Skip to main content

Full text of "Patrologiae cursus completus"

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (1ί§ίΐ3ΐ οορ)- οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓοκοΓνοΐΙ Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο^ηηοίΐ Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρ^η οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋίκΰονεΓ^ΒΙο οηΐίηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Ιΐιε ςορ>τί§1ιΙ Ιο οχρίτο 3ΐΐ(1 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΗς »1οπΐ3ίη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3ίη Ιχ>οΙ: ίκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςορ)^!^!!! ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τί§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρίταΐ. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ίκ ίη ΐΗο ριιΐιϋς »1οπΐ3ίη πιβ^' νίΐτγ ςοιιηΐτ^' Ιο ςοιιηΐΓ^. ΡιιΒΗο (Ιοπι^ίη Ιχ»ο1^κ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3>'5 Ιο ϋΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙίη§ 3 \ν63ΐΟι οΓ ΙιίκΙΟΓ)^, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 ΛβΓκ οΓίδο (Ιίίϊϊςιιΐΐ Ιο (ϋκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐίοηκ ίΐηύ οϋιεΓ ιηω^ίηΒΐίΒ ρτεκεηΐ ίη ϋιε ογι^ιοβΙ νοίιιιηε \νί11 3ρρε3Γ ίη ϋιίκ ήΐε - 3 Γ6ΐηίη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιίκ ΙχιοΚ'κ Ιοη§ ίουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ριιΒΙίκΗοΓ Ιο 3 1ίΒΓ3Γ^ 3η(1 Γιη^ΙΙ^ Ιο ^οιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

Οοο§1ο 15 ρΓοιίίΙ Ιο ρ3ΓΐηοΓ \νίΐΗ ΙϋΐΓΒΠβΒ Ιο άϊ$ϊ62β ριιΙιΗς »1οπΐ3ίη πΐΒίεΓίΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& ϋιειη \νί»ΐ6ΐ>' Βςςεκκίΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3ίη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 3η(1 \νο 3γο ιώογοΙ^ ΙΗοιγ οακΙοιΙίΒηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιίκ λνοΓΐ: ίκ «χρεηκίνε, κο ίη ογ»16γ (ο Ιιεερ ρΓονί»ϋη§ ϋιίκ τεκοϋτΰε, \ν6 ΙΐΘνε (^ί&η κίορκ ιο 
ρΓονοηι οΒιικο Β)- οοιπιπϋΓοίοΙ ροΠίοκ, ίηο1α(1ίη§ ρΐ3θίη§ ΙοεΗηίθ3ΐ γοκΙγιοΙιοπκ οη 3ΐιΙοηΐ3ΐθ£ΐ ι^υοΓ^ίη^. 
\νο αΙκο ακί^ ιΗαι )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ίοηιηΐβΓίϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (1οκί§ηαί Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β)- ίη(1ίνί(1ιΐ3ΐΐΐ, 3η(1 \νο ΓοςιιοκΙ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρ6Γ5θη3ΐ, ηοη-ςοηιηΐ6Γςί3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοηιαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ Κδη»! 3ΐιΙοπΐ3ΐα1 ςιιΟΓίοκ οΓ 3η^ ϊογι ιο Οοο§1ο'5 ϊ^ϊΙοπι: ΙΓ ^οιι 3Γ0 οοη(1ιιοΙίη§ γο503ΓοΙι οη πΐ3θ1ιίηο 
ΐΓ3η5ΐ3(ίοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γεςο^ηίϋοη ογ οϋιεΓ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 Βςςεκκ (ο 3 ΐ3ΐ§ο ^ηιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ ίκ ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ ιικ. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς ϋοηιωη ηΐΒίβΓίΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ ίΐηύ ηΐΒ^' 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊηίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:" >όιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ίκ εκκεηΙί^Ι ΓθΓίηΓθΓπιίη§ροορΙοαΙίουΐ ιΗίκ ρΓοίοίΐ αη£ΐΙιοΙρίη§ ώοπι Γιηίΐ 
3(1»ϋΙίοη3ΐ ηΐ3ΐ6Γί3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: δεΒτςΙι. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ τεηιονε ί(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΗ3ΐονθΓ ^οιΐΓ ιΐϊο, ΓοηιεηιΙιεΓ ϋΐ3ΐ >Όΐι 3Γ6 Γεκροηκίΐιΐε Γογ εηκιιτίηξ ΙΗ^Ι \νΗ3ΐ ^οιι 3Γ0 (1οίη§ ίκ 1ο§3ΐ. Βο ηοΙ 355ΐιηιο ΙΗ^Ι ]ιΐ5ΐ 
Βοε3ΐΐ5θ \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; ίκ ίη ΐΗο ριιΐιϋς »1οηΐ3ίη Γογ ιικεΓΚ ίη Οίε υηίΐε»! δοΐεκ, ϋΐ3ΐ ϋιε \νοΓΐ: ίκ βΙκο ίη ϋιε ριιΐιΐίς ϋοηιωη Γογ ιικεΓκ ίη οϋιεΓ 
οοιιηΐΓίοϊ. \νΗοΐΗθΓ 3 Βοολ ίκ κΐίΐΐ ίη ςορ>τί§1ιΙ νΒΓίεκ ΓΓοηι ςοιιηΐΓ^' Ιο ςοιιηΐΓ^*, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓογ §αί(ΐ3ηοο οη \νΙιοΙΙιθΓ ^η^' κρεςίής ιικο οΓ 
Βη^' κρεςίής Ι^οοΙ: ίκ 3ΐ1ο\ν6»1. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε ϋΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5θ3Γθίι πιο^ηκ ίι 03η Βο ιικαΐ ίη δη)- ηι^ηηοΓ 
βη^^ΐΑΊιεΓε ίη ϋιε \νοΓΐ»1. €ορ>τί§1ιΐ ίηΓΓίη^εηιεηΐ ΙίΒΐιίΙί^ ς3η 1>ε ςιιίΐε κενβΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

Οοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§αηίζο ιΗο \νθΓΐ£ΐ'κ ίηΓοΓηιαιίοη αηίΐ ιο ηιαί^ο ίι υηίνοΓκαΙΙ^ 3θοοκκίΒ1ο 3η£ΐ υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3οαΓθίι ΗοΙρκ [ΰϋίΙοΓΚ 
(ΙίκοονοΓ Ιίιο \νθΓΐ(1'5 ΙχιοΚϊ \νίιί1ο ίιο1ρίη§ 3ιιιΗογκ αηιΐ ριιΙίΙίκίιΟΓΚ Γοαοίι ηο\ν αιιιΐίοηοοκ. Υοιι 03η κο3Γθίι ΐίΐΓθυ§ίι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

3ΐ |ΐι1ι1ιρ : //ί^οο1^Β . ς•οος•ΐΒ . ^ο^^η/| 

ΡΑΤΚΟI.Ο^I^Ε 

ΟϋΚδϋδ αΟΜΡΙΕΤϋδ 

$Ευ ΒΙΒίΙΟΤΗΕΟΑ υΜΥΕΒδλίΙδ, ΙΝΤΕβΗΑ, ϋΝΙΡΟΚΜΙδ, ΟΟΜΗΟΟΑ, ΟΕΟΟΝΟ^ΠΟλ, 

ΟΙΚΚΙΟΜ 1^. ΡΑΤΒΟΜ, ΟΟΰΤΟΙΙΙΙΝ δΟΙΙΡΤΟΙΙΙΙΜΟϋΒ ΕΙΧΙΕδΙΛδΤΙΰΟΚΙΙΙΙ], 

βιη υιτίΝΟΑυχ, βιη οιυιοοιιυιι, 
ΟϋΙ ΑΒ ΜνΟ ΑΡΟΞΤΟΙίαΟ ΑΠ ΜΤΑΎΕΜ ΙΝΝΟΟΕΝΤΙ! Π! {ΑΝΝΟ 1216) ΡΗΟ ΙΑΤΙΝΙ8 

ΕΤΑΟ αοΝαυι γιοπενίίνι τεμροβα (αννο\κ^) ΡΒοαη^Εθΐ8ΡΐοηυΕΗυΝΤ .• 

ΚΕΟϋδΙΟ ΟηηΟΝΟΙΌβΙΟΑ 

ΟΙΙΝΙϋΜ Ου^Ε ΒΧ8ΤΙΤΒΚΒ ΜΟΝυΜΚΝΤΟΙίυΜ ^ΑΤΗΟI.I^^ε ΤΚΑ0ΙΤ10ΝΙ8 ΡΕΚ ΟυίΝΟΕΟΙΜ ΡΗΙΟΒΑ 

ΕΟείΕδυ: 5^Ε(XXΑ ΕΤ ΑΜΡίΐυδ, 

«υχΤΑ ΒΟΙΤΙΟΐνΚ• Α6€υΐΙΑΤΙ8βΙΙΙΑβ, ΙΝΤΙΗ βΚ ΟυίΙΟυΐ ΝΟΝΝυΐ.Ι.Ιβ βΟΟΙΟΙΒυβ ΧΑΙίυβΟΙΙΙΡΤΙβ 00Ι<Ι.ΑΤΑ8, ΡΒΗΟυΑΜ 

0ΙΙ.ΙΟΚΝΤΚΙΙ οαβτιοατα; οιββκΗΤΑΤίοΝίουβ, εοιιιΐΒΝΤΑηιιβ, νΑΒίιβουι ι.ΒθτιθΝΐΒυβ οοΝΤίΝΕΝτκη ιι.ι.υ8ΤΒΑΤΑ ; 

ΟΜΝΙΙΐυ^ ΟΡεΒΙβυβ ΡΟβΤ ΑΙΙΡίΙββΙΜΑβ Κ0ΙΤΙ0Ν£8 (^\3Μ ΤΒΙβυβ ΝΟνίββΙΜΙΙ^ %ΛΟ\}ΙΛΛ ΟΚΟΚΝΤυΒ ΑΒ801«υΤΑ8 

ΟΚΤΚ0ΤΙ8 λυστΑ; ΐΝοιειουΒ ΡΑΒτιουι,ΑΒίουβ ΑΝΑΐ.ττιεΐ8,8ΐΝουι.οβ βινκ τοκοβ 8ΐνκ ΑυστοΒκβ Αΐ<ΐ€υ4υ8 

Μ0ΙΙΕΝΤ1 8υοβΚ0υΚΐηΊθυ3, ΟΟΝΑΤΑ; ΟΑΡΙΤαΐ.» ΙΝΤΒΑ ΙΡβυΜ ΤΒΧΤυΜ ΒΙΤΒ 0Ι8Ρ08ΙΤΙ8, ΝΒβΝΡΝ ΒΤ 

τιτυι.18 8ΐΝουι.ΑΒυιι ΡΑΟΐΝΑηυιι ιιαποινεμ βυρκΒίοηΒΐτ οΐ8τΐΝουΕΝΤΐΒυ8 8υυ4ΕθΤΑΜουΒ ιιατβ- 
ΒίΑΜ βιοΝΐΡΐθΛΝτιου8, αοοβνατα; ορεΒΐΒυ8 ου» ουοιιβ, τυΜ ΑΡοεητΡΗίΒ, Αΐ.ιουΑ τββο 

ΑυΟΤΟΒΙΤΑΤΒ 1Ν ΟηΟΙΝΒ ΑΟ ΤΗλΟΙΤΙΟΝΚΙ! Εΰΐ:ΐ.Ε8ΐΑ8ΤΙΟΑΜ Ρ0Ι.Ι.ΒΝΤΙΒυ8, ΑΙ1ΡΙ.ΙΡΙ0ΑΤΑ; 

ΒυοκιτπΒ ΒΤ Αΐιρι.ιυ8 ι.οουρι.ΒΤΑΤΑ ΐΝοιειουΒ; Αυστοπυκ βιευτ βτ ορΒΒυιι, Αΐ,ΡΗΛΒΒΤιαιβ, /:ΗΒθΝθΐ<οπταΐ8, 

8ΤΑΤΙδΤ(€Ι8, βΤΝΤΗΕΤίεΐβ, ΑΝΑΙ.ΥΤΙ0Ι8, ΑΝΛΙ.θ4!ΙΟΙ8, ΙΝ ΟυΟυουβ ΒΒΙ^ΙΟΙΟΝΙΒ ΡυΝΟΤυΜ. ΟΟΟΜΑΤΙΟυΐί, ΜθηΑΙ.α, 

υτυΗβιουιι, εΑΝΟΝίουιι, υιβοίΡΜΝΑΒΒ, ιιιβτϋηιουΜ, ετ αυκοτΑ αι^ια 8ινβ υι^ι^λ εχοερτιονε ; βεπ ρπλε- 

8ΕΒΤΙΜ ουοβυΒ ΐΝΟΐοίΒυΒ ΙΙΙΜΒΝ8Ι8 ΒΤ 0ΕΝΒηΑΐ.ιιιυ8, Α1.ΤΒΒ0 8εΐΕ.ιεΒΤ ΗΕΠυΜ, ουο εοΝβυίτο, 

ςυιοουιο νον βοι.υιι ται.ι8 τΑΐ.ΐ8νΒ ρατεβ, νεΒυιι βτιαμ υΝυ8ουΐ8ουΒ ρατβομ, νε υΝΟ ουιυκΜ 

ΟΜΙ550, ΙΝ ουοπι,ιηκτ τιΐΒΜΑ 8€ΒΐΡ8Εηιτ, υΝΟ ίΝτυιτυ οοΝΒΡίοΐΑτυΒ; ΑΙ.ΤΕΒΟ δΟΗΙΡΤυϋ^ 

8Α0η/Ε, ΒΖ ουο Ι^ΒΟΤΟΒΙ αΟΜΡΒΠΙΒΒ 8ΙΤ ΟΒνΐυΜ ΟυίΝΑΜ ΡΑΤΒΕ8 ΒΤ ΙΝ ΟϋΙΒυΒ ΟΡΒΒυΜ 

Βυοηυιι ι.οαΐ8 8ΐΝουι.θ8 8ΧΝουι.οηυΜ υΒΐΜΗυιι β. βΟΑίΡτυΒ^β ΥΕΒβυΒ, α ρβιμο 

0ΚΝΕ8Ε03 υ80υΒ ΑΟ Ν0ΤΙ88ΙΙΐυΜ ΑΡ0βΑΧ.ΥΡ8Ι8, εΟΙΙΜΕΝΤΑΤΙ 8ΙΝΤ. 

ΒΟΓΓΙΟ ΑεευΒΑΤΙββηΐλ, €<4ΕΤΒΜ80υΒ ΟΜΝΙΒΙΙ8 ΡΑεΐ1.Β ΑΝΤΚΡΟΝΒΧνλ, βΙ ΡΕΚΡΕΝΰΑΝΤυΠ ΈΠλΙίΑΟΤΒΒυΐΙ ΝΙΤΙΟΙΤΑΒ 

εΐΐΑΒΤΛΕ 0υΑΐ.ΙΓΑ8, 1ΝΤΕαΚ1ΤΑ8 ΤΒΖΤυΒ, ΡΕΒΡΒΟΤΙΟ εΟΒΒΕΟΤίΟΝΙΒ, ΟΡΒΠυΜ ΠΕΟυβΟΒυΐΙ ΤυΐΙ ΥΑΒΙΚΤΑΜ, τυΜ 

ΝυιΐΒκυβ, ΡΟΒΙΙΑ νοι.υιιΐΝυιι ΡΕΠουΑίι οοηιιοοα βιοιουβ ιν τοτο ΡΑΤΒΟίοβι^β ΟΕουηβυ εοΝ8ΤΑΝΤΒΗ 

βΙΜΙΙ.18, ΡΒΒΤΙΙ ΒΧΙ0υΐΤΑ8, ΡΠ^ΒΒΕΒΤΙΙίΟυΒ ΙβΤΑ ΟΟΙΧΒΟΤΙΟ, υΚΑ» ΙΙΚΤΗΟηίΟΑ ΒΤ ΟΙΙΒΟΝΟΙ,ΟαίΟΑ 

βΒΧΟΒΝΤΟΒυΜ ΡΒΑΟΙΙΒΝΤΟΒυΜ ΟΡυΒΟυίΟΠυΗΟυΒ ΙΙΑΟΤΕΝυβ ΙΙΐσ ΙΙ.Ι.ΙΟ 8ΡΑΒ80ΠυΜ, ΡΒΜΐυΐΙ ΑυΤΒΜ 

ΙΝ Ν08ΤΒΑ ΒΙΒίΙΟΤΗΒβΑ, ΒΖ ΟΡΒΒΙΒυΒ ΒΤ Μ88. ΑΠ ΟΙΙΝΕ« ^ΒΤΑΤΒ8, 1.0008, Ι<1Ν0υΑ8 ΡΟΒΜΑΒΟυΒ 

ΓΒΒΤΙΝΒΝΠΒυβ ΟΟΑΟυΝΑΐΟΗυΜ. 

8ΕΙ\ΙΕ8 Γ,ΚΛϋΟΑ, 

ΙΜ ΟϋΑ Ρΐωΐ)ΒΙ]ΝΤ ΡΑΤΠΒ8, ΟΟ0ΤΟΠΒ8 δΟΠΙΡΤΟΚΕβΟϋΒ ΒΟΟΙ.ΕδΙ.Ιί ΟΒΛΟΛ 
ΑΒ /ΕΥΟ ΑΡ08ΤΟΙΙΟΟ ϋδΟΟΒ ΑΟ αΟΝΟΙΙ.11 ΡίΟΚΕΝΤΙΝΊ ΤΕΜΡΟΒΑ ; 

ΑοαυΒΑΝΤΕ ^.-ρ. μιονε, 

ΒΙΜΙ•ΙΙιβ«•Β €Λ9τ\ ηΙνβινίΒ,' 

ϋΐνκ ευΒβυυκ εοΜΡΐ,ΒτοηυΗ ιν 8ΐΝβυι.08 κιβντι>β κεείκβίΛδτιεΛ η4Μ08 βοιτοηβ 

^ 

ΡΑΊΆΟΙΟβΙΛ ΟηΜΟΛ ΤΟΜϋΒ ΟΧΥ. δΥΜΕΟΝ ΜΕΤΑΡΗΗΑ8ΤΕ3. ΡΑΚ1§ΙΙ8 

ΑΡυΟ 0ΑΗΝ1ΕΒ ΡΗΑΤΗΕδ, Ε0ΙΤ0ΗΒ8 ΕΤ 4.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, 8υ00ΒΒ80ΗΕ8, 

ΙΝ ΤΙΑ ΜΟΤΑ : ΛΥΚΚϋΒ ΟΟ ΜΑΙΝΚ, ΜΜ. 

4899 4 3κ €1ΐ€ΐΐ7 — Ει Ι^ρί• ΡΑτίί ΒΙΙΡΟΝΤ, 12, τϋ ιΙΐοΐΑ ΙΐΜ.(ΙΆ••ιί4τΜ. 43.7.99. ΤΗΑϋΙΤΙΟ €ΑΤΗΟΙ.Ι€Α. 

8Μ€υΐυΜ χ. ΑΝ?ίυ8 960. 

ΣΥΜΕΩΝ 

ΑΟΓΟΘΕΤΟΥ, 

ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟΥ, 

ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. 8ΥΜΕ0ΝΙ8 ΕΟΟΟΤΗΕΤ^ βυβΝΟΜΒΙ^ΤΟ ΜΕΤΑΡΗΚΑδΤτΕ, 

ΟΡΕΒΑ ΟηΐΙΙΑ, 

Α8£ΕτΐαΑ, ΡΑΗΜΝΕΤΙΟΑ, ϋΑΝΟΝΙΟΑ, ΠΙ8Τ0ΗΙ0Α, ΒΑβΙΟΟΙΑΡΒΙΟΑ, ΜΑΟΝΑΜ 
ΡΑΚΊΈΜ ΕΧ Μ88. ΡΑΗΙ8ΙΕΝ8ΙΒυ8 ΝΌΝϋ ΡΗΙΜυΜ βΗΜΟΕ ΕΒΙΤΑ; 

ΑΟΟϋΒΑΝΤΕ ΕΤ ΌΕΝϋΟ ΚΕαΟΟΝΟδΟΕΝΤΕ ^.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, ΒΙΜΙ•«ΐΜβΜ €Ι«τ1 ΙΐΜίνβΜΜΐ 8ΐνΕ ευιι$υυιι οοχΡίετοΒυΜ ιν 8η«βυι.ο8 δείΕπτι^ε Ε^(:ίέ3IΑ3'ύ^.€ κλΐιο8 κοιτοκβ 


ΤΟΜϋδ δΕΟϋΝΟϋδ. 


• * ^ • . ♦. / • ; . ΥΒΝΒνΝΤ ΤΑΙΑ ΥΟΙ,νΐΙΙΝΑ 60 ΡΙΙΑΝ0Ι8 ΟΑΙ.Ι.Ι0Ι9. ΡΑΚ18Ι18 

ΑΡυΟ 6ΑΚΝΙΕΚ ΡΑΑΤΚΕδ, Ε0ΙΤ0ΚΕ8 ΕΤ 1.-Ρ. ΜΙϋΝΕ, δυβΰΒ$30ΚΒ 8, 

ΙΝ νΐΑ ΟΙΟΤΑ : ΑνΕΝϋΕ Οϋ ΗΛΙΗΕ, «08 

«899 11 ΜΕΝδΙ3 ΜΑΒΤΐυ8. 12 II. Οαΐη ΐςίΙυΓ ΐηβΐηοηα ]α8ΐί βΗ Γββοίβηάα οαΐη Α Β'. *Εηύ τοίνυν ή μντ,μτο του ίιχαίύυ μιτ 'έγχω- Ιαυάίϋυβ ', ηβ ιώθφ ςαηβο ϊηιρυΙβΙίΒ ρρφβίρίΐ&ηΐίη 
1&υ(ϋ1)α8 βΰΤβΓβηϋβ βααι, οα]α8 ηβοάαιη νίΐ&ιη βη&Γ• 
Γ&γί• ΕΙ Υ6Γ0 οοηβπ^υυιη ίυβί'αΐ βαηι ρΓββιηίΙΙβΓβ : 
86ά ςυοηίΑΐη 8&ρί6ηίίΙ)α8 Β&ηοΙίβςυβ γΐπ8 (Ι) ηοη- 
ηιι11ί8 &άηίΐ6η{ί1)υ8 (1ί8(ΐηο(β 6ζρο3ί(&ιη 1ι&1)6ΐηα8 
1ιυ]υ8ΐ)6&1ί αΙ) ΐρ8ί8 υβςαβ η&{&1ί]^α8 οοηνβΓδίοηβιη, 
ρΓορβηδίοηβηιςυβ &ά Οβΐ βαΐίαιη : ίρβ&ιη (|υοςυ6 
6]υ8 ίη ιηοη&8ϋο& γίΙ& βχβΓοίΙαίίοηβιη οοηνβΓ8&Ιίο- 
ηβπιςαβ ραΓί83ίπι&ιιι, ηβοηοη (Ιββοίβηϋαιη ίιηρθΓ- 
ίβοΐίοααιη, βΐ τβοΐββ βϋβί οδίβηΐ&ϋοηβιη αίςυβ ίη 
ιηο1β8(ϋδ ρβΓίβΓβηάίδ βοοδί&ηϋ&ιη, ςαΐΙ)υ8 νί(α 6]υ8 
ιη&^ίδ ςααιη &υΓ0, αα&Γ^&πΙίδ, 1αρί(ϋΙ>α8 ρΓβΙίοδίδ 
ΟΓηαΙαΓ, βςυίάβιη αΐ ϋβ αάϋβΓβιη 8ΐίςυί(], ιηίηίαΐθ 
&άάαοί ροΐαί : ββά ςυ» (ϋδρβΓ8& ΓυβΓ&ηΙ, βζ ίΐΐίδ /Αΐων, μτίί μου ^ιαψησθι τί^ς προττβηίας, ως προ 
του |9ίου ί^χω^ίάζοντι. Τοτ• γκρ άρμάίιον πέ^υχπ;* 
άλλ' ίπα^τη τισι σο^νοΐς χαί ριαχαρίοις ανίράσι πο- 
ν^σατι, χαι ττ,ν τοϋ Μακαρίου ιξ αύτ-ης γηντησίως 
άναστρο^ιίν τι χαι (^ια^ω^ήν, χαΐ τήν προς διϊον 
ζ;ζλον χίνησιν, ον ριήν άλ)ά χαι τήν έν τώ ριονήοΕί 
|3ί4> άσχΐϊσιν, χαι τ;^ν κ,αθΛροα ττολιτβίο», χαι τ^ςν 
άχραν ταπβίνωσιν, χαΐ τήν τ«; ορθοδοξίας τρανωτιν, 
χαί τήν προς τα (^κνά χαρηρίοη/, άρι^ήλως (^(γ;'/η• 
σα/Αΐνοις, ίπί χρυσώ χαΐ μαρ'/αρίταις χαι τιαίοις 
λίθοις* προσθβϊναί τούτοις ονχ η^^σά/χτίϊν, ά/λά 
σπορά^ην έχ τών αυτών (^117^13 ρατων συ).λιξ«ς, 
ώστΓΐρ τις λιθολό'/ος, ιίς /χίαν χατασχευήν «Οροϊσαι 
ποο^θυαήθηυ. Ό γ^Ρ άίυνάτοις ΐπιχιιρών, τούναν• ίρ8ί8 α&ΓΓ&(ίθηίΙ)α8 ία υηαΐη, υΐ Ιαρίά&πί δΟΐβηΙ, β τίον άσχηριονήν άνθβλχιι τόν τρόπον. Συντόρο '/ούν 
ΟΟίηρ&β^βΕη 6θ]]ί9βη(]& ρυΐ&νί : 86ί6η8 (γαοά ({υί τ^ ^ιηγγισα χρησάμηος, κμυίρχν τίνα τών αύτον 
ίΐηρ088ίΙ)ί1ί& ί&οίβηάαδαβοίρΚ,ΟηΐηβΕη α^βαϋί Γ&Ιίο- χατορθωαάτων ύπόλιοψιν χαταυλήσω. 

ηβιη ΙαάβοοΓβ ρβΓΥβΓί&Ι. βοΐΏρ6ηάίθ8& ί^ίΐαρ η&ΓΓ&Ιίοηβ υ8υ8 τυιΐθΐη ϋαηΙ&χ&Ι ςααιηάαιιι ΓβοΙβ ίαοΐο- 
Γΐιιη 6]α8 οοιηρίθζίοηβηι οοηβίηηανί. 

ΟΑΡϋΤ Ι. 
ΝαίαΙβ$, €οηίηρ\ηϊη, νχία ίη $οκ€ηΙο. 

III. Ββ&1υ8 ίδΐβ, ΡαΐΓβδ ΡΓ&ΙΤββςαβ β1ΐ&ηδ8ίαΐί, Γ. Ό μαχάριος ούτος, 'Κ^ιΙγοι χαι Πατέρις, ο ε1> ΟΚΐΓίβΙί&η» Γβΐί^οηίδ δί^ηαοιϋο ηοπιβη &(]βρ(υ8, 
ηοΙ)ί1ίαηι 6( άί^οίΙ&Ιίϋυδ οοηδρίοαοΓυιη ραΓβηΙυιη, 
&1ίυ8 ίαίΐ, ςυίςαβ Οοηδί&ηΐίηί ΟορΓοη^αιί ΙβαιροΓβ 
νί(&ιη 6χ ΓβοΙβΒ ήάβ'ι Γβ^αΐίβ, οβουΐΐβ Ιαιηβη, ίηδΓι- 
Ιυθ1)αηΙ. Ε( νβρο βζ Ι&ΐί 8*α8Β ηαΐίνίΐαΐίδ ρπηοίρίο 
ά6ΐ>θ1)&1 Γ6ίυΐ£;θΓθ Κιββο 8ΐθ11&, ςαββ λ Οβο ία ο&Γηβ 
ιηαηίί68ΐ&11 ιη^δίβπί οοη^^Γϋοιη 1ι&1)ίΙυΓ& ηοπιβη η5ς Χριστιανικούς σγρα'/ίίος ιπώνυαος, ευγενών ^ο- 
νε'^ν χαΐ τών έν άξιώαασι περιβλέπτων ^έ'/ονε 
τίχνον^ εν ημέρκις Κωνσταντίνου του Κοπρωνύαου, 
τ^ ύποχρυ^ίω ^όξιρ ορθθ(^όξως πολιτευσα/χένων. 
Έ^ει 7^Ρι ^^^*• 'ζ αύτώνς τόν της θεο^ανιίας έπώ- 
νυαον ^εννΐϊτιχώς άποστίλψαι ^ωστι^ρα* ου γκρ αν 
ήαΐν ό χαθαροι ούτος μαργαρίτης προύτέθειτο, ει βΓ&( : ηβ(|α6 βηίαΐ ρϋη38ίηΐ& ΙΐββΟ ΟΐαΓ£^&ηΙα Ιΐοάίβ ^ έν ηριέραις σχότους (^ια^ανώς οί τούτου γεννγ;τορες ρΓοροηβΓβΙυΓ ηο1)ί8, 8ί ίη ίΐΐα ρ6ΓνβΓ8&Γυιη ορίηίοηυπα 
οαΐίς^ίηθ ς^βηίΙοΓβδ β]υ8 ρρορ&ΙαηιρίθΙ&Ιβηι ίυίδδβηΐ 
&ν6Γ8&Ιί. 0υαι&α(βηιϋ8υηί£^βηί1υ8 βδββΙ,αραβΓΟ άί- 
τίη&8 βάοοίαβ 1.ίΙ(6Γ&8 αίςυβ αά (οΙΙυ8 δοπρΙυΓ» ίηί- 
ΙίαΙαβ βος^ηίΐίοηβηι, ηβ ρΓθΓ&η& ςυίάβπι δ&ρίβηΐία 
ά6&οίβΙ)&ΙυΓ : 8β(1 ςαί(ΐ€[υίά ίη 6& β88β( ρυΙοΚίθΓήηιυηι 
6θ11ί9βη8, ί(1 ίηΐΓ& πιβηΐίδ 8υ8Β ϋιβ8&αΓααι αΚχΙίϋίΙ : 
ςαοάνβΓο ί&1)υ1θ8αηΐ6Γ&!,1οηβ;βί11υ(1 ν&1βΓ6]υ1>6η8, 
ρρουΐ βοηνβηίβ^αΐ, άββρβχίΐ. Εο αϋπιοάαοι 3υνθη6 
&(11ιαο6ΐη66(1υίηραΙ)6Γΐ&Ιί8&ηηο8 ίη^ΓβδδΟ, ρ&Γ6ηΙβ8 
θ]α8ΐιίηο&(1 Οοιηίηαπαβπιί^Γ&ΓυηΙ, βΐ δοΙυδίρδβίηΙθΓ 
6ορίθ8&8 Γβοι&η8ί1 (1ίνίϋ&8 ; δυρβΓηα ΓοΓδίΙαη ίά ίΐα 
άίδροηβηΐβ ΡΓονίάβηΙία, ηβ βορυιη αηιΟΓ οϋβζ βί 
ΑθΡβΙ ΓββΙα &ά Οβυπι νί& ρβΓΓβοΙαρο. 
IV. ΡοδΙςυααι γβΓο 8&βπ1β£^α8 0οη8(&η1ίηα3 (2) 

ΙΐΙΓρβηΐ ΙυΓρίΙβΓ βίβ&γίΐ &ηίαΐαηΐ, ίαΐρβπυηΐ Ιλο " λευτησαντος, <ίιαίέχεται τίν |3«σιλείαν Αεων. ό εχ 
81180βρί1, ΐηαΙβΓηο βο^^ηοωίηβ Οΐ&Ζ&Γββ (3) &ρρβ1- ριητριχί^ς έπωνυριίας Χαζαρης έπιχ^ηθείς. Έν ^ε 
1&1118 : ςαο Γβ^ηαηΙβ ρ&1ηοίυ8 ςαίά&ΠΙ ίρβί 60£^ηο- τβΐς χρόνβις τ;ί5ς αύτβϋ βασιλείας ^ν τις πατρίχιος 

•Ρρου.χ,7. 

ίί) ΙηΙβΓ &Ιίθ8 δ Μβ11ΐ0(]ίυ8 ρ&1η&τβ1ι&. 

(2) « Αηηο 775 βοηίρα Βυΐ£;&Γ08 β^πβδδπδ, βοΓ- 
ΓβρΙυδβδΙ &η11ΐΓ&βυη] ηΐ0Γΐ)0, ίη ΟΓυρα βΐύίάίγίηίΐυδ 
ίηιπιίδδο β1 ίβΙ)η δυΐιιηάβ Υβ1ιβηιβηΜ!»8ίαΐΑ|6(&Γ(1οΓθ 
πίθάίοίδ οΙ> ίηββη(1ϋ γίπι ί^ηοΐο αίϋίοΐυδ, βαΙχΙΚο- 
Γυπι Ιιααιβήδ βΓαΙ>1>3ΐο (Ιβίαΐυδ ΑΓβαϋίοροΙίαι, ίηιΐβ 
δ6ΐ7ηα5η&ηι ρΓοίβοΙυδ 14 $βρ1θηιΙ)η8, η&γβ οοη* 
8β6η8&&άο&8(β11υηα 8(Γοη^Ιυπΐ(1βΥβο(α8, ίηίβΐίοβηι Ο τιί^ν εύσέβειαν άπέστρεψοιν. Μονογενής τοι^αροϋν αύ- 
τοις ΰπάρχ^ω\* ό μαχάριος, εκπαιδεύεται νηπιόΟεν 
τα Ιερά Γραριματα, Γρα^ην τε πασοιν εις άκρον 
ριυηθείς, ού^ε τ^9ς βξω σοφίας ηοιοίρησε. Ταύτης 
^οϋν τό χάλλιστον έπιλεζάαενος έν νώ τεθησαύριχεν, 
όσον ίί τό αυθώ^ες μαχράν χαίρειν ειπών παρελο- 
^ίσατο πρεπόντως. Νέου ^ε χομιί^ του Μακαρίου 
υπάρχοντος, χαι ούπω τι) ς ηβιχ;9ς ηλικίας έπιλε- 
ληραενου, οί «ύτου γονείς προς Κύριον έξε^ήριησαν, 
χαι /χένει λοιπόν μόνος έν ύπερβάλλοντι πλούτω ό 
άγιος• τα'χα τής Προνοίας ούτ:ί>>ς οιχονοαησασης, 
ίνα μ-η ό τών γονέων πόθος, πρόσκομμα τ-ής προς 
θεόν αυτού τρίβου γεννήσηταε. 

Δ'. Κωνσταντίνου ^ε του ^υσσιβού; αίσχοώς τε- ίη η&γί^ο πιΟΓίβηι οΙ)ϋΙ, τοοίΓβηιηδ &β άίββηδ . 
ΕΙίιιπιτίνβηδ ί^ηί ηυηςυ&αα βζδΐίη^βηάο &(1(1ίβ1υδ 
8υαι. » Ηβββ ΤΙιβορΚιαηβδ. 

(5) Νοη ρΓορπο, δβά ^βηΐίδ ηοηιίηβ Ι^βοηίβ πια- 
ΐΓβπί όΐιαζ&Γ&πι γοβαίαπι βζίδΙΙαιο : ΓαίΙ βηίπι, ιιΐ 
ΤΙιβορΙι&ηβδ &ϋ, « ΟΙι&^&ηί Οΐι&ζ&π» ρΓΐηοίρίδ 
ίϋί&, » εΐιπβΐίαηο (Ιβίη ηοιηΐηβ (ϋ6(& ΐΓβηβ. 13 νίΤΑ δ. ΤΗΕ0ΡΗΑΝΙ8. ίΐ όρνννρος «ντΜ, ιηήυ βάρβαρος χαΐ 9ΐ}ριώ^ης τον Α ιηίηίβίαίΐ, 1>&Γΐ>&ηΐ8θΕηηίαο&Ιςαβ β£Γβη8 ιηοΓίΙ)υ89 τρόπο», χβΐ τοΟ τ^ς κίρΐσίως σρι^νοΐ/ς σύμγρων τι 
Χ0Κ1 «οτηλ^ητωρ * δς ^ια την τοιούτον ^υσσββιιαν 
ό{Αθτρβ{^ος τώ βασάίΐ χα9•^άστΐ}ν ύπ^9ρχ* χ«λ 
ρί3ΐ•ς ]Τ£ρ<^έξιος. ΚαΙ (Γή μαθών τα πιρί τι$ς ούσέας 
Γον ααχαρίον, χιλιύσιι |3ασ£λιχ^ συνιργω χριοσά- 
α<νος, ζινγνύιι τώ β<ο^ανιι τήν αυτοϋ $υγατίρα' 
07«ρ |3ία χαΐ μόλις τάχα γ% ίιά τον τον χρατονντος, 
^ον («ξαντος τον θΜ^^ΟΕνον;^ έξιίρτυτο τα έτητή- 
^ι/α ΤΜ γααιχώ θαλάμ». Τών ονν αισίων τιλιοΟίν- 
ΤΜν, ίσκέρας χαταλαβούσιις, μόνονς έν οιχίσχ» 
ηρπνύ τόν τι Γ3σ•β:9 νιανίαν χαι τήν ΐνχλιά χόρην 
ιΐ^άγονσιν, «ς άν αντοΐς έπιτη^ι^ς Ιχοι προς ή^ο- 
ν«ς τοόπον. Σιγίς Λ γινομένης, χα'ι ποητων άγυ- 
ΐΓ»^»νώηωιν, ννχτός τ• |3αθ<(ας ^ιαχυΒίίσυς^ στοά• 
γύς ύ μαχάριος, γησί τώ χορασέ^ τά^ι • ΚιβΒΓβΙίωςυβ Δ^Επίοί» ίοβάβΐίΐαΐθ βοοίυβ, &υο(οπΙ&(θ 
(ΙβίβηβοΓ : ςαβθ βυιη ίπιρίβΐ&β ί(α ίαιρβΓ&Ιοή οοα- 
οϋί&νίΙ, υΐ βΐ οοηνίν&ηι ςαοΐίάί&ηαιη αά ιηβιΐ8&ιιι, 
βΐ &ΐΏί6υηι ίη οααηίϋα» οοα^αηοΐίββιιηααι 1ι&1)βΓθ(. 
Ηίο, αΙ>ΐ ςα&ηία ββββΐ 1)β&1ί ]ανβοί8 οραίβηΐία άίάί- 
οίΐ, ΓιΙίαιιι 8υ&Εη Τβορίι&αί ]αοχϊΙ, ίΕη|>6ΓαΙοη» 
]α83ίοηί8 (6ΓΓ0ΓΘ αβϋβ αά β&δ ηαρίΐαβ οοαοίϋαηά&β, 
ςαί1)α8 ρΓο υίπαβςαβ (1ί§;αί(&1β ίη8ΐΓϋ6ΐα8 Θ8ΐ 11ι&1&• 
ιηα8 ^βηίαΐίβ^ Τΐιβορίι&αβ ββ^β ςαίάβιη &ΐ€[αβ Γθία- 
οΙααΙβΓ, βχ ΒίβΙα Ιαοιβη ροίβηΐίοηβ, β& α( ββΓβη( 
ρβπηίΐίβηΐβ. Εγ^ο ηυρϋ&Γαιη 8ο1βΕηηϋ8 ηΐβ &α8ρί• 
ο&Ιοςαβ 66ΐβΙ)Γ&Ιί8, οαιη νββρβΓ ίαοαΙ)ΐιί88βΙ| ρίβα* 
1ί83ίΕηυπι 3αν6ηβιη &1ςαβ ϊΙΙαβΙτίΒβίιη&Εη νίΓ^ίηβιη 
8θ1θ3 ίαάυοιιαΐ ίη οου6ΐ&ν6, &(1 άβΐΐοί&β γο]αρΙ&• 
Β ΙβΕη€[αβ βο ςαο (1β66ΐ)&Κ, &ρρ&Γ&Ιυ ίη8ΐΓα6ΐυΕη. 1151 άϋΐη οαιηββ 8οροΓ&]Ιϋ8 βΐηοχ ρΐΌίαηϋα Ι&Ιβ (ϋ£Γα8& ΙβηβΙ,ρβΓ ϊ11& οοηβΐΐϋβ 8αί8 ορροΓίααα 8ί1βιι1ί& αά 
ριΐ6ΐ1&ηι οοηνβηιιβ &(1ο1β8β6η8, β&ιη ββΐίη 1ιυηοιηο(1αιη αΐΐοοαίαδ : £'. Ό μίν τταρών |9ίος, ώ γύναι, Ι^ρκχνς, ώς 
κάην Γ^^«λον, χαι ϋΐίΧία τον ριλΑοντος πλ<ον χι- 
χρατχμόος, χοά χρίσις αξέχαστος τονς ιν τώ^ι τώ 
3ί« ίίαίέξίΤΛΐ (νθηνονντας. Τθ(7«ρονν και ό γά- 
αος ονχ «πόβλιοτος καφά. βιώ * αλλ* αί ψροντί^ίς τον 
5(ον, αλλοιονσαι τόν Ινθιον λο^'σμόν, ονχ ΐώσι χα- 
9χρώς αντο^θαλαιίν προς τα /αλλοντα. Ίσαιν ίί 
χαι τον ίν Εναγγκλέοις Αάζαρον, ίιά στινοχβαοέας 
τής ένθέν^• τον 'Αβραάμ τονς χόλπονς χ)ηρωσά- 
μΓ»9ν, χαι τόν (V γιέννιρ ^λο^ιζόαινον πλονσιον, 
ρ^νίί τ^ς χρος αντόν τον Ααζάρου ά^ίζΐυς άξιονμι- 
νον, χαέ σταγόνος ν^ατος έβτιρυαένον, χαι το, 
α 'Απίλ«βίς τα .«γαΒΛ σον (ν τ;^ ζω^ σον, » έ^χα- 
Αοΰμχνον. Και ό Μαχαρισ/χός νπόσχισιν αγαθών ον 
τοις ίν πλούτω χομώσιν νπισχνιίται, άλλα τοις χλαύ- 
σασι ννν ότι ιχιΐ 7•)άσονσιν, τοις πτωχοΐς τώ 7ΓνΓ>• 
αατι, τοις ^ι^ιωγριΐνοις ^ιά ^ιχαιοσννην, τοις ονιι- 
^(ζοαίνοις ^ιά Χριστόν χαΐ άπαξ απλώς, στβνϊ^ χαΐ 
Τ£9λ<ααένΐ9 ^ όίός ;ό άπίτ^ονσα ιΐς τίΐν ζωήν, πλα- 
τίΐα Λ XXI ι^ρύχβαρος ν άπάγονσα ιίς τήν άπώλιιαν. 
Ονχ Ιστιν ονν άν«ν θλίψβως νπιξιλθιΐν ίιιιας ' ιι 
αΓ# γαρ ίν τώίί τώ βίω χαραονιχώς ^ιιξομχν, Β\ί 
ψις ίν τώ μίλλοντι (ίιαίίξιται ^ίοΜίς. Άλλ' ιι |3ού- 
λ«, γ^νΛ^^ ραχρν» τ^ γύσα χοινωνησαντις ίιά τήν 
τον σον πατρός ανθά^ιιαν, άπαρωμιν ίαντονς τ;9ζ 
5ορβορώ(?ονς ταύτης χαι σνρ^ιτϊϊς ^ιαγωγϊϋς, χαΐ 
τόν μονιίρη ]3έον χατασπασώαβθα^ όπως αίωνίον 
Γ>μοιρησοι>μιν άπολανσιως. V. ΡΓϋβ8βα8 ςαίιΐθΐη γίΐα, 6οη3υΣ β1ι&π88ίιηα, 
1)Γ0Υΐ8β8ΐ, αΐ ηοΐυιη οαιηίϋαδ, θ( ιη&^ιι& ρΙβΓυιη• 
ςαβ ίαΙϋΓί ίοοβΓΐίΙα(1ίαθ ΙβοβΙαΓ; ^αάίοΊυαι &α(6ΐη 
86νβΓαιη ιη&αβί β08 ςυί ία 1ι&6ΥίΙαΙ)οηί8 β( γοΐα- 
ρΚ&ϋ1)α8 &£βααιι{. Ιάβο, ςυ&ιιινί8 6οη3α9ίία3υ8 ιηί- 
ηίαΐθ Γβ3ί6ίαΙαΓ & ϋβο, ίρ»» Ι&οίθα, €[υ8θ βυιη οο* 
ιηίΙααΐαΓ βββοαίΐ οιιγ», ρΐβααιη άίγίηο 8ρίπ1α ιηβη- 
Ιβαι βγ&οαααΐ &1ίβα&οΙςαβ, ηβο 8ίηαοΙ ραπδ οβυ1ΐ8 
ίοΐαβή ίαΚαηι. Νονίαια8 1•αζ&Γαπι ίη Εγ&η^βΐϋδ ρβΓ 
βαβ, ({α&8 1ιίβΙοΐ6Γ&γϋ ΐΏΐββπαβ, ίη Α^γ&Ιι» δίηυιη 
ίαί88β (1θ1α(απι ; βΐ ίη ^θΐιβηηα &Γ(1βη(βηι (Ιίνϋβιη 
ηβ Κιοο €[αί(1βοι οϋΙίαβΓβ ροΙαί38β, αΐ &(1 δβάίωίΙΙθ* 
ΓβΙυΓ, ΙιΟζαΓαδ : οαί, οαηι βΐίαιη αςα» ^αΙΙα ηβ^• 
ΓβΙαΓ, ίΐΐαά ίααββίααι ίη8οααί( : « Ηβββρίδϋ 1>οηα ίη 
γϊΐα Ιαα '*. » Νβςαβ υθγο βχ βν&η^βϋοίβ ϋβ&ϋΐαϋ- 
ηί5α8 αΐΐα οοηΐίηβΐ 1κ>ηοΓαπι ρΓοαιί33ίοηβηι άίγίϋ- 
ύαβ ί&οΐαηι; 86(1 Αβη1ίΙ>υ8 ηαηο, ςυία ίβΐίο η€ΐβΙ)υηΙ, 
ααΐ ρ&αρθΓί5α8 8ρίΓίΙυ, ααΐ ρβΓδβοαΙίοαβηι 8α8ΐί• 
ηβηϋ5αδ ρΓορΙβΓ ]α3ΐί1ί&ηι, υθΙ οοη1αοΐ6ΐί& ρρορΙβΓ 
βΙΐΓίβΙαοι &£ΓβοΙί3. ΑΙςαβ αΐ υηο 3βηιβ1 υθγΙκ) &1)8θΙ- 
γ&ηι : » Αη^αβίιι ροΓία βΐ αιοΐα ββΐ γϊα, ςυ» «Ιαοϋ 
&ά γίΐααι : ΙαΙα υθγο βΐ 8ρ&(ίθ8& ςαββ άαοϋ αά ρβΓ- 
άιΐίοηβαα ', » &(1βο υΐ ίαιρο88ί6ί1β οωηίηο δίΐ ηοΚ)ί8 
ΐΓίΙ>α1&(ιοη6ηι βΥ&άβΓβ. δί ηαπιςυβ ίη Ιι&ο γίΙ& ]α- 
οααάβ γίχβπαιαδ, ία ΓαΙαΓ& ηθ3 Ιιϋ)ΐι1&Ιίο βΧ6ίρί6ΐ• 
ΟααρΓορίβΓ, δί ρΐ&οβΐ, οΙι&Π33ίαια, οορροπϋηδ αά 
πιθ(ϋβαπι Ιβπιρυδ οοη]ααο1ί ρπορΙβΓ ραίπδ Ιυί ίηβο- 
Ιβηίβαι ΓβΓΟβίαηι, 8αΙ)άυοθηια8 αοδ ίρβοδ δ£ΐΐ6Κ)Γ03« Ιιαίο Είςαβ ίαςαίη&Ιββ οοηγβηίοηί, τίΐ&ηιςυβ οιοη&δΐίο&αι αιηρΙβοΙβηΐϋΓι ιιΐ ββίβρηα Γβςαίβ ρβΓίταΕ- ιηοΓ. 

ς^. Τί ονν ινσι^ς γνναιον ; ονχ άνένινσ* προς Ο 
ταντβ; βνχ ιιπι τα μή χαθηχοντα • Τί τό χάλλος τίς 
ψί^ς νιότητος νμαύροίσας ; τί αον τ^ν τνχυν άπέ- 
χλιισας ; τί τι^ν ίμήν χΛρχν ιίς θρι^νον μιτήλλαξας ; 
Ει όντως ηριτίσω τα χατά σαντόν, ονχ ιΓ μόνος ίν 
Γ>7ΐν(σι νιώτβρος • ΐ^•ι γονν σι, προ τον γάμον 
βΕίτβτ/ορβνσαι, χαΐ μι^ μαραναί μον τό ίπανθον^ 
χάλλ«ς. Ον^ηι τοιοντον • άλλα τί ; "Πσπιρ τις άγαθι^ 
7^ τόν σπόρον ^ιξαμένη πολνχονν βλαστάνιι τόν VI. Οαίά &(1 Ιιβθο ρί& ιηαΙίβΓ ? ηαηι ΓβηαίΙ ? ηυιη 
αΐίςαίά ρΓκΙβΓ άβΰΟΓβαι ΙοβαΙα : Οαπ δρβοίβαι ]υ• 
γβηίαΐίδ ηΐ66β οϋδβυΓ&δ, άίχϋ ; πιβςαβ βρβΓ&ΙαίβΙί- 
οίΐαΐθ βχβίαάβηβ, ^ααάίυαι ηιβααι ίη ΙαηιβηΙα οοα- 
γβΓίίδ ? δί Ια 1ι&6. ςαφ (ϋοΙ& ββΐ, Γ&ΐίοαβ 8&1α1ί Ιαί 
βοηδαΙβΓθ άβθΓ6ΥβΓ&δ, ηοη Κα δοΐαβ ίηΙβΓ ηο5ί1θ8 
&(1οΐ6306α8 68 : οροΓΐθ5&( βΓ^ο, &η1β€[α&ηι 6οη]α@;ίαιη 
ίαΐΓβΙαΓ, ΓβηααΙίαΓθ δροηδίοαί, ηββ ηιβαηι Γβοβηβ 
θΜοΓθδοβαΙβαι ραΐοΐιπίαάίαβαΐι νοίαΐ πιαΓοίάααι * ίαβ. ΖΤ1» 25. * ΜαΙϋι. γα, 14. ^Ρ ■ι••^^»»•* 15 ΜΕΝδ18 ΜΑΗΤίυδ. ίβ ΤβάάβΤβ. ΝίΙΐίΙ ΙΐΟΓυΐη ί11& : Ββά, ςαβίη&άΕηοάαΕη Α καρίτόν, ούτ« χαϊ το σΐρόν γ^ναιον τ^ χαλ^ παρ. 1)οη& Ιβιτα Βυββίρίβηβ ββοαβη, ιηυΐΐυιη ίΓυ6ΐυαι 
ρΐΌίθΓ(, ίΙ& Υθη6ΓαΚ)ί1ί8 • ί6ΐηίη&, β^β^ία βροηβί, 
&€ΐ1ιθΓ(&(ίοηθ Γθ[κ>Γ&1&, αΙαοπΙβΓ &οααίΚ, αίςυβ 
Γββροηάβηδ : Ηααά βςυίάθοι άίνίη&Γυιη, ίαςυϋ, 
ίβ;α&Γ& βυπι ρΓΟίηίβδίοαυιη, βαανίββίιηθ βροοβθ; 
βίοηίιη ιηβηίίββίθ ίη Εναης^βΐϋβ ο1&ιη&( 8&1ν&!θΓ 
ηθ8ΐ6Γ : « Ουί ηοη Γβΐίοςαίΐ ρ&ΐΓβιη βΐ ιη&ΐΓβαι βΐ 

ΙΙΧΟΓβΐη 6ΐ βΙίΟβ β1 ίΓ&ΐΓΘ9 6ΐ 80ΓΟΓΘ8 βΐ (1θΐηθ8 βΐ 

Ε9Γ08, 6ΐ Ιοίϋΐ ΟΓυοθπι 8α&Εη θ1 8βςυίΙυΓ ιηβι ηοη 
681 ιηβ άί£^οιΐ3 *, Ι&ιη ί^ΙαΓραΓΟβ, 8ίρ1&06ΐ, αίςαβ 
ίαοοίαςυίο&(θ8 ηοβ 8ί8ΐαιιια8 οοΒίββΙί $ροα8θ, βΐί&ιη 
•χΐ6Γηαιη1ιοΐΒίηθΐηηο8ΐΓαιΐ) ΐΕηιη&βυΙθΙαιη οοηββΓ* 
ΥΕΠίθβ. Οϋί(1 ιιο1)Ϊ8 ρΓονβηίβΙ βιηοΐυιηβηΐί, 8ί ορα8 
68ΐ υ( ηο8, ςυ&ιηνί3 αά 1)ΓβΥβ 1βιιιρα8 ιηυΐυο, 8ί6ϋ1 αινβσ» τθι> ράχαρος στομωΒΛΐσκ, άσ/χένως χΛτί- 
νβυσι χαέ ^ησιν • Ούχ αμύητος ύρ,ι, γλυχύτατβ 
άν$ρ, τών 6<(ων πΛραγγύμ.άτων * χαι γαρ «ν Εύα*/» 
γίΚίοις ό Σωτήρ ιιμών άριίήλως |3ο^• α Εϊ τις ον χ«- 
ταλιίψιι πατέρα, χαί ^ι^τιρα χαΐ γυναίχα, χαΐ 
τέχνα, χαΐ ά^ιλ^ούς, χαΐ ά^ιλ^ας, χαι οιχίας, χαϊ 
αβρούς, χαΐ άριρ τόν σταυρόν αυτού, χα) άχολονθ/;σε( 
/Αοι, ούχ Ιστι ριου άξιος. » Ούχοϋν, ιΐ |3ούλιι, χαθαρονς 
χαι ασπΑους εαυτούς παραοτιόσ»|:Α(ν τώ ούρανέω 
νυα^ίω Χριστώ, άαώρητον χαι άχηλέ^ωτον τον βξω 
^^ών άνθρωπον (^ιατιορ^όσαντις. ΊΙ γαρ ο^ι/ος, ιΐ 
προς /χιχρόν, ώς Ι^ης, συνεΟθω^εν ; Τές ίε χαι ό 
έ^γν^τής ότι ου τεχνώσορεν εν τώ /^ιχρώ τούτω, 
χαι ίνα ^ή γήΐ)τΛΐ ιιμιν εις πρόσχομμα το τεχβεν ; ίΐΐ{ΐυί8, ίΓϋ&πκΐΓ &ιχιρ1βχα ? Ουίβ βοίΐη ίυΙυΓυιη Β ^^^ <^ ί^*^ άρσεν εΐκ}^ /χεριχή τις έχχοτπί * ει ^ε 8ροαά6ΐ)ί(, ςαοά ίη ίΐΐο βζί^αο ΙβιηροΓβ 8θΙ>οΐ6ΐιι 
ί&βΐιιη ηοη 8ίηια8, ςυ» η&1& ηοϋίβ ίααρβάίααβηΐο 
8ϋ ? 6( ςυίάθπι 8ί Εη&8οα1& ίυβΓϋ, ρ&Γ8 ίΙΗ ί&ουΚ&Ιαηι 
βΐ &£ΓθοΙυ8 Γβ860&ηά& βηΐ : βΐ ααΐβοι πιυΗβΙ)Π8, βα 
β^βιηίηαπι οι&ΐαηι ; οροΓ(6ΐ)ϋ η&αιςυβ 6( ίάοηβ&αι 
ηι&ΙΠΕΏοηίο βζβρβοίαΓθ «ΙαΙβοι,βΙ Γβϋςααηι βί βοΐ- 6;3λυ, διπλούν τό χαχόν * χριία γαρ ανααεΐναι χαι 
χρόνους γάμου χαι λοιττίίς προνοίας. Και τό τ;βς ζωϋς 
τε'λος, ώς ε^ης, επ' ό^ιόλω, χαι αί του |3ίου παγί^ίς 
αναρίθμητοι. Λανθάνοντας ούν εν άγνεία βιωσζίντων 
ημών, ευ οι^α χαι τ;^ν ηρών ε^εσιν τόν θεόν οιχο- 
νοριίϊσαι. ΙιοίΙυάΐηβπι ίπιρβηάβΓβ. ΑΙςυί γίΐ£Βίιηΐ8, υΐίρδβπιβΐ ρ&αίο αηΐβ (ϋοβΙ)&8^ ίηββΓίαδ β8ΐ, βΐ γϊΐβ }ιυ]υ3ίη- 
ηιιηΐ6Γ&Ι)ίΐ68 Ι&ςυβί.Ουοά 8ί ο&8ΐίΙ&ΐ6ηι οίαηι 6θ1θηΐ68 γίχβηπίϋβ, 66Γ(α 8υηι, άβδΐάβηυηι ηοβίΓυηι&ά ορ(α 
Ιυοι βηβπι ρβΓάυοβηάυηι & Όβο. ΥΙ1. 01)8ΐυραί(Ε(1 Ιαηι §;6ηβΓ0δ&πι ρυβίΐ» ιηβηίβηι 
1)6&ϋ88ίιηυ8 ]αγ6ηί8, ^&Ιίθ86ςυ6Γβ3ροη(]βη8:0υθ(1 
ιιϋΐθ ίαβηϊ, ίηςαίΐ, ηι&ηίΓβ8ΐ&ϊ)ί( ηοΙ)ί8 Οβυβ. Εγ^ο 
(ο(&ηι 6£;6Γ6 ίη ρΓ6θίΚ)υ8 ηοοίβοι^ Οβυιη ίηνοο&ηΐββ 
ιι1 8ΐ1)ί βαοι ίη Γβοι οοηβυΙβΓβ Είςαβ ρροβρίοβΓβ άί- 
β^ηατβΙυΓ. €ίΓ6& αιίΓΟΓ&ηι υθγο βοηϋ^ϋ, α( ο1)άθΓ- 
αιί866Γ6ηΙ &πι1)0 βΐ ιιηαιη ίάβαιςϋβ βο ΙβαιροΓθ 3οηι- 
ηίααι γίάβΓβηΙ. ΥίάβΓυηΙ &υ(βπι ςυβηιά&πι βχίιηίο 
ίαΐ^βηίβηι άβοοτβ, ςαί ρΐαοίάα &ά 603 γοοβ ιιΐ6η8 : 
Οοαιίηα8, ίηςυίΙρΓορο8ί(αοι &ηίαιί γββίη 8α8βί 
ρίβηβ, πιί$ίΙ ηιβ^υΐ βίς^η&Γβηι υο8 &(11ιοβ υΐ ίηίαοΐοβ 
Υ08 ίη1β^Γ08ςαβ 3ίΙ)ί οβΤβΓΓβϋβ. ΕΐοοηΙίηαο ρβΓ Ιοίυπι 
60Γραδ 608 6οη8ί9ηαη86Σθ6α1ί3 6Υαηιιί( ίη1υ6η(ίααι : 
ςυίοαηι 6Υί9ίΐ2ΐ886η1^ 6ΐςυ8θτίάβΓ&ηΐ8ΐ1)ί ίηνίοβοι 
&1)8ςυ6 υ11& άίΥ6Γ8ί(&Ιβη&ΓΓ&386ηΙ ; άαΐα Οβο ^Ιοπε, 
ςαί (&[η ί&6ίΐ6 ίηγβηΙΙαΓ ςα8ΒΓ6η1ίΙ)α8 86, ά6 οθβΙβΓο 
8ρ66ί6 ςαί(ΐ6πι υΐ 6οη]υ£^β3, Γ6αρ3θυΙ ^βηη&ηί ίηΙβΓ 
3686 γίχβΓβ. ο Γ6αι οιίΓ&πι ! ΝονίΙ Οοηιίηυ8 ςαϊ 
8ΐιη1 6]υ8 ', 6( ςυοηί&ηι 8θ1αηι Οβαιη 6χςαί8ί6- Ζ'. Έχπλα^ιΊς ί*ε ό ααχα'ριος επι τ;^ τ^ς χάρης 
^εξιωτάτη γνώμη, χαριεντως προς αύτ^ίν είπε* Κύ- 
ριος ημΐν δηλώσει τό συμψίρον. Δι* οΚης ίϊ τί^ς νυ- 
κτός προσευξα/χενοι, χαι τόν θεόν επι τώ συμψίροντ^ 
^ προνοητήν χαι χη^ίμόνα επιχαλεσαρενοι, περί αύ- 
^άς τ^ς ημέρας συνέβη ά^υπνωσαι αργότερους, χαι 
εν χαι τό αυτό οναρ θεωρι^σαι * όρώσι ^άρ τίνα 
ώραίως εξαστράπτοντα, προς αυτούς πραεία τ^ 
ψων^ λέγοντα * Κύριος ό Θεός τ;^ν ύρών προαίρετιν 
άπο^εξαρενος, απέστειλε μι σγραγΐσαι ΰμδίς τοϋ 
άχεραίους χαΐ αμωμήτους αύτώ παραστηναι. Και 
χατασ^ραγέσας αυτούς ^ι' όλου του σώρατος, άπαν- 
τος έγένετο. Ά^υπνισαντων ίε αυτών, χαι τα Τϊ5ς 
οπτασίας απαρα)λ6ίχτα>ς άλληλοις ^ιηγησαρένων, 
χαΐ τόν θεόν ^οξασάντων τόν εύρισχόρενον ρα^ίως 
τοις ζητοϋσιν αυτόν, τό λοιπόν ίιιζγον, σχ^ήαατι αεν 
ώς σύζυγοι, πράγματι ^ϊ ώς α^ελ^οί. 'Ώ τοϋ θαύ- 
ματος ! "Εγνω Κύριος τους αύτοΰ ' <ί |ϋΐόνον ίξεζήτη- 
σαν τόν θεόν, ευθύς επίχουρος αύτοΓς χαι |3οιΐ7θός ΓαηΙ, ΟΟηΙίηηΟ &υχί1ί8(0Γ &(ςυ6 &(1]υ(0Γ ρΓΟ (ΐ68ί- Ο προς τ;^ν Ι^εσιν ίυρίΒη. Τΐ τούτο τού χατά τους ά6Γίο ίρδίβ ίηγθη(υ8 β8ΐ. Οαίά Ιιοο ίηίβηα8 βο οιί- 
ΓΕ6υ1ο, ςαοά οιγοε Ιγ68 ρυβΓΟβ ίη ίθΓηη&06 @;οδΙυηι 
&(1οιίΓ&ηιαΓ*? ΐ8ΐίο &η£^6ΐα8 οΓβηΙβηι ϋαηιαιαα] ί9ηί8 
ίη νβηίαηι Γοη8 ΟαηΙβαι βοιηπιαίΕηβ ιΗ^δΟβ 86γ- 
Υ&νίΙ ίΐίοδίΐιίβ 8ίηιίΙίΐ6Γ &η^β1α8 οοηοϋαηι ί^ηβυπι- 
ςυ6 γοΙαρίΑϋδ ΕΓάοΓβηι ίη ΓΟΓβηι οοηΗηβηΙίβΒ- 
ΐΓ&η8 ίθΓηι&η8, 8ροη3θ8 οαβίοάίνίκ ίηηοχίοβ, αίςυβ 
ί^βηι ουπι ίβηο άοβυίΐ οίίΓΕ (1&αιηαπι 6οη]αη9βΓ6. 
VIII. Νυηο ςυοηίαηι οοοοηγβΓδΕίίοηβπι βαηοΐί α 
ηαΐίνϋαΐθ αά οι&Ιππιοηίυοι υδςηβ Εΐ)αη(1θ άββ1&Γα• 
γίηια8, Λ^ϊΧβ, ΟΙΐΓίδΙο (ϋΐβοϋ, 6ΐ 6Χ 06Γΐ&ηιίηίΙ)υ8 
6^I18 8ρ6θίιη6η άβηιαιη Εΐίςαοιΐ Εΰάϋαί υ681γο &ά τρεις παΐ^ας θαύματος άτιμότερον ; Έχει μεν γαρ 
άγγελος τήν συμ^λέγουσαν αΟροη του πυρός εις 
ττνεύμα βράσου ίιασυρίζον μεταβαλών, α^α^εϊς τους 
παϊ^ας διέσωσε * χάνταύθα ποιλιν άγγελος τήν 
όξύρροπον χαΐ ^λογώ^η τ^ς ^^^ον^ς άχμήν εις σω- 
φροσύνης ^ρόσον μεταρρυθμίσας, άσινεΐς τους νέους 
^ιετιζρησε, χαΐ πυρί χόρτο ν άβ/.αβώς συν^υάζειν 
έπετη^ευσεν. 

Η'. ΈπεΙ τοίνυν την έχ γεννήσεως τοΰ μαχαρίου 
μέχρι συζυγίας άναστρο^ήν άποχρώντως ε(^ηλώσα- 
μεν, ψέρί ^ή λοιπόν χαι τών αυτού αγωνισμάτων 
μεριχήν τίνα χατηχήσωμεν Ιμ^ασιν ταίς ύμετέραις * ίηο, Χ1Υ, 26. ' Ναηα χνι, 5. * Ο&η. ιη^ 50. η νίΤΑ 8. ΤΗΕΟΡΗΑΝΙδ. 48 ήοαΐς, γΐλόχριβτοι. Τούτων ουτ» $ίία ν•νσβ( οι- Λ βΟΕΟίηααθίη &(1ηιον6&αΐα8ίιΐ8ΐΤϋ6ΐίθΙΙβΐΐ1. Ηίδί^ΐΙΐΐΤ χονο{ΐΥ}θίντ•Μ> χατά μιχρόν τοις τηνο/χένοις τόν 

πλοντον 9χορπέζοντ•ς Ιν ύττοχιχ/^υμογνη ύττολ^ψκ, 

ρκΰΟιον ^€ ^1* αυτών έαυτοίς θΐ}σαυρί(οντ«ς, λαθιίν 

€ΐς•ηΧ9ζ τόν της χόρης ονχ ?σ;ζυσαν πατέρα, ^ιινόν 

Γ< όντα^ χβκΐ «πην^, χαΐ «ττανθρωττον, χαΐ λίοΕν 

»£λ<ΐ6ρον«• Γνούς γαρ την χαλλέστιον των νί«ν 

{|χπΌρίαν 6 τβίλαέττωρος, χαΐ άποτυχίαν ριαλλον τ^ 

γνωσβΈν ^ Γ>σ«β<ιοίν ι^γησά^ινος, ιισιλθών (ν τοις 

^7ΐλιίοις προσ«νατί9<ται τω |9ασιλ€ΐ τοιαύτα ψτή^ 

σα; * Δυστυ;ι^ω, |9ασιλ(ν, έπι τω απράγμονι γαμβρω 

(Αου * νχορττίσας γαρ χοΕΧίγχάχως τόν ι^ιον πλουτον, 

ού^ι των τ^δς €μ1ίς θυγατρός ι^βίσατο πραγμάτων * 

^^ι; γαρ χαΐ αυτών τό πλιίοτον ρέρος ^^^άνισι, χαι 

ον^ι τέχνου η Ιλββινν |ϋΐου θυγάτηρ άξιοΰται γον:βς* (Ιίνίηο ηαΐα &(1 βααι ιηοάυηι (Μ)08ΐϋυϋ8, βαιη ιηα^ 
^008 Ι)Γθνί 11ΐθ8ΐιαΓ08 ραυρ&π5υ8 1&Ιβαΐ6Γ άίνίάίβ- 
8βα{, λα( ροϋαβ ΐρ8ί8 8ίΙ)ί ρβΓ βΟΓαιη αι&ηα8 οοη• 
άίάίδββηΐ, 1&16ΓΘ άία(ία8 ραβίΐοβ ραΐΓβιη ηοη ροΙαβΓβ, 
ΒβνβΓυιη αΐίςυβ, ίΕηιηίΙβιη, ίαΙιαΕηαααιη» α(<ια6 &1> 
οιηηίοοηιιηί8θΓ&Ιίοαί8 &1ίθααΕη αββοΐα. βοβ[αθ8θβη8 
6Γβο ίηίθΐίχ θ&ιη, ςαααι ηοτί ηαρίί ορΰαι&ιη ΙηβΙί- 
Ια6Γ&η(, ιηβΓΟ&ηάί νίααι, βΐ ςαοά οο^ηοτβραΐ ηοη 
ρίβΐ&ϋ ίαιρυ(&η8, 8βά ίηίβΐίοϋ&ΐί οι&χίηΐθΒ, ίηρΐλΙ&- 
Ιίυοι αά ίοιρβΓ&ΙοΓβαι ρΓθ^Γβ88α8, ϋα ία(αΓ : Ο ηιβ 
βαΐ&αιίΐοβηαι, ίπιρβΓαΙοΓ, ρΓορΙβΓ ^θηβη ηιβί ίη- 
βΓΐΙααι ! ορββ βοίοι 8α&8 ρβββίηιίβ άί1αρίάαη8 ηιο- 
άίβ, ηβ βΠβθ ςιιίάβαι πι» 8αΙ>8(&ηΙί& αΙ)8ϋηαί(, βΐ 
6]υ8 ιη&χίιπ&πι ^&οι ραΓίβηι (ϋ8ρθΓάίάΗ : ββά ηβςαβ οΓααι ^ι ^ια τ.ό χατά πάντα τχλαίπωρον χαΐ απρχγ- β ΐίΙ)6Γ0Γαΐη 6Χ 60 ρΓΟΟΓβ&Ιίοηβ ίηίβΐίχ &1ί& Π1β& άί- {λονα ι»αι, ον χαχώς ιγνώρισβν. Άλλ' ιι χιλιύιι, 
^1091, τ6 χρχτος σου, μιχρόν άνοενιΟσαι €χ τί^ς τοι- 
αύτας ρ9$υμίας τό έμόν γ^ρας, τοϋτον βχ^η^χοσέοις 
άπατ;ζθλ<ισ9αι πράγ|»ατι πάρρ^Λ που χλλιύσοις στα- 
Α^νχι, μηπ» ιΐς τέλος τοις λέαν βστιρΐ}|ΐένοις χατα- 
ρι^μ^τν ριον τό θυγάτρ'ον. Πόθιν γαρ ^ι^αχ^ιΐς τήν 
«πονινοηι^ην ταύτην έμπορέαν ούχ έπίσταμαι * 
ώτπιρ τις ανάριας χαλχονς άχένΐ}τος ριένιι προς 
ίψίση των τιρπνών, χαι τό ίιη ;^αλ(πώτιρον, όΓα 
συαβαίνιι πολλάχις τοις βξιστηχόσι τόν νουν, προς 
ό τι αη οιτνΒ'ή τό ΰηόφχ^ον αύτω ραττα παράσχων 
«π<»τ:«οεΙτ«ι όσημίραι τι^ς οίχιίας Γ^πορέας, /χά• 
λι?Γα τοις -^ιυ^ώς πινίαν προσποιούμενοι ς. "ίΐίΐί ίϊ 
ΧΛΪ των χιράμων αυτοΰ ούχ άνθέξΓται, ιι μτι θαττον £^ηα ίητβηϋαΓ ; ίάβοςυβ ρβΓ οαιηία πιίββηιαι βαηι 
Δίςαβ ί^οαναπι ββοβοο, ςυβαι οπιίηβ ρΐαηβ ίηί&α8(ο 
οο^ηονϋ. 8β(1 8ί πι&3Θ8(&8 (αα αηηυαΙ, αϊ ββηβοΐαβ 
αιβα &1) β]υ8αιοάι ραυίυΐυαι Γ68ρίΓθ1 βΙ Γθΐβνβίατ 
ίηβΓΐί&, ρρούοΐ βαοι ^αI)βι)^8 αηι&ηά&η, ρυ1>1ί6ί8 αΐί- 
6υΙ)ΐ ηθ^ο(ϋ8 ν&ο&ΙαΓυιη, ηβ άβιηυηι ρ6ηί1α8 8ρο• 
1ί&1ί8 &1ίο1& Π1Θ& &ηηυηιβΓ6ΐαΓ. Εςαίάβαι υηάβ 
βάθ6(α8 8ί1 ίη8&η&ιη ίΐΐαοι νίτβηάί ηοΓοι&ηΐι ίηΐβΐΐί- 
^βΓβ ηβςαβο, ςαί ίηβΐ&τ ββηβφ 8ΐ&(αο ίηιαιο1)ί1ί8 
ρβΓΟί&ηβΙ &(1 (Ιββίιίβηα νο1υρ(&Ιυπι ; ςαοάςπθ βΐί&πι 
πιοίθβΐίυβ αβοΐάίΐ, γβίαΐ αβανβηίϊ βορβ, (ΐυίά€[υί(1 
&1) οΙ)νίο ςαονί8ίαβΓϋρο3ΐα1&Ια8ί&6ί11ίαιβ ρΓ8Ρΐ)βη8, 
ηΐ οιβηΐβ οαρίί ίαοβΓβ βορβ 8θ1βη(, 8αΊ8 ςαοΐίάίβ 
ρπν&ΙϋΓ ορίΚ)α8, ίη θο8 πιαχίηΐθ 1ΐ1>6Γ&1Ϊ8, ςυί ραα- πενια περιτηχΒύς, ίχανός γένηται προς τήν των ρ ρβΓίβΠΙ 8ίαΐυ1&η(. ΡΓΟίβοΙοηβ &^ΗηθΓαπΐ(|υίάβΠ1 βί οιχειων -κρνγαατΐαν βπιχρατίίαν θ* Και ίή θάττον χλΐϊ^ιντος του μαχαρίου προς 
τοΰ θασιλίως, στέλλΓται παρ* αύτοΰ επί τα /χέρΐ} 
Κυζίχου προς ^η^σίων τινών προ(γαάτων (^ιοίχησιν * 
ν> γάρ χαΐ βασιλιχου άξιώαατος, ου τών έν τιλιι, 
αλλ* ΰπυρέτνς τών |3ασιλιχών χιχοσ|ΐ>7 (Αίνων ίππων, 
ού; ^ή στράτωρας χαλιΐν ή τάξις είθισται. Τούτου 
ίε τού προστάγματος τω ρι,οιχαρίω δοθέντος, χαι 
χΛρΛς αυτώ ου τί^ς τυχούσης πβριχυθείσης, ως ίζί' 
ρΛς Λψορμ^ς αυτω τ^ς εχ του χόσμου αναχωρήσιως 
θεόθβν οίχονοαηΟείσης, τα προς τήν ό^όν συντόαως 
ηντρε'πιστο επιτήδεια * χαι πρό^ασιν μαλαχίας προσ- 
ποιησάρκνος, τους μεν αύτω ύπηρετήσοντας ^ιά οορια βαρρβίβΐ, ηίβί €[α&η1οοία8 &1> βα ςυ& οίηβ;ί(αΓ 
ίηορία ί&οΐυβ ρΓα(1βη(ίθΓ, ΐάοηβαβ βαΐ Γ6ΐ)υ8 8αί8 
ΓβΙίηβηάίβ. 

IX. Εγ£^ο &066Γ8ί(α8 οοηΐίηαο &ά ίαιρβΓ&ΙοΓβηι 
1)βα(υ3, αύΙβ^αΙαΓ &1) βο ίη ρ&Γΐ68 €7ζί6βη&8, ρα51ί- 
οοΓααι ςαοΓαηιάαπι ηβ^οϋοΓαπι §;Γ&Ιί& : βπ&Ι βηίαι 
Γθ^^ίΰβ άί£^ηί1&1ί8 ίη ααΐα, ηοη (&ηιβη βοΓϋοι, ςαί 
ρηη6ίρ6ηι1οοϋΐΏ &ρα(ΐ6αηιο5ΐίηβΙ)&ηΙ, 86ά οιίηίβΙβΓ 
βςαοΓαπίΓββ^ίοΓαηιβΙβ^αηΐίοΓαηι (3') ίηΙβΓ 608« ςαο8 
δΐΓ&ΙθΓβ8 (4) οοηβυβνϋ ΟΓάο (Τ() ηοηιίηαΓβ. Ουοά 
βυπι ίΐΐθ πιαηά&ίαπι &60βρί88βΙ, ΙθΒΐίΙί&ςυβ βχ βο 
685βΙ ηοη νυΐ^αη ρβΓΓυ8α8, (ληςααηι βαί ηονα άί- 
νίηίΙιΐ8θ£ί6ΓΓβΙαΓ οοο&δίο αιαηάί ρβηί(α8 άθ8βΓβη(ϋ : 
(|αί(3ςαί(1 αάΚβΓ ηβ6β83αΓίαιη βΓ&(ςα&οι1)Γβνί88ίπιβ 
αρραΓανίΙ, 8ίαια1&Ιοςαβ ίη&Γαιί(&Η8 ρΓββΙβχΙα ίαηια- τοΰ δρόμου πεπομ^ώς, αυτός εν ταχυ(^ρόμω πλοίω ^ 1θ3 0αΐη63 8008 ρβΓ 0υΓ8ααΐ ρΓθΒηΐί8ίΙ, ίρ36 ΥβΓΟ 
ίπι^άς, καταλαμβάνει τό τοΰ μεγάλου ποταμού στό- ΟβΙοββΠΙ Οθη30βη(1βη8, αά Μ&£^ηί (6) ί1απΐίηί8 ρβΓ- (3*) ΕοΓηπΐ 8βΐ1ίθ6ΐ^ ςυ08 συρτούς |3ασιλιχούς 
ίππους « βςιΐ08 Γβ^θ3&(1ηηαηαιηάαοβη(1θ3 » &ρρβ1- 
ΐΔΐ6οάίαα8 6αΐΌρ&1&1&β.5,η. 11, ίη ςαοΓϋηιαηαηι 
ου αϊ ίαιρβΓαΚοΓβαι 8ΐΓ&1θΓ63 1βνα88βη1, 86ςαβΚ)αΙιΐΓ 
τ&οαοΓαπι βςυοΓαηι ηια^ηίβοαβ βοπιϋ&Ιϋ3 : ου] α» 
ίθ3ΐί(υ6α<1ί ΟΓί^ίοβιηΟοάίιιυδ αά ίααρβΓαΙΟΓβιηΤΙιβο- 
ρΐιΰυοι ΓβίβΓΐ, ςαί βααι αΐίςυαηάο βςααπι, βαί ίη3ί- 
αβΙίΑΐ, 6688ί88βΚ ηιαίίβη, βυιη υΐ νί ηιρίαπι νίηϋί- 
ϋ&ηϋ, βοςαβ βο&βΙα8 68861 ρΗιηο οΙ>νΙαπι οοηβββη- 
άβΓβ, οοπδϋΐαθήΐ αΐ ίη οηηβηι βνβηίαηι (Ιβίηοβρβ 
ιβααοΓβαΙηΓ βςηί 8β88θπ5η8 ν&ουί. 

(4)« 8ΐΓ&^Γααι αιυηα8 βρ&Ιβςααηι ίΓβηο ΙβηβΓβ 
θΐ βοηβοβηάβηΐί ίαιρβΓ&Ιοή ορβαι Γθγγθ : » ί(α ίη ΟθάΓβηααι βο&Γ, ηοηιίη&(ί8 ςυθ8 86ςαϋαΓ ααοΙοΓί- 
1)α3, βχρίίοαηβ ςαίιΐ ηιιιοβΓί8 1ι&Κ)βΓ6ΐ ρ7^ξα9ίναί0Γ, 
ςαβηι 8ίΓαίθΓ6τη βΐ οοηύΐβτη β( άοτηβΗχοατη τοβαΓί 
ηοηηαηςαααι, βΐ ββη&Ιοπί οπιΐίηίβ 1ι&5βπ, βΐ άβΟΓβ- 
βοβηΐβ ίηιρβΓίο, αοίβαι δββρθ (1αχί836 οβίβηιΐίΐ. 

(5) ΟίίιοίοΓυηι &β αιίηί3ΐθΓΐθΓααι βαΓίλΙηαι ηο- 
ιηβηοΙ&ΙαΓ ααο (ΙίβΙπϋαΙίο. 

(6) Ρΐανίαβ Ιιίβ 01νηιρ6ηο8 άίνίάίΐ & δίβ^ηαηίβ : 
ΡΙοΙθίηβΒΟβΙ ΡΙυΙ&Γοαο (ιηο^αίΐ ίη 7*Λ«<αΜΓ0 ΟΓΐβΙίαβ) 
Β1ΐ7η(ΐ2ΐ6α3 ηοαιίηαΐαΓ. οΐιπι 1.7003 (1ί6(α8, ΡΙίηίο 
ΙββΙβ, &1 ΓβοβηΐίοΓϊ ηοαιίηβ, α( ββΐ αραά Λροΐίοηίί 
86ΐιο1ί&8ΐβη, Μέγιστος, Μοχίτηνα. 19 ΜΕΝδΙ3 ΜΑΗΤΙϋδ. 20 τβηϋ οβίίυιη : ββ άβηίςυβ βί ςυβθ ίβϋο ββΐ Γβ^ίοηί Α μιον • χαϊ πλησίον λοιπόν τ^9ς Ιχιϊθέν γβνομινος γ^ς, αρρΓορίαςυ&ηβ, Ιταηςυϋΐο ουΓβα ίΐ8Γ οοαββί6ΐ)&( 
Μΐυιη, ςυ&ηάο ΙυβΙταηβ ρΓ(ΒΓυρΙ& 6303, ςαί ίη 8ί• 
^ηααββΐ, ιηοιι1ί8ΐί(ΙθΓ&, άίνίηα (ΐαΗά&ιηρΓονί(ΐ6ηΙΐ& 
ρΓοίοηάί ου3ϋ8(ΐΑΐη ρΓΦβίρίΙϋ Ιυβυιη ίατβηϋ, βιΙ- 
νββίΓθΐη ρΐαηβ &ο βανβΓηοβιιιη ; &(1ςυβιιι β η»νί^ίο 
άββββηάβηβ, Δίςυβ Θχδοβη8ίοη6 ί&οΐα, βοΐυβ Ιββϋίο 
ίϋηβήβ οοιηρϋΐβαβ &1)ϋΙ, οββίβπδ ία η&νί ίιηρβΓ&ηβ 

8686 αΐ ί1)ί(ΐ6αΐ €[αί6Κί 6Χ8ρβθΙ&Γ6η(. 

Χ. Εβοο^ηοδοβηβ νβΓΟ άίϋ^ηΙβΓ Ιοουιη, &ίςυ6 &ά 
6Χ6ΓβίΙ&(ίοα63 8ρίΓίΙα8 ρβήάοαβαιιι υΐίΐβιιιςϋβίηνβ 
ηί88θ β^ανίβαβι ία ραΠβπι ββδβ ΟΓ&Ιαραδ ΓβοβρίΙ, 
Οβυιη άβρΓθοαηβ, υ1, ςυοίΐ βχρβάίβηβ Θ88β( ί(1 8ί1)ί 
Γ6νβ1&Γ6(. Οίυ(υπι& ααΐβιη ιηυΙΙαΓυιιι ΙιοΓ&ηιηι ^β* 
ηα&βζίοηβ άβββίβηβ ουιη ρ&υΐυίαιη ΓβββάίβδβΙ,νβΙαΙ 7αλΐ}νο^/9θ|χλα τήν ποριέαν έττοϋίτο, χατο(^β<νθοίνα>ν 
τά κρηρώίιβ τοϋ η5ς Σιγρίον^Ις δρους παράλια. 
Κατά ούν Οιέαν τινά πρόνοιαί^ χοΕταλα^βοτνιι τινά 
^αΒύχρημ,νον \όχμτην, άλσώ^η τ• χαΐ άντρώ^ΐ} • καΐ 
άποβά; βν αύτώ άπό του πλοίον, /χόνος τ^ ^υσχ^έρίία 
|3ιβιασρ*νος άνι^λθι, τοις άλλοις έπιτρέψας έν τώ 
πλοέω ίισυχίί /[χένιιν. 

Γ. Διαραθών ^ι τον τόπον άχριβώς, χαλ νσθ(Ίς 
έπιη!(^<ιον ηναι προς ψυχιχήν ώ^^Αιιαν, εύξά^ινος 
^€ χατ* ι^ίαν, χαϊ τόν θιόν το συιιψίρον ίχβτενσας 
άποχαλύψαι, χεχριηχώς ^ι έχ τΐίς ήτι πλιέοτας ώρκς 
γίνομέντίς ύπ' αυτού γοννχλισίας, χαΐ ριχρόν καθι- 
σθιΐς, ώς έν βχστάσιι γέγον$, χαΐ ορά γριιγορού- ίη6Ζ8ΐ&δΐί&6(υ868ΐρΓίϋ8θοα1ί8ςαβνί9ί1&ηΙίΙ)α8νί(1Η, β 0"*^ ο^βαλαοις τον προ^Όνέντα αυτώ «ν τ^ παστά^ι 6υιη, ςαί ίη {Ιι&Ι&ιηο 8ίΙ>ί &ρρ&ΓαβΓ&(, 8ρ1βη- 
άίάίδδίηιαιη νίΓυιη ; ςυί ιη&πυδ βζίβηΐθβ (ϋς^Ιο 1ο- 
ουιη ά68ί§;οαη8 : Τϋαβςυίάβαα, ίηςυίΐ, 80β6Γ, 63 α8- 
άβιηςυβ οαιη 60 ιη6α1ί8 ίιηρβΓ&ΙΟΓ ίηίΓα βχί^ϋαιη 
Ι6ηιρυ8 6Χ Ιι&ο νίΐβ (1ί866ά6ηΙ : (αηο &αΐ6ΐη 1)οηί8 
%\ι\3, η6ΐηίη6 86 ορροη6η!6, ίη ρ&υρ6Γ68 1ίΙ)6Γβ <ϋ8- 
1τίΙ>υίί8, Ιιυο ιιάνβηίβηδ αοοβρΙ&ηι Οβο νίΐαηι ίη- 
8(ί(αβ8. Η&ο ί^ΙϋΓ &ρρ&ΓίΙίοη6 βάοοίαδ Κ)6α(υ8 ςαθβ 
αά 8α&πΐ6οη(1υβ6ΐ>2ΐη( υΙί1ΐ(α(6αι,αΐ€[υ6&ι107ζίο6η&8 
ρ&Γΐβ8 ρ&υΐο ρο3ΐ &ρρυΐ3υ8, ίη3υη6ΐο 8ί1)ί ηβ^οΐίο 
ςη&ηι βίΐίδδίπιβ οοηί6ο1ο, Γ66ΐυηι €οη8ΐ&η(ίηορο1ίπι 
ουΓ8αηι Ι6ηιιί( : 6(ςυ8β8ΐΙθΓυηι & 86 οοη^υαηι Γ6(Ϊ• 
ά6η8 ίηιρβΓ&Ιοή Γ&Ιίοηβοι, αΐΐίοπ βΐί&ηι ^Γ&άα 68ΐ 
εΚ) 60 1ιοηοΓ&1υ8, αίςαβ ίηΙβΓ ^ραΐΐιαηοδ (7) &1ΐ6θ(α8 ψωτοζίίΐί άνίρα^ τήν χιΐρα έχτβτα/χένιιν ίχοντα, χαΐ 
τώ ^αχτύλω τόν τόπον ύπο^βιχνΰντα χαι προς αυτόν 
λέγοντα * Ό μη σός χη Πιστής, αλλά χαΐ ό σύμγρων 
αυτοϋ |3ασιλιύς, έν όλίγαις ΐίμίραις τών τι^^β τβλιυ- 
τνσαντις άνα;^ωροΰσιν * χαΐ λοιπόν παρριησίΛ τοΙς 
πινοαένοις, τών υπαρχόντων σοι τι^ν ^ιανο/Αΐ^ν ποι- 
νσάρινος, ένταϋθα παραγβινάρινος βιώ •ύαρ(στ}7- 
σβις. Τοϋ ούν μαχαρίου ^ιά τ^ς ψ^ανιίας τά αύτώ 
συντείνοντα προς ώ^έλειαν συνιέντος, χαι τά μίρτη 
Κυζίχου χαταλαβόντος, ώς τάχιστα ^ι τό αύτώ χι• 
λιυσΟίν περατώσαντος, •ύ6ιΐά τις συντίιργησίν έν 
Κωνσταντινουπόλιι παλιν^ρο|Χ(α. Και ^ή πρβπόντως 
άπολογησά/χινος, τώ |9ασιλ€ϊ π<ρι τών αύτώ έρωτω- 
μένων, ύψνλοτέρω ^• βαΟμώ ί}τοι τών σπαθαριων ϋ>1(ΐ6ηΐά6ΐηά6νίχ1(,6υπΐ8ροη8&ρΓ8β8ΐθ1&η86χϋυπΐ ρ τώ χαταλόγω ύπό του |9ασιλέοι>ς τιμιιΒνς^ άίϋγί τόν 
τίδίοηίδ, ({αβηΐ 6ΐ 8υ1>866υ(απΐ νίάϋ• λοιπόν (χρόνον) προσ^ένων τά τ^9ς ότττασέας ιίς πε. 

ρας έλΐ}λαχέναι, ο χαϊ γίγονι 

αΑΡυτ II. ΤΚβορΗαηη πιοηαοΚαΙίΐ^ βΐ ρτο ίτηαρχηητη οηΐΐη οβτίαηιχηα. XI. Νβςυβ 6η1ηι πΐϋΐΐηηι 6Γ0υχίΙ Ιβπιροήβ, ςυίη 
Οηβοι υ(6Γσα6 νίν6η(]1 ί&βίβηβ, ρΐ6η&ηι ΐρβίδ Γ6ΐίη- 
ςα6Γ6ϊ 1ίΙ)6Γΐ3ΐβπι, 8018 ρΓΟ &Γΐ)ί(Γίο Γ6ΐ)υ8 αίοηάί ; 
ςα&8 6οη1ίηυο ίηΐ6Γ ρ&υρ6Γβ8 άΐνίδβρυηΐ, ίαπιυΐΐδ 
6ϋ&πι (1οηΐ6δ(ΐ6ί8 1ίΙ)6Γΐαΐ6 άοη&Ηδ : ίρδί νβΓΟ ρ&η- 
ηοδο ίηάαΐί 1ι&1)ί1α δίΚ)ί ίητίοβπι ν&ΐ6(1ίχ6Γ6 ; 1)6&1ο 
γίΓθπιυ1ί6Γ6πιρί&ηΐ6οηβΓηΐΗηΐ6 ηιοηίΐΐδ δ&ΙαΙ&Η- 
1>η8, ϋί (ϋνίηα ο1)86Γν&Γ6( ηι&ηά&(&, δρίπΐϋ&ίβηι 
6Γ£;& ρΓΟχίπιαηι 6χβΓ06Γ6ΐ ο1ι&ΓίΙ&ΐ6ηι, ΟΓ&ΙΙοηί δΙη- Ο 
66Γ8Θ αίςυβ ϊηιρ6ΓΐυΓΐ>&(βΒ ναο&ρβί ρΓΟ τίπόυβ, 
νίΐαηι ίΓΓ6ρΓβ1ΐ6ηβίΙ)ίΐ6πι, δαηιπι&ηιςυ6 (6η6Γ6ΐ Ιιυ- 
ηιίΐίΐ&ΐβπι, 6ίςα6 ίη Γβοβδδα (1ί66η1β : « δαίν&ηδ 
8&1ν& αηίαιαπι Ιυ&ηι. » ΙΙα ίΐΐΐ βοηνίοΐα δυηΐ &1) 
ίητί66πι δβρ&ΓαΙί : ςυαίβαι &υΐ6πι νΐΐ&ηι (1υχ6ηΙ 
ρί6ηΙί88ίαι& ί11& πια1ί6Γ ηοΓοηΙ οπιηβδ, ςυοίςυοΐ 

(7) ΙΙα άΐβΐί & δραΐΐιίδ, '\ά 6δΙ 1αΙίοπ5ιΐ8 ^Ιαάίίδ, 
ς^υοδ £^63ΐ&1)&ϋΙ, ίηιρθΓ&(οή αϋ βυδίοάί&αι οοΓροη8 
οίΓοαηιροδίΙί ηο1)1]68 : ςυορυαι ρΓββΓββϋ ρΓΟίοβρα- 
ΙΙι&Γϋ ηοωίη&ηΙϋΓ 6ΐ ρ1υΓ68 ίυί886 οοΐΐι^ϋ 6ο&γ 
6χ Ευ8ΐΓ&1ίο ίη ^η^β (τί^χοοηιηι ςυαΙΟΓ βίπιυΐ ηο- 
ιη1η&ηΐ6 : βχ ςυο 1&αΐ6η ηοη ρυ(ο Γ6οΙβ (Ι6(1υ6ί 
οηιηββ 8ρ&11ι&ηο8 ρΐΌ(08ρ&ϊ1ι&ηι (ίΐυΐο 1ιοη68(ίοη 
οοη8ηθνΐ886&ρρ6ΐ1αΓί : (ΐαίϋηί 6ηίπι δρΐι&ΐατίί αι&- ΙΑ'. Μίτ' ου πολύ γαρ ηαιρών ^ιάστυαα, τίλιι 
του |3£ου χρϊοσα/χένων άα^οτερων, ^^ΐ} λοιπόν ά^εώς 
τά υπάρχοντα αύτοΐς τοις πενορένοις ^ιανενεαηχό• 
τες, έλευθερέα ^ε τους οιχε'τας ά7τοπερψά|ΐενοι, εν- 
δύονται λοιπόν ραχώ^ΐ} ά|χ^ια, χαΐ συνταζάαενοι 
άλλήλοις, νουθεσέαις τε του ^αχαρίου χαταστιυρί- 
ζαντος τήν εύσεβιζ γυναίχοί^ τηρεΓν τάς θεία; έντολάς 
χαι άγάττην ττνευροιτιχην έν τοις πλιισίον χεχτ^σθαι, 
προσευχήν τε ειλιχριν;^ ^οά άρέ/χβαστον, χαι |3ίον 
άχαταίσχυντον, χαι όοίροο* ταπείνωσιν, άπε'λυσεν 
αυτήν εν ειρήνιρ ειπών * <« Σώζουσα σώζε την έαυτιζς 
ψνχην. » Άλλοτριοϋνται τοίνυν τ;9ς προς αλλήλους 
αναστροφής. Όποιον ^'ε |9ίον έξήσχησεν ή ευσεβής 
αύτη 7^^^) ΐσασι πάντες οί τήν Βιθυνών οίχοϋντες 
χώρο^ν^ όπως έχουσίως έπράθη, χαΐ ^ουλιχήν [λετήλθε 

]0Γί ηυηΐ6Γθίυ6πηΙ ;ςυίΙ)υ8ίη 06η(αη&8 άί8ΐΓ]Κ)α- 
ϋδ δϋί δοΐ) υηο ο&ρί(6 06η(υηοη68 ββδβηΚ, 6ΐί&ηι 
ίρδί ¥61 δραϋιαπί νβΐ ρΓοΙοβρ&ΙΙι&πί ηοπιίηαΐί ? 
(ΐαίάηίρΙυΓβδηοα&άπιίηίδΙβηυαίι 86(1 &ά(1ί§;ηί1&- 
Ιβηι ία6Γίη(ρΓθΙθ8ρ&ϋι&ηίάί6ΐί : ουαι Ιιίδ 8Φρ6 ρπο- 
νίη6ί&8 6οηιηιί88&8 Ι69&αιιΐ8 ? α( δ6Γ^αηι Ιΐίυιη 8ί• 
ο!11βθάιιθ6ΐη8υ1>1.6οη6ΐ8&ιιηοο&ραάΤ1ΐ6θρ1ι&η6ΐη. ϋ νίΤΑ 3• ΤΗΕ0ΡΗΑΝΙ8. η τάξη . γ^ωρισθίΤσα Λ παρά τ»»ν «πείρα. Τά ^< Λ Βίΐΐίγηίβθ (8) ΓΘ^Οηβηΐ ίαοοίαΐΐ! :€[ϋθηΐΟ(1θ 8θί1ί66! αν χοΜ ίννιβθιίη 7/'^?9 παραίοϋναι, ^τις χ«( χάρι- 
τες η >« ίυνάμιων θιέων «ξιώΟΐ} ; ^'ρος ί• τών 
«ντρί χβτορθΜ^λάτΜν έν τ;^ ιταρά Μιθοίίου τοϋ 
κ^ΐΜΤΛΤου ΐΐκτριάρχου συντεβίίσι^ πιρί «υτι3ς τι χ«ΐ 
Γ3ν ^ι«χαριου σνγγραψ^ γτρός ώ^ΐκιαν τών έντυ^- 
^«νοντοιν ίοτόριοτο». ▼οΐυηΐ&ηβ (1ίνβαΊί(& αά ββΓνίΙβιη ββ ^ιιάαιη άίαιί- 
811 : ας^ιία γβΓΟ αί) &1ίςαί()α3 ίηάβ βαία^Ι. Ουίβ 
ροΓΓο οοαιρίβοΐΐ ββπρίο ρο88θ( 0Εηηί& β]υ8 8ίτθ ία 
Ρηηβίρβ, βίνβ ίη βαΐοη^αιο οβΓί&ΕηίοΑ, υΜ ρ&ΐρ&η- 
άοΓυαι ςαοςϋβ παίΓ&ουΙοΓαω ίη βα βΐυζίΐ β;τ&1ί& ? 
ιη&χίηΐθ βϋΐη ρΓβοΙαΓβ &1> βα ί&οΙοΓαιη ρ&Γ8 &(1 1β- 
^βηΐίυιη α1ί1ί(&(βιη γυΐ^αΐλ ηοβοαΙοΓ α 8&ηοΙί88ίιηο 
ραΙπ&Γθ1ι& ΜβΙΙιοάΐο ίη β& 8οηρ1ίοηθ, ςυαηι άβ ίρ8& 
]Μ&Ιοςαβ ίρβίαβ υιγο βοηαροβυίΐ. 

XII. Οαίά &υΙβοι 1>β&ΐ8Β ααβπιοηη ΤΙιβορΙι&ηββ ? 
οοη8ββη8& η&τί δίβ^π&ηοβ βχρβϋίΐ 1ίΙΙοΓ&, αίφΐβ 
βχ806η8ίοηθ ί1)ίάβιη ί&ο(& ββΙβηΙΟΓ ρΓορβΓανίΙ &ά 
ρΓθΒβίρίϋαπι ίΐΐυά βϋνοβαιη, ίη ςαο οοΓραβ 8υυαι 
ιηπ11ί3(1οηιαη8&ηηί8, πιοη&8ΐίβοςυ6ίηάυ1υ8ΐι&1)1(α, 

ιηρ ι6α)Λόαινος Ινίυ/Μί χαΐ σχήμα πάρα. Χριστοψό- β & ΟΙΐΠβΙορΙΐΟΓΟ (9), βρίβηάίΐΐίββίηΐο ίΠίυβ ΦΥί β( ΙΒ'. Ό ^ «λΐΐθως |χαχ«ρλτης θιο^άν^ς Ιριβάζ 
IV ττλοί», χ«τ«λβΕ^β6(ν•ι τοις Σιγρ'ΟΕν^ίΙς παραλέοις, 
ΧΑΐ ^4 έξιλθών ίοζο τον πλοίου, |9άίην χκταλααβοέν» 
τόν Χοχ^ιώίη χρΐ3|χνόν έχιΐνον * έν ω «πκ πλιέβτοις 
τό σΜαα χκταί«^χσ«ς χρόνοις, χαΐ τό |ϋΐον«χιχόν ρου τοϋ ^ΜΕ^ανοΰς «οτέρος, Ι^ίτη λοίΐτόν χοττα^βηιή^ 

ίγΓ/ονικ ' ού γάρ ηίύνατο πόλις χρυβ^ναι επάνω 

όΰοΐ/ς χααίΐβχ, Ήα^ρκν ίι Ιξ -ημΛρας συρρεόντων 

ίπ* ΰτ^τώ ΓΗν τϋς §ηη^ι\ιχξς ίγαρ-ένων πολιτιίοις, 

«πιτίλισι τήν ιρ^αον <χιίνΐ}ν ^οναοτιζρίον, όπιρ 

{ως τοϋ «κώνος ΐπ«ν9οϋν ταίς θιίαις όριταΐς χκΐ 

^ιϊχνυται χα2 ^αχβι^σίΤΛί, *Εν αύτώ τοίνυν τους 

ιηίυααηχούς ίίκνύσοίς άθλους, /«ύστης πί^ς Τρέάίος 

/νήνιος «νι^οήηο, χαΐ οπτασιών ^ι^ίστων θβωρητής 

γΓ/ονΓ/. *Ην ^( αυτώ τό ί^ άρχουν •ις χοίτην ψιαθιον 

(ύτιυς, χαι τριχίνιον έπιχαλυραα, χαΐ προς χβ^α- 

>ην «ιύτοΰ λίθος. Ουχ ίχαυχι^σατο νί^τός (α) άπΛλό' 

τκτοζ ίΐς πιριβολι^ν αυτοΰ, ου χνα^ιυς «πι ένθι^τι 

β^^το^^ {ΐΜίΐόχΒΐίχβν, ούχ Ιππος 9 ή^ίονος προς ύπ- Γβ^ίοηί8 &8ΐΓ0, 6ΐ ίρβθ ςυοςυβ οβίβϋηβ βχίηάβ 6£^β- 
ο1υ8 68( : ηβςυβ βηίαι &1>8θοη(1ίρο(θΓ&1 6ίνί1&8 8υρρ& 
πιοπίβαι ροδίΐα ''. Οιιπι τθγο άβ άίβ ίη άίβηι βοη- 
ΔαβΓβηΙ αά βυηι^ ςυι &η§^1ίβ&αι νίτβηάί ίοΓΟί&ηι 
8ΐιΙ> 6^α3 ίηβΐίΐαΐίοηβ &ηιρ1βζ&1)αη(ϋΓ, 8θΙϋαάίθθΐη 
ίΐΐ&οι οοηνβΓίίΙ ίη πιοηβδΚβηυαι, ςυοά υβςαβ ηυηβ 
6ΐ άβίηββρβ άίνίηίδ βίί1θΓβ80βη8 νίΓ(α(ϋ)υ8 ηιοη- 
β!Γ&1υΓ ηιοη8ΐΓ&1)ί!υΓςαβ. Ιη Ιιοο ρρΐπΙυ&ΗΐβΓ άβ• 
οβΓίαηβ, £^6Γπι&ηυ8 8&ηο(ί88ίαΐ8θ ΤηηίΙαΙίβ αΐ78ΐβ8, 

ιηαχίπΐ3Γυηιςυθνί8ίοηυηιοοηΙβαιρ1&(θΓ6£Γβ6ΐϋ868ΐ• 
8υ£&βί6ΐ>αηΙ ααίβηι βί νίΐίβ ίη ΙβοΙηηι 8(ογ6&, βϋίοίυαι 
ίη ορβπηιβηΐυιη βΐ 1&ρί8 ρΓο ρηΐνίη&π. ΝαΠ& ίυί( 
ίη απιίοΐα 6]α8 οβίβηίαΐίο, ηα11& ηιο11ί(ί68, ηβο ίαί( 
ίη 60 Γϋ11οηί5α8 1&1)0Γ&ηάαηι ; ηοη 6€[ααηι, ηοη νρισίχ» αΰτώ χιχρηαατιχιν, ού ρΜτ/ΐίρων μαη^γΛ- ^ ηΐΙΐ1ϋαΐυηφΙ&ηΐ&(ΐ8αϋηΐρ0886(1ίΙυ8αηΐ:60(|110Γϋηΐ νείαι τα έπιηβ^ιια οκυτώ ;<οριιγοϋσα(, ουχ ίύώ^ιιις 
οΓνο; έ)έπαν(ν αΰτοΰ γάρ\τγγοί * άλλ' ην αύτώ βρω» 
σις χαΐ πόσις άρτος τρα;^ύτατος χαί ύίωρ βρΛχύ, 

ΙΓ'.Τοϋ 9ϊ βασιΧέως τίλιι του |3έου χρηταα€νου, 
Ειρήνης ίί συν υίώ Κωνσταντένω ιυσιβώς τήν |3α• 
σιλιίαν ην(ο;ζθύσης, προβάλλ(ται ιΐς αρχαρία Κων- 
οτβ»τ(νουπόλ(νς^ ποίρά τι τιξς |3ασ(λ(σθΊος χαι ττασης 
ΤΓ. ς τνγχλητου χαΐ τών λογά^ων τής ορθοδόξου 
ί9γίΛ.άτω•» άχριβιέας, ριχτά θάνατον Παύλου του από 
Ίΐχτριαρχίίν ^ονα;ζθύ, Ύαράριος ό άγιύτατος γωστίίρ 
τη; ορθοδοξίας, σύνοδος τι οίχουαινιχή συνηθροίζιτο, 

' ΜαίΟι. τ. 74. αΓϋ&6ί& ίη βοη^Γοί 8ίΙ)ί γίβ1υ8 &ρρ&Γ&Ια ηθ8θίτί(, 
ηββ οάθΓ&(ο γίηο ραΐ&ΐαηι ίΓπ^αγίΐ βααηι ; 8βά βί- 
5ιΐ8 &β ρο(α8 βί(1υη88ίιηα8 ρ&ηί8 βΙ αςυα ρβΓηκκΙίβα 
ίυίΐ. 

XIII. ΙηΙθΓβα οοηΐίβ^ίΐ υ1 ίιηρβΓ&(0Γθ υιΙα ίυηβίο, 
αίςιιβ ΐΓβηβ ουτη βΐίο Οοηβΐ&ηΐίηο Γ6§;ηί £[υΙ>6Γη&• 
οαΐα ρΐβιηοάβΓαηΙίϋαβ, ρο8ί ηιΟΓίβηι Ρ&α]ίβ3α8 (ίΟ) 
ςυί πιοη8θ1ια8 ΓαβΓ&Ι βχ ρ&(ΓίαΓο1ι& 6£ΓθθΙα8, &]> 
ίηιρβΓαΙήοθ, 86ηα((ΐ Ιο(ο, βΟΓυπαςυβ ςαί Γ6βΙ&ηι ίη 
ορίηίοηί5α8 (ΙοοΙπηαηι 1βπ6ΐ)&η1 άβίβοΐο οοΒία, ρα- 
Ιπ&ΓϋΙια Οοαβίαηΐίηοροΐβοβ ΟΓβ&ΓβΙϋΓ Τ&Γ&8ία8, 
γβΓββ ϋάβί 3&ηοΙί38ΐαΐϋΐη Ιαιηβη, 87ηο(1α8€[ΐΐθ οββη- 8) Αβί» ηιίηοη3 γθ^^ο ββΐ ρΓθΥίηοίί8 Ρ1ιγ}γ§;Ι8θ 
ΡοηΙΐ6ΐ6&1&ϋ8Βθίηο&Α,ςυ&ηι §&η^£ΐηυ8 ηιαΚίρΙοί 
ϋβχα ίηΙβΓίυίΐ, άοηβορβΓ ΡοηΙυηι Ιαηάθΐη ίηΕαχί- 
ουπι Γβγοίν&ΐατ. 

(9) ΟΓβ^ΟΓίυηι 1ι&Ι[>6η( &1ί&Αο(&. 

(10) Ηίο €7ρΓίϋ8 ^βηβΓθ, β^Γ&άα ΙββΙΟΓ, (ΙοοΙπηα 
6( γίΓίαΙβ ρΓ8Β9(&Π3, υΐΐίοιο 1^601113 0Ι1&Ζ&Γ68 &ηηο, 
ΟΙιπβΙί 780, « ςα&ηινί3 ο1> ΙιβΒΓββίπι, ςυοβ Ιαηβ οΙ^- 
Ιίη6ΐ>&1, αιυΚπηι ΓβΙηβΙιΐΓβΙυΓ, ρ&Ιπ&ΓοΙια ίυΐΐ ρβΓ 
νίηι ίη8ϋΙυΙ(ΐ8. » Υιοί &ϋΐ6πι ίη βο ρο(ί83ΐπιυΓΏ 
ρ&88υ8 οο9ηο$οίΙαΓ, ςυοά « ίηΙβΓ 0Γ(1Ιη&Ηοηί3 
λο1βηιηί& ίαι&^ίηββ 86 ηυηςυ&ω αάοΓ&ΙυΓυαι 8αΙ)- 

(α) Ι^ηο(&ηο1>ί8 γοχ,ηί8ίςυ»1βηα8β3ΐ]ΕΚ)5/Γβηιιΐ8 
ΐΛΗΐίια. §ί βζ ββηνυ βΐ βο ςυο(1 ββαπίΙαΓ Γ&οβΓβ 
βοηίβοΙυΓΑΠί ΙίοβΓβΙ, 8υ8ρί6&Γ6ΐηαΓ ρϋγος γβί ρη- 
γιός 86πΙ>βηάαηι, υΐ 8ί1 ΙίηοίΗΒ ραηηηί νέ\ ίίηοΐον : 
0181 ίΟΓίβ 8ίουΙ α ρί«, ρι^τωρ, ρητός, 510 & νΐΜ, 86Γίρ36Γϋ; » ρ6Γηιαη3ί(&αΐ6ηι ίη βα (1ί88ίηια1&Ιίοηβ, 
8&η6ΐί8&1ϊθ€[αίβΐΓ6ΐί9ΐθ8ί88ίηιί8ΐηοΓί]9α8βΧ6ΐηρ1υπι 
Εθ6ΐβ8Ϊ8βορ(ιιηυηι ρΓββΓβΓβηβ,αά&ηηυηι υ8({υθ 874 : 
ςυο οοηβοίβηΐίβθ 8(ία)ϋ]θ8 αιπίαηι ρα8(0Γ6ηι Γβά&ιν 
^υβηΐββ (ϋυ(ίυ3 ηοη βυβίίηβηβ, αίςπβ 6χ (ΙοΙοΓβ ίη 
ιηοΓΐ)υπι ίηοίϋβη3, (ΙίΓοηο ηυηϋυαι ρβπιίδΚ αβ ίη 
γ^ Ρίοπ πιοηαβΙβΓίϋηι ββ οοηΓβΓβηβ ίηιρβΓαΙπββ ρΓο- 
ρο3ί(ί β] 113 Ιηδοία, ηιοη&3(ίοϋηι Ιι&^ίΐυιη ίηοίυίΐ : αβ 
ρ&ιιΐο ροβΐ 8βπο ηιοοίΙί3, ςϋί &(1 ίρβιιηι ίαβΓ&ηΙ 
8υ1)αιί38ΐ αΙ) ΙηιρβΓ&Ιποβ, άβ 8Υοοάο οοηγοο&ηάα θ( 
οοΓΓΪι^θηάο 6ΓΓ0ΓΘ ίη ραοβ οΙ)αοΓηιίνί(, ηι&ς^ηο οιη- 
ηίυηι ΙαοΙϋ. » 

νέτωρ, νιτός, ΙβΧίΟΓ, ίβχΐΗ» ίοΓπι&γβπηΙ &Ιίφΐί : α( 
8βη9υ88ί(ίηβ]α8 (ΙβΙΙβ&Ιο Υβ8ϊί1α ηοη ς^Ιοπ&Ιαπίθββθ 
βηοΙοΓβοι ΐ6χΙθΓ6ίη νβ,πϋηβοίη βοάβηιΙβώοΓ&ηάαιη 
Ιυΐΐοηί ίυί(• ΤΎ* "*'"^»1 )3 ΜΕΝ8Ι8 ΜΑΗΤίυδ. 24 Α ίπιχυροϋσΛ μη τάς πρ6 αυτί^ς ίξ άγιας συνό^ουςι 
οα^αΒψατίζουσα ^ί Νιχι^τοη» χαι Κωνσταντίνον τους 
«ίρισίάρχΛς χαλ ^ο)ιόφρονας ^ατ|θΐάρχας (6), Γιρ- 
[ΑΟΕνόν τι τον άγιώτοΓΓον πβτριάρχίίν τοις ίιτΓτΰχβις 
«//^«^ουσα, χαί την τών ιιχονο|Μ(;ζθι>ν σοβούσα μα- 
τοαβη» π)οήιιον χαλ ώς ίστόν αράχνης ^ιαλύουσα, Συν- 
ήγοντο^οννοί πανταχού γϋς Πατέρις χαι ^ι^ασχα- 
λοι, χα( οί άποστολιχών θρόνων τόττοτηρηται, χαι 
οί τών /χοναστών \ογάίες • ^0|*1 ^ή, Πλάτων ό άβι- 
λαρπέστατος ^'ωστήρ άττό τών τον Σαχου^ίονος, 
Νιχητας χαι Νιχγ^όρος οί άιίρινυστοι Πατιρις έχ 
τ;βς /Αθν)$ς του Μη^ιχέου^ χαί ό προλιχθιις Χριστό- 
φορος βχ του Μιχρού ά^ροΟ. Τότι ί;4, τότι, ώσπιρ 
^ια^ανι^ς άστι&ρ, προσκλησιι της πνευ/χατιχί^ς ταύ- 
της ηοοβτιΐ'^ύρίως^ παρα^ίνιται χαι ό ^αχάριος βιο- 
γάνηςπρός την σύνολον, |3έα ρι<ν, ό/Αως ^* άιη'ησι * 
χαΐ γαρ ιύ ά<ΐ έττιποθών χαι ^ιώχοιν τήν ήσυχίαν, 
χαΐ προς τάς οχλησιις όπβχθώς Ιχων. Β πιβαίοα 6οατοβ&Γβ(ιΐΓ, α ςα& οοηβπη&ΐβθ βυηΐ βο 
ςοΐΒ ίρβ&Εΐι ρΓ»οβ886Γ&ηΙ, 8&ηβΐ8β 86Χ 87ηοάί ; &αα- 
11)6ΐη&ϋ 8αΚ)]θ6(ί 0οη8(&η1ίηιΐ8 (11) οΐ Νίοθ(&8 (12) 

Ιΐ8ΒΓ68ί&Γβ1ΐ6θ βΐ ίΓ&αάυΙβΠΐί ρ&ΙΠ&ΓβΙΐ» ; 06Γ1Ώ&- 

0118 (13] 8&ηβ1ί88ίιηυ8 ραΙη&ΓοΙια ΐιΐ8οηρ1α8 άιρίγ- 
ο1ιί8 ;8ΐυ11α8€[υθ ΙοοηοηιαοΙιοΓυιιι θγγογ 8υΙ)ΕηοΙιΐ3 6 
ηιβάίο, βΐ (αηςα&Εη &Γ&αβί 1β1& 68ΐ(ϋ88θ1ϋΙα8. βοη• 
▼βηβρ&ηΐ &υΐ6ηι 8Χ0ΐιιηίιια(1ίςυ6 Γ6£;ίοηβΡ&(Γβ8(14) 
αίςιΐθ ιη&βίβΙΠι βΐ αροβΙοϋο&Γααιββάΐυαινίβ&τϋ, &ο 
ιηοη&οΙιΟΓυιη ρΓίιηοΓβ8 ; ΡΙαΙο (15), ίαςααιη, ίΐΐα- 
βΙη85ίιηαιη ϋΐυά 8ί(1υ8 βχ ϋ8, ςαί βαηΐ 8αου(1βοηί8, 
ΝίοθΙαβ (16) αίςαβ ΝίοβρΚιΟΓαδ βαηοΙί8 ηιβηιΟΓ&ηάί 
Ρ&(Γβ8 θΐ ιιιοα&8ΐ6πο Μ6(ϋοϋ, ρΓββΓαΙαβςυβ βΐιηβίο- 
ρ1ΐ0Γα3(ΐ7) 6χ ΡαΓνο &£^γο. Τυοο 8ρίπ1αα1ί8 Ιια]υ8 
οοηβπΓ6§;&ϋοαί8 θνθ6&1ίοα6 1>β&1υ8 ςυοςυβ ΤΙιβο- 
ρΙι&η68αά8700(1υιη νβηϋ,Υ6ΐυ11υοί(ϋ88ίιιΐϋΕη βίάυ»; 
▼ί ςϋίάθΐη οο&οϊα8 ίΐΐβ ,νβοϋ ΐΑΐηθα : ςα&ιιινί8 ςυίβ- 
ΙβιΠΒβοΙ&ΓθΙυΓ 8βιηρβΓ8ΐιιηιηβςαβ άίΙί^βΓβΙ, 8ΐΓ6ρί- 
Ιαιη ιηιιΐΐϋαάίηίβ βχθ8α8• 

XIV. Ε( ϋϋ ςυίάβιη οιηη68 &άγβηί6Κ)&ηΙ βαιη ιη&- 
^0 βςαοΓυιη, ιηυΙοΓυιη, ρβ(ϋ88β(ΐυθΓαιη &6 τβΓβ- 

(11) ΡυβΓ&Ι Ιιίο δίΐβθί 6ρΊ80οριΐ8 &(ςυβ αΙ) ίπαρίο 
βορΓοη^ιηο, ρο8ΐ ρδβυάοβγηοάαιη ρπο &1)ΐΌ§;&η(]ο 
ίιη&^ίηαιιι οαΐΐα ίη Ηίβη& ΰβΐ6})Γ&1&ιιι &ηο. 753, 
8 Αυςυ5ΐί,ίη&αι1)θη6ΐη Ιβπιρίί Β1&6ΐιβΓηβη8ί8 οΐβάυ- 
6ΐυ8,ιρ80 ίηιρβΓαΙΟΓβ Γ&υ8ΐ&ίη ρΓΟΟ&Ιίοηβιη ρΓβΒβαοΙβ 
1x18 ν6Γΐ)ί8 : « 6οη8ΐ&η(ίηο οβουιηβηίβο ρ&Ιη&ΓΟ^ββ 
ιηυΗΐ &ηηί. » Αηηοάβίηάβ 764 Αύ βοϋβιη ίη(1υο(α8, 
υΐ ρυ1)1ίΰ6 ίιη&^ίηαιιι 6α11υιη &5]ϋΓ&Γ6ΐ, ηιαίΐ&ςαβ 
βυο ^Γ&άα ίηάί^ηα οοααηιίΙΙβΓΟί, ρ&αίο ρο8ΐ ίη β^αβ, 
& (^υο ρΓοπιο1υ8 ίαβΓ&Ι, οάιαοα ίηοίάίΐ, αο ΙΙίΓοηο 
(^θ^β^1α8 ίη Ρπηοίρΐβ ίοδυΐαιη β8ΐ ΓεΙβ^&Ιαβ : ααηίςυβ 
8βςαβη(ί8 Οο(οΙ>γι αΐ6η8β Γβν60ΐυ8 ίη υΓΐ)θΠ], (ίαιη- ρ 
η&(ϋ8 α 8ϋοο688θΓβ αίαυβ αά 1υ(1ί1)παιη οΪΓουιηάϋ- ^ 
βΙα8, Ι&ηάβηι οαρίΐβ ρΐβχυδ 68ΐ : ςυ&ω ΐΓ&§;(Ε(ϋ&ιη 
νί(1β αρυά Τΐιβορίι&ηβαι βοουραΐβ (1β8βηρ(&ηι. 

(12) Ηίβ & δ1ατί8 οπυη(1α8 16 Νον6ΐηϋπ8 αηηί 
ρΓ8θί&Ιί 764, θυηαο1ιυ8 ουιυ ββδβί, ρΓβΒίβΓ ί&3 ο&ηο- 
ηαηι ίιηρ6Γ&ΙθΓί8 δαΰΓΓα^ίο οοΓοηαΙυβ, ίηιρίβΙ&Ιβπι 
8υ&ηι ίηι&9ίηί1)ϋ8 βΓ&άβηάίβ ρΓθ1)αν](, ιηοΓίαιιβ 6 
Γβ1)Ρ. Λη. 780. 

(13)Ρβ8ΐυΕη 6]υ8 &§τί1υΓ 12 Μ&ϋ : άθ οιΐ3υ8 ρΓβθ- 
βΙ&Γα (Μ)ηί688ίοηβ ίη Ιαβηάο &(1νβΓ8υ8 1.βοη6αι 
ΐ8αυηουαι ίηιαβ^ίηαπι βυΐΐα αβίαπ 8υη)ΐΐ8 &ά βαιη 
άίβαι. εββΙβΓϋπι άβ Ιι&ο ί11ία8 ία άίρίγοίια ΓβΙ&Ηοηβ 
ηυ1]& β1 ίη Αβ1ί8 οοηβίΐίί, ρΓουΙ ^οβ ΙβηιροΓβ 
βχ8ΐ&ηΙ, ηιβηΐίο: βυηΐ ααΐβοι ώρΐ^οΐια βΓββοίβ, ςαο 
Ε&(ίηίΤ&Κ)α1&8βββ1β8ί&8ϋο&8ηοπιιη&ηΙ. Ηθβο άιιρΗ- 
6ί8 Γαΐ886 ^βηβπ8 οΙ)δ6Γν&1 Ιοαη. ΜβυΓβίυδ ίη 61θ8- 
8&Γίο, αΐία νίνοΓυαι (ςα&ΐββ αρικί ηθ8 1)&ρΙί3Π)&1β8 
1ί1>Γί) ίη ςυβθ ηοηιίηα 1)&ρΙίζ&!θΓυηι αίςαβ 8αδθί- 
ρίβηΐίυαι ββυ ραΙπηοΓυπι ΓθΓβΓ6ΐ)&ηΙυΓ, υΐ ραΐβΐ βχ 
Ρ&οΗ^αιβΓί ίη Ρ&ΓαρΙΐΓ&βί Οίοηγβίί : αΐία πιοΓίυο- ^ 
Γυω,ηοη ςαοΓϋηιουηςηβ, ββά ρ&Ιη&πβΙι&Γυηι άαη- 
(&Χ&1; ηβοβΟΓυαι ςυίάβηι οηιηιυαι, 8β(1 ςυοβ Αϋβί 
ίη1βΚΓί(&8 αβ 8ίη£[υ1&η8 νίΓίαδ (ίί^ηοβ ρΓθ1)ανβΓ&1 
ριιΜίβο ίΐΐο ίηΙβΓ 8&ηβΙθ8 βυΚυ, σαβηι 1.&1ίηί βαηο- 
ηίζ&ίίοηβηι νοβ&ηΐ : Ιιΐηβ ^&νί8 ίΐΐα β1 άίυΙυΓηα άβ 
^ο&ηηβ €ΙΐΓ78θ3ΐοαιο ίη ΟίρΙνο1ι& τβίβΓβηάο ά'Μ- 
βυΐΐ&β, άβ ςυ&ία ΡγοΙο^. αα ΥίΙ&ηι 8. ΑΙΙίοί 8 ^αη. 
$ β οΐ 7, υηάβ ΙιβΒβ βχ ΤΗβθ(1θΓβ(ο Ιιίβ ΓβρβΙο : 
« Ερίδοορί 0β6ίάβη1ί8 ηοη ρηαβ βηηι βρίββορίδ 
Μ^γρϋι β( ΟηβηΙίδ βΐ Βοδροπ βΐ ΤΙΐΓ&βίοβ οοηιαιυ- 
ηίο&Γθ γοΙαβΓοηΙ, συ&πι ηοηιβη ίΐΐίαδ δΑηβΙίβδίηιί 
υιγΙ ίη 1&1>ϋ1α8, ςηίηαδ ηοηιίη& βρίδοοροΓυοα οιογ- 
1ιιθΓϋΐηοοηϋηβΙ>&η1ηΓ, Γβίαΐίδδβηΐ. »Οοηβο Ι&ηάβηι 
ίηςαίΐ δοοΓ&Ιβδ ι ΑΙΙίοαδ βρίβοορυδ ρΓβΒΟβρίΙ, υΐ άβ 

(ϊή Είθβ^αηδ αηία8 ΙίιΙβΓβΒ ίοαηιηΐ&ΐίο, ςυ& ίηαρϋ ςαί ρορυΐο ββδβηΐ πιίηβΒ οοο&βίο, βίςαίάβοι ^άτρις 
ιϋι ηοη ΡαΙήανοΗχ^ ββά ΡαίηατΰΗα (ϋοαηίατ, αΙ ροίη&ηι 8ίβηί&ο&(• ΙΔ'. Πάντβς /ΐΑβν ούν ί^^^ντο, ΐπποις, ι^ριιόνοις, 
άν^ραπό^οις, χαι βίρέ^οις ύπνρίτούμίνοι * ό ίϊ Πα- 

^ο&ηηθ, δίουΐ άβ &1ίί8 βρίββορίδ 8θ1β(, ίη ρΓββίΙ)υ8 
πιβηΐίο ββΓβΙ. » 

(14) Ρυίίβα δνηοάϋδβρίββοροΓυηι βοει. : Ιιβ^υηιβ- 
ηοΓυιη αϋοΓυηςϋβ β οΙβΓΟ &υΙ ιηοη&βΗαΙυ ίΙΙϋδίΓίαιη 
ρβΓδοηαρυηι παΐίο ίηίΐα ηοη βδΐ : δοΐαηι &(1 ϋηβηι 
αβϋοηίδ 4, ροδίςυαηι βρίδοορί οίΓοίΙβΓ ογχχ βυΐ)• 
δοπρδίδδβηΐ, 8ΐιΙ>δοηρδί886ςυο(|υβΓβρβΓίυηΙυηηο• 
η&δίβηοηιοι ρΓβΒδίάβδ 8υρΓ& εχχχ, ςυοδ Ιοη^^βιοα- 
^ΟΓί ηυπιβΓΟ ίυίβββ ηβοββδβ ββΐ. 

(15) (τΓβΒοί τηβπιοΓί&αι }ιυ]α8 4 ΑρπΊίδ Γ66θ1ϋη( : 
δϋηυβ 6η60ΐηίυηι α 8. ΤΗβοάοΓΟ δ!υ(1ί1& οοηδοη- 
ρΐαηι Γβΐυΐίΐ &(1 5 Οβββααύηδ. Αβίίοηί ιν βυ^δοπ- 
ρδίδδβ ΓβρβΓίΙαΓ ίη ΙιβΒβ ΥβΓΐ)& : « Ρΐαίο ρΓβΒδβδ βΐ 
&Γο1ιία]&η(ΐΓίΙ& δαοουάβοΓυηι δίπιίΙίΙβΓι » υΐ Ιιαίΐβΐ 
ίβχΐϋδ ΟΓββΟϋδ, ρΓο ςυο ίη 1.&1ίηίδ 6(1ί(ίοηίΚ)ΐΐ8 
οοηβί1ίθΓυηι,βΙί&ηι Κβ^^α Ρ&Γίδίβηδί, Ιβς^ίΐοΓ 8α€τί 
βίβ. ΡαβΓίΙηβ Βαοηάίο^ ηΐ ΙιίοδβπϋίΙϋΓ,βίγβ βαοη- 
άβο, αΐ ίη οοηβίϋί γβΓδίοηβ ί^αΐίηα (η&ηι ίη Ογ8βοο 
Σαχχου^ιών βδΐ, δ&οουάβΟΓυοι), ηιοηαβίβηί ουί 
δ. ΡΙ&Ιο ρΓ8ββΓ&1 ίϋηάαΙΟΓ, ααΐ &1ί& βχ β&αδα Ιιοο 
ηοηιβη ΐΓ&οΙαηι βίΐ, ηοη Ιι&1)βο άββηίΓβ. 

(16) Ουίηςαβ οιηηίηο ΝίοβΙ&δ Γβρβηο ρΓββάίοΙβΒ 
&βϋοηί ίη ΟΓάίηβ Ιιβ^ηπιβηοΓϋαι δη1)8οηρδίδδβ, 

3υοΓυαι ρηοαυδ τού άγΙου *Αλ(ξάν^ρου, δ. Αιβχαη- 
π ; η τών Γου(^ι>ά^ ΟϋάίΙ&ίΙ&Γυηι ; ιιι τών άγ- 
Ήλ(α, δ. ΕΙίβΒ ; ι γ τών Όχτάων^ ΟβΙ&ΟΓυηι ; υ τ^ς 
άγέας βιοτόχου τής μονίίς τοΰ χάστρου τ^ς 

Τίου, δ• Ώβϊ Οβηϋηβίδ πιοη&δίβηί Ο&βΙη Τίί : βχ 
Γ^υίΒαδηβ υηαδςυίάβπίΓβρβηΙαΓίη β(1ί(ίοηί1)υδΙ.&• 
Ιιηίδ ; οηιηβδ Ι&ηαβη βχίβΐίηιο αϊ) Ιιοο άίΥβΓδΟδ ; 

3υίρρβ ςηί βοη^υη^ίΙπΓ ουπ3 ΝίοβρΙιΟΓΟ νβΐηΐ β]ιΐδ- 
βιη ηιοηβδίβη! ςυοά δ. Μβάίοίί γοοβηΐ βάίϋοηβδ 
1.&1ίη«, υ1)ί Νίββρίιοη }ιυ]υδ 8υΙ)8βηρΙίοηβπι [ια- 
1)βη( ; ίη Ογ8βοο &α1βοι ΙβχΙυ Ιβ^ίΙηΓ του ά7ίου Ιίργίου 
τοϋ Μι^ιχιώνος, 5. 8βτρη Μίάχ(ήοη%$\ άβ σιιο ςυίά 
ηϋβΓί πδ άίοααι ηοη ηι&^ΐδ βηρρβίίΐ, ςπ&αι αβ 8&οοη• 
ϋβοηβ.Αάάίίδί&γίάβηΙυΓ&άαίδΙίηοΙίοηβιη&ΙίοΓαιη 
ηιοη&δΙβηοΓαπι &1) βοϋβπι δ&ηοΐο ηοπαίηαΙοΓαπ) : 
δίβ βηίηι ^ο&ηηβ8 ρρβδύγΙβΓ τοϋ ά7έου Σιργ'ου τών 
Γ<ρ{Α/ων 5. ΒΒτρϋ όβηηίηοηίΐη βίάβηα &ο1ίοηί 8υ1>- 
βοηΙ>ί1^ δβά οο^ηοηιβηΙοΓυηι β] υβηιοάί Γ&Ιίο 1ι&ο1β- 
ηηδ ίηγβηίβηά& ΓββΙ&Ι. 

(17) ϋηίβηηι ίηΙβΓ οηιηβδ Ιιβκαηιβηοδ Οΐιπδίο- 
ρΐιοηιηι Γβρβρί, βυοιςαβ τών χανϊηλ«νοαη6β^Γ{ΐΐ7ΐ, 
αΐ Ι^&Ιίηα γβΓίαηΙ, ςαβηι ηοη οδΐ γβτοδίαιίΐβ ουηι 
Ιιοο β38β βαπιάβαι. 25 νίΤΑ 8. ΤΗΕ0ΡΗΑΝΙ8. τ«ρ, οϋκ πύΐτ^ρ, σνν τώ τρι^^έν^ αμγίω χαι τ$ Α 
νοψΛντοι^ βαχηρίΛ, Κβθισθιέσης ^ι τίΐς τι/χέας 
«Λΐν«^οιυ, χ«ίτοιγ• Ιν ιύτιλιί ιΤ|θοσχι$ΐΑ«Τλ του ρια- 
χοφιον 9ΐΜρονριένον, ιΰσιβιέα 9ϊ ύπϊρ ττάντας άπο- 
νταβητος, ού ηταριλογέσοΕντο, άλλ' έιτέτριψβηι προς 
πρν ΤΒν ^όγ^ΜΕΤος ^ιι^λίγγορέβν* ^^«σοιν γαρ ακριβώς 
τνν άξιον του ΠνιΟριβίΤο; έργβττην. Ό ^ί ^(*ολέγ«ν τά 
«ολλά ριβτορ«ύσ«ς, χ«1 ^ιά ψυσυαών χλ\ γραψικύν χαΐ 
^ογρβτιχών άπο^αξ^ωι* τους όλ«ξόνας χαλ ^υσ^η- 
αονς ΕΙχονοράχους έλέ/ξας η χαΐ ήτιστο/λίσας, 
βστί^βιχβ τον χόσ/Μν τ^ *£χχλησ(α. *Α τοϋ θαύμα- 
τος ! τι τοντον μιγαλοιτρητέστιρον ; *Ο/!Α0ι>ς το 
Πνιΰαα τό 0Ε7κον Ινθα |3ούλΐ7αί πνι?, χαΐ όο« |3ού• 
λιτβι. Τοντ«ιν ούτβι» τιλισθέντΜν, χαΐ τών Πατέρων 
έ» τοις όιαονον τόττοις παλινοοτησβίννων, χατοΑΛμ^ 
βάν<( ιτάλ» ό ραχάριος τό παρ' αυτοϋ νι^ρ^ίφθέν η 
ούρ«νο{Αίμΐ9Τον μοναση/ίριον, 'Πσπβρ γαρ έν ούρανώ 
Ιόνιος σνν άττροις ^Λ^ουχίΙ^ τήν σύσπασαν χατοΕ- 
^λαιζανν τώ ^Μιίτκ τ19ς ιλλαμ^σπιως * τόν αυτόν ^ 
τρόπον £ ξ βύτξς ό ραχάριος, συν τοΖς χατ' ιχλογήν 
7θΰ Πνινριατος αυτ» ριοναοταΐς χαΐ συνασχηταΐς^ 
τήν οίχουρΜνιον χαταυγάζ^ιν, ταίς ι^αρμαρυγαΐς τ;9ς 
ισβτ77(λον ιτολ#τ•ίας Ι^έ^ρυνιν. 

Ι£'. ΔιΑαμιη τοκνυν ιό τ^ς ορθο^οξέας άχτίς Ιν 
τοις ιτίρασι. Χρόν«•ν ^• ίχανών ^ιιττπασάντων, άνα- 
^^Ετκι χατοΕ συγχώρνσιν θιοΰ ό όαώνυμος τοϋ προ- 
τέρου Λέ«§ν, όστις παρ€υθύς τ)$ς άναγοριύσιως ο(ύ- 
τοϋ τ«ς τΐ{ΐί«ς χαθιλών ιίχόνας, η/Ααυρωσ( τ^ τ^ς 
Έχχλίσίας χά)λος, έλυαηνατο «ς τις /χονιός άγριος 
τνν τάν ορΟο^όξοιν όμήγυριν, χμ ^ν οίχ({ον αύτοίς 
το λτ/'**" • '^ ®«^?> ίλΟοσαν ίθνϊϊ ιις τήυ κλήρο- « 
νοριίαν σον, » χ«1 τά ίξΐίς' τους γο^Ι^ τί^ς ορθοδόξου 
πίστΜ•; προ^χοας τ• χαλ ύπβρμάχους Πατέρας 
πολλοίς αΐχι'αις χαΐ θλέψισι χαθυποβαλών, χαχιγχά- 
ΧΜς απώλισνν' έν οΓς χα) θιό^ωρον τον όσιώτατον 
«γοΰ^Αχνον τνν Στου^ίου, έλέ7ξαντα τ4ν τούτου μα- 
ταιογν^αέον, χρονιχώς αιχισα'^ος έξορέα ταρί- 
πΐαψβ. Λολέα Λ 7^ώ/χΐ|2 χρησα/χβνος, γράμμασι 
6«π(υτιχοΐς προς τόν /«αχαριον βιογάνην, ^τιι 
συ{&γ<Μνησοντ« τ^ τούτου χαχονοέα προς αύτβ« ^χιιν. 
Ό Λ /Αοχάριος «ντιγρα^οις ημιέψατο τοισίι • 

ί^. Έπίγνωθι, |3ασιλιϋ, τόν σοι τ «ν |3ασιλ<ίαν 
χαρ ισα'ρινον, ίΓ ού |9ασι>€ΐς |9ασι).ιύ9υσι καΐ τύ- 
ραννοι χρατούσι 7^?> ώς θιός ών απιρέ^ρ^^ττος, 
ηρέγρατΓΤος τ^ χαθ' :ό^ς προσλιζψιι γ^^όιίΑβνος» |^ 
όΐ&οιος «^ν χατά πάντα πλην ά/Ααρτίας χ(χρΐ}μάτ(- 
X»" όπως Λ νιχρούς ανέστΐ^σι, χαΐ τυφλούς ώμαά- 
Τί#σί, χαΐ λιπρούς έχαθάρισι, χα'ι τά ά)λα χαόιξί^ς 
τύν θαυμάτβι»ν αυτού • όπως τι Ίου^αϊχ]^ παρα- 
^οσύν^ πάθος ύπέμιινιν έχων, χαί τριήρΛρος άνα- 
»τάς, κίς ουρανούς οηιλήλυθβ, τίίς προς τον Πατέρα (ΙοΓαιη ιηυΗίΙυεΙίηβ (48); Ρ&(βΓ αϋΐβιη β&ϋοΐυβ, υ( 
Υ6ΓΘ ΡαΙβΓ, οίϋβίαο ρ&ΐίίο βαο &6 1)&βυ1ο ραβΙοΓοΙί. 
ΟβΙβΓαιη ουιη ν6α6Γ&η(1&87ηοάα9 βοηββιϋβββΙ, ηοη 
άθβρβχθΓβ Ρ&(Γ68 Ηϋΐηίΐί ςυ&ιητίβ 1ι&1)ί(υ βοηβρβ- 
οΐυιη Ρ&ΐτθπα, οαιη ρΓ» οηιηί1)α8 ρίβΙ&Ιβ οοΓαββ&β- 
8θΙ; 96ά &ά βάίοβηά&ιη ρυΚ)ϋοβ ββηίβηΐί&ιη ίηνίΐα- 
ΓυηΙ. ΝονβΓ&αΙ βηίοα, βΐ ορίίηΐθ ηονβΓ&η(, ςυ&ιη 
άί^υβ 8ρίη1α8 β&ηβΐί ορβΓΟτίυβ 688θΥ. ΙΙΙβ τθγο 
ρ&υοί8 Εηυ1(& οοιηρίβχιιβ, ΓαϋοηίΙ)α8 βχ η&(υΓ&, 
$6ηρ&υΓ& &β άΐ8βίρ1ία& ρβΐίκίβ Γ6ά&Γ^ιιϋβ& ο5ιηϋ- 
ΙββοθΓβ ίθοϋ &ΓΐΌβ:&ηΐ68 6Χ9θ0Γ&1)ί1β8ςιιβ Ιοοηοιηα- 
6ΐΐ08, ΕοοΙββίβΒςυβ ρη8ΐίοαιη ΓββΙίΙαΐΙ (Ιβοαβ. Ο 
ιηΪΓ&ου1ιιαι Ι ςαίά βο (ϋβΐ ιη&ρ^ηίϋοβηΐίαβ ρο(β8(? 
ηβιηρβ 8ρίΓ&( υ1>ί, βίςυαηΐυαι τυΐΐ 8ρίη1α8 βαηοΐαβ. 
0υί5α8ί(&^β8ΐί9,Ρ&ΙήΙ)α8ςαθ&ά8υ&ΓβνβΓ(6αΙί1)α8, 
ΓαΓ8υ8 86 1^β&1α8 ΓβοβρίΙ ία ιηοη&8ΐ6ηυΕη Γβοβηβ α 
86 Γυηά&Ιαιη, ίρ8ί€[α6 8ίιχιί11ίιηυιη 6(β1ο. ϋΐ 6ηίιη ίο 
οοθΐο 8θ1 οαοα &8ΐη8 1αο6(, 0Γΐ36Εη ίΐΐασιΐο&ηβ υηί- 
νθΓ9υιιι ί11υ8ΐΓ&(ίοηί8 8αο 8ρ1βηάθΓ6 : θο<ΐ6ΐη ιηοάο 
ίη 16ΓΓ& (>6&1α8, 60 οα 8αί8 ίη βρίηΐυ (1θΐ66ΐί8 ιιιοη&- 
6ΐιί8, 6(ίη8&η6ΐο2ΐ^ηβ8θά&1ί^υ8,1ο1ί Γ68ρΐ6αά6η8 
0Γΐ)ί, βυιη αη£^6ΐί6θ 8υ8β οοηΥ6Γ8&1ίοηί8 ία1^0Γί5υ8 
ϋ1ϋ8ΐΓ&1)&1. 

XV. ΟίίΓυη(1β1>&η(αΓ ίς^Ιαπ ςυ&ςυ&ν6Γ8ΐιιη ογΙΙιο- 
(Ιοχίΰθ Γ&(1ϋ : ρο8& αηηοΓυιη ν6Γ0 &1ίςϋ&η(0Γαιη 
ά66αΓ8υΕη (]ίνία& ρ6Γΐηί88ίοηθ8υΓΓθχί( ρηοη 6θ^ηο- 
011018 1«ο, ςοί 8(&1ίιη υΐ (ΐ66ΐαΓ&Ιυ8 65ΐ ίπ)ρ6Γ&ΙθΓ, 

8&6Γ&8 ία[1&9ίη68 8υΚ)Τ6Γΐί ρΓ8Β6ίρί608« £661681» ρϋΐ- 

6ΐ)ηΙαάίη6ΐη 6Χ8(ίαχίΙ* 6ΐ (&οςα&αι ί6πΐ8 &ρ6Γ 
&£Β[ίχίΙ 60β(ααι ΟΓΐΙιοάοχοΓυοι, ςαί1)α8 υ6Γ6 1αο6 

(ϋ66ΓΘ 1ί66ΐ)&& : « 0608, ν606ΓΟθΙ ^60163 10 1ΐ»Γ6- 

(1ίΙαΐ6ΐη Ιοαοι *, » βί βα ςοθβ 8βςοαο1υΓ. 0Γ(1ιο(1οχθΒ 

6θίθ1 β(ΐ6ί ά6ί6080Γ68 ρΓ0ρ090&(0Γ68(Ι06 Ρ&(Γ68 
01&1& Π10Γΐ6 8α8ΐη1ίΙ, ηΐα11ί8 608 Τ6Γΐ>6ηΙ)α8 ρΓ6880- 

Γί8ςυ6 8α1)] 161608, ίο ςοίΚ)θ8 θΐ ΤΙιβοάοΓοιη 8&θ6ΐί8- 
8101001 δΐυάϋ &Γ6ΐιίαι&οάπ(&αι, ςυοά 8ΐυ11αιη θ]α8 
6(ϋ6ΐοοι ά&οιο&Γ6ΐ, ρθ8ΐ άίυΙαΓΟ&οι ν6χαΗοο6ηιίο 
6Χ8ί1ίυιη6χρο1ί(: ίΓ&αάυΐ6θΙο ν6Γθ&οίιηο αά Β. Τ1ΐ60- 
ρ1ΐΑθ6θΐ 1>1&θ(1&δ ά68ΐΊο&ν1( 1ί11βΓα8. ςυίΙ)υ8 6οαι 

Γ09&Κ)α(, 0( ρβ8•ίαΐ8θ 80» 8αΙ)86η1)608 560ΐ60ΐί8θ, &ά 
86 &606ά6Γ6 06 £^Γ&ν&Γ6((1Γ. Αά ςθ&8 ΐυ6 ίΟ 1ΐ&06 
ίΟΓΟΙ&αΐ Γ686Γίρ8ίΙ : 

XVI. Νον6η8, ΙιηρβΓαΙΟΓ, 6οαι ςοί 1ί1)ί ίπιρ6Γίοπι 

ΙαΓ^ίΙΟδ 63ΐ, ρβΓ ς06ΐη Γ6^68 Γ6^0&01, 6( ί7Γ&Οθί 

άοαιΙο&οΙϋΓ ίο ΐ6Γη8 ; οογβπβ, ίοςυ&αι, ςαοαιοάο 
06ϋ8 ίοοίΓ6υαΐ86πρ(υ8 ουαι βίΐ, Ιαοιβο οίΓ6υαΐ86π1)ί 
(Ιί^οαΙοδ 8ί{, 003ΐΓ&αι &83θθΐ6θ(1ο ο&ΙοΓααι, 8ΐοι11ί3 
οοΙ>ΐ8 Γ&6&υ3 ρ6Γ οπιοία, οίβί ςυο(1 ρ6669ΐΙοαι οοο 
1ι&1)υ6ηΙ. 866αοάυαιςυαπι ο&Ιογαπι 3α86ί(&νί( οιογ- 

(008, ί11υαΐίΩ&νί( 6(6608, αΐΟΩ(1&?1(1βρΓ0308^ 6»(6Γ&- 
ς06 6ΧΟΓ(1ίθ6 0ρ6Γ&Ιθ8 68ΐ αΐίΓ&6θ1& 80& : 866Ο0(1θΠ1 

ςο&αι 6&αΐ(]6αι 8ροοΐ6 αιΟΓίβαι 8θΙ>ϋ(, ^ο(18θ0^οα1 « ' Ρ8&]. ι.χχνιιι, 1. 

(18) Ηθ8 6886 βςυο8 βοηοί νβίοβίοπ ά68ΐίο&(θ8 

(183806108, ςυ&1ί1)08ρυ1)1ί6ί6ηΓ80Γ68 οΙυοΙοΓ, &ίθ6 

^ί^ηάαηί οοηοίοακί, ςυί 1&ιη60 & ΌβΗβηάύτΙίβάΊΒ οο- 
1160 ΑβοβρβτΙηΙ, Ιβ8ΐ6 Ρ68ΐο, οΙ>ί(6Γ ίοβίουαίοαι 68( 
η 1β ^&οα&^ϋ αά ηοο:ι. 13 Αο(οπιο:ι ρηοΓοιη 8. Μ&Γ6θ1Ιί ΡαρθΒ. Ρ68(ί 860(60(1&αι αιο11ί8 άθ6(β 
6θοβηη&( ίο 800 ΕΙ^οαοΙο^^ίβο νοββίοβ, 66Γΐί8 &υ6(ο- 

ηΙ>υ3&10(ί(|ϋί8ά6α)0Ο8(Γ&08,&0(ΐ(Ι0ί860Γ80Πΐ)Ο3 60Γ- 

8οιη ρο1)1ιοοοι ν6^οο1αΓ6ΐη ίυί88β. ..-^ 27 ΜΕΝ8Ιδ ΜΑΒΤΐυ8. 28 ϋΐ&ΐαΐη νββααΐΑ, ΙβΓίί&φΙΘ ΓββαΤ^θηβ άίβ ίη ΟΟβΙοβ Α νυνϊ^ρίας μιο^ίποη χωρισθιίς. Τ^ς {ΰ«γγιλ£χ)}ς ^ΙθΓίθ8β &806ηάίΙ, & ρ&ΙθΓΠβΒ (ΐ6χΐ6Γ8β ηαπ€[υ&ιη 
86^α^(|;6η(]υ3 βοη8688α. ΗαηοηαΐαΓ&ιη ςπία Εν&α- 
^θΙίοΓυιη Π08 οοάβχ άοοβΙ, ίρβυιη ΓβνβΓβπΙβΓ &ιη- 
ρΙβοΙίιηιΐΓ, βΓ6(ϋιηα8ςαβ ΟΙιηβΙο ηοβ 6χΙιί5βΓβ 
1ιοηοΓ6ΐη. Ουοά δί ϋίαιη αιηρίβχί ηοπ &6οα8αιιιαΓ : 
€[αοιηοάο ]αΓ6 ιηβπίο αοοιίδ&ϋίιηαΓ, β! νοίαβηιηαδ 
811801 ρ6Γβ β( νβηθΓ&Γί 6]υ8(1θΐιι δθπίβηΐί» ΙιΐβΙοπαιη 
ίιη&^ΐηί1)αδ 2ΐάαΕηΙ)Γ&(&ιιι, ρβΓ ςα&8 ϋ ςυοςαβ, ςυί 
&(1 ηο3 θχ ϋαΓϋ&Γίδ βάβ ΟΙιπδΙί ίιηϋυθηίϋ αοββοΐυηΐ, 
1ο(&ιη Γβί ^β8(£Β νβηΙαΙβίΏ ί&οίΐΐίαιβ βάοοβηΙπΓ ? 
ΟυαιηαιαΙϋ ΙίΚβΓ&Γαιη Γϋάββ (Ιυιη άίνίηα ιπίΓαουΙα 
Ιρδίδ, υΐ δίο άίοαιη, οοαβρίβίϋαΐ οουΐί», βαιη ςιιί 
ρΓΟ ηοΙ)ίδ ραββυβ ββΐ ς^ίοπββαηΐ ΟΙΐΓίδΙυηι, ςιιοΓυιη 
Ια 8&1α1ί ίανί(ϋ3ΐί? Ουο(1 αηςααιη οοαοΐϋυιη ρΓο- 
ηααΐίανίΐ ιαΓ&αάυιη ίά βδδβ 8&6Γϋ6^ίυηι? Ναηιςαίά 
ηοα ίρββ ΟΙιπδΙαδ ρπορπί νιιΙΙυδ ίηι&^ίηβαι ηιιΐΐο 
ίοπη&Ιαιη πΐΒαιιαιη αάαιίηΐοαίο Αηο&ΓΟ (19) ΐΓ&πδ- 
ιηίδϋ ? ααη(}υίά αοη Οβίρ&Γ» ΥίΓ^^ηίδ βχρΓβδβαιη 
οο1οηΙ)υ8 βίαιίΐίΐαοΐίίΐβαι αροβίοΐαδ Ι,αο&δ ηοϋίδ (γ&- 
άίάίΐ (20)?0αί(1 νβΓΟ βΐ ΐΓ&άίΙβΒ α Ρ&ΐΓίΚ)υ8 άοοίηηββ 
ορροη68? Ε(6αίΐΏΒ&8ί1ΐυ8(21)ίΙ1θίηβ£Γ&1)ϋίαιιι δΟΓυ- 
Ι&ΙΟΓ ιη^δΙβηοΓαπι, Ιπα&^ίηί, ίηςυΚ, άβίαΐαβ Ιιοπογ 
&(1 ρΓοΙοΐ7ροπ (Γ&πδίΙ. δίιηϋίΙβΓ αιΐΓβο βαο ογθ 
Ιοαηηβδ : Ε^ο ίϋδαιη ςυοςυβ β ββΓ& ίαι&§^ίαβιυ άί- 
Ιβχί. Νββποα 07π11α8 (22) 8ρίπ(υ8 βαηβΐί 6ίΙ]ι&Γ& : 
δββρίιΐδ νί(ϋ, αίΐ, βχρΓβδδαιη ίιη&^ίηβιιι ρ&δδίοοΐδ, 
ηββ &Κ>8ςιΐθ ΙαοΓ^ιηΐδ νίδβιη ΐΓ&οδίνί, βΐ Γβ1ΐςϋ&. ίι* αύτϊΐς τω Χριστώ τήν τιμήν άπονίμοντις, κκΐ κί 
ταύτη ν π^ριπτυσσ6μ.ν^οι οΰχ εγχού^ούρίΕΒοί, ποία 
β'/ΧΑυσις ηαίν τϋς αύτ^ς ιξτηγτησζως τήν βιχβνικήν 
άνατυπα>7ΐν |χή τψφ* χαΐ όσπ«ζ(σθαι, ίι' ^ς οι έχ 
βοφ€άρων χοίτηχ^οΰρανοι ρα^ίως τται^βύονται τήν 
άλήθβιΟΕν ; Π09θ( τών μίί ιΐ^ότων γράμματα ώς 
6ψ$α\μοΐς τα θαύματα |9>ΐ7Γθντβς, τόν ^ι' η/χάς πα- 
θόντα ^σξαζουσιν, ων τ-ίιν σωτηρίαν έγθόνησας ; Ποία 
τών συνόδων τούτο τό ίύσψιημον άνβ^ώνησεν άσί- 
βτο|Λα ; Ούχ αυτός ό Χοιστός τήν οιχιέαν άχαρο ^ 
πο(ήΓ6>ς βίχόνα 'λγχάρω πίπομψίν ; Ού τ^ς θβο- 
τοχου μορψίΐς την (χτύίΓωσιν ό άιτ07Τθλος ήμίν 
Αουχά; ΊστοριησΛς παρα^ι^ωχβ ; Τ£ ίαϊ ψ-ίισοις έν 
ταΓς ιτατροπαραίότοις ^ι^ασχαλίαις ; ΧαΙ γαρ, ψησί 
Βχσίλκιος ό τών αρργιτων μύστης, η τι^ς βιχόνος τιαή 
βΤΓΐ τό προιίτότυπον ^ιαβαίνβι. Φησϊ 9ϊ χαΙ τό Χρν- 
σούν στόμα Ιωάννης • Έγώ χαι τήν χηρόχυτον 
γραψ-ίίν ιιγζίπησα, Ού μήν ά).λά χαΐ :& λύρα τον 
Πνιύματος Κύριλλος ούτω φησίν * Πολλβίχις «Γ^ον 
Μ γραψίίς ιΐχόνα του πάθους, χαΐ ούχ ά^αχρ ντί 
την Οβαν παρι^λθον, χαί τα βξί^ς. Ει ούν αί προλα- 
βοϋσαι εξ άγιαι σύνοδοι προσχυνβΐσθοιι τας άγιας 
βιχόνας σχιτιχώς {ο) ούχ άπηιήρυξοΕν, σύ σο^ώτιρος 
τούτων γίνΐί ; "Ιίιόν σοί, βασιλιυ, τό προς ύπΓ^αν• 
τίους πολιμβΐν * τό ^ϊ τί^ς Έχχ).ησίας ^όγ/χα τοις 
Πατράσι μβλλόσβι. 8ί 6Γ^ο ρΓίθΓ& 3βχ 6006ίΙί& 8&0Γ&8 ίηια§^ίοβ3 Γβίαΐίνβ &ά δα& ρΓΟίοΙ^ρα αάοΓ&Γί ιηίηίιιιβ ίπιρΓθ1)&ποΙ, Ια 
ίΐΐίδ δ&ρίεοϋοΓβιη Ιβ Γβρα(α5? Ταααι βδΙ, ίιηρβΓ&ΙΟΓ, Κ>6ΐ1&Γ6 αάνβΓδαδΙιοβΙβδ : (Ιοβίηοα Εοοίβδί» ΡαΐΓίΙ)αδ 
6αΓ8θ θΗΐ. 

XVII. Η«6 ΐηίδδίδ &Κ> ίαΐρ6Γαΐ0Γ6 (23) ϋΚβήδ οηΐη ΙΖ'. Τούτων άντιγρά^ως τω |9ασιλιΐ πάρα του 

Γ6ρ08αίδ86( 1)βα(α8, (&η(&ΐη νίπ οοαδίαοϋ&ΐη ηοα μαχαρέου σταλέντων, μ-ίι βνΓ/χών ό τύραννος την (19) Αυ^&Γαιη τβΐ ΑΙ)^&Γααι Εάβδδβοβθ βίνίΐ&ϋδ 
ρηα6ίρ6αι ραβδία) δοπρίααι Γβρβη&δ, &ραά Ι.&(ίαοδ 
6ΐί&ΐΏ Αΐ)&^&Γαιη6(Α^&ο&Γαιη. Ηυ^α8^ιη^ι^η^8ίβ8^αIη 
6Γ6Βοί 6βΐ6ΐ)Γ&ηΙ 16 Αα^αδΙί βΐ Ιιίδίοηααι ία Μβαββίδ 
ΓβίβΓαηΙ, ςαο άίβ Εάβδβα ίη ΟοαδΙ&αΙΐαοροΙίαι εβί 
ΐΓαα8ΐ&(& : υαάθ βοοβρί&α) ββοαβηβββ ηαοβ ία 
8αΙ)αΓΐ)&αο 8. Β&ΓΐΙιο1οαΐ6βί άβ Απαιβαίδ Ιβαιρίο, 
ΡΡ. Β6Γη&Κ)ίΙ&Γαηι οαΓββ, βαιοϋβ Βαδϋίαοίδ οιοα&- 
βΐιίδ, &ο1θ αααοδ αοα ηιαΚοβ 6οαιηιί8^ο, Γβΐί^ίοββ 
γβαβΓ&αΙαΓ. ΜΪΓ&οαΙιιαι 6]αδ α^ ί^αβ δθΓν&Ιββ 8αΙ) 
€ο5Γθβ βχ Ε€€ί68ία$ίί€α ΕύΙοΗα Εν&^πί ία Νίοβηο 
οοαοϋίο II, αοΐΐοαβ 5 ρΓ8Βΐββ€&ηι ίατβαίοαδ, βΐ &1ίΙ)ί 
ραβδίαι ίΐΐΐυβ αιβαΐίοαβο). Υίιΐβ 6ΓβΙδβΓααι αοδίηιαι 
ία ίαδί^αΐ (τ&οΙ&Ια, (ξαβοι άβ ία)&^ίαί1>α8 αοη 
πιαααίαβίίδ βάίεΐίΐ, ςαι ρΐΌ αιΕ^ο^^ ρ&Γ(θ άβ Ιιαο 
αηα ΙοΙαβ 6δ(, β( ααηβ Γβ^ία α)&β^ίβο6α(ί& Ραπδϋδ 
Γ6βα3α8 ΓβρβΓΪΙαΓ ρο8ΐ ββοΓ^ίυαι Οοάίαααι οπγο- 
ρ&ΐαίβο), Ώβ οίΙιαα$ΕιχΙβ$%3Β €ΐ αηΐχ ^. Ρ, βίπβάβηι 
6Γβΐ3βΓΐ οοωαιβαΐΗηίδ βΐ ΝοΙίδ 6ο&Π8 ίΙΙαδίΓα- 
Ιααι. 

(20) Η&αβ &Κ> Ευ(1θ6ί& Αη^αβΙα ίωρβΓ&Ιηοί ΡυΙ- 
οΙιβηΑθ ΗίβΓΟδοΙ^Γπιίδ ηιίδδ&αι, βίςπβ Ιβαιρίααι τών 
οδηγών, ίάβδΙ, Κι><ί«οιιΐ7ΐ, αΙ) Ιι&ο ΟοαδΙααΙίαοροΙί 
8Βά10βα1&ηι ΓβίβΓΐ ΝΐοβρΗοπαδ ; (Ιβ 6& &66ί|ΐίβα(ΐ£ΐ 
τίάβαΙϋΓ ϋΐα δ• (^βΓοι&αί ρ&Ιπ&ΓθΙια3 νβΓΐ)α ία ΥίΙα 
8. δίβρίιααί ]ϋηίθΓί8 τβΙ&Ια : » ΑΙ) 6ν&α§;6ΐίδ(& Ι^αοα 
ίαια^ΐαβο) ΥίΓ^ΐαίδ Οβί ΟβαίΙηοίδ ρίοΐααι οονίαιαδ, 

2α8Β αΚ> ΗίβΓΟδόΙ^ηίδ πιί88& βδΐ. » Υίάβ βαηιάβηι 
Γθ(8βΓαοι ρΓ6Βαοο)ία&(ί ΐΓ&βΙ&Ιαβ, ο&ρ. 18, άβ Ιιαο 

ο) ϋ& δ. 6Γβ^Γία8 Ραρα II Ερ. ι &(] Ι^βοηβαι 
Ιδ&αποαοι ορροηίΐ ΙηΙβΓ 86 λατριυτιχώς βΙ σχιτι- 
χώς : αΐ 6χρ1ιο6(αΓ <1ίίΓ6Γ6ηϋ& β^α8 βαΙΙαδ, ςαθοι Ο &β^θηΐ6η), βΐ Οαδρίηίαηί ηα^&8 δβςαβηΐί οαρίΐβ 
Γβίθΐίβηίβο). 

(2 1 ) υίΓαηιςαβ Ιιααβ Βαβϋϋ β! ΟΙΐΓ^βοβΙοαιί Ιοβααι 
6ΐίαα) βΓβ^οηαδΡαρααϋβ^&Ι ίαΕριβΙοΙα&ά δ. Οαγ- 
οιαηααι ραΙπαΓοΙι&α:) €Ρ., Ιβο(& ία οοαοίΐΐο Νί- 
οββηο η, αοΐίοαβ 4, ςαα βϋειαι αβίίοαβ Ιιοο ΟΗΓγ- 
βοδίοπαί βίΤ&Ιυα) ρΓοίθοΙαπ α Τΐιβοάοβίο ρΓβδίάβ 
8. Αα(ΐΓ68θ αά Νβδίυια, η1 άβδυηρίυο) 6χ ΟΓ&Ιίοηβ, 
οαί αΓβ^ααιβαΙϋΐΏ, ι Οαοά νβΙβΓϊδ βΐ αονί ΤβδΙα- 
Π)βα1ί ααϋδ δίΐ Ιβ^ίδίαίοι*. » 

(22) Ιαιο 6Γ6§^0Γίϋδ Νγδδβααβ : Ιιυίαδ βηίπι βδδβ 
Ιοοααι ίΐΐααι, άβ Α^Γ&Ηαηιο ραΙπαΓοαα δβΓπιοηβαι 
Γαβίβαϋβ, Αάήθίααβ Ραρα ρΓΟ&ΙβΙϋΓ ία δα& αά €οη- 
8ΐ&αΙίααηι βΐ ΐΓβαβηι Αα^ιιβΙοδ Ερίβίοΐα, αβίΐοαβ π 
ρΓ€β(1ίβ(ί οοηοίΐϋ ΓβοίΙαΙα. δβάΐιίβ αιβηιοπδβ Ιαρδαδ 

' ι^^ηοδοβαάϋδ βδΐ βίοςϋ 1ια3αδαϋβΙθΓί ρΓββ &1ϋδ, ςιιί- 
1)08 αΙΙίαιπιηραΙοΙιβΓηιηαηιςϋβ οοαίβδδίοαίδίιυ3αδ 
αβίυηι νΐάβίαπ βοαίυάίδββ : α&αι ρρίοαββ ΥΚβΒ &α- 
οίΟΓί 6Βΐ&1β8αρρ&η ροΐίϋδδίααάυιη βδΐ,αββοπααίαο 
Ο βΓβάβαάυω&αΙ ρΗυδ νβχ&ΐοδ ααοα&οΐιοβ, βνβΓδπαι- 
ςυβ η)οα&δ(θπααι βδδβ ςααηι δααηι ΤΙιβορΙιααβδ 
οοαδίααΐί&ηι Β^ζ&ηΙϋ ρΓθ1)&δ86ΐ; δβά ροΐίυδ βί 
αίΑί^αάο Ι^βββ άβίαάβ αοΐα: ααΐ ΙβΓίίοαΤΙιβΟίΙοπ 
6]6θΙίοα6 άίβ ίρδαηι ςαοςαβ βχραϊβαηα ία δ&αιο- 
(αΓ&βίααι ίιιίδδβ ΤΙιβορΗ&αβηι. 

(23) ΜίΓααι βδΐ ίη Υί(& δ. Πιβάοη δίαάίΐ» υΐ- 
(ίαΐ8Β ι1ϋ^α8 αά ίηιρβηιΙοΓβαι αάάυοίίοαίδ ααΐΐαηι 
οωαίαο πιβαΠοαβαι ββη, ίη ςα& ίΐΐαά άαη(&χ&1, 
ροδΙ η&^^α^08β^α8ίη βοη&Γοι&ηάίδ ίΓα(ΓίΚ>α8τβΓΐ)ο 

ίηι&βίηίΙ)α8 άβίβποηΐ ΟΙΐΓίβΙίαηί, &1> βο ςαο ίάοΐα 
ΑάοΓλϋαηΙ ^ηΐΠββ, ίρβίβιηθΐ άίτίααηι αΐίςαίά 
ίηβ88β βΓΓοηβο ορίηαΐί. νίΤΑ δ. ΤΗΕΟΡΗΑΝΙδ. 30 τΜΓ«6τΊβν τ•0 «ν^|»6ς Ινστασιν, &ιτο9τι(λ«ς τινά των Α ρβΓίβΓβαβ (7Γ&ηαιΐ3, ςα6Βΐά&ιη ίη άί^ηίΙ&Ιθ οοη- η τέ^Μ, τό» μΛν ^ονήν |«ς ί^άγους πυρίχαυστον 

νιποί^χι, τους ^< /ιοναχούς Λίχισάμ,Οβος ^ιισχόρ• 

Κ19Ι, Γ•» ^1 μαχάριον ^β'σ^ιον συλλαβό/ανος ^γιν 

ιίς ?* Βϊ^οήττιαν. Κ«} χβλιύσαντος του τυράννου χαθ• 

ίίΛχ6^•»βΛ οάτον <ν σχοτιινι^ ^υλαχ][|, έιτί πλιίστας 

^:££ΜΕς 9ιίτρι€€» Ιν ύίτονοία τοι£#8, ώς αν τό 

Γ/τανον >τ}τοϋ ^ακυνωΟιν, βύάλντον ίσται προς συγ- 

χβτάΟκσκν. Τ^ ονν προηραία αγαθών ό βασιλιύς τον 

ιω;ς^Α<νον θιό^νρον τών Στου^ίου όσιον ιόγούριινον, 

χαΐ έπΙ πλβ/στ«ς ώρα( ^ιέριασέ η χαΐ χολασβων 

ντοθίσισι χαΕΤβητηόξβιν οίό|χινος, τούνοηττίον ^ϊ 

ίίΛτ/χ$9Λς χαρά του όσίον, «ς /*η^< τί$ς «ντου χαρ- 

^ίας έπισχοπ^ς Θηύ «ΐσβό^ος, «ΐσχυνθιΐς ό τύ- 

ρβτννος τιί^ν χατ' αύτοϋ τι^ς έξορ£ας ψ^^^ον άττιφι^- 

ΥΚΤΟ. 

ΙΗ. Ί^ ^£ ήητύρ 10 ν προσέταξιν 6 |3ασιλιύς άχθ;9- 
νβ£ οντά ΧΜ τον μαχάριον Θβο^οίνϊΐν. Κλι^ΟιΙς βϊ 
ταρά τώ¥ συμμυατύν τοιώσ^β ^ΐ7σάντοι>ν, ώς Ου 9ίΙ 
τό σόν χροΓτος υπό τίνος τών άρινι^ρονιυτων άντι^ΐί- 
γισ^Μ χαΐ ιλέγχ^^σΒοΛ,, χαΐ ριαλιστα αυθα^βστ^ρου 
τυ^χανοντος παρά πβίντας τους πρώην του νυν 
βχΒτ9σοιιέΐ09υ^ ρηπως ύβρισθ]^ τό τον άηττητον χρά- 
τος ταΐς άντιρρητιχαΐς αυτού αυΟα^ιέαις, χαΐ αύ- 
στηρόττοσι ' τοΰΟ' κνιχιν προς την όρριήν Ιπισ;^ών, 
άποατέ)3κι ενα τών ιν τΑΐι προς τόν άγιον, προσ- 
τάζας βοννιύροις τριαχοσέοις τα τβ στέρνα χαΐ τόν 
νώτον χαταξάν€(ντ« Ιάσακ ποίλιν ιν τ^ βίρχτ]^. Τ|^ 
^ «παύριον η αυτ;^ πβΟιν χόλασις τώ μαχαρίω 
γίγονυΐΛ, το «υτονον αυτοϋ τ)}ς προς Θ<6ν ούχ έ;ζαύ- 8(ί(αΙαιη&1)1θ^&νί(, ρ6Γςιΐ6ΐιι ααοηαβΙβΗυιη &(] ίρβυιη 
αβςυθ ρανίιηβηίιιιη βχυβ&ίΐ, ιηοα&βΐιοβ νβΓΐ)6ηΚ)α8 
ιηυΚ&Ιοβ άίδρβΓβϋ, < 1)6&1υιηςαβ νίΓυαι οοπιρΓβΙΐθπ- 
βυαι &6 νίαβίυαι β7ζ&ο(ίαΕη αάάαχϋ,αΐςαβάβ ιηαη- 
ά&Ιο (ττ&ηπί ΐη οί)8βαΓααι βοιηριης^θηβ ο&ΓοβΓβιη, 
ιηυΐΐίβ &£Ε[ίχί(()ί6ΐ)α8. Οαα ίά θάαοία Τ Νβιηρθ ςυοά 
8ρβΓ&Γ6ΐ βΐΏοΙΗΐ&πι αοίοιί βαηοΐί ίοΓίϋαάΙοβιη ί&- 
οϋβιη ίοΓβ &(! οοη86Π8αιη ίαιρίβίαϋ ρΓβββΙααάαιη. 
Ρηάίθ ίβ^ίΙαΓ ςααιη ίρβαιη αοοβΓββΓβΙ ίιηρβΓαΙΟΓ, 
&(1(1αβί ]υ88ίΙ (24) ρΓ6Β(1ί6ΐυιη ΤΙιβοάοΓυιη 8(υ(ϋί 
Ιιβ^αιηθαιιπι, ςαβιη άία ιπυΚαιηςαβ ρΓορο3ίΙΪ3 (βΓ- 
Γ0Γί5ιΐ8 (οηηθη1ί8ςαθ (βηίαίαιη, ϋ8 ρβΓΰβΙΙβηοΙπιη 
θχί8(ίπι&η!«, οαιη ίρββ &Ι> θοοΙθιώ β οοαίΓα ΙϊϋβΓβ ίπ- 
ΟΓθραΓθΙυΓ, νβΐυΐ ςαί ΐηΐϋβηΐθΐη οοΓάα Οβαιη ηοπ 
3 6θ9ηθ8θ6Γ6ΐ,βΧ8ί1ίοοοπία8α8α€ΐ(1ίχί(, ρΓοΙαΙ&αάνβΓ- 
808 8&ηο(αιιι ββοΐβαΐία. 

XVIII. Ρθ8ΐ6Γ&Τ6Γθ (116 1>6&1υιη ςυοςαβ Τ1ΐ6ορΙι&- 
ηβιη οοΓ&ιη ββ βίβΐί ^α8δβ^&^ ; 60Εηρ6ΐ1&Ια8 αιιΐβιη 
ίαιρβΓ&ΙΟΓ αβ^αιπίΐίβϋδ 8υ§;^6Γθη(ί1)α8, ςαοάίηάβββηβ 
οιηοίπο 68861 I^&^6•(α(6α1 ίιχιρ6Γα(0Γίαιη αΙ> &1ίςαο 
νίΐίυιη ίβΙοΓϋπι Ιιοιηίοαιιι Γβά&Γ^αί αο νίϋρβηάί, 
ιη&χίπιβ &5 1)06 ]&ιιι α66βΓ8ίπ 3υ880, ςυί ρΓβθ οββΐ6- 

Γί8 0010150810 β] αβ 6008ρ66ΐαΐη &(1(1ΐ16ΐί8, ίθ8θ1β08 
βίΐ, βΐ ρΓΟρΙθΓ ρ6Γνί6α6βαΐ ρΓθ(6Γνί&Π1 802101 ΔΟδΙβ- 

ηΙ&(6αιςο6 ίοδίβ^οί αΐίςοα 6θθΙϋοΐ6Ηα &ββ6ί0Γ08 
ρο(6δΙαΐ6αι ίρδίοβ : ίαιρβίααι βαοαι Γ6ρΓβ38Ϊ(, ηιί(• 
(608 ςο6αΐ(Ι&αι 6 ρΓίοιοη1)θ8 6υοι ίαιρβΓίο^ ο1 Ιγ6- 

06θϋ8 Ι&ΟΓβ&ΓΟαΐ ρΐα^ίδ ρβΰΙΟΓβ &6 άθΓ80 1&66Γα- 
ΙΟΟΙ, άβΟΟΟ Γ66ΐθάί ]θΙ)βΓ6ΐ ία 6αΓ66Γ6α]. Ρθ8ΐΓί(ϋ6 

ν6Γ0 6001 ίάβαι (Ιβοϋο (θΓθΐ6Ω(ιιαι 68361 ί11&(οαι ν«>9ΐν έ>πέ^ος. Άπβιπών 9Ϊ ϋ^η προς τήν τοιαύ- ^ 8&06ΐθ, 066 ςοί(1ςο&αΐ 6θαΐ Γ60ΐί8ί886 αρρ&Τ6Γ6( (16 την όρριην ό πανώλης, ^τ^γισμα χατά του ρΜχαρέου 
έχπέμπκι, έξορέα αυτόν ιν ΣαριοΟροίχ^ρ τ^ νήσ^ άπο• 
στιΐΑαχ, ήτις ιν το?ς ^έρισι του τί$ς Μαρ«νβέας πβ- 
Χάγονς ΐ^ρυται, ^ιινή χαι αυχριώ^ης πασι το?ς πβλά- 
ζιυ ^ουλο^οις ^<ιχνυ|λβνη. Έν αυτ^ 9ϊ ).ι/χώ χαΐ 
^ν^ιι χαί χαΟκρξιι πιισθβΐς ό ^αχαριος, χαΐ έπί 
τινας ^ιαβιών χρόνους, τών τ^^β ρατοααχ^ωριιιχ.ά»ς 
προς ά{Μίνονα χαΐ θβιοτιραν βνχλβ(θίν /χιταβίβηχβ, 
τό πηλινον σώρια συν τ^ ψ^χ9 όΟΐώβητον ^ια^^υλά- 
ξας. Ου ταΐς ριαχαρίαις ιύχαις στηρ'χθ<ίη|:ι<ν, ώ 
^ιλαχροάρονις, Χριστώ τώ ^^ιλανθρώπω Θεώ η/Αών, 
άα% τώ προνοκίρχω ΠατρΙ, χαΐ τώ ζωοποιώ Πνιυ• 
μΛΤί, ^όξαν χα'ι «ΰ;^αριστίαν άναπέριποντις, νυν χαΐ 
ήΐ, χαι (ΐς τους σύριπαντας χα) άτιλιυτι^τους 
βΐύηβκς τών αιώνων. *Αριην. 

βΙ βΟηρΙΟ ΟΟΟΑίυβ, 1)Γ6Τί(6Γ8θΙ)]θ09ί(θΓ, θβΓ608θαΐ 
09 Ι^Γ&ηΟαπα &6 « 06861001 ςΟΟ 86 νβΓ(6Γ6ΐ, 60Π1 

1ιοα[ΐίαΪ8 1ίΚ>θΡΐ&Ιθΐη ιΐ6 &άο6ί&ιη ΓβΓτβ ΑοηρΙίοδ οοο 
ρο88«1, Β^ζ&ηϋϋΐη βχρ6ΐ1ί βαΓβθπςοβ ΐΓ&άί ]θ8- 
81886. > ΥϋΑοα (1&1>ίιιιθ8 Αίΐ 11 Νον. αί6αι ςοο οιογ- 
Ιοαβ 68ΐ Αοοο 826. 

(24) Εα ββΐ ΤϋΓ&6ίΐΒ 6ί7](Α8, βΙί&ΟΙ 1ΐ06 ΙβΟΐρΟΓΘ 

Τ6ΐα8 οοιηβη Γβϋηβηδ, α ςοΑ ρΓορΙβΓβΑ Ι&ςοοΑίιι 6γΠ1& ίο 060αΐ &(1θ61&, ά68ρ6Γ&08 ίοΓ6ΐίχ ρΓορΙβΓ 
Ι&ΟΐαΟΙ 8&06ΐί νίή &1&6Γϋ&ΐ601, 86θί6θ(ί& 60θ(Τ& 

ίρ8οοι 1&(α, ιηίδίΐ 6οηι 6Χ8οΐ6αι ίο ίθ3θ1&οι $&αιο- 
ΙΙΐΓα66πι, ςο» ίο 6^08, ςοοά αά ΜαΓΟοίααι (24) 68ΐ, 
πι&Γί8 ραΓ(ίΙ)03 δίΐα 68(, 8ςο&1ίάα βάοιοάοαι 6ΐ 
^Γανίβ οπ:ιοίΚ>θ8 &666(ΐ6Γ6 τοΐ6θϋΙ)θ8 : ίο ςο& 

ί&αΐ6, 8ί(ί, 6ΐ &0^08(ϋ3 ΡΓ63303 1>6&1υ3 ρ6Γ &0008 

αΐίςοοΐ, βχ 1ι&6 νί(ϋ €ΐ6αιί9Γ&08 αά οΐ6ΐ1θΓ6αι Ιταοδ- 

ίί(, 60ΓρθΓ6 6( Αθίθ1& &1)8ς06 00Χ& 86Γν&(ί8. €θ]θ9 
8&06ΐί3 ρΓ66ίΙ)08, αθ(]ί(θΓ68 άίΐθΰΐί, 60ΓΓθ1>ΟΓ6αΐΟΓ, 

ΟΙΐΓίβΙο 1>βΩί^ηί88ίαιο 060 οοβίΓΟ, οο&ςο6 ΡαΙπ 
ρπο6ίρϋ 6χρ6Γϋ^ 2ΐΙςο6 νίνίίιοο δρίΓίΙοί ^Ιοη&αι 6ΐ 

^ΓαΙΐαΓΟω &6ίίθ06αΐ Γ6ί6Γβθΐ63, Ο006 6( 36Πΐρ6Γ, 

&(ςα6 ρ6Γ οπιοία 6( ίαΐ6Γ0ΐία&(α 38Β6θ1α 8&β6οΙθΓοαι• 
ο ΑαίθΟ. 

66ΐ6ΐ)ΓίθΓί ιηβΓίΙο 01&Γ6 ίΐΐοά οοοιίθ6(θΓ : άίβίαΐ 
Αΐίοαοί & 8&αιοΙΗΓ&66 ίοβυΐα 20 ί6Γαΐ6 ιιιί11ί&Γί5θ8 
Αοιρηοδ ςαααι ίρ8α ίθ8θ1& α ρΓοχίαια 6θθ1ίοβοϋ, 
]οχΙ& ΡΙοΙβαιβΒί 6αΐ6οΙθ8. 8υο( ςαί 6χί3(ίηιβΙ Ιβπια- 

ΓΟΟΙ 6886 ΗθΙΏ6η : 86(1 Ρΐίθίθ8 (ϋνβΓβ&οι ί&6ί(. 

Ηίρρ2ΐΓ6ΐιί&οι οοαιίοαίαοι αΐίςοαοοίο (1ο66( 0γ(6Ηο8 
ίο ΤΗβζαηνο. 31 ΜΕΝδΙδ ΜΑΗΤίυδ. 32 ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΝ 

ΚΑΙ ΕΝΔ020Υ ΜΑΡΤΤΡΟΣ 

Λ0ΓΓ1Ν0Υ ΤΟΥ ΕΚΑΤ01ΝΤΑΡΧ0Υ ΜΑΚΤΥΛΙϋΜ 8ΑΝ0ΤΙ ΕΤ ΟίΟΚΙΟδΙ ΜΑΚΤΥΒΙδ 

ΕΟΝ&ΙΝΙ ΟΕΝΤϋΕΙΟΝΙδ. 

