΐα ορβηίαπι 

€886, 86(10(168 Ρ0Ι6Ι18 681 &I^881υI6Iη^; (|α8Γβ €Γ6(ΐ6ηΐ1- 
4>ΙΙ8 £1111618 &αΐΐΙ ρ088ίΙ)ί)ΐ8. 1ΐα|»Γ0Γ8(ι8 «Γΐα εΐιπ8ΐί : 

Υ6Γΐ»υιιι «ηίιιι ΟΓυεί»» αΐ 1ΐ6Γυιιι 866υη(1αιη ΡβυΙιιιη 
ΙίΗΐυβΓ **, ρ6Γ6ϋηϋ1>υ5 εΐυΐιίΐΐβ^εΐ ; ιιοΐιΐε δαΙνίε ααΐ6ΐιι 
νίηυ8 Όϋϊ. 86(1 υι ρΓα.*ΐ6Γ6αιη οιιιη68 (|υί 8ηΐ6 ΐ6|[6ΐιι 
61 8υΙ» 16^6 6Χ8ΐί(6τυηΐ, ηοηη6 Βοηιΐηιΐ8 Ιρ86 ρ(ΗΓ 
4|α6ΐη οιηηΙ&6ΐ Ίη ςαοοηιιιία, ρπιΐ8<ιαβιη ρ8ΐ6Γ6ΐυΓ 

8ΐΐ:4θΐΗΙΙΟΟ 1>3]αΐ8ΐ ΟΓαΰΰΙΙΙ 8Ι18Η1 61 8(Γ(ΐυΙΐυΓ 

1116, 1100 681 106 (1ί£θυ8**. > Υιιΐβΐΐδΐιβ (|υοηιθί!ο 8η • 

Ι6(|ααηΐΟΓαΧ ΟΟΙΟρίοββΓ^Ιυΐ'» ίο €Γϋ0β8ΐΑΐ)8ΐ88ΐΐΙ8} Ιστησαν λδγφ, χα\ «άλχν Ιλυσαν, άγονους τε χα\ 
πάλιν γονίμους τλς Ιν αύτφ νεφέλας άηεργασάμε* 
ΫΜ* εΐ γάρ χα\ τήν πίστιν ΙνηργηχΙναι ταΟτά φησιν 
6 Οαυλος» &λλ* ή π(στι*ς δύναμίς Ιστιν εΙς σωτηρίαν• 
3ι6 χα\ κΑντα δυνατά τφ πιστεύονπ. Τοιούτον δά 
Φίάντως χα\ δ τοΰ Χρίστου σταυρίς τοΤς πιστεύου- 
σιν* « *0 γάρ λδγος δ τοΟ σταυρού, πάλιν χατά ΠαΟ- 
λον εΙπεΓν, τοΓς μέν άκολλυμένοις μωρία Ιστ\, τοΙς 
δΙ σωζομένοις ήμίν δύναμις ΘεόΟ Ιστιν» ι *Αλλ* 7να 
χα\ τοΟς πρό νδμου χα\ τοΟς 6π6 νδμον άφώμεν 
πάντας» αΟτδς δ Κύριος δι^δν τά ικάντα χα\ δι* οδ τά 
πάντα, «υ πρ'δ του σταυρού Ιλεγεν, < Όστις ούχ 
αίρει τ6ν σταυρδν αυτού χα\ άχολουθεί δπίσω μου. £6(1 61 (|«αο(1ο (1ί86ΐρϋ1ΐ8 (ϋ86η6 ρτορΓΪβηι ρ888ΐο• ^ οΰχ Ιστι μου άξ.ος ι ; Όρ2τε πώς χα\ πρδ του τδν 

" σταυρέ παγήναί σταυρδς ήν δ σώζων; *Αλλ5[χαΙ 

ήνίκα τοΤς μαθηταΐς πα^^^ησί^ προέλεγε τδ εαυτού 
πάθος» χα\ τδν διά του σταυρού θάνατον δ Κύριος, 
δ δΙ Πέτρος άχούων ούχ ήνέσχετο, άλλ* εΙδώς α6τ6ν 
Ιχοντα τ<2ν Ιξουσίαν δδεΖτο λέγων * < *1λεώς σο!, 
Κύρκ» ού μ)) Ισται σοι τούτο, > αύτφ μίν Ιπετίμη- 
σεν ώς ανθρωπίνως, άλλ^ ού θείως φρονούντι χατά 
«νούνο * προσχαλεσάμενος δέ τδν βχλον σΙ»ν το?ς μάθη- 
ταΐς αυτού είπεν αύτοίς* < Όστις θέλει, δπίσω μου 
έλθεί^ άπαρνησάσθω έαυτδν, χα\ άράτω τδν σταυρδν 
«ύτοδ χα\ άχολουθήτω μοι • δ^ γάρ Ιν θέλ|^ τήν ^• 
χΙ^ν αυτού σώσαι, απολέσει αύτ^, δς δ* &ν άπολέσο 
τΙ^ν ψυχΙ^ν αυτού Ινεχεν Ιμού ιϊο^ του Ευαγγελίου, 
οίτος σώιει αυτήν. • ΠροσχαλεΙται μίν ούν χα\ τδν ηθήΐ6ΐ ηΐθη6ΙΟ&α €Τϋ0β Ιθΐ6Γ8θά80Ι ρηΒ(ϋ66Γ6ΐ 
Ι>ΟΙ1ΐ1θΙ18, Ρ6ΐηΐ8 ?6Γ0 Ι8ϋ8 8ΙΙ(ϋΓ6 «§1« Γ6ΤΓ6Ι, 864 
Μΐ6η8 6(101 1ΐ8ΐ)βΤ6 ρθΐ6$ΐ8ΐ60Ι(ΐ6ρΐ'«€8Γ6ΐΟΓ (ϋθ608 1 

« ΑύβΙΙ 816, ΟοηιΙοσ, οοα 6γ1ι ΙίΙ)Ι Ιιθ6 '^ ; > ΙΙΙιιαι 

Ιΐΐ€Γ6ρ8Τ*α ^6808 (8η(|ΙΙ80Ι 11010808 000 (1ί?1η8 €0- 
£11801610 ; 61 6001Τ0681Α ΙυΓΐ)8 6001 άί86ίρΐΐΙΐ8 8θΐ8 

ιΙί«ίι 61» : € 51 ςυίε ?υΗ τ6ηΐΓ6 ροεί ηιβ, 8ΐ)06β6( 

860Ι6ΓΐρβΟΐη 61 ΙθΙΐ8ΐ 0ΓΟ661Ο 80αΐ0• 61 86(|α8(αΓ ηΐ6• 
Οαΐ 6θ1ΐΟ ΤθΙυ6Γΐΐ &θίΠ1801 80801 88ΐ¥8ηΐ Γα66Γ6, 
|>6Γ(|61 6801 ; φΐΐ 8ϋΐ6Ι0 ρ6ηϋ(ΐ6Η4 8θΙΐ08ηΐ 80110 
ρΓ0ρΐ6Γ ΐη« 6ΐεΤ8η£6ΐΙθαΐ,β8ΐΥ801 ί8€ΐ6ΐ 111801 "• § 

1(ΙΐυΓ 000Τ068Ι ΐ0Γΐ)8αι €001 (1ί86ΐρυ1ί8, 61 Ιαηο 

Ι6»ΐία68ΐυΓ6ΐ ΡΓ011Ι61«Γ 11188 0)0^88 6ΐ ΟΐίΓ8ΐ)ίΐ68 

ηοο Ιιοοιίοοηι (|υί(ΐ6οι, 86(1 06ί 860(6ηιΐ88, οΐ αιοο «ΐ•ταΓνΐ86 1100 8 (Ιΐ8€ΐρυ1ΐ8 Ι80ΙΙ101 ο 86 6ΐβοΙί8 180- ^ δχλον συν τοΤ; μαθηταΐ;, χαΐ τότε διαμαρτύρεται χαλ 18 6Χΐβ6Τ6, 86(1 8 εΐο^^οϋβ 1θ 6001 6Τ6ΐΐ60ΐ11)υ8. ΟΙιτί- 
8(υθ1 (1111(1601 86(ΐυΙ (ΙΐΟίΙ Πϋΐϋ 8Γ|0(1 6886 80 86600- 

«Ιιιιιι Ιρείαε Εν8ΐΐ(6ΐίοοι τίν6Γ6, οιηοβΌι νίηυΐοηι 6ΐ 

ρΐ6ΐ8ΐ6ΙΟ ρΠ>Γ6ΓΓ6, 86€ΐ8ΐ0Γ6ηΐ ΤβΓΟ 86α)6ΐίρ8001 
(16ΙΙ6Κ8Γ6 61 6Γ006Ι0 Ιθ1ΐ6ΓΘ Οίδΐ , η606$81ΐ8ΐβ 
^0€80(6, 066 811)1 Ρ8Γ06Γ6, 1010 ρ8Τ8ΐ001 6886 8(1 
|»6ΓΓ6Γ60<1801 ρΓΟ νΙΠΟΐβ 61 ρΓΟ ν6Γΐΐ8ΐ6 (ΙΙτίοΟΓΟΟΙ 
ΐ]θ|ΟΙ8ΐυθ1 ΟΙΟηβΐη ΙαΓρί88ΐθ180Ι, ΜΟ^ΟΟΟΙ 880β 6( 
|ΙΜΓ8Ι>116 681 86αΐ6ΐίρ8001 (ΐ606|8Γβ, 6| 1θ ΟΐΐΙΟΐυΟΙ 
4ΐ6(ΐ6€08 Ο)0η6σΐ(|06ΐΓ8(ΐ6Γ6, 060 180160 8ΐ>ί000ΐη« 

ν8ΐη Γ<ΐ§65 Ι6ΓΓ» ^ιοοςυο οοο (1ί£ΐΐ8ηΐθΓ, οοοιίΐοε 
Γ6θ1ρ6Γ6(}υ8η(1ο 1)^ϋοηι Γαοιοοι, οΐβΐ ηοοε νί<ΐ6Πΐα παραγγέλλει ταύτα τά μεγάλα χα\ ύπερφυή χα\ δν- 
τΐιΚ ούχ ανθρώπων, άλλα Θεού φρονήματα, Ινα δ€(ξ^ 
μ^ παρά των έγχρίτων αυτού μόνον μαθητών τά 
νοιαυτα άπαιτών, άλλα χα\παρά παννίς τοϋ εΙς αύ• 
τδν πιστεύοντος. Τδ δΐ άχολουθείν Χριατφ δηλοί τδ 
ζ{ν χατά τδ Εύαγγέλιον αύτοΟ, πάσαν άρετήν χα\ 
εύσέβειαν Ινδειχνυμένους • τδ δΐ τ6ν θέλοντα άχολου• 
φείν άπαρνήσασθαι Ιαυτδν, χαΐ αίρει ν τον σταυρόν 
αυτού, τδ μηχέτι χαιρού χαλούντος εαυτού φΐίδεοθαι, 
άλλ* Ιτοιμον είναι πρδς τ6ν υπέρ αρετής χα\ της 
αληθείας τών θείων δογμάτων Ιν άτιμίφ θάνατον. 
Τούτο δέ ει χα\ μέγα Ιστλ χα\ ύτιερφυες, τδ άρνή• •• Ι (:οΓ. 1, 1β. •• 1-06. χιγ, 17. •» Μαίιΐι. χυϊ, Μ. •• ΜβΓΟ• τιιι, 34. 137 ΙΪΟΜΙΙΙΑ XI. 138 

«α•Οα£ τ%να εαυτόν « χα\ ιΐ^ έσχάτην άτιμίαν χα\ Λ ΡΑΐ^^ΐοββίΙ ιηοΠβιυ ρΓΟ 80 ΙοΙοηηϋΑΐη, ςιιΜ ηιίπιηι. Μ^ατον προβοΟναι» άλλ* ούχ άκαχάς * οΐ γάρ {Ιασι• 
ΗΙς της ^τ^ ούχ &ν ποτ» άχολουθβΐν οπίσω αυτών 
βέξαιντο, χα\ ταύτα πρ^ ιεΛβμον Ιόντες. τοΟς μή 
Ιτυ£μους 6ντας Α«ο9αν<Ιν δπίρ αυτών. Τ{ ο3ν θαυ- 
μαατ^ν, (Ι χα\ ό ρασιλ€υς τών ουρανών τ!| γ{ δι* 
έκαγγ»λ£ας Ιιηδημή^α; , ηρίς άντιπαράταξιν του 
χοινου του γένους πολεμίου τοιούτους ζητεΖ τοΟς 
όκ{σ» «Οτου Αχολουθουντας ; 'Αλλ' οΙ μίν ^ΛβύΛΐς 
^; *πί^ ούχ Ιχουαιν άναζωουν τοΟ; τφ τεολέμφ τιΟνι^- 
χότας, οΟΓ άνταποδουναί τ% αχ<δ6ν τοΙς προχινβυ- (|υοϋ Βθχ οφίοπιιη ρ€Γ ίηοΑπίΑΐίοηεη) ίη ΐβΓΠβ ιηο- 
ΓαοΓ, 1(1 ϋίιηίοβηάυιη ιϋνβΓβιι» εοιηιηιιηβιιι Ιιιιιηβ• 
ιιΐ %^η^τ\% ΙιοβΙβηι Ιαΐββ &8Μ€ΐα& Γ6<ιαΊΓαΐ ? Αι λ( 
Γ6|(β& ΐβΓΓ» ηοΜ ροΗοηΐ ι<1 τίΐιηι Γ6Υ0€αΓ« ίη ΜΙο 
ΙηΐβΓβηιρίοδ» τβΐ κηιυηβπίΓί βοβ ςυί τίι» (Ιί&ΰπιηβιι 
ρΓΟ Ιρβίβ κϋτβΓαοΙ. Ουι<1 βηΐηι Ι» ςιιΙ βμβ (ΙοβϋΙ 
ρο8<6ΐιΙ)ίρ8ί8 ιοοΙροΓοΤ 86(1 οΓι&πι ίλϋβ υΙ>Ί ]ιι•ΐ« 
(Ι6€«υ8» ιηοπαηΐϋΓ, ιρβ• πι ΟοιιιΙιιο πίΑπεί. Οοηιΐ- 
ρυ8 αοΐβιη τΐϋιηι ΓβΐηΙ)οΙΐ κΐβπίλΐιι βΐ8 ςιιΙ βυιιι 
8θς<ΐ6η(1ο ρ6Γίοιι!8 8α1ιΐ6Γοηΐ• νιύαααιν αυτών " τ{ γάρ &ν ό μηχέτ* ών λάβοκ παρ* αυτών ; ^Αλλά χα\ τούτοις* «Γπιρ υπέρ •&σ<6ών 6 
θάνατος, Ιν τφ ΚυρΙφ Ιλπίς Ιατιν* οΟτως βλ ό Κύριος ζωήν άντιδίβωαιν αΐώνιον τοις Ιν τφ ΑχολουθεΙν 
αύτφ «ροχινδυν&ύσαοι. 
Κα\ οΐ μίν ^σιλ<7; της γης ύπίρ αυτών έτοιμους Β Εΐ Γβ^ο» Ι6ΓΓ» 8880ο1μ ηοη ςαβηιοί ηΐβΐ ^008 ι^ αΐναι ζητοΟαι πρ6ς θάνατον τοίις αύτοίς άχολουΟοΟν- 
τας, 59 ^ ^ Κύριος αύτ^ς μίν εαυτόν εΙς θάνττον 
Ιδωχ8ν υπέρ ημών, ήμ&ς 5έ ούχ υπέρ αυτού, άλλ* 
ύιϋρ ημών αυτών ετοίμου; ιΐναι παρχγγέλλβι κρ6ς 
•άνατον * χα\ τούτο δβιχνΟς ώς υπέρ ημών Εστίν αύ• 
τών έπάγιι • € •0ς γάρ άν Οέλ^ τί^ν ψυχήν αύτονί σώ- 
σαι, άπολέσβι αυτήν, δς Γ &ν άιηλέσιι αύτ^^ν Ινβχβν 
Ιμου χαΐ του Ευαγγελίου, ο^τος αώσει αυτήν. > Ίί 
Ιστι τοΟτο, "Ος &ν Οέλ|| οώσαι, άπολέσβι, χα\ δς &ν 
άΐ6ολέσ||, αώαιι ; Διπλούς Ιβτιν 6 άνθ ρωμιός, ό έχτδς, 
«^ σώμα λέγω, χα\ ό έντ^ ημών άνθρωπος, ή ψυχ^) 
δηλονότι• Όταν ούν ό έχτδς ημών άνθρωπος προδφ 
Ιαυτέν «Ις θάνατον, άπύλλυσι τήν εαυτού ψυχήν χω- 
ριζομένην αυτού * δ γούν υπέρ του Χριστού χα\ του ιηοΓίβιη ρΓορίβΓ 86 ορρ6ΐ6θά8ηιι ρ8ή(08 ίητβηοΗιιΐ ; 
Ι)οαιΙιιοβτ6π> 86ΐρ80ΐη Ιη^αιοπβπι ΐΓ8ϋί()ίΙ ρΓΟ ηοΜ», 

η08 8ΙΙΐ6ΐη ηΟΐΙ ρΓΟρΙβΓ 86» 86<Ι ρΓ0ρΐ6Γ η08ΙΙΙ6ΐίρ808 

αϋ ιηοΓΐ6ηι ρΓ06ίη6ΐ08 6886 ΙιΟΓίιίαΓ. Ουθ(Ι ιΙβεΙι- 
Γ3Γ6 τοΐ6η8 8(Ι]ΐ€Η : ι Ο^ί νοΙιιβπΙ ιηίαιβηι 8υ8αι 
88ΐν8ΐη Γβ€6Γ6, ρ6Γϋ6ΐ 68111**; ςυί 8αΐβηι ροηΐίιίβηΐ 
■ιιίηιιηι 8ΐΐ8ΐη ρΓορίβΓ ιηβ 61 ρπορίοΓ Εν8η^6Πυιη, 
βλΙΥΒίη Ιΐ8ΐ>6ΐ>Η 6ΐιη. ι ΟυΙϋ ΙβΙαιί : ςιιί 88ΐνυηίΐ ίλ- 
€6Γ6νο1υ6ΓΐΙ,ρ6Γ(ΐ6(, 61 ςυΙ ρ6Γάί(ΐ6τΙΐ, 8»1ν8ηι Ια- 

€ΐ6ΐ 6210 ? Βυρΐ6Χ 681 ΙίΟΠΙΟ ; 0ηυ8 6Χΐ6ΓίθΓ, \ά 6&Ι 

€0Γρυ8, 8ΐΐ6Γ ΐηΐ6ΓΐθΓ,8€Πίοβΐ8ηΙιη8. Οαοϋ 8ΐ Ιιο* 
ιηο ίηΐ6ΓίθΓ 86ίρϋαιη \β ιιΐ0Γΐ6ΐη ΙγαιΙ]!, ρβηΙΗ 8υ8ιιι 
801008111 60 0Γΐ>8ΐ8ΐιι• ϋοιίβ ςαί 6801 ρη)ρ(6Γ Οοιηί- 
ηυιη 6ΐ Εναιιββίίιιιη ρ6^^Iί^6ηι, ν6Γ66ΐιιι ΙιιοΗ («οΊβΐ» Ευαγγελίου ούτως άπολέσας αύτ^^ν δντως σώσει χα\ ^ ▼ίΙ«ιη ϋ(£ΐ68ΐ6ΐιι 86ΐ6πΐ8ηιςιΐ6 ΙρΜ ΙαΓ9ί608, 6&ιιιςυ6 Χ8ρδήσβι ναύτην, ζωΙ]ν ούράνιον χα\ αΐώνιον ταύτ|| 
κροξενήσας, χα\ έν τζ άναστάσιι τοιαύτην χομισά-* 
μένος, χα\δι*1κΰτης χα\ αύτύς τοιούτος, χα\ χατ^ 
9Φμα >έγ«ΐ| γιγονως ουράνιος χα\ αΙώνιος. *0 δέ 
φιλ^χος, χα\ μή ούτω ταύτην έτοίμκ^ς Ιχων άπο• 
λέιαι, διά τλ αγαπάν τδν πρύσχαιρον αίώνα τούτον, 
χα\ δσατούαΙώνος τούτου, ζημιώαιι τήν ψυχ);ν αυ- 
τού της δνπΑς ζωής άποστβρήσας, χα\ ζημιωθήσεται 
•ύτδς αύτ^« σύν έαυτφ ταύτην φεύ Ι τ^ αΐωνίφ χο• 
λάιει παρόδους;* δν χα\ δ πανοιχτίρμων Δεσιτδτης 
οίον άπολοφυρδμβνος, χα\ τού δεινού τδ μέγεθος έπι- 
βειχνυς, ι Ίί γάρ, φησ\ν, ωφελήσει άνθρωπος, έάν 
τδν χδσμον δλον χβρδήση, χα\ τήν ψυχ1]ν αυτού ζη- Ιο Γ68αΤΓ6€ΐΐ006αΐ 8άϋθ€ΐυΓ08, 61 ίρ86 ρ€Γ 6801,(1160 
βΐΐΗΟΙ 866υη(Ιυ01 βΟΓραε, ί80ΐυ8 €(Βΐ68ΐί8 61 9Βΐ6Γ0α8• 
Ουί 801610 80101801 80810 άΐϊψί^ 01 6801 ρ6ηΐ6Γ0 

ιιοΐίΐ, ρΓθρΐ6Γ68 ςοοιΙ οΊοιΊβ 80181 ΡΓΧ860& εοίοοίοοι 
(;1Γ63 Ιιο]υ8 8Φ€υΙί, ϋ8αΐ08ΐ)ΐΙ &οίιθ3αι 8υ»οι, ςιίΑοι 

τ« Γ8 νΙΐ8 8ρθ)ί3ΐ>ίΙ; 6801 ΐρ8661 €001 ΗΙ8 860Ι6ΐίρ80αΐ 
80ρρΠΰίί8 8(1(1ί66ΐ, ΠΙλΟΙ, ι 60 Ι 860ΐρΙΐ6ΓΐΙ« ϋ80108• 

Ιίοοί ΐΓ8(ΐ6α8 ; ^10601 61 οΓι&βΓίοοηΙί8&Ιοιθ5 ΟοοιΙ- 

008 ς088ί Ιθ(|;608 ϋβ Ρ6η60ϋ Ιθ1014θίΐ8ΐβ αι«ου6Γ8ΐ 

(1ί€608 : < ΟοΙιΙ ρΓοϋ68ΐ ΙιοιοίοΙ 81 οιοοϋοοι ΟΟίνβΓ' 

801» Ιθ€Γ6ΐθΓ,8θίΐη3Β ν6Γ08υ»ΐΐ6ΐηΐ06ΐΐ(υηΐ ρ8ΐί8ΐΟΓ? 
▼6ΐ ς0801 (Ι8ΐ>ΐΐ ΙΐΟΟΙΟ €ΟΟΐρ6088ΐίθΙΐ601 ρΓΟ 3011118 808***7• ΝΟΟ 60101 ϋ6806α(ΐ6ΐ60ΐα 60 £ΐθΓί8 6]υ8, 006 

μιωθΙΙ; 4 τί δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα τής ψυ- «Ημ^ ςϋίϋ«|080ΐ6Χ ΙιοοοπΙιον 61 νο1ϋρΐ:ιΐίΙ>Η8 ςο» 
ψηςαότοΰ; • ούβ* άλλο τι τών έν τψ αΐώνι τούτφ ^ Ι,οο ι^ουΙο Ι8ΐι1ί Κ8ΐίηΐ8ΐ0Γ, ςιιβ 88ΐιιΙαΓί οιοπί δοχούντων τιμίων χα\ τερπνών, & τού σωτηρίου 
«ροέχρινε θανάτου. Τί δ*άν Ιν τούτοις εύρεθείη Χ2\ 
της λογιχης ψυχής αντάλλαγμα, ή; δ χδσμος άπας 
ο(το; ούχ Εστίν άντάξ'.ος ; 

ΕΙ ουν χα\ τδν χύσμον δλον ιΊς άνθρωπος έδύνατο 
χιρδησαι, αδελφοί, ουδέν άν ήν δφελος^αύτψ τήν 
οίχείαν ψυχήν ζημιουμένφ « πόσον έστι τδ δεινδν, 
πολλοστή μδριον ελάχιστον Ιχαστος άπ& τού χ^μου 
ιούτου χτήσασθαι δυνάμενος, εί τ]} πρ^ς τδ ελάχι- 
στον τούτο προσπαθεί ]ΐ τήν οίχιίαν ζημιωθήσεται 
Ψ'^^χν» ίΑ προαιρούμενος αΓριιν τού σταυρού χα\ 
τον τυΓ.ον χι\ τδν λ<&γον, χα\ άχολουθεΓν τφδο^Γηρι 

•* ΙΙ.η1ι|ι. ινι, «5. *•* ίΙ>ί(Ι. •β. 
Ρατκοι.. ο β. ΟΛ ρΓθρθ8οΙΐ • 0ο8ΐ6ΐο ίο ίβΐίε ίον6πΐΓθ ριιΐ8$ εοιιιοιο• 
ΐ8ΐίθΗ6αι ρΓΟ 8ρίηΐ03ΐί 80*1108 8(1 ςοαοι 1θΙθ8 Ιιίο 

ΙΟΟΟϋΟϋ 1Ιθ€6ΐ Ιΐ8ΐΐ60(1υ8 681 7 

5ί 6Γ£0 0008 1ΐ001θρθ85€ΐ1θ1θΙ0 010θϋθ10 Ιθ€Γ8- 
η, ΙΐΟΟ οΠίίΙ 61 ρΐΌ(ΐ6886ΐ 80Ϊ0ΙΧ 4ΐ6ΐΓίιη6ΐιΐυιη ροΓ- 
Ρ6&80 ; ςιΐ8οΐο ρ(:]ο8 681, υΐί νιχ ςυίί>ςιιβ ροΐ6ϊ>ΐ'νϋ1 
ΐοίοίιοαιο 6ΐ 8οςυ51ί58ίαίαιιι ΙβΙΤΟ! ρ8η6ΐο €ΟΙΙΐρ»Γα- 
Γβ, 81 ρ6Γ οίοιίυιη αοιθΓ6θΐ 6Γ|{α ίΐΐυιΐ €χί({οαοι 8Ωΐ* 
οιχ 811» ϋβίτΊοιβοΚιπι ρ8ΐί3ΐ0Γ , ςοί8 000 ριχίυΓκ 

ΙγρυΠΙ 61 Γ8ΓΙ006Ι1Ι ΰΐυ^ίβ, νίΐΧςΟΟ 86401 80€ΙΟΓ6ΙΟ• 
Οι υΧ οηίοΐ 681 Ι7ρΐ1& »(1θΓ8ΐΗί8 61 ί8ΐΐ08 ΐγρί Γ8ΐίθ- ιη οιίΕαοΑίι ρλιαμ.% 140 

^^ιιη ρΓχΓϋΙιιιη 1ιιιίιΐ8 ΐγρΐ ΐηγ ι^ηυιη ρ]ιι$(|ιι6 τα- α '^ήΰ ζωήςΐ Σταυρδς γάρ έντιν αυτός τ$ 6 «ροτχν ΐιοηβαι €ΐΐ9Γ{ι»ΐί νβ&(π£ βιψη €χρϋ€»ν1ηιυ9, Ι6ΐ 
ροΓιυ» ϋΐα ρΓΟ ιιο1)1» Ρ&ιιΙυ•. εχρίληλνίι, ΡαιιΙιιβ 
ίιιι|η»ιη, ςπΊ ίη γπι06 {ΙθΓίϋΙ)3ΐυΓ ιιβο ρΓ»<1ίοϋαΙ 
•ι: λΓιι|ΐπι1 βοίΓβ ηί$ΐ ϋοιη'ιιιιιιη ^β&1ιπ9 βΐ Ηοιιο ΟΓυεΙ- 
ϋχιιοι**.0υιιΐ6ί|;ο αίι ί&1ί^? <0Γυχ 694 ΰΓυοίβχΙ&ββ ο&γ- 
υηη χυηι τίϋίί βΐ οβηΰΐφ1&οριιΐϋ&. > Μυιη αΓί^ίΐη- 
ιηίιιί ιΐ€ ΙιιχϋβριιΙ^'ΐιιηΗιΙθ τ^ηΐΓίβ Ιφ'κΐίη 1)υ8 βοΐυιη 
6αιη Iη1^^ι ρτρβΐ6π?0υ«Γ6ί|;ΙΙιΐΓ2<1 εοηιιΐΐιίοβ έςτίϋΙΙ: 
« Οιιηι βίι ίιιΐθΓνοβ ι^ΰΐυβύΐ οοηΙβηΓιο* λ(}1ιιΐ€ «ιηνά- 
Ιβ» €»ϋ• βΐ ββπιιιιΐυιη ΙιοηιΙιιβηι «ιηΙ>ιι1αϋ• *ν7 » Ιΐλ 
ιιΐ 4111 κ^ΟΓίαιη 61 ιϋνΗι^β &πΐ2ΐ, ({ηι βοΐ&ηι 814Γ6 νυ1& 
»ιι»ιη ρΓορΓίϋΐη τοίαηίαίβηι, ςυβιη ]αν2ΐΐ νίιΐΓβΓΰ 
ίη €οηΐ6ΗϋοηίΙ>α89 ΙιΙοο^ΓηβΙίβ 6•1 βΐ ββεηηάυαι 
^λτη^πν ϋηΙ)ΐιΐ8&• Η» βηίιη 8υη( οοηίβηΐΊοηιυιη νητ^ς τύπος,. χα\ ό τοΟ τύπου τούτου λόγος. *1λλ* 
έι»\ ιςροηγή^ατο 6 λύγος χαΐ τ6 μυβτήριον ζώχ^ίϋ 
του τύπου, χα\ ήμιΓς τούτο πρύτιρον ΙζηγηοόμεΟαί 
9^ρ6ς τήν ύμβτέραν άγ&πην * μβλλον βλ πρ6 ήμων 
χα\^ τούτο Παύλος έξηγήβατο' ΠχΟλος χαυχώμινος 
έν τφστάυρψ, δ μη$1ν εΙ^έναι χρόνων, €ΐ μΙ] Κύ(Γ:ον 
Ιησού ν )ία\ τούτον έσταυρωμένον. Τί οΟν φηα^ν 
ΙχκΙνος ; ι Σταυρός έστι τ6 σταυρώσαι τήν αάρχΛ 
συν το7ς τ.αθήμασί 3(α\ ταΐς έπιθυμίαις. ι ΟΙιβΟι 
«»ρν ττ{ς τρυφής χ«\ των υπογαστρίων το^το μόϊΜίν 
βΙπεΤν παθών; πώς οίν γράφει τοΓ; Κορινθίογς, βτι, 
ι ΈπβΙ {ριδβς Ιν ύμΤν ιίσιν, Ιτκ σαρχιχο< έστβ, »1 
χατ& ΑνΟρωπον περιπατείτε ; ι "ύατε χα\ ό δόξτ^ς 
έρών, Ι) τ^ οίχείον Απλώς θέλημα ατήσαι θέλανν €9ΐΐ59Β• υΐ &ίΙ ^;ιοολ>ιΐ8 Οςί ίτ9ΐ6Γ : € ϋηάθ 1)6ΐίΐί βίΓι- Β χα\ ούτω νιχ^ν φίλονε.ίχών, σαρχιχός έ^ι, χα\ ^-Λ 168 Ιη νο))Ϊ8? ηοηηβ 6Χ €οη€ΐιρΐ806ηιϋ8 γββ^Ηβ ςίΜΒ 
ιηΙΚίαηΙ Ίη η)6ηιϋπ8 Τ681Η8 ** ? ι Εΐ 8ϋ(|ίΙ : ΧθΙαΙ^β 

61 ηοή ρθ(68ΐί8 8(1ίρΐ8€ΐ ; 1ί(ΐ£9ϋ8 61 ι)6I^^Κ6^8Π111)^*^ 

Ηθ€ί8'ιΐυΓ68ΐ€Γυάη^6Γ6θ8Γη6ΐη βυλπι ουιη νίιϋβ «Ι 
€θη€ορΐ8€6ΐιΐίΐ8 ςιΐ9Β ίη1ΐ9ΐ1)ϋ6Πΐ Γ6(1(1αηΐ Ιιοηπο6ΐη >ά 
οηιηβ ςα(Ηΐ 1)60 <1ί8ρΙί€6ΐ. 5ί νβΐΌ 60Γρυ8 ϋρρΓίιπΗ 
ηηΙπ)«ηι» 61 8(1 ίπι» ιΐ6(Γυ(1(ΐ, 8(0(ΐ68ΐηυ8 υΐ Πΐυιΐ ίή- 
νϋιιπι ίη 8Ηίΐηάίιΐ6πι ογογΙ» βχΐοΙΐ8ΐηιΐ8. Χ;ι1>» (|ηθ(1- 
ιΙ;ιηι (Ιίοο: 0οπιίηυ8 ιΐυΐίΐ ίη 16γγ» νβΓ^ΐΓβΙιΐΓ» ρίιΐι- 
ροτ6ΐη νϋ»ιη νίχίΙ. ηο6 νίχ.ίΐΐ8η1ιιιη, 8«<Ι 64 ρΓφφοϋνίΙ 
ίΐΐ60ΐι8: < δ1 0*'*β *^^" ΓΟΐΜίηΐίβΙ οιηυΙΙ>υ8 φια: ρο8- 
8ίι1βΙ, ίΐοη ί)•»ΐ68ΐ 1116118 688β.<ϋ8€ΐρυΙυ8 ***. » σάρχα περιπατεί" Βι^ γάρ ταΰτα χα\ Ιριβε;, ώς χ:.λ 
Ιάχωβοςό άόελφόθεός φησιν' < Πόθεν πόΐί^εμοι χαι\ 
μάχαί έν ύμίν ; ούχ λνΥεΟθεν έχ τών ηδονών υμών, 
τών στρατευομένων Ιν τοΤς μέλεσιν υμών; Ζηλουτβ 
χα\ ο.ύ δύνασθε ΙπιτυχεΙν, μάχεσθι χαΐ πολ^μείτΐι. ^ 
ΤοΟτο ούν έστ« τ% στανρωσαι τήν σάρχα σύν^τοίς 
παΟήμασι χα\ ταΐς έπιθυμίαις, τλ Ανενέργητον-γε.• 
^έσθαι τ^ Ανθρωπον πρ^ς π4Εν τδ άπ^ιρέσχον Θεφ- 
εΐ δ^ χα\ τδ σώμα χατασπ^ χα\ βιάζεται, άλλ* αϋ- 
τδν {χαστον βφ άνέχειν εναγωνίως τοΟτο πρίς τ^ 
δψο; του σταυρού • οΤον τί λέγω ; έπ\ γ.ή; γενόμο- 
νο; δ Κύριος άχτήμονα ?ίον Ιζησε, ?ςα\ ούχ Ιζησ, μ<>νον, άλλα χα\ ίχήρυξε λέγων • • ΕΓ τις ούχ αποτάσσεται πΛσι τοις αΟτψ ύπάρχουσιν, ού δύ•Λτα| μου είναι μαθητή:, ι 

Αι η6Πίΐο ίηϋί^πείιΐΓ, Γγ91Γ65, ο1ιΐ68ΐθΓ, 9ΐυ^Ίοη$ Ο 
ηο8 8106 υ11) ιϋ^βηιιυΙ&ιίοηβ 8ηηιιηΐί9ηΐ68 ϋοηαιη 
ϋ^\ γοΙηϋΐ8ΐ6αι βι 1>6η6ρΐ9'€6ηΐ6πι 6( ρ6Γΐ6ε(8ΐι>, ηορ 
.τ|Γ6ί6(8ΐΐ8ΐ8 ιηοηιίαΐ» 8Γΐ{ΐΓ8ΐυ& φΐα» ίιηρο&6ϋ)ΐ• 
ίια;86ϋ ρήπιιιοι 86€αιη Τ6ριι16( ςηοπΙ^ηι Γ€|;πηιη 
οοοΙοΓοηι νΐιη ραΐΗοΓ, 61 νίυΐ6ηΜ Γβρίιιηΐ ίΙΙιηΙ. 
ΑηιΙί&ι Ρ6ΐΓΐιηι αρθ8ΐοΙιιηι €1ΐΓΐ8ίί 8ηΐ68ίκη8ΐιυιη ϋι- 
< βιιίοιη : ι ΟΙΐΓΐϋΐιε |α:(βιΐ8 681 ρΓΟ ηο1>ΐ8, ηοΐιίϋ Γϋΐίη- 
(|ΐΐ(ΐη8 6Χ6ηιρΙυηι ιι( 86<ΐα8ηιιΐΓ ν68ΐίβΊ3 ρ]υ8*\ ι 
Οΰίιιϋο 8ΐιίιηο ΐ6ριι«6ΐ ςιιοά 6ΐ8ί οιηηί» ιϋ8€ίριιΙα8 
V6^6 ηΐ8(}8ΐΗ Μ^Μτ ιη8Π€( ςαβηϋίυ ηοη οιηηία 

8θΙ^Η, 8ί.11Ιϋ6ΐΙ ηΐθϋ68ΐ6 Ο06Γ8Ι <|ΙΙΟ(Ι ρθΐ6ϋ 6( ρΓΦ- 

•Ιιιηϋι» )α(1ί€3ΐ, ΡΓΟ Γ6ΐί(]υο 8υΐ6ΐιι 868^ ίιυηιΠίχΙ 

έύΤΛίη 60« Ρ6Γ ί8ΐ8ΐη ίΐ61Ιΐί88!θη6α) Πΐΐ8βΠ€0Γϋί8Π1 

Γοϋί^ΐΐ 61 ϋ6ΐ>6ΐυιη 8ΐιρρΐ6ΐ. $ί ςηί86Γ|$ο ίη 8β ιΐ6- *Αλλά μηδ£\ς δυτανασχετ^Ιτφ, άββλφο\» παραχαλώ, 
άχούων ημών άπαγγελλόντων άνοθεύτως τδ αγαθόν 
του Θεοΰ θέλημα χα\ εύάρεστον χαν τέ.λειον^ μηδέ 
δυσ/εραινέτω τά. παραγγέλματα δ^ίφιχ^α οίόμ•- 
νος, άλλα πρώτον μίν έχείνο έννοείτκ», δτι βιαστή 
έστιν ή βασιλεία τφν. ουρανών, χα\•βιασται άρπα- 
ζουσ'.ν αύτην, χά\ 4χ&υέτο3 Πέτρου του Ηορ-ίφαίο^ 
τών άΓοστό/ωντου Χρίστου, δ-ι• ι Χ^/ΐίτδ; Ιπαθιν 
ύπ^ρ ημών-, ήμίν ύτΣολιμττάνων Οπογραμμδν, ίνβ 
Ιξαχολουθήσωμεν τοις Γχνεσιν αΟτοϋ. ι Έπειτα χα\ 
τοΰτο διχα(ως προσλογιζέσΟω, δτι μαθών Ιχαστος 
αληθώς δ,σον οφείλει τφ Δεσπότη, δτα^ ούχ Ιχ^ τ^ 
π^ν άπονου ναι, τ^ μίν συν μετριοφροσύνη «ροσέΐ• 
γβι, δσον, δήιηυ δύναται χα\ προαιρείται, π^ϊδς δέ 
τδ λβίπον πάλιν ταπεινουται ενώπιον- αύτου, χα: ^ 
ρη»ΐ(:ιιά8ΐ ^νίΐίαπιηι ]υ8ΐΟ Π)8]οηιιη €0ΐΐΓϋρΐ8€6ΐι- |) της τοιαύτης ταπειν^σεως Ιλχων τήν συμπά'ιιαν ΐί3ΐη,8€Ί»ΙΪ81βΐη €9ηΐ8ΐ6ηΐ 6886 61 €Γυ6ΐ8 ίηΙιιιί#:8ΐ!ΐ, 
ρΓορίβΓ Ιιθ€ 6η]ηι ηιοτβΙυΓ; ηβϊη (|ΗΙ 6Γάοϊ »βιζΐλ8 
4•>1, ηοιι ροΐοεί ϋΐΙ Ι3ΐί:ι ιηον«η.Ι^υΓ ορΙοΜβΙ ΐ'»ΐ6πι 
ίιι ι<η.α» »1ιιΐιΐι:Ιιιοιιι »ηυΙ1ί, ι>6ρΓα'ΐΌρ> (Ι»(υ5 86ίρ- 

ϋΙΙΜ) ()ΐνο1Ι»|'& €ΙΐΓί&ΙΟ φΐΐ Ιο Ιρ80 θήΐ€ΐ&ΎΐΙ8 081. 

βιδάσάι του<ον έπ\ τδ 6ψος του σταυρού^ Ινα μή αύτ^ αύτδν χάτω ^ίψας χωρίσ^ 
έν αΟτψ άριστου, 

Οιιοηΐϋϋο 6ς|[0 ροΙβΓίι Ιιυη€ ιη έΐΐί υϋίιιβηι €Γ4|• 
ι•ί8 ϊΙ«ν8ΐ6? ^ί^ο : 8ρ6Γ8η8 ίιι ^11^^ε|ιιη1 Γΰ€ΐοι:6ηι 
οιιιιΐΜίηι βΐ ηνΐΓΚο^6ΐιι ρΓΟοαΙ & $6. οη)η6 Ιϋϋΐ'Μΐιι ίιι- 

}(Ι8ΐίΐΊ26 ρΓθ]ίθΐ8ΐ. (23011 ίίί ρθ«»8ίιί6:«1 0>68 ]ΐΙ8ΐ6 8θ- άναι^ληροΙ την Ιλ>8ΐψιν, Εϊ τις ουν όρ^Ι τδν λογι• 
σμδν αύτοδ πλούτου χα\ πολυχτημοσύνης όρεγόμενον, 
γνώτω δτι δ λογισμδς οίτος σβρχιχός έστι, χα\ διά 
τοΟτο κινείται • δ γάρ τψ σταυρφ προση'.ωμέν•; ο6 
δύναται πρδς τοιούτον τι χινεΐσθαι• Χρεία. οΟν άνα- 

τού σταυρωθέντος Πώς ο^ν άρξβται τούτον αναβίβαζε ;ν .έπ\ τδ Οψος 
του σταυρού ; έλπίσας εις ΧριστΙν τδν χορηγδν χαΐ 
/ΐ(ροφέα του παντδς, παντός μέν του &ξ άδιχίας άπο• 
,σχέσθω πόρου, φ δδ,άπί^ διχα^οσύνης €χει πορισμέ •• ΙϋοΓ. II, 2. •• 1 ΟοΓ. III, 5. •« ^.•^. ιν, 2. "ίΜιΓ. 2. •»• Ι,ϋο. χιψ, »• ••• 1 ΡβίΓ. ιι, 24. 141 ΗΟλΙΙΙ,ΙΛ XI. 148 

μΐ|Μτο6τφλίΑνιΐρο9χϋμ<νθς, χαλώςαύτψχρήσθω, Λ ^(ΐί^ιίαβ, ηο ίρβίβ ηίιιΓιυηι Ιη8«Γν:«.« ββιΙ 1>6ΐΐ6 η5 

υΐΑΐοΓ >(Ι ίηορ68 ρΓΟ ▼ΐΓ'ώϋβ 3()]υ¥Αη(1θ8. δίουΐ βπΉιι ΧΜΥΰΐνοΟς έφ* 3βον ^βτΐ τους Ιν&ιΙς προσλάμβανα 
ί^Λίβος• 'ίίσπβρ γ&ρ άρνιΙσΟαι ^^ σώμα χα\ αίρκν 
τ^ν βναιιρδν αύτου, τ!)ς έντολη; χ£λ(υούσης, Ιχουσκν 
δμως τοΰτο οΐ τοΟ βεου χα\ χατά Θε^ν ζωντβς * μή 
λίαν δΐ αύτφ νροσχι(μ<νοκ, χρφνται μέν αύτφ^ρ6ς 
τλ Ιέον συν&ργφ, &ν β* ό χαιρ6ς χαλ^» χοΑ τ•\ίτο 
^κροσδιδόναι Ετοιμοι * βΟτω χα\ έπΙ των σωματιχων 
χτημάτων χβλ χρ«ιών κοιων τις» δταν μ^ δύνητα( τι 
μιΐζον» && &ν χα\ Οβαρέστως Εχοι. 

ΠΑλιν ρλέκιι τις έν έαυτψ βιαι^ιρον χενούμενον 
Λν ^ς πορν&ίας λο^ιαμ^ν, γνώτω δτι οδπω έ3ταύρ6>- 
β<ν έαυτδν. Πώς ούν σταυρώσει ; φευ γ'έτω τάς περιέρ- 
γους 6έα; τών γυναικών» κα\ τάς μή άνηχούσας πρ6ς 
αύτίς συνήθειας τε χα\ &χα(ρουν διαλέξϋις» μειουτο 
τάς τρεφούσας τ6 πάθος Ολας» άποσχέσθω πολυινο- 
οίας, ο:νοφλυγ(ας, άδδηφαγίας» πολυυπνίας ' μιγνύτω 
^]| άποχ^ ταύτ^ τών χαχών τήν ταπεινοφροσύνην,Λν 
^ντριβϋ χαρδίας τδν Θεδν χατά τοΟ πάγους Ιπιχα- 
λούμενος, χα\ τότε χα\ αύτδς έρεί * Είδον τδν άσεβη 
ύπιρυψούμενον λλ\ έπαιρ^μενον ώς τάς χέ« 
4ρους του Αιβάνου, χα\ πάρηλθον, χα\ ΕδοΟ 
ούχ ^ν, χα\ έζήτησα δι^^ της •1ν ταπεινώσει 
«ροστυχής, χα\ ουχ ευρέθη Ιν έμο\ δ τδπος αύτου. 
Οάλκν ΙνοχλεΙ ό της φιλοδοξίας λογισμός; σΟ έν 
ουγχλήσικ χα\ συγχαθεδρί^ μνημόνευε της του Κυ- 
ρ^υ.Ιν Εύαγγελίοις περ\ τούτου συμβουλής * έν 
.δμιλίαις μή ζήτει τών άλλων υπερέχων φαίνε σθαι» 
τάς άρετάς έφ* δσον έχεις έν χρυπτφ ποίει* πρδς ϋϊνίηυβ ΐ6||;{$1λΐ0Γ ]υ|]βΙ €θΓροη ΓβηικιΓίϋΓβ €( 
ΰταεβιη 8υ§οίρβΓ6, ΠΙοϋ Ιλίοβη ο^5^^ν&ηι ςιιΊ Ι>βο «ΐ 
ΒΜΐιηιΙιιπι Πβαιη τίταηΐ : ίρβί ηοη ηίηιΊβ ^η2(.ττ^^1ι|^δ, 
60 υΐιιηΐΜΓ ΐ&ηςυ^ΐΒ ιιιΙ]ιιΐθΓίο, ρ&ηΐί 6(ίαηι,;$ί -ΐιΙ 
6λί|;»1 ιβιηρυβ, «ΐ Γ«ηυιιΐίηΓ6 ; ίΐα ςιιι Ιιβηο υΐί ιιγ 
(1ίνίιϋ9 θΐ Ιαεηβ ΐ€ΓΓ6&ΐηϋιΐ8,νι ρΙα& Γ^^6^ϋ ικ ςιιοιιΐ» 
1)6ΐΐ€ £1 ρίβ τ^τβ^β νί ϋβΐπΓ. 

ΚϋΓ&αιη ςυί τίύβΐ ίπ ββίρβο &|Ηαπ Ιυχιιηα; αιι:- 
ιηυηι» εοΐβΐ <|αοϋ Κ6 ηοικίιιιη ΟΓυοίΟχίι. Οιιοηιοι'ο 
€Γ^ ββ θΓΐιοϋΐ9(^1? Ριΐ|{ΊβΙ (Ιαιηιιοδοβ ηιιιΐί^ηιιιι 
αβρβοίυε, 6ΐηιηΐ(|υβ ΓιιΐΊΙία ϋοΙΙοςιιίί, €1 τ>η9« εοα- 
Γι&1)υ1»ήοηββ• ΙαιπιίηυΧ ηΐλίβπαβ ςιιΙΙιυβ ρλεείΐυΓ 
€ΜτηΗ €οηουρΊ866ηΐΙα ; €0Π)ρηιη&1 ροΐ^ιίοηβ^, τίηο- 
Ιβοΐΐλπι, Ιιι^Ιυνίβιη , ιοιηηοΙβη(ί3ΐιι» ιΐ€€ Ιαηΐυιιι &ίο 
8 ιη&ΐιβ &1)8ΐΙη6Αΐ , η^ά «ό^ΙαΙ ΙιοιηΙΙβιη βρίπΐιιηι ; Ίιι 
€θηΓπΙίοη6 €0Γϋί8, 061 €θηΙπι ρλ$6ίοηβ8 αιιχΊϋιιιη 
ιπιρ1οΓ6ΐ, 61 ΐαηο Ιρεβ ςιιοςοο (ϋο6ΐ : ΥίιΙί ίηιρίυιη 
•υρβΓβχαΙϋΐυιη βΐ βίβνλΐιιιη Μουΐ €6ιΙγο9 Ι.ΙΙΐ8ηί, 6ΐ 
Ιηηείνΐ ΑΐίςαβιηΐΒΐιι ροεί» 61 6€ϋ6 ηοη 6γ«1• 6ΐ ρ6Γ 
θΓ»ΙΙοιΐ6ηίΐ Ιιυηιίίβηι ^^ιιβΒβίτί, βΐ ηοη 691 Ιπν6Ηΐυ$ ίη 
ιηβ 1οου9 6]υ9. ΒθΓ&υ9 ιυοΐ69ΐ»ΐ ίη^ηΐΒ ^ΙογΊ» αη)Ι>Ί' 
Γιο; Ιυ \6γο >ηίπ)θ ιηίβηκαβ, 8ΐ9η8ί]π6 2ηΐβ ΐπ()πη:ιΙ 
Ιυ« €οη•6ί6ηΐί»» ίη ηΐ6ηΐ6ΐΙι 6ν>η|;6ΐίι*» Γ6νο«'α €οη- 
«Ηία α υοηιίηόϋαΐβ : ίη 6οην6Γ&9ΐίοη6 ηοΐίιβ λΐϋβ πι;ι• 
]0Γ69 τΙ<ΐ6ϊί ; νιΠηΜιη,ςπαηΙυπι ροΐ68» Ιη ηΙ>8€θη(ϋΐο 
616Γ06; §<Ι Ι)6υπι 9θΙηιη Ιϋΐ6ηίΐ6η8• 61 α 060 8θ1ο •εδν μόνον δρών, χα\ παρ* αύτου μόνου δρώμενος» ^ €0η9ρ6€ΐυ9» 61 Ρ;ιΐ6τ 1υυ$, ηυί νίϋβΐ Ιη α^βοοηιΐίΐο» χα\ δ Πατήρ σου δ βλέπων έν τφ χρυπτφ αποδώσει 
αοι έν τψ φανερψ. Ε( δέ χα\ μετά τδ χόψαι σε τά 
ειίτια δχάστου τών παθών», πάλιν ενοχλεί 01 Ινδοθεν 
όλογισμδς, μ^ φοβηΟφς * στεφάνων γάρ γ(νεταί σοι 
«ρόζενος» έπε\ ένοχλών ο6 πείθει» ουδέ ενεργεί» 
Αλλά χίνημά έστι νεναρχωμένον» ώς νιχώμενον 
]Μ του ^υ χατά θεδν αγώνος. Τοιούτος Ιστιν δ 
τον σταυρού λόγος • τοιούτος δέ ών» ού μόνον έν τοΙς 
προφήταις πρδ τ•ϋ τελεσθήναι, άλλα χα\ νυν μετά 
τδ τελεσθήναι μυστήριόν έστι μέγα χα\ δντως 
θεΤον. Πώς ; δτι χατά μέν τδ φαινάμενον'δοχβΤπρο• 
(ενείν άτιμ{αν έαυτψ δ εύτελίζων έαυτδν» χα\ τα- 
«είΑΚϋν έν πάσι» χα\ πόνον χα\ δδύνην δ τχς σω- 
ματιχάς φεύγων ήδονάς» χα\ δ διδους τ> δντα 
«νωχείας έαυτφ αΓτιρ; χαθίστασθαι, διά δέ τή( 
του Θεού δυνάμεως ή τιτωχεία αΟτη χα\ ή όδυνη 
χχΐ^ή άτιμ(α δόξαν αΐώνιον χα\ ήδονήν άνέχφρα- 
στον χα\ πλουτον άδαπάνητον γ1νν| χα\ χιτά τδν 
«άρόντα χα\ χατά τδν μέλλοντα έχείνον χόσμον. 
.^«\ ^οΟς μή τοΰτο πιστεύοντας, χαΐ τήν πίστιν δ* 
Ι^ίριηί έπιδειχνυμένους τοΙς άπολλΰμένοις συντάτ- 
τε^ ις^\ άδτοίς τοΤς Έλλησιν»- δ Παύλο; * < Κηρύσ• 
β9Ρ4^ γάρ» φηανΧριβ^ν έσταυρωμένον, "Ιουδαίοι^ 
|•^ν.οxάνδ^ιλον διά τήν πρδςντδ σωτήριον πάθό; 
49'•στ(αν| "Ελλησι δέ μώρ^αν, ώς μηδέν τών προσ ηάά^ΐ Ιίϋί ίη &ρ6ηο. 06!η<ΐ6» βι ατιιΐ!»ί9 9ϊιι^ιιΐ3Γυιιι 
€αρί(1ίΙ&ΐυηι ίη^'Η2ΐη6ηΐί8 , πΐΓ9υ9 63η]ηι ίη(6ηυ9 

ηΐθΐ65Κ8ηΐ ίΙΐ666ΐ)Γ36, ΠΟίί (ίηί)6Γ6; €0Γ0η3ΠΙ ιίΙ)ί ίιη- 

ρ6ηΐ6ΐ• ςυί» ιηοΐ€9ΐ»ηϋο ηοη βη&ϋβηΐ η66 ΟΓΟβουηΐ» 
&6<] ροιΙυ8 ΐ0Γρ65€υη1 !υο 1>Γ2ΐ€ΐι!ο βοοπηιΐιιιη Οουιη 
^ίπι1θ3ηΐ6 «υρ6ηΐ»« ΤαΠ8 6]η9 681 ιϋΓυαβ δβΓηιο, 6ΐ 
οι 1&1ί8» ηοη («ηΐυηη ρΓορ1)6ΐίβ ρποδςυαηι ρι^ΓΓιοβ- 
Γ6ΐαΓ, 86() 6ΐΐ8πι ροβΐ ρ6ΓΓ6€ΐυηι, ηΐ3|;ηυιη 681 ιηγ- 
8ΐ6Γΐιιιη ν6Γ6ςιΐ6 (Ιί?ιηυσι• Ου»Γ6? ςπία 8ΐ 6Χ !;ρ66ίο 
]η<ϋ628 » ν)(ΐ6ΐπΓ ςα|ϋ6ΐη 8ί5Ίηη6ΐίρ&{ ιΐ6<ΐ€6ΐΐ8 ρ»• 
Ι0Γ6 ςυί 86 ΓβρπηιίΙ 61 ίη οιηηΊΐΗΐβ ΙιηηιΙΙίΑΐ, ΓιΙμ>- 
Γ6ΐη 6( (ΙοΙοιί^ιη, ςιιι βοηδουπί'ίυβίι νοίυρίιίβε, 6( ςηΐ 
802 1)οη> 2ΐ)ΜθίΙ» ρ8αρ6Γΐ8ΐ6ΐη «οηιρ2Γ2ΐυηΐ8. 1>6ί 

»υΐ6ΠΙ νΐΓ(υΐ6 ίρ89Ι ρ2υρ6η28 61 (ΙϋΙΟΓ 61 (Ι6(Ι6€Π8 

Ο^ίοπαπ) χΐ6Γη3πι 6( νο1αρΐ2ΐ6ΐη ίηοη&ΓΓβϋίΙβιη οι 

(ίίνίΐΐ88 ίη6Χϋ2υ$ΐ28 {6η6Γ2ηΙ ^ 6( ρΓΟ ρΓαΡ86ηΐ6 6( 

ρΓΟ ΓυΐυΓΟ 8Χ6υ1ο. ΗϋΡο ηοη £Γ6ιΐ6η(68» η6€ 0(ΐ6ΐΓ• 
ρ6Γ ορ6Γ8 παηΊΓ68ΐ>η(68 (]3πιη»η(1{8 6ΐ Ιρ&ΐ8 ^βηιί 
ΙίΙιηβ 3(Ιηυηΐ6Γ&1 Ρβυΐυβ ϋίοεηε : ιΡΓίκϋίοΑίιΐϋΒ €1ιη 
8ΐυιη ΟΓοοίΠχιιπι» ^ιι(1φί8 ςιπϋ6ηι ΒΟΑπϋλΙυηι, ςηίι 
ηοη €Γ6(ΙυηΙ ίη ρ98$ίοη6ΐη 52ΐοΓιΓ6Γ&ιη ; |(6ηιίΙι1>ιι« 
τ6Γ0 εΙοΗίΙίαηι, ςαία ηίΐιίΐ Γ6ΐ>υ8 ΐ6ΓΓ68ΐπϋυ8 ρΓ.τ• 
ροηυηΐ, η6€ υΙΙο ιηοάο ΟΓΟϋυηι Ίη ϋίνίη» Εν8π^6- 
1ί&; ηοϋΐ8 «υΐοηι 6ΐ66ΐί8 €ϋΓΊ8ΐ(ΐη) 06ί νίΓΐυ(60ΐ 6^ 

1)61 89ρΊ6Πΐί8ΙΗ **. » Μέ^ω^ «ρστιμώσι, διά- τήν πρ^ς τάς 
Χριστδν Οεου δύναμιν γ.αλ θεού σοφίαν. ι θεία; επαγγελία; πάντως άπιστίαν • ήμΤν δέ τοΓ; χλητοί; ?• ΙΟοΓ. ι» 13. 113 

1Ιθ€ ο&ΐ ^τ%ο Όύ 8.ιρΊ(*ηΐί3 
ρ€Γ Ίηβηηίΐηΐβπι νΙποχ^Γβ, |)6γ ΙιιιηΓιΙίΐλΐ^ηι «Χ9ΐ- 
Ι:ιπ, ροΓ ρ&ιιρ«ι1»ΐ6ΐη (]1ι&η. δβιΙ ηοη ββηιιο Ι^ιι- 
Ιιιπι βΐ ιιιγ$ΙθΓίυιη €Γαεΐ5, ιβϋ βΐ Ιρκο ΐγρυ» <ϋ- 
νίιιυβ 61 3(ΙθΓ&Ιίοιιβ ϋί^ηιιβ, βί^ηυιη β^Ι 82€ηιιη 
€1 ΜΐυίλΓΟ 61 τβιιύπιικίυηι» |ι€γ ςικκΙ ίιιηυιιιΟΓΑ 
61 Ίιΐ6ίΓ^Ι)ίΠ& Ιιοιηΐηυιιι βχ Οβο η>ΐ0Γυπι Ιιοπ» 53α• 
6!ίϋε2ΐηΐυΓ 61 ρ6ΓηοΊυηΐυΓ, ιιιαΐ£άί€ΐίο 61 άίΐιη- 
η&Γιο ΐοΙΙιιηΐυΓ, παβΚαβ 61 ηΐ0Γ5 9υΓ6πιη(οτ , χίβηια 
τίΐΑ 6ΐ 1)6η6(!κΐίο ΐπϋιιυηΙιΐΓ, δαίυΐίβ Ιίςπυη!, βυερ- 
ΐΓυιη Γ6§ί« ροΐ68ΐ»ΐίβ» ϋΐνίη» ΐΓΟρΧΟϋΙ τίοΐΟΓί» 
ίιι Ιιο&ΐ65 ιιιιη γίβϋιΠ^, Ιιιιιι ίηνΐ8ίΙ>ίΐΑ8. ςιΓκΙςιπϋ 
ίη$λι)ί^ηι6^^ Ι>):ι$ρΙιοιηοιιΐ Ιίΐιί ΙιιϋϋεΠίηΐίβ. Νοη 6ηίιη 
ΐρβίί» ΰοιιΐίχΐΐ ΛροδΙοΙί νοιυπι **, υΐ ρο8>6ηΐ οοηιρΓβ- 
Ιΐ6ηϋ6Γ6 ειιηι οιιιηί1)ϋ8 88η€Γΐ8 ςιιχ βίΐ Ιαΐίίικίο 6^ οηΕοοηη ρλιαμ.« ιμ 

