Skip to main content

Full text of "Patrologiae cursus completus: seu bibliotheca universalis, integra ..."

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (1ί§ίΐ3ΐ οορ)- οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓοκοΓνοΐΙ Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο^ηηοίΐ Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρ^η οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋίκΰονεΓ^ΒΙο οηΐίηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Ιΐιε ςορ>τί§1ιΙ Ιο οχρίτο 3ΐΐ(1 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΗς »1οπΐ3ίη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3ίη Ιχ>οΙ: ίκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςορ)^!^!!! ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τί§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρίταΐ. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ίκ ίη ΐΗο ριιΐιϋς »1οπΐ3ίη πιβ^' νίΐτγ ςοιιηΐτ^' Ιο ςοιιηΐΓ^. ΡιιΒΗο (Ιοπι^ίη Ιχ»ο1^κ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3>'5 Ιο ϋΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙίη§ 3 \ν63ΐΟι οΓ ΙιίκΙΟΓ)^, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 ΛβΓκ οΓίδο (Ιίίϊϊςιιΐΐ Ιο (ϋκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐίοηκ ίΐηύ οϋιεΓ ιηω^ίηΒΐίΒ ρτεκεηΐ ίη ϋιε ογι^ιοβΙ νοίιιιηε \νί11 3ρρε3Γ ίη ϋιίκ ήΐε - 3 Γ6ΐηίη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιίκ ΙχιοΚ'κ Ιοη§ ίουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ριιΒΙίκΗοΓ Ιο 3 1ίΒΓ3Γ^ 3η(1 Γιη^ΙΙ^ Ιο ^οιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

Οοο§1ο 15 ρΓοιίίΙ Ιο ρ3ΓΐηοΓ \νίΐΗ ΙϋΐΓΒΠβΒ Ιο άϊ$ϊ62β ριιΙιΗς »1οπΐ3ίη πΐΒίεΓίΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& ϋιειη \νί»ΐ6ΐ>' Βςςεκκίΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3ίη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 3η(1 \νο 3γο ιώογοΙ^ ΙΗοιγ οακΙοιΙίΒηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιίκ λνοΓΐ: ίκ «χρεηκίνε, κο ίη ογ»16γ (ο Ιιεερ ρΓονί»ϋη§ ϋιίκ τεκοϋτΰε, \ν6 ΙΐΘνε (^ί&η κίορκ ιο 
ρΓονοηι οΒιικο Β)- οοιπιπϋΓοίοΙ ροΠίοκ, ίηο1α(1ίη§ ρΐ3θίη§ ΙοεΗηίθ3ΐ γοκΙγιοΙιοπκ οη 3ΐιΙοηΐ3ΐθ£ΐ ι^υοΓ^ίη^. 
\νο αΙκο ακί^ ιΗαι )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ίοηιηΐβΓίϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (1οκί§ηαί Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β)- ίη(1ίνί(1ιΐ3ΐΐΐ, 3η(1 \νο ΓοςιιοκΙ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρ6Γ5θη3ΐ, ηοη-ςοηιηΐ6Γςί3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοηιαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ Κδη»! 3ΐιΙοπΐ3ΐα1 ςιιΟΓίοκ οΓ 3η^ ϊογι ιο Οοο§1ο'5 ϊ^ϊΙοπι: ΙΓ ^οιι 3Γ0 οοη(1ιιοΙίη§ γο503ΓοΙι οη πΐ3θ1ιίηο 
ΐΓ3η5ΐ3(ίοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γεςο^ηίϋοη ογ οϋιεΓ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 Βςςεκκ (ο 3 ΐ3ΐ§ο ^ηιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ ίκ ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ ιικ. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς ϋοηιωη ηΐΒίβΓίΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ ίΐηύ ηΐΒ^' 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊηίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:" >όιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ίκ εκκεηΙί^Ι ΓθΓίηΓθΓπιίη§ροορΙοαΙίουΐ ιΗίκ ρΓοίοίΐ αη£ΐΙιοΙρίη§ ώοπι Γιηίΐ 
3(1»ϋΙίοη3ΐ ηΐ3ΐ6Γί3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: δεΒτςΙι. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ τεηιονε ί(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΗ3ΐονθΓ ^οιΐΓ ιΐϊο, ΓοηιεηιΙιεΓ ϋΐ3ΐ >Όΐι 3Γ6 Γεκροηκίΐιΐε Γογ εηκιιτίηξ ΙΗ^Ι \νΗ3ΐ ^οιι 3Γ0 (1οίη§ ίκ 1ο§3ΐ. Βο ηοΙ 355ΐιηιο ΙΗ^Ι ]ιΐ5ΐ 
Βοε3ΐΐ5θ \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; ίκ ίη ΐΗο ριιΐιϋς »1οηΐ3ίη Γογ ιικεΓΚ ίη Οίε υηίΐε»! δοΐεκ, ϋΐ3ΐ ϋιε \νοΓΐ: ίκ βΙκο ίη ϋιε ριιΐιΐίς ϋοηιωη Γογ ιικεΓκ ίη οϋιεΓ 
οοιιηΐΓίοϊ. \νΗοΐΗθΓ 3 Βοολ ίκ κΐίΐΐ ίη ςορ>τί§1ιΙ νΒΓίεκ ΓΓοηι ςοιιηΐΓ^' Ιο ςοιιηΐΓ^*, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓογ §αί(ΐ3ηοο οη \νΙιοΙΙιθΓ ^η^' κρεςίής ιικο οΓ 
Βη^' κρεςίής Ι^οοΙ: ίκ 3ΐ1ο\ν6»1. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε ϋΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5θ3Γθίι πιο^ηκ ίι 03η Βο ιικαΐ ίη δη)- ηι^ηηοΓ 
βη^^ΐΑΊιεΓε ίη ϋιε \νοΓΐ»1. €ορ>τί§1ιΐ ίηΓΓίη^εηιεηΐ ΙίΒΐιίΙί^ ς3η 1>ε ςιιίΐε κενβΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

Οοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§αηίζο ιΗο \νθΓΐ£ΐ'κ ίηΓοΓηιαιίοη αηίΐ ιο ηιαί^ο ίι υηίνοΓκαΙΙ^ 3θοοκκίΒ1ο 3η£ΐ υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3οαΓθίι ΗοΙρκ [ΰϋίΙοΓΚ 
(ΙίκοονοΓ Ιίιο \νθΓΐ(1'5 ΙχιοΚϊ \νίιί1ο ίιο1ρίη§ 3ιιιΗογκ αηιΐ ριιΙίΙίκίιΟΓΚ Γοαοίι ηο\ν αιιιΐίοηοοκ. Υοιι 03η κο3Γθίι ΐίΐΓθυ§ίι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

3ΐ |ΐι1ι1ιρ : //ί^οο1^Β . ς•οος•ΐΒ . ^ο^^η/| ι*Ν ρατιΓοεοομ; 

ΟϋΚδϋδ ΟΟΜΡίΕΤϋδ 

δΕϋ ΒΙΒίΙΟΤΗΕΟΑ ϋΝΙΥΕβδΑϋδ, ΙΝΤΕΟΚΑ, ϋΝΙΡΟΚΜΙδ, ΟΟΜΜΟΠΑ, (ΕΟΟΝΟΜΙΟΑ, 

(Μΐη ί». ΡΑΤΚΟΜ, ΙΗΗΠΌΚΙΙΙΙΙ ΜΙΡΤΟΒΟΜΟΟΕ ΕΟϋΙΕΚΙΜΙΰΟΒΟΙΙΙ, 

8ΐνΕ Ι.ΑΤΙΝθηυΜ, 3ΐνΕ ΟΒ^ΕΟΟΒυΗ, 

ΟϋΙ ΛΒ ^νΟ ΑΡ08ΤΟΙΐαθ ΑΏ ^ΕΤΑΤΕΜ ΙΝΝΟΟΕΝΤΙΙ ΠΙ (ΑΝΝΟ 1216) ΡΒΟ ΙΑΤΙΝΙ8 
ΕΤ ΑΌ ΒΕ88ΑΐαθΝΙ8 ΤΕΜΡΟΒΑ {ΑΝΝΟ 863) ΡΒΟ 0Β^α8 ΚΙΟΒϋΕΒϋΝΤ : 

ΚΕΟϋδΙΟ ΟΗΚΟΝΟίΟΟΙΟΑ 

ΟΜΝΙϋΜ Οϋ^Ε ΕΧδΤΙΤΕΕΕ ΜΟΝϋΜΒΝΤΟΚϋΜ ΟλΊΗΟΙΙΟΜ ΤΚΑΟΙΤΙΟΝΙδ ΡΕΕ ΟϋΙΝΟΕΟΙΜ ΡΚΙΟΚΑ 

ΕϋΟΙΕδΙ^Ε δ^αυί^Α ΕΤ ΑΜΡΠϋδ, 

^υΧΤΑ ΕΟΓΠ0ΝΕ8 Λ00υΚΑΤΙ83Ι1ΙΑ9, ΙΝΤΕΗ 8Β ΟυΜΟυΕ ΝΟΝΝυΐ.1.19 εθΟΙΟΙΒυ3 ΜΑΝυ90ΗΙΡΤΙ8 60Ι.Ι.ΑΤΑ8, ΡΒΗΟυΑΜ 

ΟΐυβΕΝΤΕΒ ΟΑΒΤΙΟΑΤΑ; ηΐ98ΕΒΤΑΤΙ0ΝΙΒυ8, ΟΟΙΙΜΕΝΤΑΒΠδ, ΥΑΒΙΙδΟυΕ Ι^ΕΟΤΙΟΝΙΒυθ ΟΟΝΤΙΝΕΝΤΕΒ ΙΙ.Ι.υ8ΤΒΑΤΑ ; 

ΟΜΝΙΒϋδ ΟΡΕΒΙβυδ Ρ03Τ ΑΜΡΙ.Ι88ΙΜΑ3 ΕΟΙΤΐσΝΕ3 ^υ^Β ΤΒΙΒυ8 Ν0νΐ88ΙΜΙ3 8^αυΐ.Ι8 ΟΕΒΕΝΤΌΒ ΑΒ30Ι.υΤΑ8 

ϋΕΤΕ€ΤΙ8 ΑυαΤΑ; ΙΝΒΙΟΙβυβ ΡΑΒΤΐευΐ.ΑΒΙ0υ3 ΑΝΑΐ.ΥΤΐαΐ3,δΙΝ0υΐ.03 βΙΥΕ Τ0Μ08 βΙΥΕ ΑυαΤ0ΒΕ8 Αΐ.ιου^υ8 

ΜΟΜΕΝΤΙ 8υΒ8Ε0υΕΝΤΙΒυ3, ΏΟΝΑΤΑ; ΟΑΡΙΤυΐ.13 ΙΝΤΒΑ ΙΡδυΜ ΤΕΧΤυΗ ΒΙΤΕ ΟΙ6Ρ0δΙΤΙ8, ΝΕΟΝΟΝ ΕΤ 

ΤΙΤυΐ.18 βΙΝΟυΐ,ΑΒυΜ ΡΑΟΙΝΑΒΌΜ ΜΑΒβΙΝΕΜ 8υΡΕΒΙ0ΒΕΜ ΟΙβΤΙΝΟΌΕΝΤΙΒυβ 8υΒ^Ε^ΤΑ1^^υΕ ΜΑΤΕ- 

ΒίΑΜ 6ΐθΝΐΡΐαΑΝτΐΒυ3, αοοβνατα; οΡΕΒίΒυβ ευιι ουΒίΐδ, τυΜ ΑΡοεΒΥΡΠιβ, Αΐ,ιςυΑ υεβο 

ΑυΟΤΟΒΓΓΑΤΕ ΙΝ ΟΒΟΙΝΕ ΑΟ ΤΒΑΟΙΤΙ0ΝΕΜ ΕαΟΙ^βΙΑδΤΙΟΑΜ Ρ0Ι.Ι.ΕΝΤΙΒυ8, ΑΗΡΙ,ΙΡΙΟΑΤΑ; 

ουβΕκτίδ ΕΤ ΑΜΡΐ^ιυ8 ι^οουρι,ΕΤΑΤΑ ΐΝοιειουδ; ΑυετοΒυΜ δίευτ ετ οΡΕΒυΜ, Αΐ,ΡΗΑΒΕτιαιβ, θΗΒθΝοι.οοιεΐ8« 

8ΤΑΤΙ9Τΐεΐ3, βΤΝΤΗΕΤΐεΐ3, ΑΝΑΙ,ΥΤίεΐδ, ΑΝΑΙ.0βΐεΐ8, ΙΝ ΟυΟΌΟυΕ ΒΕΙ,ΙβΙΟΝΙδ ΡυΝΟΤυΜ, ΟΟΟΜΑΤΙΟυΜ, ΜΟΒΑΙ.Β, 

υτυΒοιευΐί, ΟΑΝΟΝίευΜ, ηΐδοΐΡΐ^ΐΝΑΒΕ ΗΐβτοΒίβυΜ, ετ αυΝΟΤΑ αι,ια βίΝΕ υι.ι.Α εχοβρτιονε ; δΕΟ ρβ^β- 

8ΕΒΤ1Μ ΒυοΒϋδ ΐΝΒΐαΐΒυ3 ΙΜΜΕΝ8Ι8 ΕΤ 6ΕΝΕΒΑΐ.ΐΒυ3, Αΐ^τΕΒΟ δοιι^ιΟΕΤ ΗΕΒΙΙΜ, ουο βΟΝδυΐ^ΤΟ, 

ουιοουιη νον 80ΐ.υΜ ΤΑΐ^ΐδ ται«ι8υε ρατεβ, ΥΕΒυ&ι ετιαμ υκυδουίδουε ΡΑΤΒυΜ, νε υκο ουιοΕΜ 

0ΜΙ380, ΙΝ 0υθΟΙ.ΙΒΕΤ ΤΗΕΜΑ 80ΒΙΡ8ΕΒΙΤ, υΝΟ ΙΝΤϋΙΤϋ ΟΟιΝδΡΙΟΙΑΤυΒ; ΑΙ.ΤΕΚΟ δΟΚΙΡΤϋΚ^Ε 
ΒΑΟΕΙ^ε, ΕΧ ΟυΟ Ι,ΕβΤΟΒΙ ΟΟΗΡΕΒΙΒΕ 3ΙΤ ΟΒΥΐυΜ αυΐΝΑΜ ΡΑΤΒΕ3 ΕΤ ΙΝ Ουίβυδ ΟΡΕΒυΜ 

δυοΒϋΜ ι.οεΐ8 δίΝουι,οδ βίΝαυι,ΟΒυΜ ι,ΐΒΒΟΒυΜ β. δΟΒίΡτυΒ^β ΥΕΒδυδ, α ρβιμο 

ΟΕΝΕ8Ε03 υβΟυΕ ΑΟ Ν0νΐ83ΙΜυΜ ΑΡ0εΑΙ.ΥΡ3Ι3, ΟΟΜΜΕΝΤΑΤΙ 8ΙΝΤ. 

ΒυΐηΟ ΑεευΒΑΤΙ83Ι1ΙΑ, ΟΛΤεΒΙδΟυΕ ΟΜΝΙΒυβ ΡΑΟΙΙ^Ε ΑΝΤΕΡΟΝΕΝΒΑ, 8Ι ΡΕΒΡΕΝΒΑΝΤΌΒ ΟΗΑΒΑΟΤΒΒυΜ ΝΙΤΙ0ΙΤΑ8 

£ΗΑΒΤ^β ΟϋΑΙ^ΙΤΑδ, 1ΝΤΕβΒΙΤΑ3 ΤΕΧΤυ3, ΡΕΒΡΕΟΤΙΟ αΟΒΒΕΟΤΙΟΝΙδ, ΟΡΕΒΌΜ ΒΕΟυβΟΒυΜ ΤυΜ ΥΑΒΙΕΤΑ8, ΤυΚ 

ΝυΜΕΒυδ, ΡΟΒΜΑ ΥΟΙ^υΜΙΝυΐΙ ΡΕΒΟυΑΗ εΟΜΜΟΟΑ βΙΒΙΟυε ΙΝ ΤΟΤΟ ΡΑΤΒΟΙ.θαΐ>Β ΟΕΟυΒδυ εΟΝβΤΑΝΤΕΒ 

Β1ΜΙΙ.Ι8, ΡΒΕΤΙΙ ΕΧΙΟυίΤΑδ, ΡΒ^δΕΒΤΙΗΟυΕ ΙδΤΑ ΟΟΙ.Ι.ΕεΤΙΟ, υΝΑ, ΗΕΤΗΟΌΐεΑ ΕΤ ΟΗΒΟΝΟΙ^ΟΟΙΟΑ 

ΒΕΧεΕΝΤΟΒυΜ ΡΒΑΟΜΕΝΤΟΒυΜ ΟΡυδΟυΐ,ΟΒυΐΙΟυΕ ΗΑ0ΤΕΝυ8 ΗΙΟ ΙΙ,υε ΒΡΑΒδΟΒυΗ, ΡΒΙΗυΜ ΑυΤΕΜ 

ΙΝ Ν08ΤΒΑ ΒΙΒΧ^ΙΟΤΗΕΟΑ, ΕΧ ΟΡΕΒΙβυδ ΕΤ Μ33. ΑΟ 0ΜΝΕ3 ^εΤΑΤΕ3, 1.0008, Ι,ΙΝΟυΑδ ΡΟΒΜΑδςυΕ 

ΡΕΒΤΙΝΕΝΤΙΒυδ ΟΟΑΒυΝΑΤΟΒυΜ. 

8ΕΚΙΕ8 βΚ^ΕΟΑ 

ΙΝ ΟϋΑ ΡΚΟΟΕϋΝΤ ΡΑΤΚΕ8, ΟΟΟΤΟΚΕδ δΟΚΙΡΤΟΚΕδΟϋΕ Ε001,Ε8Ι.« ^Κ^Ε^^Ε 

Α δ. ΒΑΚΝΑΒΑ ΑΟ ΒΕδδΑΚΙΟΝΕΜ 

ΑΟαυΚΑΝΤΕ Ι.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, 

ΒΙΜΙοΙΙιββΜ €1βΓΐ αηΙνβΓβΜ 

8ΙΤΒ 
ΟσΒΒΟυΐΙ εθΧΡΙ.ΚΤΟΗΐ;ΐΙ ΙΝ 3ΙΝ0υΐ.08 ΒΟΙΕΝΤΙΑ ΕΟΟίΒβΙλβΤΙΟΑ ΚΑ1Ι09 ΒΟΙΤΟΒΙ. ΡΑΤΒΟιοβι^ ^κ^^^Έ τοΜϋΞ αχχιι. ΟΕΟΚβΙϋδ ΟΕΟΚΕΝϋδ, ΙΟΑΝΝΕδ δΟΥυΤΖΕδ, ΜΙΟΗΑΕΙ ΡδΕΙ,Ιϋδ. ΡΑΚΙδΙΙδ; 

ΑΡϋΟ ΟΑΗΝΙΕΚ ΓΚΑΤΒΕ3, ΕΟΙΤΟΚΕδ ΕΤ ^.-Ρ. ΜΙΟΝΕ δυΟΟΕΒδΟΠΕδ, 
ΙΝ Υ1Λ ΟΙΰΤΑ: ΑΥΕϋυΒ Βϋ ΗΑΙΝΕ, 189, ΟϊΛΆ εαΑυ88£Ε Οϋ Μ ΑΙΝΕ, 127. 

1889 ί-ο ^( Ό, 3^" ^ ΤΚΑ01ΤΙ0 ΟΑΤΗΟΠΟλ 8^€ϋΐυΜ XI. ΑΝΝϋδ 1088. ΓΕΏΡΓΙΟΥ 

ΤΟΓ ΚΕΔΡΗΝΟΥ 

ΣΥΝΟΨΙΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ. 

ΟΕΟΚΟΙΙ ΟΕΟΚΕΝΙ 

αΟΜΡΕΝΒΙϋΜ ΗΙδΤΟΚΙΑΚϋΜ, 

ΕΧΰΕΗΡΤΑ ΕΧ ΒΒΕΥΙΛΚΙΟ Ι0ΑΝΝΙ8 8^ΥιIΤΖ^Ε, ΰϋΆΟΡΛΙΑΤ^Ε. 

Α€€ΕΟΙΙΝΤ 

1ΙΙΙ€ΗΑεΐιΙ8 ΡβΕΙ.!.! 

ΟΡΕΚΑ ^υ^Ε κερεκικι ροτυΕκυΝΤ ομνια 

ΝϋΝΟ ΡΠΙΜΌΜ ΙΝ ϋΝϋΜ ΟΟΙΙΕΟΤΑ 

ΑΟευΚΑΝΤΕ ΕΤ ΒΕιΧυΟ ΚΕαΟΟΝΟδΟΕΝΤΕ Ι.-Ρ. ΜΙβΝΕ, 
Β1ΒΕ.10ΤΗΕ€^« €υΕΒΙ ΙΙΜΙΨΒΙΙβ^ϊ, 

8ΐνΕ 

οοΒδυυΜ εοΜΡΐ,ΕΤΟΗυΜ ιν βίΝουι,οδ 8^IεΝΤI^Ε Εθοι.ΕδΐΑ£τΐ€>ΰ ΗΑΜΟδ εοιτοκε. ' <# .. * •• 1 .: •,,•»-> ΤΟΜϋδ • Ρ08ΤΚΚΙ0Κ 


».; « : 


ΡΑΚΙδΠ8 

ΑΡυΟ ΟΑΚΝΙΕΚ ΡΗΑΤΚΕ8, Ε0ΙΤ0ΚΕ8 ΕΤ ^.-Ρ. ΜΙΟΝΕ βυαΟΕδδΟΒΕδ, 
ΙΝ νΐΑ ΟίεΤΑ : ΑΥΕΜΕ 00 ΜΑΙΝΕ, 189, ΟίΙΗ €ΗΑϋ38ΕΕ Βϋ ΜΑΙΝΕ, ί27. 

1889 ΤΚΑΟΙΤΙΟ ΟΑΤΗΟΙΙΟΑ. 

ΒΜΟυΐνΜ XI. ΑΝΝϋΒ 1058, 

ΕΙΕΝΟΗϋδ 

ΑυΟΤΟΒυΜ ΕΤ ΟΡΕΗυΐΜ ΟϋΙ ΙΝ ΗΟΟ ΤΟΜΟ ΟΧΧΙΙ ΟΟΝΤΙΝΕΝΤυΒ ΟΕΟΚΟΙϋδ ΟΕΟΚΕΝυδ. 
ΗίδίοπαπίΓη οοπιρβηάίυιη. (ΟοηΐΙηααΙίο.) 9 

^ΟΑΝΝΕδ δΟΥΟΤΖΕδ. 
ΒΓβνίαπϋπι Ιιίδίοποϋΐη. 367 

ΜίαίΙΛΕΙ. ΡδΕίΙ^ϋδ. 

Οβ Ρ86ΐίΐ8 βί βοτατη ίβήρΗε Ιβοηη ΑΙΙαΙϋ 

ΟίαίήΙ?α, 478 

ΟΡΕΑϋΗ ΡΑΠδ ΡΒΙΜΑ. — ΟΡΕΙΙΑ ΤΗΕΟίΟαίΟΑ. 

ΕχροδίΙίο ία ΟαηΙίοαιη οαηΙίοοΓϋΐη. 538 

Ρβ οιηηίΓαήα άοοίπηα οαρίΐβ ο^ηΐυιη ςαία* 
.(ΐαβ£[ίηΙ& έβρίθπι. 687 

0αί£8ΐίοηυιη ηαΙαΓ&ϋαΐΏ 8θ1αΙίοη68. 783 

ΥθΓβιΐδ ροΙΗίοί (Ιο άοσιηαΐβ αά Μίοΐι. Ουοαιη 
ίίΒρ., βχ ΜββΓίΠάηηί ΤΗοδαιίΓΟ ^αΓ^8, βά- 
<ϋΐ8, ίηΙοΓρΓοίαΐίοηβ ηοδίΓΑ. 811 

Βία1ο^π$ άβ άφΓηοηιιΐΏ βαβΓ^τία δβα οροΓα- 
Ιίοπϋ, οΰπίΓα ΜααοΙΰΐη βΐ Ευοίιίΐ&δ, βχ β(ϋ- 
Ιίοπβ ΟαϋΐΓτιίαί Ραπβ. 1615, οοΠαΙα οαΐΉ 
βι φΐΆΐΏ Βοίδδοη&(1ΐα8 ΝθΓίΓηΙ)β!•^8[ϊ άβάίΐ 
αηηο 1838. 849 

0α83η3ΐΏ δΐιηΐ βΓδΰοοηιηι ορίηίοηβδ άβ άδβ- 
ιηοηίΙ)αδ,(}ι•8Βϋβ αριιά Βοίδδοη&άίαιιι, οαπι 
ίηΙθΓρΓοΙαΙΐοηβ ηοδίΓα. 875 

Οθ ΙαρίάϋΐΏ νίΓΐυΙίϋιΐδ βχ βιΐίΐ Ιαο. Μααδδαοί 
Ι.υ^(1αη. ΒαΙ&ν. 1745. 883 

£ρί^ι*&ιηΐΏ& ίη δ. ΟΓβ^ΟΓίυπι Ναζί&ηζβηυιη 
{ιηβ)ηοταίχΐΓ ΙαηΙητη). 899 

ΟΙιαΓ&οΙΟΓβδ δδ. Οιβ^οπί ΤΙιβοΙοβί, ΒαδίΙϋ 
Μ&§^ηί, ^ο&^α^δ ΟΗργβοδΙοπαί βΐ έτΓβ^οπί 
Νγδδβηί, 6τΓ9Β0β αρ. Βοίδδοηαάίυηι. 901 

ΥθΓδϋδ ία δαηοΐοδ ΐΓΟδ ΙιίβΓαΓοΙίΕΐδ ίοΙΟΓ Ορο- . . • . 
Γ& ΤΙιβοάοΓί ΡΓοϋΐΌΐαί. . ν ":":9βν 
• • βχ Ι,βόοβ ΑΙΙ&ΐίο ία αοΙ. •^" (ΙβΟΓ^Ιαπι 
ΑοΓοροΙίΐΕΐη. ..••.;''•••:.:•.• ' 911 


Αά (ϊυοΓηάδίη ιαο,ήαβΙταιτΓ (Ιο πιοΓίίδ άοΐβΓπιί- 
ιιαίίοαβ, (χΓ8&06 αρυά Βοίδδοα&άίαιη. 915 

ΟΡΕΚυΜ ΡΑΗ8 ΘΕΟϋΝΟΑ. — Ε,ΕΟΑυΑ ΕΤ 
ΟΑΝΟΝίεΑ. 

ΟΜαΙίο ΝοιηοοΛηοαίδ βά ΜίοΙίΕβΙβπι Ουοαπι 
ίαιρ. βχ ΜββΓπιααοί ΤΙιβδ&υΓΟ ^υΓίδ, οαπι 
ίαΙβΓρΓβίαΐίοηβ ηοδίΓ». 919 Οοιηρβηάίυτη Ιββ^ιη νβΓδΙΙίαβ ροΐίΐίοίδ, &(1 
Μΐοΐι. Παοαιη ίιηρ., βχ βοάβιη χ^ίάβιη. 

Αά (ϋδοίρυΐοδ άβ &οΐίοαυιη ηοζηίηίΐιαδ, θΓ8βθβ 
αραά Βοΐδδοααάίαιη. 

Ββ ΓβοβαΙΙοΓαΓπ Ιββ^αιη βΐ Ιβ^αΐίαιη άβ&ηίϋο- 
ηυπι Ι.&ϋαίδ ηοπιΙαί1)αδ, βχ βοάβιη. 

ΟΡΕΚνΜ ΡΑΗ8 ΤΕΕΤΙΑ. — ΡΗΟΟβΟΡΗΚΑ. 

Όβ Επίπια οβ1θ1)Γβδ ορίαίοηβδ, βχ βάίΐίοηβ 
^ΟΕαη^δ ΤΕπαί ροδΙ 0Γί§[βαίδ ΡΙιΙΙοοεΙιεπι. 

Ιη ΡδνοΙιο^οοίΕΓη ΡΐΕίοηίοΕπι, βχ βάίΙ. Οεγ. 
ΠηάβΓ. 

Εχροδίΐϊο ίη ΟΓΕοαίΕ ηια^ίοΕ (ΐακ Έ ΖοΓΟΕδίΓθ 
ρΓοάίοΓβ, ίη Οι-Εοαίίδ δί1)γ11ίηί8 ΟΕίδβί. 

ΕχροδίΙίο ίη ΟΓ&οαίΕ ΟίΐΕΐάΕίοΕ, βχ βοάβιη 
ίΙ)ίάβηι. 

δυπιπίδΓία βΐ 1)Γβνίδ ϋο^πίΕίαπι ΟΙίΕΐάΕίοοηιηι 
βχροδίΐίο, βχ βοάβπι. 

Ι η ΜβΓοαιϋ Τήδίηβξ^ίδΙί ΡίηΐΕηάΓυηι, Ερ. 
ΒοίδδοηΕάίαπι. 

ΟΡΕΕυΜ ΡΑΕ8 ΟυΑΕΤΑ. — ΗΙβΤΟΕΙΟΑ. 

Οβ 1οο1$ 61 ηοΐΏίηί]:)υδ ΑΐΙίοίδ, βχ ΒοίδδοπΕ- 
άίο. 

Ερί^ΕπιπίΕ ίη «Γβιιπι βί^αυια ίη ΗίρροάΓΟΠιο 
αυί ρβάβπι Εΐ(οΙ1β1)Ε(, βχ ΒΕπάαή ΙιηρβΓίο 
όήβηΐΕΐί. 

Ερίδίοΐδβ, βχ Ρήά. Τβίβΐ άβ ΤΙιβδδΕίοηίοΕ 
6]υ8(ΐα6 Ε^ο, 6ΐ Ερ»ά ΒοίδδοηΕάίαπι, οαπι 
ίαΙβΓρΓβίΕΐίοαβ ηοδίΓΕ. 

ΡΓΕ^πιβηΙαπι βχ ΟΓΕίίοηβ βά ΟοηβίΕηϋηυιη 
ΜοαοηαΕοΗιιπι ίπιρ., βχ Ιιβοαβ ΑΙίΕΐίο Οβ 
: Ιβπιρίίδ ΟΓΦΟΟΓαπι ΓβοβηΙίοήϋαδ. 

'ΡΓΕ^πιβαίΕ εΙΙε. 

: •* • ΑΡΡΕΝΟΙΧ ΑΟ ΟΡΕΕΑ ΜΙ€Η. ΡβΕίΜ. 

Αηοηγπιί Οβ Εη1ί<}αίί&1ί1)α8 €. Ρ. βχ ΒΕπάατί 
ΙπιρβΓίο ΟηβηΐΕΐί. 

ΤβδίΕπιβηΙαπι δ&Ιοπιοηίδ, ^α^αδ δββρβ ιηβιηίηίΐ 
ΡδβΠαδ ία Ιί^ΓΟ Οβ ορβΓΕΙίοαίϋαδ άοβιηο- 
ηαπι, ΕάάίΐΕ ίαΙβΓρΓβίΕΐίοαβ ηοβίΓΕ. 

ΡαΙ>ΓθΗ ΟΙο$$αηνιη, Ηνβ ίηίβτρΓβίαϋο οΙ}$€ί^ 

νοπιτη υ€τΙ>οτηϊη Οβάτβηχ. 
Ιηάβχ ίη Οβάτβηηϊη. 
Ιηάβχ %η ΜίοΗαβΙβτη ΡίβΙΙητη βί ίη Αρρ^ηάν- 

€€ΐη. 925 
1007 
1023 1029 
1077 
1115 
1123 

1149 
1153 1155 

1161 

1161 

1185 
1185 1187 1315 

1361 
1405 

1443 ΟΕΟΒΕΝί ΗΙδΤΟΒΙΑΚϋΜ ΟΟΝΤΠΝϋΑτίΟ. ί [Ρ. 609] Τοΰτον μεν τ6ν τρίπβν, 8ν ιΓιτομιν, Α. 
αποθανόντος Αλεξάνδρου εΙς ΚωςταντΤνον τ&ν υ\όν 
Λέοντος, εβδομον της ήλιχ^ας δγοντα Ιτος, τλ Βαςί- 
λειον περιελήλυθε κράτος, &π& επιτρόπους τελούντα 
τους &νωθεν ήριθμημένοος. Λαβωμένος ο^ν της 
εξουσίας Νικόλαος ό πατριάρχης ώς καΐ αυτός επί- 
τροπος 2^ν, συνάμα τοΐς &λλοις, έπηδαλίούχες τα του 
κοινού. Των δΐ πραγμάτων ούτως εχόντων, χαΐ της 
βα7ΐλε(ας, ώς ε?πομεν, παρά των επιτρέπων 
Ιθυνομένης, ΚωνατατΤνος ό του Δουχ6ς Ανδρόνι- 
κου υ\δς, δομέςτικος των σχολών τυγχάνων κ«1 
δυναστε(αν περιβεβλημένος μεγίστη ν, γράμμασι 
των έν τξ βασιλίδι φίλων καΐ συγγενών αύτου πα- 
ρακινηθείς, γεγραφ^των άκέφαλον εΤναι τήν βασι- 
λείαν καΐ κακώς διεξάγεσθαι και μικρόν {ίσον κιν- 
δυνεύειν όλεθρίψ κινδύνφ 6ποπεσεΐν, αότόν τε ανα- 
καλούμενων ώς έχέφρονα κα^ άνδρεΐον και μόνον ^ 
δυνάμενον επαξίως κυβερνησαι τήν περιβ^ητον των 
'Ρωμαίων αρχήν, προσθεμένων δ' 6τι καΐ ή σύγ- 
κλητος αύτδν ασπάζεται χα\ 6 πολιτικός ^χλος, καΐ 
επισπευδόντων ώς τάχος καταλαβεΤν, συνειδητός, &ς 
^ασι, καΐ του πατριάρχου Νικολάου κ«1 τοις γρα- 
φεΐσι συνευδοκοΰντος διά τδ μήπω τάς διαθιζκας 
Άκεξάνδρου άναγνωσθήναι μηδΐ γνωσθήναι αύτφ ώς 
επίτροπος γέγραπται καΐ αυτός του παιδός, Άρτα- 
βάσδου προς τοΰτο διακονήσαντος και παρά τοΰτο 
πρώτου τών Ιερέων (43) τής Μεγάλης Εκκλησίας 
μετέπειτα γενομένου. Πατήρ δ* ό *Αρτάβασδος ήν 
Ανδρέου του έπΙ ζωγρα<ρικ^ "^^Χ^ίΐ λάμψαντος. Ό 
Κωνσταντίνος δ^ χα\ προτερον ονειροπόλων τήν βα- 
σιλείαν και διά παντός αυτής έφιέμενος, και μηδέ- 
ποτε αλλοσέ πη, άλλ* ή πρδς τήν τοιαύτην βρεξιν Ο 
τετραμμένον έχων τόν νουν, δεξάμενος τά γράμ- 
ματα ταχύ τε έπείσθη και ταχύ τήν βασιλίδα 
κατέλαβεν, Ιπομένους Ιχων τους των στρατευμά- 
των έκκρίτους. ΚαΙ τών νυκτών άωρΐ διά πυλίδος 
εΙσελΟών του πρωτοβεστιαρίου Μιχαήλ, πλησίον οδ- 
σης της ακροπόλεως, έν τφ οϊ^φ του μαγίστρου 
Γρήγορα του Ίβηρίτζη (πενθερός δΐ 6 Γρηγορας 
του Κωνσταντίνου) παρεγένετο, έν ή διανυκτερεύ;ον 
μ£τά τών συν αυτφ διετέλει. Νικήτας δΐ άσηκρή- 
τις τήν Ιλετσιν αΙσθ6μενος του Κωνσταντίνου τψ 
πατρικίφ Κωνσταντίνφ τψ 'Βλαδικφ τυγχάνοντι 
μονακψ θαττον εμήνυσε, και παρειληφώς αυτόν 1-97§ Αηηυιη α^θηβ φΙ&Ιιθ βορϋΐΏυιη ΟοηβΙ&η• 
Ιίηυβ Ιιθοηίβ (ιΐίυβ ίιηρβπιιιη ίηίϋ, βυΐ) ϋβ ηυοβ Γ6. 
οβηβυί ίυ(οη1)υ8 : βΐ Νΐοοίκυβ ΐΏΒζίιηβ ραίπ&ΓθΙ)&, 
υΐροΐβ υηυβ 1υ(0Γυιη, οίανυιη Γθίρυ1)Ηο« Ιβηυϋ. 
Ιηίίίο Ηυ]υ8 ϊπιρβΓϋ, ΟοηβΙβηΙίηυβΌυββΒΛηίίΓοηίοβ 
βΐίαβ, (ϋοΐΏβδϋουβ βοΙιοΙαΓΰΐη, βΐ ιηαζίιηα ρΓβθάϋυ- 
ροΐ6ηϋ&, βιηίοοΓυτη &ο οο£;η&ΙθΓυπι ίη υΓΐ)6 άβ^βηΐ 
ϋυιη ΗΐΙβΓΪβ λΛ ίηνοκ^βηίΐυπι ίιηρβηυιη ίηθϋ§;&1υρ . 
8οπΙ)θΙ)&ηί θηίιη, οαρίίθ ο&γθγθ ίζηρβήυΐΏ, αο ιώ&Ιθ 
ς;6π, θΐ ίη βυιηπιο νθΓβ&Γί άίβοηπιίηβ : ίρβυιηςυθ 
υ1 Ιιοοηίηθίη οοΓάαΙυιη &1ςυο ίοΓίβιη,βΙ βοΐυαι ηοΙ^Πί 
ΗοιηβηοΓυω ίτηρβΓίο α(]πιΐηί8ΐηιη(1ο &ρ!ιιιη, αοοβΓ- 
8Ρΐ>&η1 α(](1θΙ)8η1ςυβ, ρΓθΙ)&ΓΪ βυιη ββη&ίυί θΐ οίνϋί 
ιηυΐΐϋυάίηί :βϋ)0Γΐ8ΐ)8η1υΓ,υ1 υρΙϊβΐΏ ςυ&πιρηίΏυιη 
οοουρβΓβΙ. ΡβΓυηΙ, οοη8θΐυιη 1)0Γυιη ςαββ 80ΓΐΙ)β- 
Ι^βπίυΓ αρρΓούαίοΓθίηςυθ Γυίθββ ΝίοοΙ&υΗΐ ρ&Ιη&Γ- 
βΙΐ8ΐη (ςυίρρβ ηοηάυπι ΓβείΐΑίο ΑΙβζβικΙη ΙοβΙα- 
ΐΏβηίο, 86 ίηΙθΓ 1υ(0Γ68 &86πρ1υιη ββββ βΐίαιηηυπι 
ί^ηοΓ&ηΙβιη) υβυιηςυβ 1)&ο ίη τβ ιπίπΐβίβηο ΑγΙ&- 
1)&8άί, ςυί ραΐβΓ ίυϋ ΑηόΓ6» ηοΙϊίΗβ ρίοΙοΗβ, βί 
ίάβο 979 ρπιηυ8 8&οβΓ(]οΙυιηΜ8^ηίΤ6Π]ρΗ Γ8θ1:υ8 
68ί. ΑΙ €οη8ΐ8ηΙίηυ8^ ςυί ^8xη &η1β ίηαρβΗυχη βοαι• 
ηί&ΓβΙ βαιηιηοςυο ίά Βΐυάίο &ίί6θΐ8Γβ1, ηοςυβ &ηί- 
ιηυηο &1) 68 ουΓ& ιιηςυ8ΐη 8ΐίο άβΟβοίβΓβί, ΙίΗθη'β 
βοοβρίίβ 8ΐ8ΐίιη &88βηϋΙ, βΐ Ορου η οοη(6η()ϋ, 8ϋρ8- 
Ιυβ ιηίΐίΐυηα άβίβοΐΐθ; 8{ςυβ ΐηΙβΐΏρβ8ΐ8 ηοοίθ ρβΓ 
ροΓΐ8ΐΏ Μίε1)86Η ρΓθ1ον68ϋ8Γϋ ίη^Γθββαβ,ςϋΦνίοίηΕ 
θΓ8ΐ 8Γεί, ίη άοοιυηι χη&^βίπ Ορβ^οΓ» ΙύβηΙζβΒ, 

8Ο06Π βυί, 86 60ηΓβΓΐ, ίΙ)ί€[η6 ρ6Γηοο(8ΐ. Νίθβί88 

ροΓΓΟ 8β6Γβΐ8ηΰ8 ΏίΐΟΒ &άνβη(ΰ οο^ηίΐο, ρ8ΐπβίο 
6οη8ΐ8ηΙίηο Ε1&(]Ιοο ιηοη86ΐιο 8(8ϋχη ίηάΐο&Ι, βυιη- 
ςυβ 60 1ΐ80 ίρβ8 ηοοίβ 8ά Ουο&πι νβηϋ. Ηί ρπυβ- 
ςυ8Πΐ άίββ ίΙ1αο68θ6ΓθΙ,ουηι ίλοίύηβ θ1 Π]&ς;η8 1ηΓΐ)& 
ροΓί&ιη ϋίΓοΙ οο6υρ&η1, βί 6οη8ί8ηϋηηιη ίπ)ρ6Γ8- 
ϊοΓβηι Γ&υ8ίί8 &οοΐ8ΐη&1ίοηίΙ)ΰ8 88ΐυΙ&ηΙ.ΟυΕη 8ϋΐ6ΐη 
ςυΐ ίηΐυθ βΓ8η(, ροΓΐ8ΐΏ ηοη ΓβββΓ&ΓβηΙ ίοΓίϋβΓςαβ 
Γ68ί8ΐθΓ6ηΙ, Οοη8ΐ8η1ίηί ρΓθΙθ8ίΓ8(θΓ, 8ΐιά8Χ Ιιοιηο, 
άηαι ίη6οη8ί(1θΓ8ΐίη& ροΓΐ8ΐη 8ρθΠΓθ οηοΓιίυΓ, ρ6Γ 
οοχηη3ί88υΓ&πι ίοηυιη Ι8η668 & ςαο(ΐ8ΐπ ίοΙυ8 οοοαηι- 
})ϋ. 0οη8ΐ8η1ίηυ8 ίηάβ ριιΐ8υ8, ΐ8ΠΐΘη ίιηρθπί οαρί. 
άΗ8ΐ6 6ΐ)ηυ8, ηβςυβ 88α<Β ρ&Ιίοηίβ οοπαροβ, ίη()6 8ά 
ΟίΓοαπ) ρβΓ^Η, ηί1ιίΐ8 86ηί6η1ί8(1ίαιοΙυ8πΐ8ΐο οπιίηθ 
ϊηΙβΓΓβεΙί ρΓθ1θ8ΐΓ&ίοη8. Ιηά6 980 ί8υ8ϋ8 &06ΐ&ιη8- 
ίίοηίΙ)υ8 ρΓ036ςυ6ηΙίΙ)υ8 εΐΐ8ΐθθη οοοηρ&Ι; ρ6Γςΰθ ΧΥΙ,ΑΝϋΗΙ ΕΤ αΟΑΗΙ ΝΟΤ^β. (43) Ηρωτοϊερεύς, ςυί 6ΐ πρωτοπαπάς, βίνβ τών 
Ιερέων ό πρώτος &ΓθΙ)ίρΓ68ΐ>γΐ6Γ θβί, βΐ ίη Μβ^ηα 
Εοοίβδίβ 8(1 8&οο1αηι 8ΐ1απ8 ΐΓΪΐ)υηΒΐ (ηοη ίΐ8 υοι- ςυθ) 866υη(]88 & ρ&ίη&Γ6ΐ]& οΜΙηβΙ. Οοάία'ΐβ. Εα 
οΐιοιο^ίυπ). ΟΟΑΒ• Ρατβοι. Οβ. ΟΧΧΙΙ. 


II βΕ0Ε6(Ι ΟΒΟΗΕΝΙ 12 βαιη ίη^Γθθβαβ υβςαθ &ά βχοοΜίοηιιχι βίαΐίοηβιη, Α. ^^"^^ "^ή^ αυτήν νύχτα ιήφοιτήχασι πρ6ς τ&ν Δουχα. ρΓοβοΪΒβίΙυΓ. Ιηίβηιη ^01^η^β8 ΕΙ&ά&β ιη&^ίβΙβΓ, 
ιιηϋβ ουΓ&ΙοΓοχη, άβίβοϋβ (^υ&ηίαιη οοο&βίο ραϋβΐ)»- 
ΙιΐΓ Γ6ΐηί£;ίΙ)α8 &ο 8οά&1ϋαΙϋ)υ8, ϋβςιιβαΐ αηηΑοαί- 

ςΐΐβ ΓθΓ8 0ίϊθΓ6ΐ)1ΐΙ ίη8ΐΓ11θϋ8, 1ΐ08 ΟΐΙΟΦ ΟΟΟυΓΓβΓβ 

.]αΐ3β(. Ιί ουιη Ουο» ζΏΐΙϋιΊΐυβ ιη&ηυη εοη86Γυ6Γυηί, 
ο1 ιηΕ^η& ΰίπηςυβ οφάββ Γ&ο1& β8ΐ. ΟεουΙ)ΐιϋ βϋαιη 
ΘΓ6ς;οΓα8 Βαο8Β Ω1ίυ8, β1 ΜίόΙ]&β1υ8 οο^η&Ιυ8 6^υ8, 
βΐ βυΓϋβίαβ ΑΓΠ]6ηίυ8. Ουο ο&βη ηοη ΙβνϋθΓ ρβΓ- 
ίαΓΐ)Εΐυ8 Οαο&89 8αο8 υϋ οοηβπη&ΓβΙ, οοηοϋαίο 
οςυο &ά ρήχηο8 οοηίβηάϋ : ββά βςυο ΐη 1&1>ΰΗ8 1α- 
ρί(]βί8, ςυίΙ)υ8 Πΐβ 1οου8 θγ&Ι οοη8ΐΓ&Ιθ8, οο11&ρ8θ 
οχου8βαιη ςυίά&ιη ίη ΙβΓΓΑ ^α^β^^βIη βΐ & 8ΐιί8, ςυί 
Γα§& οιηη68 άί88ίρ&ίι θΓ&ηΙ, (ΐ68βΓΐυιη 06Γηβη8, ολ- 
ραΐ θί ^Ι&άίο αιηρυΐ&ΐ, ίάςυβ οβίβη ουΓ8υ &ά ίιηρβ- Βουλήν 81 ποιησάμβνοι, μήιτω τηζ ημέρας χατα- 
λαμπούσης, μετά λαμπάδων χαι λάου πολλού χαι 
όχλου τήν του ιπποδρόμου πύλην χαταλαμβάνοντκς 
Κωνσταντΐνον άνευφγ{μουν αύτοχράτορα. Των δλ 
ένδον εύσΟενώς άντεχομένων χαΐ μή άνοιγνύντων 
τ&^ πύλας, ό του Κωνσταντίνου πρωτοστράτωρ, 
έπ' άνδρί^ Ρ>^1Γ> φρονων χαΐ βιαι6τερον Ι{ μάλλον 
ειπείν άταχτ<^ερον τ^ ανοίξει έπιχειρών των ηυ• 
)ών, λογχεύεται παρά τίνος των εΓσω διά τής άρ- 
μογης των θυρών. Και θνι{σχει μίν ούτος εύθυς, 6 
Κωνσταντίνος δΐ άποχρουσθκις έχεΐΟεν χαι τφ της 
βασιλείας έρωτι οΤα τινι μεθτ^ χάτοχος ών χαΐ μή 
χαθεστώτας ^χων τους λογισμούς, £ρας έχεΐθεν εΙς 
τ6 Ιπποδρ({μιον παραγίνεται (44)ς χαχόν οίων&ν τήν ιαΙοΓθΐη Οοηβΐ&ηΐίηυιη αίΤθΓΐ. Ηαηο Οαοβ Γυΐυηιιη _. του πρωτοστράτορος Ιχων σφαγήν, δ'μω; δΐ των 
βχϋυιη βΐίαιη &1ί8.8 ίηΙβΙΙβχβΓαηΙ ία1θΓβ8. Νίοοί&υβ δεδογμένων ούχ άφιστάμενος. [Ρ 610] ΈχειΟ^ν ούν βηΐιη <)υΙ<3&ιη ρυΙ)1ίο&ηυ8 νβοϋ^&Ηβ 01ι&Μί6η8ΐ8,ευπι 
νβοϋ^^αΐ &οοθρΙυιη ά600χί88θί οθςαβ 1ι&1)βΓβ( υηοΐβ 
ραΙ)1ίοο Ε&ϋβΓ&οθΓβΙ ®Γ&Γίο, ίη $^η&ιη ρροΓυ^βΓαΙ, 
θΐ ηο8ΐΓ& β^υ^&1α ΓβΗ^οοθ &8ίΓθ1ο^Φ ββ άβάβΓΗΐ. Ι8 
ίη ηί^ΓΟ Ιίηίθο ΙίΙίβΓ&β &ά Τΐιοχη&ιη Ιο^οίΐιβί&ιη 8εΓί- 
ρΐαβ ωίββΓ&Ι, ςυο Ιίηίβο &ςυ& %%1 βΐυΐο αρρ&Γυβ• 
Γοηΐ, Ιι&ηο 6θηϋηθηΐ68 Ββηίβηϋ&ο) : < ΝοΗΐβ νοΙ)ί3 
ταοίαβΓβ & ΓυΓα &νθ Ουε& : 8(υ1ΐ6 βηίιη γ68 ηοναβ 
ΐΏοΗθΙΟΓ, θ( Βΐ&Ιίιη ρθΓϋ)ϋ. » εύφημούμενος χατέλαβε τήν λεγομένην Χαλχήν, καΐ 
δι' αυτής ε!σελΟών Ιφθασεν &χρι των έξχουβίτων. 
Ό δΐ μάγιστρος *Ιωάννης 6 Έλαδ&ς, εΤς υπάρχων 
των επιτρέπων, έχλογήν ως 6 χαιρ^ς έδίδου των 
έλατων (45) χαΐ των Ιταιρειών ποιησάμενος, χαι 
χαθοπλίσας βπως ποτλ {χαστος &'ρματος (46) ηύ- 
π($ρει, απέστειλε χατά του Δούχα * οΓτινες φθάσαν• 
τες τους περί αυτόν σνμπλέχονται, χ«1 γίνεται 
φ^νος πολύς Ιχατέρωθεν. Έπεσε δΐ χαΐ Γρηγορας 6 του Δουχ&ς υ\6ς, χαι Μιχαήλ 6 άνεψι&ς αδτου, χαΐ Κουρτίχιος 6 *Αρμένιος. Ταύτα ταραχής ού μιχρας 
τον ΚωνσταντΤνον έμπίμπλησι. Σπεύδων ούν έπι^|3ώσαι τό έαυτοΰ μέρος, τόν Ίππον έλάσας ήπείγετο 
συμμΤξαι τοΤς έμπροσθεν. Ό δ' Ιππος ταΤς έχεΤσε ύπεστρωμέναις χατολισΟήσας πλαξιν εΙς γήν τ($ν 
έπιβάτην χατέβπλε, χαΐ τις αυτόν χατά γης έ|&^ιμμένον χαι μεμονωμένον χχταλαβών (οΐ γέρ £λλοι 
διεσχεδάσθησαν δπαντες) ξίφει τήν τούτου άπέτεμε χεφαλήν χαί δρομαίως τψ βασιλεί άπήνεγχε Κων- 
σταντίνψ. Τ6 δε τοιαύτην αυτόν χαταλήψεσθαι τύχην προεσνωσμένον ήν τοις έπιτρύποις χαΐ έξ 
ετέρας αΙτίας. Νιχύλαύς τις δημοσιώνης των έν Χαλδί^ ('ί7) εισπράξεων, τάς συντελείας χατασπα- 
θήσας χαί μή Κχων δ9«ν άποδφ τό δημύσιον βολή μα, φυγάσ εΙς Συρίαν ψχετο, έξομοσάμενος τήν χαθ' 
ήμας ευσεβή θρησχείαν, χαΐ αστρολογίας άντεποιεΐτο. Ούτος έν 6θόν^ μελαίνη γράμματα γράψας 
άπεστάλχει τφ λογοθέτη Θωμ$, χα^ της ύθόνης ^υφθ^ί^η^ δι' ΰδατος φανερά τά γράμματα γέγονεν. 
*Ην δΐ 6 νους των γεγραμμένων τοιούτος • « Μή φοβηθήτε άπό του πυ^&ρου πετεινού του Δουχύς * νεω- 
τερισθήαεται γάρ άφρύνως, χαΐ ευθέως όλοθρευθήσεται. » 
Οοη&Ιυ Ουοο ^υηβ βχίΐυιη ηαοΐο, 8ΐ&1ίιη Ογο- ^ 
ςοΓαβ χη&£;ί8ΐθΓ, ΟαοΐΒ 800βΓ, θΐ ουιη βο ρ&Ιηοία8 Ιιβο ΟΙιαΐΌ8ρ1ι&ο1& αά 8ορΙιΐΦ ίβιηρίυιιι ρροΓυ^β- 
Γυηί. Οαί & ΙαΙοηΙ)υ8 ίηάβ &1)Γ6ρϋ,Γ&8ί βί χηοη&οΜ 
ία δίτιάίι ιηοη&ΒΐθΓίυιη οοηοΙυΒί δοηί.ΟοηβΙαηΙΙηυηι 
ΕΙ&άίοαιη ρ&Ιηοίυιη ίίάβιη ηβΓνΙβ 1)ονί11ί8 ρΓοΙίχβ 
ο»•Όαι 6ΐ ίη ΙηααιρΙιο ρβρ ιηβάί&πι υΓΐ)θαι άυοίυαι 
αιοη8ΐ8ίβΓίο Ο&Ιπι&Ιίοο ίηοΙυΒβΡβ. Ιιβοηβαι ρ&ΐΓίοίαπι 
Ο&Ι&βαΗΐζαιη βΐ ΑΙ)θ88&1οπιυιη ραίποίαπι ΑγοΙγ» 
β1ίυπιβχο&οαΙθ8 ΓθΙβ^&ΓυηΙ.ΟοηβΙαηϋηοιη Εα1&π)ρϋ 
Οΐίοαι, βΐ οαηι βο &1ίθ8, Ρΐιϋοΐΐίθυβ υΓΐ>ί8 ρΓββΓββΙυΒ 
ΐη ΟίΓοί Γαη()α ο&ρίίβ (Γαηο&νϋ. Νίο6ΐ&8 8βοΓθ1&Γίυ8 Τοιούτον δΐ τέλος λαβούσης τής αποστάσεως, 
παραυνίχα μέν 6 μάγιστρος Γγήγορας χαι πενθερός 
του Δουχός μετά Λέοντος πατριχίου του Χοιροσφά- 
χτου τφ θείψ τεμένει της του θεού Σοφίας προσ- 
έδραμον * οΰς έχεΤθεν άποσπάσαντες οΐ επίτροποι 
άπέχειραν μονάχους έν τζ των Στουδίου μονή. Κων- 
σταντΐνον δι τ6ν πατρίχιον τον Έλαδιχόν βουνεύροις 
τύψαντες αφειδώς διά μέσης της πύλεως έθριάμ- 
βευσαν χαι έν τ^ μον^ των Δαλμάτου άπέχλεισαν. 
Λέοντα δΐ πατρίχιον τόν Καταχαλίτζην χαι Άβεσσα- 
λώμ πατρίχιον τόν του *Αροτρα έχτυφλώσαντες έν 
έξορίί)^ παρέπεμψαν. Κωσταντΐνον δέ τόν του Εύ- ΧΥΙ.ΑΝΟΗΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤ>Ε. (44) ΑίςηΙ θγ&Ι οιγοο βχοΙυβυΒ, ηΐ8ί αΐία ΓθΓ(&88ί8 
ροΗ& ίηΐΓ&τϋ, &η1 άθ αΐίο, ςυοά αγΜΙγογ, οϊγοο 1ο- 
ςηαΙαΓ. Χυι.. 

(45) Πλωΐαους 1ιβ1)6ΐ ΖοηαΓ&8, ςαοά ίάθηα ββΐ^ 
8θοίθ8 ηαναΙθΒ. Χυι«. — ΙΙβοιΙ^68 ηοη ρ1βΙ>βίθ8 βαΐ 
1απιη11η&πο ΙθοΙοβ ίαΙβΙΙΙ^ί ηοη ορίηοΓ : α( βηίπι 
^ταιρεΧαι, άο ςηίύαβ ΙοηυίΙυΓ, οοη(χά€ταΙοηιιη 6Γβη( 
^Ιβοξχ ΐΗττηχ, ϋΑ 6( Γβπιίςααι (ΐΓοηαοηβπι ϊηιρ6Γ&- 
Ιοηβ α^θΓβ οοηΒϋβΙοΓυπι; άβ ςυίύϋΒ ΟοηΒίαηΙ. ίη Αάτηίη, Ιτηρ. ο. 51. ΑυοΙοΓ ίηΓΓΛ ρ. 615 : Ε* ?χει 
άνδρας έύειδεΐς, χαΐ γενναίους χαΐ τήν βασιλιχην 
έρέττειν επιτηδείους τριήρη. ΟοΑΗ. 

(46) "Αρματος βΓΠία νβΓίί : ηβςυβ βηίιη 0ϋΓΓίΙ)ϋ8 
υβι 8αηΙ; βΐ 1)&ηο νοοβπι^ ςυο ιηοάο πια11&8, Ογο- 
οαπι ίββίΐ, η( βαρπι (ΐυο(|υθ πιοηαί. Χυι•. 

(47) Υοχ οΙ)8θϋΓΛ βΐ, ϋΐ ραίο, ΓβιΙββ. Χυι.. — - Αγ- 
πίθηιο ροΓίίο β8ΐ Χαλδία νβΓβυβ δγηβπι. Οοαβ. Λ Ν 13 ΗΙδΤΟΗΙΑΒυΜ ΟΟΜΡΒΝΟΙϋΜ. Ι4' λαμ«{οο χαι Ιτ«ρου< σ&ν αι^φ Φιλόθεος 6 Ιπαρ- ^^ ο1 6οη8ί&ηϋοα8 ΑΓηβαβ (Ιία αβ ιηυΐΐιιιη ςαοβϋί χος (48) έν τ^ Ι-κπιχι} βιρ€νδ6ντ[1 άπέτίμ». Νικήτας 
$ε 6 άσηχρητις χαΐ Κωνσταντίνος 6 Λιψ , χαίτηρ 
άναζητηβέντβς πολλά, ούχ ε6ρέβησαν. Τον δ^ «α- 
τρ(χ(ον ΑιγΙ^ην τδν έπ' άνδρί^ πβριβόητον, καί τινας 
συν οίύτφ στρατηγούς ούχ άσημους , από της έν 
Χρυσοπ^λ&ι δαμάλεως (49) χαι μέχρ'. •εο" τίπου του 
λεγομένου Λευχαχτίου άνεσχολ^πισαν. Πολλοί δΐ χαΐ 
&λλοι άπωλώλεισαν των συγκλητικών παρά των λε- 
γομένων επιτρέπων ανηλεώς τε και άναιτ{ως, 
[Ρ. 611] ει μή τίνες 7«^;5ησιασάμινοι των δικα- 
στών της άδικου ορμής άνεχα(τισαν, φάμενοι, ώς 
παιδός οντος του βασιλέως και μή νοουντος τά π>- 
πραγμένα πώς άνευ της αύτοΰ κελεύσεως τολμάτε τά 
τοιαύτα διαπράττεσΒαι ; 01 δλ επίτροποι και τήν του ίηνβηϋ ηοη βιιηΐ. Ρ&Ιποίυηι ^ε^ά&α1, ηο1)ί1ί(ΑΐθΒ 
ΓοΓίίΙυάίηίβ νίΓοιη, βΐ βΗθ8 ουπι 6ο άαοββ 1ι«τιά ο1)- 
βευΓΟΒ, α Ο&ιη&Η (1>υου1&ιη νοζ ηοΐαΐ) 01ιΐ78ορο1ί- 
ίαηα ηβςυβ αά Ιοοαιη οαί Ιιβαυ&οΙίο (ςυοά &11)ΐιπι Η(- 
Ιαβ άίοβΓβθ) ηοπ36η ββΐ, ραΐίβ βυΙΩχοηιηΙ. Ουίη βί 
&Ηθ9 ιηαΐΐοβ 8βπ&(οηί ΟΓάίπΐβ νίΓοβ ΙυΙΟΓββ ίθΐί ίηηο- 
ουο8 οΓυάβϋΙβΓ βΓ&ηΙ ίηΙθΓβιυρΙυπ, ηί8ί ςαί(]&ηι βχ 
3Ώάίοί5θ8 ΙίΙ)θΓΐΑΐβ (Ιίοθηάί βαιηρία β08 βΐ) ίηίυβίο 
οοηαίιι ΓβΐΓβχί88βη1, ςυοΒΓθηίββ ςΌΟίηοάο ^I]^α88α 
ίιηρ6Γ&Ιοτί8, 989 ςοί ρυβπ αάΐιυο ςυίά §;6Γ6Γ6ΐαΓ 
ηοη ίηΙθΙΙί^θΓβΙ, (&η1& βυάβΓβηΙ ΓαοβΓθ. Ιί ΙυΙοΓββ 
υζοΓβπι ςηοςυβ Οαεο Γ&ββΓυηΙ βΐ άοιηυχχι βυλίη, 
ςα&ιη ίη Ρ&ρΜ&§^οηί& 1ι&1)6ΐ>&1, (11ιηί86ηιη1, ΑΗΰΐη- 
ςηβ 6]υ8 δΙβρΗαηηιη 0&8ΐΓ&νβΓυα(. Δοΰκα άποκείραντες γυναίκα εις τον έν τ^ Πασλαγονί^ οΤκον αύτης έςαπέστειλαν. *Εξέτεμον δλ καΐ Στέφανον 
τον ταύτης υ\ίν. 

Άλλα τούτων κατά τήν π6λιν πραττομένων , Συ- β 0<1Π1 ϋοθΟ ίη υΓΐ>θ ^θηίαΙπΓ, ίηίβηιη θίιηβΟ Βηΐ• μεών ό Βουλγαρίας άρχων μετά βαρείας δυνάμεως 
είτβολήν κατά 'Ρωμαίων έποιήσατο, καΐ τήν βασι- 
Αιοα <ρ6άσας χάρακα πεφιέβαλεν άπ6 τε Βλαχκρνών 
και μέχρι της λεγομένης Χρυσής πόρτης, καΐ με- 
τέωρος ίν ταις έλπίσι ρφδ(ως ταύτην έλεϊν Κατα- 
μαθών δι τήν δχυρ<5τητα τών τειχών και τυ πλήθος 
των τειχοφυλακούντων καΐ τήν τών πετροβόλων και 
τοξοβ<^λων οργάνων δαψίλειαν, άφέμενος τών ελπί- 
δων έν τψ 'Εβδ6μφ όπέστρεψεν^ ειρηνικάς σπονδάς 
έξαιτούμενος. Τών δ* επιτρόπων άσμενέστατα δεξα- 
μενών τ6ν λ^γον, αποστέλλει 6 Συμεών τ6ν έαυτοΰ 
μάγιστρον θε^δωρον όμιλήσαι περί ειρήνης* ου 
παραγενομένου καί λ^γων κινηθέντων πολλών , 
6 πατριάρχης ά'μα τΟίς λοιποΤς επίτροποι ς άναλα- ^ΑΓΟΓηπι ρπηο6ρ8 β^Γ&νίουιηβχθΓοίΙαίηΗοιη&ηοΓαιη 
άίΐίοηθπι ίηναάίΐ, βΐ αά Οροΐίη νβηϋ, &1ςηβ α Βία- 
οΙΐ6Γηί8 08(]υθ αά ΑυΓβαχη ροΓί&ιη οαβί» ροηϋ, οοα- 
^η&τηςυβ βρβιη οοηοβρβρ&Ι ιΐΓΐ)ί8 ροΐίυηι).» : δβά 
ηΐ οβΓίίοΓ ΓαοΙυ8 β8ΐ άο ιηυΓΟΓαιη βηηϋ&Ιβ, πιυΙΗ- 
Ιαάίηβ ρΓορη^ηαΙΟΓυιη 88χα 3αοΙ&ηΙίιιπι , ιηβοΙιίη&- 
Γααι θ1 1)&1ί8(&ηιια αΐΐΐΐαά&ηϋβ, Γβρυάί&Ια 6& βρβ 8ά 
ΗβΙϊάοπιυΐΏ Γθοβ(1ί( ρ&οίΩοαϋοηβιηςυθ ροβοϋ. Ιά 
ίαίΐ οαυΗο ^Γαϋββίιηυιη ία1οηΚ)υ8 ; πιί88υ8(]υθ Θ8( & 
8ίπιβοα6 πϊ&^ίδΙβΓ ίρ8ίυ8 ΤΙιβθ(1θΓυ8, β1 άβ ρΑΟβ 
Ιι&1)ίΐυηι βοΐίοςυίυιη. Μυΐΐίβ υΙίΓο οίίΓοςυβ οοιηιηα- 
1&1ί8 νβΓΐ)ί8, ρ&(ηαΓθΙι& οακη Γβΐΐςυίδ 1υ(οΗ1)υ8 άβ- 
(ΙυουηΙ ίτηρβΓ&ΙοΓβαι ίη ΒΐΒθ1ΐθΓη6η8θ ρβΐ&ϋαο) : 
ά&Ιίβςυβ ίάοηβίδ οΙ)8ί(]ί1)υ8 βοιίβηι &(1 οοηνίνίηιη ντες τον βασιλέα έν τφ παλατίφ ήλθον τών Βλα- ίπιρβΓ&1οή8 8ίιιΐ6θηθα) ΓθοίρίυηΙ. ΙΙΜ ({ηίάοιη οβρυΐ 

- \ ι..^_ 5^Γ.._-- 2ί..'\ Χ..^...^ •^^^^<^.«•.. \Λ ^ηΐ.••:Α«Αΐ.« 12.<.1««Μ«..«β μ.:μμ«.μ.« «..ι..^:«£α -.α «ι. --. 66 

χερνών, χαι ομήρους δ6ντες αξιόλογους εϊσήγαγον 
τον Συμεών έν τφ παλατίφ, και συνειστιάθη τφ 
βασιλεΐ, του Συμεών ύποκλίναντος τφ πατριάρχη τήν 
χε^αλήν και ευχήν δεξαμένου παρ* αύτοΰ, έπιθέντος, 
ώς ^σι, τζ του Βαρβάρου κεφαλή άντι στεφάνου τ6 ρ&Ιπ&ΓθΙΐ8θ ΒϋΙς^&Γυθ ρήηοβρβ 8υΙ>ιηί8ίΙ» β1 &Ι3 βο 
οοπιρΓβο&ϋοηβπι οΙ)ϋηυϋ, ο&ρί(ί, υΐ ΓβΓίΟΓ, 8ίπ)6ο- 
ηί8 ιπιροηβηΐβ 8110 ιη βρΪΓΓίιίρΙαηυπι. ΡοβΙ οοηνί- 
νίυιη ρ&οίβ οοηάίϋοηίΐϊυβ οοΐΏρο8ίΙίβ, βίαίθοη θ^I1- 
βςιΐθ Η1)θη άοηαϋ άοσιυιη αΙ>ί6Ρυηί. 
Ιδιον Ιπι^ριπτάριον (50). Μετά δΐ τήν έστίασιν, ασύμβατων γενομένων περί τής εΙρήνης (51), δώροις β τε 
Συ{χεών κα^ οΐ τούτου παΤδες φιλοφρονηθέντες εΙς τήν ιδίαν απηλλάγησαν γώρα^. Και ταύτα μίν έπρατ- 
τετο τ^δε. Του δΐ βασιλέως Κωνσταντίνου δια παντός 6δυ- 
ρομένου κάΙ τήν εαυτού ανακαλούμενου μητέρα 
ίηδη γάρ αυτήν κατήγαγε του παλατίου Αλέξανδρος), 
άναβιβάζουσι καΐ άκοντες πάλιν αυτήν. Άνελθοΰσα 
ο^ν χαΐ εγκρατής γενομένη τής βασιλείας προσλαμ- 
βάνεται τον ποφακοιμώμενον Κωνσταντινον , και 
'Λ^αστάσιον, και ΚωνσταντΙνον, τους αδελφούς τους 
τήν έπωνυμίαν Γογγυλίους. Συμβουλεύσαντος δΐ και 9§8 ΡοΓΓο Ζοοη ίπιρθΓ8(οη8 ιη&ΐΓβπι, ςυαιη 
άυάυαι &υΙ& β<1υχβΓ8ί Αίθχ&ηάβπ, βΗο θαπι ίάοηΐί- 
άβηι άβρΙοΓ&ηΙβ αε ΓβηαίΓβηίθ, ίυΙοΓββ νβΐ ίηνίΐί ίη 
ρ&ΐαϋυπι Γβνοο&ηΐ. ΗθνβΓβΕ Ιιφο βί τβτηχη (ζα1)6Γη&- 
Ιίοηβιιι ηαοΐα αάθοίδοϋ Οοηβΐ&ηϋηααι 6υΚ>ίοη1αήυιη 
ίηϋπιυπι, Αη8.8ΐ&8ίυπι βί Οοη8ΐ«ηϋηυιη 6οη^1ίθ8, 
εο^ηοηιίηαΙθ8 9θΓαιαηο8 ΓΓ&ΐΓβ8, &ο ^ο&ηη6α1 £1&- 
ά&ΐΏ. ΗοΓοσι οοηβϋίο &υ[& ο^^^^^η^υ^ λίβχ&ηάη ΧΥΙ^ΝΟΕΙ ΕΤ αΟΑΗΙ ΝΟΤ^Ε. (48) νίηάίθΑη(ϋ8 ετίπιίηίΙ)υ8 ν&08νϋ Όΐ1ίιηί8 Ιβπι- 
ροΓί1>α8, υηάβ βΐ ίη ρΓβΙοπο Γβορυπι θΓ^&δΙυΙο άο- 
ιηυπι 6Χ οΓΠοίο (ΙορυΙ&Ι&πι 1]αΙ>ηϋ. ΑυοΙΟΓ ρΐβπβςυο 

1θεί8. βΟΑΑ. 

(49) 1.0008 ίΙ& (ϋθ1η8 κατά τήν άντιπέραν έν τψ 
χίονι ^σταμένην λιθίνην δάμαλιν, ΐΓΛηβ ϋθ•ρθΓυπΐ 

Τ^ΐΓ&οίβ, ΟΙίΓγβοροΗ. ΑυοΙοΓ ρ&ηΐο ίηΓΓ& ρ. 617. 

ΟΟΑΚ. 

(50) Ογ«ο&ώ νοο6ΐη ϊηΙβΓρΓβΙ&ηΑο ΓβΙίηηί, ςηββ 
οηοαύλΐη αόΙ βΐίηά ςηοά ολρίϋ ίι^ίοβΓβΙοΓ Ιβ^αιβη νίάθΙΟΓ βί^ηίΟοΑΓθ, παρά το έπι^(5ίπτειν. Χτι.. — 
Ναηάι^α$, Ιι&ϋηοΓυιη ραΙΙιητη, ουηο1ί8 νβ8ΐίΙ)υ8 
έπι^ριπτέον, α Χγίαηάή αιαιΙΙα (ϋνβΓβτιιη, υΐ ρ&ΙβΙ 
6Χ Οοοίίηο ε. 6, η. 2. Οοαβ. 

(51^ Αρυθ Ζοη&Γ&ιη εοηίΓαηυιη 1]υ3α8 Ιοεί 1θ^- 
ίϋΓ, αί89ί1υί8δθ ηίπιίΓαηι Ιιαηε ρΑοίηο&Ιίοηβηι; (|ηο(1 
ρΓοΙ)&1)ί1ίυ8 6ΐ νθηηβ ρυΐο. Μοχ οηίπι ΓυΓ8υηι 8ία6 
νίοΐαΐκ! ρ&εΐ8 βί πιβηΐίοηβ γοΓθγΙ δίοίθοηοιη ίη ΤΙιγα- 
εΐαηι £Γ&88α(υιπ. Χτι^. 15 ΟΒΟΕΟΙΙ ΟΕΟΗΒΝΙ 16 &896θ1β9, ^0&ηηθ8 ΓβοΙΟΓ, 0&1)η6)οριΐ]υ8, ΒΕβίΙϋζοβ χ Ιωάννου του Έλαδα χαταβιβάζουσι τοΙ>ς οΐχκίους 80 Γβϋι^ηί. Οοιηΐαίουιη βϋ&ιη βοάαΐϋαϋβ ρρβΒΓβοΙιιπι 
Ζοθ ΑΌ£;α9ία ρΓονοΗϋ, Ιιοιηίηθίη βίΓθηυυιη 1ιαΙ)ϋυιη 
βαίβςαβ ρ&ΓθηΙβαι οπΑπάλϋβ. £308 οοηβϋίο ραΙη&Γ- 
οϋ&ρ&ΐαϋο ρβΙΗΐυΓ. Μα^ίεΙβΓ ^08^^β8 Εΐαά&β υΚπι 
ίηάθ (ϋ80θάϋ οΐ) ιηοΓΐ)υηα, ςυο β1 ρβηϋ. ΑΙ Οοη- 
βίαηϋηυβ ουΙ)ίου1&ηυ8 υϋ βοΐιιβ οιηηί& ίιηρβΓϋ ςα* 
1)6Γπ&Γβ ρο88θ1 ηβςυβ & ςαοςυαπι ϊηαρβάίΓθΙυΓ, βο- 
(]&1ίΙ&ϋ8 ρΓβΒίβοΙαιη αριιά Αυ^υβΙ&ιη οήιηίη&ίυΓ, 
ςυ&βί 18 ΓγαΙγι βυο ίιηρβηαιη νίηάίοΑΓβ βοηαΓβΙυΓ. 
Οιιοά θ& ΐΐΑ 6886 ορβ(1θη8, ραίποίυιη βυιη ογ6&1: αο 
άο χηοΓθ ρΓβο&ίυιη άβθοθηάβηΐβαι άοχηί ιη&ηβΓβ 
]*υΙ)βΙ. 8θ()&Η(&ϋ ρρβθίΐοίΐ ^ο&^ηβπ1 0&η(3&ΐΏ &ο 0&- 
ιηίαηαιη 6αηιιο1ιυιη άΓυη^βήυιη νί^ίΠβΒ Γαοϋ. Άλεκάνδροο, Ίωάννην τον ^αίκτωρβ, τ<5ν Γα6ριηλ<5- 
πουλον, τον Βασιλ(τζην καΐ τους λοιπούς. Προβάλ- 
λεται δι και Ζωή Αύγουστα Δομίνικον έταιρειάρχην 
δ(ασττ{ριον δοκοΰντα καΐ τοΤς αυτής προσκε(μενον 
προστάγμασιν , ου τ^ συμβουλτί καταβιβάζεται ό 
πατριάρχης του παλατίου , Και 6 μάγιστρος δΐ 
Ιωάννης 6 Έλαβας κατηλθεν εκουσίως, ν6σψ λη- 
φθ&Κ, δ* ής καΐ άηεβίω. Κωνσταντίνος δλ 6 παρα- 
κοιμώμενος ύφ* εαυτόν άγαγεΤν την άπασαν της 
βασιλείας ή ν (αν βουλ<( μένος και μηδένα Ιχειν τόν 
έμποδίζοντα.- [Ρ. 612] διαβάλλει τόν Ιταιρειάρχην 
ε*ς την Αύγοΰσταν ώς σφετεριζ^μενον τήν βασιλεϊαν 
εΙς τόν έαυτοΰ αδελφών* ου τοις λ^γοις πεισθεισα πα- τρίκιον αυτόν τιμ^ί, καΐ κατελθι^ντα, ώς Ιθος, λαβείν εύχήν (52) οίκοι μένειν προσέταξε. Ιΐροχειρίζιται δΐ άντ' 
αύτου Ίώάννην τόν Γαριδαν έταιρειάρχην, και Λαμιανόν εύνοΰχον άρτιφανή της β(γλας δρουγγάριον (53), 
ΟφΙθΓΰΠΐ δίπίθοηβ ΤΙΐΓ&οίβιη ρορϋΐ&ηίβ, Αυςυ8ΐ& Β "Αγοντος δλ καΐ φέροντος του Συμεών τα θρςίκψα ουζη ρΓ066η1)υ8 οοη8ΐιΙ&1 ςυο ραοΐο 6303 ίπιρΓβ8- 
8ΐοηθ8 οοιορβδοβΓθΙ. Ι5ί ^ο&ηη68 Βο^&β 984 ρρο- 
ΐΏΪϋϋ, 81 ραΐηοίο ΙιοηοΓβ ίηβί^ηίΓβΙαΓ, 86 Ρ&Ιζίη&οββ 
ουαΐΓ& 6001 αάάαοΙοΓυιη ; ίπιρ6ΐΓ&Ιοςυ6 ςυοά ρ6ΐ6- 
1>&1, &006ρϋ8 άοηίβ αά 608 86 οοηί6Γΐ, ρ&οΐυχη ίοϋ, 
8ΐοο6ρϋ8ςυ6θΙ>8ίάί1)Ό8 6ρο1ίη ΓβάίΙ, ρο11ί6ίΗ8 Ρ&ίζί- 
ηαοΐ8 86 ΐ8ΐΓ0 ι^8^θ^(ο Βη1^&η8 1)6ΐ1υαι Γ&εΙυΓΟβ. 
Τπ&ηβίυ^ϋ 60 ίθΐηροΓ6 6ΐ Αβοΐββ,νίρ 66ΐβ1)Γί8, ρπη- 
οίρίβ ρηηοίριιιη Ω1ίυ8. Ιβ ΓβΓ6ΐ)αΙυΓ νιρ^αιη ίβΓΓ6&ιη 
πι αη 1^08 6ζίΓ6ΐη& Ι6η6η8 οοηΓηη^6Γ6 &ο £[β6(ΡΓ6 
ρο986, (1ιιηϋ6 Γ6ΓΓί ιοβαυαίΏ ΐΌΐ)οη 66(ΐ6ηΐ6. Ευιη 
Ζο6 ϋοα]ϋ6Γ &606ρ1ηιη άοαιυΐΏ Γ6ΐΏί8ί1. ΑάπαηοροΙίη 
βυίθΐη 8ίιη6οηί ρβΓ οοιηρ1ιΐΓβ8 ()ί6Β ΓΓυβ(Γ& ορριι- 
^η&η(ί Ρ8ηοΓ&Ιαθ68 (ΐυίάαιη Απη6ηίυ8, ουί ίηΐβρ μέρη, καΐ της Αύγούστης φροντίζούσης μετά των έν 
τέλει ό'πως αύτοΰ παύσωσι τάς έπιδρομάς, Ιωάννης 
ό Βογας ύπέσχετο πατρίκιος τιμηθείς (54) άγαγεΤν 
κατ' αύτου ΙΙατζινάκους , και τυχών της αιτήσεως, 
δώρα λαβών άπεισιν εΙς ΙΙατζινακίαν. Και σπεισά- 
μενος καΜμήρους εΐληφώς έπάνεισιν έν τ^ π^λει, 
συνθεμένων των Πατζινάκων τόν "Ιστρον περαίωσα- 
σ6αι και Βούλγαρο ις πολεμεΤν. Ηύτομ6λησε δΐ τ6τβ 
και Άσωτης άνήρ ονομαστός, υΙός ών του άρχοντος 
των αρχόντων. Έλέγετο δ^ οδτος (5άβδον σιδηρδν 
άμφοτέραις χερσί των άκρων λαμβάνων περικλ^ 
ηί των χειρών βία καΐ κάμπτειν, της αντιτύπου του 
σιδήρου βίας όπεκούσης τ^ των χειρών Ισχύϊ* 6'ν 
Φΐλοφρ6νως ή δέσποινα δεξαμενή οικαδε πάλιν 6πο- α1ίθ8 υΓΐ>ί8 6]ιΐ8 ου8ΐθ«ϋα ΓυβΓΑΐ 60ΐηιηί88&, αυΐΌ ρ νοστήσαι πεποίηκε. Πολιορκοΰντος δε του Συμιεών 
60ΓΓυρΙα8 ρροάϋ. Ρ&αίο ροβΐ χηί88ί &1) Αυ^υ8ΐα Βα- την 'Αδριανούπολιν έφ' ^ιμ^ρας Ικανάς καΐ μηδίν 
Βί1ίυ8 ραΐήοίϋβ 68ηίοΐ6θ ρΠΒί60ΐυ8 βΧ Νίθ6ΐ&8 Ε1&- άνύοντος, Ιίαγκρατούκας τις γένος ών Αρμένιος καΙ 
άίοηβ 6&ΐη αυΐΌ αο ρβοααία ΓβουρβΓ&ηιηΙ. εις των φυλάττειν τεταγμένων τήν πόλιν, χρυσίψ 

δελεασ6εΙς προβδωκεν αυτήν τφ Συμεών. Μετ* ολίγον δΐ απεστάλη παρά της Αύγούστης 6 πατρίκιος βασίλβιος 
6 ίπΧ του κανικλείου καΐ Νικήτας *Βλαδικός, καΐ χρυσίφ και χρήμασι πλείστοις πάλιν αυτήν άνεκτήσαντο. 
Ηοο ίρ80 &αηο Τγπί &πι6γ&8 Οβιηΐ&ηυβ Ιϊοβϋΐί ουιη Τούτφ τφ ετει κα2 Δαμιανός ό της Τύρου άμηρας ο1&886 6ί ιηβ£;Ώί8 οορϋβ ίη ΗοΐΏ&ηο8 ίιηρβίυτη άβόιί, 
Α(ΙθΓίθ8ςυ6 8ΐΓθ1)6ΐαιη ΑοηίβΓ ορρυ^ηιινϋ; βΐ οβ- 

ρί886ΐ Οϋςυβ, ηί8ί 6 ηΐΟΓΐ)0 (Ι66688ί88β1 νϋ&. ΜθΓΐ6 

6^υ8 ίαοίαιη 68ΐ υί $&Γαο6ηί γ6 ΙηΓββΙα άοιηυιη Γ6<1ί• 
Γβηί. Ζθ6 ροΓΓΟ 6οη1ίη6ηΐ68 8ίιηθοηί8 ίηουΓ5ίοη68 
ηοη ί6Γ6η8, 6α!ηΓ[υ6 Γ6ρΓίχηβΓ6 οιιρί6η8, γ6 ουιη 86- 
η&ΐΰ άβ1ίΙ)6Γ8ΐ& 8ΐαίυϋ ρ&06ΐη οοιη δ&Γ&οβηίβ οοιη• 
ροτΐ6Γβ οη6η1αΐ68(]υ6 985 (]βίη(ΐ6 οιηη68 6Ζ6Γ6ϋυ8 
ίιι Οθ6ί(]6η1βΓη ΐΓ&ηβρορΙ&τβ, 1]ί8ςυ6 ουιη Ο6θί(]6η- μέτά πολεμικών πλοίων και δυνάμεως πολλής είσβο- 
λήν έποιήσατο κατά 'Ρωμαίων, καΐ τήν Στρύβηλον 
καταλαβών ενεργώς αυτήν έπολιύρκει . ΚαΙ έζεπύρ- 
θησεν δν, ει μή νοσήσας άπεβίω , διά κενής των 
Σαρακηνών 6ποστρεψάντων. Μή φέρουσα δΐ Ζωή ή 
βασιλίς τάς του Συμεών συνεχεΤς έπιδρομάς , κα2 
βουλομένη ταύτας άνακ((ψαι, δέον έγνώκει' μετά της 
συγκλήτου είναι σπείσασθαι τοις Σαρακηνοΐς, καΐ 
πάντα τόν έν τ^ Έψα στρατόν διαπερασαι προς τήν 1&1ίΙ)Ό8 οορϋβ οοη3υηοΙί8ΐ)6ΐ1υ 01 ίη Βυ1^8Γθ8ΐηον6Γ6 ^ Έσπέραν, κα2 ένωθέντων τών τε έφων καΐ τών δυτι- 
608(ΐ!ΐθ βΖ8θίηά6Γ6.ΡΓθίηάβ ίη δγη&ιη ΐΏίΗ8ί ^08ηη68 κών στρατευμάτων πύλεμον συστήσασθαι κατά τών 
Η&άθαυ8 ρ&1π6ία8 βΐ Μΐ6ΐι&6ΐα8 Τοχ&γ&8 ρ&οΐυιη Βουλγάρων, καΐ τελέως άφανίσαι αυτούς. *'£δοξε τοΰτο, 

ΧΥΙ,ΑΝΌΗΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤΛ:. (52) ΟΓΩοία χηίηίδίβη&ςυβ ρηΙ)1ίο& ηοη 8ίη6 οοβ- 
Ι63ΐϋ)α8 &ιΐ8ρίοϋ8 θΐ Εοοίβθϊβ νο1ΐ8 8υ86ίρί6ΐ)&ηί 
6ΓΦθί. Όαάβ ρ&ΐΓΪοίυδ αΙ) ίηιρβΓ&ΐΓίεβ ΓβηυηϋαΙυβ 
Οοη8(&η(ίυ8 οοηίβδίίιη, άθ ιηοΓβ, ρΓ6θ&Ιίοηβηι &<1 
οοη860Γ8ϋοηί8 ίηδΙ&Γ Βυεεβρίυρυδ ίη βοοίββί&πι ρβΓ- 
§ΐΙ. ΚβρβΓίΙϋΓ ίη Εϋο^οΐβ^ίο Γβοοηβ ουβο ίη ρβΐηοϋ 
βο οϋΓορ&Ι&ΙΦ ρΓοιηοΙίοηβ. Οοαιι. 

(53) ΒβρβΙϋ άπό κοινού νοΓΐ)υπι προχειρίζεται. υΙροί6 ηοη 6χί8ϋιηβη8 οΓΩοΙυπ) υηίυβ έταιρειά(3χου 
άϋοΙ)υΒ οοπιπιίθΒυπι ίυΐ886, ςυοά ν6Γΐ)& &αιΐ3ί£[υ6 

ρ03ί(α ΡΓ8Β 86 ΓβΓΓ6 νίϊΙβηΙΟΓ. ΧΥί. 

(54) ΡοΓίβ 810 ΓϋίΙ νβΓΐ6ηάαπο, Βοςια ραΜοίχα ρΓΟ - 
νηιΐϋΐ, 6(0., υΐ ηοη Ιιοο ορβΓ» ρΓβ3Πΐίυηι Γοίυΐβπΐ, 
86ά 3801 8ηΐ6 ρ&ΐΓίοίυ8 ίη 8β ΓβββρβηΙ γ6Π1 ; 68ΐ 6ηίπι 
&οαΙ)ί§^αυ8 Ιοοαβ. 0υί8 βοΐβαι 8ί1 ϋΙο ρΓίηοβρ8 ρχίη- 
οιραοα, άρχων αρχόντων, ηοοϋαπι (Ιίάίοί. ΧΥί. ίΊ ΗΙ8Τ0ΚΙΑΗϋΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 18 τκλΙ ιημφθβις εΙς ΣιιρΙοΝ Ιωάννης ιεατρ(χιο< & 'Ραδη- Α. ον<& βαπιββηιβ ίοβπυηΐ. Αα^υβΙα 8ΕΓ&θ6ηοηιπι ^&Iη χνό< χαι Μιχαήλ ό Τοξαρας έσπε{σαντο τοις Σαραχη- 
νοΐς. ΚαΙ δ ή της άπ' αυτών ότεαλλαγεΊίσα φροντίδος ή 
^9ΐλ(ς, τήν συνι{Οη Βιανομήν της ^όγας χ&λεύσασα 
γινέφθαι των στρατευμάτων, Λέοντί τε μαγίστρφ 
τφ Φωχφ ταϋτα παράκουσα, δομεστίχφ των σχολών 
τυγχχνοντι, άπάραι χατά Βουλγάρων Ιπέτρεψεν, 
Άθροισ6έντων δε πάντων τών θεμάτων χαΐ τών 
ταγμάτων χατά τήν Διάβασιν (ιτε8(ον δέ ή Διά- 
€ασις μέγα χαΐ προς όποδοχήν στρατού έπι- 
τήδειον) , αποσταλείς 6 πρ«ϋτοπαπ$ς του παλα- 
τιού (55) μετά τών τιμίων ξύλων [Ρ. 613] παρεσ- 
χεύασε προσχυνήσαντας πάντας έπομόσασθαι χυν- 
αποΟνήσχειν άλλήλοις. Κ«^ του ορχου τελεσθέντος 
πανστρατι χατά Βουλγάρων έξώρμησαν. "Ήρχον δ^ 8θοαΓ& ιηίΗϋϋιιβ γο§&8 (βίβ νοοαΙυΓ ρβοαηίββ άίβΐπ- 
1)υΙίο) ά&π, Ιιθοηθκηςυθ ΡΙιοοΕζη ιη&§ί8ΐΓαιη &ο 
θοΙιοΙ&Γυπι (ΙοπίθθΙίβαιη θχβΓοϋυβ ίη Βυΐ^&ροβ άοοβΓο 
^α5θι. Οοαηίϋυβ ίη ιιηυιη οοηάυοϋβ βχθΓοίΙίϋαβ &ο 
0θϊΐ0Γΐί1)θ8 βά Οίαϋ&βίη (Ιοουβ ίά ηοιηβη α ΐΓ&ηβίΙα 
1ΐΕΐ>β1, ββίςυβ ρΙ&ηίΙίθΒ &ζηρ1& βΐ Γβοίρίοικίο βχβΓ- 
οίΐυί 8ΐιί6οί6η8) ρ&ΐαΐϋ ρήιη&ηυβ 8&θθΓάθ8 (ΐρβι 
ρΓΟΙορ&ρΕοι νοο&ηΐ) ιηί88Ώ8 ουιη ν6ηθΓ&ηάί8 Ιί^ηΙβ 
οιηηβθ ίη ^θηηα ρΓ00ΏΐηΙ)θΓ6 3α88ϋ, βΐ 3ηΓΕΓ6 βθ 
υβςυβ Εά πιορίβιη υηΕ ρβΓ86ν6ΓΕΐυΓ08. ΟίοΙο 8ΕβΓΕ- 
οιβηΐο ίη Βα1^ιΐΓ08 θΖ6Γβϋυ8 οιηηββ χηονοΓαηΙ. Οο- 
ΙιΟΓίβΐΏ 6χου))ϋθΓυχη άυοθ1>Εΐ ^0Εηηθ8 θΓΕρ8θη, νίΓ 
]>6ΐ1ίοο8η8 ρΓθ1)Εΐ8Β(ΐυθΐηυ11ί8ρΓ(Βΐιί8 νίΓΐυϋβ,οοΙιΟΓ- 
Ιθΐη ΗίοΕΟΕίοΓαηι άίοΐΕχη 011)ίΕηυ8 ΜεγοΙε, νΪΓ ίηβί• του μίν τάγματος έξχουβίτων Ιωάννης ό Γράψων, η £;ηί8 : ΒοπίΕηαθ β1 Ιιθο ΑΓ^γΗ 61ϋΕ6 Βεγοεβ Ρ1)θε&8 
άνήρ πολεμιχός χαΐ πολλάχις έν μάχαις άνδραγα• Εΐϋβ ( θι{σας, του δΐ Ιχανάτου (5(5) Όλβιανός 6 Μαρούλης, 
άνήρ δεδοχιμασμένος. ΚαΙ ' Ρω μανό ς χαΐ Αέων 
οΐ του 'Αργυροΰ παΤδες, χαι Βάρδας 6 Φωχάς Ιτέρων 
ταγμάτων έζηρχον Συνη δε τούτοις χ«1 Μελίας 6 μά* 
γιστρος μετά των Αρμενίων χαΐ άλλοι πλείστοι στρα- 
τηγοί τών θεμάτων. Ηαρείπετο δε χαι Κωνσταντίνος 
πατρίχιος & Λιψ ώς τάχα σύμβουλος Λέοντος του δο- 
μεστίχου τών σχολών. Κατά δΐ τήν ς' του Αυγού- 
στου μηνός, της πέμπτης ινδιχτιώνος, πολέμου συ^- 
ραγέντος *Ρωμα(οις τε χαΐ Βουλγάροις πρ^ς τφ 
*Αχελιρ<|> <ρρουρ(φ, τρέπονται χατά χράτος οΐ Βούλ- 
γαροι, χαΐ φόνος αυτών έγένετο πολύς. Ίδρώτι δλ 
του δομ&ατίχου περιρ^ανΟέντος πολλψ χαι λειποθυ* 
μιζσαντος χαι του Ίππου άποβάντο^ έπί τινι πηγ^ ρΓβββΓΕηΙ οο1ιθΓϋ1)α8. ΛάβΓΕί ϋβ θ1 Μθΐίβδ χηΕ- 
βίβΙθΓουχη Αηηβηϋβ, ρΐυηαιίςΰθ εΙπ ρΓονίηείΕΐίαπι 
άυοββ. ΟοιηίΐΕΐ)Εΐαρ βϋΕοα 0οη8ΐΕηϋηιΐ8 ΑΓήοΕοηΒ 
ρΕίηοίυΒ^νβΙυΙί οοηβίΙίΕηιΐΒ Ι^6οηί8 άοαίθβϋβί βοΐιο* 
ΐΕΓαπι. δθχίο Αο^υ8ϋ άίβ 986 ρη^ηα ίηΐβρ ϋοπια- 
ηο8 θΐ Βυΐ£;ΕΤ08 οοιηπιί88Ε β8ί Ε£ί ΟΕβΙθΠαιη Αοΐιβ- 
Ιουπ), ρυΐβίςηθ βΐ ζβε^οε οοθάβ ρροβίΓΕίΙ βυηΐ 
Βυ1§;ΕΓΐ. 11>ί οαιη άοχΏβ8(ίου8 ρΐυηοαο βυάοΓθ ιηα« 
(3θη8 ΕηίΐΌοςυθ άθΟοίβηΒ Εά ςαβιηάΕΐη ίοηΐβζη 6Χ 
βςαο άββοβηάίδββΐ, υΐ βυάοΓβιη βΙαβΓβΙ εο 8Θ ΓβΟΓβ- 
ΕΓθΙ, βςυυβ ΓογΙθ Εΐ)Γυρ1ο νίηουΐο ββ ρροηρίΐ, εο 
8688οη8 ΥΕοαΰδ ρβΓ οζθΓοϋϋπι (ϋβοοΓΓϋ. Οαβπι υ1 
Ε^ηονβΓβ χηϋίΙβΕ, οοοϋ1)ΰί88θ άοπιοθϋοαιη γεΙι, 
ιηβία Εηίιηί8 οοηβΙβρηΕίίδ, αΙ) ίηβββηϋοηθ ΙιοθΙίυιη 
άθβΙϋβΓαηΙ: ςυίάΕΐη θϋΕΐη ρβίΓΟ 8θ8β ΕνβΓίβηιηΙ. χαι τδν Ιδρώτα άποπλύνοντοί χαι Ιαυτόν άποψύχον- ^ Ουοά βχ8υ61ίαιίβ6Γη6η8 8ίαΐθοη(ηθςΐΐθ βηίιη6ίΓιΐ6θ 
τος, τ^ν δεσμόν άπο^ρήξας 6 Ίππος τυχαίως εθει 
διά του στρατοπέδου χενός Ιπιβάτου' 6'ν οΐ στρατιώ- 
ται θεώμενοι γνώριμον οντά , χαι τον δομέστιχον 
πέσε IV 6ποτοπάσαντες, εΙς φόβον ένέπεσον χαι χατ- 
εβλήθησαν τάς ψυχάς χαΐ της διώξεως έστησαν, 
ενιοι δέ χαι παλίντροποι γεγόνασιν. 'ΕΙξ ύπερδεξίων 
δΐ τζΰτα θεώ μένος 6 Συμεών (ου γαρ ετυχεν άσύν- 
ταχτον τήν φυγήν ποιησάμενος) έπαφήχε τους Βουλ- 
γάρους χατά 'Ρωμαίων. 01 δλ χαΐ πρ6τερον, ώς ε?- 
πομεν, τάς γνώμας θλασθέντες χαι τε0ηπ6τες, ώς 
χαι αίφνίδιον έπκ^ντας έθεάσαντο τους Βουλγάρους, 
τρέπονται πανστρατΙ , χαΐ γέγονε φυγή φριχωδε- 
στζτη, των μέν υπ* αλλήλων συ μπατου μένων, τών 
δ^ 6π6 τών εναντίων αναιρουμένων. Λέων δε ό δο- βΐ 0ΓάίηίΙ)ϋ8 (1ί88ίρΕΐί8 ίυΐ^Εΐη ΓΕθίθΙ>Εΐ)8υθ8 ΗοπίΕπίβ 

ίΐΏΐηίθίΙ. ΚοίΏΕηί 3ΕΓη Εηΐθ Εηίιηοβ (1θ^θοι^ βί ρα- 
νβηΐθβ, Ιιο8ΐ6ΐη βαϋϋο ΐΓΓυβΓΟ νίάβηΐθδ, 8ΐΑΐ1ηι Ιθγ^ε 
άθάβΓαηΙ. Ρυ£;Ε θε ρβΗοαΙοβΐβδίκΏΕ Γαϋ, Εΐίί8 86^:6 
ίηνίοβιη οοηουΙοΕηΙίϋυβ, Εΐϋ8 ε1> (ιοβίβ ο«Βί8. 1>θο 
άοιηθ8ϋοιΐ8 Γυ£(Ε ίη Μβ8βιηΙ)ΓίΕ 6νΕ8ϋ. Νοη οιυΙϋΗι- 
άο ΐΕηΙυοι ιηί1ίΐΕΓί8 Ιηηο ρβήϋ, 86<1 βί άαο68 ίηου• 
ηιβπ Είςυβ οΓάίηυηι άαοίορββ• Οοοίδυβ β8ΐ βΙΪΕχη 
ΟοηβίΕηϋηηβ ΑΓήβαθ, βί βζουΙϊϋοΓυηι άαζ ^0Εηη63 
ΟΓΕρβοη. Μί88υ8 ίυβΓΕί ΕοπΐΕηυ8 ΙιΕ0Ερβηη8 ρ&Ιπ- 
οίυβ Γ6Ϊ ηΕνΕΐΐΕ άΓυη^ΕΓίυ8, ουπι ΙοΙε 61ε88Θ, 3υ88ΐΐ8 
11Ηη8 ΙβξθΓθθΙ Εαχϋίο θ88Θ 1«6οηι θΐ εΒο^ε ΕάάυοΙοβ 
Εά ορβιη ΒοιηΕηί8 ΓβΓβηάΕΐη ΡΕίζίηΕΟΕβ 987 Ιγε- 
^^^ΘΓΘ. Εί οαίΏ Βο^ε ίηοίόϋ οοηίβηϋο; ςυΕίη Εηΐιη- μέστιχος έν Μεσημβρία διεσώθη φυγών. Έπεσε δΐ β ΕάνβΓίθηΙββ ΡΕίζίηΕΟβ άοηίααι ΓβάίβΓυηΙ, Εά ιγγι- 
Λαος ού τών χοινών στρατιωτών, άλλα χαι στρατ- Ιαπιςαβ θΟΓααι ΓθοίιΙβΓυηΙ 8υρρ6ΐί(Β• 
ηγοι χα] ταγματάρχαι αριθμού χρείττους. Έσφάγη δΐ χαι Κωνσταντίνος 6 Α^ψ χαΐ 6 τών έξχουβίτων 
{ξαρχος ^Ιωάννης μάγιστρος & Γράψων. 'ΙΙν δΐ αποσταλείς 6 πατρίχιος 'Ρωμαν&ς ό Λαχαπηνος 
δρουγγάριος τηνιχαυτα τών πλωίμών ών, μετά παντός του στόλου παραπλεΤν τοϊς αιγιαλό ις προστα- 
χθεις χαι εις βοήθ^ιβιν τυγχάνειν τφ Λέοντι, διαπεράσαι δΐ χαΐ τους παρά του Βογά άχθέντας ΙΙατζι- 
νάχους εΙς συμμαχίαν 'Ρωμαίων. Διενέξεως δΐ γενομένης μέσον του 'Ρωμανοΰ χαι του Βογα , Ιδόντες 
αυτούς οΐ Ηατζινάχαι στασιάζοντας πρ6ς αλλήλους υπόστρεψαν εΙς τά 'ίδια, χαι γέγονεν ή έξ αυτών βοήθεια 
δπραχτος χαΐ ά;^νητος. 

ΧΥΙΛΝΌΚΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤΛΙ. 

(55) ΗΕΐ)6ΐ)Εί ίαιροΓΕίοΓ οίβραπι ρΓορήαηι ίη ρΕ- ρΓοΓβοίυβ θγεΙ πρωτοπαπάς του παλατίου. Οοαβ. 
ΙεΙιο, ίη ςαο νΕτίο θΓΕηΙ βοοίββίββ, η1 8. βΙορΙίΕηί, (56) Α^ιηίηΐΕ ίΐΕάΙοΙί. ΛηοΙΟΡ ίηίΓΕίΤου τάγματος 
άηοαιη 0€8ΐβ8ΐίαιηι Εΐίββί βί Εΐίορυπι ; οΐβή ίΐϋυβ Κρχων τών Ιχανάτων. Οοαβ. 19 αεοΒοιι οεοηενι Μ 8αηΙ ςαί αϋ&αι Εοπι&ηίβ ίυ^ββ οίαάΐβςιυθ ο&ιιβ&τη Α ΆλλοΙ δΐ ούχ οξΙτω φασί γενένΟαι την τροπήν 

'Ρωμαίων , τρ6πον δέ ίίτερον. Τρεψαμένου γάρ του 
Φωκά τον Συμεών και διώκοντος, φήμη τις εξαί- 
φνης έφθασε προς αυτόν έπαγγέλλουσα ώς δ δρουγ- 
γάριος των τελωίμων άπεισι μετά του στάλου παντός, 
παραληψ6μενος την βασιλείαν. Ό δΐ τη αχοη κα- 
ταβροντηβεις (έσφετερίζετο γαρ εις ^υτόν το της 
βασιλείας κράτος) , καταλιπών τό διώχειν ύπέστρε- 
ψεν εΙς τήν παρεμδρλήν ώς τάχα τό ον μάθηση• 
μένος. ΔιαδοθΙντος δε λ(5γου προς τόν στρατόν ώς 
6 δομέστικος πεφευγεν, [Ρ. 614] άλκης έπιλησφέν- 
τες οΐ λοιποί έποίουν ομοίως. Οΰς Ιδών ό Συμεών 
φεύγοντας (ιστατο γαρ , ώς ει^ρηται , έν εύκαίρψ 
τ6πφ τό τέλος άφορων του αγώνος) έξεχύθη παν- 
Β στρατί καΐ παλίντροπον τήν φυγήν έποιήσατο. Ούτος Γαίβββ άιο&ηΐ. Είβηίιη οιιιη 8ίαιβοηθπι Ρ1ιοο&8 ρυΐ» 
βυπι ρβΓΒθςυβΓβΙϋΓ, ΒυΙ)ίΙο αά βαιη Γυίβββ ΕΐΙ&Ιυαι 
ηααΐίυιη, άΓαη^&ηυιη Γβί η&ν&ΐίβ οαιη υηίνϋΓβα 
ο1&88θ &1)ίΓβ &ηίαιο οοουρααάϊ ίιηρθΓϋ. Ουο ηυηϋο 
αΚοηϋυιη βυκη υΐ ςυί βυχηιηκιη ΓβΓυιη βίΐϊί άβρο- 

ΘΟθΓβΙ, 0Χηί88& ίη56θ1&Ιίθη6 ΙΐΟβΙίΐΙΙΏ ίη ϋ&8ΐΓ& νβΐ'ί 

(1ί806η<1ί 0&Ι18& Γθ(1ϋ886 : άίάϋυΐΏ θζ 60 ρυαιοΓβιη 
Γυ§[ί88β άοιηββϋοαηι, ΐάβοςυβ ιηίΐϋθβ ίοΓϋΙυάίηίβ 
οΙ)1ϋθ8 ίυ^αιη ίβοίβΒθ. δίζηβοηθίη, ςυί ορροΓίυηο 
Ιοοο 8ίαη8 βζίΐυιη 06Γ(&ιηίηί8 ορρθηβΙ)&ΙυΓ, Ιιοο 
&αίπι&άνβΓ80 βϋυβθ ίη Βοζηαηοβ ΪΓΓυίδΒβ, ϋ&ςυβ 
νίοΐοη&ιη ϋβ ρυΐβίβ ο«8ί8(]υ6 Γθρ&Γ&βββ. 8ίνβ έοο 
θίνβ ίΐΐο ιηοάο γο8 ^68ΐ& 8ί(, Εοιη&ηί εβΗβ βα ςα&ιη 
Γ6ΐϋ1ίιηυ8 &ίΓβοΙί βυηΐ εΐαάβ. μίν δή και 6 δεύτερος λύγος• είτε δΐ οδτως, είτε έκείνως ή αλήθεια έχει, δ'μως έτράπησαν ^\ 'Ρωμαϊοι καΐ τα 
λεχθέντα άνωθεν διεπράχθη. Ουπιςυθ βαρβΓβΙϋββ βί ίη ϋΓΐ)βπι ΓοάϋδβοηΙ, Ηο- 
πίΛηί θΐ Βο^Βί ιι^Ι&Ια θ8( οοηίΓονοπίίΛ, βοςιΐθ ρβΓί- 
ουίι 'ϋβάυοίυβ ϋΓυης&ηυΒ, υΐ ^ϋ(^^^ββ βί οουΐοβ βίΤο- 
άίβηάοβ 6886 ρΓοηαηΙίανβηηΙ, ςοοά ο1) ίηοϋπβιιι, 
ΛϊΐΙ ροΙία8 ιηβΙίΙΐΕ άιιοίηβ, ΡΛίζίηαοαβ ηοη ίΓ3]βοί8- 
8θ1, ςαοίΐςαβ βχ Γα§α ΓβνβΓβοβ 2§§ ηοη &ά ββ 
οοΠθβ^ίβββΙ. Επιίίςϋθ ΓϋίδθβηΙ βί οοιιϋ, ηΐ8ί 81βρ1ια- 
ηϋ8 πι&§Ϊ8(6Γ, Όηπ8 ΙϋίΟΓϋπι ίηαρβΓΛίοΓίΒ, β* Οοη- 
8(&ηϋηο8 Οοη^γΙβΒ ρΛίποίϋδ, ςηί αριιά Αα^υβίΛπι 
|ΛΡβίΙβΓ ροίβΓαηΙ, βϋπα θΓίρηίθββηΙ. 8ίπιβοη βΐϋίβιη 
νίοΙοΓία βΐ&ΐυβ 80 ΓβΓοοίβηθ αά ϋΓΐ)θηι οπαηί οαπι 
800 βχβροϋιι ρΓορβΓανίΙ. ΒιΐΓ8υπι ΙβίΙυΓ Ι,βο Ρ1ιοοβ8 
βο1ιο1»Γϋπι <1οηαβ8ΐίοϋ8 βί ^οαηηβ8 βοάΕΐίΙαΙίδ <1αχ &ο 
ΝίοοΙααΒ ΟοηβίαηΙίηί ϋυο® ίιΐίαβ πιίΐίΐββ, ςοοδ Ιυπι Μετά τήν τροπήν δΐ των σωθέντων έκ του πόλε 
μου παραγενομένων , τά κατά τόν Τωμανόν και 
τόν Βογάν έκινήθη, Και εΙς τοσούτον κινδύνου περί- 
έστη τψ δρουγγαρίψ τά πράγματα, ώς ψήφον κατ' 
αύτοΰ έξενεχθήναι παρά των δικαστών καταδικά- 
ζουσαν αυτόν έκκοπήναι τάς ο({/εις, ώς ^μελεί^ ^ 
μάλλον κοκουργί^ μή διαπεράσαντα το2>ς ΙΙατζι νά- 
κας, πάλιν δι μη δι τους άπό της τροπής δεχύμενον 
ύποστρέψαντας. Τοΰτο δ* Ιίν έπεπύνθει, ε? μή Στέ- 
φανος μάγιστρος ό των έπιτρύπων εΙς, καΐ Κωνσταν- 
τίνος πατρίκιος 6 Γογγύλης, πολλά δυνάμενοι παρά 
ττί δεσποίντ[ΐ, αυτόν έξερ^ύσαντο. Συμεών δέ έπαρ- 
θεις τη νίκη καΐ γαυριών , δρας άπαν αύτου τό 
στράτευμα, κατά της βασιλίδος ήπείγετο . 'Εξήλθεν ίη ρΐΌΠίρΙα 1ιαΙ)θΙ)αηΙ, αάνβΓβΠδ βϋπι βάηουηΐ; βΐ η οΰν πάλιν 6 δομέστικος Λέων ό Φωκάς καΐ ό Ιται- βραά αβ1»8γΓΐα8 (Ιοοί Ιιοο ββΐ ηοπιβη) ίη οοΙιοΓίβΓη 
ςα&ιηά&αι ΒαΙ^&ΓΟΓΟίη ίηοίάβηΐββ ρΓίΒ(ΐΛΐαπι β^Ρββ- 
8&ιη, οαιη ΕάοηυηΙϋΓ ηϋ11θ(}αθ ηββοΐίο ρΓοΟί^βη!;; 
ιηοχ ΡθοβηΙβπι αΐί&ιη ίηβ^ΓϋβηΙβπι ΓθΓΐίΙθΓ8ϋΙ)θί8ΐβη- 
1β8, ρυ^ηαπι λορθπι αο άίυ άϋΓΕηΙβπι ο1)βυηί, Βαΐ- 
βΛΓΟβςαβ ίϋηάοηΐ. ΟβοίάΐΙ 6& ίη ρυ^η* Νίοοίαυθ 
ϋαοββ ίΐΐίαβ ΙΐθΓοίοθ ρυ^ηΕηΒ, ςυί βί οάυθαηι νίη- 
οβηάί Ηοπι&ηίβ ρΓ»1)υίΙ. Ηίο Ιυιη ΓβΓϋπι 1)β11ίοαραηι 

Βί&1ΐ18 6Γ&1. ρειάρχης Ιωάννης καί Νικύλαος ό Κωνσταντίνου του 
Δούκα υΙός, μετά τίνων στρατιωτών παρευρεθέντων , 
ε?ς συνάντησιν αύτοΰ. ΚοΛ κατά τύπον τόν λεγο'με- 
νον Κατασύρτας άπομοίρ^ τιν? Βουλγάρων εΙς προ- 
νομήν πεμφθε^^ συνήντηκύτες προσρήγνυνται τού- 
τοις και τρέπονται εύπετώς. Ακραιφνούς δΐ πάλιν 
ετέρας έπεισπεσούσης , υφίστανται καΐ ταύτην ^^- 
δίως τε και άνδρικώτερον, και γίνεέαι μάχη καρτερά 
καί έπΙ πολύν διαρκέσασα χρύνον , και τρέπονται μίν •1 Βούλγαροι, έσφάγη δΐ Νικύλαος 6 του Δούκα υ\ός, ήρωϊκώ^ άγωνισάμενος και αίτιος της νίκης 'Ρωμαίοις 
γενύμενος. Καί τά μΙν κατά τόν πύλεμον συνηνέχθη γενέσθαι οϋτως. ΑΙ ΓβΒ οίνίΙθΒ ρβΒδίαιο βΓΕηΙ Ιοοο, πΐϋΐϋδ ϋβςυβ 
Βοιηπιίβ νίπΒ ίηβαηο ίπιρβπί ααιοΓβ δΓάβηΙΙΙϊυβ. 
Ποραηι ίαοίΐβ ρηηοθρβ θγεΙ Ι,θο ΡΙιοοεβ, ςαί ςυοά 
υχοΓβπι ΙιαΙ)βΙ)αΙ Οοηβίαηΐίηί θϋ1)ίοϋ1αΓϋ ίηΐίωί βο- 
ΓΟΓθπι,θΙ βα ίβιηρβΒίΕΐβ πιβ^πΕ βΓΕί βυηυοΙηοΓϋπι Τά δΐ κατά πύλιν ένύσει δεινώς, πολλών καί με- 
γίστων έπιμαινομένων ττ*! βασιλείς καΐ τψ ταύτης 
έ'ρωτι φλεγομένων, ων κορυφαίος ήν & Φωκάς. 
'Γπάρχων γάρ ούτος έπ' αδελφέ γαμβρός του πα- 
ρακοιμωμένου Κωνσταντίνου, μεγάλα τύτε τών έν τοΤς ίη ααίαροίβηϋα, ίη βο ρΐϋπαιυπι ροηβηβ Γιάυοί», Ο βασιλείοις δυναμένου εύνούχων,και έπ' αύτψ πλεΤσται 

θαρρών (ΐ^^ίδίως φετοτότής βασιλείας καθέξειν κράτος. 
Διό και πολύς έφέρετο, και ο6 κρύβδην άλλα φανερώς 
ταύτης άντεποιεΤτο ώσπερ3ί πατρφου πράγματος καί 
προγονοθεν αύτψ ανήκοντος , και δ'σον ουπω ήξ- 
ειν εΓς αυτόν ώς εΙς νύμ(μον διαδοχήν έφαντάζετο. 
Οΰ τήν όρμήν άκατάσχετον ούσαν φοβηθείς 6 του 
βασιλέως Κωνσταντίνου παιδαγωγός θεύδωρος, χαΐ 
μή τι πάθ^ δείσας 6 βασιλεύς, όπέθετο τφ βασιλεΐ 
Κωνσταντίνψ λαθραίως προσλαβέσθαι τόν πατρίκιον 
*Ρωμανόν καΐ δρουγγάριον τών πλωίμων, πάτρικόν ηοη πια^^ηο ηβ^οΐίο ββ ροΐίΐϋΐ-υιη ίιιιρβπο ρυΙαΙίΗΐ, 
ίάβοςαβ ίη 2§9 βα γθ πιαΙΙαΒ βραΐ, ηβί^αβ οοουΐΐβ 
Βθά ραΐαω ίωρβΓίϋπι αίΓβοϋ1)αΙ,ίάςυβνβ1ϋΙί τβω α 
ιη^"οη1)ΐΐ8 Βυίβ αά Ββ ρβΓίίηβηΙβω, ^ϋΛηιρηηιαιη αά 
βθ αΐΐβ^ίΐίπΐϋπι 1ΐ80Ρβ(1βπι άβνοΐυίαπι ίή ΒθπιηίαΙ)αΙ. 
^ϋ^α8 νβΙιβαίθηίίοΓβπι ςηαπι ίπιρβάΐή υί ροΒββΙ οο- 
ηαίαιη Ιίαίθηβ ΤΙιβοάοΓϋΒ ίπιρβΓαΙοπΒ ρβάαβοβυβ, 
πιβίϋβηβςαβ ηβ βυο άοιηίηο βα ΓβΒ βχίΐίο ΓοΓβΙ, 
Ιιαιο οοηΒϋΙϋαΙί Ηοαααηυηι ραΐηοίυπι άραη^απυω 
οΙαβΒίΒ οοβυΐΐβ &ϋ)ί αοΐΒοίβοαΐ οηΒίοιΙβοα, αο βί γθβ η ΗΙβΤΟΗΙΑΕΟΜ εΟΜΡΕΝΟΙΟΜ. βντα $ο5λον χα2 τά α6τον> φρονουντα δια καντ6ς, ώοτ» Α. ^^<^ ρ08ΐα1θ(, άθΓβοβΟΓθΐη : βαχη ηυίρρο ρ&ΙθΓηαιη συνεΐναι χαΐ (ιαφολάττειν αυτόν, [Ρ. 615] καΐ εΐ 
δεήσει, σύμμαχον εχειν χαΐ βοηθών. Έντυχίας ούν 
ιερώτον ιτερι τούτου γενομένης 6 'Ρωμανό< άπε{πατο, 
χαι πάλιν χαι πολλάκις πειρασθέντων των άμφΐ τόν 
θκ^ωρον άπε(ιιο(το. Έ«εΙ 81 γραμμάτιον αύτ6χει- 
ρον γΛράξμζ 6 βασιλεύς χαΐ <ροινικοΤς ύποσημάνας 
γράμμασιν άκέτιειλεν αυτό, εΤξε τε έπΙ χείρας τοΰτο 
λαβών, χαι χαθυπέσχετο τήν του παρακοιμωμένου 
Κωνσταντίνου χαΐ των συγγενών αύτοΰ έπίθ&^ι^' 
χωλυσαι χατά τό έγχωροΰν. Τα μεν ουν λαληθέντα 
χαι στοιχηθέντα οϋτω προέβη, καΐ δια της αγοράς 
χαι των λεωφάρων χα2 των στενωπών 6πεψι0υρ(ζετο' 
6 δι παρακοιμώμενος, χα{περ ούχ άνήχοος ων τών 
κατ* αύτου μελετωμένων, χατεφρόνει, μή αν ποτέ 6886 ίρβίαβ αιίαίβίΓαπα, οοηβΙβηΙβΓςυβ Ιρβί 1>6ηβνο- 
Ιυιη. Ρπιηιιιη αο άβ Γβ οοοαρβΠ&Ιυβ Ηοιη&ηιΐ8 γθ- 
ιιυίΐ; 6ΐ ΐΙβΓυπι &ο βορίυβ ΤΙιβοάοΓΟ «ηίχηΰΐη 6^ϋΒ 
ΙβηΙαηΙθ Γΰουβανϋ. Τ&ηάβιη ευιη 1ίϋ6Γ&8 πχ&ηιι ίιη- 
ρβΓα1θΓί8 86ηρ1&8 &1) ΐρβοςαβ ραοΐβθίβ &υ1)8ί§;ο&(&8 
ΗΐΙθΠ8 αά 86 χηί88Ε8 &66θρί886ΐ, οοποββθϋ; ροΐΐίοί- 
1υ8ςα6 68( ββ, ςυαηίαζη 6^υ8 ΩβΗ ρο88β1,0οηΒΐαη- 
ϋηί οαΜοαΙ&τϋ 6^α8ςυ6 οοςη&ΙοΓυιη ιαοΐίϋοηββ 
ίιηρβάίΙαΓυιο. Ηοο ιηοίΐο γ68 6θχηρο8ί(&/&ο άβ βα ίη 
ίοΓΟ οοιηρΚίβ &ο αη£ρροΓϋ8 8α8αΓΓ&1}ΕΐθΓ. ΟοηΕίαη- 
ϋηαβ &αί6ΐη ουΙ)ίου1&ηυ8, ςυ&ηςα&ιη βί ςυ» οοηΐΓ& 
ίρ8υιη βίΓαθΓβηΙϋΓ ηοα 6πιηΙ ίη&υάίΐα, ίΐΐα Ι&αίθα 
οοηΙβΐΏη6ΐ)&1, ηβιηίηβιη υηςαΕίη &άν6Γ8α8 β6 αΙι- 
ςυίά &α8αΓυπι ορίηαηβ. δβά ουιη &ά οΙαβΒβιη β^ΓΟ- οΙη6«ις τολμήσαί τίνα έπιχείρησιν κατ' αύτοΰ ποιή- ρ άβΓθΙυΓ, Γ0^&• άθ ιηοΓ6 άί8ίπ1}α(υΓα8, ΚοιηαηοςΌθ σασθαι Έξελοών ούν χα2 τήν συνήθη διανομή ν 
της ^όγας ποιησάμενος τών πλωίμων, χαι τον 'Ρω• 
μανον επισπεύδων τάχιον έχπλεύσαι , περιπίπτει 
τφ λ6χφ. Αουλικφ γάρ έν σχήματι προσυπαντήσας 
6 'Ρω μανός αύτφ, και προθύμως ποιήσει ν τό κε- 
λευσ^έν έπαγγελλύ μένος, ήρεμα και κατά μικρόν 
ήγεν αυτόν εΙς τήν ένέδραν. Μηδέν δλ έπαισΟέσ^αι 
τών μκλετω μένων του παρακοιμωμένου δυνηθέντος, 
αλλ* άχάχως και χωρίς ύπονοίας διαλεγομένου, τλλΧ 
μιαλλον ίγγιστα προσιύντος αύτοΰ, καΐ τυυΒομιένου ε? 
Ιχει άνδρας εύειδεΤς και γενναίους και τήν, βασιλι- 
κήν έρέττειν επιτηδείους τριήρη, τοΰ δΐ καΐ ^χειν 
χαι έγγυς παρεΐναι τούτους είρηχύτος, καΐ τ^ κε- 
φαλή νεύσαντος ήκειν τινάς πλησίον τών εύειδεστέ- 
ρων, 6 Κωνσταντίνος θεασάμενος τούτους και τάχα πι&ηά&ΙαΓαβ υΐ (^υαιηρηιιιυια η&νί£;ΕΓβΙ, ίηείάϋ ίη 
990 ΐη8ίάίΑ8. Είβηίιη 86Γνί1ί Γογιώε βί οοοοΓΓβηβ 
ΕοαίΕηυΒ, βΙ ιηΕηάΕίΕ 86 8ίαάίο$6 βχββοαΙιίΓυηα 
ρΓ0ΐηίΙΐ6η8, ρΕαίΕϋιη ίη 6Ε886β ρβΚΓΕίιϋ, ηίΐιίΐ 
ρΓ0Γ8υ8 60Γυχη ψΐίβ ρΕΓΕΐ)ΕηΙυρ οοη]ί66Γθ νΕΐβη(6ηι, 
86(1 8ίιηί1ϋβΓ 6ΐ Εΐ)8(ΐυ6 αΙΐΕ 8υ8ρί6ίοη6 οοϋοςυβη- 
1601, ρΓορίυΒςυβ 8υ1)ίη(1θ ΕΟΟβάβηΙθπαιΕΟ Γ0£;Εη(6ΐη 
νΪΓΟβηβ 1ια1)6Γ6ΐ ραΙοΙίΓΟΒ εο ίθΓΐ68, ΕρΙοθ,Εά ίιηρρ- 
γαΙογΙεοι ίήΓβηιβπι ΕββηάΕΟΐ. ΕβΒροηάβΙ ΒοαίΕηυβ 
608 ρΓβ8ΐο 6886, βΐ ίοΓίηοβίΟΓαχη «ιαί^οβάΕΟϊ ίηηαϋ 
αΐ Ε066(]θη1. ΟοοΒ οοπίΕοαρίΕΐαβ 6ΐ ρΐΌΐ)Εηβ Οοη- 
ΒίΕηΙίηυβ, ουιη Βοΐνί ηΒν68^ΰ1)6Γ6(, ΗοαίΕηυΒ ίυζίΕ 
ο1)Επι1)υΐΕη8, υΐ ρροζίοαβ ρΓβΙοπΕίη ηΕνίχη νβηίαιη 
68ΐ, ίά πιοάο ΓεΙοβ, « Α5πρ1ΐ6 Ιιαηο » 8υ1>8ίΒϋ1. Οαΐ- 
1)08 ν6Γ0 ηρ^οΐίηαι άΕΐυηι 6ΓΕ^, ϋ ΟοηβίΕηϋηαπι αποδεξάμενος άπαίρειν ήπείγετο. Ό δέ 'Ρωμανός Ο ΒίΕΐίιη ίη ηΕνίπι ρΓβΙοπΕίη Είχίαουηΐ, ί1)ίςα6 ία ίγγιστα τούτον» περίπατων, ώς πλησίον έγένοντο τ^ 
στρατηγίδι τριήρει, κατασχών τόν ΚωνσταντΤνον, 
χα{ μν^δΐν πλέον εΙπών άλλ' ή μύνον. « "Αρατε τού- 
τον, Λ αυτός μέν £στη, οΐ δΐ προς τό έ'ργον 6'ντες 
ε ύτριπισμένοι είσήγαγον εΙς τήν ναυαρχίδα χαΐ έν 
ασφαλείς κατεΐχον, μηδενός έπαμΰναι τοΰτον τόλ- 
μη σαντος τών συνεπο μένων αύτφ, άλλα πάντων 
παραυτίκα διασπαρέντων. Της <ρήμης ούν έξαρθεί- 
σης ταρβ^τή κατέσχε πασαν τήν πύλιν, τυραννίδος, 
ώς εΙκός, έπίθεσιν λογισαμένην. ΦΟάσαντος ούν τοΰ 
λύγου χαι μέχρι της βασιλίδος Ζωής, εΙς άμηχανίαν 
χα2 οΐ έν τέλει ένέηιπτον. Ιΐροσχαλεΐται γοΰν 
ή βασιλις τόν πατριάρχην Νικύλαον χαι τους της 
συγκλήτου λογάδας * κο^ο)ογισαμένη δΐ μετ' οαΒίοάίΕ Ε886ΓνΕη1, η6χηίη6 οοιηϋηιη 6αιη ά6Γ6ηά6Γθ 
ΕυΒΟ, 86ά οιηηϋ>αΒ βχίβηιρίο (ϋίΕρβίΒ. Ηυ^α8 Γεοι- 
ηοπΒ Γεοιε ίη υΓΐ>6αι εΙΙεΙε ΕηίιηοΒ Ιιοαιίηυαι οοη- 
1υΓΐ)Εν1ί, ΙγΓΕηηίά6πι ε1) Εΐίςυο ΙηνΕάί ρηΐΕηΙίιια), 
οϋίηςαθ Ε(1 Ζοβη υβςαΒ ρ6Γν6ηίΒ86ΐ, ρροοβήΐϊυβ 
ςαοςυθ πίΕ^αΕΟί ΒοΙϋοϋυάίηΒΐη ίη36θϋ. Ζοθ Νίβο- 
ΐΕυοα ρΕίΓΪΕΓοΙίΕΐη βί βθηΕίοΓββ άβΙβοΙΟΒ ε<1 86 νο- 
ΟΕΙ, Γ6ςαθ οαοι ίΐΒ (ΐ6ΐί1)6ΓΕΐΕ Εά ΚοαίΕηααι ιηίϋίί, 
ςυί οΕΏΒΕοι ΓεοΙΙ βχηοΪΓΕηΙ. Εοβ, οαιη ε(1 ηΕνίιιιη 
ΒίΕΐίοηβιη νβηΐΒΒβηΙ βΐ άβ 991 60ΐηρΓ6ΐΐ6η80 ου1)ί- 
ουίΕΓίο ιηςυίΓ6Γ6 1ηΐ6ηά6Γβηί, ΒΟοΙοΓυιη ηΕνΕΐίυζη 
ρ6ΐαΐΕη8 αιυΐϋΐυάο οοηοϋΕίΕ βεχιβ Γ6ρυ1ί(. ΡοβΙγι- 
ά!6 Ζθ6 ρήχπΕ 1αο6 &ά Βυ6θΐ6οη6χη 6^688Ε» θυοοεΙο 
θϋΕΐη ΓιΗο βΐ θ^I18 ΓαζηίΙίΕ, 1ηΐ6ΓΓυκ&1 ηαββηΕίη 1ιυ- αύτών εκπέμπει προς 'Ρωμχνόν , τήν αΐτίαν Ο 3υ8 ββάΐΐίοηίβ οεπβε 68861. 11)1 ουχη ηβιηο ΓβΒροηάβ- τοΰ γεγονύτος μαθεΤν έθέλουσα. Τών δΐ πεμ- 
^Οέντων γενομένων £ν6α προσώρμουν αΐ τρι- 
ήρεις, χαι μελλύντων ζήτησιν ποιε'ΐσθαι της τοΰ πα- 
ρακοιμωμένου κατασχέσεως, ό τών πλωίμων δια- 
ναστ^ ακόλαστος όχλος (57; λίθοις αύτους έξήλασαν. 
Έω6εν ούν ή βασιλις επελθούσα περ^ τόν Βουκο- 
λέοντα, χαΐ τόν υΐόν μεταστειλαμένη χαΐ τους περί 
αυτόν, έπη ρώτα πώς γέγονεν ή ανταρσία σϋτη. Μη- Γ6ΐ, ΤΙίθοάοΓυβ 1ιηρ6ΓΕΐθΓΐ8 ρ8Β(1&^0£;υ8 Ιάβο ειΙ, 
Ιιαηο ιηοΐυπι, 6Χ8ΐίϋ886, ςηοά Ιιοο ΡΙιοοεβ ΐ6£;1οοβ8, 
ΟοηβίΕηϋηυβ ουΜοαίΕπυβ ρΕίΕΐίηπι ρ6Γά1άίβ86η1. 
ΟββΙβΓυπ) ίιηροΓΕίοΓ ίιηρβηϋΐη ε πΐΒΧτβ ίη 8β ΐΓΕηΒ- 
ίθΓοηΒ, ρΕίπΕΓοΙίΕΐη ΝίοοίΕυπι 6ΐ ιηΕ^ΐΒίΓυιη 816- 
ρΙίΕαυαι ίη επΙεοι γθυοοεΙ; εο ροβίήάίο οιΙββο 
^0Εηηθ Τα1)Ε06 Αιι^οβΙεοι ρεΙεΙΙο Εΐ>άΰθ1 3υ1)θΙ. Εε 
&6η8 Εΐςα6 6^υ1Εη8| ίΙΙίαΐΏ ΕΐΏρΐ6ΧΕ, ηαίββΓΕϋοηΕΟί ΧΥΙ,ΑΝΟΗΙ ΕΤ ΟΟΑΕΙ ΝΟΤ^Ε. (57| ΑΙΙαάΗ Εά ΕαηρίάΐΒ Ιοοηπι, ςυΐ 68ΐ Ιη ΗδΰπΙ^α. ΙοΕηηΐΒ Ιι6οηΐ3 βκοοοββογ 6θί ΟεγΜεβ^ ςυοά οος^ηο- 
πίΕΐι οίο Εάάΐάϋ εΙΙειχι ΖοηΕΤΕβ. Χυι^ 93 ΟΕΟΗΘΙΙ ΟΕΟΚΕΝΙ Μ ιηαίπβ αιονίΐ; βάβοςυβ ϋβ ςυί βαιη άυοβίι&ηΐ Οοη- Α. ^ε^'^^ ^^ άποχριναμένου, [Ρ. 616] 6 καώαγωγ^ς τοΰ βΐ&ηΐίηιιβ χη&ηά&νΗ α( βυ&ϊη ββουαι ΓθΗηςηβΓβηΙ 
χηαΐΓβαι, ββίςυβ ίΙΗοο αϊ) ϋβ (ϋαιίθβα. Ιάβιη Ιβοηβιη 
Ρΐιοο&ιη, πίθΐυβηβ ηβ ίβ αΐίςυ&ηάο ίιηρβηαπι ίηνα- 
άθΓβΙ, Ιοοο ΐΏονίΙ, (ϊοχηββϋουιηςυθ βοΙ)οΐ8Γυιη ίβοϋ 
^ο{^ηηθxη β&πά&ιη ΐΏβιςίθίΓυιτι. ΡΓθοίΙ)υ8 Ι&ΐΏβη ίιη- 
ρθίΓΗνϋ Ρ110088 υΐ δίιηβοη βΗυβ βυυΒ 6ΐ υχοπβ 
Γγ&Ιθγ ΤΙίθοάοΓυθ Ζυρίιίηβζερ βοά&ΐϋ&ΐυιη ρπηοίρββ 
ΟΓθ&ΓβηΙυΓ^υπιΐΏβηΙίβςυβ &1) ίζηρθΓ&ΙΟΓβ οΙ)β1ηΌΙθ8 
άοοαυιη βυ&ιη &1)ϋ1;. βοηΓββΙίιη ροΓΓΟ οο§η&ϋ β]υ8 
6Ζ &υ1& (ϋπιίββί 8ΐιηΙ. Οιιοά υ1)ΐ οο^αονΗ Ιιβο, ιηβία 
909 ρβΓίοΓπΙαβ 8ΐ&1ίιη βηυβΒ &(1 Κοιη&ηυΐΏ άΓυη- 
^&Γίυζη 86 οοηίαΐίΐ, θίςιΐθ βχροβτιΐΐ ςυίΐ3υ8 οοηΐυ- 
πιβίϋβ &{Γ6θ1υ8 υίςυβ οίοουοαβοηρίυβ ββββί. Ι1)ί 
οοπιιηυη!οαΙ& τβ ίηΙβΓ βο8 8θθίθΙ&5 ίηϋ& αο ^υ^&Iηεη- βασιλέως βει^^ωροζ ίφη* κ Δια τ^ άπολέναι, ώ δέ- 
σποινα, Λέοντα μίν τ^ν Φωχχν τ λ στρατόπεδα, 
Κο^νσταντΤνον δΐ τ^ν παραχοιμώμβνον τ6 παλάτιον, 
ή τοιαύτη γέγονε κ(νησΐζ. » Ό βασιλεύς δΐ εΙς 
εαυτόν τήν έξουσ{αν άπό της μητρός έφελχ^μενος 
τον πατριάρχήν Νιχ6λαον σΙ)ν τψ μαγ(στρφ Στεφάνφ 
άνήγαγεν έν τφ παλατ(φ, χαΐ τ^ επαύριον στέλ- 
λουσιν Ιωάννη ν τόν Τουδάχην τήν Αύγουσταν του 
παλατίου χαταβιβάσαι. Έ δΐ μετ' όλολυγης χαι δα- 
κρύων τφ Ιαυτης προσπλαχεΤσα υΐφ πρΟς σσμπά- 
θειαν αυτόν μητριχήν χα^ οΤχτον έχ(νησε. Διό χαί 
φησι προς τους άγοντα ς* « Έάσατε είναι μετ* έμοΰ 
τήν μητέρα μοο. ■ 01 δ^ ίίμα τψ λ^γφ ταύτη ν χατ- 
έλιπον. Προεβάλετο δ' ό βασιλεύς δομέστιχον των ϋδ οοηΟππαΙα, ηυρίϋβ ςυοηαβ ίηΐβρ 1ίΙ)θΓ08 βυοβ ^ σχολών, διαδεξάμενος τον Φωχάν, τόν μάγιστρον ΌοηΐΓ&οΙίβ, ίηβΐίΐιιΐυιηςιΐθ οοουΐΐθ 1ι&1)ί(υα}. δβουη- 
άυπι Ιιβθβ Κοιη&ηυ8 8αί ρυΓ^απάί ο&υ8α ίη αυΐ&ιη 
ιηϋίϋ, ^υΡθΐυΓ&ηάοςιιβ ϊηΙβΓροβίΙο οοηβπηαί ηοα 
ΓβΙ)βΙ1ίθΏί8 ΒΐιΙ 86άίΙίοηί8 ςυίάςυ&ιη 8υο ΓαεΙο βυΐ)- 
6986, 86(1 66 ΐΏυ1υ6ηΐ6ΐη η6 Ρΐιοοβ οοη&Ιυβ &Ιίςυίά 
108 Η ίιηρ6Γ&1οπ &{ΓθΓΓ6η1, ίη ρ&ΐβϋυιη 63υ8 ίιηρβ- 
Γ&1οπιςΌ6 ρπΒΗίάίο αιυηίβηάί 08υ8& ▼ο1υί886 Γβ« 
νβΓίΐ. Ρ&ΐΓί&Γ6ΐ)& ίΐάβιη (ΐ6Γ0§;8η1β ηβςυβ &6θίρίθηΐ6 
ρυΓ^αΙίοηθΐη,Τ1ιβθ(1θΓυ8 Κοιη&ηυιη ίηθϋ^αΐ οίουιη 
υηίν6Γ8& 61&886 8(1 087810, ^110(1 ίπ Βα6θ1βοη(6 θϋυιη 
ρ8ΐ8ϋο 1ιηΐΏίη6ΐ,&β66ά&1;.Εοιη8ηιιβουπ3 8Ηςυ8ηάίυ 
ίά ά6ίΓ66ΐ888θΙ 80 ουη€ΐ8ΐυ8 688βί, ί&ηάβιη υΓ^βηΙί- 
1)118 ϋ8 ςυοπιιη ίηβϋηοΐυ οοβυΐΐα ίβία οοηοίΐία 8υ8- 
ΟβρβΓ&Ι, ν6ΐ Ιητϋυβ 888θηίϋ. Εγ£;ο ίρβο άΐβ Ληηυη- 
Ιί&ϋοηί Γ68ΐο οΐ888θ ίη8ίΓυοΐ8 ΙιοίΗΗΙβΓ 8(1 Βυοο- Ιωάννην τόν Γαριδαν, τήν έχ του Λέοντος δεδοιχώς 
έπανάστασιν. Τη αΙτήσει τε τούτου προββλϊ5θησαν 
Συμεών ό υΙός αύτου χαι βεύδωρος 6 γυναικάδελφος 
αύτου, ό Ζουφινέζερ, έταιρειάρχαι. *Όρχοις τε ουν 
χαταληφθεις 6πό του βασιλέως χατήλβεν εΙς τόν 
οΤχον αύτου, χαΐ παραχρήμα οΐ συγγενείς αύτου 
άπελύθησαν' των βασιλείων * όπερ μαθών έχεΐνος 
άγωνί^ χαι φύβφ ελήφθη. Ε^θυς ούν έξιππασάμενος 
άττηλθε προς τόν 'Ρωμανόν τόν δρουγγάριον, τήν 
ΰβριν ήν υπέστη χαΐ τόν προπηλαχισμόν διηγούμε- 
νος. Κοινοπραγήσαντες ούν χαΐ δ'ρχοις αλλήλους 
χατασφαλισάμενοι , και χήδος εις τοίις Ιαυτών 
ποιησάμενοι παϊδας, έν τψ χρυπτψ χατεΤχον τά 
σπουδαζύμενον. Ό δΐ 'Ρωμανός, πέμψας εΙς τό πα- 
λάτιον περί του γεγονότος άπβλογεΤτο, μή άνταρσιαν ΙβοηΙβηι &066(1ί1. δ(8ΐίπι δ(βρ1ΐ8ηυ8 ιη8βί8ίβΓ &υΐ8. Ο εΤναι μηδ^ άπύστασιν ύμνύμενος τά πραχθέντα* τήν θχίΐ, 6ΐ Νίθ6ΐ88 ρ8ΐΓίοία8 Κοα)&ηί ηβ06888πυ8 ίη 
ραΐαίίυιη ίΐ, ίηάβςυβ ρ8ΐπ&Γθ1]8ΐη Αΐχΐυοϋ. Ιιηρ6Γ&• 