(Ιι&ϋηθ&ρα(1 8αηαιη&ά άίβπι 16 Μ&τΙϋ ; βΓΟΒοαβ Ιθχΐυβ, ηαηςυαιη &η1θ& βάίΐυδ, ρΓοάίΙ βζ οοά. Ηθ§;. Ρ&ηβ. 774, 

8»ο. χν^ £οιτ. Ρατη.) Ι. βαιη Όβο ΥβΓύο ρΓορΙβπ β&ιη,ςυββ βχ ίαο1ί>β- 
άίβοϋα ηοϋίβ ίιιί(ίιηροΓΐ&1&, α ϋοηίβ ρΓοΙαρβίοηβαι, 
τίβυιη 68861 β6ή 8ίοα( ηο8, 6ΐ νοΙααΙαΓία οΓυββ 6( 

ΐη0Γ(6ρΓ0ρΐ6Γη08ίαί886(60η(ΐ61Ώ0α(ϋ8ρΓ0ρ(6Γ8υ&ΐη 

ιη 008 ιηίββπβΟΓάί&ηι, β1 οΙιοΓαβ ςυίάβω άΐβοίρυΐο- 
Γυιη, ΙΪΙΙ10Γ6 απαίοϋί» 01ιπ8ΐί 6δ8β( ούΐίΐαβ, ςυί &α- 
ΐ6ΐιιία6ααΐ6»€ΐθΐηδρίΓ&1ϊ>αηυαά&9ί, 6ϋΐη]ααι ιηοΓΐ6 
ά&πιηα886η(: αααβ βΓαΙ βΐίαιη 1.οοςίαα8 6 δ^οα^ο^α 
Ια(ΐ6βοηιιη,6(6θθ3ΐί(ιιΚΐ8 ία6Γ&(66α(αηο ^υ^α8(]&Iη 
ηυιηβηπαϋίίαιιι. 6αιιι αα(6αΐ6Χ86ουϋοαί688β(αι&η- 
ά&(α 86616Γ&1& 86ηΐ6η1ί&, βί ίρ86 εΐιή8(ιΐ8 ίο Ιί^ηο 
68861 αίβχαδ, ιιιβ(1ίοαα8 8υιιιρίαιη6χ Ιίς^ηο ^αδίαιη, 
&(1 ιιιίΓ&ο(1α8 Ιιίο 1.οα(|;ίαιΐ8 1ι&1)β1ί>α( ογ αοί8 οα8(θ(1ί&ιη 
8ί1>ί 60ΐηιηί38αιη οααι 8αί8 Εηί1ί(ίΙ>ϋ8. $ί^αί8 αα(6ΐη 
6ΐ ι Γ0(1ί§;ϋ8, ςαβΒ οιγοδ 0Γα06ΐη ίαοΐα 8αηΙ, αά ν6Γί- 
1&(6ΐιι άβάϋοΐαδ, οιιιοί6Χ6α88θ ιηβΐυ, 1ίΙ)6Γ6 ΟΙιηδΙαιη 
ίρ8ΐιιη 6( 06αΐΏ οοηίβδβαβ 68ΐ ίο ηιβάίο 87οα^ο^8Β 

ΙαάβΒΟΓυΟΙ, « ν6Γ6, (ϋ6θ08, ΡΠία8 Οβΐ 68ΐ ϊιίο ^ » 1Ι.Ρθ8(<ια&ιη86ραΙ(ϋΓ8βιη&θ(1&(ιιπα ίηϋ τίτί&οααι 

€1ΐη8ΐί 0ΟΓρυ8, υ( Ο08 & ρ606&(ί 86ρυΙθΠ8 6νθΟ&Γ6(, 

6( &(1 αοϋςοαιη Γ6νο6&Γ6( 1)6&Ιί1αάίθ6πι, ίοο^οο 
ΓυΓ8υ8]ϋ38ί( Ρί1&(α8, γίΙ»86ρυΐ6Γυοι(ϋ6Γί οα8ΐθ(1ί& 
πιϋίΐαη. Ε( ί1ΐ6 ςυίάβηι ίβοχΐ ϊά, ςυοά βταΐ ία)ρ6Γα- 
Ιαπϋ, 6ΐ8ί οοο 6886( 6^α8^^6α1 (16 €ΙΐΓί8ΐο οαοι Ρίΐαίο 
86θΐ6θΗ6Β, ιιΐ3&ηι (1ί(1ίοίαια8. Οαιη &αΐ60ΐ ρ6Γ&6(υαι 

68861 Οα&^ΟΟαΐ αΐγ8ΐ6Γίυΐη Γ68υΐΤ66ΐίθθί8, 6ΐ ιηί1ίΐ68 

πιίραοαία, ςαββ 6γ&ο( οι&]θΓα, ςααοι αΐ βα ο&ρ6Γ6( 
1ιυπ:ιαο& οο^ίΐαϋο, ρποοίρϋ)α8 8αο6Γ(1ο(απι 6ΐ ρΓ68- 
1)7(6Γί8 4αάαίοί 00Βΐυ8 &οααο(ί&886θ(, Ιιοβ ίΐΐί ί^αο- 

Πΐίοί&ΠΙ 6ΐ ά6(ΐ66α8 8ίΚ)ί α£Γ6ΓΓ6 6χί8(ία[1&ηΐ68, 6( 
ηαίΠ&βυΙυΟΙ νθΐ6θΐ68 6Χ8(ίθ9α6Γ6, ρ6011θϋ8 ρ6Γ811&86- 

ΓϋοΙ Βΐί1ί(ίΚ>α8, αΐ ο&1ααιοίατ6θ(αΓ 01ιή8(ί Γ68υΓΓ60- 
(ίοο6ηα. Ιΐϋ ί^ϋοΓ αά ΡίΙαΙαηα &006(ΐ6θΐ68, ί&ΐ8&ηι 

άίΧ6ΓυθΙ 6886 Γ68αΓΓ6θΙίθ06αΐ. ν6Γαηΐ οοο 8ίΰ 1.00- 

§1008 : 86(1 πΐ6θ(1αοϋ ςαΐ(ΐ6αι ίυίΐ ρΓ&θοΙατυβ οοοίυ- 
Ι&ΙΟΓ, ν6Γ&χ &ηΐ6αι (β8ϋ8 τ6ΓίΙ&ϋ8, α( ςαί οοο 808- 

< ΜαΙΙι. ίχνη, 54. Α Α. Του ββοϋ Λόγου ^ιά τήν «χ ΤΊ^ς παραχο^ς 
<ιηνκ;ΐ^0ΐίσ6(ν ιι^Ιν τών «γαθών Ιχτιτωσιν γινβσθαι 
χαθ* «ό/χας βύ^οχιόοΌη'τος χαι σταυρόν έχοΰσιον χαΐ 
Οβό/ατον ^(ά τον προς η/χάς οΓχτον χαταχριθίντος 
χαΐ τοΟ ^ν τών ^«9ΐ}τών ;^ορου ^«ιλία τϊ^ς προς 
Χριστόν ψι\ίοίς ίχλαθο^ίνων, τών ίί χατ' αύτοϋ 
^ονώντων Ιουδαίων ύπό^ίχον αυτόν τ^ίΐί τώ θοη^άτω 
ποιυσαρένων, (Γ; ^ν χαΐ Αο^τγινος τ;@ς τών *Ιου^αίων 
συναγωγών ς, χαί τινο; έχατόνταρχος στρατιωτιχοΰ 
καθίστατο τά7ί*βίτος Έπιϊ Λ πέρας -η πονυρά ψι5• 
ψος έίίχβτο, χαι Χριστός αυτός ίπΐ ξύλου προσιςλωτο 
την <χ του ξύλου γίύσιν ΐώαινος, ό Βαυμ,άσιος ούτος 
ΛογγΣνος έτύ7;^ανβ ρ«ν τήν του σταυρού φυλαχήν 
άρα τοις ύπ* αυτώ στρατιώταις πβπιστιυριένος * 
τοις 9ϊ πιρί τόν σταυρόν σιιριβίοις χαΐ τβρασι προς 

Β τήν αλι^θβιαν χ^αρορ/ωγιοΒύς χαΐ πάντα ^όβον ά^* 
βαυτοΰ ποίησάαενος, ίΚευΒίρα γΑώττι^ Χριστόν αυ- 
τόν χαΐ θιόν έν μέσω της τών *Ιου^α(ων συναγο^^^ς 
ώρολόγΐ}σιν * α Άλΐ}θώς, λέγων, Υιός θιοϋ εστυ 
ούτος. » 

Β'. 'ίΐς 9ί χαί τάγω τό ζωοποιόν ί^όθτη σώμα Χρι- 
στού, ίν' ημΛ; τών τής αμαρτίας τα'^ων άναχαλίση- 
ται χαΙ προς τ;&ν άρχαίαν βπαναγάγιρ ραχαριότητα, 
Αογγίνω χαΐ πάλιν υπό Πιλάτου προσβτβταχτο τόν Τ3^ς 
ζω^ς τά^ον χουστω^ία στρατιωτών ιησ^αλίσθαι * χαί 
ό |χ"ίν έποίίΐ τό χίλίυσΟεν, χάν ούχι χαι τίς αύτη ς 
Πιλάτω πιρΙ Χριστόν γνώριιις 5ν, ως βχ του τΛ.ους 
Ιράθοριεν. Έπ» (^έ τό αίγα της άναστάσιως έπρα- 
γίΐατίύΒη μ,υστηριον, χάί οί στρατιώται τα ύπΙτρ 
ή^νοιαν Βοώματα τοις άρχιιριΰσι χαί πρβσβυτβροις 

^ τ^9ς Ίου^αϊχιζς συ^ι^ιορίας άπήγγιλλον, οί μΛν τών 
Ιουδαίων προβστώτβς, αισχύνην τό πράγαα τιθιακ- 
νοι χα'ι τό θαύρα σβισαι βουλό/ΑΓ^οι, τηίθουσι χρη- 
μάτων τους στρατιώτας τ^ν του Κυρίου συχο^^αντί- 
σαι άνάστασιν χαί αυτοί τώ Πιλάτο» προσβλθόντις^ 
ως πιρκ ψιυ^οϋς ιισηγοϋντο τίίς άναστάσιως, αλλ* 
ουχί χαί Αογγί^^ζ ούτως • άλλα του μϊν ψιύ^ους 
Ιλιγχος άχριβής, άλυΟ^^ς ίϊ τϋς άληΟιίας ράρτυς 33 νίΤΑ δ. ΙΟΝΟΙΝΙ. 34 ζβ9έ«τβΕτο, συΜγηηϋσαι Χριστόν ως χλαπβντα ^ή Α ϋπαβηΐ ο&Ιαιηηί&Γί ΟΙιηβΙαίΏ, Ι&οςα&ιη ίαΓίΟ «>βκσχό{Μνος' <λιυ6•ρίΜ ^< ^λλον χαι '/Τμττ^ χαι 

γγ'Μ{ΐιβ αυτόν άναχνρύξας άλΐ]9ινόν χαΐ έχ νβχρών 

ΐγΐ}7^Ρ^*' ^ιβαΐΜσ«/ιβνος* ό6ιν αυτός η Πιλάτος 

χαι οι Γίς συνα7«7^( Ίον^αίων Ιξάρχοντις τόν 

^βό»09^ όν πρότβρον ιΓχον χατά Χρίστου χαι την 

^^οον χατ' αντού ριανίαν, ταύτιβν ύς Αθ77*»Όν νϋν 

απΊΚ^ίρονσιν, οΰτ6>ς «γρίως αντώ χαλιπαίνοντις, 

ώς ».ις«ί' άν « τι χαΐ πάθοι Λθ77*νος άξίαν αυτόν ίΐσ- 

ΐταάξασβαι τΐ(Α&>ρίαν ποιούριβνοι. Έντκϋθβν «ις άχοάς 

ϊχ£ΐ Αογγίχω τό πράτ^αα, χαΐ ί^λα τα τ^ς όρ7'ίς 

έγίνοντο, χαι ^ιλ τούτο παροφριπτεΙσΒαί ράλλον 

Χοιστώ 9 τοις τάν Ιουδαίων θίχ(ΐν σχιινώμασι προ- 

^^ιυούα€νος^ τ^ του αξιώματος ;^λααΰ^ι χαΐ ζών^ χαι 

Τίςν βτρατβίαν αυτήν, βύθυς ώς «χβ συναποίύβται. 8υΓΓβρ(υιιι : ββά 1ίηβ^υ& βί ιηβπΐβ ΠΙ)6Γα βυιη γβΓυιη 

6886 ϋ6αΐη ρΓΙΒ(ϋθαπΙ, θΐ 6 ΐηΟΓίπίβ 6886 6Χ6ίΙ&(αιη 

2ΐί6ΓΕη&ν6Γί(. Οαο ίαοίαιη 68(, υ( 6( ίρ36 ΡίΙ&Ιαβ, 6ΐ 
4υά8Β0Γαιη 8γηΒίζο^ΒΆ ρΓία6ίρ68, ίογΐάί&ιη ςαα ρπαβ 
ΐΏ0Υ6ΐ)&οΙυΓ ίη 01ΐΓί8(ααι, 6ΐ ςα6Εη ία 6αΕη αηίιηο 
6οη6ίρί6ΐ>&α( ίαΓ0Γ6αι, 6υιχι αυηο ίη 1.οη^ίηαιη 
(Γ&Π8ί6ΐτβηΙ, 61 αάθο ίΓ&366Π(68, α( ςαί(ίςαί(1 ρ&Ιβ- 
Γ6ΐυΓ Ιιοη^ίααβ, 6χί8ϋη]αΓ6η( 6αιη ηοη 8&(ί8 άαΐα- 
Γαιη 6986 ρΦο&Γυιη. Ηίαβ 6& γ69 ν6ηϋ αά &ιιγ68 
1.00^101, βί βοΓϋΐη ΐΓα ίαίΐβί βί^^ηί&ο&Ια. Ου&ρΓορΐ6Γ 
ιχι&^ί8 νοΐ6η8 (ΐ1)]ίοί βαω 01ιπ5(ο, ςυααι }ι&Κ)ϋ&Γ6 ία 
(&1)6Γα&ου1ί8 4αά8Β0Γαιιι, ουιη ν68ΐ6 6( οίη^υΐο άί^οί- 
ί&Ιίβ, ίρβαιη ςαοςα6 8ίιηυΙ ςοαιηρηοιαιη 6χαί( ηιίΐί- 
(ί&ιη. ΕΙ αοοβρίίδ (1υο5ιΐ8 αιϋί1ί5ιΐ8, ςαί 1ι&1)6ΐ)&η1 χαι (^ύο τινάς τόν 6/£θΐον αυτώ ζί}\ον ύπβρ Χριστού ^ 6αΐη(ΐ6ΐη ζβΐυΐη ρΓΟ ΟΙΐηβΙο 6ΐ νβπ1&ΐ6| (ΐ6θ1ίη&( χλΙ τίς άλιοθχίας ίχοντας παραλαβών στρατιώτας, 
τάς χατά π^^Ηος βχχλίνβι ^ιατριβάς, χαΐ θιού ριόνου 
χαέ ίοντού ^ή^'τακ. 

Γ'. 0•^ πολύ ί$ τό έν /χέσω, χαι τήν Ίβρουσαλήρ άπο• 
/ιπών, ιές την Καππ-α^οχών ά^ιχνιΐται, χ;βρυξ ομού 
Χ9Χ «Γτόστολος τών τού Χριστού παραδόξων χαι Βαχί^ 
ΙίΛστύί» ίργων συνάρια τοις ^υσΐ στρατιώταις 7(^0- 
μί^ος. Ώς ουν τούτων οΰ^ΐν τους Ίου^αέους ΐλάν- 
6ηιν, άτι τ^ς γή/χης ιις παντας τόν Αθ77ΐνον 
»χοαπιαποΰσΐ9ς χαλ οία τίνος ύποττΓίρου ηά,σοη 
σχβ^σν ίίβτρίχούσιις τίίν οιχουριίνην, βίς ταυτό συν- 
ιλθόντ&ς, ιτ«έ6ουσι Πιλάτον χατβιττβΐν Αθ77^νου χαΐ 
σΐϊΐιόίναι τώ Καίσαρι, ότι τι αλλότρια χρονών βΐ;ο 
τίίς 'ΡωαοΜίν βασϊλιίας, χαϊ ότι των Οπλων άριβλή ουιη ρορυΐο οοη§;Γ638ίοη6αι, 6( ουιη Όβο 8θ1ο 6( 
8βουαι ν6Γ8&(υΓ. 

111. Ν66 ΕηυΚααΐ ίθΐ6Γ6638ί( (6ΙΧΐρ0Γί8, 6ΐ Γ6ΐί6ΐί8 

Ηί6Γθ3θΐ7ΐηί8, ν6ηί( ία Ο&ρραάοοί&ηι, ρΓΦβο 8ίηιυ1 
6ΐ &ρο3ΐοΙα8 01ΐΓί3(ί αάαιίΓ&ϋίΙίααι ορ6ΓαΕη, 6( ςυβΒ 
δυαΐ ρΓ6βΐ6Γ ορίαίοα6αι οααι ί11ί8 άυο1)ΐΐ8 ιηίΐίϋϋαβ 
6£Γβ6ΐα3. Οαιη &α(6αι 60Γυηι αίΐιΐΐ 1αΐ6Γ6ΐ ]υά6Β08, 
υΐροΐβςυοά Γααι&&(1 οαια63 1.οη^ίοααιΐΓαη3αιί((βΓ6(, 
6( ρ6ηα(ΐ6 αο &1α(& ρ6Γαΐ6ί(6Γ οαια6αι ρ6ΓουΓΓ6Γ6( 
Γ69ίοηβαι, ϋ 8ίαιυΐ6θθΥ6αΐ6αΐ68ρ6Γ8υ&ά6ηΙΡί1&1ο, 
υ( άβ Ιιοη^ίηο αι&ΐ6 άίοαΐ, 6ΐ βί^οίβοβΐ 06β8απ, 
ςυοά αΐίβηα 86αΙίΓ6ΐ &5 ίπιρ6Π0 Κοαι&αοΓααι, 6( 
ςυοά α6§;1β6ΐί8 ΑΓοιίβ, 61ΐΓί3ΐααιρΓ9β(ϋ66(ςα6αΐ(1&πι σας, Χριστόν τίνα χχρύσσν βασιλέα τοις κβνισι^ ρ Γ6£;βαι ^6θΙί5υ8, 6ΐ 316 0Εηα63 ία 3υ&πι Γ6άί96α8 χατ/ΤΓϊ^ιν παντας ύποποιούρινος προς τήν $ις έχβΐ- 

νη πίστιν <^έλχ«ται* τκχμι^ριον, ^ασί, των λιγοαβ- 

ν^ίον, ότι χαΐ τήν Κοιππα^οχών πάσαν τ^ς τοιαΰτΐ}ς 

οι^ασχαλέας ππτλ«ρωχι. Τούτοις τοις γράμμασι χαι 

χρςαατα συνιχπιμπουσι, χλίψαι τάς άχοάς ^ουλό- 

,ί€90ί Καίσαρος, ώστ< χαί τόν Αογ'/ίνου θάνατον 

ΰχό/^ως ών^σασΟαι. Ό ^ι^ χαί χατά τό ^οχούν τοΙς, 

Ίου^αίοις έχ^ώριισί, χαι από 'Ρώμιις κύθύς τ;9ς 'Ιον- 

σαίας προς Πιλάτον στιλλονται γράμμοίΤΛ Λθ77ίνου 

02Ενατον χατα>^ΐ9^ιζόαινχ. Αΐξάμβνος ουν ό Πιλάτος 

τά γράμματα, ώς ιΓχίν, βν9ίως ί7χ8ΐρίζιι ταύτα τοις 

Ί9;•^αίθίς χαΐ προς τόν τού ριαχαρέου ^όνον πρόθυαος 

^ΜθύρΜυς έχπβ/χπβΐ' οί 9ϊ τήν μίτοιζύ πάσαν 7^^ 

άαττβρω τά;^βι ^ια^ρα/χόντις τ^ Καττπα^οχών ί^^- 

ίσταντβ/• χαί Λογ7'^®* ^ τινι των πατρώων ίχγρών 

τ«ν άπράγριονα βίον άσχιΓν πυθό/χβνοι, ευθύς έν τω 

^ι^ρ^ γ^^^^'^"^ /^^ βι<^ότις έχβΐνον (Γναι, περί ου 

τονς ΐΑοχρούς ύπέστνσοτν πόνους χαΐ τήν ποοείαν 

^{^νυον, όθ(ν χαι αυτόν έχβΐνον ερώτων, τις άρα 

Λοτγινος βΐτή χαϊ ποίος ό Αθ77^νον Ιχων ά7ρός' τοις 

'χα γάο τ,ν ίι σπουδή, Αθ77ίνω ά^ανώς έπιθβσθαι, 

^ι^ιόσι, μ-ίί τήν σωτυρίαν ^υ7ίρ πρα7|χ«τβύσιιται• 

Ήγνόονν ^β ότ» ρ^λλον αύτω ;η σπουδή \τηψΒ^ναι 9 

(κίνοις λαβιΐν έζι^λου γαρ έχι£νου τόν έχούσιον 

^ατο>, όν ί^ών (V στοΕυρω Θ<όν ώμολ07ΐΐσ(ν, χαΐ 

^^χιρ Χρίστος ίι ν μας, ούτω ^ιά Χριστόν Αθ77^νος 

τίν σψαγητβ $3ί^α. ροΐ68ΐ8(6η], αΙΐΓ&ΙιαΙ &(1 ί111α3 6(ΐ6αι. ΕοΓυιη &αΐ6αι, 
&ΐ6()&η(, ςϋ8β(1ί6αα(υΓ,8ί^ουοΐ68(, ςαοά υαίν6Γ8&ηι 
Ο&ρραάοβίααι 6& ίηιρΐ6Υϋ άοβίτίαα. Γ.υαι 1ιί3ΐί(ΐ6Γί3 
δΐίαυΐ 6ΐΐ£ΐαι βαιίΙΙυαΙ ρ66ααία8, ία &αΓ63 €6β8απ8 
γοΐ6αΐ63 ίΓΓ6ρ6Γ6, α( ίοο^Ιαί ηιΟΓίβαι ί&6ίΐ6 βω6- 
Γ6ηΙ. Οϋοά ςυίοΐβαι ρΓοοβββΚ 6(ί&αι, α( γίάβϋαΙαΓ, 
Ιυάβθί». ει Κοωα 8ΐ&(ίαι ίο Ιαάββ&ω αά Ρίΐαΐαοι 
□ιίΗιιοΙϋΓ ΙίΙΙβΓββ, ςα8Β ΐΌο^ίοααι αΐ0Γΐ6 ά(ΐηιαα1)&αΙ. 
Ρί1α(ϋ8 6Γ^ο α606ρ1ί3 1ί1ΐ6η3, 6&3 8ΐ&1ίαι ΐΓαάίΙ Ια- 

ά8Βΐ8, 6ΐ &(1 Κ>6&(ί νίΓί ΟββάβΟΙ &1&6Π8 &1&6Γ69 6ηΐί11ί(• 

Πΐί &αΐ6ω οααι (ο(ααι ςυββ ία(6Γ6βά6ΐ>&(, Γβ^ίοαβιη 
πΐΑχίαια ρ6Γν&8ί386η( 66ΐβπΐαΐ6, γβαίυαΐ ία 6αρρ&- 
(Ιοουαι Γ6^ίοα6αι : 6ΐ οααι &αάϋ836ηΙ 1.οα^αααι ία 
ςυοοίαοι &^γο ρ&ΐ6Γαο &^6Γ6 υΙΙ&οι &1) οπιηί ηβ^οΐίο 
ΓβπαοΙαηι, 8(&1ίηι Υ6αίααΐ ία α^Γυαι, 6( οααι 1.οα« 

^ίΟΟ 56Γηΐ0063 60θί6ΓυηΙ, α686ί6η(68 6Ι101 6836} 

ρΓορ(6Γ ςυ6αι (&αι ηΐ3.^οο3 1αΙ)0Γ68 3υ3Γ.6ρί386ηΙ, 6ΐ 
ΚβΓ 6θθί66ΐ336α1. \]ηάβ 6ΐίαηι ίΐΐαηι ίρ3υηΐΓ0§;&1)&ηΙ^ 
ςαί3η&ηι 6886( 1.οα§;Ιου8, βί ίη ςυοη&ω ρΓββίϋο 1ια- 
5ίΐ3Γ6ΐ. 1.οο§;1ααηι 6αίαι 8ΐα(ΐ6ΐ)&α1 οίαπι &9^Γ6άί, 
1ίπΐ6η(63 η6 3&1αΐ6αι 3ί1)ί ίυς^α ςυββΓβΓβΙ. Ι^ηοΓ&ύααΙ 
&η(6ηι βαηι αια^ίβ 3(αά6Γ6 υ1 02ΐρ6Γβ(υΓ, ςυαηι ίΐΐί, 
υΐ 6αρ6Γ6α(. 1αιίΙαΙ)&(υΓ 6αίαι ηΐ0Γΐ6Πΐ ί1Ιίυ8 γοΐιια- 
Ι&ηααι, ςυ6αι ουηι γίάί336( ίο ΟΓΟοβ, Οβααι ίυίΐ 
οοοΓ638α3 : 6ΐ ςαοοιοάο 01ιη8(υ3 ρΓορΐ6Γ ηθ8, ίΐα 
1.οη§;ίηυ8 ρΓορΐ6Γ ϋΐιτίβίααι ο»(ΐ6αι 8ί1ί6ΐ)&(, 35 ΗΕΝδΙδ ΜΑππΟδ. 3β IV. Ουίη βΤ^^ δρίπίαβ ΜΟβΙυβ ίΙ]& 1ι0Γ& βί ΟίηΟΙΑ Α Δ'. Του ΪΙν§ύματο; ούν τω άγίω π«ντ« χατ* ιχιΐνο δί^ηί&6&886(, Αοοβίιη &(1 ΐρ908 οοηνβηυβ, ιηίΗ βΐ 
Ιβοί γοββ άίοϋ : « δβςυίηιίοί, βΐ ίρββ βυιη, ςαβαι 
ςαα3η1ί8, 08ΐβ0(1&αι *. > Ταπβ βΓ^ο νβΐιιΐί Αραά 8θ 
1β(&η8 ίΟβ 1>6&(α3 θΐ ίυΐυη ^ααάίαιη ρΓβΒοίρίβηβ, βΐ 
&η(6 ΕηαΓίγΓίυιη ιηοΓίβαι ιη&Γίττϋ αιηρίββίθηβ, Ιιφο 
βββαιη (]ίοθΙ)&1 : Ου&ιη βρβοίοδί ρβάβδ βναης^βΐίζ&η- 
(ίυιηΙ)οη&* 1 Ναη6ΥίάβΙ)θβοβΙθ8αρ6Γΐθ8. Ναηο αβρί- 
οίαιη ^Ιοπ&ηι Ρ&(Π8. Ναηο, βίοαΐ ρΓίιηιΐ8 ιη&Γίττ 
81βρ1ι&ηα8, ίρ3β ςυοςυθάίοαιη : « Οοιηίηβ ]68α ΟΙιή- 
8ΐο, αοοίρθ βρίΓίΙαιη πιβαιη *, ϊ> ςυβιη 6ΐ&Π88ίιχι& 
νοοβ αιιάίνΐ ιηοΓίβΐΏ £ΐ(1 8β γοβαηίβηι. Νυηο 8αρ6Γ- 
η&ιη ΙβΓυβ&Ιβιη, αο^βΙοΓαιη ςυίάβιηρ&Ιπ&πι, ΙοΙΐαβ 
αυΐβιη οΐιοπ δ&αοΙοΓυιη ιηβίΓοροΙίπι, βαιη τίοΐοη» 
ρ1&ιΐ8ίΙ)υ8, βΐ οαηΐίβίβ, βΐ @^1θΓίθ8ί8 ΐΓοροκΐβ, &806η- τ^ς ώρας γνωρίσαντος, ^3ρψΛ πρ6ς αυτούς ήηστρ«- 
ψίίς' Άχολουθιίτέ ροι, \ίγ€ΐ πραιία ψωνί^^ χαΐ τον 
ζητούμβνον αυτός ϋποίίίξω, Τότ< ουν, ωσπΛρ ινιυ- 
γραίνόμ,ίνος ό ραχάριος ιαυτώ χαΐ του μι).>οντος 
προαπολαύων τί||ς -η^ονίίς χαι πρό του μαρτυρίου τον 
του μαρτυρίν^ Οοή^ατον ασπαζόμενος, τοιαύτα προς 
εαυτόν 9η\ίγ€το• Ώς ώραΙοι οί πό^<ς τών «υα^- 
γίΚιζομένων τα αγαθά ! Νυν τους ούροτνοΰς άνιω- 
γα^νους οψοοιαι* νϋν ιστορήσω τήν ^άξαν του Πα- 
τρός• νυν έπ* ίσης τω πρώτω τών μαρτύρων Στι- 
3^«ν«* Κυρα Ίησοϋ Χριστβ, ^ιξαι τό πνίϋμά μου, 
χαΐ αυτός έρώ, ου λααττροτάτιρ γωνί^ τον θάνατον 
χαλοϋντος ίγ' εαυτόν άχήχοα* νυν *Ιβρουσαλή|χ τ^ς 
άνωτάτω, τΐίς πατρίδος μϊν τών αγγίΚων, του ^ί ά&ιη. Ναηο βχαο β 1α(ο οοηΓβοΙαπι Ιαηίο&ηι, βΐ 1&- β τών α7£»ν χοροϋ παντός ι^Αγτροπόλβως, μετά χρότων ιηβηΙ&1)ίΙΐ& άβροηο ο&Γηίβ νίηοαία. Ναηο ΗΙ)βΓ0Γ αϊ) 
ιηίοηία β( οοΓΓαρΙίοηβ, βΐ ΙβΒίαδ ίηοΐαο ίηοοιταρίίο- 
ηβηι. Εςπ^βάίοΓ β νίΐα ο&άαοα βί πϋοιηβηί&ηβα^ βί 
βχ (θαιρ68ΐ&(6, ^α^α8 8αη1 ηι&^ηί ίΐαοΐαβ βΙ ^Γανία 
η&αίΓ&9ί&, 6| γβηίο αά νβΓυπι 6( 8ο1αηι ροΓίαω, ίη 
ςαο τίΙ& Θ8ΐ αΐ) οαιηί 1τί9ϋ(ί& ΓβαιοΙα θ( 6ΒΐβΓη&. 
ΙβΒίΑΓβ^ &ηίη)&, ςα6Β ν&(ϋ8 &(1 (αααι βίΤθοΙΟΓβιχι. 
ΟδΙβηάβ ΙβΒίααι, (βπιροΓβ ίά ρθ8(α1&α(6, ίαοίβιη. Εοβ, 
ςαί (ΐ1)ί ΙοΙ 1>οη& οοηοίΐίαηΐ, ο Ιχ>α§ίηθ, 1>βηί9α6 
βχοίρο. Εθ8 ςαί ηο8 &<! οοβηαπι νοο&ηΐ Γβ§;αΐ6ηι, 
ΙαυΙο β( ιη&^ηίβοο αοοίρΐαιπαβ οοηνίνίο. V. Ηββο οαπι αραά 86 Ιοοαίαβ ββββΐ 1.οη^ίηα8^ έπινιχίων χαΐ πιρι^^ανών τών τροπαέων ΐι^ίστα ίπι- 
βι^σομαι* νυν απολύομαι τόν π^λινον ;^ίτώνα, χαΐ 
τους πολυστινάχτους τίίς σαρχός δεσμούς άποτ/θι- 
^ι* άπαλλάττθ|ΐα( τ^ς φθοράς, χαΐ τήν αψθαρσίαν 
χοΕίρων έν^ύο^αι* ίζαμι του προσχαίρου |9(ου χαΐ 
του χιΐ|:ιώνος, ου μεγαΚα τά χυμοετα χα) χαλιπά ι ά 
ναυβίγια, χαΐ προς τόν α).1^Β1^ χαΐ ριόνον ά^(χνοϋ|:Ααι 
λ(|Χ(να, έν ω ζωή άλυπος χαΐ αιώνιος, Εύ^ραίνου 
προς τόν σόν άπιρχ^ομέντή, ψ^Χ^> Ποι^τήν* (^ιΐξον 
^αι^ρόν, χαιρου χαλοϋντος, τό πρόσωττον* τους προ- 
ξένους σοι τών τοσούτων αγαθών. Αογγΐνι, ^ιλο^ρόνως 
ύπό^βξαι* τους ιπΐ τό ^ιΐπνον ήρ^ίς χαλοΰντας τό 
|3ασιλιχόν πολυτβλώς ιστιάσωριαι. 

Ε'. Ταϋτα προς εαυτόν ό Αογγ^^ος ^ιαλιχθιΐς, 608, (]αί αά ίρβαιη τβαβΓ&ηΙ, δΐ&ΐίιη άυοίΐ ίη άοαιυηι ρ τους έπ* αυτόν έλθόντας βίς τόν ί^ιον βυθύς οιχον βηαηι, βΧ οαω ΙιοδρΙΙίο ργ6βοΙ&γ6 &006ρί886(, ίηοίρίΐ 
ά6ίη(]6Γθβ^6ΐΓ6ρο8( οοβη&οι οαΓ νβηί886ηΙ, βίςαοη&ιη 
68861 ΙαηΙα Ι,οη^ηί ίηςαίΒΐΗο. ΙΙΗ &α(6αι, οαηι 8&- 
ΟΓ&ωβηίαπι, Ι&ηςααπι αΐίςαοοΐ ρί£^α8 &Ι> 60 αοοβ- 
ρί886ηΙ, ηοη 6886 ρα1)1ίθ3ΐυΓααι, ςαβΒ 6ί άίο6Γ6η(, 
ηβςαβ 8βθΓ6ΐααι 6886 &ρ6Γ(αΓααι, άίουηΐ ςα» Ρίΐ&ΐο 
βοΗρΙα ίαβΓαηΙ α €6Β8&γ6, 6ΐ (|αο(1 ν6ηί886ηΙ, α Ι 
ΙιΟη^ίηί οαηι (1αοΙ)α8 πιΐ1ίΐί1ϊ>α8 οαρϋα ααιραΙ&ΓοαΙ. 
Οαηι &α(6αι 8θίγί886ΐ, ςυίη&αι 6886η(οααι !ρ80 ηιο- 
Γϋαη, ίΐΐί δοίΐίοοΐ ςαί 4α€ΐαίθ8Β πΐ6Γ06άί ΟΙΐΓίβΙααι 
ρΓ6βρο8υ6Γ&η(, 8ί^ηίβο&νίΐ6ί3, ςαίηοη άία &η(6 &1) 
60 άί806886Γ&η(, υ( ρΗηιΟΓυαι 1)οηορααι 6886ηΙ 8ί5ί 
βοοίΐ Οααιςαβ 86Εη6ΐ &1ςα6 ί(6Γααι θο8, ςαί ιηίβδί 
ΓαβΓαηΙ & Ρίΐαίο, Ιιοβρίϋο ιη&^ηίβοθ &006ρί886(, 
ρο8ΐΓίάίθ 608 (1αο6η8 ίη α^παιη, 6Χ8ρ60(&1)&1 608, 
ςαο8 αοο6Γ8ίν6Γ&(. Οαηι ααΐβαι &οοθρί886ΐ 608 ]&αι 
αρρΓορίηςααΓΟ, 8(&1ίαι &ηηαη11αΙ ίίβ ςαΐ ηιΐ88ί ίαβ- 
Γαη( & ΡίΙαΙο : Ε§;ο βαηι, ςαί α νο1)ί8 ςαββΓΟΓ, 1.οη- 
^ηα3. Ιΐΐί &αΐ6ΐη ρηπιααι (ΐαίάοαι ηοη 0Γ6(]6ΐ)αηΙ. 
ΟυοίΏοάο οηίηι 6χί3ΐίαι&836η( βααι 6386, ςαί θγ8( 
ρ&88αΓα8, οαηι οαπι νίά6Γ6ηΙ (αοι ΙβΒίαηι αά ρ6Γΐοα- 
Ιααι ? Ρθ8(ςα&αι &αΐ6αι γ60(6 8θίν6Γαη1 ίΐΐααι 6886 
6( ηαΐΐα 618 ίαϋ ΓβΙίοΙα (1α1)ίΙ&Ιίο, «^γ6 ί6Γ6ΐ)&ηΙ, οΙ 
α οοη3θίβη1ί& πιαΙΙ&8 ρΐ&^αβ αοοίρί6ΐ)&αΙ, ςαίά ηοη 
ςαίάβηι (1ίθ6ηΐ68, ςαίά ηοη &αΐ6ηι ίαοίοα^ββ, οαηι 
68861 αάΐιαο τοοοηβ ηοοΓάαΙίο α( ςαί ρΓΟ 1)οηί8 αγα χαΐ ξινίσας λαοιπρώς, ιΓτα χαΐ Ιρωταν μίτά 
τό ^βΐττνον άρ;|τιται. έ^* ω τι ήχοιιν, χαΐ τές ή τοσ- 
αυτη Αογγίνου ζήτητις. Οί ^ί, μ-ίι αν ^ΐίμοσίίϋσαι 
τους λόγους μν^ϊ τόν χρυπτόμινον έχχαλύψαι, όρχον 
χαθάπβρ τι ένι;^υρον, άπ' αύτοϋ λαβόντις, τά γρα- 
^έντα Πιλάτω παρά Καίσαρος λέγουσι, χαΐ οτ^ Λογ- 
γίνου συνάμα χαι ^ύο στρατιωτών τάς χε^αλάς 
Ιχτβακΐν άπηντήχασιν. Άς ^< χαΐ ούτοι τίνβς βι«ν οί 
αοια αύτώ «ποθανβΖν ριιλλοντβς βριάνθανον, οί της 
Ίου^αΐχ^ς, ψημϊ, μισΒαρνίας προτι/χήσαντις τόν 
Χριστόν, τάχιστα ηαρ' αυτόν ήχιιν τβύς άνδρας μι- 
χρώ πρό τούτου ίιαοττάντας ΐίήλου* ώστι τών πρώ- 
των αγαθών αύτώ xοινων^9οΌ(^' ούτω τε μία:ν χαΐ 
δεύτερον ίιμίραν τους υπό Πιλάτου στα)4ντας γιλο- 
τ£ριως ξινέσας, παραλαβών αυτούς <ις τήν αύριον έν 
άγρώ, άνίμενεν ους μετεστε(Κατο, έγγέσαι Λ ϊί^η 
τούτους ^αθών, ιύθύς* Έγώ ύριν ό ζΐ7Τθύ|:ϋνός ιιμι 
Αογγΐνος, άπαγγέλλβι τοις του Πιλάτου. Οί ίβ πρό- 
τιρον μεν ^ιηπέστουν* πώς γάρ ύπέλαβον αυτόν 
<ιν«ι τόν μέλλοντα παθβΐν, ούτως αυτόν όρώντες π<- 
ριχΛρίϊ προς τόν χέν^υνον ; Ίΐς ίε αυτόν αχριβώς 
Ι^^θανον ιιναι χαΐ ού^εν άρ^ίβολον αύτοίς ύπβλιί- 
^θί, βαρέως ί^ίβρον χαι πολλάς έίέχοντβ τάς από 
του συνβι^ότο; πλυγάς• τί μεν ου λέγοντις, τί ίβ ο^ 
πράττοντβς, θιρριής ούσης ίτι τ^5ς αναμντϋσεως ίιά 
τήν άπό τών ίνίον χατάχρισιν άτι πολλών αγαθών * 18Α. 11, Ι. ' Βοιη. χ, 15. ^ Λο(. τιι, 58. Λ νίΤΑ 8. ΙΟΝΟΙΝΙ. 38 νη^γκ• ά/Μΐβ4ν γτοαιν /χέλλονης ; *α ^κίπνου ^νσ- Α 6886η( ιη&1&9 ΓβάάΐΙΐΐη ^Γ&(ί&8 ? Ο ίαίβΐίοβιη, άΐ06• ?υχο»ςΙ Ιίέτ^ντις, ώ χο^λ^1η5ς ξβνίας 1 τι σοι, «μ 9^^* 

Αθ77^**» '^ντο έ^όξατο έγχιέρη^ια, ίν» τους ιττΐ σον 

^ιιον ΑΜντβς ό σός οιχος έ#βχ<70 ; ώ άθλέας χατα• 

γΜγ4ς { μ πιχρβίς έστιάσιως 1 θανοττος ΐ9 ξινέα σοι 

γόνπΒ χ«1 σιβτντόν έπιΟύσιις τ^ τραπίζτ^, Άτ^ττας 

η»«^όξ«*ς τους ύττό σοΰ ξινισΟέντας ^^οών. Τέ αν 

χκάν οντνς ίλύπβις τους ιπιΟϊ^ναί σοι τήν σ^αγήν 

3ίλ>.οντας ; 'Αιτκθι τοιγαοοϋν, /χισθόν τίϋς ξενίας 

)«β4ίτν τοΰ θανάτου τήν ά^ισιν ου στίρ^ομίν ίπι- 

βιϊναί σο Ε 79 ζί^ς, χβΖρα αιαι^όνον έττινιγχιΖν τ^ 

9:^ ί^ξίά ^ι^οέχαα» ' αι^ούρε^α τους χοινούς άλας- 

ΐβυ5ριν/Α<ν τι^ν τραπβζαν, τόν της ξινία; β^'^Ρ^ 

αισ^^ννόαιθα ' ίμλτιλ προς τόν ^όνον η χβέρ * ό νοΟς 

6χν£ΐ τοΰ Γ^ια/έτου τόν θάνατον * ράων ό παρά Π(- 1>&η1, ο(Βη&ηι ο ^Γ&νβ Ι)03ρί(ίυιχι ! ΟαΓη&ιη, ο οΙι&γθ 
1.00^106, Ιιοο ϋ1)ί οοΒρΙαιη νβηΐΐ ίη ιηβηίβηι, υΐ βοβ, 
ςυί νβαβΓ&ηΙ &ά (υί οβΒάβιη, άοιηαβ (υ& &β6ίρθΓθΙ ? 
Ο Εηί86ΓΐΐΕη 1ι&1)ίΙ&βαΙαιΐ], ο &οβΓΐ)αιη οοηνίνίαιη 1 
ΜθΓ8 1ί1>ί θΥ&άΐΙ ΙιοβρίΙίυιη, β( Ιβΐρβαπι ιηβηβ» &ρ- 
ροηββ, 608 ρΓΦίβΓ ορίηίοηβιη ίηνβηίβηβ 1&ίΓοηβ8, 
(|αί ΙιοβρίΙίο α (β ίυβρυηΐ αοοβρίί. Οαΐά ί&6ίθοβ βίο 
ιηοΐβδίία αίΤβοίβϋ 608, ςαί (β βυηΐ 066ίδΐιπ ? Α5ί βΓ^ο, 
α6β6ρ1& ιηβΓΟβάθ ΙιοδρίΙϋ, οβιηρθηιοΓίίβ Γβαιίδβΐοηθ. 
Νοη βαβϋαοωαδ βαββαι ϋΙ)ί ίαίβΓΓβ : οββάβΐΏ πιοϋβη- 
(601 ιη&ηϋηι (αο βαρίϋ&ΰ^βΓΓβ ίοπηίά&ιηυδ, οοαιαιη- 
οβιη 8αΙβαι ΓβνβΓβιηυΓ : ηθ8 ραάοΓβ ο,Άοϋ ΐΏβαβα : 
αά οοβάβιιι (ΟΓρβΙ ηιαοαβ : &51ιογγ61 αηΐιιιιιβ ιώογΙθ 
&ί&6βΓ6 1)6η6ί£ΐ6ίθΓβηι. Ρ&οίΗιΐ8 β8( ρβπουΐαοι, ςυοά Αζτ» χίν^ννος ήαΐν τών έχ τοΰ τού συνει^ότος πΧηγών * 3 ηοΙ)ί9 68( α ΡίΙ&Ιο ραραΐαοι, ςααΐΏ να1θ6Γ&6θθ8θίθη• τχτζΛ παθβϊν έσ^ιν Ιτοιριοι ^ Λογγίνω τοιαύτας 
«πτν^οϋναι τ» ς χάριτος. 

^. Οντω τοέννν οί στρατιώται προς τόν τοΰ Χρί- 
στου μβίρτνρΛ χαι λίαν πιριπαθώς ιλι^ον. Άλ).* ούχΙ 
χβΰ Λογγίνον ^^ύναντο πιίθβιν, άλλα προς αυτούς 
7ΐ3τ»«£Μς ό γανβίΐος άλι^θώς άποχρίνιται . Τί μοι 
γ$9ΐΛΐτ€ ριβγάλβ«ν, άγαθων, ών χαι άχονης τίμΐν 
ήτι^οϋναι ριέλλττ* ; τί ρου τόν θάνατον ούτ» πολυ- 
παΟ^ άνβχλβιέβσθβ : ίνα τί χατη^ιάτβ ι•& παθιι : ου 
$βΓ>χτος ίμ,οϊ τό παρόν, άλλα ζω:9ς απαρχή ■ έροί τω 
Οίτη θάνατος ριάλλον ή Ινταϋθα θιζ^γω'γ^^, ότι μ-ίι τω 
έ(ΐΛ» ^ισποπρ ναρίσται^αι, χαι τ;^ς έχιΓθιν απολαύω 
μΛΧΛοώτντος • τό τΛος των χαχών οΰχΊ χα'ι τΛος 
τ^ς (ω^ς προξβν^όσκι /χοι, άλλα προς τήν άληθινήν (ΐφ. Ρ&Γ&(&8υηια80ΐιιηία ρ&(ίρο(ία8,ςυ&ηι1.οα^ίηο 

(&1θδ ΓβΓβΓΓβ §^Γ&ϋ&8. 

VI. §16 ςαίάθΐη ααίΐίΐββ (ϋοβύ&ηΐ €ΙΐΓί8(ί ιη&Γίττί 
ναΐάβ ιιιί86Γ&1)ί1ϋ6Γ. ΟδβΙβΓυαι ποα ροΙθΓαηΙ 1.οο^ηο 
ρβΓδααϋβΓθ : δβά βίβ ίοΓίίΙβΓ Γ68ροη(1β( νίτ υθγθ 
β^βηβΓΟδυβ : ΠαΓ ιηα^ηα ηιίΐιί 1)θπαίπνί(ΐ6(ί8, ςαίΙ)α8 
Υ08 ίηνίΐί ιηβ 68(18 Γ6ΐηαη6Γ&(αΓί ? 0αηη6αηι οιογ- 
(6ΐη (ΙβΟθϋβ (&ιη Εηί36Γα1ί>ίΙί(6Γ ? Οιιγ (η8ΐ68 63(18 
ρΓορΙβΓ ιηβ&αι ρ6Γρ688ίοη6ΐΏ ? Νοη 68( 1)06 ιηϋιί 
ιηοΓΒ, 56(1 νϋδθ ρρίαιίΐίβθ. Μίΐιί Γ6ν6Γα ρο(ίυ8 β8( 
ιηοΓ3,ςϋ8θ 1116 68(000 ν6Γ8&(ίο, ςιιοοί&οι 000α88ί8(0 
0160 Οοαιίηο» οβο Γγοογ 6&, ςυ&9 68( ίΐΐίο, 1)6&(ί(α- 

(1106. Ρίοίβ 6θ6αΐ ΟΙ&ΙοΓΟΟΙ, ΟΟΟ 6(ί&Π1 &Ω601 Υί(8Β 

ιηίΐιί οοο6ί1ί&1)ί( : 86ά α(1 ν6Γ&οι (Γ&08οιί((6( 1)6&(ί- ^ΐΛ^ιζάσα αιτιότητα χαι κΑΐτασχβΐν τι^ς (χιιΘγ; ^ (ϋάίΩβαΐ,6( 6ί&θί6(, α( 3101 ρ&Γ(ίθ6ρ3 ί11ίΐΙ8 8θΐ6Γθί πβρασχτ^ασιι λαρπρότητος • ίχβτβ τήν παραρυθίαν, 
« ^ίλθ€, πβρ' έαυτοίς ίχιτβ ' ίγγνις τά τ^ς παρτ,'/ο- 
ρίχς ύι&Ιν, δν ^ιά τό τίλος θρηνεΖτι, τούτον /Αβτά τό 
τΐΑος «^ιστα μβχβφίατΓ^ * άρχουν ^Ί τούτο πάντως 
ποός ^*θυρίαν ατταβαλβΐν τό τόν φίλον ιΐ^έναι πολ- 
Ί'Μ-^ άγαβώ» μύΧοντα χοινωνβΓν, ώσπιρ ^θονούντων 
ρζλλον ^ ΧΟΛ ριισούντων τό σπιύ^ιιν άποστιριίν 
αντόν τξς λααπρότητος. Μή ούν ο^ύρισθβ τόν Ιχ> 
Λείποντα, αλλ* Γ^χαριστβΐτι τω ^βχοιανω • ούχ αν 
ζγίΜώστίτί μΜ τήν ^οξοιν έχείνην, ^ν βιίον έ/ώ στοι- 
χεία σΊολτ^ουσαν * ούχ αν άρνηθιίην όν άπαξ Θιού 
Τίόν «ι^^λόγνσα • ^ι^οιχα μΊ} χατηγορον ιύρω τήν 
χτίσιν, άπιστος πιρί τούτον ^^«νιίς • ου τω πάθει 
χχί ό ουρανός επεστύγνχσε, χαΐ τά; αχτίνας συν 8ρΐ6θ(1οπ3. ΗαΙΐθΙίβ, ο αοιΐοί, 1ια56ΐί8 &ρα(1 νο8 80- 

1&(ίαθ1, ρΓ0ρ6 68( νθΙ)ί8 0008θ1&1ίθ. ΟϋβΟΙ 6θίθ1 
ρΓ0ρ(6Γ ϋθ601 1υ96(Ϊ8, 6001 ¥03 ρ08( βθ601 1)6&(θαΐ 

Γ6ραΙ&Ι)ί(ί8. 8οηοί(αο(6θΐ1ιοο&(]£ΐ£Γ6Γ6Ω(ΐ£ΐοι αηίοιί 
ΐΓαοςαίΙϋ(&(βοι, βοίΓβ ααιίοοοι ίοΓ6 οιοΙ(θΓυπι 1>οηο• 
ΓΟΟΙ ρ&ΓΗ6ίρ60ΐ *. ςϋοοιθ(ϋο 63( ίονίάοΓοοι, νβΐ 0(1ίθ 
ρο(ία3 Ιια1)6θ(ίοοι Ιιοοιίοαοι, 8(υ(1βΓ6 βυαι ρπν&Γ6 

8ρΐ6θάθΓ6. ΝθΙίΐ6 ά6ίΐ6Γ6 βϋΟΙ ςοί άβϋοΐΐ : 86(1 

^Γα(ία3 £191(6 61 ςϋί αοοίρίΐ. Νοο οιίΐιί ίΠίαβ ^ΙοπβΒ 
(ΐ6ΐπαΐ6Ω(υοι &ίΓ6Γ&(ί8, ςυαοι 6^0 νί(ϋ 6ΐ6θΐ6θ(& 

Ο10Τ6Ω(601. Νοο 06@^αν6Παΐ 6001, ς0601 06ί 86αΐ6ΐ 

Ρίϋαοι 8001 οοαί633θδ. Τίοΐ6θ οβ ΟΓβαΙαοι ο&(θΓ&αι 
ΐον6θίαοι α6θθ3α(πο6αι, 81 ία 6οαι &ρρ&Γ6αοι ίο&(ΐ6• 
Ιίδ, ρρορΙβΓ 6υ]θ8ρ&83ίοοβοι Ο(£ΐοοι ςοοςο6 ίρδοαι κστιιλ£ν ϋλιος, χαι τό τ^ς ^ιμ^ρΛς εχαινοτορεϊτο 68ΐ αίΤβοΙαοι (ΠδΐΚίθ, 6( 8θ1 οοο(Γαζί( Γα(1ίθ8, 6( Ιοχ 
^177*;, χαί εις νύχτα περιπαθώς είλχετο. ''»'*' ηιίβΡΓΛΗΐΙίΐΡΡ ΗρΗπΜλ ΛιίΙ Λίΐ ηηΛ.ίΑπη 4 Ζ'. Έτι τοΰ ΑογγΙνοι» ταύτα ^ιεξιόντος χαΐ τους 
78ρά Πιλάτου πε/ιι^^θεντας ποιεϊν τό χελευσθέν πεί- 
θοντος, οί συγχαταχριθέντες βτ^τω τόν θάνατον 
σ7οατι&>ται χαταλαρβάνουσιν Ό ^'ε, γοτννυριένω τω 
Γροτνπ^ι χαΐ γοα^ρώ τους άνδρας ΐ^ών, ^εξίάν τι 
«ύτοΐς έΐΑ^άλλει, χαι περβάλλει τόν τράχηλον, χαΐ 
«ΐ»9αλαονς, ή^έως ^ιλεΐ, χαί ■ Χαίρετε, ώ συστρα- 
'ΐινζχι Χριστού χαΐ χληρονό/χοι τ^9ς βασιλείας, γτησϊ^ 
χχίοετε ' 9'?η γάρ ή εν ονροινοίς ττύλ^ι άνεωχται, χαι 
ζγγιλοι τάς ημετέρας μ(Χ\ου7ί παραλαριβάνειν 
^νχάς χαΐ τδ ^νογενεΖ προσάγει Υίώ * ί^ού χαΐ 
?κ; ΪΛμπάίας όρώ, χαΐ τά βρο^ίϊά ριοι ύπο^^αίνεται. άί6ΐ οιί36Γα1)ΐϋΙβΓ (ΐ6άαο(α ίοί( &(1 οοο(6θΐ. 

VII. 1Ι8Β6 &(11ΐΟΟ (1ίθ6θ(6 ΙιΟΟ^ίαΟ, 6(618, ςοί 1X11881 
ίθ6ΓΟθ( α Ρί1α(0 ρ6Γβα&(ΐ60(6 0( ία6βΓ60ΐ €[0θά 618 
ΓθβΓ&(ίθΐρ6Γ&(θ01, ν6θίαθ( Οΐί1ί(68, ςυί ΟΟΟΙ 60 Ο10Γ(β 
(1&010α(ί ίθ6Γ&θ(. Ι1ΐ6 &0(601, ΐ6β(0 6(&1&6η νιι1(α603 

ίο(αβθ8, 6((ΐ6χ(6Γαοι 618 ίΩ]ίοί(, 6( οοΐΐοοι &Οΐρΐ60(ί- 

(ΟΓ, 6( 06θ1θ3 8α&νί(6Γ άθΟ30ϋΙ&(θΓ, 6(, $&1νβ(6, 
ίθςθΐ(, ο 61ΐη8(ί 60αΐΟΐί1ί(θα68, 6( 1ι8ΘΓ6(163 Γ69θί, 
8α1ν6(6. ]αΠ16θΙθΐαρ6Γ(α63( ρθΓ(&, ςθ8Β63(ίθΟΟΒΗ8, 
6( αος^βΐΐ 80α( 008(Γα8 αο66ρ(οπ &θίθ1&8, 6( οΙ>1&(οπ 

Ρίΐίο 001^601(0. Ε606, β( 1αοιρα(1β8 νίά60, 6( &ρρα- 

Γ6θ( ΙΧΰΜ 1)Γ&νί&, 0001 ςθϋ)08 818(60(11 800108 0(1, 

10(11613 (π1)οο&1. 86(1 6θίαι 81 ({01(1 νο1)ί8 63( ίηιρθ« 39 ΜΕΝ8Ι8 ΗΑΗΤΐυ8. 40 Γ&ΐυιη, ϋίοθϋαΙ 618 ςυί ΐηίββι ίυβτ&ηΐ. ίά ίαΐρίθΐβ• Α μ<0* ών τώ του οη^ωνοΒίτου ιταρβοτυσό^ιΟα βι^ραη Οβίηάβ βΐίαιη οοητβΓβαβ λά άοιηαβ οαΓ&ΙΟΓβιη ^υι)6( 
Υ68ΐ9ΐη ιηαηά&ιη αά 86 άβίθΓή, υΐ ςαί ]&ιη Θ886( 
τοβ&Ιαβ &ά ηαρϋαβ βΐ (Ιι&Ι&ιηαιη, βΐ 60 ί63ΐίη&Γ6ΐ. 
ΡοΓΓΟ &αΐ6ΐη βαιη ία(1υί886( ν68ΐ6ΐη, 6ΐ ιη&ηυ 08ΐ6η• 
(113861 (αιηιιΐυιη, ία ςυο νοΐ6ΐ)α1 ροηί οθΓρα8, ίη 
β6ηα& οαιη ϋβ άαοΙ>α8, ςαί βΓ&ηΙ οιιιη ίρβο, ία6ΐίη&- 
Ιυβ (ούβαίαιη βηβιη 1),ρβΓθ§;ίΙβθΓ(&ιη6η : βίαιηρυ• 
Ι&Ιίβ βΟΓαιη α&ρί(ϋ)α8, ίΐϋ α86ηΙ)απΙυΓ ίη οΙιΟΓΟβ 
Βΐ&Γ(7Γαιιι 6ΐ &ρο3ΐο1θΓαΐΏ, ίΙΙΟΓϋΐη ςαίάθΐη ίοΓίίΙα 
άίαβηι, ΙιοΓααι νβΓο ζβίαιη ρΓΟ €Ιιη8ΐοθ8(θη(ΐ6η(68. VIII. Ουίά τβΓΟ ρθ8( Ιιββο 68ΐ οοηββοαίαιη ? ΜβΓ- 
Ιττίοαιη ίΐΐίαβ ί•οη^ίηί ο&ραΐ βααι βΙ&ΙΙιη &066ρί896ηΙ αλλά γάρ βΐ τι χαΐ προσιτάχ^υτ*, προς τους πψ- 
^θέντας Ιλιγβν, 2χιτλΐ9θοντ8. Είτα χαΐ προς τον τ^δς 
οίχέας ΐπιστραγέΐς βπέτ|»οπον, στολών αύτώ χαθαράν 
χο/ϋσΟ]9ναι χιλβύιι, ύς ίηϊ γάμον ίίίτιι χαΐ νυ^^ώνα 
χλιοθέντι ΧΛΪ προς αυτόν σπιυ^οντι. ΚαΙ ^4 χομι- 
σΟβισαν έν^ύς χαΐ τ^ Χ<*Ρ^ ^ιίξας τον λό^ον, ένθα 
τβθ^ναι τό σώαα ι^βούλιτο, ιις γόνυ μίτά τών σύν 
αύτώ λλι6<1ς (ώ μαλαρίου τέλους 1) τον ότ/ώνα 
^ιήνυσβ* χαι τάς χβ^αλάς αποτ|:ϋΐ2θέντις, χοροΐς 
μαρτύρων χαΐ αποστόλων ίγγροίγοντΛΐ, τών μ'ίν 
τήν άν^ρβίοιν, τών 9ε τόν ύπβρ Χρίστου ζ;9λον βπι^ιι- 
ξα|:ϋνοι. 

Η'. Τό 9ϊ μέτΛ ταύτα, τι ; Τήν ^αρτυριχήν έχβέ- 
VI} ν Αογ^ένου χβ^αλήν ιις πέστωσιν άχριβη λαβόντβς ϋ, ςυί 6αΐ11 ίαΙβΓίβΟβΓ&Οΐ, αά Οάβΐη ρ1βη6 ί&βί6Π- Β ΟίύτίχΛ οί ανβλόντβς όη Λογν^^νος τΐθνΐ}χβ, χο/λέ- ά&ιη ςυοά 1.οηβΐοιΐ8 68861 πΐ0Γ(αιΐ8, ίά ροΓΐ&α( &(1 
ΡΠαίαιη, αϊ ςαί 86ίΓ6ηΙ 86 ηαΐΐο &ϋο άοηο, ςαααι 60 
ιη&βί8 ίΠΐ £^Γαϋβ6Α(ιΐΓ08. 1ρ8θ &α(6ΐη 8(&ϋιη οοονο- 
οανίΐ Ια(ΐ6β08, ηΐΑ^οα 866υιιι νο1υρΙ&ΐ6 &ί&6ί6α(1θ8, 
υ( ςυί 1.οηβίηί ν&1(ΐ6 ιηοΓίβιη 8ίΙίΓ6η(, 6( 6αηι βιχιΐ8- 
86α( ρ66αηϋ3. Οαοά ςυίάβιη οαιη ίαοίαιη ίαί88β(, 
υΐ 618 ρΙ&66Κ>&1, ]υΐ3βΙ ΓυΓ8α8 ίπάί^α Ρί1&1α8 : β1 
&η(6 ροΓί&ιη οίνίΙ&Ιίβ ρ6Γ ί^οοιηΐηί&ιιι ίαίΐ ρΓ036- 
οίαιη ρΓ6ΐίθ8αιιι 6]α8 οαρυΙ. 86ά 18, ουΐ νίβαιη 
Γυ6Γα1 ρ&Ιί ρΓΟ ηο[)ί8, 6)α8, ςαί ρΓορΐ6Γ ίρ8αιιι ία6- 
Γ&( ρ&88α8, 06 ηυηο ςυίάβιη 68( οΙ>]ίΙα8 : 86(1 Τ6ΐυ(ί 
ρ6Γρ6(αο &ρρ&Γβπ!6ΐη(]α&ω(ΐ8ΐη ί&66ηι ίί8, {[αί &(16- 
Γ&ηΙ, 66ΓΠ6η(1&ιη ρΓ8θΙ)6ΐ)&( απ(6 βίνί(αΐ6ΐιι, 6ΐ ία 
8ΐ6ΓςαίΗαίο 3&66η(βιη^ Ι&ηςααιη ία (Ιοαιο Γ6^ί& 
οοαββΓν&Ι&ηι, ΙυΙο ρΓ0(6^6ΐ:>&(, αοη δοΐααι ηοηρβΓ- ζουσι τώ Πιλάτ», «ι^ότις οτι ^ι^^βνι άλ>ώ ίωριόμΛΤί 
τοσούτον, ώς έχβίνω, τώ αΰτώ ;|ταρ(οϋνται* χαι ός 
συνιχαλιι παρα;^^δ/xα χαΐ Ίου^αέοις τά μν/όΟ^κ αύτώ 
συνΐ}σθ)2σο/Μνο(ς, άτι χα) αυτοίς λίαν τόν Αογγίνου 
θοίνατον ^ιψώσι χαΐ ;^ΐ7^ατων ώνιον τούτον ποιιο- 
σα^οις* ου ^;Ι^ χαΐ ώς αυτοίς ^έλον γενομένου 
προσταττβΐ χαΐ αύθις Πιλάτος, χαΐ προ τ^ς τηίλΐϊς 
άτί|χως η τι^έα χι^αλή της πόλεως βρριτττο* α).λ* ό 
ΰηϊρ "ημών παθιΐν «υ^οχησας τού ^ι' αυτόν παθόντος 
ού^< νύν ^πιλάθ^^ο, αλλ* οΓον άει^ανιζ τίνα ττυρσόν 
τοις παριούσι παρίίχ^εν όραν πρό τ;9ς πόλίως χαΐ 
τ^ χοπρέα χει^λίνην, ώς έν βασιλιχώ οιχω ^υλαττο- 
ρένιον ά^ανώς Ισχβπιν, ου ^όνόν ού^ιν από τ^ς 
χοπρίας έάσας παΟιΐν, άλλα χαΐ τού πάσχβιν έτερους 
^ιά ταύτης έλιυθκρώσας. Χ;όρα γάρ τις γυνϊΐ χαι 1Ιΐίίΐ6η8, α( &11(ΐαίά ραΙβΓ6ΐαΓ & βαίΟ, 86ά 6ΐίαΐη Βοηάτω μϊν τόν άν^ρα ζ)7/χιωθιΐσα, υίω ^έ τινι |ϋΐονο- 1ίΚ>6Γ&η8 &1ίθ8, η6 &11ςαί(1 ρΓορΐ6Γ ίά ρ&(6Γ6α1αΓ. 
Οαβθά&ιη 6αίαι οιαΙίβΓ νίάυ&, ςυββ πιοΓΐ6 ιη&π(αοι 
&πιΐ86Γ&1, ου αϊ &1ίο &α(6ΐιι αηίοο οοηίϋοΙ&Ι)&(αΓ, 6ΐ 
ρΓ8β(6Γ νί(ίαί1αΐ6ηι 8α8ΐίηα6Γ&1 6ΐί&ιιι οοαΙοΓαιη ογ- 
1)ίΙ&(6α[ΐ, ηι&ΐο Α(ΐ6 8υρ6Γ&(ο, οααι ϋΐίο ν&άϋ ΙβΓα• 
8&ΐ6ΐη^ 8{ΐαοΙθΓαιιι, ςυ8θί5Ϊ6Γ&αί, ΙοοοΓαιη οοηίαοΐυ 
6ΐ ΔάοΓαϋοηβ, ς[αο8 ααιί86Γ&( οοΓροη8 (1αοβ8^ 8ρβ- 
Γ&πδ 86 Γ6οαρ6Γ&ΙαΓ&αι. Οαιη αυΐεαι & θΐίο (ΐ6(1αο(8 
ΙβΓΓ&ιη οαρ6Γ6ΐ6ΐ ρ&1ν6Γ6ΐη, 6( ί[ηροηβΓ6( οοα1ί8, 
&(1]1οί1αΓ νΐάαί(&1ΐ βΐ οουΙΟΓααι 0Γΐ)11α(ί (ςα&ΐία 8αηΙ 
Οβί ^υά^^^&) &1ί& ςαοςαο §;Γαγί9 ο&1αηιί(&8. ΜθΓΐ)α8 
60101 ςαΐάααι ίοΥ&(ΐ6θ8 ρα6Γααι, (}ϋί ρΓΟ &αιί88ί8 
σοα1ί8 ΓαβΓαΙ βί &11υ8 οοα1α8, Γ6ρ6θΐ6 (ρΓΟ άοϊοτ 1) γβνιΐ χαι |χόνω σαλβύουσα χαι προς τ;ρ χτηρήα χαΙ 
τών 6ψ$Λ\μών πήρωσιν ύποστάσα, πέστιι τό πάθος 
νιχ«σασα μντά τού τέχνου προς τ;Ι^ν Ίβρουσαλ;^^ 
άπιΐ9ΐ, τ^ τών άγιων «ν αύτ|^ τόπων εποίγ^ τβ χαϊ 
προσχυνήφβι, ους άπο6έ6λ)2Χ< τού σώριατος ^ωτα^α»- 
γούς, άπολαββΐν έλπίσασα. 'ίΐς ούν ύ;τό τού παι^ός 
χ^ίίραγωγουμένιι τού χοός βλά|χβανβ χα'ι τΐίς χόνιως, 
χαΐ τοις ογΒίύ,μοϊς έπΓτίθιι, προστ£θ•ται τ^ χηριία 
χαΐ τ^ πτηρώσα τών ό^θαλ/χών, οΓα τά τού θιού 
χρί|χατα, χαΐ άλλΐ9 χαλιτη^ συ^ιι^ορά* νόσος γάρ τις 
χαταλαβούσα τόν παΐ(^α, τόν άντΙ τής ζΐ]ρίας τών 
6ψΒα\μών 6ψ$Λ\μ6ν ά)λον αύτ^ γενο^ινον, άθρόον, 
οΐ|:ιοι, τών άγχαλών τ^^ς μτητρος άρπαζα. &1>ηρϋ & βίου ηιαίΓΐβ. 

IX. 5ΐΕΐίαΐ βΤζΟ (1αρΙίθ68 &ά 6αΐη αοοοάαπί 1606- Ο β'• Ευθύς ούν ίιπλούν αύτ^ τό σχότος έπι^οιτά, 
Ι)Γ6β, 6ΐνίΙ»1αΧ3ίθΐα1βΧ9(1θ9αί(αΓ 0ααΐ1α06Ο0α1θ- ««Ι τό τού βέου ^ώς τώ τών ο/χ/χάτων συναποσβέν- ηιοι : 6Γ&(ς[ϋ6 οαιοίοο ίοί6ΐίχ ϋ1& ίαιηιοΙ)ϋί8, Ι&ο- 
ς[α&οι αΐίςαο ίυ1ιοίη6, ρβΓουΙβα ο&Ι&ωίΙ&Ιβ. Οαπι 
ααΐ6ηι ρ&αίο ροδΙ α ιηαίο &ά 86 Γ6άϋ886(, (Ι6ίΐ6ΐ)α& 

Πΐί86Γ&5ϋίΐ6Γ, 6ΐ ΐηί3βΓ&0(1&8 ¥0068 6ηΐί(ΐ65&1 &ά 

Οοοιίοαπι: Ο Οοαιίο6, άίο6θ8, οατ 8ίο ^Γ&ναΙα 63( 
ιη&οα8 (αα 8αρ6Γ ηΐ6, 6( 8αρΓ& (1ο1θΓ6αι ναΙοβΓοοι 
ιη60Γυαι &(1(ϋ(1ί8ΐί* ? ΕΙ ουοο Ιαιηβο οοαΙοΓοαι 
πιοοΓοαι 6( ίρβαοι οοο 68ΐ 0160001*. Ναοί ΤΪΓββ 
1&ρί(1αοι νίΓ68 016» ? Ιρ8α ς[αοςα6 (11ο&ηι, ςοοά 
Ιοϊ}^ : «ΡοβαίβΙί ηΐ6 ριιτ&1>ο1αηι, 0οηιίθ6, 6ΐ ιηοΐααι 

* Ρβ&Ι. ιχ?π, 27. * Ρβ&Ι. ζζζνο, 11. 1 1οί), τι, 22. νυται, χαΐ {ν όλως άχίνΐ}τος ίί άθλέα, ώσπιρ σχιιτττώ 
τινι βλιςθβΐσα τ;^ συ|Χ3»ορα. Μ<τά βραχύ 9ϊ ν^ψασα 
μιχρόν τού χαχού, έλβιινόν άποΐύρβται χαΐ οΐχτράς 
Τίψίει προς τόν Δισττότιςν ^ωνάς* ^11 Κύριβ, λέγουσα, 
ίνατέ ούτως έβαρύνθ^ έπ* ίαί ίι γείρ σου, χα'ι βπι τό 
άλγος τών τραυριάτων ^ου προσέθιιχας, χαι νύν τό 
^ώς τών ό^θαλ^ών αου χαι (χ\»τ6 ούχ Ιστι ριιτ' ιμού ; 
Μή ι^χνς λίθων ή ^^9χ\ίς μου ; Τό τού Ίώβ χαι αυτή 
<ρώ. *£0ΐ9χάς με παραβολ;Ι^ν, Δέσποτα, χαΐ χίνησιν 
χι^αλ^9ζ <ν πάσι, χαΐ ισ;^ύν9ιισαν έττ' έ^β οί ύπο/χέ• 41 νίΤΑ 8 Ι-0Ν01ΝΙ. Ά ν«*ης σι, Κύρκ, Κυρα τδν ^υνάιαβαν * ^4 |:ΑΟνΐ9 Α β&ρίΐίδ ίη οηιαίΙ)α8 : β! ρυάοΓθ &£Γ6β1ί βαηΐ βυρθΓ χ«ΐ. γΜΤΟς (^ χαί τοϋ ^νογινοϋς οαπ τοϋ ισα χαΐ 

^Μτός ιιμΙ ^κένοντο; άπΥθτιρΐ9σ«ς ; Ποία ^οι λοιπόν 

σνηνοίβ* έλιτίς ; ποέα αολ ποφΛμ'^(^^ας ό#ός ; ΟΓροι, 

^ι/ηιτ<, ιτότκ ροι παρι^γορΐΟ'βις τό πάθος ; πο'η 

Χ9:^<σικς τώ» ορι^κάτων τήν συ/χ^οράν, έπΙ σωτη• 

^ίβ» μΜ ^(ΐραγν/ών ; "Ελαθβς, ώ παΐ, χαΙ ^ίζονι 

κΑλα» σναπτΜρΜΤί τύ σώ ζη^χιώσας. 0(;^>2 ιιοι ψυτ6ν 

ΐ^ιστον π30 ώρβς, ριόνΐ9ν έμ< τήν άθλίαν άπολιπών. 

Αλλ* ον?Μ &ών ^ /ιι^τιαρ * χαί τι γάρ ί} ^ηη;ρ, χαί 

α^τΊορ /Αονογητονς ; ΚαΙ ούτβας ιλιβινώς Ι;ι^ονσαν 

ύποσηιρέζιι οντΜς. 

Γ. Μιταζύ ^ί προς ύπνον χαην<χθ<£σΐ2 ό θβίος 
Αθ77^^^^ **^^ «^έσταται χαΐ πάντα λέ/ει τ« χατ' Π16, ςυί βϋβϋοβηΐ Χβ, Οοιηίηβ νίΓίαΙυιη. » Ναιη βοΐα 
δίβ ρβοοανΐ 6^0 ? β( βοΐα βίο ραοίοΓ, ςαοά ηιβ Ιαοθ 
βί αοί^βαϋο ϋΐιο, {{μϊ θγ&( ίηβΙ&Γ Ιυοίβ, ρΓίταβϋ 7 
Ουββα&ιη ηιίΐιί ββΐ άβίαοβρβ βρββ β&ΙαΙίβ ? Οαθοηαιη 
ιηίΐιί νίαοοη3θΐ8ΐίοοί8? Ηβί ωίΐιί, οίχαηββίσιβ, ςααηάο 
ηιίΐιί αααΙιίΕΏ 6θθ8θ1αΙ)βΠ8? ΟααηάοοουΙοΓϋΐη ΐ6Υ&1)ί9 
β&Ι&αιΚαΙβαι, ιηβ άβάυοβοβ αά β&ΐαΐβιη ? ΝββοίνίβΙί, 
ο ύ\ί, ςαοά ιη&]θΓί οωηί αΐίο, (υο ο&βα ιηίΐιί άαιη- 
ηαιη &£ΓβΓΓβ8 ιη&χίιηαιη ? Λΐ)ί9, ρΐααΐα ιηΐΐιί 3η6αα• 
(ϋ88ίιη&, ιηβ ιηίββΓα 8θΙ& Γθΐίοΐα ? 86(1 βίο ςαίάβιη 
ιη&(6Γ, β( πι&(βΓ υηίς^βηίΐί, ςυί βίο ίυΐοίβϋαΐ βαιη, 
ςαββ 86 1ι&1>65α( Ι&αι Εηί36Γ&Κ>ί1ίΐ6Γ. 

Χ. Ιοΐ6ΠΕη &υ(βιη άακη ίαίβββΐ ίη βοηιηαιη Γ680- 
1α(&, άίνίηαβ βί αρραΓβΙ Ιιοη^ίηαβ, β( οηιηία άϊοΊί, αντόν, την ίκϊ σταυρόν τ'.ν Σωτ^ρος ίι^ών όμολο'/ίαν, Β ^^® &<! ίρβυοι ροΓίίηβ^&ηί, ςυββ ίη οΓαοβ δοΐναίοπβ τόν κοφά Καίσαοο; αντώ χαι Πιλάτου χαταψ)7^(• 
σθέντα θάνατο», τήν έχτο^ήν τ^ς χχ^^αλι^ς χαΐ ταλλα, 
ότα ^ΐΛ Χριστόν ό ρΜρτυς φιλοτ£ρ«ς υπέστη, χαΐ 
οτί Σοι τ4ν Ιρήν προς θιραπβίαν ι^βι τών σών 
ο^θαλαών γυλάττβσθαι χβ^αλήν, πολλ|^ τ^ χοπρία 
χαλνπτοριένιβν * ιν* άψαοένιρ σοι τό ^ώς ινθίως 
άχολου^σΊρ χαί τόν παι#α ^ί σοι ρκτά ^όξης παρα- 
σπάσαιριι τό έη αύτώ πάθος ^υχ^οεγωγϋσαντΛ, Τού- 
τοις ί: γτ»ι> τοις λόγοις παραχληθκΐσά τι τήν ψν;ζήν 
χαΐ τό σώαα ίχανώς νβυρωθβΐσα, προς τό {ργον 
ήΐΓΐίγιτο. Έπβι ^κ χαι τόν τόπον, Μα τήν χιναλήν 
ΐρχο^χνν» άποχιισθαι, χιιραγωγουαίνη ή^η χατιί- 
'^ψ^ προ^^αως ^ιώρυττι ταΐς χερσ'ι χαι ώσπβρ 
τινά §ιοσ«\ίρον άνιυροϋσα τήν χι^αλήν άμα τ^ ταυ• ηοδίΓϊ ίαοΐα Γυϋ, οοηΓβββίοηβαι, ιηοΓίβαι ςαα α €«- 
8&Γβ 6( Ρί1α(ο ίυίΐ οοηάβηιηαΐυβ, ο&ρίΐίβ &αιρυΙαΙίο- 
ηοηι, β( αΐία, ςαββ πι&γΙ7γ ρπορΙβΓ €1ιη3ΐαηι βαβίί- 
ηαϋ ηια^ηίίίοβ. Οπΐη βΐίααι άίοί( βί : ΟροΓίβΙ (β 
οΙ)86Γν&Γ6 ηίθυηι ο&ραΐ ωυΚο βπιο ΙβοΙυαι, αά ΙυοΓαηι 
οουΙοΓίιηι ουΓαϋοηβω. Ν&ιη βί ίΠαά αΙΙί^βπβ, Ιαχ 
βΙ&Ηηι Ιθ ββςαοΙπΓ. Ρογο ααΐβιη 6^ο ςαοςαο Ιίϋί 
αάίΐυοααι ρυοΓαηι 6απι ^ΙοΓία, ςυί ςιΐ6ΐη ρΓορΐ6Γ 
βυηι&οοίρίβ, άοΙοΓΟίη οοηβοίβίατ. Ηίβ νοΓ^ίβηιαΙίθΓ 
&ηιηιο ΓβοΓβαΐα, βί οοΓροΓΟ β&Ιίβ οογγοΙ)ογ&(&, ρπο- 
ρ6Γ&Κ)ει1 &(1 ορϋ3. Οααι &ϋ1βηι (]6(1αοΙ& ^αα1 ρβΓνβ- 
ηίδββΐ &(1 Ιοοααι, ίη ςαο 8θί6ΐ)2ΐΙ οαραΐ β33β Γβροβί- 
(υηι, ρΓοιηρΙο βΐ &Ιαοπ αηΐιηο ίοάίβΙ)&( αιαηί1)α8. 
ΕΙουαι νοίυΐίςαβακίαιυ ΙΙιββααΓααι ο&ρϋ(ίην6ηί886ΐ, ηις Γ^ριση χαί τό ΐ^ιον βξκυρίσχκι ^ώς, χαΐ βλέπιι ρ βίαιυΐ οαιη 6303 ίηνοηΐίοηο, βα&αι ({υοςυβ Ιαοβπι τν» ήλιον 9 χαί ΟΕυτήν ^άναι τήν χι^αλήν ώς νοητόν 
Λττίρα υπό γ^ν ^ύνασοο* χαθορα. Είτα χαί πβριπτυ- 
ξαριένη Θιραώς χαΒιηραμΛντη η τής χόπρου χαι |:ιύ- 
ροις έντί{ΐοι>ς άλιίψασα, «πάνβισι πάλιν προς τόν 
ξινίσαντα, τόν πολΰτιρον έχβϊνον χο|χίζουσα μάργα- 
ρίτνν. 

ΙΑ'. Τ^ς ί' επιούσιος νυχτός, αύθις ό θιίος ι^ίστα- 
τχι Λογγ'^ος ψαι^ρόν ύπο/Α<ι^ιώντα χαΐ νυ^^ιχοΓς 
ώσπιρ το{ς πιρι^ή/χασι ^ιαλά|:ιποντα τόν υίόν αύ- 
τίς έπτ/ό^^ος, ή^ιως τι αυτόν χαΐ πατριχώς 
^(πχγχού./ζομζν9ς χαί ^ησι προς αυτήν • 'Ι^ί όν ίπι'ν- 
θίΐ;, ω 7•>>«ι, όν (πίνθιις υίόν • ίίι, όπως ίχ^ίι νυν 
Ε^ΛΛίίας, χαί παραχλήθητι ' θβός γαρ αυτόν ιίς τήν 
οίχβίαν <στράτιυσ< ^ασιλιίαν * χαγώ τοΰτοι» παρ* ίηνοηίΐ ; 6ΐ α8ρίοί1 3θΐ6ηι, αυΐ οΐίααι ίρβααι οαραΐ 
οβΓηίΚ&πιςαααιΙυοίάααι 8(6ΐ1αω&ρραΓυί886. Οβίηάβ 
ίά &Γά6ηΐ6Γ οοαιρίβχα, οαιη α 8(6γοογ6 6χραΓ^&886(, 
6ΐ αης^ϋβηΐίβ αηχίδββΐ ΙιοηοΓίβοβ, ΓονβΓίίΙυΓ αά βυιη, 
ςυί ίΠαπι ΙιοβρίΙίο βχοβροΓ&Ι, ρΓβϋοβ&αι ίΐίαιη &£Γβ- 
Γβη8 ιη&Γ^αη(&αι. 

XI. δβςυβαΐί &α(6αι ηοοίβ (Ιίνίηαβ ΓαΓ8υ8 αοοοάίΐ 
1.οη^ίηυ3, ΙββΙο ναΐΐυ 8υΙ)πά6η(6ω, 6( €[ΐι&3ί βροη- 
8&1ί5υ3 ν63ΐίιηβηΐί8ηί(6η(6αι βΐίαηι 3αιιηι ίηάαοβηβ^ 
βυανΚβρςυο 6ΐ ραΐβπηββυιη αηιρΐ6ο(6α8, 6ΐ άίοίΐβί : 
Εοοβςιιβαι 10^61)213, ίιΐίαπι, ο ιηυ1ί6Γ, ςαβαι 1α^6ΐ)α3: 
6006 ςααη1α3 3ίΙ ηαοο 6309 ΙιοηοΓ 6( §;Ιοπ&, 6( Ιβ- 
ίρβαπι οοηβοΙ&ΓΟ. Οβυβ βηίιη ίρβυοι Γ6ΐυ1ϋίηηααΐ6- 
Γϋπι ηιίΐϋίη βιιί Γ6^ηί, 6^θ(|α6ηαηο βαηι 1χ&1)6οαοο6- ιαοι ίχ^ύί λαβών παρχ του Σθι>τήρος χαί ^βξιδς ούποτι τ% ρΐυπί αδαΙναΙΟΓβ, ηβΟ α ΠΙβαααςα&ΟΙ Γ606(ΐ6(ά6Χ- τής ΐ;αής άποστήσιται. Ααβοϋσα τοίννν τήν έ/χήν 
χκ^ραλήν χαί τό σου σώρια παι^ός, τί3 αύτ^ λάρναχι 
β!τ}βον χαί ρηχΓΓΐ θρήνιι σου τόν μονογενή, μτη^ε 
τυπτίτω σι ή χαρίίχ σον, /χιγα'λΐ} γαρ αυτώ ίόξα 
χαί Γ^^ροσυνη πολυύρ^ητοί τβ χοριϊαι, χαί πάν^τη- 
μ^ί πανηγύρεις παρά τοϋ προσλαβόντος Θιοϋ ^κ^ώ- 
ρηνται. Τούτων ή τοΰ παι^ός άχούσασα ,αήτηρ βυ- 
θι^ς άνίσταται, χαί λαβοϋσα τήν τοϋ μάρτυρος 
χκ^χλήν τ^ πατριοί τον αάρτνρος αποίίίωσι (Σαν- 
ίιάλη τ^ χΐύμτ^ τό όνορα) • χαί τόν τον παιίός νβχρόν 
«σαένως παραθιϊσα τή τοϋ μάρτυρος χβ^αλ^, έν 
τόπω τι έπισήρ» σιρώς πιριστιίλασα, τοιαύτα 

' ηοηι. νηι, 28. 

ι»ΑΤΕοι. 6η. αχν. 16Γ&• Αοοίρο 6Γ^ο ηιβυαι οαραΐ 6ΐ οοΓρυβ (αί &1ϋ, 
6ΐ ββρβίί ίη 6&(ΐ6αιαΓ0&,βΙ ηβ αιηρίίυβ 1υ^6α8 ϋΐίααι 
Ιαυαι αηίββηίΐυοα, ηβςυ6ΐ6ν6Γΐ)6Γ6ΐοοΓΐααΐΏ. Ναοί 
ιη&^αα ^Ιοπ& 6( 1δβ1ί(ί&, 6ΐ πΐ2ΐ^ηί3 Ι&ικϋϋυβ οοΐβ- 
Ι>Γ&η(ΐ6β ο1ιθΓ68Β, βΐ ίββία 06ΐ656ΓΓίηι& βί (1&(α 8αη(& 
Οβο, ςαίβυω αοοβρϋ. Ηβθο οαπι&υάϋββθΐ ηιαΙβΓ βΐϋ, 
8ΐ&11ηι 3αΓ^ί^ βΐ αοοβρίυπι ηιαΓ(7Γί3 οαρυΐ, ΓβάϋίΙ 
ΡαΐΓί» αι&Γΐ^πδ (Ρα^ο ααίβηι ηοαιβη 63ΐ δ&ηϋίί&ΐβ) ; 
β( οαω οοΓραβ ίιΐίί οαρίϋ αι&Γΐ7Γί8 ΙίΙιβηΐβΓ αρρο- 
8υί386(, 6ΐ ίη Ιοοο ίηβί^ηί Ιιοη68ΐβ οοιηρο3αί38θΙ, Ιιηβο 
βρυά 86 άίοβϋαΐ : Νηηο βοίο, ςυοά ίίβ, ςαί Οβαα 
(ϋΙί^αη(, οπιαίει αΊ ^οηαΓη οοηΓβΓϋηΙ '. Οπ6βΓβ1)&πι 2 43 ΜΕΝδίδ ΜΑΗΤΙϋδ. 44 ΟβυΙθ8/δ&Π1», 6βΟ&υ!6Π1&66θρί6(ί&ΐηθθυ1θ88ρίΓί- Α 7Γ/99ς ('αντήν ίΐτίψώνη ' Νύν οι^«, Ιίγουσα, τοις (υβ. ΜθαίΒ6ίβ1)&ΙΙτί8(ίΙί&]&6(αΓ&&1ϋ, 86άβ666 βυιη 
1ι&1)60 ΙιβΒΓβάβηι, Οβο ουιη ^οπα Γβς^ία &8δί§(60- 
Ιβιη, βΐ ηυηβ ηοοία βΐ ίπΙβΓάία ιηΐΐιΐ ιη&(η 1)1αοάβ 
&ΓΓί()6ΐ, 6οηβΙθΓί&βα(α3 1)θποηΙ>α8 ρΓορΙιβΙα- 
Γαιη βΐ Εθ&Γ(7Γυηι^ 6( ουιη βίβ 6Χ8υ11&η8, βΐ βαπι 
ΐΛ>η£;ίηο βΓαοβαι ίβΓβηβ, 6( Γβ^ηί οοβΙοΓοιη ρΓββοΙα- 
ηιιη ίβΓβηβ Ιτορβαιη ίοΙβΓ αα^βίοδ : αοίθο αϊ 1.οη• 
^ηί ίαοΐαβ (Ιίβοίρυΐιιβ, ίρββ ςαοςυβ 8&0Γαιχι βιηϋΙ&Ι 
γοοθΐη, 1ΐ7ΐηηί6αιη(|αβ βΐ ιχΐ78(ίοαιιι, β( βρίηίοϋ ίη- 
8(&Γ 1ι&1>βπ(6ΐη : ΥβΓβ Οβί Ρί1ία8 6Γ&Ι ίβΐβ, βΐ ββΐ, βΐ 
βΗΐ. Κθ^ηαιη 6]α8, Γβ^αυιη οαιαίακη 860ΐι1θΓυιιι,β( 
63α8 άοαιίηαΐίο ρ6ηΏ&η6ΐ>ίΙ ία «ΙβΓααια *. ΕΙ ^Ιοηα 
6ΐ ροΙβη(ί& ία 8βΒουΙ& 86βοα1θΓααι *^ Λαιβα. άγαπώσι τον θ<όν πάντα προς τό «γαΒόν συλλαι^ιβή- 
νβται * 0^ βαλτού ς ίζιητουν σαρχός, 9γώ ίϊ χαϊ τους 
τον πνεύματος βλαβον * έλύπιι μι (ΐί^ια τέχνου, 
αλλ* (;ζω τον χλ)2|9θνό|:ιον, ι^ού, |Μτά ^«σιλιχ^ς τ-ής 
ίοξνς τώ θ<ώ παριοΓτάρίνον χαΐ νϋν τόμ^ρόν μοί, τ^ 
μτητρϊ, προσγύΰξ. ννχτωρ χαΐ ρΐ(θ* ΐίμέραν, προψϊΐ' 
τών τιμαΐς χαϊ μαρτύρων συνίοξαζάμίνος * μςτά 
Λογγίνου τβ οταυρο^ορών χαΐ το )Μμπρ6ν τ^ς τών 
ουρανών |9ασιλιίας έπ(^ΐρό|:ΐ(νος τρόπαιον μκταξύ 
τών αγ/ί)<ων, ώς Αογη^ίνου γΒέγγεται |χαθητής, 
ά^ίησι χαΐ αυτός ^ωνήν ίβράν ύ|:ινολόγον, μυσηχήν, 
βπινίχιον ' άλΐ]θώς θιον Υιός ίν οντος, χαϊ Ιστι, 
χαΐ βσται * ή ^ασιλιία «ντου βασιλεία αιώνιος, χαΐ 
η ^εσποτίία αντον βις τον αιώνα παρα|ΐίνιι * αντώ 
ή 9όξα χαϊ το χράτος βις τους αιώνας. *Αμνν, Ρβ&Ι. οχιιν, 13. ^^ Οαη. τη, 27. ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

ΤΟΥ ΟΣΙΟΤ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΟΝ 

ΑΒΡΑΜΙΟΥ νίΤΑ ΕΤ ΟΟΝΥΕΒδΑΤΙΟ 8. Ρ. Ν. ΑΒΒΑΝΙΙ εΟΝΡΕδδΟΒΙδ 

ΕΤ ΜΑΒΙ^Ε ΝΕΡΤΙδ £408 

Οααηι 8\^ϊηβοη ΜΒίαρΗπαΐΒΖ βχ δ. ΕρΗνχτη νίάβΐην /ιι<ίκ5 άβ$€Ηρ$ΐ3$€. 

(ΐΑϋηο &ριΐ(1 δαήυιη &(1 άίθΐη 16 Μ&Ηϋ, Οπβοθ θζ οοάά, 1^^ζ, 774, ββο. χι ν, 1484, βφο. ιιι. Εοιτ. Ρατβ. Ι. ΥίΓΟΓαιη γίΓίαΙίβ 8(α(1ίθ8θΓαπι νίΐβ, 6( βοΓυαι 
ςα« &1) 618 β^8(& ίαβΓαηΙ, η&ΓΓ&ϋο, οηιηί1)α8 ςαίιΐβιη 
ςυί ρίβ νίτθΓβ 8ΐαάαθΓαα1, Ι&ηςοαίΏ α1ϋί8 θΙ]αοαη(1&, 
βαιηοιο 8ΐυ(ϋο 68ΐ θχρβ(βα(1& : πι&χ1πιθ &αΐ6ΐη ϋβ, 
ςαί τίΓίαΙθαι βχβΓοβαΙ, 6ΐ ςοί Κ>6α(&αι ίΐΐααι Οβί 
ιη&αάαΙΟΓααι 86ΕηίΙ&αι Ια^τβάί άβΟΓβνβρααΙ. ΡίααΙ 
βηίαι 618 νβίαΐί ςαίιΐ&αι άυοββ ίΐίαβπβ, υ( ςαοά ίρ^ί 
ρηα8 οοηίθοβηηΐ, βΐ Γβίρ8& θχρβηβαϋα οβΙβαάβΡθ 
ρο88ίοΙ ϋ8 ςαί 86ςαυαΙαΓ : υ1>ΐ ςαίάβαι οροΓίβ&Ιαϋςυίά 
ΓβιηίΙΙβΓβ άβ ία9Γβ88α8 Υβίλβαιβαΐία, αΚ>ί&αΙβαι ρογ- 
8α8 ^αάαπι αβββΙβΓατβ βΐ ϊηΙβηάβΓβ. δίοςαβ οβΓίααι 
¥ίΓΐαϋ8 νίααι 6ΐ ί&οίΐβαι ϋ1ί8 ί&οίααΐ,ςαί β&αια^β^Γβ- 
άίαοΙοΓ. Οαοαί&αι ααΐβαι βχ ϋ8 αι&χίαιβ 10819013 
ΑΙ)Γ&ιηία8, ηοα βοΐαοι βαιη β88β( αάΐιαο 8αρβΓ8ΐ68, 
86(1 ααηβςαοςϋβ ΟΓ&ϋοαβ τβΙυΙίςα&άΑοι 6χρΓβ88α8 
1ιη&βία6^ 1(1 ρΐβαβ ρΓββΙ&Γβ ροΙβ8ΐ : Γβ8 β]α8 αααβ Β Α'. * Ανδρών ^ιλαρέτων βίος χα'ι ν τής άντών πο- 
λιτιέας ^ιήγιισις χαι πάσι μ^ τοις βνσιβώς ζ:ρν 
προι^ρΐίμένοις ποΟβιναί τβ χαι πιρισπον^αατοι, μά* 
λίστα ^ϊ τοις άριτί^ς /ϋΐ8ταποιον|:ιένοις χαι όσοι τήν 
μαχαρίαν ίχείντην τρίβον τών τον θιον εντολών ό^ιν- 
σαι προβέλοντο * γίγνονται γαρ αντοΐς οίονβί τινβς 
ό^αίγοί τί$ς τοιαντνς ποριιας, οΓα προ^ιαννσαντκς 
ταύτιιν χαΐ αντ^ πιέρα χαι πράτ/μασί τοις ίπομί- 
νοις νίΓΟ^ιιχννβιν Ιχοντις, όττου /χιν γινοριένονς 
μιχρόν τι ^ιανατταϋσαι χ^-ίι τής ό^οιπορβέας το σνν- 
τονον, όπον ίί ποίλιν έπισττινσαι, χαϊ χατατιΐναι, 
χαι σνντονωτέραν ποιι^σασθαι, χαΐ οντβϋ; απίαν^ 
τίίν οίον τοις ριιτιονσι χαϊ ραίίαν εργάζονται, Έπεϊ 
ονν έπισΐ9ριότατος τούτων *Αβρά]χιος, ον μόνον Ιτι 
πιριών, άλλα χαι ννν ώσττιρ έν βΐχόνι τώ λόγω ^ια- 
τυπούμινος, ^ιηγιοτιον ώς οΓόν τι τα τον ανδρός χαΐ 46 νίΤΑ δ. ΑΒΗΑΜΙΙ. 16 «5&» χ«ϊ «βτ' Γχνβς «ύτώ τ^ς άρτη^ς ποριυτβον χαΐ Α & ηο1>ί8 ηίίΡΡΟηάδΒ 8θηΙ ρρο νίρίΙ)ϋ8, υΐ ββςυ&ιηιΐΓ, Β'. Οντβς τοίννν ο ^Μίρος 'λ^ρααμ, κβ> τώ ηρώτω 
ΈβψΛμ,ύΙύς, έξ ινγβνοΟς {άν τϋς ρίζΐής βύγινής 
ι^τηβσι χλβί^ος* πβετέρβς γαρ αυτΑ Χαμπροϊ /χιν 
^ 7^*^> ^^^ροΐ ^€ τόν |3ίον χαΐ πλούτη χαΐ 9όξι^ 
τ^ χβτά χόσ^ΐΐον ιπιβιχίβς σιμνννό/Αΐνοι. Ό/}ώντις ^ι 
τον παΐία ιτασοη» ιχ ιπ5ς ιτρώτνς ήλιχέβς όριτήν 
ρτΓΐόντοΕ, νψοίρώ πβνν πυρί τβν προς αντόν χκτιέ- 
χβ>το ιτόθου* τοιαύτα γαρ τα τών γιγίννηχότΜν 
νιτ^άγχνα χαΐ τη'γυχ» ούτοις άριτϊ^ παίδων, |χ(ί« 
ζονα η9; ^σιχίίς στοργής τι χαΐ ^ιαθέσιως αντοΐς 
ηςν πυρ» ύπανβπττ*», ^ιό ^4 χαΐ λίαν άχορίοτως 
αυτοΟ χαί ιηριχβηας βχοντες, (ΐτό9ουν χαλον τοιούτου θ& ςαο&ά 6]α8 Αβη ρο(6π(, ίιηϋβιηαΓ Υβ8ϋ^& θ^α■ 
νίΓΐυϋβ. 

II. Ηίο 6Γ^ 86βυηάα8 ΛΚ)ΓΑΐι&ιη, βΐ οιικη ρηιηο 
οοαΓβΓβηοΙαβ, βχ ηο1)ΐϋ ςαίιΐβαι ρ&άίοβ ^βηηίαατϋ 
ρ&αιαβ ηο1)ί1ί8. Ναιη ίαβΓαηΙ ςαίάβιη βί ρ&ΓβπΙβι 
οΐ&τί ^βοθΓβ, νίΐα &α(βιη ϋΐυβίτθβ, βΐ ςυί άίνίΐϋβ βΙ 
9ΐοηααιαη(1&ο&8ί1)ί βαωιηορβΓβ ρΙα6βΚ>&ηΙ. Οαιη αα• 
Ιβιη νίάθΓθοΙ ραβΓαιη &1) ΐοβααΐβ ββΙ&Ιβ οαιοβαι νίΓ- 
(υΐβιη 6ΧβΓ€6η(βΐΏ, (βηβΐιαοΐατ ςυίάβιη νβΐιβαιβηΐί 
ίβ^ηβ ία βιιιη &ιηοηδ β\ (Ιββίάβηί. 8αη( βοίιη Ι&ΐία βο• 
ΓαΐΏ, ςυί ^βηιιβΓυπΙ, νί866Γ&, 6(π&ΙαΓ& 68( 618 1081- 
(υιη,αΐ τίΓίαβ 61ίθΓααι ΐΏ&30Γ6ΐη ία βίβ βχοίΐβΐ Ο&ιηιη&ιη 
α&(ϋΓ&1ί8 ο1ι&π(&ΐί8 6ΐ &£Γβ6ΐ1οαί8. Ου&ιηοΙ)Γ6αι οαπι 
688β( βοραοα ία βααι αωορ βΐ ία8&1ί&[)ϋί8, β( Ιοο^β βλαστού χαι χαρττονς ΐ^ειν, όπβας, χαί ως «ιχόνας Β &Γ(]βθΙί88ίαΐα8, άθ8ί(1θΓ&1)αα( νίάθΓβ ίΓ11θ(α8 ραΐ6ΐΐη τού υιού τά 9γγο)0Λ βλβποντις, τ4 πολύ τον προς αυ- 
τόν ^Ατρου (?ιαναπν(ο>σι, χα'ι άμ,Λ τοιαύτ^ν βουλόαι- 
νβι τρ ^ια^οχ^ τβΰ γένους ύποΟι?ναι χρυπΐία τοιού- 
τον Οι^'λιον, αμΟΛί χαΐ άγαγέσθαι νύ^9'''*'' ^Ο'ττού- 
^»ζον τύ υίω χαι γα^χου ^ι^σαι ^βσρο^ς χαΐ τών 
χονιιιχών άξι»ρβίτ6ΐν ίπι τά μ€ίζω προσαγαγιΓν 
αυτόν χαΐ πιρι^οκνέστβρα. Άβρα^έ» #8 αρα ταύτα 
^ροντίς οΰ^ιαία^ τάναντέα βϊ χαβάπαξ τίίς τών 
γον^Μν πρθ|^ρΐ9Τθ γνώμτης χαΐ τήν ρίν *Εχ- 
χ).η9ίαν. οΓά τίνα ννρ^ην, «αυτώ έ/χνηστιύιτο, προσ- 
βορΓ^Μν αντι^ χβΓτά τους 9£ρρούς τών νυμψίων νύχτα 
χαΐ μΜ9* ίίμίροη, χαΐ ψυχι^ν ά^α χαι άχο^ν τοις έν 
β^^τ^ προς τόν Θ<όν ύ|:ινοις χαΐ τα7ς ρβλω^ίαις θιλ« 
γόιανος* ^ίαν ^< τΐ|ϋΐ4ν αληΟί} τ;^ν χατά Θ(όν ένό- 1ιυ]α8 ^θΓοιίοίβ : α! οβΓΟβαΙβδ Ι&οςα&αι ίιη&^ίαββ 
ΑΙϋ αβρο(β8, 8αί ία βαπι &αΐ0Γί8 ββά&ΓβαΙ νβΐιβαιβα- 
(ίαιη, 6ΐ8ίαιυ1 8ΐιοο688ίοαί^6θθΠ8]ιθ6]α6βΓθαΙίιια- 
ά&αιβαΐααι. Κ&ςαβ 8(υ(ϋ6ΐ)&π(, υΐ βΐ ϋ1ίυ8 άαοβρβί 
υχοΓβιη, 6ΐ &1Ιί9&Γ6(υΓ νίαου1ί8 πι&Ιποιοαίί βΙ &<! 
ρΓ6Ββίρα&8 6( ιηαχίαιβ ϋΙυ8ΐτ68 ιηυαάί ρΓονβΙΐθΓβΙαΓ 
άί^οίί&(β8. ΑίοΓ&αιΙο &α(6ΐη αίΐιίΐ ΙιοΓαια επαΙουΓ» : 
ο&ιη 6& (ΙβΙβ^θΓ&Ι, ςυββ ραΓβαΙυαι &αίηιο ρΐ&αβ 
&(1νβΓ8&]:>&αΙαΓ : βΐ Εοοΐ68ί&ηι ςυίάβαι» Ι&αςυααι 
8ροα8&ιηςα&ιηάααι, 8ί5ί (1β8ροα(1βΓ&1, βί, υ(8θΐ6αΙ 
8ροα3ί ΔΓάβαΙθβ, οοοία βΐ ίαΙβΓάίυ &88ί(1βα8, θ( ααί- 
πιαπι 8ίαια1 β( ειυΓββ άβιηυΐββαδ ίί8, ςυί ία ίρ8& βααΐ 
αά Οβαηι, 1ΐ7αιαί8 βί αιβίοάϋβ ; αααιη υθγο νβηιαι 
1ιοαοΓθαι.&(1θ6υιη6χΐ8(ίιηαΙ)&1 ρΓθίβ6ΐυιη. Μ&^8(γ&- μιζι προχοπιόν* αρχάς ^ι, χαΐ ^υναστβέας, χαι τΐ|χών ^ Ιαβ ααΐβοί 6( ρο(β8(&(68 βΙ ΙΐοαΟΓϋΟΐ αΐΐίΐυάίαβοί, νψ«, χοα μίγί$ΐή άξιω/χάτων, χαΐ ίΐ τι άλλο χοσρι- 
χόν χα« πιρίγιιον, παέγνιον ηγβΐτο πάντα χαΐ σχί}- 
ν^ν χαι ύπόχρισιν« 6ν•ίρατος ού^ιν αριινον χαι σχιάς 
(^ιαχ<ί^€να• 

Γ'. Έπιι Λ οί τιχόντις ινίχιιντο χαΐ μίτα πολ- 
Αί!ς αντόν τ;9ς σ^ο^ρόηβτος ό^κιλ^^σαι γααοις ΐϊνάγχ.α" 
ζον, ΐ ^( μντηρ άναβαλλό/ανον όρώσα χαΐ ^αχρυα 
πολλάχις ΐίψαι τών οφθαλμών, τά τϋς ίσω ψ>^6ς 
β^^Γ^9^ σύμβολα, χαΐ «ς ον^ϊν άλλο ψυχήν υίού χα• 
Γοχλάσκι ^υνάαινα, ούχ Ιχο»ν ό χα)ός Άβρααιος ότι 
χαι ποίθοι, μητρός τβ λιταΐς χαΐ πατρός ιΖχει χιλιύ- 
σαασι, χαι τόν του γάμου ^υγόν χατα^ΐ;ζ€ται, μίαν 
τν» Ιντολών χαΐ τούτο <ι^«ς τό χαΐ πατρί χαΐ μτη^ 
τρΐ πλί6<σθαι* έπιΐ χαΐ προς ίχβίνον τ,ία τήν τιμήν βί άί^ηί(&(ιιαι ιαα^ηΐΐυιΐίαβαι, 6( 81 ςαίά αΐίυϋ ηααα- 
άαααπι βί (βΓΓβαυαι, 6χί3(ίαι&Κ>&( οαιαία 1υ(]ί1>πααι 
β! 36βαίο&αι &βΙίοαβαι, ςαβ αίΐιίίοιηβΐΐαδ 8αοΙ &£ε8ΰ- 
(& ςα&πι 8οαιαίυαι β( αοιΙ>Γ&. 

III. Οαιη αυΐβπι ρβΓβαΙβδ ίαβΙ&ΓβαΙ β( ν6ΐιβαιβα1ί8• 
811X16 αΓ^^βΓβαΙ, υ1 ιιχογθοι άαοβΓβΙ, ςαίοβϋ&αι πια- 
16Γ νίάβα8 βααι άίίΤβΓβοΙβαι, 86βρβ 1&βΓ7αι&8 βαιίΙΙβ• 
ΓβΙ βχ οουΐίβ, ςα» βυοΐ οβΓίΑ 8ί^αα ΟααιιηβΒ Ια(βΓαβ, 
βΐ ςυ», 8ί ςυίά αΐίαϋ^ βΐϋ ν&Ιάβ ροββυαΐ &αίαιυιη 
ίοίτίας^Γβ ; αβββίΓβΙ νβΓΟ β^Γβ^ίαδ Αΐ3Γααιία8 ςαίά 
ΓαββΓβΙ, οβ(ϋ( αι&Ιηβ ρΓ6βί5υ8 βΙ ]υ88ί8 ρ&(Γί8, β( 
^υ§^ϋ^1 αοβίρίΐ ηιαίπωοαϋ, α( ςυί ββίΓβΙ Ιιοο β88θ 
ααυαι βχ Οοαιίοί ρπϋββρίίβ, ρ&(Γί βί χηΛίή ρ&ΓβΓβ. 
Ν&ηι αά ίΐΐαοι ςυοςαβ (Γ&αβίρβ ΙιοαοΓβκη ρυΙοΙίΓβ ^ιαβαίνβιν, παρ* ου χαΐ η εντολή, χαΐ «ς Ιστι χοινός ^ 8βίβΙ)&1, & ςϋΟ ρΡΟΓβΟΐαΐα ββΐ ρΓββΟβρΙαω, βΐ ςυί ββΚ «ητντοιν, χαΐ πρώτος πατίιρ, χαΐ δημιουργός, χαΐ 
τού ιοαι χαΐ τού ζ^ν αιτιώτατος. Άλλα μοι ^ιανα- 
ατήτ» άχο4 πάσα προς τήν άχρόασιν* ή^η γαρ 
όίσχιιν ίπΐ τήν Άβραμ£ου ψυ;^ήν αί τ^ς χάριτος 
ήτινίς έπάρχονται* έτβλιίτο μέν βχτην ήμέραν ή 
Μχία, χαΐ τά γαμήλια «χροτιιτο, χαΐ ύμέναιοι 
^Ιοντο- χατά ί€ τήν έβ^όμην, έν ^ χαΐ λβλύσθαι ή(^ΐ] 
νίτοΐς Ιμιλλβ τά τών γάμων, θαυματουργεΖταί τι 
*ΛΤ/μΛ, μηΛ ^^9αλμοΐς πιστβυόμινον. '£χά9ητο 
;»* γάρ μιτά τ^ς νύμφης μάλα Ιαμπρ^ς ό 'Αβρά• 
μ»;, ώς νυμ^έος αληθώς έπΐ τού παστού αυτού* 
^^ν βϊ χαΐ χρότον τόν οαιον, ώς ιΐχός, χατβχόν• 
^, χαΐ πιρΐ τήν τράπιζαν πάντων χαΐ τους ^αιτυ- βοαιαιααίβ οπιαίααι β( ρηαιαβ ραΙβΓ, βί ορίίβχ, βΐ 
ρΓβΒβίραα ο&αδ&^ αΐ 8ίαια8 βΐ νίν&ηιυβ. $β(1 ιηΙΙιί 
&Γη^&αΙυΓ οπιαββ &αΓ63 &(1 &υ(1ίβθ(1ααι : 3£ΐαι βοίοι 
ία ααίπιο Αΐ)Γ&αιϋ ίοοΐρίαοί οΓίη Γ&άίί ς^ΓαΙΙθο, §βχ 
ςυίάβπι ρΓδβΙβΓίβΓααΙ άίββ, βχ ςιιο ρβΓ&§^βΙ)αΙαρ 
βοανίνίααι βΐ ΰβ1β5Γα1)ααΐΜΓ αυρΙίθΒ, βΐ β&οβϋ&Ιαρ 
Ιι^αιβοβαδ ; ββρίίωο ααΐβαι, ία ςιιο βΓ&Ι βί8 8θΙ«• 
Υθοάαηι αιαίπηιοαίυαι, βΐ γθ3 ςαβθάααι &€ΐαιίΓ&1)ί1ί8, 
β( ςυββ τίχ βΓβάί ρο38ίΙ. Ναηι 8β(1βΐ)αΙ ςαίϋβαι αά 
ιηβαδ&ιηβϋω 3ροο3&8ρΙβα(1ίάιΐ8α(1ΐΏθ(1ααι Α5Γ&ιηία8, 
Ι&αςα&αι 8ροα8α3 ΓβνβΓα ία (Ιι&Ιαιηο βαο, (υαιαΚα 
ααΐβαι βίρΐ&αβα ΐοΐα (1οαιυ8 ρβΓ8(ΓβρβΙ>αΙ, αιβΟΒββ* 
ςαβ β( βοανΙνίδ θγ&οΙ οαιαβ3 ίαΐβαϋ ; οβοαΚαβ &α- 47 ΜΕΝδΐδ ΜΑΒΤΙϋδ 48 


Ιβΐη αΐη&ΙΟΓ ΟΟΒΙγ» ββΐυϋβ, βΐ ςηί ίαΐ6ΐ1ί96ηϋ& ρβΓ- Α μόν«ς «σχολβυ/ιβνων, ό κρυΤΓτός τίς σωτυρίας ι^ρών βίρίΐατ αηίιη&Γαπι ηοβίΓ&Γυιη ρΓοηυΙ)υ8 6( βροηβυΒ 
ΟώτίδΙαβ, ίΙΙ&ΓυΐΏ 86ί1ίο6ΐ, ςυβΒ δυηΐάί^η» 11ι&1&ιηί8 
81119, άυΐοί ςαοά&ιη Γαάίο οφίββϋβ βΐ ίοβ£ΓαΙ)ί1ί8 βρίβη- 
άοηβ 8608ίιη ίιηιχιίδβο ίη (Ιι&ίαιηυιχι, 8α&νί βΐ αΙΗ- 
οίβπϋ Ιαοβ οου1θ8 ϋΙυβίΓ&νϋ ΑϋΓ&ΐΏϋ, τβΐυΐί αά 96 
&006Τ86η8, 6ΐ ΐρ8υηι ρβΓ Ιαοβηι αΙίΓαΙιβηβ. 111ίιΐ8 
βηίιη αηίιηβθ &ρ6Γΐ6&ιχι&1)&( ραΐοΐιηΐυάίηβιη, βΙ νοίβ• 
1)&( βαΐΏ οοΙΙοοαΓβ ίη Ιοη^β ιη6ΗθΓϋ>α9 (1ια1αΐΏΪ8. IV. Ηυ3α8&υ1βπ) 10618 (1α1οβ(ϋηβ8υιηαιβο&ρΙϋ8Α• 
Ι>Γ&ΐΏία8, υΐ ςα» βί ρβΓ 06υΐ08 8(1 αηίιηαιη αίΏυχβΓαΙ, 
βΐ ΐηβίΓ6ΐΙ)ίΗ ]υοαα(1ίΙ&Ιβ βΙ βρΙβηάοΓβ βοπ 1ι&1)βη8 τβ- 
ρΐ6ΐυιη, ηβςιιβ 6ϋ>υΓη, οβςυβ ροΐυιη νοΐ6ΐ)&ΐ8απιβΓ6 : έρκστής ό νοίϊτός τών ψυ;ζών νυμψοιτ/Μ'^ός τ< χαΐ 
ννα^ίος Χριστός οσαι ^υλονότι χαΐ τών έχιίνου 
νυα^ώνων άξιαι, αχτίνα τίνα γλυχβΓαν τίίς άνωτάτω 
πιρί «ύτον £χ<ίνΐ}ς χαι άττορρήτου λα^ττρότιιτος 
ΐίρέιΐΛ πως έπαγύς τ^ 7ταστά(^( ^ώς οίον έπαγα- 
γόντι χαΐ ίηίιστον τάς *Αβρα^(ου περιτηύ'^οίζεν οψιις, 
ανταχαλών οίονιΐ προς εαυτόν χαΐ ίια τοϋ ^ωτός 
κύτοΐβ έ^βλχό^βνος* )ίρα γαρ τοϋ χάλλους πιρι^^ανώς 
τ^ς έχιίνου ψυ;^9ς χού χριέττοσιν (ίσοιχέσασθαι τού- 
τον παρά πολύ χαι παστασι χαι βαλαμοις έβούλχτο. 

Δ'. Άλούς ^< χατάχρας τ-η τοϋ ^ωτός ιχιίνοϋ 
γλυχύτ)}τι χαι Άβρααιος, χαθαπιρ αύτώ ^ιά τών 
03»9αΑ|χών κις τήν ψυ;ζήν χαταρρ&ύσαντος χαΐ τ^ς 
ά^α'του ψοίί^ρότιητος βχηνης άύτοϋ χαΐ της αίγλης 86(ΐ8(&1)αθ(ίΐηΐΏθΙί63α8 0βυ1ΐ, &ά1α6ί9ί111α8 8ρβ6ίβΐη Β τι^ν χαρ^ίαν ύποπλιισββίς, ούχέη ούτι σϊτα ουτ< ίηΙπ6η(θ8, βΐ &ρα(1 δβορίβώαΐ, υΐοίΐο βοΙνβΓβΙυΓοοα- 
γϊνίυιη. Οιιοςϋί(ΐ6ΐΏ υΙ(1β8ίά6Γ&ΐ3αΙ, 8θ1υ1ο, βίβίη^αΐίβ 
βοανίνί8 άοιηυοι ΓβνβΓδίβ, (αοΐΐβ άοιηο β^βάίΐαρ, α 
ηιιΐΐο &1ίο, 0181 β 8θ1ο Οβο, ςυίβαιη νοοϋώαΐ, γί8υ8. 
Ε( βαιη οΐΓβα άαο 8ΐ&(ϋ& &1)688βΙ α οίνΐΙ&Ιβ, ρβΓνβ- 
ηί( αά ςααακΙαίΏ οβίΐ&ιη, ςα» ραΙοΙίΓβ βΓ&Ι ρο8ί(α 
&άςυίβ1βαι βΧ 8ί1βη(ίαπι. Ε&πι αυίβΐΏ, ςυ&ι11^υ^υηϋβ 
68ΐ ΐα^Γβ8δυ8 1 Αΐίςαίά βηίιη βί οδΙβηάβΓ&Ι, ςυββ &ρ- 
ρ&ΓυβΓ&Ινίδίο, ςαοά 8ρββΙ&1)&(α(1 63α8ΐι&1)ίΙαΙίοηβΐΏ. 
Οβίηάβ, αΐ &88θ1θΙ ίη ΓβΙ^αδ 1ιυ3υ8θΐοάί, βυπι άοηιί 
ΑτβςυβηΙίβδίηιβ ηοπιίη&ΓβΙυΓ βροηβυβ, βΐ 688βη1 οω- 
ηββ οββαρ&(ί αά ίΐΐί ίηδβΓνίβηάαηι, ίρ8β &υ1βοι παί- 
ηίωβ &(1θ886(, 8ΐ&ΐ!ηι ΓββΟΓά&Ιί βηηΙρ&ΓβηΙββ ρποΓΐ8 
&1ϋ 8βηί6ηΙί«, βϋΐΐίϋδίη Οβηπι ρποροβίΐί, βΐιη&β^ηβθ ποτόν α'ίρίΐσ^Λΐ ^θιλξν, άλλ' έπα^^ιισαν αΰτώ αχλι- 
νίΐς οί 6ψθΛ).μοϊ προς τήν ψοεντΛοίαν ίχβένου του 
^ωτός ένορώντις* ίστιι γαρ τόν τύπον αύτώ πρό τών 
ομμάτων ό λογισριός χαΐ ταχύ λυ6;$να£ χαθ' ίαυτον 
«νχβτο τ^ν ίστίασιν * ^ς χαι, ώς επόθει, λυ6ιίσης 
χαι οιχα^ι τών ^αιτυ/χόνων ίχάστου άψιχομίνων, 
υπέςβισι ήσυχω πο3ϊ του οιχου, μτη^έ τω αλλω οτι μίί 
αόνω τώ χαλουντι Θκώ ^λιπό/Αΐνος* χαι στα^ίους 
άποσ;^ών ωσύ ίύο τ^ς πόλιως, χαταλααβανβταέ τό 
χκλλέον ησυχίας έν χαλώ τόπω x^ίμ€νΟ'^ χαι τούτο 
πώς αν βΐποις ^^^^ως βΐσ^ζλθι* παρέ(^ιιξκ γαρ τι και 
νΐ ψΛνεΪΊΛ οψις αύτώ προς τήν τούτου χατοίχι^σιν. 
Ειτα^ ώσπβρ έν τούτοις ^ιλιΐ^ έπβι^ή πολύ ανά τόν 
οιχον τό του νυρι^ίου 2ν ονοαα χαΐ περί τι^ν έχβίνου &άν6Γ8η8 ηυρίί&β βοηβίαηΐίββ ; ηβςαβ β&ηι Γβαι ροΐθ- Ο ββραπιίαν πάντες ήσχόλιιντο, παρ;9ν ίϊ αυτός ού^α- Γαη( αΐίυά νοβ&τβ, ηίβί &ρ6Γΐυοι 8ββ683αηι . Ε( ίάβο 
8βΓυΙ&1>&ηΙαΓ, ηοη 11ιβ&ΐΓ&, ηοη ϊογη., ηοη Γβ^αιη, 
ηοη άοηιθ8 &η)ίοορβιιι, 8θί1 βοΐίΐυάίηβδ, βΐ ηιοηΐβδ, 
β( ηιοηαβΙιοΓαπι 1ι&ί)ί(&βυ1&, β( 8ίβυΙ)ί 68861 αΐίςηίδ 
Ιοοαβ &ρ1α8 αά 860688ηηι βΐ δίίβηΐίυιη. Οηιη ηιηΐΐί 
θΓ^ο ηΜςηβ ςυββΓβΓβηΙ ΑϋΓ&οιΙυηι, άθβίπιο δβρίίιηο 
άίθ ρθ8ΐς[η&ηι 8666886Γ&1, ίηνβοϋαΓ ίη άίοΐα 6β11&, 
ηυΐΐυηι 1ι&Κ>βη8, ςαί δίιηυΐ 1ι&1)ίΙ&Γβ1, 86ά ίρββ 8ο1ϋ8 
ίηβίαβυβ. ΑΙςαβ ίΠοδςϋίάβαι,ςυί ίρβαπιίηνβηβΓαηΙ, 
ίην&άίΐ 8ΐαροΓ οοηιαιίδίαδ ΙββΙίΙία βΐ (Γί8ΐίϋ&, υ( 
ςυί ΙββΙ&ΓβηΙυΓ ςυίάβηι , ςαοά ίη νβηίβδβηΐ αοΐοΐβδοβη- 
Ιβηι, δΙαρβΓβηί ααίβηι (αηι ΓβρβηΙίη&ιη 6303 ηιιιία- 
ϋοηβηι, βΐ 8ΐ&1ίιιι &5 ίηί(ίο 8η866ρΙ&ηι νϋ&ιη ίΐΐαηι 
8θ1ί(&η&ιη, 6ΐ ΓβηιοΙ&ηι α5 οηιηί βοηδυβίικίΐηβ βΐ ριώς, ευθέως οί γονείς τ^ς προτε'ρας τοϋ παί^ός 
άνε/Α^^ν;^σxοντο γνώμτης χαΐ τοϋ χατά θεόν έχείνου 
σχοποϋ χαΐ της πολλι^ς ττερί τόν γααον ενστάσεως* 
χαΐ ού^εν έ'ερον ει;ζον, ότι μ-η σαγϊί τό πραγρα 
χαλεΐν Λΐίαχ^ώρτό(τν)»' ταύτγ; τοι χαι άνιιρευνώντο ού 
θέατρα χαι αγοραι χαΐ βασιλεία χαι ^^ίλων οίχίαι 
χαι νέων (^ιατριβαι, άλλ' έρηαίαι, χαι όρη, χαΐ μο- 
ναχών χαταγώγια, χαι ει πού τι χωρίον ην άναχε- 
χωρηχός χα'ι ^ιλήσυχον. "Αλλων τοίνυν άλλαχοϋ χατά 
ζήτησιν Άβρααίου περιιόντων, ε^ίόμτ^ χαι ^εχάτη 
ριετά την άναχώρησιν η/^έρα έν τω ειρη^ένω χελλίω 
ευρίσκεται, ^η^ένα σύνοιχον έχων, άλλα ριόνος αυτός 
καταχεκλεισαένος. Τους ^εν ούν εύροντας αυτόν εχ- 
πληξις ή(^ον^ λαμβάνει χαΐ )ύπτ5} σύμμιχτος' ησΟέν- βΟβίβΙαΙθ, άοΙβΓβηΙ νβΓΟ ρΓΟρΙβΓ Αΐ)Γ8ηΐίί 3α6ΐυΓ&η], |) τας ^'εν τ^ τοϋ πακ^ός άνευρέσει, έκπλαγέντας (^'ε ςυο<1 1&1ί8 8θί1ΐ6βΙ &(1οΐ6866η8 816 &η(6 (6ηιρα8 86 α 
ηιαηάο τβηιονίβββΐ, 6ΐ Γ65η8 ςηββ &(1 οιαηίΐαοι ρβΓ- 
ΙίηβηΙ. V. Πίθ &υ(6ηι ουηι 608 8ίο νί(ϋ886( &£Ρβ6(08, ρΐ&βίάβ 
6( 1)6ηίβΠ36 608 &11οςυ6η8 : Νβςαβ ΙτίδΙϋία, ίηςαϋ, 
&ί0οί οροΓίβΙ, ηββ αάπιίΓ&Η : 86(1 Οβο ροϋα8 α^βΡβ 
^Γ&ϋ&8, βΙ 6]α8 ίη6£Γ&1)ί1ί ϋβηί^ηϋαΐί βί οΐβπιβηΐίββ, 
ςυί Π16 β&ρίβηϋ ςυαά&αι βΐ &Γ6&η& ρΓονί(]6η(ί2ΐ & 
ηιυηάί 8ηΙ)άαχί( ηθ(|υί1ί&. 0γ&(6 6γ^, ίηςαίί, απιίοί 
πιβί 61 ίΓ&ΐΓ68^ άθίη6βρ8 0Γ&ΐ6, αΐ Κ>οηηπι 6]υ8]η9ηιη 
ροΓίβαι υ8(]α6 αά Αηβηι, θ( ηοη οηυ8 β]α8 Ιβνβ αϊ)]!- τ^ν ούτως αΒρόοίν /χεταβολ^ν και τό ερημιχον εκ 
προοιαίων <ύ0ύς εκείνο τοϋ ]3ίου χαι άκοινώνητον 
άνιασθέντας ^ε τ^ τοϋ Άβρα|χίου ζτημία, ότι τοιούτος 
νεανίσκος ούτω πρό ώρας βίου χαι τών τοϋ βίου 
πραγμάτων απέστησεν εαυτόν, 

ΕΓ. Ό ίε ούτως αυτούς έχοντας ιίών καΐ προσ- 
ηνώς άγαν και ηπίως προσαγορεύσας, Ούτε λυπεΐσβαι 
χρή, φησιν, ούτε βαυ^άζειν^ θεώ ^ε ^Αολλον εύχαρι- 
στεΐν και τη ά^άτω τούτου χρηστότητι και ^ιλβτν- 
θρωπία, όστις με σοψί) τινι χαΐ απορρίπτω οιχονο|χία 
τχΐς ]3ιωτιχ;@ς ύπεξηγαγι /χοχθηρίας. Εύχεσθε τοι- 
γαροϋν έ|χοΙ, γΟοι καΐ ά^ελ^οΐ, λοιπόν εύχεστε, 
ώστε τόν χρηστόν αύτοϋ ζυγόν εως τίλονς βαστάσαι 49 νίΤΑ δ• ΑΒΚΑΜΙΙ. 50 Μ χοΕί /χ4 τό ψύρτίον αυτού το έΐΛψρον απορρί^αι, Α οίϋΠϊ: $βά δβπιρβΓ 8βςυ&Γ Ιβ^θπι, βΐίΐΐίαβ ρΓ6Β0βρ(Α αλλ* άιΐ τ<ν> νόαα» χαΐ ταϊς «ντολαΐς έχιένου χαΐ τοις 
^(Αήαχσιν ήτισβαι. Είτα χβιϊ νξιου μάΙα Βερμώς του 
αιβ συνκχώς έχιΐσι ά^ιχνουρινους τήν ποΟουαένιιν 
ίσυ^ίαν ϊκιταρύτταν χαϊ ώσπιο ί^ιποίων αύτώ τΐίς 
1171 τά χρβίττω ^^^ισθαι προχοιτης. Ταύτα έχιινοι 
^ «χούσβΒ^τις χαι ι^όνης, άνιστοι^ον ' ό ^ϊ τήν 
Τ9ΰ οΐχίσχου βΐσο^ον αποψράζας χαί ηνα θυρίδα 
βραχιΐαν χαταλιπών, ^ι* -^ς άν άρτος αύτώ ^όνον 
XXI ύ^ΜΟ παρέχοιτο, (ΰχν τον λοιπού χαι νιιστιέα 
ΤΓροσ(χ<£Τθ. Έν τούτοις ίϊ οντος Άβρααίου, χαι 
«7Μ7^^ τοιαύτΐίν ^ιλόσο^^ον ^ι-^ιόντος, πολύς παν- 
?α;^ού λό^ς έ^Μίτα πιρΐ αυτού χαί πολύ τι πλ^οθος 
•Ε»6ο^π»ν έπί τιςν έχβίνου θβ'αν συνέρρα, τυχιΐν 
τ»ος παρ* έχβίνου ΤΊ^ς βύλο^ιΆς ποθούντις. Διχχτω 6( νοίαηΐ&ΐβαι. Οβίαάβ βΐί&ηι νβΙιβπιβαΙβΓ Γο^&νίΐ, 
ηβ ίΠϋβ&ββίάαβ νβηίβηΐβδ, βααιη ι1β8ίά6ΓαΙαηιο1>ΙαΓ 
Ι^αΓβαΙ 8ίΐ6α1ίυιη βί Ίπϊρβάιτβηί ρροίβοΙυΐΏ 6]α3 &(1 
κηβΙίοΓα. ΙΙΙΙ ςυίιΐβιη οηιη ΙιβΒΟ &υ(ϋί886η( βΐ νίάίβββηΐ, 
8υηΙ ΓβνβΓδΐ. ΙΙΙβ τβΓΟ οϋβίταοΐο αάΐΐα άοιηυαοαΐ», 
βΐ Γθΐίοΐα ραΓνα ςααά&ιη ίβηββίΓα, ρβΓ ςααηι ρ&οίβ 
βοΐυιη βΐ&ςυα βί ρΓ26ΐ)βΓβ(αΓ, βοΐί άβ βββΙβΓΟ ΟΓ&Ιίοαί 
ναοαύαΐ β{ ]β]ααίο. Ουαι ία Ιιίβ αιιΐβιη 68δβΙ Α1:)γ&- 
ιηίιΐδ, 6ΐ Ηαηο ρΐιίίοβορίιίο&αι βχβΓοβΓβΙ νίνβοάί γ&- 
Ιίοηβιη, άβ βο βραρ^βϋαΙαΓ ίαΐΏ& ΐη οιηηβδ ρ&Γΐββ,βΙ 
ιη&^ΟΑίιοιηίηαιη ιηα11ίΙα(1οεοηΑυβ1)&1&ά Ιΐίυιηβρθ- 
οίαπϋυιη, (ΐ68ΐ(1βΓ&08 αά ίΐΐο &1ίςυ&ηι οοο8βςϋίϊ>β• 
πβάίοΐίοηβιη. Οβοίιηο αυΐβιη &ηαο ρο8(ςααιη ββοββ- 
8ί$3β(, άβοβϋιιηΙ ςυίείβιη 6)υ8 ρ&ΓβαΙββ : αιΐ βαιη ^1 ιατά τνν άναχώρυσιν ϊτα τβλευτώσι /χιν οί τού- Β &υΙβιη€ΐ6ίβΓΐιη(υΓ ίΙΙοΓυπι (ϋνϋίοθ, β( οαιηίυηι ραΙβΓ το'Μ •/ννΛϊς * ό<^ιύ<ι ^'κ ττρός αυτόν ό έχβίνων πλούτος 
χβά χλφρονόαος άπασης τ^^ς πατριχης ουσίας χαθ- 
ίττκτΛΐ ό Άβρά^ιος* Ό σι πάλαι ταΐς τοιαύταις 
^ροντίσι χαίριιν (ΐπών, τινί τών αυτού ^^ίλων τήν 
Γού τοιούτου χληρου πιστΓίβι πρόνοιαν, άναλωθι^ναι 
το πλιΓον αυτού |χβρος (ΐς έν^κις ιπισχήψας * ου (^ή 
ΧΌΕΤΛ τάς ακίνου έντολάς ^ινοαινου χαι τού πλούτου 
χαλώ ς αυτώ χινωθίντος χαι τών πινι^νων πολλαΐς 
έπαρχισαντος, γροντίίος άπο)βλυτο πάσης, ό Αβρά- 
αιος * έπιΊ χαί τούτο ^^ροντ'ις έχιίνω |:Αάλλον ίηηνί- 
XV ς, όπβ^ αν αΐζ(^(νϊ τήν ^υχ^^ν τών |3ιωτιχών τβ χαΐ η&ΓυΐΏ ί&ουΚ&Ιυιη ΰΐ 1ΐ8εΓβ8 Α1>Γ&ιιιίυ8. ΙΙΙβ υθγο 
ουιη ]&αι οΐίαι Ιαΐββ ουΓ&3 ]α88ί8δβ( ναΙβΓβ, οαίάαιη 
βχ δαΐ8 αιηίοίδ οοιηιιιίΙΙίΙ, υ1 οιπ'&ιη ^βΓαΙ 1)8ΒΓβ(1ίΙ&- 
Ιίδ, αααηιΐ&αδ, αΙρ&Γδ 6]α8 ΐΒαχίιιι& οοαδυιη&ΙαΓ ίη 
6^6008. Οιιοίΐ ςυί(ΐ6ΐιι ςαηι ί&οΐυιη ίυίβδβΙ, υΐ ]α856- 
Γ&(, βΐ ρυΙοΙίΓβ ρΓοίιΐδ/Β ίυίδδρηΐ β]ιΐ8 άίνίΐί», βΐ 
ορβιηΙυΙίδδβΙιιιυΚΙδ ραυρβπΐ^πδ, 8θ1υΙυ8θΐηοί6υΓ& 
ίυϋ Α^Γ&ηιίυδ.Ν&ηι ίηΐιοο ίΐίβρβρρβίυο Ιηουιιι1)6ΐ)&(, 
α(63Π8 αοΐΐΏαδ οοουρ&ΓβΙυΓ ίη ηϋΐΐα τβ ιηαοάαπαβί 
ΙβΓΓβοα, δβιΐ βαιη ΙοΙυΐΏ Η&1)βΓβ( αάβοβίιιιηβχίβηδαιη 
86ΐιιρ6Γ({ϋ6 Ιβνβπι βΐ 8υΙ)1ί[ηβ[η αά βρίπίαΐία. γΐ!ίν»ν άπολίί^θιίΐ], άλλα πάταν αυτήν β;ζθΐ προς τον ούρανόν τιτα^<νΐ}ν χαι χου^ήν άιΊ προς τά ττνιυ/χατιχά χα 

αΤΓΙΜΟΟν. 

ς^, Πο9ήσας τοένυν ως τι/χιώτατον χτή|χα τήν € VI. €υΐη 6Γ^0 Ι&ηςαααΐροδδβδβίοηθαΐ ρΓθ1ίθ8ί88ί- 

ηαιη (ΙβδίάβΓ&δββΙ ηίΐ ροδβίάβΓβ, ηίΗίΙ αΐίαοί 1ι&1)βΓθ 
δϋδΐίοϋίΐ, ρΓβΒίθΓβ&δοΙα,ςα» δααΐ οορροπ αβ0688&" 
Γία. Ε&&αΙ(3αι βΓ&αΙ, ραΙΙΙαπι βΐ οίΐΐοίαηι, (ΐαίΙ)υ8 6Γ&( 
ίηάϋΐυδ, βΐ 8(0Γβ& &(1 1)Γβτ6ΐΏ βοΓροπδ &6οαΙ)ί(υΕη, 
βί ροουΐϋΐη,ςαο ωοάΐβαιη 8υαΐ6ΐ)&1&ςυαιη. δβά φχο 
ιιΐ3§;ί3 6$β[)&ϋίδ,ςιΐ8Βρ6Γ(ίηθΙ)αηΙ&ά υδυοιοοΓροήδ 
60 [ηα^ΐ8&1)ϋη(1α[)α(, 1)οηί8£ΐηίιη8θ,ίαοΓΐ)θ νίρίαίαιη 
ςαίβααι 6ΪΓθαιη(ΐ3ΐ)ειΙ, δβιηρβΓ Γββρίβηάβηΐβιη Ιιυιηΐ- 
ΙίΙ&ΙβίΏ ΗαΙΐθηδ, βΐ οΗ&πΙαΙβαι, ςυ&δ ου3υ8ΗΙ>βΙ 
ϋοηί ΐΏ£ΐ(Γβδ688βϋ60ηΙαη(υΓ. ΗίηοβΒςααΙβιη, ςαίάβιη 
οοιηαιυηίΙβΓ ίη οιηοβδ οδΙβηάβύ&Ι οΗαπΙαΙβηι. Ργο- 
χΐιηί αυΐβιη δαίυΐβιη δβιηρβΓ δυββ ρΓ8Βροηβ1)&1. ΟαΐΒ 
νβΓΟβχ β]ιΐδ 1α1)ηδ ρΓθ06ά6ΐ)&αΙ, ςυαπι ηοη ροΙβΓ&η! 
αηίπααιη άβιηυΙοβΓϋ, βΐ αΙΐΓ&ΙιβΓβ αιΙ νίΓΐα(6ΐη? Ναιη 
χαι ΰ^χλχύσαι χαΐ προς άρβτήν ιπκτπάσασβαι ; Ο ν&ΐάβ ςαίιΐβιη άοοίβ &(11ΐ0Γΐ&1)&(αΓ : ΓβρρβΙιβηοΙβύαΙ σίαν, ον^ιν ιτιρον βχβιν ήνίσχιτο, πλην αόνον 
τών άναγχαίως εχόντων τω σώαατι, τά Λ ίν πάλ- 
λιον χαΐ ράχος τι τρίχινον, ά πιριίχκιτο, ψιάθιόν τι 
προς χατάχλησιν βροτ/ίίοεν του σώαατος χαί ποτή- 
ριον, ω τού ^ι^κτρηαβνου έχιίνου ^βτιλάαβανΓι/ 
ύοατος * αλλ* οσω τών πβρι τό σώ|:ια κπιτν(^(έων 
ήπόοβΐ, τοσούτοι τοις τής ψυ;^ής χαλοίς Ι^αλλι χαι 
έχόαα βχλά^πουσοίν ά<1 τού πβρι αυτόν χύχλου τών 
άρΓτών, τήν ταπιίνωσιν έχων χαί τήν ά'^άπιιν, ας 
οή χαί αιοτιρας αγαθού παντός ορίζονται ιΓναι. Έν- 
^εύ$^^ όριότιαον ρΐϊη τήν άγάπι^ν χοινή προς αποκ- 
τάς ι.τΕ^ιίχνυτο, τήν ίέ τού πλιισιον άιί σωτηρίαν 
της (αυτού προιτίθιι. Τά ίϊ τών αυτού χιιλέων 
έχπορβυόρινα, ποίας ουχ ίχανά ψυχάς χαταθχλξαι *Επήνιιαα 7^Ρ ^"^ ^^^^ παι^κυτιχώς^ επΛζίιΐΛ ^ϊ 
?ατριχώς τβ χαί ^ιλοστόρ7β>>ζ * ί "ί"* πραότϊΐς αΰτώ 
Γχ^ταχού χαί ή χάρις βπήνθιι, τήν εν^ον τή ς ψυχής 
χατάστασιν άχριβώς ^ια^αίνουσαι. θαυράσιικ ^* αν 
τις βίχότως χαί τό προς τους αγώνας τού ανδρός 
χαρτιριχόν τβ χαί σύντονον * τβντηχοστόν γαρ ιτος 
έν άσχήσκ ^ιατιλισας, ού^ιποτβ μοίΚαΜν ιίς τού; 
πόνους ου^β ρα9υαον ίβλιψιν ού^'ί χαθυ^ήχι τι τού 
ναρα^ΐ^ο^βνου τήν Λρχιιν αύτώ τής ιγχρατιίας 
κανόνος * άλλ' ώσπβρ άρτι ττνιυαατίχών ί^ρώτων 
«7τό;χοος, οΰτως ^ν χαθ' έχάστυν προς αγώνα; βπι• 
^ι^ούς χαί αυτός βαυτόν ύπιρβάλλων τή χαρτιρία * 
ο» {ν 6$ ικρος Θιού, πάντως τοιούτον όντα χα^ 
^/Γ»ς οίκ πόλιν πιριγανή χαί Ιαρίπρκν χαθάπιρ &ϋΙβιιι ραΙβΓηβ β( ααιαηΙβΓ : ιηαηδαβίυάοςαβ βΐ ^Γ&1ί& 
υηιΐίςυβ ίη βο 0οΓ6ΐ)α(, ίηΐβπη&ιη ^ηίαιί βοηδίϋαΐίο- 
ηβΐΏ ρβρίβοΐβ αρβήβηδ. ΜβπΙο ααίβηι α(]ιηίΓ<ιΙ)ί(υΓ 
ςαίβρί&πι β^ιι3 ίη οβΓίακοίοί^αδ ίοΓϋΙυάίηβιη,βΙοοη- 
8(&ηΙί&αι. Ναοί οααι αηΐβ ιηοΓίβαι οοαίίηυοδ ςυία- 
ςαα^ίηία αηαοδ ΐΓ&ηδβ^βπΙ ίη βχβΓοίΙ&Ιίοηβ, ηαη- 
ςϋαπι ηιοΙΙίΙβΓ &υ( ββ^ηίΙβΓ &^^Γβ88υ8 βδΐ 1&1)ογ68, 
ηβςαβ ςυίάςυαιη Γβηιίδϋ άβ βί αΙ) ίαίΐίο ΐΓαάίΙα τβ- 
^υΐα αΙ)3ΐίη6ΐι(ί6β: 8βά ρβΓίηάβ αβ δί δρίρίΐαΐββ Ι&ϋο- 
Γ63 Γβοβηδ &ΙΙίη§^6Γ6ΐ, ί(α αά οβΓί&αιίηα αοββάς^αΐ 
παοΙί(1ίβ, δβίρδαηι ίη άίββ δαρβΓ&ηβ. Νοη βΓ&Ιααίβιη 
Οίβ οηιηίηο ρβΓΟίίϋβΓβ, αΐ Ι&ΐίδ 1υχ8ΐι5 αιβάίο ΙαΙβ- 
ΓβΙ ; ηβςαβ ϋβπ ροΙβΓαΙ, αΐ ςυί βΓ&Ι 1ΐϋ]α8θΐθ(1ί, βΐ 
ρβΓίηάβ αο ο1&τ& ςα»άαιη θΐ ϋΙαδίΓΐβ β1νί(&8^ γβ1α( 51 ΜΕΝ81δ ΜΑΗΤίυδ. 52 ϊηφίΟάαΐηΐΙΙοηΙβΓβΓαΐηΒΙ&χίαΐβΓαΐηβίρυΙοΙίθηΓίΐΐΙβ Α έπέ ηνος όρους τδν μν/ίστων χο(Γθ|Βθω/χ«τ«ν τίϊΙμΛ' &Κ)8θοη8υ8.$θά ςαοηαοίΐο ηυρβΓ ίρδβΟοαιίηυβ άίβοί. 
ρυΐίβ, ίΐ&βϋ&πι ηυηο ΠΙοΓαιη ίηιίΙ&Ιοπ άββυρβΓ&ρο- 
8ΐο]ίθϋΕηοοΕηιηί11ϋιηίαί8(βηυιη, βΐ 6]υ8 1)οηοΓ&ΙνίΓ- 
Ιυΐβιη οΐιηβιη&ΐβ δ&οβπίοΐϋ, βΙ 8α(1οήΚ>α8 οαοη&βΗοββ 
βχβΓοίΙ&Ιίοηίβ &11ι1β1ί6& βΗαιη οθΓΐαιχιίη& &(]3αηβ:ϋ βΐ 
1&1)οη1)α8 &1)δ1ίη6ηϋ» ρΓββΙβΓ ορίηίοηβπι βΐ &άαιίΓ&- 
1)ί1ί(6Γ &(]η60ΐί( βοΡοη&8 πΐΑΓί^ηί. Οαοα&ιη ιηοοίο 
ΑΐιΙβιη^ (Ι6ίη6βρ8 βχροηαιη. 

VII. ΐΑΐηρβ&οί, ςαοά ββΐ ορρίάαιη αά Ηθ1ΐ68ροη- 
(ιιηι^ 6Γ&1 ςαίά&ιη ηα&^^αβ νίβαβ, βΐ ίΓβςαβηβ ρο- 
ραίο, ςυί νοβ&ίΟΓ Τφοία. Οαοοί&ιη αοΐβαι ςυί ίη βο 
τίβο1ι&1)ί(&Κ>αη(,ΐ6η6ΐ)&η1υΓ&β:Γ&^ί6ΓΓθΓθ^θαΙί1ΐυηι, 
πι&^& ςαίάβιη ηαυίΐίΐαοΐο βαοοΓάοΙαιη βΐ (Ιί&οοηο- 
Γυιη &1> βρίβοορο αά 608 ιιιί((βΙ>&(υΓ : ρΐαηιηί ςπο- νον υπό αο^έω χαΐ χ).£νΐ2 χαλύτττβσθαι. Οΰχουν ού^ι 
χ(χ«λυπται * άλ)* ώσττερ πρώιην τοις [χα^ταΐς, 
ούτως χκΐ νυν τώ έχι^νων ρ(ρΐ}τ^ Χριστός άνο^θιν 
άποστολιχιίν ίγχ^αρίζιι ^ιαχονίβ» την τι του ανδρός 
άριτήν ίβρβασΰνης ιψά. χ^ίσιιατι χαΐ χόποις άσχΐ9* 
τιχοΐς «βλητιχούς ειχότως πόνους ιπισυνοπττιι χ«ι 
στι^βίνοις έγχρατβ£ας στβ^άνους ιταρα^όξοιίς έπιτ^ 
6ιησί /χαρτυρ^ας * όπως ίϊ άρα χαΛ τένα τόν τρόπον 
τά του λόγου ^ϊΐλώσβι ροι. 

Ζ\ Έν τί) Λα/χψαχω, τ;^ προς Έλλιόσποντον χώμτη 
τις ην ρ•7«λη χαί πολυοίνΟρωπος χοιλου|υιένη Ταινέα* 
ΙπιΙ ίϊ οί τήν τοιαύτην χώ/Αΐ}ν οίχοΰντις τ^ χβύΐβπ^ 
των Ελλήνων ^σοτν άποττη χατβιλη|:ΐ|χένοι, πολύ μίτν 
έχάστοτι πλίϋθος «ΰτοΐς ίιρέων χαί ^ιαχόνοιν ύττό τον 
τ19ς έπισχοτπ^ζ προιστώτος ιπίρπιτο * πολλοί 9ϊ ςυβ βχϋ8 ςαί νϋαΐη βαβΟβρβΓ&ηί ΐηθΠ&8ΐίθ&ΐη, &1> Ι) των τόν ρονι^ρη |3£ον άνιρρη^ένων ^ι^άσχαλοι πβο' βο οοη8(ί(α(ί βΓ&ηΙ νίοί ηι&^8ΐη. 86ά ηβιηο 608 ρο- 
ΙβΓβΙ οοηνβΓίβΓβ &1> βΓΓΟΓβ : ίπιο ρϋ8 ροϋα8 ίΙΗ ίηίβ- 
Γ6ΐ>η&1 ΙοπηβοΙα βΐ 8ϋρρΙίοί&, ηβςυθ 6Γ&( υΐίαιη 
ροβηβθ @^βηυ8, ςυοά ποη (6ΓηΚ>ί1ίΐ6Γ βί8 ίαΙβηΙ&ΓβΙαΓ. 
€υπι βΓ^ο (1υ1)ίΙ&ΓβΙ βρίβοοριΐδ ςυίάη&αι οροΓίβΓβΙ 
ίαββΓθ, α( ςυί 6ΓΓ&1)&α(, βΓΓΟΓβιη &^οο806ΓΘο(, θΙ 
Γβιη &1ίςπ&η(]ο ουιη 5αί8 οοωιηυηίο&ΓβΙ^ τβοίΐ βίβ 
ίηίβηιη ίη ηιβηΐβιη ΑύΓ&ηιίαβ &(1ιχιίΓ&1)ί1ί8. Ταιη ηοη 
θΧ8ρ66(&η8 ίρ8β αϋοπιαι άβ βο (β8ΐίΐΏοηί& βΐ8 8(&1ίιιι 
ΟδΙβηάίΙ, ςυίάάβ ίΐΐο β88βΙ 8ίΚ)ί ρβΓ8α&8υιη, άίοβηβ: 
ΟΓβάϋβ ιηίΐιί, Ωΐϋ, (]ίβ(αΓ0 Ιββίβ γβη^αΐβ, ςαοά ία 
1ο(&6(1β ηυοςαααι ιηίΐιί οοοϋ^ϋ ΎΪάβνβ ΙαΙβιη νίΓυιη 
β( ςυί ία 1&η(β νίρίαΐβ τίνβΓβΙ βΐ ρίβίαΐβ. Οαοι ϋ 
ααίβηι, ςα® &Ι) ίρ80 άΐβία ίαβΓ&ηΙ, αη& νοοβ βοα6ρ• 
πΐΑ88βα1, ίρββ ΓαΓ8υ8 : Υβαϋ, ίηςαί(, ιηΐΐιί ία ηιβα- 
ίβιη ςυ»(1&αι οο§;ί(αίίο : βα β8( &ιι(βηι, υΐ αΓΐ)ί(Γ0Γ- αυτου τί) χώρη χαθίοτοίντο * τούτων ^( όμως ούίίΐς 
^ιταβ«λβ?ν αυτούς τι^ς απάτης η^ύνατο * άλλα χ«1 
|3άσανοι |χάλλον χατά των ιύσιβών χαΙ τιμωρίΛΐ 
κοφ' βχβίνων ηπβέληντο χαΐ χολάσιως ιι^ος ού^ 
όλως ην, ό ηή τούτοις ^^οβιρώς ίπισιέΐτο. Άπορον- 
ΐιίνου τοένυν του Γής έπισχοτπ^ζ προιστωτος, τέ ά» 
^έοι ποιβΐν προς τήν των πεπλανη^^ιων ιπίγνωσιν, 
χαΐ ^ηποτι τό πράγμα τοις πιρί αυτόν χοινονριένου, 
μντημίί τις παρεμπέτιτει μνταξύ του Οαυριαβτοϋ 
Άβραρέου* χαΐ τάς πάρα των άλλων αυτός μαρτν- 
ρέας ούχ άνα|:ι<{νας, πρώτος βυ9ύς τάς οιχιέας ιηρΐ 
αυτού πίοτβις παρέσχβτο• Πιστίύσατί /*οι, τέχνα, 
ιιπών, υπό μάρτυρι ρβΟΛοντι λέγβιν τ^ άληθιία, ώς 
ουδέποτε |χοι #ιά πάσης έγένβτο τξς ζ^ϋ^ τοιούτον 
άν^ρα ι^ιιν χαΐ ούτως έν αριτ^ τοσαύτ^ ζώντα χοιΐ 
βύλαββία. Των ^ι τα παρ^ αυτού ιΐρη|:ιένα ψ*»^^ μίΛ (1ίνία^οη8^υ^υ8άαα1ρ^ον^(^βα1^8Β,βαπ1ίη^(ί&^β^11^ί8- έπισ^ραγισάντων, πάλιν αυτός* *£ννοιά μέ τις 2λθι, ιη&ΐβ 8&ββΓ(1ο(ϋ, βΐ βί Ιτ&άβΓβ νίβαηι^ ςυί ββΐ &(1 
Ηβ11β8ροαΙυηι. ΡοΓίβ ροίβηΐ, ορβαι βυρβΓηα βί ίβ- 
Γβα^β βιΓΑϋα» αιιιΚοΗ άβάαοβΓβ αοΐ α^^ίΐίοηβοι νβ• 
Ηΐ&(ί8. Η6Β0 άίχίΐ, βΐ 6 ο&(1ι6(]γ& βίαΐίιη βαΓ^^βοδ 
βρί8βορα8, γ&άίΐ α(1 ΑΚ)Γ&ηιίυηι βυαι ααίνβΓβο οΙβΓΟ. 
£1 ]&αι 8θ1ί(ί8 άίο(ί8 ρΓββίύαβ ρο9ΐςα&αι βαη ία 01ιη• 
8ΐο 88ΐιι(&8δβ(, βΐ οβοαίυαι (]β<1ί88βΙ, άβ νίβο βί βχ- 
ροαίΐ οαιοία. ΡΓββίβΓβα &υ1βαι βυοα ςυοςυβ ν&ΐάβ 
ΓΟ^&νίΙ, υΐίΐΐοηιοι 8ϋ8θίρβΓβ( ρΓ»ί6β(αΓ&πι. ΙΙΙβ νβΓΟ 
οαηι ρηαιαηι ςυίοίβηι βρίδβοριιαι &(1ν6ηί88β οβ^β 
Ια1ί88βί, υ( ςιιί ραΙ&ΓβΙ 8β β886 ίηάί^ααια, αά ςαβαι 
1&αΙιΐ8 τίΓ αβββοΙβΓβΙ : (Ιβίοάβ β(ί&ηι ςυββ άίχβΓ&(, 

§;Γ&νίΙβΓ &00βρί88β(, ρΓΟρΙβΓ ΟΙβ^Ο&ΟΙ ίΙΙ&ΟΙ βΟΓ(1ί8 

οοαίτίΐίοαβοι β( πιοϋβΓ&Ιίοαβοι^ βΐ ςαοιΐ 8Θ ααΐΐο 
ΓβρυΙ&ΓβΙ β88β άίς^υαι, βα Γβ8ροο(1ί(, ςυβΒ β( Ι&Ιί ^ησέ* 9ιιοτιρας 9ϊ οίααι χαΐ προνοίας οτυτη χαΐ 
οίχονοα^ας, τω τίίς άρωσύνης αυτόν ^^ρίσματι τ•- 
ληώσαι χαί τήν χώαην αύτω τήν προς ΐλλησποντον 
(7;^ιιρέσαι* ίσως ^υνήσβται, συναιρο^ης ούτω χ«1 
τ^ς άνω9«ν χάριτος, βις έπίγνωσιν τί$ς ού^ιιΒείΛς τους 
ττολλούς ό^ηγ^σαι. Ταύτα Ι^η, χαΐ ώς «ιχιν *υ^ς 6 
έπ£σχοπος τ^ς χαΒί^ρας εξαναστάς, άμα τω χλήρω 
παντί προς τόν |χαχάριον άπβισι* χαΐ τΐίς συνήθους 
ίύχΐίς η^η γιγινη/Αβνης ριιτά τόν Ιν Χριστώ ήσπα• 
σ^όν, τα πιρΙ Ήί^ς χώαης άποτντα προς αυτόν ^ιιξ^ιι* 
πρό^ β\ χαΐ ηξίου μ(Οα $ίρμώς τού την «χΐίνβαν άνα- 
^ιξασβαι προστασίαν• ό ^κ πρώτα μϊν τίίν ίπισχόπου 
^υσχβράνας έπι^ημέαν, χαθάπιρ ούχ ίχανόν εαυτόν 
ανδρός τηλιχούτου παρουσίας οΐόμινος, Ιπιιτα ^< 
χαι βαρέως τους παρ* ουΓΟύ ^«ξάρινος λόγους ^ιά τίΐ8Β 0θαν6ηίβ1>&αΙ, βΐ ΙααΙββ 1ΐυηΐί11(&11 : 0αί8 β^Ο Ο τήν πολλήν ιχιίνην συντριβών τϋς χαρ<^ίας, χαΐ μι- 
8αα), άοίηίαβ αΐί, (Ιίοβαδ, υ1 8&ββΓ(1θ(ίΐ Ιααί&ηι 8υ1)- τριότητα, χαΐ τό τού /χη^βνός άξιον εαυτόν ίιγέΙσΒαι, 
βαΐηηΐ&^αίΙαάίαβαΐ,βΙ^Γ&νίβροραΙυβπΐίΙΐίοοηίαΐίΙ- τά χαΐ |3ίω τοιούτω χαί ταπιινώσ-ιι τοσαύτιρ προσ- 
Ι&1αΓ(1θββη(1α8?δ1ηβ ρβΓ €1ΐΓί8ΐααΐ,8ίαβΠ1β&ββΓΐ)β ι^χοντα, προς αυτόν άπκρίνατο• ΊΙς ίΐμϊ ίγώ^ Κύ- 
Πίβα (ΙβΟβΓβ ρββΟ&(&. ρι^ ρου, Κύριι, λέγων, ώστ( τηλιχούτον ίιρωσύνης 

ρέγκθος ύπελθιΐν χαΐ λαού βαρέως #ι^ασχαλίαν έγχειρισθ^ναι ; ^Εασον ^ι« Χριστόν, Ιασον πιχρώς άττοχλαύσασθαι 
τάς έραυτού πλη/Αριβλ<£χς. 

VIII. Ουί ΓαΓ8α8 βρίδβορυβ Γββροηάβαδ : ΒβοΙβ ΙΓ. Προς όν ό έπέσχοπος αυΟις τόν λόγον άναλα- 

8θίθ, ίηςαίΐ, ο οΗ&Γβ 01ί Αΐ)Γ&αιί, ςυοά β:Γ&!ί&, ςυη βών• 0Γ<^α σαγώς, οΐ^α, τέχνον ποθιινόν, Ά^ράμα, 
ΰΙ)ί ά&ΐβ β8ΐ α δρίήΐα, ρο1βα8 ββ β( νβΓ^ίδ βΐ ίαβίΐβ. ιΓπιν, ώς τ^ Μομίντ^ σοι ναρα τού Πνιν/Μίτος χα- 53 νίΤΛ δ. ΑΒΑΑΜΙΙ. Μ ρ<η Ιννατ&ς «Γ χ«1 λόγοι ς χ«1 ηράγιιασι * /αϊ) ούν Α Νθ βτ^Ο ()αΚ>ί1&νθη8 &(1 Πΐαοαβ αοββάθΓβ, ςαθ(1 βΗΙ «]τοχν«0Ίρς ίργω χαθιιναι σαυτόν, τοσοτύτης ριβν 
ψν;ΐ^ών ωψ€\$ία; αΐτίω, μν/άΧοίς 9β χαέ σοι ιταρκ 
βιον προξινοι>ντι τάς «ντι^όοιις. Ό ^( τοις προτί- 
ροις, ιπιμχνβ^ χαι ίτι * "Εασον, αύθις παραχαλώ, Ια- 
β•ν^ Αιγι, τα οΐχιια Οριονιησαι χαχά. Και ος ύττολαβών 
^οιι»ντίροίς «υτό» ;ί|ΐ<ίβιτο λόγοις ' *Ι^ού ^ή χόσμ,ον, 
'ίίέγ•η^ χαΐ τα τοΰ χόσ/£θυ χαταλιπών, χαΐ τί /Αΐν 
9ύπ «σχ^σας ιπαινιτόν, ποίας ^( τών τοΰ β<ου εν- 
τολών (ΐν γύΐαξ άνα^»ανι1ς άχ/»ιβέστατος, τό χ€γά' 
λαιον ονχ 01^* όπβας ιλάθις παραλιττών τήν ύπαχοήν. 
Τονταη» αχούσβίς ό μαχάρίος, τους ο^^θαλριούς ^αχρύβαν 
νιτοιτλ«σθ<Ις χαΐ ^^ 7^ στινάξας |3αθύ χαΐ νττόθιρ- 
^ον * ΚαΙ τές ιι/χι έγώ, χύριί μου, χύριι, ^ησι, ινα 
χαΐ β^Βίς αναλαββιΐ τά βιοη^α, ότι τοιούτοις Ιο'χβς ςυίάβιη οαϋβα 1&α(8Β αηίιη&Γααι αΐΐϋΐαΐίβ, ιη&β;α&8 
&α1θΐιι αραά Οβαιη Ιίϋί οοαοί1ί&1)ί( ΓβωαηβΓ&Ιίοηββ. 
]ϋθ νβΓο ρβΓδθτβΓ&αβ ία ρποΓίΙ)α8 : δίαβ γο^ο, γοτ- 
808 (ϋοβύαΐ, 8ίαθ ααβ ιπαΐα ρπορΓία άβ&βΓβ. ΰΐβ υθγο 
Γβ8ροα(1βη8, ΗθήθΓί1)α8 βακη Υ6ΓΚ>ί8 θχοβρίΐ, Εβββ, 
(116608, οϋΐη 6( ιηαηοίαιη, βΐ ςαβΒ ιηυοοίί 8ΐιηΙ οιηηί& 
Γβΐίςαβπβ, β( ςαί(1 ηοη Ιααάαϋίΐβ ςαίάβιη βχβΓοαθ- 
πδ, ςαοάη&Εΐι &α(6ΐη Οβί ρΓβθβθρΙαιη ηοη &6οαΓαΙβ 
ββΓνανβηδ, 1(1 ςαοοΐ 68ΐρΓ€Β6ίρααιη» ηββοΐο ςυοιηο(1ο 
ίΐΏρΓυ(ΐ6α8 ρΓθίΙβΓίΏίβίβΙί, ηβαιρβ 056(1160 Ιίαω. Η»6 
ουιη ίΐΐθ &υάίΐ886( Β. Α^Γ&αιίαβ, οοα1θ8 δαβΤαβαβ 1&- 
6Γ7αιΪ8, 6ΐ 6Χ ΐαιο ^Γ&νίΙβΓ 8υ8ρίΓαο8 : Οαίβ β^ο 
8αΐΏ,(1οοιίθ6, άοιηίοβ ηιί, ΐοςαϋ (α( ΓΟΓδΟβ τβρβ• 
Ι&αι 6&, €[0» (ϋ6(& 3αο(), ϋ( (16 ηχβ (αίβηι βυβοβ- 'ηαϊ ϊμοϋ Ιογισμούς χαϊ ούτως ολαις χερσϊν άνβλ- β ρ6Π8 6θ^ΐΐ£ΐΙίοαβηΐ, βίοαβ, ({01 8001 νί1ί8 6ΐ&1)]β6(α8 χνσολ μΛ ^ιλονιιχιΐς προς τηλιχοΟτον ύ^ος οφχ^ης, 
τόν ΓΜλ;^ χαΐ άπι^οριαίνον ; Και ό ιπίσχοπος * Δι* 
ότι, ψνο^ϊν, ό μΛν έαυτώ μόνω ζών χαι μόνα χαλώς 
07Μς ξΐζοι τά ΧΛ$* εαυτόν ^βριρνών, έαυτώ ^όνω 
νιριχΌΚΐ τ^^ν ώ^έλιιαν ; Τό ίϊ χαι τά τών άλλβαν 
ίπκ»ορ9οΰν χαΐ ^υχών βπια^λιιαν πβπιοτιΰσΟαι, όσον 
ίχίί 70 χέρσος χαϊ όποιον οτ/απης ^ιΐ^μα τ^ς προς 
βιόν, χαΐ όπως άπάσης <στί ^ιϊζον τϋς προς αυτόν 
^ιρβπηίας, αυτόν ίχιίνόν σοι τούτου παρίξθ|χαι /χαρ- 
τ-^ρα * « Ει γαρ ψι\έΙς μί, Πιτρβ, γνσι, ποί/χαινι 
τά ιτρόβατά μου, » "Αστβ τοσούτον μίλει θ<ώ τ^ς 
τών ποίίΐνίων έπι^λιίας, »ς χαΐ μέγιστον της εις 
αυτόν άγάπΐίς ση/χιίον τι)ν πβρί ταϋτα τιβίναι χνι^Ζ' 
μοινίβοβ, Τοιαύταις συριβουλαις τβ χαι ύποθηχαις, 516 Ιο(& οϊ&οϋ 6οοΐ6θ(1α8 &((Γ&ΙΐθΓ6 &(1 Ι&οΙαοι νΪΓίο- 
ϋ8 &11ίΙο(1ίθ6αι ? Ερί86ορο3 8θΐ6πι : Ουοοίαιη» !η- 
ςοί(, ςαί 8ί1:>ΐ ςοί(ΐ6αι 8θ1ί νίνϋ, 6ΐ βοΐοαι οοΓ&Ι, ο( 
Γ68 8066 Γ60ΐ6 86 1ιαΙ)βαηΙ, 8ί[)ί 8θΙί ροΓ&Ι οΓιΙϋαΙβηι. 
Α1ίθ8 &οΐ6αι 60ΓΓί§;6Γ6 6ΐ αοίοι&Γοοι 8ίΙ)ί 0Γβ(1ϋ&- 
Γοιη 60Γ&αι 96ΓβΓ6, ςο&οίοοι 1ι&56ΐ 6αιο1οιη6θ1οηι, 
βΐ ({ο&οΐοοι 6ΐι&Γΐ(&Ιίδ ίο Οβοαι ίθ(ϋ6ίοοι, 6ΐ ςοοά 
1(1 81 ( ηι&30δ ςοονίβ αΐίο 6θ1Ιο ΟΓθ&ΙΟΓίβ βί Οοοαίοΐ, 
&(1(1ο6&οι ΙίΙ)ί ί11ίθ8 ίρβίοδ (63ΐίοιοοίϋαι : α δί βοίοι 
(1ί1ί^ί8 016, Ρ6(Γβ, ίοςοίΐ, ρ&80β ονβδ α[16&8 **. » 
Οα&ιηοΙ)Γ6ΐη 060 Ι&οΙ» δοοΙ 60Γ&9 9Γββ68, ο1 πιαχί" 
αιοαι 8ί§;οοαι ία ίρδοαι (1ίΐ66(ίοοί3, 60Γ0ΐη 6υΓ&οι 

6886 8(&(0&(. ΤαΙίϋοβ 6008ί1ϋ8, 01001118 6ΐ 86ΓηΐΟθ1- 

1)08 ρ6Γ8υ&308 Αΐ)Γ&αιίθ3 6ρί3θοροαι &ά ΟΓΐ)θαΐ ββΐ τοιούτοις υπο^ωνιόαασι, πιισθιΐς ό *Αβραοιιος, ;οχθ' ρ 8660ΐ08. Οοοί^Οβ, ίΙΐ6 ίθίρ30, ^08Β Ρ&Γ6Γ&1, ρ6Γ6^8- 
λοΟθκ προς τιόν πόλιν τώ βπισχόπ^, χάχιένου τβλβ- 86(, 6ΐ 816 6001 ρ6Γί6θ(οαΐ 6Γ6α88β& 8&6βΓ(1θ(6αΐ, βΐ 
σκντος βπ' αυτώ τά ΐιχότα χαι ούτω τβ'λιιον αύτ6ν άβϊηάβ 6001 Ιοίο 6ΐβΓ0 6( ροροΐο 6001 (ΐ6(1θχί886(• 
άνα^ιίζβητΓος ίιρέα, ιΓτα χαι συν άμα τώ χλήρω ρΓ0ρ03ίΙ&αΐ ΐ1ϋθ6 νί&ηΐ ίθϋΙ,Πΐθ1(&8ίθΐ6ΠΠ1 ίθΟ(ΐ6η8 
πζντί χαΐ τω λαω τούτον προπίμψαντος, τι^ν προ- 1α6Γ701&8| 6ΐ 8θρ6Γηοαΐ ίονθ6&03 αοχίΐίυοί. 
χιι^Μνγν έχ<ΐ9(ν ό^όν νρχετο, πολλά /«ΓΓαςύ 9άχρυα χέων χαι τήν ανωθιν ροττήν τβ χαΐ συμμαγίκΛ ιπιχαλού- 
αίνος. θ'. Γινόαι^ος 9% χατά τήν χώ/Αην χαΐ ταύτιιν υπό 
|3α6<ΐ σχότω τίζς άσιβιίας Χ£ΐαβν/:ν χαταλαβων, χαϊ 
ό γΐβσι ό θιΐος ίΐαΰλος, « Την του Μονογίνούς ^όξαν 
έν όμοίώματι γλυπτού άλλαξα/Αΐνιον, » τοιαύτα τώ 
θιώ IV σνντριβ;^ χοψίίοις προσιού;ι^ιτο' Δέσποτα 
^ιλβίνθρωπι, Χριστι ό Θιός^ ό μόνος αγα96ς^ ό μό- 
νος άνιςίχαχος ό μόνος Ιλιήμων, ό τόν άνθρωπον 
αγάτω κυσπϊαγχνία ^«μιουργήσας, ό συνιιις ιις 
πάντα τά ΐρ'/α αΰτοϋ χαϊ χαρ^ίας χαϊ νιψρούς ετά- 
ζω» χά'ι γινώσχων τους διαλογισμούς αυτού, μή παρ' 
ί^ι^ς τό σόν πλάσμα, τό τίίς σ^ς χ<ιρός ^ϊίμιούργιιμα 
ΧΛχώς υπό τού νοιιτού θιςρός άπολλύμινον άλλ* IX. Ουοι αοΐ6αι ν6θί386ΐ ίο νίΰοαι, 6( οοοι ίονβ- 

013861 ]&66η(601 ίο ρΓθίθΟ(1ί3 (6065^3 ίπΐρί6ΐ&1ί8, 

6ΐ ο1(1ίβί((1ίνίοο8 Ρ&ο1θ3'', 6( ΟΙοΓίαοι υοίβ;6ηίΙί οιο- 

Ι&Ι&αΐ ίο δίαΐϋί(θάίθ6ΠΙ 86θ1|)Ιί1ί3, » 316 06001 ρΓ66&- 
5&10Γ ίο 60θΐΓίΙίθ06 ΟΟΓΟίίβ : 6601^06 6( 0ΐ6αΐ608 

0οαιίθ6 01ΐΓί8ΐ6 0603, ςυί 68 8θ1θ8 1κ>οο8, ςοί 68 

8θ1θ8 ραΙίβΟδ, ςοί 63 8θ1θ3 Οΐί8βΠ60Γ8, ςοί 0Γ6α3ΐί 

1ιοοιίθ6αι 56θί^οίΙ&ί6 ίθ6ίΓ&1)ί1ί, ςοί ίοΐ6ΐ1ί^8 οπιοία 

ΟρβΓα 63 03, 6(60Γ(1α 6( Γ6068 6Χααΐίθ&3, 6ΐ 10(6111^18 

6303 6θ9ίΙαΙίοο63 : 06 (ΐ63ρίοία3 (0001 ΰ^οίθοίοαι, 
ορυδ ΙοαΓοιη αιαοοοοι, ςοοά αι&ΐ6 066ΰΐΐ0Γ α 1)6ΐ1ο&, 

ς06β ρ6Γ6ίρί(0Γ ίθ(6ΐ1ί96θΙΐ& : 86ά ϋΙ)6Γ& 608 & ίγ- έξάού αυτούς τί$ ς τού εχθρού τυραννί<^ος χαΐ (^ός Ο Γ&Οθί(ΐ6 ίοΐοΐΐοί, 6ΐ ά& 613 Υ6Γϋ&ίί3 (θ£θ &9θί(ίθ0601• αντοΐς τ4ν τΐδς σ^ς άλη9<ίας «πίγνωσιν συ γάρ 
θΓ^^ας, ότι ου λοξίας Ινιχβν ανθρωπινής, αλλά σωτΐ}• 
ρία; "^υχ^ύν, την ψροντί^α ταύτυν χαΐ τ;Ι^ν ^ιαχον£αν 
οι^ιζάμην. Ταύτα τοιγαρούν προσβυξάμινος χαί 
τητα τών ύπολ(ΐ^9<ντων αυτού ^ιςματων πάρα τού 
^άου, ω τ4ν τούτων άνιθβτο πρόνοιαν χομισάμινος, 
§αον ίί αυτών ιυχτηριον άνιγιίριι βπιτιρπέστατον Το 60101 3613, ςοο(1 ηοο ρΓορ(6Γ Ιιοοιαοαοι ς^ΙοΓΪαοι^ 

86(1ρΓθρ(6Γ&θΊαΐαΓΟΠ1 8α1θ(6αΐ 80366ρί 1ΐ6106 60Γ&αΐ 
6( 1ΐ06 ηΐίοίβΙβΠΟΟΙ. βυαΐ βίο 6ΓβΟ 63361 ρΓΘ6α(09• 
6( α1ίςθ&8 &606ρί386( ρ600θί&8, ς08Β Γ601&08βΓ&0( 

&ρυ(1 &ιιιί6οοι, 6οί 6θραηι οοο)θΐί36Γ&( ίαοοΙΙ&Ιοαι, 
6Χ ίρ3ί3 β5(ΐ6θΐ 6Χ3ΐΓυί( οΓαΙοΓί&οιΙοακο βίβ^αοΐίββί• 
Ι0&01. Ρθ8ΐςο&οι &ο(6θΐ &ιί(οοι ίοίΐ «(ΙΙΕοίοαι, ία- " ΙΟΑΟ XXI, 17. 1* Ηοοι. ι, 23. 55 ΜΕΝ8Ιδ ΜΑΚΤΙϋδ 56 ΟΤυβηΙυΐη ίο 60 β&βηίιοίυιη Οβο θ£ΓβΓ6ΐ)&(, βΐ βίιηίΐββ Α η καΐ χαριέστατον. Έττβι ίβ τέλος ιιχβ τά ιτϊς οίχο- ρηοΓΪΙ^αβ ΓαΓδϋδ ίαη(]βΙ)&( ρΓβοβδ : ΟοΙΙί^β,Όοηιίηβ, 
(ϋοβηβ, οτβδ (υαβ βΓΓ&ηΙβδ ίο Ιι&ηο ιη&ηάΓ&ιη Γβ- 
οβηΙβΓ ββάίίιοαίαπ], αρβηβηδ βίβ νίβιη βαΐαΐίβ ρβΓ (αϊ 
α^ηίΗοηβπι,&ά ^Ιοπαιη (υί ^Ιοποδί ηοηαίοίβ. Τυ 63 
βηίΐΏ 06113 3θ1α8 ιηί36ηοοΓ(ϋ8Β 6ΐιηί8βΓ&ϋοηιΐΕΐι, ςυί 
ηοη νίβ ιηοΓΐ6Εθ ρ666&Ιοπ8, δβ(1 ιη&^ίδ υΐ οοηνθΓ- 
Ι&ΙπΓ 6ΐ νίναΙ<*. Ουιη Ιιαβ βί ρΓβοββ οϋΙιιΗβδβΙ, εΐ 
60Γ (Ιβίοάβ γΐΓ 8&ρί6η3 οοπϋπη&δδβΐ, 6( ίϋίβββΐ Γ6- 
ρΐβΐυβ ζβίο θΐ ά68ί(ΐ6ηο, οΙ)ί6η3 βίαΐυ&β άββιηοηιιιΐ), 
Θ&8 οηιηβδ (ΙίΓαίΙ, β( Ιιυιηί βνβΓίΚ, ςυββ 6Γαη1 νβΓβ 
(θΓΓα (ϋ^^ηοβ, δοΐοςαβ οίηεΓβ βΐ ραΙτβΓβ. ^οριέας, τάς άναι/χκχτους θυσίας έν οιύτώ προσί57• 
θιω και τάς όαοέας χαΐ ποίλιν ττροσιυχάς έποκΐτο* 
Συναγαγι, Κυρα, τά πεπλανιιριένα σου πρόβατα, 
λίγων, ιίς τ;^ νεόχτιττόν σου ταύτΐϊν ροτν^ραν, 
ανοιγών αύτοις κΐσο^ον σωτηρέας ^ιά τι^ς σί^ς ιπι• 
γνώσιως, «ις ίόξαν του σου ονό,ιιατος* συ γαρ •Ι 
θβός |:ΑΟνος έ)βΌυς χαι οΐχτιρ/χών, ό μ-η ]3ουλόμΐνος 
τον θάνατον του άααρτωλου, ως τό έπιστρίψαι χαΐ 
ζ^ν αυτόν. Ταύτας ούν αύτώ τάς ^ιι^σβις προσίνιγ- 
χών, βΓτα χαι τήν χαρ^έαν ό σο^ός ίπιρρώσας, ζι^λου 
ΤΙ χαΐ όρμί^ς ί^χτιλίως γιγονώς χαΐ τά των δαιμόνων άγαΐ/ιατα πιραλθών χαΒαιρίΐ πάντα χαΐ βίς βίαιος άνατρβττβι, τά γίίς άλιςθώς άξια χαΐ σπβίοΐ; ^βνυς χαΐ 
χόνβως. Χ. Οαιη αιιΐβιη ρο8ΐ Ιιθβο &66638ί386ηΙ ςυιάαιη 6ΐ 
ίη6<ΐ6ΐί1)α8, υΐ ίΐΐίβ βαοηϋβ&ΓβηΙ δΐ&ΐαίβ, 6ΐ βαβ ρΓ6- 
6&Γβη1υΓ, νίάίδδβηίςυβ ^τανι οαδα οοΓΓυίβδβ, ηοη 
Ι^ΟΓ&ΓυηΙ ΙιοβΙβηι : ηι&ηίίβδίααι βηίπι βΐ νιΗυδ 6( 
8ΐυ(ϋίιιηι&Γ9α6ΐ)3η(αΙπηςα6 Α1)Γ&ιιιίαιχι: δΐ&ϋαιςαθ 
00ΓΓ6ρ1ί8ΐί^ηίδ6(1&ρί(ϋίΙ)υ8,Γ6ρβη(6ίη88η6ΐαη[ΐίΓΓα6- 
Γΐιηΐ : ηββ ρηυδ οβδδ&ΓαηΙβππι ρβΙβΓβ βΐ 6ηΐ(ΐ6ΐί8δίιη6 
ρβΓ6υΐ6Γ6, ςυ&ιη βαηι νίάίδδ6πΙ ρΐ&ηβ ά6Γ66ί5δ6, βΐ 
θχίτβιη&πι ίααι&@^6Γ6 &ηίπι&ω.Κ666δδ6Γυη1 βηίΐΏ,βχί- 
βΙίηι&ηΙβδβαηιιηοχβδδθ ιηοπΙυΓαπι. ΙΙΙβ αυΐβιη ουιη 
οίΓοα τηβάίαιη ηοοίβαα Γ66Γ6&Ια8 βδββΐ &1) ίΐΐίδ ίηΙοΙβΓ&η* 
(ϋ8(1ο1οπΙ)υ8,γίχ Ι&ηάβαι βυρ^βοδ, ίη (βιηρίααι βδΐίη- 
β^Γβδδυβ : βΐ ουηι δθ ρΓοηαιη Ιιυαιί (ϋ63β6Ϊ8δ6(, ΰίβηδ 

§^&νίΐ6Γ, 6( ίΐΌΟΐβ δΟΐυΐΏ Τ6Γΐ>βΓ8η8, ΔΟβΓΗΠΙΟ 6ΐ 

πι&χίπιο δίαάίο ίυη(]6ΐ)&1 ρΓ6668 ρποΠΙοΓυπι βαΐαΐβ, 
ιι1 άβρβΠβΓβηΙ ίπ]ρίθ1&(ί8ηυ1)6Π], ςυεβ 603(1βϋη6ΐ)α(, 
βΐ ρυΓβ ΑδρίοβΓβηΙ αά Γ&ϋίοδ τβΓϋβϋβ. Μ&ηβ &υΐ6πι 
οααι ίΙΠ αά ίβαιρίαω αοοβδβίδδεηΐ, ηοη ^Γ&Ιία ογ&- 
ϋοηίδ (ςηοηιοάο βηΐηι, ουηι βΟΓοαι αηίηιί Ααοΐυα- 
ΓβηΙ &(]1ιαο 8&1ο ΐπιρίβΙ&Ιίδ ?) ββά αά τίάβηά&ηι ββάί- 
ΑοίοΓυαι δ(ηιο(υΓ&ηι (βΓ&Ιθηίοι ίβαιρίυηι 1)6ηθ ϋ^α* 
Γ&(υηι, 6( 68, ςϋ& ρ&Γ θγ&Ι, δ7ηιη36ΐηα οοηδίΓυοΙαηι, 
βΐ ςυο(1 αηίηιυπι βΐ 06αΐ03 8&ίί3 ροΙβΓαΙ ΐ8Β(ί&β&Γ6), 
οαιη, ίηςυααι, ν6ηΐ3δβηί ίη (βαιρίαιη, 6(οίΓ6η(ϋ836η1 
β&ηοΐυηι ίη 60 ρΓ66&η(6Εη, ρποΓβαι ηΐΓβυδ δβνΚίαπι 
βΐΓαΙ)ίβΕη ίη 6υπ] οδίβηάβραηΐ :6ΐ ουιη 6απΐΓαΓ8υ3 
ν&ήίβ πιοάΐ8 βΐ νβΙιβηιβηΙθΓ 66θί(1ΐ836η(, τίοουΐίβ 6( 
ίιιηίΙ)α3 οπιηί βχ ρ&Γΐβ οοηιρρβΙιβηδυΕη, ΐΓ&ΙιυηΙ 
ρβΓ ηαβάίυπι τίουαι, βΐ ίη βυηι οηιηί 6χ ραιΊβ Ι&ρί- 
(168 ηίν6 ο&άβηΐθ ά6η8ίοΓ68 6οη3β66ΓυηΙ, ΐ^ηοΓ&ηΐ63 
βΐυΐϋ, ρΓο ςυα §^α(ί&, ρΓΟ ςυβίί ρΓΟ ΐρβίβ ρΓ66&- 
Ιίοηβ, ςυ&ίβο) ΓβάάίάεηηΙ βί τβηιυηβΓ&ϋοηβηι. ΙΠβ 
βΓ^ο (υηο ςαίάβπι αϊ) βίδ Γβΐίοΐυβ βΐ 86ηιίη)0Γΐαυ3, 
]&πι α ρ1&§^3 άίδδοΐαΐαββΐ 3αη9ΐιίη6α) ίη Ιβιτ&ηι ίυη- 
ά6η8. €αη) αηΐβπι τηβάΊα ηοοίβ &<! 3β Γ6(1ίΐ38β(, άίοβ- 
ΒαΙ : Οοοιίηβ, (}υοιΐδ(|υβ οΙ)1ίνίδ66η8 ηιβί ίη βηβω ? 
Οαοαβςυβ ΑνβΓίίδ Γαοίβηι (υααι & ηΐ6 ? Ουουδςυβ 
ορβΓ&ιη&ηυυηιΙα&ταπιάθδρΙοίδ, ςυββρβΓβυηί ? Ηβθο 
060 (]ί66ΐ>&1, βί τβΓΐ>& ιιιίδ6β1)&1 ΙαοΓ^πιίδ. Οβίηοίε 
αυίβηι νΐχ ΐΑηάβιη β βοΐο δυΓ^ϋ, ρ6Γίηάβ αο δ! ηοη 
68861 οοηίβοΐυβ (οΐ ρΐ&ς^ίδ βΐ γυ1η6ηΚ>α8, 6( ίη άί- 
οίααι Υ6πιρ1υιη Γυηαβ ίη^ΓβάϋαΓ. Β Γ. Μιτά Λ ταύτα παραγενό/Αβνοέ τινις των άττί- 
στων του χαι θϋσαι τοις τοιούτοις αγα^μασι χαΐ 
προσ(υξασ9α(, χαι τττώρια χβίαβνον χαλπτόν ί^όντβς, 
ούχ ^ογνόησαν τον πολί^ιον ί^λον γαρ τη τι αρίτίί 
χαι ό ζ^λος έποίουν παντα;ζου τόν Άβρα^ιον χαΐ 
ξύλα χαι λέΟους κύθύς άρττασαντις (θιον άθροοι 
χατά του αγίου χαι οΰχ άνί^χαν |3άλλοντβς αυτόν χαΐ 
ώ/χότατα παέονης, (ως παντιλώς άτταγοριύσαντα 
ιΐ^ον χαΐ προς αύταΐς ν^ιη ταΐς έσχάταις άναπνοαίς 
7Ενό|ΐΑΐνον* οί ρΐίν γαρ ούχ ιΐς ριαχράν αυτόν άπο- 
θανβΓσθαι νο|χ£σοΕντις άπηλλοί^ντοίν. Ό 9ί πιρί μέ- 
σας νύχτας των ά^ορ;6των οδυνών έχβίνων άνινβγ- 
χών, ι^ιόλις ως (ΐχιν ύπαναστάς βΐσίίλθιν (ΐς τόν 
ναόν χαΐ πρίήνί} χαταβαλών εαυτόν χαΐ πιχρόν χβίτ»- 
θ(ν άνοΐ|:Αώζων χαι τω ^ιτώπω τύτττον τό Ι^α^ος, 
τ^ $ίρμότιητι ταύτϊϊ χαι τ^ σπουί)^ των βυχών ύπ^ρ 
τίς βχβ/νων βχίχρητο σωτηρίας, ώστβ τό χβτέχβν 
αυτούς τιης ασεβείας άποσείσασθαι νέ^ος χαΐ καθα- 
ρώς προς τάς αύγάς ^ίαβλεψαι τίϊς άλιιθείας* ιωθΐν 
^'ε χάχεΖνοι τω να» επιστ6(ντις, ου προσίυχβς χάριν 
(πώς γαρ ίτι τω σαλω τί5ς απιστίας τάς ψυχάς χν- 
/χαινόαενοι ;). αλλά χατά θέαν τίϋς τών οιχο^οριη^- 
των χατασχευ;9ς (ΐν γαρ ό ναός σχή|χατος ευ ιχα>ν 
χαΐ συμμίτρίας, χα\ ψυχή ν άμα χαι οφθαλμούς ιχα- 
νώς εύ'^ραίνειν ^υνα^ενος)* έν τω ναώ τοίνυν γινό- 
μηοί, χαι τόν άγιον εύχόαενον έν αυτώ χαταλαβόν- 
τες, τήν προτεραν αύθις ώμόττητα χαΐ λύσσαν ιις 
αυτόν Ιπε^είξανΓο, χαι πολυτρόπως τόν &ν^ρα ποίλιν 
χαι σψοίρώς αιχισα'^ενοι, ^ίσμοΐς τε πάντοθεν χαΐ 
σχοινίοις άπολαβόντες, ^ιά μύστης ειλχον τής χώριης 
χαΐ λίθους έπ* αυτόν πανταχόθεν νι^ετω παραπλή- 
σιους η^ίεσαν άγνοοΰντις ^λίχ^ς οί ριβίταιοκ χάριτος, 
οίας ύπερ αυτών εύχ^ς, οίας άαοιβάς άπε^ί^οσαν. 
Έχείνος τοίνυν τότε μεν ή|χιθανής ύπ' αυτών χατ- 
ελεί^θη, έχλελυ^ιιενος υπό τών πλΐ}γών Ι)^ί9 χαΐ χαταρ- 
ρέων έπΙ τήν γ^ν, Έπεί #ε ην έχ ριέσων νυχτών 
άνανήψας χαΐ ώσπερ έν έαυτώ γενό|ΐενος* Έο^ς 
πότε. Κύριε, ελεγεν, έπιλήση μου εις τΑος, Ιως 
πότε άποστρέ9>εις τό πρόσωπον σου απ* έροΰ ; Ιως 
τίνος τά ίργα τών σών χειρών περιοράς «πολλυ- 
μένα ; Ταΰτα ίΧν/ί προς τόν Θεόν χακ ^οίχρυσιν 
ίχίρνα τα ρτ^ματα, "Επειτα ρέντοι χαΐ ύπανίστατα^ τβυ έίά^ους σχολί} χαι συν χρόνω, χαθα'περ αν ει τις υπό τραύ^ασι χαΐ πληγαίς τοσαύταις χατειργασριένος χακ •1ς 
τόν ιίρη/χένον αύθις ναόν εισέρχεται. 