61 νίπιιβ, 86ΐρ8ΐιιη Α ΤοΟτοοΙ»ν ή τ.ύ Θ^ου 9^γΐΛ χα\ Μναμις, τ^ (ι* 
άσΟκν•{ας νιχήναι, τ^ δι3[ ταπ$'.νώ9(»ς ύ4«ι6^ναι, 
τ^ Μ πτωχεία; πλουτήιαι. Ού μ^νον βέ ό Ιιάγος 
του σταυροΟ χα\ τ6 μυστήριον, &λλά χαΐ 6 ιύΐΕος 
Μος χα\ προσκυνητή;, σφραγ\ς &ν 1βρ& χα\ αΐβέ• 
βιμος, άγιαατιχή %€ χαΧ τελκστιχή των έχ Θ&οο 
τφ ιτένΕί των ανθρώπων ύπηργμένων ύπβρφυΰν 
Χ3ΐ\ απορρήτων αγαθών, άρΑς χα\ χατα8{χης Αναι- 
ριτιχή, φΟορόί^ χα\ θανάτου χαθα{ρ«τ(χή« ζ»1|ς 
άΐδίου χα\ ευλογίας παρεχτιχή, ξύλον «ωτήριονρ 
σχήπτρον βασ^λ&ιον, θείον χατ* Ιχθρών ορατών χα\ 
αοράτων τρ^παιον. χ&ν αίρετιχών παΐ^ς Απαρέ- 
βχωνται φρενοβλαβώς ' ού γάρ έπ<τυχον της Απο• 
ατολιχης εύχη;, ίνα Ιξισχύσωσι χαταλα6έσ6αι β(ιν 
πόί9ΐ τοΙς άγίοκς^ τ{ τ6 πλάτος χα\ μήχο; χα\ Οψας Ιοη^ίΐυάΟν 61 8αΙ)Γιιηίΐ38 61 ρΓοΓυικΙυπι, ηυοηίαηι ρ6Γ κα^ βάθο; ' βτι ό του Κυρίου σταυρός έστι πβσαν Γηιθ6ΐιι ΟοιιΓιη! Ιυΐ8 ΗΠιΐ8 ρ6Γ οπιοιη ηάνβηΐυδ πια- 
ΙΐΐίιΈίλΙυΓ ιϋ5ρ6η88Γιο, 61 6)υ8 ρΓΟΓ8υ8 60ΐηρΓϋ1ΐ6η- 

ιΠΐιΐΓ ιιιγ8ΐ6ΓΊΜΐη ; 8ίΙ οιηη68 6ηΙιιι 1ίιη!ΐ68 6χΐ6ΐΐ(ϋ- 
ΙϋΓγ οιιιηί» 60ΐπρΐ66ΐΗαΓγ 61 ςηββ δΐιρΓΑ 8(ΐη( 6ΐ ςυβΒ 
ΐιιίΓ&,€ΐ ςιια; €ίΓ€ΐιΐϋ 8ΐ8ΐιΙ,6ΐςυ« ίι»ΐ6Γ8υηΙ. Οαυβαιη 

ν6Γ0 ίη(6Γ86Γ6ηΐ68 ρΓ0ρΐ6Γ ςΐΐαΐΐ) 0ρ0Γΐ65&1 Ιμ808 

ηα(Η|ΐΐ6, 81 ίιιΐ6ΐΙί£6η1ί8ΐη Ιι»1μ.τ6πΙ €Γυ06ΐη, ηοΐιίβΰυιιι 
ιΐιΙοηΐΓ6ν 9ν6Γ88ΐιΙιΐΓ Ποι^ίβ %Ιοτΐίβ 8γιηΙ)θΐΓηι, ςυο<Ι 
Ίρ86 οΐΐϋΐι 0οιιιίηιΐ8 ]αιιι]8ηι ίη ίΙΙυίΙ »8€6η8αΓυ8 
8Ρ6Γ16 νυί {ρ$ίυ8 ρΓορΓίηοι 9ΐρρ6ΐΐ9ΐΙ βΙοη:ιπι 61 6χ:ι1- 
1.ιΐίοιΐ6ΐη• 1υ ΓιιΐυΐΌ 6ΐιίιη 6]α8 «ϋνβιιία ιηαιιίΓϋβίΑίι- 
ιΐυβ, νΰΐιΐϋΓυηι ρΓΧίιυηΐίβΐ βί^ηυιη ΗΙυϋ Ρίΐίί ΙιοιιιΙ- 
ιΓΐ8 6010 ροΐ68ΐαΐ6 61 ιη2]68ΐ»16 οι»βιΐ8. 86<Ι , α'ιιιηΙ, έμφαί^ιυν της Ιν σαρχ\ τούτου παρουσίας τήν οΐ- 
χονομίαν, χα\ τ% χατ* αυτήν &παν έμπιριέχΜν 
μυστήριον, χα\ πρ6ς πάντα τείνων τά πέρατβι, 
χα\ πάντα περιλαμβάνων, τά Ανω, τά χΑτω, τΑ 
πέριξ, τά μεταξύ. Προβαλλόμινοι Ιέ τινι πρ^φα* 
αιν, δι* ήν χα\ αύτοΟς Ιδεί μιθ* ημών, εΓπερ νουν 
εΤχον, προσχυνεΤν αύτδν, άποτρο'ιηά(ονται του βα- 
σιλέως της βύξης τ^ σύμβολον, δ χ«\ αύτ^^ς ί^αν^ρως 
δ Κύριο; υψος μέν χα\ δ:ξαν έαυτου χαλεΤ, μέλλων 
Αναβαίνειν έπ' αύτύ * χατά δΐ τΙ^ν μέλλουσαν αυ- 
τού παρουσίαν χα\ έπιφάνειζν Ιλεύσεσθαι προχα• 
ταγγέλλει τδ σημείον τοΟτο του Υ(&υ του άνΟριυπον 
μετά δυνάμεω; κο\ δδξη : πολλής • άλλ* Ιν αύτφ. ^1ΐΓί&(ιΐ8 ίη 60 εοιιαχϋ8 οοουϋυίΐ, ρΓ0ρ(6Γ6& ηβε ν'ι• ς φησ\ν, δ Χριστδ; προσηλωθείς Απέθανε, χα\ ΦιΑ ϋ€ηΐ ραΐίιηυΓ Ιη$ΐΓυιη6ηΙαπι 61 Π^ηυιη, 8ΐιρ6Γ ςιιο 
οεεί^υβ 68ΐ. ϋΙιίΓΟ^ηρΙιιιιη ηυΐβπι ηοϋίβ αιΙνβΓβιηη 
ςυο«Ι ιιοΙ)ί8 τοη^οπρβΗ ρβΓ 6]α8 Ιιι ^^|;ιιο ΙηοΙ>6ΐ1ί6ΐ)- 
Ιΐΐιη 11)311118 ρΓίηιΙ ραΓ6ΐιΓΐ8, ίη ςυο αίΟχαβ Γυίΐ ? 
ςυυηιθ(1ο 6 ιιιβάίο &1>1αΐυ8 68ΐ, ίΐα αΐ ΓυΓ8υ8 ίη 1>6η6- 
(Γιοΐίοιιεηι βρυ^Ι Οΰυιη Γ6(ϋ6πιηυ5? Ιηφίο ρπυοίρι- 

108 6( ρυΐ6»1:«ΐ68 βρίΓίΐυΐίΠΙ Ι1ΐα1ΐΐί« «ΙΙΐΙ 8(|ν6Γ8υ8 

ΙΙ081Γ81ΙΙ ηΑΐυπιιη 6χ Ιί^ηο ίηο1)6(1ί6ΐιΚί« οοεαρ8ν6« 
Γυιιΐ Ιοειιιιι, 6]6είΐ 6ΙΐΓί8ΐα8 61 ρεηίΐυβ λΐηονϋ, 6( 
ΐΓίυιηρΙΐ3ΐΐ8 εοιιΓυάίΐ, υιιϋβ 61 ηη» Ιί56Γΐ8ΐ6ΐη αεοβ• 
ρίιιιΐ»ί? Ιιι ςιιο ιηαεοΓίεβ 86ρ§ηϋοηί8 Γυίΐ (ΐ68ΐηΐ€ΐλ» 
ίιιΐηιίείιία Οεί >1κ)1ίΐ8 61 ρ6Γ6ΐηρΐΑ, Ιη ςυο Γθ- 
εοιιείΐί&ΐί 8υηιυ8 ευιη Ι)60, 61 ρλοειο ευιη Ιρ$ο ρ6Γ 
£ναιΐ|{6ΐίυιιι Γ6ευρ6Γ8νίιηιΐ8? Νοιιιιε ίη εΓυεε, 6Ι ρ6Γ τούτο ούδ* δρ^ν άνβχδμεθα τδ σχήμα χα\ τδ ξύλον 
έν φ τεθανάτωται. Τδ δέ χαθ* ήμων χειρδγραφον, 
δ γέγονεν ήμ!ν διά της 1π\ τδ ξύλον παραχοή;» 
έχτεταμένης της του προπάτορος χειρδς, δν τίνι 
προσηλώΟη ; Κα\ διά τίνος Ιχ μέσου γέγονε χαΐ 
ήφανίσθη, χα\ οΟτω πρδς τήν άπδ του βεου εδλο- 
γίαν Ιπανήλθομεν; έν τ(νι δδ τάς Αρχάς χα\ τάς 
εξουσίας των πνευμάτων της πονηρίας, αΐ χατΑ 
τής ημετέρας φύσεως έχ του ξύλου τη; παραχοη; 
χώραν Ιλ/βον, δ Χριστδς Απεξεβύσατο, χαι τελ^ως 
Απώσατο, χα\ θριαμβ&ύσας χατήσχυνε, χα\ οΟτως 
ήμεΤς τήν έλευθερίαν Αντελάβομεν; έν τίνι τδ 
μεσ<ίτοιχον του φραγμου λέλυται, χα\ ή πρ^ς β^ '^ν 
Θεδν ημών έχθρα χατήργηται χα\ τεθανάτωται ; χαΐ €Γυε6ΐη? Αιι<1ί»ϋΙ Αροδίοίαιη 8(1 ΕρΙιεβίοβ 8(τί1)6η- ^ διά τίνος άποχατηλλάγημεν πρδ; τδν Θεδν, χα\ ιεηι : ι ΟΙιήβιυβ β&Ι ρπχ ποϋΝ, ςιιί ίπΐίι υΐπΐ(|υ6 
ηηυιηει ηιειίίιιιη ρΑπείοπι ηιαεεη» βοΐνειικ, ίιιίιΐιΙίΙ• 
Ιία8 ίιι 08Γϋ6 803, υΐ ϋιΐ08 εοιΐ(!3ΐ ίη 86ΐιΐϋ1ίρ80 ίιι ιιηιιιιι 
ΐιονυαι Ιιοπιίπειιι, Γ3εί6ηε ρβοειη, ει Γεεοηείΐίεΐ πιη* 
1)08 ίη υηο εοΓροΓε ί>60 ρβΓ εΓυεειη ίιιίεΓΠείειιβ ίιιί- 
ηΓιεΊιί48 ίη &βηΐ€ΐίρ80 *'. < Υοδ, οιιηι ιηοΠυί, €(ΐ1θ8- 
8εη8ϋιυ8 8εΓί1)ίι, 6856118 ίη <ίϋϋΐ'1ί8 61 ρΓχριιΐίο 
<'3Γΐιί8 νε&ΐΓΦ, εοπνίνίβεανίΐ ευη ϋΙο, (1οπ;ιι>8 ιιοΙ)ί8 
οηιπΐ3 (Ιϋΐίεΐι, ιίείεπδ ςιιθ(Ι 6Γ31 εοηΐηπυηι ηο1»ί8, 
61 ίρ$υιη ΐιιΗι ϋε ιιιεϋίο, αΟί^επδ ί11α<1 εηιεί8« ει 
οχ{:ρο1ί3η8 ρπιιείραΐυδ 61 ροΐ68ΐ3ΐε8, Ιι'3(1υχϊΐ οοη- 
ΙΐιίειιίεΓ, ρ3ΐ3ηι ιπυυιρΙίΑηβ ί11ο8 ίη βειηείίρδο **. » τήν πρδς αδτδν είρήνην εύηγγελίσθημεν ; οΰχ έν 
τψ σταυρψ, χα\ διά του σταυρού; *Αχουέτωσαν 
τά τοΟ *Ληοστδλου , τοΤς μέν Έφεσίοις γράφοντος * 
ι Ό Χριστύς έστιν ή εΙρήνη ημών, δ τδ μεσδτο»• 
χον του φραγμοΰ λύσας. Ινα τοΙ»ς δύο χτίσΐ| έν 
έαυτφ ε{ς ένα χαινδν άνΟρωπον, ποιών είρήνην» 
χα\ άποχαταλλάξΐ] τους αμφότερους έν ένΐ σώμαη 
τφ βεφ διά του σταυρού, άποχτείνας τήν Ιχθραν 
έν αύτφ * » Κολοσσαευσι δέ, ι Νεχρους δντα; τοίς 
παραπτώμασι χα\ τ]) άχροβυστί^ της σαρχδςήμών 
συνεζωοποίησεν ημάς έν αύτφ, χαρισάμενος ήμΝ 
πάντζ τά παραπτώματα, έξαλείψας τδ χαθ* ήμων ••ΕρΙιβ8.ιιι,18. •» ΕρΙιε8.ιι,ϋ. 15. •• ΟοΙοδδ. ιι, 14, 15. 115 ΉΟΜΙΙ.ΙΑ XII. 146 

χβιρ^ρβφον τοΤς βίγμασιν, δ ?)ν ύπεναντίον ήμίν, Λ Εΐ ιιο5 ηοη ίΠαδίηκιηιιβ ΙιοηοπΙ>ιΐ8, ηοιι Ι.υιΙίΙιυβ χα\ αύτ^ ξρεν έχ τον μέσον προτηλωσας αύτ% τφ 
βταμρφ, χα\ άηιχβνσ&μβνος τάς ίρχ^ς χα\ τ&ς 
εξουσίας, (δβιγμάτισεν έν πα^(}ησ{^ βριαμβεύσας 
αύτάς έν αύτφ. ι 06 τιμήσομεν ου ν ήμεΤς, ουδέ 
χρησόμεθα τψ θε{φ τούτψ τροκαίφ της χοινής του 
γένους ελευθερίας, δ χα\ μόνον φαινόμενο ν» τδν 
μίν άρχέχαχον δφιν φυγαδεύει χαΐ θριαμβεύει χα\ 
καταισχύνει, τήν }|τταν χα\ τ^ν θραΰσιν άναχηρύτ* 
τον αΟτου, δοξά(ει δέ χα\ μεγαλύνει Χριστδν, τήν 
α(/το\ί νΐχην άναψαΐνον τψ χδσμφ ; ΚαΙ μ^ν •Γι:ερ 
δ 9%α\ίρ^ «αροπτέος, ώς (ν αδτψ του Χρ&στου τδν 
θάνατον ύπομεΐναντος, ούδ* δ θάνατος Ισται βεπτδς 
χαλ σωτήριος* πώς οϋν, χατ& τδν *Απδστολον, εές €θ1(ϊΓβηια8 ίΐΐυϋ ΐΓορχαοο οοιιιηιυιιίβ Ιιιιιιΐ8ΐιΐ {ζοιιοήβ 

»8ΐΐΙΐί8, ςυθ(1 βΐίβΐη 8θ1θ β&ρβΰΐη ρΓΓν6ΓΜ»5ίΐΙΙΐΐΙ1Ι 

«βΓρβπΙβιη ίίΐ^Λϊ 61 ϋβτΐηϋίΐ 61 Ι^ηοιιιίιιί» οοιιΓιιιηΓιΙ, 
ίρβίυβ εΙ&(ΐ6ΐη 6ΐ ΓοηΐπΓιοπβιη ρι^ϋΊο^ΐ, (ΊΐΓίϋΙμηι 
Τ6Γ0 β1οπ6€8ΐ βΐ ΐϋίκιιίηοαΐ , 6]α8(|ΐΐ6 νκ-ΐοΗΛίιι 
ηιοιιάο ρ9ΐ6ΓιΐΰίΙ? $3ηβ βΐίιιη; ηαιη βι €γοχ ο&$6( 
€0ηΐ6ΐηρ(ίΙ)ίΠ8| ςοίλ €1ιη$ΐιΐ8 ίη βη ηΐ0Γΐ•Ίΐι ΜΐΙ>ίίι « 
παοΓ• ίρ8ίυ9 ιι«€6β86ΐ τβηβΓΑΐκίΑ ιιθ€ 8:ιΙυΐίΓβΓ9 ; ςΐιο• 
ιηοίΐο 6Γ|[0• Ιβιΐ6 Αροβίοΐο, ία ιηΟΓίο ΟΗΓίβΓι 1>ιριί • 
ι.ιΙί βυιηοίΤ ςαοηιθ(Ιο 8ί οοηφΙηηίΑΐΊ Γαοιί &ιιιηιια 
8ΥηιίΠ(ιιϋΙη( η)οηί8 6]ιΐ8, δίηιυΙ βι Γ6&ιΐΓΓΰ€ΐΙ(Ηΐΐ8 
6ηιηιΐ8? ΙηβορβΓ 6ΐ8ΐ οοίβηι οπίύίβ ϋί^ηυιιι ηοιι ίιι« 
8€ηρΐυηι 1ΐ3ΐ>Γη8 ηοοιβη Οοιηίηίοιιη^ , ιηβΓϋο ]ιι<Ιί• τ^ θάνατον αύτου έβαπτίσθημεν ; Πώς δλ χα\ τής ^ ΟλκίυΓ υΙΐΓ» ϋβΙιΗαιη ΓαεβΓΟ ; ?6Γυιιι οιιιη ίη ηοιιιΐιιβ 

άνα9τάσ«(ι>ς αύτου Ισδμλθα» εΓπιρ σύμφυτοι γεγδ- ' "* _ .—.-^ .-• — 

ναμ•ν τφ δμοιώματι του θανάτου αΰτοΰ ; 'Αλλως 
•{ μέν τι; ξν δ χεροσχυνών σταυροΟ σχήμα^ μί^ έπι- 
γεγραμμένον Ιχον τδ Δεσποτικδν δνόμα, διχα(ως άν 
ένεχαλεΤτο καρά τ^ δέον ιεο&ών * έπε\ δΙ 1ΐ|\ τφ 
άνδματκ Ιησοΰ ΧριστοΟ ι:άν γόνυ χάμχ|^ι έιιουρα* 
ν!ων χα\ επιγείων χα\ χαταχθονίων, τούτο δλ τδ 
«ροσχυνητ^^ν δνομα δ σταυρδς Ιπιφέρει, πδσης πα- 
^φροσύνης μή χάμπτειν γδνυ τψ σταυρφ του 
Χρίστου; *Αλλ* ήμε?ς χα\ τάς χαρδίας σ6ν τοΙς γδ- 
νασι χλίναντες, δεύτε «ροσχυνήσωμεν μετά του 
ψαλμφδου χα\ «ροφήτου Δαβίδ εΙς τδν τδκον οΐ» 
Ιστησαν οΙ ιιδδες αύτου, χα\ οδ αΐ σννεχτιχα\ του 
κντδς δξηπλώθησαν χείρες» χαΐ οδ τδ ζωαρχιχδν ^€8η θΐηηβ {βηο ΟβοΐαΐυΓ 0(Η68ΐΙυιη, ΙβΓΓββίΗιιιη 
61 ΙηίβΓοοπιιη^ οοιοηιι^ ΙΠιιά ηοηιβη »(1θΓ2ΐ>ϋο 
€ηιοΐ8 Ιιΐ8€Γΐρΐυιη Ια'ιβαΐ, ςυβαΐΑ^ βΗΐ ίηβίρίβηΐίβ^ 
0ΟΓ8ΙΙΙ ϋηΐ66 ΟΙιΗβϋ {βηιι ηοη βο€ιο^6^ Νο& ιτβΓΟ 
^οτάζ οαη (βηΙΙιαβ Αβοΐοηΐββ Ιιο^ϋβ »(ΙοΓϋΙιίηιιΐ8.€Ηΐη 

Ρ8&1αΐΐ8ΐ1 61 ΡΓ0ρΙ|6ΐ« ύϋ Ιθ60 68η6ηΐ6 : ιιΙι( 8ΐ6ΐΓ• 
ηηΐ ρβ^οι 6]α8; ο&Ι • (ΙΙΰβπιυε, πι&ηιΐ8 οΓϋί» €Γ6λ- 
ΐΗοββ 6ΐρ8η8« 8ηηΐ ; ιώί Γοηβ τίΐ» 60Γριΐ8 ρΓΟ ηοΜ• 
ΜιηίΛ ίαίΐ• Ει Ιη Οάβ ϋΐοηοίβε 6ΐ 2ΐηρΐ6€(6ηΐ68 , 
ρΐ€η2η! Ιηά6 ίΐΜΗλίηαβ Ε^ηοΐίΟοΓιοηοπι ςιΐΒΐιι 6α« 
8ΐθ(]ί>πιυ8 ικ>» ηΐ» α(1τ6ηΐ«!ΐΐο Γυηι ροΐο^Ιλίο ιιι»κιια 
ΙΠα ΓυΐοΓΑ Ποηιίηί Η Οβί οΐ 8«1ν&ΐοπ8 ηο6ΐΗ Ιββιι 
ΟΙΐρίβΐΙ πίληίΓοιίλΙίοηο, ΙΙΙαιη οιισι §ΙογΙ• φΓθ€θΐΙ*^η- 
1601 €6Γηβηΐ68, ]υΙ>Ίΐ6πηυ8 61 ΊΐκΙββΐηβηΙβΓ 6Χϋυ1ΐ6• 8ι*ήμάς&ςετίθη σώμα* χα\ προσχυνοΰντες έν π(-β ηιυβ Ι0€6ρ1& ρΐΌ πιβηΐιβ Ρ6ΐΓίΚ)Ηΐίοη6, ίΙΙληυβ 1>€3ΐι ατει χα\ άσπαζδμενοι δαψιλη τδν ΙχεΤθιν άγιασμδν 
χα\ άρυώμεθα χα\ φυλάττωμεν, ώς άν χα\ χατά 
τ^ν ύπερδεδοξισμίνην μέλλουσαν του Κυρίου χα\ 
βεου χαΙΣωτηρος ημών Ίησου Χρίστου ιναρουσ^'^ν, 
•ύτδν προηγούμενον Ιδδντες έν δδξη άγαλλιασώ- ▼066 ρΓΟίηΙβ•» 61 1)6ηβί1ί€ΐίοηβ ΓΓϋβηΙβ» ι»ι «ΙορΙβηι 
ρΓΟ ηο1>ίβ6Γυ€ίβιΐ8β6υηι1ϋπι οιίΓηοιη ΡίΠΙ Οβί,ςιιβηι 
^6661 βίορί» €«πι 6]υ8 «ιβΓίΐο Ρ^ΐΡβ/βΙ ββηΰΐΐββίπιο 
ηοεηοη 1κ)ηο βΐ νΙνίΟοαηΐβ δρίπίο , ηυηΰ «Ι ββοΗ 
ρ6Γ» 61 Ιη 8Χ6υ1α βχουΙοΓαηι. Απιβη. μέθα χα\ σχιρτήσωμεν άληχτα, της έχ δεξιών στάσεως, ««V ^η« έπηγγδλμένης μαχαρ^ας <?ο)νής 
χα\ ιύλογίας επιτυχόντες, εΙς δδζαν τοδ χατά σάρχα δι' ήμ5ς σταυρωΟέντος Που του θεοΰ• "Οτι 
αύτφ πρέπει δδξχ σύν τψ άνάρχψ αύτοΟ Πατρ\ χα\ τψ παναγίψ χα\ άγαΟψ χχ\ ζωοτιοιφ Πνιύματι,. 
νυν χα\ ά«\» Χ2\ εις τοΟς αΙώνας τών αΐώνιαν. 'Αμήν. 63 ΟΜΙΛΙΑ ». 

*Εν τί τιτάμτχ^ της άγιας ησσβραΜΟ^ητίς Κυ^ 
ριΟΜχΙ^ ύΜόββσιτ ίχονσα τύ κατ^ αύτΐιτ άηχ)τ• 
τωσΛόμβτστ ΕύαγγέΛιοτ * έτ ^ χαϊ »€ρΙ της 
έχψ9Λ9ίας τ&τ Μοτ Λογίσμων. 

Πολλάχις πρδς τΙ)ν δμετέραν άγάπην» χα\ μά- 
λιστα χατά τάς Ιερά^ ταύτας ήμερα;, περ\ νη* 
«τείας χαΐ προσευχής εΙπών, οίοις δεξιουνται δώι- 
ροις τους έραατάς, χα\ πδσων αγαθών γίνονται 
«ρδξενοι τοΙς χρωμένοις, δ διά της σήμερον άνα- 
γινωσχομένι^ς έν τφ Εύαγγελίφ του Κυρίου φωνής 
μάλιστβι προσμαρτυρείται ταύταις, οΰπω ταΐς φίτ 
λ^θέοις ύμΙών έύβοαίς τε χα ι ψυχαΐς έναπέθι^χα. ΤΙ 
Ιέ έστι τοδτο ; μέγα χα\ τδ πάντων ώ^ εΙπεΙν μέ• 
γισιίοτ «ρδ; γάρ τοΙς Ιλλοι; χςι\ έξουσίαν δύνανται 
«αρέχειν χατά πνευμάτων πονηρών, ώ^τε «ύτά 
έχ€άλλϋνχά\ άπελαύνιιν, χα\ τους δαιμονώντας 
«ής βύτώιν έπηρείας έλευθερουν• Τών γάρ μαθητών 
«ρ^ς ν^ν Κνριον είπόντων περ\ του άλαλου χα\ χω• ΗΟΜΙΜΑ ΧΗ. 
1η ΕναηαβΙίΛΜ αηύΠΛ ίη εβί^β^^ιιαιί^ορ^«|•|Μβ^)οΜI- 
χιέΜ•• 

* ΡΙαήβί βΐ ρπΡ80Γΐίιη Ιη Ι)ΐ8 ΛβΙ)ϋ8 $»€γΙϊ* «<Ι νθ* 
&ΙΙ3ΙΙ1 οΐιΐίίΐβνβΐ" ί6ΐβ]«ηίο βΐ οπιΓιοηβ βοπηοηβιιι 
ΐΜΐ)€η» ς»Μΐηΐί*^ <1οηΐ8 Οάοΐββ ϋίίζη^η^"^ ςιηπίίςπβ 
Ιιοιια αΐ6Μΐί1)ΐΐ8 ιαιρβηίαηίαρ,^ ςιιοα Ιη ΙίοιΙίοΓηα 
Ενοηβοΐίο νθ]( Οοηι'ιοΙ ΙβιΜ ορ$πΙ>υ8 ΐ6ΐ»ΓιιιιοιΓιιιιη 
μ6Γϋί1>€ΐ ηοηύιιιη αιιή1)ΐΐΑ ΜΐΙπιιεςυβ^ νοβιρίδ Οοο 
9ΐιιί£ΐ8 8ΐιΙ)ΐιιΙ*1. ΟαΙίΙ βΡβο^Μ»κηιιαι ςιΐ04ΐ(ΐ3ΐη <1 
οιυηΐυηι ν ίλΙ ίιι.ϋΐ6«ηι, ηιαχίηλοιη. Ε^ηίιη ρΓ«ΐ6Γ 
&1ίλ ]»πι (ΙίβΙ• ροΐββίιΐο^ ριυϋβηΐΐ ρι^νίβ *Β•ηοηιΙ)ΐ:$. 
οΙ>ΐ4ΐϋΐ9ηι1ί. ΙΐΛ υΐ €08 6]ΐ<Η»οΐ βΐ αΓΟβίπΙ, βΐ εοΓΓβ•. 
ρΐο3 &1> βοΓίιηι νίοΙβηΓίΛ Γι1>6Γ08 οφοΐ^ηΐ• ΟίΓΟίιϋΙΐΜβ 
οιιίιυ «(1 6ΐιηι ιΙίδοίρυΓ» ιΐ6<1φηιοηίο ιηυ(0 6ΐ ειιηΐο ; 
« ήα»Γ6 110» ηοη ροίαίιηιιβ β]ίςβ^ ΗΙαϋ! Γβ8ροη(1ίι Οο- 
ιιιίηη8 : ι Οηία Ιιοο β^^ηα* ιη ιιιιΐΐα ροΐ6»ι ρΓοάΙα* ηίΐί 1ί7 ΟΙΙΕ&ΟΚΙΙ ΡΑΙΑΜ.Ε 148 

Ιη ο>»Ιιοηβ βΐ ]6]υη{ο *'. ι Ιιίβο ΊΙΗεβ ρο$1 ΟΓαίΙο- Α ψου δαιμονίου, οτι ΉμβΓς ούχ ήδυνήΟημβν έχβαλκΓν 

αύτ^, τζρίς αύτους β Κϋριος Ιφη* ι Τούτο τδ γένος 1)601 ίη ιηοηΐβ 61 (ΙίγΙη! νυΐΐιιβ ιηαηίΓββί^ιΓιοηβιη όβ- 
•ϋρη<1ρη8 ν»(1ίι αά Ιοουιη αΙ)ί 6ί&1 [\οηιο αΐ) ΐΙΙο ύ»- 
ιηοηβ νρλ9(ιΐ9. Ν»ιη 6ΐ66(08 (Ιι^εΊρυΙοβ, ΐιΐ 8€πριυπι 
691 ^*, η8<«πιιΐ6η8, 9806ηι)Η ίη ιηοηΐβιη ογαγ•, 61 γ^ 
ρρΙβιιύιιΊΐ 8ί€υ1 ιοί. Ε( 6€€β *ρρ&Γΐΐ6τυιιΐ ειιιη ίρ80 
Ιοαιιβιιΐοβ Μογ968 61 ΕΙίΑδ, ηιιΐ Γβπηβ βχ οιηηΗ)υ8 
ΗοιηίηΊΙΐυβ 8ΐιιϋΊθ8ίδ8ΐιη6 6Χ6Γ€ίΐΊ ]β]ιιη!ο βΐ ΟΓΗΐίοηο 
υ8ΐ6η(1υη1 ιη 60 ηιιο<1 ρ^τ ΟΓ&ΙΙυηβηι χίβυηΐ ημαη- 
ΐυπ) Ιηΐ6Γ 86 €0ην6ηίυιι( 61 6οη8θη§ηΐ }6]οηίυπιι 61 
ηΓβΐίο, α(ΐ60 υΐ ευπι θΓ3ΐίοη6 ηη^κ 6( ίρ&α Οοιηίηυπι 
Γ>1Γα(ιΐΓ, εοΙΙοςΗ! ν*κ]6ΑΐυΓ ]β]αηιυΓη. 8ί 6ηίπι νοχ 
»&η^υΊΐιί8 0€6ί5ί ΑΙιβΙ €ΐ9ΐηαΐ Λά Οοηιίηυηι ρΓουΙ 
^Ρ9^ 16816 Νθ7$6, ^^ €Μη (Γιχίΐ ^% φίβηΐο πΐ3^ί8 ούχ βχπορβόβται, εΐ μή έν π^Μυχϋ χα\ νηοτκΓ^. • 
Κα\ τάχα δ(ά τούτο μβτά τήν Ιπ* δρου; κροιιυχ^ν 
χα\ τήν χατ' αυτήν Ιμφάνειαν της θεΤχής αυγής, 
χατ^βάς ευθύς 1π\ τ&ν τόπον Ιρχεται Ινθα 6 τφ 
δαίμονι Ιχείνιρ χάτοχος ^ν. ι Τους γάρ έγχρίτους 
των μαθτ^ων, φησί, παραλαβών άνέβη εΙς τ^ δρος 
προσεύξαοθαι, χα\ Ιλαμψεν ώ; Α ήλιος* χα\ ΙΜ} 
Αφθήσαν αύτφ συλλαλοΰντες ΜωΟσης χα\ *ΗλΕας , » 
οΙ μάλιατα σχεδόν πάντων ανθρώπων τήν προσευχήν 
χαΐτήν νηστείαν άακήααντε; • δειχνύντι χα\ διλ 
^ής έν τΨ^ προσευχή παρουσίας αυτών τ6 της προσευ- 
χής χα\ της νηστείας συνφδλν χα\ φιλάλληλον, ώς οηιιιββ οοΓροΓίβ ραΠβδ, οιιιηία ηΐ6ΐηΙ>Γ& ]β]ιιηίο Ιλ- |^ χα\ συλλαλεΤν οΓον τ?1 προσευχή τήν νηστείαν όμι- Ι^ΟΓβηιίά 6ΐαπ)αΙ)ΐιηΐ »<! Οοπ)ίηυπι, 6ΐ ]6]ιιη&ηΐ!3 ογ2- 
Ιίοηί ΰοηνβηΐ6ηΐία 86υ Αΐιςπο ιυοιίο 61 ίρββ (1βρΓ6• 
ηιηΐίη, π)6γΗο ^απι ]ιΐ€υηϋίθΓ6ηι Γ6(1(1βη1 61 ρΓθϋ3- 
ΒΊιηΐ Ιί56ηΐ6Γ 1οΐ6Γαΐ3Πΐ ]6]υηϋ Γαΐί^^αΐίοηβπι. Ι(ΐ60 
ροείςυαηι ΟΓ&8961 61 (Ιΐνίηΐΐηβ Γ68ρΐ6η(1υΐ886ΐ, 06- 
866ηιΐ6η8 6 η)οηΐ6 Οοη)ίηυ8 ζά 1αΓΚ)3ΐη 61 ()ί8€ίρυ1ο8 
ρ6Γςίι, ηιιΊ1ιΐΐ8 «Ιΐαΐυε 681 Πΐ6 άβΒηιοηίυηι ΙΐλΙ)6η8, 
ιιΐ ΒίΓυΙ Ιη ϋΙο αιοηιβ ιηοη8ΐΓ&νβΓα1 ]6]ιιηΠ 61 ογα- 
Ποηίβ Κ)Γ»νίυηι ηοιι ιηηάο π)9|(ηυπι 86(1 ςυαιη ηα- 
ιίπιυπ) (08(6ηϋίΐ βηιπι 6θΓυηο 1)Γ3νίυιι^ 6886 ύίνίηιιαι 
8ρΐ6η(]θΓοπι), 112 ()6806η(ΐ6η8 ιηοη$ΐΓ»Γ6ΐ ΠΙοΓοαι 
ηΐ6Γ06(1βιιι 6886 ροΐ68ΐ&ΐ6ηι α(1γ6Ε&υ8 (1«ιιιοη68. Ουοι 
Ι;ζίιυΓ ίη ρΓΧ56ηιί &2ΐ(ηΓθη]Π[ΐ ](^ιιηιοηιη) ΟοπιΙηΙοΑ 
£θΐ63Π)υ8 ίη ΕΓ6ΐ68ί3 1ιυ]υ8 ιηΐΓ»£ΐι1] 6ν3ηκ6ΐΓ6ιη) λούηι πρ^ς Κύριον. ΕΙ γάρ φωνή αΓματος πα•4ντ©ς 
Άβελ ρο| πρ^ Κύριον, χαθάπερ αύτ^ πρ^ς τ^ν 
ΚάΙν φησ\ν, ώς δι& Μωσέως έμάθομβν» πάντως χα\ 
τά του σώματος μέρη χα\ μέλη πάντα ή} νηστε(φ 
χαχοπαθουντςι βοήσει πρ^ Κύριον, χα\ τ|) προσευχή 
συλλαλήσαντα του νηστεύοντος,.χα\ οίον συμπροσ€υ• 
ξάμενα, διχαίως εύπροσδεχτοτέραν ταύτην έργάσ•• 
ται, χαΐ διχαιώσει τ^ν Ιχουσίως ύφιστάμενον τής 
νηστείας τ<^ν πόνον. Μετά δή τδ προσεΟξασθαι χα\ 
λάμψαι θείως, χαταβάς έκ του δροας δ Κύρίο;,* 
έρχεται πρ6ς τ^ν δχλον χαΥ τους μαθητάς, .οΓς 
προσηνέχθη 6 τ6 δαιμόνιον Ιχων έχεΤνος, V ώσπ£ρ 
Εδειξεν έπ* δρους έχείνο νηστείας χαΐ προσευχής/ 
υπάρχον βραΜον, οΟ μέγα μδνον, άλλα χάΥ ύπίρ Γ6ΐΑΐίοη6ηι ΐ6€ΐίΐαΓ6, «κ®, ί8ΐ8πι η>ΓΓαΐίοη6πι 8ΐΐίυ8 Ο τδ μίγα * χαΐ γάρ ξδειξεν άθλον οδσαν τούτων τήν 
Γ68ΐιπί)ΐπ)α8. θείαν λαμπρότητα* οΟτω χαταβάς επιδείξει τούηβ» 

ΐ'παθλον ο5σαν,χα\ τήν χατά δαιμόνων Ισχύν. Άλλ' έπε\ κατά τήν πιαροΰσαν των Ιερών νηστειών χυ• 
ριώνυμον ήμέραν Ιπ* εκκλησίας Ιθος τά περ\ του θαύματος άναγινώσκεσθαι τούτου, φέρε τήν αΜ 
καταγγέλλουσαν εύαγγε)ικήν |5ήσιν άνωθεν έπέλθωμεν άπασαν. 

&€πρΐυιπ 68ΐ6ηίιη . Υβηίβηΐβ Ιββυ αά (ϋ80ΐριιΙθ8 Έλθόντι γουν, φησ\, τψ Ίησου πρ^ς τους μάθη" 

61 9ΐϋ ΐυτΙ)3Πΐ €ίΓφυπΐ8ΐ9ΐηΐ6Πΐ 61 ίηΐ6ΓΓ0{>ηΐ6, ςιι!8 τάς χα\ τοις αύτοΤς συμπαρόντας• χαΐ έρωτήσαντι. 68861 8ίΐΓ!ηο 8(1 1πνί66πι, Γ68ροηϋθη8 υηυ8 (Ι6 ΙιιγΙ)9 
ΊΙχΊΐ : ι Μ3βί8ΐ6Γ, α.ΐΙυΓι Ιϋίαπι πΐ6ηπι ^ά 16 Ιΐ3ΐ)οη- 
16Π) 8ρίΓίΐυηι πιυΐυηι, ςυί υϋίοαηςιΐβ 6υιη 3ρρΓ6ΐιβιι« 

ιίβηΐ &11ί<1ίΐ 600) 61 8ρηη)3ΐ 6ΐ 8ΐΓυ6ΐ (ΐ6Πΐί1)υ5 61 
&ι686ίΐ *'.» €υτ 6Γ|[0 8ρθηΐ3ΐ>3ΐ ί1ΐ6 61 8ΐΓί(1ϋΙ)3ΐ (ΙβΟ- 
Γΐ1>α8 61 3Γ68€6ΐ>3ΐ?ΰ06Π) 00ΓΓίρΐΙ6Γίΐ ϋΜΐ>θ1υ8 ρΠίΠΟ 

61 ηΐ3|;ΐ8 ςοΑΠ) ο»16Γ3 οοΓροίΓίβ ιηβηιΙΐΓ» 6{θ8 ϋθ'βί 
χ•6Γ6ΐ)Γϋΐπ\ η3α) ί8ΐο ςυ38ΐ Ιη{ΐ6 η3863ΐαΓ 8ηίιη3Γΐ8 τίς ό πρδς αλλήλους λόγος, αποκριθείς 64 ^^^ ^^ ^^^ 
δχλου εΓπΐ' ε Διδάσκαλε, ήνεγχα τδν υΐόν μου πρ^ 
σΙ Ιχο.ντα πν$υμα άλαλον, χα\ δπου άν αΰτδν χατα- 
λάβϊ), (&ήνσει αΰτ6ν χα\ αφρίζει χαΐ τρίζει τους 
οδόντας αύτου χα\ ξηραίνεται. » Πώς οδν ήφριζεν 
οίτος χα\ Ετριζε το^ις όδόνταις χα\ έξηρα(νετο ; Το*3 
δάιμονώντος πρώτον τε κα\ μάλλον τών άλλων μο^ 
ρίων του σώματος 6 Ιγκέφαλος πάσχει* τφ γάρ Ιν ϋρίη(υ8, ΐ3η<|ΐΐ3Μ)ΐ οογγο οΐίιαΓ (ΙβΒπιοη 61 6Χ 60 Υ6- Ώ τούτφ ψυχικφ πνεύματι ώς όχήματι χρήται 6 δαί- |:ΐ1 6Χ 3Γ06 ΙοΓΐ Οΐίη&ΙΟΓ^ΟΟΓροΗ. Βθΐ6ηΐ6 €6Γ6ΐ)Γ0 

ιμιί<ΐ3ηι ίΒ(Γ6 ϋυχαβ ρτοάΐΐ ΊηίΙβΓιΙίε 61 ρ11υίΐ08ΐΐ8. Ια 

ΐίρΓν08 61 €ΟΓρθΓ3ΐ68 31*108, θΙ)ΙθΓ3ΐί8 ΙΙΙΐΙηΐ3ϋθΠΙ 

ιρίηΐυυπι ΐΓ3η8ί1ίΙ)08. Ηίηο ιηοΐο , Ι*ηΙ>ΐο, Ιηιρ6ΐϋ 
Ίηνοίοιιίαπο ηηιηία π)6ηιΙ)Γ> ηυίΙ)Π8 ίηφ6Γ3ΐ νοίιιη- 
ΐΑ8,3ΐΙί6 υηιυΓ,61 Ιη ρηηιΐε ηιβχίΐΐφ ηυχ ρΓορίιιβ κΙ 
η)6ηι1)Γυιη ρπυε (ΙοΙΟΓΟβαπι ΙηΥϋ)ΒΓ<;η<• 86(1 Ιιοπιογ6 
ιηοΐιο ηιηςΙε 3€ ηιη^ίβ ίη ΓθΓροΓ6 ΐΓΓί|[3ΐο, ρΓορΐ6Γ 
Ιιιιηιοηιπι ίΐιιχηιη 61 60Γ(;1ιγΙ ρΓθχίιΐ)ίΐ3ΐ6Π) , οοιη νΙ 
θΓ|[3ηοΓϋπΐ ίιηηΐ6ΐΙί3ΐ6 ^6η»π)ο1ο^οη1 9:%^τ 3ιιΙη*Γι1ιι8 

(ρ)Γ3Γ6 ,1Ι6(|Ι16&Ι, 86(1 €υη(ΠΙ ΙΐΙ1Ι00η8 ΉΜΐΙΐίΜΐι!ίΐι6 

ΐΑΐ8ΐί(η ρβΓΓπε;! ^(;ίθΐ3ΐι1ίϋα8 ηα8€ΐΐυΓ ερυιη». ΙιιιΙο μων, χα\ άπ6 τούτου, καθάπερ Ιξ άχροπόλε(άς τίνος 
καταδυναστεύει παντός του σώματος * το3 δΐ Ιγχε- 
φάλου πάσχοντος^ σν/^^οιά τις έχεΤθεν άφίεται φυσ- 
σώδης όμο^ΰ χα\ φλεγματώδης έπΙ τά νεΰρα χβ\ 
τ«Ος μυας του σώματος, του ψυχικού . πνεύματος 
νάς διεξόδους Ιμφράττουσα " κα\ χλόνος εντεύθεν 
3ΐα\ ^ήξις κα\ χίνησις άπροαίρετος πάσι τοΤς προ• 
αιρετιχοΓς μορίοις έγγ^^^^^^ μάλιστα δλ ταΤς γνά• 
θονς, ώς μάλιστα πλησιαζούσαις τφ πρωτοπαθή- 
σαντι μορίφ. Πολλού δέ του ύγρου μάλλον (π\ τ^ 
στόμα* καταφ^ρομένου διά τε τ^ χώρημα των 'κ6ρ^[ 
κα\*τ*•ν'π66^ τ^/V έγκέφαλον εγγύτητα, τής. τ« ^'Μμίί Ι•:/, 18 «§. '• ίΙ)ί(Ι. ϊ δί'αα• " ^^η« «♦• «ι ί'^'Μ• '* >ί»^Ρ• «> *^» *^.• Μ ΗΟΜαΐΑΧΙΙ. 190 τί^ιι τήί^ όργάν»ν άτακτον βυγκ(νησ:ν, άλλα κα\ ιψ . 
πΐή^ι ΊοΟ Λγροΰ συνονβφυ,οομένης ό άφρ^ς 1πιγ(- 
νδται τοΙς πάσχου^ιν. ΟΟτο^- ήφρίϊ^ τ» χα\ Ιτριζι 
τοίι Μντα^, ^(νώς προναρασ^ομένους χα\ μανι- 
χώς έτηΟηγομένου; ό Μμω^ ΙχιΤνος. Έξηρα<ν«• 
^.μβτί ταυτβ ΰτιλ της ^φ^Λρ<,τέρας ίΐΓηρ£ί«ς του 
&ιΐ5#θνίου• χα6άι«ρ γάρ ύπ6 της θέρμη; τϊ»ς ήλΐί». Μ Ιονίοβη πΜβ«Γθ.«ο1ϋ•ί$ €1 ΓυηηΐβΓ €οηΠί€ΐ•ϋΐ4 
ί}ΐ€ΐι( χβιυβιαίΙΐΜ Μΐίβ Γ&ιΙΓιβ νβροΓΜ βιείΐλΐιΐΟΓ; 
»ί σ»Η(ϋοΓ«8 βλίιΐ, «Ι) θΐ94(;ιιι ρΓοτβιι» βχΐΐιιηβϋ «Ιη 
80Γΐΐ€ΐιΐυΓ; ίι» τΙβτβηΐΗΐ 4ι•ιαιοΓ«8 4»ιιιοιιίΊ ΙηβιιΙμτ 
οθϋΐιιιοιί %\ νίοΐδΐιΐίοτ ΟαΙ , €ΐιιη 1)ϋ« ρΙ»ιιο Γοΐϋα- 
ηιυηίοΓ Βίΐίνί €«ηιί• Ιιιιηιοιτΰ», αικίβ οι ίΐΐβ ί1»!0ΐικ 

ΙΐίΟ ρ088Ο8<Ι8 »Τβ•0ΐ:1)3ΐ« χην ΑχτΙνος οΙ άτμοΙ χινούμΕνΡΗ άν βύτη <ϊφ5«ροτέρβ 5, Οπ• αυτής «άλιν χα\ ■ • άφανι^ιπαν τελ^αις 
ίΐΛφορηβίντβί , ο5τω Χ(^1 ύτι^ της τοδ «βίμονος έπΓ,ριίας ή \€ν•<τπλάγχνων 6γρ4τη; Ιχίιδομίνη, 1ν 
έ«€(νησφο«ρ•τΙρ^5, μβχΌύ ΐϊθλ•ι δαπβνίτχι χβΐ ή της σαρ»^ Ι;χ^»υτος ίχμλ,-. χβ\ ό δαιμόνων έχβίνο^ 
χαταξηραίνιται. 

Ό βέ του δαιμονώντος «ατήρ ηροΰΐτΐ^ει πρ^ς Οιιβιη ρ^\ατ 6]ο$ 8(«ιι1ίΙ οοΓίιηι ΟοηιΙηο Ιήςυίβηι 
τλν Κύριον, λέγων^^δτς β!ιι• τοΓ; μαθηταΙ; Ινα αύτ6 ςιιοίΐ ρβΐίίβββΙ Α (ϋΜίρυΙΊβ ιιΐ ΙΙΙϋϋ €][ίθι:Γβιι( λι ηοα 
Ικβίλωαι; χα\ ούχ Γαχυααν 6 21 Κύριος ού πρλς αύ- ροΐιι!$&€»1; Οοιηίηα» αοΐβοι ηοιι βιΙ ίρ&νιιι §ο1ιΐιη» 
τ^ν μ^νον^ άλλα χαΐ πρ^ «άντας άχοτιινόμβνος , ^η^ά 8<Ι οιιιηο• οοανβηυ» : ι Ο ^οηοηϋο» •ϋ, ίηκ 
« Ο γ•ν€ά, φηΛν, Απιστος, Ιως πότβ πρ&ς ύμ3ς €Γ€<Ιιι1«• <|«:ιη(Ιιο 9ρυι1 ¥0• βιο? Οα^ηιϋο τοί-ρα^ 
Ι^ομαι, Ιως %άτ9, Ανέξομαι υμών ; ι Δοχ$1 μοι τους 
τηγικαυτα πβρόντας των Ιουδαίων αφορμής . λαδο« 
μ.ένβυ;, τψμή δυγηθήναι τοΟς ,μαΟητάς Ιξείάσαι 
τ^ δαίμονα, μή μέτρια τίνα βλασφημήβαι • τ( γάρ 
Λν ούχ βΤπον αφορμής λαβόμβνοι οΙ, καΧ των θβυ^ 
μάτων τελουμένων, της βλασφημίας οδχ Αφιέμ«νοι; 
Τους 0% γογγυσμοΟς τοίτων «Ιδώς ό Κύριος, ΐϊ.5^ 
ίίωθβν έξβλέγχβι χα\ καταισχύνει τούτους, ο6 διλ 
λ^γων μ4νων πληχτικωτέρων, άλλα χα\ δι' Ιργων 
τ« κα\ λύγων φιλανθρωπίας γεμύντων^ προστάττιι 
γΑρ λέγοιν• Φέρτρέ μοι αύτ^ν ώδ<, χα\ ήν«γκαν , 
χαΐ ίδ^ν τ4ν ΚύρΗ>ν τ^ δαιμύνίον ΙσκΑραξ• τδν 4ν- 
θρω«ον, κα\ ΐϊΐσών έχνλίετο &φρ{ζων • συνβχωριΤτο 
γ&ρ φανιράν ιηιήσαι τήν ΙΙ^αν χαχ(αν. *0 δ1 Κύ• Ο Οοπιίηαβ ΤΟΓΟ ίηΙ«ΓΤ.θ{ΑνΗ ρ»ΐΓ(Μΐι ριιοΗ : ι 0»ΐΛη« ΙΙαγΤ ι ΗίΙιΙ τίϋβ&υΓ ΙυιΙΦΟ• . ΙϋΙ ρηηοιιΐΜ οι οα 
<|πο<1 41»οΙροΗ ηοη ροΐαί&Μΐιΐ 6]Ιο€ΓΟ ϋχιηοιιΐιιιιι , 
οιόιηρίυηΐ βιιιηρβίιι§^ ιιΐ ίιηηιθ(Ιί€θ ΗΙλβρΙίοιηοΓβιιΐ• 
Ουίιΐ οιιΐιιι ηοιϋ4ΐΐχ?88βηΐ, οχΊηιϊβ 8αηιρΐ* οβΰ»βίοο6, 
(|ΐιΙ, ρβΓΓοοίίβ ηιΐΓ&ηιΙΓΑ, Ιυΐο ογο ϋ1«9ρΙιβιηα1>»ιιΐ ^ 
ΜιίΓΟΥΐίΓΑ ίκΊΐυΓοοπιιη οοηνκΜβφίο & Ιοιΐ£;ο νίιΐοοα 
Ποιηίιιυβ 9ΐΓ{ΐιβΙκιΐ οι €οηΓιιιι<ΐ6ΐ>ία .^08 ηοιι ϋΜίνιη 

ΡΟΓ 2€6ΓΙ>3» νίΐΙτρΟΓ&ΐίΟΙΙΟβ, 8βιΙ 6113111 ρ^Γ ΥΟΗνι, ρ<*Γ 
θρ€Γ> 1)6ΐΗ{ηίΐλΓΐ8 ρΙΟΐΙΟ» Ν8ΙΙΙ ΑιφΰΙΐ ίΙ:€ΜΜ : 

ι Α/ΓβΓίο ϋίοιη >(1 ιηβ. Ει ΑΐίοΙοηιηΐ βΜοι. » Κι 
ουαι Ι>οιηίηυιιι τΊιΙΊβΒβΙ θβΒπίοηιυιη^εΐ^ϋιη οοιιΐυΓίι»•. 
νΐΐ Ηοηιΐηβηι, οΐ οΙί8υ8 ίο Ιοιηιπ νοΙαίαΙιαιιΐΓ 8ριι- 
ιιιαΐ)8 ; βίηβΙιαΙιΐΓ βμΐιιΐ 8ΐΐ8ηι ηΐ8ηίΓο8ΐ.:Γβ ηβι|υΗί9ΐιι« ριβς έπηρώτα τ^γ πατέρα τοδ παιδύς• € Πύσος χρύ- 
νος »στ\ν ώς τοΰτο γέγονεν αΟτψ ; » Ταύτην δέ τήν 
Ιρώτησιν ύπδ φιλανθρωπίας πο»ιται δ Κύ^ιιος, πρ^. 
«(στιν χα\ τήν μιτά πίστβως- δέησιν ενάγων αύτύν 
τοσούτο γάρ άπ&Ιχε 4ο5 πιστβύιιν δ άνθρωπο; Λ^ 
τος, ώς μηδΙ ύπ^ρ της σωτηρίας του παιδδς 1χ«- 
τεύ8:ν•.δΛ ούδΐ τους μαθητάς Ιχέτβυεν δλωτ ιΕίπ^ν 
γάρ, φησ\ν, αυτρίς ίνα αύτ^ έκβάλοισιν- ι ού προσέ- 
«ισιν, ούχ Ιχέτευσβν, ούχ έδβήθη. *Αλλ* ούδΙ του 
Κυρίου φαίνεταί πια δβηθβίς * διά τούτο 4φ8\ς δ 
Κύριος έλβεινώς πρδ τών δφθαλμών τούτου τδν 
παΐδα χιίμενον, αύτδς έχείνφ προσδςαλέγεται, τ^^ν 
χρδνον του πάθους Ιρο>τών, χα\ τήν αΓτησιν αύτοϋ 
^ έχχαλούμινος ' δ δέ αποκρίνεται ι Παιδι^θεν * ». 
χα\ πολλάκις αΰτδν χα\ είς πυρ Ιβαλε χα\ είς Οθατα, ' 
ίνα απολέσει αότ>, χα\ επάγει • • •Αλλ• εί τι δύ- 
νβσαι, Ροήθησον ήμίν, σπλαγχνισθείς *φ• ημάς. ι 

Όράτε τήν άπιστίαν τοο άνδρ6ς δ ίη ; δ γάρ λέ- 
γων, ΕΙ δύνασαι, πάντως Εδειξε μή πιστεύων αύτδν 
δάνασθαι. Ό δέ Κύριος εΤπε τδ, ι ΕΙ δύνασαι πιστευ- 
σαι, πάντα δανατά τφ πιστεύοντι• ι τούτο δέ φησιν 
ούχ ώς άγνοων Ιχείνου τήν άπιστίαν, άλλα χατά 
ραχρ^ Ιτι προβιβάζων αύτδν είς πίστιν, χα\ άμα 
Ιειχνυς• δτι χα\ τδ μή τους μαθητάς έκβαλείν τδν 
•αίμοναή τούτου απιστία γέγονεν αΙτία. Χκδπη 
^ ιοδν Εύαγγελιστήν' ού γάρ είπε τ^ν Κύριον πρ^ς 
τδν, πατέρα του παιδδς εΙπεΤν, Εί δύνασαι πιστευσαι, 
^^:Ρ\ 9χ<^ 'κήν πίστιν απαιτούντος τίΐυ Κυρίου Ιιΐιη ΐβιηρθΓΐ8 ο$ΐ φι ^υο βί Ιιρυ αγ^ΙιΙΙιΤ » Ουοιιι 
ΙηΐβΐΎΟβ^ιίοιίύΐη 6ΐ Ίιι^ιιίοιιΙΐΜ^ ΓαιΙΐ Ρρι^Ιιιη» α*! 
β(Ιοπι ιηίΓαοαΙοΓίΗΗ.ηΜίΐΓβηι^οΐ |Ν|3ΐ βΐϋΐβαι αΗ οποη 
ϋοιιοιιι οοηι Α<1(|ιΐ€βη8; ΐΗΐιΙυιη «ηΐΐϋ αΐιίιιοηΐ,.^ιΐ 

ΙΐΟίηΟ ϋΐβ ΟΓΟίΙβΓΟί μι ρπΟ 8»1ΐΐ40 ρπβΤί ΙΙβ ΐΙ^ρΓΟΦΟΐγ 

ιβΐυΓ ςυίάβηι. Μβρ «β^ «Γιεαμμίυ» υΙΙο ηιοϋο ιΙβρΓθ* 
€81118 681; 8ίΙ 6ηίηι : ιΟίχΙ ίΙΠε.ιιΐ «|ίθ6Γ6ηΙ ΗΙααι•». 
Νοη .8(1 ρ6ΐΐ68 ρΓ0€αΙ)α{<, ηοη βιοΓενίι, Αοη ιΙορΓΟ• 
€3ΐΐ]Γ9 86^ ηοο 6ΐί8ΐη Οοιηίοιήιι !ιι>ρ1υπΐ880 ηυΙΓιύι^ 

ΤυΰΙΙΙΓ. ΡΓΟρΙβΓβΙ Γ6ΐίΒςΐΙ6η8 Οοαίί 11118 60Γ8ίη 06α. 

Ιίε ιηί»6Γ6 ]8€6ηΐ6ηι. Ιρ86 οιιιη ραΐτβ €θΙΙο<μιίΐιΐΓ <1ο^ 
ηιΟΓίιί 16ΐηρθΓθ 86Ί8€ίΐ&ιΐ9, οι ίΐΐιυη 8ϋ ρηικίυπο ίικ. 
▼ίΐαιΐ8• ΟυΙ Γ€8ροη^Ιτΐ Ιΐ06 ριιΟΓΟ οϋ ίηϋ:ιιιιί8 8εΓΐ• 
άί886, 61 ΓΓοςαβηίΟΓ Ιϋ Ιχηοιΐ! 6ΐ Ιιι 8ι|υ8δ ηιί&Ιεεο 
^ υΐ βυιη ρ6ηΐ6Τ6ΐ, 6( αιΐά'ιΐ: δί 4αί<1 ροΐ68» 9(Ι]ο?8 ιιοα. 
ιΐ)ί86ηα8 ιιοείη. 