ΙΟΓ 8Όΐ6α) 0)18818 ν6η6Γ8η(1ί8 &0 νίνίΟοίδ ΟΓΟΟίβ 1ί- 
£[018, 8 ΗθΠ)8ηθ 8(11)ί1)ί1ί8 (1ίη88ίΣηί8 6Χ866Γ&1ίθηίΙ)υ8 

6ΐ ^υΓ6^υ^8^(1^8 ^Γ8νί88ί[ηί8, 8ΐίρυ1α1υΓ 993 οίΐιίΐ 
αη({α&πι βυαι (ΙοΙΐ 8(1νβΓ8α8 ίη)ρ6Γ8ΐθΓ6ηι 6ο^ΐ8ΐυ- 
Γοοι; ρ8υΙοςυ6 ρο8( Γ8ουΗ&ΐ6Πΐ Γ6(ΐ6υη(]1 ίη ρ8ΐ&- 
ϋυο) ρ6Γα)ίΙίί(. ΕΙ Γβ(ΐ6υη1θηι βχοίρίβηβ ρΓ608η(1ί 
08α8& Ιο Ιβαιρίαπι ({οοά 68ΐ ίη Ρ1)8γο άβάαοίΐ, (1&1&- 
ςα6 ίΙ)1 6ΐ 806βρΐ8 β(1β ηα8^ηυιη 80(ΐ8]ίΐΑ(υη) ρηΒΓ6- 
οίαο} 0Γ6&(. δ(αΐίπ) 6ΐ &(1 ϋβοηρτη Ρ1ΐ068πι ΙίΚβΓββ 
ιηίίΙοηίυΓ, (|υίΙ)08 1)οηο 6886 απίπιο η6ςυ6 ν6ΐ 8ΐ)- 
3ΐ6βΓ6 8ρθπι ηβςυ6 ίηίςυυοι ςοί(]({ΐΐ8Πΐ θ)ο1ίπ ^υ1)6- 

ΙΟΓ, 86ά (]θί6ΐ6 (ϋοΟίί 80» βχϋϋΠΙ ρΓ£8ΐθΐ8Γί : 080) του Φωχα δΐ έπίθεσιν όφορώμενος, φησι, χαΐ Βεδιώς 
περί του βασιλέως μή τι χαί πάθη φλαύρον, έν τψ 
παλατ(ψ ήβουλήθη άνελθεΤν χαί φυλαχήν τούτου 
ποιήσασθαι χαί τοΰ' βασιλέως. Μή πιστεύοντος δ^ 
του πατριάρχου μηδ^ τα λεγύμενα δεχόμενου, έπι- 
σπέρχει Θεόδωρος ό παιδαγωγός τόν *Ρωμανόν, 
αραντα πάντα τόν στύλον, άφιχέσΟαι προς τό του 
παλατίου νεώριον έν τψ Βουχολέοντι. Μέλλοντος δλ 
τούτου χαι αναδυομένου, οΐ προς τήν λεληθυΐαν 
πραζιν τούτον ενάγοντες άνέπεισαν χαι αχοντα 
ποιήσαι τό χελευύμενον. Άμέλει χαί χατ* αυτήν 
τήν ήμέραν τής Ιαρτής του Ευαγγελισμού έξαρτύσας 
τόν στόλον πολεμιχώς άφιχνε«αι προς τόν Βουχο- 
λέοντα. Καί Στέφανος μίν εύθυς ό μάγιστρος χάτ- ιρδίυβ αιοχ 1)8ί)ί(ηαι ΐπ Γ8ΐίοη6α). 6οθ8ΐ8θ1ίοο8 β εισι των βασιλείων, δνεισι δΐ ό πατρίκιος Νικήτας, 
ςιιοςυθ6υ1)ί6υΐ8πυ8 &(1 βοοι ίο β8σ)(ΐ6Π) 8βοΐ6θΙί8ηι κηδεστής ων 'Ρωμανου, καί κατάγει τόν πατριάρχήν. 
80Γί1)6Γ6 60£;ίΙυΓ. Ρ1)0088 1ί11βΓΪ8 ίβΐίβ 8006ρ1ί8 άοπ)ί 01 δΐ περί τόν βασιλέα τά τίμια καί ζωοποιά ξύλα 
80Φ, ςοααι ίο 08ρρ8άθ6ί8 1)8.1}β1)8ΐ, ςυίβΐβ 86 οοο- πέμψαντες προς τδν 'Ρωμανόν καί βρκοις αυτόν 
ΙίοοίΙ. κατασφαλισάμενοι φοβερωτάτοις καί άρχΤς παλα- 

μναιοταταις μηδέποτε δύλιον κατά του βασιλέως έννοήσασθαι, συγχωρουσι μετ' ολίγων αυτόν άνελ- 
θίΐν έν τψ παλατίψ. [Ρ. 617] "Ονπερ δεξάμενος 6 βασιλεύς άνελθίΐντα καί προσκυνήσαντα είσάγει κατά τόν 
Ιν τψ Φάρψ ναόν, καί πίστεις αύτψ δους καί λαβών προχειρίζεται τούτον μέγαν Ιταιρειάρχην. 
Γράμματα ουν εύθυς έφοίτα προς Λέοντα τόν Φωκαν μή ύλιγωρήσαι μηδ* άπογνώναι μηδέ σκαι^ν 
τι βουλεύσασθαι, άλλα προσμεϊναι μικρόν ήσύχως έν τψ ο!κείψ οΓκψ διοριζύμενα ώς μελλούοης γενέσθαι 
διά βραχέος της αύτου προνοίας. Τά παραπλήσια δΐ γράψαι προς αυτόν καί τόν παρακοιμώμενον 

κατηνάγκασαν ΚωνσταντΤνον. "Απερ δεζάμενος 6 Φωκάς ήσυχίαν ήγεν έν τψ κατά τήν Καππαδοχίαν 
οΓκψ αύτου. ΗΙβΤΟΗΙΑΒυΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΗ. Μ Τή δι ι' έβίομάβι τών 4γ{ων Νηβτβιών δίδοτβι Α ΟαϊηΐΛ βΛοη ^ή^οη^^ ββρ«ιη»ηα ίιηρβΓ&ΙΟΓ ΗβΙβ- 

_* Μτ » ^^- Λ ^ι _ ίΐ ί. ^^ - ^.— . η^.^^»: πΐ!<«•ν« ΜΜΜί^η /Ια^β οίΚί ΑΛηΐποΐη ο.ηηηΐηΐ:. παρά Κωνβταντίνοα του βασιλέως ά^|$αβών γαμιχου 
συναλλάγματος Ελένη τ^ θυγατρί 'Ρωμανοΰ, και 
ττ» τρίτη ηί λεγομένη της Γαλιλαίας (58) στδφανοΰ- 
ται μη* αύτης παρά Νικολάου του πατριάρχου ό 
^σιλιυς, τ^ν 'Ρωμαν^ν βασιΛεοπάτορα προβάλω μέ- 
νος, χαΐ άντ' αύτου Ιταιρειάρχην Χριστογόρον τ6ν 
τοίχου υ16ν. Και μετά μικράν Λέων & Φωχας άνα- 
πεισθείς 6π^ των Ιαυτοΰ συγγενών κα^ εοτγμάτων 
πρ&ς άποστασίαν άπειρε, χαΐ άποστε(λας προσελά- 
βετο μετ' αύτοΰ τ6ν παρακοιμώμενον, Κωνσταντίνο ν 
και Άναστάσιον το^ς Γογγυλ(ους και αύταδέλφους, 
καΐ ΚωνσταντΤνον τον της Μαλελιας, πληροφορών 
£ιεαντις 6περ τοο βασιλέως τά βπλα Κωνσταντίνου 
α?ρειν. 'Ρωμανός 8ε (59) χρυσ^βουλλον (60) εκθε- 
μένος άνατροπήν Ιχοντα της του Φωκά προτάσεως, η 
και τη χ^ιρί "^οΰ βασιλέως και τη σφραγΤδι ταύτ' 
έμπεδώσας μετά τίνος γυναικός έτ2ΐρ{δος, "ί^ν διά 
τήν τοιαυτην 6πηρεσ(αν καΐ Βασιλική ν {ύστερον 
προσηγ^ρευσαιν, έν τφ του Λέοντος στρατοπέδφ 
εξέπεμψε, καΐ έτερα δ^ μετά τίνος κληρικού Μιχαήλ 
υιτοσχέσεσι τιμών κα2 δωρεών διαφθείροντα τους 
των ταγμάτων έξάρχους καί τλν λα<5ν. Άλλ* ούτος 
μίν ό Μιχαήλ φωρα0ε1ς δπο του Φωκά και τυφΟεις 
άνηλείίός άπετμήθη τά ώτα * Ιλαφε δ' ή γυνή έν τφ 
στρατφ διασπε(ρασα α έπήγετο. Πρώτον ο^ν ό του 
Βαρέος Μιχαήλ υΙός ΚωσταντΤνος, του τάγματος 
άρχων τών Ικανάτων, καταλιπών τόν Λέοντα τ φ 
'Ρωμανφ προσεχώρησεν * φτινι καΐ 6 Βαλάντιος 
και ό λεγόμενος "Ατζμωρος, τουρμάρχαι (61) και 
άμφω ^τες, έπηκολού^ησαν. Λέων δέ 6'μώς & Φωκάς ηβιη Κοπιαηί ΓιΙΐΛΐη εγΛι! ίαΐα 8ίΙ)ί οοηίαρο οορυΐβΐ, 
ΕΟ ΙβΓίί» ΟαΙίΙβΒ» Οϋΐη β» οογοπλΙογ β Νίοοίαο ρΛΐή- 
ΛΓοΙια; θΐ Κοωβαυιη ίιηρβΓαΙΟΓί ρ»ΐΓβιη άββίβηαΐ, 
ρποΓβιη άίβηϋαΐβιη ίη βΐίαιη β^ι38 ΟΙιπθΙορΙιαρυιη 
ΐΓβηβΓθΓβηβ. Ραυίο ροβΐ 1.βο ΡΙιοοαβ βιιΟΓΟίη ρΓΟ- 
ρίηςαοΓϋΐη 8υΑ8ΐι βΐ βζβΓοϋυυιη ΙιοΓίΛία Γββ ηον88 
ΓΠοΙϋαΓ; αοοίίοςαβ ΟοηΒίβηϋηο ουΙ)ΐου1βΓίο, Οοη- 
βίαηϋηο βΐ ΑηΛ8ΐΕ8ίο Οοη^ΐϋβ ίΓα1ηΙ)ϋ8 βί Οοη- 
βίΛηΙίηο ΜαΙβϋ&ηο, ρθΓ8αΛάβΓθ ηϋϋοΓ οιηηί1)υ8 8Θ 
ρΓΟ ιιηρβΓΒίοΓΘ ΟοηβίΕΠίίηο βηηΛ Γβγγθ. Βοιη&ηη8 
νβΓΟ άίρίοιηα, ςαο Ιιβοηίβ ίηβϋΐαΐυπι ΓβΓπί8ΐ)8ΐϋΓ, 
βοηρίυπι, ηιαηυςαθ βί Βΐ^ϋΙο ίπορβΓβίοΓίβ ^94 σια- 
ηίίαπι, πιβΓβίΓίοίβ ^υ^υ8(1αη1 ορβΓβ, ςαβποι λΙ) Ιιοο 
ιηίηί8ΐβΓίο ίιηρβΓΛίοηαιη ροβΙβΛ ηοηοίπΕΓϋπΙ, ίη οε- 
ΒίΓΕ Ιβοηίβ ιηίΐϋΐ, &1ίιΐ8ςιΐθ 1ίΙΙβΡΒ8 ρβΓ Μίοΐιββίϋΐη 
ςαβιηιΐΛΐη οίβηοαιη : Ηβ &ηίποο8 άυουπι αο ιηίΐϋιιιιι 
ρΓθΐηί88ίοηίΙ)Ό8 πΐϋηθΓυιη β1 ΙιοηοΓαιη αά άβίβοΐίο- 
ηβιη 8θΙ1ίοϋ&1)8ΐ. 8θά ΜίοΙ)ΕβΙο Ιιυίο » ΡΙιοολ άβρΓβ- 
Ιιβοβο θΐ 8ΐΓθθϋβρνβΓΐ)βΓβΙο ΛυΓβ8 8υη1 ΛΐηρυΐΛίοΒ: 
ιηβΓβΐΓίχρβΓ0Λ8ΐΓΛάί8ρβΓθϋςο»3»ΐ88ΛβΓαΙ.Ρπϊηιιπι 

βΓ^ο ΟβηβίΕηΙίηυΒ Ιβ^ίοπίβ ΗίοΛηαΙοΓαιη άυχ, Μί- 
οΐιββίί Ογλυιβ βΠϋβ, & 1.θοηβ &(! ΒοπίΛηαιη ίΓΗπβϋ, 
άβίπίΐβ ΒβΙαηΙίαβ βΐ ΑΙζιπογοβ ΙαηηβΓοΙιβ βυηο βπΐ)- 
ΒβςιΐϋηΙϋΡ. 1.βο ΐΛπαβη 8ΐά ΟΙίΓγβοροϋη 800β88ίΙ : 
θχβτοίίυςυβ αά 1)ΐΐ0Λΐ8ΐη ΒαχβΕΐη, ςϋβΒ ίη οοΙυωηΛ 
βίΕΐ β Γβ^ΐοηβ ϋΓΐ)ί8, οοηΒΐϋϋΙο ορρί(1»ηο8 ίβΓτηίΙ. 
ΑΙ ΒοπιαηυΒ 8ίιηβοηβιη ο&ηίοίβο ρΓβΒίβοΙϋπη οβίοοβ 
πιίΙΙίΙ βά Ιιβοηίβ βχθΓοϋπθ, οϋπ; ΙίϋβήΒ πίΒηα ίπαρβ- 
ΡΛίΟΓίβ οΙ)8ί8η»1ί8, ςπ88 (ΐοαοϋη(|ϋθ ροΒββΙ Γβϋοηθ 
οιηηίηο ϋβ βϋ80ΐιΙΐ8ηΙίΙ)ϋ8 ρβοίίαρβί. Οίρίοηααΐίβ Ιι«ο «{Λγτυ νν^&^ι ακη^υΛυ νόησαν, /λκυιν οε ομυις ο «ΐ'ΐυιςας ϋΙΙΙΙΙΐΐΐυ ιιο αιιουαιι.αιι».ΐΜΜο ιν/ν•*»»*.**•. — --Ι*--^-— — 

τήν Χροσ«ίπολιν καταλαέών, καΐ τόν λαόν παρατάξας Ο βΓ&Ι ΒβηΙβηϋ» :«Οαιη ηηΙΙηπι αΐΐυιη ποβί ίΐηρβπί νι κατά τήν άντιπέραν έν τφ κίονι Ισταμένην λι6(νην 
δάμαλιν, έζεφ<$βει τους έν τη π6λει• 'Ρωμαν^ς δέ 
μετά δρ($μωνος τόν έπΙ του κανικλε(ου Συμεών έκ- 
πέμιψβς κρ^ς τ^ν του άποστάτου λαόν και χρυσ6- 
βόυλλον ένσεσημασμένον παρά του βασιλέως ένεχεί- 
ρισεν α(ηψ, καΐ παρηγγύησε πάντα τρόπον σπου- 
δάσαι τφ λαφ τοΰτο ΰπαναγνώναι. Ό δ^ του χρυσο- 
βούλλου νους εΤχεν ο(»τως' α 'ΙΙ βασιλεία μου φύλακα 
βώτής έγρηγορώτατον καΐ πιστότατον ούδένα τώ^ 
&πδ χείρα ή 'Ρωμανόν εύρουσα, [618] τοότφ μετά 
θεόν τήν εαυτής φυλακήν κατεπίστευσε, καΐ άντΙ 
πατρός αυτόν κρίνει, σπλάγχνα πατρικά πρ6ς αυτήν 
Ινδεικνύμενον. Λέοντα δΐ τον Φωκαν άει ταύτη προσ- 
πολεμοΰντα καΐ έπιβουλεύοντα, καΐ νυν τήν κρυ- 

ΧΥΙ.ΛΝΒΗΙ ΕΤ ΟΟΑΗΙ ΝΟΤ^Ε. 
(58) Εύαγ•(ελισιιύν νοοβρί Γββίηπι άίβιη ςιιο ιηβ- Β ρΓβΒΒο Ι,βοηβ, βυΐ) 8β ΙιώυίΙ βΐ ββηβΓΟΠΐ βΙ ίπιρβ- 
πιοηα Γθοοίι 8θΙθ1 ίβίοβ άβ ΟΗπβΙο ίηοαρηαηάο τίαιη Χτι.. . 

ηυηϋηβ & θ8ί)Γίβ1ο Β. Μερι» νίρ^Ιηί οΙ)ΐΕΐϋ3, ΕρρΕ- (60) Χρυσύβουλλον, άΐρίοτηα νβρίηηι τ$§\Χ ΙιΐΙβτχ, 

ΓβΙ. Οοίά ΕοΙβιη Ιιοο ΟεΙι!»» βΐΐ, ηββοίο, εο νίόθΙυΓ $αΰτχ, ρυηίοβο οοΙοΓβ ΒΟΓίρίβΒ, ςϋί1)ϋ8 οαιη ΕυΓθο ^ίΐΕπΙίοΓθΐη Είςαβ βάβΙίοΓβπ) οϋδίοάβαι ίηίβΓΟίηηβΒ 
ιηβΟΒ πιίηί8ΐΓ03 ΙηνβηίΓβιη ΕοπίΕηο, Ιΐϋίο 8€οαηάοπι 
Οβϋΐη βίαβ ΙϋΙβίΕΠί οοπιπηίΒί, ίρβυπιςηβ ρΕίηβ Ιοοο 
1ιβΙ)θο, ςαί ρΕίβΓηΕίη Εηίιηί βΡβΕ πιβ ΕίΤβοΙίοηβιη 
Γθ ΟΒίβηάίΙ. Ιιβοηβαι βαίθΐπ ΡΙιοοΕίη, ςυί πυηςυβοα 
ηοη ίηΒίίΙίΕΐαβ βΒί βΙ ΕάνβΓβΕΐηβ ποβΙγο ίπιρβηο, 
ηαηο ιηΕίίΙίαπι βοεπι (ϋυ οοοοΙΙεΙεπι (1θ1β§;ίΙ, ηβςαβ 
άοτηβΒίίοαπι ββΒβ νοίο ηβςυο 1195 ρΓΟ βπίχΐϋο Ιιε- 
1)60, 8θά (ΙβΒβΓίΟΓβιη ΕΟ ΙγΓΕηηυαι ρΓοηυηΙίο; ςηί 
ίη3υ88υ πιβοΙίΕηο ΓθΙ)6ΐ1ίοηβΐΏ ηαοΐϋυβ οβί, υ1 ίη 86 
ίωρΘΓίϋπι ΐΓΕΠΒΓβΓΓβΙ. Μ ουιη ΙηίβΠί^Εΐίβ, βρίϊάίϋ 
Πϊθί, ςϋοά δβςηαιη β8ΐ βίΕΐυϋβ; βΙ ίγΓΕηηίάβ οάίΟΒΕ 
ΓβρυάΐΕίΕ, Εά άοηαϊηηπι ε IηΕ^σΓ'ώυ8 βαΪΒ ίιηρβπυαι 
ΙιβΓβϋίΐΕΓίο οοηββοϋΐϋοι ΓβνβΓίΙιηίηί. » Οηπι Εά αιβη(]09ατη : ρρο βο Ζοπεγεβ ΡεβοΙιε 6Εΐ)βΙ. Χυι.. 
— ΙρβίύΒ ΡΕΒεΗβΙίβ 1ιβΙ)(!οπΐΕ(3ί8 ΓβΠΕ ΙβΓίίΕ. 1.βο 
βΓΑοαπίΒϋουβ : Τιρ "«ρίτη του ΙΙάσχα τη λεγομένη 
της ΓαλιΛαίας. Ρεγι πιοάο Κυριακήν του * Θωμά, του 
άσωτου, της Σαμαρείτιδος, βΙο., νοΟΕηΙ ΒοπιΙηίΟΕίη 
<|α& Τΐιοπιβ, ΡΓοαίκί, δΕΠίΕπίβη©, βίο,. βνΕη^βΙίοΕβ 
Ιοοϋοηββ ρβΓουΓΓυηΙ. Οοαη. 

(ΰθ) ναοά ΗοπίΕηυβ Ιιβοηί ορρΗαιβηάο Εάβο βΐυ- 
άαϋ, ουπ) ςυο ρΕίιΙο Εηίθ Γοβααβ ίβοίβδβ άίοίΐορ, 
\ά ηίαήΓααι ηονο ηβοβββϋΕίββ ρηβϋηίβ ργοθΙεΙο 
οΐ&βίυηΐ. Όα ΙΜΰτ$ Ιίαιη, ινατ 1$ΐύη αα*. Νεπι ορ- βίί^ίΙΙΟ, βθύλλ<?, ΟβΒβΕΡββΒ ίίΠΕίξίηΐΒ ΠβΓβΙ ιπαρΓθβΒίο 
Διά σφραγΐδος γρυ^ς άσφαλίσασθαι (ΙίχίΙ ΕϋΟΐΟΓ Βϋ- 
ρΓΕ ρ. 178 βΐ οΐ5 Α. ΟοΑΚ. 

(61) Ουί τουρμάρχης, 18 βΐ μεράρχης, ταγματάρ- 
χης, βΐ, αΐ 8θπΙ)ϋ Οβο ΟοπδΙίΙϋΙ. 3, ποτΐ και στρατ- 
ηλάτης• ΕΟ ϋ1 ΟοηβίΕηϋηυΒ ΤΐιβπίΕΐ. 1 : 01 δε λε- 
γόμενοι τουρμάρχαι εις ύπουργίαν τών στρατηγών 
ετάχθησαν. Σημαίνει δέ τό τοιούτον αξίωμα τ6ν 
έχοντα 6φ* εαυτόν στρατιιάτας τοξφύρους π^τα- 
κοσίους καΐ πελταστάς τριακόσιους και δεξιολάοους 
έκατύν. βΟΑΗ. ν ΟΒΟΒαΐΙ βΒΟΗΒΝΙ ο&8(γ& ρβΓΥβαίβββΙ δίιηβοΐι, βΐ άίρίοιηα βχβΓοϋυί Α. ''*^ο{^νην αύτου ιτονηριαν ςρανιρώ99ΐντα, ονίτ• δομέ- ιηίβδαΐΏ ΓβοίΐΑίαιη β^1:^8ςυθ οο^ηίίβι βΒββί ββηίβηϋα, 
ΟΦρβΓοηΙ οοαηββ α Ιιβοηβ &(1 Ηοπίϋηυιη ίΐΏρβΓαΙοΓίβ 
ραΐΓβζη (ΙθβοίβοβΓβ. Ι•60 ρπηοίρίο ίΓαβίΓα οοα&ΐυβ 
(Ιίρίοιη&ϋβ ΙθοΙίοηθίη ίπιρβάίΓΟ, ιηοζ ρααΐ&ΐίιη ββ α 
6019 άβββή νίάβηβ, άββρβΓθϋθ Γοϋυβ, Γυ^α βαΐυΐβπι 
ςαβββίνϋ. £1 οοοαίΙ&Ιυβ ρααοίβ ςυίΙ)υ8ά&αι βυοΓυιχι 
β(ϋ89ίχηίβ αά ο&βίβΐΐυαι ρβΓνβηϋ οιιί ηοαίθα ΑΙβυβ. 
Ιηάβ Γβρυΐβυβ 6&8ΐο11υιη οΙ)Ιίηυϋ οαί ηοπιβη 6οβ- 
1οοο1θ3, ςυββί β^α1α^^οηβxη 1•€θηί8, ιηαίο ηίοαίΓϋαι 
οιηίηβ. Ιϊ)ί & Μίοΐι&βίο 0Γ&νί βΐ πΐΰΐΐίβ &1ϋ8 &ςιηίηθ 
ί&οΐο ο&ρΚϋΓ. ΜϋίαηΙυΓ θγ^ο ςυί βυιη ΟροΙίη αΐ)- 
(Ιυοαηΐ, ^0Εηη68 Τϋ][>&οβ8 θΐ Ιβο Ραδίοΐαβ; ϋςυβ οί 
οοα]θ8 θΓαυηΙ, 8ίν6 οοουΐΐο, υ1 ςυιά&ιη άίουηί, Εο• 
χηαηί 3088ϋ, βίνβ, ςαοά Κοιη&ηυβ α886νβΓ&1)α(, ςυί 
61 ίηίςαβ Ιιοο υΐ ηοίβηΐθ 86 ί&οίαζη Γθγγθ νί(1θΙ)α- στιχον εΤν«ι βουλεται, οϋΐΒ' ενα χρίνβι των υπηκόων, 
αλλ* άποστάτην καΙ τύραννον, χαΐ χωρίς έμής βουλής 
τήν τοιαύτην άνταρσ^αν συστήσαντα, ^ν* «Ις Ιαυτ&ν 
τό της βασιλείας έπισπάσηται χράτος. Τοϋτο οδν 
•ιδώς, 6 &μ.ός λα6ς, τ6 δέον συνιέναι θέλησον, κλ\ τον 
ιτρογονιχ&ν έπιγνο^ς δεσπότη ν της πιχρας τ\>ρανν(• 
δος άπόστηθι. » Του δ^ Συμεών γενομένου χατά τήν 
παρεμβολή ν χαΐ τ6 χρυσοβούλΛιον φανερώς έχιτέμ- 
ψαντος τφ λαφ, ώς τούτο άνάγνωσαν χαΐ τ6ν αύτου 
νουν κατενόησαν, ήρξαντο πάντες άναχωρεΤν χαΐ τφ 
βασιλεοποΕτορι προσρύεσθχι ΐωμανψ. Ό δλ Φωκάς 
πρώτον μίν πειραθείς τήν άνάγνωσιν χωλυσαι του 
χρυσοβουλλίου χαΐ μή δυνηθείς, είτα καΧ 6πο^ρέου• 
σαν κατά μικρόν τήν αύτοΰ βλέπων δύναμιν, τοις 
6'λοις άπειρηκως φογ^ τήν σωτηρίαν έπραγματεύετο, ΙΟΓ, 8υ& βροηΐθ. Ηίο Οαΐβ ίαίΐ Γβϋβΐΐίοαίβ Ρΐιοβββ και μετά τίνων όλ(γων των πιστότατων το φρούριον 
Ιιθοηίβ. κατέλαβεν Άτεούς. Αποκρουσθείς δ* έκεΤθεν Ιν τινι- 

χωρίφ κατήντησεν ο κατωνομάζετο Γοηλήοντος, ο και φανερώς έδήλου ώή Αέοντι * κάκεΤσε παρά Μι- 
χαήλ του Βαρέας κα{ τίνων άλλων πλείστων έπ* αότόν συστάντων συλλαμβάνεται. Στέλλεται το(νυν 
Ιωάννης ό Τουβάχης και Λέων ό ΙΙαβτηλάς είσαγαγεΐν αύτον εΙς τήν βασιλεύουσαν. 01 δΐ τούτον κρας• 
τκίσαντες άπετύφλωσαν, ώς μίν Ινιοι λέγουσιν έντολήν λαθραίαν λαβόντες Ικ 'Ρωμανοΰ, ως δ' οΐ περί 
τόν *Ρωμαν6ν διενίσταντο, αύθαιρέτφ γνώμ^ και προαιρέσει ' και γάρ δή χαΐ έδόχει άγαναχτεΤν 6 
* Ρωμανός ώς παρά τήν αύτοΰ θ^λησιν γεγονότος του έργου. *Η μΙν οΰν του Λέοντος αποστασία τοιούτον 
εσχε τό τέλος. 997 ΑΙϊβ ροΓΓΟ ίηβίάίβ Εοιηιιηο 8υηΙ βίΓαοΙβθ α 
ΟοηβΙ&αϋηο ςαοάαπι Οΐβοα&Ιβηο, Οανίάο Ουοαίϋαηο, 
βί Μίβίι&βΙο 6τΐΓ&(θΓ6 χηαη^αηοΓυχη. Π αάοΐ69εθα- 
ΙίΙ)α8 ςιιί1>υ8άαιη απη&ϋβ η6£;ο(ίυα[ΐ άβάβρυηΐ Αο- 
ΐΏ&αΐ, οαιη ίβ νβη&Ιυζη βχΐΓβΙ, ίαΙθΓβοίυηάί. Ουίΐ^αβ 
οο^ηίΐίβ βί €0αιρΓβ1ΐ6η8ί8, αα6ΐοη1>υ8 ίη8ί(ϋ&Γυπι 
οουΐί 8υη( 6ίΓθ88ί, 6( 1υάίΙ>Γϋ ο&υ8& ρβρ ηιβάίυιη 
ΓοΓυεα οίΓοαπκΙαοϋ, ίηΐ6Γςη6 βοβ Ι>60 Ρΐιοο&β ιηυΐο 

1081(16118. 

Αο6ιι8&1α 681 6ϋ&ιη Ζθ6 ίααρβΓ&ΐΓίχ ςυαθί ηβοβιη 
Ηοιη&οο Θ88θ( ιη&ο1ι1η&1&, 6ΐ ρ&ΐαϋο 8αΙ)αιοΙ& αο 
Γ&8& ία ιηοη&8ΐβΓίιιαι 8. ΕυρΙΐθΐηίβ άβίραβα. Ε]6θ(υ8 
θΐίαιη 68ΐ υΓΐ)θ Τ1ιβορ1)γ1&6ΐυ8 ραΐηοίυδ, &ο Τ1ΐ60- 
άοηΐ8 ΐΕορβΓ&(οπ8 ρΦ€[&^οβϋ8, 6^υ8ςυβ £;6ηη&ηυ8 
δίαίθοη, ςαοά ίη Εοοα&ηιιιη λϋηοίά ιηοΐϋί 6886η(, 
3υ88ί(ΐα6 ίη Ορβίοίο άθ£;βΓ6. Αά Ιιοβ (ΐ6ροΓΐαη(1θ8 
ορβπιιη βοηΐυΐϋ ^ο&ηη68 ΟυΓου&β άΓυη^&ήυ8 νίςί- 
ΗβΒ, ςυί 608 8υ1)ϋο ΑΓΓβρΙοβ ηανί5υ8 ία ορρο8ί1ιιιη 
οοηϋη6ηΐ6ΐη Ιη^βοίΙ. 

8^ρΐ6αιΙ>η8 αιβαβίβ άίβ 24 Ηοιη&ηο 0θ8&η3 (]ί- 
^ηΙ(&8 ά6ΐιιΙ& 68ΐ, θΐ ιηθηβθ 0666ηι1)Γί ίιηρβΓαίοΓίο 68ΐ 
Γθ€ΐ[ιηίΙϋ8 άί&άβιη&Ιβ, α ρ&ΐΓί&Γθ1ι& Νί6θ1&ο,ρθπηΐ68υ ή Συνέστη δΐ καΐ έτερα επιβουλή κατά 'Ρωμανοΰ, 
παρά τίνος Κωςταντίνου Κτηματηνοΰ, Δαβίδ του 
Κουμουλιανοΰ κα'. Μιχαήλ κουράτωρος των μαγ* 
γάνων (62) • οδτοι γάρ νεανίας τινάς καθοπλίσαντες 
κατά τό κυνήγιον εξελθόντα (63) τόν 'Ρωμανόν έπ- 
ετρέψαντο διαχειρίσασθαι. "Ων ^ γνωσθέντων, καΐ συλ- 
ληφθέντες ο1 της επιβουλής πρωτουργο2 τους οφθαλ- 
μούς έπηρώθησαν χαΐ διά μέσης της άγοροίς περι- 
ήχθησαν. Συνήν δΙ ταύτη τ^ άτίμψ περιαγωγχί καΐ 
Λέων ό Φωκάς, ήμιόνφ έφεζό μένος. 

Κατηγορήθη δΐ και Σωή ή βασιλίς τ^ ζωζ έπιβου- 
λεύουσα τοΰ 'Ρωμανοΰ, χαΐ τοΰ παλασίου κατάγεται, 
κάν τ^ της Αγίας Ευφημίας μον^ άποκείρεται, Έξ- 
εβλήθη δ^ της πόλεως χαΐ Θεοφύλακτος πατρίκιος, και 
Θεόδωρος ό παιδαγωγός τοΰ βασιλέως, καΐ ό τούτου 
όμαίμων Συμεών, [Ρ. βίθ] κα^ έν τφ όψιχίφ διάγειν 
ετάχθησαν, ώς τάχα κατά 'Ρωμανοΰ μελετώντες. 
Τπούργι^σε δλ προς τόν έξοτρακισμόν των τοιούτων 
ό δρουγγάριος της βίγλας Ιωάννης ό Κουρχούας, 
α(φν ίδιον συναρπάσας αυτούς καΐ πλοίοις εΙς τήν 
περαίαν διαβιβάσας. 

Τ^ δ^ χδ' νοΰ Σειττεμβρίου μηνός ανάγεται 'Ρω- 
μανός εΙς τήν τοΰ Καίσαρος άζίαν, καΐ Λεχεμβρίψ 
μην ι τφ της βασιλείας διαδήματι στέφεται, έπιτρρπ^ ιαιρβΓ&ΙΟΓίΒ. ΟθΡθη&Ιυ8 &υΐ6αι (1ί6 βαογογοοι Ιυιηί- Β τοΰ βασιλέως Κωνσταντίνου, τοΰ πατριάρχου Νικο- 
ηααι υχοΓ6ΐη ςυοςαβ βυ&ιη ΤΙίθοάοΓαιη οοΓοα&Ι, 6ΐ λάου αυτόν άναδήσαντος * 'Ρωμανός δΐ ταινιωθε^ς τφ 
ηΐθα86Μ&ί0,άί6Ρθα(60ϋ8ΐ»997 8&0Γ0,β1ίυζηθΙίαιη βασιλιχφ διαδήματι στέφει κατ* αυτήν τήν ήμέραν 
8ααιη 61ιη8ΐίΓθΓαχη, 0οα8ΐ&α1ίαο ρ&ίαιη ςύίάβιη των αγίων Φώτων (64) μ\ τήν Ιαυτοΰ σύζυγον Θεο- 

ΧΥΙ.ΑΝΟΕΙ ΕΤ ΟΟΑΗΙ ΝΟΤΛ. (62) ϋηΓΟέΟΓβ ηιαηραηοηιιη^ ίά 68ΐ, 1>&Γΐ8ί&Γυιη 6ί 
αΠοΓαπα ίά ^6αυ8 ΙοπηβαίΟΓυιη, υ( &ΗΙ)ί. Χτε«. — 
υΐ ρ&Ι&Ιϋ 6ΐ ι11ίυ8 ββΓαηί εαΓ&ιη ^θγθγθΙ, βίου! γθ^^ϊφ 
ρΓΦοίρυ» 6υΓορ&1ιι(68. 6ίΓ6& τηαοΐίίηα» βΐ δαίύία^ 
ηηζΛίύτ ϊίϊο 8θ1ιο1ί&8ΐθ8. Οοα&. (63) ΡθΓί888ί8, ουιη αραά Ργηβ(ζ1υπι (Ιοοί ηοηβο, 
ίθΓΐ6 υΙ)ί ίη ιιγΙ>6 νβη&ίίοηθΒ βάβΙίΕηΙυΓ) ρΓοάΪΓθΙ. Χτι.. 

(64) Ρυίο 6886 ςυ6αι αΙίΑβ Ραηβο&ϋοηίβ Μβπ» 
▼οοΕηΙ, ΙίοΗίίΜΜ. Χτι.. — Οβοαίϋ Χ^Ι&αάβΓ ίη 
Ιαιηίαβι οί ςιιο ραΓ^βΙ οοαίο• «οΐίγηο οροβ 68ΐ ϋϋ. ΗΙ8Τ0ΗΙλΗυΜ ΟΟΜΡΒΝΟΐυΜ. 30 δώρβν Μαΐφ £έ μην( χατά τήν της άγ(ας Πεντηχο* ^^ οοηοβάβαΐθ β( ρΓθΙ>&α(β, ςυί& ηΐΐιίΐ οοοΙγα νίαι ρο- στης ήμέραν στέφβι και τ6ν Ιαυτοιί υΐον Χριστοφόρον 
§ιά Κωνσταντίνου τάχα , χατά μεν το φαινόμενο ν 
έβέλοντος χαι χαταδεχομένου διά τήν βίαν, έν δλ τφ 
άφανεΤ άλύοντος χα2 τήν συμφοράν άποχλαιομένου 
ε{ς Ιαυτόν. Και μόνοι οΐ δύο (65) χατά τήν τοιαύττ^ν 
προηλθον 'κροέλευσιν. *Ιουλ(φ δλ μην ι, η' ΐνδιχτιώνος, 
ή της Έχχλησίας γέγονεν ενωσκ, ένωΟεντων των 
διαςρερομένων μητροπολιτών τε χαι χληριχών των 
άπ^ Νικολάου πατριάρχου χαΐ Ευθυμίου διεσχισμέ- 
νων. Ό δ^ βασιλεύς ^Ρωμανός εξορίζει τον μάγι- 
στρον Στέφανον εΙς τήν *Αντιγόνου νήσον ώς της βα- 
«ιλείας τάχα όριγνώμενον, χαι μοναχόν άποχείρει, 
συν αύτφ δέ χαι θεοφάνην τον Τειχιώτην, χαΐ Παυ- 
λον τον όρφανοτρόφον, τους οίχειοτάτοος αύτψ. ΙΙρό- ΙβΓ&Ι, οοβυΐΐβ &υ1θΐη β§;Γθ ΓθγοιιΙθ θ1 βο&ΐΏ άορίο- 
Γ&ηίβ δθουιη οαΐ&ιηίΐαίθΐη. Αο βοΗ άαο ίβϋ 6& ίη 
ροαιρ&ρΓύοβδβθΓαπυαΙίο ΐΏθηββ,ίηάίοΙίοηβ οοί&ν&, 
αά οοηοοΓάίαιη Γβάίβηιηί ηιβίΓοροΙίί» βΐ οΙβποί,Νί- 
εοΐ&ί 6ΐ Εϋίΐιγαιϋ ρ&Ιπ&ΓοΙιαΓυιη ο&υβα ΙιαοΙβηαβ 
(1^8^τιη^ι^.^ΦιθΓυIΏ Κοιη&ητΐ8 ίοαρβΡ&ΙοΓ 81θρ1ι&ηυιη 
Εη&§;ί8ΐΓυιη ίη Αη(ί£;οηί ίαβυΐααι Γβίβ^&ΐ, ίοαροΓϋ 
αίΤβοΙ&ϋ βυβρβοίιιιη, 6( ιηοη&οΐιυιη Γ&οϋ, βί ουκη 60 
Τ1ΐ6ορΙι&ηβιη Τβίοΐιίοίαιη βΐ Ρλυΐυιη ΟΓρΙι&ηοίΓΟ- 
ρι1υIη,6^υ8 ίοΙίιηοβ.Ουιη ρΓοοβηδυβ ββΓβΙ ίη ΐΓίΙ)υ- 
ηαϋο,ίηθίάϋβ ά6ΐ&ϋ8ίΐΏρ6Γ&(θΓ68 8υ1)ϋοίη ρλίαΐίαπη 
&1>ίνθΓυηΙ.Ε«ΐΓυιη ΟΑρϋ &υοΙθΓβ8 ΑΓββηίαβ ρ&Ιποίυ» 
β1 Ρ&υΐυβ ΐΏ&η§1&1)ίΙ& : οουΐί ϋβ βΰΤοθβί βί τθίοςαϋ 
8υη1,1}οη& βΟΓυιπ ραΙ)1ί€&1&.εο(1βπι αηηο Ηοαι&ηυβ χένσου δε γενομένου έν τφ τριβουναλίφ, αίφν ίδιον η βΐίαιπ βυαίΏ Α^&11ι&πι ίη ηιαίΓ'ιχηοηίυηι οοΙΙομΙ 

ο\ βασιλείς εΙς τλ παλάτιον ύποστρέφουσιν έπιβου- Ιιβοηί Αρ^γή Πΐίο, υΙγο (ζβηβΓΟβο &ο οοΓροπΒ ριιΐ- 

λης μηνυθείσης αύτοΐς* χατασχεθέντες δέ οΐ Ιξαρχοι, οΐιηΐυάίηβ βΐ ρΓαάβηϋα ρΓ8Β8ΐ&η1ί. 

δ τε πατρίχιος Αρσένιος χαΐ ό μαγχλαβίτης ΙΙαυλος, τυφλωθεντες χαι δημευθέντες έξωρίσθησαν. Έγά• 

γετο δι τούτψ τψ ^τει χαι γαμβρον έπΙ τχί αύτοΰ θυγατρί Άγάθ)[ϊ 'Ρωμανός ό βασιλεύς Αέοντα τον 

του Άργυροΰ, ΰΐίνδρα γενναϊον χαΐ χάλλει σώματος χαΐ 1δέ<^ υπερφέροντα, συνέσει τε χαΐ φρονήσει χοσ- 

μούμενον. '£γένετο δΐ Ιν τφ αύτφ χρόνψ χαΐ τα χατά τόν 
Τεντάχιον. Ούτος έξ Ελλάδος ώρμη μένος τ^ν Ιαυ- 
τνΰ γεννήτορα έπεχείρησεγ άνελεϊν. Δεδιώς δ* έχεΤ- 
νος τήν του υΐοϋ άταξίαν, πλοίου έπιβάς ίπλει προς 
το Βυζάντιον ώς τάχα του βασιλέως δεησόμενος 
άναχοιτήν γενέσθαι της του υΐοΰ άπαιδευσίας. Ανιών 
δε χατεσχέΒη παρά των Σαρακηνών των έν τ^ Κρήτη. 
Ό δι τούτου υΐ^ς 6ποχείρΐον £χων τδν πατρψον 
πλοΰτον, άνελθών μετ' αυτού εΙς τήν μεγαλόπολιν, 
τψ Βίίψ τεμένει της του θεού Σοφίας προσέδραμε. δυΐα ί(1θΐΏ ίβιηρυθΗβηΙαβίυβ ηβϋοηβθΓ»οα8,8ΐ]υιη 
ρ&ΐΓ6ΐη ίηΙβΓβοβΓβ οααι οοηβίΓΟίυΓ, ρ&ΙβΓ ϋΐϋ ίη* 
ΙβΕΏρβηβιη ΐΏθΙαβηβ οοηβοθηβο η&νί(;ϊο Βγβ&ηϋαιη 
νβΓ8ΰ8 η&νί^ανΚ,&Ι) ίιηρβΓ&ΙΟΓθ ρβΐίΐυρυβ υΐ &1ϋ Ιί^ 
1)ίάίηθχη 398 οοπαρΰβοβΓβΙ ; ββίςηβ & 0Γθ(6η8ϋ>υ8 
88.Γ&06ηί8 οαρίυβ. Ρϋίυε ραΙβΓη&ρυιη ορυπι οαιηροΒ 
ίΑοίυβ ουηι ϋβ ββ Οροΐίη οοηίυΐίΐ «ά 8ορΙιί(Β Ιβιη• 
ρΐηιη : ίΐ^ίςαβ άββΐάθηβ ρ&1θΓη& 1>οη& ρροάβ^Ι. Βο- 
ιη&ηυβ γθ εοαιρεΓία Ιβαιρίο βηιη βάοοβΓβ θ1 οαβϋ- 
ς&Γ6 ίηίβηάϊΐ. Οαοά ΚβηΙ&οίυβ ουπι βυϋοάοΓβτβ• χάν τούτφ προσχαθήμενος τήν πατριχήν χατεσπάθα (^ Ιυτ, ΙϋΙβΓίβ &1) ίπιρθΓ&ΙΟΓθ αά βίοαβοηοαι οοη6θ1ΐ8 
ούσίαν. Ούχ Ιλαθε τούτο τον 'Ρωμανον, άλλα γνους &ά Βα1^&Γ08 ΐΓ&η8ΐ'υ§;βΓθ ίη8ϋ1αϋ, οοηνίοΐυβςυθ 
έβουλεύσατο έξαγαγεΐν τούτον της έχχλησίας χαι οπιηίηίβ οοαίίβ 68ΐ 6ΐ 1)0 ηΐθ θρο1ί&ίυ8• 
πχιδεύσαι* Ό δΐ πληροφορίαν σχών, βασιλιχά πλασάμενος γράμματα ώς δήθζν έχπεμφθέντα πρλς τον 
Συμεών, αύτομολήσειν έβουλεύσατο προς τους βουλγάρους. Και ελεγχθείς της τε ουσίας χαι των οφθαλμών 
στερείται. [Ρ. 620] Άδραλέστου δΐ τού δομεστίχου τών σχο- 
λών αποθανόντος , προεβλήΟη Πόθος 6 *Αργυρός. 
Και τών Βουλγάρων ^χρι τών Κατασυρτών έξελα- 
σάντων Ιξεισι χαι αυτός μετά τών ταγμάτων, χαΐ 
χατασχηνοί χατά τήν λεγομένην θερμόπολιν. ΈχεΙ- 
θεν δε Μιχαήλ ταγματάρχην τ6ν τού πατριχίου 
Μωρολέοντος υΐον έπΙ χβτασχοπήν τών Βουλγάρων 
έχπέμπει. Ό δΐ άπροόπτως ταΐς βαρβαριχαΐς έμ- 
πεσών έν^δραις, έπείπερ «ιφυχτα ήν, τρέπεται προς 
άλχήν, χαι πολλούς τών Βουλγάρων άνελών χαΐ ΜοΓίυο ΑάΓ&Ιββίο 5θ1ιο1&Γυιη άοοαββϋοο Ροί1ιιΐ8 
ΑΓ^Γϋβ 8ΐιΓβοίΙυΓ.ΐ8, Βα1^&Γΐ8 £;Γ&88&η(1ο υ8(ΐυβ &(1 

β&1&8γΓ(& ρΓΟ^ΓΘ88ΐ8, ΟΟρίλβ ΟΟηίΓΑ 608 6(1υθίΙ ; 

ο&δίΓΐβςυβ&ά ΤΐΐθΓΐηοροΗη ρο8ϋί8 Μίοΐι&βΐυιη οοΐιορ- 
118 ρΓφΓθοΙυτη, ρβίποϋ ΜοΓθΐ6οηί8 βΐίυιη, βρβοα- 
Ιαΐυπ} βιηίΐΐίΐ. Οαί, ίιηρΓονί8θ Ιη 1)&Γΐ)&ήο&8 άθ- 
1&ρθυ8 ΐηθίάΐΜ, ϋυαι Γυ^β Ιοουβ ηοη 6886(9 νίαι 
ρ&Γ&Ι ; ιηυΗί8ςυβ ΒυΙ^&Γίβ ά63θβϋ8 &ο ρυΐβίδ, &ο- 
06ρ(ο ΙθΙΙι&Ιί να1ηθΓ6, Οροϋη Γβϋϋ ραυίοςαβ ροβΐ 
ΐΏοήΙιΐΓ. Ταηο βί Κοιη&ηο άβίβοΐβθ 8οηΙ ίη8ΐ(1ίο τρεψάμενος, χαιρίαν δλ τυπε^ς χαΙ αότό<, έπανηχεν ^ ςαα8 ίρβί β&οβΙΙ&Γίαβ ΑηΕ8ΐ&3ίυ8 βίΓαχθΓ&ί,ηίχηίΓυαι 
εΙς τήν βασιλίδα χαί μετά μιχρόν ένελεύτησε. Τότε ρρο Οοη8ΐΕηϋηο ρρορϋβ'ϊ*^*• ΗΛΓϋΐη αυοΙΟΓββ ΕΟ' 
δΐ χλ\ τφ βασιλεΐ 'Ρωμανφ επιβουλή μηνύεται χατ' οοη8θ1θ8 βυο ςαβιηςυβ &Γΐ)ίΙηι1α Ηοπι&ηθ3 ρυηίίΐι 
αυτού, προστάτην Ιχουσα τόν σαχελλάριον (66) Άνα- Αη&8ΐ&8ίο πΐοηαοΐιο ίαοΐο. Οοη8ΐ&ηΙίηυιηςιΐθ 6χίηάθ ΧΥΙ.ΑΝΒΚΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤ^Ε. υ1)ί ΡαΓΪΘο&ϋοηίθ άίβηι ίη^θΓρΓβΙιιΐΌΓ, ςαι, οβα 
ηοϋββίιηιιβ,ΤΗβορΙι&ηΙοΓυιχι ββββ άί^οβοϋιΐΓ. Οοαβ. 
(65) 01)96αΓα8 Ιοοοβ. Ρογ(9 Οοηβίαηίίηο (Ιοπιΐ γ6- 
ΙίοΙο θΐ βρΓθΙο Ηοπιαηυβ ουηα βΐίο, α(ροΐ6 1ΐΏρβΓ&- 
^0Γβ8, Β&οΓ&αι ροιηραιη άαζβΓυηΙ. Οθ ρΓ006η8ΐι &1ί1>ί. ΤΓί1)υη&1ίαπι 1θ€υ8 1η][>ΐ}ηα1ί8 νΐάθίυΓ. Χυι.. 

(66) Ουβιη ϋ^ββαυή ρΓκΓβοΙυιη βΐ οιΐΒίοοΙβτη 8υΙ) 
Ιο^οΙίίιβΙο άί8ρθ8ϋίοηβ ροβϋυιη 6χί8ΐίιηο. Ρ&αοϊγοΙ- 
1υ8 ίη Νοίϋ. ΙιηρβΓ. Ογ, ο. 47. Ι,βχίοοη Εηοη^ιηαπι 
ί)ί1>1ίο^60ΐΒ Κ6£ρί« : Χαχέλλιον βαλάντιον. βοΑϋ. 31 ΟΕΟΕΟΙΙ εΕΟΗΕΝΙ 32 

άβίΓαβαιη ββουηάο Ιοοο,βθ ρηοΓβ ίιηρθΓ&ίΟΓθΐιι άίοί Α. ο^^νιον , 6π1ρ του βασιλέως δήθεν άγωνιζόμενον * 

^α8Β^ι,ρ^ο^6η(1βη8 Ιιαηοαη&ιη 999 βθβθΙηβίάί&Γυαι καΐ των α!τ(ων συσχεθέντω ν έκαστος χατά τό δόξαν 

&νΘΓΐ6ηά&Γϋΐη τ&ϋοηβιη. ΙΙ& οΙ) γθθ ί1υχ&8 6ΐ ίιη- έτιμωρήθη τψ βασιλεΐ 'Ρωμανψ του Αναστασίου 

ρβΗυιη εαάυβυιη Ηοιη&ηυβ ρ6^^α^^^ β6 οΙ)1ίς;&νΐΙ β^ άποχαρέντος μονάχου. Έξ ής αΙτίας χαΐ ό Κωνσταν 

α ΟθΟ &^)&1ί6η&νί(. ϋίο βΓ&Ι ΓβΓαιη υΓΐ>&η&Γυιη 8ΐ&- τίνος ύποβιβάζ>ται, και δεύτερος άνηγορεύετο βασι- 

1ιΐ8. λευς, πρώτος δΐ 6 'Ρωμαν&ς, προφασισάμενος οβτως 

μ6νως δυνατόν εΤναι χατευνασθήναι τάς έπιβουλάς, διά τε πράγματα πρόσκαιρα καΐ βασιλείαν φθαρτήν 
και έπίκηρον έπιορκι^ περιπεσών κα? 7θΰ θεού γενόμενος μ/κοΟεν. Και τά μίν κατά την π6λιν έγέρετο 
τζδβ. 

ΑΙ βίαίθοη ίΙθΓυζη ιη&^ηυιη οοηίΓα Ηοιη&ηοβ Ό δΐ Συμεών πάλιν δύναμιν βαρεΐαν εκπέμπει 

θοαίΐϋΐ βχβΓοίΙυΐΏ, άαοβ ΟΙι&^αηο,αηο βαοΓυιη ρρΟ" κατά 'Ρωμαίων, Ιξαρχον Ιχουσαν Χαγάνον, ίΐνα των 

ΟΘΓυΐΏ, βΐ Μίηίοο βςυίθοηυιη ρπηβίρβ; τηαηά&ίςυβ παρ' αύτφ μέγα δυναμένων, και Μινικόν των Ιππο• 

ιιΙ ΡβοΙα αά υΓ^βαι οοηΙβηάαηΙ.Ηοπιαηυβ, άβ βΟΓΟίη κ6μων τον πρώτον, οΤς έπέσκηψεν κατ* αυτής ώς 

&(1νεη(υ οβΓίίοΓ ίαοΐυβ,ιηθίυθηθςυθ ηβ π ρυΙοΙιβΓΠ- τάχιστα τής πόλεως έχστρατεΰσαι. '^2ν την Ιφοδον 

χηα υρΜ ρΓορίηςυοΓυπι ΙοοοΓυιη ρ&Ι&Ιία βΐ «(ϋΩοΐα άναμαθών ό βασιλεύς 'Ρωμανός, χαί λογισάμενος μή 

ίηοβαιίίο ν&δΙ&ΓβαΙ, ^ο&ηηβ^η ΓβοΙοΓβιη ουαι ίβοηβ Β ^^^< έπελθ<^ντες τά κάλλιστα των πλησιαζόντων τ^ 

βΐ Ροίΐιο ΑΓ^γπβ οϋνί&αι ΐΓβ ]υΙ)βΙ, βχβΓΟίΙοΐη άυ» πόλει παλατιών κα{ οΙκημάτων πυρπολήσωσι τόν 

ΟθηΙβθ ν&ΐίάυπι βχ ίζηρβΓαΙοηίβ 80(]&1ϋ&ϋ1)υ8 βΐ ($α(κτωρα Ίωάννην £μα Αέοντι καΐ Π6θφ τοις 

00ΐΐ0Γϋ1)α8 &1ϋθ οοηΐΓ&οΙυιη. ΑάΓυϋ ϋβ βΐίβιη Άργυροΐς εκπέμπει μετά πλή6ο^^ Ικανού ^κ τε τής 

Αΐβζίυβ ραΐηοίυβ βΐ άρυη^βηυβ Γβί Ώ&ν&Η8, βί Μο- βασιλικής εταιρείας και των ταγματικών (67), οΤς 

8θΐ68 οοιη 8υί8. Ουίη1& ^6^υη^0ΓυΠ1 8θρϋπι&η&, συνην καΐ ό πατρίκιος Αλέξιος και δρουγγάριος 

θκβΓοίΐαίη ρ1&ηίϋθΡ6^&Γυιηίη8ΐΓυοΙθ8υ1)8ΐί1βΓυηΙ. τών πλωίμών 6 ΜωσηλΙ μετά των 6π* αυτόν. Κατά 

Ι5ι ΒυΙ^&ΓΪβ 8Θ 8υ1)ίΙο ρΓθά6ηϋ1)υΒ βί ο1)8ουΓ& ουιη δέ την ε' εβδομάδα τών Νηστειών διατάξαντες τον 

νοοίίβΓαϋοαθ ηο ΧΏ&^ηο ίιυρθία ίΓΓυ6ηϋΙ)υ8 τβοΙΟΓ λαόν έν τοις πεδινοΤς τών ΙΙηγών τάΐίοις προσέμενον. 

^ο&^η68 ίϋ^Βΐη Γβοϋ; &οραΐΓίοίυ8Ρΐιθϋπυ8]1•8ΐίρ8- Εκείθεν δΐ τών Βουλγάρων άναφανέντων καΐ βο^ 

άίθ ΩΠυβ ρΓΟ 60 ρυ^&ηΒ αΐϋςυβ Ιιαυά ραυοί ο1)- χρησαμένων άσήμφ και σοοδρώς έπελασάντων κατ* 

ΐΓυηο&ηΙΠΓ. ΒβοΙΟΓ «(ζΡΟ ββΓναΙυΒ ίη οβίοοβζη βνα- αυτών, φεύγει μίν ό (ίαίκτωρ Ιωάννης, σφάττεται 

,8ί(•Ι(]θΐη Γ&βθΓβ νοΙθΟΒ ΑίθχίοΒ (ΐΓυο^&ΓίοΒ, βυιη δ^ 6περ αυτού αγωνιζόμενος Φωτειν<^ς πατρίκιος 6 

αβοβηάθΓβ ηβςυΪΓθΙ, άβ βοαΙιβ οβΙοοίΒ ίη ιώ&γθ άβ- του Πλατύποδος υΙός χα\ άλλοι ουκ ολίγοι. Μόλις ούν 

οίάϋ 900 οηαι βυο ρΓΟ^οιη&ηιΙ&ΙοΓβ, βΙ βυΙΓοο&Ιυθ ό ($αίκτωρ διασωθείς είσήλθεν εΙς τ^ν δρόμωνα . 

691. 1ι60 θΐ Ροΐΐιοθ Αγ^γϊ ίη οαβίβΐΐυιη Γυ^α ββ γθ- ρ Τούτο και *Αλέξιος 6 δρουγγάριος ποιήσαι βουλη- 

οβρβΓίιηί. Κβϋςυα πιυΐΐίΐαάο ρ&Γΐίιη Ιιοβϋαιη χηα- θεις, και μή δυνηθείς άνελθεΐν, έν τ^ του δρόμωνος 

ηυβ άοαι βίΤυς^βΓβ νοίυηί, ίη αι&η ρβΓβυηί, αΐϋ ύποβάθρ^ πεσών έν τ^ θαλασσή συν τψ αύτου πρω- 

ίθΓΓΟ ηβο&ηΙυΓ| ςυιάΕΠί ε&ρίυηΙϋΓ.ΒαΙ^&π, ηβιηίηβ τομανδάτωρι «πεπνίγη. Αέων δΐ και Πόθος οΐ *Αρ- 

ρΓθΙιί1)θη1β| Ρθ^βηθβ ρ&Ι&Ιίυιη 1οΙυχη(]ϋθ 81βηυ!η γυροΙ έν τφ καστελλίφ διαφυγόντες έσώθησαν. Του 

!ηθ6η(]1ο ν&Βΐ&ηΙ. δΐ λοιπού πλήθους οΐ μίν τάς τών πολεμίων χείρας 
φεύγοντες άπεπνίγησαν, οΐ δΐ σιδήρου γεγόνασι παρανάλωμα, οΐ δΐ χερσι βαρβαριχαΐς συνελήφθησαν. [Ρ. 621] 
01 δι Βούλγαροι κατά πολλήν του κωλύσοντος έρημίαν τά τε τών Πηγών ένέπρησαν παλάτια και £παν τ^ Στενόν 
έπυρπόλησαν. 

νί668ίαι& ΡθΙ)Γυ&Γϋ άίό, ίηάίοΐΐοηβ άβοίπια, υχοΓ Εικοστή δΐ Φεβρουαρίου μην^ς , Ινδικτιώνος ι', 

Βοιη&ηΐ Τί}θθ(1θΓ& ιηορϋαΓ βΐίη ΜγρβΙβΒΟ ΒβρβΙίΙυΓ. θνήσκει Θεοδώρα ή σύμβιος 'Ρωμανοΰ, και θάπτε• 

Αυ^υβΙβθ ηοιηβη (Ιβίηάβ £;βΒ8ϋ υχοΓ ΟΙιπβΙίΓθΓί δο• ται έν τφ Μυρελαίφ* άνηγορεύθη δΐ Αύγούστα ή 

ρΐιία. Τυηο βΐί&ιη οχ ΙύβΓίβ νοηίΐ ΙΙ)6Γ οαΓορ&Ι&ΙβΒ, του βασιλέως Χριστόφορου γυνή ή Σοφί^. Ηαρεγέ- 

βρίβηάίάβςαθ ΟΓηαΙτίΒ ρβΓ ηαβάίυιη ίοΓυιη ΐΓ&ηβϋΙ, νετο δ^ καΐ έξ Ιβηρίας 6 κουροπαλάτης ό *Ίβηρ, 

&ο ιη&^α& ουιη ^Ιοπιι β^ Ιιοηορβ βχοορίυΒ θβΙ. Εαιη Ο καΐ διά μέσης τής άγορας διελθών κεκοσμημένης 

ίιηρθΓ&ΙΟΓ ίη βθάθΐη βορΙιιβΒ ιηΐΒϋ, υ1 63υ8 χηοΐοηι λαμπρώς μετά δόξης πολλής καΐ τιμής δπεδέχθη* 

8.0 ρυΙοΙίΓϋυάίηοπι νίάοΓβί. Οαβ) ίβ οοη1βαιρ1&Ια8 δ'ν καΐ έν τ^ *Αγί(7 τοΰ θεοΰ Σοφί^ άπέστειλεν ά 

ΐη&^η8 οαιη βάαιίΓαϋοηθ,Γ&ΙιΐΒΐιυβ Ιι&ηο οάβιη νοΓβ βασιλεύς, τ^ κάλλος αυτής θεάσασθαι και το μέγε- 

6886 Όθί Γθοορίαουΐιιιο, άοωυηι Γοάϋί. Αυρβαιη 6ος. Άπελθών ουν και του ναοΰ τήν καλλονήν κα- 

άβίηάθ' Βΰΐ^&ή ίοιρΓβΒΒίοηβ ίαοΐα ηβςυβ &(1 ρα1&- ταπλαγεις καΐ τ^ν πολυτελή κόσμον 6περθαύμάσας, 

ϋυπι ΤΙιβοάοΓφΑυ^υΒίφροΓνβηβΓυηΙ,ίάςυβ ηβοαίηο και αληθώς θεού καταγώγιον τον 1ερ6ν τουτονι χώρον 

άβΓβηάβηΙθ ΟΓθοαανβΓυηΙ. Κοιη8.ηυ8 οοηνίνίο βυαι• εΙπών, όπέστρεψεν εΙς τά ?δι«. Τών δΐ Βουλγάρων πά- 

ρΐαοβθ ίηΒίΓϋοΙο αά ϊά άυοββ πιϋϋαήυπι 0Γ<ϋαυιη λιν είσβολήν ποιησαμένων κατά τής *Ρωμα(ων χώρας, 

^οοανίΐ, ίηΙβΓίϊαβ Ιιοβ Β&οΙίοίυαι οοΙιΟΓίίΒ βχθϋΙ)ίΙο- και τοΤς παλατίοις τής βασιλίδος έγγισάντων Θεοδώρας 

Γϋΐη ρΓβθΓοοΙαίΏ. ΡΓΟΟβάβηΙβ 901 οοηνίνίο ίΠ&Ιαβ ώςούδΐν ήν τ^ προσιστάμενον, πυρί ταΰτα παρέδοσαν. 

Θ8( άθ Βαΐ^&τίβ 8βΓθΐο ; ο1 ίπιρθΓ&ΙΟΓβ ιηυΐΐα αά οα- Ό δΐ βασιλεύς Τωμαν^ς ϋίριστον ποιησάμενος πο- 

ΧΥΙΛΝΌΒΙ ΕΤ βΟΑΕΙ ΝΟΤΛ). 
(67) Εχ €οηί(ΒάβΓα(0ΐΊΐιη βί εηΙ^άϋονηίη 0ΓάίηίΙ>ίΐ$. ΟοΛίι. 33 ΗΙ8Τ0ΗΙΑΗϋΜ βΟΒΙΡΕΝΟΙΟΜ, 34 λυτελίς τοίκ τ»ν ταγμάτων δρχοντβς συνιχάλβσι . ^^ Ιβίλοίβηθοβ αηίπιοβ &<)ςυβ νίΓίαΙβιη οοηοϋβηάοβ συνην δΐ τούτοις ικαί 6 τήν έπωνυμιίαν Σαχτ(κιο£, 
του τάγματος αργω^ί των έξχοοβ{των. Έπίδοσιν δ^ 
λαμβανούσης της ευωχίας λ^γος έχινήΟ^ ^*Ρ^ '^^^'* 
Βουλγάρων. Και του βασιλέως επαγωγά πολλά είρη- 
χ^τος, πρ^ς όρμήν έπανιστώντα ενθουσιώδη χαΐ πα- 
ρ ζχαλουντα •ύψύχως έξελθβΧν χατά των εναντίων 
χα2 της σγών 6περαγων(σασθαι πατρίδος, πάντες 
συνέθεντο ίτοίμως έξελΟεΐν χαΐ των Χριστιανών 
άπεραγωνίσασφαι. Έωθεν οΖν χαΟοπλισΟεις ό £α- 
χτίχιος, οπισΒεν των Βουλγάρων γεν(^μενος χαι ε!ς 
τ^ στρατ^πεδον αυτών ε?σελ6<Α)ν, τών πλειόνων έπι 
διαρπαγήν σχύλων σχεδασθέντων χατά τήν χώραν, 
πάντας τους Εν τ^Ι πδρεμβολ^ ευρεθέντα ς χατέσφαξε. 
Μαθόν ουν τ^ πλήθος τών Βουλγάρων ύπό τών δια- χάοηθΑ Ιοοαίο, βοΚιοΚαΙοςαβ βοβ υί ΓοΗϋβΓ ίη Ιιοβ- 
Ιβαι ΐΓοοΙ αο ρΓο 8ΐ]& ρΓορυ^η&Γβη^ ρ&ΐΓί&,υαίνθΓ8ί 
αίαορβαι βυαιη ορβΓ&ιη ΐη άοΓβηάβηόΐθ 0(2η8ΐί«ηΐ8 
ρΓΟπαίθβΓαηΙ. Ροδίπάίθ ρηιη& Ιυοβ &Γΐχ)λΙυ8 8&οΜ- 
01 υβ Βαΐ£;8Γ08 & Ιογ^ο 8ΐ3ΐ)8βουΙΰ8 ββΐ ; ίη^Γβββαβςυβ 
βοηιιη οαβίΓ&,ρΙβηβςυβ ρΓα(1&1υχη ρβΓ α^γοβ ν&ς&η- 
ϋ1>υ8,οπιηβ8 ςυί ίη ο&8ΐπ8 βΓ&ηί οοοίάιΐ. Εχ ϋβ ςυί 
θϋ'ο^βΓ&ηΙ Βυΐ^βη γθ οο§^ηϋΑ ίη ΟΑβίΓα ΓβάβυηΙ : 
οοΐΏχηίΒβΒςυθ ρυςηα ίρβΐ ίηΐβ^ί νιηΙ)ΐΐ8 άθΓ&ϋ^Α« 
1θ8 ΑηΙθ^Γβιβο ρρφΗο Ηοιηαηο8 ΓυηάαηΙ, δΑβΙίοίο 
οαΐΏ ρ&αοί8 αΠίβ θΟΓαιη ίααρβίιιιη ΓοΓίίΙβΓ 8υΙ)8Ϊ8- 
ΐ6οϋΙ)ΐΐ8.Α(ςυθ 18 ουχη &1ί<ιο&η(1ίυ ρΓβοΙ&Γβ ρυ^η&8- 
8β( πιυ11θ8ςυ6 Ιιοβϋαιη <)63θοί88Ρΐ,ευπι ρΓβΐΏβΓοΙαΓ» 
οηυο 1ι&1)θη&8 Ιαχ&Ι &ο Γυ(^« 86 άαϊ. Ιη οτ^α8()&πι δράντων το γεγονός ύποστρέφουσιν έν τψ στρατό- « αυΐβιη &πιηίθ ΐΓ&ηβίίυ βςυυβ ίη οωηο ουιπ 1}Φ8ί8- 

^ί* «τ-ί ^ Λ^ 1..^- ^^..Λ - ^Ι ** -.^* Τ1.-1 : ι.-_ -„-ΐ . . πέδΐ)!. Και συμπλοχης γενομένης, άχμήτες οΐ 
Βούλγαροι προς χεχμηχ^τας μαχόμενοι χαΐ άχραι- 
^εΐς πρ6ς ^Ιδη τφ προηγησαμένφ πολέμφ χεχαχω- 
μένους άνδρας τρέπουσι τόν Σαχτίχιον συν ολίγοις 
τήν προσβολήν τών εναντίων δεξάμενον. Γενναίως 
ουν άγωνισάμενος χαι πολλούς άνελών τών πολεμίων^ 
επειδή χατισχύετο, μεθίησι του *Ιππου τόν χαλινόν, χαι 
νώτα δους εγυγεν. Έν τινι δέ ποταμφ γενόμενος χαΐ 
τούτον διαπερών, χαι τ^ Ιλύϊ του Ίππου έμπαγέντος, βθ(,Βα1^&η θυιη α88θςυυηΙυΓ, νυ1ηυ8ςαβ ίη&ηυιη 
θΐ ΓθπιαΓ ιηοΗίίβΓυιη αοοίρϋ. Εςυο ί&πίθη β ΟΦηο 
βνυίθο ίηάυ8ΐη& Γ&αιυΙοΓυιη,&Ιηαβ ίί8 ιηοάο Γυ^ίβη- 
ϋϋυβ ιηοάο &ά Ιη^Γαβηϋυιη ΒυΙ^&ΓΟΓϋΐη άβρυίβίο- 
ηβοα 8θ νθΓΐθηϋ6υ8, υβςυο αά ΒίαοΙίθΓη&β βνλάϋ ; 
ρο8ϋυ8ςυθ ίη 90Ι2 Ιβααρίο βαηοΐΐ δβραΙβΓί ρροζί- 
χη« ηοοίθ νϋ&αι ουπι πιοΚο οοοιπιοΙαΙ, πα&^πο Ιυο- 
1ο ηοη ίιηρβΓ&ΙοΓί πιοάο, ββά βΐ ηηίνβΓβο βχβΓείΙαί 
ΕΟ ροραίο Εοιηαηο γθΙιοΙο. χαταλαμβάνεται παρά τών Βουλγάρων χαΐ δέχεται πληγή ν χαιρίαν χατά της ΰδρας χαΐ του μη ρου. ΚαΙ 
του Ιππου δλ άνασπασθέντος έχ της Ιλύος σπουδή χαι συνεργί^ τών αύτου θεραπόντων, νυν μίν οεύ- 
γων, νυν δ' &ποστρέφων μετά τών 6π' αυτόν χαΐ τους έπιόντας άναχόπτων Βουλγάρους, διασώζεται 
μΙ/ρι τών Βλαχερνών, χαι έν τψ ναψ της Αγίας Σοροΰ (68) τεθείς τ^ έπιούσ^ νυχτι έτελεύτησε, μέγα 
πένθος ού τφ βασιλεΐ μόνον, άλλα χαΐ τφ στρατφ χαΐ παντί τφ πλήθει 'Ρωμαίων άπολιπών. 

[Ρ. 622] Έγένετο δέ χαι έτερα τις αποστασία χατά (]| Α1ί& άβίηάβ αϋ ιηαρβΓ&ΙΟΓθ ΓαοΙα άβΓβοίίο ίη 
το3 βασιλέως έν Χαλδί^ (69), 6πο9ήχτ) του στρατ• βίι&1(1ί& Ιηβϋηοΐα ρ&ίποίί β&Γά», οο^^ηοαιβηΐϋ Βοί- ηγουντος αύτης Βάρδα πατριχίου του Βοΐλα. 'Βξήρ- 
χον δΐ του νεωτερισμού Αδριανός τις Χαλδαΐος χαΐ 
Τατζάτης ό Αρμένιος , πλούσιοι σφόδρα . Κατα- 
σχόντες ο5ν ο&νοι φρούριον τό λεγόμενον ΙΙαΙπερτε 
κατά του βασιλέως ώπλίζοντο. 'Λλλ' όξυς επιφα- 
νείς (ίτυχε γάρ ένδημών έν Καισαρεία) ό τών σχο- 
λών έζηγούμενος Ιωάννης & Κουρχούας τήν σύστασιν 
Ιιεσχέδασε, τους εμφανέστερους τών χατασχεθέντων 
άποτυφλώσας χαι τάς ουσίας αυτών δημεύσας, τους 
δλ πενιχρούς χαι άσημους αθώους χελεύσας δπη 
βούλονται άπιέναι. Μόνος δε 6 Τατζάτης φρούριον 
ίπί τίνος 6ψηλοΰ λόφου χατεσχευασμένον χατεσχη- 
χώς» χαι λόγον του μή τι χαχόν παθε'ΐν δεξάμενος άπό 18Β, ςυί θί ρΓβ8ί(1βΙ>&1. Ρηηοίρβ8 ηοναΓυιη ΓβΓυιη 
ιηοΐίβηάαπιαι ίοορηηΐ Α(ΐΓί&ηυ8 ςυίά&ιη βίι&ΐάβυβ 
θ1 Τ&ΙζαΙθ• Λπηοηίυβ, Ιιοχηίηββ ρροάίνΚββ• Ιί 
οοοαρ&Ιο ο&βίβΐΐο ΡαίρβΓίίβ οοηίΓα ίπαρβΓβΙΟΓβπι 
&ηη& ΒυιηβΙ>&ηΙ. 8βά ^ο&ηηβ8 ΟυΓου&β, βοΙιοΙ&Γυιη 
άοπΐθ8ϋου8, ςηί Ιυηι ΓοΚβ 08Β8&Γβ89 θγβΙ, οβΙοΓϋβΓ 
βυρβΓνοηϋ βί οοίϋοηβιη β&ηι (ϋ88ίρ&νϋ. ΟβρΓοΙίθ;!- 
ΒΟΓυαιηιιβ ρπιη&Γίίθ οουΐοβ βηιίΐ, βί 1)οη& βΟΓυιη 
ραΙ>1ίο&νϋ, ο1)86υΓ08 αο ρ&υροΓββ ίαιροηβ ςυο ϋ1>β- 
ΓβΙ (1ί80θάβΓβ 3υ88ίΙ. υηη8 Τ&1ζ&1β8, ο&8ίθ11ο ςυο- 
άαπι οοουραίο, ςηοά ίη 8υϋ]ίπι1 βΓβί βίΐυιη οοΗβ« 
Βάβ ίοαρυηϋ&ϋβ & άοΕαββϋοο βοΐιοΐ&ηιζη &οοθρ1α, 
Οροΐίη νβηίΐ, ίϋίςυβ ιη&η§1αΙ)ίΐ88 ΙιοηοΓβ ρηβάϋυβ του δομεστίχου τών σχολών χα) λαβών, βίσήλθεν έν ίη (Ιοιηο ηι&η£;&ηθΓυαι ου8ΐθ(1ϋυ8 ββΐ ; ουηαςαβ 
ττί βασιλίδι, χαι τ^ του μαγχλαβίτου (70) άξί^ " ΐϋ^Λϊη χηοΙίΓθΙηΓ, άβρΓβΗβηβο οουΐί 8υη1 β£Γθ88!. ΧΥΙ,ΑΝϋΚΙ ΕΤ αΟΑΚΙ ΝΟΤΛΙ. (68) Οη1)ϋο άβ Κιοο Ιοοο. Σορός Ιυιηυΐυπι 8ί^η1β- 
οαΐ 61 ββρηΙοΓυαι. ΡογΙθ ίαίΐ βάββ ίη Βΐ&οΙΐ6Γηί8, 
86ρα1εη ίη ςυο 01ιΗ8ΐυ8 άβροΒϋαβ Γυϋ βίπιίΐϋυάί- 
ηβοα ΓβΓ6Γθη3, ςυ&ΐβ δρίρ» Νβηηβΐΰΐη 8υΙ)υΓΐ)8- 
ηαιη, βΐ &1ί& &1ίΙ)ί νίβοηΙΟΓ, ζακη Κ^,ίΙίρβη ΰταΐ), βΐ 
61 πιβηϋο ρ&υΐο ροβί. Χυι.. — Τβπιρίυιη ββΐ ί11υ(], 
ίη 011308 βαοΓ&ΙΙοΓθ Ιοοαίο 8&ποΙΐ8Βίααβ Ββίρ&ΓΦ νβ- 
Βΐίβ 6ΐ 2008 ίη ΒΙβοΙιβΓηίβ &886Γν&][>&η1υΓ. βΟΑΗ. 

(69) 01ια1(]ί& Γβ^ίο ββΐ, ηΐ &ρρ8ΓβΙ^ δγη», Ηοο 
ααίάβσι Ιοοο ; η&αι ίη ΝίοβρΙιοη Ρΐιοο» ίιηροΓίο 
άίββΓίο €α1&1)η» αβΟΓί^ϋηΓ. Εζ ΒθβΙΙΙο Ηοαι&ηί Ρ. 
ηΐοί Ρϋοοβ εοηΐΓ& ΟαΐΌπι γθ8 ^β8ΐ£ (ΙββΟΓΪϋυηΙυΓ, 
Ι5βηβ νίοίηαπι ίαίβββ 01]&1άί&ιη νίάβΗ ροΐ68ΐ. Χυι.. (70) Οαοά 8ϋ ιηαη§1&1)ίΙ«, νοί υΐ βυρπι 8οηρ1απι 
68ΐ, πι&ηε1&1)ίΙ» οΓΓιοίυαΐ4» ηββοΐο. Τ&1ί& νίάβηΙΟΓ 
οΐί&ιη π)γ8(ίου8 βί 8ΐγρβίοί& θ( ςαβηι &1ία8 ραί- 
χτωρα, ραυίο ρθ8( ίρ86 παραδυναστεύοντα νί(]θ(υΓ 
άίοβΓβ, αυ&8ί νίο&Γίαηι ίπιρβΓαίοη8. Χυι.. — Τ^ 
του μαγγλαβίτου άξίφ τιμηθείς. Αη ηοη μαγγλά- 
βια ΐΏβΓβΙ)&1υΓ ΧνΙαηάβΓ βχρβΓίπ, ςυί Ιαιη αοΓβ 
ΟβάΓΟηυιη έμαγγλάβισεν ? ΑΙ ηβΒοΙνίΙ, ίηςυίΐ. Ι8 
ίΐ&ηηβ οοΓηΙβυΙ&ποΒ βΐ οίανίουίαπυβ άίοϋυΓ βρυά 
ΡαηοίΓοΙΙυαι ίη Νοί. Ιιηρ. ο. Η, βΐ ββΐ υηίυ8 οο- 
1ΐ0Γΐί8 ρηηοίρβιη βΐίραηΐίβ ρΓβροβίΙυβ, βί &(1 63υ8 
ηυΐυιη, οβα 86ηΐ6ηϋί9 ΓβοΓυηι βχΒβςυβηάίβ ρηο- 
ίθοίυβ, 8οη1β8 ςυοΒςυβ &1> βο (Ι&οαηαΐοβ, θοάβπι 95 ΟΕΟΗΟΙΙ ΟΒΟΗΒΝΙ Μ ΒΑτάββ Βθΐΐ98, ςυοά 6ί ίηΐρθΡβίΟΓ 1)6ηθ νοΐ6ΐ)&1, ^ τιμηΟιΙς έν τφ ο^φ των μαγγάνκβν έτηρβΤτο. Δρ«- 

σμόν δέ βοαλβυσάμβνος άλίσχετβι χαΐ των ά^Οαλμών 
στ»ρ6(τ(ΐι. Βάρδας δέ 6 Βο'ιλας φιλίως προς αυτόν 
διακειμένου του βασιλέως άπεκάρη μοναχός, μηδέν 
&λλο πεπονθώς άνιαρ<$ν. 

Συμεών δΐ 6 των Βουλγάρων άρχων, τήν Άδρια- 
νούπολιν χαταλαβών καΐ ταύτην χάραξι χαί τάφροις 
πιριστοιχίσας, επιμελώς έπολι^ρκβι. Έστρατήγει δέ 
της π<5λεως ό πατρίκιος Λέων, δν δια τήν όξύ^ροπον 
προς τους πολέμους όρμήν Μωρολέοντα έκίάλουν. 
Ούτος εύψύχως τήν πολιορκίαν έδέξατο, καΐ γεν- 
ναιοτάτως ποτέ μέν άπό του τείχους τους προσι^ν* 
τας των Βουλγάρων ήμύνετο, ποτέ δέ τάς πυλίδας 
άν3ΐπεταννί)ς έπετίΟετο συν (5ύμτ[ΐ άνυποστάτψ καΐ 
|$<|ίδίως έτρέπετο. 'ΒπεΙ δέ ό σΤτος τοΙ>ς έν τ^ πίλει ηοΠαπι αΐί&ιη ρφη&ηα άβάίί ςυ&ιη ςυοά γ&808 β1 
ΐΏθΐΐ8ΐο1ιυ8 68ΐ Γ&οίυβ. ΙηΙβπιη θίιηβοη ΒυΙ^&ΓΟΓαιη ρηηοβρβ Αάη&ηο- 
ροϋπα ναΐΐο Γοβδο^^® εΐη^ϋ βί οΙ)8ί(ΐ6ΐ &ο οα&^ηο 
Βΐυάίο ορρυ^η&ί. Ργφθγ&Ι βί υΓΐ)ί Ιιβο ρ&Ιήβίυβ, 
303 ςυβπ] οΐ) ρΓΦρΓορβΓυιη ίη ΙιοβΙββ ίοαρβίϋαι 
νοο&ί)&η1; ΜοΓοΙβοηβιη ςυ&βί βΙαΚυτη Ιθοηβζη. Ι8 
ορρυ^ηαΐίοηβηα ΐοτίϋβτ Βυ8ΐίιιβ1)&1,6ΐηαο(ΙοΒα1^&Γθ8 
ΪΓΓυβηΙβδ άβ ιηιίΓΟ ρΓθΟί^8ΐ)8ΐ,χηοάο ροΓϋ8 &ρ6Γϋ8 
ίη 608 &οβΓΓίιηυΐΏ ίιηρβίυιη ά&1)&1 Γ&οίΐβςυθ ρβΐΐβ- 
1)α1. δβά ορρίοί&ηί οίϋο άββοίβηίΑ &ο ίααιβ ^Γ&νϋβΓ 
ρΓβΐΏβηΙβ, ουιη &ΙίιηβηΙθΓυιη αΐίυηάθ ρ&Γ&ηάοΓυιη 8ρβ8 ηϋΐΐα ΛίΤϋΙ^βΓβί, ρβηυπΛ ιηοϋ, υΓ5βπι, 86 άϋ- έπιλελοίπει και λιμός έπίεζε τους 2νδο9•ν κραταιός, 6βπΐ(]υθ Βυ1^&η8 ΐΓαάίάβΓυηΙ. δίΐΏ6οη Ιιβοηειη 
η&οΐυδ, 6ΐ Γ600Γ(3&1α8 ςϋ&αία ίβ ιηα1& Βυΐς^αηδ ίηΐυ- 
1ί88βΙ, ίηηυΐΏ6Π5 δυρρϋοίοΓυια ίοηηί8 6χοΓυοί&ίυιη 
ίαηάβιη &οβΓΐ>α χηοΓΐ6 ηβοανϋ,ΒυΙ^&ποοςαβ ίη υΓΐ)6 
Γβΐίοΐο ρΓΦδίάίο (ϋ$6688ϋ. Ήοο ρΓβΒδίάΐαΐΏ ααάϋο 
οοοίΓΑ κβνβηΐΓθ Ηοηα&ηυιη βχβΓοίΙαιη υτΐιβ ΓβΙίοΙα 
ίύζϊΧ ; &(ςυβ8ί6 ΑάηαηοροΗδ & Ηοπι&ηίθ β8ί Γβοβρία. μηόαμ<5θεν ελπίδα Ιχοντες επισιτισμού, τ^ ένδιί^ 
πεισθέντες προδεδώκασι τήν π^λιν καί εαυτούς καΐ 
τόν ατρατηγόν τοις Βουλγάροις* δν χειρωσάμενος ό 
Συμεών, και ών εΙς τους Βουλγάρους ένεδείξατο 
μεμνη μένος κακών, μυρίαις αΐκίαις τιμωρησάμενος 
τελευταΤον άπέκτεινε Οανάτψ πικρφ. Βουλγάρους 
οδν έπιστήσας φύλακας τ^ π<5λβι όπβχώρησεν ο1- τινες 'Ρωμαϊκόν στρατόπεδον άκηκο6τ8ς ήκειν κατ' αυτών καταλιπ<5ντες τήν π6λιν ϊφυγον, καΐ πάλιν ή 
'Αδριανοόπολις υπό 'Ρωμαίους έγένετο. Εο ΙβιηροΓθ 1•6ο εϋαηι ΤηροΠία βυιη ιηλ^ηα οίαβββ 
ΗοαίΗποβ ίηναδΚ. Ουβοα ίη Ιιβιηηο η&ν68 ίη βίοιίίοηβ 
1ιαΙ>6ηΐ6αι 8υΙ)ϋο &άθΓΐυ8 ^ο&ηηβ8 Ε&άβηηδ ρ&Ιπ- 
οίαβ, Γβί η&ν&ΐίθ (]Γυη^&Γΐα8, Γ&οίΙβ νίοίΐ, Α^&Γβηΐβ 
ΓθΓβ οιηηίΙ)υ3 βχδΐίηοΐίβ, θοίοςηβ ΤΗροΗία Γυ^α Τ(5τε δέ και Λέων 6 Τρ ι πολίτη ς μετά δυνάμεως 
πολλής καΐ πλοίων πολεμικών εξήλθε κατά 'Ρω- 
μαίων δν έν τη νήσψ Λήμνψ ναυλογουντα Ιωάννης 
πατρίκιος και δρουγγάριος τών πλωίμων ό 'Ραδη- 
νός αίφν ίδιον επιφανείς ($αδίως έτρέψατο, τών Άγα- βίαρδο. Μβηββ ΒβρΙβιηΙΐΓί, ίηάίοϋοηβ 86θυηά&, β ρηνών σχεδόν πάντων άντ^ρημένων, του δέ Τριπολί- δίτηοπ, ΒαΙς&ΓΟΓϋαι ρπηοβρβ, οτιω οηαηίΐιαθ οορϋδ 
βχρ6(ϋϋθ(ΐ6αι οοη(Γ& ΟροΙΙη 8α8θίρϋ ; ρορυ1α1υ8ςυ6 
Μ&θ6(]οηί&ΐΏ 6<; ίη ΤΙίΓαοίαιη ΐηοβηάίίδ ^Γ&88&1υ8, 
οΙ)νϋ8 ςυίΙ)υ8ςυβ ν&8ΐ&ϋ8,ρΓθζίιη6 Β1&€ΐΐ6Γη88 304 
6α8ΐΓ& ροηϋ. Ιη(ΐ6 ροβίυΐ&ί αί &ά 56 ιηίϋΕηΙυΓ Νί- 
οοΐ&υβ ρ&ίηαΓβΙΐΒ αϋίςυβ ρροοβΓυοα,άβ οοαιροαθη(1& 
ραοβ βοΙΙοουίυΓΪ. Ο&ϋβ ηιυΐυο οΙ)8ίά11)ΐΐ8, υ1 &1> ίη- 
βίάίίδ οπιαία Ιυΐα 6886η1, αο ρ8ΐη8Γ6ΐι& 3υΓ8ΐη6ηϋ8 
ΩάβηΙβ, ςϋβΒδϋυιη β8ΐ ςυί 86η&1θΓβ8 βυιη βο 6χίΓβ 
ά6ΐ)6ΓθηΙ. Οβίβοϋ ρΗΐΓίοίυβ Μίοΐι&βΐυδ δΐ^φβίοΐα βΐ 
^ο&ηη68 ιηγδϋουδ &ο Ιηιχι ^υ1)βΓη&η(]&Γυιη ΓβΓαοα 
βοβίαβ : η&ΓΠ ^ο&ηηβ9 ΓβοΙΟΓ αραά ίπιρβΓ&ΙοΓβαι άβ- 
ΙαΙυδ ορίηιίηίθ ^&IΏ ίυαι ρ&ΐαϋο άί906886Γ&1;, ίηςυβ 
8120 ιηοηαβΙβΓίο ζηοη&οΐιαδ Γαοίυβ βΓ&Ι. Ουιη Ιβ^&Ιί του μόνου φυγ^ τήν σωτηρίαν πορισαμένου. Σεπτεμ- 
βρίψ δέ μηνι, Ίνδικτιώνος β', [Ρ. 623] ό άρχων Βουλ- 
γαρίας Συμεών πανστρατι κατά της Κωνσταντι- 
νουπόλεως εκστρατεύει, καΐ ληΐζεται μέν Μακεδο- 
νίαν, έμπιπρ^ δέ τά έπΙ Θρφίης χωρία, και πάντα 
καταστρέφει τά έν ποσί. Έγγιστα δέ Βλαχερνών 
στρατόπεδον πήξας έπεζήτησεν άποσταλήνβι αύτψ 
τόν πατριάρχην Νικόλαον καί τινας τών έν τέλει 
ώστε περί είρήνηί διαλεχθήναι. Λαβόντες οΰν Ομή- 
ρους παρ* αλλήλων ώς ουδεμία τις επακολουθήσει 
επιβουλή, καΐ του πατριάρχου τοΤς ό'ρκ•ις άναθα^- 
(§ήσαντος, γέγονε λόγος οποίους δεΙ τών συγκλητικών 
τούτψ συνεξελθεΤν. ΙΙροεκρίθη γοΰν ό πατρίκιος Μι- 
χαήλ ό Στυπειώτης και Ιωάννης ό μυστικός καΐ αά δίχηβοαβπ) νεηίδββηί &ο άβ ραθ6 688θηΙ οοΐΐοου- Ο παραδυναστεύων (71)* ήδη γάρ Ιωάννης 6 (3αίκτωρ 

ΧΥΙ,ΑΝΟίΙΙ ΕΤ αΟΑΗΙ ΝΟΤ^Ε. 

δρβοΐαηΐβ, ο&βΐί^&ί. Ε&πι Β&Γά&ηοΙ&Γαιη Γαίβδβ 8αο 
ΙβιηροΓθ ΟοεΙίηυβ ΓβΓ6Γΐ, άβ ςυίύυδ : Κρέμανται δέ 
έπι ζώνης έκαστου τούτων λώροι, ους καλοΰσι μαγ- γλάβια (δίο ίΐΐβ 8θπΙ>ίΙ), ήγουν βακτηρίας ή ράβδους, 
μαστίζειν τους άζίους μαστίζεσθαι. Ιιβο βΓ&ΐηπί&Ιί' 
ουδ : Αποστέλλει μαγλαβίτην (ϋα Ιβ^ϋ ίΐΐθ) τόν 
Μαυροθεόδωρον ξίφει άνελεΐν τόν μοναχόν. ΤϋΓΟβθ α 
ΟγκοΙβ ρΙϋΓα ιηαΐααΐί αά οοπδρβοίυιη ίιηροΓαΙοΓίβ 
ρΓΦουΓδΟΓβΐΏ Ιια1)6ηΙ μαγγλαβίτην (δϋ^ΜΓέίί δυ& Πη- 
£^υ& νοο&η1),&(1 63υ8 ηυΐυιη Γβυπι ςιιβιηςυθ βυρρίί- 
βϋδ βχΐΓ6Πΐί8 8υΙ)]ίθθΓθ ρ&Γ&Ιυπι. Αο ρήηοβρβ ιρββ, 
Γ6^ί& άβροδίία ρΐ6ΐ)6ί&ςυ6 αβδαΐΏρΙα νββίβ, νίοοδ 
6ίΓ6υιηίΙ ηοηηοηςυαιη βΐ αηίΓαοΙυδ νί&Γυιη, δί 
ουηοΐα ίη ραοβ ΟΓάίηδ (]αί6(β οοιηροδίΐα βίηΐ βχρίο- 
Γ&(υηΐ8 : δίη (υπιυΗιίΕηΙβδ ηχ&ηίδδ ίη6οπιρο8ΐ1οβ 
86 ίιηρδΓίί ]υ88& βρθΓηβηΙβδ είνβδ &υΙ ιηίΐίΐίδ» αβοη- ρίοδ οοηιρ6Γί&ί, α ιη&η^1&1}ίϋ8 νί« οοηιίϋ1)υβ αο 
βυρρΗοΙοΓαζη ίηδίΓοπίδηΙίβ ^&ιη ρήυδ ίηβίΓαοίίδ 
βχΐβιηρίο οοΓΓίρί ^υι)6ί, δίΐΏυ1<]α6 ρ(βηί8 νβΐ ηβοί 
ΐΓ&άί, 00:118818 ίυάίοιΟΓυηι Ιαράίδ &ιηϋ&^11)υβ, ίιηρβ- 

Γ&Ι. βΟΑΒ. 

(71) ίαιρ6Γ&ίοηβ &πιίου8, ςυί ηίιηίΓηιη οοοδίΐϋβ 
6ΐ πιοηίϋδ ίοαρθΓ&ΙΟΓί ίη α(1ιηίηί8(Γ&ηά& ιό ρυΙ>Η6Α 
ΟάθΙίΙβΓ &8δίδ1ϋ : ςυδπι ηυηο ίηιρβΓίί βυι>&ά^υν&^[1 
6ΐ ρυΙ)1ίο1 δΙ&Ιϋδ λάπιΙηίβίΓαπι νοοί(&Γ6 βοΐβααυδ.ΐβ 
ςυοςυβ ίη ρ&Ι&ϋο ηΐ0Γ&1}αΙυΓ. ^&Π)]&Π1 δπίιη χατα- 
ιβάζεσθαι του παλατίου, βχ 60 άβΙυΓίϊ&η^ δίιηυΐ 
ίβπίδη συγχωρεΐσθαι είσέρχεσθαι προσκυνεΐν τόν 
βασιλέα, υΐ αά ίααρβΓ&ΙοΓβαι νβηδΓβίυΓυβ αο β&ΐα- 
Ι&ΙυΓαδ &006(ΐ6Γ6ΐ, ροΐ68ΐ&1βιη &06ίρ6Ρ6 οοηΒρίοίβ- 

ΙυΓ. βΟΑΗ. 37 ΗΙδΤΟαίΑΕϋΗ εΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 3β $•.αβληΟ«ι< προ< τ^ν ββσιλία, χατιλθών ι^οΰ καλά- Α. ^ηπ> ί^« β08 ΒαΙ^αταβ άίωΐβϋ υΐ οβίβηάθΓβΙ 86 ίρ• τίοϋ, έν τ^ αύτοΰ μον^ τήν κοσμικήν άπεκι^ρατο 
τρίχα. Άφαιο μένους ούν αυτούς προς τλν Συμβώ ν 
κ»1 μΑλοντας κινιΤν λίγους ιτερί εΙρήνης, τούτους 
μεν άτΛπέμψατο, αύτον δ^ τον βασιλέα 'Ρωμανον 
έττεζιίτβι Θ«ά9ασ6αι • «απληροφόρητο γαρ άνδρα συν- 
ιτόν αάτον »Τναι και άληΟή, Άσπασίως δΐ 6 'Ρωμα- 
νος έ^έζατο τοΰτο. Άποβτείλας ούν Ιν τψ του Κο• 
σμιδίου αίγιαλφ κατεσκ•ύασ•ν έν τ^ Οαλάασ^ όχυρω- 
τάτην άπ4δασιν, ώστβ τήν βασιλικήν τριήρη διβκ- 
πλέουσαν έν αύτ^ προσορμίζεσθαι , περιφράξας 
αυτήν πάντοθ^ν διατειχίσμασι, Μέαον δβ θριγκίον 
γενέα^Κκι προσέταξβν, 2ν6α άλλήλοις Ιμβλλον όμι- 
λεΤν. Ό δΐ Συμεών άποστείλας ένέπρηαβ τον της 
υπβρβγίας Θεοτόκου ναόν τον έν τη Πηγί, δν 6 βα- ΒΪοί ίιηρβΓ&ΙοηΒ οοη^Γβββυιη βχρβίβρβ^ ςυβιη ρρο- 
οβΓΐο1ι&1>θΙ)&1 νίΓαιη θβθθ ρπυάβηΐβιη αίςυβνβΓαοθπη. 
ΡβΓ^Γ&ίυιη Μ ίυϋ Ηοιη&ηο, οηίβϋςιΐθ ίΐϋοο ςυί ία 
ΙΐΙΙΟΓβ βοδίηίάϋίο ηα&π Ιαίίββίιηυιη θ^689υί β α&νβ 
Ιοεαηα ρ&Γ&ΓβηΙ, αί βο ίαιροΓαΙοπα 1πΓθΐηί8 αρρβί- 
ΙβΓβ ρο88θ1. Ευιη υηάίςυθ π)υοίΙίοηίΙ>υ8 οίΓουιηάύ- 
άϋ; αο ίη χηβάίο 3α98ί( 1&1)α]α1υιη &ί(ο11ί, ίη ^τιο 
6Γ&ηΙ οοΗοουίυή. Ιηίβηιηδΐαιβοη ιηί88ί8 8υί8 ίειη- 
ρΐυιη Οβίρ&Γβθ&άΡοηΙβιηίηββηάίΙ,&Ι) ^υβι^η^&I10^οη- 
άϋηΐΏ. δβά θ1 νΙοίηα οίρουιη οωηίιι ί^ηβ νιΐΒΐ&5&1 ; 
βαϋβςυβ &ρραΓθΙ)&1 ραοβιη βί οοΓάΐ ηοη β3θθ. Βο- 
ιη&αυβ οακη ριιίπαΓβ]ι& ίααυιη Β1αοΙ)ΘΓηθη8θ βΐ 
8αοΓυιη 8βρυ1θΓυιη ίηρ;Γ689ΐΐ3, Οβαχη βοαιρΓβο&1ΐ28, 
αεοβρίο ]36&1« ΥΐΓ^ίηίΒ 905 ΙιτιαίθΓ&Ιί, ΙβιαρΙο. σιλευς Ιουστινιανός έδομήσατο, έπυρπίλησε δ^ καΐ β 6χΐϋ. Ουιοςυβ βί 86 άίϋ^βηΙβΓ &ηη&886ΐ βΐ 60ΐηί1&- τα χύκλφ σύμπαντα, και δήλος ήν έκ τούτου μή 
είρήνην ζητών. Ό δ^ βασιλεύς έν τψ ναψ γενόμε- 
νος των Βλαχερνών ά'μα τψ πατριάρχτρ, και έν τ^ 
Άγί^ Σορφ είσελθών και Ικετηρίας φδάς άπ•δους τφ 
Θεφ, τό ώμοφ<$ριον (72) της Θεοτόκου λαβών έξήει 
του ναού, όπλοις άσφαλέσι φραξάμενος. Τον συν 
αΰτψ ουν στόλον κοσμήσας άριπρεπως τ6ν ώρισμέ- 
νον χατείληφε τόπον, Έννάτη του Νοεμβρίου μηνδς 
ήνΚτετοή>τα έγίνετο. Ηαρεγένετο δΐ και 6 Συμεών, 
πλήθος επαγόμενος εϊς πολλάς δι^ρημένον τάς πα- 
ρατάξεις και τάς Ιδέας • οΐ μίν γάρ ήσαν χρυσάσπι- 
δες και χρυσά δόρατα Ιχοντες, οΐ δΐ άργυράσπιδες, 
ο\ δι χαλκάσπιδες, οΐ δέ άλλη χροι^ ώς πη έχάστφ 
έδόχει, έκεκόσμηντο. ΟΙτινες μέσον αύτδν είληφότες 
τον Συμεών ώς βασιλέα εύφήμουν 'Ρωμαΐκη τη φωνή. 
Πάντες δΐ οΐ έν τέλει και ό άστικ&ς δήμος έκ των τειχών 
έ6€«Ι»ντο τα δρώμενα. Πρώτος ούν β βασιλεύς 'Ρωμα- 
ν^ τήν είρημένην άποβάθραν καταλαβών τόν Συ- 
μεών έζεδέχετο. *Όμηρα δΙ δόντες άλλήλοις, καΐ τήν 
άποβά6ρ«ν οι Βούλγαροι διερευνήσαντες ακριβώς, 
μή ιεού τις δόλος ή ενέδρα κρύπτηται, τότε κατελ- 
Βεϊν τ5ν Συμεών του Ιππου προηρέψαντο καΐ είσελ- 
θειν προς τ6ν βασιλέα. Ήσπάσαντο γοΰν αλλήλους, 
χαΐ περί ειρήνης ήρξαντο διαλέγεσθαι. ΓΡ. 624] 
Φασι δ* ούν εΙπεΐν τ6ν 'Ρωμανον προς τδν Συμεών * 
« 'Αχήχοά σε Χριστιανών ^0ρωπον καΐ θεοσεβή, 
βλέπω δι τα ίργα μηδαμώς τοις λόγοις συμβαί- 
νοντα. Ει μέν γάρ αληθώς Χριστιανές υπάρχεις, 
στήσον ποτέ τάς αδίκους σφαγάς καΐ τάς χύσεις τών 
άνοσίων αΙμάτων, και σπεΤσαι μεθ' ημών τών Χρι- -"α Ιυιη 8υυιη άβοβηίβρ 0Γηα886ΐ,&ά άβΩηίΙαιη Ιοουπα 86 

οοηΐυΐϋ. Αοϊλ Ιιφο ηοη& άΐβ ΟβοβΐΏΐ)Π8. Εοάβιη 

ν6ηϋ 6ΐ δίαίθοη,πιυΐϋΐυάίηβχη βάάυββηβ γαΓΪίβ ογ- 

άίηίΙ)υ8 &ο Γογεοϊβ άΐΒϋηοίαιη : βΗϊ ηαιηςυθ βηηΐ 

ΒυΓΒΐΒ ΒΟΏΐίβ ΟΓη&ίί θί &ΏΓβίβ Ιι&βΙΙθ, αϋί αι^βη- 

1618 ο1γρ6ί8, βΐϋ «Γ6ί8, αΐίί βΗοΓοιη οοίορυιη, ρρουΐ 

ουίηυβ νίΒυοα ΓΰβΓ&ί. Π ίη οαβάίαιη βυί δΐκηβοηβιη 

Γ6€ίρί6ΐ>Βη1,&ο ΕοΐΏ&η& νοοθ Γ696ΙΟ 6οη8Βΐυ1;&1)&ηί. 

Οηαηββ ρΓοοβΓβΒ 6ΐ οίνίΰΐη ηαυίϋΐϋάο^ςυ» ^θΓβΓβη- 

ΙυΓ, άβ πιοΗβ 8ρ66ί&1)&η1. ΡΗογ Βοηα&οϋβ Ιοοαιη 

6X80608101118 άίοΐαοι οοουρΕνϋ, 6( δίααβοηΒΐη βχ- 

βρβοί&νϋ. Ολϋδ υΙίΓΟ οϋΓθ(]αο οΙ)8ΐάί5ιΐ8, Βαΐςαρι 

οοιη Ιοουιη άίϋ^βηίβΓ ροΓνβ8ΐί£;&88βη1,ηβ (^υίδ άοΙοΒ 

αυΐ ίοΒίάίβθ ΙαΙθΓβηΙ, δίιπθοηβιιι βςαο (1β806η(ΐ6Γ6 

3υ88θΓυηί βί &(1 ίσιροΓ&ΙΟΓβχη ίηίΓαΓβ. Ι1)ί ουχη βθ 

πιυΐυο οοηβ&ΐοΐ&βθθηΐ, άβ ρ&οο οοΐίοςυί οοβροΓυηί. 

Αο ΓοΓυηΙ Ηοιηαηυαι Ιιβο νβΓΐ)8ΐ &ά ΒυΙ^&Γυχη Γβ- 

01886 : « Ηοιηίηθηι 16 θββθ 0(ιπ8ΐί&ηυιη 6ΐ ρίυπι 

αυάίνί, Β6ά ί&οΙ& Ιυα Γ&οιββ ιηίπίιηθ ΓβθροηάοηΙ. 8ί 

οηίιη Γθ νθΓΑ 68 ΟΙιηβϋ&ηΌΒ, βοΒίη Ιαηάθΐη ί&ο ο«- 

άίαιη 6ί Γαηάβηάί β&η^υίηίβ ίηΒοηϋβ,ρ&οοακ^ιΐθ ουιη 

ηο1)ίΒ 01ιπ8ϋ&ηί8 ΟΙΐΓΪΒΐί&ηαβ βΐ ίρΒΟ οοπ)ροη6, 

η6<ιυ6 Γ&ο υ1 (ΙοχΙγο ΟΙιπΒϋ&αοΓΰΐη ροΙΙυαΙυΓ Βοιη- 

^αίοθ ουιηάοηα ΟΙιπΒΐυιη οοΐοηϋυιη. Βοιηο βί ίρ86 

βΒ,ζηοΓίβιη ορρθΠ6α8 6ΐ ΓβΒυΓΡΟοΙίοηβιη β1]υ(ϋοίυιη 

&ο (1ί£;η&ιη νίΐα &οί& ΜΙβ ιηοροοάβιη. Ηοάΐθ νίνίβ, 

θΐ ΟΡΒΒ ίη ρυΐνορβω (ϋΒβοΙνθΡΪΒ. δί άίνίΐί&ρυιη οτι- 

ρίάϋ&β 16 αά Ιιβο α^6ΐΐ(3& ί[ηρ6ΐ1ϋ, β^ο &ά Β&ίίβί&ίοΐΏ 

υβςαβ 16 ϋΒ ορρ1β1)θ : ΙαηΙυιη ρ&οβοα αιηρΙβοΙθΡθ βί 

οοηοοράίαιη άϋί^^ο, υ( ίρΒΟ ςυοςυβ νϋαιη ραο&ί&ιη στιανών, Χριστιανές καΐ αυτός ών καΐ ονομαζόμενος, Ο άβ£;&8 &0 ίηθΡαθηΙ&ιη,6ΐ 1&η<ΐ6αι ΟΙΐΓΐΒϋ&ηί άβΒίηαηΙ και μή θέλε μολύνεσΟαι Χριστιανών δεξιάς α?μασιν 
&μοπ(στων Χριστιανών. "Άνθρωπος εΤ καΐ αυτός, 
θάνατον, προσδοκών καΐ άναστασιν, καΐ κρίσιν, και 
άνταπόδοσιν τών βεβιωμένων. Σήμερον υπάρχεις^ 
τκαΐ αυριον %\ς κόνιν διαλυθήση. ΕΙ πλούτου έρών 
ταυτβ ποιεΤς, έγώ σε τούτου έμπλήσω εΙς κόρον. 
Μόνον ^ίσπασαι τήν είρήνην καί άγάπησον τήν όμό- 
νοιαν,ΐνακα^ α6τός βίον ζήσης είρηνικόν καΐ άναί- 
μχκτον, και οΐ Χριστιανοί παύσωνταί ποτέ κατ' οοηίΡΒ 86 ίηνίοθΐη βριηλ ίβΡΓΟ. » Ηϊβ ν6Ρΐ>ί8 ΙιαοςυΒ 
8ΰ1)ΐηί88ίοη6 ίααροΓ&ΙορίΒ &(1 ν6Ρ6ουηάί&πι άυοίυβ 
βίΐΏοοη ρροιηίβίΐ 86 ρ&06ΐιι ίαοΐυρυιη ; βΐ ρ6Ρ&οΙ& 
8&1α(&ϋοη6 άΐΒοβΒΒαιη οΒί,οαιη ςυίάθαι χη&^ηίβοβη- 
Ιί8Βίηι& (1οη& δίοαβοηί ίιηρ6Γ&Ιορ (ΐ6(]ίΒ86ΐ. Οί^αοι 
681 ροΐ&ΐυ ρροιϋ^ίυιη ςυοά Ιυοο αοοίάίΙ.Ν&ιη ίοριιηΐ 
οο11θ(ΐαθη1ίΙ)υ8 ρρίηοίρίΙ)υ8 άυβΒ αςαίΐ&β 8ΐιρρ& 608 
νο1ί1&886, βί οαιη ο1&η§;οΡ6 86 ^ο^^υηx^886, ιηοχηυθ 
(ϋνυΐβαθ ΓϋίδΒΟ, ί1& υ1 βΗθρα αά υρΚ)θΐη &1ΐ6Γ8ΐ ίη ΧΥΙ.ΑΝΌΜ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤ^Ε. 
(72) 'ύμοφορίου, νΟΒίβιη Β. Υίρ^^ιοίβ ί1)ί Ρ6ρθ8ίΙιιζη. Οοαβ. 39 ΟΕΟΚΟΙΙ 6Β0ΒΒΝΙ 40 

ΤΙίΓΕοίΒΐη ΛνοΐΕΓβί. Μ, ςϋΐ &α8;αΓίο Λΐίςαίά 1ρί1)αθ- Α. Αλλήλων ί^πλα κινοδντκ. » Καΐ τβυτβ μίν βΤπβν ό 
1}βηΙ, βίβηαιη ίηαϋβρίοΛίϋΐη ίοίβΓρΓβίΛΐί βαηΐ, βΧ βασιλεύς, αΐδβσθείς δ^ 6 Ιυμιών τήν τοί>του ταπβί- 
ίηΓθοΙα ραοβ άί80θθ8αιιι ίη ^αά^^ΛΓϋηι. δίιηβοη &ά νωσιν δπέσχετο τήν •?ρηνην ποιήσασββι. Κλ\ άσπα- 
βυοβ ΓβνβΡβϋΒ ρΓΟΟβήΙϊυβ ιηοάβΓδίΙίοηβηιι ίιηρβΓαίο- σάμενοι αλλήλους διεχωρίσβησαν, του βασιλέως 
ηβ 6^ ΙίΙιβΓ&ΗΙ&Ιβίη η&ΡΓΑνίΙ. θώροις μεγαλοπρεπέσι ίεδιωσαμένου τόν Συμεών. 

Συμβέβηχε δΐ τι τεράστιον τάτε, ώς ίξιον εΤναι καΐ διηγήσασφαι. Δύο φασίν άετους των βασιλέων ομι- 
λούντων άνωθεν αυτών όπερπτηναι, χλάγξαι τε καΐ άλλήλοις συμμϊξαι χαΐ παραυτίχα διαζενγβηναι καΐ τόν μίν έπι τήν π4λιν έλ0εΤν, τόν δΐ έπέ τήν Θρφιην άποπτήναι. Τούτο δΐ οΐ περί τάς 6ρνιΟοσκοπ{«ς 
έπτοημένοι ουκ αίσιον Ικριναν οΙων<5ν • ασύμβατους γαρ διαλυΟήσεσΟαι έπΙ ηί ε^ρήν^^ άμ<ρ•τέρους 

άφησαν. Ό δΐ Συμεών ύποστρέψας τοις οίκείοις Λρχουσι τήν του βασιλέως έξηγεΤτο μετριότητα και 
τ^ Ίΐρός τά χρήματα προετικύν τε και έλευΒέριον. 

ΡβθΙο ΟΙΐΡίβΙί ηΕίΛΐίΙίο, ίηάίοΐίοηβ 86θυα(1&, Κο• Κατά δε τήν Ιορτήν των Χριστουγέννων Ινδικτιώ- 

ιηβιηϋ8άαθ8 8ϋθθΩΗθ8δ1»ρΙιαηαιηβΐαοη8ίΛηΙίηαιη νος β', 'Ρω μανός 6 βασιλεύς στέφει τους δύο υΐοος 

'ΟΟΓοηΒΐ ίη Μβ^ηο Τβηορίο : Γβ1ί(ΐϋϋΐιι ΤΙιβορΙιγίΛ- αύτου, Στέφανον και ΚωνσταντΤνον, έν τ^ Μεγάλη 

οίϋΐη ραΙπβίΓΟίιβ ΓπάΐΙ αοοίβηοαιη ΓαοίΙ,-βΙ 8ϋ1)ί1ία- »Εκκλησ{ςί• τον δ^ λοιπόν υ16ν αύτου Θεοφύλακτον ό 

οοηυΓη&θ8γηοθΠϋΐηάβ8ίβη&1,θϋΐηρπυ8ίη8ΛηοΙϋΛ- πατριάρχης άπέκειρε κληρικόν, χειροτονήσβς αυτόν 

ΓΪϋΐηίηίΓΑβββΙοΓβοίαιηβϋΜίΕΟοηί^βΡβηβ^οβίίΓαβίη Β όποδιάκονον, προχειρισάμενος καΐ σύγκελλον, πρύ- 

ρΟΓΓΟ ΐΏγ3(ΐθΌΐη βΐ βυ1)βΓη»η<ΐ4Γϋΐη ΓβΓϋΐη βοοίυιη τερον διελβ^ντα εΙς τα βγια μετά του τάγματος των 

ρ&ΙποΐΑ •07 αο ρΓθβοη8υ1&Γί (Ιί^αϋ&Ιθ οπη&νϋ ύποδιακ($νων. Έτίμησε δΐ κχι τόν μυστικόν Ίωάν- 

ίιηρθΓ&ΙΟΓ. Οίβ Μ&ϋ άβοίηαα ςοίαΐα, ίηάΐοϋοηβ νην και παραδυναστεύοντα πατρ{κιον κα{ άνΟ- 

ΙβΓϋ&,χηοπΙϋΓ Νίοο1&υ8 ρά1η&Γθ()α,οαιη & 8θουηά& ύπατον. ιε' δλ Μα^ου μηνός, Ινδικτιώνος γ\ τελευτ^ 

(Ιββίςηαϋοαθ ζηυηυβ βυαιη ^68818961 &ηηθ8 Ιποάβ- ό πατριάρχης Νικόλαος, κρατήσας έν τη δευτέρα 

£ίιη. Αα^υβΙο χηθα86 8ϋ06βθ80Γ βί ΟΓθ&Ιαρ βίβρίια• άναρ(3ήσει ίτη ίγ' • και καθίσταται Αύγούστφ μην^ 

πα3, ΑιηββίίΒ παβίΓοροΙϊΐΕ. Ρογγο ΐηγΒΐίοα8 ΕίΓβθΐΕΐ| πατριάρχης ό της Άμασείας μητροπολίτης Στέφα- 

ίσιρβηί (ΙβΓβΓίαΓ, &(1 Ηοο α8υ8 οοη8ί11ο βοβιηα ρ&. νος. Κατηγορήθη δε και ό μυστικός ώς τήν βασιλείαν 

ΐΓΪοϋ ΙοςοΙΙΐθΐΦ άΓΟίηι, ςαί βαω 8ίΐ3ί ^βηβΓυιη &ιη- σφετερ ι ζεμένος, και υποθήκη του πατρικίου Κο - 

' Ι3ΐβΐ3&1, β1 ραίαιίο 6]ίοΗαΓ, ρβΓΐηί880 ί&αιβη υΐ &(1ο- σμά (73) και λογοθέτου του δρύμου, μνηστευομένου 

ΓΛΠίΙί ίιαρβΓαίοη8 0&υ8& ί(1 ιη^ΓβάβΓβΙϋΓ. Νεπι ίπι- τοΰτον εϊς τήν Ιαυτοΰ θυγατέρα, καταβιβάζεται του 

ρβΓ&ΙαΓ βυτη (ϋ1ί^βΙ)&1, ίάβοςυβ ρΓΟΓβυβ βχοΙυάθΓθ παλατιού. Συγχωρείται δ* 6'μως εισάρ^εσθαι και 

ηοΐβϋ&ΐ. ΙηβΙαηΙίύυβ Ι&ωβα αοουββΙοΓίΙ^υΒ^ βΐ οπ- προσκυνεΤν τόν βασιλέα * στέργων γάρ αυτόν ό βα- 

ΐΏΐηα βί οΙ>]θβ(&νβΓαθ886(1θίηοη8ΐΓ&πϋΙ)υ8,ΐιηρ6Γα• σιλευς τελέως άπώσασθαι ούκ έβούλετο. Έγκειμέ- 
ΙΟΓ Γθίη ρβΓβΟΓυΙ&Ιυβ, βααι άβρΓθΙίθηάβΓβΙ ηοη αΙί• (] νων δΐ των κατηγύρων και σαφή διεκνύντων τήν 

ΙθΓ ςαβίΒ ϋ ΓβΙυΙβΓ&ηΙ Ιι&Ι^βΓθ, ΟΕρβΓβ ιηγ8ϋοϋΐη βί κατηγορίαν^ [Ρ. 625] έρευνήσας ό βασιλεύς και 

ςυβΒβΙίοηβθ άο βο θΧβΓΟβΓβ βΙαΙυϋ.Ουοά ίβ ρΓ9986ΐι- αληθή τά κατ' αύτου εύρων λαληθέντα έμελλε κατα- 

ϋβηβ ία αιοπΑβΙβρΐυπι Μοηοοα8ΐαηαιιι οοαΓυ^ίΙ;, σχεΐν κα2 έξετάσαι * ό δΐ τούτο προγνους φυγή τήν 

ϋ)ίςυβ χηοηαοίιαθ β8ί ί&οΙυ8. Ρ&ίποίυιη Οοβιη&ιη Μυνοκάστανον μονήν καταλαμβάνει καΐ αποκείρβ- 

1ο§;ο(1ΐ6ΐαΐΏ ίη ΗοΓοΙοςίοίιηρθΓ&ΙΟΓ ιη&ΐβ ηαυίΐαΐυαΐ ται μοναχ($ς. Τόν δΐ πατρίκιον Κοσμάν και λογοθέτην 

οίββίο (1θρθ8υΐ(. ΙιΟβο ιηγθϋοί 8υΙ)8ϋΙυϋ ρροΐονο- αικισάμενος ό βασιλεύς έν τφ ώρολογείφ παρέλυσε 

8ΐί&Γίυιη ΤΙιβορΙιαηΘίη βί β&άβιη ροΙβ8(&1θ &υχΙ(• της αρχής. Προβάλλεται δλ άντι τοϋ μυστικού 

8υ1) ίάθΐη Ιβιηρυβ ίη Τ1ΐΓ&εί& Ιθγγιβ ιηο1υ8 (ιί&Ιυβ' Ιωάννου τόν πρωτοβεστιάριον βεοφάνην παραδυνα- 

ςυβ 1βΡΓίΙ)ίΐ68 ίυθΓυηΙ, παυΙΙβΒςυβ άοιηυβ 0ΐ Ιβπιρίιι στεύοντα. Έγένετο τηνικαΰτα και σεισμός έν τφ 

αη& οαΐη ίρ&ί8 1ΐ0ΐηίηί1>08 &1)80ΓρΙ& βυη^. θέματι των θρ^κησίων και χάσματα γης καταπλη- 
κτικά, ώστε πολλά χωρία και εκκλησίας αύτάνδρους 
καταποθήναι. 

Μβίο 1X16080, ίηάίοϋοηβ 15, δίπιβοη Βα1ς;&Γ0Γυιη Μαΐψ δΐ μηνι, Νδικτιώνος ιε', είσβολήν Συμεών ό 

ρήηοβρβ ίη 61ιγο1>&Ιο8 (Ιυχίΐ ; &1) ίίβςυβ ίη αη^υβ- της Βουλγαρίας άρχων έποιήσατο κατά Χρωβά- 
Ιϋβ χηοηΐίυαι ργοβΗο νίοΐυβ οιηηθίη βαυω 308&πιί• ^ των (74), και συμβαλών μετ' αυτών και ηττηθείς έν 

8ϋβΧθΓθίΙυπι.ϊο&ηηβθ&υΙβιηςυί(1&αι&8ΐΓθηοιηα8Εο- ταΤς των όρων δυσχωρίαις άπαν τό εαυτού απώλεσε 

πιαηυηα ΡΟβββδϋ, 6υη:ςυθ χηοηυϋ υίί πιϋΙ&Ι αΐί- στράτευμα. Ιωάννης δΐ τις άστρονύμος προσελθών 

ςυβπΐ ςυί αιηρυΐβΐ οαρυΐ οοΙοηαηβΒ, ηυ® βυρΡΕ τφ βασιλεΐ ίφησεν ώς εΐ πέμψας άποκύψει τήν κε- 

ΧβΓΟίορΙΐίίΟΓηίοβΠΐ ροβίΐΕ οεοίά6η1βΠ1 Γθβρί6ίθ1:)Εΐ : φαλήν της Ιστάμενης άνωθεν της έν τφ Ξηρολύφφ 

ίΐΕ βηίπΐ δίιηβοηβιη, οοί ιΙΙε ίΕίΕΐίβ θγεΙ, βίβϋπι ρβ- άψΐδος και προς δύσιν βλεπούσης στήλης (75), άπο- 

ΓϋϋΓυΐΏ. Εχ8θβυ(η8 Ιιοο 68ΐ ίπιρβΓΕίοΓ : 6( ςοΕ Ιιογε 0«νεϊται ό Συμεών παραυτίκα * αύτφ γάρ έστοιχειώ- 

ΧΥΙ.ΑΝΒΚΙ ΒΤ 60ΑΚΙ ΝΟΤΛ. 

(73) Ηαηο Ιοουηι, 86ου1υ9 ^οη^β^^υΓΕ8 β1 θε ςυ« ε^ιγο^εΙοβ, ηΐ ιηίηίιηθ ΟΓβΐΐΕη) Ιιοο ^υ^ίίοβ νβΐ Ευο- 

ββσηυηΙυΓ, ίΐΕ Ιββί, αΐ βί καί ηοη ΕηΙβ υποθήκη ΙοΓβ παγβΐίοοιη Γηί88β εόΙε ραίβυπι. Χυι,. 

ββά ΕηΙθ καταδικάζεται Θ88βΙ 80ηρ1ιιπι. ΑρρΕΡβΙ (74) Χραβάτων ΙΐΕΐϊβΙ ΖοηΕΓΕ8. 