ι• Εζ66ΐι. χνΐΗ, 23. (7 νίΤΑ 8. ΑΒΒΑΜΙΙ. $8 ΙΑ'. £ις 9$ τ4ν έπιουσαν χαι οί χριττορίχοι Βίί- 
^ς Εχιΐνοι πβίλιν <ν αυτώ γ^^^Ρ^^®^» ^^^ τούτον 
€θχ^ζ ιύρόντις ιχιί χαΊ ΰ^ινων Γ^χόρινον, ονχ Ιτι 
ιτρβήύς ητιγχβίν «^νν;6θ40«ν, άλλα πλιογ^ζ τ< αΰτω 
τκς χροτέρας « πολλώ χαί ρ«(ζονας ίπιΟέντις, ^ι- 
σμ«Ιΐς τι τοις ό|»ιοίοις ύποβαλόντις, πόρρΜ που τ^ς 
Χ9*ρΐ9ς ψίοονης ιρριψαν. Τούτοις ούν τρίτον έξί^ς 
•νοΜρτιριι χρόνον Άβρα^ιος, ούχ οχλάσας, ου χαθ- 
υ^ιΐς, ου χαθιυξα/υιινο; ούτινος, άλλα τώ μίσιι προσ^ 
τι6<1ς π(ν αγοατον, τώ Βν^ιω τήν πραότητα, ταΐς 
λόι^ορέκις τάς ιυλογίας, νουΟιτών, συμβουλβυων, 
πβψΛΧβύΛΜ τους πρβσ^ύτας, τους νΙους, πάσαν 
άπλ^ ^βλιχέαν, ώς πατέρας, ώς τ«χνα, ώς ά^ιλ^ούς, 
οιυ^ιν όλα»ς άγιννις οΰ^ϊ /υιιχρόψυχον έν^ιιχνΰ|^ιινος, 
άλλ* ίρ7« το του θιίου Δαυΐ^ έχπληρών, χαι άναγ• 
χιύν μιταξΰ χαι θλίψιων τάς έντολάς Κυρίου |^ιιλέ- 
τν» ποιού^ος* ^ιά ταϋτα ^4 χ«( ιξηνθησιν ίπ* 
ατ^τόν η άρ/ία9{ΐα αυτού χαΐ συνιληλυθότις άθρόον 
οί ποΜ^ν άσιβιΐς ιχιϊνοι χαΐ άπιστοι* βιοΰ ^ι τούτο 
πβ»τ«»ς του τται^ιυοντος άνθρωπον γνώσιν χαΐ τ^ς 
ιχβένου πιρι τον Άβρά|ΐιον χάριτος- συναχθίντις 
ονν ποήτΓίς οί τήν χώ^ην έχιίνην οίχούντις, χαΐ οία 
ιΐχος ίν συναγωγ;^ πλήθους ό|ΐιλίας τι πολλί^ς χαΐ 
λόγοη» πβίντο9ιν χινου^ϋίνων τά του άν^ρ^ς ιίς ^'σον 
«αρόγιτο, χαί Οαύαα τάς άποήτων ιπλήρου ψυχάς, 
χαι ^βινώς υπό τ;^ς έχπλήξβως άπορού^ινοι* *Ορατι, 
προς αλλήλους Ιλιγον^ οΓα χατά τού Άβρα/ιίου τ,μΧν 
ίψγαστΛΐ ! ό ^ι προς ΐιμας όπως χρηστιί>ς ίχιι χαι 
^ιλ«Γ/θρ«ποι>ς, χαΐ μζ$' όσης ιυψυχίας χαι γινναιό- 
Γητος τήν τοσαύτην ύπήνιγχιν βπι^οράν τών ^ιι- 
νΜν ; Ποήτο«ς ιι ^η τις ^ν βίος αίσιος αληθώς χαΐ 
ά&βπΜΕΤος βζίας τών πόνων χαΐ άριοιβάς άπο^^ι^όναι 
^ν»αία«νος, ούχ άν τηλιχαύτην ^ι* αυτόν ύπο/^ιονήν 
ΐχι^βίξατο. Και τά θιών ^ι ήριιτέρων άγάλαατα 
Μίίβη ώς άπονητί πβίντα χαΐ ρα^ίως χατέστριψι 
χαΐ ού^ιίς η Συνήθη τών τοιούτων θιών ού^ι χάν αυτός 
έαυτώ ηταμύναι τήν ύβριν ; 

Ι Β*. Ταύτα έχιΐνοι μϊν προς αλλήλους ΐλαγον. 
βής 9ϊ τΑος το?ς ρή/^ιασιν Ιπιθηχι ^ιξιόν, χαί τάς 
^[τυχάς νυθύς ^ιαθιραοηιθέντις* Διύτι πάντις, τώ 
χριστώ άν^ρΐ τούτω προσπέσω/^ιιν, βιπον, συνθίαι- 
>οι τω ύπ' αυτού χηρυσσοριένω βιώ. Κα'ι άαα τγ 
λόγω συντρέχουσιν αύτίχα προς τόν ναόν, χαθαττιρ 
υπό ^ια τ^ γλώττη χαι τ^ Ψ^Χ^ χρχζοντδς. Δόξα 
σοι, τω πί^ψαντι τόν ^ούλον αυτού Άβράαιον θβώ 
τού ούροκνού* βξιλχΐν ημάς τήν τών ιι^ώλων άχλύος. 
'Οπιρ ό ι^ιαχάριος έχβΐνος παρ* ιλπί^α πάσαν ί^ών, 
χαί τίνος ά^ά'^ου τήν χαρ^ίοη» πληρωθιΐς ιύ^ροσύνης, 
άρπάζβι παραχρήμα τόν χαιρόν χαί * "Ω πατι- 
ρις Ιν Κυρίω, χαΐ τέχνα, χαι ά^βλ^ο), ^ησί, ^ιύτι, 
χοητή άπο^ώμιν ^όξαν θιώ τώ θαυμαστώς ούτω 
χαι άπορρήτως τά τής ψυχής υμών ^ωτίσοηιτι 6α- 
ματα, χαι λάβιτβ τήν σψαγΙ^Λ τού Πνιύαατος* 
ποοσιλθιτ* προς αυτόν, χαΐ ^ωτίσθητι, χαΐ τά 
πρόσωπα υμών ού μή χαταισχυνθ^. Τούτοις τοις 
)070ΐς χαι τήν τής πίστιως συνιίρβι ^ι^ασχαλίαν, 
χαΐ όπως χρή πιστιύβιν ^ιβξιλθών, τής ^ιά τού ^α- Α Χί. Οίθ &α!6Εη ββφίβηΐί 1)6ΐ1α8Β ϋΐ» ΟΙιΗδϋ ίηί- 
ιηίοφ, βαιη ίΐΐίο ΓαΓβαβ νβηίδββηΙ, 6( βυιη ΟΓ&ηΙβιη 
ίανβαίββθηΐ, ηβ Ιαηο ςυίάβαι ροΙαβΓαηΙ ιά ίβπΓβ 
ΐΏοάβΓ&ίβ : $6(1 οαιη βί ρΐα^^αβ ρηοΓββ, &α( βΐίαιη 
ιηυ1(ο [η&]θΓ68 ίαιροβαίβΑβαϊ, βΐ βαω 8ίηιίϋ1>υ8 νια- 
οαΐίδ &1Ηβ^&3δβηΙ βί (Γ&χίβββηΙ, ρροοαΐ & νίοο ρΓθ]θ- 
66Γαα(. Ια Ιιίβ βΓ^ο ββ ΐΓββ αηηοβ άβίηοβρβ ΓοΓίίΙβΓ 
^β83ί( ΑΙ)Γ&ιηίυ$, ηοα ίπαο^ηβ, ηοα οβάβαβ, ηβο υΐΐί 
ιη&ΐβ ίηιρΓβοαηβ : ββά οάιο οΐιαηΐ&ΐβιη &(1]αη^6η8, 
ίΓ8θ ιηαηβαθΙτιοΙίοβίΏ, οι&ΐβάίοΐίβ 1)6ηβ(1ίοϋοη68, αά- 
ΐΏοη6η5,6οη3υ1θη8,&ά1ιθΓ(&α8, 86ηβ8, αάοΐββοβηΐββ, 
οαιηβιη, αΐ ββιηβΐ άίο&αι, 6β(&(βιη, αΐ ρ&ΐΓβ8, αΙ β- 
Ηθ8, υ(ίΓαΐΓ63, ηίΙιί1^αΰοηιηίαοο8ΐβα(ΐ6α8, ςυοάβίΐ 
ραδίΐϋ 6( &1)]βοΙί αηίΐΏί : δβά Γθΐρβα ίαιρ1βη8, ςα» 
8υη( άίνίαί Ο&νίάίδ, βΐ ίηΙβΓ ηββ688ί(&ΐ68 βΙ &ί{1ί- 

Β οΐίοαββ ηιβ(ϋ(&η8 ρΓ8βοβρΙα Βοιηίηί '^. ΡΓορΙβτ 1ι»β 
ίο ίρδααι ϋοΓίιίΙ 6]α8 δααοΐίβοαίίο. Ναοί οαιη γθ- 
ρβηΐβ οοηνοηίδδβηΐ ίΙΗ, ςυί ηαρβρ βΓ&ηΙ ίιηρϋ β( ίη- 
βϋβΐθδ (βδΐ αιιΐβαι Ιιοο Οβί οοαηίαο, ςυί άοββΐ Ιιοαιί- 
ηβαι δοίβαΐί&ιη, βΐ ίΐΐίαδ β^Γ&ΙίβΒ ία Α1)Γ&ιηίυΕη), 
οηαηβδςαβ ςυί ίΐΐυιη νίουιη 1ι&1)ί(&1)αη(, οοη^Γβς^αΙί 
688601, β(, αΐβδίβοηδβηΐ&ηβαιη ίηοοΒίαιηυΙΙΙΙαάίηΙβ, 

86ηΏ0η68 ΟΙΏΟί βΧ ραΓ(6 1ΐ£ΐ1)βΓ6ηΙυΓ, Γ68 Αΐ)Γ&Ι1ΐίί 

ίη ιηβάίυιη &(1(]ιΐ66ΐ>&ΙαΓ, 6ΐ οιηηίααι αηίιηί ίαιρίβ- 
1)αηΙαΓ αοΙιηίΓαΙίοαβ. Καςυβ οαιηρΓβΒ3ΐϋροΓ6 ίη οια- 
^ηαιη αάάιιβίί βδββηΐ (1υ1>ί(α1ίοηβοι : Υίίΐβΐίδ, άίοβ- 
ϋααΐ ίαΐ6Γ 86 ίανίββιη, ςαδίϋβ. α ποΙ)ί8 ΓαοΙα δαηΐ 
ικΙνβΓδαδ Αΐ)Γα[ηίαιιι : ίΠβ &ιι(6οι ςααιη 56ηί^η6 6( 
6ΐ6[η6αΐ6Γ ία αοδ 86 ^6ΐ*ϋ, ςυααιςαβ ΓοΓίίΙβΓ &6 ^6- 
η6Γ0δ6 ΙαϋΙ ιη&1&, ςιΐ8θ 8αα( 6ί ίΐΐαΐα ? Οοιηίηο ηίδί 
Ο 63861 ν6Γ6 06α8 αΐίςϋίδ ββ(6Γηιΐ3 6ΐ ΙιηηιοΓί&Ιίδ, ςυί 
ροΐ68( ρρο 1&5θΓυιη ιηβΓί(ί3 γ6(1(16Γ6 Γ6ΐηαη6Γ&(ίοη68, 
ηοα 0δ!6η(1ί386ΐ Ι&ηίαπι ρΓο ίρδο Ιοΐ6Γ&ηΙί£ΐαι. Ρογγο 
&αΐ6αι άβοΓααι ηο3ΐΓθΓυοι ία]£ΐβ^ίη68 νί06ΐί8 ςυαηι Γα• 
6ΐΐ6 6ΐ οίίΓα αΐΐααι 1£ι1>ογ6ιώ βνβΓίίΙ, η6ςα6 αΐΐαδ 6Χ 
ίίβ άίίδ ροΐυίΐ α 8β ρΓορυΐ8&Γ6 ία]αΓΐαπι ? 

XII. Η8Β6 ίΐΐί ςϋί(ΐ6αι ίη(6Γ δβ (ϋο65αηΙ. 06υ8 αα- 
1601 ν6Γΐ)ί3 ϋηβοι ίαιροδοϋ 6οηνβηί6ηΐ6θΐ. 11 6ηίπι 
ρΓΟίίηυβ ίηοίΐαΐί αηίπιίδ, (ΙίχβΓυηΙ : Α(]βδΐ6 οοιθ68, 
&(1 1ιυ]υ8 1)οη1 νίη§;6αυαρΓ06ίά3ωιΐ8, οοα86θ!ί6η(63 
Οβο, ςυί αϊ) ίρβο ρΓββάίοαΙαΓ. Ου8β δίηιυΐ &1ςα6 άί- 
χί336α1,6()ηοαΓΓυη(ρΓθ(ίηα8 αά (6αιρ1ϋυι^ (Ηηςυαοι 
υηα ϋη^υα βί αηίηι& 6ΐ&αι&οΐ68: 61οπ& ΙίΙ)ί 060 
6(Β]ί, ς[ϋί ηιίβίδΐί δ6Γνυαι (αυιη ΑΙ)Γ&οιίααι, υ( αθ8 
Ο α δίαιαΙαοΓΟΓΟοι 1:1)βΓ&Γ6( οαϋ^ίπβ. Οαοά ςαίύ6ηι 

Ουαΐ ίΙΐ6 56&(ΐ18νίάί856ΐρΓ6βΐ6Γ0Πΐη6Ο13ρ6Ο1, ίθ6£Γ&- 

1)ίΙί ίη οοΓάβ Γ6ρΐ6(α3 ΙβΒίίϋα, ΓορβηΙβ (βοιροδ ςαο- 
ςα6 αΓΓίρί^ 6ΐ : Ο ρα(Γβ3 ίη Οοαιίηο^ 6ΐ βΐϋ, βΐ 
ίΓ&ΐΓ68, ίηςιιί(, &(163(6, 6ΐ Οβο δίπιαΐ Γβ(1(ίαπιυ8 ^1ο- 
παοι, ςαί Ιαοι &άα]ΐΓ£ΐ1)ί1ίΐ6Γ 6( αΓβ&ηβ ΗΙαοιίη&νίΙ 
ν63(Γ08 αηίαιββ οουΐοδ : 6ΐ α66ίρίΐ6 δίς^ηαουΐιιαι βρί- 
ΓίΙυδ. Α666(1ίΐ6 &ά ίρδυαι, 6ΐ ίΐΐυπιίη&αιίοί : βΐ νββίή 
γαΐΐοδ ρυάοΓβ α6(|α&ςυ&αι &ί&οΐ6ηΙυΓ <'. Ηίδ Υ6Γΐ)ί8 
6οη]υηβ^ί( 6(ίααι (ίοοίηηαοι νβπίαΐίδ. ΕΙ οαηι, ςαο• 

Πΐοάο 6Γ6ά6Γ60ρ0Γΐβ£ΐ(, νβΓί>ί8 6δ5β( ρβΓ866α(α8, 609 

ίαβϋοΓϋηι &άορΙίοη6πι αββίβοίΙρβΓ 1)αρ(ί30ΐαα), ουηι *^ Ρβ&Ι. ο^παι, 77, β( &1ίΙ)1 ρ&8Η(η. *> Ρβαί. χχχηι, 6. 1 _ 59 ΜΕΝ8Ι5 ΜΑΒΤΐυδ. 60 6886ηΙ ηυΐϋβΓΟ βΙΓΟα ΐηϋΐβ. Ε! άβίαοβρβ βΡ&Ι ΟΙΙίΚυβ Α τπ-ίσ/ϋΐατος αυτούς υίοθισίας χαταξιοϊ περί που χιλέους ίιι 618 ςυοίίάίβ ΔοΙηιοαβηάίβ βΐ (Ιοοβηάίβ. Ιΐΐί &ιι(6ΐη 
Ιαηςα&ιη 1)οη& Ιθγγα, β( ρίη^αϊδ, βΐ αςαίβ ίιτί&^υα, 
ΓβάάίοΙβΓαηΙ ίΓαοΙυβ ιηαΐϋρϋβαΐοβ άίνίηοΓαιη ββοαί- 
ηαιη. Α(ςαβ αηηαβ ςυίάβιη ία Ιιίβ οοαβαηιρίαβ &1) 
Αΐ)Γ&Εηίο. 

XIII. Οβίηάθ Ιίιηβηβ, ηβ, άααι ία νίοί βαηβ νβΓδα- 
ΓβΙαρ β( 1ααια11ί1)α8, βίΐ^ί αΐίςαα γθ ίαάαΙ^βΓβΙ βχ ίίβ 
ςυ(Β &ά νίοΐααι ρβΓίίηβαΙ : ουπιςυ6]&οι νίάθΓβΙ^Γβ- 
£^6οι ρβΓίβοΙύοι 6( &1)8θ1ιιΙααι ία όίνίαίβ πιααάαΓίδ, 
8ΐ&(αίΙ &(1 ρποΓβαι Γβνβ^Ιί δοΐίΐιιάίαβαι. 6ααι αοοία 
ίΐαςαβ 8υΓΓβχί85β(, άίοβ1)αΙ : ϋοαιίαβ, ςυί ββ 8ο1υ8 
Ι)οαα8, ςαί 8θ1υ8 63 ίωαιβαιΟΓ α666ρ(» ία] απ», ςαί 
1ι&αοΓβθ6αί!6θ1ΐ66ΐ&αι αιυ1ϋ(α(1Ια6αΐ8θ1νί8ΐί ανίαοα- τόν αριθμόν ύττάρχοντας* χαί τό αττ* έχιένου πολύς 
{ν παραινών χαθ' ιχασ7ΐ;ν, χαι ^(^άσχων αντούς, χοά 
^(«ΛΓ/όαινος. Οί ^Ί^ ώσπιρ οιγα$ι^ τις '/^9 χαΐ πιων, 
χαΐ ί'^^^ίρος, πολλαπλασίους τών Οιίων σπίρμάτων τους 
χαρπούς άπι^ί^οσοη». Ένιαυτόν μεν ούν έν τούτοις τ^ 
*ΑβραΐΑίω ^νύιτο. 

ΙΓ'. "Επιιτα ^ιίσας μίί Ιν μί^ι^ χωμτ^ χαΐ ^ρον- 
τίσι χαΐ Οορύβοις στρβ^ό|χ«νος προσηλωθ^ τινι τών 
|3ιωηχών, άΛ).ω; ^β χα'ι τήν ποίμνιςν τ^^η ταϊς $άΛΐς 
έντολαΐς χατηρτισ|χ<νΐ9ν ί^ων, βΐς τήν προτιρβ» 
Γ/νω χαι πάλιν έπανβλθιΐν βρΐ9(Αέ«ν. Νυχτός τοι- 
'/αρούν άναττάς' Κυρ» ό ριόνος οτ/αθός, ό μόνος 
άανησίχαχος, ϋΛτμι», ό τήν νιόλιχτον ταύτυν πλΐ9- 
6ύν τών του άντιχιιμινου λύσχς ^ισμών, χαΐ ^ιά τ;9ς 
1ί8α(1νβΓ8αΓίί,βΙρ6Ρ βααι, ίΐαααι ία 16 ΙΐΛΐ)θαΙ, β(ΐ6αι ^ ,^ς <,, πίστιως ποθώ συνίιίσας τώ σώ αυτός βπιοου- Ιαο οο11ίβ^&3ΐί νίαοαίο : οοα^βΓνα Ιιααο ραΓνυαι Ιααηι 
^Γ6§;6ηιίανί6(ααι &1)ίθδί(1ίί8 ο]6βαιοααια,βθ8ΐ&αςα&αι 
αροιί» ιαααί Ιαα ρΓθ(ββΙίοα6, 6ΐ 6ααι α66ία^6 ίοΓίί 
Ιαα ροΐβαΐία : (6 ααΐβαι ρΓορίΙίαπΐ6β^ο ςαο(|υ6 αιί86Ρ 
ίανθαίααι, ςαααάο ]υ(ϋ6ίαΓα ροαβ3 ία 5ρ6αι, 6ΐ ιαί8β• 
ΓίοοΓ(1ίααι (αααι ία ΐΓαΙίαί». Α(1 ρβοοαίί Γ&Ιίοα6αι 
ηίΐιίΐ ωίΐιί ίιαραΙβΙαΓ α Ιαα 1>6αί^αί(α(6 Ιιίβ ηιβαβ 
Γ66β88α8. Τα 6αίαι 68 066α1ΐ0Γααι 60§;πί(0Γ, 6ΐ οογ- 
άίυαι 6χααιίαα(0Γ, 6( Ια β Ιοας^ίαςαο οο^αονίβΐί οο- 
§;ϋ&Ιίοα63 ηΐ6&8, ςαοά ρΓορΙβΓ Ιβ 6( (αί ααιοΓβαι 
8αδ66ρί Ιιααο ρβΓ6£;Γίη&1ίοα6ω : 6ΐ 6066 οΐ6 δα^άυοο 
εΙ) ϋδ οηιαίΙ)α8, ςυ» &(1 νίοΐυαι ρβΓ(ία6αΙ, αβ δί αά 
αΐίςαίά Ιιορααι,ΐΑαςυααιαά βοοραΐααι ίαιρ6§;6Γ0, ία 
ΐΏ6(]ίο οι&Γί οαΓαραω ααααά&α&Γααι 8υ1)βααι α&αίΓ&- λαΐς ^αιαόνων άνάλωτον, τό μιχρόν σου τουτϊ συντ^- 
ρςσον ποίμνιον τβέ^^ιτον αυτούς ώς όπλω τ^ σχιτηρ 
σου, χαι τ^ χραται^ σου (^υναστιία πκρίξωσον- ιυ- 
μν^1^ 9ί σβ χαΐ ό ταλαίπωρος έγώ ιύροιριι, ότι θιί- 
σβις χρίσιν ιίς ελπίδα χαΐ τήν έλιιομοσύνην σου ιΐς 
σταθμούς' μι;^ιν άοιαρτ^όαατος λόγω τώ τ;9ς ύποχβα- 
ρτ,Ίΐίύς ταύτης 7:Λρν. τ^ σ^ χρι:στότΐ9τι λογισθβί^ 
μοί' σύ γαρ ιΓ ττ^ώστης χρΜγί*»ν χαΐ χαρτιών έξιτα- 
στής, χαΐ σύ συνι^χας τους (διαλογισμούς μου από 
μαχρόθβν^ ότι (^ιά σί χαΐ τό σόν ^ίλ'ρον τήν άπο^ις- 
μίαν ταύτην ιίλόμΐϊν* χαΐ τών |3ιωτιχώς ί(^ού πο»- 
των ιμαυτόν ύπβξάγω, μή πού τινι τούτων οια σχο- 
πΑω προσραξας, έν πιλάγιι μισώ τών χοσμιχών 
^ροντί(^ων υποστώ τόν ναυάγιον. Ειχι μ'ιν ούν αύτω βίααι.ΑΙςαθδίοςυί(ΐ6αιβαβαιαοοβρβραοΙθ]α8ρΓβ-^ ^-^^, ^^ ^^^ ,,;^^^^ χαΐ τρις τώ Δισποτιχ^ σνμ«ί» οβδ : 6ΐ οαπι Οοηιίαίβο δΐ^αο νιοαηι ιηααιίβδβΐ, βΐ 
6υαι 060 6θαιοΐ6α(1&8δ6ΐ, ββ βίααοαίααι ρΓοηρί( αά 

866688001. 

XIV. Μαα6 6Γβ^ο οαηι άβ ϊηοτβ νβαίδδβαΐ νίοααί 
Εά Ιβαιρίααι Οοαιίαίΰαιη, αΐ 56060 ίο{ίοα6αιΡ88(οπ8 
αδ86ςαβΓ6α(υΓ, 6ααιςυ6 6ααι ί1)ί αοα ίαν6θίδδβο(, 
ίΠοδ ίαναδίΐοοαίαδίο, α](ΚΓθΓςυ6 6ΐΕαίοιί ββξπ^ίΐαάο. 
Εαοι ι^ίΙοΓ άίϋ^6αΐ6Γ ςαθβΓυαΙ, αοα ραΓν&αι 16γγ» 
ρ&Γΐβαι ο1)6οαΐ68. δ6(1 Γ6ν6Γδί ναοαίδ αιααί1)α8, οοοι 
ΟΕΐίοΙίδ ΙαοΓγαιίδ Ε606άυα( &(1 6ρί8θορυαι, 6( &ρο(1 
6001 άβύβηί, δ6 6386 ρπναΙΟΗ δυο ραδΙΟΓβ. ΙΙΙβ αο- 
!6θΐ 8Εϋ6ίαΙοδρΕΓίΙ)θδ(6ΐί38Β^Γϋθ(1ίαί8, 6απιςυοςυ6 
ςοβΒΓίΙ δίαιί1ίΐ6Γ. ΡοδΙςαλοι ν6Γ0 βΐ ίρ86 6θ^ηονί( δβ 
6& ί&οβΓ6, ςη» 6Γαα( ίαοΐίΐία ((ιι(ο 6αίαι ρΓορΐ6Γ 
ςοί6ΐΐ8 αο 8ίΐ6α1ίί οορίάίΐαΐβοι ΐΕ(βΙ)Ε( ΑΙ)Γ&π]ίοδ), τήν χώμην ^ιασ^^ραγίσας χαΐ ταύτην θιώ παραθιΐς, 
ιξό^ω τινι λαθραία χλβπτίΐ τήν ύπο;^ώρΐ9σιν. 

ΙΔ'. "Ε'οΘγ/ ούν τού; τ;9ς χώμης τό χυριβηιόν, ώς 
Ιθος, χαταλαβόντας, &>στ€ τ;^ς παρά του ποιμένος 
ιύλογίας άξιωθί^ναι, χαΐ τοϋτον ιν αύτω μή Γ^ρόν* 
τας, σύγχυσις «Γχι, χαΐ λύπη, χαΐ άθυμία* ίριυναν 
τοίνυν τού άν<!^ρό; άχριβ;^ ποιησάμινοι, μίρος η 
γι^ς ούχ ολίγον χατά ζητησιν ιχιίνου πιριιλθόντις 
χαΐ χιναΐς χβρσΐν ύποστρέψαντις, προσέρχονται 
μετά θιρμών ^αχρΰω)* τώ της έπισχοττ^ς προιστώτι 
χαΐ τήν τού ί^ίου ποιαένος στίοησιν ποός αυτόν 

• • Ι ι • 

αποσύρονται. Ό ^ΐ τοις ισοις τ;@ς άθυμίας χαΐ κύτος 
τρωθι^ς |2ιλισιν, ΐσην αυτού ποιιΐται χαΐ ζι^τησιν. 
'ΡΙπιΐ ί'ι χαΐ ούτος άνήνυτα εγνω πονών (ιχρύπτιτβ (000, 801 θΐ6Γί α606ρ(& ρΕΓ(6 ΕΐίςΠΕ, 0003 ν6αίδδ6( ^ γαρ άσ^^αλώς ίπιθυμία τού της ησυχίας χαλού ό &ά νίοοοα, ρπηιοαι ςιιίά6αι ίΠοΓοαι Αοίαιοδ δαίίδ 

ΟΟΟδΟίαΙΟΓ, (|θί 8Β^Γ6 Γ6Γ65&α( ραδίοπδ &1)86αϋ&01. 

06ίοά6 6001 608 616^^18361, ςοί 6ΓΕαΙνίΓ(α!6ΐθ3ίς^αίο- 
Γ68 :6ΐΕΐίθδςυί(ΐ6οι ρΓ6δ1)7ΐ6Γ08, &1ίθ8 ααίοπι (ϋαεο- 

ηΟδ 0ΟΟδΙίΙθί8δ6(, 6( &]ίθδ 00θρ1α336ΐ ία &1ίθ3 8&6Γ03 

^Γ&άθ8 : 6(ίί8 ν6ΐοΙί ςυαοιάααι ΐΓ&(]ί(ϋ8δ6ΐ Γβ^υΐααι, 
βίΓοΓίη&πι ^ΙοΓίβοαΙίοαίδ, ςοη βϋα Εοοΐ6δί&, 6ΐ6ίδ 

ρΓβ6&Ιθ8 6886( νίΐααΐ ρ&Ο&ΐΕΕΟ 6(&αΐθΐ6δ(Ια1ίΙ)6Γ&Π], 

Γ606(1ί(. Οο»ςοίά6αι 060 άίνίοοιο ςοί(ΐ6αι1&Ια6Γυα( 
ΑΙ)ΓΕθΐίαπι. δβά ίρδ6 ςοοςοο, οοαι ία 60^α ςαο ]&- 

(6ΐ)Ε(, ΙΟΟΟ }18Β6 ρ6Γ δρίτϋοΟΙ ΟΟ^ΟνίδδΟί, Ε^ ίΙΙίΟδ 
τίΟΙ Οθή8 ΕΟΐΐαΟΟΙ 1ίΙ)6ΓΕΤί(. ΝΕΕΟ 6(81 (ΓΕ1161)Ε(0Γ Άβράμίος), μβρος τού ύπ' αυτόν χλήρου τηνιχαύτβ 
παραλαβών χαΐ ιΐς την χώμην γινόμινος, πρώτα 
μιν ίχανώς παραμυθεΓται τάς ΐχιίνων ψυχάς ό^υ- 
νηρως άγαν ίχούσας τ^ τοϋ ποιμινος άπο<^ημία, 
Ιπκιτα τους ίι* άριτήν έπι^ανιστιρους άπολιξάμι- 
νος, τους μιν πρκσβυτιρους, τους ^ί ^ιαχόνους χαΐ 
άλλους άλλοις τών ίιρών έγχαταλιξας |3αθμών, χαΐ 
τούτοις οίονίί τίνα παραλούς χανόνα χαΐ τύπον τ^ς 
χατά τήν Έχχλησίαν δοξολογίας χαΐ ζωή ν αύτοις 
ιΐοηνιχήν τι χαΐ άλυπον έπιυξάμινος, άπαλλάττι- 
ται. Άπιρ ούν ού^Ί τόν θιϊον *Αβράμιον Ιλιλήθιι, 
αλλά χαΐ αυτός ιν ^ χέχρνπτο τόπ^ τά τοιβη>τα 61 νίΤΑ 8. ΑΒΕ\ΑΜΠ. 62 ΙμΜμ μι τ6ν η;ρΙ τ<ς *ώμιος ίχιίνης ψροντϋων Α &αΐΟΓβ βοΗίαάίαίβ, ΟΟήβ Ι&ΠΙθη ^6^8 ΓαΓβαβ 6Γ&( η^ν ψνχνν «ΐΓθλΰσ«ς (ιι η^ρ τ^ τί^ς ίρτήμίας ιΤλ- 
χ«70 ΐ^ίωτι, άϊΪΛ χαΐ ταΐς πιρϊ του ποι/^ινέου γρον- 
τίσι ιηλι» ^ισμοίς τισιν «λύτοις Ι^έ^ιτο), τήν ψυ• 
2](ν τοέννν ίιτί τούτοις ^ιαναητοηίσβκς, Θιώ τι τα 
ιίχότα ιυχβριστήσβς, βίς τό ΐΓολαιόν {χιίνο χσΐ 
«ΚΑΙ» έιτοήιισιν οιχιιτ^ριον Ιχό^ανα τι «ύτοΰ οιχέ- 
«X•* ίηρον έιτοιχο^ο/»ινσ«ς χαΐ τ^ν ιΐσο^ον απογρά- 
ξβς, τ^ πρ^ηρα ^ί^ωσι χαΐ «υθις εαυτόν ιριημίΛ. 
ΤέΜΐ Α τα έντιϋθιν χαι όποέας αυτώ τέθιισι παγίδας 
• τβϊς τοιούτοις &ιΙ |3ασχαίν«ιν ιχθρός, μή παρούα- 
ιη£ν βίξιον. Μβσαι /^ιίτν ^ή νύχτβς 3σοηι τας σννιόθϋς 
Κ/χάς ιτο£θν/Μν« τώ 'Κ^ραμ,ίω χαΐ ό τον σχότους 
ιτρΜΓτάτις ιτροσΜχνΐον ^τός ύπο^ύς χαι αυτό τοϋτο 
^ς Μοι ύιτοχριναρίνος, ^«νι^ν προς αυτόν ως άττό τίηβ(ιΐ8 τίηουΐίβ ίη8θ1αΙ)ί1ί5α8. Οαιη θγ^^ο, ςυοάαά 
1ι»β &11ίηβ]:)α1, ςαίβίο β886( αηίοιο, βΐ Οβο, αΐ ραΓ 
βΓ&(, 6^^9861 ^&(ί&8, ΓαΓβυβ ΓβΥβΓϋΙαΓ &(1 νβίαβ ί1- 
Ιαά 1ι&1)ίΙαβιϋαΕη. ΕΙ ουιη βί οοαίί^υαιη βθάίββαββθΐ 
άοιηυηβαΙ&Εη, β( οΙ)8(Γαχΐ85β( ^άΐίαιη, ρποή ββ (τ&- 
(1ί(8θ1ί(υ(1ίαί. Οαββοαιη &α(6ΐη8υηΙάβίαά6βοα8βοαΙ&^ 
β( ςυο8η&ιη βί (βαάϋ 1&ςα608 ςυί Γ6ΐ>α8 β]α3ηιθ(1ί 
ίηνίάβΐ ίηίιηίοαβ, ηοη β8ΐ ρΓβΒίβπηϋΙβηάυιιι. Εγ&Ι 
ςυί(]6ΐΏ ηοχ ιηβάία, βαιη βοοβαβί&β ρΓ60β8 ΓαηάβΓβΙ 
Α5Γα[ηίυ3 : ρΓβββββ αιιΐβιη (βαβ^Γ&Γαηι, 8ΐΐ366ρ(& ρβΓ- 
βοη&ΐυαιίαίδ, βίβαιη ΐρβαοα Ιαοβιη ββββ βίαιυΐαοδ, αά 
βυιη βιηίΚίΙ νοοβηι, (αηςυ&ιη βχ ηι&^α& ιηυΐϋΐυάίηβ 
(ΙίοβηΙβιη : ΒβαΙαβ 68, Ββηβχ Αΐ>Γ&ιιιί, νβΓβ 68 1>6&(α8 ; 
Βί ηβιηο ίη Γ6ΐ)υ8 (Ιίνίαίδ ίαίΐ (&πι ρ6Γί66ΐα8, βίουΐ κ\9$ψϋς Λ^ιν ιιψία ιτολλοϋ • Μαχάριος ιΓ, γίρον β Ιϋ. ΙΙΙθ αυΐθΐη ουιη Γ6ΐιι ιηίηίιηθ ί^οοραΓ6ί, 86ά βαιη *Αβρ<ί{&ιι, ϊέγουσβ», όντβις ^ιαχάριος ιι, χαΐ ου^ιΐς 
•υτν τα ΗΙλ τιλβιος βγένιτο χατά αέ. Ό ^ϊ τό πρά• 
γμΛ μι^ ίηνοτ^σΛς^ άλλα τοΰτον έχιΐνον ιΓναι ύττο- 
Μ«9«ς, τόν χαι πρώην ΐσο9ι2ας ύποβολ:^ τόν άνΒρω- 
πνν απατνσαντα χαΐ τό ^ώς τοϋτο πβΟ,ιν οίονιέ τι 
^ΰίββφ ιηται χβνο^οξέας ύπολαβών * Πι^ί^ωσο, Ιλβ- 
γβ» * ίπιτψι^ σοι Χριστός ό βιός, πονηρέ * ά^έστασβ 
5κΓΤθν βατ* ίμοΰ, χβποχώρα μύΐ ! ού^ιν γαρ αν βτι- 
ρον ί^'^αντόν ΐγΐύΐγί οίηθβέην, ότι μΊί γ^ν χαΐ σπο^όν. 
Ταντα «Γπι, χαι βΐς χαπνόν ιΰθύς η ^οητασέα του 
ψΛ^ης ^ιιλύΟη, χαι τό ^ράμα ηλέχθη, χαι ή σχηνή 
το προσνπιΐον άπέρριψιν. Ούτω τοιγαροΰν αισχυν- ϋίαιη 6886 6θβ:αθ8β6Γ6ΐ, ςυί (ΐ666ρί( ρήιηααι Ιιοηιί- 
0601, 61 8υ^β:6Γ6ηάο, ςυοά Γα1αΓα86886( Οβθ8ίιηΠί8, 
6( 8θίΓ6( Ιιαηβ 1α66αι 688β ν6ΐυ1ί ςααιηά&ιη 6δ6&ιη 
ναη» β]οη8Β : €οιηρ6806Γ6, άίχίΐ : 16 ίηβΓβραΙ 
(Ι1ΐΓί8ΐιΐ8 06α8, ο ιη&ΐί^ηθ. Α ιηβ οίΐο Γβ6β(ΐ6 : &1>- 
βίΐ βηίιη, υ( ιιΐ6 Εΐίςαίά αΐίαά 6886 ραίβεα ηίβί (6Γ- 
Γ&ιη 6( οίηβΓβιη . Η«66(1ίχί^6ΐ ίη Γυιηυαι βίαϋια ίαί( 
(1ί38θΙυ(& ρΐι&ηΐ&βίαΐϋΐηίηίβ, βϊ αιαηίίβδίυβίαϋ αοΐαβ 
8ίιιια1αΙα8 βΐ 86βη& &1)]66ϋ ρβΓ8θη&αι. δίο βτ^ο ρα- 
(1θΓ6 αΰΤβοΙυδ, 6υηι 6οη(Γ&η& Γ&Ιίοη6 α^β^ΓβάίΙυΓ : 
8ίοα( ίΐΐίο ρ6Γ &(1ιι1&Ιίοηθΐη, ϋ& Ιιίο ρβΓ (ίιηοΓβιη 
6υιη 6οη&η8 8αρρ1αη(&Γβ. θης, ^ι« τάν εναντίων προσβάλλιι, ώσπιρ έχι! ^ιά χολαχιέας, ούτως Ινταΰθα ^ιά ^βους ύποσχιλέσαι 
πιιρω^Μνος. 

ΙΕ*. Ου πολύ γαρ τό <ν μέσω χαΐ όράται νύχτωρ β 
«υτΜ πάλιν άξένην χατέχ&»ν τί) ^ιξι^ χαΐ μέστην μη •οιχώς τ4ν της στέγης ^οχόν διάτεμναν , συσσιίων 
^( ^«ινως χαι χλονων τόν Οίχέσχον, πλήθη τβ χατά 
τ•ϋ *Αβραμέου μττά σπ^υ^ϋς οιονιΐ συγχαλών χαΐ 
όλ••ς θορυ^Αΐν τόν «νίρα χαι έχταρβίττων. Ό ^β 
%»ρηΰαί$§ί πάλιν ό αυτός ην, ούχ άγνοών τόν πολέ- 
ρι•ν * «^111 χαι προς τήν έτ^ιν ού^ιν ^ιαταραχθιίς * 
€ Πάντα τα Ι9νη έχύχλωσάν μί, ν ηρβ^α χαθ* εαυτόν 
ύπιγωνιΐ, « χαΐ τω ονόματι Κυρίου ηριυνάρην αυ- 
τούς. » Τοιανταις χατ' ιχθροΰ ιπω^αΐς ό Άβράαιος, 
τοιούτοις όπλοις ιχέχρητο. ΎΙ όύν ιχιΐνος ; Έτη- 
στρατινβκ χαι αύθις αύτω ρβτά ταΰτα, σ^ο^ρώ πάνυ 
πνρΐ χαταπιριπρφ' ^οχών τό ψιάθιον * χαι ός ού^Ίν 
προς τ^ν γΚάγα παθώιι έχιένην, άταράχω '^νχβς XV. Νοη ιηαΐίαιη βηΐιη ίαΐ6Γ6688ί((6ΐηρθΓΐ8, 6(ΓυΓ- 
808 &1) 60 ηοοία 66ΓηίΙαΓ ιη&ηυ Ιρηβηδ 86ουπιη : 6( 
νί(ίβ1)&ΙαΓ ςυί(ί6αι ΐΏ6(ϋ&ιιι ΙβοΙί (Γ&1)βιη (1ί386β&Γ6, 
^ανίΐ6Γ £ΐαΐ6[η οοη6αΐ6Γ6 6ΐ ιηονβΓ6 άοαιαηβυΐ&ιη, 
6ΐ ιηυ1ϋ1αάίη6ΐη Ιη Αΐ)Γ&αιίυιηςυ&8ί ιη&^ηο ςυοά&ιη 
βΐυάίο οοηνοοΑΓβ, βΧ &(1 8αιηιηαιη βυιη ^Γανίΐ6Γ ρβρ- 
(αΓΐ)αΓ6. ΠΙβ &υ(6ΐη Ιιίο ςαοςυ6 ΓαΓ8α8 ί(ΐ6αι 6γε(, 
1ιθ8ΐ6πια9ίηίαΐ6ί^ηθΓαη8.νί3ίοη6ίΙ&ςυ6ηίΗϋ(βΓΓίΙυ8: 
α 0ιηη68 §;βη(β8 ιηβ οίΓθυιη(1βά6Γυη(, » 8608101 Εροά 

86άίϋ6ΐ>&1, « βί ίο 0001106 Οοοίίοί οΚοδ 8001 β08 ^*. » 
Τ8ΐίΙ)08 &(1νβΓ808 ίοίΟΐίΟΟηΐ 6&Γ0[ΐίθίΙ)Ο8 Αΐ)Γαιηίθ8, 
1&1ί1)υ8 ΕΓΟίίδ 63( 0808. Οοίά ίϋβ 6Γ^0 ? ΙΟ 6001 ΓΟΓ- 
808 1)6ΐΐ0Ο1 ^ΓίΙ ρ08(6&, Οίςοί ν6ΐΐ6αΐ60ΐί 1^06 Υί- 
(ΐ6Γ6(αΓ0ΟΟΐ1)ΟΓ6Γ68(θΓ6&01.Ιϋθ &θ(β01θίΙΐί1 &£Ρ66ΐθ8 

68 νί8ΐοο6, ίοΙβΓΓίΙο γοΐΐο βοοι ίονα$ί(, άίοβοδ : ίπίβαινιν αυτι^ς χαταστηρατι * *€ 'Επ'ι άσπί<^α, λέ- |) « 8ΐΐρ6Γ Ε8ρί(ΐ6αΐ 6ΐ 5&3ί1ί6υ01 ίθς^Γ6(1ί6Π8, βϊ 600- 7«ιν, χαι βασιλέσχον έπιβησιρ χαι χαταπατήσιις 
λέοντα χαΐ ^ρβίχοντα. • Είτα χαταλααβάνιι λοιπόν ή 
τ4ς τρο^ς προΒ€9μία χαι ό μη ύ^ωρ ^όνον έαυτω 
παρατίθεται * ^ταβαλών ίϊ ης νιανίσχον ό πονηρός, 
τ^ χηρΐ ψαύβι τοϋ ποτηρέου, άνατρέ^αι τοϋτο πβι- 
ρω/ανος. Άβράριιος ^ϊ ό θιίος ^η^ιν ύπο^βιλιάσας 
μτα χαταστάσιως νγιοϋς τό ύ^ωρ προσέιτο * χαΐ 
ορά αοι τοϋ πονηρού τ^ν άναί^ιιοΕν χαΐ όπως πολλά- 
χις άποχρουσθιις ού^ι ούτως ά^ίστατο * άλλ' βίς ινα 
ΤΜ» ύπηρηου^λένων τω άγέω χαΐ στολί} χαΐ μοργ'^ 
ίκυτόν ^ιαρΜίψας, λυχνίαν τι παρβτέθβι * ίπιιτα χαι 6θΐ6&1>ί8 1600601 6ΐ άΓ&0ΟΟ6αΐ ". » 06ΐα(ΐ6 Υ6θί( 

(6θΐρο8 οοαΐ6(ΐ6θ(1ί : βΐ ίΐΐβ ςοίάβαι δοΐαοι δί5ί αςοΕοι 
Ερροοίΐ : ιη&Π§;οιΐ8Εθ1βηι οιοΐ&ίαδίο &άοΐ6806ηΐ6θΐ, 

αΐ&ΟΟ ΐΕΟβ^ίΙ ροβοΐοοΐ, ϋΐυά 600Ε03 6Υ6Γ(6Γ6. Οί- 

γίοοδ ΕοΙβοι. Α1)ΓΕαιίθ8 οίΐιίΐ ρβΓΐ6Γη1υ3, οοοδίαοΐΐ 
γοΐΐο Εςηααι &006ρί1.νίά6 &οΐ6θΐ οαίΐιί οίΗΐΙ^οί ίαι- 

ρθ(ΐ6θϋ&01 . §»ρ6 ΓβροΙδΟδ, 06 810 ςθί(ΐ6ηΐ Γ606(ΐ6ΐ>Εΐ, 
86ά ΓΟΓ808 10 00001 6Χίί8,(|θί ΒΕΟΟίΟ ΟΙ ίθί3ΐΓ&1>αθΙ, 
Υ68|6 βΐ ίΟΓΟΙΕ δβίρδΟΟΙ ΟΙΟΐ&Οδ, Ουαΐ 3&00(08 (000 
0θαΐβά6Γ6ΐ, 1ϋ06ΓΟΕ01 61 ΕρρΟΟΟ^Εΐ. 06ίθΐΐ6 6ϋ&αι 

γίά6ΐ)&ΙαΓ ΙεΠε οαο6Γ6 : « Β6Εΐ1 ίαιοιαοοίΕϋ ίο γία, ^ Ρ8&1. 0ΖΥ11, 40. *^ Ρ8&1. χε, 43. 63 ΜΕΝ8Ι8 ΜΑΚΤΙϋδ 61 ςαί ΕΐΏΐ>υΙ&η( ίη Ιβ^^β άοιηίηί ^'. » Ηίβ &υ(6Εα, υθγθ 
1>β&(α8, 6ΓαΙρ1&ηβ βπΓάαβ, υίςυί αυΓββ αάΐΐδββ ο1>- 
9(ηΐ6ΓβΙ, άοηββ βυοαρβϋ ίΐΐυά ηιοοϋοιιιη οϊϊ>ϊ. ΡοβΙ 
Ιιαηβ &α(βαι ρ&Γναιη βορροηβ οαΓ&ϋοηβιη, ΟΓαοίδ βί- 
^αο ιηυηίΐαβ : $ί 1)βαΙθ8, ίοςιιϋ, ηοβΗ βοβ, ςιιί άί- 
Ιίβ^αηΙ Οοαιίηυιη, βϋΓ ηοα οβββ&β αββίάιΐθ βίβ βχΐιί- 
1>6Γ6 ιηοΐββίίαιη ? ΙΙΙβ ααΐβιη Γββροηάβηβ, νβΐ ίηνίΐαβ 
βυαιη οοηβΙβΙαΓ ηαΕίίΙιαιη^ βΐ άίοίΐ : Οαοηίαιη βο3 
1)οηαιο βζβΓββΓβ νίάβο, ηβο ροββαηι ραϋ ίά νίοΙβΓβ. 
Ηβθο ουιη οΐίχίβββ^ βί&ϋιη Εΐ)ϋ(. XVI. Νοηάαηι &α1θηι ςαίηςαβ άίββ ίηΙβΓβββββΓ&αΙ, 
βαιη άβηαο βυαι α^^βάίΙαΓ Ιιίβ βφγιιβ ΙιοδΙίβ ουιη 
ιη&]ί^α&,ςυ8θβΓ&(6ίΓ0& ίρβυαι, β&ΙβΓνα, β( οοηβαβ- 
ϋβ 8αί8 αιαοΐιίαίδ βΐ ίιηροΓίυηίΙ&Ιβ. ΥίάβϋαηΙαΓ αα- 
(βοά ίαοίΙ)υ8 άοιηυοουίαιη οιηοί βχ ρ&Γ(θ βοιηρΓθ- 
1ΐ6αάί88θ, β( (οϋβ ιη&ηίΙ)ϋ8 β&ιη Ιγ&Ιιθγθ, βΐ 8β ίανί- 
οθΐη &ά1ΐ0Γΐαπ, α( ββηβοίθϋα ιηαΐϋΐυάίοβ: ΥίάβΙβ, 
άί66ηΙβ8, α( βυιη άβ ρΓορίηςαο ρΓο]ΐοίαιηα8 ρΓβββί- 
ρίϋο. Ι]ΐ6 αυΙβίΏ (Ο ίαΙβΡΓϋυιη &ηίηιαιιι, Ο §;βοθΓθ- 
8υοΐ8ρίΓίΙαπ])α6 8ίβςυίάβιη ρβΓίίιηαίΙ ίιηροΓίυηιιιιι 
ίηνβηΐυιη : 9βά (ϋβ653ΐΙ : « ΟίΓβυιηάθΐΙβΓαοΙ ιηβ, 81- 
οα( αρβ8 ί&τυιη : βΙβχ&ΓβθΓαηΙ βίοιιΐ ίμ:ηίδ ία δρίαίβ : 
6ΐ ία ηοαιίαβ Οοιαίοί αΐΐαβ 8ΐΐΕη β08 ^*. » Ηβββ ίΐΐβ 
ςυίάβηι &ρυ(1 ββ (ϋββϋ&Ι. Ιΐϋ αυΐβαι οααι πια^^αο ία- 
^αΐί 8ααΙ (ίαιΟΓβ, (ααςυαηι ββ^Γβ^ϋ &1^^υ^α3 ίαιρβίΈ- 
Ιοηβ, αβ ιηία88 ςυίάθοι δοΐαβ 8α8(ία6ϋΐ68• Λίςαβ ύο 
ςαίάβαι 8&0Γ08&αβ(υ8 ΑΙ)Γ&αιία8, ςυί αοΐ 8ρίη(&1ί8 
ρ1ιΙ1θ8ορ1ιίδβ Ι&αίαιη α8θβα(ΐ6Γ0ΐΙ αΐΐϋικϋοβαι. 

XVII. ΡοΓΓΟ ααΐΑΐη ία ίίβ, ςυββ άβ ίΐΐο α&ΓΓ&ηΙατ, 
1ι»6 ςαοςαβ αάάβΓβ οροΓίβ!, ςαβθ, ςυοά αΐϋοβΐ &ά 
&άαιίΓ&(ίοαβαι, αυΐΐίοβάυαΐ βχ ρπθΓί1)α8, ςαθ(1 5θί- 
ΙΙββΙ αοα 8θ1ααι ΙββΙαηίΓαάίααι 86αιρβΓ β ναΐΐα βπαί(• 
ΙβΓβϊ, βίβί αοα β88βΙ ΓθΙ>α8(οβθΓροΓβ, ίαιο & αι&§;η& 
&1)8(Ιαβα(ία νίάβΡβΙαΓ βοαβυαιρίυβ, βΐ 1ί(|υβΓαβ1υ8 : 
8βά βϋααι, ςιιοά ΙβηιροΓβ υΐΐίαιββ αιί^&1ίοαί8 β( Γβ- 
8θ1α(ίοοί8 18 ηιΙ>θΓ, ςαβαι }ΐ£ΐΚ)υί( ία ]αγβα1α1β, 8ααπι 
ηοη ί^αοΓαΓβ(αα(ϋΓ&πι, ουια αάΐιυβ νίς^βΓβΙ, 6( £Ιο- 
Γί(1α8 ία §;βαί8 ίαβίάβΓβΙ : βίςαοά βδΐ 1ιί8 Ιοο^β ρα1• 
οΙΐΓίυβ, ρααηί, ςυί1)α8 βραΐ ίοάαΐυβ, (οίο ίΐΐο Ιβιη- 
ροΓβ, ςαο 8β βχβΓοαίΙ (ία βχβΓβίΙαϋοαβ αυΐβαι νίχίΐ 
Α1)Γααιία8 ςαίαςυ&β^ίαΐα αααοβ) αοα ββ88βΓαα( ρπο- 
1ίχί(&1ί Ιβαιροπδ, αβο βΜυχβΓυα!, 86(1 ρβρρβίυο Αο- 
ήάί αο Γβ06αΐ68 Ι6β^β1)&α1 8&οο1ί οοΓρυ8. Νααβ &α- 
ίβαι (βαιρα8 β8( ΐΓ&α8βυαάί αά α(1αιίΓ&1)ί1βαι ίΠααι 
η&ΓΓ&Ιίοαβαι, ςυββ β] 08 βχ Οβο ζβΐί, βΐ &ρο3(ο1ί6θ- 
Γααι γί80βΓααι, β( 5οο8β &£ΡββΙίοαί8 ββΐ αααχίαιβ ίαδί- 
Ι^αβ. Ιά αυΐβπι ρπαβίρίο ςαίάβω ΐΓί3(ίΙί& β( άοΙοΓβ 
ΕίβοίβΙ&αοΙίΙΟΓβδ : ροδίτβαιο αυΐβαι αιυ1(& νο1αρ(&(θ, 
β( ααίαιί ΐΓααςαίΙΙίΐΕΐβ &αίαι&8 ίαιρ1β1)ίΙ : 6( ρβΓβαα- 
άβϋίΐ αβ άβδρβΓβαΙ Ιιοαιίαθ8, β(ί&αΐ8ί αά βααιαιααι 
άβάαοΐί ίυβηαΐ ίωρΓοϋίΙαΙβαι. 1(& &υΐ6αι 1ια1>βΙ : 

XVIII. ΜοΓϊαυβ β8ΐ Αΐ>ΓΕαιίί βββααάαηι ο&Γαβαι 
ίΓ&(βΓ : πΐ0Γ(υα8 β8( ααΐβαι, ααίβ& ΓβΙίοίΕ ΑΙία. Εα Α ^^ιιν τα τοιβηΐτα ι^όχκ * « Μαχάριοι οί ά/^ιωμοί έν 
ό^ώ, οί πορ€υ6μίνθί έν νόμω Κυρίου, » ΚαΙ ό ραχά- 
ριος όντως Μΐνος χω^ός {ν προς ταΰτα βΰων τα 
ώτα, εως τί}ς βραχίίας ιχβίνιης μ.ίτή'λτηψί τρογίίς, 
Μιτά ^& τι^ν ιιιχρκν ταύττην του σώαατο; θεραπβέοΕν 
τώ τοΰ σταυρόν σηαιίω γραζάρανος * £( ιχαχαρέους 
οΓ^ας, ^ησί, τους αγαπώντας τον Κΰριον, τέ ^/ίποτη, 
παρέχων ού παύ«} τούτοις οχ^,τησας άιΐ χαΐ πράγυΜ- 
τα ; ΚαχβΙνος ύπολαβών τήν ί αυτόν χοακ,ίαν χαΐ άχων 
ό/Αολογ» χαί ^ησιν. "Οτιπερ αντούς ορώ το αγαθόν 
^•τιόντας, χαΐ ορών ονχ «ί^ίχομαι, Ταντα ιίπών^ 9ύθύς 
ωχ^ίτο. 

Ις', Οντω ^ϊ πβατττη ^ιταξν ^ιί$λ9ιν ίιμέρα χαΐ 
προσβάλλκ ποίλιν ό ;ζαλιπός οντος τώ άγέω πολχ/Αίος 
/Αΐτά τον πονΐ}ρον πιρί αυτόν στί^ονς χαΐ τ^ς συν• 

3 ήθονς (χεένης μτηχ^οηΐίς χαι σχαιότητος * β^όχουν ^ι 
σχοινίος πάντοθιν τόν οιχίσχον ^ιαλαβόντις, Ιλχίίν 
τ: αντόν όλαις χιρσί χαΐ άλλΐ7^οϊς έπιχιλχνβσθαι 
χαθάπβρ έν ηΚτηθα γιΧέί γίνισθαι * *Οράτι, λέγον- 
τες, χατά τον παραχείριένον χρη|χνον ρίψω^βν τόν 
^Αβράαιον. Ό ^ε (ώ ^υχΐίς άτιτοιίτου ! ώ γενναέου 
^ρονή^ατος 1 ) οΰ^ε προς οΰτω σχαιοτάτιον έπένοιαν 
έ^ε^ίει χαΐ χαταπέπληχτο, αλλ* * ι 'Εχύχλωσβή» μ§ 
ώσεί /χε'λίσσαι χηρίον, » ιηρέ^α ύπέψαλλε, « χα'ι 
έξεχαΰθ^σαν ώς πυρ έν άχ«ν$α(ς, χαΐ τώ ονό|χατε 
Κυρίου ι^ριννα'αην αυτούς, » Ταύτα ό ^εν χαθ' εαυ- 
τόν ύπε^ώνει * ο'ί ^ε ^ετά πολλού τοΰ ^έους ^λαυ- 
νοντο, χαθαπερ τινός στρατι^γου γενναίου, ριιΐ^ε 
ψ(λήν άπείλήν ύποριείναντες. Ούτως μ.εν ούν ό ίερός 
ούτος ^Αβρα^ιος χαΐ προς τοσούτον ύψος της πνευ- 

ρ ριατιχ^ς άνέπτί] ^ιλο σοφίας. 

ΙΖ'. ΚάχεΙνα ^ε χρή τοις περί αυτού λοιπόν έπι 
σηριηνασθαι (^ι^γήοιασιν. ού^Γι^ός εις θαύ/χατος λόγον 
τών προλαβόντων λειπόαενα, ώς ού μόνον αχτίνα 
πέ|ϋΐποι άε'ι ψαιίρκν από τού προσώπου, χαέτοι μ1) 
έρρωριένως Ιχων τοΰ σώαατος, αλλ* υπό τΐίς «γα» 
έγχρατείας ταχερώς τε χα'ι ταλαιπώρως, αλλ* ότι 
χάν τώ χαιρώ τι^ς έσρ^ατυς έχ(^ηαίας χαι αναλύσεως 
τό τοιούτον έρύθΐϊαα τήν ο^χείαν ούχ νγνόησε ^ύσιν, 
αλλ* άχααΐον έτι χα'ι άνθιςρόν ταις παρειαΐς έπεχα- 
9ητο * και τό ^ή τούτων πολλώ χαριέστερον, ότι χαΐ ά 
περιβέβλΐ}το ραχΐ] παρ* όλον αύτω τόν άσχιοτιχόν 
έχεΐνον ύπηρετήσαντα βίον (έτος ^ε πεντι^χοστόν ό 
Αβρααίος 9σχΐ}το) ούχ εΓξε τώ τού χρόνου ριιζχει 
χα'ι ίαρρύϊΐ^ ούΧ έν ισιρ ^ιά πο[ντός ^ν αχμ^ χαί νεό- 
τντι, τό σώμα τώ άγίω περιχαλύπτοντα. Καιρός ^ε 
λοιπόν έπΙ τό ριέγα χαί θαυ^ααστόν έχεϊνο /χεταβι^ναι 
^ιήγηαα, χα'ι ό τού χατα θεόν ζ^ΐλου, χαΐ τών άπο- 
στολιχών αυτού σπλάγ;^νων, χαί τ^$ς φιλοστοργίας 
έπΙ τό έπιση^χότατον * τούτο ^ε χα'ι αόνον λε;^θεν 
χατη^είας ρι'εν ααα χα'ι πάθους πρότερον τάς ^ιλ• 
ανθρώπους πλ^ιρώσει ψυ;^άς, ή^ονι^ς ^ε ποκλιν από 
τού τέλους χα'ι εύθυαίας, χαι πείσει μίί απογίνω• 
σχειν εαυτών χάν εις εσρ^ατον χαχίας χατενεχθώσιν. 
"Εχει ίε ούτως • 

ΙΗ'. Έτελεύτΐ9σεν ά^ελ^ός χατά σάρχα τω *Αβρα• 
ριίω * έτελεύτησε ^'ε ΙπΙ θυγατρί χαΐ η παις χομι^ήν Ο " ΡβΕΐ. οχνιπ, 1. " ΡβΕΐ. οχχνιΐ; 12. β5 νίΤΑ 8. ΑΒΚΑΜΙΙ 66 «ιτέα χαΐ ορψοηϊΐ π^τάπασι χβΕταλιλβιπτο * τ^^η '/οιρ χ νβΓΟ 6Γ&( ρΐ&οβ ίηί&η9, 6( &ΕηΙ)θΙια3 ραΓ6η1ϋ)υ8 2» χαι 9 ι»>^τ%ρ προτβΟνηχυΐα. Λαβόνης τοίγαροϋν 
•ΐ ιτροσηχοντις βτ^τήν, ιβ^ο^ον αρη γίγονυιΟΕν Ιτος, 
«γοντι τΓΟΕοα τόν προς πατρός 6βΐον^ το» θείον όντως 
Άβρααιον. Ό ^ι χαΐ τήν τοϋ ά^ιλ^οϋ ζν/λέαν π«- 
ββυ&υβόύίΜνος, χαί τήν παι^α τ;9ς πολλ;@ς έχβίνης 
Μότντος χαι ορφάνιας χοττβληίσας, ύπο^€;ζβτ0(( χ^ίρ" 
ην νβτίαις αυτήν, άπονίμιι τβ αύτ^ τόν Ιξω τοϋ 
χβλλίου οίχισχον, χαΐ 2ν τό λοιπόν έπ* αυτήν υπό 
9υρί^ι προχύπτνν, Γραίας τι αυτήν τάς ίιρας έχ- 
παι^βύαιν, ό^όν τι αύτ;^ τήν άρίστνν ύπο^βιχνύων, 
(πιρρνννύβϋν τβ προς τους ττνιυρατιχούς ίγδινας χαΐ 
νπ«λβ£^ν * χαΐ όλως χαθα'πιρ τις αϊτός {ν, άνβ;ιζων 
τω πτβρω τόν νβόττιον, συνβπιχου^ίζων τβ, χαΐ ^(α- 
βάσταγων, χαί τβ'ρινων συν αυτή τόν άβρα, καΐ ούτως ογ1>& ; ιη&ϊβΓ βαίιη ]&ιη αηΐβ βΓ&( ιηοΓίοα. ΙΙΙ&ιη 
βτ^ο &οοίρίβαΐ68, ςυί αά ίρβαηι &11ίηβ1)αα1, ^&α^ ββ• 
ρΐίιηαιη &οηυαι αβ^βη(βιιΐ(1υβααΙ&(1 ρ&ίΓααιη,αβιηρβ 
&ά (ΙίνίηυΐΏ Α1)Γ&ιηίαιη. Οαί βί ίτΛΪή^ ]αΓ.(αΓ&[η 
οοαβοΐ&ηβ, 6( ιηίββΓίυβ ριιβίΐβθ ΙβαβΓββ βΒίαΙίβ β( ογ- 
1>ίΙ&Η9, βυρίαίδ βαιη &ββίρϋ Εα&ηίΙ)α8 : β( βί &(1π- 
1)αϋ(1οιηιιαου1αιη, ςαββ 6Γ£ΐ(βχ(Γ&06ΐ1αιη : βαηιςυβ 
άβ βΦΐθΓο ρΓθ3ρίοίβ5β( βχ (βαββίΓΔ, βΐ βαιη δαοΓΕβ 
(1οο6ΐ)&1 ΗΐΙβΓαβ, ορίίΐΏ&ΐΏςαθ νίαιη βί ίη(1ίοα1)&(, 
ηββ ηοη βοηϋΓΐη&^&ΙβΙβχοίΙ&ΙϊαΙ&ά ββΓίαιαίηα δρί- 
Γϋααΐία : αο ίη 8ααιιη&, ρυβίΙβΒ βΓ&Ι νβίαϋ ςυβ^ά&ιη 
αςυίΐη, ςα» ρυΐίαιη αΐίβ βυδίίηβί, αΐΐβναίςυβι βΐ 
ροΓίαΙ, βΐ βιιιη βο 3βίη(ϋ1 αβΓβΐΒ, δίοςυβ β&ιη άο- 
ββΐ^αΐ νοίατθ αά νίρΐυϋβ αΙίΚυίΙίαβιιι. 111ε αυίβιη, προς τό π9ς «ρβτ^ς υψος ^ι^άσχων αυτήν ιπτασθαι. η βίβί βδββΙββΙαΙβ,ΙβηβΓΕ,βΙ 1[Ιΐηΐ&1αΓ&, αά 1ΐ8Ββ ΐΕΙΏβη Ή ^β χαί σψόίρα βτι νβ'α χαί ούτως άωρος ούσα, 
όαως βπβ^έ^ου προς ταϋτα χαι ιιβίζονα πολλω τί^ς 
^λΐχίας τήν άριτήν βπβ^ιέχνυτο, βγ* οΓς ήγαλλβτο 
αη τα σπλά7';ζνα χαι τήν χκρ^ίαν Άβρααιος, χαθα- 
πβρ βπιγνίίσία $υγατρϊ πατήρ, χαι άπροσχόπως αυ- 
τήν «νΰσαι τόν ^ρόαον τής άσχήσβως ηύχβτο. "Ε/αι- 
ρον ίΊ χαί πάντις, ότι βν ήλιχία τοιαύτιρ τοσαύτην 
β(;ζβ πβρί τα πνίυριατιχά βύ ^οχί/Αΐ}σιν χαί ούτως {ν πβρί 
αυτά σπουδαία τβ χαί φιλόπονος. 

Ιθ'. '£ν τούτω βαυτήν ου σαν χαί ούτω θαυααζο• 
μέ9ψ*, βπβι^ή χαί προϊοϋσαν ιΓχβ τήν ήλιχίαν χαί 
βίχοστόν ^^ϋ γβγονβν Ιτος, άνήρ τις, ^ονα;^ός ριβν τό 
τχ^ιΐΛ, τχν ^β ^ώριΐ9ν ^θόρος χαί ριέαρός, χατά γΐ' 
λ£ας νόαον τω ^αχαρίω ^οίτών, χαί ογθούμοίς ΐ^ών 
αυτήν άχολαστοις, άτοπον, ούχ οι<^α πώς, βρωτα χαί ϊαοΓβοιβηΙϋΐη &οβίρΐ6ΐ)Ε(, βΐ ^1Α^ο^β^^^ςυ^α1 1ίοβ1)&1 
ρρο «ΒίβΙβ, 05ΐβ0(1β1)Ε( νίΓίαΙβίΏ. ΡΓορΙβΓ ςυββ (οΙο 
οοΓάβ βΐ νί$β6π1)υ8 βΧ8υ11&1)α1 Α1)ΐ*Εηαία8, ηοη 8ββυ8, 
Είςιιβ ραΙβΓ ρΓορΙβΓ δυααι Αΐΐαοι : βΐ γο§;ε1)ε(, υ1 
8ίηβ οΰΓβηβίοηβ ροβδβΙβιΐρβααιρβΓίΐοβΓβ βχβΓοίΙαϋο- 
ηΐ8.1.βΒΐΕΐ)Ε(αΓ3ϋ1βαιοΏηίηο(6Γ./(»<α6αη^ϋΓ077}η«^(), 
ςαοά ίηβΕ6Β(Ε(β(αηΙαηι ΥΕίβΓβϋη Γβ1)ΐΐ8 8ρίπ1ααΗ- 
1>α8, βΐ ίη βίβ β88β( Εάβο 8ΐαά1θ8& βΐ (1ΐ1ί§;βη8. 

XIX. Οαιη βα ΕϋΙβιη β88βί β]ιΐ8πιθ(ϋ, βί ίη (αηία 
1ι&1)βΓβ(αΓ ΕοΙοιίΓΕίίοηβ, α5ί ρΓΟΟβδβίΙ ββίαΐβ, βΐ ]αηι 
ρβΓΥβηϋαά αηηαηι νΐοβδίηιαηι, νίΓ ςυίιίααι 1ι&1)ί1α 
ςαίάβηι ηιοηΕβΙιαβ, πιβηΐβ Εαίβηι ρβΓάίΙαβ βΙ βββίβ- 
ΓΕίυδ, 1ββ;β αηιίοΐϋ» αοοβάβηβ Ε(1 ϋβαΐααι, βυηι βαηι 
ΕδρβχίδββΙ οοαίίδ ίηιρικϋοίδ, ΙαΓρβηι ςαοςαβ βί ίη* κ^τ^ βαποιβΐ τής προς αυτόν ό/Αΐλ(ας, τβχνΐ|} (Γβ τοϋτο ^ ^6^^1 ΕΐηΟΓβΐη βαηΐ βΟ ύοη^Γβάίβηάί. ΕγεΙ ΕαΙβηΐ ΙΐΟβ πβάττως χαί σχαιωρία τοϋ πονηρού, ινα χαί άριτήν 
τοσβκύτνν παίγνιον πιχράς ^ιλη^ονίας ποιήσϊ^ται χαί 
*/ν;|τ;9ς πβίλιν αρϋς, τής *Αβρα^αίου γημϊ, ^ι άθυ/χέας 
ούτω αβγίστιος χαί συρι^ορα; πβριγβνΐ}ται * άναγ- 
ζχζοΜβνη ούν υπό τοϋ άχολοίστου τούτου Ιρωτος ή 
παρθένος, βξάγβι ^ιά τής Βυρί^ος βαυτήν χαί συγν*" 
νομόν τω μ,ιαρώ βχβίνω, χαί τήν χαλβπήν ΐπιθυ• 
|ΐέχν πλήοώσασα, βπλήγ^ '^^^ ψ^χήν βύθβως χαί 
σψο^ρώς βπί τοις τόλμη θβΐσι χατανυγκϊσα πιριπαθώς 
α/α> αυτήν ώλο^ύρβτο * Ούαί /αοι, ιγώ ή ^ιιλαία, 
βοωσα, ούαέ ^ι, ή βίς τόν τοϋ βιοϋ ναον βνυβρέ- 
σχσα, ή ριολύνασα τήν βιχόνα τήν ]3ασιλιχήν, ή τό 
τής χβιρός αυτού πλάσ/χα μιανασα * ^βϋ μοι τ^ τα- 
λαιπωρώ 1 ^βϋ τ^ πασών ά9λιωτατΐ|} γυναικών, ότι οηιηίηο εγ8 βΐ ΕδΙυβ ηιαίί^ηί, αΐ ΐΕηΐΕηι νίΠαΙβαι 
βΰ^οβΓβΙ ΙαϋίΙϊΓίααι ο1)δοβη8β Ιίϋίάίηίδ, βΐ 8Ε0Γ08Εη• 
βΐΕαιΑΐ)ΓΕΐηϋΕηίιη&πΐ8αρβΓΕΓβ(ρ6ΓΐηΕχΐη]απι Εηί- 
πιί ββ^ΓίΙυάίηβαι βΙ ΟΕΐ&ηιίΐΕίβηι. Α1)ίηιρϋ(1ίοο βΓ§;ο 
ΕπιοΓβ βΟΕΟίΕ νίΓ^ο, 8βίρ3Εηι 6(1αοίΙ βχίΓΕ (Ιοπιοη- 
βαΐΕηι, 6( ουηι δββΙβΓ&Ιο ίΐΐο β( βχδβΟΓ&ηιΙο βοη- 
§;γ633&, ΕΟΠβχρΙβίΕβαρίάίΐΕίβ,ρΓύϋηυδίϋϋ Εηίαιο 
8&αοίΕ : βΐ ρΓορΙβΓ βΕ ςϋδβ αϋηιίββΓΕί, νβΙιβηιβηΙβΓ 
βοαιρυηοίΕ, 3βίρ3Εαΐ(1βά6ΐ)Εΐ, ν&1ά6ΐηί3βΓΕΐ>ί1ί(βΓθΐΕ- 
ιηαη3; Ηβί ηιίΐιί ηιίδβΓβΒ, Ιιβί ηιίΐιί, ςιιβκ Οβί Ιβηιρίαηι 
νίοίΕνί, ςυ® ροΐΐ υϋΙίΕοι Γβ^ίβαι ίΐΏΕ^Ιηβιη, ςα® ίηςυί- 
ηανί βς^ηιβηΐυαι 6]υ8πΐΕηαυιη. Ηβί ηιίΐιί ηίδβΡββ, Ιιβί 
οηιηίυαι ίηί6ΐίοΐ33ίηΐ8Β ίβηιίηΕΠίπι, ςαοιΙνίοίΕνί ρΕ- 
βίααι ουιη ϋβοβοηνβηΐυαι, ςυο(1 οιηηβ ρΓβΒίβπΙυπι πάντα τόν βαπροσθβν τής όσχήσιως χρόνον ]3ραχυ- ^ Ιβηΐρΐΐδ βΧ6ΓθΙΐΕϋοηί8 1)Γβνί83ί[ηΕ νβηάίάί νθ1ϋ• τάτΐς ηδονής άπβ^ό/χην Ι Φιύ, ότι τά πρίν οίχο^ο- 
^Οβντα μΛί πάντα βίς χινά χαί /^ιάτην πβπόνηται 1 
ποίοις ογΒάΧμοίς βίς τόν ούρανον άτΓ^ίσω, τυ^λώτ- 
τοντας αυτούς άχολάστο^ς |3λβ'/^ιμασιν βχουσα ; ποία 
τοϋ θβοϋ ^βηθ^σομαι γλώττιρ ; χβΟ.η ^β ποία χινήσω 
7ρός ίχβσίαν, βν ή^οναΓς αυτά /χβ/χολυσαίνα χαί ρή- 
αασι χαί ^ιλή^σι ^β'ρουσα ; ι^ιβτά ποίας ^β παρριη- 
9ία;Τ|Ρ βυρί^ί προσί^θω, θυρί^ι βιχινιρ, ^ι' ^ς βπβρ- 
ριι μου τά γλυχβ'α τω λαρύγγι λόγια ; πώς ^β τω 
βιίν προσοαιλήσω, ή τάς βχβίνου βντολάς παραβάσα, 
< τκς προς αυτόν ψβυσα/υιένη βπαγγιλίας, ή βναγής, 
χαί ^«ύ) η, χαί μίΛοά, χαί σώμα ρυπωθβΐσα χαί τήν ρΐΕίβ. Ηβί ωίΐιί ςαοά οωηίΕ, ςυββ ε ηιβ ΕηΙβΕ 
ίαβΓΕηΙ 8Β(1ί&βΕ(Ε, ίηΕηΐΕ βΥΕββραηΙ βΐ ΙργΚε. 
0αί1)α8 οβαΐίββ^ο 0(Βΐαπι ίηΙαβϋοΓ, βυηι β08 ΙΐΕΐ)βΕθϊ 
ΟΕίβαΙίβηΙβδ ίαιρα(1ίβί3Ε3ρβοΙίΙ)υ8?0πΕηΕηι Ιίη^αΕ 
06πηιρΓ60Εΐ)θΓ,νβ1ςιΐδΒηΕηι 1ε1>γε πιον6ΐ>0Εά 3υρ- 
ρΙίοΕίΙοηβηι, βυηι β& ΓβΓΕηι ίηςαίηΕία 1ί1>ίάίηο8ί8 β( 
νβΓΐ>ί5 βΐ03βϋ1ί3 ? Ουαι ςαΕα&ηΐΕαΙβηι &άυβΐΕ Εβββ- 
άΕΟί Εά Γβη68ΐΓΕω, ίβηββίΓΕηι, ΙοςαΕΠ, ϋΐΕηι, ρβΓ 
ςαΕοι ιηβο ^υΚυπ Ε£[Ιαβ1>Εη( άαΙβίΕ β1οςυίΕ? Οαο. 
ωοάο ΕυΙβπι ρΕίΓααηι ΕΐΙοςαΕΓ, ς[α8β ΐΓΕα3£π^688Ε 
βαηι ίΙΗαβ οίΕηάΕίΕ, ςυββ ηοη 8βΓΥΕ?1 β! ΓεοΙε ρΓΟ* 
ιηί38Ε, ςυ» βαηι ίιηρΓθΙ)Ε, 80β1βΓΕ(Ε βΙ βΧ860Γ&η<ΐΕ4 *^ι 67 ΜΕΝ8Ι8 ΜΑΚΤΙϋδ 68 ΟΟΓρΟΓβςυβ ροΙΙΐΐΐΕ βΐ αηίπίο ? Ηβί ΐηίΐΐί, ςυίά άβ Α ψυχιίν ; 0?αο(, τίς γένω/Α«( ; ποί τράπω^ΐΛΐ ; ίνατί ιιΐθ&βΙ? 0υοπΐ6Υ6Γΐ&ηι?€υΓ8υιιι &(11)υ0 8υρβΓ8(β3? 
υϋηαιη ιηορβ αά ηιβ γβηίβββΐ &ηΐ6 Ιίΐ^ΐάίαβιΐ). υΐιηαιη 
ρηυβ Γ&ρία ίυίβββιη βχ οοΓροΓβ, ιιΐ ιηοΓϋβ άοηυηι 
ίι&Ι)6Γβιη ρυπίΑΐβιη βοΓροπβ. Ναηβ ΕυΙβιη ςιιίη&αι 
ίοηίββ 1&βΓ7ηι&Γυιη αιϋιί ροΐβπιηί Ιαηί&β βοΓάοβ 
Εΐ)1υ6Γ6 ? Ε&ΐΏ 816 ΕΟβΓ^θ άβ&βηΐβπι, ρβΓβυηι άοΐο- 
Γβιη ιιι&1ί^ηυ8 ΔΓπρϋ &(1 άββρβΓ&ϋοηβηο, νβίαΐί 1ί- 
ιηβηβ, υ( εγΜΙγογ, ηβρβΓροΒηίΙθηΙί&ηι ήβτβί ρΓΟΕΟ- 
ρΙίοΓΐ 6ΐ Εΐ&βποή Επίοιο, β( 1οη^6 ΠΙΕ^ίβ βΐ νβΐιβ- 
ιηβηΐΐυ» ΓβΙηοβΓβΙ, ςυ&ιη ρπαβ. 068ρ6Γ&η8 βΓ^^ο 
δυ&ΐΏ 8Εΐυ(6ΐη, αυίυ^ϋίη οίνίΐΕίβπαςα&ιηάΕΐη Αδυιη 
ηοηιίηβ, ςυ® Εΐ)βΓΕΐ άυοΓαιη (ϋβΓυιη ιΗηβΓβ : β\ άί* 
ΥθΓδαηβ ίη ςαοάαιηοΙίνθΓβοηο,ουιχιιηυΙ&δδβΙ 1ι&1)ί• 
Ιαιη^ βΐ Υ68(6ΐη 8υιηρ8ί886ΐ ββΒβυΐΕΓβαι, βΓ&Ι ουιγίβ 
γοίβηΐί ρΓοαιρΙα ιηίηίβΙτΕ &66Γΐ)βθ γοΐυρί&ΐίβ. 

XX. €υιη ίΐΐα βρ^ο δίβ ββ ΙιεΙ)6Γθ(, βίδί ββδβΐ ρΓΟ- 
ροδίΐΕ Εά Ιαβοίγοβ ίΙΗοίβηάοδ οβυΐοβ, Α1)Γ&Εηίο ςαί- 
βδοβηΐί ίη ίηΙβΓίοΓθ ββΐΐα βχδίδΐϋ Ιαΐβ βοιηηίυΐΏ: Υί- 
άβ^αΙυΓ 61 άΓ&60 ίοβ^βαΗβ ιη&^ηΠαάίοίδ, βΐ &8ρ66(α 
Ιΐ0Γη1)ί1ί8, Ε 3αΕ6αν6ΓηΕρΓ0Γ6ρδί896, 6( γβηίβηβ Εά 
6^ι18άοIηυη6η1Ε^η,ςα®^η(α8 6γεΙ, 6θ1υιηΙ)Εΐη άβγο- 
ΓΕδδθ : άβίηάβ ΓΐίΓδαδ δΟΕοα Γ6ρ6ΐϋ88β 8ρβ1ιιη6ΕΕη. 

Ι1ΐ6 βν^Ο 6Ζ6ίΐΕ(ΐ18 ρΓββ ίΐΏΙΟΤβ, ΙΠδΙί ΕΟΐΐΏΟ βΓΕί, 

6ΐ 6οαΙαΓ]:)Εΐο : βΐ δα8ρί6Εηδ ίΠαιη γίδίοηβιη δί^ηιΑ- 
οαΓ6 ρβΓ866αΙίοηβιη &ϋςιΐΕΐη αάγβΡδυβ Ε66ΐ68ίΕΐη, 
άβ 66β(θγο βΓΕί Υ6ΐΐ6ηΐ6ηϋα8 ΐοίβοΐαβ οΓΕϋοηί, γο• 
ζαίϊΒ ιι1 61 ΕρβΓίβ Γ6Υ6ΐΕΓ6(υΓ Υΐβίο. Νοη άίυ ΕυΙβιη 
ΐΕΓάΕΥίΙ 6Υ6η(α8 : δβάΙβΡίίο (ϋβ ρο8(6Ε γίάβ1)α(υΓ 

ΓΟΓδαδ γίάβΓ6 ϋΙαίΏ άΓΕΰΟηβΐη 61Ι)ΘΓδίδ86 6Χ βΟ 1θ60, «τι πίρ{€ψι ; όι^ιλον Ιπί^λθβ μ,οι πρ6 τΐίς ίπι$υ{ΐΐΛς 
6 θανοΓΓος ! ο^βλον προοινηρττάσθιον του ιττώ^ϋοτος^ 
ίνα καν θάνατον ίώρον βιχον, τήν βτ^ιέοεν τον σώ- 
μ-ΛΤος Ι Νυν ^ϊ ποίαί μοί πηγαϊ ^«χρνων τοοτοντον 
άτΓοπλνναι ^ϋττον (^υνήσονται ; Ταύτα χαΐ τοιαντα 
πιχρώς οίπο^υρομίνιην προαρπάζα ^ιά τον τοιούτον 
πάθονς αντήν ό πονυρός ίΐς άττόγνωσιν, χα9άπ€ρ 
οΐμαι ^β^οιχώς μ-η Ίγο^ροτίρα χ^τηστιΤΛΐ 9ΐΛ πφς μ§- 
τανοέας τ^ προθυμία χαΐ ^ΐζον λάμψιι τον πρύτέ" 
ρου παρά πολν χα Ι σψοίρότζρον . άπογνονσα τοέννν τήν 
ιαντ;9ς σωτηρίαν, βις Άσόν τκνα πόλίν άττο^ι^ρασχβι, 
^ν<(ν ό^όν ϊϊμίρών άπβχονσαν * χαΐ προς τινι χαταλύ- 
σασα παν^οχ^έω το οτ/^^μά η ^ιααιίψασα χαι χοσ/ιιχήν 
ίσθΙΙ ΤΛ μιταβαΙοϋσΛ, πρόχκρος ζν τα |3ονλο/^ιβν« παντι, 
3 πιχράς ή^ονι^ς νπηρέτις. 

Κ'. Ταντιρ τοέννν ιχιίνης ίχούστις χαΐ θήρβτρον 
οντω λέχνοις 6ψ9α\μοίς προχκριίνης, γένιται δναρ 
ιις τόν έν^οτβρω οιχέσχον ησνχαζοντι Άβρα/υιέο» 
τοιούτον * έ^όχιι βράχων αντώ μίγεθα μΛγιστος 
ΧΛΪ ^ιινόν νπο^ίπων των οιχβί»ν φωλιών άνβρπν• 
σας χαι πάρα τόν αντον οιχέσχον βλθών πβριστιράν 
?ν^ον ονσαν χαταπιιΐν * ιΓτα προς χηραριονς «ν6ΐ( 
τονς έαντον χατα^νναι * ^ινπνισΟχις ονν έχιϊνος νπό 
τον ^ιίγματος, άθν^ος ην χαΐ τιταραγ|ΐένος, χαΐ 
τήν όψιν ^ιωγμόν τίνα προσηριαένβιν χοπά τής 'Εχ- 
χλησέας νπολαβών, '^χ^ τον λοιπόν σνντονντέρα 
προσέχιιτο, έχχαλν^θήναι σκγώς ^ιό/ιινος αντώ τΑ 
τής οψβα»; * χαΐ ή Ιχβασις ονχ έβρά^ννιν • άλλΑ μιτά 
τρίτη ν ιξ έχιένον ^^μίροο» έ^όχ<ι ^ράχοντα πβίλ€ν ς[α6αι δυΙ)ίβΓΕ( : 6( βαιη Εά 6υιη ρΓ0Γ6ρ8ί886ΐ, 6ΐ η έχιΐνον όράν, ιχεΐθιν όπον χατέ^ν πρότβρον άνα- 6]α8ρβ(1ί1)υ8 6Ερα( 8υ1)ηιί8ί8δβ(,ίυυιηςυί(ΐ6ΐη ρροΐί- 
ιιαδ688βάίδΓαρΙαιη : 6θ1υΕηΙ)Εΐη Εα(6ΐη,ςυ8Εη ίυίβδβ 

εΙ) 60 ά6 ΥΟΓΕίΕΐη ρΓβΒ66ά6η8 08ΐ6η<ΐ6ΓΕ( δΟΙΠΠί ΟΕΠ , 1θ- 

ΐΕΐη ραΓΕίη 6( ίιηΐΏΕΰαΐΕΐ&Εη β πΐ6άίο 6]αδ Υ6η(Γ6 

6ΥθΐΕ8δ6. Η8βΟ Ουίη Υίάίδ86ΐ, 6(6Χί8ϋΕηΕ88β( γ]8ίοη6ΐη 

8ί§;ηίβ6ΕΓ6 Εΐίςυ6ΐη ΐΕρδυιη Εηίηι» βϋ» ίΓΕίΠδδυί, 
οοηΙυΓΐ)Ε(υ8, βίΕηίαιί &Β^ΓίΙα(ϋη6Ε£Γ66(υ8ρΓ08ρί6ί6η8 
6 ίβηβδίΓΕ : Μεγιε, Μεπε ιηβΕ, ίηςυίΐ, ςαίά 68ί, ο 
ΑΙίΕ. ςαοά (ίΙ)ί ΙεπΙειο Ε((ϋ^( δΟοοΓάίΕΐη, υΐ ϊοΐοβ 
]ΐ03 άαο8 (1168 ηοη ιηοΥ6η8 οδΕά ΐΕυάββ, ηοη Γβάάί- 
άβΗδ οοη8υ6(Ε8 β^ΙοΗβοΕίίοηβδ, ηοη ρ6ΐί6Γί8 (1θ6(π- 
ΠΕίη,ηοη βΙοςυίοΓαιη ίΙΙοΓαηι ΕαάίΙίοα6ΐη, ςυθβίαβ- 
Γυη( πιβ1ΐ6 6ΐ ίΕΥΟ οη (αο άυΙβίοΓΕ ? ^νντα χαΐ τίΛρ* αυτόν έρπνσαντα τοις οεντον τι ποσΐ 
χβ^αλήν ύποσχόντα, τόν ιαν αντέχα |ϋάλα 9ΐΛρ^Λ• 
^ναι, τήν ^1 πιριστβράν, 7ί χαταπιιίν αντόν ό 
προλαβών νπέ^ιιξιν ονιιρος, άρρνπον όλην χ«1 
χαθαράν έχ μέσης αντον ?ής γαβτρός άναπτήναι * 
ταντα Ι^ών χαέ τίνα χρένας τής άνΓ^ιάς ολισ^ον ψν• 
χής νπο^αίνιιν τήν θέοη», θορνβον τι χαΐ αΒυμίας 
ίύθίως νποπλησθβΐς χαΐ όντως ως βιχβ ηταραγμέ" 
νως τής θνρί^ος προχνψας * Μαρία ρ^υ, Μαρία 
μ.ον, ^13 σι, τί σοί, ώ τέχνον, Ιστι τό ρα9νριίαν έ^- 
ποιήσοηι τοσαντην, ώς παρ* όλας ^νο ταντας ίχμέροίς 
μΊΐ στόμα χινήσαι προς αινβσιν, |ϋή τάς σννήΟβις 
άπο^ονναι δοξολογίας, μίι προσιλθβιν τ^ Ονρί^ι, |ϋή ^ι^ασχαλίαν αίτήσαι, μίι λογίων έχβίνων αχρόασιν, ά χαΐ γλνχντβρα ύπίρ μί^ι χαι χηρίον τω στόριατί σον χα$(» 
σταντο ; 
XXI. Οαΐη 1ΐ»0 άίχί886ΐ ίΓΕίΠδ βϋ», 6( ηίΐΐίΐ εΙ) Ο ΚΛ'. Ταντα προς τή^» άνιψιάν <^ή0ιν ιίπων χαΐ 6Ε Εαάίγίδδβί (ςαοΐΏοάο βηίαι, 6υιη ιΙΙε ίη άίγθΓδο- 
ΓίΟ Υ6ΓδΕΓ6(αΓ ίη ΕΐιιοηΙ>α3 6ΐ οοαΐ688Εΐίοηί5υ8 ?) 
ΕρβΓίβ οοβ^ηογίΐ γί8ίοη6ΐη ά6 6Ε δίβ^ηίβ6ΕΓ6: βϊ ρΓΟ- 
(ίηαδ ^ΓΕΥίδδίιηο (1οΙογ6 Ε£Γ6θ1αδ, βΐ ίη γί806Γί]:)α8 
βαρΓΕ οιοάυαι ΟΓαοίΕΐαδ, βαβρίπο Υ6ΐιι1ί ςυοάΕηι 
ίαιηο 6χ ίη(6ΓηΕίΐΕπιηΐΕ6ηιί880, 06ααι γο^ε1)ε(, αΐ 

6Ε Γ68ρί866Γ6( 6( 6ΧδαΓ^6Γ6ΐ, 6( Γ6(ϋΓ6( Ε(1 ρΠΟΓβΐη 

ρΓθ1)8ί γί(»ίθ3(ί(υϋοη6ηι. Νέοι 6ΐ8ί (υηο ίβ:ηοΓΕΐ>Εΐ, 
ςυοηιοάο Εΐ>806δ8ί8δ6ΐ, 6ΐ Ιοοαηι,ίη ςαο ΜεΗε Υ6Γ- 

8Εΐ)ΕΐαΓ : ςαοά (Εηΐβη ΐΕ(6η(6Γ Γ66688ί886(, 6( ρΓΟ- 

ρ(6Γ γίδίοηβιη ιΠεοι, ςυ» ΕρρΕΓυβΓΕί, ηοη 1)οηΕηι 
βρβηι (16 6Ε οοηοβρβΓΕί. 0αο8 ίΐΕςαβ Εηηοβ Οβαιη μΐ)^ϊν παρ* αντής άχούσας (πώς γάρ ; Ιχιίνης Ιν 
τω παν^ο;ζΐίω πιρΊ Ιρωτας χαι χώ|»ιονς ασχα^ουμί" 
νης), Ιγνω σα^ώς, τήν έ^ψιν πιρΙ αντής νπαινίττι- 
σθαι χαΐ ο^ννηρότατα παραχρήμα άιαπΒύς τά 
σπλάγχνα η νπβραλγήσας χαι στιναγαόν, οίονίι' 
τίνα χαπνόν τής εν^οθιν ^'λογός, άναπβαψας, έ^ιίτο 
τον βιον τό λοιπόν, ώστι άνανήψαι ποίλιν βκντήν, 
χαΐ ^ιαναστήναι, χαι ύς τήν προτέραν βπαν<λθ{ΐν 
€ν^οχί/ιησιν * βι γαρ χαι τόν τρόπον τιως τής άπο- 
Ζημίας ήγνόιι, χαΐ τόν τόπον, ίν ω τηνιχαντα Μαρί« 
(^ιιτριβη, άλλα τό λβληθός τής νποχωρήσβως χα) ή 
γανβΐσα οψις έχλίνη ονχ «γα6άς παριϊρ^βν αντώ πιρΙ 69 νίΤΑ 8. ΑΒΚΑΜΙί. 70 βντί ς τάς <λπ£^ας. *Ε»1 ίνσι ρηι βΰν ΪΓβσ» έίίίτο Α ρΐΌ βα ΓΟ^&τΐΙ. δοΐΏπϋ βαΐαι άαρΐ6χ'νΐ8ίθ,1>ίβηηίϋΐη πζρϊ αύτ^ς του ββοΟ* ή γάρ ^ιπ>ή τοϋ ονιέρατος 
βψκς τό τον χρόνου ^ίΐτβ; ύπβσ9|χαινβ* πιρΐ ^ι τήν 
τοϋ ^ηττίρου Ιτους τιλβυτήν έποίνί^σέ τις τών ^ιλ^ιν, 
ός Ιτύγχανι ιτκρ* αυτού ταοίτα ζτητϊίσιν Ιχιένης απ- 
ιβτο(λμένος, όποι τι ή «νιψεά ^ιατριβλΐ χαΐ παρά 
τ»κ χαΐ βιτβιΚ, σκ^ώς ποή/τα μ.ηνύων τώ Άβρα/χέω* 
χαΐ ποIρ«χρ^ζαα |ϋ4 ^(λλήσας <χι?νος ^ΐ9^(ν, /χη^' 
•η»αβα1ΐλόρ<νος, αλλά μοχρά χαέριιν βιπών χαΐ 7^Ρ?• 
χαΐ ^συχέα, χοιΐ ροναχιχώ χαι σχτ,ματι χαι /χν^αατι, 
όπβας ^υχήν τών ^κχτύνν βξίλχύστί του (διαβόλου, 
χαι στρατίΑΐτιχ^ μιν χρησα^Γ/ος τ*^ στολί}, ^νβίμ^^ 
*ος ^ν τω χόλπ» χαί νόμισμΛ ιν (τοσούτου γάρ 
£Τ7>/χβνιν ιυπορών), ιππον τι μισθωσάαίνος, χαΐ 
τοΓ>του τό τάχος έττιβάς, χατά τόν ιτρώτον χαΐ ούτος 
^Κ^ραάμ τ^ς έπΙ τό ποΕν^οχβΐον ^ιρούσης η'^ατο. Ό 
;&» γ«ρ χατά τών ιτέντ< |3ασιλέων έχστρατΓίσας 
Α.ώτ τόν τούτου Λ^ί\γι^ούν άνισώσατο τ^ς α(χμ.αλω- Β ΙθοιροΓί» 8ί^ηίβ(ϊ&1)α(. ΟίΓοα ϋηβιη ΕαΙβιο ββουοάί 
αηηί ΓβνβΓίίΙυΓ ςυίά&ιη &ιιιί6ΐΐ9, ςυί &(1 βαιη ςα»Γβη- 
ά&ΐΏ ίυβΓαΙ αϊ) ίρβο ιηίββαβ, υ^ίοαιη νβΓβ&ΓβΙαΓ ίΓα- 
1π9 ίϋί&, 6( &ραά ςυβηι, θ( ςαοιηοάο, οιηηία αρβΓίβ 
8ί£;ηί6ΰ&η9 Α1)Γ&ιιιίο. ίΐΐβ υθγο βίαΐίαι αίΐιίΐ οαηοΐα- 
(υβ, 86(1 ιηυΗυιη ναΐ6Γ6]αΙ)608 βί «βηίααι, β(βχβΓ6ί!&- 
(ίοηβΏ, 6( βίίβηϋααι, ηιοηαβίίοαιηςαβ ΙιαϋίΙυιη βΐ 
ίηβθβδαιη, αΐ 1ί1>βΓαΓβΙ αοίαιαιη α Ιαςυβίδ άί&1)θ1ί, 
οααι ν68ΐβιη ίηάαίβδβΐ ΐΏίΙίΙαΓβαι, βϋο βίηυιη ηυαι- 
ιηαιη αηυιη ί[Ώηιί8ΐ886ΐ((αη(υιη βαίαι βΓ&Ιβί οραβ) 
β( βςυυιη 6οη(1υχί88βΙ, βΐ βυιη ςπαιηρπιιιυηι 6θη- 
806η(1ί886(, ίρ86 ςιιοςυβ ίηβΙαΓ ρπιηί Λΐ)Γ&Ιΐ6β, νίαιη 
ίηϋΐ, ςυβθ άυοβύ&Ι αά (ΙίνβΓβοηαιη. Ναοί ίΠβ ςαί- 
(Ιθΐη βχρβάίΐίοηβ 8α806ρ(α αάνβΓβυβ ςυίηςαβ Γβ^68, 
1.ο( ίΓα(Γί8 ϋΐίυιιι βθΓνανΚ α β&ρ1ίνϋα(β. Ηίο&υΙβιη, 
βυΐΏ ίη οβΓίαοαβα ρΐΌ0β88ί886( οοοΙγ& &άνθΓ8&Γίααι 6ΐ 6αιη VI βχρυβ;α&88βί, ΓβάυχίΙ 8αί ίΓαΐΓΐβ Αϋαη κά 

σΐχζ, ό 9ί προς ποίλ^ν τω άντιχβιριένω χωρί^σας χαΐ ρΓίΟΓβΠΙ ΥΪΓίαΙίβ βΧΘΓβΚ&Ιίοοβαΐ. 

ζ«7«Ε χρ«τος τούτον ιλών, τήν οιχβίοΕν ά^βλ^ι^ προς τήν προτέραν αύτ^ς αρίτΐίς ασχησιν έπαν- ΚΒ'. Καταλαβών το{νυν τό ποτν^οχβιον, οίκ τις 
Ιΐλπιιρος θιβροτη^ς χαΐ πολλαχις τοιαύτης θιΐρας τι 
τυχών, τταρΓτ^όριι τ^(^< χάχβϊσι, €Ϊ που /ιιχρόν ύπο- 
Γ/^ψα^ ^υνπΒύια τό βήραρια' ιπι^ ^ϊ πολύς έτρίββτο 
χρόνος ούτω, χαΐ ούχ (ΐχΐν, όπως τήν ζητου^χένην 
6μ9ίοτο»* τοσουτω* γαρ βχιίνη σώ^ρονας ογ^ΛΚμούς 
έ^υλβίττιτο, όσω τουναντίον λίχνοις χαΐ άχολάστοις 
ιιτέτρβχβν* 9κύ τοένυν ούτως (Γχι χαι πιρί τήν 
θίαν αντ;9ς ά^υνάτως, έπινοιϊταέ τι πρ&γμα, ό χοιΐ XXII. Οαιη ρβΓν6ηί88βΙ ίΐαςυβ αά άίνβΓ8οηυιχι• 
ηοα86ου8&β νβηαΙοΓρβπΙιιβ, Ιιυο βΐϋίαο ο586Γν&5α(, 
8ίουΙ)ί ρο88βΙ ρΓββά&ιη ρ&ΓαηιρβΓ ΕβρίοβΓβ. ΥβΓυιη 
ίβιηρυβ Εά βο ΙβΓ6ΐ)α(αΓ, βΧ βαπι, ςυΕοι ςυβΒΓβύ&ϊ, 
ηοη ροΙβΓ&Ι &8ρί6βΓ6. Ι11& βηίηι ραιίίοοβ 1&η(αιη γί• 
1&1>&1 06ΐιΐ09, ςυ&η(υιη οοη(Γ& &60ϋΓΓβΙ)Εΐ &(1 Ιαβοί- 
νο8 θΐίηιρυάίβοδ. Ουιη 6γ^ο 8ίθ6Εΐιιηοη ρο88βϋα- 
ίαβπ, θχοο§;ϋΕΐ Γβηι ςααηιάΕηι, ςυββ νβΐ 8ο1ε ρο- 
ίβ8ί οδΙβηάβΓβ ιΠΕ^ηυιη ί11ία8 ζβίαιη, βΐ φΐβιη&ά* μέ»ον Ιχανόν παραστ^σαι τόν πολύν αυτού ζ^λον (^ ΙΏΟάπηΐ) υΙββΓΥΕΓθΙ&ηίαΐ&ΙΏ,&ηυΙΙ&Γβ ΟίηοίηΟΕί)• ίχχϊνον χαΐ όπως ύπβρ τοϋ σώσαι ψυχή ν ούτινος τό 
παρβιπβΕν άπιίχιτο* πλάττιται μϊν γαρ έραστοϋ χαΐ 
σχ^ξμα χαΐ τρόπον, ό μιχροϋ τής τών αγγέλων πα- 
ραπτόριενος άϋλίας, Ιρωτά τ< σαρχιχόν ίράν ύποχρέ- 
νβτβιι* χαΐ ΐίρέμΛ τω παν^οχιΐ προσιλθών* Άχούω 
χόρίΒν τινά πΛοά. σοι, γαίσϊ, χάλλβι πιρι^ανώς (^ια• 
πρέπουσβτν τού παν^οχιέου προΐσταρένην, ιταιριχώς 
τους ]3ουλοαένους ^«χισθαι* ταύτης χάγώ τοίνυν 
ϊρν» Λψίχόμιον. ΚαΙ ό παν^οχβύς προς τήν πολιάν 
ΡΆί^Λς τοΰ *Αβραμ£ου, αγνοιαν 9ϊ τού δράματος 
ί^ων χαΐ ούχ ιι^ώς τέ |3ουλό/ΐ(νος ίρ&ν ύπεχρένβτο, 
ίίΑνσοίττβτο μίν αυτόν τ^ Ψ^χ9 ^^^ πολλήν άχολα- 
?ίαν αυτού χαι άσιλγβιοη» χαταγίνωσχίν, ότι μτί^^ 
έν 7^Ρ? τοσούτω χαΐ πολιά σωφρονιΓν άνβχοιτο, δΐίηθϋαΐ. Απαα(οη8 ςυίάβιη δίιηαΐ&ΐ βΐ 1ι&Ι)ϋαπι, 6( 
ιηοΓ68, ςυί βο ρβΓνβηβΓαΙ, αΐ ββββΙ, βΐοαΐ &η§;6ΐί, 
ρΓορβ βχρβΓβ ιη&ΙβΓί» : β( βη§;ίΙ 8β αηι&Γβ ΕΐηοΓβ 
ΟΕΓοαΙί. Ι1&ςυ656η8ίαΐΕ06θ(1θη8 &(1 (ΙοαιίαυηκΙίνβΓ- 
8θπί : Ααάίο, ίηςυίΐ, αραά (β β38β ραβίίαιη ίηδί^^ηί 
ρυΐοΐιπίυάΐηβι ς υ® ρΓββββΙ (1ίνβΓ8θΓίο, βί γοΐβαΐββ 
&(ίιΐ]ίΙΙί(αηα&(θΓ68.11]ίυ8ί9ί(ατςυοςυβ6&ρ1υ3ΕΐΏθΓβ, 
Ιιυβ &00698ί. Ρτ8βί6θΙυ8 ΕυΙθίιι (ΙίνβΓδΟΓϋ ίοΐαβηβ 
&(1 6&ηθ9 Α^ΓΕίηϋ, Γβαι νβΓΟ ί§;αοΓ&η8, 6( ηβδοίθηβ 
ςαίάοααι 8ϋ)ί νοίβαβ 8β απιαρβ βίοαυίαρβί, Εοίπιο 
ςαίάβιη βυηι &1>οιηίηα1)&(αΓ, βίβιιηι Εη&§;αΐΒ ά&ιηη&• 
^ΕΐίαιραάίοϋιΐΒβΙίοΙβιηρβΓαηΙίββ ,ςυοά ηββ ίη ΙαοΙα 
ςαΊάβΐα ββηββίαΐβ βΐ ΟΕηϋίβ δαβΙίηβΓβΙ 6886 (βιηρβ- 

Γ&η8, 86(1 6]υ8 Ι110Γ68 1ΐά60 (1ί86Γ6ρΕΓ6η( β1) 8θ1α(6. άλλ' ούτως άπατων πολύ τής ήλιχίας ό τρόπος, ρ. Ν6 Εαΐ6ΙΏ ρΓΐν&Γ6(υΓ ]Ι16Γ06ά6,ςυΕΐη ρΓ0ρΐ6Γ ρα6ΐ• Οτω; ^ι μίί τών ιπΐ τ^^ χόρη μισθών άποστιρη- 
θι£<, ^ιιριθέζβιν ^ήΟιν έ^όχβι χαΐ ύποχνέζιιν, χαΐ 
<ί; πλβιονα τόν άγιον τήν έπιθυ^χίαν έχχαίιιν, τήν 
χόρην ριή απλώς ώραίαν χαΐ χαλήν βιναι λίγων, 
αλλά χαι τών άλλων γυναιχών τοσούτον ά^ένονα, όσω 
χχΐ τών λοιπών άνθίων τό ρό^ον γΛΐ9ρ6ηρον• ν^ομα ^ϊ 
^^τ^ Μαρία. 

ΚΓ'. Ταύτα τού ποτν^οχβως ιιπόντος, άχούσας τού 
βνόαατος ό 'Χζράμιος, ί/νω ταύτη ν ίχιίνην ιΓναι 
Υκ^ώς χαΐ ούχιτι έπΐ(^οιά(ων ην, άλλ' ό χόλπος 
^^^^ς (ΐχι τήν χιΖρα χαΐ τό νόμισμα τώ ξ€νο(^όχω 
χαταβαλών, ^ιίπνόν τβ παραθβΐναι χαΐ τήν χόρην 
ήι τό ^ιΐπνον βξαγαγιΐν Ιπιτρέπιι* πολυτβλώς Ιαιη 6Γα( ΙΐΕ^ΐΙαρυβ, νίδυιη 6δϋ11ί 860601 ρΓονο6ΕΓθ 
6( ίοοίΙ&Γβ, &ςα6 αά αΐΕ]θΓ6οι &6660(ΐ6Γ6 1ϋ)ί(ϋθ6αι, 
(110608 68δ6 ςυί(1βαι ραβΙίΕοι 6ΐ6£;αοΐ6οι βΙραΙοΙίΓΕοι» 
6ΐ αΐϋδ ί6πιίοίδ ΙαοΙαια ρΓ8βδ(ααϋθΓ6πι, ςοΕΟΙαπι 68ΐ 

ΓΟδΕ ΙβΒίίΟΓ 6βΒΐ6Γίδ £ΙθΓί1)α8 Ι 000160 ΕΟΐβΟλ 61 6δδθ 

Μεγιεοι. 

XXIII. ΗβΒΟ 6003 (ΙίχίδδβΙ άοοαίοοδ άίγβΓβοΗί, &α• 
(1ί(ο οοααίοθ, Αΐ)Γ&αιία9 ΕρβΓΐ6 βο^οονϋ Ιιαοο 6886 
ίΐΐααι, Ο6ςο6 (1υΙ)ίΙ&1)&1 αοιρϋοδ. Μαοα ί^ϋοΓίοδί- 
οααι ίαιαι1δδ&, 6(οααιιηθ8θ1υΙο (Ιοαιίοο (ΙίνβΓδοπί, 
3α1)6ΐ ρΕΓ&Γί 6(Β0&01, 6( ίο(Γθ<1υ6ί ρυ6ΐΐΕοι. 0<£η& 

ί(&€[α6 ορίρατ6 ραΓΕία, (ΙινβΓδΟΓϋ (Ιοοιίοαδ α(1 6υοι 71 ΜΕΝ3Ι8 ΜΑΒΤίϋδ. 72 βάυοίΐ ρυβίΐαΐη, ςυ8Β Υ&ΐάβ ΘΓ&Ι άβΐίοαία, ΐηοΐϋβ βΐ Α τοίγαρο^ν το ^εΐπνον δ γτοηι^οχιύς ίύτρ^κίσκς, Ιξάγα (ϋδβοΐαΐα. Ου&ιη οαιη νίάίβββΐ βίο πιβΓβΙποίβ οπια- 
Ιαιη Αΐ>Γ8ΐιιία8, οοΓάβ ιηβάίο βαυοίαΐαρ : β1 οοη&1)&- 
ΙαΓςαίάβιη οο1ιϋ)6Γ6 ΙαοΓ^ιηαβ, ηβ αοΐυιη ρΓοάβαΙββ 
ρυβίίαιη 6ίΓα§;&Γβη1^ 6&Γυιη Ιαιηβη ιηίηίηΐθ ρο(βΓ&( 
βίβΙθΓβ ΟυζίοηβΐΏ, νίοΐϋβα άοίοπβ ηβοβββϋαΐβ, υηάβ 
θΐίαιη ^αϋ&Ιίιη 1&0Γ7Εη&1)&ΙαΓ, ίη οΙΙβΓ&ιη ρ&Γΐβιη 
οοανβΓίθΠδ ίαοίβιη, βΐ % §;θηί3 Γβρβίΐβαβ ΙαοΓ^ωαβ. 
υΐ αυΐβιιι 1ιυ]υ8 Γβί οοιηβιη αυίβΓΓβΙ 8α$ρίηίοηβιη, 
αιηαΙΟΓϋβ αρυά βααι νβΓ^ίβ υΐβϋ&ΐιιτ, αηααβί^&ΐςαβ 
6ΐ 8υ&νί(6Γ &ιτί(1β1>&(, 6( α1ί& οιηοία Γ&οί6ΐ)&ί, ςυ» 
ρο89αη( ρΓΟΥΟοαΓβ, βΐ αά αίηοΓβιη αοοβηάβΓβ. 111α 
αυΐβιη νίοίδβίιη ΑΙ)Γ&ιηίο οίΓ6Γ6ΐ)αΙθ8ου1ααι, β(&Γβ(β 
οοΐΐιιιη 6^α8 &ιηρΐ6θΐ6ΐ)&1υΓ. ΙηΙβπιη νβρο οαηι 5βη- 
8ίαι Γβ(1οΐ6α(6ηι ο&δΙΟΓαιη βΙθχβΓοίΙ&ϋοηίάβίΙίΙΟΓαιη τήν χό/»ΐ}ν ιπ* αυτό, Βρυπτιχώς βύ |ΐα7α χαΐ άβρώς 
ΐ( χαΐ άνχιαίνως Ιχουσοη;, ί^ν Ι^ών ούτως ιτα^ριχώς 
^ασχΕυασαινυν ^Αβραακος, αίσην τιτρωσχιται τήν 
ΧΛρ^ίοοί καΐ σι-γ^ ^<ν ιπίχιιν ίπαράτο τά ^άχρυα, 
μιΐ γυγοί^ίύσωσι τήν χόριιν τό ^ράρ^Λ |ΐι;νΰσο:ντβ(• 
τά ίί οαως στ^σαι τήν ροί^ν ούχ ί^^ύνατο νιχώρΛνα 
τ^ του παθονς άναγχτρ, δθιν ι^άχρνιν άστοΕΧτ), τβ 
πρόσωπον βττΐ θάτιρα στριγων χαΐ τά ^άχρυα των 
παραών άττωθοΰμίνος. "Ινα ^Ιι χλιψΐ|} πάσαν ίπ\ 
τούτων ύττόνοιαν, χαΐ λόγους αύτιρ προσίίγίν ερωτί^ 
χους, (νίνιυέ τβ, χαΐ ϊΐ^ύ προσνγί^α, χαΐ λίαν Ιττ* 
οΕ^ωγόν ίμα^ΐΛ, χαΐ ταλλα πάντα έποέβι, όσαπβρ 
ύποχνέσαι χαΐ άνα^λέζαι προς έρωτα δύναται. Κ«- 
χιένη ποίλΐν άντβπ^7Γ> *Αβρα/Α(ω τό γΟ<•ημ,α χαΐ 1Ι1βΐηΙ)Γ0Γυΐη ίΓ&§;Γ&ηΙί&[η 8βη8ί88βΙ, βϊ νίΐ» ρηοήβ β πιριπλαχιίσα προσφυώς τον τράχηίον χατιροττάζιτο• 6886( Γ660Γ(1&1& βΐ 1)001 ο&βΐίΐ&ΐίβ, β1 & ςα&πΐίβ 1[>ο- 
αί8 6ζοί(1ί88βΙ ιηίδβΓ&,ν&Ιάβ 1&0Γ^ιιΐ£ΐ1>&Ιατ 6( ίη^β- 
ηιίβοβύαΐ, βί : Υ» ιηιΐιί ιηΙδβΓβΒ, άιοβόαΐ, νβθ ηιιΐιί, 
ςυββ 8ααι ίηαρίίοαία ΙοΙ ΓαηίΙ)α8 ρβοοαΙΟΓυαι. Ηβ! 
ηιίΐιί, ςυίά &^&αι ? Ο υοιηοάο ιηβ αυαο ΙβΓΓ& αοη άο- 
ΤθΓα(?ΡΓορΐ6Γ€[ϋ8ΒίαΐΏ&§;η&ω&(1(1υοΙα8 (1α1>ΐΙ&Ιίο- 
ηβηι (Ιοηιΐηυβ (ϋνβΓβοηί, υ( ςαί ηίΐιίΐ βοίΓβΙ βΟΓυαι 
ςιιββ ρΓ8θ0688βΓ&η( : Μαχία, ο]θΕηίη& ιη6&, «ϋοβϋ&Ι, 
Ιιοο (ο(αιη 1)ί6οαϋ Ιβαιραδ ]&ιη Ιβοαιη άβ^βαβ, ηαα- 
ςιιαιη 1β τίοΐί &(1 Ι&αΙααι&άοίαοΙ&ιη Ιη8ΐίΙΐ&Εη βΐ&ηΐ- 
ιηί 6Β£π^ί(ιΐ(1ίηβιιι. Ρι» (ΙαύΚαϋοαθ Κ&ςαβ άβϋοίο 6( 
οοηΐΓβιηίδοο, οο§;ί(&α8, υηάβη&ιη βΐ €[υοη&ιη ιηοάο 
1ΐ8Ββ (ΙίοβΓθ ϋ1)ί γβηβηΐ ία ηιβηΐβιη. 111&&υ1βιη, Ι&η- 
ςα&ιη βίϋαυδ&ιη 8ί^οί&6&θ8:υΐίηΕΐιι,ίηςυί^(1υο1>α8 έν τοΰτω ^ϊ τΐίς άποζούσης των αγνών τ< χαΐ άσχη- 
τιχών μζΐών βύω^ίας ϊΐρέμΛ ύπαισθοαένιο, τής τβ 
πρότερης πολιτβέας άνα^νησθβϊσα χαΐ του τίίς 
άγνβίας χαλοϋ χαΐ οίων -η δυστυχής βξβπβτβν αγα- 
θών, υάχρυβ ^άλα Θβρ/Αον, χοά ύπβστβνβ, χαΐ, Οναί 
/Α01, βλβγι, τ^ άθλέα ! οναί αο(, τίί τοσούτων Λρ,αρ" 
τιιαάτων σ;^θ(νία πιριχιψν»"^ ! οΐριοι, τί ζράσω ; πώς 
ονχ αν μι νυν ν γ^ χαταπίοι ; Έ^' οΓς ό παν^οχβύς 
άπορούριβνος, ο?α μ.ΐί^β βι^ώς τι τών προλαβόντων' 
Μαρία, Μαρία, χυρία, βλβγβ, 9ιιτ1^ ^ή τούτον άρτι 
συν^ιάγων σοι χρόνον^ ουδέποτε σβ προς τοσαύτίφν 
χατή^βιαν χαΐ άθυ^χίαν βι^ον χατβνβχθβΐσαν* βχλύο- 
ριαι ούν ύηό τιης απορία; χαΙ τρέμω, πόθβν άρΛ χαΐ 
όπως τοιαντά λέγβιν βπί^λθβ' σοι. Ή ^β, ώσπβρ βιύτώ αηοίβ &αΐ6 (Ι66β8$1δ8θηι. 5ίο βαίπι Γαίβδβιη οιηηίοο (^γνωρίζουσα τήν αιτίαν* Διότι [Τί 6τι ?], ψησι, μ'η 

ίη(6Γ 1>β&1&8. γτρό ^ΰων τούτων βτίλβύτησα χρόνων Ι ούτω γαρ £ν 

η/Αην πβ»τως βν ^αχαρίαις. 

ΚΔ'. Προς ταύτα ίβίσας ό ίβρός *Αβρά/χιος, ριή 
χαΐ αυτός γένοιτο ίιίλος, βιτα ^υγάς οϊχοιτο ιό άνβψια 
υπό τ;9ς πολλ;ος βχβίνιις (^αχνοαβνη /ιβταριβλβίας χαΐ 
ριηχβ'τι ^β'ρουσα |3λβ'πβιν αυτόν, ου τάς βντολάς οί^β 
ψοζίίίρώς αΒετ^σασΛ χαΐ ούτως βχ μέσων αυτόν χβι- 
ρών τό 6;9ραρια ^ια^ύγοι πρ'ιν όλον χαταπίοι τβ 
ίί'λβαρ, χαΐ πασαν ίιά τούτο |3ουλόριβνος άνβλβϊν ύπβ- XXIV. ΡΓορΙθΓ Ιιιβο νβηΐυβ άίνίαυβ ΑΙΐΓ&ηιίυβ, 
ηβ ίρ86 βναάβΓθΙ ιηαηΐίβδίυβ, άβίηάβ &αίυ§;βΓβ(&1ία 
β3υ8 ίΓ&Ιήδ, αϊ ςα&ιη ιη&§;η& ί11& οιΟΓάβΓβΙ ρ(6αί- 
Ιβηϋα, 6ΐ ςα® ηοη αοαρίίΰδ ΓβΓΓβΙ βαηι ίηΐυβπ, 
^υ^α8 ρΓ6ΒββρΙ& Ι&ιη αρβρίβ βοοίβιηρδίδδβΐ, βΐ 8ΐβ 
Εαία§;6Γ6ΐ ρΓ»(1α βχ II1βοI^^8β^α8 ιη&ηίϋυβ, ρήαδςααιη 
Ιοίαιη,βββαηι άβνοΓαΓ6(;βΙ ρΓορΙβΓβα νοίβηδ οπιαβαι 

ΕαίβΓΓβδαβρίοίοΐΙβΙΙΙ, ρβΙαΙααϋΟΓβδ ΐηθΓβ8&ΐη&1θΠ8 * ψίαν, βίς αύθαίέστβρον βραστού τρόπον ρβταβαλών 

δυδοΙρίθΟδ : Ββρπίηβ, ά1β6ΐ)&1, ΟίηΐΐΙίβΓιΙΐβΒβίΓίδΙία "Εασον, β>βγβν, βπίσχβς τά σχυθρωπά ταυτί ρή- 

νβΓΐ>α. Νοη βαίΐΏ ίάβΟ Ιΐαο βοηνβαίΐηαδ, υί ΓβΟΟΓ- ρι«τα> γύναι• ού γάρ βπΐ τούτω συνι$)θομβν, ώσ-^ι 

άαΡβΠδ βΟΓαΐΏ, ςαββ ίββίδΐί. ΕΙ βοανβΓβαδ αά άοπίΐ- σβ τνμιρον άναανυσθ^ναι τών πεπραγμένων, ΚαΙ 

ηυιη (ϋνβΓδΟπί : Αιηίθθ,ίη<][αίΙ, &£ΓβΓηο1)ίδθϋοςυ8Β προς τόν πανδοχέα λοιπόν βπιστρέψας• Έταΐρβ, 

ρ&Γ&δϋ, υΐ &ΙώΙ)0 βοΙΙβΒίβΐηυΓ ; β 1οη§;ίαςυθ βοίΐη, £> πότον τινά χαΙ αύθις ίΐμίν συγχρότησον, ϊψια, όπως 
αΐ νίάεδ, αββθδδί ρΡΟρΙβΓ Ιρδαηΐ. Ι.αα(0 ϋ&ςαβ βχΐΐί• αμγοτεροι συνυσθιίί/Λβν πόρρω$ίν γάρ, ως όρας. 1)1(0 οοηνίνίο, ςαί ΙοΙοβ ςυίοςυ&§;ίαΙα &ηηθ8 ηβ 8α- 
δΙίηυβΓαΙ ςαίάβαι αδρίοβΓβ ηιαϋβΓβαι^ β1 ηββ ραηβπι 
ςαίάβηι, ηββ αςυαιη,ςαβΒ 8αη( οιαχΐαιβ ηββ688&π&, 
8αιηρδβΓ&( &(1 δ&ϋβίαΐβιη, γίααπι 1)ί1)ϋ^ βΐ νβδοίΙαΓ 
βαΓηί1)α8, βΐ οοηνίναΙαΓ οαιη πιβΓβΙήΰβ. Ναοί 1)β&- 
Ιααι ςαοςαβ δοίβ1)αΙ Ρ&αίαιη, &(1 ςαβπι ίρδβ ίηίαβ- 
1)&(αΓ, βΐ οα]α8 νίδββΓυαι β( ζβΐί βοαίβαοΐβΐ)»! βδδβ 
ΙοιίΙαΙΟΓ, 8β αΐίςααηάο ραΓίββ&δδβ, β( οαραΐ βϋαιη 
Γαδ1δ36, Τίαιοΐΐιβαιη βϋαιη βίΓΟίιπιοίάΙβδβ, β( Κα ηβ 
^α(1α^8υ10 ςαίάβπι ρβρβΓοίδδβ, αΐ ίηϋάβίββ αηίαιαβ 
αΙίΓαΙιβΓβΙ αά ρίβίαίβηι. 
XXV. 6αιη8ίοβΓ^β88βη( οοηνίναϋ, δβίηνίοβιη πάρειμί ίι' αυτήν τού πότου τοιγαρουν πολυτβλώς 
τβλβσθέντος, ό παρ' όλους πβντήχοντα χρόνους 
μΐΙ^ϊ γυναιχός άνασχόριβνος όψιν, μη^ί άρτου 
ποτί μη^ϊ ύίατος τών άναγχαιοτάτων ^Αβτα- 
σχών άχρι χόρου, οίνου και χρβών χοινωνβΐ χα'ι γυ- 
ναιχΊ πόρνίϊ συνβστιάται, βπβ'ι χ«> άγνισά/Αβνον ^ίβι 
ποτ'β χαι τόν /χαχαριον Παύλον, άλλα χα'ι ξυρώ προς τί 
χίγαΚ^ χριησάμενον, προς όν ούτος βώρα χαΐ ού μιμη- 
τής τών σπ)Λγχνων χαι τού ζήλου χαθίστατο, χα'ι πβρι- 
τψόντΛ Τιαόθβον χαΐ ούτως Ίουίαϊσαού αή ^'βισά- 
|ΐβνον, ίνα ψυχάς απίστου; β7κύστϊ προς θβοσέβίΐαν. 
ΚΕ'. Ούτω τοιγαρουν σ^^νβστιαθέντβς, λαβόμβνοι 73 νίΤΑ δ. ΑΒΚΑΜΙΙ 74 7^ ς χΜ^ος άλλΑων ιίς τον ιν^οτοττω οιχίσχον <ίσβ/>- Α 

χονται ' έατηχΜ ^ί τις έν τούτ» χλένη, /λαλαχώς ιύ 

ρχλ« τόν χατοΕχλιΟέντα ^υνβ(|χ<νΐ] ^ιαναπαυσαι ' έ^»* 

ΐς χ«6ίσαο^ος άβρώς Άβρβψ.ίου, του βΤ|9ω^ν^ όιΐ τί; 

77 χ<χοΐ9^ου * *£πέ^ος, ν χόριο γ^9Ϊ, ύττολύσω 

σου τα νιτο^]9(Αα.τα. Ό ^ι τήν βύραν /χοχλοίς άσγα- 

Άί9Λσ$Λΐ πράηραν Ιιτιτάττιι, χάχιίνιις τά ύττο^ιί/χατα 

/&«}ύΐον ύιτολΰσαι σ^ο(^ρότβρον β^χ6(μ.(νΐ9 ς» ό /χαχά- 

ρ«ος ονχ ^ν<«χιτο. Πίΐσθβΐσα τοίνυν έχιίνη χαΐ τήν 

6νρ9Ε» βκσ^λώς 87^(xλ<^σα|x^ν1ι], πιρίττλιχιται προσ- 

ψνΛς ΤΜ άγί». 'ΕττιΙ ίί ι?^ιν ιν ά^ύχτω έχοαίνυν 

Άζράμιος χβά ούτως ιντός άρχνωι/ τό θήρα/χα, τότι 

^4 τό τον «ραστοΰ προσωπιΓον άποβο^λών χοη ;τάσ«ν 

«χιένιιν η|ν σχννήν χαΐ τήν ύπόχρισιν ρίψας, τον 

Ιν#ον «ντ^ «ναχαλύπτιι *Αβράμ.£ον, χαΐ τόν έττΐ τι^ 

χι^αλ^ πός ό»Γ)>ιας χόσριον πιριελών χαί τι |3αρύ β 

χβΰ. ιηρΕΐτ«6€ς άνοιιχώξας * 1π\άγχνον μον^ Μαρέα, 

^βΐ, «ύχ οΖ^ας όστις έ/ώ ; ούχ έττιγνώσχιις '>'όν 

σνγγ»^ ; Τί σοι οφα, ψνχη βριή, τό συαβάν ; τις ό 

κρός ιατώ^ιοιν νποσύρας σι ; ποϋ νύν τό αγγίΧίτΛον 

έχιατο σχϋρΜ τίίς παρθινίας, πού ό βσταυρω/Αβνος 

5έος ΐΓον τό π9ς χατανΟξβως ^άχρυον ; πώς άπό 

τοσοντου τών άριτών ύψονς ιις ισχατον άπάτιης 

^ρα9ρον χατ^ονίχβιος ; ^ιατέ ρ.^^ ριοι τήν άχήρυχτον 

ίχΜνιβν τοΰ έχΟροΰ ριάχην ιγνώρισας ; Διατέ /λή τό 

^βλητόν Ιχιΐνο πτώμα, παρά ποίας ινθύς ιθριχ|χ- 

^τ^σας ; πβιντως άν έγώ σοι χαΐ ό ^έλος Έ^ραιρι 

^βίχρνσι χοιΐ ^ιήσέσι τα προς τόν θβόν ^κπρισβιυ- 

σκαχθα * ηάτι τοσούτον έ^κχρυνας ά^* ηαών ; χαΐ 

ίνατί «πίλιόσΟην άπό σου, ως άπό χαρ^ίας νβχρός ; 

Τι τοσοΟτον έάλως τ:^ άπογνώσβι, ΐίτις έστι τό τοΰ ρ 

νονιοροϋ ά^νχτον άγχιστρον, ως μ.η^€ ^βί^Εσθαι 

)Αΐπόν έαντιός, άλλα τα τών αισχίστων άνι^ιον τολμών 

χαί ταΖς ποίρά τοΰ βρ^θροϋ πλιιγαΐς τάς παρ* αύτη ς προ- 

βτιβένα/, ^ι'ον ^ια,ναση9^αι /Αολλον χαι πολλήν έπΐ τοις 

τολ^ις6άσ< τιβν /ιιτα^'λιιαν ιπι^ιίξασθαι ; Ούχ οΓ(Γας 

τκ τοΰ θβοΰ σπλάγχνα πβρί ίιμάς χαΐ όπως ιστί 

ρηιτρός χιο^€^νιχώτ8ρος, ούτως /ιμας σννοίγιιν έθιλων 

(χαέ τβντα χατα^ρονού/χινος πολλαχις χαΐ παρορώ- 

{ονος ύ^* 9{Αών) χαΟαπιρ τά νοσσέα όρνις υπό τάς 

πτίρνγας ; Δια ταντα γο^ν άψαι παραχαλώ τι^ς έπΙ τά 

χρχτΓΤΜ ^ιρούοΊος, χαΐ προς τι^Ις ίαίίς πολιάς, ναι προς 

τάν βπϊ σοΙ πόνων χαι τών ακόρντων τ;3ς ^υχ^Ις οδυνών 

ίχΑνβ«ν χα< πβςπολλι^ς ταύτΐ}ς άθυαίας τι χαι συγχύ- 

ΦίΜς, χψοα τ^9ςπρο7βρας ^ιαγωγ^ς * χα'ι ^ός |χοι ριιχ- 

ρον «ΒΜΟτνβΰσβα χαΐ ρ^) ρΜτά λύπης βίς ^^ον τό γι^ρας τό 

ίαόν «αραπέριψης. 

Κς''. Τοπλτα προς την άνιψιάν )^γων Άβρα'^ιος, 
παοα. χβ»γόν 4^(ΐν 8<1όχιι * νιύσασα γάρ χάτω χαι 
τ^ν ^Μνην υπό τιβς πολλές έχιίνης αισχύνης έπισχβ- 
Ηϊσα^ έστηχιι όρώσα βις γι^ν χαι πολλά τοΰ προσ- 
ύχον ά^ΜΪσα χρώρΜίτα, ιξ ων η τβ άγωνέα χαί ι^ 
τκρχχή τ^ς ψνχ^ς ι^ηλοϋτο . Ιγ^ οΓς έχβΐνος ούτω 
νυγχυΟβισαν αντ^ν άναχτώμβνος, ριβτά πολλιζς της 
«ρβότητος χαί π^ς έπαιχι^ας * Διατέ, ώ τέχνον, 
«ύ^8 άποχρίνιρ μΜ ; ίρη * ονχ οι^ας, ότι ^ιά σβ τήν 
ηφκντην ό^όν έστιιλάριην ; ούχ οΓ^ας, ότι ^ιά τήν 
9^ ητϋτα πβατα σωτηρέαν ύπιχρινά^ιην, τό στρα- 
τός στολές, τόν Ιρωτα, τήν [χριοα^αγέαν, 6ν 

Ρατκοι. 6β. ΟΧν. ιηβαααβοίρίβηΐββ, ίαίαϋαι&ιη ίη§π^6άίαη{αΓάοαιιια- 
βαίαπι. Ια βα &α(6οι βίαϋαΐςαίά&ιη ΙβοΙαβ, ιηοΙϋΙθΓ 
βίΓαΙαβ αά ςαίβίβιη : ία ςαο βαιη ιηοΠϋβΓ ββίϋβδβΐ 
Αΐ)Γ&οιίϋ3 ςαί ββιηρθΓ ΙβΡΓα αβυβ 6Γα( ρρο βίΓαΙο : 
δίαβ, ία<ιαϋ ραβίΐα, αΐ 1ί1)ί βοΐναιη ο&ΐββοδ. Πΐβ Εα- 
(βιη ]αΙ)6ΐ ρπαβ νβοίθΐη οΐχΐί ίοπΙ)α8. Οαιηςαβ ίΐΐα 
ίπ8(8Γ6(γβ1ιβιηθαΙία8, υΐ ρπαβ 8ο1νθΓ6ΐ οαΐοβοβι 1>θα- 
Ια8Α5Γ£ΐοιία8 ηοα3α3(ίααί(. Τααο1βιιιβΓ§;ορ6Γ8αα8α, 
οαιη οβίίαοι (αίο ο1&α8ί33β(, αά δ&αβίαιη Ε6ββ88ϋ. 
Ρθ8ΐςα&αι νβΓΟ βαιη ρβΓ αιαουαι οβρϋ Α1>Γ&[ηία8 βΐ 
νίάίΐθ&ιηηοη ρθ33θ &αιρ1ία8β£ία^βΓβ, 6ΐ]&ιιι ρΓββάαιη 
6886 Γ6(ί5α8 ίΓΓ6ΐίΙαιη, Ιααο &[ιι&1ογ18 ρ6Γ8οα&ηι άβ- 
ροηβηβ, 6( &1)]ί6ί6η8 οιηαβιη βοβααιη β1 βίιηαΐ&ΐίο- 
ηβΐΏ, ςαί ίο1ηα86ουδ 1&(65&1, αρβρϋ Α1)Γ&Εηίιιιη : 
6( &1)ΐ£ΐ1ο ρίΐ60, ςα6ΐη 1ι&1>θΙ)αΙ ίη ο&ρίΐ6, 6( ^ανίΙβΓ 
3α8ρίΓ&α8 : Οογ ιηβυαι, ίηςυϋ, Μ&Γία, αββοίβ ςαίβ- 
ηβιιι β^ο 8101 ? Νοα Ε^αο8θΐ3 οο^α&Ιαιη ? Ουί(1 ββΐ 
&αίιιι& ιη6&, ςυοά ΙίΙ)ί &οοίιϋ(? Οαίβ 68ΐ, ςιιί (6 ΐΓα- 
ζί( αά ίηΐβπίαιη ? 111)1 ηαηβ 68( ί1ΐ6 &η§;6ΐΐ6α8 1ι&1)1- 
Ια8 νίΓ£;ίηΐΙ&ϋ8 ? ΙΙόί 68ΐ νίΐα οΓυοί αίβχα ? ΙΙΗί 68( 
1Ε6Γ7ΙΙ1& οοοαρϋηοΐίοαίβ ^ Οαοιηοάο ΙαηΙ&Γαιη νίΓία- 
Ιυιη &11ί(ϋάΐα6 (1β86βαάί3ϋ &(1 υΐϋιηαιη ϋ&Γ&ΙΙίΓαιη 
ά6οβρΙίοαί8 ? ΟαΓ ιηίΐιί ηοη 8ΐ&Ηιη δίβ^ηίϋϋ&βΐί αίΓο- 
66ΐη ίΙΙαίΏ ρα^η&ηι ίηίαιίοί ? ΟϋΓ ηοη άβ ^Γ&νί ίΐΐο 
Ιαρβυ β ν68(ί^ίο 1ηυιηρ1ι&8(ί ? Οιηαίοο 6§;ο 6( 6ΐι&- 

Γί88ίΐΏ113 ΕρΙίΓΟΒίη Ι&ΟΓ^ΕΏΙδ 6( ρΓ66ϋ)υ8 ρΓΟ Ιβ &ραθ1 

Οβαιη ίαΐ6Γ6638ίδ86ΐηα3. Οιιγ Ιβ ΙααΙαιη βίοη^&δΐί α 
αο1>ί3, 6( οαΓ α 16 οΙ)1ίνίοηί ά&1α3 8ααι, !&ας[α&ιη 

ΙΏ0Γΐυΐ18 & 60Γ(ΐ6 ? 6αΓ 16 &(160 Οβρϋ ά68ρ6Γ&Ιίθ, 

ςυ» 631 ΐΏ&Ιί^αί Ιι&ιηαβ ία6νϋ&1)ί1ί8, αΐ ηβο 1ϋ)ί ςιιί- 

άβΙΏ ρ6ρ6Γ66Π8 (1β1η06ρ8, 86ά ίαν6Γ66αη(ΐ6 ί666Π8 

βα ςυββ 8υαΙ ΙυΓρί33ίιιι&, 6( ίαίιηίοί ρ1α§;ί8 1α<ΐ8 &ά]6- 

66Π3 : οαιη 0ρ0Γΐ6Γ6( ροϋαβ 6Χ8αΓβ6Γ6, 6( ρΓορΙβΓ 

βα ςαββ αο) ιηίδβΓ&β , ηια^ηαπα ΟδΙβηάβΓβ ροεαίίβα Ιίαιη ? 
Νοα 008(1 Οβί ία αο3 νίδοβΓα, βΐ ςαβαιαάαιοάααι 
αοδίπ οαΓ&πι £;βΓί( πια^ΐδ ςαααι οιαΙβΓ, υ( ςαΐ αοβ 
ν6ΐί( 6οα^Γ6^&Γ6 (ί(1ςα6 ουηι δφρβ ε αοόίδ 6οα(6- 
ιηααΙϋΓ, 6ΐ (ΙβδρίοΐαΐϋΓ) αοα δβουδ αο β^αΠίοΕ ραΐΐοβ 
8αο8 δαί) αΐίδ ? ΡΐΌρ(6Γβ& βΓ^^ο γο^ο (6, 1α1 νΐ&ηι, 
ςυβΒ άυβϋ &(1 ΐΏ6ΐίθΓ&. Βο^ο, Ιοςααιη, ρ6Γ ααβοδ 

ΟαΟΟδ, ρβΓ 1&1)0Γ6δ ρΓ0ρ(6Γ ίβ 8αδ66ρ(θδ, 6ΐ ί11&3 

1αΙοΐ6Γ&1)ίΐ6δ ααίαιί 8Ββ^Γί(υ(ϋα6δ, βΐΐιααο αιΟΒΓΟΡβαι^ 
6( οοοίιΐδίοαθπι, Γβάί αοΐ ρηοΓβαι νίνβαάΐ ΓαΙΙοαβοι. 
Οοαοβάβ πιΐΐιί, υΐ ρΕαΙυΙύοι ΓβδρίΓβηι, βΐ αβ βαοι 
άοΙοΓβ ιηβ&αι δβαβοΐαΐβαι ΐΓοαβαιίΚαβ &(1 ΙαίβΓΟβ Ο XXVI. ΗβΒβ 61ί8Β ίΓ&Ιπβ (Ιΐοβαδ Α1)Γ&αιία8, νΐάβ- 
5&(αΓ δαράο οααβπβ. 06θΓ3απι βαίηι ία ΙβΓΓ&ηι ΙαβΗ- 
α&(& Γαοίβ, βΐ ρρββ αια^αο 111ο ρυάοΓβ 6^αδ νοοβ Γβ- 
ρΓθδδΕ, δ(&1)&( ΙβΓΓΕοι ΙοΙαβοδ : βχ ςαϋ)ΐΐδ δί^αί^• 
οα^αΙαΓ &α§;ον βΐ ααίαιΐ ρ6Γ(ιΐΓΐ)α(1ο. Οαααιο1)Γβαι 
ΙΙΙβ βαοι δίοβοαίυδαοίΓβοΓβαοδ, ουαι υια^οα Ιβαΐΐαΐβ 
β1 οιοάβΓΕίΙοαβ : ΟαΓ^ ίηςαίΐ, ο βΐία, (α αιίΐιΐ αοα 
Γβδροαάβδ ? Νβδβίδ αιβ ρρορΙθΓ Ιβ (βαΐαοι ΙΙβΓ βδδβ 
1α§;Γ6δδϋηι ? Νβδβίβ αιβ ρρορίβρ Ιβ, ρρορίβρ (αααι 
βαΐαΐβαι ΙιβΒΟ οαιαία βίαιαίαδδβ, νβδίβηι ηιίΐίΐ&ρθία, 
&αΐ0Ρ6αΐ| ββαια οαραΐαοι, ςαβαι δοίδ αΐΐιίΐ αΐίυά αοδδβ, 
ρΓ»(6Ρ βθΐΐ&αι 6( δΐΐβαΐίααι ? Νοα 6δ( αΐΐααι ρβ60&- 

3 78 ΜΕΝδΙδ ΜΑΒΤΙϋδ 76 (αΐη Ιΐαηα&ηυηΐ, ρΓΟ ςυο άββρβηΐΓβ ορΟΓίβαΙ. Νυΐ- Α οι^ας άιΐ τον χιλλέον χαΐ τ^ς ^^συχ^Λς ίΙ^ύτΛ ττλιΌν Ιιιιη 68ΐ&ηίηΐ8Ρ ναΐηυβ &(ΐ6θί]ΐιιηβ(]ίο&5ί1β, ςυοά ποα 
οϋΓβΙυΓ, αβίυιη ραΙβΙίΓΟ ί^β ροβηίΐβαϋββ. δυρβΓ αιβ 
αίΐ (α& ίηίςυίΐαβ, ο ΑΙία. Ε§^ο ρρο Ιβ ΟΙιπβΙο Γβάάαπι 
ΓαΙίοαθίη. δοΐαιη γβηί ιηβουιη, β! βά βοΐίΐυάίαίβ 
ΓθΥβΓίαιηαΓ Ιια5ϋ&βιι1αιη. Α(1 Ιιωο ί1Ι& νίχ ΙιυιηίΙβ 
ςυίρρίαιη 6ΐ (ηβΐβ, β1 Υβίαΐί ββ^ηίυάίηβ αηίαιίθηιοΓ- 
Ιααιη 8υΙ>ιηί88β ίοςαίΙιΐΓ : Οαιη &(ί Ιβ βΙ νυΐΐυιη 
(υαιη αβ οουίοβ ςυίάβιη 1ι&1)θ&ιι], ςαί ροββίηΐ ίη- 
ίαβΓί, ο γβηβΓ&ηάβ Ρ&ΙβΓ, υΐ ςυί 8ίυΙ (ββΐί ρΓορΙβΓ 
(&ηΙυιη ραάοΓβηι, ςυοιηοάο ροΙβΓΟ αά Οβαιη αοοθ- 
άθΓβ, & οι&ϋβ^αο ^Γ&νίΙβΓ αηίιιιο 8&υβί&(&, 6ΐββ&(6η8 
1&ιηιιιυ1(ί8 ρββο&ΙΟΓϋΐη υ1οβΓί1>υ8? ΠΙβ&αΙβιη νβΓ5& 
6]α8 βχβίρίβαδ : δαρβρ ιηβ, ίαςαίί, ο &Η&, 8ϋ ίαί- 
ςϋϋ&3 (αα, 6ΐ οηα8 οοΗο ιηβο βΓυη( Ιυβθ αβϋοηβ8 ; ούίέν ; Ουχ εστί τι τών ανθρωπίνων πραγριατων, 
οπίρ άτΓοτ/οοβύικν προστηχα * ονχ ίττι τι των πφς 
ψνχ^ζ τραυαάτων ούτως άνέατον, ο μΊι τω χαλώ τ^ς 
ΙΐΑβτανοέας πυρί χαιό^ινον θιραττβύιται. Έπ' ι/αι ;^ 
ανομία σου, τβχνον ! έγώ τάς υπέρ σοϋ ιν^ννας ΰγίξω 
Χριστώ * μόνον έλθε α$τ' ίμοΟ χαι προς το τϋς έριβ- 
αίας οιχητήριον πάλιν έπανβλθωριεν . Προς ταϋτα 
ριό)(ς έχιίνΐ} ποτι ταπιινόν τι χαΐ σχυθρωπόν χαι 
οΓον άθυμία τιθνηχός ύπο^θέγγβται * Ει προς σβ χαι 
τάς σας οψιις ούίε οφθαλμούς όραν δυνάμενους Ιχω, 
τίμιε Πάτερ, άτε εν τροπι^Ι τοσαύτη χεχαλυμμενους, 
πώς προσελθείν (^υνιίσομαι τω θεω, ^εινώς ύπό του 
πονΐ}ρου τ^ν ψυ;ζήν τετρωμένη χαι τοσούτοις αμαρ- 
τιών ελχεσι ]3ρΰουσα ; Ό ίϊ χαΐ αύθις *ίπολαβών * 8θ1αΐΐ1 ΓβνβΓίαωυΓ αά ρΓίθΓ68 η08(Γ&8 Ιΐ&1)ίΙ&Ιίοη63. β *£π* έμε, ^ησι, τέχνον, ίι ανομία σου χαι ^ορτέον. Εοοβ βηίιη (1ί1βοϋ8δίαιυ8 ςυοςυβ ΕρΙΐΓββοι ραάοΓβ 
ρΓορΙθΓ Ιβ αίίιοίΙαΓ 6( απίιηί βββ^Γϋυάίηβ. Οίοηοβίΐβ 
βν^ο ηοΙ)ί3, αΐ ΓββρίΓβηιαδ, βΐ αϊ) Ιιοβ β^Γ&νί ρΓορΙβΓ 
Ιθ ΙίΙ^βΓβαιυΓ ακΒΓΟΓβ. Ηίβ ραβίΐα ναΐοΐβ αηίοιο βοη- 
(Γϋα, οαιϋΐ 1ρ8α ςαοσυβ, οοα 86οα8 αβ ιηβΓβΙπζ ί11&, 

&(1 ρ6(ΐ68 ρΓββββρΙΟηβ, αΟβΓϋβ άβύ^ΏΒ, 6ΐ 603 ΙΓΓί- 

£;αη8 Αανϋ8 1αοΓ7ΐιΐΕΓυιη. ΧΧνΠ. Οαιη η βπ^ο ί(& 8β Η&1)βΓβηΙ, βί ίΐΐβ ςυί- 
άβιη &ραά βαιη αΙβΓβΙυΓ 3(1ιηοηί(ίοηίΙ)α8, β( ΐη 1)ο- 
ηαΐΏ (6ΓΓ&ω 816 86ΐΏίη&Γβ( : ίΐΐα ααΐβιη 1&6Γ7ΐηί8 
ςαοάαοιιηοάο ίΓη§;&Γ6ΐ δ6Π)ίη&, ιιΐ ίΓα6ΐα3 οίΐο ρΓ0• 
ίβΓΓβηΙ, θΐ Ιιίηο ροβηίίβηΐίαιη οβΙβηάβΓβΙ βΐ οοοίή- εμώ τραχή)ω σαΐ γενιίσονται πράξεις * μόνον επΙ 
τάς πρότερας ημών πορευθώμΓ^; ^ιατριβάς ■ ι^ού 
γάρ και τον θείον Έ^ραΐμ, αισχύντι ίιά σε χατε'χβι χαΐ 
άθυμία * ^ό; ούν ήμΐν άναπνευσαι χαι τίδς χαλεπές 
ταύτης ίπϊ σοι χατη^είας άπαλλαγί^ναι. Προς ταΰτα 
σ^οίρώς •η χόρη τήν ψυχήν συντριβεΐσα, πίτττει χατά 
τήν πόρνην χαί α3τη προς τους πό^ας του ^ι^ασχάλου, 
πιχρώς όλο^υρομένη χαΐ ίοιχρύων ποταμοΐς αυτούς επί- 
χλύζουσα. 

ΚΖ'. Ταύτϊϊ τοιγαρούν εχόντων αυτών χαΐ τβΰ 
μεν τάς παραινέσεις προς αΰτ-ήν ποιούμενου χαΐ 
ούτως εις άγαθην γίίν σπείροντος, τί|ς ίέ <ί*ά των 
^αχρύων ώσπερ άρ^ούσης τά σπέρματα, ίνα χαΐ καρ- 
πούς ταχύ προσενέ^χωσι, χαι τ^ν μετάνοιαν εντιν- (ίοηβΐη, ΟΟΧ ^&I11 άβίΐυβία βΓ&Ι &ϋ ηΐ&ΐυΐίααπί : βΐ ρ θεν χαι τήν συντριβήν επκ^ειχνυμένης, η νύξ ή^η ΐρ86 ςυίάβιη ΓΓαΙπβ 6Η&ιη ]ιι1)6ΐ>&( 36ςϋί αιΐ οαοη- 
(θΐη. άαιη ϋΐα Γ0^&886ΐ αα(βιη, ςυίάη&ιη άβ νβδίί- 
1)08, βί &υΓ0, 6ΐ &Γ§;βη(ο, βΐ 8ΐΓα£^υ1ί8 ν68ϋ]:)υ8 άβίη- 
ββρβ ί&ββΓ6ΐ(6Γ&1 βηίοι 8ρ1βηάί(1β β( 8υιιιρΙυο8β ογ- 
η&1&), αΐ βοηνβαίβηΙβΓ άΐνίαο ρΓβΒββρΙο οιηηία Γβΐίη* 
ςα&€, (Ιίνίηυβ αάιηοηβΐ ΑΙ)ΓΕΐΏία8, υ( βααι βοΐυιη 86- 
ςυ&ίτΐΓ, βΐ βοηίβηάαΐ Εά ν6ΓΕ8 ί11α8 νίΐθβ ίαΙυΓββ 
άίνίϋ&8. Εα βτζο ΕβοβρίΕ, β^ΓβάίίυΓ οίαιη β άίνβΓ- 
8θΓίο : β( βυιη ίρ8&ιη βςιΐο ίιηρο8υί886(, ϋΐβ ρΓβΒββ- 
άθ1>α( ρβάββ, βςυυιη οααηυ Ιτ&ΐιβηδ. Ουιη αυϊβιη 
ίυί886η1 ίη ηιοηΐβ, ιηαΐ&ηΐ ΟΓάίηβιη άοιηυηβυΙ&Γυιη ; 
θί β&Εη ςαίίίβηι, ςυ» βΓΕί βχΐβπυβ, ίρββ δ1&1υί( Ιια 
1>ί1&Γβ, 6Ηθβ &υ(6ΐη ίΓ&ΐΓί8 ίη1)υϋ ίηίβποΓβιη. Ια 
ςοΕ βυΐΏ 86 βοβΡβυίβδβί, βΐ ίθΓβ3 οοβίαδίδδβΐ άοιηυπ- 
οαΐββ, ϋΐίβ ίυίΐ ρβΓρβΙυο, ρΓβ6ί1)α8, ίβ]υηϋ8 β( 1α- περί ορθρον ην χαΐ ό μεν επεσθαι την άνεψιάν επ- 
έτρεπε προς τό όρος • τίς ίε περί τών εσθι^των χα) 
του χρυσού χαΐ τών άργυρωμάτων χαΐ τών στρω* 
μνών πυθομένης, οτι λοιπόν αύτοίς χρήσεται * χαΐ 
γάρ ην πολυτελώς έχουσα τούτων χαΐ ^ιλοτέμ«»ς> 
πάντα χατά τι&ν ^εσποτιχήν εντολήν χαταλιπιίν ό 
θείος *Αβράμιος υποτίθεται χαι αύτώ μόνω άχολου- 
θεΐν χαΐ προς τόν άληθινόν έχεΐνον πφς μελλούσης 
ζωίίς επείγεσθαι πλοϋτον. Παραλαβών ούν βιυη^ν, 
ύπέξεισι λάθρα του πανδοχείου χαι ταύτη ν ιίς τβν 
ιππον έπιβιβάσας, πε?ός αυτός προηγεϊτο, τόν ΐππον 
^ιά χειρός έ^ελχόμενος. Γενόμενος ^ϊ προς τω όρει, 
την τών οίχίσχων άμείβουσι τάξιν χαΐ τόν μ^ έχτός 
αυτός εΓλετο χατοιχείν, τ^ άνεψι^ ^ε άττονέμει τόν 
έν^οτέρω * ου ^ι^ και χαθείρξασα έαυτήν χαΐ τάς βΓ^ΐηίβ (Ιβίβηδ 1&1>68 ρβΟΟαΙΟΓαΐη απίοαββ. ΕΙβηίΐη α( ^ θύρας επιχλεισμένη τοϋ δωματίου, ^ιά παντός ην ςυβΒ ηαρβρ ΓβδίρυίβδβΙ ε γίΙ]Ί8 βΟΓροΗδ, δίβ βα 8βιη- 
ρβΓ 1ΐΕΐ)βΙ)Ε( ρΓ6β οβυΐίδ ίηίβΓηβ νβΓδΕαΙίΕ ΕηίιηΕίη, 
βΐ Εάαιοάαιη Ε6βΓΐ)6 ρυος^βοΙίΕ βοηδβίβηΙίΕΐΏ, βίβί 
Οβα8 δββρβ 61 08ΐ6α(ΐ6Γ6( ρββοΕίοΓααι τβιηίδδίοοβίΏ, 
060 Ιιοο δοΐαιη, δβά βϋαιη βαιη ΙεοΙε ίηαρβΓίΐΓβΙ &- 
άαοΐΕ. αΐ βΐ Εδδίάαβ ιηίΓαουΙα, β( ε ιηθΓΐ)ίδ βΐ τϋϋδ 
ΙίϋθΓΕϋοηβδ ρβΓ βΕΐη ΟδΙβηάβΡβ!. ΡΓορΙβΓ ςυββ βοΓάβ 
1»(Εΐ)Ε(αΓ Α1)ΓΕΐηίιΐδ, βΐ Οβο ε§;6]:)ε( ^εΙιε», ςαοά 
8ρ6 ιηίηίιιιβ βδδβΐ ίΓΟδίΓΕίαδ, δβά δυδββρΙοΓυιη ρΓΟ- 
ρΙβΓ ίρδΕίη ΐΕΐ>0Γαιιι ίΓαοίαδ ίβΡΓβΙ δυΕνίδδίιηοδ. έχει ^εήσεσι και νηστείαις και (^άχρυσι τους τίίς 
αμαρτίας σπίλους Τϊ5ς ψυχής άπαλεί^^ουσα ' χαι γαρ 
ως άρτι τών του σώματος παθών άνανήψασα, ούτως 
αυτά πρό τών οφθαλμών ειχεν άεΐ στρέ^ντα κάτω- 
θεν τήν ψυχή ν χαΐ σγό^ρα πιχρώς την σννίί^ησιν 
πλήττοντα, καίτοι τοϋ θεού τήν τών ημαρτημένων 
ά^εσιν αυτί} πολλάκις παρα^ειχνύντος, καΐ ου τούτο 
^ε μόνον, αλλά χαί τοσαύτης αύτ;^ μενα^όντος τϋς 
παρρησίας, ώς καΐ θαύματα συνεχώς χα) παθών 
και νόσων άπαλλαγάς ^ι* αυτ^ς επι^είχνυσθαι * έ^* οΓς Γν^ραίνετο τήν χαρ^ίοοβ Άβράμιος καΐ «ιηϋ^ου θεώ τά ευχαριστι^ρια, βτι μή ^ιημαρτεν έλπίίων, αλλ* βντβ*ί 
ή ίίστους τών επ* αύτ]^ πόνων (1) τους καρπούς έχομίζετο. 

(1) 1η ΙΐΕΟ Υ066 ΥίΐΕ Α1)ΓΕ0(ΐίι βοά. 774 (ΙββίηίΙ ; ΓβΙίςαΕ άββαπιρία βυηΐ βχ οοά. 1484, 8»ο. ζυ. 77 νίΤΑ 88. ΑΟΑΡΕδ ΕΤ δΟΟΙΑΒϋΜ 78 ΚΗ'. 'Εχ(7νο< μ<ν ονν (ίς βαΒυ '^ϋρας έλασας 
χβταλύιι τον βίν» χαϊ προς τάς σχηνάς ριιταβαίνκ 
τ«ς άϊ^έους, πολλού πέρϊ τήν τοΰ σώ/ϋ^ατος έχ^^οράν 
πλήθους συρριύσιεντος ποτνταχόθβν χαΊ τών χ^τοΰ 
ιηρΜΐλιοριάτβ«ν χοιΐ τών ραχίων παρασττασασθαέ τι 
|ΜΧθ^ ιχκστου ^ιλονβιχονντος ι2ς άγα9οϋ ποτι^τός 
θνννυρόν, ιίς χοκών άιτάντων ^υγα^βυηίριον* ττι/α- 
ντο» ^ μτΓκ η^ν ιχιένου τιλ<υτήν Ιτος τβλιιττ^ χαΐ 
4 «νιψκά, ^9ς τ^^ν ψυχή ν τώ ποθου^ένω Δισττότη πα- 
ρκ9βαένιβς χαΐ νιχράς ^^^ χαΐ προς τί} ταψί) χκαι'- 
ν«ς ^^£φτιβ τις βπ^νΟβι ταις οψβσι χάρις χα£ τις 
«τΙς Ιχ<Γ9ΐν άπίστιλβι, συριβολον άχριββς τίίς ταυ- 
τγν ιχούσνς λααπρότητος έν Χριστώ Ίίΐσοΰ τώ 
ΚυρίΜ νμ«^9 ^ πρέπιι πάσα ^όξα, τι/χή χαΐ προσ- 
χννινις, νΰν χαΐ άιΐ, χαΐ ιις τους αιώνας τών XXVIII. Αίςυβ ίΐΐβ ςυίάβιη οααι &ά ρΓοΓαικΙαιη 
ρθΓΥβηίδδθΙ ββιιβοΐαίθΐη, 6 τί(& βζββάίΐ, βίαιΐ βΒίβΓηα 
ΐΓ&ηβίΙ 1&1)6Γη&ου1&, &ά βΰΡβΓβικΙαιη βοΓραβ ιη&^α& 
αηάίςαβ βοο&αβηΐβ ιηαΐΐϋυοϋαβ, αίςαβ θ]υ8 ραηαο- 
ΓαιηβΙβιΗοίοΓυαι ρ&Γαιη ςυίά αΙΐΓ&ΙιβΓβ αηοςυοςυβ 
βοηίβηάβηΐβ, αά βυ]υ8¥ί8 1)οαί ΙΙΐθβααΓαιη, αά ιη&ΐα 
οαιαία ρΓορυΙβαηοΙα. Οαίηίο ααΐβιη &ηαο ροβΐ ϋΐίαβ 
ιηοΓίβΐΏ, ιηοπΙύΓ βϋαιο ίΓα1π9 βΐία. Ου» ουιη ααΐ- 
ιηαιη (ΙββίάβΓ&Ιο Οοηαίαο ΐΓ&(ϋ(1Ϊ88βΙ, βί ^&α1 βδββΐ 
ιηοΗαα, ίη βορυΚαΓα, ίη 6]α8 ναΐΐα 8υαγΐ88ίιη& ςαββ• 
ά&ιη ί1θΓβΙ)α( ^ΓαΙία : βΐ ίΐΐίαο ςυίάαιη ιιιίβαΚ)αΙ γα- 
άίαβ, &ρ6Γ(αιη 8ί§;αυιη 6]α8 ααίηοι» 8ρΐ6η(1οη8 ία 
61ιη8ΐο ΐ68υ Οοιηίαο ηοβίΓΟ, ςαβιη άβοβί οιηοί8 ^\ο» 
τΪΒί, ΙιοηοΓ, 6ΐ αάοΓ&Ιίο ία 88ββα1& βδββαΙοΓοπι. 
Ααιβα. Β ΜΕΝδΙ8 ΑΡΚΙΙΙδ. ΗΑΚΤΤΚΐυΗ 

88. ΑβΑΡΕ8, ΟΗΙΟΝΙ^Έ ΕΤ ΙΚΕΝΕδ 

^υ^Ε ΑΡϋΟ ΤΗΕδδΑΐΟΝΙΟΑΜ ΡΑδδ/Ε δϋΝΤ. 
(ΐΑΐίηβ &ρα(1 βατίαπι &(Ι άΐβαι 1 Αρπ1ί3 (1). — Ογοβο& ίη οοάίοίΙ)τΐ8 Κβ^ϋβ Ρ&ή8ί6η8ίΙ)Ό8 ηοη βχβΐ&ηΐ. 


1. Οα&η(ο βχ &άτθα(ύ 6( ρπΒββαϋα Οοηιίαί βΐ Ο 
διΙ?&Ιοηβ ηοβίτϋββαβ 01ιή8ΐί ιη&]οΓ ^αΐία ία 1ιααι&- 
■ααι ^ηα8 οοΙΙαΙα 68(, ςααηι οΗαι ΓαβΓαΙ, ίααίο 6ΐ 
ηοοίοπιιηΐιοοιίααοι τΐοΐοηα οι&^ογ βχβΐϋϋ. Ργο 1ιί3 
βίοι 1ιθ8ΐίΙ>α8, ςαί 6θΓροΓ6ί8 οβα1ί8 οβΓαααΙατ, 1ιο• 
ιΙμ ϋϋ βαρβΓ&η 3&αι βοβρίί βυαϊ, ςιιί οβυΙοΓααι 
ιβηιυ ρβΓοίρί οοα ρθ88αα1. Ν&αι ά»αιοα68ίρ8ί, ςαο- 
ηαι η&ΙαΓ8Β βρββίΑ^ϋββ ηοαβααΐ, νβία ραπ88ίαιί8 
ϋφΜ 1ιοηβ8ΐί88ίωί8 ί6σιιαί8, δρίπία 8ααβ(ο ρΐ6αί8, 
ηρβπιΐί ί^ίΙτΑάααΙατ. Τ&1β8 ΓαβΓααΙ (γ68 ίΐΐβθ βαα- 
β» ηααΙίβΓββ, ςυβΒ βχ υΓΐ>β Τ1ιβ88&1οαίϋα ΟΓΐ^ίαβαι 
^οο^ΙηοιΙ: ςα&ω υΓΐ>βαΐ8&ρίβα(ί88ίαιυδ Ρ&α1υ8 οβίβ- 
ΙητίΙ, οαπι 6]ιΐ8 ϋάβιη β( οΙι&τΚαΙθαι, 1&α(1&α8, 8ίβ 
ήΐ : « Ιη οπιαί Ιοβο &(1β8 νεβίτα ία Οβααι ρβΓνΕ^&Ια 
ίΛ*.• ΑΙςαβ &1ί1>ί : « Οβ οΐι&τίΐαΐβ, ίαςαίΐ^ Γγ&(6γ- 
ϋιΐίβ ηοη ηβοββββ 1ι&1>υΙηια8 βοΓίύβΓβ νοΙ)ί8 ; ίρ8ί 
αήιη τοβ & Οβο (ϋάίβίβΐίβ, αΐ άί1ί£^α(ί8 ίανίββαι '. » 

Π. Οααι ί£^(αΓ ρβΓβββαϋο & Μαχίαιίαηο ίαιρβΓ&- Ο 

^ ΤΙΐΒΜ. 1, 8. * Ι Τ1ΐ683. ιτ, 9. ' ΜαΙϋι. ζ, ββςς. 

(Ι)ΟθΑηΙαιη αά ΐΓβαβη. ΟαΓ &υ(βπι ΐΓβαβα 1.&(ία& 
Ινΐ}[Γθ1ος^& 5 ΑρηΙΙβ,Α^&ρβα ααΐβαι βΐ ΟΙιίοαίααι, 3 
^ηκΙ νβΓΟ ίο Μβηοΐο^ο οαιαββ (γ68 16 6^ϋ8(1βα1 
ΐΜ8ί8<1ίβ1ια56&η(,ρΓ»8βΓϋαιβααι ηαΐΐα ρα83& ίΐϋβ 
«Μν» ϊβρβπΑΐοτ ίη Αβίίβ & ηοΐ&ήίβ βχοθρΐοΓίΙ)υ3 
^*Μΐίμ(&, ΙΐΑΐ^^αβ 8ίΙ>ί ίηοοπιρβΓίαιη ΙββΙ&Ιατ Βα- (0Γ6 &ά¥βΓ8α8€1ΐΓί8ϋ&ηο3ί1]α(&68δθΙ, αιαΙίβΓββ ίΠοβ, 
ςα» νίΓΐυΙί1)α3 8β1ρ3&3 ΟΓαανβπααΙ, βν&α^β1ίοί3 1β- 
^ί1>α8θ1)6(1ίβα(β3, ρΐΌρΙβρ βαωηι&οιία βααι οΐιαηία- 
(βω6ΐο(Βΐβ3(ίϋαιΙ)οαοΓΐιιιι βρβηι, ραΐΓΐβςυβ Α6Γ£ΐ1ιααι 
ί&βίαιη ίαιίΙ&πΐ63, ραΐηααι, οο^ααΐίοαβαι ί&βιι1(&ΐ68- 
ςαβ οαιαβδ ΓβΙίςαβΓυαΙ, &ο ρβΓδ6ουΙθΓ68 ίυ^ίβαάο, 
ςαβηι&άαιοιίααι 0ΙιΠ3ΐϋ8 ρΓΦββρίΡ, &11υπι ς[υβαΐ7 
ά&αι αιοαίβαι ρβϋβΓααΙ, ίΙ)ίςα6 άίνίαί3 ρΓ6θίΙ)α8 
ορθΓ&ηιά2ΐΙ>&α1 : 6ΐ60Γρα8ςυίά6αιίρ5υαι &ά ιαοαίίβ 
οβίβίΐ&ίβηι οοαΙιιΙθΓαα^ βοΓααι υθγο &αίαια8ία οοβΙο 
ίρ80 Υ6Γ3Αΐ)αΙαΓ.ϋυαιαα(6αιία βο ΙοοοίαίβδβαΙβοαι- 
ρΓβΙιβαδδΒ, &(ί βυαι, ςυί ρβΓ86ουϋοηί8 8.αο(θΓ βΓ&(^ 
αι&^ΐ8(ΓαΙααι (ΙαοΙδβ 3ααΙ, αΐΓ6ΐίς[υ&(11γίο& ρΓβΒΟβρΙα 
βχ3β(ΐαβαΙβ8. βΐ αάαιοΓίβηι αβςαβδυαπιία 01ιπ3ΐαηι 
οΐιαπίαΐβαι 86ΓΥ&οΙβ8, ίαιΐΏ0Γΐ&1ϋαΙί3 βοΓοοαιη α83β- 
ςαβΓβηΙιΐΓ. ΙΙακ ςιιίίίβηι 6(ΓίΙ)α8 ίΙΙΙβ ρΓβΒββρΙί ρβΓ- 
ίβοΐίοαβαι ρο38ί(ΐ6α3,θΙ Οβαιη βχ (οΙο αηίαιο (ϋ1ί^6α3, 
β(ρΓθχίηοιαα) 3ίοαΐ8βίρ3&ΐΏ,8ααοΙοΑρο8ΐο1οάίοβαΙθ • Γοαία8 ία αοΐ. &ά ΜαΓί^ΓοΙος^. Αοαι. 3 Αρπί. Οαο(1 
&α(6Γη βαβάβια ααοΙΟΓ αιιιΙίβΓββ νοοβΐ οαηι γίΓ^ίηββ 
ίαβπαΐ, αΐ ΙββΙ&αΙϋΓ Μ8.Γ()ΤΓο1ο^Ια Ι.α1ία&, αοΐα αια- 
1ί6Π8 ηοαιβα αάιαρΙιΟΓυιη βδββ, βίββχαπα 8θ1αηιαιθ(]ο 
ίαάίο&Γβ, αΐ ρ1αηΙ>α8 (ϋ8ρα(&1 ΤβΓίαΙΙί&ααβ Ώβ νβ- 
Ιαηά, νΐνρ. Υίάβ Β&Γοαίααι Ιοβο οίΐαίο* 79 ΜΕΝδΙδ ΑΡΒΙΙ,Ιδ. 80 α Ρίο 18 ρΓβΒββρϋ βδΐ οΙίΕήΙ&β^ ; ηΐηβήίο Α§;&ρ6 νο- 
β&1}&ΙυΓ. Ηοο βηίιη ηοιηίηβ ΟΓβΒοί οΐιαπίαΐβιη αρρεί- 
Ι&ηΙ. Α1(ΘΓ& ρυΓυηι βο βρίβηάίίΐυω 1)αρ(ί8ηια1ί8 ηί- 
ΙΟΓβαι δβΓναηβ, ί(&υ( άβ ίρ3α ρΓορΙιβϋοαηι ίΠαά (ϋβί 
ρο53βΙ : « 1.&ν&1)ί8 ιηβ, βΙβυρβΓ ηίνβιη άβα11>&1)0Γ ", » 
& οίνβ ηοηιβη &066ρί( ; €1ιίοαί& βαίοα άί6β1)&(ϋΓ. 
ΤβΓϋ& δαΙναΙοΓίβ βΐ Οβί ηοβίπ άοηαηι, Ιιοο ββΐ, ρα• 
οβιη ία 86 1ι&1)6η8, βΐ ίη οιηηββ βχβΓοβηδ, ςαβιη&οΐ- 
ιηοάιιιη Οοιηίηυδ (ΙίχίΙ : € Ραοβιη ιηβ&αι άο νο1>ί8^,ΐ) 
ΐΓβηβ αϊ) οιιιηίΙ)ΐΐ8 νοοα^αΙυΓ, α ραο6 ηοιηβα αοβί- 
ρίβηδ. Η&8 ΙΓ68 ίθΐηίη&8 βυιη αά 8β άυοίαβ, βΐ )(α 
&£Γ6βΐΑ8 ιη8£;ί8ΐΓα(ϋ8 νί(ϋ38βΙ,υ( (1ϋ8 βαοπ&οία ο£Γ6ΓΓθ 
ηο1ΐ6ου§;η6 βΓβχη&ηάαβ 688β (ΙβΟΓβνϋ,υΙ ρβΓ ί^ηβαι 
βχί^αί Ιβίηροηδ, ί^ηί 8υΙ)]6θ(θ8 (ϋαΙ)θ1αΐΏ οιηαβιη- 
(|υ6 άβΒίηοααιη οαΙβΓΥ&ΐΏ, ίρδίαβ άίαΙ^οΗ βχβΓοίΙαιη, 
ςυί δαί) ο(β1ο β8(, δυρβΓ&ηΙβδ, ίηοοιτιιρίαιη ^Ιοπ» 
0θΓοη&ιη&(ϋρί8α, &β Οβυιη ΐρβαοι, α ςυο §π^&1ί& 613 
οοΐΐαΐα ββΐ, ουιη &ηβ^ρ1ί3 ρ6ΓρβΙυο 6ο11&ϋ(1&Γ6 ρο8- 
8601. Ου» ν6Γ0 αά ίΠΐβ §;68ΐα 8υηΙ, 6& ύΓ6νίΐ6Γ ωεγ- 
Γ&5ίιηα3. 

III. Οϋΐη ρΓ6β8ίά6Γ6( Ουίοβίίαβ (2), ΑΓΐ6ΐη6η8ί8 [αΐ. 
ΑΓ(6ΐηί8ία8] 30Γί1)α άίχίΐ : 0ο^πί1ίοο6ΐιι άβ Ιιίβ, ςαί 
ρΓθβ86ηΐ688υη(,α8(&(ίοη&ποπιί38αω,8ί]αΙ>63,ΐ6^αΐΏ. 
ίαΙ)60, ίηςαίΐ Ουίοβϋυδ ρΓββδββ, 16 Ιβς^βΓβ. Ταηο αίΐ 
80Γί1)& : 0Γ(1ίη6 (ϋ)ί πΐ60 (Ιοιηίαο οιηοία, €[α8θ8οηρΙ& 
8υη(, ΓβοίΙ&1)θ.€&83&α(ΐ6Γ ]:)6η6&6ί&πυ8 Ιΐδβο 36πρ3ί(: 
δοίΐο, ιηΐ (Ιοηιίηβ, Α§;&11ιοη6ηι, Α^αρβη, ΟΙιιοπίααι, 
ΐΓ60θη, €&3ί&ιιι, ΡΙιίϋρραΐΏ, 61 ΕαΙ^οΜαιη ηο1ΐ6 1ιί3 
¥6861, (ΐαβθ ά1ί8 3αηΙ ίαιαιο1&(&. Ε&8 ί^ίΙαΓ αά (ααιη 
&ιηρϋΙιΐ(1ία6ΐιι α(1(1υ66ηάα3 633β οαΓ&νί. Ταηο Οιιΐ- 
66(ία3 ΡΓΦ868 ίΙΠ (ΙίχίΙ : Οαββηαιη 68ΐ ί3ΐ& ν63ΐΓ& 
(&αΙ& ίη8&ηί&, αΐ ηο1ίΙί3 Γ6ΐί£;ίθ3ί33ίιιιί8 ηο8(ΓθΓυιη 
ίοαρθΓ&ΙΟΓαιη 6(0ββ8&Γϋΐη ία83ί8 ο1>6(ϋΓ6 ? Α^αΙΙιοηί 
Ευ(6ΐη : Ου&Γ6, ίαςαίΐ, Ια αά 8&6Γα ρΓοβοίδΰβαδ, 
ςαβαιαάοιοάααι οοαβαβνβπααΐ, ςυί (Ιϋβ 6οα860ΓαΙί 
8αο(, αοα Ιιί8 8&6Π8 α8α8 68 ? Β63ροαάί( Α§;&ΙΙιο : 
Οαοαίααι εΐιηβΐίαααβ 6£;08αιιι. Ταπί 0αΐ6βϋα3: Νααι 
ία 6(ΐ&ιη 1ιο(ϋ6Γαο άίβ ία 60 ρΓορο3Ηο ρ6Γαι&α68 ? 
Μ&χίΐΏ6, ίαςαίΐ Α^αΐΚιο. ΑΙ ίΐΐβ : Τα ν6Γ0, Α£;&ρ6, 
ςαίάαίδ ? ΒββροαάίΙ : Ες^ο Οβο νίνβαΐί οτβάο, αβςαβ 
γοΐο Γβ6(6 ίαοΐοηιιη βοαβοίβαΐίααι αιβαοι ρβηΙβΓβ. 
Τυα6ρΓ8β868 : Ταααΐβαιςαίοΐ α,ά ΙιβΒΟ (ϋοί3, 01ιίοαία? 
ΑίΙ ίΙ1& : Οααι 060 νίνο 0Γ6(1&αι, οΐ) ίά αοΐυΐ ία6θΓ6, 
ςαοά άίοίβ. Α(1 ΐΓ6αβα ν6Γ0 οοαν6Γ8υ8 ρΓ8β363, &ϋ: 
Οαίάααιη Ια &(! ΙιβΒο ? οαΓ αοα ρϋ38ίαιο α03ΐΓ0Γυαι 
ίαιρβΓ&ΙοΓαιη 6ΐ ΟβΒδ&Γυαι ^ϋ38α^ ο1)ΐ6αιρ6Γ&νί3ΐί ? 
Οίνίαί Ιίπιοήδ οααβα, ίαςαίΐ ΐΓ6α6. 06ία ΡΓ(Β868:Τα 
ΥθΓο, Οαβία, ςαίά αί3 ? Ααίοιααι ιηβ&αι, ίαςαίΐ €α3ία, 
86ΓναΓ6 νοίο. ΡΓβθδθδ ααΐβπι: Νααιςαίά βαοΓΟΓυια 
γίδ 6336 ρ&Γΐίθ6ρ8? Μίαΐπιβ, ίαςαίΐ ϋΐα. Τααο ρΓ»- 
868 : Τα νβΓο,ΡΙιίΙίρρα, ςαί(1 (1ίοί3 ? ΚββροαάίΙ ίΠα : 
1(1601 6(6^0 άΐοο.Οαίάααια, ίαςυίΙρΓ6β363,1ιοοί(1βπι 
68(, ς[αο(1 (11013 ? ΙΙΙί ααΐ6πι ΡΙιίΙίρρα : Μοπ αιαίο, 
ςααιη γβδίτίδ 8&οη0οϋ8 Υ68θί. Τααο ρΓ6Β868 : 86(1 

♦ Ι Τίαι. 1. 5. • ΡδΕί. ι^ 9. • ^οαη. χιν, 27. 

(2) Αααο 304. Υίά6 ΒαΓοαίαιη• 

(3) 1.6§;6 6αίαι νβΐίΐαω άβ ρΓ6Ββ[α&α(ϋ)α8 βαοιί 
βαρρϋοίυιη άοοβί Ρ1α(&Γθ1ια8 αβ Λι> ^ι 9€γο α ηη- Α Ια, Ευΐ7ο1ιί&, ςαίά, &ί8 7 Ιάβηι, ίαςαίΐ ϋΐα, βΐ β^ο 
άίοο : αιαίο βΙίρβ&πιοΓί, ({υ&ηι Γ&οβΓβ ^[υοά^α1)β8• 
Αϋίΐΐί ρΓββ3β8: Ναπα νίΓααι Ιι&]:)68? ΜοΓίααβ, ίαςαϋ 
Ευΐ7θ1ιί&, ίΠβ 68ΐ. Ργ6Β868 γβΓΟ : Οα&ηρπάβαι ηοΓ- 
ίαυ8 68ΐ ? ΑαΙβ ιιΐ6ΐΐ863 ίβΓβ ββρίβαι, ίαςαϋ Εα(7θ1ιί&. 
Τυαο ίΐΐβ: ΕΙ ααάβαααι ί^Κυρ 9Γ&νίά& ία6ΐ& ββ ?Εχ 
60, ίαιαϋ ϋΐα, υΙγο, ςυβαι άβάίΐ αιίΐιί Ββαβ. Ργ»86• 
αυΙβίΏ : ΗογΙογ Ιβ, Εα(7θ1ιί&, αΐ &1> ίβία ία8&ηί& άβ- 
δίδΙβΓβ Υβΐίδ, 6ΐ αά Κααι&α&δ οο§;ίΙ&ϋοα6β Γβάβ&β. 
Οαίά &ί8 ? γίδοβΓβ^&Ιί βάίοΐο ρ&Γ6Γ6? Μίαίοιο, ίαςαίΐ 
Εαΐ^οΐήα, β^ο ρ&ΓβΓβ υοΙο, δαιη βαίαι 01ΐΓί8ΐί&η&, 
Οβί οαιαίροΐβαϋδ δβργα. Τααι ίΐΐβ : Ουοαίαιη Εαΐ7- 
οΐιία ^Γ&γίάα 68ΐ, ία(6Γ6& 36ΓΥ6(αΓ ία ο&τοβΓβ (3). 
ΑΙςυβ ΙιβΒο αάάίάίΐ : Τα νβρο, Α^&ρβ, ςαίάαίβ ? Υίβ- 
αβ οαιαία ίΐΐα Γαοβπβ^ ςιιββ αο3 άοαιίαίδ ίαιρβΓ&Ιοή- 

β 1)α8 αο 08Β8&π5α8 αο3ΐη8 άβγοίί Γαοίαιαβ 7 Μίοίαιβι 
ίαοιαίΐ Α^αρβ, άβοβΐ δαίααββ άβγοίααι πιβ 68&6. Ηί8 
Υ6Γΐ)ί8 01608 αΐ6& οοο &1)άιιοί(αΓ : ίθ6χρα^&&ϋί8 
βαίαι ίΐΐα 63ΐ. ΤααορΓββδθδ&ίί : Εΐ(α, 61ιίοοί&,(|αΙ<1 
Εάΐιββο άίοί8? ΜβαΙβιηοοδίΓ&αι, ίαςαίΐ ΟΙιίοοίΑ, οβ• 
πιοροΐβδί ρβΓΥβΓίβτβ. ΑΙ ρΓ8β3β8 Ι Νοοι &1ίςα& &ραά 
ΥΟδ δααΙίαιρίοΓαπι €1ΐΓί3ϋ&αοΓαιηοοαιαΐ6θΙ&η&, Υβΐ 
οΐ6αι1)Γ&08θ αΐίςυββ, γβ11ίΙ>Γί^ Κβδροαάϋ €;ΐιίοηί&: 
Νυΐΐα,ο ρΓ6β368,αο1)ίδ8ααΙ; οαιοία ίΙΙαίιηρβΓ&ΙΟΓθβ 
ςπί αααο8αα(,ααοΙ>ί3{ϋ>8(αΐ6Γαα1. ΡΓββδβδ εοΙθοι: 
Οϋίδαααι Ιιααο αιβαίβαι γο1)ί8 ά^άίΧ ? ΟαιηίροΙβαβ 
06ϋ8,ίαςαί(ί11&. ΟίχίΙααΙβσιρΓβΒδββ: Οαία&αι βααΐ^ 
ςαίνοΐ^ίδ ααοίΟΓβδ ίυβΓααΙ, α(&άίδ(Εαι βίαΐΐΐϋαιηγβ- 
αίΓβϋβ ? Ι)6α8,ίαςαί101ιίοαί&, οαιαίροΐβοδβίαηί^ 
αί(α8 β] 03 Ρί1ία3, Οοαιίααβ αοβίβρ 46808 ΟΙιπβΙαβ. 

ρ Ι)α1ο6ΐία8 ΕίΙ : ΜΕθίί63ΐυαι ίΐΐυά ββΐ, ςαοά οηιαββ 

' Υ03 άβνοΐίοοί αοδ(ΓθΓααι ροΐβαΐίααι ίαιρβΓαίοΓοιη 
ΕΟ ΟββδΕΓοαι 3α1)]6θ1θ8 βδδβ οροΓίβΙ. Οαοαίααι υθγο 
ροδΙ (ΕΐΏ οιυΗααι Ιβιαροδ, ρο3ΐ ίο( &άαιοηίϋοηβ8, 

(θΙςα66άίθΐΕρΓθρθ8ίΐΕ, 6( 1&168 αΐίθΕ8 ία360ΐ&8, Υ08 

(βαιβΓίΙ&Ιβ ςα&άΕοι βΐ &αά&οία βίΕΐ», ίρβΟΓαιη ίαιρβ- 

ΓΕίΟΓΟαΐ ΕΟ €8β8ΕΓααΐ]α8(Ε ^α88Ε 00θΐ6Πΐρ8ί8ΐΐ8, Ια 

ΟΙιΠδΙίΕαοΓααι ίιηρίο οοπιίαβ ρ6ΓπΐΕα60ΐ68 : οαπιςαβ 
Εά ΙιοάίβΓοααι άίβαι ^αδ8βθ ε δίΕΐίοαΕτίίδ εο ρΗιηίι 
Πΐί1ί1ί1)ϋ8, Οΐιτίδϋ ηββ^Εΐίοαβαι 80Γίρ(Εαι ρΓοίΚβη, 

ίαΟβΓβ ίά Γ60α86ΐί3, ρΓ0ρ(6Γ6Ε ρ(Β0Ε8 Υθ1>ί8 (1ί^Ε8 

ΕοοίρίΙβ. Ιά ουαι ά1χί88β(, δβαΙβαΙίΕΟί βΟΓίρίΕΐη Ιβ* 
^ίΐ : Α^βρβα 6ΐ ΟΙιίοαίΕΐη, ςυοαίΕοι ίαίςαίδ π)6ηϋ1>αι 
6ΐ οοοίΓΕΓίίδ δβαΐεαίϋδ βίΕΐΦ, οοοΙγε άίγίοαιη β(ϋ- 
οίαοα άοαιίαοΓααι Αυ^αδΙΟΓΟπι βίΟδβδΕΓαπι ίβοβΓοηΙ• 
-. βΐ αααο βίίΕοι ΙβαιβΡΕΠΕοι, υεοεοι βΐ ρίίδ οιηοίΙ>αι 
6Χ360ΓΕΐ>ίΐ6αι ΟίιΠδϋΕαοΓαιη Γβΐί^ίοαβαιοοίααί,ί^ 
ίΓΕάβηάαβ 301)60 ΙΙί3ςα6 άίοΐίδ, 8α1)3αοχίΙ: Α^εΙΙιο 
ΕοΙβοα, ϋ&8ίΕ, ΡΙιίϋρρΕ 6( [ρβαβ, €[αοΕά ιηίΐιί ρΐα- 
οαβΓίΙ, ββΓΥβαΙοΓ ία ΟΕΓοβΓβ. 

IV. ΡοδΙβΕ Υ6Γ0, €[αΕΐη 8ΕαοΙί88ίιηββ αια1ί6Γ68ί§ρίΐ1 
οοο8αιααΐΕΐ£Β δοοί,οααι ΓαΓ8α8 8ΕθοΐΕΐΓ6η6ΕάρΓ8θ- 
8ίά6αι άαοΐΕίοίβδβΙ, Οοΐοβίίοβ δίο ίΙίΕπι αϋΕΐαβ β8( : 
Τυο) ίοδΕοίβΒ ρΓοροδϋααι βχ Ιιίβ, ςα» ίΕοίδ, πιεοΙ- ψηίηβ ρηηίηηΐΗΓ. 5βά ηβο άβ βίδ 1ΐΕΐ)βΓί ςοβθδϋοηβιη 
ΕίϋΓΟίΕΐ υΐρίΕααβ 1. Ρτωρηαηΐίζ β, Οβ ρ(Βηΐ8. Μ νίΤΑ δδ.ΑΟΑΡΕδ ΕΤ δΟΟΪΑΒϋΜ. 82 ί»ίο &ΡΡ&Γ61, φΐ» Ιοί ιηβιηΙ>Γαη&8, 111>γο8, (&1)6ΐ]&9, Α 
00(ϋ€ί11θ8 β( ρ&^ηαβ §οπρ(υΓ&Γαιιι, ςυβΒ βααΐ ίιη- 
{Ηοπιιη ΟΙιτίβΙίαηοΓαιη, ςαί αηςααιηίαβΓαη^ αά 1ιο- 
άΐβηοιη υβςυβ (ΙίβιΏ ββΓναΓβ νο1αί3ΐί : ςυββ βαιη 
ρΐΌΐιι1& 689601, 6&οοβ^ηονί<((ί, ({υ&ιηνίβ ςαοΐίάίβ ηβ- 
^ψβηβ, νο3 63α8ΐηοάί 86ηρ1& ροβΒΪάβΓβ, ηοα οοη- 
Ιβη(& η6<ια6 8θΓθΓαιη ίυ&Γααι ροΒοα, ηβςαβ ιηοΓίίβ 
ηβΐιιιη ρηβ οοιι1ί8ΐι&1>6α9. Οα&ιχιο1>Γ6ΐηϋ1)ί ροΒοαιη 
ΒβΒτή ηβ€6336 68ΐ• 86(1 &1ίβαααι Ι&ιΌβη ηοη νίάβΙαΓ, 
θϋλΐη ηααβ Ι)6ηί^ϋα1ί8 ρ&Γΐβιιι &1ίςυαΕη ϋ5ί οοη- 
άοϋΑΐί» αΐ 81 γο1αβή8 ηαηβ 8&1(6ΐη άβ08 α^ηοβοβΓβ, 
ίιηραηϊβ 6(&1> οιηηί 8αρρ1ί6ίο ρβρίοαίοςαβ Ιί1>6Γα 6386 
ρο88Ϊ9. Οαίά ί^ϋατ (1ί6ί8 ? Ρ86ί8ηβ ςαοά ίαιρθΓ&Ιο- 
Κ8 ηοβίιϊ 6ΐ €»8&Γ68 ^α88β^α^ί ? Ναιη ραΓ&(α 68 
•Αοιί&οϋβ γββηί, 6ΐ (ϋί8 ίαΐΕηοΙ&Γβ ? Μίηίαηβ, ίαςαίΐ 
Ιηαβ, ιηίηίη[ΐ6 ρβΓ Οβυιη ίΐίαιη οιηηίροΙβαΐ6[η^ ςαί β 
6Τ6ΐ.γίΙ οοΒίααι 6ΐ ΐ6ΓΓ&Εη, ΙΙ1&Γ6 β( οωοία^ ςυβΒ ία 
€18 8ΐιαΙ. $υΕηιη2ΐ 6ηί[η Π1ία8 ί^ηΐ8 86Ώρί(6Γηί ροβοα 
ρτοροβίΐΑ Ιιίβ 68(, ςιιί Ι68αιη Οβΐ ν6Γΐ)αιη η6β^&Υ6- 
ήαί. Οα1ο6(ία8 υθγο : Οαίβηαηι (ί1)ί αυοΙοΓ Γυί€| υΐ 
ΐΒ6ΐιι1>Γ&η&β 18(88 αίςαβ $0Γίρ(ιΐΓ&8 Εά 1ΐ0(ϋ6Γααπι 

09φ16 άίβΟΙ 6ΰ8(θ€ΐίΓ68 Ι Ι1ΐ6, ίαςαίΐ ΐΓ6η6, 06118 

οιηηΐροΐβαβ, ςαί ^α88^( αθ8 &(1 ιηοΓίβαι α8ςυθ Ιρβυιη 
άϋί^^Γβ : (ΐα& (1β οαυ83 ηοη ααβββ 8υιηα8 βαιη ρΓο- 
άβτβ : 8β<1 ιη&1υίιηα8 ααί ?1ν6α1β8 60ΐη1)υη, αα(, 
φΐΒ6αη<|α6&ϋ&ηο5Ϊ8&66ίά6Γία(, ρβΓρβΙί, ςα&ιη (α- 

1Ϊ& 86Γίρ1& ρΓΟ(ΐ6Γ6. 

ν. Ταιη ΡΓΙΒ869 : 0υί9η&η), ίηφίίΐ, οοη86ίιΐ8 6Γα( 
Ιι«6 ία άοοαο ϋ]&6886, ία ςυα Ιια5ί(α5&8 ? Ηβ8ροηά!( 
Ικηβ : Η»6 νίάϋ 06υ8 οιιιη]'ροΐ6η8, ςαί 0Εαηί& βοίΐ ; . 
ρηβΙβτβΑ ηβηιο. Νο8(γο8 βαίηι Ιιοιηίαββ ίηίηαίοίδ ρ6- ^ 
)0Γ6« (1ιιχίιηα8 η6 ίοΓίβ ηο9 (ΐ6Γ6ΓΓ6η(. ΙΙαςαβ ηαΐΐί 
1ι»6 οβίβηάίιηαβ. $αρ6Π0Γ6 ααηο, ίαςυϋ ρΓ8Β868, 
6ακη 6(1Ϊ6(Όΐη ίΐΐαά (&16, αο ρίυιη ] α88αιη άοιηίαοΓυιη 
ίηρ6Πΐ(οηιιη &ο 08Β8αΓαιη ρηιηο ίαϋ (ϋγαΐ^αίιιιη, 
ιώίη&ιη ¥08 1α(ιιί8(ι ? Αά ΙιβΒΟ ΐΓ6α6 : ΙΙΗο, υΙ)ί 06ΐΐ8 
τοίαίΐ. Ιη ιηοη(ί1)α8 (86ίΙ Οβυ9) 8α5 (ϋοίαίιηα8. Ργ»- 
ιβ8Τ6Γο : Αραάςυβιη γίχί3(ί9 ? δυΙ> άίο, ίοςαίΐ Π1&, 
ι1ί&8 ία αΐίίβ ιηοηΐ!1)ΐΐ9 τ6Γ8&αΐ69. Α( ρΓ6β8β8 : Οαί- 
η&ιη βτ&ηΐ, ({ΐιί νοΙ)ί9 ραηβιη 9υρρ6(1ί(&5αη( ? 06υ9, 
ΐΐΗ|αϋ ΐΓβηβ, ςτιί οιηηί1>υ9 680&ιιι 9ΐιρρ6(ϋ(α(. Τυπι 
ρηηββ &ϋ : ΕΓ&(η6 ραΙβΓ Υ69(βΓ Ιι&Γαιη Γ6ΓυΕη οοα- 
8άα8 ? ΑΙ ΐΓ6η6 : Μίηίαΐ6, ρ6Γ Οβυιη οιηαίροίθηΐβιη, 
00080108 6Γ&( Πΐβ, ςαίοβ ηογίίςυίάβιη Ιιβββ οιηηίαο. 
ΡπΒ8β8 &ί1 : 0υί8 ϊ^ϋυΓ Υ68(ΓθΓυοι γϊοίηοΓυπι 'ιά ηο- 
τβη( Ι νίοίοο8, ίοςυίϊ Ιγ606, ίηΙβΓΓΟβ^β, βΐ Ιοοα ία- ρ^ 
φΐίΓ6, Υβΐ 608 ςαί αοΓαηΙ, αΙ)ί ηο8 βΓ&ϋ3α8. Ργ»868 
άίιίΐ : Ρθ3(φΐ&αι β ιηοηΐ6 Γ6ΥβΓδ6Β ίυί8(ΐ8, υΐ (α άί- 
ά9,ΐ696ΐ>&Ιΐ9θ6 90Γίρ(αί8(&, ρΓ8Β86η(6 &Ηςυο ? Οοαιί 
ηο8(πΒ βΓΕοΙ, ίοςαίΐ ΐΓ6α6 ηβςυβ &αά65&ηΐϋ8 ίΠα 
«βίΒΤΓβ : ςυ&αιοΙ)Γβοι αι&§;αορ6Γ6 Εα96ΐ)&αιυΓ, ςαοά 

ηοη ροΙβΓΕοιαβ ηοοίβ &6 (Ιίβ 11118 ορ6Γααι ά&Γβ, βΐ- 6αΙ Ε ρπηοίρίο βοα8α6Υ6Γααιυ9 υβςυβ &(1 Εαηααι 
δυρβηοΓβΐΏ, ςαο βΐ 111ε οοουΙίΕΥίοιυβ. Οαΐοβίίαβ 
ρΓ8θ8β8 άίβϋ : 5θΓθΓβ3 ςαίάβοι (αββ ρ(ΒαΕ8 ηοβίΓο 
3α98υ άβοΓβίΕβ βχδοΐνβρααΐ ; (6 υθγο, 6(8ΐ Εα(6Ε- 
ςαααι Ευίαβ^ίδββ^, ρπορΙβΓβΕ ςιιοά δοπρίΕ αο ιηβοι- 

5ΓΕηΕ8ί8ΐΕ8 Ο0βα1ΐΕΥ6ΓΕ3, ΕΙΟΓίίβ ρΟΒΠΕ ϋΙ>ί (ΐ6ϋΓ6(Ε 

ίυ6Γα(, ηοη (α ιηβη βολβοί ιηοάο ]ιι1)βο 6 γί(α βίβ τβ- 
ρβηΐβ (11δ66ά6Γ6 : ΥβΓαπι ρβΓβΕίβΠΙΙβδίρςοβ, 6(Ζο- 
810111 ιη ρηΙ>1ίοααι βΕΓαΙ&ββαι ία ΙυρΕΟΕη ηυάΕοι 8ΐΕ- 
(α1 ρΓβΒοίρίο, 6 ρΕίΙαΙίο βίη^ιιΐίδ (Ιίβόαβ ρΕηβαι υηυηι 
8απιβη(6αι, 8Εΐβ1111ί5υ8 Ιρβίβ ηοη ρ6Γαιί1ΐ6η111>α8 (6 
ΙΙΙίαο (1ΐ3ββάθΓ6. 