νΐ4ί6ΐί406ίη6Γ6ΐΙαϋΙαΐ6ΙΙΐίΐΟΙΗίΐΐΪ8 181108 πΐΑ^αιιι.Ι 

Ναιη άιοΒΜ : 5ί ροΐ68, ο^ίβηϋίΐ 86 ιιΐΐιίΐ ΟΓΟίΙβΓΟ 
ίΙΙιιπι ρο8&•. Αίι 8111601 Οοιηίηυε : ι 81 ροΐ68 6ΐ*<ν. 
^6Γβ, οιηη{8 ρο$8ΐΙ)ϋΊ%.8ΐιιιΐ,ι 0<ιο<1 ϋίχίι ϋοη ςοαβί 

6]α8 ΙηβΓβ(ΙΐΐΙίΐ8ΐΐ8 ίςΐΙ8ΓΙΙ8, 86ΐ1 ρ8υΐ8ΐίΐ1Ι^ 60111 α] 

0(ΐ6ηι ρ6(Γ6.ΐ6ΐαΊιιΐ(|ΐι^ 8 ϋάϋ66ΐΐ8|^ 61 δίιιιυΙ ηΐθη8ΐΓ8ΐ18 
ςιιοιΐ 81 ϋίεοίροΐί ηοΑ ροΐιΐ6Τ8ηΐ θβιιιοηοηιι 6]ί66Γ6, 

Ιΐ1ΐ)ΐ18 63080 6Γ8ΐ Ιρ8ία8 ίΐΙ€Γ6()υϋΐ.18» Ε?8η(θΙί8ΐ3α8 

ν6Γο ίοερίοΐιβ. Νοο οίΐ ΟυηοίΐΜίπι αιΐ ρ^ΐηιιι ρυοΓΐ 

(ϋλΐ886 : € 8ί ρθΐ68 6Τ64Ι6Γ6 Ι.:Ι|Ιΐ:ΐ8ΐ ί6Γβ δ0Μρ6€ 

βίΐΐ6ΐη ϋιιιΐΜταΐ Οοηιϋιηβ 8ΐ> Πβ ςιιΐ 83ηιΐ!οΐΐ68 Ολ* 1Μ ΟΒΕβΟηΐΙ ΡλΙΛΜ^Ε 152 

^ίι^ΐΜίηΐ; 9ηιιη9ΐιιιη βΐςυΜειη Οοηιηαβ βΐ ρΓ0(6€ΐ0Γ Α «αρ^ των τ<]^ς Ιάβεις Ικι^ηχούντων χα\ τώνψνχ£»ν «Γ(ΐ6ΐΜΐΐ $Ιυ(1ίο 6*9 ρβΓ ίίάβχη ηη&ικίί. Γ^ΐβΓ τβΓΟ 
ρα€Γ{, ιιΐ 9α^ί?!8&οΙ βυαιη 6<ΐ6ΐη ΜςυΙ βηηλίΊοηβιη, 
«απι Ι^ΓΓχηΰβ ιιβίκιΐ : ι ^^6^ο, Οοιηΐηβ, 9ΐ1]ΐιτ3 
Ιη'τειίιιΐίΐαΐϋΐη ηοβ^ιηι• • Υ'κΙεΐΐ8ηβ 1ΐ8ηο 6χ!ηιΙαιιι 
ηιηπιπι οοιηνηοΐ8ΐίοηβιη? Νοη «οΐιιηι <'Γβ(Γκ1ιΐ Ο 
1!υιη Γογο βαη^ικίυιη, ββιΙ 6ΐίαηι Οοηηΐηιιΐιι ρο8»ο 
81 ν6ΐΙβΐ ήιιη βυΙιΙςβΓΟ Ιιι€Γ6(ΙμΠ1816πι. ΤιιτΙα νβΓΟ 
&<Ι Ιι.τ€ υ6γΙμ €οηπΐΓΓ6ηΐ6, €0ΐπιηΙηλΐυ8 081, >1ΐ, 
ΠοπιΙηιΐλ βρίΓΐΙυΙ ίιηιηοικίο (ϋοι^ηβ ίΙΙί : ι 5ηΓ(Ιβ βΐ 
ιηηΐβ βρίήΐιΐδ, γ(ο ρηκοΙρΙο ΓιΙ){, 6x1 9ΐ> Ιιοηιίηβ βΐ 
«ιιιρΠα8 06 ίηΐΓοβ&8 ίο βοαι. ι ΙΙίΙιΙ οοοοίβι «ιρτο «]!€ΐβο^ιιηίΐ 61 6ζρ6ΐΐ60(1απι γ3{ρ υπάρχων ^9%6τι^ χα\ χΤ|8&μ«ιΐν« ΐ9πούβ«ζ& 
χα\ ταύτας Ι^σΟακ διά της πιστια^ς* Αλλ* Α του 
παιδ6ς πατήρ ΙχβΤνος, ώ; ήχουσ8 τ|| αδτοδ τΛβχι 
τ)]ν Γασιν άχολουβείν, μιν& βαχρύων Ιλιγ»* ι Πι* 
στ<Οω, Κύρ*.8* βοήΟει μου τ|| Απκστί^ » ΒλΙπίτχ 
9:ροχοπ);ν ηβών άρίστην ; ού μόνον γ^τρ έπ(βτ<ν«κ 
ικρΧ της του παιής Ιάσκης. άλλ* δτι δύναται Ι Κύ- 
ριος Ιχνιχησαι χα\ τήν αύτο3 άχιστίαν» «Γπβρ λθ«• 
λήσει. Του Α βχλου Μ τοΙς λόγοις τούτοις «νν- 
τρέχοντος, έ«<τ{μη<τ8, φηβΐν, 6 Κύριος τφ «ν^ύμοιτι 
τφ Αχαθάρτφ, λέγων αύτφ' ι Τ^ πνιύμα τό έίλαλνν 
Χ2\ χωφ6ν, Ιγώ βοι έπιτά^βω- ΙξιλΟβ Ιξ βύτού , 
χα\ μηχέτι.ιΐνέλβηςβίς αύτύν• » 
Παγχάλιικον τλ £βιμύνιον τούτο ^χιΓ χά\ ΙταμιίΗ τ1(ΐ6ΐοΓ Ιΐ06 «ΙβηιοηΙαπι ; ο&αι νί ΐ8ΐιο• €οιηπιίη8ΐίο• Β τατον «Ιναι* τά τ• γάρ αφοδρ^ της έ«ιτιμήσιως. ηΐβ 6ΐ]υβ8α οοο 8ΐορΠα8 Ιπΐηηιΐί Ι6β3χ ηΐ8θίΓ68ΐλ- 
ΐαηΙ«ιοοοΐ8 «άΙΐ8Β8ΐο.€Γ6ϋί(ΐ6Γΐπι 6(|αί(ΐ6αι ςοοϋ βίηο 
Ι9ϋ ]ν&8υ, 160161 6]66Ι08« {ΐβΓυοι ΓυΙ•86ΐ ΙηκΓ688α8. 
1ΐ2(0& ροίθβίΑΐβ Ιη Ιιυυ6 Ιιοοιιθ6αι ϋοιοΙο^ΐΜίΟΓ ; 
ιοοπΙΙοαβ &(ΙΙΐΦΓ6ΐ>»ΐ, ηιαίαοι 6ΐ «αΓάαηι 6ηΐ ίΐ» αΐ 
ιιβίυη ηοη ρο88«1 οΊοι^ο 6]υ8 ίοΓΟΠ οιΙυίβΙπίΓβ Η 
ριοίη<ΐ6 Ια ίοϋοίβηΐίίΐηι ί6Γ6 ρίβηαπι τίπϋαο 6χΙΐ60• 
«ι» ΐΑΐΐ6Γ6ΐυΓ. 1(Ι60 6Ζ€ΐαηιιπ8 61 ηιαίΐηπι άΐ8Γ6Γ- 
11008 6ΙΙΠΙ 6χΙίΙ »Ι>6ο; 61 Ιιοαιο ία6ΐα8 681 βίουΐ 
ιιιΟΓίααβ• ίΐ» ιι( ηιιΐϋ ι1ΐε6Γ6ηΐ Ιρβηοι οιΟΓίαυηι• 
ΟΙΐιιιΟΓ ποΒ !αιρ6<1ίΐ ςυίο αιοΐιιιη Γυ6ΓΗ ιΙβΒοιοηΙιιοι• 
Μαοι 86Γηιο τοχ 6•1 6θ((Ι(8ΐΓιοοί8 8!£ΐιΐηο«ι1?> , 6ΐλ. 
ηιοηηΐ6ΐο οοΙΙα νι 8!(οία6»ο<ϋ βιυύβΐ. 8ΙηΙ( Ποπιΐοο8 

άβΒΟΙΟηΙΐΙΟλ Ια1ίΐ6Γ άΐ866Γρ6Γ6 ΙΐΟΟΐΙθ601 01 ΟΙ0ΓΙΙ1ΙΙ8 χα\ ή ιαραγγιλ(α του μηχέτι βΐΜλθιΤν τΙ)ν (ταμό- 
τητα του δαιμονίου ηαρίστηνι* χωρ\ς γ&ρ τβύτης« 
ώς ΙοιΧ8, χβΛ έχβληβλν Ιιτανέστριψιν &ν• Πολλ^ 41 
χα\ χώραν Ιοχιν Ιν τφ ΑνθρώΐΕΐρ, χαΐ δυσα«οβπέκ 
στως 8Τχ8, χα\ χωφλν χα\ £ΐαλον ξν, ώς μ^ &ρ• 
χούνης τής φύσβως 6«ηρ«τιΤσβα«'τ5 ύι^ρ6ολ]| της 
Ιχιίνου μανίας, βιλ χάΐ παοχούσης άναιβθη«(αν 
σχ(8&ν τιλιίαν* Ιπ8\, € Κα\ χρ&ξαν, φηα^, χα\ κολλ4 
«παράξαν αύτ^, Ι^λΟε- χαΐ ΙγΙνιτο ώβιΧ νιχρ^» 
ώοτ8 κολλους λέγβιν δτι Απέθανιν. » Έ χρριυγή δλ 
ο6χ &ντ(χ<ιται ιιρδς τδ έΰίαλον είναι τδ δαιμόνιον* 
4 μίν γ&ρ λαλιά φωνή έατι σημαντιχή νοήματύς 
τίνος, ή δΐ χραυγή &9ημδς έστι φωνή• άφίεται δΙ 
τδ δαιμ^νιον χα\ απαράξαι (ΐϋΐ τοσούτον τδν &ν0ρω- ]3€6Γ6 νίϋ6Γ6ΐαΓ 80 αι»ο{Γ68ΐιο<Ι»ηι εοηπι οαιοΊΙ>υ8 ^ ιιον, χα\ ώ9&\ νεχρδν διαΟεΙνλΐ, ίνα φαν8ρ^^ γένητβι 

πΑσα ή χαχία αύτοϋ• Ό μέντοι Κύριος της χβιρ\ς 
του άνθρωπου λαβωμένος ήγιιρεν αύτδν χα\ άνέβτη, 
δβιχνΟς έντιύθβν δτι «ολλήν Ιχ8ΐ τήν Ινέργιιαν* τδ 
μλν γάρ τ) χ8ΐρ\ λαβέσθαι χτίστης ^ν Ινκργίίας 
τή; χαθ* ημάς* τδ δδ Αναστήσαι τούτον Απαθή χα- 
χών τής ΑχτΙστου χα\ θείας χχ\ ζωαρχιχης ενερ- 
γείας. Των δέ μαθητών έρωτησάντων Ιπειτα χατ* 
ίδίαν, € Διατί ούχ ήδυνήθημεν Ιχδαλειν α<ίτδ,ι κρδς 
αΰτοΐις εΤικεν, δτι τούτο τδ δαιμύνιον ι Έν ούδενΐ 
δύναται ΙξελθεΙν, εΐ μή έν προσευχή χα\ νηστείφ. » 
Φασ\ μδν οδν τίνες τήν ηροσευχήν ταύτην χα\ την 
νηστείαν «αρά του πάσχοντος γίνβσθζι δείν * ούκ 
Ιχει δδ ούτως* δ γάρ ενεργούμενος 6«δ πονηρού 10(801 ΗΗα8 Ι081!20ΙΙ8Ι6ΠΙ• 16808 801601 160608 018- 
ΙΙΟΟΙ ΙΐθαΐΙθ!8 6ΐ6ν8?ΐ( 6001, 6( 8αΓΓ6Χίί 68 ΓβΐΙΟΟβ 

α8(60<ΐ608 ςαηο!8αι ιίορϋοβαι ΙιαΚμι ροΐ68(8.6θΐ : 

10800 60101 888υαΐ6Γ6 ΓΓ63(« 681 ρθΐ68ΐ8ΐΐ8 ρΓΟΙΐ( 
ΙΙθΙ>ί8 Ιθ6ΐ»1, 86(1 6Π£6Γ6 ΙΐΟηΐΙπβΟΙ ηΐ;ΐΙθΓθαΐ 860808 
βΐρ6Ι1βΙΟ ΟΟΟΟίβί 8(1 ίθ6Γ68(80Ι, 8(1 (ϋνίθ80Ι, 8(1 νΙ« 

νίΐ)€80(6ΐιι ρ6ηίη6ΐ ροΐ68ΐ»ΐ6οι• ΟίεοΙροΠε ν6Γ0 
ροϋΐβ8 8<ΐθΓ6ΐο Ιιι(6ΓΓθ{;αο(ίΙ 08 ςη8Γ6οοο ροΐοΐ886ηΐ* 
ίΙΙοϋ ι^]ί€6Γ6, Γ68ροο(1!ι : Ηοο ιΙ«αιοοΙ«οι Ιη οοΠο 
μοίβεΐ 6χίΓ6 οΙεί Ιο )6]οο1ο 6( θΓ8ΐΙοο6• Οίοοοΐ «|υΙ- 

(1801 ΟΓ8ΐίθ06αΐ 61 ]6ίυθΙυα) (|6)>6Γβ 8 ρ8ΐί6ηΐ6ΐ»6ΐ^- 

14Γ| ; (|υο(Ι οοο Ιΐα; θ8οι ({υί ρΓ8το 8ρίΗιο ρο$8ΐ(ΐ6(ιΐΓ 

βΐ ΙΐΙ Ι8ΐί8 6]θ8 ίθ8ΐΓ0016010ΙΟ 61 Ιο 111*108 ροΐ68ΐ3ΐβ ροείΐ»^, ςποο»θ(Ιο ρΓ6€8Γ6ΐ»Γ 01 ρίορίΟΓ 86 οΐΠίΐοΓ πνεύματος, χα\ ταύτα τοιούτου, βργαγον &ν Ιχείνου, ]6]ΐ108Γ€ΐ7 0611860 ίθ(60ΐρ6Γ8θΐ1φ Γυί886 ϋΜ Ι6ΐπΐηΐ 

ιΐ9βοιοιιΙοιο ςΗ0(1 Ιο 1^0601 ςα8θ(Ιοΐ|α6 οπκΐΐ οογγο- 

ρΙυΐΟ• Τ8ΐ68 6ηΙσΐ 800ΐ 8ΐί6θΙ ν688ΐΐΙ(106 8010Γ68• 
0ΐΙ80ΐ|ρς06 Ιο 8^088 011801 ΟΟω {θ)ΐ6ΐΐ ΡΟΓ ίθ{1ΐ1• 
νΐ610, ρ6Γ Οίΐοΐοβ ρθ(08» ρΟΤ α)θ1ΐ88 000ΐρθΐ8(1θ008• 

Ιο Ιιίε νβτεοΐοΓ ϋίοιΐ πιοΐοη 8θΓώιαΐ(ΐηο (1«αιοηΙθΦ• 
ΟΙνΙηο οιιίοι οοο ΓοεΙΙο ρ8ΐΙΐθΓ 80(1^Γ6 τοί <Ιί€6Γ0 ςηΐ 
1»Γΐ8 (Ιχαιοοϋ {ο8ΐΙ|8ϋοοίΙ>θ8 ιοοτοίαΓ• 56(1 ε'ιοιαΙ ςοΙ 
ρπιτοαι ερίηίοιο ΙοΙΐ8ΐ>Η:ιο(6αι Ιρεαιο οοο 1ΐ8ΐ)6( , 

ήη% 80(610 8088ί0ΙΗΐ>08 {θ(1θθΗθΓ, 8ΐ (Ιο 60Ιΐν6Γ88- 
ΓΐΟΟ(Β ΓοΠίΐΟΓ 8ΐ8ΐΐΙ8(, 8(11ΐ06 ΙΠ)6Γ0 ΓγοΊΙΟΓ 8ΓϋίΐΓΐθ, 
8641 0Γ»Ι«Ο06 61 ]6]ηίΓΐΟ Ιθΐϋ|6ΐ Οΐ Ρ6Τ ]6]θθΙθηΐ €0Ψ^ 
|Μ18 Γ6Γΐ'6ΙΙ6ΐ, 6ΐ 6]ΐΙ8 Γ6ΐ)6ΐΐ68 ΊΐΙιρ6ΐ08 6Ο6Γ0631, 
|ΐ6Γ ΟΓ»! 011601 νΟΓΟ ρΐν€01ΐ€(•ρΐίθηθ8 6ΐ ίθ€ΐΙ;ΐΟΐ68 χα\ χαταδυναστευδμενος ύπ* Ιχείνου, πως &ν Ι| 
κροσεύξαιτο, ή νηττεύσει έαυτφ λυ9ιτε>^^ ; ΑοχεΙ 
δδ τής ακολασίας είναι τδ «άνδεινον δαιμύνιον τούτο, 
δ ποτδ μίν εΙς πυρ ρίπτει τδν Αλδντα * τοιούτοι ^Α^ 
είσιν οΐ άλλ^χοτοι χα\ δυσέροιτες Ιρωτες* ποτδ δδ εΙς 
Οδατα χαταβαπτίζων αύτδν διά τής άδδηφαγίας» χβλ 
των άμετρων χα\ πολλών πδτων χα\ συμιβοσίων• 
Έστι δδ χα\ Ιν τοΤς τοιούχοις χωφ^ν χα\ άλαλον^ 
τδ δχιμδνιον τούτο * ούτε γάρ άχούειν ούτε λαλείν 
εύχερώ; υπομένει τά θεία δ τα(ς ύποβολαΤς τού 
τοιούτου δαιμονίου πειθ^μενο;* άλλ* δμως μ%τδ «ο• 
νηρδν 00αύτδ πνεΟμα Ινψχισμένον τις Ιχιρν,άλλά 
ταΐς. υκΊΜ^αΧς Ιχείνου φερόμενο;, δταν άνοαιύ4|| 
Γ.ρ\ς έπΐ'ττροφήν * ίχει γ3(ρ Ιτι τ'^ αύτεξούσιον * 153 ϋΟΜΙΠΑ ΧΙΤ. 1&4 

«ροκνχης Μται χαΐ νηστΕ^α; * Γνα διά μίν τή; Α »(Ι ϋΙιΙΙίπβιη Γ^ρΗπίλΙ ΐΓ€β.ι1^η(* €θ};?ΙλΙΐοηβ«• Μ <ι> νηστιίας χαλινώ9|) χ\ σώμα χα\ χατχιτιίλΐ) τά; 
&7..^ναΦ?άα<ις α!>τοΰ, 5ιλ βέ της προσευχής τΑς έν 
τϊ ψυχί π^λήψεβς κβ\ τους ερεθίζοντας π/Λς τ6 
ικάθος &ργή7]2 χαΐ χατιυνάσ]} λογισμούς, χα\ ο6τω 
του πάΟου; τκριγέντ,ται, τήν σατανιχ^ν Ιν προσευχή 
χβ\ νηστεί^ προσ6ολήν χτΧ έπήρειαν άπιλάσας. 
*0τ2ν & ρύχ ύιώ της τοϋ βαίμονος υποβολές (νβρ- 
Τητ»ι. άλλ• αύτ6ν έχβίνον Ινοιχον Ιχτ], ο5τ• χατ' 
ανθρώπους Ετν πάσχει, οΟτ• αύτ^ς τι δύνατακ τηρ* ΓιϋΊ Πη€πι (Ιβνΐιιο»!, Μΐϋιιιί€ΐ& \η ]ΐ']ιιπΊο Κ 0Γ9ΐ!οιιβ 
Ιβπΐ»ΐίοηΙ()ΐΐ3 61 1ιΐ3ΐι1ι!Ι)ΐιβ ρΓοριι1$»ιΙ$. 8α4Ι βί <ΐ«ιΐ!« 
ηοη ιηοθο ίη$ιίκ«ΐίοη6 ά«ηιοηΙ< ι^ΊΐυΓ,τβηιπι Ιρβιιπι 
ίιιΙ)αΙ)ίΐ2ΐιΐ€ΐη Ι)3ΐ)6(, !& ]«ιη ηοη •6€ΐιη<1υιη Ηοηιί- 
η68 ρ^ιίΐιΐΓ, ηβΰ ςιιίιίςυβπι Ιρ96 ροΐΓ8ΐ » μ »(Ι β»*^ 
η»η(Ιιιπι ΓοΰβΓβ, ββιΙ ςαοιίουηςυβ Ιρββ ίβοίΐ, »1 ϋ- 
Ιμπ ηΐ€ηΐβ ροΠυϋ» « ΙίΐΜΓΐβ βΐ ρηηβΓϋιη «1> βίλ 
ςοΓβρίΓΐΙα θ€ΐ 9^ηΐαΓ ρΓΟ Ιρ80 ρ&ΙηΙοπι ηκχΐιιιβ 
ΙηβΑΓτΙβΐ »(Ι θχπ^οηβηι 6χρβΙΙβη(Ιαπΐ• 
Ικροίξεν, εΓπερ νουν ελεύθερον •ΐχι« τούτο ιηρΐ 

μέγιστα συντιλέ• Ιαυτου πρ^ Γασιν χράττειν, άλλ* δηερ &ν ΙχεΓνος 

χών Ιλιυθέροιν, μ^λον δέ χα\ Πνεύματκ θείφ χατ6χο»ν• πραττόμενον ^τάρ α6τοΰ τ^^ 

σει Γρ^ τήν του δαίμονος έχβολήν. 

•Αλλλ τ6 μίν δχ(μο^/αις &ΐΗλαύν«ιν οΟτι άπαιτού- Νθ3 «αΐβιη (Ι«π)οηβ$ <|ίαβη(ΙΙ Γιΐοηΐΐαΐβη ηοη ρο• 
μέθα, χ&ν Μβλάσαι δυνηθώμεν, ουδέν ήμΤν δφελος. βΐιιίαπιοβ, €ΐδΙ ΗΙυιΙ 6ΐίΓ6Ρβ ροκίπιοκ, ηοΙΓι: βηΐιη 
Ατημέλητονβίονίχουσί' ι Πολλοί γ3[ρ,φησ\ν,έρουσ! ^ ηοη βχρβϋίΐ ςιιΐ Ιαπι ΙορΙϋ^ηι «χΐβΐηιαβ νΙίΛηι. 
μο« Ιν ϊx^^ν^^ τ|| 4μ<Ρ9* Κύριε, ο6 τψ σψ όνδματ« 5€πρ1ηηι 6»1 βιπιο : ι Ηυ1ΐί<Κθ«ηΙ ιη»ι{ Ιη ΙΙΙ« Ιιοη : «ροεφητ<υσαμιν« χα\ τφ σφ δνδματι δαιμδνια (ξ•* 
βάλομβν ; Κα\ ϊρω «ρδς αύτοΐ^ς, Ούχ ο!δα ύμβς , 
ΑνοχωριΤτ* άπ* Ιμου οΐ εργαζόμενοι τήν Ανομίαν• » 
Ούχουν κολλφ χερδαλεώτερον τδ τής «ορνείας «ά• 
0ος, χα\ της δργί^ς, «α\ του μίσους, χα\ τής ύ«ερ• 
ηφανεΐας.άιηλάσαιτης ή^χήςτου δαιμόνια ΙχβΑ- 
λειγ* ούχ άρχεΤ γ3ΐρ της σοιματιχής Αμαρτίας &ηηλ- 
λΑχθαι μόνης, &λλ3^ δεΙ χα\ τήν Ινδον οΙχουρουσαν 
^ί« Ψ"χη€ χαθαίρειν Ινέργειαν Ιχ γ4ρ της χαρδίας 
ημών οΙ διαλογισμο\ ο! χαχο\ Ιχιεορεύονται, μοι- 
χείαι, πορνεΤαι, φόνοι, χλοπα% πλεονεξίαι κα\ τΑ 
Ιξης* ταύτα δέ Ιστι τΑ χινουντα τδν Ανθρωιτον* χα\ 
€ Ό ϊμ^ίΧέ^ζ γυναιχ\ «ρδς τδ Ιπιθυμήίαι αυτήν Οοπι'ιηο, ηοηηβ 1η ηοηαΐηο Ιαο ρΓορΙιβΙλίίιηιιβ, οι Ιη 
ηοηιίηβ Ιοο 6]6€ΐπιι» ύχπιοηία ? 6Ι 6|;ο Γ68ροη(ΙβΙ)θ 
ϋϋχ» ΝβςιίΑςη&πι ηοτΙ ν!>•, «ΙΐΜΟιΚίβ ι ηιο ηιιί ορ^• 
ηηιιηΐ ΙιιΊςιι1ΐ8ΐ6πι *^» ΜιιϊΙο 6Γ{[0 αΐίϋηβ Φεί 8(ο(Ι«Γβ 
νΐ ΙαιρίΜϋαΙΙιιη, !η€ηη<ΙΙ&ιιι, οϋΐαηι €1 εηρ«Γΐ)ί»ιη 
ΐ5 9ηΙηι& βχρβΠαηιη•, ςη«ιη 4»αιοηΙ& 6]ΐ€βΓ6. Ν&πγ• 
ηοη εαΟΒοΙΐ «Ι» οηιηΐ ϋίίΓηεΙΙ ρο€€ΐΙο 'βοίαπι βχΙιηΙ, 
•6ΐ] οροη€ΐ οιΐληι ΙηίβΗορββ αηΙηΐίΒ ρηι^Γβ ΓαοιιΙ• 
ΐΑΐϋ«. Οβ εοΓ(Ιβ βοΊπι ηοείΓΟ €θ(ΙΐΑϋοη6< η»!» ρΓ0< 
<ΐ6υηΙ, ΑώιΙίβΗι, ΓοηιΙολίίοηββ, ΙιοπιΙοΙϋΙ•, ίαΓΐ9« 
«ναπίΐΑ, εβίβΓχςαο ΙιιΙ<|ΐι1(*ΐ68 ; Ιιχο »ηηΐ «ιη» 
οοπιπιαηΐοαηΐ Ιιοπιΐηβπι *^. » Κι : ι ΟιιΙ τΐάοΓΐ! πια* 
Η6Γ6ΠΙ »ά €οηο<ιρ1εο6η<1&πι β»αι, ]&ιη ηιΟΒοΙιιίαε οεΐ ή^ Ιμοίχευτεν αυτήν Ιν τ)| χαρδΓ^ αύτου* » του ^ «««η ίη οοηΐβ εηο*". » ΙηβΠβ βηίπι €0Γρ0Γ€, κΙΙιοο ϋ€6ΐ Ιη εηΐιη» ορβπίΓΐ Ιηί^ηΐΐαΐβπι ; ««Ι §ηΙΐΑ& Ιη• 
Ιβπαε ρ6Γ θΓ»ιίοηβιη, (ϋΐί^^^ηΐΐάηι πιογΙΙμ|ιι6 ιηβιηο- 
Ηαπι, Ρ6Γ Ιπϋΐίιΐεηι ςιι« οιΐ εβοοηιίαοι 1>6αηιι^ €Ι 
ρ€Γ (ΙοΙοΓβιη ιιΐ3ΐί{η{ •ρ1Ηΐ08 ΐ6ηΙ»ΙΙοη<*9 ρΓορβΗ^ηΐ^, 
€0Γρυε «({«ιη φ$ 8&η€ΐΙΙ«ιί» Αι ριηΐ€€ρ» βΐ » ηιαίο 
▼αολΓβ ά\%€\{. Ηθ€ €•1 <|αοά ιΐΐ Ι>οπι!ηη^ : Κοη ςιιί 
Π)υη<ΐ8ΐ ςηοϋ ιηίοε θβΐ ««Ποίι, Γ^ιοΙΐ ίΠιιιΙ βιΐοΗη• 
ηιΐΜκΙαπι, 96(1 Γ8€ΐΐβ (|αΑ<1 Ιηΐο» Μΐ €εΠ€!» πιηηιΐιιιιι» 
η »€ 6πΙ πιαηιίοπι Ιοίαιη. ΕΐβιΓιη εί ΐο(ο 8ΐιι«Πο 
ΐηοαηιΐΝΐε υΐ ίηΐίπιχ ορβΓ8ΐ1οηβ8 (ιιχ είηΐ εβοιιιιιΐιιηι 
Οβϋοι, %όρ^τΜβ 6χΐ€Γηη8 €αρί(ΙίΐΑΐ68. δί βιιίηι γο- 
«ΙΊχ 88ϋθ(ι, 61 ηιηΙ; εί Γοπηβηίοαι ίηοοΓπιρίιιηι, 
Ιΐ6ΐη 61 ηΐ388&. • δρίΓΐΐιι &ηιΙ>ιιΙ;ι(6« αΙι ΡειιΙηε**, 61 

ι γΑρ σώματος Απραχτουντος Ινι λογιστιχώ; τήν 

Αμαρτίαν ΙνεργεΓσθαι. Της δΙ ψυχής ί^^ν διΑ προβ- 

ευχής χα\ προσοχής χα\ μνήμης θανάτου, χα\ της 

χατΑ θε^ λύπης, χα\ του πίνθου;, Αναιρούσης τήν 

ι?ροσβολήν του πονηρού, συμμεταλαμβΑ«/ει χα\ τδ 

βώμα τής Αγιωσΰνης, τήν Απραξίαν των χαχών 

χτησάμενον* χα\ τουτδ Ιστιν δ φησιν 6 Κύριος, δτι 

ούχ ό τδ Ιξωθεν του ποτηρίου χαθάρας, οΐίτος χα\ 

Ισωθεν ΙχΑΟηρεν, άλλΑ ποιήσατε τδ έντδς του πο• 

τηρίου χαθαρδν, χα\ οΟτοις Εσται χαθαρδν δλον * 

πΑταν γΑρ σπουδήν ποιήσας, Γνα ή Ινδον σου Ιρ- 

γβΐ7<α χατΑ Θεδν {|, νιχήσεις τΑ Ιξ«» πάθη * ΙΑν γΑρ 

ή ρίζΛ Αγίβι, χα\ οΐ χλάδοι, χαΐ ΙΑν ή ζύμη^ χ>1 

τδ φΰραμα* ε ΙΓνεύματι γΑρ, φησ\ν δ Παύλος, περί• ρ ιΐ6ι>Ι(ΐ6Ηΐ οιίΓηΐε ηο ροΓΑοΙ^ΙΙε, 

πατείτε, χα.\ Ιπιθνμίαν σαρχδς οΰ μή τελέσητε, » 

Αιδ χα\ τήν 1ο«»δαΧχήν περιτομήν ούχ ΑνεΓλεν δ 
Χριστδς, Αλλ* Ιτελείωσεν* αύτδς γάρ Ιστιν δ λέγοιν* 
€ Ούχ Ι^λθον χαταλυσαι τδν νδμον, ΑλλΑ πληρώσαι. » 
Πώς ο3ν Ιπλήροισεν αύτδν ; ΣφραγΚ ήν ΙχεΙνος χα\ 
δείγμα χα\ συμβολική διδασκαλία τής Ιν τ|| χαρδί^ 
τών πονηρών λογισμών περιτομής, πρδς ήν Ίου- 
δβ^ι μή σπουδάζοντες, %Α παρΑ τών προφητών 
ώ{ Απερ(τμητοι χ^ χαρδ(αν ώνειδίζοντο, χα\ παρ Α 
τ^ βλέποντος εΙς τήν χαρδίαν Ιμισουντο, χα\ εΙς 
τίλος Απόβλητοι γεγόνασιν* Ανθρωπο; γΑρ ε Ι; πρόα* 
Μπ>ν, ΒΛς Α εΙς χαρδίχν δρ^* χα\ ΙΑν ^υτ-αρών 

*<Ιΐ4υ1ι τιι, 15. '^Μ^γο. τιι, 23. "'^ΜλίΙΙι. ▼ 
«• Ι 1ΐ6|. χνι, 7. ΡΓθρΐ6Γ68 Ιυιΐβίοιιη 6ίΓ€ΐιπΐ6Ϊ!ΐΊοιΐ6ηι 468118 ηοη 
•ΐΜΐυΓιΙ, 86ϋ ρ6τΓ66ΐ(• Ιρββ βηΐιη ά\%Η : ι Νοη Τ6αΙ 
8οΙν6Γ6 Ι6|6ΐη, 86^ ιϋίοιρίοτ• ^. Ι Ουοηιθ(1ο ΛάΙη• 
ρΐ6νΗ ? 8Ι{ΐιοπι 6Γ8Ι ϋΐΑ 61 ΙηιΠοΙαιη 61 εχπιΙιοϋΓΑ 
ιΙοοίΓΐη» οΐΓβιιπιοΐεΙοηίβ ρηναηιιη 6<^Ίΐ8ΐΙοηιιιη Ιη 
6οηΐ6 ρ^ΐηηά», οοΐ 4ο(ΙφΙ ΐηηο ηοη 8ΐιηΙβηΐ68 « 
ρΓορΙΐ6Γΐ8 Ιληςιιαηι ΙηβίΓουωοίεί €0πΐ6 οΙ)]ιΐΓ{3ϋ:ιη- 
ΙαΓ, 6ΐ βί ηυί ίηΙιιοΐΟΓ €0Γ ΙηνίβΙ Ιη Οηβπι ψίίΐβού 
8υηΙ.Ν&πι Ιιοπιο εοοιιιιΗιιηι Γ8€Ί6ΐη ]η(ΙΙ<!;οι, Ι)6ΐΐ8»α• 

16111 Ιη(Ι16ΐΐΙΓ €0Γ **. Ουοίΐ 8ΐ 60Γ 80Γ(ΙίΟΙ9 61 ρΠΙΐί• 

€θ^Ί8ϋοιι{ΐΜΐ8 Γοΐ6»ΐ, ϋίνίηΑ ΙηιΚβηΜίοηβ Ιιοηια Ιεΐ• <8. ΟαΙοΙ. 15. Μ^ιΙΐΙι. 17. 155 ΟΚΕΟΟΠΠ ΡΑΙ.ΑΜΛ ί*• 

Οι 4Γΐ|[ΐιιιι. Μβο ΓαΓβιιιη ΑρθδΙο1υ$ ηυ& ΙίοπαίιΐΓ ιιΐ Α ί ^νηρών αύτη λογισμα»ν γέμτΐ• τής••:ίας άπ©-. 

&Ίιιβ Ίγ», β'ιηβ ιηβΐλ ϋΙ;ΐΐ6Γ3ΐίοη6 Οοιιιη ρΓβοοπιυΓ. 

Ει Οοιηίιιυβ ιιοβ 4Ρ€6υ$ οΐ 8ΐΙ ί11;ιηι βρίΓίΐϋλΙϋΐη εοΓ- 

(Ιΐβ αΓθυιη€Ϊ8ίοηβιιι ΐοΐο ^ϋίιιΐο ίιΐΰυηιϋ»πιιι§, 1>62- 

Ι08 ρΓφϋίοηΙ ηιυη(Ιο$ οοΓ^ι", 61 ρ3ΐιρβΓ0β βρίΓίιιι ; ου-. 

]ιι« ιηιιηάίΐίβΒ ιηβΓΟοϋβιιι Οβΐ εοηΐ6ΐηρΙαΐίοιΐ6ΐη ρΓΟ- 

ιι;ίΙ(ίι, ρ»υρ6η»1ί& νβΓΟ ρΓβΐίυιη Γ6§ιιυηι οοβίοηιιη 

»ι«ηιιΐιΐία(ν Ραυρ6Γ6& (Ιίχίΐ ςιΓι ήιορίλ 61 ιιβοβββίΐίΐβ 

ρΓβιηυιιΐϋΓ. Ο^ιοβ ηοη οηιηειι Ι)€>ΐο« (Ικιΐ» 86(1 ρβιιι- 

ρΰΓ6$ βρίΓίΐα, ίίΙ 6ΒΙ ςυί 6χΐ6ηι« 1)οη» !ΐ2 ρ6Γΐΐ)ΐ6τ- 

ιι.ηιι εοΓϋίβ ΐΜΐιηΗ!ΐ8ΐΐ6ΐη 6ΐ Γ6€ΐαηι ίιιίβηΐίοηβιη (Ιίδ• 

ροήιΐηΐ. Νοα €9Β.ΐ6ΐη βοΙ^ιη 61 Ιγαοι ρΓθΙ){1)6Ι, )υ1>6ΐ 

ηοϋ ()ίΐΐιίΐ(βΓ6 61 ΙΟΙΟ 00Γ(Ι6 1)08 ο£Γ6η(ΐ6ηΐί1)υ$ ιιβο « 

ηοΙ>ί8 οΙ)Ιαΐυαι ηοοίριΐ ιΐοηυιη, ηί&Ι ληΐ62 Γβοοηοί- 

ΙίβιηυΓ ίηιιΐ(|υ6 (Ιβροηαιηυβ•. στροφής Λξιος ό άνΟ^.ωπος γίνεται >::ίίνο;. ΔΛ κα\ 
ιιάλιν ό Απόστολο; παραινβΤ χωρ\ς 6ργής χβ\ ί'-Λ- 
Αογισμών ή[ ,*; ποιείσθαι τλς εύχάς. Σπουβάζιιν βλ 
ήμ5> ό Κύ ιος διδάσκων εΙςβΤ'ή^*^ πνβύμβτι της 
κα^δίι; «βριτομήν, μιΧΊρΙζεχ μ^ν τους χα6αροΰ; 
τξ χαρδί^, καΐ τους ίττωχους τφ τκνιυματι. Κα\ 
τής μίν καΟαρδτητος ταύτης τήν Ο«οπτ(αν Ιπαθλον 
εΤνίΐι διατ€(νβται, τοΙς δέ «τωχοίς τήν %μ ουρανών 
Ρασ(λ€{«ν Ιπαγγέλλίται • πτωχοΟς δέ ίρ^σιντίΛς έν 
ένδεί^ και βΟτβλ&ί^ ζώντας. Ούχ &ΐ(λω; δΙ τοίις 
τοιούτους μακαρίζβκ» άλλα τους 1ν πνβύματι τοίοδ-^ 
τους, τουτίστι τους διά τίρι Ινδον αυτών χα\ έν χιρ- 
61φ ταΜίνωσιν χα\ Λγαθίιν προα(ρ»σιν, ο5τω κα\ 
τά Ιξω διαΟέντας. Άπαγοριύιι δέ ο& τίν φδνον 
μ^νον, άλλα κ3\ τίιν όργήν, κα\ άφ•.έναι τοΙς«Ις ήμΐς ιιταΐουσιν &π6 τών χαρδιών κροστΑττει, χα 
ού τ6 παρ* ημών προσφερόμβνον δέχεται δώρον, έάν μ^ κροδιαλλαγωμεν» καΙ τ)]ν δργ)}ν άφώμεν !ΐα 61Ί2Π1 <1β 1>8ϋίνί3 ΓώίιϋιΓώιιβ. ΡυΙϋΙΐΓίοηι Β 
Γοπηφ ίηΐϋ)Γιοπ6ιιι «Ι ΰοηουρίβοΰΐιΓίΑΐη 6χ 6Α ία 
€0Γ(Ι6 6Χ0Γΐ8ΐη ϋιοιπαΐ αηιιααια &(1ιι1ΐ6Γ{ιιιη. Ει 
^βη6πιΙίιΐ8 «(ΙΙιυο ϋί$ουΓΓ6η9 Ιι-<γ6 ιΠοίΐ : ι 8ί Ιυπιβη 
(|ΐιοϋ βη ίη 16, 6<ΐ;ίΙίθ6ΐ ιηβηβ 6Ι οο^ιΙαΠο» ΐ6η6ΐ>πΒ 
»ιιιιΙ, €»1ί|;ιηΐ{1)υ8 β!5 ςυ» υ1)βευπι»ΐ€Τ υΊιΙ?6Γ3ΐιι» 
ιΐϊη^ιιηΐ, ςιιαπίο ηια^ίβ 61 Ιρβ» ΙβηβΙίΓΟ», \ά 6ΐΙοοΓ- 
ρη» 61 $61180!!, ςυχ 6Χ &6ΐη6ΐίρ8{8 κρίΓΐΐυβΙβιη Ιαοβίιι 
ιοη Ιιαίιβηΐ (]ΐΐ8 6η»86ααΓ τ6πια8 ϋ1 >οςιιΪΓίΐιΐΓ 
αιιΐιη» ΐΓΑηςιιί1Ιίΐ8% 51 αυΐβπι Ιυιη6η ςυοϋ 6&1 ίη 
16 681 ΗΗίικΙοιιι, 68Γη2ΐίΙ)α8 ηοη ο58€υΓ8ΐυιη ρΐιβπ• 
ια8ϋβ, Ιυ€Κ1ιΐ8 βΗβ Ιη απΙπιι Ιοίυι, (|υ8η(1ια ΓαοΙβ 

ίλΐίυβ 8ρΐ6ηϋ0Γ6 ί1Ιθΐηίπ•Κ)6Γί8. ΗφΟ 681 60Γ4Κ8 Ιο 

»ριι1ιυ οίΓονιηοίβιο, ρρΓ <ια«ιη Οοιηίιιΐιβ ρ6τΐ6€ΐ1ΐ6- 
Ι^ηΐβαι ίϊι 60Γ(Ι6 6ίΓΠΐιηοί8ίοη6ΐη,ηη;β 4ΐ8ΐ2 β5ΐ ^υ(^«18, Όσαύτως δέ χα\ 1κ\ τών πορνιχών παθών * χα^ 
αύτίιν γάρ τήν Ιχ περιέργου Οέαν χα\ τήν έξ αυτής 
6πιθϋμ(α>* έν . χαρδ{^ μοιχείαν οΟσαν άπεφήνατο; 
κα\ χαθολιχά»τ€ρ«»ν {Κτι κερί τούτων διαλαμβάνων 
φησΙν.ιΕΙτλ φώς^ελ Ιν σο\« τουτέστιν δ νους Χ3\ 
ή διάνοια, ΟΜ^ος Ιστί, τών άλαμπών προσβολών 
τών αρχόντων του :^χότους γέμοντα. ηόσφ. μάλλον τ6 
σκότος ; ^ δηλαδή τ^ σώμα κα\ ή αΓσΟησις, άτινα 
παρ• εαυτών ούχ Ιχει φέγγος νοερδν, γεν^/ητιχ^ν α- 
ληθείας τ» κα\ άπαθεέας* *Εάν δλ τ6 έν σο\ φώς χα- 
βάρων ή• τών σαρκικών φρονημάτων ού;ε έπισχο* 
τούντων, Ιση φωτετνδς κατά ψυχήν δλως, ώς βταν 
ό λύχνος τ^ αστραπή "φωτίζ^) σε• Τοιαύτη ή' της 
χαρδία^ς Ιν πνεύματι π»ριςομή, δι* ής έπλήρωσεν 
ό Κύριος τήν χατά νόμον έν σαρχΐ περιτομήν, ήτις »:Ι ρηοΓβηι 8ΐςηίβΓΑΓ6ΐ. Ι11ΐ8 8ΐιΐ6ΐη ί8ΐ>ιη οοη86ηυί εδόθη τοΙς Ίουδαίοκς ώς έκείνην σημαίνουσα, χαλ ΐιοα8ΐυ(ΙοιιήΐΜΜ; 6ίΓ€ΐπηοί8ίο.«θΓαιη, υΐίηςυίι Ρ&υ- 

1ΐΐ8^'*,ρΓ»ρϋΐίυΐΙΙ ΓαΟί» 681, βΐ 9ΐΗ6Π8(ί 9ΐΐΗν ζ 060, 

ΐ|ΐιΙ ηοη ίο ί8θί6ΐη, ία'ο8ΐ ίη 6χΐ6ηι«> η ηιη )υ8ΐίβ- 
ι*ηΐί(;π68, 86•] ίη οογ ίηΐιιβίιιτ, εβο ίη Ιηνίε 1>ίΐ68 61 ηο- 
Η^ ίηΐίηιοε €η(|[Ιΐ8ΐίοηιΐηι ΐΒ0ΐη8; πρ^ς έκείνην ενάγουσα, μή . κτήσασθαι δέ .ταύτην 
σπουδασάντων, ή περιτομή, καθά φησι Παΰλ^ς^ 
αΑτών άκροβυστία γέγονε, χαΐ άπηλλοτριώθη^αν 
του μή βλέπονιος 8ΐς πρόσωπον #•ου, τουτέστιν εΙς 
τ1 φανερά τής σαρχ&ς διχαιώματα, άλλα εΙς τήν 
χαρδίαν όρώντος , ει^ς τά αφανή δηλαδή χαΐ ένήμίν 
τών λογισμών κινήματα• 

Προσέχωμενο^καΙήμεΤς, άδελφο\, παρακαλώ, 
χαΐ καβάρωμεν άπ6 ποιντλς μολυσμού τάς εαυτών 
καρδίας, ίνα -μή το?ς κατακριθείσιν έκείνοις συμ- 
πχρα(&|&υώμεν • ε( γάρ ό διά Μωσέως λαληθείς νό- 
μος έγένετο βέβαιος, χα\ πάσα παράβασις χα\ «81- 
ραχοή Ιλαβεν Ιν(-χον μισθαποδοσίαν, πώς ήμβίς Ι»• 
|«;ιιιΤ 0ιΐ9β οηιη ίηίΐίυηι 8€66ρΐ886ΐ 6η8ΓΓ8η ρ6Γΐ>ο- |> φευζόμεθα, τής ημετέρας άμελήσαντες σωτηρίας. Ιηίοηϋληιυε 6Γ(;ο 6ΐ ηο8, οΙ)866γο, »5 οηιηί 8θηΐ6 
£οη{« ηο«ΐΓ8 ραΓ§6ηιυ8,η6 ουιη γ6(γοΙμ8 ίΙΙί8 οογπιι- 
ιηιΐ8. δί 6ηίιη ΐ|ηί ροτ Μογ^βη (ΙΊ6ΐιΐ8 681 86ηηο Γβ- 
ϋΐηβ 681 ίίηιιιΐ», βΐ οιιιη•* ρΓ«.τ8ΐίθλΙίο οι ίηοΙ)β<ϋ6π- 
ιί« ιΐΓ€6ρΐι ]ιΐ8ΐ8ΐη πΐ(!Γ60(Ιί8 ΓβίπΙΐϋΐίοηθπι , ^'αο- 
ηιοιίο »ο8 €ίΓ*ΐ9:6ηιη8, »ί Ι&ηΐηηι η6|ΐ6Χ6ίίΐιιιΐ8 βαίικ ιηίηυηι 9Ϊί «18 ηιιί Μ(1ί6ηιή1,' ίη ηο8 6οηίΐΓπΐ8ΐ& 08Ι, 
€0ΐιΐ68ΐ8ΐιΐβ Οϋο 8ί|;ιιί$ 61 ροη6ηΐί8 01 τιι-ίίβ τίΓία• 
111)118 61 ΒρίΓίΐαε ε&ηοΐί ϋί8ΐηΙ]ΐαΐίοηιΙηΐ8**. Τίπιοα- 
ιιιυ8 6Γβο 60Γ(1ίιιηι Γ6ηααιΐ|υ(Β 86ηιΐ8ΐοΓ6Πΐ, ηο1>ί8 
ριορίΐίηιη Γ0(Ι(ΐ8πΐιΐ8 ηΐΐίοηυηι Οοπιίηιιηι, ίηΙΐ9ΐ1>ίΙ&Γ0 
ί.ιπ.ιπιυ8 ίη ηοΜδ ραΓοηι, 88η€ΐίβ€8ΐίοη6ΐη 61 ογ»- 
Ιίοηοαι ΓοηιραηοΐΙοηΙ «(1ιηί8ΐ8ΐιι, ςηίΒη8 όβίΐοίβιαί• 
Ιιυε; ηβηιο νίιΐ6ΐ)ίΐ Οοηιίηηιη ; (ΐ68ί(ΙβΓ6πιπ8 ίη Ογ• 
ΐη{ΐ8ΐ6 8ρ6ΐ ?ΐ8ίοη6ηι ϋίαπι ρΓοηιί88&ηι πιυη^ίβ βΟΓόο, 
α οι^η^'^ Ιΐλ Γα€ΐΙΙοπιιΐ8,αΐ ίΙΙαη οοηιοηηαιιιοΓ ουιη ήτις αρχήν λαβούσα λαλεΖσθαι παρά του Κυρίου, διά 
τών άκουσάντων πρδς ημάς έβεβαιώθη, συνεπιμαρ- 
τυρουντοςτου θεονσημείοις κβι\ τέρασι κα\ «οι• 
χίλλίς δυνάμεσι, κα\ Πνεύματος αγίου μερισμοίς ; 
Φοβηθώμεν οΟν τ6ν έτάζοντα καρδίας κα\ νεφρούς * 
έξιλεωσώμεθα τ^ν τών εκδικήσεων Κύριον ένοιχί* 
σωμεν ήμίν. αύτοίς τήν είρήνην, τ^ν αγιασμών, τήν 
έν κβτανυξει προσευχήν, ων χωρ\ς ουδείς βψεταε 
τον Κύριον • ποθήσωμεν έν.πληροφορ(φ «ίστίΜ^ ^ 
ΙιτηγτΛμένην έχείνην θέαν τοΤς ?ιαθ*ροΓς .τή[ν χβρτ '• Βο.ιι. η, 5Γ, ••ΗβΙ>η ιι,Ι. 157 Η0ΜΙ1.1Α ΧΙΗ. 158 

6^, χ«\ πάντι ιτ^ωμβν, Γνα ταύτης τύχωμεν, Α Π"» »ΙβΓηΛ 681 νί» ^, ίπίοιη^ιαία ρυΙιΙΐΓίίικΙο, ίηοι1ΐ9•ι 
μ<0* ής έ«τ(ν ή αιώνιος ((ι>ή, τδ άχήρατον χάλλος, 
ό Αβαχάνητος κλοΟτος, ή αναλλοίωτος χβ\ απέραν- 
τος τρυφή χα\ δόξα χα\ βασιλεία * ών γένοιτο ?εάν• 
τβ^ ήμ^ ΙπιτυχεΓν έν αύτφ τφ βασιλεΤ των αΙώνων 8ΙΧ (Ιίνίΐίϋβ, ί .ιΐΐ)υΐ2ΐ)ίΐ68 61 ρ6Γ6ηη69 (ΐ6ΐίΰΊ<«ί, 61 §Ιο« 
γ'μ, 61 τβ^ΤιΗΐιι ηιι« ηθ8 οηιιΐ68 οΙ)ΐίη6Γ6 Γθηΐίιιχ;ιΙ 
Ίη ίρ$ο ?β£;β ΐίΡΰΐιΙοηιπη ΟΗΗδΙο, εηί $ο1ί οπιαΙίι %\ο^ 

Τί^• ΙΐΟηΟΓ 6 »(1θΓ8ΐίθ ΰυτη 8ίΐ6Γηθ 6]ΐΙ8 Ρ&ΙΓ6 61 

τίνιίΐοαηΐβ δρΊπΐυ ιη 8»€υ1;« 8:«ΓυΙθΓΐιηι. Αιηβη. Χριατψ • φ μ^νφ :τρέπ•ι «ίσα 5(5ξα, τιμί^ χα\ προτ- 

χννησις, συν τφ άνάρχψ αύτοΟ Πατρ>, χα\ τφ ικιναγίψ χα\ άγαΟφ κα\ ζωοποιφ Πνεύμβτι, 

ρ4^ντσας αΙώνας• *Αμήν. 

08 ΟΜΙΛΙΑ ΙΓ. 
Τζ χέμχν^ Κνρίαχί των κηστ^ιωτ έτ {ι χαΐ χλ- 
ρ\ ίΛεημο€τύτης, 
Ε1σ{ τίνα μέρη βαλάοσης, & χητώβη μεγάλχ θη- 
ρία τρέφουαιν * οΐ γουν 4ν αύτοίς πλέοντες xώ^να^ 
εχχρεμώσιτών πλοίων, Γνα Μ της ήχους τούτων 
έχπ) ηττημένα φεύγωσι τ3ι ^τ^ρία. Κα\ ή θάλασσα ηΟΜΙίΙΑ XIII. 
Ιη ^ΜΐΆΐα ]β]ΗηίθΓΜ9η ΟοηιΜΰα , ηαα €ίΊαΐΗ ίταααί 

διιηΐ ςιιχϋ^λΐη ιηοΓίϋ ρπΠββ ηη» τβίο, ίη;!βηΐ68 
1»6<ϊ(ί89, 6ηυΐπυηΐ; φι\ βΓ^οΙη Π1ί8 η»νίρη( ιίηΜιι- 
η»Ι>ιιΐ8 η&νίΙ)ΐΐ8 &11ί^3α(, ηΐ Ιιοηιιη 8θπο ρβΠΡΓΓίιοβ 
Γυ(!αηΙ 1)68ΐ!φ. Μηπβ αυίβηι νΐι^ ιιοδίΓΟ! ιι.υΙιοΒ 61 ει του ημετέρου βίου πολλά χα\ (ιιν^ερα τρέφει Β ΐΓοείοΓβ» ηυΐΓΐΙ 1)68ΐί>8, ιη:*ΐ39 (Ιίοο οιιρίι1!ΐ3((*8 βΐ 
θηρία, τλ πονηρ^^ πάθη λέγω, χα\ τους εφόρους αυ- 
τών πονηρότερους δαίμονας * έκιπλεΐ δέ τήν θάλασ- 
σαν ταύτην οΓά τις ναυς ή του Θεού Έχχλτ^σία, χα\ 
άντ\ χωδώνων Εχει τοΙ»ς πνευματικούς βιδασχάλους» 
Γνα δ:ά της Κερί; ήχους της τούτων διδασκαλίας 
τοΟς νοητούς άποή»έπηται θήρας. Κα\ τοΟτ* άρα 
τυπουσα χα\ ή τοΰ/Ααρών στολή, κώδωνας εύηχους 
εΓχβ παρηρτημένους, χα\ θέσπισμα ήν άχουστήν 
εΤν» τήν φωνήν αυτών Ιν τφ τ6ν Ααρών λειτουρ- 
γείν. ΉμεΤς δΐ εΙς τδ πνεύμα τδ γ^μμα χαλώς 
ματαφέροντβς, ήχήσωμεν ΰμίν άρτίως πνευματικως, 
κα\ μάλιστα κατά τδν τής. νηστείας χαίρων, φ φανε- 
ρά χα\ άφανη θηρία δτινώς επιτίθεται* φανερά 
μίν γαστριμαργία χα\ μέθη χα\ τά τοιαϋτα • Ιτιρα ^ 
6( άφανως ύφεδρεύοντα, χονοδοξία χα\ ύπερηφα- 
ν(•χα\ οΓησιςχα\ ύπδχρισις. 'Οαύτδς δέ έστιν ή- 
χος χα\ φυγαδεοτήριον των τοιούτων θηρίων, χα\ 
φυλαχτήριον των τήν νηστείαν ασκούντων, 

Έ^τιν ουν νηστεία χα\ άχρα<^ία ίν^Ϋχία άλλήλοις, 
&; ή ζωή χα\ δ θάνατος. Κα\ ή μίν νηστεία εντολή 
Ιβτι (ωης, συνηλ^χιωτις •5σα τής άνθρωπίνης φίΚ- 
β•ε»ς Ιν τφ «βραδείσφ δπδ του Θεού ^φ *Αδάμ δο- 
θείσα τήν αρχήν, εΙς φυλαχήν τής έγγενομ^νης αύ- 
τφ παρά του αύτου θεού ζωής τε χα\ θείας χάρίτος. 
Ό δέ άχρασία συμβουλή. έστι θανάτου σώματ'^ς τε 
^ ψνχή^• ^^ '^ο^ διαβΛου τφ *Αδ3^μ έν τφ πα- 
ρζδέίσφ δ•.ά τής Εύας δοθείσα δολίως εΙς Ιχπτωσιν 
^ήΰ ^<^^» Χ^^ άπαλλοτρίωσιν τής έχ θεού θείας ΙιίΓΟίη 9ηΊθ6β$ ρβ]θΓβ8 ιίΓΡίιιοπα»; Ιιοβ νβΓΟ ιυατβ 
Ιη]ίεί( ςυ^εΐ η8νί8 Ε€€ΐ68ΐλ Οβί, «ι ρρο ιίηΐίιιηη- 

ΙΐΙΐΙίβ Ι)»1)61 8ρΐΓίΐ»Ιβ8 ϋθ€ΐθΓ68• ΙΐΙ }»6Γ ](.ινηΐιιι 1ιο• 

ΓΙΙΙ11 (ΙοοίΓΐηβί εοηιιιη Ιιιτΐ8ίΙ)Ί1β3 αΙ)'!ςαΙ 1)6$ΐ1λ9• 
ϋϋΟιΙ ρπΕί](;υΓ3ΐνΗ Α»Γ0ΐι νοβιΐβ οΙ^Γβ 8θιι»ιιΐΐΙ>υ• 
€ίΓοαιηιΙ«Ια (ίηΓΐΜηιΙ)υΙίΗ, 6ΐ 8θ1 οι ιβ 6γ >( 6οηΐ(ΐι 9ΐι- 
άΊ^ηόΛίϊί 68»Α Τ006Π1 (Ιυιιι Α.ιγο ι 8αοΓ.ι ««ΙηαίιιΙβίΓηΓβΐ. 
Νθ8 λυΐ6ΐη ίη $ρΊη(ιιιη ΙίΚβΓηιη τ^αβ |Γαη$Γ(Τ6ΐιΐ68 

ΐηΐΜΐΟ ΤΟϋΐ» ρ6Γ&ΐΓβρ< ηΐΙΙ8 8ρίΓΊΐ2ΐΙίΐΑΓ, ρΓ:6δ6Γΐίΐη 

ίη Ιιο€]6)ρηυ ΙοπιροΓ^", ηπο ΐυιη νΐϊ^ίΙ>ί|β8 λαιιι Ιη?Ι- 
8ίΙ)ίΐ68 3{;2Γ6(1ίυιι(ιΐΓ 1)<>$ιΊ;γ; τίβϋιϋβδ (|ΐιί•Ι<!ΐιι, μπί^ 
«ΐ6ΐ>Γί6ΐ«8• 6( ^Β^^ι^Γ»»; »Γι;κ νβΓο ίιινίΜϋίΙί^Γ ιΊι$Ι- 
(11&ηΐ6β, ίη^ηΙε {1οΓΐ8, ΒιίρΡΓϋίη,. ρΓο^βυιιιρίίο οΐ Μ• 
ιηυίλΐΐο. \άαα »υΐ6πΐ 80ΐιΐΐ8 Ιοίβ^ΓΟ! 8μιηιΙ 681 1«• 
Πυιη 1>68ΐΙ;ΐΓυιη, 6( ουδίοϋία βοΓυιη ςιιί ]6]υηίυιιι 