βηίσι ΟοβιηΕτπ (ζβηηΓοβυο ΓΕνί98θ βϋη ΕίΤββΙ&ηάο (75) Στήλης, $ίιηηΙα€η^ δίαίηχ. Εί ΠΕΠίςυβ ΟΕρυΙ 

Γθ^ηο οοηβίΐϋδ 3ΐινί886, ςυΕΓβ βί πίΕ^ίβίΓΕίυβ βί ΓυΙΙ ά6^β^1^ ίηαρβΓΕίοΓ. Οοαη. 41 ΗΙδΤΟΗΙΑΗϋΜ ΟΟΜΡΕΝΟΐυΜ. 43 9^21 τήν τοιαύτην σ^ι{λην . Ό ^ τοΤς έχ£{νοο \ βίβίυο Γιιϋ αΙ>86ί89Όΐη ο&ρηΙ, 6& ΐρβα, ςιιοά άϋί- 
πι^/σχς λ^ις άπέτκμ• τήν χεφαλήν της στήλης* §^θη1ί ίηςυΐϋΐϋοηβ Ηοπα&ηιιβ ροΐΐθβ. άβρΓβΙιβηάϋ, 
χχ: αύττί τ^ &ρ^ , χαθώς άχριβωνάμενος Ιγνω 6 δίιηβοη ίη ΒυΙ^ς&,Γία οοΓ^ίβ ιηοΓΐ)θ ίαΙθΓΐίϊ. 
βασιλβυς, 6 Συμεών έν Βουλγαρί^ τέΟνηχε ν6τφ χβταχαρδίψ άλοός. Ου τελευτήσβντος τήν των Βουλγάρων αρχήν 
υίτρος χβτεσχεν ό έχ της δευτέρας αύτοϋ γυνβιχδς 
της ίδ&λοής Γεωργίου του Σουρσουβούλου, θν χαΐ 
έπιτροτΕον τοΤς έαυτοΰ παισιν & Συμεών χατέστησε* 
Μιχαήλ γάρ τ6ν έχ της προτέρας άποτεχΟέντβ πβΤδβ 
αύιφ Ι^τι ζ£»ν 6 Συμεών άπεχε ιρε μοναχών. Τα γοΰν 
πέριξ έθνη, Τοδρχοι, Σέρβοι, Χρωβάτοι χαΐ οΐ λοιποί, 
τήν του Συμεών άναμαθ($ντες τελευτήν έχστρατεύειν 
χατά Βουλγάρων έβουλεύοντο. Κατέσχε δΐ χαΊ λιμός ΜοΓίθ θ^υ8 Βυ1§^&ηβθ άοιηίηίατη &4 Ρβίηιιη Γ6<ϋΗ, 
ίιϋυιη 6]α8 βχ θβουη(1& υχοΓθ, θογογθ ΟβΟΓ^ί θυτ- 
8υΙ)υ1ί, ςαθίη βΐ ΙυΙΟΓβπα 8υΐ8 ϋΙ^θΗβ δίηαβοη οοη- 
8ΐίΙυί(. Νάπη Μίοΐι&βΐιιιη ίοΐβιη βχ ρΗοΓΟ 8ίΙ)ί η&Ιααι 
^ο^^υ^θ, νίνοηΐθΐη αάΐιυο ιηοη&ϋ^υιη ίθοβΓβί. Υί* 
οίηοΒ ίξΐΙυΓ ^βη(68, ΤυΓοί, ΒοΓνί, 61ΐΓθ1>&(δθ αίςαβ 
&1ϋ, αυάϋα δίιηβοηίδ πιΟΓίβ Βυΐς&ποβ 1)θ11ο ρβΙβΓβ 
8ΐ&1υβ1)&η(. δβά β( Γ&ιηβ §Γ&ν!(βΓ ρΓβιηθ1>&ηΙυΓ. 
Βυΐ^αη, βΐ ΙοοπδΙβΒ ΓΓυ^β8 βοΓΰΐη ά6ρορυ1&1)αη((ΐΓ μέγας συν άκρίδι τ6 Βουλγάρων ϊθνος , Ισχυρώς β^ίςι^β β1)8υπιβΙ:»ΛηΙ. ΙΙβηυβ ΒυΙ^&η3 Οϋΐη &1ίΒΓυιη 
έχπιέζων χαι χαταδαπανών τά πλήθη χαΐ τους χαρ- ^βηϋυτη ΙιίΓη Ηοιη&ηοΓυιη ρΓδΒοίρυθ ίη 8θ βχρβάί• 

ΙίοαβΓη ιηθΙιΐ6ηϋΙ)υ8,Ρ6ίΓΐΐ8 γθ ευιη βυίβ (ΐ6ΐίΙ)θΓ&(α πους. Έδεδοίχεσαν μίν ούν οΐ Βούλγαροι χαΐ τήν 
των άλλων Ιγοδον εθνών. έδεδ(εσαν δΐ πλέον τήν 
των *Ρωμα(ων έπέλευσιν. Βουλευσάμενος ουν 6 
Πέτρος μετά των περί α6τδν ?γνω δεΤν έπιστρατευσαι 
'Ρωμαίοις έπι χαταπλήξει. Καταλαμβάνουσι τοίνυν 
τήν Μαχεδον(αν, Είτα μαθ^ντες ώς 8ξεισι χατ' 
αυτών & βασιλεύς, πέμπουσι λάθρ« τινά μοναχόν 
ΙΙέτρος τε ό δρχων Βουλγαρίας χαΐ 6 των παίδων 
του Συμεών έπιτροπεύων Γεώργιος, γράμματα έπ- 
αγόμενον. Ώς βούλονται δΐ 'Ρωμαίοις σπείσασθαι, τά 
γράμματα Ιφραζεν, εΐ αίρουνται δΐ, χαι γαμιχόν συ- 
τζήσασθαι συνάλλαγμα μετ' αυτών. "Ον άφιχ(5μενον ό 
ββσιλευς άσμενέστατα προσδεξάμενος , ευθέως απέ- 
στειλε μετά δρ(5μωνος μοναχόν τίνα Θε4δοσιον χαι ίη ΒοΐΏ&ηο8 1)θ1]υηι 8υ8βίρίΙ, η1 ϋβ ΙθΓτοΓβω ίη- 
οηΐ6ΓθΙ.ΓαΐΏ(ΐαβ ίη Μ&οβάοηί&ιη ρβρνβηίβββί,&υάϋο 
ΙπιρβΓ&ΙΟΓβιη Ηοηι&ηυπι οοηίΓαββ ουαι βχβΓβίΙυ ρΐΌ- 
Πεί8θί, !ρ86 6ΐ ΟβθΓ^!η9 1ί):)βΓ0Γυιη 34ΝΙ δίοιβοηίβ 
ΙιιίοΓ οοοηΐίθ ιηοη&εΐιυαι βυια 1ϋΐ6η8 ιηίΐΐηηΐ, ςυί- 
1)08 οοηΙίηβϋ&ΙυΓ οαρβΓβ ΒυΙ^&Γοβ ουαι Ηοιη&ηΐβ 
Ρ&06Π1 &ο ΓοΒάυβ ^οη^υη{ς6^θ, βο 8ί Εοηα&ηίβ ιΙα νί-> 
όθΓβΙϋΓ, ηυρίΐίβ ΙηΙβΓ {^βηΐββ οοηΐΓ&οϋβ ίά βπη&Η. 
ΙΙ8 Ιίϋθτί8 &οοβρ(ί8 Κοιηαηυθ, βυχη γθπι ςη&πι ιη&- 
χίΐΏθ ρΓοΙ)&Γ6(, δίαΐίαι οβίοοβ βιηίβϋ Τΐίθοάοβίααι 
ςυθπηά&πι ηαοηαοΐιυιη βΐ Οοη8ΐ&η1ίηυιη ΗΙιοάίυιη 
εΙβΓίουοι βυΐΐουπι,ηυΐ ίη Μβ98βιηΙ)Γία βυαι ΒυΙ^&Γΐβ 
άβ ρ»06 οοΠοςυβΓβηΙϋΓ. Ουο ίη οοΐίοςυίο βυιη γθβ ΚωνσταντΤνον βασιλιχλν χληριχδν (76) [Ρ. 626] τ6ν Ο οοπιιηοάθ β89β1 ΙηιοΙβιΙβ, ΙββαΙί ρβΓ οοηΐίοθηΐβΐη ίη 'Ρόδιον, συλλαλήσαι τοις Βουλγάροις τά εις είρήνην 
έν ΜεσημβρΙ(ί (77) . (Λτινες παραγεν(5νιενοι χαΐ τά 
είχότα διαλεχθέντες διτέστρεψαν διά ξηράς άμα 
ΣτεφάΛψ τινι περιωνύμψ έν Βουλγ«ρί(?• χατ4πΊν δΐ 
τούτων παρεγένετο χαι ό επίτροπος Γεώργιος 6 του 
Σοορσουβούλου χαΐ άλλοι τινίς τών επιφανών. Κα\ 
εΙς δψιν έλθύντες τφ βασιλεΤ, θεβ^άμενοι δλ χαΐ τήν 
θυγατέρα Χριστόφορου του βασιλέως Μαρίαν χαΐ 
έπ' αύτ^ μεγάλως άρεσθέντες (ήν γάρ δπερφέρουσα 
τψ χάλλει), ϊγραψαν τψ ΙΙέτρφ διά τάχους παραγε- 
νέσθαι , σ^^μφωνα ποιησάμενοι πρ6τερον περί της 
*'ρή"νης . Απεστάλη δΐ χα\ Νιχήτας μάγιστρος, 6 
βασιλέως συμπένθερος 'Ρωμανου, όπαντήσαι 
ι άγβγεΤν τδν Πέτρον μέχρι τή€ βασιλίδος. Ου υΓΐ)6ΐη ΓβάίβΓυπΙ, οοιηίΐαηΐβ δίβρίι&ηο, ^υ^08 πηι- 
^ηυιη 6Γ&1 ίηΙθΓ Βα1^&Γ08 ηοπιβη ; β08«|υβ 8υ1>80- 
βυΙα8 β8ΐ θΓ6^οπα8 δαΓ8αΙ>υΙυ8 βΐίίςηβ ίΙΙυβίΓββ 
αΐίςιιοί νίή. Ηί η( ουπι ίπιρβΓ&Ιορβ οοηςΓβ88ΐ βΐί&ιη 
ΟΙιπδΙίΓθή ε8β8&Γΐ8 Μ&ηειπι νίάβρυηύ, θ&πιςυβ (θγ&( 
βηίπι ΓοΓίη» ρΓΦβΙαηϋββίαιβ) πι&^ηορβΓθ ρΓθ1)&νβ-. 
Γυη(,ρ&οΙ& ραοβ,ΡβίΓυπι πιί88ί8 ΙΙΙΙβΓίδ βώδΐιαο ιηοΓΑ 
νθπίΓβ ^υ88βΓυηι. Μί88υ8 Θ8ΐ βΐί&πι ΝίοβΙλβ ηα&^ί- 
8ΐ6Γ, βΐίί Ηοιη&ηί 8θθβΓ, ςηί ΡθΙγο οΙ)νίΑηι ιγθΙ βυηι- 
ςυθ ΟροΙίη άβάυοβΓβΙ. υΐ)ί αά ΒΙ&οΙιβΓη&Β νβηίΐ 
Ρ6ΐηΐ8, ίηιρβΓ&ίοΓ ΙΠΓβπιί βοάβΐΏ νθ6ίυ8 ουαι βχ- 
οβρϋ &ο 8α1α(&νί1 θΐ ΙιοηοπΩοβ ΐΓ&οί&νϋ| ϋβςυβ 
ίαΙθΓ 8θ υΐί βχ Γβ ΘΓ&Ι οοΠοοιιΙίδ,ραοΙα ρ&οίβ βΐ ιη&- 
ΙπΐΏοηϋ οοπ)ρο8ί(& 8υηΙ, ίη οιηηϋ}υ8 ίίβ ρΓοΙονβ- 
χατ2λαβ<$ντος έν Βλαχέρναις, 6 βασιλεύς μετά τριή- η βΐί&πο ΤΙΐβορΙιαηθ πιβάίυιη 86Γ6ΓθηΙβ. Οθ1θΙ)η8 άίβ του ρους έλθών τούτον έδέξατο χαΐ ήσπάσατο χα2 φίλο 
τίμως έδεξιώσατο. Άλλήλοις ουν τά είχΟτα προσομι- 
λήσαντες τά τε της εΙρήνης σύμβολα χαι τά του 
γάμου έπεραιώσαντο, του πρωτοβεστιαρίου Θεοφά- 
νους έν πασι μεσυλαβοΰντος. ΚαΙ τ{ η' του Όχτω- 
6ρ{ου μηνός έξελθών 6 πατριάρχης Στέφανος, ά'μα τψ 
«ροχτοβεστιαρίφ βεοφάνει χαι πάση τ^ συγχλήτψ, 
εύλύγησε Πέτρον τε χαι Μαρίαν έν τψ ναψ της 
^'περαγίας βεοτύχου της Πηγής, παρανυμφευΟντων 
του «ρωτοβεστιαρίου χαι του Σουρσουβούλου. Φαι- οοΐ&να, ρ&Ιπ&ΓθΙι& δΙβρΙΐΗηυδ βΙΟ οαιη ρΓΟίονβ- 
8ΐίαηο ΤΙίθορΗαηο θΐ υηίνβηο ββηαΐυ βς^Γθβδυβ, 
οοη3υςίαπι ΡβΙη βΐ Μ&η» ίη Γ&ηο Όβιρατ» αά 
Ροηΐβπι 8&0Γυπι Γ&αδίυοαςαβ 6886 3υ88ίΙ, Βροηβ&ιη 
εοπιίΙβηΙίί)α8 Τ1ΐθορΙι&ηθ βί 8υΓ8ηΙ)υ1ο. Νυρϋίβ 
ιπα^ηίΟοβ θ1 8υιηρΙαο8θ ουαι βρΙβηάοΓΟ οοηΓοοΙίΒ, 
ρΓθΙονθ8ϋ&Γίυ8 βυπι β11& ΟβΒβαπΒ αΓΐ)6πι ίηΐΓ&νίΙ. 
Τβιΐίυιη & ηυρίϋ8 οοηνίνίααι ΙηδϋΙυίί ΙαιρβΓ&ΙοΓ &ά 
ΡοηΙβω, ίη Ιοοο ηΙ>ί 6 ηατίϋυβ θχιγθ 8θ1θΙ)&ηΙ, 
δίαηΐβ ίπιρθΓ&ΙθΓί& εβίοοθ ίη βο ίοβο : &ά1ι11)ΰί1ςη6 ΧΥΙ.ΑΝ0Η1 ΕΤ 00ΑΚ1 ΝΟΤΛ:. (76) Οαί βοβίθβϋβ ίη ρ&Ι&ϋο ίηοΐυβίθ χηίηί8(Γ&1>&1. 

βοΑΒ. 

Ραταοι.. 6λ. ΟΧΧΙΙ. (77) Αά οοηΓιηία ΤΐΐΓ&οί» βί Ηοπιί ιηοηΐίβ Γβάί- 
ΟΘ84 ]αχ(α Αηοΐιί&ΐααι βϋα. Οοαβ. 43 ΟΕΟΗΟΙΙ ΟεΟΗΕΝΙ 44 βοηνίνίο ΡθίΓυΐΏ, ΟοαβΙ&ηίΙηυίη ιιηρβΓ&ΙΟΓβιη &ο Α ^ρων δέ χαΐ ποΛυτκλών γενομένων των γάμων, ΟΐιηβΙίΓοΓυιη. Ι1)ί Ιι&αά ΙονίΙβΓ ΙαιηιιΗα&ϋ θυηί ΒαΙ- 
^απ,βΙιπ8ΐίίθΓυιη Ουηβίαηϋηο ϊηΓ&υβΙΐβ&οβΙαιη&ϋο• 
ηϋ)υ8 ρΓΦροηί ά6ΐ)6Γ6 οοηίβηάβηΙββ.ΕοΓυπιςιιβ ρβ- 
ΙίΙίοηί ίοαρβΓ&ΙοΓ ζυορβαι ^βββίΐ. 0ιηηίΙ>υ8 ρ&Γ&οϋβ 
()υ8θ Ιηΐβΐί Γβ βθΓί &89θΙθηΙ. Μάπα βυιη βυο ιη&- 
γΊΙο 8θ1νϋ 6ΐ ίη ΒυΙ^ΑΓίαιη ϋ6Γ ίηίϋ, άβάυοίΑ α 
ρ£ΐΓβη(ί1)υ8 6ΐ ρΓοΙονβδΙίαΓΐο υ8ςιΐθ αά Η6ΐ)άοιηυιη. 
Η 00 ραοΐο Γββ ίο υΓΐ>θ &οΙ». ε*σηλβεν ό πρωτοβεστιάριος &μΊ. τ^ Ουγατρί του 
βασιλέως έν τ^ π<$λει. Τρίτγ^ν δΐ μετά τλν γάμον 
έστίασιν έν τ^ των Πηγών αποβάθρα (78) ποιήσας 
& βασιλεύς, παρ* αύτ^ τ^ αποβάθρα του βασιλικού 
δρ^μωνος Ισταμένου , συνειστιάΟη τφ Πέτρψ. 
Παρησαν δΐ τ^ εύωχίφ και Κωνσταντίνος ό βασιλεύς 
χαι Χριστόφορος. Έγένετο δΐ στάσις ού μικρά 
πάρα των Βουλγάρων, ένισταμένων πρΟτερον εύφη^ μηθηναι τον Χριστοφ<ίρον, εΤτα τόν ΚωνσταντΤνον ών τ^ ένστάσει παραχωρών ό βασιλεύς Τωμανός έχέλευσεν 
ούτω γενέσθαι. ΙΙάντων δέ των έν τοις τοιούτοις ε1ωθ6των γίνεσΒαι συντελεσθέντων , άπηρεν ή Μαρία συν τψοίχείψ 
συζύγψ καΐ της πρλς Βουλγαρίαν ηψχτο, προ πεμφθεΤσα παρά των γονέων αατης και του πρωτοβεστιαρίου μέχρι 
του Έβδομου. Και τά μίν έν τ^ πόλει τούτον έτελεΤτο τον τρ<5πον. 

Αυο&ιιηθ8θαΓθϋ&8,ιιι&£;ί8ΐ6Γαθ8θΙ]θΙ&Γυιηάθΐηβ• Β Ό δΐ δομέστικος των σχολών Ιωάννης μάγιστρος 
8ΐΙου8 8γΓίΐΒ, ΓΘ8 &§;βηάθ &ο ΓβΓβαάο 6ΐ οΙ)νί& οιηπία 6 Εουρκούας, £γων καΐ φέρων τά της Συρίας καΐ ρΓΟΓυβηάο, ρίοηιη&ςυθ β&8ΐθ11& βΐ ιπυη1ϋοαβ8 αΐ- 
ςαβ υΓΐ)β8 1)&Γΐ)αΗο&8 βνβΓίβζκΙο, υβςυβ αά ηοΚ)ίΙβιη 
ϋΐ&ιη Μβΐϋθο&ιη ρβΓΥβηίΙ,βαχηςαβ οΙ)8688&ιη βο ηβ- 
οο88ϋ&ϋ8 ΓβάβςΙΙ υ1 &(! ρ&βίβο&Ιίοηβιη οΙ)8β88ί οο- 
β6Γ6η1αΓ βρβοΙ&Γβ. ΥβηίΙ βΓ^ο α(1 βαιη Αροο1ι&ρ8υ8 
911 Λπιβή ρΓ09α8ΐυ8, ΜβΗίβα» &[η6Γα8, βί Αρο- 
8&1&11ιυ8, ςιιί ιηϋίϋ1)α8 ΜβΙίΙβαβθ 1β^ΘηϋΙ)υ8 ρρ»- 
ΘΓ&Ι ; ςυο8 οοκηίΐβρ 6χοβρ1θ8 (!οιη68ΐίου8 &(1 ίοαρβ- 
Γ&ΙΟΓβχη ιηί8Η, ϋηυο ρ&οίΟο&ϋοηβ οοηΓεοΙα άοιηυιη 
Γβ(1ί«ΓηηΙ, 800118 αο αοαίοίβ ΕοπιαοοΓυαι &8θπρϋ, βΐ 
οαιη ϋβ οοοΙγα $αΓαοβαο8 *ρορυ]&Γ68 8αο8 ΑΓίη&Ιί. 
ΜοΜαί8 αιιίβιη Αροο1ΐ8ρ8θ βΐ Αροδ&Ι&ΙΙιο ραχ 6& 
ταρία ββΐ. ΙΙαςαβ άοιηοβίίουδ Μβ1ί(βοί8 1)6ΐ1υΐΏ ίη- απαν άντίζουν καταστρεφόμενος, και πλείστα φρού- 
ρια και όχυρώματα και πάλεις βαρβαρι/άς καθελών, 
Ιφθασε και μέχρι της περιβόητου Μελιτηνής , 
πολιορκί(7 δΐ τους Ινδον στενοχώριζσας ήνάγκασε 
προς συμβάσεις ιδεΤν. Ηαρεγένετο ουν προς αυτόν 
*Απ<$χαψ 6 του "Αμερ Ικγονος , άμηράς υπάρχων 
Μελιτηνης, και ΆποσαλάΟ δ τών έν αύτ^ κατάρχων 
ταγμάτων [Ρ , 627] οί)ς προσδεζάμενος ό δομέστι- 
κος Ιλαρώς καΐ μετά προσηνείας προς τον αυτοκρά- 
τορα έζαπέστειλεν. Έντυχίντες ουν αύτψ και είρη- 
νικά ποιήσαντες σύμφωνα 6πέστρεψαν εΙς τά ΓΒια, 
τοΤς φίλοις καΐ συμμάγοις 'Ρωμαίων καταγραφέντες 
και μετ' αυτών κατά τών Ομοφύλων καθοπλιζομενοι. ίβΗ, ουαι ςυο βϋ&ιη Μ6ΐί&8 ΟΓ&ί ιη&^θίβΓ, Αηηβ- ρ Τελευτήσαντος δΐ του Άπ6χαψ και του ΆποσαλάΟ, 

_• Λ..^ Α . :»:αι^ ...:^^.»» τ«^«.4Λη ^»«4.» «.,ν λ:«, ^ ϊ.-'\/λ^ -Λ -=- -ΐ— / «κ• ?.. ^?γ-. » ηίθ8 άαοβη8.Αο ίηϋΐο ςυίάβιη ΙιοβΙββ οαβίΓα βυΐ) άίο 
]οο&Γβ &υ808 ίηΐπλ ιηυΓ08 ϋΓϋίβ οοιηροΠαοΙ, άοίο(1β 
νβΐΌ υΓΐ>βχη οΙ)8θ8&&Γη αΐΗ£;αα νί ορρα^ηαηΐβδ βζρυ• 
^&ιιΙ : 36(1 βΐ οίΓουαι 8ίΙ& οιηπία ροραΙαηΙυΓ &1ςϋβ 
8ϋ1)ίβυηΙ αο Αοιηαηίβ θβΓνίΓβ οο§;αηΙ. ΙιηρβΓ&ΙΟΓ 
νΜβΙίΙβη&ιη βΐ ςυοά οΪΓουιη ββΐ Γβ^ίοηίθ ία ρΓ»Γο- 
οΙϋΓΦ (ΟυΓ&ΙοΓθίαιη ίρ8ί νοο&1)&η1;) Γοπηαχη Γθάβ^ίΙ, 
αο ιη&^αο8 ίηάβ Γ6(1ί1υ8 οεΓ&ηο οοηίβοϋ. ΟφΙογοιώ 
ΝίοθΙ& χη&^ΐ8ΐ6Γ θΐ ΟΙιπδϋΓβπ βοο6Γ &οου8&1α8,(|υοά 
ςβαοΓαιη ίιιοϋ&886ΐ αά ά6ίαΓΐ}&η(1υιη ίαιρβπο ρα- 
ΐΓθΐΏ, υΓΐ)θ ρυίβυδ Γ&βυβςυο βί ιιιοη&οΙια8 ΓαοΙυ8 β8ΐ. 
Πΐθ 11)60818 ^υι^^ 25 ίηάίοϋοηβ 8βχΙ&,δ1θρ1ι&ηυ8 ρ&- 
ΐΓίαΓθΙι& ηΐ0Γίυυ8 ββΐ,ουπι β! ιηυηβη ρΓ»Γυί886ΐ 1)ί6η- 
ηϊαπα βϊ ιηθη8θ6 υηάθοίαι. Μβη86 ΟβοβπιΙ>π οαοηα- 
οΐΐϋδ ΤΓγρΙιο ρΓοάυοϋαΓ,βίςηθ ραΙΗΑΓοΙιαΙυδ &(1 06γ- διελύΟη τά της εΙρήνης . Εκστρατεύει ουν κατ' 
αυτών ό είρη μένος δομέστικος , φ συνήν μετά τών 
Αρμενίων κα'ι 6 μάγιστρος 6 Μελ(ας. Και πρ6τερον 
μίν πολέμψ τους Μελιτηνους συνήλασαν ε'ίσω τείχους 
κατατολμτζσαντας άντιποιήσασθαι τών 6παίθρων ' 
έπειτα περικαΟίσαντες τήν πύλιν καΐ μετά συντο- 
νίας ταύτην πολιόρκησαν τ ες πολέμου ν^μψ κατέσχον. 
Κατέδραμον δ^ και πάντα τά πέριξ και έχειρώσαντο 
και δοΰλα 'Ρωμαίοις ε^ργάσαντο. Τήν μΙν ουν Με- 
λιτηνήν εΙς κουρατωρε(αν καταστήσας 6 βασιλεύς, 
και πασαν τήν περιοικίδα , πολλήν συντέλειαν τφ 
δημοσίφ προσήγαγε . Νικήτας δΐ ό μάγιστρος καΐ 
πενθερδς Χριστόφορου του βασιλέως κατηγορηθείς 
ώς υποτιθέμενος τφ Χριστοφορψ κατά του ιδίου 
γενέσθαι πατρός κα^ τούτον έξώσαι της βασιλείας, Ιαιη ίβοαρυδ οοπιιηϋΐίΙυΓ, άαιη Τ1ΐθορΙ)ί1&οίυ8 ίοα- ^ έξεβλήθη '^^η^ ι^^^λεως και άπεκάρη μοναχές. Μηνι δΐ ρ6Γ&(οπ8 Ω1ίυ8 &(1 3υ8ΐ&ιη 319 8β1α1βΓη ρβΓνβηΪΓβΙ. 
Κοάβιη πΐ6α8β ^Γ&νί88ίιηυιη Γυϋ Γη^ϋδ,&άβο,υΙΙβΓΓα 
ρβΓ άί68 120 ^Ι&οίβ (1υΓ&1& ΓυβπΙ.Ιά ^βΐυ 8ΰΙ)8βοαΙ& 
68ΐ ςυ&ο^α ηυηαςυΒίη Γαίί &η1θ ρ68ϋ8, ςυ» Ι&ηΐυιη *Ιουλίφ ιε' ήμερα, Ινδικτιώνος ς' , έτελεύτησεν 6 
'Αμασείας Στέφανος , πατριαρχήσας ετη β', μή- 
νας ια' . Λεκεμβρίψ δ% Η-^^^ έίγουσι Τρύφωνα μο- 
ναχών, και χειροτονουσι πατριάρχην έπΙ χρ<^νφ ΧΥΙ,ΑΝϋΕΙ ΕΤ αΟΑΗΙ ΝΟΤ^Ε. Γ78) Ι/κηηι ηΜ β ηανϋηα ϋχίνβ $οΐ€ηί, άποβάθραν 
Χν1αηά6Γ θχροηΗ : 86(1 ρ. 623 $χΰ€η$ίοηί$ Ιοαιτη; 
Γ&Ιδο υΐΓθΙ)ΐςυβ : Θ8ΐ 6ηΐιη ίαΙ)ηΙαΙηηι Ιιρπβηιη &(1 
ίαδΙαΓ άοιηυ8 ίο Π)&η8 ροΗυ 6Χ8ΐΓυοΙιιπι, Ι^ίάβπι 
ά68οηρίυιη, ςυο βϋαιη οοηνίνία ηυρϋ&δηαβ οβΐ6- 
1)Γ&Γ6 ροΐυβπηΐ ΗοΐΏ&ηοΓοαι βΐ ΒυΙ^αΓΟΓαιη ρηη- 
οίρ68. Άναοάθραν ροϋυβ, υ( ΓρβςαβηΙβΓ βοπρδϋ 
£θ(1ίητΐ8, Ιβ^βΓοιη, ηί8ί ιηβ νβΓθυβ αυοΙοΓβΐΏ Γ6ΐΐ(;ίο 
6( ΓβρβΙϋα νοχ άβΙίηθΓθΙ,ςυα ηίϋίίοπηίηυδ ίιΐβπ) βο 
άποοάθρας ίπάίοαπ ρβΓοίρίο, ίαΜαΙητη νίοΐβΐίοθί 
ροΗαί ΙβΓΓ®(ΐυ6 οοηΐί^υυαα, ίη ςαοά 6 άΓοηιοηβ Ηοιηαηα8 ίιηρ6Γ&(0Γ βζδίΙΐΓβΙ, ΡοίΓυδ βυΐβιη ΒυΙς[&- 
ηη Γ6^υ1υ8 ο (6γγ& οοη8θβθ(1θΓ6(, αο &ιηΙ>ο (Ιβ ραοβ 
οοΗοουΙΙ ρΙ&οίΗβ οοηνίν&ΓβηΙυΓ.Αίίβηά&ηΙυΓ αυοίο- 
η8 ν6Γΐ)& ρ. 623 οΐΐαΐα, οοο ηοη 6ΐ Ιιφο Μαπυοίβαι 
6ΐ 8υ11&ηιιιη Τυτο^ηιαι ΟΙΐΓ^'βοροΠ οο11οοα1υΓθ8 άβ• 
80ΓίΙ)6ηίί& &ρυ(1 ΡΗΓ&ηζί8 ιηίβΓρΓβΙθίη : /6ι Ιτίτβτη 
ίη ίβηίοΗηΥπ &ίνβ ΙαΙχ'πιαον,ΐΗηι $Μ ραΓΟίπίΛ οοηοβΜ^ 
$α. Ιτηρβταίοτ αιτη βΐϋί ίη Ιήνβηία>η$ βάβδαηί ηο 
δίδβδαηί, βί ίη(βτ $β ίρ$β €1 αηατα$ ραηβ6 ψηία6ΐ>αηί. 

ΟΟΑΒ, 45 Ηΐ8Τ0ΗΐΑΒυΗ βΟΜΡΕΝΟΙΟ 46 

^ητψ, μέχρις δν βεοφύλαηςτος 6 του βασιλέως υ\ος Α. ββΒνϋΙ υί νίνί ιηοΓίαΙβ 6£Γ6Γβη(ϋ8 ηοη βιιΓβοβΓβηί. 
εΙς μέτρον φθάτιρ της νομ{μου ήλιχ(ας. Τψ «ύτφ ΙιηρθΓ&ΙΟΓ ςιι&ηΐυιη ίά Γ68 ρ&88α ββΐ, 8αιηιη&ιη 
δΐ μηνι γέγονε χβιμών αφόρητος, ως χρυσταλλωθή- ΟΟΓ&ΙΏ βΐ ρεβίίβ β1 ίΓί^0Γΐ8 1)85αϋ, οζηηΪΒ ^βηοπβ 
ΊΊΐ τήν γην έ«1 ημέρας Ικατδν ε•χοσι. ΈττηκολούΟησε βυχϊΐϋβ θΐ 1)6η6Ωοϋ8 8ΐιοουΓΓθη8 8υΙ>(ϋΙί8. 
Γε τφ χε•μώνι και 6 μέγας λιμός, τους πώποτε γενομένους όΓερβαλλόμενος, καΐ θάνατος άπδ τούτου, 
ώς μή δύνασθαι τους ζώντας τους τεθνεώτας έκκομίζειν, του βασιλέως πολλήν πρ6νοιαν ποιησαμένου κατά 
το δυνατόν και του χειμώνοςκαΐ του λιμοΰ δι' εύποιιών και άλλων βοηθημάτων παντοδαπών. 

υέτρφ δι τψ Βουλγάρων αρχοντι έπέθετο *Ιωάν- θηΐ) ίάβτη ί6Πΐρυ8 ΡθΙγο ΒυΙ^&ΓΟΓυΐη ρη'ηοιρί 

ντ,ς & αδελφός αύτοΰ μεθ' Ιτέρων των μέγα δυνα- ^ο&ηη68 ίΓ&ίβΓ ίρ8ίυ9 θί ηοηηυΙΙί &1ϋ ροίβηΐία ίηΙθΓ 
μένων έν Βουλγαρί^. Κα! φωραθεις αυτός μεν 6υΙ^&Γ08 ρπιηί ίη8ί(])α8 βίΓαϋηΙ; ςυ11)ϋ8 ρ&ΐ6Γ&εϋ8 
τύπτεται και καθείργνυται, οΐ δΐ λοιποί πάντες ^οαηη68 νβΓΐ)βΓίΙ)α8 πηϋ1ΐ8ΐϋ8 ίη βαΓΟβΓβιη άβϋϋυΓ, 
τοις έσχάταις 6πεβλιζθησαν τιμωρ{αις. Δήλα δΐ ^β ΓΡΐίςυί8 0ΐηηίΙ)υ8 ο&ρίΐίβ βυρρϋιάυτη 8ΐ2ΠΐϋυΓ•Εα 
ίβϊτο και τφ βασιλει "Ρωμανφ ΙΙέτρος τα γεγενη- Λβ Γβ α ΡβίΓΟ οβΓίίοΓ ΓβοΙϋ8 Κοιη&ηυ8 ^08,ηηθIη 
μένα. "Απερ μαθών οΰτος τόν μοναχόν Ίωάννην ιηοηαοΙιυηΊ, βυιη ςυί αΐΐςυβηοΐο ΓβοΙοΓ ΓϋθΓ&Ι ιηΗΐϋ 
τι$ν ποτέ ραίκτωρα πέπομφε, προφάσει μεν άλλα- β βυΐ) ρΓβΒίβχίυ ρΑΟΐοΓΟίη ββηείβηάοΓϋΠΐ, ηαί οιηηί 
γιου, τ^ δ' άληθε^^ Ίωάννην ποικιλότροπους ε6ρεΤν χηο(1ο ^ο&^η6Π1 ςυβΓθΓθΙ 80 Οροΐιη (ΙυοβΓβΙ. ΕΙ 
καΐ εΙς Κωνσταντινούπολιν άγαγεΐν. "Ο δη καΐ γέ- βαηβ ΓβοΙοΓ ^ο&^ηΡIΏ βυίΤυΓβΙυβ η&νί^ίο & Μβββιη- 
γονε' χαι δυνηθείς 6 |3α{κτωρ άποκλέψαι τον 1)Π& βυιη 8β€υιη ίη υΓΐ>6Γη ρθράαχίΐ. Ραυίοςυθ ροδΙ 
Ίωάννην, έν πλο(ψ άπό Μεσημβρίας εισελθών, ά'μα ιηοηαβίίοο &1)]66ΐο 1ΐ8ΐ)ΐ1υ υζοΓθπι &ιηΙ)ίνίί αίςυβ 
ητψ τήν βασιλίδα κατέλαβε. Και μετ* ού πολύ το άυχίΐ; άοπαυπα (]υοςυθ 6ΐ οροβ ρβπη&^η&β αοοβρίΐ. 
μοναχικόν άπο6;3(ψας σχήμα και γυναίκα αίτήτας ΜίοΙΐ8β1ϋ9 ροΓΓΟ 8!ΐθΓ ΡβίΓΐ ΓγλΙογ, εορίάίΙ&Ιθ Βϋ)• 
έλαβε, προσέλαβε δΐ και οΤκον καΐ κτήματα πάμ- ^&ηοϋιηρβΓΠ(1υο(υ8,ο&8ΐβΙ1υπιιηυαϋυιιιοοουρ&ινίΙ« 
«ολλα. Και Μιχαήλ δΐ ό του Πέτρου έτερος αδελφός, ΒυΙ^&ΓΟδςυθ οοηοίΐ&νίΐ, ιηυ1(οβς|υ6 βά 86 &ίΐΓ&χΗ. 
τήν Βουλγαρικήν Ιμειρ^μενος κατασχεΤν έξουσίαν, Ουί θο ρ&υΐο ρθ8( ΐΏΟΓίυο ΪΓ&ιη Ρβΐπ πιβίυβηΐββ 
[Ρ. 628] φρούρ'.ον καταλαβών έρυμνόν άνέσειε τα 318 Κοιη&ηΑΐη ίαν&8εΓυη( (ΙίΙίοηβιη : &ϋ ρβΓ Μ&- 
Βουλγάρων, και πολλοί προσε^ρύησαν αύτφ. Μετά οβάοηί&ΐΏ, θίΓ^ωοηβτη εΙΟΓΦοί&αι ρΓοΓβοϋ, β1 οΙ)νΐΑ 
μικρόν δΐ τούτου άποθαν<$ντος δεδκ^τες οΐ προσ- ςυ£(]υβ ρορϋΐ&ΐί, Νΐοοροϋη Ιιΐηϋβιη οοουραπαπί, 
ρυέ'Λες τήν του Πέτρου άγανάκτησιν , έπηλθον ίηςυβ 68 8υΙ)86(ΐ6ΓΐιηΙ. ΥεΓϋΟΐ 1ιί ρο8ΐθΠ8 ΙθΟίροπ- 
τχΐς 'Ρωμα'ικαΤς χώραις διά Μακεδονίας κα: Στρυ- 1)08 ναπίδ \)β]\\Β & Κοιη&ηΐ8 βυϋαοΐί 8υαΙ. Ε& Ιθΐη- 
μόνος και Ελλάδος, καταλαβ(^ντες τήν Νικ<ίπολιν, ^ ρβ^ΙαΙθ Ι&ρίδ ςυίάααι άο ίοΓηίοβ Γοπ άβοίάϋ, ςυβαι 
πάντα τά έν ποσι ληΐσάμενοι και τέλος έν αύτ^ 8θΐ6ΐ)&ηΙ οοδίηίΐβη, ίά 68ΐ ΐϋυηά&ηυπα, νοοαΓθ, βΐ 
βαββατίσαντες οίτινες Οστερον διαφόρως καταπο- ίηΙβΓΓβοίΙ 60 νίΓΟβ. ΤβΓήΜΙβ βΐί&χη ίηοβαιϋυιη Γαϋ 
λεμηθέντε< υποχείριοι 'Ρωμαίων έγένοντο . Κατά ρροχίιηθ ΓοΓαίΠ Οβίρ&Γ», ςυοά γο81γ& &1)8υΐΏρ8ίΙ 
τούτους τους χρόνους Ιπεσε λίθος άπό τής έν τφ υδηυβ 8(1 Ιοουαι ευί Ρβίβΐΐθβ ηοηαεα, ίά 68ΐ, ιηίοβ. 
φ^ρφ άψΤδος, ον κοσμίτην (79] καλεΤν εΐώθασι, καΐ 01>ϋΙ βΙί&ΐΏ 01ιΠ8(ίΓ6Γ 0φ8&Γ, 14 άίο Αυ^βΙί, βΐ 
άπέκτεινεν άνδρας έξήκοντα . Έγένετο δΐ καΐ 86ρυ11υ8 68ΐ ίη ιηοη83ΐβΓίο ρ&ΐΓί8 βυί. 
εμπρησμός φοβερός εγγιστα τής ύπεραγίας Θεοτόκου του φ^ρου, και έπυρπολτζθη ό Ιμβολος άχρι των 
λεγομένων Ψιχών. Έτελεύτησε δΐ και Χριστόφορος δ βασιλεύς, μηνι Λύγούστψ, Ινδικτιώνος ιδ', καΐ ετάφη έν 
ττ| μ6*/^ του πατρός αύτου. 

Τοο ^ητοΰ δίχρονου τελεσθέντος δν ίθκτο Τρύφων Α^ΤΓ^ρι1οη βυαι Ιβηαρυβ ραΙη&ΓοΙι&Ιαβ θί άβΟοί- 

& πατριάρχης, ουκ Ι^θελβ (80) κατελθεΤν του θρι^ναυ ίυιη 6χίίι$8βΙ, ρΓ0ΐηί88ΐ8 βΙ&Γθ βΐ 8θ1ιθ άβΟΟάβΓθ βυΐη 
(ι>ς όπέσχετο, άλλα κρίσεις έζήτει και α'τιάματα ηοΠβΙ, ςιιΐΒδΙνίΙ ςυο ρ&οΐο 0ΓΐΐΏία11)υ8 ίαίβηΐ&ΐίβ 
χατ* αύτου προβληθήναι δι' ά τής 'Εκκλησίας έκβάλ- ίη ^υ(1ί^ίυIη νοο&ή βΐ βοο1β8ί& 6χΙυΓΐ>»Γί ροΒββΙ. 
λεται. Άμηχανοϋντος δ' έπι τούτψ του βασιλέως Αηίιηί άυϋίυιη βΐ ςϋο 86 νβΓίΟΓβΙ ηοη Ϊι&^ηΐ6ω 
χαΐ μή Ιχϋντος Β τι και χρήσαιτο, ό Καισαρείας ίπιρβΓ&ΙΟΓβιη, ίηίβήπιςυβ ίΓ&υάίβ βΐ 1αάίΙ>Γϋ ίιηρΑ- 
Θεοφάνης, &ν δή και Χοιρινόν έκάλουν, κωτίλος β ϋβηΐίϋ ιηΦδΙυΐΏ Τ1ΐ6θρ1ιαη68 6«8&Γ06β βρίβεορυβ 
ανήρ, άλύοντα βλέπων τόν βασιλέα και τόν έμπαιγμόν 06Γηθη8, 18 ςυβιη βΐ ΟΙΐϋθΓίηυα) νοο&1)&ηΙ, Ιιοιηο 
τα.\ τήν άπάτην μή φέροντα, υπέσχετο αύτψ κ!ς ηυ^^&χ, ίη 86 Γ666ρϋ οοηΩοίβηάο Γβΐ ηβ£;οΐίαιη. 
τέλος £ξαι τό σπουδαζόμενον. Άποδκξαμένου δΐ του Ουοαςυβ ίαιρβΓ&ΙΟΓ 6^υ& ορβΓ&ιη ο1)1αΙαπι λΐηρίβοΐθ• 

ΧΥΙΛΝΟΒΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤΛΙ. 

(79) Κοσμίτην νοοαηΐ βρβίιίΐβοΐί Ογκοι (οΙ&πι (80) 1.06υ8 Θ8ί ΐΏυΙί1υ8. Οπβάο βίο ίηΐβ^&ηάυαι : 

βριβίθίΐί οοιηρ&£;βχη βζ εοΓοηίάβ ζορΙιΟΓο βΐ βί 8υΐ3- Ουιη ίιηρβΓ&ΙΟΓ νί ευιη άεΙυΓί^&ΓΟ νβΓθΓβίυΓ, 

ίθοίΑ (Γ8ΐ>β Ο'^&^ιηβηΐλΐ&πι, οοτηίοΗε^ (Η$€^ αΓοΊιι- ςυ3ί8ίνίΙ, βΙο. Ιη τη^Γ^ΐηθ ΗΙ)Γ&Γίυ8 Αηηο1&νί(, 

^^αν€^ ςυοά οοΙυαιπι&Γυιη βάίΟοίαπι κοσμεί, ονηαΐ, 'Όρα καΐ μητροπολίτου κακ^νοιαν κα^. άρχιερέως 

910 άίοΐΑΐη. βθπηαηυβ ίη Μγ:;1&^ο^ίιι κιγλίσιν και άπλαστίαν. Ιά, ρυΐο, άπλαστίαν άΐοίΐ, ςυοά ΤΓγ• 

στήοεσι βίνο κιονίοις, ο&ηοθΙΗθ βΐ οοΐυιηηίδ ρορυ• ρΗοηίβ αηίοαυβ ηοη βρ&Ι ίΐα ΓαΓΠ)&Ιυ8, ϋΐ αχΊοβ ιβίΑβ 

Ιοιη αΐ) ιϋΙβΓβ 86^οη2βη^^6υ8, κοσμίτην ίιηροηίΐ.ϋοη- ΙηΙοΙΙί^ξβΓβΙ. Ουίά 8ί άπληστίαν 80Γί1)6Γθ νοίυίΐ,ςυοά 

ΒίαηΙίηυβ άβ Αάιη. Ιπαρ. ίάθοι οχββςυίίυΓ.-'Ίστανται ηοη βΧ8&1υΓ8ΓβΙυΓ Ιβ^^Ιίαια ρ&Ιη&ΓοΙίΕΐυΒ αάιηίηί- 

δι και ε*ς τό τοιούτον κάσχρον και κίονες πυκνοί βΐΓαΙίοηθ? Χυι.. 
έχοντες επάνω κοσμίτας. Οοαβ. « Α 47 αΕΟΕΟΙΙ ΟΕΟΚΕΝΙ 48 ρβΙυΓ,ΤΓγρΙιοηβιη £^1υ οίΓουζηνβηίβηάιιιη Γ&Ιαβ, 810 Α ββ(^(λ^<*)< '(ή>^ δπ^^σχεσιν, άπάτ^ περιέρχεται τ&ν οοοαρβίΐαΐ : « Μυΐΐβ, άοιηίηβ, αάνβΓβυιη Ιβ ιηοΙίΙυΓ 
ίαιρβΓ&ΙΟΓ, 6ΐ 0Γίιηίη& οοηςοίρϋ οΐ) ςυβθ 1θ βοΐίο 
ί^6^^0θ^β ροθβϋ. Ουαηίυιηνίθ &υΙ;θΐη χη&^ηο 1&1)ογθ 
ηίΜΙ οοηββςαϋϋΓ : 814 ςυί βηίΐΏ ίοδοηΐβχη οηΐΏΪ- 
ηθ1υΓ?τιηυζη ρΓοΓβΓυοΙ ςυί Ιβ άβροβιΐυιη ουρίυηί, 
ΡΓ0Γ8118 16 6886 ΙίΗθΓαΓυπι ίη8θίυιη. Ιά 6Γίιη6η βί 
αιηοΐίή ςυβ&οαιιβ, υϋςυβ Ιυρί 1ιίαηΐ68 ίυβηηΐ 
οιηη69 ςηί ϋΜ ίηβίάίαηΙυΓ. Εγ^ο βί ιηβ &υ- 
(Ιίβ, βΟΓαιη ΙοΙο οοηοΠίο ίη ιιιαη(]& οΙιαΓία ηοιηβη 
ίαυιη βί ροηϋΟο&ίυβ άί^ηϋαΐβιη βΟΓίϋβ, β&Εη(ΐυ6 
ίΐΏρ6Γ&1θΓί τύϊΐίβ, υ1 οβΓίο οο^ηθ8θ6η8 8ρ6ΐη ΐ8ϋυ8 
οηοαίηίβ ΐΓΠΙαιη 6&88, (1θ8ίη&1 Ϊ8ΐ& εοοίρα Ιβ ιηοΗη.» 
Ιά 6οη8ί1ίυιη υϋΐβ νΐ8υιη.8ΐΑϋιη 6γ§;ο οο§;ί1υΓ οοη- 
οίΐίυιη, θί ρβΐΓί&ΓΌΐι& Ιυιη βίο ΙοςυίΙοΓ : < Οαί ιη6 πατριάρχην, κβΐ προσελθών Εφη προς αυτόν « Πολλή 
μίν, ώ δέσποτα, ή χατά σου της βασιλείας έπίΟεσις 
και αΙτιάσεις ζητεΤ δυναμένας σε χατασπασαι του 
θρόνου, πολλά δέ μόχθων ούχ ευρίσκει* πώς γαρ 
&ν του αναιτίου α1τ(ασις ά'ψαιτο ; "Εν δΐ προφέρουσιν 
αίτιον οΐ σπουδασται της σης χαθαιρέσεως, φά- 
σχοντες μή 6'λως εΐδέναι σε γράμματα. Ει ουν 
τοΰτο άποτρέψασθαι δυνηθείημεν , λύχος πάντως 
χανών φανήσονται ο\ χατά σου μελετώντες. Ε? τι 
ουν μοι πείθ^» έπι παρουσί^ πάσης της συνόδου 
γράψας έν άγράφφ χαρτίψ το σ^ν όνομα χαι το της 
Ιερωσύνης αξίωμα πέμψον τφ βασιλεΤ, ώς &ν πληρο- 
φορηθώ) χαι της τοιαύτης ελπίδος έχπεσών άπόσχηται 
του χατά σου μελετών. • Έδοξε λυσιτελής ή παρ- ^η^υ8^6ροη^^Ωοα^α(16^^06^6 8^α(]6η^,οά^νίI1^^ο1I6^φ, Ρ αίνεσις. Εύθυς ουν συνηθροίζετο σύνοδος, χαΐ συν- ιηυΐΐα ίΓα8ΐΓ& χηοΐΐΐί υΐ ρΓθΙ>&1)ί1β[Ώ αΐίςπαιο ιπθί 
ρβΐίβηάί ο&ιΐ8αιη ίηνβηίΓθοί, βχΐΓβοααιη Ιι&ηο βχοο* 
ςϋ&ΓϋηΙ ο&ΐυιηηίαιη ςαοά ιπθ τυάβιη ΗΚβΓ&Γυπ) άί- 
ουηί. ΡΓοίηάθ ^αIη ίη οοηβρβοίυ οοιηίιιιη νβδίΓαζη 

Ιΐαβ 6Χ&Γ0 1ϋΐ6Γ&8, υΐ ν!(]6ηΐ68 8γ60ρ1ΐ8ΐηΐ68 06Γίθ- 

ςυβ οοηνίοϋ 0688θΙ ιηίΐιί ηυΐΐο 3υΓθ ηβ^οϋυιη Γα- 
0688θΓβ. » Ηβο Ιοβυΐαβ οΙι&Γΐ&ιη ρυΓ&ιη αοοβρϋ, βΐ 
οιηζιί1}υ8 06Γη6ηϋΙ)α8 Ιιφο 8οηρ8ϋ : « Τργρϋο Οβί 
ιηί86ΓΗϋοηβ &ΓθΙ]ΐβρί86ορυ8 Ορο1ί8, ηον» Ηοιη», βΐ 
ρα(Γί&Γ6ΐι& ΟΒουΐΏβηίβαδ. » ΕΙ 86πρίαιη Ιιοβ ρΓ8β8ίάί, 
ςυβιη ίρ8ί ρΓοΙοίΙίΓοηαιη νοοαηΐ,&ά ίιηρ6Γ&ΙθΓ6ΐη (β- 
Γ60(1υιηά6()ϋ. Ουοά 18 υΙ)ί &006ρΗ,8υρ6Γα6 οΙι&ΓίΕΐη 
αΐί&ιη ρυΓθΐη &ϋ6ζϋ,ίη 6&ςυ6 Γβθΐ^η&Ιίοηβιη ρβΓ8οη- 
1)ί1, ςυ& ΤΓ^ρΙιο 8β ίαηΐο ιηυηβΓθ ίαάΐ^ηιιιη οβάβΡβ 
8θ1ίαΐΏ θί ςυί νβΐΐβΐ ρΓθβίβΙ)&ίΐ]Γ. Ε& Γβ8ί^η&1ίοηβ ίη αθροισθείσης, φησι προς αυτήν 6 πατριάρχης• « 0*1 
του θρόνου με χαταγαγεΐν βουλόμενοι άδίχως, ώ 
θεΤοι συλλειτουργοί, πολλάς μηχανάς χεχινηχότες 
ώστε ευλογον αΐτίαν ε6ρεΐν χαι δι' αυτής με έξ- 
οστραχίσαι, ούχ ευρον. Τελευταίαν ουν μοι προσ- 
άπτουσιν αΙτίαν ταύτην* φασί με άγράμματον είναι* 
Νυν ουν έπ' $ψει πάντων 6μα>ν τάδε χαράσσω τά 
γράμματα, 'ίν* Ιδόντες χαι πληροφορηΟέντες οΐ συ- 
χοφάνταε άπόσχωνται του άδίχως μοι ένοχλεΤν. » 
ΕΤπε, χαι χάρτη ν ^ραφον είληφώς έπ' ίίψει πάντων 
ύτΓ^γραψεν ούτως. [Ρ. 620] » Τρύφων έλέψ θεοί3 
αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, νέας 'Ρώμης, 
και οΐ^κουμενικδς πατριάρχης. » Καΐ γράψας εκπέμπει 
διά του πρωτόθρονου τψ βασιλεΤ. "Οπερ λαβών έπΙ 
χείρας οδτος, καΐ δγραφον Ιτερον χάρτην άνωθεν οοηοίΐιο ρΓΟΙ&ί&ΤΓγρϋο 66θΐ68ΐ&315 &1>(1αοΙυ8 68ΐ, 6 προσανυφάνας, παραίτησιν Ιγραψεν, ώς ανάξιος ων ηιυΙΙ!8 ί&Π&οί&ιη άβρίοηιηβ θί ρΓ8Β8ί(!6θΐ οαΙρ&η8. 
Ρθ8ΐ &ηηυπι θΐ Πΐ6η8β8 ςοίηςυθ Τΐΐ6ορ1]γ1&ο1υ8(Ιιοο 
βηίιη ΐ6χηρθΓί8 βί αάΐιαο αά Ιβ^ϋίιη&ιη ιη&ηυυιη 
ίιηρο8ί11οη6ΐη άβΓαβΓ&Ι) ζηθη8β Ρβ1>Γυ&Γίο, ίηάίο- 

ϋοηβ 2, ρ&Γί1&Γ6ΐΐ& 0Γ68ΐυΓ. έξίσταται τφ βουλομένφ του θρόνου. Της δΐ τοιαύτης 
παραιτήσεως προκομισθείσης έπι συνόδου κατάγεται 
της Εκκλησίας ό Τρύφων, πολλά τήν άπάτην όλο- 
φυρόμενος καΐ τφ πρωτοθρόνφ έπι μεμφό μένος. Και 
μετά χρόνον ίνα καΐ μήνας πέντε (τοσούτον γάρ 6 της ηλικίας του θεοφύλακτου ένέδει χρόνος πρλς τελειότητα καΐ χειροθεσίαν άρχιερωσύνης) Φεβρουαρίφ, 
Νδικτιώνος β', χειροτονείται πατριάρχης θεοφύλακτος ό του βασιλέως υΙός. 8αΙ> ίάβιη ί6πιρυ8 Β&8ί1ίυ8 ςυίά&πι Μεοβάο 86 
βοηβΐ&ηΐίηαιη Οαο» Ωΐίυιη 6886 3&6ΐ&η8 π)αΗθ8 άβ- 
€6ρ(θ8 Βί1)ί &8θί8θϋ, βί Ιιίηο ίηάβ ν&ς&η8 ρβΓ υΓΐ)68 
ίϋαιυ)ία8 εοηβίίαί βί αά άβΓβοίίοηβιη ζηονβί. Οοπι- 
ρΓθΙίθηβηιη Ιιαηο ςηίάαπι ΕΙβρΙιαηίίηυβ ίυηηβ ρΓ»- 
Γβοίαβ αά ίιηρβΓαίΟΓβαι ρβΓάυοίί : ί8 βυιη &1ί6Γ& 
ΐΓϋηο&ίυηι ιη&ηυ άίιηίίίίΐ. 01πιί88υ8 βΓβ&ιη ιη&ηαιη 
8υ1)8ίίίαίί αΙ>8θίΒ8β, ίη^βηίβιηςυθ &βοίηοίυ8 βηββιη Βασίλειος δέ τις Μακεδών, ΚωνσταντΤνον τ^ν του 
Δούκα Ιαυτόν έπιφημίσας, πολλούς έξαπατήσας 
προς έαυτδν έπεσπάσατο, και περίπατων Ικύκα καΐ 
συνετάραττε τάς πόλεις και πρ^ς άποστασίαν έκίνει* 
συσχεθεις δ^ παρά τίνος τουρμάρχου Έλεφαντίνου 
τήν προσηγορίαν, και ώς βασιλέα άχθεις της μιας 
άλλοτριουται χειρός. Είτα πάλιν, ώς άφείθη, χκϊρα 
χαλκήν Ιαυτφ περιθεις καΐ σπάθη ν 6περμεγέθη Ορ8ίοίυπΐ ρβΓ&^Γ&ί, 8ίιηρ1ίθίθΓίΐ3υ8 ρβΓΒΐΐ&άβηβ 8β ^ κατασκευάσας περιενόστει τ^ Όψίκιον, τους άφβ- 

Λ ι-_α; ι\ ΤΑ- — υ •\ ι _% _ - «- ί\^ _β- Τ^ - ._ 1 6886 Οοηβί&ηίίηαιη Ουβ&ιη. 1\λ πια^ηα πι&ηυ οοη* 
ίΓ&οία άβίβοίίοηβιη Γ&οίί ; βί οοουραίο 6&8ίβ11ο οα! 
Ι&ίυαι Β&χυπι βί ηοιηβη, βο οπιηίβ ^βηβπ8 γθ8 γθ- 
ροηίί, θ&ςαβ οβώβ βΓοβ ρΓοχίπια ςυοΒςυβ άβρροΒ- 
ά&ΙυΓ. ΙιηρβΓ&ΙΟΓ πιΐ880 βχθΓοίίυ Ιιυηο βυιη 8υί8 
ο&ρίί ; ουηιςυβ άίΐΐ^ξβηίίββίαΐθ ίηςυΐΓβηάο αη ρΓοεβ- 
ρυαι &1ίςηο8 ίαοίηοηΒ 1ι&1)υί88βί οοηββίοθ ηίΐ^ίΐ άβ- 
ρΓβ1ΐθη(1ί88θί, ίη Αιηα8ίη&ηο βυιη ορβιη&Ι, Ηοπι&- 
ηη8 ροΓΓΟ Ωΐίο 8αο δίβρίιαηο υχοΓβπι βοΐΐοε&ί 
Αηη&πι 6&5&1α &1ί&πι,8ίιηυΙςυβ βυιη ββρίο ηυρίίαϋ 
Αυ^αβία οοΓοηααι βί ίαιροηίΐ. λεστέρους πλάνων ώς αύτ^ς ε7η Κωνσταντίνος 6 
του Δούκα. Μεγάλην ουν χείρα συναθροίσας άπο- 
στασίαν κινεΤ. ΚαΙ τ6 φρούριον κατασχών δ ΙΙλατεΤα 
πέτρα κατονομάζεται, πάν είδος έν τούτφ άπέθετο, 
άφ' οΰπερ έξορμώμενος έλεηλάτει τά παρατυχόντα 
καΐ έληίζετο. Πέμψας ουν 6 βασιλεύς στρατών κατ* 
αύτου αυτόν τε συλλαμβάνει καΐ τους συν αυτφ. 
Και πολλά άνακρίνας μαθεΤν μή τίνες εΐεν των έν 
τέλει συνίστομες, τελευταΤον μηδίν καίριον χαχα^ 
λαβών, έν τφ λεγομένφ Άμαστριανψ ττυρι τ6ν 
τοιούτον παραδίδωσιν. "Αγεται δέ και γυναίκα £τε- 49 ΗΙβΤΟΚίΑΑϋΜ ΟΟΜΡΕΝΟΐυβΙ. 80 γάνφ (81) τφ υΐφ & βασιλ«υς 'Ρωμαν&ς "Ανναν τήν θυγατέρα του Γαβαλα * ^[IΛ Ιϊ τψ νυμφιχφ στκ- 
^νψ χαΐ το τη< βασιλείας διάδημ^^αύτ{ Ιπ«τ(6βτο. 

Έγένετο δε χαι είσβολήή Τούρκων κατά 'Ρωμαίων, Α. •'■• Μβοβθ Αρπίί, ίηιϋοΐίοηβ 7, ΤυΓοί ΓαοΐΛ 

Ά'χρίΧλίψ μηνΐ, Ινδικτιώνος ζ, καΐ κατέδραμον ' ' — ---•^--- :- -ι — **^ ^- 

ΊΕάσαν τήν δύσιν μέκρι της πόλεως. Απεστάλη 
γοΰν & πατρίκιος Θεοφάνης καί πρωτοβεστιάριος, 
και άλλάγιον μετ' αυτών έποιήσατο, μηδενλς κρά- 
ματος φεισαμένου του βασιλέως εΓς τήν των αιχμ- 
αλώτων άνά^^υσιν. Ένυμφεύθη δΐ καΐ Κωνσταντίνψ 
τψ λοιπφ υΐψ του βασιλέως κ^ρη τις Ελένη τοΰνο- 
μα, Ιχ γένους των Άρμενιακών ίλκουσα τήν σει- 
ράν, θ^γάτηρ Αδριανού πατρικίου. Ές μετά μικρόν 
άποθανουσης προσι{ρμοσεν αύτφ Ιτέραν, Θεοφανώ 
τουνομα, έκ γένους καταγομένην του Μάμαντος. 
Δεκάτη δέ σαι τετάρτ^^ ινδικτιώνι, Ιουνίψ μην?, 
έπέλευσις κατά της πόλεως έγένετο 'Ρωσικου 
στόλου πλοίων χιλιάδων δέκα. Έξήλθεν οΰν κατ* ίΐΏρΓθ88Ϊοη6 οοοίάαα οαιηία υβςυβ &ά 0Γΐ)6ΐη ρο- 
ραΙ&ηΙαΓ. Μί33υ8 ρ&ΐΗοίιιβ Τ1ΐθορ1ι&ηθ8 ρΓοΙονθ- 
8ΐίϋΓίΰ8 ουιη ϋβ ραοβιη οοιηροπϋ, Ηοιη&αο υΐ 0&- 
ρϋνο8 ΓβοίρβΓΘΐ ηΰΐϋ Γβί ρ&Γ06η1θ. ΝαρΙυιη ςαοςαβ 
0οη8ΐ&ηϋηο ΙθγΙιο Εοω&ηί βϋο άαΙιΐΓ ρυβίΐα Ηθΐβαα, 
ΑάΓΐ&πί ραΐήοϋ βϋα, 8ϋΓρί8 ΑπΏβηίΑΟθθ• ΕΙ 1)&ο 
ρ&υΐο ροβί ιηοΓίαβ, Τ1ΐ6ορ1ι&ηο α Μ&αιαηΙβ £;6ηυΒ 
άυο6η8 61 ιη&ΐΗχηοηίο {υηςΚαΓ. 14 Ιηάίοϋοηο» 
^υη^ο ιη6η86, Ηθ88ίο& ε1&88ί8 Ιΐ08ΐίΗ8 αά αΓΐ)6ΐη 
αρρυΐΐϋ η&νίΙ)υ8 οοη8ΐ&η8 10000. ΟοαΐΓ& βαιη ρρο- 
ίβο1υ8 ευο] ε1&886 Τ1ιβορΙι&η68 ραΐηοίιιβ ρροΐονβ- 
8ΐί&Γία$ λά ΗίθΓυιη αρρβΙΗΐ. 1ΐ08ΐίαιη η&νίΙ)ΐΐ8 αά 
ΡΙι&ΓϋΐΏ θίςαβ νίΰίηααι ΙίΗαβ 8υ1>άυοΙί8. ΟρροΓίυ- 

^ .«,.,.,«-, --. ηαιη &α1θΐη Ι6αιρΰ8 βρβουΐ&ΐαβ οοηΓβΓίίιη ίη βυ8 

αυτών 6 πατρίκιος και πρωτοβεστιάριος Θεοφάνης ΪΓΓυίΙ ; 0Γάίηί1)ϋ8ςυβ άίθΒΪραϋβ ιηα11&8 η&ν68 &Γΐί- 
μετά του στόλου, [Ρ. 630] καν τφ Ίερφ προσωρ- " βείθ8θ ί£;ηθ οοιηϋυΓϋ, ΓβΙίςα&Β ρΓθΟί£;&1. Κοββί 8α- 
μίσατο, εκείνων εν τφ Φάρφ καΐ έν τφ έπέκεινα ρβΓ8ϋΙθ8 ίη Οπβοΐβιη Ιη^ίοίααΐ. Ι1)ί Β&Γ(1&8 ρ&Ιη- 

οίυ8 ΡΙιοοίΒ βΐίαβ οαιη βςαίΙ&Ια βΐ (Ιβίβοϋβ ιηϋίϋ- αιγιαλφ ναυλοχούντων. Καιροσκοπήσας ούν άθρόον 
το'^τοις έπέΟετο, και τήν τε σύνταξιν αυτών διέλυσε 
και πολλά τών πλοίων τφ σκευαστφ πυρ) άπετέ- 
φρωσε, τά δΐ τελέως έτρέψατο. ϋΐ περιλειφ6εντες δέ 
τών *Ρώς περαιουνται εις τήν Άνατολήν καΐ κατά 
τά λεγόμενα Σγόρα προσίσχουσι. Βάρδας δΐ πατρί- 
κιος, ό τοΰ Φωκά υΙός, τους αιγιαλούς παρατρέχων 
μεΟ' Ιππέων καΐ έκκρίτων ανδρών, συντάγματι 
τούτων Ικανφ προς συλλογήν έκπεμφθέντι τροφής 
συνανη5σας έτρέψατο καΐ κατέσφαξεν. Άλλα μήν 
καΐ 6 {ομέστικος τών σχολών 6 Κουρκούας, όξυς 
επιφανείς μετά τών ταγμάτων, κα) άποσπάδας 
τούτους εύρίσκων τζδε κάκεΐσε πλανωμένους, κα- 1)08 Ηΐ1ϋ8 ρ6Γνα§αη8 ίη οοΙιΟΓίβιη βΟΓαιη 8ΐιϋ8 ηυ- 
ιη6Γ08&ιη αά &1ίιηθη1& οοΐΐΐ^βηάα 6ΐηί88ΐιχη ίηοίάίΐ, 
6&ιη()ϋβ ίααάίΐ βΐ Ιρυοϊά&Ι. Οοιιιβ8ΐΙευ8 βϋαιη 86ΐιο- 
Ι&Γυιη ΟυΓου&8 οβΙβήΙβΓ ουοα βιιΊ8 οο1ιθΓϋ1)α8 βυρθΡ- 
νβαϋ Κθ88ί8, &νυΐ808ςιΐθ & 6Θ ίηνίοβια 6ΐ Ιιίηο ίηάβ 
ν&^&ηΐ68 ιη&Ιβ ιηαΙΙ&Ι. Οπιηί •17 ΐΓ&ς(Βάί& &1γο- 
οίθΓ& 8υπί ςυβΒ Ηθ88ί, ααΐβςυαιη ΓαβΓβ ά6ΐ)6ΐ1&ίί, 
ρβΓρβίΓ&νβΓυηΙ ί1&£;ί1ί&. ΕΙβηίιη ο&ρΙίνοΓαιη &1ίθ3 
ίη θΓυοβ8 β^βΓυηΙ, &11θ8 ΙβΓΓ» &Γβχ6ηιηΙ, &Ιίθ8 ρρο 
Βοορο οοηΒΐίΙαβΓβ ίηςυβ Θ08 88ΐ^ϋΙ&8 άΐΓβχβρυηΙ. 
Ουίοοηςυβ οβρϋνοΓααι 8&οβΓ(1οϋο ρπεάίϋ βΓ&ηϊ, 
βΟΓϋΐη ο&ρϋα αουΙΪΒ εΐανίβ ρθΓΓοΓ&ΓυηΙ,ηιαϋ& βΐί&ιη ^ ^ .^ ,_^| ^ ,^ νν«Μ»« ν«.|..«^ «<..... ^ Τ — 

κως διετίθει. "Α δΐ ούτοι ίνδρασαν κακά πρ& τοΰ β ΙβηιρΙα ίηοβηάβρυιιΐ. ΥθΓΰΐη α1)1 ρΓββΙίο ΠΕν&Ιί, υΐί 

Λ »τ _- ί ί ^/ . • . • ί• _Α ι ^ :_ ^1^^:ΐ,...« :« «Α«ΜΑ χαταπολεμηθηναι, πάσαν 6περεκπίπτει τραγφδίαν 
τους μέν γάρ τών άλισκομ^νων άνεσταύρουν, τους 
δΐ τζ γ^ προσεπαττάλευον, τους δέ ώσπερ σκοπούς 
Ιστώντες βέλεσι κατετόξευον, "Οσοι δ% τών άλόντων 
- Ιερίϊί»σύνης ήξίωντο^ νούτων Ι^λοις όξέσι διεπερόνουν 
τάς κεφάλας. Ουκ ολίγους δ^ καΐ ^%ίθΜς ναούς 
έπτ>ρπόλησαν. 'Αλλά ταΰτα μίν πρότερον * έπεί δΐ, 
(ος άνωθεν έ^|3έΟη, καταναυμαχηθέντες κα! διά γης 
ούχ ^κιστα κακωθέντες, συσταλέντες ήρέμουν έν 
τοις σφετέροις πλοίοις, και ήδη αύτοΐς έπιλελοίπει 
τά επιτήδεια, έβσυλεύοντο μΙν εΙς τά ΐ'δια 6πονο- 
ατησαι, έδεδίεσαν δΐ τ6ν στύλον παραγειτονοΰντα 
και τόν άπόπλουν φυλάττοντα. Καιρόν δ' όμως 
τηρήσαντες κχ\ σύνθημα δόντες και τά πρυμνήσια άοουίιηυΒ, νίοίί βΐ Ιιαηά ρ&Γνίβ ο1&άίΙ)ΰ8 ίη 16γγ& 
αΟθοΙΙ ίαβΓυηΙ, ίηίρα βη&β ββ η&ν68 &1)(11(1θΓβ &1- 
ςαθ ίϋΐ οοηϋηαβΓβ. Οβίηάβ αΙίοαβηϋΒ &1)8υιηρ1ΐ8, 
ουο) άοχηυαι νβΐίβηί ΓθάΪΓΟ βΐ 8ί1)ί & Ηοιη&η& ο1&8ΡΘ 
ιηβΙυβΓβηΙ, ςα» ίρ808 ίη νίοίηία οΙ)8θΓναΙ)&(, ο&ρ1& 
ορροΓίαηΙΙαΙθ βί^ηοςαθ ά&ΐο ΒοΙνβΓαηΙ. Νβςαβ Ια- 
ιηβη ΤΙιβορΙιαηβιη ΓβίβΙΙοΓυηΙ ; 86(1 18 οο^ηϋο θΟΓυιη 
άί86688α 8ΐ&1ίπι &(1ν6Γ8υιη 86 618 ΙαΙίί.Ηοο 866υη(}ο 
ηαν&ΐί ρρθΒΐίο ταΡΒυαι Ηοθβϊ νίοϋ βιιηΙΕοΓαιη η&νββ 
«1189 ά6ΐχ)6Γ8Φ, αΐίο Γ6ΓΓ0 6ΐ ί^ηΐ ρ688αιηά&1», 
ςοφάαιη οαιη ίρΒίΒ νβοΙθΓΐ1)α8 ίη ΕοιηοιηοΓαπα ρο- 
(βΒΐ&Ιβιη ν6ηθΐαη1 : ρβρρααοΦβ Κ)6ΐ1ο β&Ιυβθ άοιηυιη 
Ρ6ά1βΓαηΙ. 05 Ιιαβ νίοΙορΙοΒ ίαιρβΡ&Ιορ ρροΙονββΙΐΛ• 
ρίαιη ρροΙ)&η8 ρρΙπχ&Γίααι οαϋίοαίαρίαιη Γ&οίί. 

^ γνοΰς οΰτος 

ρέονται πάλιν 

δΐ αίίτανδρα 

ΰπό ταΤς τών Τωμαίων χεόσΐν έγένοντο • ολίγα δέ τήν του πολέμου διαφυγόντα ανάγκην προς τά 
οΪιμΙλ έχώρησαν. Άνθ' ων βασιλε!>ς τόν πρωτοβεστιάριον άποδεξάμενος και παρακοιμώμενον αυτόν 
προεβάλετο. 

ΧΤίΑΝΟΒΙ ΒΤ βΟΑΗΙ Ν0Τ2Ε. 

(81) ΑΔΒαιη ηυρίΑχη βίαιηΐ βΐ ίπιρβήοϋβ ΙιοηορίΒ ααβ οοροηαβ ΒίοαΙ βΐ !ιηρ6Γίί αηο άί6 ΒαβοβρίΒΒθ» 
οοηΒΟΓίβιη Γβηοηΐί&ΐλΐη ίηάΐοαΐ ααοΙοΓ,ηυρΙΙατυιη- υοΑλ. 81 βΕΟΕβΙΙ ΟΕΟΑΕΝΙ 52 ^οαηηοxη ροΓΓΟ ΟαΓοαη&ιη άοιηββϋοαιη Βοΐιοΐα- Α Φθόνου δΐ χινη^ντος χατά του δομέστίχου των Γυιη ίπιρβΓ&ΙοΓ, ςυοά β^Ό8 βΐί&ιη ΕυρΙίΓοβγη&ιη 
ηβροϋ βυο Ηοοααηο,βοηβΙ&ηΙίηί η&ΐιι ίιΗοΓυπι ιηί- 
ηΐιηί 31 § βϋο, υχοΓβπα Γ&οβΓβ νοΙθΗαΙ, β&ςιιβ Γβ8 
οά1& 6»8&Γοιη ίη ΟυΓοααιη ίηΟ&ιηχη&886ΐ, οο&οίπβ 
Θ8ΐ οΓβοίο 60 (ΙίιηονβΓθ. β6386Γ&1 ίά ΐΏοουβ ΟυΓουαβ 
οοηΐίηβηϋ&υβ 22 αππΐβ βΐ 7 πΐθη8ίΙ)υ8, υηϊν6Γ8&πι- 
ςυβ ρΓορο 8γη8ΐιη ρθΓν8§ζ&1υ8 8υΙ)6^βΓ&ί. 8ί ςυίβ 
ρΓβοΙ&πι 63118 Γαοΐα 8θίΓ6 (ΐ68ΐ(]6Γ&^ νοίυαιβη &Μ&- 
ηυβίο ςυοά&ιη ρΓθ1θ8ρ&11]&Ηο&1ςυθ3υάίθ6θοπιρο8ί- 
Ιυαι Ιβ^&Ι : 18 6ηίιη οοΐο Ηΐϊπβ Γ68 & ΟυΓουα ρρβΒ- 
οίΑΓβ £;68ΐ&8 άβ86πρ8ί1;. Ιοά6 60§;η0806ΐ ςυΑηΙαβ Ιιίο 

νίΓ Κ)6Ηί Γ6ΐ)υ8 ΓϋθΓίΙ. σχολών Ιωάννου ^ου Κουρχούα παρά των &λλο>ν 
βασιλέων (έβούλκτο γά? 'Ρωμαν^ς ά βασιλ&ύς Εύ- 
φροσυνην τήν του δομεστ(χου β^γα'^έρα νύμ^ρην 
άγαγέσθαι τφ οΙχ<((|ΐ έχγ($νψ 'Ρωμανψ τφ υ\φ του 
έσχατου παιδ&ς αύτο<3 Κωνστσντίνου), ήναγχάσΟη 
της ^ΡΧ%^ αυτόν παραλυσαι, Ιπι 8υσι χαΐ κιχοσι 
χρ^νοις χαί μησιν Ιπτά άδιαδύχως τήν του δόμε• 
στίχου αρχήν Ιθύνοντα, χα? πβσαν, ώ< ειπβΤν, τήν 
Συρίαν χαταδραμ^ντα χα? ταπεινώσαντα. "Οτφ δΐ 
βουλητόν τά< έχε(νου μαθεΤν αριστεία ς, ζητησάτω 
τήν πονηθεΐσαν βίβλον παρά τι^ος Μανουήλ πρώτο - 
σπαθαρίου χαι χριτοΰ (έν 6χτώ γάρ βίβλοις έχεΐνος τα 
τούτου ανδραγαθήματα συνεγράψατο), χαΐ έζ αύτης 
εΤσεται οίοζ ήν ό άνήρ τα πολεμιχα. 

^ ,._-, ^ , ^ [Ρ. 631] Ποίραπλησίως τούτφ χαΐ θε'5<ριλος ό 

ςυί ρθ8ΐιΧ)θ(1ο ίιηρθπο ροίίΐυβ 68ΐ, Μββοροί&αιίβθ τούτου όμαίμων, ό πάππος Ιωάννου του μετά ταΰτα Τΐ3θορ1ιίΗϋ8 ςυοςαβ ίΓ&1βΓθ]ΰ8, &νυ8 ^ο&ηη^8 6308 ρΓβΓθοΙαβ, θοάβιΐ) ιηοάο δ&ΓαοβηοΓυιη ίη βα ρΐΌνίη- 
οία αΓΐ)θ8 ΐΓ&οΙ&νϋ, ορρΓ688ί8 λίςυβ αΗβο (^βίβΐίβ 
Α^αΓβηίβ. Ει Ηοιη&ηυ8 ραΙηοίυΒ, ^ο&η^^8 (]οιηβ8ϋεί 
ϋΐίηβ, βζθΓοίΙυί ρΓβροβίΙυβ, χηιιΗ& ο&2ί6ΐΙ& Γβ66ρΗ 
β% ΙΙοιη&ηΪ8 ρ1υηιη& 8ρο1ΐ& ραΓ&νϋ. Ιη Ιοουπ) €αΓ- 
ευο Γ&οΐυβ έαί βοΙιοΙ&Γαιη άοιη68ϋου8 ΡβηΙΙιβΓίυβ 
Ηοηααηί ίιηρ6Γ&1οΗ8 οα^η&1υ8. 

λυθέντος της αρχής, προβάλλεται δομέστιχος των 
συγγενής. 

ΕηίιηνθΓΟ ίχηρ6Ρ&ΙθΓ Εοχη&ηαβ ρφηϋβηϋα νίοΐα- 
ίοΓυιη ^υΓ&Iη6η^ο^υ(^ &ο ρ6Γβ()ίβΒ 00ΓΓ6ρΙα8, υΐ 
υβυπλ ρΙ&ο&ΓβΙ, ουιη λϋα ιηυΙΙ& 1>βηθ Γθοίί, ςυ» ρβ- 
6θηβ6Γ6 8ϋ ]&1>θΓίθ8υιη, Ιυιη «8 6ϋ&ΐΏ &1ίβηυπι οί- 
νίηαι ηοπιίηβ (1ί88θ1νϋ, (Ιίνϋυπι &6 ρ&υρβΓυο) : ίη ρ χρέα της πόλεως άπ6 τε πλουσίων χαΐ πενήτων βασιλεύσαντος, τάς έν Μεσοποταμία των Σαραχηνών 
π<$λεις διέθετο, στρατηγός έν αύτ^ γεγονώς χαΐ 
ταπεινώσας χαί τελέως ά^ανίσας το^ς έχ της *Αγαρ. 
ΚαΙ ' Ρω μανό ς δε 6 πατρίχιος, 6 του δομεστίχου 
Ιωάννου υΙός, στρατηγός χαταστάς πολλά τβ 
φρούρια παρεστήσατο χαΐ πλείστων λαφύρων αίτιος 
6πηρξε τοΤς 'Ρωμαίοις. Του Ιωάννου δΐ παρα- 
σχολών 6 Πανθήριος, ό του βασιλέως 'Ρωμανοΰ 

'1λασχ6 μένος δε τόν θεόν 6 βασιλείς 'Ρω μανός 
διά τήν των 6'ρχων παράβασιν, χα^ μετανοών έφ' οίς 
χαχώς παρεσπ^νδησεν, έποίει μίν χαΐ άλλας ευ- 
ποιίας, &ς χαταλέγειν Ιργον, απέτισε δΐ χαι τά ςυ&ιη Γ6ΐη άίοίΙυΓ ίιηρθθ(]ί88θ 66ηΙθη&Γί& υηάβνί- 
@6ηΙί, &ο 1&1)υΙ&8 ηοαιίηυιη οοαιΙ)θ88ΐ1 ίη ρυΓρυΓβο 
ςυΐ 68ΐ λά ΟΙιιιοβη υπιΙ)ί1ί60. ΡΓθ1ί& (|υο(]υ6 (Ιοπιο- 
Γοαι ρΓΟ οοηάυοΙθΓϋ)υ8 ρ6ρ6ηάί1, 319 & ηα&χίπιο 
αά ηαοηίοιηπι. ΟυίΒ υθγο ίη8ΐϋυίΙ υΐ ρρο ιιηίαια 8&- 
10(6 06Γ6θΙ ίη ΜγΓ6ΐβί ιηίηίβΙβΓίο, ςυο(] ίρ80 &υο- 
1θΓ6 68( οοηάίΐηπι, 6α ίη Ιιυηο υ^ςυβ άίβιη ρβΓ&(;1 
οπιηθ8 ηοΓπηΙ. 

Ρηιηα ίηάίοΐίοηβ οαιη ΓαΓ8υ8 ΤαΓοί ίηουΓ8ίοη6χη 
ίη ΒοηααηοΓυιη Ιίηθ8 ΓΘθί88βη1, ΤΙΐ6ορΙι&η68ουΙ)ί6υ- 
1&ηα8 Θ^ΓΘ88Ώ8 ραοθπι ουηι ϋβ οοπιρο8υί1, &06βρ1ί8- 
ςαβ ο1)8ίάίΙ)υ8 Γ6(ίίίΙ. ΙηάίοΙίοηβ 86θυη(1&, Ρ&8θΙια- 
ΙΙυιη ρΓΟίοβρ^ΙΙι&Γίαπι 6ΐ Ιιοη^ίύ&Γάί» ρΓ8Βί66ίαπι 
αά Ηϋ^οη6αι Γθ^βιη ΡΓ&ηοίφ ιηϋΐίί Ηοηι&ηυ8,β)ί8ηι 
6^υ8 ρθίβηβ ίη πι&ΐΓίιηοηίυχη 0οη8ΐ&ηϋηί ΡοΓρΙιγ- δεδωχώς, ώς φασι, χεντηνάρια δέχα εννέα, τά δλ 
γραμματεία χαταχαύσας έν τψ χατά τήν Χαλχην 
Ττορφυρψ όμφαλίφ. Δέδωχε δΐ χαι τά ένοίχια της 
πόλεως άπό του υψηλοτάτου χα'. μέχρι του ένχάτου. 
Ά δέ διετυπώσατο γίνεσθαι ψυχιχά έπετεΤως έν τ^ 
νεουργηθείσ^ παρ' αύτοΰ μον^ του Μυρελαίου, 
ισασι πάντες μέχρι του νυν τελούμενα. 

Κατά δ^ τήν πρώτην ?νδιχτιώνα των Τούρχων 
πάλιν έπιδρομήν ποιησαμένων χατά Ύωμαίων. ό 
παραχοιμώμενος Θεοφάνης έξελθών έσπείσατο μετ' 
αυτών χαΐ λαβών ομήρους επέστρεψε. Δευτέρα δέ 
Ινδιχτιώνι Πασχάλιον πρωτοσπαθάριον χαι στρατη- 
γόν Λαγγοβαρδίας έξέπεμψεν 6 βασιλεύς προς τόν 
ρήγα Φραγγίας Οί>γωνα (82), τήν αύτοΰ θυγατέρα ΧΥΙ,ΑΝϋΕΙ ΕΤ ΟΟΑΒΙ ΝΟΤ^Ε. 
(82) Ιιηο ΥΘΓΟ, η1 1ιί8ΐοηβ ΙοςυαηίυΓ, Γβ^βιη Ο Ν.Εοπι&ηυπι ΐ6Γΐίυαιορ1ίΐΏθ(1ί668,η66υιηα1ί6ΓθΙΙο ΙΙαΙί». θ6(1 ίη 1ιί8 Ρ6ΐ)η8 ηβςυθ Νο8(8γ ηβςαβ οβΒίθΗ 
ι1α^υ8 Γ&πηβθ 86Γίρ(0Γ68 ΓυβΓβ (1ί1ί^6ηΐ68. Οοη8ΐ&η- 
ϋηυχηΡθΓρΙι^Γθ(|^6ηίΙυηιίη(6ΐΙί§;θηοηΕοιηαηί Πΐίυιη 
(}οη8ΐ&ηΙίηυπ], 86(1 Ιιβοηί8^ βυιη οηί υΐ ^6ηβΓ0 ίχη- 
ρθ8υϋ ΐΑ6ΐιρβηυ8, βΐ ίρβο ίη ΟΓάίηβπι γθ(]αοΙο αο 
6ίΓθυιη86ηρ(ο ίβΓ6 8θ1υ8 ουπι 8υί8 β11ί8 ίαιρβηυαι 
ξθθ8ϋ. ΡοΓρίιγΓο^βηϋοΓϋηι ρΓίιηα8 οοαιιιιβαιοΓϋΙυΓ 
0ορΓοη^πια8, & οοηβίανί ραΐ^ιΐϋ ουί ΡοπρΙιγΓΟΒ (Γογ- 

ί&88ί8 (]υθ(] ρυΓραΓ6ί8 (αρ6ΐίΙ)υ8 ν6ΐ &υ(]8Βί8 β88β1 

βχοΓηβΙυιη) ηοπιβη, ίη ςυο ηβΐυβ 688θ1 ; αο ΓθΓία886 
θΐί&ιη Γ6ΐί({ΐιί, υΐροΐθ £;6ηυίηί 6ΐ 800 Ιοοο η&ϋ ίιη- 

ρΟΓΑ^ΟΓΘβ, ΙΟΟΟ 60 ρυθΓρβΡίίβ άββίίη&ΙΟ. Νθ8ΐ6Γ 

ΙιβοηίβίΙΙ.βΙίααιίηΓπι βίο βχρηιηίΐ, ίηρπιηο Νίθ6• 
ρΐιοη Ρΐΐ068Β βηηο. Κοαιαηαιη βοηίαηΐίηί β1. Ι^οηίβ ιη&ηο οοηΓυη(ί&1αΓ.Εοηιαηί Ν. 6ίιη8ϋΓθΓί Ρ.ηοιηθη 
Ιΐΐί» Ηυ^οηίθ ΐΓα(1ίΙυΓΒβΓΐ1ι&Ευ(ίοζί& Χυι..— Ουβιη 
περίβλεπτον ηοοιίη&Ι βοηβΐ&ηΐίηυβ άβ Αάαι. Ιαιρ. 
ο. 26, ραΐΓβιη 1ι&ί)υίΙ ΑάβΙόβΓίυηι, πιαίΡβπι ΒβΓίαηι, 
αναπα ΙιΟΐΙιαπυαι Ιιϋάονίοί Ρίί ίιΐίυιη. Ιί&{;ηο Ρραη- 
6ί(Β Γ6Χ, υΐ ν6Γΐ)ί8 ΟοηβίβηΙΙηί υΐ8Γ, ηυβςυ&η (υϋ, 

(>6(1 ΟΟΟίββ ΡΓΟνίηοίφ 8176 ΑΓ6ΐβΐ6η8ί8. ΛΙ) ΙΙ&Ιίβ 

νοο&1ιΐ8, 6^6^ιο Ηοάυΐρίιο, ΙΙ&Ιίβ Γβ^ηυαι οΙ)Ιίηυί(: 
υηάθ ρήξ Φραγγίας & Ορφοίβ &ρρβΙ1&η οιβΓυίΙ. Ρίΐίαηι 
ΒβΓίαιη βχ οοηοαΙ^ίη&ς;6ηί1&πι,θί^6ΓΓ6(1ο Ρ&Γπιβηβέ 
6ρί8θορο 8ροη8« (]ηο6, ^αη^η(1&Iη Ηοπιαηο €οη- 
Β(&η1ί ΡοΓρίιγίΌ^βηίΙί βροΐιαι ιηίβϋ, &ο Εικίοχίο 
ηοιηίηβ άβίηοβρβ &ι»1ίνίΙ ιηβί^ίΐ&ιη. Οοαε. 58 ΗΙ8Τ0ΗΙΑΗυΜ ΟΟΜΡΒΝΟΙϋΗ. 84 επιζητών νυμφιυθηναι τφ του Πορφυρογιννήτου Α. ΓΟ^ζβηίΐ! βΐΐο Κοαί&ΟΟ ηβροϋ βυο. Οαβ θί &Αάαο(α υ>ψ 'Ρωμανψ • -ίτις κβΐ άΧ^ζίστί μ«τά ιτΑούτού 
πολλού συνήφθη 'Ρωμανφ. •£υν(β(ω9• δ^ μετ' 
αύτοΰ Ιτη ε' χ«1 απέθανε. Έγένβτο δ^ χαΐ βίαιος 
ανλμος μηνΐ Αιχεμβρίφ * χαΐ παταπεσ^ντες οΐ λε- 
γόμενοι Δήμοι (83) συνέτριψαν τά χάτωθεν αότων 
βάθρα χαΐ τά λεγόμενα στήΟ^β• 

Ί^ς ιι^λεως δί Εδέσσης πολιορχουμένης καρά 
των 'ΡωμαΙχων δυνάμεων, στενόχωρη θέντες οΐ 
*ΕδεσσηνοΙ τοις έχ της πολιορχ(ιις δεινοΤς διεπρε- 
οβεύσαντο «ρός βασιλέα, αΙτούμενοι άιταναστήναι 
νης Ίτροσεδρίας τον λα4ν • χαΐ όπισχνοΰντο άντ(λυ- 
τρον δούναι τ&του Χρίστου &γιον έχμαγεΤον. Λυ6ε(σης 
ουν της «ολιορχίας έδ<(θη τό θ^ιον έχτ^πωμα χαι εΙς 
τήν βασιλίδα ^ίχΟη. διτοδεζαμένου τούτο του βασιλέως 
μετά λαμπρ&ς χαΐ πρεπούσης δορυφορίας, χαθώς |^ 
Ιμπροσ^εν εΓιτομεν. 

Κατά ταύτας τάς ημέρας έ{ Αρμενίας έφοίτησε 
τέρας έν τξ βασιλευούσ^, παίδες ^^(^ενες συμφυείς 
έχ μιας προελθ^ντες γαστρός. Έξηλάθησαν δϊ της 
πόλεως ώς πον^ρ^ς οιωνός. ΈπΙ δΐ Κωσταντίνου 
πάλιν είσηλθον. 'Βπε^ δ^ συνέβη τ^ν Ινα τελευτή« 
[632] έπειράθησαν οΐ εμπειρότεροι των σαι Θ8ΐ ιη&^ηίβ εοχη ορίΙ)Ό8, βΐ ουιη Βοιη&ηο βζ&οϋβ 
ΪΏ οοη^υρ;ίο αηηιβ ςπίηςΌΟ β νϋα ιηί^ΓΑνιΙ. Μβηεο 
Π606ΐηΙ)Γί νίοΐεηΐυβ νβΑΙυβ βχβϋΐϋ : βΐ οοΓΓυβηΙββ 
ςαί νοε&ηΐΏΓ Οβχηΐ οοηΙηνβΓυηΙ βοΓυηι ήΐιί ίοίΓα 
6Γ&ηΙ ρβοΐοη αίςυβ ρβάββ. 

ΟυιηβοΐβιηροΓθΕάβ88&& Ηοιη&ηίβ ορρυ^η&ΓβΙαΓ, 
ορρίάαηί ρΓβββί ορρυ^αϋοηίβ ο&1&ιηϋ&ϋΙ>τιβ Ιβς^&Ιοβ 
βά ϊπιρβΓΕίοΓβιη ιηίΙΙαηΙ, οπιηΐββ υΐί οϋβίάιοηθίη 
8θ1ν&1, 80 ροΙΗοίϋ ρΓΟ 6^υ8 Γβΐ ρΓ»π)ίο ΟΙιηδΙί 8&- 
ΟΓ&τη ίη Ιίηίβο βζρΓβθβ&χη βίβ^βιη. Ε&πιςυβ ίχΏρβ- 
ΐΓ&Ιο ςυοά νο1β1)&π1 άβάβΓυηΙ : θ1 ββΐ ίη ΌΓΐ>θχη αΐ- 
1β1&, βζοίρίβηΐθ 68ΐη ίοαρβΓ&ΙΟΓΟ οπχη βρίβηάίάα 
ροΓηρβ, 8ίουί &ηΙο Γοΐυϋιηυβ. 390 Ηί8 ίρβίβ (1ί6ΐ)Ό8 6Ζ ΑΓ1Ώθηί& βΐΐ&ίοπ) ββΐ 

ιηοηβίΓαιη ΟροΗπ, ρπβπ ιηαβουΐί οοηοΓβΙί, υίβηηί; 
ϋςαβ, υΐ ΐηίβΐίχ οιηβη, υΓΐ)6 βυηΐ ^ΪΒϋΧ\. ΗβιΙίβΓυηΙ 
8ό1) (Χ^ηβί&ηϋαο ; βΐ ουιη &ΗβΓ ιηοΓίυυβ θβββΙ,ρβΓί* 
ϋθΓ68 οαβάΐοί οαάανβΓ α νίνο ΓββθοπβπιηΙ : ραΓΟΠι 
Ι&πίθη <1ια &11ογ βΌρβηπζϋ. ιατρών άποτεμεΤν τό νεχρωθ^ μέρος' ου τμηθέντος 

τ^ ζών έΐΕίβεβιωχ^ς μιχρ^ν έτελεύτησεν. 
Ό $λ βασιλεύς 'Ρωμαν^ς χαΐ πάντας μ^ν έτίμα 

τους μοναχοί, διαγερόντως δΐ τόν μοναχ^δ Σέργιον 

τον άνεψιόν Φωτίου του πατριάρχου, άριταΤς 6'ντα 

χττάχοσμον χαι πασι χοσμούμενον τοις ΐιαλοΐς, Βς 

διά •παντ&ς τταρ^νει τψ βασιλεΤ των παίδων έπιμε- 

λεΤσθαι χάι μή απαίδευτους τούτους έ^, μή πως 

ιιλ\ αυτός πάθ^ το του Ήλεί (84). Τ^ δΐ αύττί ιν- Ο Ιαάίβΐίοηβ Ηοτηαηυβ ίπιρβΓ&ίΟΓ ρ&Ι&ϋο 6(1υο1α8 Θ8(, 

βΐ; ίη ΡγοΙ&πι ίηβυΙ&Εη Γβίβ^ι&ΐο 0&ρί11υ8 τα^ηδ, 
ηιοηβοΐιίςυθ ΐΐΏροβϋα οοηάίίίο. Λ ςηίΐιαβ βΐ ςυο 
ιηοάο άθίϋΓϋ&ΙαΒ ίχηρβηο ίηβηΙ;, ^&Iη ηαηο βζρο- 
ηβοαηβ. Κοπιβηυβ ίιηρβΡ&ίΟΓ οηοα &1ίθ8 ιηοη&οΐιοβ ίη Ηο- 
ηοΓθ ΗαΙ)υϋ, Ιυπι δβΓ^υηο ρΓ»ο!ρηβ οαοη&οΐιυηι, 
οοη3θΙ)ηηυπι ΡΙιοΙίίρ&Ιη&ΓοΙιο,αοΓθηΙβιη νίΚυ(ί1)η3 
6ΐ οηιη11)υ8 ΟΓηκΙηπι 1)οηίΒ Γ6ΐ)α8.ΐ8 δ6Γ§;ία8 ίάβηΐ;- 
άβηι ΐ30Γΐ8ΐ)αΙυΓ ίηαροΓ&ΙοΓβπι υΐ ΩΗοβ θυΐ) άΪΒοίρΗηα 
οοηΙίηβΓβΙ, ηβ ίάβαι ίρβί ςαο() ΕΙί βνβηίΓβΙ. Κα(]βηη διχτιώνι χ£ττήγαγον νόν βασιλέα 'Ρωμανόν του πα- 
λατίου χαΐ εΙς τήν Πρώτην (85) άγάγύντες νήσον 
άπέχειραν μοναχύν, Τίνες δΐ οΐ τούτον χατασπά- 
σαντες της αρχής» χβϊ "κίνα τρύιιον, έν τοΤς επαγό- 
μενοι ς λελέζεται. 

Κωνσταντίνου του βασιλέως έν χΟμιδ^ νέ^ τ^ ήλι- 
χί^ άιτορφανισθέντος, χαΐ των πραγμάτων 6πύ τε 
της μητρός αύτου Ζωής χαΐ των επιτρόπων οδς Ιμ• 
προσβεν ήριθμησάμεθα διοιλουμένων, 6 παραχοι- 
μώμενος Κωνσταντίνος μεγάλα παρά τζ βασιλίδι 
δυνάμενος, έπ* άδελφχί τε γαμβρόν Ιχων τόν μά- 
γιστρον Λέοντα τόν Φωχαν δομέστιχον ^ντα των 
σχολών ττ^ς Ανατολής, χαι παρά τούτο τάς ήνίας 
άπάσας της βασιλείας δπη χαι βούλοιτο περιφερών, Οοηβί&ηϋηυβ ίιηρθΓ&ΙοΓ Ιιβοηίβ Ω1ίυ8 αάηιοάυηι 
ριιβΓ ΒΟΐίΒβΓ&Ι ρ&ΐΓθΐη : θΙπι&ΙθγΖοθ&ο 1υΙθΓθ8,ςυθ8 
8ϋρβηυ8 οοα)τηβΐΏθΓ&νίιηυ8, οιηηίυιη ΓθΡαηι &άπ)ί- 
ηίβίΓ&Ιίοηί ρΓ»Γο6Γ8η1.Εο ΓβΓυπ) 8ΐ8ίυ ΟοηβίΒηΙίηυβ 
ουΙ)ίβυ]&Γίθ8 πΐ8^ηβθ &ρυά Ζοβηι ροίβηΐίφ, βυ3υ8 
80Γ0ΡΘΠ1 Ιη πι&ΐηιηοηίο 1ι&1)6ΐ)&1• Ι«60 Ρΐιοε&β ιηλ^- 
8ΐ6Γ 6ΐ ΒοΙιοΙβΓυπι ()οπΐ68ϋου8οηθη1&1ίαιη, ίοαρβή! 
1)&1)6η&8 βυο &Γΐ)ίΐΓ&Ια ΙοΓςιιβηβ,άίβΒ ηοοίββςοβ οο- 
^1&1)8( ςυο ιηοάο Ιη ΡΐιοοΕίη βογογιθ πι&η1απι Οοη• ΧΤΙ.ΑΝΟΚΙ ΕΤ 60ΑΕΙ ΝΟΤ^Ε. (83) Ιά β8ί ρ&^ί ; 810 βηίιη Οίοβρο οοηνβΓίϋ Αϋίεοβ 
δήμους. Οβίβπιιη &ϋ1 βάθρα ρβάβ8 8ί^ηίΟοαη(, 8υ{ 
στήθεα ςαοηυβ Αΐίυά ςο&αι εοιηιηυηΐΙθΓ. Χυι.. — 
Δήμοι. ΡΓοηιίη6ηΐ68 ΙβοΙΟΓααι 1&1)υ1&ΙθΓυχη ρβίΓα• 
ηιπιςυβ βζ βάίίιοίίΒ Γαοίβθ, βυ^^ΓΟπά» βΐ οοΓοηβθ 
ρΕπβΙίβ, 8Όη1 δήμοι, υ1 ςυί ρορυΐυηι ρρϋΒρίβΙαοΙ. 
Βζθρβ άίζίπιηθ 8υρΓ& 688β 8υ§;^β8ΐα 8βα6Β(]υθ Ι&ρί- 
άθΑβ ρ&ΓΐίϋοΒ ίιηρβΓ&ΙοΓβπι θΖ6β[)1υηΒ,ίρ8ί8ςυβ βζ- 
οίρίβηάίΒ, {αζία ρ&ΐΑϋιιχη άίΒροΒίΙ&β. Στήθεα οοΐα- 
ιηβΐΐβ βαηΐ ΟΓόίηβ άίΒροβίΙ» &0 8αρ6Γρο8ί1ο1οη§;ί0Γΐ 
βρίβίγϋο ^αηο^8Β, οίΓουη^βοϋ οΙαίΙΐΓΐ, οίΓουηκΙαΙα 
86ρΐ8ΐβΐΓ6ρ&^1&,8ίγθ οβηοβΙΙίΙιοοιίΙίοΓβΒ,βρ&Ιίο βυο 
ίηΙβήοΓβ ΓβοβρΙοΒ Β οΪΓοηηαβΙ&ηΙθ νβΐ ΐΓΓΌβηίβ ΙυΓΐ)α 
ρΓορυ^η&ηΙθί. Οβηη&ηηΒ ίη Μ^βΙβ^ο^β ηοη Ιοη^θ 
β1» οζοηϋο : Τά χιόνια ήτοι τά στήθ*α διαχωρίζοντα τόβήμαάπό του λοιπού ναού, χαΐ χάγχελλα. ΗΐΒ 
(ήοϋΒ ν6Γΐ)ί8 βζροΒίΙίθ, ρΐΒΠΒ ββΐ οοθηβ Ιιυ]η8 Ββη* 
ΙβηΙΙβθ : νίοίβηϋ νβηίοτηηι βαίίΐ$ €χοΗί αιηί,ςιιοηιτη 
ίηιρβίη εηρρπίηάχ ίβοΐί εί Όανίδίηηι ά€ΰίάβηΙε$ βί 
Ιαρ$δΡ δηρρβΛία δφάβί^ιιβ εΜ $ΐΑΐ)6€ΐαΜ^ πθο ηοη Η 
ΓβραρηΙα ΰοτητηίηηβηίηί ιί ΰοηίηνετίΐηί, ΧγΙ&ηάβΓ 
ςυ&βί β ΒΟβηΒ πΒυπι ΓΑοΙηταΒ : ΥίοΙεηΙηί νβηίη$ €Χ$ΐί' 
ίίΐ,ίηςυίΐ; εί οοττα6ηΐ6$ ςηί υοοαηίητ άβηιί, οοηΐηνβ^ 
τηηί βοΓΗτη ςηί ίη(τα βταηί ρβείονα αΙςΜ ρβά^ί.ΟοΑϋ. 

(84) ΕΗ8 (ιίΒίοιΪΒβζ ρηηοΐρίο ΙίϋΓΟΓηπι Β&ΟΓΟΓυιη 
θΒΠΐυβΗ θβΙ ηοϋΒΒίηαΒ. ΒΙ η&ΓΓ&Ιίο άβ ΕάββΒβηΒ 
ίιη&^ηβ Θ8(, ςϋ&ηςη&ιη ββοίιΐΒ Βίςαβ Ιιίο,βυρΓΒ 6ζ« 

ρΟΒΪίΒ. Χυιι. 

(85) ΗθΠββροηΙί βά ΟΡ. ίηβηΐΒΐη. Οοαβ. 85 βΕΟΗΟΙΙ ΟΒΟΗΕΝΙ 86 Βΐ&αϋηο ΒαΜΛίο ίιηρθήαπι ΐΓβηβΓβΓΓΟίΛΙΙΙ Ιά οαιη Α. νύχτωρ και |ΐεβ' ημέραν έμ«λέτ« •1ς τλν Ιαν*του ΒβηϋΓθΙ Οοηθίαηΐίηί ρβθάαηο^υβ ΤΙιβοάοΓυβ ςυοά 
6( 8υρΓ& η&ΓΓ&ν1ιηυ8, οροΓ&ιη άβάβΓ&ί υ1 ββηίοΓβαι 
1.αο&ρβηιιιη, Γβί Ιυχη ηαν&Ιί^ άΓϋης&πυαι,ίη αυίαιη 
ίηίΓοάηοθΓθΙ, βυοαςυβ ίιηρβΓ&ΙοΓί ρ&ίΓοηυπι άβίβη- 
ΒΟΓΘίηςαθ οοηοϋί&ΓβΙ. ΑΙ νβΓΟ ίη &υΙ&ιη ΓβββρΙιΐΒ 
Ηοπι&πυΒ, θΐ ραυΙ&ΙίΐΏ θο ρΓΟ^ΓθββαΒ υΐ ΒΠΐηΐΏ&σ) 
ΓθΓαιη ίη βυα 1ι&1>βΓβ( ροίεβίλίβ^ηοο οοηίβηΐυβ ρβΓ- 
ζηίΒΒίΒ, νίοΐ&ίο θϋαιη 3ΐΐΓ6{ιΐΓ&αάο (η&ιη βθ ίρβοιη 
άΐΓΐΒ (1βνονβΓ&(, 81 ιιαςυ&ιη ίαιρβπααι 688β1 &£Γββ1&- 
Ιιιγοβ) 8β ΐρβαΐΏ ίιηρθΓαΙΟΓθΕη ΟΓβ&νβΓ&Ι, ΟοαΒίλη- 
ϋηο (ιΗρο ςυίάθΐο 8β &ηίιηο ίηνϋο, ςαοά θβΙ ιιρΰά 
ΗοιηβΓυαι,βί άί&(1βιη& ίκηροηβηΙβ.Νθςυβ Ιιοοιηοάο, 
θβά 6ΐ ρ&υΐο ρο8ΐ ϋΐίυιη Βυαιη ΟΙιπβΙίΓβΓυιη βίρ&υΐο 
ροβΐ βίβρίι&ηαιη αο ΟοοδΙ&οϋηαιη ΟΗοβ &ά β&οαάβαι γαμβρον την βαίτιλείαν μΑτενεγχεΐν, τλν Κωνσταν 
τινον εκποδών ποιησάμενος. *Οπερ συνεννοηκώς ό 
του πορφυρογέννητου παιδαγωγός βεύδωρος, ώς οίνω- 
6εν ειρηται, σπουδήν ϊ^ιτο τον πρεσβύτερον 'Ρω- 
μανον δρουγγάριον τηνιχαΰτα των πλωίμων υπάρ- 
χοντα οίχειώσασθαι χα2 τυΤς άναχτ^ροις εΙσαγαγεΤν 
ώς τάχα φύλαχα χαι πρ6μαχοντοΰ βασιλέως έσ6μενο ν. 
Ουτοαι δ' αναχθείς χαΐ τακ χάτά μιχρόν άνοδοι ς της 
πάσης δυναστείας γενόμενος έγχρατής ούχ ενέμεινε 
τοις δοΒεΐσιν, άλλα τους δεδομένους άΒβτήαας βρχους 
(ην γάρ φριχωδεστάταις όρχωμοσίαις Ιαυτον χατα• 
δεσμήσας μή ^ ποτέ βασιλείας ίφεσιν έσχηχέναι) 
Ιάυτ6ν τε άνηγ6ρευσε βασιλέα, έχουσίως του πορφυ- 
ρογέννητου &έχοντ{ γε θυμψ (τοΰτο δή τό Όμηριχον) βνβχθΓ&1(ΐ68ί£;η&ϋοηβΐΏ.Ιρ8θΐπιρβΓ&ΙθΓ άβοΙ&Γ&ίυβ, ρ περιθέντος αύτφ το διάδημα, χαΐ ού μ^νον Ιαυτ^ν, 
ηβςυαςυαιη οοηΙβηΙυΒ Ββουηάο Ιοοο, ρκά&^^ο^υιη αλλ* ^δη μετά μιχρον και Χριστοφ^ρον τ6ν υΐ&ν. θΐ αΗοθ ςαοΒ ΒίΙ)ί ίοΓβ ρυ1&1)&1 ίιηροάίιηθηΐο ΒυΙ)- 

ιηονβΓ&Ι : ρηκηο Ιοοο βθ βαΐαΐ&ή ίιηρθΓ&ίΟΓθΐη Γβοβ- 

ΓαΙ,βί&ά 86 οιηηίυιη ΓβΓυιη &άζηίαί8ΐΓ&ϋοηβιη ΐΓααβ- 

ΙαΙϋΓ&ί. ΡΓΟζίαιί &ύ ίρΒΟ βΐϋ, υΐϋιηο Ιοοο 0οη8ΐ&η- 

ΙίηυΒ 1.βοηί8 ΰΙίιΐΒ ίαιρβΓαΙοΓ ηαηουρ&Ι)&ίυΓ, ουί 

ηίΙιΠ ρΓβΙβΓ ]ι&1)ϋαΓη βΐ ηοαιβη ΙιηρβΓ&ΙοηΒ βΓ&Ι τβ- 

Ιίοίυαι, οιηηββ ΓραοΙυΒ Γβί &άβιηρϋ. ΙΙαςυβ Οοη- 

ΒίααΙίηαβηυηςυ&ιη ηοη ρ&1βΓηί ίιηρθΓϋ ΓββυρβΓ&ηάί 

βνίάυβ βΐ ΒυΓΓβρΙϋίοΒ βΙίάβΓβ οαρίβηΒ, Ι&ηάβαι ίά 

8β ΒΐίίβΓ οοηθεβΓβ ηοη ροδββ αηίιη&άνθΓίϋ ςυ&αι βΙ 

ΓιϋοΒ οοηΐΓ& ρ&ΐΓβιη βχοίΙ&ΓβΙ. 899 ^&Iη ίη ίαΐα 

οοηοβΒΒβΓ&Ι 6Ιιη8ϋ^Γ, βΙ ΒυρβΓθΓαηί δίβρίι&ηηβ 

αΙςυθβοηΒίΒηίίηπΒ. ΟυοΓαηι Ιιυηο υΐ αηίπιί βΓοιίο- 

Γβαι ΒοΠίοϋ&Γβ ηοα &υ8υΒ,αΙ ίηβΐίΐυΐϋΐη οοηβοθΓθΙ, 

Ό(ηη1&8η&οοηΒί1ί& αβ ΒίυάίΑ &ά 81θρ1ιαηυιηοοΓΓϋπι- 

ρβηάυιη οοαΓβΓί, ναηίοΓβηι ΒοΙΗοβΙ βΐ ίη ςυ&β ςυίβ 

νβΐΐβί ρ&Γΐβ8 χηαΐΑ]3ίΙίθΓθπι. Εαπι &(1 Γβηι βοοΐυιη 

ο&ρίΐ Αίςαβ αάαιίηίΒίΓααι Β&8ί1ίυιη οο^ηοιηβηΐο Υο- 

ΙϋΟΓβΐΏ, Ιιοχηίηβαα ρΓοαιρΙί ίηςβηϊί βΐ πι&οΙιίη&ηά&- 

Γυαι ΓαΙΙ&οί&Γΰΐη αρρηπιβ οαΐΐίάυιη, ίυηο ίή οοΙιογ- 

Ιθπι Βοάαΐίίαϋβ &1ΐ60(ΰαι,6( ςαί α ραβίΌ ΟοπΒΐ&ηΙίηο 

ΓαβΓ&Ι ηοίαδ αίςηβ Γ&αιίΙί&Γίβ.ΡβΓ Ιιυηο ΒίΙ)ί δ1θρ1ι&- 

ηυιη ςυ&ιη ρπιηαιη Βΐηίοΰΐη Γ&οβΓβ ΒΐυάβΙ, 1)1&η(3ίΒ 

άθοβρίηαι 8θΓΐηοηί1}ΐΐ8 βΐ ίΓ&η(1ί1>υ8 α ΓβοΙα &1)άυ6- 

Ιαπι ραΐίοηθ. ΡΓθίη(ίΙβ Β&βίΙίυΒ, οαπι οηιηί Ιιοο οοη- 

ίθεί8Β6ΐ βοη&Ιυ υΐ ίηΙθΓ ΓαιηίΙΐΒΓββ 1ΐ8ΐ>βΓθ1υΓ 8(β- 

ρΐι&ηί, οΓβϋΐΌ αά οαιη νβηϋΙ&Γβ, 86ΓπιοηίΙ)α8ςυθ αο 

οοηΒΪΐίίΒ Ιιοιηίηθπι Ιίϋΐΐ&ηΐίϋυβ οοΒρϋ & 8&η& ιηβηίβ 

ρ&αΐ&ΐίπι άίαιονθΓΘ,θί ίη Ιι&ηο ΓβΓβ οοιηρθΙΙ&Γβ ββη- Αιαλιπών δ' ολίγον χαι Στέφανον χαΐ ΚωνσταντΤνον 
άνηγ^ρευσε τους υ\εΐς. Βασιλεύς δε άνα^(3η6εις ούχ 
ήγαπησε τ^ άνα^^ήσει, ούδΐ την δευτέραν χώραν 
Ιχειν ήσμένισεν, άλλ' έχ μέσου τον παιδαγωγών θέ- 
μένος χαι τους λοιπούς τους 6σοι έδ^χουν προσίστα 
σθαι, πρώτες τε αυτοκράτωρ άνευφημεΤτο και την 
πάσαν των πραγμάτων διεχ^σμει διο(χησιν. Μετ' 
αύτ^ν δι άνηγορέύοντο οΐ υΐεΐς, χαι τελευταίος πάν- 
των ό Κωνσταντίνος. Ούτος το (νυν ό Κωσταντΐνος 
σχήμα μ^νον χαι δνομα της βασιλείας ^χων, των δΐ 
ηδέων ταύτης έστερημένος, [633] διά παντός έγλ(- 
χετο χαΐ έττηύχετο τήν πατρφαν έπανασώσασ6αι 
αρχήν, σους έπεισάχτους εκποδών Οέμενος. Τοΰτο 
δΐ ούχ &λλως φετο άγαγεΐν ε!ς Ιίργον, εΐ μή τους υΙούς 
έκπολεμώσει τψ πατρί. Ό μίν ο3ν Χριστόφορος 
{φΟασε τ6ν βίον άπολιπεΐν, περιησαν δ' έτι Στέφα- 
νος και Κωνσταντίνος. Τούτων έγνώκει άποπειρα- 
Οήναι, μή πως δυνηθ^ έκπληρώσαι το σπουδαζόμε- 
νον. Και του μΙν Κωνσταντίνου ({ν γάρ οδτος οτε- 
ρεωτέρας φρεν6ς) άποπειραθήναι ούχ έτ^^λμησε, 
τρέψαι δΐ τήν πασαν μηχανήν χαΐ άπύπειραν Ιχρινκ 
πρ6ς τον Στέφανον, χουφ6τερ6ν τε βντα τ^ν λογισμών 
και ^(ΐ^δίως μεταφερ((μενον προς β τις και βούλοιτο. 

Λαμβάνει προς τοΰτο συλλήπτορα και συνεργόγ εύφυήι 
τίνα άνδρα και δύλους πλέξαι καΐ μηχανο^^αφήσαι 
δειν6ν * Βασίλειος ούτος έτύγχανεν, 6 Ιίετεινός τήν 
προσηγορίαν, έν τφ τάγματι της εταιρείας κατει- 
λεγμένος, καΐ συνήθης ^ φίλος έξέτι νέων υπάρ- 
χων τφ Κωνσταντίνφ. Τούτον κοινωνών προσειλή- Ιβηϋαπι,οαΓ Ιαηάβπι ίιηρβΓ&ΙΟΓ ^ονθηί8 &ο γοΙ)Ογθ θΙ Β φει τοΰ σκέμματος, καΐ δι' αύτοΰ φίΛον Οέσθαι κατ- αηίιηί νίΓί1>α8 ρΓ«8ΐ«η8, αιηηίΐυβςαβ ρΓυάβηϋ&^ρ&- 
ΙβΓβίυΓ ΒυζηπιαίΏ ΓβΓαιη α νβΙβΓβ βΐ 3&ιη τυρίο ίίΐίο 
(βιο Ρ&ΙΓ6Π1 δίβρίιαηί ηοΐαϋαΐ) ρ6π06Γθ?ουΓ ηοη 

8686 ρΓθΓθΓΓθΙ{ θΐ ρ&ΐΓ6 ΒαΐΒ ^βηβΓΟΒΪΒθίΐΏίΒ θ58ί- 

ΒίβηΙβ οοη&ΙίΙ>η8ΒαπιοιοΙο ίρΒΟ ΓβαιρυΙ)1ίο8ΐιη ο&ρββ- 
βθΓθΐΡ ουπι ςυίάθπι ηοη Ηοιη&ηο Ι&ηΙοπι ββά βΐ 
6θπιρ1υΓίΙ)η8 898 ^υΙ)βΓη&η(]ί5 ίπιρθηίΒ ΒοίϊιοβΓβΙ. 

ΟϋΙβιηρθΓαΓθΙ &πιίοο 1>6ηθ αιοηβηϋ, 6( αά γ68 ^6- 
Γβηάαβ ρΐΌάβΡβΙ. ΡπΒΐίηαπι ϋοΓβιη ΓθΙ>υΒ Ηοιη&ηίβ 
ΓβουρθΓΒΓθΙ, 6ΐ 1ΐ0Βΐ68 ορρΓΪηιβΓβΙ, ΟΒίβηάβΓθίςυβ 
Γβ ίρ8& (ΙίνίηϋυΒ ηοη αά ΐΓηΙαιη ίη 8β Ι&οι ρΓ89- 
βΙ&ηΙίΕ αηίιηί οοΓροπΒςυβ άοηα θββθ οοΐΐοοαία. ηπείχθη τον Στέφανον, λΟγοις αίμυλίοις ύποκλα- 
πέντα και άπάταις καΐ μηχαναΐς παρενηνεγμένον τοΰ 
λογισμού• Πάντα γάρ τρόπον σπουδάσας 6 Ιίετεινός 
τφ Στεφάνφ φιλιωθήναι, επειδή πεφιλίωτο, προσ^ει 
τε συνεχώς, καΐ λόγους έκίνει καΐ προσηγε συμβου- 
λάς ύποκνιζούσας αύτ^ν καΐ κατά μικρόν άπαγού- 
σας τοΰ λογισμού. « "Ινα τί^ λέγων, ώ βασιΛεΰ, νέος 
ών Ιςκύΐ τε ^ωμαλέος, καΐ ψυχής γενναι6τητι ύπερ- 
φέρων καΐ φρονήσει πεπυχνωμένος, τά πράγματα 
παρορ^ς άπύ λεπτοΰ χαΐ παλαιοΰ χα^ δίε|&($ωγ^ος 
μίτου » (τ6ν αύτοΰ πατέρα ύπαινιττ<$μενος) « εξαρ- 
τώμενα, χβΐ ού δ^ανίβταααι, χ«ι τούτον μΙν ώς 2μ« 57 ΗΙ9Τ0ΗΙΑΚυΗ ΟΟΜΡΒΝΌΙϋΜ. 58 «6{ιον ταΐς σαΐς γ(νναιοτάτ«κ ^ρμ«Τ< έχποδ^ Α ϋβϋΓαιη «ά Ιΐοο &4^αIο^βθ^80^^ο^οη•^Αη^^ηοΒΟ^Ο- 1^οι^ΐ<, αύτ^ς $1 των «ραγμάτων άντιλαμβάν^, δυ- 
νάμενος ούχ ^ως τήν 'Ρωμαίων ρ«σιλείαν μ<5νην, 
αλλά χαι πολλάς όμοΰ χυβερν^ν ; *λ^ δή, ««ίσθητί 
μοι τα λυσιτελή συμβουλκύοντι, χαι διαναστάς άν- 
τισχένφαι Οέλησον τ«ν «ραγμάτων, χ«1 τά μίν 
'Ροιμαίων άναθηλήσαι ικαρασχεύασον, τά δΐ των 
έχΟων ταπείνωσον, χαι δεΐξον ίργοις αύτοΐς ώς 
ού διά χενής ού& μάτην ή έπανθουσά αοι ώρα χαΐ τά 
λοι«ά της ψοχης έχ βεου σοι δεδώρηνται προτερή- 
ματος Έξεις δΐ εΙς τοΰτο συναγωνιστήν χαΐ συλλή-» 
ιτυορα χαι τον σον γαμβρόν τον ποφυρογέννητον, 
λίαν Οεοχλυτουντα χαι Ιμειρ^μενον της του σου 
«ατρος έλευθερωθήναι βαρύτητος χαΐ παρά σου χατ- 
6ψεσ0αι τήν βασιλείοίν χυβερνωμένην. » Τούτοις ήβ ιη&ηίο, η^ΐιίΐ αΐίαά ίη νοϋβ Ιι&ϋοηίβ ςιι&ιη υ1 
Βοοβή θζοηβΓ&Ιαβ ιηοΓοβϋ&Ιβ &1> ίρβο νίάθ&Ι £^ιιΙ)6γ- 
η&ΓΪ ίιηρθηιιΐΏ. Ηίβ νβΓάίβ ΐϋβοΐαβ δίβρίιβηιιβ οα- 
ρίάΐΐαίο ίιηρθΓϋ ΙοΙαβ οεβυρ&ΙυΓ, βαίςαο ραΐΓΐβ 
άβροαθοιϋ ίηίΓβηβαι &ηίιηο οοηοίρϋ 1ϋ>ί(1ίηθχη.Κ6ΐη 
ϋ&ςαβ ακ^88αΓυ8 ίΓ&Ιη Γοιη ρβΓ ιιιηΙ)&βθ8 ΒΪ^ηί- 
βοαΙ.Οαβιη οΰΐη ρηπιο βυάϋα ρΓΟΓβαβ&Ι) Ιιοο ίηβΐί- 
ίαΐοαίίβηυιη 688β νίάβΓβΙ,ΙιοΓίΑηςαβαΙ ίη βάβροΐΐαβ 
Ρ&Ιγϊβ ςυ&ιη ίη βΟΓΟΓίβ ιη&ήϋ ΑΐηίοίΙία &οςαίβ8θβΓβΙ, 
οιηίββο βο, υ( ςυβω βίΐιί ίιηρβάίιηβηΐο ροϋαβ ςαλίη 
&υχί1ίο ίοΓθ ίαάίβ&ΡθΙ^ ίρββ ςυ&ηΐυιη γ6β οοαηίηο 
ίθΓΓβΙ, βζθβςαί βυ&ιη ββηίβηΐί&ιη ίηίβηάίΐ. Εγ^ο ίη 
ΒθοίβΙ&ΐ6ΐη &8θϋο, ρΓΟίβΓ Β&βίΗυιη,ιηοη&οΙιο βϋακη 
Μ&ΓίΑηο, βϋο Ιιβοηίβ ΑΓκγη,βΐ Ηοαι&ηο ίιηρβΓ&ΙΟΓθ 6«οσΌρέΊς τοΤς λ^γοις ό Στέφανος χατεσχέθη τε ττΐ |. ςη&αι ιηαζίζηβ άϋβοίο,βϊ ηοηηαΠίβ αΐϋβ,ηαοΐυδ ορ- της αύτοχρατορ(ας έπιθυμ{^ χαΐ άσχετον ορεξιν άν- 
«^έζατο του χαταγαγειν τ^ έαυτου πατέρα της βα- 
-σιλείας. Μέλλων δε έγ^ειρεΐν τοΤς δοχΒεισι χα^ λό- 
γους αΐνιττομένους τό σπουδαζ<$μενον έποσπείρει τφ 
άδελφφ. '£πεΙ 8* ο^ος χαΐ προς τήν πρώτην άχοήν 
ατεγχτος ήν, χαΐ παρ^νει μάλλον μή ^αί^ρο^ τφ 
'γαμζρψ , άλλα της πατρψας ένουθέτει έξέχεσθαι ροΓίοηίΙ&Ιβιη ΐΓηροΗο ραΐΓβπι (1β3ίοί1, άίβ χηβηβίβ 
0β6βΕηΙ)Γί8 16, ίηάίοϋοηβ 3, &ηηο 6453,&ηηυπι ^&αι 
26 ίιηρβΓ&ηΙοηι : αο ίη 994 ΡγοΙ&οι ίηβοΐ&ιη Γ^ΐβ- 
^αίο νβΐ ίηνίΐο ο&ρυΐ ταίΐίΐ β1 χηοη&οΐιί νίΐ&ιη ίπιρο- 
ηϋ. Εχίηάβ δίβρίι&ηαβ π18^ο^^ 8(υάίο ΓβΙ>α8 αά- 
πιίηίβίΓ&ηάίβ ββ άβάίΐ, οοΠβ^ίβ ιη&Γϋο βογογιβ βί 

ΓΓ&ΐΓβ. πίστεως χαΐ φιλίας, [Ρ. 634] τούτον μίν παρήχεν ώς έμπ((διον μάλλον, άλλ* ου συνεργόν Ισόμενον, 
αυτός ^' φι|6η ώς άνυστον έγχειρήσαι τοις Βεδογμένοις. ϋροσεταιρισάμενος ούν συν τφ ρηΟέντι Βασι- 
λε{ψ χαι τον μοναχον Μαριανόν τον υΐόν Λέοντος του Άργυροΰ, 6πό του βασιλέως 'Ρωμανοΰ λ(αν χαι τι- 
μΛΐ&μενον χαι πίστευα μενον, χα( τινας άλλους συν αότοΤς, εύχαιρήσας χατασπ^ τον αύτοΰ πατέρα της 
αρχής, μην ι Δεχεμβρίφ ις", Ινδιχτιώνος γ\ £τους ςυνγ', χς* άνύοντα έν τ^ βασιλε{^ ένιαυτόν, χαι ττί 
νι(σψ Πρώτ^ περιορίζει, άποχείρας χαΐ αχοντα τούτον μοναχ((ν. Κατενεχθέντος ουν του 'Ρωμανοΰ 
«ύθέως 6 Στέφανος γενναιοτέρως ήπτετο των πραγμάτων, χοινοπραγμονοΰντα έχων τ6ν τε γαμβρών χα 2 
τ&ν αδελφών. 