VI. €υαι ι^ΚυΓ 8Εΐ6ΐ11(68 θ( Ζοβίαιυδ ρυΙ)11οα8 οιί- 
ηΐ8ΐ6Γ ρΓβββΙο 638θη1 : 111 αά, ίηςαΚ ρΓ»863, γο5ί8 
ηοΐυπι 8ϋ, ςαοά βί πιΐΐιί 8ί^ηί6θΕ(ααι ίαβπΐ, γβΐ ΙιΟΓβθ 
Εΐΐ6υ]υ8 ηιοοίθοίο ΙβίΕπιβχ βοΐοβο οιοΙεοι ίαΐ88θ, Ιη 
ςυο 6336 ]α33ΐαια8, Ιυηο νο3 βαρρβπιβΒ ροβηβΒ 3θ5- 

]β6ΐ1 ΘΓίΙίδ. 86ΠρΐΕ Υ6Γ0 1ρ3Ε Ε 8βπη1ί3 6( ΕΓ6α1ΐ8 

ΐΓβηβδ ρΓοίβΓΕηΙυΓ. Οαπι ίβ^Καρ ςιίθοίΕάηιοάυηι ε 
ρΓβΒ8ίά6 ]υ83ΐ ίαβΓΕηΙ, θεοί 1111 Εά ρυ1)Η6υαι ΙυρΕ- 
ηΕΓ άυχΐ886ηΙ, θ( ρΓορΙβΓ δρίπίαβ δΕηοΙί ^γεΙΙεοι 
Γ[υ8Β ίρ3Ε[ηρΓο1ββ^βΙ>Ε(, βΐ υηΙγβΓδΟΓϋοι Οοπιίηο 060 
ρυΓΕοι Είςυβ 1ηϊ&ο(Επι 86γυε1>ε1, η6 υηαδ ςυίάβηι 
Εά βΕπι ΕβοβάβΓβ, Υβΐ 1υΓρ6 Εΐίςαίά ίπ βΕΐη Γεο6Γ6 
Εοΐ (ΙίοβΓβ Ευδϋδ Γιιί3δβ(, 3ΕηβΙί8δ1οι&αι ϋΐΕπα ίβιηί- 
ΟΕοι Ουίοθΐίυδ ρπφδββ ΓβΥΟΟΕΥίί, βΐ Εη(β (Γΐ1)αθΕΐ 
δίδΐΐ ]α38Εαι, βίο ΕϋΕΐαβ βδΐ : Ναοιςαΐι! Ιη βΕάβπι 
Εάΐιυβ ΐ6αιβη(Ε(6 ρβΓδίβΙίδ ? Μίηίαιβ, ίαςυϋ ΐΓ6η6, 
1βαιβΓΐ(Ε8, 86ά Οβί ρΐβΐΕ3 68(, Ιη ςυΕ ρβΓδίδΙο. €αί 
Γ68ροη(1ΙΙ 0υ1β6(1υ3 ρρβΒδβδ : ΕΙ 6Χ ρηοΓ6 (αο Γ6- 
δροηβο αΐΕηΙίβδΙβ 08ΐ6η(11δ11ΐ6ΐπιρ6ΓΕΐ0Γυηΐ]υδ8υ1 
ηοΠβ ββςαο Εοΐιηο ρΕΓβΓο, βί ηυηβ ςυοςυβ Ιη βΕάβσι 
ΕΓΓΟ^ΕηΙΪΕ ρβΓβΙδΙβαΙβηι Ιβ νΐάβο : ςαΕΓ6 άί^οΕίη 
ρ(ΒαΕίη ρβΓ3θ1Υθ8. Ουηκιαβ οΙιεγΙεοι ρ6ΐϋδ3βΙ, δβη- 
ΙβηϋΕπι1ΐΕη6βοηΐΓΕΐρ3Ε[η 3οηρ3ΐ( : ΟυοηΐΕΐη ΐΓ6η6 
ΙπιρβΓΕίΟΓυαι ]ϋ33υ1 ρΕΓβΓ6, άΐΐδςυβ ΙιηιηοΐΕΓβ ηο- 
Ιυϋ, ςαίηίπιο ηυαο ςιιοςιΐ6 Ιη ϋΙιπδΙϊΕαοΓαπι ογ- 
(ϋη6 Εβ Γβΐί^ΐοηβ ρβΓδβνβΓΕί : Ιιεο άβ 6Ευ3Ε, υΐ Εη- 
ΙβΕ (ίαΕ8 6]η8 80ΓΟΓΘ8, ϋΕ6ΐ φδΕοι ΥΐΥβοΙβοι οοηβ 
οοπι1)αΓί ]υ1)βο. 

VII. Η8βο 36ηΐ6η1ΐΕ ουηι ε ρΓβββΙάβ ΙεΙε ίυίδδβϊ, 
αι11ί1β3 ΐΓβηβη οοαιρΓθΙιβηδΕίη Ιη ςυβηκίΕοι 8υ1)11- 
ιηβαι Ιοοιιπι (ΙαχβΓαηΙ, υΙ)1 β( 6]υ8 80Γ0Γ68 Εη(6Ε• 
πίΕΓί^πυπιρΕδδ^βίαβΓΕηΙ. ΟαηίΕυΙβαι ηίΕβ^ηηπι γο- 
^ϋπι Εοοβάίδδβηΐ, ]α83βΓαη(ίρ3Εηι1η6αηι οοηβοβη- 
άβΓβ. ΙΐΕςπβ δΕηοίΕ Ιρβηβ ρβΕίαιοδ βΕηβηδ, β( 06ί 
^ΙογΙεοι β6ΐβ1)ΓΕη3, ίη Γος^απι 36 οοη]βο1( : Είςυβ 
ϋΕ6θηδυπιπΐΕΐΕθ3(1αοοη3υΐΕ(αΟίθ6ΐ6(ίΕαΐΑιι^α8ϋ 
ηοηο, ΜΕχίηιίΕπΙ Εϋΐβιη Αυ^υβΙί οοΙευο, ΚΕίβηάΙδ 
Αρπίίβ, Γο^ΠΕηΙβ Ιη δβΒβυΐΕ ΟΙιΓίδΙο ^68α Οοαιίηο 
ηοδίΓΟ, βυπι ςαο ΡεΙγΙ 68ΐ §;1οπε δαηοίοςαβ §ρ1- 
ηΐυΐ ίη δβββαίΕ 38Βου1θΓυοι. Αιηβη. 83 ΜΕΝδΙδ ΑΡΒίυδ. 84 νίΤΑ δ. νίΚΟΙΝΙδ ΤΗΕΟϋΟΚ^Έ 

ΕΤ ΟΙΒνΜΙ ΜΛΒΤΥΒΙ8 

(Αηηο 280« ΑρΓίΙίβ 5). — ΐΛΐίη& ςαίάβιη Μ&ΗνΓοΙο^ία )ι&Κ)6η1 Ιι&ηο ΠίβΙοηοιη 28 Αρηίίβ, ^ΐυπίςυβ ΤΙιβοάοΓ&ιη υη& 
ουιη Οίάγιηο ρβΓουββ&ιη ; ββά ουπι ΜβΙ&ρΙΐΓ&βΐθβΙι&οθ&ΐΟίάγιιιυιη Νοηίβ ΑρπΙίβοβΒβυιη, ΤΙιεοάοΓ&αι βυΐθΐη θν&βίββο, 
ηο8 βαιη συίηΐο ΑρΓίΙίβ άίβ ουιη ΜθΙ&ροΓ&8ΐ6 οοΠοο&νίιηαβ. — 1.&1ίηθ &ρυ(1 8υΓίαιη. ΟβββΙ 1η οοάίάύυβ ΟηκΙβ 
Ρ&Ηβίθηβίουβ.) Ι. ϋίοβΙθΗαηο 6ΐ Μ&χίιηίΕηο ίιηρ6Γ&1οηΙ)υ8 6( Α 
ρΓ8θ8ί(1β ΑΙβχαηάΓΐηββ οίνίΙ&Ιίβ ΕαβΙτ&ΙΙιίο, βάίοίαιη 
ςυοάϋαιη αάνβΓβιιβ Οΐιπβϋ&ηοβ ιηίδβυιη ίαί(, 
υΐ Υβΐ (ϋί3 ίηιηιοΙ&ΓβηΙ, νβΐ βυρρΗοΐο &£&06Γβη(αΓ. 
Οαιη Υ6Γ0 ρΓβθβββ ίΐΐβ ρΓΟ 1η1)υη&1ί ββάβΓβΙ ίο ιώ&• 
^ηα ΑΙβχααάΗηοΓυιη βίνί(&!6, ]α88ϋ οοΙιογΙθειι αο- 
οβΓβίΓβ ΤΙιβοάοΓΕίη νίΓβ;ίηβιη, ςυβθ ηυρβΓ βαρΙα 
ίαθΓα!, β( ίη ο&γο6Γ6 86Γν&1)&1υΓ. Ουαιη βαιη άυχί8• 
8βΙ : ΡΓθβδΙο, ίηςαίΐ οοΙιΟΓβ, ββΐ ΤΙιβθ(1θΓ&. ^α^1βx 
ίβ^ίΙαΓ : ευ3α8η&ιη 80Γ(ί8 68 ωυϋθΓ ? €ΙΐΓί8(ίαη8, ία- 
ςυί ι ΤΙιβοάοΓΒ, β^ο 8ΐ]ΐη. ΑΙ Πΐβ : 1.ϋ)6Γ&η6, αα 8βΓνα. 
Οίχί,ίαιη, ίηςαΚ ίρβα, €ΚιΠ8ϋαηαιη ηιβ 6886 : Οΐιη- 
81118 βηίιη Υ6ηίβη8, α ρ6ϋ6&Ιο οιβ ΗϋβΓ&νϋ. Οαοά 
Υ6Γ0 6ΐ Ε(1 γ&η&ιη &!φΐ6 ίοαηβιη ιηυηάί 1ιυ]α8 β^ΐο- 
ΓΐΕοο αΐΐίηβΐ, 61&Π8 ρ&Γ6ηΙί1)α8 ογΙε 8υιη. Ταοο ]υά6χ 
ςυβθ8ΐθΓ6πι Εβββηίη ]α88ϋ. Οα6ΐιι 6υιηοο1ιθΓ8 ρηΐΗ Β 
8(0 6886 άίχί886( ; Οίο, ίοςαίΐ, 1.1161 : ηοδίίηβ Τ1ΐ60- 
άοΓΕπι τίΓ^ίηβιη ? Οιιί 1.υοίυ8 : ΡβΓ (ααιη, ρΓΦ868, 
ΥΕΐ6θί6ωνϋ&αΐΕ6 8ρΐ6η€ΐθΓ6ΐιι,ηο5ί1ί88ίιηα6δ(,ιηιι1• 
Ιβςυββχίδϋιη&ϋοηίδ 6(ρΓίιιιί ^606η8 οιυΙίθΓ. Ου&Γ6, 
!ηςυί(3υά6χ, 6υιη 818 ίΐα ηοΙ)ί1ί8, οαρϋ&8 Γ6ου3α8(ί ? 
Τ1ΐ6θάθΓ& Γ68ροηάί( : ΟΙΐΓίδϋ ο&α8& ιιαΙ>6Γ6 ηοΐαί. 
6ιιαι βηίιη ϋΐβ Κοιηο ί&οΐαβ ίη ιηιιηάο ΥβΓβ&ΓβΙυΓ, 
αϊ) 6&, ςυ» 86ΐηρ6Γ νΐΓ§^ο βΐ 06ί Μ&(βΓ ίαϋ, ^βηί- 
(υ8, ΕΰΟΓηιρΙίοηβ ηο8 Γ6ΐηον1(, 6ΐ 86Εηρί(6Γο&ηι 
τίΐΕοι ηο1)ί8 ρροηιίδϋ. ΙΙαςαβ ίθΓ6 πιίΐιΐ ρβΓβααάβο, 
ιιΐ ίη 63α8 ύάβ ρβΓοιαηβηδ, αά &η6ηι υ8ςυβ ιηοοΓΓα- 
ρ(Ε 6( ίηίαοΐα 8ίοι. 

II. Ταηβ ]υ(ΐ6χ άίχίΐ : Ιηιρ6Γ&(θΓ68]α886Γαη(,νο8, 
ςαββ τίΓ§;ίηίΙ&(6αι 86ηιρ6Γ 86ΓνΕ(ί8, &υΙ άίίδ ίοαιηο- 
Ιεγ6, Ευ(ίη]ιιηο8ία8(Γ&ο(Εη. Αρ^ϋΓΟΓ, ίηςαίΙΤΙιβο- ^ 
(ΙοΓΕ, (β ηοη ί^0ΓΕΤ6| 1ιοηιΐηί8 ρΓοροβίΙαιη θ6ο 
ίρ8ί ίη ρπαιί8 ^Γ&Ιαηι 6886 : 18 υ6Γ0 &ηίηιυηι πΐ6υπι 
Α((ΐα6ρΓορο8ί1υιηοα8ΐαπι β88θ οο^ηονίΐ. Οαοά 8ί ιη6 
ίά ρ&(ί, ςυοά άίοίδ, 6( γίοΐατί οο6§:6Γί8, ηοη βήΐ 1ι6βο 
ίιιιρα(1ίοίΗ&, 86ά γί8 6( ίη^αηα. ^α^^6x ααΐ6πι : βαπι 
Ιβίηβ;6ηα&ηι 6886 ηογβήηι, 6( (υΐΓ&ϋοηβπι 1ΐΕΐ>βΓ6 
ουρίΕπι, Εάηιοηβο, η6 οοη(υαΐ6ΐίθ8ία8 (6 §;6γ&8 ; ηίΐιίΐ 

βηίπΐ ρΓΟ&θί68. ΝΕΠΙ ρ6Γ 0608 οη3η68, 86η(6η1ί&ηι 

ΙΐΕηο ίαιρβΓΕΐθΓ68 (αίβρυηΐ. Τυηο ίΐΐί ΤΙιβοάοΓα : ΕΙ 
ρηα8, ίηςαίί, ϋΙ)ί άίχί, Ιιοηιίηί8 ρΓοροβίΙαιη Είςαβ 
Εηίιηυπι 060 ^αίαιη 6886. €υπι βηίηι οιηηία ίΐΐβ 
ρβΓηοδΟΕί, οο§;ίΙ&1& 6(ί&αι ηο8(Γα βοίΐ, 6( ιη6η(68 ίρ8Ε8 
ρ6Γ8ρίοίΙ. Ου&πιοΙ)Γ6ηι 81 οοαοίΕ ίύ6Γ0 Γ&06Γ6 ςυθ(1 
άίοίβ, ίιηραάίοαπι ηΐ6 ΓεοΙεοι ηυηςυ&πι 6χί8ϋΕη&1)0. 
δίΥ6 βηίηι ΟΕραΙ ηιβυιη, 8ίΥ6 ηΐΕηα8, 8ίΥ6 ρ6(ΐ68 ^^ 
&Ι}8θίη<ΐ6Γ6, 81^6 (οίοπι 60Γρα8 άίΙ&οβΓΟΤβ γοΐαβηβ, 1ΐ06 ςϋίάθΐη ρ6Γ υιοί εο ρο(68(Ε(6ηι, ςαΕίη 1ΐΕΐ>β8, 
ίΕ06Γ6 ροΐ6η8. 5ίηιί1ϋ6Γ ΙαρΕη&Γί 1γε(1εγ^ ηβοηβ, ίη 
ΕΓΐ)ϋΓίί πΐ6ί ροΐ68(&ΐ6 ηοη 68!, 86(1 ίη ηΐΕηα (υ&, οαί 
ρ6Γ ίαιρ6Γίυηι γίαι 1ίο6( ίηίβΓΓβ. Οαοά υ6γο Ε(1 Εηίαιι 
η)6ί ρΓοροβίΐυηι ΕΐΙίηβΙ, 06Γ(υαι 68ΐ 060 ίρ8ί ΟΕβίί- 
ΐΕ(ί8 ηιββΒ ρΓθί688ίοη6ΐη 86ΓΥ&Γ6 : ϋΐί βηίηι γίΓ^ίηΙΐΜ 
Π16Ε άίοΕίΕ 68ΐ ; ίΠβ 06Γΐα8 I1υ^υ8 Γβί (1οηιίηα8 βκΐ : 
ίΐΐβ, 81 γοΐυβήΐ, γίΓ^ηίΐΕίβπι ΙΐΕηβ ηιβΕοι, ρθ88β88ίο- 
ηβιη 8υ&πι, ίηοοίυιηβηι Είςυβ ίηΙ&οΐΕοι 8βΓΥΕΐ>Η. 

ΠΙ. ^ϋάβx Υ6Γ0 ΕΐΙ : ΝοΙί, ΤΙιβοάοΓΕ, »(Ε(βαι ΙυΕΟί 
1ιοη68(6 Εοΐ&ηΐι (οίΕηι ίη]αη6β βΐ ρΓθ1>π8 οΚ>3ίοβΓ6 : 
ηΕΐη α( υΓΐ)ί8 ςαβββΙΟΓ Ι68ΐ&(α8 βδ(, 1ιί8 ρΕΓβηϋϋυι 
ΟΓΐΕ 68, ςαί ηοΒίΙίΐΕΐβ Είςαβ βχίδΙίπι&Ιίοηβ ουαι ρη- 
ηαίδ βχοβίΐυηΐ. Αά Ιιββο ΤΙιβοάοΓΕ : ΟΙιπβΙααι, ίη- 
ςυίΐ, ρπηιηηι οοηβΙβΓΐ (Ιβϋβο, ςαί βΐ Οβυβ ββΐ, βΐ 
οιηηίδ ηο(Εΐ)ϋί8 Ιιοηοπβςυβ ΕυοΙοΓ, ςυί ββΚ βΐ 
ηιβ οοΙυηιΙ)Εηι βαΕηι ραΓΕηι βΐ ίηοοίυηιβη Εά Αηβαι 
υδςαβ δβΡΥΕΓβ. Τιιω 3α(ΐ6χ άίχϋ ι ΟαΓηΕηι βΓΤ&β, ο 
ΊΙιβοάοΓΕ ? Εααιηβ Οβιιαι ΟΓβάίδ, ςυί ίαϋ ίη οηιββ 
8αΓ6χα8 ? Αη ςαί (Εΐίδ βδΐ, Ιβ ίη ΙυρΕηΕΓ οοη]β6(Εθΐ, 

ίηΐΕΟΐΕΐη 86ΓΥΕΓ6 ροΙβΓίΙ, εΙ) 1118 ρΓ»86Γ(ίαΐ ΤίΓίβ, 

ςαί ηιυΙίβΓαηι ΕηιοπΙ)α8 ίηδΕηίρβ 8θ1ίίί 8υη( ? Ρί- 
άβτη, ίηςυϋ ΤΙιβοάοΓΕ, β( δρβηι ΙΐΕΐΐβο ίη ΟΙιτίδΙο, 
ςαί οΓαοβαι ρβΓρ688α8 ίαίΐ 8υΚ> ΡοηΙίο ΡίΐΕίο, ίοΓθ 
υ( ηιβ εΙ) ίηίςυίδ ίβϋδ γιπδ βηρίΕΐ, β( ε 1ε56 οηιηίηο 
Ιί^βΓΕοι 86ΓΥ6(, ίη β] 08 Μβ ρβΓοι&ηβηΙβπι, ηβ<ιαβ 
υηςαΕίη βαηι ηβ^ΕηΙβηι. ^α(16x ΥβΓΟ : Αάΐιαο Ιβ ηιι- 
ΚΕοΙβηι ρΕίίοΓ^ ηβοάυιη ΙαΙ)60 ΙοΓηιβηΙίδ 8α1)]ίοί. 
Α(δίοοηΙθη(^6Γ6 ηοη (ΙβδΙίίβηβ, αΐ ΕηοίΙίΕηι Εΐίςα&ιη 
(6 ρΓΟδΙβΓηβηδ, ίΕοίΕΐη ςαοά (ίοηιίηί Είςαβ ίηιρβρα- 
(0Γ68 ηοδίή ]α88βΓαηΙ, αΐ βΐ Γβΐίςυίδ ιηυΙίβΓίΙ>α8 
βχβωρίυω &Ε8. λά 1ι»6 ΤΙιβοάοΓΕ : ΡεγεΙε βαιη 
οοΓραδ πιβυηι, 6α]α8 ροΙββίΕίβιη 1ιεΙμ8, 1ί1>ί 1τ&- 
άβΓβ : ΕηίηΐΕ ΥβΓΟ ίρδΕ ίη δοΐίυδ Οβί ηΐΕηα βδΐ &β 
ροΐβδίαΐβ. Τυηι ^υάβχ : ΕχοβββΕΐβ ϋΐΕΟί 8(Ε(ίπι, βί- 
ςυβ ()ίοί(6, ηβ ίηδΕηΐΓβ ΕηιρΙΙαδ Υβΐίΐ, 8βά ββάβΓβ βΙ 
άϋδ ίρδίδ ίαιηιοΐΕΓβ. ΜΙηίηιβ,ίηςαίΙ ΊΙιβοάοΓΕ, ρβτ 
Οβηπι ίρδαηι άββηιοηίϋαδ δΕΟΓί&οίαιη &α( οαΚιπη 
ΕββΓΓβ γοΐο, οαηι Οβυηι Εά^αΙοΓβω 1ΐΕΐ>β&αι. Αά 
1ΐ886 ^ΰάβχ : Ου1(1 ηιβ οο§;ί8 (ίΙ)ί ΙιοηβδΙίδβίηιβΒ ίβαιί- 
ηββ ίη]αΓίΕπι ίΕοβΓβ ? ΑυδοαΙίΕ ιηίΐιί, 8(α1(Ε, ηβ ία 
ΐΕηΐΕηι ΙατϋΕΐη ίηοίάΕδ βΟΓυηι, ςυί δβηΙβηΙίΕοι βχ- 
βρβοΐΕηΙ ςυ» οοηίΓΕ Ιβ ίβΓΕίαΓ. Νοη 8ααι Εοιβηι 
ίηςαίΐ Τ1ι60(1ογε, ςυ» Οβηηι οοηϋΙβοΓ^ β( ίρβαιιι 
Ε^I^α(ο^6η1 1ιεΙ)60. ΟαΕΟί βηίηι ίη3αη8πι πιίΐιί ίοΓβ 
ραΐΕδ^ 6Ε Γβ8 ΙιοηοΓβαι βΐ ^Ιοπεοι 8βηιρί(βΓηΕαι 
ηιίΐιί 6οηιρΕΓΕΐ)ί(• Ταηι ίαάβχ : Ε^ ηοη αοιρίίαβ (β νιΤΑ 8. τηεοβοκλ:. 86 ΙβΓ&ιη, 36(1 ίιηρβτ&ΙΟΓαίη ]ΐΐ88& βχββςα&Γ : ΓαΙαΓαιη Α 
βοίιη θχίδϋιη&αβ α^ ρβΓβα&άβη ρο88β8, άίυΐίαδ Ιβ 
ί6Γ6ΐ>&α). Ουοά βί ϋ1)ί ρ&ΓΟβηβ, ί(1 ιηίηυβ ουΓβώο, 
ςαο<1 ίαββαβ ίαί, ίιηρθΓ&(0Γ63 οοηίβιηηβΓβ νίά6ΐ)0Γ. 
ύϋ ΑαΙβιη ΊΊΐ6θάθΓ& ϋ& ΓββροαάίΙ : 8ίοα( ίρββ ίιη- 
ρβΓ2ΐ1θΓ69 ιηβίαίβ ςαοάςαβ αϊ) ϋ1ί3 ]α88α8 ββ, ίά 
&06Γ6 8ία(ΐ68 ; ίΙ& 6( 6^0 8ΐαάβο ηοα η6§:&Γβ Οβυιη 
Βίβαοα, Ιίιηθοβηίιιι β( ίρ8& νβΓαιη ϋΐαοα ίιηρβΓ&ΙΟΓβιη 
Οβαιη οοηΙβιηηβΓβ. ΟοηΙβηΙίοββ, ^^ςυ^(^αά6x, ιηβ- 
6ΐιιη&9^8,βΙ«Ιβπΐ0ΓαιηίιηρβΓ&ΐ0Γυιη]υ88&ηββ;1ί^8, 
€4 ιηβ, 1&ιη<ιυ&Εη ίιη^βΐίβω αΐίςαβαι ά68ρίοΐ8. ΑάΙιαο 
Ιήαιη εΐίβηιιιι (βιηραβ !ϋ)ί οοηίΙοηο, β,ο ρβΓ (1θ08 
οοαβ9« 11181 &οίΕηυω ιηιι(β8 βΐ 8αβΓί66β8, ίαΙαραη&Γ 
(β ΐΓ&£ΐαιη• αΐ αιυΙίβΓββ οοιαββ Ιβ ίΐα (ταοΐαπ γΐ(1βη- 
!β8, (αΓρϋυίΙίυβ (α^ι 6&8ΐίβ:βαΙαΓ. ΑΙ Τ1ιθ€ΐοΓα : ΕΙ 
«αηβ ίιΐβιη Οβα3θ8ΐ, βΐ 8βιηρβΓ, ςαί ηοη ρβΓωίϋβΙ, β 
αί 6αιιι ϋβΓθΙίαςϋ&ιη. Ρβ(ο &α1βΕη α( ίηΐβοΐ&ιη αβ 
ρατ&ιη ΠΜ β6Γν&Γί]α5β&8, ςαο&ά δβηίβηΐίαπι ΙαΙθΗδ. 
Τααβ ^α<^βx ιιϋ : Τ1ιβο<1θΓαιη8α5 ΙαΙα οαβίοάία 8βΓ- 

ΤΛίΒ 11•<ΐαθ &ά (Γ68 άίββ, 81 ΓΟΓίβ ΓΘ8ίρί 86608, 8ίΙ>1 

ίρ9& ρβΓ8α&3βήΙ, οΙ α ίαϊι οοαίβαΐίοαβ (Ι68ί8ΐ&(. Οαίη 
βΙρΓββίρίο, ηβρβΓπιϋΙβΙίβ&Ηςαβιη &(1 βαιη ίηβ;Γβ(ΐί 
€( βυοα ΐρβα υθγβ&π, ρΓορΙβΓβα ςαοά Γ&ιηίΗΑ ηο1)ίΙί 

β(1ΐΟΙΙ68(Α η&1& οβ(. 

ΙΥ. Ρσ&ί 1τθ9 άίββ βαιη ]υά6χ ίη (πΙ)αη&1ί δβάβ- 
κΙ : ΑάάαοαΙιΐΓ, ίαςαΚ, Τ1ιβθ(1θΓ&. 0ο1ιογ8 αίΐ : Οο- 
οιία6,ρΓβ3(θ68ΐΤΙιβθ(1θΓα. Ταιη ίΐΐβ : δί ΓββίραίδΙί, 

Η ΙΐΙ>ί ]&ΙΙ1 ρ6ΓΒα218ί8ϋ, ΟΟΟβ 8&6Πί1βα, 6ΐ β3ΐθ 1ί- 

1>6Γ« ; ρυΐο βηίιη (β ηβςααςααιη 8&ρβΓβ, ία βοάβιη 
ρΓορο3ίΙο ρβΓβίβΙβηΙβπι. Β68ροη(1ϋΤ^βο(1οΓα : Αηίβα 
(Ιίχί 1ϋ>ί, βΐ ηυηο βαϋβιη άϊοβτβ αοα Γβ6α30, οαβϋ- ρ 
(&1ί8 ιηββ ρΓοίβββίοηβπα, ΟΙΐΓίβΙί ο&α3& βυβοβρίαιη 
6316, Γ|ΐιί Γαϋ ίαοοΓΓυρΙ» νίΐ» ρΓββάίο&ίοΓ, ΐΏβ&[ηςυ6 
€θοίβ88ίοοβηι ]ρ8ία3 ϋβ\ ^Γ&ϋα &βη. Ε]Π8 ί^ίΙαΓ 

ΟΟϋΐΙαί βΐ Οβί 6θηί683ίθ ρ6Γ ΙΏ6 ρΓ8Β(1ί66(αΓ, 6ΐ ίρ86 

ιϊάΒΛΪ (9θϋ 6ηίιη) ςυοιιιθ(1ο 8ΐι&ιιι νΐΓ§;ίη6ΐΏ ραΓ&ιη 
€οα36ΓΤ6(. ΡβΓ ιΐ608 ίρ808, ίηςυί!]ϋά6χ, άοαιίηοΓυιη 
]α88& ΥθΓΪΙαδ, ηβ Γογ(6 ίΐΐίδηοηούθάίβπδ, ρ6πο1ί(6Γ, 
&(1γβΓ3α9ΐ6 ί&οίαΐΒ ςαοάβαιη] 08308. ΟυοηίαοινβΓΟ 
ία Ιαρ&α&Γ Ιταάί ιηοΐοίβϋ, ςο&αι (]ϋ8 ίρ8ί3 δαοπΑ- 
6&Γ6, τίιΐ6&πΐ08, οοοι 16 86Γν6ΐ ΟΙιΗδΙοδ ίΐΐβ Ιουβ, 
ρΓορΐ6Γ ({αβιιι ίη οοαΐ6η1ίοαβ ί3ΐ& ρβΓ8ί8ΐ6Γ6 νοίοίβΐί, 
Ιάοαιη ]ιΐ(1βχ ιΐίχίβββΐ, αά 6θ1ιθΓΐ6ΐη Υ6Γ8Π3 : Τραιία- 
(υτ, ίηςαϋ, ίβία ίαΙοραη&Γ. Τοαβ&ί(ΤΙΐ6θ(1θΓα:Τυ, 
Οβαβ, £(αι 066α11&3 Γ63ίπ8ρίοί3, ςοΙ ηογίβΐί οωοία, 
ρήα8ς|ϋ&αα ίΐΐ&β&αΐ,ςαί αά ΙιοάίβΓηοιη θ3ςο6(1ίβιη 
πιίΐιί &£Γαίδ(ί 6ΐ ίαΐΕοΙ&οι ία 6& γ6 ιη6 86ΓΥα8ΐί, ςααιη 
Ιώί ρΓοιηίδί, ίρ866( ροβ! Ιιαο ηΐ6 6θ8ΐοάία3, 6ΐ & ρΓΟ- 
{λπί» βΐ ίαίςυίβ 6θΓοηι πιααίϋοδ, ςυί ραΓ&Ιί 8οαΙ 
οαοίΙΙβΒ Ιαβ ίαΐοΓίαοι ίαί6ΓΓ6, ίαοοίααιβηι 6( ίαΐβςπ^αιη 
ιβπτββ. Ηβο 6001 ί11&(1ίχί836(, &(1 Ιοραη&Γ άυοί&ββΐ; 
«άφΐθ(1ία^Γ638&, θ6ο1θ8&(1ο(ΒΐοοιβΓβχϋ,βΙαίΙ: Το, 
Ρ&(βτ ϋοιηίαί ηοδίΓϋθβο βΐιπίδΐί, ααβ &(1]οΥ8, οΙ&5 
Ιιί3 0Αηί5α9 βπρί&τ. Το, ςοί ΡβίΓοαι ία ΰϋΓΰβΓβ αά- 
ίοήβϋ, βαοαςοβ &1) ία3οη& 1ίΙ)βηιαι ί11ίθ6 6(1οχί8ΐί, 
€( ιηβ Ιιίαο &1) ί^^οηΑ ίαΰοΐοοαβυοι 6(1οοα8, ο( οηιοββ 
ήάβ&αΐ, ηΐ6ςαθ ββΠΓ&αι Ιο&αι ββββ οος^αοβο&οΐ. Ό V. Τογ1)« αοΐβαι ϋΐββ 6&Εα, οΙ]ορϊ&β;α&αι,6ίΓ6οαι- 
(1&οΐ68, οβΓίαϋαι 8ΐοά6ΐ>αη1 ρρο 86 ςοίβςοβ &ά 6&οι 
ίη§;Γ6άί, 6( οΐ οαα63 ίη ίβΓαοι αΐίςοαπι, 6( &06ΐρίΐΓ68 
ίο οοίοπι^απι^ ίΐα ίο 6&οι ΙοΓΐ)δβ ίη1ιίαη(68 ίο^Γ6(1ί 
ί68ϋηα1)αη1. 08βΐ6Γοηι η6ςο6ΐοη6 61ΐΓί8(θ8ίρ86 668- 

8&1)&1, 36(1 60αΐς06αΐά&Π16ΧΡΓαΐΓί1)08 ρΓ6θρ&Γ&886ΐ« 

αά 6&01 ίΠοηι αιίδίΐ. Οοίά&οι 6ηίαι Γ6ΐί^08ί88ίσια8 
ΡραΙβΓ, ςοί Οβί ηβ^οΐία Ιταο(&Γ6 ορ(ίηΐ6 άίιΙίοθΓαΙ, 
βίςοβιηαάαιοοίοαιαίϊςοβοιβχ Οβίγοίυοίαΐβ (ΙίγίΙβαι 

ΠβΓί (ΙβΟβΓβΙ, 1)606 ηΟΥβΓ&Ι, ίΗ6 ΟΟηΐ 6 Γ6ΐ)08 1)0019 

3βηιρ6Γα1ίςοί(1αηιρ1ίυ8 &ρρ6ΐ6ΓβΙ,6(8ί1)ί 6οαιρ&Γ&Γ6 
8ΐθ(ΐ6Γ6ΐ,(1υρ1ίοβπι οι&Γΐ7ηί60Γ00&οι 8ίΙ)ί οοοΰίΐί&γΐΐ, 
6ΐ Γ6Κουαι οοβΙογοοι Ιιοο οαοοίο Γ&ροί(. Οοηι 6θίηι 
οιίΙίΙαΓί ΙιαύίΙο 86 ίοάοίβδβΐ, ρΓίαΐ08 αοΐ 6&ηι ίοβ^Γββ- 
808 6δΙ, ςο&δί οοοδ βχ ίαιρο(ΐ6θ(ίοαι 6ΐ ίη(6αιρ6Γ&η- 
ϋυαι Ιιοηιίηυπι οοηΐ6Γθ βδββί. Ε]θδ ίβίΙοΓ ΙιοααΙοίβ 
ηογ&αιβΙρ6Γβ^Γΐη&πι β^οΓ&πι δ&οοία ίΐΐα νίΓ^οΤ1ΐ6θ- 

άθΓ& 0001 ΥίάίδδβΙ, ίπί( ρ6Γΐ6ΓΓίΙα; 68 βοίηΐ Γ63 

ιηοΙΙοΓη ^η^ αη» &ο Ιορρί Ιοιϋηίδ ρΓββ β6 ίβΓ6ΐ)α(. Οοααι- 
ο5Γ6αι αοοίρίΐί 6ΐ άαΙ)ίο αοίπαο οαιχβηδ αος^οΐοδ 

6ίΓ0υθΐί1)&1, 860001 ΟΟ^ίΙαΟδ, ΟΟΠΙ α €1ΐΓί3(0 ίρ90 
Γ6ΐίθΙ& 68361. 

VI. ΑΙ 38αοΙυ8 Οίά^αιοβ (ίΐα 6αίαι γοοαΙ)&(οΓ) ο( 

^6ΓΟ1&Ο08 ίΓ&ΐ6Γ, ίθθΐρί608 6&Π1 &£Γ&Γί ; ΝΟΟ 8001, 

ίοςαί(, ϊά, ςυοίΐ γίάββ. Εχ8(Γίθ560θ3 βοίοι Ιοροβ 

γίά60Γ, ίηΐ08 Υ6Γ0 81101 ονΐ3 αΐα080β1&. Ν6 8ρ60(β9 

6χΙβηοΓ6οι Ιιαοο ν68(6ηι, 86ά ΙοίβΓίοΓβαι βί ρΓοαι- 
ρίοοι &οίαιί α£Γ60ΐοπι οοο8ί(ΐ6Γβ8. ΡΓα(6Γ 6θίηι 3οηι 
ίο &1ί6οα ίι§;οΓ&, οοοίΓα (1ί&1)ο1υαι 8αρί6α8, 6θΓοα) 
ςοί(]6αι Υ68ΐ6 ίοάο1θ8, ςοί 3οω( ί11ίθ8 ιηίαί3(Γί, ο( 
Κα Ιιοο ίο§;Γβάί6α8 ηοη&^οθ806Γ6Γ (6Γ&ο(6θίοι ςοί 
Ιιοο γβοίβοίθπι 8ρ6θο1α1)&ο(θΓ) 6( Οοαιίοί αΐ6ί ρΓ6- 

ΐίθ$&αΐ ρ053β83ί0Ο6Ο1, 6ΐ Οβίθθ1θαΐ1)&αΐ6&013βΓΥ&Γ6 
Ρ085βηΐ. §6(1 α^6 Υ68ΐ601 010160)03 ; 1ί6ί 0609 ίρ86 

γίοίοπαοι ΙαΓ^ϋοΓ : αΐ6 νβΓΟ οογοο&Ι 8ααο1θ3, 6ΐ 
ςυί 8106 ηι&οο1& 68ΐ, Α^ουβ ί1ΐ6, ςυί (ο11ί( ρ6θοαΙ& 
οιοηάί. Εχί Ιο, 6(, &(1 Οοοαίοοοι ίΐο : Ε^ο ρρορΙβΓ 
Οοοιίοοπι Ιιίο Γβηιβοοόο. Ηαο οΐ6& Υ68ΐβ, ςοαηι Ιί- 
οιβ1)α8, ίοάοαπβ.ΕβΙοΙα ρρο ο)6, ο( 68ΐ αΐ) Αροβίοΐο 
άίοΐοοι ' : « Ε8ΐο(6 ο( 6^ο, ςαοαίαιη βίβ^ο οΐ Υ03. ι> 
ΙΙΙβ ςυΙ(ΐ6οι Ιιββο άίθ6ΐ>αΙ : Τ1ΐ6θάθΓ£ΐ νβΓΟ 1ίΙ)6θ(βΓ 
βί οΜ6πιρβΓΕΐ>&1. ΝονίΙ 6θίπι 8.1) ϋΐο ίρ30 Οβο, ςαί 
οιίδίΐ ία Ιαουαι ΐ6οαοαι ρΓορΗβΙαηι ΗαΙ>8θοο, οΐ Οα- 

θί6ΐί >, ςοΐ 6ΐίρ36 ρΓ0ρ^6ΐα 6Γ&(, 011)001 ίοιραΓ(ίΓ6ΐ, 

ςοίςιιβ 6ΐ 1600001 ογα οΙ)3ΐΓθχί(,πιί1ϋ6ηιίΙ1οαι Ιοαο 
8(1 86 01133001, ο( ίρ8ίθ3 1ια1)ΙΙο οοοοίΐαΐα^ 6ΐ ίΐΐίαο 

βΓ6ρ(& 36Γν&Π ρ0886(. 

ΥΙΙ. Ι11& ίβ^ίΙΟΓ νίΓ^ο ο)ί1ϋί3 1ΐΕΐ)ίΙοηι 8οαιρ8ί(, 
οοΓ6ί8ςο6, ςοί1)θ8 &οΐ6& ηιίΐ68 αΐί οοα8θ6ν6Γ&1, ΟΓΟΓα 
80& οοο(6χϋ : οοοιςοο Γβ1ίςο& γββίβ 86 ίοάοί38β(, 
οαρίϋ ^αίοαααίοιροδοίΐ, 6]θ8(ΐθ6&Γα]ί8αοο6ρΙί8, ϋΙο 
ίρ30, (10601, ςοί 6ί &8ΐίΐ6Γα( ρρβθοβρίΐ, οΓοαΙο ίοίΐοΐα 

6^Γ688& 63ΐ. ΑάΟΙΟΟίΙα 6(1801 ίθί(, 06 ς06αΐ 88ρίθ6- 

τβί, ρΓορΐ6Γ 6θΓοηι ΙοροΓυοοί ίαιρο(ΐ6θΙΙααι &(({οβ 

80(1801801, η6Υ6 8ΐίςΠ6αΐ 8ΐ1θς06Γ6ΐθΓ : 86(1 ΓβοΙα 
8(1 ρθΓΐ801 ΐ6θά6Γ6(, 6( ^6δ001 ίρδΟΟΙ ΥίβΒ άο- 
0601 8ί1)ί ρΓθρ0Ο6Γ6(. Εί ίΙΐ8 ({οίάβΐη ίΐΐίαο 6§;Γ688&, * 6«1ιιΙ. ιγ, 12. ' Βαα. χιτ, 32 $βςς. 87 ΜΕΝδΙ8 ΑΡΗη.18. 88 αϊ 6θ1αιη()& ςυββά&ιη&Ι&β ςιιαίίβηβ, αίςυβ ίη βοΒίυιη 
Ιβηάβαβ, 6χ αββίρίΐηβ ογθ, νβΐ α^πΑ 6 Ιβοααιη ίαυ- 

6ί1)υ8, 6?&8ί(. ΡΓΑΐβΓ νβΓΟ ίΐΐβ δ6ά6ΐ)&(, άβ 80Γ0Γβ 

ηοη &Εηρ1ίυ8 βοΠίβίΙυδ, θ( βρίπΐυαίβ ρπαικϋαιη βχ- 
βρβοΐαηδ. Οαιηςαβ 86 ο&ρίΐίδ (βς^υιηβηΐο ίηάαίβδβ^ 
βο ίη Ιοοο δ6(1β1>&(. Εγ&( &α(βΕη ϋ& οοηοηαΐαδ, αΐ δί 
&άτθΓδαηυηι ίρδυιη ηοίδδβΐ. ΙηΙβΓν&ΙΙο αυΐβαι (βαι- 
ροΓίδ,ςυίά&ιη βχ ίαδ&αίβηΐίααι ηυιηβΓο ίηΙβιηρβΓαη- 
ϋβθ δβΓΥαβ, ίΐα αΐ βΓ&( ίιηραάβηβ, ίΙΙαο 1&0€[υ&ιη αά 
τίΓ^ίαβιη ίη^Γβάί &υβυδ, βυο) νίΓαιη ρρο γίΓ^ίαβ 
οβ'βαάίδββίι ιηβαΐβ ρβΓουΙδαβ δβουιη ίρββ άίβ6ΐ)&1 : 
Νααςαίά νΪΓ^^αββ ία νίΓΟβ ΐΓαηβίβΓυββυδ ίδ1β? Μί• 
Ιβδ ίΐΐβ, ςυί αηΐβ αιβ Ιιυβ ίη^Γβδίυβ 68ΐ> βχϋ(. Ουίβ- 
η&ιη ίβ^ίΙαΓ Ιιίο βδΐ, ςαί δβάβΐ ? υΐ>ία&πι τίπ^ο ίΐΐα, 
ςυ» Ιιίο ίηοΙαδΔ 6Γ&( ? Αυάίνί &1ίςυ&ηάο & Ιβδα 
ίρβο αςυαιη ία νίηιιηι οοανβΓδ&αι: αααβ ηι&3α8 ςαίά• 
άααι νίάθο : νίΓ^^αβαι βηίαι ία νίΓααι ηιαί&νϋ. Τί• 
ιηβο αβ βΐ 036 ία αιυΙίβΓβπι οοατβΓί&Ι. ΙΠβ γβΓΟ βυπι 
ορροΓίααβ βΟΓΟΓβο) βηραίδδβΐ, ίαβίαηι δααηι αοα 
οοοαΗ&γίΙ : 8βά €ΐαΓ& νοοβ : Νοα ηιυΐανίΐ, ίαςαίΐ, 
ιηβ Οοηιίουδ, ββά βί ηιίΐιί βΐ ϋ11 οοΓοη&ηι άβάϋ. 
Οαααι ί^ϋαΓ ΙιαύβϋαΙίβ, β&αι αοα 1ι&1)6(ί8 ; ςυίςαβ 
νο1)ίδ ηοα βτΒΧ, βαηι αυαβ Ιιαϋβϋδ. Υιγ^ο ίΐΐα, 
νίΓ^ο βδί, α( &α1β&, αιίΐβδ υθγο ΟΙιπΙίδ ^68α &ΐΚιΐ6ΐ& 
ηιιαο βδΐ. 

νίΠ. Ε^βδβαδ ί^^ΙαΓ^ ςαί ίαβΓ&Ι ρ&υΐο &α1β ία- 
β^Γβδδϋδ, ςαοά ίαβίααι 6ΐ*&1, ηυαίίαγϋ. Iά&α(6η1^α- 
άθχ αυάίβαδ, ^α8β^^ βαηι αηΐβ ΐΓί1>υη&1 δίδΐί. Οαβπι 
ρΓββδβαΙβαι ουαι γίάίβδβΐ, βυαι ίαΙθΓΓΟ^ααβ &ί( : 
Ουοάο&ηα ΙίΜ οοηιβη βδΐ ? Οΐά^ηιαβ, ίηςυίΐ ίΐΐβ, 
6^0 αρρθΙΙοΓ. Τααι ]αάβχ : ΕΙςυΙδηαιη (ί1>ί δυς^^βδ- 
βίΐ, υΐ ίδίαά ί&6βΓ6δ, αο αιβ οοαΙβαιοβΓβδ ? Ουί Οί- 
ά^αιαβ : Οβαβοιβ ηιίβίΐ, υΐΐιοο ί&οβΓβιη. ΟοηϋΙβΓβ, 
ίηςαίΐίαάβχ, &α(6ςυ&αι (οΓπιβαΙίδ δα1)^ί^ί&^^δ. υΐ>ί- 
ηααι ββΐ ΤΙιβοάοΓα ί11& υιγ^ο ? Ββδροαάϋ ίΐΐί : ΡβΓ 
ΟιπδΙααι Οβί Ρϋίυαι, α1>ί θ& βίΐ, ηβδοίο. ΙΙΙαά δοίο, 
αβ ρβΓβα&δαπι Ιι&ύβο, ςαοά βαηι Οβί βίΐ δβΓΥα, βί Α Οβυαι ίρδπαι β&Ηβ βοαίββδα ίαβηΐ, ίαΐ&βία ρβΓίηαη- 
δίΐ, ςυααι Οβαβ ίρββ ίαβοΐαηιβαι βΐ α 1&1)6 ραΓ&ηι 
ββΓΥ&γί(. Ηαςαβ ςυοά ίαοΐααι βδ(, αοα πιί£ί, ββά 
Οβο ίρδί (η1)αο ; ςαοαίααι βββυαάααι βάβαι ίρδίυβ 
ίββίΐίΐΐί Οβαδ,ςυβαιαάσιοάαηιβΙίρδβ αοβίί, βί ί&Ιβή 
γβΐίδ. Τααο &ί(3υάβχ: €υ3υδα&πι βΟΓίίβ Ιιοπιο Ια 
68 ? ΟΙιΓίδΙίαηυδ, ίαοιυίΐ Οί(] ^ταιαδ, β^ο βυαι & (ϋιιίβίο 
1ί1)βΓ ίαοΐα». ΑΙ ^α(1βx: ΰΓαοί&Ιβ ίδίαηι ΥβΙιβπιβαΙβΓ 
(Ιϋούαδ ηκχΐίδ, ρΓορΙβΓ 6^^δ ρβίαΐ&αΐίααι. ΡβΙο, ία« 
ςαίΐ Οίά 7αιαβ^ α( ςαοά &ϊ) ίηιρβΓ&Ιοηύαδ (αίδ ίοδδαβ 
βδ, οβΙβΓίΙβΓ βχρβάίαδ. €αί]αάβχ : ΡβΓ άβοβ άαρϋ- 
βί& (0ΓπιβαΙ& (ί1>ί Γβροβί(& δπαΐ αίβί άϋδ ίρβίδ δ&βή- 
Αββδ. Οαοά δί ίβββηδ, ρπυδ ίΐΐαά ί&βίααδίαυπι αυ• 
άαχ βοαάοα&1)ίΙαΓ. Ε^ο, ίαςαίΐ Οίά^ταιαδ, Γβίρβ&ΙίΙ)! 
ΟδΙβαίϋ, Π16 Οβί Αΐΐιΐβΐ&αι ββδβ : ρρορΙβΓ βαβπι βαίαι 

β πιίΐιί ΓβροδίΙααι Ιιοβ ίαοβΓβ α^^ΓβδδΟδ ίαί, υί βΐ υιγ^ 
ίρδα, γΐΓ^ο Γβαι&αβΓβΙ, βΐ β^^ο Οβίβοαίβδδίοαβαιπι&- 
αίίβδίβ ρΓΟ&ΙβΓβΓ; α&ηιία Οβί ^άβ ρβΓοι&αβαδ, Ιογ- 
αιβαΙ& αοα δβοϋααι. ΙΙ&ςαβ ββΙβρίΙβΓ ί&β, ςυοά γί- 
άβΙαΓ, αοα βαίαι ά8Βηιοαί1>αδ ίαιαιοΐο. Ν&αι βί δί ία 
ίβ;αβαι αιβ ΐΓ&άβΓβ γοΐαβηβ, ίΐΐϊαβ βΐί&ηι Οβαδ ηιβ 

ροίθδΐ βΓίρβΓβ. 

IX. Τααβ ίΐΐί ]υ(1βχ : ΤααΙβ ααά&οίβΒ βααβα βαραί 
(ίΙ)ί &ΐ3δβία(1βΙαΓ : βί ςαοαίαηι άοαιίαοΓαηι αίςαβ 
ίαιρβΓ&ίοΓυαι αοβίΓΟΓααι ρΓβΒββρίαηι οοαίβαιρδίδϋ, 
Γβΐίςαίββ ίυβΒ ία ί^αβαι ΐΓ&άβαίαΓ. Αά 1ι«β Οίά^ταιυδ : 
Ββοβάίβίαβ, ίαςαίΐ, Οβαδ βί ΡαίβΓ Οοαιίαί ηοδίΓί 
^βδυ Οΐιήδίί, ςαί βοαδίΐίαηι ηιβααι αοα άβδρβχίί, 
3βά βί Τΐιβοάοΐ'&αι&αβίΐΐααι δαααι ίαίβ^Γααι δβργαγίί, 
βί αιβ ρβΓ άαο ί0Γαΐ6αί& 0θΓοαα1>ίί. Οααιςυβ δβα- 
ρ ίβηίί&αι α ]υάίοβ Ι&ίααι &βββρίδδ6ί« δββυη ρβΓβαδδυδ 
ββί. Οαο ίαβίο, β]αδ βοΓρυβ ία ί^αβαι ίυίί βοα]βοίααι. 
ΜαΓί^ηο &αί6ηι ίααβίαδ βδί βααβίαδ Οίά^ταιαδ Νοαίβ 
Αρηϊίδ, Γβ^α&αίβ ία βοβίίδ Οοαιίηο αοδίΓο Ιβδα 
ΟΙ^πδίο : ςαοηί&αι ίρδί βί ^1οη& βυαι ΡαίΓβ βί β&α- 
οίο δρίήία αααβ ,βί ββαιρβΓ, βί ία δ8ββιι1& ββββαΐο- 
ΓΟΟΙ. Ααιβα. ΜΑΚΤΥΚΙϋΜ δ. ΤΗΕΒΜΕδ 

Ετ ΡΗΕΒ,Βϋτ^Ε Ε^υ8 80ΚΟΚΙ8 καϋδΟϋΕ ανοιι,ελ;. 

(Αηηο 310. — Αραά δατίαιη &<! άίβιη 5 ΑρΗΙίβ. βΓ»06 ηοη βζβίαί ίη οοάά. Ρ&τίβ.) Ι. ΤβαιροΓβ ηοδίΓββ ρβΓβββυίίοαίδ, Γββ^ίαα Γβρβαίβ Ο 
ία πΐ0Γΐ>ααι ίαβί(1ίί ; ςα» οαπι ^^^16θο^υα1 ^^α^^8 
ίαίαιίοοΓαηι βδδβί δίυείίοδα, βοδςυβ 1ί1>βηί6Γ ααάΐΓβί, 
αβββδδβραοί αά βααι αίςαβ ιΙίχβΓυηί, δίηιβοαίδ βρί- 
ββορί, βο^οαιβαίο ΙοηιΙ)&ρ1ΐ8Β δΟΓΟΓβ!^, αί ίΓαίπδ 
ηβββαι οΙβίδββΓβαΙυΓ, γβηβαυαι ίρδί, €[αο ίαίβΓίΓβΙ, 
ιηίδβαίδδβ. Οαοά βαηι αά τβ^ίδ &αΓβδ ρβΓΥβαίβδβί, 
δ&αβί& ΤΙιβΓοιβ δί&ίίαι βυαι βοΓΟΓβ βί ααβίΠα βοαι- 
ρΓβΙιβοδΔ βδί. ΕΓαί &αίβαι ΙιβββγίΓ^ο δαβηδ ίαΓβΙ)υδ 
βχβΓβίί&ίβ : ίηιο γβΓο οαιαβδ βΓ&αί ία ^θδα ΟΙιηβίί 
&(1β ορίίαιβ ίαδίίίυίφ. Ηα1>ίία ϋβ ίΠίδ ςα/ββίίο ίαίί ίη 
ρ&ΐαίίο. Μ&αρί& βαίαι Μβ^ΟΓυαι ρηαοβρδ βπαι άαο- 
1>αδ αΐίίδ ρΓίαβίρί1>αδ Γβ^ίβ αι&αά&ίο ^αάβχ ίαβΓ&Ι βοαδίΐίιιίαδ. Οααιααίβαι δααβί&Τ[ιβΓαιββαπΐ(1α&1>υ8 
Γβϋςαίδ ία ]υ(1ίοίααι βδββί α(1(1ϋβί&, ρ6Γδρββί&]α(3ί- 
οβδ ρυΙοΙίΓίίυάίαβ ίρδίυδ (βΓ&ί βαίαι ΓθΓηι&&άαιθ(]υαι 
Υθαυδί&) ίαιρΓθ1>ο δίο^υΐί ααιΟΓβ γβΙιβηιβαίβΓ βχ&Γ- 
δβηιαί : αβηιο ί&αιβα &1ίίδ Γβαι ίηάίβ&γίί. δίβ ί^ίίοΓ 
ίΠ&δ δϋαί αΐΐοβυίί. 

II. ΟαΓ οΓΐ)ίδ ίβίΓΑΓϋαι Γβ^^α» &ο (ΙοαιίαβΒ γβαββ- 
βίααι ραΓΑδίίδ ? Ουο ςαίάβαι οηοαίηβ άί^α» βδίίδ 
πιοΓίίδ δυρρίίβίο. Ηίο βααοί&ΤΙιβΓηιβ Γβδροαάβαδ : 
ΟϋΓ αο9, ίαςυίί, ία βηπιβα γοοβίίδ, ςυοά α γβΗίαίβ 
&ί>βδί ςαααι 1οα^ί8δίηΐ6?€υΓ αούίδ β&Ιααιαίαβ δίΓαί- 
ίίδ ? δί δ&ο^υίαβαι ηοβίΓαιη δίίίίίβ, ςαίά γο5ίδ ίαι- 
ρβάίαιβαίο ββί, ςαοηιίηιι• ϋΐααι 1)ί1)&ίίδ? δί ηιοΓίβηι 89 νίΤΑ 8. ΤΗΕΗΜΕ ΕΤ 80αΐΑΒϋΜ. 90 ιιθ9(Γ&αι ορίαΐίβ, βοοβ ιη&ηαβ ΥββίΓ» ςυοίίάίβ οιβ(ϋ- 
1>θ8 οοίηςυίηαηΙαΓ : βΐ ηοβ ρρορΙβΓ Οβαοι ηοβίΓϋΐη 
ιη&ίαιιιυδ πιοπ, ςα&ιη ΐρβαιη &1)αβ^Γ6 : ββΐ θηίιη 
γί(& ηοβίτα. ΕΙ ςυβιη&άιηοάυΐΏ βοηρίαιη ββΐ, υΐ 
οηαιη Οβιιιιι &άθΓβιηα8, βΐ ίΙΗ βοΐί βθΓΥίαιηιιβ ^ βίο 
β(ί&ιη ί&οίιηυβ. Ε( ουιηαΗΙ)ί8βηρ(υιη βϋ : « Μαΐββ- 
0Ο3 αοη 81069 νίγθΓβ * , » ςαοιηοάο ηο8 ιη&1βίΙθ9β| 
ςυβ 80β1α8 ίά ^&γία8 ρΓορβ Οβί &1>α6^&ϋοαθ ]η(ϋ- 
ο&ιηαι ? υΐΗ€[α6 ρροίβοΐο βηιηίηί ιηοη ρΓορο8ϋ& 
681. Αα(ϋ6ΐ>&ηΙ ]αάίοβ8 τίΓ^ίηβιη οαιη γοΐαρί&Ιβ βΐ 
ρΓ8Β ριι1β1ιη(αάίαί8 &(ςαβ βαρίβαΐίββ ιρβιαβ αάιηίΓ&- 
ϋοαβ 1ο<ιαί ηοη ρηΙβΓ&αΙ. δβά ςαίβςαθ ββοαιη ίρββ 
ήο βο^ΐΑ5α( : Κβ^^βη 1ιογ(&1)ογ, ιιΐ ί11&8 1ίΙ>βΓβΙ ,βΐ 
Ιι&ηο ιηίΐιί υχοΓβιη άαοαιη. Μ&αρ(&8 &υ1βιη : Υίχ 
Ι&αάβιη Γββ(β, ίοςαίΐ, (ΙίχίβΙί, γο()ΐ8 ηοη Ηοθγθ 6386 
ιη&ΐββοίβ ; ΥβΓυιη ίΓΑίβηιβΒ ιηοΗίβ αΐβίβοβηάββ ο&α8& 
ϋ ρβΓρβίΓ&δΙΙβ. Αά Ιμβο υιγ^^ο 8&ηο1& Γ68ροο(1ί( : 
Ουίά ιη&Η ίΓ&Ιτί ηοβίΓΟ Αβοίάϋ, ιιΐ αοβ ρΓορΐ6Γ 
ίρ8αηι& Οβο ΥΐΥβηΙβ γίίαιη ηθ8ΐΓ&ιη 86^αηβ^^β (16- 
1>βαηια8 ? Οα&αογίβ 6ηίιιι γοβίΠααι ίιηρΓθ1>ί(&(θ Υ6- 
ι(γ& βΐ «πια1&(ίοη6 ία(θΓί60βη1ί8, (&ιιΐ6η γιγϋ, 6ΐ 
ί&αάβΐ ία Γ6(^ο 6<Βΐ68ΐί : ςαοά ςαί(ΐ6ΐιι Γβ^ααιη, ρο- 
Ιβαϋ&αι βΐίιηρθπαιη γβ8ΐΓαιη 6Υ6Γΐ6ί. Ου» ίϋ& οααι 
άίοβΓβΙ, ]α88βΓααΙ βαβ ία 0&Γ06Γ6ΐη άαβί, 6( οιιβίο- 
(ϋτί. 

ΐη. Οίΐαβαίο &α(6αι ιηίβίΐ &ά β&πι ΜααρΙαβ ηυη- 
(ίαιη, ςαί άίθ6Γβ( : 8ί Υί8, ογ&1>ο Γβ^βιη, υΐ 1ίΙ)6Γ6ΐ 
▼03 & ιηοΓίβ, 6( 6η8 ιηίΐιί υχοΓ. 0αίΙ)ΐΐ8 Υ6Γΐ>ίδ αιιάί- 
ΰβ, 8(τ6αα& ΥΐΓ^^ο, 6(81 ηοη ροΐαίΐ ηοη 6οαιαιογ6η, 
(&ιη6θ ί(α ΓββροηάίΙ : 08 (υαιη ο1>8(Γα6, ο&ηίβ ίηι- 
ιηαα(1β, ιηίιηίο6 06ί, 6( οιηηίβ γβηίαΐίβ ; η60 &α(]6&8 
&ιηρ1ίιΐ8ν6Γΐ>υιιιίιηραΓαηΐ6ίΓααά6Γ6 ίη &υΓ68 ιη6&8. 
Ν6€|α6 βοίιη ί8(& οο^(&(ίο 6&(1ί( ίη αΐ6η(θαι πΐ6&αι. 
\1>8ί(. δ6ΐη6ΐ 6ηίηι άίοΑία βαηι ΟΙιηβΙο Οοηιίηο, οηί 
τίΓβ^οίΐΑίθηι πΐ6&αι 86γυο, 6( &ά6πι αο Υ6π(α(6ηι 
1α6ή 8ΐα(ΐ60 ; 8θ1α8 6ηίαι 68( 8ίη6 ρ6θοα(ο, 6( 1ί1>6- 
ΠΙΓ6 ιη6 ροΐ68( &1> ίοιοιαηάίβ ιιι&ηίΙ)α8, 6( ίηιραΓίβ 
ϋθ^1&(ίοηί1>α8 Υ68ΐη8. Μοή ηοη ϋοΐ6θ| η60 υΐΐαηι 
ο»(ϋ8 ^ααβ Γ6ίθΓηιίι1ο. ΗβΒο 6ηίηι γϊα, ςα&πι ηιίΐιΐ 
βάοΓηαϋβ, αΐ6 άαοβΐ &ά οΐι&ηββίπιυηι ίΓ&(Γ6πι ηιβυηι 
8ίηΐ6θη6ΐη,υ((1ο1θΓαιιι 6( 96ηιί(αααι, ςαο^ ρο8( 06- 
€6ηι ίρ3ίυ8ρ6Γ(αΗ(&ηίηι&ηΐ6&, βοΙ&Ηαπι 6ΐ οοηβοΐα- 
ϋοηβιη αοοίρί&αι. Μί96Γαη( ίϋά6Πΐ &(1 6&ηι Γβΐίςαί 
άαο ρηηοίρββ ηαη1ίθ8 : ςαο8 ίΠ& ρ&ηΐ6Γ ουπι ίηάί- 
9η&ϋοη6 Γ6]66ί!. Οα&αιο1)Γθηι οαπι 8β γιοΐοβ αΙ> ί11& 
ρβΓ8ρΪ66Γ6η(, 6( ουρί(ϋΙα(6Πΐ 8α&ηι ίηαη6αι 6886 
&ηίηι&(1Υ6Γΐ6ΓβηΙ, οοηβίϋυηι ΙηίβρυηΙ, 6ΐ ίαΐβαπι &1- 
ςαβ ίηίςαυαι &ά γ6^6πι ΐ68(ίηιοηίυπι (ΐ6(υΙβΓαη(, β&3 

6886 Π1&1βΑ6&8, &88ΘΓ6η(68. 

IV. Οαο Γ6Χ &αάί(ο, (ΐ60Γ6Υί^ α( ηίβί 8ο1ί ίαιπιο- 
1&Γ6ηΙ, οοο)ά6Γ6η(αΓ. Οαοά ςαίάβαι άβΟΓβίυηι οαπι 
λα 628 ρβΓί&Ιαηι 6886(, Γ68ροηά6ΓαηΙ, ^6 Οβυηι οοβίί 
«6 (βΓΠΒ ββ60(θΓ6ηι &(1θΓ&Γ6; ηοΠβ &α(6ηι 1ιοηοΓ6πι 
06θ <1βΙ>ί(ηιη, 8ο1ί &1> ίρ80 ρΓοβΓβαίο (Γί1>υ6Γ6 : ηβο 
α11ί8 ααίηίβ ρο886 & ο1ι&ηϋι(6 8&1γ&(οη8 6( Οοαιίηί 
ιοί 1680 ΟΙιμΗ Γβγοο&η. Οαβθ οοπι (1ίχί886η( 8αη- 
€ΐα γίι^η69, ααο αα&^ οοη86η8α πι&9η&ςο6 υοο6 Α 6 ΙβΓΓ& ΙοΙΙβηάαβ ρΓοηιιηϋαΓοηΙ, φΐοά Γβ^ίηβΒ ρΙι&Γ- 
πιαοα ρΓ«ραΓα88βη(, ςαί1>θ3 ίηΙβπΓβΙ. 81αϋπι ί^ίΙοΓ 
Γ6Χ Ιιαηο ίη 6&8 δ6η(6θ(1&ηι ΙαΙΙΙ, αΐ ςαο ηιοΗίβ ^6- 
ηβΓβ αι&^ί γβΠβηΙ αίϋοβΓβηΙοΓ. Ν6^αΙ)αηΙ βοΐαι 1ιο- 
πιίοβ3 ίηαρϋ αίςυβ ίαιραή, ίΙβΓί ρο83β, υ( Γ6^ίο& 
0Οθν&1β306Γ6(, 0131 γίΓ^ίοοοιοοΓροΓ&άυαβ ίο ραΓ(68 

ί(& (1ί8366αΓ60(υΓ, οΙ Γβς^ίοα ρβΓ πιβάίαηι ίΠαραοι 
ίοοβάβΓβΙ. δβά Μ&υρΙ&3 γογ8ιι8, οααι αά βυρρϋοίοπι 
(1αο6Γ6θ(θΓ, &ά3αοο(&αι αιίβΚ, ςαί ά1ο6Γβ(, 8ί γβΐΐβΐ 
βίΜ οΙ)86€[υί, ουΓ&ΙοΓυαι, ο( οβο ίρβα, οβο ΓβΙίςοβΒ 
ραβΠββ ίο(6Γ&06Γ6θΙαΓ. ΑΐγΐΓ^ο 8αο6(α, οΙ&Γα Υ066 : 
€&οί3, ίθ€[οϋ, ίπιπιοο(ΐ6, οοΓ 1ι«ο Ιοςοβηβ, ςο» 6^ 
αυάΐΓβ οοορο33υηι^Α(1βθ6θΐβοίαι 1ια]α8 γί(8βρ6Γ• 
γβοίΓβ οορίο, υ ι ρβΓρβΙοο γίγ&ιη. Α1)8ΐ(, αΐ βΕάα- 
οαηι 1ι&06 αιίΐιί νίΐααι ραΓοπι, ςαα ηΐ0Γ(6 ρβΓ6&πι 

Β 8βηΐρί(6ΓΟ&. 

V. ΕάαΧ6Γ00( Ι^ίΙϋΓ ί11&9 6ΧΐΓ& ΰίγί(&ΐ6αι, 6( ρΓΟ 

αοαςυαςαβ ιρβαΓοαι ύίοοβ ρ&ΐοβ ί(& άββχβραοί, α( 
αοί 60Γαηι οοΐίπηι, α1(6Γί ρβ(ΐ68 βοΓοαι αΙϋ^&ΓβοΙ : 
6( οαηι 6218 βίο 6χΐ6θ(1Ϊ886οΙ, α88οηιρ(& 3βΓΓ&ί&1)η1ί, 

8ίθ91ΐ1&8 ίο 1>ίθ&8 Ρ&Γ(68 άίδββΟαΟΓΟΟί. Ε( Ι6Γ0& 1ί- 
90& ΡΓ006Γ& ίο αθ& ρ&Γΐβ Υί», (6Γ0& ίο αΗ6Γ& 000- 

8ΐί(α6Γθθ(, ίΐΐίβςαβ 8&οοΙαΓθπι γίΓ^Ίοααι οοΓροΓ& 
8α8ρβθ(1βΓαο(. Ο βρβοΐ&ουΐαηι ΙιΟΓΓοοοΙααι 3>ο πιί86• 
Γ&1)ί1β, 8ρθθΙαου1ϋαι 1αοΓ7αιί3, ΙυοΙο, 8(ϋροΓββ(β^• 
πιίΐα ρΓ086ςϋβ0(1ααι. 8ί ςαίβ Ιαοπ^ηιαβ οοο 1ι&1)6(, 
&οοβ(1&(, β1 θΓοαιρβοΙβχοουΙίδ β]α8 ίοοΐ63 ΙαοΓ^πίΑ- 
πι 01. Εοο6 οοΓροΓα οαοάίάα 6( βαοοία Ιτορββααι ίο 
υ1& οοο3(ί(ϋ6ΓϋθΙ, ίο ςϋ11)α3 ίΐΐββ οαιοί γιία 808β 
(6πιροΓ6 ^ΓαγίΙαΙβαι 6( γίΓ^ίοίΙαΙβαι οοΙυβΓοοΙ. Ι.ί- 
^ 1>6Γΐ&8 ίο ί^οοηίοί&αι υ6Γ8& 68( βαηιο)^ ςα» ηιοά6• 
8ΐίαπι 6( ββςυίΐαΐβαι ίορΓορπο (Ιιαίαπιο βχ6Γ06ΐ)&ο(. 
Εοο6 9ΐθΓί& οιαΙ&Ια 63( ίο οοοίυαιβίίααι. Οααοάία 
ςιιίβ8θ6(6(βΧ8ρβοΙαΙ)1((1ίγίοα3α3ΐί(ί& ? 8βά οααι αά 
^υ(^^^αο^1αηι βχβοΓ^βΙ, οοο ρ&ΓοβΙ &πιρ1ίϋ8, οβο 
πιί9βΓ6ΐ)ί(αΓ. Οααηι αιαΚβ αυάβΐ 3υρβΓΐ)ία : ςαββ (&- 
ιηβο οααι οβοίάβηΐ, οβο οοοβοΓ^βΙ, οβο 1ια1)6ΐ)ί( α1)ί 
οοο8ί5(&(. ΗβΒΟ ρΓοίβοΙο βαοΰί&Γυοι ϋ^οα ίΓοοΙαβ 
^α8(ί(ί8θίθΓαο(. ΥθΓβ ίδΐί 8αο( ΑΓαΙ)ί8θ ΙϋρίοΓοάβΙβδ, 
5ί1)6θ(68ςυθ 8&ο^αίοβαι, (^αί ΥΪΓία^ίοβδ Ιιαβ ββοαβΓΟΟΐ 
&ο βαβρβοάβΓαοΙ. 06ίρ8ί8 0θ9ίΙαΙ)&ΐ5β&(θ8 ΡΓορΙιβία 
οααι άίοβΓθΙ : « ΥίνβοΙββ ιιΐίςαβ &1)3θΓΐ)αί83βο( οο8. 

(^υηΐ ίΓ&30βΓ6(θΓ ίΟΓΟΓ βΟΓΟΟΙ ίΟ 008, ΥίΥ6θ(63 &ά 
ίθίβΓ03 (1β(1αχί386( 008 '. » Οοίδ ΙΑΟΙ }ΐ0ΓΓίΙ)ί1ί ί&Οί- 

ΟΟΓ6 Ιββίαπ ρο1υίΙ?0αί8 Ιααι ίαιαιαοβ βρβοΐαουίαπι 
ρ. 8106 ΙαοΓ^ηιίβ ίοΐυβη ? Νβπιο ρΓθίβο(ο. Αα( 3ί ςαΐ8 
ροΐαίΐ, ί8 αΐ) Ιιο[θίοί3 οαΙοΓα ββΐ οϋβουβ, οβο βχ ^β• 
οβΓβ Α(1&πι ρΓοίβοΙαδ ββΐ. 

VI. ΤαΙβΓοοΙ ί@:ί(υΓ ίοΓβΠοβαι Ββ^ίοαηι, ςο8θ ίο 
βΑΥίαρβΓ βαοοίαηισι οοΓροΓ& (Γαο^ϋΙ, σια^ηα ίΐΐαοι 
οαΙβΓΥα ρροββςαβοΐβ. Ββχ βοίαι άίβηι ίΠυω οβΙβ^ΓΟ.• 
1)&(. ΜαΓί^πο οοΓΟοαΙα 68( βαοοία ΤΙιβΓοιβ, οοπι 
8ΟΓ0ΓΘ β( αοοϋΐα, Νοοίβ Αρη1ί8 ίο ΟίΐΓίβΙο Ιββα Οο- 
πιίοο οοδίΓΟ ; οαί ^ΙοΓία οααι 8&οοΗ88ίΓηο ΡαΐΓβ, 6( 
1)6θί^ηί33ίαιο ίρ3ία<« δρίπία νίΐββ Ιαη^ίΙοΓβ, οοοο, 
βΐ ββαιροΓ, 6( ίο 88βοα1& δβθοαΙοΓοηι. Ααιβο. * ΟβαΙ. Υΐ, χ. * Εχο(1. χχυιΟι 18. * Ρβ&Ι. οχχιιι, 4. 9ί ΜεΝ8Ι3 ΑΡΗίυδ. 92 8. ΟΑίΙ^ΙΟΡΠ νίΤΑ ΕΤ ΜΑΒΤΥΒίυΜ. (Ι^&ϋηβ βραά δαηιιιη &ά άίβιη 7 Λρηίίβ. Ογ8βοθ ίη οοά. Ρ&τίβ. ηοη ίηνβηίιηαβ.; Ι. Τ1ΐ606Η& ιηαΙίβΓ ςαβΒάαιη ρία, &β ΙίΕηθηβ Οβιιιη 
οαιη (οΙ&ίαιιιΠί& βυα, ιηυΐΐ&β ίαοίβϋ&Ι βίββαιοβ ^α&β, 
6ΐ βαηοΐβ νίνβΙ)α(. Ηββΰ νίπο ηαρβϋ δβα&Ιοηο, ςυί 
ηυΐΐοβ 6χ βα, ςαοηί&ιη βΓαΙ βίβηΐίβ, ΙίύβΓοβ βαββί- 
ρί6ΐ)&1 : Ώβι Ιαιηβα ιηαηβΓβ Ιαηάβηι οοαοβρίΐ. 8β(1 
βαιη &άΙιιιο αΚβΓυιη ^γθγθΙ, ιηαηΐυβ 63α3 άβίαηοΐα» 
68(. 0α&α]θ1)Γ6ΐΏ ίη πίΔ^ηΑ ορυΐθηΐία Αϋαιη ρβρβπΐ, 
6ΐ6&11ίορίαιη &ρρ6ΐ1αγίΙ, ςαί ία οιηηί άίνίααΓυαι ϋΐ- 
ΙβΓ&τυΐΏ 8αρί60ΐί& βάαοαίιιβ β9ΐ. Εγ&( &α(βΐΏ ΡβΓ^» 
Ρ&ιηρ1ΐ7ΐί8θ ρ&ΐΓίβία8 ; νβηιιη οαιη 60 ΙβπιροΓβοοαΙί- 
^89θ1, αϊ ίάοΐοΐαίπββ θγγογ νί^βνβί, βί νβΓίΙαβ οοα- 
άβΓβΙαΓ, β( αιαίΐί 8&βηίΙο8Γβη( ίιίοΐίβ, 8&ηβ1α8 6&1- 
1ίορία8&88ί(1α6]θ]ααίΪ3β(ρΓββ&1ίοοί5α8ίαουιη1>6ΐ>&(. 
0αοάβαηι&,ά]α(1ίβθ8 άβίαΐααι β886ΐ, 56α(&ηι&ΐ6Γ6]α8 
Τ1)6οο1ί& οοαδοΐϋϋ βΐίο, α( νϋ&αιϋ ]α(ϋοϋ ο&αβα, 
ααΓαπι, Υβ8(ίηΐ6αί&, 8βΓνο8€[ΐιβ δααιβΓβΙ, βΐ ίΐΐίηο 
ηανί^&ΓβΙ. Ροαιρβίοροΐίαι ί^ίΙυΓ Οίΐίοίββ 8β οοαίαΐίΐ, 
α1)ί οααι ίαιρΐαβ ρΓβΒΓββΙαδ Μαχίηιαδ Β&οο1ιαααΗ&, 
6ΐ Ιαάοδ, βΐ βΙιοΓβαδ, β( βοανΐνία ίϋοΐίδ 0θΐ6ΐ)ΓΑΓβΙ, 
&(1αιίΓα1>&ΙαΓ ρίυδ αάοΐβδββαδ, ςαββηααι ίΐΐα βδδβαΐ. 
Ιρβθ βηίπι ^6^ϋη^^δ ρβΓρβΙαο ν&οα^αΐ. Αΐ> ίΙΗβ ί^ίΙαΓ, 
ςαι &(1βΓ&η1, ρβΓοοηΙαΙαδ βδΐ, ςαίά ίΐΐαά βδδβΐ. Οαί 
0αιηΓθ8ροη(ϋδ8βηΙ,άβθΓααΐ638θ06ΐβ5π(&(βοι : Υβαί, 
ίηςαίαηΐ, βΐ Ια, αΐ βοανίνϋ ρ&Γ(ίοβρ8 β&β. Α1> ίΐΐβ : 
ΟΙιπδΙί&ηαδ, ίηςαίΐ, δααι, β( ΟΙΐΓίδΙααι ^β^αα^^δ οβ- 
161>Γ0, Ώβο φΐΆ δααΐ Δ&^ίΙίοδίδ αίςαβ ίπιραήδ ίάοΐίδ 
ίαιαιο1&(& ΙίοβΙ ία 08 βΟΓααι, ςαί ΟΙιπδΙαηι βοΐαηΐ, 
ϊη^τβάϊ. 

Π. ΗβθΟ οααι &ά &αΓ68 ρΓββίβοϋ ρβΓνβηίδδθηΙ, ίΓ&• 
οαηάίαρ1βηα8,]αδ8ί(6αηιία ]α(1ίοίο βίβΗ. Οαοά βαηι 
688β( ί&ο(ααι : Εοςυοά, ίαςαίΐ Μ&χίαιυδ, αοαιβη ββΐ 
Ιί1>ί ? ΟΙιήδΙίαηαδ δαηι, ίαςυίΐ, 6( Ο&ΙΗορίαδ υοοογ• 
βαΓ,αίΙΜαχίηιαδρΓββίββΙαδ, βααι ρβΓ 0Γΐ)6αι υαίνβΓ. 
βαηι άθΟΓαηι 0θ1θ1)Γί(&8 ρβΓ&β^αΙαΓ, Ια ία ίδΙο θγγογθ 
ρβΓ8ί8ϋ8 ? νο8, ίηςαίΐ, Ο&ϋίορίαδ, θγγογο Ιβαβ^πδ- 
ςαβ νβΓ8&ηιίαί, ςαί, Γβΐίοΐο Οβο νίνβηΐβ, ςαί οοβίαοι 
β( ΙβΓΓ&ηι, 6( ({αβθ ία βίδ 8αα( οηιαί& υ6γ1>ο ρΓΟ- 
0Γ6&γί(, 8&Ζ& δβαδαβ βχρ6Ηί&, βΙ Ιί^ηα ραΐτίοΐα, ςιιββ 
βαηΐ αι&ηααοι ίαιρί&Γααι ορβΓ&, οοΐίΐίδ βΙ &άθΓ&(ί8• 
Αάοΐβδοβαΐία, ίαςαί( ρΓβίβοΙαβ, Ιβ ρβίαΐ&αίβηι Γβά- 
άίί, βΐ αι&^αθ8 ΙίΙ>ί οΓαοίαΙαδ ρ&Γ&(. Οίο ίς^ίΙαΓ, β 
ςα& β^βηΐβ δίδ, θΙθχςαο^βαθΓο. Ε Ρ&αιρ1ΐ7ϋ& δααι, 
ίηςαίΐ ΟΑίΙίορίαβ, βΐ ρ&Ιτίοίαδ β;βαθΓβ, βί, φχοά ηο- 
1>ίΙί88ίηιαηΐ68(,61ΐΓί8ϋ&ηα8• Οίοηιίΐιί, ρΓβΒΓβοΙαδίη- 
ς[αί(, ρ&Γβα(68 1ι&568 ? Μ&ΙβΓ, ΓβδροαάίΙ Ο&ϋίορίαδ, 
βαρθΓββΙ ; ηαπι ρ&ΙβΓ^αηι άίαάβίααοΐαβ βδΐ. Ρθγ 80- Α Ιβαι Αο (1608 οπιαθ8, ρΓββίΑοΙαδ ίηςαίΐ, 8ί γίβ ββδβ 
ρίαδ 6( οίίίδ ίαιαιοΙ&Γθ, βΐίλοι, ςααο) ααίο&ο) 1ι&1>βο, 
(ί1>ί αχοΓθοι άα1>ο. 8ί αχοΓβηι, ίοςαίΐ Ο&ϋίορίαδ, άα- 
06Γβ (ΙβοΓβγίδδβαι, αοα ρπαδ &Η&ηι (α&ηι &οοίρβΓβηι; 
ςαααι ω&ΙθΓ ηΐθ& ίά 8θΐΓβΐ6( 8ΐρρΓθ5&Γβ(. ΥβΓααι βίο 
1ΐΑί)βΙο, 016 ΟΙιήδΙο Π160 ΟΓβάίάίδδβ, βΐ ρα1Υ6Γ6ηι 
Ιιαηο, ςαβαι 06α8 οοαΟ&γΐΙ, 6ΐ &(1 8ία)ί1ί(α(1ία6αι 
βα&αι ίβοίΐ, ραΓααι 6( 8ία6 ηι&ΰα1& ΑαΙβ ΟΙιπδΙί Ιτί- 
1>ααα1δί8(6ηάααΐ6δ86. ΟαΑαιοΙ)Γ6αιί&ο, ςαββ (ί1)ίγί• 
άβαΙαΓ : 6^ οηίηι ϋΐιπδΐί&ααβ δαηι. 

ϋΐ, 8θ6ΐ6δ(ίδδίηιβ, ίαςαίΐ Μ&χίαιαδ ρΓ8?Γ6θ(α9, 
ίδϋαδοιοάί Υ6Γΐ>ίδία(αΓααι ραΐ&δ, α( Ιγα οοαιαιοΐαδ, 
(θ οοΐβή δαρρίίοίο αβο&ηάααι οαΓβοι ? Ρ&ϋβπδ. Νβ- 
ςαβ οαίηι ί(1 ίαοίαηι : 86ά οοΓραδ Ιααηι οηιοί ΟΓα- 
οί&Ιαααι (^6α6Γ6 οοηίοοίααι, ία ί^αβηι οοα]ίοίαπι. 

Β ΟαααΙο, ία€[αί( Οαΐΐίορίαδ, ρ1αηΙ)α8 αΐ6 Ιορπιβαϋδ 
6χοπιοίαΙ)ί8, (ααίο αιίϊιί 6& ρ6Γί6ΓβαΙί οοΓοαα βρίοα- 
άίάίοΓ οοαΙβχβΙαΓ. Νβαιο βαίαι, αΐ δοηρίααι 6δ( ^ 
0θΓοα&1)ίΙαΓ, ηίδί Ιβ^ίϋωο 06Γ(αγ6Γί(. Τυαο Μαχί- 
ηιαδ ]αίδδί(α(6ΐ ΥΐοοΙο ρ1υηι1>α(ίδΥίΓ(^ίδοαιαίαοδ3& 
οοαίηα^ΟΓβαΙαΓ. ΒβαΙιΐδ αα(βαι6&11ίορίαδ, άαοι υ&- 
ρα1&Γ6( : 6Γ&(ία3, ίοςιιϋ, 8^ο ΙίΙ>ί, Οΐιπδΐβ, ςαίΑ άί- 
ς;ααδ6£Γ6ο(α8 δααι,ςϋίρΓορΙβΓαοαιβα (αααι Υ6Γΐ>6Γα 
8α3(ία6Γ6πι. ΜίΙιί, ία([αί( Μ&χίπιαδ ρΓβΒίβοΙαδ, ο1>- 
(6αιρβΓ& βΐάίίδ ίπιαιοΐα, α( ρ&Ιηαηι γίάβαδ, 6ΐαια- 
ΐΓ6αι (ααηι, β( α6 δροΐίβήδ (Ιίγϊΐιίδ &ο ίοΓίααίδ Ιαίδ. 
ΤοΓθΐ6θΙθΓυαιβαίπΐ86αΙίδ &06Γΐ>ίΙα(6αι. Οαΐοβάίαβαι, 
ίαςαίΐ β&Πίορίαβ, ρΓοαιίβ^ββ α ΟΙΐΓίδΙο ςαίβΐίδ (16^»• 
8(0, 6ΐ (0Γαΐ6α(& αοα δβαΐίο. Ν60 ία &Ιί6αα τβ^ίοαβ 
αΐ6 6δδ6 ρυΐο, οααι Οοιηίαί δί( (6γγ&, 6ΐ ρΐ6αί(υάο 

ρ 6^υδ *. Ε( Κίο (ΐαο€[α6 ραΐηααι οοΓαο, πι&ΐΓβα)<ια6 
ηιβαηι. Ν&πι ηια(6Γ οΐ6α, 6δΙ βΙΐΓίδΙί Εοοίοδία 8&- 
θΓθδ&αο(&:6(ρ&Ιπ& αιβ&, 6δ(ο(ΒΐβδΙί8 ίΐΐα ^βΓυδα16α1. 
ΝοδίΓ&οαίαι οοονοΓδαΙίο ίαοοβίίδβδί '.Οαοά δί αιίϊιί 
οοΓροΓβααι ηι&(Γβαι ο1)]ίοί&δ, ααάί ε[αίά ΟΙΐΓίβΙαβ 
Οβαδ Ώβαδ άίοαΐ : « Οαί &αι&1 ρ&ΐΓβαι &α( ηιαίΓΟπι 
ρΐαδςααοι οιβ, αοα θδ( ηιβ άί^ααδ ^. » Ν&πι ςαοά &ά 
άίγίΐί&δ ρβΓίίαβΙ, β&δ αβ^ΐί^ο, βΐ ηι&ΐο ΟΙιΓίδΙί οΓαοβ 
&Μί^ί, ςα&ηι ο&άαοίδ δίαΐΐί αιααάί άβΐίοίίδ ίΓαί. 

IV. Μ&χίαια8 ρΓβθΓβοΙαδ : Οα&αι οδΐ, ίαςαίΐ, βχ• 
0ΟΓ8. ϋΓαίΙίδ αβΓΥίδ γβαΐτβαι β^αδ οηάίΐβ, (ϋοβηΐβδ : 
ΝοΙί αααηι ρπο αΐίο δίαΐΐβ ΓβδροαάβΓΟ, 8βά αρίβ αά 
)αΙβΓΓ0§(&(&. Ιαβααβ, ίαςαϋ Οαΐϋορίαδ, β( €[ααγίδ ΓβΓ& 
οταάβΙίοΓ, 6( & ΟΙιπδΙί ρίβίαΐβ, (^αί ία οοβίίδ βδΐ, αϋβ- 

^ ηβ, 1ίί)ί γβηίαΐίδ Γαΐίοηβαι βχροαο, ςα&αι ία βαίαιί 
οοαίίβ ηοη οοΓηίβ, &αΓ68 οοοίαάοηδ, ηο Οοηιίαί δβτ- < II Τίαυι, 5. * Ρ8&1. χχηι, 1. > ΡΙιίΗρρ. ιιι, 20. * Μ&ΙΟι, ζ, 37. 93 νίΤΑ 8. ΟΑΙ-υΟΡΙ 94 ηαοαβιηβχ&αάίΑβ» 6(^οηι^&1θβ^ιηρ^α8Λ^^ρ(&^ιι1>β8 Α αυίοιη Ο&ΙΙίορίαβο&Ιβηίβ, βΐ βορροηβ ΙυιηοΓβ βζ ιηβ, Ι&οςαβιη Ιιοιηίοίά&ιιι, ν6Γ5βΓ&ή ? ΚοΙαιη, ίη- 

φΐίΐ ρΓοίβοΙοΒ, βο11θ6&(θ βΙ ιη&£^ιιιη ί^παοκη βυβ- 

οβηάίΐβ. ΚοΙ» 1&η!α τί &11ίβ;&(α8 β8( &άοΐ68β6η8, ιιΙ 

Ιο(α8 άίβοθΓρβΓβΙυτ. Οαο ςηΐάβαι οηιοΐ&(α βαιη &β6Γ- 

1)1531016 &η§(θΓβΙατ : 61ιη9(θ, ίηςαίΐ, ρπββίο 818 8βΓ- 

το (υο, α( &(1 βηβιη υβςαβ ΙααάβΙυΓ ία ιηβ ηοιηβη 

(αοιη, ςυ&Εηνί8 ίηάί^ηυΒ 8ίιη 86Γνα8 Ιαα8 : βΐ οο- 

^0866111 οιηηββ, βοβ, ςαί ίη (β βρβΓ&ηΙ, ηοη βοη- 

ίαικϋ ία βθΐβπιαιη. 8(&(ίιιι ίς^ΐΙαΓ αοοβάβαβ αη^βΙαΒ 

Μ, ίΙ&ηιαίΑΐη ο&Γΐ>οηαιιι βχ8ΐίηχϋ : βί ιηίαί8(π, 

€11111 νβϋβαΙ ΓΟΐ&ιη νοΙνβΓθ, ηοη ροΙβΓ&ηΙ. ΟβϋοαΙα 

&α{6ΐη ίρβίϋβ ιιΐθΐη1>Γ& (οΐ&ιη ΓΟΐ&ιη 8&ηβ^υίηβ βοηβρβΓ- 

ιβΓαηΙ. ΕγαΙ βαίαι αοαίΐ» β^ΐαάϋβ οίΓουιηιηυαίΙιι. 

Ιθ88ί( αοΚβιη ρΓβΒ/ββΙαβ βυιη 8θ1νί» βΙ & γοΙ& άΐΕπο- νβΓΐ>θΓίΚ>α8 οοα(Γ&β(ο, 6θΙιί()6ΐ)α(αΓ, ςυοιιιίηυ8 ρθ88θ( 
&98υΓ§(βΓθ, 6( &(1 ΕηαΐΓ6ΐιι &ββθ(ΐ6Γβ. δθά ίΐα ]οβιι(α8 
Θ8ΐ: ΟρροΓίυηβΥβαίβΙί,ιη&ΙβΓ, υΙ Ιββϋβ 69868 εΐιή8ΐί 
ΟΓαοίαΙααιη. ΜαΙβΓ &αΐ6ΐη βΐϋ βοΓρυβ &3ρίοί6η8 άί- 
Ι&ηίαΙαιη : ΒβΑΐα 6^ο, ίηςαίΐ &(1 8&α6ϋ88ίιηυιη βϋαιη 
8αυκη ΟαΠίορίαιη, 6( 1>6&(α8 ϋταοΐαβ ΥβηΐΓΪΒ ιηβί, 
ςυοηί&ιη, υΐ ληα&, άίο&νί 16 8&6Γαιιι ιηυουβ Οο- 
ιηίαο Ι68υ εΐιήβίο : α( 8&γ& οΙ)(α1ί (6 Οβο Ιιοΐοβ&ιι* 
8(αοι β^Γ&Ιαιη, 6ΐ αοοβρίαιη Οοιηίηο βαοηβοίυιη. 
Μ&αβίΙ &αΐ6ΐη (ο(&ιη ηοοΐ6ΐη ϋίαιη ία 6&Γ66Γ6 &(1 
ίρ8ία8 ρ6(ΐ68 ρο3(Γ&(&. δίοιαΐ &υ(6ηι &ιη1)0 ρΓ66&- 
1>αηΙυΓ, 6( 1ααά&1)&η( Οβαιη. Ε( οίΓβα ιηβάί&ιη ηο- 
6(6ΐη ιηα^α&ΐυχ βαΓΟβΓβιη ίΙΙαβίΓ&νϋ, 6ΐ νοχ β08 8ίο 
α11θ6α(& 68( : νο8 68(18 8αη6ϋ Οβί 6( 01ιή8(ί οοη- τβτί. 5ρ6θ(&(θΓ68(1ί66ΐ>&ιιΙ,3α(1ίοίυιη ϋΐυά ίηίςαυιη Β ί6880Γ68, 6ν6Γ80Γ68ςα6 ίάοΙοΓαηι, ςαί ρα(ηαιη6(ρ6• 6880 ; 6| (1οΐ65&ιιΙ, ςα(Μΐ (&1ί8 &(1οΐ6806η 8 (&ιτι &β6Γΐ>θ 
Ιοπ|ΐΐ6ηΙοΓ. §6(1 Μ&χίΕηυ8 : Νοηηβ, ίαςαίΐ, άίχί 

ϋΙ», (β Α(1θΐ6866η(ί& 6886 ρ6ΐυΐΑη(6ΐη, 6( ρΓ0ρ(6Γ6& 

^Ατίοη1>α8 0Γθ0ί&ϋ1>υ8 &ΪΒΓ66(αιιι ίη?6&ηί8 , ίοςυίΐ 
ε&11ίορίυ8, ίιιιρα(ΐ6η(ΐ88ίηΐ6, (α ιη6 816 &11οςα6η8, 
ςα&ΒΪ 6Γϋά6ΐί88ίαα&Γ6οα86ΐη &υ((ΐ6ρΓ666Γ (οηη6η(& 
!α&. ΙιιΓ6ΐίχ, ίοςαίΐ ρΓ6θί60(ϋ8, 0Γ6(1ί8 Ι660η(αηΐ6ΐπ8 
ββΒΟΐαταηι, η( 16 06ΐ6Γίυ8 οο6ίά6ηάαιιι 6αΓ6ΐη. ν6- 
ηκη Ιι&αά ί(& 6Γί(. ϋϋ8 ϊ^ίΙυΓ ίαιαιοΐα, αΐ ςιΐ8Β Γ6ΐί- 
ςιι& βυηΐ, ΙθΓηΐ6ΐι(& Ιαοπίαοίαδ. Νοα ρθηηί((6(, ίη- 
ςιιίΐ €&11ίορίιΐ8, 61ΐΓί8ΐα8 ιηβιΐδ, αίραταιη οα6&ηι ία 
Οβαιη &<1βπι ρ6Γν6Γ(&8. ΑΓ5ίΐΓ&(ϋ (υο 0θΓρα86Χ0Γα- 
ϋί&, Γ606ρ(υΓα8 & 1)60 Ια άί6 ]υάί6ίί αιβπία ρΓββιηΙβ. 
Οοβ. 6αίαι ηΐ6η8αΓ& ιχΐ6(ίη8, 6&ά6ΐη Γ6αΐ6ϋ6(αΓ (ίΙ)ί. 6αοία8 Γ6ΐίςαί8(ίδ, αίοααι ΟΚπβΙο ρ3(6Γ6αιίαί. 

VI. Ουαι &α(6ΐα ί11αχί886(, ρΓβθί66(α8 : Υοοα, ία- 
ςυϋ, €1ιη8(ί&αθΓυιιι 866(8β 8(αά1θ8ααι 6&11ίορίααι. 
06αΐ6(Γίυ8 &υ(6αι 66α(υήο&(10&11ίορίυαι :Ναο6 8&1• 
(601, ίαςαί(, &1)ία8&οία (1ΐ866(ΐ6,6(ίαιρ6Γα(0Γυιιΐ(ΐ6- 
6Γθ(ί8 ο1)(βιαρ6Γαα8, άϋβ 8&6Γίϋ6&, υ( νίν&8 : αΐίο- 
ςυία υ(Μ&9ί8(6Γ(υυ88α£Β96η8 ία ΰΓυο6αι. ΑάαιίΓΟΓ, 
ίαςαί(6&11ίορία8. ίαιραίΐ6α(ί&πι (υαιη,ςαί ουω 88βρ6 
6Χ αΐ6 &α(1ί6Γΐ9 €1ΐΓΐ9(ίαουαι αΐ6 6896, 6( 01ΐΓί9(ί&- 
αααι 6996 α)οη(αΓαα), 6ΐία 01ιπ9(ο νίο(υΓυαι, (αιο 
ίπιρα(1βα(6Γ ρ6Γ^&9 ν6π(&(6ΐη ορρυ9η&Γ6. Ρ69(ίαο 
6&αΐ(ΐ6 01, ςα&αιΜα9ί9(6Γ 01609 ρ6Γ(αΗ(» οΐ0Γ(βοι ορ- 

Ρ6(6Γ6. Η8Β0 0001 ί1ΐ6 άίχί996(, ρΓ8βίβ6(υ9 6Χ Γ6- 

8ροα8ί3 ιηαΓ(γΓί8ααίαι&(1ν6Γ(6α8 εαιη α ρΓορο9ί(ο ά6• ΡβπΓβΪΒ,ΙαςαίΙ Μ&χίαιυ8, 6&(6αί8 γίαο(ααι ίο ία(6ηο- (^ άυοί οοα ρθ886, 86ύ(6θΙίαπι (υϋ(, υ(ςυία(α δ&1)1)&• Γβια β&Γ66Γ6οι οοο^ίοίΐβ ; 06010 οοΓ&οι ί11ία8 β;6Γ&(; 
ηβιαο ίοιρΙοΓαοι ααιίοοΓυπι αά 6οαι &666άα( ; 1>6&- 
(ααι 8βρα(6(ο1>6&(οηη6α(&, ςοίΙ)υ8 ρΓορ(6Γ ίρ8ία8 
ίπιρ1θ(&ΐ6ηι &(1Υ6Γ8ϋ8 (1608 &£Γβο(α8 68(. δ(α(ίοι ί^ί- 

(ΟΓ ¥1110(08 ία 0&Τ06Γ6Ο1 ία(6ΓίθΓ6αΐ 000^66(08 68(| 

ιώί 8106 ία(6Γαιί88ίοο6 Β6ααι 1&θ(1&1)&(. 

V. Ηί8 &0€ϋ(ΐ8, Οΐα(6Γ, ί&0(θ (68(&0)6Π(0, άοο6α- 

Ιθ9 φΐίη(}α&^α(&86Γνο3ΐί1>6Γ(&(6 ρ66θ1ίοςα6(1οα8- 
τΚ : β1 ςοί<1ςυί(1 αατί, &ο( αΓ^6α(ί, &ο( ν68(ίο)6ο(ο- 
ηιαι 1ι&56ΐ>α(ρ&ορ6Γί5υ8 Γ6ΐίςο1(; ρο88688ίοο69 &α- 

(601 £6(^8188 8&06(8Β 1&Γβ;ί(& 68(. ΤΟΟΙ 06ΐ6η(6Γ ίΟ 

Οΐίοί&αι &ά 8&οο(ΐ88ίοιοο) βΐίααι 8θοοι Οαΐΐίορίοοι (ΟΓϋΟΙ Ρ&86ΐΐβΒί0 0ΓΟ66Ο)&96Γ6(αΓ. 0υθ(1θΐα(6Γ63ϋ8 

ίο(6ΐ1ί§^6θ8, ςοίοςυ6 οαιηοιοδ οιίοί5ΐΓί9 άβάϋ, ο( 
6υαι οοο(ΓαΓία Γ&(ίοα6, ςααοι €ΙΐΓί9(α9 0οοιίαο8 
θΓοοί6[χυ8 ίαί(, &β1^6Γ6α( ΟΓΟοί. Ουίο(ο ί^ίίοΓ δ&Ι)- 
1)α(θΓαοι ρΓθοα9 ίο ο&ρα( 0Γθ6ίΗχα8 69(, 6( (1ί6 Ρ&^ 
Γ&306Υ69 αοίοιαοι 6β^ί(. Ε( νοχ (16 οοβίο &υ(1ί(α 69(9 

ί(& 90α&09 : ν6θί, θίνί9 01ΐΓί9(ί, 6( 0θ1ΐ£ΒΓ69 9&0θ(θ• 
ΓΟΟΙ &096ΐθΓΟΟ). 

VII. Μ&(6Γ ν6Γ0 9α06(ί99ίαΐί αΟ 1)6&(ί99ίπΐί βΐίί ΟΟΓ- 

ρο9 οοοιρίβχα, 6( 0ΙΐΓί9(αοι 1&υ(1&09, ίο 6]θ9 οοαι- 

ρΐ6Χα 8ρίΓί(ααΐ Γ6(1(1ί(1ί(. Ε( &606(ΐ60(68 ίΓ&(Γ68, 60- 

Γοιη 6θΓροΓ& ία Ιοοο βαοΓΟ 86ρ6ΐί6Γυο(, οο11&υά&α(68 οοα(6α(1ίΙ : 6( ία ο&γο6Γ6οι ίο{^688α, ρΓθθί(11( &η(6 ο Ρα(Γ6θΐ 6ΐ Ρίϋαοι 6( δρίπίαοι 8&θ6(υοι, οαί ^ΙοΓία 

Ρ0άβ8 β308,6( ¥01061001 6ηΐΟΓ6ηΐ &53(6Γ8ί(.δ&α6(θ8 6( ίαΐρ6Π001 ίο 88Β0υ1& 88ΒθυΙθΓααΐ. Αοΐ6α. 95 ΜΕΝδΙδ ΑΡΗΠ.Ι8 96 ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΕΡΕΝΤΙΟΥ, ΑΦΡΙΚΝΟΥ, ΜΑλΙΜΟΥ, ΠΟΜΠΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΙΑΣ ΑΙΤΟΝ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΝ Μ'. ΗΑηΤΥΒίυΗ 88. ΤΕΚΕ^ΙΙ, ΑΡΒΙϋλη, ΜΑΧΙΝΙ, ΡΟΜΡΙΙ 

ΕΤ 80α0ΒυΜ ΟυλΟΚΑΟΙΝΤΑ. 

(Αηηο4Ι0. 1•&Ηηθ &ρυ(1δυΗαιη αά άϊβπϊ ίΟ Αρηίίβ ^ Ογφοθ θζ οοά. Βο^. Ρ&ήβ η. 1&34.8(Β€. χιι.— ΙηΙβΓρΓοβ (θχΐυιη 

Ιι&ϋυίΙ &1) 60 ςυβιη βάίιηαβ ίη ηοοοαίΐίβ (ϋ80Γ6ρ&ηΐ6αι. Κοιτ. Ρατκ.) Ι.ΟβοίαβΚοιη&ηοΓααιίιηρβΓαΙΟΓ, ΙάοΙοΓααΐδΙυάίο Α Α\ Βασιλιύοντος Δβχέου τοϋ ιταροπιο/ϋΐου ιϋς *Ρω- βυρίβηβ οιηαβδ ίη βχίΐϋ 1>&Γα11ΐΓυιη ρβΓ(ΓαΙΐ6ι*6 (βΓ&Ι 
βαίπι βϋυβ (1ί&1)ο1ί) ίη υηίνβΓβ&β ίηιρβηο 8αΚ>]βοΙ&8 
ρΓΟΥίηβίαβ βάίβίαηι ιηίβίΐ, α( οιηηββ €1ιπ5(1&η1 αά 
ίιηηιοΐαηάιιπιβίβοπιβάβηάααι βα,ςυβΒίάοΗβ 68$6η( 
ίιηαιο1&(α, ρβΓίπαΙιβΓβηΙαΓ. Ουο(1 8| ςαί Γβου^αΓβη^, 
^η^α(^^^^αII1 νοο&Η ρΙβοΙβΓβηΙαΓ.'ΟβΟΓβΙαηι Ιιοβ οαπι 
ίη Αίήοαηι αά ρΓ»Γβο1ααι ΡοιΊαη&ϋαηααι β88β( ρβΓ- 
ΙαΙυαι, ίρββ 8β(ϊβη8 ίη ΙηΙ)αη&1ί, ρορυΐαηι οοηνοοα- 
νΚ, β1 8ίο 68( αΐΐοοαίαβ : 0ίί8ίη]πιο1α(6,&Ηοςυί 8υρ- 
ρϋοϋβ &£Βοίβαιίηί. ΕΙ, 1ιί8 άίοϋδ, ΙθΓαΐ6η(& ίη πιβ- 
(ϋααι ρΓοίβΓπ ]α88ί(. Οαίύαβ βοηδρβοΐίβ, πιαΚί ρβΓ- 

ΙβΓΓίΗ ρΓββίβοΙο 0ΐ)(6Πΐρ6Γ&ΓυηΙ, 6( &6[ΐΓί8ΐ1 Γβΐί- 

^οηβ άβίβοβΓίιηΙ. Ουίάαηι (&πιβη βχ ίρδί», ηαηιβΓΟ 
ςυ&άΓ&^ίηΙα ίη 01ΐΓί8ΐί β(ϋ6 ίοΓίίΙβΓ ηιοπί άβοΓβνβ- μαίων ΛρχΙΙ^ χαΐ βουΧοιιίνου αύτοϋ ποίντας τ^ ΐ(Γ£α 
$ριητλΗΛ «λχύσαι χαΐ ιις βάραθρο•» «πωλιίας έ^- 
βαλβιν (πατέρα γαρ ισχι τόν ΣατοΓναν), έξαπιστει- 
λιν ιις πάσαν τήν υποητατ/μέ^ην αύτώ βασΟ-ΐίαν 
προστατ^ματα ίγγράψως, ώση πάντας τους ιττιχα- 
\ουμένους το όνομα τοϋ ΧριστοΟ χαθίλχϋσαι <ίς τήν 
μιαραν π^οοσχύνησιν των ιι^ώλων * ιί ^< τινβ; άντι- 
λιγοκν, τούτονς τώ ^ίχαστηρίω παρα^ί^οσΒαι, χαϊ 
μ$τα πολλών ]9ασο(νων χαΐ αιχισ/χών τ^ τιλιυταέα 
τοΟ θβΕνατου ΰπαγίσΒαι ψήγω. Έξαπίστιιλι ^< τό 
πονηρόν αυτού χαΐ άσιβις ^ό'/μα γ αϊ τώ ήγι^όνι 
Φου|9Τουνάτω τώ <ν τ^ Ά^]θΐχ^ * χαΐ γθάσαντος του 
]9ασιΑ£χοϋ προστάγματος προς τήν αρχήν αυτού, 
ι^έξατο ήγι/λών τα |3ασιλιχά γράμματα. Άναγνούς Γ&ηΙ, 86€[αβ ηΐαΐυο ί(& Οθ1ΐΟΓ(&1>&η(αΓ : ΥίάθΙθ ίΓ&- β ούν αυτά χαΐ χα5(σθ<ίς ίπϊ 'τού βϋματος, ιύθιως 1γθ8, ηβ Οοαιίηαπι ηο8ΐτηπι Ιβδαπι 01ιη8(αηι &1)ηβ- 
§;βηια8, ηβ ίρββ ςυοςαβ &1>ηβ^6( ηο8. Μβαιβηίοΐβ 
Οοαιίηυηι οΐίηι άίχίβδβ : « Νοίίΐβ (ίηιβΓβ 608, (|αί 
οοΓραβοοβίάαηΙ αηίπι&ηι&αΐβαι ηοηροββαηΐ οοοί• 
άβΓβ. ΤίηιβΙβ ρο(ία8 βαηι» ςυί ροΐββΐ αηίαιααι βΐ 
οοΓραβ ρβΓάβΓβ ίη ^βΗβηη&ιη ^» προσίταξι συλλκ^θιβναι τό πλήθος τής πόλβως * τών 
^( συλληφθέντων, ϊγτη προς αυτούς ■ Δέχιος ό αυτο- 
χράτωρ χιλιυ», ίνα θύσΐ)τι άπαντις τοίς θβοΐς * «Ι 
9ϊ μ^'/ί^ μύ1$τί χαχώς χαΐ πιχρώς αποθνήσχβιν. 
Ταϋτα ιίπών προσιταξβ χαι τα βασανιστήρια άπαντα 
προτιθήναι. Τών ^ϊ προτιθιντων, πολλοί τών θιω• ριίσάντων τό πλήθος τών χολαστι^ρ^ων, Ιχ μόνι^ς τής θέας ^ι^οιχότβς τήν άπιιλήν, έπιέσθιςσαν τω τυρβήη^ω 
χαι άποστάντβς από τής του Χριστού πίστιως, προσβχύνησαν τοις «ΐ^ώλοις. Τινις ^< Ιξ αυτών, τον άριΒμον 
τισσαράχοντα, σι^νίθιντο /χάλλον «ν γΓ^αιότϊϊΤΐ τιλιιωθήναι ιν τ^Ι πέστίΐ τού Χριστού, χα» προς αλλήλους 
(λιγον μετά θάρσους • Όρατι, άίίλ^οΐ, μή άρνυσώμιθα τόν Κύριον ή/χών *Ιησούν Χριστόν, ίνα /^υί* 
αυτός άρνήσΐ} ήιχάς • γνώτί, ότι ήίΐϊ ιιπιν 6 Κύριος ' « Μή ^οβϊΐθήτι από τών άποχτίΐνόντων τό σώμα, 
τήν ^1 ψυχήν μ^| ίυναμέων άχοχτιΐναι ^οβήθι^τι ίϊ /Αα).λον τόν ^υ>α/Α<νον χαΐ ψυχή ν χαι σώμα απολέσαι 
ίν 7(έννιρ. ι> II. ΡθΓ(ϋη&(ί&ηα8 αά 1ΐ08 : Υίάβο, ίϋ(ΐυϋ, υο8 νί- 

Γ08 β( 6θ(&(β ρβΓίββΙΟβ, β( 8&ρί6η(ί& ρΓβθάϋθ8 Ι 

ς[α&ηιο5Γ6Πΐ αιίΓΟΓ, βΟΓ V08 6^α8η10(^^ άβηιβηϋ8θ Ιγ&- 
άίάβΓίΙίβ, αΐ αηααι Οβααι β( Γβ^^βαι άίβαϋδ, ςαβηι 
ΙαάβΒΐ, αΐ Ιιοηιίηβιη βοβΙθΓ&Ιααι, βΓαβΙ&χοΓοηΙ. Ββ- 

< ΜαΙΟι. χ, 28. Β'. Τούτοις ουν τοις λόγοις άλλήλοις θαρσοποιοΰν- 
τ£ς οί άγιοι, εγτο προς αυτούς ό τιγίμών * Άν^ρις 
|3(λτιστοι, θβωρώ υμάς <ν ήλιχέα χαλ]^ χαΐ τ(λιία 
χιχοσμιοριένους οντάς χαΐ λόγω σισο^ισ/χένους * χ«1 
Βαυμάζω, πώς τοιαύτ^ρ άπιστέα εαυτούς ιξι^ώχατι, 1^ 97 νίΤΑ 8. ΤΕΗΕΝΤΙΙ ΕΤ δΟΟΙΟΚϋΜ 9β ηα μόνον β<όν όρολογοΟντις τόν Χριστον, όντινα Α δροοάίΐ οαιηιαπ[ΐηοιηίηβ8&η6(α8ΐη&Γΐ7ΓΤβΓ6ΐιΙία8: β»9ρΜΐΓθν σττα, ώς χβοοουργον, οί Ιουδαίων παΐ^ις 
ίττβτύοΜσο». Τόη ό άγιος μάρτυς τοϋ Χριστού Τι- 
ρβντιος, στήμα. τών πάνταιν γινόρβνος, ιΓττιν ούτως* 
£ί ψ9ας, βά ^γ(αόν, τ4ν ^ωριάν του θιον χαΐ τήν 
^ύνα|ΐιν τον έσταυρΜίΜνον, χατέλκψοΕς αν τήν τών 
μβΕταέΜν (ΐ^ώλνν πλοίνιβν, χαί αύτώ |ϋΐόνω ττροσιχύ- 
νιις ΧΛΐ «βιράΐΓΐυις, τον οντά Υίόν ιύιργέτιιν έχ 
Πατρός αγ«6οϋ χαΐ ιυβργίτου, τον πλούσιον χαί 
Γ/τπλαγ^^νον χαι «λιημονα, 6ς νΓ^^τι χαΐ |3ον).η- 
^τκ τον Πατρός ιίς γ;Ι9ν χαταβάς χαΐ τ4ν θιότητα 
αντον άν9ρβι»πινιρ ^σ<ι «ν^νσχς ύπι'ακν* σταυρόν 
χαΐ θβΕνατον ^ιά τ^$ν ήμιτέροιν σωτιβρίοιν. Ό ^< ήγι• 
ρών άχούσας ταΰτα, λέγιι προς τους αγίους* θύσατι 
τοο^^αβιΚ' 4 άψά|Μνος ύράν τών ριιλών, τιλιίως $ί ηθ8368, ρΓβΒίβοΙβ, ΟΓαβί&χί νίτΙυΙβίΏ, Γβΐίοϋβ 
ίάοΙοΓαιη 6ΓΓθπ1>υ9 ιρβαιη οοΙβΓββ βί αάοΓ&Γββ. ΕβΙ 
βηίιη ΡΙΙίαδ Οβί, 1>6ηίβ^αυ8, άίνββ, οΐβαίθηβ βΐ ιηί8θ- 
γ1οογ8, ςυί Ρ&ΐΓί8 ηυΐα βΐ τοίυηΐ&ΐβ ία (βΓΓαιη άβ- 
βοβηοΐίΐ, (ϋνίαίΐαΐβιηςαθ βα&ιη Κιαιη&ηββ η&Ιατβθ βοη- 
^ι1^x^ι, θΙρΓ0 8&1αΙβ Ι1031Γ& βΓϋοβιη 8α1)ίΓβ γοΐαίΐ. 
?0Γ(αη&ϋαηυ8, 1ιί8 ααάίΐίβ, ίϋχίΐ&άβο» : ΙιηιηοΙ&Ιβ : 
&1ίοςαίιηβιιιΙ>Γαν68ΐΓ&οοαι5αΓ6α8, άβίβ^ο Υ08. Ρ*α- 
1&8, ίαςυϋΤ6Γβη(ία8, ηοβ ΙβΓΓΟΓβ οοιηηιο1θ8 ββηίβη- 
ϋ&αι ιιιυ(αΙυΓ08 ? Νοα α(1βο βυιηυδ ί^ο&νί, αΐ, Γβΐί- 
οίο νίΐφ 1.αΓ^ίΐ0Γβ,(ΐ608 &1ί6αο8αάοΓ6ΐηα9. Ρ&οί§ί1υΓ 
οβΙβηΙβΓ, ςαοά 1ί1>ί 1ίί)βΙ, &(1ν6Γ8υιη αο8, ςυοαί&αι 
8ΐΓ6αυί βΐ οοη8(αη1θ8 ΟΙιήδΙί οαΙΙοΓββ 8ϋΐηα8• Ιαιίί- 
^α&ΐαβ ρΓϋΒίβοΙα8, ]υ8δ1( βοβ, νββίίιηβοΐίβ άβίΓ&οΙίβ ΰαάς αψααίσω. Ό άγιος Τιρέντιος ιΓιτιν* Νο/Αί((ΐς, β ία ίάοΙΟΓυπί ΙβαίρΙϋΟΙ (Γ&ΙΐΙ. Ιάοΐα αυΙβΠ) &ϋΓΟ &Γ- » τύραννι, γ6ζω ^(λιβίσαι ήριάς ; Οΰχ ούτως άνοιν- 
ίροί ΜΛίν, ίνα χαταλιίψοΕντις τον τ;9ς ζωί^ς χορΐ}γόν 
7ρο9χ*^σω|»ιν βίους αλλότριους. Άλλα πράττι 
σνντό/Αως, ο βουΧα πράττιιν χαθ' ιηριών* ή/ΑΐΓς γαρ 
7<λΐ£«#ς τον γινναΐον η/Αών λογισμόν ιό^ρασ^ον 
ϊχοΐΜΛν ιις Χριστόν. Τότ( θυριωθιΐς ό :9γιριών ιχ<- 
λΓ/σι πιριαιριΒ^ναι αυτών τά ί/χατια χαΐ άγβσθαι 
αυτούς χαΐ ρΐ9 |3ουλομένους (ίς τόν ναόν τών ιί^ώ- 
>'αν. *Ησαν ^( τα ιΐ^ωλα άπαντα πιριχιχρυσω^ίνα 
χαί έστοΛίσ/ανα χόσμω πολυτ(λ(ΐ χαΐ λαριπρώ. ΚαΙ 
<ΐσιλ6ών ό ;07>ριών ιΓπιν αυτοΓς* θύτατι τώ /Αίγάλω 
Οιώ 'ΒρααύΛν πάντις ϊά$τ€ τήν ^όξβκν χαι τήν ^ύ- 
ναρ» αΰτοΰ. Ό άγιος Τιρέντιος ιΓπιν* Πλανάσαι, 
ω ^γιρΜν, μΐί (Ι^ώς τό συμγ^ρο'^ σοι* ούτοι γαρ, ^βαίοςυβ βΐ ρΓ6ΐίθ8ί8 βΓ&αΙ νβδϋύυβ βχθΓα&(&• 
Ιαβ^Γβ88α3 ΡθΓ(αο&(ίαοϋ8, (ϋχϋ βίβ : Μ&^αο άβο 
ΗβΓοαΙί 8&6πϋο&(6. ΟΙοΓίααι βαίαι βΐ ροΐβδίαΐβαι 
β3α8 βοαβρίβΐΐΐβ. ΕΓΓα3, ίαςϋίΙΤβΓβοϋαβ, βϋ^αοΓ&β 
ίά, ςυοά 1ίί)ί υΐίΐθ β8ΐ. ϋ6ί βαίαι ίδ(1 (υί, Ιαρίάββ 
8ΐια!, οΐΐί^αα, βΙ «8, βΐ ίβΓΓαοι. ΟΓααϋ &αΐ6αι 8ααΙ 
&υΓ0, α( 1ιοαιία68 άβοίρί&ηΐ, βΐ &])(1αο&αΙ &1> 8θ(6Γα& 
νί(α. Νααι ΐρβί ςαίιΐβαι αοα νίάβαΐ, ηββ ΙοςυααΙαΓ, 
αβο αυ(ϋαα(, αβο &αιί)υ1&αΙ : ςυίρρβ ςυί &5 Ιιοαιί- 
ο15α8 86ϋ1ρ(1 βοαΠαΙίςιιβ βααΐ^ βΐ ία Ιιοαιϊοαηι βρβ• 
οίβαι οοαίοΓοιαΙί, αΐ αά Ιιααο ίαιρί&αι οο^ίΐαΐίοηβαι 
608, ςαί 8ΐ1>1 ραρβαΐ, οοανβΓί&αΙ : « 5ίαιϊ1β8 βαίαι 
βοΓυαι 8αα(, ςαί ίαβίαηΐ β& βΐ οαιαβδ, ςυί οοα&άυαΐ 
ίο βί8* .» ϋίβίΐβ, ςαθββο : ΙβΙί ςαο8 άβο^ &88βΓίϋ8, ούς λ«γ(ΐς θιούς, λίθοι ιίσι χαι ξύλα χαι χαλχός χαί ^ ρθ88υαΙαβ 8ί1>ί ίρδίδ ορϋυΐ&τί, θΐ β08, α ε[αί1>α8 Ιβθ- 
σί^νρος* χ(χόσρι«νται 9ί χρνσώ χαΐ ίριατισμώ πολύ • άυαΙιΐΓ, υΐοίδοί ? Οαο(1 βί ίρδί αυχίΐίο β88β αοα 
τ<)ι« πράς τό πλανάσθαι τους ανοικτούς ανθρώπους ροδβααΐ, (]αοαιοάθ 001)18 ορί(αΐ2ΐ5υαΙιΐΓ ? 
Οπ* €τ3τών, του άποσπίνχι ρΛν τής αιωνίου ζωίδς, τώ πυρί ί$ παραπιμ^θ^^ναι* ούτ( γάρ ]Βλέπουσιν 
ούτι λαλοΰσιν ούτι όχούουσιν, υπό γάρ ανθρώπων γλύ^ίντις χαΐ χωνιυθίντις, χαΐ <ίς ιΓ^ος ανθρώπων 
π/πωθέντις, ρΜτα^έρουσιν ιίς τήν άθον τούτων Ιννοιαν τους πιιθοριένους αύτοις* "Ομοιοι ^ϊ αυτών 
Είσιν οί ΤΓΟίοϋντις αυτά χαι πάντις οί πιποιθότις Ιπ' αύτοΐς. » Εΐπατ* ίϊ ήμΐν, αρα οί θιοί υμών, ούς 
λέγιτι, δύνανται έαυτοις |3οιοθίδσαι ίδ άμιίψασθαί τινι άμυνομίνω αύτοΐς ; £ΐ ούν αύτοΐς |3οιοθ;9 σαι ού δύνανται, 
«ώς ύμΐν |3οΐΒθΐ9σ'ωσι ; 

ΠΙ. ΗΐΒβ ααάίβαδ ρΓββίββΙυδ, ]υ8δϋ ΤβΓβαΙίαπι, β( 
ΑΓπβααααι, βΐ Μ&χίαιααι, βί Ροαιρβίααι ία β&τββ- 
Γβαι ίαΙβποΓβαι ϋβίΓαάί, β1 οαιαί άίΠ^βαΙία βαβίο- 
άίη, 0γ&8, ίαςυίβοδ, ααάί&αι ί11ο8. Ββ&(απι &α1βαι Ζβ- 
αοαβαι,βίΑΙβχ&αάΓϋοι, βΙΤΙιβοάοπααι οααΐΓβϋςαίβ 

άχούσω αυτών. Τους ί$ πιρι τόν μαχάριον Ζι^νωνα, Ο 800118, ςυί βΤΛΧϊί ΟΟΙΟβδ ουοίβΓΟ (Γί§^ίθΙα 8βΧ, θα Γ*. Ταύτα άχούσας ό ΐίγιρΜν χαΐ έμμανής γινό- 
αίνος σγό^ρα, ίχίλιυσι τόν μαχάριον Τιρέντιον χαΐ 
'ΔΦΟίχανόν, Μάξιμόν τι χαΐ Πόμπιον ίν τ^ γρουρ^ 
ρίιοΒίίνΛί τ^ ιν^οτέρα χαΐ μιτά πάσης άσ^αλιίας 
τηριΐσθαι αυτούς, ιίπών* Έν τ^ μιλλούσΐ} προό^ω χαί Άλ^ξοιν^ρον, χαί θιό^ωρον, ό•ντας τόν αριθμόν 
\ς\ προσέταξβν τώ |3ήματι άχθ;3ναι χαΐ λέγιι αύ- 
τοΐς* Μη^ΐν ώ^ιληθέντις ιχ τ^ς προτιρας υμών 
όμο/ογέας, χάν νυν πιέσθητί μοι χαΐ θύσατέ τώ 
{ογάλω βιώ Ήραχλιΐ. Οί ^ϊ άγιοι άποχριθίντις 
ΐΰτον* Ήμιΐς πολλάχις σοι ιΖπομιν πιρι τούτου* 
αλλά χαΐ έχ τών προτέρων ίπιρωτησιων ΐγνως, 
βτι Χριστιανοί Ισμίν τιλιιοι, χαί ού πιίθιις ημάς 
χροσχυν^σαι ιι^ώλοις άχαθάρτοις ποτι* τό λοιπόν 
ποίιι IV τάχιι, 6 /9ούλιι, ιίς ημάς. *0 ήγιμών ιΓπιν* 
Ού πιίθισθέ μοι παραχαλούντι υμάς ; αναγκάζομαι 
ονκ τό χιλιυσθέ» μοι ηαρά, τών αήττητων |3ασιλίων (Γί1>υα&1 &(1άαβΙθ8 8ίο αΙΙοςαίΙυΓ : €υαι βχ ρποΗ 
νβ8(Γ& οοαίβαΐίοαβ αίΐιίΐ αΐίϋΐαΐίδ ρβΓοβρβηΙίδ, ρα« 
ΓβΙβ αιίΐιί, βΐ αι&^αο ιίβο ΗβΓβυΙί ίαιαιοΐ&ΐβ. ΑΙ ίϊΐΐ : 
δββρίυδ ^&α1, ίαςαίααΐ, άίχίαΐϋδ, αο8 688β ΟΙχήδΙία- 
αο8, ί(1 ςαοά βχ βαρβηοή^αδ ςϋβΒβΙίοοίϋαδ ίαΐβΐΐί• 
^βΓβ ροΙυίΗΐί : 060 Ια αο1)ί8 αα(|υ&πι ρβΓ8υ&άβΙ)ί8, 
υΐ ίάοΐα ίιηρυΓ& οοΐααιαδ βΐ αάοΓβαιαδ. Ραοίΐβ βαίαι 
ροδδααιαδ, ςαίίΐςαΐά ία ίιααο δβαΐβαΐίααι άίχβπδ, 
οοαίαΙαΓβ. Νοα νυΐϋβ, ία€[αί(ρΓφίβοίιΐ8, οοΙιΟΓίαΙίο- 
αθ8 αιβαδ ααάΐΓβ ? ΑΙςυί ίατίοΙοΓαπι ίαιρβΓαΙΟΓααι 
]α88α ί&οβΓβ οο^βαιίαί. ΕΙ ]υ88ϋ β08 αβρβΓίδ τίΓ§;ί8 
θΐ α6Γνί8 ν&ραΙ&Γθ. ΑΙ ίΐΐί, 8α1>1&(ί8 ία οοθίααι αιαοί- • Ρ»3ΐ1. 0X111, 8. 99 ΜΒΝδΙ3 ΑΡΗΙΙΙδ 400 ][>υ8, αηα Οίηηββ βϊ 61&Γ& ΤΟΟβ άίχβηΐΐΐΐ : ΑβρίβΟ, Α ττοι^σαι, χαΐ £λλ«ς ύμίν προ9ίνΜχΒίίγΰίΐ. Κα) (ύθέως Οοιηίηβ, βΐ αά^αν& ββΓΥΟβ 1αο9, 6ΐ1ίΙ>βΓ& οοβ &1) &ά- 
▼βΓβ&ΓΪο. Οαίύαβ &αάί(ί9, ηα^ί^ Δάΐιαο βοβ νίΓ^^β 
ΟΦάί ίιηρβΓανίΙ, άοηββ οιιιΚί βαΙβΙΙΚββ αααβ ρθ8( 
αΐίαιη βοβ νθΓΐ)6Γαη(1ο άβίβββί βααΐ, 6( Ιογδ αο νίΓ^βθ 
άβίβββΓααΙ. ΒυΓβαιη αυΐβιη ]υ99ίΙ βοβ ία9ϋΙ)υ9 
08Βάί. ΥβΓαιη ΙίοβΙ οιηοία ίρ90Γαιη τί8ββΓ& οοηΙβΓβ- 
ΓβηΙοΓ, αάβο Ιαιηβα 1ιίΐ8Γ69 αβ ΙβθΙί βΓ&αΙ ΓοΓϋυιη 
ιηαΓί^ΓϋΐηνυΗαβ, αΐ οαιαββ 9&ηο(θΓαιη ρ&ϋβηΐίαιη 
&1(|αβ οοοδίαοΐΐαιη αάααίΓαΓβηΙυΓ. ΙχΙλ«υ9ΐν αυτούς τύπτισθαι μ€τΛ ρά€9ων κγρίων 
χα\ ΡοννΓίρων ωμών, Οί 9ϊ ά^ιοι μάρτυρες τυτττό- 
μΤίΟί^ άττλώσαντ(ς τάς χβΐρας αυτών ιίς τον ούρανόν, 
ψωνί) ^ι^άλιρ ιιττον* Κύ|9λΐ 6 βιός, Ιττι^ι Ιψ' ^ιμόίς 
τους δούλους σου, χαΐ |3οι}θΐ9θΌν ίίμδίς^ χαΐ λύτρωσαι 
ιΐμας IX του άντιχιι/Αένου. Άχοΰσας ^( ταύτα ό 
ήγι/χών, ίτί ^).λον ποοσέταξι ραβ^ίζεσθαί αυτούς, 
Ιως ου ^λλαξιν Ιχαστος ανά ίίχα χιντυρέωνας* τυ- 
9ΐτθ|ΐένων ^< αυτών έπι πολύ χαΐ τών σαρχών αυτών χαταξαινο^ινων χαΐ τοϋ αίματος τ^ γ^ προσρέοντος, οί λώροι χαΐ αί ρά^ίοι έ^αττανηθιισαν* χαΐ ποίλιν ιχΑβυσιν ό 
παρβίνο^ος ξύλοις άγρέοις τντττισθαι αυτούς, ώς λοιπόν χα\ τήν ίν^οθιν οΐχονο^έβιν τών σπλοεγχνων αυτών ^ια^α- 
ν^ναι. Τοιαύτα ^ι ι^^^^'^'ο γαι^ρα τα πρόσωπα τών άγέων του Χριστού μαρτύρων, ώστι πάντας θαυμάζιιν τήν 
υπομονή ν χαΐ χαρτιρέαν αυτών. 1Υ. ί^οδίςυαιη ί£;ϋυΓ β8Β9ί ίαβΓαηΙ, άϊτ'ύ αά βοβ 
ρΓβΒίβοΙυβ : Ιοαιηοΐαΐβ, β( 1ί1)6Γ&1)0 Υ09. δαηοΐί αα- 
Ιβιη (&β6ΐ>αηΙ. δβά ρΓ8Βί60ΐα9 ΐΓ&Ιϋδ, ρ7Γ&9 ίηοβηάί 
3υ89ί(, β( (βΓ^ βΟΓϋΐη &(1ϋη, οαιη βα ρηυ9 &ββ1ο βΐ 
8&1β οοιΐ8ρβΓ8& β99βηΙ. Τϋπβ 8&αο(ί Οβί οα&ι*ΐ7Γ69 Δ'. Μιτά ^λ τό σ^ο^ρώς τυπτηθ^9ναι, ιΓπι προς 
αυτούς ό ίιγίμών βύσατι, χατα^ιχοι, χαΐ απολύω 
ύμδίς παραχρήμα. Οι ^ί 07101 έσιώπων. Τότ< θυμω- 
θΐΐς 6 ϊίγεμων έχΑιυσι ττυρωθ^ναι οβιλέσχους χαΐ 
χαταχαϋσαι αυτών τους νώτου ς, ιΓ9* ούτως δξος 8α9ρίβίβη(69ίηβ(Βΐυΐη(ϋχβΓυη(:ϋοαΐίηβ0βα9ηθ9ί6Γ Β ^ριμύ χαι άλας ^αένισθαι αύτοΐς χαΐ ύ^ασματι τρι- ςαί ΐΓβ8 ραβΓΟβ, Αη&ηίααι, ΑζαπΑΐη β1 Μί9&β1βιη άβ 
οαιηίηο ί^8 1ί1>βΓ&8(ί, ηβο β09 ]8βάίρβηηί9ί9ΐί : ςαί 
Ο&ηίβίβιη βχ ΟΓβΙβοηυιη βηρπίβϋ, βΐάο ιη&ηα Ρ^α- 
Γ&οηίβ Μοββιη ββΓναβΙί : β1 βαηοί&ιη Τΐιββί&ιη &1> 
ί^οβ, β( (1ι6&(γο, β( ίβηβ &β ύββϋίβ αα&ηηίβ άβίβηάί- 
βΰ : ςαί αιηίβίβ Ιαίβ ρβΓίββΙαιη Γβ^υιη Ι&Γβ^ίΙαβ 
ββ : ςαί Ρϋίυιη (ααιη Οοιηίηαιη οοβίτυαι Ιββυιη 
(]1ιη9ΐαιη & ιιΐ0Γ(υί9 βχοίΐ&βΐί : ςαί οαυίΐα γ&ηαςαβ 
άοη&ηοΙ)ί9 ά6(ϋ9ΐί : ςαί Ιυοβο) ρΓΟβΓβ&βΙί, β1 βοβίαιη 
βίουΐ ρβΐΐβιη βχίβηάίθΐί* : ςαί 9ΐβ11&9 άίηιιιηβΓαβ^ 
β( 9ϋί9 β&9 ηοιηίοί1>υ9 νοβ&9 : ςαί ίη ϋηβ9 (6γγ» 
ιηίβίβΐί νβΓϋ&^βιη : βχαυάί ηοβ 9αρρ1ίοβ9, β1 βχ ο&- 
1&ιηί(&ϋ1>υ9 ΗΙ)βΓα : ςαοηί&ιη (αα β9ΐ ^1οΗ& ίη 98β- 
ουία βββοαΙοΓϋΐη. Ακηβη. 6αηι ρΓββαηάί 6αβιη ίβοίβ- χίνω άνατριβ^ναι αυτών τους νώτου ς* δριμεία 9ϊ 
δντως πβίνυ ^^ |9άσοΕνος αυτν* οθβν &να6λέψαντ(ς οί 
α^ιοι τού θιού μάρτυρ$ς ιίς τόν ούρανόν «Γπον* 
Κυρα ό θι^ ι&μών, 6 ^υσάμβνος τους τριΓς παι^ας 
Ιχ χαμένου ττνρ^ς, Άνανίαν, Άζαρέαν χαΐ Μισαήλ, 
χαί μή (άσας αυτούς ά^ιχΐ}99ν«ι, δ ρυσάμινος τον 
Δανιήλ έχ στόματος λιόντων, ό ^ιασώσας Μωσήν έχ 
χιιρός Φαραώ, ό ^ιασώσας θίχλαν Ιχ πυρός, χαι 
θιοίτρου, χαί θηρών, ό πολλάς χαί ^ια^νόρους (υιρ- 
7>σέας χαρ ισάμινος ήμΐν τοις δούλοι ς σου, ό το ^ώς 
ποιήσας χαί τόν ούρανόν Ιχτιινας, ώσ(1 ^ίρριν^ ό 
αριθμών πλήθη άστρων χαί πασιν αύτοις ονόματα 
χαλών, ό τήν άλήθιιαν χαταπέμψας ιίς τα πίρατα 
τής οίχουμ<νης, ιπάχουσον χαί ημών, τών δούλων ββη!, ρΓφίβθΙα9 ίΓ& (1β88ΒΥί6η9,^υ88ί( β09 9α9ρβη909 Ο σου, ^ιομένων σοι νυν, χαί σώσον ημάς έχ τών άίΙ&οβΓαη. Οαοά ςυίάβαι άαηι ΑβΓβΙ, 9αη9ϋίηί8 ηνί 
βχβΟΓαιη οοΓροη5α9 άβ£1υβ1)αο(.Νβ(ΐα6 !&ιηβηοΓα- 
οίαΐααιη αοβΓΐ)ίΙ&(β βοιιΐΕηονβ5&α(υΓ. Οβαβ βηίιη 
βοαϋΓΐη&1)α( βοβ, βΐ ΓθΙ)αΓ αβ ίοΓίίΙυάίαβιη βυ^ιηί- 
ηί8(Γ&1)&1. ΡΓββίβοΙυβ &α1βιη &(1 βοβ : ΡβΓ8υα9βη]η(- 
ηβ γο1)ί9 1θΓΐηβηί&, α( £ώ ίθ9αηί& Γ60θ(1&(ί9 ? αα 
&(ϋιυο ία ίιηρίβΐ&ΐβ γββίρα ρβπηααβίίβ ? ΙΙΙί ηίΐιίΐ 
ΓββροηάβΓυηΙ. Αίΐ γοβ, ίαςυίΐ ΓαΓβυιη ρΓββΓβοΙαβ, 
[ιβΒΟ 1θ€[υοΓ. ΑΙ β&αοίί Οβί ηι&Γ(7Γβ9 9υ8ρίοίβιιΙβ9 ίη 
β<Βΐαιη, ίΐα Ιοοϋίί βαηΐ : Οβυβ οιηηίροίβηβ, ςαί δο- 
άοιηοΓυιη υΓΐ>βιη ρΓορίβΓ ίρβοΓαιη αβςυίϋ&ιη ί^ηβ 
βυοοβηάίβϋ, βΐ ία βοΐΐΐαάΐαβαι ΓβεΙββ^ίβΙί, Ιιοο β(ί&αι 
ίηιρίοΓααι άο^)^^ί1^υη[1οαα^ρ^ορ(βΓ^αβ1^ιίαα1 (α&ηι 
βΥβΓίβ. Ουαιςαβ ΟΙΐΓίβ^ί βί^υαι ίροαίί^αβ βυίβ ίια- &ναγχών ημών χαί τών θλίψιων, ότι ιταχησαν ημών 
αί σαρχις, Δέσποτα, χαί τό πνιύμα «χλιίπβι* σού 
^(, Κύριι, τό Ιλιος άνιέχαστον χαί ή μαχροθυμέα 
άβατος, χαί σοί Ίΐρέπει η ίόξα ιΐς τους αιώνας. 
Αμήν. Τιλιυσάντων Λ αυτών τήν ίύχήν, πβίλιν ό 
ίΐγίμών θυμομαχών έχέλβυσι χριμασθέντας ξίισθαι 
αυτούς. Ξιομίνων ^( τών μαχαρίων Ιπί πολύ, ού^ί 
ούτως ι^ρόντιζον τών βασάνων ό ^Ί ^ιλοίνθρωπος 
γαρ, θιός ην μετ* αυτών, ό άντιλαμβανόμινος χαί 
παρέχων αυτοίς τήν ΐσχύν χαί τήν άν^ρβέαν* ίπιί 
(ποία '^άρ αν ανθρωπινή σαρξ ύπήνίγχι ταύτα ]) 
λέ/(' ό ήγβμών προς αυτούς* Καν νυν, άθλίοι^ Ιπιι- 
σαν αί βάσανοι αύται άπαλλαγήναι τής μανίας, ή έτι 
έμμένιτι τ^ ^υσσιβιία υμών ; Οί ^ϊ άγιοι ού^ΐν ρΓβββί99βα(, ία9υίί1αΓϋα( αάΥβΓβαθ Ιάοΐα, βΐ β& 8(&- £) απιχρίναντο. ΙΙα'λιν \έγει ό ήγιμών προς αυτούς- Ιίηι οοαίταοΐΗ ία ρυΙνβΓβηι Γβάβ^βΓυαΙ. Τααο βααοΐί 
ιη&Γ(7Γββ αά ρΓβΒίββΙαπι : ΟβΓαίβ, ίαςαίαηΐ, άβοβ 
(αοβ ? υΐ>ί ββΐ ΓθΙ>υΓ ίρβΟΓααι ? ροΙαβΓαηΙαβ βίΜ 
ίρβίβ ορί(υ1&Γί ? Ηααά ηιαΚο ρο9( βαΐβαι β( Ιβηι- 
ρΐααα οοιταί(.€υ]υ9 βΥβΓ9ίοαβίαάίβ^α&1α9 ρΓ8Βίβο(α9, 
ίαββίΐ, α( βααοΐί ηι&Γίττββ ο&ρίΐβ ρΙββΙβΓβαΚϋΓ. Ου& 
ΙΙΙί 9βη1βη(ί& 1»(ί, οο11&υ(1&1)&η( Οβααι βίβαυάβαΐββ 'Γμΐν λέ/ω χαί ού^έν μοι άποχρίνισθβ ; Θύσατβ λοι- 
πόν τοις μιγίστοις θεοΐς χαί απολύω υμάς Ιχαστον 
ΐίς τα ?^ια μ«τ* ιίρήνης. Τότι οί άγιοι μάρτυρες, 
αναβλέψαντις ιίς τόν ούρανόν, (Ιπον ούτω* Κύρκ 
ό θιός, ό τήν πόλιν τών Σο^ομιτών ^ιά τήν παρανο- 
μέοιν αυτών πυρί χαταχαύσας χαί έρημώσας, χαί τα- 
νυν ^ιόμβθά σου, Βασιλιΰ &γι«* νιύσον έπί γής, ^ί- * Ρβαΐ. 0X111, 2. ^ ?•&!. οχιγι, 4. 104 νΤΓΑ 8. ΤΟΗΚΕΝΤΙΙ ΕΤ δΟΟϊΟΚϋΜ 402 χαιος «ν χαΐ τ^ν πολΰΟιον, |ΐαλλον ^( άθιον χατά- Α &ά Ιοβαΐη ρΓ8θίΐηί(αΐΙ1 ρβΓΥβηβΓΙΙΙΐΙ : 6( β^ηί()118 ϋβ- 

ντριψον οιχο^οαήν του ηγ*^^^^^^ ^"*^ '^®^( ^<®^ζ ^^* χιβ,οΜ&Ιί^ςιιβοβΓτίοίύαβ, βοπίββΙίιηίηΙθΓΓβοΙί βαηΐ. 

του >ί7ΓΓυνον χαΐ ά^οήισον * χαΐ ήαάς τους δούλους λΟΟβββθΓαηΙ &.υ(6ΐη νίή Γ6ΐίβ^08ί, βΐ 8α]>1&1& ΘΟΓαΐη 
νου έ)# 'άχϋ έπέσχιψον, ώς 07αθός χαΐ ^ιλο(νθ|9ω7Γθς, ΟθΓρθΓ& ίη Ιοοο 8&βΓ0 βοαάίάβπΐηΐ. 
ότι συ ρίνος ^ίίοξασμένος ύττάρχιις, ιις τους αιώνας τών αιώνων. Και ιιπόντις τοαίτα οι άγιοί μάρ- 
τυρις ^ατά στιναγρών χαί ^αχρύων, χαΐ πθ!ήσαντ(ς τό σημιιον του οταυροΰ έν τώ ^χιτώττω αυτών χαΐ 
χβ9* όλου του σώματος, ινι^νσησαν τοις άχαβαρτοις (ΐ^ώλοις, χαΐ πΛραχ^^ί^μΛ «λέχ^ι^σαν αυτά χαΐ έγέ- 
νοντο ίί>σιΙ σποδός* Τότ( λέ^ουσιν οί άγιοι μάρτυρίς τω ήγιμόνι . 'Ι^ι τα σιβασ^ατα υμών ' ττού γαρ ή 
ισχύς βιυτών ή χινή ; Μή η^υν)}9ησαν έαυτοΓς |3οιοθί}σαι ; Μιτ* ου πολύ ίϊ χαι ό ναός συνΓτιλέσθη χαΐ συνιτρέβιι. 
Όργισθ(ΐς ουν πάνυ ό ήγιμών ιπί η τ^ συντριβ;^ χαΐ «πωλιία τών θ<ών αυτού, ιπί τι τ]^ τττώσιι τού ναού, έχέλιυσιν 
κποχιγαλισΟ^ναι αυτούς παραχ^ρ^μα. Ααβόντις ^Ί τήν &πό^ασιν οί άγιοι, άπτ^ισαν χαίροντας χαΐ ^οξάζονης τόν 
βκόν, χαΐ (λθόντις έπΙ τόν ώρισμινον τόπον, χλίναντις τα γόνατα χαΐ τόν θΐόν ιύχαριστιζσαντβς, (υθέως 
κποκ^αλίσθνσαν. Και έλθόντις οί Χριστιανοί λάθρα, Ιίραν τα \ίί}1β«να τών αγίων χαΐ ϊ$το7ίαν αυτά έν τόπω 
σιννώ. 

Ε'. Τούτων ίί ούτως τ(λιιωθέντων, πα'λιν προσ- Β V. Τϋΐη 1>β&(ϋΐη ΤβΓθηΙίαιίΙ, βΐ Αίηβ&ηαΐη, β( 
έταξι» ό παράνομος ήγιμών, άγβσθαι ιπΐ τό βϋμα Μ&χίιηυιη, β( Ροαιρβίαιη αάοίυοί ^\ύ>Βί, θΐ (ΙίοίΙ οιά τους πιρι τόν μαχάριον Τιρέντιον χαι *Α^ριχανόν, 
Μάξιαν» 71 χαι Πόμπιον^ χαΐ λτ/(ΐ προς αυτούς . 
βύσατι χαν ύμ(ΐς το2ς θιοΐς * ιί ^< μήγι, μιλλιτι 
χαχώς χαΐ πιχρώς άπολέσθαι, χαι ού^ιις αν ^υνι^θ^ 
ρύσασΟαι υμάς ΐχ τών χιιρών μου. Οί άγιοι ιΓπον 
προς αυτόν * Ήγΐμόν, ιΖπομέν σοι πολλάχις, ότι 
Χριστιανοέ έσμβν χαι (ίς Χριστόν ?χομιν τάς ιπλί• 
#ας ' ^αίμοσι 9ϊ ούτι προσχυνούμβν, ούτι τοίς θιοϊς 
σου λατριύομέν ποτι, ούτι μι^ τάς |3ασάνους σου 
προσποιούμιθα * τοίνυν έπινόιι ημΐν όσας θίλιις 
βκσά^^υς * πιστιύομιν γαρ τώ θιώ, ότι ιιττ-ηθηστή 
'^γ' ημών, χα9ώς χαΐ ό πατήρ σου, ό διάβολος, ήτ- 
τ«θΐ6 ύπό τού Χριστού, τού Ιν^υναμούντος ημάς 608 : Οϋβ ίιηιηο1&(β, αΐίοφίί πι&ΐβ ββΐίβ ρβηίαή. Ε( 
ηβιηο ροΐβήΐ βηρβΓβ γοβ β ιη&ηί1)αβ ηοδίηβ. ΟΙιτί- 
βϋαϋί 8υιιι»8, αΐ 88θρ^88^Iη6^&ιη άίχίιηυβ, Γββροηάβ- 
ΓαηΙ ηι&Η^Γββ, β(ία01ΐΓί8(ο 8ρβ8 ρο8ί(&86( βοΠοοα- 
1&8 1ια1>6αια8. Οββιηοηβδ ηοη &(1θΓ&ιηα8,ηθςαβ άβοβ 
(αο8 οο1ίιηυ8, βί ίοηη6ηΙ& 1υ& ηβ^ΐί^ίιηυβ. ΡΓοίηάβ 
ςαο8 γίβ, αά1ιϋ>6 βΓαοίαΙαδ. Οβοβηίιη αάίαγ&ηΐβ, Ιβ 
& ηούίβ γίβίαιη ίή βοηβάίιαϋβ, ςυβιη&άιιιοίίαιη β( 
€ΐί&1)θ1υ8 8υρ6Γ&(ιΐ8 Θ8ΐ & ΟιπδΙο, ςυί ηοβ αά βαρί- 
άί(&1θ8 (α&8 γίαββηάαδ 6οητο1>θΓ&1. Ηί8 ααάίΐίβ, ίαβ- 
δίΐ 608 ία οαβίοάίαιη αΐϊάαοί, βΐ οαίβηίβ βοΓυιη οο1]& 
β( ιη&αυ8 ρθάβ8ςα6 6οηιρ6άί1>α8 γΐαοίπ. Εοβ ίβ;ϋυΓ 
ιηίηίβΐπ, υ(^α88^ί^6^&^^, ία ο&ΓΟβΓβηι οοη]6θβΓϋη(. νιχάν σου τάς ινθυμησιις. Άχονσα; ^ί ταύτα ό Ο ία)ρ6Γ&Υί( ρΓ»(6Γ6&, 11( ΐΓί()υ1θ8 ί6ΓΓ608 ία ΐ6ΓΓ&ΐη ίβγιμών χαΐ ίμμβινης γινόμινος σ^ό(Γρα, ιχί)ιυσ< 
πάλη ρληθ^ίναι αυτούς ιν τ^ ^υλοΕχ;^, ιίπών πιρί- 
βληθ^ναι αύτοίς χ)οιά σιδηρά πιρΙ τους τραχήλους 
«^τών, χαΐ πι^ας πιρι τους πό^ας αυτών, χαΐ άλύ- 
?ιις ιπι τών χιιρών * παραλαβόντις ^Ί αυτούς οί 
δήμιοι, ίθτ/το ίν τ^ ρυλαχ|^, χαθώς ιχιλιύσθησαν. 
'Εχβλ^υσι ^ι ό παράνομος χαΐ τριβόλους σίδηρους 
λτοστρωΟί^ναι αυτοΓς χαι χαταπιέρισθαι αυτούς ιν 
«υτοίς ΧΟΛ μή συγχωριΐσθαέ τίνα τών Χριστιανών 
ιίσίρχισθαι προς αυτούς, προς τό μη^' όλως παρ- 
ιχαν αυτοΐς τρο^άς, Τούτων ουν ούτω γινομένων 
χ» πιρί τό μισονύχτιον ιυχομένων αυτών, ιξαί^ης 
^ώς μ^γα Ιλαμψιν ιν τ^ ^υλαχ;^ * άγγιλος γαρ Κυ- 
ρίου Ιστγ) χατά πρόσωπον αυτών χαΐ ιιπιν προς ρ^ο^^^6Γβη(, ςϋί1)υ8 οοα&9βΓ6η1αΓ : 6( αβαιίηίΟιτΙ- 
δϋααοΓυαι &(] βοβ &066(ΐ6Γ6 ρ6ηηίΙΐ6Γ6η(, η6 6ί1>ιιιη 
&£ΓβΓΓ6α(•νβΓαιη οιγοα πιβάίαπι ηοοίβηι Ιυχ ίαΐδίΐ ίη 
οαΓοβΓβ, 6(αα96ΐα8 Οβί βίβϋΐία 6οα8ρ66ΐυ ίρβοπιιη, 
6( (ΙίχίΙ αά 608 : ΤβΓβηϋ, 6ΐ ΑίΓίο&αβ, 6( Ροπιρβί» 
6ΐ Μαχίιηβ, 86ΓΥί 06ΐ αΚίβδίαιί, οοαδΟΓ^ΐβ, βί βΟΓ- 
ροΓ& Υ68ΐΓ& 6αΓαΐ6. Ε( &006€ΐβα8 &η96ΐα8, (βΐί^ϋ ο&- 
(6η&8 60Γυιη« 6ΐ ββοίάβΓαηΙ. Ε( 6β06 πιβαβα οοΓ&ιη 
ίρδίδ 1)606 ίοδίΓυοΙα. Ε( (ΙίχίΙ &ά ίΐΐοβ αα^βίαδ: 
Οαί68θί(6, 6( 6ί1>υαι 6&ρί(6, ςυ6αι γοΜδ ΟΙΐΓίδΙυβ 
ΐΏίδϋ. 8&η6(ί &υ(βιη, Ο^ΗδΙο βοΠ&αάαΙο, 6οα)6(ίΐ6- 

ΓΟαΙ. Α( 608(0(168, 8ρΐ6ηάθΓ6 ρ6Γ8ρ60(θ, 10^6881 

δυαΐ, αΐ γίά6Γ6ηΙ, ςυίά ϋΐαά β836( : ίηΥ6α6Γυιι( βοβ 
9&υ(ΐ6α(68 : 6( ρΓ»ί66(ο ΓβιηηυαΙίαΓαηΙ. Ουί ροδίπ- αυτούς * Τιρέντη χαΐ *Α^ριχαν!τ, Μάξιμι χαΐ Πόμ- ΐχ ό'ΐβ 608 &ά (τί5αη&1 &άάυ6ΐ ]α88ί( ; 6ΐ : Νοοάαπί, ίη• 
τα, δούλοι τού θιού υψίστου, άναστάντις (Γότι ) ςαίΐ, δυρρϋοϋδ 6άθθ1ί 68(18, α( α1> &ιη6η(ί& Υ681γ& ^όξαν τώ θιώ χαΐ άνοίπαύισθι. Είτα προσίλθών ό 

άγγίλος ^δψατο τών χλοιών τών έπιχιιμένων έπΐ 

τους τραχήλους αυτών χαΐ ιύθέως ίιαρραγίντα τα 

νί^ιίρα έξίπισον έξ όλου τού σώματος αυτών * χαΐ Ιν 

τώ ταύτα γινέσθαι, έ^ού χαΐ τράπιζα ινώπιον αυτών 

ετοιμασμένη, πλήρης γίμουσα παντός αγαθού • χαι 

ιίπι προς αυτούς ό άγγιλος • Άναπαύισθι, άίιλ- 

γοΐ, άναπαύισθι έχ τών πολλών υμών χόπων χαΐ 

θιίψιων • άμα Λ χαι τροπής μιταλάβιτι, ίς άπ• 

ίσηιλιν ύμίν ό Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Τότι 

•ι «γιοι ηύλόγησαν τόν θιβν χαΐ μιτιλαβον τρυ^ϊ^ς 

• 1 ΟοΓ. ι, 25. (ϋ806ά&(ί8, 6( (ϋϋδ ίαιηιο1β(ί8 ? Κ68ροη€ΐί(ΤβΓ6η(ίϋ8: 
δ(υΗϋί& ΙιβΒο ηο1)ί8 6γΙ( 6( οαιαίύαδ ςαί άίΐί^αηΐ 
06ααι. « Οαοά 6ηία) δίαΐΐυαι 68ΐ 06ί,8&ρί6ηϋα8 68( 
1ιοιιιίηί1>υ3 : η&ηι Ιιοιηίηαιη 8&ρί6η1ί&, αρυά 06αιη 
δΙυΚίΙία 68( '. » δ(α1(ί 6( απΐ6η(68 6886αιυ8, δί, Γ6ΐί- 
Ο(οθ6θ,€ΐ8βηιοα6δ, (ΐϋ6ΐη&άαΐ0€ΐαιη (α ί&οίδ, &άθΓ&- 

Γ6ΙΙ1118. Οαίϋαδ Υ6Γ5ί8 ρΓ8ΒΓ60(υδ ίΤ&(α8, ^υδβΚ 608 

αη^αΐίδ 1&06Γ&Γί. Ουαι &υ(6ΐη ίά ύβτβί ίΙΙί ρΓ66&- 
1>αηΙαΓ Οβααι, άίθ6η(6δ : ^θδ^ 61ιηδΐ6, Ρί]ΐθ6ΐ νίΥ6η- 
(ίδ ία δ8Βοα1&, 1αα[ΐ6α ΟΙΐΓίδΙίααοΓυηι, δρβδ ηθδ(Γ& 
06Γ(ίδ8ίαι&, ρΓ8Β8(ο 818 αο1>ΐ8, 6( Ιβτ Αΐιχϋίαπι ; 6ΐ 103 ΜΕΝ8Ι8 ΑΡΚ11Ι5 104 ηβ βοηίυηάαβ ηοβ ρΓΟρΙβΓ 8&ηθ(υΐη ηοίηβη Ιυαίη. Α ώση χαΐ τους ^ισ/Αώτας θβωρ^ίσαντας το ^ώς, βισ- 
ΟΙίτίδΙί ί^ΙαΓ ορβ βυΜθΥ&ϋ, βΓαοί&Ιαβ ηοη ββαΐίβ- πη^«σαι Ισω χαΊ ιιαΒεΙν το γεγονός * «ισιλθόντις 
])&η(. 7^Ρ (ύ|θον αυτούς «ν^ραινο/Αένους χαΐ δοξάζοντας τον 

θ<όν• Οί ^ί ^ι6^ιοι, άττιρ ιθιάσαντο, άνιίγγ'^^κν τώ τιγψόνι * χαΐ τ;^ ^^^ρα τ$ ^Ρ^'ΠΡ έχ(^(^7^ αυτούς 
πρό τοΟ ρ^όΐΑατος άγισθαι * άχθ«ντων Λ αυτών έπΙ τό |9η^α, ίΓττ* ττρός αυτούς ό ή'/ΐ/χών • "Αθλιοι ! 
ούτως ίπαί^ευσοεν υμάς αί |3άσανο(, άπαλλαγ;βναι {ς (χιτ< μ^ύρίας χαΐ ττροσιλθιιν θύσαι τοις θιοΐς ; *0 
άγιος Τιρέντιος βιπιν ' Ή ^ωρία αύτη, ώ ιόγ^^όν, ίοτω έ/χοί και τοις άγαπώσι τον θΜν * α Τό γαρ μω- 
ρόν τού θ(θΰ σο^ώτβρον των ανθρώπων £9τέν ' χι ^ϊ σοψία των ανθρώπων ρωρία παρά τω θίω έστιν. ν 
Παρά^ρων ^£ χαι μαινόμενος εσομοίΐ ο/χοιός σου, έάν, τόν θιόν |Αθυ ΧΛΤΛ\εί^Λς, ^αί^οσι προσχυν^ησω. Ό 
ίε ίιγεμών, ταύτα άχούσας και χολίσας πάνυ, έχίλβυσ^ν άναρτιςθιντας αυτούς <πΙ τού ξύλου, ξβισθαι. 
Οί $ε ριαχάριοι ξεό/χινοι επϊ πολύ, ιούχοντο προς Κύριον λέγοντις * Κύριβ Ί)30Όύ Χριστι, Τιι του Θ(θύ τού ζώντος, 
τό ^ώς τών Χριστιανών, ;η πιςγή τί}ς ζωΐίς χαι τ^ίΐς αθανασίας, ή πίστις ΐ} αρραγΊις χαι άχατα7υτος, έπι^^άνηθι χαΐ 
|3θ'^θΐ3σον ^^Γν^ χαΐ^ή χαταισ;ζύν/2ς η^άςτούς ταπβινούς ^ιά τό ονοαά σου τό άγιον άπό τ^ς προσδοκίας νριών. Τών 
$ε ^ιημίων ξιόντων αυτούς <πι πολύ χαι τού Χριστού έπίχου^ίζοντος χαι ένισχύοντος, τών βασάνων ούί* όλως 
ΐρσθάνοντο. 

VI. ΙΙαο^ϋβ 3α88ί( 608 ρΓφΓβΟΐυδ ίη βαΓββΓβΐη Γ6• Β ς**. Τότ< θυ^ωθιίς ό ίιγεμών βχίλιυσι χατινβχθέν* 
(ταάί.Εΐ60ΐΐνθ6&ϋ8 0ΐηαί1)ϋ3ίβΓ&Γαΐηίαοαθ(&Ιοη1)α8 τας αυτούς από τού ξύλου, άναλΐ2^θ;9ναι πάλιν <ν τω ίαιρβΓανϋ, υ( 88Βν&8 οαια68 ί6Γ&8 β1 βΓαά6ΐβ8, ςαα8 
ΙιαϋβΓβαΙ, &3ρί(1β8 β( νίρ6Γ&8 &£ΓβΓΓθα(, βΐ ουιη ίρ8ί8 
ίηοΙυάβΓβηΙ. Οαββ ςυίάβιη ίβΠΒ αά ρ6ά68 βοηιιη &ο- 
66ά6αΐ68, 608 ηίΐιίΐ οιηαΐαο 1φά6]:)&ηΙ. 8αηο(ί νβΓΟ 
6οα8ίίΐ6ηΐ68, ρ8&1ΐ6ΐ)αη(, βΐ Οβυαι βοΐίαυά&ϋ&ηΐ. 
Οαπιςυβ 1π]:)α8 (ϋβ1)ϋ8 βΐ ΐΓίΙ)α8 ηοοΙί5α8 βαιη 8αη• 
0(18 ίηο1α88Β πι&αδί886η1, ςυ&Γ(ο άϊβ 8υΙ) ηοοίβιη 
ηιΐ8ί( ρΓΦίθοΙαβ, ςαί γϊάβΓβηΙ, αίΓαιη α ί6Γΐ8 οοη• 
8ϋπιρϋ 688601. δβά ςυί 1111881 ίαβΓαηΙ, Λά ο&Γοβηβ 
ίοΓβ8 &ρρΓορίαςιι&α1β8, &αί1ί6]:)&αΙ 608 ρ8&1ΐ6ηΐ68 6( 
οο11&ϋ(1αιι(68 Οβαιιι. Οαιηςυβ (ϋ1ί§6ηϋ»8 ν6ΐΐ6η( ίη• 
(α6Γί, ςαίά &^6Γβ(αΓ, 6αΓ66Γΐ8 (θοίαιη οοηβοβηάβο- 
168, 8&η6(08 νίάβρυηΐ, ςυί 6οη8ίά6ΐ>&η1, βΐ &η^6ΐααι ^εσμωτΐ)ρίω * χαι χαλέσας πάντας τους ιπαοι^ούς 
τών θι^ρίων, έχιλιυσιν αύτοις ένίγχαι, όσα <ιχον 
$10 ρία χ^αϊεπά χαΐ ^(ΐνά, τούτ' ?στιν ιχί^νας, ασπί- 
δας τ€ χαι χιράστας, χαι συναττοχλιίσθ^ναι ^(τ* 
αυτών ιν τ^ ^υλαχ)$ προς τό άναιριθ;3ναι υπ* αυτών. 
Και τούτων ούτω γινοριένων, ^σαν τα $ιιρία ερ^ 
ποντα χαΐ προς τους πό^ας αυτών παραχαθιί/Αβνα * 
τό χαθόλον ούχ ε\υμιόναΥΓθ αυτούς, αλλ* έποίιςσαν 
τα ερπετά τρεϊς ΐί μέρας χαι τριις νύχτας (γχιχλιι- 
σ^α ριιτ αυτών, ώσπιρ ζώα ί^ριιρα, τών αγίων 
ύ^νούντων χαι ^οξαζόντων τόν θιόν άχαταπαύστως - 
χαι τ^ ^Ι^'Ρ^ '^9 Τ(τάρτΐ} άπέστιιλβν ό ίιγεμων υπό 
νύχτα, (ί αρα άνι^λώθυσαν οί άγιοι υπό τών θηρίων 061 8ΐ&η(6ΙΙ1 αηΐβ ί&βίβηΐ ί6Γ&ηΐΐη, 6( ηβ αά 608 αρ- ρ τών ιοβόλων * χαΐ ώς ηλθον οί άπίσταλ^ίνοι προς ρΓορίαςα&Γ6α(, ρΓθ1ιίί)βα(6ΐη : 6( ΡΓββίβοΙο οβίβή- 
(6Γ, ςυββ γίά6Γ&η(, ηααΙίαΓυιιΙ. δαιηιηο ί^ίΙαΓ ιηαηβ 
8βάί( ίη ΐΓί1)υη&1ί, 6( ]α88ϋ, υ( ίη6&η(&(0Γ68 ί6Γ&8 
8α&8 δυηΐ6Γ6ηΙ, βΐ 8&η6(ί αά 1η1)αηα1 οάάαοβΓβη- 
ΙαΓ. Ιη6&η(&(0Γ68 ι^ΙυΓβαηι &(1 0&Γ6βΓί8 08(ίααιίη- 
β&η(&(ίοηίΙ)υ8 βαΐβ ίβΓ&8 &άτο6&Γ6η(, ίΙΙβΒ ηοη αα- 
άί6ΐ)&η(. δβά ουηι 08ΐίαηι 6&Γ66η8 &ρβΓ(αηι αΙ> ίΐΐίβ 
Θ886(, ιιηο οηιηβ8 ίηιρθία β§^6(1ίθη(β8, ςυο86αηςαθ 
η&6(βΒ 8υη( 1ιοπιίη68, οοβίάβΓοηΙ, β( ίη 8θ1ίΙαάίη6ηι 
ρΓθί66ΐδβ8υηΜαη6 6υ8Κοά68 &ά ρΓββίβοΙυηι 8&η6Κθ8 
&€[άαχ6Γυη(. Οαί ουιη β08 ηαΐΐα ίη ραΓίβ ]8Β308 
&8ρί66Γ6(, ίαΓ0Γ6 6οη6ί(α(α8, 608 βαρίΐθ άαηιη&νΚ. 
δαηοΐί &α!6αι 69Γβ88ί 8αηΐ ΙΐΒΐί, 6&η6η(68ς[α6 άίοβ- 
Ι)βη( : α Ιιί1>βΓ&8(ί ηο8, Οοαιίηβ, &]) ίί8, ςυί ηο3 
&Μί^6]:>&η(, βίςαί οάβΓ&ηΙ ηο8, οοηίαάΐδϋ *. « Μίοί- την θύραν άχροάσασθαι, χαΐ ί^χουσοιν αυτών ψαλλόν- 
των χαι ύ^νούντων τόν Θιόν, |3ουλόρ<νοι άχριβέστι- 
ρον μα$εΐν, άνιβησαν <πΙ τό ^ώμα της γυ\αχ^ς» 
Πιριβλίψά/Αένοι χαΐ άχριβώς χατασχοπησαντις, ιΓ^ον 
τους αγίους χαθηριένους χαΐ άγγβλον Κυρίου ίστώτα 
χατά πρόσωπον τών ιοβόλων έχιίνων θηρίων, χαΐ 
ριη^* όλως συγχωρούντα χάν ιγγίσαι αύτοΐς. Τότι 
^ραμόντες άνηγγβιλαν τω "ηγεμόνί, όσα εϊίον οίκιίοις 
ό^θαλ^οΐς ' χαι άναστάς όρθρου άπό τχΐς κλίνης αυ- 
τού ό ηγιριών, χαΐ χαθισθείς έπΙ τού |9η/χατος έχέ- 
λ(υσι τοις έπαοι^οΐς άναλαβιϊν ρι<ν τα θηρία, ά;ι^θ9- 
ναι ^'ε τους αγίους έπι τό βίίμα * άπιλθόντβς ^< όί 
έπαοι^οΐ χαι /Αΐλ).οντ<ς εγγίζειν τ^ Βύρα τ^ςιίρχτί^ς, 
ί^ρξαντο βπιχαλιϊν τά θηρία τ^ εαυτών «παοι^ία • 
τά ^( ούχ ύπηχουσαν αυτών. Τότι έλθόντις οί έπαοι- βίτί ΥβΓΟ, 6άη6ϋ8 ^1&άϋ8, ίβΟβΓαηΙ ίηΐρθΓ&Ια. Α(€[α6 ^ ^οΐ χαΐ άνοίξαντβς τήν Βύραν της γυΐαχϋς^ έξ^λθον ίΐα 8&η6(ί ίη €1ιή8(ί 6οηΓ688ίοη6, πι&Γΐ^ηί ραΐηι&ηι 
&606ρ6Γαη(. ΕοΓϋπι &α1βηΐ6θΓροΓ&Γ66(6 6θαιροη6η- 
168 γίή Γ6ΐί^ίθ3ί, ίηίοοο,ςαί άαο1>υ8 ρ&38ααηιπιίΙ1ί- 
1>α8 αϊ) αΓί)6 (1ί8ΐα5α(, 86ρ6ΐίβΓαη(, &(1 ^Ιοηαηι 
5&1γ&(0Γί8 ηο8(Γί ^θ3υ ΟΙΐΓίβΙί, ςηί γίνϋ, 6ΐ Γ6§ηΑΐ 
ίη 8£6οα1& 8886υ1θΓυηι. Ααΐ6η. τά Βυρία όμοΒυμα^όν χατ' αυτών, και άπίκτιΐναν 
παραχριΙ^^οι τους τ( έπαοιοούς χαι πάντας όσους 
ΐύρον ανθρώπους Ιχιΐ ' και αυτά Ι^ϋγον ιίς έρηριους 
τόπους• Μετά ταύτα ίε παραγενόμενοι οί ^ισριο^ύ- 
λακις, άνίλαβον τους αγίους και ίζγαγον αυτούς 
προς τόν ηγβρόνα. Και ί^ών αυτούς ό ηγβρών ριη^ιν ά^ιχηθέντας, ίριριανής γινό^ος σψόίρα^ Ι^ωχι χατ' αυτών την άπό^ασιν. Οί ^ε άγιοι έξ^^λθον χαί- 
* Ρ8&]. ΧΙΠΙ, 8. (1) ΤΙιβοάοΓϋβ ΙιββΙοΓ 86η1)ί1 ίη Οοΐΐβοΐαηβί» 
1ί1>. ΙΙ,ΙιοΓαπι βαηοΙοΓαηι ιη&Γΐ^Γαπι Γ6ΐίΐ|αί&8 ΐΓ&ηβ- 
]&(&8 6886 €οη8ΐ&ηϋηοροϋιη χ Καΐ. 06ΐο1)Γί3 Τΐιβο- άοβίο ΜίηοΓβ ίπιρβΓ&ηΙβ. Υίάβ Β&Γοηίααι ίη ηοΐίβ 
&(1 Μ&Γΐ7Γθ1ο^ίαηι ΗοηΐΕηαηι, 10 Αρπί. 105 νίΤΑ 8. ΟΑΒΡΙ ΕΤ δΟΟίΟΕϋΜ. 106 ρονης, χ«1 ψαλλοντις Ιλχγον* Ένωσας ίΐμας, Κύριι, έχ των θλιβόντων 4/χας χαί τους /κσοΟντας 
^ρας χβτι^σχννας. Οί ^ι ας τούτο ταχβίντΛς, έν<γχόντ(ς ξέ^η τό προσταχ^Βεν αΰτοίς βττοέησοτν χαΐ 
τέλος τό ^ιά ξί^υς τοΙς άγέοις μάρτυσιν έπιθηχβ»* χαΐ ούτως έν χαλ;^ προ$υμίΛ έτβλιιώθιισοιν ιν τ^ 
•οολογίβΕ τ•ϋ Κ.υρ£ον ^^ρών Ίι^σοΟ Χρίστου, /ΑηνΙ Άπριλίω. Ααβόντις ^ι τά τέ/χια σώματα τών άγέων χαΐ χαλλινέχων 
|ΐ«ρτνρ6ΐν Τίριντέου, 'Α^ριχοινοΰ, Μαξέ/Αου Τ€ χαι Πο^πέου άν^ρις «υλαβιΐς χαΐ ^ιλόχριστοι, χαΐ πάνυ χοσ^έως χαΐ 
κρητόντβιΐς χν^ιύσοηττις αυτά, άπέθίντο ίν τ^ ^ΐίΊ ^^ ^^^ μιλίων ^ύο τι^ς πόΧιως *Α^ριχ;3ς, ιις ^όξαν χαΐ 
τκ^ν τοϋ Κ,υρίου χαΐ βιοΰ χαι Σωτ^^ρος ΐίμών Ίι^σοΰ Χριστού, ώ ή ^όξα χαΐ το χράτος ιΐς τους αιώνας τών 
«ΗΜί». *Αριι$ν. 

ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ 

ΤΟΝ ΑΠΟΝ ΚΑΙ ΕΝΑΟΒΟΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΡΤΤΡΟΝ 

ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΠΑΠΥΑΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΤΝ ΑΥΤΟΙΣ. 

ΜΑΚΤΤΚΐυΗ δΑΝΟΤΟΚϋΜ ΕΤ ΟΙΛΚΙΟδΟΚϋΜ ΟΗΚΙδΤΙ ΜΑΚΤΥΛϋΜ 

ΟΑΒΡΙ. ΡΑΡΥΙΙ ΕΤ δΟΟΙΟΒϋΜ. 

(ληηο 150. ΐΑίιηθ &ραά βαήηιη λά άίθΐη 13 Αρηϋβ, ]υζΙ& ρ6Γ&ηΙί€[υιιιη Ηοιη&ηυιη Μ&ιΊ^ΓοΙο^ίυιη, ίΐβιηςαθ Ββ(1αθ1 

υ8ΐι&τ<ϋ• — Ογ»ο& θζ οοα. ΕΙβ^. Ρλήβ. ηαηο ρήοιαιη ρΓοάβαηΙ. Εοιτ Ρατκ.) Α'. Μιμνί9β'9αι τών ύπιρ Χρίστου παθόντων ιΖπιρ Α 
ά^ϋΐο τι λυσ(Τ(^ς χαΊ ωγίΧψον• ίχανή γαρ χαι ^όνη 
|Η{ρτύρ«•ν μν^μχ προς Θιοϋ ίρωτα •<^υχΐίν ίιν/έΐραι 
ΐΜΐ οίονιέ τι πτιρόν ιις αριτήν γενέσθαι χαΐ τους 
«ντους τοις μΜρτυσιν άθλους νοιρώς ύττοριένιιν πα- 
ΜΦχιυάσαι, ^ια τών βχιΐθιν άροιβών την άπόλαυσιν. 
Τάν η^ύν τους μοφτυρίχούς τούτους αγώνας ^ιηνυ- 
ιέτνν ιισΐ χαΐ οί στερροί τ^ς 'Εχχλησέας ούτοί στύ- 
1μ τι χα'ι θιαίλιοι, Καρπός χαί Πάττυλος, οί πατρέ- 
^•ς ρ'βν ύπΊ^ρχον πβρι^^ανοϋς, τΐίς ΪΙίργαμτονών πό. 
)ΐΜς, ιτατβραιν άε σψοίρα, ^ιλαρέτων γενόμενοι χατ- 
Αλγλον έπι^λίχνυντο χαι τήν αγωγή ν, οΓά τίνος ρίζιις 
ύρ»σΟς §νγιν^9 ^αστη^ατα, ως ^^λον έχ τοϋ χαρ- 
νβν το ^ενίραν γίνισθαι χαΐ τω ριίθρω ριαχαρέζβ- 
σθαι η|ν ιηιγιόν. ΙώμΛ μεν γαρ ρόνοις έποίουν αρ- 
ιιΣσθβα τοις άνοιγχαέοις, πάν τό ποιχ(λον χαΐ πιρέ- β 
ιργον «πωθού/ιινοι, ούτω ^ε χαι τοις άναγχαέοις 
ϋίγα χρώμί^οι, «ς σώματι μχν παρά πολύ τών άγ- 
Τΰ^Μ» άπολβλιΓ^θαι, τω ίϊ πιριόντι τ^ς Ιγχρατιέας 
{ΐιχροϋ χαι παραψαύιιν του άσωριάτου. Έντιυθιν 
ιίς νψος αριπΙ^ς άναχθίντις, άξιοι ιχρέθιισαν ιιναι 
χαί προστασία» λαού πιστιυθ^ναι. ΚαΙ Καρπός ^ιν 
ιρ;^ιιρωσύνΐ9ν έπιβας τά τ^ς ιύσιβιέας ριυστι^ρια 
^υβγγιλλι τοις έν βυατιέροις* Παπυλος ^ε, τω ττ^ς 
^ΗΒονίας βεΛμώ τιριοθιΐς, ισόρροπον ίαυτώ τήν 
η«υ^4ν IV τοΙς Γσοις έποαιτο πόνοις. 

Έί, Έιτ(ΐ ούν ό πιρι αυτών λόγος πβινταχού ίιι^ί- 
'οτο, οία μν^ϊ λανθάνιιν ^ύσιι τ;9ς αρ«τιΙ9ς ^υναμί- 
ης, άλλ' εαυτόν «ιέ ποτι χιορυττούσιος, πολύ τι 

Ρατεοι. 6ι. Οίν. Ι. Μβιηίηίβββ βΟΓαιη^ ςαί ρΐΌ ΟΙιήβΙο 9αη( ραββί, 
ββΐ ρΐυηιηυιη αΐίΐβ θ( βοα(1ϋβί]:)ϋβ. δαίββίΐ βηίιη υθΙ 
8θ1& ιχιβηιοη&, υΐ&ά Ώβι αιηορβαι βχοίΐβΐ &ιιίιηϋΐη, 
6ΐ 8ί( νβίαϋ €[υ(Β(ί&οα &1& οιά νίΓίαΙβαι, 6( βί&οί&Ι, ιι( 
θ&άβιη 06Γ(&ιηίη&, ςα» βορροΓβ ιη&Γΐ^τΓββ, αίθηΐβ 
ίΐΐθ βαβϋηβαΐ ρΐΌ ίραβικϋδ ϋβ ςαββ βαηΐ ίΐΐίο, Γβιηιι- 
ηθΓ&ϋοηί1>υ8. Εχϋβ θγ^ο, ςιι^119β^ ιη&Γΐ^Γϋ ρβΓθβ^Γβ 
β6Γ(ααιια&, γαϋ(ΐ£6 ςυοςαβ Εοοίββίββ οο1αιηη8Β βΐ 
ίυαάαιηβηΙ&,Ο&ΓριιββΙΡαρ^Ιαβ αο8οαα(αΓ :€[αοΓυιη 
υΙβΓςαβ ία οίαρλ ({αίάβιη ραΐτία, ηβιηρβ βίνί(&(θ 
ΡβΓ^αηΐ6η&, βχ ν&ΐάβ ααΐβιη ρϋ8 η&(υ8 ραΓ6ηϋ1>υ8, 
618 ςαοςυβ οοηνβηίβηίβο) νίΐββ Οδίβηάίΐ Γ&Ιίοηβιη, 
νβΐυϋ 9βιιβΓ088β βυ]α8(1&Εα Γ&(ϋοί8 ^βηβΓοβαιη ^βΓ- 
ιιιβη ; αάβο αϊ οχ ίΓϋβΙα αΓΐ>0Γ βναάβΓβΙ Εηαηίίβ8(α, 
6ΐ 6χ ίΐαβαίο 06η8βΓ6ΐαΓ ίοαβ 56&(υ8. Ναιη &ιη1>ο 
ςαίάβιη βΟΓραβ ίαοίβϋ&ηΐ β8δθ 8θ1ί8 οοηίβηίαιη ηβ- 
β688αΓϋ8, Γ6ρβ1ΐ6α1β3 ςαίάςαίά βΓαΙ ν&ηυαι β1 βα- 
ηο8ΐιιη ; ηββ688αΓϋ8 ααΐβιη Ι&ιη ιηοάϊοβ υ1βαΐ68, α( 
οοΓροΓβ ςυίάβΕη πιυΐΐυιη α1>β886ΐιΙ &1) αη^βΐίβ, ίαβί- 
ζηϊ ααΐβιη &1)8ΐίθ6η(ί&, ίηοοΓροΓβί ρΓορβαιοάυαι νί- 
άβΓβηΙυΓ. Ηίηοουιη ρΓονβοϋβ88βη1 &(1 βαιηιηυιη νίΓ- 
(υ1ί8, ]αάίβ&1ί 8ϋη( άί^αί, ςαοΓαιη ϋάβί βοοαιηϋΙβΓβ- 
(αΓ ρορυϋ ρΓβΒίβοΙαΓα. ΕΙ 0&Γρα8 ςυίάβιη, οαιη ρβΓ- 
γβοί886( αίΐ ροηΙί&ο&Ιαιη, ρίβΙ&(ί8 ιη^δΙβΓΪααηααα- 
ϋ&]:)&( ϋδ, €[αί βΓααΙ Τΐι^αϋήδ : Ρ&ρ3τ1α8 ααΐβιη 1ιο- 
ηοΓαΙυδ ^Γ&άιιάίαοοηαΙαδ, 8αο ιηαηθπ Γθβροηάβαδ, 
&(11ιί1)β1>&( 8ΐαάίααι ία ρ&η1)α8 1α1>οΗ1)α8. 

II. Οαω θΓ^ο βοΓαιη Γαιώα ρβΓν&8ί88θΙ ία οαιαββ 
ρ&τ(68, υΐροΐβ ςαοά β& 8ϋ α&ΙαΓ& νίΓΐυϋβ, αΐ αοα 
ρο88ίΙ Ι&ΙβΓβ, 86(1 86ίρ8αηι 86πιρ6Γ ρπβάίοβΐ, αι&§;αβ 

4 107 ΜΕΝδΙδ ΑΡΗΙΙ,Ιδ. 108 ΐηΐΐ11ϋυ(ίΙθίάβΟ0θηί1υ6ΐ)&{,6(βΟΓαΐηίΓαβη8άθ6(Γίΐ1&, Α πλίνθος παρά τοντο συνέρρίον χαΐ τϋς παρ' αντών 
ΙίΚαηίΑΐ- αλλαΗρΚα» ηΗ ηία^α^Απτ) «λΗ (\αι^\ ΛπηηίηΛ «ττολαύοντις (ΤκΤασχβλέας, άσ/ονοι π|9θσιχώρουν τ^ ΙίύβηΙβΓ &οββ(ΐ6ΐ>&1 &ά ρίθίαΐβοα. δβά βθΓΐ οιηαίηο 
ηοη ροΙθΓ&Ι, υί ςαί ίυίΐ &1) ίηίΐίο 1>οοοΓαιη αάνβΓ- 
βατΐαβ, βυιη Ιιαο βίβ &βΓβα(, ςαίβίβιη ο^βΓβΙ. Νοα 
ςαίθνίΐϋ&ςυθ, 86ά οαιη ίηνθηί886( 6^6^103 αάιηίαί- 
8ΐΓ03 βαβθ ιη&1ί1ί8θ, βίβ ρβΓβϋ&άβΙαΙ 8&ιιβΙθ8 &ββα8βηΙ 
αραά Οβωαιη, €[αο(1 8ίαΙ βΐ ία άβ08 ίιηρϋ β08 &])0- 
ιηία&ηίββ, 6ΐ 8θ€[αααΙαΓ γ&η&ιη 01ΐΓί8Η&ηοΓαΐΏ ορί- 
ηίοοβιη. Ιΐΐβ ααΙβιηΙι&ΟΓθ ^Γ&νί88ίιη6 αίίβοΐαβ, Υ&ΐβ- 
ηαιη ςαβιηά&ιιι &88θ880Γβιη, ουιη ςαο Γ68 οαιαββ 
δα&8 οοαιιηααίο&1)&1(6Γ&(&α1βιη &ιη&η8 άβΒίηοαααι, 
β1 νίΓ α^Γββϋδ) βαιίΐϋΐ ία Αδίααι, ςυββ 8ίΙ)ί άβ 8&ηοϋ8 
ηαηϋ&Ια ΓυθΓ&α(, βί 8ί9ηίβοαη8, βΐ βί ίη ί11θ8 ροΐβ- 
βίαΐβιη ρβπηίΙΙβαβ. δΐΕ(ίπι θγ^ο ν&1θΗυ8 γίαιη οοη- 
βοίΐ ςυ&πι οβΙβΓΓίοαβ : βΐ ρο8(<ια&ηι ίαϋ ία Ιοοο, υΐ)! ινσιβιία. Άλλ' ούχ 3ν πάντως τον ιξ άρχ>5ς άντι- 
χιίαχνον τοις κγαΒοΐς τούτων οντω γινο^ων ήσυ- 
χίαν ά'/βιν ουκουν ουΛ ^όσύχα^βν, αλλά Τ3δς αυτού 
χαχέας υπουργούς ούχ ά^βννιίς ιύρΐ]χώς, ίνίιββαλ- 
λίΐν όναπιίθιι Διχέω τους μάρτυρας, οτι τ« ασ<β(ΐς 
τ« προς θιού; βΐσι, χαΐ ότι τήν χαιν^όν των Χριοτιβ- 
νών πρισβίύουσι ίοξαν. Ό ίϊ χαλβπώτ«τα προς 
τούτο ^ιαπΒΛς, Οΰαλιοιόν τίνα σνγχάθκ^ρον , ός χαΐ 
τών 6) ων βύτω έχοινώνβί, ^ιλο^αί^ονα χαΐ ατ/ριον 
άνίρα, προς τήν Άσίαν ιχπ<|Απ<ι, άτ« π«ρί τών 
άγί'-ίν αύτω άνυγ^ί^ιΐ γ'^ωρίσας χαϊ τήν χοττ* <χιέ- 
νων ίξουσίαν έπιτρέψας αντω. Αυτίχα ούν Ουαλί. 
ριος Ηιν ό^όν <ΐς ταχύ άνυκ, χαί ιπκ^ή <ν ω ούτοι ίί (Ι6β;6ί)&α1, ίΐΐβ ςαίάβΟΙ βίαΐίηΐ άβίβ ναοίδ ΟΟη- Β ίι^γον γίγονΛ τόπω, 6 ^«ν ιΟθύς τοίς ^αταίοις τάς 8α6ΐ& νο1αϋο£ΓβΓΓβ βαοπΗοία, β^α8ςα6 ^α88ϋ3 ιηοχ 
ρβΓν&8ϋ οιηαββ ΐ6Γαιίαο8 Γβ^ίοαίβ ΤΚγαΙίΓΟΓϋοι, υ1 
€[υίοααςαβ ία βα βΓ&αΙ, αΙΙιϋοααοΙααΙββνβαΐΓβαϋα 
βυαι Ιοβυαι υ51 ίΙβΓοΙ 8&βΓί&βίααι, ^Γ&Ιί&Γααι αοϋο- 
068 1ρ8ΐ ςαοςαβ €ΐϋ8 ί11ία8 ΓβάίϋΙυη, υ( ςυί οοΐΐβΐ βο. 
Ιααι 6β^οΙαΓ6, ββά &11θ8 ςαοςαβ νβϋβΐ ίΓυί βοάβιη 
ιηθΓί)θ. Ηοο αυΐβιη άαο6ΐ>&1 6886 8υίβ6ί6α8 ατς^ϋοιβα- 
Ιαιη 86αΐ6αϋΐΒ αιαρΙ^Γϋοι. ΟίοβΙ)»! βαίοι ίαΐΓ& ββ, 
φΐ(Μΐ 81 ίρβοβ ςαίάβοι τίάβπί οοιηαιυοΙΙβΓ οοτβαίβιι• 
168 ουιη ιηα1(ί1ϋ(ϋα6&ά 8αοΓΐΑ6&αάαηΐ| ί&ΐ8& αρρα- 
Γ65αηΙ οπιαίαο, φΐββ άίχβΓααΙ θ66ίο. 8ία πιίηϋ8, αοη 
68ΐ &Η& ηια^ΟΓ 6Χ8ρ66ΐ8α(1α ρΓθ1>&Ιίο. 