6Ι6Γ€βΙΐ(• δίΐιί 6Γβο &ηνί€θΐη αθν6Γ8ΐιηΐυΓ ]Α]ιιηίαηι.6ΐ ίη« 
ΐ€ΐηρ6Γ8ηΐΐ2, 8ΐ€υ1 νΙια βΐ ηιθΓ8. ΐ6{ιιιΓιοιιι ίΐιιίιΐβιιΐ 
πίλίκΐ&ΐυιη 1ΐ3ΐ>βΙ νίι», η2ΐΐυΓ?Β Ιΐϋΐη^ηχ :Γΐ3ΐ6 «<]ΐι»1& 
« 06ο ίη ρ3Γ8(]ί80 Α(!8ΐη ία ρηηοίρΚ) Ιηϋίΐιιηι )ι^ 
0ΐικΐ0(Π.Ίΐη Ιρ8ΐ ίικίΐΐββ »!> βθ(ΐ6ΐη Ό^ο νίΐχ (ΙΙνίκ.Έ-1 
ςηβ {ΓΑίΙχ. /Γι ίΐιΐ6ΐηρϋΓ3ηΐία ιηοΠίυΓ ηιΟΓίβιη ληίιιι«'& 
Η €0Γρ0Γΐ8 3 (1ί»Ι>οΙο ρ6Γ Εταφ ίη ρ3Γΐ<Π$ο ΓΓ^υιΙο• 
Α491ΐη ΐΓ2Νΐίΐα, ΙΙΙ α νϋ» ΐΐ6£ί(ΐ!6Γ6ΐ 61 »Γΐ6ΐ:υ8 ο 06α. 
(1ίνίη•ςΐΐ6 {Γαίια βΙΟοβΓθΐυτ ; 0603 ρηίιη π)ογ(6πι 
ηοη Γ66ίΐ,η60 Ι»ΐ3ΐυΓ ίη ρ6ΓϋίιΙοηβ νΙνοΓυπι. I(^ια^ χάριτος «'δ Θεδςγάρ θάνατον ούχ έποίησ^εν, ουδέ Ο Πηί< β8ΐ Ιιοπιο (|ΐιί νβ'ϋ νίΟηι βΙ βΓ»ΐΙ»ηι η Ι)60'6ΐ τέρπεται έπ* άπωλεί^ ζώντων. Τίς ούν δστιν άνθρω- 
ιΐ3ς ό θέλων ζωήν, χα\ χάριν εδρεΤν τήν έν τφ θεφ 
παν παρά Θεού ; φυγέτο> τήν θανατηφόρον άκρασίαν 
Χ2\ προσδραμέτω τή θεοποιφ νηστείφ χαΐ έγκρατείφ, 
ίν* Ιπανέλθ^ χαίρων εΙς τδν παράδεισον. Μωσής τε 
τεσσαραχ'^νθήμερον νηστεύων έπ* δρους, είς Οψος 
θεοπτία; άνέπτη, 'χα\ πλάχας θεοσ«6είάς έδέξατο* 
δ δέ των Έ^ρζίων' δήμος χάτω μεθύοντες, εΙς 
ασέβεια ν χατωλίσθησζν, χα\ είδώλον έχωνε υσαν μδ« 
σχου τούΑΙγυπτίου Άπιδος Θεδνδμοιον. Κα\ εΐ μή 
ΜωΟσής Ιστη πρδ; τδν ΙΘεδν, διά του ανηλεούς έχ 
των δμογενων φδνου ^ξιλασάμενος πρδτερον, ούχ 
λν δλως έφείσα^ αύνών δ Θεδς. Εί γοΟν χα\ ήμεΙς 
%θδ δλ^ονς του Θεού χρ^ζομεν, μή μεΟυΟοίώμεθα οοΓαηι 060 ίητ6ηίΓ6?Ι^6ΐ1ΓιΓ6Γ.ιπι Γυ^ί»ι ίηΚ'ηιρβηη-*. 
.Ιί^αη, 6ΐ €υτΓ9ΐ 9(1 νινίηουαι ]6]αηίπηι βι Λά Ιβπιρβ- 
ηρΙίΑπι, υΐ ίη ρίΓβιΙίβιιιη ι&υϋβηβ Γ6ν6η9ΐ0Γ;. 
Μθ7868 ςιΐϋ(ΐΓ2κίηΐ9 ά\^ ίιι πιοηΐβ ]6]υη3η8 ΐϋΙ ιρί-^ 
6^10 εοηΐ6η)ρΐ8ΐίοηί• κίνοΐανίΐ οι Ι»1>ιιΐ2ΐδ » «Ιίνίο:^ 
ρΐ6ΐ8ΐ6 36€6ρίΐ; ρορυ1υ8 &ιιΐ6ΐη ΗβύηΒοηΐίη ΐιΐ 6ι)^^^^<^ 
18161• βΐ• ίπιρί6ΐλΐ6ΐη Ιορεοβ ίϋοίππι οοπΟ^ινίι Οβηην 
ίη 8ίιηίΙιΙπ(Ιίη«ηι τίΐυΐί Λ%ιρ\\\ Αρίιΐίε. Εΐ ηίι^ 
Ι|ο78Ρ• •*6ΐί884$ΐ >εοτΜη Πβο» ςιιβιη ρπαε ρ1λ€8τΙ| 
η6 8106 ηιί86Γί€0Γ<ϋ> (βηΐ6ηι ευζηι (Ιί8ρ6Γ(]6Γ6ΐ> ηβ^ 
ςυα<|α8«ι 1>6ΐΐ8 6ί8 ρ6ρ6Γ€ί886ΐ. Ι^ίΐαΓ 81 ηο8 ({αοςιι& 
|νί6ΐαΐ6 <1ίνΙο• ιιΐίηιυΓ, οινο&ιηυβ ιΐ6 νίηο {η6ΐ>Γΐ6^ 
η)υΓ, ηβ 8»ΐαηΐ«(6 {ΓΑν6ηιαΓ, Ιο ςηίΐιιιε ΙυχνΗίΐ ι| 
ίιηρί€:»8. ΕΙΙϋ 6ΐίαηι Ο^ιΐιη νίϋίΐ, §6(1 ρπ«« ίρ«• ΙΜ. ΟΒΓβΟΗΙΙ ΡΑΙΑΜ.Β 1Μ 

ςαο<|ΐΐ6 ρβΓ {«{υηίνι^ι 6ΐΐΜΐηιΐΑΐη•• 0»ιιί«! ςηοηιιβ Α οϊ^/ψ^ μηϋ χ6ρφ βαρυνώμεΟ», έν Λς έστιν ^ άααΛία «ιιρβοΐα Ι>βΊ κ.ινί»ιΐ8 ββΐ« ηβοηοη ΐιΐιίιιβ 6χ λΓοΙι^η- 
|ίοΠ«, Α ηαο ΓιιΐιίΓΟπιχη ηοΐΐιίλΐιι οΐιιΐυιιΐι, ββιΙ ρΓΐιιβ 
ρ€Γ ΐοΐακ νι^ίηΐί ά\^Β ρβηο > ηοη εηιηβ ϋΐ. ΑΙίιιβ 
▼ΟΓΟ ρΓορΙιβίΑ ίιι(βΓΓ(*οΐιι$ ββ(, ηοί» ιη3η(1υΰ2τΐΐΓοη- 
(η ηιανθαίυαι Οοί. ΝοβγιΓια οιιηιοβ Εβλπ ίΐϋιιιη 
ΙβΑίΐΓ, ηιιί ΐ'ΓορίοΓ τοιιΐΓΐβ ίη{ξΙυνί6ηη » ρπιηοςβηιΐίβ 

ρϋΙΟΓΠϊΚΙΙΙβ ΐΐ6€':ΐΙ:1 Ιΐ6ηθιϋθΐίθΙΐ6• €9^6:1111118 61 η09 

ηβ νβιιΐΗ ΊιιάιιΙ^ΰηίοδ η ρΓΟίηίββη ϋΐα 1)6η6άΐ6ΐίοη6 

61 Ιΐ:ΡΓβάίΐ9ΐ6 Ρ»1η& €0Β]θ8ΐί$ (Ιβ€ίΐΐΑΐηυ8. Ν6Γ ΙΓ68 

ρα6ίΌ8 ί^ηοΓΑΐΙ», ηυί ]6]ιιιιίΑ ιΐβϋίΐΐ ρ6Γ ΓθΓη3ΰ6ΐη ίη 
ΒηΙι^Ιοηβ οοηΐΓβ 609 $6ρΙυρΙιιηι 8ΐΐ€06η8»ιη ίηοοιη• 
ΙιιιβίΙβ ρ6<ϋ5ιΐ8 6θΓροΗΙ)υ8ςη6 >ιηΙ>υ1ατ6ηιηΙ ; ηο8 

<1ΙΚΗ|1Ι6 8ί νΰΠΙΐη 6Χ6Γ66&ΐηη8 ]6]ηιιίυπι, 5ίΐ1ΐίΙίΐ6Γ χα> ή ασέβεια, θβ^πτης χα\ δ Ό).(«ς, &υά «ροχα• 
6αρΟβ\ς χαΐ οϊτος διά νηστ€(α;• "Έτυχβ χα\ Αανιήλ 
Οεοπτίις, χα\ των αρχαγγέλων ένδς 6ιηα9ΐ*ς^ τήν 
των μ£λλ<5ντων γνώσιν αύτφ παρέχοντος, ά/λά κρ6• 
τβρ^ν Ι φ* ημέρας ζλας εΓχοαι βιαμείνας &σιτος. Π•• 
Φ<$νβυται χα\ προφήτης Ιτ^ρος ύπ6 λέοντος, άλλα 
φαγών ηαρίί γνώμην θεού. Γινώαχετε πάντος Έααΰ 
τ%ν του Ισαάχ, δ; ύπ5 γατεριμαργία; των τι ^ΰι- 
λων πρωτοτοχ{ων, χαΐ της πατριχης Ιξέπεαεν ευχής• 
Φοβηθώμιν μΙ) χα\ ήμεΤς τ] γαατριμαργέ^ ταύτη 
«ροσέχοντες Ιχπέαωμεν της (πηγγελμένης Ιχείνης 
•Ολογίας χα\ χληρο^σ{ας του ανωτάτου Πατρ^• 
Ουδέ το^ς τρεΙς παΐδας αγνοείτε, οΐ νηατεί^ «ροα• 9ΐηΙθΓ68 6αΓη!8 €θη€ΐιΙθ8ηΐ68 6Χ8ΐΙη{α6ΐηυ8, 61 Γοΐα- ^ χείμενοι, τΙ;ν έπταηλασίως χατ* αυτών έν Βαβυ- Γ»ιη ΓοΓ* 866ΐη ίηΐ&(*ιΙ ΐΓΐηβιΜιηηβ, ςοιηιΐο υηΐυβ- 

€α]ΐΙ8(|ΐΙ6 ορα» 1^1118 ρΓθΙ)9ΐΙ»ίΐ• 0ΐΐί<1 ΟροΠΟΙ Γ6Γ6ΓΓ6 

ρΓ0ΐ>Ιΐ6ΐαπιιιι Οοιιι!ηιιιη φΐΙ, 6ΐΓη6 988υιηρΐιι, ρΐΌ* 
ρΐ6Γ 1109 Γλ6ΐα8 ΙιοιπΑ, η( ηΜΜίυιη ηοϋίβ ιηοη8ΐΓ8Γ6( 
ιϋ»Ικ)Ιιιιη ?Ιη66ηϋΙ, ]6]αη»ηΒ Ιη οπιιιΙΙ)α8 6υιη ν!αΐ 
οιηηΙιικΜίλ ιβιι(:ΐΐΙοη6 9Κ{Γ6ΐϋ6ηΐ6ΐη, η6€ηοιι (ϋ8εί- 
ριιΗ» 81118 ιΐ6 ηιυΐο 8αηΙοςιιβ «Ιεκιηοοβ (ΙίχίΙ : ε ΙΙθ6 
(«*ΐΗΐ8 ιΚτινοηΐοηιιη ηοη €|ΐ6ίΐυΓ η!8ΐ ροΓ οηϋοιιοιη 
6ΐ ]6]ιιηΙυηι• » λών( χάμινον έχχαυΟεΤααν άφλέχτοις ι:οσ\ χα\ σώ- 
μασι 69 χατεπάτηααν * έάν χα\ ήμεΤς άληθιν^ρι νη- 
β«ε(ζν άσχήσωμεν, χα\ τ))ν ενταύθα πυρω^ιν της 
σαρχ^ς χαταπατήσομέν τε χα\ σβέσομεν, χα\ τήν 
μέλλουσαν χάμινον έζήμ(θΐ διαπεράσομεν, δταν έ- 
χάτρου τδ Ιργον τ^ «υρ δοχιμάα^^. Τ( δεΙ λέγειν 
τ^ των προφητών Κύριον; δς σάρχα λαβών, χαΐ 
δι* ήμ2ς γενόμενος &νΟρωποτ, ύποδειχνϋς ήμίν τ^ν 
τρόπον της χατά του διαβδλου ν(χης, νηατεύων διά πάντων ένίχητ• τούτον, ι:άντα χατ* αδτοΰ χινήααντα πειρασμ<5ν- χα\ πρδς τοΙ>ς οίχε(ους μαθητάς περί 
του άλαλου χα\ χωφου δαιμονίου Ιλεγ• * ε Τοϋτο τδ δαιμδνιον ούχ εξέρχεται, εΙ μή έν προαευχ) χβΛ 
νηβτεΚ^. ΕΙλ, ΓΓ&ΙΓ68» 08<6η(ΐ9ΐιηη8 τοίιΐβ <|ηι1β 8ίΐ Οβο |^&- 
ΐιιπι Τ6ηιπ)<ιιΐ6 ]ο]ιιη{υιη. Ηοο βηΐηο 68ΐοιβ 8α6ηΐ68 
ί|υοπΙ«ιη ηοη Ιρ8αιη ρΓθρ(βΓ 96 6θΓρθΓΐ8 ]6]ιιηιυιη 
Ιιηϋ9ΐηυ9,'-6ϋ-ςαί9ΐ «•! 9ΐί9 9ηιιη!6 ηΓιΙίυΓ» ΰοηΐπϋυίΐ ; 
ιι•ιη6θΓροπιΐ6ΐη6Χ6Γ6ΐΐ&ιΐΑη6ΐη ^«ΙηίίοιΠοηπι υΐΠ6Πΐ ^Αλλί φέρε δε^ξωμεν δμ?ν, άδελφο\, τΓς έβτιν ή 
Οεάρεατος νηατεία χα\ αληθής ' τοϋτο γάρ Ιστ• γι« 
νώαχοντες, ώς ούχ αυτήν δι' έαυτήν τήν αωματι• 
χήν έπαινουμεν νήστευαν, άλλ* ώς ενεργούσαν πρδ< 
Ιτερα ψυχ«>φελέστερα * τήν γάρ σωματιχήν έργα- ...... ^^.^ «..^. ^^^.«^...«...1.^ ..|, ι-Γ ^ ^1 1- -Γ»- 

6986 ιΠνυ8 «Η Αρθ8ΐοΙυ8. 1(Ι60 <1ίνί ηιιοςιΐο Ρι1γ69 α(αν πρδςδλίγον ώφέλιμον είναι χα\ ό θείος Πα^ ηο>ΐΗ 61 6χρ^η6ηΐΐ9 Ιοΐ|ΐΐ6ηΐ69 «ΙίαΐυΓηΑ ηοά ρπ)• 
Ι)«ηΐ ]6]ιιηΐ9, 8€ά ΐ2η<ΐ8ΐ>ίΗιΐ8 ]οϋί69ηΐ 96ΐη6ΐ ΐΑηίοπι 
Ιΐι άΐϋ ιη9ηι1υΓ&Γ6, ηοη 9ΐιΐ6πι 9ΐΐΙ»Η, 61 Κιοο (ΙίεηηΙ 
966υη(Ιυιη ηιοιίυπι Γ&ΙΙοηοπαςηβ ]<^]αηπιπ) ; ςηοϋ 
6ΐί«ηι ιηοη6ΐ $6ΐ1ρΐιΐΓ9, ηοη 96πτΙγ6 Τ6ΐιΐη9 νοη- 
€Ίΐ»ιΙ, ηοςυο %η\» τοΙυρίΑΐΙ, 86(1 ηλίυηίοπι άΜ 

ΐρρβίΙΐυΠΙ Γ6ΠτΗΐ6Γ6, 686&Π1 9016»! ΐ9ΠΐαΠΙ 6ΐ ϋΐΐ6ΠΙ 
6986 ηΐ Γθ1>ΟΓί 6( ΐ6ηΐρ6Γ9ΠΙ6ηΐ0 6ηυΐΓΐΐί €0Γρ0Γί9 

Γοιινβηίαΐ, ήιΐ9(|η6 99ηιΐ9ΐΙ ςαιηΐυηι ροΐ68ΐ οοη86Γ• 
ηηιΙ» 8006191• Εΐ6αΙπι ΙηΟΓηιηηι Βββυηιΐηηι ΙηΟΓ- 
ηιίυιΐί9 {Γ.ΐ(1ιιηι ιΐ6 (ΐ9ρΠιυ9 9ρρο9ϋΐ8 Ιο ηιοηβοΓΑ 

ΙΙΙ&η(ΙΐΙ€9Γ6• βΙ η666899ΓΠ9 8Ιΐρ6ηΓ&€ΙΙ9 6ΐ ΙηΐΙ(Πΐ9 

ηοη 9<Ι]ί6ί&1 ; 9ί ηυΐΗΐιοη6πι ςιιχπιΐ, ηοη τοίαρίι• λδς φησι. Διδ χα\ οΐ διά πείρας λαλοϋντες θεοφδροι 
Πατέρες οδχ αποδέχονται τάς πολυημέρους νηστείας, 
άλλα δοχιμώτερον χρ(νουσι Ά χαθ* ήμέρβν έσθίλΐν 
άπαξ, χα\ μή χορτάζεσθαι* χα\ τουτδ φαβκ βύμρε* 
τρον χα\ μετά λδγου νηστείαν * δ χα\ ή Γραφή λέ- 
γει, τδ μή άπατάσθαι χορτασΓ^ χοιλία;, χα\τ|| του 
λαιμού ήδον)), άλλα της μέν δρέξεως έγχειμένης Ιτι 
της τροφής άφίεσθαι, τήν δέ ποι^ητα ταύτης χα\ 
ΐΕοσδτητα χατάλληλον είναι τ|| δυνάμει χα\ διαθέσει 
του τρεφομένου σώματος, πρ5ςτδ χα\ τήν ύγείαν 
αδτου χατά τδ δυνατόν συντηρεΤσθαι^ * τδ γάρ κα- 
ταλλήλως τ|) ασθενείς συμμέτρως έσθίειν άπδ τΰν 
δεδομένων βρωμάτιβν τδν ασθενή, μή προστιθέντα 16ΠΙ ; 9ΐ ρο(θ0ΐ» ηοη 6ΐ>Γί6(9ΐ6ηι ; 9ΐ 09αιη πιοιίοη- η '^<^^ άναγχαίοις τά λίαν περιττά χα\ λυσιτελΙ^, χαΐ 
Ιιιπι, ηοη 9αρ6τΟιϋΙΑΐ6πι 61 ίηΐ6ηιρ6Γ&ηΙί9Πΐ, 61 &ϋυ• τδ τήν τροφήν έπιζητείν, άλλ^οδτήν τρυφήν, χριΐ 
•ηηι, η6ςυ9ςα9ηι ΐοΙΙίΙ ιιΐ6ηΐΐ9 99η6ϋΐ9(6ΐη• τήν πδσιν, άλλ* ού τ)|ν μέθην, χα\ τήν σύμμετρο^ 

χρησιν, άλλ* ού τήν άμετρίαν χα\ τήν άχρασίαν χα\ τήν παράχρησιν, ούχ αφαιρείται του χεχρημένο» 
τήν άγιδτητα« ΙΐΑ ςυΙ(ΐ6πι ρΗηβίρΙαηι τ6Η Οοόιιηό (πΐ! ]€]ηη1Ι, 
Αιιίε ν6Γ0 ρΓορίοΓ ςυοπι Ιιηροηίοπι Γυίΐ 61 1 ΟΙιΗ9ΐΐ9- 
ηΐ9 Ιιιυ<ΐ9ΐιιπι, ληΐιη» 69* ροΐ|[9ΐΙο• Νμβ φίΜ ρΓοάοϋ 

9 6ΟΓρ0Γ6ΐ8 6'ώί9 9ΐΜΐΙη6Γ6, €9ΠΐαΙί1>α9 901610 60(1- 

ΐ9ΐΙοηΗ)υ9 6| 60η€ορΐ906Βΐϋ9 ΐαΓ|6Γ6Τ0α«'ηΐΙΙΙΐ99 
01 ςιιΙ 9 τ1ηο9ΐ)8ΐΙηβΙ 9ΐΐΙπι<|υο οοαιρήπιΙΙ, 9ΐ ΙηοΙιΗο- 
Ι«Γ ηοο 9 τΙοΟ, 96600(1010 ρΓορΙΐ6ΐ9ηι <Ιΐ660ΙθΑΐ : 

Λ« €ΐ>Ηΐ9 ηοα α τΐοο; ο! ιοίιοΑ ίοηολί Ιη 6( Ιο» Έ μίν ουν αρχή της άληθοΰς χα\ θεαρέστου νη• • 
στείας τοιαύτη, τδ δέ τέλος δι' δ νενομοθέτηται, χα\ 
έτιμήθη ΧριστιανοΤς ή της ψυχής έστι χάθαρσις* 
τίς γάρ ωφέλεια σωματιχής άπέχεσθαι βρώσεως, 
τών δέ σαρχιχών ήττάσθαι φρονημάτων τε χα\ «α- 
θών ; Τ(τδ δφελος οίνου άπέχεσθαι, χα\ δίψει «ιέ- 
ζεοθαι» *κα\ μεθύειν δέ ούχ άπδ οίνου, χατά τδν λέ- 
γοντα* Ούα\ ο( μεθύοντις ούχ άπδ οΓνου, χα\ θναφ 161 ιιΟΜίι,ΐΑ χιπ: 142 

•ΜίΜ 8!ΐ8ΐΙη6Γ(•.&ιΓΐιη»ιη λαμκροίς τραπέζης άπέχεσΟαι, χα\ τ)}ν ψυχή ν άτα• 
πβίνωτον βΤναι, χα\ τη\» μίν σάρχα ήλλοιώσΟαι 5ι* 
Κλαιον, μή ταικινωθήναι βΙ τήν ψυχήν Ι ν νηστιί^ 
χβνά τ6ν Δαβ(δ ; Τ{ τ^ δ^βλος άιςαλλαγηναι μέν νή; 
Ιχ τών «ολλων Ρρωμάτιαν &ναθυμιωμένης ομίχλης, 
φροντίη δΐ χαΐ λ•γ(9μοΙς ματαίοις &χρ«ιοθ9θα( τ6ν 
ήμέτβρ^ νουν. χα\ ουναχρειουβΟαι τάς πρδς τ^ν 
βλλν προηνχάς ; Διί τοΙ/το χαλή νηβτιία ή νβλου• 
μένΐ} «ρ^ μαρασμών της ΙχςΟυμίας, πρ^ ταταΙ^ΗΛ• 
σ:ντης ψνχής, πρ6ς μίβους μβτα.ο^ητιν, πρ6ς 
θυμού σβέβιν, «ρ^ μνησιχαχί«ς άκ^ιψιν» «ρ6ς 
βιανοίας Χ2\ κροσιυχης έργανίαν χα\ καθαρότητα• 
Εί βέ «ύνοριΤς, Ιατω σοι χα\ τ6 ικριττκΟον της τρο* 
9ης βίς τΙ^ν τών άιηροϋντων παραμυθ^αν. Έάν «ιιΙ«ιη 0856 $υρ€Γΐ>;ιιη ; οι οαηιοιη «ιυΜβιιι ίιιιιιιυΐ«Η 
ϊ»Γθρΐ6Γ οΙ'Όΐη, «ηΐιιιαηι «ιιιΐβη) ιιιΐιιίΐϋβ ίιι]**]ιιιι]ο8θ• 
€ΐιη<Ιυιη Ο.ιτΜ ΙιιιπιϋίπΓΐ ? Ουχ υιίΐίΐαβ , βί «!> οιΐοη 
ρ!ιιΗαιη (Ι^ρυιη οοιηιηίβΐ&ηιιιι απ'ββηιΟΓ, βΙ ιιι^ιι» 
ιΐο•ΐΓ> €0Γί8 €θ|[Ιΐ9ΐΙΙοιιιΙ>υ»ςυε ν^ιιίι ταολ βαΐ. τα- 
η«(|οο ηοβίπΒ ΑιΙ 1>βιιηι ροϋοΐ8ΐίοηΜ? ΙιΙ^ο ΐΜηαηι 
€81 ]<*]ιιηΙηιιι ηυοϋ ρβΓβοΙίυΓ &(Ι <ΐ65ίΙίΐ80<ΙαΐΒ γοβγο• 
ρί8Γ€ΐιΐΐ«ιη, •ά ΙιυιηίΓϋηϋαιιι ιηΙιιι»ιιι, «ιΙ 88ΐ»ιη<1«ιιι 
οιΐίυιη, αά βχβιίηβυβικίΑπι ΐΓ8ουηιΙί»ιη, αιΐ ιΐβίβηιίληι 
ιηαΙοΓυπι ιη€ΐιιθΓί&ιη, 8<Ι ηβϋίΐΑΐίοηβηι ΟΓ&ΐίοοβιηςιιβ 
6ΐ6Γ€6ΐιώΐ8 €ΐ ρυΓ|Αυ(1«8. δί ορίΐιυβ αΐΗΐη4;ΐ8, βίηΐ 
ιίϋί €ϋιοηιπι Γ68ί(1α» »<1 «<Ι]υν2ΐιϋθΗ ρ»υρϋΓ68. 8ι 
ίΐ3 ]β]υη8ν€η8, ηοη ΐΑηΐυηι ουιη ΟΙιπβίο ρ388ΐΐ8 

61 ΚΙΟΓίυαβ» 86(1 βϋΐηα ΟΟΙΙΙ βΟΐΙβίη Γ680Γ268 61 ρ6Γ οΟτ•Λΐ νηβτεύι^ς, ού μόνον αυμχάσχων Ια|| χα\ συν- " ίηβηί^λ β«€υ1α Γ6{ηα1>ΐ8; εοιηρΐ8ΐιΐ8ΐιΐ8 6ΐιΊπι Γ86ΐα8 νκχρούμβ'^ος. Αλλά χχ\ συνανιστάμίνος χα\ αυμβα- 
αιλβΰΐιΐν Χριατφ εΙς αΙώνας τους Απέραντους * σύμ- 
φυτος γάρ γεγονώς βιΑ της τοιαύτης νηστείας τφ 
όμοιώματι του θανάτου αυτού» χα\ της αναστάσεως 
κοινωνάς Ι9|), χα\ τη; Ι ν αύτφ ζωής κληρονόμος. 
Ό νηστεΟων, έάν μέν πειράζηται, νιχ^ τ^ν 70 
πΐ'.ράζοντα * Ιάν βέ μή ηειράζηται, συντηρεί τήν 
εΙρήνην της ψυχής χα\ του σώματος» ύπωπιάζων 
πατά Παυλον τ& σώμα χαΐ δουλαγωγών, δειλιώντα 
μήπω; άδόχιμος γίνητχι * εΐ δέ Παύλο; δε(λι|, π4σφ 
μβλλον %μ3ί; προσήχεν ; Ό γουν νηστεύων δουλαγω- 
γ•? τ^ σώμαχα\ δ'^χιμον ποκΓ τήν ψυχήν, δ δ«χατα• 
πιαίνων τ^ μεχ* δλέγον φθαρησομίνην σάρ-4α, μή 8ίιιιίΙίιιΐ(Ιίηι ιηοηί8 6]η8» 8{ιηυΙ 61 Γ68αΓΓ6θϋοιιΐ8 βτίβ 
ρ&Γΐί€6ρ8, νίιβςυβ ία Ιριο Ι)»Γ68• ^θ]υιι8η8, 8ΐ Ι6η• 

ΐ6ΐϋΓ, Τίη6ίΐ ΐ6ηΐ•(0Γ6ΙΙΙ ; 8ΐ ?6ΙΌ ηοη ΐ6ηΐ6ΐυΓ, 86ΠΓ&Ι 

Ρ806ΠΙ &ηΐιη» 61 οοιροΗβ» ^ηιαηβ €0Γρυ8 βχοηιρίο 
ΡΐϋΓι 61 ίη 86ΓνίΐιιΙβαι ι^ά\%ΐΛΐ%, Ιΐαΐ6ΐΐ8 ηβ Γ6ρΓοΐΜΐα 
6ίΒ€ί8ΐυΓ; 8ί 6ηΙπι Ρ8υΙη8 ΐ!ηΐ6ΐ, ςο8ηΐοηι 61 ηο• 
ηΐΑ^ίβ ΐίπΐ6Γ6 <Ι(Χ61? ΐ£ΐΐυΓ ^6^αη8η8 60Γρυ8 ίη μγ* 
νίΐιιΐ6ΐη Γ6άίβίΐ» ρΓθ1)«ΐ9ΐηΐ(|υ6 ίΜίΐ •ηίιη8ηι ; οοηι- 
ροΐ&ιιε εηΐ6ΐιι ε3ΐΓΠ6ΐη ]ιιη]8ηι €0η80πΐ6η(1ιηι (]6ΐ6€ΐ8ΐ 
ιηίιΓιηΐ6 πΐ8υ(Ιη€&η8 ιιΐ νίν»!, 86^ ροΐίιΐ8 τίνβιιδ ηΐ 
ηΐ2η(Ιυο6ΐ, 8ί6ΐι1 ιπΊαι^Για » ηοΙ>ί8 8(1 θ€οί8ίοη6ηι ρ•• 

813» Ιΐ606.^83Γϋ8 9(1(16118 8υρ6Γ¥8€ΙΙ8,• Οΐ €0Γρυ8 Ιη • 
6Γ3883ΐυ01 3(1 00η€αρί8€6α(ί88 ηοη 1κ>η88 6Ι6Ϊ1610Γ, Ισ6<ων διΑ τδ ζ{ν» άλλα μάλλον ζών Ιν* έσθίτ) χα• |« ν6ί υηο τ6γ1μ) 8^ νυίορίαΐϋηι ίη 6θΓροη1>υ8 ]866ηΐ6ηι, 
Οάπιρ τά παρ* ημών έτοιμαζδμβνα πρ^ς σφαγήν, ηίΙιΠ ουιηίηοιίίοιΐ ςυαηιρίηβυίοΓβηι Τ6ΓηιίΙ>υ8 ρηη• 
χοι\ προστιθείς τοις άναγχαίοις τά περιττά Γνα ρ3Γαΐ68€8η• 

λιπαίνε τ% σώμα» ή πρδς 1πι6υμ(α; ού χαλάς διεγείρο, ή απλώς οΟτω πρδς φιληδονίαν τήν έν τοΙς 
βώμασιν, ούδ^ άλλο πάντως ή τοΙς σχώληξιν ετοιμάζει δαψιλεστίραν τροφήν. 

Καλώς άρα χαΐ δ προφήτης ψάλλει Δαβίδ- ιΤ(; Ρυΐ€ΐΐΓ6 6Γ||^ ρΓθρΙΐ6ΐ8 οοτίηίι 08ν!(1 : ιΟιι» υΐί• 
ώφΟΛ'Λ Ιν τφ οίματΙ μουΐν τψ χαταβαΐνειν με εΙς Πϋιε ίη 8αη§υΊη6 ιιΐ60, «(υηι ()68€6ΐιΐΙο Ιη (Η)ηυρΐίο« 4ιαφθοράν; » Νηστεύων ο&ν χα\ μετ* έγχρατε!ας 
τρεφόμενος» μή άποτιΟέμενος εΙς τήν αβριονίσο τά 
νκεριττά» άλλ* ώσπερ δ Κύριος πτωχεύσας» ημάς 
διιλούτησεν» ο6^ χα\ σΐ» πεινών δχουσίως» χόρτα- 
αον τδν Αχουβίως λιμώττοντα» χα\ Ισται σου ή 
νηστεία χαΟάπερ περιστερά χάρφος 1λα(ας φέρουσα» 
χα•.*^ ψυχ{{^ σ^ ^^{ν^χ του χαταχλυσμου λύσιν 
εύαγγελιζομένη - < Έάν γάρ" άν<λ|}ς άπδ σου σύν- 
^9μ&^ χα\ χειροτονίαν, δ μέγας φησ\ν Έσαίας» 
χα\ ^μα γογγυσμου» Χ3\ δφς πεινώντι άρτον δχ 
ψυχής σου, χα\ ψυχήν τεταπεινωμένην έμπλήσ^ς» 
%6τ€ άνατελεΐ Ιν σχότει τδ φως σου, χα\ τδ σχότος 
βο^ ώς μεσημβρία • » £1 δδ μή τά οΕχεΤα διδόναι 
ρούλει» χάν τών άλλοτρίων άπέχου» χα\ μή χάτ&χε 
παρ^^ σεαυτψ τά μή σά» χαΟαρπά^ων χα\ πλούτων 
δστιν βτε χαΐ παρά τών πενεστέρων άδίχως, Γνα 
μή παρ* αύτοΰ του Οροφήιου διχαίως άχούστ^ς * 
ι ΟΟταύτην τήννηστ«ιαν Ιξελεξάμην εγώ, λέγει 
δ Κύριος, ούδ* άν χάμψ^ς ώ; χρίχον τδν τράχηλόν 
ςου, δσται σοι νηστεία δεχτή, άλλα λύε πάντα σύν- 
δίσμον άδιχία;» διάλυε στρχγγαλιάς βιαίων συν^λ- ιιβηι **? » Ι{ίΐυΓ ]6]ιιιι&ιΐ8 η)0(1ί66ΐ|υ6 ν68οβη8, ηοΗ 
18Γ(1»Γ6 Α Γ6ΐίηςυ6η(Π8 ίηοΐίΠΐΜΐ<ι, 86(1 ςυ6ηΐ8(1ηιοϋυΝΐ 
Οοηιί»υ8 ρΓθρΐ6Γ ηοο ίοϋΐυε 6{6ηη8 ηο8 (Ιίι^νίι, Ιϋ 
61 Ιυ Ιϋ)6ηΐ6Γ 68νη6η8 88ΐΐ8 Ιητιΐ8 Γοηιβ οοηίββίιιηι, 
Ιυυιιιςυβ 6ΠΙ ]6]αηΙυιη ςιΐΜΐ οοΐαηΐ» ηηιυηι ο!ίν« 
8ΐί6Γ6η8 61 ιηίηιβ ΐυοΒ ε6888ΐίοη6ηι (ΙίΙυνίΙ Γ6ΐίΓίΐ6Γ 
8ηηαιιΐΐ8η8• ι 81 8ΐ>8ΐιι!6Γί8 ιΐ6 ηΐ6<ϋο Ιυΐ ϋαίβηιηι, 
61 άβ8ί6η8 6Χΐ6η(ΐ6Γβ ιΐίχίΐυιη, 6ΐ Ιοςιιί ςιιθ(Ι ηοη 
ρηΝΐ64ΐ;ονιιι οΙιΐηΙ«η8» 8ίι πΐ'4|{ηϋ8 1εαί88•6»υΓί($ιιΐί 
ρ8η6ΐη 8οίυιεβ Ιη» 61 8ηίηι-4Π) &ίΟΐεΐαηι Γ6ρΐ6νοΓί8, 
Ιαηο 0Γί6ΐυΓ Ιη Ι6η6ΐ>η8 Ι^ιχ ΐο:ι, 6ΐ ΐ6ΐΐ6ΐΐΓ»! ιηΐ! 
ΟΓϋΐιΙ βίϋΐιΐ ιη6η(1ί68**• • 8ί νοΓΟ Ιυ& «ίιίΓΟ ηοη νο- 

1υ6Γΐ8, 88ΐΐ6ηΐ 8ΐ> 8ΐί6ηΐ8 8ΐ>8ΐίη6, ηοΐί 8ρυϋ 16 Γ6ΐί- 

ηβΓοςυΦ Ιη» ηοη 8Νηΐ, 68\6 η6 ρηυροΓυηι ϋυιιί» 

ίΐΐ]υ8ΐ6 ΠΐρΐΙε (Ιίΐ6808• η6 ]μ«16 8 ρΓ0ρ1ΐϋΐ8 8υ4ΐί»β : 

< Νοη ΐ8ΐο ]6]υηίηιη 6^0 616^1, (Ιίείΐ Οοπιίιιυ8» ηηΐί 
6οιιΐοΓ<]υ6Γ6 ςιΐ8&ί ΓίΓοιιΙυηι οβρυΐ Ιικιηι, 61 6Ηι ]ϋ- 
]υηιυιη ΐυυηι 8€06ρΐ8ϋΐΐ6, (ΙΙββοΙνο ιοΙΙίι^^Ιίοηεε ίιη- 
|Γΐ(:1:ιΐί8; 8θΙν6 ία8εί?υΙι)8 ταιποΓυπ) ιΙορΓίηιβηΙββ» 
011111601 80ΓίρΐηΓ3ηι ίηίυδίαηι ιΐίηιιηρο ; ΐηηε 6ηιιιΐρ6ΐ 
ςιΐ88ΐ 018116 ΙυιιίΑΜ ΐυυιη,οΐ 8Αΐιίΐ8ε ΐυβείιίηβοηείοΓ, •»Ρ8αΙ. XXIX» η. "18Λ. υχ, Ι. Ιβ) 0ΚΕ6ΟΒΙΙ ΡλIΛΗ^Ε Μ 

οι βηΐβώϋ ΓβϋΙβιη Ια^ιιη }«8ΐΙΙΙ• ΐα», βΐ ηΙογΤλ Οφβιί• Α λ«γμάτΐΰν, πΛβαν άυγγραφίιν β^ιχον €ιΑΦΐηι• ιάτ« ηί οοΠίΒβΐ 1€*^ » ^ιιό(Ι 8ΐ ιΐβ Ιιη», βΙ ςιιΙ(ΐ6ΐη βηροΓΟαίκ, ΙηορΙ ηοη 
ιΐβιΐβπβ, ηοΙΙ Μΐΐβιη Ιιΐ» ροββιϋβΓΟ Ιιι ιΙβίΗπιβηΐυια 
!ιιορί8> Ιιοί!» ηιίίάβιιι οιηηΊοιη Οοιηίηυβ ΟΗΗβίαδ « 
8ίιιί8ΐΓΐ8 $υηΐβ8 ίιι Ί^ηβπι ιηίΐιβηβ ίΐ8(ΐ6πιςυ6•ιηήΐ6- 
ιΐίοβη•, ήοη υΐ Γ8ρΐθΓ68 ι1&ιιΐ03ΐ, Βαά ςυί» Κ)οη& ρλυ- 
ρ6ΐ1 ηοο €0Π)ΐηιιηί€«ηΙ. Β^ριΟΓββ βι^οβι ιιιίςυί ηοο 
^€^υ^ββηI ίη ]υ<Ιίείο 6( ναάΐηαοιίίϋ• ϋ6<1 ίη βθπίβηΐί» ^Ι 
ι1&ιιιη8Γιοη6, ουπι βίί^ιη ίη ΙιΙβ Ιοτηβ ίβΐί 6Χ ΙΟΙΑ 
•ηίιη> 060 ηοο λΐϋΐβτίηΐ, υΐ γίιΙοΐυΓ : ι ΟαΙ βηΐιη 
(ΙοτοηηΙ ρΙο1>€ΐιι ιιΐ6Αηι, κιύϋΐ β8€8ΐη ρβηί», ΟοηιΙ- 
ιιοιη ηοη ίητοοατοηιηΐ. > Οίνοβ, ου]α9 2|[6γ ΓβηΗίβ» ^γήβ«ται κρωψ^ τ6 φως σου, χύΧ τά 1*ματΑ σου 
ταχΟ άνβιτιλβΙ, χα\ ΐζυρζύηται Ιμηροσθβν ήβιχαιο- 
σΰνη σου, χ«\ ή Μξα του Θ•οΟ «βρκσηλβΐ σΐ• » 
ΕΙ μί] δίδως τοίνυν Ιχ των σω? πένητι, χλ\ ταύ- 
τα κιριττών δντων, χ4ν μή 'χτώ ταύτα χβτα του 
κένητος 'χαίτοι δ «ά»/των δ»σπ4της Χριστές τοΙ>ς 
τη; &ριστ<ρλ μερ(δος *1ς τ6 πυρ άιηπέμικιΐν καλ 
χαταρώμτ/ος, ού χα-αβκχάζει τούτους ώς Αρπαγας• 
άλλ' ώς μίι μεταδίντας τφ δδομένψ. ϋύχουνοί Αρ- 
παγες χα\ οΐ 4διχοι ούΛ ίναστήσονται εΕς παράστ•^ 
σιν χο\ χρίσιν. άλλ' εΙς «αταδίχην εύΟυς μείζονα 
χα\ χατάχρισιν • έπε\ χ&νταυθ* ώς Ιοιχεν οδτοι οΟ- 
δέποτεδλως έχ ψυχής τφ Θεφ παρέστησαν^ ι 01 
γάρ Ισ6(οντες, φησ\, τ^^ν λαδν μου Ιν βρώσει Αρτου, Ι>]Τ8Μ6Κ ρυΓρυη ίοιίαΐυβ, ααΐηΐηιο <|αί3 (Εοιιιηηβ'ϋ Ίη- Β τδν Θεδν οΰχ έπεχαλέσαντο. » Ό πλούσιος οΐί ^δφ^ ]α•(ίιΙαηι, βοά ςιτία ρο&ββββ* ηοη (ϋγιβίι, ]υΓ6 γοι>- 
(ΙοωπιΐϋΓ; οοολπιαηοι οηΐηι βυπΙ βχ €οηιηιυηίΙ)υ8 
ΙιΟΓΓβίβ ΟοΙ Ι)θηοηιηι ΐ1ΐ6ΜΐιΗ; ΟυοιηοΗο ί^ί^"^ 
ανοΓίιβ υβΟΓρβηβ €0η>ιηυηΐ8, β(8ί ηοη υΐίΐίββα ηυβε 
ρλΐϋΐ Αΐίοπυε 6886 0€6αρ6ΐ? Ι^ίΐοΓ ι1ΐ6Γ ςυΜθπι, 
«ίουΐ 86Γτιιβ ηβςολίη 6]66Γιοη6ΐη, Ιΐ6υ 1 Ι)0ΓΓβη(ΐ8πι 

ρ8ΐί6ίαΓ, 8ΐΐ6Γ ν6Γ0 ρ6]θΓ8 61 ΐ6ΓΓίΚ)ί1ίθΓ8 (0Ι6Γμ|){1, 

ΙιΟΓυηιςυο ηβυΙβΓ ροβη»») Γα^βΓο ροΐοΗΐ» ηίβί ρ8ΐαρ6• 
Γ68 6Ζ6ίρί»ιιΐ ; Αποβ (|οί()6πι ορΓιηιβ »ϋιηιηΐ8ΐηΚ>Ιΐ 

€ΟΠ1ΐηί888 8ί1)ί > ΟεΟ, «)&6Γ ν6Γ0 <ΙίΒ8ΐρ»1>ίΙ η&ΙΟ 600- 

ΐ;τ62&ΐα. Μο§ηιΐ8 ΡαυΙοδ ΤΙΐ6882ΐ1οηιο6η8ί1)υβ ρΓοατΙβ 

ΙΙ081Π8 86ΓΊΙ)6η8 |)6 ΓΓ«ΐ6ΓηΊΐΑ(6 (Ιίχίΐ : ι ΝΟΟ 0666886 
Ιΐ»1>6Πΐα8 86ΓίΙ>6Γ6 ΤΟϋΙβ : Ιρ8ΐ 6η!ΠΙ ν08 8 ΟΟΟ 010- 

ηΐϋ 681*18 υΐ άίΙΙβ8ΐ]8 ίηνίοβπ)*^. ι ρησβν ή χώρα, χα\ δ πορφύραν χα\ βύσσον ένδβδυ- 
μένος, ούχ ώς άδιχήσαντές τίνα, άλλ' ώς μή μετα- 
βόντες των ΙχεΕνοις χτηΟίντων διχαίω; χαταδιχά- 
ζονται * χοινά γάρ έχ χοϊνών ταμείων των του 
θεού χτισμάτων τ^ θησαυρίσματα. Πώς οΰν ού 
■πλεονέχτης δ έξιδιούμενος τά χοινά, χάν οδχ ώς 
έχείνος δ τά.φανερώς άλλδτρια σφετεριζδμενος ; Ούχ• 
οΰν δ μ^ν ώς χαχδς δούλος δποστήσΕται φεΟΙ τήν 
φριχώδη διχοτομίαν, δ δέ τά δεινδτερα χα\ φριχω- 
δέστερα πείσεται, χα\ ούδ* έτερος αυτών δυνήσ•τα( 
ποτέ ταύτα διαφυγ.εΤν, &ν μ)) το^ς πτωχοΟ; δεξιώ- 
σωνται " χα\ δ μέν χαλώς οίχονομήσει τά πεπιστευ• 
μένα τούτφ παρά Θεού, δ δλ χαλώς σχορπίσει τά 
χαχώς συναχΟέντα• Παύλος δ μέγας Θεσσαλονιχεύσι 71 γράφων τοΙς ημών πάντως προγδνοις, π•ρ\ της φιλαδελφίας φησίν • ι Ού χρβίαν Ιχετ• γράφειν ύμίν 
αύτο\ γάρ θεοδίδαχτοί Ιστε εΕς τδ αγαπάν αλλήλους. » 
ΙβϋοΓοαπ) Οοηιίηυ8 8(1 ςαοβίΐαηι (ΙίχοΗΐ: ε 5! Αϋί £ Τον Κυρίου τοίνυν πρδς τινας έίρηχδτος* ι Ε^ ΔΙ)Γ»1ιαιιι 6&ϋ8«ορ6Γ8 ΑΙ>Γ8ΐΐ8ηι Γ8€ΐΐ6*', > ϋπ)68ηιιΐλ 
61 ηο8 ΊΙΙϋΠ) νοοοηι ηοη Ιαηο ΐ|αί(ΐ6ΐη 8ά ηθ8 ρη)ΐ8- 

Ι8ηΐ, 864ΐ ίιι ΙΐΟΓΓ6Ιΐ(28, ^410(1 9ν6Γΐ3ΐ 1)608, <)ί6 6ΧρΓ0- 

ιηβΐϋίαιη, ςιΐ'ΐυϋρ ροΐίυ<ι 6Χ €οηΓθΓΠΐΊΐ8ΐ6ορ6Γποιίυ- 
ϋί€»ΐΜΐιΐΓ ρΓορίη(|ϋίΐϋ8, πυ8ηι1ο οιηη68, Ιυοι (|υί 

ρ81ΐρ6Γΐ8ΐ6ηΐ 86α 881(610 ρ8Ιΐρ«Γ68 ΙΐΙ ΟΐΐΠδΙΟ 8ηΐ8Τ6- 

. Γΐηΐ, Ιιιηι %\οήΛ 6οοΓ6ΐηρ(οίΓ68, (υη) ΐ6ΐτιρ6Γ8ηΓΐ2Β 

8ϋΙ8ΐ0Γ68• 0011168 (ΐ6ΐΓΚ]υ6 ςοί 6ν8η{6Πθ8. ΟΓ8€θΐ3 

ηοιι 8υ(ϋν6Γίηΐ Ι8ηΐιιηι,86ϋ 6ΐί8ΐη ί6€6ΓΗι(, 86ουιΐ(Ιυιυ 
0Γίιΐί4ΗΗ8 οοηιηιιιηί8 Ραιη8 νηοάο 8ίη|;υΐ8π ιιηυηι 
βΓοηι; 8ί( οηίηι : ι 08 υΐ οηιη68 οηυαι βίιιΐ, βίουΐ 6( 
ηθ8ΐιουιη βυηιυβ**; » φΐ8ΐιϋθ86υΐΐ88ία)υ8 60818 βρί- 

Τίΐυ8 86|>8Γ8Κ)ίΐ ΙΐΟηΐΙηβΠ) 8 ρ8ΐΓ6, 011801 8 ΙΙΐαΐΓ6, 61 
»ϋ6008 ' Γ8θί6ΐ ΟΙΟΠ^αβ (1ί86Γ6ρ80ΐ68 ; 81 60110 ]8Π1 του *Αβραάμ ήτε, τά Ιργα του *Αβραάμ έποιείτε 
Αν * ι φοβηθώμεν χα\ αύτο\ τδν λδγον τούτον, ούχ 
ενταύθα μ^ν πρδ; ήμΑς λεγδμενον, άλλ*Μ τής 
φριχτής, δ μή γένοιτο, ^θησδμενον ημέρας, ί^νίχα 
μάλλον άπδ τής δμοιδτητος των πιπραγμένοιν ή 
συγγένεια χρίνεται, ήνίχα πάντες οΐ τήν έν Χρι- 
στφ π^ΐυχείαν, εΐ δ* (^ν άλλα το\)ξ πτωχούς γούν 
ήγαπηχδτες, οΐ χαταφρονηταΐ τής δ^ξης, οΐ τής 
έγχρατεΐας έραστα\, οΐ τών ευαγγελικών δεσπισμά- 
των ούχ άχροατάΐ μδνον, άλλα χα\ ποιητα\, χατά 
τήν του χοινού χάριτι Πατρίς εύχήν ύπερφυώς 1ν 
έσονται* ιΔ^ς γάρ, φησ\ν, αύτοίς ίνα πάντες Ιν 
ώσι, χαθώς ήμεΙς Ιν Ισμεν * ι ήνίχα φανερώς ή 
χριτιχωτάτη μάχαιρα του Πνεύματος διχάσει Αν- ΙιΊ8 Ιο 1«ΓΓί8 1818 Οοοΐ, «ιοοοίο ηΐ8|;ΐ8 ίλ>ί υΐιί ηιιί οόίΐ έ' θρ^πον )ιατά τόΰ τεατρδς, χα\ θυγατέρα χατά τής ο ΐιΐΐίη 8ί|>ί νίΠΐΙΐΟ 000 60θίθΓηΐ8ΐ08 0β{8ΐ)Ιΐ <1ί6608 : 

ι Νο8θΊο νο8. ι Ν8ΐη όοο Ι»8ΐΐ6ΐ»4, υΙ νΙϋ6ΐιΐΓ, ίοΐ:ΐ|;ί- 

0601 Ρ:ΗΓί8 '606ΐ6Κΐί8 : 000 ίοΟΓϋΟΐ Οΐί86η€ΟΓϋ68, ΙΐΙ 
Ρ>Ι6Τ €011)1001118, 1)01)8 6|(6ηΐίΙ)υβ 600)0)0018 0011 

ί6^^^ιιιιι, βίουΐ ΙΙΙβ οπ)ΐΐ6« 1)θΐ)όηιιο βιιΟΓΟΟ) ρ8Γ(ίοίρ68 
ί<Μ;ΐι ^ ρΐΌχίιοί8 ιιοί) ίιΐ(ΐΓθοΙ οίΒ6ίυ8ΐ• 608 ηυΙ 8 Ι01196 

αίαΐΐαΐΐΐ ρΓθρίθ(ΐυθ8 ρΟΓ >ΙΜΠ)8Ιΐίΐ8ΐ601 000 ί6<6Γυΐι1, 
61ΐ]α8 ϋί8€Γ6ρ80 1 126 08088 η6εί11θ8 8α1 1166 ίο (ΙοίΟϋΟΙ 

ΙηίΓοϋιιοΙΐ οριίιηιΐ8. ϋηοά %ί ίδίο ΐοΓι^, γοιπ ιρ^ο μητρδς, χα\ άλλοτρίους ποιήσει τους άνομοίους τοΙς 
τρδποις * εΐ γάρ έ'^αύθα, πόσψ μάλλον έχεΤ, δπου 
χα\ δ πάντα εΙδώς πρδς τους μή χατ* άρετ^ιν 
ώμοιωμένους, ι Ούχ οίδα ύμαΐς,» αποφαίνεται; Ού γάρ 
Ιχουσιν, ώς Ιοιχε, τήν είχδνα του επουρανίου ' ούχ 
Ιγένοντο οίχτίρμονε; ώς δ χοινδς Πατήρ * ού χοινά 
τά δντα τοΙς δεομένοις έποιήσαντο, χα^ίΐίζρ Ιχεϊνος 
τών οίχείων αγαθών δωρεάν μετέδω^ν άπασιν*6ύ 
το!ς πλησίον Ιγένοντο χρη9το\, οΟ τους μαχράν διά »» Ι88. ινιπ, 5-8. »^ Ι ΤΙΙ688. IV, 9. »• 3030. τιιι, 59. »• ]08η. χνιι, ««• 165 ΗΟΜΙΠΑ XIV. 16Β 

^ς €ύποι(Ας κ\ΐ|'1βν ΗΛίηίΐβν • Χιά ταύτην &ρα τίιν Α βΙ••ιη νΙ?βηΙβ5 ίΐιίςιιβ Γ^β«ί ΡΛηί€ΐρ<*δ ΟΛίΙβηι ίαΐΐ Λ 

€0|;ΐι»1{8 86€υηϋυιη τίπιιΐβιη §1)8ΐηιΗιΙ»υ$ άίοβιιΐ: 3ί τοος ό άγαΦός. ΚΙ » οίτο^ ούτω;, χ»\ Οΐ χλχ' αΟτΙν 
«Α^ναΟθύί ζήσαντ•;, χάχιΤ συμβααιλεύσοντις, τλ 
αδτά €ήπου ι:οΓ< |ΐή -πβραπλησίοις τ»•,ν άρκτήν τω• 
χαθ' αίμα προ'σψχβιωμένων έροΰσι*; • {| &ν εΓτπ^ 
τις. Παις έγώ σλς, πατήρ αΰτ^ς ήν, αδελφέ ίγωγι • 
Αλλ' ό μέν φ•υ Ι Αχοΰσεϊ, ως "Αδελφές ού λυτροΰ- 
τβ4 • ό Λ, Πατ^ρ οΙιδ«Ις/€ΐ μίι είς ό βεί; • 6 δ\ ΕΙ 
τ^χνον ίς έμ6ν, μιμητής 4ν ής *μ6ς, νυν δ\ έχείνου 
τοΟ τοατρ^ς εΤ, κί^ χα\ τών επιθυμιών εργάτης. 
^ΑχιΟι τ6ύτφ αυνδιαιωνίσων • έγώ γάρ ούχ οΐδά σε• 
ΐ(άντζ γ3τρ δβα του βεου έμά, συ δ* ού τοΰ βεου * 
το&μδν χα\ τ^ σ6ν άπελή^λαται τών ύδε, & χα\ εΙς 
τλν έπιλελοιπ^ βίον έχεΓνον ήμεΓς 1μ&<ιή«αμεν * ςιιίβ (Ιΐχβηΐ : £ςο Γι1ίυ8 ΐυυβ 8αιη, ρ^ΐβΓ ΐυυβ «γ^ιπι, 
€£0 ίΓ9ΐ6Γ, αΐΐιικ ςυΐιΐβιη ιηί&6Γ6 Αΐκϋβι, (|υί8 Γηι«Γ 
ίΓ9ΐΓβπι ηοιι Ιϋ)€πιΐ; «Ιΐυβ νοΓο: ΡαΐβΓ ιιυΙΙυι, ηΚί 
ΐοΐυβ 1>€η3 ; αΐίοβ βυΐβιη : δί ίϊΐίυβ ιΐΗϊυ& 68865, ιιΐ6ί 
ΙηηίΑΐΟΓ 68869, ηυηε τ6γο ΙΠίυβ 68 ραΐΓίβ, Γυ]ύ8 νρ• 
1ιιηΐ8(68 Γ6€ΐ8ΐί ; εοιιι Ιβιο Ιη χ(6Γηηιη Πϊ€6(ΐ6, 6(0 
βη'ιπί 1168610 16, ηαιη οιηηία ςυχ $υηι 0οί ίιΐ6β βιιηΐ, 
ΐυ βυΐβπ) 06ί ηοη 68.Μ6ΐιπ) ΐιιιιιηςΜ6 γ6Τ0631η 8ιμιΙ 
» ΐ6ΓΓ6ΐΓΐ8 φιχ ηοϋ ρΓθρΐ6Γ ίιι1υΓ9ΐη 1)81116 τϋοιη ούΐο 
Ιΐ3ΐ)ΐιίιηυ8 ; ίϋβοςυβ 1ιυ]ιΐ8 Γ6{ηί 1ΐ£Γ6<ΐ68 Γ&6Γι 8υπΐ08. 

ΰυθΐΊ68 1)86 ^Ι)ήΙ&ΐ6 ίη 88η6ΐ08 Ρ;ΐΐΓ68 ίηΥ6€ΐί 8υιιΐ, 
νίηευΐΜΐη 6ΐ8 άϊΜϊ 6ΐ)ΑΓΪΙ8ΐί5,€ΗΓΐ$(ΙΐΜ]ΐΙ6 »1) 618 Γ€- 

]66ΐυ8Γϋίΐ; ηυοβ ίβία 6υρί(1ίΐ88 ΐυΓρί 8υί &)ηθΓ6, 6Λ χαίτης βασιλείας ταύτης χληρον<5μοι γεγό^αμεν. Β 3ΐν8Γίΐΐ9ΐ, ΓηΙηιιη (κϋο, οιηηΙςΐ)6 ιηβΙοΓυιΐ) (6)ΐ6Γ6 
Όπου τούτο χ>> χατά τοΟς θείους Πατέρας ψυχρδν (Ι6ΐυτρΐτί1, ηηΐ)6 ςυο^πβ ίΙΙθ8 ί([ηοιιΓιΐιί3 8ΐι0υη ίΙ 
^ήμα, δεαμ^ς αγάπης άιεην, χα\ δ Χριστδς άπελήλαται * οΒς τ6 πάθος Ιχράτεκ τούτο, χ'αΐ τδτε φιλαυ. 
τίαν^ φι>,2ργυρ(αν, μιβαδελψίαν, χα\ π5ίν είδος χαχίας αύτοΤς προυξένει, χα\ νυν αύτοΟς χαταιαχύνει• 

ΗΧ6 6Τ|^, ΓΓ21Ι^, θ[»66ΓΟ, 1)1»69ΐηϋ8; ν6Γ6 £0:ΚΙ 

8υηΐ !)0ΓΓ0Γ6 ρΐεηα. Νο8ΐΓ» 8(Ιΐ)ΐ)ηίιιΐ8(Γ6.ιηυ8, «Ιευι 
Οβιιαο ]υν2ΐΐ ; (Ιΐη){ΐΐ8πιυ8; ΐ)ΐ ϋΙοαίαβίαΓ ηοϋίβ, ηιί86- 
η60Γ(1)3Π) ίαΰίβηιυβ, υΐ ιηυΙΐίρΙίοίΐβΓ ιηί86η6υηϋ.ιηι 
Γθΐι«6ςυ2ΐϊΐιΐΓ. Ουί βυιπι ρΓορ(6Γ ιΐ08 ε^βιιυβ Γαοΐυβ 
6^1, οI6ι'η10^^ι)^ 8666ρΐ3, ουπ) 1η ϋο)η8 8] ι πχ^ηίΔοιι», 
ηΐϋΓ66(]βπι ιηΐ)Ιΐ)ρΙί6;ι||)ίι ; )|[ίΐιΐΓ 6ΐιΙοΙο 806υΐΐ(1ιιΐι) 
€υΐ)) 6|;6ηί, 61 < υιη 6ο ν)?ϋΐΐ8 ; νεΙ ν68ΐΓα ΙίΠβ ςυί 6]ιι» 

6Χ6ηΐρΙθ ρ&1ΐρ6Γ68 81ΐηΙ 60Ι11ΠΐυΐΙ)8 Γ3€ίΐ6, 6ΐ ρΓ0ρΐ6Γ 
Ιΐ06 83^1 6ηΐί8• Α88θςΐΙ»ΐηυΓ ν)8€6Γ8 ΐη)86Γΐ60Γ(1ΙαΙ ; 

ό*ϋηυ8 ρί^ηυβ ηο8ΐΓ9Β 6γ8[» ίΓ&ΐΓ68 6ΐι&ηΐ8ΐί8, ηο- Φο6ηθώμεν οδν, άδΐλφο\, τά τοιαύτα, παραχάλώ* 
φριχτά γάρ -δντως. Οίχονομήιωμεν τά χαθ* ημάς, 
ώ; Θεφ φίλον άφήαωμεν ίνα άψεθώμεν, Ιλεήσω- 
μεν ίνα πολΧαπλααίως έλεηθώμεν * εΙς εαυτόν γάρ 
ό δι* ημάς πτωχεύσας τήν έλίημοαΟνην άναδεχδμ«- 
νος, μεγαλδδ<ι>ρος ων, π^Λυπλασιάίει τήν άμο.βήν • 
|| το£νυν Εατω τις χατ* έχείνον πτωχ6ς, χα\ ανν 
Ιχε^νφ ζήσετα^, ή χοινωνε(τω τοις δι* έχεΓνον 7γκ(ι>- 
χοίς, χιΐ διά τούτων ιβωθήαεται. Κτησώμιθα 
σπλάγχνα οΐχ.ιρμών* δώμεν οΓχοΟεν τεχμήριον 
τζς πρΙ>ς τ^ν αδελφών αγάπης, χα\ της πρ^ τ6ν χοιννν Πατέρα χαΐ δεαπδτην εύνοιας ' χαίρων δ^ τών ^ 8Ιγ96()ιι6 6Γ(9Ι εοη^ιηοηεηι ΡαΙγοπι 61 Οοπιίιιιιιη ρΐ61« ν,στίμων τούτων ήμερων εύπροσδεχτ'ότερόν οΰχ 
αύρήαει τι; πρ^ς τά τοιαύτα* τ|) γάρ νη^τεί^ συν• 
άψα; τ^ν Ελεον , πάν αμάρτημα απαλείψει, χα\ 
μετά ΊΖΛρ^τ^σΙας τά σωτήρια προσχυνήιει πάθη, 
χχι τ|| ανασταλεί Χρίστου συνευφρανθήσεται, -χαΐ 
τής αΙωνία; άπολυτρώ^εως τεΰξέται ' ής γένοιτο 
72 ^^^α; ήμά; έπ'.τυχείν έν αύτψ Χριστφ τψ 
<^εψ ημών* φ πρέπει πάσα δόξα, τιμή χαι.προ7- 
ΙΙύνησις συν τφ •νάρ/φ αύτου Πατρι, χα\ τφ παν- 
αγίφ χαΐ άγαΟψ χα\ ζωοποιφ Πνεύματι, νυν χα\ 
άει χα\ εΙς το]»; αΙώνας τών αΙώνων. *Αμήν. 