Έπει δ^ μή έν πάσιν ομοίως ήρέσχοντο, άλλ' Ισθ' (] 
£πτι χαι διεφώνουν, αρχή προσχρουμάεων έχ ταύτης της αΙτίας έφύετο, χαΐ &πώπτευον αλλήλους χαΐ 
6γ(«ιρώντο, τ6ν μίν πορφυρογέννητον 6 Στέφανος, 
έχεΤνος 8^ α\^Οις ό πορφυρογέννητος, χαι χατ' αλλή- 
λων εχαστον έμελέτα. ΚαΙ σπουδήν μεν ό Στέφανος 
χαΐ αγώνα ου τόν τυχύντα χατεβάλλετο ε^ς το χοκ• 
ζγαγεϊν τον άδελφόν χαΐ τον γαμβρόν χαι μύναρχος 
ύπολειφΟήναι τοΤς πράγμασιν άλλ' έπεΙ χατά τον 
ποιητήν (86) ε^σ) χαι £λλα πυρός 6ερμ^κρα, &α8ε 
ιηθών μάλλον ή δράσας, του Κωνσταντίνου, έπείπερ 
ξσιβετο έπιβόυλευύμενος, άναβολήν μή δεδωχ^τος τ^ 
εγχειρήσει, πολλά χαι της γυναιχός αΟτου '£λένης 
έρεθισάσης αυτόν προς τό χαταγαγειν της βασιλείας 
τονς αδελφούς. 'Εχφήνας οΐ^ τ($ μυστήριον τφ εΐ- 
ρημένφ Βασιλείφ τφ Ηετεινφ, χαΐ δι' αύτου προσ- Οαία νβΓο, ηοη βικίβπι οζηηίΙ>υ8 ρΓθ]9βΙ)&ηίτΐΓ, &χ 
άί886η8ίοηίΙ)α8 8ίιηαΗαίθ8 ΐηΙβΓ β08 αίςαβ οΙΕΓοηβ» 
βΧ8ΐίΐ6Γυη(; ΒηβρβοΙυΒςαβ ροΓρΙιγΓθβθηϋυ8 81θρΙ)&- 
ηο 688β αίςυβ Μο ίΐΐί οαβρβΓυηΙ, αϋβΓςαβ άο αΙΙβΓο 
8ϋ1>αιονθηάο οο£;ίΙ&Γθ. δ&ηβ Ιιαυά αιβάίοοη ουρά 
αίςυβ οοηαΐα ίη ίά ίηου1)α11 81θρ1ι&ηυ8, αΐ βοΠβξΐΒ 
ίηιρθΓίο βΓβρΙο 8θ1υ8 8υιηχη8ΐη γθγοιο ΙβηβΓβΙ. δβά 
ςυθΐη8<1αΐ0(1υπι ροβίΕ αϋ β886 ςυοά&ιη αΐία ί^ηί 
ο&ΙίάίοΓα, ίΐ8 ί8 ςυοςαβ ηοη Ιεπι ίηίαΐϋ ςοααι ρΗ8- 
808 6βΧ ά&ιηηυπι,0οη8ΐ&ηϋηο,α1)ί ίηβί()ί(ΐ8 βίΜ 8ΐΓαί 
ββηβίΐ, Βραϋαιη Γβί ^βΓβηάφ ηοη οοηοο(1βη1θ,πιυ11ι)9 
θϋαηι Ηβ1οη& υζοΓΟ Κιαηο &ά ίΓ&ΐΓ68 (16^ί^^βη4ο3 
ίη8ΐί(^&η1β.ΙΙ&ςυθ &Γο&ηο οοηΒίΙίο οοιηχηηηίοαίοουιη 
Β&βίϋο'ΡβΙβίηο ββα ΥοΙιιΟΓί ί8ΐο, ο1 ^α8 ορβΓα 
αβοίΐο ίη βοοίθΙ&Ιθζη Μ&ηαηο, ϋοπιςυβ ΝίοβρΙιοΓΟ 
β1 Ιιβοηβ βΐϋβ Β&Γά» Ρ1ιοο«, &ο Νίοοίαο θ1 Ι^οοηβ χτησάμενος τόν Μαριανόν, {τι δΐ Νιχηφύρον χαΐ " ΤοΓηίοίΐΒ &1ίΪ8ςηθ Ιι&αά ρ&ηοί8,δΙβρ1ι&ηυπι ςίιιβςυο Λέοντα τοι>ς υΙοΙ»ς Βάρδα του Φωχά, ΝιχΑαύν τε χα^ 
Δέοντα το^ς Τορνιχίοος χαΐ έίλλους ούχ ολίγους, 
μηδέν 6φορωμένους τόν Στέφανον χαΐ τ^ν Κωνσταν- 
τίνον, χβτ' αυτόν τόν χαιρόν του αρίστου συναριστών- 
τβς αύτφ, άνβφπάστους τίθησι χαί χαταβιβάζει των 
βασιλείων, τ^ χζ' τ•υ Ιανουαρίου μηνός τής αυτής 
γ' Ινδιχτιώνος, χα2 πλοιαρίοις ενθεμένος ύπερορίζει Γγ&Ιγοοι €οη8ΐ&ηϋηαπι Βοουιη ρΓ&ηιΙβηΙββ 8α1) ίρ80 
ρΓ&ηάίο οοΓΓίρί 3αΙ)β1 ρΕί&ϋοςηο βζίΓ&Ιιί, 27 άίβ 
ϊ^ηα^πί, ίηάίοΐίοηβ β&άοια, ηανΙϋΰΒςυβ ίιηροβίΐοβ 
Γθΐββαίδίβρίι&ηαοι ίη Ραηοηηυιη ίη8υ1&αι,Οοη8ΐ&η- 
ϋηυζη 895 ίη ΤβΓθύίηΙΙιαιη ; &ο ορ6Γ& Β&βίΐίί 0«• 

8&Γ6« β& Αη&8ΐ&8ίί ΗθΓ&οΙθβ βρίβΟΟρί Γ&808 οΙοΗοΟΒ 

Γ&οϋ. Ρ&οΐο ρο8ΐ ΐΓ&η8ίθΓΐ δίβρίι&ηαηι ΡΐΌοοηηΜυιη , ΧΥυ^ΒΗΙ ΕΤ ΟΟΑΚί ΝΟΤΛΙ. ^ . , δβηβιΐΒ β8ί : βίοιιΐ οαΙογ Αΐίαβ αΐίο νβΐιβιηβη- 3ογθ ΡοΓρΙιγΓοαβηίΙί οαΙΠάίίλίβ εο Βίαάίο ίαίβββ ίοι• 
ΙιοΓ 681,1^ δίβρίΐλΐιΐ ςαο9ΐιο«β4ααι^οοο«1οα πιε- ρβάίΐοηι βϊ ίτηϊηιη ίιιοΐαχα. Χυι.. 89 ΟΕΟΑαΠ ΟΒΟΒΒΝΙ 60 ίη.άθ Αΐιοάαιη &ο1&η(1βαιΜϋγ1βη&ιη,€οη8(&ηϋαυιη Α. 'κ^ν μίν έν τ^ Παν6ρμφ νήσψ (87), τ6ν Κωνσταντι. ία βΗΐηοΙΙΐΓ&οίιΐΏ. Αο βίβρίι&ααβ ςυίάβιη ΓοΓίυη&ιη 
βυ&ιη ([βηβΐΌββ &β ιη&^ηο αηίιηο ΓβΓβηβ αηηοβ 19 ία 
Ιι68ΐ)0 νΐι&ιη6^ϋ.Οοη8(αηΙίου8αυΐ6Π)ΐιηίιηο ρ&Γαιη 
οοαβί&ηβ 6ΐ αυάαοίοβ ςυ&ιη ρΑΓ θγ&Ι ίηιοΓ^βηΒ, 
8Φρίυ8ςυθ Γα^&ιη ιηοΐϋυβ,&ηηο ροβΐ &πιί88υχη ίιη- 
ρβπιιιη ββουηάο, ουβίοάοιη βυααι ουιη άοΐο η60Α8• 
86(, Α Γβ1ίςυΐ8 ου3(οάίΙ)θ8 ίρββ ςυοςυβ ββΐ ίηΙβΓ- 
ΓβοΙυβ. νον δι έν τ^ Τ»ρ»6{ν8ψ (88). Καΐ διά ΙΙανιλείου 
του ΚαίΦαρκίας χαΐ *Αναστασ(ου του Ήρχχλκίας 
χαι &μγω χΛηριχοΙ>ς άποχλίρβι , μ«τβιστήσα< 
ούχ εις μαχράν τ6ν μεν Στέγανον έν ΙΙροιχοννήσφ, 
εΤτα έν 'Ρέδφ χαΐ τελευταΤον έν Μιταλήνη, τόν δΙ 
Κωνσταντΐνον έν Σαμοθρφί^. Άλλ* ό μεν Στέφα- 
νος μεγαλοφυών χα2 μεγαλοψύχως τ^ς έπενεχ0ε(σα< 
αυτψ φέρων τύχας διετέλεσεν έπι Ιτη ιθ' βιοτεύων έν τ^ Λέσβψ' ό Κωνοταντΐνος δΐ όλιγώρως διατεθείς χαι θερμότερον του δέοντος χατε{αν ιστάμενος χαι πολλάχις 
έ«ιχειρή9«ς φυγεΤν, μετά δεύτερον χρόνον του της βασιλείας έχπεσειν τ6ν φυλάττοντα τούτον δολοφονήσας 6πό 
των περιλοίπων χαΐ αυτός άιτοσφάττεται, Μβηβθ ^υ1^ο ββχίο ίαάίοϋοηί8 ΑοηαΔηυβ βοποιη 
ρΑΐβΓ (1βΙ)ίΙυιη ηΑ(υΓ89 ρ6Γ8θ1νϋ, βΐ 68^ ίο ΜγΓβΙβο 
ββροΐΐυβ. ΡΓοίηάβ ΟοηβίΑηϋηυΒ ΡθΓρΙιγΓθ£;βηίΙα8 
οιηηίΐ^υβ ςυβ βοβρθοίΑ 6τ αοΙ βαΙ)Εηοϋ8, 6ΐ 8θ]υ8 
^ΑIη ία)ρ6ΓΑη8,Γβ8ΐοΡΑ8θ1ΐ8ϋ8 άίβ ΚοαίΑπο ΟΗοαοο [Ρ. 635] Μηνι δΐ Ίουλίψ της ς Ινδιχτιώνος χαΐ 
'Ρωμανός 6 τούτων πατήρ άπέιισ• τό χρεών, χαΐ έν 
τψ Μυρελαίφ θάπτεται. Ό δε πορφυρογέννητος τα 
(Ιποπτα περιελών έχ μέσου^ χαι μ^νος τήν αύτοχρά- 
τορα περιζωσάμενος αρχήν, χατά τό θείον Πάσχα (ΙίΑάθΐηΑ ίαιροηΐΐ, νο(Α ΓΑοΐοαΙβ ΤΙιβορΙιγίΑΟΐο ρΑ- Β χ^ς αύτης Ινδιχτιώνος χαΐ τφ υΐφ *Ρωμανφ περιτΙ• ΐΓΪΑΓοΙίΑ.ΕςαίοΙβπι ίηίΐίο β^ΓΟ^ΐΑΐη 08ΐθηάβΓΑΐ ίηάο- 
Ιβαι 0οθ8ΐΑηϋοα8 ; θχίβΙίπίΑΐυιηςυβ ΓυβΓΑΐ βυιη, 8ί 

8θ1υβ ΓβΓηΐΏ ροϋΓβΙϋΓ, ρΓΦΟίΑΓβ ίαΐρβΓϋ ΓΘ8 οαΓΑ- 

ΙοΓυΐΏ : 86(1 Γβίβΐΐϋ βχρββίΑϋοηβιη, ηβςυβ βΑ (ϋ- 
§;ηυιη ββ £[688ϋ. Οαίρρβ νίηο άβάίΙαΒ ΐΑΐ)0Π08ί8 Γβ- 
1)α8Γθ1ίοΙί8 ί^αΑνίβθ 8(ιιάθ1)Αΐ,(1θΗε(Α Αυίβιη ΑΐίοΓυιη 
(ΙυΓυβ 8106 αΙίΑ (ηίβθΓΑϋοηβ ρυηί6ΐ)Αΐ;.Ιη ιΠΑ^ιίβίΓΑ- 
ϋΙ)α8 ςιιοηηβ θΓ6Αηθί8ηοη ορϋοαυπι ςυβακ^υβ 89β 
<ΐ6ΐί^βΙ>Αΐ,ςαοά άί^ηυιη ΓυίβββΙχηΑ^^ίβοΑ ρο(68ΐΑΐο: 
86(1 ρΐΌΐηίβευβ βΐ 8ίηθ υΐΐο θΧΑοαίηβ θχβΓθϋυ8 άο- 
οβηάί ΑθΙυΓΐ)Ϊ8 ^υΓΐ)6ΓηΑηάφ ιηυοϋΒρΓΟχίιηοβυίςυο 
εοιηχηίΙΐ6ΐ>Αΐ ; ςυο ΓαοΙοιώ ββΐ υ1 ιηαΐϋ ρΐβϋβϋ αοΙ 
€υ1ρΑΐ»νί1« 1ιοπαίοββ8ΐιοαιηο8ίηΓβρυ1)1ίβΑ ςβΓθΓϋαΙ 
ίιοηορββ.Αά ςυΑίη Γοιη ιηαΐίοιη οοηΓθΓβΙ)ΑηΙ ΗβΙβοΑ Οησι το διάδημα, τελέσαντος δή τάς εύχάς θεοφυ- 
λάχτου του πατριάρχου. Δοχών δέ τις γενναίος άνα- 
φανήναι χαΐ των τ^ βασιλείς διαφερόντων έπιμελέ- 
στερον άντιλήψεσθαι, εΐ μ6νος χατάρξαι, μαλακώ- 
τερος ώφθη της ύπολήψεως, μηδίν ^ιον της εΙς 
αυτόν προσδοχ(ας έπιδειξάμενος. ΟΓνου τε γάρ ήττη- 
το, χαι των επίπονων τά (&^στα προέχρινε, ουσπαρ- 
αίτητ6ς τε ήν έν τοις πταίσμασι χαΐ άσυμπαθής χο " 
λαστής, αδιάφορος τε προς τάς προβολάς των αρχ- 
ηγών, ούχ άριστ(νδην ταύτας Ιθύνεσθαι χαι χατ' 
επιλογήν έθέλων, ό'περ ίργον έστΙ μεγαλοπρεπούς 
εξουσίας, άλλα τψ παρατυχύντι αρχήν έμπιοτεύων, 
στρατηγίαν τυχόν ή πολιταρχ(αν, άδοχιμάστως, ώς 
έχ τούτου συμβήναι πάντα τινά χυδαΤον χαί δια- Αυ^ϋΑΐΑ βΐ ΒΑ8ί1ίθ8 •οΙ>ί€α]ΑΓίθΓυιη ίη1ίπ)υ8,ςυί ίά (* βεβλημένον εΙς τάς μεγίστας των πολιτιχών άρχων 
Α(;θΙ)ΑηΙ υΐ τβηΑΐβ8 β886ηΙ ιΠΑ^^ίΑίΓΑίαβ. προχειρίζεσθαι, πολλά προς τοΰτο συνεργούσης χαι 

Ελένης της αύτοΰ γαμέτης χαΐ Βασιλείου του παρακοιμωμένου, ώνίους τάς αρχάς ποιβΐν παρασχευα- 
ζύντων. Νβςαο ΐΑίιιβη ρΓ0Γ8α8 οαιηί8 ρΓβοΐΑη ίΑοϊηοπβ 
6χρθΓ8 Γυϋ ΟοηβίΑπϋητιβ : υηυιη βηίιη ΓβίθΓΑΐη άί- 
^ααζη ρΐΌίβοΙο ΑάιηίΓΑϋοηβ, βΐ ςυοά οααΙίΑ 6^υ8 
ρβοοΑίΑ ο1>8βυΓΑΓβ ρο88ίΐ.δοίθη1ίΑ8 βοίοι, Ατίΐΐιιηβϋ- 
0Αΐη,ιηυ8ί0Απι,Α8ΐΓθηοηαίΑΐη,ββοπΐ6ΐηΑΐιΐθ^οιηηίϋΐη 
ρηοοίρβιη ρ1ιί1θ8ορΙιίΑΐιι, ςυο ]Αΐη Ιοηςο ΙβιηροΓΟ 
οΙ> ΐηουη^ιη βΐ ίηΒοΗίΑΐη ιιηρβΓΑΐοΓϋΐΏ ρθΓίβΓυηΙ, 
8υΑ ίηάυ8ίΗΑ ίηβίΑαΓΑνϋ,οοηςαίβΗίβ ςυί ία ςυονίβ 
^βηβΓθ θχοοΙΙβΓβαΙ, αο οοη8ΐϋυϋ8 (1οο1θΓί1)υ8, 8(υ- 
(]ίθ8ί8ςυθ Γββ6ρϋ8 θΐ οοηάυοϋΒ. Ουο ίΑοίυιη ββΐ υ^ Ού παντάπασι δΐ άμοιρος ή ν χαΐ πράξεων αγαθών 
4 Κωνσταντίνος. Ή γάρ ^ηθήναι μέλλουσα άξι- 
άγαστος ούσα χαΐ θαυμαστή έπισχιάσαι ίσχυσε χαΐ 
άμαυρώσαι πολλά των αύτοΰ έλοητωμάτων. Τάς 
γάρ έπιστήμας, άριθμητιχήν, μουσιχήν, άστρονο- 
μίαν , γεωμετρίαν , στέρεο μετρ ίαν , χαΐ τήν έν 
πάσοις ίποχον φιλοσοφίαν, έχ μαχροΰ χρύνου αμελείς 
χαι άμαθί^ τών χρατούντων άπολωλυίας οΙχε(<|^ σπουδ'ζ 
ανεχτή σατο, τους έφ' έχάστ^ τούτων αρίστους τε χαι 
δοχίμους άναζητήσας χα2 εύρων χαι διδασχάλους έπι- βχί^υί 1θθ)ρθΓί8 άθουρβυ ΐ3ΑΓΐ)Αηθ ρΐΌί1ί£[ΑΐΑ υΓΐ)8 ^ στήσας, χαΐ το{>ς σπουδαίους άποδεχύ(λενύς τε χαι συγ- 1ίϋ6Η8 ΟοΓυβηί. 86ύ6η(ΑΠΑ8 θϋΑΐη Αίςυθ ορίβουιη 
ΑΓίθβ ευτο 1ΐΑΐ)υϋ, ιηΑ^ηυιηςοθ ίί8 ίηβΡθίηβηΙυαι 
Αΐΐυΐϋ. Ρίι;.8 θγ^α Οβυιη ίυϋ αο 1ι1)βΓΑΐί8, υΐ ςυί 
ηυαςυΑίη ίη ρπ>0688ί1)α8 Αά Γαοα Ιββί1)υ8 θοοΙθβϊα- 
8ΐίοί8 ΓΑοϋβ βίηβ ΓγοοΙο βΐ ιηυαβΓθ ίη οοηβρθοίηιη 
Όβϊ νβοθΗΐ, 86(1 (ΙοηαπΑ ςυονίβ Ιβοαρορβ οΜαΙβηΙ 
ΐΏΑ^οίίΙβΑ θ1 ΟΙιηβϋ ΑΐΏΑηΙβσηιηρβΓΑΐοΓθΐη (ΙβοβηϋΑ 
ΟγαΙϊαπι ςαοςυβ ΐΌίαΙϋ 897 ϋ8 α ςυί1)α8 ίη (ΙβΙαΓ• 
1)Ααάί8 ίηιρθΗο υχοη8 ΓΓΑΐη1)υ8 Αά^α(υ8 ΓυβΓΑΐ. χροτών. Διό χαι τήν άλογίαν άπελάσας ούχ έν μαχρφ 
τψ χρ6νφ έπ2 τό λογιχώτεσον μετε^ρύθμισε τό πο- 
λίτευμα. Έπεμελήθη δέ χαΐ τών βάναυσων χαι 
χειρωνάχτων τεχνών, χαΐ εΙς έπίδοσιν μεγάλην χαΐ 
ταύτας άνήνεγχεν . 'Όν δέ χαι τά προς Θεόν 
ευσεβής χαι φιλύτιμος, μηδέποτε έν ταΤς προς Θεό ν 
τυπιχαΤς τών θ^ίων ναών προσελεύσεσι κενός χαΐ 
βχαρπος ύφθείς τφ βεφ, άλλ* άναθήμασι δωρούμενος 
μεγαλοπρεπέσι χαΐ φιλοχρίστ(|> βασιλεΤ πρέηουσιν. ΧΥΙ.ΑΝΟΗΙ ΕΤ ΟΟΑΕΙ ΝΟΤΛ:. (87) Ηβ11θ8ροηϋ ίηβαΐΑ. Οοδβ. (88) Ιη 0Α(ΐΑΠΐ ΡΓοροηΰάο. Οοαβ. 61 ΗΙδΤΟΚΙΑΗυΜ ΟΟΜΡΕΝΟΐυ&Ι. 62 Ήμ&{ψατο δΐ χζι τοο< συνκργήσαντοίς αύτψ πρ6ς ^ ΝαΐΌ Β&Γάβιη Ρΐιοο&πι ζηβ^βίη ΙιοηοΓθ άΐ^&ίιΐθ τήν των γυναικάδελφων χ2θα(ρΕσιν ταΐσ$κ τοις 
κύε^εσ^αις, Βάρ8αν μίν τον Φωχάν μάγιστρον τι- 
μή σας και δομέοττιχον των σχολών της Ανατολής, 
Νιχηφ^ρον δι χα ι Λέοντα τους τούτου υΙούς, τον μεν 
των Άνζτολιχών στρατηγον τλν Νιχγ)φ6ρον, τόν δβ 
της Καππαδοκίας τον Λ&οντα προχειρισάμενος, 
χαι ΚωνσταντΤνον ^άτ%ρο^ νών υ\ών της Σιλβυχε(ας, 
Βααίλειον δΐ τον Ηετειν^ν Ιξαρχον της μεγάλης 
Ιταιρ«£ας. [Ρ. 636] Μαριαν^ν δΐ τ6ν * Αργυρών χ6μητα 
του στάβλου και τ6ν Κουρτίχην Μανουήλ της βίγλας 
δρουγγάριον. Έξευνούχισε δΐ χαΐ Τωμανον του άοζηβ8ϋ6υτη βοΙιοΙ&Γαπι Οηβηϋβ οοηβΐϋϋϋ, Νιοβ- 
ρΙιοΓοίΏ β( ΙιβοηβΐΏ, β)α8 Ωΐίοβ, Ιιυηο €&ρρ&(]οοί«, 
ϋίαιη ΟΓίβηΙαΙίυιη άιιοβιη ΟΓβανίΙ,βΙ Οοη8ΐ2ΐηϋηυιη, 
ίβΓίίυπι 6^υ8 ΩΗυπι, δβΙβαοίβΒ ρΓβθΓβείΙ, Β&βίΙίυιη 
ΥοΙυοΓβιη αια^α» 8θά&1ίΐ8ΐί ρΓ8βρο8υϋ ; Μ&Γί&ηυτη 
ΑΓ^Γυπι οοιηϋβαι βί&1)ΐι1ί, Μβηαβίυιη ΟυΓίίοβιη 
νί^ίΐίφ (Ιββί^η&νϋ άΓυα^&ηυο) ; Ηοιη&ηοιη δίβρίια- 
ηι ΩΗυιη ο&8ΐΓ&νϋ, οααι ςυί ρο8ΐο& Αυ£;α8ΐίΓβΓ Γαο- 
Ιυβ 68ΐ, ίΐβααςυο Βαβϋίυιη, Ηοαα&ηο 8βηί β 86Γνα 
ηαίαιη ; βΐ Μίοΐιαβίαιη, 0ΙιΠ8ϋΓ6Γί 0φ8&π8 βΐίυιη, 
οίοποαιη ίβοϋ. Στεφάνου υΐον, τ6ν μετέπειτα σεβαστοφ^ρον γεν6μενον, ίτι δΐ και Βασίλειον τόν ϊα δούλης άποτεχθέντα 
Ρωμανφ τφ γέροντι* Μιχαήλ δλ τον υΐ^ν Χριστοφ<{ρου του βασιλέως άπέχειρι χληριχύν. 

*Αδαμαντίνοις, δι', ώς φετο, δεσμοΐς τήν βασιλε(αν Γ.υιη βυΐβιη νίάβΓβίυΓ ίαιρβηοιη &(ΐΕχη&ηϋηί8 

ίσφαλισάμενος, και πασαν υποψίαν άποσεισάμενος, νίηοαίίβ ιηυηϋβδβ βΐ οιηηί& βυβρβοΐα &ΐΏθ1ίΙυ8 ία 
χαι δύζας έ; τψ άσφαλεΐ χαθεστάναι, μικρού δεΧν 1υ(ο οοη8ίβΙθΓ6, ρβηθ ίη 8αιηπιυιη ν6αϋ (ϋθΟΓΪιηβη, 
Ιχινδύνευσε δυσι μεγίσταις .έπιβουλαΐς περιπεσών. Β άυρΗοίΙΐϋβ ρ6ΐί1υ8 ίηδίάϋβ, η&ιη βΐ ΊΊιβορΙι&ηβδ 
Θεοφάνης τε γαρ ό παρακοιμώμενος έβουλήθη '^ον ουϊ)ίοα1&ηυβ (Ιθ Ηοιη&ηο βζ ΙηβυΐΑ ΡγοΙβ ίη ραΐα* πρεσβύτην *Ρωμανον έχ της νήσου Πρώτης εις τ6 
παλάτιον άγαγεΐν, χαΐ άλλους ουκ 6 λίγους Ιχων συν• 
(στορας* χαί τίνες δε ^εροι, ήτοι Λέων 6 Κλά- 
δ<]ϋν, Γρηγ(ίριος 6 Μακεδών, και θευδύσιος 6 πρώτος 
τών τοΰ Στεφάνου Ιπποκύμων, χαΐ Ιωάννης ό (^α(- 
χτωρ, τ&ν Στέφ€Ενον έβουλεύσαντο έχ Μιτυλήνης άγα- 
γιΤν χαί τ^ βασιλείς έγχαθιδρί3σαι. Άλλ' 6πύ τίνων 
συνωμοτών μηνυθέντων τών βουλευμάτων 6 μίν 
Θεοφάνης έζωρίσθη συν τοις αύτου συνεργοΤς, οι δΐ 
τοΰ Στεφάνου άντιποιούμενοι τυφθέντες και δημευ- 
θέντες, και τάς ^Τνας τμηθέντες έξωρίσθησαν. 

Ου διέλιπον δΐ χαΐ οΐ Τούρκοι είσβολάς εΙς τήν 
'Ρωμαίων ποιούμενοι και ταύτην δ]|)ουντες, μέχρις ου ΙίυΐΏ Γβάυοθΐκίο οοηδίΐία ΐΓ&οΙανίΙ, ιηα11ί8 βΐίαιη 
&1ϋ8 οοηδοηβ. ΒΙ αΐίί ςυίά&ιη, ηβχηρβ 1.βο ΟΙ&άο, 
ΟΓβ^ΟΓίυν Μ&οβάο, ΤΙΐθθ(1θ8ίυ8 βίβρίι&ηί ρΓθ1θ8- 
ΙταΙΟΓ, θΐ ^ο&ηηββ Γβοΐοπ, ΘΙβρΙι&ηυιη Μίΐγίβηβι 
Γβνοο&Γβ βΐ ίιηρβπυιη βί ΓβδϋΙυβΓβ ιηοΐϋί 8ϋη1;. 
Ουφ οοηδίΐία ουοη 688βη1; & ςυίϋυδάαιη οο^^ο^α^^ο- 
ηυπι ρορυΙ&Γί1)υ8 άβίβοΪΒ, Τΐιβορίι&ηθβ 89β ουιη 
8υΐθ 800118 ββΐ Γθΐ6§;α1υ8 : (]υί νβΓΟ 8ΐ6ρ1ι&η1 ηβ- 
^οϋοαι 8υ80βρ6Γ&ηΙ, ν6Γΐ)6Γ&Ιί 8αη(;, ^οηα 6ο< 
τυοα ραΙ)1ίο&ΐΑ^ β1 ηβπϋαβ ρΓΦοίβίβ ία βχβϋίιιιη 
αοϋ. 

ΟβΒίθΓυπι ΤυΓοΐ ηοη αηΐθ βηβοι ΓβοβΓυηΙ ίη Ηο- 
πιηηα8 (1ί1ίοηβ8 ^Γ&88&η€ΐί, ςυ&ιη Βυ1θ8υάβ8 βΟΓυιη Βουλοσουδής 6 τούτων αρχηγός τήν τών Χριστιανών ρ ρΓΐηοερδ ίΐάβιπ 86 αωρίοοίί ΟΙΐΓίδΙί&η&ιη βίπιυΐ&ηθ ΐΓ{στιν άσπάζεσΟαι ΰποκριθείς χατειλήφει τήν Κων- 
σταντίνου* και βαΐΓτισ6εις &πό τοΰ βασιλέως άναδέ- 
χεται Κωνσταντίνου, τ^ τών πατρικίων άξί^ "^Ή'-Ί' 
Οεις και πλείστων χρημάτων 6πάρζας κύριος, εΤτ* 
αύθκ οίχαδε ^ποστρέψας. Μετ' ού πολύ δέ χα2 Γυ- 
λας, άρχων ων χαΐ αύτ6ς τών Τούρκων, εΐίτεισιν εΙς 
τήν βασιλίδα και βαπτίζεται, τών "ίσων αξιωθείς καΥ 
α&κος ευεργεσιών και τιμών. Άνελάβετο δΐ μεθ* 
Ιαυτοΰ χαί τίνα μοναχδν Ίερύθεον τουνομα, δύξαν 
εύλαββίας Ιχοντα, έπίσκοπον Τουρκίας παρά τοΰ 
θεοφυλάχτου χειροτονηθέντα, δς ΙκεΤσε γενύμενος 
πολλούς άπ^ της βαρβαρικής πλάνης εΙς τον Χρι- 
σιιανισμον έπανήγαγεν.. *Αλλ' 6 μίν Γυλας ενέ- 
μεινε τ^ πίστει, μήτ' αύτ^ς ίφοδύν ποτέ κατά 'Ρω- 
μζίων πεποιηχως, μήτε τους άλισχομένους Χριστια- Οροΐίη νβηίΐ, 1)&ρ1ίζ&1υ8(ΐυβ ίΙ)ί & 0οη8ΐ&η1ίηο ββΐ 
βχοβρίυβ, &1) βθ(]υβ ρ&Ιηοίί άί^οίΐΕΐβ βΐ ιη&§;ηί8 
άοαί8 ΟΓη&Ιυβ (1ίΙ&ίυ8ςιΐ6(]οιηιιπα Γθάίίΐ. Νοη οιυΗο 
ρο8ΐ 6γΙ&8, ίρ8θ ςυοςυβ ΤαΓθίου8 ρήηοβρΒ, βοάοΐΏ 
86 6^υ8άβ^1 Γθί οαυβα οοηίθΓΐ ; 1)&ρ1ίζ&(υ8ςυ6 βί 
60(ΐ6ΐΏ ςυο ρηοΓ ιηοάο ΐΓ&οΙαΙυβ πιοοαοΐιυιη 8θ€υπι 
&1)(1αχίΙ ΗίβΓοΙΙιβυαι,ρίθί&Ιίβ ΓαΕη& οβΙβ^ΓθΟ), ςαβιη 
ΤυΓοί» βρίβοορυιη Τ!ΐθορ1ΐ}τ1&οΙυ8 ρ&ΙΗ&Γο1ι& άββί- 
ςη&νίΐ. Ι8(|α6 υΐ ίη ΤυΓοίαιη νβηίΐ, πΐύ1ΐ08 ε Ιι&γ- 
Ι)ΐλΓίθΑ ίΓαυάβ &(1 6!ιη8ΐίΑα&ΐΏ Γ6]Ι^ίοα6ηι ΐΓ&άυχίΙ. 
Αο βγίαβ ςυίάβηι ία Οάβ ρ6ΓΕη&α8ϋ ; βί ηβ(ΐηθ ίρβ6 
ίη Ηοπι&ηο8 ίπιρΓββθίοηββ ίοοίΐ, 6ΐ ο&ρϋνοβ ΟΙΐΓίβ- 
1ί&ηο8 6πΐθη8 οαΓ&νίΙ, 1ίΙ)θΓΐ&1θαιςαθ ίίβ Γοάάίάϋ. 
Βοίοδυάβθ &ΰΐ6ηι ρ&οίίβ ςο» οοαι Οβο ΙηίοΓ&Ι Ρβ- 
8θί88ί8, 8Φρ6 ουοι οαιηί5υ8 βηίβ ίη Κοιη&ηοβ βχρβ- νους ατημέλητους έών, άλλ' έξωνούμενος χαΐ Ο <1ίΙίοη6ΐη βυβοβρϋ.Ουοά ί€ΐ6Πΐ οοηίΓΕ ΡΓ&ηοθ8 Ι6η- 
επιμελείας άζιών και έ)ευθερών. Βουλοσουδής δλ 1αη8 0ΕρΙυ8 βΐ &1) βΟΓϋΠΐ Γ6^6 ^0Εηηθ ίη ρΕίυαι 
τζς πρ&ς Θεόν συνθήχας ήθετηχώς πολλάκις συν 8υΓί!χυ8 68ΐ. 

παντι τφ Ιθνει κατά 'Ρωμαίων έξήλασε. Τό δ' αύτο τοΰτο και κατά Φράγγων ποιήσαι διοίνοηθε^ς και άλους 
άνεσχολοπίσθη 6π& Ιωάννου (89) τοΰ βασιλέως αυτών. 

Καΐ ή τοΰ ποτέ κατά 'Ρωμαίων έκπλεύσαντος αρ- 899 Ρογγο ΕΙς^Ε Ηθ88θΓαπι ρηηοίρίβ ΟΧΟΓ, ςυί 

χοντος τών *Ρώς γ^μετή. "Ελγα τουνομα, τοΰ άν- οΙ&886Πΐ ίη ΗοηΐΕηθ8 άυχοΓΕί, πίΕπΙο άβΓαηοΙο 
δρ&ς αυτής άποθανύντος παρεγένετο έν Κωνστοιντι- Οροΐίη νοηϋ ; 6ΐ 1>&ρΙίζΕΐΕ,οηΐΏ ιηΕ£;ηαιη νβΓβ ρίβ- 

ΧΥΙ^ΑΝΟΚΙ ΕΤ αΟΑΗΙ ΝΟΤ^ 
(89) Α1> Οϋιοηβ ίπιρβΓΕίοΓθ, 80Γί1)ί1 0ιιχόρε1ε(68, οαΐ νβΓΪΐΕβ ΙιΙβΙογ!» 8α1)80ΓίΙ>ϋ. Οοαβ. 63 ΟΕΟΚαΐΙ βΕΟΒΕΝΙ 64 ΙαΙίβ Βίαάίοιη άβιηοαβίΓ&βββΙ, άί^αϊβ βαο ίαβίϋαίο Α. νουπ<(λ«ι. Κα) βαπτισθ^σα χα) ιτροα(ρεσιν βίλιχρι- 1ιοηοηΙ)α9 &£Γβο(& άοιηαιη Γβάϋΐ;. 

Κίΐία Ηυ^οηίβ, ςα» Ηοιηαηο ίυβΓ&Ι (1θ8ροη8αΙ&, 
ιηοΓίυα νίΓ^ΐαβ, ι;ϋ άίχίζηυβ, ίιηρβΓ&ΙΟΓ βΐΐο βΐί&ιη 
υχοΓβπι οοΐΐοοαΐ, ηβςυ&ςυ&ιη ίΐΐαβίπ ^βηβΓΟ ββά 
ρΐβϋθίο, οΓίαιη ριΐΓ6ηϋΙ)α8 οαυροηίϋυβ, ηοπιίηβ 
Αηαβί&βίαιη. 8β(1 ίρβο θί Τΐιβορίϊαηυβ ηοπίθη ίη- 
άί(ϋ(;. 

€αιη αιιΐθΐη απίθΓ&β Τ&γθϊ 1)6ΐΙο Ηοιη&ηοΒ ρβίβηβ 
ρ&Γΐ6χη βχθΓοϋυβ ίη ρβ^ιιιη ΗβΓουΙίβ ρρβΒά&Ιαιη 
βιηίέίβββΐ, ρΓ68ΐ)γ(6Γ ςυίά&ιη ηοηαίηβ ΤΙιβοαβΙυΒ 
Ιυηο ίοοΓυβοΙυιη ρθΓ&^6η8 8&οπβοίαηι,οοκηίΙο 8&- 
Γ&οβηοΓαιη αάνβηΐυ, οζηίβδο Β&οπβοίο, ϋ& υ1 θγ&Ι νους έν$»ιξαμένη ττίστιως, άξ(ως τιμηθεΤσα της προ« 
αιρέσεως έπ* οιχου άνέ$ραμκ. 

[Ρ. 637] Της δε τψ 'Ρωμανψ νυμφευθε^σης χ6ρης 
της Ουγωνος παιδός άποθανούσης, ώς εΓπομεν (90), 
παρθένου, νυμφεύεται αύτφ 6 βασιλεύς χαΐ πατήρ 
Ιτέραν γυναΤχα, ου τίνα των επιφανών^ αλλ* έχ χυ- 
δαίων φυεΐσαν χαΐ την τέχνην χαττήλων, Άναστασίαν 
χαλουμένην, Θεοφανώ δ' 6π' έχείνοο μετονομα- 
σθεΤσαν. 

Του άμηρα δΐ της Ταρσού έχστρατείαν χατά 'Ρω- 
μα(ων ποιησαμένου, έν τ^ )(ώμ7(\ δΐ τ^ 'ΐίραχλέος 
λαόν πεπομφότος εις προνομήν, πρεσβύτερος τις θέ- 
μελ ονομαζόμενος την άναίμαχτον επιτελών λειτουρ- 
γίαν, ώς Ιγνω την των Σαραχηνών ίφοδον, λιπών νββίββ 8&0Γ&8 ίηάαΐυβ... Ιβιηρίί οοΓπρυϋ βοςαβ η τήν Ιερουργίαν χαΐ ώς εΤχε στολής έξελθών, λαβό- Ιΐ08(β9 ΪΓΓυβαΙββ άβίβηάϊΐ, βοΓαπιςυβ ιηαΗοδ νυΐ- 
ηθΓ&νϋ, οοΐΏρ1θΓβ8 ίηΙβΓίβοϋ, Γβΐίςϋοβ ίη Γυ^&πι 
νβΓίϋ. Εχο1υ8υ8 άβίηάβ &1) βρίβεορο βαοΗδ, ουιη 
&άιηί88ίοη6ΐη ηοα ίηαρβίΓ&ΓθΙ, αά Ας&Γβηοθ ββ οοη- 
Ιυΐϋ β^υ^&ν^^(]υθ ΟΙιπβΙί&η&ιη Γθϋ£;ίοηθΐΏ, ουαι- 
ςυθ ϋβ βχίβηβ ηοα Οαρρ&άοοί&ιη ιηοάο βΐ νίοίη&β 
Γβ^ίοαοβ Θ8ΐ ρορυΐαΐυβ, ββά οΙ υθςαβ &(1 ΜίαοΓβσι 
Αδί&οα ρβΓΓθχϋ. ΜΟ ΕΙ ηβ βοηϋβΓβ ςιιίάθΐη 
ί&Β 68ΐ ςυ83 β^α8 ΓαβΓίηΙ &ο ς[η&ιη άίΓα ί&εΐ- 

ΑΙ Β&Γ(1&.8 Ρ1ιοο&8 άοαιββϋοτίΒ Βοΐιοΐ&τυιη ογ6&- 
ΙύΒ, υΐί ίηάίοαίαιη Βυρρα ββΐ, ηϋιΠ ιηβιηοΓαΙα άί- 
^αυπι 6£;ϋ.£1βηΐΕη αϋοΓαιη ααΒρίοϋΒ τβιη §;βΓβηθ ϊβ 
άαχ νί(1β1)&1υΓ ςαί Ι&αάβιη β1 &(1ιηίΓ&ϋοη6ΐη ιηβρβ- μενύς τε ταΤς χερσί του σημαντήρος (91), της έχ- 
χλησίας έν τούτψ τους έπιόντας ήμύνετο, χα) πολ- 
λούς μ^ν έτραυμάτισεν, άπέχτεινε δΐ χαΐ Ιχανούς, 
τους δΐ λοιπούς Ιτρ&ψατο εΙς φυγή ν. ΆποχλεισΟεις 
δΐ παρά του έπισχύπου της Ιερουργίας, έπε) μή 
έπειθε (92) συγχωρηθήναι, τοις ΆγαρηνοΤς προσ- 
ερρύη χα) τ6ν Χριστιανισμόν έζωμόσατο, χα) σύν 
αύτοΧς έξιών ού μόνον Καππαδοχίαν χα) τά έγγίζοντα 
ταύτΐ[ί έδ^ου θέματα, άλλα δή χα) μέχρι της μιχρας 
λεγομένης Ασίας Ιφθασεν. "Οσα δΐ δεινά διεπράξατο, 
ούδΐ γράφειν ήμΧν θ^μ^'^όν. 

"Ηδη δι, ώς είπομεν, προχειρισθεις δομέστικος 
των σχολών Βάρδας ό Φωχας ούδεν 6' τι χα) λόγου 
δξιον άπειργάσατο* 6πότε μεν γαρ ύφ' έτερους έτάτ- 
τετο, στρατηγός θβ^μβ^^^ άνεφαίνετο, όπηνίχα δΐ ΓβίιΐΓ : οχηηί ΒίΙ)ί ίιηρβηο οοιηΐηίβΒΟ ηίΐιίΐ &ιι1 ρα- ^ ή εξουσία των στρατευμάτων απάντων της Ιαυτοΰ 

γνώμης έξήρτητο, δλίγα ί) ούδΐν ώνησε τήν 'Ρω- 
μαίων αρχήν. Νοσήσας γάρ τήν πλεονεξίαν έξέστη 
τών Ιαυτου λογισμών. "Οθεν χαί ποτέ τοΤς του Χα- 
βδάν άπροσδοχήτως περιπεσών, πάντων, ώς φασι, 
χαταλελοιπότων αύτον, μιχρου δεΤν αΙχμάλα>τος έγε- 
γόνει, εί μή συνασπίσαντες ο1 θεράποντες της αίχμα- 
λωσίας αυτόν έλυτρώσαντο. Έτρώθη δΐ χατά τλ μέτ- 
ωπόν γενναίψ χα) βαθεΤ τψ τραύματι, ώς χα) μέ- 
χρι τελευτης άδράν τήν ουλή ν περιφέρειν. 

Νιχηφόρος δΐ χαι Λέων οΐ τούτου υΐεΐς, έφύπερ- 
θεν ύοτες παντός αισχρού λήμματος χα) τους 6π- ταπλ ΗοΐΏβοβ ρροάβΓ&Ι γθϊ, ςιιοά αν&ήϋο 1β1)0Γ&ηΒ 
νίϋο Β&ηίΒ οοαβίΐϋβ 6χοα1ίβΙ)&1ιΐΓ• ΙΙηάθ β1 ςυο• 
ά&ζη ίβζηροΓβ ίη 0!ΐΑΐ)(]&ιιί βχθΓοϋαχη (ϊβ ίπιρΓονίθΟ 
ίηοίάθηΒ, αϊ) οχηηίΙϊαΒ βιιϊβ, α( ίβρίυτ, άοΒθΗυΒ ίη 
ΙιΟΒϋαιη ροΙοΒίαΙβιη νίτυβ νβπίΒββΙ, ηίΒΪ βυιη 
οαηβο ΒΟΐο ιηίηίθίΓί βπραίβΒβηΙ. ΥαΙηυΒ ςυίάβιη 
ίη ίροηΐβ αοοβρϋ πια£;ηαπι ηίςυβ ρΓοίαηάαιη, οα- 
^υβ ΟΓ&ΒΒ&ολ οίο&Ιηεβιη ιΐΒςαβ αά πιΟΓίβχη οίΓουχη- 
Ιαΐϋ. 

ΝίοβρΙιΟΓυΒ &α(6ΐη βί 1•60, 61ϋ 6^υΒ, οπιηί ΐηΐιο- 
ηβΒίΑ ο&ρΙαΓα ΒυρβήοΓΟβ αο ΒαΙ)άί(θΒ ίηΒΐ&Γ 1ί1)βΓ0- ΧΥΕΑΝΟΚΙ ΕΤ ΟΟΑΗΙ ΝΟΤΛ). 

(90) Αϋ 86 ίά ΒαρρΑ ςυοςαβ (ϋχίβββ. 8θ<1 ίη ηοΒ- ββά ςαίά Ιιίο Βί§;ηίβοβΙ,ο1)8οηρυπι ρβϋηςαο. Χυι*. — 
ίρο οοάίοθ^ 60 ίρβο Ιοοο (|υο β&ιη ςυίηςυβ &ηηοΒ Νυΐίαπι σημαντηρος βί§;ηίίιοαϋοηθαι αςηογί^ Χ^ΐαη- 
ουιη Ηοιηαηο νΐχΐβΒΟ άίβιΐυρ, Ιί^ρ&ρίυΒ ςυβάαπι^ η (Ιβρ, ουπι 1&ηΐ6η Βί^ηίβ ο1&ρί88ίπιβ ρβΡΒοηΒΐ. Εβ^ 

ί>α1ο, ΒπιΐΒβΡίιΙ, (]υφ &1) &Ιΐο άβίηάβ βυηί,υΐ βΐ αΙϋΒ 6ηίαι οτοίαΐηε, Ης;ηυπι ο1)1οη^υΒ, (ΐα&αρυιη, ζηοάίοβ 
οοί8,ίη8θΡΐ&.€6Ρΐ6 Ιιβο ουο) Βαρ6ΗθΓί1)αΒ ηοη οοη- 1θηιΐ6, πι&11θο1ο ςο&Ιίεηάηιη, αΐ 6ΖθϋΑΐο βοηο & ς^ρυυηΐ, ςοοά β&Ιϊβ 1)&1)υί &άηο1&Ρ6. ΕΙ ςηοά Ιιίο 
ραυίο &η{θ ^ο&ηη6θ Ρρ&ηεορυαι Ρβχ ΒΪνο ίπιρ6Ρ&Ιορ 
άίοίΐυρ, Ιιοραπι ηβηίρυπι ΙιίβΙορίβΒ οοηββηΐιΐ, ουαι 

δ6Ρ ίά ΙθοιρυΒ Ηοπιβηορυηι ίαιρορ&ΙοΡθΒ ίαορίηΐ 
[βηρίουβ ΔηοΒρβ 6ΐ Οι^ο,^11^υΒ ραυίο ροΒΐ ήΧ πΐ6η- 
ίίο, 8&χοη68, ίη β&11ί& &ιι1θαι Ρ6§η&ρίη( Ι.υ<1ονίου3 
6ΐ Θ^υ8 βΙίαΒ ΙίΟΐΙι&ρίΰΒ. Χγί. 

(91) Ου&ΐο ν6ΐ ίηβίΡϋοιοηΙί νβΐ &ρηιοραπι ^βηυβ 
αρτίρηΒΡίΙ,ηοη ροΒΒυαι άίνίη&Ρβ. Σημαντήρα Β006ρί 
ΌΡΟ οοΒίοάβ, ςυΒχη Ηοπιθροβ ρρο οαβΙογο ροηιΐ, 
Ιΐί&ά. ο, 325 : Σημάντορος ού παρεοντος, 6ΐ μ^λα 
ασήμαντα, ΐΗαθ. χ, 485, ςυβθ ρ&βίορα βυηΐ ά68ϋ1αΙ&. 
Παρά τλ σημαίνειν, ςηοά 6Βΐ έπιτάττειν, ηιαηά&Γθ. 
Ουοπιοάο 6ΐσημέννΐύρ «οοίρίρολΒβΙ ίαίϋοΟΑ]^ββ. ρ. Β&θ6Ράο(6 βάθ1ίΙ)ηΒ ίη 66θΐ6Βί&πι ΥΒηίΒηάί Βίςηαιιι 
άβΐυρ. ΕβΙ 6ϋααι σημαντήρ ί6ΡΓ6& Ιαπιΐηα 1)αε111ο 
Γβρροο αά ίοΡ6Β ΒοοΙβΒίβθ ίη βχροΒΪίΰχη βηβχη νβρΙ>6- 
ΡΑηάα, ά6 ςυ&, βίοαΐ βί άβ ΒΪ^ηΐΒ 6 Η^ηο, άθ6ΐ6, υΐ 
Βοΐΐοΐ, ΑΙΙαϋιΐΒ ΙίΙΐΡΟ άο Ρ6θ6ηϋοΡί1>υΒ ΟρΦΟΟΓυιη 
ίοαιρϋβ. Ηοο ίΐΑςυο Βίνο Ιί^ηΒο Β6ΰ ροϋοΒ Γ6ργ6ο 
0ΒΡ6ον6 ίίοηο 6θθΐ6Βί« τηαπίΐηία αττβρίο^ έν αύτ^ τους 
έπιόντας ήμύνετο, ιηρΓβαοί ίη βατή {€ΰ€ΐ€$ίαιη) Βάτα- 
€67109 ίηναά€!^α{, ρταρηΙίαΙ>αί, άβδύΙΜαί ίΐτ^ηηηί 
ίΙΙβ $α€€τάο». (χΟΑΚ. 

(92) Χγίβηάβρ, αιτη αάηιιαίοηβίη ηοη ιηψβΐηιτβί. 
ΥθτίπΒ, €ηιη ηί χιδί ίααηηζ ΰοηάσηαηΐυτ ηοη ρβτ- 
ηΜ»«, ίά 6βΙ, ίη]ρ6ΐρ&νϋ. Οοαβ. θρη<τχλ(2ν το\>τον μεταγαιγεΤν, ώς οόκ έπεισβ, φαρ- 
μβκοΐζ αύτον διέφθειρε. Τ^ άκο^ δε ταύτ^ ιτεριαλγή, ** 65 ΗΙδΤΟΒΙλΚΌΜ ΟΟΜΡΕΝΟΐυΜ. ββ 

ηκ^ους ως γνησίους οίους περιέχοντες, μεγάλα ττ^ν Α ΓΰΠΐ βχ 80 ηβιΙοΓαΐη ΐΓ^ιΰί&ηΙββ, ρΐυπιηυπί Γβίρα- 

τών Τωμβίων αρχήν ώφέλησχν. ΚαΙ τα μίν του ϊΛιοκ Ηοπ]8ηφ οοηίηΙβΓΠοί υΙϋϋ&Ιίβ. Αο Νίοβρ^οη 

Νικηφόρου προτερήματα, Ίνα μή τδ της Ιστορίας ςηίάβιη θ^Γβ^ία Γ&οΙβ, Όθ ιη ρΓίΒΒβηΙίίΐ ηαΓΓ&Ιίοηίβ 

συνεχές διακ^πτηται, έν τοις περί εκείνου λελέξεται ' εοηίίηυ&ιη δθπ'βσι ίηΙβΓΓίιιηρΕίπυΒ, ςυο Ιοοο άβ 

6 δε Αέων Άπολασαήρ έπίσημον δνδρα και του ίρβο άίοβΓθ 3υΙ)6ΐ)ϋ οπάο, βχροηβιηϋβ. 1-βο βυίβιη 

Χαβαν συγγενή, συν άπείρφ πλήθει κατά Τωμαίων ΑροΙαββΓΟίη, ίΠαβίΓβπι νίΓΟίη βϊ ΟΐΒ,ΜΛηι οο^οα- 

έζελβ^ντα τρεψάμενος καΐ κατασχών έν Κωνσταντι- Ιυιη, ίπββηϋ οαπι ιηυΐΐίίυίϋηβ ΚοΕπαηίβ 1)βΗϋπι 

νουπ^λει απέστειλε, του &λλου πλήθους το μΙν έν τ^ ΓαοίβηΙβίΏ Γα(3ϋ, ο&ρΐυαιςυβ ΟροΗη ιηί8ίΙ, παίΗΐίΗϋβ 

του πολε'μου προςβέλζ κτείνας, τό δΐ ζωγρήσας. "Ον β^ϋ8 ρΕΓίίιη ίηρΓφΗο ίηΙβΓΓβοϋβ,ρΛΓίίιη 0&ρΙΐ8.Ειιπι 

άχθέντα πρδς τήν βασιλίδα 6 βασιλεύς Κωνσταντίνος ίπιρβΓΛίοΓ ίη Ιηαιηρίιο 331 άιιχίΐ, οοΐίαιηςυβ 

θρίαμβον ποίήσας κα^ κατά του τραχήλου πατήσας θ^υ8 οαΐεανϋ, &ο 1ιοηθΓίΙ)υ8 βί πιυηβηΙ)α8 Ιιβοηβιη 

τιμαις τε καΐ δωρεαΤς έφιλοφρονήσατο (93). άβιηβΗΙυδ 681. 

Κωνσταντίνου δέ τον λοιπόν υΐδν του Φωκά ζω- Οοηβίβιηϋηυιη,ίβΓίίαιη ΡΙιοο» ΩΗϋΐη, Οΐιαίχίβηυδ 

γρίζν λαβών ό Χαβδαν κα^ εΙς τό Χάλεπ (94)άγαγών, οβρϋ βί ΟΙι&Ιβρυιη &1)()υχίΙ,ουπιςυθ ηααΐΐίβ ίβηΐ&ΐίβ 

και πολλά σπουδάσας ε?ς [638] τήν μτσαράν αότοΰ Γ&ϋοηιΙ)υ8 ηοη ρο88β1 βυιη & νβΓΛ Γβΐΐβίοηβ &1)(1ιι- 

οβΓβ, νβηβηο 8ΐ28ΐο1ϋ. Ηοο αυάϋιιιη Β&γ(3» ί&ηΐυιη 
ΗΐΙυΙϋ άοΙοΓθΐη, υ1 ςυοίςυοΐ β&ρϋνοβ 01ι&1)ά&ηί 

γεν^ίμενος 6 Βάρδας πάντας ους κχτεΤχεν α^χμαλώ- οο^ηβΙθ8 Ι3&1)6ΐ)&1, 608 οιηηβδ ςίαάίο οοηείάθΓβΙ. 

τους συγγενείς του Χαβδαν ξίφει κατέκοψε. ΚαΙ παρά Ουα Γβ ΓβοΙιιΐΏ 081 αϊ Ρ&υ1α8 ΐΏ&^ίβΙοΓ^οο^ΟΠίθηΙο 

τούτο & τ& άλλάγιον πεμφθ^'^^ πυιήσασθαι Πφυλος μά- ιηοηοιη&οΙιυ8,πιί88Ό8 &1) ίιηρβΓ&ΙΟΓΟ &ά ρ&οβιη οοιη- 

γιστρος ό Μονομάχος άπρακτος Οπέστρεψεν. Άσχέτψ ροηοηάαιη Γβ ίηΓβοΙί ΓΟάίβΓϋ. Ρογγο 01ι&1)άαηιΐ8 

δΙ περιωδυνί^ λη^θβ^^ ό Χαβδαν διά τους αύτοΰ ίηάοιηϋο οΐ) ηοοοίΏ οο^ηαΙΟΓυολ άοΙοΓβ οοΡΓορΙυδ 

συγγενείς εκστρατεύει κατά 'ΡωμαΙων, ίίγων μετ' ίη Ηοιη&ηο8 άυχίΐ, θθουιη άυοοοδ βΐ Νίοβίαιη ρ8- 

αύτου χα^ τον παρά βασιλέως πεμφθέντα ώς α6τ6ν ΐΗοίηΣη βΐι&ΐουίζατη ιηυΐΙοβςυβ αϋοβ ρΓ&;8ΐ&ηϋ88ί- 

πρεσβεοτήν περί ειρήνης, Νικήταν πατρίκιον τον ιηθ8 80 ΓθΓΐί88ίϊηο8 Ηοιηαηο8, ςυοβ οοροΓλΙ. ΙΜ 

Χαλκούτζην, και πολλούς αγαθούς άνδρας των άν• ΝίοβίΛ οοοιιΐίθ ΡΙιοο» οιηπία 1)&Γΐ)&Γί οοη8ΐΗ& ίηίϋ- 

δρειοτάτων καΐ γενναίων Τωμαίων έζώγρησε (95). οε*, β1 ςυίΙ)Ώ8 ίΙίοβΓίΙ)υ8 άοιηυιη 18 ΓορβΙϋυΓυο 

Του δ1 Νικήτα λάθρα τψ Φφκ^ μηνύοντος πάντσ τά β88β1. ΡΙιοοΕβ ΟΓβο Ιοοϋ ςυο(ί&αι &οοβ8δυχη 1)&ΐ36ηί6 

βοολευ<$μενα τφ Χαβδόίν καΐ τάς όδο^ς όθεν μέλλει αΓίαιη αίςυβ ρΓΦΓυρΙυχη ίηοίάί&β ροηϋ. Οαο ουηα 

ηοιήσασθαι τήν υποστροφήν, λόχους 6 Φωκάς έγκαθ- ροΓνβηίοββί 01)&1)(!&ηυ8, οίΓθυΐΏνβη(υ8 β8ΐ οΐ) ϋο 

ίζει παρά τίνα τ(5πον εΓσοδον ϊχοντα στενήν και ςυί ίη ίη8ί(1ϋ8 ΙαΙαβΓαηΙ : Ιιι ΠΕΠίςυβ 86 ρΓοηρίβη- 
κρημνώδη, έν φ γεν<$μενος 6 Χαβδαν, έπει κατά μέ- ^ Ιοβ ίη 1ΐ08ΐ6ηι ίη^βηΐία β&χα (ΙβνοΙνοΓυηΙ 6ί οα)ηί8 

σην έγένετο τήν στενοχωρίαν, κυκλο13ται παρά των ^βηοηο Ιοία ^οη^θ^ΟΓΰη^.^ι1α1^υ^ζ68 ουοι &ά ί(1 ^&α1 

λ<^χων. Έζαναστάντες γάρ της ενέδρας οΐ έπι τούτφ &αΐ6 ρ&Γλ88β1 (]αο8άαπι θ&Γ&θθηθ8, οί &ά οχροάίβη- 

τετοτγμένοι πέτρας τε υπερμεγέθεις κατ* αυτών έκύ- (ϋ&οι 8ίΙ)ί Γυ^απι π]αηοηΙ)ΐΐ8 3311 00ΓΓυρΐ88βί, ουπί 

λιον καΐ βέλη εΙς α^ο^ς Ιπεμπον παντοδαπά. ΚαΙ ό οπιηίΙ>α8 8αί8 Γηςα θ1αρ8υ8 βδΙ.Α^&Γοηοπιπι ίη6(Γ&- 

μ^ Χαλχούτζης προευτρεπισάμενος καΐ δώροις &πο« 1)ί1ΐ8 ιηυΗίΙα(]ο ίΙ)ί ροηίΐ ; οί 01ι&1)(]&ηυ8 ίηίοΓίοοΗδ 

ποιησάμ^ν^ς τινας των Σαρακηνών της φυγής 6π- ςυθ8 ίη νίηοαίίδ 1ι&1)θΙ)&1, οααι ρ&υοίδ ΙαΓρϋοΓ οΐ 

ηρέτας, 2λα6«ν άποδράς μιτά πάντων αύτου των οΐ- ρΓθΐηί8θυ& Γυ^& ροηουΐο 80 οπρυίΐ. 
κε{α>ν, των Άγαρηνών δΐ πέιττωκε πλήθος άμυθητον. Ό δΐ Χαβδαν ους εΤχε δεσμίους άποσφάξας 
συν άλ(γοις δκλεώς κα) ατάκτως τ^ν κίνδυνον Ισχυσε διαφυγεΤν. 

'βτει δι δωδεκάτφ της Κωνσταντίνου βασιλείας, Ααηυηι ίιηρβΓ&ηΙο βοηβί&ηϋηο 12, &ηηο ιηυηάΐ 

του δΐ κόσμου ,ςυζδ', μηνΐ Φεβρουαρίφ κ^, ίνδικ- 6464, άΐθ Ρβ^Γϋαήί 27, ίηάίοϋοηο 14, Τΐιοορίιγία- 

τιΰνος ιδ', κατέλυσε τόν βίον Θεοφύλακτος 6 πατριάρ- οίαδ ρ&ΐΓί&Γθ1ι& άίοοα ουυπι οΜίΙ,ουπι οί ροηΐίβο&ίυί 

χης. άρχιερατεύσας έπ' ίτη κγ', ημέρας κε', έξκαί- ρΓ»Γαί880ΐ &ηηα8 23 άίβδ 25. 6απι 6απι ίηΪΓθΙ, ίά 

δεχοί μίν ετών ων δτε άκανονίστως τους της Έκ- ςυοά οοηίΓΑ Ιο^οο θθθ1θ8ί&8ΐίοα8 ίΐ6ΐ)&1, αηηοβ 6Γ&Ι; 
πλησίας παρείληφεν εΓακας, 6π6 παιδαγωγούς (φευ β ηαΐυδ 46, βΐ ρ8ΐΓίΑΓθΙ]& ουί) ροΒά&^ο^ίδ (ρΓΟ ίηάί- 

μοι) 6 άρχιερεΙ^ς μέχρι τινός διατελέσας. Και ε^ε ^η&τη Γοπι 1)α1ί(]υ&η(11υ β^ίΙ. Ουαηςυ&οι ηϋη&ιη ίά 

γε διά παντός τούτο ήν * έδ^κει γάφ εΤναι σεμνός ρβΓροΙααιη Γαίβδβΐ. Ν&ιη ο&ίβηυβ νίβυθ οοΐ πιοείοδίο 

XXI μέτριος. Της έντελεστέρας δΐ ηλικίας άρξάμενος αο οοηΐ ^Γ&νίί&ΐο &1ίςα& νίίαπι α^ΟΓΟ. ΛάυΙΙίοΓ, 

^δη καΐ καθ* ^ν)τόν βιοΰν έαθε^ς ούδΐν των αΐσχί- οηπΐ {αιη 8αο &Γΐ)ίΐΓΐο νίνοΓθ ροΓΠΐίΙΙΟΓΟίοΓ, ηίΐιίΐ 

στων χ«1 παντελώς άπηγορευμένων πράττειν ένέλι- βΟΓηπι ςυ» ΙυΓρί88ίθΐ& 6( οηηίηο Ι6^ί1)η8 ρΓθΙ)ϋ)ί1& 

ΧΥΙΑΝΟΗΙ ΕΤ ΟΟΑΕΙ ΝΟΤ^Ε. 

(93)ΙηΙβχΙαβ8ΐροΓίη(1ο8θΓίρ^ηιη 80 81 &ά ΐΓίηιιι- οζβπιρίο Γ&οΙηιη ίυίβδοί, νοί πι&χίιηο &(Ιηο1&η<1& 

ρΐι&ΐηιη Αρο1&8»ηιη) ΓοΓοΓΓΟΙυΓ, πιυηοΓΕ οί οΐ 1ιο- ογαΙ ιη8θΙοη(ί&. 61ι&1)ά&πυ8 &υΙοπι Οΐι&ίορί αοαβ- 

ηοΓοβ λΐ) ίιοροΓαΙοΓΟ οΐιΐί^οβο ; ςαοά &1)8υΓ<ίΰπι γ&ο Γυϋ, υί Ιη Εοιηαηο (οΓΐίο ηοδΙοΓ άοοβί. 

ραίο, οί &(1 0ΌΠ1 Γοΐυΐί, ^υ^υ8 οροΓ& ΙιοβΙίο οβρίαο Χτι.. 

6ΐ Ιήααιρίιο οιΐιίϋϋηβ 088θΙ. Νοςυο οηίιη 8θΐ6ΐ)&1 ^94) Τό Χάλεπ, Βογγοβα θγΓΪβΒ, Ιιοάίο Αΐ€ρ, Οοακ. 

ΙηιιπιρΙιαΙίβ ρο8ΐ ροάί1)α8 ρρββο&δ οοΓυιη οοΓνίοοβ (95) I^ο^α8 νίάοΙυΓ άοουρΙ&Ιϋδ, οί ϋθ8 βηΐο Ιιαηο 

ίαιρβπιΙοΓ §;Γ&ΐίιιιη ιιΙΙαοι Ι&οογο ; οΐ δί ηονο Ιιοο οχροάίϋοηοοι ο&ρίοβ ί^ίββο &ρρ&ΓοΙ. Χυι.. βτ 6Ε0Η0ΙΙ βΒΟΚΕΝΙ 68 βαηΐ ΙαοβΓβ οιηϊβΐΐ, (^&(1α8 βοοίββίββϋοοβ β1 βρΐβοο- χ ιτεν, ών(ου< κροτιΟ(!< το!>( τή« Έλχλΐ)(τ(α< βαθμούς ροΓϋΐΏ βίβοϋοηββ ν6ηαιηά&η8,&Γιβς[υ6^&£;βη8 &1ΐ6η& 
νβη ραΙΗ&ΓοΙίΦ οΓΟοίο^ ίηβ&ηο βςυοΓϋαι βΐυάίο εΐ 
νβη&ίίοηιιιη ρβΓόίΙυβ, ηυΚ&ςυβ &1ί& ίηάβοβηΙθΓ 
εοπαιηίΙΙθηβ ; ςυ» βίη^υΐαΐίπ) βη&ΓΓΑΓθ βΐ ίηβοηνθ- 
ηίβηβ 6ΐ οβΓ&β οβί. ϋαϋκη ρ&Γ ββΐ οοιηπιβΙΏΟΓίιΓί, 
αΓ^υιηβηΙυιη ΐρβΐαβ ιηαΐβ ίη8ΐί1α1ί αηίοαί.ΕςυοΓααι 
ρ&Γ&οάοΓυιη ααιΟΓβ ιηΓΓβΒηί ΙοοθΙ^&ΙυΓ, ΓοΓίαρςαβ 
Ιΐϋ^υίβδβ υΙίΓΑ άυο εί^υοΓυαι ιηί11ί&. Ιί3 αΐβοίϋβ 
ρβΓρβΙαο 6Γ&1 ίηίβηΐυβ. Νβςυβ νβΓΟ ϋβ Γοβαυοα ρΛ 
ΙιΟΓάθϋΐη ρΓοροηβΙ)&1 βάβηάυιη, ββά οαβΙ&Γαιη Γγο- 
οίαβ, (1ι&8ί& θί ρίβΐ&οία &ο ρα1(ηυ1βΐ8, υνα8 ρ&8688, 
ο&ποα8,6&ςαθ οπαηί&ΐβοΐίεδίπι&,νίηο ΓΓ&^Γ&ηϋ88ίιηο 
ΙοοαρβΓβΙα 998 Αάχηίβϋθ βΐί&ιη ογοοο, οίηοααιοιιιο, 
1)&ΐ8&ιηο Βΐϋβςοβ αΓΟίη&ϋύαβ. ΜβιηοΓί» ΐΓ&άίΙυιη ββΐ χαΐ τάς προβαλάς των αρχιερέων, χαι άλλα πράττων 
δ'σα τοΤς άληθινοΤς άρχιερευσιν άπεοικ6τα έτύγχανεν, 
Ιππομανών χα? χυνηγεσ(οις ενασχολούμενος χαι λοι- 
πάζ απρεπείς ^ιαπραττ^μενος πράξεις, &ς χατά μέ- 
ρος διεξιέναι συν τψ άπρεπε! χα^ άθέμιτον. Μιας 81 
δίχαιον έπεμνησθήναι εΙς ίνδειξιν της απαίδευτου 
γνώμης αύτου. Έρως αύτ^ν χατεΤχεν άσχετος της 
των 'ίππων χτήσέως, χτΧ λέγεται 6π1ρ δισχιλίους 
πορίσαΦθαι, ών της χομιδης δια παντού έφρ6ντιζεν, 
ου χ^ρτον α6τοΐς παρατιθεις χα^ χριθάς, χώνων δΐ 
χαρπους (96) χαΐ θάσια (97) χαΐ [639] πιστάχια, 
Ιτι δι φοινίκων χαΐ σταφίδων χα^ ^σχάδων τά λιπζ- 
ρώτερα, εύωδεστάτφ οίνφ μιγνυς, χαΐ χρ^χον χαΐ 
χινναμωμον χαι βάλσαμον χαι ίτερα αρώματα τοις €1 αΐίςυ&ηάο 8&θΓί0βαη1ί οαβ^η® οοβηφ ΟοιηίηίΟι'Β (3ηθεΐσι συμφόρων, Ιχαστφ των *1ππων παρετίθει 
ςαίηία Γοήα, β1 ^ιιιη ρΓβοε8 παγΒίβΓίοΓϋπι Γβεϋ&αΙί, " βρώσιν. ΦασΙ δ' Ητι λειτουργοίϊντί ποτέ αότψ χατά Βϋρ6Γνβηί88θ βαΐΏ ουί βςαορυπα ουΓα αΙ) ίρβο άβ- 
ΐΏ&ηά&Ια ΓυθΓ&1,1«Ιαιχιςυθ αΙΙυΙΪΒββ ηοαϋυΐΏ,ςυο(1 
ηοΙ)ί1ί88ίιη& βςααΓΟίη ρβρβπβββΐ, αάάίΐο βΐίαιη 
βςο» ηοοαίηθ. Ρ&Ιη&ΓοΙιαιη ρΓ» ηίιηίο ^ααάίο, Γβ 
8&0Γ& υΐοαηςαβ Α])8θ1υ1&, αά 0θ8ΐηίάίαοι &οοογπ886, 
νίβοςοο ρυΐΐο Γβοβηβ οάϋο^ β1 Β&ϋαίαιη 8ρβοΙ&ου1ο 
1)ΓυΙί ίο ΐΏ8(^ηυΐΏ ίβηαρίυηι Ρβάϋβδβ,υΙ άβ 8βΓΤΑΐθΓΪ8 
ηοβίη ρΓο ηοΐΐίβ ΙοΙβΓ&ίο 8υρρ1ίοίο ΙιγιηηοΓυπι Γβοί- 
Ι&ϋοηβιη &(1 Ωηβιη ρθΓάαοοΓοΙ. Οαίη οΙ Ιιαηε ιηο- 
Γβπ) ίηίΓοάυχίΙ, ςαί Ιιοάίβςυβ οΜίηοΙ, ςυο() ίη 
βρΐ6ηάί(ϋ8 αίςυβ βοΐβαιηϋΐυβ ΓβΡΐίνίΐΑΐίΙ>υ8 Οβο βΐ 
βαηοΙΟΓϋΐη Γεοοί'ά&Ιίοηί Οΐ εοηΐυτηβΐίλ ρβΓ ΐωάΛΒ 
0Βη111βη&8 80 Η8υ8 βΐ ίη8&ηο8 ε1&πΐ0Γβ8, ςυίΙ)υ3 
α()1ιίΙ)ί1ί8 βαποΐί Ιιγιηηί οαηΙ&ηΙυΓ, ςυο8 & ηο5ί8 την μεγάλη ν του βείου δείπνου πέμπτη ν ήμέραν, χαΐ 
τάς εύχάς "^δη των μυσττ^ρίων άναγινώσχοντι, 6 τήν 
έπιμέλειαν των Ίππω^* επιτετραμμένος διάχονος έπι- 
στάς εύαγγέλιον τούτψ χεχ^μιχεν, ως αρα τετοχυΤα 
εΓη ή επισημότατη φορβάς, προσΟεις χαι τ^ όνομα, 
Ό δ* 6πό περιχαρείας τ6 της θείας λειτουργίας &π6- 
λοιπον ως ετυχεν έχπληρώσας δρομαΤος άφιχνεΐται 
πρ^ς το Κοσμίδιον, χαΐ τόν τεχθέντα πώλον Ιωρα- 
χώς χαι του άλογου θεάματος εμφορηθείς ύπέστρε- 
ψεν εΙς τήν Μεγάλην 'Εχχλησίαν, τήν των αγίων 
παθών του Σωτήρος ημών καΐ θεοΰ έχτελέσων 
ΰμνφδίαν. "Εργον έχείνου χαΐ τό νυν χρατουν Ιθ^ς» 
έν ταΐς λαμπραΤς χαι δημοτελέσιν ΙορταΙς &βρίζε- 
σθαιτόν θεον χαι τάς των αγίων μνήμας διά λυγι- οροΓίβϋ&ί 00Γά& εοιηραηοΙί8 αίςυβ οοη1ηϋ8 ρΓΟ Ο σμάτων άπρεπων χαι γελώτων χαι παράφορων χραυ- ηθ8ΐΓ8 8&1α1β Οβο οίίβΓΓί. ΑΙ ίΐΐβ οαβία βα^ϋΐοβο- 
Γπιη Ιιοπιίηυιη γόβοΙο, ϋ8ςυβ ρρββΓβοΙο ΕαΙΙιγιηίο 
ςυοάΑοα, ςυβπι οο^ηοιηίηβ Οαβοβα &ρρβ11αΙ>&αΙ, βΐ 
&1) ίρ30 681 (Ιοοαβεϋοϋδ ίβιηρΗ οοη8ϋ1υ(υ8,(3ί8ΐ)θ1ί- 
οα8 Ϊ8ΐ&8 8&11&ϋοα68, οΙ>3ουΓ&8 τοβίΓεΓ&ϋοη63, οβα- 
ϋ1βη&8ςυθ β ΐΗνϋβ βΐ 1υρ&ιι&πΙ)α8 ρι«ΐϋ88 Ιυηο 
&(1Ηϋ36η ίηβϋΙυϋ.Η&ε νί^β υ8υ8 Γ&ϋοηβ ίαΙβΗίΙ θχ 
ίοβρΙ& βςαΐΐ&ΐίοαθ βά πιΟΓαιη ςυβοκί&ιη αι&ηϋ- 
π)υ(η &Γ0ΐοΙιΐ8. Εχ ςαο ε&βυ 894 ουοα 8&η^υίηβιη 
νοιηυ 18861 &ο Μεηηίαιη ιηοΓΐ)θ 6θηί1ίοΙ&1υ8 68861, 
ας υ α ϊηΙεΓουΙε 6Χ8ϋηο1υ8 Θ8ΐ. γών τελουμένων των θείων ϋμνων, ους Ιδεί μετά 
χατανύξεως χαΐ συτριμμου χαρδίας 6π1ρ της εαυ- 
τών ημάς σωτηρίας προσφέρειν τφ θεψ. Πλήθος 
γάρ συστησάμενος έπι(^|{ήτων ανδρών χα) Ιξαρχον 
αύτοϊς έπιστήσας Ευθυμιών τίνα Κασνήν λεγ^μενον, 
άν αύτος δομέστιχον της 'Εχχλησίας (96) προύβάλετο, 
χαΐ τάς σατανιχάς αρχή σεις χαΐ τάς άσημους χραυ- 
γάς χαΐ τά έχ τρκ^δων χαΐ χαμαιτυπείων ήρανι- 
σμένα άσματα τελεΐσθαι ^δίδαξεν. Ούτως δέ βιο- 
τεύων χαταστρέφει τον βίον Ιν τφ άτάχτως Ιππάζε- 
σθαι, £ν τινι τείχει τών παραθαλασσίϋΐν θραυσθείς χαΐ αίμα άναγαγών διά του στόματος. ΈπΙ δύο δ* Ιτη νοσηλευόμενος χα) 6δέρψ περιπεσών έτελεύ- τησε. Ε&άθΐη ίη(]ίοΙίοη6, ΙβΓίία ΑρΗΙίΒ άίθ, ίη 6^υ8 Ο Και χειροτονείται χατά τήν τρίτην του Άπριλλίου Ιοουιη βυΓΩοΗϋΓΡοΙγθυοΙαΒίηοηβοΙιαβ, ΟροΗ η&Ιυε 
αίςυε εάαοαΙυΒ, 0&8ΐΓ&1υ8 α ρΑΓ6ηϋΙ)α8, Ιοπ^οςυβ 
ΙθοιροΓθ ηαοοΜίίοα νί1& ουιη Ι&υάθ ΓαηοΙυ8, ίοαρβ- 
Γ&ΙοΓβ 6υιη οΙ> (ζΓ&νίΙβΙειη ιηοΓίιιη 6ΐ ίηΒί^ηβιη 
β&ρίβηϋ&ιη αίςυβ ρ&υρ6ΓΐΑϋ8 ο&υ8& βο ρπονβΐιβηΐβ. 
Ηαίο ηοη ΗβΓ&οΙεβ, υΐ ιηο8 ΓθΓβΙι&(, 86ά ΒΑ8ί1ία8 μηνός, της άύτης Ινδιχτιώνος, άντ* αύτου πατριάρ. 
χης Πολύευχτος μοναχός, της Κωνσταντινουπ<{λεως 
χαΐ θρέμμα τυγχάνων χαι παίδευμα, 6πό τών γονέων 
μίν ευνουχισθείς, έπΙ πολύν δλ χρόνον τ^ μοναδιχτ^ 
πολιτείη έχδιαπρέψας * δν 6 βασιλεΐις διά τό του 
ηθοΰς σεμνόν χαΐ τό της σοφίας 6περβάλλον χαι τήν ΧΥΙ,ΑΝΌΚΙ ΕΤ ΟΟΑΕΙ ΝΟΤΛ). (96) νίίίΐ ίη 1*6X160 ΧγΙβηάεΓ χώνον, ατβχ τηβίατη 
θΐ ρίηοηιπι (ηίοίητη βί^ηίΓιοβΓβ ; ρθΐβοτυπ) ηιβίαψη 
ΒίΙ>ί βίβ^ϋ, ρίηοΓππι νεΓΟ ίπηβίαε ρβπηί8ϋ ίη8θ1υ8 
Τ1ΐ6ορΗγ1&ο1ί εςυίβ. Οοαη. 

(97) Λΐία8 λεπτοχαρύα, ηυοθβ ΡοηϋοΦ εευ ανεΐ• 

1&η89. 6θΑΕ. (98) ΡΓθΒίεπί Ηυηο οίϋοί&ίειη ο&(&1ο^υ8 Οοάίηί, 
§;6ΐηίηΐ]η) άοπΐ68ΐΪ6υιη ηοβΙεΓ εχ1ιί1>ρ1 του δεξιού χαι 
του ευωνύμου χοροΰ, ρτΰ/ηαΗηϊη νίόβΐίοθί άίχίνί 
$ίηύΐηςίΐ6 οΗοΗ ναηίοτοηί^ ςυϋ)υ8 αΐίυε τών ψαλτών 
δομέστιχος ρΓΟΒροηίΙυΓ, οιηηίΐιυβ πρωτοψάλτης. Εα• 
οΐιοΐοβίυοι. Οοαη. 69 ΗΙδΤΟΚΙΑΗϋΜ ΟΟΒΙΡΕΝΒΙϋΜ. 70 αχτημονύνην χβιροτονεΤ ιητριάρχην, ού τοο Ήρα- Α 
χλείας, ώς ίθος, άλλα του Καισαρείας Βασιλείου την 
χειροθεσίαν πεπληρωχ^τος . Νιχηφ6ρος γαρ, 6 της 
Ήρζχλείας πρόεδρος, τφ βασιλεΐ χατά τι προσχε- 
χοουχώς ού συνεχωρήθη τήν χ^ειροθεσίαν ποιήσασΟαι. 
"Οθεν χαΐ ψ6γος ούχ 6 τυχών προσετρίβη ού τφ προ• 
τ^έψαντι μ6νον χαι τφ χειροθετήσαντι , άλλα χαι 
ιύτφ τφ χειροτονηθέντι ώς χαταδεξαμένφ τήν άχα- 
ν^νιβτον ταύτην χειροΟεσίαν . ΧειροτρνηθεΙς $* 
5^ως χαΐ ιια^ι^ησιατάμενος τήν άλήθειαν πολλήν 
χαταδρομήν έποιεΐτο της πλεονεξίας των συγγενών 
του πρεσβότοτ 'Ρωμανοΰ, [Ρ. 640] χάν τφ μεγάλφ 
Σχββάτφ τον βασιλέα εΙς τήν Μεγάλη ν Έχχλησίαν 
(λθ<$ντα ένηγε προς τήν τών πραχθέντων έχδίχησιν. 
"Οπερ ούχ ήδέως ούτος έδέξατο. Άλλα χαΙ Βασίλειος 
& μετά ταΰτα παραχοιμώμενος, ό άπο δούλης τεχ- 
θείς τφ πρεσβύτ^ 'Ρωμανφ. Έλένην τήν αύττυ 
άδελφήν χαΐ δέσποιναν ύποποιησά μένος, οί^τω παρ- 
εσχεύασε χαΐ δι έβηχε τον Κωνσταντίνον , μή μετα- 
γινώσχειν μ^νον έπΙ τη του πατριάρχου προβολή, άλλα 
χβ: ζητεϊν άϊρορμήν πώς ^ ^τ^ν χαταγάγοι του θρήνου, 
ζοντος τούτον. 

*ί2σπερ δΐ του χρόνου γιλοτιμησαμένου χατά ταυ- 
τ^ όμογνώμονας έπιδεί{ασ0αι πατριάρχας, χαΐ τήν 
τών έσπερίων 'Ρωμαίων (99) Έχχλησίαν 166νειν ελα- 
γεν Ιωάννης ό του Άλβερίχου υΐ^ς (1), προς πασαν 
ίτέλγειαν χαι χαχίαν υπάρχων έπι^^^επής* 6'ν ''^τω^ 
6 τών Φράγγων βασιλεύς άπελάσας Ιτερον άντεισήγαγε 
τ^ Έχχλησίς^ ποιμένα. 

Ό δ^ ΙΙολύευχτος τφ πρώτφ της Ιερατείας αύτου 
χρ<$νφ τοΤς ΙεροΤς ενέταξε διπτύχοις Ευθυμίου του 
πατριάρχου τ^ όνομα, του τ&ν βασιλέα Λέοντα δεζα- 
μένου κ*ς χοινωνίοιν, όττηνίχα τήν τετάρτην ήγάγετο ^ 
γυναΐχα(2). Ηρός τουτύ τίνες τών αρχιερέων προς ύλί- 
γον άντέστησαν τφ Πολυεύχτφ μή χοινωνεΤν. Άλλα 
χατ* ύλίγον τφ του χρατοΰντος άχολουθήσαντες 9ελή- 
μάτι γέλωτα παρέσχον τοΤς διαχρινομένοις. 

"Βχθη δΐ χατά τον αύτον χαίρων χαΐ ή τι μία χε^ρ 
του Προδρόμου ε!ς τήν βασιλίδα Ιξ * Αντιοχείας, άπο• 
χλαπεΐσα παρά τίνος διαχ6νου Ίώβ τουνομα* ήν 
χαταλαβοϋσαν τήν Χαλχηδ6να 6 βασιλεύς τήν βασι- 
λιχήν έχπέμψας τριήρη, καΐ της συγχλήτου δ'σον 
έπίσημον έξελθ(5ντος χαι τοί3 πατριάρχου Πολυεύχτου 
συν τιαντι τφ χλήρφ μετά χηρών χαΐ λαμπάδων χαΐ 
θυμιαμάτων, ε^ς τά βασίλεια ήγαγεν. 

Ό δι τών σχολών δομέστιχος βάρδας χατά τών 
(φων Άγαρηνών έχσνρατεύσας τό έν ποσίν άπαντα η 
χατεστρέψατο , ελών χχΐ φρούρια Ιχανά , έχπολιορ- 
χήσας χαι τήν περιβύητον Άδαπαν. Ό δΐ βασιλεύς 
βουλ<$ μένος χαι τους έν τ{ Κρήτ)[) Σαραχηνους συν- 
Γχώς Ιχστρατεύοντας χαι τά παράλια τ^ς ΤωμαΤxή^ 08Β8&Γ6» βρίββορυβ πίΑπαβ !τηρο8υϋ,(ΐυο<1 ΝίοβρΙιο- 
Γαβ (Ιιοο βηίηι ηοπιβη Ηβπιβίβο ρΓΦβαΙί θγ&Ι), ςυία 
ίη ςαικίαιη γθ &αίΐΏυτη ΐτηρβΓ&Ιοηβ ο£ΓθοάίΡ8θ(,ηοο 
ΒίηθΙ)&ΙυΓ ιη&ηυβ ίπαροηθΓβ. Οΰββ γθζ νϋυρβΓ&ϋο- 
ηβπι Ιι&υά νυΐ£;&Γ6ΐη ρ&Γ&νϋ, ηοη ϊιηρβΓ&Ιοη ηαοάο 
βΐ Β&θίΙίο, 8βά βΐ ΐρβί Ροίγβυοίο, ςοοίΐ οοηίΓα 
8&0ΓΟ8 β&ηοη68 86 0Γ(3ίη&ή ραββυβ ββββί. Ηίο Ι&ιηβη 
ί(« άβ8ί§^ο&Ιυ8, νβήΐβίβχη Η5βΓβ ρΓθΓθ88υ8, ιηυΐΐίβ 
ιηνβοΐαδ ββΐ ίη &ν&η1ί&ιη οο^ηβΙοΓυιη Ηοαιαηί 
Βοηϊθ.Εΐ; ίη οαιι^^ηο $&1)1)&Ιο ίιηρβΓ&ΙΟΓβιη ίη ιηβ^ηυιη 
Ιθίορίυπι νθηίοηΐθΐη «ά 3υ(]]είυιη θηΓυιη ςηββΓυβΓ&ηΙ; 
&ο1& βζβΓΟθηάυιη 1ΐ0Γΐ&1τΐ8 ββΐ. Νοη ^Γ&ΐυιη Ιιοβ 
ίααρβΓ&Ιοη ίου. 8βά βΐ Β&θΐΐίυ^,ςιιί (Ιβίηάβίηϋιηαβ 
6α1^1ου1&Γίΰ8 Γ&οΐιιβ ββί, βρηίβ Βοιη&ηί βχ 80Γν& 
βΐιυβ, ρβΓ 80Γ0Γθΐη 8α&πι ΗβΙβηατη Αυ^αβΙαιη ίΙ& 
ϋοη8ΐ&ηΙίηί αηίιηυχη αίΤβοϋ,υΙ ηοη 9Μ ηαοάο ουηι 
&<1 ρ&ίη&ΓβΙι&Ιυιη Ροίγουβίυιη ρΓθΐηονίϊ<8θ ροβηϋβ* 

Γθΐ, 8βά β1 άβ 60 ρ6Γ 060&8)0η6Π] (1β]ΐ6ί6η(!θ οο^^ίΐα- 

Γ6ΐ. ΕΙ &() 6απ) Γ6αι 8α£Γυη(36ΐ>&(, ςυοά βίοηΙ, ίπ^ί • 

ά&πι Τ^6θ(!θΓυ8 βγζίοί 6ρί8θορα8. 

πολλά χαι Θεοδώρου του Κυζίχου χατ' αύτου διερεθί• 

β6ΐθΓυιη ςυ&θί βί Ι6ΐηρα8 ίη 60 1&1)0γ&γθ1 αΐ 
βυηαοιί ροηϋΩθ68 β^υ8ά6Iη 86ηΐ6η1ί« 6Γ6&ΓβοΙπΓ, 
Βοηααη» βοοίββίβ οοάβηι ΐ6α)ροΓ6 ρΓ»Γ66ΐθ8 ίυίΐ 
^ο&ηη68 Α1])6ηο1 ΩΗυβ, Ιιοπιο αά οαιηβιη Ιαβοίνί&ηι 
&ο πι&1ίϋ8ΐη ρΓορ6η8υβ; ςυβιη ΟΐΙο ΡΓ&ηοοΓυιη 
ίιηρθΓαΙΟΓ 6χρυ1ϋ, βΐίυιηςυβ 6θοΐ6θί« ραβίοΓβπι 
οοηβΐϋυίΐ. 

ΡοΙγουοΙυβ ρηιηο 8υί ρ&ΐΗ&ΓοΙι&Ιυβ αηηο Βυίγ• 
οΐιϋ ρ&ΐΗ&ΓοΗβθ οοοαβη ίη βαογ&θ ΙβΙ)υ1α8 Γ6ΐυ]ϋ, 
63 αβ ςυί ίηαρβΓ&ΙΟΓβιη 1•βοη6ΐη 8(1 886Γ0Γυηι οοιη- 
ιηιιηίο&ϋοηβζΏ &άωί86Ρ&1, ουηι ίβ ςααΓί&πι υχοΓβαι 
ά 0X18861. Ε&ηα ο1) Γβιη ςυίά&ιη βυχηαιοΓααι ροηϋΟ- 
ου 01 αΐίςυ&ηοΐίυ ηοΙυοΓυηΙ γ6β 8&ογ&8 οηπι Ροίγβαοΐο 
οοιηιχιαη68 1ι&1>6γθ : ιηοχ ίαιροΓαΙοήβ νο1ιιηΙα(ί 
οΙ)8βςυθηΐ68 πάθηάθ8 86 ()ί806ρ1&η(ί1)υ8 οοηΙΐΌΥβΡ- 
βίαιη 6χ1ιίΙ)υ6ηιη(. 

$αΙ) ίάθΐη ΙβαιρυΒ νβηοΓ&ηάα ρΓ(Β0ΐΐΓ80Γί8 ιη&ηυ8 
Αη1ίοοΙιί& βροΐίη &11&1& β8ΐ, 8υΓΓβρ1& &1) ΙοΙ)θ ςυο- 
άαιη άίαοοηο. Ε& ουιη &ρρυ1ί886ΐ 01ι&1θ6άοη6ΐη. 
Ιαιρ6Γ&ΙθΓ 8υααι 6ΐηί8ί1 ίΓίΡβαιοιη : οί ί11υ8ΐΓίθΓ68 
8βη&1θΓ68 ρΓ«06άβηΐ68 οΙ)νί&πι ουίΏ ρ&Ιη'&ΓοΙια βΙ 
υηίγθΓβο οΙθΓο οιιιη οβΓβίβ Γαοίΐΐυβθίβυίϊιΐίΐίυδ β&ιη 
ίη ρ&Ι&ϋυπι άβάυχβΓαηΙ. 

396 ΙηΙβηπι Β&γ(!&8 8θΙ)ο1ιΐΓυπι άοιηθβΐίουβ 
βχρβάϋίοηβ ίη ΟΓίοηΙαΙβΒ Α^&ΓβηοΒ Γ&€ΐ& οΙ>νί& 
ςυ^ηυθ ναβί&νίΐ, ρβΓηαυΙΙλ οαβίοΐΐ^ι οβρίΐ, 
1ρ8&ιηςυο αάβο ηο1)ί1βιη υΓΐ)6ΐη Αά&ρ&πι βχρη• 
^η&νίΐ. ΙιηροΓ&ΙοΓ ααίβηι 6Γβί6η868 8&Γ&θ6ηο8, 
ςυί 0ΓθΙ)Γθ ιη&πϋΐΏ&8 Βοοι&ηοΓυπ) <]ίΙίοηβ8 ίη• ΧΥΙΑΝΟΒΙ ΕΤ ΟΟΑΗΙ ΝΟΤ^Ε. (99) Ογ6βοΙ, Ηοιη&ηί {ιηρ6Γίί 8υοθ688θΓ68. Τω• 
μαίους ΗοηωΜί 86 08^06 ίη ΙιοάίβΓηηο) άιβτη 3&οϋ- 
ΙβνβΓίιηΙ. νβΓ08 &ιιΐ6τη Ι1οτηαηο$, ίά ββί 1*&1ίηοθ, 
€6<)Γ6ηί ¥006 έσπερίους Τωμαίους αρροϋκη^. βοΑΒ. 

(4} Ι8 68ΐ ^οαηη^8 XII ρ&ρ&. Α]1)θΓίοί οοηβυΐίβ 
Βοιη&η) ίΐΐίυβ, άβ ηηο νίάο ηίβΙΟΓίοοβ.Οϋοηβπ] ηι«• ^ηυπι Ηοπι&ηοΓυιπ ίηιροΓ&ΙοΓβιη Γβββπι Ρρ&ηοοΓυιη 
νοοαί; (Ιβ ς|υ& γθ θυρΓ& ιηοηυί. Ουτ αυΐβιη Ιιυηο 
Ροΐγουοίο 8ίιηί1θ]ΐι άίο&Ι, ηοη νίάεο. Χυε.. 

(2) Οθ ςυ&Γϋΐη ηυρίί&Γυτη 3υΓ6 νίά. ΑΓουιΙίηβ 
1. VII ΟοηοοΓάΐο. Οοαβ. 71 ΟΕΟΚβΙΙ ΟΕΟΗΕΝΙ 72 ουΓ9ίοηίΙ)η8 νβχ&1)Αη{» βαρίβηβ (ΙθΙβΓΓβΓβ βΟΓΟίηςυο ^^ γης δηουντακ χαΐ χατατρέχοντα< έχφοβήναι και τής ίχηαιοάίοοβ ίιηρβίυβ ΓβρήηαοΓβ,ηι&χιζηιιιη βοηίΓαΙιϋ 
βχβΓοίΙαιη οΐ&βββιηςαβ ηβςυ&ςιιααι οοηΐβοααθηά&ιη, 
β&ιηςυθ ίη 0Γ6ΐ2ΐιη βοαϋϋΐ , ργιβΓθοΙο Ιοϋ γθϊ 
βοηβΐ&ηϋηο ραΐηοίο Οοη^ΐα, βίίβΐΏίη&Ιο Ιιοιηίηβ 
βί ίη υιηΙίΓα βάαβ&Ιο Ι^βΠίςυθ ί^η&ΓΟ, ιιηο άθ 
ρ&Ι&ίίηΐβ ουΙ)ίουΙαΓϋ8. Ιβ ίη ΟΓβΙ&ιη 1γα]θοΙ& οΐ&βββ 
ηϋιίΐ άυοβ άί(;ηυΐΏ β^Ι ; η&οα ηβςοβ ο&βΐπλ ιηυηίίί^ 
ηβςυβ βρβουΙαΙΟΓββ βυ^ βζρΙοΓ&ΙΟΓββ οοΐΐοοανίΐ;, & 
ςυί5υ8 άο ΒλΓίΐαΓΟΓυιη &άνθη1α χηοηβρβίυρ, ςοββ 
βυαι ίηουηα ίη βαωοαυχη ιιάάαχϋ ρβηουΐυπι. Ν&ιη 
ίθΒαΐ8.Γβ8 8θοοπ1ί& θΐ ίπιρθήΐία ΕοοιαηΙ ύαοίβ 
άβρΓ6ΐ}βη8&9 ορροΓίηηο οαρίο ΙθΐηροΓθ Βοιη&ηοβ 
8αΐ>ίΙο αάοΓίί, ηοΠο ηβ^οϋο ίυάβραηΐ; ιηαΐΐίςυθ 
ΙιοΓυιη αΐίί βαρϋ, &1ϋ Γθγγο ΙηΙβΓβχηρϋ, βί Γβϋ(ΐαί8 
ίυ§ίβηΙ)1)υ8 οα8ΐΓ& ςυοςυβ βυιηιηο ουηα ηοθίΓΟΓυιη άσχετου άναχόψαι όρμης, στρατον οτι πλκΐστον συλ- 
λέξας χαι στολον βύτρεπίνας ούχ άγβννη εκπέμπει 
χατά της νήσοο , στροίτηγον έπιστήσας τοΤς πανί 
ΚωνσταντΤνον πατρ(χιον τον Γογγύλην , θηλυδρίαν 
ανθρωπον χαι σχιατραφή χαΐ άπειροπ^λεμον χαΐ Ιτα 
των έν τφ παλατίφ θαλαμηπόλων* 6ς «{ς τήν νησον 
περαιωθείς χαΐ μηδίν βίζιον διαπραξάμενος στρατ- 
τηγου, μήτο στρατοπε8είαν πηξάμενος ασφαλή, μήτβ 
σχοπους έπιστήσας χαΐ χατοπτηρας, [Ρ. 641] χαΐ δι* 
αυτών τάς βαρβαριχάς φολαξάμεν•ς έφόδοος, χιν- 
δύνφ μεγ(στψ περιπίτπει. 01 γαρ νησιώται τήν άπει- 
ρ£αν χαι τήν άμέλειαν χχτανοηχ^τες τοο στρατη- 
γού, χαιρον έπιζητήσαντες έπιτήδειον εξαίφνης επι- 
τίθενται τ^ στρατεύματι, χαι τρέπονται μίν τοντο 
ρ^δίως^ ώς πολλούς των Τωμα(ων αίχμαλωσί^ χαΐ άεάθΟΟΓβ οαρίβ 8υο(. Ιρββ βίί&αι Οοη^1ίυ8 ίη " σιήρφ διαμερισθήναι, χατέσγ(>ν δΐ χαΐ τδ στρατ^πε- 

δον αυτό, των 'Ρωμαίων αισχίστως άποφυγόντων. 
Μιχροΰ δ* 2^ν ϊάλ,ω χαΐ ό Γογγύλιος, εΐ μή συνασπί- 
σαντες οΐ θεράποντες έξε^|3ύσαντο αύτον της αΐχμ* 
αλωσίας, χαΐ εΙς τήν ναυαρχίδα έμβιβάσαντες διε• Ιιοβϋυιη ροΐβδί&ΐβπι νβαΐββθΐ, ηίβί & ουηβο Γ&αιυΐο- 
ΓαΐΏ 6Γ6ρΙα8 βΐ ίη η&νίιη ρπΒίοη&ιη ίυί88θΙ ίοαρο- 
βίΐυβ. σωσαντο. ^&α1 Κοιη&ηυ8 1ηιρβΓ&1θΓί8 βΐίαβ βιάαΙϋοΓ Γβιτβ 
ηση ροΐβπλί & ρ&ΐΓβ Μ7 Γβ8 ^υ1}θΡηΑη, ίάβοςαβ 
βυιη νβηβηο Ιοίίβρο βΙ&Ιυϋ, οοη8βί& βΐί&ιη ηχοΓΟ 
8ΐια ο&αροηί8 ΑΙία. ΒηρΓορΙβΡ οαιη νβΠβΙ βοηθίαηΐί- 
ηαβ ιηβάίο&ηιβηίαιη ρυΓ^&ηβ 1)ίΙ)βΓθ, ΙοΙΙι&Ιβ νβηβ- 
ηυιη βί ρ&ραηΐ; ρβΓβη&άβηίςηβ ΝίοβΙ» πίθηβο 
&άπι1ηί8ΐΓ0 υΐ ίά ίηΓυηάαΙ. ΙπιρθΓ&ΙοΓ οηιη ^&Iη ίά 
68861 1)Αυ3ΐαΓυ8,ρο8ίΙυαι &η1β 8&6Γ&8 ίιη&§^ίηθ8,8ίνθ 
ΓοΓίυίΙο 81 νβ (Ιθάϋβι ορβΓ& 1<λρ8η8, ροοαίί 6^α8 Τωμανδς δΐ 6 του βασιλέως Κωνσταντίνου υΙός 
τελεωτέρας ήδη άψάμενος ήλιχίας, χαι μή φέρων 
όρ^εν τά πράγματα &πό του πατρός αύτοΰ διοικού- 
μενα , φαρμάκφ τούτον έχποδών ποιήσασθαι έβου* 
λεύσατο, είδήσει χαΐ της αύτου γαμέτης της χαπη- 
λίδος. Μέλλοντος γάρ του Κωνσταντίνου χαθαρτήριον 
π6μα λαβείν, λαθόντες οΰτοι δηλητήριον τούτφ έκέ- 
ρασαν, χαι Νιχήταν τόν έπί της τραπέζης παρ- 
έπεισαν έγχέαι τούτο τψ βχσιλεΤ. Μέλχων δΐ έχεΤνος αίΑΐοΓΟίη ρ8Η6ΐη β^Γυάϋ, ΗβΙΙςααΐη βροίηηΐ οΒ Ο αυτό λαβείν χείμενον Εμπροσθεν των σεπτών είχ^νων, 
ρ&ηοίΐβίβαι τΐΒαπι β8ί οαΓβΓβ θίΟεαοίΙβΙβ, βί ηίΐιίΐο- εΓτε τύχη τινί εΤτβ χαι έχουσίως δλισθήσας τ6 πλέον 
Πΐίηα8 ίαιηβη βοηβΐ&ηΐίηυβ βΓΛνί πιογΒο 1&ΐ6ΓίΙ)υ8 έξέχεε. Τ6 δΐ λοιπόν ποθΚ δπό του Κωνσταντίνου 
ΙβαΙαϋβ & νβηβηο β^Γβ βναβϋ. άργόν έφάνη χα) απραχτυν, δια τήν δλιγύτητα τήν 

οίχείαν άποβαλόν Ινέργειαν. Ολήν χαΐ ο(Ιτως 6 Κωνσταντίνος μύλις περιγενέσθαι Ίσχυσεν, έπισχήψαντος δήτου 
δηλητηρίου έν τ^ πλευρά α6του χα) χαχώς διαθεμένου «ύτύν. 

Αηηο ίζηρβπί ΟοηβΙ&ηΙΙηί 15, πιβηβ! 86ρί6ωΙ)η, ιε*. δΐ χρύνφ της αύτου βασιλείας, χατά τό Σε- ίηάΐοΐΐοηβ 3, &ηηο ιηυη(ϋ 6468, ρΓοΓβοΙυβ ββΐ ίσι- 
ρβΓ&ίοΓ &(ί Οίγαιρυιη πιοηίβα), ίη βρβοίβπι, υΐ ρα- 
ΐΓαιη ςυί ίϋί νίνβϋ&ηί οοη3ρΓ6θ&ϋοηίΐ3υ8 ΑΓοι&Ιηβ ίη 
8γπ&οι οοηίΓα δαπ&οβηοβ ρΓοβείβοθΓβΙυΓ^ Γβ αοίβαι 
ίρ8&, η( οααι ΤϊϊβοάοΓΟ ϋγζίοΐ θρίβοορο, ςυί Ιυπι 
ί^ί άθκβ1)&1, άβ Ροίγβυβίο ά6]ίοίθη(1ο οοηβίΐίιι ίηΐΓβί. 
Ιηάβ βίνβ οοΓροΓΪβ νίΐίο,βίνβ τυρβυβ α ΩΙίο ρβΐίΐυβ πτέμβριον μήνα της γ* Ινδικτιώνος, έν 2τει χοσμιχψ 
ςυζη', Ιξεισι Κωνσταντίνος 6 βασιλεύς έν τφ το» 
Όλύμπου $ρει, τφ μΙν δοχεΤν ταΤς τών έχεΤσε Πατέ- 
ρωτ εύχαΤς θ(ι>ρΑΧΐνθήναι χαΐ μετ* αυτών χατά Σα- 
ρακηνών έχ Συρί^ έχστρατεΰσαι, άληθεΐ δέ λύγφ 
ίνωθήναι θεοδώρφ τφ της Κυζίχου προεδρεύοντι, 
έχεΤσε τύτε τάς διατριβάς ποιουμένφ, χα) μετ' αύ, νβηβηο, (1θ1θΓίΙ)ϋ8 οοΓΓβρΙαβ άίβοβββίΐ, βΐ βυί) βηβαι τν του περί της χαθαιρέσεως του Πολυεύχτου βουλεύ- 
ΟοΙοΙ)Γί8ίη ΙθοΙίοα ΟροΙΙηΓβροΓίβΙηβββΙ,βοοοηβίΙϋβ σασθαι. ΈχεΤσε γοΰν γενύμενος, εΓτε σωματιχτί βϋίβ βχΐΐηιη ηαΙΙυαιοοηδβουΙίβπιΟΓίουβ,ηοη&ίΙίβΝο- 
ν6αιΙ)Π8,νίχϋ&ηηο8ςοίηο|υ&^ίηΙ&ςυ&1υθΓθΙοΐθη8β8 
(Ιΰο, ίαιρθΓανϋ, 388 οοΠβ^ίθ ρ&ΐΓβ^ Αΐβχ&ηάρο ρα- 
Ιγπο βΐ αι&ΐΓβ 8υ&, &ηηο8 (Γβάβοίαι, τυρβαβ ουηι Ηο- 
πιαηο ίη^υ8ιθ ίιηρβΓίυιη αάβρίο αηηοβ νί^ίηϋ ββχ, βΐ 
ίΙ1θ8αΙ)αιο1ο&ηηο8ςϋίηάβ6ίΐΏ.δβρα11υ8β8ΐ3υχί8ρ&• 
ΐΓβπ) βυυπι. Αά θχΐΓ6Πΐααι αβςυβ βρΐΗΐυπι βυοοβηβυίΐ 
Ροίγβαοΐο, βΐ β]υ8 άβροβίΐίοηβιη αηίπιο &£;ί1&νί1. Α1ί• 
ςαοΙαηΙβςυ&ηιιηοΓβΓβΙυΓ (1161)08, ρο8ΐνθθρ6Γ&η) ]&ρί- 
(1β8(1θ8υΙ)1ίιηίοοηΓ6Γΐίαιίη ίρβίυβ άοπιαιη νβΐιβπιβηϋ 
ουπι ίηιρβία βοη3θβ1ί ίηςβηΐβπα βάίάβΓηηΙ ΓΓ&£;οΓβηι. 
0υο8 ΟοηβΙ&ηΙίηυβ ρυΐ&ηβ & οοβη&ουΐίβ Μαςη&υΓ» πλημμελείς είτε πάλιν ύπό του παιδ&ς φαρμαχθεις, 
όδυνώμενος άνεχώρηβε, χλινοπετής τε χατά το τέ- 
λος του Όχτωβρίου τήν βασιλίδα κατέλαβε, χαΐ τ^ 
θ' του Νοεμβρίου μην^ς τελευτ^, &πραχτα τά βε- 
βουλευμένα λιπών, ζήσας δπαντα τδν της ζωής αύ- 
τοΰ χρ^νον Ιτη νδ' χα) μήνας β', συμβασιλεύσας μΙν 
τφ πατρι χα) Άλεξάνδρφ τψ θείφ χα) τ^ αύτοΰ μη- 
τρι 2τη ιγ^, αύθις δΐ τψ 'Ρωμανψ τυραννήσαντι ϊτη 
χς', χαι μετά τήν έχείνου της βασιλείας Ιχπτωσιν 
μονοκρατήσας ?τη ιε'. Θάπτεται δ^ θανών συν τφ 
οιχείψ πατρι, μέχρι τελευταίας αναπνοής έγχοτών 
τφ ϋολυεύχτψ χαι τήν αύτοΰ χαθαίρεσιν φανταζύ- 73 ΗΙ8Τ0ηΐΑΗϋΜ εΟΜΡΕΝϋΙΌΜ. 74 

ΐΛ£νος. Πρλ δι τίνων ήμιρών της βύτου τΕλβυτης, ^ (ΙθΓθγΜ, ρβΓ αΐιςποί ηοβίθβ βη9(θ(3θβ οοΠοοβνίΙ, βί 

ίτίΐ τίνα χρ<$νον ατυχνδν, Ισπέρας καταλαμ6ανού<της ςυβαι θΟΓαιη ορβΓ& (ΐ6ρΓβΙ)6η()βΓ6 ροδββΐ ίβίβ αυ- 

λίί^οι άνωθεν έχπβμιι<$μενοι κβΐ έντος των αύτοΰ διαι- βυιη 8βά ί^ηοΓ&ΙΐαΙ ΓΓυβίΓα ββ Ι&1>θΓ&Γθ,ουχη ίά ηοη 

τημάτων συν πολλφ ^ο(ζφ πίτττοντες έξαισίους άπ- &1) 1ιοΐΏίηίΙ)υ8, Βθά 8αΙ)ΗιηίθΓθ αΐίςαα ρΓΟίβοΙυπι 

ετέλοι>ν χτύπους. [Ρ. 642] Δόξας δ' άπ6 τών της Γυβηί ροΐββίαίθ. 

Μαγναύρας ύπερφων τούτους φέρεσΟαι φύλαχας έπ^ πολλαΤς νυξιν άφώρισεν, ει πού τίνα λάβη τών τούτο 
τολμώντων. Άλλ* έλαθε μβτην πονών • ην γάρ τ6 γιν^ίμενον ουκ ίξ ανθρώπων άλλ* έξ δπερτέρας τε- 
λούμενον δυνάμεως. 

Μεταστάντος δΐ του Κωνστακτίνου και προς την Ροβίςυ&ιη βχ Ιιβο νιΐΕ τηίί^ΓΛνϋ (^ΟΏθΙαηΙίηυβ, 

έχεΤθεν διαβαντος κατάστασιν, 'Ρωμανδς ό τούτου ΟΙίΌβ β]υ8 ΗοτηηηυβίπιρβΓίυπι ο&ρθββιί.Ιβ ιη&^ί8ΐΓ&- 

υ'.ος εγκρατής γίνεται της αρχής. Και άρχοντας προ- ϋΐϊυβ βίΙ)ί 1)βηβνο1ί8 Λίςυβ αοεβρϋβ βοηβίϋυϋβ, οοη- 

βαλλύμενος ευνοϊκούς αύτψ καΐ θ^μήρεις, καί τήν Οπη&ίο υί Γβ8 Γ6Γβ1)&ί ΐπορβΗο, β&άβΠ) ΐ6Γϋ& ίη<1ΐ- 

^ισιλειαν ώς ένήν κρατυν(5 μένος, κατά τήν Ιορτήν οϋοηθ, ΓθβΙο ΡαβοΙι&ΙίΒ άίβ, ΠΗο βυο οοΓοη&χη ίιη- 

τβυ Πάσχα της αυτής γ' ί^νδικτιώνος στέφει και τον ρβΓ8ΐοη&ιη ορβΓα Ροίγβυοίί ρ&ΐΓΐ&ΓΟίιβΒ ίιηροηίί ίη 

υΐόν αύτοΰ βασιλέα, διά τών χειρών Πολύευκτου του Μ&§^ηο ΤβιηρΙο.Γηββςυβηϋ αηηο ΓΟΓδαχη β! βΐίυβ ίη 

πατριάρχου, έν ττί Μεγάλη Έκκλησ{(^. Τψ δ* έπκίντι Ροηί&ηο 889 ρ&Ι&ίίο η&βοιΙυΓ, ςϋθΐη & ραΐΓβ Οοη- 

Ετει τ(χτετβι πάλιν αύτψ ϊτερο; υΐλς έν το"ίς τών βΙ&ηίιηυΐΏ ηοχηιη&νί(. ΟβΒίβΡϋΐη ίιηρβπιΙοΓ ^υνβηίβ 

Πηγών παλατ(οις, δν έπι τψ πατρι ΚωνσταντΤνον νο]υρΙ&ϋΙ>ιΐ8 ()6()ί1α8, ουΓ&πι Γ6ίρυΙ)1ίε8θ ^086ρι10 
ών^μασε. Νέος δ' ών και εύπαθε{αις Ιαυτδν έπιδεδω- Β ρηΕηαηο βυο ουΙ>ίουι&ηο οο^ηοιηβηΐο Βήη^β οοηα- 

χώς τας τών δλων φροντίδχς Ιωσήφ ένεχείρισε τψ ιηίβΗ'.ίρδβ ίη αΐίαπ) ηυΙΙβπι Γθπι ίηευΐουίί ςυαπι ϋ* 

ζραιποσ{τψ και παρακοιμωμένψ, φ ^ρίγ^ας ή έπω- ουιη βχοΐβΐίβ λο 1πιρυΓί3 Ι^οηυηοίοηίΐΐυβ, βοοΠίβ, 

νυμία. Αύτ6ς δι ούδΐν άλλο διά φροντιδος εΤχεν ή τ^ παΐΕοίβ &ίςυθ8ουΓη9,νί1βπι ΐΓ&η8ίξ6ΓθΙίηΓ&οΐθπι.Ε&• 

μεθ* ήταιρηκύτων και βεδήλων άνδραρ{ων, κα) μα- ρρορΙΟΓ ^ο&ηηβIΏ ςυθΠ)(]&πι οίβηβυιη βρ&άοηβηι, 

/λάδων, και μ(μων, καΐ γελωτοποιών τάς έκδεδΐ|^τη- ςυθπι οΙ) Ιορρία ςυ(Β(!&ιη ί&οίηοΓα ΟοηβΙ&ηΙίηυβ 

μίνχς μεταδιώκειν τών πράξεων. Το (νυν και κλη- ίιηρ6Γ&1θΓ ρΓθ1υΓΐ38ΓβΙ βί πιοη&οΐιυιη ΓθββΓ&Ι, βί 

Ρ'.χον τίνα 'Ιωάννην έκτομίαν $ντα, διά τινας άσέ- ςυί υβςυβ &ά β] 08 π)0Γΐ6ΐη &1)(1ί1;υ8 Ι&ΙυβΓ&ί, ίιηρθ- 

μνους πράζ&ις ύπό Κωνσταντίνου του βασιλέως άπει- τίο ροΐϋυβ ΐηοη&οΐιί 1ι&1>ί(υ βχυϋ, οΙθΓΪοίςηβ Γβά- 

ληθέντα, καΐ μοναχικών άμφιασάμενον σχήμα, καΐ μέ- ά\ίο &πιίο1υ ίηίβΓ 8υθ9 ΓβεβρίΙ ουΙ)ίοη]8Πθβ. ΑΙ Ρθ« 

'/ρι της εκείνου κρυπτύμενον τελευτής, ώς ήδη έπ- ΙγβηοΙυβ, ^υ8(α ίηάί^ηΑΐίοηβ οοηβίΐυβ, νβΙΐθΐηβηΙβΓ 

ελαβετο τής αρχής, του τών μοναχών άποδύσας σχή- ίιηρβΓ&ΙΟΓβιη υΓ^βΙ)&ί,υΙ βυ» Γ&ιηί1ί(ΐ 6^ί^θ^βι Ιιοιηί- 

μτΓος και τα τών κληρικών μεταμφιάσας τοΤς Ιαυ- ηβπι ςυί νοΙυΐΏ ιηοη88ΐίουπι β^υ^&88β^. Ταιηβη ίηα• 

του θαλαμηπύλοις κατέταξε. Ζήλϋυ δΐ πλησθεις 6 ρβΓκίΟΓθ οχουβαηΐβ, ςυοά ηβ^&ΓβΙ; βυο) Γβνβηι 

Πολύευκτος πολύς ήν έγκείμενος κα2 τψ βασιλεΐ ιηοη&οΙ)ί βοηάϋίοηβ8 ληιρίβχηπι αυΐ ίΐΐί ^βηβη νίΐββ 
κχρενοχλών της Ιαυτοΰ θεραπείας τούτον άπώσα- ^ &5 υΐΐο 8&θθΓάοΐ6 νοίίβ οοη86θΓ&(υπι ίοίύββ, βθά 

σΐ)αι ώς Ιξομοσάμενον τ^ τών μοναζύντων έπάγ- Ι&ηΐυπι ί8(α πιβίη ίηαρ6Γ&(0Π8 8ΐιηυΙβ886, άβοβρίαβ 

γ'.λμα. Εκείνου δΐ παραιτουμένου, και μή ταΐς άλη- 6υπι ιηίββηιη ίβοίΐ, Ιοββρίιο βΐίαπι (Ιΐΐί^θηΐβιη ίη 

Ο^ίαις ιράσκοντος ένδεδύσθαι τούτον τό σχήμα ή ευ- Ιι&ο Γβ η&ν&ηΐθ ορβΓ&πι. ΙΙ& ^ο&ηη69 ίΐΐθ υβςυβ 8() 

-/ήν παρά τίνος τών Ιερέων λαβεΤν (3), άλλα μύνον ιηοΓίβιη Βοηι<ιηί ρΓοίαη&ΓΠ ηονο ίηβΐίΐυΐο νϋ&πι 

ΰχοκρίνασθαι τόν μονάδα βίον διά τον του βασιλέως βχβ^ΐΐ : χηοΓίαο θο, ΓυΓβυβ πιοη88ΐ1οο νβίβΐυβ 1ι&- 

Φ^ον, εξαπατηθείς & Πολύευκτος άφήκε τοΙ3τον 1)ϋα, αηίιηυπι 1απ)βη ηοη ιηυΐ&νίΐ. 
κΐλλά χαΐ του Ιωσήφ σπουδάσαννος. ΚαΙ διήγε μέχρι τής τελευτής 'Ρωμανου κοσμικώς ζών καΐ νεω* 
τερικώς * εκείνου δΐ τελευτήσαντος τ^ μίν σχήμα τών μοναστών άμφιέννυται αύθις, τήν δέ γε γνώ- 
μην αύτου ουκ ήλλοίωσε. 

Τούτψ τψ Ετει Νικηφ^ρον μάγιστρον τον Φωκαν, 940 Ηοο &ηηο ΝίοβρΙιΟΓυιη Ρ1ιοο&αΐ Π)&};(ί8ίΓΌΠΐ 

οομίστικον ήδη προβεβλημένον τών σχολών τής βί δοΙιοΙαΓυπι ΟΗθηΙ&Ιίυιη €ΐοηΐ68ΐίουιη & 0οη8ΐ&η- 

Ανατολής παρά Κωνσταντίνου του βασιλέως, υλ\ ϋηο ίοιρβΓ&ΙΟΓβ ΟΓβ&Ιυπι, ςυί (1β οήβηΙ&ΗΗοβ δα* 

::ολλά τρύπαια στήσαντα κατά τών Ιψων Σαρακη- Γ&οβηίβ πιαΙΙα 8ΐ&ΐΌ6Γ&ϋΓθρ<Β&,βΙΤ&Γ8ίΟ&Γ&ιηοη6Π)^ 

νών, και τ^ν τε τής Ταρσού άμηραν Καραμ6νην και 01ι&1)ά&η6Πΐ ΟΙιαΙβρί, ΙζθΙΙιυπι ΤηροΗδ αχηβΓββ 
Χαβδαν τον του Χάλεπ χλ\ τον Τριπόλεως Ίζήθ ^λο- Ο ρΓ0Γ8υ8 οοιηρ68θυθΓ&1, ίιηρθΓ&ΙΟΓ ουίη άβίβοΐο 

7χέρώς ταπεινώσαντα, πέμπει κατά τών έν τη πιίΐίΐυπι βΧθΓοϋυ βί ρΓύΙ)β α(1θΓηΕΐ& ο1&886 οοηΐΓ& 

Κρήτη Σαρακηνών, πλήθος έπικλέτων στρατιωτών 0Γ6ΐβη8β8 8&Γ&β6ηο8 βΐΏίΗϋ.Ρ1)00&8, οΙ&88β ίη θΓβ- 

έ;ςιδους αυτψ κα^ στύλον κατηρτισμένον καλώς. ΪΛτη ^^8^6^^&, ουπ) ρπαιυηα η&.νίΙ)υ8 8υ08 βάυοβΓθΙ 

[Ρ. 643] Έν τ{ νήσψ δ' ούτος περαιωθείς, καΐ κατά Αρ[&Γ6η08 ρΓθ1ιίΙ)βΓθ 8^^68808 ρΓΟΒίίο Γυηάί1;6ΐουχη 

τήν πρώτην άποβασιν παρουσι καΐ κωλύουσι συμ- ίρβθ Ιυίο ίη8υ1απ) β^ΓθάίΙυΓ,Ιηπι 8υθ8 &1)8ςυθ ρβη- 

τλαχΕίς τοις ΆγαρηνοΤς καΐ τούτους τρεψάμενος, ουίο ίη 6Εΐη βχροιΊβΙ. Ιηάθ 0&8ΐη8 ροβϋίΒ, η8(|αο 

ΧΥΙ,ΑΝΟΚΙ ΕΤ αΟΑΗΙ ΝΟΤ>Ε. 

(3) Μ&ηΌ 8&θ6π)οΙί8 )οη^& ρΓβοηηι Ββήβ ρΓΦΠΐίβδα ΕυοΙ^οΙο^ίυιη.ΡΓθοββ ίΠ» βοΐβιηηβιη Γβάάηηί ιηοοα- 

οοηββεΓβηΐΌΓ λρηά βΓΦεο3 πιοηβοΐιί, άβ ΓΐυίΙ)υ8 οΙιΟΓυπι ρΓοΙββδίοηβπι. Βαΐβιιιηοη• Οοαη. 

Ρατηοι. Οι. ΟΧΧΙΙ. 3 7β ΟΒΟΒβΙΙ ΠΒΟΒΕΝΙ 7β 

&Ι1& ίθβ8Α, ν&ΙΙο &0 ρ&ΐίβ άθΟχίβ οοίηαααηιϋβ,ο&γθΒ Α κύτ^ς χι ασφαλώς απέβη, χαι τ^ν στρατών άπββίβα- 

ΙυϋββίπιίΒ ίη 8ΐΐλϋοηί1)θΒ οοηϋηβηΒ, οιηαίϋυβ ρΓθ1)θ 3£ν άχινδόνως. Χάροοίά τ& ούν Ιπήξατο χαρτερ&ν, 

οοηβϋΐαϋβ, ΐοβαίο υΓΐ)θ8 οιηηί νί ορρυ^η&Ι, αο τάφρφ βαθκΐ^, χαΐ σταυρώμασι, χαΐ πασναλοις (4) 

Ββρίθπΐ ιηίθ^οβ ρ6Γ τηβηβββ οιηηϋ)υ8 οηαοΐιίηίβ &ά τούτον χχτοχυρώσας, χαΐ τ^ν στ6λον έν 6'ρμοις γα- 

βαιη Γθΐη Γ&οίθηίίΐϊυβ Όδαβ ΠΙΟΓΟΒ ρΓ08ΐ6ΓηίΙ,υΓΐ)68- ληνοτάτοις όρμίσας, χαΐ πάντα χαταστησάμινος χατί 

ςυθ θΐ θΑ8ΐθ11& νί ο&ρίΐ. βορίίιηα άίβ ΜλΓίϋ ιηβαθίΒ, το άσγαλίς, ενεργώς ηπτετο της πολιορχίας των έν 

!ηάίοΙίοη6(1θθίιηΑςυ8Γΐα,ΟΙι&ηάΑβ6ΐη&1)ία8υ1&Γί1)υ8 τ^ νήνφ πόλεων, χαΐ δι' 6'λων ζ μηνών πάσαις μη• 

νοοαί&ΐη,οιηηίυιη ΟηβΙ® υΓΐ)ίυπ) αιυηίΐίββίιη&ιη,βχ- χαναΤς πολιορχητιχών οργάνων χρησάμενος^ χαΐ τα 

ρυ^η&Ι; €αΓυρβιη ίη8υ1φ αιηβΓ&ιη» βΐ Αηβζηαιη, '^κ^χη χ^ταστρέφων τάς τε πόλεις χαΐ τά φρούρια 

^υ^υ8 ΒθΟίΐηάαιη ΟαΓυρ&ω 8υιηιη& θγ&Ι ροΐ68ΐ&8, έχειρώσατο. Τχΐ ζ ^Ι του Μαρτίου μην^ς, της ι^' 

νίνοβ ίη 8ΐι&ιη ροίθβΐ&ΐβπι Γθάί§;ϋ ; ΙοΙ&ςυβ ^αIη Ινδιχτιώνος, χαΐ την πασών άχυρωτέραν πόλιν, ί[ν 

βα1)&β1& ^^8υ1α,β^υ8 οοηδϋΐυβηάβθ βαυ8& αάΐιυβ αΐί- έγχωρ(ως Χάνδαχα έχάλουν, πεπορθηχώς, κλ\ τ^ν 

ςιιίά (βιηροη'θ 841 ίΙ)ί θζί^βΓθ 8ΐ&1υϋ. ΕηίιηνθΓΟ άμηρεύοντα της νήσου Κουρούπην δνομα λαβών 

οΙ)ΙίηαθΓ&ί ί&αι& βυιη Ηοιη&ηυιη νίΓυω ςυί ϋΓβΙ&χη αίχμάλωτον χαι Άνεμαν τον μετ' αυτόν έν τ^ νήσφ 

€8861 0&ρΙΐ]Γΐΐ9, ηβθθ88&Ηο θΐίαοι ίΐΏρβπο ΒοΐΏ&ηο πρωτεύοντα, χαι τήν νήσον 6'λην δουλωσάμενος, 
ροΙϋιίΓυΐΏ. ΙΙ&ςυβ βίιηυΐ αίςυβ Γβηυηϋ&Ιυιη ββΐ ρ έ'μελλε μίν έπΙ πλε(ονα έμμεΐναι χρόνον χαΐ τά χατ 

0ΓθΙ&ΐη 688β ΟβρΙ&ιη, ΚοιηοιηιΐΒ ^086ρι1^ ΙιΟΓίΑΐυ αυτήν χαταστήσεσθαι. 4»ι{μης δΐ χρατούσης ώς 6 

ΧΏΐΗϋ ςυί ίηάβ ΝίοβρΙΐΟΓϋΐη &νθ06η1. ΑάΙΐΏΟ ία μέλλωο χατασχεΤν αυτήν 'Ρωμαΐος άνήρ έξ άνάγχης 

ΟγθΙα 60 Α^βηΐβ, η6 ΑΓ&1>β8 οΗθηΙαΙβΒ Εοαι&ηαιη βασιλεύσει Τωμαίων, αμα τφ γνωσΰήναι τήν της 

άΙΙίοπΒΐη ίηίβΒί&ΓΟαΙ, 01ι&1)(1&ηιΐ8 ρΓβοίρυβ ΟΙιαΙβρί νήσου χατάσχεσιν ταΤς του Ιωσήφ όποθήχαις πει- 

ΒΠ10Γ&8, υΙγ Ι}6ΐΗ60Βυ8 6ΐ ΓβΙίςυίΒ βίΓβηυίοΓ, Ηοιώβ- σθεις 4 'Ρωμανός προσεχαλέσατο τόν Νιχηφύρον 

ηυΒ I^60^6I^ Ρΐιοοαζη ΝίοβρΙιΟΓί ΓΓ&ΐΓβαι ιηα^ίΒίβηί έχεΤθνν: *Έτι 8έ τοΰ Νιχηφι^ρου τ^ Κρήτ^ ένδια- 

1ιοηοΓ6 ΟΓοαΙαιη βο ιηίΗίΙ &ο άοοαββϋοί ιηυηαΒ ο1)ίΓβ τρίβοντος, Ινα μή τήν Ιφαν χατατρέχοιεν οΐ της *Ανα- 

3υΙ)6ΐ. Ιβ, υ1 ίη ρΓονίοοί&ιη νβηϋ, ΟΙιαΙιεΙ&ηο οβοοΓ- τ όλης Άραβες χαΐ μάλλον 6 Χαβδαν ό τοίί Χάλεπ 

τϊΐ αά Ιοουιη ουί Α(1γβ880 ηοοαβη, ρΓΟΒίίοςυο οοη- άμηράς, πολεμιχός ών χαΐ τών &λλων δραστηριώτε- 

^ΓβΒβυβ νίηβίΙ αο Γυηάίί. Εο ίη ρΓΟοΙίο Α^&ΓβηοΓηπι ρος, Λέοντα τον Φωχαν τόν του Νιχηφ($ρου άδελφόν 

ίηηυοίΒΓ&ΜΙίΒ οβοίάίΐ Π)αΙ1ϋυ(ϋο;Ρ6ΐ1ςυί οαρίί Ορο- μάγιστρον τιμήσας ό Τωμανός τήν τοΰ δομεστίχου 

Ιίη Βυαΐ ιηίβΒΐ, ΐΒηΙα εορία υΐ βογυιβ άοηααΒ υΓΐ)&- διαχονίαν διέπειν άπεστειλεν. Ούτος δΐ διαπεράσας 

ηο 6ΐ Β^Γί ίηοηηΐ Γ6ρ1β1ί.61)Βΐοβά8ηοΒ οοιη ρ&υοΪΒ χαι τψ Χαβδάν συναντήσας Ιν τινι χωρίφ 'Ανδρασσφ 

&(Ιαΐ0(1υπι ΒΐιΟΓϋχη Γη^α βΙαρβηΒ άοηαυηι ρβΓνβηίΙ. λεγομένψ τρέπεται τούτον χατά χράτος χαι άφανι- 

Ιι6θη6ΐη ία υΓΐ)βΐη ΓβνΒΓβαιη ίιηρβΓ&ΙΟΓ οοοαϋβΓ &(1- σμφ παραδίδωσι * τών μίν έν τ^ πύοσβολζ πεσόντων 
ιηοάαπί ΙιοηοηΟοβςυο βζοβρίΙ,ΙπΌΠίρΙιοηυβ 6ΐ ρΓΟ- Ο ούδ' άριθμφ χαθυποβληΒήναι δυναμένων * τών δΐ 

χηίΐΒ άίβ;ηίΒ ΓβιηαηοΓΒΐυβ βΒί.ΗοηοΓ6ηι Βΐί&αι 1ι&1)υϋ άλόντων χαΐ έν τ^ πόλει πεμφθέντων τοσούτον ήν 

ΓβΙΙςηΙβ οηαηίύαβ,ςΰΟΓϋΐη βο 1>θ11ο ΒρβοΙ&Ια Γυίΐ νίΓ- τό πλήθος ώς πληρώσαι δούλων χαι τάς άστιχάς οΐ- 

ίαβ^ ΘΟΒςυβ βνβχίΐ : χίας χαι τους αγρούς. Μύνος δΐ ό τούτων αρχηγός 

Χαβδάν συν ολίγοις λ(αν τόν χΐνδυνο^ διαδράς εΙς τά οίχεια Ι[θη άνεχομίσθη. ΕΙσελθύντα δΐτόν Λέοντα 

μάλα φιλοφρύνως ό βασιλεύς ύπεδέξατο έπινιχ(οις τε θριάμβοις τετίμηχε χαΐ γερών τών χατ* άξίαν 
ήξ{ωσε, τιμήσας, χαι προβιβάσας, χαΐ πάντας τους συν αύτφ άριστεύσαντας. 

ΙιηρθΓ&ηΙθ &ηηιιιη Ββουηάοαι Κοζηαηο, οαυίΐί Τψ δΐ δευτέρφ Ιτει της βαςιλείας 'Ρωμανοΰ πολ- 

βΟΓΟίηςαϋηΓβρυΙ^Ιίο&βΓΑηΙρηπιοΙοοο,ίηΒΐάί&Γυιη λοι τών πολιτευόμενων Ιάλωσαν έπιβεβουλευχύτες 

ίη Ιιηρ6Γ&ΙθΓ6Πΐ οοιηρβΓίί Βυηΐ. ΡπηοβρΒ Ζ4% αυ- αύεφ. ΕΤχον δέ χαΐ πρωτουργόν χαι πρωταίτιον 

^ιοΓςυ6^οη^υ^&^ίοηί8Γυ^^Β&8ί1ίυ8VοIυ^^ί8X^&βί8ι6Γ ΒασΙλειον μάγιστρον τόν λεγύμενον Πετεινόν χαι 

800108 1ι&1>θη8 6Χ ί11υ8ΐΓίΙ)υΒ ρ&Ιποίυπι Ρ&8θ1ι&1ίυηι ι τινας άλλους τών επισήμων, τών πατρίχιον ΙΙασχά- 

ρ&(ήοίιιαι Β&πίΒΐη I^^ΜΒ βΐίυοι, βΐ Νίοοί&υαι ΟΙι&Ι- λιον, τόν πατρίχιον Βάρδαν τόν τοΰ Λιβός, χαΐ Νι- 

ουίζαχη.ΐί ΒίΑίυΟΓΒηΙ,ςυο άίβ Ιαάί οςυθΒίΓββ ΩβΡΒηΙ, λύλαον τόν Χαλχούτζην * [644] οιτινες έβουλεύσαντο 

ΙαιρβΓ&ΙΟΓΒηΐ & ρβΙβΙϊο άΟΒΟβηάβηίβπα ηβΟ&Γβ, ίη χατά τήν ήμέραν τών Ιππιχών αγώνων χατιΧντα 
Βθ1Ιθθ]υ8 Β&Βί1ίυηαοο11θθ&Γ66ΐίοαρ6ΓΒΐθΓβπιρΓθθ1&- Ο διαχειρίσασθαι τόν βσσιλέα, χαι τόν Βασιλειον έπι 

Π1&Γ6. 8β(1 ρ&ΐ6{6θίΙ Ηοηΐαηο ΟΟΓαπι ίηβΐϋυΐυπι βο- τοΰ βασιλικού χαθ^σαντες 6ρύνου άναγορεΰσαι βα- 

οίοΒ οοηΒρίΓ&ϋοηΐΒ ^ο&ηηί^ίυ8, η&ίίοηβ 8&ΓΒ06ηυ8. σιλέα. Άλλα της επιβουλής μηνυθείσης τφ βασιλεΐ 

ΙΙαςαο ΒηΙβςυ&Ο) άίβΒ άθΟηίίΐΐ ΒρρθΙβΓβΙ, Β ^086ρ110 παρά τίνος τών συνωμοτών. Ίωαννιχίου τοϋνομα, 

οοιηρΓβΙίθηΒί,οοηνίοΙί,ΟΓυάοΙίΙβΓςυβοχοΓυοί&Ιί,ΒοΙο τφ γένει Σαραχηνοΰ, πριν !{ τήν χυρίαν ένστήναι 

Β&βίϋο 6Ζ06ρίο;6& ίρβα ΙαάοΓυηι βςυοΒίπυαι άίβ ίη χρατηΟέντες παρά τοΰ Ιωσήφ, χαι έλεγχθέντες, 

ίηυιηρίιο άαοϋ Βυηΐ 6ΐ Γβ1θ£;&1ί,ι*8Β0(]α6 0&ρίΐ6 ΐηο- χαΐ άπηνώς αίχισθέντες άνευ μ^νου τοΰ Βασι- 

ΧΥΙ,ΑΝΒΕΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤΛ. 

(4) Ρ&ΐίβ ηίπιίΓΟίη ίη ΙβΓΓΒΐη Ωχίθ,βΙ οΐ&νίβ 1ί£;η6ί8 χοΰ έστάναι ή έχ τοΰ εΙς τήν αυραν Ιστάσθαι. Ευ- 

Β<1 ίηνίϋβαΐ ^6ηα^^8Β^η16^υη^ι^8: Σταύρωμα η&αισυβ βίΒΐΙιίυβ : Σχύλοπες ορθά ξύλα χαι 6ξέα, ά χαι σταυ- 

ραίια Θ8ΐ. ΗββγοΜυΒ : Σταυροί οΐ χαταπεπηγότες ρους έχάλουν. 6οαβ. 
σχύλοπες, χάραχες, χαι πάνσα τά έστώτα ξύλα, από 77 ΗΙδΤΟΒΙΑΚϋΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 78 λκίοο, χα] κβτ* αυτήν τήν ήμέραν του αγώνος 
θριαμβκυΟέντες, ^^Ρ-? παρεπέμφθησαν και άπε- 
χχρησαν μοναχοί. Χρ6νον δέ τίνα βραχυν έν αύτ^ 
ταλαιπωρηθέντες άνεχΛή^ησαν φιλανθρώπως αύτοΐς 
χρηταμένον του βασιλέως. Μόνος δΐ Βασίλειος ό 
Πετεινός Ιχφρων γενόμενος έτελεύτησεν έν Προι- 
χοννι^σψ, της δίκης αύτον μετελθούσης άνθ' ών δολίως 
τφ Κωνβταντίνφ. 

Τά δι περί τόν Πετεινών χαΐ τους άλλους Ιδών ό 
μβγιττρος 'Ρωμανός ό Σαρωνίτης, έπι θυγατρί 
γαμβρός &ν *Ρωμανου γέροντος, χαΙ μή τά δ'μο'.α 
Χ2ΐ αυτ^ς πάθοι φοβηθείς , φθονούμενος διά τήν 
Ιαοτου περιφάνειαν και 6ποιττευ6 μένος , τήν Ιαυτου 
ούσίαν τοΙς τέχνοις ώς έβούλετο διαμερίσας χαΐ τήν 
ϋΐτόλοιπον πένησι διανείμας, τ^ των μοναχών περι- 
βάλλεται Ινδυμα . Και έν τ^ τψ Έλεγμών μονΥ) 
γενόμενος, χαΐ χρόνον συχνών έν αύτ^ παραμείνας, 
6πο των μετά ταΰτα βασιλέων έτιμήθ^^ διαφερόντως. 
Κατά τούτους τους χρόνους άνήρ τις άνεφάνη 
Φιλώραιος καλούμενος, υπασπιστής &ν Ύωμα^οΰ 
μζγίστρου του ΜωσηλΙ, του έχγόνου Τωμανοΰ του 
γέροντος. Οδτος άνωθεν Ίππου ώκυτάτου έπΙ της 
έφεστρίδος ιστάμενος όρθιος, και ξίφος ταΤς χερσ: 
βχστάζων, του Ιππου τρέχοντος 6'σον έδύνατο κυκλών 
έπι^ει τ^ ευριπον της Ιπποδρομίας στρέφων ανω 
χαι κάτω τ^ ξίφος καΐ μηδ* $λως 6πολ•σ0αίνων της 
τΐάσεως. 

Έπέδωκε δ' έν ταΤς ήμίραις ταύτνις καΐ πάλαι 
τήν 'Ρωμαίων ^πιόν τε υλ\ λυμαινόμενον καΐ δια- 
φθείρον τους βόας τ^ λοιμικ^ν πάθος, δ' κράβρα 
κατονομάζετε. ΦασΙ δΐ τήν αρχήν τοΰτο λαβείν έπι 
τών ήμβρών τ•ΰ γέροντος Τωμανοϋ. Έγγιστα γαρ 
της του Βώνου κινστέρνης άναψυχήν Ιαυτφ της θε- 
ρινής θέρμης παλάτια του 'Ρωμανοΰ άν^γείροντος, 
χαι τών θεμελίων καταβαλλομένων β^^ός φασιν ευρέ- 
θη ναι μχρμαρίνόυ κεφαλήν, ή ν οΐ εύρόντες σύντριψαν• 
τες εΙς τήν του τιτάνου κάμινον έμβάλλουσιν. '£ξ εκεί- 
νου δ* δχρι τών τ^δε χρόνων οδκ έπαύσαντο πανταχού 
της γης 6πόσην ή τών Τωμαίων περιέχει δυναστεία, 
τα τών βοών ςιαφθείρεσθαι γένη. 

Ό δε 'Ρωμανδς παρορμώμενος 6π6 της αύτοΰ 
γυναικά χατενεγχείν έπειράθη τών βασιλείων 
Έλένην τε τήν μητέρα και τάς άδελφάς , καΐ έν 
τοις παλατίοις τών Άνςιόχου περιόρισα ι. Γνοΰσα 
0£ τοΰτο ή Ελένη [Ρ. 645] κβΐ προς θρήνους τρα- 
ΐΤΕίσα και αράς έδυσώπησε τον υΐ^ν, διευλαβηθέντα 
τις έξ αυτής κατάρας. Άλλ' αΰτη μίν εΐάθη μένειν 
χατά γώροΜ^ τάς δ* άδελφάΰ καταγαγών δια Ιωάννου 
χαθ^ιγκμόνος τών Στουδίου άπέκειρε μοναχάς. ΑΙ δΐ 
αμα ττί αποχωρήσει τούτο» τήν μοναχική ν άποδυ- 
7άμεναι έσθήτα έκρεωφάγουν (5). Έ δ^ Ελένη τ^ τών 
θυγατέρων καταγωγτί περιαλγήσασα, και μικρδν έπι- 
ζι(σασα χρόνον, τ^ χ' του Σεπτεμβρίου μηνός, της ε' 
ΐνδιχτιώνος άπεβίω και βασιλικώς έκχομισθεΐσα ετάφη 
IV ττ) λάρναχι του αατρός- 
Νικηφόρος δΐ ό Φωκάς, ώς ίμπροσθεν εΓρηται, Α ηαοΐιί Γαοϋ. Ουαηςυ&ιη βα Γυϊί ΐη ίρβοβ ίιηρβηιΐο- 
Γΐβ Ιιυοα&ηίΙαβ, υΐ βχί^υυιη Ιβιηροηδ χηίββηαβ βχ• 
Βίΐϋ βχρβΓίοδ ΓβνοβλνβΓϋ. δοΐυβ Β&βίϋιΐΒ ΥοΙαοΗβ 
ίη8&ηί& οοΓΓβρΙυβ ίη ΡΓΟοοηηββο ρβηίΐ^ ροβα&βςτιβ 
άβάϋ ρΓοάϋί ΟοηβΙαηΙίηο ρβΓ ίΓ&οάβιη 8ΐ6ρ1ι&ηί 
ίπιρβΓαίοπδ. 

εΙς Στέφανον ένεδείξατο τον βασιλέα, προδεδωκώς τούτον 

Α( βηίιη ηαα^ίβΙβΓ Ηοιη&ηυθ 8&Γοηϋ&, ^οηβτ 
ββηΐθ Αοιη&ηί, ςιΐΦ Υοΐυοπ β( &Ιϋβ βνβηίβββηΐ 
οβρηβηβ, νβήίυβςυβ ηο ΐάθοι 8ί1)ί οοηΙίη^^βΓβΙ ςτιΐ& 
ο5 βρΙβηάοΓβαι βυυιη ίανίθυβ βυβρβοΐαβςυβ ββββί 
ορβ8 8υ&8 800 &Γΐ)ίΐΓ8(α ίηΙβΓ 1ίϊ)θΐΌ8 8υο8 άίδίη* 
1)υί(, βΐ Γ6ΐίςυ& ρ&υρ6πΙ)υ8 6ΐ&Γ^ϋα8 ίη ιηοχχ&8ΐβ- 
ηυιη Εΐβ^παοη 8θ οοηίαΐϋ, ίΙ)ίςυθ ΐΏοη&ο1ιυ8 ιηυΐ- 
£ (08 ρβΓ 848 &ηαο8 νίχϋ, ββίςυβ αΐ) ίιηρβΓ&ΙοηΙίαβ 
8αΙ)8βςα6η111)υθ ίη πι&^ηο ΙιοηοΓθ 1ι&5ί(υ8, 

ΡθΓ ίάβαι Ιθΐηρηβ νΪΓ ςυίάαπι βχβϋΐϋ ΡΙιΠοΓΦΟβ 
ηοπιΐηθ, βϋρ&ΙοΓ ιη&^ΙδΙηΗοιη&ηί Μθ8θ1Ϊ8»ρΓθ^η&ϋ 
& Ηοιη&ηο ββηβ. Ιβ νίρ ίη3βο1& νβδίο βςαο οεΙβΓπιηο 
61 ίη8ί8ΐ6ΐ)ιΐΙ ΓβοΙυβ, ^Ι&άίυπι ιηΑηίΙ)Ό8 ς^εβίαηβ^ 
ςηβπι βςυο οοοοϋαΐίββίηΐθ οιίΓΓβηΙο ΓοΙααβ, βαή- 
ραπι ΟΪΓϋί ρ6ΓουΓΓθΙ)&(, ^Ι&άίυιη βυΓβηπι (ΙβοΓβυχη- 
ςυβ νβΓ8&η8, βΐ ηβ πιίηίοιυπι ςυίάβιη νοβϋ^μο βαο 

6ΐ&1)6η8. 