III. Οποί 6Γβ;ο οηαα68 ςηΐάβαι ία Ιοοααι οοητβαίβ- συνίιΒίις προσίί'/ί θυσίας* προστάγ/Αατα ίί αυτού 
πάσαν όσΐϊν οί θυατβίρων έπιΐ;ζον όροι, χατά σπουίήν 
ί«λ«αβαν<ν. ώστι τους αύττ^ πάντας. Μα ίι θυσέα 
/ίνβιτο, μτο^εν ρΐίλλοντας άπαντφ^ τάς ;ζαριση}ρίους 
ίύχάς χαί αυτούς τοις έχιίνου θιοις συνοκσοντας, 
ώσπιρ ούχ έθιλοντος μόνον νοσιΐν, αλλά χαΐ τους 
άλλους παραττολαύιιν ούτω τού νοσιόματος. Τούτο ίι 
άρα τιχαήρίον 'χανόν της τών ριαρτύρων έποαΐτο 
γνώριης* Ιλι^ι γαρ ώς, ίΐ μϊ» χαΐ αυτούς συνξρχο- 
μένους, τω πληθιι χαΐ χοιν^ τάς θυσίας προσ^ιρον- 
τας (ίοι, ψιυίι^ πάντως ά προς τόν Δέχιον χατιΐπον 
αυτών (Γναι* €ΐ ίι μή, ριή πέστιν (τέροκν άνα^βιν 
μιίζονα. 

Γ'. ΈπεΙ ούν πάντες μεν συνίραμόντις )}σαν, 
β6α!, υΐ ρβΓΛ^βΓβαΙ 8αθΓίβθία, 80ΐί αϋΐ6ϋ1 &1)β886α4 ^ ώστί τάς θυσίας έπιτΛέσαι, μόνν Λ ή θαυααστ^ &(1ιηίΓ&1)ίΐ68(1υο αι&τΙ^ΤΓββ (&1ίΙ>ί 6αίαι 8ΐ8[1>ααΙ, Όβο 
ΡΓ6668, α6ηιρ6 γβΓαοι Γ6άά6α(β8 8&οηβ6ίυαι), ϋ8 
8ί8ϋ ] 08818, ί1ΐ6 8υρθΓΐ)ία8 αο 6ΐα(ία8 608 Γο^ανίΙ 
β&α8&αι, οαΓ ίρβί α1)ίυΐ886α( : άβίαάβ 6ϋ&οι&€[]66ί(: 
Α( 8&1(6αι &αΐ6 αιβοβ 06αΐ08 ραΐ6ΐΐΓ6 οοΓη^αΙαΓ άβ- 
ΙίβΙαοι α( &6ου8&1οΓί1)υ8 ίατίάία ία οαρυΐ 60Γυαι 
οοαν6Η&ΙαΓ, βΐ ΥθΙ)ί8 οΙ&τίοΓ, ςα&αι ρηα8, ^Ιογια 
ΟΓίαΙαΓ. Αά 1ι8βο 8&αοΙί, ςαί 6ΐ ιηβία 6ΐ οαιαί βίαη- 
1&(6 1ιααι&α& 6Γαα( βαρβποΓββ : Ε8861 άβάββυδ, ο 
^αά6x, (1ίχ6Γυα(, &ρ6Γ(ααι, ίαςαααι, ά6(ΐ66α8, Ιια- 
1>6Γ6 1>ον6αι 6( &8ίαυαι (α( βυηι αια^οο άίβαιη Ι8&ί&) 
ςυί αο8 &Γ^υ6Γ6αΙ αια^αί οηαιίαίδ ία^Γ&Ιί ααίαιί, 
βίςαΐάβαι ίΐΐί ςαίά6αι οο^ονβΓααΙ ρο38688θΓ6αι ^ 
6ΐ 6υαι, ςυί ίρβοβ α]6ΐ>&1 : αθ8 &α(6αι, ςυοά αΙαοιαΓ τών ριαρτύρων άπβλιί^θη ίυάς (Γσταντο γάρ Ιξω, 
"τώ θ(ώ τάς ιύχάς, τήν άλυθ^ίΙ θυσίαν άποίιίόντις), 
παραστ)7σάμ<νος αυτούς σχι^ριατι σοβαρωτίρω τ^^ν 
αΐτίο» II ρώτα τής άπολβίψιώς* (Γτα χαΐ προσιτίθιΐ' 
Ότι χάν γούν έπ' όψβσι ταις ίμαΐς το ύστίριιρΜ 
χαλώς άναπληρωθήτω, ίνα χαΐ τοις χατΐ}γόροις νς 
χι^αλάς ό φθόνος μιταχωριςσ^, χαι ύ^ν λααπρότιρον 
9 τό πρόσθίν το χλέος άνα^αν;^. Προς ταύτα οί 
άγιοι χαΐ ^όβου χαΐ πιρι^ανιίας πάσης άνθρωπίνης 
άνώτβροι γν/ονότις• Άλλ* αέσ;ι^ύνη, |3ασιλιύ, <Γπον, 
αισχύνη σα^ι^ς, |3ούν ίχιιν χαΐ όνον, χατά τόν μέγα» 
Ήσαΐαν (ΐπιΐν, μίγαλτης άγνω/χοσύνης (λΓ/χον, 
ιΖπβρ έχΐινα μ^ ΐγνω τόν χβχτηριένον χαΐ τρέμοντα, 
ιΐμ&ς ^ί γαίνίσθαι άγνοούτας, ιίγ( τόν άληθιβ Δι- !*^!Ρ,*?^'^^^_^7Λ^.®^^^^^^^ Ώ <^^^^^^^ χ«ταλιπόντις, ψιυίωνύρ,οις προστ•θώ/αν 

θ(θΐς. Ταύτα (Γπον χαΐ ααα θιός τοις ιΐρη^οις 
•πιψη^ίζιτο, χαι σιισ/ΑΟύ τι μί'/α χρ^μΛ έπβνιχθίν 
<ΐς χόνιν ιλβτΓτυνβ τά τών αφρόνων σββάσρ^τα, χαΐ τα 
μϋη άψυχα ούτως ίΐχί χαΐ ίΐ(λ<λυτο. ςαί ί&ΐ80 νοβααΙαΓ, €ΐβ08 οοΙβΓβπιαβ. Ηββο (1ίχ6ΓϋαΙ: 
6ΐ 06α8 βίαια! ϋβ, ςαββ άίοΐα βααΐ, 68ΐ Αβββαβαβ. 
Ναια ιαα^ααβ ίΓραβαβ (θγγ» αιοΐυβ, οοατβΓίίΙ ία ρυΐ- 
Υ6Γ6αι 6&, ςυββ &Ι) ία8ίρί6αϋ1)υ8 οοΙβΙ)&α(αΓ, βίαιυΐα- 
ΟΓα. £1 ίαααίαια ςαίάβαι βίο 86 1ιαΙ)β1)&α(, 6( ί(& ία6• 
Γ6 (ϋ88θ1υ(α. 

IV. Υαίθήο &υ(6αι &Γαι& 6γ&( αο 8ΐ&1)ί1ί8 αι&ΐίϋα, 
6( ςαββ αοα ρο(6Γ&1 ααιον6Γί. Νααι ουηι αάαιίΓ&Γί 
οροΓΐ6Γ6ΐρο(6α(ίααι 06ί ία6£Γ&]:)ίΐ6αι,6( άβΟΓαπι βαο- 
Γαπι αια^ο&αι ίιτίά6Γ6ίαι56θί11ίΙ&(6ηι(ςαο(1ςυί(ΐ6αι 
Γ6θΐ886ΐ γίτ ρΓα(ΐ6α8 6ΐ ίαΐδΐϋ^βαβ), 1116 6Υ&8ϋ ηι&- Δ'. Ούαλιρίω άϊ πάγιος 4 χαχία χαι άρΐ£τάθ(τος* ίέον 
γαρ θαυαάσαι τήν ά^ατον τού θιού ίύναμιν χαΐ τής 
πολλϊ5ς τών αυτού θ«ών άσθινιίας χαταγίλάσαι (όπβρ 
άν ιποίησι νουν ίχων χαΐ συνιών άνθρωπος)* ό ίέ 
θρασύτιρος ιίιίχνυτο μαύ^ον χαΐ αυτήν, ώς ίϊχί, τι^ν * 18&. 1, 3. 109 νίΤΑ 8. ΟΑΚΡΙ ΕΤ δΟΟΙΟΚϋΜ. 110 ααη^ίαν ίγύανου. *Αλλ' επέί τό «ύγινις χαΐ χόσμιον Α 
τών άντρων αι^ού^ινος, βαρυτίρας τέως άπβΐχετο 
7£5«ω/9έοίς' χι^κ χλοιοΐς σι^ηροίς πιριαυχινισθέν- 
τκς γυμνούς άνά ^σΐ}ν τήν ά^οράν π(|9ΐά7ΐο^0θ((* 
ΐγοντο τοίνυν οί όθλυται γυμνοί περιαυ;^(ν£ω ^ισαώ 
]3αοννό/χκνοι, χαΐ πΐ/οκιρισαν άτέαως τήν άγοράν οί 
αλιςθώς τίμιοι, μυχτυρισ/υιός χαΐ γΑως οί ρυρίων 
νντις κπαένβ^ν άξιοι. *0 διχαστής ούν τήν άτ^^ον πι- 
ριοτγβιτ/ι^ν τοώτατφ αισχύνην ύπολαβών έ^ποι^σαι τοΙς 
«γίοις χακ ούτω ι^αλοιχωτίοους αυτούς ποιρασχίύΛσαι 
χιρί τ^&ν ίνστασιν, άιταλωτέροις ίκρινί λόγοις αυτούς 
νπι).θ<?ν χαΐ ταύτιρ χλέψαι τ^ς προΛίρέσίως αυτών 
τΐίν Γ>/έν<ιαν, χαί* Ει /Αΐν έώρων ύ^άς, ^ησί, [Αΐό 
^οονι^αατος υγιούς ακψίί γνωρίσμ,ατΛ γέροντας, 
•π;Ε?;ζόαΐ3ν σα» της προς ΰμαίς συ^βουλί}ς* ΐξιστι γαρ 
χαΐ ^ιά ^3α7ο»«ν ύ/λάς έλιΐν, ιι θιλιί σαι^Γ^^, χαΐ τήν Β 
^α^Γ^οβ^ν αχοντας, χαί μή |3ουλορ<νους /κτα^κ^άξαι 
6ριΐ9χ«έβπ^' έπΐί ^( χαΐ οψΐς χαΐ ή τών «θών (ύχο- 
9^12 Τ19» ηδς γνώρΐ4ς Ιλιυθβρέαν ^ΐφλοϋσι, πιέθο/χαι 
β^^α^ονΑος αγαθός ύ/ϋΐΐν χατασπ^ναι* ού^Ί γαρ οΓ/χαι 
^ιαλανθάνι» ύ^ς, ώς ιχ μακρού τού χρόνου τάγί 
τ^ς προς τους άθοΕνοττους θιούς άρξάριοα ^όξΐ}ς τι 
χαί ηρι^9ς χαϊ (<< ^(ύρο χαΐ Ιτι ^ϋ, ου παρ* η/Αΐν 
γι μόνοις τοις τήν Έλλα^α γλώσσαν «ί^όσιν, άλλα 
χαί τοις Βαρβάρόις αύτοΓς* ίξιστιν ούν ^ι* αύτ^^ς 
όρ^ πόλλίς βυνοριίαν άγουσας, πολιμέων ο^ρύν πί- 
κτονσαν χαί ιιρ^νην ιθυνομ^νην* ϋ ποΒεν βασύ^Λϊς 
χαί ^'«/ν«ατα( ηολλοί ιάν χαί πρότιρον, 'Ρωααίων ^Ί 
νΰν ιις τοσούτον ^όξΐ}ς προ;3λθον, ώς χαταστρίψασθαι 
(άν Ι9νη, χαταστρέψασθαι ^( πόλιις, ύττοχιιρίονς 
^ί ιτοκ^σασθαι παη τό άντέπα)ον ; Ει τοένυν ά/χαθών (] 
Αόγοις ττρός τήν άλογον ταύτην χαί άρτι^ανιΙ^ τβ>>ν 
Χριστιαν«;»ν ^όξαν ύττήχθητι, ου αιρ^οριαι* τί^ς 
ίχΑοττοτος γαρ (ίναι τούτο ψ1^{ιι' ύρκίς ^< άλλ* 
»αλα€όντ<ς εαυτούς ρ<τάθ(Τ( προς τό |3έλτ(ον, ώς 
ί» 01 Τ€ $ίοϊ ύαΐν Γλβω γένωνται, πλιιόνων τ( απο- 
λαύσω τ( τών παρ' ή/χΐν αγαθών χαί τό τού |9ασιλιβι>ς 
•ντΜ γΐΑοτιαον πιρί τάς ιυποιίας χιρ^ι^σιοτι* (ΐ ^( 
τβΐς προτέροις ρΛχρι παντός ιπι^ίνΐ}τ«, τα τούτων 
ίναντέα ύαΐν συρβι^σιται, άλλα χαί ηριών αύστι^ροτέ- 
ρ«ΐ9 (οπιρ άπιύχομαι) πολλή άνάγχΐ9 ποίντως ύ|χάς 
ι:•ιρ«β<ναι. 

ε'. Ταύτα <π(ΐ^4 οί μάρτυρίς ηχούσαν, τα ορ- 

ΐΜτα «ις ουρανούς άνασχόντις χαί όλους εαυτούς τ;^ 

7•ύ οτανρού σ^ραγΐ^ι σηαιιωσαριινοι. "Εοιχας 

ΐιπον, ώσπβρ ηνάς τών άγιλβστίρων, μυ^ϊ βρα- .. 

^ιως, αλλ* (ύχόλως ούτω πιέσιιν ί)μάς οΜηναι μ<- 

τκμαΟιΐν τήν ιύσίββιαν* αλλ* ούχ άν^ράσιν άγβννίσιν 

Μι ιηριτυχων, ου ^ τόν ύπίτρ Χριστού τούτον 

«/ώνα χαΐ τήν ήριττίραν ^x παίδων ηβρί τήν (ύσέ- 

βιιαν ασχησιν* ού^ι γαρ ίϊ τι άρχαΐον, τούτο χαί 

τι^ς άξιον* έπιι^4 παλαιά ριιν ποίντως χαί ή χα- 

χία- άλλ' ουχί χαί τι^σθαι ^ίά τόν χρόνον αξία. 

Ου τοίννν ιί αρχαία ^ιΓ σχοπβΐν ίί θρησταία υμών, 

«λλ' αυτό τούτο, (ΐ 3έον αυτήν προσάσθαι, ήν συρ- 

ββνλχύσαιαιν αν ήαιις Ιχχλένιιν όπόσιο ^ύνααις χαί 

IX τού ^σου ποιβΐν, ούτω ^ριχτήν πυρός γβινναν 

^ς «ΤΜτώσιν αυτήν θησαυρίζουσαν. Όλως ^Ί, ιι 

χρή μη^ «φιβι^βκς προσέχιιν, ιύρήσιις πάντως χαί βίβ ΙβκηβΓατίηβ.• βΐ βιι&πι ρΐαηβ ο$Ιβη(ϋΙ ίηβ&ηί&ιη. 
δβά οαιη νίΓΟΓααι ηο1)ί]ϋ&(βαι βΐ πιοάβδίΐαοα Γβνβτί- 
108» Ιυαο & ^&νίθΓθ οΓυβίαΙα &&3(ίαυί88β(, ^α1>6ι 
603, ίβΓΓβίβ οο11αη][>α8 βοΠίβ βοΓααι ίιηροβίϋδ, ρβΓ 
ιηβάίυπι ίοπυη ηιΐ(3θ8 οίΓ6ααι&β;ί. Ναάί ίΐ&ςαβ άα- 
06ΐ)αηΙυΓ αΐΐιΐβίββ, οοΐϋ νίηουΐο ^Γ&ν&ϋ : βΐ ίοΓαιη 
ο1)ίΚ>&αΙ βαιη ίοΓαιιιία, ςυί νβΓβ βΓ&α( Ιιοηββίί : ΪΓήβί 
6ΐ1αάί1)Γίο Ιιεώϋί, (}αϋηηυαΐ6Γ&1>ί1ί1)υ8 (ϋ§(ηί βΓ&ηΙ 
ΙααοΙί^υδ. Ιαάβχ θγ^ο, ςυί (υΓρβιη Ιι&ηβ βΐ ίηί&ιηθίη 
(τ&άυοΙΙοηβοα ρυ(α6&ΐ8&αοΙθ8 &£ΓββΚυΓ&ιη άβάββΟΓβ, 
β1 810 βοΓυαα οοηβίαοΐίαιη β88θ βιηοΙϋΙπΓ&πι, 8ΐ&1ιιί1 
ιηο11ί1)α8 θο8 ΥβΓΐ)ί8 α^^Γβάί,βΙ 8ίο ουηίουΙοβ.&^Γβ 
ίη ^βηβΓΟδαιη βοΓυιη ρΓοροβϋαιη, βΐ : 5ί νοβ φΐί- 
άβιη, ίηςαίΐ, νίάβΓβιη ηοη ίβΓΓβ αροΓία ίαάίοία ^β- 
ηβΓΟδί δρίήΐαβ, ηβςυ&ςαϋΐη νοί)ί8 άαΓβιη οοαβϋίαιη. 
ϋοβΐ βαίιη, 8ί γβϊιυα, νθ8 ρβΓ (0Γηιβα(& βχρυ^α&τβ, 
ίανί(05€[υβ β(ιιο1βη(β8 αά αο8(Γ&ιηοοανβΓ(6Γ6Γ6υ^ίο- 
ηβιη. 8β(1 οαιη βΐ ναΐΐυδ, β( ιηοΓαιη οιοιΙβΓ&Ιίο 8ί^- 
ΟοβαΙ Υ68ϋ*ί αηίιηί Η1>θΓΐ&Ιβιη, 8(&(υί ίυη^ &ρα(1 νοβ 
οίβοιο 1)001 οοα8ί1ί&Γϋ. Νβςυο βαίιη &Γΐ)ί(Γ0Γ νο8 Ια- 
ΙβΓβ, ςυοιΐ Ιοης^ο &1> Ιιίηο ΙβιηροΓβ ίηοβρ^α, ςαβθ (Ιϋβ 
ίιηιηοΓΐ&1ί])α8 6χ1ιί1)βΙαΓ, ^Ιοπα 6( ΗοηοΓ, ιη&ηβΐ 
υβςαβ ία ΙιοάίβΓαυαι άϊβαι, αοα αραά αο8 βοΐοβ, ςαΐ 
6Γθβ6&αι Ιίαβ^ϋ&ηι αονίπιαβ, 8βά βϋααι &ραά ίρβοβ 
ΒαΓΐ)8Γ08. ΡβΓ Ιιααο βρ^ο Γβϋβ^οαβαι νίάβΓβ ΙίοβΙ οί- 
νί(&1β3 1)οαί8 Γβ^ί 16^1)08, 1ιο3ΐίααι άβρπιαί βυρβΓ- 
οίΐίυαι^ ραοβαιςαβ τί^βΓβ. υοάβη&αι ααΐβιιι Γβ^ββ 
βΐ ρΓϊαοίρββ, ιηυΐΐί ςαίάβαι βΐί&αι ρπαβ, ουοο αυΐβαι 
ΒοαιαοοΓοαι, &ά (&αΙ&αι ^Ιοπααι ρβΓνβαβΓβ, αϊ 
^βαΐββ ςαίάβαι β1 οίνίΙα(β8 βγβΓίβτβαΙ, ία ροΐββία- 

(601 &α(6ηΐ 001068 Γβ(1ί96Γ6θ( &άΤ6Γ8αΓίθ8 ? δί βΓ^Ο 

ίο(1οβ(θΓυοι 86Γαιοοί1)α8 ίοάοοίί 68(ί8 αά Ιι&ηο & γ&• 
ϋοοβ αΐίβααοι, βΐ ςυβΒ ηυρβΓ &ρραΓαίΙ, εΐιηβϋ&οο- 
ΓΟΟΙ ορίαίοοβιη, αοα ν&ΐάβ τβρρβ^βοάο. Ηοο (αηίοαι 
άίοο 6886 8ίαιρϋ6ί1&1ί8. Α( νοδ ααοο (ααάβοι Γββί- 

ρί806θΐ68, 6( &(1 ν08 Γ6(ΐ6ααΐ68, ΟΟΟΥβΓίίοΐίοί &(1 ϊά, 

ςαοά 68ΐ οιβΗαβ, α( βΐ άίί 8ίο( Υθ1)ί3 ρΓορίΙίί, 6( ρΐα- 
Γίύαβ 1)οοΐ8, €[ϋ8θ 8υο( αραά ηο8, ίΓοααιίοί, 6ΐ ίαι- 
ρ6Γα1οπ3 ίο 1)6θ6ία6ί6θ(1ο πιαοίϋββοΐίααι βίο Υο1)ί8 
οοαοίΐίβϋδ. δίο &α(6α) ίο ρποΓί1)α8 οαιοίοο ρβΓδΙίΙβ- 
πΐίβ, α (ο( 1)0018 6Χ6ί ιί6ΐί8 : 86ά6( 008 ςυοςαβ αβρβηο- 

Γ68 ((|υθ(1 &1)8ί!) νθ1>ί8 0666886 6Π( ΟΠΙΟίΟΟ βΧρβΠΓί. 

V. Η8Β6 ρο8(ςϋ&αι &α(ϋΥ6Γαο( αι&Γ(7Γ68, οοαίίβ ίη 
οοβίυπ) 8αΙ)Ι&(ί8, οαιο 86 01ΐΓί8(ί βί^ααουΐο ηααοίί886θ( : 
Υίάβπδ, άίχ6Γυο(, οοδ, (ααςυ&ο) &1ίςαθ8 βίαιρΙίοίοΓββ 
000 ΙαΓάβ, 86ά ί&6ίΐ6 ρα(αΓ6 ρο386 οοον6Γΐ6Γ6 αά άίβ- 
Ο6θ(5ααι ίαιρίβΙ&Ιβηι. δβά 8θί&8 (6 αοα ίαοίιΐίδββ ίο νί- 
Γ08 ροδίΐΐί 6ΐ &1)]66ϋ αοίιηί : αοα, ρβΓ Ιιοο, ςυοά ρΓΟ 
ΟΙΐΓϊβΙο δΟδοίρίΙυΓ οβΓίααιβη, βΐ οο8ΐΓ&οι αϊ) ίοβυοίβ 
»1α(β ίο ρίβίαίβ βχβΓοίΙαΙίοοβαι. Νοο βοίηι ρΓορΙβΓ 
ΙβαιροΓίδ αοΐίςυίΐαΐβαι, ΙιοοοΓβ «Η^ο&αι οϋχβπηι νβδ- 
ΐΓαιη ΓβΙί^ίοοβαι.Νοα βαίιη δί ςυί(1 βδΐ ααΐίςαααι βδΐ,ίά 
6ϋαπι ΙιοοοΓβάί^ουαι.'ςαααοΙοςυίάβαΐΥβΙυδ ςϋί(1βηι 
681 οηιοίαο βϋ&αι νίΐίυηι, ββά αοα βϋαιη ρΓορΙβΓ ίβηι- 
ρυδ άί^ουιη βδΐ ςαοά ΙιοοοΓβΙοΓ. Νοο βδΐ βΓ^ο οοα- 
δίίΙβΓααάυαι, αο αοΐίςπα δίΐ νβδίΓΑ Γβΐί^ίο : 8βά Ιιοο 
ίρδοαι, &α βααι οροΓίβαΙ αάαιίΗβΓβ, ςυ&αι ηοβ ςαί- 
άβηι οοαβαΙαβΓίαιαβ άβοΙίο&Γβ, βΐ άβ πιβάίο ΙοΙΙβΓβ 
ρΓΟ γίΓί1>α8> ςαβθ (απι 1ΐ0ΓΓί1)ίΐ6αι ί^αίβ ^^βΐιβηα&η ΗΙ ΜΕΝδΙδ ΑΡΚΙΙΙδ. ίΐ2 Γ66θη(ϋ( βΧ Γβ86ΓΥ&( ίίβ φΐί ίρβ&πι άίΐί^υηΐ.ΐι^ βαιη- 
1Ι1& &υΐ6ΐη, βί νβΗβ &οβϋΓ&(θ αΙ^βηάβΓβ, ίηνβηίββ 
οιηηίηο (α ςυοςυββοβ, ςαί αρα(1 νοβ οοΐαηίατ, (ϋεοβ, 
ηϋιί] &1ίϋά 6886 ςααιη ορβΓα οα&ααϋΐη Ιιοιηίηαιη 
ία&ηία)& 6ΐ βαηία, ςυβΒ ηίΐιίΐ οιηηίηο» ηοη πιοάο 
&1ϋ8, 86(1 η6 8ί1)ί ςυίιΐβαι ίρ8ί8, ρθ88ίηΙ ορίβ &β6ΓΓ6. 
δί 6Γβ^ο Ιιοηιο ςυίάβιη 68( Οβί οραβ, υ1 ςυί α5 βο 
8ίΙ 6ί&6(α8, ςυ» Υ08&υΐ6πι 8ίπια1&0Γ&α€ΐθΓ&Ιί8, δυηΐ 
ορ6Γ& ηι&ηα8 Ιιυηι&αβΒ : ςυοπιοάο ςυί$, ηίδί ίυβήΐ 
ρ1αη6 ηυΐΐο 8βη8ϋ ρΓββάίΙυβ, βΐ ρΐαηβ 1)08 6( &.8ίηυ8» 
118, ςυθβ ίρ86 68 ( ί&ϋηοαίιιβ, 1ιοηοΓ6α] (Γί1>α6Γϋ ? ουιη 
οροΓΐ6ΓβΙ ϋ1& ηια^ίδ 8ϋ08 ^οηοΓ&Γ6 ορί&668, 81 ςαί8 

ίη6886ΐ 618 86η8α8 ? ΟαΟηίΑΐη 6Γβ^0 60ηίβ88α8 68, 

ηο8 6886 ίηΐ6ΐ1ί96ηΐ68, 6( 8618^ ςαοά Ιιοιηο, ςιιί 68ΐ 
8&η6θ ιη6αϋ8, οαηςυαιη ν6π1α(ί ίά,ςυθ(1 68ΐ ί&ΐ8υιη, 
ρΓββΙυΙβπΙ, &€ΐν6Γΐ6 αηίαιυηι, βΐ άβ βο, ςυί ν6Γ6 68ΐ 
0ρίί6χ αη1ν6Γ80Γυηι, άίδοβ & Υ6Ηάίοί8 1α1)η8. 

ΥΙ. Οβα8 8α&ρΐ6 ηαΙαΓα ηοη ροΐ68ΐ 6ίΓοαηΐ86η5ί : 
68ΐ βηΐηι 6^ϋ8η10(1^, υΐ ίη βαηι ηοη οαά&Ι οπιηίηο οίτ- 
6αιη8οηρΙίο, 6ΐ 8ϋρ6Γα( οηιηβηι, ςυββ ίη ΐ6πιροΓ6 
8υ8θίρϋαΓ, οο^ίΙ&Ιίοηβπι. Ναιηςυβ ΙβωροΓαπι €γ6&Ιογ 
ηοη 8υ1>^^^^ιυ^ (6ΐηροΓί. Οα&ηο^Γβιη ββοοοΒρίΙςυίάβαι 
6886. Οηιηί& ααΐ6ηι, Ιαπι ςαββ 8ΐι1) &8ρ66(απι ο&άαηΐ, 
ςα&πι €[α8β ιη6ηί6 ρβΓοίρίαηΙατ, &(1 Ηοο, ςαοά 8ίη(, 
ρΓοάαχίΙ. Ηοιηο βΓ^ο βυηι 6886( & 060 βίβο(α8, 6ΐ 
61 68861 (Γί]:)α(απι υ1 1ι&1)ίΙ&Τ6ΐ ρ&Γ&άίδααι, 6( &(1 ηια- 
^οη8 ρΓθί60(υ8 6Χ6ΓθίΙ&(ίοηβη) &666ρί886( ηι&ηά&Ιηοι, 
ΐηνίάΐΔ άί&1)θ1ί &£Γ60(ϋ8 πιογ1>ο ίηο1>6(1ί6η(ί», ηοη 
ρθ886 ίηΐ6ηΓ6, ρβΓηΐϋΙ&τίΙ ίηίβηΐυ : 6ΐ ουηι ο&τηίδ 
8υ1>ϋ886( νο1αηΙ&(6αι, ίαϋ 8α1>ί60ΐα8 πιΟΓϋ. 08Βΐ6' 
ταπί ρα(6Γ ίηγίάίβΒ ηοη ίυίΐ οοηίβηίαδ Ιιοβ 8θ1ο 1&- 
ρ8η 6^υ8, Οϋί ίηνί(ΐ6ΐ>&1 : 8βά 6(ί&ηι &ά Οβί, ρΓοΙι 
άοΙοΓ Ι οΙ)1ίνίοη6ηι 608 άβάαχίΐ, ςηί ρο8(θ& ηαΐί 
βαηΐ 6χ βοάβηι ^βηβΓβ, υΐ ηοη 8θ1υιη 6θΓροΓίί)α8, 
86(1 6(ί&αι &ηίπιί8 ηΐ0Γ8 άοηιίη&ΓβΙαΓ. Ββΐίοΐο ίΐαςαβ 
νβΓΟ Οβο, 6( αά Ιηοβηι τ6Γί(&ϋ8 8υ& 8ροη(6 οίαυ- 
ά6ηΐ68 06υΐ08, ουϋυδ δίηιαΙαοΓΟΓαηι 8υ1)ί6Γβ (βηβ- 
1>Γ&8. ΡΓορΙβΓβα βΓ^ο ίάβηι ηο8ΐΓί ^βηβΗδ Ορίίβχ, 
ςυί ]:)6ηί^ηί8 νί866Γί1>υ8 ηοΒ ρΓοάαχίΙ βχ ηίΐιίΐο, ηοη 
Γ6Γ6η8 τίάβΓβ Ιιοιηίηβηι ορρήηιί ιηαΐί^ηί Ι^Γ&ηηίάβ, 
6ΐ α ΡαΙβΓηο 8ίηυ ηοη βχοβδβίΐ, 6ΐ οηιηία ίαβίαδ, 
δίοαΐ ηο8, ρΓ»ΐ6Γ 8θ1υηι ρβοοαίαιη, βραοί οίβ^^ΙηΓ, 
6( ηιΟΓίΙαΓ, & 1αρ8α ρβοοαίί ηο8 νοίβηδ 1ϋ)6Γ&Γ6. 
Ουηι βΓ^ο 8α& αιΟΓίβ ηοδ(η 1&ρ8α8 αυβΙΟΓβιη (16^6- 
οί886ΐ, ίρ86 6( ίη οηβ1θ8 αδοβηάίΐ, 6 ςαίύαβ άβδοβη• 
(16Γ&( : 6( ηοδ ίΐΐυο νοβαΐ, η1 ςαί ηο]:)ί8 αά 86 &806η- 
βαηι οβίβηάβπΐ. ΡοΙββηβ Ια ςηοςαβ Ι&ΐβ ςυίά οβίβη- 
<16Γ6, ςυοά & (υίδ άίίδ ί&οΐυηι δίΐ, αη Ιβ 3&πι 60δ νο- 
0&Τ6 ροβηίΐβΐ ? Ροδδβδδίοηυπι αυΐβπι 6( ρβοηηί&Γυπι, 
6ΐ ΙιοηοΓίδ αραά ίηιρβΓ&ΙΟΓβδ, ε[υ8Β δαηΐ νβδίτα, α( 
άίοίΐίδ, 1)οη&, ηο8 ρ&Γν&πι οαΓαηι β;6ηιηυ8, ηΚ ςαί 6& 
ηοη (αηςυ&ηι 8ιβη(^1^^^(^^^&^6,δ6ά1&ηςυ&π1ία^ί6η- 
ϋ&, ΓβοΙβ άίάίοβηωιΐδ & ρΓορ1ΐ6ΐ&, 6( πιαχίιηβ οααι 
ίη Οβυιη ίρδυηι δρβηι οοΙΙοο&νβΓίαιαδ, 6ΐ αϊ) ίϋίυδ 
^Ιοήα (οΐί ρβηοΐβ&πιυδ, ρΓορΙβΓ ςυβπι 6(ί&ηι πια^ηο 
αο ίοΓίί αηίηιο ραΐί βΐ&ΐαίπιυβ. 

νΐΙ.ΗβΒ66υιη&υ(ϋί886(Υ&1βΓίϋ8,6(ΐΒ^Γί(υ(ίΙίη6&η1ιηί 
ίαίΐ &£Γ6θΙϋ8, 6( ϊ^β ίηβ&ηίβθ ίηββοδΟδ. Ε( ρΓΟίίηαδ 
βχαβηδ βοίαπι ρ6Γ8οη&ιη ηι&ηδυβίηάίηίδ, ίηΐβπι&ιη Α συ τόύς παρ* ύμιν τιιιωϋίνου; ϋεούς ουίϊν ίηρον^ 
έργα χειρών ανθρώπων άψυχα χαΐ χω^α, ου μόνον 
άλλοις ού^ ότίοΰν, αλλά χαϊ ιαυτοίς βοταΒίίσαι τό 
παρατταν ου ^υνα/χένους. Ει τοένυν άνθρωπος ριιν 
πλασρια, ά ^ε ύ^ιΐς ιΖ^ωλα προσχυνιΐη, άνθρωπε- 
νυς είσϊν ϊργα χειρός, πώς αν τις, ιι ^ή λίαν άναί- 
σθητος (ΐΐ], χα) ]9ους αύτόχρνρΜ χαΐ όνος, τοις παρ* 
αύτοϋ ίε^ημιουργτιιιίνοις τι^ν τι^ήν άπονβέ/χοι, ^ιον 
έχιΐνα μάλλον τους οίχιίους τι/χαν ^ιι^ιουρ^ούς, ιι 
τις αύτοΓς αΓσθίίσις ; Έπιι^ή τοένυν συνιτούς ίιρΛς 
ώ/Αολόγησας χαι οΓ^ας ως ούχ άν ποτι Φρενός ύγιοϋς 
άνθρωπος ψιϋ^ος άντι τ^9ς αλιιθιίας προιλοιτο, 
έπέστησον τι^ν ^ιάνοιαν χαι τα πιρΊ του όντως ^ιο- 
ριιουργοΰ των όλων βλοΰ υπό αληθών χειλιών ^ι^ά- 
χθητι. 

Β 

Γ^. Θιός ου πέ^υχι πιρι^ρα'^ισθαι* «ηερίγρα- 
πτος γαρ πάντη χαΐ ύψιιλότιρος χρονιχί}ς άπάσης 
έννοέας' ποιητής γαρ χρόνων, ούχ υπό χρόνον όθιν 
ού^< του (ίναι ηρξατο* πάντα ίϊ τά τε ορατά χαϊ 
νοού^ΐνα ιίς τό ιΓναι αυτός παρτίιγαγεν. Ό τοίννν 
άνθρωπος πλάσ|:Αα θιοΰ γβγονώς τόν παρά^ιισόν Τ( 
οίχιΐν χληρωθβις χαΐ λαβών έντολήν προς γυμνασίκ\β 
προχοτΓ^ς ριιέζονος, ^θόνω διαβόλου παραχοήν νοσή- 
σας, τήν ^θοράν τίίς αγθαρσίας ήλλάξατο χαι Θ«)ΐ7- 
ριασι σαρχός ύποχύψας, ύπό χεΙρΛ γίγονε τω θανά- 
τω• χαΐ ό τίίς |3ασχανέας πατήρ ούΛ τούτω μόνω 
του ^θονηθ^τος ηρχίσθη τω τττώ^ατι^ άλλα χαϊ ιίς 
ΧτήΒϊ,ν, οί^οι Ι θίου τους έχ του αυτοϋ ^ύντας γένους 
ύστιρον ϋιγατ^εν, ως ^ή σωριάτων ριόνον, άλλα χαΐ 

^ ψυχών αυτών χυριΐυιιν θοίνατον άριέλιι χαΐ τόν 
άλυθη βίόν άπολιπόντίς χαΐ προς τό φέγγος τϋς 
ά)ηθ(έας (χονΓΐ ^ύσαντις, τόν τ^ς (ΐ^ωλολατριίας 
σχότον ύπηλθον. Διά ταύτα τοίνυν αυτός ό τοΰ ίρ•- 
τέρου γένους Δημιουργός ό φιλανθρώποις σπλάγχνοις 
<χ τοΰ μή οντος παραιγατ/ων, μίΐ γέρων υπό τοΰ 
πονηρού τόν άνθρωπον όρ^ τυραννούριινον, τών η 
Πατριχών ούχ ιξέοτη χόλπων, χαΐ πάντα π)ήν μό- 
νης τί$ς αμαρτίας χαθ* ημάς γιγονώς, στανροϋται 
χαΐ θνήσχίΐ, του τίίς αμαρτίας πτώματος έθΑαιν 
ηαάς άνασώσασθαι. Τω έαυτου τοιγαρούν θανάτω 
τόν αΖτιον τοΰ ήμιτέρου πτώματος χαταβιχληχώς, 
αυτός τ( ιίς ουρανούς άνιληλύθιι, άγ* ων χαΐ χοη*- 
^5λθ•ν, χαΐ ημάς έχίΓσι χαλιϊ, τήν προς αυτόν ^μιν 
άνοίβν ύτΓοίίίξας. "Εχιις τι χαι αυτός τοιούτον 

β άντιπι^ιΐξαι παρά τών υμετέρων θιών γινόμινον ; 
η χαΐ τό θ(θύς ϋ^η τούτους χαλιΐν μτταμέλβι σοι ; 
χτημάτων Λ χαϊ χρισμάτων χαϊ της παρά |9ασιλιΰσι 
τιμί$ς τών υμετέρων, ως γάτε, χαλών λόγος ήμϊν 
ολίγος, ούχ ως ίστώτα χρένιιν, άλλ* ως φιυγοντα 
χαλώς ύπό τοΰ προ^ίήτου ταΰτα πιπαι^ιυμένόις, 
άλλως τι ^ε χαϊ εις Θιόν ϋ^η έλπιζα θιμένοις χ«Ι 
τϋς ιχιΐθεν ίοξης όλως ιξιχομένοις, ίι' όν χαΐ τό 
παθιΐν ιύψύχως ιίλόμίθα. 

Ζ'. Τούτων άχούσας Ούαλέριος, άθυμέα τι Μχιτο 
χαι πυρϊ μανίας έφλέγιτο, χα* παραχρίίμα τό έιτί- 
πλαστον τίς ^μιρότητος προσβ*ΐΓ•*ον «Εποβαλών^ τι^¥ 113 νίΤΑ 8. ΟΑΚΡΙ ΕΤ δΟΟΙΟΚϋΜ. 444 Βίον αγριόηττα Ιξιγύρινον χβΐ ττ^ν ^'ιν ύπαρξιν Α &ρθΓΐιϋ ίθηΙ&Ιβαι. ΕΙ Β&ηοΙοΓαιη ςαίάβιη ίαου11&(68 ΤΜ» άγίΑν (ίς ^ιβριταγήν τοις χαηιγορήσασιν έξι^έ- 
^ον, πράγμα το λιο» ύπ* έχιίνων πιρκ^ρονού^ίνον, 
?ο<ς ιτβίνυ ί^Λ τούτο λογιζο^ένοις * οη^τούς ^< ίππων 
τίΜΐν ίτγρίΛη άπο^ΛΒέτΓΟΰζ έχέλβύιν δτ( τ«χος ιπί 
τβς Ιάρ^Λΐς Ιλαύνινθαι. Τάς /χιν ονν ίππους άπό 
θν«τΕίρ«ν Τ0(χ(ΐν βφξα|χένας, εσπέρας ί^^ΐ} χοτταλα- 
βονβιβς, αί Σ«ρ^Ε4ς ^λις τοϋ δρόμου ποώουσιν * άλ>ά 
τοις μάρτυσι, χα» τ$ πιχρ^ τανπρ τιαωρέα ^ιΐ}^ι- 
ρινσοκσκν, όρβις ού^( :ό νύξ άροχθος ^ίν, «λλ' ΐ'ς 
ΰρ^υς Οιέονς το π^ίστον αΰτ^ς /ΐΑ^ρος ι^6^πανάτο. 
Ε« ^ί που βρκχυ χαΐ ύττνου μιτιλαβον, £77*^0^ κ^* 
Γοίς έ^ιβτα^ανοί πιπονι^χότας τ( άνιλάμββ(νον χαΐ 
ηρι τάς ψάλλουσας ίτι |3ασάνους προθυροτίρους 
ατοίουιτ. Τ^ ^ ύοτιραέα τούτο /ιιν άλλ^ηλοις, τοϋτο άβάίΐ (Ιίηρίβηά&β ϋβ ςαί αοβαβανοΓαηΙ, γθιώ, ςαββ 
ν&ΐάθ ςα](1βιιι &1) ίΐΐί» (1θ8ρίβίβΙ)&(αΓ, ρΐαηιηί αυΐβιη 
&β1>&( α5 ϋδ ςυί Ίά ιη&^ηαιη 6χί8(ίιιι&1)αιι( : ίρδοβ 
νβΓΟ &9Γ68ΐί1)α8 ςιι1})α8(1&ιιι βςαίβ &11ί^αΙθ8, ]υ88ίΙ 
ςα&ιη ρπιηαιη α^ί 8&Γά&8. ΑΙςαβ 6(ΐυο8 ςυίάβιη, 
βυΐΏ ίηοβρίδδβηΐ ουιτβΓβ ΤΙιγαΙίηβ, &άν6ηΐ8.ηίβ Υβ- 
8ρ6Γβ, 5αράί8 νίχίαηάβιη ίαβίααΐ &οαΓ8υ(1β8ί8(θΓθ. 
ΟββΙβΓαιη ιηαΓ(7π]:)υ8, φΐϋη1ιοο&β6Γ]:)οβΓαβί&Ια(ο• 
(απι άίβιη (τ&ηββ^βΓ&ηΙ, ηβο αοχ (ααιβα 1>οηί8 αβϋ- 
1)υ8 γ&βϋΔ Γβιη&αδίΙ : δβά ία άίνίηΐβ Ιι^αιηΐδ ρΐαηιηα 
ρϋΓ8 β^α8 ίυϋ οοηδαιηρία. 8ί ([ααηάο &α1βιη ρ&ταιη 
βοιηαί οαρβΓβαΙ, βίβ αββΐδίβαΐβδ αη^βΐί, άβίβββοδ γθ- 
βΓ6&5αη1 : θ( αά (οηηβαΙ& ιηοχίυΙυΓ&ί&οίβ1)αηΙ &ηί- 
πιο &1&0ΠΟΓ68. ΡοδΙτίάίβ αϋΐβιη ρ&Γΐίιη ({αίάθΐη ία- ^1 χ« τοις πβφοΰσι την θιέο» ιχιίνιον ιπιστασέοτν οί Β (βΓ3β,ρ&Γϋΐη&αΙβΐηϋ€[Ιΐί&(ΐ6Γ&αΙ, ααΓΓ&,1>&α( 8&αβ1ί «γιοι ^ινγοΰντο, χαι πότι Ούαλβριος ηξιι έπανιξβ- 
τκβϋν «ντους πιριί^λβνον, ώσπιρ τινις άξιό[Α«χοι 
στρΛπύται «γώνων έπιθνριονντις χαι προς τον μ$ΤΛ 
^όξ«ς θάνατον «ντολρόν Τ( χαι ιυγινβς |3λ<ποντις. 
'Εζιίνος (Γι τάς Σάρκας χαταλαβών, ώς τό νύν^ «ι 
χβΐ (19 πράηρον, €νπ((6ιστέ|Β0ΐς τοις μάρτυσι χαΐ 
ί^χΛψώτϋίς ^^19 γινοριένοις πβριτυχιΐν, τά μέν γ»ρ 
τΙς τ<|Α«ιρίας έγέννσχι ^νον, τά ^< τής πΛραχ\η- 
«ΐκις, πό6βν :!& γβώ^ης «χιίνη ψυχή χαΐ ξίνΐ} θιίας 
άτλ^βίνιέας χαΐ άγαθότητος ; <π(1 ^( πλέον νϋν ί^πβρ 
ΐβιπροτθκν χαριβστβίτους [λΐιν τήν αψιν, ιύσταθιΐς ^( 
τό ψρΟ¥ΜμΛ χαι άταπιινώτονς τήν ψύχήν ιθβάσατο, 
ητογνούς τό ^ιά Ρασβίνων ίλιΐν, θωπιίακς ποςλιν χαι 
ί%»ρ9ύΐ9 μΛίζάνων έπβγγιλιαις τήν τών γ£νναέων (ϋνΐααιη ίΐίαιη &ρραΓίϋοη6ΐη,β(γβιι1υΓυηιν&1βηαιη 
αά βΟΓοιη βχαιηίηαΐίοηθίη βχβρβοΐαϋααΐ, ρβπαάβ&β 
(ΐαί(1&ΐΏ 8(Γβααί πιίϋΐθδ 06Γΐαιηία& οαρίοηΐββ, βΐ αά 
□αοΓίβιη οαιη ^Ιοπα δυδβίρίβαάαιη, ^βαβΡΟδβ β( αα- 
ά&οΙβΓΪηΙυβαΙθδ. ΙΙΙβαυΙβιη βυαιρβΓΥβηίβδβΙ 8αΓ(1&9; 
(υαο 6χί3ϋιη&5&(, βΐ βί αοηρηαβ,δβ οΙ)θ(ϋβηϋθΓ68 
6ΐ ίαωΙίοΓβδ ίαγβηίαΓϋΐη πΐΑΓίττββ. δοΐαιη βηίιη 
ββίβύαΐ ΟΓϋοί&Ιυβ ; οοαβοΐ&ϋοαβιη &ϋΐ6ΐη υηάβ 8θί• 
Γθΐ ΙβΓΓβηα ίΐΐα &ηίιη&^ β( &1ίβιι& α άίγίαα αρρατί- 
ϋοαβ 6ΐ ί)θοϊΙ&(6 ? Ουιη βοβ &αΙβα) νίάίδββΐ γυΐΐυ, 
ςααιη ρπαδ ΙββίίοΓββ, δρίπίαςαβ βοπδΙααϋοΓβδ, βΐ 
αηίιηο ιηίηαδ άβ]θο1θ3, ^βδρβΓαηδ ββ ροβββ 608 (ογ- 
ιηβοϋδ βχρα^α&Γθ, &δ8βα(αΙίοηίΙ>α8 ΓαΓβαβ βΐ ιη&^ο- 
Γυιη άοαοΓαιιι ρΓθΐηί83ίοοίΙ)α8 &99Γβ(ϋβΙ)αΙαΓ βιηοΐ- όντκσιν ύποχαννούν έπιχιέριι. 'Πς 9ϊ <πΙ πλιον (] Ηγθ ΥΙΓΟΓαΐη ίοΓίίαΐΏ οοοβίααϋϋΐη. €απι ααΙβιιιιη&* ίη£ρ« χβα πλιέονα ίτι τήν στιρρότητα χοττινόιι, 
ιρός τό αύβτΐ9ρόν αύθις έχώριι τώ τυνιχή τιϋς μί- 
τιβοΐϋ^ς χαΐ τώ ποιχ0.ω τι^ς ομιλίας θηρασαι τήν <ν 
Χριοτά άπλότίφτα τών βιγίων ό σχολιός μιοχανώ^- 
ης. 

Η'. *Επκ ^( χαι ούτω νιχώμινος {ν χαΐ ού^( αι- 
ιρόν νπβν^ι^όντας ίώρΛ τους μάρτυρας^ άλλ' ώσπιρ 
ης άλώπιβξ ι^άνη ^ΐΛμαχομέντο προς λέοντας, άπο- 
ρα» τοις όλοις, ύπέρχιται τέχνι^ν ίτίραν, χαΐ Κάρ- 
ι» ρϋτν χαΐ Πάπυλον άποπέριπιται τους ^^^^αίους, 
ια^αλώς ηβριίσθαι χιλτίσας. Τον 9ϊ Βαυμαστον 
Άγαθό^Μρον, ος τοις μάρτυσι ^«οχονιΐτο χαί τά τών 
•αΐτώιν Ιπραττι {μάρτυς χαι αυτός ^άν τέλβιος ων, 
ιβΐ τώ πιρι αυτούς ο^έλτρω τών αυτών έχιίνοις β;ί8 (θαΙ&88β!, 6ΐ αάΐιαο Iη&^ο^βIη αηίιη&άΥβΓίίδδβΙ 
Γθ1>οπ8 βηηίΙ&ίβΕη, ρροοβδδίΐ ταΓδίΐδ &(1 &66Γΐ)ί(&ΐ6ΐη, 
6οηΗαυα ααυΙ&Ιίοαβ, βΐ γ&Γία οοΐΐοβυΐίοηβ, ιηοϋβαβ 
ίαιρΓθΙ)ϋ8Υ6ΐι&Γίβ&ιη,€[αΦία ΟΙιηδΙο ίυηάαΐα θγ&Ι 
Β&ηβΙοΓυΐΏ δίιηρίίοίΐ&ΐβιη. 

VIII. €αιη αυΐβιη 8ίο ςυοςαβ ΥΐαββΓβΙυΓ, 6( ηβρα- 
Γααΐ€[ΐιί(1βΐΏβ6(1βηΙθδ γίάβΓβΙ ιηαΓίγΓβδ δβά (αηςα&ιη 
γυΐρβδ ςυββάαιη Υΐβαδ ββΐ ρυ^ααΓβ οοαίΓα Ιβοηββ, 
&αίιηί ρΐαηβ (Ιαύΐαβ β1 ρβΓρΙβχαβ, α1ί& ατΧβ βοδ βα- 
ρβΓ&Γθ α^^ΓβάϋαΓ ; βΐ Ο&Γρυιη ςυίάβηι β( Ρ&ρ^ίαιη 

ΥίΓΟδ ΓοΓίβδ αβ ρΓ8Ββ1&Γ08 άίοίΗϋΙ, 301)608 608 1υ(ο 

86ΓΥ&η : &εΙιιιίΓα£ίΐ6ΐη &α(6ΐη Α^αΙΙιοάοΓυιη, ςαίιηί- 
ηίδΐΓ&1)&1 ιιι&Γΐ^ηΙ>αδ, βΙί&ιηαΙοΓυΐΏΐηααβΓβ ίαα^β- 
1>&(αΓ (€[υί ίρδθ ςυοαυβ 3&ιη βΓ&( ρβΓίβοΙυβ ηι&Γ(7Γ^ άο»ών» χολάσιων), τούτον ίχίλιυσι ταθίντα |3οΰ- |> 6( δαο ίπ 608 απίΟΓβ βΓΑΐ δοοίυδ 60Γαπ](1βιη δυρρίί- νήροις άνιολιώς τυπτισθαι * άρια ^ν λυπιΕν τους 
ίγέους ^ιά τϋς προς τόν όριόπιστον τιμωρίΛς, άρια 
ΙΊ χαΐ ^βιΐν |3ουλόα<ν6ς. *Ηριι)λώντο ούν άλλήλοις 
άβίτιροι ό τ( χολάζων ^ιχαατι^ς ζαΐ ό μάρτυς * ό 
Ιιχαοτι6ς μ<ν ώστ( τώ π\τόθ€ί των π)ν7^ν '^^ν άν^ρα 
|]1ιΐν, ό μάρτυς ^ι ^β^έως ο/τω τάς πληγάς ίίχ^όμί' 
»ος, ώς ^^λον (»αι τούτο ^ι' βυχ^ς τέθισθαι, τό ^ι- 
ψίί^αι τ4ν τιμωρία» χαΐ μή άπαγοριύσαι τους 
ιώαβτάς παέοντας. '£ίς ούν τό ριαρτυριχόν ίχιίνό 
•6ρα πολύν ^^η ταις μάστιξιν έχότττηΌ χρόνον, 
ήρατος μ<ν ώσπιρ Ιχ τίνος πιηγ^ς χρουνοί άνι^έ- 
Ιβντβ, σπ\άγχνα Λ τίς οιχι£ας πβριβολίς ίγυμνουτο, 
ρ<ς τών αρμονιών ^ιισπώντο, χαΐ ^9 τί^ς ό^ύνι^ς οίοΓαιη) , 6003, ίηςααιη, |υ8δί( 6χΐ6η8υη[ΐ, ί)οαιη 
η6ΓΥίδ 6£6(1ϋιηοαί3βΓίοοΓ(ϋ(6Γ, δίιηιιΐ ςαί(ΐ6ΐη8&α6ΐ08 
ιηο1β8(ία &(ΰ66Γβ ρΓορ(6Γ ΟΓυβί&Ιυιη 6]α8, ςαί 6ΓαΙ 
63αδΐΐ6ΐη ίιιΐβί, 6ΐ ΐ6ΓΓ6ί&66Γ6 γοΐβοδ, υ(Γίςα6 βΓ^Ο 
ίηΐ6Γ 86 6οα(βθ(]6ΐ>ααΚ, α6ΐηρ6 6ΐ {υάβχ ςυί ραηΊ6- 
1)&1, 6ΐ ιη&ΓίγΓ, ]α(ΐ6Χ €[αίά6ΐη, υ( ιηυΗαάίη6 ρ1&• 
β^&ΓυΐΏ 6Ι1ΙΙ1 βχρϋ9α&Γ6ΐ ; πιαΓί^Γ &ιι(6αι, ρΐα^αδ Ι&ιη 
1ί56ηΐ6Γ α66ίρί6η8, υ( 6Υί(ΐ6ηδ 68361, βαιη Ιιοο 1ια- 
1)6Γβ ία ΥοΗδ, υΐ (1αΓ&Γ6ΐ δαρρίίοίαια, 6( αοα (ΐ6ί&• 
ϋ^&ΓβαΙαΓ 1θΓΐθΓ6δί6Π6α(6δ. ΟααίθΓ^ο πι&Γΐ7ηοαοι 
ΙΙαάβΟΓραδί&πιΙοαβ^ο ΐ6ΐηροΓ6 08Β(ΐ6Γ6ΐυΓ ί1&^6ΐΙί8, 
6πιί((65&αΙαΓ ςυίάβαι πγί δοα^αίαίδ, Ι&αςιι&αι 6χ 
ςαοάαοι ίοα(β, 8αο&α1;6αι ίαΐ6£(απΐ6α1οηα(1α1>&α1αΓ 145 ΜΕΝδΙ3 ΑΡΒΙΙ.Ι8 146 τίββθΓα, άίΤθ1ΐ6ΐ)&η(αΓ ΐηαββαΐί α 0ΟΙΙΐρ&^1>Ο8, 6( Α Λΐσ$ησις πολλ« ης άτιχνώς χαΐ ^ριμιία τον γιν- ββηβαβ άοΐοηβ ΓβΥ6Γ& Εη&β^ααβ βΐ αοθΓ ίην&άβ^&Ι 
τίΓυηι ίοΓίβιη. ΙΙΙβ &α1βιη ρβΓίαάβ αβ 81 ηαΐΐ&ιη ρ&• 
(βΓβΙαηηοΙθβΗ&πι, ία ιηαΐίβ ί1& ογαΙ αββοΐαβ, βίΐβα- 
ϋο ίβΓβηβ βΓ6ΐ)Γ09 ίβίαβ Αα^βϋοΓαιη, βΐ ραΐί ρΓο- 
ρ(βΓ ΟΙιΗβΙυιη, Ιιβώβαβ β&Ιίβ ιη&^ααι άοΙοΓαιη 3θ1&- 
(ίαιη. 

IX. Οαιη &υ(θΐη ^&II1 άβίββΒυβ ςαίάβιη 6δ8βΙ Υ&ΐβ- 
Γ1119 , ιΙβίΑΐίβ^&ϋ &αΐ6ΐη θβββηΐ 1ίο(θΓβ8 ίβήβαάο, βαιη 
τβΓΟ (οηηθη(& ιη&^ίβ ΙββΙί&οαΓβηΙ, ΟΙιηβΙυδ βυιη ίο 
βοβίοβ &οβ6Γ8ίΙ, αΐΐιΐβίαιη άϊ^ηβ βοΓοηαΙαΓΟδ. Ιβ &α- 
(βιη β1 3(&ϋηι βρίΓΐΙυιη ίο ιη&ηυβ 6^α8, ςαί γοβ&τίΐ, 
β1 βοΓρυ8ΐηοΓΐααιη (Γΐιάί(ϋϋ1&96ΐ1&α(11>α8.0αοάίη- 
ββραΐίαιη ςαίάβιη ίαί( ρΓθ]βοΙαΐΏ, υΐ άβνοΓ&τβΙυΓ & 
ίθήβ Θΐα1ί1ί1>α9, οαιη ί(α ^α88^886(Vα16Γία9. ΥββρβΓβ ναΐον <(θ^ΐ£ ' ό ^{, χαθαττιρ των λνπούντων πάσχων 
ού^ΐτν, ούτως Ιν τοις ^βινοΐς ^ιέχκτο, :0συχ^9 γίρων 
τάς των ^αστέγων νι^οί^ας χαΐ το ίιά Χριστόν ττχ- 
σχκν άρχουν ιχων των οδυνών παραμύβιον. 

θ'. 'Πς ^1 όππιρήχκ μΐη ό Ουαλέριος ί}^η, Ιχα^νον 
^( οί ^τηαιοι παίοντβς, τ^ ίϊ χαΐ ί^γβιλλον αί |3άσ«• 
νοι μά\\ο'^, αίταχαΧίΙται ^<ν (ίς ονρ οίνους ό Χρι- 
στός, άξίως στι^ανωσων τον α$\ιιττό'» * ούτος ^ι το 
ιηίύμά τβ ιις χίΖοκς ιύθύς τον χαλέσαντος χ.α\ το 
σώαα νιχρόν τοις αΐχίζουσι παριτέθιι, οπιρ άτα^ν 
μ<ν παρερρίπτίτο^ ^ιΕττνον ιτοι^ν θηρέοις χαΐ πι• 
τιινοίς ιχχιίαινον ■ ούτω προστοτ/ιν υπό Ούαλιρέου. Λαίθπι ςαίάαιη βχ ϋ8 ςαί ίΙΗο ρΓορβ 1ια1>ίί2ΐ1)&αΙ, ίά Β '0ψ'«« <^• Ύ'^ομέ^ιης, ηνις τών «.ι προσοιχούντων &1)96θηάϋαϋη ςυαά&ιη ρΓορίηςαα8ρ6ΐαιΐ6&,(1αββη1β8 
Ιιοο 6886 ορα8 1)6111^111 6( οΐβιηβοΐίδ αηίπιί, &υΙ 816 
6ΐί&ιη άίνίοα (Ιί8ρ6η8&ηΐ6 ΡΓθτίά6η(ί&. Οαίάηαιη &α- 

(6131 68ΐ ρ08(6& 6008660(001 ? ναΐ6Γίθ8 ρΓ8θ3β8, ςοΐ 
6Γ&( Γ6Υ6Γ& νθΓ80(& 6(ίΓαθάυ]6θ(& Υθ1ρ68, ΐ6θίθηΙ>08 
ν6Γΐ)ί8 8&06(08 &99Γ6(1ίΙθΓ, ϋαΐ608 ίθΓ(6, Οθ ίρ80» 

^[αοςοβ,8160(^&01 6ΐί&οι Α^&ΙΙιοάοΓοοι, ϋοιί 1(θΓ6(. Οί- 
66ΐ>&( 60101 : Ι1ΐ6 ςοίά6ηι ίον6θί( αΐ0Γ(6ΐη (Ιί^ο&αι 

Ι&ΐί ΑΓΓΟ^αΟΐία 6( &0160(ί&, 60αΐ ΟΟΟ ρ&Γϋί386(, ο( 
8&6Πίΐ6&Γ6( (ϋί8 ίθΐαΐΟΓ(&Ιί1>α8. ν03 &ϋ(6αΐ 6001 8ίϋ« 
8&ρί60(68, 60Γ ΟΟΟ &8ρί6ί(ί8 &(Ι ίά, ςΟΟά 68ΐ νθ()ί8 

60θάθ6ΐ1)ίΐ6, 86(1 γαΙΗ8 6836 8ίηιί1θ8 ^οηιίοί ν6Γ6 ίο- 
ί6ΐί6ί, ςοί ρΐΌ γίΐα 6( 9&αάίο 8(ο1ΐ6 νίοΐ6θ(ααι οιογ- 
Ι60ΐ 616^11 ? Ε( 1ΐ(Β6 ςοί(ΐ6ΐη ναΐ6Γΐο8. βοαι &α(6αι 

&0(ϋΥί886( 8&06(08 6001 αι&β;08Β αο6υ8αΓ6 8ΐυ1(1ϋ8θ ρ 
ρΓ0ρ(6Γ 1ΐ06 &Γα(ίθ06 &1ί600αΐ 6003ί1ίθ01,86&αΐ6αΐ 
Ϊθ06 6008ρ1θί60(1θ8ρ1αθ6 Γ6ΐί668&6 Ι)6&(08 &Γΐ>ίΐΓαη, 

ςα&οάο γίοΐ6θ1αηι^ ςοββ αροά 6θοι γίά6(οΓ, λβ;&(1ιο- 
άοΗ ηΐ0Γ(6αι ίοιί1&(ί ία6ήο( : Γ6ΐί6(& γογ803 6ΐ060- 

ϋΐα 6ΐ60160(ί&, &(1 61 600806(&αΐ 6( ^αίαοί Γ6Υ6Γ808 
68( Γ6Η1&(6ΙΙ1 : 6( 6& ί&6ί(, ςΟ» ίρ8&01 (1β06θ1. 1.00- 

^β 60101 ρΓ0ί66(0Γ08, & ο1γί(&(β 8αΓ(1αοοΓυηιΡ6Γβ;&- 

ΠΙΟαΐ 08(106 ]θΙ>6( ίρβΟΟΙ 36ςθί 8&Ο01Ο8 : 6ΐ οοβ^ίΐ 
608 ρ&Γί ρα880 ρ6(ϋΚ>08 60ΓΓ6Γ6 6001 6ςαί3 ρ6Γθίθί- 

1)08, α(1α5θΓ6 οογ303 άβΓ&Ιί^αϋ, ςοί(1&1ίυ(1, ςοααι 

ίανΚί αΐθ(&Γ6θ(θΓ β1 ρ6Γ30&ά6Γ60ΐυΓ &άθΓ&Γ6 8ίαιο- 
1&0Γ& ? 8&06ΐί 60(601, ςΟΟά ΟΟΟ 6886( ΙΟβ^ΟΓ 60Γ808, 
6&01 Γ601 6Χί8(ίΐηεϋ[>&0( ά6(Γ&1ΐ6Γ6 (16 γο1υρ(&(6. 8ί6 

ςο1(ΐ€[θί(1 ρΓορ(6Γ 01ΐΓΐ8ίοαι ίοΓ6Γ6ΐ>&(θΓ, οοη ιηο• 
ΐ68(ί&αι, 86(1 οι&β;ο&αι ρο(ίθ9 &£Γ6Γ6ΐ>&( ΐ8Β(ί(1&αι, ο1 χρύπτονσι τούτο ίν τινι γιιτονοΐίντι σπηλαίω, ϊργον 
γιλοινθρώπου '^νχβς ποιοΰντις, ν χαΐ θιέας ούτω 
προνοίας οιχονο/χούσης. Τό ^( μ%τα ταύτα τέ ; Ούα- 
λίριος ό ^*^^ιι^^ν, 1ι παλί^βολος τω όντι χαΐ ^ολιρά 
πβίλιν άλώπηξ, ^πιωτέροις τους άγέους ύπίρχιτα 
λόγοις, ^οβυθιΐς Ισως, μή χαΐ αυτούς, ώσπιρ ^ή χαΐ 
Άγαθό^ωρον, ^ίιι ζημιωΒίίιι * Ιλ<γ€ γ(ίρ ' 'ίΐς ιχιΐνος 
μϊν άξιον άπονοίας τοιαύτιις θοίνατον ιύρι, ριή πκ- 
σθιις θϋται τοις άθανάτοις 9ιοΐς * αύτοΙ ίί συνβτοί 
οντις, τίνος αν χάριν ο ν προς τό συμφέρον ύ^ν 
άποβλέψ)]Τ(, αλλ* έξο^ΑΟΐωθϊίναι θιλιίσντβ άνθρώπω 
^(ΐνώς χαχο^αί^ονι, αντί τοΰ ζ^ν χαΐ χαίρεη άνοή- 
τως |3ίαιον θάνατον Αομέν^ ; Και ταύτα ρϋτν ούν 
Ούαλιριος. ΈπιΙ χαι τους αγίους ί^χουι πολλ;^ν ρΐεν 
αυτού χαταγινώσχοντας ανοιοιν, ίνεχ,α τ^ς άλογου 
συμβουλής ταύτας, αυτούς ^( τότι ζι^λωτούς ρκλλον 
χαΐ ραχαρίους ό^θήσβσθαι, ότι τόν ^οχούντα ποψ' 
αντω |3ίαιον θάνατον τού 'Λγκθο^ώρου ^νι^σονται, 
άπολιπών πα7ιν τήν ί^ευσμίνιην ^ιλανθρωπίαν, προς 
τήν αύτω συνήθΐ) χαΐ γΑην έπανί^λθβ θνριω^ίοιν χαΐ 
τα προσήκοντα ταύτα ποιιΐ • ριαχράν γαρ όίοιπο- 
ρίοιν στιίλασθαι ^Αλων από τϋς Σαρ^ιανών πόλιως 
προς τήν Πέργα^ον, αχολουθιΐν αύτω χιλτίιι χαΐ 
τους αγίους χαΐ τω τάχβι των Γττπων ν^Μχρίχιιν ιχ 
πο^ός άναγχάζιι, ινα προς τόν Ιχ τού δρόμου χόπον 
άπαγοριύσαντβς (τί γ* άλλο ;) ίδ χαΐ άχοντις μΛΤΛτ 
βάλοιντο χαι πιισθιιιν, ιΐί^ωλα Γτροσχυνιΐν. Οί άγιοι 
^ΐ, ότι μίι χαΐ πλιίων ό ίράμος ι!ν, ^^^ον^^ς ύ^ισιν τό 
πράγμα ηγούντο • ούτω πάν τό ίιά Χριστόν ιποτγό• 
ριινον ου λύπην, άλλα πολλήν μάλλον ένιποίιι τ^» (|Οθά 6886(618 αΐ&90&(ΐ6αΐ008(Γ&(ίθβθί8 ίο ΟΐΐΓίδΙοαΐ ιύ^ροσύνυν, χαθάπιρ άπό^ιιξις αύτο7ς τού πολλού (ΐ68ίά6Γϋ. 

χ. Οοηΐ ΘΓ^ ίο (Ι10(ί 0ΟΓ8Ο8 1&1>0Γ6 (1ί6ΐη (Γ&08- 
6^886θ(, &ς06 Βίά άοΙΟΓΘΟΙ Υθ1θ6Γ001 βΟΟΓΟΟΙ (θ( 

οοακίίγίαο 0&γί(1 (Ιίβααι*) Ιιοο €[αοςο6 63861 618 &(1- 

(1ί(θαΐ, 8ίαΐθ1ςρΐ6 0008660(& ίθί336( 608ΐθάϊ&, 6( οοχ 

]&ιη&(1Υ60(&836(, αοβ^6ΐίο& (^αθθάαοι 6( (]ίτίο& γίΓ(θ8 

618 &ρραΓ608, 60Γ&νί( 60Γθαΐ Υθ1θ6Γ&, 6( &ά 66Γ(«1- 

ιηίο& 8θ8θίρί6θ(1α 618 αι&]0Γ6οι 1οάί(1ί( αοίαιί &1&- 

ΟήίΑΪβΏΪ. €θΐη 6Γ^ ηΐα06 80ΓΓ6Χί886( ν&ΐ6ήθ8, ^ι1- 

ί>θ1>&1 608 ίο^Γβάίι αϊ) 1&1)0Γ60ΐ βοΐοηιαιοάο 6(1ΐ6- πόθου τού προς τόν Ίησούν γίνο^ι^ου. 

Γ. Τω γούν τού τοσούτου δρόμου χαμάτω ^ιιοριι• 
ριύσαντις επϊ τω άλγιι τ• των τραυριάτων αυτών, 
χατά τόν θιίον ^άναι ΔαυΙ^^ χαΐ τούτου προστιθίντος 
αύτοίς, ιιτα χαΊ ^υλαχί^ς ταύτα ίιαίιξα^υς, νυ- 
χτός έπιγΐνορΛ»υς ί5ίυ, άγγιλιχι6 τις χαΐ θιιοτέρ« 
ίύνα^ις Ιπιστάσα ιθιράπιυσέ τι αύτοϊς τάς πλιτγάς 
χαΐ ρ^ίζονα προς τους αγώνας τήν προθυριίαν ινίθν- 
XIV. Ούαλίριος τοίνυν, ιωθιν άναστάς, βαίίζιιν «^ 
τους έχΑιυι προς τόν πόνον απλώς χαΐ τήν τ«λαι• * Ρβ&Ι. ιχγιη, 27 « 117 νίΤΑ 8. ΟΑΒΡΙ ΕΤ δΟΟΙΟΗϋΜ. Π8 ηιρίαν τ^ς χ$\ς ίιμέρας άποσχοττων χαΐ ο!ό|ΐΐνος Α βΙβΓΟ» (ϋβί&βρίβίβηβ&ΜίοΙίοηβΟΙ,βΙθΧίβϋΕη&ηβθΟβ ^1.Ες αν χαΐ βασταζομένους τήν ό^όν άνύσαι * ώ; ^ι 
^3τβ«ς ίχοντας Ιρρωμίνους ίώρα, καΐ τα τούτων 
ιτρόσοΜτα 6βίλ).οντα ^λλον των λουτ/ϊοίς χαλ άνέσβσι 
χαι σχίΛτρβργγίΛ 9ιην6χως προσχαμίνων, γοητιέαν τό 
κράγμσ ΐχοίλιι ό ^αι^όνων άλΐ}θώς Ι/ίΑπλβως, χαι ^(ά 
το•>Γθ χαΐ προ7^^έθ^ι τοίς έττιττόνοις, ^(ραπινων 
ιαντώ τόν θνρόν χαΐ σι^τηρω τό ρίλη πανταχόθιν 
|9β(ρννοαενους έχίλβυι πάλιν ό^ιύβιν. Έπιι ^( ούτος 
τ£ χάχιίνοι ίν τώ ωρισμίνω γβγόνασι τόπω, θύσας 
^αί^οσιν Οΰαλχριος, έπΙ ^ιχασηχοϋ ]3ΐ7αατος ποοχα- 
Ηζιι χΛί τόν |ΐαχάριον παραστησοί/χινος Καρπον χαΐ 
πρόσοϋίΓον ιτιριθιΐς έαυτω ηιστοΰ τίνος ^ίλου χαι 
$ΐ9αΐ9ν ίχοντος τήν πιρί αυτού μέρίμνα^' *Εχρίϊν 
μ^, ύπίν, αι^ούρβνόν σι τήν πολλήν τιμών έπαί- νίχ (αοάβαι ροΓΐα(θ3 ϋ6Γ ροβββ οοηΰοβΓβ. Οαιη &α- 
Ιβιη νί(ϋ986(ϋ1θ9 αάβο ν&ίβηΐββ 6ΐ Γοϋαβίοβ, βΐ ναΙ- 
(αδ βοΓϋπι ηοη ιηίηαβίδβίοδθΐ £ϋ&βΓ63, ςααιη βΟΓαιη 
ςαί υΐυηΐυρ αβδίάυβ Ιαν&βΓΪδ, βΐ νΐΐ&αι &§;αηΙ αηι- 
1>Γ&ϋ1βαι, β&πι Γ6ΙΏ νοο&1)&1 ρΓ6θ8ΐί^ί&9 ςαΐ νβΓβ 6Γ&( 
ρίβηιιβ άφπιοηίύαβ : β( ίάβο &ιΐ)ρ1ίθΓθίθ βίβ &(1]αηιί( 
(1ο1θΓ6αι ; ηαηι βΟΓϋΐη ιηβιηϋηβ ΓβΓΓΟΟοαηί βχ ραιίβ 
§:Γαγ&Ιί9, ]υ88ί( 608 ΓαΓ8ΐΐ8 νί&ΐΏ ίοίΓβ. Ρθ8ίςα&ιη 
&αΙβαι 6( ίρ8β, 6( ϋΐί ία Ιοβο ίιιβΓβ ρΓβΒβΙϋυΙο, οαιη 
ά^Βΐηοηΐϋαβ β&οηβοαβββΐ Υ&ίβηιιβ, ία (η1)υη&1ί ρρ®• 
βίάβΐ ^αά^^^&1^. Ε( οιιιη 1)β&1ιιπ] 6&Γραηι βίβΐί οαΓ&β- 
86^ βΐ ϋοΐβΐίδ &1ί6υ]α8 &οιίβί ρ6Γ8οηαΐΏ ίηάυίβββΐ) 
β( ςυί άβ ίρ8ο 6γ&( &άπΐ0(1α£η βοΐΐίοίΐυβ : ΟροΓΐβ1>&Ι 
ςιιίάβιη, άιχϊί, Ιβ ηοβίτ&ζη ΓβτθΓβηΙβιη Ιβηϋαΐβπι, »ι«ν, οτ^τόαατον ορμΙίσΛΐ πρ6ς τό χαλόν χαΐ τοις β (α& 8ροοΙβ νβηΐΓθ &ά \ά, ςυοά Θ8ΐ Ι30ηυιη β( Ιιοηβ- {Αίγίστοις θύσαι θβοις* νύν 9ϊ χαι παραχαλού/ΐΑΐνος 
κρος τούτο χαι Γ^ιργιτόύαινος, ώς όρώ, ού^ί βρΛ' 
χίϊ*» τίνα χάριν αυτοί ς άπονέακς, αλλά τού οιχιέου 
βνα^βροντος ά^ιλιΣς • ίίού ^άρ όύτοέ σβ τού γτήρως 
•ίχτιίραντβς, άταλαίπωρόν σοι ^ιέθηχαν τήν ιτοριέαν* 
κυτός ^1 ούχ 01^* ότι τταΟών άγνώριων τι πιρί τους 
Γνίργίτα; €\έγχτ^ χαι ^ιμάς ιν μτοίίνϊ τιθέ|ΐινο^ προς 
τ^ν έχκένΜν όλιγωριις θβραπιέαν * θέλησον γούν χαεν 
άρτι χατανιύσαι χαί συ|χβουλιύοντέ |χοι τα λυσιτιλί} 
ηισθ^ναι, ως ίμϊ ή σή ^υσωπιΐ πολιά χαλ λύτηρ 
^(ΐν^ συνέχομαι χαΐ ώσπιρ ούχ άλλοτρίαν, άλλ' 
*^αυτού συμψοραν τό σον άναχλαίοριαι. *Αλ)ά τέ 
*χθ«* ; οΓ^ας γάρ, οτι λέαν ούτως ύπιρορώ/χινος ούχ 
βΕΜζοριαι, ιί χαί ριή ^ι* εαυτόν, άλλα γι ^ιά τήν βίς 
'βύς Οιούς ύβριν. 

ΙΑ'. Προς ταύτα ό 9ιΓος Κάρπος * Συριβουλήν από 
^τός, ίψτο^ προς σχότος χχΐ άπό (ωί^ς προς θάνα- 
το» άγουσαν ούχ αν τις λογισριού χύριος συ|ΐβουλήν, 
αλλ' αυτό τούτο, όπβρ έστιν, έπιβουλήν όνο|ΐάσοι * ιι 
^1 χαι 4 βαή αί ^υσωπιΐ πολιά, τί τό (ριπο^ίζον, ρή 
χκΊ σί πιισθί^ναι ^λλον ΙαοΙ πατριχώς συαβου- 
)Γ^βντι ; 'Οτι Λ σ'β τά ίμά λυπιΐ, έγώ σϊ ράλλον 
•ιχτιίρω τ^9ς άπωλιίας, χαΐ ^ί^λός ιΐ|χι (:η ^ίλι; Ι^τω 
βλ^θηα) σχτναχθόρινός σου τ"^ συμγορα^ τοιούτοις 
«ροσχχιατνου θιοΣς χα'ι ψβύ^ος τήν έ)πέ^α θβαένου, 
τό τ9ς θιέας ^άναι Γρα^ιΙ^ς * οίγι πώς αν ποτ( δι- 
καίως νομισθιΣιν θβοί, ύλΐ}ς άψυχου όντις χαΐ τήν 
Είς τό κΓναι παραγωγήν Ιξ ανθρωπινής χβιρός (;ζθν- 
τις ; ΟύαλΙριος ούν ούτως υπό Κάρπου τους αυτού βΙαιη, βί άϋδ 8&οΓίβο&Γ6 ιη&ιίιηίδ. Νυηβ &α1βιη, 
βυιη 6( &(1ί(1 8αα9ίοηίΐ3α3 ίαβϋβπβ, βΐ 1>βηβ&βίο &ί• 
ί1βί&η^$, α( νίάθο, ηβ πιίηίηιαβ ςαΐάβαι βίβ&ς^ίβ βΤ&- 
ϋ&8 : 8β(] ηβ§;1ί^3 ίά, ςιιοά ββΐ 1ϋ>ί οοηάαοίϋίΐβ. 
Εοββ βηίαι Ιιί ΙαβΒ ιηίβθΓθοΙββ ββηβοΐαϋβ, ββββθΓαηΙ, 
υ( ίΙβΓ ρβΓα§;6Γ68 &Ι)3ςαβ ββΐίβΐΐοηβ. Ιρββ &ιι1βπι, ηβ- 
δοίοςυοιηοάο, βΙ ίη^Γ&Ιαβ ββββ οοηνίηββηβ ίο Ιαοβ 
1)θη6Γ&6(θΓ63, βί 003 οίΐιίΐί Γ&οί6θ8, ϋΙοΓοοι βαΐΐαοίΐ 
(ΐ68ρίοΪ8. Υβΐίβ Βτ^ο ηαοβ 8&1(βπι &οουβΓ6, βί ηιιίΐιί 
οΓβάβΓθ οοοβαΐβοΐί β&, ςαβθ 8ΐιο(αϋϋ&. Τα&ηι βοίαι 
ΓβνβΓβοΓ οαοίΐίβαι βΐ πι&§:οο άοΙοΓβ &£9οίοΓ, 6ΐ Ιαη- 
ςα&ηι οοη αΐίβο&ιη, ββά η:ΐ6&ιη, <υ&οι άβΠβο 6α1&- 
πιίΐ&ΐβπι. $6ά ςαίά &§:&ο[ΐ ? δοίβ βοίηιι, ςαοά οαηι 
&άβο (1β3ρίβί8Γ, ηοο ίθΓ&αι, 8ί οοο ρΓορΙβΓ αιβίρβυηι, 
ρ &1 ρρορΙβΓ άβΟΓΟίη οοοίυηιβίί&πι. 

XI. Αά 1ΐ6θβ άί?ίοιΐ8 Ο&τρυβ : ΟοοβίΙίαπα, ίοςαίΐ, 
ςυοά & Ιυοβ &(1 ΙβοβύΓαβ, βΐ & νΚα άαοίΐ αά ηαοΓίβηι, 
οβηιο, ςιιί ΓαβηΙ οοιηροβ οαβοϋδ, οοο3ί1ίααι, ββά ίάί- 
ρβυοι, ςποά β9ΐ, οοωίο&πΐ, !θ8ίάί&8. Οιιοάδίιοβ&ζη 
ΓβνβΓβΙίδ ο&οΐΐίβιη,ςυίά ίΕηρβάϋ, ςαοηιίου8 ΙαηιίΙιί 
ηια^ίδ 0Γ6ϋ&9 ρα(βΓ0β οοο9ΐι1θθ1ί Τ Ουοά &α1βιο 1υ 
βχ η:ιβ άοΙοΓβαι &6θίρί9, β§;οο3&9ί8 Ιαί η:ιί96Γβ0Γ ίο- 
(6Γί(ϋ9, βί αρβΓίβ Ια&ΐΏ (^οβ 8θί&( &πιίβ& νβηΐ&β) 
66§;Γβ ΓβΓΟ οαίαπαϋαίθοι, ςαι 1&1β8 άβοβ οοΐ&β, βΐ 9ρ6αι 
ρο9ϋβΠ8 πιβοάαοίααι, υΐ άίο&ιη βααι άΐνίοα δβή- 
ρ(υΓ&*. Οαί ςαίάβιηςϋβιιιαάΐΏοάαιιι ρθ88ΐιοΙ(1ίί]υΓθ 
ΓβραΙ&π, οαηι 8ίο( βχ ίο&οίηι& ηι&ΙβΓί&, β( &(1 ίιοβ, 
ςαοά 8ϋθΙ, ρΓθάϋθ(ίοηβιη1ια1>6&οΙβχπ]&ηυ1ιαπ]&ηα? 

ν&1βΓίυ8 βΓβ;0 οοη ΓβΓβ08 (1β03 81108 & Ο&Γρο, 6ΐ8ί Οιούς, χαν ό λόγος αληθής ^ν, ύβριζοριένους ούχ ^ νβΓϋΐη (ίίοβΓβΙ, β& αίΓβθ(θ8 ΟΟΟίαοΐβϋα, 1)00& ΥβΓΐ>& £»Γ/χά»ν, αγαθών λόγων πονηράν άντί^οσιν έποιβΐτο* 
ί^£σί;σι γάρ ίν ττύλαις έλβγ;ζοντα (χατά τόν θιΐον 
Ά;Αώς ) χαΐ λόγον όσιον ιβ^βλύξατο, βχΑιυέ τι ιύ 
9ίως, χοιΐ ό θυρός τ,μηρος ^ν, χαι Στομίων χιΐρβς 
ιΓχον τόν άγιον * ράβδοι τι αυτόν άχανθώ^βις άνηλιώς 
^χιζον, χαί αι σάρχις ξαινό^ιιναι συνβχώς ιις αέρα 
^ιισχι^άζοντο* χαί χόρον έν τούτοις ούχ έλά|χβαν( ό 
9νρς, αλλά χαΐ πάλιν ιτιροι τών ίτημίων, οί α<ν 
Ιΐααπά^ας αυτού ταις πλιυραΐς «νίίπτον, οί ^β άλας 
τοΐ; ριώλωψιν άπανθρώπω; έπ^ταττον * έντιύθιν 
ήμάηη ρι«ν |&ύαχις χατά τού έ^ά^ους ι^έροντο, ιιι&ΐβ β8ΐ ΓβιηϋθβΓ&(α8. Οάίοβοίαι 1ι&1)αίΙ ίο ροΓίίδ 
ΓβρΓβΙιβηάβηΙβπι, οιιΐ άίτίααβ άίοίΐ Αοιθ8^) β( βαο- 
(Ιαοίΐ 8βΓηιοοβαι β8( &1>οοιίο&Ια8. δΐ&ϋιηςαβ βχ 
] 11990 β] 09 ΙίοΙΟΓααι οααοθ9 Ιβοβ1>&ο( 9αοο1οπι : βί 
νΐπς;» 9ρίθ68θ βαιη ββθ(1β1>&ηί ίιηη:ιαοϋβΓ : ο&ΓΟβδςαβ 
&β8ί(1αβ ΙαοβΓαΙθθ αο άίβοθΓρΙββ, (1ί9ρβΓ§:6ΐ)αο(αΓ ία 
&βΓθαι. Νβοΐιίβ 8αΙί&1)&ΙαΓ ίΓ& : 9β(1 αΐίί ΓαΓ9α3ΐίβ(ο• 
Γβ9, ρ&ΓΐίΐΏ ςαίάβαι α(1ιηονβ1>&ο1 1&αιρ&(ΐ69 β]α8ΐ&- 
(βΓί()α9, ρ&Γΐίιη αοίβω ίο(ιυαι&θθ &9ρ6Γ§;β1)&ο( 8&1θ 
β] 09 γί1)ΐοβ3. Ηίαοηνί ςοιάβαι 9&αβ;οίοί9 ρβΓ βοΐαηι 
ΓβΓβ1>Εη(αΓ : Ρί1>Γ8Β ααΐβαι, ςοβθ (1ίνβ11β1)&ηΙαΓ, πι&τ- * 18&. χχ?ιη, 15. ^ Αη[ΐ09 ν, 10. 419 ΜΕΝ8Ι8 ΑΡΗΙΙ,Ιδ. 120 ΙτΗβτ&νοιικΙοΙΟΓθΐη &£Ρ6Γβ1)&ηΙ. Ηίβάβίβββαιη ίαίβ- 
8βΙ, βϋ&ιη 81 φΐίά ία&αίηιαιη ϋ& ίιιίβββΐ ββββυιη : 
άοΐαίβΐίβ &υΙβΐΏ ?03 ςαοςυβ οιηαίηο Υ6ΐ βοΐιιηι &α- 
(ϋβηΐθβ. δθάηι&τΙ^Γςαο ηα&^β &αβ;β1>αΙαηηαΙ(ϋιΐ(1ο 
βιιρρϋβίοηιιη, βο ΐΏ&§:ί8 βΓ&ϋρββ βαρίυβ ΟβίαιηοΓβ, 
β1 (&ηςα&ιη βχ γθ &1ίςα& 8υ&νί88ίιη& ββ νο1αρΙ&ΐ6 
βχρ1β1>&1βζ (1ο1θΓί1>α8 : άοηββ β]α8 νίΓΐυΙβά6Γθ88α8 
ν&ΙβΓίαβ, βαΐΏ (Γ&η8ΐηί8ί( ίη β&τοθΓβιη. 

ΧΠ. Οαιη&αΙθαιάίγίαυιιι 8ί8ΐί 6υΓ&88β1 Ραρ^ίαιη, 
ρβηαάθ &6 81 ηυηο βαιη ρήιηιιΐΏ &8ρθχί886(, Γο^&νί(, 
φΐία&ιη Θ88θη1 ρ&Γ6η1β8, ςα»η&ιη ρ&1η&, βΐ ςαββ- 
η&ΐΏ 68861 ιη&Γΐ^Γί 8θί6ηΐί&. $&ηο1α8 &υΐ6ΐη : Ι^ιη, 
ίηφίϋ, άί866Γ6 ρο(αί8ΐί, ιώ6 6886 ϋ&Ιαιη βζ ία§:6ηαί8 
ρ&Γ6η1ίΙ>α8 ; 8υιη 6ΐιίιη η&(α8 ΤΙΐ7&(ίΓί8 : 6Ζ6γο60 
&αΐ6ΐη ιη6€ϋ6ίη&ιη, ηοα ςα» Γα6ηί 6ζ 1ΐ6Γ[)ί8 6 (6γγ& 
Ιΐ&866α(ί1>α8, 86(1 ςυ» αϋουί α 060 (]&1& ΓυβΓίΙ. Νοη 
6ΐιίιη υβςαβ αά 6θΐροΓ& οίΓ6αιη86Γϋ)ίιηΐ]8 6]ιΐ8 αΐϋί- 
ΐΑΐ6ΐιι : 86ά6ΐί&ιη ιιιογ[>08 αηίιη» 60Γη§:ίιιια8. Ταηο 
]αά6χ : Νοη Ιιβθβ, ίηςαϋ, 6βΓί ρο(α6ΓίηΙ δίαβ 6Ζ6Γθί- 
ί&ϋοη6 βΟΓαιη, ςυ» 86ηρΙ& 8αη( α Ο&ίβηο 6ΐ Ηίρρο- 
0Γ&(6, ςαί &οο6ρ6Γαιι1 & άϋ8 βιιαιιη&ιη ίΐΐίαβ 86160(1». 
Ρ&Ρ7ΐυ8 &υ(6ΐη : 6&]6αα8 ςαί(ΐ6ΐιι, ίοςυϋ, 6( Ηίρρο- 
6Γ&(68^ 6ΐ ςαί ίΠοΓαιη &Γΐ6ΐη 6Χ6Γ06α(, (αηβ &1ΐςυ6ΐιι 
6αΓ&ν6πη(,ςυ&ηάθ£^&ϋ&ιη 8α» 1>6ηί§:ιιί(&ϋ8 ιη6α8 
(ΐυθ€[α6 0!ιη8(υ8 ρΓθ6ΐ>α6Γϋ. δίη ιηίηαβ, ρβη( βίβ 
8(υ(1ίυιιι, αίΐιίΐ οοιηοιοάί οοη86ςα6α8 6Χ 8α& ία &Γΐ6 
6χβΓ6ί(&(ίοη6. 0αο8 &υ(6ΐη (1β08 ηοΐΏίη&8, οαηι 066 
8ί1)Ι ςαί(ΐ6ηι ρο88ίοΙ αΐίςαίά ρΓ0(ΐ6886, ςαοακχίο ϋ 
οοΓ&αι £;6886πο( αϋοΓοαι 8&ιοί(&Ιί8. Οαο^ 8ί 6ϋαπι 
Υ6ΐί8 Γβηι ίρ8αιη ν6Γ6 ίοΐ6ΐ1ί£;6Γ6, 60111, ςοί ρΓορ(6Γ 
Ιθ86ά6(, &1(6Γ0 οΐ γί(ΐ68 οοοίο θΓΐ>οαι, Γ&6ί&0ΐ ΥΙδΟηΐ 
Γ66ορ6Γ&Γ6 : 6( ρο8ΐ6& οίΐιίΐ άίοαοι. Ρυ6ή( &οΐ6αι 
φΐί8ρί&ηι,&ϋν&ΐ6Γίθ8,ςοί 60ιώ ρο88ίΐ8&οαΓ6?Νοα 

1ΐ06 8θ1θΟΙ, ίοςοίΐ 8&Ο0ΐθ8, 8θά 003068 6(ί&ηι αΗθ8 
0Κ>γ1>08 6( &£Γ6θϋθ068 ίθ8&0&1>ίΐ68 Γαθίΐ6 61ΙΓ&Υ6η(, 

<Ιοί ΟΙΐΓίβΙοηι οηιοί οιογΙμ) ηΐ6ά6θΐ6αι ίογοο&γβηΐ. 
όίχίΐ &ιι(6αι ν&ΐ6Πθ8 ; ΥίάβαπιυΒ ίο ρΓ»560ΐί& ϊά, 
ψχοά (11018 : Νοο 6§:ο, ίοςαίΐ Ραρ7ΐα8, &£;β>ΐ'β(1ί&Γ ρη- 

ΐηα8. ν6Γ60Γ 6θίηΐ, 06 60Π1 ίρ86 ΟαΐΟία &άα1ΐ6Γ68, 

πιίΓ&οοΙαοι Ε8οη1>&8 (ΐ8Βπιοοί1>θ8. §6(1 Ιοί ρΓία)οαι 
1ογοο6θ( ςο6αι Υβΐίοΐ (οογοοι (160γοπι, 6ΐ Ιοοο β^ 
φιοφχΒ 08(6θ(1&αι 61ιπ8ΐί 0[ΐ6ί γίΓΐο(6θΐ. XIII. Ταοο οαηι ς[θθ8(1&πι (ΙβΟΓοηι 6ο1(ογ68 6ΐ8&• 

6Γίβθ08 &(1(1θχί886ΐ ν&ί6Γίθ8, ]θ88ί( 8008 ίθΥΟ0&Γ6 

(1608, οο11&ηι, ςο» α(1 Ιΐ06 Γαοί&Ι, οαιί((6θ(68 &Γΐ6αι, 

060 ίθάθ8(Γί&ηΐ, 060 Γ&(ίθ06αΐ• ΙΠί &υΐ601, &1ίϋ8 &1ίο 

&006(ΐ6θΐ68, Ιιίο ςοί(ΐ6αι Αρο11ίθ6αι, ί1ΐ6 &οΐ6αι ^8ου- 
Ιαρίοιη, &1ίθ8 (ΐ6ίοά6 &1ίοαι ίο υοοαΙ>&1 βχ (1ϋ8 &(1ϋ1- 
ΐ6ηοΐ8, ίιηρο(6θ(68 ίο Γ6, ςο8β Α6η οοο ροΐ6Γ&1, 
ςοοά &(1 1ιοαιίθ68 αΐΐίοβΐ, ίογοοαοΐ68. ΕΓ&(ςο6 γ68 
γ&1(ΐ6 ήάίοο1&, 6( ρΐ60& (ΐ6ά60θΓ6. Ουίά 6θίαι ά6 γί- 
Υ60(ί1)α8, οι&β>οη8 ίοςοίΐ ΐ8&ί&8*, 8θί8θί1&1)οο(αΓ 
0[ΐθΓ(ο08 ? Το(θ8 βΓ§:ο (1168 ρΓβΒΐ6ηί1,6( ίΐΐί ςοίάβιο 
Γ09&Ι>&ηΙ| 8ορρ1ίο&1)&α(, β&οή&ο&^ΑΟί, Γ65α8 ίΐΐίβ Α ινις ίί ^ιασπώμίνΛί ^ρίμυτάττήν τώ μάρτυρι τήν 
α(σθιΐ7ΐν έν^τοίουν * ίχΛμΛν αν (ν τούτοις, $1 τι χαΐ 
τών άψυχων ην αιχιζόιανον ' η'Κ'γιησαη ίϊ χάί ΰμίΐς 
πάντως χαΐ προς μόνΐ}ν τιον άχο^ςν. Άλλ' 6 μάρτυς 
όσ» το πλήθος τών χολασιων ^π^^^(ν^το, τοσούτ» 
χαΐ αντός ^Αολλον τω προς θιόν ηλίσχιτο Ιρωτι, 
χαϊ ωνκίρ τινός ίι9ΐστου χατίτρύψα τών οδυνών, 
βως προς τό του ανδρός γβνναΐον όποχαμών Ούούέ" 
ριος, τούτον μίν παρέπι^ψι π} (ίρχτ||. 

ΙΒ'. Τον ^ί θίΐον παραστηβάριινος Πβίπυλον, ώσ- 
πιρ νυν πρώτον αυτόν θιυοτκ^ινος, ίο ρώτα, τένις οί 
γίνεται, τις ίι πατρίς χαΐ τίς άρα η έπιστηριη τώ 
μάρτυρι, Ό ί'ε άγιος * Μιράθΐ9χας η^η, ^νοΊν, ότι 
Ιλιυ θέρων πατέρων έγώ παις * έχ θυατβέρων ^ϊ ώρ- 
μνμαί, μέτείμι 9ϊ ΐατριχήν, ού;^ όπόσΐ} /ένοιτο αν £Χ 

β |3οτανών τών έχ γίίς ^υο^ένων, όλλ' όση αν τινι από 
θβοϋ ^οθιίη * χαι γαρ ου μίχρι τών σωμζίτων πίρι- 
οριζοριν τήν ώ^έλιιαν, άλλα χαι τών ^υχιχών οφρω- 
στηριάτων ποιοΰαιθα τήν ^ιόρθωσιν. Είτα ό διχα- 
στής * Ούχ άνΐυ άσχησιως τών Γαληνού, ϊρα, χαΐ 
Ίπποχράτους ταυτί γένοιτο, οι πάρα τών 9ιών π9ς 
έπιστηρης τό χι^βίλαιον Ιλαβον. ΚαΙ ό Πάπυλος * 
Γαληνός μΛν χαΐ Ίττποχράτης, χαι οί τήν έχ<ένο«ν 
|χιτιόντις τέ;^νην, τότι άν τίνα θιραπβύσιιαν, ήνίχα 
της εαυτού φιλανθρωπίας τήν χάριν χαί ό ιριός πα- 
ράσχοι Χριστός • (ί ί' ούν, οιχιται άύτοϊς ή σπουδή 
ριη^έν π^ς πβρί τι^ν τέχνην άσχησιως άπολβτύσασα * 
ους ^έ γι όνοράζιις θβούς, ού^β εαυτούς όν4σα( τι 
^υνααοοι, πώς άν τΐΐς έτερων ούτοι φροντίσω σι 
9ιραπιίας ; Ει ίϊ χαί ραθιΐν ?ργω τό πράγρια έθέ- 
λιΓς, τόν παρά σοι χαθηρβνον πΐ7Γηρω|χένον, ως 

^ όρας, όντα τόν ("^ιρον τών ό^θαλρών, άναβλέψαι 
ποιησάτωσαν, χάροί λόγος τό μίτά. ταύτα ούριες. 
Είη ^* αν τις, (Γπιν Ούαλέριος, ό τούτον ύγιώσαι 
^υνάρβνος ; — Ου τούτον μόνον, ό άγιος Ι^η, άλλα 
χάν νόσος άλλη τις ^, χάν πάθος ού^( καρ^ ολίγον 
ίάσΐ|ΐον, ραίίως άπαντα θιραπιύσιιιν, ος άν τόν 
ίώ|ΐινον πάσαν νόσον χαί πάσαν μα\κχ.ίοιν έπιχαλοιτο 
Χριστόν. Καί τόν Ούαλιριον ^άναι * "Ι^ωριν ιν τώ 
παρόντι δ λέγιις. — Ούχ ίγώ, ^ησίν ό Πάπυλος, 
έγχιιρήσω πρώτος * ^έ^οιχα '^άρ, ρή τό πράγμα 
νοθιυσας αύτος τοΙς ^αίριοσι τα τού θαύματος ύπο- 
γράψρς * άλλ' οί σοί πρότβρον, ^ν |3ούλωνται, τών 
θιών ύριών έπίχλησιν ποιησάτωσαν, χαί τότι πάλη» 
αυτός τήν τού εμού Χριστού ^ύναμιν ιπι^ιέξω. 

ΙΓ'. Τότι θιραπιυτάς τινας χαί θύτας παρκγαγωτβ 
ό Ούαλέριος, τους εαυτών ιχέλιυιν έπιχαλιΐσθαι 
θιούς, μη^ΐ τέχνης, μη^Ί ιπινοέας, μη^' άλλης τινός 
μβθό^ου προς τούτο μιθιέντας μη^έν. Οί 9ϊ άλλος 
άλλαχϋ} παριόντίς, ό μιν Απόλλωνα, ό ίϊ Άσχληπιόν, 
ό ^ί ά).λος άλλον τών χιβ^ηλων έχάλιι θιών, αδυνά- 
τους χατά αδυνάτου πράγματος, όσα γι ιίς ανθρώ- 
πους ^χιν ίπιχαλούμινοι ' χαί ην τό χρ^μα χομι^^ 
γέλως. αισχύνη σα^ιϊς. Τί γάρ πιρί τών ζώντων. 
Ησαΐας ^ησίν ό μέγας, ιχζητήσουσι τους νιχρούς ; 
Ήμερα γούν ^ι^^λθιν όλη, χαί οί μιν ι^έοντο, ίχί- 
τινον, ιθυσίαζον, πάσαν πιρί τα μάταια ιποιούτο * 18&. ΥΙΟ, 19. III νΤΓΑ 8. ΟΑΒΡΙ ΕΤ δΟΟΙΟΚϋΜ. 122 πον πρ^ηίρήοη * τ« ^ϊ χω^ά χωψΛ ίν, χαΐ τ» έχ Α Υ&ηίδ ρβΓρβΙαΟ &88ί(]βΙ)&η1. $11Γ(]& &1ΐ(βΐη ; 811Τ(1& ^^υς τυ^λώττοντι ού^ιαία, βο^Οχα παρά τών όλως 
«ηπνρω^&ένβιλν. Τέ ούν ό του Χρίστου ράρτυς ; 'Ο/χοϋ 
ννν τοις όμμασι τϋς σαρ%6ς χαΐ τα τ^9ς ψυχι^ζ <(( 
ούρβΕνούς άρας, τον έαντοΰ προς ιλβον έχβίλβι Δισπό- 
τιβν. £ΐτα τι ; Το του οτοκυρου ση^ιειον έπιβάλλκ 
τ«Γς φψβσιν, άπτιται τ^ Χ'^Ρ*^> ^"^ ^ ^^Ιί^ ^^ ^ώς 
^^xολούθ(^, χαΐ ό σββσθβΐς ο^θαλριός ραον ^ προς 
ύπνον συ^αλυ^θιΐς ανιώγνυτο, χαΐ τό ^ι^ ριιίζον^ 
χαΐ ^ ψνχ^3ς ^λύ^^ο ιπίρωσις, χαΐ πιστΓίων ην, χαΐ 
τό ^ως τό άλ^θινόν ιώρα, 6 ^ωτέζιι πάντα άν^ρω- 
ΐΓον βρχό^&ινον (ίς τόν χόσριον, χαι άρια πολύ τι πλιί^- 
$ος ανθρώπων τω θαύριατι προς τήν τΐΐς άληΟιίας 
έπήη^ιίσκν βχιιρα^ωγιΐτο. Τίνα αν ου /χιτιβαλον 
ταντα, χαΐ τές ό τήν Ισχύν Ιχων το[υτην έχζιιτ;Ι9θ'αι βΓ&ηΙ : β( 61, €[υί 6χ ραΓίβ β6θ6αΙίο1>&1 ηιιΐΐυιη 6γ&( 
&ιιχί1ίαιη αϊ) ϋβ ςυί βΓαηΙ οβάοϊ ρβηίΐαβ. Οαίά ^τ^ο 
Οιή^ύ βθΓνυβ ? διαιυΐ οαπι β&πιίβ οοαίίβ αηΐιηβΒ 
ςυοςαβ οβυΐοβ αά ο(£ΐιιηι ΙοΙΙβηβ, αά ιηίβθηβοΓάί&ιη 
βαιιπι ]'ανο6α1>&( Οοηαίηαιη. Οβίηάβ ςαίά ? ΟΓαοίβ 
δίβ^ααιη ίπιιηίΐΗΐ οβυϋβ, ιηααιι 1&η£;ίΙ, βΐ Ι&οΙυιη 
Ιαχ 68ΐ οοηβθοαία, β( θχβϋηοΐαβ οβυΐιΐδ ί&βϋίυβ ββΙ 
αρβΓίαβ, ςιιαιη βί δοιηαο ίυιβββΐ ορβΓίιΐδ : βϊ ςιιοά 
ιη&]ιΐ8 β8(, 6]α8,ςυί ύβηθΰβίο &£ΓβοΙα3 ΓυβΓ&Ι,&αίοαββ 
ςυοςαβ &1)1&ΐ2ΐ β8ΐθ6βοί(&8,βΓ&(ςιΐ6 ΟΓβάβηδ,βΙ νβΓ&αι 
Ιιιββιη ίη(α6ΐ)&ΙαΓ, ςυ» ίΠυαιίηαΙ οαιηθοι Ιιοιηίαθίη 
γβηίβηΐβιη ίη Ιιαηο ιηιιηάαιη : βΐ βίαιυΐ βϋαιη ΐΏ&£;η& 
Ιιοιηίααιη ιηυΐΐίΐαάο άβάυβία βδΐ ιηΐΓ&οαΙο &(1 &βπ^ί- 
ϋοηβΐΏ Υ6η(α(ί3. Οιιβιη ηοη ΙιβΒβ ιηα1&886η(, βΐ βί- ζαΐ ααάΐκν παρισχεύασεν ; Άλλ' ιι χαΐ ποίντας, β ίθβίδδβηΐ ςαβθΓβΓΘ 6ΐ (ΙίδΟβΓβ, (|1ΐίδη&πΐ ίδ δίΐ, ςοί Ούβΰ^ιον γοϋν ού^ακΑώς, άλλα χαΐ πολύ ριάλλον 
•ατ^νέοηρον έοη/τοϋ πιποιήχασι, χαθαπβρ ένΐ}^όρι- 
»ον τ^ «πωλ(ία πϋς πλβίνης χαι ού^α^ώς έχχαλυ- 
ψ^ψοι ?ΊΟν άλ;0θ(ΐαν άνιχόρκνον ' όθ(ν χαλ τόν μάρ- 
τυρα τοτύτης έπΙ ξύλου ριιτβωρέσας, αιχέζιται ^ρ(- 
Ι^ντβιΤΜς, τοιαύτας αύτώ τάς ά^ιβάς π9ς• ι2ς τόν 
συγχαΟι^ρον βυιργβσέας άπο^ι^ούς. 

ΙΔ'* *£ξαένβτο ριν ούν τό χαλόν έχβινο σώμα ταΐς 
Ιΐάστιξι. Ποίπυλον ^ϊ ου τούτο Ιλύπβι, άλλ* ότι ρή 
)^αλκπώτερακ ααλλον ηηόγοντο |3άσανο(, ^ιινώς 
99}^^'^^^ * ώσπιρ γοϋν άπ' εναντίας χαΐ Ούαλίριος 
ίττω^λένας όρων πάλιν τάς αυτού βασάνους προς τήν 
τοϋ ι^αρτυρος ιυψυχίαν, πάθος ι^ιον ιΓχι τούτο χαΐ 1&η(& βδ( γίΓΐυΙθ ρΓ8β(1ί(αδ ? 8βά 6( δίοιηηβδ ηβςυβ- 
ςυ&αι ςυίίΐβαι οθγΙθ Υ&ΐβπαιη, ίιηο βαιη βΐί&ιη δβ ίρ• 
ρδο ίβοβΓααΙ 1οηβ;β δδβΥΐοΓβιη, ρβήοάβ &6 δί άβίβοΐα- 
ΓθΙοΓ βΓΓΟΓβ, β( ηβςυαςυ&ιη δΟδΙίαβΓβΙ &ρβηπ Υβ- 
ηΙ&Ιβιη. ϋηοΐβ βΐί&αι οαιη β]α8 ιη&Γΐ7Γβιη δαΜίιιιβιη 
8αρΓ& 1ί£;ααιη δαδίαΐίβββΐ, ΥβΓύβΓ&Ι &6βΓ[)ίδδίιη6, (&- 
Ιβδ βί Γβάάβηδ ΓβιηυηβΓ&Ιίοηβδ ρΓο ύβαβϋοίο, ςαο 
6]υδ &£Γ60βΓ&1 &δδββδ0Γ6ΐη. 

XIV. Ε( Α&^βΙΙίδ ςαίάβιη ο»(ΐ6ΐ>αΙαΓ ριιΐοΐιηιηι 
ίΙΙυάοοΓρϋδ: Ρ2ΐρ7ΐϋΐη&α(6ΐη ηοηΐιοο ιη&ΐθ 11&[)6^αι, 
ββάςιιοιΐ ηοη ^γαυιογα ίη&ί^θΓβηίιΐΓ 1θΓΐιΐ6η(&, 8?^β 
ΓβΓβύαΙ : ςυοαιοάο οοηίρα Υ&ΐβπαδ, γίβΙ& νίιίθηδ βυα 
ίθΓαιβαΙ& & ηι&Γ(7ηδ αηίηιί ιη&ς^ηΐΐαάίηβ, (1οΐ6ΐ)&( 6( 
&66γ1)θ (ο1βΓ&1)&(. Αο1]βοί1 ϋαςυβ θ(ί&ηι &1ί& ; β( ηχρως Μψ€ρ»' τοιγαρούν προσιτίθιι χαΐ άλλας, χαι ρ ίβ:η6Π1 αβοβηάίΐ 6]α8 1&ΐ6Γϋ)αδ, βΐ ]η1>6ΐθαπΐ&ρρ6ΐί 

νΰρ ταΙς αυτού πλνυραΐς ύπανάπτιι χαΐ λίθοις |3άλ- 

)ΐ9θαι χβλιύκ * άλλα χαι προς τό πύρ ό ριαχάριος 

^^^(ν βπαθιν ά/βννις, χαι οί λέθοι χαθάπερ αι^ούρβ- 

>οι τό ^ιβί Χριστόν ούτως αιχιζό^βνον σώ^α, άλλαχού 

ρι» «χοντέζοντο, χατ' αυτού ^ϊ ού^ααώς έ^ίροντο. 

Έπή ονν άπιογόρβυσιν Ούαλ^ρ^ος 1}^ΐ] χαΐ ού^βν 

αχό, ό ίπαγάγοι τοις άγέοκς ιις τΐ|χωρίαν, χαιρόν 

ί^ί^ου Τ'^ΐς |ΐώλ6»ψι, λογιζό/ΐΑΐνος Ισως, ως ίϊ γι χαΐ 

11^0^99 ούτως άνιθιΐιν οί ^ρτυρβς, ^ρψυτέραις 

«ύτούς οί ρΐιλωπις πιριβαλούσιν ό^ύναις ί}^η ^λι^- 

ρ4ν«νης χαΐ ούτνι χαυνοτιρους προς τάς /χιλλούσας 

ίξττάσικς παρβξονται. Άλλ' ούτοι τόν ίατρόν ίγ'/ύς 

ίχητζς. Λ' δν χαΐ τάς πληγάς ιΙ^^έως έίέχοντο, ού 

τάν οδυνών ριόνον, άλλα χαΐ των τραυ/ΐλάτων αύταις 

ούλαΐς άπιβλλβΓΓΤοντο, ριι^ΐιΐχνος Τ{ τούτων έ^' έαυ- 1αρίάΐ1)υδ. δβ(1 ηββ &(1ΥβΓδαδ ί^ηβηι δβ §:6δδί( πι&τ- 
Ι^Γ ίβ;η&Υθ : βΙ Ι&ρίάββ τβίαΐί ΓβΥβπΙί οορραδ, ςαοά 
816 ρΓο ΟΙιηδΙο (0Γςιΐ6ΐ>&ΙυΓ, &1ίοςαί(ΐ6αι ]&6ί6ΐ)&η- 
ΙαΓ, ηβςααςα&οι &α(6ΐη ίη ίρδαπι ΓβΓθύ&ηΙαΓ. Ουιη 
θΓ§:ο ]&αι (Ιβίβδβαβ βδδβΐ Υ&ΐβπυδ,ηββ ]απι 1ι&Ι36Γθ1, 
φΐοά β&ηβΐίδ ίηίθΓΓβί αά δαρρίίοίυηι, ά&1>&( (βπιριιβ 
γϋ)ίβί1)υδ, ΓβραΙ&ηβ ίοΓί&δδβ, ςαοά δί ρ&Γαπι άίπιίδδί 
816 ίυβηηΐ ιη&Γΐ7Γβδ, ίη&απιηι&ϋ ^&^1 γί()ίββδ βοβ 
β^Γ&γίοηϋΰβ θΜοβΓβηΙ άοΐοηΐ^αδ, βί δίο τβάάβΓβηΙ 
πιοΙΙίοΓβδ &ά ίϋΙιΐΓ&πι ςυ£βδ1ίοηβπι. δβά ϋ οαπι 
ρΓορβ 1ι&ΐ36Γ6η( Μβάίβυπι, ρρορΙθΓ ςαβπι ρ1ϋ§[&δ Η• 
]>6η1βΓ &6βίρί6ΐ)&ηΙ, ηοη δοΐαηι & άο1θΓί1)υ8, δβά 
βΐίαηι & Υΐι1ηβΓί1)ηδ 1ίΙ>6Γ&Ιί δυηΐ δίιηαΐ βαηι βίβ&ΐτί- 
6ίΐ3αδ, ηβ αΐΐαηι ςηίάβιηίη δβ βοΓαπι ίθΓβηΙβδ Υβδϋ- 
§;ί4ΐοι. Οα&ΓβδβΙρδυηι ίιηρΓα(ΐ6ηδί6Γί6ΐ)&ΐνα1βηυδ» τ6ν πιρλ^ίροντις, ώση έλάνθανι πλήττων εαυτόν ^ ηοη ΐηβΓίτΤβδ. Οπο βηΐΐη ίΐΐί πΐ&^δ ΐ6ν&1)&η(ΐ1Τ 1&- Ού«>βριος, ού τους ριάρτυρας, οσω γάρ έχου^ιζοντο 
τώ» πόνων ιχειθιν, τοσούτω τήν χαρ^ιαν οτΐτός έρα- 
•τίζηο, χαι θυ^ός αυτόν κσα χαΐ ττυρι χατβπιπρα. 

!£*. Βραχύ τό ριιταξύ χαι πάλιν ό ρΐ(ν ίγ^ υψηλού 
χροκάθΐΒται βηρΜΤος, ^ονιχόν τι χαΐ /[«ανιχόν |3λ(πων, 
«ι ίίά τοϋ τίίς ^υχβς χοττόπτρου, των ^^θαλρών, 
τιβν Ιν^ον ύπο^αένων πιχρίαν, χαι ού^ι προσιτός 
τ»ίς πλιίοσιν ών • πβριέσταται ίέ αυτόν πάν όσον 
^ριτιχόν €ΐχ€ τ^ς σγίτίρας άλαζονιίας • ιίσάγον- 
711 ^( οί γιννά^αι ■ μΛ\\ον 9ϊ ιίσίασι πρόθυριοι * 
Μς αν αυτούς ης (ύωχέαν, ούχ ιίς αγώνα χαλιι- 
*Ι«ι ' χαι ό ρύη» χαταπλήζιιν αυτούς χαι πρό τών 1)οη1)αδ, βο ιη&βιΐβ ^ογ 6]αδ βθΒάβ1>&ΙαΓ:ίΓ&ςαβ, ρβ- 
ΓίηοΙβ &6 ί£;ηίδ, βηαι αβοβηάβίι&Ι. 

XV. ΒΓβΥθ Ιβαιραδ ίηΙβΓββδδϋ, βί ΓΠΓβηδ ϋΐβ ςαί- 
(ΐ6αι ρΓβΒδίάβΙ ίη βχοβίδο Ιπϋυηαΐί, (ογυο β( οββάβπι 
8ρίΓ&η(β αδρββιη ίηΐηβηβ, βί ρβΓ &ηίηΐ8θ δρββηίαπι, 
οβυΐοδ, ίηΙβΓη&ιη ΟδΙβηάβηδ &βθΓΐ)ί(&ΐ6ηι, β( ηβο 
ρ1υηΙ>αδ(]υί(ΐ6α) δαίρΓβθϋβηβ&άβυηάί βορίαηι: ίϋαιη 
&αΙβπι ΐΑηΙααι βίΓαηΐδίδΙαηΙ, ςυίβυηςαβ θΓ&ηΙ πιί- 
ηίδΐή 6^υδ ΑΓΓο^&ηϋβθ. ΙηίΓοάαβαηΙοΓ ααίθοι γίή 
ρΓ»6ΐ&η, γβΐ ροΗαβ ίη^ΓβάίαηΙητ ρΓΟίηρΙο βΙ &1&6Γί 
αηίπιο• ΟΐββΓβδ βοβ γοο&τί &(1 οοηήγίαπι, ηοη &α- 123 ΜΕΝδΙδ ΑΡηΠ,Ιδ. 124 ίβκη &ά66Γΐ&ΐηθη. ΕϋϋβςαίάθΐηνίάβΙϊ&ΙΐΙΓ,ΥβΙ&ηΙβ Α άηαΐών έ^όχιι ρόνιρ τί) θέα, χα> «/>ώτα τί}ς '/νώαης πιίη&9, 608 6386 ΙθΓΓίΙϋΓυβ ίρ80 9θ1ο ΑβρββΙα : βΐ ία- 
16ΓΓ0£;8.1>&1, 860(611(1» ηι&Γ(,γΓαιιι Γ&6ί6α8 ρ6ΓίοιιΙυιη: 
6ΐ νίδίοη6 &ρρΓ6ΐΐ6ηά6ΐ>&(60Γυιη πιιιΐ&ϋοηβιη. Ταη- 
ΙυΐΏ ΥβΓο &56Γ&1, ιι( ίΐΐί ί(& 6886ηΙ &ίΓ6οϋ, υ1 βΐί&αι 

61 6ΧρΓθ1)ΓαΓ6ηΙ 1&Γ(1ί1&ΐ6ΙΏ ίϋ ί6Γ6η(1α 86ηΐ6ηϋ&, 6( 

ςιιοά αοα οίΐο αΐ0Γ6Γ6ηΙιΐΓ, ν&Ιάβ »β;Γβ ί6ΓΓ6ηΙ : 
ΟαΓ, (1ίβ6η1β8, 6( (ίΐ3ί, 6ΐ Γ&ιηυΐΐδ 6χΙιϋ)69 ιηοΐβδίί&ηι, 

η08 ςαίάθΐη 88Βρ6 &ά(1 00608, ρ08ΐΓ6ηΐ6θ &α(6ΙΧ186ΙΏ- 
Ρ6Γ ρ&Γβ6η8 8βη(6α(ί8β, 8ρ6Γαη8 ίθΓ(&886 ΓθΓ6, Οΐ 

ηο8 ρ(Βηϋ6&(, 6( ρβΓ8υ&(ΐ6&8, υ( » €1ΐΓί8(ο ά6βοί&- 
ιηιΐ8 6( Υ6Γί(&(6 ? Οιιοά ς[αίά6ΐη Ιιιαβ &δρβχ6Π8, 
ουηι νίά6η8 ηο5 βθςιιβ &6 (1608 (αο8, ηιιΐΐο ββαβυ 
ρΓ6θ(1ί(08 6( 8αΓάθ9. ΗθΒο βαιπ ρηιηιιιιι άίχί386α1, 
ιηϋήθ68 ςυίά6ΐη ί6ΓΓ6ί (1ί5ρ6Γ^β1)&α(αΓ ίη (6γγ3 : αποπαρώμτνος τών ά^ίων χαΐ |1^Γαβολ4ν ι^αντά- 
ζιτο • οί Λ τοσούτον άττβσχον του τι τοιούτον παθιιν, 
ώση χαΐ ώνιί^ιζον «ι>τώ τήν πιρϊ τήν απόψΛσιν 
βρα^υτίίτΛ, χαΐ οτι ^ή ταχέως «πίΟνΐσχον εκιιιχώς 
έ^υσχέραινον. Τί πράγματα, λέ^οντίς, χαϊ σβιυτώ 
χοά τοις ύττηρέταις ταρίχας^ αγώγιμους μϊν ΐ}μάς 
πολλκχις ποιών, τ^ς ίϊ τιλινταίας ψή^ου ψίΜμίνος^ 
ι^.ττέζων τάχα /ΐΑΐταβαλιΐν ΐϊμας χαϊ πέΐσαί αποστή- 
ναι Χριστού χαϊ τΐίς άλιιθπ'ας ; "Οκίο τότ< αν 
ϊΒίάσω, ότι ομοίως τοις σοίς Βίοΐς αναίσθητους ^^μας 
ίώραχας χαϊ χωλούς. ΤαΟτα ονχ Ι^θασαν ιις τΑος 
ιίπιιν, χαΐ σι^ϊ^ροΐ μιν χατά γίίς έσττβίροντο τρίβο- 
λοι * ^όχοντίζοντο 9ϊ χατ* αυτών οί γβνναΐοι γτυ^νοί 
χαΐ ύπτιοι επάνω τούτων ά^ιι^ώς (ΐλχοντο, τΐρτγμα ρΓ8Β6ΐαΓί&Ιΐΐ6ηΐ νίπ ίη 608 ηαάί ]&6ί6ύ&η(αΓ, 6(8υ• β τΓίχρότατον <ίς τιμωρία» χαϊ μόνον (ίς άψθα'^μούς ρίηί 8ΐιρ6Γ 603 (ΓαΙΐ6ύαη(αΓ 0Γυ(ΐ6ΐί(6Γ : γ68 αά ΟΓα- 
6ία(αιη αο6Γΐ>ί88ίιηα, οαιη ν6ΐ βοΐυιη 8α)^^^^ί^α^ οου• 
Ιίβ. δβά 060 ία Ιιοο ςυίάοαι άβΟΒ 8ΐΐ03 οββ;ΐ6χί( ία- 
θ[ΐυ1θ8:86(1 8ΐ&(ίιη (οροΓ(6( 6αίαι ηίΓδαβ&ϋςαίά άί- 
06ΓΘ 6Χ (ϋ?ία& $0Γίρ(υΓ&) &806α(ϋ( ίαβρίΓααβ ία Γα- 
οίοοι 60Γαηι, 6ΐ 608 1ϋ>6Γ&α8 6Χ &β1ίοΙίοηβ. ΕΙρΓΟΙί- 
ηυβ 6ναου6Γυη( ηιοηοοβ, 6( οοοδΟΓναΙί βιιαΐ ίρβί 
ί11»8ί α ιη&1ί8. Ηοο ρΐ&οο ίαάίοοηιαοοοαάίί&άΓαΓο- 
Γ6Π1 : 6ΐ οοναοαΐ» βκίοο ΟΓαάοΙϋβΓ ιηαΓ(7Γαα] 1&16Γ& 
1&αΙ&1>&η(, υ( ιιΐΓϋΐηςα6 ρβΓ ΓαΓ8υ8 6^Γ6(ΐ6Γ6(αΓ ο&- 
111Γ&Ι68 Πιηϋ68, η6ηιρ6 6(1ίο(θΓ65 ία ρυηί6η(ίο ίπαηιί- 

86ΓΐθΟΓάίΐ6Γ, 6ΐ β&ΟΟίί ίο ίΟΓίί αοίοΐΟ (οΙΟΓΔΟάίδ ΟΙΟ• 
Ι68ΐίΐ3. 

XVI. Ρθ3( 1ΐ8Β0 ΓΟΓδαβ ΟΟΟ^ΓΟ^αΙ 1>68ΐί&8 ΟΓΙΐάΟ- ίρχάμίνον * αλλ* ού^' έν τούτω θ<ός τών οίχιίων 
ιημβλβι θιροπτιυτών, αλλ* ιύθέως (9ίΐ γαρ χαϊ αύθις 
τό τ;^ς θβίας ^άναι Γραφής) άνιβη ό βρ^νσών (ΐς 
πρόσωπον αυτών χαι (ξαιρού^βνος αυτούς έχ θλέ• 
ψ(ως * χαλ παραχ^^ϊ)μα οί τρέβολοι ά^ανβΐς ήσαν χαΐ 
αύτοι χαχών άπαθ<ΐς β^υλάχθησαν. Τούτο προς 
πλβέονα ^ανίαν εξίίπτε τον ίιχαστην, χαΐ ξυστ^ρες 
πάλιν τάς πλευράς ύπέξιον τών άγέων, ούτως άγρέως, 
ως άρ^οτιρους αύθις (ξω τών ^υσιχών Ορων γΜσΒαι, 
χαϊ τους ^ηρίους ίν τω χολάζκν ααυμηαΒώς χαι τους 
αγίους έν τω ^βριιν ιύψύχως τα \υπτηρά. ι ς, Μίτά ταύτα πάλιν τα τών θηρίων ώριότατα 

χαΐ 1ί88ίαΐ&8, 6ΐ 8&ηοΙί8 (Ιΐ6ΛΐΓυπΐ Οοαδ(ί(υί1, 6ΐ 1ρ86 8β- ^ συναθροίζιι, θέατρόν τι συνίστυσι τοίς άνίοις, (ΐ6ΐ 8ρ6θΙ&ΙθΓ. Ε( ουιη ία οιοάίυαι &ά(1υχί886( οι&γ- 
17Γ68, ία 608 ίπιαιί((ίΙ αΓ8&πι : 6( οααι ρα(&886(, δί- 
χηαΙ&(ςα6 ίαίβδβαΐ ίαιαιί88ί,ίθΓ6 υΐ νίροΓυαι ρΓίκοΙα- 
ΓΟΓοηι οοΓροΓ& (ϋ806Γρ6Γ6(, νί(ίί( ρο(ίυ8 α&ΙαΓ&οι 
&αία)&1ίυιη Γ&(ίοα68 οαΓοαΙίααα , &(1αιίΓ&5ί1ίί6Γάοο6α- 
1601 ίαΐ6ΐΙί^6αΙί&οι 608 ςυί δοαΐ ρ&Γΐίοίροβ ταϋοαίδ• 
ΙΐΓβα 6αίαι, ν6ΐυ(ί Γ6ν6Γί(& δρβοίοδΟδ βΟΓααι ρ6άβ8, 
β1 ραοοαι υ6Γ6 &αηυα1ί&αΐ68, οοα δοΐαπι αίΐιίΐ αο- 
χίαηι, 060 α§;Γβ8(β ί6θί(, οοο αΐ 86ηΐ6ΐ (ϋοααι, 1)6ΐ- 
Ιαίοαηι : δ6ά &(1 60Γυηι ρ6(ΐ68 ρΓθθίάί(,6(&οιίθ6 6δ( 
&πιρΐ6χ&. Ν60 Ιιοο ςαίάβιη δαίΤ6θί( ίοδίρίοοίί αά 
άαοάαοι 6ί ία(6ΐ1ίβ;6α(ίααι. §6(1 160 €[υοςυ6 ρΓοϋουβ 
ίπιαιί((ίΙαΓ : ςαί ίρ86 8ίαιί1ίΐ6Γ αίςαβ υΓ8&, άίνίοίβ 
ο1>6άί6ΐ)&1 αα1ί1)08, ϋδ ςαί ρΓΟ οοηιααυοί Οοηιίαο θβατής αυτός χάθηται • βις μέσον τβ τους /μάρτυρας 
«γαγών, άρχτον αύτοΐς έπα^ίιισι χαι νομέσας όριοΟ 
τι ά^βθι^ναι χαΐ #οΓς γβννά^αις ^ιασπαράξαι τά 
σώ^ατύί, τών αλόγων |χαλλον ίώρα τήν ^ύσιν παρα- 
δόξως τους λογιχούς συνιτίζουσαν * ιΙ^ γαρ άρχτος, 
ώσπιρ αί^ου/ϋΐένιι τους ωραίους αυτών πό^ας χαΐ 
(ίρήνην αληθώς ίύαγγίλιζομένους, ου μόνον ιπιβλα- 
ββς ού^ίν χαι αγριον χαϊ τό όλον ^άναι θηριώδες 
ιίργάσατο, άλλα χαΐ προσβπιπτιν αύτοΐς /χαλλον 
χαΐ ^ιλιχώς ι&σπάζιτο • ούΛ τούτο τΐιρχίσί τω άσυν• 
(τω νουν ί^βαλβίν, άλλα χαϊ λέων ιύθύς έπα^ίιται* 
χαΐ αυτός ό|ϋΐοίως τ"^ αρχτω τοΙς θβίοις νιύριασι πβι- 
θαργών ην χαΐ τοις ύπβρ τού χοινού Δβσπότου τά 
χαλιπά πάσχοντας ούχ όπως ίράσαί τι πονηρόν )3ου- βΓΕνίβρ8(ί6ΐ)ααΙαΓ,αίΙΐί1 θηΐθίηονθΐ6α9Π1Λΐίί&06ΡΘ. ^ λό|«νος. Ούαλέριος τοίνυν, ώσπβρ αύτβς εαυτόν ν&ΐ6Γίυ8 &υ(θΐο, Ι&οςααπι ίρδ6 86ΐρ8υαι οοο&οδ δο 
ροΓ&Γθ ία δοβΐ6Γ6, ίο Ι&οαοι ςαοηιά&αι οονα οαΐοο 6( 
Γ606αδ 6Χ8ΐίοοΐ3, γοΐ, οΙ ηΐ6ΐία3 (ϋοααι, αοοοοδα γο- 
Γ6Γ(απι, ]α1)6( βαοοίοβ ίαιηιίΚί, 6( ία 60 ά6β;6Γ6 ΐΓβ8 
ΙοΙοδ άί68, Ι&ΐί πιοάο ίανίοΐοβ ωοΐίοοδ νίαοοΓβ ίαι- 
ρίαβ. δ6ά ίΓαδΐΓ&1&1)0Γ&1)&1&(1ν6Γ8α8 ?6Γαπι 06αιη 
ά6ρα§:ο&Ωδ. Ν&ηι άίνΐοα ςαβΒάααι £;Γ&Ιί&, 6ΐ νίΓίαβ 
ΟΙΐΓίβϋ &ά6Γ&( ηα&Γΐ^ηϋαβ, ςαί ρΓορ(6Γ ίρδυαι 6Γαο1 
ίη Ιαοα, 1ΐ6ΐ>6(&η8 ςυίάβαι οαϊοίδ ορβΓ&(ίοαβηι» & 
ιη&ΐο αοΐοοα ίΐΐβββοβ •6Γ7&α8 &11ιΐ6ί&8. 

XVII. ΥαΙβΗαβ&αΚβπίφίοιη&ίοτοιιι ^ταϋ&πιγίάβ- 
1)&! &ρρ&Γ6Γβ Ιη β&ηοΐ», βο ηια^β ίτ&οαη^& ίοττβ- ύπιρβαλιΐν ίν χαχέα πβιρώρΐϊνβς, ίν τινι λάχχώ 
τιτάνου π•πλΐϊρω|*ίνω, δν σύνηθβς άσββστον όνοαά• 
ζβιν, νίαρού χαι άρτι σβισθιντος, η /*άλλον άνα^θίν- 
το ς ιίπίίν, βίσαχθιϊναι τους αγίους προστάττιι χα 
όλας τριϊς ίν αύτώ ^ιάγιιν ΐίμέρας^ τρόπω τινϊ τοι• 
ούτω νιχίίσαι τους αήττητους ό ίΰσσββής μτηχανο*- 
μκνος' άλλ' ίχαμνί μάττην άντι/χαχόαβνος άληθιί 
βιώ • θβία γάρ τις χάρις χαϊ ^ύνα/ιις τοίς 9ι αυτού 
μάρτυσιν βν τω λάχχώ παρίν, ά^βλύνουσα μ'έν ττ^ν 
ίνέργίίαν τού τιτάνου, χοοιού 9ϊ απαθείς τους άθλητάς 
συντηρούσα . 

ΙΖ'. Ούαλέριος Λ βσω πλιίονα τήν χάριν έν τβίς 
άγίοις ίια^αινοριένην ίώρα^ τοσούτώ ^λάλλον αυτός ι» νίΤΑ 8. ΟΑΚΡ! ΕΤ δΟαΟΚϋΜ. Μ ητιβητίΓίπΓο Ισχυρότίρος, ό άίγρων^ χαΐ θιοΰ γίνί- Α 1>&1 ίρββ ίανθαίΙίΙθΓ, βοηίβηάβηβ βίαΐΐαβ νβΐ Οθο σ9«4 ^ιλον(£Χ«ν* χρτηπι^ας ούν σι^ΐ}θάς πβρόναις |ιοε- 
χροεΣς ^ιακίκαρρ^ένας τοις μαρτυριχοίς έχι/νοις 
]τοσΙν ύττυίίΒίίνΛΐ κροστοίττα χαι ύττο^βθίντας τρι• 
)^κ» τους μάρτυρας, ίνα χάν γουν τι9ς |9ασάνου 
ταύηβς ήττηθέντες 6ψ$9Ϊίν άλ>' Ι(χί$ χαι π«- 
λο έϊτόνΜ* οσω γάρ χαινότιρα έττινόβι, τοιούτοι 
ΧΟΗ θΜίΛτίρΛ ίύναμις ^π£σx£«^ον9α τους άγίονς 
χραίττονς τ( τών «παγόδων ίποίη χαΐ ρωμα• 
ΪΜωτίρους μούΐνν προς τα ^(ΐνά παοισχιναζιν. 
Ό <^Ιε χαΐ ή-κ ίπιιρΑτο μΐταπύσαν^ ούτως ύπο τΐίς 
Οιίας χάριτος ίκι^τηλως βοταΒουμίνους' χοΑ βύσην 
«ξίου τοΕς |9^€λυχ70ΐς* τοσοώττη ^ρινοβλβίβκα χατ- 
ιίχβ τβν ά9(β;9 Μι& ίχων ούν, ότι χαΐ χρϊίσαιτο, 
χβΕηρσχυμ/ΐΑίνος 9^ΐ3 χαΐ ^οινιρώς ιΙ^ττώ/χινος, χά|χινον 6886 ΓοΓίίοΓ. εΓβρίάίδ ϋ&ςοβ ίβΓΓβίδ, Ιοη^ίβ ίι1>ιϋί8 
οοηβχίδ, ]α1)6ΐ β&Ιββ&π ρβάββ ιη&Γΐ7Γΐιιη, βίο&ΐββα- 
<03 ί11θ8 816 βυΓΓβΓβ» οΙ βαΙΙβίΏ νίάθΓβηΙΰΓ νίβΐί ία 
1ΐ06 66Γΐ&ιηίη6. δθά ΓυΓβιΐδςαοςαβΙαϋοΓ&τίΙΙβιηθΓθ. 
Οαο βηίιηιη&^ί8αονα 6Ζ609ϋ&1)£ΐ1, βοιη&^ίδ (ϋνίηα 
νίτΙιΐ8&άαΕη1>Γ&1)&ΐ8&η6(08, 6ΐϋ8 ςαββίηίβΓβΙ^αηΙαΓ, 
Γβ(1(1β1>&1 8αρ6ΓίθΓ68, 6( &άν6Γ8υ8 α8ρθΓα 6ΐ §;Γ&νία 
βίβΰίθύαΐ ΓθΙ>α8ΐίθΓ68. ΙΙΙθ ααΐβιη αάΐιαο β08 ΙθηΙα- 
1)&1 α 8αει ΐΓβάηοβΓβ 8βη1βη1ί&, ςιιί1>υ8 816 &ρ6Γ(6 
(1ίνίη& ορ6Εη ί6Γ6ΐ>α1 ^ΓαΙία : 6( νοΐ6ύ&1 608 8&6Π' 
66&Γ6 Γβί>α8&1>οιηία&η(1ί8 : &ά60 βπιοΐββ πιβοϋβ 6Γα1 
ίιιιρία8. Οαιη βΓ^ο η6$6ίΓ6ΐ ςυίά Λ^βτβϊ, ραάοΓβ 
^αIη &βΓβ6ΐα8, 6ΐ &ρ6Γΐβ 8υρβΓαΙα8, α666αάίΙ ίοΓηα- 
6603, ςυββ πιαΙίΑ &ΐ6[)&1αΓ ιηα(6η& : βΐ ία ιη6άίυιη υΐιρ πολλ]^ τρεψομτ^ην άνατττβι χαι χατά μέσης αν- Β 6]α8 ίη]ί6ίΙ ΙΙ1&Γΐ7Γβ8. Ι11& &α(6ΐη ρΓΟϋηαδ ίαί( 6Χ< τ^ς έοιβάλλβι τους μάρτυρα,ς' ή ^ϊ έσββννυτό τ( 
Γ^$β•*ς χ«1 τους αγίους άντψνχιν* δτβ χαΐ -η σβ/χνο- 
Τίτπί 'Α,γαΒονίχΊί μάρτυρος όντως άίβλ^ή ούσα, τοΰ 
Φύου, ψνμ'ι, Παττύλβυ, τήν ψ\ό'/α τβ σύν αύτοϊς βίσ- 
^1$€ χαί τών αγώνων, ώσττβρ ^ή χαι των στβ^ανων 
χοινωνός γίγονί. Πάλιν ούν η γρουρα αυτούς βιχι, 
χαί πάλ» ούτοι τών προς θιόν ϋμνων χαι τ^ς ιύχης 
ιΐχοντο. 

ΙΗ'. Έπύ Λ ηττύριι τοις Λοις ό διχαστής, μόλις 
τότι τό ^ιά ξίψους αυτών χαταχρένιι τβλος. Ήγοντβ 
βύν οί αβίρτυρις έπι τον τ^ς τιλιιώσβως τόττον, χα- 
ράς ΐμπ^ίω, ούΛ τ^ς γ'^^^'^ Άγαβονίχης άττο- 
^ι^^ναι τούτων ύποαιινάσης* ΐιτα χβίρας οσίας 
«οαντις προς θιόν, ονχ εαυτών ύπιρηύχοντο μόνον, 8ΐίη6ΐΑ, 6ΐ Γ6ίπ9βΓ&Ι)&1 8206108. Οαο €[Ιΐίά6ΙΙ1 Ιβιη- 
ροΓ6 1ιοα68ΐΪ83ίιη8 ςαοςα6 Ας;α11ιοηΪ6α, ςαββ θγ&Ι 
νβΓ6 80Γ0Γ ιηαΓί^ηδ, (ϋνίηί, ίηςυαα), Ρ&ρ7ΐί, 6ΐ 
Ααααιηααι 6αω βίβ ίηΐΓ&νί(, 6ΐ ΰβΓίαιηίηυα), 8ί6α( 
6(ί&πι 6θΓοααΓαιη, ίαίΐ ρβΓίίοβρδ. ΒυΓδα8 βτ^ο Γβ- 
άίβΓυηΙ ία 6α8(οάί&αι : 6ΐ ΓαΓ8α8 να6&]3&α( 1ΐ7αιαί8 
αά Οβααι 6ΐ ρΓ66ί1)α8. 

XVIII. Ουπι ααΐβαι (1υΙ)1υδ 688β1 ααίαιί ^ι1(]βζ^ 066 
υΙΙααι 1ανβαίΓβ( 6χί1ιιαι, νίχ Ιααάβοι 608 6οαάβαι- 
α&(, υΐ νίΐ&αι ϋαΐΓβαΙ £;1αάίο. Οα66ΐ)ειοΙϋΓ 6γ^ο οι&γ- 
(7Γβ8 ^ααοΐίο ρΐβαί αά 1θ6απι 6οα8ααιπ)&!ιοαί8, 6απι 

066 ΡΓ8Β61&Γ& ςΐΐίάβΟΙ Α^&11ΐθαί6& &1> 618 &1>866ά6Γ6 

8υ8ΐίοαί886(. 06ίο(ΐ6 6υαι 8&α6ΐ&8 αιαου8 &(1 06αοι έλλά χαΐ τους αυτών ^οννυτάς ^νσβ^ναί τι τί5ς Ο 8ϋ8ΐϋ1ί88θαΙ, ΟΟΟ ρΓΟ 86 8θΙαπΐ ρΓ66β8 ίϋθά6ΐ>ΛαΙ, 
«λώηΒ€ χαΐ αιταβαλιΐν ττβά. *^/Μβ.»«ν. ^λ.«,'.^«.. ^^^ ^^^^^^^^ ΟΓΛΐ)&αΙ, Οΐ 8αί 066ί80Ρ68 αϊ) βΓΡ0Γ6 1ί1)β- ρλάννς χαΐ μιταβαλιΐν προς ίύσίβιιαν τοιαύταις 
^ι^ς «μιέβοντο τους εχθρού; οί του αγαθού μα- 
^τβά, χαΐ ά^ισιν του τολμήματος ιυξαμίνου τοις 
^οντ/ταίς, άλλως τι Λ χαι αυτοί μιγαΐην ιχιίνοις 
Ι^ιισικν χάριν, άνθ' ων ίι' αυτών έξιίήμουν προς τον 
«ο4ου|χινον. *Επιυξάμΐνοι Λ τα λυσιτιλί^ πάσι, τάς 
χι^άς άπιτμήθησαν, τρισχαι^ιχάτην άγοντος τότι 
τοΰ Όχτωβρίου μηνός. Τα γο^ν τίμια τούτων λβί- 
τ(«»α όντως άτίμως χαΐ όμιλώς χιίμινα Χριστιανών 
ΟΜλόμβναι χι2ρις, μιτά λαμπάδων όμου χαι ύμνων 
λαμπρώς ιν έπι^ανιι χατέθιντο τόπω, πλοΰτον Χρι- 
ττιανοϊς άβνλον, πνιύμασι πονηροΐς ^οβιράν μά- 
στΓ/α, χαΐ νοσοϋσι πάσι ^ρόσον χαι άψιυΛς ϊαμα, 
βίς ίβξαν βιοΰ Πατρός χαι Κυρίου ημών Ίησοϋ Γ&ΓβΟΐΟΓ, 6ΐ 60αν6Γΐ6Γ60ΐαΓ &ά ρί6(&ίβαΐ. §16 ^ΓΑ- 

ϋακα 8υί8 Γ6ί6Γβ()αα( ίοίαιί6ί3, 6^α8, ςυί ϋοοοδ 68ΐ, 
(ϋ86ίρυΙΐ^ 066ίδ0Γί)}υ8 δαίβ ρΓ66&αΐ6δ νβοίαηι 6]υ8, 
ςαοά 6Γ&ο( αάηιίδδΐιη, ί&6ίοοΓίδ : ςυί1>αδ &1ίοςιιί 
ίρδί πια^αω Ιιαύ6ί)&ο( £^&(ί&αι, ςαοά ρ6Γ 60δ πιί- 
§;γ&Γ60( &(1 6υπι, ςαβαι (ΐ6δί(ΐ6Γ&1>αο1. Οιιπι ρΓ66&(ί 
ςυοςυβ 6δδ60ΐ 6& ςυββ 6Γ&ο( οπιοΐΙ^αδ οΙί1ί&, 6ίβ 6&• 
ρί(α ίυβΓϋΟΐ &ιαραΙ&1& (βΓΐίο άβΰίηιο πιβοβίδ 06ΐο- 
ί>Γίδ. ΡΓ6ϋθδ&δ ααΐβαι 60Γααι Γ6ΐίςυί&8, ςιΐθβ &1)366ΐ6 
6ΐ 6οαΐ6α]ρ(ίαι ]&66ΐ>&οΙ, εΐΐΓίδΙί&οοηιαι πι&ααδ 
6αηι δαδ1α1ίδδ60ΐ, 6αοι 1&αιρ&(1ί1)ΐΐδ δίαιυΐ β( 1ΐ7ηιαίβ 

ίο 1θ60 ίΟδί^οΙ ρΡβΒ6ΐ&Γ6 ά6ρθδυ6ΡϋθΙ, ορβδ ΟΙιή- 

βϋ&οίδ ίονίο1αΙ)ίΐ6δ, ηι&1ί£;οίδ δρίπϋϋυδ ί1α^6ΐ1αοι Χρίστου, ώ πρίπιι τιμή χαι χράτος συν τω παναγίω [) 4βΓΓί1)ί1β,6ΐ Γ0Γ6αΐ ΟΙΟθί1)αδ βΒ8;Γθΐ81θΙί1)ϋδ βΐ66Ηίιαΐ 
««"ι ζωοποιώ Πνιύματι, νυν χαΐ άιΐ, χαΐ ΐίς τους ιηβ(ΐ6ΐΛαΐ : αά ΒίΟΓίαΠΙ 061 ΡΛίΠδ 6ΐ Οοπίίοί ΟΟδίΠ, 
βίάνβς τών αιώνων. Αμήν. ^^3^ ΟΙΐΠδΙί : ςα6αΐ (Ι66β1 ΙΐΟΟΟΡ 6ΐ ρθΐ6θΙία, 6ϋΠ[| 

8&θ6ΐίδ8ίαιο 6ΐ νίν1&60 δρίπίο, οαο6 6ΐ β6αιρ6Γ, 6ΐ 
ίο 8»6α1& 8βΒ6ΐι1θΓααι. Ααΐ6θ. ϊ: 127 ΜΕΝδΙδ ΑΡΒΙΙ.Ι8. 4^ ΑΘΑΗΣΙΣ 

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΟΕΒΤΑΜΕΝ 

δΑΝϋΤΙ ΕΤ βΙΟβΙΟδΙ ΗΑΒΤΥΒΙ8 

ΕΙ,ΕτίΤΗΕΒΙΙ ΕΡΙδΟΟΡΙ 

(ί^&ΐΐηθ αρτιά βιιΗαιη &(1 άίθΐη 18 Αρήΐίβ, Ογφοθ αρικί Βο11&η(1. (οαι. II ΑρΗΗβ, ρ. 976, θχ οοά. 1190 6ί61ίοΙΙι. Υ&ϋο.). Ι. Οιπη^ΐίιιβ ΑάηαηυβΒοαι&ηίδ ς[αί(]βιιιίιηρ6Γ&- Α Α'. Αιλέου Ά^ρ^ανου 'Ρωμαίων ρίτν |3ασκλινοντος. 

ΓθΙ, άβθΐηοηίϋυβ &α1θηι βΐ βίαιαίαοήβ (1ίΙί§;θη(θΓ 8βΓ- ^αέμοσι ίϊ χοά ιι^ώλοις ιττιριλώς ^ουλτίοντος, χ«1 

▼ΪΓθΙ : α(1αιίΓ&1)ί1ί8 ςυοςαβ Ε1βα11ΐ6ήα8 ϋΐο (βαιροιβ ό θαυ/χαστός Έλβυθέριος χ«τ* ίχιΐνο χβαροϋ, οΐά ης 

βΟ^ηίΙυβ β8ΐ, νβίαΐί ςαθΒά&ΐη 8(β11& άίβΐη ί1Ια8(Γ&η8• ΙίμιροίΛμΊτίις αστήρ ιγνωρέζιτο* ώ πατρίς ^ ^ 

6αί ρ&(Γί& ςυίάβιη ΓαίΙ ίηοΐ7ΐ& β( ηια^η^ Βοιη& : μίγά\η χαΐ πιρι^οκνής έτύγχανβ 'Ρώμη, π«ήρ§ς ^€ 

ρ&ΓβαΙθ8 ααίβιιι β^βηβΓβ ςυίάβιη ηο1)ί1ί88ίιηί, άΐνΐϋίβ γΜΐ, πλούτω η χαΐ ίόξτ^ πιρι^οκνιστατοι χαΐ λα^- 

νβΓΟ ορυΐβη 118811111, §;1οπ& θΐί&ιη βΙ&η8δίιηί. ΤβΓ πρότατοι* τρισύπατον '^οψ αύτον τον πατέρα γινέ- 

οοηβαΐβιη βηίηι ίυίδ8β β]α8 ραΐΓβιη, 6]ΰ8 ββπύίΐ 1ιί- σΒαι γασίν. Άλλα χαι ούτω πιρι^ανιέας ίχονης, 

8(0Γί&. δθά ουιη β886η( αάθο ίη8ί§;ηβ8, ηββ 618 ςυί- ον<?ι η^ς χατ' ιυσέβιιαν άπιλβέποντο ιύγινιίας* ιό 

άθΐη άβθΓαΙ ηο1)ίΗΐ&8 βΧ ρίβ(&1β 0ΓΙ& βΐ Γβΐί^οηβ. ρότυρ γαρ αύτώ Ευανθία, ταΐς του $ήου Παύλου 

Ε]α8βηίΐηαΐ&ΐ6ΓΕν&η11ΐί&, βυΐηάίνίηίΡ&ϋΙί&ρθ8ΐθ- αποστολιχαΐς παραινίοησι τήν πέστιν ιχ^αθοϋσα, 

Ιί6ί8&άιηοηι(ίοηί1)υ8&(ΐ6ΐη αοβαΓ&Ιβ(ϋάίβί88βΙ,6αιη πολλήν ύπϋρχί σύν τ$ άρβτ^^ πλοντονσα χαί θιοσι- 

8ΐα(ϋονίΓΐαϋ8. 0βίςυοςα6βυ11αθΓ&(?&1()β1θ6αρ1β8. βκαν. Αύτυ τον άρον τούτον άποτιχοϋσα παι^α, 

Ε& βυιηΐιαηο 8&η6ΐαιηρ6ρ6Γί886ΐρυβΓα]Ώ,Ε1βυ11ιβ- 'Ελνυθιριον ^ ώνόρκσβν, έλβυθβρίως ^ι οΰτ» χαΐ 

ΓΪΙΙΐη ςαίάβΐη νοοανίΐ βΧ ίρ80 ΟΓ(ϋ : &ά60 &υ1βΐη χαλώς αναθρίψασα, ώστι τ^ χλήσβι συ/χ^ωνιίν χαΐ 
ϋ1>6Γ&1ί(βΓ β1 Ιΐθηβ8ΐβ βΐΐΐη βάαβ&τΚ, αΐ ηΟίηίαί Γ68 3 τα πράγματα. Ύραψέντα γοϋν χαΐ άν^ρωθέντα τ«ά 

ςϋθ(:[α6 οοητβαίΓβαΙ. δίο θγ§:ο βάυοαίαιη, οαιη Λά αρχαρα τϋς 'ΨωμαΙων Έχχλ^σιας *Ανιχήτω ['Ανα. 

Υίτίΐβΐη 8Βΐ&(βΐη ρθΓνβηί886(, ΟβΟ β( &Τβ1ΐίβρί80θρο χλι^τω] ^ώρον άξιον ^ί^ωσιν, 6ς τό του τ^Βους αύτοΰ 

Αηίθ6(ο(1)(1&(θαπι,(1οηαιηίρ8θ(1ί§:ηυιη.Ιρ8β βηίηι χόσριιον χαΐ τήν άλλιιν ορών άριτ^ν, ^ιάχονον μχν 

Ιαηο ΒοηιαηβΒρΡ8ΒβΓβΙΕοο1θ8ίβΒ. Οαίνίάβηδπιοραπι πρώτον, βίτα πρβσβύτίρον, χαΙ τιλβυταΐον έπίσχβπβ» 

β] 03 ηιοάβΓ&Ιίοηβπι βΐ &1ί&8 νίΓίαΙβ», βαηι ςηίάθπι χιιροτονιί τοΰ Ίλλυριχου. 
ρήηιαηι άίαβοηαηι, άβίηάβ ρΓβ8ΐ>7ΐβΓααι, ρθ8ΐΓβηιο 
6ρί86θραηι οράίη&Ι ΙΙΙττίοΐ. 

II. δίοςαβ 1υθβΓη&, υΐ βν&ηββϋοβ άίΟΛΠΙ «, ρ08ί1α Β'. Καί ούτω 9^ τού λύχνου, ίΐ^αγγ^ιχώς βιπβϊν, 

8αρβΓθαη(1θΐΛΐ)Ραπι,βΙνβΓΐ>ίνίΙβΒ<ϊΐιβ1ϋθθί11ϋπιίηΛηΙβ «^'* ^^^ λυχνίαν τι6ίντος, χαΙ πολλώ τώ τοΰ βϊου 

ΐηαΙΙΟΓαΠΙ ΟΟβίΐΛΐίθηβ8:βΙί&ΐ8ΛΠΐςαί(1βΠΙΠ1βη<1βθϋ *«' ^ώ τού λό^ου γωτϊ τάς τών πολλών ίιβινβίας 

(ΙοοίΡίη&Πΐ ρΓΟΟϋΙΟΛηΙβ, άοοΙηηβΒ 8ΘΡΠ10ηβ Εβίαβηΐβ. πιριαστράπτοντος, χαΙ χαθο^υνοΟντος προς β^σι- 

Εά 80ΐία8 ααίθΠΙ Οβί ΟΟβηίΗοηβΠΙ ωυΐΐοβ ΟΟη- ββιον, όύχ {ν ταύτα πράως τόν πονυρόν ίνιγχιΐν, 

νβΓίβηΙθβΙ άθάϋΟβηΙθ Λά ρίβΙ&ΙβΠΙ, ηοη ροΙβΓ&Ι «λλά χατ* αυτού χαΐ τίίς βύσιβίίας ίιινον Ιπνίί χαι 

Πΐαϋβηα8 ΙΐβΒΟ ΓβΓΓΘ ΐηΟίΙβΡΕίβ : βθά ΓΕΐ)ίβ ςαίίΐβπΐ ίη ίΑ«νιχόν, ββιν χαΐ τον 'Αίριανόν ύποίύς δλον, προ 
ίρ8ϋΠ1&8ί^1>Λΐΐ1Γ, θΙί^&νίΙβΡ8ρίΓα1>ΛΐθθηΐΡ2ΐρίβΐΛ- ς τών άλλων απάντων, τόν Έλιυθέριον βΑβίν ά^ωνίζβ- 

ΙβΠΙ. ΤοΙϋΠίνβΡΟδαΜβηδΑάηΛηϋΠΙ, οαΐήίΙΙοβΓΠίΛ- ται, τους ίπισυ^ιοτίρονς τών ιύσιβών σπιύίωνάπβ- 

ΙαΡ βθηΙΤ& νβήΙ&Ιβηΐ : βΐ ΛηΙβ Λΐίοβ 0ηΐηβ8 ΟΟηΙβη- θβρίζβιν, ώσπβρ ίτό τινας τών άσταχύων προέχοντας, 

« Μ&(11ι. ν. 

(!) ΙλΒ^ ΑηαοΙβΙο, οαηι ΑηίοβΙΟΒ ηβάοήί ροβΐ Αάη&ηαιη, 8αϋ ςαο ρ&ββηβ β8ΐ ΕΙβαϋίθΗυδ. ι» νίΤΑ 8. ΕΙ,ΕϋΤΗΕΗΙΙ. ΙΗΟ ευθύς ονν Φίληξ ης των στρβΕτιωτών πέ^πνται, τόν Α άίΐ (16 ΙΟβάίο ΙοΙΙθΓΘ Εΐ6α(1ΐ6παΕη, βχ ρΐίβ β^πάβαβ *&Λυ$€ρΐΌν τώ βασυ,ιχώ βι^ΐίοτι παραστ^ναι χ€χι- 
λινσ^χένος. Ό ^( τήν ίχχλησίβ[ν χατβίλαβών, πλιόθκ 
τ€ ιηρκχυχλωσα^ινος στρβτηωτών, χαΐ τόν άγιον 
ιν^ον απολαβών, ιΓτα χαΐ ιισιλθών, χ«1 άγρέω ^Αβν 
ΜΑρατκ, «γριωτίρω ί\ ψρ^νιόιιαπ τοις όρώσι ^ανιίς* 
ά»ς ^( (Γ^ον βίΟτόν τό τ^ς ^ι^ασχαλίας ν^ιοτον νάρα 
προχέοντα, χαΐ συν κύχοσμία πολλ^ το?ς συνοϋσι τήν 
Γ/σ^ιιαν χατβΓ)τ/έλλοντα, τήν του Χριοτοϋ ^ύναραν 
Ββωαάζω* ίτβ. Κ.λ\ ριταβαΕλών οη}τίχα τί^ς ά^ριότη- 
τος, πρόβατον αντί λύχου, χαΐ μαθϊΐτίίς αντί ^ιώχτου 
γίνβτΛΐ ' χαΐ ύπιρορ^ ^ αντοΰ |3ασ(λιως, προσπέ- 
«πι ^< τοις ποσ'ί του αγίου, χαί τό από τοϋ^ι συνί^ν 
αυτΜ τοις ιχιίνου \όγοις προς τήν ιυσέββιαν στηρι- 
ζάρανος. Άλλ' ούτω ^ ό Φι'ληξ έποίιι, χαί προς άθπίθΙβΓβ Θ08, ςαίβΓαηΗηβίβ^ίοΓββ, (αηςοαιη δρίο&β 
ςα&βάαιη βββίβπδ ρΓβΒβίΑΟΐίοΓββ : β1 βίαΐίπι οαηι ΙβΓ- 
Γί1)ϋί ΐ6§:&ϋοηθ ιηίΙϋΙιΐΓ Ρβΐίχ ςαίά&ιη, αηαβ οχ άυβί- 
1>υ8 βχβΓοίΙαβ, ^α89υ9 α( ρβΓ νίαι αάάυβΑΐ ΕΐβαΙΙΐθ- 
Γίαιη, β1βυαΐ8ί8ΐ&1&ηΙβΙη1>αη&1ίιηρβΓ&(οπυιη. Ουί 
βιιιη&ά ΟϊιΠδϋπο&ηάΓ&ίΟ ρ6Γνβηί886ΐ,β6θ1β8ί&α3,6&]ΐι 
βχΐΓία86οα8 οίΓοαιηβίίΙθΙ ιηυΐΐίΐαάίηβ ιηίΐίίαιη : βΙ 
βαηι ίοΐαβ ία1βΓββρί88βΙ ΕΙβυΐΙΐθΓίιιηι, (&ηςιι&ιη ρπΒ- 
άαιη αΐίςα&ιη 8(ϋά6ΐ)α1 Ιια^βΓβ α^υιηΟΙιπβΙί. Οβίοάβ 
Ιβιηρίυιη ίηβ;Γβ88α8, βΐ (Γϋοα1θηϋ8 ςαίάβιη οοιιΗ8 6( 
(ΓυοαΙβηϋοΓβ β(ίαιη8ρίΓί(α,ίαηςα&ιη ίρβο νυ11α6]α8, 
ααί ιηί8βΓ&1, 8ίβ;ηί66&α8 88θνί1ί&ιη, 8β οβίβαάβηβ ϋβ, 
ςιιί νίάβϋααΐ : ρο8ΐ€[α&ιη τίάϋ ΕΙβαΐΗοπαιη 8υ&νί8- 
8ίιηιιιη (1οβ(Γίη8Β &αβηΙαιη ρΓοΓααάβηΙβιη, β( οπι&- τόν άποβτεΑαντα ου^αρώς άναοτρέ^ιιν ΐί'/άκα ' 6 β 118811X16 ρίθ(&1βιη &ηηαηϋ&ηΐ6ΐη ϋ8| ςαι οαιη βο θήος ^1 Έ)^υθέριος παρρ^σιάσασΟαι την «υσέβιιαν 
προθυι&ούριινος, πορκίας βυθύς (Ζχιτο, χαΐ τόν Φί- 
Α9χα οννιττό^ινον Ιχ»ν. Άς 9ί χατά την ό^όν ύ^οττι 
πίοάτυχΰν^ άλλος ούτος Καν^οίχης ό Φίληξ γ^^ιται, 
χαι ΚΛΟΛ Φιλέττπου τοϋ θιέου Έλευθιρέου βατιτέζιτοη, 
τι&ν Μ^&>λολατρ<ίαν τι αποβάλλιτακ. νβΓ8&1)&η(αΓ, ίΐΐβ πιίΓ&ηάαιη ία αιοάυιη &(1ιηίΓ&1)&ίιΐΓ 
(]1ιή8ΐί γίΓίαΙβαχ : βΐ 8ΐ&ϋιη ιηαΙαΙ& 86θγϋί& (νί8α8 
β8ΐ βαίιη ΙιαϋβΓθ αηίιηυΐΏ αρίυιη &(1 8υ8βίρί6ηάαιη 
8βιηίη& ρΐ6(&1ί8), &1 0Υί8 ρΓΟ Ιαρο, β( ρΓΟ ρβΓδβοαΙοΓβ 
(ϋ86ίρα1υ8 : 6ΐ ρΓίοΓυιη γβΐυϋ ο51ίΙα8, οοη Ι&Ιτο βΙ 
ρ6Γ8β6υΐ0Γ, 86(1 ΟΙιπβΗ, ςυβιη ρ6Γ86ςυ6ΐ)&(αΓ, &ιηί• ϋα« β1 €ϋ8θίρα1α8 : βϊ άβ^ρίοϋ ςαίάβιη ίρ8αΐΏ ίωρβΓ&ΙΟΓθίχι : ρροοβάίΐ &α(6ΐη αά ρ6άθ8 8αη6(ί, βΐ αΙ> βο 
ΙβιηροΓβ 1α1>6η8 Υ6Γ8&ί)&1αΓ ουαχ ιηα^8(Γ0, ί11ία8 Υ6Γ()ί8 ίΐίαιηίη&ΐαβ, β( ία ρίβΙ&Ιβ βοηβηιι&(ιΐ8. 86ά 816 
ςαίάβιη ίβοίΐ Ρβϋχ, βΐ ηβςυ&ςα&ιη οαΓ&γϊΙ ΓβΥβΓίί &ά βαιη, (|αί οαίδβΓ&Ι. Νοα 6γ&( &υ1β£η, ίοΐςαοά γίάβ1)&- 
^ατ Είβυΐΐιβηο. Ρ68(ίη&1)&1 βαίιη &(1 βοαίββδίοαβηι : βΓαΙςαβ ρΓοαιρΙο βΐ αΐ&βη &αίαιο &(1 ρίβίαϊβαι 1ί1)6Γβ 
βββΓβοάαιη. ΙΙβΓ οβΓίβ ρΓ0(ίαυ8 ββΐ ίθ9Γβ88α8, 1ι&1)βα8 βΐί&ηι 8β ββςαβαΐβιη ΡβΙίοβηι άαοβαι βχβΓοϋα8. 
€αιη ααΐβιη ίοΐβτ βαοάυπι ία &φΐ&ιη ίαο1άί88βα(, Αϊ Ιιίβ ΡβΙίχ &1ίιΐ8 €&ηά&ββ8 : βΐ α άίγίαο Ρΐιίΐίρρο 
1>ιιρΙίζ&(υΓ *, αβαιρβ ΕΙβαΙΙιβήο, βΐ ίάοΙοΙαΙήβΒ β&Ιί^αβ, Ι&οςα&αι ρυΐήάο &1ίςαο ίαάαπιβαίο, 
βχαίΐατ. 

Γ'.'ΕκΑ ^1 χαΐ τήν 'Ρώμην χατέλαβον, Φιληξ μϊν Ο ΙΠ.Ρθ8(€[α&αΐΥβΓθίΙία6ΓββοαΓ6β1οΚοαχ&ιηΥ6αβ- 
τοΐς Ιν *Ρώ;Α^ πιστοΐς τα χατά τόν Έλιυθιριον τυαΐ, & 6(ίβ1ΐ1)α8 ςαίάβοι, ςαί βΓ&α( ΒοοίθΒ, α^αίΐαβ οΛο, ' / '/ ίλ λιι, *£λ(υθέρκον ίϊ 6 |3α7ΐλιυς τώ ίαυτοΰ 
τηφίτηισι βή|χο(Τΐ * ον χοιΐ ί^ών νέον τι χαΐ πιρί- 
χ«λλ3$, χαΐ τώ η9ς άρ^^^9ς χόσ/χ^ ψυχήν άαα χαΐ 
ό^βιλρούς άγλαίζοντα, "Ινα τί, ψησίν, Έλιυθέριι, 
τΫν πατρώβίν Ορητχιίαν άπολιττών, χαινόν τίνα πρισ^ 
€«ύκις βιόν, ΧΟΛ τοΟτον Ισταυρω^ον ; Έλβυθέριος 
^€ προς ούτως άσυνιτουντα μτΐ)3\ αποχρίνβσΟαι θέ- 
λωιν, «λλως τι ίϊ χαϊ αυτά ^ή τά του Χρίστου (ν τοΙς 
ντηρ Χρίστου /[«(ρούσος, σιωπών έστήχβι. *Αλλ* 
άπόχρινβ, χα'ι αύθις ό |3ασιλ€ύς Ι^η, πβρί ων ηρω• 
τηθινς. Είτα χαΐ τϋς πιχρίας βν^οΰς, Πιίσθητί μοι, 
ΐλ«7<• χ«< τοις άηττήτοις θϋσον Ο(οΐς * ύ 9* ου, 
χβύίΛΤίάς έπάξω σοι τιαωρέας, πβιθο/ιένω ίϊ τάς μί- 
γίστας παρίξω τιμάς. ΚαΙ ό Ελευθέριος ΐυπαρρη- 8ί^11&ϋαι άβ ΕΙβαΙΙιβηο οαιαία &ααιιαϋ&(. Εΐβιιΐΐιβ- 
Γίυηι αιιΐβαι ^ιι88υ8 ίηιρβΓαΙθΓί8 ίπιρ6Γ&ΐ3&ί 8ί8ϋ &(1 
ί1Ηα8 1τί1)υα&1. ΙΙΙβ ΥβΓο Ι&αι αι&§;αο βΐ 6χοβΐ8θ ααί- 
010 ία^ΓβάϋϋΓ, αβ 8ί αοα αά οβΓ(&αιία&, 86ά αά ίβ- 
βίαπι &ββ6Γ86Γβ(αΓ. Ουβιη οααι &8ρ6χί58βΙ ίπιρβΓ&- 
(ΟΓ, υ( γίάίΐ βυιη 6886 βΐ ^αγβη6η3 βΐ Γοηηο8υπι β( 
γίΓίαΙίβ ΟΓηαηιβοΙο βΐ ααίιαο βΐ οουΐίβ άβοοΓαηι : 
ΟϋΓ, ίαςυϋ, ο ΕΙβαΟιβη, ραΙΠα Γ6ΐίο1& Γβΐΐ^οαβ, 
ά60Γααι βαΚααι ηίΜΙί ί&ο1βα8, ηογυιη ςυβηιά&ηι 
Οβυιη 6θ1ί8 : ί8ςαβ οααι αοα 8θ1αιη 8ί1 αρβΓίβ αιοΓ- 
Ιαα8, 86<1 6ΐί&αι ηιοΓίβπι 8α1)ί6η1 ΙυΓρί88ίπι&αι ? » 
Εΐ6υ11ΐ6ήυ8&υΐ6αι βί, ςαί 86 Ιαοχ 8ΐα1ΐ6 β;βΓ6ΐ>&1» αββ 
Γ68ροαά6α(1αια ςυίάβια 6886 &Γ[)ίΙτ&Ια8, β1 &1ιοςαί 
Ιρ8ΐιιη 01ΐΓί8ίααι ία ϋ8, ςαβθ ρΓο βΐιήβίο ρ&88υΓα8 σιάστως * Και πώς αν, Ι^η, τοιούτοις λατριΰσω τ^ 6Γ&(, ίαΐϋ&α8 8ΐ&[)α( 1α06α8. « δβά Γ68ροη(ί6, ΓαΓ8α8 9•οΖς, ^ άλλο άνιχο/χένω συνϋϋσομαι ; Πώς ίϊ ου 

{«άλλον άποοτ^ναι τούτων χαΐ ύαιν συαβουλιύσαιρι ; 

άπιιθοΰντας ^ι ίοίχρύσω τής άπονοίας, ότι λό^^ω 

προς β«οϋ τιρηθέντις, ξύλων χαΐ λίθων άτιαότιροι 

χαθβστηχατι, θιούς ταύτα ίίγούμίνοι, χαΐ τόν άλυθϋ} 

βιόν ά^ρόνως άποστρι^όρ^νοι, ός τά πβίντα ρτημοίτι 

σννισηόσατο * χα'ι ίιμάς ^, τών αυτού χτισμάτων 

τό χάλλιοτόν Τ€ χαί τι^αωτατον, ιι χαΐ ώσπβρ ιν νυ- 

χτορτχέα, τό ^ίλον η χα) πο)έ/[Αΐον άγνοούι^εν, χαΐ 

νρός ρν τόν ^όμέτιρον Δισιτότην ιχπολι^ού^ιθα, άίχίΙ ίιηρβΓ&ΙΟΓ : Οαί &(, ςαοά ίβ Ι&ιη 8(οΙί(ΐ6 §:6γ&8, 
βΙίαΙιααοΟΙιηβϋ&αοΓααι οαΐίυηι ΐαβαουαι Ιβίιηηιΐ- 
8βΠ8 ? » Οβίαάβ &1ί(]α&ο(αιη Γ6αιί(ΐ6α8 άβ &06Γΐ>ϋ&- 
(6 : « ΡαΓ6, ίαςαίΐ, αιίΐιί βΐ άϋβ ίαγΐ6ΐί8 8&θΓί6ο&. 8ί 
βαίκη ρ6Γ8υ&8α8 οοαγβΓ(&Γί8, 1ιοαοΓ68 1ί1>1 ρΓββϋβΙκ) 
ηι&χ1ιηο8 : 8ία &α(βαχ αοο ρ&Γ6&8, ^Γ&γί88ίιη& ίαίβ- 
Γ&αι 8ΐιρρ1ίοία. Εΐ6αΙΙΐ6Γία8 γβΓΟ Οοαχίαο ίανο- 
ο&Ιο, ςαί άίχίΐ : ΝοΙίΙβ 6886 8θ11ίοίΙί, ςυοηιοάο 
ααΙ ςαίά Γ68ροαά6&(ί8. 0&1)ΐΙυΓ βαίιη Υθ1>ί9, ίαςαίΐ 
ίΐΐβ, 8&ρί6αϋ&, οαί ααΐΐαβ ροίβηΐ Γ68ί8ΐ6Γ6 ' : Οαο- * ΑοΙ. γιη. * Ι^αο. χχι. ί31 ΜΕΝ8Ι8ΑΡΒΙΙ.Ιδ. 492 Πΐοάο, ίηςαίΐ^ ροΙβΓΟ βυδϋηβΓβ ΙαΠΙ)α8 (Ιϋβ ββΓνίΡβ, Α τους 9ϊ άλιιθώς πολιρ^ους τους ^αί^Αονας ηααις θι 
&αΙ &1ϋ βυ&ϋαβηϋ &.35βαΙί&Γ? Οαοΐηθ(1θ ααΐβΐη ηοη ραπεΰοαίν χαΐ θυσίΛίς. "Εγωγί ονν του £,αού Δβσπό* 
ΐηα^ίδ νοΙ)ί3 ΟΟΟβαΙαβΠΐη &1) βίβ άβ&ΟβΓβ : βΐ βί ηοα του οαϊ πβριιχοααί τι χαί 7η]0((ξθ|χαι, «Τ£/χίας 0/χών 
ραΓβ&ϋβ, νββίΐ'ααΐ άθϋβαηΐ ααίβηΐί&ΐη, ({αοά ταΰοηβ πιρι^ρονών χαΐ τιαάς, χαι τό «ττοθανβΐν ύ;τϊο Χριστού 
α ΟθΟ ΙΐοαΟΓαΓΐ, βϋβΟΐί ββϋβ νϊϋΟΓΘβ ϋ§^θί3 β( Ιαρί- του^ήν χαΐ κγα\\ίασιν όντως ΐιγοΰΐΛίνος. 

άϊϊ}[ΐ&, &(1βο αΐ 1ΐ8ββ άθοβ Θ336 ραΐβΐίδ ; θ( ηοα 5θ1αιη ββββ, 8β(1 βΐίααι 1>βα6 β38β θχίβϋιηβΐίβ : ίάςαβ νβΓο 
Οβο Γβΐίβίο, ςαί ταϋοαβ οοαβίΚαίΙ ααίνβΓβααι ? ΟοΒίαιη βαίιη βΐ (θγγ& βααΐ οραβ ιη&αυβ ίΐϋαβ. δαιηαβ 
νθΓΟ αο8 θΣϋβ, ςαβθ ΟΓβ&νίί, ορα8 ραΙοΙιβΓήιηααίθΙ ρΓ6ϋθ8ί88ίιηααι : 6ΐίαιη8ί Ιααςα&ιη ία ρα^α& οοβΙυΓ- 
ηα ί^αοΓαιηϋ3 ίοΐ ςαο(1 Θ3ΐ αιηίοααι θ( ΙιοβΙϋβ : 6( &(1ν6Γ8α8 ηοδίΓαιη ςαίάθΐη Οοαοιίηαιη 1>6ΐ1αοΒΐ ^βη- 
ιηα9 .'608 &α1θαι,ςαί3αα1 νβΓβ ηοβίΓϋαίιηίοί θΐ 1ιθ8ΐ68βΙ(ΐ8βιηοαβ8, ίαςααιη, ηο8ΐΓθ8,ο ίαβ&ηί&ιη, ραΐ&ιηυβ 
6336 (Ιοαιίαοβ, 6( 609 ίιοαοπ5α8 6χΙοΙϋιιΐϋ3 6( 8&6Γί&6ϋ8. £^0 ί^ΊΙιΐΓ Οοιηίαο αΐ60 &άΙΐ»Γ60, 6( 8βΙΏρβΤ 
&(11ΐ8θΓβ5ο,6ΐ01ΐΓί8ΐο ιηβο 86Γνία[η, ίβ;αοαι1αί&3 ν68ΐΓ&3 θΙΙιοηοΓ68, 6ΐ 1ι&8 ρα6ηΐ68 1&Γν&8 καρρϋοΐοΓαιη, 
ίαίααΐίααι 6356 ρΐ&^αβ Γβραίααβ. Μϋιί βαίαι, αΐ ιηβα8 άίχϋ άοβΙοΓ Ραοΐαβ, (ο(α8 αιαα(1α8 68(6Γυ6ί&χα8,6ΐ 
6^0 πιαα(1ο * : 6ΐ αιοη ρρο 61ΐΓί8ΐο, άθΐίοίθβ ιηίΐιΐ βααΐ 6ΐ θΧ8α11&Ιίο. ι» 

IV. Ιγ& ρΐβαυβ ρ6Γ 1ι8Β0 βναάϋ ίΐηρβΓείΙΟΓ, 6ΐ ^Γα• Β Δ'. Θυ/χον πΧηρτης 6 βασιΚίυς έν τούτοις γ^νβται• 
1>&1αιη3α56( &£ΡβΓΠ 8Β06αιη, 6ΐ 61 ιηαΐΐυιη (]αί(ΐ6ΐη χαΐ χραβατον ΜχΒϋναί χύ^ύα χαλχοϋν, ού χατΜ* 1§;αί8 8αΙ)8ΐ6Γαί : βαρπα 6αιη &α(6αοι ηαάιιιη 6χΐ6α(11 

&11ΐΐ6ΐ&ΐη, 6( 816 ρ6Γρ6ΐαθ ά6ί1&8Γ&Γ6, (10060 Οϋΐαίοο 

ίαΐ6η6πΙ. Ρθ8((ΐα&ιη ααΐ6αοι 1ι8βο οί(ο ί&6ΐ& 8αα(, 
ιη&Γΐ7Γ ία3ί1υίΙ ία £^&1>&(ααι, 6( ίο(ιΐ3 ία ΙοΙο ίαίΐ 
6Χΐ6α8α8. 0ίνίΙ&8 ν6Γ0 6θβ>Γ6 ί6Γ6α3 ίά ςαοά ίαοΐυαι 
ία6Γ&( (οαια68 βαίαι ί6Γθ οοαν6α6Γ&αΙ αά 8ρ66ΐ&ου- 
υοι) 6χρΓορΓα1>&α( ίαιρβΓαΙοη 6Γα(ΐ6ΐί(ειΐ6αι : ΟαΓ, 
(1ί66αΙβ8, νίΓ &(160 β1αΓα8^ ^6α6Γ6ςα6 β(8&ρί6α1ίαία- 
8ί§:αί84 αι&ΐβ ρβΓίΙ, (ααςα&αι ίηί&ηιί8ςαί8ρί&οι? 06α8 
&αΐ6αι άο1θΓ6αι &1ΐ6ν&1)αΙ 6 8υρ6Γί8 : βί Ι&αςα&πι 
ςυοά&αι γογ6 Γ6ίΓί£;6ΓΑΐα8, βΐ ία αιοΐΐί Ιι6γ1>& 6α^&α8, 
ιη&Γΐ7ΓΒ6α(ί6ΐ)αΐΥθ1υρΙ&ΐ6αι.1αιρ6Γ&1οΓαυ(6αιρο8(- 
(|α&αι &αίαιί Γ&1>ί6αι (ογοιθοΙο ^&α1 8&(|8 1θαί6Γ&^ θιν μβν πυρ ύποστρωθίίναί πολύ, άνωθιν 9ί γυαν»- 
θέντΛ ^£«ταθήνα( τον ά^λητήν, ιως αν χαΐ βίς τέλος 
ίιαψΒαρ^, 'Ω,ς 9ϊ ταύτα θαττον ^γίν^ΓΟ, χαί ό /ΐΑ«ρ• 
τνς όλως ολω τω κ,ραβάτω ι^ήπλωτο, οί χατά θίαν 
άθροισΟίντβς, βαρέως ινβ^χόντις τό γβγονός, εις 
ώ|χότητα «λοιδορούν τον |3ασιλια, *Ινα τι, λέ^οντις, 
άνήρ ούτω γίνα τβ χαΐ σο^ία πιρίβλιτττος, οΓχ τις 
των άτέ^ων χαχώς άπόλλυται ; θβός ίί άνωθκν 
ίπβχού^ιζι τάς ο^ύνας, χ«ι ώσπβρ τινΐ /χαλαχ^ ποα 
χαΐ ^ροσώ^ιι χατοΕχβίρινος, ούτως ό ριαρτυς ιύπα• 
θών ^^ν, "Ον ό τύροΕννος τ(9νάναι ύπολαβών, αρθι^ναι 
^όν έχβίνου νεχρόν ίχέλιυιν. 'ίΐς ϋ τι9ς σι^υράς χλί- 
νιις ιχείνιος άναστάς ό ραρτυς, απαθής ζν χαΐ ΐυ- βχί$1ίαιαα3 6ϋθΐ]8,αι β886αιθΓΐαααι^αΐ36(ί11ία6(ο1- (^ ^^μος. Υψώσω σι, ό Θβός ριου, ό Βασιλβύς 5&ου, ριθ* 1ί ί11ίιΐ8 60Γρα8. Ρθ3(ςυααι 6 ΐ66ΐο ίβΡΓβο 8αΓΓ6χίΙ 
πι&Γΐ7Γ,αοα 8θ1αηι ϋΙ»8α8, 9β(1 6ΐί&αι ΙβθΙαβ βΐ &1&- 
66Γ : Εχίοΐΐααι (β 06α3 αΐ6ΐΐ3, Η6χ αΐ6α3, ο&α6ΐ>&1 
οααι §:αα(ϋο, 6( Ι&αάαϋο αοαιβα (αααι ρβΓρβΙαο. 
1•αα(1&ί)0 06ααι, ςαί ΙβΒίί&ο&Ι ]αν6αΙαΐ6αι αΐ6&αι. 
Οαοαί&αι £;6α6Γαϋο 6ΐ ^βα6Γ&Ιίο 1&ϋ(1&1)ί( ορ6Γ&Ια&, ή^ονίϋς ίψαλλβ, χαΐ αΐνίσω τό βνορια σου ^ιά παντός. 
Έπύ 6ϊ τόν θ(όν ούτω ^οξαζων θαρραλιώτιρος 
ίξ-ης τω τυραννώ παρβττν, Βλέψον εις ε|χε, |3ασιλιν, 
1^9» όν συ ττνρός έργον γενέσθο» νενόαιχας, χαΐ 
σύνες αεν τόν ύπ* έροϋ χιιρυττό^ον, έπίγνωθι ^ε χαΐ 
των σων βιών τήν άσθένειαν. 6ΐ ροΐ6αϋααι (υααι &ααααΙίαΙ>αα1, 6( αιΐΓ&οαΙα Ιαα ααΓΓ&()ααΙ *. Ρθ8((}ϋ&αι ν6Γ0 060 8ίο β^1οιίί1ο&1ο• 
&α(1&6ίιΐ8 ά6ία66ρ8 &3ϋ(ίΙ &α1θ (^Γαααααι : Αβρίββ αά αίθ, αί(, ο ίαιρ6Γ&ΙθΓ, ςα6ΐιι Ια 6χί3(ίηι&β6 
α1> ί§:α6 6Χ6ά6αάααι, θ( ίαΐ6ΐϋ^θ 6ααι, ςαί & αιβ ρΓβθάίοαΙατ. λ9ηο866 &α(6αι ΙαοΓααι ςαοςαβ (ΙβΟΓαιη 
ίηιΙ>6θί11ίΙ&Ιβαι. 

Υ. Η&α6 ααάαοί&αΐ βΐ (1ί660(1ί 1ίΙ>6Η&ΙθΠ1, 8α&αΐ Ε*. Ό ^ε τύραννος, νοριίσας ύβρέζεσθαι τ^ καρ- 

6886 60α1ϋαΐ6ΐί&,αΐ ίαΐρβΓ&ίΟΓ &Γΐ)ίΐΓα1ϋ3^ 6(86 νίβΙΐΙΠΙ ρυσέα του ριάρτυρος, χαί ήττηθι9ναι ^όξας τω περί- 
6886 ορίο&(υ9, ςαοά οοα(βαια6Γ6ΐαΓ, βαρρίίοίααι βο *ν ^ρονιιτω τής χολάσεως, μείζονα ταύτυς χαι σ^^ρο- 
6Χ60^ί(Αΐ αΐ&]α8 6( Υ6ΐΐ6α)6α(ία8.. ΒαΓ8α8 6Γ£;ο ία τέραν επινοεί. Έσχάρα γοϋν έν ^εσω προτίθεται, ηΐ6(1ίο ρΓοροαίΙαΓ οΓαϋοαΙα, ί^α6 (|αί(ί6αι 8α1>(α8 
&06βα3θ : οίβο αα(6αι (ί68αρ6Γ &8ρ6Γ8&,6( ϋααιαιααι 
βΓ&νίΐ6Γ αβ66α(ί608. 86(1 06 (οοο ςυίά6αι §:Γαϋ& θ6- 
^ΐ6χί( ΕααΓ(7Γβαι : 86(1 8ίαΐϋ1 &(ςα6 ίαίΐ ίρ86 ίαιρο8ί- 
(08 6Γ&ϋοαΐ8Β, ί§;οί8 βίαΐίαι ίαίΐ 6Χ8ϋθ6(υ3, 6ΐ ο&γ^ο- 
068 6αι&Γ6α6Γαα1 : ΟΓ&ΙίοαΙα ν6Γ0, (αοςα&αι οοα 
οΐβαιο, 86ά &ςυ& ρο(ία8 ά68αρ6Γ ίυί836 ίοία8&, ίρ8& 
ςαοςα6 6Γ&1 ίΓί9ίά&, βαοοίαηι (κ)α86Γν&03 Πΐββαπι. 
,Οαίά Υ6Γ0? οααι Ιιίβαβ ίαί( 6Χ8ΐίαοΙ&ίΓ&ίαιρ6Γ&ΙθΓί8 7 
Νβςααςα&αι : 86ά Γ&ΐ3ί6 86αΐ6ΐ ρβΓβί(α3, 6( &(1 α1ί& 
(|υίά6αι οίΐιϋο αΐ6ΐία8 &ίΓ60ΐα8, ςα&αι οβΒοαβ : αά 
Ιιοο &αΐ6αΐ8θ1ααι ίο(υ6α8,αΙ (1ϋ8 δΐιίβ β^παΙίίίο&ΓοΙυΓ 
ίο 8&οο1ο ρααί6θάο, ςαίςαίάβιη 8αο(οαιαίαο (1»αιο- πυρί /[«εν χάτωθεν ^ιαχαιο^ενη, έλαίω ^ε άνωθεν 
^ιαβρεχο^ΐ}, χαι τήν ^λογα ^εινώς έξάπτουσα, 
ηλήν ού^έ τότε του ραρτυρος ή Χ^Ρ^ζ ή|χε'λει* ώς 
γαρ έπετίθετο τ^ εσχάρα, τό πυρ ευθέως έσβέννυτο, 
χαλ οί ανθραχες έααραένοντο* ή εσχαρα (^έ, ώς ούχ 
ελαίου ριάλλον αλλ* ύδατος έπιχεο^ου, ψυ;^ά χαι 
αυτή ^ν, χοΕχών απαθή (^ιοττυροϋσα τόν άγιον. Τί 
ίί ; συνέσβεστο τούτοις ζρα χαΐ ό του |3ασιλέως θυ- 
αός ; Ού|χενοΰν* αύθις γαρ ένεχθήναι τήγανον 
προστάττει, χιιρόν τε χαι πίσσαν, χαι στέοφ εν 
αύτω 8ρβ).]ΐ]θήναι, πυρι ^ε πολλω έχχαήναι χάτωθεν 
χαι ούτως εν αύτω πάλιν ^ιαταθήναι τόν μάρτυρα, 
Ας ούν Ιργον γέγονε τό χεχελευσ^νον, χαι τό τή- * 6&1&1. VI. * Ρ8&1. εχι.ιν. 133 νίΤΑ 8. ΕΕΕυΤΗΕΗΠ 134 γοΕνον ό>ον άνθραχύ^ις ίν, Γστατο ^< χαΐ ό μάρτυς Α ηββ ΙΐΟΟίίβίάβΒ, ηΐΓβαβ 3α1)6ΐ αίΓθΓη βϋΙΓί&^ηβΐη, ββ- η^ν τιαβαριαν ύ7το(Τ6ξόρ(νος, ό τύροη/νος πολλά παρ- 
«νχσας αύτώ, ποιχΑαις τι χολβΕχίαις ύπιλθών, ίπιλ 
ναηιΒούντα ίώρα, χαΐ τ«ς χολαχέας ινοτόχως ύβρι- 
σορ βφΐ(ΐβόρ(νον ( λΰχον γαρ *Αρα6ιχόν τούτον έχά- 
λΐ(, άτι τοις του Χριστού προβάτου ς Ιπιβουλινοντα), 
τώ τν/οηω αυτόν χιλιυιι ^ιαταθί^ναι. Ευθύς ούν τα 
«ι>τα τοις προτβροις ιπηχολούθκ, χαΐ ριταβαλλιται 
μίν %ις ^ρότον το πυρ, «ΰρα ίέ τις ιόίίστη τον ^ιν- 
ναΐον βοβέ^νχκ». ΓΑοαςαβ 6ΐ ρίββιη, β( &άίρβιη ίο β&αι ίη]ίοί, ιηαΚο 
?θΓθί|3:ηβ 8υΜιΐ8 2ΐβο6ηάί, βΐδίοίη β& ΓΟΓδΟδ βχίβηάί 
πι&Γΐ^Γβιη. ΡοδΙςααιη β^ο ίειβίαω ίαίΐ, ςαοά ΓαβΓαΙ 
ίαιρβΓ&Ιααι, βΐ 8&τ1&β;ο 1ο(& θγ&Ι ο&αάβηδ : βίβΐίΐ 
&υ(βαι ΙΙ1&Γ17Γ ςαοςαβ δαύίΙιίΓυβ «υρρϋοίιιηι : Νθ 
άίΰβΓ&3, ίαςιιίΐ ίαιρβΓ&ΙΟΓ, ο ΕΙβυΙΙιβη, βΐ&β βηίιη 
ιηβάίαβ ία(6Γ ιηοΓίβιη βΐ νίΐ&ιη, βιΐΓ& ίά ςιιοά ΙίΜ 
ίαΙαΓυιηββΙ βοαάαβίϋίΐβ. Ν&ιη β§:ο ςιιΜβιη πια^&οι 
Ιαί βαΓ&ιη §;θΓβη8, ηβ ιη&ΐθ ρβΓβ&β, ίη Ιβ βυιη αβίβ- 6(α9, Ι&ηςυ&ιηίιι ς^βηιι&ηιιαοι ΰΐίαιη : αβο νβ1ΐ6ΐη ρβΓ άβοβ, νίΓϋπι (&ιη ηοόίϋ Ιοοο η&Ιαιιι, β( ςυί ββΙ ίρββ 
λάβο 1>οηα8, Ιαιη άίβθΓίαβ, βΐ (απι ρυ1οΙΐΓ8 βρββίβ• ββίρβυαι ίηβοηβίάθΓαΙβ ίη]ίοβΓ6 ίο ρβποαίαιη : ίάςαβ 
ρΓορΙβΓοϋιίΙ&Ιίαάςα&αιρΓορΙβΓ ρθΓΥίο&οί&ιη ν&ηααίθΙίουΙίΙβηι.ΡοβΙςιι&οι&αΙθαιβΙβϋΙ οιαΓί^Γ εκΙνβΓβαβ 
1ι»ο ^ηβΓΟΜ (ΙθΟβΓί&ηβ, βρίβ ρΐΌ^ηβ Γβαιαο6Γ&θ8 1)1&0(1ί(ί&9, βΐ ΙΙΙυιη Ιιιραιη αρρβυ&08 ΑΓ&()ίβαηι, υ( 
ςυί 0¥ί]:>υ8 €1ιη8ϋ ίηβίάίβΙυΓ, Ι&οάβιη ΙιβΒΟ ςαοςαβ &(1]β6ΐ( : Οαίςαίιΐ ί666η8, αοο πιΐΐιί ρθΓ8α&(1β1>ί8, αΐ 
&5 Ιι&ο ρία θ( 1)β&1& άβ8ί8ΐ&ηι βοοβίαοϋα. 