ΌΜΙΑΙΑ ίά' (1). 
1ϊί^ ζότ ΕοαγγβΛ/ατμότ της Λανυπεράγτου ^β- 

σποΐντις ί{μώτ ΰ6οτόκΌν χαϊ άείΛορβένον Μα* 

ρίας. 

*ϋ μλνψαλμψδ^ς Προφήτης ά π αριθμού μένος τά 
της χτίσιως είδη, χα\ τήν έν αΟτοίς σοφίαν του 
θεόΟ χαθορών, τοΰ θαύματος δλως ΐ'εγονώς, μεταξί) 
γράφων έξεβδησεν * 4 *Π; Ιμεγαλύνθη τά Ιργα σου, 
Κύριε, ιμάντα έν σοφί^ έποίησας. > Έμο\ δ^ νΟν 
τ(ς έφίρμδσει λδγος προς Ομνον εξαγγέλλε ιν π^ι- 
ρωμένφ πρ^ δόναμιν τήν διά σαρχδς έπ'.φάνειαν 
τοΰ τά πάντα χτίσαντος Λδγου; £1 γάρ θαύματος 
γίμει τά δντα, χα\ τδ έχ μή δντων ταύτα ποο^λθεΖν 
•!ς τά δντα θκιον χαί πολυύμνητον, πδσφ θαυμα- 

•» ΡβηΙ. Χ€ΐ, 6. ΐ!8, ιιΐιΙΙυιιι 2€66ρΐ:ι1)ίΠυ8 18118 ]6]οηιί (ϋϋΐιιβ Ιβιηρα» 
»ι).ΐ»Π8 ηινεηΐΓβ ροΐ6Πΐ)8: ηιηα ςηί ]6]ιιηΊο ηι!86π• 

60ηΙί«ηΐ »(1]ΐΐηΧ6Πΐ9 0ΐηΐ)6 ρ66€2ΐΙΙΐη »1>816Γ£<Ί» 

ηβεηοΐι οαιη (ΙιΙύοΙ» 88ΐαΐ8Τ6ΐη ><1θΓα1))ΐ ρ988ίοη6ΐη» 

61 Ίΐι Γ68ϋΓΓ66ΐίθη6 €1)Γί8ΐί 6θη|ρυ(1βΙ)ί(, 61 ΦΐβΓΠαίΙΙ 

ΐ'ειίειηριίοηεηι οΜ)ηε1>1ΐ, ςιΐλΐη ή<Η))8ΑΐηηΊ1)υ8'εοη86^ 
ςιΓι (ΙοπείυΓ ίη Ίρ80 €Ι)Π8ΐο Οεο Π081Γ0, ευί οιιιηΐ» 
%\οτ\ζ, Ιιοηοτ, ΑάοΓΜίο ευιη 96ΐ6Γηο είυβ Ρ&1Γ6 6ΐ 
88ηοιί88Μίιθ ηίςαβ 5οηο 6( νΙνΊβε&πΐ6 δρίπΐυ, ηα)ΐ6« 
«61 86Π)ρ6Γ 61 ίο 826εΐΐΐ2 8ϋ6ευΙθΓυιη• Αΐ))6η. 

ΙΙΟΜΙϋΑ XIV. 

Ιη ΑηηΗηϋαίίοηεηι ίιιιηααίΐαίαί Οοτπίπσ ηοιίτα: ΏύΧ' 
ρατίβ $ειηρ0ηιη€ ΎίτρίΜί Μαήα. 
) 

Ρ$.ιΙΐ68 ρΓορΙιεί», εηυπιεΓΑηβ ναιί» €Γθ8ΐίοηΐ8 
ρρ6ΐ*8 , εΐ ίη Ιρ8)8 88ρ)6ηιί2ΐη Οβί εοη8ί(ΐ6Γ8Π8, 
ΐοΐυ8 «ιΙιιιΐΓ&Γιυηβ ταρίυβ ίηίει^ 86πΙ>6η(ΙυΗ) 6χ•'ΐ9ΐ- 
ιηατίΐ : ι Ουληι η)8κ)ΐίβε»ΐ9 δυηΐ ορ6Γ& (υβ,ϋοιηίιιβ, 
οιη.ηί» ίη 89ρ)ειιΐί3 Γεείβϋ *^ Ι ι ΜιΗ) αυΐεηι ςυί8 
1)0<)ίβ ίη Ιιγηιηυπ) 6θιΐ8θΐΐ8ΐΜ( 8επηο (βηίαηΐί ρΓΟ 
γίηϋυβ ρΓΧ<1ίε0Γ6 ίΠΙυδ ςυοά οηιπ)3 εΓ6&νίΙ Υ6Γ>ιί 
Ίη ειηιε α(1ν6πΐυηι? δ'ι εηίιη 63 ()υ2τ 8υη( ρΐ6ΐΐ3 8ΐ)ηΐ 
ιυίΓΑιυΙο,βίβλ ςη^ ηοη 8υιη, ΐΓβπϋίιβ ίη 6886, 68ΐ 
ϋίνίηυπ) 61 ηΐ34ίίη)6€ε1εΙ.Γ3ηι1(ΐη), ςιΐ3ηΐυιηίΐ'3ΐ)ϋ)υ8 (1) Ηβε εαη .πςαθηΐβ ιΐέειηια ςηΐιιΐι εχβίεΐ »ρ. Μΐι%ιΒ«Ι<ιπ)> ρ. 71 γΙ, 81 167 ΟΚΕΟΟΒΙΙ 

«•υί\ 111111$ 61 ηϋ£ί9 8 ιιοΙ)Ί» ιΐ6€β569ηοοοη€ίη6ΐκ1υηι Α 
€ΓΓ2ΐΙυΓ2ΐη 9ΐΐΜ|υ3ΐιι η6Π Οουιιι €ΐ ιιοη ηιοιίο ίΚ^υη•, 
Μ'^ ϋΐυιιι (ΐιη 6$1 νβΓβ Οουβ , 6ΐ ίΙ> , οΐ&ί ιιαίυΐλ 
ΙΙ0&ΙΓ8Ι βχϋίιΐβπΐ &1) ΠΙα <1ΐ6η1ΐ3ΐ6, Ίη (|υα (Τβαΐα 6ϋΐ, 

ρΓΟρΙΟΓβα Ζά 11100121 16ΓΓΧ ΐηβΠίΟ (ΐ€]6€(3 ? Ν&ιη 

Ιιοο ρ&Ι ηΐλ|(ηυιη βΐ «Ιίνίηυιη, ΙπβίΓαΙΠβ ιιεεηοη η- 
Γιοηί ίαιρβΓτΙυιη, ιΐΑΐυΓαιη ηο5ΐΓ2ΐη εοιιΙυιι^Ί βίρβΓ 
63ΐη ιιοΚ)ί9 ΙιηρβΓίίΗ ιη ιη6ΐίϋ8 εοιινϋΓβίοηβιη» »4ΐ60 
υΐ 6200118 ιη^θΐί• 61 Ιρβ» ρΓορΗβιίδ ϋ66ΐ 1ιι δρίΓΐΙα 
Γυΐυη ρηκνίιΐοοί'ώυ• ίηοοιηρΓβΙιβίιβαιιι οιηηίηο ναζτ 
11631 ιιΐ75ΐ6πυιη, ςιιθ(1 ΓυΚ « ββαουΠβ &1)&€οη(Ιίιαιη• 
8(τ<1 οοΓ Ιιαβ Γβ9 ιηβιηοΓο ^ηΐβςυβιη ΓαοΙφ βυιιΐΤ 
Ιΐοο Γ6ν6ΐ*3 6θηΓΐ|;ίι, 8θϋ 1100 ίη 60 ςιιο<! οοιιΐίβίΐ• 
ΐΜϊΠβ Τ6Γ0 ςυοωοϋο οοοίιββΓίΙ Γ6ΐη3ΐη6ΐ ιηγ$ΙοΓίυπι 
€Γ6ϋ6οϋυπι (|υί(ΐ€θΐ, πιβηΐβ &υΐ6αι ηοο €οιιιρΐ6€ΐ6η- 
ϋυιη, «(ΙθΓ8ηϋαιιι» β^'ά ηοη €υΓίθ8ΐυ5 ϊπ^υίΓΰοιΙυιη, ^ 
βΐ ΓΓβιΙοηιΙυυι 61 ;ΐ(1οΐ'&ιΐ(Ιαιο ίο βοΐο δρίπία : 
€ Νΰοιο βηίυι ροΐϋβΐ ιΙίοβΓβ Οοπιίηυπι ^68^10 οΙδί 
ίη δρίΓίΐυ 82ΐΐ€ΐο ; ι €1 δμίιίΐυβ 631 ίιι ςυο αιΙοΓαηκαβ, 
61 ίη ςυαοΓ&ηια8, υΐ,ϋίι Αρο5ΐοΙυ8• Ουοϋ 00» 1ιοηιίΜίΙ)υ8 ΙαηΙιιηι 86<1 6ΐ 8η([βΙ!9 6Ι 

Ιρ8ί83ΐΓ6ΐΚε|[6ΐί8 Ιηρ6Γ5€Γυΐ8ΐ)ίΐ6 8*11 ί8ΐυ(! Π1}'&Ι6ηθΙ1Ι, 

ϋο€ΐ6 βχρηαιίΐ 1黀 ι1ί68 « ηοΙ)ί8 €6ΐ6ΐ>Γαΐ3. Ν8ΐη 
^ΓΓ.1ΐ8ηκβΙυ8 ςυίϋβηι ηυιιΐΐβγίΐ ΥΐΓ^Ιη! οοηοΰρΐίυ- 
11601 ; ίΙΙ» 81ΙΙ16Π1 ουρίβιιΐβ (Ιί80(:Γ6 ιηοϋυπ) 61 αιΐ 
6001 4ΐί€60ΐ6 : € Οοοοιοίΐο ΟϋΙ 1810(1, ςοοοί^οι νί- 
Γοηι ηοο 6θ8ΐΐθ8θο? > αΓ€ΐΐ8οβ6ΐο8 €010 ηιιΙΙο ηιοίΐο 
ρο886ΐ οιγ8ΐ6Γίυηι 6χρΐ8παΓ6, ίρ8β ςοοςο6 Άά Ο^οιο ^ 
€οηίθ8ίΐ : ι 5ρίΓίΐο8, <1ί66089 880€ΐα8 8υρ6ητ6ηΐ6ΐ ίη 
16» 61 νίΓΐο8 Α1ΐί88ίηιί ο1)οη1)Γ8ΐ>ίΐ Ιί1>ί **. » Εΐ6Ηίηι 
ρ6Ηη(ΐ6 16 8ί ςοί8 ςο8*Γ6Γ6ΐ « Μο786 ςοοιηοϋο 6Χ 

Ι6ΓΠΙ ΙίΟΠΙΟ» ςΟΟΠΙΟΐΙΟ 6Χ ΙυΙΟ 0888 61 η6ΓΥί 61 68Γ0» 

4|θθοΐθ4ΐο 8βηΐ6ηΐΐ8 6& 86ΐΐ8οβ 6χροΓΐίΙ)θ8, ψοΐ ςοο- 
ιηοϋο 6Χ €0811 Αιίαοιί ίρ8ί 8ΐΗΐί1ί8» ςοοηιο<1ο 08 
6ΐΐ6η8οηι 61 ϋί8ΐΓί5οΐααι 6ΐ ηρίαΐοοι ΓαίΙ 61 &(Ιο- 
ιιαίοιο ; ςοοηιοϋο 6Χ 0(86 γίλοβηι €ΐ ν&Γί1 Ιιοπ)ογ68 
η €χΐ6Γ8 οηιοί»• Ρβπηϋθ 6Γ80 αο 8ί ςοί8 8 Ι1ο780 
Ι8ΐ8 ίθ(|οίΓ6Γ6ΐ, ηίΐιιΐ 8ηιρΙίθ8 <1ί66Γ6ΐ 0181 ςοοϋ 
Ι>608 €6ρίΙ Ιίηιοπι Α 16ΓΓ8, €Γυ2νίΐςοβ Α(Ι«ηΐ, 6( 
Ιοίίΐ υοΑΠί «Ιβ €08118 Αϋϋΐη βΐ Ε?&ιο Γοτοιατίΐ ; Γα-* 
€ΙθΓ6ηι ςοίϋ6Πΐ ϋίχίΐ» ηιοϋυηι αοίβηι ςοο Γΐιοϋι 80ΐιΙ 
ηοη ϋίλίΐ. 1(8 61 68ΐιΠ6ΐ ςοο<1 6Χ δρίπίο 8&θ€ΐο 6( 

νΊΓ(0(6 Α1ΐΙ88ίηΐί 8ίη6 86ηΐίη6 ΓοΓ0Ι»Ο(Ι08 ρΟβΓ 68861 1) 

ςςοίιΐουι ιΐίχίΐ, 86<1 ί|θοιιιοϋο ηοο άίχίΐ. δί 6ηίπι 
η1ΐ6Γίθ8 ϋ6 £Ιίί8ίι>6ΐΙι €0οιηΐ6οΐ0Γαη8 ςοοηί&πι ίη 
•«ηιο 61 »ΐ6ηιΐΐ;ιΐ6 €οη€6ρρπΐ, ηίΐιίΐ 8η)ρ1ίο8 Ιιαίιοίΐ 
ϋίοβιιιΐοοι 0181 ςοοιΐ οοο 68ΐ ίιηρο88ίΙ)ίΐ6 8ροι1 Οϋοαι 

011106 ν6ΓΐΗΙΙ0, ς08 ΓηΐΊοΟβ ρθ1θΐ880ΐ ρ8ΐ6ίΑ€0Γ6 
ηΐΟϋυοΐ (]ιΙΟ νίΓ^Ο €0ΙΚ'6ρΙηΓ8 688ϋΙ €( Ρ8Π10Γ8 ? 

Αιιψίίοβ (|ΐΓΐιΐ6πι Ιΐ8ΐ>6ΐθΓ &ΓοΙΐ8η]^ς1ί 8(1 ΥΐΓ^Ιοβοι 

86(ΐυθ, 86ϋ Πι8]θΓ6 8(11ΐ0ϋ Οΐγ8ΐ«Γίθ 8Γ681Ι08. ΑΐΙ 

60110 : ι ^ρίι-ΐΐυ* 8αη€(08 8υρβΐ'ν6ΐιί6ΐ ίο ΐ6,6(νίΓ- 
108 ΑΙΓΐ88Ίιηί υ1ιοοι1)Γ8ΐ)ίΐ Ιί1)ί. » Οο8Γ6 Τ ΟιΓυ ςοοϋ 

Ρ88<:01ΜΓ 06€ ρΓορΙ^ΟΐΜ ΠΡ€ ηΐ6Γ08 ΗΟΠΙΟ Οΐ Α<Ι801, 
8641 νθ€8ΐ»ίΙΟΙ' Ρί1ίθ8 Μ, 61 δ^ΙνίΚοΓ 61 1.4ΐ)6Γ8ΐθΓ ΡΑίΑΗ^Β 168 

σιώτερον χα\ θ&ιβτβρον, χα\ «αρ' ημών ύμνκΖφ'^αΐ 
άναγχακίτΕρον, τδ γενέσΒαι τι των 5ντων Θε^ν; χα\ 
ούχ απλώς Θε6ν, άλλα τ2•ν βντως βντ»» βείν, χα\ 
ταΟτα την μηδέ φυλάξαι δυνηθεΤσβν, ή ρβυλη'^ιΓ- 
σαν, τ6 χαθ' δ γέγονεν ήμβτέραν φύσιν, χβι δι5ι τουτβ 
ΙιχαΙως εΙς τά χατώτατα της γής άπωσΟεΙσαν ; Το- 
σούτο γάρ μέγα χαΐ θείον, άτεό^^ητόν τε χα\ άνιν- 
νόητον, τήν ί^μεχίραν φ09ΐν γενέϊθαι ^μ^εον, χα\ 
δι' αύτης ήμΖν χαρισθηναι τήν έπ\ τ6 χρεΤττον Ικά- 
νοδον, ώς χα\ τοίς άγίοις άγγέλοις τε χβ\ άνθρώ- 
τ.οις, χα\ αυτοίς τοις κροφήταις, κα{τοι διά Πνεύ- 
ματος όρώβιν, άνεπίγνωστον δντως μένειν, άπδ του 
αΙώνος υπάρχον χεχρυμμένον μυστήριον ' χα\ χΐ 
λέγω πριν εΙς ηΐρας Ιλ^εΖν; Κα\ γεγον^ γάρ, ούχ 
δτι γέγονεν, άλλ' δττως γέγον• πάλιν μυβτήριον μέ- 
νει, πιατευόμενον, άλλ* ού γινωσχόμενον, προσχυ- 
νούμενον, άλλ' ού ιιολυπραγμονούμβνον, χαι προσ- 
χυνούμεν^ν τε χα\ πιατευ^μενον διά μ^νου του 
Πνεύματος * ι Ούδε\ς γάρ δύναται εΙπεΙν Κύριον 
*Ιησοΰν, εΐ μ)] Ιν Πνεύματι &γ(φ• ι χα\ τ6 Πνευμά 
έστι δι* (Λ προσχυνουμεν χα\ δι* οΙ προσευχδμεΟα^ 
φηα\ν ό *Απύστολος. 

"Οτι δέ μή το?ς άνθρωποι ς μύνον, άλλα χαΐ τοΖς 
άγγέλοις χα\ τοΤς άρχαγγέλοις αύτοίς άπερινύητύν 
έστι τ6 μυστήριον τούτο, παρίατησι σαφώς χα\ τ^ 
παρ* ημών έορταζόμενον σήμερον, ΐύηγγελίσατο 
μέν γάρ 6 αρχάγγελος τ} Παρθένφ τίίν σύλληψιν 
της δΐ μαθείν ζητούσης τ6ν τρύπον, χα\ πρ^ αύτ^ν 
εΙπούσης * ι Πώς Ισται μοι τούτο ; έπε\ ά'Λρα ού 
γινώσχω • ι μηδαμώς 8χων ό αρχάγγελος έρμηνεδσαι 
τ6ν τρόπον, έπ\ τδν βεδν χα\ οΤίτος χατέφυγ• * 
€ Πνεύμα &γιον Ιπελεύσεται έπ\ σΐ, χα\ δύναμις 
*Υψ{9του έπισχιάσει σοι. ι Όσπερ γάρ εΐ χα\ τ'^ν 
ΜωΟσην !^ρετό τις. Πώς Ιχ γης άνθρωπος ; πώς Ιχ 
χώματος οστά χα\ νεύρα χα\ σαρξ ; πώς αίσθητήρκα 
73 ^( αναίσθητου, άλλα χα\ έχ της *Αδαμιαίοις 
πλευράς πώς πάλιν άνθρωπος ; πώς τδ δβτούν έξε• 
τάθη χα\ διτ)ρέΟη χα\ ήνώθη χα\ συνεδέθη ; πώς Ιχ 
τού οστού σπλάγχνα χα\ χυμοί διάφοροι, χα\ τάλλΐΐ 
πάντα; *Ωσπερ ούν είτις ταύτα τδν ΜωΟσην ήρώτα, 
είπεν άν ούδλν πλέον, πλην δτι δ θεδς Ιστιν δ χουν 
λαβών άπδ της γης χα\ ποιήσβς τδν 'Αδάμ, χαΐ 
μ(αν τών πλευρών λαβ^ν χα\ τήν £ύαν έργασάμε• 
νος, χα\ τ(ς μλν ό ποιήσας, είπε* τδν δϊ τρ<(ποΐ{ 
«ώς ΙχεΤνα γέγονεν ούχ εΙπεν* ούτω χα\ ό ΓαβριΙ^λ, 
δτι μίν τδ Πν$ύμα τδ &γιον χα\ ή τού Ύψ(στΆ 
δύναμι; τδν άσπορον έργάσονται τ^χον, είπε * τδ δΙ 
πώς ούχ εΤπεν. ΕΙ γάρ πιρ\ της Ελισάβετ προ^Ίν 
μνησΟεΙς» δτι συνέλαβεν έν γήρ^ χα\ σχε^(*α ^ύσα, 
πλέον Ισχεν ειπείν ουδέν, πλην δτι ούχ άδανατήσει 
τφ βεφ πάν ^ημα, πώς άν έπΙ της Ιν καρ^ενΐ^ συλ- 
λαβούσης χαι τεχούσης ίσχεν εΙτυεΤν τδν τρδπον ; 
Έχει δΐ δμως χα\ πλέον τδ πρ^ς τ4)ν ΠαρΟένον τού 
*ΡΧ»ΥΪ*^'^« λεγδμενον, άλλ' ε Ι; μυστηρίου μείζο- 
νος λδγον ι Έττελεύσεται γΐρ, φησί, Ηνεύρια άγιον 
έ»\ σέ, χα\ δύναμι; 'Γψίστου έπισχιάσει «οι. » 
Διατί ; δ;( χα\ τδ γεννιόμενον ού προφήτης, ούδ^ •• Ι-ββ. ι, 35. ΙΙΟΜίΙΙλ XIV. Κβ 1£9 

«λη^ήητβκ, χα\ σ^οχ^ιρ χα\ ^ΰ«τι\ς άνθρώικων 
γέιρεν;, «2\ βασιλιάς αΙών:ο;• ΚαΟάκιρ γ&ρ τους 
άχλ χν^ρυφής δροο; έχπεσόντνς >.{θους, χα\ μέ- 
χρι τ£ν έσχάτίΑν της ύκωρβίας Χινουμένους, ποίλοί 
6ια^χονται χρημ;νο\, οΟτως ήμβς &ιι6 της Ιν τφ 
καραΜνψ Μας εντολής, χα\ τής χατ* α^τδν μα- 
«αρί•; δια(της λχιπσ^^ντας, χα\ μέχρις (^ου χατα• 
φβρομένους, ^««λλά βιβδέξαντο &ινΑ. Ου γάρ ίχάν- 
θ«ς χα\ τριβ<&λους μ^νον αίσθητάς &νέτιιλβν ή γη 
χ«τά χήν ιΐς τ^ν «ροηάτορα χατ&ραν» &λλΑ πολλφ 
μάλλον τβΧς «ολ^ιβέσκ τών ικονηρών ιταθών 
έ«Αν•2ΐς χαΐ χοΛς δβινιΐς τριΜλο'.ς της Αμαρ- 
τίας Ιν<•ιιΑρημ<ν• Ούβέ τήν λύιιην μένην Ιχ€(νην 
1βχ< τλ ήμέτιρον γένος, ήν ή προμήτ»ρ έχληρώαατο 
ΙιΑ της «ρ6ς αύτΙ^ν χατάρας, Ιν λύκαις τ(χτ<ιν χα- 
«βφηφιβαμένης, Αλλ^ χα\ κΑς ό ρ(ος ήμΰν οδύνη 
Μΐ\ λύικη γέγονι σχιδόν. ΈικΙδ• μέντοι φιλανθρώ• 
«Μς Ιφ* ήμΑς ό ιύΐΑοας ήμΑς θ<δς βιΑ σπλΑγχνα 
Ιλέονς αΰτοο» χα\ 3ΐλ(νας ουρανούς χατΙ^λΟι, χαι\ 
ι;ρο9).αβέμινος Ιχ Παρθένου Αγίας τ^^ν ημών φύσιν 
ΑνιχαΙνίΜ χα\ έκανήγαγι, μΑλλον 6λ Ανήγαγιν <1ς 
•ιΤονχαΙ οΦρΑνιον 0<|<ος• Τούτο βή |Ιουληθ€\ς χατα• 
«ρΑ&η, μΑλλον δέ τϊ^ν κροαιώνιον α<^ου βουλ^^ν βίς 
«Αλός Αγαγ4ΐν σήμιρ^ν, κέμίΜΐ τ^ έ[ρχ^ΥΥ<λον €ΐι1ιηίη6 ηιοηΐί» ιΙ«€ΐ(ΐ6ηΐ68 Ι^ιρίϋοβ ιιοιι υιιιιι Γ«€ί• 
ρΊΐ 2ΐΙ)78$υ» %ά ίιηιιιη €θ1Ιί8 ηιυιιΐϋ^, ίΐΑ οΐ ιιθ3 » 
ρΓΧΟ^ρίο ςυοά Οουβ ίη ρ2Γ&(ϋ50 Ιαιροβυίι βΐ ά Γϋ- 
Ιία ρ•ΓΑ<ΙίΐίίλθΑ £θϋν6Γ83ΐίοηβ υλςυβ «ϋ ίηΓβΓηυίΗ 
<)6ΐ2ΐρίθ8 ιηοΙίΑ 8υ8€6ρ6ΓυηΙ ιΐίβΰπηιΐιιιι. Νοιι «ηίΐϋ 
6ρίη«β Ι«ηΐυαι βΐ τβρΓ^β •6η8ίΙο8 ΙϋΓΠΐ ριοΐυΐίι 86• 
οιιηϋιιιη ηίλΜίοίηηι Ιη ρΓίαιυιη ρβΓβιιΐβοι <ΐΑ(ιιιη, 
8('(1 ηιαίΐο ηι^^ίβ ιηιι1ϋίοΓΐιι«8 ρηνίΓυοι ρΑ$«ίοιιυιι« 
βρΙΠΜ 61 »8ρ€Γ88 ρ6€€Αΐί ν(*ρΓ6ΐι θχροΓίΙ 8ηιηυ8 ; 
η66 ϊΙΙαπι 8θΙαιιι ροΒίΐλΐη ι!(!(1ίΐ χβηυβ ηο^ΐτιιιιι 
(|υ2ΐη ρΓΐιηΑ ιηιΐβΓ βι ΙιηρΓβΟΑίιοηβ ιη «?&ιη ρΓοΙ^ιβ 
8οηίΐ»β&ι, 2ά ρ3Ηοηϋυιη ίη <1οΙοπ1>υ$οοη<ΐ6πιη>ΐα, 
8(μ1 νίΐ9 ηθ8ΐη ίβΓβ ιοΙα Γα€ΐ& 6&1 «πιαιηΑ 61 «Ιοίο:*. 
$οι1 ρο8ΐςιι»ιη αά ηοβ 1>βηί|(ηα8 €η•ιΐθΓ ηοιίβΓ ίπ 

Β τΐ8€6Γί5θ8 ηΐί86η60Γ(1ί9 8η« ΙηοΓίΙΙβίίβ €€Βΐί8 (Ιβ- 

8€Γη<Πΐ, ΐ€66ρΐ« Ιη ιιΐθΓΟ 8ΙΙΙ019Β νίΓ|{Ιιιΐ8 ηαΐυη 
ηο&ΐΓΐ , Ιιιηο ΓβηονιτΊΐ οι Γΐ^Αυχιΐ, βειι ροΐίυβ λά• 
(Ιαχίΐ ιϋ ιΙΙτΙιι&ηι Η οοΒίοβίοαι €Χ6•1§ιΐ«ιβηλ• Ουο^ 
€ΐιιη ρ6Γβθ6Γο νβΙΙβΐ, Τ6ΐ ροΐ1ιΐ8 1 •9β€αΙο ρποΑΰ^ϋ* 
η^ΐυιη Ιιοιϋα ϋά Οηέιη ρβπΙυοβΓβ , ηιίΐϋΐ £ιΙ»Γί6ΐ 
λΐχΐιαηκβίυηι, βΐουΙ «'ϋ 1»υ€λ8 6νλη({ο1ί•ΐ)ΐ, «Α Ν&- 
ιζηίϊί «<! τίΓ^Ιηοοι (Ιβ^ροηιαίΑπι νίΓο €υΙ ιιοηιτίι 
6Γ«ι ^08^ρI1 Αβ Ασηιο 6ΐ Α6 ΙααιίΙίΑ Ολνίϋ, «ι ηο• 
πιβη ¥ίΓ§Ιιιΐ8 ΜΛή%. ΓαΑρι4}λ«ώς 6 βΰαγγιλιβτής φησι ΛουχΑς• ιΕΙς Ναζαρλτ ιιρ6ς ΠαρΟένον μβμνητιβυμένην Ανδρ>, 
φ δνομα Ί1ω9))φ• Ιξ οΓχοο χο\ κατριΑς Δαβίδ, χα\ δνομα της Παρθένου ΜαριΑμ. • Πρ^ ΠαρΟένον μίν οϋν τδν Αρχάγγβλον ^ 9Λζ 
ΜέμίΛΐ^ ηαΧ ταύτην μένοοσαν «αρδένον, οίχιίαν 
«οιιίται μητέρα διΑ μ^νου κροσρήματος * Ιιαιδή- 
ικρ, βίΐϋρ έκ σκέρματο; συνελήφθη, ούχ Αν ήν 
χαινδς Ανδρωκος, ούδ* ΑναμΑρτητος ήν χα\ τών 
έ^ιαρτ^ντων σΐι»τήρ • ή γΑρ της σχρχ6ς κρ6ς γένβσιν 
χίνησις» ΑνυιητΑχτως έχουσα «ρ6ς τϊ^ν ήγ<μο• 
ν(ΰ€ΐν τών έν ήμίν ικαρΑ Θιου τιταγμένον νουν» 
ούχ έχτδς παντΑπασιν Αμαρτίας έστ(•δώ χαΐ δ 
ΑαΑνδ Ιλιγιν* € Έν Ανομίαις αυνιλήφθην, «α\ έν 
Αμαρτίαις Ιχίσαησέ μι ή μήτηρ μου. ι ΕΙ γουν Ιχ 
««ίρματος Ιίν ή του ββοΰ σύλληψις, ούχ Αν Ι^ν 
Μίνδς Ανδρωκο;, ούδΙ της καινής χα\ μηδαμώς 
«αλαιουμένης ζωής Αρχηγός * του γάρ «αλαιου χόμ• 
ματος ών, χα\ χληρονέμος ^χΐίνου του πταίσματο;» 
ούχ Αν ήδυνήδη τδ πλήρωμα έν Ιαυτψ φέρβιν της 
ΑχηρΑτου δλέτητος, χα\ κηγήν «οιησαι τήν οΑρχα τοΟ' 
74 ^^9μ^^ Αν(ξΑντλητον* ώς χα\ τών «ροπατδ- 
ροιν έχιίνων τ6ν μολυσμδν άηοπλυναι ιηριουσί^ ΜίΙϋΙ ΟΓ^ο 0€08 ΐΓ€ΐΐΑηκβ1οπι λά νΐιγίηβιη ςοΜ», 
β6ΓνιΐΑ νίΓ(ξΙηίϋιΐ6 , [βυιιαι βίΟοΙι ηϊαΐηαι ρ«τ 
Μίλπι ι1Ιθ€υ(ίοηοιπ, ηυοηίαπι βί €ΐ ιβηιίηβ εοη• 

€6ρΙΐΙ8 Γυί856ΐ• ηοη ΙίΟΠΙΟ ηονΐΙ8 €«8€1 ηβο ρβο- 

0610 ίιηπ)αηΊ8, Μφια ρβοαιίΟΓυη «αΙνιΐοΓ; ηιο- 
ΙιίΑ βηίηι ο&Γηΐβ 6ϋ |;βηβΓαϋοιΐ6ΐη , ίϋοηϋιιΐΐβ 
ΙβικΙαηι •Α οιβηΐβπι 6 Οοο Αΐ8ρο8ίΐ6ηι ίι• ηοβιη• 
ρΓ£βΗ ί60ΐιΙΐ6(ίΙ)υ8, ηοη 681 βίιιο ηαο€αη4η6 ρβο- 
€610. 1ϋ£0 (1ί6θ1)Αΐ ΟαυΙιΙ : € Ιη ίηίηαίΐβιίΐιυβ €θϋ- 
ο^ρΐυβ 8υιη, 61 ίο ρβίΧΑίΙβ €θη€6ρίι ηιο ηΐ8ΐ6Γ 
ιηβΑ *'• > Ι|[Ι(αΓ 8ΐ 6ΐ 86πΐ{η6 Γαοια ίυίβιβΐ Ποηιίηί 
6θη66ριΙο, ηοιι 68861 ΙίΟΠΙΟ ηοτο8 066 ηϋνΦ ηυΙΙο* 
(|υ6 ηιοάο Υ6ΐ£Γ&Ιυηβ τίΐβί <1ιιχ οΐ ιηΐ68ίβηαηιΐ8. Νιηι 
' ν6ΐ6Γί8 οοΙΙι&ίοηίβ ρ&ηίί•6ρ» 61 ίΙΠυβ 1ι«Γ69 ροΰοαϋ 
ηοη ροΐυί886ΐ ίη 86 ίηιπίΑουΙαΐ» (ϋνίηίοιιίβ ί6ΓΓ6 
ρίοηίΐηϋΐηβηι 6( ο^Γηβπι Γ2166Γ6 Γοηΐβπι βαηείίΟΰα- 
ϋοηίβ ίη6χΙι&υ8ΐυιη , η6€ηοη ίΙΙοΓυπι ρΗηιΟΓϋηι 
ρΑΓ€ηΐυαι ιηιουίλπι ρΓ»8ΐληΐία νίπιιΐίβ 6ΐιΙυ6Γ6, 
61 οηιηίΐΝΐι 6οηιηι ρο8ΐ6Γί6 «Α 8606ΐίιιι^ηι βυΙΒ• 4υνΑμ<ως • χα\ τοΤς έξης Αρχ^Ζν χρ^ς Αγιασμών ^ 66Γ6. Ιρβο Τ6Γ0 Οοηίηοβ Τ6ηί1 οοη€6ρΐυ8 61 II!• Απααι• ΑιΑ τοΰτο ούχ Αγγβλος , ούχ Ανθρωπος, Αλλ* 
«ύτδς δ Κύριος ^λθι χα\ έοωσιν ήμΑς, συλληφθι ς 
«α\ σαρχωδβ\ς έν μήτρ^ Παρθένου, χαΐ μιίνας Αναλ- 
λοιώτως θβδς. 

Έδιι δΙ χα\ μΑρτυρα τήν Παρθένον Ιχειν τής Α- 
σιι6ρου συλλήψεως* χα\ ουλλήπτορα πρδς τά χατ* 
οίχονομίαν τ^λισθηοέμενα. Τίνα ταύτα; Τήν έπ\ 
Βηθλ«1μ Ανοδον, ένθα χα\ δ «αρά τών ουρανίων Αγ- 
γέλων χαταγγιλλδμβνός τ8 χα\ δοξαζέμβνος τόχο;|• 
«Ι^ν (1ς τδ Ιιρδν Ιλιυσιν, Ινθα παρΑ Συμιών χα\ 

•• Ρ8•Ι. Ι^ 7• 

Ρατεοι.• Ολ• ΟΙΛ 6«π)λΐυ8 ίη νΐ6Γ0 ΤίΓ£ίηί8 , ίιιιρουαίυβ Γ6ΐιιαηβιΐ8 

1)608• 0ρ0Γ(6ΐΜΐ 6Γ1&Π1 ΜαΐΓβΐη Ιΐ3ΐ)6Γ6 Ι6$ΐ6ΐη 8υ8Β 8ίηϋ 

86ηιίηβ οοη€6ρΐΊοηί8 6ΐ &()]υΐ0Γ6πι ίη οιηηίΐιαβ Αο• 

01681166 ρ6Γ&£6η4ϋ8. ΟοφηλίΠ ίδίΑΤ Ι(6Γ 1(1 Β<•ΐ1ΐΐ6ϋΙΙ1 

υ1)ί ρυ6Γ βΙ) 6η£6ΐί8 6γαι «ηηιιηιίλπάα» 61 0€ΐ«- 
1)Γ&ηΑυ8 ; Ι6ηιρ1ί &(1ίΐιΐ8 ίη (|ΐιο δίαΐΰοη βι Αιιιι^ 
νίΙ» ηοηίβςαο ϋοηιίηυηι ΐ68ΐαηΐυΓ ίοΓ^ηΐυΙυηΐβ 131 ΟΚΕΟΟΚη ΡΑΙΑΜ;Ε ΙΤί Γ<ΐ4ΐίΐυ8 βρεαηόαηι Μποΐβιβ ρΓορΙι^ΓίΑ», οΐ ι1ί9 ςυ9ί 
ιιιιηΰ ^ηυιηβΠΓβ ηοη ΰΐρβιΐίΐ. ΡπορίβΓβι εοηίαχ 
31'€6ρΐυ$ 681 1ο»βρΙι » 6ΐ Απ^βίαβ ιηΐ88υ8 68ΐ Λά 
ητι^η^ίΛ ϋ6ροη9Αΐ3ΐη υΊγο ουί ηοιηβη βΓ&Ι ^086ρI1. 
Ηχο &υΐ6ΐη υογΙ)» : (!β (ΐοιηο βΐ άβ ί^ιηΊϋι» Ο^νΙιΙ, 
ιΐβ (ΧιιοΙ)ΐι• !ηΐΗΙίβ6δ; &ιηΐΜ)ηιπι βιήπι «ι τΊΓβίιιί8 
6ΐ ΙοβορΙι 9 0α?ί(Ι<1αΰ659(υΓ οπ^ο. ι Ει ηοιηβιι ΥΊγ- 
^Ιηί• Μαπ» , ι ηιιοιΐ ίηΙβΓρΓβίαΐητ ΰο$ηΙηα. €οιι- 

ηΟΐΙΙ ΥΟΧ 1813 61 νίΓ§ίηΐ8 ()ί{ΙΐΊΐ3ΐ6ΐη 61 νίΓ^ΊΐΐίΐΑΐίβ 

βΓπιίΐΑΐΰΐη ηιιηςυαιη μίΛ άβίβοΐυΓ», €ΐ ίΙΙυ α (|η<Ηΐ 
681 Ίη βίηκ νίΐΑ •5 λΐίίβ άΊ8€Γ6ρ3ΐΐΒ 61 &!) οηιηΙΐΜΐδ 
ίηςιιΐηηιΐυιη 6ΐ, οΙ Ηι άΐΜΐη, 6χ ηυΐΐ^ νυςιΐ3ΐη 
ρ&ηβ νϋιιρβΓΑΐκΙυιη• Νβπι νβΓβ €1 ρπηοΙρ^ΓαβΓ 
ΥίΓ£θ Ιοίλίβπί 91 οιηηίιηοϋαιη 1ΐλ1)υΗ ριιτίΐαΐίβ ρΗο- τ6 βρέφος - τή^ιΙ; ΑΓ^^πτον &ξ Έρά»^ φυγ))ν»χβι\ 
νήν ι ξ Α1γύ.πτ»>υ χατά τάς Ιι,ράς προ^[5ή9ΐΐ{ ΙπάνΟ• 
^ν, χα\ τίλλα δνα νυν χα^κλέγΜν ούχ εύχιρές•-Αιά 
ταύτα μνήατιαρ ό 'ΙωαΕί^φ .παριλήφΟη, χαΐ 4 Λτχ^ 
Ιος ΙπέμφΟη «ρδς ΙΙαρΟένον μβμνηστιυμίνην &ν€ρ\ 
{) 6νομα Ίωαήφ. 1'% ^ έξ οΓχου χα\ ιβατριβς ΔαΜ 
Ιπ* Αμφοτέρων νοήσεις* &μφω γ^ ή τβ Παρθένος 
χα\ δ Ιωσήφ βίς Αα^ιβ τλγένο; άνέφιρον. <Κα\ τ^ 
δνομα, φη^ ^ς ΟΙχρ&ένου Μ«ρ(Αμ 'ΐ τουτ» II Ιρ- 
μηνίύεται Κυρία, ΙΙαρ(βτΐ)α4 11 χα\ τ^ Αξ(»|λα τ^ς 
Παρθένου, κα\ τ6 βέβαιον τής παρθ8ν<«ς, %α\ «Ις 
τ6 έξηλλαγμένβν αυτής του βίου, χαλ βιΑ κίΐ νι **» 
ήχρι§ωμένον, χαΐώς 8(π•Ν παναμώμητον* χυρίιις 
γάρ οϋβα φβρωνύμως καρθένος» π&ν«|ν 8Ϊχβ τήν τής €ίρ3ΐαυι, ΥΐΓ{0 ροΐ6η8 οθΓροΓ6 €ΐ λη!ιη«, Αηίιη«(|ΐΐ6 Ρ Αγνβ^ας ιιαντ^λή παγχτηβίαν, παρθένος οδα» χβΑ ί9€ΐιΙϋιΐίΚ>υ8 ηβοηοα οιηηΊΚ>ιΐ8 6θΓρο^ί8 ββηβίΐιυβ 
ηιιΗο ίη(|αΊη»ιη6ηΙο ρο11υϋ$• οΐ Ιι»1« ΟπηίΐβΓ 61 
ρΓΐη€ίρ0ΐίΐ6Γ« 61 υΐ Ηλ ύίοιηο, 8)€υΐ Ποιηίηίΐη ύβ- 
€61, 61 *'χ οιηηί ρ^Γΐβ Ιηγίο1.ιΙ)ί1ίΐ6Γ !η οηιηί Ι6ηι- 

ρ0Γ6, ν«^1υ(ροηΐ €ΐΑυ$3, 0ρ68 ίη€ΐυ838« ΙίΙ)6Γ 8*1^03- 
108 ΟΟυΙίβ ΟΟΟαΙίΑ 6Ο8ΐ0<ϋΐ 8€ηρΐ&^ ίά60 άο \ρ%Ά 
•ΰπριιιαί β8ΐ : ι Ηίε 68ΐ Π1)6Γ 8ί|;ηι1υ8•.. 6( ίρ53 

ΡΟΓίλ ΟΐβΙΙΒΙΙ 6ΓίΙ, 61 ΜίΒΟ ΙήΙηϋίΐ ρ6Γ β&ΟΙ. > τ6 σώμα χαΐ τήν ψυχήν, χα\ τΑς τής ψ«4χής (νβ^Α- 
μβις» χα\ τΑς τον οώματος α(α9ήβιις χΑσας μο«ι»^ 
σμρδ ΐΗκντ^ δπβρβνφχισμένας πλουτοΟα»* χα\ το^ 
σο9τ9 χυρ^ς τ* χα\ β£6ία{ο»ς« χαΐώς •(ιιοΙν ιοχν* 
ρωμένο>ς, χα\ τοΙς ικΑσιν Αοτι^λως τδν ΑΐΗΕντα χρΑ- 
νον» ώσπβρ ή χκχλκσμένη πύλη τΑ Ιντβθησαιι^ 
σμένα» χαν τδ Ιαφραγισμίνον βιβλίον όφβαλμοίς 
&ψα\>στβ τΐ|ρ€ΐ τΑ Ιγγβγραμμένα* Ιικν χαν 'Κ8ρ\ αΟΐής γέγραηται, ι Τουτό Ιστι τδ Ισφραγισμένον βι^(ον« χα\•α&τη ή «υλη χ•χλ#ισμένη Ισναι, χβΑ 
ο6δι\ς ού μή διέλθη 6ι* αυτής, ι 

ΚιίΓ8υ8 λ1(6Γ0 ΙίΐυΙο 6ΐίλπι Οοιηίηι 68( ΥΙγ£^ο» *λ^Α χα\ Κυρία πΑλιν Ιτιρον τρό«ο»ή.Ι|9ρ6έ• 

(|υλΐ6ηυ8 ρ6Γ (Ι.ΙβΗί(«(βιη οιιιηίυιη Γ6βιηι» ςυοηηηι νος^ χατά τήν Α.ξίαν, ώς θεσπ^ουσα «ΑίντΗΜ,-ΐΜ 
βαιη ςηί δαΙιιγα 681 ιηυικΙΊ Οοιηίιιη8 ίη υΐ6Γ0 νίΓ- ^ν ψ^\σίν του ι;ανι^ ^ια%6ιψ Ι^ Ί:α(^$^ά\ίίτ 
κΤη&Γι €0ΐ)€6ρΊΐ 6( ΑΐτΙηιΐα8 ρ6ρ6ηΐ. Λ<1λιΐ6 6ΐίιιη € ^αβουσά τε χα\ τεχοΟσ.α θε(ως. Έτι γο μήν Κνρ(« 
1>θπιίη3 68ΐ ηοιι ιηοιίο ςυϊΑ » 86Γτίϋιΐ6 1«ιπιυαί8« χα\ ώς ούχ ελευθέρα μόνον θουλεέας, χαΐ χυριέτηιεΟφ «Ι 4ΐίνϋΐ^ (ΙθΙΙΙΐη3ΐίθηί8 ρβΠίΟβρβ/ 86<1 6ΐί3Ι|Ι ςιϊί^ 

ίοηε 6Ι πμΙΙχ {6η6Π8 1ιηπΐ3ΐιΙ ΙίϋβηΓιοηί^ ρπρ86Γ- 
Ιίιη ίη ριτία Ι3πι Ιχίο ςιιαιη ίηρ03ΐ)ί1ί. Υιγο 6ηίιη 
€αη]υ(3ΐα ροΐίϋ8 68( (Ιοιηιη3ΐ3 ςυΑίη (Ιοπιίηι, ρΓ!Β- 
86Γ(ίπι ίη Ρ0ΒΙΙΟ8Ο (1ο1θΓθ8(Κ|μ6. ριπυ 866υη(1ιιιη 
ίΐΐιιη Ιιι ΕνΆΟΐ ιη3ΐ6<1ίοΐκ)η6ΐη : < Ιη <Ιο1ογ6 ρ3π68 

&1ίθ8;.•. 81ΐ1> νίΗ ρθΐ68ΐ3ΐβ 6118 61 ίρ86 ύοπίΐπΐ^ίΐΐΐί 

ύΚ)ΐ;ι(|ΐΐλσΐ3ΐ6<1ΐ€ΓιοηβΥίΓ8θΙΐ8ΐ6Γ £6ηιΐ8ΐιυπ)8ηιιηι 
ϋΙ)6ΓλΐυΓ3 6€θηΐτ3 8αΙηΐ6αι ιΚ> 8η{6ΐο 61 1)6η6(ϋοΐίο- 
Β6αι 2^^1ρ^ι• Ναπι βοτίρίσπι 681 : 1η£Γ68βυ8 αη^εΐυί 
ά\%\ΐ 9Α ΥίΓ{ίη6ΐη : Αυ6• β^αιία ρΐ6η3 , Οοπιίηυβι 
Ι6€ΐιαι, 1)6η6(1ί€ΐ3 Ιυ ίη ιηυΠ6Γί1)ΐΐ8. Νοη 8ΐ8ΐίηι Γυΐα- θείας έτ;:ειλημμένη, λλλά χα\ ώ; πηγή ΐ(α\ φΐζα τή| 
του γένους έλευθερ(ας, χα\ μέΙλιο^α μετΑ τ^ν-Από^ 
^ητον καΧ χαρμόσυνον τόχον • ή γΑρ.Ανθρ\ συζυγείς* 
χυριευοιχένη μ4λλ^ν Ιστιν ή χ«ρ(α, χα\ μΑ3|ΜΤΜ| 
μετά τ^ν περ(λυπον χα\ χατώ&χνοτ τέχονν χατΑ ^ 
προς τήν ΕΟαν άρΑν έχδίνην * < Έν λΰΐΜ»| ϋξ^ 
τέχνα, χαΐ πρ%ς τ6ν Ανβρ» σου ή Αποστροφή νου^ 
χα\ αυτός σου χυριευ^ηι • » ής άρφς ή Παρθενομή- 
τωρ (λευΟεροϋσα τ^ Ανθρώπινοι γέΜν« τήν χαρΑ^ 
θιΆγγέλου χαι τήν εύλ•γ{αν λντιλαμβάνει • •Ι«ιλ« 
θών-γΑρ, φησ\ν, ί ΑγγΛος, είκι^ ι^ τήν Παρθ^« 
νον ν< Χα(ρε, χεχαριτωμένη • ό. Κύριος μετά σον ' πιω ρΓβεηυηΐίαΐ 61 (Ιΐ66η8 : Οοηιίηυβ Ι66απι, 86(1 ευλογημένη ^υ (ν γυναιξίν. » αΰ τ^ μάλλον έ ΑρχΑγ» 

λμλΛ ■>ι•ΐ•ίΚίΓιΙ«Ρ νίίΐρ.1 ίη μ Ι&ηι ΠΑγΓαλΙποι ηρ»^. ^ νβΐη/- 4Ρ/ΐΑνβ'ΡΜνν/)\•• <ΜΑν• «Λ•^Μ^ Μ^..... *ί\ ν λ ςυο<Ι Ιυνί8ί1>ΊΓιΐ6Γ νί(ΐ6ΐ Ιη 6Α ]ληι ρ6ΓΓ6€ΐιιηι ηπιν 
ηιΊΐιΗ, 681ΠΙ ςικίδί 664ΐ6Πΐ ()ίνίη3Γθπι Κιυηΐ3η3Γυπΐ(ΐυ6 
{ΠΐΐίβΓοηι ίηΐ6ΐΙί86η8, 61 οηιηί1)υ8 3(1θΓή&ΐ3ΐΐ) (ϋ- 

νίηί 8ρίΓίΐΙΙ8 €ΐΐ3Π8ηΐ3ΐίΚ>υ8, ΚΓΠΐίβ ρΐ6η8πι ρΓΟρΓΙΟ 

ρ?«ϋί63νίΐ• 1ιΐ8υρ6Γ ιΠαπι ηπ» ςυ38ί )λπι ίη 68 Γ66υ- 
[Μΐηΐ6ΐη €θηο6ρ6Γίι ουηι Ιη ιιιο βηηΐ οπιηββ (Ιιββ&υΗ 
οοηερίΰίβηβ, ρΓχνίϋβπεηαβ 6]υ8 ^πινίάίΐΒίβηι (ΙοΙογο 
Ιηιιηυηβπι 6ΐ ρΑΠυηι ΐ2ΐΙ)0Γ6 1ίΙ)6πιπι, ]υΓ6 αϋ £3υ• 
ιΐίαηι ίητίΐίνίΐ, 61 βοΐβπι 1)6η64ΐίοΐηπι 61 βΙοπΟοαίΑπι 
Ια ιιιο1ί6ηΙ)α8 ιη6Γίιο ίη(Ιίθ8ΥίΙ. 8ΐ 6ηίηι 9ΐΐ6η(1:ΐ8 
φύιήΐα {ΙοπΑ |{8υ(ΐ63ΐ Υίΐ'£θ Οοίρ^ΓΑ, ηυΙΙα 681 
•ΙΙα {ΙόΗΟ^Ιλ ςυ8ηΐ36αηηα6 1»ιΐ(ΐ6 0Γη6ΐιΐΓ• Οιιχ ουηι γί(1ί88^1 Υιγ^ο, (ίιη6η8 ηο δοιίικί»: γελος προχαταγγέλλει πρ6ς αάτήν λέγΜ>ν, 'Ο^ Κύ^ 
ριο; μετΑ σου, άλλ' δπερ ΑορΑτω^ έώρα. τηνιχαυτσ 
τελούμενον εξαγγέλλει. ΚαΙ χωρίον, μίν ταΟτην 
θείων χαΐ Ανθρωπ{νω.ν χαρισμάτων ΐΜτανοων,. χαΐ 
θιά πάντων χεχοσμημένην των χσριαμΑτονν τον^ 
θείου Πνεύματος, χεχοφιτκιμένην (τύμως Ανηγέρεν»* 
σεν.*£νοιχον θέ λαβοΟσαν ήδη χατιδ(ύν φί Ιν ^^το^ 
των Απάντων οΐ θησαυροί, χαΐ προχαθορω^ τήν 
Α>υπον χυοφορίαν, χαΥ των Ανευ ώδίνων^Ισόμβνον 
τδκον, προσευηγγελίσατο ταύΐ|| 79 χ«ίρ8ΐν, χα\ 
μδνην εύλογη μένη ν είναι κα\ δεδοξασμίνην είχόη^ς 
Ιν γυναιξί διετείνατο • τή γάρ ύπερβολί της χατά 
τήν θεομήτο^α.ηαρΟένον δ(^ξης αυχ Ιστς τις Ιτέρα 
δεδοξασμένη, χάν (δοξάοθη. 