Τυηο θΐίαχη ίηίβηάϋ 8686 ζηοΓΐ)α8 ρββίϋβοβ, ηο- 
ιηίηβ 6Γ&1)Γ&, ^&η1άυ1υπ1 ύονββ Ηοαι&ηοΓυιη ίβη- 
1&η8 &(ςυ6 ρ6Γά6η8. ΡβπιηΙ ίά οωρίβββ ίΐΏρ6Γ&η1;6 
^ Εοαι&ηο 8βη6. Ουιη βηίπι ρΓοχίπιβ Βοηί οίβΙεΓη&χπ 
^ ρ&Ιαϋυπι ί1ΐ6 οοηά6Γ6ΐ, ίη ςυο 86 αΙ) αγ(1ογ6 βοΐΐβ 
&8ΐίνο Γ6Γη^Γ&Γ6ΐ, άϋπι Γυη(ί1&πΐ6η(& ρβΓ&ηΙυΓ, 
6£Γθ88ΐιπι Γ6ΓυηΙ 1)θνί8 ιη&ΓηαοΓοί ο&ρυί, ςυοά &[) ϋ8 
ςυί Γ6ρθΓ6Γ&ηΙ οοηΓΓ&6ΐαΐΏ βΐ ίη ίοΓη&θ6ΐΏ ο&1ο&- 
Γίαηι ίη]60ΐυπι 68ΐ. Εχ 60 ΐ6α)ροΓ6 ίη Ιιαηο αβςαβ 
(ϋ6ΐη ρ68ΐί8 ΑΓηιβηΙα 1)ουπι ρ6Γ αηίν6Γ8&αι Εοιη&- 
ηοΓηπ] άίΐίοηθοι ίηΓ63(&Γ6 ηαηςη&ιη άββίίΐ. ΡοΓΓο ίαιρ6ηλίθΓ υχοηβ ίηβΐίηοία Ηθΐ6η&ιη ιηα- 
ΐΓβιη 6ΐ 80Γ0Γ68 8088 &η1& αηοοΥθΓΟ 6ΐ ίη ρ&ΐαϋυιη 
Αηϋοοίιί Γ6ΐ6^&Γ6 βίαΐυίΐ. Οαοά υΜ Γ68θ1νϋ 844 
Η6ΐ6η&, αά ςυίΓϋ&ϋοη68 6ΐ 6Χ860Γ&ίίοη68 οοην6Γ8& 
ίιΐίαπι 6&Γηηι ιη6(υ & ρροροδϋο άβΐ6ΓΓυϋ, Θβ1(2η6 
ρβΓπιί88υπι 61 υΐ ίη ραΐ&ΐίο ιη&η6Γ6ΐ. 8ογογ68 Ι&οαβη 
Ο ορβΓ& ^ο&ηη^8, ςαί 81ηάίιιηί ιηοη&8ΐ6Γίί θγ&Ι ρπβ- 
ίοοίυβ, 8ΐ)άυχϋ ίπιρ6Γ&1θΓ 6ΐ πιοηοοίιαβ ίβοίΐ; ςιιο 
βίαΐίπι 60 άί§;Γ6880 ν68ΐ6πι ιηοη&8ΐίο&ιη οχυβΓυηΙ 
θ1 ο&Γη68 ηα&ηάυο&Γυηί. Η6ΐ6ηα ϋΐίαβ &υ1& πιοΐαβ 
φ£;6Γπηΐ6 ίυΐϋ, η6(ΐυ6 άια ΒυρβΓνίχϋ, 86(] άίβαι 
8υυπ) οΐ^ίϋ άίθ 20 86ρΐ6ηα1)η8, ίηάίοΐίοηθ 5. ΕΙ γο- 
^&1ί Γυη6Γθ 6ΐ&(& ίη αροαιη ραΐρίβ 68ΐ Γ6θοη(1ίΙ&. ΝίοβρΙιΟΓυβ &υΐ6πι ΡΚιοομ €Γ6ΐα, υϋ άίχιπιαβ ΧΥΙ^ΑΝΟΕΙ ΕΤ ΟΟΑΕΙ ΝΟΤΛ. 
(5) ΝβίβηάΏΐη ιηοηαοΐιίβ βΓβοίβ ΙΪΕίοίηυΒ, θΐί&αι Φ^οϋβ. 6οαβ. 7β ΟΒΟΚβΙΙ ΠΒΟΗΕΝΙ 7β 

αΙΙα ίοββλ» ν&ΙΙο αο ρ&1Ϊ8 άβΟζΙβ οοκηιηαηίϋβ, ηαγθβ Α ^^'^<^< "^^ ασφαλώς άιτέβη, χαι τ^ν στρατών άπεβίβα- 

ΙτΐΙίββίπΗβ ία 8ΐ&ϋοηί1)ΐΐ8 οοηϋηβηβ, 0ΐηαίΙ)υ8 ρΓθ1>θ 3£>ν ακινδύνως. Χάραχά τβ ο3ν έπήξατο χαρτβρ&ν, 

οοοβϋΐιιϋβ, ίη8υ1« υΓΐ>β8 οαιηί ν1 ορρυ@^η&1, εο τάφρψ βαθεί^, χαΐ σταυρώμασι, χαι πασσαλοις (4) 

86ρΙθΠ) ΐηΙβ^ΓΟβ ρβΓ ΐηβηβββ οηιηί1)υ8 Π)αοΙ]1ηί8 &ά τούτον χατοχυρώσας, χαΐ τόν στόλον έν 6'ρμοις γα- 

βαιη Γθΐη ί&οίβηϋύυβ υβαδ ιηυΓ08 ρΓ08ΐ6ΓηίΙ,υΓΐ)68- ληνοτάτοις ίρμίσας, χαΐ πάντα χαταστησάμινος χατά 

ςυβ Βί ολβΜϊβ. νί οαρίΐ. 8θρ1ίιη& άίβ Μ&Γίϋ ιηβηθίδ, το άσφαλίς, ενεργώς ηπτετο της ττολιορχίας των έν 

ΙηάίοΙίοηβ άβοίζηβ ςυ&Η&^ΟΙι&ηά&ΟθΠΐ αΐ) ίιΐ8υ1&πΙ)υ8 τη νήσφ πόλεων, χαΐ δι* 6'λων ζ' μηνών πάσαις μη- 

νοο&ΐΕΐη,οιηηίυιη ΟγθΙφ υΓΐ)ϊυιη ΑηυηίΙϊδβίαιααίιβζ- χαναΤς πολιορχητιχών οργάνων χρησάμενος^ χαΐ τα 

ρυ^^ααί; €απιρβΐΏ ίηβυΐφ &ΐΏθΓ&ιη, βί Αηβχη&ιη, '^^^χ^ χαταστρέγων τάς τε πόλεις χαΐ τά φρούρια 

00308 8θθΐιη(1αΐη Οοηιρ&ιη 8ΰΐηιη& θγ&Ι ροΐβδίαβ, έχειρώσατο. Τ^ ζ' δΐ του Μαρτίου μηνός, της ιδ' 

τίνοβ ίη 8υ&ιη ροΐ68ΐ&{θχη Γ6<1ί£;ϋ ; ΙοΙαςυβ 3αιη Ινδιχτιώνος, χαΐ την πασών άχυρωτέραν πύλιν, Ιζν 

8υΙ)&ο1& ίη8υ1&,θ3υ8 οοηβΐϋυβηάβ ο&υ8& αάΐιυο &Η- έγχωρίως Χάνδαχα έχάλουν, πεπορθηχώς, χαΐ τ^ν 

ςυίά (6ΐηρθΓί8 841 ί])ί θχί§(6Γθ 8ΐ&ίυϋ. ΕηΐιηνθΓΟ άμηρεύοντα της νήσου Κουρούπην δνομα λαβών 

οΙ)ΙίηαθΓ&1 ίαπια βυαι Ηοιηαηυΐη νίΓυαι ςυί ΟΓβί&ιη αίχμάλωτον χαι Άνεμαν τον μετ' αύτ^ν έν τ^ νήσψ 

68861 ^&ρ^ιι^υ8, ηθθθ88&Γίο 6ϋ&ιχι ίοαρβηο Βοπι&ηο πρωτεύοντα, χαι τήν νήσον 6'λην δουλωσάμενος, 
ροΐϋαραζη. ΙΙαςυβ 8ίΐΏα1 αΐίΐυβ Γβηυηϋ&Ιυοα 68( |^ ^'μ^λλε μίν έπΙ πλείονα έμμεΐναι χρύνσν χαΐ τά χατ 

0Γ6ΐ&αΐ 6886 Ο&ρίαΐη, Ηοοααηυδ ^086ρι)^ ΙιΟΓί&Ια αυτήν χαταστήσεσθαι. Φήμης δΐ χρατούσης ώς ό 

ζηίΐϋΐ ςυί ίηάβ ΝίοβρΙΐοηιΐη &νοο6η1. ΑάΙιιιο ία μέλλωο χατασχεΐν αυτήν 'ΡωμαΤος άνήρ έξ άνάγχης 

θΓθί& 60 &§[6αΐ6, α6 Αγ&1)68 0Γί6α1&1β8 Εοαι&αααι βασιλεύσει 'Ρωμαίων, αμα τφ γνωσθήναι τήν της 

άίϋοηβπι ίοΓ68ΐ&Γ6αΙ,01ι&1)(1&αο8 ρΓβοίρυβ ΟΙιαΙβρί νήσου χατάσχεσιν ταΐς το^3 'Ιωσήφ 6ποθήχαις πει- 

&ηΐ6Γ&8, νΪΓ Κ)6ΐΗοθ8Ό8 6ΐ Γ6ΐίςυί8 8ΐΓ6αυΐθΓ, Ηοαια- σΟεις 6 Τωμαν^ς προσεχαλέσατο τ&ν Νιχηφύρον 

αυ8 I^6οα6Iη Ρΐιοο&πι Νίοβρίιοπ ΓΓ&ΐΓβιη ιηα£;ί8ΐ6Γϋ έχεΤθνν: 'Έτι δΙ του Νιχηφύρου τ^ Κρήτη ένδια- 

ΙιοαοΓβ οηι&1οιη6θ ηιίΐϋΐ&ο (1οοΐ68ϋοί ιηααυ8 ο1)ίΓ6 τρ(6οντος, Ινα μή τήν Ιφαν χατατρέχοιεν οΐ της *Ανα- 

3υΙ)6ΐ. Ι8, υί ία ρρονΐαοίαπι ν6θϋ, €1]&1)άαηο οβουΓ* τ όλης Άραβες χαί μάλλον ό Χαβδάν 6 του Χάλεπ 

πΐ αά Ιοοαηι ουί Α(1γ81880 ηοαιβο, ρΓΟβΙίοηυβ οοα- άμηρας, πολεμιχός ών τωΧ τών άλλων δραστηριώτε- 

ςΓθ88υ8 νίαοίΐ αο ίααάϋ. Εο ία ρΓΟβΙίο Α^&Γβαορυπι ρος, Λέοντα τον Φωχαν τ^ν του Νιχηφύρου άδελφδν 

ίααΰηΐ6Γ&1)ίΗβ 060ί(1ίΙ αιυΐϋΐυάο; Γθΐίςαί ο&ρϋ 6ρο- μάγιστρον τιμήσας 6 'Ρωμανός τήν του δομεστίχου 

Ιία 8υαί 011881, ΐΑαΙα εορία υΐ Β6Γνί8 ()οιΐ)υ8 υΓ5&- διαχονίαν διέπειν άπεστειλεν. Ούτος δΐ διαπεράσας 

ηβ 6( &§;π ΓυοηαΙ Γβρίβϋ. ΟΙι&Ιοθά&αυβ οαια ρ&υοί8 χαι τφ Χαβδαν συναντήσας Ιν τινι χωρίψ 'Ανδρασσφ 

&(1αιοάαπι 8αθΓαχιΐ Γυ^Α 6ΐ&ρ8ΰ8 άοπιυιη ρβΓνβαίΙ. λεγομένψ τρέπεται τούτον χατά χράτος χαι άφανι- 

Ι^θοαοαι ία ιΐΓΐ>6ηι ΡονβΓβαζη ίπιρ6Γ&1θΓ οοαιίΙΟΓ αά- σμφ παραδίδωσι * τών μίν έν τη πύοσβολη πεσύντων 
χηοάαιη 1ιοαοηΠθ6ςυ6 6Χθ6ρίΙ,1ηυηιρΙιθ(]υο βΐ ρΓ»- Ο ούδ' άριθμφ χαθυποβληθήναι δυναμένων * τών δε 

ΐηίίβ άί^οίβ Γ6αιαα6Γ&Ιυ8 681.Ηοοογ61Ώ 6ΐί&ιη 1ι&1)υϋ άλύντων χαΐ έν τη πύλει πεμφθέντων τοσούτον ήν 

ΓθΙίςΐ2ί8 οαιαί1)α8,ςτΐθΓαπΐ ΟΟ 1>6ΐ1θ 8ρθθ1&1& ίυίΐ νΪΓ- τ6 πλήθος ώς πληρώσαι δούλων χαι τάς άστιχάς οΐ- 

108, 608<}α6 6νβζίΙ : χ(ας χαΐ τους αγρούς. Μύνος δε ό τούτων αρχηγός 

Χαβδαν συν ολίγοις λίαν τόν χίνδυνο^ διαδράς εΙς τά οΙχεΧα ήθη άνεχομίσθη. ΕΙσελθύντα δΐ τόν Λέοντα 
μάλα φιλοφρύνως ό βασιλεύς 6πεδέξατο έπινιχίοις τε θρ^άμβοις τετίμηχε χαΐ γερών τών χατ* άξίαν 
ήξίωσε, τιμήσας, χαι προβιβάσας, χαι πάντας τους συν αύτφ άριστεύσαντας. 

Ιπιρ6Γ&αΐ6 Ηοουηι Βοουαάοιη Κοαι&αο, πιοΗί Τφ δΐ δευτέρφ Ιτει της βαςιλείας 'Ρωμανού πολ- 

οοΓΟΠίςοί ίαΓ6ροΜίθ&6ΓΑαΙρηηιο1οοο,ίη8ί<ϋ8Γυηι λοι τών πολιτευόμενων έάλωσαν έπιβεβουλευχύτες 

ία ίιηρβΓ&ΙΟΓθΠΐ οοπίροΚί 8οαί. Ρπα66ρ8 849 αο- αύεφ. ΕΤχον δ^ χαΐ πρωτουργόν χαι πρωταίτιον 

^ιο^ς[α6^οα^υΓ8ι^οαί8Γυ^^Β&8ίΗυ8Vο1α^^^8η1&§;^θ^6^ Βασίλειον μάγιστρον τόν λεγύμενον Πετεινόν χαΐ 

800108 Ιι&1)6α8 6Χ ίΙ1θ8ΐηΙ)θ8 ρ&Ιποίοαΐ Ρ&8θ1ια1ΐοπι, τινας άλλους τών επισήμων, τών πατρίχιον ΙΙασχά- 

ρ&ΙΗοίααι Β&Γά&πι I^^ι>^8 61ίοπι, οΐ Νίοοί&οπι 6!ι&1- λιον, τόν πατρίχιον Βάρδαν τόν του Λιβός, χαΐ Νι- 

ουίζ&ιη.ΐί 8ΐ&(θθΓ&αΙ,ςοο άίβ 1υ(1ί6ςυ68ΐΓ68ΩβΓ6θ(, λύλαον τόν Χαλχούτζην * [644] οι'τινες έβουλεύσαντο 

ίαιροΓ&ΙΟΓβηι & ρ&Ι&ϋο ά6806αά6αί6Πΐ αβο&Γβ, ία χατά τήν ήμέραν τών Ιππιχών αγώνων χατι^ντα 
8θ1ίθθ]θ8 Β&8ί1ίοοΐ6θ11θθΐΐΓ66ΐίαΐρθΓ&ΙθΓθηαρΓθθ1&- Ο διαχειρίσασθαι τόν βσσιλέα, χαι τον Βασίλειον έπϊ 

ιη&Γ6. 86ά ρ&ΙβίβοϋΚοαίΑαο βΟΓοαι ίαβϋΐαίοπι 80• του βασιλιχού χαθίσαντες θρύνου άναγορεύσαι βα• 

0108 οοα8ρίΓαϋοαι*8 ^ο&αα^^^08, αβίΐοοο δ&Γαο6αυ8. σιλέα. Άλλα της επιβουλής μηνυθείσης τφ βασιλεΐ 

ΙΙαςαβ &αΐ6<ΐθ&α) ()ί68 άθΩοϋα αρρβΙθΓβΙ, α ^086ρι10 παρά τίνος τών συνωμοτών. Ίωαννιχίου τοΟνομα, 

6θθΐρΓθΙΐθα8ί,θθανίοΙί,€Γυά6ΐίΙθΓςο6 6Χ6Γθ6ί&ϋ,8θΙο τφ γένει Σαραχηνού, πριν ή τήν χυρίαν ένστήναι 

Β&8ί1ίθ 6Χ06ρΙο;6& ίρβα ΙοάΟΓοαι 6<ΐθ68ΐηοαι ϋί6 ία χρατηθέντες παρά του Ιωσήφ, χαι έλεγχθέντες, 

ΙηαΐηρΙιο άυοίί 8θα1 6ΐ Γθΐ6^&Ιί,Γ880ςο6 0&ρϋ6 ιηο- χαι άπηνώς αίχισθέντες άνευ μύνου του Βασι- 

ΧΥΙ.ΑΝΒΕΙ ΕΤ ΟΟΑΗΙ ΝΟΤΛ. 

(4) Ρ&ΐίβ αίαιίΓοαι ία ΙβΓΓ&πι Ωχίδ,βΙ 6ΐ&νί8 11^0618 χού έστάναι ή έχ του εΙς τήν α{{ραν Ιστάσθαι. Εα- 

&ά ίανίυβηΐ 1θα&οί88ίπ)6 3υαοΙί8: Σταύρωμα ο&οιαοο βΙ&ΙΙιίοβ : Σκύλοπες ύρθά ξύλα χαί 6ξέα, ά χαι σταυ- 

ραΐία 68ΐ. ΗββγοΙιίθ8 : Σταυροί οΐ χαταπειτηγότες ρους έχάλουν. βοΑΒ. 
σχύλοπες, χάραχες, χαί πάνσα τά Ιστώτα ξύλα, άπό 77 ΒΙδΤΟΚΙΑΚϋΜ ΟΟΗΡΒΝΟΙΠΜ. 78 λκίου, χαι κατ* οίύτήν τήν ήμέραν του αγώνος 
ΟριαμβευΟέντες, ^ορ{^ παρεπέμφθησαν και άπε- 
χάρη σαν μοναχοί. Χρ<$νον δέ τίνα βράχων έν αύτ^ 
ταλαιπωρηΟ^ντες άνεχΛήθησαν φιλανθρώπως αύτοΐς 
χρησαμένον του βασιλέως. Μ((νος δΐ Βασίλειος ό 
Πετεινός Ιχςρρων γενόμενος έτελεύτησεν έν Προι- 
χονν7{σψ, της δίχης αύτον μετελθούσης άνθ* ων δολίως 
τφ Κωνσταντίνφ. 

Τά δέ περί τ^ν ΙΙετειν&ν χαΐ τους άλλους Ιδών ό 
μάγιστρος Ύωμαν^ς ό Σαρών ίτης, Ιπ\ β^γβ^ρΐ 
γαμβρός &ν *Ρω μανού γέροντος, χαΐ μή τά δ'μο'.α 
χαΐ αύτ^ς πάΒοι φοβηθείς , φθονούμενος δια τήν 
έαυτοΰ ιτεριςράνειαν χαΐ 6ποΐϊτευ6 μένος , τήν Ιαυτοΰ 
ούσ(αν τοΤς τέχνοις ώς έβούλετο διαμερίσας χαΐ τήν 
6πόλοιπον πένησι διανείμας, τ^ των μοναχών περι- 
βάλλεται Ινδυμα . Και έν τ^ τφ Έλεγμών μον^ 
γιν ((μένος, χαΐ χρ6νον συχνόν έν αύτ^ παραμείνας, 
6πο των μετά ταΰτα βασιλέων έτιμήθ^) διαφερόντως. 
Κατά τούτους τους χρόνους άνήρ τις άνεφάνη 
Φιλώραιος καλούμενος, υπασπιστής &ν 'Ρωμα^οΰ 
μαγίστρου του ΜωσηλΙ, του έχγύνου 'Ρωμανοΰ του 
γέροντος. Ο^ος άνωθεν Ίππου ώχυτάτου έπΙ της 
έφεστρίδος ιστάμενος όρθιος, και ξίφος ταΤς χερσ; 
βαστάζων, του Ίππου τρέχοντος ό'σον έδύνατο κυκλών 
ίκ^ει τον ευριπον της Ιπποδρομίας στρέφων αν ω 
χαι χάτω τ& ξίφος καΐ μηδ' δ'λως 6πολ'σ0αίνων της 
στάσεως. 

Έπέδωκβ δ' έν ταΐς ήμέραις ταύτ»ις και πάλαι 
τήν 'Ρωμαίων έπΐ($ν τε καΐ λυμαινόμενον καΐ δια- 
φθείρον τους βύας τ6 λοιμικ^ν πάθος, Β κράβρα 
χατονομάζετε. ΦασΙ δΐ τήν αρχήν τοΰτο λαβείν έπι 
των ήμερων τ•ΰ γέροντος 'Ρωμανου. "Εγγιστα γαρ 
της του Βώνου κινστέρνης άναψυχήν έαυτφ της Θβ- 
ρινΐ)ς θέρμης παλάτια του 'Ρωμανου άνκ,γείροντος, 
χαιι των θεμελίων καταβαλλομένων βο6ς φασιν ε6ρε- 
Οηναι μαρμάρινου κεφαλήν, ήν οΐ εύρ<$ντες συντρίψαν- 
τ€< β{ς τήν του τιτάνου κάμινον έμβάλλουσιν. '£ξ έκεί- 
νοο δ* άχρι των τ^δε χρύνων οδκ έπαύσαντο πανταχού 
της γης &π<$σην ή των Τωμαίων περιέχει δυναστεία, 
τά των βοών ςιαφθείρεσθαι γένη. 

Ό δε *Ρωμανύς παρορμώ μένος 6π6 της αύτου 
γαναιχ^ χατενεγκεΤν έπειράθη των βασιλείων 
Έλένην τε τήν μητέρα και τάς άδελφάς , %α\ έν 
τι>1ς παλβηίοις των Άνςιύχου περιορίσαι. Γνουσα 
ει τοΰτο ή Ελένη [Ρ. 64δ] καΐ πρ^ς θρήνους τρα" 
τζζ,ϊσα και αράς έδυσώπησε τον υΐ^^ν, διευλαβηθέντα 
τάς έξ αύτης κατάρας. Άλλ' αΰτη μίν εΐάθη μένειν 
χατά. χώραν, τάς δ' άδελφά^ καχαγαγών διά Ιωάννου 
χ«0^γ^{Α^νος των Στουδίου άπέκειρε μοναχάς. ΑΙ δΐ 
ά'μα τ^ αποχωρήσει τούτο» τήν μοναχικήν άποδυ- 
σά|Α£ναι έσθήτα έκρεωφάγουν (5). Έ δΐ Ελένη τ^ τών 
θυγοττέρων καταγωγή περιαλγήσασα, και μικρ&ν έπι- 
ζιξσασα χρ^νον, τ^ Χ* του Σεπτεμβρίου μηνός, της ε' 
ιν$ιχτιώνος άπεβίω και βασιλικως έκκομισθεΤσα ετάφη 
έν χγί λάρνακι του αατρύς* 

Νιχηφ<&ρος δΐ 6 Φωκάς, ώς έμπροσθεν εΓρηται, Α η&βΐιί ί&εΐί. Οααηςυ&ιη β& Γυϋ ία ίρβοβ ίιηρθΡ&Ιο- 
γΙθ Ιιυοα&ηίΐΕβ, υ1 βχί^αυιη Ιβιηροηθ χηίβοπαβ βχ• 
θίΐϋ βζρβΓίοδ ΓβνοολΥθΓίΙ. δοΐαβ Β&8ίΗιΐ8 νο1α6Η8 
ίηβ&ηία οοΓΓβρΙυβ ίη Ρροοοηηββο ρβηίΐ, ροΒαΑβςυβ 
άβάΙΙ ρΓοάίΙί ΟοηβΙ&ηΙίηο ρβΓ ίΓ&ιιάβιη 8ΐβρ1ι&ηί 
ίιηρβΓ&ΙοΓίθ. 

εΙς Στέφανον ένεδείξατο τον βασιλέα, προδεδωκώς τούτον 

ΑΙ βηίιη παα^ίβΙβΓ Βοιη&ηυβ 8&ΓοηίΙιι, £;βηθΓ 
86018 Αοιη&ηί, ςυφ Υοΐαοή βΐ &Ιϋ8 6νθηί88βη( 
βθΓηβηβ, ν6η1υ8ςιΐθ ηο ίάθΐη 8ί1)ί οοηϋη^ΟΓβί ςυί& 
οΐ) βρΙθοάοΓβαι 8αυ[η ίηνΐ8υ8 8υλρβο1υ8ςυθ οβθβί 

0ρβ8 8088 8υθ &Γΐ)ίΐΓ&Ια ίηΙβΓ 1ΐΊ>ΘΓ08 8υ08 άί8ΐΓί- 

1)υί(, 6ΐ ΓβΙίςυα ρ&υρ6πΙ)υ8 βΙ&Γ^ϋυδ ίη ιηοη&βίβ- 
ηαιη ΕΙβ^Φοη 8θ οοηΙυΗΐ, ί1)ΐςυθ ΐΏοη&οΐ3υ8 ιηυΐ- 
£ Ιθ8 ρβΓ Ζ4Ζ &ηπο8 νίχϋ, ββίςυο αΐ) 1ιηρ6Γ&1οήΙ)ΐΐ8 
8αΙ>5θ(}υθηΓιΙ)υ8 ίη ιη&^αο ΙιοηοΓβ Ιι&ϋίΙυβ. 

ΡβΓ ίάβιη ΐ60ΐρΌ8 νίΓ ςυίάαιη βχβϋΐϋ ΡΙιίΙοΓθβυβ 
ηοχηίηβ,8ΐίρ&ΙθΓ π3&^ί8ΐηΗοιη&ηί Μθθθ1ί8,ρΓθ^αϋ 
& Ηοιη&ηο 8βη6. Ι8 νίρ ίη3βϋ1& νββίθ 6(ΐαο οβΙβΓπχηο 
61 ίη8ί8ΐθΙ)άΙ Γ6ο1υ8, ςΐ&άίυιη Π]&ηί1)υ8 £;68ΐ&ιΐ89 
ςυβιη βςυο οοοοϋ&(ί88ίιη6 οπΓΓβηΙο ΐΌΐααβ, βαρί- 
ρυιη ΟΐΓϋΐ ρβΓβοΓΓβϋαΙ, ^Ι&άίυιη 8υΓ8υιη άβθΓ8ϋΐη- 
ςυβ ν6Γ8&η8, βί αβ ιηΙπίχηπιη ςυίάβιη νθ8ϋ2ίο 8αο 

6ΐ&1>6η8. 

Τυηο βΐίιιιη ίηίβηάίΐ 8β8θ ιηοΓΐ)υ8 ρβ8(ί1θ08, ηο- 
ιηίηο 0Γ&13Γ&, ^&Iηάυ1ϋIη ]3ονθ8 Βοιη&ηοΓυιη Ιβη- 
1808 αίςυβ ρ6ΓθΙβη8. ΡβΓπηΙ ίά οοβρίββθ ίιηροΓ&ιιΙο 
^ Ηοιη&ηο δβηο. Οαιη βηίπι ρΓΟχίιηβ Βοηΐ οίβΙβΓπαιη 
^ ρ&ΐαΐίυιη ίΐΐθ οοικΙθγθΙ, ίη ςυο 8β &1) αγ^ογο 8ρ1ί8 
«8ϋνο ΓβΓη^πίΓβΙ;, άυιη Γυη(1&ιηθη(& ραΓβηΙυΓ, 
6ίΓθ88τιιη ίοΓοηΙ 1)θνί8 ιη&ΓπαοΓθί οαρυΐ, ςυοά &1)ίί8 
ςαί ΓβρθΓθΓ&αΙ οοπΓΓ&βΙυιη βΐ ίη ίοΓη&οβιη ο&1ο&- 
Γΐ&αι ^η^6^ιαI^ ββΐ. Εχ βο ΙβαιροΓθ ία Ιιυαο αβςαβ 
άίθΐη ρβ8ΐί8 &ηηβη1α 1)ουιη ρβΓ υηίνθΓ8&αι Ηοχώ&- 
ηοΓοιη άίΐίοηθίη ίηΓοβΙ&Γβ ηυηςυαιη άθ8ϋ(. ΡοΓΓΟ ίιηρβΓ&ΙοΓ αχοη8 ίη8ΐίηο1ο Ηθίβη&ιη ιη&- 
ΐΓβιη θΐ 80Γ0ΓΘ8 8088 ΐλα1& &πιον6Γθ θΐ ίπ ραΐ&ΐΐυαι 
Αηϋοοίιί ΓβΙβ^&Γθ 8ΐ&1υί(. Ουοά υΜ Γ68θΙνϋ 844 
Ηθίβηα, &ά ςυίρϋαϋοηβδ 6ΐ θΧ86θΓ&ϋοο68 οοηνοΓ8& 
βΐίαιη β&Γοπι ιηβΐυ α ρΓορο8ϋο άβΙβΓρυϋ, θβίςυβ 
ρβΓίηίθβιίΓη βί ιιΙ ίη ρ&ΐαΐίο χη&ηβΓβΙ. 8οΐΌΡβ8 Ιαοαβη 
Ο ορβΓβ ^ο&ηη^8, ςυί 8ίιιά1&ηί ιηοη&8ΐβΓϋ βΡ&Ι ρΓ»• 
ίοοΙυ8, βΜυχίΙ ίιηρβΓ&ΙοΓ β1 ιηοηοο1ι&8 ίβοίΐ; ςυ» 
8ΐ&ϋιη 60 (1Ϊ£;Γβ880 ν68ΐβαι πιοηαβίίοααι βχυβΓυηΙ 
6ΐ ο&Γη68 ζηαηάυο&ΓυηΙ. Ηβίβοα ί1Ηα8 &υ1& ιηοΐαβ 
φ^βΓππίθ Ιυΐϋ, ηβςυβ άΐα 8υρ6Γνίχϋ, 86(1 άίβαι 
8υυΐΏ οΙ)ίϋ άΐβ 20 86ρΐ6ΐΏΐ)Γί8, ίηοΐίοΐίοηθ 5. ΕΙ γθ- 
^&1ί ΓυηθΓβ 6ΐ&1ιι ίη ΑΓοαιη ρ&1η8 68ΐ Γθοοηάΐΐα. Νί66ρ1ΐ0Γυ8 &αΐ6ΐη ΡΙιο6&8 €γ61ε, υϋ άίχΐιηυβ ΧΥΙ-ΑΝΟΗΙ ΕΤ ΟΟΑΕΙ ΝΟΤΛ. 
(5) Μβίαηάαχη ιηοηαοΐιίβ ΟΓβοίβ ί&οίηυβ, βΐί&ιη »^οϋ8. Οοαα. 79 ΟΕΟΑ0Ι1 ΟϋΙΟΒΕΝΙ 80 ^^88α« άβοβάθΓβ ϋα οβί υΐ ηοα ΗοβΓβΙ βί €ρο1ία ίη- Α. 
άβ ΓβάΪΓβ : ββά ιη&ηά&Ιυαι ββΐ αΐ οαιη οοαηί θχβΓ- 
οίΐυ ίη ΟΗθοΙβιη (Γ&ηθίΓβΙ. Ν&αι &6 «οοβρία οΐ&θβ 
86 Γββο1ϋ§;6η8 6!ι&1)(1&ηα8 ^8Iη 868β βΓΐ^βϋαΙ, οοαο- 
ίοςΰο &(1 ρα^η&ιη ίάοηβο βχθΓοίΙΰ ^&ίη^&α1 ία Εο* 
ΐΏ&ηθ8 ζηοΙυΓυ8. Ευιη Ρ1ιοο&8ι ίη δγΓί&ιη α( νβοίΐ, 
ρΓοΙίο βυροΓ&νίΙ αο ΓαάίΙ, βΐ ίη 3γπ&ιη ίηΙβήοΓβιη 
0002 ρυΐϋ ; αΓ^βιη ΒθΓΓίιοΒααι βχοβρία &γο6 6να8ΐ&νϋ 
χη&^η&8<ιαθ ί5ί ορβ8, ρΓβάααι Ιοοιιρίβίβπι βΐ ιηαΐ- 
1θ8 ο&ρϋνο8 &5άυχϋ, ΙίϋβΓαΙίθ βϋαιη β1 (Ιοιηυιη 
(1ίαιί88ί8 €1ιπ8ϋληί8 ςυί ίϋΐ οαρίίνί άβίβηΐί Γυο- 
Γαη(. Αηηο πιυη(]1β471 πΐ0Γΐυυ8 β8ΐ ΙΙθ[η&ηυ8 1ιηρβΓ&• 
ΙοΓ, 45 άίο Μ&Γϋί 946 ιη6η8ίΒ, ίηάίοΐίοοβ 6,&ηηο8 
η&1υ8 24. ΙαιρβΓ&νίΙ &οηο8 3 ηΐ6η8θ8 4 (ϋ88 5. Μογ- " 
Ιΐβ οαυ8&ιη &1ϋ ίαί88θ ΐΓ&άαη(, ςυοά Ιαχυποβα βΐ 
νοΙυρΙ&ϋ]}α8 άβάίία ν1ί;& οοΓρυ8ου]υαι &1Μνί88β1 : 
αΐίί νθαβηο βχβϋηοίαιη ρυΐαηΐ. Ιχηρβηυπι β^η8 
ιηοΓίβ αά Β&8ίΙίαιη βΙ 0οη8ΐ&η1ίηαπι ίρ8ίυ8 &Ιίθ8 βΐ 
βΟΓΠιη ιη&ΐΓθΐη Τϋβορίι&ηοηθαι τβάίϋ ; ςυ» 1)ί(1υο 
αηΐβ ιηοΓίθΐη χη&πΐ! ΩΓι&χη ςυοςαβ ρβρβπΐ, ουί Αη- 
η» ηοαιβη ΓοοβΓαηΙ. 8ΐ&ΙαΓ& ίυίΐ Εοα)&αυ8 αιβ^οα, 
ςηαηςυ&ιη ρ&ΐΓβ αιίηοΓ, ίη^θοΐο ρΐ&οίάο &ο πα&η- 
βαβίο, βΐ ιηθάίοοπΙβΓ &ηίιη&1α8 ; βί ςα&ΕητΪ8 θγ&Ι 
ίυνβηίβ, 8&1ί8 ίΐΐί Ιιιαιβο Γυί886ΐ ίηςβοίί &ο ρβΓβρί- 
ο&οΙίΒ &ά Γ6πιρυ1)1ίο&οι §υ1)6Γη&ηάαπ], 8ί βί ίά ρβρ 
ί8πιυΙθ8 11ουί886ΐ, ςυί οιιιη ^ανθη^1^1>υ8 βυρίάΙΙ&Ιί- 
1)118 αο 8ΐυάϋ8 όθάϋιιαι β88θνο1ιιβΓυαΙ,ιι1 ίρ8ί Γβηα- 
ρυ1)1ΐ8&ιη ΐΓ&βΙ&ηΙβ8 ίη^θηΐ68 οοΓΓ&άβΓβηΙ; ορ68 ; &1- 
ςυβ Ιιαο Γΐιϋοηβ οαιη ίςη&νυιη θ( ΙηοΗβαι Γβάθ^β- ^ 
τχιηΧ. 

Ε&άθΐη 6 ίηάίοίίοηβ, ιηβη8β ΑρΗΙί ^υββυ Αης^υβΙ» 
ΝΐοβρΙιοηΐ8 Ρ1ιοο&8 Ορου η νβηϋ, ^08βρι10, υ( βί 
αηΐο, ηβ Ιιοο ββΓβΙ οΙ)8ΐ&ηΙβ. ΟαχΗ ΙήιιηιρΙιυιη ίη 
0ίΓ00,ίηΓ6Γ6η8 ίη βο 0ΓβΙθη8ί&β1 ΒβΓΓΐΐ(Ββη8ί& 8ρο- 
Ιία Αϋυΐϋ θ1 ρ&Ηβιη ςη&πιά&ιη ν68ϋ8 ^ο&ηη^8 
ΒαρϋβΙ», ςηαπι ΒθγγΙιοβοβ Γθρο8ϋ&αι ίηνβηβΓ&Ι. 
Μ6ΐα6Κ)&1 Ιιυηο Επη^β βΐ 8υ8ρβοΙυπι 1ι&Κ)8ΐ)&1 : 8β(1 
ΝίθθρΙιθΓα8 βυιη οαΐΐίάβ θ1υ8Ϊ1; Ιιοο οοιηαιβηίο.ΡΙΐο- 
0&8, 346 &88υιηρΙο ηηο 8ΐΐ0Γυιη βϋρ&ΙοΓυιη, 8υΙ) 
ΙιΟΓ&πι ρΓ&ηάίΐ &(1 άοπιυιη ^08βρ11^ 8Θ8θ οοηΓβΓί : 
ριιΐ8&ϋ8 ΓθΓί5υ8^&ηϋοη Εη&η()&1υΐ86&άβ886 άοαιίηο 
ίη€ΐίθ6ΐ.Α<1α)ί88α8ΐθ8θρ1ιθ8βθΓ9ίπι&1)(1αοΙοίηάα8ίυοι 
βχ ρίΐίβ οοηΐθχΐιιιη οδίβηάϋ, ίυπιαίθηίοηυθ οοηβΓ- 
χηαΐ 86 νίΐη Π1οη&8ι^^(Β^υρ^άι2IΩ^8.π]ρ^ί()θIΏΓα^886: η 
6&ηι 11α^υ8 8β96α1ί ουΓί8 Γβρηάί&ϋ8 ίηίΙαΓυπα, ηίβί 
ίυί88θ( 8ΐα(1ίο θΐ Οάβ ίη 0οο8ΐ&η1ίηυπι 6ΐ Εοαι&ηυιη 
8υ8 ίιηρ6άί(α8.δβ(1 ββ ρβυΐο ρο8ΐ (1θ8ί(ΐ8Γίυιη 8υαιη 
ίιηρΐ6ΐηΓυιη.δϋΐ3Πΐί88θθοα1θη()6Γθ &1)ίρ80 ηβ ίΓοβΙρα 
άβ 86 &1ί6ηυαι αΐίςαίά 8υ8ρίθ6ΐυΓ. Ηοο νί80 ΒΓίη^β8 
8ΐ8ΐίιη Ρΐιοο» &(1 ρθ(ΐ68 αοοίάϋ βΐ νβηί&πι ϋέΐ^ίΐ&νίΐ; 
ρο1Ηοί1ιΐ8 ηβκηίηί 86 ςαίάςυ&ω άβ βο άβίβΓβηΙί ΟΓβ- 
ϋίΙΟΓαιη. Μ6ΐαθ5&ΐ6ΐί&αι8ΐ6ρ1ι&ηυιηΕοαι&ηί βΐΐυηι προσταχθ§(< έχ Κρ^^ττ^ς έπανελ^ιΤν ού συνεχωρήΒη 
είσελθεϊν εΙς την βασιλεύουσαν, άλλ' έν τ^ Ανατολή 
έχελεύσθη παραγενέσθαι μετά παντός του στρατού. 
Άναλαμβάνων γιρ εαυτόν Ικ τί\ς προτέρας ίξττης 
ό Χαβδαν άναφέρειν '^ρζατο πάλιν , και στρατον 
άξι6μαχον ήΟροιχώς , κροσδ^χιμος ή[ν έπιθήσεσΟαι 
τοΤς 'Ρωμα^ων ^ρχουσί τε χαΐ ικράγμασιν. Άλλ' έν 
£υρ{(^ γενόμενος 6 Φωχας, χαι σταδαίφ Κ^ΧΤ) τούτον 
τρεψά μένος, χαι χατά χράτος ήττήσας , χαι εΙς τά 
ενδότερα της Συρ(«ς άπελάσας, τήν πόλιν Βέ^|§οιαν 
έξεπόρθησε δ(χα της ακροπόλεως, χαΐ πολύν πλοΰτον 
λε(αν καΐ αΙχμαλώτους Ιλαβεν, έλευθερώσας καΐ το{>ς 
έκεισε δεσμίους κατεχόμενους Χριστιανούς και έπ' οίκου 
έκπέμψας. 

ιε' δΐ Μαρτίου μηνός, της ς' Ινδικτιώνος, έν Ιτει 
^υοα , έτελεύτησε *Ρωμανός ό βασιλεύς, έτων υπάρ- 
χων κδ', βασιλεύσαί έτη ιγ' (6) μήνας δ* και ημέ- 
ρας ε\ ώς μέν τίνες, τό έαυτοΰ σαρκίον προκατανα- 
λώσας ταΤς α''σχ(σταις καΐ φιληδόννις πράξεσιν, ώς 
δ' 'έτερος Ιχει λόγος, φαρμάκοις αναιρεθείς. Διαδέ- 
χονται δΐ τήν αύτοϋ βασιλείαν Βασίλειος υλ\ Κων- 
σταντίνος οΐ παίδες αύτοΰ συν βεοφοινοΐ τ^ Κ-'']'^Ρ*( 
τεχθείσης αύτφ και Ο^γο^ι^ρός ιτρό δύο ήμερων της 
αύτου τελευτής , ήν 'Ανναν ώνόμασαν . Έν δλ 6 
'Ρωμανός, μέγας τήν ήλικίαίν, εΐ και έλάττων ήν του 
πατρός, τό ήβος ήμερον έχων καΐ πραον, καΐ τό 
φρόνημα μέτριον. Καίπερ δΐ νέος £^ν, άγχίνους ήν, 
και όξυς, καΐ τά πολιτικά κυβερνάν Ικανώτατος, 
ε^περ αρα συνεχωρεΐτο παρά των θεραπ(ίντων. 'Αλλά 
τούτον οΐ οίκειόταιτοι ταΐς της νεότητος έκδεδωκότες 
όρμαΐς, 'ίν' εκείνοι τά κοινά μετιόντες πλοΰτον άγα- 
τον άποθησαυρίσωσιν, άνενέργητον καΐ άνεπιτήδειον 
άπεφή^'αντο. 

'Απριλλίψ δι μηνΐ , της αυτής ς' Ινδικτιώνος, 
εΓσεισιν ό Φωκάς Νικηφόρος τη της δεσποίνης κε- 
λεύσει, του Ιωσήφ καΟάπερ καϊ πάλαι κωλύοντος, 
έν Κωνσταντινουιτόλει* καΐ άπό των έκ τής Κρήτης 
λαφύρων καΐ τής Βε^($οίας έθριάμβευσεν έν τφ Ιπ- 
ποδρόμφ κομίσας καΐ μέρος τι του Ιματίου του 
Βαπτιστοΰ Ιωάννου , 6'περ ευρεν έν τή Βε|&^οί^ 
έναποκείμενον. [Ρ. 646] Τούτον δΐ έδεδίει και δι* 
δποψίας εΤχεν 6 Βρίγγας• άλλ* δπούλως ούτος όπο- 
κρενάμενος έξαπατήσαι τούτον ίσχυσε τρόπψ τοιψδε. 
Ένα τινά των υπασπιστών ειληφώς ό Φωκάς περί 
ώραν αρίστου εΙς τόν οΤκον άπεισι του Ιωσήφ, και 
κόψας τήν θύραν 6'στις ε?η μηνύε^ν έκέλευσε τφ 
θυρωρψ. Μηνύσαντος δΐ κελευσθείς έπείσεισι, κα> 
κατ* ιδίαν παραλαβών τόν Ιωσήφ δείκνυσιν αύτώ 
τρίχινον ένδυμα, 6'περ ένδοθεν των Ιματίων ήμφίεστο, 
και μεθ' 6'ρκων έπληροφόρησεν ώς τήν των μοναχών 
άσπαζόμενος πολιτείαν πάλαι &ν περιεβάλετο τό 
σχήμα και των βιωτικών ύπεξήγαγεν εαυτόν φρον• 
τίδων, εΐ μή έπέσχεν αυτόν ή τών βασιλέων προσ- 
πάθεια Κωνσταντίνου και 'Ρωμανου , καΐ μέλλειν 
6'σον ουπω τόν οίκειον έκπληρώσαι σκοπόν* κα^ μή ΧΥΙ,ΑΝϋΕΙ ΕΤ βΟΑΚΙ ΝΟΤ^Ε. 

(6) Ρα188Π1 6886 Ιι&ηο ηοτηθΓ&Ιθίη ηοίαπι, ηοη αιΟΓίβιη Οοη8ΐ&ηϋηί ρ&(π8 6^υ8 β8( &<]ηοΙ&1ΐ]8, ίη- 

ΖοηλΓα8 ιηο(1ο,8θ<1 πιηΐΐο οβρϋυβ ηυτηβΓΟΓυιη τβΐίο νβηί68 ίηΙθΓν&ΙΙηΐΏ ΑηηοΓυιχι ηοη &πιρ1ίυ8 Ιηιιιιι. 

(1θ66ΐ. €οηί6Γ βηίπι Ιιυηο &ηηηπι ουιη αηηο ςηί αά Χτι.. 81 ΗΙδΤΟΒΙΑΕϋΜ 0ΟΜ'>ΕΝΟ1ϋΜ. 82 

μιάτην &ποιτΓ8ύβσ6αι χαβικέτβυβρβ. Τοΰτο θ»α»άμβνος Α. ^0Βθρι1ι18, νίνβηΐβιη θϋ&ιηαυιη β1 ΜβΛγποη» θχβυ- 
& Ιωσήφ «ίπτει ούθέως προς τους π<$δα<: αύτοΰ, ΐΑΠίβιη ; δβηαρβΓίΐυθ εο(;ϋ8ΐΙ)&1 ηυοίηοάο βΓΟϋοΓΐ 
μ«τάνοιαν Ικζητών, και ώς ού πιστεύσβι τινί πλη- βαπι Οϋβίοάία οοηβίΓίηκθΓβΙ. ΥβΓυιη βίβρίιαηυβ ία 
ρο^ίορών λέγοντί ποτβ κατ* αύτοΰ. Ύφβωρατο 81 ό ΓθβΙίνϋΑΐβ πιβ^ηί 8Λΐ)1)α1ί (ϋνίηίβ ιπιρβΓϋΙαβ πιγβ- 
Βρίγγας και Στέφανον τλν βαϊΐλέα, τοΐς ζώσι μέχρι ΙθΓΪίβ 8ϋ1)ί1ο νϋΛΐη ουιη ιηορίθ οοιηπιαίβνϋ, ηυΐΐα 
τ«5τβ συναριθμούμενον κα> Ιξ^ριστον έν Μηθυμν^ρ (7) ΕπΙββΓθββα οβϋβα. 3βά ηίιηίΓΟΠΐ ΤΙιβορΙίΛηο βαπι, 
τυγχάνοντα, και διά παντός έφρόντιζεν δπ6 άκρι- ςυ&ηςυ&ηα ρΐΌουΙ Ρβιηοΐϋΐη, ΒΌδΙυΙϋ. 
βεστέραν αυτδν είναι φυλακήν. Άλλ' έκεΤνος κατά τήν Ιορτήν του μεγάλου Σαββάτου των θείων μετ- 
εσχηκώς μυστηρίων α1φνιδ(ως εύθυς τέθνηκε, μη8εμιας προηγησαμένης αΙτΙας, άλλα της βεοφανους, 
ει και πό^^ωθεν κατψκιστο, κατεργασαμένης αύ'ςόν. 

Πέτρος 81 ό των Βουλγάρων βασιλεύς τήν ειρήνη ν ΡβΓ ί(]βιη ΙθΕοραβ Ρβίραβ ΒαΙκαΡΟΓΟίη ρπηοβρβ, 

τάχα άνανεούμενος άποθανούσης της αυτού γυναικός, ιιΐ0Γ(υ& βυα υχοΓβ, ΓβηονΕπάβθ ραοίβ οαυβα Γοθάαβ 
σπον8άς πρ^ς τους βασιλεΤς ϊ^&ζο^ ομήρους 8ους κα^ οαιη ίιηρβΓ&ΙοηΙ^υβ ίοίΐ, οΙ>8ΐ<ΐ68ςαβ ά&Ι 347 βΗθ3 
τους οΙκείους δύο υΙους Βορίσην και Τωμανόν • καΐ 8υθ8 ΒοΓίθβη βΐ Βοίη&ηυΐΏ ; αο ρβϋΐο ροβΐ ιηορίΐΒΓ. 
μετά μικρόν άπεβ(ω. 01 δΐ υΙοΙ αύτου έν Βουλγαρ((7 Γίΐϋ 8308 ίη Βαΐ^βη&αι ΓβιηίΙΙαηΙαΓ, Ιΐ1 ρ&ΙβΡΠίΐΐη 
έπέμφθη^ν μετά ταύτα έφ' ψ της πατρψας άντι- Β ίιηρβηαπ] οοβορβηί βΐ οοπίθίορυΐορϋΐη ϊιηρβίιιιχι 
σχΙσ6αι βασιλείας, καί τους κομητοπούλους (8) άπ- Γβρηιη&ηΐ. Ν&ιη Βανίάαβ, Μθ868, ΑοίΓοη θΐ βΕΐηοβ- 
είρξουςι τ-ζς -κράσω φοράς. Δαβίδ γάρ, και Μωϋσης, 1ΐ]8, ΒΙϋ ου3α8(Ϊ8ΐη ίη Βυ1@&η& Ιβι^ϋβΡ ροίβηΐίβ 
και ^Ααρών, καΐ Σαμουήλ, ένδς 8ντες παΤδες των οοιηίΐίβ, Ρββ ηοναβ ιηο1ίβ1>ΛηΙϋΓ βΐ ΒοΙςϋΓΟβ οοηοί- 
μέγα δυνηθεντων έν Βουλγαρίςι κομητών, προς άπο- 1&1)Αη1. ΑΙςυβ ίΙ& Ιαηο ΓβΒ αοΐα. 
στασίαν άπεΧδον κα^ τά Βουλγάρων άνέσειον. Καΐ 
ταΰτα μ^ συνηνέχθη ώδε. 

Ό δ« Βρίγγας δν είπομεν τρ<5πον απατηθείς 6π6 Ιηίβπιη Βπη^Μ,Λ ΝίοβρΙΐίίΓΟ,αΙ; θχροβαίιηηβ, άβ- 
τοΰ Νικηφύρου, και τούτον έάσας οΓκαδε άπελθεϊν, οβρίυβ, θϋπιςϋβ (Ιοιηυιη 8αΛΠΐ β1)ίρθ ρ888αβ,ραΒΐιΙ- 
μετεμέλετο, καΙ έν δεινψ έποιεΐτο βτιπερ έντ6ς Ιβηϋ» άοοί, βΐ ίηίςυθ ΓβΡΡθ ςυοά ρβΐίΐ&ΐη ρρβάαιη 
άρκύων εχωδ το θήραμα ^.αθε τούτο φρενοβλαβως 8ΐυϋβ θχ ΐρβίΒ 0&88ίΙ)υ8 άΙοιίθίβΒθΙ,ΒΟίΗβίίβςιΐβ 036- 
προηκάμενος. Έμερίμνα γοΰν πώς και ποί^ μ^χα^ί «ΙϋβΗ ςοΛ βρίβ ςυΛΥβ Π)&β1ΐίη& ιηθία, ςαβιη άβ βΟ 
της άπό τούτων άπολυθείη φροντίδος. Και ϊδοξεν οοηοβρβραΐ, ββ Η^θΡβΡθΙ. Ταηάβηο πίΕχίποβ θ Ρβ ΓοΡθ 
αύτφ λυσιτελέστατον εΤναι πρλς 'ϊωάννην μάγιστρον νίβυπι ηοα^Ιβίρυτη ΙοΛπηβιη Τζίιηίβοβιη, νίΓϋΐη 
γράψαι τόν Τζιμισκήν, &νδρα θ^μοειδή καΐ δραστή- βηΐιηοβιιιηαο βίΓβηιΐϋΐη β^ ββθϋη(1υιη ΡΙιοοΕίη ίηΐβρ 
ριον δντα και μετά τον Φωκάν έν τοΤς Τωμαίων (]| Εοπα&ηοβάϋΟββ ρρβοίρααπι,βοΙβιηροΡβΟρίβηΙβΙίοπι 
έπισημ<&τατον στρατηγοΤς, στρατηγδν τηνικαΰτα τών ρΓ8ΒΓβο1ϋΐη,ϋθΐηςυθηιβ{ρ8ΐΓυιηΕοιη»ηιιπι€ιΐΡβϋαιη, 
Ανατολικών 6πάρχοννα, Ιτι δ^ προς τον μάγιστρον ϋΙαβίΡβπίθΙίρβαπιΟΓίβηΙίθάιιοβιη,ρθΡίίΙΙβΡββ 8<1ν6Ρ- 
'Ρωμανδν τον Κουρκούαν [647] φανερώτατον καϊ 808 ΝίοβρΙιΟΡϋΐη Ρΐιοοαιη βχοϋΕΡθ ποΛβριίβοίβ άοηο- 
έπίσημον κάι αύτδν στρατηλάτην οντά της Ανατολής, γοπι θΐ Ιιοηοροιη ρο11ίοίΐ4ΐίοηίΙ)α8.8βηίθη1Ιβ 1ϋ1βΡ&- 
γραμματα πέμψαι, καΐ φιλοτιμιών ύποσχέσεσι και πιπί ΙιβΒο βΡΛ^ : 8ί Ρ1ΐ003ΐπι ορρρϊπιβρβηΐ, β* νβΐ πιο- 
δωρεών καΐ τιμών διεγεΤραι τούτους πρδς καθ^ίρβ- οαοΐΐϋπι ΓαοβΡβηΙνβΙ ςαοοοηςαβ ιηοάο β ΐηθάίο Ιο1- 
σιν του Φωκά. Έγένοντο τά γράμματα, καί δ νους ΙβΡβηΙ, ^08ηηθIη 348 ίΟΓθ (1οιηβ8ΐίοαιη βΛοΙβΡΟΐη 
τών γεγραμμένων δπηρχεν οΰτος ' Ει διαναστάντες ΟΓΪβηΙίβ, ΗοποΛηοιη Οοοίάθηϋ8. Ιί οαΐη ΙίΙΙθΡββ αο- 
καββιρήσουσι τδν Φωκαν και μοναχδν άποκείρουσιν 0θρί8ΒβηΙ. Ρΐιοο» βββ, οαί 1ιοηβ8ΐθ οορίθ^ΕΟί, Ρθοί- 
ή τρόπον δλλον έκ μέσου ποιήσουσι, τήν μίν του Ιβηΐ ; ΙιΟΓίβηΙορςοβ οΙ βηίπΐϋΐη βρίββΐ 8β ΓορίίΙβΡ 
δομεστίκου τών σχολών τής Ανατολής μεγίστην ΓβΓΠ Πΐβ^"»™ Λ^Κ^βάίαΙΟΡ : ΙβΡρνβΡβαηΙβίη 8018 8Θ 
αρχήν λήψεναι δ Ιωάννης, τήν δΐ του δομεστίκου ιηβοί1)ϋβ, οί ραΓθΓβΙ, ίηΙβΓΓθοΙοροδ ιηίηβηίορ. Ηη 
της Δύσεως δ •Ρωμαν(5ς. Κομισθέντων ουν τών (Ιβπΐϋΐη Ρΐιοοαβ, ρβρίοϋΐο ιηορΙί8 ΙβΡΡϋοβ, ΜββηΐΗ ; 
γραμμάτων τοις δηλωθεΤσιν άνδράσιν. έπείπερ σχε- β* 88000(38 (ϊίβ αοΐϋ ιηβη8ί8, θΛάβιη ίηάίοϋοηβ 
τικώς εκείνοι εΤχον πρδς τδν Φωκαν, &πανααινώσκουσί ^ 8βχ1β, λΙ> 0Ρΐβη1&1ί1)θ8 βχβΡθϋίΙ)θβ 0ΐηηίΙ)ϋ8 α Τζί- 
τε αύτψ «ύθέως τά γράμματα, και διαναλτήναι πρδς ^ ποίβοδί οοηοϋαΙί8 ίηηρβΡΛίΟΡ Εοπιεοοροπι ΒΕίοίαίοΓ. 
άλκήν τδν Φωκάν καΐ γενναΤύν τι κάι νεανικδν έννοήσασθαι παρεκάλουν, Όκνοΰντα δΐ καΐ άναδυύμενον 
καΐ βύτοχείρως ήπείλουν διαχειρίσασθαι. Διδ και πρδς τδν του θανάτου δποδειλιάσας κίνδυνον τή^ 
πρίκλησιν όπεδέξατο. ΚαΙ δευτέρί^ του Ιουλίου μηνδς, της αυτής ς' Ινδικτιώνος, δπδ τών έν ττ» 
'Εφ^ στρατευμάτων απάντων παρακεκινημένω; δπδτοΰ Τζιμισκή Τωμαίων αναγορεύεται βασιλεύς. ΧΥΙΑΝΒΒΙ ΒΤ ΟΟΑΗΙ ΝΟΤΛ). Π) βορΡΕ ΜΐΙνΙβη» ΓβΡίορ Γοίβ8β ίη βχβίΐίο, βί^β άρχοντ<5πουλον βΐίητη ηοΰίΐί»^ βασιλύπουλον Τ€ρί^ 

18 βΓΓΟΡ 681 1ί1)ΡΕΡίί, 8ίνθ ίηΙβΡβΕ Μίΐγίθηα ΜβΛγπι- βίναπι, νβρηίηηι, βΐ Ιβηάβιη κομητοπούλους Γοιηι/ΐί 

ηΕΐη ΐΡ&η8ΐ&1θΒ δίβρίιβηαβ. ΙΤίραςοβ ορ1)8 Θ8( ίη Μιο» νοοαί αοοίορ ; βί αϊ 8θ1)άι1 παίδες των μ*γ« 

ΙιββΚκ) ίηβοΐλ. Χτι.. δυδηθέντων έν ΒουλγαρΙ(|ί κομητών. ΙοΓρλ ρ. ο«4 : 

(8) Οοιηβίοροΐί 8αηΙ άίοΐί ςο&βί ροΐΐί (ίά ββί Γι11ί| Κύμηνος δντες παΐίδες καΐ διά τοΰτο κομητοπωλοι 

οοπιιΙίβ.Χτι..— ΟίοΙίοπολώς,ΥθΡΟ&οοΙθ πουλος,ΕΐΙβΡί κατονομαζόμενοι. Οοαβ. 
«ή]βοΐΕ βίίίαη ιίιηοΐ θ1 άίχηϊηοϋνυιη ςοίά 8οη&1.δίο 79 0ΕΟΑ0Ι1 βΙίΙΟΗΕΝΙ 80 ^Ώββοβ άβοθάβΓβ ίΐιι 68^ υ( ηοη ΗοβΓβ& βί βροΐίη ίη- Α. 
άθ ΓοάΐΓθ : 8θά ιη&ηά&Ιυιη ββΐ υΐ ουιη οιηηί βχθΓ- 
οΐΐα ίη ΟήβηΙβιη ΐΓ&ηβΪΓβΙ. Ν&αι &6 αοοβρία οϊ&άβ 
86 Γβοο11ΐ§;θη8 Ο^αίχίαηαβ ^&^^ ββββ βΓΐ^βϋ&Ι, οο&ο- 
Ιοςαο ιιά ρα^ηαιη ίάοηθο βχθΓοϋα ^&Π1^&^η ία Εο- 
ιη&ηο8 ιηοΙαΓυβ. Ευπι Ρ1ιοο&8« ίη θγΓί&ιη υ^ νβηίΐ, 
ρΓβΙίο βυρθΓ&νίΙ &ο ΓαάίΙ, βΐ ίη 8γπ&ιη ίηίθΓίοΓθΐη 
οοιηρυΐϋ ; αΓΐ>6ΐη ΒβΓΓίιΟΒ&αι βχοβρία Λτοβ θν&βΐ&νϋ 
ιιι&^η&8(|αο ίΜ ορββ, ρΓβάαπι ΙοοιιρΙθΙβίΏ βί ηααΐ- 
1ο8 ο&ρϋνο8 &1)άαχϋ, ΙίύβΓαϋβ βϋ&πι βί άοτηηϊη 
άί(ηί8θί8 €1ιπ8ϋΑηί8 ςαί ίΙ)1 οαρίίνί θβίβηΐί ίυβ- 
Γ&ηΐ;. Β Αηηο πιυηά16471 ιηοΓίυιιβ 68ΐ Ηοπι&ηυ8 ίηιρβΓ&- 
ΙοΓ, \5 άΐβ Μ&Γΐϋ 945 πίθηβΐΒ, ίηάίοΐίοηβ 6,&ηηο8 
Β&(υ8 24. ΙαιρβΓ&νίΙ&ηηθ8 3 πΐ6η868 4άίθ8 5. Μογ- 
Ιίδ οαυ8ΐΐ[η αΐϋ ίυίββθ ΐΓ&άαηΙ, ςαοά 1υχαΓίθ8& βί 
νοΙυρΙ&ϋ1>ιΐ8 άθάϋιι νϋ& οοΓρυ8ου1ΰηι &1(Γίνΐ886ΐ : 
αΐϋ νβηβηο βχ8ΐίαοΐυαι ρυΐ&ηΐ. ΙιηρβΓίυπι β]υ8 
ιηοΓίθ αά Β&8ί1ίαιη βί Οοη8ΐ&ηΙίηαπι ίρ3ίυ8 βΗο8 β1 
βΟΓυιη ιη&ΐΓβΐΏ Τϋβορίιαηοηθπι Γβάίϋ ; ςα» Μάαο 
αηίθ ιηοΓίθΐΏ ΧΏ&ηϋ 6Γι&ιη ςυοςαβ ρβρβΓϋ, ουί Αη- 
η99 ηοπιβα ΓβοβΓυηΙ. δ(&ΙαΓ& ίαίΐ Εοοα&αυ8 χηβ^η&, 
ςυ&ηςυαοι ραΐΓβ ιηΙηοΓ, ίη^βαίο ρΐ&οίάο &ο ιη&η- 
βαβίο, βΐ ιηβάίοβπΙβΓ αηίιη&ΐυβ ; βί ςυ&αιγί8 βρ&ΐ 
ίανβηίβ, 8&1ί8 ιΠί Ιιιιηθα ίυίβ86ΐ; ίη^βηϋ αο ρβΓβρί- 
ο&οί» &ά Γθχηρυ1)1ίβ&πι ^υΙ)βΓη&ηά&ιη, 8ΐ βί ίά ρβΓ 
ί8Πΐΰ1θ8 1ίουί88θΙ, ςηί ουπι 3αν6ηΐΙϋ)υ8 οαρίάίΐ&ϋ- 
Ι)η8 ΑΟ 8ΐυάϋ8 θβάϋααι β8Ββνο1υβΓυη1,υ1 ίρ8ί Γβιη- 
ρυΙ)1ί6&ιη ΙηιοΙ&ηΙββ ίη§^6η1θ8 οοΓΓ&άβΓοηΙ ορθ8 ; Β,Ι- 
ςιΐ6 ΙΐΑΟ Γ&ϋοηο βαιη ί^η&νϋΐη βΙ ίηβΓίοιη Γθάβ§^θ- Ο 
ΓΰηΙ. 

Εαάοιη β ίηάίοΗοηβ, ιη6η8θ ΑρΠϋ ^υββυ Αας^υβί» 
14ίθθρΙ)θΓα8 ΡΙιοοαβ ΟροΙίη νβηϋ, ϊθ8βρ1ιο, υΐ: 61 
&η1θ9 ηβ Ιιοο ββΓβΙ οΙ>8ΐ&η1β. ΟηχΙΙ Ιήυπαρίιυπι ίη 
ΟίΓΟΟ,ίηΓβΓβηβ ίη βο 0Γβ1θη8ία 6ΐ ΒβΓΓΐ)(Ββη8ί& 8ρο- 
Ηα Αϋυΐϋ Βΐ ρ&Γίβηι ςη&ιηά&χη νββίίβ ^ο&ηη^8 
Β&ρ(ί8ΐ», ςΌ&ιη ΒθγγΙιοβ» Γ6ρο8ϋβιη ίηνβηβΓ&Ι. 
ΜβΙιιβΙϊΑΐ Ιιιιηο ΒΓίη^&8 βΙ κυδρβοΐυαι 1ι&5θΙ)&<; : ββά 
Νίοβρ1ιθΓυ8 βυΐΏ οαΠιοθ 6ΐα8ϋ Ιιοο οοηιπιβηίο. ΡΙιο- 
οαβ, Β4β &88υιηρΙο υηο βυοΓυιη βϋραΙοΓυπ), 8υΙ) 
1ΐ0Γ&ηι ρΓ&ηάίί αά άοιηυιη ^08βρ11ί 8β8β οοηΓθΗ : 
ριιΐ8αΙί8ίοη5υ8^&ηΐΙθΓί Εη&η(1&1ΐ2ΐ8β&άβ88β άοοιίηο 
ίη(^^ο6^.Αάα]^88α8^οδθρ1108βΟΓβ^η1Αι)(1αοίο^ηάα8ίυ^1 
βχ ρϋί8 οοηΐθχΐιιπι οβίβηάϋ, 3υΓ&πιβηΙοςυθ οοηβΓ- 
χηαΐ 86 νίΐββ Iηοη&8(^^ηουρίάυIη^αI^ρΓ^()θιηΓυ^896: β 
6&ΠΙ 11α^α8 8β6ΐι1ί ουρίδ Γβρυάί&ϋδ ιηϋοΓυοα, ηΐβί 
ίαί88θ1 δίαάίο βί Οάβ ίηΟοηβΙαηΙίηυχη βΐ Ηοπι&ηυαι 
βηα ίιηρ6άϋυ8.δ6(1 8θραυ1ο ρο8ΐ άββίάβΗιιαι δυαηι 
ίιορΐ6ΐυη2ΐη.8υΙ)ΐηί886θοη1βηά6Γβ&1)ίρ8θ πβ ΓΓα8ΐΓΑ 
άβ 86 &Η6αυπι αΐίςαίά 8υ8ρ1οβΙυΓ. Ηοο νί8ο Βηη^^βδ 
βίοϋπι Ρΐιοοο 8(1 ρβ(ΐ68 αοοίάϋ βί νβηίααι ϋΑ^ΐΐανϋ 
ροΠίοϋαδ ηβιηίηί 86 ςυίάςυαοι άβ βο άβίβΓβηϋ οπβ- 
(ΙίΙυΓαχη. Μ6(αθΙ)α1θΙί&πι8(βρΙι&ηυιηΕοιηαη1 βΐίυηι προσταχθι^ς έχ Κρήτης έπανελθιΤν ου συνβχωρήθη 
είσβλθίϊν εΙς την ββσιλίύουσοιν, άλλ' έν τζ Ανατολή 
έχελεύσθη παροίγενέσΟαι μετά παντός του στρατού. 
Άναλαμβάνων γαρ εαυτόν έχ τί[ς προτέρας ίίττης 
6 Χαβδάν άναφέρειν ^{ρξατο ιτάλιν , χαΐ στρατόν 
ά{ι6μαχον ήθροιχώς , ιτροσδ^χιμος ^ν έπιθήαεσθαι 
τοΤς 'Ρωμαίων άρχουσί τε χαΐ πράγμασιν. Άλλ* έν 
Συρί^ γενόμενος ό Φωχάς, χαΐ σταδαί^ Κ^!) τούτον 
τρεψάμενος, χαι χατά χράτος ήττι|σας , χαΐ εΙς τά 
ενδότερα της Συρίας άπελάσας, τήν πόλιν Βέ|&($οιαν 
έζεπόρθησε δίχα της άχροπόλεως, χαι πολΙ>ν πλοΰτον 
λείαν χαΐ αιχμαλώτους ίλαβεν, έλευθερώσας χαΐ τοί>ς 
έχεΐσε δέσμιους χατεχομένους Χριστιανούς χαι έπ' οιχου 
έχπέμψας. 

ιε' δΐ Μαρτίου μηνός, της ς' Ινδιχτιώνος, έν ^τει 
^ςυοα', έτελεύτησε 'Ρωμανός ό βασιλεύς, έτων υπάρ- 
χων χδ', βασιλεύσα^ Ιτη ιγ' (6) μήνας δ' χαι ημέ- 
ρας ε', ως μέν τίνες, τό έαυτοΰ σαρχίον προχατανα- 
λώσας ταΐς α^σχίσταις χαΐ (ριληδόννις πράξεσιν, ώς 
δ' έτερος ίχει λόγος, φαρμάχοις αναιρεθείς. Διαδέ- 
χονται δΐ τήν αύτοΰ βασιλείοιν Βασίλειος χαΐ Κων- 
σταντίνος οΐ παίδες αύτοΰ συν βεοφανοΤ τ^ Η•^'^Ρ*' 
τεχθείσης αύτψ χα*, θυγατρός πρό δύο ήμερων της 
αύτοΰ τελευτής , ην Άνναν ώνόμασαν . Έν δλ 6 
'Ρωμανός, μέγας τήν ήλιχίαν, εΐ χαι έλάττων ήν του 
παιρός, τό ήθος ήμερον έχων χα^ πράον, χαΐ τό 
φρόνημα μέτριον. Καίπερ δΐ νέος &ν, άγχίνους ήν, 
χαι όξυς» χαΐ τά πολιτιχά χυβερν^ν •Ιχανα>τατος, 
εΐ'περ αρα συνεχωρεΐτο παρά των θεραπ(ίντων. Άλλα 
τούτον οΐ οίχειότατοι ταΤς της νεότητος έχδεδωχότες 
όρμαΐς, 'ίν' έχεΤνοι τά χοινά μετιόντες πλοΰτον οίφα- 
τον άποθησαυρίσωσιν, άνενέργητον χαΐ άνεπιτήδειον 
άπε^ρή^'αντο. 

'Απριλλίψ δι μηνΐ , της αυτής ς' ϊνδιχτιώνος, 
εΐ'σεισιν ό Φωχας Νιχηφόρος τη της δεσποίνης χε- 
λεύσει, τοΰ Ιωσήφ χαθάπερ χαι πάλαι χωλύοντος, 
έν Κωνσταντινουπόλει* χαΐ άπό των έχ τής Κρήτης 
λαφύρων χαΐ τής Βε^($οίας έΟριάμβευσεν έν τφ Ιπ- 
ποδρ<(μφ χομίσας χαΐ μέρος τι τοΰ Ιματίου τοΰ 
Βαπτιστοΰ Ιωάννου , ό'περ εΰρεν έν τή Βε^^οί^ 
έναποχείμενον. [Ρ. 646] Τ•ΰτον δΐ έδεδίει χαι δι' 
όποψίας εΤχεν ό Βρίγγας* άλλ* ύπούλως ούτος όπο- 
χρενάμενος έξαπατήσαι τοΰτον Γσχυσε τρ((πψ τοιφδε. 
Ένα τινά των υπασπιστών είληφώς ό Φωχας περί 
ώραν αρίστου εΙς τόν οΤχον άπεισι τοΰ Ιωσήφ, χαι 
χόψας τήν θύραν 6'στις ε?η μηνύε^ν έχέλευσε τφ 
θυρωρφ. Μηνύσαντος δΐ χελευσθεις έπείσεισι, χα) 
χατ* ιδίαν παραλαβών τόν Ιωσήφ δείχνυσιν αύτώ 
τρίχινον ένδυμα, ό'περ Ινδοθεν τών Ιματίων ήμφίεστο, 
χαΐ μεθ' ό'ρχων έπληροφόρησεν ώς τήν τών μοναχών 
άσπαζόμενος πολιτείαν πάλαι &ν περιεβάλετο τό 
σχήμα χαι τών βιωτιχών ύπεξήγαγεν εαυτόν φρον• 
τίδων, εΐ μή έπέσχεν αυτόν ή τών βασιλέων προσ- 
πάθεια Κωνσταντίνου χαι 'Ρωμανοΰ , χαΐ μέλλειν 
όσον οϋπω τόν οΙχεΤον έχπληρώσαι σχοπόν* χα) μή ΧΤΙ.ΑΝΌΕΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤ^Ε. 

(6) Ρ&ΐ8&ιη 6886 Ιιαηο ηατηβΓ&Ιβπι ηοΐβπι, ηοη πιογΙριπ Οοη8ΐ&η(ίηί ρ&1π8 6^υ8 68( ηάηοΐ&ίυβ, ίη• 

Ζοη&Γ&8 ηιο<1ο,8β(1 ιηηΐΐο οβΓίίυθ ηυπ)6Γ0Γυπι γ&Ιϊο νθηί68 ίηΐ6Γν&Ι1υα] &ηηοΓυιη ηοη &ΐΏρ1ίυ8 Ιηαπι. 

άοο6ΐ. ΟοηΓοΓ βηίαι Ιιηηο αηηηιη ουιη &ηηο ςαί αά Χυι.. 81 ΗΙδΤΟΗΙΑΚϋΜ βΟΜ^ΕΝΟΙΌΜ. 82 

μάτην όποπτιύββθαι χαθ^χέτκυνε. Τοΰτο ^%Λσάμνίος Α. ^08θρι1υ8, νίνθηΐβιη θϋαιηηαιη θ1 ΜβΙΙιγπαηη ΘΧΒΙΙ' 

& Ιωσή^ρ πίιττιι ούθέως πρ6< τους π6δα< αύτοΰ, ΐΑηΙβαα ; όβοαρβΓςυβ εο(|;ϋ(λ1)&1 ({υοιηοάο βΓοϋοΓΪ 

μετάνοιαν έχζητών, χαι ώζ ού πιστ«ύσ&ι τινί πλη- βυιη ουβίοάία οοηβΙπη^βΓβί. ΥβΓίιιη 81βρ1ι&ηυ8 ίη 

ροφορών λέγοντ( ποτβ χατ' αύτοΟ. Ύφκωρατο δΐ ό Γβθΐίνίΐαΐβ ιη&);αί δ2ΐΙ)1>&ϋ άίνίηΪΒ ίιηρΟΓϋΙΰβ χηγβ- 

Βρ{γγα< και Στέφανον τ&ν βαιιλέα, τοις ζώσι μέχρι Ιβπίβ 8υ1)ϋο νίΐ&ιη ουιη ιηοΓίβ οοιηιηυ(α?ϋ, ηυΙΐΕ 

τ6τ% συναριθμούμενον χα? έζ^ριστον έν Μηθ(>μν{λ (7) &η(θ^Γθ88& Οθυβα. βθά ηίχηίΓΟίΏ ΤΙΐ6ορ1ι&ηο βοιη, 

τυγχάνοντα, χαι διά παντός έφρ($ντιζεν 6π6 άχρι• ςα&ηςυ&ΐΏ ρΓΟουΙ Γβοαοίϋχη, ΒΌδΙυΙϋ. 
β€στέρβιν αυτδν κίναι φυλαχήν. Άλλ' έχ•Ινος χατά τήν Ιορτήν του μεγάλου Σαββάτου των θείων μ&τ- 
ενχΐ)χώς μυστηρίων α1γνι8(ως εύθυς τέθνηχε, μηδεμιας προηγησαμένης α1τ(ας, άλλα της θεοφανο^ς, 
ει χαι ΐΓ^^ρωθεν χατφχιστο, χατεργασαμένης αύχόν. 

Πέτρος δλ 6 των Βουλγάρων βασιλεύς τήν ειρήνην ΡβΓ ί<]βιη ΙβιηρΏβ ΡβΙηΐΒ Βαΐ£;αΓ0Ραιη ρΗηοβρβ, 

τάχα άνοΕνεούμενος άποθανούσης της αυτού γυναιχος, ιηοΓίοα βυα υχοΓβ, Γοηον&ηάβ ραοΐΒ Ο&υβα ίοθάαβ 

σκονδάς πρ^ς τους ρασιλεΤ^ ίθετο, ομήρους δους χαΐ οαιη ΙίηρβΓ&ΙοηΙ^υβ ίοϋ, οΙ)8ίά6θςαθ ά&Ι 347 ίιΐίοβ 

τους οίχείους δύο υΙους Βορίσην χαι *Ρωμαν6ν * χα^ 8υο8 Βοπββη 6ΐ Βοιη&ηαιη ; αο ρ&υΐο ρο8ΐ οαοηΙιΐΓ. 

μετά μιχρόν άπεβίω. 01 δΐ υΙοΙ αύτοϋ έν Βουλγαρικοί Ρϋϋ 0308 ίη ΒαΙ^βΗ&ιη ΓβιηϋΙαηΙαΓ^ αΐ ρ&ΙβΓπαΐη 
έιεέμφΟηνν μετά ταΰτα έφ' φ της κατρφας άντι- Β ΐαιρθηαΐΏ οοβιιρβηΐ θ( οοίηθΙορυΙοΓίιιη ίιηρβίυιη 

σχέσθαι βασιλείας, χαΐ τους χομητοπούλους (8) άη- Γβρηχηαηΐ. Ναιη Ο&νίάυβ, 1Ιθ8β8, Α&ΓΟη βΐ θΕΐηαθ- 

είρξουςι της πρ<$σω φοράς. Δαβίδ γαρ, χαι Μωϋσης, Ιυβ, ΑΠί 6υ3υ8(1&ιη ίη Βυ1§&η& 1&Γ|;ί1βΓ ροίβηΐίβ 

χαι *Ααρών, χα2 Σαμουήλ, ένος $ντες παίδες των οοιηϋίβ, Γ68 ηοναβ ιχιο1ί6ΐ>αηΙυΓ βΐ Βυ1§&Γ08 οοηοί- 

μέγα δυνη^εντων έν Βουλγαρί^ χομήτων, προς άπο- 1&1)&ηΙ. ΑΙςηβ ίΙ& Ιαηο Γ68 αοία. 
στασίαν άπεΤδον χα^ τά Βουλγάρων άνέσειον, ΚαΙ 
ταΰτα μεν συνηνέχθη ώδε. 

Ό δλ Βρίγγας δν είπομεν τρόπον απατηθείς 6π6 ΙηΙθήιη Βηης;&8,& ΝίθόρΙΐ6Γθ,θΙ βζροβαίιηηβ, άβ- 

τοΰ Νιχηφόρου, χα2 τούτον έάσας οιχαδε άπελθεΐν^ οθρίυβ, βυαιςυβ άοιηυιη 8υ&ιη &1>ίΓθ ρ&88θ8,ρο9ηΙ- 

μετεμέλετο, χαι έν δεινψ έποιεΤτο βτιττερ έντ^ς Ιβηϋα άυοί, βΐ ίηίςυθ ίβΓΓθ ηυοά ρ6ΐϋ&ιη ρΓβά&ηι 

άρχύων ίχωδ τ& θήραμα ε).αθε τούτο φρενοβλαβώς Βΐυΐίθ βχ ίρ8ί8 0&88ίΙ)υ8 (1ίαιί8ί88βΙ,8θ1ΗβίΙβ(ΐαβ ηαβ- 

προηχάμενος. 'Βμερίμνα γούν πώς χαι πο(^ μηχανή άίΐαπ ςυβ. απίβ ςυβνβ ιη&ο1)ίη& πΐ6ΐυ, ςιΐθπΐ άβ 60 

της άπό τούτων άπολυθείη φροντίδος. ΚαΙ Εδοξεν οοηοβρβΓ&Ι, 8β ΙΙ^βΓΒΓθΙ. Τιιηάθίη ιηαχίαιο β ΓΟ ίοΓθ 

αυτφ λυσιτελέστατον εΤναι πρ&ς 'Ιωάννην μάγιτυρον νίΒοπι παβ^ίβίΓυπι ]ο&ηηβιη Τζίοιίβοβπι, νίρυαι 

γράψαι τον Τζιμισχην, άνδρα θ^μοειδή χαΐ δραστή- &ηίαιοβιιπι&ο ΒίΓθπαυιη βΐ 860υη(3ηπι ΡΙιΟΰΒΐΐ) {ηΙβΓ 
ριον δντα χαι μετά τον Φωχάν έν τοΤς Τωμαίων (]| Ηοιηαηο8(1υθ68 ρΓΟοίρηυηα,βοΙβιηροΓβΟπΒηΐΒΐίυαΐ 

έπισημύτατον στρατηγοίς, στρατηγον τηνιχαυτα τών ρΓ(ΒΓβο1οηι,ϋ6ΐηςυθηΐ8(ρ8ΐΓυιηΕοπι&ηιιπι€υΓθτι&Π]| 

Ανατολικών όπάρχοννα, έτι δΐ προς τον μάγιστρον ϋ Ια βίΓβιηοΙίρΒα παΟήβη 118(1 ιιεβιη,ρθΓΐί ΙίθΓΒΒ&άνβΓ- 

Τωμανόν τον Κουρχούαν [647] φανερώτατον χαΐ 808 ΝίΟΒρΙιΟΓυηι Ρΐΐοβαΐη βχοίΐιιρβ ιη&^ίββίΒ άοηο- 

έπίσημον χάι αύτ6ν στρατηλάτην οντά της Ανατολής, ραπι θΐ ΙιοηοΓίιαι ρο11ίθί1&ΙίοηίΙ)υ8.86η1θηΙί& 1ϋΐ6Γ&- 

γραμματα πέμψαι, χαΐ φιλοτιμιών ύποσγέσεσι χαι πιπί Ιιβο ΘΓ&1 : δι ΡΙιοοΑίη ορρηιηβΓβηΙ, βϊ νβΐ ηιο- 

δωρεών χα2 τιμών διεγεΤραι τούτους πρ^ς χαθ^ίρκ- π&οΙιυπι Γ&ββΓ6ηΙνβ1 ςυοουηςαβ ιηοάο β ηΐθάίο ΙοΙ- 

σιν του Φωχά. Έγένοντο τά γράμματα, χα^ 6 νους ΙθΓθηΙ, ^ο&ηηθιη 349 ίοΓβ άοιηβΒίίουιη ΒοΙιοίΒηιαι 

τών γεγραμμένων 6πηρχ£ν οδτος * £1 διαναστάντες ΟήβηΙίβ, Ηοιη&ηαιη ΟοβίάβηΙΪΒ. Ιί οαπί ΙίΙΙβΓΒΒ ΒΟ- 

χαθαιρήσουσι τ^ Φωχάν χαι μοναχών άποχείρουσιν ββρίΒββηΙ. Ρΐιοοο β&Β, ουί Ιιοηββίθ ουρίθΙ)&ηΙ, Γθοί- 

ή τρόπον άλλον έχ μέσου ποιήσουσι, τήν μΚ του ΙβπΙ ; ΙιΟΓίΒηΙυΓςυβ υί αηίιηυιη βπβ&Ι Ββ ίοΗίΙβΓ 

δομλστίχου τών σχολών της Ανατολής μεγίστην ΓβΠΓ* ιη&£;πΒαι Β^^ΓβάίαΙυρ : 1θΓ£;ίνβΓβΒηΙβπΐ βυίβ βθ 

αρχήν λήψεναι 6 Ί<ι>άννης, τήν δΐ του δομεστίχου πΐΒηί1)ϋ8, ηί ρΒΓβΓβΙ, ίηΙβΓΓθοΙϋΓΟΒ ιηίη&ηΙαΓ. ΙΙκ 

της Δύσεως 6 'Ρωμαν^ς. Κομισθέντων ουν τών άβοιυιη Ρΐιοο&β, ρβήουΐο ιηοΓίίβ ΙβΓΓίΙαΒ, ΒΒΒβηΙίΙ ; 

γραμμάτων τοις δηλωθεΤσιν άνδράσιν. έπείπερ σχε- βϊ ΒβοαηάΒ άίβ ^υι^^ ηαβηΒΪΒ, θ&άθχη ίηάίοΐίοηβ 
τιχώς έχεϊνοι εΤχον προς τ^ν Φωχάν, δπανααινώσχουσί |. θθχΙβ, βΙ) οΗ6η1&ΗΙ)υ8 βΧ6Γ6Ηί1)υ8 οπιηί1)υ8 α Τζί- 

τε βύτψ 9ύθέως τά γράμματα, χαι διαναλτήναι προς οαΐΒΟΒ οοηοίίΛΐίΒ ίπιρβΓΑΐΟΓ ΗοαίΒηΟΓϋΠΐ ΒΒίαΐΒίϋΓ. 
άλχήν τ&ν Φωχάν χαΐ γενναΤι^ν τι χαι νεανιχ^ν έννοήσασθαι παρεχάλουν, 'Οχνοΰντα δΐ χαΐ άναδυύμενον 
χαΐ αύτοχείρως ήπείλουν διαχειρίσασθαι. Δώ χαι πρ6ς τλν του θανάτου άποδειλιάσας χίνδυνον τή 

πρ^χλησιν ύπεδέξατο. ΚαΙ δευτέρα του Ιουλίου μην6ς, της αύτης ς' Ινδιχτιώνος, όπ6 τών έν τ?1 
Έφ^ στροηευμάτων απάντων παραχεχινημένω/ 6π6του Τζιμισχή Τωμαίων αναγορεύεται βασιλεύς. 

ΧΥΙΑΝΒΒΙ ΕΤ ΟΟΑΗΙ ΝΟΤ^Ε. 

(7) δαρΓΒ Μϋγίβηβ ΓβΓίαρ Γϋίβββ ίη βχβίΐίο, βίίβ άρχοντύπουλον βΐίηιη ηοδίΐχ», βασιλύπουλον νβρί^ 

18 ΘΓΓΟΓ β8ΐ 1ί1)ΡΛΓίί, ΒΐΥβ ίηΐ6Ρ6Β ΜίΙγΙθηΒ Μβΐΐιγπι- /ϊ/ι«>η, νβρηίντη^ βΐ ΐΒηάβιη χομητοπούλους ^οιηί/ίί 

η&ιη ΐΓΒηΒίΒίηβ δΙβρΙι&ηαΒ. ϋΐΓΒςυθ ιιγ1)8 θβΙ ίη ήΐίοί υοοβΙ ΒυοΙΟΓ ; βΐ αϊ 8υ1>αίΙ παίδες τών μέγα 

1•68ΐ>ο ίηβηία. Χτι. δυδηθέντων έν Βουλγαρία χομήτων. ΙηΓρΒ ρ. 694 : 

(8} ΟοιηβΙοροΙί Βπηί άίοϋ ςϋΒβΐ ρηΐΐί (Μ ββί β1ϋ| Κ6μηνος δντες παίδες χαΐ διά τοΰτο χομητοπώλοι 

οοιηι(ίβ.Χτι«. — Οΐβΐίο πολώς,ΥθΓηαουΙθ ποΰλος,ΒΐΙβη χατονομαζύμενοι. Οοακ. 
Β^Ι^ββίΒ βϋηιη ιίιηηΐ βΐάίχηίηηΐίνααι ςαίά 8οη&1.8ίο 83 ΟΕΟΚαΐΙ ΟΒΟΗΕΝΙ 84 ΡβΡίηΓ θΐ &Ηα8 Ιιαο άβ Γβ, ίβςυθ ρΓθΙ)&Ι)ίΠθΓ Α 
βθΐΊηο : 3&ιηρΗάβιη βαιη ουρίάϋ&ίβ ίοαρρηί, ηβςυβ 
Ιαπιβη Ι&ιη 1ιυ]ιΐ8 ςηαιη ΤΙιβορΙι&αα9 Αυ^υβΙο &ιηο• 
Γθ ϋ&^Γ&βββ, ουίΏ (^υα βί οοΐΐοουΐυβ ίυβΓίΙ ουχη ίη 
12γΙ)6 α^βΓβΙ, βΐ βφρβ αά β&ιη Μίοΐι&βΐιιιη βυοΓαιη 
ί&ηιυΙοΓαιη ΟάίΒθίιηυιη ιηίββπΐ: ίτίςυβ Βηη^αιη 
άβρρβίΐθΐιάίββθ, βί οϊ) ίά 8υθρίοίοηβ8 ϋάνβηυβ βαχη 
οοηοθρίθθο. 

ΟθΒί^ηαϋοηθ Ρ1ιοοβ9 Οροΐί &ηηυη1ίΑίΑ Ρθ1)υ8ςυθ 
οοηΙυΓ^&ϋβ, Ιθ8βρ1ιυ8, ςαι ΓΟΓαιη οαιπίοιη ΓβΓυιη 
Θα8ϋη6ΐ>&1, &ηίιηί αη^βύ&ΙυΓ, ηβςαβ 8αϋ8 ίηνβηίβ- 
1)&1 ςϋίά οοα8ί1ϋ ΒβςοβΓθ^υΓ, οηιη ηβ οίνβΒ ςυίάβιη 
θί 1)606 ν6ΐΐ6η(, ςΏί1)α8 ββ αάϋα άίίΩοίίθχη ρΓβοΙΐβΓθ 
οοη9αβνΐ886ΐ;. Οιιζη ααΐβιη 349 Νί66ρΙΐ0Γυ8, ιιηί• 
νθΓ80 6ΧθΓθϋα Γιιυ8ΐί8 &6θ1απ)&ϋοηϋ)υ8 ρΓ086ςυβοΐ6, 
βΙΐΓγ8ορο1ίη ν6ηί886ΐ, ά6 ίοαρβΓ&ΙΟΓθ αΐίςυο ά68ί- η 
ςη&ηάο ^086ρ!1α8 οος^ϋ&νίΐ, Γ&1ιΐ8 β& Γ&ϋοηβ 86 ίαι- 
ρβΐηιη χηϋϋυχη ΓβΙα8υΓυχη. Αά ηαηΐίααι ροΓΓΟ 
άθίαΐί Ρΐιοοο ίιηρ6Γϋ Κ1υ^υ8 ρΕΐ6Γ Β&γ(1&8, Ιιιιη ίη 
αΓΐ)6 ά6^6η8,8υρρ1θχ ία Μ&^ηυιη Τβζηρίυχη οοηΓα- 
^ίΐ ; Ιιθο &υ1βζη ΐταίΒτ Νίοβρίιοη, 1&αΐ6ΐ8ί αοουΓ&Ιβ 
ου8ΐθ(ϋ6ΐ>α1ιΐΓ, 1&[η6α ο]&αι 86 8υΙ>άυχϋ 6( &ά ίΓα- 
ίΓβιη ρ6Γν6ηϋ. Ηίβ ϋ& αοϋρ ΰοηοίάϋ &ηϊιηο Βηη^&β, 
6( ίη 8θη)ΐηί8 1ΐ(Β8ίΙ (ϋΓ6οα]1&ϋΙ)α8.Νοη 6ηιΊη &ρ1υ8 
0Γ&1 ιιά <ΐ6ΐηο1ο6ηά&πι ρ6Γίεα]θ8ί8 ΙθΐηροΓϋ)ϋ8 ιηυΐ- 
Ιϋϋάίη6ΐη,86ΐ1υ1)ίοροΓΐ6ΐ)&11>]αηάΪ88βΓΐιιοηίΙ)υ8Ε(1α* 
Ι&ηάοςυβ 6&χη (ΙβιηΗί^&Γβ,ηα&ς^ίβ βζ&βρβΓ&^&Ι αΐηυθ 
ίΓήΙαΙ)»!. ϋ& Ιυιη ςυοςυ6 οιηηιΙ)υ8 ίη Μα^ηυιη 
Τ6ΐΏρ1ΐΐιη οοη6υΓΓ6ηϋ1>α8, 8Ώρ6Γΐ}ί8 α1ςυ6 &8ρβΓί8 
ν6Γΐ)ί8 ρορυΐυιη ιιΐ ρΰΓΐ6ΓΓ6Γ6ΐ : Ε^ο, ίηςυϋ, οοκη- 
ρ680&ιη ν68ΐΓ&πι Γ6ΐΌθίΕΐη α1ςυ6 ίιηρΰάβηϋΑΐη : ηαιη 
θΓίΓοί&ιη υ( ςυοά ρπο ηοιηί8ΐη&ΐ6 θΐηϋυΓ ΓΓΟκηβηΙί, ^ 
ίη βίηα 1ί66&( ρογ(αγ6. » ΑοΙυιη Ιιοο άί6 Οοωίηίοα, 
ηοηα ΑιΐΕπ>β^>• ν6βρβη ΙιυίαΒ ίρ8ίυ8 άίθί Β&8ί1ίθ8 
Οοηβί&ηΙίηί ίαιρ6Γβ1οη8 οαΙ>ίου1&ηυ8 ίηϋιηυθ, ^ο- 
86ρΙιο ίηΓθη8ί88ίχΏυ8,ιιχηίοίβ &ο ρΓορίηςυί8 8ΐιί8 8υο8 
&(1^αη^θη8 950 Γααιυ1θ8, ρ6Γπιυ1ί&8 υΓΐ)ί8 ρ&Γΐ68 
(ΙίιηίΙϋΙ ίη αίΙνβΓβ&ΗοΓϋΐη (1οπιο8. II & ρηχηα άίβί 
Ιυηο ΙιοΓα ιΐ8(|υ6 &ά 86χΙ&ιχι ρ]υππι&8 οίνίυιη άο- 
ιχκ)8, ίηΙβΓςαβ 1ι&8 ^086ρ11^ ν6ΐ ρΓΦοίρυ&αι, 8θ1ο 
Φ(|υαν6ηιη1. Ν6ςιΐ6 ί&ηίαπι ίΠυβίπαηι βΐ ίη γ6- 
ρυΙ)ϋ6& ν6Γ8&ηϋϋα] 8Βά68, βΟΓυπι ςαί &(1ν6Γ8βπ νί- 
(1β1)&ηΙ;αΓ,86(1 6ΐ ΐ6ηηίθΓυιη ίηηυιηβπΒ (1ίΓυθ1)&η1υΓ. 
ΕΙ 31 ουί οΐίηΐ αΐίςηίά οαχη &ϋ6Γ0 άί800Γ(1ί8θ ίηΐ6Γ- 
068818861, 18 Ιαπι 1υΓΐ)&πι ίη6θπιρο8ϋ&ιη 86οαιη 
ΐΓ&Ιΐ6η8 η6ΐηίη6 ο1)8ΐαηΐ6 βυοα ρ6Γ(ΐ6ΐ)&1. Μυ1ϋςυ6 
ίη1ιοοίααιαΗιΐ6ΐίααι 1ιοοιίη68 ηβο&Ιί βυηΐ. Ιηΐ6ηιη β 
ρ6Γ 11Γΐ>ί8 ρ1&ΐ6&8, ΓθΓ& 86 &η^ίροΓΐυ8, ΝίοβρΙιΟΓΟίη 

β&ΙΙίηίοηιη (ρΓ8Β6ΐ&Η8 ροίίΐυπι νίοΙοηί8) Ιηοΐ&παα- 
5αη1. Οα£ άηχη ςβΓυηΙυΓ, ΒαΓάαβ 6 ΐ6ηιρ1ο, ίη 
ςαοά ραυίο &ηί6 Βαρρΐ6Χ ιηί86Γ&Κ)ίϋ(6Γ 6οηίυ96ΓαΙ 
6( 6χΐΓ6ηι& 8ί1)ί ίχηπιίη6ΐ*6 ρυΙ&ΓΐιΙ, ρΓοάϋ : 6ΐ Ιο- 
86ρ1ιυ8 8Αΐαϋ8 8ηθ9 Ιαπι ίηο6Γΐυ8, ςυί πιοάο ίΐα ίη- 
ίΙ&ΐ6 8υρ6Γΐ)ίβΓ&ί,ίη ίά ιηίθ6Γ &1ςυ6 ()6ρΓ668η8 8ηΙ)ΙΙ. 
ΡοΓΓΟ Β&βίϋΰΒ οαΜοηΙατίιιβ οιιιη 8υί8 1ηΓ6ηιβ8 Καΐ εΤς μέν Χότ^ος φέριται οϋίτως, ϊτ^ροζ £1, ό 
χα( δοχών άληθέντερος, ώς πολΙ)ν ώδινε χρ6νον τήν 
της βασιλείας έπιθυμ(αν, και ού τοσούτον αύτ^ν ό 
ταύτης Ιρως έξέφλεγεν δ'σον ό της βασιλίδος θεοφα- 
νοΰς, έντυχόντα τε αύττ) δ'τε τ^ βαςιλευούσ^ διήγε, 
και πολλάκις προς αάτήν Ικπέμψαντα τόν οίχει^τατον 
ύπηρίτην αύτοΰ Μιχαήλ. Τούτο γαρ καταφωράσας 
ό Βρίγγας ύπ^πτως διέκειτο πρ&ς αύτ^ν. 

Της τοίνυν ανατιμήσεως αύτου φημισβείσης έν 
ΚωνσταντινουπΑει, και των πραγμάτων έν ταραχή 
καθεστώτων, 6 τήν φροντίδα των 6'λων άνεζωσμένος 
Ιωσήφ ήγωνία και διηπορεΐτο αφοδρώς Β τι και 
δράσειεν, 6'τι μηδΐ τοΤς πολίταις εονους ήν διά τ^ 
δυσέντευκτον. Εατελθ($ντος δΐ έν Χροσουπόλει μετά 
παντδς του στρατού Νικηφόρου του Φωκά μετ* εύ- 
φημιών, έβουλεύσατο 6 Βρίγγας βασιλέα τινά προ- 
βαλέσθαι. διά τούτου οίομενος τον τύνον έκλυσαι της 
6ρμής του στρατού. Τέως δε της άκα^|3ήσεως, ώς 
εΓπομεν, του Φωκά γενομένης, Βάρδας μίν 6 τούτου 
πατήρ (2τυχε γαρ ένδημώγ τξ βασιλίδι) Ικέτης 
εισέρχεται προς την Μεγάλήν έκχλησίαν * Λέα>ν δε 
ό εκείνου αδελφές, καίπερ φυλαττύμενος ακριβώς, 
λαθών άπέδρα κα^ τφ οΐκειφ ήνώθη όμαίμονι Ού 
γενομένου παρείθη τήν ψυχή ν καΐ έν πάσ^ άμηχανίφ 
καί φύβφ κατέστη 6 Βρίγγας. 'Πν γάρ και άνεπι- 
τήδειος (9) έν καιροΐς δυσκύλοις ^χλον κολακεΰσαι 
καΐ καταδημαγωγησαι πλήθος " δε'ον γάρ προσηνέσι 
λόγο ι ς κα^ θωπευτικοΤς τήν του πλήθους καταμαλάξαι 
ορμή ν [648] 6 δέ μάλλον έξετράχυνε και ήγρίωσε. 
υάντων γάρ έν τ^ Μεγάλη συντρεχόντων έκκκλησί^, 
αυτός το πλήθος έκδείματών λόγους έπαφήχεν όπερ - 
ηφάνους τε καί τραχείς • • Έγώ, φήσας, χαταπαύσω 
υμών τήν Ιταμότητα και άναισχυντίαν • ποιήσω γάρ 
τ6ν του νομίσματος ώνουμένους σΤτον άποφέρεσθαι 
έν τφ κόλπφ. » Οδπω παρήλθεν ολόκληρος ήμερα 
άφ* οδ τοΰτο έΐρηκε (Κυριακή γάρ ήν, έννάτην 
άγοντος του Αυγούστου μηνδς), και τί} έσπερε της 
α6τής ημέρας Βασίλειος 6 Κωνσταντίνου του βασι- 
λέως παρακοιμώμενος, δυσμενής καί ίχθιστος ών τφ 
'ίωσήφ, τοις Ιαυτοΰ φίλοις κάι συγγενέσι τοί)ς οΐ- 
κείους συμμίξας θεράποντας κατά πολλά μέρη της 
πϋλεως πέπομφεν εΙς τους οίκους των άντιπραττόν- 
των αύτφ. Και άπό τρώτης ώρας της δευτέρας ήμέ• 
ρας μέχρις ?κτης κατέστρεψαν καί έξηδάφισαν οικίας 
πλείστας τών πολιτών, ών έπισημοτέρδ ή ν ή του 
*1ωσήρ * ού γάρ μόνον τών άντιβαίνειν δοχούντων 
εμφανών και πολιτικών ανδρών, άλλα καΐ πολλών 
άλλων εύτελιστέρων, ών ουκ αριθμητών ήν τ6 πλή- 
θος, κατεστράφησαν οΐκίαι * φ γάρ ποτέ διαφορά 
μετά τίνος ήν, πλήθος άτακτων μεθ' έαυτοΰ επαγό- 
μενος μηδενός κωλύοντος τούτον ήφάνιζε• Πολλοί δ* 
έν ττί τοιαύττ^ άταξί^^ και άνθρωποι έφονεύθησαν. 
Ταυτύ δε ποιοΰντες έν ταΤς πλατείαις της πόλεως 
λεωφόρο ις ίν τε ταΤς άγοραΤς Εν τε τοις στενωπό ις 
Νικηφόρον όνευφήμουν Καλλίνικον. Τοΰτο τό ίργον ΧΥΙ-ΑΝΒΚΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤΛ. (θ) Ιη χη&Γ0ίη6. Τοιούτος ί^ν καί 6 τυραννήσας ρΐ6ΐ)6 Υ6Γ8α8 Ιιυοληί, ςηί1>υ8 Βηη^^&β οοηίΓ&ηιιια 
γέρων προσεχώς έκεϊνος Ανδρόνικος. ΝοΙι βαηΐ (16 χηαίο 8υο Γθοϋ : !^€9€α ρΙβΙ}β$ ίηίΛηα ΗΐΜΤβ* Χτι.. 85 ΗΙ8ΤΟΑΙΑΚυΜ ΟΟΜΡΒΝΟΙΟΜ. 36 Ιξάγ&ι μίν της Μεγάλης έχχλησ(ας Βάρ^άν τον Α &<1θΓη&1,6ΐ ίιηρ6Γ&1οη& οϋΑΐηοβΙοοο αββοιηρία οαιη ΤΕοτέρα του Φωχα, φυγάδα οίχτρόν καΙ δσον ού8ίπω 
τδν χίνδυνον Ιχδεχ<$μενον, τδν δΐ Ίωσήρ τ^ν παρα- 
χο'.μώμβνον' τ^ν προ τούτου μεγάλα φυνώντα χαΐ 
έι»ιρ6μ•νον , εΙς αυτήν άντεισάγει Ιχέτην ελεεινών 
χαΐ άμφ{βολον Ιχοντα τήν ^υτου σωτηρίαν. 01 δΐ 
ιεερί τόν παραχοιμώμενον Βασίλειον τριήρεις χατα-* 
νχευάσαντες χαΐ τ&ν βασιλιχ6ν είληφύτες δρυμώνα 
μετά ιταντός του στ6λου περαιουνται έν Χρυσουπ($λ€ΐ, 
χαι τον Νιχηφ<$ρον έχεΤθκν άνάλ«β((μενοι αγουσιν ΙοΙ& ο1&886 ΟΙίΓγβοροΗη ΐΓβ^ίοίυηΙ, βΐ ΝίοβρΙιοΓαΏΐ 
ίη(1θ &(1 Ηβϋόοηαυιη, αίςυβ Ιιίηο οιηηί ιηαΙίΗαάίηθ 
υΓ5&ηα άβάαοβηΐβ ουοα Γ&υβϋβ &οο1ααι&11οηίΙ)υ8» 
ρΐ&ϋβίΐ^υβ, 1υΚ)ί8 &β ογΐΏΐ>ιι1ί8 ρυ1>1ίβ& ροηιρ& ρβΓ 
ΑαΓθ&αι ροΓί&ιη ΜΙ ίη ιΐΓΐ}θΐη άαβαηΐ.ϋΐ ίη Μα§- 
ιιυιη Τθχηρίυιη νθαίυιη θβΙ, ΡοΙγβυοίΏβ ραΙη&ΓοΙια 
&(1 Ιιοβ οοιηρ&Γ&Ιυβ βυιη ίη 8υ^§β8ΐο ίιηρθΓ&(οΗ& 
ίηβί^ηϋ οοΓοηα, άίβ άοπιίηίοο,Αυ^υβϋ άθβίοαο ββζ- 
1ο, ίηάίοΐίοηβ ββχία. εΙς τλ Έβδομον, αύτόθεν τε αύτο( τε χαΐ ιιας 6 δήμος της πόλεως μετ' ε6φημιών, χαΐ χρίτων, χαΐ σαλπίγγων, 
χαί συμβάλων δημοσίας γενομένης προόδου διά της Χρυσής πάρτης έΐσάγουσιν εΙς τήν βασιλίδα. Γενόμενοι δΐ έν 
ηΐ Μεγάλη έχχλησί^ ΙΙολύευχτον παρεσχεύασαν τλν πατριάρχην, χαΐ τψ βασιλιχψ αύτ^ν ταινιώσ»ι διαδήματι. 
Στέφει ουν τούτον ό Πολύευκτος έν τφ αμβωνι της του Θεού Μεγάλης εκκλησίας ήμερα δ^ ήν Κυριακή ις* του 
Αυγούστου μην6ς ίγοντος, της ς' Ινδικτιώνος. 

Άποστείλας δΐ τόν μοναχών χαΐ σύγχελλον Άν- Β Ρθ8ΐ 1ΐ8θθ ΝίθθρΙιθΓα8 ίΐηρβΓ&ΙΟΓ ΑηΙοηίιιιη 81α- 
τώνιον τον Στουδίτην τήν θεεοφανώ των βασιλείων (Ιϋ&ιη ιιιοη&ο1ιιιιηθΐ8γαοβ11απιιηίΙΙίΙ,(|υί&αΙ&Τΐιβο> χαταβιβάζει χαΐ ε!ς το παλάτιον του ΙΙετρίου έχπέμ• 
πει. Μετ' ίλίγον δΐ έξόριστον τίθησιν καΐ τλν πσ• 
ρζχοιμώμενον Ιωσήφ έν Ιΐαφλαγονί^ιρ, [Ρ. 649] καΐ 
αδΟις μετ' ου πολύν χρόνον μεταβιβάζει 2ν τινι μο- 
νχβτηρίφ λεγομένφ του Άσηκρήτις, έν τοις Πυ• 
θίοις ' δς έπ2 δύο όλους έκεΐσε ένδιατρίψχς ένιαυ- 
τους άπεβίω. Χειροτονεί δΐ και Βάρδαν τ^ν έαυτου 
πατέρα Καίσαρα. Τη δΐ χ' του Σεπτεμβρίου μηνός, 
το προσωπεΤον και τήν σχηνήν αποθεμένος, άγεται 
ν<$μιμον γαμετήν τήν Θεοφανώ. Τύτε δΐ και κρεών 
άπεγεύσατο , πρύτερον άπεχάμενος κρεωδαισίας έζ 
δτου Βάρδας ό έκ της προτέρας αύτοΰ γυναικός άπο- 
τεχθείς αύτφ υ16ς, Ιππαζι^μενος έν τφ πεδίφ καΐ ρΐιαηοηβιη βάυοαΐ βΐ ία ρ&Ι&ϋαιη ΡβΙη ίηοΙυά&Ι. 
Ρ&υΐο ρο9ΐ ^08βρι1υIη ίη Ρβρίιΐβ^οηί&πι Γβΐ6£;&1,.6ΐ 
ίηάθ Γυρβυιη, ηοη Ιοη^ο ίηΙβΓρο8ίΙο ΙβιηροΓΘ, Ιη 
πιοηαβίθπυζη ίη ΡγΙΙιίίβ ςαοά Α ββΟΓβίίβ άίοίΙυΓ, 
υ1>ί 18 ρθΓ άαο3 &ηηο8 ΙοΙβΓαΐΑ νίΐα οϋίϋ. Β&Γάαιη 
ςυοςυβ ραΐΓβιη 8υιΐ[η 6φ8&Γ6ηι 6Γ6&1. νίοβ8ίηι& 8βρ- 
(θΐηϋπθ (Ιίβ Ι&Γνα (ίβρο8ϋ& υχοΓβιη άυχίΐ ΤΙίθΟρΙια• 
ηοηβιη.Ταηο θί οαΓΠββ ^υβίανίΐ, & ςιιί1)υ8 Ιι&οίβηυβ 
&Ι)8ΐίηυβΓ&1 &1> βο ΙβπιροΓβ, ςυο ΒβΓ(!8,8 βχ ρποΓθ 
^ο^^υ^6 ΟΙίαβ ίρ8Ϊυ8, ίη ο&πιρο βςυίΐαηβ βΐ ουπι 
ρ&ΐΓυ6ΐθ8υοΡΐ6η8&1υάθη8,1]αΗΐ&& ηοΐ6ηίβ ίοίηβ ροΓ- 
ίίί. ΡβοβΗΙηβ Ιιοβ &1)8ΐίη6ηϋβ β&υ8&, &η υΐ βίο ίιηρβ- ρ&Ιοΐ68θυ&οοηβίϋ&66ΐΑΓ6ΐ, ρΓβΒίθΓ ΐρβϋοιβοΐαβ ηονϋ 
τφ ο^χείφ προσπαίζων άνεψίψ τφ Πλεύση, μετά ρ ΟΑυβ.ΡβΓαοϋδ 359 ηυρίϋβίηηονο&άρ&ΐαΐίυπι Ιθΐη- 
δύρατος βληθεις ακουσίως τέΟνηκε. Τούτο δΐ ει'τε ρ1ο,6ααιίη8αηοΙυ&Γίυιηβ88βϋηΐΓαηάυπι,πιι έγκρατιυομενος έποίει ε?τε καΐ λαθεΐν τους κρατούν- 
τος 6ποχριν<$ μένος, μύνος &ν είδείη μετά θεον 
έχείνος. Του γάμου δΐ τελεσθέντος έν τζ. κατά τ6 
παλάτιον νέ^ έκκλησί^ , έπείπερ ήμελλεν είσοδος 
έν τφ θυσιαστηρίφ γενέσθαι, της χειρός κατέχων 
α&τόν 6 Πολύευκιος και ταΐς ΙεραΤς έγγίσας κιγκλί- 
σιν , ε^σεισι μίν αυτός εΙς τά άδυτα , έκεΤνον δ' 
ί{ώθησεν όπισθεν , έπειπών μή πρύτερον συγχω-* 
ρηθήσεσθαι αυτόν εΙς τό θυσιαστήριον εΙσελθεΤν, 
πριν 2Κ δέξηται έπιτίμια δευτερογαμούντων (40)* 
Έλύπησε δΐ έν τούτφ τόν Νικηφ($ρον, καΐ ού διέλι- 
πεν έγκοτών αύτφ μέχρι της τελευτής. Διεδέδοτο 
δε χαί λ6γος απανταχού , Ης ού μικρώς διετάραξε 
τήν 'Εχχλησίαν, δτιπερ ό Νιχηφύρος άπό του αγίου πι&ηυ βηιη 

Ιβηβηβ Ροίγβυοίυβ, ηΐ &(1 9&ογο8 οαηοβΠοβ νβηΐυπι 
68ΐ, ίρ8θ ίη &άγ1απι ίηίΓοίΙ β1 ίαιροΓ&ΙοΓβηι Γβρβί- 
Ηΐ, &ϋςυθ ηοη ίη(Γυπιί88ϋπι ίη, ρΓίυβ^α&πι ροβη&β 
ρ?ο 8θουη(1ί8 ηαρίίίβ 1υί88βΙ. Μο1θ8ΐυπι Ηοο ΓυίΙ 
ΝίοβρΙιοΓΟ, βΐ &ά ΰηβηι υβςαβ νϋ» Ροίγβαοΐο βαο- 
οβηβυίΐ. ΒίοθΙ)&1υΓ βΐίααι ρ&88ίαι τυωοΓ, ςυί ηοη 
6χί^υ&8 ίη 6θθ1θ8ί& ΙαΓΐ)&8 άβάίΐ, υηηηι 1ί1)βΓ0Γυηι 
ΤΙιβορΙιαηοηί8 Γαίβββ α ΝίοβρΙιοΓΟ θ 8&ογο ϋ&ρΐίβπιο 
8ϋ806ρ1υιη. Εααι αΙ 8ρ6θίθ8&πι &η8&ιη αΓπρίθηβ 
Ροίγβυοίαβ, ίιηρβΓ&ΙΟΓθπι &ΰΙ Γβραάί&Γθ υχοΓβπι 
^υχία 8&0Γδ9 οοη8ϋ1υ1ίοηί8 ρΓ®8οηρ1απι (]θΙ)θΓβ οοη- 
ϊοη(ΐ6ΐ)&1, βυΐ βοοίβδία &1)8ϋη6Γβ. Αίςυβ Ιιοο ροβίβ- 
ηιΐ8 ίθοϋ ΝίοβρΙιΟΓαβ αχοή άθάϋηβ. Εί οοηνοοβϋβ 
ςαί ίη ηΓΐ)Θ Ιυηι ρβΓβςπηί θΓ&ηΙ ορίβοορίβ αο άβίβ- βζπτίσματος ανάδοχος έγένετο των της θεοφανοΰς Ινός •^ βϋ8 86η&ΙθΓίΙ)υ8, γθοι 618 άβΙίϋβΓ&ηά&ηι ρροροβυϋ. 

παίδων. Ταύτης δλ της φήμης ώς εύλόγοτ αφορμής 

δραζάμενος ό Πολύευκτος ή χωρισθήνάι αυτόν άπεμά• 

χετο της γυναικός κατά τόν κανύνα Ι) της εκκλησίας 

άναχωρεΤν. "Ο δή καΐ πεποίηκε, ττς θεοφανους έξεχύ- 

μενος. Συγχαλεσάμενος δΐ τους ένδημουντας έπισκύ- 

πους έν τζ πύλει χαΐ τους της συγκλήτου λογάδας, 

σχέψιν περί τούτου προέθετο. Πάντες δλ ούτοι του Ιί οαιηθ8 βοη8ΐίΙυΙίοηθηΐ6«ιπι0ορΓοηγπιί β88θ,β&ςυβ 
ίπιρβΓ&ΙοΓβπι ηοη Ιβηβη, ρΓοηοηίί&νβΓαηΙ; Ιίί)6ΐ« 
Ιαπιςυθ &ΐ38θ1υΙίοηί8 8αΙ>80Γίρ1υοι α βο ίρβί άβάβ- 
ΓοηΙ. ΝίΙιίΙοαιίηη8 Ι&πιβη, ΙβΓ^ίνβΓβαηΙβ ρεΙγΙ&γο1ι&, 

βί Γ68 8&0Γ&8 ΟυΠΙ ίοΐρβΓ&ΙΟΓΘ ΟΟΟΙΠίαηββ 1ΐ&Ι)βΓβ 

Γθθθ8&ηΐ6, 0φ8&γ Πάβηι ΓβοίΙ ΝίοβρΙιοΓυιη ηοη 
ίαί880 8υ806ρΐ0Γ6ηι. 8θά βΐ δίγΐίαηυβ ροηΙίΟουπι ΧΥΙ.ΑΝΟΕΙ ΒΤ ΟΟΑΕΙ ΝΟΤ^Ε. (10) Ιι&υάΕίαΓ & 6Γ8θοί8 χηοηο^&πιί&,Η^λΐηίΕ ίοΐβ- 
τλΙηΓ βΐ ιηαΙΙαΙιΐΓ, τριγαμία ίητί8& 681;, τετοαγα• 
μίαρΓοΙιΙ1)11α6Βΐρ6ηϋυ8. ΟηΙ υθγο ρ(Βη8θ 8υ1)1ιοϋηρ 
διγαμ{α?1>ΐ6ηη8ΐι θΕΟΓΕίπθηΙΟΓυιη 0Γΐ)ί1&ϋ ; αβ ςαα ΝίοβρΙιΟΓυβ Ιη 6&ηοηίΙ>α8, Β&8ί1ίυ8, Εηοΐιοΐο^ίυαι 
θΐ ΰ&ηοηί8ΐ« 6ΓΦοί.Ε&(ίοη6πι 8ί ςαβΓαβ,ίηοοηΙιηβη- 
Ιίααι οοΙιίΙ)6η( οΐ ρηηίυηΐ. 6οαβ. 87 ΟΕϋΗΟΙΙ βΕΟΚΒΝΙ 88 

ραΙ&ϋηοΓυοΐ ρήηοβρβ (ίρβί ρΓΟίοραραιη νοο&ηΐ), & Α Κοπρωνύμου κΤναι τ6ν νέμον ίίλβγον, καΐ ^έον αύτον 

ςυο βιη&α&βΒβ ίβίο τυαιΟΓ Γθγ61)&1ι2Ρ, βΟΓ&ιη 358 μή φυλάττισθαι Ικριναν . Τουτ' βίρα χαΐ λ(6ελλον 

οοηοϋίο βί 86η&ία ^α^αν^^ ββ ηβςαβ νίάίΒββ ηβςυθ αφέσεως ύπογράψαντες τούτψ έπιδεδώχασιν. 'Ετι 

οαί(ΐα&ιη (ϋχίββθ ςαοά νβΐ Β&Γ€Ι&8 νβΐ ΝίοβρΙιΟΓυβ δι' άναβαλλ^μενον τ6ν Πολύευχτον χοινωνήσαι τψ 

θβΐθί ίαοίαβ ΒΟθΟβρΙΟΓ. Ροίγουοίυθ βΓ^ο, ΙβιηβΙβί βασιλεΐ ό Καίσαρ έπληροφόρησεν ώ< ούχ ανάδοχος 

ρβίβΓ&Γθ 8ΐγΙί&ουιχχ οθγΙο 8θίβΙ)&1, οπιώθο οοιΐ)ρ&- γέγονεν. 'Λλλά χαΐ Στυλιανής 6 πρωτοπαπάς (11) 

ΙθΓηίΐΕΐίβ οιπίβϋ ; βΐ ςυί απΙθ υΓ^6Κ>&1 αϊ ο1) ββουη- του μεγάλου παλατ(ου , έξ ου πρώτου έλέγετο ή 

ά&8 ηυρϋαβ ρωηα ίηί1ί£;βΓ6ΐαΓ, βί ςυοςιΐθ πιαςηο τοιαύτη φήμη διαδραμεΐν, ενώπιον έλθών της συν- 

(ίθΐίοΐο ί^ηονίΐ. όδου χαι της συγκλήτου έξωμυσατο μήτ* ίδεϊν μήτε 
πρ6ς τινας άνειπεΤν ώς βίρα Βάρδας ή Νιχηφόρως ανάδοχος γένοιτο. Ό δΐ ΙΙολύευχτος χαίπερ φανερώς έπιορ- 
χούντα εϊδώς τον Στυλιανών, το της συντεχνίας συγκεχώρηχεν {γχλήμα, χαι 6 πάλαι ένιστάμενος δευτερογαμίας 
έπιτίμιον έπιθεΐναι χαι τ^ μέγα τούτο παρηχεν αμάρτημα. 

ΝίοβρΙιΟΓαβ &ηηο ίζηρβρϋ βυί ρπΐΏΟ οοαΐΓ& 8&Γα- Νιχηφ<$ρος δΐ τφ πρώτφ της αύτου βασιλεία^ 

66008 δίοϋίααι ΙβηβηΙβΒ βιηϋΐίΐ βυοα οΐ&βββ βί να- ^τει έχπέμπει χατά τών έν Σιχελί^ Σαρακηνών τόν 

Ιίάο θΧθΓοϋο Μ&ηυβίυιη ραΐηοίυπ), Βρυηυκη ΟΗυιη πατρίχιον Μανουήλ και ν^θον υΐόν πατραδέλφου 

1^60018 ρ&ίΓοί βυί, ςιιί άοαιββϋουΒ 8θ1ιο1&Γυιη άίοΐυβ αύτου Λέοντος, [Ρ. 650] τ•ΰ χρηματ(σαντος δομε- 

& Εοιη&ηο ΒβηίοΓβ οουΙΐΒ ΓϋθΓ&Ι 0Γΐ>8ΐ1α8 : (Ιβάθοοπ στίκου τών σχολών κα^ έπι 'Ρωμανου του γέ• 
η&πιςυθΒϋ)! ΓοΓβ ^^(1^^&Κ)&^, βί ίρβο ίιηρθΓ&ηΙθ Ηο- Β ροντος τυφλωθέντος , στρατον αύτψ δους καΐ στ6- 

ζη&ηυιη ίιορβηυιη ΐΓίΐ3υΐΗ 8ΗΓ&06ηί8 βοΐνβρβί. Ηβ8 λον άξι^μαχον * άδοξίαν γαρ έδ^κει προστρίβεσθαι 

ίρ8&ρο8ίυ1&1 υ( θχροηαπιυ8,ςυί(1 ΐΓΪΙΐυΙί 8&Γ&0θηί8 Ιαυτφ, ει τούτου κρατούντος ή 'Ρωμάίων βασιλεία 

ΒοΙνθΓΐΙ Εοζηαουιη ίιηρθΓίυιιι, αίςυβ υαάβ θ& γθβ δασμοφορεΐ τοις Σαρακηνοίς . Άλλ* άναγκαΤον ε:- 

ίηίΐίυαι Ιι&1)αθΓίΙ. Ουιη ΑΓπο&ηί δαΓαοβηί 8γΓΑ0ΐι- πεΤν έπιδραμ^ντας τ{ς ή προς τους Σαρακηνούς δα- 

888 0βρί886ηΙ,ίΐΏρβΓ&η1β Β&8ί1ίο Μ&οβάοηθ,Γ6ΐίςυ&$ σμοφορ(α, και 6'θεν ε?7.ηφε την αρχήν. Της π($λεως 

βΐί&ιη υΓ])β8βνβΓΐ6ΓυαΙ, 1ο(Αίη8υ1& ροϋϋ,ΒοΙ&ηιςαβ γαρ τών Συρακουσών ύπο τών έν Αφρική Σάρα• 

ΡαηοΓοαηιη ρΓΟ &Γθβ βί Γβοβρίαουΐο ΓβΗςαβΓυηΐ. κηνών άλούσης έπι τών χρ<$νων βασιλείου του Μα- 

ΙηάβρΓοΓθοϋ ορροΒϋβπα οοηΐίηβηΐθΐη οοουρ&νβπυηΐ, κεδ^νος , καΐ τήν δ'λην συνέβη νήσον υπ* αυτών 

ΰΗ6ηυ8(}υο ρΓΟ^ζΓβββί Ιη8ΐι1&8 υβ(|υθ &(] Ρθίοροηηβ- κατασχεθήναι και τάς αύτης πάλεις κατασκαφήναι, 

δαιη οιηηβΒ ν&8ΐ&1)£ΐη1,ϋβςυθ ροΐϋυη βΐίαιη ρρορβ- τής Πανόρμου μ6νης περιποιηθείσης , έξ ής ώς 

άίθΐη θΓθάβ1)&ηΙαΓ.0υ« γθ8 οαιη ^ΓΛνίΙβΓ 8θ11ίεϋυιη εκ τίνος ορμητηρίου ορμώμενοι ο\ ΆγαρηνοΙ τήν 

ΙβηβΓβΙ Β&8ί1ΐυιη, βί ϊβ ςυβΡβΓβΙ Ιιοηαίηβιη Ηυίο άντιπέρι9εν γήν έπεκτήσαντο. ΈκεΤθεν δΐ διαπορ- 

χηίηΪΒίθΓίο ίάοηβυιη, 364 ΝίοβρΙιΟΓυΒ ρΐαοαΐΐ ρα- θμ6^<$μ6νοι τάς νήσους έδ^ουν £χρι Ιίελοποννήσου, 

ΙηοίαΒ βί άοαιββΙίουΒ 8θΙιθ1&ΓυΐΏ, ςυί οο^ηοαιβη και 6'σον ουπω προσδόκιμοι παραστήσεσθαι ήσαν. 

Ρ^10^«^6Γ6ι)&ι,ςαο(1ςα^(1&Iη^ρ8ίυ8Iη8^οη1Γη ΓβΙ)α8 Ο *Αμηχανών δέ 6 βασιλεύς Βασίλειος, καΐ άξιον 

ρρβοΙ&ΓΘ ^68ΐΪ8 ΓϋθΓαΙ αίθπΐυβ. Ηΐο ΝίοβρΙΐΟΓϋΒ, ύπηρέτην αναζητών τής τοιαύτης υπηρεσίας, τόν 

ΝίοβρΙιοη ίιηρ6Γ&Ιοπ8 ανπΒ, Ηοηαο £;βηβΓ08υ8, ρρυ- πατρίκιον έκρινε Νικηφ($ρον καΐ δομέστικον τών 

(1608 86 ρίυβίηΟβυιη, 6ί6^^α110IΏ^^68^υ8(υ8, οαιη σχολών, έπωνυμίαν φέροντα του Φωκά, άπ6 τίνος 

θΧ6Γ6ί(α ίη 8ίϋίΗ&ιη ρΓοΓβοΙυΒ, 5Γ6ν1 ΙβαιροηΒ βρα- τών προγόνων αύτοΰ άριστεύσαντος. Πάππος ό Νικη- 

Ιίο ΙΙ&Ιία 8&Γ&06η08 θχρυΐίΐ, οοβς^ίίςυβ β08 ϋΐ 86 ίη φ(5ρος ήν του βασιλέως Νικηφόρου, άνήρ γενναίας τ ε 

δίοϋία οοαΙίηβΓβοΙ. ΡβΓαηΙ ΙΙαΙοβ Ιιαίο νίρο βθάβηι και συ•;ετος, τα προς Θε4ν τε ευσεβής καΐ τα προ; 

ροΒοίθΒθ 8(1 ρβΓρβΙαΛΠΐ νίΓΐϋΙίβ θ^ϋ8 αιβπιΟΓίΛΠί,ηοη ανθρώπους δίκαιος. Ούτος μετά τίνος στρατού εΙς Ίτα- 

ίάθΟ (αηίααΐ ςϋοά 608 1ί1)βΓΛνί88θΙ, 86(1 6ΐ οΐ) ΛΗϋ(1 λίαν περαιωθείς εντός ολίγου τους Σαρακηνούς τής 

πΐθηΐ0Γα1)ίΐ6 ΓλοΙοπι. Είβηίπι ΒοπίΛπί (Ιοπιαπί ουπι Ιταλίας άπήλασε και έν Σικελί^ ή συχάζειν ήνάγκασε. 

άαοΙοΓβ 8υθΓ6ν6Γ8υη ηιυΐΐοβ ΙΙαΙοΓυηι οοαιρρβίΐβη- Τούτου τού ανδρός και ναόν λέγεται δομήσασθαι τους 

άθΓ8ηΙ,(ΐαθ8νο1θΙ)8ηϋη8βΡνίΙυΙβΠ18θθυπΐ8ΐ)ί1υθθΓ6. Ιταλούς εΙς μνήμην άληστοι τής αύτου αρετής, ου 

Εβ οοπιρβΓία ΝίοβρΙιΟΓϋΒ, ηίΐιϋ άίθ6η8 ηβςα6 ιιΙΙεπι δια τήν έλευθερίαν μόνην, άλλα και δι* Ιτερον ϊργον 

βυβρίο&ηάί οο6&8ίοοβπι ρΓβΒΐ>βα8, υ( ΒΓυη(1υ8ίαηι άξιαφήγητον 01 γάρ 'Ρωμαΐοι έν τφ μέλλειν ο*ί- 

ββί ρ6Γνθη(αηι (ίηά6 6ηίπι θΓ&ηΙ ίη ΙΙΙγηουηι Ιγλ- κάδε ύποστρέφειν μετά τού σφών στρατηγού πολ- 

^6^^υΓ^),ίρ86 ηουηκιυβπκιυβ ο1&88ί&ΓίθΓυηι 8ίη§ΰ1α- .. λούς τών Ιταλών κατασχόντες εσπευδον δούλους 

ϋαΐ ίη ηανίπι ίη^Γ6άί ^ϋ88^ιβι ^Γ8^^^θΓ0; αίςαβ 8ίο εΙς τήν περαίαν διαβιβάσαι• ου γνωσθέντος, μηδέν 

ΙΙ&1θ8 ίη Ιίαΐία Γβΐίςϋϋ. ΡλοηΙλ 6χ1η(ΐ6 ΓαίΙ ΙΙβΗα 6'λως ειπών 6 Νικηφόρος μηδ' όπ<5νοιάν τίνα δεδω- 

α8ςϋ6 8(1 ίπιρβΓίυπι ΟοηΒίαηΙίηί ΡθΓρ1ιγΓθ§;βηίΙί βΐ κώς προ τού έν Βρεντεσίφ γενέσθαι (έκε1θ«ν γάρ 

πι&ΐΓίβ 6]υ8. Τυπι Γυρβαπι 8&Γ&οβηί ίη8υΓ96ηί68 ίμελλον προς τήν Ίλλυρίδα διαπερ^) - ώς έκεΤσε 

ΙΙαΙίαιη η6θΐίη6 ρΓθΙιί1)6ηΐ6 ίαί68ΐ&ΓυηΙ. Εί ίαιρ6Γ&- ^ έγένοντο, αυτός δι' Ιαυτού ίκαστον τών στρατιωτών 

ίΟΓββ 8η1πι&άνθΓΐ6ηΙβ8 8β ηοη ρΕΓββ β88θ 1)β11ο βί- έμβιβάζων τοΤς πλοίοις περ^ν παρεσκεύαξε, και 

πΐαΐ οοηίΓα οη6ηΐΑ)68 βί οοηΐΓ& οοοί(1θη1&ΐ68 8&Γ&- οΐίτω τους έγχωρίους εϊασε τήν Ιαυτών χώραν άδεώς 

θθηθ8 ^6Γ6ηάο, ρΓ3&ββΓΐίπΐ Γϋρίο 855 ^8Π1 6(1801 8 κατοικεΤν. Διετέλεσεν ούν είρηνεύουσα ή Ιταλία 

Χ1ΙΛΝ0ΕΙ ΕΤ ΟΟΑΕΙ ΝΟΤΛΙ. 