^. Αδριανός Λ παιντων αύτώ προς τουναντίον Β ΥΊ. Ηίο λ(1π&θα8 αοίοΐΟ δααϋί&ΙΐΙδ, νβΓΐ)ί8 Γθ1ί6ϋ8, 
ΟΜΛιστχΐίίνων, άπορων Ιχά9ΐ}το, β-χΒεΐΛ λύπιρ τήν &ά ί&β(& 86 ΟΟΟίαΙίΙ, βΐ ]α1)6ΐ βαοί ΘΧΐβοάΙ ίο 8&Γ- ΤΑΑίττβν πιπι^ΐ9|χένος • δν 19ών ούτως Ιχοντα ό τη- 
»<χαΰτα της πόλ<α>ς Ιπαρχος, Κορέ/χων αύτώ ονορα, 
^κνός ί'« ούτος {3ασοίνους βξβυρβίν χαίνοτίρας, άλλα 
χαί τά χατά τόν στρατηλάτων Φίληχα /ιαθών, χαΐ 
5^36 /*βν σπίρ^τα τ^ς τών Χριστιανών πέστβως ιις 
χαρ^έβ» ^ιξάριινος, ίτι Λ τών *Ελληνιχών έχόρινος, 
χαί τώ βασιλβΐ χαριζόαίνος * ούτος ίή τβτι τόν 
*Α^ριανόν ^ιαποροϋντα ορών, προσβλ^ών * Έγω σι, 
^«σι, βασιλιϋ, απαλλάξω πραγ/χάτων, χαΐ τουτονι 
τόν νέον ^ι^άξω τόν άτπιθοΰντά σοι μ^^ τοιούτοις Ιπι- 
χκρβίν, άλλα χαΐ χλίβανος μεν ΜχΒτ^τω χαλχοΰς, 
ό^ιλέσχοι 9ϊ οξιΐς ίγ^ έχάτιρα τών μιρών αυτού έα- 
ποΕ^ήτωσαν, χαΐ οψιι όσον ο&πω τόν ΈλβυΟβριον 1&^06. Οαοά Οϋΐη ί&οΐιιηι 68861, βαάβιη, ςυ» ρπαβ, 
ΓυΓ8α8 8αο( βοο866αΙ& : βί ί§:αί8 ςαίάβαι πιαΙ&ΙοΓ 
ία Γ0Γ6ΙΧ1 : &υΓ& υθγο ςυβθά&ιη 8υ&νί88ίαι& ίθΓ(6οα 
αο 9βοθΓθ8αηι νίΓοαι Γ6ΓΓίς;θΓ&γίΙ. Αάη&οαβ &υ(βιη 
0686ί6Ωβ, ({01(1 &§;6Γ6ΐ, βϋπι βί ιηυ(&Γ6θ1ιΐΓ οηιηί& 
ίο οοοίΓαπαιη, 8βά6ΐ>&1 αοίηιί άυ^ίαβ, ϋονβηι 1ι&- 
1)608 ίο Ηο^αα, αΐ (ΙίβίΙϋΓ, 6ΐ 1ίο§;α&ιη νίοοίαβ 
ρΓοίαηάο (1ο1ογ6. Οαβηι 6οαι ν1άΐ83βΙ 816 &£Γβο1υαι 

ί8,ςυί Ιϋ06βΓ&1 ρΓ£βί60ΐυ8 ΟΓϋίβ, ΩΟαίίΟΘ ΟθΓβ1>θ(2), 
&(1 00ν& ίθνθθί6Ω(1& 1θΓαΐβθΙ& νίΓ β^Γβ^ϋδ, βΐ 0(1 

ί&βίθοάυηι αΐίςαίά, ςαοά &(1νβΓ8α8 Ο6θβ88ί(&ΐ6θΐ 
68861 &0Γ6 6(6Ώοαχ(6Γ&1 &α(6αι 61ιη8ΐί&οί (1ο§:ιη&- 
Ιί8 000 οαιοίοο ίς;ο&Γθ8, ββά 6( ςο8θ Ρβΐίοί βχβΓβΙΙαβ 4 χβιθόμίνον ^^ χαχώς άπολλύαινον. Ταϋτα (Γβ )(γων (;^ άοοί &6θί(]6Γ&θΙ, ν6Γΐ)ί8&066ρ6ΓαΙ,ΘΙ ΟΙΐΓίδΙί&ΟΟΓαηΐ 6λάν$ο»( τόν λιόντα ^οβιιν χάλαρου πληγα^ς οιό- 
οκνος. Όα«ς 9ρεσχ€ ταύτα τώ |3ασιλι;, χαέ τόν 
αχχιηι6ματος σπου^^ τιλισβίντος, άρας τους ^αινο- 
μέΐβ^υς αμα χαΐ τους ά^ανιΐς ό^θαλαούς, χαΐ τού 
νβν» βλβν ιις ουρανούς άπιρβισας • Ευχαριστώ σοι, 
2^9 ; Κΰρκ 'Ιησού Χριστά χαι θώ, βτι τοιούτων αι 
χαί τοσούτων αγαθών ηξέωσας, ότι χιιρί χραται^ 
σου ^ύναριν πκρκ'^ωσας, οτι ύπιρ σού τοιαύτα πά- 
σχβεν Γ^^όχησας * χαι νύν ιπίβλιψον έξ ουρανού, χαΐ 
ϊΛ οία τιχταίνουσιν οί ριισούντές σι χατ' ίμοΰ, χαί 
ρΰσαα. άπβ |3έλους αυτών τήν ψυχή ν |*ου, ινα Ζ^ωσι 
πβντίς, ότι πλην σού ούχ ίστι βιός Είτα χα'ί νπβρ 
τώ» χολαζόντων. ώσπιρ άλλος τις Στέφανος ύπ'βρ 
τών λιθαζόντων, ιύχόιανος, Άψαι τίς αυτών, ίλιγι, 
τΜρίίΛς^ πολυιλα Αισπβτα, χαλ προς τό σόν χαθ- 
ο^ηγησον θιλη^, ίνα ^τνώσί σι τόν αόνον άληθινόν 
βιόν, χαί τϋς όλιθρίου τών βΐ^ώλων άποστώσι λαΐ- 
τρβίας, βτ» ΐΰλοτυτός «ι βΐς τους αιώνας. Άαήν. Ο ίΐ(ΐ6ί ν6ΐαϋ ςαθΒάαηι 86αιίο& 6ΐ ίοίΙί& ίο οοΓάβ 
&06θρ6Γ&( : Η(11ιυο ν6Γ0 860(αΐ3&ιΙαΓ γ68 ^60ΐί1ίυηι, 

ρίαπαΐί ί&6ί608 0ο16Γ6 6ΐ θ586Γν&Γ6 ίηιρ6Γ&ΙθΓβαι), 

!ρ86 &υ(6αι Ιαοο νΐάβοβ Αάπαοααι (1α5ίΙ&οΐ6α), β( 

0680160(601 ςΟΟΟΙοάο 86 1θ 8&0θ1θαΐ ^6Γ6Γ6(, &0- 

66(16118 : Ε^ο Ιθ, ίοςαϋ, ο ίαιρ6Γ&1θΓ, ΙίϋβΓ&ίκ) α 

06^01118, 6ΐ ΙΐαΟΟ ]αν606αΐ,ςϋί ΓβρίΙ^ΟαΙ (ϋί8 ] 08818, 

(]θ€β1)θ οιιοςοαηι (αΐ6 ςαίά &β;β;Γ6(1ί. δβά οϋΐ^αοαβ 
ςοίάβιιι ίοί6Γ&ΙϋΓ 860608 : αοϋΐί αοίβηι οΐ3β1ί8θί 
Ιοβ^ϋοΙοΓίη υ(^&^[066^08ρ&^^6,6ιπ]ΟX 86ί68 Εΐ6θ(1ιβ- 
ηυιη &υ( ρ&Γθί886 &ο( ιη&ΐβ ρ6πί886. Ηββο ν6Γ0 άίοβηβ, 

000 &Ωίαΐ&(1Υ6ΓΐβΙ>&( 86 ΐ600βαΐ ρα(αΓΘ ρθ886 ΙβΓΓβΓ6 

ίοΐο αΓϋΩ(1ίΩί8. Ηβθο 1&αΐ60 ρΙαοαβΓοοΙ ίαιρ6Γ&ΙθΓί, 

6ί οίΙΟ 0Οθί60Ϊ& Π1&6ΐΐίθ&, ΟΙ&Γΐ^Γ 10 ΟΟβΙοΟΙ (θ1ΐ608 

οοο1ο8 Ι&ιη (}ϋί οβΓΟοοΙοΓ ςπ&οι ςοί 8υ1> &8ρ66ΐοαι 

000 0&άθθ(, 6ΐ ΙοΙ&ΠΙ Ο160ΐ601 ίο βοΒίοηι άββ^βΟδ, 

6ΐ ΡΓ89 ^&ο(1ίο (0(08 ςυ&8ί & 060 &βΙ&1θ8 : Α^ο 1ί5ί 
§:Γει(ί&8, ίοςοί(, Οοπαίοβ Ι68α εΐιπδΐ6 β( 0608 ςαοά ηιβ 1&ϋ1>υ8 6| Ι&οϋβ Ικιηίβ •ί8 άίβ^8(08 : ςοοά 0[ΐ6 ιη&οο 1ο& ρο(6θ(ί νίΓ(η(6 &66ίοχβΓί8, ςοοά ρΓΟ Ιοο 
ηοιηΐηβ 1&1ί& (ίΙ)ί ραϋ νί8οαι 8ί(. Ε( αυαο &8ρίο6 άβ οοβΙο, 6ΐ τίάβ ςιι&1ί& οοο(γ& ιη6 Γα1)πο&α(αΓ, 
ςαί 16 0(ΐ6Γαη( : βΙ 111>βΓ& αηίηι&ιη πΐ6&αι α ^&ου1ο 6ογοπι, θΙ & γίΓί8 8αοβ;υίοοηι*, ςοί 1)οοα8 β8, 8βΓν& 
106 : α( 86ίΑο( 001068, 16 6886 βοΐοοι Οθοοι 6( ^Ιοποδοοι ίο (οΙο ογ1>6 (6ΓΓ&Γοαι. Οβίοάβ 6ΐί&αι 
ρτο 08 ίρβί•, ςαί ϋΐοηι οη]6ίαΙ>&ο(, 8ίοο( 8(6ρ1ι&008^ ρΓΟ ίίβ, ςαί 6αοι 1&ρί(ϋΙ>08 &ρρ6(6ΐ)&ο(, 
οηηβ : Ίϊια^β οογ βοηιοίΐ^ άίοβϋ&Ι, ο 0οαιίο6, ςριί 68 ιηαΚβΒ οιίδβηοοΓάίβΒ, 6ΐ (οαπι 8&οο(οαι 6ΐ8 ηο- 
« ΡβΑΐ. ν. 1 ΑοΙ VII. 

(*) Οοττηαη Ιιαηο νοοΕί Β6ά& ίο Μ&ΗττοΙο^ίο αά Ιιαοο άίβοι. 135 Ι1ΕΝ8Ι8 ΑΡΗ1Ι.Ι8. 13β ιηβα ί&ο 8ϋ <κ>§:αϋιιιη, βΙ ά^ηο αά ίιι&ιη νο1υη(&(βιη : αΙ 6θ§;ηο8θΐιη( 1β βοίαιη Υβηιιη Οβυηι» βΐ 
άββίβΐ&ηΐ & ρβΓηίοίοβο ουΙΙα βίιηαΙ&βΓΟΓαιη : ςαοηί&ιη 1)βαβ(ϋ6ΐυ9 68 ίη 88βοιι1&. Αιηβη. 

VII. βυΐη ΟθΓβ1>0 βίβ 0Γ8ηΐ6ΐη αΐΐβαάίβββΐ ΐη&Γ• Α Ζ'. Ού^ως $υξαμήω τω ιιάρτυρι προσχών ό Κο- ίγτ^πϊ, γβΐιιΐί &066η80, ςαί 6γ&( βί Γβροβϋυβ, ο&γ- 
1)006 ρί6ΐ&ϋ8, Γ6ρ6ηΐ6 ιηαΙ&ίαΓ Ιοη^β ρα1ο1ΐ6Γη]Ώ& 
ιηυίαΙίοη6 : 6( Ι&ηςυαιη ηοα ίβ 688β1^ ςαί ρ&αίο 
&η(6 6Χ60§μ1&1)&1 8αρρϋ6ί& &(1ν6Γ8α8 ιη&Γίττβιη, 
&666άβη3 &ά ίιηρθΓ&ΙΟΓβιη : Ργο ςυο, ίηςαίΙ, ιη&- 
Ιββοίο, ααΐ ρΓΟ ςαο 6ηιηίη6 Ιιί8 ροΒοίβ &£Β6ίΙαΓ 
£ΐ6αύΐ6ηυ8 ? ααΐ ρΓΟ ςα& 6&υ8& ιηοΗθ Ι&οα &06γ1)& 
ά&ιηα&ΙϋΓ ? ΙαιρβΓ&ΙΟΓ ν6Γ0 Ιιαο ίαορίη&1& &α(1ίϋοη6 
ν&1ά6 οοιηαιοΐαβ, (ΟΓνβ ίη1αβη8 0θΓ6ΐκ)η6ΐιι : Ναιη 
(α 68, ίηςιιίΐ, 19, ςαβιη6§;ο ηονί, ΟθΓ6ΐκ) ? Οαίάη&ιη 
&υΐ6ΐη ίίΐ3ί &οοίάί(, αυ( ςυίάη&ιη 1ί1>ί ί&οίυιη ίαϋ ? 
ΝυηιςαίάΙβ οβρίΐ &υΓυιη α1)ί1Ιία8ΐη&(τ6&066ρ1ϋΐΒ9 
Βί Ι&ιη Γ6ρθηΐ6 ιηυΐ&νίΐ ? Οα&ηι ιηοΐΐα ν6Γ0 βϋ&ιη 
α ιηα1ϋ8 αΠίβ ϋ1>ί ά&Ι&ι ροΐυβήηΐ βοηίβπή ουιη ρβρων, χαΐ τον προαποχβίρβνον αύτώ τ^ς Θβοσιβιίας 
άνθραχα ώσπβρ άναζωττυριιθιΐς, ά^ν» /χβταβολήν 
ρΓταβάλλιται τήν χαλλίσηβν. χαΐ τώ βασι^ιΐ προσιλ- 
θών, Ποίου, ψτοσιν, ά^ιχή/χατος χάριν ό πιχρός ούτος 
Έ>ιυθ(ρέω xα^6^ψη^£ζ^^α^ θάνατος ; ΚαΙ ό |3ασι- 
λιύς, τώ παρα^όξω τον αχούσματος ίχπλα^ιΐς, γορ- 
γόν τ{ χαΐ |3λοσυρόν προς τόν Κορέρονα |3λβψας * 
Συ οευτός ει, Ι^ιο, ον ίγώ γινώσχω Κορβανά ; χβκΐ 
τ{ πάθοις ; Μντι σζ χρυσός ιΓλιν υπό τ^ς αύτοΰ 
^β^ορένος μιιτρός ; χαϊ πόσα αν σοι χαΐ πάρα πολ- 
λών έτερων ίίίόμΛνα, τών ίμών θωριών άντβίξια 
γένοιτο, ον έγώ χαϊ πλοΰτω, χαΐ ^όζιρ, χαΐ τ^ προς 
ίμΛ οΐχιιωσιι (ηλωτόν έν 'Ψώμτ^ χατέστιησα ; «λλ' 
II χαι πλ<ιόν»ν ίρ^ς, οί ίμΛΪ ποίντις άνιΐνταί σοι ΐηβί8 (1οηί8, ςυ6ΙΙ1 β£;0 6ΐ 0ρίΐ3υ8 6ΐ ^1οη& ΐη6&, Β ^^Ι^β^υροί * τούτων ά^χ^τέραις αντλιι, χαι 5^ ουτΜ ίϋοιίΐί&ήΐ&ΐβ (%1 οοη]υα6ϋοηβ 1>6&1ϋΐη Βοοαββ γ6(1- 
(1ί(ϋ ? Οαοά 81 ρ1αΓ& άβ8ίά6Γ&8, 1ίθ6( ϋ1>ί ηθ8ΐΓί8 ίΓυί 
αβαϋιη : 1ι1>ί βυοΐ &ρ6Γΐί οιιιη68 ιηβί 11ιβ8αιΐΓί : 6ζ 
Ιιίβ Ιιαυή &ηιύ&1)α8 ιηαηϋ)υ8, ηβςαβ (βΐρβαιη ίΐα 
ρΓ0(1&8, α ί6ΐηιη& ίαΓίο 8αΙ>1&(α8, 6ΐ ρ&υοο αιίΓΟ 
6ΐηρ(υ8. 0θΓ6[)θ &ιιΐ6ΐη 3&ιη (οΙα8 Γ6ρΐ6(α8 1)οηο 
βρίηία, βΐ ιη&Γΐ7Γί8 ρΓ66ί1)α8 ιηβηΐβιη 1ι&1)6η8 ίΠα- 
χηίη&Ι&ιη, βζοί&ιηανϋ ίΐΐαά &(1ΐΏίτ&1)ϋ6 6ΐ άί^αιη 
ςυοά 66ΐ6ΐ)ΓβΙαΓ : ΡΓ6ϋαιη Ιααιη, άίθ6η8, Ιβοιιιη 
6αΙ ίη ρ6Γ(1ίϋοη6ΐη. Τα» ν6Γ0 ρβουηίβΒ βίηΐ ΓοηΙβ8 
1^018, ςυί 16 αι&ηβΐ. Ουίά βηίιη (υα 8ροη(6 ο»οαΙί8, χαταπρο^ώς σιοευτόν, χϊίμμα γυναιχος χαϊ ϋλίγου 
χρυσού γ€νό|χ<νος ώνιον. Ό 9ϊ Κορέμων, ^^τη τ^ 
του μάρτυρος £υχ|^ η^ν ψυχήν ^ωτισθιίς, το Βαυμα• 
στον χαϊ άξιύρνητον έξιβόΐ}σ(ν - "Εστω, )(γων, ^ 
τιμτή σου συν σοΙ βΐς άπώλιιαν^ τά ^^ χριηματά σου 
ΰπόχαυμα τώ πβρι/χινοντί σβ ττυρ) γ^^^'^^ * "^^ 7^9 
(^4 χαι έχων τυ^'λώττκς, χαϊ ταϋτα πβέρα ραθών, 
ότι τών μτ» σών θιών ού^ιλς τόν έρ^^θέντα πυρί 
σώσαι δύναται, Ον 9ϊ ό Έλιυθιριος ούτος σέβ^^αι 
χαι ττυρός αυτόν ^βίχνυσι χαΐ πάσης ά)^ΐ}ς χολάσιως 
ίσχυρότβρον ; 6( οοη&Γί8 ιηον6Γ6 βα, ςα» 8αα1 ίηιιχιο1)ίϋ& ? ιάςαβ, ουηι (ϋάίοβΓίβ θζρ6Π6ηΙί&, ςαοά ηιι11α8 ςυίά6ΐη 6χ 
ΙυίΒ (1119 ρο(68ΐ υΐίαιη 6Χ ϋ9, ςαί αΐβαπί, ίη ί^αβαι ίη^β^(ααι 86Γ7&Γ6. Ιβ &αΐ6ΐη, ςαβιη οοϋΐ ΕΙβαΙΙιβηαβ, 
Γ6(1(1ί( βαιη 6ΐ ί^η6 ροΐ6ηΙίθΓ6ηι 6( ςαονί8 &ϋο 8αρρ1ίο1ο. 

VIII. Ηί8 βίο άίοί ηοη ροΐ68(, ςα&ηΐ& ίΓ&6ΐ άίοΐίδ β Η'. Τούτοις ούχ Ιστιν «ιπιΐν οσυς όργ^δς χ«1 ^- Ιη8&ηίαΓ6ρΐ6ΐυ8ία6η(ΐ7Γ&ηηα8. 8οΙθηΙ βηίηΐΓ6ΥβΓ& 
ν&ϋά» Αοήοϋί» ν&)ί(1&8 ςαοςαβ 8ίπιί11ΐ6Γ ρ&Γ6Γβ 
ίη1ιηίοί(ί&8. ϋηάβ 6ΐίαηι ^υ1)β1 ρΓθβίββΙαιη βοιίβηι 
ραηΐΓί ο1ί1>&ηο, ςαο ίρββ οοηβοΐαβραΐ, αϊ ραηίτβΙαΓ 
Εΐ6υ11ΐ6ηα8. Οαιη βτ^ο ]&πι &ρρΓορίαςα&Γ6ΐ Ιογ- 
ηιβηΐο, Ογ& ρΓΟ ηΐ6, οΐ&αιανίΐ 6οΓ6ΐ)0 πι&γΙ^π, 
6ΐ Π16 &ΓΠ1& 1118 απηίβ, ηβπιρβ ΟΙιτίβίί 8ΐ§;α&οα1ο, 
(|αί1>α8 (1αο6η] 6Ζ6Γθϋα8 αιαηίβϋ Ρβΐίββαι. δίβ 6Γ£;ο 
€θΓ6ΐ)θ &Γπια(α8 & ιη&Γΐ^Γθ, 6ΐ ρΓΟίίααβ ίη]66ΐα8 
ίη ο1ίΙ)&οαΐΏ, ίρββ φίοςαβ πι&η8ί( βίιηίΙίΙβΓ &1) ί£;η6 
ηοη 6χρα^α&(α8. Αάήαηαβ &αΐ6ΐη 1ιΐ8 ΙοΓπΐ6ηϋ8 
(ΐ6Γ688α8, βαιη οοηάβηηαΐ, αΐ βί οαραΐ αοιραΐβίατ. 
ΕΙ 6οΓ6ΐ)οηί ςαίάβιη βίο βαοββάϋ &ηί9 ηι&Γΐ^Γίί : 
βΐ ςαί & πια11ΐ8 & 88Βοα1ο (ΐ68ίά6Γ&ΙαΓ, Ιιίο ]>Γ6Υί νιας έπλι^σθη ό τύραννος * (ίώθασι γαρ αί ισχυροί 
^ιλίαι ισχυρός ό/χοίως βχθρας απογβνν^ * οθβν χαΐ 
αύτώ τούτω χιλβύβι τώ χλιβοινω τι/xωρ1}θ^9να1 τόν 
Ιπαρχον, ωπερ αυτός χολασθ^^ναι τόν Έλινθιριον 
συνιβούλχυιν. Άς 9ϊ τ^ |9ασανω προσι^γγισιν, Ευξαι 
ύπβρ έριοΰ, ό Κορέ|χων τώ μάρτυρι έπιβόησι, χαΐ τ^ 
του Χριστού μί σγραγίβι χαθόπλισον, ^ χαΐ τόν 
στρατηλάτων πιριιτύχυσας Φίληχα. Ούτως ούν ό 
Κορίμων υπό του ^λάρτυρος όπλισβιΐς, χαι τω έρ- 
γάνω β\ιηΒίϊς, άνάλωτος πυρΙ χαΐ αυτός ην. *Α^ρια- 
νός 9ϊ τα τών βασάνων άπιιρηχώς, ξί^ιι τήν χ(^α- 
λην αυτού έχτρηθιθναι χιλβύιι. ΚαΙ Κορέμων ριν 
ούτος (V |3ραχιΐ τόν πολλοίς έξ αιώνος ποθού|χ<^ον 
^ρπασί θησαυρόν. Τά ^( μίτά ταύτα τένα ; Και (βιηροΓβ (1ΐ68ααΓαηι αητίραίΐ. Οαββη&ηι νβΓΟ βαηΐ ο *Ελιυθέριος τώ χλιβάνω έ^βαΤλιται, χαΐ τοΙς όβιλέ- ΕΙβαΙΙιβπο ρο8(6α οοηδβοαία ? Ρηηιαπι ςαίάβηι 
ίρ86ίη οϋ1)&ηαπι ίαιπιίΙΙίΙαΓ : άβίηιΐβ 6ΐίαπιο1>6ΐί8θί8, 
αΐ νίά6ΐ)&1αΓ, (Γ&η8ϋ^ί(αΓ. Εΐβΐίϋαααβςαίάβαι γιιγ* 
8α8, δίοαί ριίαδ βχ8ΐίη^αίΙαΓ : οοηνβΠαηΙαΓ &αΐ6ηι 
ρΓ0ΐ1ηα8 6α8ρί(1β8 ο5β1ί80θΓαοι, ςαοά&ιηαοιοάο οαγ- 
η6ηι 1ιοηοΓ&ηΐ68 ηι&Γ(7Γΐ9, βΐ 6^α8, ςαί ραηίΐ, αηίαι» 
&Γ^α6ηΐ68 οβΒοίΙαΙβαι : ςαίηβΐί&ηι ηιαΙΙθ8 6χ ίί8, ςαί 
&8ΐ&1)&η1, &1ΐΓ&1ΐ6αΐ68 αά 06ί οοςπ^Ιίοηβηι, ςαί ίιββο σχοις η τό ^οχιΐν πβριπεέριται * αλλ* ιύθύς ό μΛν 
κλίβανος σβέννυται, στρέφονται ^β χαΐ αί τών όβΐλέ* 
σχων άχριαι, τιρώσαι ώσπιρ σάρχας ριαρτυριχάς, 
χαι ψυχ^9ς τύ^λωσιν έλέγχουσαι του χολάζοντος, 
αλλά χαΐ πολλούς τών παρβστώτων βις έπέγνωσιν, 
θβού του ταύτα θαυματουργούντος έλχουσαι, οι χ«1 
Μέγας ό θεός τών Χριστιανών, Ιβόων, ό ^Γ 'Ελιυθι- 
ρέου ϊΐμίν χτορυττάμίνος. ί&οί65&1 ηιΐΓ&οαΙα : ςαί βΐί&πι, Μ&£;ηα8 68ΐ Όβαβ ΟΙιτίδΙί&ηοΓααι, ο1&αι&1>&ηΙ, ςαί ηο1>ί8 ρΓ«<ϋο&ΙαΓ 
ροΓ Εΐβαΐΐιβηαηι. Γ 

4 137 νίΤΑ 8. ΕΙ,ΕϋΤΗΕΚΙΙ. 138 θ'• Αύβις ούν «ΐΓορία χβΐ λύτη» λβ/χβανβι τον τύ- Α IX. ΒϋΓ8118 βΡ§:0 βΐ ΙΐββίΙ&Ιίο βί ΕΠ&β^ηυβ άοΙΟΓ ρ«»νον, χαχ τότι μη τ^ ψρουρ^ξ. τον ιιάρτυρκ ^έ^«- 
σιν, ύβ^ηρον β^ ^ι όλιος έΐμίροις σχιψααβνω /χβτά 
ΤΜ» νιτ' βΕντον, που χαΐ όπως Έλβυθιριος ύπόσχγ} 
παν τιοΛΛρίαη, Ι^οξι. Τόπος ρίν ή φρουρά, τρόπος ^ι 
οΣχΓίοτος ό ^ιά λι^ύ. Συ;^νάς ούν Μοίρας έν τ^ 
κίρχτι^ ^πνxτ1υ^^ο τώ λι^ώ * αλ>' ό τώ Δοκνιηλ ποτι, 
χ«1 τω *ΒαΙλ ρατά. ταύτα, τρογίχν 9ιθί τττηνοΰ χορ- 
ηγν^Λς^ χαί τούτον τρι^Μ ^ιά πιριστβοας. Και ό μβν 
βύχαρί^τΐί ββώ, ότι των Ισων τοις ρκγοίλοις τούτοις 
νξίΜΤβα * ό ^1 τύραννος ίμ.$μι^να^ ως άσθινούς αύτω 
έ)βγχθέντος τού ρΐ9χανιΟ|[Αατος * ό9ιν χαι ίππους 
«γρέονς υπό ζνγόν χβλιύιι ^ι6^9να1 χαΐ τόν ΈλΐυΟβ- 
ρββν, ΐνβκ των ΐττπων αβαθών σντων ζυγού χαΐ κγρίων^ 
τω ^Κ^ τ€ τού βφ^ΑΟΤος άγαν έχταραχθέντων χαΐ ίην&άίΙ ΐ7Γ&αηαιη. ΕΙ (αη6 ςαίάβιη ιη&τΙ^Γβιη 
ΐΓ&άϋ ίη οϋδίοάί&ιη : ροβίβα &ιι(6ΐη βχίπιίοβ βχ ϋβ 
({αί 61 ρ&Γ6ΐ>αηΙ, οοηνοο&ΐοβ οοη^β£;Α( : 6( βαιη 
1ο(θ(ϋβ(1β1ϋ>6Γ&386ΐ, υ1>ΐ βίςυοη&ιη ααοάο ΕΙβαΟιβ- 
Γία8 8υ1)ίΓβΙ 8αρρ1ί6ίυω, νί8υ3 Θ8ΐ βί Ιοοαβ 
ςαίάθΐη 0&Γ06Γ : ιηοάαβ νβΓΟ αιαχίπιβ ιηί8θΓ&1)ί- 
Ιίβ, ηβαιρβ ρβΓ ί&αοίθΐη. ΕΙ ροδίςα&αι Ιιββο νί8& 
βαηΐ, ιιιυϋθ8 ςαίάβηι (ϋβ8 ίη βαΓΟθΓβ άβοβΓί&νίΙ 
ουαοι ίααιβ. δβά ςαί οΐίιη Β&ηίβ]ί * βΙ Εΐίββ * 
ρβΓ νοΙαβΓθΐη &1ίιηβηΐαιη 8αρρβ(ϋ1&νϋ, βαιη ςυο• 
ςαβ αΐίΐ ρβΓ οοίαιηϋαιη, βΙ θ]υ8 ααίιη&ιη ίαιρίβΐ 1)0- 
018. ΕΙ ίΐΐθ €[υί(1βΐΏ &^6ΐ)&( ^Γ&ϋ&β, ςαοά Ιιίβ 
ιη&9ΐιί8 1κ)ηί8 8ϋ (ϋ£^υ8 1ι&1)ί1α8 : ΐ7Γ&ηηα8 ααΐβιη 
1η8&ηί6ΐ>&1, 6( ςιιοά οδίβαβαιη ββββΐ ιη&οΐιΐη&ϋοηθίη π^ναμιλως ^ρομβνων, ό ριάρτυς πίτραις χαΐ άλλοις β ίαί886 ίΐηΙ)66ί11&ΐη^ 6ίΓ6Γ&1)&ΙαΓ : θ( ίάβΟ βςαΟδ ίθΓΟ• προνοΕρασσό/Αΐνος, τάς νάρχΛς ^ιατπασθ^, χαΐ αιλη- 

^όν χκταοιοπΕίς απορρι^ξιρ τι^ ψυχήν. *Αλλ* ώσπβρ 

έχιόος ούχ Ιχαμνι τα προς ^ια^9οράν ένιργών, 

βυτως ούΛ Χριστός τα προς σωτΐ}ρίαν οΐχονορων * 

ήτχιλος 7^ 'ζ ουρανού έπιστάς, τους αγρίους ΐπ- 

πσνς ιχιίνονς ή^ρους ά^ω «ποίιι, χαι τόν 'Ελβυ- 

θέριβν λύσας, ιπιβιβάζιι τω άρ^ατι, χαί προς τό τ^ 

'κΛλι γιιτονοΰν Ορος τους ίττπους ΐ^νας, άλύπως 

χαΐ όρΜλως άνιλΟιΐν τόν μάρτυρΛ παρισχεύασι. 

Προβγ^νλται 9ϊ τούτω χαι ίτιρόν τι των παραδόξων. 

'£» τω όρκι γαρ γινομένου τού μάρτυρος, χαι τόν 

ββόν συνήθως «ινούντος, βφχτοι χαι λιοντις, χαι ύ 

τι οΟλο των ανήμερων θι^ρίων προσβλθόντβς, χυ- 

χλονσί τβ τόν τού Θιοΰ ^ούλον χαι πιρισαίνουσι, χαί βΐ ιηίαίΐΏθ ιηαηβαβΙΟΒ, βίδίοη^β 88θνίθΓ, ]α1}6ΐ]α^ 
αΙΙί^αΓί, 6ΐ 6ί8 θΐί&ιη &11ί§:απ Εΐβαΐΐιβηαιη : αΐ οαιη 
βςαί, ςαί ^α§;αIη ΓβΓΓβ ηοα (ϋ(1ίθ6Γ&η(, βί βΓ&ηΙ &1ίο- 
ςαί ίβη, βίτβρίΐϋ οαΓΓαβ ν&ΐάβ ββδβηΐ ρβΓ(αΓΐ)αΐί, βΐ 
Ιιαβ Θΐ ίΐΐαο (βιηβΓβ ΓθΓΓβηΙατ, ιη&Γΐ^ή, ρβΐήδ θ( 
&1ίί8 &11ί80, (ΙίνβΙΙβΓβηΙαΓ β( ΙαβθΓ&ΓβοΙατ ΟΑπαβδ, 
ιι( βίορ&ΓΐίβιιΙαϋκη βϊ π)6ΐηΙ>Γ&(ίιη βοηοίδαβ, &1>Γαχη- 
ρβΓθΙ αηίιηβιη. δβά αβο ΙΐβΒβ βί ρΓΟβεβββΓαηΙ βχ 
&ηίιηί 8βη(6η1ί& ; δβάςαοιηοοίο ίΐΐβ ηοα οβ88&1)&(β& 
ορβΓ&η, ({αββ &(1 γίιη ίαβίβικίαπι ρ6Γΐίηβ1)&α(, βΐ αά 
&£ΓβΓ6η(1αιη ίαίβηίαιη : ί(& αββ όΐιτίδΐυβ 6& ρΓονί- 
άβΓβ, ςα» βρββίαϋααΐ αά 8&1α(βιη. Αη^βίαδ βηίιη β 
β(£ΐο αάνβηίβηδ, βΐ ίβΓΟβ ίΐΐοδ βςυοβ Γβρβαίβ Γβά<ϋ- 
(1ί( ιηίΐβδ βΐ ιηααβαβίοδ : βΐ βιιιη δοΐνίβδβΐ ΕΙβαΙΙιβ- ΜΛ τ^ς έχχένου συνιιντα ^ων^ς, συνιυλογιΐν τι χαΐ ^ ηυαι, βαιη ίιηιηίΐΐίΐ ία βαΓΓαιη : βΙ βαηι άΐΓβχίδδβΙ 
προ9χυνβϊν ώρριιιντο, χαΐ τούτο Ι^ήλου τ^ τι προς βςιιοδ &ά ιηοηΐβιη γίοίαυιη οίνίΐ&ΐί, β£Γ6θί(, ιιΐ 
7^ ν<ύσ•<, χαΐ τ| προς αέρα των πο^ών ίπάρσα, ιη&ΓίτΤ αδΟβηάβΓβΙ ΙβηϋβΓ βΐ ρΐαοίάβ. Εί Υ6Γ0 &1ία(1 
χαί τ^ άλλιρ διατύπωση τού σώματος. ({ϋοςυβ &ββ6(ϋ( &(1ιηίΓ&1)ί1β βΐ βοηΐΓ& ορίηίοηβιη. 

Ναιο ΰΐιιη βίο ία ιηοηΐβιη νβηίβββΐ ιη&Γΐ7Γ, βί άβίοάβ τ&ϋοη&ΐβ βαβΓίίΙοΙιιπι, βοηδυβί&ιη Οβο Ι&αάβπι, 
βΜτί&βΑΓβΙ, φΐα ΑάβΓ&αΙ &ηίιη&1ί&, υΓβί βΐ Ιβοηββ, β( βί ςα» βΓ&ηΙ αΐί» ΓβΓββ, αοββάβηΐββ οίΓβυπίιΙ&η; 
Οβί ί&ιηαίαιη, βΐ βί 1)1&ιΐ(1ίαη(αΓ : β( (&ηςα&ιη ίΐΐίαβ νοββιη ίηΐβΐΐί^βηΐβδ, 5βηβά1β6Γβ οοβρβρυαΐ β( αάο- 
ητβ, βΙ Ιιοο 8ίβ;ηί&β&1)&ιιΙ, ςαοά βΙ ία Ιβη&αι &αηαβΓβαΙ, βΐ ταΓδαβ ία &6Γβαι ρβάίΐ^αδ βίΓβΓβηΙατ, β( 
β€ί&πι ^ββΐίϋυβ βορροη^. 

Χ. δβά δίβ ({ϋίάβηι ΓβΓ», ρβΓίηάβ αβ βί ηΐΑΓίγρ 
βδδβΐ βΙιΟΓί ίαβϋΙαΙοΓ βΐ άυοΙΟΓ, βΐ βαοι ίδ ίηοβρίδδβΐ 
βαηβΓβ, βββ ςιιοςυβ β1ΐ0Γβ&αι ίιαρίβηΐβδ οίρβααΐδΐΐίβ- 
1)&ηΙ βί ςα&βί Γβδροηάβύαηί, βΐ πι&£;ίδΐΓΐιπι, ςαοαά 
ίζο^ν γάρ έχβίνων έλ6ών, *Α^ριανός ην ό αυτός, ρ. β3α86βπροΐ6Γα1, 86ςα6ΐ)&η(υΓ &(1αιίτα()ί1ίΙβΓ. Αάπα- Γ. Άλλα τα μ<ν θιηρία ούτω τήν χοριίαν έπλή- 
ρο«#ν, ώσπιρ χορολέχτου χαι πρωτοστβέτου τυχόντα 
τ•ΰ ρκίρτυρος • Αδριανός Λ ούχ ότι τούτου, αλλ* 
•ύ^ των Βτ^ρίων αυτών ;ρ^ιΐτο τήν σύνισιν * (ΐς «•λλό χοιΐ θ4ρίων χαΐ όνων άνοιιτότιρός τβ χαλ 

ά/ριβίτιρος * ου μόνον γαρ ^ιλτίων ού^ιν από τού 

Ιαύμβτος γέγΟΜν, άλλα χαΐ στρατιώτας ξι^ήριις 

Ιπιμπι, θάττον συλλιιψομένους τόν *£λ(υθιριον, τα 

9% ^τ^ρίΛ, ως α αχριβώς ιι^ότα χαΐ φίλους χρίνιιν 

τού ββιντών ^ισπότου χαί πολιμίους, ώς μόνον ιΓ^ον 

τους στρβτιβ^ας, ταχέως Ι^έροντο, χαΐ μιχρού άν 

χαι ^ασπκσαντο τούτους χέρασι χαΐ ό^ούσιν, ιι μή ό 

Μάρτυς τοις μ<ν ώς πβρί τίνα χαλινόν τόν λόγον 

ΐαβαλών, όθιν {λθον Ιπανιέναι προσέταττι, τοίς 9\ 

στρατιωταις λύσας τόν ^όβον, χαΐ τήν μιθ* όπλων 

&ιυσιν βνιι^ίσας. Ου γάρ Ιπί τίνα, ^ησίν, άν^ρό^ο- 

«0* 4 λ^στόν ΙΙλθιτι, ους 7^€ΐ νβύματι μόνω σημιί- 

* Ολο. ζιγ. • III Βθ^. χτίι. 
Ρατιοι. 6η. εχν. ηαβ &ιι1βαι αοη δοΐααι πι&γ(7Π8, 8β(1 αβ ίρδ&τυηι ςαί- 
άβαι ίβΓ&Γααι ΓβνβΓβύαΙαΓ ία(6ΐ1ί§:6η1ί&ηι: ββά οποί 
&ά ίΐΐ&δ νβηίδδβΐ ααάίβηά&δ, βΓ&Ι ίιΐβοι ΑάΓίαααβ 
χααΐΐίδ βΐίαπι ίβΓίβ βΐ &δίαίδ ίοδίρίβηϋοΓ 6( 6£Γ6Γ&- 
ϋοΓ. Μα1(ί βηίοι, ςυί1)υδ ουΓθβ βΓβΙ γβηαΐίο, ουαι 
ΙιβΒβ δοίδ νίάΐδδβαϊ οβυΐίδ, ΓβηαηΙί&ΓαηΙ ίαιρβΓαΙοΓί 
δβά ίΐΐβ βΓ&Ι, α( βδΐ ίη ρΓοτβΓύίο, αδίηιΐδ αά ΐ7Γ&π). 
Νοα δοΐαπι βηίπι αιΐΓ&ουΙο ηίΐιίΐ βν&δίΐ αιβΙίοΓ, δβά 
β(ί&ηι αππαΐοδ βαιίβίΐ αιΐΐϋββ, αιοχ οοαιρΓβΙιβηδα- 
ΓΟδ ΕΙβαΙΙιβηυαι. ΡβΓ» &α1βηι αοη οοηββΓτ&ϋααΙ 
ρ&Γβπι ίη ίΐΐοδ ο1>8βΓν&αΙί&πι : δβά υΐ ςαβθ αοοοΓαΙβ 
δοΪΓβαΙ βαί άοηιίηί άίδοβΓαβΓβ &ηιίοοδ βΐ ίαίηιίοοδ, 
ουαι ρΓίπιιιαι βοπ ν^(^6^^α^ οβΙβΓΓίπιβ ία βοδ ΓβΓβ- 5 139 ΜΕΝδΙδ ΑΡΒΙΙΙδ 140 1>&η(ΐΙΓ : θΐ ραπίαΐ &1>ίυί(, (}υίη βΟβ (ΙίβΟβΓρβΓβηΙ Α ναντας τόν ζητούμίν^ν ίχην ίπό|Μνον. Οΰτως (ΐττών 
00ΓηίΙ)118 β( (Ιβαϋϋυβ, ηίβί α]&Γ(7Γ ίΐΐίβ ({αίάβΐη προθύμως ήχολούθ» * πολλά ^€ χατά τήν ποριέο» 
1&η€[α&01 ίΓβηο &1ί(ΐυθ ηοα &8ρββί&Ι)ί1ί, ίΐΐ]60ΐ& 0Γ&- τούτοις ^ιαλβ^ό/χίνος, έπιιιχώς τι παρακνών χαι ^ι• 
ϋοΐΐβ, ]α88ί88θΙ β&8 ΓβνβΓίί αοάθ ΥβηβΓβΒί. Οΐΐΐη Πάσχων, πολλοίς αυτών τό τιθς άληθιίας ίττέλαρψι 

ιηί1ίΙί1)α8 υθγο πίθΐυιη 8θ1τί88βΙ, βΐ ςυί οιιιη &ηηΐ8 '^ώς. 

ίαθΐ*&η( 618 αάτθοίαιη θχρΓθ1)Γ&88βΙ (αβςαθ βηίιη &(1 ραΓΠβίά&ιη αϋςυβαι νθηί88β &α( Ι&ίΓοηθίη, ςυοβ 
οροΓ(β1)&(, οιιιη ηυ(α 8θ1υιη 8ί^ηί&6&886ηΙ, ββςαβαΐβιη Ιι&ύβΓβ βυιη, φΐί &ύ 618 ςιιβΒηΙυΓ), Ιιοβ βυιη 
(1ίχί886(, Ιββίο βΐ αΐ&βη &αίιηο 8βςυ6ύ&ΙαΓ, ηιαϋαιη (1ί88βΓθα8 ία ϊΙίηβΓβ : β1 βί ηίΐιίΐ &1ία(1, (Ιίοβηβ 
οροΓίθΓβ 608 Γ8ν6Γ6Η ί6Γ&ηιιη ίηΐ6ΐ1ΐ£;6α1ί&ιη, 6ΐ 6Χ 618 0&Ρ6Γ6 66Γΐιιιη 6ζβιηρ1αΐΏ αά 6ΐιιη, ςαί ίρ808 
6Γ6&νί(, &$αθ866η(]υ]Ώ• 06ίη(ΐ6 ορΙίιη6 οαιη 618 (ϋ886ηιίΙ άβ τβ^ο οοβΙοΓϋΐη 6( ^6ΐιβηα& : βϊ βίο 
ρ6Γ (οΐ&ιη νί&αι 1>6αΐ9θί88ίιη6 &(1ιηοη6η8 6ΐ άοο6η8, (&ηΙ&ιη νίιη Ιια^αίΙ, ιι( πιαίΐίβ 6Ζ 613 ρ6Γ8α&(ΐ6Γ6(, 
6η66Γ6(ςα6, υ1 Ιαζ τ6Γϋ&Ιί8 1α66Γ6( ίη ίΠοΓαιη &ηίιηί8. 

ΧΙ. Ροβίςα&ΐη ν6Γ0 Ηοίη&ΐη ρ6Γνθη6ΓυηΙ, ίΐηρ6Γ&- Β ΙΑ'. 'ας ^ϊ τήν 'Ρώριον χατέλαβη»^ ό ^αοτιλιύς 
ΙΟΓ 8ΐ&ϋΕη ΐη&χίΐη&ΐη ΟΟηνοβ&Ι ΟΟηβΐοηβαΐ, ?0ΐ6η8 Βίατρον /χέ^^στον συνιστ^, μάρτυροις πλιέστους (χΐίν 1ι&1>6Γ6 ρ1απ£ηο8 168(68 ίηΐ6η(α8 πι&ΓΚγήβ. Ουοα 
&αΐ6Εη ία6Γυα1 οιηηΙ& ρ&Γ&(&, 6( ίΓ6ςυ6η8 οοηνβηίΐ 
ρορα1α8, 866α8 6ν6ηί(, ςιιααι ρα1&1)α( ίιηρβΓ&ΙΟΓ. 
Ουί 6αίιη&ά6Γ&η1,ηοαιηαΓ(7Γί8 0661810018, 86(1 Οΐιη 
Βύ, ςιΐ8Β ίη ίρ80 6Γ&(, νίΓ(αΰ8 ίαβΓαηΙ ρο(ίυ8 (68(68, 
οαιιιί 6Χθ6ρ(1οη6 ιη&]0Γβ8. Ναιη ΐ68Βα& ςαί(ΐ6ΐη αά- 
αιοάιιιη 8«βν& ία 6αιη ίααιηίΚΚαΓ : ςυβΒ ίη8(&Γ (βΐί 
πια^ηο ίιηρβ(ιι ιγγοιΙ β( αά 8&ηο(υ]ΐι &606(]ί(, ηοη ιι( 
Εΐ6α(1ΐ6Γίαιη (1ί806Γρ6Γ6(, ααΐ τβΐ 6x19110 ιηοΓ8α6υιη 
ο£Γβηά6Γ6( : 86(1 ρο(ία8 υ( ί11ίιΐ8 ρ6(ΐ6δ ρρββ ]Ώ&§:α& 
&ιηρΐ6θ(6Γ6ΐαΓ 1>6η6νοΐ6ΐι(ί&. Οαθ(1 ςαίάβιη ί6οΗ αο- 
οαΓΓ6α8. ΙηοΗαατίΙ 6ηΙιη 06Γνί06ΐη 6^α8 ρ6(1ίΙ)α8 : 
ϋη^αα ?6Γθ1&Εη1)6ΐ)&1 6^ι18ρ1&η(&3. νί(Ϊ6ΐ)&ϊαΓαυ(6ΐη |9ουλό/χ£νος τίίς του μάρτυρος άπωλιέας. Ύούνβητίον 
9ϊ |χάλλον βπέβαινΓ^ ^ έ^όχβι το |3ασιλιΐ * οί γάρ 
παρόντες ου πϋς του αάρτυρος όηαιρίσίως, αλλά 
τΐίς ίπ' αύτω ^υνάμιως του Χριττοϋ /Αολλον ^άρτν- 
ρβς ήσαν ^ανβρώς άπαροίγροτπτοι. Λέαινα ριν γαρ 
αύτώ έπα^έιται πβίνυ όίγρία^ ^τις σγο^ρώς ρ^ν 
ίπασι τώ ΆγΙω^ ου |χήν ώστι λα^ύξασθαι ίί ολίγο* 
^ήγρατί )υ7Γ$σαι, άλλ' ώστι τους έχιίνου πό^ας ίύ- 
νοιχώς πιριτΓτύξατθαι * Ιχλιν* μϊν γάρ αύτοίς τόν 
ζωχίνΛ, ύπένιξι Λ τ^ γλώτττρ τά ίχνη, χα\ ώοπιρ 
ηχθβτο ΟΤΙ |χ4 χαΐ ^ονήν ανΟρωπέέαν ιΓχι νυμψΒίγγο- 
|χένην ύπιρ ιυσνββιας τώ μάρτυρι. Ου ^ι ταΰτα 
πβέβουσι τόν χατά τόν Φαραώ σχληροχαρ^ιον |3ασιλια βΒ^6 ί6ΐΤ6, ςαοά ηοα 6(ίαιη νοο6ΐιι 1ι&1>6Γ6( Ιιαιοα- (;; /χιταραΟιΐν τήν βυσέββιαν, άλλ' ώσπιρ άσθένβιαν, η&ιη, ςυβΒ ρΓΟ ρί6(&(6 1οςα6Ρ6(υΓ οαιη η]&Γ(7Γ6. $6(1 
η60 Η8Βορ6Γ8υ&€ΐ6η(ίπιρ6Γ&(οη, ςϋί6Γ&( (ΙαΓΟ οοΜβ, 

8ίθυ( 6( ίϋθ Ρ(ΐαΓ&0, υ( ρί6(&(6ΐη 6Χ 618 (]ί806Γ6( ; 

86ά α( ςαί 1>68(ί&ΐΏ (1&ιηηα886( ί[η1)66ί11ί(&(ί8, (]υο(1 
β& 6886( ίβιηίηα, ]ιιΙ)6( 6(ί&ιΐ) ιη&Γ6Π] 8ίιηυΙ ίαιθ]ί((ί 
ίηιιι&Γ(7Γ6ΐη. Ι1ΐ6 υ6γο ν6ΐυ(οοη(6α(ΐ6η8 οιιπι ίέιηίηα, 
6( ηοη ηιίηα8 1)6η6νοΙα8 νοΐ6η8 νί(ΐ6π ίη &(1ιΐ6(&αι, 
ϋΐααι ςαί(ΐ6πι Γ6ρ6ΐ1ίΙ : ίρ86 &α(6ηι &οουΓΓ6η8 ρ6ά68 
&πιρΐ6θ(ί(αΓ, &(11ι»Γ6(, 1&πι()ί(, βχίΙΚ, β>β8(α, &8ρ66(υ 
6(ηιο(υ8υαη] &ηηιιη(ί&11>6θ6Υθΐ6η(ί&ιη. Εχ ίί8 υ6γο, 
ςαί &(ΐ6Γ&η( 6ΐ (ι»ο ?ί(ΐ6ΐ>&η(, ςαί αηίπκΒ ςυίά6πι 
οου1ί8 υ(6ΐιηςυ6 ίη(υ6ΐ>αα(υΓ, ρροΐίηαβ οίααΐΐώβηΐ 
ηι&ς;ηϋΐη 6886 06αηι, (]ΐιί οο1ί(υΓ &1) Εΐ6υ(1ΐ6ηο. 
ΟαοΓυαι &υ(6ΐη πΐ6η(ί8 νίβαβοβθβαίίβύαί,ίί δ&ηο(αιη ότι θ^9λυ, χαταγνούς του θηρίου, χαι άρρίνοι τώ 
μάρτυρι συνα^βθ^ίναι χιλΓ^βι * χάχιίνος οίονιι προς 
τήν θήλβιαν ά|ΐιλλώμινος, άπωΒίΙτΛΐ μϊν ταυτην, 
ούτος ^1 τώ μάρτυρι προσίροιμών πιριπλέχίται το2ς 
πο7), πιρι^ύβται, σαίνιι, σχίρτ^, σχη/χασέ η χαι 
νβύρασι, χαΐ χινή/χασι, τήν ιύνοιαν άπαγγέλλιι. Τών 
9ϊ ταύτα βλεπόντων, οί μ^^ ποσώς όρώντις τοις τ^ς 
ψ^χί9ζ ο^θαλ|χοις, ιυθύς ιβόων μίγοη ιΓναι τόν 
Έλιυθιρέου Θιόν, ο2 9ί τυ^λώττοντβς ^ιά τήν άσΙ. 
βιιαν, πλάνον χαι γαρμβοίον τόν *Αγιον άπιχβίλουν. 
*Αλλ* βα^ρα^ήναι πάντως (^ιι τά χιίλη τά ^όλια, ώς 
ό θιίος ίψΐί Δοιυί^, τά λαλοϋντα χατά του ^ιχαέου 
άνορέαν, έν ύπιρη^ανβέα χαΐ έξου'^βνώσιι, ώσπιρ 
άρα χαΐ ινβ^ράγησαν, χαΐ τήν ίσχάτην σιωττήν έσιώ- νθΟ&]3&η( ρΐ&ηηΐη 6( ηΐ&ΐ6ίΐ0ϋΠ1, €[αί ΙΐββΟ 8θ1ΐ8 η πησο» * μεταξύ γαρ τών λόγων άοράτως πληγέντις, 
ρΓ8Β8(ί^ί8 ί&ΙδΟ ίαθΐ6ΐ>&( &ρρ&Γ6Γβ. 86(1 ίΐ6η ηοη θάνατον ιυθύς ιύρον τά τής βΙΐΜσγημίας «πίχΐιρα. 

ρο(βΓ&1, αϊ ία 1118 (Ιίνίαα ςιιί6866Γ6ΐ ^υ8ϋ(ί& ; 86ά οροΓ(6ΐ)&( οκηηίηο ο1>8(ηιί ΐάΐ>Γ& άοΙθ8&, α( (ϋτίηαβ 
άίί^Ι Οανίά, ςαβθ &(1ν6Γ8α8 ^α8(αη1 1οςα6ΐ)&η(υΓ ίηίςαί(&(6ηι, Ιη δαρ6Γΐ)ί& 8θί1ίο6( 6( οοη(βιηρΙ!οη6 : 
8ί6υ( 6(ίαηι ο1>8(Γαο(& 8αη(, 6( αΚίηιο 8ί1υ6Γ6 8ίΐ6η(ίο. Ν&ηι ΐη(6ΐ' 1οςα6η(1αιη ίοΐα ρ6Γθα88ί, φΐ! ηοη 
ο&(ΐ6ΐ)&( 8αΙ> &8ρ6θ(αηι, ρΓΟΙίααδ &οοίριαα( ιηοΓ(6πι ρΓΟΒΟιία 1)1&8ρ1ΐ6ηιί8Β• 

XII. Ιαίςααδ &α(6ηι ίπιρ6Γ&(0Γ ίη 8ααιαι&αι &(1- ΙΒ'. Ό ^έντοι παράνομος |3ασιλιυς τοις όλ^ις «πο- (Ιαοΐαβ άα1)ί(&(ίοα6ΐη, ρο8(€[ϋ&ηι γίάί( οιηοί&66(1θΓ6 
πι&Γΐ^ηδ πΐ6ηϋ 6ΐ §:Γα(ί8Β, 6αηι πΐ0Γ(β οοηά6ΐηα&(, 
(|ϋβ £;1&(1ίο 8ί( 61 &ίΓ6Γ6α(1&. Ν&ιη ςαοηίααι πι&Γΐ^ηί 
οαηαδ ηοη ρο(6Γ&( &1ϋ6Γ &α6πι &οοίρ6Γ6, 6( Ιιίο 
ίρ86 &ϋιΐ6(α ν6αίΓθ αά 0[ιή8(αιη, (]υ6ηι (]68ί(1βΓ&1>&1, 
ίρδαιη ςαί(ΐ6πι, ςαί 8αη(11α^α8^6^ πιίηίβΐη, 91&άίοία• 
(6^^Iηαα(.^6^α(16 ιη&(Γ6!ηςαοςα6 ({αββ 6γ&( 6]α3 οοΠο 
οίΓοααιία8&, 6ΐ βί ιηα^β οοΓάβ (ΐαααι ογ6 &(1(ι6ΘΓ61)&1 : 
ηίΐιίΐ &αΐ6αι ηιαΙίβ1)Γβ &α( ηι&(6Γααπι 1οςα652ΐ(αΓ, ρηθβΐς, <πεί χαλ πάντα έώρα της του αθλητού γνώ- 
μνς ήττώρινα, θάνατον αυτού χαταχρίνιι τόν ^ιά 
^Ααχαίρας. Αυτόν μίν ούν ιύθύς οί προς τούτο ^μ- 
χονούντις άναιρούσι τώ ξί^ιι. Έπβιτα χαΐ τήν μη- 
τέρα π(ριπ)αχεΐσαν αυτού τώ τραχή)ω, χαι χαρ^ία, 
μάλλον ή στόαατι πβριπτυσσομένην, γυναιχείον οΰ^ΐν 
ή μητριχόν έπι^θιγγομένην, ου ^* άνάξιόν τι τοιού^β 
παι^ός, άλλα χαι το2ς άγώσιν αυτού μάλλον ^αι^ρυ- 
νομένην, άνηλιώς οί ^υσσιβιΐς έ;ςομένην τού παι^ός 141 νίΤΑ 8. 0Ε0Β01Ι. 142 βκισγώττουση' τί ^ϊ χαϊ άλλο {ν οίχιιότβρον, ί) άύ- Α 
τ9νς ^ράίΤΛΐ πονηρούς οίττας, « ίχιένην π«9ι{ν, ^ιλό- 
Ηον ύιτκρχουσβο» χαΐ ^ιλότται^α, 1} ούτω θνήσχονη 
ΤΜ νίβ• νυν«ατο9«Μί», χαί ρ4 ακοΧαψΒ-ήναί γίρων 
υέοϋ, χβλως μι^τέρβ παιίβγΛτ/τ^σΛσκν, αλλά χοιν^ 
τούτους τμ χοη^ϊι Δισιτότ^ έρ^ανισθ^^νακ, χαΐ παρ* 
«ντύ ρΜιν, χ«τά τό άρον λόγιον, ^υτιρα έπι η'χνω 
βύ^βαν•ρι<»9ν ; ΙΓ^. Οί ^ϊ ιταρόντβς ιχ του Ίλλυριχού βυσββιίς, 
«ιηον^]^ τα «ύτάν «νέλό^οκ λιέψανα, τοΐ; έν 'Ρώαιρ 
ιηβτοίς ιτιρέ τούτ6ΐν ψροψτίζουσι, γννρέζονσι τα 
βντ^ x^ώ χο(νά τίΟιντακ, χαΐ ούτως βΕ^^ω ταύτα 
ρ&υρέηαττβς, χαΐ τα ιιχότα τιαήσαντις, θάπτουσι 
^ιλο$έι•ς, ΧριστιανοΧς πλοϋτον ά«νλον, τοις (ν νόοΌΐς η 
τι «κι ιτονιοροΐς ηνίύμανι χρ^ΐ^Λ τι αλιξίχαχον, ύς 
^όξο Π«τρός, χαΐ Υιού, χαί «γέου Πν«ύαο(τος, τιβς 
/Μας «λίφς χ«1 «χτέστον θιότι^τος, $ πρίκα ^όξα, 
χρντος, τιρι^, χαί προσχύνηνις, ννν χαΐ «•& χαΐ ιίς 
τονς «έάνας τάν «Ιώνοιν. Ά^^ν. 

* Ρβ&Ι. εχιι, 9. ηβςιΐθ Ι&ϋ βΐίο ίαάίβ^ηυιη, 86(1 β^αβ β6Γΐ&ιηίηίΙ>α8 
]βΒΐ&1)&(υΓ 6ΐ ^Ιοη&ΐΜΐΙαΓ : ίιηπιίββήοοΓάϋθΓ ίηιρϋ 
Αϋο βυο αάΙιαΓβιιΙβαι ίηΙβΓϋοίαηΙ. Οαίάα&ιη τβΓΟ 
βΓ&Ι οοηνβαίβηϋαβ, ίϋοβηβ ίβοίβββ οαιη ββββαΙ 
ιη&ϋ, &η ίϋ&ιη ββββραββααι, ουιη6886ΐρίαίαΟθαιη 
6ΐ αιη&ηβ &1ϋ ? αο οαιηβίο ιηοΓίβηΙβ &1ίο ββββ ιηοΓ- 
Ιυ&ιη, βΐ ηοη αΐιββββ & ρκβαιίίβ &ϋ1 ιη&ΐΓβιη^ ςαβΒ 
βαιηραΙοΙίΓββΓαάϋΙ; ββάβο• οοιηηιυηΚβΓ βίβϋ ΑηΙο 
οοαιιηαιιβιηΟοαιίααιιι, βΙ&ριιάβαιη ιη&ηβΓβ, αΙβΑοπι 
(ϋάΐ 8βπρ1αΓ&, ιη&ΐΓβιη ρΓορΙβΓίϋίαχηΙβΒί&ηΙοιηΫΤ 
XIII. ΟαίααΙβιη θΓ&η( ρϋ βζ ΙΙΙττίοο, ςαίοααςαβ 
ςαίάβιη Ιαηο &(1θγ&ιι1, οαζη άϋί^βαΙβΓ βοηιιη βχία- 
Ιί886ηΙ Γθΐίςαίββ, ϋβ ςαί θΓ&αΙ Βοιηββ βάβίββ, ςαί 
6&8 άϋί^ηΙθΓ ίαςαίΓθ1)&η(, υ1>ίη&οι ββββαΐ, 8ί^ί&- 
οΑηΙ θ1 οοααιηαηίβααΐ : β1 βίο βαιη αιοΙμ) θ&8 υητίβ- 
8βηΙ 6( βοηάίτίβββηΐ, βΚ ιιΐ ρ&τ Θ8( 1ιοαοΓ&88θα1, ίρ8&8 
ρίθ 8ορθ1ίαηΙ :€;ΐΐΓί8(ί&αί8(1ίνΐϋ&8,ςαβΒηοη ρο88αα1 
θΗρί, αιΟΓ^ίβ β( πι&1ί8 8ρίΓί1ίΚ>α8 ρΓοριιΐ8&αάί8 ρΓβο- 
8608 Γβαιβάίαιη : &€ΐ ^Ιοη&ιη Ριι1τί8 6( Ρίΐϋ 6ΐ 
$ρίΗ(α8 8&ηαϋ, ηαηβ 6( 86ΐηρ6Τ βΙ 1η ββοαία 8«6υ« 
ΙοΓαιη. Αιηβη. ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ 

ΤΟΤ ΑΠΟΤ ΒΝΑ080Υ ΜΕΓΑΑΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΑΙΟ«ΟΡΟΤ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ <*\ ΜΑΕΤΥΒίυΜ δΑΝβΤΙ ΕΤ ΜΑβΝΙ ΜΑΒΤΥΒΙδ 

ΟΕΟΒβΙΙ 

<Αρή1ίβ 4ΰ6 23,8ηηο303.— Αο1& 8Αηο1οηιιηΒο1]&η(Ι. &ά1)&ηο(ϋ6ΐη θΓ»θθ:ίοΐ6ΓρΓθΙ&ϋοιΐ6[η Ι^&Ιίη&ιη &άοπΐΑη<1αιη 

οϋΓ&νίιηυβ.) Α'. Άρτι τον τ^δς ικ^ωλο^χνίας νέ^ονς τήν οιχου- 

ψέηΐν ^ιαλαβόντος, χαΐ μιχρον πάντων όλω πο^ι ;ζω- 

ρονντων προς τήν άσιβιιαν Δκοχλιιτκανον τότε χαΐ Μα- 

ξι^ΗβΜϋ τ^ ^ΛσΟΛίον ι^νόντων αρχήν, οΐ των ιχ τού 

παττός «ιωνος τα *£λλι^ων ^ιαπρισβινόντων 9ασί 

^9ψ09^στβτοί τι {σαν χαΐ ^ραοτιχωταΓΟί. Ούτοι ίπϊ 

ηίγΛ τ4ν άβιία» αύξήσαι /ϋ^/' "^^ ^^ ^^^ σπον- 

^«ιότατο» ΙΜ€ τί$ίμ9^ι, πβίντας τους ιν τΟλι συγ- 

ηλίΦκ^νοι χαΐ χολν^ ^ιασχιψάρινοι πιρί τούτου, 

κηΐ χαχιένονς έωρων η6ν Ι^οιον αύτοΖς οδεύοντας χαι 1. Ουο (6ΐηροΓβ ί(1ο1ο1&(η& οαΐί^ηβ 8α& 0Γΐ>6ΐη 
(6ΓΓ&ηιιη ο1)8ουΓ&Γβ(, 6ΐ ΐΑΟΙαιη ηοη οιιιη68 βϋαίο 
9Γ&(1α ίιηρί6ΐ&(ΐ8 νίαιη Ια^6(]6Γ6η(αΓ, 0ίθ6ΐ6ΐί&οα8 
β1Μαζίιηί&αα8 ΓθΓαοΐ8αιηιη&ροΙΐ6ΐ>ΑαΙαΓ, νίήίαΐβτ 
οιηοίαιη βθΐ&ίαιη ρ&9&ηο8 βΐ 8ΐιρ6Γ8ϋΙίθ8ί88ίιηί βϊ 
&αά&6ί88ίιηί. 0ϋίίιηρί6ΐ&1ί αηάίςα&ςαβ&ιι^βηά» &6 
ρΓθί6Γ6η(ΐ8Βθΐηη6£ηορ6Γ&ιη(1&αι1ο, ιη&9ί8ΐΓΐιΙα8 αη- 
άίςαβ οο1ΐ6β(θ8 βυρβΓ 6& γθ βζ&αιίο&ΓαηΙ, βΐ αϋι 
608 ρΐαοβ οοαββαΙίΓθ νίάί886α(, (1ίοΙ& 6( νίβα £α6ΐί8 
6ζβΒςααΓ6 8ΐ&ΙαθΓααΙ. ϋ&(|α6 βάΐβΐίβ ρβΓ Ιοίαιη ίιη- (1) 1ΐ6ΐΑρ1ΐΓ&8ΐβ &€ΐ]α(1ί6&( ΑΙΙ&Ιίαβ ία ΟιιιΐΓϋ)& 
^ Αίιηοσηαιιι 8θήρΙί8ρ&$. 125 ίη 6&ταιη Υίΐ&ταιη 
Μΐιΐο^ φΐ» ρΓορΗο Μ6ΐΑρ1ΐΓ&8ΐ» 8ΐ^1ο βί^οαπ- ΙαΓ : ςα&Γ6 ^Γ&Ι^ιη ρ1ιί1Ιΐ6ΐ1βηί ΙβοΙοή ΓυΙαηιιη οΓβ- 
άίάί, 81 Ιι&ηο 1&1ί8 νίπ ρ&Γ&ρ[ΐΓ&8ΐαι, ςα» ραϋϋβ&πι 
ΙιαοΙβηα^ Ιαοβηα ηοη νιάί(, ηίο 6ζΙιίΙ>6Γβιη. 143 ΜΕΝδΙδ ΑΡβΙΙ.18. 144 

ρβπαηΐ 0118918 άθΟβρΑΐτΙοβ^ίά 68ϋάθ1&ΐη&ηαία6(β, Α ορβοίΓΟ^οΰντας ττρός τ4» άφίβκαν, ίργω ^ιβαιώσβΜ 
βαΟΓΪββϋβ βοΐί ^α88β^υ^( (βίαΐΐοβ Γβ^ββ, ς[αί &1> τ« ^όξαντα σπου^ι^ν έττοιοΟντο* χαϊ ίια ταύτα γράμ- 
18118 8ίΐ3ί ΙΕΠρβήοΐη, Οΐηηί1)υ8 νβΓΟ ηΐΟΓί&Ιίύαβ ματα χαϊ προθέματα πολλώ τώ τάχη ίια πάοΊος 
8&1υΙβΐη ίΐηρΟΓίίη 6ΓΘ(ΐ6ΐ>αΐΐ(Ι), 0ΙΙΐηίύα8&υΐ6ΐη €[Ιΐί Ι^οίτα πδς οίχου^ίέντης, τους ^ιν νο/ΐΑΐζο/ανονς θιούς, 
86 01ΐη8ϋ&ηθ8 ρΓΟβΙβΓβαΙϋΓ (1ίη88ί[ηί8 ρ(£αί8 βαΐ)- τ« χαροποίτητά ψτημ.ι ξόανα χαϊ ββΜγΐίατα, θυσίαις 
^^^^, ηβοβαΐ ίη ρίβΙ&Ιίβ ρΓββίηίυΐη ρΓΟροηβαάο. άπάσαις η^ (χ«1 γαρ έ^όχικ τοις άνοι6τοις βασκ- 

λεΰσι ^ ^ί* αυτών το χρκτος, άνθρωποι ς ^β πασιν τήν σ&>τ1^ρ{ο^ν |3ραβ€υβσθοα), πβίντας 9ϊ τους ό^ολο- 
γοϋντας ιΓνοα Χριστιανούς, ^ά τι^ν ιίς τ6 βίίμα παράστασιν, άπώ/χοτον τήν όριολογ^αν ταύτην ου 
ποιου^λίνους, συχναϊς ύποβαλλισθαι τιριωρίαις, <Γτα χαΐ θανάτου ψ^^^ον τίίς ιυσιβιέας πορίζισθαι τήν 
άντέ^οσιν. 

II. Ταηβ &άΐΐΐίτ&1)ί1ί8 ΐηϋββ ΟιτίβΙί 660Γβ;ία8 ββα Β'* Τόη ^4 χαέ ό θαν^στός στρατιώτης {ΐέγας 

&8ΐηΐΐηρ6ΐ1ΐ1θί(1ΐ1ΐηρθΓίΐηρίθΙ&Ιί8ΐβηθ1)Γα8ΐαθ6ΐ)&1. Γιώργιος, τό του Χριστού τώ δντί γίώργίον ^ αστέρα 

Ν&1α8 ίη 0&ρρ&(1θ6ί& 0ΐ&Γί8 ρ&Τ6αϋ1>α8» ίίκρίβ Ρ&- τινά τών ^ια^ανών ιιχονίζων, έν σχότιι τ^9ς άσλ- 

ΐ8Μΐίΐ1& β(1α6&1α8, ΐη&]ΟΓυΐη ρίβΙ&Ιβίη αΐηρΐ6ΧΙΙ8, ββίας έ^εέχνυτο. Τούτ» πατρίς ρι<ν ιΙ^ Καππα^οχών, 

Ο&ΐκϋάίβ ΐη0ΓίΙ>υ8, »(&ιθ^ανβη^8, ρΓυ(1βηΙί& ββηβΖ, πατιρις Λ τών έπι^»ανών, τροφός ιι Παλαιστένιι» τό 

ΟΟΓάβ βίΐηρίβχ, ίΓ& 00αΐΓ& ίΐηρίθ8 &Γ(1β1)&(. Ι^ΙαΓ σέβας έχ προ/όνων αυτού ιύσιβιστατος {ν χοά άσ•- 

βίτοα Γθΐη ιηϋίΐΔΓθΐη θ§τθβ;ίβ 6Γα(ϋΙα8 άιιχ 0θ1ΐ0Γϋ8 Β χνος, τήν ρϋη» ;^>ιχέαν νιάζ»ν, τι^ν ϋί ^ρόνησιν πο- 

ΙηνίοΙΟΓΟίη ρΓΟβοίΙαΓ, β( βυΐη ίΐηρθΓ&ΙΟΓ 1>6ΐ1ΐΐηΐ λιός, ιυθύς τήν χαρ^ίαν^ ζι^λου πνέων χατά τ^ς άσ•- 
ΟΟηίΓΑ ΡΘΓ8&8 ^βΓΘΓβΙ, (τβΟΓ^ίαβ ΙβΠίροΐί 06(1608, β(έας. Καλώς ούν έχπονηθιίς τά πολέριια, χάμιις 
ΐη&ηα ίθΓΐί8 1)Γ6νί 1>6ΐ1θ ίοβΙ&ΤΙΐίΙ. τού νου/χέρ» (2) τών 'Ανιχιώρ»ν έπι^ανιΕ προχιιρί- 

(«ται* ^νίχα ^ή χα'ι τον βασιλέα [ί^€ΐ\ τόν χατά Πιρσών (3) ύπιλθιίν ηοΧίμον, αυτόν έχιΐνον ό και- 
ρός παριχοίλιι, Ιψ* ω χαΐ άθλους ούτι /χιχρούς ά^ωνέζιται, χαΐ θαυμαση^ν Ιχων έν ττολέροις €υτολ^£«ν 
γν»ρ{(ιται. 

ΙΠ• Οαΐη &αΐ6ΐη ιη8]θΗ8 άίβπΰΐ&ϋβ &άίρί866ΐΐ(]βΒ Γ'. *ΕπιΙ 9ϊ χαϊ μίίζονος ίν τιμϋς ^ριτό^ανος, 

βαρίάυβ 68861, 6& ςααΐη αβββΙ&ύ&Ι Iη&^Ο^βΕη, Ι)60 βυρβν ούχ ^ς ώρέγη-ο, αλλ* ^ς ύιήίρχίν έχώνος άξιος, 
ίΐα νθΐ6αΐ6, η&0ΐΐΙ8 68ΐ. Κ66θρΙθ 6αίπΐ ραΐΗΐηοΐΐίο, τ^ς θείας ούτ» προνοέας οιχονο^ιΐ7α/Αέν«ς. Λαβών 
&άίΐηρθΓ&(θΓ68Γ6Τ6Γ8α8,$&ΐΐ1ί8 80Γΐ6ΐη&1ί(ΐαθΐηθ(1θ γαρ τα έχ πατέρων αύτώ πιριιλθόντα χρήρΜτα, χαΐ 
6χρ6Γΐυ8 63ΐ. Είο βοίοΐ &8ίη08 Γ6(ΐαίΓ6Ι18 Γβ^ΟΐΟ προς τους τότι ^σιλιυοντας ά^ιχό^ενος, πάσχιι η 
ίηΥθηϋ,ηοβΙθΓααΙθίη ΐηυθ(1&η8Β&?ί(1α8^1θη»Γβ^ί τώ Σαούλ παραπλήσιον. Ό ρϋτν γαρ ^νους αναζητών 
6(£ΐβ8ΐί8 60ΐιιρ08 68ΐ ίαβίαβ. υ5ί 6αίαι, ία ίρβο 8ΐ&- |3ασιλιέαν έχτησατο, ό 9ϊ χοσριιχ^ς ^οξης ίπιθυρ^ν 
Ιίιη αάνβηΐΐΐ, Οβααΐ βοηίβηΐρίαιιι, (ΐ8ΒΕηοη68 &α1βιη ουρανών Ιτυχβ |3ασιλιέας. Και όπως ίγγύς ^^ ^ηλω• 
1ΐ0η0Γ&(08 νίάίβββΐ, ίΐηρί6ΐ&(ί8 &Γ(1οΓ6 ίΐ106η8υ8 θα- σίς. Καταλαβών γαρ, ύΛΤΚίρ ι7ρΐ9ται, χαϊ ί^ών τόν 
νίάίδ 6Χ6ΐηρ1αΐη 860α(ΐΙ8 68ΐ ςαί άίοίΐ 86 ίαΟΓβάαΙί- θιόν ύβριζό/Μνον, δαίμονας ^ϊ τιμωμένους^ Μλω 
1&(6 06ί &(1ν6Γ8αηοηΐΠ1 ΐηί86Γ6 ν6Χ&τί. 56ά Οοίηίαί θβοσιβιέας ^ιαχαυ^βΐς τ4ν ^υχ^ν, ιις νουν τι τά τού 
ρΓθΐηί88ΐοηυιηιηβιηοΤφΐί 86608 6θΓ&ηιΡ&(Γ6&β»οο- Ααβι^ |3αλλόριΐνος, δτ( μέν τ^ Βία των άσννιτούντων 
86ί(αΓαιη 6886 (Ιίοίΐ, ({αί 86 βΟΓαιη 1ιοιηίηί1)α8 βοη- ρ έχτηχισθαι λέ7οντος, οτ» τά οριοια πάσχιιν, ^ιά τ^ν 
£6881 ία6Γίθ1 : Ιΐ&Ο ρΓθη[ΐί88ίθΙ1β Οοίηΐΐΐί ΟΓΤβρίΑ, (α- πιρι τους θείους λόγους τών εχθραινόντων ολιγωρίαν, 
Ιααΐ 86 Ι6(1(ΐ6Γ6 νοίαϋ. Ιπειτα χαΐ τών ^εσποτιχών ρημάτων εις χαιρόν ^ι«- 

μνημονευσας, ά χαθαρώς επαγγέλλεται, τοις Ιριπροσθεν τών ανθρώπων ό^ολογούσιν αυτόν, άντι^# ^όναι ψιΧοτίμως 
τήν Ι^ιπροσθεν τού Τεχόντος ό/χολο/ίαν* ίσπευσεν ως τάχος άρπάσαι τήν έπαγγελίαν, χαΐ χρέος έαυτώ ^εσποηχ4ν 
προ σ^Ανί} στεύ σασθαι . 

IV. Οαηΐ ααΐ6ΐη ρ6Γ ρθΓ(&ΐη &Ι1β:ΐ18(&ΐη ίη(Τ&Τ6 Δ'. πλην αλλά χαΐ τήν στενήν εισελευσεσθαι πύ- 

▼6ΐΐ6(, ίη (1ίνί1ί8 ο1)8ΐ&βιι1υηι νίά6η8, ςριί1>υ8 Ι&πιβη λην προελοριέν^, ίνα μη^ϊν ό τών χρημάτων δγχος 

&(1 1κ)α&8 Γ68 &αχί1ί&η1)α8 α(ί νθΐ6ΐ>&1^ ρ&Ιΐρ6Γί1>α8 αυτώ ε/ίΑπο^ίσειεν^ άλλα χαΐ ριλλον ως |3οηθώ τώ 

6&8 (]ί8ΐΓί1>αί1. ΡοίΤΟ §Τ&ν6ηΐ αΓηίαΙυΓαηΐ^ ςαα πλούτω προς τά χαλά χρήσαιτο, πενήτων αυτόν χερσί 

Ρ&υ1α8ίη8ρίη(υβά6ΐ68&ηη&(, Ιρ86ίη(1αϋ, 1αθ[ΐ1)08 ίιανίμη. (4) Προς ^Ιτ χαΐ τήν πανοπλίαν, ην Παύλος 

ίη Υ6Γί(&ΐ6 οίηβ^Ι, ^α8ιίιίβ9 1θηο& 86 ν68ΐί(, 9^6&Π1 έν πνευ^ατι τους πιστούς οπλίζει περιβαλλόρκνος, 

Β&1α(ί8 Ο&ρίΰ ίΐηροηίΐ^ ρ6ά68 &(1 Εν&η£ρ6ΐίαπΐ ραοίβ Ο χαΐ τ4ν ρεν οσ^ύν έν άληθεία περιζωσάρ^νος, έν^υ- 

αηηυηΰ&ηάυΐη (6§;ίΙ ; (!6ίη(ΐ6 &(ΐ6ί 0ΐ7ρ6ΐ1ΠΙ, 6ΐ 8ρί- σάμενος ^ε χαΐ τόν τα ς δικαιοσύνης θώραχα, ιτερι- 

(2) Νού|[αρα ρΙοΓ&ΙίΙθΓ €θΗοΗ€», σιιαπι νοο6ΐη ίη (8) Αηηο 301 ιηί88υ8 οοηΐηι Ρ6Γ8&8 ίαϋ 0ιιΐ6ήα• 
ίρβο 3υ1ίο ΰ8Β8&Γ6 Γ68ΐϋυί886 ςΙοΗ&ΙυΓ Μ6αΓ8ία8 ίη Μ&χίιηί&ηα8, 60 8υ60688α, (|αθηι &ά &ηηαπι Οίο- 

(χΓ8Β0Ο-Β&Γΐ>&Γί8, 66Γΐ6α 1.&ΐίηΐ8&(1 6ΓβΒ608 ΐΓ&ηβίίΙ, θΐ6ΐΐ&ηί 17 Τ[ΐ60ρ1ΐ&η68 ά680Γί1>ίΙ. 

άί8ϋη^6ΐ)&ηΙαΓ &αΐ6αι Νυπιβη 8αΐ8 βΐη^υϋοοβ^ηο- (4) Εχραη^ο ηβΒβ ρ&α6& ταύτην τε τό θείον οΙ• 

οΐ6η(ί8, ςιι&ΐ6 ίιίβ 68ΐ οο£^οιιΐ6η Ληίαοπιιιΐ8θα /η• χειοσάριενος, ςιιί& ηοη ¥1(160 ςαοηιοάο Ιιαο ρβΓΰ- 

νΐΰίοηηη : ν6ηιηιη6, Αη ΟΓη&Ιαβ β&αβα Ιιίο &88αιη• η6&ηί• 
ρΐυιη, ηοη ά^υάίοο. 145 νιτΑ δ. σκοκαιι. 146 θι^Μνός τ< 3Κβώ ΤΊφν Ίηοιχίψαύ^Λίοοί του σωτηρίου, Α Πΐαβ βηββίΧΙ αβοία^Ι, ςαί Θ8( Οθί ν6Γΐ)απΐ, 6( βίβ 
χ«έ τους νό^«ς έν ΙτοιμβινίΛ τοϋ ΕύβΕ^γιλέου τιδς βι- αΙ) 0Π[ΐαί1)ΐΐ9 ρ&τΐίύαβ ΙυΙαβ Λ(1 ίιηρίθΙ&Ιίβ 1>6ΐ1αιη 
^«νης ύπο^ησαί^ανος, ίιηιτα χαΐ τόν τίς πίστιως ρΓ08;Γβ(ϋΙαΓ. 

Ουρήν, χζάτίί» τον Πνιυ^άτος ά»€(λαβών {λάχαιραν, η έντι |ό^9ρ« θ(θΰ, χαί ώς οίον τι ην ασφαλώς χα6όλου πιρίγροι• 
ξβ^ανος, προς τόν χβκτά τ^ς άσιβιίας έχώριι ττόλιρον. Ε'. Εύρων ^ϊ ^ύς, Ιττ* ονόαοκτκ τοϋ |3ασιλ€υβιν χαΐ 
«ρ;ζ«ν, αυτούς ραλλον ύιτό πϋς άσεβ^έβ^ς χραταιότι- 
ρον αρχοαέΐβους, πλήθη τι ]3ασανιοτηρ(θι>ν ου χατά 
τάν πον^ρβυο^λένων (ώσπιρ ην θέρκς) χαΐ ά^ιχούν• 
τνν, άλλα χατά τών «υσιβούντων μάλλον προχιί- 
ρίνα, «ύτούς τι ^ηριηγοροΰντας ού^ιν θιοσββις, ού^«ν 
^έχαιον, αλλ* οσα προς άσιβιιαν άλιι^»*! χαι την τών V. υΐ)ί β08 ςαί ηοιηίαβ βΙβρβοίββοΙυκηΓβ^&ΓβηΙ 
&1) ίιηρίβΐ&ΐθ ρ083β8909, βΐ (οΓΐηβηΙοΓαιη ροβη&ιη 
ηοη 806ΐ68(ί8, ίά ςαοά ί&8 βΓαΙ, 86(1 ρϋ8 βΐ &άβ1ί1>α8 
ίηΟίβΙ&ιη &αίΕη&άνθΓ(ί88θΙ : ίπιρβΓ&1θΓβ8 βαίαι ρΓΟ 
βυα ίιηρίβΙ&Ιβ ηίΐιίΐ ^α8^θ ία6ίβ1)&η1» ίιηο ςυββοαη- 
ςαβ &(1 ίιηρίβΐ&ΐβιη βΐ (Ιββιηοηαπι βυΚυηι ίηβίΐ&ηΐ 
Γονβ1>&η((ςαί 8&ηθ ηίΐιίΐ αϋαά ηίβί ί&ΙδΟΓαιη άβοραιη ^κιαόνα» λατριίαν (τέ γαρ Ιτβρον η τών ψευ^ωνύ- Β &<1θΓ&Ιίθ) βΐ ϋ8 (]1ΐί (]1ΐη8(υΕη ηοίηίηθ 8θ1αΐη ρΓΟβΙθ- 
ρΜ θββύν προσχύνηνις ; ) ου ριήν άλλα χαι προσαπ»- ϋααΙυΓ ΐΏΟΓίβαΐ ϋΓα(ΐ6ΐί88ίΓΟ&ΐη ίαΙθΟί&ϋ&ηϊ: ΟβΟΓ- 
λβνντβς, ύ ρΜνον Όνομάσαί τις τόν Χριοτόν, Ιξω ^ία8 8&αβΙο &Γ(]οτβίηββαδα8 6ΐί8ΐ&8 οιίηα8 ί1όθ6ίί&- 
ιηοίτος ιλιους, τοΙς προχκ^οις, χαταχηρυττόρι- οίβηβ νία ρβΓ ηιυΚϋαάίαβίη 8ί1>ί ρΗΐβΓ&β(& €1ιη8ϋ&- 
ιρ•ν (5), βξαποΟανιΙν• ζι$λου πλησθιΐς τήν ψυχήν, ααΐη 8686 &6 €ΐΐΓί8(ί 8βΓΤυ£η ρΓθί688α8 68ΐ. 
Μβά τρυψάς μάλλον ου πληγάς ιΓναι τά άπιιλούμινα ^ιά Χρίοτόν λογισαμβνος, ιΰτολαόν τβ χαΐ λιοντώ^ις 
#(ΐχνύς ζρμτομα, <^καχόψας τό πλί^Θος^ χαΐ ποιρι\Βών $ις μισον, Χριστιανόν εαυτόν άνιχι^ρυξΓ/ χαι Χριοτοΰ 
#ονλβν νπύρχίΐν. ^'• Τ4ν παρ^ησίαν ταύτην, χαΐ τό θαρσος, χαλ τήν 
τ•λμαν του μάρτυρος ούχ απλώς ιί^ι τό τών άσιβών 
πλήθος, άλλα χακ ισχυρώς χατιπλβτ/ησαν. Ό /ιέντοι 
γητνά^ας Οβφραλβώτιρον Ιτι |;&αλλον, θιόν ριίτν άλη- 
θοόν τόν Χριστόν ώμολόγβι» τά ίί γ* τιμώμίνα 
πα^* αυτών ιΓ^νλα χαΐ τους ονόματα μόνον θβούς ^ 
^ιίκτυέ τι χαΐ (μυχτηριζι, χαι τοις πολλοίς ύπόθι- 
σι» «ποιίΕΤΟ σψοίρού γΑωτος. ΪΙλι^ν αλλά τοΙς τυροίν- 
νο<ς ταύτα άχούουσι παντο^απή ^ν ή γνώμη* ποτι 
μίν γαρ τόν όαίροί τ^3ς παρρησέας ιθαύμαζον, ποτι 
^1 ^ίπτιλονν, ποτλ ^• χαΐ θωπβέαις ύπιρι^σαν, ώστβ 
χατά τον θιΐον Δαυ2^ τους ιχιίνων λόγους, τούτο μ<ν 
ββλίσιν Ιοιχέναλ, τούτο ^ϊ ύπϊρ Ιλαιον απαλούς ^ιέ- 
ταίίσΒαΐ' την τι γαρ νιότη τα χαλ τό χάλλος ι) ίου ς 
ηντός άξιον χοιΐ ^ικ^οΰς ίχρινϋα, τήν ζωί^ν προτι- 
μ•τίρα» σα^ς ύπιτέθουν, τιμάς ύπηγ7έλ)οντο, 
πλούτου χαΐ τρυ^ί^ς ύπιμίμνησχον. *ί1ς ^Ί προς τά 
φιλάν$ρ«ιπα ταύτα χαι μβύΛΟίΛ μη^ίν ΐπιχλινόμινον 
βώρβΜ, μιταβάλλοντις βασοίνονς :^πι(λουν, ώσπιρ τήν 
Ι^ιν γο^Μρίίί^ προς ^ι χαΐ τι^ν ΐν πιχρώ Οανάτω τού 
Ρίου χαταστρο^ιζν. η 

Ζ'. *£ιηί ίϊ προς πάντα έοιρο»ν ιυπαγ^β χαΐ άχλό- 
νητον, μιμούμινόν τι την οιχέαν ατίχνως τού φρονί- 
μου, η ουχ άνίμοις σαλιύιται, ου ποταμοΐς παρασύ- 
ριται, ου |3ροχαις χαταχλύζιται, χαΐ τοϋτο ^ή τό τοϋ 
λόγου λίοντα ζυρψβ ι^χουν, τ^ προς χολωνόν χηρύτ- 
τισ^ι οί ^1 χαΐ πιίραν ιπηγαγον, χαί θραττιιν 
Μοντο, χβά μορμολύττισθαι τόν άπτόητον, ξύλα> τοί- 
τη αίκρηθέντος, χοντώ τ4ν γαστέροί ^ιαχρούιιν 
ίχΑιυον. Κ.αΙ οί μίν Ιργου ητττοντο* ό ^ι, ώσπιρ 
Μυ^ραινόμινος ταϊς πληγαΐς, ά^ίΐίς τους παίοντας, 
«ρός βιόν μάλλον ιχίνΐι τούς λόγους, χα) ^ί}λος ην 
•ρβλογών αυτοί χάριτας τ^ς χολάσιως. Ευχαριστώ VI. Η896 (]ί6θα(ϋ1ί1)θΓ(&8,1ιβΒ6 &α(1&6ΐ& ιηαΐϋίαιϋ• 
ηβιη ίηαρίοΓαηι 8ΐαρ6ί&6ΐ&ιη ιηίΓαιη ία πιοάαιη βοηι- 
πιονβΓβ ; ςαοά αηίιηαιη ΟβΟΓ^^ίο &(1(]ί(1ϋ, ίί& αϊ 
ΟΙυίβΙααι Οβαιη νβΓαιη ρ&Ι&ιη ρΓθβ(θΓ6ΐαΓ 6( ίρ8& 
(ΐ60Γααι ί&ΐ80Γα£η ηοιιι1η& 6οα8ρα6Γ6ΐ ίηςαβ Ιυάί- 
1>Γίαιη ν6Γΐ6Γ6(. Τ^Γ&ηηί ίρ8ί, ΐιί8 &α(1ίϋδ, ν&τί& 
δ6ηϋβ5&η(, ηυαβ ?ίη 8&ιΐ6ΐί δθπηοηβαι ΙίΙ)θΓαιη αά- 
ιηίΓ&η(β8» ηαηο ιηίηίβ 6ΐιιηάβΐΏ ία86ςιΐ6η(68 ; ίιηο 
α8€[υ6 αά 51&οάΐ(ί&8 άβδοβηάβΓαηΙι ί(& αϊ, βί βαιη 
0&νί(ΐ6 Ιοςαί ϋββΐ, βΟΓααι νθΓΐ>& οααι ]&οα1ί8, Ιααι 
οΙβθ6οηιρ&Γ&αά& νίάβΓβαΙϋΓ. ΥΐΓί 6αίπι 3αν6α1α(βιη 
6ΐ ρα1βΙΐΓί(α(ϋα6αι οοαιαιί8θΓ&(ίοα6 άί^α&δ 66α86ΐ)&α(: 
ςααΓ6 αιβΙίοΓβηι 6ί νίΐββ οοαάίΐίοαβαι, οααι Ιιοαοη- 
1)υ8 &6 άίνϋϋ8 ρΓορο8α6Γ6. Οααι &α(6αι νίΓαηι 8&η- 
βΐυαι αβο οιίαίδ α66 1>1αα(ϋ(α9 αιογβή νί(ΐ6Γβα(, 
6Γαοί&ία8 ία8(ΓααΐθαΙ& βααι αΐ0Γΐί8 ΐ6ΓηοαΙ&αΐ6α(ο 
ιηοο8ίΓ&Γαο1. Υ1Ι. Αά 1ΐ8Β6 οαιαία 660Γ^α8 βοοδίαηβ αίςαβ ίιη- 
αιοΙα8 νίΚ ρΓα(ΐ6αΙί8 άοηιααι ίωίΙαΙαΓ ςα» νβαΐίβ 
αοα ΙαϋβίαβΙαΙαΓ, ϋαπιίαΐ^αδ αοα ούΓαίΙαΓ, ίπ]1>ηΙ)α8 
αοα (1βαΐ6Γβ;ϋαΓ, 6ΐ ίιαρβΓ&ΙοΓααι υο6Θ8 αά Ιβοαβιη 
ίαάοπιίΐααι ααΐ αιοαΐ6ΐη 8αΓ(1ααι ά&Ι» νί(ΐ6ΐ)αα1αΓ. 
Ι^ΙαΓ ςαβαι ηιίαίδ, (0Γαΐ6αϋ8, οαιαίίοΓοιίάίοίδ ^β 
α6Γ6 »α5ί§;6Γθαοα ν&ΐ6ύ&ο(,6]α8 ροδίΓβπιο ΟΓαοίβχί 
οοΓραβ 1ι&3ΐί111)α3 ρβΓίοάί ^α88β^ααι. ΕΙ 6&ταί&β68 
ςαίάβαι άααι 3α88α 6Χ86ςααα(αΓ, αι&Γ(7Γ ΙβΒίο ίαΐβρ 
6ΐ*α6ίαΙυ8 αοίπιο, οοαΐβαιρ(ί8ΐθΓ(οπΙ>α8,Οθαηι&11ο- 
ςαβαβ ^Γα1ί&8 ρΓΟ δαρρίίβίο ΓβΙαΙίΙ : 6γ&(68 (ί1)ί α^ο, 
ϋοαιίαβ 80 Οβα8, (ϋββα8, ςαοά 1)βοβ&6α8 ηιβ (υίβ (5) ΕθβηρΙιοΐΒ ηΐΜίηιιιι χ«τκχρυπτόμ•ν•ν, ςποά ββαβαιη ααΐίαιη ί&6ΐθ5&1τ ι ι «^ 447 ΜΕΝδΙ8 ΑΡΑϋ.18. 148 άίβηϋΐηοβηβββ.ΗβΟΟαιηάΙχίβββίοαβρίβ,φίββΕηοΙί Α σο*, Δέσποτα χαΐ Θμ, λέ^•*»» ^^^ ίώτών σΰν «γ•- ίηηο6υ& ίη (ΟΓίΟΓαιη ιη&ηίύαβ βν&άίΐ. VIII. Ιηάβ ΙοΗοΓββ I^&^ΟΓ^ οαιη οάίο (ρΓθ1)β βηίιη 
ηονβΓ&αΙ άίΕΒΙβίΙβ 8ίΙ>1 ίοτβ ιιΐ νίΓαιη β&ηοΐιιιη βαρΗ- 
οηβ ίηίθηιη&ηΐ) (ϋηοΓ& οίΓθΐιιη9ρίοίβ1>&ηΙ (οηη6η(&. 
Ιη β&τββτβιη ΐ(&£[αβ άβάαοίΐατ άοηβο ηονυιη οΓαοίβ- 
1ιΐ8 ίαβίπιιηβηίαιη ίηνβηβΗηΙ• 8βά ηβ βίο ςηίάβπι 
Αοίιηο »({α6 &6 οοΓροήςαίβΙθίη ββββνοΐβαΐββ, οοιη- 
ρ6(1ϋ>α8τίηοϋ ρβ€ΐθΓϋΕρίάβαι ίηβ^βηΐβιηίιηροοαηΐ. 
Ηίο νβΓΟ β^ϋ&8 όΒ ηογο &β^βη8, Ι&ρίάβιη Ιοοο βιιρ- 
ρΐίοα ρτο οοΓάίβ ίαΙβΓΟ, ήάΒΐη, βα&ιη οοη&ηη&ηάο, 
ίαΐοηιιη ββββ ρΓββΑΐ>Αΐατ. IX. Ταηο Οιοοίβϋ&ηαβ ηον&ιη ιηοΓίίβ ιη&βΙιία&Εη 
βχοο§;ί(&νίΙ, ίαάοΐβ ίρβαβ &Ιγ& βΐ ίηΙιαοι&η& άίςπ^ίβ- 
βίιη&ιη,ςιιο ηι&]0Γ6ΐη οοηάβιηη&ΙοάοΙοΓβιη &£ΓβΓΓ6ί. 
Κο(& ρηΒ^Αηάί8 6οηβοί(αΓ,ιηαοΓθοΐ1>ιΐ8&οιιΙί88ίιηίι> 
ρΓ8Ββχ&, ςαο ίη ^τ^αηι οίΓοαπι νοίαία ά&ηιηαΐί αον- 
ρα8 1>Γβγίβχ8Αηβ:αβ βχίβ ίη ΐρ8& £;1&άίί8 άί1&6βΓ&1>&1. 
$ηρβΓ β& γϊτ 8&η6(α8 ηυάυ8 ΙοΗβίβςαβ γίηβΐηβ 
βχΙβη<ΐ6ΐ>&1αΓ ; Ββά ρββΙΟΓβρβΡ ΟΓ&ΙΙοηβαι &6 ίηΟΙίΓί- 
βίαπι &άβαι Ι^βηβ βοη&ται&ΐο 86, ςαο (1αηοΓβ88υΙ>ίί8- 
86ΐ ρί&β»Α8, 60 αι&]θΓ6πι ίη 6(β1ι πΐ6Γ06(1βαι η&βίηταπι 
6886 8ρ6Γ&ί>&Ι, άαπιηιοάο Ρ&αίο β(1β8 1ι&1)β&ΙυΓ άί- 6ών άξιον γινβσβαι π«/»«σχιυά(•(ς. Ούτως Ιλιγιν, 
χαΐ ό χοντός ίύΒύς ^ολίβ^ου ^έχι^ν βοτρέ^βτο, τ& /ιή 
ηασΒέντι τοις π€φα»ομοΰ9ίν αυτός ύπβίχαιν ραίίως 
χαΐ οίον νύκίΐΟίις γινό/ιοος, τοις ^τοι |3λάΐΓΓ•ιν 
τόν Άγιον βου\ομ4νοις ού^α/ιώς χρήσι/Αος. 

Η'. *Αλλά γάρ οί έχ6ραένοντβς, οντω προς πλβίονα 
Βυμον έξα^θέντβς (^ττασ6«ι γαρ το μΊΐ ^ννατούς βΓναι 
τιμΜρ$ΐσ$Λ( σαγώς Ιχρινον) προς βοφυτέρας Ιβ^β 
ψ αν τιμωρίας* χαι τό αιν νΰν Ιχον ίί ^υλαχι^ τον 
*Αγ(ον παριλά^βανβν, ιως αντοΐς ϊί πβρι του πώς 
^ιΐ τψωρι^σΛσθοίί σχέψις γένοιτο* ινα ^ϊ μιι^ϊ ούτως 
ά^ΓΓον Ιχβι τό σώμα ψυχή, χαταχρι6ι1ς τήν βίρχτήν, 
άλλα χαΐ πέ^ακς μϊν τους αύτοΰ πό^οκς ^ισ^οΰσκν, 
υπτιον ^β ^ιατιέναντις χαΐ |3αρι? λίθο* τά στβρνα 
β χαταβαρυνουσιν. Ό ^β χα'ι ούτως ΐ}ύχαρκοτ•ι τω θις* 
πάλιν, χαί τόν 9Ϊς τιρΜ>ρίαν ίπιτιβέντα λέ6ον αυτςϋ, 
βίς στνριγ^όν χαρ^έοκς «ύχιτο γίΐ/ίσΒαι, πάγιόν η 
χαΐ ά^βτάθβτον β^πι^ώσαι αύτω τήν ό/Αθ)θ7έαν. 

β'. Έπιιτα ιις τήν ιπιοΰσαν χαΐ πιρί τί^ς βαρύ- 
τβρας σχέτΓτιται |3ασάνου Διοχλ^τιανός ό ^βινός- ή Α 
ήΐ^ανόν τι Τ(/Αωρΐ}τιχόν {ν, άξιον μ^ τ^ς Ιχ<ένον 
πιχράς "^υχΐίς χαΐ ^αι/Αονιώ^ους, ι^βΐν ^• ^ριχω^Ι- 
οτατον, χαΐ .ΰποστί^ναι παντάπασιν &λγ•ινότατον. 
Τροχός τις ^ρ|ΐοστο παμμ9γί$ιις, μαχαΐραις ^ξυτά• 
ταις χαταπαγιΐς, ος μΛ$ό9ω τινί χο/λψοτέρα χινου- 
(Μνός τι χαι πιρι^ινού^ος, τόν αυτω προσ^βθ^ναι 
χαταχριθέντα, Ιξαι/Αον ιυΟύς β^ιέχνυ χαί χατάχοπον 
ταΐς ραχαέραις. Έπ* αυτω τοένυν ό Άγ&ος γν/Ανός 
όλος πιριταφιΐς χαί ^ι9β1ς, (υχ^ χαΐ πέστιι τ^ προς 66ηΙί : υηα8(ΐαί8€[α6 &α(6ηι ρΓΟρή&ηι ιη6Γ66(ΐ6ηι ρ Χριστόν έπιρρώσας αύτοΰ τήν χαρ^ίοη, »τα χαΐ Α66ίρί6ΐ 866υηάααι 8ααπι 1&1>ογ6πι. 8ίβ ίβ:ί(αΓ 660Γ• 
£^η8, νο1ν6η(6 ΓΟία, βίΓουπι&οΙαβ 6ΐ β^Ι&άϋβ ί(Βά^ 
άί86ί88α8, &8(&η(ίααι Γί8α8 &6 Ιυάίϋηαπι Γ&6ΐα8 68ΐ, 
ςηί Ρ6ΐ>α8 ρΓ®86η1ίΙ>α8 αηί66 ίηίβηΐί ςα8ΒΓ6ΐ>&ηΙ : 
υΐ>ίη8αι 68ί 06α8 660Γ^ί, 6ΐ οογ 6 πι&ηί5α8 βαηι 
ηθ8(η8 ηοη 1ί1)6Γ&( ? δίβηΐ Οανίά άίβϋ : Οααι οοη- 
ϋτίη^αηίηΓ 088& πΐ6&, βχρΓθ1>Γ&γβΓαη( ηιίΐιί ςαί (η• 
1>η1&η1 Π16 ίηίηιίβί πιβί, άυαι άίοαηΐ πιίΐιί ρβΓ 8ίη£;α- 
1θ8 (1ί68 : υΐ>ί 68ΐ Οθυ8 1υυ8 ? Ηί ρΓβΒ ίπιρΓαάβηΙία 
8α& ίηΐ6ΐ1ΐ£^6Γβ ηοη Υ&1β1>&η1 ; $&1οηιοη 8&ρί6ηΗ88ί• 
ιηιΐ8 &υ{6ηι ϋβ ςαί ρΓορΙβΓ {ίηΐ0Γ6ηι Οοαιίηί άοΓΑ 
ρ&ϋυηΙαΓ 1ΐ06 ρΓβΒάίοίΙ : Ταηβ, ίηςαϋ 8&η&(ίο 6ογ 
ροπ ίαο βιίΐ 6ΐ οατα 088ί1)α8 1αί8. ΕΙ Γ6&ρ86 ο1)1ί|^ϋ 
6ί 8&η&(ίο 6ΐ οαΓΑ &άαι1τ&ΐ3ίΗ8 : ςαοαιοάο Υ6Γ0, 
ααάί. ιύιλπις ων. ότι μαζόνων τιμωριών μιίζο^^ς άν πάν- 
τως άντιλάβοι χαΐ τους |ϋΐισ9ούς, ίϊπίρ άξιος πι^ 
στιυιιν ό Παύλος, χατά τόν Τ^ιον χόπον ιιπών ίχα• 
στον χαΐ τόν Τ^ιον /ΑίσΟόν λήψισΦαι, γβνναέως βιχι 
χαΐ χαρτβρώς, άνω τ• χαΐ χάτω στρβ^ο/χ<νος χαΐ 
πβριιιλού^ινος, χαΐ ταΐς μαχ^αΐραις ^βινώς χατα- 
χριουργού/ΐΑΐνος, ονιι^ισ/ΑΟς τβ χαΐ χλ•υασρ.ός, τό 
του Οβίου ^άναι Δαυί^, τοΙς χύχλω γινοριένοις, ο{ 
προς τό παρόν μόνον βλέποντις, Πού 94 νΰν, ίψα- 
σχον, ό θιός Γβωργίου, χαΐ ίιά τί μίί Ιλθοι τΑν 4ρΜ- 
τέρων χαρών αυτόν ρυσό^ινος* ως χαι ταΰτα συν- 
ά^ιιν τά του Δαυί^, Έν τω χαταΟλάσβαι τά ^στά 
ριου, λέγοντος, ώνιέ^ιζόν μι οί ΐχΒροΙ μου, έν τβ 
λέγβιν αυτούς ριοι χα6' έχάστ^ν ήριέροΕν* Που έστιν 
ό θιός σου ; Οι ασύνβτοι όντβς ού^ανούν σνΜ^ιΙν ούχ ιΓχον, τοΙς ούτω ^ιά το ^οβιΓσ9αι τόν Κύριον ^βινώς πάσχουσιν, 0(α Σολθ|ΐών ό σο^ός προλέγιι, Τότι, ^σχβκν, 
Ιασις Ισται τω σώριατέ σου, χαΐ Ιπι^'λιια τοις οστέοις σου. Τοιγαροΰν χαΐ γέγονιν αύτω Ζασις, χαΐ χοριι^ή 9αν- 
ριαστή, χαΐ όπως άχουι. 
Χ. ΤθΓ(θΓ68 ΥίΓαπι 8&η6ΐυπι βυαΐ (&11 οιοάο ΓθΙ& Ο Ι. 02 ^^ χολάζοντβς ρκτά τό ^ιαθιίναι ταύηρ τόν λ&χί886ηΙ, Γ606886ΓυηΙ, ί&αιβ 608 αά 1ί(αΓ^&πι 
80ΐβηιηβηΐΥ06&ηΐ6 ; ίί, ίηςρι&ηι, ςαί ρ6Γ68απιρ&ηί8, 
(ϋιτίδϋ ροραΐααι ά6Υ0Γ&η(. δ&ηοΐαβ ΙηΙβΓβα (ί(& 
6ηίπι ίοιρ6Γ&(αηι ίαβΓ&Ι ), γοΐο &8ΐη6ΐυ8 πι&ηβ1>&1 
Ιι&υά ίηγίΙα8. ΒΓ6Υί ρο8ΐ (βΦροΓβ γοζ 60βϋ(α8 (16- 
ηιί88& 6ΐ «1ίγίηί(α8 6οηιρ6Γΐ& ςυββ &11ιΐ6(&πι ηοαιίη&- 
ϋηι οοπιρβ1ΐ6ΐ>&1, ααάίίυΓ. Ρ&αΙο ρο8ΐ &η£;6ΐα8 Οβί 
ί&6ί1ίη6£^ο(ίο γίη6α1&8θΙγίΐ60Υα1η6Γ&ρ6ηϋα8 8&η&1^ 
ίη8αΓρ6Γςα6 αηιίβαηι &6 ροριιίΑΤβηι βααι 6Χ ίηϋηιο Άγιον άνβχώρουν, τ^9ς γαστρός αυτούς βις τήν συν- 
ήθη χαλούσυς λιιτουργέαν^ έχιένους ^αριιν, οΖτίνις 
^ΐΓτέλουν έν βρώστι άρτου τον του Χρίστου λαόν 
χατισθέοντβς* ό ^λ 'Αγιος, ούτω προσταχθ^, Ιρκι- 
νιν ώσπιρ βιχι τ6 τροχω ^έσ/Αίος. Άλ)ά προσιχτέο» 
ως οΓόν τβ ^ιληχόως, ένταυ9α γαρ χαΐ ή θαυμασίΛ 
του αγαθού έπέσχβψις. Ου πολύς μηκ τόν ^ισριόν 
παρήλθβ χαιρός, χαΐ ίχος μΛν ούρανόθβν ήχιίται 
^αι^ρός, ^'^νή ^ι έχιΣθβν οία θιοπριιτής έξαχούιτκι, 149 νίΤΑ 8. ΟΕΟΚΟη. 450 κ]ρός ζήβομα χαλονσκ τβν άθλητήν • Ιττιιτα χαΐ «77•- Α απίπιο &ρρ6ΐ1&(. Ε( ηοο ςαίάβιη Ιοοο άίνί Ο&νίάί• 
]ΐος Βηύ ιτνραστας, λύ« μΐιν τών ίισ/Λών Ιχιίνβαν άίβίαιη ία3ρ1β(αΓ : « ΙιηιηίΙΙβΚ &α§;θ1α8 Οοιηίαί ίη 
|Αβαβ ^^ί*»ς, ΒΛραπΜΐ 9ϊ τας π>ιη'/ας ώσπίρ ούίϊ βΙΓΟαϋα ϋπίβαϋαΐη βααΐ, β( βηρίβΐ 608. » 
γΐΐΛΐιένας πρβτιρβν, ού ^ι^ν άλλα χαΐ ως γίΧον ^ίη χαΐ συαπολέτυν ιτροσα^οριύΐί τά ψιΐίχώτοηα, Πλη- 
ροΰτΐΗ γά/» χικντανβα τό ύττό τον 6ι£ον Δαυ(^ π/)θΐ97θρ<ν|!Αένον, ότι « Παρβαβαλα άγ/εΧος Κυρίου χύ- 
χλαι ΤΜν ^οβουρννων αντόν, χαΐ ^σ€τΛΐ αυτούς. 

ΙΑ'. Είτα τβν 'Αγκον ίνι^νΟί^ναί τβ τοίς 7*^«ί*«^«*ί β XI. ΟβΟΓ^ρΐαβ ροδΙΙιβΒΟ β^&τίαββ άθ 1μ9 οιηηίϋαβ 
χα* ^οξοίσαι τον Κύριον, 'Τψώσ» σι, λ«7οντα, ό θιός Οοιηίαααι ^[ΙοπβοανίΙ : Εχ&1(&1)0 Ιβ, Ββαβ, άίββηβ, μαυ, ό Βασιλιυς ριου, χαΐ ιύλογήσ^ τό ονοαά σου 
ιις τόν 0ΐΪΜνα ■ αητέσ» τόν Θβόν |!Αθυ ^κά παντός, τον 
θ•9ν τόν (ύ^ραίνοντα τήν ν«όη}τά ριου. Είτα ^ανβ- 
ρόν εαυτόν τ^ βασι\ά χαί τοίς άλλοις ποιών ό Άγιος, 
αβσ•ς βώτύη γίνβται, βυοτίας τοις ίπίσιης αυτοίς 
«ΜΕΐν^τοις ιτροσ«70ντων 6βοίς, ψωΐβ^ τβ λα/Απρο- 
τή»«, Έιτίτ*^^^ |3ασιλβΰ, Ι^ΐ9, τίς ρ«ν βγώ, ον 
νρΛίς ύς βατώλααν έχ^β^βάχατβ, τές ^β έχβΖνος, ό 
τ^ς τιχρας ύμάν άπαλλάξας ρκ τι/Μι>ρ(ας . έπίγνλίτ• 
τοντνν, χαΐ ββόν άληβινόν ιΓναι πιστιύσοττβ, παυσά- 
μινοβ προσνχιιν 6ιο?ς, οιτινβς ου ^νον βτέροις, άλλα 
χαί ίαντοΐς αδύνατοι |3θ96•Ιν. Ήχουσβ ταΰτα ό |3αοη- 
λ•ύς, χκΐ τ4ν ό^ιν προσ^αλών τώ ριάρτυρι, τές τβ 
ιί« ^ιηηινθβΕΜτο, χαί πβρί τ^^ν 9έαν ά/χ^αχνοβίν ιηί Γ6Ζ, βΐ 1&ιΐ(1&5ο ηοαιβο Ιααιη ίη βΙθΓααιη. Οίο• 
ηβ6&1>ο Οβααι οαβαιη ββιηρθΓ, Όβαιη ςαί ΙβΙίΑο&νΚ 
]ατβο(αΐ6ΐη ιηβ&αι. Οβίη β&ηοΐαβ οογ&ιπ Γβ^β οο- 
ίβηβςυβ ββ οοηβΐίΐαβαβ ςαί άίίβ ίη&ηί1>α8 8α6πι 
ί&βί6ΐ>&α1, οίατανοοβ :€οα8ίά6Γ&(β, ίοςαϋ, ςαίβ β^, 
ςαβιη ρβΓοίοίβί άθνονί8ϋ8, βΐ ςαί8 ίΐΐβ ςαί άίΓί8 ιηβ 
ν68(η8 6Γαοί&ϋ5α8 θΓίρυίΙ. Ηαηο <κ)£^θ8θί(β νβρααι• 
ςαβ Οβαιη Θ88β βΓβάίΙβ^ άίίβ νββίηβ ]&αι ηοα βίαάβαΐβ• 
ςαί ηβ 8ί1>ί ίρ8ί8, ηβάαιη &1ίί8&υζίΗο ββββροββααΙ. 
Ηί8 &αάίΚί8, ίιηρβΡ&ΙΟΓ οου1ί8 ίο ζη&Γΐ^Γβιη 6οαν6Γ8ί8 
ςαί8 68861 Γθβ:&νίΙ ; ί&αι 6ηίιη οοαϋ8 άίίβάβΓβ <κΒρ6• 
Γ&ί. 0αί8 Γ6ν6Γ& 6θ0Γ^αιη αάΐιαβ νίΥ6Γ6 8α8ρίο&η 
«0808 ία6ΓίΙ ? ςαί8 6ααι ρο8( ΙοΙ 6( ί&ιη άίΓ& Ιογ- 
ιηβηία ίαοο1υιη6αι 6( β&αίΐΑΐί Γβάάϋυιη βΓβάίάβΗΐ ? 

π9ϋ γαρ χα> βΙχός ίν πιοτβύβιν ότι χαΐ ζών ^ιαρχέσβι Γβώργιος ; /λή ότι χαΐ τά ιν τώ τροχς* 
ίίσμΛ ^ικχόψας, χαί τάς άνηχέστους πλυγάς έξυγιωθβΐς, άπαθ^^ς τό ποψκπβοί όρασθαι, χαΐ μ^ιίϊ 
Αχν•ς τι χολάσβΜς έπισγρΜίνβιν τώ σώριατκ ; 
ΙΙΓ. Έπβι ^β βχβΖνος πάλιν εαυτόν Ι^βέχνυ, χαΐ 6 ΧΠ. Ρθ8(6& ρα51ί66 ρΓθ(ΐ6αηάοοιηηί1)υ8ςαί οοα- 1ί8 αο ιη6ηΐ6 οαρίί ηοη Θ886η1, 660Γβ;1υΕη 86 &α- 
ηααϋ&νίΐ 6( ν6η!&ϋ8 1θ8ΐί8 6886 0Γ6(1ίΙα8 68!, ρ1α« 
ηιηί8 8&1α1ί8 &υ6ΐθΓ 6( &ά6ί ίη ΟΗΗδΙαιη 808ρίΙ&ΐ0Γ 
ί&6ΐα8,α1 Αη&ΙοΙίο 6ΐ ΡΓθΙοΐ6οηΙί(1α6ί5α8 ςαί ίηρη- 
□118 β(ΐ6ΐί1>α8 6Ζ8ϋ(6Γαη(. Ηί υηιιιη €1ιη8ΐί&ηοΓαιιι 
Οβαπι Υ6Γυιη 6886 αη&ηί]ΐιί(6Γ 6Χ6ΐ&]ΐι&ΓαηΙ, 6ΐ ίη 
Ιοοο ά686Γΐο υΐ 6&ρϋ6 ρΐ6θΐ6Γ6ηΙαΓ ουιη &1ίςιιϋ)α8 
οοηβοΓίίϋαβ οοηά6αιη&1ί 8υηΙ. Ρί6ΐ€ΐΙί8 ί§^1ατ ]ιι6Ρ• 
060601 η&ο(ί 8001, €[α&ίοάίο69 ίαιρϋ οιοΐΐο άί^οίο- 
Γ68 ία6Γ&οΙ. υΐ>1 ίο Ιοοϋοι 8υρρ1ί6ίί ρ6Γν6η6ΓαηΙ» 
οαιη68 υη& νο66 6ί οη& αΐ6ηΐ6 : 0οοιίθ6 ^68α 61ΐΓί8ΐ6, 

ΟίαΠΙ&νβΓΟΟΐ, Γ6βίρ6 &θίηΐ&8 η08(Γ&8 ίη ρ&06 ; 6| 81 

111866 β(1βαι ίη (6 ρΓοβΙβοιατ, ίη ]α8ϋ1ί&αι ίαιραΙ&1>ί8, 

6( Γ60ΐί88ΐ8 ρ606&1ί8 ίΟ θΐ6ΓΟΟ 008 Γβ^^ηΟ ΙΟΟ ΟΟη- 

Κιίριβ, &ραζον, Ίΐ}σοΰ Χριστβ, πρόσ^βξαι τάς ψυχάς Ο 8ϋ1υ6 ; ςαί1)α8 άίοΐίδ αι&Γΐ^πί 0θΓθη& 618 ο1>Ιί£^ίΙ. τ•€ς ρΒ πάνυ πβπ;ορώσΟαι χαΐ ό^Οαλαούς, χαΐ νουν 
^•υΧοΐλένοις βπέ^νλος ην, χαί αυτός βιναι Γβώργιος, 
α:τΓΟς ό τής άλιςββέας ρ.άρτυς άχριβώς βπιστβυβτο * 
«ολλοΐς αίτιος σωτινρέας έγένβτο, χαΐ τί^ς βίς Χρι- 
•τόν πίστιως πρόξβνος άληβι^ς ' χαΐ πρώτοις γ* *^^ 
«λλββν, τοις χαΐ πρώτοις τ^^^ έπι^^βιαν, Ανατολές 
ψημϊ χαί Πρβιτολέοντι τοις οτρατηλάταις. Οι χαΐ 
^ανιρώς βνα ββόν άλΐ}6ινόν βιναι τών Χριστιανών 
άΜοράξαντβς, έν τόποις βρ4/Α0ΐς χαταχοπ^ναι /χβτά 
τών «λλβ•ν τώ» συρπιστβυσάντων αύτοΐς χατβχρίθυ• 
«αν, χαΐ τοΟτο ριισβόν βιχον τΐίς βυσβββίας τό βχβΐνα 
»Β6β&, α πολλώ ρΜ)λον τους τήν χρέσιν βξινΓ/χόν- 
τας «ν άξιον. ΆπαγόρΜνοι ^β βις τόν τίΐς τβλβιώσβως 
, πάντβς ώς βχ |ΐιάς χα> γλώττης χαΐ γνώαης. ί^Μν βν βιρι$νιρ * χαΐ την ^ρα^ιίαν όριολογίοΕν ταυ- 
την τίίς βΐς σβ πίστβνς, βις ^ιχοαοσυνην λογισα/ΐΑβνος 
χαί άπολύτρωσιν τών ^^ριβτβρων άααρτιών, υπό τήν 
σ^ν ηριάς ά^ιά^οχον χο(τάστησον |!^ασιλβέαν * ούτως 
βΜντας, τό τ4ς ρΜρτυρίας ίχ^έχβται τΑος. Εύρββη Αΐ6χ&η(ΐΓ&ςοοςο6 ίπιρ6Γ&(Γίχ1)οη&οι ΐ6Γτ&ηι ίαιίΐ&ΐα 

ίθί886 6ΐ 860160 & 660Γ£;ίθ 8ρ&Γ8αΐΙ1 &ά6ί ίΟ ΟΐΓί- 
8ΐθηΐ ίθ86Γθί886 ΥίάβΙΟΓ. Ρί6ΐαΐ601 0&ηΐς06 ΙΙ10(ΐ68ΐ6 
6θΐ608 6ΐ 01ΐΓί8ϋ&Ο&αΐ 8686 000&1608, ρίί8 ΟΙΟΓίΙΐΟβ 

ίη8ί8^6Γ6 οοοςο&ηι ά68ΐί1ί1. χαί ί^ ^σιλις 'Αλβξάν^ρα, τήν άγαφι^ν γ^ν αΐ|χησα^βνη, χαΐ σπβ'ρ^τα λαβουσα χαΐ ά^ορ|!ΑΟς τά 
χατά τόν 9€Ϊον Γβώργιον, ιΰσταχυν βγβώργβι τήν βις τόν Χριστόν πέστιν * αύτη τό νυν β;|Τθν /χιχρόν παρ- 
ρησιασα^η τήν τ^σβββιοιν, χαί Χριστιανι^ν βαυτήν άνο,αολογηο'βο'β* Ι[χ<νβν ούτω παρ* ίαυτίί τρέγαυνα 
τους Γ^σιββίς λσγισ^ύς. ΙΙ**. Τον ^λέντοι ^σιλέα χατά του μάρτυρος Βυμος 
νκοβηξας άγαν Οβραός, χαλβπ]^ πά>ιν αυτόν {|πβιγβ 
«^α^ονναι χολασβι. Τιτάν^ γοϋν, ον συνηθβς χαλβΐν 
Μ^Μτον, άρτι σ^βσθέντι, ^ τόγβ άληθίστβρον βΐπβΐν 
ΪΜΐ^Μντι, σνγχ«»σ64ναι χβλβύβι, ^ύλαχάς τβ ^ιά 
«Βττός ιταρβ^ρβύβιν, «ς |ίΐη^*βν βπ' αύτώ γβνβ'σβαι 
γιλάνθρωπον, ριη^β χαχουργηΟί^ναέ τι προς τών 
Μχβίϋ» ριη^οτιονν. Ειχβ οιβν ούτω τό χβλβυσθέν * 
^ρβρών Ιβ τριών ^ι«γβνο^€Μ>, ό ί3ασιλιύς, όσον βπΐ ΧΠΙ. (χβθΓ£^ί αοίηιί ίορίίΐοάο 6£Γ6€ί( η( Ι^ΓΔοοαβ 

ΟΟνίδ 6001 8αρρ1ίθϋ8 ΐΓ&ά6Γ6 8ΐ&Ιθ6η(. Ιβ;ίΙθΓ &8ΐ)68ΐ0 
6θαΐ 0ΐ>ΐ6^ 6ΐ 0Ο8ΐθ(1ί1>α8 Ο0(1ίς06 ΟίΟ^ί ]088ί(, 

06 ςοίά 1>οο1 νβΐ ω&Η ρ&ΐ6Γ6ΐοΓ. 8ίο ίαιρ6Γ&1οαι 

ίθ6Γ&1. Ιθΐ6Γί60(ίδ (ΐ6ίθά6 ΐΓί1)08 0161)08 ίηΐρ6Γ&Ιθη 
0( ρ&Γ 6Γ&1, 660Γβ:ί0Ο1 ά6010Γΐθθαΐ 6836 6ΐ ί&ΟΙ ρθ• 
(Γ6866ΓΘ ρθΙ&1)&1. ΐ£;ΐΙθΓ Οΐί1ίΐ68 (Ι6ΐ6£;&νϋ €[01 Οδ8& 

(ΐ6ίαο6ΐί οο11&ηιθΓ& (ϋ8ρ6Γ§;6Γ6θ1€1ΐΓί8ϋαοοΓοαιςο6 
1ί1)6Γ&1ίΙ&1ί ίθ8ο11ατ6θ( ; ρΓθ1>6|6ηίιη ηον6ΓΑ( ςα&ηΐί 151 ΜΕΝ8Ιδ ΑΡΗ1Ι.Ι8. 452 

Ιΐυ^υβίηοάί Γββ ρΓβΙίί &1)α(1 ΓβΙΐ^ρίοβΟβ ΙΐΟίηίηββ 1|&• Α τώ πρότ/αατι χρένων, 9ανιίν τβ αυτόν ^«το, χ«1 •ις 
1)6Γβη1. ΙβρίΙαΓ &8ΐ)β8ΐθ άβΐηρία, βαηοίαβ, ΐηίηΐΐη τιλος ύποττ^ναι ^ιαγΒοραν, ταύηρ τοι χαι στρατΜ*- 
άίβΐυ ! ηοα βοΐυιη νίναβ ίανβαΐαβ ββΐ, ββά ρΐ&ηβ τας ίττέταττεν άττιλΟιΐν, χαΐ οοβίΚομένους σ7Γου^|{ τ« 
ίηοθ1ϋηΐί8, φΐ&δί ΓΟβίβ Οΐχίαοΐαβ ίαίβββί. οστά ά^οΕνίζι», βασχαίναν Χ|θΐστιβΕνοΐς &ντιχρυς 

τίς εξ αυτών ^ιγαλο^ωριίας* ^ίει γκρ οσβυ τιααΓοίί ταντα τοις κυσέβιιΟΕν τΐ|ΐφ> έλοριίνοις. 'Πς ούν ιηριΛ- 
λον πήν ύπ•οχιΐί*ίνην άσβκττον, ό ί'ι, ώ του χαινού ββύρατος 1 ου ζών βυρΐ}ται ριόνον, αλλά χαΐ απαθής 
το παράπαν, ώσττιρ ούίινί τών λυιτούντων ώ|!Α(ληχώς, άλλα ρόίοις /χάλλον ^^ ανββσι νχβπασΟιΙς τοϊς 
άτταλωτάτοις. 

XIV. Ηα]α8ΐηίρ&ου1ί, ςαοάβαω ϋ8 ςυββ €1ιη8ΐιΐ8 '^'• Τούτο το μίγα, χαΐ βύΛ ριαχράν άιτιστάν (6) 
ίρ8θθρβΓ»Ια8β8ΐ,0ΟΠ)ρΕΓ&ηάαΐηνί(1βΙϋΓ,1β8ΐβ8€[αθΙ- ^®'« άπιέροις ^«αΐ των Χριστού θαν^ασέων, ιτάντις 

ςαοΙ&άβΓαηΙ(ιηα11ίαυΙβιηΕ(1πιαΓΐ7Ρβιιινί(1βηάυιη ^^' παρόντις ίτνχον θιασά/ανοι (χαΐ ^«ρ πβλλβΐ 

ΟθηνβηβΓ8ΐη1),ΜΕ8:ηϋ8,βΧθ1αΐηΛΓϋηΙ,β8ΐΒβη8€1ΐΓί8 συνίίλ6ον χατά θέαν τού ρίρτνρος), Μίγβς β τών 
ϋΕηθΓυΐη.Ι(1ςϋθάΑ1βχαηάΓαςϋθ€[αβθθηίβ88&β8ΐ,βΙ Χριστιανών θιός, άν«βόΐίσαν• τούτο χαΐ τήν |3ασι- 
ηΐϋίΐββ ίρ80δ ςαί αά 6θ11ί§;6η(1& βθΟΓ^ί 088α Ι1ΐί88ί ^ί^« Άλβξανίραν παρ^ιβσιάσασθαι, χαΐ τήν ιστβν 
ίαβΡ&ηΙαάβάβΐηρβΓάαχίΙ. Οϋΐη άβίηάβαίΙίπίρβΡΛ- «ί^βίναι ^ωνήν ιταρισκβύασ•• τούτο χαΐ τους άιτο- 
ΙΟΓβΠλ άϋΟβΡθΙαΓ, βΙυρΟΡ »0 ϋΐηΟΓ β^α8 &αίΐηυΕη σταλίντας ίπϊ τήν συλλογών τών οστών στρατιώτας, 
ΟβρβΓαηΙ. 0018 Ιβ νίΐββ ΡβάάίάίΙ ? ΟβΟΓ^αβ, Οαίά β ^^^'^^»^ πιποέυχιν. 'ίΐς Λ χαΐ προς τόν |3ασίλέα 
0ρα8 βδΐ, (ϋοϋ, νΛηίβ Υ06ί1>α8 ? Ναΐη 81 ΥθΙ)ί8 Ρβνβ. ^^^ ίιιβιοασβυ, ίχπληξις αυτόν ιίλβ, χαΐ υπό ίΐους 
Ι&Γβΐη, ηοη ΟΡβάβΓβΙίδ. ΑΙ 8θίΙθ, ίιηρβΓ&ΙΟΓ, ΟΙΐΡί- "βαλλιτο, ά/χΛκ χαΐ παραστάντα ηρώτα, Τίς ό η9ς 
βΐυΐη ΡίΠαΐη Οβί αϋβ ίητΐ8ί1>ί1ί1>118 ΙΏΘ β( 0]Ιΐαβ8 ζ»9ς σοι, λίγων, χαταστάς αίτιος; ΚαΙ ός, 'Εαν 
ςαί ία βυηι ΟΓβάααΙ^ ΐ6§;βΓθ βΐ &1) οιηηί ηι&ΐο 1ΐ1>β• άχούσαντις^ ΐψιη, ^ή πιστιυσυτι, τές όψα χρίία |&9- 
ΓΕΡβ. /Αβίτων χινών; Πλην άλλα ίίλόν σοι, |3ασ4λιύ, ίστβ», 

δτι Χριστός ό τού θιού Υίός, ατ5τός χαΐ ίμί χαΐ πβίντας τους ιις αυτόν πιπιστιυχότας πτίρνξΐ τι 
άορατοις έττισχιάζκ, χαΐ παντός ούτινοσούν |3λαββρού ρύιται. 

XV. ΐΕηρ6Ρ&1θΓ8θ£;ρβ1ϋ1ϋν6Γΐ)α&(1βο1ί1)6Γα;ί£;ί(αΓ ΙΕΓ. Ούχ «νιγχβν « βί€ιη\ος άχοι^ /όι^ρατα ψιύ^ους 
ΒΟηβΙί ρβ(]ί1)υ8 β&1θβ08 ίβΡΡβ08, βυΐη βΐ&τίβ ρΡβθΙΙβα- «λιυθιρα χα) /Αοχθυρέας, άλλα χαχώς αυτόν πάλιν 
ϋβ, ϊ^ηβ οαΙβίΗβΙΟβ αάάϋ αίςαβ βίο ίοοβάβΡβ ^α1)β!, 'η9ς ά)ΐ7θβέας ά/Αΐέβπ-αι* χαΐ ύπο^η^ασι σι^ηροίς, 
β( οαΐη ΐη&ΐβ ρΡΟΟβάβΡβΙ : ΟυΡΡβ &1αβΓίΐΑΡ, 6βΟΡ£;ί, ^ν ^λοι όξιίς προέπιπτον, πυρωΟιέσιν ύπο^ιθέντα 
θ1&ΐη&!> ίη βυΡΡίβαΙο ΟβΡίαΐηίηίβ. Ααχίΐίαΐη άβίηάβ & έλαυνισθαι χιλβυη* ό <^ι τρέχβιν ά<^υνάτως 2χβ*ν, 
ΟΙΐΡίβΙΟ ουίη 1&0Γ7ηΐί8 βΙ υβςαβ αά βηβΐη ρθΓ8βΤΘ- ώσπιρ έαυτώ τόλ|χαν Ιρβάλλων, χαΐ ύπβρανω χαΐ 
Γ&ηΙί&ηι Θχρ08ΐυ1&νίΐ9 Νβ, άίοβα8, ιαίπιίοα8 άίο&Ι, Ο ανθρωπίνων ορών τρβχ€ΐν ι^χβλβυό/χινος, Τρέχι, 
δυρβρατί βαιη ; β1 βαϋϋο 8θΐΑΐη6α ίηγβαίΐ, β1, Ιΐ1 Γΐώργιι, βλιγβ, τρέχβ τόν τί^ς άθλ«σβως βυπροθύ• 
άίοίί $θΗρΙυΡ& βαΟΡα, Ιαχ (βΐηρβ8ΐίν& βί ρΡΟΡαρίΙ^ ριως ^ρό/ΐΑΟν. Είτα χαΐ |3ο49βιαν αιτησας παρά Χρι- 
αο ΡΘΕηβάία ΡβρθηΙβ ρΡββΙΟ ίαβΡααΙ : 8ί€[αί(1θΐη νοχ στού συν ^άχρυσι, χαι τήν βίς τιλος ύπο/χον^ν^ Ίνα 
0(Βΐβ8ΐί8 αυάϋα &ηί αίτιοι οοαβραι&(, βΐ 8&αί(&(6αΐ μ^^ ιΖπιι, λέγων, ό εχθρός* Ίσχυσα προς αυτόν, τα- 
ΡθβίρίΙ. δθά Οααΐ ρ1αΡί1)α8 βί ΟΟΡΟαίβ ορα8 Θ886( αά χιέας βυθυς τυγχάνβι παραχλι6σβως, χαι τό τ9ς 6ΐ<ας 
ρβαιυα6Ρ&α(1&αι&οίαιίοοο8ΐ&αΙί&ιηβ(ιη&£^ϋαάίαβαι, ^αναι Γρα^ί^ς, πρώϊριον αύτώ τό ^ώς ίρράγτ^, χαΐ 
βΙ 1>βαί£ρΐ& 01ΐΡί8ΐί αΐ&αη8 αΐ&]0Ρ& (]«ΐ(υΓ& β886(, ία ταχύ άνέτιιλβ τά ιά^χατα* παρΛχρΙ^μ,Λ γαρ ^ν^ς 
β&ΡΟΘΡβαΐ άβουο άθΐΡα8α8 68ΐ. άνωθιν άχούσας γχτΜ^ης, προβυριέας τβ πέ^ιπλα- 
ται, χαΐ υγιής $λος γ^νιται. ΈπβΙ ^β χα) πλιιόνων έ^βιτο στβ^άνων, ^ιά λογισριών βΰστάββιαν χαΐ ^νχ9ς 
μίγί$ος, ή ^ιλό^ωρός τβ Χριστού ^βξιά προς παροχήν ρβι(όνων άροιβών «ύτρβπί(βτο, χαι τό ^βσρΜ•- 
τήριον αύθις αυτόν ύπβ^β'χβτο. 

XVI. €υαΐ ρ08ΐ6Ρ0 άίβ αοτ&αΐ ίθ(6ΡΡθ^&Ιίοαβαΐ ΐς^. ΕΓτα τήν έπιούσαν παίιν βις Ιρώτ^σιν πβ^«- 
8αΙ)ίΡβ1, ίαιρβΡ&Ιορ, 0αου8φΐβ, άϊοϊϊ, ^α88^8 αοβίρϊβ χ^έντι, Μέχρι τένος, 6 βασιλβυς ίψίΐ, τοΖς ήρΜτέροις 
Ρβ8ΐ8ΐ68, ί(1(ΐαβ ρβΡ 8αρ6Ρΐ>ί&αΐ, βί αΐ&1β&θίί8 &!(|υθ άπβιθήσιις προστάγ|χασι, παρ* ού^βν Ιτβρον, ότι ^ 
ίαο&α(&αιβα1ί8η8υ8,ςαί1)υ8ρορη1αιηίρ8υηΐ(1β6ίρθΡβ ο /Αόνον αύθά^βιαν, χαΐ τό τάς ι αυτού προλήψβις έχ^ι- 
ηοα άΰ1)ί1&8ΐί ? Αά Ιΐβββ α]&Ρ(3ΓΡ ίαΐρθΡ&ΙΟΡβαΐ βί χβΐν ούχ βπιστυρόνως, μάλλον ^β γο^τβίαις άλΰβιν 
&8(&αΐ68 Οθτΐ1ί8β^βα6Ρ08&Οθ1)ί1ίΙ&1βρΐ6αί8&8ρίθίβα8, άπβιροχάλως, αίς όλως χαΐ τβθαρρηχας έξαπατφ» 
Ε§;ο, ίαςαίΙ, ςαβαΐ ν08 &ά αίΟΡίβαΐ βαοΐςαβ άαρ&αΐ τόν λάόν ; Πρός ταύτα ό μάρτυς, γβνναίόν τι χαΐ 
&1φΐβ ίαβνί(αΙ>ί1βαΐ άβίΡυάθΡβ 8(&1υί8ΐί9 : βοββ Πΐβ- άν^ρώ^βς πρός τβ τόν |3ασιλέα χαΐ τους συ^ιπαρόντας 
άία3 ίαΙβΡ ν08 &δΙθ, 1θ8ΐί8 ίΡΓ6ία(&1)ί1ί8 ρο(68ΐαΙί8 πβριβλβψά|ϋΐβνος* Έγώ, Ι^η, ό παρ' ύ/ζών βίς θανα- 
61ΐΡί8ΐί. Νίΐιίΐ (ίπχί (0Ραΐβα(& €[η8Β ρ&88α8 8ααΐ ; τον έχ^οθβΐ^, χαλ θάνατον ούτω χαλβττόν τβ χαΐ α^ν- 
ςαοάουαςυβ αΐίαά ία αΐβ ίαΙαΙβΡίΙίβ, 8ίαβ αΐβία χτον, αυτός έγώ νύν ^βσος ύ|χών βστ«χα, μάρτυς 
ίθΡ&αΐ. ν08 ααΐβαΐ ςυίά 8ρ6Ρ&ϋ8, €[αί ν&0& ίάοΐΐΐ απαράγραπτος τής τού Χριστού μου ^υνάμ$ως' τάς 
6θ1ί(ί8 ? Νίΐΐίΐ ν08 ρί^ρβί, &]ίί8 ςαοςαβ ρβΡαίβίβί οαα- τβ ^9η μοι βπβνβχθβίσας |3ασάνους έν ού^βνΐ θβ^&βνος, 
8&αι 6886 ; ίαιαιο (1β08 αοαιία&Ιίβ γίΡ08 6ΐ>Ρί0808, χαΐ νύν Ιτοι/Αος πρός πάν άλλο τό παρ* ΰμίν βπβτγό- 
(ϋ88θ1αϋ8 Π10Ρϋ>α8, 1ΐοαΐί6ίά&8, 6(€[1ΐί1ΐ&0 8θ1&6θα- /χβνον ύποπτ^ξαι μιι^έν. ύριίν ^λ πώς Ιχβι τά τών 

(6) Ιάβη απιστίας^ ςαοά ΟΟΡΤί^. 153 νίΤΑ 8. ΟΕΟΗβΙΙ. 154 

ΐληί^•η^ •Ι μβταίοις ιι<^ώλοις π/)οσχιέ|χ•νοι ; ού^ιν Α (ϋΐίοηβ νίχβΓυηΙ, ηαηβ ΥΘΓΟ \^β ρβΓβηαί ρβΓ οηιηβ 
όχΜίτι χ«1 έτβροις §η «πωλίΐΛς ύπό6ισίς γίνίσβαι, ββνυπι υβΐί, ςαοά ίάβΐΏ οιηηί5α8 βΟΓαιη &856θ1ί8 
Λψ* οίς ακσχύνισθαί ^βΐ ίλολλον θιούς βνθ|χο(ζοντας, ίΐηΐηίηβΐ. 

«»6ρ«ΜΓονς Ιν ΐίίΒαις^ χαΐ άσιλγιέαις, χ«1 ^όνοις ΙξιτασθΙντας, χαΐ τον /χιν βραχΰν τοΟτον βέον έπ'ι 
τοντολς ζιόσβιντας, νυνί ^ αιο^νέω πυρ ι ^κ' αΙώ¥οζ τιμωρούμενους^ ο χαΐ τους σββο/χβνονς αυτούς 

ΧνΠ. ΐΓ&(α8 άβ 1x18 ΐ7Γ&ηηυ8 ββΟΓ^ίαιη Α&β^θΐΐ&ή 
ηβητίβςυβ 1>οτίηί8 ίηιιη&αίΙβΓ οββάί ]η88ϋ ; ςααιη 
ςυίϋβιη ροΒπ&ιη νίρ 8&α6ΐυ8 οαπι οιηηί ρ&(ίβα11& 
8υ1>ϋΙ, υ( ίΐΐαά Ο&νίάίδ ιοιρΙβΓβΙϋΓ : « 6οη£;Γ6£;&(& 
βαηΐ 8αρβΓ ιηβ&&β:6ΐ]&, βϋ^^αοΓ&νί .» Ροβίςυ&ιη ϋα 
νβΓΐ>6Γί5α8ΐηαΐ6 ΐΓ&ο(&1α8 ρ&ΙίβηΙβηι (αοιβη αηίιηυσι 
08(6ηάί886ΐ, 8ίςυίά6]ΐι ΙΟΓίΟΓββ ιη&£;ί8 ςαααι ίρββ 
ί&(ί£;αΓβη1αΓ, ςαοά ί&βίΐβ θγ&Ι νίάβΓβ, (^Γ&ηηαβ φ^^γθ 

μέχρι βϋαματος έν^όσιμόν τκ χαϊ μΛ\αχ6ν ύπο^^• |^ ίβΓβα8 8β & ΠΙ&Γΐ^ηβ 60η8ΐ&αΙΪ& 8αρ6Γ&1αΐη, 0αοη8- 

ςυβ, ίηςυίΐ, ρβΓϋα&οία 1α& 600ΐίαα&1>ί8 ηοη 8θ1υιη 
ιηα1ϋ8 ίβ Ι)θοί8 ρΓίνατβ, 86ά ιη&1& ιηαΐία ίη β&ραί 
Ιαυηι ιας^βΓβΓβ ? Ηί8 &α(ϋϋ8, άίναβ 6βθΓ$ία8. ΟαΓ 
ηοη ροΙία8, Γββροηάϋ, Ια ηιί^ί ο1>6(ϋ8, αηηηι Οβαηι 
αάοΓ&ηάο, ςαί νίΙ& β8ΐ βί ςαί νίΐαηι ά&Γθ ροΙβ8ΐ ? 
ςαί Ιιοηορβοι νίνί8 &β ηιΟΓίηίβ (1βΚ)ϋαπι άί80βΓηϋ? 

ό 6βΣος άχούσας Γίώργιος, Εΐ6• ^Αολλον, ιιπιν, ώ |3ασιλιϋ, υμείς Ιπίίσθιιτέ |χο(, χαΐ σύν ίίμΐν 
τον ρόνο» κροηχυνέιη βιον ο χαΙ αυτός ζωΐί» Ιστιν άντιχρυς^ χαι ζβαι^ν ποφίχαι» δυνάμενος. ΎΙ γαρ 
ο ΧΛΪ ιηρΐ τών ζώντων τους νβχρούς έχβίνος ταυτί τα παρ* υμών τιμώμενα γντοσίως xο^λών. νζ\ βυριός πάλιν έπΙ τούτοις βιχι τόν τύραννον ■ 
χ«1 πάλιν ό χαλός Γνώργιος ίμαστίζίτο, χαΐ νιύροις 
^οηοις ανΐ9λ<ώς έχόπτβτο * ό 9ϊ έπ* αύτοΐς ουτ» 
γινναΐβς ^ιέχιιτο, ως ίκ αυτώ πιπληρώσθαι τό του 
9ιέου Δαυ{^ * « ΙυνιήχΒιησαν έπ' έρϋτ /χάστιγβς, χαΐ 
ούχ ίγνιηβ. » ΈπΙ πολύ τοέννν ούτω ραστιζο/Αένου, 
χαΐ νψό^ρΛ γενναίως προς τάς πλ;ογάς Ι^^οντος, ώση 
τους παέοντας αάλλον άποχα|χιΖν ^ ίχεϊνον, χαΐ * προσχων ό τύραννος οία χάί αυτός επίσης άπο. 
ΧΛμΛη^ χαι τΙΚς του μάρτυρος ήττάσθαι χαρτιρέαζ 
ΰπο^ιιχνύ^Μνος, *Ε«ς τίνος, Ι^ν, τι^ν ριαταέαν ταύ- 
Τ7|ν ^ΊΐμοσίΜυΜν ψιίοτίμίαν, πολλών σβαυτόν ούχ 
έη^αβώοβ αόνον άποστιρβίς, άλλα χαι χαχών ποιίις 
«ρόζινον, ήμΐν μίι πείΒεσΒαι βουΧόμενος ; Τού- ΙΗ'. Τότβ Μαγνέντιος, ό χαι δευτέρων τιμών των 
μίτο, Αιοχλιβτιανόν άξιού^Αΐνος, προς ους τω |3ασιλβΙ 
χοινολογιονρκνος, χα} άνιθ^ναι των π'^τϋ'/ών αιτήσας 
τόν μάρτυρα, έγγυτάτω τ• αυτού παραστησά[χ>νος * 
Άλλα ^9 ποίντως, Ι^ν, Γιώργιι, ιι |3ούλιι τω σω ΧνΠΙ. Τυαι Μ&§;αβα1ίΰ8^ ςαί ρο8ΐ Οίοοίβΐί&ηηπι 
ββοαηά&8 ίιηρβηί ρ&Γΐθ8 ^Γβ1>&1, &ρρΓορίηςα&η8 Ηυίβ 
ρβΓ8υ&8ϋ, αΙ& ηι&Γ(7Γ6 ΙοΓςυβηάο ά68ί8(βΓβΙ> βΙΟβΟΓ- 
^ίύηι 810 68ΐ &11οβαία8, ΑΙ, ίηςαίΐ, 81 νί8 ηο8 Όβο 
1υοβ(1βιη1ια1)βΓθ,ορυ8,8&11βα)βχ1ιϊΙ)βίιάβάί^ηηιη,&β ί^^ιάς πιστιϋναι Θιω, Ιργον τι προς πέστιν Ιχέ77νο^ € ^οα1^ηβΠ1ςυ^^η^IοIηονί^^η&α10^ιαϋ8^&^β^,βζρβ^§;β- ^πι^(^ξ«96αι (7), χαΐ ίνα τΐίς έχ γιιτόνων χαμένες 
σορον των νίχρων άναστ^^ΟΌΐι, ούπ•ρ γ•νθ|χένου, ου 
^ν^χόλως ημείς προς Η^ν οι^ν βριβσχιέαν ρβταταξό- 
^»9«. Τοιαύτα μΛν ό Μαγνβντιος, εργώδες τι χαΐ 
^υνάνυντον ^^ χαι ρκίλλον αδύνατον τό παράποιν οιό- 
ρκνος τω μάρτυρι προτείνει εις πβιραν, ιν' έντβύθιν 
• ων, ουχ αλόγως τα τ19ς ^/Μτέρας ^ιαχω^^ι^οη^ 
πίστιως (ό λόγος γαρ ό τού οταυρού, ως Παύλος γη-• 
9» ό θιϊος, μωρία τοΙς άπολλυ^οις εστί) * τό 9ε 
•υτω Γιωργίω ρά^ιον ζν, ώσπερ ει πτ^ναι τω άττω 
ης Ιχέλ<υ<ν, 4 νήξασΒαι τω ^εΤ^γϊνι, ει ^ούλβι 9ε 
ώσπερ ει χα9ευ9σντά τίνα ίχείνγ επίταττεν άνιστφ» • 
Ι^Μ γαρ ότι τω βουϊ,ήμβιτι μον^ το σύμπαν έχ μ'ίί 
Αττων (ΐς τό ιιναι παρβτγαγόντι, ού^ιν αν εμπο9ίσειε 
χαι νιχροίς οστέοις βρπνιύσαι (ωι^ν. *% 

ΙΘ'. £4ς γόνυ τοιγαρούν χλι6ΐίς, χαΐ ββω ^ούς τήν 
«υλαιβ^ προσχύνησιν, Ιπβΐ'τα χαΐ ^ιαναστάς, χαΐ 
^^«λίΐονς, μβτά των α^σ$^ι^τώ^ ψημι *άί τους νοε- 
ρους, ιις ύψος Ιπάρας, χάχιένου ίειιΒεϊς 6ν τοις 
•αιίοις ϋόξασε μίί^εσι, χαϊ ου τήν ά^ευστον $^ιι 
ιπαγγιλίαν, ότι ^οξάσιι ^ή χαΐ αυτός θιοπριπώς 
τους ^οξάζοντοις, ενα των χειμίνων νεχρών βύθύς 
«Μθτΐ)9ΐν * ως πολλούς μ^ν των Οιαο'α^χένων τού τ< 
πλιίθους χαΐ τού στρατού πιστβύσαι, τόν ^β βασι\ία 
βαυράσαι μίν χαΐ .αυτόν, γόητα ^β χατά τό γανερόν 
αηχαλ<σαι τόν *Αγιον, χαΐ εις ψάντασμα θιΐναι τό 

(ϊ) Αη ανέγγυον, α( βί^ίβββΐ /Ιάβ άίρηηηι, σμο- 

ΒΒΟαο άνίγγνάω βΙ^ίΑΟΑΐ /ίάβ ^ΉΙ^Ο ? 86ά ανέγ- 

7«( βχ 118α ΑΟύΙοπιηι ρΓθ1>β(οηιηι οοηΙτ&Ηαιη τί- ί&οίβηάο ; ςυοά 8ί ίβ06η8, ηο8 Όβαηι Ιυαηι 8ίηβ 
ιηοΓΔ ρΓΟ νβΓΟ 1ι&1>β[)ίπια8. Μ&£;ηβη1ίη8 Ιι&ηο Γβοι 
ιη&Γΐ^η υΐ (ϋίβοίΐβοι &α( ροϋαβ ρΐαηβ ίηιροδ8ίΙ>ί1βηι 
ΐη8ίηα&1, ιη&Ιβή&ηι ίηάβ Ιυάίϋπί οοηΐΓ& 8&ηο(&ηι 
ηθ3(τ&ιηΓ6ΐί^οηβηι 3αηιρΙαΓα8 (νβΓϋαιη βηίαι ΟΓαοίβ, 
α( 8&η6ΐα8 Ρ&υ1α8 άίοίΐ, ρ6Γ6αηϋ1)α8 δίαΐϋϋα 68ΐ). 
ΚβΒ ααίβηι ββΟΓ^^ίο ββςαβ ί&βί1ί8 βΓ&Ι βίΤβοΙα, αο 8ί 
αςαϋο νοί&τβ, άβίρΐιίηί ηαΐατβ ρΓβοβρβπδ, ίηιο 
&ο 81 (ΙοΓηιίβηΙΐ &ϋθΰί βαΓ^ρβΓβ ίηϋπι&ηβ. Ργο1>6 
βηίιη 86ίβ1)&!, βυηι ςυί 8θ1& νοίααίαΐθ ςυβΒοαηςηβ 
ναΐΐ, βζ ηίΐιίΐο ογθ&γθ ναΐβΐ, 8ίηβ άί£&6α11&(β, 088ί- 
1)α8 ηιοΓίαίδ νΐΐ&ω ίη8ΰΜ&Γ6 ρο88β. XIX. Ταηι β:βηί1>α8 &6ζί8 β\ ΐηνοοαίο Ιιοηοηβ 
β&αβα Οβο,οοαΙοβηοηηοΓροΓίδίαηΙαηι, 8β«1 πιβηϋβ 
ίρ8ία8 8ΐιτ8απι Ιοίϋΐ, βίο&ηηίαβ ρβουϋ&η ^ρΙοηΑοαΙ. 
1ι&α(1 ηβ8βίυ3, νβΓ&ηι ίΠίαβ ρΓοα)ΐ88ίοηβπι ςυοά Γί(β 
86 £;1θΓί&6&η1β8 β;1θΓί&ο&(υΓυ8 β886ΐ. ΙΙηαηι Ιυηο 
ηιΟΓίαοΓαπι ίη νίίαπι Γβνοο&ϊ, ςηο ί&ϋ(ο αιυΐϋ 6 
ρΐ6ΐ>β β( βχθΓοίΙα ίη Οβασι οΓβάίάβΓαηί; ίωρβΓ&ΙοΓ 
ίρββ &α1βαι, Ηοθ( 8ΐυρβί&ο(α8, νίΓαπι 8&ηοΙαπι ίη- 
οαηΙαΙΟΓβιη, ίρδίιηιςαβ ίαοΐαοι ίηο&ηΐ&ΐίοηβηι αρρβί- 
Ι&τίΙ. Ου&τβ Α11ι&η&8ίαπι ςαβπκΐ&πι αοοβΓδίή ]α88ϋ., 
τίΓυιη οΐ) ιη&^ίο&ηι ατίβω οΙ&Γυηι,ςηί νβήΐ&ϋ Ιαάοβ 

άβΙαΓ βίς^ίϋο&Γβ, ίάβηιςαβ ςαοά $ρηηίί$, αίβρίΗ- 
171145, ίηο&τίίΛ»^ ηΐ άοοβηΐ οοαιπιαηίΙβΓ Ι^οζίοο- 
§;τ&ρ1ιί. ■Ρ"^ 1«(5 ΜεΝ8Ι5 ΑΡΗΙΙ.Ι5. Ιΰβ 

ρ1ΐ&η1&9ΰ(κ>8 8αΙ>3ϋ1αβΡβ( ; ββά ϋ ΐηΐΙΓ(7Γβ ηοα ΐηί- Α 7*70νός• Δι' «ν «ίτέαν χοα ΆΟανάοπόν (8) τίνα •ές 

Ιΐαβ ί&ΐβί ΟΟηνίοΙαβ ββΐ ςααΐη ({αί Μο^βίβ ΐηίΓ&βυΙίβ μίσον παραχθϋναι χβλβύικ, ^όξαν ότι πλ<ίστιιν έχ 

οΐίιη ο1)Ιβ8ΐ&Γβα(αΓ. Ηίηο ιηαΐΐΐ §;βα(ί1ΐααι αίςαβ γοχίπίΛς ίαυτ& τηριτιθίΜβνον, άνβτρέττβιν ούτω 

ίαβ&η(&1θΓ ίρββ ΑΐΗ&η&βίαβ, ίάοΐοηίχη ί&ΙβίΙ&Ιβ Γβ- τοιΧς αντού ^αντασέαις πβιρώ/Αβνον τι^ν «ληΟιιαν - ό< 

Ο0£^ηϋ&, &1ΐη8Β ρΐβΐ&ϋβ Ιαοί 8β βαΐη βάυβία ϋβάίάβ- ονι^βν ήττον ευχερώς ύιτό τοϋ μάρτυρος ^αΙίγχΒν^ 9 

ΓαηΙ. Οαί οιηηββ ααα ουιη βο ςαβιη ββΟΓ^ίαβ αϋ οέ τώ Μωϋσιΐ πράτερον ζατιΒαυματουργείν νο/Ακζό• 

γϋααΐΓβάυχβΓ&Ι, (7Γ&ηα0 3αΙ>θα(β, βαρΐϋβ ά&ΐαα&Ιί ^ινοι. Τοώηητοι χαΐ 7το>Λοι τών 'ελλι^νων, &λλά χαΐ 

8αα(, ΟΙΐΠβΙί βίβ^ίΐίο &]ΐΙθ& ίαβί^ηίϋ. αΟτός ούτος, ό τ4ν γοοτιέαν πολύ "Αθανάσιος, πός 
ΐι^ώλων ττλάνυς έτοιαότατα χαταγνόντις, τώ γέγγεί τΐίς (υσββιέας Βερμώς προσε^ραμον ' οι, χαΐ προστα- 
γΐτν ούτω παρά του τυράννου, τι^ (^ιά ξίφους ^ιχονται τβλιυτήν σύν τώ έχ νιχρών άναστάντι, πρότερον 
τ^^'^ έν Χριστώ σγραγΙ^Λ παρά του Αγίου ^ιξά|:Α>νοι. 

XX. ΙάοΙοΙαίΓβθ ρΟΓΓΟ ίηΐΐηοΐί Ιΐΐβ Γ6ΐ>α8 ία 86080 Κ'. Οί ^λ τών εΙίώΧύη θβραπιυταΐ άσάλιντοι ράλ- 
4Ϊ>αηά&1)&η1 8αο, &Γΐβ8 ΐηβΐ&β βΧβΓΟβΙκΙο. ΜίΓ&οαΙο λον ίσον χαΐ αύτοΙ ^ια^ιρόντως εΙς χαχέαν * ^έον 
βηίσΐ ρβΓ&βΙΟ Ιϋϋΐΐααΐ &1)ίαί( αΐ ρίβΙ&Ιβω&αίρΙββΚβ- γκρ του Βοώματος γενομένου μετΛμαΒεϊν τήν ^υσέ- 
ΤβαΙΟΓ, α( ααοΙΟΓβαΐ ιηΐΓ&βαΙί 0θ^θ80βΓ6 νβΐίβηΐ; βιιαν * ^έον, τές ό ποιών ταύτα, μαΒεΙν. Οι ^ε ου 
ββΟΟίΓΑ νβηΙ&Ιί8 8θβΐ8(0Γ6(η ρββδίηΐθ ΐΓ&0(α1)&α(, Β γνώναι αάλλον ουδαμώς Ισπβυοταν, άλλα χαΐ τόν τ4ς 
ίηοατββΓθαΐ ΓυΓ8α8 άβΐΓα(1βα(1θ.$βά0βίθ8ΟΓβ8 ηοη άλυθβέας προσχυνητι^ν χαχώς ι^αιίβοντο, χαΐ τ^ 
^&ϋ&πι ςαθ€[αθ νίΐΌ 8&ηβΙο ίαιρβΓΐί(&ιη ουιη ίρβο ιίρχτ^ πάλιν οί θιο|χισιις ένέχλιιον. Πλι^ν άλλ' ούχΙ 
βθηθ1α86ΓααΙ. ΜαΙΙίΙυάο βηίαΐ 6ΓΘ(ΐ6αϋυΐη ί1)ί ΟΟη- χαΐ την έποριέν^ν αύτώ χάριν ού|χ•νουν συγχατ- 
ΥβηίΙ, β1 &Γ^6η(θβα8ΐθάί5α8θ1)1&Ιθ ίά βίΤβΟβΓυαΙ αϊ έχλιιον - τό γάρ πλ;99ος τών πιστιυσάντων ίχ\ΐ 
8&αοΗ νυΐΐαΐη &8ρί6βΓβη!, β^Γ&ϋ&Γαΐη€[αβ ΐηαΙϋρΗ- συνιόν, χαΐ τους ^υλάττοντας ευ ύπερχάμενον, ώνιόν 
ΟίαπίίρβίοοίΙΐροΙββ&βΓθαΙ. Οαίουη€[αββθίίη ΐΤ10Γΐ)ί8 τι χαΐ χρη/χάτων ποιού|χ•νοι τ4ν του μάρτυρος όψιν, 
ΐΕΐ>ΟΓ&Γβα(, α ρΓ0ρίαςΐϋ8 αά 0&Γ0βΓί8 ίΟΓβδ&άάαββ- πολυτί|:Α'ι>ν αύτοΙ χαρέτοαν άτβχνώς άπίλαβον * όσοι 
1)&αΙαΓ, α1)ί 8&θίΙ&ΐ6αΐ (1θ8ίά6Γ&(&]11 &άίρί80θ1)&αΙαΓ. γκρ ήσαν ό|:Αΐλούντις νόσοις, ούτοι παρά τών προσ- 

ΙηΙθΓ (ΐαο8 6Ιγο6ήυ8ςαίά&ιη,ρ&αρβΓ Γα8ϋ6υ8, βαιη «χόντων εΙς τήν ιίρχτήν ηγοντο, χαί ^ς β^έοντο 

508 θί ία(6Γ&Γ&η(1υΐηρ6ηί886ΐ,&ά8&α6(αΐΙ1&06688ί(. υγείας ου ^ιηαάρτανον. Μβθ* ών χαί Γλυχέριός τις 

Αΐ8ί8(|11θ ρ1υήΐηί8ΐ&6Γ7αΐί8660Γβ^ίαΐηρ6ΓΐηονίΙ. 8βά πένης χαί άγροιχος, άρτι του |3οός αύτώ πιρί τήν 

ςαί ορίϋαβ αοα άίνββ, ίβ ρίβίαΐβ ηοα ρααρβΓ βΓ&Ι, άροσιν πβσόντος, προιλθών «χιινος τώ μάρτυρί, χ«1 

€[υίρρβ(ΐαί &αίΐηυ]11 ίβΓίίΙβαΐ βΙ ρίβί&ϋβ 8βΐΙΐίαί Γβ- 9ώκ.ρυΛ ^ούς, άπβρ είχε χαι ο7ς τόν Άγιον ρκιλλον 

οίρίβαάο αρΙΠΏ §^6Γβ1)&1 ((1ίβΙίΐΑΐ)&! βοίαΐ, 01ΐΓί8ΐυιη χαα^θησισθαι ϋλπισΓ/, ιιτα χαί ηερ\ τι^ν ιύσιβιιαν 

]]8Β0 ίαοβΓβ ρθ886 ΙΐΙροΙθ βοΐυΐη νβηίαΐ Οβυαΐ). ΟίχίΙ Ο ού πένης άνα^^βίς, άλλα ψυχήν ^Ρχων ιύγιιον χαΐ 

βί ί^ίΙαΓ νΪΓ 8&ηβ(α8 : 8ί 0Γ6(1ί8, ΙϊΟνβηΐ (αυπί σπέρ/χατα ^έξασθαι της ιύσβββίας έπιτη^ιίαν (βίρηχι 

τίναΐη Γβρ6Πβ8. γάρ πιστιύιιν ^ύνασθαι ταϋτα τόν Χριστόν ποιβΖν, 
χαλ αυτόν βιναι |χόνον άληθ9 ββόν) * ούτως ίχβινος Ιχων, ^ίχουβ -καροί του Άγιου * Ει πιστιυιις, άπιλ- 
6ών «υρήσιις (ώντα τόν |3οΰν. 

XXI. ΕΧ οαπί Γ8νβΓ& ΓθρθΓϋ88θΙ, ήΐα Ιυά&ΐοο ΚΑ'. Έπ•ί ούν χα> άπιλθών ούτως ιύρι, τό τών 
6θη(6ΠΐρΙθ, δ&οα&ΓίΙα 61 βΐ ΙΙΐβΓ&ρβαία, ςαί ίηΙβΓ *Ιου^αίων ^ισησας (9), Σα|ϋΐαρ(έτης έν τούτω γίνεται, 
βΐΐηάααΐ ΟβΟ §;Γ&ϋ&8 άίββϋ&Ι βΐ ΜβΠΙ 8&ηβΙ&ΐΙ1 ρΓΟ- χαί προς τόν θιραπβυτήν ΐπανέρχβται * χαί τους 
ρ&β^&1)&(. ΙάοίΓΟΟ ^Λ1^ ηοη, αΐ αοΙβα, ίη ραΐΐρβΗ&Ιβ μεν ποίας ^^ πορεία είχε^ τα χείλη Λ η ιύχαριστία, 
νίνίΐ, βθά όίνίΙΐΒθ ίρ3ί ωα^ηβΒ βΐ ίη&Ηβα&1)ί1β8 ΟΟη χαί η τ^5ς υγιούς πίστιως άναχιίρυξις. Αιά ταύτα 
ββάαοΙυΓ. Νοη βηίΐη ρ&υοΟΓΠΐη ]υβ6ΓαΕη ΙβΓΓββ γοΰν ούΛ ά^ίίται, ώς τό πρότιρον τήν πινέαν σύνοι- 
άοιηίααβ βγαΙ 86(1 οωηβιη ρ&Γ&άίδαιη ρθ88ί(1β1)&( ; χον ?χ(ΐν, άλλα πλούτος αύτώ ^έ^οται πολύς τι χαί 
ίά ααΐβΐη ςαοπίοάο, ααάί. ΜΕΡΐ7Γί ςαί βχ 0&Γ6ΘΓ6 άσυλος • χαί γαρ ούχέτι πλέθρων ολέγων 7^ς χύριος 
ΓβνβΓΐβ1)&(αΓ θί)νϋ ίαοΐί ρΓ»ν&Γίθ&ΙθΓ68 ίΐηρϋ, ΟΟ- ην, ά)λ* όλον χληρονοαίΐ τόν παράίιισον * χαί όπως, 
£^ηί(0 (ΐυ&ηΐ0 8ΐαάί0Γ6ΐ)α8 61ΐη8ϋ&αί8ί&νβΓ6ΐ, ΟΟΐη- •χ ώρα μα$εΙν. Έπανιλθόντι τί5ς είρχτϋς χαί του μάρ 
ρΓ6ΐΐ6η8ϋΐη βαΐη &(1 ίαΐρβΓ&ΙΟΓβΐη άυοαηΐ ; ςαί η6 τυρός, έντυχόντις οί τίίς ασεβείας υπουργοί ίραστι- 
8θ1ίΙ&ςαί(ΐ6ΐηίηΐ6ΓΓΟ§;αΙίθα6βαΐηάί^α&Ια8 6ΐΓΘΓαΐΙ1 χώτατοι, χαί μαΒόντες όπως τά Χριστιανών Ιπρί- 
ΠίαΙ&Ι&Γαΐη β&αδ&ΐη ίηνβ8ΐί§;&η(1ί ΐηίηίπΐθ 0αρΐ(1α8, σββυέ τ• χαί ίιαρρή ίην έχιδρυττι, συλλαβόντβς 
βοΐο &απα]Ι1 ]α(1ίθίθ &η6ΐη Ο&αδ® ϊηΐροηβΓβ ^68(16- άγουσι προς τόν |3ασιλέα • χαί δς, ούΛ τ^ς συνηβους 
1)&1 ; 6086 βηίΐη δ&αοΐαΐη 1}Γ6νί ρ08ΐ ρΐ60(ί 3α88ίΙ. έρωτιίσιως άξιώσας, ονίβ την αίτίαν άναγνούς τ^ς 
8ί6ί^ΙαΓ νί(&ΐη&Ιΐίνϋρ&αρ6Γΐα(69ΐθΠ08&Π1, ΐηΟΓίβ |*ιταβολ]ίς, ίτοψος ην πιρί τήν τών άχουσθέντων 
6»ΐ6ΓΟΓυΐη8βωυ1&Ιίοη6άίβ^η&,ρΓθρηθ8αθ8&η9αίη6 τομίιν χαϊ απότομος- ξίψει γαρ ιχΑιυβ παραχρϋμα 
1>&ρϋζ&(α8. χαταχοτηίναι. Καί ούτω τιλιιούται, τί5ς ^ πινίας 

ζήλου μηδενός άξιος ών, τού 9ε τΛους άζιοζήλωτος, ριάρτυς γιγονώς σχέίιος χαί τω οίχιέω αΐ^Αατι βα- 
πτισθιίς. 

(8) λ6ΐ& οαιαία &1ίαρπα8 &άάαοαηΙ ΑΙΙι&ο&8ίααι ΐ6ρΓ08ί8 πιαη(]&1ΐ8, ί^αοΓαιη ηονβαι βηρροηαηΐιιτ 
σα&αι &κ&ηΙ ά6 ιηοΓίαο 8α86ί(&Ιο. ίαΐ886 Ιαάβί, §&αι&η(&οα8 8θ1α8 Γ6(1ϋ(, αά 5€μβ&- 

(9) ΑίΓαάίΙιΐΓ &ά ΐ8(αά Βν&ηβ^βΐϋ, α1>ί 6Χ άβοβιη οίαη & 8α1ν&ΙθΓβ Γ66βρ(αιη &^0866η(1ααι• 157 νίΤΑ 8. ΟΕΟΚΟΙΙ. 158 ΚΒ'. Μβθών Λ ό ^«σΟϋνς, ως πολύ η πλ^^ος ΐν Α XXII. υΐ>ί ίιηρβΓαΙΟΓ Ααάΐνίΐ, ιη&Γίττβαι Α ιηαΗΙ- 7^ ψυϊαοί^ τ« μάρτυρι ιτροοτιάν όσαι ώραι τ^ ιύσι- 
€€ία προστίβητται, ονχ άνβχτώς Ισρ^ιν* αλλά τον 
Άγλον ρβτοοιαλισά^ος, οργέλως μβν ίτι χακ αύ- 
τη^ρώς, ούίβίμώς' άλλα τ^ς λιοιπί^ς ριι& «ξιχνου^Α^• 
ννς, χ«1 τ^ν αλοΜτβχ^ν ιτροσιτέ9•ι, χαΐ τό πιχρόν 
χβΐ όίΐήτομον ύπο ιτροσχ^ριοΓΓΐ χ«λι>ψας ^ιλανΟρβι»- 
χ/ας, πρβίϋς πβίλα» ΰπίρχ^ηοί χαι ^ιτέως* Νι& τους 
9ββύς^ €ίρ4Χ«ς, ι2 /Μυ άχούβηρς, Γίώργα, χαϊ ιτροσ- 
ιλ6«ιν θύοΊ^ς, αβαθών β^αφά ιύρνσϋς, χαΐ χριι/Μί- 
ΤΜν ^λϊ» χύριος βοιρ συχνών, πρώτον ^β σου /μΟ* 
4ρίς «ηρον βις τψ^ψ ούχ βξιις* Κ9<^οριαι 70^ ^ο^ 
χ«1 τ9ς ηΐ^ινονς ώρας, χαΐ τϋ[ς νιότ;οτος ΟΜΤον Ιχ« 
ηλν», χαΐ Ι^ούλοοΜί σβ (^ν /ϋολλον ϋ θανάτω ^ιβί- 
^^«νβΕ< ΐΓ€χρώ. Ούτως ιΓπιν ό |3«σι/.(υς, Μβτνιν- 
τίω γΔ ^έλω νιισβιις, βΐρι^χότι τιδν έσχάτην τούτον (αάιαβ ίη ο&γοθγθ ο1>8ίά6η &ο βάβιη ιηαΐ&τβ, ΪΓθΒ 
ίιηρ&ϋβιΐ8, νΪΓαιη δ&ηοίαιη &Γ6β88ίγίΙ ρβΠί ΙβοηίηβΒ 
ναΐρίηαιη βαρβΓ&άάβηβ, 6ΐ ιη&ηβαβίαάίηβιη ςα&ιη 
ίηίιιβ ηβςα&ςααιη 86αϋβ1>&1, βίιηυΐ&αβ άαΐοβ &ο 
βυ&νίΙθΓ : Ροτ άθθ8, ίηςυϋ, δί ιηβ ααάίβ, ββΟΓ^ί, βί 
•<ϋί8 8&αη&ο&8, βαιηιηααι 5οηοΓυιη οΙ>ϋα6ΐ)ί8, ορββ 
ιη&£^αα8 ηαποίδοβΓΐβ &ο ββοιιηάοδ ία ίοιρβήο, ρΓβΙβτ 
ιηβ, ΙιοηοΓββ &(ϋρί806Π8. ΜίββΓβΙ βηίιη ιηβ Ιαί θί 
ραΐβΐιήΐαάίοίβ ΙαβΒβΙ&άοΙββοβαϋβΒίβηβΓββ,&ο νίνβΓβ 
Ιθ ςααιη &66Γΐ>α ιηοΓίβ ρβΓίΓβ ιη&ΐο. Τ&1ί& ΙοοαΙαβ 
68ΐ ίιηρβΓ&ΙΟΓ, ία8ΐί^&η(6 αοαίοο Μ&^αθηϋο, αΜτ- 
ιη&ηΐθ, Ιιαβ Γ&Ιίοοθ νίΓαιη δ&ηοίαιη βιι^ί^θαάαχα 
ίοΓβ. 6θ0Γ§;ία8 υθγο βπ^αΙιαιΙθΓ &α(ϋΙ& ί8(& ρΓοροβί- 
ϋοηβ, δί ρηυβ, άϊχϋ, (&1ί&βοαηΙί&γί88β8, (]β1ί1>6Γ&η(1ι 
Ιοοαβ ίαί886(. Ναηβ ααΐβιη, βί ρο8{ (ο( (αηΐ&ςαβ 9^ς τόν Αγιον ό^λΐλέαν, ως οΓόν τβ 6ιροπτ(υτιχήν " ΙοπηβοΐΑ Ιβ αυάιρβοι, ςαοιηοάο ιηβ βΟΓαιη ςυο 
«οι:βσ«σ6αι• Ό ίβ μάρτυς βύπρόσωπον ώσπιρ τι^ν 
βκύΛγία» ίντιΟβιν «ύρών Ει πρώτον, ί^η, τβΰτα 
Λ*7«ς, βΤχον άν χαί χωρβ» οί λόγοι• νϋν ^ι ρι«τα 
τοσβντβς αίχί«ς, ιΖπιρ ίι& χαί πβισθ•()ΐ|Μν, τ£ αν 
«»*ών «ντλ^ατρνσιις τβ λυπνρά ; Τοΰτβ Ιχβκνος, ως 
ϊρμΛίΛ» τι συν ν^ον^ ^ιστα ^ιαρποίσας, «τι ίή χ«1 
Ιλπί^« τίνα τβΰ πϋσΟ«σβσθαι ύπο^αίνων, 'Λς πα- 
τρί» ί^ί, τέχνβν ^ιλούρκνον, ταΰτά μοι ά^ις, χαΐ ρβΓρβββαβ 8αιη« οΐϊΐίνίββί άοββΓββ ? Ιαιρ6Ρ&Ιορ ίη 
ΙαβΓΟ ροηβηβ νίή β&ηβΐί 6οηνθΓ8ίοηβηι, ςιι&αι 86 
ο1>(6ηΙαΓυπι 8ρβΓ&1>&1, Νβ 8αοο6η8β&8 ηιίΐιί, ίηςαίΐι 
ςυί (6 8Ϊοα( ραΙβΓ &ϋαπι άϋβοΐαοι οοπιρΙθβΙΟΓ ; άϋβ 
ααΐβιη βαβΓίβοΑ. 8ί6 βηίηι ϋΐοβ ρΓορίΙίοβ 1ι&]>θ1>ί8, 
βΙ ίρββ ορϋαΐΑ ςιιβςαβ &6ςαίΓ68. Α^ Ιιββ πι&τίττ : 
$ί ΙιβΒΟ^ ο Γβζ, ίοςαίΐ, Ιυα β6η(βηϋ& ββΐ, 3&ηι αά άβοι 
68( 6οηίυ£^θηάυηι. «ροσιλθων Ονσίαν προσένιγχβ τοις $$οΐς' ούτω 7«ρ «Μένους τβ ιύ|ΜνβΙς ίξιις, χαΐ σβαυτώ τα χάλλιστα προξιν^σιις. 
1«έ • ραρτυς, Ει τοΰτό σοι, ί^ί, χατά γνώρι^ν, ω |3ασιλιΰ, ώρα προς θιούς άπιίναι. 

ΚΓ. 'Ος ουν ταΰτα ό Διοχλητιανός 9χουσι, προσ- XXIII. Ηίβ ααάίΐίβ Οίθθ1θϋ&ηα8 6<ϋ6(θ Πΐ&^8ΐτ&• 

τά/αατα ιυ^ύς πανταχόσι ίίί$α €ΐς το έιρόν άπαν- Ιαβ ροραΐαοί &6 Πΐίΐίΐββ 0αΐη68 ίη ίβοΐρίο &άβ88β 
τας «ντώ συνιέναι, όσοι η τών έν τέλιι χαΐ όσοι του ρβΓ ρΓΚβοηβΟί ^υ88ί^, βίφΐίόβηΐ (τθΟΓ^αβ, 6&1ί1®α8 
^%κ•ν χαΐ τών στρατιωτών «σαν, ύπόλαριπρον ίχ^ω- 1>6ηβηοΙυ8,Λρο11ίηί 8&βη&0&ΙΐΐΓα8&άίθΓ6ΐ•Εχ(6ΐηρ1θ 
νβίϊντι τω χ;όρυχι, ότι Γιωργιος, ό έν Γαλιλαίοις πβ- (] ^βη1ίΐ68β&ΓΠΐίηίΚ>α8 6(11701018 ^&α(ϋααιηι&ηίί68ΐ&η• 
ρέβΧιπτος, Άπολλωνι προσέρχεται θυσο^ν. Πάρα- (1θίπΐρ6Γ&(θΓ6ηΐθΙ(1θαηΐΐρ8ία8 Αροΐΐίοβίηΐ&αάϋ)!» χρ^μα γβνν πάντβς "Ελλίίνίς χρότοις χαΐ παιάσιν 
έ»ιυ^ρ«η»όριινοι, ^ιλέα 1 1 χαΐ τόν έχιένου βιόν 
Απόλλωνα νιχίϊτ^ν «ύ^ι^ριουν. ΈπιΙ Λ του ίιρου 
βτβς 16 σαν, σιωπί^ς 7•*•ί*^^?> προσχών ό Άγιος τώ 
•Ταλ^ΜΠ, ό του *Απόλλωνος 3ν, χαΐ πρ6ς αυτό |3λέ- 
ψβς, ΣΟ ιΓ θβός ; ίψτα, χαί σϊ ί•ι προσχυνβΐν άνθρώ- 
»βυς ; Τβ ^ϊ ένοιχοΰν αύτ(χα ποννρόν πνβύμα, ώσπιρ 
τώ τ»ν 'Αγ^ου ^^ω χαταπιιΟ^ς γηορανον, χαίτοι 
^«λ•^ιν^ις όν, αχον Ιχ^ρυττιν τήν άλήΟιιαν* Ουχ 
9ψί βγω 6ιος λίγων, ώσπιρ ούίβ οί σύν ίμοϊ τόν 
κΛτ οιχονντις, αλλ* ιις αλγβι^ς ό Χριστός. Είτα ό 
^Μίρτυς, ΚαΙ ιΐ |ΐ4 έστί 9βοΙ, ίψτ^. τΐ παβόντις, άν- 
Ιρώνονς (ξαπατατι ως 9ιο{ς προσίχιιν ύμϊν ; πώς β£Γ6Γαη(. ΡοδΙςα&πιοπιηβδ (βαιρίυηι ίηβ^Γβ88ί ββββηί, 
8ίΐ6ηϋο ί&6(ο, (ι60Γ£^ίυ8 Αροΐΐίηίδ 8(&1α&ηι οοηδρί- 
6&(α8 : Τα ϋβαδ β8, ίηςαίί, 6ΐ &1) 1ιοπιίη16α8 &άθΓαΗ 
ρΓβΒδαπιίδ ? Ταιη 6οηί688ίηι ιηαΐαδ άοαιοα ίηβΐαδοβ, 
υ(ρο(6 8&ηο(ί πίθΙαρβΓοαΙδαδ, &1ίοςα1α ηΐ6ηά&χ, Ιιοο 
(&αιβη Ιοβο, ΙίοβΙ ίηνϋυβ, νβΓπιη 6ηαη(ί&νίι : Νοη 
βυηι άβυ8, (Ιΐοβηδ, ηβςυβ ςιιί αιβοαιη 1ιοοο6 Ιβηιρίααι 
ίηβοΐυαΐ, 86ά υηαδ βϊΐΓίδΙαδ. Τααι οι&Η^γ, νο8 ί^^ί- 
(ΟΓ, ςαί άϋ ηοη βδίίδ, βοΓ 1ιοπι1η68 άβοίρίϋδ, ίαςαίΙ, 
ρρο άϋδ 1ι&Ι>βη ρροδυαιβηΐβδ ? Οαί ύί αΐ πΐ6 ββΓΥΟ 
βΐιπδΐί ρΓ8Β8βηΐ6 1)016 ίΓ&αάί ηοη ΓβηαηΙίβΙίδ ? Ηβ6 
6ηηι άίχί886ΐ πι&γ(7γ, βΐ οηιηίύαδ ςαί αάθΓ&ηΥ, βτυ• 
618 δί^αηηι βίβαΐ Ιβίαηι ίΓΤ68ΐ8ϋ1>ίΐ6 ίη]66ί88βΙ, Ιη- 
Λ χαΐ ύπομιΐναι όλως ύ^ίς τιθαρρίίχατί, έριοϋ ιν- ϋ ιηυΐΐιΐδ 6ΐ&ΐη0Γ6 βΐ ^βιηίΐα πιίδίαβ αυάϋαδ 68ΐ άθΒ- 
τα60« «φόντος του δούλου Χρίστου ; Ούτως ιίπόντος ιηοηαπι 8ίηια1&υίυ£;ΐ6η(ίαηι ; 1άο1& ΥβΓΟ 1ρ8&, ςα&δί 
Γοδ μάμτυρος, χαΐ ώσπιρ τι &ριαχον όπλον τό του ΐη&ηη ίΟΓίί 60ΓΓ6ρ(& 60ηΐΠΐηη1 Γοΐηλ ίη ρα1Υ6Τ6ηΐ 
«ταύρου σινριιον αυτοϊς ίπισιέσαντβς. τάραχος ιυΟυς Γβ(1α6ί& ]&66ΐ>&ηΙ. 