Άλλ ή Παρθένο; ίδουσα χα\ φοβηΟεΤια μή τις 173 ΗΟΜΪϋΑ ΧΙΥ. ΛΙ 

ά«βτη>ί^ &γγ<Λος {« χλέπτίιΐν «^ χΑ^λ τ))ν ΕΟαν Α «Μ^Ι λ•'Κ* <<>& <!"> Έν:ίηι $ίιιηιΐΜΐ{οαβ ιΐβϋ'ΐρ^τ^ιΐ, α(*ιι 
6«βρ•Φχ|ιϊτους, τ^ν ίαπασμ^ν άνεξηάΜΐκ ού πΐρ- 
β^ξατό- χα\ τ^ νυνάφιιαν» Ι'^ν Λτος βύηγγιλ(- 
ζιτ% τρρ^ς β€%ν μήτηα καθαρώς γνουνα* έταράχ9η, 
^«\ν, έ«1 τφ λόγφ αύτοα» &πριξ ώς ιΐκΐίν χα\ χατ- άχρας της παρθενίας άντιχομένη * ι Κα\ βιιλργ^ 
ζΜΒΊΐοήί*^ «Γη ό άσιιασμδς οϊτος. > Διά τουχο 
χαΐ 6 άίριάχ\ύηί ιβάρΑυτα λύιι τ(ν θεοφιλή τ^ς χ<• 
χαριτωμένης ΙΙαίρβΙνου φ^βον, ηρλς αύτ^ν ιΐηών * 
« ΙΙή φοβου, Μβίριΐμ* <{ρβς γΑρ χάριν ιταρά τφ 
€^ » ϊ(νζ χ&ριν ; *Ητις μόνφ 6υνατΙ) τφ τά Α^ύ- 
ΐΜ6τ« ^νβμίνφ» Ι^β^ |ΐ^ οο\ τιτηρημίνη ττρδ' τ&ν 
«Ι6νων * < 11ό6 γΑρ« συλλήψιι Ιν γαστρί • ι σΰΧ- 
]1ΐ|4ίΐν γ&ρ, φηβ\ν, άχούου«α, μη$<μ<αν ύιιολογ(ζό\> 
της «αρ6<νΐΑ; καροττρβπΐιν, μιΐβΐ Ι'.ά τουτρ 2υ9χ4• ίΙΙίου 82ΐ1ΐιΐϋΓιοιΐ€ΐη ΜΟβρΙβ'ψίΐ, ηοο ςΜ Ιΐ» €<»ΰΙ ΐΙ1.« 
αιιη 060 ρΓ»ηυηΐίαΐλ ΒοαΜι οιυκίηο €θ|μιθϊΰ4*ιΐΗ, 
ιυΓίΜία « 1• ιιΐ ι{€Γίρΐηιη 6Μ, ίιι βοηηοηΐΐ < ]ΐι&, Ιοίνι 
τΓιίΙιυβ Η υι ιϋ <!ίο8ΐη ιηθΓ4ϋ€ΐι» α^ νίΓ((ίιηΐαι ηι 
λλΙΙιβπίηβ, 61 ίιιΙβΓΓό^ητιΙ ςιι&Ιί8Μ»?1 ίβϋι ϊ^αίιιίαΐκ»• 
ΓΓορΐ€ΐ«α ;ΐΓειΐλΐΐ|;«Ιη• •ίΑ(ίιη^ο1νίΐ ρίοιυ ν•ΓβτίΐΐΗ 
(ΓίΓι&ρΙΰη» ιίΐΜΟΓβιη $ά 6«ιη ϋΐςβιιβ : ^ ι^^ ιί.αοΗ• 
Και*»• ίονοηί&ϋ βιιίφ ^γαιμοι &ριΐ(Ι Οοιηΐιινιη. » 
Ου»Ιβιη |{η«ιίίΐιη? θα» ιοϋ ιιηροδ^ΗΐιίΙΙυιιι Γ«|Μ€ί 
ρο8$Ι1)ΊΙΐ9 β&Ι. « Ε€£0 6ΐι4ηι Νι ιΗβΓΟ οοηεΙρίΜ. ι 
νϋΓοιη ϊίΜ ηοΐί οοοιγΙ^ΙαγΙ ιμο οοιιΐυηι^η• Ναιιι 
νΐι ΠΙαιΙ : ι Ε€<» εοοαρΙ^β, • ΥίΓκίηι ϋίιΐι,' τυπι 
Μΐίιη ηιιη νίΓ||[ΐιι!ΐιΐ6 οοηείΙίλΓί οοαο'ρΐίοιιβηι Ηο 
ιηοαιίΓλί. < £θ€β ί^ΊΐαΓ. ίυςυΚ, €οη£ΐρίβ«» €Ι ρι-* Ι^Βίνβ χα\ ταρΑττου • «^υτο γ&ρ τό, ΊΜ συλλήφο, & γιμ βΐίιιπι. • Είβηΐιη ιιι«ΑβΙ)ϊ• 8ί€ΐϋ οιιιιο 68, ι•| «ηνηβοιΰτα• «ρ^ τ^ Παρθένον οζάαν λβγ^μ^νον, 
βΐΐνβρομον τ^ν(χ11ΰτα τ]) καρθινί^ τήν συλληψιν 
ύτη^Νίνν * € 1Μ} οδν σύλληψη, φησ\, χα\ τέξφ 
υΙ^ * 9 Ιχου'9& γ8ίρ ώιιηρ νΟν Ιχιις, χα\ μένο«9α 
τΙ|ν ΐΕαρ•εν(αν Α&αλώβητος, Εμ6ρυονΙξ<ις^ χοΛ τέξ||; 
τ^ν τ«δ Ύψ(βτου ΤΚν • τοΟίρ γάρ χαϊ ΈσαΙας 
«ρόορων έχ ιηλλών Ιτων ιιροέλιγίν * 'ί Ίβοϋ ^ 
Παρ(Νί>ης Ιν γιβχρΧ Ιξκ, χαΐ τέξιται υΐ^ • ι χα\ 
Ηι € Προβ^λΙβν κρ^ τήν «ροφήτιν. • Πώς «δν 6 
«ροφήτης «ροσηλθ< κρ6ς τΙ^ν Κροφήτιν ; *0; νΟν 6 
Αρχάγγελος κρ^ς αυτή*/* δ γάρ νυν (Ατός είδε/ 
«οντ« έχεΤνος «ρθ€ΐ9έ τ•'χα\ «ροιΓιην. *Οτι δΐ πρίο• 
^ρΐΐτιςι «ροφητιχήν ΙχουΦα χάριν ή Παρθένος, ή Ιν ΐίββΊιηί ΡίΗυιη. Ηχο •υιιΙ ςαχ ρπι*οο{ΐιίι& Ικαία• β 
ΙΐΗΐΙΙίβ •ηηΙ« ρπΒΐΙίιΙΙ : « Ειοβ Υϊγκο ΙΐαΐΜΐΙ)^ ίιι 
ΙΙΙ6Γ0 «ι ρ«Γΐ6ΐ ΟΠυαι ** ; ι 61 3(Ι(ϋΙ : « Α€ε6&8ί ^ 
ρΓθρΙΐ6ΐί&80ΐη *'. » Οασαιούο βκ^ο ρ^ορΙΐ€ΐλ 94- 

€6&8ΐΐ λ(| ρΓ0ρΙΐ6ΐί88λΙΙΙ ! δίΟϋΙ ΙΚΚίίβ ΑΓ6ΐΐ«Ι1|6ΐ«8 

%ά !ρ8«ιη ; ΐ|αο(1 6η1ιη ί•ΐ6 Ιι'αϋίθ <ΙίιΗ• ΙΙΙ6 ρ?3ίνί<ϋ( 

61 ρΓΧΗΐίΐίΐ. ΟβΟ<1 6( ΥΐΓ^ Μΐ ρίΟρίΜϋβΜ ρΓΑ- 

ρΙΐ6ΐί« ^ΓΑΐίϋ. β^αϋβηβ• ^υ• 6?Αηκ6ΐί£υιη «<λ 06ΐιπι 
ΟΑΠίίοϋΐη 6υίΗΚ>6ΐ ▼οΐ6ηΐΙ ηΐΜΐίΓβ&αΐ^ Αε668«ί| τιΐ•^ 
111 {ρβ6 λϊΙ, 1&«Ίλ8 •ιΙ ρΓθρΙιβΐί88%ιιι ίψΓ'Λ&οΊο οιηηίιιο 
8ρίηΐυ), 61 ίη υΐ6Γ0 60ΐ)ε6ρϋ» £1 αηΐ6 ραηυ- 
ηΐΐοαίβ ΐ8ΐ)0Γ68 , 6ηίχ« ββι, 61 ρ6ρ6πΐ ιηΜοιιΙιιηι• ΚαγγβλΙφκρ^ς β•^ν φδί) ταύτης ιΐΜραΦτήβει τφ ^^ ΑΓεΙΐ2ηκ6ΐΜ8 »υΐ6αι Ιΐ4Ηϋ6 &<1 6ΐιι : ι ΡαΓί6ΐ»1ιι« {^Αομένφ. Προσηλθεν οδν, φηβ\ν, 6 ΈααΙας «ρ^ 

τΐιν πρ^τ^τιν/τφ ί:ροβΧ•πτ«φ π>ντω; πνεύ5ματι, 

ιμ\ Ιν γα(ΐτρ\ ΙΧαβι, «ρ\ν ΙλΟ<?ν των ώβ{νων τλν 

ιτίνάν έξίφυγι, κα\ Ιτίχιν &^8ν. 'Ο δΙ Αρχάγγελος 

νδν κρδς αυτήν • ι Τέξβ, φησ\ν, υΐδν, χα\ χα)έ9εις 

τ^ βνομα αΰτοΟ 1η«οΟν (δ ερμηνεύεται Σιατήρ) * 

6^τος γά^ Ιαται μέγας. • ΕΤπεν Αν Έσαΐας πάλιν 

•τ^ς. Αρχων εΙρήνης, ιηύιρ του μέλλοντος αΙώνος. > Τούτφ αυνφδΑ νυν χα\ δ Αρχάγγελος φησιν 

{βται μέγας, χαΐ ΥΙδς Ύψίβτου χληθήσεται• » 

Οώς .61 ούχ ε!«εν« Έατι μέγας χά\ τί^ς Ύψ{στου, 
Αλλ', Έσται χανχληΟήαεται; ώς χ€ρ\ το9 χατΑ 
Χριατδν Ανθρωκίνου ποθούμενος τδν λ^γον. Αμα 
χαΥδηλών, δτι χα\ γν^σθήσεται τοΙςπΑ^ι, χα\ΊΜ (|αΊΐ, βϋαηι 61 νθ6»Ι)ί8 ηοιηεα 6|ιΐ8 ϋ«•ιιΐιι, ϊά 651.• 
ΒαΙνΑΐοΓ. Πΐ6 6Ηΐ ιολ^υβ ; > ηιηυ••(1ΙχίΜ64 1αί»8 : 
< Α<1ηΓιηΙ)ίΠ8, €0ΐιβί1ίΑΓίι«• 1>6ΐΐ8 ίαηΐψ^ 0αι«1ΐΐ9»• 
ρΓίοϋβρε ρλ€ίβ, Ρ346Τ ίυΐιιΗ βχεοΠ **. > €αΊ ιηιμ 
οοΜΟΐΐλΐ •ΓθΙιιη|6ΐα8 ϋί66ηι :,Ηΐ€ ιιι«|^ιιιΐ• 6γΗ, 
€1 Ρί1ία8 Αΐΐίββιιηί ▼0€ΐ1>ίΐιΐΓ• 
€ Θαυμαστός σύμβουλος , ΙΙεδς (σχυρδς, 4ξρν<ηα^ 

« Οίτος. 0αΐΓ6ηοη ιΐΐ : Εβί ιηιβηυβ βΐ ΡίΙίν$ ΑΙιί88ΐπιΓ; 
1)6116 ν6Γ0, ΕγΗ61 τοο3ΐ)>ΐαΓΤ ΟυΙ• ηοη, ηίβΙ ιΐβ Ιι«• 
ιΐΜΐαίμιΐ6 €ΙΐΓΐ8ΐί 8βηιιοιΐ6ΐη Ιΐλ56(, «ίιΐιΐιΐ ϋ6εΐΑΓΐ|ΐ« 
ςυ» αΙ) οπαηίΐιυβ 6θ|ΐιοΜ6ΐυΓ 61 λ5 6ίβ αΐ ϋιΜα ρπΗ* τούτων τοιούτος υπάρχων χηρύχθήσεται, ώς χα\ ιΙΙοαΙιίιαΓ Ιιι «Ι Ρ>α1υ• ρθ9ΐ6• 6ρ6η6 άΐΜΐ : ^ 1>6<ι> τδν Παΰλον Οττερον λέγειν Ιχειν * ι *0 βεδς έφα• 
νερίώδη έν σαρχ\, έχηρύχθη έν Ιθνεσιν, ΙπιστεύΟι 
έν χ^σμφ * ι ΑλλΑ χα\, ε Αώσει, φησΙν, αΰτφ Κύ• 
ρεος τον θρ^νον Αα^δ του ιεατρδς αδτου * χα\ βασι- 
λεύσει έπ\ τδν οίχον ΎαχώΙ^ ε(ς. τους αΙώνας, χα\ 
γής ρασιλ£(ας αύτου ο6χ Ισται τέλος * » ο^ δέ ή 
βασιλεία «1ς σίΔνας οΟ^α πέρας οΟ.χ £χ8«, δ βεδς 
έστιν αδτός. *ΑλλΑ χαΐ «βίτέρα τδν ΔαΑδ οϋιος 
Εχ«ι,ούχθυν χαΐΆνθρωΚύς έστιν δ αύτδς, ώς .εΐνα« 
τ^ν τεχθησδμενον βεδν δμου χα\ ίΚνθρωπρν, υΐδν τβ 
Αν6ρώ«ου• χα\ ϋδν βεου, παρΑ θεού χα\ Πατρδς, 
ώς Ανθρωιην τΙ|ν ΑδιΑδοχον (ασιλείαν Ιαμίάίοντσ^ 
ώς^Τδ^χαλκροανεχήρυξον 6Ααν^^ν* < Έδεώρουν. ιη6ηΐί68ΐιαΒ& 68ΐ ίιι αΐΓη6, ρπΜΐίοιίι» Ι竧βΐ|ΐΙΝβ« 
ΟΓβάίΐαδ Ιη ηαικίο *'«> $6(1 &4(|ίΙ •η96ΐυ• : • ΟιΙιϋ 
61 Ποιιάηι» 1>«υβ 86(ΐ6ΐη Οα\4(1 ριΐτΊ« ι*{μ8• 6ΐ.ΐ!6^ 
ΐ;Μ2ΐ>ίΐ ΪΗ ()οιηο Ια(ϊαΙ) Ιη^ &ΐ6πΐϋαι, 61 γ6|{οΙ οχιρ» ηαι| 
6ηΙ 0ηΐ3. ι βυ]ιΐ8 4υί(ΐ6πι Γβ^ημηι ίΙη6ΐιι ηοΒ Ι);ι« 
[)6Ι, Ιΐί6 681 1>6α8. 1ρ86 3Μΐ6ΐη 6ΐ 0|(τί(1 ρ«ιτ6ΐη Ιια• 
1)61 ; ιΐρΐιΐΓ Ι4ΐ6ΐη 6βΐ 6ϋιιη Ιιοηιο, Ιΐ» υ ι ρλΓί6ηϋυ• 
811 Οΰϋβ 8Ίιηιι1 6| Ιιοιηο, ΡϊΓιυβ 1>6ΐ 61 ΙιοηιΙηί8». οα- 

Οερία Α 1)60 61 Ά ΡλίΓΟ Γ6|Τί8 ρθΐ68ΐαΐ€^ ςΟΑΙΟ ηΟ' 

πϋηί 8α€66•8θΗ ΓοΓιηςυβί, βίεαΐ νίιΐίΐ 6|.^ ργ«6ΙηΙι 
Ολίιίβΐ ι)ίθ6Π8 : € Αβρ'κ^βΐΜΐιη (Ιοη66 ΐΙίΓοηΙ ρολίιΙ 
•ιιηΐ, 61 Αηϋςυοβ ()ΐ6Γααι 86<Μΐ• 61 6€ρ6 α/αη ηΜτ 
1>ιι» ο<εΐΙ ς«ΜΐΙ ΡίΙΊαι ΙιυιηίηΙι* Υ6ηΐ6|>αΐ••(ΐΐ υ8<|ΐ*4 •• Ι8α• VII, Ι4• •• Ι•». VIII, Ιδ. " |^.„, ο. " Ι Τίιιι. ιιι,Ιβ, 175 ΟΚΒΟΟΙΙΠ ΡΑίλΜ.Ε 175 

λέΙ •ιιΐΐ4|Βαι» ιΐίβηιιη ρ«Γκη11. οΐ ιΐβ ϋΐ βί ροΐββίΑ- ^ γάρ, φηοΐν, Ιως οΐί θρόνοι ΙτέθηΜν χα\ «ιλαιδς 
ΐΓΐιι «ι Ηοαοκιη 61 Γβ^οαιη ; 6]α > τβ^απι ^ΙΟΓηαιη, ήμ«ρών Ιχάθινι * κλ\ 18ου ώ< υΕ6ς Ανθρώπου έρχό- 
«ι ρυΐβ•(ι& β|υ8 3Ι16γΙ ηοιι ϋΐτΐΐΙΐιιςυβΙιΐΓ *^• » μ<νος έη\ των νιφιλών του ούρ^νου, χα\ μέχρι του 

7β ^3ΐλαιου τω/ ήμιρων Ιφθαη, χαΐ αύτφ έβ^θη ή τιμ)) χαΐ ή εξουσία • χα\ ή Ρλ^ΟλΙλ α&του ' ρασιλ&(β 
αΙώνιος, χαΐ βαίιλβΐ Ιτέρφ ουχ ΰπολειφθήσιται. • €οηβ Γ6§ηλΙιΊι &σρ«Γ ΐΙίΓοηηιιΐ 0;ΐνΙ<1, 61 Γβ^ηβΙιίΙ 
Ιη άοηο Ιλ6ο1ι, €«ιηι Ιλθο5 ςυίϋβηι βΐΐ οηιηίοηι ςαΙ 
Οβαιη Τ6Γ6ΐιΐυΓ ρ«ΐΓΐηΓθ1ΐΑ, ΌανΙά &υΐ6πι ρίυβ οακ- 
ηίιιιη Γ6ςυιη ρηηιηβ Γβ(ρΐ3ν6ηΐ, λ 060 26€6ρΙυ» Ια 
Α;;αΐΑΐιι ΟΙιηιΓι Ι|ΐι1 ρ«ΐΠϋΓθ1ΐ8ΐ6ΐη 61 Γβ^ΐλπι ροΐβ- 
!ΐΐ&ΐ6ΐιι III υηυιιι €<β163Ι6ιιι 61 «ΐβηιιιαι ρΗιίοΙραΐυηι 
2οι«]υιιχίΐ• ΥΐΓ^ο ν6Γ0 (ΓΑΐΙο§ί96ίηΐ2, ιιυάίιίο ΐΑΐη 
πονίι Ιλΐηςα6 ά\ψ\η\% «5 ΐΐοβ6ΐο κΐ ΙρΜίη ββηηοηΙ• 

ΐΟοίΙΐίηα• Ι6€11ΐη,..• 616666 60Ιΐ6ΐρίΗ»;•..» 61 Καθίσιι βέ έπ\ τλν θρ^νον ΔαβΙβ, χα\ ^σύζύηι 
ίπ\ τ^ οίχον Ιουιώβ * έπβιβήπ&ρ Α μίν *Ιαχΐιΐβ «α• 
τριάρχης των θιοσιβών Ιιτκν &χ4ντων, ό θλ Δα6\8 
πρώτος άπάντοιν Οεοσεβώς Ομού χα\ θιαρέστως 6ΐς 
τύπον ΙβαοΙλβυσβ Χρίστου * Ις ιητριαρχ(αν τι χβ\ 
βαοιλβίαν ζΐς μ^αν ούράνιον χα\ αΙώνιον συν^^γαγκν 
αρχήν• Ό 31 χιχαριτωμένη Παρθένος των ο&ηβς 
Ιξαισίων χαΐ θ§(ων 6ς ήχουα• του αρχαγγέλου 
πρ^ αΜ)ν ^μάτων«8τι *0 Κύριος μιτά αοδ, χαΐ ΙιαΙοΜ• ΡΠίαοι Γ6{η&η(6ΐη 1η «Ι6ηιαπι ΑΙΓιββΙοιΙ Β ΐ6ο(ι αυλλήψη, χα\ υΙ&ν ΙξΕίς, τ6ν βασιλιΟοννα τΑν Ρίϋηιη : ι Οαοιηο(1ο, ιίΐ, ίΙοί 1«ΐο<1 ! ςαοηίλη γΐηιηι 
1160 60{ΐιο&6ο; > Η66Ι 8ρ!ΓΊΐιιαΐ6ΐηη!ηιΙ<6θΓροηϋ1>υ9• 
ΐ|υ6 ρο88ΐοιι11)ΐΐ8 •υρ6Π0Γ6ΐιι ηιίΐιΐ ηυηϋαπι ιίΓβΓίο « 
Ι1ΙΙ16Β ηΐΐιΐ ΚΜ|ΐΐ6η» !η νΐ6Γ0 οοη66ρϋοη6ΐιι, 61 ι^γοτι- 
ιϋ(3ΐ6ΐιι 61 ρΐϋιιιη ςυχ 6οη66ρϋοη6ΐη §οςΐί6ηΐιιτ ; 
ςιιοιηοϋο βτ^ο ηΙΙιΙ 6ηΐ ίβίικίι ςασηί^ηι τΙγβιιι ηοη 60- 
ΐηοΜο! 8Ι6 Γ•ΐιΐΓ Υιγκο, ηοη ςυί• ηοηιΐυπι 6Γ6ι16!μιΙ, 
90ά ςαΐη ιΙίθ66Τ6 ςαιιιιίσηι ροίβηΐ» ΐ|υοηιο<Ιο γ6ι βο- 

?6Ι, 60η6αρΐΜ6ΐΜΙΙ. ΡΓ0ρΐ6Γ6• «ΓΰΙίΑΟ^οΙίΙβ ιϋ 6Αΐη : 

€ 8ρΙΗΐιιι, ιΗ, Μΐη6ΐο< 8υρ6Γν6ηΐ6ΐ Ιιι 16, 61 νίπα• 
ΑΙιΙηΙηιΙ οΙκιαιΙιηΐΝΐ ιϋ>1 ; 1<ΐ60 <)ΐ ςυο<1 η•866ΐιι? 
•ηηβΐηη το6α)ι1ΐηΓ ΡίΙίαο Μ• ι Ιλίη (|αυ6πι »ιιη 
€13 6•, ΙηςηΗ» ο ΥΙγ^ο* ρΐ6ηΐ(|υ6 (πΐία. δρίπίο• αΙώνων του Υψίστου ΤΜν • ι Πως Ισται μοι, φηοΙ» 
τούτο ; Ιιη\ Μρα οΰ γινώσχω• > £Κ γ&ρ 3ΐα\ 
ικνιυματιχίν Αγαν, χα\ σαρχιχων ικαθέ^ ύιηρανφ^ 
χισμένον μοι χομΙ(εις τό εΰαγγέλιον» Αλλ& σύλλΐ)ψ(¥ 
μοι λέγ•ις έν γαστρί, χαΐ χύησιν χαΐ τΑχον, χα\ τ6 
ΚοΙι προστίθης 1π\ .της συλλήψεως * «ως οδν Ισιοι 
μοι τούτο ; έπιΐ Ανθρα, φησίν, ο6 γινώσχω. Τοΰτη 
31 φησιν ή Παρθένος ούχέτ* Απιστουαα. μαθείν 31 
τ6 «ρΑγμα χατά τ6 3υνατ^ ώς Ιχιι ζητούσα * 3ιΑ 
τούτο χα\ ό Αρχάγγιλος πρ^ α^τήν, β Πνιύμα. ψψ 
σίν» Αγιον (πελούσεται ϊιλ σλ, χα\34ναμις *Υψ(στοΐι 
ΙπισχιΑσει σοι * 3ι6 χα\ τ& γεννόμινον Αγιον χλη- 
Οήσεται ΤΙ^ Θεού * > Αγία μέν γάρ ιΐ σΟ» φησΙ» ΐοηιοη ΜΒ6ΐη8 •»ρ6Γν6ηί6ΐ ίη 16 ρ6Γ «ηρΐίυβ Μΐιοϋ χχ\ χεχαριτωμένη, Παρθένε • Πνεύμα 3έ πάλιν Αγιου ΐ6αϋοηΙ§ Ιη€Τβαΐ6ηΐηηι» (ηϋηιβηο 61 ρπρριηηβ Ιη 
16 Μ ορ6ηΐΙοη6ηι , 6ΐ νΙΠο» ΑΙιΙεβίαιΙ ο1>ϋηιΙ)η* 
Μι ΐΙΙιΙ ιΐηιυί €ΦΓΓοΙκ>ηη8» νΙ(|α6 οϋοηι1)Γαϋοοΐ8 61 
σθ€ΐ6ΐ»ΐί8 Ιη 16 ίιιίοΓηιη» Ιιοηι•ηΙΐ8ΐ6ηι, 86υ ηΐ ίια 
4ΐ€αηι, ίΐίοιΐ ςαοϋ ηοκβίιιτ •8η€(ιιηι» ΟβΙ ΡίΙίιιιη» 
ΑΙιΙμΙοιΙ νίηοΐ6ΐη Ιιαοιιιηι ίοΓηιιι ^η^υ|αη)• Ναηι 
«666 £ϋΜΐΐ6ΐΙι €0{η«ΐι Ινα 9 1ί€6ΐ Ιη εΐιήΐί- 
ΙΑΙ6 ΐοΐα τίΐΑ Ιηιιεαοΐιι» ηυμ6 ίη 86η6€ΐυ(6 οχ 
»ο1α 06ΐ νοΚυηϋΐ6 ^I^υη £θΐΐ€6ρίι, ι ςυία ηοη 
6ΠΙ ΙηιροιείΙ>ί1β «ρυιΐ Πβυηι οπιηβ ν6τΙ>υηι• > 
ΟνίιΙ Ι^ίΙιΐΓ ρθ8ΐ ΐαΙΙα Υιγι^ο ||[ΓΑΐίθ8ΐβ«ίυι• οιά 
ηυΐΐα ρΓορίβΓ σιπηι 6υιη Ι>60 6οιι1υη6ΐ1οη6θΐ οοη- 
ίβιτί ροΐ68ΐ? ΙίνΓυπι •ι! Οβυηι €υΓΓίΐ 61 ρ6Γ οη- 
ϋοιΐ6Πΐ α<1 ίρ&υηι ίηΐ6ΐΐ(1ίΐ, 8Γ€ΐιαη{6ΐηηι 80Γ&;α : δΙ 
δρΐηίολ, ηΐ οίβ, Μΐιαηε 8ΐιρ6Γν6ηΐ6ΐ ίη ηΐ6 ςυί 
ηΐ6ΐιη η3ΐηΓ•ηι ριΐΓΐϋοβΐ 61 60ηΗηη6ΐ ιά Γβ6ΐρΐ6η- 
<Ιυηι Μΐυΐ8Γ6ΐη ρ^Πυιιι, βΐ νίηυε ΑΙιίΜίωί ιιΐ6 
ο1ιυιηϋη1>11 &(1 6ίΓθΓπΐ:ιη(1ϋΐη ίη πΐ6 866υη(1υηι ϋυ^' 
ΐηίΒΐη!ΐαΐ6ηι ϋΐυιη ςηί 6»! ίη ίοηηι 06ί, 61 6ίΒιι§[6ΐι- 
^πι 8ΐη•ί 8€ΐιιίηο ρΐΌΐβπι, 81 ιιυο<1 ηΐ866ΐυΓ 6ΐίΙ 

8ΐη€ΐυΜΐ9 61 Ρίΐίυ:» !>€& 61 Ι)6υ8 61 Γ6Χ 86ΠΙ- 

ρίΐ6ηια8, ηοη 681 6ηίηι ίπιρο88ίΙιΙΐ6 ορυά ίΗ:υηι 
υηιηβ Τ6Γΐ>υηι : ι Εοι-ο «ηοΊΙΙ» Οοιηίηί» Ααι ιηϋιί 
866ηηϋηιη νΰΓϋηηι Ιοηηι• • £| (1ί8ε688ίΐ λη^β- 
Ιαε •λ> 61 Γ6Γιη(|α6η8 ίη υΐ6Γ0 Ιΐίίη8 ΓΟΓροιί 
£ΐΜΐιΙυη«ΐυηι• οηιηίοηι €οη(ϋιθΓ6ηι, 6ΐ ριτ ίεΐιιηι 
6θΐι)αΗ6ΐ1οη6αι €αΙ ηιΙηί8ΐπιτίΐ ΐ8Γ|Ηυ8 πιοηϋο 
8αΙιιΐ6ΐΝ• 1ι• Μη6 ΙβοΐΜ ρ6Γ 60 <|υβ νΐίΐίΐ 61 (πελεύσβται 1π\ σΐ, 3ι* Αγιασμοί προσθήχης υψηλό- 
τερα;, ΙτοιμΑζον χα\ κροχαταρτίζον τήν &ν σοΙ 
θεουργίαν * χαΐ 3ύναμκς Ύψιστου ΙπισχιΑσει σοι» 
συνεπι^Ι^νννσά τε Αμα χα\ 3ιΑ τη; έν σοΙ έπισχιΑ- 
σεω; χαΐ συνάφειας έαυτ|| μορφουσα τήν Ανθρωκό* 
τητα, ώ; είναι τ6 γεννώμενον Αγιον, ΤΙδν Θεοΰ,3ύ- 
ναμιν Υψίστου με μορφωμένη ν χατ* Ανθρωπον* 
ΙθοΙι γΑρ χα\ Ελισάβετ ή συγγενής σου στείρα τ^ν 
Απαντα βιανύτασα βίον, νυν Ιν γήρ?, ΘεοΟ βου- 
λΐιθέντος, πχρα3^ως χυοφορεί, δτι ούχ Α3υνατήσει 
παρά τφ βιφ πΑν ^ήμα• Τί οϋν ή χεχαριτωμένη 
πρ'>ς τχυτα Παρθένος, χαΐ τήν σύνεσιν θεία χα\ 
ΑπαρΑμιλ)«ος ; Πάλιν πρ6ς τ^ν Θε6ν τρίχει, χα\ οι* 
ευχής πρδς αύτ^ν Ανατείνιται, πρλς τ^ν Αρχάγγελον 
λέγουσα ' ΕΙ Πνεύμα, χαθΑ φής, Αγιον έπελεύσιται 
Ικ' έμλ, τήν Ιμήν φύσιν Ιτι χαθαίρον χα\ Ινισχύον 
3έξασθ3ίί με τ6 σωτήριον χύημα * ει 3υναρις *Τψ!- 
στου έπισχιάσει μοι, μορφουσα χατ* Ανθρωπον Ιν 
Ιμο\ τ6ν Ιν μορφΙ) ΘεοΟ 6ντα, χα\ 3ημιουργο&σα λο- 
χιίαν Α^πορον • ε( τ& γεννώμενον Αγιον χαΐ ΙΠός 
βεοΟ, χα\ Θε^ς χα\ βασιλείς αιώνιος * ο6 ^Αρ Α3ο« 
νατεί παρ3^ τφ βεφ πΑν ^ήμα * « *Ι3ου ή 3ούλη Κυ» 
ρίου * γένοιτο μοι χατΑ τ& ^ήμά σου• • Κα\ Απήλ- 
θεν Απ* αδτής δ Αγγελο;, λιπών έν τ{| γαστρ\ ταύτης 
σώματι συνημμένον τ^ του παντ&ς ποιητήν , χαλ 
3ιΑ της έν α6τ|| ταύτης συναφείας, { 3ιηχ^η« 
προξενήσας τφ χόσμφ τ^ν σωτηρίαν. 05τω 31 χ•\ 
Έβεΐας 3ι* ών ήθη χα\ μαχαρίως ήξιώθη «αθ€ΐν Ιν- •^1)40.^11,9, 15,14. ΓΓ7 

«ργώς ι:ροΟπΙγρ»|«ν* οδ γ&ρ άμΙβ^ς Ιώραχι τ^ν Α |μΓι ΓοΙίοίΙβΓ ι1ί]^ιΐ2ΐΐυ§ β&ΐ ροΗικΙιΙβ ιΙΙιι Α2;16 ονοιι• Ζι^φ€\μ &χ του μτ* ούρ^ν νοητού 0υ«ιαατηρ{ον 
τ* ν &νθραχα λαβ^τα * βιά γ&ρ της λαβίδος τούτον 
Ιλαββν 6 Σ<ραφ€\μ, δι* ής ΐία\ των αύτου χ€ΐλΙων 
?.4ατο, τ^^ν χόΛαρσίΐί διδούς• Τούτο β* ξν τ6 της λα- 
€ίδο; έχλίνφ τφ μβγάλφ Οιάματι τβιτν^ν. δ Μωττ,ς 
Ιώραχι, Ρ^τονέχ«νρ^ήμμ<νην χα\ μ)) χβταχαιο- 
μένην. ΊΙς V ο(^ ο&ν, ώς ή Ι1αρ0<νομήτωρ Ιχβ(νη 
ΧΛ ή βάτος χα\ α&τη ή \α€1ς Ι«τιν, Ιν έαυτ^ τλ 
%ίΧοη «ύρ ά«υρποΑύτ»ς βυλλα^υβα, χ&νταυΟα 8ια- 
ιιονήοαντο; Αρχαγγέλου τ|| συλλήψκ, χα\ τίν α^ 
ροντχ τΙ^ Αμαρτίαν του χόσμου δι' αδτης συνάψαν- 
«•ς 77 ^Φ 4ν6ρω^^φ γένβι» χχ\ 5ι& της &ιοο^^• 
«Μ ταύτης αυναφ«ίας ήμ41ς ιηριχαΟάραντος ; Ούχ- 
αδν 4 ιηρβινομήτωρ αΟτη μ^ μιΜρι^ν Ιατι ^ 
χτΐ9τ11ς χα\ άχτίστουφύσιως» Χβι^ αύτ^ν ιΓαονται του 
Αχοβρήιοιι χώραν 8«οι δΙ) γινώαχουσι θιδν, χα\ αύ-- 
«)|ν Αμνήοοιί^ μ<τ& θ<6ν Ισοι τ^ βιδν δμνοΰσιν. 
Αδτη χα\ τΰν «ρλ αύτης α1τ{α, χα\ τΰν μ<τ* αύτ))ν 
ιιροβτάτις, χα\ τών αΙ««ν£(ιΐν κρδξκνος. ΑΟτη των 
ικροφητων ύ«Μ(βις• τΰν Αποττόλων Αρχή, τών 
μαρτύρων Ιδρα(ωμα» των διδασχάλων χρη«{ς. Α5τη 
ν&ν έ«λ γής ή Μξα« των χατ* οδραν^ν ή τιρπν^;, 
«% «Αβης χτίαηις Ιγχαλλώχισμα. ΑΟτη χαταρχή χα\ 
«ιΐγή χαλ ρίζα τ^ ΑκοχβιμΙνης ήμΙν Ιν οδρανοίς 
Αλχβος * Ι^ς γένοιτο «άντας ήμ^ Iπιτυχ•^/ τα7ς 
βΦτης 6ι:έρ ήμων κρ«β6«(αις βίς δ^ν του «ρ^ α!• 
ύηη Ιχ Πατρ^^ γβννηΟΙντος, χαΐ Ιιι!" ΙοχΑτων αΙ• ΐυπΑ β€Γίρ86ΐηΐ• Νοη βηιηι νΙιΙΗ $€Γ«ρΙιΙιιι Ιριιιηι » 
^ΐΒίβιϋ ςΐΗΧΐ βχΰθ|ίΐΑτΗ ιΙιαηΐΜΐο είτΐιααβιιι %\»€ 
Ιηβΐηιιηβηΐο λοτίρ'ιρηίβοι» Ολοι •€€6ρΗ ίοκίρβ 8^• 
ηρΐιΐιη ίΠπίΒ €.ΐΓΐ>οηβιη ΐοϋ|Ιΐςιια ρτνρΐιβίαι 1•» 
1>Ίλ (|ΐιΊΙ)ΐι$ ηιυικίίΐΐλΐιι •ΐΙοΙίΐ• Αΐι Ι•ΐι ίοΓοΙρβ ηοα 
4ίβ€ΓβραΙ>&ΐ ιηβ^ηιιηι ιΙΜ •ρ€€ΐ«€ΐι1υιιι ςαοιΐ νΐϋα• 
ηΐ ΜογΜ$ : πιΙηιπι Ολίηηι• •ηΙ«ηΐ€ηι ιι«€ ΐαηΜη 
€οη•ιιιηριατη. Ιβα ΐ|αΙ• ηοη ΙηΐβΙΙίριΐ ηηοηΐβοι ΠΙα 
Μ^ΐβΓ ΥίΓ{ο ηιΙ>ο €1 ΓοΓαρβ ρηκΑριη^λίαΓ» οιιιη 
\η υΐβΓΟ ιΐίνΐηαιη Ί(ηβιιι •Ίηβ ηΐΐο ιΐ€ΐηαιβιιΙο €θη• 
εβρ^πΐ» €θηΰ€ρΐίοιπ βΐί&ιιι ιιιΙηί•ΐηιηΐ6 λΓΓ.Κι»ιΐ(€ΐο 
ςιιΊ Ιιιιιιΐλΐιο (οηβΗ £οη]ιιηχΗ ΙιΙααι ςαί Ιη ΙρΜ Ιοί• 
Γιΐ ρβοε»!• πιιιικΠ, βΐ ηο« ΙηΙα Ιηθΐ4ΐ)Ι1ί €0ϋΙ«ιιι- 
ΐίοΜ ιηιιηιίΑνίΐ! I|ι7|ιι^ ΠΙι υΙγ^ο •ίιηυΙ €( ηιΙβΓ 

§θ1ΐ 6•Ι ς«12Ι»Ί €θα0ΙΐΙ§ ΙΟίαΤ €Γ6«1•ΙΙΙ 6Ι ίΑ€Γ«11«Ι0 

ηβίαηιη; ΙρΜίη κίβηί «ιρίβηΐβπι βιιαι ΐ|θί Γλρί 
1Ι0ΙΙ ροίθ&ΐ €|ΐι{€ΐΗΐι§υ6 ΙΙμπι «ο^οΜεχη!, 1ρ§«ιιι 
ροβΙ Οευιη εοηοίηειιΐ ςιιίεοηηυβ Οβαιη εοοάηιιηΐ. 
ΙρΜ 6<1 βΐίλπι ρ6Γ (|υ&η ιηυηόα• Ιυιιι'»ηΐ6 ΐιιαι ροιΙ 
6ϋη 1>€ηββ€ΐχ Γβεβρίΐ ; Ιρι^α «ΙβπίΑ {λοιΗι ΙιιιγΗυΓ ; 
Ιρβα ρΓορΙιοΓίΒΓαιη πιαίεΗ^, ιροϋοΐοηιαι Γ6|(ιια, 
ηιΗΤταηι ΓαΙείιηεηΐιιοι, ϋοείοηιιιι κϋββ. ΙρΜ ΐβΓ- 
ΓβηοΓυηι |1θΓΐλ. ϋθ^6•Γιιιιη Ιβΐΐϋι» ιιΙιτ6ν«» εηα- 
ι{οιι1• ΟΓΜίηβιιΐηιη. ΤρΜ ρΗηοΙρΙαηι ϋ η41χ ικ» 
ρΐΑοοιιΓι» βροΙ €(Βΐ«•ϋι ςαλίη ηο» οοιηβ• εαοΜ^αΙ 
4οιΐ€ΐυΓ ΠΠυβρΓΟ ηο5Ι•$υρρ1Ί€λΐΙ•ΜΐΙ^•ΗικΙο?{αηι 
ηΚιι• •ηΐ6 ΜΟΙίΙλ λ ΡΜΓ6 8βιιίιΙ»6ΐ ΒοτίΜΗαί• μβ- 
&{ χύτης βαρχωδέντος Ιηβου Χριατου του €ΐιΙί• θΐ {ρη Ιηειπιχίΐ Ιββο ΟΙιΗβΓι ΟοηιΙηΙ οαϋΗ 

Κυρ(ου ήμων * Δ πρέκλί κβαα δόξα, τιμή χα\ προσ- (]• αιί οπιηΐ• ^ΙοΓίη, ΙΐοηοΓ Η α<1οπαίο ιηκιο Μ Ιη Μ»- 

«δνηαις νυν χα\ αβ\ χα\(Ες τοΙς αΙωνας των αΙώνων. αιιία ΗΜυΙΟΓοαι. Απιαα* 

•Αμήν• ΟΜΙΑΙΑ !£'. 

β Καιρφ δ€χτφ ΙχήχουοΑ σου, χα\ λν ήμέρ^ 9ω• 
X1^ριας Ιβοήδηβϊ αοι, • διΑ του Όσαΐου «Ικβν δ 
βϊός. Κά>Λη οδν σήμιρον τ6 Αιηατολιχδν Ιχ<7νο . 
«ρ^ τήν ΰμιτέραν ΑγΑχην β(χ«Ιν * ι ΙδοΙι χαιρδς 
(ύτκρδσδβχτος, (δοΐ» ήμερα αωτηρ(α%* ΑνοΟώμιδα 
αδν τΑ Ιργα του «χό^υς, χα\ λνδυοώμιδα τΑ δχλα 
«00 φωτδς, ώς 4ν ήμέρφ (ύαχημ^νως ιηριίΕατήοω- 
μαν * • Ι^ΠΓ^'^ Τ^Ρ ή ^(^^ σωτηρίων του Χρίστου 
«αδημΑτων ΑνΑμνησις, χα\ τ6 χαιν^ χαΐ μέγα χα\ 
ιηΜυματιχ^ ΠΑαχα, τ& της Ακαδβίας βραββίον, τδ 
του μέλλοντος αΙΔνος προοίμιον, χα\ προχηρύττιι 
«ουτο ΑΑζαρος, &χ τών ^υ χιυδμώνων έπανιλθών» 
χα\ φωνϊ χα\ προστΑγματι μόνψ Θ€ου, του ζωη; 
Ιχοντος χα\ δανΑτου τήν Ιξουαίαν» τιτραήμιρος 4χ 
νβχρων ΑναβτΑ^• ΚαΙ προανυμνοΟσι Μίδις χα\ 
λαι6ς έίχαχος Ιιιιιινοί^ του δ&ίου Πνβύματος τ^ν έχ 
•ανάτου λυτρούμινον. τίν έξ (δου ψυχΑς ΑνΑγοντα, 
«δν φυχί χα\ σώματι ζωήν Αίδιον χαριζόμινον• Εί 
%ίς οδν 1δέλ(ΐ ζωήν« ημέρας (δείν ΑγαδΑς, παυσΑτω 
«ήν γλώσααν αύτου Απδ χαχου, χα\ χ«Λη αύτοΰ του 
μήλαλήσαι δέλον • ΙχχλινΑτω Απδ χαχου χα\ «οιησΑτω Η0Μ111Α ΧΥ. 

ί ΤβηροΓ⠕倫ρΐο βχιιι^Ινΐ Ιβ, οι Ιη 4Ι« ηΐοϋ• 
α(Ι]ατ{4«, » <ΚχΙΐ ρβΓ ΙμΙαοι ΡοιηΙηιιι **. Ιαναί βιγο 
ΙιΟίΗ^ »θ νΜίηιη εΙιαΠίλίοα Ι»1α(1 αροβίοΗεοπι ιΓ• 
ί«Η : « Ε€€6 ηιη€ Ιβιηροο ιεε«ρϋιΙ)Ί1«. €εεβ ηαηι 
ϋία• ηΐαϋ•, &Ι»]ΐ€ΐ•ΐΒΐι• οροη Ιβηβύηηιπι αΐ Ιιι- 
βαοηιιίΓατΒΐ• ΙυοΙι, ΐαηςιιιΐΒ Ιη ιϋβ Ιιοηββίβ 2ΐιιΙ)υ- 
Ιβιηιιο **. • Αρρτορίηςαλί βηίπι Μίαίιιίαπι ΟΙΐΓΐβΐΙ 
ρ8Μΐοηυπι ιηβιηοΗ&,ιεϋο^ΙΙιιονιιιη αϊ ιη•{ΐιυιιι βίορί• 
^ ΗΐιιαΙα ΡίβοΗ», ρ»οί• ρτβΐΐααι, ΓαΐυΓΐ ιβΒειιΓι ρΐδηαο ; 
Ιιοε ρΓΟοΙιιηίΐ ΐΛΐίΓυβ β ηιε<1ίο •6ρυ1ΐοηιπι ίη ίο- 
ίβηιο βοΓ^βΐ!^, 6ΐ τοεβ ουΙοςυβ ]ιΐΜα €Ιιη»ιΙ νίι» βΐ 
ιηοΓϋι ίιηρϋΓΐο |{>υ<ΐ6ΐιΐί9 ηοαίτΐιΐυοηυ» βχ ιηοΠϋ» 
Γβνοηίοβ ; ρΓοεΙηοηΙ ραβΗ βΐ Ιηηοεβηβ ΐαΛ• 8ρΙ- 
πΐυ Οβί ιβΒΛΐ• ηιοηΐ• νίείοηιιιι, ιηίιηίΓαιιι οχ Ιιι- 
ΓβΓοοιαβοίΐΑΐοκηι» αηΐη» οίεοΓρυΓΐ ?ίΙ«ιιι «ΐατηΐΜ 
Ιιφεηίβηι• δί ςυΐι νυΚ νΚιη . ({ιΠ^ϋ ιΐίοβ τΙθοΓβ 
1>οηο8, ρΓοΙιΙΐΜΑΐ Ιίηι^ιη ινιηι « ιηαίο, εΐ Ι&ϋί^ ε]»• 
ηβ 1ο<|ΐι•ηΐαΓ (ΙοΙαιη» όίτβΠλί α ηΐλίο €( ίαείιΐ 1>ο• 
ηαη •'. » Μ:ι1ϋΐιι νβιιΐΗβ •βΓτΙΙπ•, βΐ εΙ^Γΐβίαβ. «Ι 
όίιιοΐυΐΐο, ηιβΙοπι •ϋΗ ευρΊάο, ανλΗϋα βΐ ίη]η$ΐΙΓι•, 
ιηαΐηαι ταΐΛ ιΙογΙϊ, εοηΑϋοηϋ^ «Ι βυρεΛί». Οίνβτ- •• Ια. χΜΐ. β. •• Π €θΓ• τι, % ; Βοβ. χιη. !«. ^ ^^Ι ϊ^^^ηι, 15, 1$. η» σΚΕβΟΗΙΙ ΡΑIΛΗ^Β. Κ9 

ΐλΐ €Γ^ ςυΐονηςίιβ α& Ιβΐίβ ιηηΓιιβΐ ορ^Γβΐυτ Ικηιιι. χ 'Λ Αγαθόν. Καιάτν οΟν γ^αηρ^|α^ία ιμΛ μέθη χα\ ΚΜ^ χίΜοβοξΙα, ^σίτιΚ *«* ύι«ίηιφβη^α. Τϊχ- 
ΐίλινάτ^ οδν ΐΒ9ς ά'ίΑ των τοίούΜν ΐΜοΑν, μ*^ έργα- 
ζέσ6ω ιά άγαιθ(1. Τ(να ταύ«ά; Τήν έγ)(^Αχ»(αν. νΙρι 
νηστεί«ιν» ν^ ^σωφροσύνην, %^ διχ«ιοούνην, τΐ^ν 
Ιλεημονυνην» τ^ μακροΟυμΙβη^ τήν ^Ιγά9Π)ν, τΙρί 

ΟπΙρ ήμων &μνου του 6^ο6, χοΑ λάβωμιν ΙντώΗν 
τ^ν4/&^α6ώνα τη; &φθαρσ(α^ «α\ φυλλξωμβν ΐΜ(ρ^ 
έαντοΤς εΙ; ΐϋληροφορίαν της έν ο(»ρα:^Ις ήμΤνΙιιηγ^ 
γελμένης χληρονομία;. *Αλλά δυνάνυσίον τ^ &γβι* 
θ^ν^ χα\ α| άρ$τα\ 78 βυοτχολώτβραί ιΙ(»& τ^Ιτν χ«- 
χιών. Έγώ μέν οίτχ όρώ τοδτο, χα\ γάρ ι^λεΕοτκ 
«ύτόθεν Οφίβτα^αι 1:6^/00^ ό μέθυσο; χα\ άχρατ^ Οιΐ9Βΐι:ιηι? Τ«ιιιρ6Γ»ηΙίαιη, ]φιι!ηηι.0Α8ΐίΐ2ί£θΐ, ]θ'• 
»ΐΙ:ί»ιη, «Ιϋ^ωοε^η^ηι, κβηβΓΟβίι&ΐβαΐ• οΙΐ3πΐ&ΐ6|»» 
^ιιιηϊ1ί(&ΐ6ΐιι« μ( ϋι$[ΐΐ6 ρ2ΐ(Ίοίρ«$ &]ιηυ$ίιηιηο1αϋ ριτρ. 
ιιοΙ)Ι$ 92^ί ^' ^-^ ί^^^ »υιιι&ιηυβ 3γγΙιμ ΙοιπιογΙαΙη 
18(1» ΐ|αΜ ίο ηοΚ)ί5 86Γν6ηιιΐ8 €ΐιιΐ) Πγιιιι βρβ ηοΙ)ΐ» 
ίη οοβΗ• ρΓοιηΐ883Β Ιι«Γ6()Ιΐαιί8. 8^ ηοαηβ ρ6τ«Γ« 
4ΐΐιυιπ β$ΐ 1)οηυιη, νίΓΐυΐββςυβ ηοηηβ νΗΐΊ8 (ϋ(Π<^1»σ• 

Γ08? Ε}ίΟ ίΐΑ ΟΟη 86ηΙ»0• Ρ1ΐΙΡ68 ΟαΐΗΙ ΙΟΙϋΓλΙ Ι8ΐ)0• 

Γβ8 6^^^υ8ιι8 ςιΐΜη τιγ Ιβιιρ 0Γ()ίΐιι(υ5, ρΙιΐΓ08 Οα- 
Ι^ΐίΟΗΟβ «ι^ι^Ηΐ Γ«€Ι« οοιηρο8ίΙ«ΐ8 , ρΙυΓβ8 <)ίνίΙί4Κ 
•ρρβίβηβ ςυλίη 8ΐιΐη€!6ηιΙ €0ΐιΐ6ΐιΐυ8. ρΙυΓ68 {ΙοΓί»ΐ|ΐ 
ςαβ !ιΐ(Ιυ8ΐπΓ «ιηΐιίβηβ ςυ&ιη> Ιη οϋβουπίαΐβ. ώδ• 
(608. Υ«:πιιη οαιη ρπορίβΓ ιιοβίΓλίη ιηοΙΙΙϋβαι ηβ« 

1ΐΐ8 ίϋαΐοίΠΟΓω νί<Ιβ»Ι)1(ΙΓ νίΓΐΙ1ΐ68 , νί ηθ8η)6ΐίρ8θ• 
ΓιηΗ||^»ιΐ)υ« ; ι (1«|;ηαίπ οοβΙαΓαο), οΗ Οοιηίηυ», τίηι Β «(ομ Ιγχρατους, χαΐ ό άχέλαντο^ του σωφρονουντο;• 
ΙΜΐΙΙΐυΓ». βΐ νίοίβηΐί Γΐρίνηΐ ίΐΐυίΐ *^ ι χα\ 6 σ-Λύ^ω^ ηλουνιΐν του &υ αύτ^ρΐίΐίφ (ώντο^ 

χα\ 6 Μξαν έαυτφ περιθέσΟαι ^ητώντου έν &φαινεΕ^ βιάγοντο;. "Άλλ- έπβΐ 6ιά <1ιν Ι^μιτέραν ή^χΑ6βιβν 
Ιυ^τχολώτεραι ήμ?ν φα^νοντα» α( &ρ^αΙ, βιασώμεΟα ήμ2ς αυτούς * ι Βιαβτή γάρ Ιβτι, φην^ν δ Κύ^(ος^ 
^^ ^Λοι^ΐα των οΟρανών, χαΐ βιααταλ Αρχάζουσιν αυτήν, ι 

||{ηιΐΓ 8€ΐΙιιΙΙΐ»ΐ6 61 (1Ηΐ{6ηΐί3 ορικ 681 ηο1)ί8 ί11υ• Σπουδής ουν ήμιν ιΛαι χρεία χαΐ προσοχής. έν« 
λίτϋιιη 61 ίη|^ΐθΓϋ8, £ΐιΙΐ6Γη8η(ίΙ>08 61 {οΙ)6ηΐ8ΐί8, δ^ξοις τι χά\ άδόξοκς, Αρχουσι χα\ άρχομένοις» 
ιΙίνίΙίΙ^ιΐ8 61 ιη6ΐΐ(1ίϋί8, «Ι ρητ§8 €υρί(ϋι&ΐ68 »1> »ηί• 
ηιί• οΐΜίΓΐ .υιιονι^Αηιιιβ 61 ίβίοπαιη Ιοοο οηΙίΔβαι 

ΙτΗΐΙ^ΙΙΐϋ 1θ86Γ3ΐαΐα8. Ι;ΐ6ϋίΐ1ΐ λ^ΓΙβοΙβ 6ΐ 8υΐ0Γ 61 8ΐΓΙ1- 
€10Γ 6λ 8&ΓΜ)Τ 6λ Ι«?Χ(0Γ^ ΟΠ) 68 00141100 ^υΐ ΓΓΟΟϋβ 

•ιμ1ογ6 8ΐΐ8Γυιηςα6 ιηαηυιιηι ΙαΙιοΓΟβΊΙιί οίΚ>αηι «οιη- 
ρλΠΐ^ ι 8ΐ €0.06αρΊ8€6ηΐίλΐιι (ΙίνΗίλΓαιη 6Ι %\οή» 
Η αιοΐϋϋοΐ ιι[ι 8ηίιιι& οοθίφοιηΙ» ν6Γ6 1»69ΐί 
Μΐηι. 3*9108 .6οΙαι βυιιΐ ρ8υρ6Γα8 ςνοπιηι 68ΐ γο« «λουσίοις χαΐ πένησητ» ώστε τά «ονηρΑ «ά•η ταυτΑ 
της οΙκε(α< άπώβαΟβι ψυχής χα\άντ»ιβο«χίααι ταύτι^ 
τ6ν τών αρετών χατίλογον. Κα\ 6 γεωργέ γάρ χ»\ 
ό σχυτοτόμος χα\ 6 οίχοδόμος χα\ 6 ^«της χα\ 6 
υφαντής, χα\ Απλιν ι^^; ^ 8^* οίχείων πένων χα\ 
τής *ιΛ τών χβ*ρων εργασίας ποριζίμενο; τδ ζ!|ν, 
ΙΑν τήν έΚίΟυμίαν τον ικλοότου χα\ τής Μξης χαϊ 

. . ^ __ τής τρυφής &π& τής οίχείάς 1χ$ά)^9ΐ ψυχή^ι ^^* 

§ηαιη €(Β!οηιηι. ΙιΙοο Οοιηίιιαβ άβ ΙΙΗβ : € Β6»Γι , ^ τως μαχάριοι * Λτο% γάρ είσιν οΙ ητωχοί, &> έστιν ΙηςαΙι, ρ8ΐιρ6Γ68 8ρίπΐυ **. > ΡΑυρβΓ68 8υΐ6ΐη βυηΐ 
αρίιΐΐυ ςυί 8ρίηΐυ 86ΐι «βιοιο ηιο<ΐ68ΐο ιΐ6€ %\οτίΛ 
ϋβανοίαρί&ΐιιιη ϋυρί(ϋΐΑ46 ίιτβΐΐιοι 1ίΙΐ6η(6Γ ρ«υρ6Γ- 
Ιΐΐβιιι ΑΐιιρΙβΰΐυιιίαΓ, γ6ΐ 6«ιη , «ί ΙυνοΙυηίΑΓίΑ 8ΐΙ , 
ϋ1κ;ηΐ6Γ «ιΟέΓΐιηΐ. Οίνίΐββ ν6Γ0 61 «{«ΙϊοΠβ &(ηϋ6ηΐ6• 
^ α^Αυΰ&ιιι •οιΙ>ί6ΐιΐ68 |1οΗ8ΐη ^ ςηι ίβΐ» ρΓ0Γ808 
αΐρΐ6Α| ()^46Γί8^ •€6Γΐ)ίθΓΐϋΐΙβ 6οη6ηρί866ηΐϋ> ίη* 
κ€ηη6η(6Γ»η 9(ΓΊοΐίοΓβ56( ρΙ«ΐΓ68 οΐΜρβτίοτββιΙί&Ιιοϋ 

1(Ι(|ΙΙ608 >|Ι0ί(ΐ6η(• ΝμΙ (Ιί(68€6ΙΙ<Ιί 60ΙΙ6Ιΐρΐ8€6ηΐΜΙΙΙΙ 

4ίΐαΙμ8 ηοη ϋίιηίιιΊΐ,. 86(1 ροΐίυ& ιυ|;6ΐ,, ρΙιίΓα ςυΜ8 

ρΗαβ 6Χρ6|βΙ18• 什 61 νοΙ|ΐρ1ΐΙθ8Ι18 61 λΥΜΤαβ 61 Ο»- 
(ίϋοεαε 6ΐ4ίΜθ!«11Ι8» 6Χρΐ6ϋβ 8αί8 60Β€Ιΐρΐ86(^Μ•, 

μίΜ ροϋιιβ »€6Ηΐ4αια, 86(1 ηυοςοΑϋΐ Γ6ρυ^ίλΐιΐ, ή βασιλεία τών ουρανών * 6ς6 χα\ 6ιί τοΟς το-4ύ• 
τους 6 Κύριος* < Μαχάριοι, φησ\ν, οΐ πτωχοί τφ 
πνεύματι. • Πτωχοί 5έ «Ιαι'τ^ πνεύματι οΐ βι&τ6 
άχύμπαστον χα\ άφιλύδοξον χαΐ Αφίλήβονον τοό έαυ• 
τών πνεύματος, ήτοι τής ψυχής, ή Ιχούσιον χα\ τήν 
Ιχτ^ Ιχοντες πτωχείαν, ή γενναίως ταύτην φέρον- 
τες, χ&ν &χοΰσιος|. 01 6λ ιΛουτοΟ/ηςχαΧ βΟπα^ 
θοΰντες, χα\ τής προαχαίροΜ Μξης Αιοολαύο^Μς; 
χα\ Απλώς οΐ τών τοιούτων επιθυμητοί /νυγχΑνοντκ» 
δεινότεροι; πάΟεαι περιπαρήσονται• χα\ οΙ( ψΛί^ 
ζους χαλ ιϋ^(αο< χ«\ Ιμβχερεοτέρας ΙμπεοοΟνταε 
παγ(&ις του βια6Αου • τήν γ&ρ ΙπιΟυμΙαντον «λΜ»- 
τ&Ιν 6 πλοοτήαας* ο6χ ΑποτίΙοταε^ έϋύΐ* αβξοί μΑ<» ΡτΙηοΙροι λοίοιρ νίτίςοο ίΙΙοείτο» ρο(68ΐ8ΐ6 8οοτριο φ λον, πλειόνων ή ιτρέτερον ^ρογ^μον•;• ΟΟτ» χα\« 
ρΐυη ροοταίο ηφΓΟβςαο ρ^Γρ^ΐτοηΐ Ηΐ]υΜΐι»8. φιλήδονος, χαλ ό φίλλρχο;, χα\4 Αβωτος, χα\ & έη5- 

λαβτος, αΟξουαι μέίλλον ταύτας, ^λ* ούχ Αποβάλλονται. 0& έΑ Αρχοντες χα\ οΐ Ιν«β|οι προολαμβΑ^ 
νουσι 5^4 βύναμιν ώατε μιίζαυς ΙχτελεΙν Αβιχ<α< χα\ Αμαρτίας. 

1ιΐ60 ΑΙίΟοίΙο 681 ρΓΐϋοίρεΜ» 8»ΙνΑΓί 61 ιΙίνΙΐ6η ίη Α«Α τοδτο «ύσχολύν έστιν Αρχοντα βωΟήναι, χαΐ 
Κΐηρια Οοί !η1?«Γ(. υηϋο Οοβυιιιιβ γ ι Οιιοιιιοίΐο, πλούτιοιιείς τήν ρ»<ηλε<αν του βεο9 είσιλθεΐν. ι Κα\ Ι^Η» ν08 ρρΐ6$ΐί8 €Τ64ΐθΤ6 «Ιΐί Ι^ΙοΓΙΟΒΙ «Ι» ΙπνΙοΟΝΙ 
9Ι€€(ραί8, 6( κΙοΠΟνί <|ΜΦ 1 ΟΟΟ 08ΐ Ι10»(|ΙΙ96Τία8 ^ Η 

$64 «6100 ΙμΓΐ)6ΐιιι^ 5ΐ οραίβηΐυε, εί ΙΙΙιιβίπε, 8ί 
ΡΚΙΙΙΦΟΡ• 81^ ΡΟΜΙ 6ΙΜΟΙ ΙιΙίε 81 Υ6ΐίΐ ||[Ιογ{α«ι Οϋί 
4μ.1^Γ0 61 8ίΙ»ίθΙ6ϋρ8ί νιοι Ιΐ»ίθΙΤ6, ίΐΟ 01 •1ί8Γ0ρ<* 

|4ΐ ηοΐοαι ρΓίΐροοΕίοΒΟ , ηιο^ηιε 6Χ€Γ€688 ν»ηι•(€8, 
υΐλ|^ιΐ9 ηΓ06ΐι« ΐΜΐίο, ηοο ιι βοιηοΐΊρεο Ιοαίοικ Γΐ6(λ πώς, φηο\, βύνασΟε πιστεύει ν εΐζ ΙμΙ, δόξαν παρΑ 
Ανθρώπων λαμβΑνοντε^, χα\ τήν Μ(αν τήν παρΑ 
του μόνου^ Θεού μή ζηνουντες ; ι *ΑλλΑ μή Φορυ- 
6•Μω ε Γ τις εΟπορος ή Ινβοξος ή Αρχων έστ< * βύ- 
ναται γΑρ οΰτος» έάν Οέλτ|,. τήν βύξαν του βεοο 
ζητιίν, χα\ βιΑζισθαι Ιαυτ6ν, ώστε τήν πρ^ οΑ 
χείρω ^οπήν Αναχύπτιιν,. μεγάλος ΑρετΑς ΙργΑβΒτ ^ ΙΙιΙΙΙι. ν. 12: •• ΜβΙΐΙι. ν, 5. • 4ο«η. ▼. λΑ Ι<! ΙΙΟΜϋΙΑ IV. 181 

β%§£ί^ Μ μιγΑλα; ΑιιώνασΒαι καχίβ^, ούχ Αφ* έάυ- Α 6Υ«6ΐίυη«, 86ϋ πΊαπι 8ΐ) λϋΙ» ηιιΙΐΗι βΚλΟί ί^^I^|^IΝ γθ9 ρΜη99^ ΑλΧΑ χα\ &ιΛ ηολλών έ^ρων των μ^ 
Ρο«]^#|ΐένι«ν • χα\ γ&ρ δύναται μή μόνον βιχαιοπρ:»- 
γιΐν «βΐ σωφρονβΐν, άλλα κα\ το6ς ΑδιχεΙ/ ΐ[α\ άχ»- 
λβο«β(ν•«ν ρουλ5μ<νου$ 1(ωλυ<1ν ΐΓΟτλυτρόπως, χα\ 
μΙ| μ^Μν €6ΐ€•«6ή Καρέχιιν έαντ^ τφ ΕΟαγγελίφ 
του Χριβτοΰ χαΐ «όΐς χήρυξιν αύτοΰ, &λλά χα\ τους 
ΑικιΟιΓν )Ι•υλ«μΐένοι»ς ύιφινάοσειν τ]| τοΟ Χρ«στοΟ 
Έχχληβΐ^ ΐία\ τ^ χατά Χριστών κροεβτηχόνι 
ταύτικ# (»4 μόνον ^ τή^ δυνάμεως χα\ ίζουσία; 
ής Ιλβχβ ηβρίά θιον. Αλλά χιΐ τ6 τΰπος γίνεσΟαι 
τοΖς Α ΐΐΜ ^τέροις έν Γ&9ΐν άγαθοίς* έξομοιοΟται 
γά^ τφ Α>χΧ«ι τδ άρ}(όμενον. Χ«ουβή^ οΟν χρεία 
κβ\ ^Ιας χαΐ ιτροβοχης «Ασι μίν, οΰχ Ιπίοης δέ * 
τείς γάρ 4ν δόξ|) χαΐ πλοΰτφ χα\ Αρχ|| χαθιστωσ:, 
3μΑ τοΙς «ερί λόγους χα\ περί τήν χτήβκν τή; χατ^ 
«ύ^νοϋς σοφίας έσπουβαχόσκν, είηερ σωθηναι βού* 
λοεντον ηλίίονος χρεία βίας τε χαΐ απουδης, ΙπεΙ 
«βλ ΐϋΐφΰχααιν εΓναί ιαας δυσκειθέστεροι. 