(11) Ε€ϋΐ€$ίαηιηί ραΐαΐη ανοΗχρνβζΙ^ιΙεν. 8ρ6θίο86 ρτνκηρβηι Γ&οϋ. 8ΐΓ6!ΐηαηι ροηΙίΠοίί ηοηιίηίβ νιη- 

άο 60 ΙοςαίΙαΓ Χ^αηάβΓ,οΙ ροηίί/ιοηίη ραΙαΙίηΟΓηιη άϊοβιη Β^ί. Οοαβ. 89 ΗΙδΤΟΕΙΑΚΟΜ βΟΜΡΒΝΟΙΠΜ. 90 μέχρι των 'χρ^νων του Πορφυρογέννητου Κωνσταν• ^ ΒυΙ^&ηβΓφίΙβΓθ^ρ&Οβίη βαΐη δίοίΓιβηβίΙ^υβ θ&Γ&οβηίβ τΝου χκΐ της αύτοΰ μητρός• έιτ' έχε{νων δΐ πάλιν 
χ•.ΜΤ|8έντες ο1 ΣαραχηνοΙ μηδενός χωλύοντος τήν Ίτβ- 
λίαν χατέτρεχον. Συνιδ^ντες ούν οΐ χραπούντες ώς 
ού}τ οΤο{ τέ ε!σι πρ<$ς τε τους ^φους Σαραχηνους χα ι 
ττρος τους Ισπερ(ους άντέχειν, ^δη χαΐ των Βουλγά- 
ρων τάς σπονδάς λελυχ^των, σπείσασΟαι έγνώχεισαν 
μετ^ των έν Σιχελ((|^ Σαραχηνών. Έγένοντο ο3ν 
τ^μφωνα δι' Ευσταθίου του στρατηγού Καλαβρίας, 
Ιν6ς ϋντος των βασιλιχών θαλαμηπόλων, έφ' ψ δα- 
σμβν (τήσιον δίδοσ^αι τοΙς Σαρχχηνοΐς χρυσίου χι- 
λιάδας κΡ'. [Ρ, 651] Γενομένων δ^ των σπονδών 
Ίωάννην πατρ(χιον τδν έπ{χλην Μουζάλωνα στρατ- 
ηγον της Καλαβρίας προύβάλοντο, Ζζ φορτιχώς 
χατάρχων των εγχωρίων δπ' αυτών άπεσφάγη, οοηΐ])οηβΓβ βΙβΙυβΓυηΙ. Ρα^ίοπκ^υβ ββΐ, α^^βηΙβΓβιη 
Εϋ8ΐ&Ιιο ϋ&1αΙ)ΠΦ ρπΰΓβοΙο, υηο άθ ίιηρθΓαΙοπβ 
ουΙ)ίου1&Γϋ8, υΐ δαΓ&εβηίθ άαΓοηΙυΓ ΙπϋυΙί αοΓηίηο 
ςαοΐααηίθ αυρβΟΓαοι 22 αιιΗα. ΡίΓΐη&1& ρ&οθ ^ο&η- 
ηβο) ραίποίυιη οο^αοΓΏβηΙο Μυζ&ΐοοβπι 0&1&1)γ!£ 
ρΓβίθΟθΓυηΙ. Ιβ οαπι 8θ ίιηρβποδίυβ ίη βυΐ^άίΐοβ ρ^β 
ΓβΓβΙ, β8( αΙ) ϋβ ίηΙβΓΓβοΙυβ, αίςαβ ϋ 86 άβάβΓυηΙ 
ΟαηάυΙρΗο Γβ^ί Ιιοη^ίΙ)&Γ(ϋφ, ουιη ^αII1 ΚοαΐΒηυ3 
δβηίοΓ ίιηρβηαιη αοοβρί88θί. Ηίο Ηοιη&ηυβ ιιϋΐβ 
οβη8αϋ υΐ ιηί68& βίαββθ ρ&Γ8 ίιηρβΓϋ ιΐΕηί88α Γβοαρβ- 
ΓϋΓθ1αΓ.ΡΓ8ΒοαίΙϋΙ Ι&πιβη ΟοδίΏ&ιη ρϋ^τίοΐαο) ΤΙιββ- 
8&1οηίβ6η8βΐΏ, ηοΐααι Ο&οάαΐρΐιο. Ιβ οααι ΐΓ&]βοί8- 
86ΐ ίη Καΐί&αι,ουπι 0&η(1υ1ρ1ιο οοΐΐοουίυβ ΙιΟΓίαίυΓ 
αΐ & ΕοΐΏ&ηοΓαα] άίΐίοηβ &1)8ΐΙη6&1 βϊ οαιη ίοαρο- προσχωρησάντων τφ ^ηγ2 Λογγιβαρδίας Δανδούλφψ, η Γ&ΙοΓθ Γοβάυβ ίηβ&Ι, βαιηςυβ ρΓΟ ίιοβ'ίβ αιηίοαιιι ρο- 
'Ρωμανοΰ του γέροντος £ρτι τα σχήπτρα χατέχον- ϋυβ βοοΐυιηςυθ 8ί1)ί οοηοϋΐβΐ. ΟαηάυΙρΙιο ρηιηυιη 
τος 'Ρωμαίων. 'Γφ' οδ συμφέρον ένομίσθη στρα- 
τιώτας πεμφ9ήναι μετά νεών, το άπ<5^ραγεν της 
όλ^ητος μέρος έπανασώσασΟαι. Προσεπέμφθη δΐ 
Κοσμάς πατρίχιος Θεσσαλονιχε^ς, γνώριμος ων τφ 
Δανδούλφψ (12). ΚαΙ περαιωθείς οΰτος εΙς Ίταλίαν 
χαί τψ Δανδούλφψ συμμίξας παρήνει άποσχέσΟαι 
της χώρας 'Ρωμαίων χαι τφ βασιλεΤ συμφιλιω- 
Οήναι χ«2 άντι πολεμίου φίλον αυτόν ποιήσαι χαΐ 
σύμμαχον. *Απαναινομένου δΐ τούτου τό πρώτον, δ 
&09μάς άνήρ φρύνιμος ών χαΐ συνετές* • ΈμοΙ 
μ^, εΓπ» προς τον Δανδοίΐλφον, χρέος ^ν τα σωτή- 
ρια συμβουλευ^αι τφ φίλφ* Ει δ* αυτός πεισθήναί 
μοι ού θέλεις τα λυσιτελή συμβουλεύοντι, τύτε Γβηυβηΐθ 6θΒσι&8, ιι( 6γ&( Ιιοτηο ρΓπάεηβ, < ΜΙΗί 
ςυίάειη, ίηςαϋ, ηβοββββ θγ&Ι Ιιοαιίηί &ιηίεο 8υ^- 
^θΓθΓβ οοηβϋΐυΐΏ 8&1αΙ&Γθ.0αί βί Ια ρ&ΓβΓβ ηοη νίβ, 
θχρβΗθΓβ ίαίβυιη αοίπαί 1θ βάίοοάϋΐΏ Γυί886, ιιΜ Ιο 
βΐηαΐίοηβιη ΙοΙ&ιη ίη 8υιηιηυιη αάάυχβηδ άίδοηιηβη 
βΙίπιρ&Γ Ι&ΐΏ ρο1θηΙΐ8 ίπιρβΗί νίΓίΙ)υ8 8υΙ)8ί8ίεηάί8 
άθ ΓβΒαβ 1υί8 άβδρβΓανβηβ. » ϋ&η(1υ1ρ1ιυ8, 85β 
ίηΐ6ΐ1ί£;βη8 Οοβιη&κη ΓβεΙβιηοηθΓθ,αοοίρϋ εοηδϋΐαπι 
βΐ Γ<Β(1υ8ίοϋ : ΙιοΓίαΙυΓ βΐί&πι ρηηοίρ68 ΓβΙίςυ&Γϋΐη 
ςυ» (ΙθΓβΟθΓ&ηΙ ρΓονίηοΙ&Γυπι, υΐ αά ρηοΓβιη γ6- 
άβ&ηΐ 8(&1υαι βαυχηςηβ ίηαρβΓ&ίοΓβιη &^ηο8οαηΐ. 
Β 18 &6ϋ8 ΓυΓ8ΐΐ8 ίη 11&1ί& αο 1•οη^ίΙ)&Γ(ϋα &ϋ& ρ&χ 

6Γ&1. γνώση της αληθείας διαμαρτήσας χατά πολί), δταν σεαυτ^ν τε χαΐ τό ϊθνος Απαν τοΤς μεγίστοις υπο- 
βαλών χινδύνοις απαγορεύσεις, μη δυνάμενος, προς οίίτω μεγάλην χαι Ισχυράν άντιτάττεσθαι δυνα- 
στείαν. » Συνείς οΰν ό Δανδοΰλφος τά δέοντα συμβουλεύειν τόν πατρίχιον, έδέξατο τήν παραίνεσιν και έσπεί- 
σατο, νουθετήσας χαΐ τους άρχοντας των άποστάντων θαμάτων τ^ προτέρ^ρ προσδραμεΤν άρχ^ί χαί τόν σφών 
έπιγνωναι βασιλέα, ων πεισθέντων εΙρήνη βαΟεΤα πάλιν χατεΤχε τά έν Ίταλί^ χαι Λογγιβαρδί^ πράγματα. 
Ό δι των Βουλγάρων αρχηγός Συμεών πσλλά Ο ΙηΙβΓίιη Βίπίθοη ΒυΙ^ΛΓΟΡαιη ρΓίηοβρ8 αηίιηο 
χατά 'Ρωμαίων στι^σας τρόπαια χα2 φρονηματι 6ΐ&1υ8 οΐ) πιυΐΐ&β άθ ΕοηΊ&ηί8 ΓβροΗαΙ&β νΐοΐοηαβ σθεις έπΙ τούτοις και τήν 'Ρωμαίων ώνειροπύλει 
βασίλευαν. Τοίνυν προς Φατλοΰν τόν δυνάστη ν των 
Άορων έχπέμψας προετρέπετο στύλον χατά της βασι- 
λίδος άναγαγείν, ύπισχνεΤτο δΐ χαΐ αυτός διά θρ^χης 
έλθεεν πολύν χαΐ βαρυν στρατόν επαγόμενος, χαι 
γενομένων 6φ* Ιν των στρατευμάτων διά τε γης 
χαι θαλάσσης έχπολιορχήσαι τήν βασιλεύουναν, χαι 
τον ταύτης πλουτον διανείμασθαι έπ* Γσης, χαι 
αυτόν μίν έπ* οΓχου όπονοστήσαι, τούτον δΐ τ^ 
Κωνσταντινουπύλει χαταλιπεΤν. Έλαθον ούν οΐ 
Βούλγαροι προς τήν Άφριχήν απόπλευσαν τες, χαί 
δέοντος του Συμεών ωφέλιμα παραινεΐν είλήφασί 
τινα< Σαρακηνούς έλλογίμους ώστε έμπεδώσαι τά ίιηρβηυχη ςυοςυβΚοπι&ηυιη &η1παο3αιη οοουρ&1)αΙ. 
ΜίΙΙίϋ^ϋυΓ ΐ6^&Ιθ8 αά Ρΐι&ΐΐυιηυιη ΑΓΓΟρυπι ρηη- 
οίρβπι, ΙιοΓί&ΙυΓςυβ ιιί ο1&886ΐη &ά Οροΐίη λάάτιοαΚ 
δβ βοοίβια ρβΓ Τ1]Γ&οί&ιη ουιη ναΐίάο αο οορίοεο 
βχθΓοίΙυ &οο688υΓαιη : οοη]ηηο1ί8 νίΓίΙ)υ8 8Θ υΓΐ)6Γα 
ΙεΓΓϋ ιη&πςαβ βχρυξηα1υΓ08, βΐ (!1ίνί1ί&8 63υ8 8Βςυί8 
ροΓΐίοηί1)α8 ίηΙβΓ 86 (ϋνί8υΓ08,θ1 δ&Γ&ε6ηί8 (]οπιυιη 
Γθνβΐ8ί8 86 Οροΐίη ΓβΙεηίϋΓϋίη. Βαΐ^&π ηιί88ί οΐ&ηι 
ίη ΑΓποηιη ηανί^&ηΐ : βί δ&Γ&οβηΙ, οηπι ]αάίο&Γ6ηΙ 
δίπιβοηθίη υΙίΙίΙβΓ οοη8υΙθΓ6, ςιΐ08(1&πι 8υθΓυηι 
ρΓίηι&Γίο8 νίΓ08 οιίΐίυηΐ οιιαι Βυ1^&η8, ({υΐ ραοΐυηι 
βοηίΙπΏβηΙ. Εα Ιβ^&Ιίο ίη ΓβάίΙη α 0&1αΙ)η8 ίηΙβΓ- 
οβρία, β( Βαΐ^&π δ&Γ&οεηίςυβ ίί αΙ) Ιιίβ Οροΐίη &(3 δεδογμένα. Έν τφ όποστρέφειν δΐ περιπίτττουσι |^ ίοαρβΓ&ΙΟΓβιη Ηοαι&ηυιη ββηβιη Πΐίβδί. Οηί οαηι 
τοις Καλαβροίς χαΐ προς τό Βυζάντιον άναπέμπον- οοη8ί1ίυπι ίΠαά Ιιοβϋαπι άθ 8θθί6ΐ&ΐ6 οοβυηάα ρβΓ- 

ΧΥΜΝϋΗΥ ΕΤ αΟΑΗΙ ΝΟΤΛ). 

ΟοηβΙ&ηϋηο οοΙ&νο,ΝίοβρΙιΟΓΟ Ι^υίβ Ρΐιοοβ βυοαηηί 
Ζίπ)ί8οί 8ϋ60β8βοή ΡαηάυΙρΙιαιη.Ο&ρυ&ηυιη 6ΐ Ββ- 
ηβνβοΐαηυπι ρηηοίρβπ;, ($ηγα Λογγιβαρδίας Ηαο άβ 
ε&υ8& νοε&Ιυπ) &1) αυεΙοΓθ, 1)611α βΐί&πιηυιη ευιη 
0Γβεί8 ^βΓβηΙβπι ιηβηιοηιΐ Β&ΐΌηίυ8 &ηηίβ 957 βί 
968 βχ ΟΙίΓοηίεο Ι.οηβο1>&Γ(1θΓυιη ΒβαθΥβαίΑποΓαιη 
ρηηοίριιιη. Οοαη. (12) ΤβιηροΓοιη βυρριιίΑΐίο βί αΐίβθ ςαοάβιη οοη» 
^6ο1α^» ιηβ οαονβηί ηί ουηε ΟΓθά&ιη β88β βυοα ςυβχη 
ΙιίβΙορίοί ηο8ίπ Ηαόοΐρΐιυπι νοεαηί, ΒυΓ^υη€ΐίβ γθ- 
^βιη, βί ΙίΑΐίβΒ οοηίΓβ ΒβΓθη£;&ηηιη. Η»ε βί &1ί& 
ιηαΙίΑ ΙΐΑϋά ίβοοθΓβ αραά &Ηθ8 βοπρίΟΓββ ίηνβηβ- 
ηβ. Χυι^ — Πανδούλοψ ροίίαβ βρβάβΓβπι 1θββη(]υηι 
ΐιοχηίηβ ΐΛίίηί• οβΙίλΙίοΓθ. ΟοηίθηροΓ&ηβαιη αϋίβζη 91 ΟΕΟΒΟΙΙ ΟΒΟΒΒΝΙ 99 οβρίβββί,&ο ίηΙθ1Η^6Γ6ΐ,8ί 1(1 βΌεοβάβΓβΙ,ιηα^ηηιη Γβ- 
ΒαββαίδίιηιηίηβΓθ ρθπουΙοπι,θχίβϋΐΏ&νΗ 8ίΙ>ίδ&Γα- 
οβηοβ αι&^ηίίιοθηΐί&ι βΐ 5θη6βοϋ8 &1) 60 ΐπβϋΐαίο 3& 7 
688Θ άβ(Γ&ΐ26ηάθ8.ΕΓ3θ ά&1ί8ίη ου8ΐθ€ΐί&ιη ΒυΙ^ΑΠβ, 
δ&Γ&εβζΐ08 δρίβηάίάίβ (1οηί8 αίΓιοϋ, ιηί88ί8ςυθ ρβΓ 
608 6ΐϊ&ιη ίρδΟΓυαι ρποοίρι χθηϋ8 ίΐΐφβοδ άίχηίΐΐίΐ, 
^υ56ίςαβ β08 άοιηίηο βυο άίοβΓβ, Ιιοο ιηοάο ίιηρβ• 
Γ&10ΓΘ8 Κοιηαηοθ 8αί8 1ΐ08ϋ1)α8 ρ&Γία ΓβίβΓΓβ ; 6( άβ 
&ηηιι& ρβηδίοηβ 8β βχοΐϋ&Ι, άίΐ&ϋοηβιη β]α8 αΓΩγ- 
πιαη8 ηοη βίυάίο ββά ο\> Ιαιηυΐΐαβ ίυηο ϋ8 Ιοοίβ 
0Γΐ08 ί&οίαπι. ΕβνθΓ8ΐ &ά 8αυιη ρΓΐηοίρβιη δ&Γ&οβηί 
βζροηυηΐ υΐ & Εοζηαηο ΤυβήοΙ Ιγ&οΙ&Ιι, 6^υ8ςΰθ 
ρΓΦ(1ίο&ί& 1ίΙ)6Γ&Ηΐ&Ιβ άοηα αϊ) 60 ιαΐβδα οΕΓβηιηΙ. 
Οαβθ οιχιηί& ϋ& ΓαβΓοαΙ ΡΙιαΙΙυιχιο ^ΓαΙα, υΐ ΙήϋαΙί 
8βαιί886ΐη Κοοα&ηίδ άίιηίΚβΓθΙ, Ιιοο β8ΐ, άβ 22 ιηίΐ- 
1ί1[>α8 ιιπίΐβοίιη &1)8θίηάβΓβ<;. Ιά ΐΓϋ)υϋ δ&ΓΕΟβηίβ βχ 
60 ΐ6ΐοροΓ6 υ8(|ΰβ &ά ΝίοβρΙΙοΗ άβδί^η&Ιίοηβιη ρ6Γ- 
βοΐυίαπι Γαϋ. ^υοΐίβδ ίη ρρονΐηοϋβ ρΓ8βί6θϋ Γα6Γ6 
χηοάβραϋ &1ςαθ ^υ8^^, Βυ1)άϋί ςυοςυβ ΐΓ&ηςιιίΙΙ&ιη 
β^βΓίιηΙνίΙβιιη,βΙ δ&Γ&6βηί8 ρΐ&οίάβ β8ΐ8αΙί8Γ&εΙαΐΏ« 
ΟυίΏ ν6^ο^^^ϋ8^^βι αναπ ρΓ«Γβοϋ 6886η1 ίηΙβΓάυοα,ϋ 
6ΐ 8ΐ]ΐ3ϋϋθ8 ν6χ&1}&η1 6ΐ Ρ&06ΙΙ1 ουιη δ&Γ&οβηίβ ίηϋ&ιη 
1&ιΙ)6ΓαοΐΗΐ)&ηί. Νααιςυβ 6ϋ&ιη βυΐ) ΡθΓρ1ιγΓθ£;6ΐιίίο 
ΟΓβηϋα ΟΙιαΜίβ ίη 0&1α)3Γί& ρΓβίββΙιιβ δ&Γ&οβοοβ 
ΑΓποαηο8&ο δί6ίΗθη868, ςιιί1)ΐΐ8 ο1) ρ6ηυπ&ιη βΐ 
ΙΐβΙΙυιη α 0γΓ6η6η8ίΙ)α8 8&Γ&06ηί8 ϋΐαΐυιη βχΐΓ6ΐη& 
ίιηιηίη6ΐ)&η1, &ν&Γϋία 358 άυοίιιβ 8αΙ)ΐ6ν&νϋ, 6ΐ 
8υΙ>άί(08 ηοη ΐ6νϋβΓ νβχ&νίΐ. Ν&χη νίΐί ρΓβϋο οοο- 
χηβηβ ςυβ βά νίΐ&ιη βαβϋηβηϋ&ιη θΓ&ηί α60θ88&η&ι 
πι&ςηο θ& 5&Γ&οβηί8 νβηάίάϋ,ςυί ςαοά «υρο &1)ΐιη- 
(Ι&ϋ&ηΙ 6ί Γαηιβ 1)β11ος[θ6 ρΓθΐη6Γ6η1υΓ,Π1)6αΙθΓ ρΓθ- 
Ιίυηα ςυοάνίβ ρ6Γ8ο1νβ5&ηΙ. ΥβΓυοι Ιιηίο 6Γ6ηϋ» α 
ΟοηβΙαηϋηο ίαιρθπυιη &1)Γ0^&Ιιιιη θβΐ, βίάθχηςυθ 
ρ6οαη1& &(ΐ6ΐηρΐΕ ββΐ, 6ΐ οαιη άβ(1βοοΓ6 οοηδβηυΗ 
&1ςα6 άίθχη 8υαιηο1)ϋΙ.Εο(ΐ6ΐη 1)6ΐ1ο Ηοηι&ηί β&ΓΐΙια§;1- 
060868 ρ6ΓΓυ£;&88υ806ρβΓϋηΙ,ς[ 1108 ηβςα6Γθρορο8θθ- 
ΓαηΙΟ&ΓΐΙι&9ίη6η868; 6ΐ ΐΓίΙ)υΙηιη ρΓ»ΐ6Γ6& ηοη 6X6- 
^4Γυηΐ8θ1ίΙυχη,ν6πΙί η6 ο£Γ6η8ί8 Ηοιχι&ηΐ8 6ΐ αΐίαιβα- 
ΙοΓϋηι ρ&Γ&η(3θΓααι Γ&οαϋ&ΐ6αι &άίοΐ6ηϋ1)ΐΐ8 Γαοιθ ρο- 
ηοΐίΐαηάααι 68861. ΡοβΙ 1)β11ο οοηΓβοΙο 6ΐρβΓΓα^&8 βΐ 
1ήΙ)αΙιιαι Γ6ςαί8ίν6Γυη1;6ΐ Γ6ροΐ8&ιη ρ&88ί ρα66 6οη. 
ία8&. ίά6η1ίά6αι 6&1αΙ)Γί&ιη ο1α88β ίηΓ68ΐαΥ6Γαη1.ΐ£ί- 
ΙαΓ 0οη8ΐ&ηϋηιΐ8 ηοη, ηΐ 8006γ ίρ8ίυ8 Γ606Γ&1,δ&Γα- 
θ6ηο8 άβΙίηΐΓβ 6ΐ ραε6ΐη ουπι 618 Γ6ηον&Γ6 νοΐ6η8, 
8βά 1)6ΐ1ο ροϋα8 άβοβΓΟθΓβ» 6Χ6Γθί1υοι ναΐίάαιη οο- 
6^1, 6υπιςιΐ6 άυοβ ρ&ΐΓίοίο Μ&ΐαεβηο ίη 0&1&1>η&ιη 
ιηίβϋ, θΐ εοο3υη£;6Γ6 86 ουπι ρρφΓβοΙο 6]α8 Γ6£;ίοηί8 
^υ88^^ Ρ&86ΐΐ8ϋο, ^υ^υβ ρ&ηΐο &ηΐ6 ΓαοΙα χηβηϋο,αο 
οοιηαιιιηί ορ6Γ& 1)6ΐ1υαι α 0&Γΐ1ι&£^ηθη8ί1)α8 6ΐ δίουί 
1ί8ί1]&Ιυιηά6Γ6η(ΐ6Γ6.ΡΓφΓ6θϋ βϋ&ιη Μ&^^ο^ο&ηη6Iη 
Μ 9 ο1&88ί ςο&ιη ιηϋΐ6ΐ>&Ι.Ηί οαιη ίη €&1&1>Γί&πι νβ- 
ηί88βη1, ρΓονίηοί&Η5α8 ίηηυαΐ6Γ& ίηΐυίβρυηΐ πι&ΐ6- 
ίίοί&, 6χρί1&η1β8 608 6ΐ 6& Γ&6ί6η1θ8 ςυβΒ νίχ ίρεί 1ΐ08• 
168 6Γ&ηΙ ίαοίυΓί. Οαββ υ1 Γ68θίνί1 &ιη6Γ&8 δ&ΓΗοεηο• 
ταιη ΑΙ>υ1ο1)&Γθ8 ϋ&ιη οηίοι Ρΐι&ίΐηηιυβ 6 ν1νί8 βχ- 
0θ886Γα1], οοΙιθΓ(&Ια8 8υο8 ηβ 8ΐ1)1 α Ιαΐί πιβΙηεΓβηί 
1ΐ08ΐ6 ου^αβ Ι&ηΙα ίη Βαο8 6886η1 ίι\ίαη«, Ηοιηαηίβ 
οοβατΓϋ, ^ρ&νίςαο οοιηΐΏί88& ρυ£[η& ρηΙοΙίθΓΓί- 
πΐΑΐη ο1>ϋηυίΙ νίοΐοη&ιη, ίρβίβ ρΐΌρ6 ο&ρϋβ <]αοί« ^ ται μβτά των Σαραχηνων. Ους Ιδών ό βανίλιας 
('Ρωμαν^ζ δε ήν ό γέρων), χαι την χοινοπραγίαν 
μαθών άχριβώς, χαι ώς ιΐ τούτο γένηται χατανοή- 
σας, ού μιχραΤς φροντίσιν 6ποπεσ«ΐτα(, δεΐν φήθη 
μεγαλοφροσύνη χαΐ εύεργκσ(9ί τους Σαραχν^νους 
άναχαιτίσαι της παρούσης όρμ^,ς. [Ρ. 652]'ΤοΙ>ς 
μίν ουν Βουλγάρους ίθετο έν φυλαχζ, δώροις δε 
τους Σαραχηνους άδροΐς φιλότιμησάμενος, ίτ\ Βϊ 
χαΐ ξένια τφ αυτών έχπέμψας δεσπ^τρ πολύτιμα, 
απαθείς χαχών έξαπέστειλε , φράζειν εΙπών τφ 
χυρίφ αυτών ώς ούτως άμείβειν ο'^ασιν οΐ βασιλείς 
'Ρωμαίων τους εαυτών πολεμίους. Άπελογίσατο δ^ 
χαΐ περί της ετησίου δασμοφορίας, ώς ούχ ανα- 
βολή τοΰτο χαΐ υπερθέσει δστέρησεν, άλλα διά τήν 
έπιχρατουσαν τηνιχαΰτα χατά τον τύπον ταραχή ν. 

η Έπαναδραμύντων ούν προς τον οΐχείον δυνάβτην 
τών Σαραχηνών, χαι & τε πάθϋιεν πρ^ του βασι- 
λέως διηγησαμένων χα Ι τάς εΙς αυτούς ^ιλοφρο- 
σύνας έξυμνησάντων, άποδεδωχύτων δΐ χαΐ £περ 
έπήγοντο προς έχεΤνον δώρα, ^^είς 6 Φατλουμ έπι 
πάσιν οΐς ή'χουσε, τών τε οφειλομένων αύτψ φύρων 
τά ήμίση 'Ρωμαίοις έχαρίσατο χαι από τών εΓχοσι 
χαΐ δύο χιλιάδων τάς ενδεχα έχχέχοφεν. Έδίδοντο 
ο5ν εξ έχείνου μέχρι της του Νιχηφύρου άνα^(^ήσεως 
τοις Σαραχηνοΐς ταύτα. Άλλα σωφρονούντων μίν 
άρχύντων χαΐ διχαίων ταΤς χώραις τυγχανύντων, 
αυτοί τε οΐ άρχύμενοι άλυπον ήγον βίον ΛαΙ ζωήν, 
χα^ 6 δασμός άπεδίδοτο τοις ΣαραχηνοΤς άπραγμύ- 
νως. 'Οπηνίχα δ* ή αρχή άδίχοις χαΐ πλεονέχταις 
ένεπιστεύετο, χαι τό 6πήχοον έχχχοΰντο, χαΐ αΐ πρόί 
τους Σαραχηνους σπονδαΐ διεσείοντο. Καί γαρ δη 

ν παρά του Πορφυρογέννητου ό Κρη^ίτης Χαλδίας 
της Καλαβρίας γενύμενος στρατηγός τους έν 
Άφριχ^ χαι Σιχελίφ Σαραχηνους μέλλοντας £ρ- 
δην 6π^ του λιμού χαι του πολέμου τών έν Κυρήν^ 
Σαραχηνών άπολωλέναι, δι' οίχείαν πλεονεξίαν αν- 
εχτή σατο χαΙ το^ς 6π6 χεφα ού μετρίως έχάχωσε' 
πάσας γαρ τάς προς τό ζ^ν άφορμάς εύώνως άπό 
τών εγχωρίων ώνούμενος πολλού τοις Σαραχηνοΐς 
έπίπρασχεν, άπραγμονως παρέχουσι τάς τιμάς τφ 
εύπύρως Ιχειν χρυσίου διά τήν έχ του λιμού χαι 
τών πολέμων στενοχωρίαν. Πλην 6 μλν Κρηνίτης 
6πό του Κωνσταντίνου παραλυθείς της άρχή< τά τε 
χρήματα άφ^ρέθη μετ' αισχύνης χαΐ χαταγηράσ€ΐς 
απέθανε* χατά δΐ τόν το\3 πολέμου χαιρόν φυγάδα< 
Καρχηδονίους αύτομολήσαντας οΐ 'ΡωμαΤοι έδέξαντο, 

β ους ουδαμώς άπ^τουν οΐ Εαρχηδύνιοι. Μάλλον μΙν 
ούν χαι τόν έτήσιον δασμόν συνεχώρουν, δεδοιχότες 
μή πως χωλύσωσιν οΐ 'Ρωμαΐοι σχανδαλισθέντες τήν 
τών επιτηδείων ώνήν, χαΐ χινδυνεύσωσιν ούτοι δια- 
φθαρηναι λιμφ. Ύστερον δΐ του πολέμου διαλυ- 
θέντος τους τε αύτομύλους έζήτουν χχΐ τήν δασμο- 
φορίαν. Μηδενός δΐ παρέχοντος αύτοΐς διέλυσαν τήν 
ε^ρήνην, χα^ περαιούμενοι χαθ* έχάστην τήν Κα- 
λαβρίαν έδήουν. Κωνσταντίνος τοίνυν 6 βασιλεύς μή 
θελήσας, <5^σπερ 6 πενθερός αύτου, μειλιχίως 6πελ- 
θεΐν τοι>ς Σαραχηνους χαΐ τήν είρήνην ανανέωσα• 
σθαι, άλλα πολέμφ μάλλον χρΐναι τά πράγματα 
διανοηθείς, [Ρ. 653] δύναμιν άξιύμαχον συναγείρας 
7μ\ Κρχοντα έπισαήσας αύτοΤς τόν πατρ{χιον Μα• 93 ΗΙ8Τ0ΙΙΙΛΒυΜ ΟΟΜΡΒΝΟΙϋΜ. 94 λαχηνόν •?ζ Κ«λαβρ(αν άιιέστβιλβν, Ινωθήνα: κελβύσας τψ στρβτηγψ της -χώρας (Πασχάλιος δι' ο5- 
τος ίζν, 6 πρό μιχρου μνημονευθείς) και κοινζ μετ* αύτοΰ άναδέξασθαί τον παρά των Καρχηδονίων και 
Σικελών έπισ»ΐ(5μενον π(5λεμον. Επέστησε δΐ και τψ πεμφθέντι στ6λψ τον Μαχροϊωάννην (13). ΟΓτινες κατά 
γώρα^ γενόμενοι μορία Ιδρων εΙς τους αύτ(5χθονας κακά, πλέον εκτουντ ες και άλλα ποιοΰντες ά καΐ αύτοι &ν 
ώχνησαν οΐ πολέμιοι. Ταΰτα πυρωμένος ό των Σαρακηνών άμηράς Άβουλχαρε (τ[δη γαρ ό Φατλουμ έτεθνήκει) 
και τουςίβυτοΰ παραθα^ρύνας, και μή φοδηθηναι παραινέσας στρατον τοιαύτα εις τους ο•κε(ους ένδεικνύμενον τά 
κακά, π^λεμον δπζντιάσας συνίστησι κραταιδν, και νίκην ήρατο άρίστην χε και καλλίστην μικρού γάρ &ν 
ΙάλοισβΓ» καΐ οΐ στρατηγοί ζωγρίαι. 

Μκτά δΐ τούτο Κωνσταντίνος ό βασιλεύς Ίωάννην Α ΒβΟϋηάαιη ΙιβΒΟ ίζηρβΓ&ΙΟΓ ^οβηηβIη & ββΟΓθϋβ, άτηχρητις, τον την έπωνυμίαν Πιλάτον, πκρί εΙρήνης 
έκπέμιεει διαλεζβμενον τοΙς Σαρακηνοΐς. ΕΐωΟ<$τες 
δ' ούτοι μή ταϊς ν (καις έπαίρεσΟαι, αλλά την είρήνην 
χαΐ κρατοοντες άσπάζεσΟαι, προθύμως &ιπ{κουσαν, 
και Ιπί τίνα χρόνον είρήνην εθέντο. Τούτου δΐ διε^- 
ρυηκότος παίλιν διαπερώντες έλεηλάτουν τους Καλα- 
βρούς. ΚαΙ τκάλιν ό Κωνσταντίνος δύναμιν κατ* αυτών 
κα^ νχυτιχήν εκπέμπει και πεζικγ]ν' ήρχον δΐ της 
μΚ ναυτικής δυνάμεως 6 τήν έπωνυμίαν Κραμβέας 
και & Μωρολέων, έστρατι{γει δΐ των πεζών 6 πατρί- 
κιος 'Ρωμβίνδς 6 Άργυρος. Γενόμενοι δ* έν Τδροΰντι 
και τάς ναΰς νεωλκήσαντες ηύτρεπίζοντο προς τ&ν 
εΙς Σιχελίαν άπόπλουν. 01 δΐ Σαρακ^νο) τη φήμ][) 
διαταραχθέντες (έπίσταται γάρ αίίτη τά μικρά μεγε- οο^ηοιηίηβ ΡϋαΙαιη, &ά ΐΓ&οΙ&ηά&ιη οτιιη δ&Γ&οθ- 
ηίβ ρ&οίΟο&ϋύοβαι χηίβϋ. Οαΐ ουιη οοηβυονίβββηΐ 
νίοΙΟΓϋβ ηοη θΐΤβΓΠ,θβά ρ&οβιη βΐί&ιη Γ6ΐ)α8 Ηβοαη- 

άίβ βΧρβΙθΓΘ, ί&θί1θ8 8686 61 ρΓθ9ΐ>11ΘΓυηΙ, 6ΐ &(1 66Γ- 

Ιιιτη Ι6πιρυ8 ίηάυοί&8 ραοΐί 8υηΙ.£1&ρ80 βο ΙβοαροΓβ 
τϋΓδαιη πιαπ ΐΓ&ιΐ8ΐηί880 6&1ιι5η&ιη Υ6χ&ΓυηΙ. Ιΐα- 
ςυβ βϋαιη Οοη8ΐ&ηϋοιΐ8 οοπΙγα βοβ η&ν&Ιββ Ιθγρθ- 

8ΐΓβ8ςυ6 6ΐηί8ϋ60ρί&8.01&886ΐη (]α66ΐ)&Ιΐί6Γ&ΐηΙ)6&8, 

6ΐ ΜθΓθΐ6θη, &Ι16Γ&8 ρ&1ηοίυ8 ΙΙοιιι&ηυ8 ΑΓ£;γΓυ8. 
^(IIη(Iυθι1^ Ηίάρυπίβ η&νίΙ)υ& 8αΙ)άυ6ΐί8 &(] η&νί^αη- 
άυπα ίη δίοίϋ&ιη 8686ρ&ΓαΙ)&ηΙ,6υιη 8&Γ&0θηί ΓαΐΏ&, 
ηυ» ρ&Γγα &ιηρ1ίΩ6&Γ6 6ΐ 1θΓπΙ)ίϋυ8 π&γγ&γθ 8θ1β(^ 
ρβΓΐυΓΐ)αϋ 6ΐ(ΐιΐ0ι1 1ΐ08ΐβ8 8ί1)ί ίΐΏρ&Γαϋβ 8υΙ>ϋο 360 
ίηβΓϋθΓβηΙ, (16 8Εΐαΐ6 8αΛ βοΙΙΐοίϋ, ραηιοο ΙβΓΓΟΓβ Ο'ίνειν χαι τά πράγματα πρ6ς το φοβερώτερον έξαγ- -^ εοηοϋαΐΐ οαβίΓΐι 80» ά65βΓϋθΓϋηί, ΓβΓιβΙοςαβ Εβ£;ίο 

—ΙΛΛ \ * Ι _»Α ?-.» ί.5. _\ -Ι ίί Ο » :_ ο:«.:ι:«_.-. >»^«>χ«.«^Α«««* Ριιηη/τ•ΐΛ ίβϊπ ΡβηΛΐ•ηΓ»η γελλειν) και μή τι πάθωσι δείσαντες διά τδ αιφνιδίως 
αύταΤς άπαρασκεύοις γειτονήσαι τους πολεμίους, Πα- 
ν ικψ δβίματι συσχεθέντες καΐ το Ιαυτών καταλ ι πάν- 
τες στρατ<$π€δον Ιφυγον έκ του 'Ρηγίου καΐ πρδς τήν 
Σιχελίαν διεπεραιώθησαν. Έν δΐ τφ προς Πάνορμον 
άποπλεΤν ^αριτζάζί^ χειμώνι περιπεσ^ντες, κα^ τών 
σκαφών 6π^ του κλύδωνος συντριβέντων, μάλλον δΐ 
υπό Χρίστου του βεου του παρ* αυτών βλάσφημου• 
μένου, διολώλασιν άπαντες. Σπένδονται τοίνυν τοις 
'Ρωμαίοις, καί διετηρήθη τά της εΙρήνης μέχρι της 
άνα^Ι^ι^σΕως του Φωκά. Άρτι δ* ούτος αναγορευθείς 
βασιλεύς, πέρα δεινών ήγησάμενος δασμοφορήσαι 
Σαραχηνοΐς, τον Μανουήλ, ώς είπομεν, αποστέλλει 
μετά δυνάμεως κατ' αυτών. Ούτος δΐ νέαν άγων τήν 
ήλικίαν και στρατιώταις κατατετάχΟαι, ού μήν γε ίιι^&ίηδΐοίΙί&ιηοοαΙβηάθΓηηΙ.Ουιηςιΐθί&ιηΡ&ηοηηο 
α066ά6Γ6ηΙ, &1;Γ06ί88ίΠ3& οι)ΟΓι&^6IΏρβ8^&^θ,β^α8(1α6 
νί (&αΙ 01ΐΓί8ϋ νθπυ8, οαΐ ίΐϋ ίιηρίθ 3ΐ&1β(1ίθ6ΐ3&ηΙ) 
η&νίΙ)α8 οοη1πΙΪ8 ϋηίνβΓ8ί ρβπ6ηιηΙ. Ιηάβ ΓϋΓΒυηαι 
ρ&χ Γ&οΙλ οαιη ΕοιηΛηί8, ςυ» άιιπινίΐ υ8(ΐυβ αά Νΐ- 
οβρίιοπ ίιηρβΓίαιη. Ι8, 8ίιηυ1 Λίςαβ ίΕηρβηυιη λοοθ- 
ρϋ, Γθΐηίηάί£;ηΪ88ίιη&ΐΏ 6χί8ϋιηαη8διΐΓαο6ηί8 1ηΙ)υ• 
Ιϋΐη ρβηάβΓ6, οοηΐρ» θο8 ΜαηυθΙαιη, υΐ ίαπι 8αρΓΐι 
άίχίπιυ8,οϋπι οορϋ8 ιηίβϋ : ΜΛηαβ1υ8^αν6ηΐβ βΐ ιηί- 
1ϋί8 ςϋΛΐη άαοΐβ οίΒοίο ιηαΐΐο αρϋοΓ, ιηαΗί8 βΐίβπι 
&1ϋ3 ο1)ηοχίϋ8 νί1ϋ8,η6(ΐυβ 8βιηίθΓίΙ)α8 ο1)ΙβιηρβΓ»η8 
οοη8ϋϋ8, βί ββ ίρ8υαι βΐ βχβΓοίΙιιιη ΙοΙαιη ρβΓάίάϋ, 
88ρθη8 ςιιί1)ϋβά8ΐιη δίοίΐί» βΐ ίηνϋ8 1οοί8 ίηοΙϋ8ϋ8 
αίςαβ βχίϋο άβιιιβΓ8α8. ΟαρΙαβ ΓυΗ ΝίοβίΜ 6ΐιηιι- 
οΙΐϋ8, ραΐΓΪοιαβ ΒοοίΜβίβάΓαηβαήαΒ,βΙ ίη ΑΓΗοαιη και στρατηγεΐν άξιος ών, 6παρχων δΐ καΐ πολλοίς Ο ίη νίηοα1ί8 8ΐΙ)άαο1υ8. 

άλλοις πάθεσι κατάσχντος καΐ μηδέν τών τά κρείττω συμβουλευόντων επιστρεφόμενος. [Ρ. 654] δν τισι τύποις 

"'ραχέσι τε καί δυσβάτοις της Σικελίας μετά παντός αποκλεισθείς του στρατού παραδίδοται πανωλεθρί^. Εαλω 

δ^ ζωγρίας καϊ Νικήτας πατρίκιος και του στόλου δρουγγάριος ό ευνούχος, και εϊς Άφρικήν δ*σμιοί 

πέμπεται. ΚαΙ ό μίν Μανουήλ τοιαύτης ϊτυχ• της καταστροφής, παραίτιος άπωλείας γενόμενος και παντι τψ 

στρατφ. Ό ^ βασιλεύς έν τούτφ τφ χρόνψ εκπέμπει κατά 
Κιλικίας Ιωάννη ν μάγιστρον καΐ δομέστικον τών 
σχολών της Ανατολής ήδη προβεβλημένον, τόν Τζι- 
μισκήν. Γενόμενος δ' ο{»τος προς πόλιν Άδαναν, 
και πλήθος καταλαβών επίλεκτων Άγαρηνών συν- 
ειλεγμίνων έκ πάσης της Κιλικίας, συμπλέκεται 
τούτφ χαι τρέπεται κατά κράτος. 01 μ^ν ο3ν άλλοι 
τών Άγαρηνών νόμφ πολέμου κατεκόπησαν* μέρος 
δι τοΰ στρατού ώσεί πεντακισχίλιοι τδν αριθμόν 
δντες φεύγουσιν εΓς τίνα λόφον δύσβατον καΐ άπό- βαΐ) ίάθΐη ίβιηραβ ίιηρβρ&ΐορ ίη ΟΙϋβί&ιη βιπΗίΗ 
^0&ηη6η1 Τζίχηί86βοκ,πι&^ί8ΐΓϋπι άοπιββίίοαπι 8θ1ιο- 
ΙαΓϋΐη Οηβη1ΐ8 ^βΠ1 ΟΓβαΙηιη. Ιβ οαπι αά Αάαηα 
ρθΓνβηΪ886ΐ, ίη ποαίΐΐΐΰάίηβπι ίηοίάίΐ βχ οιηηί άβ- 
ΙβοΙοΓαπι αΠοία 1β1 Α^ΜβηοΓυπι, θΕΠίςαθ οοη- 
ρ*β88α8 ίαη(3ίΙ.Ηθ8ΐίΙ)ϋ8 άβίβϋί,ςαίηςυβ ΐΕΐηβη οιγ- 
οίΙβΓ Α^αΓβηοΓυιη ιηϋΙίΛ βςαί ΓβΗοιίβ ρβάϋββ ίη 
οοΠβιη ςυθπιάΕΠί ρρίβρυρίυπι βν88βΓαηΙ, 6^ϋ8(ϊυβ 
ηΒίαΓΛ ΓρβΙί ΓορϋΙβΓ 1ιηρ6ΐυιη Ιιοβίίατη άβΓβηάβΡυηΙ. 
86ά Τζίιηί8€β8 οίροϋΐηάΕίο οοΠβ, ςαΐΛ βςαββ οηιη ΧΥΙιΑΝΟΒΙ ΒΤ ΟΟΑΕΙ ΝΟΤ^Β. 
(13} ^ο«ηηβ^1 « οοΓροηβ ρΐΌΟθΗΙαΙβ βίο άίοίτιχη. Οοαβ. 95 βΕΟΚβΙΙ ΟΕΟΗΕΝΙ 06 

6ίβ ηοη ροΙθΓ&Ι βοη^Γβ(ϋ,ρβ<)ίίβ8 ίρβ βο 8αο$^α88^^, ^ χρημνον, 'κβζοι τους ΐιτκους άποβάντες, και τ^ το3 
ρβάββςυβ 608 ίρββ (Ιυχίΐ. Νβιηο 6&Γ806η0ΡυΐΏ ΙβΓ- τόπου 6α|&|3ι{7αντες εύχαιρίςρ εύρώστως τους έπιόντας 
^ητη άβάϋ : οεοί8ί 8υηΙ ϋΕηη68, βΐ ΟΓυοηβ Ηνί ρβΓ ήμύνοντο. Ους χα) περιστοιχίσας ό Ιωάννης, 6τι μή 
άβο1ίνί& ία ο&ιηρυίη ϋυζβΓϋπΙ, ηοοαβηηυβ οοΐΐί αΙ) μεθ* 'ίππων ο16ς τε 9)ν αύτοΐς συμβαλκΤν, ιηζεΰσαι 
βνβηΐυ ίαοΐυοα, αΐ Οοΐΐίβ βαη^υίηί8 αρρβυαΓβΙυΓ.Ιά προστάξας το^ς στρατιώτας &νεΐ7ΐ μετ' αυτών πεζός 
Γαβίηυβ ηοοίοη ΤζίοαίβοβΒ 06ΐ6ΐ)πα8 Γβά(1ί(]ϋ, 8&γ&- χαΐ αύτ($ς. Κα) χαταγωνισάμενος πάντας άπέσ^αξε, 
οβηΐ8 &υ1βπι 0&υ88 βχϋϋ Γαϋ. νώτα μηδερ6ς δεδωχ6τος, ώς ρεΰται διά του πρανούς 

ε*ς τδ πεδίον Χ'ί αΤμα ποταμηδον, χα) άπο τούτου του συμπιώματος χληθήναι τόν βουνον Βουνών ΑΤματο< 
Τοΰτο το έργον έπΙ πλέον εξήρε τό δνομα του '[ωάννου, χαι τοις Σαραχηνοϊς τελείας χαταστροφης γέγονεν αίτιον. Αηηο ίπιρβπΐ 8υί 86θυη(1ο,ιη6η86 ΙυΗο,ίη(1ίο(Ίοηβ Ό δΐ Νιχηφ((ρος χατά τό δεύτερον ετος της αύτου 
ββρϋαια, ΝίοβρΗοΓϋβ ηιβ8;ηαπι βχβΓοίΙυιη ΕοηίΛηο- βασιλείας, έν μηνΐ 'Ιουλίψ, Ινδιχτιώνος ζ\ Ιξεισι 
Γυιη 80 8θθίθΓυιη ΙΙ)8Γ0Γυιιι βί ΑηηθηίοΓυαιίο ΟΠί- χατά Κιλιχίας συν βαρεϊ στρατψ 'Ρωμαίων και 
οί&ιη άϋοίΐ, οοιηϋαΙυ8 αχοΓβ βυα ΤΙ^βορΙι&ηοηβ βΐ συμμάχων Ιβήρων χαΐ Αρμενίων, δχων Θεοφανώ 
1ί1)βΠ8. Εε βχΐΓΛ ίη 0&8ίθΙ]ο Οη'ζίο ΓβΙίοΐΛ, ίη- τήν γαμετήν συν τοΤς τέκνοις αύτης. Εκείνη ν μίν 
^Γβ95υ8 ίρ8β βϋίοί&ιη, Αη&ζ&Γΐ)&[η, Ηθ88απι β1 ουν Ιξωθεν της Κιλικίας Ιν τινι φρουρίφ καταλιμ- 
Αά&η&ιη υΓΐ)β8 &1ί&ςυβ Ιι&υά ραοο& 8υΙ)ΐ^ίΙ ο&βίβΐΐα πάνει, Δριζίφ καλουμένφ, αύτ^ς δΐ είσελθών εΙς 
Ουιη{]υβ βά Τ&Γ8υιη βΐ Μορ8υ68ΐί&ΐΏ άυοθΓβ ηοη η Κιλικίαν *Ανάζαρβαν, και 'Ρωσσόν, καΐ *Άδαναν τάς 
&η(]6Γθ(, ςυοά ί&πι Ιιίβηαβ &ρρβ1βΓ6ΐ, Γβΐίοΐο 68 ίη πύλεις, κα) Ιτερα ουκ έλίγα φρούρια κατεστρέψατο. 
ρΓθνίηοί& νβΐίάο ρΓΦβΙόίϋ,ίη Ο&ρρΒάοοί&ιη ΙιίΙ)βΓηο- Έπ) δ^ τήν Ταρσδν και τήν Μ6ψου έστίαν άπελΟεΐν 
Γοιη ο&υβΑ βϋίΐ. ΙαβυπΙθ νβΓβ τυΓδυπι βίΙΙοίαιη ία- ουκ έθά^δ^ησε, χειμώνος ^δη κατχλαβόντος. ΚαΙ στρα- 
1γ&( : βΙ(]ίνί80 ίη (1υ88ββ9 ρ&Γ(β8βΧ6Γθί1υ,Ιιβοη6ΐη τ6ν τδν άποχρώντα καταλιπών έκεΤσε Ιξεισιν έν Καπ- 
ίΐά ορρυ^η8ηάυΓη Τ8Γ8υιη ουιη &Ιΐ6Γ8 ρ&ΗοπιϋΙίΙ, παδοκί^ παραχειμάσων. *Ηρος δΐ αρχομένου πάλ'.ν 
&ΗβΓ&πι ίρβθ αά Μορ8υο8ΐίΗΐη άυοϋ.Εαπι ουαί&ΟΓί- είσηλθεν έν Κιλικί^, καΐ διχή διελών τα στρατεύματα, 
16Γ ορρυ^&ΓβΙ, Γασίθ βΐίαπι ορρίά&αοΓυηι &(1^υ^ϋ8, τήν μίν Ταρσον πολιορκεΤν άφήκε Δέοντα τον άδελφον, 
αη&οι υΓΐ)ί8 ρ&Γΐβπι ο&ρΐΐ. Ε& βαίαι υΓΐ)3 πΐ6(11& & αύτος δΐ τδ λοιπόν άράμενος της στρατιάς τ^ Μύψου 
88Γ0 βυπιίηβ 8608ΐαΓ, ίΙ& ηΐ άαοθ υΓΚ)β8 νίάβ&ηΙαΓ. έστίί^ προσέσχεν. Ένεργψ δε χρησάμενος τ^ πολιορ- 
ΑΙΙΟΓα ί^ίΐυπ,υΐ άίχίπιυ8,ρ&Γΐβο&ρΙ&,&ά&ΗβΓαηι8&- κί^, έχων δε κα) τον λιμον έπαρι^γοντα, παραλαμ- 
Γ&οβηί οοηΓα^υηΙ,αηάίςυβςυοά ΟΕρΙυπι 6Γ8ϋηοβη- βάνει τό 'έν μέρος της πύλεως• τέμνεται γάρ ή π<5λις 
ά6ηΙθ8. ββά 80Γίυ8 αά ορρυ^^η&ϋοηβπι ίηουπιΙ)βηίθ ανίτη μέσον τψ Σάρψ ποταμφ, ώς δοκεΤν δύο πόλεις 
ί[Ώρ6Γ&ΙθΓ6,αΗ6Γ&(ΐυοςυθρ&Γ80&ρί&β8ΐ,ηθΣηίαθίη(]β είναι (14). Του ένδς οΰν, ώς ε•'ρηται, μέρους άλίντος, 
ΗίΓυ^1βηΐ8.1ιβθΑυΙβη)ία[ΐρθΓ&1οπ8ΓΓΑΐ8ΓΤ&Γ8υιιιο1>8ΐ- έπ^ το Ιτερον οΐ Σαρακηνοί καταφεύγουσι, το ιαλω• 
(16^8,^υπ)θX6^^^(α8ρ&^(6IΏρ&ι)υ1&(υIηΓΓαπ1βη(Β^υIη- κός πανταχόθεν όφάψαντες. Σφοδρότερα δΐ χρησα- 
ςυβ Π)ίδί88θΙάΐιεβΜοη&8ί6Πθ1β,νοϋοιίηίπιβοοιηρο8 ^ μένου του βασιλέως τ^ πολιορκί^^ ^άλω και το Ιτερον 
ίυίΐ : η&τη 8ίηβ οαβίοάβ (ϋ88ίρ&Ιθ8 ρΓβά&ΙοΓβδ ηοοία μέρος. [Ρ. 655] μηδενός έκεΤο^ν διαφυγόντος. *0 δ^ 
ΤΒΓ3θα8β8 6^Γ688ί, ίΙ& ϋΐ ηβπιο βΟΓϋχη θΓαρΙίοαβίΏ τήν Ταρσον παρακαΟιζ μένος Λέων ό του βασιλέως 
8βα1ίΓθ ροΙηβΓίΙ, ίαν8()υηΙ, βΐ ΙίΒυά ρ&αοο8 ίηίβρβ- άδελφδς, έπί χορτολογίαν και συλλογήν τών έπιτη- 
οίυηΐ,βΐ ίη )ιίδΜοη&8(6ποΐ6αι.ΤβΓ8βη8β8&υ1βσι,θθ- δείων μέρος άποστείλας της στρατιάς ^ξαρχον έχού- 
βηίΐα Μορ8α68(ΐ8Ρ βχρυςοαίίοαο, ορρΓβ88ίςυ6 οΒδί- σης τον Μοναστηριώτην, ήτύχησεν • άφυλάκτως γαρ 
(ϋοηββΐ; Γαπιβ, Ιθ^&Ιθ8 αά 1•6θη6αΐ ΐΏίΙΙυηϋαιρβΓα- διασκεδασΒέντας τους προνομεύοντας νυκτός ο\ Ταρ- 
ΙΟΓθοι, ίηνοο&ηΐ68 β1 άβρΓ6οαηΙθ8 υΐ ίηοο1υαιβ8 σεΤς έξελθύντες, ώς μηδενΐ συναίσΟησιν της έξύδου 
άίιηίΙΙθΓβΙ υΓΐ)0 άβάϋα. Ιρ86 αοίοπι οααι ροπηίδΐβ- παρεσχηκέναι, επιτίθενται διεσπαρμένοις αύτοΤς, και 
8β( ηί ΟθΓΐυιη ςυοάά&ιη ροη(]υ8 αυίβΓΓβηΙ, βϋα ουκ ολίγους διέφθειραν^ έν οΤς ήν καΐ 6 Μοναστη- 
οαιαία υΓί^ίδ 1>οηα άΐΓίραίΙ. Τπάυοςυθ 363 ρο8ΐ ριώτης αύτύς. Τήν δλ της Μ^ψου εστίας £λωσιν οΐ 
βχρυςηαΐίοηβαι, οΙ&88ί8 ηι&χίω& βχ Μζγρϊο &^νβ- ΤαρσεΤς έγνωκ<$τες, πιεζόμενοι δΐ τ^ πολιορκί^^ κα> 
ηϋ ορβαι ΤαΓβο 1&ΙυΓ8, ΓρυΐΏβαΙο οηυ8ΐ& βΐ &1ίί8 τφ λιμφ, διεπρεσβεύσαντο προς τόν Λέοντα, έπικα- 
ΓβΙ)υ8 ςυβθ αά νίοίαπι 8υηΙ η6εβ88&Γί£. ΥοΓυαι ρβιν λούμενοι τόν βασιλέα καΐ λιπαρουντες απαθείς κα- 
Πΐί88& ηοα 681 &(1 ΙβΓΓ&ιη ΕρρβΠβΓθ ηοςυβ βχδβηθίο- κών φυλαχθήναι καΐ τήν Ιαυτών παραδεδωκέναι 
ηβπι Γ&06ΓΘ &1) ίί8θΐίϋϋΙ)υ8ςυΙΚ)α8 6Γ8( &1) ίπιρβΓ&- ]) πόλιν. Ό δΐ ^ητύν τι φορτίον Ικαστον άφε^ς άπο- 
ΙΟΓβ αι&ήΐίηια ου8ΐοάί& εοΕηΐΏί88& ; οαζηςυβ ηΐΐιίΐ φέρεσΟαι, τόν ^λον ^αντα πλοΰτον κατέσχε τής 
α£;6Γ6ροΙυί836ηί,Γ6άί6Γυη1,ίη(ΐυ6ΐη&χίιη& η&υΓΓ&^ί& πόλεως. Μετά δΐ τρεΤς ημέρας του τήν πόλιν άλώναι 
οΙ) νβαΙΟΓυαι νίιη ίηοιάθΓυηΙ βΐ ίχηρθίαιη ϋθΙΠοοβα- στύλος μέγιστος έξ Αίγύπτου βοηθήαων τζ Ταρσφ 
ταπί ίαιρθΡ&Ιοπ8 η&νΙυιη.Ιηο6η8ί8ί^ίΙυΓ 6ΐοοιη1>υ- παρεγένετο, πλήρης υπάρχων σίτου και τών £λλων 
8ϋ8 Γβ]ίςυί8 ΟίΗοίβ υΓΐ)ί1)α8, Οο1οΙ)Η ιηβηββ, ίηάί- τών προς τό ζ^ν αναγκαίων. Ου συνεχωρήθη δΐ προσ- 
οΐίοηβ ηοη&, Οροΐίη ΓβάϋΙ, 86ουο) &(]<]υο6η8 ΤαΓ8ί νχβΤν τ^ γζ ούδ' άποβήναι παρά τών 6πό του βασι- 
ροΓΐβ86ΐΜορ8α68ΐί8Β,(ΐυ&8θαπΐ6Χΐηη8βουΒ&υΓθάί8- λέως ταχθέντων τήν παραλίαν τηρεΤν στρατιωτών. 

ΧΥΙΛΝΟΚΙ ΕΤ'ΟΟΑΗΙ ΝΟΤΛ. 

(14) ΟββιιηΙ ιηοΐΐα. 1•11)Γ&ηυ8 : Λ&ίπει Ιν φύλλον, βχ Ζοη&ρα Γβρβϋ : ηαπι &Ηοςαί ΝοβΙβΓ ββΐ ίη ιαυίΐίβ 

ο•3τω χαι &χ του αντιγράφου. Ρθ88αη1 β& υΐοαηςαο οορΙοβίοΓ. Χτε<. — 8αρρΐ6νίιηα8 βζ 8ο^1ίΐ2β. (χοαε• β7 ΒΙ8Τ0ΕΙΑΒϋΜ ΟΟΗΡΒΝΟΐυΜ • 9» Κβίαή Ινοντβς β τι χρτ{σοντβι τοϊς ιταροΰσιν ύπ- Α *ί°^ίβ8θΙ, ιηαηϋβ βϋαΙΗ Γβ^» ηΛί άβάίοδίηάϋΐη, έτΓ^εψιν, ναυαγίοις μεγάλοις π«ριπεσ6ντες άπ(5 τ» 
«ίαων αταξίας καΐ της επιθέσεως των του βασιλέως 
ίτολεμικων πλοίων . Δ^ώσας δε και τεφρώσας >ιαι 
τάς λοιπίς πί5λβις της Κιλικίας, τψ 'Οκτωβρίψ μηνι 
τη; έννίτης Ινδιχτιώνος ύπέστρεψεν εις Κωνσταν- 
τ'.νοΛίολιν, ίχων μεθ* Ιαυτου καΐ τάς της Ταρσού &Η&8&ά &Γθ6τηεοΙΙοο&η(]&8,&1ί&8 αάΑυΓββ ροΓίΦΐηυ- 
Γύπα. ΑΙΙυΙϋ βΐΐ&ιη Οβο άοηυπι βί δυί βχθΓοϋαβ άββί- 
ιη&ιη, νβηθΓ&αά&β ΟΓΐιοβθ, ο&ρΐ&β ςυ&ηάο βοΙιοΙαΓυιη 
άοηαβθϋουβ δΙγρβΙοίΘβΤαΓδυοι οΙ)8ίά6η8 ίΐϋρΓαάβηϋα 
9υ& ουιη οιηηί θχβΓοϋα ίυηάϋαβ άβίβΐυβ 63( : ςυαβ 
βϋ&Γπ 9&θΓθ8αηοΙο (βιηρίο ΟβίΥθΓΐ)! δορΙιίβΒ άβάίοανίΐ. τι^λΐς χλΙ τας της Μ-^ψου εστίας, &ς κ«1 χρυσφ καταστίξας έξωθεν ανάθημα η1 βασιλίδι διεκομισε, 
τ\ς μεν κατά τήν άκρ<5πολιν στήσας, τάς δΐ κατά το τής Χρυσής πάρτης τεΤχος. Διεκίμισε δΐ καΐ τψ 
βϊφ δώρον και δεκάτην της Ιαυτοΰ στρατείας τους αϊχμαλωτισθέντας τιμίους σταυρούς, όπηνίκα 
δψέβτίκος των σχολών ών ό Στυπειώτης καΐ τήν Ταρσδν παρ ακαθιί μένος παντελεΤ πανωλεθρί<? τζ 
οΓχεί^ άβουλί^ καθυπέβαλε τά στρατεύματα• οϋς δΐ καΐ τψ πανσέπτψ τεμένει της του βεοΰ Λ•5γου Σοφίας 

Εοάβιη 8βοαη(1ο ίιηρβηί &ηηο οιηηβιη οΐΐ&ιη 
ίηβυΐ&σ) ΟγρΓυηα ίη Ηοιη&οοΓυπι ροΐββίαίβιη Νίοβ- 
ρΙιοΓΟδ Γβάβς^ϋ, ίηάβ οχρυΐδίβ Λς&Γβηίβ ρβΓ ΝίβοΙ&ιη 
ρ&ίΓίοίυιη βί ρΓΦίΟΓθΐη Οΐιαίοαίζβιη. άνίθ^ο. Τψ δΐ βύτψ δευτέρψ της αότοΰ ^σιλείας χρ6νψ 
ό Νικηφ-ίρος καΐ πασαν τήν νήσον Κύπρον τξ των 
'Ρωμαίων προσήγαγεν επικρατείς, τους Άγαρηνους 
απίλάσας εκείθεν διά Νικήνα πατρικίου του Χαλ- 

χούτζη. 

Τψ δΐ τρίτψ ετει τής βασιλείας αύτου, Ιαρος έπι- ρ 864 ΤβΓϋο νβΓΟ βηηο βαί ιΐβιη ίιηρβΓϋ, αρρβ- 
πίντος πάλιν είσβολήν έποιήσατο κατά Συρίας ά ΙβηΙβ νβΓβ, ΓΐΐΓβαβ δγπαπι ίηνΛβίΙ ίπιρβΓαΙΟΓ ; ΟΗΐη- βασιλεύς. Και γενόμενος κατά τήν Αντιόχεια^/ ταύτκ^ 
I^άν ου προσέβαλεν, έλπίσας μηδΐ τήν άκοήν αύτου 
ύποτϋήσεσθαι τους ΆντιοχεΤς έκπεπληγμένους τά 
εις τάς π<5λεις τής Κιλικίας συμβεβηκότα . *Αλλά 
πιριλοών αυτήν εΙς τά ενδότερα μέρη τής Συρίας 
έχώρησε, και πόλεις πολλάς και χώρας καταστρε- 
ψίμενος προς τψ Αιβάνψ κ3ΐμένας καΐ ττΐ παραλίς^, 
τω Δεκεμβρίψ μηνι υπέστρεψεν. [Ρ. 656] Εύσθενώς 
δί των Άντιοχέων προσδίχομένων τον πόλεμον διά 
το πλείστον λαόν έκ τής περιοικίδος εισελθεΤν εΙς 
τήν «όλιν έπΙ βοηθείς, έπιλελοιπότων δΐ καΐ των 
ινζγχαίων τψ 'Ρωμαϊκψ στρατψ , γεοέσθαι δε και 
τέλμα άδιεξίτητον έκ του πολύν δμ6ρ•ν ούρανόθεν 
χττα^ραγηναι, όπεχώρησεν άπρακτος καΐ τήν βασι- ςυβ Αηϋοοίιί&ιη ρβΓνβηίβββΙ; ίρβ&ΐΏ ηοη 68ΐ α$- 
^Γθ88υ8, 8ρθΓΑη8 ίοΓβ ϋΐ ηβ Γαιη&ΐΏ (]υ^^6Π1 ίρ8ίυ3 
θυβΙίηβΓβηΙ ΑηΙίοοΙιβηβββ, άβΙβΓπϋ ϋ8 ςυβΒ Οίϋοί» 
υΓΐ)ί]:>υ8 αοοΙάβΓ&ηΙ ; ββά ΐρ8&πι ρΓΦίβηβηβ 1η ίηΐβ- 
ΓΐΟΓθβ δγρίο ρ&Γίβ8 ρΓθΓβοΙυ8 68ί,πιυ11Ϊ8()υθυΓΐ)ίΙ)υθ 
βί &^Π8 &ά ΙιίΙ)αηαιη βΐ ιηαπϋπια Ιοοα βΐίίβ ίη βυαιη 
ροΙβ8ΐ&ΐ6πι Γβάαοϋβ, π]6η86 0θ06πι1)π Γθάϋί. ^βά 
ΓοΓίίΙβΓ 1)6ΐ1υιη 8υ8ϋηβη(ί1)η8 Αηϋοοίιβηίβ, ςυοά βχ 
ίΐηίϋωίθ Ιοοίβηιυΐΐφ ^βηΐβδ ίη υΓΐ)6πι βθΓθοβρβΓ&ηί 
υί ίρβίβ ορβίΏ ΓθΓΓβηΙ, βΐ οοιηιηβ&Ιυ Ηοιη&ηο βχθΓ- 
οϋυί άβΩοίβηΙβ Γ&οίοςαβ ίη^^βηϋ οωηο, &(1βο υΐ 
ΐΓ&ηΒίπ ηοη ρθ88βΙ ρΓορΙβΓ πιυΐίαπι ςα» άβ 0(β1ο 
άβοίάθΓ&Ι ρΙανί&ΐΏ, γ6 ίηΓθθΙ& &ά Γβ^ί&ο) υΓΐ)6ΐη βο 
Γβοβρϋ, Ββοηαι αάάυοβηβ οΙΙαπι ςυ® 1]&1)β1)&ί βΓϋ- χτταρραγηναι, οπεχωρησεν άπρακτος ι^»ι τ-^' ^»«*«»- »«««^'.-, -«--— —«^ — ^ ,^^««. ^.« 

λίδα κατέλαβε, φέρων μβθ* έαυτοΰ καί τδν έχοντα ^ ^ιβτη ηοη ιηαηα ΓαοΙαπι ΓοΓΠίβΒ ΟΙιγιβΙι βί Οθΐ ηο- 

• # * ί» - γ: ν>._^Γ: ^^) α4•*{ ίηηα<*ίηατη ηηηηη ΤΤίΑηηηηΙί α ΟΑ Ανηιιατηοίιι ι•ο. ίχκφ^ευκτον έκτύπω'μα τής μορφής του Χρίστου καΐ 
βεοΰ ήμων κέραμον, δν ευρεν έν Ίερ^ πόλει ταύτην 
«επορθηχως, και των τριχών του Βαπτιστοΰ Ιωάννου 
^ττρυχον Ινα πεπιλημένον α7ματι. 

Τοιο•Λος δ' Λν 6 Νικηφόρος, και τοιαύταις χρησά- 
μενος στρβτηγίαις, και έπι τοσούτον τά 'Ρωμαίων 
ιύξησας πράγματα (κ«έσχε γάρ πλέον των Ικατλν 
ζόλεων και φρούρια Κιλικίας τε, καΐ Συρίας, καΐ 
Φοινίκης Λιβανησίας, ων μέγιστα και επισημότατα 
ή Α'νάζαρβος (15) και ή "Αδανα, ή Μόψου εστία, ή 
Ταρσός, το ΙΙαγράς, τ^ Συννέφιον, ή Ααοδίκεια, το 
ΧάΑεπ, εθετο δΐ καΐ 6ποφόρους τήν τε έν Φοινίκη 
Τρίπολιν χλ\ τήν Δαμασκλν), δ'μως μισητές έγένετο 
παρά παντός άνβρώπου, και πάντες έδίψων τήν τούτου 

θίάσασθβι κύτταστροφήν. Τάς δΐ αΙτίας απαριθμήσει 6 β ίηΐθπΐϋΐη. ΟάίοΓϋΐη 0&118&8 βϋΟ 1θθθ βχροηβπιυβ. 
λόγος έν καίρψ τψ προσήκοντι. 8ΐη ίιη&^ίηβοϊ, ςυ&ιη ΗίβΓ&ροΗ & 86 6χρυ^ηαΙ& Γβ- 
ρβηΐ, βί οαρίΠοΓυπι ^οαηη^8 Β&ρ1ί8ΐ£ ραΓίβαι βαη- 
ςιιίηθ οοηοΓβίΕΐη. 

Οηιηςυβ ί&1ί8 ββββΐ ΝίοβρΙιΟΓυθ αο 1&Ηΐ3υ8 υ8υ8 
1ιοηοΓίΙ)ΐΐ8 βί Γαηοίηβ ιΐ)&9ί8ΐΓαΙίΙ)υ8, λάβοςυβ γ68 
&υχί88β1 Κοιη&ηοΓυηι (βίβηίπι υΓΐ)68 απιρίΐαδ οβη- 
Ιαπι οβρϋ βί ορρΐ(1& ΟίΗοΙαβ, βΐ δγΗβ, βί ΡΙιωηί- 
01», βί Β&ηί8ίφ, ςυοΓαηι ηααχίχηα βί ηοΙ)ί1ί88ίηα& Ιι»ο 
6Γ&ηί, Αη&ζ&Γΐ)υ8, ΑάΕηα, Μορβυβ8ίί&, Τ&Γ8η8, Ρη- 
§;γ88, θγηηβρίιίυαι, 1<αο(ϋο6&, ΟΙι&Ιβρυιη ; ίηΙ)υί&- 
η&π)3β5ςιιο(|υθ8ίΙ)ίΓβοίίΤπροϋηΡ^(£ηίοί»ηΓΐ)6ΐη 
βί Ο&πι&βοαπι), η11ιί1οιηίηυ8 ί&πιβη οιηηίϋυβ Γαίί ίη• 
νί8ΰ8ΐιοιηίηί1)υ8,&ο ηβσιο ηοη ουρίβΙ)αί1ρθίυ8 νίάβΓθ Τποστρέφων δ' & Νικηφόρος έξ Άντιοχείσς πρ6ς 
τήν βασιλίδα, έν τψ διίρχεσθ»* τ6ν Ταΰρον, δ' Μαΰρον 
δρος έγχωρίως λέγεται, φρούριον κατά τ6 μέσον του 
οροος δομησάμενος 2ν τινι λόφψ έρυμνοτάτψ, Μιχαήλ ΑηίίοοΙιΐ& Γ6νβΓίθη8 ΝίοβρΙιΟΓυδ, άυπι Ταυταιη 
ιηοηίβιη (ίηοοίδβ ΜαυΓυιπ νοο&ηί) ίρ&ηβίί, ίη ηαβάίο 
θ]ιΐ80&8ί6ΐ1υηι οοηάίί ίη οοΐίβηιυηίίίββίιηο; ίη βοςυβ 
Μίο1ι&θ1υη\ΒαΓίζ&αι ρ&ίηοί&οπι&ίυπι άί^ηίί&ίο γοΗ- ΧΥΙ^ΑΝΒΗΙ ΕΤ ΟΟΔΕΙ ΝΟΤ^Ε. 

(15) Ργο ΑηΑΐ)βΓΖΛ Αηα%ατδαηι Ιβ^βΓΟχη, βί Οπ- βηηπιβΓΛίίο β8ί υΓΐ)ίϋπι, ςοδίβ (Ιο Α^αΓβηί8 Γβοϋρβ- 
ζίοιη &ρυι1 ΖοηΛΓΕίη ββί ΏτΊΜδίητη, Ροβί άβΓβοίυιη ΓΗνίί βο 1)θ11ο Νίοβρ1ιθΓυ8. Χυι., 99 ΟΕΟΕΙΟΙΙ ΟΕΟΚΕΝΐ 100 (|α!(, ρΓ8θ8ί<1βιη βηηι Μ&ηη ιηοηϋβ &ρρ6ΐ1&η8, ιη&η- Α τόν Βούρτζην πατρ^χιον τιμτ^σας έν τφ φροορίιμ άαίο αΐ άίϋ^βηίβΓ ίηνί^Ι&ΓβΙ Αηϋοοίιβηοβςιΐθ οιηηί 
οροΓ&βχίΙα βΐ ΓβΙ)ΰ8 ηββθ88&πί8 ρ&Γ&ηάίδ ρΓθΙΐίΙ>βΓβΙ. 
ΡβίΓαιη ({υοςυβ 8ρ&(1οηθΐη, ιιηυηα άβ 8υί8 ΓαιηοΗβ, 
Ιιοιηΐηβιη 8(Γ6ηυυιη,ρΓ«ΓββΙυχη ο&βίΓΟΓοαι 1ηβί1ίοί& 
εΓβ&1| 3α1)Θΐςαθ βχθΓοίΙυιη ίη 1ιίΙ)θηι& άί8ίΓίΙ)ΐιβΓβ, 
βυυπι^υθ &(1νβη1αιη ίηββςηβηΐβ &ηηο ρΓβΒ8ΐο1αη. 
ΡβΓοηΙ ρο1αί88θ βιιιη ρηοοο &εο688α ΑηΙίοοΙιί& 
ροϋπ, 86(1 ηο1υί88β, αοάβάΐΐα ορ6Γ& ά^θιυI^88θθ^υ8 
ΓβουρβΓ&Ιίοηβπι, ςαοά ίη ογθ οτΏηίιιΐΏ Ιιοιηΐηιιχη 
β986( Ιιίβ ΓΐιιηοΓ, ΓθΟθρΙα Αηΐίοοίιίιι 8ΐ&ϋιη ίπιρβΓ&- 
ΙοΓβιη οΜίυΓϋΐη. Εο ηίηαίΓυπι 8βΓΐηοηθ ΙβΓΓΪΙυβ, 
η6(τυ6 ίρ8θ ΑΏίίοβΙιΐ&αι Ιβηΐ&νϋ, βί ΡθΙγο αο ΒυΓ- 
1ζδ3 ιη&ηάανίΐ ηβ 6&ιη ορρυ^η&ΓβηΙ. ΕηίιηνβΓΟ Γθϋυβ 
ίΐα ιιί ΐΏβΕΏΟΓ&ίυπι 68ΐ οοη8ϋΙυϋ8, ΝίοβρΙιΟΓυβ ίη ιιγ- 
1)βηι Γβάίϋ. ΑΙ ΒαΓ(ζ&8 Αηΐίοείιί» 3ββ νίοίηυ8, ροβΐ 
1ΐ8ΐΐ3ϋο ίοαρθΓβΙΟΓίβ ρΓβΒββρΙο, ηο6ΐβ8 (Ιίβδςυθ άθ υΓ- 
1)6 6α οοουρ&ηά& ΐϊθ£;ϋ&1)&ί,(ΐαοά Ιιοο ρ&ε(ο ββΐ6Γη&πι 
86 ^Ιοπαπι οοη866υΙυΓυπι 8ρ6Γ&1)α1. Ιί&ςυ6 ΓΓ6ςυ6η- 
ί6Γ 60 ϋ&1)&1, 6ΐ ΑηϋοοΙΐ6ηο8 &(1 ρ&οίβο&Ιίοη6Εη ίη- 
νί1&5&1, &ΓΓ0^&η1βΓ ββιη ιΐ8ρ6Γη&η1;68. ΙηΙβΓίιη ουπι 
8&Γ&οβηο ςτιοά&ιη (Αυΐ&χ 18 νοοαΙ)&1υΓ] αηηίοϋί&ιη 
οοηΐΓ&ΙιίΙ| βΙ) 6οςαβ πιυη6Γίΐ3υ8 6<; ρο1Ιί6ί1α1ίοηίΙ)υ8 
οοΓΓυρΙο ιη6η8υΓ&ιη ΙαρΗθ Ο6θί(1θη1&1ί8 υηίιΐ8 (Ο&ΐα 
6ί ηοαιβη ίυίΐ) οΙ)ϋη6ί. Ε]υ8 αυχϋίο 8θα1&8 ίλΐϊη- 
ο&Ιυ8 ςυβΒ ιιά 8υπιΐΏ& ΙυΓΓί8 ρ6Γΐίη§6Γ6η1, ηοοίοιη 
οΙ)86υΓαιη &1(ΐυ6 ρΐυνίαπι ρΓββ8(οΙ&Ιυ8, ρ6Γ 6&ιη οο- 
6υ1ΐ6 80&1α8 Ιυιγγϊ αρρϋοΑΐ, βΙ ουπι ΐΓ606η1ί8 8υοΓααι 
ία 6&ιη &806ηάίΙ. Ηυ^α8 αο ρποχίηΐΦ βΐίααι 1υΓΠ8 
ου8ΐθ(ΐ68ΐΓυοί(1&ί : ίΙ&(]α6 (1υ&1)α8(υΓηΙ)υ8066υρ&ϋ8, 
ιηΐ880 ηυηϋο ΡβίΓαπι, ςυβζη οα8ΐΓθΓυπι ρΓί£ί60ΐυιη 
άίχίιηυδ, ΙιΟΓί&Ιαρ υί 66ΐ6ηΐ6Γ οαιη οιηηί 6Χ6Γθίΐυ 
δυρβΓΥβηίβΙ υΓΐ)ί ]&πι ο&ρΐ». ΡθΐΓυ8, οΙ» ίηΐΐίο ΙβΓ- 
^νβΓ8&1)αίυΓ,ίη(ϋ^η&Ιιοπ6αιίπιρβΓ&(θΓί8 νβΓίΙιΐ8, αο 
ιη6ΐυβη8 η6 ίρ8ΐυ8 (η&ηάαίο νίο1&(ο 8ίΙ)ί ίηΓοΓίυηίυιη 
ρ&Γ&Γβί, 1&πΐ6η ίη8ΐ&η1θ ΒυΓΐζ& 6ΐ ρΓορ6Γ&Γ6.]α1)θη1β, 
6ΐ 86 άίυΐίαδ ορρα^η&Ιίοηί 1)08ΐίυπι 1οΐ6Γ&η()89 ηοη 
6886 ρ&Γ6ΐη (]οοθηΐ6 (6ΐ6ηίπι ορρίά&ηί αυάίΐο ΙυΓΓ68 
066ΐιρ8ΐ1α8 6886 υηάίςας 6οηΩαχ6Γ&ηΙ, θ1 6&8 6χρυ- 
^η&Γθ οπιηί βίαάίο 6οη&1)&ηΙυΓ πιί88ίΗ1)ΐΐ8 ^οη^6^^^8 
αο οπιηί8 ^6η6Γί8&ά1ιίΙ>ϋΪ8 9β7 ιη&ο1]ίηΐ3, ί^ηί ςυο- 
ςυ6 βυρροδϋο ; η6ςο6 οιηηίηο ςυίάςυααι 60Γ0ΐη 
οπιίϋ6ΐ)&ηΙ ςα«β &ς6Γ6 οοπν6ηί6ΐ)&1 ςυίΙ)υ8 ουπι υχο- 
Γίΐ3υ8 6ΐ1ίΙ>6Γί8 ρ6Γ6υη(11 &6 &ιηίϋ6ηάβυΓΐ>ί3 0Γί6ηΙ&- 
Ηυιη οιηηίυιη ρΓ6θ8ΐ&η1ί88ΐα)» ρβπουΐυηι ιηουα)1>β- 
Γ6ΐ) Ρ6ΐΓη8, ϋπΐ6η8 ηβ 80&ιη οΐ) ρ6Γΐίη&οί&ΐΏ Ιοί Ι&η- χατέλιπβ , στρατηγών ^νομάσας τούτον του Μαύρου 
ορούς , έπισχήψας προσμένειν άγρύπνως καΐ τους 
ΆντιοχεΧς πάίηι Κ^/Αν^ χωλύειν έξιέναι καί τα 
πρδς ζωήν εΙσκομίζεσΟαι επιτήδεια. Κατέλιπε δΐ καΐ 
Πέτρον ϊνα των Ιαυτου ευνούχων, δοΰλον υπάρχοντα, 
δραστήριον ίνθρωπον, 6ν δ^ και στρατοπιδάρχην (16) 
πεπο(ηκεν έν Κιλικί^ε, εΐζ παραχειμασίαν τλν στρα- 
τόν διασκορπ(σαι κελεύσας , καϊ τήν αύτου μένειν 
εις τούπιδν 2το< Ιλευσιν. Έλέγετο δ* δ'τι δυνάμενος 
έξ έ(ρ6δου έκεΤν τήν Άντΐ(5χειαν ό βασιλεύς ουκ ήβε- 
λησεν, άλλ* έξεπίτηδες παρεΐλκε καϊ παρεβίβαζε τήν 
ταύτης κατάσχεσιν, δεδιώς τον φημιζ^μενον λ<$γον• 
καί γάρ δή και έν τοΤς απάντων έφέρβτο στ<$μα9ΐν 
ως αμα τ^ αλώσει της π<5λεως Αντιοχείας καί 6 βα- 

«^ σιλευς τεθνήςεται . Ά μέλει και τψ τοιούτψ λ($γψ 
δειλαινόμενος ουτ* αυτός προσεπέλασε τ)[ϊ Άντιοχείφ 
καΐ τψ Πέτρφ δε και τψ Βούρτζ^ παρήγγειλε μηδέ- 
μίαν προσβολήν ποιήσασθαι κατ* αότης. Άλλ* εκεί- 
νος μίν ταΰτα κατάστησα μένος, ώς εΓπομεν [Ρ. β57], 
εί'σεισιν εις τήν βασιλεύουσαν ό Βούρτζης δΐ τξ 
'Αντιοχείί^ι γειτόνων καί κλέος έαυτψ βσβεστον περι- 
ποιήσασθαι Ιμειρύμένος, μικρά γροντίσας των του 
βασιλέως υποθηκών, νύκτωρ υλ\ μεθ' ήμέραν Ισκέ- 
πτβτο εΓ πώς δυνηΟειη κατασχεΤν τήν π<5λιν. *Αΐκ^ει 
οΰν συνεχώς και λίγους μετά τών Άντιοχέων έκί;ει 
συμβατικούς. Άλαζονευο μένων δ* εκείνων καΐ τάς 
συμβάσεις διωθουμένων, ίλαθεν έκεΤνθ€ φιλιωθείς 
τι ν ι τών Σαρακηνών (Αυλαξ ούτος ήν), δν δποκλίψβς 
δώροις καΐ 6ποσχέσεσιν ίσχυσε λαβείν τδ μετρον Ινος 
τών προς δύσιν της Αντιοχείας πύργων Κάλα του- 

Ε νομα. Και μετά τούτου τεκτηνάμενο€ κλίμακας πρδς 
τδ άκρον έξικνουμένας του πύίίγου, νύκτα τε άφεγγη 
έπιτηρήσας και ίπομβρον, Ιλαβε τάς κλίμακας προσ- 
ερείσας τψ πύργψ. Κα? άναβάς μετά τριακοσίων 
τών 6π* αότδν τους μεν φύλακας άποσφάτ^ει του 
πί^ργου, Ιτι δΐ και του γειτονοΰντος αύτψ* και μετά 
τών τριακοσίων τους δύό τούτους πύργους κατεσχη- 
κώς δγγελον ευθέως εκπέμπει πρδς τον στρατοπεδ- 
^ΡΧΨ* μηνύων έπιταχυναι και έλθεΤν μετά παντός 
του στρατού ώς της πύλεως ^δη κατασχεθείσης. Ό 
δΐ ΙΙέτρος τάς αγγελίας δεξάμενος ώκνει καΐ άν- 
εδύετο, τήν έκ του βασιλέως δεδοικώς άγανάκτ/)σιν, 
μή τι και κακόν απόλαυση ώς παραβάτης τών αύτοΰ 
προσταγμάτων. Έγκειμένου δΐ του Βούρτζη και 
άλλον έπ* &λλψ πέμποντος δγγελον και τήν Ιλευσιν ϋ(ϊυ6νίπρ6ΓίΓ6ηΙ,6ϋΛη1βΒυΓΐ)ί8]ΛθΙαΓΐιπΐΓθ8ρυΙ)Γιο& υ έπιταχύνοντος, και πληροφοροΰντος ώς έπΙ πλέον 
Ηοιηαη& ΓβοβΓβΙ, ν6ΐ 5ηνϋυ8 δυπιαια ίβδ1ίη&ϋοη6 άντέχειν ού δύναται πρδς τήν πολιορκίαν (και γάρ 
υηίνβΓ8υιη 6ΧθΓθί1υιη ϋΐάάυοϋ. ^απο οιηηβιη ρΓ0ρ6 δή μαθο'ντες οΐ ΆντιοχεΤς τήν τών πύργων κατά- 8ρ6ΐη 8α1υ1ί8 Βυρίζα ουιη 8υί8 άίιηίββΓ&ηΙ, ΐΓβ8 οοη- 
Ιίηθηΐ6Γ ηοο(65 (ϋθ8ςυ6 ορρυ^ηαΐί : 86ά αάνβηΐυ 
ΡβΙπ ορρίά&ηοΓυπι εοηοΙάβΓυηΙ &ηίιηί &ο Γβιηίθίι 
νβΐιβιηβηΐί&,βΐ ΒυΓ(ζ&8 Γ&ου11&ΐ6Πΐ η&ο1υ8 αά ροΓί&αι 
(]686βη(]ί1, &ο Γ6ρ&^α1ο 6η8θ (1ί886θ1ο, &ρ6Γ(ί8 ίοη1)α8 
ΡβίΓϋΐΏ αάιηίΙΙιΙ.ΝίοβρΙιΟΓυβαΙΙ&ΙΟΓβί Ηυ3υ8 ηυηϋο, 
ουπι β&ιιά6Γ6 οΐ) ΙαηΙαπι υΓΐ>θΐη 6ΐ γ68 8α&8 060 πύργων 

σχεσιν στνέ^ρεον πανταχ(5θεν και έκπολιορκεΤν τους 
πύργους ήπείγοντο, βέλη δ* αφέντες παντοδαπά κα? 
μηχανάς πονκίλας τδ πυρ δφήπτον, κα? δλλα έποίουν 
δπύσα ποιεΐν Εδει τους κινδυνεύοντας συν γυναιξί καΐ 
τέκνοις άπολωλέναι, άποβαλεΤν δΐ και π(5λιν πασών 
δπερκειμένην τών άνά τήν Έω π<5λεων)• πτοηθείς δ* δ' 
στρατοπεδάρχης μή τοσούτων άπολωλ^των καΐ τηλι- ΧΥΙΛΝΒΚΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤΛ. (16) ϋοίΐτονηηι ΨΜηίοΗΙαί ρτ»[€θίιιιηί^ τηδΙαΙοτΜΐ ρτχοιρηηηι. Οοαβ. 101 ΗΜΤΟΗΙΑΑΠΜ βΟΜΡΒΝΟΤυΜ. ί(Ά χο>ίτων έν8ρών (ιά τήν έχιίνοα άιη(θβ(αν χαι π'^λκω^ Α. ΟΟίηιηϋΙβίΌ (ΙβΙιβΓθί, άίνβΓβα βθουίυβ ίηάοΐυϋ, ουί- τηλιχαύτης δποσττΐ ζ^μ'.αν ή πολιτ«(α 'Ρωμαίων, 
αχών χαι μή βουλόμΕνος χατβΕταχήβας παρεγένβτο 
βίιν πιντί τφ στρατφ^ (όρων τους «βρι τλν Βούρτζην 
λίιν άιτειρηχιδτας * έκί τρισΐ γάρ νυχθημέροις ήσαν 
7θλιορχούμ«νοι. Ου τήν Ιφο$ον έγνωχ6τε< οΐ Άντίο- ρ&νίίςυβ ΡθίΓΐιιη, βί ΒαΓίζ» ηοη ιηοάο ηοη ρΓθΙ)&- 
νϋ &]&0Γί1&Ιβιη &1(]αβ ίοΓϋΙικϋαβπι, αυΐ (]ι^η& ΓβΙ)υ3 
^ββΐίβ ρΓ«Γηί& οοηίαΐϋ, 8βά 6ΐ οοϋΙυΕηβΙϋβ ΕββοΙο 
αάβηιΐΐ ηαιιηυβ βιιαιη, βί; άοιηί ββ βυιη οοηϋηβΓβ 
^υ89^^. χεις πβριλόΟϊίσβίν τάς ψυχάς χαΐ της (τυντονία< ένέ8ωκ«ν. Αδείας δΐ λαβωμένος 6 Βούρτζης κάτεισι «ρλς τήν 
ιήλην, καΙ σΐΓά(>τ[^τόν μοχλ^ της χλειδος διατεμών άνο(γνυσι τάςπύλας, και τον ΠέτροΛ εισάγει συν παντι τφ 
ηραηύματι. Κα\ ο(5τω παρελήφθη ή μεγάλη και περιφανής Αντιόχεια. "Οπερ πυθόμενος ό Νικηφόρος, 
εύφρανΟήναι δέον έπΙ αλώσει τηλικαύτης π6λεως καΐ τα^ κατ* αύτ&ν έπιτρέψαι βεφ, 6 δΐ τουναντίον ήλγησε τήν 
φυχήν τον στρατεπεδάρχην τε έν αΐτίαις εΤχε, [Ρ. 658 1 καϊ τλν Βούρτζην ου μ^νον ουκ άπεδέξατο της προθυμίας 
χΛΐ της ένδρείας, και γέρα παρέσχεν επάξια της αύτοΰ άνδραγαθίας, άλλα και ΰβρεσι πλύνας παρέλυσε της αρχής 
Χ2ΐ οίχοι μένειν έπέταξεν. 

Αυτή ή αΗ(α και τα λοιπά τά (^ηθήαεσθαι μέλλοντα β 
μ'σητον τοις πασι και βδελοκτον τόν Νικηφ<$ρον ε-ργάαβντο. Ηρώτον μίν γάρ, δτε τήν αρχήν τά κατ' 
αύτον έχινήθη» μυρίαις πλημμελείαις χρωμένων των 
χ)ν αύτφ στρατιωτών έπιστροφήν ουκ έτίΟει, λέγων • 
Μ Ού$^ θαυμαστον εΙ έν τοσούτφ πλήθ^ι λάου άτα- 
χτοϋσί τίνες. » ΚαΙ αυ^ις εισελθών εΙς τήν πόλιν 
ττολλόΐιν και διαφανών καΐ Ιδιωτών άρπαγέντων ούδε ' 
μίχν έχδίκησιν έποιήσχτο, άλλα παρεβλέπετο τά 
άτοπους πράξεις, ένευωχούμενος ταΐς άσελγείαις 
ιΙ; οΐ άταχτοΰντες προσκείμενοι κακώς τους πολίτας 
θιετί9οον, και ταύτα συνεργήσαντας αύτψ προς τήν 
της βασιλείας άνάληψιν ού μικρώς. ΕΤτα καϊ προς 
τιξιίδιον (17) σννεχώς έξιών δεινώ^ έκάκου το 6π^ 
χείρα ού μ^νον προσ^ήκαις συντελειών και άλλαις Ιά 6ΐ &ΙΙ& ςυη ΓβΓβΡβτηυΒ, ίηνΐ9Όΐη οιηηΙΙ)υ8 &ο 
ά6ΐ68ΐαΙ)ί]6ΐη ΓβοθΓυηΙ ΝίοβρΙιοΓϋαι. Ρηαιο ηυοά ςυο 
ρπηιυιη ίβιηροΓβ ίιηρβπυιη ίην&βίΐ» ευιη ΐΏϋΗβ8 ίρ- 
8108 ίηαυιηβηθάβΗοϋδ ςϋθΓβΙ&δβχοίΙ&βββηί, ηίΐιϋ άβ 
ΟϋΓΓθοΗοηβ 369 οος^ίΐανϋ, Γ&1υ8 πιίΓυιη ηοη β88β, 
81 ίη (&ηΙαΙιοπιίηυιη ιηυΐϋΐοάίηθ ςηίά&ιη ίηοοπιρο- 
βίΐβ 86 ^θΓθΓβηΙ. Οβίη(!ο ςυοά ίη υρϋβαι ίη^Γβδδυβ, 
οοιη 1)οη& βί ίΐΐυδίπαιη βί ρ]6ΐ)6ίθΓυιιι ηιυΙΙοΓΌΐη 
άίηρβΓβηΙυΓ, νίη(3)6θπι Κ6 ηβςααςυαιη ρΓ8Βΐ)υϋ, ββά 
ςυ&δί όβίβοί&η νίβυδ ββί ]ίΙ)Ι(1ίη!1>α8 βοΓυηα ςυί οίνββ 
ν6χ&1)&η(, 608 βϋαπΓι ςυί ίρρί αά ίιηρβΓίυιηοΜίηβη- 
άυιη Ιι&υά βχί^υαιη η&ν&Γ&ηΙ ορβΓααι. ΡΓβΒίβΓβα αά 
Τ&χβί(1ίαηι&88ί€ΐυ6 ν6ηί6η8^&νϋ6Γ8υΙ}(]ίΐ08 αΙΟίχϋ, 
ηοη ηαοάο ρβπδίοηυοα βί 1ηΙ)υ(θΓυΐΏ οηιηΐ^βηίδ γ&- 
ϋοηίΒυβ, 86ά βί Γ&ριηίβ ίη(6ΐθΓ&1)ίΗΙ)υ8: Αά Ιιφο πινεισφοραΤς παντοίων εΙδών, άλλα καΐ λεηλασίαις ^ ρ&Γΐ6ΐη ςυ&ιηά&πι βΟΓαπι ςυβ 86η&ΙθΓϋ)υ8 8θ1θ1)&ηΙ ένοιτοστάτοις, πρ^ς τοΤς είρημένοις έκκ^ψας κα^ 
μέρος τι των παρεχομένων τ^ συγκλήτψ βουλ^ φι. 
λοτιμημάτων διά το, ως Ιλεγε, σπανίζειν χρημάτων 
έν τοις πολέμοις, πρ6ς δΐ καΐ τάς παρέχεσθαι τυπω- 
0ε(92ς δέσεις πρ^ς ευαγείς ο*ίκους καΐ Εκκλησίας 
τιρά τίνων ευσεβών βασιλέων τέλεον έκκ($ψας, και 
νόμον εκθεμένος μή τάς Εκκλησίας άκινήτοις (18) 
«λατ*ίνεσΟ««, κακώς φάσκων ύπο τών επισκόπων 
6'.3π«νασΟαι τά πτωχικά χρήματα καΐ τους στρα- 
τευόμενους όλιγοΰσΟαι, και τό δή πάντων χαλεπώ- 
:^,ΐον, και ν^μον εκθεμένος, έν φ καί τίνες επίσκοπο^ 
τνν εύριπίστων καΐ κολάκων υπέγραψαν, διοριζό. 
με^ΟΜ μή &νευ της αύτου γνώμη^ και προτροπής 
ίχ'σχοκον ή ψηφίζεσθαι ή προχειρίζεσθαι. Έπισκ6- 
'ου τε τεθνηκ^τος βασιλικών έκπέμπων ίνθρωπον ίιηρθΓ&ΙθΓθ8 Ι&Γ^Γΐ (ΙοηοΓΗΠ) ίη ί)8θο Γβϋηαίί, ο&α- 
8&Ιο8 8ίΙ)ί βά 1)6ΐΙ& §θΓθη()& (!1β6886 ρβουηίαηα. Νβ- 
ςυ6 Ιιοο ΙαηΙυαι, 8β(1 6( άοηαίίοηββ ηαοη&δίοπίβ 
&1(|υΘ 1βηιρ1ί8 16^&1&8 α ςυίΙ)υ8ά&ιη ρίίβ ίπιρβΓ&ΙΟΓί- 
1)08 ρΓΟΓβυβ &1>οΐ6νί1, Ιβ^θ βΐι&ηι Ι&^α ηβ Εοοίβδί® 
ίπιπιο1)ίΗΙ)υ8 ΙοουρΙβί&ΓβηΙυΓ ]3οη!8, 6&α8&1η8 βρί- 
86ορο8ΐη&ΐ6ρΓθ(1ί§6Γ6 β& (|υ8Β ρ&υρ6η1>ϋ8 άοίΓοηΙΟΓ^ 
ίηΙβΓίπι ιηίΙίΙί1)υ8 (ΐ6βοί6ηϋϋ)υ8. Ιά υθγο οοιηίυιη 
βΓ&νίθ8ίπιυιη, ςυοά Ιβ^θπι Ιυΐίΐ, ουί 6ΐ 6ρί86ορί ςυί- 
ά&αι 1βνβ8 &ίςυ6 α()υΙ&ΙθΓθθ 8υ1)80Γίρ86ΓυηΙ, ηβ 
ίιηρ6Γ&ίοπ8 ίη]υ83υ υ11υ3 0Γβ&Γ6ΐιΐΓ βρίβοορυδ. Εί 
ιηοΓίυο &11ςυο βρίδοορο &<ίςυθΐιι βυοΓυαι 8υΙ)ηιί9ί1, 
ςηί (1θΩηϋθ8 Γ&οβΓ6ΐ βυπιρίυβ : ίρ8θ, ςυοά 6Γ&1 άβ 
Γβ(1ίΙίΙ)υ8 Γβΐίςαυιη, αοοβρϋ. 369 8αηΙ βί &1ίβ) 
θ]α9 οοηδΙίΙυΙίοηβδ,.οπιηβΕη ηβοβ33ΐΙ&1ί3 ΓοΓΠΐ&Γη :7ταθμημένην ποιεΐν τήν Ιξοδον προσέταττε, καί τά Ο 6Χ6βά6η1θ8,ςα&8 8ίηςα1(ΐ11ιηΓθΓ6ΓΓ6Εη&^οί8ίΙίη^6ηϊί 

ΧΥΙΑΝϋΚΙ ΒΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤΛ. (17) Ι.Ο0Ό8 νίάθΐΏΓ Γυί88θ υΙ>ί νβοΐίς^&ΐίυιη &υΙ 
ρβηΒίοηαιη Γ&ϋοη68 (ΙηββΓβηίυΓ. Χυε«. — Ταξεί- 
ο ον 68ΐ ηαΌΐραΙίΟ 9Θΐι χΐβτ ηιανί ϋοηΐιοίίηάηηϊ^ ψχο 
ΒοΜίΙί {^ν&ηΙυΓ, ουιη ίηβρβΓ&Ιο &άν6ηί6ηΐ6ΐη ιιη- 
ρβηΙΟΓβιη 8α9θίρ1θα1β8 άοηΐ8 οοηοίΐί&ηΐ, οοιηίΙ&Ιυιη 
είοπΐ, &1)6αηΐ6Πΐ βΐί&ιη ρΐΌ8θςυυαΙυΓ πιυηβηύυ8, 
&ο 8ίΙ)ί ηβοβ888Γϋ8 &ά νίΐΕΏ (!β8ΐί1ηαη(υΓ. Ου» άο 
ΐιιΐάίο ρΓοΓβΓΐ ΧγΙ&ηάβΓ, Γί(1ίου1& βυηΐ. Οοαη. — 
Οί. Β&8ΐυχη &ά Ιιβοηβιη Οί&οοηυπι, &ρα<1 ηθ8 
Ιοη. ΟΧνίΠ, οοΙ. 753, ηοΐ. 50. Εηιτ. Ρατβ. 

(18) Νοη ()ί88ίΐΏαΙ&1)0 8ΐυ(1ίθΒ6 ιηβ Ιΐλο υβοΓη νοοβ, 
ςαε &τη1)ί^ΐ]ί1&1βιη ΓΟΐίηβΓβΙ. Ν&ιη βΐ Γαηάί 8υηΙ 
ιπιιηοΙ>ίΗ& 1>οηΑ, ςηΐάςηίά 60 ^βηβΓθ 6βη86ΐυΓ : βί 
βςο ίλΐηβα ιη&|^8 Ιιοο ρυίο ίηίθΐΐί^ί άβ οίβΓηί8, (^υ&β 
τοοιηί, άοιι&(ίοηΙ1>α8, ΙιοΓθάβπι ίη ρβΓρβΙα&αι βαο- θ688ίοηθ(η ο1)1ί^&ηΙίΐ3υ8 : ςυ&1ί1)υ8 απιρϋΟοαία βββθ 
1)οη& ηυ» βοοΙββίαβίίβ&άίϋυηίϋΓ, ηοη ββί οΙ)8ουΓυοι. 
Νοΐ6ΐ)αί4 ρυίο, υηυχη αΐίςυβαι ίιηρβΓλίΟΓβπα &1ϋ8 
ρΓβ8εΓίΙΐ6Γ6 8υοοβ88υη8 αυ&ηΙυΐΏ βχ 8υο β860 <16- 
οίάβΓβ βο^βΓθΙϋΓ Ιιυίο νβΐ Ηαίο ιηοη&8ίθηο, Ιιοπιο 
1)β11ο ιη&£;ηυ8, ςυοά ού σιτεΤται μετρούμενα. Εγ^ο 
81 (ΐαί8 νβΐΐθί Ιαγ^γΙ, ίά 8ίη6 'ρΓ»8βΓίρΙίοη6 βί ίη 
ρΓ8Β86η8 (ββιηβΐ ρΓο ββπιρβΓ, ςυοά οίυηί) ρυΙ&1)&ί 
ρΓΦ8ί&Γ6 ΩθΓί. Ν&Π1 νΐχ οΓβάο 61301 ρΓοΙιΙουίβββ ηβ 

3υί8 Γυηάυοι άοη&Γβί, ρΓ£8βΓίίπι ρΓΐν&ίυ8. δβά Γβ- 
ίίίΙ)υ8 ρβΓρβίυ&ίίβ Γγ61ο8 8&θΓίΩοο8 ;^ί(!βΙ)&ί σπά- 
ταλη. ΙιβοίΟΓ 8β(]υβίαΓ ςυοά νοίβΐ. Οιηηίηο αυίθΕη 
ζηαΐθ &ρυά Ιιοο ςβηυβ 1ιί8ίοποοΓΰαι &Ώά1υηί, ς[υοί- 

3υοί 1>β11ο Γβιη ρυΙ)1ί6&πι ίαβηίβΒ βί &ιΐ£;θηίβ8 ηοη 
ίί&Γϋοί 8&0Γΐί1βθ8. Χυι«. 103 ΟΒΟΒβΙΙ ΟΒΟΗΒΝΙ 104 α &ο ΓβΟπηάΐβ.ΥοΙυϋθΙΙαπιΙβ^οαΓβΓΡθ, ςιι&ιηί1ϋϊΙ)α8 ^^ πβριττά άνκλαμβάνεχο. Κβι £λλα τινά διατάγματα 

ίη 1)β11ο οοοϋΐηΙ)βηϋ1)Π8 πίΕΓίγΓοιη άβοβΓπβΓβηΙϋΓ 

ΗοηοΓββ, ϋ1 ςαΐ λΙϊλ ηϋΙΐΛ ίη γθ ςαατη ίη 1)θ11ο Ληί- 

ιη/Βθθ11οο8ΐΓβΐ88ΐ1ϋΙβπι ; ρΕίπβΓοΙίΛπκιυββίΘρίθοοροβ 

οοη&Ιαβ ββΐ &Ί βααι ρΓθΙ)&η(1&ιη &(ϋ^βΓ6. ββά ΙιοΓυηι 

ςαίάαπι ΓοΓίίΙβπ ΓββίβΙβηΙββ βαιη & ρΓοροβίΙο άίαιο- 

νθΓαηΙ, ρΓοΙαΙο ίη ιηβάίυπι Β&βίΐϋ Μ&^ηί ο&ηοηβ, 

ςαί ρβΓ ΐΓίβηπίατη θλογΙβ αΓΟβή ^αι)βι βοβ ςαί 1ιο- 

βΐθΐη 1)6ΐ1ο ίηΙβΓΓβοί99βη1. Νοιηί8αι& βΐί&π] &1- 

ίοηυανϋ, ΙβΙ&ΓΐβΓΟ 8χοο§;ϋ&ίο. Οαιηςαθ βο αιοάο 

ά αρίβχ 68861 αοαιιηυβ, ρ6η8Ϊοη68 ριιΙ)1ίο» ^Γ&νίοΓβαι 

βχί£;βΙ>&η1, ιηίηοΓ ίη 8ααιρϋΙ)α8 ί&οίβηάίβ (1ί88ί- 

ρ&1)&ΙϋΓ. Ουιηςυ6 688θί 16^6 6ί οοηβυβίαάίηβ Γβοβ- 

ρίαιη αίοπαηβδηυιηιηί ίΐΏ&£;1η6ία2ρθΓβΙθΓί8 &Iί^υ^υ8 

ηοίαΐί, πιοάο ροηάβή ^α8ιο ηίΐιίΐ άβοβάβΓβΙ, ίάβιη διετίθει πασαν Ιδέαν άνάγχης υπκρεχπίπτοντα , 
κατά μέρος διεζιέναι μεγαληγ($ρου δεΤται χαι φρενός 
καΐ γλώττης. Έ σπούδασε δε χαι νόμον θε^ναι τους 
έν πολέμοις αποθνήσκοντας στρατιώτας μαρτυρικαιν 
άξιοΟσθα'. γερών, έν μόνφ τφ πολέμφ τιθέμενος και ούχ 
έν άλλφ τινί τήν της ψυχής σωτηρίαν. Κατήπειγε δ^ 
κζι τ^ν πατριάρχην και τους επισκόπους συν^έσΟαι 
τφ δόγματι* άλλα τίνες τούτων γενναίως άντιστάντες 
άπεΐρξαν αύτον του σκοπού, προθέντες εΙς μέσον 
τον του μεγάλου Βασιλείου καν($να, έπι τριετίαν 
άκοινωνήτους εΤνάι λέγοντα ους πολέμιον Ιν τινι 
πολέμψ όντ^ρηκέτας. Ελάττωσε δέ και το νόμισμα, 
τ^ λεγόμενον τεταρτηρόν (19) [Ρ. 659] έπινοήσας. 
Διπλού δ^ του νομίσματος Ικτοτε γεγονότος, ή μίν ναΙβΓβηΙ, ίρ8β 8υα ίη8ΐ^ηθ8 ίιηβ^ίηθ ρΓκΓβΓή, αϋο* ρ ε!σπραξις των δημοσίων φόρων το βαρύτερον άτι^τει, 
ΓϋΐΏ άθρΓ688ί9ρΓ6ϋί8,νο1ϋϋ. Έ&ςυ6 Γ6 Ιι»υ(1 ΙβνϋβΓ έν δΐ τρΤς έξόδοις τ6 μικρόν έσκορπίζετο. Νόμου δΐ 8αΙ)(ϋϋ8 ίη ρ6ΓΐηυΙ&11οηίΙ)υ8 ίηοοαιαιοάανίΐ. ΟθΙθγ- 
ρίπιυιη Ιιοο ίυΐΐ, ςηοά, Γ6ρϋΙ)1ί6& 1ιί8 Γ6ΐ)υ8 αϋπίΑ, 
ίηί6πιη ΓβΓυαι ν6η&1ίυιη ηυ11& ΓυίΙ αΐΐβναϋο. Αίςαβ 
}}&ο οιπηία ουιη 688βη1 ιηοΐ68ϋ88ίαι&, Φ(ζ6ΓΓίπΐθ οί- 
ν68ΐυΐ6Γυη1ρ&ΐ£ΐ1ίί ιηυηίίΐοηοηα. Ναοί αιυ1ϋ8 ςυβ ίη 
0Γΐ)6Εη οίΓΟΑ ρ&Ι&ϋυιη βπαηΐ ρυΙοΙίΓίβ 870 8.(ςυ6 
ιπλ^ηίδ ορθΓίΙ)υ8 06^66118 αΓΟβιη &ο ββάθπι ΙγΓ&ηηί- 
ο&ιη οοηίΓα ιηί86Γ08 6ίν68 ραΐ&ΐίο &8ΐΓυχίΙ, ίη θα 
061188, ^Γ&ηαΓί&, ο1ίΙ>&ηο3 6ΐ ΓυΓηθ8 οοηάθη8 βί οοα- 
ηΙΙ)υ8 ΓβΓυπι ^ηβπ1>υ8 ί3ΐρ1βη8. ΡΓβάίοίυαι βηίιη 
ίυβΓαΙ 61 ία ρΒΪαΙίο 1ρ8υπι ιηοπΙυΓυαι. ΝίαιΪΓϋΐη 
αυίβιη ί^ηθΓ&1)8ί ίηο838υιη 6ζου1)ϋθΓθ8 νί^ίΙ&Γβ, και ΙΟους δντων παντός χαρακτήρα βασιλέως, ει μή 
τψ σταθμφ έλαττοΐτο, δύναμιν εχειν ίσότιμον, 6 δλ 
τόν έαυτοΰ προκεκρίσθαι ένομοθέτησεν, υποβιβάσας 
τους των άλλων. Έζ ής αιτίας ου μικρώς έθλιψε το 
6πήκοον έν τοΤς λεγομένοις άλλαγίοις. Και το δή 
χείριστον, έκ της τοιαύτης αΙτίας του πολιτεύματος 
πιεζόμενου ούδεμίαν εύθηνίαι έδέζαντο τά ώνούμενα. 
Πλέον δε των άλλων ήνίασε τους ανθρώπους, καίπερ 
λίαν Οντων χαλεπωτάτων, ή του τείχους κτίσις των 
παλατίων. Πολλά γαρ έργα κύκλφ οντά του παλατίου, 
εις κάλλος και μέγεθος έξειργασμένα, κατάστρεψα• 
μένος, άκρόπολιν και τυραννεΤον κατά των αθλίων 060 υΓ)36ΐη ηοη ου8ΐοάί6η1ο. ΕΙβηίιη ςυο ΙβιηρΟΓβ ^ πολιτών άπειργάσατο^ άποθήκας και σιτοβολώνας 
ιηυΓυ8 ραΐ&ϋΐ οοηάβύαΙυΓ, ηοοίθ ςυαάαο] ρ6Γ χη&Γ6 ^νδοθεν και Ιπνους και κλιβάνους έργασάμενος χαι 
8α1»'6θΙυ8 &1ίςιιί8 ίΐα νοοίί6Γ&Ιυ8 68( : « Ο ίαιρβΓ&- Ο πληρώσας εΙδών. Προτεθέσπιστο γαρ αύτψ ΚνδοΟεν Ιορ, θΓί^ίβ πιηΓ08 : 6ΐ 1&ιη6ΐ8ί νβΐ αά Οφΐυιη 608 
6άαο&8| ίηίαβ ου αϊ 8ϋ αι&1υαι, υΓΐ38 οαρίυ Γαοίϋβ 
68ΐ. > όαί ΙίΦΟ (ϋχίΐ, άία οιαΗαπκιυθ Θ8ΐ ςυ8Β8ϋυ8, 
ηοα 1&αΐ6α 1ανθα1υ8. Μογο βηίηι &1)9θ1αΙο Ιυηο ρβ- 
Ηϋ, 6& ίρ8& (Ιίβ, οασι βί ο1&ν68 ί8 ουί ίά ηο^οΐϋ 
οοαιαιί88ααι θγ&Ι ία αι&αα8 ΐΓ&άβΓβΙ. του παλατίυυ άποθανεΐν (20), ήγνόει δ*, ώς ^οικεν, 
ώς ει μη Κύριος φυλάξει πόλιν, εις μάτην ήγρύ» 
πνησεν 6 φυλάσσων. "Οτε γάρ το τεΤχος τοΰ παλατίου 
κατεσκευάζετο, μι^ τών νυκτών ανά τήν θάλασσαν 
ύποπλέων τις έξεβόησεν * « *Ώ βασιλευ, 6ψοΐς τά 
τείχη, κ&ν μέχρι πόλου φ8άσΐ[)ς, Ινδον τό χαχ^ν. ευάλωτος ή πόλις. » Πολλά δΐ αναζητηθείς ό τοϋτο εΙπών ούχ ευρέθη. Του τείχους γάρ τελειωθέντ^ς, τότε 
συνέβη κα^ αυτόν κατ' αυτήν τήν ήμέραν άποθανεΤν, όιτηνίκα τάς κλεϊς ό τήν έπιμέλειαν επιτετραμμένος φέρων 
αύτψ ένεχείρισε. ΑοοθδβίΙαά ΙιβΒΟ &1ίη(3, ςυοά 0(11& ίο ΙαιρβΓ&ίοΓθοι 

6Χ&8ρ6Γ&νίΙ. Ιρ30 Ρ&8θ1ΐ&1ΐ8 Γβ8ίθ άίθ,ΟΡίΟ ίοίβΓ 800108 

η&ν&ΐ68 θΐ ΑΓΠΐ6αίθ8 οοηΰίοΐυ αίπηςυο αιαίΐί ρβ• 
ΓίβΓυηΙ.. 6ΐ ηιοΓίοπι ββ^γθ βν&δίΐ 8ί8ΐηία8 ρ&ίηοίυδ, Προσεγένετο δΐ τοΤς είρημένοις κα^ Ιτερον. δ'περ 
έπΙ πλέον εξήρε τ& κατ' αύτου μΤσος. Συμβολής γενο- 
μένης κατ' αυτήν τήν έορτήν τοΰ αγίου Πάσχα μέσον 
πλωΐμων και Αρμενίων, πολύς ανθρώπων έγένετο υΓΐ)ί8 ρΓ&ΓβθΙυ8. ΕχίηάθΓααι& οΙ)ΙίαυίΙ ίαιρθΓ&ΙοΓβαι Ο φθόρος, μικρού δ' &ν άπεβίω καΐ ό μάγιστρος Σισί- οΊνίΙ)υ8 ίαΓβο8υσι, ςυοά6θ8ΐιυ3υ8 1υαιυ11υ8 &υοΙθΓ68 

ΟβηββΓθί, 8ΐ&1υί886 1υ(1ί8 6(]υ68ΐΓί1)α3 608 ία 088868 

&ίΐΓ&οΙθ8 υ1οί8θί. Ρ&υΐο ρο8ΐ Ιυάί θςυ68ΐΓβ8 ί&οΐί. 
Ι1)ί ΝίοβρΙιθΓυ8, αΐ οίνίΙ)υ8 08ΐθαάθΓθΙ ςοίά Γβί οοο- 
ί1ΙοΙυ8 ρυ^η» ββββί,&αΐ θϋβοι υΐοοβ ίβΓΓβΓβΙ,ςυο8- 
^801 ηυάί3 ^Ιαάίίδ άίιηίοαηάο ρΓοβΙίί 8ίπια1&0Γααι νιος και επαρχοσ, Διεδέδοτο δΐ φήμη έκ τούτου ώς 
χαλ επαίνων τοις πολίταις ό Νικηφόρος, ώς αΐτίοις 
τάχα της αταξίας, έν ήμέρ? Ιπποδρομίας μέλλει 
σαγηνεύσας τόν δήμο ν τιμωρήσασθαι. ΚαΙ δή μετά 
μικρόν Ιπποδρομίας τελούμενης, βουλόμενος 6 Νικη- 
φόρος ένδείξασθαι τοΤς πολίταις καΐ τήν τοΰ πολέμου ΧΥΙ,ΑΝΟΗΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤΛ). (19) Ζοη&Γ&8 80ΓΠ>ϋ άθ 1ΐ6χ&^ο νβΐ ΒβχίυΙα (ηαηι 
έξαγιον Ιβ^ο] βυοι Γ6(ΐ6ςί88θ τετα()τηρόν. Ουοά 810 
ίηΙθΙΙΙ^ο, ρο8ί6Γίοπ8 ηυηιηιί &ά ρηοΓοίΏ ίυί88θβ&πι 

ρΓθρθΓΐίθη6ηΐ ςυβ 681 1)68818 80 &886Π1, υΐ II]8^0^ 

χηίηοηβ 68861 8β8ςυίρ1υ8. Ν&πι υ1 α 6 έξάνιον, ίΐα 
& 4 τεταρτηρόν νίάοΙιΐΓ (1ίο1υ8. ΙΙΙ 81 νθίυ8 6 (ν6Γΐ)ΐ £;Γ&1ί& υ1)θ1θ8, ηονυ8 4 οΙ)θΙο8 &ρρθη(ϋ886ΐ. *Έξ- 
οδον ρΓΟ 8αηιρ1υ νίάβίυΓ 1)18 Ηίο ρο8υί886. Χυι<. 

(20) 1•ίΙ)Γ&Γΐυ8 ηοη ίηορίβ, ΚαΙ μήν ίδει μάλλον 
αύτον δια τοΰτο διηνεκώς τοΰ παλατίου διάγειν 
έκτος. Χγι,. 108 ΗΙβΤΟΗΙΑΒϋΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 106 «ομβολήν &«οΙλ έστΙ, τάχα δ' Χσΐύς χαι έχφοβησαι, Α. 171 6ζΙΐί1>βΓθ ^α«8^ι, οΜθΟίληάοΓαΐη ΒβϋίββΙ βρο• {{φη γυμνά λαβύντας τινάς προσέταζβν ώ< έν ιερο- 
νχήμβιτι πολ»μ(ΐιιν παΐξαι, ιΐς Ιβτίανιν τάχα των 
6κ«τών• Τούτου &1 γκνομίνου, τ6ν νουν των βλβπο- 
μένων άγνοήσαντΕς οΐ θεωροί, χαΐ την χρχτουσαν 
φιζμην τέλος ήδη λαμβάνειν ύποτοπάσαντκς, δρο- 
μαίοι έκΐ τάς εξόδους έχώρουν χρημνώΒιις ούσας 
χαι σφαλιράς, χαι 6π' αλλήλων συμπατούμενοι 
ά«ίθνησχον. ΚαΙ άπώλοντο &ν όίπαντες 6π* αλλήλων 
χαταπατούμενοι, [Ρ. 660] εΐ μή ό βασιλεύς ώράΟη οΙαίΟΓυχη οιιαβα. Υβρυπι βρβοΙ&ίοΓββ ςιιίά Ιιοο βίΐ}! 
νβΐΐθΐ ί£;ηοΓ&ηΙβ8, ^&xηςυ6 ίά β^Ι ρυίαηΐββ ςαοά 
ΓπιηοΓ ΓθΓ6 οοηβπη&Γ&ί,ΐ(! βχ!ΐθ8 ίΐιβιιΐη ρηρΓυρΙοβ 
&ο Ια1)ηοο8 ουρβυ 8β οοηΐιιΐυοπιηΐ, ί5ί(|υθ &1ϋ &1> 
θΐϋβ οβηουΐο&ϋ ρβηβΓυηΙ ρ6Γπιυ1ϋ,οιηηθ8(|αθ αάβο 
ίηνίοβιη ο1>ίηϋ ρβηίδββηΐ, ηίβί οοηβρββίο ιπιρβΓα« 
ίοΓβ,ςιιί ίη 8θΗο ίαιιηοΙυ8 αο ςυίβΐθ &8βί(]6Κ)&1,86η- 
8188601 ηοίβηΐθ 60 Ιιαηο αοοίάί88β ίυιηαΗυπι, 80 Γα- 
^6ηάί βηβιη Γβοί88βηί. έ«1 τοΰ 0ώχου καθήμενος άδεής τε χαι ατρειττος* 6'ν Ιδών ό δήμος μή παραχινηΟ^ντα, χαΐ χατανοήσαντες ώς 
αχοντος αύτοΰ γέγονετ6 γενέμενον, Ιστησαν της φυγής. 

Πρ^οδον δΐ δημόσιον ιτοιήσαντα τον Νιχηφ^ρον έν τζ ΙΙηγξ χατά την έορτήν της Αναλήψεως του 
Χρίστου του θεού ημών, χαΐ 6ποστρέφοντα οΐ συγ- 
γενείς των έν τφ Ιπποδρ6μφ άπολωλ^των δεξάμενοι 
έν τξ των 'Αρτοπρατών άγορ$ (ίβρεις ή<ρ(εσαν χατ' Οαιη αά Ροηίβιη άθία(ΐ6 ίιηρθΓ&ΙοΓ ραΙ>Ηοθ ρΓΟ- 
068818861 ΓβΓπβ Α88υιηρϋοαί8 61ιη8ΐί, ΓβάβυηΙβιη 
οο{;αΐλϋ βΟΓυιη ςαί ίη Οιγοο ρβηβΓ&ηΙ ίη ίοΐΌ ΑγΙο- 
ρΓ&Ιοη ηαοϋ οοηνϋϋβ ρΓ08βά6ΓαηΙ, Ωα^ϋΐοΒοπι 
Ιιοπιϊοίάαπι β1 ρορυΙ&πυαιβ&η^αίηθοοηΙ&χηΙηΒΐυιη αύτοΰ άπρεπεΊ[ς, άλάστορα χα^ παλαμναΐον άποχα- Β νο6αηΐ68,ρα1ν6Γ6ΐηςϋ6&(1ν6Γ8α86υΠ] 6ι8&x&^&^^Βη 

168, (1οη6θ αά Γορυοι 6οη8(&ηΙίηί Μ&{;ηί ρ6ΓΤ6ηϋ. 
£1 ίηί886ΐ 8&ηθ 6ζαηίιηα1υ8 ηιβίο, ηίβί είνίυιη !)0- 
ηοΓαΙίθΓ68 (]ηί(1&πι βυοι Γ6ρΓθ88ίβ 1υη)α11υ&η111)υ8 
8ΐίρα88βη( 6ΐ Γ&υ8ΐί8 αοοίΑΐηαΙίοηίΙ^ηΒ ρΓθ86οα(ί ίη 
ραΐ&ΐίηοι ά6(1ϋχί886η(. 01) Ιιββ οοιηία ίηγί8απι 86 
6ίνί1)υ8 06Γηθη8 6ΐ ίη8ίάΊΑ8 1ίαΐθη8 &Γ66χη 6Ζ8(Γυχί^ 
Ν6ςυ6 ίαπΐ6η Γ&ίααι θνϋ&νί1,8θ^ ςυο ΐ6ΐηροΓ6 8>9 
οηιη1& 8ΐ1)ί ίη Ιυΐο 6886 ρηίανίΐ, νίίαζα αιηί8ί1.0υο- 
ιηοάο Γ68 8ίΙ αοΐβ, 8υο <ϋ66ΐυΓ Ιοοο. λοΰντες χαΐ 6μοφύλοις αίμασι μιαρ&ν , χαι χ((νιν 
χαι λίγους επεμπον εΙς αύτον άχρι της αγοράς του 
Μεγάλου Κωνσταντίνου . ΚαΙ άπεπάγη μίν &ν τφ 
δέει, εΐ μή τίνες έντιμύτεροι των πολιτών προλα- 
^ύντες τοΙ»ς μΙν άταχτούντας ανέστειλαν, αυτόν δΐ 
εύφημοΰντες άχρι του παλατιού προέπεμψαν. Διά 
ταύτα πάντα άπηχθήσθαι παρά τών πολιτών επι- 
σταμένος χαι έπίθεσιν ύφορώμενος την άχρ<$πολιν 
έδομήσατο. *Αλλ* ούχ ήδυνήθη διαφυγειν το χρεών, άλλ' βτε χαλώς ίχειν αύτφ τά πάντα φήθη, άπέ^^ηξε την ζωήν. Καΐ δπως, έν τψ πρέποντι χαιρφ 
δηΟήσιται• 

Τετάρτφ δΐ της αύτου βασιλείας (τει, μηνΐ Ίου- £ 
νίΐ|>, της ι' Ινδιχτιώνος, τάς έν τ^ Ορφί^ πύλεις έςτ^ει έιεισχεψ^μενος, χαΐ γενόμενος άχρι της λεγο^ 
μένης μεγάλης σούδας ίγραψε Πέτρφ τφ Βουλγα- 
ρίας ^χοντι μή έ^ τους Τούρχους διαπερ^ν τόν 
Ίστρον χαΐ τά 'Ρωμαίων λυμαίνεσθαι. Τούτου δΐ 
μή προσέχοντος άλλα παντοίαις άφορμαΤς πάρα - 
χ^ούοντος, τόν του έχ Χερσώνος πρωτεύοντος υΐόν ^ 
Νιχηφύρος τ^ Καλοχυρόν πατριχιύτητι τιμή σας 
πρ^ς τ^ άρχοντα 'Ρωσίας έχπέμπει Σφενδοσθλά- 
βον, δΰορεών 6ποσχέσεσι χαΐ φιλοτιμιών ούχ ολίγων 
άν(ηΕείθ<*>ν έχστρατευσαι χατά Βουλγάρων . Πεισθέν- 
τες ο&ν οΐ 'Ρώς χαΐ έπελθύντες τ{ Βουλγαρία χατά 
τον Αδγουστον μήνα, της ια' Ινδ.χτιώνος, πέμπτφ 
της ββσιλείοις Ιτει του Νιχηφύρου, πολλάς πύλεις 
χαι χώρας ήδάφισαν τών Βουλγάρων, χαι λείαν ^ι Αηηο ίπιρβηί βαί 4, ίη(1ί6ίίοη6 10, ΐΏ6η86 ^υη^ο 
6χίϋ ΤΙΐΓ&οίβθ ηΓΪ>6β οοηΐθπιρί&ΐυηι. 0αοιςιΐ6 α8ςιιβ 
λα Μ&^η&αι Ρθ9ΗΪ&ιη ρ6Γν6ηί886ΐ, ΡβίΓυηι Βη]£;&ηβ 
ρηηοίρ6αι 1ιοΗ&Ιυ8 68ΐ ρ6Γ 1ίΙΐ6Γ&8 η6 8ίη6Γ6( Τΰρ- 
608 Ι8ΐρυαι ΐΓ{0ίθ6Γ6 θΐ ΗοπίΑηοηιαι (1ϋίοη6αι ίηΓο• 
8(αγ6. ΒυΙ^ξβΓΟ ηοη ο1)ί6ΠΐρβΓ&ηΐ6, ββά οιηηί8 ^6ηβ• 
Γίβ &(ί1ιϋ)ίϋ8 ρΓΦίβχΙίύυβ Γβου8&η(6, Νί66ρΙΐ0Γα8 
β&1ο6^Γυαι 0(ΐ6Γ8οηίί ρηηοίρί8 &1ίυαι, ρ&1ηοί& 
(]ι^ηί1&ΐ6 θχοΓη&Ιυοι, βά δρΙΐ6η(1θ8ΐ1ι1&1>απι Αθ88θ- 
Γαπι ρΓίηοίρ6Πΐ ηιΐϋίΐ, 6υιηςα6 ιηυηβΓααι αο οΠ1• 
οίοΓϋοι ρο11ίοί1&1ίοηί]ϋα8 λά ίηΓβΐΌπάααι Βαΐ£[8Γί8 
Ι)6ΐ1αιη βοΐΐίοίΐ&ΐ. Κθ88ί ο1)86θΐιϋ, ίηάίοΐίοηΰ ηηάβ- 
οίπα&, Αυ^υ8ΐο πΐ6η86, ληηο ίζηρ6ΓϋΝίο6ρ1ιοη ςοίηΐο 
ίη Βαΐ^&ηαηι ίαιρΓ688ίοηθ Γ&οΙα πιη1ΐΑ8 πγ1)68 &ο 
οιΐ8ΐβ1]& ΒαΙ^&ΓΟΓυαι 8θ1ο βςυανβΓυηΙ, ρρ»άα(ΐη6 
ροϋϋ ίηβ6ηΗ ύοπιυιη Γ6(1ίθΓαηΙ. Εοάβπι κηοάο, &1- πλεΐστην περιβαλόμενοι ύπέστρεψαν εΙς τά ί^ια. ^ ςα6 6ΐίααι &Ιί(|ΐ]&ηΙο άαΓίυ8,&ηηο ρΓΟχίαιβ ίηββουΐο Καϊ τφ Ιχτφ δΐ πάλιν της βασιλείας αύτου χρύνφ 
επιστράτευσαν χατά Βουλγαρίας, χαΐ τά δμοια τών 
'κρνκίρία^ 4 χα2 χείρονα διεπράζαντο . Δευτέρα δλ 
Σεκημβρίου μηνός, ώρ^ της νυχτός β', Ινδιχτιώνος 
ια', γέγονε βρασμός χα? χλόνος γης εξαίσιος, χαΐ 
Ιπαβε χαχώς 'Ονωριάς χαΐ Παφλαγονία. Έγένοντο 
21 %λΙ άνεμοι χατά τόν Μάΐον μήνα τής αυτής Ινδι- 
χτΜΰτνος σχληροί χαΐ χαυματώδεις, ο*ίτινες τους χαρ- 
πο!κ ΒιέφΟειραν αύταϊς άμπέλοις χαΐ δένδρεσιν, ώς 
έντεοΟαν χατά τήν ιβ' (νδιχτιώνα σφοδςύτατον έπ- 
η«χβι{ναι λιμύν. ΚαΙ δέον τόν βασιλέα της τών 6π- 
η»ύβ0ν φροντίσαι σωτηρίας, 6 δΐ τόν βασιλιχόν ο'ίτον 
γλί^χρειίς «ωλών, χαΐ χβκαπραγματευύμενος τήν 

ΡΑηοι.• Οι. ΟΧΧΙΙ. Βυ]£;&Γ08 ΐΓ&6ΐ&ν6ΓαηΙ. ΙηάίοΙίοηθ υη(ΐ6θίπ)8, ρο- 
8ΐπ(1ί6 Κ&ΐ6η(1&Γυιη δβρΐ6πι1>η8,Ιΐ0Γ& ηοοΙί8 €ΐηο<]6- 
6ίΐΏ&,ΓΓα£;οΓ 6ΐ 16ΓΓ» πιοΙυ8 Ιΐ0ΓΓ6ηίίυ8 ΓαίΙ,&ΠΙίχίΙ- 
ςυ6 ΗοηθΓίΗά6Πΐ 6ΐ ΡΑρΙιίΑ^οηίαπι• Μαίο 6ΐί&ιη 
ηΐ6η86 6^υ8()6Π1 αηηΙ Υ6ηϋ 8ρίΓ&ΓαηΙ &8ρ6η 6ΐ υΓβη- 
Ι68,ςαί ΓΓαοΙυ8 ηαα οηηα νί1ί1>ιΐθ &6ΐ73&Γΐ)οηΙ>υ8 
ρβΓάίάθΓυηΙ.ΙΙαςαβ αηηο ρΓΟχίαιβ ίη86οαΙο ρ6ηοηΕ 
6Χ8!ί1ϋ £;Γ&νί88ίΐΏ&. Ι1)ί ία)ρ6Γ&ΙθΓ, ςυβιη οοηνβηίβ- 
1)&1 8&1ηϋ8 8]2ΐ>(1ί1θΓυηι ουΓ&ιη £;θγ6Γ6, ίΓυηΐ6ηίαοι 
8ΐιυηι ιΠΑ^ηο ν6η(ΐ6η8 αο βχ 0&1&ιηίΐΑΐ6 8αοΓυαι Ιο- 
ΟΓααι Γ&οί6η8, ςυα8ί γ6 ρΓ»ο1αΓ6 £;68ΐα ^&^ι&νί^ 86 
ιηοάίαπι ΑυΓ6ο ηυιηπιο νβηάί βοΐίΐυιη «Ιοοϋυβ νοη• 
άίάί886. Ιιθη£[θ &1ίΐ6Γ Βα8ίΗοβ Μαοβάο ίωρ6Γ«1θΓ; 107 ΟΕΟΗΟΙΙ 0ΕΟΚ£ΝΙ 108 ςΰί ΟΏΟα ζηα^αα Όοπιίηίο& άίο ίη «(Ιβιη ΑροβΙοΙο- Α συμφορβν των δπ^ χβΤρα [Ρ. 661] ηΰχκ δς τι μέγα ταπί νθηίθββΙ,οίνθθςαβ ςαοδά&αι νβαβΓ&ηάο αβροοίΐ! 
νίάβΓβί ΐΓίδϋ ναΐία βΐ πκβγογθιώ ρΓ® βο ΓβΓθηΙθΒ,αιΙ 
βθ νοο&!θ3 ίηίθΓΓΟ^&νϋ ουΓ ηοη ίρβί ςυοςυβ βρίβη- 
άίάο ΑΐηίοΙα αά βαιη 8θ1θΐηη11αί6ΐη Α0βθ88ίβ8βιι1,8βά 
νβΐυϋ ίη ιη&^ηα αΐΐςαα οίτίΐ&ϋβ οαίαιηϋ&ίβ ιώοβγθ- 
ΓβηΙ; οαιηςυβ αηυβ βΟΓυιη ΓβΒροηάίββοΙ : « Τί1)1 
ςαίάθζη» άοπιίηβ, βί ϋ8 ςιιί 1151 αβίΑπΙ, βρίβηάίίΐθ 
νβδϋπ θ! Ιφί&ή οοηνβηϋ : ηοη ίΐβπι βοβ ΙιβΒΟ άβββηί, 
ςαί ίη άίδΟΓίπιίηβ πιΟΓίίβ 8υηΙοοηβ1ίΙιι1ί.νίάβΓθ6ηίιη 
ί^ηοΓ&Γ6 οΐ) γβηΙΟΓαιη &8ρβΓί(&ΐ6πι άαο8 ίΓυηίΘηΙί 
ιηο(1ίθ8 &αΓ60 ηυηιπιο νοηάί, » Ιιαβ νοοβ &υ(1ϋ& ^θ• 
πιίίηπι θχ ίΐΏΟ άυχϋ ρβοίΟΓθ,βΙ ζηίββΓ&Ιίο Ι&ΟΓγπι&β 
61 6χρΓθ88ΐΙ, οοη8θ1&Ιυ8ςυθ 608» υΐ ίη ραΐαϋυπι 
ΓβάϋΙ, οοηνο€&Ιο8 ςηίΙ)υ3 οίνί1!& βΐ ίαιροΓαΙοΓία χατωρθωχώς ότι μοδίου τφ νομίσματι πιπρασχομέ- 
νου αύτ6ς δύο πωλεΐσθαι τούτον έπέταξε, μή τόν Μα- 
χιδ^να μιμησάμενος βασιλ&α Βασίλκιον* ούτος γάρ 
χατά τήν καινή ν Κυριαχήν άπ&ρχ6μ$νος έν τφ των* 
Μκγάλων Αποστόλων ναφ, τωΧ θεασάμενος πολίτας 
τινάς Ιεροπρεπείς μεν χαΐ σεμνούς, άλλως δ^ σκυθρω- 
πούς καΐ χατηφιώντας, εγγύς Ινυτου παραστιί^σάμενος 
δια τ( μή και αύτοι λαμπροφοροΰντες έν τξ Ιορτ^ 
πάρεισιν άνηρώτα, άλλ' ώς ί^ν έν μεγάλ||^ συμφορά 
της πόλεως ούσης στυγνάζουσι. Προς &ν άπεχρ(- 
νατό τις των πολιτών « Σοί, ώ δέσποτα, και τοις 
έστωσιν έ'γγιστά σου πρέπει τ^ λαμπροφορεΤν κα2 
χαίρειν* οις δΐ του θανάτου πρόσεστι προσδοκία, τά 
τοιαύτα &πεο(κασιν . "Η άγνοεΤς £τι δύο μέδιμνοι η6^ΌΙί& οοπιπΐ6ηά&ν6Γ&1,πια1ϋ8 ββΐ ίη8θ6ΐ(ΐ1υ8 οοη- *% σίτου τφ νομίσματι πιπράσκονται διά τήν των άνέ- 

οαΓίΙαίβ αηηοηββ βθ μων τραχύτητα ; » Ηρ6ς ταΰτα βύθιον άνοιμώζας 6 νίοίίβ άβΙβΒί&ίηβςυβ, ςαοά άο 
ηοη ίβοίθδβη^ οβΓίίοΓθπι. 81&1ίπιςα6 νβηυιη ρΓορο- 
8ϋο 174 8αο βΐ ρυΜίοο ίρυπίθηίο, άυοάβοίαι ιηο- 
(]ίθ8 αυρβο V6ηά^^υ88ί(. Ουοά 6.{υ8 ΓαοΙυπι ρΓθΙ)αη8 
Όθυι ίθΓϋΙίΙαίβπι 68ΐ 1&Γ§ίΙυ8. ΑΙςυβ 1ι»ο Ι&αύ&ηάί 
Βαδίΐίί ^ΓαΙία άίχι. Αί υθγο ΝίοβρΙιΟΓυδ ^&υάθΙ)&1 
ροΐίϋθ &ΓΩί^ οβΓηβηΒ 8υΙ)(1ϋθ8 ςααπι αΙίΪΒ 8αοοαΓΓβ• 
ΓβΙ. Ιάβπιςυθ Γαοί6ΐ)α1 Ιιβο ΓΓ&ίβΓ ίρ8ίυ8 οαυροη&η- 
(ίΙ)α8 αηηοηαηι βί πιβΓοββ πιυΙίθΓΪΙ^υΒ βθ άαηΒ,πιαΙ- 
ϋ8€[αθ 6ΐ ναπίθ πιαίίθ 0Γΐ)βπι ΙβΓΓ&Γυπι ίπιρίθηβ. 
Τυρρθ ίΠοΓυπι ςυΦΒίυβ βίτιάίυηι Γαοβίβ οίνββ βαΐ)- 
βαηη&νβΓυηΙ• Ναοί ουπι &1ίςΌ8ΐηάο αά ηαίΐϋββ 
οχθΓΟθηάοΒ Ιη ο&πιρυηι ρΓο^ΓοββϋΒ ΙιηρθΓ&ΙοΓ ο&ηο 
ουίά&ιη, ςαΐ ίηΙθΓ ιηϋίΙβΒ βο &86ΓίΙ>ί ρβ1β1)&ί, άίοθΓθΙ 
θθ(|ηίά Ιιοιηο εαηυβ ίη πιίΐϋίαηι &11β^ί ρβΙβΓβΙ,&ρίο βασιλεύς συμπαθείας άπέσταζε δάκρυον, και τούτους 
μίν παρεμυθν|σατο δαψιλώς, έπανελθών δ' εΙς τά 
βασίλεια τους τάς πολιτικά; καΐ βασιλικάς συναγα- 
γών μετερχο μένους φροντίδας μυρίαις δβρεσι καΐ 
άραΐς καθυπέβαλεν 6τι μή αύτψ περί της σιτοδείας 
έμήνυσαν, και εύθυς τόν βασιλικών και δημύσιον σΐτον 
προθέμενος δώδεκα του νομίσματος δίδοσθαι παρ• 
εκελεύσατο' ο^ τήν προαίρεσιν άποδεξάμενος ό θεός 
εύθηνίαν πολλήν τοις άνθρώποις παρέσχετο. Άλλα 
ταΰτα μίν ε^ς ^παινον εκείνου Ι^^έθη* 6 δΙ Νικη- 
φόρος έχαιρε μάλλον Ι) έβοήθ^ι θλιβομένους όρων 
τους υπηκόους. Και ούχ ο&τος μόνον, άλλα καΐ Λέων 
ό αδελφός αύτοΰ, ταΐς καπηλείαις προσκείμενος των 
ειδών, πολλών καΐ ποικίλων δεινών τήν οίκουμένην !η ΓθΒροηάίΙ βθ πιηΐΐο ηυηο ν&ΙίάίοΓβηι θββθ ςυαπι ^ ένέπλησεν. *Ών τήν αίσχροκέρδειαν εύτραπέλως ο1 

πολΤται διεκωμφδουν. Εξελθόντος γάρ ποτέ του 
βασιλέως έν τφ πεδίφ όίστε γυμνάσαι τον στρατών, 
έπεί τις ήλθε πολιός τήν τρίχα καΐ έπειρατο συν- 
αριθμηθήναι τοις στρατιώταις, φησί προς αύτόν' 
κ Συ δι, ώ άνθρωπε, γέρων ών πώς τοις έμοΤς στρα- 
τιώταις έπείγη συναριθμηθήναι ; « Ό δ* εύστόχως 
όπολαβών, « ΙΙολυ δυνατώτερός εΙμι νυν, {φ^, 1} ότε αάοΙβΒΟβηΒ ίύίδδθΐ. ΕΙ ςυί Ιιοο υογηπι β88θ(, ίηΙθΓ- 
Γ0£;&η1β ίπιρ6Γ&ΙθΓθ:« Εο,Ιηςαί^,ςυοά οΗηι υηο αα- 
Γ60 θΐηρίο ίΓαπιβηΙο άυοβ οηβΓ&1)αιη θΒΐηοβ : 1θ 
&υ1θΐη ίπιρθΓ&ηΙβ, ςυαηΐυιη άυοΙ)υ8 &αΓθί8 βπιί- 
ΙαΓ ίΓυπίθηϋ, Ιιαυά £;Γ&ν&(θ 1ιυαιβπ8 ροΓίο. • 
ΙαιρβΓαΙΟΓ άίοΙβΓίηζη ΒβηϋθηΒ &1)ϋΙ, ηίΐιίΐ ρβΓίυΓ- 
Ι)8ΐΙυ8. ήκμαζον. » Αύτου δΐ, « ΚαΙ πώς ; « Ιρομένου, » "Οτιπερ, 2φη, τόν του νομίσματος σΤτον πρότερον δυσίν ήμιό- 
νοις έπιφορτίζων^ έπ! της σης βασιλείας δύο νομισμάτων σΤτον άβαρώς έπΙ τών ώμων φέρω. » ΣυνεΙς ουν τήν 
είρωνείαν άνεχώρησε, μηδίν ταραχθείς. ΟβΙθΡαπι 8&Γαο6ηί &αιΐ38Ϊ8 ίη 8γΓί& οί Οίΐίοία υρ- 
1)ί1)ϋ8, ^ο&ηηθα1 αροΐιίθρίθοορυιη Ηίβροβοίγηκβ νί- 
νηπι οοπ)1)α88βραηΙ^ ςυοά ΒυΒρίο&ΡβηΙαρ θ^υ8 ίπΒ- 
ϋηοΐυ ΝίοβρΙιορυιη ίρΒίΒ Ι^βΙΙϋοι ϋΐαΐυρυπι. Ιηοβη- 01 δι Σαρακηνοί μετά τό άλώναι τάς έν Συρί^ και 
Κιλικί^Ε πόλεις τόν αρχιερέα τών Ιεροσολύμων 
Ίωάννην ζώντα κατέκαυσαν ώς ταΤς όποθήκαις αύτοΰ 
τάχα μέλλοντος του Νικηφόρου άφίξεσθαι προς αύ- άβραηΐ βϋ&ηι ρυΐοΐίθρρίπιυπι Ιβπιρίυηι Οοπιίηίοί ^ τους- ένέπρησαν δΐ και τόν περικαλλή ναόν του Κυ- 
ριάκου Τάφου. Τό δ' αυτό τοΰτο πεποιήκασι και ο\ 
'ΛντιοχεΤς, Χριστοφόρον τόν αυτών άνελόντες αρχιε- 
ρέα. [Ρ. 662] Προσε^^ύησαν δΐ τψ βασιλεΧ Γρηγό- 
ριος και Παγκράτιος οΐ αύτάδελφοι , της εαυτών 
παραχωρήσαντες αύτψ χώρας του Ταρών* ους πα- 
τρικίους τιμήσας και κτήμασιν έφιλοφρονήσατο 
πολυπροσόδοις. Έγένετο δΐ και ηλίου ίκλειψις τ^ 
κβ' του Δεκεμβρίου μηνός, περί τρίτην ώραν, ώς καΐ 
άστρα φανήναι. 