«χονιτο, χαΐ βο4 χαι 6ρ;3νος έχ του ίιρου, ίραπιτιυβντων τών δαιμονίων αυτά τι τα ιι^ωλα ωσπ€ρ 
Λ0 Τίνος χραταιάς χιιρός χατασπώριινα, ίτιρον τω ίτίρ^ συγχαταπίτττον ίγίρετο, χαΐ ιις χουν ιλιπτύ- 

XIV. Ουίά ροδίβα ? ΟβδρβΡ&Ιίο ηιαςπ^α ίηιρ6Γ&Ιο- 
Γβιη, θί ςαί 6απι βο 6Γ&η(, Ι6η6ΐ)&1 ; βάβίβδ &αΐ6πι 
β^Εαάίαπι ίη6£Γ&1)ίΐ6 ίη Μβ 6οηβΓπι&1:>&(, ίηΙβΓ ςηο8 
Αΐ6Ζ&η«ΐΓ& ίπιρ6Γ&1ηζ, ςυ® ίηάβαυάαοίοΓ ί&6ΐ& ίάο- 
1ΐ8 ηοη ρατυαι ίηίδίΐ. ΐΓ&Ιαδ ]&πι (υαι ίηιρ6ΓΑΐ0Γ ΙΑ'. Τέ τό ΙπΙ τούτοις ; 'Αβυαία [άν τόν βασιλέα 
«« τους πιρί αύτον ιΓχι πολλιδ' ΐυ^ίροσυν^ ίί τους 
«ιντονς άρρητος, χαί /^αλλον ιβιβαιοϋντο προς τήν 
βί«ιια>• χαί προ γι τών άλλων ^9 βασιλις Άλι- 
&ό^ρ«, 9 χαέ μ•ί?ονος παρρησίας Ινθιν ύποπλίί- 159 ΜΕΝδΙ8 ΑΡΒΙΙ.Ι8. 160 βυιη βάβΐίυιη 1αρ1>&ιη τίιϋβββΐ Αΐηρίίαβ ίη^άβ οοη- Α σ6(?σ«, πολλ& τ& χατά τ«ίν §1^ώλβ<>ν ίνηρύψα γί' Οπη&ΙΟΓυιη, ρΗοη 1βηί(Α(β βχαΐα, ίαΐβ^αιη Οίο- 
βίβϋιιηαιη οβίβαάϋ, βΐ ΙοΓνβ ΐαίιιβαβ ιη&τίττβιη : 
Τ&1ίΙ>α8, ίηςαίΐ, βαβηββϋβ, βββίββίβ, άβοβ βοβρίΙ&Ιο* 
ΓΘ8 (β &άθΓ&(αΓυιη ββββ, ί&ΐββ ϋβ βπ^αϋ&β Γοΐ&ΐυραιη 
&ηηαη(ί&8ϋ ? δβά ηοη άίυ βΧ8α1(&1)ίβ ; ηοη (Ιία άϋβ 
Ιηνίοϋβ ίΓΓίάθΙ)ί8 ; ηυΐΐιιιη βχ ιη6&η(&ιιιβα1ί8 ίηι* 
οίυιη ιηβ1β8. €αί ]ιι&γ(7Γ βιιιη ιηοΐΐα ]ΐιο<1θ8ΰιι 
116 ρΓαάβηϋ&, Νβοαο, ίαςαϋ, ιηβηά&6ϋ ιηβ βΓ^^βΙ ; 
ββιηρβΓ βαίιη ίαάβ & ρήαβίρίο β&ιηάβιη 8βα1βηϋαιη 
βοηββΓΥ&Γβ βίαάιιί, ί(1 68ΐ Οβο 8βΓνίΓ6 βΐ αϊ $. Ρ&α- 
1α8 8οη1)ίΙ, 1ΐ08ϋ&ιη γίνβηΐβιη, βαηβΐ&ιη β1ρ1&66ηΐ6πι 
ο£ΓθΓΤ6. Οαίά ? ηοηηβ γ68 ίρ8βθ οίαοα&ηΐ ςηοά θ& ςυββ 
Τ08 &άθΓ&ϋ8, βΓΓΟΓ 6ί ιηθαά&βί& 8ΐιηΙ βΐ άυαί&χ&ί 
ηοιηία& 8ίη6 γ6 ? λ6>Τ(. Όργ^ τοίνυν ό |3ασιλ«υ; χατάσχιτος γβγονώς^ 
άλλως τι ^β χαΐ τα τάν πιστών πλ^θΐ) όρ«ν, ίτι 
/Α&λλον πρ6ς θιοσέββιαν β7ηση9/»ι(ό|Μνα, το ιάν έπέ- 
χριοτον έχιΣνο χρηβτόν άητο^ύιται, «ντον ^β ^«νιρΑς 
έχβίνον τόν Διοχλντιανόν «πλ^ιίχνυσι. Και ίρψύ τι 
χα) /Αονιχόν έαβλέψας τ& μάρτυρι, Τοιαύταις, ίψΐί, 
6νσέοας, ώ χαχώς αττολλν/ιβνβ, τους σωιϋρΛς έπι^γ- 
γίΟ(ω τιαΙίσΛΐ Οβούς ; τοιβίύταις χάρισι ^βξιώσασΟαις ; 
Άλλ* ούμινοΰν ούχ έττΐ πολύ χαιριίσιις, ον^ι τύν 
ίαιτττοτων χαταμωχ^σι^ Οιβϋν* ούχ ούτω ταΐς ^9- 
τιίαις ισχνο'βις. Προς 6ν ό /Αβ^ρτυς, /Μτά πολλον τοό 
•ύχόσ^υ χαΐ συνβτοΰ, Έγ», (Γπιν, ώ |3ασΊλιν, 
ποφ' ού^β# άλέσχθ|χα( ψιν^ος βιπών, άλλ* όπιρ μΛί 
πρό6ισις έξ Λρχϋς^ τοντο χαΐ ιίς ^ιϋρο ^νλάξι» Ισπιυσα, τό ^ί έστι τώ ίμύ /χόνον λατριύιιν βι«, χαΐ αΰτώ ζώσαν ά^έοΕν τι χαΐ (ύάριστον (ώς Παύλος 
^ θιΐός ^ιισι) προσγέραν 6υσίαν. Τέ ^έ ; ούχ) χαλ αντα βο^ τά πράγμΜτα, οτι τα παρ* ύμύη» προσχυ- 
νού|ϋΐινα πλάν^ χαΐ ψιν^ός έστι» χαΐ όνόριατα ρ.όνον πρα^/ΑΟτην ίρτημ,Λ ; 

XXV• Οιηαί& άβίαάβ ία ν&ηαιη &1)ίΓβ Υίάβηβ Ι^- Β ΚΕ'. ^Απιΐπι τοΙς ολοις ό τύραννος, χαΐ πιριττ^ Γ&ηηη8 ρηοη1)υ8 Ιοηηβαϋβ υ11θΗθΓ& &(1]ίθ6Γθ οοΐαϋ, 
ρβήοαίαιη βαίιη θγ&Ι αβ ίρ8β τίβαί ίοΓβΙ, αιαιίττ 
ιιαίθΐη, 8ρΓβΙί8 €[αί1>α8οααςα6 1θΓαιβαΙί8, ^ΙοηοδίοΓ 
&6Γ61, 8βα(βη1ίααι οοοίτα βαοι ίαΐίΐ 8ΐβ άίββαάο : 
6θθΓ£^α8 ν&ηβθ €ΙΐΓί8ΰ&αοΓααι ^ΙοιίβΒ βββΙ&ΙΟΓ ρύΓ- 
ϋα&χ, άβοΓααι &α(βαι 8&1αΗίβΓ0Γααι οοαΙβπιρΙοΓ, 
ςαί αββ ιηίηί8 αβο ρΓοα)ί88ΐ8 ββάβΓθ 86ίΙ, ίηιο ςαί 
ΑΙβχ&ηάΓ&αι ςαοςαβ ίοιρβΓαΐΗββηι &ά β&άβαι άβ- 
άαχίΐ, οαιη Ιιαβ ίρ8& β&ρίΐβ ρΙβοΙ&ΙϋΓ. Ρθ8( ΙΐΑαβ 
86α(6αΙί&αι, ςαί1)α8ίά ίπιρβΓ&Ιααι θΓ&1,βθ8 οοαιρΓβ- 
1ΐθα808 6χΐΓ& αΓ[)βαι&ά 8αρρ1ίοίί1οοααι άβάαχβΓυαΙ. 
ΙαιρβΓ&ΐΓΐχ &α1θηι ΑΙβχααάΓα νί&αι 1βαβα8 βΐ ίο 
ιηβπιοΗ&πι Οβααι Γβνοβ&α8, Ιοία ία ρΓθβί1>υ8, 
1(1 ςυοά 1&1>ίθΓααι αιοΙα8 βΐ οουΙοΓααι 8αΓ8αιη άί- •ινα( χαΐ άνόι^τον ΐ^γιοσά|Μνος, τό ίπι ταΐς πρώ«ν 
πολλαϊς χαΐ χαλιπαις τιαωρέαις ίτι χαΐ έτβρας έπι- 
νοιιν (χιν^υνιύσβι γαρ άντιχρυς αυτός μΐη αισχύνιβν 
ό^λιιν χαι ού^ άνύιιν Γ»ν χολάσιων γινο/λένοιν, ό 
ράρτυς 9ϊ λαμπρότβρος ιπι^ιέχνυσθαι), ^ί^ωσι τ;6ν 
χατ* αύτον ψί9ρον βιρι^χώς ούτοι* Γβώρ^ιος, ό τ4ς 
^αταέας μϊν τών Χριστιανών ^όξνς Ιχτοττος εραστές, 
τών σωτι^ρων ^β θιών χατα^ρονιοτής, χαΐ ρ^τι ^•ι- 
νών ίποΒγωγαΙς μι^η ΛγαΟών ίπαγγί^ίαις μη^Βέ- 
σθαι πβισβιΐς, άλλα χαΐ τι&ν |3ασιλί^α ^ιάλλον *Αλ(ξ- 
άνβροεν παραχρουσά^ινος, τόν ^ιά ξένους σύν αύτιδ 
θάνατον ύποστητω. Τοιαύτιος ^οθβίσιος τί^ς άπο^ά• 
σβως, οΐ προς ταΰτα ^ιαχονβΐν ύποτβτα^/Αένοι, παρα- 
λαβοντις αυτούς, Ιξω που τ^ς πόλκνς, προς τόν τί^ς Γβοϋο 8&1ί8 ίη(1ίθ&1)ΑηΙ, &α(β€[α&αΐ βΟ ρβητβαβΓίΙ, Ο τιλιιώσιως τόπον, Ιχώρουν. Άλν ;6 |3ασιλ1ς *Αλ•ζ- 
ί111υ8]αάίθίθ, 60308 ίαάί<ή&&1)3Γ88α8, ΙΐΟΟίΐί ρΐΌβΙτα- άν^ρα^ τϋς ό^ου /α^ ιχομί^ιη, β<οΰ <^β μν^μιιν χατά 
1&Ι ρί&ΟΙ &αίαΐ&αΐ βχΐΐ&ΐ&νϋ. χαιρόν ποιουριένη, χαΐ όλ«ν αυτήν ιις «ύχήν τρέψασα 

(ώς ϋ} τι τών χιιλέων αύτ^ς χένυσις έ^ήλον χαλ ή τών ό^θαλ/Αών •ις ούρανόν Ιπαρσις), προ τον τόν 
τόπον χαταλαβιΐν, του παντός χρέναντος άπορρήτως ου τά χρέ/Αατα άβυσσος πολλή, έπιχοτταχλιΟιΐσα 
τ^ 79> "^^ ά^ίαν αύτιβς ά^ήχ< ψυχήν. XXVI. (ιβθΓ§;ίοβ ροΓΓΟ, 01ΐΓί8Κί ηι&τίτΓ, βαηι αά 
Ιοοααι 8ορρ1ί6ίί ρβΓνβαίβββΙ» α ΟΑταί&οίϋοβ αϊ 8βρ&α- 
1ί8ρ6Γ ΡθΙ&χ&ΓβαΙ ρβΐίίΐ ; ςοοά βααι ο1>(ίαοΐ886( &1> 
1ιθ8(ί1)θ8, αά ΟΓ&αάοηι βοανβηοβ, 8α1>1&(ί8 6(Βΐοαι 
νβΓ808 06θ1ί8, Μί Ι)βθ8, άβ ρΓοίοοϋο (κ>Γάί8 βχοΐΕ- 
πιατί^ 60308 80Π1 ίαάβ & α&ϋνϋ&Ιβ, Ια φΐβιη 8ρβ- 
Γ&γί, ουί οοα&8θ8 &(1 Ιιοβ ηιβ ββΓί&αιβη &<κ:ίοχί, ο 

8ρ68 (]θΐ6ί8, ρΓθαΐί88ίθ ν6Γ&, δΑΟΟίΟΓΟΟΙ λαΐΟΓίΟΒΟΟβ 

αηίαι&Γοηι, 6ο]θ8 1>θαί§ραί1&ϋ 60Γά& αο8ΐΓ& βοη&- 
άααΐ ; ςοί ααίαιί ά68ΐ(ΐ6ήί8, &α1^οαπι βχρήαι&αΙοΓ Κζ'. *0 Λ του Χρίστου μάρτυς Γιώργιος, ήί;ο προς 
τώ τόπω γινόριινος, ριιχρόν άνιθήναι τους ^9|χέονς 
ήξίου, τήν τιλιυταίαν ^ή ταύτυν χάριν παρ* ιχβρών 
αιτησά/Αΐνος* χαΐ ταύτης τυχών, %1ς βύχήν τ• εαυ- 
τόν συντβένας, χαΐ τό Ιμμα ^ιάρβ{ς ιις ούρανόν, Χύ- 
ριι όθιός ρου, Ιχ |3άθους άνέχραξι τής χαρ^ίας, 
ϊψ' όν ίπίρρίγιην έχ /χήτρας, ίψ' όν ήλπισα, ίψ* « χαΐ 
θαρρήσας βις τόν κγωνα τούτον άπι^υσά/Αην, ή γλυ- 
χβΐα έλπίς, ή άψιυ^ής ίπκγγζΧΐΛ, ό τών άρών ψυ- 
χών 2ρως απαθής, ου χαΐ τ1) ετοιμασία τών χαρτιών 8&Ιί8ί&θί(, ίθΓΐί&β& Π1Θ αά ΪΪΟΟΟΒ βθΓΐ&αίβα ςοοά ^ ήρ£>ν προσίχιι τό ούς, ός χαί πρό τών ήριιτέρνν ρΓΟ αοαιίαβ Ιυο &β:§^Γβ88ϋ8 8ααι, βΐ τβοίρβ ααίπι&ηι 
ιηβ&αι, β( οοαίΓΑ (ΐ8Β[αοο68 &βΓίθ8 ηι&1θ8 ρΓ8ΒπιοαΙ(&ιη 
ϋ8 ςοο8 &1) οαιαί ΙβαιροΓβ (1ί1βχί8ϋ, &(1αοπιβΓ& : 
Ιβ:αο366, ςο8Β8θ, Οοαιίαβ, ςαββ ρβΓ ί^οοΓ&αϋ&αι (κ>α- 
Ιτα 016 ίβοβΓοοΙ, βοβςοθ ςοί Ιβ νβΓβ 6θβ:οο86&α( 
(11^08 Γβάάβ ; ςοία ]:)6αβάί6ΐ08 68 ία 88Β6ο1&. αίτήσιων τήν έπιθυ/χίαν παρέχιις τών χαρτιών* 
αυτός μΛ ένέσχυσον μέχρι τέλους τόν αγώνα τούτον, 
όν υπιρ τής σής ύττήλθον όαολογίας, ^ιινίγχιίν, χαΐ 
πρόσ^ιξαέ μου τήν ^υχήν, χαι άνωτέραν αυτήν τών 
πονηρών τι χαΐ άιρέων ^υλάζας πνιυράτων, τοις 
άπ' αιώνος σοι «υαριστήσασι συναρέθρησον* ά^ις Λ τώ λαώ τούτω, Δέσποτα, όσα χατά άγνοιαν ιις ίμ^ ^κπράξαντο, χαΐ άξιους αυτούς τής Ιπιγνώσβώς σον 
τής αληθούς παρασχιύασον, ό•τι ιύλογιρτός •Γ ι2ς τους αιώνας. 164 νίΤΑ 8. ΟΕΟΗΟΙΙ. 162 ΚΖ^. ϋτΛ μΜΤΛ ηό» ιύχ^ην ιΐς γάνυ χλιΟβΙς, χαΐ Α 
τόν βα/^ςίνα ^ιατπίνας, τό ξέ^ος ΑμΛ χ«1 τό στέ^ος 
έϋχ^ΐζ^, τό ιιιν νιτό τών ^ισούντ««ν ΤΊ^ν άλι^θιιΟΕν, 
τΑ ^4Τ κχό τον τους «θλητάς στι^ανοϋντος τ;9ς ινσι- 
βΐίας, Μ χ«( τ;6ν ά/»«ν βη^τοΰ ψυ;ι^ι^ν ποφβτίθιι, τρίτιρ 
1^1 ίΟΜ^ι του Άπ^Βίλίον ^4νός βγοτης, τόν ^ρό/Ασ» 
^^λ^««(, τ;)ν πέστιν τ9|Βΐ}σας, &ριστ<νς ^/τως γιν- 
Μΰος ά»α^αΜκς, λα^πρότΐ|»όν τ• χατά τίΐς ιΛοητης 
9 Χ4ΤΓ« τάν πολ<^ί6>ν ΟΕν«στΐ9θ'ας τό τρόπαιον * ^κά 
^«ϊ>το χ«1 στί^ανον ιίλν^β, ον ^Οαρτόν τίνα χοεΙ ^»- 
ξιβς ψΒβφτ^ς ιτ/ΜΤ<ινό/ανον, άλλ' α^ββρτον έξ 
«^θ«ρτον, ^ζς ου οτβ^βΕνούσιος ρόνον, αλλά χαΐ συ|χ- 
/ΜΕχονοΊβς έιτβι^6« τό ιτρότβρον, χαΐ τών άγώνβΜ 
«υτ« οννι^βπττο^^ς• Χρ(9Τθΰ γβφ έοτιν 4 ίύνβφις 
%ΜΒί 9 ^όξα, σύν τώ οηάρχ^ ΠατρΙ χαΐ τώ ζωοποιδ 
ΙίΜυ^ΜΠΊ, νυν χαΐ «βΐ, χαΐ ιίς τους αιώνας τβϋν 
«ΰίηριιν• 'Α^^ν. XXVII. Οβηίςαβ ρο8( ρΓβοββ άίβΐ&β Ιιαιηί ρΓοοαιη- 
1)608, οοΐΐο βχΙβαβο, ^Ι&άίυιη β( βΟΓοααιη υη& Γβοί• 
ρίΐ, ίΐίαιη ςαίάβιη α νβπΐ&ϋβ οβοή^αβ, Ιιαοο αϊ) βο 
ςαί ρίβ(&1ΐ8 &11ιΐ6ΐ&8 οογοο&Ι, ουί βΐί&ιη 8&ηοΐ&ιη 
βα&ιη ααίιη&ιη ΐΓ&άίάίΙ άίθ 23 Αρπίίβ, ροβίςααιη 
βυΓβαιη &ηίβΓ&1, &(ΐ6ΐη86Γν&Γ&(β1]ΐο5ίϋ8 ααΐ68ί£^α&• 
η 08 ί&β1α8, νβχίΐίαιη (κ>η!Γ& βΓΤΟΓθΐη ροϋα8 ςυαιη 
οοηΐΓ& 1ΐ08ίβ8 ροΓί&νβτ&Ι. Ηααο ο1) ο&α8&ιιι βϋ&ιη 
(κ>Γοα&ιη η&ο(α8 ββΐ ηοη ΕηαΓθβ8οί1)ί1βαι, 8θά ρβΓβη- 
ηβπι, βίςα&ιη ]&ιιι ία ρΓίοΓίΚ>α8 06Γΐ&ιηίαϋ>α8 8θοί&ιη 
&6 ρσραβη&^ί^βηι 1ι&1)αθΓ&1. ΟΙιηβΙο βαίιη ροΐ68ΐ&8 
βί £^1οπ& οαιη Ρ&Ιγθ ρήοάρίο ο&τβηΐβ 6( δρίΓϋιι 
γίνί&βο ηαηο βΙ 8βιηρβΓ, βΙ ία 8θ6α1& 8θ6α1θΓααι. 
Αιηβα. «63 ΜΕΝ8Ι3 ΑΡΗίυ». 464 ΜΑΡΤΥΡ10Ν ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ 

ΜΑΡΚΟΥ ΑΑΕΕΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΑΚΤΥΗΐυΜ 

δΑίνΟΤΙ ΜΑΒΟΙ ΑΡ08Τ0Ι.Ι 

ΕΤ ΕVΑΝΕΟϋδΤ^Ε 
(ί,&ϋηο&ραά δαηαιη αά (1ίθΐη25 ΑρΗΙίβ. 6γ»ο& ηαηο ρΓΐιηαιηρΓοάθαηΙθχ οοά. Κθ^. Ρ&τίβ. 881, 8»ο. χι. Εοιτ. Ρατι.) Ι. Τ6ΐηροΓ6 ίΠο, βαιη αροβΙοΜ ρ«τ οιηηβιη 0Γΐ>θΐη 
(βΓΓ&ταιη άίβρβΓβί ββββηΐ, αίνίοα νο1ααΙ«Ιβ Ι40ΐαιη 
68(, αϊ νίΓ 8&ηβ1ί88ίιηα8 Μ&Γ6α8 ία Μ^ρύ Γβ^ΜΚ 
ηβιη αάίΓθΙ. Εν&ιιβ^βΗ8(αιη Ιιααβ 6886, 8&αοϋ &ρθ8ΐο- 
ϋο» Εθ6ΐ68ί8Β οααοηββ 6οα8ϋΙαβΓαηΙ, 60 ςαοά ρη- 
ιηυ8 ίρ86 ίη 1ο(& Μ^γρύ Γ6^οη6, ίί1>7&, Μ&πιι&τί6&> 
Α]ΐιιηοηί6& 6ΐ Ρ6ηΙ&ρο1ί, εΐΐΓί8ϋ Εν&η^βΠαιη ςυοά 
86ήρ86Γα!, 6ΐ 6)08 &(1 ηο8 &άΥ6η(αιχι ρΓβΒάίο&νίΙ. 
Εγ&Ι 6ηίιη 1οΙ& ί11& Γ6£^ίο 1ΐ0Εηίαί1)υ8 τβίβΓία : ςαί 

ΟΙΙΐη 688601 ΟΟΤάβ ίη6ίΓ6υ]Ι16ί80 6ΐ άαπ88Ϊιηο, ίάο1ί8 

86Γνί6ΐ)&ιιΙ, ρΐ6ηί οηιηί ίιηριιτίΙ&Ιθ, 6ΐ ίιηρυΓΟΓαιη 
βρίήΐιιιιιιι 6α11θΓ68. Ρ6Γ οιηη68 6ηίιη αΓΐ)68 &6 ρΐΌ- 
τίηοί&β, Ιβαιρία 6ΐ 1α608 6οη8ϋ(αθ1)&ιιΙ. $ίά6Γαιη 
6ϋ&ιη 6ΥβοΙ&6ΐ ιη&9ΐ68β &Γΐ68,οιηηί8€[η6 άββιηοηαιη 
ί&6υ11&8 αρυά 608 6Χ6Γ06ΐ)αΙυΓ, ςα&ιη Οοιιιίηα8 
168118, οαιη ίη 6&ιη Γ69ίοηβιη ίγί886ΐ, άΐ88θ1Υ6ηά&Εη 
&(ςα6 6Υ6Γΐ6η(1&ιη ρΓ8Βΐηο]ΐ8ίΓ&τϋ. 
Π. Ουιη ίς^ΙοΓ άιγίηαβ 6Υ&η^1ί8ΐ& ΜαΓ6α8 ία 

0}ΓΓ6η6α 11Γΐ)6ΐη Ρ6ηΙ&ρθ1ί8 Υβηί836ΐ, βΐ 6(£ΐ68(6 

€1ιη8(ί Γ6^αυω ρΓ»(]ί6&886ί, βί &ρηά 608 ιηίΓ&6ΐι1ιι 
ίη£;6ηΙί& ί66ί886( (®9γοΙο8 βαίιη ούΓανίι, ΐ6ρΓ0808 
ιηαηάθ8 Γ6ά(1ίάί(, αο (Ιίνίηββ ς^Γ&(ί8β υ6γ1>ο ίωραροβ 
6ΐ ί6Γ0668 8ρίΓίΙα8 6]6θί(), πιυΐΐί ρ6Γ 6αιη 6Γ6άί(ΐ6ΓαηΙ 
ίο Οοιηίηυαι ^68υιxι ΟΙιηβΙαηι,βΙ ίθ66Γαη1, αϊ βοηιιη 
8ίιηυ1&6Γα ίη ί6ΓΓ&οι ά63ΐθ6Γ6ηΙαΓ : ςαί 6ΐ 1>&ρ(ί8ηι&ΐ6 
ίΐΐααιίη&ϋ 8ϋα( ίη ηοηιίηβ Ρ&ΐΓί8, 6ΐ Ρίΐίί, 6ΐ 8ρί- 
η(α8 8&η6ΐί, Αιοβη. Ιϋίο ίβ:ϋυΓ ρβρ 8&ηο1ύΐη δρίή- 
Ιαολ 6ί Γ6ν6ΐ&(αηι ίαϋ, αί &ά Ρ1ι&τί(6πι Αΐ6χ&η(1η&πι 

&1>ίΓ6(, 6( [)θα&Π1 06ί 86ηΐ6η(6ΐη ίΠίΟ 8ρ&Γ96Γ6ΐ. 

ΙΐΑ(ΐυ6 1)6&(α8 6Υ&η^6ΐΐ8ΐ& Μ&Γ6α8 αά 8(αάίαηι, Ι&η- 
ςα&πι β^βη6Γ08υδ 6ΐ ίθΓ(ί8 &11ιΐ6ΐ€ΐ, ρΐΌοιρΙο &ηίαιο 
^αϋίβύ&ΙαΓ. εαπιςα6 ίΓαΐΓ68 ίρ808 8&1υΙ&δ86ΐ, Οο- 
ιηίηυ8, ίηςαίΐ, ιηβα8 οιίΐιί άίχίΐ, αΐ &ά υΓΐ>6αι Αΐβχ&η- 
(Ιηαηι ρΓοΑοίβο&Γ. Ργ&Ιτ68 ααίβηι 6θα8ςυ6 ϋίαιη 
ά6ά(ιχ6ΓαηΙ, ςυο&ά ίη η&γί^ίαπι ίη£^Γ688α8 68ΐ. Οααι- 
ςαβ ρ&ηί8 1>υβο6ΐ1απι ά6^α8(&886ηΙ, ϊ)βηβ ίΐΐί ρΓ6- 
0&ηΐ68,6αηιςα6ά6άυ66ηΐ68, δίοάίοβίΜίηΙ: Όοωίηαβ 

16808 6ΐΐΓί8ΐα8 ΡΓ08Ρ6Γ0Ο1 ίΑΟί&Ι ίΐ6Γ (ΟΙΟΠ• Α Α\ Κατ' Ιχ<ίνον τον χαιρόν τών άιτοστόλων ^ιαρ<- 
ρινθίντων χατά τήν ιτασβίν οιχου^έννν, ^«χ• ?όν 
νη^ιωτατον Μάρχον έν τ^ χατ' ΑΙγυπτον χώρΛ βλθιΐν 
βΜί Ρ$ίί^σ9ΐ, όθ(ν χαΐ ιύβ^ν^λιστήν αυτόν Ι9έσπι- 
σο(ν οί ιιβααίρΛίΗ, χανόνις τ;3ς «γΐας χαλ «ιτοατολιχ^ς 
*£χχλΐ90'^ας> ^(& το ιτρ«^ηοι οκυτον Ιν όλ|ρ τ^ ΑιγνπτΜ 
χώ|Βα, Ακβύ^ τβ χαΐ Μαρ^•αρ»|{|^ *Α[&ρανιαχ^ χβΛ 
Πινταπόλ», χηρνξαι τό ΕυαγγΑιον τφ^ του Κυρίου 
χα'ι Ιωτίίρος ήριών Ί^σου Χρίστου ίπί^τηρΛίΚ• "Ήν 
γαρ πάσα ν γ;9 Λυνη άπερίχμητοι τί^ χαρ ^ία χαΐ •Ι-^ 
^ωλολάτραι, ριβστοί παστός άχαθαρσίας χαΐ πνιν^ά- 
των άχαθάρτων σιβασταέ * χατά πασαν γαρ οίχίοοβ^ 
χαΐ όψ^γο^ον^ χαΐ επαρχίας, σηχούς χα'ι τεμένη χβη^ 
βσχβυαζοντο * αποτύίσματά τι, χαΐ γο^ηίαι, χ«1 
πάσα βύναμις ίγρηγορητιχιό , Μάλλον ^β ^αιριονιχι^ 

Β νν έν αύτοΐς, ^ν επίσημη σοκς ό Κύριος ίιμών Ίι^σοΰς 
Χριστός χατΑυσι χαΐ άπώλβσιν. 

Β'. Του ουν θβσπισέου ιυβΕγγιλιστοΰ Μάρχου έν 
Κυρΐ9ν|ρ τ^^ς Πινταπόλβως χαταντι^σαντος, χαΐ λαλν• 
σαντος αύτοΰ τον τΐίς άρχ;3ς τοΰ Χρίστου λόγον, χα) 
ποι^σαντος ιις αυτούς τα παράδοξα θαύματα (άσβι- 
νοϋντας βθιράπβυσι, λβπρούς ίχαθάρισι χαΐ ιτνιύ• 
ματα χού,επά βξέβαλ• τώ λόγ» τϋζ χάριτος), πολ- 
λοί πισ7(ύσαντις ^ι' αυτού βις τον Κύριον ίίμΜ» 
Ί;οσοΰν Χριστόν, εποίησαν τα ιΓ^ωλα αυτών χαμαι- 
ριψ^9 έ^ωτίσθυσάν τι ^Βαπτισθέντις ιΐς τό όνορΜ- 
τού Πατρός, τοΰ Τίού, χαι τοΰ αγίου Πνιύριατος. 
'Εχι! ουν άπιχαλύ^θΐ9 αυτώ ^ιά τοΰ άγέου ΠνιύρΜ- 

€ τος ιις τήν Φαρέτυν 'Λλιξάν^ριιαν άναπιλΟβιν χαΐ 
τό χαλόν σπέρμα του βίου χατασπιιραι. *0 ρ.αχάριος 
%ύαγγ^\ιστ^^ς Μάρχος, ώς γ9Υ)ίαΐος αθλητής, ιπΐ τό 
σχάμμα προθύμως (β«^(ζι χαΐ άσπασά|ϋΐ•νος τους 
ά^ιλ^ους ιιττιν. Ό Κύριος αου ίλάλυσι προς μ$^ 
όπως ποριυβώ ιις τήν Ά)ιξθΕν^ρέων πόλιν. Οί ίϊ 
ά^ιλ^ολ προσέπΐ|χπον αυτόν Ιως τού βίσιλθιίν αυτόν 
ιϊς τό πλοΐον * χαΐ γιυσάριινοι ψω|χόν αυτού προσ 
ίπεμπον αυτόν λέγοντις * Ό Κύριος Ίυσοΰς Χριστός 
ιυο^ώσοι τήν ό^όν σον. 465 νίΤΑ δ. ΜΑΒΟΙ. 466 Γ. ο Λ ^Μκόριος Μβρχβς τ^ ίιυτέρβ νμ^ρ^ βίς Α III. Ββ&Ιαβ νθΓΟ Μ&Ρβυ» ροβίΓΐάΐβ Αΐβζαηάη&ιη τ^ *Αλιξά>^ριιβΕν παρι^ένβτο χβΐ τοϋ πλοίου «ιτοβάς 
ίλ6ί» •ις τίνα τόπον χβλού/ιινον Μένίιον. Αυτού 
τήν πύλην βίσιλθόντβς τ^5ς πόλίως, ιυθύς τό ύπόίυίΑα 
βυτβύ ίΐΛρράγιη. Ό Λ μβχβίριος απόστολος τ^υς 
ίψ•9' *Οντ»ς 19 ό^ός ιυλυτος. Παλαιορά^ Λ θιασά- 
;α»ος έπβ^&ιχιν αυτώ το ύπόίυαα* τό ρά^ος τ« 
όπιοτί» Ιπλυξιν αυτοϋ τι^ν «ριστβρΑν χ«ρ« κ«ί ?»»- 
σ»• Ε2ς θβός. Ό Λ /Αοχάριος Μάρχος άχβύσας. 
ΕΓς βίος, ίψν Ιν βουτώ γβλάσας. Εύώ^ωσι Κύριος 
η^ν οίον ;*ου. ΚαΙ πτύσας χΛμοΛ, έποέ;οσιν πηλόν ίχ 
του πτύσ/*ατος χαΐ έπίχρισ-β τήν χιΐρα του ανδρός 
λί/οητ* Έν τώ ονό|χατι Ιησού Χριστού, τού Τίού 
τβΰ βκού τού ζώντος βις τους αιώνας, ϊσθι υγιής. 
Και Γ^9έως ί«6ΐί ή χιιρ τού ανδρός. Ό Λ παλαιο- νβαίΐ (4). Ουιηςυβ άββοβηάίβββΙ β ηανί, αάϋΐ Ιοοαιη 
ςαβιηά&ιη, ςαί γοο&ύ&ΐατ Μβηάίοη. Οαιη αυΐβιη 
β3α8 υΓ5ί8 ρορ(&ιιι ίηβ^Γβ88υ8 ββββΐ, βίαϋιη ίρβίαβ 
β&ΐοβ&ιηβαίαιη (ϋββοΐυΐαηι ΓαίΙ. Ουοϋ 1>6&1α8 Αρο- 
βίοΐαβ ίη1β11ίβ:βα8 : ΥβΓβ, ίηςαίΐ, νίΛ ΙιβΒο θχρβάϋ& 
βΐ ί&οΠί8 β8ΐ. Υΐβοςυβ νθΙβΓαιη ο&Ιοβ&ιοβαΙΟΓαιη 
8ΐι1θΓθ, ο&ΐοβ&ιηβηΐυιιι Γβϋοίβαάαιη βί ΐΓ&άίάίΙ. ΙΙΙβ 
νοΓΟ ο&1οβ&αΐ6ηΙθΓαιη βαΐοπ 8αΙ>α1& 8ίηΐ8(τ&ιη ζηα• 
οαιη 8α&ΐΏ ρβΓβαββϋ, βί οοηΐίηαο βΐ&ιη&τϋ : ΙΙααβ 
Οβαβ 68(. Ιά βαιη Ι)θ&(υ8 Μ&Τ6ϋ8 αυάίτίδββΐ, βββαιη 
οοβ:ί(&α8 αβ ηάβηβ άίχίΙ : ΡτοβρβΓϋΐη Γβοϋ Οοιηίηαβ 
ίΙβΓ αιβαΐΏ. εαιηςυβ ίη (ιαιηαιη ά68ραί886ΐ^ βχίρβό 
βρυΐο ΙαΙαζη οοηίθβίΐ,βΐ βίυβ νίη ιπαπαιη ί]1ίη6η8 : 
Ια αοιηίαβ, ίηςυίΐ, ^68α ΟΙιηβΙί νίνβηΐίδ ίη 3®βιι1&, ρ«^ς ίστορι^σας τήν ^ύνα^ν τού ανδρός, χαλ -φ \^ 68(0 8&ηϋ8 ; &β 8ΐ&1ίιιι β]α8 τίη ιη&ηαδ 8&α&1& β3ΐ. ένέργίΜν τού λόγου αυτού, χαΐ τό ασχιιτιχόν σχήμα, 
ώην αυτώ* άίομαί σου, αν6ρβ«πι τού ββού, ^βύρο 
χβτάλυσον σνρΛρον βίς τόν οΓχον τού παι^ός σου, 
χαέ ψνγώμΛΒα όμΛύ ψω|χόν άρτου, οτβ βποίυσας 
ϋως μβτ' ίμοΰ σι&ρβρον. Ό 9ϊ ριαχάριος Μαρχος 
«ιρι;^αρής γβνό/χβνος ίγπ' Ό Κύριος ^ώ^ σοι αρτον 
ζ•»4ς επουρανίου. Ό ^β άν6ροι>πος παρββιάσατο τόν 
«κόστολον χαί βίσι^νβγχβν οιυτόν βις τόν ουιον αυτού 
χαίονν. 

Δ'. Είσβλβών Λ ό μαχάριος Μάρχος βιπβν- Εύλο- 
7(« Κνρίον ώ^β* βυξόρΜθα, ά^βλ^οί. Και ;ούξαντο 
αμβί^ χαΐ ρβτά τι^ βυχήν άνβχλήθησαν. 'Ος ^β ήγα- 
9ννθ«σβ», βΐπβν ό άνθρβΜΓος' Ποιτβρ, τί άρα, χαλώ §α(0Γ ααΐβοι ίΐίβ ουιη αροβίοΐί Μ&Γβί ροίβηΐί&ιη, βϊ 
θΓ&ϋοαί8 β£Βο&οί(&(6ΐη, 1ι&1)ί(ϋΐηςαβ ΥΐΓίαϋβ θχθγ- 
βίΐ&ΐίοαί οοηνβαίβηΐβαι αηίαι&άΥβΓ(ί88β( : Ργθοογ, 
ίηςαϋ, ίβ, Ιιοιηο Ώβϊ, α( νβαί&β Ικκίίθ βΐ (ϋτβΗαβ 
αά άοιηαιη ββΓνί ίαί, τιΐ βίιηαΐ ραηβ ν68ο&ηιαΓ| 
φΐοαίαιη ΕοίδβηοοΓίϋα Ιιοάίβ ιηβ ρΓοβθβαΙυβ ίαίβϋ. 
ΒβαΙαβ &ρθ8(ο1υ8 Μ&τβαβ 6& γθ τ&ΐάβ ΙββΙ&ίαβ : 
Οοιηίααβ, ιηςυίΐ, άιϋ[)ϋ ϋΙ)ί ρΑηβηι ήΐ86 0€έίβΒΪΪΒ. 
Ηοιηο ί^ΙυΓ ϋΐβ ν&Μβ ΙήΙ&τίβ, οοβ^ϋ &ρο8ΐοΙαιη 
άοιηυιη βα&ιη άΐνβΗθΓβ. 

^. Οααιη ουιη 1)β&4υ8 Μ&Γοαβ ίηΐΓθίνί88β( : Ββ« 
ηβάίοϋο, ίαςαϋ, Οοαιίηί Ιιίο 8ί(. ΡτβββιηαΓ Οβαιη, 
ΓΓ&(Γβ8. Αο 81111 αϊ ρΓββ&ϋ βαηΐ, 6( ροβί ρΓβοββ 
αββαϋαβΓαηΙ. υΐ υθγο 1>βηί§;αβ 8β γί6ί88ίαι αοοβρβ- σβ, τις ββ χαί πόΟβν ό λόγος ούτος ό δυνατός βν σοί ; ^ ταοί, άίχίΙ Ιιοαιο ίΐΐβ : Ρ&(6Γ, θ1>8ββΓθ !β, €[αΪ8 68 Τ Είπβ Λ ό άγιος Μβίρχος* Έγώ δούλος βΐριι τού Κυ- 
ρίου *Ι«σον Χριστού τού Υιού τού θβού. Ειπβ ^β ό 
ιίνθρβΜτος* 'Εβουλό/Αυν αυτόν ί^βϊν. Ειττβ ^β ό 
άγι•ς ριαρτυς τού Χριστού Μβίρχος' Έγώ σοι αυτόν 
ίαχνύω. ΚαΙ νρξατο ό άγιος Μάρχος αρχήν ποιβΐ- 
σθβ» τ»ΰ Εύαγγβλίου Ί^σού Χριστού, Υιού τού ββού, 
Τώύ ^Α€ροίαμ, χαι ^βιχνύβιν αυτώ τα πβρΊ τών προ- 
^τώ» αυτού. *0 ^β άνΟρωττος βιπβ* Δβο/χαι, χύριβ, 
έγώ γρ«^άς άσπβρ συ λέγβις, ού^έποτβ ήχουσα, αλλ 
*10μ/9λ χαΐ Ό<^υσβιά^α, χαΐ όσα σοφίζονται οΐ τών 
Ακγυπιέοιν παΐ^βς. Τότβ ό άγιος Μάρχος βυαγγβ)ί- 
ζίσ^Λΐ βκΗώ τόν Χριστόν χαΐ ^βιχνύβιν αυτώ ότι ή 
σο^ία τού χόσ/Μυ τούτου μωρία πάρα τώ ββώ βστιν. 
'Επίστβυσι ^β ό άνθροιπος τώ ββώ ^ιά τών υπό τού Ε( ααάβπαπι ΟΓ&Ιίο ί8ΐ& (Αΐη ροΐ6α8 ία Ιβ ρΓοίβοΙα 
β8( ? βαί 8αηο(α8 Μ&Γβαβ άίζίΙ : Ες^ο βύΓνηβ 8αιη 
Οοαιίηί Ι68α εΐιπ8(ί, Ρίΐϋ Οβί. Υβΐΐβαι, ίη({αίΙ ίΐΐβ, 
Οβυηι νίάβΓθ. Τααι 8&αο1α8 Μ&τοαβ : ΙΠαπι ίρβαηι 
(ί1)ί οβίβαάααι. ΟοΒρίΙςαο β&ηοΐαβ αροβίοΐυβ βζροηβΓθ 
ίαίΐίυηι ί11ίυ8 Εταα^βϊίί : 1.ί1)βΓ ^αβΓαΙίοηίβ Ιββα 
€1ΐΓί8(ί, βΐίί 0&τί(1, βΐιί Αΐ)Γ&1ι&ηι ^ : βίςυβ οβΙβαάβΓβ, 
ςαβΒ ρΓορΙιβΙθΒ ίρβί άβ ϋΐιπβίο ρΓβΒόίχβΓααΙ. ΥίΓ αα- 
(βαι ϋΐβ : Ιβΐ&β, ίαςυϋ, (Ιοηιίαβ, δοηρίαπίδ ςααβ (α άϊ- 
οίβ, ααοςααιη β^ο ααάίτί,8β(1 Ιΐίαάβιη βΐ Οά 788β&ιη, β1 
ςαββοαακιυβ Μ^γρίϊοηχίη &1ϋ άοοβή δοΐβαΐ. Ταηο 
οωρϋ 8&α6(α8 βν&α9β1ί8ΐ& Μ&Γουβ €ΙιΗ8(αϋι ίρβι 
ααηΙί&Γθ, Αίςαβ 08(6η ϋβΓβ 1ια]α8 ηιααόί β&ρίβαΰ&ιη 
Β(αΗίϋ&αι ββββ αραά ϋβααι. βΓβάίΐΙίΙ Ιιοπιο ϊΠβ Οβο, Μάρχου λβγο/Αβνων στημΛίων χαΐ τιράτων, χαΐ β^ω- |ν ρΡΟρΙβΓ 6& ({αβΒ & ΜαΓΟΟ (ϋβία 8ϋη(, 6ΐ ρΓΟρΙβΓ δί^α& 
τίσϊβιο αυτός, χαΐ όλος ό οίχος αυτού, χαι πολύ πλί;- β( ρΓθάί^ί& ρβΓ βαπι ί&ο(& : ίρδβςαβ 6( (Οία β^αβ θος τού τόπου Ιχβίνου, *Ην ^β τό όνο|ΜΕ τού άνθρώ* 
πιυ έχβένον Άνανίας. Ε'. 'ίΐς Λ ^χ}ος Ιγένβτο τών πιστβυόντοιν βπΐ τόν 
Κύριον, ηχούσαν οι άν^ρβς τ^ς ττόλβως, ότι Γαλιλαίος 
τις παρβγένβτο βνταύθα, χαΐ άνατρέπβι τάς τών 
9βάν 6νσίας, χαΐ χνλύβι αυτών τάς 6ρ;οσχβίας, χαΐ 
ιΐιίτουν αυτόν άποχτβΐναι, χαΐ <6ΐ9χαν αυτώ ίνί^ρα 
νίύά, Έπβγνονς ^β ό άγιος Μάρχος τάς βπιβουλάς 

< ΜαΙΙΙι. 1,4,2. 

ΠΑηηο 45 ΥβηίΙ Αΐβζ&ηάηαηι. Υίάβ Εα8θ1>. ία ΟίίΓοη. Β&τοα. &&45. άοηια8, βί ηιαςπ^α β^αβ Γθ§;ίοηί8 αιυΐΐίΐυάο, &1) 
6ν&η^6ΐί8ΐ& ίρβο ί11υαιίηα(€ΐβ8ΐ. Εγ&Ι &α(θαι Ιιοιηίαίβ 
ί11ίυ8 αοπαβη Ααί&ηαβ. 

Υ. Οαηι τβΓΟ 6Γβνί886( αααιβΓυβ βΟΓοοι ςριί ία 
Οοαιίαο ΟΓβάίάβΓαηΙ, ααάίνβΓααΙ οίτϋαΗβ ΙΙΙίαβ 
ορ1ίηι&ΐ68, βαΐίΐββασι ςυβηιά&αι ίΐΐαβ νβηί886> ςα^ 
(ΙβΟΓΟΠΐ 8&6Γίϋο1& βνβΓίβΓβΙ, βΐ ίρδΟΓυοι οαΗαιιι 
ίαιρβάίΓβΙ. Ου&ηιο1)Γβαι βυηι ίαΙβΓβοβΓβ 8ΐυ(1β1>&αί, 
Αίςαβ ίη8ίάί&8 πιυ1(&8 βί ί&6ίβΙ)&α(. 0α&8 οαπλ 8&α- 'ίν ^τ^ 167 ΜΕΝ8Ι8 ΑΡΗΙΙ.Ιδ. 168 βίαβ ΜβΓΟαβ βΟ^ηονίβββί, ΟΓ(ϋη&νϋ βρίββοραΐη Α αυτών, χιιροτβνιδσας έπέσχοπβν τόν Άνανέαν χαΐ Ααί&ηαιη βΐ Ιτββ ρΓββϋχΙβΓΟβ Μ&ΐ6ΐιααΐ9 8&5ίηαιη βΐ 
ββΓάοαβιη, &ο ΒβρΙβιη άί&οοαοβ, β( &1ίο8 ααάβωιη, 
ςαί β6θ1β8ί&8Κίοαιχι ιηίαί8(6ηαιη οϋίΓβαί. Οαο Γ&οΐο» 
&ιι£ιι§;ίβη8, ΓαΓ8α8 ίη Ρβο(&ροΙίαι νβαίΐ. Ι5ί βαιη 
αηηοβ άαο8 ΐΓ&α8β£^88β(, β( ίΓ&Ιτββ ςαί ϋϋβ βΓ&αΙ 

0θα&ΓΕη&88βΙ, βρί80θρθ8φ1β βΐ 0ΐβΓίβΟ8ρβΓΓ69ίθηθΙΙ1 

ϋΐ&ιη 0Γ(1ία&88β1, ηΐΓ8ΐιιη γβαΐΐ Αΐβχ&αάη&ιη, βΐ 
63α8ΐοοί ίΓ&(τβ8 ιηαΐΐο ηυιηθΓΟ β( £ρΓ&1ί& θ( 8θίβηΙί& 
Οβί &α6ΐ08 ίηνβηίΐ, ςαί βίββοΐββί&ιη 8ί5ί ίρ8ί8 8Β(ϋ&- 
ο&νβΓ&ηΙ ίη ϋβ Ιοοίβ €[α« ΒαΙ>α1οί ηοηιβη 1ι&1>βη(, 
ιηαΗΐίιη&ςιιβ 8αη! ίηΓΓ& ρΓ8ββίρίϋ& ςαοά&ιη ρο8ίΙ&. 
Οα& Γβ 3α8ΐα8 ίΠβ νίΓ οαυϊίαιη £^&γί8α8 β8ΐ ; βαιηςαθ 
β^β]ΐα& ία ΙβΓΓ&αι ρο8υί886ΐ, άΐνίηαιη ^Ιοή&ιη οβίθ- 

1>Γ&ΥίΙ• 

VI. Οαιη νβΐΌ ιηαΐΐυιη (βιηροη8 ΐΓ&η8ίί88βΙ, βΐ Β 
01ιτί8Κί&αί ααοΐί β886α1, ΙάοΙ& ίρ8& ΐΓΓίάβΚ>Αη(« βΐ 
6Ρ8Β608 ςαί 6& οοΙθΓβηί, 8αΙ)8&αο&1)&αΙ. ΑΙ ΰΓβθβί, 
ρο8(6&ςα&ιη αυάί νβΓ ααΐ 8&α6(ιιιη 6ΥΑη9β1ί8(&Εη Μ&ρ- 
οαιη ίΐΐαβ γβοί886, &Γ(]θΓβ ςαοά&ιη αίςαβ ίηγίάία 
Γβρίβΐί 80111, 60 ςυοά &ιιάίΓβα( &(1α3ίπι1>ί1ί&ςαβ(1&ιη 
ροτ βαιη &θη. ^εβΤοIο8 βαίιη 8&α&1>Α(, ΙβρΓΟβοβ 
ιηιιιΐ(1&1)&1, 8υΓ(Ιί8 &α(1ϋαιηί1&Γ68ΐιΙυβ1)&ί, α(Εγ&η- 
£;β1ϋ ρΓββάίοαϋοαβιη &5 βο ρθΓ6ίρβΡβ ρο886αί : ιηαΐΐίβ 
άβηίςαβ οβοίβ γί8αιχι ρΓ8Β8(&1>&1. Οα&ιηο1>Γ6ΐη ίΐίαιη 
ί]ΐ8β6ΐ&1)&ηΙαΓ . Ο αβιη οαιη αοα ίαγβηίρβηΐ, 8ΐΓί(1βΚ>&ηΙ 
46ηΙίΙ>ιΐ8 βαί8| β(ία 8&6Γί&οίί8 β( ίάοΙοΓαιη 8υοΓαιιι πρΜ^υτίρους τριΐς, Μιλαϊον, χαΐ Σαβϊνον, χαΐ Κ,ίρ' 
^ωνα, χαι ^ιαχ^ους ίκτα^ χ«1 άλλους Μβχ,Λ ιΐς η^ν 
έχχλ^σιαστιχήν ΰπηρ»σίκ»^ ίγυγί χαΐ άιτ^λβι 
ΐΓοίλιν βκς τήν Πιντάττολιν. Και ττοιησας έχι£ ίτα ^ύο, 
χαΐ θιαβλιώσας χαΐ τονς βχιΐ ά^ιλ^ούς, χαϊ χμιροτο" 
νιίσας χβίχβΐ Ιπισχόττονς χαΐ χλ;οριχονς χατά χώραν, 
^9λ6β πάλιν ιΐς Άλ<ζβ(ν^ρβίβ(ν, χαΐ ίΰρ$ τους ά^βλ- 
^ούς ττλιοθννθέντας ιν χάριτι χαΐ ιιτισ^ι^ρ^ ββον* 
χαΐ βχχλ«σίο[ν οίχο^ο/Αΐ^σανης εαυτοί ς ιν τοΙς χα- 
λον^οις Βονχόλου τοις παραθαλασνέοις, ύκοκάτω 
χρ'ηανών χαΐ έχάρν ποην ό ^έχαιος, χαΐ 6ι1ς τα 
γόνατα ι<^όξαζι τόν Θιόν. Γ^. Άς ^< Ιπλνροντο χρόνος ίχανός, χαΐ οι Χρι- 
στιανοί έπληθύνοντο, χαΐ χατιγίλ*ιν τών ιι^»λ«Μ 
χαΐ (ξι/ΐΑχιχη^ριζον τους ^Ελληνας, Ι|ΐα9ον οί 'Ελλν- 
νβς αυτόν παραγινό/Μνον τόν άγιον χαΐ ιναγγιλιστ^ν 
Μάρχον, χαΐ βττληο'Οησαν (όλου ^ιά τό άχούην αν* 
τονς τάς Οαν/χατονργ/ας αντον, άς έττοίβΐ' άσθινονν• 
τας γΛρ έθιροίπινορ, λ€7τρονς Ιχαθάριζι, χ«•^ο2ς 
ΜύυγμΧίζηο, χαΐ τν^λοίς πολλοίς Ιχαρέσατο τό βλέ• 
πιιν χαΐ βζητονν αντόν πιάο'αι χαΐ ονχ ηνρισχον 
αυτόν χαί Ιβρνχον τονς οδόντας έπ* οιντόν, «αΐ βν 
ταΐς Χ6>|χασέαις τών βι^ώλβαν αντών χατιχραζον αν• 
τον '/ίγοντις* ΠολλαΙ βίκι τον ^άγον. 

ά6ΐ>&6ο1ι&ΰοιιί1}ΐΐ8 &άνβΓ8ΐΐ8 8&ηοϋ88ίιηαιη γίταιη τοβίίβΡ&αΙβ8, άίββϋ&ηΙ : ΜαΙΙΐΒ βααΐ 1ια]α8 ολΑ^^ί β( 
γβηβ&βί νίοΙβηΙίβΒ. 

VII. Ρ&οίααΐ &α1βΐη ίαϋ, α( 1)6&1α8 βΐ ίθ8(α8 άίβ8 Ο Ζ'. Έγένβτο (Γβ τ4ν ^ιαχαρέαν ιιμών έορτήν τοδ ηο8ΐβΓ, Ηοο ΒΒΪ, 8&ηο1αιη Ρα86ΐ)& άίβ Οοιηίηίοο 
6β1βΚ>ΓαΓβίαΓ, οβί&γο Κ&ΐβικίαβ Μ&ίί, Ιιοο Θ8% γίββδί- 
ιηο ςα&τ(ο άίβ ιηθη8ί8 ΑρΓίΗ8, ςαί &1) ^Ε^ρϋί8 
Ρ1ι&ηηαϋυ8 γοοαΙαΓ. ΠΙο ααΙβιηΙβιηροΓββΙδβΓ&ρί- 
(1ί8 ϋΙοΓϋΐη Οβί άβ1)&οβ1ι&ϋο 06ΐβ1)Γ&1)αΙαΓ. Οαιη 
ί^^ίατ Θ&Π1 (θπιροηβ ορροΗααίΙ&Ιβηι η&οΐί β88βη1• 
1ιοπι1ηβ8 ςαοβά&ηι 8αΙ>θΓα&1θ8 πιί86Γαη1, ςαί &ρο• 
βίοίαπι 8&αβ(&8 άίνίαβΒ ο[)Ι&ϋοαί8 ρΓθ668 βΙ πιίηί8(θ- 
Ηαηι ί&οίβηΐβπι ίηγβηβΓαηΙ. Οαβπι βαπι οοπιρΓθ- 
1ΐ6ηάί886α(, ίαηβ ^α6^α8 οοΐίαπι ίη^6^(ο, ΐΓα1ΐθ1>&ηί, 
ί(& (ϋοβηΐββ : ΤΓ8ΐιίπια8 1)α1>&1απι Ιιααβ &(1 1>α1)α1οί 
8ΐ&1)α1αη[ΐ. ΑΙ δ&αοΐαβ Μ&τβαβ οαηι Ιτ&ΙιβΓβΙαΓ, 
δ&ίγ&Ιοή (]1ΐΓί8ΐο £^Γ&(ί&8 &£^βη8 : 6Γ&ϋ&8, ίαςαίΐ, 
0^0 ΙίΙ)ί, Οοηιίηβ ^68α ΟΙΐΓίβΙβ, ςαοά άΙ^α8 1ι&1>ί(α8 Πάσχα χαταλα6(?ν τι^ν άγέαν Κνριαχι^ν Φαρμου6λ 
χς' πρό 6χτω Καλαν^ών ΜαΙον, τοντ* Ιστι Άπρι- 
λέον χ^\ έν ο7ς {ν χαΐ αυτών Σβραπιαχή ΚωμααίΛ, 
Ενχαιρέαν ^β τοιαντην βνρόντβς, ιγχαββσονς πέ/ι- 
ψαντβς, χατΑαβον αντόν τάς «νχάς τί^ς θιϊχί^ς ο»«- 
^ορά{ ποιονμβνον- χαΐ λο[βόντβς αντόν, Ιβαλον κοί- 
λον βις τόν τράχιολον αντον χαΐ οντά» ς Ισνρον αντόν 
λέγοντβς- Σνρο/κν τόν |3ονβαλον βΐς τα |3ονχόλον• 
Ό ^β ατ/ίος Μάρχος σνρόμβνος βνχαριστίας άνβ^ί- 
^ον τώ Σωτ;βρι Χριστώ λέγ^ν' Ευχαριστώ σοι, Χν• 
ριβ Ίυσον Χριστά, ότι χατηξιώΟ^ν ύκϊρ τον ονό/ΜΚ• 
τός σον ταντα πα9β7ν. ΧαΙ 2 σαν αι σάρχβς αντοδ 
πέτττονσαι ιίς τήν γι^ν, χαΐ οιί πέτραι έμολννοντο το6 
αΙ|χατος αντον. 8απι, ςαί ρΓο αοαιίηβ Ιαο Ιιβθβ ρ&(6ΓβΓ. Ε3α8 ααίβηι (Μϋτηβ8 άοοίάβϋ&αΙ^ βΐ ββα^αΐαβ ίρ80 1&ρί(1β8 ΙηςαΙ- 
η&1>&η1αΓ. 

VIII. ΕΓα( Θ3α8 (ϋβί Υ68ρ6Γ&, οαπι ία β&τβθΓβαι Ό 
βααι 6οη3666Γαα(, άοαββ ίαΙβΓ 86 άβοβΓαβΓβαΙ, ςα&ΐί πιογΙθ ίρ8απι (Ι6 οιβάίο ΙοΙΙβπβαΙ. Μβάία υθγο οοοίβ 
^&ηα^8 6ΐ&α8ί8, βΐ οα8(ο(Ιί[)α8 &α(β ^&αα&η1 6Ζ6α1>&η• 
Ιί1)α8, θ6β6ΐ6ΓΓ8Β οιοΐαβ αι&§^α8 ί&οΙα8 ββΐ. Αη^^βίαβ 
&α(6Πΐ Οοηιίηί βαηι (1β806ηάί88β( άβ βοβίο, (βϋ^^Ι 
1ρ8απι, (ϋθ6η8 : δβητβ Οβί, Μ&Γββ, βαοιηιβ οαιηίαηι 
ίϊΙοΓαηι 8&ηβΙθΓαηι, ςαί 8αα1 ία ^Ε§^7ρ1ί Γββ;ίοαβ, 
βα 8βπρ(αηιβ8(αοαΐ6α Ιααηι ίη 1ί1)Γ0 γίΐ» β<Βΐβ8ΐί8, 
β( βοηηαπιβΓαΙα8 ββ βαπι 8&ηβ1ί8 &ρο8ΐοΙί8, βΐ 
ηιβπΐ0Γί& 1α& ηοα (ΐ6ΐβΙ)ϋαΓ ία βΒίβπιααι. Ε]α8ά6ηι 
οΙιορΙ βοαβοη βιίβ, βΐ]^α8 βοΒίββΙββ βΐ βαρβπιο 
ροΙβηΙίβΒ οοαβοΗθβ 8ααΙ. ΑτοΙίΑο^βϋ βρΗΙααι Ιααηι Η'. Εσπέρας Λ γ^νορ^ίνης^ ίβαλον αντόν β2ς ψυ' 
λαχήν, <πισχβ>ρό/χ(νοι, ποίω θανάτω αντόν άπολέσ•*- 
σιν. Τ]ίς Λ ννχτός ρισονσης, χαΐ τών 6νρών χβ- 
χλιισ^Μν, χαΐ τών ^νλάχων χιι^ων πρό τών 
9νρών, ι^ον σβισ/ΑΟς έ/ένβτο ρέγας* άγγιΚος *ξαψ 
Κνρέον, χαταβάς Ιξ ούρανον, ϋψατο αντον λέγ»*• 
Ό ^ονλος τον βιον Μάρχος, 6 χορν^αΐος τών χαι* 
ΑΤγνπτον άγ^Μν, ιίού τό όνορά σον ίγ^έγρκκτΛΐ έ» 
|3έβλω («1^9 ς αΐωνέον χαΐ σνγχαταριθ/Αΐίθινς ρ^ΧΛ τών 
αγίων αποστόλων* ί^ον τό μνηρόσννόν σον ον «ατα• 
λιι^βι^σβται ιίς τόν οάύοκι• σνγχορβς έγένον τών 
άνω ^ννά/Μων έν ονρανοίς* άρχάχ/βλοι τό πνιύ^ 
σον ύπο^έξονται χαΙ τα λιέψανά σον ιΐς γ^ν ον» 169 νίΤΑ δ• ΜΑΚΟΙ. 170 •Εΐτο>οντΓ«κ. Τούτον τ4ν οπτβσέβΕν θβαναμινος ό Α ίη (ΜΒίοβ βαββίρίβηί, βΐ Γβΐίφΐί® ΙαβΒ ίη Ϊβηί9 ηοα ίΜΕχβτριος Μοφχος, τάς χΛρας αυτού το(νύσβ{ς ιιπιν' 
Χνχβριστώ 901, Κνρι^ ^Αου Ί«σοΟ Χριστι, ότι ουχ 
ιγχβτέλιιτές με, αλλά σν/χατιορίθ^ιοσβίς /αι /Μτά 
τύν άγΐΜν σον. Δβ'οααέ σου, Κύριι Ίυσοϋ Χ|θΐστι, 
ιτ|»όσ^<ξα( έν ιΐριόνιρ ΤΊόν ψυχ«ν ^υ χαΐ |ϋΐ4 ^ι άπο- 
^οχι^ΟΊρς οατό τξς χάριτος σου. Και ταύτα αυτοΰ 
άκοντος, ό Κύριος *Ι«σοΰς παριγένβτο προς αυτόν 
τ& σ;;ι^«ρΜΕΤΐ ώ ^ν ^Μτά τνν ^θ^τών αυτού, χαΐ οία 
μοργ^ ^ν ιτρό του παθιίν αυτόν χαι τα^ι^ναι, χαΐ 
Χίγη αυτΜ* Ερννη σοι, νμέτζρί Μαρχι, ιυαγγιλι- 
στά ρΜυ. Ό ^β /«αχαριος Μβιρχος βΓιτιν* Ειρι^νΐ} σοι, 
Κ.υρ«έ ρΜν *Ι«σοΰ Χριστέ. 

β*. Πρα^ίας 9ϊ γ•νθ|Μν;ος, {λθιν ποίλιν τό πλιΙ^θος 
τίίς πόλ(«»ς χαλ βξινέγχαντις αυτόν έχ τ^ς ^υλαχ^ς, ρ€η5αα1. Η&ηο νίβίοηβιηοαιη 1)6&(α8 Μ&Γβυβ τίάιβ- 
8β1, ιηαηαβ βυαβ ία β(Βΐαιη βζίβηάίΐ &6 άίχίι : «6γ&- 
ϋ&8 &£;ο (ί1)ί, Οοιηίηβ πι1 Ιββα ΟΙιηβΙβ, ςαοά ηοη 
άθΓθΙίςαίβϋ πιβ, ββά βυπι β&ηοΐίβ ίαίβ ιηβ βοηαυιηβ- 
Γ&βΙί. Ργθοογ \β, Οοιηίηβ Ιββα ϋΙΐΓίβΙβ, υ( αββίρί&β 
ίη ραββ αηίηι&ηι πιθ&πι, ηβςυβ ηιβ ΓβρΓοϋββ, &υ1 
6Χ6ΐυά&8 & £^Γ&ϋα (α&.» Οαοιςυβ ΙιβΒΟ ίΐΐβ (ΙίζίβββΙ, 
Ι>οπιίηυ8 ^β8υ8 ΟΙιήβΙαβ &ά βαπι νβαϋ ίΐ£^ατ& ίΐΐα 
ςα&πι 1ι&1)β1)&1, ςυο ΙβπιροΓθ τθΓ8&1)&1αΓ 6υηι άίβοί- 
ρυΙΐ8 8υί8, θΐ φΐ& ίορα)& 6Γ&(, &ηΐ6ςα&πι ΟΓαοοπι 
ρ&88η8, θΐ 86ρα1(α8 ίιιί886(. Οηί 6ΐ βί άίχΐΐ : Ραχ 
ΙΜ, ΝίΛΤϋβ βν&η^1ί8ΐ& ηιβαβ. Ββ&Ιαβ νβΐΌ Μ&Γβυβ 
άίζίΐ : Ρ&χ 11Κ)ί, ΟοιηΙηβ Ιββυ ΟΙιηβΙθ. 
IX. Οαπι ΥΘΓΟ άίβ8 ίΙ1υζί88β(, ΥβηίΙ ί11α6 βίνίΐ&ϋβ Ιίαλον ιηίλιν τό σχοινέον ιις τόν τράχ;ολον αύτοΰ χαΐ β πΐαΐΐίΐαάο : ςαβΒ ΟΠΟΙ ίΐΐοηΐ θάΐΐζί886ΐ 6 βΟΤββΓβ, ΐσνρ«» λέ^οντις* Σύρο/Αΐν τόν |3ονββ(λον άς τά ]3ον• 
«όλου. Ό ^β μαχ,άριος Μαρχος ιυχαριστιέας /Αολλον 
κ»έπ9μχνβ τ& παντοχροίτορι Κυρέω *Ιΐ7σοΰ Χριστώ 
}έγ§η' Εις χ<^>ς ΟΌυ, Χύριβ, παρατέθημι τό τηίύμΜ 
ρον. Κ<Η τοϋτο ιιιΤΜν καρί^ωΐΛΛ τό ιηίΟμΜ. Τό ^ϊ 
ιτλ^^ος τών ^υσσι^ν 'Ελλι^νων πύρ άνάψαντβς ιις 
τους χαλου^Αΐνους αγγέλους, έτέ^ρωσαν τό λιέψανον 
τοΰ ^«αίου. Τότβ ιτρονοία του Χυρέου χαΐ Σωτ^^ρος 
^μ/ϋηβ *Ιΐ99θΰ Χρίστου χατέβΐ} λαιλαψ, χαΐ (άλ^ 
ίαέμι&υ ιγένιτο ^Μ/βΟ.ιο, χαΐ ό νλιος συνέστιιλβν τάς 
άχτήας, χαΐ ιγένιτο βροντών ^χος πολύς χαΐ ύβτός 
αλβίστος αττά χαλαζίας ίως εσπέρας, ώστι χαΐ 
οιχ4^βατα πολλά χαταπέτττβιν χαΐ πολλούς τιθνυχέ- 
να<. Φοβη^έντις Λ έασαντο λβίψανον τοΰ αγίου χαι ΓαΓ8α8 ίη 63α8 βοΐΐαοι ίαηβηι ίηίοοβροηΐ» βαοαςαβ 
ρβΓ(Γ&1ιβηΐ68, άίοβ1>&ηί : ΤΓοΙιαηιηβ 1>α1>&1ηηι ίη 
1)υΙ)υ1οί 8ΐ&1)α1ιιιη. Α( ]:)6&1η8 Μ&γ6ιι8 βο αι&30Γβ$ 
£ΡΓ&Ιί&8 οηιηίροΐοηϋ Οοηιίηο Ιθ8α εΐιτίβίο &96ΐ>&(, 
άίοβηδ : « Ιη πι&ηα8 1υ&8, Οοηιίηβ, βοηιηίθηάο 
8ρίη(υοι ηιβηπι' : » Οαηιςαβ Ιιοβ (1ίχί88β(, Ιτ&άίάίΙ 
Οβο βρίτίΐαηι.ίπιρίοραπι υθιό 6Γβ960Γαηι ηιαίΐίΐυιΐο, 
οαπι ί£Π3βπι, 60 ίη Ιοοο ςαί Αη^βίοηιαι ηοηιίηβ &ρ- 
ρβυ&Ιυπ, &066η(1ί846ΐ, ί11ίϋ8 νίΗ 3α8(ί Γβϋςυίαβ 
οοηι5υΓ6ΐ>&1. Τυηο Οοπιίηί θ( δ&Ιν&Ιοηβ ηο8ΐη Ιββα 
ΟΐΓίβΙί ρΓονί(ΐ6ηΙί& ί&οΐυηι β8ΐ, ηΐ ΙογΙκ) ςυίάαπι 
θΓοηιρβΓθΙ, βΐ (6ηιρβ8(&8 ηι&£^α& ΑβΓβΙ, 6( 8θ1 ίρββ 
Γ&(1ίθ8 8αο8 (κ>η(τ&}γβτθΙ, ΙοηίΙτααςαβ βΐ βΟΓοηι 
8οηί(υ8 ηιαΗα8 &αάίΓ6ΐαΓ, ρίαπηια ςηοςυβ ρΐανία Ιρνγον. Έτιροι ^β ιΤιαχλιυάζοντβς Αιγον, ώς οτι ό ρ 6απιβ^&ηάίηβοοαιαιί8ΐ&α8ςαβ&άνβ8ρ6Γ&ηι<1ατ&Γ6ΐ 

τρβσρΜΧοίριος Σέραπις αυτών τήν έπισχοττήν τοΰ ανδρός ίΙ& α( 8θ€ΐί&6ί& ηΐοΐΐα ΟΟΓΤαβΓβηΙ, β1 ΙίΟΠίίηββ ηοη 
ην^σατο ^ιά τό αυτοΰ γβνέβλιον. ρ&υοί οιΟΓίηί ο&άθΓβηΙ. £]α8 ί§;ϋαΓ Γβί (ίαιΟΓβ ρθτ- 

•οΐβί, Γθϋφΐίιιβ 8&ηο1ί Μ&ΐΌί άβΓβΙίςαβΓαηΙ αβ ία£^6Γαη(. Αΐίί υθγο ίΓηάβη(β8 (ϋοβ1>ΑηΙ, 1>β&1ί88ίπια 
ίΐΐοηιαα $βΓ&ρί(1ί8 ρΐΌΥίάβηϋα 1ι®ο ίη ίΐΐο υιγο ίαί886 ί&οΙ& ρΓορΙβΓ η&(&1βηι ίρ8ία8 άίβηι. 

Γ. Τότι βλ6όντις ά»<^ρις βύλαββΐς, συνέστβιλαν Χ. Ταηο ΥβηβΓαηΙ 1ΐθαΐίηβ8 Ρ6ΐί^08ί β( Υίη 3α8ΐί λιί^αΐΜν τοΰ <^ιχαίου άπό τ;3ς τέφρας χαΐ ί{νβγχαν 
«τον τάς βυχάς αυτών χαΐ τάς ψαλ^α*^έας ίπβτΑουν, 
χαϊ έχιό^ιυσαν αυτόν χαθώς Ιθος τ^ πόλιι, χαΐ άπ- 
έβηττο έν τόπο» λιλατο^ιςρένα» έν^όξως τ•λοΰντις 
αύτον τ;6ν ρινι^ρην ^Μτά σ«•^ροσύν«ν χαέ προσιυχών, 
«ς πρώτον χ<ΐ|Χ)9λιον Ιν *Αλ<ξαν^ρβέα χιχτη/Μνοι, 
χαί βις τό άνατολιχόν ριέρος άπέθιντο. Έχοιμιηθη ό 
ραχαριος Μάρχος ό ιύαχγβλιστι^ς χαΐ πρ«>το|!Αάρτυς 
τιΰ Κύριου ^^^λών Ί^σοΰ Χριστού έν Άλ<ξαν^ρβία Γθ11ςαί&8 & βίηβΓθ 8βθΓβΥ6Γηη(, αίςυβ ίη βαηι Ιοοαιη 
(αΐβπαηΐ, α1>ί ρΓ6<*^8 βί ρ8&1αΐ08 8ηθ8 ο&ηβ1)&1 ; 
β]η8ςαβ ίαηηβ οαΓ&ΓαηΙ, α( οίγίΐαΐίβ ηιθ8 θγ&Ι. Ββ• 
Ιίςαί&β &ΰΐ6αι άβρο8αθΓηη1 ίη Ιοοο ί11υ8(Γί β Ιαρίάί- 
5α8 6X6180, ίρβίαβ ηιβηιοΓί&ηι 8θ5Γίβ βΐ ρίβ βαπι 
ρΓ6θί1>ιΐ8 οβ1β1>Γ&η(68, ςοο ηίΐιίΐ ρΓ6(ίθ8ία8 Αΐβχ&η- 
άήη&οίγίΐ&β ρο88ί(1βΚ>&1. ΙΙ1&8 &α(βηι Γ6ΐί€[αί&8 ΟΗβη• 
Ιβοι ΥβΓ8α8 οο11θ6&Γαη(. Οοάβχ Μδ. βΐί&αι 1ι«ο 
αάάίΐ : Ραί( &υ(βηι ίθΓπι& 1)θ&1ί88ίηιί Μ&τοί 1)υ^α8- τ^ προς Αίγνπτον μηνϊ χατ* Αέγνπτίους Φαρ^υΟι V, ηΐΟ<1ί : ί^οη^Ο η&80> 8α1>άαο1θ 8αρ6Γ6ί1ίθ, ραΙοΙίθΓ Έβτί 9Ϊ *Ρω/&αίους προς τά Χαλαν^ών Μαίνν* χατά 
9% Εβραίους Νισαβρέανν έπταχαι^ιχάηρ, έπΐ |3ασι• 
λιέας Γάίον Τιβιρέου Χαέσαρος* χατά ^$ ίιμάς τους 
Χριστιανούς |3ασιλιύοντος τοΰ Κυρίου ίιμών Ί;οσοΰ 
Χριστού, 4§ ν ^όξα χαι τό χρατος ιίς τους αιώνας τών 
«ίβίνοιι». *Αμήν, οου1ί8, Γβ6&]ν&8(βΓ, ρΓοΙίχα 1>αΓΐ)&, γβίοζ, 1ιιϋ[)ί1α- 
(Ιίηί8 ορίίωο, 8θΙαϋ8 ηιβιΐί®, 6&ηί8 &8ρ6Γ8α8, &£Γβ- 
οΐίοηβ 6οηΙίηβη8, β^&(ί& Οβί ρίβηαβ. Ββ&(υ8 ίβ^ίΐυτ 
Μ&Γ6α8 6Υ&η9θ1ί8(&, ρΓίηια8 Οΐιήβΐί ηι&τΙ^Γ ίη 
^Εζ^ρ^^ Α1βζ&η(1η&, ηιβη8β, ςαί &ρηά ^ε^7ρ1ίο8 
Ρ^αΓΟίαΙί υ8, β(&ραά Ηβ1)Γ8Β08 Νί8&η άίβίΙαΓ, 86ρ(ίηιο Κιίβη<ΐΑ8 Μ&ίί, αΐ ΚοαίΑηί ηυηΐ6Γ&ηΙ, Ιιοο 68ΐ, ΑρΓίΙί8 γίοββίηιο ςαίηΐο, ο1>ίί1, ίαιρβΓ&ΙΟΓβ Οίααάίο 
Νβτοηβ ββΜ&τθ : ηο1>ί8 αηίβηι €1ΐΓί8(ί&ηί8 ίαιρβΓ&ηΙβ Οοηιίαο ηοβίΓΟ Ιβ8α 61ιή8ΐο ; οαί ^ΙΟΓία Θ8( 6ΐ 
ίαρβΗιιιιι οαηι Ρ&ΐΓβ βΐ δρίτίΐα 8&ηο1ο, ίη 8»οα1& βίΒΟΐιΙοΓαηι» Αηιβη. 

' Ιλο. ζχιΐι, 46. ΡατηοΙμ Οι. 6Χν. « ί 17< ΗΕΝ$Ι8 'ΑΡΚΙίΙδ. 172 ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ 

ΑΝΘΙΜΟΥ 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΙΚΟΜΗΔΟΥΣ. ΗΛΚηΒΐυΗ 

8Α1>€ΤΙ ΜΑΚΤΥΚΙδ ΑΝΤΗΙΜΙ 

ΕΡΙδΟΟΡΙ ΝΙΟΟΜΕΟΙ^ε 

(ΐΑϋηβ &ρυά 8ιιΗαιη &ά άΐ6ΐη27 ΑρΗΙίβ ; ΟηΒοαβ ΙβχΙιιβ ηυηο ρήιηαιη βάΐΐατ βχ οοά. Αθ^• Ρ&Ηβ. 1489. μμ.ζι. 

Εοιτ Ρατμ.) Ι. Οαίβ ηβββϋ, ςα&ΐη ρυΐοΐΐτβ φΐίάβΐη 8ί(& βϋΝί- Α Α'. τΐς ούχ οΓ^ι τήν Ν£Χθ|ϋΐ4^ονς, όπως /Α^ Βίη^ς 

βθηΐ6άί&, 6ΐςα&ηΐΑ8ϋ6]α8]Ι1&§^ηΗα(1θ,ςα&η(υ8ςυβ η χ«ϊ μ^γίΒους, όπως ίϊ Ιαμηρ&πίτος χαΐ ωρώ¥ 

8ί(6]υ88ρΐ6ηάθΓ, βΙςυ&Ιΐ1& ραΐοΐΐηίαάο, βίςαοάβα Ιχβι χαΐ ώς τίίς Βιθυνών πάσης πόλιως αχράποΐΐς 

8ίΙ&ΓΧ0ηΐηίΐπη6ίνΙΙ&ΙυΐηΝί60αΐβ(1ί8β(^. Βί(1ΐγαί8β)? έστιν αντ4. Άλλα χαΐ οΰτως Ιχουσα χαι βές τούτο 

$βά φΐ&ίητίβ βα 8ίθ ββ 1ι&1>Θ&(, βϊ αά Ι&ηΙ&ΐη ρΓΟ- χαλον προσίΧΒούσα^ τω οιχ飫 |3λαστω ^λον 4 

ββ886Η( βίβ^&ηίί&ΐη, 8110 (&ΐηβη ^ΓΠΐίαβ ΙΙ1&^9 ^1θ- πάσι τούτοις σψνύνίται• ταύτης γοψ 6 0αυ/χ«οτθς 

η&ΙαΓ, φΐ&ΐη 1ΐί8 0Πΐηί1)υ8. Εχ 6& βηίΐη, Ι&ηςυ&ΐη "Α^θιρος χοη-ά ^ούς ιύγινβΐς χλά<^ονς άνι^όθη χ«1 

β^βηβΓΟβαβ Γ&ΐηα8, βάϋυβ ββΐ Αηΐΐΐίΐηυβ, ΑοΓαίΙςαβ Ιδνθησι χαι χαλούς ηνιγχι τους χαρπούς. "Αρτι μ^ 

6ΐ ρα1θ1ΐΓ08 ίΓαοΙυβ ρΓΟάυχϋ. Ν&Πλ ΐηοάο ςυίάβΐη ούν τήν τών νηπ£ων ήλιχέαν ύπι^Βονίβη χαΐ χρηστών 

6Χ6β88βΓ&1 βχ ίηί&Οΐία, β1 ία βΟ 1>000Γαΐη ΐηΟΓαΐη αυτώ π£σ« χ«ρ(ς ηθών έπιζνθκ* μαράχιόν η Ιί^η 

ΔθΓ6ΐ>&ΙΟΐηαί8 ^Γ&ϋα. Ε(]&ΐηβν88βΓ&( &άθ1β8ββα8, Ι7•70νιι χα) πολλ;^ τ^ συνέσιι χατϊίρτνστο. '£πΜ^4 

6( 6Γ&1 ίη(βυί£;βαϋ» ιηυΚίβ ηυααβΓίβ &59θ1αΙυ8. ίϊ χαΐ ης οοβ^ρΛς ίγράγίτο, τα έν Μράσι τι ά^^β^ 

Ρθ8ΐςα&ΐη &υΐ6ΐη ία νίΓΟηΐηΐ παοαβΓαΐη 68ΐ Γβ1αΙα8, ιχαρποΟτο, χαΐ τ^στρός ηρχβ, χαΐ 6υ|:Αθύ χαΐ σαρχός 

βΐ 608 &αβ(υ8 ρβΓββρϋ, ςυΐ8αα( ίηΙβΓ νίΓ08, βΐ Υβη- έχρατ», την χοσ/χιχην η ταύτην ^ι^πτυι ^αντασέο», 

1η ίιηρβΓ&νίΙ, ΙΓΟςαβ βΐ ΟβΓηΐ Θ8( ]Ι10(ΐ6Γ&Ια8, βί χαΐ χαφός άπας αυτώ προς ^νχί;ς ην άσχο룫 χαΐ 

ιηυηά&ηαιη Ιιαηβ ί&8ΐαιιι «ώΙιοΓΓυίΙ, ΙοΙο ΙβιηροΓβ β τών θκ'ων ρβλ<η}. Τι&ν ρέντοι τών άρβτών /Αητιρα, 

Τ&β&1>&{ ΟΓ&ϋοηί, βΐ άίνίο&Γαΐη ΓβΓυπί ΐηβάΐΐ&ϋοαί. τήν ά7άπην, ^ιλοπόνως βσχιι, χαΐ τό ά^ιάχυτον χ«1 

Μ&ΐΓβιη &υ(βιη νίΓίαΙαιο ο1ι&η(&Ιθΐη 8(αάίθ8θ θχθγ- ^λ^' όλον τον |3έον χαΐ (ΐψίρψντημίννν μ$$' νπιρ- 

βαϋ. $θ &α(βΐη ίηΙΐΟΟ ρΓ8Ββ1&Τ6 ^88ίΙ, ςαοά 8θηΐρβΓ βολί^ς τούτ» χατώρθωτο* χα) τοσαύηρ πάντοθβν τ^ 

688β( ^Γ&τίΙ&^β ρΓθθ(ϋ(υ8, θΐ 60^1&1>αη(1α8 βΐ 8θ11ί6ί- ταπβινο^ροσύν^ έχιχόσ/Αητο ώς ίχανόν βιναι χ«ι ρΛ• 

Ια8• Τ&η(& &αΐ6ΐη 0Π1&Ια8 βΓ&Ι ΙΐαωΐΙϋ&Ιβ, α( 8&ϋ8 νον όρώριινον πολλάς τών ^ιλαρέτων χαταννξαι ^χ«( 

68861, 8ίν6ΐ8θ1υπι τίάθΓθίιιτ, &ά 60ΐιιραη9βαά&8 χαΐ ιίς άρητ;3ς έπέ^οσιν 07β7'^^• 
&]ΐΙ]ΐι&8 βΟΓαιη, φΐί βΓ&αΙ 8(ιΐ(ϋθ8ί νίτΐιιϋδ, θ( &<1 Ααβ^βηά&ιη νίΓίαΙβιη. 

II. Οαοηί&αΐ ΘΓ^Ο ςαί 816 νϋ&ΐη &9βΐ3&1, βΐ ν6ΐ Β'. Έπ•κ^4 τοίνυν οντω |3ιοονντα χα) πολν^ν»^- 

ΐη&χίΐη6 νθ0&1βΐηρΓ8Β6θη6ΠΐρΓθρΗαΐη1ΐ&1>6ΐ)&ΐγίΓ• τατον τήν Ι^έαν άριτήν Ιχοντα χι^ρυχα, ου χρνιτη' 

ΙυΙβηα, 060 ΟβΙ&ΤΙ, ηβΟ 1&16Γ6 ρθ(6Γ&1, 6ν6ΐΐίΙαΓ &ά σθαι ού<^λ Λαν6άνιιν ίξρ, χαΐ τόν ύψηλόν τϋς ίιρο*- 

6Χ66ΐ8&ΐη 86(ΐ6ΐη 8&06Γάθ(ϋ, 6ΐ ίη ρΓ68ΐ)7(6Γ0ηΐΐη σύνης βαΒιιον άνάγη-ακ, ίπ\ αίνιΓ έν πρβσβυτέρω» 

ο&(1ΐ6άΓ&Ι&αά&ΙΟοιηίααιιι:6αιιι Ιαιηβη ηοη Γβρ6ηΐ6 χαθι<^ρα τον κύριον ούχ άθρόον ΙντανΟα έλ6ών, ον^ι 

&<1 ίά ρ6ΓΤ6ηί886ΐ, 116(106 8αΐΒ Υί(6£ ρΡΟΟβΠΐίυΐΧΙ ίθ- προοέριιον τοϋ |3έου τιφν ίβρωσύνην πιποιηριένος, αλλά 

0ί886( 8&66Γάθϋυΐη : 86ά οαΐη 86 ρηΐ18 Γ60(6 ^8818- πολλοίς πρότ<ρον χαΐ άλλοις έν^ιαπρέψας βΛ$μΛΐς 
86( ίο Ιηΐΐ1(ί8 &1ϋ8 ^&(ϋ1>α8, 6ΐ 618 600Υ6ηίβαΐ6Π1 β άντι^ρι^σας τβ αύτοις οξέως τ;)ν άρ(τήν χαΐ ύηό 

6Χ6Γ0αΪ886ΐ τίΓΐαΐ6Εη, 6ΐ ΙίβΟ Οίηοία 1α1ί886η( Ι68ΐί- πάντων τούτων ^ρτυρηθιΐς, οτι χαΐ τών ύπιρ ΐηοηίαΐΙ1,φ1θάάί9θα8 68861 8υρ6ηοη5α8, 810 αβββη•- τους έστιν άξιος, ούτω τοϋ /Αίγάλον τΐ^ς ίιρωσύΜΐς 

άϋ&(1πΐ&β;η&ΐηάί9αϋ&(6ΐη8α06ΓάθΙϋ,ηθα ΙΐΟηΟΓβΐη αξιώματος έπιβαένβι, ού <^ιώξας τήν τι^:^ 9ύ^€ 

ρ6Γ86(ΐα6η8, 1160 αΓΓίρί6η8 : 86ά &1> ίΐΐο ρθϋυ8 αρ- αρπάσας, άλλ' ύπ* ιχιένης ρίλλον χαταλη^ιΐς, «ά» 

ρΓ6ΐΐ6Ι18α8, βϋ&ΐη8ϋρ8686ρΓΟθαΐΓ6ΐηον6ΐ)6ΐρΓθρί6Γ βι χαΐ σγό^ρα πόρρω εαυτόν βποέΐΐ τω ραγέΒα τί9ς 

βΐΐΐηΐη&ΐη 1ΐαΐΙΐϋί(&(6ΐη. 06ίηά6 6Χ06(ϋ( ςαίϋβΐη 6Χ ταπιινώσίως. Είτα οΤχιται /Αΐν Ιξ ανθρώπων 6 τίίς 

1ΐθηΐίΐΐϋ>α8,ςαίΝίθΟΐη6<ϋ8Βΐΐΐηθ6Γ&ΐ6ρί80θρΐ18. ΕγαΪ Νιχο/ζη^έων τηνιηαύτα έπέσχοπος* ιχι^ριυβ ^ϊ ποι- 

ΑαΙβίη Ρ&810Γ6 γίάαΑ Εθ6ΐ68ί&, 6( 86 6886 ά686Γ(αΐΙ1 ριένος ή 'Εχχλησέβ Χ«1 τ^^ν ίριημίοα» έλίΐΐνώς έπβνθίι 173 νίΤΑ 3. ΑΝΤΗΙΜΙ. 474 κ«ΐ τΊον «υμ^ρο» άνω^ύρβτο. Νιχο^ιο^ΐΜν τοέννν οΐ Α (1βί1θ1>&( οαίβθΓ&ϋίϋΙθΓ, θ( άβρΙοΓ&^&Ι β&ΐ&ιηίΐαίβηι. ιτρόχριτολ χαΐ ^λάλιοτκ ηδς 'Εχχλιισέβς όσον τρό^ι- 
κον {ν τό στνγνόν έχιΐνο χαΐ ττιχρόν τί^ς έριιαέας 
«άθος ου ^βροντις, ράρτνρά τι τί^ς αυτών ψ^^ου 
τό β<ϊον ίχοίλουν χακ β^ιοντο $€(>μώς έχχαλυ^θίδναι 
τούτοις, βκ τα ββά τα τί9ς αυτών γνώ/Αίις άττό^ιχτα 
Μ11, χαί II τήν άννβιν βχοιιν ψιίφ^ον έπιααρτυρ^ϋ• 
σαν χαΐ «κυτιςν χαΐ συ^^9ι^γθ{χέν;ον τώ τράγ/Αατι * 
χαέ ί^ου ^ώς μέγΛ χαΐ θαυραστόν ί^στραψι, χαι 
^νι6 τις τώ *Ανθί/χα» 6β(α προσιααρτυριι, χαΐ τήν 
'^^^ον έηιχύρου, χαΐ ιις ιτβρας οτ/α^ιΐν προττρι- 
χιτο. Ό μΐν ουν ούτως έκΐ τών οιάχων τίίς 'Εχ- 
χλ^σίας χα6βζ(ται, χαΐ τον άξιον ό 6ρόνος «πο)αα^ 
6μ£, χαΐ τον οίχιΣον άναιρβιται χόσ/ΐΑον ή *Εχχλ;0- 
σία, χαΐ η&ν χαηό^βιβν άΐΓθτέ6«σι, τοιούτου (χατά ΝίοοΏβίϋβαβίυιιι ίΐβςαβ ρηβροβίΐί, 6( ΐΏ&ιίιηβ ^^αί 
6Γ&η( &1αιιιηί βοοΙββίβΒ, ββ β88β άβββΓίοβ ββ^βΓΗιηβ 
ίβΓβοΙββ, οιηηββ ίαΙβΓ 8β βοαιιηααί βυΙΒΓΓ&β^ΐο άβοβΓ- 
ηυα!, Ααΐΐιίιηο ιη&ηά&οάαιηββββ βρίβοορ&Ιααι. βαιη 
6Γ90Υβαί88βα(&ά βοοΐ68ί&ιη, Οβαιη νοβ&1)&ηϋ68ΐ6ΐη 
811® θ]β6(ίοαί8, βΙ νβΙιβαιβηΙβΓ Γ09&1>&η(, υί βϊ» Γβ- 
γβΙ&τβΙαΓ, &η 68861 060 &666ρ(& βΟΓαιη 86η(6ηϋ&,β1 
βη 1ι&[>6Γ6αΐ8αρ6ηιυιη8ΐιβτ&β^αιη 618 8α£βΓ&9&η8 6( 
&8ϋριιΐΑα8. Εθ66 &αΐ6ΐη 0]Γ6αιιιίαΐ8ί( Ιαχ ζηα^ηα β\ 
&ϋιιιίΓ&5ί1ί8 : 6ΐ γοχ ςαβθάαιη Αοϋιίαιο ίυΐϋ Ι68ϋ- 
ιηοαίαιη, 6ΐ 60Γααι οοηΑπη&νίΙ 6ΐβοϋοη6οι, 6ί Ιιογ- 
1&1& 68ΐ,αΙ αάβ^ΓββΚααι ά6άαβ6Γ60(. ΑΙςαβ 8Ϊ6ρΓ8θ&- 
6ί(αΓο1&νο Γθ96ϋάοΒ6θ1θ8ΐφ,6ΐ86ά68?ίΓαιη άί^ααιη 
8α86ίρϋ, 6ΐ 8ααιη 0Γα&Εη6α1ιιιη αοοίρίΐ £θ6ΐθ8ία : 6( Πανλον) ά»§ιηλΐ9ΐττου ^άναι χαΐ ούτοι σο^οϋ χαι μρ- β άβροηίΐ ΐΓί8ΐίϋ&ιη, υ1 ςυβ &(ΐ6ο (α( οαιη Ρααίο άί- 

β&ιη ^) ίΓΓ6ρΡ6ΐΐ6η8ί5ϋ6αι 6(&(ΐ60 8&ρί6η(6ΐη 6(ιη&- 
β^αιη 8ϋ &886οαΙ& ρΓ8ΒΓ6β(αιιι. 

III. Ι1ΐ6&ϋ(6ΐη,ςαοιιιθ(1ο 5οηί £^α1>6Γη&1οΓ68, Ιιοο 
8θ1αιη 8ρ6θ(&5&1, 6ΐ αά ίά ββ ραΓ&1>&ί, α( 86(1&γ•1 
9Γ&ν68 &α6(α8 ίιιιρί6ΐΑΐί8, βΐ α( &ηίιη&8 60Γαπι ςαί 
δίιηαΐ 61101 60 α&νί9&1>&η1, αά ροΓίαιη 06ί άιΐ66Γ6ΐ. 
Ηοο ηονίΐ Ιοά68 6ΐ Οοζηα&. Ιαά68ί1ΐ6 νΪΓ &άιηίΓ&1>ί1ί8 
6ΐ 1&αά6 άίβ^ααβ» ςυί» Γ6ΐί6(ο ίιηρ6Γ&1θΓ6 6ΐ ίιαρ6Γ&- 
Ιοη8 Γ65α8 οιηαίύαβ, οαιη Οοιηα& &00688ίΙ αά ρίβ- 
Ιαΐ6ΐη, 6ΐ οοιηιηϋαβηι Γ6β:6ΐη &ιηΙ)θ 8αηΙ &886ουΙί, 

Ν6(ΐα6 Οΐ706Γίυ8 6( ΤΙΐ60ρΚΐΐ1α8 ίυ6Γαθ( 6Χρ6Γΐ68 

8(ιΐ€ΐϋ ^ι]^α8 υιγι ρίβΙ&Ιίβ, ςαί Ιιοο 8αίβοί6α8 ρΓο- 
1)α6Γ6 (68ΐίιηοηίαιη, η6[ηρθ ιηοΓΐ6ΐη ρΓΟ 01ΐΓί8ΐο. 
Ν6ςα6 &1ί& αιαΚϋαάο γί^ίοΐί ιηϋϋαιη, ςαί ΓαβΓοαί ΤΧΑον τυχούσα του ιιτιστατου. 

Γ. Ό ^1 χατά τους αγαθούς χυβιρν^τας προς 
τούτο ρόνον όλ«> τώ 6ψ99ύ^μ& έώρα χαΐ παρισχιύα- 
στ•, όιτΜς ΤΙ τον ;ι^αΑ•πόν τξς άσιβιέας χοιμέσιιι 
χΐύ^ϋνα, χαι όιτως τάς τών συμπλιόντων ψυχάς ιις 
τον λι^ανα τού θ(οΰ χαθορρίσβιβν. Οι^ιν Ίν^υς 
ταύτα χαί Αόρνα * 'Ιν^ης ιχιΐνος άνήρ θαυμαστός τι 
ναι άξιπταινος * αυτόν μβν ^ασιΑία χαί τα πβρι |3α• 
ψύία πβήττα χαταλιιτών, τ;^ «υσββιία ίϊ μίτα τ^^ς 
Δόαννς προτβΟιΙς χαΐ τόν χοινόν όίμψοΛ |3ασιλ('α 
ιτλοντησοΕντβς * ού^ι Γλυχβριος χαι Θιό^ιλος τί9ς τού 
ά>^ρός πιρΐ τήν ιυσιβιιαν σιτου^ι^ς άγιυστοι, ίχανόν 
τούτο τιχμιηριον τόν ΰκϊρ Χριστού θβίνατον ιταρασχό- /Ηνοι * ού^ι ιτλνθύς αλλ« ^ισμυρίων ^ιά ττυρός αύτώ ρ ρ6Γ 19061X1 Οθα8αΐηΐη&1ί. Μ&τάθΙΐία8 ςαοςΐ16, 6( «αϊ οδτοι τιλιιτι>θέντ«; * όσοι τι ττιρί Μαρ^όνιον χαι 
Μαη^ίήηβίον, Πίτρον χαΐ τόν χαρτιριχώτατον Ζήνωνα, 
τον Ινον χαΐ αυτοί προς Χριστόν έπι^βιξά|Χ(νοι πο- 
ίον, ίπύ ^ χαΐ ΤΊ^ς Ζσης ιχβίνοις ^νισ;|Τθντο μαρ- 
τυρίας ^πολιι^Ο^ναι ' τοσαύτΊβ μΛ^ ^4 τότβ πολλοΓς 
τ4ς ιυβιβιίας έπέ^οσις υπό τού βαυρΜΟΤού Άνθί|ΐου 
ί7^<το * όγ»ω ^• τις χιιαών έγβέρβται χαλιπώτα- 
τος, χακ σγουρότερα χαταιγΐς ψπισούσα ΧριστιοΕνού; 
ιατί^υσι πάντας * 2ν ^ γαρ έπΐ τί^ς «ρχ4ς Μάξι- 
ριανός, ^ΐΜγρϋν ^β ό βαρύτατος έπΐ μέγ» τβ Ι^ρηο 
χαΐ χβτα γ^ς άπάσγς ΐχωριι χαΐ οι /Αΐν ιοριυνώντο 
Χριστιανών, οί 9ϊ ί^ιυγον, οί ^ι άν^ρούντο. Τό αέν- 
τοι τΊβς Γ/σιββίας άνθος τόν Άνβιμον ^ιίλον ν άρβτή 
χάντανΟα ποαί χαΐ |χΐ9νύ•ται τοΖς τα Χριστιανών Μ7^οαία8, β1 Ρ6(Γα8, 6ΐ ίθΓϋ88ίιχια8 Ζ6αο, ςαί ίρ8ί 
ςαοςα6 08(6α(ΐ6Γαη( ρ(ΐτ6αι ίη 01ιτί8(αιη &πιογ6ιιι, 
ςυοοί&ιη 066 & ρ&ή ςαίάβαι 8α8ϋαα6ΓαοΙ &1>6886 
πίΐ&Γΐ^ηο. Τ&ο(ααι ςαίάβιη ίορί6ΐ&(6ίαοΓ6πΐ6θΙααι 
1υα6 πιυΐΐί &066ρ6Γαο( &1)Αο(Κιίπ[ΐο αάωίΓ&ϋίΙί. Κβ- 
ρ6α(6 &αΐ6αι 6ζοίΙ&ΙυΓ (6αιρ68ΐ&8 Υ6ΐΐ6αΐ6θϋ88ίαι& 

6ΐ8»Υί88ίΐη& ΡΓ00611& ίΐΤαθ08 ίο 01ΐΓί8(ί&ΟΟ8, 001068 

ρ6Γου1ϋ. Ν&αι ίαιρ6ηααι (|θίά6πι ο5ϋθ6ΐ)&1 Μαχί- 
ιηί&οαβ : 6χογ(& 68ΐ αυΐβαι £ρΓ&γί88ίηι& ρ6Γ36οα(ίο, 
6( ρ6ΓΥ&8ίΙ ίο 0100601 ΐ6ΓΓ&αι : 6( 6Χ Οΐιπβΐί&οίδ &1ϋ 
ςαΐάβοι ςα»Γ6ΐ)&α(αΓ, αίϋ ν6Γ0 ίο(6Γ&οί6ΐ>&ο1οτ. Α(- 
ςο6 ΠοΓβαι ςαί(ΐ6αι ρί6ΐ&1ί8, Αοΐΐιίαιαοι, γίΓΐα8 (αοο 
ί&6ίΙαι&οίί68ΐααι : 6ΐίοάίο&ΙαΓ ςοοςα6 ί11ί8 ςυί ςαη- 
Γ65&α1 01ΐΓί8ΐί&οθ8, ί8ςαί (αοο ςαί<ΐ6ηι 6Γ&( 016^008 ίρτ/νώσβ, χαΐ ούτος, ό νύν ^ έν ίίριύσι ρΓ/^ς, 1θΐ6Γ 8&66Γ(1θΐ68,ρ&α1θρθ8ΐ&α(6ηΐ6(ί&ΙΧ1 ίθΐ6Γ ΟΙΑΓ- ψαρ^ ^€ ύσηρον χάν τοις ράρτυσιν. 

Α'. Ό μΛΐβ γιρ παράτινι ^ιέτριβι χώρ^ σπιέρων 
η τώ λόγοι τ4ς άλ«θβέας χαΐ τό τβίλαντον τ^ς πί- 
στικς «ολλβπλασιάζων * πίμπα ^β ιΐς ιίχοσιν ίπ- 
ιέκς • Μαξιριανός, ύστ€ σνλλαβιΐν τούτον χαΐ παρ* 
«ΐτόν ίη^έα, Οί ^€ έν τ^ Σι^ρήηρ παρα7•7θνότις 
(τούτο 7*Ρ ^^ τ^ ^^^?) '^'τυγχάνουσι τώ *Αν- 
Ημρ χαΐ ^ συρβαλόντις, ώς ούτος ιχ<ΐνος ό ()9τού• 
ρηος ΰΐ9, αυτό» Άνθι/χον ^ιρήτων πιρΐ Άνθ^|χου, 
ιβΐ όστις ούτος ύπαρχοι, χαΐ όπου ^ιατρέββι τίίς χω- 
ρίς • Ό χαΐ τ4ως μίΐβ έπΐ ξινίαν τούτους παραλαβών Ο IV. Ν&αι 1116 €[υίά6αι Υ6Γ8α1>&ΙαΓ ίο ςαοά&οι 
Ρ&£^0, 86αΐίθ&08 Υ6Γ5οαι Υ6η(&ϋ8, 6( Ιαΐ6θ(οοι βά6ί 
αιο1(ίρΗο&θ8. ΜϋΙίΙ &αΐ6θΐ Μ&χίοι1&οα8 6ίΓ0& γίβ^ίοϋ 
6ςυΐΐ68, α(6ααι 6θοιρΓ6ΐΐ6θ(ΐ6Γ6θ1 6ΐ &(ΐ6θοι &(1άο- 

66Γ60(. Ιΐΐί &αΐ6αΐ ΟαΟΙ $601&0&αΐ Υ6θί886θ( (68( 

βοίαι 1ΐ06 000160 ρ&βο), ο£Γ6θ(1αοΙ Αοΐΐιίαιααι : 61, 
οοο οοο]ί6ί6θΐ6β 1ιυο6 ίΐΐαοι 6886, ςα6οι ς[α®Γ6ΐ>&ο1 
ίρ8υαι ΑοϋιίαιοπΐΓθ£;&1>&οΙ(1βΑο(Ιιίοιο, 6ΐ(ΐαί80&αι 
Ιβ 68861, 6( α1)ίο&αι ία ρα^ο (1696Γ61. Ι1ΐ6 Υ6γο οαηι 
608 ςοίάβαι ίοΐ6ήαι 1ιθ8ρ1(ίο &006ρί886(, 6ΐ 6ΐ8 ρα- ^ ι Τίοι. 111, 2. 175 ΜΕΝδίδ ΑΡΒΙΙΙδ, 17β ηβΐη β( ί&1>&9 ίη ΟΟβηα αρροβαίβββΐ, β! ρΓΟ νίηΙ)α8 Α χ«1 <^ι?πνον «ύτοίς ηαρα9$1ς, αρτον τι χαΐ χυάρονς, 
ΟΟηΥίνίαηΐ βζΐΐίύυίβββ!, άβίηάβ ββ 688β Αηϋΐίΐηϋΐη χαΐ ώς ιΓχι χειρός χαΐ δυνάμεως έστιάσας, βιτά έαυ- ΓβηυαΙί&Ι.ΟϋοάςυίάβιηοαπιίΙΙί αυάίνίβββηΐ, ρρορβ- 
ιηοάαιη ούδΙυραβΓααΙ, βΐηβο &ά ίΐϋυβ ςυίάβιη β&- 
ηο$ ροΙβΓ&ηΙ οιηηίηο ίαΐαβπ, ΓβρυΙαηΙββ ςυίιΐβιη 
πιβαβαιη, βΐ οοβηαιη, βΐ ΙιοβρίΙίααι, ταΓβαβ ααΐβιιι 
οοβ^ίΐααΐββ, ςυαη&αι άβ ο&αβα, βΐ ρΓορΙβΓ ςυίά άα- 
βίαή ββββηΐ βαηι &ά Μ&χίαιί&ααηι, αά βχ(Γβηι& βοίΐΐ- 
οβί ιηοΐα, βΐ οβΓίαιη βαρρίίοίαηι. Οαοά ςαίάβιη βΐ 
βΟΓαιη &ηί]ΐιί9 ιη8,30Γ6ΐη α£ΓβΓ6ΐ)&(<1ο1θΓ6ηι» β( βίβοίβ- 
1)&(, υΐ αρυά Αηΐΐιίιηαιη βΓαΙ)680βΓ6η(. Η&βάβοαυβα 
οηιη 09 01109 νβηάίουιη 1ι&1>βΓ6ηΙ 6]α8 ίικϋοβιη, βί 
6ζ θ]ιΐ9 ϋη^υα ίηΙβΙΗ^^βΓβηΙ βυιη 699Θ Αηΐΐιίηιαιη, 
βιιιη 1αί)βηΙβΓ (1ίιηίΠ6ΐ>&ηΙ, 6ΐ υ( ΓβοβάθΓθΙ, 9α&ά6- 
1)&αΙ : 9θί65&ιι1 βηίιη αίΐιίΐ 1)οηί 6ί68868αοοβ99αηιπι τόν αναι τόν "Ανθι^ον άπαγ^^^^'^ * ^^^Ρ βχ<ΐνοκ 
άχούσαντΕς, ολίγου ^ιΐν ίπίτηιγίσα:^ χαϊ ού^ϊ άντι- 
βλέτΓΚν ιις τι^ν ^χιένου πολιάν ισχύον, αναλογιζό- 
μενοι /χεν την τραπεζαν, χαΐ τό ^εΐπνον, χαί τήν 
ξενίαν. Ένθ\>αού|[Αενο( <^ε πάλιν, ότου ενεχα χαΐ ε^* 
ότω /χέλλοιεν αυτόν παρά Μαξιαιανόν άγαγεΐν, <^^λον 
πβήτως, ώς έπΙ χαχοΐς έσχοττοις χαι όμολογουμεν^ 
τιμωρία * ο ^ή χαι /χαλλον έλύπει τε αυτών τάς ψυ- 
χάς χαι προς τόν Άν^ιι^ον αίνους άνεπέπλα. Ταύπρ 
τοι χαΐ |ϋΐυνυτήν του ανδρός άψευ^ί} τό έχείνου Ιχον- 
τες στόμα χαι ώς αυτός Άνθΐ|ϋΐος είιι παρά τζς αυ- 
τού γλώττυς μανΟάνοντες, όμως ιη^έεσβ» τε αυτό» 
έχοντες χαΐ ύποχωρεϊν προετρέποντο * ίί^εισαν γάρ, βΖ 8αθ αάνβηΐΐΐ αά Μ&ζίπΐί&ηυΐη. Νθ1)ί9 αυΙβΠΙ &ά Β ώς ού^'εν χρι^στόν η^ς παρά Μαξι^χιανοΰ ά^έξινς ηθ9ΐΓ&ιη, &ίβ1)&η^ 8αίβοϋ άβίβιιβίοηβιη, ΑηΟιίιηυΕη 
ςαίάβιη ηιιι11αιιιςα8Β8ίγί99βρ6Γ αηίν6Γ9&ιη Νίοοηιβ- 
άίαιη, οοη ροΙαΪ986 Ι&ιηβα βαιη ίηνβηΪΓβ. 5βά ςυί 
Οβί ρΓ8βθβρΙ& ΒβιηρβΓ ιιιβ(ϋ(&1>&(υΓ Αη(1ιίιιια8, β08 
οιηηίαο &(11ΐ0Ρΐ&η9 βΐ άοβ6η9, ιι( τβήΐαΐβιη Ιοςυ&η- 
ΙπΓ ία οοΓάβ 9αο, βΐ αβο ί11θ9 ρρορΙβΓ ίρ9αιιι νβΐ 
8θϋ9 1&1)ή8 πιβοϋή 9α9ΐία6η8, θ( &Ηο ςυί ρΐΌρΙβΓ 
ΟΙιήΒίαιη ιηοΗβοι 8ΐϋβη8, υα& οαηι θιβ ίΐΐίηο ββί 
ρΓοίβοΙαβ, 6ΐ ϋβρ ίηίϋ. €αζη βοβ αυΐθΐη ιηαΗυιη 
699Θ1 6χ1ΐ0Γί&1α8 &ά ρίβ(&(βιη, 6( άβ ία1αη9 οαιη βί9 
άί99θΓαΐ986(, 6ΐ 81 ςυί(1 βί8 άοΓαιη βΐ &8ρβΓαιη βζ 

ρίθ(&(β ίηβΓ&Ι, ίά 1βνί(^&886(, β( οοοαρ1&η&886ΐ, β( βί8 

&ηίιιΐ8Β αβ^υηΐΕΏΐιηάαιη,βΙ αάριβίαϋ» 9βΐΏβα 8υ8θί- 
ρίβηάυιη αρίοιη Γ6(1(1ί(1ί88βΙ»άίνίη&8 ρηα8 βΰΤυηάίΙ άτΓολαύσοι. Ή^Αΐν ^ε άπόχρυ, έχασαν, εις απολογία», 
τό πολλά μΐν τόν "Ανθιιχον ανά τήν Νιχθ|χΐ]^ε'ων πά- 
σαν ζητ^οσαι, 6μως ^ϊ μ^ι ^υνιιθί^ναι άνενρεΐν. Άλλ' 
ή τών εντολών του Θεού /χελετιι, ό ιερός του βεον 
"Ανθι/Αος, λαλεϊν άλήθειαν εν χαρ<^ία πόντος προτρι- 
πό|^ιενος χαι ^ι^άσχων, εχείνοις μη^ϊ εν ^νοις τοις 
χείλεσι ψευσασθαι ^ι* αυτόν άνεχό/χενος, άλλοις ^ε 
χαΐ τόν υπέρ Χρίστου ^ιψών θάνατον, συναπι^ρετο 
αΰτοΐς εχείθεν χαι ό^οΰ ειχετο. Πολλά ^έ τούτοις 
προς εύσε'βειαν παραινέσας χαΐ περί τών ριελλόντ»» 
^ιεξελθών χαι πάν ει τι σχλυρόν από τ^ς ασεβείας 
αύτοΐς ίι άντίτυπον ένυτπΙΙρχε, λεάνας τε αυτό χαΐ 
^ιο/χαλίσας, χαΐ χαθαράν αύτοΐς τήν τ^ς ψυχ^ς άρον- 
ραν χα'ι εις ευσέβειας σπόρον επιτΐ9^είαν παρβί- ρΓβ068 : άβίηάβ βαηι Αΐΐνΐυαΐ θ£Ρ60(1ί88βΙ ία ίϋαβΓβ, ο, σχευάσας, τάς θείας προχαταβάλλει εύχάς * είτα 608 1)&ρϋζ&1, βΐ ΙΙθΓ Γατ8α8 οοβρίυυι ρθΓ8βςαί(αΓ, 
άοαββ νβαίΐ ίαοίνίΐαΐβοι, β1&(1 1π6αα&1 ΐ7Γ&ααί ία- 
β^ΓβάΚιΐΓ, ροαβ ςαίϋβαι αι&αηβ νίαοΙα8. δίο βαΐαι 
ρΓορΙβΓ ρίβ!&1βπι οροΓ(6ΐ>&{, (&αςα&οι ιη&ΐβββυοι, 
8ί8(ί &α(β ίωρβΓ&ίΟΓβαι : ιηβαΐβαι &υΙβοι &(1 Οίρ1θ8 
6ζ(βα(ΐ6ΐ)&1, ααάθ &(1 8β 8ρβΓ&1>&1 νβαΙυΓααι &ιιζί- 
Ιίιιαι. 

V. Υοΐβαβ βΓ(^ο ίαιρβΓ&ΙΟΓ νβΐ ίρ80 9θ1ο &8ρ6ο1α 
ΑοΙΙιίιηο 08ΐβα(ΐ6Γ6, ςααπι β88β( ^Γανβ βΐ αββΓ^ααι 
&άί(υΓα8 ρβΓίβαΙααι, αΐ βααι 8(α1ΐαι ία ρΓίαοίρίο 
ίανβαΐΓβΙ αιοΙΙίοΓβαι, ία8ΐΓυιιΐ6α(α ρυΙ)1ίο& &(1 (ογ• 
ςιιβαάααι 60Π[ΐρ&Γ&1&, βί ρΓίυ8 ρΓοάαβίΙ ία βοο8ρβ- 
οΐϋοι : βΐ βααι βααι ία(Γ0 υοο&886( : Τα β8, ίαςαίΐ, 
ςυί ρο8ΐ ΟΙιπΒίααι, ςαί άΐβί(ϋΓ, βΓΓ&8, Αα11ιία)υ8 : χαΐ ποτα|χόν εν τ^ παρό^ω χαταλαβών, τούτους ]Β«- 
πτίζει χαι τίίς προχαμέντης εχεται πάλιν πορείας, 
έως επ} τήν πόλιν ά^ίχετο χαι τό τνροίννιχόν είσεισε 
β^μα, οπίσω μχν τω χεΐρε ^ε^ε/λένος * ούτω γάρ ^ιά 
τήν εύσε'βειαν ώς χαχούργον έ|χ^ανισθί9ναι Ι^ει τώ 
|3ασιλει, εις ουρανούς ^έ τ-ην ^ιάνοιαν άνατείνων, όθεν 
χαΐ ί^ξειν αύτώ τήν |3ο^θειαν ί}λπιζεν. 

Ε\ Ό |3ασιλεύς τοίνυν πείρας πιχρόν χαΐ αϊτό ψι- 
λ;9ς θέας *Ανθίριω |3ουλόριενος επι^είξαι, όπως αυτ^ 
χαΐ ριαλαχωτέρω τ;^ν πρωτιών προσενεχθείυ, τα χο- 
λαστ)$ρΐ9 πρότερον ύπ* όψιν όργανα ίΐίμοσία προτί- 
Θΐ7σι χαι αυτόν εισχαλέσας * Σύ ει, γτησϊ, ό έπίσω 
του λεγο|χενου Χριστού πλανώριενος Άνθι^ς χαΐ 
τόν πολύν αψύΐί χαϊ εύχολον άνθρωπο» τ^ ίστρ περί ίαοί1βαΐ(]υβ β( 8ίαΐρ1ίββαΐ ΙαΓΐ>&αΐ ία βυαίάβαΐ αίΐάα- τλ αυτόν ύπαγό|χενος άπάτ-η χαϊ μυρίαν ύβρί» τώ» βί8 βιτοΓβαι, βΐ άβ08 ηο8(Γθ8 ίααααιβΓ&1>ί1ί1>α8 οοα- 
Ιααΐ6ΐίί8 &ί&βΐ8 ? ΙΙΙβ &υΐ6πι βζ οςαο Γίάβα8 β( 
1θΓπιβαΙ& ρΓορο8ί(&^ βΐ βα ςυ« άίζβΓ&Ι ΐ7Γαααα8 : 
Νβ αά ΙιβΒΟ ςαίάβπι, ίαςυίΐ, (ίΐ3ί ΓβΒροαάβΓβαι, οβΓίο 
8βί&8, ο ίωρβΓ&ίΟΓ, αίδί ιηίΐιί 8&ββΓ β( (1ίνίαα8 άο- 
0(0ΓΡβα1α8 ρβΓβα&άβΓβΙ, άοββα8* αο8 6896 ρ&Γ&1θ9 
βαί1ί1)β1 ρβίβαΐί τβάάβΓβ Γ&(ίοαβπι. Ροΐΐίβίΐαβ β9( 
βαίαι αο5ί9 06α9 οηβ 8&ρίβαϋ&αι, < οαί αοα ροΐαβ- 
Γααί Γβ8ί8(βΓβ οιααββ αοβίΗ &(1νβΓ3&ηί'.» Ναοί β^ο 
ςαίάβπι ρηα8 Ιαί ία 8ίαια1&βΓ& βΓΓοηβ, βΐ ία βοβ 
ςυοβ άίβίβ άβ08, ά&αια&5&αι βΓ&88ί(ϋ(1ίαβαι : αααβ •ημετέρων θεών χαταχε'ων ; *0 ίέ έπ* ϊσιις τά τε πρ•- 
χείρΜνα όργανα χαϊ τους του τυράννου λόγους γελά• 
σας * Ού^ΐ άπεχρινάρτιν άν σοι, γησϊ, προς ταύτα, 
Ισθι, ώ |3ασιλεύ, ει μη με ό ιερός χαΐ θειος ^ι^άσχιβ- 
λος Ιπειθε Παύλος, ε'τοίριους τιμάς είναι <^ι^άσχΜ», 
παντί τω αιτούντι λόγον ^ι^όναι * έπηγγείλατο γ«ρ 
ίίμιν ό θεός ^ι^όναι χαΐ στόμα χαϊ σο^ίαν, η ου ^ν- 
νΐ7σονται άντιστιβναι πάντες ο'ί άντιχείριενοι ημίν, 
Ώς Ιγωγε πολλήν σου χα'ι πρότερον παχύτητα 1}^^ 
χαταγινώσχων τ^ς περί τά ε?^ωλα πλάνης τους ύρ»- 
τέρους, ώς έ^υς, θεούς, »ύ» πλείονα σου χαϊ φανερά» ' Ηβ1>Γ. ΖΙ1Ι, 17 ; 1 ΡβίΓ. ιιι, 1υ. * Ι.α6. ζζι, 15. 177 νίΤΑ 8. ΑΝΤΗΙΜΙ. 478 ηβν άρα9ί«ν 6ρ&, ότι χαΐ αυτόν συλ^σαι όλως έ/χβ ^ &υΐ6ΐη νίάβοΐΏ&ίΟΓβιηΙιι&ιη βΙ&ρβΓί&ιηί^ηΟΓ&ιιΙί&οι, ^λιτισας χ«ί τοϋ τών άιτάντων άιτοστι^ναί Δι;αιουρ- 
γοϋ τοΟ χαΐ σι, τό άχάριστον πλ«σ/λα, τ;^ βαυτοϋ 
«χό»! τκΓΐ^ιΙχότος' ίνα τι γαρ με χαΐ ^βσ/χώτην 
τύ σώ /3)ό/Ααη παριστά σω χαι τα τών |3ασ«ν6αν Οττ' 
9^(ν ιτροτέθβιχας ό/ογανα, ^ ^ηλον ώς χαταπλιίξων 
τοντοις χαΐ 9 ιτβισων ιτάντως, ^ |3ιασόα<νος ; Άλλοις 
ίέί 7<σι ταύτα τών άγιννισηρων προσγίρειν^ οίς ό 
{3ίος τ< ό ιταοών ν^ονή και το στιρηθι^ναι τούτου 
τψΛΛΟίώτβ ίι μίγίστιι* ως ίμε χαΐ τό ττήλινον τουτί 
σ«αα ίεσαωτΊΐρίου συνιχιι ττοίντός ;ζαλ(7Γώτβρον, 
ότι αον ΤΊον ψυχιί^ν οΰχ έ^^ ηρος τόν ίρώμηον ίια• 
β«να€* βατβιλαΐ ^& χαΐ τιαωρίαι χαϊ |3ασανοι, τίνος 
ου ποθκινότιραί ^χοι ^ιατριβ^ζς χατά πό^ας έπαχολου• 
9οϋντα τον θάνατον Ι;|Τουσαι, όστις /ιι τών τ^ς σαρ' 
χός ^ισμβΜ άιτολύσας, ηίμ^ιι προς τό ποθοΰ|ΐινα ; ^. Ταΰτα του |Μγάλου τήν άρχκρωσύνυν χα^ 
^{ονο; τ^ν άΟλησιν *Ανθ/|ΐου ^ί«ξ£λθόντο;, ό |3ασι- 
3ΐ£ύς* Μαχοά ταύτα φλυαρία* όψβι ^( μίτά. ταϋτα, 
νρός εαυτόν ύττοψιθυρίσας, χιλιύιι, λέθοις αΰτοϋ τόν 
τένοντα τύπτισθαι. Ό ^ϊ ώσπερ αποίρχήν ϋ^^ιι τών 
ίί* ΧρίΦτον άθλων πιττοιη/ϋένος χαι τήν τών στεγά- 
Μίν λ«ρβθ(ν<»ν ύπόθισιν, πραως τ( τάς ποκροΰσας 
]τΆ<γάς έ^ιχπΌ χαΐ (ττιπονωτέρας έζήτιι, λαριττρο- 
τίΜ^ν τυχβΐν χοιΐ τών έτταθλων έπιθυ/χών χαΐ τούτο 
μη ητιχλινάζοιίν, χαι ώσανιΐ τόν τυραννον ^ιατταί- 
ζνν, τοντο ^( τ^ τ^ς /χανίας ^λογέ σψό^ΟΛ χαταχαίων 
αυτού ΤΊ^ν ψυχ^ίν χαι ώσττιρ •ϊς άλγιινοτέρας πολλώ ςαοά ιηβ ςαοςαβ ίρδαιη 8ρβΓ&8ΐί &5Γ6ρ(ιΐΓυιη, βΐ ιηβ 
&5 οαιηίαιη Ογθ&Ιογθ αΐχΐυοίαηιαι, ςαί Ιβ ςαοςαβ 
ΐη^Γ&ίαιη β^ΐΏθηΙααι 3α& ΙιοηοΓ&νίΙ ίαι&^ίηο. ΟαΓ 
βηίιη ιηβ νίηβίαιη &(1 Ιυαιη 1π5αη&1 ρΓοάαχίδΙί^ βΐ 
ίοΓίηβηΙΟΓυιη ίη8(Γαιη6ηΙ& ιηβί3 οβαΐίβ 8υι)^β^^8(^ ? 
Ναιη βΐ&ταιη β8ΐ Ιβ ιά ίβοίβββ, αΐ ιηβ ο58(αρβί&οθ- 
Γ68, βί νβΐ οιηηίηο ρβΓ8υ&ά6Γβ8, υθΙ νίΐΏ &£ΓβΓΓ68 ? 
ΟροΓίβΙ 1ΐ£Ββ αΐίςαί^αβ &1ϋ8 ρΓοροηβΓβ, ςαί βαηΐ ηί< 
ιηίβ ρυβίΙΗ βΐ &53βοϋ αηίιηί, 6( ςαί5υ8 1ι»ο ρΓββθηβ 
γί(& 68ΐ νοίυρί&ϋ, βΐ ςυί ηι&χίωιιιη είαουηΐ 8υρρ1ί- 
οίαιη β& ρπναή. Ν&ιη ιηβ Ιιοο β 1ιι(ο οοΓρυ8 οοηΐί- 
ηβΐ ςαονί8 β&ΓββΓβ ^Γβνίπβ, ςαοά ιηίΐιί ηοη βίη&Ι 
&ιιίιη&ιιι ΐΓ&η3ίΓ6 &ά (Ιϋβοΐαω. ΜίηβΒ &υ(βηι, βυρρίί- 
οΪΒ, β1 (οηηβη1&, (ΐυί5ϋ8η&ιη άβ1ίοϋ8 ηοη βυηΐ ιηίΐιί 
η ^α^αηά^ο^&, ςαβΒ 1ι&5βη( ιηοΓίβιη β νβ8ϋ(;ίο οοηββ- 
ςιιβηΐβιη, ςα» οαιη ιηο & ο&Γαί8 1ϋ)0Γ&ΓίΙ τίηοιιΐίβ, 
ιηΐΙΙβΙ αά 6& ςυβΒ άββίάθΓΟ ? 

VI. Η»ο οαιη 8&οβΓάοΙίο ιη&^ηαδ, 6( άβββΓί&ϋοηβ 
Iη&^ο^ ΑηΙΙιίιηυβ (1ί88βΓαί88β(, άίχίΐ ίιηρβΓ&ΙΟΓ : 
$αηΙ Ιιβο ςαίάθΐη ρΓοΙίχδΒ ηα^» : νίά6ΐ)ί8 &α(6ΐη. 
Οαιη ΥβΓΟ αρυά 86 8υ5αιαΓΐηαΓ&886(, ^α1>6^ θ]ιΐ8 
οβΓΥίοβΓΏ ν6Γ56Γ&η 1&ρί(ϋ1)α3.Ι11β&αίβα) ι&^ςα&Iη^&Iη 
βαβοίρίθπδ ρπιηί1ί&8 ββΓί&αιίηυιη ρρορΙθΓ άΐιπδίαηι 
6(ίϋη(]&ιη6η(υιη&οβίρίβη8θθΓοη&Γαιιι,ρ1&οί(]β&οο6ρί( 

ρΓ»86ηΙβ8 ρ1&^&8, 6ΐ βυρίβ^&Ι &ΟβίρβΓΘ ^Γ&νίθΓ68, 

άβ3ίϋ6Γ&η3 6οη8βςυί ρΓοβεαία ρΓ»β1&ΓίθΓ&. ΕΙ ρ&Γΐίιη 
ςαίάβιη ίΓΠ(ΐ6η3, 6( (^Γ&ηααηι νβίαΐί Ιαάίίιβ&ηβ, 
ρ&Γϋιη &α(6ΐη{1&ΐΏηι& ίη9&ηί« αηίΐΏαηι 6]α8 &οοβη- 
ά6η8, 6ΐ &(1 ιηαίοΓα β( ^Γ&νίοΓ& ίΓπ(&η8 8αρρ11οί& : ιαΐ ρ«ί?ονας χολάσβις ίαρίθίζων• θ(θΙ, έπί^ίρβν, ί>" ωβ5αί, ςαί ΟΟΒίϋΠΙ θΐ ΙθΓταιη ηοη ίβΟβΓϋηΙ, 
•4 τόν οϋοανόν χαΐ τήν ν^ν ούχ έττοέυσαν, ά^ολέ- Ρ«Γ«»ΐϊ^• 0»θί1^"ί<^βπι οαιηΜαχίπιίΛηί οοΓ πιβάίαηι «β*»σβ». "Οηερ μί^ς αυτής Μαξΐ|ΐιανώ χαθιχνού- 
ροη τίίς χαρ^έας πιρόναις σιδήρου πβ7τ^ρω|:αναις 
τους τον μάρτυρος ^ιέπιιριν αστραγάλους, τώ ^ϊ 
9^ρ* η χαθ* ^^^ονήν ή |9άσανος ην, οία ^ή τυγχά> 
νοντι ύν έπ-βθύριιι ^ιά Χριστόν χαι μιχρού χάριν 
ϊ^α Μαξκριανώ* ούτως "Ανθι/χος τω Χριστώ ί^ίψα 
χαρίζισθαι. Μαξιριανός τοίνυν χατά πολλήν ά^ιιαν 
έκξουσιάζων ταΐς τι/χωρίαις χαι τό τού μάρτυρος 
γοηΜΗον τω αυστηρώ τών χολάσίων νιχί^σαι ^ιλονιι- 
ιύ», όστραχον προστάττη τω έ^ά^βι ^ιαστρωθ;9ναι* 
ΐΓτα γνρνόν αΰτώ έπιταθκντα τόν άθλητήν ράβ^οις 
σνο^ρότκρον τύπτισθαι, ω ς αν ^ιπΑ^ τά τ^ϋς οδύνης 
ίύτύ ίκϊ η^ν ψυχήν χαταρρέοι, ταΐς έχ τών ράβδων ρ6η6ΐΓ&88βί, ΓβΓΓ6ί8βαηά6ηΙί5α8 ίι5υ1ί8 (&Ιθ8 ΐΓ&ηββ- 
χί( ιη&Γΐ7Γί8. ΙΙΙί &υΐ6ΐη (οπηθηίααι βΓ&( ιη&^η8β 
νοίαρίαϋ, α( ςυί β& α836ςαβΓ6(αΓ, ςιι&β (1β8ίάθΓ&1)&1 
ρΓορ(βΓ61ιΠ8(αιη,β(Μ&χίιηίαηο ρΓορβαιοάαιη &^6- 
ϊ)&( ^Γα1ί&8 ρΓορΙθΓ 8υρρ1ίβί& : &€ΐ60 (1β8ίά6ΓαΙ)&( 
Αη11ιίιηα8 ΟΙΐΓίβΙο ^Γ&ϋββ&ή. Μαχίιιιί&αυ8 θγ^ο, 
ςυί 1ί1)βΓ0 ίη (οπηβηΐίβ 8υ&ιη βΧ6Γ0β5&1 ροΙβ8ΐ&- 
(θΐη, 6( ιη&Γ(7η8 ^βη6Γ08αιιι &ηίιηαιη οοη(6η(ΐ6ΐ)α( 
8αρ6Γ&Γ6 &ββΓ5ί(&1β 8υρρ1ίβίθΓαιη, ^ϋ1)6( 1β8(ί8 
8θ1αΐΏ βοα8ΐ6Γηί : άβίηάβ βί ηαάαιη &!ΐιΐ6(&Εη ίιη- 
ρο3ί1υιη, νίΓ^ί8 οββάί νβ1ΐ6ΐη6ΐι(ία8 : ιι( άυρίβχ άοΙοΓ 
&ά 6]υ8 ρβΓίΏ&η&ΓβΙ &ηίιηαιη, ηβιηρβ β( 8αρ6Γ06 βχ 
γίΓ^&ηιιη νβΓ5βπ5α3, βΙ ίηίβΓηβ βχ (68ΐ&ΓυΕη άιιπ- Π Ίτλ,γαίς άνωθιν χαι τ^ χάτωθιν τών ^^,^^^ίχων ^ '^®•'^^® ^^^^^^^^ ^"°^^"^'^®" ^®*ί^^^°*^^^^^^^^ ■η^Λ^^α. Ό Λ, μυΛ ενταύθα τι&ν νίχην άττογνούς, 

τκυτί ΐκ^^Λ τα ρν,ματα• Ευχαριστώ σοι, Δέσποτα 

χβϊ Βασιλκύ τών αιώνων, ότι πιριέζωσάς μ€ ^ΰναμιν 

ίξν-^ονς χαι τους ΐχθρούς ριου Ι^ωχάς |ΐοι νώτον, χαΐ 

ηύς αισούντάς μί ίξωλόθριυσας, χαΐ συνιττό^ισας 

ηίντοις του; έπανιστααένους έπ* ίμέ ύποχάτω μου. 

Ζ. 'Αγχ* «?' ίτβρα χαΐ πάλιν ό Μαξιαιανός ίχώ- 

ριι, χαι χαλχάς πβρί χνηαί^ας έχπυρωθιίσας ύπο^β- 

Ηηίΐ προστάττβι τώ μάρτυρι. "Οπίρ ούν, ω; ίχβ'- 

^71, 7*7^^^^ ^^^ "^^^ μαχαριων έχ£ίνων πο(Γων τό 

ν^ΙρότοΕτον ^ή τούτο χαϊ (ΐς οδύνης λόγον ά^ορητό- 

τ*Τ9ν τάς πιιτυρωρένας τίνιημίίας άραωσααένων, 

^ τις άνωθιν τώ γιννα(^ Χ^Ρ<( έ^έττταται χαι ο&α{α1)&1 1ΐ8Β0 νβΓ^α : Α^ο (ίΙ)ί ^&1ί&8, Οοιηίηβ βΧ 
Κθχ δθΒβυΙοΓϋΐΏ, ςποά ιηβ οίηχί8(ί νίΓΐυΙβ βχ &1(ο, 
βΐ ίαίαιίοο8 Εηβ08 άβάίδϋ οαΰιί άοΓ8ΐιιη : β( β08 ςαί 
ιηβ οείοΓαηΙ βχ(βηηίο&8ΐί : βΐ οιηοβδ, ςυί αάνβΓβαβ 
ιηβ ίη8υΓ^θ5&ο1, 8α1)(6Γ ιηβ 8αρρ1&η(&8(ί. 

VII. δβά Μαχίιηί&ιΐϋ8 ηΐΓ8υ8 ρΓ0β688ίΙ &ά αΐία, 
6( ββηβα βααάβηΐία ΙίΙ)ί&1ί& ία5θΙ &11ί§;&η Εη&Γΐ7ή. 
Οαοά ςίΑίάβιη οαιη ί&βίαιη 688Θ(, 8ίοαΙ ]α886Γ&(, βί 
1)βα(ί8 ί1Ιί8 ρ6άί5α8, ςαοά β8ΐ νβ1ιβιηβηΙί88ίιηαΕη» β( 
&ά άοΐοηβ Γ&Ιίοηβιη οι&χίιηβ ίηΙοΙοΓ&ηάαιη, ί^αίΙ& 
ϋ5ί&Ιί& ίαίβββηΐ &ρρ1ίο&1&, άίνίη& ςαοβά&ιη ^Γ&ϋα 
αά β^βαβΓΟβοϋΐ ίΐΐαηι γίΓαηι άθβαρβΓ^&άνοΙ&ΐ : β( Ιΐ.,. : -:.- «79 ΜΕΝδΙδ ΑΡΚη.». 180 111ίαθ&υάί(ΤΟ€6ΐη611ΙΙ1ΐη&β:!8Γθ1>ΟΓ&η!βΠ1, βίβροη- Α ψΛηϋς ΙχιΓ^ιν ΙιτΙ μάλλον «ΰτάν ίνισχυονσι^^ &χούιι, άβηΐβιη τίοΙοΗ&ιη, βΐ ρΓβΒΕηία ρΓοηιίϋβοΙβιη, βί 
ιηοζ ιη&ηυιη ρΓ8Βΐ>6ηίβαι ςυ» ίιηροη&( οοΓοηαιη. 
Υοχ &υ1βηι Θ^υ8 &ηίηιυιη βοηνβΗϋ αά ΐΓ&ηςιιί11ίΙ&- 
Ιβιη, 6ΐ 6]υ8 νυΐΐυιη ^6(1(1^^^( αΙ&οηοΓβοα. Ροιτο 
&α(6ΐη ]αοαηάιΐ8 ςαοςυβ ςυίά&ιη 8α1>Γί8υ8 ίηβιάβΐ 

β]υ8 1&ϊ)Γί8, 8ίβΠϊίβθ&η8 ίοΙβΠΙΗΐη 0ΟΓάί3 (Γ&ΠφΐίίΙί- 

ΙαΙβιη. Η8Β0 6Γ^ο νίάβηβ Μ&χίοαί&ηυβ, 8!υρθ1>&( ςαι- 
άβσι, α( 6Γ&( οοοδβηΐ&ηβυιη (ςυίάοί βηίιη βΐυρβ- 
Γβ( ?) : Γβί Ι&ιηβη (1β(Γ&1ΐ65&(, βί β&ιη γοοα1)&1 ρηΒ8ΐί- 
^&8, 6( ίηο&η(&(ίοοβιη, 6ΐ Γ0βα1>8( 6&υ8&ιη. Ια8(υ8 
&υΐ6ΐη, δυηΐ, ίηςαίΐ, ιηίΐιί ρΓ8Β86ηϋ&, ο ίιηρθΓ&ΙοΓ, 
1)οη& ρπΒΐηία β( οβΓία ρΓοηιί88ίο ίιιΙοΓοηΐΕΐι. ΒΓβτί 
βηίιη οοητίηοαπι (β ίπΐ8ΐτ& 688θ ίηΔ&Ιαπι, βί άβοβ, 
€[υθ8 ηοηιίη&8, 08(6η€ΐ&ηι 6886 1ιιιηι&ηί8 γίΓί1)α8 χαΐ τή^ νέχην ηαρβγγνώσίΐς, χ«1 τά Ιιταθλα υπ^ 
ισχνουμένης, χλ\ όσον οΰ^έττω χΛρΛ 6ρ9γονσΐίς οτι- 
ψορ^ΐίψόρον χαΐ ι1^ ^«ινή ηρος το κυθν/ιότιρον αυτόν 
τήν ψυχι^ ρβταβάλλιι χαί ψαι^ράηρον ^ιατίθησι 
τοΰ προσώπου τήν ώρκν χαΐ τι χ«ι μίΐ9ίαμα χΛρίβ* 
τοις χκλισιν Ιψιζάν9ΐ, τήν ίν^ον τί^ς ΧΛρ9ίας γαλή- 
νη ν ύποση/λαίνον. Ταύτα ουν όρύη» Μαξι/χιανός έξ* 
ιπλ^ττιτο /ιιν ώσπιρ ιιχός (τέ γκρ ούχ Ι/λίλλβν ; ) 
^ιισυρι ^έ ό/:*ως το προή^μα χαΐ γοητιέαν έχάλιι χαΐ 
τήν αιτέαν ίπυν9β(ν(το. Ό ^• ^ώιαιος* Χρτηντά μΛΐ, 
1^1}, ΐΓ/»οοέ|ϋΐια τα παρόντα, ώ |3«σ<λ•ΰ, χαΐ άψβυ^ιί^ς 
τών /ιιλλόντων έπα/γιλέα* ^ιιλέ^ζω γ^Ρ ^ [&άτΐ9ν 
άνα^υσόμβνον οΰχ ιές /χαχράν χαΐ βιους^ ους 6νο- 
μάζης^ άσ^Γ^ιστέρους πολλό ^ννά|ϋΐιως ανθρωπίνως Ιοη^β ίπΐΙ)6θί11ίθΓ08, &άβΟ υ( (β 8ϋ 81ΐ1>ίΙΐΙΓ& ρΟΒηίΙβη- β ^^^^ «ντους Ιπκ^ιέξω, ώς μ«ταμ<λ9σαέ σοι τϋς παρ* ϋ&,(ΐυο(1πΐθ1ίβ66Γί8ρ6Γίοιι1υιη: βίςαοά ηοη&ηο5ί8 
6ίϋιΐ8Γβ6688βη8, ηοη ΙβΥθ 8ί8 ά&ηιηαηι 3α(1ί6&(αΓα8. 
ΥΙΠ. Ηί8 ΥβΙΐθΐηθηΙβΓ οοπιπιο1υ8 Μ&χίιηί&ηα8, 
]υ1>6(ιη&τ(}ΓΓβηΐΓ0(8β &11ί^&(υιη, βοαϋηβηΙβΓ ςαίάβπι 
Ιη Γθ1& ΥβΓ8&Γί, ί^ηί8 &υ(6πι 1&ηιρ&ά11)α8 β]α8 ο&Γηββ 
οοηβυηιί βΐ βΐίςα&τί. ΑΙςυβ Μ&χίηιί&ηο ςριίάβηι αά 
βββοίηηι βίαϋπι άβάυβίαβ ίυϋ ^υ88118 : 6( Ι&ηιρ&άββ 
ίη πι&ηιι 1ι&1)6η1β8 1ίβΙθΓ88, ιιβ66886ηιη( &ά ηι&Γΐ7- 
Γθΐη ςυί βΓ&Ι 6χΐ6η8υ8 ίη γοΙ&, ί^βηι 8ρΐΓ&η(68 
ί^βηι νίάβηΐββ, ί^αβηι ί6Γ6ηΐ68 : &ηίπιί8 ίη βαηι 
α&ιηιη&αι 8ρίΓ&η(β8 ί6ΓΥ6η(ίυ8, ςυ&ηι ί^ηί8, ςαβοι 
1ι&1>6ΐ>&η( ίη ηι&ηί5α8, &6 ρΓορβπιοάυηι &Γΐ)ίΐΓ&ηΐ68, 

86 &ί1ΐΐ6(&01 ί&6(υΠ)8 6880 ΙΟΙΟΠΙ ϋ&ΠΙΠΙβαΟΙ. Ρθ8(- 

ςυ&ηι &ιιΐ6Π) ]&αι Υ6η6Γυη( ρΓορβ γο(&πι, (ο &€ΐηιί- ίρΛ πιίρας χαι όλως ότι μίί θάττον ^ιμων άπυλλβίγης, 
ζημίοΛ ου τήν τυ;ζθϋσαν χρΐναι. 

Η'. Τούτοις όξυχινηθιΐς Μαξιριιανός, χβλ(ύ•ι Ιπ) 
τροχού τον μάρτυρα ^ια^ιθέντα, σνστρέ^ισθαι μ^^ 
συνι;ζώς τω τροχω, λα/^Απάσι πνρος τοις σάρχΛς αυ- 
τού χατα^απανασθαι χαΐ ^ιατήχισθαι. Μαξιμιανω 
μΛν ουν ίργον 9 πρόσταξις ην χαΐ ^ιά χειρός Ιχον- 
τ•ς ο2 ^ή|ΐιοι τάς λα/ιπά^ας, προσηισαν χατά του τρο- 
χού τιτα|ϋΐ^ω τω μάρτυρι, πύρ ττνέοντις, πύρ όρων- 
τις, πύρ ^ίροντις, πολλω τάς ψυχάς έπ' αυτόν τον 
<ν χ€ρσϊ ττυρός θιρ/χότιρον ζέοντις, ριονονου ^λόγα 
τόν άθλητήν ποι^σαι οιό|Χ(νοι. *Ως ^( 9^1} τού τροχού 
πλησίον 2λ6ον (ώ θαυ|χαστιόζ ΟΌν πιρί τόν &ι»9ρΛ^ 
Χριστ«, ^υνά^Αβως ! ) ίστί} μ^ ιυ^υς έχιίνου τ;9ς μ- Γ&1)ίΐ6ΐη (α&ηΐ, ο ΟΙΐΓίδΙβ, ίη 6αηΐ ΥίΓ(υΙβπΐ), ίΐΐα ^^ νήσιως- οι 9ϊ χατά '^ϋς πίπτουσι χαΐ ύπορρέονσ» 
ςαίάβηι 6οη(ίηαο άβ8ΐίΙίΙ οΐ0Υ6η ; ίΐΐί υ6Γ0 6&άαη( των χιιρών αί λα^πά^βς* αί ^ι χιΐρις ά^Λούσιν 

ίη ί6ΓΓ&Π1, 6ΐ ίΐυυηΐ 1&ηΐρ&ά68 6 ηΐ1ΐηί5υ8, ^υοβ αυτών χαί ίρτημοι ϋ^ν ά^ιΐνται, ώσπιρ ύπνου τινός ηαΐίαιη 6&Γαηι ουΓ&ηι ^βΓυηΙ : 6( ]&ηι άίηιίδββΒ 
8αη( γ&ουβΒ, Υβΐυΐί ςαοά&ηι 8οροΓ6 6&8 ΙθΓρ6ί&οί6ηΐ6. 

ΡΓΟρίβΓ 1ΐ®0 ίΓ& ρ6Γ6ίΙα8 ίηΐρ6Γ&(0Γ, 10Γ(0Γ68, 

ίη866ΐ&5&(υΓ οι&ΐ6<1ί6ΐί8, β( 6Γίη)ίη&1>&(υΓ ςυοά 
3η88& 6Χ86(ΐαί ηβ^1ί^6Γ6η1, 6ΐ ρΓ8Β86ηϋυηι Γ6Γυηι 
οπΓ&ηι οηιηβοι &1>^^^β^6η(. Ε( : Ουοπιοάο, άίο6ΐ)&(, 
60 Υθηί8(ί8 &υά&6ί8β, υ1 Υ08 (&ηΙ& ίηγ&8βΓίΙ 8060Γ(1ί&, 
6( ί8ΐαηι η08(Γ0 ίηιρβηο ρΓΟβΙυΙβηΙίβ, &(1βο υΐ ηο- 
8ΐΓ& ςιιίάβαι ]α88& Γ6ΐίςϋ6η(ί8 ίηιρ6Γί60ΐ&, Ιιιιπιί 
&υ(6ΐη α66η5αβΓίΙί8, υ( 6ΐ γο1)ί8ίρ8ί8 β^ταΐί&οβηιίηί, 
6(1&1)0Γ6 ά6ί68808Γ66Γβ6ΐί8 ? ΥίάβΙ, ςοθοι&άηιοάυοι 
ηβ 86ίρ808 ςυίά6πι ρο88ίηΙ Γ68(ί(αθΓ6, ηβςαο ηιαηί- αυτάς χαταρραθυριούντος. ΈπΙ τούτοις όρτ^ λα^Αοά- 
νιι τόν |3ασ(λέα χαΐ χαχώς Ιλ•γ« τους ^η/χίονς, όλι- 
γωρίβη» τι αύτοΐς τών προστάξιων ίνιχάλχι χαΐ ά|α- 
λ(ΐαν τών έν χβρσί ^ροντί^ων χαί* Πως •ίς τούτο 
τόλριΐ}ς, Ιλιγβν, ύριιις ^ζλθιτι, ότι χαΐ όχνος ιιλιν 
ύ/χας χαΐ τούτον τού ή/χττιρου προστάγ/ιατος Ι9(σθ< 
προτι/λότιρον, ώς ήριιτιλι^ μνν τά έπιταχθέντα χ«- 
ταλιπκιν, χαταχλιθ^ναι ^£ τω έ^ά^ιι, ινα χαΐ έαυ- 
το(( τ^ χαρίσησΟι χαΐ πιπονηχότας ίχ τού χόπον 
^ιαναπαύσΐ}Τ£ ; Όρ^Ις ώς ού^Ί άναλαβιΖν εαυτούς 
^ύνοτνται ου^ι χρήσασθαι ταΐς χιρσίν •1ς ^Ιον ; 
ά^νοών ό ριάταιος, ότι θιία ^ύναμις Ισβισι» αύτβίν 1)ηβυΙί Αάίάςαοά β8(ορα8 : 86ά ί|;ηθΓ&1)&( 8ΐθϋάυ8, -^ τήν ισχυν, άλλ' ούχΙ όχνος. Οί 91- Ταύτα, ώ |3βΕσιλ€ν, (Ιίγίη&ηι γίΓ(αΐ6αι, ηοη &α(6ΐη βοοοΓάίαιη, γίΓβ8 
60Γηηι βΧ8ϋηχί886. 1111 &α(6ηι : Νοη ίΐα Γ68 86 
1ι&Κ>6η(, ο ίηιρ6Γ&ΙοΓ, Γ68ροηά6πιηΙ, ηβςυβ ίατάί 
8αηιυ8 ίη (αί8 ]α88ΐ8 6Χ86ςυ6η(1ί8 : &1>8ί(, υΐ (&η(αοι 
ίη8&ηί&αιυ8 : ηβςαβ οβββίηιηβ 8θ6θΓάί8β, η6φΐ6 
ιη&ηα8 ηο8(Γ8β ηι&βπ^ο άβί6388Β 8αη( 1&1)0Γ6 : 86ά 
ΐ6Γη1>ί1ί8 ςαβΒά&ιη γί8ίο ηθ8 8ΐο ιιίΓβοϋ, ςα» ηο8 
Ιιαηιΐ ά6]6οί(, 6ΐ ηι&ηα8 ηο8(πΐ8 άί88θΐΥίΙ : 6( ^&η1 
8υηιη8 πΐ6ηι5Γί8 άί88θ1υ(ί ,6ΐ βίίβοΐί οηιηίηο ίηι566ί11ί . 
ΤΓβ8 6ηίηι γίτί, &8ρ6οΙηςαί(1θηι ο&ηάίάί, β(6&ηάίάί8 
ίηάαΐί Υ68(ί5α8, 8ρ66ί6 &υ(6ηι ΐ6ΓΓϋ[>ί1β8, ηοΜβ 

&ρρ&Γ6ηΐ68^ (ΟΓΥβ ίη η08 6ΐ ίβΓΟΟίΙθΓ &8ρβχ6ΓαηΙ : 

β( ί^ίβςυί βΓ&( ίη αιαηί1)υ8,βχ ΐΑΐηρ&(ϋϊ>α8 8ΐ&ϋιη άπιχρίνατο, ού^^ βρΛ^έΙς πιρΙ τάς σάς προστάξιις 
ήαιΐς, ου^ί από τού πολλού χόπου Ιχαμον «ί χ(^Ρ*( 
ή^ΑΪν, αλλά ^οβιρά τις όψις ούτω ^ιέθηχβν ήμας τ§ 
γ^ προσχαταβαλούσα, χαΐ παριί^θα τάς Ριξιάς καΐ 
ιχλιλύριιθα ή ^13 χαί τό όλον άτονοι χαθιστήχα^' 
τριΐς γάρ άν^ρις, λιυχοι μϊί» τήν θέαν, λιυχοί 9ϊ 
τήν άναβολήν, ^οβιροί τό ιΓ^ος, {πι^οτνέντις ή^, 
πιχρόν τ( ιίς ή/χάς χαΐ αγριον ιΓ^ον χαΐ τό ιπΐ τΑν 
χιιρών πύρ χα6* ήριών βυθύς από τών λαριπά^ω» 
Ιπνιΐ' Ιπιιτα χιλιύσαντις άποστήναι *Αν6ίριον 
(θιράποντα ^( θκού τούτον έχάλουν) χαταβάλλονσ» 
ή^ς χαΐ ούτως αύτέχα, ώς όρ^ς, ^ιατιθιίσιν. Ούτο» 
μΛν ονν άλλήλοις ^ιιλέγοντο ταύτα. 181 νίΤΑ δ. ΑΝΤΗΙΜΙ. 162 ίη ηο8 ΒρίΓ&?ϋ. Οβίηάβ οαηι ^υ98^886η( &1>866άβΓθ ΑαΙΙιίιηαιη (βααι &αΐ6ΐη νοο&1>&η1 Οβί ί&ιηαίαιη), 
αο8 άβ]ίβίαο1 : β( βίβ 8(&ϋηι, υΐ νίάββ, &Ώοίαη1. Αίςυβ ϋ ςαίάβηι Ιιββο ίηΙβΓ 86 άί88θΓ6ΐ>&αΙ. 
θ'. Έν 09ω ^£ ό τροχός τϋς πίρίψοράς ιβρέαβι χαΐ Α IX. ΙαΙβηκη &ϋ1βιη άαιη Γθ(& ^αίβ8β6Κ)&( αϊ) αιη• ού^β τό ΐΓβρχπαν ιΓχι χαίιματος, έν τούτω 9<ραοτέ- 
ρκν ό μάρτυς τώ θιώ προσίψίρ€ τήν ινχαριστίαν 
χ«« κλιΐονος έχιΐΟιν βατιλαυι τ^ς χρηστότατος. Μα- 
ξιοΑατός τοίννν τίίς τάν ^«αίων ά^(λ<έας, άλ).' ού 
Τ]9ς ^ΜΕρτνριχ^ς Ιχιέν^ς προς τόν θ(όν παρρησίας 
^<ΐξα< τό πράργμΛ ΐθΑων, χατϊί'/β^ιν αυτόν τον τρο- 
;τ9ΰ χαΐ τόν ^ιά ζέ^υς, («γι μ^ι θύσκκ, Οοίνατον 
αυτό «πβίλΐί. Ό ^ϊ ^(ίζονος τήν απβιλήν ίύχ^αρί- 
στέβς όιτόβισιν έττοιιιτο, χοή τόν χορόν χαταλαβιΐν 
τάν ^ισμυρίνη μαρτύρων, η όλιρ χαρίία του θ(θδ 
ι^ικτο, «ς έζιΐναι χαΐ αύτώ σιμνΰνισθαι χα'ι λέγ*^^ * 
• Ί^ού «χώ χαΐ τα παιδία, ά ^ι Ι^ωχβν ό θιός. » 
ΚβΙ ος, ίπηίΐί ραλλον αυτώ χλτ* κυχι^ν τό τέλος 
Ϊμοκ * ΟΓ^ΟΕ, 7«σΙ, ύμώ'^ τών Χριστιανών τό λίαν 1>ίΙυ, βΐ ηίΐιίΐ οιηοίαο ιηονθ5&ΙιΐΓ, ιη&Γ(7Γ Οβο ίβΓ- 
νβηΙίοΓβιη ο£ΓθΓ65&( £π*&(ί&Γυηι αοϋοηβαι, βΐ ίΐΐίηο 
αιηρΗοΓβιη οοη86ςα6ΐ>&(αΓ ύβηί^οίΐ&ΐθπα. Μ&χίιηί&αιίΒ 
ίΐ&ςαβ νοΙβη8 οβΙβαάβΓβ, βχ ΙίοΙΟΓυιη βίιηρϋοϋ&Ιβ, 
ηοη &ιιΐ6ΐιι 6χ ιη&Γ(7ήο& &ά Οοαηι &άα6ί&, Ιι&ηο 
Γβιη 6886 ρΓοίβοΙ&αι, βακη ά6ρο8υί( 6 τοία, βΐ 6ί 
6086 ιηοΓΐ6ΐη οαίηαΙαΓ, ηί8ί 8&θΓίΟο&ηΙ. Ι1ΐ6 αυΐβιη 
6ζ ιηίηίβ 8αιιιρ8ί( &Γ^υηΐ6η1αιη Iη8^οη8 ^«(ίατυοι 
&οϋοηί8 : 6( ΙοΙο 00Γά6 06αιη το^ανϋ, υ( ρ6Γν6ΐιίΓ6ΐ 
&ά οΙιοΓαιη νί^ίηΐί ιηϋϋιιιη ιη&Γ(7Γΐιαι, αΐ βΐί&ιη 

1ί66Γ6ΐ 61 (1ί66ΓΘ : • Β666 6^0, 6( ρΐ16Γί 11161, ^008 

(Ι6άί1 ιηί1ιίθ6α8 * .» ΐΕΐιρ6Γ&(οΓ νθΓορο8(ςα&αι ν1(ϋ( 
βηθίη 61 ιη&χίαΐ6 6886 ία νοΙί8 : δοίο, ίοςυίΐ, ςα&ιη 
νο8 01ιτί8(ί&αί 8ίϋ8 ^ΙοΓΪβ οαρίάί 6( 1ιοαοη8 &ρρ»- ί9ξ•μβρΛς ΧΛί ψύ<6τιμον , όπως τυχύν οποίου ^άποτι β ^β^^^β» ®^^^0<1ρI*0^^^▼β8|^&&αά&^^& ςα&ΐ60υοςαβ όνό^ΗΒίος ^ίΛ τό παράβολον του τολ|χΐ2ριατος οριγό- 
ΐονΜ τό χ€οιβ«ν Ισ;|τατον απάντων αίριΐσθι τόν |3ίαιον 
$ήρ«Γον * άλλ" ούχ^ «ίρ^σιις, ^νσι, τούτου γι Ινιχιν* 
«λλ* έχω σβ πολλαΐς πρότκρον πιριβαλών τιραρίαις, 
•νη» τοϋ παρόντος στ•ρι6σω ^«τός, τόν /χή τοσαύτης 
ί^•ν^ς ηολιχούτου χρίίματ^ς άξιον. ΚαΙ ό μάρτυς * 
0'^^^ γψίρ αν άλλως, ψτ^οΊ^ λαριπρότβρά ^ι πολλω 
ηρβσχβνάοιρς τα ΐκΛΰΧα» 

Γ. Τί τό μΛτόί ταντα ; Σί^ιιρος αυτόν χαΐ άλύσιις 
ίημοΰσι χαΙ προς τό τών χαχούργων άγιται ^ί&μω- 
τ^ρΐ99 ' άλλα τα συνήθι; χαΐ πά).ιν Ιχιίνω προς τόν 
θοόν ^9 γΧωττα ύπ^^ι χαι τάς ά)ύσβις όαου χαι τα 
ίίσμα ^ιαλύιται, οΰ^ι αυτον^ τους άδοντας αυτούς 
^9ρονς άριΤΓΟ;ζους ά^ιΓσα τού θαύματος * άλλΑ νρΐ3- ηοηΐ6θ &886ςαί οαρί6α(68» 6χΐΓ6ΐηαιη οιηηίυιιι επα- 
ΙοΓαιη, ιηθΓ(6ηι γίοΐ6θΙ&ιη 6ΐί£ρίϋ8. δβά Ιι&ο ςυίά6ΐιι 
(Ι60&ϋ8& ιηίηίιη6 ΐ8β(&1)θΓί8. Ν&ιη οαιη 6£ρο 16 ρηαβ 
αια1ϋ8 &£Γ666Γ0 8υρρ1ίοϋ8, 1υο6 ρΓ8Β86ΐιΙί 8ίο ρηναΐΜ), 
α( ςαί 818 ίοάί^ηαβ ΙααΙβΒ Γ6ί το1αρ1&(6• Μ&γ^ττ 
&υΐ6ΐη^ Νοη &1ί&, ίαςιιϋ,Γ&Ιίοη66£οί68, α( ρΓ8ΒΕΐιί& 

0ΟΙ186(ΐυ&Γ ρΓ»6ΐ&Π0Γ&. 

χ. Ουίά ρ03ΐ6& 0ΟΟ86ςαί(αΓ? Ρ6ΓΓ6ί8 0&ΐ6θί8 

▼ίηοίΙαΓ, 6ΐ &ά ιη&ΐ6βοοΓυιη 0&Γ06Γ6ΐη ά6(1α6ϋαΓ. 
$6ά 6& ςυβΒ οοιΐ8α6ν6Γ&(, 63 α8 Ιίη^α &ά Οβαιη 
ο&η6ΐ)&( : 6ΐ ο&1βη&8 8ίιηα1 (ϋ98θ1νίΙ 6( γίη6α1&, ηβο 
608 (ΐαίά6ΐη ςαί ίρ8ΐιιη (1υο65&η1,1ίο!θΓ68 άίιηί1ΐ6α8 
6χρ6Γΐ68 ιηίΓ&ουΐί. Ναιη ϋ ςαοςαβ ρροοί Ιιυιηί νΰς (Ζχκ χαι τούτους η γ^ τώ παρα^όξω τής θιας η ]&6β5&α(, θΙ)3ΐαρβί&6ϋ &(1ΐηίΓ&1>ί1ί 8ρ6θ(&θυ1θ. ΟοΟ- 
ζαταπλβτνένταο • θιία •νάο τις άνωθιν νκοις τόν α«ο- ά&ΐη 601111 (ϋνίη&£:Γ&Ιί&ά68αΡ6ηη&ΓΐΥΓ6ηΐ ΟΙΓΟυΐη- 7απλθΕ7έντας * θιία γαρ τις άνωθιν χ^ρις τόν α«ρ- 

Γ^βα ΐΓίριπτάσα, ^ώς Τ€ αυτώ λααπρότατον οΓον 

η99^χ9 χα'ι τους παραλαβόντα; αυτόν ^τήμίους 

{ΐιτά τ«!ιν σι^ιβρών έχκίνων ίίσμών, ων πιρ(6(ΐΪ70, 

«βρόον ^ί^ωσι τω έ^α'^βι, αη^ί όσον χατα|ΐϋσαί ^ησιν 

οΐγχόντας. Ό αάρτυς τοίνυν αυτούς άναστήσας, 

ι;ΐ^(σθαι τ^ς ό^οϋ άνατρίπιι χαι τό ^ισ/χωτάριον χα- 

ταλαβόντις, ό ρίν, ώσκίρ (ΐς (υωχίαν, ιΓσκσι χ^κΐ- 

ύν» χαΐ τοις έχιΐ τόν τ^ς πίστιως προθβΐς άρτον, 

χ«ΐ τούτους ^(ξιωσάρινος τα μ9γα^Λ, χαι τήν βύσέ- 

βηαν «ύτοίς προπιών, όλως τω Χριστώ οίχηοΰται 

«ιά νίοθιτιΐ ^ια τοΰ |3α7Γτίσαατος. Μαξι^ιοενός ^ί 

ηρα των ύπό χ^ΙοΛ μαθών χαΐ ^(ίσας μίι πολλοίς 

ΙΑ άλλοις αυτόν ζνμίώσΐ}, παρίστνσι πάλιν τόν άθλη- 

τ«ν έαυπώ χαΐ πάλιν έπΙ τό θύσαι παραχαλιί τοις 

ηιίνον θιοίς * Ινθιν τοι χαλ άθλον τοΰ πράγματος 

Γ|ν ίιρωσύννν αύτω ύπισχνιίται. Ο ΙΑ'. Ό ^ μβτά παρρτησίΛς * Άλλ' ί«ριύς Ιγωγι 
ιή προ τ^ν σών λόγων, ίγτή, χαΐ ίιριύς τού πρώ• 
7Μ χαί χαλοϋ ποιαίνος χαΐ άρχκρίως Χριστού, ός 
0*^ τ4ς ίμ^ς μόνον μιταλαμβάνιι νβφχος χαΐ μέχρις 
ίρού χάτΜ9ΐ ^ι' έμι, χαι ταύτα θιός ων, βα;λός τκ άααι 6θίαι (ϋνίο&^Γ&Ιί&ά68αρ6Γ αι&Γΐ7Γ6οι οίΓουηι- 
νο1&θ8, 6ΐ ίο 6αιη 1ιΐ06ΐη ίιηαιίδϋ ο1&η58ίαι&αι, 6( 

603 ςυί ίρ8αΐη &606ρ6Γ&θΙ, 1ίθ(θΓ68, 0001 ί6ΓΓ6ί8 
({01508 ΘΓ&Ι 0ίΓθαΐά&(θ3, Υίθθυ1ί3 ΙΐΟΟίί Γ6ρ60(6 
ά63ί6ί(, 0001 06 0ΟΟθίν6Γ6 ςοίάβΟΙ 808ίίθθί88βθ(. 
Οοηΐ Υ6Γ0 ΐη&Γΐ^Γ β08 Γ6θί886( 80Γ^βΓβ, ]θ56ΐ θ( 
ΟΟβρΙΟΟΙ ίΐ6Γ ρ6Γ&^&θ(. ΟΟΟΙ &θΐ6ΐη ρ6Γν6θί886θ1 ίΟ 
0βΓ06Γ6αΐ, ίθ^Γ6(1ί(θΓ ί1ΐ6 1»1θ8, (&θςθ&01 αά 000- 

γίνίοαι : β( ουοι 618 ςοί ίΙΗο 6γ&ο(, ύάβϊ ρ&θ6θΐ 

ρΓ0ρ08θί886ΐ, 6ΐ 608 5βθί^06 6( 00ηΐίΐ6Γ 68861 

&αιρΐ6χο8, 6( 618 ρΓορία&886ΐ ρίβΐΑ(6αι αο Υ6Γ&ηΐ 

Γ6ΐί§^ίθ06αΐ, 608 ΟΙΐΓίβΙΟ ΙθΙθ8 000300^11 6(0ΟΟ0ί1ί&1, 

6ΐ 6]θ8 &€ΐορΙίγο8 ϋ1ίθ8 θΏοίΙ ρ6Γ Κ)&ρΙί8αιοαι. Μ&• 
χίιιιί&οο3 &οΐ6αι 6001 Ιιοο &006ρί886ΐ &!> 08 ςοί 

6Γ&θΐ6ί 3θ5]60(ί, 6( 1101018361,06 ΟΙοΙΙΟΓΟΟΙ οΠΟΓΟΠΙ 
ί&06Γ6( 32Ι0ΐ0Γ&αΐ,]θ56ΐΓΟΓ8Ο3 &ά86 &ά(1θθί 01&Γ17- 
Γ6αΐ, 6ΐ ΓΟΓ808 &(11ι0Γ1&10Γ, 01 άϋ8 ί11ίθ8 8&βΓίβθ6ΐ• 

Οοο 161X1 ροΓ6 1ΐ0308 ςοοςοο Γ6ί ρΓ»αιίοηι 61 ροΐϋ- 

06ΐ0Γ 8&06Γ€ΐθΙίθΟ1. 

XI. Ι1ΐ6 &οΐ6ηι 1ϋ)6Γθ : ΑΙ 6§:ο, ίοςοίΐ, &ο!β 1ο& 

Υ6Γ5& 8001 8&66Γάθ8 ρήΐοί 6( ηΐα^οί β1 ρΓ8Βθ1&Γί 

Ρ&^1θΓί3 6ΐ Ροοϋβ6ί8 άΐιηδϋ, ςοί οοο 8θ1οαι οιοβ 

0&Τθί8 63ΐ ρ&Γϋθ6ρ8, 6ΐ &ά 1116 118^06 ρΓΟρΙΟΓ 006 
(Ι6806αάί1 : 1άς06 ΟΟΟΙ 8ϋ 0608 οχροΓβ ηΐ&ΐ6ή8Β, 6ΐ *Η6ΐ>τ. ο, 13. 1^ ΜβΝδΙδ ΜΑΙϋδ 184 

φΐί 0θα ρθΐ68ΐ ΟΟίηρΓβΙΐβΙΚίί : ββάβϋαΐη β&ΟΙΊ&Ο&νϋ Α χα) άπιρΑι^πτος * άλλα χαΐ έαυτ&ν τέθυχιν ύιτιρ τ«ν 

8βίρ8υιη ρΓΟ οτίϋαβ ; 6( ίο ΟΓαοβίη &0ΐιΐ8, ιηοΓίβιη π|θοβάτ&>ν, χαΐ σταυροΰ γκύίΤΛΐ χαΐ θανοή-ον, χαΐ τρι^*- 

8118β6ρίΙ, 6( (ϋβ ίθΓΐίο Γ6811ΓΓ6χίΙ, 6( ΐηοοβίαπί ΓυΓ8α8 /λίρος άνέσταται, χαΐ (ΐς ουρανούς άνΐίσι πάλιν, σννα- 

&866ηάί(, ιηβ ({αο(ΐυ6 8ίιηυ] 6Υβ1ΐ6η8, ςυί ίΠίηο οβοί- ναψίρων μ€ τόν έχβΐθιν ^ιά η^ν γταραχοήν πιτΓΓΜχότα * 

άβΓ&ΐη ρΓΟρΙβΓ ίηο56(1ίβθϋ&ΐη. Ηα^υ8 81ΐηΐ β^Ο τούτου 'αρίυς ίγω κάί τούτω π/^οσα^αγιΐν «/χαυτον 

8&οβΓ(1θ8, βΐ 61 ηΐ6ίρ8υΐη 8ΐ&1αί οββίτβ 1ΐ08ϋ&ιη. Κββ θυσέαν προ^ρν^αι * τα ^ϊ ύμίηρΛ χαΐ τών ύ^Αΐτέρων, 

ΙΐυΙβίη ν68(Γ», 6( ν68ΐΓΟΓυΐη, αϊ (ϋθίΙί8, άβΟΓαΐη, ώς ^ατι, θιών, νυχτός άξια χαΐ γωνίας 9ρΐ}νούρβνα ^ιά 

άίςπ^» 8α η( ηοοίβ βΧ &η^υ1ί8, β! ςηβΒ Ια^&ηΙατ τήν άττώλΕίαν χαί τήν συμγορα» ^λάλλον % λοι^ορού- 

ρο!ίυ8 ρΓορΙθΓ ίηίβηΐυιη βΐ ο&ΐ&ηιίΐ&ΐβιη ςυ&ιη &ρρ6- ^βνα. 
Ι&ηΙϋΓ αι&Ιβ(ϋ6(ί8. 

XII. Ηίβ ί(& ρβΓΟίΙαβ ίΐηρβΤ&ΙΟΓ, ]1ΐ1>6( 96ηθΓ08υΐη ΙΒ'. Τούτοις ύπιρζέσας τω 9υμω Μαξΐ|ϋΐιανός, 

ληΐΐΐίαΐΐΐΐη άαοΙ &ά οαοΗβΐη. ΌυοίΙαΓ βΓ^ &11ΐ1β1ΐΙ, χιλιύβι τον γινναιον "Ανθ^μον τήν «πι 6άνατον άγΜ' 

βρβ ίαΙαΓΟΓαΐη 1ΐα1)β08 Υί^βοΐβαΐ ΙββϋΙί&ΐη. Ε( βυΐη σθαι - ά^π-αι τοένυν ό αθλητής ίναχμαζουσαν αυτω 

ρ6Γνβηί88β( &ά Ιοβυΐη, ίη ςαο 6Γ&( ρβΓ ΐηΟΓίβΠΙ τ^ των μιλλόντων ιπαγν'λέα ίχων τήν ι^^ονι&ν • χαΐ 

ρ6Γν6ΐΐ(ΐΐΓυ8 &ά νίΐ&αι (2), &ά ρΓβΟ&ηάυΐη Ιβοαροκ τον το'ττον χαταλαβών, <ν ω ^ίά του 6ανβ(τον προς 

ρβϋΐο 6( &ΟββρΙθ, οαΐη ρθ8ίΓβΐηθ 68861 ρΓ66&1α8, β τι^ν ζωην Ιμιλλι ^ιαβϊίναι, χαιρόν •ις προσβυχ^ν 

βίΒβυΐη &11θθυ(υ8,6ίΙ>6α(αιηί11αά6&ριΐ1&ΐηρυΙ&(υΓ αίτήσας, χαΊ λαβών, χαΐ τά τιλιυταΐα προσβυξβφκ- 

ΐ6Γ(ίθ ηΐ6η8ί8 $6ρΐ6ηΐ5ή8. ν68ρ6Γ6 &α(6ΐη &666(ΐ6η- νος χαΐ ^ιαλίχθβίς τω θ(ω, τ^^ν ^αχαρέαν ιχ(£ν«ν 

|68 ςαίά&ΐη βά6ΐβ8, Οΐΐηΐ ρΓ6(ίθ8υΐη 00Γρΐ18 ί0ίυ8 χΐ^αλ.ήν ά^αφίΐται, τρέηρ τον Σίτττί/λβρέου ^ι^νός. 

8υ8(υ1ί886ηΙ,81ΐη6ΐ6ςα66(1ΐοηοήβ66 60ΐηρθ8υί886Ιΐ(, Εσπέρας ϋ τινίς παραγινό/λενοι των πιστών, χαΐ τό 

ίη ίρ80 ΙΟΟΟ, ίη ςαο ίυϋ ΟΟηβυηΐηΐ&Ιηβ, ρυΙοΙίΓβ Ιχιένον σώμα τό τέ/χιον άν•λό/Μνοι, χαΙ όσέως χαΐ λα^- 

ά6ροηυη(, 1&α(1&αΐ68 Ρ&ϋΤ6Π1, 6ΐ Ρίΐίαηΐ, θ( δρίτίΐυηΐ πρώς πβριστιΑαντις, παρ* αυτόν τόν πδς τιλιιωσιως 

8&η6ΐτΐηΐ, υη&ηΐ ά1νίηί(&ΐ60Ι 6( Γ6£^ααΐ ; οηί οαΐηί8 τόπον ^ιαπριπώς άγαν χατατι6ίασι, ^οξβ(ζοντ•ς ΠοΒ- 

^0η&, ΙΐοηΟΓ 6ΐ &(1θΓ&Ιίθ ίη 88Β6ο1& 88β6α1θΓαηΐ τιρα, χαΐ Υίόν, χαΐ ΠνιΟμα άγιον, τήν μΐοοβ 0κιό> 

Απίβη. τητα χαΐ |3ασιλ(έαν, ^ πρέπιι πάσα ^όξα, τι^λή χαΐ 

προσχύνιίσις •ίς τους αιώνας των αιώνων. Άρνν. 

(2) νίά6 Εη86ΐ). Ηι$ί. ΕοΰΙβΒ. 1ί1>. νηι, ο. β, 6( Βατοη. &η. 302. ΜΕΝ8Ι8 ΜΑΙϋδ ΒΕ δΑΝΟΤΟ ΡΗΙΙΙΡΡΟ ΑΡ08Τ0ΙΧ) 

ΜΑΚΤΥΚΕ ΗΙΕΚΑΡΟϋ ΙΝ ΡΗΚΥΘΙΑ. 
(Μαϋ <1ίβ Ι. Α€ία 8αη€ίοτΗηί ΒοΙΙαηά. Μαίί Ιοιη. Ι, ρ. 7 ΐΑΐίηβ ; ΟηΒββ ρ. 733, βζ οοά. Υ&Ι.) 1. 66ΐ6ΐ>η8 68ί &ά Κ&ΐ6ηά&8 Μαίί οΐ6η)οη& 8. Ρΐιίΐίρρί &ρο8ΐο1ί ίη Αη1ίςαί88ίηιί8 Ρ&8ΐί8 Ι^&Ιίηίβ. 
Ρ6Γν6(α8ΐαπι Μ&Γΐ7Γο1ο^ί Ηί6Γοη7πιί&ηί &ρο§:Γ&ρ1ιαπι, & αιί1ΐ6 ρΓορ6 &ηηί8 6χ&Γ&Ιυαι, ςαο α1> ιηιϋο 
ορ6Γί8 αΐ ηο8(Γθ υ8ί 8αιηα8, ςαοάςαβ Ερΐ6Γη&66η8ί1>α8 υ( 8ηυαι 6ζί^η(ίί)α8Γ6ά(ϋάίαιυ8,Ιι&1>6ΐρ?38βχαιιι 
Ιηάίοαίυπι άβ ί68ϋ8 &ρο8(ο1θΓαηιάί65α8, 6ΐΓ6ί6Γ6αά& &ά Κβίβηά&β Μιιϋί8ΐ& 8α^^θη( : • Ν&Ι&1ί8 $.Ρ1ι11ίρρΙ 
ΐλρο8(ο1ί, ίη 6ίγί(&(6 ΗίβΓ&ροΙί ρΓΟτίηοί» Α8ί». 9 ΥβΓαιη ίη 6οη(6χ(α Μ&Γ(7^ο1ο^ίί ιιά Κ&ΐ6ηά&8ΜΑϋ Ιιββ 
βοΐααι Ιβ^αηΙαΓ : • ΝαΙ&Ιίβ 8&η6ΐθΓαηι &ρο9(ο1θΓαηι Ρ1ιί1ίρρί6ΐ 1&<κ>1>ί.» Ιη&ροβτ&ρ1ιο0θΓΐ>6ί6η8ί Ρ&Γί8ίίΒ 
6Χ6η80 6]η8(ΐ6αι Μ&ΓίγΓοΙο^ί Ηί6Γοη7ηιί&ηί ίΙ& 1ι&1>6ΐαΓ : • Ιη Α8ί& Ηί6Γ&ρο1ί $δ. Ρΐιίΐίρι^ &ρο8(οΙί βΙ 
Ιαοοί)1. • Ό6 8. Ια6ο5ο, ςαί ηοη βρβοΙ&Ι &(1 Ηί6Γ&ρο1ίαι, ηιοχ 860Γ3ίαι &^αια8• 8ίπιί1ί& άβ αΐΓ0(ΐα6 
1ι&ί)6η(αΓ ίη Αοϋςαίοη^αβ Ρ&8(ί8 πΐ88. €[ηο8ηοη Θ8ί ορβΓ» ρΓ6ΐίαηιίηάί6&Γ6. ν6η6Γ&1)ί1ί8 Β6(1& ίο β;βηυίηο 
βαο ΜαγΙττοΙο^ο, ςαοά &ηΐ6 Ιοαιαηι 866αη(1ααι ΑβΙΟΓοαι Μ&τΐίί 6χ οο(ο &ηΙίςαί8 οο<1ίοίΚ)υ8 βάίάίοιια•, 
!8ΐ& 86ή5ί( : « Ιη ΗίβΓ&ροΙί Ρΐιίΐίρρί &ρο8ΐο1ί, β( Ι&6θ5ί αροβίοΐί ίΓ&ΐΓί8 Όοηιίηί. • ΑάάίΙ ΡΙογοβ : « Οοσ- 
Γοηι ρΗπιυ8 ίη Α8ί& ίη βίνίΙ&Ιβ Ηί6Γ&ρο1ί ρΓονίοοίβ ΡΙίΓγ^ίββ ρ&88α868ΐ, ί1>ί€[υ6 6υπι &1ί&1>08 8ηΐ8 Γβςαί»- 
Β6ίΙ. » Β&1>&ου8, 8ΒΙ&16 ρΓθχίπια8, 8ί6 8οη5ϋ : • Ιο ΗίβΓ&ροΙί ΡΙιίΙίρρί &ρο8(ο1ί, ςυί ΕΙ>ίοοί(αΓοαι ΙιθΓ68ίαι 
6Χ8(ίηχίΙ, 6ΐ ςαίβνϋ ίη ρ&6β. » ϋβα&Γάαβ 8οηρ1ο πι&ηά&νί( Ιιοβο ν6Γΐ>& : « Ν&ΙλΙβ Αρο8ΐο1θΓαπι ΡΙιίΙίρρί 
6ϋ&βο5ί, βχ ςαί5α8 Ρ^ί1ίρρα8 ρο8(ςαΑαι δο^Γΐίιίααι ιιά βάβηι ΟΙιήβΙί οοητ6Γΐί886ΐ, &ραά ΗίβΓ&ροϋιη^ 
Α8ίβ οίνίΐαΐβοι, 9ΐοηο8θ &η6 ςυίβτίΙ. 185 νίΤΑ 8. ΡΗΙ1.ΙΡΡΙ ΑΡ03Τ0Ι.Ι. 4Β6 

2. Α<1ο ατβΐιίβρίβοοραβ Υίθηιιβαβίβ, ία 1ί1>θ11ο Ώβ/'€$ΗΌααΗδΗ$$αη€ίοηΑψη αρο$ΙοΙονητη, Ιιοο βίο^^ίυιη βάίάΚ 
• Ν&1&1Ϊ9 1)β&(0Γαιιι &ρο8ΐο1θΓυιη ΡΙήΙίρρί ο( ^&^οΚ)^ : βχ ςαί^αβΡΙιίΙίρραδ, οαιη ρβηβ 8β7ΐ1ιί&ιη οοηνβΓ- 
ύβββΙ, (ϋα<κ>οίΙ>α8, ρΓ68ΐ)7(βη8 βΐ βρίβοορίβ ί5ί οοοβϋΐυϋβ, ΓονβΓβαβ 08( &ά Αβί&αι, αΚ)ί οοη(ίηα& ρΓ®(ϋβ&- 
ΰοηβ ρβτ &1ίςαο( &ηοο8 ίη8ί8ΐ6η8, ιηαΐϋΐυάίαβιη ρορυΙοΓαιη ΟΙιήβΙο, 1&Κ)θπ5α8 ρηβ 8θ[ΐιρ6Γ ίηδθΓΥΐβαβ, 
Ιαοτ&Ιαβ 68ΐ : ςαίςυβ αρυά ΗίβΓ&ροΙίιο Αβί» οίτϋ&ΐβιη άοηηίνϋ βυιη ρ&(η1)α8 8αίδ,1>β&(ο βαβ ββραΐΐι». > 
Ηθ€ Αάο ; ςαίΙ>υ8 &άάιΙ ΝοΙΙ^βΓαβ : • ΕχβΙίηοΙα ΙιβΒΓββί Ε5ίοηί(&Γαιη, ςυί ΟΙιηβΙαιη Ιβ8αιιι &η(6 Ιαβ&τη&- 
ϋοηϊβ ίβιηριΐ8 ίαί88β η6β&1>&η(. »1η Ιιοάίβπιο Μ&Γΐ7Γθ1ο^ίο Κοαι&ηο&άάαηΙαΓ αοαηυ11& (Ιβ β]α8αι&τΐ7ήο 
Μβ ▼θΓϋίβ : « Ν&ΐαΐίβ 1>6&(οη]ΐιι &ρθ8ΐο1οηιιηΡ1ιίΗρρί βυ&€θ1)ί, βχ ςαίύυβ Ρΐιίΐίρραβ, ροβίςυ&ιη οιηηθίΐ] 
ίίΒΓβ δβγΙΙιί&ηι &ά βιΐβιη ΟΚιΗδϋ οοογβΓίίβββΙ, αραά ΗίβΓ&ροϋιη Α8ίδΒ βίνίΙαΙβΏ, βΓυοί &ίβχιΐ8,β(1&ρί(1ί5α8 
ο1>ηιΙα8, 9ΐοηο8θ βαβ ςιιίβτίΐ. » Ηοβο ϋ)ί,ςυϋ)υ88ίηιί1ί&ίη 8ΐιο Μ&Γΐ7Γθ1ο^ίο ΐΓ&άίΙ β&Ιθδίηίαβ.ΑΙΜ&αΓΟ- 
ΙχβαΒ &1ί(ΐυ&η(ο ρ1αΓ& ία(6Γ86Γθ08, « ΝαΙ&Ιβ, ίηςαί(,1>ββΐ0Γαιιι αροδίοίοπιπι Ρΐιίΐίρρί εΐΐαοο^ί, 6χςυί1>α8 
Ρΐιίϋρραβ, ροβίςυ&ιη δβτΐΐιίιιιη αά &ά6ΐη€1ιπδϋ<κ>ην6Γΐί^αΙ)ί(]θ]ββ(οΜ&Γ(ί88ίιηα1&0Γθ6Γ6Χ6Γ&( ΟΓοοβιο, 
€ΐ τβηβοοδυιη (ΐΓ&οοαβιη βχΙβηηίο&Γ&Ι ; αραά ΗίβΓ&ροΙίιη οίνίΙ&Ιβιη Αδί» ^Ιοηοδο &ηβ ςαίβνίΐ : δίνβ &1) 
ΕΙιίοηϋ» οΓαοί &ί&χυδ βΐ Ιαρίά&Ιιΐδ οββιι1)αίΙ : 3αχΙ& ςυβιη άυ» 6118Β θ]α3 νίΓ^ίηβδ ΙυιηυΙ&ΙδΒ δυαΐ ; ΙβΓίία 
Ερ1ιβ8ί3αοθ(. » Ηβθο Μ&ιΐΓθΐ70α8 : ρΓοβΙβΓςαββ Οοοδί&ηΐίηαβ Ρθΐίβίαδ ηοηηυ11& αιίδοβΐ βχ Αοϋβ ΟΓβοίδ, άβ 
<ΐαϋ>τ» ιηοχ &^ιηυ8. 

3. Υοβ&ϋο Ρΐιίΐίρρί &(1 ιιρο8(ο1α(ιιαι ηοηοαίΐίδ βϋ&ιη Ρ&δΙίδ &ά 28 Ρβ^Γα&ήί &86πΙ)ί(αΓ : δβά ίδΙα βχ 
υάίβΜ&ϋ ΙαΙίαδ (ΐ6(1αο6η(1& ίαβΡβ, ιι( νί& δΙβΓηβΓβΙυΓ αά &βΙ& 1.&(ία&,ρΓίαιο1οβο ά&ηά&, ίη ςαί^αβ οιηηί& 
οοοϋηβαΐατ, ςαββ ίηοίΙ&ΙίβΜ&ΓίΤΓοΙοβϋδ&Ιϋη^υηΙιΐΓ. Ε&άβιη ΑβΙ&1ι&1)βαια8 ίη Ιτί^αβ ί11α3(ηϊ)α8θθ(1ίοί1)α8 
ηοβίήδ, ({αοΓυιη &1ίς[υί8&η(βοοΙία§^βαΙθ8&ηοο8ν1(ΐ6(αΓ6χ&Γ&Ια8.ΡΓ8ΒΐθΓ6έΐ&6θβρΐΕηα86&ά6ΐιι άβδΟπρίΑβχ 
τβίοβϋβ βο<1ίβΐΙ>α8 ΤΓβνίΓβΟδί δ. ΜατΙίαί, άυρίίοί Ααάοαι&Γβηδί ΕβοΙββίοΒ β&ΙΙιβάΓ&Ιίβ, υΐΐΓ&]βοΙίηο βοβίβ- 
ιί» 8. 8&1ν&(θΓί9, Κοηι&ηο ο&Γάίη&Ιίδ Β&τοαίί. Ιανβαίηιυδ ίρ8& 6(ί&ιη ίη (π5α8 τβ^ία» δυβοίοβ 8ί§^η&(ί8 
οαιηβΓΟ 81, 482 βΐ 1604, Ρ&Γίδίβπδί ο&Γάίη&Ηδ Μ&ζ&ηηί, Ου&ββηβί ιηοη&δίβηί ΑςαίβίηβΙίηίΒοάβοβηδί,ίη 
ν68ίρ1ι&1ί&, θ1 ίο οο<1ίθ6 ηΐδ. ΙιοδρίΙ&Ιίβ $. Νίοοί&ίρΓορβ Οαβ&ιη ιηβςυβ &1> Ιιίδ (ΙίνβΓδα βαηΐ, ςυ» 1ι«ι5αί( 
ιαοΙΟΓ ΙιίβΙοΓίβΒ άβ Τταηδίαϋοηβ 1>Γ&β1ιίί 8. Ρΐιίΐίρρί ΡΙοΓβηϋ&ιη. Ι.β^βηά&τία δί 1ί1>αί856ΐ βχοαΙθΓβ, ρ1αΓ& 
ροδββιηαβ ίηάίβοΓβ βχθαιρίΐλ. 86ά ίη ρΗιηίδ ηΐ6ΐιΐ0Γ&1>ί1ί8 βδΙηο5ί8 β&άβαι Αβ(α βοηΐίηβηδ οοάβχ ρβΓνβΙυδΙαβ, 
ςα&άηιϋδ ΙίΚβΓ&Γααι άα€(ί1)α8 βΐ άίδΟΓίιηίαβ άίρΙιΙΙιοη^ΟΓαιη &1ςυβ νοο&ΐίαιη &ββϋΓ&Ιβ ββΓΥ&Ιο βχαΓ&Ιυβ» 
φΐί οΐίοι ρβΓϋηυίΙ &(1 αιοη&δίβηαιη 88. Ρβΐπ βΐ Ρ&αΐί Ιη ννί336ηΚ)ΐΐΓ9 άίοβοβδίδ 8ρίΓβηδίδ, ηαηο βδ( 
Αιηρϋδδίιηί 1>&Γοηίδ Βίαιηίί, βββρίαδ & ηοΚ)ίδ ιηβιηοΓ&Ιί, ο1> νβίαβίυηι Μ&Γ(7Γθ1ο^1ί ΗίβΓοη7αιίαηί &ρο^Γ&- 
ρΐιαιη, ({αοά ίρδβ βχ βοάβπι πιοα&δίβηο &ββθρ1αιη ρΓΟ 8α& 1ιαζη&ηί1&(β οοιηαιαηίβανίΐ. Εχ Ιιοο τβΐιΐδίο 
βοάίββ ΑοΚ&τίΓΐηΙαιηβΙρ&δδίοηαιηδ&ηοΙΟΓαιιι ΟίΐΓίδΙί&ροδΙοΙοΓυηι, Κβίηοΐάαβ Οβίιηίαβ, δοοίβΙ&Ιίβ αοβίτβθ 
τίτ βηκϋΐαβ, άββοηρίΑ ηοΙ)ί8 (ταηβαιίδίΐ. 