7β Τοντο δΙ) χα\ Απδ των χ61ς χα\ σήμερον 
Αναγνωσόέντων £^αγγελίων του Χριστοο γίνεται 
χαταφανίς* του γάρ ΙπΙ Ααζάρφ τελεσθέντος θαό• 
ματος« χα\ Θε6ν εΙνα( τ6ν ΐΜΐήσαντα περιφανώς κα• 
ραστήσαντος, δ μέν λαδς άνειιείσΟησαν κα\ έπίστβυ* 
Μν, οΐ δέ τηνιχαυτα Αρχοντες, 6( γριμματείς 
Ιηλονότι χα\ ^ρισαίοι, τοιούτον Απέσχον του. πει• 
σ^ναι» ώς ίίάΧ χατ*. αύτου μανηναι μΑλλον, χα\ ύπλ 
φρενοβλαβείας Αανάτφ παραδουναι βουλεύεσθαι τδν, 
χα\ δι*. &ν •Ι«ε, χα\ δι* 2^ ^νροξι. ζωής χαΐ Οανά Β Ν^ηι ροΐ6»4 ηοϋ ικιΐυιη ]ιιεΐιΐί9ΐιι Κ ΓΟΐϋιηοιιτ^ΐιι 
€6Ι«Γ6, «βά «Ιίλπιςιιί ίιι]υβΐβ €1 ιΐϋκβοΐυΐο τίτβη^ νβΐ^ 
ΐ€[1 ιηυΙϋιηο<]« χΐ:ίΐίκ9Γ€ ; Β^ά ηβο 6ΐί»ιη ίηΙ^ο^ΐλίβηι 
4ηο(Ιοο.5θΙίο 6]ί€ΐίΓ(• νβηιπι ΐιΙΙιυβ ]ν8ΐίϋΑΐΐ]^ Ιη οο 
€θηεΐίΐυ€Γβ, Αβο Ιΐηΐιιιιι 9β ίρ»αιη ιΐοοίΐβη ρπΒΐΐΟΓβ 
\η ο1)6<Ιί6ΐΐ(Ιο1)ν2ιη(6ΐίο €1>π&11« β]ιι•(|ΐιΐΒρπΜθ&ίΙ>υ§, 
86<Ι οϋΑΐη €0ΐιΐαιη&ϋ68 ΒΐιΙ>ιηι(ΐ6ΐτβ ϋ^ΓίδΙί Ες^Ι ^ δ Ι• , 
6]π»<]αβ 86Γΐιη()υΗΐ ΟΙιηδίαιη ρινροΕίΐΚ»» ςιΐβΒ ηοιι 
•οίαιιι υίβηιΐο ροΐββί&ιβ ΰΐ |αΓ0 α όβο βοεορϋι • %οά 
βιίαιη 66 ιηιηιι• Κ)οη1§ Ι η βτβηφίαπι ϋιικίο οΙ)ΐΙηβ• 
Ιιίΐ. Νίΐη ΐιίβε βηΐχϋΐί ί|υ«Ιο8 ρπηβίρββ. 8«(1υϋΐ•ΐΰ 
«Γ|[0 61 τίοΙβηΐίΑ 61 (ϋΙί{;6ΐΐ(ία ορύ» 681 , οηκιίΐ»!» 
ςιιίϋβιη, 86<1 ηοη «ηυΑΗΐβΓ. Οαί βηΐιη {Ιογμ 6ΐ (ϋτί • 
ΙΗβ 61 ροΐ68ΐΑ(6 8ΐιρβΓΐη<1ηυηΐιΐΓ, 61 €ίΓ€α ΙίΐΙβΓλβ 
6( οοαιρΐΓ8η(1αΒΐ ΠΙααι ςααιιι ]υ<1ΐ€3η( ββρίβηΓιιηι 
8ΐυ(ϋθ8β ν6Γ8αιιΙυΓ, ει 83ΐν&π ν6ΐίιιΙ• ιη8{;ί8 η6668- 
8ΐΐΓ!3ηι Ιΐ3ΐΙ)6»1 τίαι 64 (ϋΠ{6ηΐΐ8η) « 6υιη η&ΐαη βίηΐ 
ιικΙοοίΗοΗ8 Ιη^βηϋ. 
Οαο(1 61 Ιΐ68ΐ6Γηο η6€ηοη βχ Ιιο<Ι{6)Γηο Ετιηι^οΐιο 

βτίϋβηΙβΓ ρΐΐ6ΐ. &ΐ6η{ΐΙΙ Ρ6γΓ6610 8Ιΐρ6Γ Ι^ΜΠΙΙΙ) Ι»ί' 

ηοηΐο ςιιο εΐιη8ΐυ9 86 1>6ΐιηι αΙ^γθ ρΓθΙ>»ν6Γαΐ* 
{Κ>ρυΙυ8 ςαί(ΐ6ΐη ρ6Γ8υ88υ8 6Γ6(Ιί<]ίΐ* ρΓίηεΙρ6$ «α- 
Ιβηι, 1(1 681 δοΓίΙηο 6ΐΡΙΐ8Γΐ83;!» Ι3ΐη1απι λΐιβηΐ ιι| 
€Γ6(ΐ6Γ6ΐιΐ, αΐ ^ΟΏ^^ζ ίρβιιιη Γυη^ηηΐ» 61 Ιη88η! 
6υιη ΐηϋ6Γ6 σιοηΐ Ιηΐ^η(1βΓβιιΐ ΐ|αΙ οΐ <1ί€ΐί8 
61 ίβο(ί8 8686 τίΐ» κιαηί8ςυ6 ΟοιηΊυυηι Ηΐ8ηΊΓ68ΐλ-' 
.▼βΓ8ΐ. Ναη ςαί8 λυ1αιη8Γ6ΐ 6χ 60 ςποϋ ΟΙιηιίαβ, 

6ΐ6τ8ΐί8 8111*811111 ΟΟυΙίβ, (Ιίΐ61*{ΐ : € Ρ8(6Γ, £Γ8ΙΙ28 λ{0 «•ν Κόριον Αναφανέντα* ο6 γάρ Ιχει τις είπβΐν, δτι ^ ιΠΗ, ι ρ^οΐιίΐιαιββο η6 ΡϋΓΪ χςαλίί^ ρα(ΐΓ6ΐυΓ ! τλ το^ς οΙχείους οφθαλμούς Ανω τότε τ6ν Χριστλν 
ΙιιΑραι χα\ είπείν* Πάτερ, ευχαριστώ σοι δτι ήχου- 
9άς μοι», Ιμπόδιον αύτοΤς Ιγένετο πρ^ς τλ Γσον εΤναι 
νομίσαι τοντον τφ Πατρί• επιφέρει γάρ αύτ^ έχεΙ 
«ρδς τλν Πατέρα λ^γων * ι Έγώ δλ {{^ειν δτι πάν- 
τοτε μου Αχούεις, Αλλά διΑ τ^ βχλον τδν περιε- 
βτωτα είπον, ίνα πιστέύσωιιν δτι αύ με Απέστει- 
λ«ς. • Ίνα γΑρ δμοΰ τε Θεδν γνώσι τούτον» χα\έχ 
του Πατρδς δντα, χα\ χατ* ουδέν ύπεναντίον, Αλλά 
χατά γνώμην τ^ Πατρ6ς τά θαύματα έργαζόμενον, 
Ι^ρβ -μ^ Ινώπιον πάντων τους οφθαλμούς αΰτου 
πρδς τίν Βατέρα» Ιχείνα δΐ είπε ηρΚς αύτδν, Απερ 
Γσον άποδείχνυσι τδν έ«\ γης είπόντα τφ άνωτάτφ 
χαΐ χατ* ούρανδν Πατρί * ώσπερ γάρ μέλλοντος τήν Εχρ1ίθ8ΐ 6η1πι ίρ86 ΡιΐΓβπι λΙΚ^ΐαβ : < Ε%ο 8υ1«Β 
8€ΐ6ΐ)8ΐη ςυί« 86ΐηρ6Γ οΐ6 8ΐιϋΐ8, 86() ρΓορΐ6Γ ρορα• 
Ιυιη ηιιί οίΓοαποεϋΐ (ΙίχΙ, υΐ οκιίαηΐ ςυία Ια ιη6 ιηΙ- 
818(1*.» ϋΐ 6ηίιη ραπίβΓ Οβυιη 6886 ΰθ8ΐιο8αιο(• ίΙΙαηι 

61 « Ρ«ιΐΓ6 ρΓ066(ΐ6ηΐ6ΐη 6ΐ ίιι ΙΗΐΙΙΟ ΐηΙηθΓ6ΠΙ » 86<1 

86€υη<1υιη 888€η8υιη πιιγαοιιΙα ορ6Γ»Γΐ9 οίονανίΐ 
ςιιίάοιη €0Γ8ΐη οιηηίΙ)α8 θ€ΐιΙο8 8(1 ΡείΓ^κη, ΐ&Ιια 
Τ6Γ0 8(1 Ιρεαπι (ΙΊχϊΐ ς«ΐΦ 08ΐ6η(ΐ6Γ6ηΐ ίη (6ΓγΙ8 Ιο- 
(|υ6ηΐ6ΐιι Γ6|{η8α(Ι Ιιι 6ΐ€6ΐ8ΐ8 61 ία οθΒΐί8 Ρ81Η 
8Μ|ΐΐ8ΐ6ΐη• £ιι!ιην6Γ0 εΐουΐ Ιη ρΗηοίρίο, 6ΐιπι |8ΐη]8ΐη 

€Γ^η(1ϋ8 68861 ΙΐΟωΟ, €0418ίϋυαΐ ρΓΧ€6(ϋΐ9 ίΐ8 ίη 
Ιι8Ζ8Γ0 61110 ΙίΟΠΙΟ ηΐΓ8α8 68861 ίθΓαΐΑΙΙ(Ια8• ΙΙΗο 80- 

Ι6ΐη Ρ816Γ 8(1 ΡιΓιαιη (16 ]8ΐη ογ68ιιι1ο Ιιοπιίη6 (ΙΊιίΐ; 
( Ρ8εΐ8ΐηιΐ8 Ιιοιηΐηοπι * ; » ΡιΙία8 Τ6Γ0 Ρ81Γ6ΙΙΙ λη- άρχήν «λάττισθαιτου άνθρωπου βουλή προηγήσατο, ^ 4ΐίτί1, 6ΐ είο Ιιοαιο Ίη νΙίΑΐη ρΓ06688ΐ(• Ηΐ€ ιυΐ6η Ρί- 

Ιίυιιι 1οςιΐ6ηΐ6ΐη 8υ(1Ίΐ Ρ3ΐ6Γ, 61 8ίο ί8Ζ8Πΐ8 Ια νίΐβαι 

Γ6^ϋΐ• νί(ΐ6ΐ6 Ι10Β0Π8 61 00081111 ρλΓίΙΙΙβΟΙ. ΡΟΓ• 

111810 ςυΐϋΐϊΐο υΓαΐίοιιί» ρΓορίΟΓ οΐΓ6αηΐ8ΐ8θΐ6ηι Ιοτ- 

1)8(0 8(1ΙΐίΙ)1ΐίΐ; \6Γΐ>8 801610 ΟΓθΓΐθηί8 000 6001» 86ΐ1 
1ΐΙΐ|>6Γϋ 61 ρΐβη» ρθΐ68ΐ8Γΐ8 : •ί8Χ8Γ6« Τ6θ1ίθΓΜ\> 

61 8ΐ9ΐίιιι, (ΐ6Γυη€ΐυ8 (|υαΐη(1υ8οα8 ίΠΊ τίνι» «(ΙΓαίΐ : 
υιηίηι ν1ν60ΐΐ8 ίοιρ6ΓΊο 80 νίνίθ68η1ί8θΓ8ϋοθ6?£χ• 

€ΐ8ΙΙΐ8νίΐ Τ066 1081(08, 61 1ΐ0€ρΓ0ρΐ6Γ 6ΐΓ0αθ18ΐ8θΐ68• 

ροΐ6Γαΐ βΐιίιο τι ηοα (αηίοοι νο€ί8Ηΐοι1ί€9, 86(1 6ΐί8οι 
8ΪαιρΠεί8 τοΙαιιΐ8Γΐ8 Γ68υ86ί(8Γ6 Ιίο^Ι ν8ΐ«ΐ6 ιΐίβίαηβ 61 
ςα8(ΐιτί8 ΙαρΊβ ίηιρο8ίΐα8 68861. 86(1 8(1 ΐοιοιϊΙϋπίΑΟ- 
068811 €1 οίΓΰαπΐ8ΐ2π1ίΙ»υ8 &6πηοΗ6Βΐ Ιια1)ιι1ι, 6ΐ Ιϋ- ο&τε• χα\ νυν Ιν τφ Ααζάρφ, του άνθρωπου μέλλον- 
τος Αναιελάττεσθαι β(}υλή προηγείται• *Αλλ* έχεΙ 
μίν του Πατρδς πρδς τδν ΤΙ'.ν Ιν τφ μίλλειν πλάτ« 
τεσθαι τδν Ανθρωπον είπόντος, Ποιήσωμεν Ανθρω- 
πον, αύτδς δ Τΐδς 'ήχουσε του Πατρδς, χα\ οΟτως 
6 Ανθρωπος είς τ6 είνοιι παρήχθη • ένταίίθα δλ νυν 
άχούει τ!»υ ΐΠου είπόντος δ Πατήρ, χαί οΟνως ό Λά- 
ζαρος Ιζωιάθη. *ΟρΑτε τήν δμοτιμίαν ^α\ τήν όμο- 
βουλίαν δ«η ; Τδ μέν γάρ σχήμα της προσευχής διά 
τ'.ν περιεστώτα γέγο^/εν δχλον, τά δΐ (βήματα ού 
προσευχής ήν, άλλα δ^σπατε(α; χα\ αύ'ύοχρατορίας* 
Κάζαρβψ δευρο Ιξω, χα\ εύθνς ό τετραήμερος νεχρδς » ΙοΜί. XI, II, 42. • Ο η. ι. ί\ ^ ^ο8Ρ, χι, 43. 183 βΒΒΒΟΗΠ ΐΑίΛΜΛ 

1ΐ:ηιΐιΐ^•;ιυ6ΐη, βΐ ΓοΒίΟΓβηι βΐίΐΐΜηιηΐ » 61 νοοβ αλλ- Α ^ων αύτφ παρίβτη ' 18( 

2ρα .9τρο9τάγματι (ωονντο; Ιζΐια (Ίηιηονίΐ «Ι νοΓίτΐ! ΪΛίΛτηνΛ^ βΐ •ΐ€ βαιη »ι1 Ιιι* 
€€111 Γ6<1ϋί(ϋι, οΐ ρτορΗί• 0€υΗ8, νΐίίβηιιιΐ βηΐκι Ιυ- 
ηιιιίαπι λιΙβίαηΐΜ, ρΓορΓ{« ρθΓοβρΙίοηβ, κβηιβΓυιιΐ 
ιηοΓίιιί ΓοΒίΟΓβιη, ιιαιιι ςυΑΐΓί(Ιυ3ΐηυ8 ^τΜ, ρΓορΗο 
Ιλοΐυ, •ηί8 βηίπι πΐίηΐϋυβ ρηιηο 1&ρΊ<ΐ6ΐη 6ΐ ιηο- 
ηοηβηΐο ιυβΙιιΙβΓυηΐ, (ΙοΊηϋβ νίηΓυΐΑ 4|υίΙ>υ$ εοΓρυπ 
Ιί9Αΐ)ΐΙυΓ, βΐ βυάίηυιη, ςιιο νεΙβϋλΙαΓ Γλ^ίθ» χ»1νθ- 
Γϋΐιΐ, βΐ ρΓορΗΙβ &ιιηΙ)υ8, ΟοηιίιΓι βιΓιιη νοχ οιηιιίυιη 
«ιιΗΙ'αβ ρβηοηανΗ, οπιιι^• Ιη(6Π!}{0Γ6ηΐ 6ΐ €Γ6ϋ6• 
ΓβΝΐ ςαοηίΗΐη ίρ$6 €81 νοοβηβ €0 ςυ» ηοη βιιηΐ 
ΐιηςη&ιη €» ςυ« βαηΐ \ ροΠΑίιβ οιηηΐι υογΙμ) νίΓ- 
ΐαΐΐβ 811» €4 οαιηΐι ιη ρΗηειρίο 8θΙο ν6Γΐ)0 Ιη €886 

6ϋ4ΐα€6Ι16• «ουτσ, Ι) V «ύχής ζωοιοοιουντος ; ΈφώνηΜ 81 φ€ι>νΙ| 
ΐαγάλί), χα\ τοΟτο λ^τοί^ κιριβστΔτας ■ ΙΜνατο 
γ&ρ μή μ•τρ(ςι φων{| μ^ν, άλλα χα\ βονλήματ* 
μόνφ τούτον άναοτήβαι, ώσικρ χα\ μαχρ&ν &ΐ(έχων« 
χα\ του λίθου Ιπ(χ<ιμένου • &λλ1ι χα\ έπ<9τΐ| %ψ 
τάφφ, χα\ βΤτκ τοΧς ιαρΜοτώσι, χα\ ^ίραν α^Ι 
τ^ν λ£Οον χα\ ήσθοντρ της ^σωδίας, χα\ φ«ιν{ |Ι8- 
γΛυ Ιφώνησι χα\ Ιχάλβσ», χα\ οδτω; άνέ«τη<τ•ν 
αΟτ^ν, Γνα χβ\ βιά της οΐχ^ίας όράνιως • βύτοί γ*ρ 
ϋώρων έφισταμένιρ τφ τ&φφ * χα\ βι& της ρΙμΙ•^ 
6σφρή<τ8ως* βι6το\ γάρ {(Λοντο τής βυσιΛβς τ•δ 
νζχρου« τιταρταίος γάρ !|ν * χα\ Μ της Ιαυτΰν 
&φης, €ι* Ι^ς αύτο\ ταΐς οίχιίακ χρηα&μινοι χ«ρ«%» πρώτον ρέν )^ραν τ%νλ(Οονέχ του μνημι^ου, Οβτερον βλ τ^ 1«1 του βώματος βισμδν χα;\ τ& 1«λ τ| 
Κψϋ Φοΰ^ριον Ελυσαν * χαΐ 6^3^ των οίχείων ώτων της του Κυρ(ου φωνή; Ιπ\ τάς πάντων άχολς φθ«* 
νούσης, συνώσι πάντ<ς χα\ πιβτιύσωιιν, διι αυτός έστιν δ χαλών χϊ μ)) βντα ώς βντα, ό φέρνν «άνναι 
τψ ^ήματι της δυνάμ&ιας αύτου, 6 χαΐ πάντα τήν &ρχ^ν ^ήματι μόνφ Ιχ μΙ) 5ντων τ^ 5ννα πκήσβς. 

Ρορυ1(ΐ8 6Γ|;ο βίσιρίβχ ρΓορΐ€Γ ΐ0Γΐ2 810 βίί εΓβϋΙ• Β *0 μίν ο5ν Αχαχος λαλς οΟτ» βιά πάντων έπΙ- 
4Ηΐ υΐ ηοη 8θ)υιη 8ΐΐ6ΐΐ8 1ΐ9ΐΙ)υ(!ΓίΙ 0ϋ6ΐη, 8€ϋ €1 ρΓ;ρε9 ατλυσαν α6τφ, ώς μή μένον σιγ{ τ^ πίστιν Ιχ•ιν• ίλΠιιβ 811 ορ€Γ6 61 Γιη^ϋλ 6]α• (ϋνίηίΐ&ΐί8. ΕίοΜίιη 
1.8Ζ&Γ0 6 8θΐηηο ςυιίτΐϋυιηο 6Ζ€ί(3ΐο, Οοηιίπα• 
ΐιλοΐαβ Ι8ίιιυιη ςιιβιη ρ2ΐΓ•Υ6Γλιιΐ ιϋ8θίρυ1ΐ• 8ΊοαΙ 

€Τΐη|6!ί8ΐλ Μ2ΐΐΙΐΧυ8 η«ΓΓ8ΐ *, ίη ίρ80 8€(ΐ6η8 Ηί(ΐΠ>- 
86Ι7ΠΙΑ ίΐΙ(Γ€(1ίΐΙΙΓ, ρΓΟυΐ ρΓ0ρΙΐ€ΐ2ΐν€Γ8| Ζ^εΙλϋΓΙλβ 
Ιϋ€€η8 : € ΝοΓΐ Ιίΐη€Γ6, ΑΠα 5ίθη, 6€€6 Γ6Χ ΙυΠ8 Τ6- 

ηΗ ιίΐιί ίιΐ8ΐυ8 6ΐ δ»Ιν8|0Γ ; Ιρ86 Ιΐΐ8η8υ6ΐα8 €( 86- 
<ΐ€η8 8υρ6Γ 8υ1)]᧻ΐ€ΐη 6ΐ ροΙΙυηι «βίη» *.ι Ου'ώαβ 
τ6τΜ8 08ΐΰη(1Ι( ρΓθρ1ΐ€ΐ« ςυοιΐ ρΓ«(ϋ6ΐυ8 €Γ2ιΙ κζ 
)ρ8ο ςαί 8θ1ιι• Κβζ 8ίοο ]αΓ6 ΑρρύΙΙαίυΓ• Αιΐ 6ηίιιι : 
Κβχ Ιαιί8 ηοη 681 6Χ 6οη8ρ€€ϋ8 ιη€ΐυ6η(1α8, η€6 »υ« 

•ΐ6Γη8, Β66 η€ίΐΓΐα89 •ΑΐβΙϋΐ6• 8ΐίρ6ΐΟΓ€8νβ ΒΟη Ιΐ•- 

1ΐ€ΐ« 066 ρβάϋαιη \6ΐ 6ςοίιαοι ΐυΓΐι«ηι «(1ϋοο.ϋ« 066 άλλα χα\ χήρυχ8ς γινέοτΟαι λ* Ιργων τι χα\ λόγιων 
της αύτοΰ 68^τος• Μιτά γ&ρ τ^^^ του Ααζάρο»^ 
τετραήμβρον Ιγβρσιν» δνάριον βύρών δ Κύριος, β 
προητοίμαβται παρά τών μαθητών, ώς δ €ύαγγ•« 
λιστής Ματθαίος φησιν, έπ* αΟτου χαθίαας, τά Ίβ* 
ροσδλυμα ^0 «^^^^ ^^ι•^ ^ι^ προφητιίαν Ζαχα• 
ρίου, προβιρηχδτος* « 11); φοβοΟ» Οιίγατ^ρ £ι^» 
ΙδοΟ ό ^αιλιΰς σου Ιρχ€τα€ σοι θ(χαιος χα\ σώζ«τ^ 
α0;6ς πρίος χα\ Ιπιβεβηχώς ΙπΙ ύποζύγκον χα\ πώ- 
λον 5νου. • Έ&(χνυ θέ ^ά τών λδγων τούτων ά 
προφήτης, δτι ό προφητιυδμινος ο&τος βασιλιΟς, 
λς χαλ μόνος 6ντω; της Σιών ύπαρχοι Ι^ασιλιύς * Ό 
βα^λιύς σου γάρ, φησ\ν, ούχ Ιση φοββρ^ς ά«Ι οτίΓΟ ιΙο^Ιΐ, ηο6 ΐτίΙιαίΑ «υΐ ν66ΐΙ|[8ΐί• 6χΐ£ΐ( 066 β τών δρωμένων, ούβέ βαρύς ης 3ΐα\ χαχοπο(6ς, ύπ«« •6ΓτΗοΐ6» «ΜΙ ο^Ά^\Λ ηοη .ηιΐηα• νίΗλ ςυιη ηο- 
ιίλ. 8641 €]υ8 ΐΒ8ί|ηΙ• 1ιυαιί1ίΐ88, ρ8ΐιρ6ηο8 61 ρ8Γ€(• 
ιηοηΐι; 88ίηο ίηβ'κίβηο Ιη9Γ6ϋί(υΓ »* ΙΐοηαΙηυηι 
1Γ6Γ0 €αοΓιΐαΐυ υϋΐυΓ ηυΐΐο. Ιιίβο ]α8ΐυ8 8θΙυ8 1816 νοχ 
6ΐ8»Ιν8η8 ίη «ηυ{ΐιΐ€»/6ΐ ίρ86 πι•η8υ6ΐυ8 : ρίορΓίΑπι 
€ηίαι ΙίλΙκϋ ιη0η8υ€ΐα<ϋα6ΐΗ. ί}ηά^ 64 Οοηιίηυβ ϋο 
86ΐρ80 άΜΐ : € 0ί8€ϊΐ6 & 016 ςοίλ ηιίΓΐ8 •υαι 6ΐ,1ιιι- 
ηιΙΙίιί €0Γ<16 *. ι ΙΙΙ6 61*00 ςυί 1.8ζ&πιιη ?68υ8€ίΐ»ν6- 

ηΙ, Γ6Χ 80ρ6Γ λΟίΐΙΙΙΗΙ 864ΐ6η•, 8ί€ Ηί6Γ08θΙγηΐ1 1η• 
|Γ6ΐΙΙΐαΓ, 001068 «01601 ΙΟΓΙμΒ, Γ6Γ6 001068 ραθτί, 
ΤΙΗ, 86θΙθΓ6β9 ρΓ0•ΐΓΑϋ8 Τ68ίΙΐη6η(ί8 61 8066ρϋ8 Γ8- 

ιηΐ8ρλΙηι•ηιαι ςο«8οη( νΙοΐοη» 8{0ηϋηι, Ιοηςυ^η 
τΐΐ» 8ΙΙ€(ογΙ ηΐ0Γϋ8(|ΐΐ6 τίοΐοΓΐ 06€αΓΓ6Γυηΐ, (ΐυ€ΐη σπιστάς χαΐ δοροφύρονς Ιπαγύμ8νος, ή «8ζών χ«\ 
Ιβποτών Ιπισυρδμβνος πλήθος, πλιονοξίφ τβ σοζών, 
χα\ τέλη χα\ φόρους άπαιτών, χα\ 8ουλσ(ας ιια\ 
ύπηρσσίας άγβνσΤς τβ χα\ έπιβλαβιΐς * άλλα τ^ έπΙ- 
σημον αύτον ταπ8(νωσ(ς Ιστι, χα\ πτωχιία χα\ ιύ• 
τέλσια • 6νφ γάρ εποχούμενος είσ^ι» ανθρώπινο» 
θγχον επαγόμενος οΟδένα. άιά τούτο θίχαιος μ^νος 
ο^τος ραοιλιΟς» χα\ σώζων Ιν βιχαιοσύν^ χα\ οΑ- 
τδς πράος ώς Ιθιαιτάτην Ιχων τήν πραότητα* χαλ 
γ3^ρ χα\ αύτ^ δ Κύριος περ\ εαυτού φησι * € Μά^ 
θέτε άπ' εμού, δτι πράος είμι χα\ ταιιοιν^ τβ 
Μ(ΛΙφ. » Ό ιάν ούν τ^ν Αάζαρον έχ ν«χρων άνα- 
στήσας βασιλεΟς δνφ Ιπιχαθήμενος είσ^ι τηνιχαύτβ »άθΓθΙ>αηΐ€ΐ<ΐ€ΐ1αθ€ΐι8ηΐηοπ6χΐΓ8ΐ8ΐιΐαιη,86<ΐ6ΐί0ηι |.τά Ιεροσόλυμα * οΐ δλ λαοί πάντβς, σύθΟς σχεδ^. ΙηίΓΟ Β^ηοΐΟΓΟΟΐ ιιιοβιιΙο υη« το€6 €ουοίθ6θΐ68 
€ Πθ88ηηΑ ΟΗο ϊ>Ληά ! Βοε&ιιηλ Ιη εχοοίείε Ιι Ηοο 
ηυίιΐοαι Ιιοειηηα Ιι γηιηυ8 6ϋΙ Λά 06ηη ηιίβδυε ; ίη« 
ΐ6ΓρΓ6ΐιΐηιιι 6οΙοι 1(1601 8οηαΐ οο ι&ιΐν» Οοηιίηο• > 
1!1ιι<1 801601 ςιιοίΐ «άάΙΐΟΓ ; ίη 6Χ€6ΐ8ί8, 08ΐ6η(1ίΙ 6ΐιπι 
ηοη Ιη Ιοιτίε Ιοηΐιιοι οοο ηιο<Ιο 8ΐ> ΙιοωίηϊΙιυε, 86ϋ 
4^1 ίη 6Ζ66ΐ»ί8 αϊ» 8οβ6ΐοπιοι οαοΗβ 66ΐ6ΐ)ηΐΓΐ. Ν66 

υηίοαΐ ίΙΙαηΐ 8|6 €ΟΒ€ΐθ6ηΐ68 Ι>61101 ρΠΜΐΙϋΟΟΐ, 86<Ι 

οΐίοαι ρηνία οοΒβίϋΙι οΐ €00ΐη Οοοηι ρτοροοίϋο παίδες, άνδρες, πρεσβυται, τά τε Ιμάτια ύποστρων- 
νύντες, χαΐ βάΐα λαθόντες Ιχ φοινίχων, άπερ έστΙ 
νΐχης σύμβολα, ώς ζωοποιφ χαΐ νιχητ{ θανάτοα 
γεγονότι προσυπήντων, προσέπιπτον, προέπεμπον 
αυτόν • ούχ Ιχτ^ μόνον, άλλα χα\ Ιντδς των τον 
Ιερού περιβόλων συμφώνως {^ντες, 'Οσ^ιννά τφ 
υΐφ ΑαβΙδ, ωσαννά έν^ τοΙς ύψίστοις• Τ^ μ^ οίν 
ωσαννά ύμνος Ιστ\ πρ6ς βεδν άναπιμπόμενος * ^ρ» 
μηνιυόμενον γάρ• Σώσονδΐ)^ Κύριε, φησ( • τδ δδ ν« " ινοιρ. IV• 17. * ΙΙοιιΙι• χχι• Ι 86<μ. ^ Ζ^Λάτ. α. λ * ΜιαΙι. μ, Μ. *^ ΗΟΜΙΙΙΑ XV. 186 

ττΛς ύφ(στβις ΐΓρο<Μίμ£νον βι^χνυσιν ούχ Ι«\ γής Α δβπΙϊ^ΓΟίη 61 ΡΙίΑΗΐΜΠίιη §ιου1 βΐ ρηΒίβιϋβ •Ι> αύιΦν μ^νον, ού^ ύπ^ τ^ν ΑνΟρώνων μένον, &λ)^ 
χαν ΙντοΤς ύψίσισις ύπ^ των ο6ρανίΐι»ν Αγγέλων 
Ανυμνούμβνον. Ού μ^νον 61 άνυμνουοιν αύτ^ν οΟτω 
χα\ 6Μλ4ΐγοΰ«(ν, άλλα χα\ τ] χαχοβούλφ χα\ Οεο- 
μ<4χφ γνώμυ των Γραμματέων χα\ Φαρΐ9α(ων, χα\ 
«ρ6ς τάί φονιχΑς αυτών πρΟφΑαιις Μ των έξης 
Ιναντιοΰνται• οΐ μλν γάρ φρβνοβλαβώς Ιλεγον πιρί 
αύτσϊ • ι (Λτος ό Ανθρωπο; ούχ Ιτϊΐν ϊ% του Θ*οΟ, 
χα\ έιηι£ή αημχία «ολλΑ ηοι<7« ΙΑν Αφώμ<ν χα\ 
μή 6ανατώβωμ<ν αύτ^, ικΑντις «ιττβύσουαιν «Ις 
αύτίν • χα\ έλιύαονται οΕ Τωμαίοι, χα\ Αρουσιν 
ήμων τήν κ^ν χα\ τλ Ιθνβς. • Ό 6έ λαδ;, τ( φη- 
•IV ; ι Ευλογημένος 6 έρχόμινο;Ιν ονόματι Κυρίον* 
•ύλογημένη ή Ιρχομένη βασιλβία τον πατρ^; ημών «ί» λΙίΑΐίβ 9ΐΙν6Γ8»Γί ηοΒ £6β(ΑΓυηΙ. 8ΐϋΙΐ6 βοίηι ιΐβ 
ϋΐο <Ιί€6ΐΜΐηΐ : ι Ηοιηο Ιβΐβ ηοη 6Χ Γίβο β«ι ; βΐ (|υΙ« 
ιιΐϋΐΐλ ίίίοίί §ί^η&, ιΙ ιΐίιιιΐΐιίοιυ• βυαι βΙο «ι ιιοη ϊη• 
ΐβΓη€ί•ιηυ9• οιιιηββ οΓβίΙΰηΐ ίο βυαι, «ι τβηΐβιιΐ Β•* 
1119111 61 ΐοΙΙβηΐ ηο8ΐτυαι Ιοοαπι 61 |βηΐ6ηι Κ > ΙΡο- 
ριιΐιιβ νβΓΟ ςυίιΙ άιτιΐΐ ι Β6η6(Ιίοΐυ• <|ΐιί νοηΐΐ Ια 
ηοιηίιΐ6 Οοιηίηί. Ββηβϋίϋΐαηι, ςυοϋ νοιιΐΐ η|η•ιηι 
ραιπβ ηο&ΐή 03νΙ(1Ι> Γ6Γ Ιι«6τβτΐΜΐ: ιΒϋΐι^ιϋΰΐιι• 
ςυΐ νΐϋΐΐι Ιη ηοιηΐηβ Ι>οηηηί, > ιηοπβΙπιΐΜΐιιΐ βυαι 6Χ 

1)60 αίΡλίΓβ 6$86, 61 ΙΐΙ ΟΟΟΙΙΑβ ΡλΙήβ ΥβηίΓβ» 816111 

Ι>οιηίηυβ (Ι6 ΜπίΗίρβο (Ιίιίΐ : ιΕ^ο ν6ηί Ιη οοαβΐοβ 
ΡηΐΓίβ ηιβΐ '*, ι 61 : ι Ι£ι Οβο βχίνΙ 61 νβηία '^• > 
5 (Ι ρβΓ ΙβίΑ : Β6ΐΐ6<Γΐ6ΐαπι ηο(Μΐ νβηίΐ Γβ^ηυοι ρ^ΐΗβ 

ΝΟΙΙΓΙ 09ΐνΐ4ΐ, 08ΐ6η(ΐ6Γαπ| ίΙΙοΐΙ 6Μ6 Γ6(ΐιυιη ϊο ΔαΜ' » βιΑ μν οδν τβΰ λέγβιν, € Ευλογημένος ό Β ςϋθ(1 866υιιϋυηι ρΓορΙιβϋβιη 6Γο(ϋΐαΓ« βυηΐ |6ηΐ€• 
Αρχόμενος έν Ανόματι Κυρίου, » ΰχβ6ε(χνυον έχ τοδ 
Θεού χα\ Πατρίς αύτ^ δντα, χα\ έν τφ ονόματι 
*ου Πατρ&ς «ύτ^ν έλθόντα, ώς χα\ αύτ6ς Α Κύριος 
«βρί εαυτού φησιν < "Οτι έγώ ήλΟον έν τφ ονό- 
ματι το» Πατρός μου, χα^ έχ του ββου έξ^λθον χα\ 
ήχΛ•• > ΑιΑ βέ του λέγιιν, ι Ευλογημένη .ή ερχό- 
μενη βαβιλιία του «ατρ>.ς ημών Δα6\«, ι ΑπιβδΓ 
χνυον ταύτην «Ιναι τί|ν ρααιλβίαν, <1ς ήν μέλλουτι 
χατΑ τ^ν «ροφητβίαν ινιατεΟβιν χαΐ τΑ Ι6νη, χα\ 
μάλιστα ο( *ΡωμαΙοι. Οίτος γΑρ ό βανιλεΟς ού μό• 
ν^ έλ«1ς έατι το3 Ισραήλ, ΑλλΑ χα\ κροσβοχΓα 
των ΙΙνων χατΑ τήν προφητ•ίάν Ιαχωβ, ι Δ»- 61 Ιη ρΓΐιηίβ 1υι1»ί. Ιΐΐ6 βηίηι Ββχ ηοη Ιΐηΐυιη •ρ<^ 
ΙϋΠβΙ, 86(1 61 6Χ8ρ66υιΙίο ροραΙοΓοι» , μτουΐ ρτΛάΙ • 
Χ6ηΙ Ιβεοί), •11ί($Αη8 μΙ νίΐ6ΐη 48Ίηοιιι ««ιαηι, Μ ι η 
Ιρ8ΐ 8α1>ιηΊ88λΐιι ^υ<1960Γαπ1 ι;6η(6ΐη, 61 ρ«ΙιηιΐΙ νίΓι• 
ριιΠηιη ΜϊηΙ Ιρβίυβ. Υίϋβ ιηιη{ βοηΐ ιΐίββίρυϋ 8<1 
ςιιοβ Οοιη{ηυ8 ϋ'ιχΊΐ : « Ε|;ο 8ηιη νίΐΐβ, νο8 8υΐ6ΐιι 
ρΑΐηιίΙββ ■*. > \\\% 6ΓΚ0 ηηιίβ ιιΠίβΑνΙΙ βϋιΙ Οοιηίηηι 
ριιϋϋηι βαΙ ιρ8ίυ8 ββίηί 86α ιιονιιπι 6χ (βηΐΙΙια• 
]8ηρ1, ςιιΙ 86€οη()υαι ρΓορΙιβϋΑΐη Γ&6ΙΙ 8υηΙ Αϋη• 
1)χ ΟΙϋ. δί 6ΐ*(ο Γ6Χ 1816 8ρ68 68( β^ηΐίαοι, ςαο« 
ηιοιίο «Ιίχβηιπί : 8ί ίο ίρ&αια €^64ιαια8, ηο8 ρυηΐβαΐ 
Κοαι;ιηί Τ βμιυων ι«ρ^ Αμικλον τήν (νον αΰτου, » τουτέστι τ|^ ύποχιίμενον έζ Ίουβαίων α&τφ λαόν * χα\ %\ 1λι«8 
της Αμπέλου τ6ν κώλον της βνου αύτου. 'Ελιξ Α της Αμπέλου 8Εσ\ν οΐ του Κυρίου μαΟητα\, κρΑς 
€5; ό Κύριος Ιλεγιν * € Έγώ ιίμι ή Αμκβλος, ύμβΤς τΑ χλήματα. ι Τ]) ουν Ελιχιταυτχ} συνέ(ησ<ν 6 Κύ- 
9^^ β1 ^ν'κφ ^^ν πώλον της δνου αύτου, τουτέστι τ^ν έξ ΙΟνών νέον Μσραήλ, οΤ χατΑ χΑριν υΙοΙ γβ- 
γ^νασι του !ΑβραΑμ. ΕΙ τοίνυν χα\ τών εθνών έλπίς Ιστιν ή ^σιλκία αΟτη ιη>ς φασιν, Ε(ς αύιΗ πι- 
βτβύσαντ^ς ήμιΐς, τοΟς "Ρωμαίους φοβηΟησόμβθα ; 

Ούτω μίν ο(ίν οΐ μή τΑς φρένας ΑλλΑ τ|| χαχ(φ Ο 
ιτηνιΑζοντις, Ιμ«ν8θσ6έντ£ς ύχ6 του Αγίου Πνεύ- 
μβτος Α«ηρτισμένον χα\ τέλβιον Ανέπιμψαν τφ Κυ- 
ψ\ψ (μνον, μαρτυρουντβς &«ι τιτραήμβρον νεχρλν 
βι^τα τλν ΑΑζαρον ώς %Λς Ιζωοποίησιν. 01 όέ Γραμ- 
ματιις χα\ ΦαρισαΙοι τΑ τοιαύτα ΟαυμΑσια Ιόόντες 
χα\ τους «ιούτους παιβας χρΑζοντας Ιν τφ Ιερφ 
«α\ λέγοντας* 'όσαννΑ τφ υΐφ Δαβ\δ, ήγανάχιησαν, 
χα\ κρ^ τδν Κύριον Ιλβγον*Ούχ Αχού^ις τίοίτοι 
λέγουνιν ; όπερ μΑλλον Ιβει πρδς αύτοΟ; είπχΐν τη• 
νιχαυτα τδν Κύριον, βτι Ού βλέπετε, ούβ* Α<ούετε, 
ούβΙ συνίετε ; Δώ χα\ αύτδς έντ ρέπων αύτο'^ς μεμ- 
φομένους, ώς Ανεχόμενον της βεφ μόνον πρεπούσης 
ύμνφδίας, Να\, φησίν, Αχούω τών ηαρ^ έμου σοφί- 
(ομένων ΑορΑτως, χα\ περ\ έμου τοιαύτα φθεγγο- δί6 6Γ^ο ίΙΚ οοη πιοηΐ6, 86(1 Π6ςα(1ία ρΑΠτοΠ, 
ΙϋρίΓΐΙα Ούί 8ΐη3ΐ!, ρ6Γΐ6€ΐυαι ιιΙΓιαιυιηςυβ Οοηιίαο 
€3ΐι(8ΐΐ8ηΐ Ιιγιοηαιη Ι68ΐ«ηΐ68 ςιιοιιίειη ςπΑΐΓίιΙιιιι•• 
ηυηι ηιοΓίυηηι »<! νίΐιαι υΙ 06ΐΐ8 Γβνοοανίΐ• 2^6ϊίΐΜΐ 
τβΓο 36 ΡΙΐ8Γί8:6ί ι^ιΗα 81^08 ίηΐυίΐι\ ίΙ!θ8 110160 ροβ» 
Γ08 οίααιιηΐββ Ιο 1θ€θ 88πεΐο 6ΐ ϋ{06ηΐ68 : Ηο- 
8ληη8 ΟΙίο ΟανΙιΙ ! ίη(ϋ^;η8ΐΙ ΟοιηΙηο ()ίΐ6ηιηΙ : 
Νοηαβ 8αι1ί9 ηα» Ι8ΐι ϋίοαοΐΤ Ροΐυί88βΙ ροΐίιι• 
Οοηιίηυ8ΊΙΓΐ8 (1ί6βΓ6 : Νοηιιβ νίιΐβΐίϋ, 066 8υ^ίΐϊ& ιΐ66 
ίηΐβΙΠκίηβ ? Ιϋβο εοηνβΓ.<»υ8 8(1 ί11θ8 ςυί βιΐΗΐ 6Χ• 
ρΓθΙ)Γ3Γ6θΐ 6Χ 60 ςυθ(Ι Ιιγπιιιυαι 8(ΐ1ο 060 ιΐβϋίΐαοι 

>€θίρ6Γ6ΐ : ϋΐίΐΙΙΙΟ, 8:1, 80(110 ίητί8ίΚ)Ί1ίΐ6Γ 8ριΐ(] αιβ 
ύί886Γ6Πΐ68 βΐ 18Π8 (16 0)6 ρΓΟ€ 1811180168 ; 8ΐ Υ6Γ0 
1ΐί 18€Π6Γ1Ι|1, Ι8ρ1(ΐ68 6ΐϋΐη8ΐ)απ1. Νθ006 Ι10(|ΙΙ8αΐ 

εοβηονί}«ΐΐ8 Π!υ{1 ρΓορΗβΐίοΗοι : ι Εχ ογο Ιιιίαο• μένων* έΑν δΐ χα\ οζτοι σιωπήσωσιν, ο( λίθοι χε^ Ρ Ιιαηι 6ΐ ΐ8€ΐ6θΐ1(ΐιο ρκΓΓβοίβΙί Ι8υ(ΐ6ηι 7 » Ιιΐ|[6ΐιΙί8 χρΑξονται• 'ΙΓμεΙς βλ ουδέποτε Ανέγνωτε ΙχεΓνο τδ 
«ροφητιχδν, δτι'€ Έχ στόματος νηπίων χα\ θηλαζόν- 
των χατχρτήσω αΤνον;» Κα\ γΑρ χα\ τούτο μεγίστου 
θαύματος ^ν, τδ τοΟς ίθιώτας χα\ παΐδας χα\ Αμα- 
θείς θεολογείν τελείως τδν δι* ήμΑς ένανθρωττήσαντα 
^^» Αγγελιχδν Ι«\ στόματος Αναλαβόντας Ομνον* 
ώ; γΑρ οΐ Αγγελοι 1ΐ(\ τ| γεννήσει του Κυρίου ΙΐΟΟ 6Γ&1 ΠιΙγ&ΓΟΗ 1ΐΐΓ8ηΚ68 Ρ1Ι6Τ08 61 ί§ηηΓ0Α τ6Γ6 
06001 (ϋ66Γβ (]θ1 ΡΓΟ ΟθΙ>ί8 0608 ΓοβΓλΙ 1η68Γ08(ΐΙ8 
ΑΩ^βΙΊεΟΠ) 0Γ6 ΙίγΟΙΟυΟ) 8θέίρί6ηΐ68• Ν801 βίΰΐΐΐ 8!Ι- 

%%\\^ 0810 Οοηιίιιο 6ηοΓίοιιέΓ8θ( : ιβΙοπΑ ίο βχ^-βΐδίβ 

060, 6ΐ Ιο 16ΓΤ8*',Ι 6ΐ6., 1ΐ8 Ι8ΐ1 60(Ιΐ^Οΐ )0ΚΓβ(1ί60ΐβ 

%ά 6001(1601 ρΓοΓ6Γ6ΐ»8θΐ ΙιτοιίΜΟί : 1 11088001 Ια 

6Χ€6ΐ8ί8• » • Ιοαα. XI, 47,8. *• Ιοια. ν, 45. ** ^ο^ο. χνι, 27, 28. '» Ιοαα. χν, 5. *' \μ. υ, 14. )^ ΟΚεΟΟΚΙΙ ΡΛ£ΛΜ.Ε 188 

!ψ3λ>ον ' Δ«5ξα έν ύψΓστοι; Θβφ χα\ Ιπ\ γη;; ούτω χβ\ βδΐοι νυν έιΛ τί} €ΐβ<^ Τούτου τ^ν βΰτίν άνα- 
^έμιτοΰΦΐν Ομνον, ^έγοντις • € *βσαννά τψ υΐψ Δαβ\δ, ι«»9αννά έν το?ς ύ^Ιτκόι^* > 

Ν69<|ΐιοπιι^« Ι^ΓΑΐΓβ!!, ηΐ8ίΗί3 ρατνπΐί ΜΐΐΜίλ. }ιινβ- Α *Αλλά νηιηάσαιμεν χα\ ήμκΤ^• &^λφο\» τ|| «αχ^^, 
ΙΙΜ η »οΐιίθΓ•ΐ5, ινείοΓΜ ρ»Γ'ίι^Γηιΐ6 π'€ΐί, Νΐ α 0•Ό νέοι χ% χλ\ ηρβ«6\ίτΐΒΐ, Αρχοντβ; 6μου 3^\ Αρχ^μινοι. ^τΓοΙιΟΓβιηαΓ β( ΐΓορχιιπι «Ιηιαηιαβ ρΙ 8^η11)οιΑ 
|«ιΙ«ιηυ8 νΐ€ΐοΗφ ηοη ϋΐιρΡΓ ρΓβνίβ ΐαηΐηιη Γ.ιιρί- 
ιΙΙΙ«ΐίΙ>υ(, 8€(Ι βΐ §πρ«Γ ϋο^ΓιΙ>ιΐ8 οηη ν!3ΐΙ)ί1ί1)ΐΐ8 
ήιΐλΐη Ιιινΐ8η>'»ΓιΙ>ο$ Γ(ρροΓΐ»1»/οΙ ΥβΓϋί {^^ΓοΓιαπι ίη- 
ίπριιΗιιίιιι• ηιΐί ίη ΙβιηροΓβ 8ΐ1]α«βι«ϋΓ. ΤβηοΓ βηιιη 
ρυΙΙη» βυρβΓ ηικ^ιη ΟοιηΙπυβ 86^β^6 ηοη άβιΠ^ζΠ&Ιυβ 
ββΐ,ΰϋΐη υιιυββ«9βΐ,|ζβηΐ(^»ρΓ9Βη^ιΐΓϋΙ)&ΐεΐ)Γί8ΐο 5αΙ>- 
ηι1ΐΐ6η(Ι»9 βχ φΓώαϊ οιηηΐί$ ηθ9 8ΐιιηιΐ9 ρΓΐηαρββ €ΐ 
•ιιΙ))βΰϋ. Ι|!ΐυΓ βίοηΐ ηοη ββΐ !η €Ιιη9(ο ηβηιιβ πι•8- 
ΰοΐιιν ΟΡφίβ Γ6Ηΐπια.η(^()α(( Οηεοιΐ5; ηβ'ΐιιβ ΙικΙχιιβ, 
ΜίΙαηιιηι οτηηββ, βο^ιιηάαιη (Γιτυη) Αροδίοΐυηι *% 
!ΐ8 Ιη βοιίρηι ηοη βΛ ικΐη^ιβ ρΓΐηο<>ρ5 ηβηιιβ βυΐπ ίνα (νδυναμωΟώμβν ύη^ 'τον Θεού, χαΐ τρ6«8ΐον . 
στήσωμιν, χαΐ τ& τήζ νίχης Φυμβολύι Ι^αστάφωμιν, 
μ)) χατά των κονηρων παθών μένον, &λλά χά\ χατί 
^ών ορατών χαΐ Αοράτων ^χΒρών* Χ3\ λ^γου ΐ(άριν 
εΰρωμεν βίς εΟχαιρον βοήΟβιαν ό γάρ νέος ικώλος• 
φ βι* ήμδς 1ποχ&7σθαι χατηξίωσεν ό Κύριος, εΙς διν, 
τήν ΐϋρ6ς αύτ>/ν ύπβταγήν προετύπου των Ιθνων, Ιξ 
2>ν ήμεΙς Ι9μεν άΐΤΑντες (ργοντες όμου χα\ Αρχ^ 
μενοι. Ώς οδν 4ν Χρ^ηψ Ίησοΰ ο4χ Ιατιν &ρα8ν, 
β6 θήλυ, ούχ "Έλλην, ούχ ΠουδαΤοζ. Λν Ιν •1βι 
ΐϊάντες χΛτΑ τδν θδίον *Ακ6στολον/ ούτως Ιν α^φ 
ούχ Ιατιν ο6τε &ρχων, οΟτε &ρχ4μενο;, άλ\& κάντες •ΙΙηιβ, Ιίθιΐ οηιηββ 8αηΙ ρβΓ β^πιύβπι «Γοϋαιη ϋηαηι ^ ^^^ ^^^ «ύτοΰ χάριτος Ιν έαμεν τ^ «(στει 1^1 »(ς 

-. . * !- Ι -. ...•. *Λ^_ ^^^^^ ^^^ ^1^ 1^ ^μα τελοΰμεν τής αύτοΰ ΈχχΧΐϊ- 

σίας, χεφαλήγ μ{αν Ι)Γ0*/Εες αΟτ^ν, χα\ Ιν κνευμα 
έιτοτίιβημεν βιλ τίίς τσ3 Λα^αγίου ΠνεΰμΑτο; χ&τ 
ριτος, χα\ Ιν πάντες βάπτισμ* 1λα^μ(ν, χα\ μ(α 
έν πδσιν ή έλιΛς, χα\ ίΤς ήμίν^ε^ί, 6 έΛ\ π&^ηων, 
χα\ «ιά πάντων, Χα\ έν π3σιν ήμίν. •Αγαπωμεν ο!ίν 
άλλήλοο; χα\ άνεχόμεθα χα\ χήδόμεθα αλλήλων, &τε 
μέλη υπάρχοντες αλλήλων • χ^ γάρ σημεΤον *η< η- 
μών πρ^ έχείνον μαθητείας, ώς αύτ^ς ό Κύριος 
είπεν, ή αγάπη έιΛ{• >ί*\ ή πατριχ^ι χληρονομ!» 
ήν ήμΤν άφήχε μεταβαίνων Ιχ του χΰσμου τούτου, 
ή άγάιίηέβτΙ- χα\ ή τελευταία ήν Ι&αχεν ήμΙν 
εΟχή πρ^ς τδν οΙχίΓον Πατέρα άναβαίνων, τήν πρ6; 
αλλήλους άγάπην ημών έπΐ(πίηρίζ«ι. Σπεύδωμη •ιιη»ιΐ8 ρβΓ 1Ι(ΐ6πι ςυ» ββΐ ίη Ιρβο «Ι ίιι ιιιιυιη €ογ- 
ριΐ8 «ΙϋοΊιηοΓ ΕοοΙβ^Ί» Ιρκίαβ, ιιηιιιη οιραΐ Ιΐ3ΐ>6η- 
ίΐ'8 ηοοιΐ β«1 €ϊΐΓίδΙιΐ8, βΐ III ιιηυιη δμΐπΐϋΐη ιγγΊ- 
^ηΐΙ Βϋΐϊΐιι^ {Γ8ΐί3 88Πΰ(Ί8$ίηΓι δρίπΐιιβ, €ΐ αιιηηι 
οπιη68 1>2ρΐί$ιπΑ «οοβρΊιιιυβ, βΐ οη» ίη οηη.ίΐηιβ 
8ρ(*8, 61 υηιΐ8 ηο1>ί8 Πβυ8, ιγιιί ο»! $(ΐροΓ οιηηία 
βΐ ρβΓ οιηηί.ι 61} ίη οιηηίΙ>ιΐ8 ηοΐιίε• Νθ5 6Γ{;ο ίη• 
νί«6πι ϋιΠ^λΠίυβ 61 8ΐιίίβΓ6ηΐ68 0ι1]αν6ΐηη8 Ι&ηηιι&ηι 
ι»'«(ιΐ3ΐ ιη6η)Ι)η. δίίζπιιιη βηίηι ςαο Γο^^ηοΛοίηιιΐΓ 
Ιΐίιίι• 6886 (ϋβοίραΙΊ, ηΐ «Ίΐ *φ$6 Οοιηίΐ)θ$ *■, 6»ι €ΐια- 
ΗΙΑ8,6Ι ραίβηι^ι 1ΐ36Γ6(1ί(28ηιιαηι ιηιιηϋιιπ) Γ6Γιιΐ(]Ηδηβ 
ηοΙ>ί8 ΓβΙίηηίΐ 681 6ΐι&ηΐ'«8• 6ΐ ιιΙΐίηΐ3 ηιΐλΐη €ΐ6- 
4ϋι ηοΜ8 λ(Ι Ρ&ΐΓ6η) &8Γ.βη(ΐ6η8 Ιιοη^ιίο εΙιαΓίΐαΐβπι 
&ι1 ηινί66αι οοηΑΓηιβι. Βίικίββηιιιβ 6γ|;ο ρ8ΐ6ηι&ιη ΙΙΙηηΐ86(|αΙΗθΡΐ3ΐίοηβπι.η66 6^ϋ5*1))ΐϋΐΐίηϋ εΟχης ΙπιτυχεΙς είναι, χ•\ μ<| 

., .... λ^λ:. ^«ι «._ ^^^^^^ιώμεθβί τί|ν παρ' 44του χληρονομίαν, μ^Α 

τδ σημεΤον, δ ίδωχεν ήμΙν αύΙί.ς» Ινα μή χαΐ ^ 
υΙοθεσί•ν χα\ τήν εΟλογίαν χα\ τήν πρ^ς αίττ^ 
μαΟητβίαν έπ^βαλώμεθα, χα\ τίΐτε τής έπιχει:ιΙνης 
έχπέ^ωμεν ελπίδος, χα\άι*οχλειβθώμινΜ'5ο« «^^ 
ματιχου νυμφώνος. Καθάίιερ δέ πρ^ του σωτηρίου 
πάθους έπ\ -ϊήν χάτω Ιερουσαλήμ τ υ Κυρίψ εΐβ•- 
λαύνοντι τλ Ιμάτια ΰΐΐεστρώννοον ούχ δ λα^ μδνον, 
άλλα χα\ ο! των ΐθνών δντω; 4ρχοντ«ς , οΐ του Κυ- 
ρίου λίγω άπό<Γτολθι• οδτω χαΐ ήμβΤς Αρχοντες^ 
μου χα\ αρχόμενοι όποστρώσωμεν τά ημών αυτών 
Ιμφυτα Ιμάτια, τήν ήμιτέρΛν σάρχα» χα\ τά τμΛ' 
.„«ρΙ,η1.Γ, 8ηη.η8 8ΐηιϊΗΐπ^ί«ί η,ΟΓϋ. 6]α8,8ΐ«ιαΐ6ΐ α^^ήν θελήματα ^Τ^^;^^^^^^^^^ ^, 

η.8ΜΓΓ60ϋοηΗ 6πη.ϋ8. Οη8ηιηθ8 ο,ηη68 οο.ΐ86ςι.•. Ο μ*1 μ^νον ^*.^*«-^^«^\'**^^^^^^^ 
.ο.ΐ€6ϋ.Ι βΓ.ΐ•.. 6ΐΙ>6ηί,ίηίΙ.. Οοπ.ίηί 6ΐ ΠβΙ δαίναίο- τδ σωτήριον^ουΧρ^α^ου πάθος χαΐ τήν άγίαν α^ 
η8..ο8ΐΓί/68ααπ8ΐΙπί6η.<ΐ606ΐο„ιηΐ8,Ιοπ^^ -*^-. *^^ -^;^; «Ρ^-' ""Ι^'^ΖΙΖ^^ 

61 .,ίοπιΐίο εοηι «ΐ6Γηο 6ίοβ Ρ31γ6 νΙνΐΟθ8«ΐ6 δρί. «ολαύ^μεν • • Κ γάρ ^'^^^'^Γ^'^Ι^^ 
Η1ι..ηιιη06ΐ86ηιρ6Γ6ϋη8«θϋΙα8«€αίθΓ«ηι.Ααΐ6η. λος, γεγδναμεν .φ δμοιωματι ^υ ^«νάτ^υ^^^^^^ 
δήλονδτι χαΙτής αναστάσεως 1σδμεθα•ιή; γένοιτο πάντας ημάς ^'''^^^'^^^Ρ'''['''^^^^ 
πί. του Κυρίου χα\ βίου χα\ Σωτήρος ήμιυν 'Ιησου Χρίστου, φ πρέπει πάσα δ4ξα. τιμή χα\ προαχυν^• 
•ιςσΟν ιψάνάρχψ αύτου Πατρ\ χα\ τψ ζωοποιψ Πνιύ μάτι νυν χα\ άε\ χΛ είς τους αΙωνας των α1ω• 
νων. •Αμήν. <ϋΐ3ΐ6πι, η66 Γ6||[ηηπι ςιιο«1 άβ(!Ίΐ ηοΐιίβ, ηο βί« 
ηιυΙ 6]ιΐ8 ΑΙηΐίοηβηι 61 1)6η6(ϋ6ΐΙοη6ΐη 61 <Ιθ€ΐπη3πι 
ηΐ]Ιαλπιυ8 βΐ > ρΓοηιΐ88» ερβ 6\6ίϋ»ηια8 6ΐ 816 8ρί- 
πΗυ^ϋβ ερηηβΙ οιΐίάηι ίη6ΐΐΓΓλΐιιιΐ8. δ^οηΐ 3ΐιΐ6πι 
»ιιΐ6 88ΐυΓιί6ηπι ρϊ&βίοηοπι, Οοπϋηο ΐ6ΓΓ6η8ηι Ιΐ8Π6 

ΙΐΙ8Γ6<ΙΪ6ηΐ6 ΐ6ΐΌ8θ1γΠΙ&Π1, νββίίπίβηίΑ 8ΐ6Γη6ΐ)3Μΐ 

ηοη εοΐαηι ροριιΐιιβ* 86ά 6ΐ ν6η {[βιιΙΊαπι ρηηοΊρββ, 
ηοηιίιιΐ άΐοο λρθ8ΐο1ί, ίΐλ 61 ηο8 8ΐβΓΜλη)υ8 ηλίίνι 
ηοβίη ?68ΐίπιβιιΐι, βοα 6«Γη6Πΐ ηοΒίΓαιη 6]ΐΐ8(|αβ 
•ΐ6^ί(Ι<*ΓΊι 8ρίΓΊΐυί 8ηΙ>]Ιοΐ3ηιΐ|8 υ ι ηοη ΐαηΐιιιη (Ιίςηί 
^ίΠίίηιυιΐΡ τΜβΡβ 6ΐ 8(!οΓ8Γ6 8«ΙϋΙ;ΐΓ68 ΟΙίΓΙδΓΐ ρ88- 
«101168 <•1 8«η6(8ΠΙ 6]α8 Γ68αΓΓ66ΐίθη6ΐη, 86(1 611301 
ΐΐβ 6;ΐΐ8 806161116 |(3υά63ηΐυ8• δι 61ΐίΐη, 311 Αρ08ΐΟΐ.Ι|8, *• Κοηι. χ• :«. •• Ιοβη* χμ>• 34. 18» ΟΜΙΛΙΑ 1^. ΙίΟΜΙϋΑ XVI. 
Α 190 Ι10νΐΙ.ΙΑ \νΐ. ΠβρΙ ^ής Μοτά σάρχα τον ΚνρΙον ^^μω^ Ίησοΰ 
Χρμττου (ΛηοτομΙας^ κα\ χωτ ^ι* €ώτί\ς πεχΛ- 
ρ9σμέτ%0Τ τοις ώ^ άΛηθώς Λίς αύτότ Λίστεύ^ 
ο\*σι * ««2 δτι ΛοΛυτρ^Λως ό θεός Ιίυτάμίτος 
Ηΐς χοΌ ϋΜβϊ^Χου τνραιηΊδος Λμτρώσασθαι 
τάτάτθρωχοτ^ ΗϋότωςταύτχιμηΛΛοτέχρήσατο 
τα οίηοτομίςί^'ΡηΗεισα τφ άγίφ χαϊ μ^ι-άίφ 
Σα€€άίίφ. 