Ή δΐ βασιλίς Θεοφανώ άποστριφομένη τήν συνοο- 
σίαν του Νικηφόρου, τίνα τών του Τζιμισχή μιτα•• 
ι^εμψαμένη είσκαλειται τούτον έν τφ Ιδίφ οΐ^ σχο- 8θρυ1ορί. Εοάβπι πιοάο Αηΐίοοίιβηί ςυοςυο 875 
βϋρΪΒίορΙιορυιη Βυαηι ροηϋΩοθπι βαηιπιυζη ίηίβρ- 
ΓθοβρυηΙ.Δά ΐηιρθΓαΙορβαι ροΓΡΟ βθ οοηΐυίβρυηΐ Ορθ- 
^ορίπβ θΐ Ρ&ηοραΙίυ8 ΓραΐΡβδ ^θρηιαηί, θίςυβ θΐιααι 
άϋίοηοιη, ηοιηίηο Ταροη, οοηοοδβθρυηΐ. ΟαοΒ ίΠβ 
ρ&ΐρίοία άί^ηίΐαΐθ ορηαΙοΒ ρρφάϋβ ΡβάίΙυΒ βηιρΙοΒ 
Ϊκα1)θηϋ1)α8 άοηανϋ.Οίθ πιοηδίβ 060θηι1)ΡΪ8 22,^ορα 
ΙθΡίία, ΙαηίϋΒ ίαϋ βο1ί8 άβίθοίυβ α( &8(ρ& ςαοςαο 
&ρρ&ρα6Ρίη1. 

^&I^ Τΐίθορίιαηο Αα§;υΒΐ& οοηβυθίυάίηθία Νίοθ- 
ρΐιορί &νθΓΒ&η8, Τζίαιίβο&πι, θ^υ8Γ&α1^1ί&ρίυα1 αά βθ 
νοοΕϋ ομίαβάαια πάηΪΒίθΓΐο, άοιηο 0α& (ίη (ΐυ& ίαιη 109 ΗΙδΤΟΒΙΑΚϋΜ ΟΟΜΡΕΝΟΐυΜ. 110 λάζοντα* Ιιρθη γάρ Α βασιλεύς διά τίνα δποψ(αν Α ρΗνΒΐϋβ (1βββΙ)Λΐ,ο1) βαβρίοίοηβιη ςη&χηά&ιη άοΜβ- Ίκαραλύβας τοδτον ιής του δομ(9τ(χοο άρχή< χαΐ έν 
τφ Ιδίφ οΓχφ άπρ^ΐτον «Τναι χ&λκυσας . Διεπράξατο 
€1 ή μοιχαλίς καΐ γράμματα τούτον δ^ξασΟαι τήν 
χί6^ο^ έκιτοέποντα. ΚαΙ ό ΐϊβμφθκίς έχ«ΐθ«ν αύτ6ν 
άναλαβ<$μ<νο< κΐς Χάλχη8^να άφίχετο. Και του βασι- 
λέΐικ 6κομνΐ|θ6έντος κΙ $&ι τούτον ε^σελθβΤν έν τ^ί 
βασιλίκι, χάχ£(νου προσμένβιν μιχρόν έπιτρέψαντος, 
έχε^νη νυχτός ια' του Αεχεμβρίου μηνός, Ινδιχτιώνος 
ι•^, {χους ,ςυοη', ά•κοστε(λασα 5γει τούτον «κρός τον 
χχτωβεν του ιταλατίου χειροποίητον λιμένα νυχτ6ς, 
ικλΙ χοίνφ άνιμήσατο μετά πάντων των περί αύ- 
τ6ν- ήσαν δΐ & πατρίχιος Μιχαήλ δ Βούρτζης χαΐ 
Λέων ταξιάρχης 6 Βαλάντιος χαΐ των του Τζιμισχή 
«ΐ9τι»ωτάτων ό Άτζηποθε<^δωρος χαΐ ΙΕτεροι δυο . βϋοί οΓΏβίο €ΐθ]6β1τΐ8 αΐ) ίιηρθΓαΙοΓβ, οί άοιηί βυβ 
8θ οοηΐίηβρβ ηβςιΐθ ϋβςυαιη ρΓοάΐΓβ 3υ88υ8)θνοοιι^, 
&(]βος[θθ Η(ΐ6Ρ&8 βίίΛτη αάαϋβρα αΙ) ίηρβΓ&ΙΟΓβ οΙ>- 
ϋηβΐ, ςυιΙ)08 ίη υΓΐ)βΕη ίε ΓβάΪΓβ 3υ^βΓβΙαΓ• ^αί 
10188118 ΓυΙΙ, 18 Τ£ίΐΏί8β«ιιη (ΙοίΏΟ 8α& ΟΙι&Ιοθάοηβιη 
&ά(1αοΗ,6αιηςαθίιηρ6Γ&1οΓ6υΙ)η[ΐοηίΙυ8 υίΓυζα οαιη 
νθΐΐβΐ Οροΐίη ίης^Γθάϊ,βαηι αΠςυΑηΐΏίοιη βχ8ρβοΐΗΓβ 
]υ88ΐ8θβ1, ΤΙιβορΙιαηο ηοοίβ, 11 Όβββιηύηβ, ίηάί- 
οΐίοηβ 13,ιιηηο ιηαηάί 6478,0118818 8αί8 Τζίαιί80Αΐη 
ηοοίυ &(1 ροΓίαιη ιηαηιι οοοί'βοΐυπι, ηυί 68ΐ ΐηΓη 
ρ&ΐαΐίαο), άβάυοίΐ, 6ΐ ίοαρβίϋιιιη οογΙ)ι οασι 80βϋβ 
ίη ρ&ΐαϋυιη ΑϋΓ8ΐιίΙ Εγ&οΙ ουιη βο Μίοΐι&βίαβ 
ΒοΓίζα ρβ(Ηοίΰ8,Ιθο Α1)&1&ηϋ(ΐ8 οο1ιθΓΐί8 άυβΙΟΓ,ΑΙ^ 
ζγρο1Ιιβθ(1θΓυ8 Τζίχηίβο» αιηίβΟΓΏΐη βάβ1ί88ίιηΰ8,&ο ΟΓίτινες άνιλθ^ντες χαΐ ξίφήρεις εΙς τ6ν του βασιλέως η άαο &1ϋ,17β ϋ βυιη ία ρ&Ι&Ιίυιη 6886ηί 8υ1)1θν&1ί, 

_» Λ^^ --._ 1 ϊ —^ _χ ^Λ-1.. 1.. _2Γ ** ^ι^^:;_ ^2 ι• ι λ-_• _._».•_* • , < κισελ%6^»τε< κοιτώνα, έπεί μή ε^ρον αυτόν έν τ^ 
σνν^βει χλίν^, φωραθηναι 6πονοήσαντ&ς μιχρου δεΤν 
Ι2υτ«2>ς χατεχρήμνισαν, %1 μή που άνδράρι^ν τι των 
έχ της γυναιχων(τιδος ε6ρηχ<5τες ύπ' αύτοΰ οδηγούν- 
ται. ΚαΙ χαταλαμβάνουσιν αυτόν έπ' εδάφους χε(- 
μενον χαι στρωμνήν £χοντα πίλον χοχχοβαφή χαΐ 
βφχτοι» ^ρμΛ^ δπερ λαβών ή ν παρά Μιχαήλ μονάχου 
τοΰ Μαλε(νου, του Β^^ου αύτου . Τούτον &ρτι προς 
5«νον τραπέντα, χαι μηδαμως έπαισΟ^μενον της 
ά/φ(ξεως των μελλόντων αυτόν άναιρεΤν, & Τζιμισχής 
τφ πόδι νύξας έζυπνισεν. Έξυπνισθέντα δ^ τλλ\ της 
δεξιάς χειρός τόν άγχωνα τ^ γη προσερείσαντα χαι 
τήν κεφαλήν ^ναχουφίσαντα, επιφέρει γυμνφ τφ 
ξ(φ«ι χατά της χορυ(ρ^;ς άσκεπους οΰσης (έπεπτώχει 
γχρ έγειρομένου τό της κεφαλές αύτου κάλυμμα) £;1αάϋ8 βίηοϋ ίιηρ6ηιΐ0Γί8 ου1)ίου1υαι ίηίπιηί; εαιη- 
ςυο βαχη ηοη ^ην6η^^6η^ ίη οοη8αβ1ο ΐ6θ1ο,(!1βΙβοΐ88 

ίΟθίάΙαβ 0880 Β118ρίθ8η1θ8 ^&Iη 8θίρ808 ΘΓΑηΙ ρΓΚΟΙ" 

ρί(&1αη,ηί8ί Ιιοιηιιηβίο ςυίά&ηα οΜι^ίΒβθΙ οχ ^γηβΒ* 
060, ςαο άαοθ ίη 8θ1ο ^&^βη^θπι ΝίοορΙιοΓαπι Ρΐιο- 
ο&ιη ίητβηίηηΐ, ρρο ν68ΐβ 8ΐΓ&^α1& !ΐ8ΐ>οηΐ6ΐη ρίΐοαηι 
00000 ίηΓοοΙυη οΐ οζανίιιπι αΓ8ί, ςηοά &1> ανηηοηΐο 
βαο Μίοΐι&οΐο ηιοη&οΐιο Μ&ΐβίηο αοοβροΓ&ί. Ηοοοηβ 
ίαιρθΓ&ΙΟΓ οΙ)άθΓηιίνθΓ&{, ηοςαο ρθΓουθ8οηιηι Βά^^ 
νοηΐιιηι 8οη8θΓ&(. Τζίπι!8008 ουπι ο&ΐοο ίοΐαηι ο 
800100 θχοϋαΐ : ονί^ιίαοϋ άβχΐΓφςυβ ιηαηυβ οη1)ίίο 
ίθΓΓ» ίηηίΐοηίί οΙ οαροί αΚοΙΙβπΙί Ιιβο Α1>&1&η(ίιΐ8 
θίποΐο βηβο νυΐηυβ ίη^οοβ ίη ηαάαπι ο&ραΙ (άβοί- 
άοΓαΙ οηίαι ορΟΓουΙυαι ο&ρίίί, άαηι 86 8α1)ΐ6ν&Γ6ϋ) 
ίηοηίϋ, πίθάίο ΟΓ&ηίο άίοΒΟοΙο. Οοίηάβ οαηι & ΙβοΙο Αέ«ιΐν & Άβαλάντιος γενναίαν πληγήν, και διελαύνει Ο &ηΓθΓβηΐ68 &ά Τζίηιί80Αηι άαοαηί ίη 8θ11& ίαιρ6ηι- μέφον τό κραν(ον. ΕιΤτα της στρωμνης αυτόν άναστή- 
«ναντες £γοοσι προς τόν Τζιμισχή ν έπΙ της βασιλι- 
κής καθίσαντα κλίνης, καΐ πολλά παροινήσαντες χαΐ 
κ>τονειδ(σαντες χ«^ δυσφημήσαντες εΙς α6τόν μηδίν 
Αλο λέγοντα άλλ' ή, « Κύριε, έλέησον, » χαΐ, « βεο- 
τ^κβ, ρ«ή6ει, » τελευταΐον έπε( περ χατεφωράθησαν 
'δορά τών προχο(των [Ρ. 663] του παλατ(ου καΐ συν- 
Ιαταηο έπ' αύτους πλήθος αμυνομένων, άποσφάτ- 1οπ& 8θά6ηίβοι, πιυ11ί8ςα6 οοη1ηαιο]ίί8 6ΐ οοηνϋίίβ 
οχα^ίΐαηΐ, ηίΐιίΐ &Ηυά άίοθηίβπι ςιιαηι : « Οοηιίηο, 
ιηί8θΓθΓθ, ορϋυ1&Γ6, Οβίρ&ΓΑ. » Τ&ηά6Πΐ ουηι γοι 
6χοαΙ)ίίοΓίΙ)υ8 ραΐαϋί 1ηηοΙηί88βί, βϊ πιαΙΙΙΙηάο βά 
άοΓοηάβηάαηι ΙπιρβΓαΙΟΓβαι &οουΓΓ6Γ6ΐ,Νίθ6ρ1ιθΓαιιι 
^^^υ1&ηι,^&ρα^ςυ6 β^η8 Γβ86θ(υπι <ΐ6ί6η80ΓίΙ>υ8 ρβτ 
ί6ηθ8ΐΓ&πι 08^θηάηη^. Ηοο ρ&οίο ίί8 8θά&ϋ8, Τζίαιί• 
Βοο 1ίΙ)6Γθ ςυ» νβΐΐοΐ Ε^θη()ί οοο&8ΐο (1&ί&. τουαι τούτον, και τήν κεφαλήν άποτεμ^ντες διά τίνος θυρίδος τοΤς εΙς βοήθειαν συντρέχουσι δειχνύουσι. ΚαΙ 
ο\ μίν ο(»τω χατεστορέΟησαν. τοις δ^ περί τόν Τζιμισχήν καιρός έδ<$θη άδεώς χαΐ μετ' αδείας πάντα ποιεΤν. Λέγεται δΐ δτι πρό δέχα ήμερων του θβκνάτου 
αύτοΰν εγγραφν εδρεν ό βασιλεΐις, έ^|3ιμμένον έν τφ 
κοιτών ι α&του χαΐ μηνυον άσφαλίσασθαι Ιαυτόν ώς 
έΐΕίβουλευ^μενον 6πό του Τζιμισχή. Κα{ τίνα δΐ κλη- 177 ΡθΓυηΙ άβοβηι άί6ΐ)α8 αηίοςααηι ίηΙΟΓΒοθΓβ- 
Ιαρ, ΝίοορΙιΟΓυαι ίη 8αο οα1)ίουΙο ίηνοηίβΒβ 1ί1)6ΐ- 
Ιυπι, ομίη8 ΒΟπρΙΟΓα πιοη6ΐ)&ΙηΓ υΐ 8ί1)ί ο&νβΓΟί : 
ΟΒΟΙ α Τζίαιίθοα ίρ8ί ίη8ίάί&8 ϋοή.Ουβηιάασι βΐί&πι ρικ6ν φχσι κατά τήν έσπέραν της αναιρέσεως δεδω- Ο εΙθΓίοοπι ρ6Γΐιί1)6ηΙ νθΒρΟΓί, ςη& ηοοίο άθίηάβ ροΓ- χέναι α^φ γράμμα περιέχον προς (πος ταύτα* « "Ώ 
βο«ιλεΰ, άσφάλισαι σεαυτόν κίνδυνος γάρ σοι χατά 
Ύβκίτην τήν νύκτα ού μικρός άρτύεται. » Τό δΐ 
η^|ΐ,μάτιον ίιλλοι μλν λέγουσιν ώς όπολαβών ό βασι- 
λε'^ς δεητήριον εΤναι ουκ έν^γνω τούτο, βλλοι δ' δτι 
άνέγνω μίν, άλλ' ή μέλη σε της εαυτού φυλακής, του 
/ρββιτ» έμποδίσαντος, άποθαν^τος δέ τούτου ευρέθη 
Έχσψ τά γεγραμμένα. "Αλλοι 8* Ιίτι άνσγνοΙ)ς επέτρεψε 
τήν ζήτησιν καΐ φυλακήν τψ πρωτοβεστιαρίψ, Ιγραψε 
ολ χαϊ τφ άδελφφ Αέοντι έπ' οΓκου διάγοντι λαόν 
Ινοπλον ειληφέναι κα2 φοιτήσαι τήν ταχίστην προς 
τ^ «αλάτιον. Τούτο δΐ διακομισθ^ν έιίεΤνος δεξά- ίϋ, 1ϋ(6ë 6ΐ 6χ1ιίΙ)οί88θ ίη (ΐοί5υ8 Ιιφο οοηϋηο- 
ΓοηΙοΓ : « Μηηί ΙοίρΒΟΐη, ίοιρθΓ&ΙΟΓ : η&ηι Ιιαο 
ηοοίο 1ϋ>1 ροΗοαΙαηι ϊιαράΐβνο ίιηροηάβΐ. » Εαβ ΙίΙ^^ 
ΐ6Γα8&Ιϋ ΐΓ&άαηΙ ίηιρθΓ&ΙΟΓΟΠι ηοη Ιο^ί 886,ορίη8ΐυΐΒ 
118 ρβΐίϋοηοηι &Ιίςυαηι οοηϋηοη.ΑΗί Ιο^ιββο 8ΐυη(, 
βοά 8η1 οοΒίοάίοηάί Γ&Ιίοηβπι ηοη άυχί886 υΐΐ&πι, 
ίβίο ίπιρβάϋηοι : 6&8ςυθ 1ϋ1θΡ&8 ίρ80 οοοίλο ίηνβη- 
Ιαβ ίύ!38θ. Νοη άββηηΐ ςυί ιίβ ΙβοΙίβ ίηιρ6Πΐ(0Γβιη 
&38θΓαη1 ίη(ΐυί3ί(1οη6πι οί ουΒίοάίο πιυηυβ ρΓοίο- 
νοβίί&τίο αι&η(1&886; 8ΐωυ1ςαθ Γγ&Ιγϊ 8υο Ι^βοηί 
άοοιί βηοάθ^βηΐί 8οηρ8ΐ886 αΐ οαηι λΓΟίαΐΑ ΐΏ«ηα«<1 
ρβΐ&ϋαιη οοΙογΗπιο γβηΐΕΐ ; Ι^οοηβιη ΙϋΙβΓββ βοοβρ• »*• 111 βευκοιι οβοκενι 113 ΙαΒ ηοη αρβΓαίβββ,ςυοιΙ ίηαι ΓοΓίβ ί&Ηβ οαιη &1ίςΏ0 Α Κ^νος, χα^ μη{' άνιλ(ξας ((τυχ• γάρ χυβκύων μκτά οβΓί&Γθί βΐ ίιηρβη8ί88ίΐΏβ ίβίο ΙυάίοΓΟ άθΙβοΙ&ΓβίοΓ, 
86(1 605 ία 801 Ιβοΐιιΐί ιροοάΕ άβροβαίββθ• Ιιΰάο βηίΐο 
βίαϋχη 1β^8Ββ, βΐ ρβΓΟβρίΑ ββαΐβαΐία οοβ^ίβββ 
ςααηΙ&χη τββ ΓβΓΓβ πΐΑαυιη, αο αά ραΐαϋαιη οοη- 
ΙβηάΪΒβθ. 3βά οαχη αά Εααά&ιη Οϊγοϊ νβηΪΒδβΙ, αιι- 
άί88θ ςυο8<ΐΑΐη ίηΙοΓ 88 άβ ϊηΙβΓίβοΙο ίηαρβηιΙΟΓθ 
ΚίοβρΙιΟΓΟ οοΠοςιιβηΙβΒ, ηβο ηοη βΐ ίο ρϋΐαΐΐο β1 
αη^ρροιϋβ ^ο&η^6Σ^ ίααρβΓ&ΙΟΓβιη ργοοίαιη&ηΐίυιη 
νοοββ ρβΓΟβρίβββ : ίΐαςαε γθ ίηβρβΓ&Ια οοηβΙβΓη&Ιαιη 
ηίΐιίΐ ιη&^ααηίηυιη 878 6ο^ίΙα88β| ββά ίΠίοο ευιη βϋο 
Νίοβρίιοχο ίη Μ&§;ηακη Τθίορίαιη οοηΓιΐ£;ί88β.Α1ςυβ 
Ιιοο πίθαιΟΓία ρΓοάίΐΑ βυηΐ ; νοΓοηο αη ί&ίβο, ηοη 
ρΓοηαηϋο. Ιά ςαίάβπι ΙίςαβΙ, ΝίοβρΙιΟΓαΕη ίη ραΐα- 

Ιίο ίΟΙΒβΟ ίαΙθΓίθΟίΐΙΙΏ. 

879 ^0Αηηβ8 Τζίπιί80&8 Ιιοο βυΜαίο ΙααρβΗαιη 
ίηίΐΐ, &(11ιϋ)ίϋβ οο1ΐ6£;ί8 Β&βϋίο βΐ 6οη8ΐ&αϋηο Αο- 
ιη&ηΐ ίΐΐίίβ, ςηοηιιη Ιιίο ςηίαίαιη, ίΐΐβ ββρϋιηαηι 
βίλϋβ αηηυζη &£;6ΐ>Εΐ.Ιηί1ίο βί&ΐίπι ίοαρεπί Β&βϋϊυηι, 
ου1>ίοαΐΑΓίαπι ίηϋιηυηι, ςυβηι ΝίοορΙ^ΟΓυθ &1> βο ίη 
οοουραηάο ίοαρβηο ηοη ϊβνίΙβΓ &ά^υ1α8 ηονο ηο- 
ιηίηβ ηονί πΐΑ^ί8ΐΓ&1υ8 ίηβϋΐαίο ρΓβ8ί(1θΐη ΟΓβανβ- 
ΓΑΐ,ηοοΙα %ά ββ νοο&Ιυπι ΓβΓαπι £;οΓ8ηά&ραπι βοοίυπι 
β8θί8θϋ, ςοίρρβ βΐ 1οο§;ο ΙοαιροΓβ Ιη ΓορηΙ)1ίο& 
νβη&Ιυπι, 8ΐιΙ>ρ&ΐΡβΙΙοαιιιηο86ηίθΓβ, β16οη8ΐ&ηΙίηο 
Ρορρ1ιγΓθ£[βηϋο βογογιβ 8υ» αι&τίΐο, βΐ ςαί ΒβΒρίβ- 
βίπΐθ Γ6ΐη οοηίΓα Α^&ρβηοΒ ^βββοΓ&Ι, β1 τθΐ^υβ &ρ- 
άαΐβ ΒοίΙβ 86 αοεοιηιηοά&Γβ ε8ΐΐ6ΐ)&1• Ι8 Β&βίΙίαΒ,ηΙ 
ρήιηυπι ΐΓ&οΙ&ηάαΓααι ΓΟΓυιη ηιαηυβ αοββρίΐ, οπι- 
ηθ8 ΝίεβρΙιΟΓΟ β^υάβηΐθβ β πιβάίο Βη1)πιον6ΐ. ΐ4βο- τινων χαΐ δαιμονίως τζ καιδιφ χρώμινος) {6<το έν 
ηί ΐ2\>του κλίντϊ όπ6 τήν τύ>ην. "Αρτι δΐ του παι- 
γνίου διαλυθέντος τό γραμμάτιον Ιπελβών χαΐ τ^ν 
έγ)α(μβνον νουν συνε•!( των γραφέντοιίν, ίύνβμιν ώς 
6 Χ2ΐρ6ς άιη(1τ&ι συνηθροιχώς άπ^ιι προ( τα βα- 
σίλκια. Γιν($μ€νος δΐ χατά τήν έν τφ Ιπκοβρομ(ΐ|» 
σφινδ^νην {(χουσέ τίνων διαλκγομένων πρό< άλλήλονς 
ώς ίρα κΓη Νιχη<ρ<(ρο; άν^ρη μένος 6 βασιλεύς, 
{{χουσκ δΐ χαΐ των έν τφ παλατίφ χαΛ τοΤς στενωπό ις 
άνευφη μουντών τον Ίωάννην. Τφ &νελπ{στφ δΐ χα- 
ταπλαγεις, χαΐ μηδίν έννοήσας γενναιον, ί{ τάχους 
εΤχε συν τφ υΐφ Νιχηφ<5ρφ τ^ Μεγάλη προσέρχεται 
Έχχλησί^. ΚαΙ τά μέν λιγ^μενα ταύτα* ε! δί άλη• 
θώς )} ψευδώς, ούχ {χω λέγειν, βνήσχει δ' δμως 6 

Ρ Νικηφόρος ϊνδον του παλατίου χατεργασ8ε{ς. 

" Ιωάννης δΐ 6 Τζιμισχής της Ρωμα(ων άρχ{[ς 
αποθανόντος του Νικηφόρου άνεδέξατο τάς φροντίδας, 
συμβασιλεύοντας ίχων Βασ(λειον χαΐ Κωνσταντινον 
τους υΙους *Ρωμανου, ών 6 μίν Βασίλειος ίβδομον 
είλχε της ήλιχίας ίτος, έτερος δΐ ό Κωνσταντίνος 
πέμπτον (21). Εύθι>ς ούν Βασίλειον τ^ παραχοιμώ- 
μενον, 8ν Νιχηφ6ρος 6 βασιλεύς ο& μιχρά συμβα- 
λ<$μενον αύτφ πρ^ς τήν της βασιλείας χατάσχεσιν 
πρ<$εδρον (22) τετίμηχε, μή πω πριίτερον 5ντος του 
αξιώματος, πρώτου δ' αύτ& τούτο έφευρηχ^τος, 
νυχτ&ς μεταπεμψάμενος χοινων&ν τής αρχής προσ- 
ελάβετο, ά'τε έν πολλοΤς χρ(5νο;ς τά τε πολιτικά μετ- 
ελΟόντα έπι του οικείου πατρίς [Ρ. 664] 'Ρωμανοΰ 
του γέροντος και Κωνσταντίνου του Πορφυρογεννίζ- 
του του γαμβρού α&του, κα) πλειστάκις κατά των ηβζη οαΓοραΙαΙαηι ίη Ιιβ8ΐ)υ]Ώ, ΝίεβρΙιΟΓυιη Ββ8ί&πΐ Ο Άγαρηνων έκστρατεύσαντα , κα) δυσχερείαις πραγ- ο^ι18 ύΐίαιη Ιπι1)πιηι.Β&Γά&ηι Οαεο βϋααι 3αηίθΓθΐη, 
ςιιί ίαπι Οΐιαίάίο εί Οοΐοηίφ ρΓββΓ&Ι, &Ι)γο^&(ο ιη&• 
£;ί8ΐΓΕΐΰ ΑΐΏ&βί&ιη Γείβ^αΐ, &1ίθ8ςυ6 νεί είνιΐββ νβΐ 
1:>β11ίεο8 ιηΑκί8ΐΓ&1ιΐ8 £;θΓ6ηΐ68 ίη οράίηεηι τεόί^Ι, 
ίη θΟΓυιηςαθ ΙοεΑ βϋΐϊβίίΐαίΐ Γ&ιη11ί&Γβ8 βυοβ, βί 
ςαοβ ηονο ίπιρβΓΑίοή Αάοβ ηο886ΐ. ΗβάΚυβ εϋαιη 
άοοΓβΙαβ ίίβ ςυο8 ΝίεβρΙιοΓαβ βοΐυαι νοΓίβΡΟ 
]ιΐ84βΓΑΐ, ροη1ίίΐ8ίΙ)α8 ρΓΦείρυβ ρΓίιη&Γίΐ8 ; ςυί- 
1)α8 ΟΒίβηάίχηαβ ίά 8§0 ενεηΙβΒε, «^υοά εοη- 
ΒϋΙαΙίοηί &1) βο ΒροΙί&ηά» αε εοηίϋηιβ1ί& αίβοίβηάο 
εοεΐ68ί» εαυ8& ΓαεΙ® ηοΙαίβΒβηΙ 8αΙ)8επΙ>6Γ6. μάτων είδότα εόφυως προσαρμύζεσφαι. Ός εύθυς τήν 
έπιτροπήν είληφώς των πραγμάτων πάντας τους 
ευνοιαν τφ Νικηφ^ρφ φυλάττοντας έκ μέσου πβ- 
ποίηκε, Λέοντα μίν τόν κουροπαλάτην έν Λέσβΐ|» 
περιορίσας καΐ Νικηφ^ρον Βέστην τ6ν το\>του υΐον 
έν τη Ίμβρφ, Βάρδαν δΐ τόν νεώτερον δούκα τ^ε 
Χαλδίας καΐ Κολωνείας τυγχάνοντα τήν αρχήν ά<ρ- 
ελ^μενος έν Άμασεί^ παρέπεμψκ. ΚαΙ τους £λλους 
δι 6'σοι πολιτικάς 1} στρατιωτικάς μετ^εσαν αρχάς 
των άρχων παραλύσας, τους οΙκείους επέστησε και 
τφ νέφ βασιλεΐ φυλάττοντας ευνοιαν. Τοις τ^τε δΐ παρά του Νικηφόρου φυγαδευθεΤσι χάθοδον επιτρέπει, και 7ίρ6 γε των άλλων τοΤς άρχιερευσι, τφ μή θέλειν 
&πογράψαι τφ τ6μφ δν εΙς κατατομήν και ΰβριν έφευρε της Εκκλησίας εκείνος έξορισΟεϊσινι ώς Ι[δη φθάσας 6 
λίγος Ιστόρησεν. 

Ηθ])υ8 !ΐ00 ΐηθ(1θ εοη8(ίίυίί8, β& ίρ8& ηοείβ Οΰτω δΐ των πραγμάτων οΙκονομηΟέντων, κατά 

ΧΥΙΛΝΟΚΙ ΕΤ αΟΑΗΙ ΝΟΤ^Β. (21) Ιά νβΓυιη ββββ ηαΐΐο ιηοάο ροΐββΐ, ευιη οηι- Ι) 
ηίηο υΙθΓςυο ηαΐυβ 8ίΙ ρ&ΐΓβ Εοιηαηο 3, αηΐε^υ&ηι 
ιηαΙβΓ ΤΙιβορΙιαηο Ρΐιοεο ΝίοβρΙιοΓΟ ίαιρθΓ&Ιοη ηα• 
1>βΓθΙ. Εζ 118 ςυβ Ρ&ηνίηίυ8, ηοαιο 1οη@β (ϋΐίςεη• 
Ιί88ία)ΐΐ8 β( ρεη(ί88ίιηυ8, &()αοΙ&νίΙ, άερΓεΙιβηαβΓθ 

{>οί68 Β&βΠίΰπι 14,0οη9(Αηϋπυιη 12 είΓειΙβΓ βηηΌΠΐ 
8ΐο ίθηροΓβ 6£[ΐ886,ςυο αά ίπιρεΗί ΒοείβΙ&Ιεηι 8υη( 

Α ΖίΠ)ί80Α ΑΒΟίΙί, Α ςΠΑ νίίπεΰβ 608 ΥθΙ ρΡΟρΙβΓ 

(βΙαΙθιπ ΑΓΟϋθΓΑΐ,νβΙ 8ΑΗ6Π1 ηίΐιίΐ ρΓΦΐθΡ ηοπιβη 1ια- 
1)υ6ΓΑη1. Ναπι ίη Ωηε Β&βίΐϋ ΖοηΑΓ&β Αϋ βϋλΟ) ευ αϊ 
ΡΙιοοΑ 608 ίπιρ6ΓΑ886. ΡΑηνίηίο Α8ϋρυ1βη1υΓ ςυββ 
Ι ηίϋο ΚιοΓοιη ί πιρβηί πιυΐΐο ςαΑΟί Ιιβο ΑρίίοΓΑ ΐ62ΐιη- 
ΙαΓ Αριιά ΝοβίΓαπι εί ΖοηΑτίαιη 1ιαΙ>6α1 ίβηΙεοι.Δτι.• (22) ^αβ ηιυηυβ Γαϋ ίη οίτββ 6ΐ Γεηι ρυ!)1ίεΑηι 
ρΓοΓεεΙο υΓΐ)ί8 ηοη Α^βίηιίΐε : 1β βηίπι ίη Ιεζίοο 
Αηοηγπιο 1)ίΙ»1. Κε^ίο άίοίΙυΓ 6 της πολιτείας άρ]ς- 
^Υ^<» ήγεμων καΐ πρώτος. ΝίΑΪ ηΐΑΐυεΓίβ Α εοη8Πιιβ 
ρπβείρυυπι αΓΟππαγθ, ευπι ΟοηβίΑηΙίηηβ ΒοηίΑηΐ 
ηΐίυβ 8ΐΑΐίιη βυΐο ρηαιίβ ίηρβηί Αυ8ρίεϋ8 ΐΓβεβίπααΙ 
προέδρους εΓβΑνεηΙ, 8θΙιοΐΑΓυαι άοπίθΒΐίευηι, ρΓΟίο- 
ν68ΐίΑΓίυχη εΐ άΓυη^Απυηα, ςηο8 ηοη οΓΒείίβ ΑάΑα- 
^6Γ8, 36<] ίη ηε§;οΙίθΓυηι ΑάηιίηίείΓΑΐίοηβοι ηοΑ^^β 
8εεΓε1ηπ) Α<1νοεβΓ6 ροΐυίΐ, 6ί ]απι οοηιαιυηί ΓΑεΙβι 
άί^ζηίΐΑίο ρΓβείρυυπι εχ 6ί8 πρωτοπρόεδρον, υΐ 1ΐΑ• 
1)6^ ΟυίΌρΑΐΑίθβ οΐ ^αβ Ογ. εοηβΐίΐοβρε. Οοαβ. ι 118 ΗΙδΤΟΗΙΑΚυΜ ΟΟΜΡΕΝΟΐυΜ. 114 τήν αυτήν νύχτα «άσηζ &ιτοψ{α( άπολαθιις ί^εισι Α οιηηί 1ίΙ)θΓ&1α8 8Ώ8ρ!ο!οηβ Τζ!ζη{80&, 'ραηΐο ροβί ίη |Α«τ' &λ(γ«ιΐν & βανιλκ^ζ κ^ς τήν Μβγάλην Έχχλησίαν, 
χ^ρ^Ι του πατριάρχου λαβκΧν βουλ^μ<ν9< τ& διάδημα. 
*0ν έλ66ντα ιΐσκλθιΐν ούχ βιασεν 6 ΙΙολύβυχτος, μή 
άξιον «Τναι φι^σαας έικιβηναι θείου ναού νεαρφ χαΙ 
άτμ{ζοντι Ιτι τφ συγγκνιχφ αΓματι σταζομένας τάς 
χεΐρ«( ίχοντα, άλλ^^ σπευσακ ίργα μετανοίας ένδε(- 
ξασβακ, χαΐ ο(>τω< έφ{εβ6αι πατεΤν ίδαφος οίχου Κυ- 
ρίου. Του δΐ Ιωάννου ήπίως δεξαμένου τήν Ιπιτ(- 
μησιν χαΐ ικάντα ^κραζαι μετ' εύιιειθείας έπαγγει- 
λαμένοο , άιτολογισαμένου δ* ^τι χαΐ α^τ^χειρ οδχ 
αύτάς έγενιτο του Νιχη^^ρου, άλλ' ό Βαλάντιος χαΧ ό 
ΆτζοιτοΟε^δωρος έκιτροιτζ) της δεσποίνης , ταύτη ν 
μίν ό ιεατριάρχης προσέταττε των άναχτ^ρων χατ- 
«νεχθηναι χαΐ Ιν τινι νήσφ ιτεριοριοθήναι, Ιξοστρα- Μ&£^ηιιιη ΤθΐηρΙαίΏ 8θ οοηίβτΐ,υΐ οααηυ ρ&ΐή&ιχίιβθ 
άί&άθΐηα 8ϋ)ί Ιιηροη&ΙυΓ. ΥβΓαιη οΰΐχι ΡοΙγβυοίυβ 
ηοη &(]ιηίΙϋΙ, ηοη ΗοβΓθ ίηςυίβη8 (βηαρίο 8α1)ίΓθ 
βυηα ^μ^υΒ πι&ηοβ ηάΐιαο Γβοβηϋ οοβη&ϋ οΓυοΓθ 
βϋΙΙ&ΓβηΙ Αίςτίθ ίυαα&Γβηί ; ορβΓ&ιη (!&ΓβΙ υΐί ρφηί- 
ίβηΐΐφ οΓΟοΙα ρΓββΙ&ΓβΙ : ΙΙα άβπΐΌΠΐ ρβΓΠΐί88υπι ίΗ 
ΰΐ βοΐυκη άοιηυ8 Οοί ο&ΐοθΐ. Ε&ιη οΙ)3υΓ^(ίορθΐη 

ρ1&θί()β Γ6ΓΐΤζίΐηί808,ρΓΟΧΏϋΐβη8 86 ΟΙΏηί&θ1)β()ί6η- 

ΙθΓ Γ&είυΓαιη, 8θςιιοςυβρυΓ^&η8 υ1 ηυί α)αηυ8Νί- 
οβρΙιοΐΌ ηοη ίη1οΗ886ΐ, &1) ΑΙ)α1&ηϋο βϊ Αίζγρο- 
ΙΗβοάοΓΟ ^α88α Αη^υβίο ΐΓποίάαΙο. Ρ&(ηαΓ6ΐι& ί^- 
ΙοΓ Ιιβηο ρ&Ι&ίίο 6X1^1 ^υι>6ί βΐ ίη βΐίςυαχη Ιηβυΐ&ιη 
άβροΚ&Γί; ΓθΙβ^&Η βΐί&ιη ΝίοβρΙιοη ρβΓουββΟΓββ, Βί οοηβοίηάί ΓιΙ)β11ηιη β(3τβϋ ςηοά αά βοηίύη(ΐ6η()α8 
χισθηναι δΐ ναΙ τοΙ>ς του Νιχηφύρου αύτ^χειρας, ^ γθβ βοο1θ8ίΑ8(!ο&8, Νίθθρ1ιθΓΐΐ8 οάΐάβπιΐ. δίΕΐίτη !^ι- 
Ιια^^αγηναι δΐ χβΐ τ^ν τόμον (23) δν έπί αυγχύσει Ιαρ Τζίηίβοα ρ6Γ0υ880Γβ8 ίβίοβ βχ1οιΤθ8 β^Η, β( τνν Ιχχλησιαοτιχών ιτραγμάτων 6 Νιχη^ύρος έξ- 
Ι6•το• Ευθέως οδν & Ιωάννης έχείνους τε έζωσε της 
«Λεως χαΐ τήν Θεοφανώ Ιν Προιχοννήαφ έζώρισεν. 
ΊΗτις έχεΤθεν δατερον \ά%ρΛ φυγουαα χα^ τ{[ Μεγάλτ} 
«ροβφυ-^ΰαα Έχχληνί^ , διά του παρακοιμωμένου 
Βα9ΐλ•{ου έχβληθεΤσα έν τφ θέματι των *Α ρ μεν ια- 
χών έζωρΜη εΙς τήν παρά του βασιλέως νεουργη- 
Οεΐαβν μονήν τήν Αάμιδος , ένυβρ(σασα πρύτερον 
%\ς τ^ βασιλέα πολλά χαι εΙς τόν Βασίλειον, Σχύθην 
ι«αι βζρβαρον άποχαλέσασα χαΐ χατά χύ^|$ης αύτφ 
χον^ύλονς έπιτρίψ^σα. Έξωρ(σ6η δέ σ^ν αύτ^ χαΐ ή ΤΙιβορΙι&ηοηβπι ίη ΡΓΟοοηηββυηι γθΙθ^&Ι. Όη(1β 
ροθίβα οεουΐΐθ ουίΏ ρΓοΓα£ρ88βί ίη Μβ^ηηιη Τβπι- 
ρίαιη, θζΙυΓΐ)&1& βο &Β88ίΙίο οη1)ίοιι1&ηο !η ρπ>ν!ο- 
οΙ&ΐΏ Απηβοίοατη β8ΐ 181 άβροΓί&ΐΑ, ίη 0&αιί(]ί8 
ιηοη&8ΐβηυπι ρβοβηβ &1) ίιηρβπι(θΓθ οοηάΗυη,οπηι 
ρπο8 ίη ίιηρβΓ&ΙΟΓθΐη ιώό11& ^6^ί8ββ^ οοηνίϋιι βΐ ίη 
Β&8ί1ίοπι, ουίθ63Τ(Ιΐ89 6ΐΙ)ΐΐΓΐ)&Γί ηοπιίηβ οοοιρβίΐ&ίο 
βΐί&πι ρας[ηο8 ίη£;β886Γ&(. ΜαΙβΓ ςηοςηο ΤΙιβορΗλ- 
ηοηίβ ίη Μ&ηΐίηβυπι βζβίΐίί ο&Ό8Ε ιηί88& ; βθίοίίςαβ 
ϋΙ>θ1Ιυ8 ρΓθ1&ΐΌ8 6ΐ (1ί80«ΓρίΌ8 Θ8ΐ, ρΗβΙίηβςυθ Εο- 

0168188 1ίΙ>βΗα8 Γ6<](1ϋ&. ταότης μήτηρ έν Μαντινε(φ• ΈνεχΙεις δ^ δ τύμος έ^($άγη, χαΐ τη Έχχλησ(^ έχαρίσθη ή πρότερα έλευ- 
••ρ(α. 

[Ρ. 5β5] τούτων ο^ν πραχθέντων^ υποσχόμενου (] 
δ% του Ιωάννου χαΐ ε!ς έξ(Λασμα τής άμαρτάδος Ηίβ ΑοΙίΒ,ΡοΙγθυοΙηΒ ρβοο&Ι! βζρίαηά! £^Γ&1ί& ροΙΗ- 
οίίοπι ββ ςυίάηηίά ρήν&1θ8 ρο88θά6Γ&1,ίη ρααρβΓΟβ 
βΙ&Γ^ϋαΓαηι, ΙπιρβΓ&ΙθΓ6πι ίη Ιβσιρίαπι βάπιίΗϋ, 6^ 
ίθΓΪίβ Οΐιηβΐί η&1α1ίϋί8 ίη^^Γβββυιη 60, άί&άβηαΐβ 
ίιηρ6Γ&(θΓίο Γθάίπιίΐ. Εο ΙβηροΓβ β1 ίη Οοοίάβηΐο 
βί ίη ΟπβηΙθ Γ68 ίπιρβΓίί λάιηοάηπι οοη(αΓΐ)ΐιΙο 
Οη6ΐα&1>8η1.Ν&πΐ6ΐηΓΐ>68 Α£[βΓ6ηί8 ίη Οϋίοίιι,ΡΙιαθ- 
ηΐοίλ 6ΐ 6θΒΐθ8γη& βΓ6ρί», ςυοά ΝίοβρΙιΟΓΟ βΑπιηι 
6οη8ΐίΙυ6ηά&ηιιη ηίςυβ ηιαηίβηά&ΡΠΠίοοοΜίο ρρβ- 
ΓβρΙα ίαίΐ, «θ (Ιβίθοίίοηβαι 8ρ6θί&1>&η1; Ηοββίοα 
α(1ν6Γ8υηι Βυί^&ΓΟβ ηοη Γβοΐβ βζοο^Ι&Ιλ ρηυβ οοη- 
οίΙ&Ιίο πι&£;ηησι ίη ρθηουΐυιη Γβχη Εοη&ηβηι οοη- 
^^οίθ1>&^ ; β1 ρ6ηϋΗ& ςηίηςηβ ίηΐ69ΐΌ8 βηηοβ ρΓβ88β 
υΓΚ>68 ίη 8ηπιηιί8βπιη1{1ίίΏοοϋ«ΙίΙ)υ8. Ε« βοΐΐίοίΐαχη 
Ι6η6ΐ>&η1 ίηιρ6Γ&1θΓ6ηι, οίπ;ΌΠΐ8ρί6ί6η(6Πΐ ςηοάη&ηι 
μα(«•ν έπινεμύμενος σφύδρα τάς πύλεις έπίεζε), *ν ΙαηΙίβ πΐΑΐίβ Γθΐη6άίυαι &ά(ιίΙ)6Γ6ΐ, β1 Γ6ΠΐρυΙ)Ιίθ&πι 

* ' ' ' ' -^ *^ -^ -— ςυ&πι 6& ίηου1ίβΙ}&η1 ΗΙ>8ΓΑΓ6ΐ. Οαπι &υ1θπι Αηϋο- 

ο1]ί& &(1 θΓοηΐ6πι Οηνίυηι λ\Ιλ, &1ίςΏ&η<1Ιη 8ααιαιο 
ροηΙίΟοο ο&Γϋ 18861, &ά ίά ηιυηαβ ρρονοΗίΙ ίαροΓΑ- 
ΙοΓ ΤΙιβοάύΓοοι ςαβαιάιιηι Μ!Ι ηιοηαοΐιυπι, οπιηί- 
1>η8 ίΙοΓβηΙβιη 1)οηί8 ; ςηί βί βΐί&πι ρρβάίχ6Γ&1 ίπι• 
ρβΓίο ροΙίΙϋΓηιη, Ββο ίρ8ηαι &<1 Ιιοο ουίπιβη βΙ&ίηΓΟ 
ϊιθΓΐ&(υ8ςαβΓυθΓ&1η6ρΓθθίρί((ΐηΙθΓ ιι^βΓοΙ ; &1ίθφΐί 
βί ιηοηίΐυβ βαοβ 8ρθΓη6Γθ1, 8αο ίρβίηβ νίΐ» ββ ίη8ί- 
άίλΐηπι ίαΐ88θ ίηΙβΠοοΙΟΓυαι. ΟοηΙβηάβΓΕί βΐίλοι ε1> πέν>)«ι διάνε ιμαι ήν Ιδιωτεύων εΤχε περιουσ{αν, ό 
ΙΙολύευχτος επιτρέπει τήν εΤσοδον , χαΐ χατά τήν 
έορτήν τής Χρίστου του θεού ημών Γεν*^ήσεως είσελ- 
Ι^ντα τούτον τφ τής βασιλείας άναδεΐ διαδήματι. 
Πολον δΙ σάλον χαΐ ταραχήν έχούσης της βασιλείας 
Ιν τ> τ^ Έφ χαΐ τζ Έσπερε (οΑ τε γάρ ληφθβ^νοΕί 
χαττά τήν Κιλιχίαν καΐ Φοιν(χην χαΐ Κο(λην Συρ(αν 
«^λ•ις των 'Αγαρηνών, μή σγύντός του Νιχηιρύρου 
χαιράν τά χατ' αύτάς διαθέσΟαι χαλώς χαι άσφα- 
λίβοΜθβι» πρ6< άποστασίαν άπέβλεπον, χαΐ ή των 
'Ρ•ι»< χ^νησις ού χαλώς πρύτερον έπΙ Βουλγάρους 
μελετηθεΐσα μέγιστον έπέσειε τοις πράγμασι χ{νδυ• 
[Ι λιμ^ς έπΙ πέντε δλους ένιαυτους τήν 'Ρω• νον χαι διεσχοχεΐτο χαι έμερ(μνα πως &ν τά τοιαύτα 
6ερ««ιυθείη χατά χαΐ τό έζ αυτών άποσχευασθείη 
έλπιζύμινον Ιέος . Τέως δέ της πρ6ς τφ 'Ορύντη 
*ΑντΜχ•{ας χηρευούσης άργιερέως, βε^δωρύν τίνα 
προ^ειρίζεται μοναχών πασι χομωντα τοις άγαθοΤς 
τλλΧ αύτφ προ0εσπ(σαντα τήν άτά^ρησιν , χαΐ 
παρκγγυι^σάμινον μή έπισπευσαι ώς του Θεού μέλ- 
λοντος α6τ^ εΙς τό τής βασιλείας ΰψος άναβιβάσαι, 
^ μήν γινώσχειν ώς ιϊ ύλιγώρως διατε6•ι< έπιταχύν^ ΧΥΙΑΝΟΗΙ ΕΤ 00ΑΛ1 ΝΟΤΛ. (23) Εχ8ΐ&ί ίη Ιοηβ θΓβθθθΓθπι&ηί νοίυαιίηβ Ι. π, ίη ςηο, ςυ» ΝίοβρΙιΟΓΐ Νονεΐΐαβ Γβνηΐβίΐ, Βαβίΐίί Ρογ 
ρΙηΤΓοββηίϋ β&ηοϋοΓ Νοτθίΐα 8η1)]υη£ρ1ηΓ» Οοαβ. Μ« 0Ε0Β6ΙΙ ΟΒΟΒΕΝΙ 116 60 αϊ Μΐιοίοΐιβοβ ρβΓ ΙοΙίΐιη ΟηβηΙβιη βθΓρβηΙββ βΐ Λ "^^^ '*^< βασιλιίαζ αοκάυχεσι^, τ^ς 2αυτον» ψαχη -ς οοηΐ&^ΐοηθ 8υ» ίιηρυΓβ Γ6]ί£;ίοηί8 οηααια οοΓΓαιη- 
ρβηΐββ ίη ΟοοίάβηΙβιη ίη θβββΓίαιη αΐίςοαιη βοΐϋυ- 
άίηβιη (ΙβροΓίοχθί; ίά ςυοά ροβίβη Ιθΐηροπβ Γββϋ 
ίοαρθΓΐιΙΟΓ,βοθςαβ Ρίΐίρροροΐίη βχ ΟπβηΙβ ΐΓ&ηβΙιιΙϋ 
Ροίγβυοίυβ ρο8( ΤζίιηίβοΐΒ άβ8ί§;η&Ιίοη6ΐΏ ΙαηΙαιη 
ΐΓίβ;ίηΙ& ςοίαςιΐθ (!ίβ8νίχΗ. Ιη β]υ8ΐοοΐΗΐι βυίΤθοΙυβ 
Β&8ΐ1ίυ8 ιηοη&οΐιυβ 8οαζΏαη(]Γβηυ8, ρβΓΓέοΙο^ νίρΐυ- 
ϋβ 1β8ϋααοηϋ8 οΙ&Γυβ. Ιβ θγ^ο Ιααι ΓθΓααι οίνίϋαιη 
ίαϋ βί&ΐαβ. επίβουλος £στ«ι* άζιώσαντα δέ χαΐ τους ΜανιχοΚους* 
την ΈψοΝ πάσαν έπινκμομένους χαι λυμαινομένους 
τη μετα5<5σε* της μυσαράς αυτών 0ρησκι(ας, ιτρδς 
τήν έσπέραν άποικ(σ«ι χα» •Γς τίνα έσχατιάν έγκατ- 
οικίσαι παν έρημο ν, 6' και πβποίηκεν, ΰστερον, άπ- 
βναστήσας τούτους καΐ τ^ Φιλιπποοπ^λει ίγχατοικί- 
σας, ΈπΙ λ' δΐ και ε' μόνας ημέρας μετά τήν 
άναγύρευσιν χαΐ ό Πολύευκτος έπιβιους κατέλυσε 
τήν ζωήν. Και προχειρίζεται άντ' αύτοΰ πατριάρχης Βασίλειος μοναχές ό Σκαμανδρηνδς, έπ' αρετής τελειότητι μαρτυρούμενος. Καΐ τα μίν πολιτικά έφέρετο 
τ^δε. ΑΙ Α£;ΑΓθηί ιιΜοαοςυβ ΙθΓΓ&Γυιηάθ£;θηΙβ8,&11οςΐ20 
ηαϋοηββ θΑΐηάβαι ουιη Ιιίβ Γβΐί^^ΐοηβιη οοΐοηΐββ, ιιΐ 
Μ^ρύΙ^ ΡοΓβ», Αγ&1>68, είαιηίΐο, β1 ςοΐ ΡθΙίοβιη 
ΑΓ&1>ί&ιη ίηοοίαηΐ, 8&1)ΐΒ)ςαθ, £^ι*&νί88ίιηο ο1) &ιηίβ• 
8«ι;η Αηΐίοοίιί&ιη Γβΐίςυαβςαβ υΓΐ)θ8, ςυαβ βυρΓ& Τ^ αλώσει δ% τής *Αντιοχε(ας καΐ των Λοιπαιν 
πύλεων, &ς £νωΟΐν άπηριθμησάμεθα, περιαλγείς 
γεγον^ες οΐ άποτνταχοΰ γης δντες *ΑγαρηνοΙ χαΐ τβ 
λοιπά {0νη τά τήν όμο(αν αύτοΐς σέβοντα Ορ^ίνκε^^ν, 
Αιγύπτιοι, Πέρσαι, *Άραβες, Έλαμΐται, χαι οΐ τήν Γ60βη8ΐιί, άοΙοΓθ ρβΓίηοϋ Γ{Βάυ8 ίοίαηΐ ; ιηλ^ηίβςαθ Β Εύδα£μονα λβγομένην οίκοΰντες χαΐ τό Σαβα, συμ- ΐ)Δ(ϋςΐ2β οοαίΓ&ΰΙίβ οορϋ8,6ΐΟ&ΓΐΙι&£[ίαθα8ί5υ8,ςυο(1 
1ιΙ 1>6ΐϋ ί6ΓΓ& ιη&ηςυο £;6Γθηάί βδβοηΐ ρ6Γϋί88ίΐΏί, 
ΑϋΐηΐΏα ΓβΙ οοιηιηί5β&, ΖοοΗηγθ ίιηροΓ&ΙοΓβ, νίπο 
αρρηοαβ βίΓβηυο αίςυβ Κ)θ11ΐ6θ8θ, οαιη θχβΓοϋα 
Μ3 100000 1)β11ο ίάοηβΟΓυιη νίΓΟΓυιη ία Βοιη&ηο8 
(ΙυοαηΙ, 6ΐ ΑηϋοεΙιίΑΐη ςοβΒ Θ8ΐ &(1 ΟαρΙιηβιη οΙ)8ί- 
άίοηβ οίη£[αηΙ; ςααιη άίυΙαΓηαιη Γβοϋ οΙ>8688θΓϋΐη 
ίοΓίϋιιάο αίςΰθ ιη&^η&ηίιηί(&8. ΙιηρβΓ&ΙΟΓ υ1>ί άβ 
1)ΐΐΓΐ)&Γθπιιη οοϋΐοηβ ββί ίαοΐυβ οβΓίίοΓ, ϋϋοο ρΓο- 
ίθοίπιη Ι1θ8ορο1&χηίο οοΙΙΙ^βΡβ βχθΓοίΙυιη βΐ ο1)868« 
818 8α1)ν6ηίΓβ ΒβηρΙο ^υ1)6^. δίιηιιΐάαοβχη ΙοΙί 6χβΓ- 
οϋαί ρΓοΓαΙΰΓΰπι ουιη Γθ1ίςυί8 οορϋ8 ιηϋΙΗ ρ&Ιη- 
οίαιη Νίβοΐ&υαα, αηΰΐη βχ ίηΐίιηίβ 8υί8 βαηυοίιίβ. 
ΙίΒ αΙ)ί 86 ούζα 8υί8 οο^^α^x^^, 1)8ιγΙ)&γο8, 1&ιηβΐ8ί φωνήσαντες χαΐ όμαιχμίαν Οέμενοι, δύναμιν πάντα* 
χ($θ£ν ήθροικ((τες μεγάλην και ήγεμονεύειν αυτής 
τά(αντες Καρχηδονίους Ζώχαρ έχοντας άρχοντα, 
πρακτικών άνδρα καΐ τά εΙς πολέμους δεινών, ώς αν 
άκ,οιβεΤς χαι επιστήμονας των τε κατά γήν χαι 
Οάλατταν Ιργων , έξήλθον κατά Τωμα(ων 6ιρ' Ιίν 
τάς πάσας συναγαγύντες δυνάμεις, εΙς Ικατόν μαχί- 
μων ανδρών χιλιάδας άριΟμουμένας [Ρ. 666] και 
τήν κατά Δάφνη ν Άντιύχειαν καταλαβ^ντες Ιπο- 
λιύρκουν επιμελώς. Γενναίως δΐ των ένδον χαι 
εύψύχως τήν πολιορχίαν υφίσταμένων έπί μοοιρον 
έπετείνετο ή πολιορκία. Άγγιλθείσης δΐ της των 
εθνών συνόδου τφ βασιλεΤ γράμματα ταχέως έπέμ- 
ποντο πρ6ς τόν στρατηγον Μεσοποταμίας, τάς έχεΐσε ΘΡΓαιη βχβΓοϋυβ νίχ ιηίαίιη&ιη ρ&Γΐβιη 8αί8 οορϋ8 (* κελεύοντα δυνάμεις άθροΐσαι και βοηθήσαι ταχύ 
αςυιύ)&1, ί11ιΐ8ΐή ρΓοΙίο Γυάΐί υη&ςυβ ρυ^αα (1ί88ί- τοις πολιορκουμένοις- Ιπεμψε δΐ χαι άρχοντα του 
ρ&νϋ, υΓΐ)θ8ςοθ Βοζη&ηί8 8υΙ>€ΐϋα8 ία1β8 ρΓ8Β8ΐϋί(. &'λου στρατού μετά χαΐ δυνάμεων ^λλων τ6ν πατρί- 
χιον Νικύλαον, Ινα οντά τών φκειωμένων αύτψ ευνούχων, 6'ς ταΤς λοιπαΤς προσμίξας δυνάμεσι, χαΐ συμπλακεις 
τοις βαρβάροις μυριοπλασίοις ουσιν, έτρέψατο λαμπρώς καΐ έσκέδασεν ένΐ πολέμφ, χαΐ τάς 6πό Τωμαίους οδ- 
σας πύλεις έν τφ άσφαλεΐ χατεστήσατο. ΟηΙβΓΏΠΐ Κθ88ί8,οαιη ϋ Βοΐς^αη&ιη ςυο ΓβΙυΙίπιυβ 
ιηοάο 8α1>β9ί886ηΙ, οαρϋβ οϋαιη (1υοΙ)υ8 ΡθΙγ! βΐϋβ 
Βοη8α βΐ Εοιηαηο, άοιηπΏ ΓβνβΡίί ηβί^ύ&ςα&ιη ρ1&- 
ουϋ : 86ά ΙοοοΓυιη οοπιιηοάίΐΑΐβιη αάιηίΓΕίί,Ιοη^υιη 
νλΐβάίοβηΐββ ρ&οϋβοαιηΝΐοβρΙιοΐΌίαιρβΓ&ΙΟΓβ ίηίίίβ 
ίΙ>ί οοηαιηοΓαΗ άίΐίοηβιηςυο ί8ΐαιη ρο88ΐ(1βΓ8 8ΐ&1αβ- 
Γυηΐ. Ηαηο βΟΓυιη ββηίβηϋ&ηι ιη&^8 βΐίαιη οοπΩγ- 
ιηλνΗ ΟλΙοογΓαβ, ςαί, βϊ &1> ίρ8ί8 Βοιη&ηοΓυιη 
(Ιοβί^αλΓΟίαΓ ΙηαρβΓβΙοΓ, Βυΐ£[αηΑ βί8 0688υΓύπη, Τφ Ιθνει δΐ τών *Ρώς δν εΓπομεν τρόπον τήν 
Βουλγαρίαν χειρώσαμένφ, δοριαλώτους δλ χατα- 
σχύντι και τους δύο υΙους του Μέτρου Βορίσην χα: 
'Ρωμαν^ν, ούκέτι ήν βουλητ^ν ή έπ' οΐ'κου δπο• 
στροφή, αλλά τήν του τ^που θαυμάσαντες εύφυίαν, 
μακρά χαίρειν είπ^ντες ταΐς πρό< Νιχηφ^ρον τ6ν 
βασιλέα γενομέναις συνΟήκαις , συμφέρον ένύμισαν 
αύτοΤς μεΤναι κατά χώραν καΐ της γης κυριεύειν. 
Ένηγε δΐ πρ6ς τοΰτο πλέον αύσούς καΐ 6 Καλ^- Γ(ΒΟιΐ8 ρβΓρθΙυηιη ίοίυπιιη, ΙπΙ)υΙυιχι 584 ίρβίβ χ^ρος, λέγων, ^ι εΐ παρ* αυτών άναγορευθ^ βασιλείς 
ρΓΟίηίββαιη ιηυΐϋρϋοαίαπίπ), βοοίοβςαβ θ( &ΐΏίοο8 ^ 'Ρωμαίων , αύτ^ς της τε Βουλγαρίας έχστήσεται 608 ρβΓ οιηηβιη νϋΑΐη ΙιβώΗαΓυπι ρο11ίθ6ΐ)&1υΓ. Ηί8 
Κθ88ΐ νοοϋ)υ8 ίηΟ&ϋ, βΙ ΒυΙ^&Γί&ιη υ1 1>βΙΙο α 8θ 
8υ1)ΕθΙ&Εΐ βίΜτίηάίο&νβΓυοΙ,θΙ Ιβ^ιιΙοΒίπιρβΓβΙοηβ, 
οιηηία βιβ &Νίοβρ1)θΓθ ρ&οΐα 8Θ ρβΓ8θ1αΙυΓυιη ροΙΙί- 
οβηϋβ» 1>&Γΐ>&ιίο« λΓΓ0£;&ηΙί« ρίοχιίβ Γ68ροη8ί8 άαΐίβ 
Γ6||ΜβΓοηί.ΡΓοΙη(]θ ίιηρθΓ&Ιορ αΓ(ηί8 ο&χη Γβιη (1ί806- 
ρΙβΓθ οοΑοΙαβ, 0118818 1ίΙ(βπ8 οθΙοηΙβΓ βχβΓοϋυβ &1) 
ΟΗβηίβ ίη ΟοοίάβηΙβχη ΙηιηΒίβΓΐ, εΪΒςαβ άυοβιη & 8β 
ηοιη!η&1ϋΐη ρΓβΟοϋΒ&Γάαιη ιη&£;ί8ΐΓυΐΏ,οοβαοηαθηΙο 
ΒοΙθΓαζη,Μ 6ίΙΟαΓαιη,ου]ΐΐ8 βοχόγοπι Μ&ήαζη ρΗνα- καΐ σπονδάς ποιήσει διηνεκείς, χαΐ τάς συμφωνη6•^- 
σας δοθήναι δύσεις αύτοις παρέξει πολλαπλασίως, 
χα) συμμάχους Ι(ει χαΐ φίλους αυτούς διά βίου. 
ΟΤστισι ^ήμασι χαυνωθέντες οΐ 'Ρώς τής τε Βουλ- 
γαρίας ώς δορικτήτου άντεποιουντο κτήματος, καΐ 
διαπρεσβευσάμενον τόν βασιλέα χαι όποσχύμενον 
επιτελέσειν &παντα τά τφ Νιχηφύρφ Ιπηγγελμένα 
ο& προσεδέξαντο , αποκρίσεις δύντες βαρβαρικής 
πεπληρωμένας αλαζονείας, ώς άναγχασθήναι τούτον 
διά μάχης χρΧναι τά πράγματα» Γράμμασιν οΰν έν- 117 ΗΙ8Τ0ΐαΑΑυΜ ΟΟΗΡΕΝΟΙϋΜ. 118 2λ(γ(|ΐ τΑ( Έφας δονάμβκ πρ6< ««ήν Έσπέραν δια- 
βιββΐ93^ δρ^οντά τκ αύτ«Τς Ικιστήσας 6'ν ών^μασι 
στρ«τηλάτην Βάρ^αν μάγιστρον τον Σχληρ6ν, οδ 
τήν &$€λγήν Μαρίαν ν^μιμον ήγάγετο γαμΓτήν 
Ιδιωτ<(&ων 6 βασιλεΙ><, ίμελλβν έαρος έ^ρισταμένου 
χαι «ύτός έξορμηναι . 01 'Ρώς Β^ χαΐ ό τούτων 
αρχηγέ & Σφκνδοσθλάβος, τήν του 'Ρωμα'ι'^ου στρα- 
τνίματος ώ< έπύθοντο π<ρα(ωσιν, χοινοπραγήσαντις 
δεδοολωμένοι< ήδη τοΤς Βουλγάροις, προσειλη^ρ^τες 
δι χα\ «υμμάχοος '^ού^ τ• Ιίατζινάχας χαΐ τους 
«ρ^ δύτιν έν Παννον(^ χατφχισμένους Τούρχους, 
τλλΧ διλ πάντο»ν βτροη&ν ^πολιμκιτήν ήΟροιχί^ες ές 
βχταηςισχ^ιλ(ους ΙπΙ τριάχοντα μυριάσι χορυφούμενον, 
χζΐ τ&ν ΑΓμον διαβάντκ , πασαν έπυρπ^λουν τήν 
βρφςην χαΐ έληίζοντο, πηξάμενοι ιιαρεμβολήν ^(γχου 
1ΙΟΟ τών τειχών Άρχαδιοοπ^λεως, χάχεισν τήν 
συμπλοχήν {«δεχόμενοι του πολέμου [Ρ.β67] Ό 
δλ μάγιστρος Βάρδας 6 Σχληρός ώς ^σθετο χατά 
«ολυ τφ ΊΐλήΟει λειπ^μενος (περιίστατο γάρ αύτφ 
«8βα ή στρατιά εΙς ιβ' χιλιάδας), βτρατηγιχαΐς Ιγνω 
άιιάταις τον>ς έναντ{ου< ιηριελθεΐν χαι τέχν^ χαΐ 
μηχανζ τά τοααυτα χατεργάσασθαι πλήθη • Ό δή 
«αϊ γέγονε. Συγχλείαας γάρ εαυτόν συν τ^ στρατί^ 
εΤβω τβιχών, πολλά προχαλου^νων των πολεμίων 
έξελθε» χαΐ περί των 6'λων διάγων (σασθαι , ο&χ 
6πι{χουσεν, άλλ' Ιχαρτέρει ώς τάχα δειλιάσας, βλέ- 
πων τους αντιπάλους τά παρατυχ^ντα φέροντας τε 
χαι δγ«ντας. Τούτο δΙ τό βούλευμα μεγάλη ν χατα• 
φΐχδνηαιν ένεποίησε τοις βάρβαρο ις* οΐηθέντες γαρ 
ώς ταΐς άλη6ε(αις ειλίφ συνεχόμενος ό Σχληρός 
συγχεχλειχώς Ιχει τείχους (νδον τάς 'Ρωμαΐχάς 
^λαγγας, έπεξελθεΐν μή τολμών, άδεώς τε έσχε- 
βάννυντο χαι άμελώς έστρατοπεδεύοντο χαι της 
πρεπούσης ήμέλουν φυλαχης, π6τοις χαι μέθαις χαΐ 
αύλοΐς χαΐ χυμβάλοις χαΐ άρχήσεσι βαρβαριχαΤς 
διανυπτερεύοντες χα) μηδενός τών δεόντων επιμε- 
λημένοι. Καΐρου τοίνυν επιτηδείου λαβωμένος ό 
Βάρδας, χαΐ βπως έπίθητα^ τοΤς έχΟροΤς ευ μάλα 
διχσχοπήσας, χαι τήν ήμέραν χαΐ τήν ώραν όρίσας, 
λόχους χαΐ ενέδρας νυχτ&ς έπ( τίνων εύχαιροτάτων 
χωρίων στησάμεν^^ς Ίωάννην πατρίχιον τόν Άλα- 
χασέα μετά τίνος δλίγης δυνάμεως έχπέμπει, προ- 
τρέχειν χελεύσας χαι διασχοπεΤν τό6ς εχθρούς χα2 
φαμά προς αυτόν μηνύειν χαΐ δπη πάρεισιν άναδι- 
δάσχειν, έπισχήψβς δΐ χαΐ συμμΤξαι τούτοις έγγίσασι 
χαΐ £μα τζ συμπλοχ^ δούναι τά νώτα χαι δίχησιν 
^ευγ^ντιον παρεσχηχέναι , μή άχρατώς μέντοι γε 
^εύγειν, δλφ [ίυτίίρι ένδίντας τοΤς *ίτΓποις τοί)ς 
χαλινούς, άλλ' ήρεμα χαΐ μετά τάξεως, δ'πη δέ 
παρ<(χοι , χαι υποστρέφοντας συ|&($ήγνυσΟαι τοΤς 
έχ9|>οΐς, τκλΙ ούτω ποιεΐν μέχρις ϊιν είς τους λ6χους 
τούτους, χα) εΙς τάς ενέδρας έναπσχλείσωσι, τύτε δΐ 
έχιύσμως φεύγειν χα) προτροπάδην. Τριχή δΐ τών 
βαρβάρων διαιρεθέντων (Βούλγαροι μ^ν γάρ χα) 
'Ρώς τήν πρώτην» άνεπλήρου μερίδα, Τοΰρχοι δΐ 
χαθ' εαυτούς ήσαν μύνοι χαΐ Πατζινάχαι ωσαύτως), 
έρχύμενο< ουν 6 Ιωάννης συμπλέκεται τοΤς ΙΙατζι- 
νχχαις χατά τύχην συνηντηχώς, χαΐ ώσπερ ήν αύτφ 
«■ίριίγγίλμένον , ιιρο99«οιεΙ«α^ 7^^• σχολαίο^ν τήν Α Ιαβ 8ΐ<11ιοβ Ιβ^Ιίιηο 8!1)ί ιη&ίΓίΐΏοηίο οο^^11ηxβ^&^ ; 
βίΑΐυίςυβ υθΗβ ίηίϋο ίρβθ ςυοςαο ίη ΙίθΙΙυΐΏ ρρο- 
ίιοίβοΐ.δβά Ηθ88ί 6οηιιη(ΐΰθάυοΙθΓ8ρ1ΐ6η(1θ8ΐ1ι1α1)ΐΐ8 
αυάϋο Ηοη)&η&8 εορίαδ ίΓ8]66ί886, ^0Ώ^υη^^^8 ςυοβ 
^&^η ίη8υ&1ι&1)6ΐ)αηΙ ροΙβδΙ&ίβΒαΙ^&πβ,αδοίΙΙββΙιαιη 
&(ϋ}6ΐ1ίοοη8θΓΐίυΐΏΡ&Ιζίη&οί3,βΙ(]αϋηΡαηηοηΐαν6Γ- 
808 οοο&3ϋΐη [ι&ΐ3ϋ8ΐ)Εη1; ΤαΓ0Ϊ8, βχθΓοίΙυ 1)6ΐΗοο8θ 
οοη^Γθ^αΙο Λά 308 νίΓΟΓαιη ιηίΙΗα, ^Εαιοιη 6^Γθ88ί 
ιιηίνβΓ8&ιιι ΤΙΐΓ&οίβιη ίηεθηάηβ αο ρΓ83(ίΙ&ϋοηίΙ)υ8 
νΒ8ίβΓϋηί; οαβίΓΪδςαθ ρΓορβ πιιιγο8 ΑΓ0Β(ϋορο1ί8 
ίαοΙΪ8 ρΓΦΐϋ οοοαδίοηβΐΏ ρρ^δίοΐαϋ 8ΐιηΙ.ΑίΒ&Γ(1&8, 
ςαί 8θ ηιιιηβΓΟ 1ΐ08ϋ1)υ3 ιηαΐΐο ίπΓβηοΓβιη 8βηϋΓθΙ, 
ςυίρρβ άαοιίθοίιη οιηηίηο ιηίΐΐίυιη βχοθΓοίΙυ ίηβίΓυο- 
1υ8, &ΓϋΙ)α3 ίπ)ρθΓα1οηί8 8ΐ&1ηϋ 1)αΓ5&Γ08 β§5οίΓ- 
οιιιηνβηίΓβ α8(ιιςιΐ6 βΐ ιη&οΐιίαίβ Ιαηί&τη ορρηιηβΓθ 

β ιηαΙϋΙυάίηβιη.Νβςυθ οαιη ίβ οοηαΐυβ ΓηιβΙταΙαβ ίυίΐ. 
Οοίρρβ 86 οπιη 8υί8 ΐηΐΓ& ιηυΓΟβ οοη(ίηβη8, ΒαΓΐ)&- 
Γί8ςαβ θΓθ1)ΡορΓθνοο&οΙϋ)ΐ28 αά οβΓί&ιηβη άβ βοιηχηβι 
ΓθΓαπι ίηβυη^ αοα ηοη ο1)(θΐηρθΓ&η8,ιηθίαπΐ(|υθ 8ί[ηυ- 
1«η8, ςυ&ηίαιηνίβ εαοΓαιη Γβ8 &!> ΙιοβΙβ &^ ΓβΓΓίςυο 
οβΓηΘΓβί, ίαπιβη 8αιιιη 1θηθ1)&η1 ρΓοροβίΙατη. Ηοο 
ρ&υΐο χη&^ηυπι 8υίοοηΙθπιρ1υπι αρνιά Β&Γΐ)αΡ08 θχοί- 
ΙανίΙ : ϋ βηιιη γ&Ιϊ οιηηίηο ίοηηίοΐίηθάαοΐυιη 1)&Γ(1&ιη 
8υο8 Π](ΒηίΙ)υ8 ίηο1υ8θ8 <1θϋηθΓ6,ηβς[Όβ αοάθΓβ β^Γβά! 
1ίΙ)θΓθ ροΓΓΟ νας&Γί, ο&8ΐΓ& ηβ§Ιί^6η(θΓ ζηβΐ&η', βΐ 
θχοη1)ία8 (ΐ6]3!ί&8 ρο8ΐΙι&1}ΘΓθ, ηοβίββ ροΐ&ηάο ρβΓ 
θϋπβΙ&Ιβιη ίηΙβΓ ίΐ8ΐυΙα8 θΐ είιηΙ)&)& θΐ β&ΚαΙίοηβΒ 
1)&γ1)&γ16&8 (ΙυοΘΓθ, άβηίςιιβ ηίΐιίΐ βοΓίιιη ςυβθ αΐίί- 
ηθ1)&1 οιΐΓ&Γθ. Εγ§ο ΒΑΓάαβ οο688ίοηθΐη η&οΙυ8, οΙ 
ςυοαιοάο Ιΐ08ί68 αάοπΓβΐυΓ αιοουΓ&Ιβ ιηβάίΙ&(η8,(]ίθ 

ρ ΙιοΓβςηθ &ά Ιιοο ά68ί^ηαϋ8, (ϋ8ρο8Ηί8 ρβΓ ορροΓίυ- 
ηΐ88ίαια 1οο& ^η8^(1^^8,^ο&ηηθIη ραίποίαιη Αΐ&εα86η- 
8βπι οαιη ιηοάίοα ιη&ηα οχηίΐϋΐ, ςαΐ 8ρ6οη1&Ιυτη - 
Ιΐ08ΐβ8 βχοαΓΓβΓ6(,υΙ)ί(ΐυβ ϋ β88θηΙ ΠΙίοο 8ί1)ί τβηυη- 
ϋαΓβΙ, 1)08ϋΙ)υ8 &ρρΓορίηςα&η(ίΐ3υ8 πιαηυπι οοη3θ- 
Γ6Γ6ΐ,8αΙ)ί1θ(ΐαβ ίβΓ^α (1αη8 8ρ6θίθΐη ία^» βχΙιίύβΓθΙ, 
ηοη ςαίάθΐη ηΐ θίΓυβθ 1&χα1ί8 βςηοΓυιη 1ι&1)6η!8 ίυ- 
^βΓθπΙ;, Ββά ραυίαϋιη βΐ Ιββ οοΐΏροβίΙο α^ιηίηβ 
ΓβοθάβΓθηΙ, ηοαηιιη(ΐυ&πι θϋαπι φςυο Ιοοο οοηνοΓδί 
ουοα ΙιοβΙθ ρυ^οΗΓθηί, άοηεο βυιη ίη ίη8ί(1ί&8 ροΓ- 
ΐΓ&ΙιβΓβη^ : ίυπι νβΓΟ θ1Γα$θ 6ΐ ηυΐΐο ΟΓάίηβ ίαρ^αιη 
ί&οθΓβηί. Ετ&ηΙ 1)&Γΐ)&Γί ίη 1γθ8 άίνίβί ραΓ(68. Ιη 
ρπΕοα 6Γ&η1 οααι Εθ88ί8 Βηΐ^αη, 8βθΓ8ίπι ΤπΓοί, 
ΒβθΓ8ΐπι βϋαπι ΡαΙζίηαο». Ρογ8 ίΐα (υϋΐ; υί ^08ιηηθ8 
ρΗπιο οπιηίαιη ίη Ρ&(ζίη&ο&8 ίηοίάβΓβί. Οαηιςϋβ, 
ηΐί ιηαηά&ίηπι βί ίαί88θ (ΙβπιοηβίΓ&νίιηυΒ, οΙ)1ί(ΐυβ 

Ο Γ60θάθη8 Γυ^ααι βίιηηΙ&ΓβΙ, ΡαΙζίηαοβΒ ΙυΓΐ)α1ί8 8αί8 
0Γ(1ίηίΙ)υ8 ίη8ΐ&Ι}&ηΙ,8ρθ Γα^ίβηΙβΒ 8υΙ)ίίο οιηηβΒ άβ- 
Ιβηάί. Ηοιη&ηί πιοάο &βιηίη6 οοιηρο&ίΐο ίυ^ίβηΙβΒι 
ιηοάο 1ΐ08ΐ11)υ8 8β8θ οΙ)νθΓ(6η(θ8 αο ρΓ8θ1ίαηίθ8, αά 
ίηθίάίαΒ ουΓ8ΐιιη Ιβηβϋαηΐ ; ίη ςυβίΒ ιηθάί&Β υΙ)ί νβ- 
ηβρυηΐ, 1αχαίί8 Ιι&1)βηί8 θίΓυ86 Γυ^θΓαηΙ,αοΡ&ΙζΙηΒ- 
08δ άίβΒίραΙίθ 0Γ(1ίηίΐ3α8 ρΓοηαίΒουβ 608 8αηΙ ίοΒβουΙί 
86ά υΙ)ί Β&Γάα8 8ηΙ)ί(ο ουηι ΙοΙο θΧθΓοίΙα αρρ&ΓυίΙ;, 
Γθ ίαιρΓονί8α οοηβΙθΓη&Ιί οπιί88α ρβΓΒβοαΙίοηθ ηοη 
ςηίάβηι Γα^8β 86ά άθΓβηβίοηί 868β ρ&ΓΕΓυηΙ. ΥβΙΐθ- 
ιηβηΐί ααΐβπι ουιη ίπιρβία Βαγο» οχθΓοίΙυ ίΓΓυβηίθ, 
αίςυβ βΙΙθγβ ςυοςυβ β Ιθγ^ο ρΙΐΒίΒηςβ εοπιροβίΐίβ 
0Γ(1ΐη11)υ8 ίη^Γυθηίβ,ΒίΒΐΙηι ΓυΓίίββίπιί ςαίςηο 5θ7 119 ΟΕΟΑβυ ΟΕΟΗΕΝΙ 120 

ΙΙι&Γαιη οβοίάβΓαηΙ ; βΐ οοΓυιη ρ1ι&1&η§;β &11β (ϋββί- Α. ^ναχώρησιν ποιούμενος ΙνέΜίνιο δ* οΐ Ιίατζινάχαι 
ραίιι, 0θΓηίΙ)ΐΐ8 Ηοιη&ηοΓυιη οοβαηΐίΐ^αι ίη ιηβάίο *(«< Ιαυτών λύναντκς τάξεις, ώ< τάχα τους φιύγον- 
(ΙβρΓβΙιβηβΙ ΡΕίζίη&οο αίςαβ ίη ΟΓ&βιη οίΓουΕηνβηϋ τας άφανίσαιιν &ρδην. Έχείνοι δΐ νυν μίν γ«ύγοντ•ς 
ηοη άία νίιη βυβϋηυβΓυηΙ, ββά ίηοΙίη&ΐΑ αοίβ ρΓορο μετά τάξεως, νυν €' ύποστρέφοντες χαΐ αμυνόμενοι 
ηηίνθΓθί βαηΐ οοοίβί. ^θεον πρ^ς το6ς λ<$χους . ΈπεΙ δΐ χαΐ ές μέσους 

έγένοντο τούτους, τύτε δή άνέντες τους χαλινούς άχρατώς Ιφευγον, χαι οΐ Πατζινάχρι έχχυΟέντες 
άτάχτως Ιδίωχον. Έπιφανέντος δ* εξαίφνης του μαγίστρου μετά παντός του στρατού, τφ άπροσδο- 
χήτψ χαταπλαγέντες τήν μίν δίωξιν έπέσχον [Ρ. 668] ου μήν γε χαΐ ές φυγήγ άπειδον, άλλ' (μενον, 
ήν τις έπ(οι δεξύμενοι. Μετά σφοδρας δέ ρύμης των περί τ6ν μάγιστρον συμπεσ^ντων αύτοΤς, χαΐ της 
λοιπής φάλαγγος βπισΟεν ερχόμενης μετ* εύχοσμίας χαΐ τάξεως, πίτττουσιν εύΟυς οΐ άλχιμώτεροι των 
Σχυθών. Και χατά βάθος τής φάλαγγος «χισθείσης ές μέσους έμπίπτουσι τους λύχους οΐ Πατζινάχαι, 
των χεράτων συνελθ($ντων άλλήλοις χαι χύχλωσιν άποτελεσάντων. Έπ* όλΙγον οΰν άντισχύντες έν^χλιναν, χαι 
πάντες σχεδόν χατεχύπησαν. 

187 Ηίβ Ιιοο ιηοάο νίβϋβ, Βλπί&β οαιη 6Χ ο&ρϋ- Β Οβ'^ω δΐ τούτους τρεψάμενος 6 Βάρδας, χαΐ διά 
νίβ ίηΙβΠθχίβββΙ Γοϋςυοβ &()Ιΐϋθ ΙοΙθ^γοβ ίηβΐΓυο1& των αΙχμαλώτων μαθών ώς χαι ο\ λοιποί άχμήτες 
&6ίβ ριΐ£;η&ιιι οζβρβοΐατθ, ΓθεΙα ία 60« άαοίΐ. Π υθγο δντες προσμένουσι συντεταγμένοι τ^ν πύλεμον , 
ΙβιΐΏβίβί Γθοβηβ αοοβρίυβ άβ Ρ&Ιζιη&οαηιαι οΐ&άβ τρέπεται τήν ταχίστην πρ^ς έχείνους. "Αρτι δ' 
ηηοΐίαβ ΑηίιηοΒ βΟΓαιη ίηβρβΓ&Ια οαΙ&ιηίΐΑίθΐίΓ&οΙοβ έχεΐνοι τ^ των Πατζιναχων έγνωχ^ες άτυχη μχ 
άβ^βοβ^Α^,^&1ηβ^ ιηυΐαο ββββ οοΙιΟΓί&ϋ,&βοϋίβ θΐί&ιη χατεχλάσθησαν τάς ιψυχάς τφ άδοχήτφ της συμ- 
ςηΐ βζ Γυ§;& οοη&α6Κ>&ηΙ, Ηοιηααίθ οοοαΓΠΐηΙ, ρΓ»- φοράΐς. *Όμως παραχαλέσαντες εαυτούς χαι τους 
ιηίΒβίβ θςπίϋϋυβ &ο 8αΙ)8βςαθηϋΙ)α8 θο8 ρ6<1ί1ϋ)υ8. έχ της φυγής σχεδασθέντας άναχαλεσάμενοι προσ* 
Ρηιηο οοα^ΓββΒυ βςαίΙβΒ ε Εοιη&ηΪΒ, ςαοΓυιη νί8 βάλλουσι τοις 'Ρωμαίοις , οΐ μίν ΙππεΤς προδρα- 
ΒαΙ>8Ϊ8(ι ηοη ροΒΒβ νίάθ5&1αΓ, Γ6^θ^ι^ ίηςυβ ρβάΐΐΕ- μύντες, οΐ δε πεζοί χατύπιν ερχόμενοι. 'Ος δΐ χαΐ 
Ιιιοα οοιηραΐβί Βαηί. 11)186 Γβοο11β£;6Γυη1θ1Κοιη&ηο- χατά τήν πρώτην προσβολήν άνεχύπησαν οΐ Ιππείς 
Γαιηιαιρβ1αιη8α8ϋηαβΓυηΙ.ΑΗςΐ2&α(ϋϋ(]υ5ίθΜ&Γΐθ τάς ορμάς 6π& 'Ρωμα(ων ανυπόστατων φανέντων, 
ρα^ζΟΑίαιη 08ΐ, άοοθο $ογΙΙι& ςαίά&ιη ηαοΐθ οοΓροηβ έχχλίναντες εΙς τους πεζούς συνηλάθησαν . ΈχεΤσε 
βΐ Γθ5θΓβ Εαίιηί β1&1ιΐ8, &ηΐ6 αΙίοΒ ρροςρβΒ^ιυΒ, ίη δέ πάλιν γενύμενοι άνελάμβανον εαυτούς, χαι τους 
ίρΒΟΐη ΓοΓίΟΓ Β&Γ(1αοα, ςυί βςυβΒ ΟΓάίηβΒ ο1)ϋ)&1 'Ρωμαίους προσέμενον επερχόμενους . ΚαΙ ήν μλν 
«Ιςαβ άίοϋΒ Εηίχη&1>&1. Ηα^α8 οαβΒίάί 8ογ11ι& ουιη η 2χρι τινός ή μάχη άγχώμαλος, Ιως ο$ Σχύθης τις 
Ι^Ιαάίαπι ίηϋίχίβββΐ, ίοία άβίΒ^βαΙβ οοηαΙυΒ ιγΗΙοβ μεγέθει σώματος χαΐ άνδρί^ Ψ^Χ^^ έπαιρύμενος, 
ίυίΐ. Β&ΓάβΒ νβπ) θηΒθ ς&ΐβ&ιη δογΙΙΐΦ ίβρϋΐ : βΐ οΙ> των άλλων όπερπηδήσας, έπ' αυτόν τον μάγιστρον 
νΙιιιπΐ8ηα8&οΓ6ΓπρΓβ8ΐ&ηΐ6ΧΧΐϋηοΙυΓ&ιηίο(αϋαηΙα φέρεται παριππεύοντα χαΐ τάς τάξεις παραθα^(δύ- 
ΐ\ύί 6ίΟθΑθίΙ&8 Ιΐΐ ζηβάίαπι δογίΐιαιη άΐ886ουβη1.6βά νοντα, χαΐ ξ(φει παίει χατά του χράνους. Του δΐ 
βΐ ΟοηβΙαηίίουΒ ρ&Ιηοίυβ,ΒϋΓάφ ΓγαΙ^γ, &1ίυιη δογ- ξ(φους παρολισθήσαντος άπρακτος έγένετο ή βολή. 
ΙΙίΕΐη, ςαί αηα οααι ρΓΪΟΓβ ΐα§;Γυ65α1 &ο βθ ΓβΓΟοίαβ Τούτον δΐ ό μάγιστρος ξ(φει πα{ει χατά του χρά- 
^θΓ6ΐ)&1, οΐ Γγ&Ιγι ορϋαΙ&ΓθΙϋΓ, οαρυΐ ΓθΓίΓβ άϋΐη νους* βάρει δΐ της χειρός χα2 βραφζ του σιδήρου 
νυΙΙ, άβοΗηααΙβ ίοΐα 1)&γΙ)&γο, Ιιυ]υ8 βςυί οβΓνΐΓβιη οδτω γέγονεν ενεργός ή πλήξις ώς δ(χα βλον δια• 
{^Ι&άίϋΐΑηςϋΟΕρυΙςιΐθ&ιηρυί&Ι; οοΐίαρβυιηςυβδογ- τμηθήναι τόν Σχύθην. Κα) Κωνσταντίνος δΐ πατρ{- 
ίΐι&ιη, 888 εΙ) 8ςυο άβΒΟβηάβηβ, ηοααυ ιηβηιοθ^υ8 χιος 6 του μαγ(στρου αδελφός, τφ άδελφφ βοηθών, 
ΕΓΓβρΙο^'υ^υΐΕΐ.ΗοοΓΕθίηα8ΐΙοηα&ηί8Εηί(ηο8Ευχϋ, Ιτερον Σχύθην συναιρ^μενον τφ ^ηθέντι χαΙΙταμώ- 
8ογί1ΐΕ8 ΕυΙθίη ΐΏβΙα ίιηρίβνϋ; ίΐΕςυβ οΙ)1ϋί ιώοζ τερον φερύμενον παΤσαι χατά της χεφαλής έσπού- 
νΪΓίαϋΒ ΙθΓ^Ε (ΙθίΙβΓαηΙ, ΙαΓρβίηςαθ ηυΐΐο ΟΓάΙηβ δασεν* έχε(νου δ* έπΙ Οάτερα χλίναντος εαυτόν, 
ία^Αΐη ΓβοβΓαηΙ, ςαοΒ ίηββουΐί ΗοαίΕηί ΟΕΐηρααι διαμαρτήσας ό Κωνσταντίνος χαταφέρει τό ξ(φος εΙς 
0α(ΐΕν6π1>α8 ορρΙβνβΓαηί. ΡΙυΓββ ΙηΙθΓίβΟΐίΒ ΟΕρϋ τόν αυχένα του *[ππου χα) άποτέμνει του τραχήλου 
ΒυαΙ, βΐ 8ΐΐρ6Γ8ΐϋ68,ρΕαοί8 άθπιρΙίδ,οιηηβΒΓυβΓυηΙ ^ τήν χεφαλήν. Πεσύντος δε του Σχύθου άποβάς του 
ΒΕαοίί. ΟυοάηΐΒΐ ηοχ ίη^ΓΌβΠΒ ΚοιΠΕΠΟβ ε ρβηο- *{ππου χαι τ^ χειρί της γενειάδος δραξάμενος άπο• 
ςαβοάο ΙιοβΙβ ΓβνοοΕΒΒβΙ, ηβιηο βΕηβ ενΕΒίβββΙ. Πβ σφάττει τούτον. Τούτο τό Ιργον, 'Ρωμα(ους μ^ν 
ίοΐ ιηϋ1ϋίΙ>υ8 Κ>ΕΓΐ>ΕΓ0Γυιη ρβΓρΕυοί βυρβρΓαθΓυηΙ : έπέ^;^ωσε χα2 θα^|3αλεο>τέρους έπο^ησε, δειλ(ας δΐ 
άθ ΗοΐΏΕΐιίβ ίη Εοίβ οθοίάοΓυηΙ νίη 25, νυΙηβΓ&Ιί χαΐ φύβου τους Σχύθας ένέπλησε* χα) ταχΙ> έπιλε- 
ΒΐιηΙ υηΙνβΓΒί. λησμένοι άλχής τά νώτα δεδώχασι, χα) άσέμνως χαΐ 
μετά πολλής (φευγον άχοσμ{ας. ΕΓποντο δΐ 'ΡωμαΤοι, χαΐ ίίπαν τό πεδίον νεχρών έμπεπλήχασιν. 'Πλωσαν δίχβι 
ζωγρίαι των πισύντων πλείους. Έγένοντο δΐ χα) πλην ολίγων πάντες οΐ περιλειφθέντες τραυματίαι. Και ούδε)ς 
&ν διέδρα τόν χίνδυνον [Ρ. 669] εΐ μή νυξ επιγενόμενη έπέσχε της διώξεως τους 'Ρωμαίους. Κα) των μΙν βαρβά- 
ρων έχ τοσούτων μυριάδων ολίγοι παντελώς διεγένοντο. 'Ρωμαΐοι δέ επεσον έν ηί μάχχ^ χε', τραυματίαι δ' έγέ- 
νον τοόμού τι σύμπαντες. 

Νοηάυαΐ οοηίβοΐο δογίΐιίοο 1)6ΐ1ο, ουαι ςυΐάοιη 0()πω τέλος είχε τφ Σχληρφ τά του Σχυθιχοΰ 

ηοηάαιη ΟΓυοΓβαΐ ΪΒΐίυΒ ρΓφΙϋ Ε^ΙυβΓθ ΙΙοιηααίθ Η- πολέμου, ούδλ προσεγένετο τοΤς 'Ρωμαίοις τόν έχ 

οηίβΒβΙ,ΙϋΙοηΒ ίηιρθΓΕίΟΓίΒ Βεγ(1ε8 ΟαηΐΒ Εά ίιηρβ- της μάχης άποπλύνασθαι λύθρον, χα) γράμματα 

ΓΕίΟΓΟΒίΐ ονοοΕίαΓ. Ουί ηΐ θο νβηϋ, βίΕϋηι ^α1)β1υΓ Ιφοίτα βανιλιχά μετάχλητον κοιουντα εΙς βασιλέα »1 ΗΙδΤΟΚΙΑΚΟΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 1ϋ ^η μάγιβτρον * ^ ά^ριχ^μινον Ις τήν Άσίαν χ•- 
χ«ύ&ι ιηραιωΟηναι , τά πρ^ς τον κροχιίμβνον 
αρχο^τηα άγών^Ε β1λΐ)γ<$τα ατρατκύμχτα, "Ετυχκ 
γΐρ Βάρδας ό Φωχας άηο$ρά< &ξ *Αμαν&(α<, ήν 
οιχβΐν χατεχέχριτο, μιτά αυγ^γκνών χαι <ρ{λων χαΐ 
σνυι{9ωνρ μβΟ* ^ν άφοη^ώς φυνωμ^σατο τήν έν 
Καππα^χίφ χαταλαβεΐν Καισάρειαν, χάχβΤσ» Ιται- 
ριιών ούχ ολίγον άθροίσας, ΰν ήσαν ίξαρχοι οΐ του 
«βτριχίοο βκο^ούλοο παΤδκ του Παρσαχουτηνου 
θ•^δ<«ρος χαΐ Νιχΐ)φ^ρο< χα( τις πατρ(χιος &λλο< 
Συμη&ν Λ *Αμκβλας, διάδημα π<ριθλΐς Ιαυτψ λτΧ 
τά λοιικά της βασιλιίας άνιιληφώς γνωρίσματα 
^^οστασίαν χατά του βασιλέως χινησαι, του πατρίς 
α^οΰ Λέοντος του χουροπαλάτου τους μίν άναπκί- 
σαντος δώροις ιΤς τούτο, τους δΙ 6ιςοσχέσκσιν αξιω- 
μάτων χαΐ χτήσκων, δπηρέτ^) προς τούτο χρησα- 
μένου τφ της *ΑβύΙου έπισχ6πψ. Έβούλετο δΐ χαι 
αύτ^ς έχ της Λέσβου διχιηρ^ λάθρα συν τφ υΐφ 
Νιχηφ^ρ<μ (Ις τά έπΙ θρ^χην χωρία. Γνωσ^έντος δΐ 
τούτου τφ βασιλκΐ, έπ»ι χαΐ 6 έπίσχοπος συνειλημ- 
μένος χαι τους έλεγχους ούχ οΤ6ςτε δν διαδιδράσχε'.ν 
«χντα έξοΐσεν εΙς τούμ«ρ«ν%ς, ιιαρ<δ60η τοΤς διχασταΐς 
6 χουροπαλάτης, χαι ύπ^ πάντων τούτων πρόστιμα- 
ται τιΐνάναι συν τφ υΐφ * έπιειχέστερον δΐ Χρησα- 
μένου του βασιλέως, άειφυγί^ χα\ των ύμμάτων 
Ίτηρώσει χαΐ αμφω χαταδιχάζονται, λεληθ<$τως, ώς 
λέγεται, του βασιλέως παραγγείλαντος τοΤς δημίοις 
μηδαμως τάς βφεις τούτων λωβήσασθαι, άλλα 
δοχησιν μΙν παρασχεΐν έχτυ«ρλώσεως, Ιργφ δ* 
έάσαι τούτους τό οΙχεΤον άποφέρεσ^αι φως, άπο- 
χρ*>ψαι δλ χαΐ δτι προστεταγμένον ήν τούτο παρά 
του βασιλέως, ΙαυτοΤς δΐ τδ Ιργον άναθέσθαι ώς 
τάχα φιλανθρωπευσαμένοις χαΐ χαρισαμένοις τό 
βλέπειν βκύτοΤς. ΚαΙ τά μ^ν του χουροπαλάτου ε!ς 
τούτο έτελεύτα * διαβάς δ^ ό Σχληρ&ς εΙς τήν 
Άσίιεν χάν τφ Δορυλαίφ γενόμενος πρώτον μΙν 
άπεπιιράτο του Φωχα χαϊ των τουτφ συναιρο μένων, 
ε? πως συνηθείη αύτος αγαθών ύποσχέσεσιν άπο- 
στηναι πεΐσαι των βεβουλευ μένων (χαΐ γάρ δή χαι 
παραγγελίαν εΤχεν έχ βασιλέως ώς άνυστόν άγωνί- 
σασφαι εμφυλίου αΐ'ματος χαθαράς διατήρησα ι 
τάς χείρας) ' ώς δ' άνηνύτοις 2γνω έπιχειρών 
(έΟρασννοντο γάρ μάλλον ή έχαυνουντο ταΐς πρε- 
σβείαις οΐ άποστάται), Ιργου ήδη €ΐίπτεσ6αι Ιχρινε, 
[Ρ. 670] χαΐ τ&ν στρατών άγείρας άπήεί προς τήν 
Καισάρειαν. *Οπερ οΐ συν τφ Φωχ$ έγνωχύτες, 
χαΐ τ^ έπ' άδήλοις έλπίσιν έχεΐσΟαι έάσαντες χα( 
τά Ιν χερσί προτιμήσαντες, τάς έχ του βασιλέως 
διδομένβις αύτοΤς δωρεάς δεξάμενοι νυχτ&ς επιγενό- 
μενης σότομολουσι πρ^ς τ6ν Σχληρ^, πρώτος μΙν 
6 Διογένης Άδράλεστος, εΤτα χαι & Ά μπελάς χαΐ 
οΐ του Θεοδούλου παίδες, οΐ χαΐ το πάν της αποστα- 
σίας προχαταρτύσαντες, χαΐ εφεξής τό λοιπόν 
£παν πλήθος, ώς μ^νον άθρύον μετά των έαυτοΰ 
θεραπόντων περελειφθήναι τον Φωχάν. Πάσης δΙ 
βοηθείας Ιρημος ο^ος άπολειφθείς, χα^ άνί^ 
βππτισ^είς χα2 λύπ^^ χβηά τών παραχινησάνιων, Χ οαιη θΖθΓβΗα,ςα&ηΙηβριΌροβίΙοββΓΙβοιίηί τίάβΓβΙιΐΓ 
βηβθοΙαΓαβ,ίη Αβίαιη Ιη^ΐοβΓβ.ΕΙβηίιη Β&Γάαβ Ρΐιο- 
β&8 6χ Λιηιΐ8ί& ρΓοΓα^αβ,ίη ςααχη γθ16£;&Ιο8 ΓοβΓ&ΐ, 
Γ&οΐΑ οββυΐΐθ οοηβρίΓ&ϋοηβ ουοι 6θ^η&1ί8,αιηίοί8 βΐ 
ί&ιηϋίαΓί1>ΐ28 81118, οοβυρανβΓ&ί 0βΒ8αΓθαιη Οαρρ&άο- 
6ίφ,ίΙ)ί<]υ6 800108 ΙΐΕαά ρ&υοοβ οοΠβ^θηιΙ, ςυοΓυιη 
ρηηοΐρ68 βΓΕοΙ 6Ηί ραΐήοϋ Τ1ιβθ(ΙαΗ Ρ&Γβ&ουΙβηί 
Τ1)θοάθΓα86ΐΝΙθ6ρ1ιθΓθ8,&ϋ ςοίά&αα ραίηοίυββίχηβοα 
Λιηρο1&8.Ηί8 ΓΓθΙυβ 989 Β&Γά&β Ρ1ιοο&8 ορίΙ>υ8,άΙα- 
άβιη&Ιβ ΓθΗςιιί8(ΐυ6 ίιηρθΓϋ ίη8ί^αί5υ8 &8βΌΐηρϋ8, 
&άνβΓ8α8 ίαιροΓ&ΙοΓβαι 8βάίϋοη6ΐη ιηονβρ&Ι.Αά οαιπ 
άβίοοίίοηβιιι ρ&(β^6^α8ι•6οοα^ορ&ι&^68 8ΐίθ8 χηαηβ• 
ΗΙ)υ8, &1ίθ8 άΙ^ϋΕΐηιη θΐ ορπιη ρο1Ηο11&ϋοηί1)υ8 
ρ6πηονθΓ&Ι,υ8α8 &ά Ηοο ιηίη!8ΐβηο 6ρί8θορΙ Λ1)γ<)ο- 
ηί ; &1ςυθ ίρββ 8ΐ8ΐαβΓ&1 οΐ&ηουίοιη οχ Ίμϊμ ϊη 

^ ΤΙΐΓ&οΙαιη αη&ουιη βΐίο 8υο ΝίοορΙιΟΓΟ Ιγ8.]!οογο. Ηίο 
ουΓορΑΐ&ΐ68 ΓΟ ίπιροΓλΙοΗ άβίοοί» (00ΕηρΓβ1ΐ0η808 
βηίιη θρί8θοραΒ ΛΚ)γ(]οηα8 βί οοηνίοΐαβ γόοι Ιο^&ιη 
ρ&ΙοΓβοθΓΑΐ) ^ι]()^ο^ι)ΰβ 1η<1ϋυ8, ιιΐ) ϋΒ^υο ηαοΓίοοοΙ 
ουιη βΐίο άαιηηιιίΰβ• δοά ίιηροΓ&ΙοΓ ϋα 8οηΙοηΙίΑΐη 
ιηΗί£;&νϋ ηί ηΙΟΓςυο οουΐίο 0Γΐ)&1υ8 ροΓροΙιιαιη 
θχ8όΙ&γθ1. ΡοΚοΓςυο οΐ&ιη θΑηιί0οίΙ)υ8 ιηαηάαΒβο 
ηο οοόΗο 008 ρην&ΓοηΙ, 8βά 8ίιηυ]α1ο 608 80 οΙΓο- 
άί88θ ¥1801X1 Ιηοοίαιηοπι Ίρ8ί8 ΓβΗηςυβΓΟοΙ, ηβςυο 
χηΑοάαίο \ά 80 ίαιρθΓ&Ιοη8, βοά Ι]0!η&ηΗ8.1θ ιηοΐοο 
ίοοί88θ ρρο 80 ΓθΓΓβηϊ. Ι8 Ιοιπ ΓυίΙ θχϋα8 γογοπι 
ουΓοροΙ&ΙβΒ.ΟοΙοηιηι Βογοο υΐ ϊη Αβί&ιη Αά Οοιγ- 
Ιουπι ροΓΥοηϋ, ρΗιηο ΡΙιοοαπι βΐ ο^α8 οοηβρίπιϋο- 

018 ρθρΌΐθΓΘ8ρΓΟΐηί88ίθηί][)υ8 8ρ1οηάί(ϋ88 ρΓ0ρ08ί<0 

(ΙοάαεοΓΟ ίοοίανϋ. Μ&ηάανβΓ&Ι οηίιη ίρ8ϋαιροΓ&ΙθΓ 
υ1 ςυο&(1 θ]α8 οιηηίηο βοιί ρθ88θΙ, χη&ηοο οίνίΗβ 

Ο 8&η£;υίηί8 ραΓ&8 βογυαγοΙ. Ροοίςοοιη νοΓο \ά βϊϊβ γο 
οβοοπΑΓί 899 νίάϋ (ςυίρρο 8βάί(ίο8ί 1β^Αϋ8 Αΐκΐίϋβ 
ροϋυ8 ο£ΓθΓθ1>Αη(υΓ ςοΑζη υί ςαίάςοΑίη οοηοοάο- 
ΓοηΙ), ΓΟΐη ((Ογθγο ίηίβηάϋ, οοΠοοΙοςαο βχοΓοϋυ 
€θ8ΑΓ0Αΐη ροΐϋΐ. ΑΙ 8θθϋ Ρΐιοοο οο οο^οίΐο,* 8ρβ8 
ίηοοΚΑ8 Γθριιά)ΑηΙβ8 ϋβςηο ιη ρΓοιηρΙα οίΐο ρποΓο* 
Γ6η1β8, Αβοορϋ8 ςυβ α1) ίαιροΓΑΐΟΓΟ ο£ίβΓθΙ>&ηΙάρ 
πιαηβη1)α8, ηοοίο ΓαοΙα Αά ΒΑΓάΑΐη ΐΡΑη8ία^0Γυη1, 
ρηΐΏα8 οχηηίυιη Οίο^οηοο ΛάΡΑΐθ8ΐυ8, άοίηάο βϊ 
ΑιηρβίΑΟ οΐ ΤΙίθοάυϋ ΠΙπ, ςυί αοο(ογθ8 1οϋα8 
(1οΓθοϋοηί8 ΓοοΓβοί ; Ιυζη ροΙίηυΑ οηαηί8 ιηαΐϋΐυάο, 
Ηα υΐ 8θ1υ8 οηπι βυίβ ΓοαιιιΙίΑ ΡΙιοοαα οίΑΠΑΟΓϋ. 
ΑΙςαο Ιιίο οιηηί άθ8ΐϋα(Ό8 οαχίΠο, ο^ηίοίϋηί 
Αηίιηί Αίςοο ίη(ϋ£;ηΑ(ίοηί οάνοηοΒ οοο ςυί οαηι 
ρΓίυ8 Αά ΓθΙ)θ11ίοηοαι ίηοΙίΑηιιιΙ Αίςαο Ιυιη ρΓοάί- 

η (ΙοΓΑΠΙ ίπιχηοΓοοθ, ηοοΙο ^ΑΠ1 ίηςηιοηΐο 8ορί1υ8 
οβί. ΡοΓ 8θχηηυαι ίπίΑ^ίπΑΐαβ βοΐ ςυίηίΑΠ 80 αοΙ- 
ιεοςυβ Αη£;ί,β1 ιΐο Π8 ςοί ίιι]υπΑ ίρ8υπι ΑΰΤβοοΓΑηί, 
810 Οθο οοηςαΟΓΪ : « Οοιηίηο, υΙοίβοβΓο οο8, ςυ! ιηό 
ίηίθβίΑΓυηΙ ^ » Ουτηςυο ΓθΗ(|ααιη ρ8Αΐπ]ί ΑάάοΓΟ 
νβΠθΙ, νοοθΐη ΑυάίΓΟ ςυββ ρΓΟ^οάί υθΙαγοΙ, ςυοά 
άίοβροί ΓοΗςοΑπι ΟΑΓίηίηιο ρΑΓίβιη ]Αΐη 0880 α Βαγ(]α 
ΑηΙβΟΑρίΑΐη. δοΓΓΟχϋ ογ^ ΐΓ0ΐηθ1)υιΐ(Ια8, οιηηίςυο 
80 8ρο οχοίάί88θ νί(1βη8, υΐ ογαΙ ίη8ΐπιο1υ8, ουιη 
8Όί8 οςαο8 οοη8θοηά!ί, ία^Αςυβ ΟΑβΙοΙΙυιη ΤγΓΟ- 
ρφϋπι ροϋϋ. ΒΑΓάΑβ υΙ>ί άο Γυ§[Α «(Ιυο οθγΙιογ β8ΐ > ΡμΙ. ζζχιτ, 3. 193 αΕΟΒΘΙΙ (»Οΐη|!ΝΙ 194 ίίβ&Μι 6ζρ6άϋθ8 οςιιϋθβ ηήΐϋΐ* <|ηΙ οβΙθηΙθΓ βΙ Α ^^"^^ προΒι^ωχ^ίτων, χατηνέχΒη πρ&ς ΰπνον 1|{ΐ) οοουιτ&ηΙ 64 Εηΐβςυ&ιη οΜίβΠηιη ίοίΓοί οοιηρΓ6- 
Ιιβηάαηΐ. ϋ οϋ&ϋβ ΜΙ βςτιίβ νβοϋ Ρΐιοοαιη ίη 
ΟΕΐηρο &88θςαΰηΙαΓ 1&π)ί&ιη ίιηο ιηοηΐΐ ίη ςυο 
ο&βίβΐΐυζη θγ&( βίΐυιη Βα1)βυη1βιη. ΕγαΙ ιοΙογ βοβ 
αικί&οία βΐ ίηάοΐβ ρήηοβρβ Οοηβίαηϋηυβ ΟΙιβΓοη. 
Ιβ Γβΐίςυίβ & ΙβΓ^ο Γβΐίοϋβ ΡΙΐϋοαιη οΗαΙο βυΓβα 
ίηβθβαΐαβ θβΐ, α^ιηβη βυοΓοιη οίαυάβηίοιη βΐ αά 
βίΓθηυθ άβίβηάθΐκΙ&ηι νίηι ρ&Γ&Ιυαι• Ηαηο ΟΙι&Γοη 
βιηίηυβ οοηβρβοΐυιη οαιη &8η&80θΓθΐ9ΐυΓρί& ίη βυω 
36θϋβοηνίϋ&, άβ£[θηθΓ6αα ο( ϋαιίάυπι αρρθίΐ&ηβ^ 
^^5βηΒςυθ ρβιιιΙίβρβΓ οροη, άυιη ρΓβπιίυιη άβίβ- 
οϋοηίβ ΕΟοίροΓβΙ. ΡΙ)06Α8 οοηίαηιβΗ&8 ίηαυάίβηβ, 
ηβςΰθ ί^ηοΓαηβ ({υΐ β&β ^&^ιΑ^β^, ίη1ιί1)ί1ο οςπο 
•6 ,ΟΙι&Γοηϋ ο1)ν6Γΐϋ, βΐ « ΒβαΒ» ΙηςιιίΙ, οροΓΐβ5&4 νυχτ6( έπιστάσης. *Β3ο{(ν ούν 6ιινώττων άγανα- 
χτβΐν χαΐ άλύβιν χαΐ π«ρΙ των άδιχησάντων Βιαλέ- 
γκατΟαι τφ Θιψ, α Δίχασον, Κύριι, λέγων, το^« 
άδιχουντάς με. » 'Εν φ δλ ίμιλλκ τά Ιιι^μενα «Ιικΐν 
του ψαλμού, ^{χουσ• γάρ ά £χληρ6< προκιληφέναι τ6 
έπ{λοιπον τής φΒής. Αιαναστ^ζ ο3ν σύντρομος, ώς 
{γνω πάσης ελπίδος ώλισθηχώς, ώς £Τχ«ν έξιπ- 
πασάμενος μετά των περί αύτον πρ&ς τ& φρούριον 
Ιφευγε τ^ν Τυροποι^ν. Γνωσθέντος δ^ τοΟ δρανμοΰ 
τφ μαγίστρφ Βάρδ^ τφ Σχληρφ, Ιππείς άπεστέλ- 
λ<9ντο ευζωνοι χαταταχησαι χα( χοίταλαβεΤν αύτδν πρ^ 
του εΙς του φρούριον είσελθείν * οίτινες συντ^νφ 
^ρησάμενοι τξ διώξει χαταταλαμβάνουσιν αύτδν χατά 
τ^ πεδίον χαΐ μέλλοντα 9σον ούδέπω ταΤς του φρου- 1θ ίη8ΐ8ΐ>ίΗ1&ΐ6ΐη Ιιυχηληββ ίοΓίυηβθ οοηβίάβΡ&ηΙβιη <^ ρ(ου προσεγγίζειν 6πωρε(αις. ΕΤς δε τούτων τολμ^ ηοη 6χρΓθΙ>Γ&Γβ, ηβςαο ίηβαΗ&Γθ Ιιοιηΐηΐ β^α8 ίιη- 
ρΐΌΐ)ϋ&ΐ6 ίη Ιιαηβ οοη]β6ίο ηβοβββϋαίθηι, 8β<1 ιηΐ- 
8βΓ&η ροϋαβ πΐρ&Εη ββϊαπιϋαΐβιη, η&Ιί ρ&ΐΓβ ουΓο- 
ριιί&ΐΑ, &νο ε8Β8&Γβ, ρ«4Γυο ίοιρβΡ&ΙΟΓβ ; β^υ8<]ηο 
&(1βο, ςυί ουιη βΐ άηχ ΓυίβββΙ βΐ ίηίβΓ ΒυαιπιΟΒ 
ηιιΐΏθΓ&1α8, ηυηο θχΐΓβζηίβ β&1&αιϋ&1ϋ>ιΐ8 αίςηβ ίη- 
ίΟΓίαηίίβ ρΓβηιορ. — » Αά Ιιοο ΟΙίΕΓοη, « ΗοοΙο,ίη- 
ςαϋ, ρηοΗβ 1)8θο, βοθΙθβΙθ, άίοθΓβηΙυΓ, ςαί νθΓΐ)ί8 
Ιαάί ςυβιηΐ : χηβ Ιιίβ ηυ^ίβ ηοη (Ιβοίρίββ. » δίιηυΐ- 
ςηβ βςυο 6α1θΕΓί1>υ8 8ΐίαιαΙ&Ιο ΓβΓοοίυβ ίην&άϋ. 
Τοηι ΡΙιοοΕβ οΙανΕΐη, ςη&πι βαΐ) ρ&ΙηάαηίθηΐΌ ρβη- 
άβηίβηα ΓθΡβϋβΙ, ΕΓήρίΙ, οΙ>νίηπι<ιυθ ββ ΓβΓβηβ, ίοΐα 
ίη οαρυΐ ίοιρλοΐο, 3911 1β(ο Λβϊ ΟΙι&ΓοηΙβιη, ^ΙβΕ 
ηίΐιϋ βάνθΓβυβ νίηι ρΙ&^βΒ ναΐοηίβ ; βΐ βςυο Πτβηίβ προτέρων χαΐ γενναιότητι, τοβνομα Κωνσταντίνος, 
Χάρων τήν προσηγορίαν, τους &λλους χατ^πιν λιπών 
μετά συντονίας έπήρχετο τφ Φωχ^, ('πισθεν ούρ- 
αγουντι οών Ιαυτοΰ, χαΐ ^[ν τις 1π(ΐ|^ δέζασΟαι προθύ- 
μως παρεσχευασμένφ. Τούτον π6(&(3ωθεν Ιδών χαΐ 
γνωρίσας 6 Χάρων Οβρεσιν άσέμνοις χα) άπρεπέσιν 
ίβαλλεν, άγεννη χαΐ ^νανδρον άποχαλών, χαΐ προσ- 
μένειν χελεύων μιχρ6ν ώστε τά γέρα της αποστασίας 
λαβείν. Ό δΐ των ΰβρεων έπαχούων, χαΐ 6'στις 6 λέ- 
γων μή άγνοιξσας, έπισχών τλν χαλινόν χαι πρλς 
έχεΐνον επιστραφείς, « Έδει σε, (ί> &ν6ρωηε, ίφη, 
τλ άστάΟμητον λογισάμενον της των ανθρώπων τύ- 
χης μή προσονειδίζειν, μηδ* έπεμδαίνειν άνθρώπψ 
τα'ίς έξ αύτης Ιπρρείαις ήναγχασμένψ, άλλ' οίχτεΐ- βνβΓβο ίηβΐϋηΐυπι ϋβΓ ρΓΟβθσαίΙηΓ. Οαπι νβΐΌ ίη- ^^^ ^ι^- 3ι* -2. — 1«- 

... "^ Λ , ^ ^, Γ Ρ«ιν μάλλον χαι έλεειν τον ουστυνουντα με πατέρα 
86(ΐαβη1ιηηι Γβΐιςηι βο ρβΓνβηιβΒβηΙ, οΕάΕΥβΓΟ ΟΙιε- ^ Γ.,^. Ζ,^^α ι^.. -.^Λ. χ^ κ.ί.... 

Γοηΐίβ οοηβρββΙο,Γθ !ηιρρονί8& οοηβίβΓη&ϋ 8υΙ)8ϋ1θ- τυηΐ, ηβπιίηβ 6θηιπι οΗγε ρπο^Γοάί αυάβηΐβ. ΙΙα 
ΡΙιοοΕβ ΒΜυηΐΕίβαι η&οΐαβ ίη ο&βίβΐΐηχη ρβΓνβηϋ. 
Ηοχ 60(1θπι Β&Γάαι ΓβοββΒίΙ, οοηΙίηβηΙβΓςυβ αά 
ΡΙιοθ&πι ιηί88ί8 ίηίθΓηυηϋίβ, ίη^β^ρο8^ιο^υ^&π16ηιο 
οοηϋΓΠΐ&νίΙ 86 ίρβίυΒ θεπι ουηιχη ^βΓβΓβ ςοαηι 
αΓβηίΒ 1)&1)6Γβ ρβΓ βΒββΙ (ηαπι 8ορ1ιί& Ρ1ιοβ« βογογ 
ΟοηΒί&ηϋηο Οαή ίΡΒίτί ηηρΒθΓΕί], Βα&βϋςυβ υ( 
ίπιροΓ&Ιοη 86 ά6(ΐ6Γβί, ίοιρβίΓΒίαρηΒ &1) 60 Γβ1>β1- 
ΙίοηΙβ ν6ηί&π). ϋΒςηβ βάβ & ^υ^Β^ο ΟαΐΌ αοοορίΕ 
ΡΗοο&Β, ηίΐιίΐ Ιη β6 εΙγοχ Βίαίηίυοι ίη, Ιιυίο βο 
βαοΒςυβ άβάΐί, ΟοηΙβηΙυβςυΒ Ιιεο ροβηΕ ίαίΐ ίπιρβ- 
γεΙογ ηΐ €υπι οίοποηπι ΓεοΙοπι ίη όίιίυηι γ61θ^γ61 ; 
6ί ΟοΓυηι βαη 6χρ6<]1ϋΒ οο1ιθΓίίΙ>α8 ]η88ίΙ ίη Οοοί- 

άθηΐ6Π1 Γ6Υ6Γΐί. μ^ν έσχηχύτα χουροπαλάτην, πάππον δλ Καίσαρα, 
θείον βασιλέα, δουχα (24) δΐ χαΐ αύτον γεγονύτα 
χαι τσΤς ανωτέρω συναριθμηθέντα, νυνί δΐ έσχατο ις 
χαχοΐς ύποβεβλημένον χαι [Ρ. 671] άχληρήμασι. » 
Του δλ, ¥ Χαλά ταύτα, ω χαχή χεφαλή, λέγεσθαι 
προς παΐδας τους δυναμένους &πατηθηναι, είπύντος, 
έμλ δΐ ου φεναχίσεις τοις τοιούτοις σου λογυδρίοις, » 
χαΐ τ^ν Ιππον μυωπίζοντος χαι θρασύτερον ηροσ^ 
ιόντος, σπασάμενος 6 Φωχας τήν ^ν τη έφεστρίδι (25) 
παρηωρημένην χορύνην χαι Οπαντικσας παίει τού- 
τον χατά του χράνους, χα) αύτ^ν μίν άποδείχνυσι 
νεχρόν παραυτίχα, έμποδίσαι μή δονηθείσης της 
χόρυθος τ^ βί^ της πληγής, έχεΤνος δ^ άποστρέψας 
τ&ν χαλιχ6ν εΓχετο της όδου. 01 δ^ διώχοντες χατ^πιν 
(ρχύμενοι, χαΐ Ινθα 6 Χάρων τεθνηχώς Ιχειτο γεν6- ΧΥΙΛΝΟΚΙ ΕΤ ΟΟΑΕΙ ΝΟΤΛ. 
(24) Νο])ί1ί8 6βΙ ίη ΙιΐΒίοηίβ ΙιίΒ ΟυοΕΓυτη ΓΕίηίΙίΕ. Ο βΙγε^οΙε νββίβ, ςηΕ βςυυΒ ίη!6β;6Γθ1αΓ, ροΒί^αιη 
86^ Ιιίο οΓΰοίί ηοπιβη 6886 ηοη (ΙοΙμΙο. Ν6ςα6 6ηίπι νΐάβΐηρ. Β^ο ηοη πιυΙίΕΠί ρΓορηβίΕίβαι ιβΙεγοπι εγΚ)11ρογ 6Ε8ά6ΐη ίυί886 ΟαοΕΓηαι 6ΐ ΡΙιοβΕΓηπι ίΕηί- 
1ΐΕ8.ΕΐοαζηΕΐί1)ί,(υαι,ίηρΓίηοίρίο ΒΕβΠϋ ΗοπίΕηίίϋίί 
ίηνβηΙβΒ ΙΐΕηο νοοβαιρρο (ΙυοβροβϋΕπι.ΗαΓΒηπιςυΕ 
ρΓ8θΓ60ΐηπι Τ1ΐ688Εΐοηΐ6» ΤΙιβορΙιγίΕοΙυπι ΒοΐΕΟίΕ- 
16Π1 δουχα υοοεΙ,εΙιεβ έχοντα 6ΐ στρατηγών ΕρρβΙίΕ- 
Ιηηι. 8ΐο 6ΐ Αηϋοοίιΐο 6ΐ ΙΙ)6ηο δπύχας ίη Οοη- 
ΒίΕηΙίηί ΓγεΙγιβ ίπιροηο. Θείος ΕϋΙβπι 6ΐ Ιιίο 6ΐ ΕϋΒί 
Βί^ηίΩοΕί ρ&ΙπΒ ίΓβΐΓ6α) : η&ηα I^βο ΟϋΓορΕίΕίββ (άο 
^ηΕ νοοθ Εΐίΐιί άίοΐυοι) ΓγεΙεγ ίηϋ Νίϋβρίιοη Ρΐιοεβ 
ιοιρ6ΓΕΐοπ8 ΟΗυΒ Βεγ(1ο Ρΐιοοο,ςηοαι ρΕΐ6Γ ίιηρβ- 

ΓΕΙΟΡ ίΕΟΐυΒ ΟβΒΕΓΘΠΙ ΟΓΘΕΓΕί. ΧΤΖ«. 