4• Ρηβ&^ΙοΓ Ιιαίβ βοάίοί « βρίδίοΐα Μβΐίΐοηίβ, » &1ίίδ Μβΐΐίϋ, « βρίββορί 1.&οάίοβηδίδ, &ά οηίνβΓβοδ 
βρίβοοροδβΐ Εββ1θ8ί&86&(Ιιο1ίβθΓαηι, άβςαοάαιη 1.βαβίο, ςυί ςυοΓαηιά&αι Αο(αδ αροδΙοΙοΓΟίη δβήρββΓ&Ι. ν 
ΝοΙ&Ι ^αηβ Μβΐίΐο ί&ΐδίΐ&ΐίβ (ίΐηΐο, ροΐίβδίηιυηι ςΰί& άίχίΐ, • βοδ άοοαίδδβ (Ιαο ρΓΐηβίρί& 5οηί βΐ ιη&ΐί, β( 
1>οηα α 1>οηο βΙ αι&1& & πιαίο 8υΙ)8ϋΙίδδβ ρπηοίρίο. » Ε&άβαι βρίδ(οΙ& ρΓβββ^ίΙιΐΓ &η1β Αο(& δ. Ιο&ηηίδ 
βτ&η^βΐίβΐ» αραά ΡΙοΓβηΙίηαηι αά Μ&Γΐ7Γθ1βίαηι ΗίβΓοη7ΐηί&ηυιιι. ΜβαΙίο ρΓβθάίοΙί Ι.βαβίί, αΐίίδ 1.βοηϋί, 
ήάβΙιΐΓ ββη Ίη ΤΓ&βΙ&Ια Ββ /ίάβ $ίΌβ άβ ϋηίΐαΐβ ΤτίηιΙαίύ οοηΐνα Μαηί€Ηχο$, ςαί (οαιο VI ΟρβΓαιη 
§. Αϋ^βΙίηί βοηΙίηβΙαΓ : γβΓαηι ηοη1ι&1>βΙαΓ ίη ΚβΐΓ&οΙ&ϋοηίΙ)αδ θ]αδ, ηβςαβ ίη Ιηοϋβαίο Ροβδίάίί ; 
888βηΙςαβ Ρΐιίΐίρρηβ ΐΑΪ>ϊ}βΙ}€8€τίρίοηδΗ$β€€ΐ€8ία8α€ί8, < βνίβίδββ δίΓοιοηάαηι ίηΗί8(0Γί& ΡΓ®(ΐ6δΙίη&• 
(ίΑη& βχ βάβηίδβ. οοάίβυηι, ρΓβββίραβ ΟοΓ^βίβηδίβ,ςαοάδίΙΕνοάίί βρίδοορί ϋζαίβηδίβ, ι> ίη ΡΓΟοοηδίιΙ&ή 
ρΓοτΐηοία ΑύτίβΑ, &(1ςαβηι βχβίαηΐ τατίββ 8. Αη^αβΙίηί βρίδίοΐββ : αϊ νβΐ (αηβ &η1β ίηάίβ&Ιαβ Μβΐίΐο δίνβ 
Μβΐΐίΐι» βρίδοορυδ τίχίδδβ τίάβ&(αΓ. 

5. 8αιιϋι»β&ρο8(ο1οΓααι&ο(&ρο8ΐηιοάααΐγ&Γίβ&υοΙ&, β1 8α5 ηοαιίηβ Α5άί8θ, Β&Κ)7ΐοηί8Β βρίδοορί &1> 
ιροδίοΐίβ 0Γ(1ίη&ϋ, 88Βρίη8 Γββαβα ; ςα&βί β& βχ Η3Κ)Γ&ίοα ίη ΟΓΟΒοαηι Ιίη^υαηι (Γ&ηδΙυϋδδβΙ (ϋδοίραΐοβ 
ΑΚκϋβΒ Εαίτορίυδ, β( Ιιίηβ ίη ΐΑϋη&πι νβΓίίδδβ δβ άίο&Ι ^υ1^α8 ΑΓήβαηαδ, ςαί ΙβΓίίο δβΒοηΙο ϋοΓαίΙ 8υ5 
ίιηρθπι(οΗ1>α8 Ηβ1ίο^&5&1ο β( Αΐβχ&η(1το Μ&η)ηι®8θ βΙίο.Β&Γοηίαδ ίηηοΐίδ αιΐΐιαηοάίβηι, • Ι.ίββ(, ίηςυίΐ, 
ιροαΓ7ρ1ι& οβηδβ&ηΙϋΓ 1ΐ8Ββ 8η1> ηοηιίηβ Αύάΐββ, νβΓ& Ι&ηιβη ηοηηυΐΐα ί5ί βδδβ ιηίΐιί Γαοίΐβ ρβΓδη&άβο: » 
ΡΜίτίριβ ςα&ηάο&1ίαη(1ββ&ΑβΙ&(η11ιίο άβ δ. ΡΙιίΙίρρο), δ&(ίδρΓθ5&ηΙυΓ. Εχ9(αη( β&άβηι βχοοδα &ηηο ί 531» 
ίηΐβτ Κ&ρ8θ(1ίΑ8 Αηοη7ΐηί ΡΙιίΙ&ΙβΙΙιί Εα36ΐ)ί&ηί, ίη ΥίΙαβ, αιίΓ&βα1& ρ&δδίοηββςαβ &ρο8ΐο1θΓυπι ϋ ΡΓβάβ- 
Ηοο Ν&α86& βο11ββ&α8 : βΐ ίη ρΙβΗδςυβ ΙιοΓαοι ηοη Ιβ^ίΙαΓ ςαοά ΡΙιίϋρρηβ « ΟΓαοί βί&χαδ βΐ Ι&ρίάίύαδ 
ο1)ηι(θ8 ίαβηΐ. » ΥβΓαηι ίηδβΓίΑ δηηΐ ίΐΐα νβΓΐ)& αραά ^οη^ηηη1Μοη1^>^^1^αα1, ίη Ιιβ^βηάαπο &η(β ιΐαοβηίοδ 
ιαηοβ βχβαβο : ίΐβαι ίη ΒΓβνί&ηο Βοαι&ηο &ηηί 1522&1ςϋβ βοςαοά ]α38α Ραυίι ρ&ρββ III & ο&Γάίη&Ιβ Οαί- 
^οηίο ΟΓάίη&Ιααι βΐ Ρίί Υ ]αδδα ροδ(β& βάίΐαηι Ιι&οΙβηαδ ΔβδβΓν&ΙυΓ, ΙίοβΙ ίη ϋίβοβ ΑοΙ& ίηΙβ^Γα ηοη 
άβηΙυΓ, αΙ ίη &η(ίςαίοη ΒΓβνί&ηο. ΡηοΓ ρ&Γδ ΑοΙοΓυηι ίηΙβ§;Γ& Ιι&Κ)6ΐαΓ ίη Βρβνί&Γίο &ηηί 1479, 1490 βΐ 
•θφίβηϋυιη : ίη β&ςυβ ρ&Γΐβ βοηΙίηβηΙαΓ ίΐΐα ςαβΒ ίηάβΜ&αΓθΐ7βηδ δυρΓ&ίΓαάίάίΙάβ • νβηβηοδο άΓ&βοηβ 
•χΙβτιηίη&Ιο, > ιια( ίοΓβ&η (1ί&Ι>ο1ο δα5 ΙβΙή ηιοοδίη β^υΓ&. 8ίηιί11& ^8ΐ>βηΙ ΡβίΓαδ άβ Ν&(&1ίΙ)αδ 1ί5. ιτ 
ΰαίαίορί^ βλρ. ί07, Ρΐιϋίρρηδ ΡβΓτ&τίοδ Οβ ΒαηοΙύ ΙίαΙχχ^ βΐ ρ1ατβ8 αΐίί. 187 ΜΕΝ3Ι5 ΜΛΐυδ. 188 β. Αοϋ3[4Α({ηί88αΙ>ίαη^ιηα8 ΑοΙ&θχΟγαοο (ΓααβΙ&Ια: ςαβΒηοΚ)ί8ν&1<1θ αοΐίςαα νίάβα(αΓ,θ1α87ΐηβοηθ 
ΜβΐΑρ1ΐΓ&8ΐθ ία(θΓ νί(&8 δβαοΙοΓαΕη ροΐίαβ ΐΓ&ηββηρΙα ςιι&ιη άβ αο?ο βοιηρο8ίΙ& : βαί νοί ίάβο ιη&^8 
&8€Γί5αα(ιΐΓ,(ΐα1& ρπιηα8 βΐ &α(ί(ΐαα3 &αοΙθΓ οοα οβί βαο ηοιηίαβ αοΐαβ. Εχ8(&α( β&, ίαΙοΓρΓβΙβ ΟβηΙί&ηο 
ΗβΓΤβΙο, 1θΕηοςαίη(οΥί(&Γαιη 8&η6(0Γαιη ΡαίΓακη αΚ) Αίο^βίο ϋροιη&ηο ναΐ^&ΐ&τααι : βΐ&ά Ιι&βΚ&Ιβαάαβ 
Μ&ϋ & 1.&υΓβα(ίο δατίο (Γ&η8ΐ&1& 8αη(, αηάβ οαιη ΟΓβοοο οοΐΐ&ΐ&βΐ ηο8ΐΓί8 ηοϋβ ί11α8(Γ&(& άαηιυβ ; ίρβαιη 
&υ(6ΐη ΟΓδΡοααι ίο ιηββ. Υ&ϋο&ηίβ Υβηβϋβςαθ ίηνεηίιηαβ. ΥίχίΙ βοάβαι οαιη Μο(&ρ1ΐΓα8ΐ6 8»βυ1ο ΝίββΙαβ 
Ρ&ρΐιΐ&^ο, ςαί βΐ Ο&νίά, γΙιθΙογ (1ί8θΓΐΪ88ίαια8 &6 τιγ 8ΐλρίβοΙΐ88ίιηα8 : οα]α8 οΓ&Ιίοηββ ρΙοΓββ (Γ&αβΙαΙϋ 
ΡΓ&ηοίβοαβ 0ΟΙΧΙ56&8, βΐ 1η8ΐι& ΒιδΙίοίΗβοα ΡαξναψηοοηϋίοηαΙοηα θ(ϋ(ϋΙ. Ε&ταακΙαβΒ ΓβίβρααΙαΓ οίΐΐι&βοθ 
Κ&ίβηά&δ Μ&ϋ, 8ϋβΓ& άβ 8. Ι&οοΚ)ο Αίρΐιβθί ο άαοάβαλίΊΟ &ρο8ΐο1θΓαιη ηαιηβΓΟ ; &11θγ& άβ $• Ρΐιϋίρρο 
&ρο8(ο1ο, ςαβθ 8θ1αιη β8( ηιβί&ρΐιτ&βίβ ^&Iη (ϋοΙοΓααι ΑβΙΟΓαιη. ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

ΕΙΖ ΤΟΝ ΑΠΟΝ ΦΙΑΙΠΠΟΝ 4 

1 ΟΟΜΗΕΝΤΑΒίυδ 

ΙΝ 8. ΡΗΙΙΙΡΡϋΜ ΑΡΟδΤΟΙϋΜ (Εζ ιηβ. Οηβοο Υ&ϋοαηο βΐ^&ΐο 1708. — ΙηΙβΓρίΌΐθ Ο&ηίβΐβ Ρ&ρθ1>Γθθ1ήο.) Ι. Οβαβ Όβϊ Υ6Γΐ>υιη, ββιηρβΓ οοθχβίδίθοδ ΡαΙΗ Α 
6( ηυΐΐο ΙθΐηροΓβ οΐΓβιιιηβοηρΙαδ^ ρΓορΙβΓ η&ΙαΓββ 
ηθ8(Τ8Β Ιαρβυιη γοΐυϋ ιιο5ί8 &88ίιηί1αΓί β( ΙβιηροΓί 
Βυ1>^^^^ : ίΐ&ςυβ θ( ΥίΓ^ίηίβ νβαΐΓβ 6οηο]ιΐ8α8 βδ!, βΐ 
βυίοοιηιηυηίοηβ (Ιβίβο&νίΙ ςαοά&88αιηρ86Γ&(. Οαο- 
ηί&ιη ΥβΓΟ Ιιίο β]α8 ίη οαπιβ &άτ6η1α8 8&1αΐ6ΐη6Γ&1 
ορβΓ&ΙαΓϋβ οιηηί5ιΐ8, οροΓίυίΙ βΐί&ιη ιι( 1ι&1)6Γβ( αί- 
τιο» ]'8ΐίυ8 6ϋη6ίΓ&1)ίΗ8 άί8ρ6Π8&Ηοηί8 βρββΙ&ΙοΓββ 
Αίςαβ ρ&Γϋοίρ68 αι^δΙβποΓαιη, ρβΓ ςαο8 βαρβΓηαιη 
ΥΟοαϋοοβιη^βιιβηηοδίΓο οορίοδβ ιηίηί8ΐΓ&ΓβΙ. Ρθ8(- 
φΐ&ΐΏ ϊ^ϊητ οιηηβιη ^ο^ά&η^ βηίΐίζηαιη Γβς^οηβαι 
ρ6Γν&8ί88β( ^ο&ηη^3 ρΓ8Β(ϋ6&1ίο, 6( §^&(ί& δρίπίαβ 
ορβΓ&ηΙθ ιηυΚί ρβΓ ίΐίαιη 1>αρϋζ&ΓβοΙαΓ (ςαααάο 
βϋ&ιη ΟΙιηβΙυδ ιηβυβ 5&ρ(ί8ΐηαιη 8α866ρί() ίρ8αιιι 
ίιιβοιιιρΓ6ΐΐ6η8ίΙ)ί1β Όβϊ ΥθΓΐ)αΕη αΓίι&α&αι ίΓβςαβο- 
ϋ&ιη (ΙίιηίΚβηβ (β&!βηυ8 βηίιη τίάβ^&ίυΓ Ηί6Γθ8θΐ7- β 
ιηί8ΐι&1)ίΙ&88β)ν6ηί( ία 6&1ίΐ8Βααι, ίαςαα βΐί&αιίααι 
οοαιαιθΓ&1)&ΙαΓ &άηιίΓ&Ι)ί1ΐ8 Ρΐιίΐίρραβ. 

Π. Εγ&( Ιιίο θχ Β6(1ΐ8&ίά&, οίτϋ&ΐ6 ΑηάΓβββ βΐ 
ΡβΙη, (ααο υθγο ία 6&1ίΐ8θ& ρΓ8β8βα8 : ςαί 8ΐ&{ίαι &1) 
ΙηβυαΙβ »(&(β & ρ&Γ6αϋ1)α8 (τ&(11(α8 1ίΙ)6Γ&1ί5α8 (ϋδοί- 
ρ1ίαί8,οαηΐθ8δ6( 1>οα8βίαάο1ί8,6(&ά ςα&αινίδ 1&αά&- 
ϊ>ί1βοι 3θίβαϋ&αι &ρ(», 8(&(ίαι Μθ8&ίβθ3 1ί1>Γ08 ρβΓ- 
οοΓΓί!, βΐ ςαβΒοαηςαθ άβ 0!ιπ8ΐο βΓ&α( ρΓ8θ(1ίο(& 
ίπι1>ί5ί(, ςυοοιοάο βοίΐίβθΐ Υ6θ1αΓα8 Θ38Θ( άί6ΐ>α8 
ηογί88ίαιί89 β! 8&1α(θαι οηιηί1)α8 ίαιρβΓΐϋαΓα8 : αβο Α*. Ό του θ(θΰ θιός Αόγος, αισίως συνών τώ 
ΪΙατρϊ, χαι α;^ονος ών, «?λκτο χαΐ χα9* ή/λας γί^βί- 
σθαι 7Γ0Τ(, χαΐ ύττό χρόνον έλθιΐν, ^ιά το τϋς ΐίμί- 
τέρας ολέσθιι^αα ^ύσίως* ιντιύθιν χαΐ Παρθένου 
σαρχΐ πβριγ/'ά^βται, χα} θιοί τ^ χοινωνέα τό ττρόσ- 
Κημμα, ΈττιΙ ίϊ της /χκτά σώ/χαΓ•ς £πι^ΐ}|χέας αΰτον 
πάσι 7Γ(ρ(7τοίούσΐ}ς τήν σωτηρέαν, θιατάς τούτον 
τι3ς αρρήτου θιίας οίχονοριίας χαΙ κοινωνούς τών ριυ- 
στηρίων Ιχΐ'ν ίχρ^ν, ως άν χαΐ τώ γένιι τταντί ^ι* 
αυτών ιπί^αψιλβύτητι τήν άνοίχλησιν* μίτά τό ^ιά 
πατης τ^ς πιριοέχου τ( χαι όριόρου τώ 'Ιορ^βίνη χ^ω- 
ρί^σαι τό Ιωάννου χτήρυ'/μα, τήν χάριν ίϊ ^ια^οθ^ναι 
του Πνβυ^χατος χα} πολλούς υπ* έχιίνου τό |3άπτισμα 
^(ξασΟαι (ήνιχα ^ή χαί ό κριός έβαπτέσΟη Χριστός) 
τάς (V άστιι ^ιατριβάς 6 κύτος ούτος άπκρίλιβπτος 
του θβοϋ Λόγος ά^ιΐς (χαΐ γκρ ην τοις Ίιροσολύ• 
ριοις (α) έπι^ηριών) (πιγωριάζιι τ;^ Γαλιλα£α. 

ΒΓ. Τ^^^ι ό 9αυ|!Ααστός ένβ^ήαιι Φέλιππος, &πό 
Βυθσαΐ^ά ^βν ών, π^ς πόλιως Ανδρέου χα'ι Πέτρου, 
τ^ Γαλιλαέα ίϊ τότι παρών* όστις έχ πρώτης 2τι 
ήλιχίας βύθύς |χαθήαατιν υπό τών γατβΛμέίβωι^ ^ι^α- 
χτοΐς (ξ(^όθ)}* ^κξιας ^ϊ τυχών τ^ς αγωγίίς χαΐ 
πάσαν έπαινκτήν παι^ιίαν άσχήσας τι ή^η χαΐ παι• 
^(υθπς, τάς Μωσαϊχάς |9έ^ους έπ)^κι, χαι όσα πβρκ 
Χριστού προηγορκυιτο Ιμ,υίΙτο, ως έπ' έσχατων (α) Ι^&ΙίηβΓβάάίάί, Υιάβδα^ύτ Ηίβτο»οΙυτη%$ Ααόί- βα&ιη ρΓβββθαϋααι ίηάαΐ^αΐ Οβ! Υ6Γΐ>αιη, βΜ 
ία$$β9 ρΓορΙθΓ Τβαιρίαιη Μίΐίββί,βαί ρββαΐίαιΐ αιοάο αΐί&β ρβΓ β88βα(ί&ηι ρπΒββηβ αϋίςαβ• ^1 489 νίΤΑ 8. ΡΗΙΙ-ΙΡΡΙ ΑΡ08Τ0Ι.Ι. 490 ιλινσίττΜ χ«1 χοιν^ π«σιν οιχονο/χι^σιι ηί^ σωτιι- Α βηίιη πβ ςυί ]υν6ηΙαΙβιη άοβ6ΐ>ΐλη1, ίαββ^&Ι άοοίΗ- ρίβΕ»* ου γαρ ^γήτο τοις τότι ιτακ^ιυουσί προς έτερον 
|Μί9ιβσιν τους ^οιτητάς ίχπονιΐν, •ι ριή τα Μωσέως 
«ρόηρον Ιιτιλέξοιντο. 

Γ. 'Ειτκοτάς ονν ό *Ιΐ}9θΰς τ^ Γαλιλαέα, χαΐ τόν 
^ίγο^ τοντον Φιλιππον ιύριιχώς, άχολοΰθβίν αύτώ 
χροττρέιττΓΟ' χαΐ 6ς άχούσοις (ΐς /ινή/χην ι^χιν βυθύς 
ύ» έχ παι^ός πιρί Χρίστου ^σχησέ τι χα'ι συν€).έ- 
ξβτο* χολ τοϋτον Ιχιϊνον ιιναι ^ιίγν», 6ν αί του 
ΜΜσέβ*ς βίβλοι Ιλιυσισθαι ύστιρον ^ασά^ουν. *£ν- 
τνΰθβν ούτος τώ χνλέναντι ^ι^κσχάλ» το από του^€ 
νυν^*) συρπροϊοϋσαν τι ιίγ% τώ χρόνω τι^ν άριτήν, 
χαί το?ς τών ριαθι^τών χορυ^αίοις συν^ριΟαιΐτο. 
Μβτβφχών ^ΐ ούτΜ του άγαθου, χοινωνούς παραλαρι- 
βοηκ χαΐ άλλους τι^ς ^Μταλήψιως, χαΐ ούχ άποχρύ- 
χτιτοΜ τβύτην, α).λα πρώτον πιριτυχών τώ Ναθα- (βοαρΟΓβ) ρΓ8θ8βη1ί&ηΐΥ6θίθηΙί8,ηοα ΙΐΙίυΙαΓ&ΙΏ,ββιΙ η&ιη &ϋ&Εΐιάί90ΐρα1ί8 (τ&άθΓβ, αίβί ρήαβ Μθ786ηθ(ϋ • 
(ϋοί886ηΙ. 

ΙΗ. νβηίβη8 ί^ϋοΓ ίη Οαϋΐοβ&ιη ^68α8, 6( πιαςπ^υαι 
Ιιαοο Ρΐιϋίρραηι Γβρ6Ηβη8, ββςαί 86^αι>6(. ΗΊο τβΓΟ 
υ( γοο&ηΐβιη &ϋάϋ(, 8ΐ&(ίηι νβοϋ ία ιηβηιοη&ο) 
βΟΓυιη ςϋ8Β & ρυβΓΟ ρβΓ0βρ6Γ&( οοΠβ^βΓ&Ιςυβ άβ 
01ιη8(ο ΐρβαιηςαβ 6886 οο^ονϋ, ((ΐιβιη 1ί1)Γί Μοβ&ίοί 
νβηΙοΓαιη (1βιηοη8ΐΓ&1)αηΙ. Εχίοάβ νοο&οϋ 86 Μ&^- 
8ΐΐΌ &(11ι&Β9ί(, βίρ&αΐ&ϋκη ρΓοβοίβηβίη γίΓΐαΐ6, (ϋββί- 
ραΙοΓυζη ρΓββοίραίβ ίϋί( &ηοαιηβΓ&Ιυ8. Οαο(1 &υΐ6ΐη 
&(ΐ6ρ(υ8 βΓ&{ 5οουιη6ϋ&ιη &1ϋ8 60ΐηιηαιιί6&Γ6 νοίαίΐ; 
ί11ϋάςα6 Ιι&αά &1)86οη€ΐ6η8, ρηηιο βαί οοβαητίΚ Ν&- 
ΙΙιαηαβΙί (θγ&Ι Ιιίβ βί &ιιιίοα8 β1 ίαιηίΙί&Γίβ & Ιοη^ο ΜΕ^λ, δς βχ πολλού ^έλος «υτοϋ χαΐ συνήθυς ιτυγ- 
χβΜ, ΤΊ^ του έρχοριένου παρουσέαν, ούχ ώς Ιτι /Α(λ- 
Ιουσχ», άλλ' ώς Ι^^η -κϋί^οϋ^αα», κυηγγιλίσατο* Ούχ 
ίτι, λέγΜν, ίν (λτησκν η σωτιιρέα τώ *Ισραήλ, αλλ* 
ό» αϊ προσΐ}^ίνουσ«ι γλώσσαι χαΐ τ^ Πνιυριατι 
Σντιβρα προβίπον έττ* έσχάτ6»ν τώ Ισραήλ άναστ)^- 
σισθβι, παριστι* τοΰτον «υρόντις ^)\ιλΗ '^^'* ^^^ 
Ναζαριτ 'Ιι^σοϋν, χαί τώ τών αύτοΰ θαυ^ιοττων ύπιρ- α( ^&Iη 6Χ8ΐ8ΐ6ηΐ6ΐη αηηααϋ&νϋ, (Ιίοβαβ : Νοη ]&Εη 
αιηρϋαβ ία βρβ οοηβίβΐϋ ΐ8Γ&6ΐί8 8&1α8 : 86ά φΐβιη 
ρΓορ1ΐ6(ίβ8Β Ιίο^α» ία 8ρίη1α ρΓ8Βάίχ6ΓααΙ δ&1ν&(ο- 
Γ6Π1, βχΐΓβαιο ία ΐ6αιροΓ6 βΰββϋ&αάαοι, ίρ86 ααοβ 
&(ΐ68ΐ. Ηαοο βΓ^οοααι ίαΥ6α6Γίαια8 ^68αη1 & Ν&ζ&- 
Γ6ΐ1ι, οβςαβ ρο88ίαιυ8 6856 ίαοΓβάαϋ 6Ζ06ΐΐ6η(ί8θ αιί- 
Γ&οα1οπιια6]υ8,&1ίί8οαιαϋ>α8 1οα9απιν&ΐ6Γβ ίαββίβ 
6οατ6Γ8α(ίοαβαι ίϋίαβ 8α86ίρί&ιαα8. ψΛΐ μιι βχοντις άπιστιίν, ρΜκχράς τοις άλλοις άπασι χαέριιν •ιπ6>τις, τήν άμΛ τούτ^ ^ιαγωγήν προιι- Δ'. Τούτοις χατβτχρας ελών τόν Ναθαναήλ, χαιτοι 
^υσανασχιτοϋντα τώ πράγ^χατι, χαΐ |ΐή αν βχ Ναζα- 
ρΊτ κ/αθόν ΐ£ναέ τι ^ιατηνό/λβνον, του ^βν τά του 
^Ισραύ'Χ πρισββυβιν ά^έστησι, πιιθήνιον ίϊ τώ Χρι- 
στώ προσαγιι τόν όά^^ρα, (δ) χαΐ τοϋτο πρώτον (ύ- 
νοιας άπ«ρα|χ{λλου παρέστι^ΟΊ γΐΜΛρισιΐΛ, Ό ^Ί τ;^ IV. Ηί8 άί6(ί8 ρ08( 86 Ν&(Μ&η&θΐ6Π1 ΐΓ&1ΐ6α8, 1ίθ6ΐ 

οβ^Γβ ρ6Γ8α&8ααι, 6( αααι βχ Ν&ζ&γ6(1ι 1)οα1 αΐίςαίά 

6886 ρ0886( ρ6Γ60αΙ&αΐ6αΐ, & 6αΓ& ΐ8Γ&6ΐί8 &1)(1αοί(, 

01)η8ΐο<ια6 ο536οα1υηιαι 8ΐϋί(, &(<|α6 1ΐ06 ρΗαιααι 
8ία66Γ8θ 8υ» αΐ6α1ί8 &Γ9υαΐ6αΙααι ρΓ»5αί(• Ν&11ι&- 

0&61 Υ6Γ0 ία(6£ρΓ& ΟαΟΙ Άάβ &38ί8ΐ6α8, 1ΙΙ)6ΓΠσΐ6 6Χ- ^7ιι^ αύτίχα πίστη προσΟίαβνος παρ^η σιαστιχωτι- ^ βΐ&ιη&γίΐ : Β&5Κ)ί, Ια 68 Κ6Χ Ι8Γ&61. Οα6αΐ α( 86α8ί( ρον έξιβόΐίσι, 'ΡαββΙ, λέγων, σύ ιι ό |9ασίλ(ύς του 

Ίσρ«πόλ. 'Ε^* ώ χαι ό Χριστός αυτός ήσ9>ις ώς από 

γίώμης έν^ιαθέτου λιχθέντι, έχχαλύτττιι αύτώ τό 

Μχβΐον, ώστ( χαΐ |χύστην ριβι^όνων Ισβσθαι ριυστη- 

ρία«ν, χαΐ |3ασιλ(ίας θβοϋ θιατην- τί '^άρ ^ησι ; 

< Αμήν λέγω ύριΖν, τόν ούρανόν ανιβαγότα οψισθβ, 

Μά τους ογγΑους τοΰ θίοϋ αναβαίνοντας τί χαΐ 

χατκβαίνοντας έπΙ τόν Γίόν του ανθρώπου. » Τό άπ' 

ιαίΜυ τοΓ/αροΰν ό άρώτατος Φίλιππος ταϊς ΊίροιΙς 

μυσταγαβγίαις υπέχων τό ους, όλος ιχιίνων 3ν τήν 

^ΜίνοΜ», ^χη^ιριιάς αυτόν άντισπώσης ^ροντί^ος 

»ρός έτβροΓ, χαλ τώ τ^ς θιιοτέρας γνώσεως ^ωτΊ τόν 

^ισμόν Ιχαβαίριτο, τήν τι προτέραν άποσχβυαζό- 

ρινβς άγνοιαν, χαι τόν εντός άναχαινι^όαινος άν- 01ιη8ΐυ8 6χ ααίαιί ΐα6οαιαιαΙα5ί1ί3 86θ(6αΙί& βίο 
Ιοςαί, πι&αίί63ΐ&1 6ί ςαοιΐ αι&^αοΓυπι οοαβοίαβ 63861 
ίαίαραβ 366Γ6ΐθΓααι 6ΐ Γ6^οί 06ί 8ρ66α1&ΙθΓ. Οαίά 
6αίαι&ίΙ?((Απΐ6ο,ία(ΐαί1,(1ίοο γο5ί8, γί(ΐ6ΐ)ϋί3 βοΒίααι 

&ρ6Γ(ααΐ, 6ΐ &0^6ΐθ8 061 &306α(ΐ6αΐ68 6(ά63060(ΐ6αΐ68 

8αρβΓ Ρϋίϋοι 1ιοπαίαί3^ » Εζ ίΐΐο 6γ^ο (6[ηροΓ6 8&αοΙί8- 
3ίαια8 Ρ1ιί1ίρρα3, 8αοη3 αΐ78(6Γϋ3 &υΓ6αι &06θαιαιο• 
άααβ, ΙοΙο ία ί11ί8 6Γ&( &οίαιο, αυΐΐίςαβ &1ΐ6Γί οαΓββ 
6αιη &άΥ6Γ(6α3^αιηίη6 άίγίοίθΓί80θ^αί(ίοηί3 ία ιηβηΐβ 
ραΓ^&1)&(αΓ ; &ο ρηαι&αι 6χα6α8 ί^αοΓοαΙί&αι, Γ6αο- 
ν&1)&ΙυΓ ςαο&ά ]ιοαιίθ6αι ίοΐ6ΓίθΓ6αι.ΡΓθ^Γ6άί6αΐ6 
Υ6ΓΟ 8Β(&16 ρ6Γί66ΐίθΓ6θΐ 6Γ^& €1ιη8ΐυαι ο1ι&πΙ&(6αι 
&83αα16α8,6^α8Υί^^33ία18β(Iα&16α16^β;& ββ Γβοίρί65&( 
&οΐ0Γ6αι, α( (ααςυ&αι ίϋια3 ΓβραΙ&ΓβΙαΓ, 6( Ιοοο θρωπον. Εις άνδρας τοίνυν ήχων, τιλιωτέραν /χβν π^ 1ΐ8βΓβάί8 63361, &1ςυ6 ία &άΥ6α1α δρίΓί(α3 82ΐα6ΐί 
τήν «γάπι^ν τήν ιΐς Χριστόν προσιλά/λβανβ• τήν ϊσην ρήαοβρ8 8υρ6Γ 0010601 (6ΓΓ&01 0θα8ΐί(υ6Γ6(αΓ. 
Λ πιρί αύτοΰ αντι)ά/λβανιν, ώς ιν Ζσω χαι υίου λογισθ^ναι τήν χληρονό/χου τιπλουτίσαι τάξιν, καΐ τ^ ιπιλιύσιι του 
Πνιύματος άρχων έπί χαταστήναι τήν γήν. 

£. *ΕπιΙ Λ χαΐ ό τοΰ σωτηριώ^ους πάθους χαιρό; V. Οαοί &α(6αΐ ία8(&Γ6ϋ60ΐρα8 8&1υΙίί6Γ8θ Ρ&8βίθ• 

ίκιστήχιι, ίι ου τω παθητώ γένιι πιριιγένιτο ή οί3,ςα&ρ&38!5ί1ίααΙαΓδΒθοαιραΓ&α(1&ίαιρα88ίΚ)ί1ί(&8 

βχάθιια, χαΐ ά^ιστάχτως ούτος τώ ίιίασχάλω συν^ν. 6ΓΛί, α(ΐ6Γ&1 ίρ36 ΟΟΟίίοαβ ΟΙιΠλΙο. ΟοοΙί^Κ Υ6Γ0 
'Ε^έ^σι ^1 χατ ιχβΐνο χαιροΰ, τών 'Ελλήνων πρισ- Ιαοο £ρ6α(ί1ίααΐ 16^&103 &1ίςα03 αΐίΙΙί ΗίβΓΟβοΙ^ΟΙ&ΟΙ 

* ΙοΑη. Ι, Μ.. (6) δβφίβηβ 11η6& &1)68ΐ & γβηίοαβ αοϋςαλ, ίοΗαβω βΙ ία Μ$. ΥβαβΙο άβίΟίΙ. ί9ί ΜΕΝ8Ι8 ΜΑΐυδ. ί^ αά (ϋθί ίββϋ βρβοί&οΐΐΐυαΐ : φΐί &ηίαΐΟ βίαρβίαοΐί, Α βιυόντων ηνάς τήν ιπΐ τ» Ίιροσόλν/χα 9Τ£(λασθ«ι ρΓορΙβΓ ιηίτ&8ί1)ί άβ ΟΙΐΓίδΙο ηαο(ί&1& (ιη&^α& βηίηι 
ςυ8Β(]&ιη (υηβ άβ βο 6( βάοιη οιηηβιη βιοβάβοϋα 
(1ίοβ5&ο(ϋΓ, ςιιί& Ι«αζ&τυηι δυβοίΙ&Γ&Ι & ΕηοΓίυίβ, β1 
οιηηιβ (υΓΐ>& βυαι 1&υ(1ίΙ)α8 6χ(ο11β5&(, β( ιηί1ΐ6η& 
&Ιί&ορβΓ&1)&(υΓ ιηίΓ&βα1&) βυρί6ΐ>&η(ίη ίρβίαβ νβηΐΓβ 
&11οςυίυιη. Ηυίο ροΓΓΟ (&ιη ΙιοηββΙ&β ο^ββςυβηΐθβ 
ουρίάίηί, Ιββυιη αιβυιη ββφΐυηΙυΓ ; βΐ &006(1βηΐ68 
&ά ΡΙιίΙίρρααι, οαυβ&ιη 8ΐιί ιιάνβηίαβ βχροηυηΐ : 
Ρΐιϋίρρυβ Υ6Γ0 οιιηϋανίΐ ρηιηυηι νοο&Ιο Αηάρβοβ, 6( 
βίηιαΐ &ηι1)ο ιοάίοαΓαηΙ ^68α : ςυί ίρδίβ Ρ&88ίοηβιη 
8υ&ιη β( 86ου(ϋΓ&ιη ^Ιοη&ιη βχρΗβαίΙ ϋίοβηβ : α Νίβί 
^&ηαιη ίΓαιηβηΙί βαάβηβία ΙβΓΓ&ιη οαοΓίααηι ΓαβπΙ, 
8θ1αηι ιη&αβ! ; 8ί &α(βιιι ιηοΓίυαιη ίαβηΐ, ιηυΐΐαηι 
δτυοΙαίΏ &£ΓβΓ( '. ο χατά θέαν τ^ς ίορτίίς * ούτοι τοις παράδοξοι; πιρί 
τοϋ Ίησον ^ιβίγ'/ΜΜΐ χκταπλαγέντις τόν νονν 
(μΜγόιΧα γαρ ίι^ϊΐ πιοί αύτοϋ χαι αντοΐς πέρα πέσηως 
9ίΐιΙ'/γύ\οντο^ ως άναστιβσιιι /χιν τόν Ακζβφον έχ 
νηίρων, §ύγημοις ^ϊ υπό τοϋ όχλου ποητος πάρα• 
πψψΒίίη 7«ναΓ^, (τιρά τι μυρία τιλέσβιι θβΕυ^ατα) 
(ΐς ίρωτα του ^ι» λόγων ιλ9ιΐν τούτω χατέστησο». 
Ηττώνται τοιγαροΰν του χαλοϋ τούτου Ιρωτος, ως 
τόν έαόν τ£ νχουσιν *Ιΐ}σοϋ * χαι τω Φιλέττπω προσ• 
•λΟόντβς, τήν χριίαν ^ιαγ^Αλουσι τΐίς ά^έξιως. Ό 
^( τω πρωτωχλήτω ^Αν^ρέα τα πιρι αυτών χοινω- 
σάμκνος τω Ίησοΰ συν αύτω προσκγγύΐίί τήν Ιλιυ- 
σιν, χαΐ ούτος τα πιρί τοϋ πάθους αύτοίς χαί τ^ς 
τούτου ^όξης τω λόγω ^ιασηριαίνΐι * € Έάν ριή ό χόχχος, λέγων, τοϋ σέτου πισών ιις τήν γίίν άποθοίν^, αυτός ^όνος μένα • άπο6ανών ί'ι πολύν ^έρ€ΐ τόν 
χαρπόν, 

ΥΙ. ΕΙΙιββοςυίάβιη ίρ8ί8(υηβ(1ίχϋ01ιή8!υ8;βαηι β ς, Ταϋτα ρίτν ούν προς έχιίνους ό Χριιττός γβΓΟ ρ&88α8 βϊ 8α8οίΙ&(α8 & ιηοΗβ, 86ίρ8υιη ρΙυΠεβ 
ιη&ηίίθδΙ&ΓβΙ άίδβίρυΐίδ βοδςαβ ί&οβρβί 8ρβοΙαΙθΓ68 
ΓβΓαιη Ιιααι&ηιιιη βαρίαοα βχοβάβηΐίυιη ; βΐί&ο) Ιιίο 
ιιι&§:ηυ8 Ρΐιίΐίρραβ, Ιαηςα&ιη 80βία8 βΐ ρ&Γΐίθ6ρ8 
ίη6β&5ί11υιη ιη78ίβΓίθΓαιη, &(16Γ&1 ϋ8 ςαοβ ββ^&οΙ, 
βΟΓαιηςυβ υηαβ 06α86ΐ>&ΙυΓ. Ου&ηάο αϋΐβιη Οοιηί• 
ηυ8 β(δ&1να(0Γ ηο3(βΓ Ιββαβ 0Κτί8(ιΐ8 οιηηβΐΏ βυδοβ- 
ρ(8Β ρΓΟ 001)18 ίο ο&ΓΟθ (1ί3ρβη8&Ιίοηί3 ΟΓάίηβιη 
ίιηρΐ6Υ6Γ&(^ 6(βθΒ]68ϋ5υ8 ΐ6ΓΓβηαιηίΓαΙ)ί1ίΙβΓ αοίνβ- 
Γ&(, Αίςαβ ίη οοβίυαι 8α806ρ(υ8 οαιη ^Ιοτιε αά άβχ- 
(θΓ&ιη Ρ&!Η8 6οη86(1θΓ&1, δρίηΐυιη ςαοςυβ οοαδοΐα- 
ΙοΓβιη, ρΓουΙ ροΙΗβί(α8 ίαβΓ&(, ίη 8ρ66ί6 ϋο^υ&Γυιη 
ί^θ&Γαιη ηιί36Γ&( ϋβ ςαο8 Η&5αβΓ&1 νί(β ιηορί&ΐίβ 
800108 6ΐ 00080108 8β0ΓβΙθΓαιη ; βοάβιη δρίηΐυ βΐί&ιη 

ρ1βαυ8 Ρ1ΐί1ίρρα8, &Οθίαχϋ 8θ8β &ά βν&η^βϋουΐη ο τόν τοϋ Εύα77(^(θυ ^ρόμον παρ«σχιυά((το. 9ΐ€ξι^€ΐ. Ήνέχα ^ί μ9τόί τό πάθος χαΐ τι^ν άνάστασιν 
τοις μα$ηταΐς πολλάχις βαυτόν παρι^ήλου, χαΐ θια- 
τάς χαθίστι; των ύπίρ Ιννοιο», χαΐ αυτός ούτος ό 
ριέγας Φίλιττπος, οία συα^οιτητής χαΐ χοινωνός των 
απορρήτων τοίς προητοριένοις παρίίν * χαΐ τούτοΜ 
ιΓς (ξ(}τά(ιτο. "Η^τ} μτ» ούν τοϋ Δισπότου χαι Σω- 
τ^^Ιρος :οαών Ίησοϋ Χρίστου τήν ^ιά σαρχος πασοη 
ύπϊρ ημών οΐχονοαίαν τιλκσαντος, χαι τοις ίπουρα- 
νέοις παραδόξως (ο) ένοποιησαντος τα ιπίγιια, ριτά 
^όξνς τ( ιΐς ουρανούς άναλυ^θίντος, χαι έν ^ιξι^ 
Τ)!Ις τοϋ Πατρός |χιγαλωσύνγ;ς χαθέσαντος, τό παρά• 
χλΐϊτόν τι Πνιϋρια τοις αύτόπταις αυτού χαΐ ριύσταις 
χατά τήν ιποτ/γιλέαν έν βΐ^ιι γλωσσών ττυρένων 
ιξαποστιίλαντος ' τούτου χα« Φίλιττπος πληρωθιις, προς ουΓ8υΕΐι. 

νίΓ. ΤυοινβΓοςυϋ>α8ά&θ[ΐ θχη8θηβηΙ&ΐ68ρ&Γ(68, 
&1ϋ8 Οοοί(1υ&8 &^§π^β(]ί6η(ί1>α8, ηοοηα11ί8 βϋ&ιη Βο- 
Γ6&1ί& 6ΐ Αυ8(Γ&1ία ο1ίαια(& ρβΓν&ά6ηΙϋ)υ8/ο( ρΓββάί- 
ο&Ιίοηβιη 3ίΙ)ίάβιη&η(1&(&ιιι ίιηρ1βιιΙί5α8,&άτηίΓ&1)ί1ί8 
Ιιίο &ρθ8(ο1υ8, 80Γΐί(α8 Αβί&ιη (1) ίρβ&ιηςυβ οίΓοαιη- 
1608,610111068 ίο 6& υΓ568 ορρίά&ςα6 ρ6Γν&άθ08(2), 
ίοοιιπΐ6Γ&1>ίΐ6θΐ ηιοΚίΙυάίοθπι αάάαχίΐ αά ρί6ΐ&ΐ6ηι ; 

ςυ08 υθίΤ6Γ808 1αΐηίθ6 Γ6^606Γ&1ίθθί8 0Ο08ί^η&Ο8, 

0(Βΐθ8ΐί &(1(1αχίΙ ΡαΐΗ. Οοίο 6( ίο&Γοιϋ&Ιϋιαβ οιογ- 

1)ί8€[α6 &£αίθ1θ8, 6( & ά»αΐ006 ηΐ&ΐ6 ίθΓ68808, 8θ1θ 

υ6γ5ο 8&ποΙδΒςα6 οι&ου8ίοιρο8ί(ίοθ6 ουΓ&1)&( ; ίρ808 
ςυίάβιο &άγβΓ8&ηο8 ίογί5ίΚ)ίϋ(6Γ ρ6ΐΐ6η8, γί8ίΚ)ίϋΙβΓ 
&α1βαι 8&1Υ&03 603 ςοί Υ6χ&Κ)&ο(υΓ, άαηι 608 ρροβ- 
άίο&Ιίοαίβ ΐΌβ^οίβοθοϋα οΙορβΓ&ϋοοβ πιίΓ&οαΙοΓοαι Ζ'. ΈπιΙ ^1 οί μ€ν αυτών τάς έώας λ^ζιις, οί ^ι 
τάς ισπιρίους λαχόντις ιπήισαν, |9όριιά τι χα'ι νότια 
πιριίθιον χλέριατα, τό προστιταγι^ινον αύτοΐς πλη• 
ροϋντις (^ιάγγιλμα * χαι ό θαυμαστός ούτος απόστο- 
λος τήν Άσίαν χιχλήρωτο. Ταύτιιν τι χύχλω πι- 
ριιών, χαι πάσαις μϊν πόλισιν, όλαις ^ϊ χώραις 
ίπι^ημών^ μυρίον τι πλ;9θος χαΐ άριθ/χόν ύπιρβαΐ• 
νον, συνθίσθαι τ;^ Γ^σιββία πιποέηχιν * ους χαΐ 
χα$άπΛξ τω τ^ς παϊιγ'^ηίσίας ψωτϊ σιιριιιούρινος, 
τω ούρανίω προσ^γι Πατρί. Και ^ή χαι τους πάθισι 
τισι χαΐ νόσοι ς πιι(θ|Αίνους, ου |χήν αλλά χαι οΓς 
ινοιχοϋν η ^αιαόνιον χαχώς ^ιιτίθιι, λόγω μόνω χαΐ 
χιιρός ίιράς έπα^^^ζ έθιράπιυι * νοητώς |χιν τους 
ιπβαβαίνοντάς τι χαι άντιχιιρίνους τροπούμινος, 8ΐυρ60(1&, ν6ΐυΐΓβ(ϋ8€[αί5υ8ά&αΐ,&ά Υ6ηΙ&(ί8&§;θί- Ό αισθητώς ίϊ τους ύπ' «χιένων άπατυθίντας άνασολ- 
' Ιο&ο. XII 24. (4) Ιο αΙίςυοΜδ. 6γ8βοο, ργ86(6γ Α8]'&οι, ίοάίο&Ιατ 
1.7(1ι&, ίο Μοοββίδ 6Γ»οί8 Μ78ί& 6ΐ 1ι7(ϋ&> 86(1 1ι» 
ρρονίοοίβθ 8υπ( ίο ίρ8& Α8ί& Μίοοπ. 

(2)Νίθ6ΐ&5 1ι«ο ί(& 6χροοίΙ : « ΑβίδΒ ρ1&^&8 ρβΓ- 
1υ8ΐΓ&08, 60 0000113 ρΓονίοοίίβ 6ΐ υΓΐ)ί5υ3 υ1Ι8β άσ- 
οίτίο&αι &οουοϋ&θ8, 608ςυϋ ςυί &ά γίΐ&πι 6γ&οΙ 

ΟΓάίο&Ιί, Υ6Γ8Θ ρ6Γ &(ΐ6ΐη Υί(» Γ6000θί1ί&08, 0&ρ1θ8 

001068 &άί&1>ο1ο, ίοοααΐ6η8ςο6 6ΓΓθΓί5ϋ8&ο 86άα- οϋοοίύαβ ρ6Γάί(θ8,8&ρίβο1ί8θ(1ίγίθ8Β 86Γ[ηοαίΙ>υ8ΐιο 

6ΧΗθΓΐ&(ίθθίΙ)υ8 0&ρ(ΐΥ8 03,60 Γ6^06Γ&(ίθθί8 Α€[α& 

6αιυο(1&θ3,^Γ6ϋ8Βςυ6 βρίπΐυ ί11υιηίη&08 6ΐ(][06 οοο- 
8υιηηιαθ3, ίο βαω αιοαυιη ΡβΙπςυί ίο οοβ1ι8 68(β- 
1ίθ3 &8θί8θβ5&1.€αοο1θ8 ΥΟΓΟ,ςιήγατϋβ 1&η^αοπ5ιιβ 
&0ΐηοΓ5ί8ΐβπβΙ)αο(υΓ,αϋΙοΙ)8β38ί6(]ββιηοοίθ6Γ&ο(« 
&οΙ (ΐαογί3 αΐΐο δίοίβίρο 0680 &ίΩίο1&5&οΙθΓ, 8θ1ο 

86Γηΐ006 60 8&0Γ8Β ΟΟΟίΓΑΟΐΟ 016008 8&0&5&(. » {€) Μδ• Κινοποιιδσαντος, ναΰοααβί^ψχοά οοα1ι&1)βΙ οοαιοιοάοιη ββαβοαι. 193 νίΤΑ 8. ΡΗΐυΡΡΙ ΑΡΟδΤΟΙ.1. «94 

ζόαινος- ους του τι χηρύγματος μτ/ού^ηγορία, χαΐ Α ϋΟϋβΐη 1>Γθνί (βΟΐρΟΓβ &άάυζϋ. $1Ι06Γάθ(68 (3) ΤβΓΟ 

τοις ποφα^όξοις θαυαατοποίίαις, οΐά τισι (^ιχτνοις βΐ &11έΐΓί& ρ6Γ οηΐηί& ίϋίάβΐη 1θ6& ΟΓάία&αβ β1 οοη- 

ζ»•7ράν τϋς άληθιίβς, ίγε χατά βρΛχύ πρ6ς ίπί- βίταθοβ, ρΓο ΟΓαβοΙίβ νίοΐίιηίβ άοβυϋ ίοοηίθηΐ&ιη 

γνωσ». Ίιριΐς ^€ χαΐ θυσιαστήρια πανταχού τών οββΓΓΘ 1ΐ08ϋ&ΐη, βΐ Ετ2ϋ[1£ρβ1ϋ ΟΟΓΖη&ΐη βϋ&ΐη ία 18(18 

ΕΧΜΐ τόπων «ποτάξας τι χαί ί^ψάρΛνος^ αντί θυσιών ο58βΓν&Γβ ; &1ςαβ ΐΐα ιη&χίιπααι βΓβάβοϋαιη ρβΓ 80 

τύν ίπκβωαίων την ί(/>άν ιν τούτοις τίλιίσθαι ρυ- ααΐηβΓυΐη &άάαχϋ ΟΚίτίβΙΟ. ΟυίΏ (Ιβοίςαβ ίη 60 Γ68 

σταγωγί9}0 'αρώς παρβσχιύασβν, άκ τΐ9ρ(ΐ<τθαι χαΐ β88θ( 8(&1υ. αϊ 01X1063 ς υίάβαΐ (ΐ6ΐ>6Γθα( ΐΓ&Ι18ίΓΘ &(1 

117* κυτοΐς τον τοϋ Ζΰοιγ/ί\ί9υ θισ^όν. Οΰτω ^'ΐν ούν β(ΐ6ΐη, ίρ86 ΤβΓΟ ΐΓ&Ι18ίΓ6 &(10θΠΐίθυΐη, (αΐβςαίάβί 

πολύ τ* πλίθος τών ίι* αύτοΰ πιστβυσάντων τώ Χρι- οίΡΟΛ βη6ΐη ΟΟΠϋ^ίΙ (4). 

στώ προίπιγάγΐτο- ίπιΐ Λ χαι τών ίνθέν<ίι τούτον ί^ιι πάντως [χιτα^οιτιδσαι, Μιιμίβοβ τβ τήν προς 
τον Κύριον στ€Λασβ«ι, τοιόνίι τι πβρί το τιλος αύτώ συνιβνέχθυ. 

Π. Πβλις έστΙ χατά τήν Φρυγίαν επιφανής, Πόλις VIII. αίνίί»8ςϋ8θ(1&ΐη Ρ1ΐΓ7βί8Β, ί11α84Γί8, ς[ϋβΒ8Λη. 

ίιρά χαλουρ^νΐ}• αΰτν πολυανθρωπία τών άλλων θΙ& Ι10ΐηίη&(αΓ(5), 6(ία6θ1&Γαΐη ίΓβςα6ηϋ&ρΡ8Β66ΐϋΙ 

ανθ^σασα, χαΐ πόλιων έτερων μίιτχρ ένθ|χασθ(Γσα, 06β(6Γ&8,&1(|υ6&Ιί&ΓαΐΙ1ΐη&(θΓάίοί(υΓ, 8&ηο(ί88ίΐηυΐη 

τον ίχοώτατον Φίλιππον ^ΐτά τόν ^υρίον έχΐΐνον ΡΙΐ11ίρραΐ1),ρθ8(ίθαα[Ι16Π)3ρΓΟ&ά6ΐα5θΓ68,βΧ06ρί(. 

υπίρ του Εύβγγάίου 9έχ$ται χά^ιατόν. Παραβαλών Ουίη &α(6ηΐ ΙΐαΟ ▼601886^ &ρθ8(θ1α8 αΐ βϋ&ηΐ ία 6& 
ονν ούτος ό αέγας απόστολος, ώστι χάν ταύτ^ χϊ}- ^ ρΡ8Βάίθ&ΓβΐΕνΕα^θ1ίααΐ,6Λαΐ(ΐαβνί(1ί886ΐ8ίαΐϋ1αθΡί8 

ρύζαι το Εύϋΐγ^ιον, έπ« ξοάνοις βιίι ταύτυν, καΐ 6ΐ ίοΙβΓ ρβδΙίί6Γ& νβαβΟ&!α νίρβΓβθ (6) Οαίάαπί ΠΙΟα- 

των (^ έαπ^στιχών τοΙς ίοβόλοις, έχί-ίνΐϊ τινι τίρα- 8ΐΡ08βΒ ΟΟΐΙαοί (1βί6ΡΡ6, οϋνίοο 8α066α8α8 68ΐ Ζ6ΐθ : 

τώιΓιι το σιβας, οιροι, προσνέ/Λουσαν, ζΐϊλω θιέω τήν β4 ΟΡΛΐίθθίΙ)υ8 &88ίάαί8 βαίχίυβ ίαοααΐ5βα8, ΟΙΐήβΙί- 

^^^χ^^ν χαταπί/λπραται, χαΐ συντονώτβρον προσχιέ- φΐβαοηιβαίανοο&α8,ΐ6(1ιίίβΓ&αιί11&ηιΙ)6ΐ1α&αι,ςα» 

ίονος τβϊς Γ^χαΐς, τ? του Χριστού έπιχλ^σιι τήν Πΐαΐΐίβ ία6ΡΕΐ αΐΟΡΐί8 ΟΕαβΛ, Ο6θί (Ι6άί1. 
όλιθρία» τούτον χαΐ πολλοίς άπω)(ίας γινοριένην 
κιτίαν, νηράν οκυτιχα ^ιιχνυιι. 

β'. Έπΐί ^ ούτω χαλώς ν χατά τού πιχρού του- IX. Ρθ8ΐςα&αΐ νβΓ0α(1Τ6Γ8υ8 1)β11α&αι ί8(&αΐ ΟΓα- 

του θιορίου •Γχ(ν αύτώ πρ6ς τόν Κύριον νντιυξις, τό άβίβΙΏ (&αΐ 1)606 βί 068818861 ΟΟΕηίοί &ρ6ΐ1&(ίθ, 

από τού^ι πάσιν έπιιιχώς παρ^νιι χαΐ συν«βούλιυ(^ ουοοίίβ 6χίθ(ΐ6 8υ&ά6Γ6 ΟΟβρίΙ, υ( ία 0(£ΐί8 τίν6Γ6 

τόν ιν τοις ούρανοΐς ήγιΣσθαι (ώντα β(όν, ρίΠ^ί τοϊς ΟβΙΙΐη 0Γ6ά6Γ6α( ; 06€[υ6 86Γρ6α(ϋ>α8 ρβΓ ΐ6ΓΓ&ΐη 

ύπό 7^* έρπουσι προσανίχιιν |3οσχι^μασιν' έπιί χαι &αία3&αϋΚ)α8 &(11ΐ8ΘΓ6Γ6α( : €[α&α(1θ Γ6Υ6Γ& 0608 68ΐ, 

θ(ός, ός ων άβΐ, Θ<ός τΐλΐιός τι χαι άπίρέληπτος, ςΐΐί 8601 ρ6Γ 61818(608 0608 ρ6Γί6θ(θ8 6( ίοΟΟίαρΓβ• 

μίτά τό παραγαγβΐν τόν^ι τόν όρατόν τ€ τούτον χό• Η6α8ί5ί1ΐ8, ρ08((]υ&αΐ Υί8ί1)ί1βαΐ ΙΐΟΟΟ ΙΟΟΟίίοΟΙ 6( 
σ»ον χαΐ μ,ίι ορωρκνον, χατ* ΐιχόνα τ<|ς αυτού /χβγα- ^ ίονί8ί1)ίΐ601 ρΓθάϋχί886(, 6(ί&αΐ ΗθΟΐίθ6αΐ ίΟΓΟΙ&ΥίΙ 

ΐκιόηιτος πλάσας τόν άνθρωπον, χαι τούτον τώ αύτ- &(1ίιη&^ίθ6ΐηηΐ&^αίβθ6θ(ί8θ8θ8Β ;60ΐηςθ6Υθ1οα(&(ί8 

κξουσίω τιρ«σας, τών ιν παρα^ίίσγ χαλών ριιτέχβιν 80» 1ί56ΓΟ 0Γ0&08 &Γ5ί(ηθ, ρ&Γ&άΙβί 50018 ρ6ΓίΓθ1 

ιηποέ«χ•ν, άπίχισθαι τούτου ριόνου χιλβυσας, οπιρ γο1θί(, 8θ1θΐη3α5608 α( & 80160 (ίβΙί^ΟΟ α58(ία6Γ6(. 

νβ τό ξύλον τ^ς γνώσϊως, Έπύ ^9 νθ€Τΐ3ΧΟτα τήν Μ&α(ΐ2ΐ(α ν6Γ0 ρΓ«Ρ(6Γ§Π^6880αΐ 80&ς[06 ρην&ΙΟΟΙ 

ίντοΑ^ν, χαΐ τίίς προς αυτόν οίχιιότητος όλισΟήσαντα ^ρα1ί& 0001 ά68ρίθ6Γ6 Οθ1ΐ6(, ρΗοιοαΐ ^αί(ΐ60ΐ ρ6Ρ 

τιριι^ΐΐν ίν ού θ(θύ, ^ιά νόμου τούτον πρότίρον 16^601 &((Ι06 ρΓ0ρ1ΐ6(&3 6001 6Γ0ι1ϋ(, (ΐ6ίθά6 6( 

ζχιίβγοίγι^σας χαι προ^ΐ9τώ>, ιπ' έσχοίτων χαΐ τόν Οθα3θ1)8(8,01ί&ΐ6 8ίΙ)ί ν6Γΐ)0αΐ 6Χ ίθ(6αΐ6Γα(α ΥίΓ^Οβ 

Μλο^υά τούτω Αόγον έχ ΠαρθΜυ άγνι^ς χαθ* ιιμάς αα8θί ΥΟΐοΚ, ίΐ&ςοο ίο 1ΐοαΐ&0& &ρρ&Γ6α8 3ίΐηίϋ(θ- 

ηχ9^Ήα ιύ^όχιβσβν ό ^« χαΐ χαθ' όριοίωσιν άνθρώ- (ϋθ6,θθ8(ή8φΐ6θθΐηιηυαίθ&α8ρ&88ίοοϋ)θ8 ίαιρ&88ΐ- 

ΑΜ ιπι^ανβΐς, χαΐ πάθισιν ό^ιλήσας ό απαθής^ ^ιά 1)ί1ί8 ίρ86 ,&Ο άίο (6Γϋ& Γ680Γ^08 & Π10Ρ(θί8, &αΐ&α- 

τρίτης τι άναστάς έχ νιχρών, φιλανθρωπία ιιμΐν (6Γ 86 ΟΟΜβ ηΐ&θ1ί68(&Υί(, &ΐ€[06 &(1 00β1θ8 &5ίϋ ΟΟάβ 

ί^ανίρωσίν Μυτόν, χαΐ προς ουρανούς άττ^ριν, ά680βΟ(ί6Γ&( : ίρβΟΟΙ Υ6Γ0 ΓΟΓ808 Υ6θ(θΓ001 ΟΓΟάί- 

•θΐ» (τύγχαν* χαταβιβηχώς* τούτον ^ϊ χαι αύθις 0103, θ( β^αΐ6α(ΐ101 80001 Γ6808θϋ6(, 6( Γ6άά&1 

^ξι» πιστιυόρκνος, ός πλάσρια μΛν τό εαυτού άνα- οοίοοίςαο 860ΟΟ(1θΙΙ1 ορ6Γ& 30& : ίάίρ8θ01 ς00^06 
σπςσιι, άπο<^ώσ•ι ^ΐ έχάστω χατά τά Ιργα αυτού. ^ 8016(18 6(ί&ηΐ Υ08, άίγίΟΟ Γ6^606Γ&(ΐθαί8 1οαΐίθ6 άί• 

Εινισθι χαΐ ύ/λ«ΐς οί 9* Οτι άξιωθέντις τού θιέου £ρι&(ί;ροΓ£Ρ&1)ί(θΓ 60101 01608 Υ68(Γ&&5θΐηοίρ&83ίθ06 

^ιιτός τίίς «ναγιννι^σίως, χαι χαθαρίσιι γαρ ύ/χΐν (οτρί, 6^08ςυ6 άθθί8 ίαΐρΐ6ΐ>ίαΐίαί &(1 8&(ί6(&(6ηΐ, βί 

ΐΜτοΰς πάθους παντός ^9 διάνοια, προς χόρον ^ι, «ί 1&ηΐ6α 60Γαπΐ 8&(ί6(&8 6886 ρ088ί(, θΐ 5οαθΓθαΐ ρΓΟ- 

χαι μί» χάρος ώρισται τούτοις, τών ποφ* αυτού χ^α- αΐί880ΓΟΠ1 1ΐ£βΓ6άί(&(6αΐ θ1)(Ιθ6Κ)ίϋ8. 
ριτϋν πλησθ^σισθι, χαι αγαθών τών έπηγγιλ^ων χληρονοριήσιτι. 

(3) Ιάβιη Νίθ6(&8 : α $ιιο6Γάο(68 6ΐ ρΓ«8θΐ68 β(ΐ6- ιη8βπ^& &((|06 ί11θ8(Γί8, οροοα &1)0θ(]&ο(ί&, ^Ιοηοβςοβ 

Ιϋ)α8ρΓ«ί6θί(,&1(&ΗΑρ6Γΐοο&ΟοοιίοορηΒβχί(, &ο ί&8(ί^ίο 8ορ6Γΐ>&, οίγίοαι ΓθΚ)θΓ6 αο αΐθ1(1(0(ίΐΟ6 

ΐΜηιη 8&οο(θΓοοι βΑοπιοιοηΙΟΓαηι (Γ&άί<1ί( ίοΓ- οοΐΐί ίθΓ(6 Ιοοο ηι&βπ^&Γοηι ροΓ 0Γί6α(6ηι αιβ(Γορο- 

οιοΙαοι. • ΐ6οα ρηαι&8 00006(1608.» 

(4)εθΟ) ρ6ΓΥί^θ(ί &ηθ08ίη $07(1ΐί&1α1)ΟΓ&886ΐ, (6) Ι(6Γ0αΐ Νίθ6(&8 &ί(, « Ηί6Γ&ρο1ίοι ρ0Γ(6η(08» 

ιι( Α6(Α ΐΑΰη& 1ι&1)6η(• οοίά&αι ίοΓ&οάβΒο^ϋο γίρ6Γ« (&σιςο&ηι 060 αάάΐ- 

(5) ΜβΟΑ Νίο6(&8 : Ι Ηί6Γ&ρο]ί8 οτ1)8 ΡΙιιτ'^βΒ ο(&α),6&αιςο6ΐιθ8(ιΐ8ηοηα1)8ς[θ6ά6ΐιΐ6θ(ί&ρ1&ο&Γ6.)» 

((Ο *Ε^στιχ4ς, ραΗ^^τ, & 1&ϋιι& Υθ€6 ΡΜή. 495 ΜΕΝδΙ8 ΜΑΤϋδ. 496 Χ. Η8Β0β(1ΐί8ρ1αΓ&άίτίη1(α8&ρθ8(θ1α8(1ί88βΓ6ΐ)&( Α Γ. Ταύτκ χαΐ πλιέ» τούτων ι^(α χοϋ χοιν^ συ^ίίρΛ ρυ1)ϋθ6 αο ρηταΐίαι. 8ί ςαοβ γβΓο ρΓ8Β οΐΒίβτίβ νί- 
άβύβΙ βυβοίρβΓβ νβΓΐ)υηι ϋ(ΐ6ί, βοβ &ε1ΐΏθν6ΐ>&( Γβ^β- 
ηβτ&ϋοηίβ Ιαιηίηί (7), βΐ ίη ο^^^η6Iη Γ6αρί6ΐ)&( 
8&οβΓάο(&ΐ6ΐη ί&βίβ1>&1ςυβ αηίιη&Ια ΟΙΐΓίβϋ (6ΐηρ1&. 
ΙΙ& ίβΙίβίΙβΓ ρΓΟ^ΓβάίβηΙβιη νβπΙ&Ιβιη ίηίιηίβα8 6]υ8 
νίάβηβ, οο1ιίΚ)θΓ6 86 ηοη ροΐαίΐ ςυίο βί ίαβίάί&ΓβΙιΐΓ 
&(£[αβ ο£Γβη<1ίβυ1υιιι ο1>ίίβ6Γ6ΐ. Είβ ίΐ&ςυβ ςυί Ιαηβίη 
οίνίΙ&Ιβ ρπιη&8 ΙβηβΙιαηΙ 3β8β ίηβίηυ&αδ, ίρβΟΓααι- 
ςαβίηάί^η&ΐίοηβιηνβίαΐίβπιβπι &006ηά6η8, ρηιηυιιι 
βοιηρΓβΙιβηάί &Κ) βίβ ΡΙιίΗρραιη ίβοϋ, ηιυΐϋΐυάίοβαι 
ίη βυιη βιώίΐο βοχηιηονθηβ, Ιυηι βί (γαίας υίάρο(υΗ 
ιηοΐ68ΐυιιι αίςαβ βχίϋαΐβ ίηΐυΐίΐ. Ν&ιηςαίβυιηοοιιι• 
ρΓβΙιβηάβΓ&ηΙ άοΓο ίηοΙυββΓαηΙ β&τββπ, άυήυβςυθ 
060ί(ΐ6Γαη( &ο ϋ&^βΠ&ΓαηΙ ; άβίαάβ ίιιηί5α8 ρβΓ (&1θ8 
^^&^β^(ί8 (8) 8υ8ρβιιάβΓαη( ίο &11ιιαι. ό θιΐος άττόστολος * ους ^ί ΐιίχ τών άλλων μάλλον 9ί• 
χομίνων τόν λόγον τχ|ς πίσηως^ τω τινς παλιγγινι- 
σίας τούτους προνηγί γωτϊ, Χ9Ϊ τω των αρχαρίων 
χοηΟ,ίγί τάγματι, χαί νοιούς έψυχω|Μνους Χριστώ 
χαΐ άγέους άνιτ^ηριν. Ούτω κοιτ* (ύ6ύ χωρούσύε» 
όρων τήν άλ^θΐίον ό τοίύτιρ |3α(07(αίνων εχθρός, ούχ 
άνιχτά έποιιΐτο, •ι /χ4 σ^βίλοι τι αυτών χαί του 
πρόσω ^ιαχωλύσοι. Έντιϋβιν τους τότι χαιρού τάς 
τΐίς πόλιως /ιιτιόντας Λρχάς ύττιλθών^ χαΙ οία πύρ 
άνα^λιξας αύτοΐς το ζιη\6τυπον, συλλη^θϊ^ναι ριν 
ύττ* αύτων παρασχ(υάζ•( τόν Φίλιππον, συχνιί^ν ιχ 
του αί^νί^ιου χατ' αυτού χιιρα χινι^σας, ιπαγκ ^β 
τούτο πάν ζϊ τι λυπήρόν χαι όλχθριον. Κατοττίθινται 
/λ€ν γαρ οΐ συλλαβόντ€ς αυτόν πιχρώς βν ιίρχτ^, 
3 πιχρότιρον ^ι /χαστιγούσι χαΐ παέουσιν, βΖτα σχοι- 
νίοις των αστραγάλων «ξαψαντίς, έπΙ |ΑΤΓ<ωρου χατά 
Χ£^αλί9ζ άναρτώσι. 

ΙΑ'. Τό ίϊ αρα τήν έπ' «νθύ προς τα άνω τού νοον 
ποριέαν ως τό ιΙχός ύπισν/Ελαινε * χαν ούχ •ις ?σχα- 
τον Λγίίχίν αυτόν ό Κύριος άπαράχλ^τον * αλλ* έπιΐ 
χατ* έχβΐνο τού χρόνου χαΐ ΒαρθολοριαΖος ό θιΐος 
απόστολος συνιπι^τημών ην τούτω τ^ Ίιραττόλιι, χαΐ 
συγχαταγγέλλων τό Εύα77<^^ον, ώσπιρ ^4 τον χ«- 
ρύγρΜτος^ ούτω χαΐ τού πάθους αύτω χοινωνιΐ * χά• 
χιένου των αστραγάλων, ώς ΐψτορΛν^ άναρτηθέντος 
σταυρόν αυτός χαταχρίνιται. Και η α^ιλ^ή ^• Μα- 
ριάμνη, ή μΐϊ^η ^ττον μία η^ν ψύσα» ^ τήν γνώριι^ν 
αύτω, ϊΐ χαί τό σώμα παρθένος χαί τήν ψυχην, 
παριτ^ν μΐίν πάσχοντι Φιλίππω τω α^ιλ^ω, τό 9*9 πα- 
Γ68 Οίηοίηο ηον&:βΟΙ16υ88&βηίΐηΙβΓΓ&6(ΐΓβΐηθΓ6Π1 ρ θος ώς οΓόν τι τ^ προαιρίσιι συνι^ιίλχιτο χαί συν- XI. Ε( Ιιοο φΐίάβιη βί^ηίΑβ&Γβ ροΙβΓαΙ 8ΐ&1υιη 
&ιιίιιιί, ΓθοΙ&ιη &ά βυροΓοα νίαιη ΙβηβοΙίβ : ηοη ίΙ& 
Ι&ηιβη βυπι (Ιίοιίβϋ Οοπιίηυβ ; 86(1 ςυοηί&πι (υηο 
ίβπιροηβ (Ιίνίηυβ &ροκ1ο1υ5 Β&τΙΙιοΙοαιΟΒηβ βϋ&ηι 
ΗίβΓ&ροΙί 6Γ&1, υη& βαηι ίρβο Εν&ηβρβϋαηι &ηηαη- 
Ιί&α8, ραββίοηίβ βααι βοαβΟΓίβηι ββββ νοίυίΐ αϊ ΓαβΓ&Ι 
ρΓ»(1ίβ&ϋοηί8. 111ο βΓ^ο, α1(ίίζίηιυ8, βαβρβηβο β1&1ί8 
(δταβί &(ί(1ί(ή1αΓ Β&Γϋιο1οπΐ8θυ8 (9). 8ογογ β(ί&ηι 
Μ&ή&οιηβ (10), οοΓροΓβ βίαηίηιο υΙγ^^ο, η6ςαθπι&- 
βί8η&ΙυΓ& ίΓ&Ιτί ^οη^αη^1α ςυ&ηι αηίιηο, &ά6Γ&ί 
ρ&ΐίβηΐί Ρΐιϋίρρο, βαηι ςαοί^υβ ρ&ϋβ^&Ιατ &ο 8α8ΐί- 
ηβ1)&( ΟΓϋβΐ&ΐηηι. Οαηι &υΐ6ηι Ιιβο ΑβΓβηΙ, οοηΙί^Ι ίηβοΐίίαιη ρ&ϋβηΐβ^ βαηβΙοΓυιη &ηίη)ί8 ίηοη^υίΐ ίοΓ- 
ιηίάο, ςηί ο5ΐ6οΙ&ϋοηί8 (^αβα &(1 8ρθ6ΐ&οα1αηι βοηνβ- 
ηβΓ&ηί. δυ1)ν6ΓΐίΙαΓ ίυηάϋαβ 1θ6α8 οηιηίβ, &1(|α6 ίη 
ρΓοίαηάαα) ίη βοηβρίβυαηι άβίλίβοϋ : 8ίηια1 &υ1βηι 
&1)80Γΐ)β1)&(υΓ ροραΐΰβ, 6Γ&(ς[ηβ ίη ρβΓίοαΙο αιίββΓ- 
ηπίδΒ ρ6Γ(1ίϋοηί8. ΧΙΙ. Οοαι ίβ:ί1ιΐΓ οπιηββ ο1>8(ηρ6806Γ6ηΙ, ηβφΐβ 
6οη8ί1ίαηι αΐίαπι ιι(ίΐ66χρ6(ϋΓ6η1 ; (&ηά6πι,1ί(^ΐ8θΓ0, 
ΐλβΠ^ογβΓαηΙ γίη<1ί6ΐ&ηΐ8θ 8υ8ΐίη6Γ6 8υρρ1ί6ίί 6^^η^η- 
ηβθ Ρΐιίΐίρρο ίΐΐ&ΐβ) βαηκιαβ 6ίΓ6απΐ8ΐ&η(θ8 βαυηι 
&ρρβ11&1)&ηΐ8&1τ&(0Γ8ηι,&((ΐυβ Γ0^&1)αη( άβχΙβΓ&οι 
618 8α&ηι ροΓτί^6Γ6ΐ, η6ςα6 άθ8ρί66Γ6ΐ &η1ιη&8 ίρβίηβ 
8θ1ίυ8 ο&η8Α ρ6ηο1ίΙ&η(68. Ναιτ&ΐατ &υΐ6ηι ςηοοΐ 
ουηι ίΙ& ίη8ί8ΐ6Γ6η(ρΓβοί1>η8, ηΐΰ11&ςύ6 ηιί86Γ&1ίοη1 
(κ)πιιηον6η(ΐ8β ίάοη6& άίοβΓβηΙ, ηβςηβ &1> θΓ&η(1ο 
0688&Γ6ηί, ηιί86Γΐυ8 6οηιπι €[υ8Β &6ΐ)&η( ^68α8, 

(7) Ιη Μ6η«ί8 ΘΓ«6ί8 (ΙίοίΙαΓ : ι 0οη?6Γ8& Νίοα- 
ηοη8 ρΓοοοη8υ1ί8 ηχοΓ, βΧ 8ΐ&6ΐΐΥ8 άοηια8 & ρροοοη- 
8υΐ6 6ΐ ροραίο ίη66η8& ».Ιη Αΐίί8 ΟΓχοίβ Μ8$. (Ιίβϋατ : 

«$1&6ΐΐ78 ν&1(ΐ6 (]ίν68 βΐ υΓΐ)ί8 ρηαι&τίηβ, ςάί 
ίυ6Γ&1 &ηηί8 4θ6»6α8, 6ΐ & 8&ηο(ο Ρΐιίΐίρρο ίΐΐαηιί- 
ηαΐαβ. η Αη ίά6ηι 8(&6ΐΐΥ8 ί&οΐυβ ίυβηΐ ρο8ΐ6& 
6ρί86ορυ8 Β)τζ&ηϋηυ8, υ(Μ6η«& &(1(1ιιη(, 6χ&ηιίη&- 
1)ΐ(αΓ αά 31 06(ο1>Γί8,ςυο (κ>1ί(αΓ• 

(8) (:;ί(&ΐα8 ΝίοβΙ&8 ; € Ραηίοα1ί8 β θλ1ο&η6ΐ8 Ο ΐ|!Αΐρίζ€το. Έν όσω ^ΐ ταύτα ιπράττιτο, γένιταέ τι 
πρ&γμα χαινόν, σιίιται μεν εξαίφνης η γ9 χαΐ 
ασυνήθη χλόνον υφίσταται, ^όβος θϊ ταΐς οηίνοιν 
^ιανοέαις ινίσχηψιν, όσοι τέρψιν ιποιούντο χαΐ θέα- 
τρον τα όρώμίνα^ (β) ^ια^οριιΐται άπας ό χώρος 
έχιΐνος, χαί ιις |3άθος χατ^ιι άσυρ^ανις, συγχατ• 
βσπάτο ^ι τω ι^ά^ιι, χαί πάς ό λαός, χαί οΖχτιστα 
παραπολέσθαι ^ιιχιν^ύνιυσιν. 

ΙΒ'. *Αμΐ}χανία τοίνυν ιπί τω χαχω παντας ιιχΐ| 
χαί ιΐς άπορον αύτοΐς πιριέστοετο τά |3ουλιύ|ϋΜτα * όψΊ 
γούν χαί σύν χρόνω αισθό/χινοι, ώς τί9ς ιις Φίλιππον 
τΐ|!Αωρέας χαί ύβριως τήν ^έχην ιντιύθιν ύπέχουσι, 
πιριστάντις τούτον σωηϊρα ιπιβοώντο, χαί ^βξιάν 
ύποτιίνιιν προς άνάσωσιν ^τονν, μΐί^ϊ χαταπροέσθβη 
ψυχάς, ιπί /χόνω σαλιυούσας αύτω. Λέγιται ^ι τού- 
των ούτω ταίς ^ιήσισι προσχιιριένων, χαί πολλά έπί 
Ιλέ^ λιγόντων, χαί ούχ άνιέντων, τόν Ίησούν, άνω- 
θιν ους ^ιλβήθρωπον ύποχλ^ναντα χαί τό γινόριινον 

νίηοίηηι, ίη 8α1>1ίηιί νβΓ80 ίη (6ΓΓ&ηι βαρίΐβ βηβ- 
ρ6η(1υη(. » 

(9) Ε&άβηι ά6 8&ηο1ο Β&Γΐ1ιο1οηι«ο 1ΐΑΐ)6ΐ Νίοβ* 
Ι&8 ; 6( ίη νί(& 8. Β&ΓΐΙιο1οαΐ8θί Ιθ86ρ1ια5, ίθΓ8&η 
Η7αιηο^&ρ1ια8, ί11ιΐ8ΐΓ&η()& &(ί 24 Αυ^υβΙί. 

(10) ΟοΙιΙυΓ δ. Μ&Γίαηιη&, Νί66(β Μ&Ηα, 17 
ΡβηΓη&τίί,&ά ςηβακίίβαι 6^α8 ΑοΙ&β γ&Γίί8 οο1ΐ6θ{& 
€ΐ6(1Ίοια8. {β) Αια^ονιίται, οοιτίβο ^ια^ο/αΣτκι, αϊ 81 οοηιρο8ϋαοι & ^ο^ιέω, οΐ 1&η(αηΐ(ΐ6ηι γβΙβ&Ι Αίςαβ •α]>- 
Υ6Γΐο &ίιιη(1&ηΐ6ηΐί8• 1β7 νίΤΑ 3. ΡΗΙϋΡΡΙ ΑΡΟδΤΟΙΙ. 198 βίχτνριίσαντα ^π^^ο^ν^9ναι άθρόον αύτοΐς, χαΐ τ^ Ιπι- Α 1>6ηί£;η&ιηίρ8ί8&υΓ6ηΐ6θΐιΐιηοά&ηΙ,8αΙ)ϋθ(ΐα6&ρρ&• γκ»%ία Αω^^σακ αιν (ύθύς τά ίανά, στηριχθ^ναι ^β 
τό τ^ως χλονούρβνον Ι^α^ος, χαΐ τοις ιντινθιν θά- 
ν«τον έλοινώς χιν^υνινονσι θ<ιοτΐ/Ββ(ν τινκ ογΒ^ναι 
η^ν ^ύνα^Αΐν, χλέ^χαχος ίξυ έιτέχ•υσαν, χαΐ τήν 
όο^ον ρΛ^ίοη παρέχουσοΕν. Τοϋτο πίβτιως ττρός σω• 
τ^ρέαν ό^ός τοις «πέστοις ιγένΓτο, χαΐ /χέγα ριιν 
^^ια τόν ΦιλιιπΓον, ριίζονα ^ίτ χαΐ ον έχιϊνος ιττρέ- 
σ^ηιι» ιχιίρυξι Κύριον. 

ΙΓ'• Τό οητό τοΰ^ι ουν αψέίναι μΛν οί σισωσ/χένοι 
τους ραθητάς τών ^«σ^ών ^ιά σττου^ι^ς έττοιονντο, 
χαθιΐναι ^ι τούτους τοϋ ξύλου προς τάχος ηπιίγοντο. 
ΚαΙ λύουσι |Μν τον Βαρ6ολθ|ΐαΐ•ν, ό Φέλιτπτος ^έ 
τούτους «ιηνχι "ηδς προς «υτόν <γχιιρ;όσ•ως- ^^ιι 
γ«ρ όσον ουπ» «χ^ι^^χήσων προς τον ποθούριινον, ΓαβήΙ : ςυοάςυβ &ρρ&ηϋοηβ ί11& βΐ&ΐίιη οβββ&ηΐ 
ρβηβαΐυιη, βοΐυακιαθ β&Ιβηαβ (Γβαιιιίαιιι οοηβΙίΙβΓίΙ 
βηηαιη, βϋίβ ςαί ιηοΓίβιη βΧ8ρβο(&5αηΙιηί8βΓ&1)ί1βιη 
άΙνίηίοΓ €[ΐΐ6θά&ιη αρρ&τυβΓϋ νίΓΐυβ, 80&1&Γαιη νίββ 
86Γνίβη8, βΐίαοίΐβιη 8αΓ8αηι ργ8β5608 &866η8αηι. ΑΙ- 
ςυβ β& Γ68 ίη&(ΐ6ΐί5α8 ί&ο(& νια βάβί &(1 8&1α(βηι, 
ιη&^ηαιη ςυίάβιη 688β ιηοα8ΐΓ&νϋ Ρΐιίΐίρραιη, ιη&- 
^ο^βIη ΥΘΓΟ βυιη ςαβιηίρββρΓΟΒάίο&νβΓ&Ι Οοιηίηαηι. 
XIII. Ουί&αΙβιη 8α1ν&ϋ 6Γ&α( ί68ΐίηα1>&ο! ςαίάβιη 
(ϋββίριιΐοβ βχίιηβΓθ β νίηοαίίβ, βοβςαβ β 1ί§:ηοςυ&η- 
(οοίαβ άβροηβΓβ : 86ά οαιηΒΑΓίΙιοΙοιηββαιη δθ1νί386α(, 
ρΓθ1ιί5αϋ Ρ1ιϋίρρα8 ηβ ίάβαι 8ΐ1)ί ί&ββΓβοΙ, 8θί6Κ)&( 
βηίιη 8686 ^&I^^&I^ βιηΙ^&ΙιίΓαιη αά ϋίαιη ςυβιη 
«1β8ίά6Γ&1)&( : ίάβοςαβ 6 Ιί^ηο ρ6ηά6η8^ άίβ (οΙα ιη&η8ςαθ βΟΓαιη &ΐλίιηο8 βχΙιΟΓί&οάο β( ρΓ6668 ρπ) 
118 ίαα(ΐ608, 8&αο(β ίηΙβΓ 8&ηοΙ& 6Χ6688ίΙ βίοςαία ; 
&1ςα6 &(1 Οοκηίοαηι ςα6ΐη &ιη&Υ6Γ&1 (Γ&ιΐ8ϋ1| αηίκη&ιη 
βααιη ίη ιη&ηα8 ϋϋαβ 0θΕΐιιη6ηά&η8. ό9ιν χ«1 του ξύλου απη«ριθ|Μνος, τοις ανά την πόλκν ^ 1οςυ65&ΙυΓ Οαΐη 6ίνί5α8 (16 8&1υ1β ΐρβΟΓαΐη, βΟπΑτ- 

κιρί τάν συνοιχούν^ων όλ«ς χι^ιέρας ωμίλα χαΐ ^αλι- 

γιτο, τ^ προς τον Κύριον πιποιθησιι τάς κυτών 

στιρίξβς ψ^χοίς, χαΐ ίχιτηρέαν ύπιρ τούτων ποιου• 

/ανος^ τοις ίιρο«ς 'αρώς συναπί^λθ• λογέοις, χαΐ προς 

β» χγχκα /χτΓΐ^οέτησι Κύρων, Ιν χικρί τούτου την 

έκυτνν ψυχή ν παραθέ/χινος. 

ΙΔ. Το 9έ γι τέ|ϋΐ(θν αύτοϋ σώμα πκρΛ Βαρθολο- 
ααέου χαί Μαριά^νης όσίως χατινίχθΐτν, λαριπρώς 
η ΤΜν (/) έϊτΐ ΤΛψ^ ν(νοριισ|χένων τυχόν, ύρινοις 
ιιρο?ς χοα τι^2ς έν ίκισιομω τόπα> χατιτύθη χβ(1 Ι^ρώ, 
τισσβίρββχαι^ιχβίτην άγοντος τότι του Νθ(|χβρέου. 
ΒβφβολορΜΕκός ^£ άρα χαΙ Μαριάμνιι έπΙ βρ^χυ τω 
τόπω προσ^έναντις, χαί τω Τ(|χέω τω^ι λιιψάνω 
τκ των ν^ανων χαι ημύν άπο^όντις, χαί αυΟις λα/λ• XIV. νβηβΓ&ηάυαι ροΓΓΟ ϋϋυβ βΟΓραβ & ΒατΙΙιο- 
Ιοιηοβο 6ΐ Μ&π&ιηοβ,βυιη 6& 8ρΐ6ηάί(ΐ6 ρ6Γ8θ1νί886η1 
ςυοβ &6Γϋη 86ριι11αΓί8 0οη8α6νβΓαη(,ά6ρο8ί(αΕηβ8( 
βαιη 11701018 &(<|αβ ο1>86ςυη8 8α6Γί8 ίο ϊοοο β&οοίο 
&6 ά66θθ(ί, άββίαια ςα&Γ(& άίθ Νον6αι1>η8. Β&τ(1ιο- 
1οαΐ8θθ8 &α(θαι βΐ Μ&η&αιοθ, ιηοάίοο ίύίάβιη οοαι- 

Π10Γ&(ί (60ΐρ0Γ6, 6001 ί(6Γθαΐ Υ606Γ&θάθ ίΐΐΐ ΟΟΓρΟΠ 

Ιι^ιαοοΓΟοι &(ςο6 βχ86ςαί&τυοι ^08^& 8ρΐ6θάίάία3 νρβτ^ον ^ιβαιότιρόν τμ τους παρόντος πΐρΐ την Ο ρβΓ8θΙτί886θΙ, 6( ρΓ8β86θ(β8 &Οΐρϋθ8 6θαΒΓαΐ&886θΙ 
«έΰτιν έ^ράσαντις, π9ς <πί τά οιχίΐα (ΐχοντο, το τοϋ ίο 6(ΐ6, &ά ρΓθρπ& Γ6νβΓ8ί 811θ(, ρΓβΒάί6&0(1θ οϋί^ΟΘ 
Χρίστου χηρύττοντις Εύαγγ^&ον. *Οτι αντω πρί- Εν&0§^1ίυθ1 (ΙΙΐΓΪ8ΐί : ςα1& ίρ8ί ΟΟΟνβοίΙ θαΐθί8 
^£ πάσα ^όξα, τιρή, χαι προσχύνησις, νυν χαΐ ά<ι, ^Ιοη&, ΙΐΟΟΟΓ β( αάΟΓ&ϋο, ΟΟΟΟ 6ΐ 8βαΐρ6Γ 10 8Φ0ϋ1& 
χ«1 βις τους αιώνας τών αιωνοιν. *Α[Αήν. 86Βθα1θΓοαΐ. Αθ160• (/) Ι1& οογΗ^, Ργο Ιπιψααί^ : ο&ιη, έπΙ τα^^, Ιβ^θοάαπι βο&άβΐ 8Θ0808, βΐ ίΙ& νίάβΙοΓ ίο Μδ. 
^6θ6ΐο ΙηνθοΪΒββ ία(6ΓρΓθ8 ςοο 0808 ύροαι&οο8. 


199 ΗΕΝ8Ιδ ΜΑΙΟδ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΝ ΙΑΚΩΒΟΝ 

ΑΠΟΣΤΟΑΟΝ ΚΑΙ ΑΔΕΑΦΟΘΕΟΝ ΟΟΜΜΕΝΤΑΗΐυδ 

ΙΝ δΑΝΟΤϋΜ ίΛΟΟΒϋΗ ΑΡΟδΤΟΙϋΜ 

ΕΤ ΡΚλΤΒΕΜ 00Μ1ΝΙ 
(ΑοΙϋ 8&ηο1οηιιιι Βοΐΐαηά• αά (ϋβιη 1 Μ&Η» Οπβοθ θΙ ΐΑΐίηβ.) ΡΚ01.06υ8. 

Ι. Νϋΐίΐ 69( ΥΙΓΟ 1>θηο βΐ ΥίΓΐυΙί8 &ΐη&{0Γί ββςαβ Α Α'. Ούχ ούτως ΐι^ύ τι τώ γιίαρίτω χαΐ 
]αουη<1ϋ]Ι1, 6(^αθ(1θυϋ&ΐηίηΐ198&ϋβΙ&ΐ6θβ6Ιΐά&ΙυΓ, 9$νϊ Ιυμαινόμί^ον ώς ^νήρ»] ^ιχαέου* χαΐ 
&(ςΐΐ6 ]α8(ί ηΐθΐΧΙ0η&, βΐ ΟΟΑΧίαΐβ, βί ρ&ββαβ 8ί( 9ιά Χριστόν παθόντος χατέστηχι. ΚαΙ ^ 
ρΓΟρΙβΓ 61ΐΓί8ΐυΐη. Ε& βηίΐη ϋΐυΐη ΐη&β^β βχα(&( ΙΚΙ πλ•(«ν ιχιίν» ^ χρυσ6ς τοις γιΙοχριηιΐΛ 
ΙβθΙίϋαΐη, ςυ&οα &αΓαΐη ρββυαίβθ αΐ11&ΙθΓβ8| β( ^υ«- δσ« τήν ώραν ι^^έα τους (α) ^^ιλοχαένονς ι 
0υη(Ιϋ6 8αη( νίβα (1βΐ6θΙ&1>ί1ί& ηΟΥ&Γαΐη ΓβΓααΐ οα- σύνην ιταραχαλιΓ. *Επύ ουν ούχ τ^ίΐα μ,οψ 

ρίάοβ. Αά^1βςαοά^ρ8&^α8^^ αΐ6ηιοή&ηοη8θ1αΕΐιβ8( <Γίχ«έου ρΐ9/Α«, «>λά χαΐ λίαν ωψίΧψος^ 
^ι1^υη(1&, 86(1 β(ί&ιη ν&ΐάο α1ίϋ8 ; οαιη &1ίς[α6ΐη ζθΐί χέντρον ταΓς ψυχαΐς ίνκΐσα, χαΐ τών ίσων 

βΐ 8ΒΙΙΐυ1&(ίοηί8 8ϋΐηυ1ααΐ ίΐηΐηί((&( &Ιΐίαΐί8, βΐ &ά ^ιβγβέρουσα* γέρε ^ή χαΐ ^όριΐς τόν μέγ* 

8ίιηϋί& α^βΓβάίβηά&βχβίΙβΙ.Αβ^θάαΐΏ ΟΓ^οιιοβ ςαο- Ίαχωβον «ίς ^ίσον προθέντις. τον άλΐ9θώ( 
ςυβ αι&β^αιη ^&^ο1)αιη ίη ιηθάίακη &(1άαο6θ1β8 (ςυί οντά τ• χαΐ ονοααίόριενον* ός χαί τό ά^ύγ 

▼βΓ6 68( Ια8(α8 Θΐ ηοίηίη&ΙΐΙΓ, βΐ ΙΐΙ 61λη8(ί ίτ&ΙβΓ σθαι Χρίστου «^ια^ιρόντως πιπλούτιςχι, χοι 

ΤΟ0βΤ6(αΓβχίΐηίβθ8ΐ&88θ0αυ8)0Οΐηΐηαΐ1βΐη6ΧΓθ5υ8 Χ^οιν τά έχιένον χαί ή^ονήν ποιυσώ/λβθα. 

ί11ίιΐ8 αϋ111&ΐ6ΐη 6&ρί&ιηα8 β1 νοίαρίαΐβιη. Ν&κη ^«ν γάρ χαΐ άλλοις ύιη^ρξκ των π•ρΐ τήν ι 

ΙίοβΙΠίαΚί ϋΐϋ, ςυϋη60θ1θ8ί&8ϋβ& 80Γϋ)6ηά&1ΐί8ΐθ- στιχι^ν ίστορέαν «σπου^αχότων πιρί τον 

ή& 8(α<ϋαιιιρο8αθΓαοΙ, (1β110^^υ8ιο^&^^&νθΓ^ο(, θ( ^ τούτον <^ιιξιλθ(ΐν, χαΐ πρό γ* πάντων Ή 
&ιιΐ6 οιηηβ8 Ηθ§:θ8ίρρα8 6( (Ι1οιη6α8 : ςαοραιη ίΐΐβ χαΐ κλή^ιντι, ών ό ρ<ν & γι τω πίμπτ 

ψήάβΠϊ ίη ςΐΐίηΙΟ 8υθ 1ί1)Γ0, ΙΐίΟ &υ(6ΐη ίο 86Χΐ& β&- ύπομν^ιματι, 6 ^ϊ ίν τ^ ίχτι^ των χαλόν/£Τ 
Γυΐη, ({088 ΥΟβ&ηΙϋΓ Η7ρθΐ7ρθ8β3, ηοηηα11& βΧ ϋ8 τυπώσίων, ^^α των αύτω πίπρκγμίνων β 
^α8β8ΐ>ίρ80 9β8ΐ&8αη(, &88αΐΧ16η(68, ρ08(βή8ΐΓ&άί- τβς παρέ(^οσαν τοις ιίς νστιρον* αλλ* ον 

άθήηΐ : ηβαιο Ι&παβη 8β βχΐβαάίΐ &<1 οηιαί&, ηβςυβ άπαντα χαθ^^χεν έαντόν, ού^ϊ τά χατά μίρ 

οοαΙβικϋΙάββοοϋοβΓβ 8ία^α1&(ίπ[ΐ. 0&α8&&υΙβαι β8( έ^ιλοτιριίσατο. Τό ίϊ α?τιον, οτι /ιή ίϊ τΐ 

φιοά ηοη ίαίΐ βοΓυαι ίηβΐίΐαίακη άβ ίρ80 8βΓί5βΓ6 ; σχοπόν ίθιντο* αλλ' ίτέρα ρϊιν τω λό7(^ ύπό( 

86ά ΘΓ&( ςιιίάθπι βίβ αΐίαά ρΓορο8ίΙαιη αΓβρυηιβα- οΐ <^ΐ έν τω μέρη τον άν<^ρός Ι/χέρηντο, χαΐ τ 

Ιαιη : ίη ρ&Γ(β &αΐ6ηι, βαηι ίΙ& &66ίάί88βΙ, ίΐΐίαδ ^^τό τον παρέχοντος. 
ηιβηιίηβΓίιηΙ. 

ΟΑΡϋΤ. 
Ραίηα, βρίίΜα $€ηρίαβί βΐηαιάαία. ΑΙί» ίΛΓίηίβ». 

π. ^&^01>0 βΡ^ άίνίαο ρΛΐΗα ίαίΐ ^αάβΒα, ρΛίβΡ Ο Β'. Ίαχώβω τόίννν τω θιέω, πατρίς Τονί 
Ιθ86ρ1ΐ (Ι), ςηί ρΓΟρΙβΡ ία8ί^η6αΐ ΥΙΓίαΙβαΐ βΐ πιο- τήρ Ίωσι^^», ός ί*ά τβ τό τίς «ριτϋς πίριόν, 
Ραηΐ1)θηίΐΛΐβΠ1,ίϋί!8ροη8α8νίΓβίηί8,ςΐ1«Οθΐηίηϋΐη τήν των τρόπων χρηστότατα, τ« τόν Χρισι 

({) Η&ηβ &1ίσαοΓαηι 6Γ8Β00Γοαι 86η(βηΙί&ηι 8αρΓ& νβΐ 8&1ΐ6ΐη ηι&π(α8 Μ&τίοβ, ηαΐ» βχ &ι 
Ρ6]βοίηιυ8, 08ΐθη(1ίηιυ8ςα6 ίυί88β βΐΐαηι αβορ&ββ, ηι&ΐ6Γ(6Γ& Οβίρ^β, ίάβοςριβ άίβίβθ 8στοτ 
φΐ) βθουηάιιπι &1ίςυο8 βΓ&( άίοΐί δ. Ιθ86ρ1ιί £ή&ΐ6Γ, 

(α) Φιλοχαλονς νίάβΙαΓ 16^886 ίηΙβτρΓθβ ςηο ϋροηι&ηηβ 0808 ίη πΐ8. ΥθοβΙο. 201 νίΤΑ δ. 1Α00ΒΙ ΡΗΑΤΗΙ8 ΌΟΜΙΝΙ. 20^ 7«ννΐ}σα^ιρ παρθίνω ιις μνηστϋρα Μλίν^, Π^άξις Α ηΟβίΓαΐη ^68αI11^11^^8(αIηρ6ρθ^^ι. ΕΓ8,ηΙ&Ιΐΐ6ΐη6]α8 τ^ χλφσβι συριβαίνουσα. Ώβλίο» '/αρ αυτόν χβχλη- 

σ9αέ ψασν»^ οπβρ ^ή χαΐ ζήλουν τον ^έχαιον ]3ούλ(- 

ται * 6γ$αΧμ6ς λέαν β\έπων, χαΐ β).€ους όντως του 

7«ρ« β£θύ άξιος * όυκ,οίι ρι/ίΐίΛσί Βίίοις το τταράπαν 

οαεγ/μίνΊί^ στόμα ώς τι ίντρύγιιμοί ^ιά παντός έ;ι^ον 

τόν νό/Αον, ;ζεϊρ προς τό βΰποκιν οαι χινου^χίνΐ}, 

γατη^ρ ηοός τάς έαυτ^^ς όρμας όλ»ς χατηρ^^Ρ^^^'^^• 

Έαψύχων με>/ γαρ χαΐ οίνου τοσούτο παρ' ο).ον τόν 

^ίον άπέσχ{το, ώς ΰόωρ μέν ήγιϊσθαι ποτόν ίι^ιστον, 

τρο^ιςν ^β άρτον, χαί τοις τών θϋί::^ρ\ί(ύ*<ί στα'/όσι τό 

μέτρον ΟπΕοβαλλβιν τ;$ς πόσιως ΐσασι τα χατ<σχ)ΐ3• 

χότα γόνατα τοϋ ^ιχαίου, χαΐ ή τούτοις οίον βναπο- 

βκνοϋσα ίορά. χαΐ τ^9ς ψΐ'Χ^ς παρβστώσα τό πρόθυ- 

^ * ρχχος αύτώ ^ίλον Ιν^υαα, χαι σιν^ών ήνίχα αοΐίοηββ ηοωίηί οοηνβηίβηΐββ : &ίυηΙ βηίιη βαιη 
ίυί856 νοΰ&Ιυηι 01>1ίαιη (2) ςυοά ςαΐάθΐη ναΚ δί^αί• 
ίιο&Γ6 3υ8ΐυιη. Οβυ1υ8β]α8 Ιβαΐδ βΐ ρΐαβίάυβ, βΐ νβΓβ 
άί^ααδ ςαί 6οη86ςυθΓ6(υΓ α Οβο ηιΙδβποοΓάί&ιη ; 
&αΓβ8 (ϋνίηίβ νβΓ^ίδ οαιηίηο &ρ6Γ(δβ : 08, ία ςαο, 
(ααςααιη αΐίςαββ άβϋβίΰβ, ΙβχβΓαΙρβΓρβΙαο: πιαπαδ, 
ςυδΒ δ6ΐηρ6ηηονβ5&α(αΓ&ά1)βη6Γ&βίβη(1αιη : νβη- 
(6Γ, οιηηίαο δυίδ Γ68ίβ(6ΐ)&( αρρβίίΐίοαί^αβ : η&ιη 
α5 &ιιίιη2ΐ1ίδ 6( νίαο (οία τίΐα υβςαβ αάβο 3ΐ>δ(ίηϋί(, 
υΐ αςυαιη ςαίάβιη βχίδΙίιη&ΓβΙ ροΐυιη δαανίδδαιη, 
ςυβιηαάΐΏθάϋΐηβ(α1ίαΐ6α(αιη ρ&ηβαι, ΙαβΓγιη&Γυιιχ 
^υΙΙ&δ &1>αη(1αη(6Γ ιηίδοβαδ βυιη ροΐίοηβ. ΝοΓαηΙ 
ο1>(1υΓ&1& ]υδΙί ^βηα&,βΐ βΟΓαιη νβίαΐ βιηοΓίαβ, ς&ΓΟ 
αηίαιί ρΓοιηρϋΙαάίηβαι. ΡαηααββΓ&Ιβί^&ΙαιηίηςΙα- τύν άρβι*ν έπιβαίνβιν βα(λλ< * νύξ αύτώ χαΐ ^/χίρα β αίβηΙυπι,βΙδίηίΙοη,ςα&ηάοβΓ&Ι&άδ&ΟΓα &δββη8αΓαδ. ν^ ^ιβχρίνεΓο, αλλά χαΐ νύξ (νιργός έν τοις τοϋ 
^»τό; ϊργοις, χαί ίίμίροί τήν νυχτβρινήν ή7υ;ζίαν τώ 
ίτΛράχβ» τ^ς ζωΐίς ΰπιχρίνιτο * ποθεινός τοις οΐχιίοις, 
τοις βαλοτρίοις αι^εσιαος, τώ γαρ ^ιλοτί^ω τ;ζς άρι- 
Τ9ς τοσοϋτο ριή ότι ^έλοις, άλλα χαι τοις τ;ός (ύσι- 
βιίας αρ;«τοις ό «νηρ ΓΓβτέ^ητο, ώς ινίοις αυτών χαι 
τ» τοντου συγγράψαι ^αρτύριον, χαΐ ^ή ^όνον ^ιχας 
ατίσαι γάναι τους άνβλόντας τόν Δίχαιον, άλλα χαΐ 
«ολλ^ ΤΊ^ν πόλιν χριόσασθαι συ^^ορά, χαθ' ^ν τό μύσος 
ΒΐΙνο σνριβίβ)2Χ(, μαρτΰρίΧ τώ λόγω *Ιώσηπος κν γ£ τώ 
κχοστώ τ^ς *Αρ;ζαιολογίας συγγράμματι τά χατά τόν 
ί»9ρΛ ^αξιών. Γ^. Κβα τοϋτο μ^ν ^ίί τοσούτον ' όπως ίϊ χαι ταλλα ΙοΙβΓ ηοοίβιη β1 ϋΐβιη ηυΐίαιη βΓ&( βί (Ιίδβπιηβα : 
δβά ηοοία ςυοςυβ Ιυοίδ 6Χ6Γ66ΐ)&( ορβΓβ, ; βΐ άίβδ, 
νίΙβΒΐΓ&ης[υί11ΐ1&ΐ66ΐΙιΐΓΐ)&Γαιαν&βυί(α(β^ιηίΙα1>&ΙαΓ 
ρΐαηβ ηοοίίδ δϋβηΐίααι. δαίδ βΓαΙ ΐαουικίαδ, αΐίβηίδ 
γβηβΓ&αάαδ : Ι&πίαιη βηίιη Ιαιιάβηι νίΓίαϋδ, ηοη 
δοΐαιη αραά αιηίοοδ, ββιΐ βΐίαιη αρυά ρίβίαΐίδ (3) 
ί^α&ΓΟ ίυίΐ &£Γ6β1υ8, αΙ ηοηηυΐϋ ςαοςυβ βοΓϋΐη 
6^υ3 οοηδβΓίρδβΓίαΙ ιη&Γΐ7πυιη, βίάίχβππΐ, ηοη βοβ 
δοΐυηι ίυίδδβ ροβηαδ, ςαί ^αδ(αα1 ιηΙβΓβηιβΓαηΙ ; δβά 
6ίνί(&ΐ6πι (ΐαος[υβ ηι&^ααιη αοοβρίδδβ βαίαιηϋαΐβαι, 
ίη (ΐυ& βχδθβΓ&αάυηι ίΐίαιΐ οοηΐί^ίΐίαοίηαδ. £ί ςαοά 
άίοο, ίβΓΐ Ιθδϋηιοηίυηι ^οδβρ11αδ, ία νίοβδίηιο 1ίΙ)Γ0 
ΑηΙίςαίΐΑΐααι ίά ΓβίβΓβηβ. 
III. Ουοπιοάο ααΐβπι βΐ &Ιί&, ςαδβ &ά ^αδιαη1 Γ9ϋ ^ιχαίον ^ιά μ^τήμπζ τοις ^ιλαρέτοις ύ^ΐν ποιη- ς ρβΓίίαβηΙ, νθ1)ίδ νίΓίαΙίδ &Πΐαη(ί1)υ8 ρΓΟ άί^αίΙ&Ιβ «οριθα ; Άρτι ^ιν ό Κύριος ΰμΐν τοϋ χατά σάρχΛ 
χιχθ£ν4άνιοχ• /χυοΓΤίσρίου, χαι ό /λΐ'γας ούτος 'Ιαχω- 
6^9κϊ τών οίβήιων τ^ς τών Ίιροσολύ^ων Έχχλιισέας 
χιβίζντβκ * ^ύο ίϊ όντων τών αγόντων άν9ρωπον «ις 
τιΐιίΜΟΊν, 6ΐωρ(ας γημϊ χαΐ πράςιως, (ξ ών αί 
ιριταί τό χράτος ιΐλιό^ασιν, έςιταοτέον <ν έχαηρω 
19» ανδρός τό ιύ^όχιρον. Άλλ' έπκίπιρ ^ιά θβωρίας 
ραιοτα προς θβόν η άνάβασις, πρώτον τό Οβωρίϊτι- 
ιβν ιχχίνου χαθ' όσον οίον τβ ^ιεξνΒωμιν, κΓτα χαΐ τό 
ιρ«χτιχόν βις ^ύνα^ιν ΐξιτάσωρβν * χρ;ΐ!|ναι γάρ οΐ|ΐαι 
τό» (πισχοπιχόν ό^Οαλαόν τώ θιωρυτιχώ βύ|χνύ£7θαι 
νρός τών άλλων, ει χαΐ τό πραχτιχόν επίβασιν βίναι τοϋ 
βΐΜΟΤιχοϋ τίνες ΰπειλη^ασιν. Ένταϋθα τοίνυν ^ε^όσΟω 
Μτά συ7;^ώρησιν τό θιωρντιχόν ηγ'^^^^' *^{ πράξεως, 
κιίπερ τώ πραχτιχώ τοϋ (^ιχαίου συν^ζπται χαΐ τό /μαρ- 
τύριο». 

ν. Άλλ' εστί χατανο^σαι τρανώς έπίσχοπον πόι- 
ΐΗκνοντα μη* ίπιστ/ίμιις τό ποίμνιον, τόν τ^ χαθο- 
Αα^ τοϋ ανδρός 'Επιστολρ εντυγχανοντα. Και πρώτον 
71 τό έν τη έπιγρα^^ χαλόν μΊι παροπτίον • ^)}λοϋ- 

(ϊ) ΟδΙίατη βΐίααι Ιβ^ίΙαΓ αρυά Ευ86ΐ)ίιια], υη(1β 
Ιιίοιοουβ αεοβμΐϋδ,βίβχΐιοο αρυάΒυΩηυηι αίςυο 
Νίθ6ρ1ιθΓυπ):νβΓΐιιιι ιη&ΐβΐιίο ροαίΙιΐΓ 06/ί<?5,συαδί 
*ί^666( 7ΐλ5/Μ7ΐι.ουπ[ΐ Εϋδ6ΐ>ιυ8 8ί6ΐια1)6α(έχοαε(το 
Α^ιος χαι 'ίίβλίας ό έστιν ελληνιστί περιο;ζή τοϋ 
'<«)ϋ χκί ^ιχαιοσύνΐ3.0υθ(1 οοιηοιθ(1υαι δβη^υαι 1ια- 
^ιβΐιουηι ΓβτβΓΑ ΟρΜία$,}{ΐχία. Ηβηηουαι Υϋΐβδίυιη 
ΗώΓ&ίο6 άί<»1αΓαΓχρορκ/ί.ΝίοοΙ&α8ΐαπΐ6η Ρβΐίβ- 
(II 1ίλ).ιιι ίΗ$οΜιιη, βΑΟτοιη ιη&ΙίβΙ βίο ΐ6§ί, έχοκλείτο 

ραταοι.• βλ. αχν. Γ66θη8β1)1αιαδ ?Ρθ8ΐςαααι ΟοαιΙουδο&Γαβαι αοδίΓ&πι 
&$3υαΐ6Γβ άί^ααΐυδ ίαίΐ, αι&^ααβ Ιιίβ 4αβο5υ8 ΙβηυΚ 
οίανυαι Εοοίβδίββ ΗίβΐΌβοΙ^αιίΙαηββ (4). Οαπι ααΐβιη 
άϋο δίηΐ, ςυβΒ Ιιοαιίαβπι άαοαηΐ α(1 ρβΓίβοΙίοηβαι, 
οοηΐβαιρί&ΐίο, ίηςα&αι, βίαε^ο^ βχ ςυ11)υ8 νίαι αοοί- 
ρίααΐ νίΓΐϋΙβδ ; βχ&ηιίαααάυπι 6δΙ, ςααηι Ιιίο βδδβΐ 
ίη αίΓοςαβ βχίαιίαδ. δβά ςυοαίαιη ηιαχίπιβ ρβΓ 
οοηΐβοιρίαΐίοαβαι αά Οβαοι βδΐ αδββπδυδ, ςυοαά 
6]αδ (ιβπ ροΐβδί, ρπαδ ααΓΓβπιαδ (1β ίΐΐίαδ βοιιΐβιη* 
ρΐαϋοηβ, άβίοάβ βΐίαηι 6]ϋδ αοΐίοηβαι ροαάβΓβαιαδ 
ρΓΟ γίπ1)αδ• Εχίδΐίιηο βάίαι οροΓίβΓβ βρίδβορί οοα- 
ίυαι αηΐθ αΐία άβίβοίαπ νί οοαίβαιρίαηάί^ βΐίειααδί 
&οΐ1οη6αι ςαΐά&αι ραΙβΓααΙ βδδβ αδοβαδααι &(1 οοα- 
ΙβιαρΙαΙΐοαβαι• ΟοηββάαΙιΐΓ θγ^ο^ ςυοά οοαίβιηρίαΐίο 
ρΓββοβάαΙ αοΐίοαβαι, ςιι&αάοςαίάβηι ]αδ1ί αοΐίοαί 
οοαίααοίαπι βδΐ βϋαπι πΐ£ϋτ(7πυαι. 

IV. Ουοαιοάο βρίδβορυδ ^Γβ^βπι οααι δοίβαϋα ρα- 
806ΓΘ (1βΙ)6&(, 13 αρθΓΐβ ροΐβδί ϊαΙβυί^βΓβ, ςαί 
Οα11ιο1ίοααιβ]αδΐ6^ί(Ερίδ(ο1αηι. ΕΙρπαιιιαι ςαίϋβαι 
ίά, ςαοά βδΐ ία ίαδοπρίίοαβ β^Ρβ^Ίαια, αοα βδΐ 

Σαί<?ΐχ χαΐ *ί1άα, ο έστιν (ίίχαιος χαΐ πΐριοχή τοϋ 
λαοϋ : ηοοιΐοαΙ>α(ϋΓ δειιίιϋβ βΐ 0^1ΐ£ίΐη ςυοιΐ βδ( ^α- 
δίιΐδ 6ΐ ηιααίΐίο ρορυΐί. 

(3) ^α^1£Β0δ δοί1ίοβ(, ΟΙΐΓίδΙΙααοΓπαι ηΐ78(θποΓυηι 
βχρβΓίβδ. 

(4) ΟΓβΒΟβ αά νβΓίιυπι : « ΝαρβΓςαίιΙβιη ϋοηιίαιίδ 
ρϋΐΓΐίοβρβ ηο1)ίδ ί&βΐυδ 6δ( ιη 7δ(6Γϋ δβοαηίΐ απι βαΓϋβιη , 
6ΐ πια^ηυδίιίβ ^α^ο1>α8 Εοοίβδίδβ ΗίϋΓθ3θΐ7[ηί(αη8Β Ιβ- 
ηβίοίλνυιη ; » ςα» ιη&ΐαί οίαήοή ρ&Γ&ρΙΐΓ&δί βχρίΐο&τβ, 

τ £03 ΜΕΝδΙ8 ΜΑΐϋ8. 204 ρΓφΙβΓίηΗίβηάαΐη ;ρΓ0(ίηΐ18 βηίαΐ, βΐ, υΙείίοίΙυΓ, & Α ται γκρ βύθύς «ττό γραμμϋς του αγίου το μίτριον 0&Γ66πΚ)υ8, βί^ηί&ο&ΙυΓ 8&ηο(ί ΐΏ0(ΐ68(ί&. 5ίο αυΐβιη 
1ια1)6ΐ * : α ^α^οι)α8 Οβί βΐ Οοηαίηί ^βδα Οΐιήδϋ 
8βΓτα8, άαοάβοίαι 1πΙ)υ5υ3, ςυοΒ δυηΐ ίη άί&ρβΓ- 
βίοηβ, 8£ΐ1α!6ΐιι. » Ναιη ςαιη βί ΙίοβΓβ! δβίρβιιηι 
νοο&Γβ αροδίοίαιη, &ιιΙβρί8θορυΐΏ,&υ(ςυο(1 ιηβίυβ 
68ΐ ίΓ&ΐΓβιη Οοηαίηί, ςυί1)υ8 ηοιηίηίΙ>α8 ίρδυιη ςυο- 
ςαβ Ραα1ιΐ8 8ί^ηίίιο&νί( 80Γί1)6η8&(1 6&1αΙ&8', γίάβ- 
ΙιΐΓ άβΙββΙαΓί 1ιυιιιί1ίθΓίΙ)α8 ; 86 β88β δβΓνυιη ΟΙιΓίδΙί 
Οβί δί^ηίβοαΐ ΐΓΐ5υΙ)α8 ΙδΓαβΗδ, νβΐ ιη&χίιιιβ ρΓορηαιη 
ιηα^ίδίη ίη8ί§^αβ 1ι&1>6η8 ιηοίΙβΓαΙίοηβοα, β( βα βίΜ 
ιη&^ίδ ρΐαοβαδ, ςααιη βρίδοοραίαδ &(ςαβ ΓΓ&ΙβΓηίΙαΙίβ 
(ΙΙ^ηίΙαΙβ. 

V. 86(1 8^6, ηοηηιιΠα, ςυβΒ Ιβ^υοΙαΓ ίη ΕρίδΙοΙα, 
φΐαηΐηπι 6οηο6(1ίΙυΓ, ρβΓββςυαιηυΓ, ρβΓ ςυ« 6Γί( ϊχ^ίΐ ίϊ ούτως * « *Ιάχωβος θεοϋ χκΐ Κυ|θ(ου *Ιΐ}σοΰ 
Χρίστου ^οϋλος, ταϊς ^ώ^ιχα γυλοίΐς ΤΛΪς έν τ^ ^ια- 
σποροί χ^Λίραν. » Εξόν '/κρ αύτω «ττόστο^ον χαλβ?ν 
(αυτόν, 1) έττίσχοτΓον, ^ τό γ§ μείζον ειπείν ά^είγον 
του Κυρέου, οΓς όνόμασιν αυτόν χαΐ Παύλος γράψων 
Γαλάταις 'είιη^ωσεν * ό ^ε τοις τατηινοτέροις ^αίνι- 
ται χαίρων, χαι ^ουλον εαυτόν Χριστού τοϋ θίου ταΐς 
^υλαΐς του 'Ισραηλ είναι γνωρίζει * τύ ί^ιαίτατον του 
^ι^ασχβίλου παρασηιχον τήν /χετριο^ροσύνην έχων, χαΐ 
ταυτΐ σε^νυνό/χενος μάΐ^ον ΐ} τω τ^ς έττισχοττης χαΐ τω 
τϊ7ς ά^ελ^ότητος άζιώ|χατι. 

Ε'. Άλλ* δττως ίνια χαΐ των τ•^ Επιστολή! γερομε^• 
νων χατά τό εγχωροΰν ^ιεξέλθωαεν, ^ι' ων ευληπτον Π1&ηίί68(& ίϋία8 ΐηβηΐίδ ραη!α8, βί αβουταΐα άο- Β βοτ«ι χαΙ τ^ς διανοίας έχείνου τό χα6αρόν χαι ν τίϋς οΐΓίηα. Ναπι οαηι Γαίδ86ΐ ίη ρήηοΐρίο ΕρίδΙοΙ», 6ΐ 
οοη(6ηιρΙ&η(β αηίαιί οβυΐο 6οηδί(ί6Γα886ΐ, υ( 6δΙ 
οοηδβςαβηβ, ςυοάςυίδςαίδ αά ϋβααιαοοβάίΐ, ίηοίάίΐ 
ίη ΙβηΙαΙίοοβδ (Βοηί βοίαι ρηηβίρίαπι βί Γ&άίχ, βδΐ 
Οβα3 : ύοηυπι &υ(βπ), βδΐ γΐΓΐυδ : νί& απίβαι, ςυ» 
ίβΓΐ &ά γΐΓίαΙβηι, 68( &3ρ6Γ& βί (ϋΏοίΙίδ, βί ιηα11& 
Ιια^βί αάνβΓδα : βί ίάβο βνβηίΐ οαιηίηο, υΐ ςαί αά 
Οβαηιαοοθάαηΐ, ίητβδ ίη6ί(1αηΙ ίηββςααΐβδ) : βχΙιΟΓ- 
Ι&ΙαΓ 8&ηβΙθ8 &(1 ίηνίβίαπι ρ&(ίβηΗ&πι βΐ ηαη(|αααι 
66ά6ηΙβηι, 5οηο8 ΙηιίΙαηδ ραβΓΟΓυαι ρρββοβρ^οΓβδ, β\ 
φή οοηνβηίβηΙβΓ 1β§^5α8 άβββρίαΐίοηίδ δοίηηΐ άβββτ• 
Ι&Γβ. ΟίοίΙβηίιη : • Οηιηβ ^&ϋ(1ίϋαι βχίδΐίηι&ΐθ, &&- 
Ιτβδ ηιβί, ςυ&ηάο ίη (βηίαΐίοηβδ ναπα» ίηοίιΐβπΐίδ, 
86ίβηΙβ8ςηο(ί ρΓθΙ)&Ιίο βιίβί νβδίΓδΒ ραΐΐβηΐίαηι ορβ- ^ι^ασχαλίας όαιρί^είΛ, Και γαρ εν τ^ ^ρχί ^ν% Έτη- 
στολ:$ς γενόριενος χρι σχοπησας τω θεωρι^τιχω τής 
'Ρυχβς άψΒοιΙμω, ότι πάντα ίή τόν τω θεώ προσερ- 
χόριενον άχόλουθον πειρασ^χοΐς περιττίπτειν (αρχή 
μεν γαρ χαι ρίζα του άγαΟοϋ ό θεός, αγαθόν ^ε ν 
αρετή, ή $ε γε προς αρετή ν ^ε'ρονσα τραχεία τε χα'ι 
προάνττης χαι ττολλά τα άντιχεί|ΧΓ/α έχουσα * χαΐ ^ιά 
τούτο συριβαίνει πάντως τοις προς θεόν έρχοα^οις 
ανώμαλοι ς πραγ^ασι περιπίπτειν) * τούτο ^ή σχοττή- 
σας αλείβει τους πιστούς προς υπομονή ν άνε'ν^οτον, 
τους σορούς ριιΐΛού^Γ/ος παι^οτρίβας^ χαι χατά νό- 
ρους ά9)ήσεως χαλώς γυαναζειν επιστα/χε'νους * 
^ησ'ι γαρ • « Πάσαν χ^αραν ήγήσασθε, ά^ελ^οί αου, ότ* 
αν πειρασ^χοΐς περιπε'σητε ποιχίλοις * € χαι ή αιτία, Γ&(υΓ(ο):[ρ£ΐϋβοΙί&ααΐ6ηιρβΓΓβ6ΐϋηιορυ8ΐι&1)6&(,ιιΙ ^ « Κιλότες, γησί, ότι τό (Γοχίαιον ύ^ών τή ς πίστεως ίη ηαΐΐο άββοίαΐίδ. 8ί βυί αηΐβαι νβδίΓαηι άβββΐ 
δ&ρίβηΐία, ρβΙαΙαΟβο, ςυί άαΐ οωηίΐιυδ &5δοΙα(β, 
β( ηοη βχρΓΟ^Γα. » €οηδί(1βΓ& &α1βπ), ουπι ςυ&η(& 
ΙιΟΓίαΙατ 8αρίβη1ί&. Νοη βηίαι δοΐααιαιοάο δυδίίηβρβ, ύποαονήν χατεργαζεται (6). » Ε7τα τό περί τήν πίστιν 
άναΐΛ^ίλογόν τε χαΐ σταθερόν ύποτίθιισιν * α Ανήρ 
^ίψυχος, λέγων, άχατα'στατος εν πάσαίς ταΐς ό^οΐς 
αυτού, » 86(1 βΐίαηι ^&α(1βΓ6 ίη^Γυ6η(ίΙ)αδ ]ϋί)6ΐ (βηΙ&ΙίοηίΙιαβ ; ηβο δοΐαηι §^&α(]6Γ6, 8β(1 ϊά βύκτα οηιηβ ^αάίυαι 
(ΙηββΓβ. Νβςυβ νβρο (ΙίοίΙ ςα&8ΐίΙ)β1 (βηίαΐίοηβδ ; δβά « Οα&ηάο ίη γ&πί&δ ίηοίάβπΐίδ ίβηΙ&Ηοηβδ]. » 6&υ8& 
&η(βηι β8( : « 8βίβη1β8, ίηςαίΐ, ςαο(1 ρΓθ5&(ίο &(1βί νβδίΓ» ρβΐίβηΐίαηι ορβΓ&Ιυρ. » Οβίη(1β 8υ53υηβρί!, 
ίη ήάβ άβ\)βτβ βδδβ βΓηιίΙ&Ιβηι, βίβοηδίαηΐί&πι, βΐ ηηΐΐ&ηι άα5ί1&(ίοηβαι, άίοβηβ : <χ ΥίΓ &ηίαιο άαρίβζ, 
βΐ ίη8ΐ&1>ί1ί8 ίη οηιηίΚ)α8 νίίδ δυίδ. » VI. Ουοά αηίβηι ροδίβα άίβίΐ, ςυ&η(&πι βυιη 
τβηαδίαΐβ 1ια5β1 βΙίαπι ρΓθίυη(]ίΙ&(6ηι ? « ΟΙοπβΙυΓ 
βηίω, ίηςυίΐ, 1ιιιπιί1ί8 ςαίίίβηι ίη 8ΐι& &](ί1υάίηβ : 
(Ιίνβδ αυΐβπι ίη δυ&1ιυπιίΙϋ&(β. το Νβηι βυηι άίνίΐίββ 
ςυί(]6ηι αΐΐίοί&ηΐ αά δαρβΓΜαηι, ραυρβΓίαβ &υ(6ηι 
&(1 ΙιιιηιίΙίΙαΙβαι βί αηίηιί ά^^β^(^οη6η1 ; ίΠβ βοη(Γ& ς•'. "Ο ίε μετά ταύτα λέγει, πόσον έχει ι^ετά χά- 
ριτος χαΐ τό |3α'θος ; α Καυχασθωγάρ, ίγη, ό μΛν τα- 
πεινός έν τω ύψει αυτού, ό ^ε πλούσιος εν τ^ ταπει- 
νώσει αυτού. • Επει γαρ ό μϊν πλούτος έπαγωγόν εις 
άλαζονείαν, ή πενία ^λ ταπεινόν χάι /χιχρόψυχον " 
έχεινος τουναντίον χελεύει ττοιεΐν ύψος εαυτού ποιεί- }\ι\)βί ίαββΓβ, άίνίΐβαι ({αίίίβηι 8υ&ηι βοηβΙΐΙυβΓβ ^ σθαι τό /χετριάζειν, τόν πένητα ^έ αύ-^ό τούτο άξιω- &Ι1ϋα(1ίη6αιίη ηιοοίβδίίδ &0ΐίοηίΙ)υ8 ; ραυρβΓβηι νβΓΟ 
Ιιοβ ίρδυιη βχίδΙίΓηαΓβ (Ιί^ηίΙαΙβαι ηοη οοηΐβπιηβηά&ιη, 
8ί ηια^ηο βΐ βχββίδο αηίηαο ίβΓαΙ ραυρβΓ(&(βπι. ΙΙ& 
ραυροΓίαΙβηι β( άίνίΐί&δ, ςυβ δυηί δβΒρβ πιυΚίδ ηια- 
Ιβπ&αάρβοβαηάαηι, πιαΙβπαηιβίΒοίΙαοΙ Οβί βυΚιιπι. 
Οβίηάβ ΓυΓδαδ ουηι δβίΐ'βΐ, βυ3α8 ^Ιοπδβ, βί ςυαηι 
ιηηΙΙοΓαηι 1)οηοΓυηι δίηΐ ΙβηΙαΙίοηβδ βοηβίΐίαΐηβββ 
ίίδ ςυί δβ ίοΓίίΙβΓ 9βΓυη(, ΓβρβΙβηδ (ΙίβίΙ : € ΒβαΙαδ μα νο|χίζειν ου τό τυχόν, τό τήν πενίαν ^έρειν με- 
γαλοψύχως * ούτω χαΐ πενίαν χαι πλούτον, ό>ντα το7ς 
πολλοίς πολλάχις εις ά|χαρτίαν, ύλη ν εις θεού Βι- 
ραπείαν τίθησι χαΐ άα^ότερα* "Επειτα πβίλιν εί^ώς 
οίας ^όξης, όσων αγαθών πρόξενοι τοΓς χαρτερούσιν οί 
πειραιμοϊ, έπαναλααβανων, α Μαχαριος, ^ησιν, άν- 
θρωπος ος ύποαένει πειράσρόν, οτι ^όχιρος γενό]ϋΐε- 
νος, λήψεται τόν στέ^ανον τής ζωίίς ' « τω ^χαχβιρι- * ^&^. Ι, 1 8βςς. ' Οαΐαί. Ι, 19. 

(5) Οαβθ Ιιίβ 8βςααηΙαΓ, αηβίβ ίηβΐαδα, άββηηΐ ίη ηοβίτο ιηβ. Ογφοο. 

(ή Ρΐατα (ϋίςαιιηΐο Ιι&ϋβηίατ ία ιηβ. ΥβηβΙΟι ςαη τίάο ία ¥6Γ•ίοαο ίλϋαλι [ ]αηοί8 ίαοΙοΜι 206 νίΤΑ δ. ΙΑΟΟΒΙ ίίΐΑΤΓΒΙδ ηΟΜΙΝΙ. ^ νμώ χαΐ τ^ τΰν στβ^άνων έλπί^ι βΟτταρα^έχτους Α 1ιοτηο({αίδα8ΐίηβ1!βηία(ΐοη6ΐΐ) :({αοηί&ιιιοαιη ίυβΓίΙ τονς πειρασμούς τοις ψιλαρίτοις ιΓνακ παρκσχευά- 
ζνν, αιχ|9θϋ ^Έ χαΐ ως ίρμοιιον αύτοίς ή^ίΐσθαι, χαΐ 
ριθ' ΐ^ον^ς νπο^β;ζβσθαι. 

Ζ'. Οΰ μιήν ίί τό τών πο),).ών νόσηαα, οι χαι οττως 
(^έας (χ^ιχονντις ίπιΒυμίοίς, έχ ^ύσΕως ίΐναι το 
άιιαρτάναν λί^ουσι, χαΙ ονίε τον θ£Ον αίτιον τών 
χβΕΧ4άν οχνονσι νο^ίζκν, χατίλιτταν ά^ερ^ίττΕυτον • 
«Αλ' ώττηρ τις άριστος ικτοός, τοις ^υλαχτιχοΐς 
;09«ύμ{νος ]3ογ]θήμασι, προς τήν νόσον ΙστατΛΐ ταύτΐίν, 
* Μη^ιίς, Ιίγων, πβιραζόαΕνος ^εγίτω, οτι *Από θεού 
πειράζο/χαι * ό γαρ θεός άπείραστός έστι χαχών, 
πειράζει ^ε κύτος ού^ένα, έχαστος ^ε πειράζεται 
νπό ης ς ι^ίας επιθυμίας εξερχόμενος χαΐ ^ελεαζό* ρΓθΙ)αΐα8, αοοίρίβΐ οοΓοηαιη νί(» ; » 1)βα(ί(α(ϋηβ βΐ 
βρβ οοΓοη&Γυιη βΰοίβαβ, υ( δίηΐ νίΓί8.1)οαί3 αοοθρίβθ 
ΙβαΙαϋοηββ, βΐ βαβ ρΓορβιηοάϋΐη Ι&ηςυ&αι ΙαοΓαιη 
βζίδϋιηβηΐ, βΐ ουιη νοίαρίαΐβ θχοίρίααΐ. 

VII. Νβςαβ ιηαΚοΓυιη ιηοΓΐ)ΐιαι, ςιιί 8υ&8 άβίβη- 
ά6η(68 ουρίάίΐαΐβδ,ρββοαίυιη άίοαηΐ 6886 α ηαίυΓΑ, 
6ΐ ηβςπθ νβΓ6η(υΓ βχί8(ίιη&Γ6 Οβυιη 6886 6&α8&αι 
ιη&ΙοΓααι,ΓβΙίςυίΗαουΓ&Ιαιιι: δβάίαπςυαιηιηβάίοιιβ 
ρΓεΒ$(αη(ΐ88ίιηυ3 ααχίΐϋ» ρΓ6Β86Γνα(ίνί8 ηίβηδ, Ιιηίο 
ΐΏΟΓϋο Γ68ί8(ϋ,άίθ6α8 *. (( Ν6ΐηο ςαί ΐ6αΙ&{αΓ άίοαΐ :Α 
Όβο (6ηΙθΓ. Οβυδ 6ηΪΕη ηοη (β) ΙβοΙαΙαπαΐΏθϋδ ;ίρ3θ 
&υΐ6ΐη Ιβαΐαΐ η6ΐηίηβιη : ϋηιΐ9ςαίςϋ6 νβτο (βηΙαΙϋΓα 
ρΓορΠΰί οοηουρίδθ6ηΙί&&(ΐΓ&6(υ8 6ϋαβδ6α1υ8. 06ία(]β 
οοη6υρίδ66ηΙί& οαω οοηοβρϋ, ραπί ρβοοαΙαίΏ : ρβο- 

μενος- είτα η έπι9νμία συλ).αβοϋσα τίχτει άμαρτίαν, Β Ο&ΐΐΐΐη &υ(6Εη ρ6Γί60ΐυαΐ, ραηΐ ΙΏ0Γΐ6ΐη. » 5ίθ νΪΓ V ίε ΛμαρτίΛ άποτελεσθεΐσα άποχύει θβίνατον. ι Ου- 
τ»ς ό (Γίχαιος 9ιχΛί(ύς μεταξύ ανθρώπων ε^ίχασε χαΐ 
Θεον, έχείνω μ*εν το άναίτιον τών χαχών μαρτνρή• 
σας χαί σιωπαν πείσας γλώσσας μεγαλορρήμονχς, 
τοΖς άνθρώποις 9ι έπιγνώμονας τι^ς εαυτών ασθε- 
νείας χαΐ τών άμαρτιιμάτων είναι ποι^σας, ευλόγως 
τε παρασχευάσας, ε'αυτοις μάλλον χαι ου θεώ τα έχ 
ιτοντράς συνηθεέας χαι ραθυμέας έπιγρά^ειν σ^χ'λματα, 
χαΐ οΰτω τά ταπεινο^ρονεΐν μανθο^νειν χαΐ συγγνώμην 
«ΐτβίν. 

Η'. 'Εχειθεν οτε τον ^ίχαιον σο^ώς άναιοοΰντα τον 
έπόμχνον επί τ^ χατορθώσει τού άγαθοϋ τΟ^^ον, χαΐ 
ιτείθοντα τώ θεώ μάλλον ^ εχυτοΐς λογέζεσθαι τό 
χατορθωθέν * « Μή πλανάσθε γαρ, ^ησιν, άίελ^οέ αου ^υδια8 ]υδΐ6 3α(ϋ6ανίΙ ία(6Γ 1ιοιιιία68 βΐ 06υιιι : ίΐΐί 
ςυίάειη δαο ΙββΙίαιοηίο (ηΐ3υ6α8, ςυοιΐ ηοα 68δ6( 
&υο(οΓ πιαΙοΓϋΐΏ^ 6ΐ Ιίη^αίβ 1οςυ&οίΙ)υδ ρβΓδίια- 
ά6η8, υΐ ία66Γ6ηΙ ; 6£6ί6α8 &α(6ΐιι, υ( ]ιοιηίη69 
δυαεο &§;αο8β6Γ6η( ίιη1)6οΠ1ί(αΐ6ΐη 6( 8ϋα ρβ60&(α ; 
6( υ1 8ίΐ3ί^ 6ΐ ηοη Οβο, &80Γϋ)6Γ6ηΙ (Ι6ΐί6(&, ςαββ βχ 
πιαία οοοδυβίαάίηβ ρΓον6ηίυηΙ 6( δοοοράία, 6( 

810 (1ί866Γ60( 86 1ΐαΐΏί1ίΐ6Γ 9βΓ6Γ6, 6( ρ6ΐ6Γ6 ν6αίαηΐ• VIII. ΡΓΟΒίβΓβα γίάθΜδ 3υ8(α[η 82ΐρί6ηΐ6Γρβπιη6η- 
^6ΐηαΓΓθ§^αηϋ&ιη6(8υρ6Γ5ίαοα,(ΐυδΡδ6ςιιΐΙαΓΐ)οηαιη 
Γ66(6 ^βδΐϋΐη, 6ΐ ρβΓ$υαά6η(6ΐιι Οβο ροΐίαβ ςιιαοι 
8ί1)ί ίρδί» &8θπΚ)6Γ6, ςαοά ίυ6πΙ Γ6θ1β ΓαβΙαιη. « Ν6 «γβπυτοί, πάσα <ίόσις αγαθή χαί πάν ίώρΐϊμα τέ- ο «/ΓβΙΐδ ϊ^ίΙϋΓ, ίηςϋίΐ, ίραΐΓ68 1061 άίΐβοΐί : ΟΟΙΠβ 

)ειον άνωθεν έστι χαταβαινον από του Πατοός τών 

^των, ΊΖΛο* ω ουκ εστί παραλλαγή ή τροπές άπο- 

τχίασμα • |3ουλΐ}θεΙς άπεχύησεν ημάς λόγω αληθείας 

εις τό Είναι ημάς αΐζϋίρχΎΐ'Φ τίνα τών αυτού χτισαά• 

των. » Ταύτα χαι φρονήματος άποχενοΐ τύ^ον, χαΐ τό 

Θείον παρεχτιχόν άμα του αγαθού χαι άτρεπτον είναι 

χαΐ άναλλοίωτον ^είχνυσι, χαι όπως έξαίοετον ^ ποός 

τα άλλα χτίσματα περί τόν ίνθρωπον μαίνεται τό 

ΐΐ^βμονιχόν έχον. 

β'. Μετά ταύτα χαί ήθιχωτέρων άπτεται παοαι- 
νίσεων* « Έστω, λέγων, πάς άνθρωπος ΤΛχυς είς τό 
«χούσαε, |3ρα^ύς εις τό λαλήσαι, βραδύς εις οργήν. » 
Ει γαρ τό λέγειν τκχέως 9>νλαχής άξιον, τό ταχέως 
οργίζεσβαι ποσυ; μάλλον Κείται τής ασφαλείας ; άοηαιη 1)οηυαι, βΐ οιηηβ ά&Ιυιη ρβΓίβοΙαιη^ άβ- 
8αρ6Γ άβδββηοϋΐ & Ρ&ΙΓ6 Ιυιηίηυιη, αραά ςαβκη 
ηοα 68( νίοίδδΚυάάο ηβο ιηυΐαϋοαίδ, οΐ3υπ)1)Γ&ϋο : 
νοΐ6η8 βηϊτα ^βηαίΐηοδ ν6Γΐ)0 νβπΐ&ϋδ,ηΐ βίαιυδ ηο8 
ρπιιιίΙΐ8β ςυββάαΐΏ 6^α8 0Γ6&ΙαΓαΓϋΐη. » Ηοββ βΐ 
βχίηαηίυηΐ &ΓΓ0^&ηΙίαιη, βΐ θδ(6αάαα( Οβυοι 6δδθ 
ά&ΙΟΓβηι 1)οηοΓα[α, 6ΐ 6δδ6 ίπιιιιυΐαΐϊίΐβιιι, 066 ία 
6αια 6α(ΐ6Γ6 &1ΐ6Γα(ίοο6αι : ςυοάςαβίδ βδΐ βχίωίαβ, 
81 οοαΓ6ΓαΙυΓ ουαι Γβ1>αδ 0Γ6βΙί3, 6ΐ αι&χίαιααι νί- 
άβΙϋΓ ^6Γ6Γ6 ουΓαΐΏ Ιιοαιίηίδ. 

IX. ΡοδίΗΰΒΟ &006(ίΙίΙ&(1 αάαιοαίϋοηβδ, ςπ8β &(1 
ηΐ0Γ6δ πι&^ίδ ρ6Γΐία6α( : « 8ί(, άίοβοδ, οαιαίδ Ιιοαιο 
Υ6ΐοχ αά ααάίβαάααι, Ιαπάυδ αά Ιοςαβαάααι, βί Ι&γ- 
(1υ3 αά ΐΓαοι. > 5ί βαίαι γείοχ δβΓΟίο 6δΙ οανβηάαδ, 
ςααοΐο αι&^ίδ &(1}ιίΙ)6αάα βδΐ οαα1ίο,α6 οίΐο ΐΓαδοα- Όρα Λ χαί τού χατά άλήθιιαν Χριστιανού, οίους τλ Γίδ ? νίάβ αα(6α[ΐ, ςαοοίοάο ίΐ^ΟΓαοί νβπ βχρΓίαΐίΙ 
ιίναι )έγ£ΐ τους χαρΰίκτϋρας. « θρνσχΛία χαθαρά χαί ΟΙχΠδΙίααί. « Ηθϋ^^ίο ρυΓ21 βΐ ίπΐηΐ&ουΙ&Ια Ραΐπ βΐ άμίβηττος τώ θεώ χαί Πατρί αύτϊ} έστέν • έπισκέ- 
πτεσθαι ορφανούς χαι χήρας έν τ^ θλίψει αυτών, 
οΕσπιλον εαυτόν τηρεΐν από τού χόσμου. « Έπίσυς χ•- 
λτ^ει χαί τού χόσμου ά^ίστασθαι, χαί τώ πλησίον 
ιτροστίθεσθαι • ταϊς γαρ αληθείας, τότε γνησίως 
τβίς α^ελ^οίς συμπαθή σομιν, ότε τής τού χόσμου 
ιτροσπαθείας εαυτοί ς άπορρήξομεν. Τώ ίε ειπείν, 
Η Μή έν προσωποληψίαις ίχίτε, ά^ελ^οί, τήν πίστιν 
τβύ ΙΙυρίου ημών Ιησού Χριστού της ^όξης, » τό χατ' 060 Ιιβββ 68( : νίδϋαρβ ΟΓρΙιαηοδ 6ΐ νίάααδ ία αΓίΙίβ• 
ϋοα6 60Γυπ), ίαιπιαουΐαΐαοι δείρδααι οοοδβΓναΓθ 
α αιαοάο. » Εχ βεςαο 3αΐ36ΐ 6ΐ & πιυοάο ΓβοβάοΓβ, 
βί βιΐ ρΓορίηςϋϋπι ΕοοβίΙβΓβ : ίυηο οηίπι νβΓβ αο 
δίηββΓβ Γγ&Ιγιιπι πιί8βΓβΙ)ΪΓηυΓ, ςυαη(1ο ηο8 δβραΓα- 
1:)ίηιυδ αΐ) »ίΓβοΓιοηο ία αιπη(1πιη. Οΐοβαιίο ΛυΙβιη•, 
« Νβ ϊηρβΓδοα&ΓυαιαοοβρΙίοηίϋαδΙιαϋβαΙίδ, ίΓαΐΓβδ 
β(1βαι ηοηιίαί οοδίπ ^βδα ΟΙΐΓίβΙί ^ΙοπβΒ, » Ιοίϋΐ ί<1 
ςαοά 61 &ά οδίβαΐ&ϋοαβαι, (Ιοοβαβ α6 νίναπιαδ ιιΙ * ^&^. II, 1 96ς<ι. 

(6) ΟίΑτία» Ιιοο 6Χ (ιγφοο ςααιη ςαοά 1.&ϋα& γβρβίο 1ι&1>6( : « Οβιιβ βοίιη ίαΙβαΙ&ΙΟΓ ιηιιΙοΓΰΐη 6^1. μ 201 ΜεΝ8ΐ3 ΗΑΐυδ. 208 ρΙαββΒίηΐΙβ ΟΧηϊηΙ1)138,Ώ6ς[αβ ({υββΓαΐηΐΙβ ^Ιοπαΐη βχ Α έπίλεξιν γινόμΜνον κναιριϊ, ^ι^άσχων ιιίί προς κρέ' ΙιοΐΏίηϋ3υ8,1ιαιηί1ί& βΐ &5]β6ΐ&οθ£^ίΙ&η(68 : ββά Οβαιη 
8θ1αιη απχβιηαβ, β( β]υδ ςαοά ΰΐ 1ι&1)6αη]ΐΐ8 ίρδαοι 
Ι&υάαΙΟΓβπι,βίΓβιιιυηβΓ&Ιίοηβιιι αΙ) βο βχδρβΰΐβιηαδ. 
Βίοβαάο νβΓΟ βυιη ΐ6§;βιη ιιηρΙβΓΟ Γβ^^ίαιη, ςυίάίΐί- 
ζϊί ρΓΟχίιηααι δίοαΐ δβίρδυοι,βχοϋ&Ι &(1 ίραίΓυαι άί- 
ΙβοΙίοηβιη, βχ 6]α8 ςυί Ιβ^^βοι ΙυΙβΓ&Ι (ϋ^ηίΐαΐβ, 
8θίβη8 11υ^α8 ρΓΦοβρΙί αα&ςαϋυάίαβαι βΐ ρυΐοΐιπία• 
(ϋαβιη : βΐ ςυοά ρίβηα Ιβ^ίδ αίΐίοιρίβΐίο, βδΐ άϋβοΐίο 
ίη ρΓΟχίιηυιη : βΐ Ιιοβ ίρδυιη 68ΐ 8ααιιη& 1)οηοΓααι. Χ• ΟαοΐΏοάο αυΐβιη ιηονβΐ αά ιηίδβπβοΓάίαιη ? 
ΤβΓΓβηδ ίοχαιίδβποοΓάί εΐ ία6νϋ9ΐΙ)Πί, ςυοά ίΐΐίβ β8(, 
^^ά^^ίο. « Ιαάίβίαπι, ίηςυί(, δίηβ ιηίδβποοΓάία βί, σxβ^αν ]9ιοΟν άνΟρωπένην, /χΐ7^6 την (ξ ανθρώπων 
επιζτϊτεϊν ίόξαν, χ^κμαίζ-ηίοί ^ρονούντας και ταπεινοί* 
άλλα θεόν |χόνον ^ιλεϊν, χαΊ έπαιν<τι;ν β^^ιιν τοΰ 
γινο^ιένου, και παρ' αυτού τήν άντίίοσιν άπεκ^έ;ζε- 
σθαι. Τώ (^ε και νό/χον ^χναι |3ασι).ικόν εχπληροΰν 
τόν άτ'απώντα τον πλιισίον ώς εαυτόν, προς τήν των 
ζίίε\ψών άγαπην ^ιερεθίζει τω άξ(ώ|^ιατι του νο^ο θε- 
τή σαντο ς, τ;?ς εντολές τοώττης είίώς τό ρ4γε$ος καΐ 
τό κάλλος, χαΐ οτι πλήρω|^ια νό|^ιου ή προς τόν πλιι- 
σιον άγα'πΐ}, και τοντο ^ή τούτο των άβαθων τό κεφά- 
λαιο ν. 

Γ. *Οπως ίε και προς ελεον διεγείρει ; Μάλα σο- 
^ώς (^υσωπών τω άνιιλεεΓ και άπαρακλήτω τί7ς εκεί- 
θεν κρίσεως. « ΆνεΟεον ^άρ εψιι τήν κρίσιν τω ^ή ς[αί ηοη ίββίΐ ΐηίδβΠΟΟΓάίΕΟΙ : »ρ6ΓΐΐΟΟ ΟΟηοβάβηβ, Β τ^οιήσ^αντι Αεον » και καταχαν;^άσθαι ελεον κρίσεως, τι( ]Ώί86ΓίοοΓάί2ΐ§;Ιοπ6(υΓ ρ1α8 ςυ&ΐΏ]α(1ίοίυηι, ςαα- 
^βηαδΠϋάαΙ νίοΙοΓίΕιη. Οιιίη βϋαιη ίΐα (ϋοίΐ ήάβιη 
ορα8 1ι&1)βι*6 αοϋοηβ, δίβαΐ οοΓραδ β^βϊ ερίΓίΙα : 
&1)8ςα6 βα αυΙβιηβδδβιιιοΓίυΕίιιβίίαυΙίΙβιη, υΐαοη 
οοη&άαιηαδ ίη βο 8θ1υιη ςαοά ΟΓβάαιηαδ,βΙ ίηααίΙβΓ 
§^1οπ6ΐηυΓ. Ηοο αυΐβιη ρροΐιαΐ δίαΐίαΐ) Αΐ)Γ&1ιαηι βΐ 
Βααΐ) &(1άυο6η8 ίη Ιβδϋιηοαίυιιι : ίΐΐυιη ςυίάβιη, 
ςυί οαιη βάβ Ιδααο ςαοςιιβ ο1)(α1ίΙ ; Ιι&αο αυΐβιηςυββ 
8ρ6βαΙ&1θΓ68 ρβΓ οΐίαιη νί&ιη ΐΓαα^ιηίδΚ. ΕΙ ςαίά 
οριΐ8 68(, αΐ δίη^αΐα βηαιηβΓβαι ? νίχ υΐίαιη ρΓ6β(βΓ• 
ιηίδϋ βχ γίΓ(υϋ1)α8 ιιΐ0Γ&1ίΙ)α8, αά ςυαιη ηοη ίηοί- 
Ι&νβπΙ νίΓυηι ρίυηι αο ΓβΠ^ίοδαπι^ ουηι ηιιιΐΐα ρρο- 
1)&1)ί1ϋ&(β, ^Γ&Ιία αο ]υοαη(1ίΙ&ΐ6. Ι8 ϋη^υ» Ιβ^^βηι 
άβάίΐ,υΐςαί βΐ ίη ΙβηιροΓβ (αοβηάυηΐ) βίίη ΙβηιροΓβ τοντω (^ι^ούς ήπερ εκείνη τα νικΐ7τήρια. Άλ>ά και 
τήν πίστιν οντω (^εισθαί ^ησι τϋΐς πράξεως, ώς (^εΐ• 
ται τό σώ|χα τοΰ πνεύ|χατος * ταύτης ^ϊ χωρίς 
νεκράν οΓον ύπαρ;ι^ειν αυτήν και άνόνητον ' ίνα |χή 
τό πιστεύειν ^όνον έπιθαρρώ|ϋΐεν κα'ι (^ιά κενής εγ- 
καυ;^ώ/χεθα. Και πείθει τούτο λέ'/ων, ευθύς τόν 
Άβρααα και τήν 'Ραάβ παρά'/ων εις μάρτυρας, 
τόν μεν μετά τής πίστεως και τόν *Ισαάκ προσενε^- 
κοντα, τήν ίε "^οΐς κατασκόποις ίί* ετέρας όίού πα- 
ραπεα^θεΓσαν. Και τί με ^ει τα καθ^ έκαστον άρι- 
θαεϊσθαι ; σχεδόν γαρ ού^'ε μίαν ύπε'λιπε των ηθι- 
κών αρετών, προς ήν ουκ ήρέθισε τόν ^Αόθεον, 
^ετά πολλού τού πιθανού και τής χάριτος. Ούτος τ^ 
γλώσσ'{7 θεσ^όν έπε'θηκε, σιωπών τε κατά καιρόν καΐ άίββηάυΐη αοουΓ&Ιθ (1θ06Γ6(. Ι3 ρ&ΙβΓηβ άοββίδβςαί ^ λέγειν άκριβωσα/:Αενος - ούτος τής ^εν αληθείας εχε- ςαίάβηι νβπΐ&ΐθπι^ α ίαίδο &υΐ6ηι &1)8ΐίη6Γ6. Ρογγο 
&υ1βα) Ιίη^ααηι ςαυςιιβ οι&ΙβοΙίο&ηι βΐ ο&Ιαωηί&Ιπ- 
0601 ρ1αηηιαοι&οοα8&(.ΕΙά6 ρΓορίηςαοοΙαηουΙυαι 
άβίΓ&ΙιβΓβ, &α( βΐίαηι βηοι ]ιΐ(1ίο&Γ6, &1) &ηίηιί8 1ιο- 
οιίηυαι ρΓΟοαί ρΓοραΙδαΙ. 

XI. Ταυαι οραβ 68ΐ, ο ^υ8(6 άίνίΐβδ ςυοςαβ γογ- 
8υ8 βΐ ραυρβΓβδ αάηιοηβΓβ : ί1Ιθ8 ςηΐάβηχ» ηβοοηβ- 
άαηΐ ίη άίνίΐίίδ : 1ΐ08 &αΐ6ηι, υΐ ηι&Ια ΓβΓοηΙ ραΐίβη* 
ΙβΓ, α( ςυί 8ίηΙ Ιοίβρ&ηΐί» αοοβρίαρί οιβΓΟβάβηι, ςυδΒ 
ηοη ροΙβ8( ααίβΓΓί : 6( ίΠίδ ςαίάβαι ίηϋάβΐίΐαΐίδ 
&Γ§;αηιβη1υαι άίνίΐί&δ οΙ)]ίθ6Γ6, α( ςυί ίη βίδ βοη6- 
άαηϊ, 6( ηοη ίη Οβί δίηυ, ςυί ηαηςυαηιβχΙι&ϋΓίΐαΓ ; 
Ιιίδ &αΐ6Εη, Ιαηςα&ηι ρΓορΙιβΙ&ηι αηηυηΙΐΗΓβ, ςαοά 
ρΓΟ ΓοηΒαδ δίαΐ ίδ ςυί ^α^1ί^&^ ΙΙΙυά αυΐβαι, ηοη σθαι, τού ψεύδους ^ε και |χίαν άπέχεσθαι πατρικώς 
ίιίασκει • ου |ζήν άλλα και τής ^ιλοψό'/ου '/λώττης 
και ίιαβολου πλείστα κατηγορεί, και τό λάθρα ίε τού 
πλησίον καταλαλεΐν, ή και κρίνειν τής τών ανθρώπων 
(διανοίας μαχράν απωθείται. 

ΙΑ'. Σόν έργον, ω δίκαιε, καΐ τό πλουσίοις αύθις 
χαΙ πένησι παραινέσαι, τους επΙ τω πλούτω αή πε- 
ποιθέναι, τους ^ε μαχροΒύμως ψέρείν ώς )ηψο/χε'νους 
^ισθόν τής ύπο|^ιονής άνα^^αίρ&τον * κάκείνοις μεν 
έ).εγχον τής απιστίας τόν πλούτον τιθέναι, άτε ίή 
επ* αύτώ θαρρήσασι, καΐ |χή κόλποις τοις μτη^έποτε 
κενου|ϋΐένοις * τοις ^ε οια προ^^ήτης εύαγγελίζεσθαι 
πρό τών θυρών ε'σταναι τόν κρίνοντα. Τό ^ε μ'ίί τήν 
έπιορκίαν^ άλλα καΐ αυτόν τόν όρκον απλώς εχτρέ- ρ6^^α^ίαη1801υI^,36(1ν6^ίρ8υιηΟIΏηίηο^α8^υ^&ηάαIη |. πεσθαι^ τίνος άλλης % τής «δικαίας γίώττης παραί άβοΐίηαπ όβϋβρβ, ουίαδηαηι αΚβπϋβ, ςααιη Ιίη^ϋδβ 
^υ8ι8β ίαβπΐ &(]ηιοηίΙίο, άίοβηϋδ ^ : « ΑηΙβ οιυηία, 
ίΓ&ΐΓ68 πιβί, ηοΐϋβ οοιηίηο ]υΓ&Γ6, ηβςαβ ρβΓ οοβ- 
Ιυηι, ηεςυβ ρβΓ ΙβΓΓαηι, ηβςαβ ηΐΐυηι αΐΐυιΐ ^ι1^α- 
πιβηίαηι : βίΐ αυΐβαι γβδίΓυηι, ΟβΓίβ οβΠβ, 6(, Νοη 
ηοη, ηβ δοΐ) ^α(^ί^ίο άβοίάαΐίδ. » Εοδ, ςαί 8υη( 
δθΓβηο 6( (Γ&ηςαίΐΐο &ηίπιο, άοοβ!, αΐ δβ ηιυηίαηΐ 
ΟΓαΗοηβ ; οοδ, ςαί βΒ^οΙαηΙ, υ( οίβο υΐαοΐαπ οιιηι 
ΟΓ&Ιίοηβ 8&ο6Γ(1ο1ί8 &ά υηβΐίοηβηι, βΐ ϊά Ιΐϊΐϋβαηΐ 
ρΓο ιηθΓΐ>ί ηιβάίβίηα, αϊροΐβ ςαο(1 ΟΓαϋο, οαίορβρα 
{θΓυαϊ &υχί1ίυηι ηι&χίπι& ροδδίΐ β^βοβΓβ. Οαίά οραβ νεσις, πρό πάντων λεγούσης * α Άίελ^οί |χου, ρή 
0|χνύετε όλως, μτ} τε τόν ούρανόν, μιη τε τήν γήν, 
μτη τε άλλον όρκον τινά * έστω ^ε ύαών το ΝαΙ Ναί - 
και τό Ου Ου • ινα ^ή εις ύπόκρισιν πέσητε. » Τους 
βνθυ^ούντας άσ^άλειαν εαυτών ποιβΐσθαι τήν προσ- 
ευχή ν (^κ^άσκει, τους νοσούντας έλαίω μετά προσευ- 
χής ιερέως εις άλοι^ήν χρήσθαί, και τούτο τής νόσου 
ποιείν ΐα^Αα'ώς τής ευχής αρα τής ^ιά τών έργων 
|3οηθου|χένης, ένεργεΐν τα μέγιστα ^υναμέντης, Τί ^'ε 
χρή τα τής /λυκείας ταύτας Επιστολής πάντα ίιαλα- 
βεΐν, εξόν έντυγχάνειν αύτ^ τω |3ουλοριένω χάχείθβν * ίϋΟ. V. 12. 20» νΤΓΑ 8. ΧΑΟΟΒΙ ΡΚΑΤΚΙ8 ϋΟΜΙΝΙ. 210 Μς η ιη^ν^ς άρνίσθακ, χαΐ γβυσαα(νον πιστούσΟαι, Α 68( Οΐηηί& ρ6Γ3β(|υί, ({αΟΘ ΙΐΟΒβ ΟΟηΙίΠβΙ Ερίβίοΐα» 
χαι ούτ&κ άξ(ό;^ιων ^άρτυρκ γίνκσΟαι τών Ίαχώβον ουίη β&ΠΙ ρ038ί( ςαί Υ6ΐί( 1β^6Γ6, βΐ ίΐΐίαο ^&αΠΓΘ 

χβΟΰν ; (ααςυαιη βχ ΓοηΙβ, β( §;α8ΐ&η(1ο ίαοΐίδ ρΓθΙ)&τβ, 6ΐ 

ίία ίϊάβ άί§;ηα8 6886 ΙββΙίδ βοηιιη, ςυ» ραΙοΙίΓβ άί- 
οαηΙϋΓ α Ια6θ1)θ ? 

ΟΑΡϋΤ II. 
8]ίηοάη$ Ηίβτο$οΙψαί$ /ιαδϋα. ^εΐίτηαϋο 5ΐη§Ηΐαη$ αρηά αρο8ίοΙθ8 6υΗάχο8,ΜαΗ]ίήΗηί. 

ΙΒ'. Έστι Λ κάντίΟθίν το άξιοχρβων έχβίνον και XII. ΡοΓΓΟ &υΐ6ΐη Ιΐίηο ςυοςαβ 8θίρί ροΐβδί, 

δυνατόν εν λόγω ^αθιΐν. Ζήτησις χατά τήν Άνηό- ςααηία 68861 6]α8 &α6ΐοη1αΙί8 6( άίθ6ηάί ίαοα1(&3. 

χ«βν χατέστη ποτ'β, (ΐ ίε? τους βξ εθνών π/)οσιόντας ΡυίΙ ΕΙίςϋΕηοΙο ςϋ8Β8ΐίθ Αηΐίοοίΐίββ, αα 0ρ0Γΐ6Γβ1 

τζ> λ07» τϋς χάριτος χατ« τό βθος Μωσέως λοιπόν 608ςαί6Χββη(ίΙ)α3 21(1 ν6Γΐ>ααΐ Υ6Πΐ&Ιί8&006ά6ΐ)&η(, 

ιτε/>κτ<\ανεσ9αι. Οί βπΐ τίϋς Άντιόχον τοέννν ««^ε/^οΐ ΙΏ0Γ6 Μοβαίοο ά6ίη06ρ8 6ίΓ6υΐη6ίά6Γ6.ΡΓα(Γ63 βΓ^^Ο, 
τοις χατά τα Ιεροσόλυμα άττοστόλοις τήν χρίσιν ^ ςυί 6Γ&η( ΑαΙίοοΙίίβΒ, αροβίοΐίβ ΟΟίηΐηΟΓ&αΙϊϋαβ Ηί6- 

έπέτριψαν, Παύλου χαι Βαρνάβα ^ιαχονουντων ττρός ΓΟβοΙ^οαίβ ρ6ΓΙΙΐί86Γϋη( ^α^1ί^^αII1, Ρααίο 6(Β&Γαα]3& τό ζιοτού|χενον. Τϊ5ς ί'ε εν *Ι«ροσολύ/Λθΐς Εκκλησίας 
είς τοΰτο συναθροισθεέσης, χαΐ Πέτρου του των απο- 
στόλων πρώτου προεστηκότος τ)}ς πίστεως, και τα 
τίς ινσεβείας σπέρ/χατα καταβα'λλοι/τος* « "Ανδρες 
ά^ελ^οΊ, ^ησ'ιν ό "Ιάκωβος, Συαεών εξηγ^^τατο καθώς 
ποώτον ό Θεός έπεσκίψατο λαβείν εξ εθνών λαόν τω 
όνόαατι αΰτοϋ, και τούτω συρι^ωνούσιν οί λόγοι τών 
ποο^υτών. » Είτα έπιθεις τα του προφήτου ρήριατα, 
τοις ζητουαενοις όντως έπεψη^ίζετο* « Κρίνω εγώ, 
λέγοΜ», μί^ παρενοχλεΐν τοίς από τών εθνών έπιστρε- 
^υσιν έπι τον θεόν, άλλα επιστεΛαι αυτοΐς άπε'χε- 
σθαι από τών αΑΐσγΐί|Λάτων τών ειδώλων, τ^ς πορ- 
νιίας, χαι του αίιχατος, και του ττνικτοΰ. » Ούτως 081 ιηίηί3(π8 αά ρΓοροα6αοΙυιη ίά άβ ^υο ςα8θΓ6ΐ)&- 
(ΠΓ. Οϋπι ΥθΓΟ ςϋ8θ ΗίθΓθ8θΐ7ΐηί8 6Γ&1 Εοοίββία &(1 
Ιιοο 688β( οοη^^Γβ^αΙα, 6ΐΡ6(Γα8 ρπιηυβ &ρο8ΐοΙθΓαιη 

ρΓ8ββ886ΐ βοΐβί , 6ΐ ]&66Γ6ΐ 8βΙΙΐία& ρί6ΐ&ϋ3 : « Υίτί 

ίΓ2ΐΐΓ68, ίηςυίΐ ^α^ο^)υ8^ 8ίΐΏοη βζρθ3υί( ςαοιηοάο 
ρπηαυιιι Οβυδ νίδίΐατίΐ 8ιιιιι6Γ6 βχ §;6ηΐί1>α8 ροραΐαοί 
ηοιηίηίδυο ; βΐ βί οοαδβηϋαηΐ ρΓορ1ιβ(Φ<^. >> Οβίαάβ 
ουιη 8ϋ1^^ϋ^x^δ56(ν6^I)2ιαη^α8 ρρορΙιβΙβΒ, άβ ϋ8 ςαββ 
ςυββΓβύααΙαΓ Ιιααο (α1ί( δβαΐβαϋααι : <( 4α(ϋοο 6^0, 
άίοβαδ, ηοα 6886 ιιιοΐ63(ία 6£&6ί6ηάθ8 608, ςαί 6Χ 
^6α(ϋ)α8 αά 06υιη οοην6ΓΐαηΙαΓ : 86ά 86Γί[)6α(1αιη 
&ά 603, α( 86 &1)3ΐία6£ΐαΙ α 6οαΐ2ΐηιίη&(ίοαίΙ)α8 8ίαια- 
ΙαοΓΟΓυπι, ΓοΓηίοειϋοιιβ, βΐ 8&ηβυία6, 6( 8υ£ΓοοαΙο *. » Ιγη, και ό λόγος έργον έγένετο, χαι τό ΐΐκροί του € δίο άίχίΐ, 6{ ςαοά άίΧ6Γ&(, άβάαοίαπί 68ΐ αά 6£Γ6• Ιακώβου ψηφισθεί» εις τύπον τοις άποστόλοις εγρά- 
^ΐ'ο, και τ^ Εκκλησία παρείίίοτο* ούτω και παρ* 
κύτοις είχε τοίς άποστόλοις ό άνήρ τό αι^ε'σι/χόν. 

ΙΓ*. Άλλ* εστίν άκουσαι και Παύλου οΓα περί αύ- 
τβϋ Γαλάταις επε'σταλκεν. « Άν^λθον, ο*ησΙ, εις 'Ιε- 
βοσόλυμα ιστορώ σαι Πε'τρον, έτερον ίε τών άποστό- 
)«ν ούχ ει^ον, ει |χή *Ιάκωβεν, τόν ά^ελ^όν του Κυ- 
ρίου, » ώς ι^ιεγάλου τινός οντος καΐ αξίου /χνήμης του 
βεάσασθαι τόν 'Ιάκωβον. ΟΓος ^έ έστι καΐ αύτώ τω 
Παύλω παραινών ό Ιάκωβος, ό τα τών Πράξεων 
ίπιών σαψώς εΐσεται. « Γενομένων γαρ ημών, ^ησι 
ό Λουκάς, εις Ιεροσόλυμα, άπε^εξαντο ήμας πάντες 
οί ά^ελ^οί* τ^ $6 επιούστι είσ:9)θεν ό Παύλος συν 
ίμίν ποός Ίάκωβον, πάντες τε παρεγένοντο ιτρος οίαιη : 6( ςυοά α ΐΕοούο ία6Γ&( (ΐ66Γ6(απι, δοήρίαιη 

68ΐ αΙ) αρΟδΙοϋδ, 6ΐ Ε66]68ί8β ρΓΟ ίθΓΠ1& ίαϋ ΐΓ&(1ί' 

Ιαιη. ΤαηΙα &ραά £ΐρο8ΐο1θ8 ίαίΐ 6303 Γ6ν6Γ6ΐι(ί&. 

ΧΠΙ. §6(1 1ίθ6( 6ΐί&αι &αάίΓ6, ςαίάη&ιη Ρ&αΐαβ άβ 
60 8οη1>&( αά Οαΐαΐαβ : « Α366ηάί, ίαςαίΐ, Ηί6Γ080- 
]70[ΐ&πΐ2ΐ(1 γίά6α(1αο[ΐΡβ(Γααι. Αΐίυιη&αΙβοι αροδίο- 
Ιαιη αοα νΐάί, αίδί Ιαοοϋααι ίΓα(Γ6ΐη Οοιηίαί '^ : » 
υ(ρο(6 (|αοά γ63 6836( αια^αα, 6( άί^αα ςαββ οχ&ιι- 
ά2ΐΓ6ΐιΐΓ ιη6ηΐ0Γί8Β, νI^1β^6^2ι^οι)αιI). Οα&ΙίϋαβααΙθίη 
ιηοαίϋοηίύυδ αά Ρ&αίαιη α8α3 δίΐ Ιαοοϋυβ, αρβΓίθ 
86ίβ(, ςαί ]6§;βΓϋ ΑοΙαβ αροβΙοΙοΓαιη . « Οακη ηο3 
βαίιη (ίαςαιΐ 1.υοαδ) ν6αί886ΐηαδ Ηί6Γθ8θΐ7αΐ2ΐθ[ΐ, 
6Χ6βρ6Γαη( ηο8 οπιη63 ίΓ&ΐΓ68. §6^α6ηϋ &αΐ6ΐη άιβ 
ία§^688α3 68ΐ Ρ&υ1α3 ιιο1)ί86υο[ΐ αά Ιαοο1)αιη, 6( κύτόν οί πρεσβύτεροι* 4ΐαΙ άσπασάμΓι/ος αυτούς [) 001068 £10663δ6ΓαθΙ ρΓ63ΐ)7(θΠ : <]008 0001 8&1θ1&3- ίξηγήσατο καθ* εν εκαστον ων ό |βεός εποίησε τοις 
(θ>εσιν ^ιά τίδς ^/ακονίας αύτοϋ. Οί ^ε άκούσαντες 
ι^όξαζον τόν Θεόν, είπόντες τω Πχύλω• θεωρείς, 
οΗ^ελ^ί, πόσαι μυριάδες είσιν εν τοις 'Ιου^αίοις τών 
ΐΓίπιστενχότων, καΐ πάντες ζηλωταΐ του νόμου 
νπάρχβυσιν κατηχήθησαν Λ πιρί σου, ότι άποστα- 
7ίαν ^ι^ασχεις άπό Μωσε'ως τούς χατά τα Ιθνη πάν- 
?ας Ιουδαίους. *Αλλά τούτο ποίησον ο σοι λεγομεν* 
χγνί^θητι σύν ((;) τοις ούσιν άί^ελ^οΐς, και δαπάνη• 
9ον, χα'ι γνώσονται 6γι περί ων κατι^χηνται περί σου 
ού^ό Ιστι. » Πάντως ^Ιτ 'Ιαχώβου ^ε'ον ύπολαμβάνειν 

» ΑοΙ. XV, 14, 15. • Ι1)ίά. 19. ' Οδίαΐ. ι, 19. 86ΐ,6χρο8θίΐ8ίο^ο1&Ιίαι οοοαιςαοά(ΐο6 60Γοαι, ςα» 

0603 ί6θί( ββθ(ίΙ)03 ρ6Γ Οΐίθί3ΐ6Γίθ01 80001. Μ 

&οΐ6αι 0ΟΟ1 &η(1ϋ386θΙ, ^1οπ66£ΐν6ΓθθΙ 06οπι, (ϋ- 
06θΐ63 Ραοΐο : νί(ΐ63, ίΓαΐ6Γ ςο&αι ιηο11& πιϋΐία 
δοοΐ ία(6Γΐα(1«03 6ογοοι ηαί 0Γ6(ϋ(ΐ6Γθθ(» 6ΐ 8οη( 
001068 Ι6§;ί3 6βαιυΙ&1θΓ68 : άβ 1θ &οΐ6θΐ αοάίβΓοοί, 

ς00(1 Ιο άθ668 & Μθ86 (Ι6ί6θ(ίθ0601 1θά8β03 010068- 

^01 8θθΙ 10 ^60(11)08. §6ά ί&ο Ιιοο, ςοοά ΙίΙ)ί άίοί, 

πι 08 : 80θΙ ΟθΙ)ί8 νίή ςΟ&ΙΟΟΓ, νΟίΟΟΙ 1ΐ&1)60ΐ63 
80ρ6Γ 86 : 1118 &8800ΐρ(ί8, 8&Οθ(ί&0& 16 0001 ίΐΐίδ, 6( 

ίαιρ6η(ί6 ίο ίΐΐίβ, ο( ταάαηΐ οαρίΐα : 6( 0θ£;οο806ηΓ {€) Εϋααι Ιιίο Ιοοαβ 6χ Αο(. χχι οίΐα^^ ίαΐβ^τβ ]ια1>6ΐατ ίη βαάβαι νβτβίοηβ. 211 ΗΕΝ8Ι5 ΜΑΐυ8. 212 Οηαηβδ, €[110(1 €[αδβ άβ (β αυάΐβΓαη(, ηίΐΐίΐ βυα! '. » Λ «Γναβ τά ρτήματα, οία τίϋς Έχχλησίας χατάρχοντος* (^ιά τοϋτο γκρ χαΐ τώ Αουχά πρόχιιται χατκξαίριτον, 
ΟΤΙ α Παύλο; {ά) ησΜοι συν ιηαΐν προς Ίαχωβον. » 
Τοσούτον έν «ττοστόλοις Ίαχώβω το σν^χβχωρϊϊχός, 
χαΐ ούτως ην (ττι^ανής τ( χαΐ άξώτιαος, τοϋτο ριν 
χκΐ άττό τϊίς αρετές κχων, τοϋτο (^Έ χαί «ττό τον 
ά^ιλ^ός ιΓναι τοϋ Κύριου προσαΧηγώς, ΟροΓίβΙ &υΐ6αι οιηηίηο βχίβΙίιη&Γβ Υιβάο υ6γ1)& ββδβ 
Ιαοοϋί, υ( ςυί βδδβΐ ρπηοβρβ ίΠΐαβ Εοβίβδίοβ ; ρρο- 
ρΙβΓβα βηίιη Ιιοο β^Γβ^ίβ α 1.αο& βδΐ αίΐάίΐααι : 
« ΡαυΙα3 ηούίδουιη ία^^Γβδβυδ βδΐ αά ^&^οι)αIη. » 
Ταηϊαιη ίαΙβΓ&ροβΙοΙοβ (η1)υ6ΐ3α(αΓ ^^ι^ο1)ο, βΐ αάβο 
6Γ&1 οΙ&Γαβ, βΐ 1ι&1)βΙ)&ΙαΓ ία 1&η(ο ΙιοαοΓβ, ρ&Γΐίαι 
ςυίάβοχ Ιιοο Ιι&ύβη» 6χ νίΓΐυΙβ, ραΓίίιη ααίβιη Ιιοο 
ηαοΐυβ βχ βο ςυοά 6386( ίΓαΙβΓ Οοοιίηί. 

XIV. ^α^I&8 ααΐβιη, ςυί οαΟιοϋο&Γαιη δβρίίοι&ιη 
δοπρδίίΒρίβΙοΙ&ιη,ςα&ηαιη 6ΧΓ6 56ίρ8υιη8ί£^αίβο&1, 
6( ςαοιηοοίο ίαβίΐ ίηδοπρίίοαβιη ? « ^ϋ^&8 Ιβδα ΟΙιπ- 
8(ί 8βΓνυ8, ίΓαΙθΓ ααΐβιη 1&οο1)ί, ϋδ ςυί δααΐ άίΐβοϋ 
ίη Οβο ΡαΐΓβ. » Νοη βχ ίιηρβΓαΙοπίδ βΐ ίηαηίϋυβ 
άίβ;αί(&ΙίΙ)αδ 8ίΙ)ί ΙαηΙυοχοΙαπΙ&Ιίδ (πΐ^αϋηΐ,ςαίδαηΐ 
ίη ιηυηάο δρίβηάίάί, (|υ&α1υιη ίΐΐβ 8θί6ΐ)&( @;1θΓί&Γί β των, οί χατά χόσ/χον ΪΛΐιπροϊ το έπέση^ον έαν- ΙΔ', Ιούδας (ί'β τον έβίό^ην Έττιστολήν των χα- 
θολιχών γράφων, έχ τίνος άρα ^;ό)ον έαντόν ποκί, 
χαΐ πώς τήν επιγραγτίν τίθιβσιν ; « Ιούδας Ίϊ]- 
σοΰ Χριστού δούλος, ό ά^είγός ^ί 'Ιαχώβον, τοΓς 
εν θεώ ΠατρΙ ι^γαττηαένοις. » Ούχ^ ο3τως από 
τών |3«σιλιχών τούτων χαΐ ^ιαχένων αξίωμα• βχ 60, ςαοά ββββΐ βΙάίββΓβΙαΓ ίρ&ΙβΓ ^α^οι)^ (7). §ί αα- 
Ιβιη 68( ^υ(1» §;1θΓί& άϊβί ίΓ&ΐΓβπι ^2ι^οι)^, ςυαηΐο 
β8ΐ ίρδί ^£ι^οι)0 IΏ&^ο^, ςαοά ΟΙΐΓίδϋ ίΓ&ΙβΡ ηοιηίαβ- 
ΙαΓ ? Ιρδβ βαίιη δοΐαδ &88ββα1α8 ίαίΐ 1ι8θο ρηνίΙβ§;ί&| 
βΐ άί^ηυδ 68ΐ 1ι&1}ί1υ8, ςυί βοΐυβ νοοατβΙαΓ (8) ίΓ&ΙβΓ 
Οοιοίηί. 

ΧΥ. Ηίο 6Γ§;ο ιηα^αιιβ β( (ϋνίηυβ 1&οο1)α8 βιαΐ 
8&ηβ1υ8 (αΐ 8&βΓ& άίουηΐ £ΐοςαί&) βχ υίβρο ιη&Ιήβ 
8υ». 0υ&ιιιοΙ)Γ6ΐη8ΐ&(ίιιι ροδ( ΟΙιπδΙυο), ρηοουη Ροη- 
ϋίΐ06ύ3, αββίρίΐ οΐ&ναηι Εοοίββίδβ ΗίβΓΟδοΙ^ιηϋ&ηββ» 
βί δοίαβ ία 5&ηοΙ& δαηοΐοηιιη ρβΓρβΙαο ίο^^Γβάί- 
(αΓ (9). Νοη βηίηι ββαιβΐ, δίουί ϋδ ςαί Ιβ^ί βΐ υιη- 
1)Γ»ο(£ΐ6δ(ίυαι 8βΓνί6ΐ)&η(, οοηββάβύαΙαΓ ία^Γβδδαβ : τοΙς περιποιούνται, όσον ε/.εΙνος από τού ά^ε).^ός 
είναι χαι λέ^εσθαι *Ιαχώβου σε^ανύνεσθαι ε^νω. £ι 
^ε τούτω ^6ξα τό α^ύγον *Ιαχώβου λε'γεσθαι, πόσΐ} 
ίχείνω ι^άλλον από τού ί^ύ^ψον τού Κυρίου χατονο« 
/χαζεσΟαι ; αυτός γαρ χαΐ |:ΑΟνος τών πρεσβειών 
ετυ;ι^ε τούτων, χαι ά^ελ^ός Κυρίου /χόνος λεγεσθαι 
χατηξίωταί. 

ΙΕ'. Ό τοίνυν ριέγας ούτος χαι θείος *Ιοίχ«βος 
άγιος ην, ώς τά ίερά ^ασι Λόγια, εχ χοιλίας ραητρος 
αυτού* ίιό χαΊ, ριετά Χριστον ευθύς τόν πρώτον αρ- 
χιερέα, της τών Ιεροσολύμων Έχχλησίας τους οΤαχας 
εγχειρίζεται, χαι ριόνος εις τά "Α,για τών αγίων ίια- 
παντός είσπορεύεταΐ' ού(^έ γαρ άπαξ, χαθάπερ τοις 
τώ νό|χω χαι τ^^ σχιά τών επουρανίων /ατρΓύσασιν, 8βά 810 ίη§;Γβ(1ί6ΐ}&1αΓ, α( ςαί δοΐαδ ρΟδδβΙ ίη^Γβάί (;] έγχωρούν ην, αλλ* ούτως είσ^ει ώς μόνος ε'σιέναε ρΓορΙβΓ ρυπΙ&Ιβηι. Ιη^πβάίβηβ &υΐ6οχ, δβ ίηβ1ίη&1)&1 
ίη ^βηαα» β( ρορυΐο βοηβΊ1ί&1)α( Γβπιίδδίοηβηι ρββ- 
οαΙΟΓϋπι, ηιβίίαδ ςυ&ηι Μοββδ : αάβο αΐ ίη8(&Γ ο&• 
ιηβΙοΓαηι βί §;θηα& ο1)άαΓβ806ΓβηΙ, βο ^υοά β& 
ίΙββΙβΓβΙ αδδίάυβ : δίο βηίηι ηοΜδ Οβυδ, ςυί Ιιοηιο 
ίαοΐαββδί, ΟΓαηάυαι ΐΓ&(1ίΙ. ΡτορΙβΓ ίηδίβηβαι ααίβηι 
ίϋ8(11ί&ηι, Υθο&1)£ΐ(αΓ ^α8^υδ 01)1ί&8 (10), ςαο(11ίη§;α& 
ηο8ΐΓ& δί^ηίββαΐ οοηιρΓβΙιβηδίοηβαι ροραΐί β1 ]α- 
«Ιίϋαηι• 

XVI. €»ΙβΓαπ), ςαοηιοάο ρΓορΙιβΙ» (11) ρήαβ 
8ί£^ίβο&νβΓαηΙ, ςυίά&αι βχ δβρΙβηιΙιββΓββίύυδ, ςυο- 

* Αο(. XXI, 20 δβςς. 

(7) 6υπι ^&^ο^>ο βχ πιαίΓβ Μ&Γί& βοΐαβ ίΓ&ΙβΓ ^ο• Ο 
δβρη&δδΙ^ηβΙυΓΪη Εν&η§;6ϋο, άίοβηίίαπι βπυαάααι 
ίυίδδβ ^Ε^ο1)ί ίΓ&Ιτβαι, βχ βοάβπι ςαίάβαι ρ&ΐΓβ Οΐβο- 
ρ1ι&, δβά βχ &ΗβΓ& ηιαίΓβ. 

(8) ΙΙβΓαηι εΐΐΓίδΙαδ, Μ&Γοί υι, νοοαΙαΓ α Ν&ζεγ6- 
ϋίδ ίΓ&ΙβΓ ^&^οι)^ βΐ ^08βρι], 6( ^υ^^» βΐ δίαιοαίδ. 
Ρ&υΐαδ β11&αι Ι Οογ. ιχ, 5, ΓΓ&Ιιβδ Οοοιίηί ηοαιίη&(> 
]υ(1&ηι γβΓΟδίηιίΙίΙβΓ β( 8ίηιοηβηι ίηΐβΐΐίςβηδ, βχ 
άαοάβηαηο ηυηιβΓΟ αροδΙοΙοΓυαι άυοδ, δβά ίοΓίβ 
ιηίηυ8 ρπορίηςαοδ : υ1 ^&^ο1)α8 Ιιίο (ηααι άβ ίναίτβ 
^08βρι]0, σαί ροΐαίϊ &η1β ΟΙιπδΙαπι ο1)ϋδ8β^ ηίΐιίΐ 
1β§;ί1αΓ) 8θ1α8 βΐ ααΐοηοπι&δΐίοθ Αάβίρΐιοΐΐιβί §^1οηο- 
βαοι οο^ηοηιβηίαοι ΓβΙίηαβπΙ. δβίΐίοβΐ, βΙο. 

((£) ΤβχΙαδ 1ι&1)β( είσ^ει. 

(β) νίάβ ηο(&(α &<! νβΓβίοηβιη ΐΛΐίη&ιη ηαιη.ίΟ. 
Ηίο αάάο ίη χηβ. Ογ«οο> ρΗιηαιη 1οβλίο(ς, Ιιίο γβιο δυνάμενος (^ιά χαθαρότητα. £ίσερχό/χη>ος (^ε, χεί/χε- 
νος έπι τών γονάτων εύρίσχετο, χαι τω λχώ τών 
ηααρτημε'νων ά^εσιν, χρεΐττόν ^ χατά Μωσε'α τε 
ποιούμενος, ώς 6^πεσxληxέναι κύτώ τά γόνατα χατά 
τάς χαμηλούς, ίιά τό επΙ γόνυ τούτον ίιαπαντός 
χάμπτεσθαί' ούτω γάρ ημίν ό θεός, γΓ^όμενος άν- 
θρωπος, τά τίς εΰχης παρα^ί(^ωσι. Διά μέντοι ίιχαιο- 
σύνης υπερβολή ν (^ίχαιος έχαλεϊτο χαι (β) Όβλίας, ο 
χαθ* 'Έ)ληνας περιοχή ^ηλούται τού λαού χα'ί «ίιχαιο- 
σύνη. 

Ι^ζ^, *Ωσπερ γούν οί προ^ήται πρότερον ^ε^ηλώ• 
χασι, τίνες μεντοι τών επτά αιρέσεων, ών Άνανος (9) 0Γ»0β εις τά Άγια αγίων. ΑδΙ Ηβ§;β8ίρρα8 
βχ ααο ίδΙα άβϋυοϊα, δοΐαηι 1ι&1)β( : Τούτω μόνω 
εξίϋν εις τά άγια είσιέναι. Εγ&Ι δ&ηοΐα 8&ηο(θΓασι 
Ιοουδ, ίη ςιιβαι δβηιβΐ ία αηηο ίη(Γα1)αΙ δαρΓβηιαβ 
ροαϋίβχ. ΑΙ 8αηο(α Ιοοαδ, ία ςαβοι ςαοΐίϋίθ ίη- 
ΐΓ&1)&υ( 8&ο«:Γάοΐ68• ΕΙ ΙίοβΙ δ&ηοΐαβ ^&^ο1)α8 ηοη 
βδδβΐ δ&οβΓάοδ ^υ(^8β0^υη1, ίααιβη ίΐΐί δ&ηοΐίΐ&ΐίβ 
βχίδΐίαι&ϋο (αηίαηι οοηο11ί&Γ&( ααοΐοηΐ&ίβηι, αϊ 
ίηίΓαηΙί ία 8Εηο(& ηυΐΐαβ Γβδί^ΙβΓβΙ. 

(10) Οοηιηιοάίαδ άίχίδββΐ δ&άϋίο βΐ 01)1ία8, αϊ 
άαρίβχ ίη(βΓρΓβ1α1ίο ββςαβηβ, άαρίίοί Ηβ1)Γ&ίο» 
γοοί ΓβδροηιΙβΓβΙ. 

(ι1) ϋβ^βδίρρυδ αραά Εα8β1)ίαα3, ΙιβΰΟ ΥβΓΐ>«ι 

βϋ&ηι Ιουλίας 8οηΙ)ί, ςαβθ βχ Ευ8β1)ίο οβαβαίαιοΑ 
οοΓΓίβ^ηά&• - *ι 113 νίΤΑ 8. ^Α^ΟΒI ΡΗΑΤΗΙδ ΟΟΜΙΝΙ. ΕΗ ιξνΤ^'Ί'ο ({«ριύς Λ ίν τότι ό 'Άνανος • τ&νίχα Παύλος Α Γαπί άαχ βΓΕί Αη&αΐ]9 (42), (ΕγλΙ ΟίαΙβΙΟ Αη&ηΐΐβ ίπιζοίίσάμΛνος Καέσαρα προς 'Ρώ|χι?ν υπό του Πι- 
Ττοϋ ^ίσ^ίώττης (στίλλίΓΟ παρά Νέοωνα) • ούτοι '^ούν 
0( τών τοιοντβαν αίρβσκων, ττ^ς Λπέίος καθ* ην 
Παύλω την έπιβουλι&ν «ξ;6ρτυον ά<;χα/9τανοντ«ς, «ττΐ 
*Ιή(&)βον τρέπονται, τον ά<ίίλ^όν του Κυρίου • τοιαύτα 
7«ρ αντοΓς χαΐ χατ' έκιένου τ(τόλ^ητο. ΚαΙ /χέσον 
ίαυτών άπολαβόντις τόν Δίχαιον, αρνησιν τ:9ς «ίς τον 
Χριστόν πίατβως βπί παντός τού λαού ίξ«?ήτουν αυ- 
τόν, χαΐ παρ* αυτού ίπυνθάνοντο • Ει