Ότου β»•υ Προαιώνιος χα\ άττχριληιττος χα\ 
^καννοχράτωρ Λ^γος χα\ ΤΕδ^ παντοδύναμος &δύ- 
νατο ηάντως χα\ χωρ\ς τής ο!χ«(ας ένανΟριοπήσίως 
^ύφοοΟαιτ^ν &ν6ρω«ον της θνητ^ητος χα\ τής 
βίουλ•{βς τοΟ βιαβ^υ * πάντα γάρ φέρει τφ ^ή• 
|λατι της βυνάμβως αύτου, χα\ πάντα ύπόχείται ΰϋ άηρ€ηΜί\οη€ ΙηύβτηΛίίοηί» Βοηάηϊ ηο$Μ Ιϋΐη 
€/ιηαϊ, €1 άε αταΐΐή ρ€τέαΐΛν€Τ4 μ φηιηΛ α^εη* 
Ιί&ΐΜ €οη€€ΐ%η; ηηηοΛ φαΐα Οφη» πιιν »ο»Μ 
ΜΗΐίίΜΟίίε ίιοίΛίΛεηι α άαηηοηη Ι^βταηηίάε ΙΙύ$ΤΛη 
ροίΐη» Ηα€ ιμμι μΙ άί$ρ€η%ηίίοη€. Ομ ιαιίΰΐο η•4ΐ- ^ει6^ιιαιη βΐΙηοΙπηιβΐ8€Γΐρΐοιηη«ςηοο[ηηρροη^• 
ϋβι ΥβΓίιαηι οπιηίροίβηβςυβΡΠίιιβροΐΦΓλίοπιηΙηο «Ι 
>1)8ςαβ ρΓορήι Ιηε&πίλΐίοηβ Ιιοηιίηβαι » ιηοηβ Η 
ββητίΐυιβ 6Γα«Γ6 : οιηηί• βηίπι ροη^ιι Τ€τϊ)ό τ'ΐΓία- 
118 8ΙΙ9Β, 61 οιιιηί& ^1 νίπ» €]α8 ροΐ68ΐ2ΐΐ 9ΐιΙιί€€ϋι 8αιιΙ; 
οηηηϊΗ ροΐ68ΐ, 86€υη(1υιη ^ο1>^^ ηίΐιιίςαβ Ιρ8ί 68( Ιαι• «Ι τούτου θ<1χ{ έξουσ!^, χα\ πάντα βύνατακ, χατά . ροββίϋΠβ, βίβηΐιη οοηιΙίΐΟΓίβ ροΐ6βΙ«ιί ϋΓβΑΐαηΒ το- ^ν Ιώβ, άδυνατ*! <1 τούτφ ουδέν * τή γ&ρ του 
χτίβτου Ιξου^ί^ χτίσματος άνκβλέψαι Ισχυς ού 
Ιΰναται, χαλ του Παντοχράτορος Εσχυρ((τβρον οΰ- 
<έν• *Αλλ* 6 χα\ πρ^ς τ4|ν ήμβτέραν φύσιν χα\ 
άσΟέν€(αν άρμοβιώτ^ρος, χαΐ τφ δρώνη πρβπωδέ- 
«τατος τρόπος οϊίτος^ξν, 6 διά της Ινανθρωπήσιως 
του Α6γοο του θ<ου, ώς χα\ τδ δίχαιον Ιχων μεθ* 
έαυτου, Λ χ»ρ\ς ο&δέν Μ6 Θεού τελείται * € Δ(• 
ΧΜος γάρ ό Θ«^, χα\ δκχαιοτύνας ήγάιρ^σε, χαλ 
ο^χ Ιβτιν άδ«χία Ιν αύτφ, » χατά τύν• ψαλμφδ^ν 
Προφήτην• Έπε\ δέ χα\ τήν αρχήν ό άνθρωπος Ιγ- 
χατα^^είφθείς ύπ^ Θεοΰ διχαίως, ώς αύτ6ς πρώτος 
Ιγχαταλιπών αύτ^ν^χαΐ τφ άρχεχάχφ προαδρα• 
μαιν Ιχών, χα\ τάναντία αύν δ^λψ * αυμβουλεύοντί Κ>αΓ οΙιΙιιοΙαγΙ ηβςυ&ίΐυιιη ροΐββΐ, ηίΐιΐΐηυβ οπιηίροι- 
ΐθηίΑ ν8ΐί<]|ιΐ8• 5θ<1 ζό ηβιαπηι ιηβηιιίΐαΐβιοςοβ 
ηοδίΓβιη ηΐΑ^ίβ 8€οοιηιηο(ΐ3ΐιΐ8, 61 ι^β^ΐί ηιιιίηβ* 
οοη8βηΐιβιΐ8 6ΓΒΙ ΙΓΐΰ ηιοϋυβ» 8οΙΠμΙ ΥθΓΐΐί 0^1 ίο* 
€8ηΐλΐίο ςυ&ιβηυ8 ]α8ϋΐίΑΐη βθεϋπι ^λΙ)βηι« 8ΐιι« ςυ» 
ηϋιίΐ 8 0«ο ρβΓβοίΐυΓ : ι Ιυβίσβ βηίιη Οοηιιηιιβ, Λ 
]υ8ΐίΙΪ2ΐη ϋίΐβχίΐ, ^ί Ιηί^αΙΐ•8 Ιη «ο ιιοη €8| *\ ι αΐ 
06€ίηΗ Ρ$3ΐιΐΗ3ΐ68 ρΓορΙι«ΐ&• ΥοΓοπι οοπι ίπ ρΗη.• 
οίριυ Ιιοιηο ]ϋ8ΐβ α ϋ^ (ίβΤ6ΐ1ί€ΐυ8 ςιιί& ίρβο ρπο? 
ΠΙυιη Γ6ΐ•η(|ΐΐ6Γ&1, Αίλΐΐ Αΐ8ΐΐ((ηθπι 1ίΙ)6ηΙβΓ €υΓΓ6η89 . 
(Ιο1ο86 ίιΐΒΐϋίιηΐί βρβιίβηβ ίοΓβ Ιπΐ(}ιΐιΐ8 ΓυίΙ, Ιΐ« ί»- 
(ΙίνΊιΙίΑ ϋίΑν>οΙί ]υ8ΐΑςαβ Οβ! ρβηη{88ΐοη6 ηιοη ίη 
πιιιη<1υηι ΙηίΓαν'κ, ςήχ 6χ ίηιιη&ηΙ ρβητ€ηί88ΐιηΙ 
πϋΐίΐίί ιϋιιΙιίρΙΊοΊ ιιΐοιίο 8ΰοίϋΗ ; η&πι ηοη 8θ1αηι πεκ«θε\ς διχάίως έχ•<νφ παρεδόθη, χα\ οΟτω φφ^νφ (] ηοη β ηαίιιη 6ν9ηΙβο8» 86(1 6ΐί8Πΐ ηβχ τίοΐβιιΐ», 
του πονηρού, χα\ αυγχο^^ει διχαί^ του άγαθοΰ ίρ50 8(Ι]υν»ηιβ, ρ6ΓρβΐΓ»ΙυΓ• 
βάνατος εΙς "τ^ χόαμον εΙσηλΟεν * δς έξ ύπερ€αλΛθύ(7ης 83 ^^^ άρχεχάχου χαχίας χα\ δκπλααίως* 
Ιγένετο * ούχ ό φυοηχ^ γάρ μένος, άλλα χα\ ό ^αιος αύτον προξενουντος τελείται. Έπ<\ ο5ν σΐινδίχ^ τ^ του διαβάλου δούλε ίφ Χ2\ 
τ|| θνητάτητι παρβδόθημ&ν». Εδει πάντως χα\ τ)]ν 
«ρ6ς ΙλευΟερίαν χα\ ζωΙ^ν Ιπάνοδον του ανθρωπί- 
νου γένους αΟν δ(χτ| παρά του θεού τελεσθ)|ναι. Μή μδ^ 
ικ>ν δλ δ άνθρωπος θεί^ διχαιοαύνητφ φθονήοαντι πα- 
ρβδδΟη, άλλα χα\ αύτδς δ διάβολος '^Ι^ν μ^νδιχαιοσύνην 
άφ* ΙαυτοΟ άπώαατο, γεγονώς δέ άδέχως τής έξου• 
αΙα(χαΙτ!|ς αύτοχρατορίας, μάλλον δέ της τυραννίδος 
'Ιραατής» τ( διχαιοαύν^ μαχόμενος, τ) δυνάμει χατά 
του άνθρωπου Ιχρήσατ9/ΙΙρεσ• γουν τφ Θεφ πρώτον 
τ^ διχαιοοΰνη χαταβληθήναι «λν διάβολον, )^περ αύ- 
τ>>ς διατ8λεΙ μαχόμενος* Οφηρονδλ τ^ δυνάμει, ^ιά 
τ^ης άνανεάσεως χα\ τής μελλούσης χρ(σεως * αΟτη 
γάρ άρίβτη τάξις• προηγείσθαι τήν διχαιοσΟνην της 
δυνάμεως, χα\ τοότο θείας ώς αληθώς χα\ αγαθής 
δ^σποτεΐας, άλλ' ού τυραννίδος Ιργον τζ διχαιοσύνΐ[^ 
την δύναμιν Ιπεσθαι• Καθάπιρ γάρ δ άπ* όρχής 
άνθρωποχτόνος φθδνφ χα\ μίσει χαθ* ημών Ιττήρθη, 
ούτως ό αρχηγέ τής ζωής υπερβολή) φίλανθ.^ωπίζς 
χιΐ άγαθδτητος 6πλρ ημών (χινήθη* χα\ ώ; έχεινο; 
άδ:χω( ήράσθη τής άπωλείας του Θεού πλάσματος, 
€•ΰτ««ς ένδίχω; δ πλάκας ήρ^σΟη τής σωτηρίας του 
τ.λακουργ^μ^τος* χα\ ώς (χείνος άδιχί^ χαΐ δόλω Ι^ίΐιΐΓ €θΐη ]υΓβ 80 ιηβπιο (ϋΑΐ)οΙί 86ΓνίΙοΐ1 ηιοΓ- 
ϋ^ιίΑ ΐΓΑ^Ίΐί ΓαΊ886ΐηυ8, οπιηιηο οροΓΐβΙ)8ΐ ΙιηηΐΜΐ 
|6η6Π8 ϊμΙ ΙίΙ)6η2ΐ«ιιι 61 νίΐ&ιη Γ6(ϋΐυιη ]ατ6 λ Ι)6θ 
ρ€Ηΐ€ΐ• νβηιπ) ϋοη Ιιόηιο ΐΑηΐυηα άΐνίηλ ]ιι&ϋϋ& Ιη- 
τ1ϋ6ηΓι ΐπιϋΊ(ιΐ8 ΓυΊΐ, 86(1 <ϋ8ΐΜ)ϊα8 βΐΐαηι {υ8ΓιΙ{8Πΐ 
(|ΐιΐ(ΐ6ΐιι «Ι) 86 Ιρβο οπιοτίΐ, Γ3ΰΐυ8 8υΐ6ΐη ιηίςυβ ρο* 
Ι68ΐ&ΐί8 η <)υιηΙιιαΐίοιιΐ8 8€α ροΐίιιβ ΐ3ΤΓ8ηηίϋί8 «πι•• 
ΙΟΓ, )Η8ΐΙϋ8ηι ίιιιου^η3ΐη8, ΓοηΙΐιΐιΙίηβ ΰθήΐΓ8 Ιιοηιί• 
11601 «1808 68ΐ.Ρΐ»οοι1 6Γ(ο Οοορτίοβ ρ6Γ]υ$ΓιΓΐΑΐη (ϋΐ- 
]) ΐΜίοη <ΐ6ίίεθΓ6, ίρϋ» ςυ« ΓιεΙι 6Τ6η6η8• ρο8ΐ6πυ8 
ν6Τ0 ρ6τ ρσΐ«ιιΙ1»ίη Ιη ά\6 Γ68αΓΓ6€ΐίοιιί8 ίυΙϋΓίςοβ 
]αάί€Π ; ^ικβ τ9ΐ\ο ορίίηκ 681 : ]υ5ΐίιί8ΐη ροΐ6η8- 
Ι6Π1 ρτβΜ6(ΐ6Γ6, 61 Ιιοο γβΓβ (ΙΊνιηχ 1)θπ»(]υ6 «ΙοπιΙ• 
Β8(ίοηί9, ιιοη 8αΐ6ηι ΐ3^Γ8ηηί(Ιί8 ορυβ : ροΐ68ΐ:ιΐοιη 
86(ΐοί ]υ8ΐίΐΊ8ηίΐ. Ν^ηι ηιΐΰΐηα^πιοΗυοι ίΙΙβ ςυί γκι ο 
ρτϋΐϋίρίο Ιιοιηί€ί(ίίΐ, ιηνί(1ί& 61 οϋΐο ΐιΐνοΐ'βπε ιιικ 
ΊηΐΝΐιιυίι, ίια ρτιη6βρ8 νΐι» 6χίιηί2 Ιιοιιί^ηίι^ΐβ α 
1)οηΊΐα(6 ρΓΟ ηοΙ>ί8 ιηοιυ» ΓιιίΙ ; 61 8ΐοιι( ΐΙ(ρΐιΐΜ|υ6 

ρ€πΓΐΐίθη6 ΟΓβαΐΙΙΡ»ί 06ί (Ι6ΐ60ΐ3ΐ1η8 681, ίΐ3 }4Ι510 

€οηιΙίΐοτ• ^ηνΐδίιε ο$1 68Υυΐ6 ρΙα&ιιίΑΐίβ ; 61 ϋίΐ'ΐιΙ 
ίΙΙθ ίιι]υ8ΐίΐΊ:ι οΐ ϋοΙ» νίαίοπΑπί 8ίΙ>Ί Ιιοηιίηί»- 

ςυβ ΠΐίΐΙΑίη 0Ρ0Γ9|ΙΙ8 β&(,. 1(8 1ίΙ>ι;Γ3ΐ0Γ 1ιι ]ιΐ8ΐΙ<• 

118 1*1 88ρίοηΓι» |>€ΐρ6(ϋαιιι ιη8ΐί(;ιιίε8ίιιΓι €ΐ8(1βιη,' **4ο5 Μ,ιι^ί. "Γ48ΐ. χ, 8. ηΐ βΗΕΟΟΚΙΙ ΡΑΙΛΜ.< 

|ΜΌ|»τΐ9Μ|(ΐ^ €η*»ΙιΐΓΧ ΓβϋΟΤΑίιοιιβιη ρΑίητΙΙ. Ι^ΙΙΝΓ Α ^ν ν(x^^ν έαυτφχοτΊτΙ)ν τοΰ Ανθρώκου «τωτιν χατ• ρΗιΐ9 Οβυβ οιη{χίΙ <|αο(Ι ροΐ^Γ&ΐ, η| ςιιοιΙ οροη6ΐ)Αΐ 

ΡΠΙΙ$ 6ίΒ€<ΤΗ• εχΙΐΚΐβ ρΠΚίΑΠΟΓ Γ&01« 68( {α&ΐίΐΐλ 

α1> «ο <|ιιΙ ίιι&ιιρ«τβΙ)ίΐ6ΐιι ροΐΓ$ΐΑΐ6ηι Ιι»Ι)6ΐ ρηρρΟ' 

•!(«, ΙΐΟίηΙοβ• Τ^ΓΟ (ΙΊ8€£Μ0ρ0Γΐ€ΐ»Αΐ}ΐΙ8Γΐΐί8ΐη ΒΙΙΙΙ€ 

ρ6Γ ορβη ίη ιββιροΓβ ιηοη»ϋΐΐ(ίβ ρΓοΓβΓΓο, ιιΐ ίη 
ΐΜίρΟΓβ Ιαιηοτυΐίΐλϋ»^ ροΐ€»ΐλΐ6 Ά^^/^9ί, ]&ηι οοη 
•ιιιΐιΐβοιίλΐη ροΜΐι1β»αΐ. έπραξλν, οδτως δ έλ£υθ£ρωτ))ς Ιν βιχκιο«ύν)| ιμι\ 
^ΌψΙφ τήν ήττον ιΐς τέλος του Αρχιχάχου χβ\ τήν 
άνακαίνισιν του οΙχε(ου Ιξιίργαβται ιώάβ|ΐατο(. 
Πβί^Λιιαν βύν ό Μ^ς «ρ4τ«ρβν Φιειρ <ϊ5ύνατο, Τν' 
9π<ρ Ιχρήν 4ν•ρ)τήοτ| «ρίτβρον. Ο^ριφανιβνέρα & 
χάντβΰΟβν ή βιχα&οιύνη γέγ«ν• «ρσχρι0•ΐ9αι «βρά 
τΛ βύναμιν άήττητον Ιχοντος• βιδαχθήναι Λ «Λ ««(ι^ Ανθρώπους Β9ΐ τήν βιχαιοβΰνην ΙνταυΟα βι' Ιργων Ιν τφ χα•ρφ της •νητ^τ•ς έ«ιβι(χν»β•«ι» 
7ν* έν τφ χακρφ της Αθανασίας τήν δόνα μι ν λα6άν7•ς§ άναπ^ητον Ιχω9ΐ. 

ΡΓ«(6τβ« ορΟΓίβΙι&ΐ νΐ€ΐθΓ«ιιι, τίεΐιι ηιΐΟΓΑ, (Ι6- Πρ^ η τούτοις Ι&( χα\ ύιΛ τής νιχηΟβί«ης 9^• 
νΐηοΐ. Ιϋβο οροΠβΐΜΐ βΙ ιι•€6«&ιηυπι €Γ•1 ΙιοιιιΙηβπι σιω; νκχηθηναι τ6ν νιχήναντα» χα\ χατα•οφιβ9ην•ι 
ιι•9€ί ρ€4ΐθΙί βιρβηβπΐ• Ηοο «01601 6Γ8ΐΙ ΙοιροΜΐ- τ^ν χατα9οφβ9άμ<νον• Διά τοΰτο Ιβιι τι χαΐ άνκγ* 
Ι)ίΐ6. Νβηιο 6ηίηι, »ί| δΰΠρίαπ, •Ιιιθ ρ^οαιίο, €1»Ί χαΐον ήν Ανθρωκον γινένθακ Αμαρτίας Αγ•οατο» 
υηλ 4116• νΐΐλ ι1Πυ•; 6ΐ : ιΟιιΙβ ροΐβ•1 (ΙίοβΓβ : Ιΐιιη- ^ Ια^μβνον. Τούτο ^ των Α^νάτων ήν• < Ούβ•\ς 
ιΐναι 68( €οηιΐ€υπι **? ΕΙ αυΐΐαβ $ίη« ρβοολίο ηίδΐ γ&ρ, ή Γραφή φη«ιν, άναμάρτητος* οΜ* &ν μ(α ή• Ογοβ• Μθο Υ6Γΐκ2ΐη« έ^ Π«ο Ι>οη$, βκ ϋΙο ςόίϋβπι 
αΐι 3•ΐ6Γηο ρΓ0€6<Ιβιι», βι$ΐ9ΐ6η8 •ιι(€ηι )η ίΐΐο ; η^ηι 
ηιιΙ» Ι>οαιη ιΐηβ Υ«γΒο €Χ€0(;Ι(&γ6 ροβιβΐ > ηβοηοη 
ιιηαβ οαιη βο Πβο• : βίβηίιη βοΙΙ» ]ιι1μιγ Ιυιηβη &Ι- 
ΐι^Γοπι ρηΒΐ€Γ 6οΐ€Πΐ ιιοιι Γαπ(, ηβςιιο »θΓΐ8 Γ8<1ίυ8 
αΐίιιβ ΜΙ 8θΙ ρηείΟΓ βαιη ηυ! φοίαβ βρΙβηιΙβΜίΐ. 
1(Ιβο 8θΙυ• 8ίη« ρβεοιίο ΡίΓιαβ Οβί :βΐ Υΐ'τΙιυηίΐ Ρί- 
1ίη• Ιιοιη!ιιί8 ίβοίηβ «βι» ββοιιηιΐιιηί) «Ιινίηίΐαΐβιη ίιη* 
ιηιιΐλΥ)ίΙΙ)ί, ββοοαιίαπι Ιιαιηλΐη(9&βπι ίιτ6ρΓβΙΐ€ΐι$ϋ)ί- 
Γι•. ι ΟιιΙ, »{€ΐιΙ ρΓ»ϋχ11 Ιβ^Ιββ **, ρ^οΐΜ^ινη ηοη Γβ- 
ΗΙ, ιι«€ Ιηνβηΐυ» 69ΐ (Ιοίυβ Ιη ΟΓβ €]υ8. ι Ουί Ίηβιι- 
|.«Γ •υΙυ8 Ιο ίη'ιςιιΐΐβΐίΐιαβ ηοη ίιιϊΐ οοηΰβΓίυβ, ηβο 
Ια ρβ€€ΐϋβ 1116Τ0 ι^ββίίΐιιβ, ρτουΐ ίη ΡβιιΙπιΙβ 0«1ϋ<1 μίρα 4 ζωή αυτού* ι € χα\• ιΤ(ς χανχήβ^τβι Αγνήν 
Ιχβιν τήν χαρδίαν ; ι Κα\ ΜΛς Αναμάρτητο; 4ΐ μ^ 
βΤς δ Θ^δς. ΔιΑ ταύτα ό Ιχ Θ»ου θβ^ Α^γος• έξ 
Ιχβίνου μίν έξ Αΐδ(ου &ν, ΑλλΑ χα\ έν έιιβίνφ * ο6 
γΑρ Ιστιν ούδ* έννοήαα( ηοτ< θιδν Αλογον* «α\ β(>ν 
Ιχ<(ν€ρ, •Τς Θ«6ς δπΑρχοιν/* ούδΙ γ^ρ τ^ ηλιακά 
Απαύγασμα φως Ιτβρον παρ Α τ6ν ήλιον, οδβΐ ί( του 
ηλίου Αχτ\ς Ιτβρδς Ιατιν ήλιος καρΑ τ&ν Ινα• ΑιΑ 
ταύτα τοίνυν δ μδνος ΑναμΑρτητος Π^ χα\ Δ^γος 
του β€θυ Τ(6ς Ανθρώπου γ(ν€ται, χατΑ τήν θβδτητα 
Ατριπτος, χατΑ τήν Ανθρωπότητα Αμβπτος * ι *0ς• 
χαθΑπιρ φθΑσχς Ησαΐας «ροβμαρτύρηαιν, Αμαρτίαν 
ο&χ έποίηα^ν, οδδΙ (ύρέθη θ^λος &ν τφ βτδματι αύ« ιΐβ Μαι«Ι{ρ•ο, 5€υ ροΓιαβ <1β ςιιο1ίΙ)θΙ Ηοηιίηβ 16• Ο ^ου• > Κα\ ού τούτο μδνον, Αλλ* δς μόνος έν Αν»• •ιιΙιι§ 611. Ναηι μγαΙβ βΓθοίΙο τυπι «Ιι οιηΐιτ» νοίιιη- 
Ι•ΐ6ΐιι «ρβηβςυβ 1<*|[1 π)6ηΐΙ• ούλίβίβηβ, βΙ&Ι λ οοη- 
Ιΐιιβϋϋϋυ• Ιο 86ΓνΗυΐβιη νΐ πκΙίΐζ&ΐαΓ 6ΐ ρΓορίβΓ 
•οΐιιπι {βηβηΓιοηβηι ρτοΓιβ ίηίβηιΙλίυΡν ρΓοΙαίιηι 
ΐΑηιβη λ ρπηοΐρίο <]Απιη»ϋοπ6ΐη ρχΊΐοΓ, €αηι οογ- 
ταρΗο βίΐ βΐ «ΙίοβιίαΓ, ηβοηου »<Ι οοΓΓαριΊοηβοι οηι« 
ηΐηο ββηβτθΙ• νβΙΐ6ηι«η8(ΐ06 ϋαΐ ηιοΐιιβ νίΓί πιΠΓιπιβ 
β€ί€ϋϋ8 ΙιοηοΓθπι ςηοπι ηοβίη α Οβο ούΐΐηυίΐ ηιι- μίαις ού συνελήφθη, ούδ* έν Αμαρτίαις έχυήΐη, 
χαθΑπβρ Ιν ΤαλμοΤς δ Δαβίδ πβρ\ έαυτου. μΑλον 
δέ παντ6ς Ανθρώπον μαρτυρβί• Έ γΑρ της σαρχδς 
έπανάστασις Ακούσιος οδσα» χα\ Αντιοτρατινομένη 
φανιρως τφ νδμιρ του νο6ς, <1 χα\ «αρΑ τΰν ο•»• 
φρονούντων βίφ δουλαγωγβΤται, χα\ ιτρ^ παιδοποιίαν 
μδνον ανίβται, ΑλλΑ τήν Απ* Αρχής έπΑγβται χατα* 
δίχην, φθορΑ ουσΑ τ( χα\ λβγομένη, χαλ «ρ\ φθσ- 
ρΑν πάντιΐ>ς γεννώσα, 84 ^^^ '^^ Ρ4 •νν«κδδτος 

χΙ- ΙιιτΑ, ]απΐ6ηΐΐ8 τβΓΟ 088ίηι!ΐ8ΐί. 

τήν τιμήν, ήν ημών ή φύσις Ιλαχβ παρΑ θεού, ΑλλΑ τοΙς χτήνεσιν δμοιωθέντος εμπαθής ύκΑρχουσα 

νησις• 

Ρτορί^ΤίΆ ηοη Ιληίαιη Οβυβ Γλεΐιι• 68ΐ Ιιοηο, 86(ί ^.-ΔιΑ τούτο ού μδνον βε^ έν Ανθρώποις, ΑλλΑ χάΐ 
«Ιΐ8ηι 6χ ιαηοΐΑ νίΓ^ίηβ, 61 νΐΓ(;ίηβ Γοβϋϊβ 6Χ €8Γη6 έχ Παρθένου Αγίας, χα\ μεμολυσμένων λογισμών 
Γθ|;ίΐ2ΓιοηίΙ>υ& Ιοη{[6 ρινοβΙΙΰηΐβ 86€ΐιη<{ιιηι ρΓορΙιο- ^ των έχ της σαρ^χλς Ανωτέρας χατΑ τοίις «ροφήτας 
ια8 η8ΐα8 βεΐ €α]υ8 οοηοβρίίοιιβπι 88ηΑΐΊ 5ρίΓίΐϋ8 γεννίται Παρθένου, ής τήν σύλληψιν Αγίου Πνεύ* οΙ)ΐιηιΙ)ΓΜΐΙο, ηοη οαΓηΐβ €Γ6&νΙΐ θτβοϋο ; αηηηηΐΐλ- 
Ιιο 0(1β8ί|αβ Πϋυηι ίιιΙιαΙιίΙοΓβ ίβΓίΐ, αιίηίιιιβ αεβοηβ• 
ηοςιιβ ΐβπίΑΐί νοΙαρίιΓίδ €0ΐ>£υρΊ8€6ΐιΐί8. ΙβΙ» οηίηι 
ρ6ΐιΙΐα8 8ΐ)ΐ8(8, οηΐίοιιβ οΐ |{αυ<1ίο βρίπίΑΠ : < Εοοβ 
»ηά1ΐ8 ΟοιιΓιηι,β8ΐηιίΙιί9ϋ€αιΐ(1υηι νβΓϋυηι Ιιιυια**,ι 
•ίΙ %ιΙ ηυηΓιυπι αη{[θ1υπι ΥΊγ^ο ΙηΙβιηΰΓ»!», ΐ{υ9β, 
€1101 €οη66ρί88βΐ, ρβρβΗι ; ίΐ3 ηΐ νίοΐοΓ (ΙίαΙιοΙΙ, 
Ιιοηιο 1>6υ8ςα6 βίηιυΙ, ΐΓβΙιβΓβΐ ηβΐυΓΑίιι Ιβηΐυηι « 
ΐ;6ηβΓ6, ηιίηίαιο νβΓΟ ρβοοαίυηι» 8οΙιΐ8 βχ οιηιιίϋυ» 
ι:οη ίη !ηί(|ΐιίΐ8ΐ6 οοηοβρίηβ, ηβςπβ ίη ρ χοηΐί» νβη- 

|Γ€ |[68ΐϋυ•, τοίΐΐρίαΐβ 8€ίΗ66ΐ 61 ρ8$5ίοηβ ΟΑΠίίβ 

ΐυΓρΙϋαβςυβ οοχίΐαϋοηΐΐιιΐδ υλ(αΓ« οχ ΐΓαπβ^η'β- ματος Ιπελευσις, ού σαρχίς έπήνεγχιν βρεξις* 
ευαγγελισμός} χα\ πίστις θεού Ινδή μίας. Αλλ* ο6 
συγχατΑθεσις χα\ πεΤρα ΙμπαθοΟς επιθυμίας προεέ« 
ληφε* ταύτης γΑρ παντελώς Απφχισμένης, ηροσ- 
ευχΙ) χαΐ θυμη^ί^ πνευματική * < ΙδοΟ γΑρ ή δούλη 
Κυρίου, γένοιτδ μοι χατΑ τ^ Ι&ήμΑ σου, > πρ^ τδιν 
ευαγγε/ιστήν Αγγελον ή Ασπιλος Παρθένος Ιφη, 
συλλαβοΰσΑ τε γεγέννηχεν* ώς Αν δ του διαβδλου 
νιχητής. Ανθρωπος θεΑνθρ<»ιπος ών• τοΟ γένους μδ- 
νον, Αλλ* ούχ\ χα\ της Αμαρτία; ΙλχΤ| τήν ^ζβν - 
μδ'/ος Απάντων ο!>χ έν άνομίαις συλληφθείς, ούδ* έν 
Αμαρτίαις χυηθε\ς• ήδον^ δηλαδή σαρχ&ς χα\ «Αθβι, •• ΡΓον. XX, ΙΤ. »* ΐ8ί. Ι4ΙΙ, 9 ; Ι Γβΐ•^. μ. ϋ •• ϋιο. ι, 33. 193 ΗΟΧΙίΙΛΧΠ. 114 

Μϋ ^ΟΜροΙς λογιβμοΐί τής Ιχ της ηαρα€ά9•ως Α δίοηβ ροΠαΙπε ; ιιΐ «μοι Μοιηαυηι ΐοΐΑΐη ?Ιαι το€ΐ• 

ρυηιβ 01 ίιιΐ|η>ΙΙυΐυ8, βΐ Ιϋθο ηοα «ι^βηβ ρηορίοτ «β μ•μΐ9ΐσ|&<νης φύτιως * ώς &ν { χα\ χατά τ6 π^9 
λημμβ τβλιίως χαβαρ^ς χα\ Αμόλυντος, χα\ μ)} χατ* 
«Μ βι* αύτ6ν χαΟαρσ(ων βι^μβνο^» Αλλί βι* ήμ^ 
χά «Αντα 9οφώς ββχόμενος * χαΐ οϋτω νέος δνπος 
*Α<1μ χρηματίση, χα\ βιαμ€^ν|) νέος δντως χα\ εύ• 
β6€νής^ μηδαμώς ιτούΐαιούμ:νος, χα\ τδν παλα^δν 
*Α5άμ έν έαυτφ χα\ δι* εαυτού Αναχτίσΐ}, χα\ ιΐς 
Α£\ συντηρήσΐ) νέον, δυνατ&ς ων βίς &παν ίποσβίσβι- 
σ6« τήν ηαλαίωσιν. ΚέϋίΐΙνος γάρ 6 πρώτος *ΑδΑμ 
ΑμδλνΝ^ο; τήν Αρχήν έχχΜη ιταρά βεοΰ, χαΐ νέος 
%^» Η^ΧΡΚ έχων τφ διαβ^λψ η«ιαθ6\ς, χαΐ «ρ^ς 
τάς της σαρχ^ ήδονάς &χτραπΒ\ς, χα\ τφ μολυβμφ 
της &μ«ρτ£ας ύηοπββών ηεπβλα^ΐιίται, χα\ «ρδς τδ 
«αρά φύτιν Ιξέ«•Μ• 

ΑιΑ τοΟτο ο& χ(ΐρ\ μ^νον ό Α•9π6της άναχαιν(ζ€ΐ 
«ραΐόξως αΟτδν, άλλΑ χα\ χατέχικ τούτον παρ* 
Ιαοτφ» ο6χ άναλα6^μινος μ^νον χα\ του πτώματος 
τ^ έ^ρωιτίνην Ιξάρας φύσιν, Αλλά χα\ ικριβιλΑ- 
|Μνος άφρΑβτως* χα\ βυναφΟβ\ς Α8ιαιρέτΐι>ς ταύτ|| 
χα\ τβχ•ι\ς β<&ς βμου χα\ Ανδρωηος, Ιχ γυναιχλς 
μίν, ίνα τήν ητο* αΟτου «λααθιΐβσν Ιχ((νην, χα\ 
ι2 του ΐΕονηροϊι αυμβουλ^ κλαικΤσαν ΑναλΑ€ηται 
φύαιν» ϊμ Ίηρ^ίνοι^ II τα^ης ίνα χαινΙν 960ΐήβ|) 
τίν ΑνΙρΜ«ον* •! γΑρ Ιχ αιϋίρματος ήν» ούχ Αν ήν 
χαινίς Ανθρωπος* ούχ Αν τής χαινής χα\ μηδαμως 
«αλαιουμένης (ι^ιίης Αρχηγδς τβ χα\ χορηγδς • ούΙ* 
Αν ΙδυνήΟη, του παλαιού χΑμματος &ν, τ6 πλήρωμα 
Ιν Ιαυτφ δέξασθαι της ΑχηρΑτνυ θιότητος, χα\ πη« ρΙλΓίιΙίβ, 8οιΙ ρΓορΐ€Γ 00$ οιιιπΙα 8ΐρ]βηΐ«Γ ιοοίρίοΐϋ 
ο( Ιηϋβ νβΓβηοτυβ ΑιΙ^ιπι τόΐΑΓβΐυΓ, ηβοιιοη γμμ• 
η6Γ€ΐ6( γβΓβ ηοτιι• 61 Γατϋ», ηπΙΙ^ίβηιιβ βιοΐβΐυβ, «Ι 
Τ€ΐβΓβιη Α((0ΐη (η •«ιρ^ο Αίςυβ ρβΓ ββίρ^υιη Γβηο- 
▼ΙΓ^Ι, Ιο ρ6Γρ(»(υ3ιιι ]ιινι•ηΐυ1ριη €οη&6ΓνΐΓ6ΐ ^αΐ 
ροΙ(»η• οβί οιηιιοιη βχρβΙΙΡΓβ νΰΙιιβίΑΐβιη. ΙΙΙο βπίιιι 
ρπιηιιβ ΑάΛνα ίηΐβιπβηΐυ• α ρΓΐηΰΙρίο ρ«Γ 1)( οηι 
€Υβ>ΐιΐ9 «$1 61 ηονιιβ βηΐ, (Ιοιιβο Ιίϋβηίο.Γ «ΙίαϋοΙο 

6Γ6<Ι(»ηΐ η «α νθΙΐΐρ11(6β €0ηΠ8 €0ην6Γ8υ8, 8»Γ4ΐβ 
Ρ6€68ϋ ΐΑρ8υ8 00ΙΙ86Ι1ΙΐΙΐ 61 ΙΠ ρΓθ1)Γ08« Γοηίπι ΐιβίυ- \άοο ηοη ιη»Η0 ΐαηΐυιη Ι>οιηϊιιυ8 ιηίΓαΗίΚΐύΓ ίΙ« 
Ιυιη οιυιον9(, •6(Ι 61 Ιιιιη6 ίη ββιηβΐΐρβο €θΐιΐίη• 1• 
ηοη Βηΐυιη ιρρΓ^ΙιβικΙβηβ «Ι ηιΐιΐΓ«ηι 1ιυιη>η8ΐιι α 

1.ΐρ8ΙΙ βΓί|61Ι8• 8•*(Ι 6ΐΙΐΙΙΙΙ 6Αΐη 1η6ηβΓΠΐ1)ί1ί(6Τ ΓΟΟ)• 

ρΓ6ΐΐ6ηιΙ«08• ΙρβΙ Ιη<ϋν!8ϋ)ϋίΐ6Γ «(Ιιιηαίιιβ η>ΐα9ςηθ 
06118 8ίιιιυ1 61 Ηοαιο 6χ ηιιι1ΐ6Γ6 ςοΜ6πι, αΐ ϋΙ^ιη α 
86 60ΐΐ(ΙΊΐΑπι 61 ηϊΗβηί Ιη8ί()ϋ8 <ΐ6ΐυ8•ιη &ρρΓ6ΐκ*9- 
46Γ61 ηιίαηιιη, 6χ ιηιιΙίβΓ6 »οΐ6ΐιι νίΓ|{Ιιΐ6, ιιΐ ιιο• 
▼υαι ΓΑ06Γ61 ΙιοιιιΙη6ΐη. δι 6θΙιιι α 86ΐιιΙιΐ6 Γιιΐ5ΐ84'ΐ^ 
ηοο 65861 ηοτα9 Ιιοιηο, η66 ηον:6 ιΐ6ςιΐ6 αηί|υ•ηι 
▼6ΐ6ΓΑΐυΓ« νΐΐ» (Ιαΐ 61 ΙΙΙΙ6Ι0Γ, η66 ροΐυί8<!6ΐ, Γΐιπι 
€χ ΤΓ(6Γ6 ρ»ηηο Γυί886ΐ, ρΐ6ΐιίΐυιϋη6ΐη ραηββίιιια' 

«ΙΙνίηϋϋίβ Ια 86 Γ66ίρ6Γβ 61 ίοηΐ6ΐιι 81ιΐ6(ίθ62Ιΐ1θΙΐί• 

Ιη6ΐΐΜΐυ8ΐΒαι 6ΑΓη6ηι 6ΐΒ€6Γ6, ίΐ:ι αι οορίΑ τΊιΐιιϋβ γήν ποιήναι τήν βάρχα του Αγιασμού Ανιξάντλητον, £ Ρΐ^^υη^ *ο^^<Ιμ •ϋΙυ6η:Ι, 61 ρο6ΐ6Η8 οιηηΙ1ια8 0(1 8«06Κίβ6&(ΊφΝυΠΙ 8υ(θ66Γ6(« ΡΓ0ρΐ6Τ6« ΠΟΠ 3η(6ΐυ5, 

ηοη Ιιοιηο. 86<1 ιρ86 Οοηιίηοβ <&6 ]ΐΝΐί€ανΙι ηθ8 ρ<τ 
ιηΐ3οη6θΓϋίιιαι ΜίνίΓο 61 ΓαΓ^αη 6Γ6&Γ6, π)ΐη6Α« 
Ι1ιι1<ΐ6ΐη 1>6α8 ΙαιροΙΙαίι», ρΓ0€6Α6Β8 Τ6γο Ιιν»• 
866Βη(Ιυιιι η<Μ ρ6ΓΓ6αο8• ώς χαΐ των προπατ^ρων έχ•(νο»ν τίν μολυσμίν Απο• 
«λυναι πιριουσί^ δυνΑμιως, χα\ τοΙς έξης ΑρχιΙν 
«ρ^ς Αγιασμών ΑπαΦί. ΑιΑ τούτο ούχ Αγγελος, ούχ 
Ανθρωπος, Αλλ^ αύτδς δ Κύριος ούτως 8ύδδχηα« δι* 
Ιλβος ήμΑς οώσαι χα\ ΑναπλΑααι» μιίνας μίν Αναλ• 
Αοιώτως ββ^. προιλθών δΙ τέλιιος χαθ* ήμΑς Αν- 
θρωπος. 

ΓβννΑτα» τοιγαρουν Ιχ Οαρθένου Αγίας 6 μδνος 
Ιξ αΙωνος Ανυπιύθυνος Ανθρα>ποΓ, δ μ^νος μηδαμδ* 
Ιιν &ν τής του β8θ5 Ιγχαταλ«1ψ$ως Αξιος. ΚαΙ πρ\ν 
|| γνδναι τδ χαχδν Ιχλέγιται τδ Αγαθδν, χατΑ τήν 
προφη'Κλίαν* χα\ 9^ βίον παντΑπασιν ΑναμΑρτη- 
τον» μηδΙ χατ* αύτδν 8ύρ€θ<\ς αύν δ^χη της του ββοΰ 
Ιγχαταλιίψιως Αξιος, Ιπ<\ μηδ* αύτδς τ^ν βιδν« ώς 
θ πρώτος *ΑδΑμ, «αραβΑς ΙγχατΙλιπ<, πΑ^ης Ιντο• Ο {Γ6(ϋ6η^ ηοη (ΐ686Γϋ6Ηΐ, οιιιηί8η}»η<]Μί()ίνίηί,οηι- Ν88€ΐΐυΓ 6Γ£0 61 νίΓ]^|η6 8&η6Ι& 8θ1α3 α 89β6ΐΐΙθ 

ίηηο66η8 Ιιοπιο« 8θΙ«ΐ8 ηυΙΙο ηιοίΐυ ϋί|[ηϋ8 ςυί « Ι>»•ο 
ϋ6Γ6Γιηςυ6Γ6ΐιΐΓ ; 61 ρπυβςυ^πι 8€ί3ΐ τβρΓοΙίλΓβ ηι»* 
Ιυηι Ρΐ 6ΐί§6Γ6 Ιοηυπι, β^οιιηιίαπι ρΓορΙιβίίαηι ■^ νί• 
Ιβηι νίνϋ οηιηί 6Ζ ραΓΐ6 ίΓΓ€ρΓϋΗ('η8ΊΙ>ίΐ6ηι ; (|ΐιΙ 

ΙΐΙΓ« 80 ,ηΐ6ΓΙΙΟ ΟΟΠ ηΐ6ΓίΐΙΙ8 681 Ι•1 8 Ι>60 Α68ΙΤ6- 

Γ6ΐυΓ, €ααι ίρ86 Ι)6υΐΜ, εΊοιιι ρΓΪιηυβ Α«ΐ9ηι, ιγαπ»- λής θ€(ας• παντδς νδμου θ€(ου πληρωτής γλνδμβνος. 
χΑντκύθέν χαΐ της του δια6<&λου δοϋλιίας διχαίως 
Ιλιύθιρος. Καν ούτω νιχΑται παρά Ανθρώπου δ τήν 
Αρχήν τδν Ανθρωπον νιχήσας διΑβολος * ^ χα\ δ 
τήν χατ* «Ιχδνα Θεού νιχή^ας φύσιν χα\ Μ τούτο 
μιγαλανχών χαταβΑλλ•ται τής έπΑρκως, χαΐ δ 
Ανθρωπος Αναπλάττιται του χατά ψυχήν χα\ δντϋ>ς 
θανΑτου* θανΑτου, δν Απέθα^ιβν ιύθυς τού Απηγο• 
ρ€ομέτον ξύΑου γουοΑμινος *• θανάτου, δς ήπ€{ληται 
«ρδ τής παραχοής τφ *Αδάμ χα\ τ|| Εύα ύπ^ βίου 
πρδς αυτούς ιΐχδντος • • *? Αν ήμέρ^ φάγησθι Απ* 
αυτού» θανΑτφ Αποθανιίνθ• • > τδν γΑρ τ?;ς αβιρχδς 1118 Ιβ^ίΟ ΐΙίνίΐΙ» Πΐ610Γ, 61 ρΓοίηΐΙβ ] 1181ο 1ί1>6Γ α 

<ϋ8ΐ)θΙί68 86ΓνΙιυΙο>ρ 1|3 νίποίΐϊΐΓ οΐι !ιοπιΊη6 ςιι! Αϋ 
Ιιιιΐίο Ι)0ΐιιΐα6ΐη νΐοίΐ ιΐί&ΐιοΐιιβ ; «ιιιί ηΑΐυηιη αιΙ 
Ιιη89ίη6ηι 1>6ΐ 6οη(Ιίι«ηι ί€β(1»ν«(Γ8Κ, 61 ρΓθρΐ6Γ€α 

Γα8ΐυ 6ΐ0ΐυ8 ο ]36(8ΐΐΐίΐ (Ιθ]ίΰίΚυΓ, 61 Γ6νϊνί8θϋ, 

Ιιοπιο ΤΟΠΙ αηίπι» ιηοηβ πιοηυυ$, ηιοΓίβ <|ηα, βΐι- 
8!0ΐο ΓγποΙιι ρΓθΙιίΙ)ίΙο οο6ΐιΚ)υΙΐ, π)οΐ'ΐ6 ςυοιη €(>ηι• 
ιιπη8ΐυ8 6ΠΐΙ Οουβ Αϋαπι 61 Ενχ ρπιι$ςαϋΐι ϋοιίϋΐ* 
1118068 Γυί886ηΙ« άϊα^Μ μΙ 608 : ι Ιιι ςυοουη^ιη** «116 
6σ3ΐ64ΐ6ήΐΐ8 61 60, η)0Γΐ6 ιηοιίβηιΊηΊ **• ι ; οίοιΓηη 
ρο&ι Ιιιο1>6Αΐ6Βϋ0ηι Μά πιοη6ΐη ϋΟΡροΗβ ιΐΑίιιιιβϋ 
βαηιιι•, ΙΚη> ρτορΐ6Γ60 0(1 ΑΑ0ω ιΙΙοβηΐβ : ι Τ<ίτπι •• 18•. γη, 18. ** 6€ΐ>. η, 17« \^% 0ΚΕ60Β1Τ ΡΆίΑΜ.Ε ΙΜ 

€» βΐ {ο ΐ€ΓΓΑηι ΓονβΓίΛή*•*. -^ Νβιιι ηυβιτίλΐΐιοοίΐιιιη Α θάνατον μίτά τ^ν'-πβ^ηχοϋϊν χαηχρ{θΐ}μ(ν, ττρΗΚνύΜ €θτ|>οη5 πίΐοτ& 681, ίΐΑ Οβο αΐΗπιβιη (ΙβββΓβηΐβ βΐ &1ι 
«α Γ€ε€(}€ΐιΐβ, ηιΟΓί. ββι »ηίια£ ηυ» 9ΐίο πιθ(Κ> ηα- 
ν**! ίπιιηοΠβΠβ ; Γ«()3 ςυίιΐβιιι «Ι ϊηζηίόίίί βίοη^κιι 
1 0«θ9 βΐ ςιιΜβη πΜ^ίβ ηιι&πι γοι ριιβ ηιΟΓίιιαιη• 
νβηιιη ηοη 4ϋ&£ιθΙνί(υΓ βίοοΐ ίΠυιΙ ρο8ΐ ιηοΓίβιη, 
ςιιΐβ 9 €<ι»|;πΐ6ΐιΐλΓιοηβ ΐΗ>η.Ιι•1)βΙ ηιιοιΙ βι^ίδΙΚ. του ΘεοΟ π(Λς τ^^ *Αθ3*μ ίΓΐΓ5ντσς, ί>τι• V Γ<| Λ Λΐ 
•ίς γην άττβλεόση, ι Καθάττβρ γάρ ή τοΰ οώματος 
ϊΓβρϊ της ψυχής έγχοιτά).6ΐψι^ κα\ 6 ταότ^χς ά* 
αύτου χωρισμός θάνατος Ιστι του σώματος, ^/!ι-ΐω 
χαι\ ή της ψυχής παρά β€&υ Ιγκατάλβιψις, »αν ό ζξ 
θύτης τούτου χωρισμός θάνατΰς έστι ψυχής τρίτον 
Ετίρον ά^νάτου μενούσης * αίσχρλ μέν γ)[ρ γίνιτβι να\ Αχρεία χωρι^θφίσα θ•ου, χα\ μοίλλον ή τ^ σιΰμα τδ ^Μχρ^ν, οΰ βιαλύιται 81 χαβάπερ ΙχιΖνο μ•τ& τ^' 
ΐΐέχρωΐΐν, δτι μηΤ έ* «υνθέ ιεω; έχει τήν Οπαρξιν. 

Οιιοϋ «ΐΊ&ιη νί^6Γ6 681 ίιι βθΓρθΓΊ1)ΐυ ιηΊπι& η- Ίβοι Γ Αντις ^ό3το χα\ Ιπ\ των χα9άπαξά}ύχ(•ιν 

ιτηΓιΗιιβ.: ΙιΟΓυηι βηίιη 8ίιηρΙίΜ8&ίηα <1ίυ(ηι$ οοη• σαχμάτων * τά γ3^ρ εντούτοις Αττλούστερα μόνιμώ- 
»ΐ3ΐιΗ. ΡΓθρΙβΓ€9 η(ίοηλΙί.> λίΓιιηα α ϋοο βΙοη^Ι« τερά. Αίλ ιουτο ή[ λογιχ)} ψυχή μ)) μένον άμγίχψ 
ηοη Ιηΐιΐιιηι 3ΐ) Ιηη&ϋι ζά 1)οιιιιβι νί βΙαηι^υβΓβ ΰοβ* πάβχειτής ^ρ^ς τ^ άγαΟ^ν Ινιργείας χωριβΟιΙ^α 
ρΐΐ» 8€4ΐ €1 ίρκΑ ¥ΐ βυ» 8<1 ρ<*]«>Γ3 ρΓθρ6ΐΐ8ίυιΓΐ8 νίο- βέου, άλλί χα\ ^ν8ργλς χαθ* εαυτής γίνεται τ% «^ 
Ι6η1ί3πΐ &£€ΐρΊΙ, ιιβ<|αβ(Ι«ιηι ΐϋίββπι ΐβία βίο 5θΙυΙί8 τ3[ χείρω |ίοιή|, μέχρις 2ν ούτως Αν•ιι•9τρ4φ«»ς ή ΒΜήΙιυβ ¥ί?βιι«, ]«πι ηοιΐ€ (Ιίβοβδβα β οϋΐηοΓβ» 
ιΐβίοιίβ νΡΓα Ιθΐυροπ» ]ιιϋίο.π «ιιηι €0Γρ0Γ6 ίικίΤββοΙιι- 
ΙιΠΊ βΐ ίηΙοΙβΓϊκΙιίΐΠ νίποιιΐο ιγΙιΙ&Ηιγ βΒΚϊΓη» Ηίηιιια- 
Ι&οηί ^ν&Β) ρΓ3Βρ;ιητνίΐ Ο^ν» (1ΐ«1)θΙο βίαπιτ^ΐίδ €]υ8 ; 
ΐΑοη8ΐ«ηΙηίΐοηίη(>8ί8Γι,Μςυί(Ιι ιη8<1 ίη&Ηΐί«ιη &ΐι:ιθΓθ9, 
|ΝΤθρΙ(ΤΓ φ>9Ιΐν]«ΙΓ61 ^60 ΤΟΓ» γίΐ«^Γ6Μαί ΓπΓΠιηΐ. 
ΟϋΑΐη- ιηοΓίβΐΏ ηιηι ρΓίΟΓ 8«ιΙ)Η88βΙ 53ΐΑη, ιιΓρο β 
]ΐ|ΐ4β 8 1)60 ^ηβ^6Ηι«ι^β 62ΐί8Α ιΐ6Γ6ΚΜαβ• ιίΟΑ ΙΙΓιυ8 
ρ»ηΐ€*ρ68 «εοφι α<) ίιιΑιΐ6ΐίΐΑΐ6Π) ίπβ'κΐίο^ίβ οοιτλΙ- 
ΙΓιβ €3ρΐ08 ;8«'ϋ €1ΐΓί$ΐη« ηοβίπιιη &Ι) Ιι»6 ηιοηβ η^ι- 
ιιι^&οι|^I)6^»(^ι ρβΓ ΙκιπΜϋΐΐλΐιι εοϋνβτβΜΐόπβιη βη^ηι 
οηιηΐ αΙ)6(Η6ΐιΐΐΑ ορ6τίΙ>ιΐ8 6ΐΙιΐΙ>ίΙι. ΥβΓυπι οη ηίηο 
οροΗ6ΐ)8ΐ ι.οη Ιιαιηαιίίΐπ 8θ1αηι ηβίαηηι Ιη 8€ϊρ50 άθλΓα {{(ουβά, νυν μίν τφ του αώματος χωρισμφ. Ιν 
τφ χαιρφ β^ τής χρύη,ιας μετ^^ σώματος τφ άτλύτφ 
χα\ άφθ|:>ήτ({» ^εσμω ηαραδο !| τ^ς α Ιωνίου χολΑ• 
ο^ωΓ, ή ν ό Θε&ς ήτο(μασ« τφ ζιοΛόΧφ χα\ τοΙς Αγγέ•* 
λοις αύτου ' νεχρο> γΙρ χα\ ο^τοι π^Τντβς, εΐ χαΐ τήν 
χχχίαν ε{σ%ν έν(ργο\, δι* 1)ν χαΥ διχαίως Ιγχατ^(• 
φθησαν ύΐΓ& Θεοΐττής βνιως ζωής. Ταότην τήν νΙ- 
χρωσίν ιτρωτος ύποστάς δ Σατάν, ώς |νχατϋΐεΐφ6^ε\< 
λΧ9(ω^ Οπδ θεού δι**&πείθεία:ν• χοινωνοΐις ί{[μ&ς 
αί^ς προσβλάβετο, δι3^ της χαχο^όλου συμβουλής 
συγ«α'(ασπάσας ?^ρ^^ την άπείθειαν * άλλ* έλυτρώ- 
οαΤ^ τήν ήμετέραν φύσίν 6 Χριστές Ιχ της ν<χρώ« 
στίιΚ ΐαύτης» χατ5[ τ6ν άνΟρώπινον βίον έαυτου, δί* »υ»€^Ι»ηι, »*(1 βΐίαιιι βοιιυβ Ιι<ιιη«ιηιιη ιΙηηιόΓΪαΙί- € ϊφιγ^ν έπιδειζάμενος ποίβαν εΟπε{(ΐειαν. Έδει δΙ ΐαίΙιΟΐϋΐηβηιίΑΓΟ, οΐ Α€ΐ Γθΐηιιιοηί62ΐΐ{θη6ΐη Ι)ΐι]ιΐ8 
νίΐχ «<υιΐ6ΐ!η! (1» ι* ίρ8ΐ (ΑΓροτί ίη ΐ6ΐηροΓ6 νίκιη 
«ΐοηι&ιη Ι»Γ(ρηπη, οίοιιΐ ΜΙ.-ι ηιΟΓβ ΑηΜητε ιιιοπειη 
«ΟΓροτι ΐρϋΐ ίιιΦιΙίΙ. ϊό^ο Ιμιι€ «Ιίδ^ηίΐκΊτΗΚ'^ ϋο• 
€(8Γαη Α^ιηοιΙιιιη βηΐ η τοβΜΗοπι ιΑ ιΗίΙΐ89ΐαιιιιη, 
υ6€ΐιοη 6]υ5 οοηνβΓββίίοιιοΐΗ α;Ι ίηιίΐβΐίοιιβιη ρπι- 
ροιιί. Ν3ΙΙΙ ΙιοιηίιιΙ βίουι «π|[4Ίίδ Ι>οηί9 Οβυβ α«1 ίιηί- 
ΐΑΐΐ(Ιι»ιιι ρΐ'οροηυΙ)Α(•υΓ €0η5ρ*ια<*ΐΜΐ•ιβ« τΐάντω- μή τή«^ &ν^ρωπίνην φυσιν μ^νην έν αύτφ τ& 
είνοίΐ λαβοϋσαν, άλλα χαί τ6 άνθρ<τ)πινον άπαθανχρ• 
τίσαι γέ^ος^ χα\ ηοδηγησαι «ρ^ς τήν μέΟεξιν της 
ζωής τ^τηΓ, τής χλΥ τφ σώματι χατά χίτρ^ν προ• 
ξχ\ο^σης τΙ)ν ζωήν τί^ν α^ώνιον, ώς χα\ ή νέχρωιις 
(χείνη τϊ^ς ψυχής χα\ τφ σώματι τ6ν θάνατον προα- 
ξένησε. Δ•.δ κα\ φανερωθήνχι τί^ν ο{χονομ{αν ταύτην 
άνΛγχαιδτατ^ν-τε ήν όμοΟ χά> Χυσιτελίστατόν ^ χ^λ ικροτεθηναιτήναύτοΰ τκιλιτεΙαν.εΕςμίμησιν * ήνγ^φ'δτε γαί ^ψ άνθρώπφ χαϋάτχρ χα\ τοις άγαΦο^. 
άγγέλοις ό θεός ε(ς μί^^ιν προΟχειτοχχθορώμεν^ς. ΈιτεΙδέ της έηοψίας έχ3(νης^ δια^τεπτώχαμτν χάτω 
ηκιορ ^{ψαντες Ια^τοΰς, λξ ύπερβαλλουσης φΐλανΦρωπ:ας' ήμίν συγχχτα^(νέι θβ^.ς του Οψου;, μηδαμώς 
έχστάς τήςοίχείας βιότητο; * Χ2\ σνμιιολιτείΛσάμενος ήμ7ν,. εαυτόν εΙς ι^κΑεΐγμά τής ιτρός ζωήν έιίαν- 
<δου κ^{6ησιν^ 

.Γη«ΐ6,ί6> <|ο€έ»Γ ηο$ΐ6Γ Γαε(υ« 661, β€ηηοη6 ¥Μΐιη Ον μ^νον δΙ/άλ)ά χα\ διδάσχαλος ημών γίνεται, 
Ι|1Ι« ιΐηαΐ βιΐ νίΐλΐιι (}«ιηοη&ΐπϋΐ$, «Ι οΗιΠ8 ϋηηοιιΚβ Λ^φ τήν ^ρ^ς τήν'ζώην φίρουσαν ΰιιοδειχνΟς, Χ2\ «ΙοοίΓΐΐΗΚ Βΐΐπηοηβιη οοιιΟηπ&ηβ. Ιι» ηοΙ(ΐ6Πΐ {οβΓιΑ- 
€ΐιΐυΓ ΠΑΙ^ΓΑ ΙιυιιΐΜΐΐΑ ηΐΜΐϋΐια» ηοη 6Χ ΐί«ίρ99 ρη• 
τΐΐϊΐΐ^ιη Ι)2ΐΙ)6ΐ ; ]ιΐ8ΐίΟι:&ΐαΓ «ι [>(μι9« ς«οηί9ΐυ ηηΐ•^ 
Ιίαβ ίΜί<}Μΐ<'^'^ ^^^^^^ι* ^^ ^β' ίαοΐοΓ. ΒίΟΗΐιη ηίδί 
€0χΐ6πιυηι Ραικί ίηο.αΓηηΙηιιι Γυί8Η6ΐι ΥΐϊΓΐιαιιι , η»• 
Ιηη ν!8οη) οκββΐ ρβΟΓ&ΐυιη ^$$6 Ίη Ιιοινίηο, ηβιη 
ΙΙΙ'ΠΙΟ 8 »%€υΙο 8ίπ6 ρο€£3ΐο Γιιίΐ 1ιοη)θ, Ιιπο οοηΐί- 
ς^^5^ι νίϋιρβΓίυηι ίη ΟΓβλΙοΓοηι οοηΓβιτί, ηιιαβΙ ιιοη 
1)0ΐ:0Γυιιι €Γ6Ι1ογ.υ6Ι ίρ^ί ηοιι^ Ιοοηο» οι^β^Ι. Ιη$ιιρ4*Γ 
|ιη1•^ι ίαίΜ<; ΙηίαβΙιβ οοηνίοΐυ• ίιιίϊίδ^Ι, ^%ΐι%\ ηοη 
]ιΐ5.ΐ6 (ΙλπιπΜίοι 1)οηιίη«ηΐι<ι»|. β» 80 (ΐΜΐη3ΐίοηΐ9 
4ί€ηΜ3 €ΧΚ14Ι«ΤΜ. ΡΓορίϋΤο&φιιηιαΓίιη ιΐ3ΐιΐ93ΐΑ•#α8' θαύμχσϊ μέγίστοίς -Λ'ντή; διδατχαλίας Χόγονπιστου- 
μενον. Καλ διχατοΟτ^ι μ^ν ουτώς ή άνθ^ωχΓνη '