(25) Έγεστρις Ιιίο ροηίΙπΓ, ςηοά ο4 ΒυρρΕ ρΐΌ νοοααι Εραά Ιιυηο ΒοηρΙονβηι ά6ρΓ6ΐΐ6ηάί, ί(Ε4|ΐΐ6 
νβΓίί 1ί1)βΓίυΒ ΙεΙιε. Ροργο οίρουπ) ηβο Ιοοε Εΐίςαο- 
1ί68 ρθΓ ϋοοίά6ηΐ6ηι ΟροΙίΒ 6( ςη89 6ί ίη ΕοΓορΕ 
Εάΐιυο 8ηΙ)βΓΕη(>, ρβΓ όηθηί6Π) ΑρίΕη» ρΓονίηοι» 
Βυηΐ ίηΐβΐΐί^βηάο, ηβ αυίβ ίοαρβηΙαΒ ΗεΙϊεοι Κιίο 
ΒοηαηίοΙ. Ουοά ΕυΙβοι ΤΙιοοάοΡΕ Ζίαίθε® υχορ, ε 
66άΓ6ηο ίιΙΐΕ ΟοηβίΕηΙίηί ΙιΟοηΐΒ ίιϋί βΙ βογογ Βο- 
πίΕπί ίοΓϋί Ε ΝοβΙγο άίοΙΙηΓ, ίάβαι 65ΐ ΓβΓ6 Ερυά 
ΖοπΕΓΕΠ). ΡΕηνίηίυβ, εΙιοβ (ρηΐο) ΕηοΙοΓβΒ 86ουΙυ8, 
ΩΠεπι ΕοπίΕηί 3 6χ Τΐ)6ορ1ΐΕηοηβ ΛπεβΙεβιε ίΕοίΙ, 
80Γ0Γ6Π1 Β6ί1ί66ΐ ΒΕΒίΙϋ 6ΐ ΟοηΒίΕηϋβί 10 Χτι^ 1£5 ΗΙ8Τ0ΙΙΙΑηυΜ εΟΜΡΒΝΟΙΟΜ. Ι9β μβνοι, χαΐ τφ άνοποβτάτφ του πτώματος έχπληττ^μινοι ιτάντις *{στ(ι>ν τήν 6(ω{(ν, μηδενός τολμώντοζ 
ιιρονωτέρω Ιέναι. Καΐ ύΖτως άθεΙας λαβ<$μκνο< ό Φωχας &νεισιν κΐς τό φρούριον. ΙΙαρεγένκτο μετά ταύτα χα2 & 
Σχληρ^ς, συνεχώς Ίίρος έχκΐνον πέμπων, χαι χήδεσ^αι μιθ' 6'ρχων γράφων ώς χηδκστου (νύμφην γάρ έπι τψ 
&δκ).φφ Κωνβταντίνφ τήν έχιίνου κΤχεν άδελφήν Σο<ρ(αν), χαΐ συμβουλεύων προσχωρήσαι τφ βασιλιΐ χαΐ τήν 
Ιαυτοΰ Βιά της αύτομολίας συμπάθειαν έπισπάσασθαι• *Ορχους ουν λαβών ώς ουδέν τι π&((τκται φλαυρον, παραδ{- 
δωτιν ^υτον τψ Σχλήρφ συντοΤς (τυνουσιν α^ψ. *0ν μηδ^ν άλλο πα6($ντα χαχόν, μ6νον δ^ γεν6μενον χληριχ^ν 
Ιν τ^ νήφφ Χ(φ ύπερορ(ζει 6 βασιλεύς. Τ6ν δΐ Σχληρ&ν εύζώνως μετά των χούγων ταγμάτων διαβήναι πάλιν 
χελεύει πρ^ς τήν Έσπέραν. 

"Αγεται δ^ Ιαυτφ γυναίκα & Ιωάννης βεοδώραν Α ΡπβΙθγοα ίιηρθΓ&Ιορ υχοΓθΐη άυοϋ ΤΙιοοάΟΓ&ηΐ 
τήν άδελφήν 'Ρωμανου, 6^>γαχέρα δε του ΙΙορφυρο- ΗοπίΕηι βΟΓΟΓθΐη^ βΐίβιη βοηβίβαϋϋί ΡορρΙιγΓΟ^β• γεννι{τ•υ Κοιναταντ(νου* χαΐ ταύτ^ τζ πράξει μεγάλως 
εύφρανε τους πολίτας ώς τ^ της βασιλείας χράτος 
«ερι^υλάττων τφ γ^ει. 

Δεοτέρφ δΙ ίτει της βασιλείας αύτου μέλλων έχ• 
βτρατεύειν χατά των 'Ρώς τά τ* στρατεύματα «ριλο- 
τιμίαις ανελάμβανε, χαΐ στρατηγούς έ<ρ(στα έπΙ συν- 
έβ»( χαΐ έμπειρί^ στρατηγημάτων βεβοη μένους, χαΐ 
τών άλλων έπεμελειτο παρασκευών, "ίνα μηδενός σπα- 
νίζοι τ& στράτευμα. '£πεμελήθη δΐ χαΐ του στάλου 
διά Λέοντος του μετά ταύτα πρωτοβεστιαρ(ου, δρουγ- 
γαρ^ιιυ τ^ε των πλωίμων τυγχάνοντος» τά μίν 
παλαιά έπισχευάσας, χατασχευάσας δΐ χαι &λλα χαινά 
χαΐ στ^λον άξι^λογον χαταστησάμενος. ΈπεΙ δΐ ηίΐί. Ουο ηυρϋ89 ρθΓ^ηί» ίαβΓαηΙ οίνΐ^υβ, ςυοά 
βυιη ίχηρβήυπι ίβϋ ίαιηϋίβΒ οοαββΓΤ&Ρβ νοίΐβ ]α(]ί- 

ΟΑΓΘΟί. 

Τιίααΐβοββ *ηηο ββοαηάο ίιηρβηί βαΐ Ιη Ηοββοβ 
βχρβάίϋοηβιη βυβοβρίΏΠΜ, οοιη ΑηϊιηοΒ ιηιΙΗυιη 
1!1>6Γ&1ϋΐλ1θ 8Ι1& ΓθίβοίβββΙ, (1αοθ8 ϋβ ρηοίβοϋ 8•3 
ρΓυάβηϋΑ βΐ ατϋαιη ίηιρβΓΕΐοη&πιιη ρβήϋα ηοΙ>Π68; 
βΐ ΓοϋςαΙβ οπιαίΙ)α8 &ρρ&Γ&η(1ΐ8 β&ιη ίαιρβοάϋ οα- 
Γ&ιη, ηβ ςαίάΓθραηι ηο6β88&η8Γυ(η βζβΓοΗίΙιαβ άο 
688θ(. 01&886ΐη ςαοςυο οτίΓανϋ ορβπι ΙιβοηΙβ 6^αβ 
ςιιί Ιαηο Γοί η&ν&ϋ8 άΓυη^αηυβ, ρο8ΐβα Θ8( ρπ>(ο- 
ν68ϋαήα8 ϋλοΐαβ ; βί οατα νβ1θΓ68 η&νββ τβϊμιϊ Ιυιη 
ηοναβ Γ&1)Γίθ!ΐΙα8 β8ΐ, θΐ οΐΑ88θΐη ^υ8^αIη οοηβΐϋυίΐ πάντα χαλώς εΤχεν αύτφ Ιαρος έπιστάντος, τφ θεφ η Οίηηίύαβ ρΓθΙ>6 λάοΓη&ϋθ^ ίηβααΐθ νβΓθ β&ογιθ Οβο τά έ(ιτι(ρια θύσας χαΐ συνταξάμενος τοΤς πολίταις 
ίξειαι της βασιλίδος. Τενομένφ δ' αύτφ χατά τήν 
'Ραιδεστ^ν δύο συναντώσι πρεσβευταΐ τών Σχυ6ών, 
τφ ^χειν μ^ν πρεσβε(αν άποπληροΰντες, (ργφ δλ τά 
'Ρωμαίων έλθ^ντες χατασχοπησαι πράγματα* ους 
^νειδέζοντας χα2 ^ιχα πάσχειν έπιβοωμένους προσ• 
έταξεν ^ βασιλεύς περιελ^εΐν £παν τ6 στρατ^εδον 
χαι θεωρούς γενέσθαι τών τάξεων (ούδλ γάρ ήγν6ησε 
της άφ(ξεως τήν α!τ(αν). [Ρ. 672] περιελβύντας δΙ 
χαι πάντα χατασχοπήσαντας άπαλλάττεσθαι παρ- 
εχβλεύετο, χαΐ τφ σφών ήγουμιένφ λέγειν ώς μετά 
τοιαύτης εύχοσμίας χαΐ πειθην(ου λάου 6 'Ρωμαίων 
βασιλεύς Ι^χεται ώχορωμένος πολεμήσων αύτφ. ΚαΙ 
τους μ^ πρεσβευτάς ύποχωρήσαι πεποίηχεν οί^τως, 
αύτ^ς δΐ κατύπιν εύζώνους λαβών, πεζούς μίν άμφΐ ρΓΟ ίοΗοί βχίΐυ ορβηίαβ, ο^ ιτοϋβϋβ «ά οίνβ8 χηαη- 
^&ϋ8, ΟροΠ.βχίΙ. Ουιη αά ΑβάοΒίυια ν6ηί88θ(, άυο 
ί11ίοβοαΡΓαηΙ& δογ11ιί8ΐηί88ί βυϋΐβ^&ϋοηίβ ρΓοΙοχΙα 
βχρΙοΓ&Ιαπι Γββ ΚοΐΏ&η&8. 0αο8 6ζρο8ΐα1&η(θ8 βΐ άβ 
ίιΐ3αηί8 βογίΐιίο ^βηϋ ίαοϋ ςιιβΓβηΙββ, βααι ηοη 
ί^ηοΓληΙ ο&υβΕΐη βοηιιη 8άνθη1υ8, ρβν Ιοία βαβίΡα 
οίΓουΐΓθ, 6ΐ οιηηββ ΟΓάίηββ οοηίβηαρίΑη, βο<ιυθ 
ίαοΐο άοαιυχη τθάίΓΟ, 8αοςυθ ρΗηοίρί <ϋοβΓθ ^αι>β( 
Κοιηαηαιη βίο οπιαίο βί (1ιοϋ8 ο1>8θ(ΐυθη1θ βζβΐΌϋα 
&<1 1>β1]ιιιιι βοηίΓΕ ίρβαιη ^βΓβηάααι υθοιγο. Ηοο 
ιηο(1ο (1ίιηί88ί8 θχρ1θΓ&ΙοηΙ>ιιβ, ]ρ86 ουιη βχρβάΗίβ 
οίΓθίΐ6ρ5000 ρβιΙίΙίϋυββΙςυ&ΙαοΓοςοΗαιη χηί11ϋ)υβ, 
ιη&ηά&Ιο Γβΐίςαίβ υί άαοβ ΒαβίΗο οιι1)ίοα1&ηο οίίΓΑ 
ίββϋη&ϋοηβιη 8υ1>86(ΐυθΓθηΙυρ, βαροΓ&ίο ^ιηο ίη 
1ιθ8ΐίοαιη ηβιηΐηθ βχβροοίΕαΙβ ΐΓΓαοαρϋ, βΐ ρΓορβ τάς «έντε χιλιάδας Ιππείς δΐ εΓς τετραχισχιλίους, ^ 0Γΐ>θΐη ιη&£[ηλΐη ΡβΓβίΙιΙαϋαιη,ιιΜ Γθ£;1α θΓ&ίΒιι1^&• 
τό δλ λοιπ^ ^Βταν πλήθος σχολαίως ΙπεσΟαι χελεύσας 
μετά Βασιλείου του παρακοιμωμένου, τ^ ΑΤμον δια- 
βάς «πρύοπτος εΙς τήν πολεμίαν διαβαίνει καΐ έσβάλ- 
λει, χβΐ έγγι>ς της πύλεως της μεγάλης Περσθλάβας, 
ήτι< κίχε τά τών Βουλγάρων βασίλεια, τήν στρατοπέ- 
δευαν ίπήξατο. Τοΰτο αΙφνιδίως γενύμενον τους μίν 
Σχύθ«ς εΙς Ιχστασιν χα( άμηχανίαν ένέβαλε, Κάλύχυ- 
ρος δ» 6 τών παρύντων χαχων πρωτουργύς τε χαΐ α?- 
τιο<, μηδΙ τήν τής σάλπιγγος ήχήν ένωτίσασθαι χαρ• 
τερήσας (^νχκ γάρ χαΐ ο&ςος έχεΤσε ένδιατρίβων), 
Ιπείπερ ζσθετο τ^ν βασιλέα παραγενέσθαι αύτον 
αυτουργά Ισύμενον του πολέμου, λάθρα του άστεος 
6πε»δυς πρ^ς τήν παρεμβολήν άποδιδράσχει τών 'Ρώς. 
'Ον !^^τ•ς ο^οι, χαΐ τήν του βασιλέως πυΟ^μενοι ΓΟΓααι,ΟΕβίΓα ροηΗ.Εβ 8υ1)ΐΙ& Γββ βογίΐιίβ (θγγογθοι 
βΙαροΓβιηςαο 3•4Ι ίηοαββϋ ; βΐ 6&ΙοογΓυ8 ρΓββββη- 
Ιίυιη ιη&Ιοραιη αυοΙοΓ,ςυί (υιη 6Ε ιη υΓΐ)θ άβς6ΐ>&1, 
ηβ Βοαίίαιη ςηΐάβοα 1ΰΙ)β θχ&υ<ϋΓβ βυβϋηβοβ, 
οο£[ηϋο Ιρβοιη ίηαρβΓ&ΙοΓβιη &ά Γβιη £;θΓβηά&ιη &ά- 
β8βθ, ίαΓίίιη ιιγ]:>θ βίαρβαβ ίη οαβίΓΕ ΗοββοΓαπι 
▼βαϋ. Εο νίβο ΗοβΒίβ, βΐ άβ Αάτβηία ιιηρβΓβΙοηβ 
οβΓίίοΓββ ΓθάάίίίΒ,Ιι&υά ιηβάίοοηβ ίηοΐάϋ (Γβρίά&ϋο. 
Τβιηβη 8ρ1ιβηάθ8ΐ1ι1&1>ο ηαυίϋβ β03 βοΙιΟΓίαΙο, βΙ 
ηοβ ρΓβΒββηβ ΓβΓΟχη βΐιιΐυβ Γ6ςυίΓβ1)&1 εοηοιοη&Ιο, 
αηίιηίβ πβββρϋβ αά υΓΐ>βιη αβοβάυαΐ βΐ οαβίτλ Ηο• 
χηαηοΓϋχη εαβίηβ ορροηηοΐ» ΙηΙβηΊη βχβΓβίΙυβ 1ιη• 
ρβΓΑΐοΗβ ίη ρΐαηϋίβιη, ςυ« βΓΕί βηΐβ ΰΓΐ)βιη, βθ- 
οοπΓβΓβηβ ίη ΙιοβΙββ ηίΙιίΙ ρΓΟΓβυβ ΙαΙθ δρβρ&ηΐθβ 5φιζιν, ές ταραχήν ού μετρίαν ένέπιπτον, άναλαβύντες βυΐϊίΐο ίηείάίΐ : ιί βΓΑηΙ 8 νίΓΟΓοκη ιηίΐΐία β1 ςαίη- 
δ' 5μως Ιαυτους, του Σφενδοσθλάβου πολλά παραινε- £[βη1ί, ΘχΙγε ογΙ)601 ίη ΑΓωίβ 8β8β βχθΓΟβηΙββ. Οϋί 
"Κιχά βήματα χαΐ τφ χαιρφ δημηγορήσαντος πρύσ- ουα)α1ί(|υ&ηΙυ1υιηΡβ8ΐίΙί8ββη1,ηιοχάβΓΑΐί§^Αΐί Γη^αι 
^ορα, άγιχνοΰνται χαΐ παραστρατοπεδεύονται τοΤς ΓβββΓυηΙ, Θΐ ραρϋαι ίη£;ΙθΓ!8κη ορρβΙίβΓηηΙ πιΟΓίβηι» 
'Ρωμα(οις. Τέως βΙ τ& συνδν τφ βασιλει στράτευμα ρ&Γΐίαι Ιη ηΓΐ)βπι βΥΕββΓηηΙ. Ουοΐ Ιϊβο βθπΐηίαν 117 ΟΕΟΗΟΙΙ ΟΕΟΒΒΝΙ 1» δοτΰιβ ςηί ΙηίΓΑ ιηοΒηΓα θΓαηΙ,ββηϋθηΙββ ΕοηίΑηοβ Α εΙς τ6 πρό της ιτ^λκως π&δίον τΜραγβν^μβνοι αίφνι βχ ίιηρΓονίβο ίιταΜΒβ βί οπιη βαΐβ ιη&ηαχη οοηία- 
Ιίββθ, 8υ1)ϋο υΐ ςυίςυβ β&βυβ ΑτιηοΓαιη αΐίςυίά 
οίΓθΓθΙ)&1 ίηβίΓυοϋ, υΓΐ)θ βο &<1 ίβΓβηάυιη βοίβ &ϋχί- 
Ιίιιιη θ£ΓαηάαηΙ ; ςυί1)α8 ίηοοαιρο8ί1ο νβαίβηΐίϋαβ 
β^ιηίηβ οοοαΓΓβηΐ68 Ηοιη&ηί ιη&^η&ιη βάυαΐ οβάβιη 
βΐ 1>&Γ5&Γί ηβ Αΐίςιιαηίαΐαχη ςπί<]θαι 8•5 Γ68ί8ΐ6Γθ 
να1βηΙθ8 άαηΐ (βΓ£;&. ββά ςαΪΑ Ηοιηαηί 6ςυί1β8 
οίΐΑΐί8 βςαίβ νί&ιη ία υΓϋβιη άαοβηΐβιη οοβυρ&ΓΑηΙ 
αίςυβ ίο8βάβΓ8ηί, ΐίΧ^Λ ρβρ β8ΐηρο8 ραΙληΙβΒ αίςαβ 
^ορΓβ1ΐθη8ί. οοοίάυαΙαΓ. ΙΙ&ςαβ οΐ οαάαν6πΙ>α8 ίοΐ& 
ρΙ&οΗίββ οοηβίΓΑΐα ββΐ βΐ ίηηυηιΟΓΐ οαρϋ. ΡΓοίηάβ 
8ρ1ι&^11α8, ^υ^^8 ρο8ί 8ρΙιβηάθ8ΐ1ι1αΙ>αχη 8υιηηι& 
βΓ&ί ίαΐβρ 8ογ1^&8 ΑαοΙοΓίΐΑβ, ΡβΓ8ϋι&Αΐ)&ηί βχβΓβί- 
^υ8 ρΓθΓβο1υ8, ^&I^ άβ ίρ8& αΓΐ>θ ηϋηβηάλ &ηχίαβ δ((ι>ς μηδίν προνδοχωνι τοις πολεμίοις έμπ(ιιτοοαι, 
καταλαμβάνονσι ΒΙ (ξω τβιχών την ένόπλιον ιιαιδλίαν 
γυμναζομένους αίνδρας εΙς δχταχισχιλ(ου( χαΐ ιην- 
ταχοσ(ους άριΟμουμένους, οίτινκς Μ χρόνον τινά 
άντισ^^ντβς, *Ττβ καταπονηθέντβς ?<ρ£υγον • χαί οΐ 
μεν άχλεώς άν^ρέθησαν, οΐ δΐ εΙς την πόλιν διασώ- 
ζονται. Έν φ δι ταΰτα έπράττετο, οΐ Ινδον δντες της 
πόλεως Σχύθαι, τήν άπρ6ο«τον έπίλεοσιν αΙσ6<(μενοι 
των *Ρωμα(ων χαί τήν πρλς τους ογιτέρους συμ- 
πλοχήν, Ιχαστος ώς ό χαιρος έδίδου τό προβτυχλν 
λαμβάνοντες 6'πλον έξ^εναν εΙς βοήΟειαν. Ους συν- 
αντώντες οΐ 'ΡωμαΤοι, άσύνταχτον καΐ διε«ΐ€ασμ4- 
νην τήν πορείαν ιτοιουντας, Ιχτεινον. Διο μηδ' άντι- 
σχεϊν χαϊ έπι μιχρδ^ χρίνον δυνη6έντες χΑ(νου9ΐ¥ ροΓ^αβ οΙαικΙϊΙ «ο νβ6ϋΙ>η8 ο1>]θθ1ί8 ιηαηϋ, βΐ άβ ρ ε!ς φυγήν. ΙΙροδραμ^ντων δΐ τΰν Ιπιιέων τής *Ρ«- 
ιηαΡ3 οοαα!8 β^βηβηβ ιηί88ί1ί1>α8 &ο 8αχί8 8αί)6αη1β8 μαίων φάλαγγος χαϊ τήν ές τήν «όλιν φ^ρουσα\ έηι- 

τειγιαάνταιν, άνά τό πεδ{ον έαχεδασμένοι φεύγοντβς 
χαΐ χαταλαμβαν^μενοι άν^ρουντο, ώς Απαντα τά 
6μαλά πληρωθηναινεχρ&ν, ζωγρ(ας δΐ άλ&ναι αρι- 
θμού χρε{ττους. Σφάγελλος δΐ 6 πάσης της έν Περ- 
αθλάβφ στρατιάς Ιξηγού μένος (έτάττετο δΐ δεύτερος 
μετά τδν ΣφενδοσΒλάβον έν Σχύθαις), χαΐ περ) α^ς, 
ώς ε!χδς, δε(σας της πΑεως, τάς πύλας άποχλείσας 
χαΐ μοχλοΤς έξααγαλισάμενος δνεισιν εΙς τό τεί- 
χος, [Ρ• 673] χαΐ παντοίοις βέλεσι χαΐ λ(8οις τους 
έπι6ντας 'Ρωμαίους ήμύνετο. Νϊ)ξ μίν ουν επιγενό- 
μενη διέλυσε τήν πολιορχίαν, Ιωθεν δΐ & πρόεδρος 
Βασίλειος άνεφάνη μετά του χατ^ιν παντός πλή- 
θους* χαΐ 6 ρασιλε()( τ^ τούτου έλεύβ«ι περιχαρής 
γενύμενος &νεΐ9ΐν έπ{ τίνος γεωλύ^ου, ώς εΓη τοις ΑοΒίΑηοΒ ατοβί. Νοχ ο1>ογ1ιι ο1)8ίάίοηθΐη βοΐνϋ. 
ΡοβίΗάΙβ ρηιηα Ιαβο ρΓΟβββ Β&8ί1ία8 οϋΐη Γθ1ίςυΐ8 
οορϋ8 &(ΙΓυΗ, ^υ^ΰ8 ΑάνβηΙοΒ ιη&£;ηυΕη £;&α<ϋοηι 
ΙοαρβΡ&ΙΟΓί βϋϋΐϋ ; βΐ οοΐΐβιη ςοΑακΙ&ιη οοη8θ6η<1Η, 
οΐ δογΙΙιί8 68861 οοοβρίουυΒ. Ιηΐ6πιη οορίο ίηΐ6Ρ 
88 οοο^οηοΐο αΓΐ)6ΐη οίη^υοί. Μυ1ϋ8 ΚιογΙαΙο 1)αγ- 
1>&Ρ08 {ιηρ6Γ&1θΓ6 οΙ α1) ίηοβρίο άθ8ίβΐ6Γ6η1 ηβ<ια6 

8ΐΙ>ί ίρ8ί8 βχϋϋ 681188 688601, 611111 οίΐΐίΐ ρΓθβθ6Γ6- 

ΙυΓ, Ηοιηβηί ^υ8^Α ίη66ΐιβί ιγα ορρυ£[ηαΙίοη6αι 8^• 
£^881 88^Ηί8 ιηαΓΟΡαιη άβΓ6η86Γ68 &1ιί^αη1,86&1β8 
ιιιυη8 ορροοαηΐ ; 6ΐ ςαιάΕΐη Αηίαΐ08υ8 ιηίΐ68 άβχίπα 
^Ιβιΐίυιη 160608, 1αν&ς[06 ββοίαιη «ά 6&ρϋΐ8 (ΐ6ίβο- 

8ίθ06ΐη 61α111Π1 £^81^08; ρΗΐηα8 ρ6Ρ 8681ΑΠ1 ίο 

ζηιίΓααι βν&άϋ, 8€υΙο ί6ΐα8 &ιηοϋ6θ8 6ΐ 6086 οΐι- 8(&ο(68&Γ66θ8,ϋας[υ6ρ6ΓρΓθρυς^θ86α1& &80ΘΟ(]608, £ Σχύθαις χαταφανής, τά δΐ πλήθη ές ταυτό συνελ- <ϋ88ίραϋ8 ςαί ίΙ»ί 6ηιο1 1ΐ08ΐίΚ>υ8, 8αί8 Ιοίαιη αιοιί 

6008660<ΐ6Ο<ϋ 106001 Μβ ρΓ«1)6ΐ. Ηυο6 &1ϋ ρ084 

8ΐίθ8 ΙιηίΐΑοΙυρ, 6υιηςα6 Ιιοβ πιοάο 6οαιρ1θΓθ8 
ιηαΓαζη ^&^1 ΐ6η6Γ6θΙ, 6αο60 Γ&6(ο 86γ11ι&8 ρβΐΐυοΐ, 
ϋςυβ 86 <16 ιηοήβ Ε^υαΙ ρΓθοίρϋ68. Αΐϋβ (ΐοο(ΐα6 
άίτβΓ8ί8 1οοΐ8 αιαίϋ ρήθΓθ8 ίαιϋΑΐΙ ρ6Ρ β6&1&8 ίο 
ιηοΓυπι 8θθθ6άοοΙ.Εΐ δ67ΐ1ιί8 ΐΡ6ρίάαο(ί]:>υ8 ςυίύ&αι 
Κοαι&οί 1ΐ08ΐ6 οοο 8θΙπι&άν6Γΐ6θΐ6 &ά ροΓΐ&8 ουίΐο 
οθ^οΐίο ρ6Γν6θίαοΙ,ίί8<ιθ6 &ρ6Γϋ8 Ιοίοο) ίοιαιίΙΙυοΙ 

6Χ6Γ6ί(α01. Ηθ6 ΙΟΟάΟ Ογ1>6 6&ρΐ8, 8θ^1ΐβΒ ρ6Γ 

λο^ΙροΓίΑ (1ίίΓα^ί6οΐ68 ()6ρΡ6ΐΐ608ί ίοΐ6ηοιαοΙυΓ, 

.ιηυ1ί6Γ68 6ΐ ροθΗ οαρίίνϊ άοουοίορ. ΟΑρϋοΓ 6ΐ6υοι 

^ο^^υς^6 6ΐ 1ϋ>6Γί8 Βοη868 ΒοΙ^γογοοι ηχ, Γ6^αί 

ίθ8Ι£[θί8 Αάΐΐυβ ^8(808, ΒΪ 8(1 ίιηρ6Γ8ΐθΓ6σι &ά(1α• θ^ντα έχύχλουν τήν πύλιν. 'Ος δΙ πολλά του βασιλέως 
παραχαλοΰντος ένδουναι της ενστάσεως χαΐ μή Χρ- 
δην άπολωλέναι, ο6χ έπείθοντο χατιέναι του τείχους, 
θυμοΰ διχαίου πλησθέντες οΐ 'Ρωμαΐοι ε^χοντο της 
πολιορχ(ας, τύξοις τε το6ς άνωθεν εΐργοντες χαΐ χλ(- 
μαχας τοΙς τε(χεσι προσερείδοντες. Κα( τις στρατιώ- 
της γεννάδας, (Ιφος τ^ δεξι^ κατέχων χαΐ τ^ λαι$ 
άνωθεν της χεφαλής τήν άσπ(δα προβεβλημένος, 
πρώτος διά μιας των χλιμάχων άνα^|$ιχώμ(νος, χαί 
τ^ μίν άσπ(δι τάς βολάς άποχρουύμενος, τφ δΐ ((φει 
τοΙ»ς έπιύντας χαΙ κωλύοντας άμυνύ μένος, άνεισι 
διά των επάλξεων, χαΐ τοι>ς έχεΐσε (26) πάντας 
διασχεδάσας άδειαν άνύδου τοΤς χατύπιν παρέσχετο* 
δν μι μησά μένος άλλος χαΐ α3 άλλος χαΐ πολλοί βϋοΓ. βαί 86 !αιρ6Γ&1θΓ 8<]θΐοάαηι βχΐιίΐιαίί 1ιοιη&- β Ιτεροι άνήλθον. Και συνασπισμού γενομένου ο\ Σχύ- 
οοχη, Γ6§6ηι ΒαΙ^^αΓΟΓοαι 8ρρ6ϋ8θ8, οαιθ68ςυ6 θαι χατισχυύμενοι έαυτοΙ>ς άπό των τειχών χατεχρή- 
6Αρ(ίνθ8 Βα1βΑΓ08 1ίΙ)6Γ6 ςοο ςυ!8ςο6 Αΐ>ίΓ6 ν6ΐΐ6ΐ μνιζον. Πολλοί δι χαΐ 'ΡωμαΤοι χατά ζήλον τών πρ•• 

ΧΥΙΛΝΒΒΙ ΕΤ ΟΟΑΕΙ ΝΟΤ^Ε. 

νίάβίΟΓ τών αδυνάτων. Ν6η88ΐηιί]6 68ΐ ςαοθ Ζοοα- 
Γ8Π1 ίοου6Γ6 &ρραΓ6ΐ.6υιη 1θ6θ Αΐίςαο ά6Γ6θ80Γϋ>α8 

να6υθ ΙΏΟΓΟαΐ 16001886, Ίΐ6Ε0ς06 8ΐίθ8; Ιθ(ΐ6 ίο (26) 01>Γ&ηο8 ίο ιη8Γ£^06 Ιιαο αβοΗρβίΐ : βαυ• 
μάζω ε*περ ούχ ήν τύτε τοις βαρβάροις δόρυ στιβα- 
ρών, δι* ο{» τον τοιούτον άν έχώλυσαν της αναβά- 
σεως. Ουοά νί(ΐ6ΐυρ 60 ρ6Γΐίθ6Γ6, (ΐαί& 8806 άίΐοΐ» 
8001 Ιιο ο&ΓΓ&ϋοο68 ; 6ΐ 1αοΙ& ΓαοίοοΓλ (1ί1ί^6ο1ΐθ8 
ρθΓ 6ίΓοααΐ8ΐΑθ1ί&8 (1θ8βη])βπ(1& 8οη1, οβ Ω^αιβοΐΑ 
ροΐίοβ νί(ΐ6&ο1υΓ 6ΐ ίθ6ρ1ίβ. Ν&αι ςοίο 88Βρ6 Οθίθ8 

η0Πΐίθί8 ▼ίΓΐ08 ΟΟΟΙγΑ Π1θ11θ8 1ΐ08ΐ68 8υϋ8ί8ΐΑΐ Α6 

νίο()ίθΑΐ.« οοο 68ΐ <1ο1)ίυηι 1ιί8ΐθΓίθΑ 0(16.86(1 υουαι 
Αΐί(ΐ06πι 60 χηοάο «^αο Ιιίο 80Γί1)ΙΙαΓ ίο ιοογοοι ουα- 

(16Γ6, ΐηυΙϋΑ (ΐ68αρ6Γ ΑΓΠ1Αΐί8 1108^08 νίά60ΐί1)α8| ρΓοραβοΑίοΓθΑ ΓαοΙο ίπιρ6ΐο,ίί8 ρροαί^1ί8, ΓθΙίςαί8 

Α8(^0(Γ6θάί Γα0011α16Π1 ΡΑΓΑ886. ΝΟΟ ΙΟΟίΙΟ ΑΤίΙβ- 
ΟίΟΘΟΓ 68ΐ ίοΓΡΑ ίο ΒαΘιΠο (Ιο ΙΙϊαΙζΑ 6Χ0β0Αΐθ ΟΑΤ- 

ΓΑΐίο, οΜ ΐΑοΙί Γαοιοοπα αοοΙογ 1ΐ08ΐί8 ροΐυίΐ ιοοί- 
1ί1οάία6αι 1ΐ08ΐίΐ6ηι αποαΙαιο 6ΐ &τ6ΐο6οΐ6πι ιοαοοα 

ΐηΟΐυ 86άΑΓ6 6ΐ ΟΓΑΐίΟΟΑ <]6αΐί1ί0ΑΓ6, (ΙΟβ 06 ΙΟΑ^- 

8ΐΡΑΐυιη <|οίά6αι Β6ΐη6ΐ οοοοιΙαΙα αικΙιρβ αοΜ• ι» ΗΙ8Τ0ΗΙΑΚΌΜ ΟΟΜΡΒΝΟΐυΜ. 130 

τέριον χβΐ ίν διαφ^ροι^ τ^οι< ίιά χλιμάχων Ανέβαι- χ ρβπηίίίθαβ, ηοη &ά 8θ1)ΐ£;θηάθ8 ββά ιμ) 1ίΙ>βηιΐΐ(1θβ 
νον κΐς τ& τκΤχος. Και των Σκυθών θορυβουμένων ΒιιΙ^&Γ08 Κ>θ11υΐη 8β ΐηονί886 (1ίθ6η8, 8θ1θ8ςΐΐθ Εθ8- 
ΙλαΟ^ν τινβ< άμογητι κρ^ς τά< πύλας έλθείν^ χλ\ 808 86 Ιιοβϋυπι 1ι&1>6Γθ ηυιηβΐΌ• 
ταύτοις έναπετάσαη^τις βίνηγον τό στράτκνμα. Κ«1 τοϊίτον τ6ν τρόπον της π^λκως άλούσης οΐ μίν £χ6θαι 
Μί τοικ στ<νω«ους φεύγοντ<ς χαΐ χαηαλάμβχν^μκνοι άν^ρουντο, γυναίκες δΐ και ιταιδία ^χμαλωτίζοντο, 
'Βάλω 81 χαΐ Βορ{ση< λ βχνιλευς των Βουλγάρων δμα γυναικί καΐ τέκνοις, Ιτι τά παράσημα φέρων της 
βασιλείας, χαΐ εΙς βασιλέα άπήχθη. Τούτφ δέ 6 βασιλείς φιλανθρώπως Ιχρήσατο, αύτ^ν τε βασιλέα 
Βουλγάρων άποχαλών, χαΐ «άντας τους άλ ι σκο μένους Βουλγάρους άνετους άφιεις χαΐ ελευθέρους 6πη 
χαι βούλοιντο άπιέναι, ούκ Ιπι δουλεί^ φάσκων Βουλγάρων^ άλλ' έπ' έλευθερΙ^ μάλλον άφ(ζεσΟαι/Ρώς 
δΐ μένους γινώσκειν εχθρούς καΐ τούτοις χρησθαι ώς ποΛεμ£οις. 

01 δΐ των Σκυθών γενναιότεροι 6χύρωμά τι κατει- ΙηΙβηΐη δογΙΙΐ&Γυαΐ &ηίΐηθ8ίθΓΘ8 &ά οοΐο Πΐί111& 

ληφΛτκ έντος των τί\ς πόλεως βασιλείων, όκτακισ- Ιοουιη ίη Γβ^ία ηιαηϋααι οββαραηΐ, ίΙ)ίςαβ Αΐίςυλο• 
χίλιοι τ&ν αριθμόν, έπί τίνα χρόνον έλάν0ανον, χαΐ (Ιίυ ΙαΙβηΙ, αο χηυΗθ8 ςαί Ιοά οοηΐβιηρί&ηάί αυΐ 
«ολλους των χαΟ' Ιστορίαν έχεΐσε γενομένων ^ σχύ- 8ρο1ίθΓαιη οαίιβΑ βο βοοβ^βΡβηΙ, οοουΐΐβ &ΓΡβρ(08 
λων άρκαγήν άσυμφανώς κρατούντες άπέκτεινον• ίαίβΓβοίυηΙ. ΙιηρθΓ&ΙοΡΓΟ βος^αϋΑβζβΓοίΙιιιη&άνβτ- 
Ου γνωσφέντος τφ βασιλεΐ στρατός Ιπ' αύτους έστέλ• 808 608 ιηίϋϋ. Οαΐ οιιιη αηίπιο ΐ8η£;α6Γ6ΐ Μ 7 6( 
λετο &ζι^μαχος. *Οχνηρως δΐ εΤχον οΐ πεμπ^μενοι, ορρυ|ρη&Ιίοοθαι ΐ6ηΙ&Γ6 ηοη &υάβΓ6ΐ, ηοη Ιιοβϋυιη 
χα2 της πολιορκίας έδειλίων άποιτειρασθαι, ούχ η ίά ηΐ6ΐη, 86ά ηυοά 1οοα8 ίβ πιυηϋιΐ8 &1(]α6 ίη6ζρα• 
Ικιιδή τους 'Ρώς Ιφοβουντο, άλλ' Ιπειδή ό τ^πος £;η&1)ί1ί8 νίά6ΐ)ΑΐαΓ) ίιηρβΡ&ΙΟΓ ί&6ίΐ6 Γβοαοάίυιη αά- 
όχυρ&ς ή ν χαΐ άνάλωτος. [Ρ. 674] ΚαΙ τούτο δΐ 6 1ιιΙ»υϋ« ίρββ 8αη)ρ1ΐ8 ΑΓΠΐίβ ρηηια8 οκηηίυαι ρ6(]68 
βοΜίλεικ ευχερώς διελύσατο, τά δπλά λαβών χαΐ αά ϋΐυπι Ιοοϋΐη οοηΐ6η<!6η8. Ιά βηίαι ου η νί(ΐ6ΓοηΙ 
πεζ&ς Ιμπροσθεν των &λλων προπορευόμενος* τούτο πιί1ίΐ68, οοηίοΓϋιη ΑΓΠ1& Γ&ρίυηΐ, βΐ (ΐυίνί8 ίηιρ6πι- 
γαρ Ιδ^ντες οΐ στρατιώται αθρόοι τά δπλα λαβ^ντες 1θΓ6Πΐ ρΓβν6Γΐ6Γ6 6αρί6ηΐ68 8υ51&Ιθθ1αιηθΓθ Κθ8808 
Ιθβον, Ιχαστος τ&ν βασιλέα προλαβεΤν έπειγ^μενοι, ορρυκηαΓθ8^Γ6<1ίαηΙυΓ.ΡθΓΐΗ6Ρϋ8ορρα^η&ϋοη6ΐιι 
χαι μετά βοής κα) αλαλαγμού τφ φρουρίφ προσβάλ- Ιο1βΓαηϋΙ)η8,οιυ1ϋ8ΐοοΐ8ί9ηθηι 8αοο6η(1αηΙ, ϋΑ<ιαο 
λουσιν- Έχθύμως δΙ των 'Ρώς 6πο μενόντων τήν πσ- 008 6ζρο§;η&ηΙ. Ν&ιη νΐιη ί£;ηί8 ηοη ίοροηίοβ Ηθ88ί, 
λιορχίαν, πυρ εΙς πολλά μέρη ύφάψαντες, οίίτω τους ηοςυβ Ηοπΐ&ηοΓοηι ΐΌΐ)οηρ&Γθ8,ρ6Γ ρΓβ9θίρϋίΑ8θ8β 
άνΟισταμένους χατηγωνίσαντο* μή στέγοντες γάρ (^6^^^^θη^68 ςηίιςυο &ηΓυ£;ίαηΙ : πιυΐϋ 60Ρυαι ί^ηΐ 
τήν του πυρ&ς δύναμιν χαΐ τήν 'Ρωμαΐκήν χείρα, &1)8υιηρϋ, πιυΐϋ ρΓβοΐρίϋ ΟΑβυ 6Ζ8ϋηοΙί, ΓοΗςαί 
Ιχαστος Ιαυτόν χρημνίζοντες άπεδίδρασχον* χαΐ ΓβΓΓΟ οοοίβί αυί ο&ρΐί. Ηοο ηοάο ίηίΓΑ 1)ί(1αυαα 1οΙ& 
πολλοί μ^ άνήλωντο τφ πυρί, πολλοί δλ κρημνιζό- υΓΐ)8 ο&ρΙ&. Ββίοοϋ 6&αι ίηιρ6Γ&ΙθΓ, 6ΐ α 8αο ηοίηίηο 
μ(ν•ι άπώλοντο, τους δΐ λοιποΙ*ς μάχαιρα και ^08.ηηορο1^Π1ά6ηοη1^η&γ^^;^^1ρο8^ιοςηον&1^(1ορ^«• 
αιχμαλωσία διεδέζαντο. ΚαΙ ή μίν π^λις τούτον Ιάλω 8ίάίθ, ΡθΙ)α8 αά νϋ&ιη η60688&ήί8 8ΐ)αη(ΐ6 ίη8ΐΓυζϋ• 
τ^ν τρόπον, ςν δυσιν βλαις ήμέραις μή άντισχοΰσα* ^ Ιη(ΐ6 ίβ8ΐθ Οοπίίηίοο Β68αΡΓθ6ϋοηί8 άίο αοΐο, ρο• 
ταύτην δ' άλουσαν άνακτησάμενος ό βασιλεΙ>ς , και 8ΐΓί(ϋ6 8(1 ΒοΓΟβΙοΙϋΠΐ, οηί θϊ 0Γί8ΐΓα ηοπίοη, ίΐ6Γ 
φροοράν άξι^λογον έπιστήσας, καΐ τά πρ6ς το ζ^ν ίθ^Γ6<1ίΙαΓ. 

επιτήδεια δαψιλώς παρασκευασάμενος, και τήν της αγίας Αναστασίας (27) τελέσας έορτήν, χαΐ έξ Ιαυτου 
Ίωαννούπολιν μετονομάσας τήν πόλιν, τ^ επαύριον της έπΙ τό Δορ^στολον, δ χαΐ Δρίστρα χαλεΤται. ι?χετο, 

πορε(€κ• 

Ό δι Σφενδοσθλάβος τήν της Ιίερσθλάβας πυθ^- Αί ΤΘΓΟ 8ρ1ΐ6η<1θ8ΐ1ι1&5α8| Ιλοίθΐβί λυάίΐΑ ΡοΓβΙΙι• 

μένος £λωσιν εΙς ταραχήν Ινέπεσεν, ώς είχ^ς, ού 1&1)α 6ζρυ£;η&(ίοη6 ρ6ΓΐαΓΐ)αΙα8 Ιιαιιά ίη]αη8 β886(, 

μήν γε χαΐ του φρονήματος χαθυφήκεν, άλλα πάρα- ίηΓΓ&οΙοί&αιοη &ηίπΐ0 8α08 οοΙιΟΓίαΙηβ υΙρ0ΡΓ03&ιιι 

Οα^^ύνας τοίις περί αύτ6ν, καΐ νυν μάλλον αγαθούς ΙαηΙο 86 ΓθΓϋυ8 ^ΟΓ&ηΙ, οοηβΐίΐαΐίβ 6ϋΑχη ϋΐ Γ68 Γ6• 

άνδρας άναφανήναι παρακαλέσας, τάλλά τε ώς ένήν ΓθΙ)&η1 ΓθΗςυίβ, βΐ ςυο8 8α8ρ6θΙθ8 1ι&1)β1>αΙ Βυΐ£;&Γ08 

χαταστησάμενος , χαΐ πάντας ους εΤχεν έν 6ποψί9 οαΐηΐϋυβ (θΓληΙ &υ1βπι ΐΓ606ηϋ 39β οίΓοϋβρ) ίη- 

τών Βουλγάρων άμφΐ τους τριακοσίους ^ντας τ^ν ΙβΓΓθΟίίβ, &()ν6Γ8υπι Ηθΐη&ηθ8ρΓθβθί8θϋαΓ. Ιιηροη• 
άριΟμ&ν άνελών, Ιξεισι κατά 'Ρωμαίων. Ό δΐ βασι- ^ Ιορ ίη8ϋ1υ1αχη ίΙΟΓ ρ6ηο(ΐα6η8 αΓΐ>68 ίη βο 8ίΐΑ8 

λευ< τάς έν τ^ παρ^δφ πύλεις λλών χ%\ στρατηγοΙ>ς ίΙίηοΓθ 08ρϋ, ϋβςηο ρΓ»Γβο1θ8 οοη8ϋΙυίΙ, 6ΐ ιηαΐΐίβ 

αύταΐς έπιστήσας, πολλά τε φρούρια καΐ πολίσματα ΟΑβΙβΙΙίβ λίςαθ ορρίάί8 6ν8•1&ϋ8 &0 ρΓβάΕ ΐηϋϋί 

έχπορθήσας χαΐ τοΤς στρατιώταις εΙς άρπχγήν δεδω- εοη6θ88& ρΟΓ^ϋ. 1151 6ζρ1θΓ&ΙθΓθ8 ηυηΐί&νβραηΐ 

XΜ^, ειχετο της 6δοΰ. Των δΐ σκοπών ήκειν φρασάν- 8ογ11ι&8 &(1νοηΙ&Γ6, άβίβοΐυοι 6ΖθΓθϋυιη ρρααιίϋϋι 

των ΣκύΟας τινάς, λα^ν έπίλεκτον εκπέμπει, θεύδω- άυοβ ΤΙΐ6θάθΓθ 8Μί8ΐ1ΐ6ί8; ^α]^6^(1αο1108^^υIηηαα1- 
XΥIΛΝ^ΗI ΕΤ ΟΟΑΒΙ ΝΟΤ^Ε. 

(27) Οα« νοζ ηοη ίηΙοβ^ΤΑ 68ΐ 8οηρ1α ; ηο(& ία- Αηα8ΐ&8ΐ οΐ Αη&8ΐα8ί& Νθ8ΐ6Γ 8υρΓ8 &ϋου1>ι. Χυι..— 

ιηβη 8 Ο8ΐοηάϋ ηοη άναστασίας, ηοη άναστασίαν, Αναστασίας Ιοηιρίηηι αναστάσεως ςηοςοθ πιΐηιουΐο 

■οά αναστάσεως Ιο^ άβϋοΓΟ. ΙΙαςυθ &006ρί άβ ΓαηίΑπι Αοοβρίΐ : Ιιίηο ρΓοαιί8€υ& νο€ί8 ϋΐηυβςηο 

ΟιΗβϋ Α πιΟΓίαίβ Γ68αΓΡθθΙίοη6, βο ί8θίΗα8 ςαοά ηβΟΓρ&ϋο : Ιιίο ογο ΟΙιηβϋ Γββαιτβοϋοηβ 8ηιηϊΐαΓ. 

ρΑοΙο ρο8ΐ ίβ8ΐα8 Ο. Οοοι^ο άίθβ 6οιηηΐ6πιθΓ&ίπΓ, ΥΙάο «αοίορβιη Ιη Υαίβηϋηίληο ]αηΐ0Γ0 ρ• 315. 

ςαΐ ίθτο ηοη πιαϋηαι &1)β88β ρο8ΐ Ρ&8θ1)λ βοΐβΐ. Οο Οοαβ• 131 ΟΕΟΚΟΙΙ βΒΟΒΕΝΙ 132 111ύ<ϋη6ΐη βχςιιΐΓθΓβ βί 8ΐ1)ί Ιηάίο&ΓΟ, βί βϊ Ολ νΙ- Α Ρ<^ν '^β "^^ν έχ Μι^Οβίας «ύτών τφ «λήΟβι ^ρχηγον «ΙβαΙαρ οοιηιηο(1ιιιη, Ιονί ρΓφϋοβοΓαιη νΪΓββ ΙβηΙβΓβ. 
Ιρ86 οΰΐη ΐηθίΓοοΙο υηίνβΓβο βζβροίΐυ ροηο ββςυϋυΓ. 
ΤΙιβοόοΓυβ οιιιη βυίβ ηΙ)ί αά ΙιοβίβΒ ρβητβηϋ, (ΙαΙ ίη 
608 ίιηρβίααι. Ηοββί ίηβίάίαβ 8υ1)β88θ νβΓίϋ ρΓΟ- 
^Γθδβη &1)8ϋηβηΙ ; ιηυΐΐίβςυβ βυοΓυιη ίοϋβ, ςυϊΙ>υ8- 
άαιη θϋαιη ά6]6θϋ8, ία£;& ία νίοϊηο8 ιηοηίββ άβοδοβ- 
ςαβ βΐ κηιρ1θ8 β&ΙΙπβ ββ άίβρβΓ^ηΙ, &ο ρβΓ ιηοη^αηβ 
&ά ΟπδίΓ&ιη ρβΓΓυ^ίαηΙ. Ηοββί ΓαβΓβ ηυιχίθΐΌ δβρίβηι 
ιηϋΐία, Ηοηι&ηί νβΓο ςυί β08 ίαάβηιιιΐ ΐΓΟΟθηϋ. 
δογίΐιβ &α1θπι θρΙΐ6η(!θ8Ϊ1ι1&1)θ ^ο^^υ^^ι^ αυοΙοΓββ βί 
ίιιβΓυηΙ υί ουίΏ οχηηί1)υ8 οορϋβ (ηαιηβΓ&1)&ηΙυΓ &ιι- 
Χβτα ΐΓβοβη1& ίΓί^ίηΙ& νίΓΟΓυιη ιηΐΐΐία) άυοάβοίιη 
&ηΙβ ΟθΓθ8ΐο1αιη κηίΙϋαΗΒϋδ 08,8ΐΓ& ροηβΓβΙ, ί1)ί({υθ 
ίιηρ6Ρ&(οηΒ &άγβη1ιιιη ίαίΓορΐάο βζβρβοΙ&ΓαηΙ. ΑΙ Ιπιστήσας ιτροηγ«ΐσ6αι έπέτκηψβ του στρατού, χατα- 
σχοπείν τβ τ^ πλήθος των Ιναντίων χαΐ αύτφ Βίδω- 
να ι γνώσιν, εΐ προχωροΐη δΐ, χαΐ διάπειραν της αυ- 
τών Ισχύος άχροβολισάμενον είληγέναι * αύτ^ς δε 
χατ^πιν είπετο συντεταγμένος μετά πάσης της 
στρατιάς. 01 σίιν τφ θεοδώρψ γουν έπείπερ εΙς 
χείρας ήλΟον τοΤς πολεμίοις , Ιμπίπτουσι τούτοις 
^αγδαΤοι. 01 δΐ Τώς Ινέδραν εύλαβηθέντες πρύσω 
μίν οόχέτι έχώρουν, πολλών δ% πληγέντων χα( τίνων 
δι πεσόντων έχχλίναντες ές τά πλησ(ον σχεδάννυνται 
ορη χαΐ τάς έχεΤσε νάπας βαθείας χαΐ άμφίλαφεΤς 
τυγχανούσας, χαΐ δια της ορεινής έπΙ τήν Αρισχραν 
έπανασώζονται. ^Ησαν δλ τ6 πλήθος οίκτοι έπταχισ- 
χίλιοι, οΐ δΐ τούτοις συμπλαχέντες χ«2 τρεψάμενοι Ηοιη&ιιθ8 Γθβθαϋ1)υ8 νίοΙοΓΠΒ οίαΐοβ, βί ^&Iη^&ιη άβ ^ 'Ρωμαΐοι τον αριθμόν τριαχόσιοι. ΈνωΟέντες δ' οΐ βτηππια Γβηιιη ρΓοΙίο άβοβΓί&Ιυιη ΙΗ βρβρ&ηΐββ, 
8οίθηΐ68 ίηθυρθΓ Οβιιιη ββ 1ι&1)θΓβ &()3υ1οΓ6ΐη, ςαΐ 
ηοα >99 ίηΓβΓβηϋϋιιβ ββά ραββίβ ^η^υ^^&Iη ορίΐυ- 
ΙαΓΪ ΒοΙβΓβΙ, ηοη βοβ χηοάο ςιιί ΓοΓϋΙυάίηο αΐίίβ 
&^^β^1)&η(, ββά 3&ιη βϋίιηίάίοΓβδ •1&οΗΙα8 6ΐ &ΐ](]&- 
ο!α ίηοβ886ΐ>&1;, &Γ<]6ηϋς[αβ ρυ§^ηβ άββιάβηο α^ΐΐα- 
1)&αΙυΓ. υΐΐΐ ίη οοηΒρβοίυιη ιηυΐυο υθπθγθ 6Χ6ΓθΐΙυ8, 
υίΐΌςυθ ίηαρθΓ&ΙοΓθ βοοβ άίοϋδ ςα&ΐία ρΓδΒδβηΙΙ Γβί 
αοοοιηχηοά&Ια βΓ&ηΙ αηίπι&ηΐβ (ΐίςυβ ίηβΐίς&ηΐθ, υΐ 
ο1&88ίοαπι οβοίαίί, ιη&£;η& οιιιη νί ρ&ηςυθ αΙ&ΟΓίΙ&Ιθ 
οοηβηηηπι ββΐ. ΡΗοιο οοηΟίοΙα Ηοηι&ηί, νβΐιβαιβηΐί 
Γ&ο(ο ίιηρβία, ηιυ1ϋ8 ά6]6θ(ί8 Ιΐ08ΐίυπι ΟΓάίηβθ 1α- 
5βΓΑοΙ&ηΙ. Νβςηβ (απίθη οοάηηΐ 1ιο8(θβ, ηβςυβ Ηο- 
πι&ηΪΒ 608 ρβΡΒοςυβηάί ά&ίηΓ ί&οηΐΐαβ, 8ογί^ί8 8β8β 
οοηβΓαιβιηΙίΙ)υ8 ΓαΓΒηπιςηο βαΜαΙο ο1&πιογ6 ίη Ηο- ΣχύΟαι τφ Σφενδοσθλάβφ, χαΐ τούτον έχεΐΟεν άνα- 
στήσχντες μετά παντός του στρατού, πρ6 δώδεχα 
του Δοροστύλου μιλίων αύλίζονται, ίς τριαχοσίας χα ι 
τριάχοντα χ^ιλιάδας αριθμού μεν ο ι [Ρ. 675] χα ι τ^ν 
βασιλέα έπιόντα έχθύμως χαΐ ^ωμαλέως έχδεχύμε- 
νοι. 01 δι 'Ρωμαΐοι ταΤς έξ 6πογύου νίχαις γαυ- 
ρούμενοι χαΐ τήν τά πάντα χρΤναι μέλλουσαν μάχην 
Ιιςροσδεχ^μενοι, ε1δ(^ες δ* δ'τι χαΊ Θε6ν συλλήπτορα 
Ιζουσιν, ού τοις άδίχων χειρών άρχουσι φιλοΰντα, 
άλλα τοις άδιχουμένοις δι& παντός έπαρήγειν, ού 
μύνον οΐ εύψυχύτεροι, ήδη δΐ χαΐ οΐ χαταπλήγες χα ι 
μαλαχοι τάς ψυχάς πρ^θ^μοι χαΐ Ο^^^^αλέοι Ιγίνοντο 
Χα) πρ6ς τήν συμπλοχήν λίαν έσφάδαζον. Εις βψιν 
δΐ τών στρατευμάτων άλλη λο ι ς γενομένων, χαΐ λύ- 
γοις παραχλητιχοΐς του τε βασιλέως χαι του Σφεν- τη&ηο8 ΐΓΓυοηΙίϋηΒ. Ρυ^ηαΙυΓ &1ίςυιιηΙΐ8ρβΓ «ςυο Ο δοσθλάδου τους οιχείους έπι^^ωσάντων χαΐ τά τφ π)&Γΐ6. ^&Π1 αοίοιη &ά νββρβΓβιη ίηοΐίη&ηΐβ άίθ Εο- 
πιαηί 8686 οο1ιθΓΐ&ηΐ68 6ΐ νβΐυϋ &οη6ηίθ8 οιυΐυίβ 
βχ1ιθΓΐαϋοη11>α8 ΒΪηίβΙίΓαπι 8ογΙΙι&Γυηι οοΓηη ρΓ6- 
πιυηΐ, βί ΙηΙοΙθΓ&ΜΗ νί ίη§;Γυ6ηΙβ8 ηιαΗθ8 ρΓοβΙθΓ-* 
ηιιηΐ. Ουπιςαο λά &Π1ίο(&ηι ρ&Γΐ6αι δογίΐιο οοΪΓβηΙ, 
ΒηοΓαπι ςηοβάαπι Ηοπι&ηυβ ίιηρθηιΙοΓ βαΐβ &υχί1ίο 
ΐηϋΐίΐ, ίρΒβςυο 8υ])86ςυί1υΓ &ρ6Γΐί8 ουπι ίηιρβηΐ 8ί- 
^ηΪΒ, 6(|υο ο&1ο&Γί1)η8 ίηοίΙ&Ιο, βί Ιιαβίαοι ίηΓβηβ&αι 
ί6Τ6η8, 8Ό08ςυθ υογΙϊιβ εχβΐίιηυΐαΐ. Αε6ΓΓίη)6 Ιυηο 
ρυς^η&Ιαπ], βί ναηίΒ νίοίϋηΒ ρΓββΗο πιυΐαίο ((Ιυοάθ. 
οίθΒ 400 οηίηι Γυ6Γηη1 1ηο1ίη&1&8 αοίβδ) νίχ 1&η(ΐ6Πΐ 
Ηθ88ί, (ΐ68ρ6Γ8ΐα 8&1υί6^ ίηοΓ(ϋη&(& Γυ^& ίη οααιρυαι 
86 οϋύηάηηΐ ; οοΒςυβ ίηββοηίί Ηοηιαηί πιυΗθ8 ροΓ- 
ίηαυηΐ. Οβ Ηθ88ί8 οβοίάβΓβ πιηΐϋ, ο&ρϋ 6ϋ&α] ρΐα- 
Γ68 : Γβΐίςαί ΟοχΌΒίοΙυιη Γυ^α βταΒθΓπηί. χαιρφ πρύσφορα παραχελευσαμένων, ώς αΧ σάλπιγ- 
γες τλ ένυάλιον ^ίχησαν, συ^^ήγνυται άλλήλοις τά 
πλήθη τήν αυτήν Εχοντα προθυμίαν. ΚαΙ χατά μΙν 
τήν πρώτην προσβολήν οΐ *Ρωμαΐοι μετά |&ύμης 
έπενεχΟέντες σφοδρας χαΐ πολλοίς χαταλαβ^ντες τάς 
βαρβαριχάς τάξεις χατέσεισαν * ού μήν γε χαι 
υπαγωγή τών εναντίων έγένετο ούτε τών 'Ρωμαίων 
λαμπρές διωγμός, άλλ' έπι^(3ώσαντες πάλιν Ιαυτους 
οΐ Σχύθαι αύθις έττηλθον μετ' αλαλαγμού τοΤς 'Ρω• 
μαίοις. Καΐ μέχρι μΙν τίνος (σοπαλής ή|ν 6 άγων, 
ήδη δι περί δείλην άψίαν της ημέρας ούσης οΐ 'Ρω- 
μαΐοι παραχαλέσαντες αλλήλους χαΐ τρύπον τινά 
στομώσαντες ταΐς παραινέσεσιν έπέβρισαν τφ εύω• 
νύμφ χέρατι τών Σχυθών, χαι πολλούς τφ άνυπο- 
στάτφ χατέβαλον της ορμής. Συνισταμένων δΐ τών 'Ρως Ιΐί^ τ^ πεπονηχ6ς, τών περί αυτόν 6 βασιλεύς εΙς έπιχουρίαν έχπέμπει τινάς, χατύπιν δΐ χαι αύτος 
είπετο άναχεχαλυμμένοις τοΤς παρασήμοις της βασιλείας, τ6 δ<$ρυ διηγχωνισμένος, τύν τε Ιππον χεν• 
τρίζων θαμά χαι ττ^ βοξ διεγείρων τους στρατιώτας. *Αγώνος δΐ χαρτεροΐ3 συστάντος χαι πολλάς μετχχλί- 
σεις δεξαμενής της μάχης (δυοχαίδεχα γάρ φησι τροπάς δέξασθαι τόν αγώνα], μύλις ο\ *Ρώς άπειρηχ($ - 
τες πρ&ς τοι>ς κινδύνους άχύσμφ φυγζ προς το πεδίον έσχίδναντο* οΤς οΐ 'ΡωμαΤοι έπύμενοι το^ς καταλαμ- 
βανόμενους άνήλισχον. Έπεσον ούν πολλοί, χαι πλείους Ιάλωσαν, "Όσοι δΐ διαδραναι τ6ν χίνδυνον ίσχυσαν, 
εΙς τ6 Δορ^στολον διασώζονται. ΙΠΐρ6Γ&ίθΓ θ1) ίωρβίΓ&Ι&σ) νίοΙΟΓΪ&ΠΙ 8&0Γίβθίθ ?β• 

η6Γ&Ιθ8 £;1οπο8ΰηι πι&ΓίγΓοαι ΏεοΓ^ίυπι (η&ηι άίο 
Ιΐΐ^αβ ιηοπιοηβ οοηββοπ&Ιο ου πι 1ΐ08ΐ6 οοηΟίοΙιιπι 
ΓυίΙ)ρο8ΐΗ<1!6 αά ΟθΓθ8ΐο1υαι άαοϋ, ίΙ)ίο[υ6 ο&Βΐήβ 
οοιηαιαηϋΐβ οίαβιοαι Ηοπι&ηαιη οροπίατ : ηαιη &αΙο Ό δΐ βασιλεύς τά έπινιχία θύσας τφ χαλλινίχιμ 
μάρτυρι Γεωργίφ (ή ν γάρ χατά τήν ήμέραν της 
αύτοΰ μνήμης συ^^^άξας τοΐς πολεμίοις) τ^ έπιούσ^ 
χαι αύτ<^ς της προς τδ Δορύστολον ήψατο, έχεισέ τ« 
γενόμενος στρατοπεδείαν έπιήξατο ύχυράν. Ού μέντο 133 ΗΐδΤΟΚΙΑΗυΜ εΟΜΡΒΝΟΙϋΜ. 134 γ• χ«1 «ολιορχ(«κ; Ι|ψατο, ί(8ίώ< μι{ καχ άιροΧάχτβ» . Ιιι^αβ λάτβηΐηιη ορριι§α&Μοηθΐη «β^^ϊ ηοΐβΐ)»!. τοΰ «οταμοΰ τυγχάνοντος άποδρασαι μετά των νη&ν 
ΒυνηθεΙβν οΐ 'Ρώς* αύλισάμινος (^ προσέμβνβ τ6ν 
'Ριομαΐχ^ν στ<^λον• Έν τφ μ&ταξυ θλ ό ΣφενδοοτΟλά- 
βο< οδς χ«τεΐχ< ζωγρίβς Βουλγάρο^^, άμφΐ τας κ' χι- 
λιάδας άριθμουμένους , σιδηροπέδαις χαΐ αίλλοις 
ΐΜμ&Ις ήφ^αλίσατο, έπαν^στασιν φοβηθβΐ^ι χαι προς 
6«οδοχήν ηύτρ<π(ζετο της πολιορχ{«ς. *1ΐ8η ΒΙ χαΐ 
τοο <ττ6λο» χβηαλα66ντος έπ€χκ(ρκι τξ τβιχομαχΐ^ 
6 βασιλιος, [Ρ. 676] χαΐ πολλάχις έπεχδραμοντας 
τοος Σχύθας έτρέψατο. Μι$ δΐ των ήμερων σχεδα« 
«Οειιη τοΤς 'ΡωμαΙοις εΙς άριστον «ερί δείλη ν 6ψ(βν 
οΐ βάρβαροι, εις δύο διαιρεθέντες μέρη, Ιππείς χαΐ 
ι»ζοι 2χ πυλ(δων $ύο τής πόλεως, της τκ χατά άνα• 
τολοίς, ήν φρουρείν Ιτέταχτο Πέτρος 6 στρατοπεδάρχης 
μιτά θ^φίΧ0^ χαΐ ΜθΜεδ<$νων, χα1[ της πρ6ς δύσιν, ηβ αιηηο οιιβίοάίβ ναουο ηΑνίΙιαβ β^ας^βΓβ ΚοΒβΙβ 
ΗοβΓβΙ. ΙηΙβΗιη δρ1ΐ6η<1θΒϋι1&1)η8 Βαΐ£[&Γ08 ςυοβ 
βαρϋνοβ ΙιιώβΐΜΐΙ, αά 20 ιηϋΚλ ηυΐΏθΓ&Ιο• οοκηρβ- 
άίΐιαβ αο νίαοαίίβ οοηβΐηης;!!, ιηθίαβη• ηβ ϋ βθ^Ιι- 
ϋοηβιη οοηοϋαΓβηΙ,βΙ ββαά ΙοΙοΓ&ηάαιη οΙ>8ί(11οηβιη 
ρ&ΓΑΐ. ΙιηρβΓ&ΙοΓ υύί οίΑββίβ αρραΐϋ, ορριι^η&Γβ ιιγ• 
1)6πι ίηοίρίΐ, 6ί 8«ρθ θΓαΐΏρθη1θ8 υΓΐ)θ 1)«ρ5&γ08 
ρΓοαί£;α(. Ου&(1&ιη άίβ βυΐ) νβΒροπιιη ΗοεααηΪΒ αά 
6(Βηαιη άίΒβιρ&Ιίβ, 1>αΓ]>&π Μρ&Ηϋο ιιβαιίιιο βς[ϋί1β8 
βΐ ρθάϋθΒ (Ιαιη ρΗιηυχη ϋ βςυίΙβΒ νίβί 8υηΙ,1}&ο1θ- 
ηιΐ8 ρθ<1ϋβ8 ίΑηΙυιη ρα^η&γθΓ&ηΙ) όθ8ΐ>α8 86 υΓϋίβ 
ροΓϋ8 θ£Ραη<1τιιιΙ, ςιι&Γαιη υηα γβΓβυβ οηοηΐβιη, 
ςα&ιη οο8ίο<1ίρθ ^1188υ8 βρ&ί ΡβίΓυβ β&βίΓοηιχη ρΓβθ- 
ίβοΐαβ ουα Τ1ΐΓ8οίΒα8 οΐ Μ&ο6άοηί1)υ8 ; 401 αΐ^βη 
οοοίάβηί&ΙίΒ, αά ςυ&ιη ίη6χουΙ)η8 1οο&1θ8 6γ&1Β&π1& 6ποι» Βάρδας 6 Σχληρός μετ^^ των Έφων δυνάμεων ^ βοΙθΓΟβ ου αϊ ΟηοηΙαΗ1)Ό8θορπ8. Αοηΐ6Γ(ϋιηίο&(υιη τήν ψολαχήν έπετέτραπτο, έξήλΟον παραταξάμενοι» 
ι6τ9 πρώτον φ«νέντες ϊφιπποι• τάς γάρ προηγησβ- 
μένας μάχας ηεζοί διηγων(σαιντο. Ους εύρώστως οΐ 
ΤωμβΤοί δε(άμενοι έχθύμως έμάχοντο ' χαΙ μέχρι 
πολλού Ισοτάλβντος ί[ν 6 άγων. Τέλος δΐ ηί σφετέρ^ 
άριττ^ 'ΡωμαΙοι τρέπουσι τοΙ)ς βαρβάρους χαι πρ^ς 
τεί'/ος συγχλεέοοσι, πολλών χάν τφ άγων ι τφδβ πε- 
αέντΜν, χαι μάλλον Ιππέων, μηδενός δΐ των 'Ρω- 
μαΐων τρ&υματΐ98έντος, άλλ' ή μ<$νων Ιππων πεο6ν• 
των τριών. Οΰτω δΐ Οραοσθέντες ο\ βάρβαροι χαΐ 
«Γαω τείχους ουνελαθέντ^ς νοχτός επιγενόμενης δι- 
τνοχτέρβοον ϋ^ρι>πνοι, χαΐ το^ς Ιν τ^ μάχ^ πεσ^ντας 
άπωλο^ύροντο άγρίοις χαΐ φριχώδεσιν όδυρμοΐς, 
ώς ^οχλίν τους άχούοντάς Βαρίων εΤναι βρυχηθμον)ς Θ8ΐ, Κοζη&ηί8ΓθΓϋ(θΓβθ8 8Τ]1>8ί8ΐ6ηΙϋ)08. ΕΙ (&πιβΐ8ΐ 
ΑΗ(ΐυ8η(ϋα <)υΙ>ί& βίβΐίΐ νίοίοπα, Ιαπιβη &ά βζίΓβ- 
ιηιιιη Ηοηιαηί βαα υιγΙόΙθ 1)&Γΐ)αΓ08 ίυηάυαΐ, πιυΐ- 
ϋ8ςΏθ 0601818 πι&ζίιηο άβ βςηΙίΑΐη, ία υΓΐ)6ΐη γο- 
ΙίςαοΒοοίΏρβΙΙαηΙ. Ηοιη&ηοΓυΕη8&α6Ϊ&ίπ8 68ϊ ηβιηο, 
ηβςυβ ηίβί Ιγθβ βςαί ςιιίάςααιη ρβηΗ. Ηοο [ρ&οΐο 
ίρ&οΐί Ιι&ρ&αη βΐ ΙοΙγα ιητίΓοβ οοαοϋ ηοοίβιη ίΒΐ&οι 
ίη80ΐηηθαΐθΧθ£;βΓυιιΙ,θΙθ08 ςαΐ ίη ρυ^&οβοίιΙθΓ&οΙ, 
ίβΓίΒ αΐηυθ ί9ΓΓί1)ίΗ1)υ8 Θ^α1&^^ι)υ8 άβρΙορανθΓυηί, 
ηί ςυίουηςυθ &α(ϋΓβηΙ, ηοη Ιιοπιίοοαι Ιαοιβαία, 
8θά ΓοΓΑΓαπι Ρϋ^ΙοΒ θ^ ηιυ^ίΙυ8ρυ1&Γ6ΐ8βρ6ΓθίρβΓβ. 
δαΚ) &υροΓ8,ιη οιηηβΒ ςυΐ ΙιΙαο ίοάβ ρβΓ ο&βΙθΗα ρΓβ• 
8ί(1η οαυΒΑ ΟΓ&ηΙ, &ά βθ ΟοΓΟΒίοΙτιπι βνοοαηΐ, ϋςαβ 
ρρβΒίο ΓαβΓοηΙ. ΙιηροΓαΙορ ςυοςαβ Ιοίυχη οζβΓοϋυιη χαΐ ώρυγάς, άλλ' ο& θρήνους ανθρώπων χαΐ οϊμωγάς. Ο ιη ο&ιηραιη ςιιί 68( &ιιΐ6 ΐΐΓέβιη βάαζϋ ; οΙ 1)&Γΐ)αΓ08 *Π μέρας 1% άρτι διαγελώνης πάντας τοΙ>ς £ν τισι 
φρουρίοις εΙς φνλαχήν Ινχεδασμένους άνεχαλουντο ές 
Ί^ Δορ^ντολον, χαΐ ταχέως "^χον μεταχληΟέντες. ΚαΙ 
6 βασιλείς δ^ ένειληφώς δλην τήν δύναμιν ήλθ&ν εΙς 
το πρ^ της πόλεως πεδίον, χα2 προς π^λεμον ήρέθιζ* 
τους βαρβάρους. Έπει δΐ μή έξήεσαν, εΙς τό στρατ6- 
πεδον όποοτρέψας ήσυχίαν ήγε. Καΐ προσηλθον αύτφ 
πρέοβιις έχ Κωνοταντείας χαΐ των &λλων φρουρίων 
των πέρβν Ιδρυμένων του "ίστρου, άμνηστίαν χαχών 
αιτούμενοι χαΐ Ιαυτους έγχειρίζοντες σί>ν τοις 6χυ- 
ρώμασιν* ους προσηνώς δεξάμενος απέστειλε τοΙ>ς 
παραληψο μένους τά φρούρια χαι στρατιάν άποΧρωσχν 
εΙς τήν αύτων φυλαχήν. "Πδη δ% Ιΐτπέρας χαταλα- 
βούσης τάς πάνας πύλας της πύλεως άναπετάσαντες οαιη ίΓυβίΓα αά ρυ^^ηοιη ρΓονοο&βΒθΙ, ίη οαβίΓα Γβ- 
άιιζϋ, 80 ςαίονϋ. Εα άίβ α(1 ίρβηιη νθηίαη{ Ιβ^αϋ & 
ΟοηβίΑπϋα, βϊ βΙϊΙβ Ιγλωβ ΐΒΐηιιη ΒΐΙίβ οββΙοΙΗβ, νο- 
ηί&ιη ρβΙοηΙβΒ θ( 8Θ αο χηυηϋίοηοΒ <1θ(1βη1ββ. Ου!- 
Ιιυβ 1>βη!£;ηθ ΒοοβρϋΒ ιηίΙΙϋ (|Ώί οΕβΙοΠλ ΓβοίρΙαηΙ, 
Βίιηοίςυβ ρΓΦΒίάία, ςαίϋαΒ θ& &88θΓν&η ςτιίΓθΐιΙ. 
νβθρβΓΟ 3&χη Γαοίο Κθ38ί 40!Ι οιηοί1)α8 ΰΓ^ιβ ροΓ- 
ϋβ &ρ6Γϋ8, ηυιηβΓΟ Βάιηοάυιη ΒυοΙί, ία Βοαι&αοΒ 
ο1) αοοίβαι α)1ιί1 Ιαΐβ 8α8ρίο&αΙβ8 ΐΓΓυααί. ΕΙ ςαίάοιη 
ρηαιο οοαΟίοΙυ νίοΙοΓβΒ νίάθ1)αη1υΓ, ρααΐΑϋιη Ια- 
ιηβα Κοιη&αι ΒορβΗοΓΟδ βααΐ ίαοϋ. Ναπι υ1)ΐ 8ρ1ι&- 
^βΐΐυβ ΓοΓίΪΒΒίπιβ ρα^ηααβ οβοίάϋ, βο δοιιββο ααίπιί 
5&Γ5ΑΓ0Γπαι Ιβα^υβΓθ οοβρβηιαίθΐ ΓβπιίΒίΙ ίιηροΙηΒ. 
ΡθΡ Ιοίααι Ιαχαβα ηοοίοπι Βα1)8ί8(ααΙ, &1(]α6 &άθο «>1 'Ρώς, πολλφ των προτέρων πλείονες δντες, έπι- Β 8(1 πιβηάίθπι υΒςυβ : ίααι άβπιυηι ααίαι&άνβρίβοίββ πίπτονσι τοις 'Ρωμαίοις άνελπίστως διά τήν νύχτα 
διίγουσι* χαΐ χατά μίν τήν πρώτην συμβολήν ίδοξαν 
προτερήβαι, μετά μιχρ&ν δΐ δπερέσχον 'ΡωμαΤοι. 
'Ος γάρ συνέβη πεσεΐν τδν Σφάγελλον ήρωϊκώς άγω- 
νιζύμενον, συνεχύθησαν τξ του πεσύντος στερήσει 
χαΐ τάς 6ρμάς έχαυνώθησαν. *Ομώς ανένδοτοι παρ* 
^ην τήν νύχτα διέμειναν χαΐ τήν έπιουσαν ήμέραν 
μέχρι σταΟηρας μεσημβρίας. Τύτε δή του βασιλέως 
δύναμιν πεπομφύτος έφ' φ τοις βάρβαρο ις άποχλεΤ- 
σαι τήν εΙς τήν π^λιν ε^σοδον, γνύντες οΐ 'Ρώς ίχλι- 
ναν κΐς φυγήν, χαΐ τές πρ6ς τήν πύλη είσύδους έπι- 
ττηιχισμένας «6ρύντ•ς Ιφευγον διά του πεδίου χαΐ βΐ) ίοιρθΓ&ΙοΓβ αιί88&πι 688Θ βχβΓοϋϋβ ραΓίβπι ςαβ 
ΕοΒΒΟΒ &(1ϋα ία αΓίιβαι βχοΙαάοΓθΙ, ίας» βθ (Ιααΐ, 
ουοιηυβ νί&8 ία αΓΐ)6αι άυοθοΙβΒ ίανβαΐΓθαΙ οϋΒβΒ. 
888, ρβΓ οααιρααι Γυ^α άίβρβΓβΐ, &1) ία86ςυ6αϋ1)αβ 
οιυΐΐί οοοίάυαΙαΓ. Εα ςα» ΒαΙ)8βου(& ρροχίπιβ θβϊ 
αοχ, Θρ1ΐθα(ΐ08ΐ1ι1&1)α8 αΓΐ>ίΒ πιαροβ ίθ88& ρΓοΓιιαάλ 
οίΓοαηιά&1)&1,α6 Γαοίΐβ Ηοπι&αΐ ουιη ίπιροΐυ ροβββαΐ 
608 ορρυ^α&ίυπι αοοοάθΓβ ; Βίφιβ Ιιοο ηιοάο ώγΙ)6 
οοαιαιααί1& 8ΐ&Ιοί( οΙ)8ί(1ίοοθπι ΓογΗββϊοιθ ρβΓίοΓΓβ. 
Οαί& &υ1βιη ρίοηςαβ πιϋϋααι 63υ8 οΐ) νη1θ6Γ&πΐ8ΐ6 
1ΐ8ΐ)6ΐ>αα(, 6ί ]&πι οοοΒοιαρΙίβ &1ίπΐ60(ί8ρ6αηη8ίαι* 
Iηία61)8^, ουαι ίιηροΓίαΗ λΐίααάο ςυΙάςαΑΟί Βοαιαα! 135 βΒΟΒαΐΙ ΟΕΟΚΕΝΙ 136 ηοη βίιΐθΓβιιΙ, οΙ>8βηΓ&Ιιι ηοοίβ ΙβηβΙ)Ρ088 αο ϋΐοηί, ^^ χαταλαμβαν^μκνοι έν^ρουντο. Ό δΐ £<ρ(ν{ο9βλάβος Ιη ςα&ιη !ιη1)Γθ8 πιαςαί, ^Γ&ηάο ίβΓπΜΙΙβ ΓοΙ^αΓ&ηαβ 
6ΐ ίοηίΐηια ΙιΟΓΓβηάα ίηοΜβΓ&ηΙ, οαπι (1οοΙ>υ8 νίιο- 
Γυιη ιηϋΗ1)ΐ28 ΗΏίΓθ8 οοηβββηάϋ 6( &<! ςυβηηάλ 
νίοΐυί ηβοθ88&Γί& ηανί^αΐ. Οαιη οοϋβ^ίβ^βοί ρποοΐ 
ςαί8<ΐΏβ408 η&ηείβοί ροΙβΓβΙ, ΓηιιηβηΙυιη, ιηίΗυιη 
6ΐ Αΐί&8&ά νίίαιηβιιβΙβηΐΕηά&αι Γ&οίβηίββ Γββ,ηΐΓβυιη 
αάνβΓβο ϋαιηίηθ ΟοΓΟβΙοΙαιη νβΙιυηΙυΓ. Αΐηαβ ίηίορ 
ΓθνβΙίθηιΙαίΏ,οααι ίη ηρα 0α(ηίηί8 νιάβροη! ε&ΐοηββ 
Ιι&αά ρ&αοο8, ςυοΓυιη &1ϋ βςαο3 ροΐ8ΐ>&ηΙ, &1ϋ 
1ΐθΓΐ}α3ΐ ιιιυΐ Ιί^^ηα 6θ11ί^βΙ>&ηΙ, η&νΐΙ>α8 β^Γββθί βΐ ρβΓ 
βΠν&ιη &1)8ςυθ 8ΐΓθρίΙυ ϊποθάθηίββ, βοβ ηϊΗίΙ ί&ΐβ 
οοβϋ&πΐ68 8αΙ>ϋο &(1οηιιηίυΓ, οαυίϋβςυβ ίηΙβΓΓβοΙίβ, 
ΓβΙίςαοβ ρ&Ι&ϋιη ίη ρΓθχίο}& ηθΐηοΓ& 8β &1)άβΓθ 
οο£;υηΙ. Ιρ8ΐ, βαΐβ 1ιη1η1)υ9 ηΐΓ8ΐιιχι οοηβοβηβίβ, βο- νυκτός επιγενόμενης διώρυγκ βαΟ•{^ τ6 τζς ιτ^λβως 
έφτεφάνωσκ τείχος, [Ρ. 677] Κνβ μή ευχερώς ϊχο:εν 
οΐ 'ΡωμαΤοι μιθ* 6ρμής τψ της πόλεως τε(χει προσ- 
'κε)άζειν. ΚαΙ οΰτω τήν κ^λιν άσφαλισάμενος Εγνω 
δε IV εύψυχ^τατα τήν ιτολιορχ(αν προσδέχεσΟαι. Έπει 
δι τό πλέον της στροιτιας διέχειγτο χαχώς άπό των 
τραυμάτων, συνεπελάμβανε δλ χα2 λιμός ήδη των 
αναγκαίων δαπανηθέντων α^οΤς, χαι μηδ' (ξωθεν 
τά προς χρε{αν συνεχωροΰντο αύτοΤς είσχομίζεσφαι 
παρά των 'Ρωμα(ων, νύχτα βαθεΐαν χαΐ άνέληνον 
έπιτηρήσας 6 Σφενδοσθλάβος, χ«β' ήν δετός τε 
(Ραγδαίος έξ ουρανού χατηνέχθη χαΐ χάλαζα γοβερά 
έπερ;3άγη χαΐ βρονται χαι άστραπαΐ φριχωδέσταται. 
μονοξύλοις (28) έμβάς μετά δισχιλ(ων ανδρών {ξεινιν ουηάονβηΙοΟοίΌΒίοΙαπίΓβάθυηΙ. ΙοαρβΓ&ΙΟΓ, ηΐΐιοο η εΙς Ιπισιτισμόν. Συλλεζάμενοι δΐ 6'θεν εδπόρηκεν ρΟΓΟβρϋ, ΐηθ1β8ϋ88ίΠ1β Ιαΐίΐ* 6ί ρΓβΓβΟΐΟβ θΙ&88ί8 

£;Γ&νί88ίιηβ ουίρ&νϋ, ςυοά 1)&Γΐ)&Γθ8"ΟθΓυβ1οΙο ανβΐιί 
ηοη 8βα8ί88θηΙ, ιηίη&Ιυβ βΐί&πι ιηοΓίοχη, βί ςοί(1 ρρο- 
ΙβΓβα Ιλίβ ίρ8!8 ηοη οΙ)Β6Γν&ηίΙΙ>υ8 βοΓβΙ. Οαο ί&- 
οίαιη υΐ ϋ υΐΓ&ιηςυβ ϋαιηίηΐθ πρ&ιη (ϋ1ί^6η1ί88ίιη6 
ρο8ΐΙιιΐ€ ου8ΐοάΪΓβηΙ. ΕηίαιτβΓΟ ίπιρβΓ&ΙοΓ ουιη 65 
οοηΗηαοβ (Ιίββ ηΓΐ>6ΐη ορρυ^&βββΐ, β&πι ροβίΐιαο 
οΙ)8ίάίοηβ 6ΐ Γαοιθ βίαΐαίΐ ίθηΙ&Γβ. Ιάβο νίαβ οηιηββ 
Γθ88ί8 ΑΟΐίβ θ1 ρΓββίάϋβ ϋθάΠίβ πιυηϋ, η6 ςυί8 &Η- 
ιηβηΙοΓυχη ρβΙβηάοΓυτη ο&υβα θχϊγο ηΓΐ)β ρο836ΐ; 
ίρββςιιβ ίη οΙ)8ίάίοηθ ίηΐθήιη οΐίο ίΓυίΙηΓ. ίχαστος σϊτον χαΐ χέγχρον χαΐ είδη άλλα συνεχτιχα 
τη Γ ζωής, άνι|γοντο διά του ποταμού τοΐς μονοξυ- 
λοις εΙς τό Δορόττολον. Έν δΐ τψ άναπλεΐν θεασά- 
μεν ο ι χατά τό χεΤλος του ποταμού θεράποντας ούχ 
ολίγους των στρατιωτών, τους μίν 'ίππους ποτίζοντας, 
τους δΐ χορτολογουντας, άλλους δλ χαΐ (υλεύοντας, 
άποβάντες τών πλοίων διά της 8λΐ}ς άψογητί βαδί- 
ζοντες άδοχήτως έχ του αφανούς ΙμπΙπτουσιν αύ- 
τοΤς, χαΐ πολλούς μΙν τούτων άπέχτειναν, τους δΐ 
λοιπούς έπι τάς πλησίον λόχμας σχεδασΟήναι ήνά- 
γχασαν. Α30ις δ' εΙς τάς σχάφας έμβάντες χαΐ ούρίψ φερόμενοι πνεύματι προς τ6 Δορόστολον φέρονται. Τοΰτο δίγνωσθίν εΙς μεγάλην άνίαν εμβάλλει τον βασιλέα, 
χαϊ τους αρχηγούς του στόλου έν αΐτί^ μ^άλ|^ ^^^* ^^ Η'ή ^^«Βοντο του έχ Δοροστόλου τών βαρβάρα>ν 
απόπλου* έπηπείλησε δΐ χαι θάνατον αύτοΤς, εΐ Ιτι άπαξ λάθφ τοιούτον τι γενέσθαι. Και οΐ μΙν τάς παρ' Ιχάτερα 
8χθ«« Έον) ποταμού έτήρουν επιμελώς, 6 δΐ βασιλεύς έφ' 6'λας πέντε χοΐ Ιξήχοντα ημέρας τξ πολιορκία 
χρησάμενος, χαΐ χαθ' Ιχάστην πολέμων χαΐ μή άνιείς. δέον Ινόμισε διά προσεδρείας χαΐ λιμού άποπειρβσθαι της 
πόλεως. Διό χαΐ πάντοθεν τάρφοις τάς όδους άποχλείσας χαι φύλαχας έπιστήσας αύταΐς, ώς μή τις έξίοι τά 
επιτήδεια χομίσων, έχάθητο ήρεμων. ΚαΙ τά μΙν έν Δοροστόλω έφ^ρετο τ^δε. 

Οαπι 1ΐ»0 &ά ΟοΓΟβΙοΙυπί ^θΓαηΙορ, 1^60 βηρορο- Ο Λέων δΐ ό χουροπαλάτης χαΐ Νιχηφόρος 6 τούτου 
1&168 βιΝ^^βρI10Γη8θ^υ8^1ίυ8,<]υο8 &η1β (Ϊοοοίιηα8 παις, δοχήσει μΙν, ώς εΐπομεν Ιμπροσθεν, πηρωθέν- ίηοο1οιηίΙ>α8 οοα1ί8 άίηιίββοδ, Ι&αιβΙβί 404 βίίοάί 
608 8θη^6ηι^&^υ38^886^, ΓΟΓβυβ ΙγΓαηηιάβη) ίηναάυηΐ. 
Ουκηςηβ πιη11ο8 υΓΐ>ί8 βί τβ^ίβ οηβίοάββ οοΓΡαρίβ- 
86ηΙ, αίςηθ βχ &ηίπιί λβηίβηϋα νίάβΓβηΙοΓ θίΐ)! γθοι 
οοηΓ6θί98β, οοηάυοίΑ ηανί βχ ίηβαΐΑ ίη ςυ&χη γθ- 
Ιθ^αΙί ΓαβΓ&ηΙ, &ά οοηΐίηβηίβπι υΓΐ)ί β Γβ^^ίοηβ Ιοοα- 
Ι&πι άβνβΙιυηΙυΓ, ^αxι& 8υΙ>υΓΐ>ίυπι ουί Ρβίαιηγάίυιη 
ηοπιβη, αίςυο ίηάβ βηΐ) ρηαιυπι £[&Ι1ί οαηΐυιη Ορο- 
Ηαι Αοοθάαηί. 8βά Ι•60, Γβί η&ν&ΐίβ άΓυη^&πυβ, 
ουί υηα οηπι Β&βίΐίο ΓβοΙοΓβ ρ&Ι&ϋί οοδίοάία οοηι« 
ιη6η(1&1& ίαθΓ&Ι, βα άβ γθ α οοηβοίο οοηδίΠοΓοιη 
ίβίοΓαπι ςυοά&ιη ΓαοΙαβ οβΓίίοΓ, χη&ηαιη ιηίΐίίΐ &ά 
οοΓορ&Ι&Ι&ιη βΐ &1ίυιη 6^α8 οοιηρΓβ1ιοη<)θηάθ8 βαΓ- τες, ϊτι δ* άσινεΤς τάς οράσεις Ιχοντες, εϊς τυραννίδχ 
χαΐ α^θις παρεσχευάζοντο, πολλοίς τών έν τ^ πόλει 
χαΐ τών έν τοΤς βασιλείοις φρουρών ύποφθείραντες. 
ΚαΙ έπεΙ τά χατά γνώμην αύτοΤς άπηρτίσθη, πλοΐον 
μισθωσάμενοι χαΐ έν αύτφ έμβάντες άπαίρουσι της 
νήσου ήν οιχεΐν χατεχρ}θησαν, χαι προς τήν αντί* 
πορθμον της πόλεως ήπειρον γίνονται χατά τό προ- 
άστειον 8 χατονομάζουσι Ηηλαμύδιον, έχεΐθεν δΐ περί 
πρώτας άλεχτρυόνων φδάς έπι τό Βυζάντιον άρχον- 
ται. Ενός δλ τών συνιστόρων δήλον θ^μένου τό έργον 
Λέοντι τφ δρουγγαρίφ του στόλου, τήν φυλαχήν έπι- 
τετραμμένφ τών βασιλείων συν Βασιλείφ τφ ^αί- 
χτωρι, [ρ. 678] 6 δέ δύναμιν άζιόχρεων έπΙ χατα- 6οίβηΐ6ΐη ; ςαΙ, Ιιοο αηίπι&άνβΓδΟ, ίη Μ&^ηυπι ρ. σχέσει του χουροπαλάτου χαΐ του παιδός αύτου έχ- ΤοαιρΙηχη οοηΓυ£[ίαηΙ : ϊηάβ &νυΐ8ί ίη ΡγοΙ&πι 
ίηβαίαιη ΓβΙβ^^&ηΙηΓ, «(({οβ ί1}ί οουΐί βίβ οΕΓοάίυη- 

ΙΐΙΓ. πέμπει. *Οπερ ούτοι μαθόντες εΙς τήν Ιίεγάλην 
χαταφεύγουσιν Έχχλησίαν ' έχεΤθεν δΐ άποσπασθέν- 
τες εΙς τήν Πρώτην νήσον έζαπεστάλησαν, χάχεΤσε 
τους οφθαλμούς έξωρύχθησαν. ΧΥΙ.ΑΝΟΚΙ ΕΤ αΟΑΗΙ Ν0Τ2Ε. (28) Μονόξυλα Ιίηΐρββ 8αη1, υηο ρίηβιιίοηδ αΓΐ>ο- 
ηβ ϊπιηοο βιο&ν«1ί| ίΐα Ιβνβδ αϊ βίΓαιη ΙιυηϋβΓίβ 
ΐΡαηβΓβΡαηΙαΡ. Περί τών άπό τής 'Ρωσίας ερχομέ- νων 'Ρώς μετά τών μονοξύλων έν ΚΙΙ. ΟοηβΙ&ηΙίηαβ 
άβ Κάχα. ίηιρ. ο. 9 άΐίΤώβ. Οοαβ* 137 ΗΙ8Τ0ΗΙΑΗυΜ ΟΟΜΡΒΝΟΐυΜ. . 138 

Έφάνη δλ χαι χατ' ίικΐνο χαιρον> χαΐ άλλο τι ώ« Χ Βοάβοι ίβιηροΓβ θϋαιη αϋοά ςαΜριαιη β^οίάϋ 

όλον £(ιον έΤναι θιηγήηως. Ηινάχιον έκ λίθου Προι- ηοη ίηάί^αυιη ΓθΙ&Ια. Ια ροπίλΗο ββαβΙοΗί οα]γ3β- 

χοννην{α( ΙπΙ παραδείσου τίνος των συγχλητιχών ύαΐΏ νίη ίηνβηία οβί 1&1)6ΐ1& βχ ΡΓΟΟοηηβθίο Ια- 

κύρέ0η άμ»λώς έ^ι^ιμμένον, ε^χονισμένας ίχον δύο ρίάο, ίοΗβ 6ιι)^θ^^α, ίη βυρβΓβοίθ βχρΓθββαβ 1ι&5βη8 

άνθρώΐΜΑν μορ^άς έπΙ τη< Ιπίφαν&ίας, μίαν μίν άν- άυββ Ιιααι&ηαβ ί]£;υΓ&8, αη&ιη ηααηβ, αϋοΓαιη Γβ- 

δρ^ς, Ιτέραν δ^ γυναικάς• έν δΙ^ τψ μετώπψ της πι- ιηίηβΒ : ίη α]ΐ6Γ& 8πρβΓθοίβ βοηρίυιη βΓΛΐ : Οία 

ναχ:δος ήν γεγραμμένον επίγραμμα ώδέ πη διεξιόν • νίν&ηΐ ^0βηηβ8 βΐ ΤΙίθΟίΙΟΓΛ ΟΗπ'θϋ άθάίϋ. Ρυβ- 

Ίωάννου και Θεοδώρας των φιλο*/ρ(στων πολλά τα ΓϋπΙ ςαί 6&ιη 1&1)β]1αιη ιη&§^ηορ6Γ6 &(1ιη!ΓαΓβη(υρ, 

ετη. "0«ρ τινάς μίν εΙς Ικπληξιν ήγεν, δ'πως τά ' ςυ& ρΓΟΒββαβ Γβρυιη εοικίίϋο ίί* &ρθΓ(β 6χρ1ί6&- 

ένεβτώτβ μάλα προεδηλουτο σαφώς * τινίς δ^ μη ΓβίυΓ : &1ϋ ηοη οαπθΓθ ίυοο 6ΐ ίΐΏρο8ΐυΓ& ρυία- 

άχηλλάχθακ το Ύίψκ^ψί σκευωρίας και μαγγανείας ΓυηΙ, αίςυβ 405 Ιιοο οοχηοιοηΐο νοί 01886 άοιηί- 

έν^μιζον, τον του παραδείσου δεσπέτην διάτησδετης ηιιιη ροηα&ΓΠ 86 ίη ^Γαϋααι ίοιρ6Γ&1οη8 ίηβίηυα- 

μηχβνής τι^ν βασιλική ν πρ^ς Ιαυτόν έκκαλεΐτθαι Γβ. υΐΓϋΟΐ νβΓΟ &υ1^« Γαίβο 8ί( ΟΓθάίΙυιη, ηίΐιίΐ 

οίηθίντες προσπάΟειαν. Ε/τε δΐ οδτως ϊχει, εΤτε εκεί- ΕίΏηηο. 
νως η αλήθεια, .ρραζειν ουκ ίχω. 

01 δΐ Σκύθαι ίνδοθβν τψ λιμφ πιεζόμενοι, έκτ^ς ^ ΙηΙβπιη βογίΐΐφ ίηίαβ Γ&πΐθ ρΓβ88ί βίιηυΐ & ιηαοΐιί- 

6πό νών τειχομαχικών άργάνων κακούμενοι, κάί κατ' ηίβ ορρυ^ηειΙθΓϋ8 ΙιοβΙίυπι ηοη ΙονίΙβΓ 1ββ46ΐ)&ηΙαΓ, 

έξα!ρετον έν Ικείνφ τψ τ($πψ δν 6 μάγιστρος Ιωάννης ρπ66ίρυ6 θο Ιοοο ςαί ^ο&ηη^ ηίΐ8^ΐ8ΐΓ0, Βοπι&ηί ΟϋΓ- 

& 'Ρωμαηοΰ του Κουρκούα υΐδς φυλάττειν Ιτίτακτο ευββ βΐίο, άοπιαηϋαΐυδ ΓϋθΓ&ί ; η&ηι Β&χα 1θΓ(]α6η8 

(τ^ γΐρ έκεΐσε πιτροβόλον όργανον ου μικρώς τους ΐηβίΓϋΠίβηΙαιη ίΙ)ί οοΐΐοο&ΐυαι ϋΙ)8β88ίβ πΐαΐΐβ οΙ&ΐΏη& 

έντλς Ιπημαίνετο), άποκρίναντές τινας των άλκιμω- ά&Β&Ι. ΙΙ&ςυβ ςΓ&νίθ ΛΠπαΙυΓβΒ άβΙβοΙΟΒ ηαίΐίΐββ νβ- 

τέρων δπλίτας ψιλοΤς έπιμεμιγμένους έπΙ το τοιοΰ- 1ί1ΐ1}υ8 ρ6Γη)ί6(θ8 οη^ίΙΙιιηΙ, 81 ςυα ϋ Γ&ϋοηθ 6&ιη 

τον Ιχπέμπουσιν, βργανον, εί πως δυνηθεΤιν αύτδ πίΛοΙιίηβιη ρβ88ϋΠΐά&Γ6 ρθ88βηΙ. Ιά υ5ί ίη(6ΐΐ6χϋ 

χατεργάσασθαι. Τοΰτο γνους δ Κουρκούας, οτι κρά• ΟυΓευαβ, Γοΐ) 0811831 ΐηΐ 8 βυοΓυπι &88υαιρ1ί8 οβΙβηΙβΓ 

τι στον ^ν περί αυτόν άναλαβόμενος, έβοήθει διάτα- αά βΕΐη άβΓβηϋβπίίαιη 86 οοπίβι*!; ίην6οΙυ8ςυθ Ιη 

χεων. 'Ες μέσους δΐ τους Σκύθας γενόμενος άκοντίφ ιηβάίοδ 8ογΙΙια3 8ΐ) βςυο Πΐί88ί1ί ίοίο β]ίοίίυΓ, αίςυβ 

ρληθέντος αύτου !ππου και συν αύτψ πεπτωκό- & 8ο^11ιί8 άίΐαηί&ΐυβ Γθγγο ίηΙθΓΐΙ. Κθίίςιιί Κοαιαηί 

τος αναιρείται κρεουργηθ3ίς. 01 Τωμαΐοι δΐ έπιδρα- 6οηουΓ8η ΓλοΙο βί ιη&οΐιίη&ιη ίηίβ^ΓΗΐπ οοηβθΓναηΙ 

μόντε< χαΐ τοις 'Ρώς συμπλακέντες τό τε όργανον 6ΐ Ηθ88θ8 ίη ϋΓϋβοι οοιηρβίΐυηί. Οίο ^α1^ί ιηβηβίΒ 

ζβλαβίς δκτήρησαν και τουσ Σκύθας ώσάμενοι συν- νίοβ8ίιηΛ Ηθ88ί Όη1νβΓ8ί α(] ρυβ^ηβιη βάνθΓ8υ8 Κόπια. 

έκλεισαν εΙς τήν πόλιν. *Ιουλίου δ^ καταλαβόντος ηθ3 βζίνοΓυηΙ. ΕχΙΐ0ΓΐαΙ)&1υΓ 608 6ΐ &(1 ΓοΓίίΙυάίηβιη 

μηνός, και είκοστήν ήμέραν φόντος, έξηλθον οΐ Ο οχοϋβΐ)»! ΙοπιΟΓ, νίτ ρο8ΐ8ρΙι•2βΙ1υπι αραά 8ογ11ιω 

'Ρϋκ παμπληθεΤς καί τοις 'Ρωμαίοις συμπλακέντες ρπιηο Ιοοο, ηοη ςηοά νθΐ Γ&ιηί1ί& 6]υ8 ρΓΦοίρυαββ- 

έμάχοντο, παραθα^|3ύνοντα έχοντες καΐ πρ6^ τους 86ΐ, ν6ΐ Γ&νοΓΟΠ) αΙίοΓυηα 8ίΙ)ί αΐΐαηάο οοηοΐ]ί&88βΙ« 

αγώνας άλείφοντα £νδρα τινά παρά Σκόθαις έπισημό- 8β(1 8θ1ίιΐ8 νίΓ(υϋ8 θΓ^ο βΐ) υηίνθΓ8ί8 ίη ΙιοηοΓθ 1ι&- 

τβτον, *Ικμορα. μετά τοδνομα Σφάγγρλλον τδν άναι- 1)ί1υ8. Ηυηο οοιΐίΐηί888ΐ ρυ^ηα Αηβιηαβ, €Γ6ΐ6η8ίυιη 

ρΙΟέντα τιμώμενον, ούτε κατά συγγένειαν την έξ ατηβΓ» ΒββίΙϋ ΟϋΓυρβΒ (ίΐίυβ, ϋηϋ8 ίιιιρ6Γαίοπ8 8ΐί- 

αΓματος έν τοις μάλιστα άγ^μενον παρ* αύτοΤς οΰτε ραΙΟΓυπ), 40β 0βΓη6η8 ΓοΓίίίβΡ ρυ^η&ιη θΙ)ίΓθ 80 

κατά συμπάθειαν, άλλ* έκ μόνης της αρετής παρά Γβ1ί()ΐΐ08 6Χθϋ&Γ6 θΐ ΒοζηΑηοΓυιη ΟΓίΙίηοβ οοηΙϋΓΒα- 

πχσι σεβόμενον. Τούτον ιδών Άνεμάς δ των Κρητών Γθ, ηίΗίΙ νβΐ να8ΐί1&!6 0θΓροΓί8 6^α3 νβΐ ΓθΙ)θΓ6 άθΙβΓ- 

τοΰ βασιλέως (29) υΐδς Κουρουπα, εις ών τών βασι- Γϋα8, 8&η^αίη6 οίΓΟβι ΟΟΓ βίΓ6Γνβ80θηΐ6 βςυυπι Ιιαο 

λικών σωματοϊρυλάκων, αύτδν τε εύψυχως άγωνιζό- ί!1&ο1θΓΓ|υ6η8, 8ΐηο1ο ςυί αά ΓβιηυΓ ρ6ηά6ΐ)&1§;Ια(1ίο 

μ?»ον και τους λοιπούς εις τοΰτο παρ ορμών τα καΐ ίιηρθίυπι ίη ουιη (Ι&Ιν6ΐΐ6ΐηοη(ί88ίΓηυαι, 1αηΙυπις[υθ 

δικγε/ραντα καΐ τάς τών 'Ρωμαίων τάξεις διαταράσ- ίη 8ίηί8ΐΓυπα ΙιυωβΓυπι ]υχ1& οίανίουίαπι ίπιροηίΐ 

σοντα, μήτε προς τδ μέγεθος καταπλάγείς του ανδρός νυ1ηα8, υΐ 6ΐ οοΐΐυιη αΙ)8είη(ί6Γ6ΐ οΐ ευπι άβχΐΓ& 

μήτε την άλχήν δειλιάσας, [Ρ. 679] άλλα περικαρ- πιαηυ αηιρυΙ&Ιυαι οαρυΐ ίη 8θ1υιη (ΐ6θί(]θΓ6ί. Ιρ8β 
δίφ θέρμ^ ληφθείς καΐ τδν ^'ππον τ^δε κάκεΐσε πα- β ί1ΐ8Β8υ8 α(5 8αο8 Γβ(1ίίΙ. ΕχοΙαιη&Ιυπι 8(1 Ιιοο Γαοίηαβ 

ρακινήσας, μεθ* δρμής ακατάσχετου τδ παρ^ωρημέ- ρΓθΐηί8ουθ, Ηοηι&ηίβ οΐ) νίοΐοηαπι Ιβείαιη οίαπιο- 

νον τφ μηρφ αύτου ξίφος σπασάμενος 'ίεται κατά Γ6ΐη &Ηο11βη1ίΙ)υ8, δογΐ!ιί8 αυΐοηι οοηηΐ8υπι 6^υι&η- 

τοΰ Σκύθου, χαΐ παίει τούτον τφ φασγάνψ κατά του ΙίΙ)08 6ΐ νί^ΟΓβιη 8υαπι εΙίαιί(ί6ηΐ!1)υ8. Τ&ηάβιη Ηο- 

άριβτεροΰ ώμου περί τήν χλεΤδα, και άποτέμνει τδν πι&ηί8 ρΓ6Πΐ6η1ί1)υ8 Ηθ88ί Γυ^&πι Γιιοίιιηΐ, βαςυβ 

αυχένα, ώς συμβηναι την κεφαλήν συν τζ δεξι^ χειρί ουπι άβάβοοΓΟ ίη αΓΐ)6αι βνβάυηΐ. ΜυΙΙί 60 άίο ρ6Γ- 

έχχοπεΈσαν πεσεΤν ε!ς τδ Ιδαφος.ΚαΙ δ μΙν Σκύθης ί6Γηη(, ραΚίαι οΙ> Ιοοορυπι ιιη^α8ΐί&αι & 86 ίηνίοοΕη 

ΧΥΙ.ΑΝΟΗΙ ΒΤ ΟΟΑΕΙ ΝΟΤΛ. 

(29) ΑαΙ ΒοΒίΙϋ οο^ηοιηβη 69ΐ βαηιρ&β, 6ΐ νοχ ρροΐορ : Ι^ηηο οητη υίάί$3θΙ Αη€ΐηα$ Γββία ΟΓβΙΐίηι 

άμηρβί οιηί88&« νιΐ βασίλειος &Π16ΓΗΠ1 άβηοΐ&ιΐ. ίΗτρΰ $αίίϋ, ΟηηιρίΒ βΙίη$^ ηηη$ χηκρβταΙΟΓίζ ΒαίβΙΙί- 

Ρηιιβτβπιοά ρρίο. ΕΙ ροβίολ άμηρα άο βοάοηι 8(1- <ι«ιιι. Οιιίά 6ΐαΓίιΐ8 ? η&πι ραυίο ροβΐ Αη6Πΐ88 Ιιίο, 

άΗαΓ, Βοηιίιιβ οαιίββο. Χτι.. — Οφίββίβ Χγ1&η(ΐΓί ΟρβΙβηβΙιιιη αιαορο, ηοη ΒαβίΙΗ ΟΗιιβ οηηαϋβώϋαΓ. 

•οφβΙιιτ^6ΐ,<^Γηιρϋοηί1>90 Ιλβοιο υογ)>« βίο ίηΙθΓ- Οοακ. 

Ρατβοι. Οι. ΟΧΧΙΙ. β 139 6Β0ΚαΐΙ ΟΕΟΗΕΝΙ 140 οοηουΐο&ΐί, ρατίίιη β Βοπι&ηΐβ &Β8θοαϋ8 βοβ ίη ^ Ιχειτο πείτών, 6 δ' Άνβμας άσινής έιιανηχιν •1ΰ τ6 ΐη^α ο»8ί. Οαοά ηίβί ηοζ ίη^Γυθοβ δρΙΐ6ηάθ8ΐ1ι1&- 
1)υιη βΓίραΪ88βΙ, υϋςαβ βΐ ίρβθ νίνυ8 ίη Ηοιη&ηο- 
ηιΐΩ νβπίδεβΐ; ροίββίΕίβιη. 8υρ6Γ8ΐϋ68 α οίαάβ ουιη 
ίαίΓα ιηωηία νβηίβββηί, ιη&^ηο ουιη Ιυοία αο 
ρΐαηοΐα χηοΓίβιη ΙοΐΏθΓί8 άβρΙοΓ&νβΓυηΙ. ΕΙ Ηο- 
ιη&ηί εαηιι 1)αΓΐ>&Γί8 οοείβίβ βροΐία άβίΓ&ΙιβΓβηΙ, 
ϊηΙβΓ οαάανβΓα βϋ&ιη ιηαϋβΓβ8 ΐανθηβΓυηί νίΓΪΐί 
Ι2&1>ί1α Ιβοί&β, ςυΦ ϊηΙβΓ ιη&ήΐ08 ίη Εοιηαηοδ ρα- 
^η&νθΓ&ηΙ. στρατοπεδον. Έρ0η έπϊ τψ εργψ φωνή παμμιγής, 
των μίν 'Ρωμαίων άλαλαξάντων έπΙ τ^ ν(χρ, των 
δ^ Σκυθών άσήμως όλολυξάντων χαι τή< εαυτών 
ύιιεν$($ντων ενστάσεως. Έπιβρισάντων δε των 'Ρω- 
μαίών εις φυγήν εγκεκλίκασι, καΐ άχλεως εΙς την 
ιιόλιν έσωζοντο. "Επεσον δΐ πολλοί κατά τήνδε τήν 
ήμέραν, ύπ* αλλήλων τε συμπατούμενοι διά τήν στε- 
νοχωρίαν καΐ 6πό 'Ρωμα(ων σφαττ^μενοι τψ χχτα- 
λαμβάνεσθαι. Μικρού δ' αν Ιάλω χαΐ ό Σφενδοσθλά- βος αυτός, εΐ μή νυξ επιγενόμενη τούτον έ^ρύσατο. 01 δΐ τόν κίνδυνον διαδράντες, εντός τοδ περιβ(>λοι> γενόμενοι, κωκυτόν έπΙ τψ του "Ιχμορος θανάτψ 
σκυλεύοντες οΐ 'ΡωμαΙοι εΰρον καΐ γυναίκας έν 
μετά των ανδρών προς *Ρωμα(ους άγωνισαμένας. 

407 ^&Iη 1)&Γΐ)&Γί8 1)β11ο οιηηία ΟΓ&ηί &άγβΓ8&. 
Ναιη ηβςυθβυρρβϋ&ΓϋΐηβρβθθΓ&Ι,ουιη βΐ ίρ80Γαιη 
^6ηΙίΐ68 ρΓοευΙ αΙ)6886ηΙ βΐ ΩηίΙίιη» 1)&Γΐ)βΓ8θ §6η1θ8 
ά Εοαι&ηί8 8ίΙ)ί ιηβ(οβηί68 &υχί1ίιι άβηβ^&ΓβηΙ; βί μέγαν έκόψαντο. Τους δλ πεσ^ντας των βαρβάρων, 
τοις άνηρημένοις χειμένας άνδρικως έσταλμένας χα^ 

Έπει δι τοις βαρβάροις κακώς έφέρετο τά του 
πολέμου και ξυμμαχίας ήν έλπίς ούδαμου (ο? τε γάρ 
ομόφυλοι ήσαν μακράν^ χοΛ τα 6'μορα Βάρβαρα των 
έΟνών δείσαντα τους 'Ρωμάίους άπείπαντο τήν βοτ}- ^0IηIη6α^α8 ίρβοβ άβΟοβΓβΙ, ςυοά Κοιηαη& εΐΊΒ8β η θ^^^ν ' έπελελο(πει δ' αυτούς καΐ τα έπιπήδεια, καΐ 

ηρ&8 αοουΓ&ίί83ίιηβ ου8ΐο(ϋ6ηίβ ηίΐιίΐ βίβ ροΙβΓΕί 

ί[ηρθΓΐ&Γί ; 6&άθΐΏςυβ Γβ3 οΙ)9ΐ&ΓβΙ ςυο ιηίηυδ 

Ι6ίη1)ί8 8αΐ8 ΕαΓυ^θΓβ ροδββηΐ, ουιη ίηΐβπζη Ηοαια- 

ηίβ ςυοΙίάίθ νβΐυΐί βζ ρβΓβηηί ΓοηΙβ ΟΏηία αΓΗυβ- 

ΓβηΙ ]:)οη&, βΐ 8υΙ)ίη(1β β(]υ68ΐΓβ8 ΙβΓΓθβίΓβδηυβ οορίβ 

ΕΟΟβάβΓθηΙ. ΙΙαςυβ οοηάϋυαι οο^υηΐ. Ι1)ί αϋί ηοοία 

ΓυΓϋιη &υΓυξί6η(1υιΐ) οβη86ΐ)&η1, &1ίί Ηοιη&ηοΓυιη 

βάοιη ρ&ββωςηβ ΙπιρΙοΓ&ηά&ηι, αίςυβ ίΐα (οΙίίβΓ 

6ηίαι ηοη ΙίοβΓβ) άοαιυπι Γβάβαηάυιη : &1ϋ8 &1ίυά 

ρΐΌ Γβ η&1& νΐ(1β1)&ΙαΓ. Οαιηίυιη ί&ζηβη βο ίβηά6ΐ)&η( 

Βθηίοηΐί», 1)6ΐ1ί βηβιη 6886 Γ&οί6ηάαΐΏ. ΑΐδρΙιβηάο- 

ΒΐΙι1αΙ)ΰ8 ΙιοΓίαη υ( αάΐιυο βθπίθΐ οαοι Ηοιη&ηΐ8 

οοη^Γθάί ν6ΐΐ6η1, θ1 νθΐ ΓθΓΐίΐ6Γ ρυςηαηάο 608 (3θ- 

νίη6θΓ6, ν6ΐ 81 νίοΙθΓί& ροΐίη ηοη ά&Γ6ΐυΓ, ^]οηο8&ιη ούοαμόΟεν ε!σκομ{σασθαι δυνατόν ήν, του ^Ρωμαϊκού 
στόλου τάς οχθας ακριβώς τηρουντος του ποταμού- 
Ιηί^ριι δλ και τοις 'Ρωμαίοις Ικάστης ημέρας ώς 
ϊκ τίνος άφθονου πηγής πάντα τά αγαθά, και Ιππι- 
και κζ^ πεζικαι δυνάμεις διά παντός προσετ(θ6ντο * 
και ούδΐ τοις κελητ(οις ^υτών έμβάντας άποδραναι 
ήν δυνατόν, τών διεξόδων, ώς ε?πομεν, ακριβώς φυ- 
λαττομένων), συμβουλήν συστησάμενοι ο^ μίν νυκτός 
συνεβούλευον κλέψαι τήν άναχώρησιν, &λλοι δε δε- 
ξιάς και πίστεις παρά 'Ρωμαίων αΐτήσασθαι ο7α μή 
άλλως δυνατής ούσης τής όποχωρήσεως, καΐ ούτω 
προς τά ο\εΤα άπαραι. Και £λλων ώς πη Ικάστψ ό 
καιρός Ιδίδου συμβουλευσάντων. πάντων δΐ καθάπαξ 
κατχθέσθαι τόν πόλεμον επιθυμούντων, ό Σφενδο> &1ςυ6 ίβΙίοβίΏ ιηοΓΐ6ΐη 1υΓρί88ίπΐΦ &1ςα6 ίηΓαιηί ^ σθλάβος παφγ^νει μάλλον ετι βίπαξ πολεμήσαι *Ρω<> 
νίΙβΒ ρΓίΒΓβΓΓβ. Οαί 6ηίιη νίΐΛΠΐ 1οΐ6ΓΛΐυπ ββ8βηΙ ^ μαίοις, καΐ ή καλώς δγωνισαμένους επικρατείς τών ίυ^α δ6ΓναΙαπι,6οηΐ6αιηβηΙϋ)υ8 ίρ808 ροΓΓΟ νιείηίβ 
ρορυΐίβ, ςιιίϋυδ αη1β& ΙβΓΓοή Γυί88βηΙ? Εα 86ηΐ6η- 
ίία ρΐαουΐΐ, &386η8ίςυ6 8αηΙ οαιηβδ, βΐ ροΙΗοίΙί 6Χ- 
ΐΓθοιυιη 408 86 ρΓΟ νϋ& 8ϋ& 06Γΐ&πΐθη βυιηιηα νί 
οΙ)ϋυΓθ8. ΡοβΙηάίβ 6γ^ο αηίνβΓβί ιιγΙ>6 βζβυηΐ, ροΓ- 
Ια8ςυθ οΐ&αάυηΐ, ηβ ςϋί8 ίη υΓΐ>6α) 6 Γυςα ρβΓνβηΐΓβ 
ρο88ϋ. €οαιιηί88θ ρρφίίο αοπΙβΓ ρυ^η&ΙυΓ. ^α^1 
1)αΓΐ3&η8 αηίαΐ086 ρυ^ηααΐίΐ^υβ, Ηοηιαηί βΐ ^Γ&νίβ 
βα» ΑΓΟί&ΙυΓΦ ροη(1θΓ6 βΐ 8θ1ί8 86Γθηο πιβπάίβ &γ- 
άθΓ6 80 8ί1ί Ιαη^υβΓθ ίηοίρί6ΐ)&ηΙ, ευαι ίαιρβΓ&ΙοΓ 
Γ6 &ηί 018(1 ν6Γ8& ΒυοουΓπί ουιη 8υί8, βΐ Ιΐ08ΐίαπι νβ- 
1ΐ6α36ηϋ8β 86 οι)^ϊ^ί(;, υΐΓβ8ςυ6 ίηίβη'ΐΏ &ςυ& 6ΐ νίηο 
ρ1θηο8 &£Γ6Γη |υΙ)6ΐ. Ια€ΐ6 ςυο8 898ΐυ8 &ο 8ίΐΐ8 &Γί1ίζ6- 
ταΐ Γθ0Γ6&Ιί νίοίβηΐο ίπιρβίυ ίη 86γ1ΐ3&8 ίΡΓυυηΙ ; εναντίων γενέσθαι, ή ήττηθέννας αίσχίστης ζωής και 
έπονειδίστου εύκλεα χαΐ μακάριον προτιμήσασθαι 
θάνατον • άβίωτον γάρ εσται αύτοΤς δρασμψ τήν σω• 
τηρίαν πορισαμέέοις, εΓπερ μέλλοιεν εύκαταρφρόνη- 
τοι ίσεσθαι τοις γειτονο<3σιν ^θνεσιν, & τό προσΟεν 
αυτούς έδεδίεσαν σφοδρώς. [Ρ. 680] Ήρεσεν ή τον» 
Σφενδοσθλάβου βουλή, καΐ κατέθεντο πάντες τόν 
6πΙρ ψυχής εσχατον άναδέχεσθαι κίνδυνον ταϊς βλαις 
δυνάμεσι. Τ^ γοΰν έπιούσ^ εξελθόντες του ^στεος 
πανδημει, κχΐ τάς πύλας άποκλείσαντες, ώς μή τινι 
δυνατόν εΓη τραπέντι διασώζεσθαι προς τήν πόλιν, 
συμβάλλουσι τοΤς 'Ρωμαίοις. Αγώνος δΐ καρτερου 
συστάντος καΐ τών βαρβάρων εύψύχως αγωνιζομέ- 
νων, τψ ήλίψ καυσούμενοι οΐ 'Ρωμαΐοι και δίψει πο- ίί8ςυ6 αυάαοΙβΓ 8υΙ)8ΐΒΐ6ηΙίΐ3υ8, &1ίςυ&η(]ία 2β(|υο Ο νούμενοι ώς πανοπλΐται (ήν γάρ και σταθηρά μεσημ- ΜαΓΐ6 ρυ^η&ίυιη 68ΐ. Τ&ηάβηα ΐΓπρβΓ&ΙοΓ 86η1ί6η3 
Ιοοί &ηξυ8ϋ<ιπι νίΓΐυΙί 8υοΓυζη οΙ)ΒΐαΓ6 &ο δογίΐιίθ 
60 &ηίΓηο8 &υ^6π, πι&ηάαΐ (ίΙυοί1)υ8 υΐ γ61γο ία ρΐα- 
ηίΐίβιη ρροουΐ &1) υτύβ &1)άυο&ηΙ, Γυ^ί6η1ίαπι^06 
βρβοίβπι ηοη 6ίΓυ86 86(1 Ββηβίαι θ6(]6η(1ο ρΓφ1)0&η1, 
αίςυο υΙ}ί 1ΐ08ΐ6ηι 1οηκ6 αϊ) ηΓΐ36 ανοοβήηΐ, 8υ1)ί1ο 
6ςηί8 οοηνβΓδίθ &£[^Γβ(1ί&ηίαΓ. ^υ88& 6Ζ86ςιιυηΙθΓ 
(Ιαοββ. Ε^ Κοββί 06(ΐ6ηΐ68 Βοπι&ηοβ Γυ^βΓβ ορίηαΐί, 
ιηυΐυο 8686 βχΙιοΓίβϋ,ιηαΒηο ουιη ίΓβιηίΙα 608 400 βρία (^ρξαντο ένδιδόναι. *Όπερ αίσθόμενος ό βασι- 
λεύς διά ταχέων μετά τών περί αυτόν έβοήθ^ι» χαΐ 
αυτός μίν τήν ακμή ν 6πεδέξατο του πολέμου, τψ δΐ 
πεπονηκότι στρατεύματι 6πό ηλίου και δίψης άσκους 
ο?νου και υδατοσ πλήρεις προσέταξε χομίζειν. ΟΓς 
χρησάμενοι καΐ τήν δίψαν και τόν του ηλίου καύσωνα 
άποκρουσάμενοι καΐ Ιαυτους άναλαββντες μετά σφο- 
δρότητος χαι ρύμης τοις Σχύθαις έπέ^ραζαν. ΈχΕί- 
νων δι γενναίως 6ποδκξαμένων ήν ή μάχη Ισοκαλής, 141 ΗΙ5Τ0ΗΙΑΚΌΜ εΟΜΡΕΝΟΙΟΗ. 142 μέχρις Αν 6 βασιλβυς τήν στβνοχωρίατν φρασάμενος Α ΙηβθςυυηΙιΐΓ. ΚοαοΑηί, η1 αά ρΓΦβοήρΙαιη Ιοοαιη θβ( τοί> τ^ποο, χαι έκ τούτου χχτανοιζσας τοις Σχύθ^ις 
έχιγίνί^Οαι τήν κ«ρτ*ρ(αν τψ τοίις 'Ρωμαίους έστς- 
νοχ(χ*ρτ2«θ2ΐ χαι μή οίους ιΤναι Εργα πρέττοντα της 
εαυτών άλχής έπιδβίχνυσβαι, έιτέσκηψί τοΤς στρατ- 
ηγοΤς εΤχ£ΐν εΙς τούττίσω πρλς το ιυεδίον, και της πό- 
λεως πό^ρω άφ{στασθαι δόχηνιν «ρευγόντων παρέχον- 
τας, μή μέντοι γε προτροπάδην, άλλ' ήμερα τμ\ 
ολίγον είχοντας, χάπειδάν αποθεν της πόλεως χιτ διώχοντβΓ έχχαλέσωνται, αίφνίδιον παρενεγχόντας 
τους χαλινούς έπιστρέφειν τους 'ίππους ^αϊ τούτοις 
συμπλέχεσΟαι• Καΐ οΐ μεν έπο(ουν τό χελευνθίν, οΐ ρβΓνβηίαηι, οοανβΓβί ΓορϋΙβΓ ΙιοβΙοιη ίηνβκϊυηΐ. ϋ)ί 
ρΓββΙίο ΓβΓΥθπΙθ, άυοΙοΓ Τ1)6θ<]οΓα8 α Μίβΐΐιβία βςαο 
8110 Ιαηβθα εοηΓοββο ίη ΙβΓΓ&ιο οβάϋ, β( οίΓοα βυιη 
αοΓθ οηΙοΓ 06Γΐ&ιηβη, Ηοδβίβ ΙηΙβΓβββΓβ, Κοιηαηΐβ 
86Γν&Γβ 8&1&^6ηίίΙ)υ8• Ιρββ αΙ) βςυο οοΠ&ρβυβ δογ• 
ΙΙι&ιη ςυβσκί&αι οίη^υΐο ΑΓΓβρΙυιη Ιιαο ϋΐ&ο ρβΐΐβ 
ίοβίβρ οΙ)8βΓν&η8, 60 ^ο^^β^1&8 ίη 8θ 1]&8ΐ88 εχουίϋ, 
8βο8!ΐΏςυ6 γοΙγο &1)ί6α8 αά 8υο8 ΓβνβΓίίΙυΓ, άοηβο 
Ηοιη&ηί δογΙΗίβ νί ΓβρυΙδίβ οαιη ροποαίο βηρίυηΐ. 
Ιά ρΓοΙίυιη άΐΓβπιρΙυιη ββϊ, ίαοβΓία θΐίααιηυιη νίο- 

1θΓΪ&. δΐ 'Ρώς τήν εΙς τούπίσω δποχώρησιν των 'Ρωμαίων φυγήν οίηβέντες, αλλήλους παραχαλεσάμενοι ε*ίποντο 
συν άλαλαγμφ. Ός δλ χατά τον ώρισμένον έγένοντο τύπον ο1 'Ρωμαΐοι, έπιστραφέντες προσρτ{γνυνται 
τούτοις γ«ννα(ως, *Ενταΰθα μάχης Ισχυρας γενομένης συνέβη στρατηγών θεόδωρον τον έχ Μισβείας του 
Ίππου αύτου λογχευβέντος πεσεΤν χατά γης. Περί τούτον άμιλλα έγένετο χαρτερά, των μίν 'Ρώς άν- 
ελέοβαι, τιϊιν δ% 'Ρωμαίων δπως μή άγαιρεθε{η φιλρτιμουμένων. Ούτος γάρ 6 Θεόδωρος του Ιππου πε- 
νών. Ινα τινα^ των Σχυθών της ζώνης δραζάμενος χαΐ τ^δε χάχεΐσε τφ χβφ^< σ0ένει χινών ώς τι μι- 
χρον άσπιδίσχιον χουφον, τάς χατ* αύτου πεμπομένας αΙχμάς άπεχρούετο, χαΐ χατά μικράν πρ^ς τους 
'Ρωμαίους δπανεχώρει όπισ^οχινήτφ τξ πορε(^. Τέλος 1πιβρ(σαντες οΐ 'Ρωμαΐοι τους τε Σκύλας άπώσαντο 
μ1 τδν άνδρα του κινδύνου 1|&^ύσαντο. Καΐ τά στρατεύματα διελύθησαν τελε(ως, μηδαμώς Ιτι κρίσιν του πολέμον 

λαβόντος. 

Ό βασιλεύς δΐ εύψυχότερον νυν μάλλον ή πρότε- β 
ρον &ρ«άν άγιυνιζομένους τους Σκύθας, καΐ τήν του χρόνου τριβήν βαρούμενος, οίκτείρων δλ καΐ τους 
'Ρωμαίους ταλαιπωρουμένους και τφ πολέμφ κακώς 
πάσχοντας, μονομαχί^ φήθη κρΤναι τά πράγματα. 
Καΐ δή διαπρεσβεύεται πρδς τδν Σφενδοσθλάβον, 
προκαλούμενος αύτδν εΙς μονομαχίαν, δέον εΤναι λέ- 
γων 1ν6ς άνδρ&ς Οανάτφ κριΟήναι το [Ρ. 681] Ιργον 
^, χατασφάττεσθαι και κατά μικρόν δαπανασθαι τά 
έθνη, καΐ τον νικήσαντα κύριον εΓναι τών δλων. Ού- 
τος δι τήν πρόκλησιν μΙν ούκ έδέξατο, λόγους δ» 
έπα^ήκεν υπεροπτικούς, ώς τά κατ' αυτόν άμεινον 
βύτος του έχθροΰ σκοπήσει • αυτός δΐ εΐ μή ζ^ν 
ηει σχολήν, είσΐ μυρίαι αλλαι θανάτου όδοί' τούτων 
οποίαν α\ρε«αι ΙλέσΟω. Ταύτα φρυαξάμενος της 
πολεμικής ε'ίχετο παρασκευής προθυμότερον. Ό δΐ 
βασιλεύς τον έκ προκλήσεως άπογνοΰς αγώνα, πασι 
τρόπο ις έμηχανατο τήν εΙς τήν πόλιν άποκλεΐσαι 
είσοδον τοΤς βαρβάροις, και προς τό Ιργον εκπέμπει 
Βάρδαν μάγιστρον τόν Σκληρόν μετά τών ταγμάτων 
δν βύτλς έστρατήγει* τόν δΐ πατρίκιον 'Ρωμανόν (30) Α( ίαιρθΓαΙοΓ αηίιηοβίυβ ςαααι αηΐβ ρΓηΗ&Η 8ογ- 
11)&8 νί(1θη8, Ιβπορυβςυο Χβή ιβ^γβ ΓβΓβηβ, 8αοΓυιη- 
ςιΐθ ββΓϋχηη&β θ^α8 1>6ΐ1ί ιηί8θΓ8η8, βία^ιιΐβη ρα^ολ 
(1θθβΓηβη(!υΕη οβηββί. ΙΐΑςυο 8ρΙΐθηάθ8ΐΙιΐΑΐ)υιη ρβρ 
1β§;αΙθ8 ρΓονοο&Ι βΐ οβίβηάίι ρΓβθβί&Γθ αηίυβ Ιιοχηίηίβ 
ίηίβήΐα Γβιη (^βοίάί ςααιη ρ&υΐαΐίιη Ιοΐ88 ς^βηίοβ 
ρθήιηί, υΐ νΐοΐοή ία οιηηθ8 ρ&ΓβΙυΓ ίΐΏρβηυιη. 
ΒαΓΐ)&Γυ8 οοηάίϋοηθίη ο1)1&(&ιη Γ6ρυ(1ί&(, 8ΐ]ρ6Γΐ)β« 
ςυο Ρ68ροα(ΐ6ΐ Εη6Ηα8 ςαίά 8ί1>ί 6χ γθ 8ί(, 8β ςϋαιη 
1)08ΐ6ΐη ίηΙβΙΙί^βΓβ. δι Κοιη&ηο ίιηρβΓ&Ιοή ηοη υβοθΙ 
νίνβΓθ, ίηβηίίαβ βδββ πΐ0Γϋ8 νίαβ : άβΙί^θΓοΙ ςααιη 
νοίΐβΐ. 410 Ιρββ 8(1 1)6ΐ1υπι οηιηί 8(υ€ΐίο ββ ρ&Γ&(. 
δίη^υίαπδ ρο^πΰ βρβ (1ίΐΏί33&, ίηαρβΓαίοΓ, οτηηϊ 
ιηοάο ίά ΐΏοϋΙΟΓ, υΐ ίη^Γβββα υΓΐ)ί8 1)&γΙ)8γθ8 &γο6&{;* 
ΑΙ ί(] ηβ£;οίϋ βιηϋΐίΐ Β&Γά&αι ΌυΓυιη ΐΏβ^ίβίΓαιη 
ουιη 801*3 οοΙιθΓΐϊΙ)υ8. Κοιη&ηυιη νβΓΟ ραίποίυιη, 
Οοηβΐ&ηΐίηί ΟββδΒπβ Ωΐίυιη Εοπίΐαηι' 86ηίοπ8 Ν. β( 
ΡβίΓυιηβχβΓοϋυβρΓφΓβεΙυΐΏ ευιη8υί8 οορϋ8 Ιιοβίβιιι 
ίην&άβΓθ 3υ88ϋ ; βΒίςυβ &06ΓΓίιηβ υΐήηςαβ ρυ^^ηα- 
ΙοίΏ, 6ΐ ναπβ ηαηο αά 1ΐ03 ηυηο αά &1ΐ6Γ08 ίηοΗη&ΐΕ 
νίοΙοΓίλ άίυ &Ι106Ρ8 Γϋϋ. Ι1)ί ΓαΓ8αιη αιηοΓ» θΓ€ΐβα- χγι,ΑΝοηι Ετ αοΑΚί νοτλ:. 

(30) Ηι^ο• &1)ί, ςαοά βεί&πΐι ηοη ί&οίαηΐ πιβηϋοηβιη. Ιη £;Γαϋαοι Ιβοίοηβ Οοηβίαηΐίηοβ β1 Ηοη)&ηο8 
ΟΓάίηβ Ιιίο θχροηΕπι. 

1.60 Β&βϋϋ Μ&θθόοηί8 β1ίυ8 
ίχηρ. 1. Η&Ιβη8 ΐΑΟβρβηί. 
Μηίοηβ β1ί&. 
ϋοηβίοη!. Ιιβοηίβ ϋΐ. ίαιρ. 
2 614 θ]ιΐ8 οοΠθ^α 61 800ΘΓ ΗοιηαηΏβ Ι^βοα- 
ρθητΐ3 ββηίορ ίιηρ. 3 
ΤΙΐΜάοΓ&χ^Ζίπιίιοββ. ΚοπίΜίαΒ 3./ν.Τ6ορ1ιαηο /ν. ΝίοβρΙιοπίΒ (ΛηβϋίβΓ δίβρΙίΑη. 0οη8ΐΕηϋη. 

Οβάηηο. 6• -^"••^^Ι^'*****".^ Ρΐιοοαβ. 9. Ιιοο Οβθβ&τοβ νοοο, ηοη ίηιροΓ&Ιοροβ. 

ι ^^ Ι Ι 

Β&βΐΐίυβ• ΟοηβΙαηϋηαβ. ΤΙΐ6θάθΓ& Ζί- Ηοη&ηηβ ΒοπίΑηαβ 

ςαίρο8ΐΖίιηί80«ηι ίπιρο• ιηίΒΟ» αχον. Ζ. ρΑΐτίοίαβ• 
Γ&ταηΙ. Ραητίηιο• 

7• 8• , Χπ.. 145 ΗΙ8Τ0ΑΙΑΑϋΜ ΟΟΒΙΡΕΝΟΐυΜ. 14β ό ^9ΐλ(2κ, χα2 τ& 4^μ•νον λ^ιον έιηιπ(1Ι>ν, ώζ Α. Ιιοο οιηιι!& ΙιηρβΓ&ΙοΓ οοηΒπη&νϋ, ΓαΙαβ ΩΙαά ΐΟος *Ρωμα(οις τοΙ>ς ΐΕθλ£μ(ου< πλέον κύβργεσ(α(< ή 
(πλοΐζ >(Χ^» ιτάντα τα αιτούμενα έβββαίωσβ. Γενο- 
μένων $1 των ςπονδών 6 ΣφενΒοτθλάβος κκΐ ε^< βψιν 
έλΟειν χαΐ όμιλ^αν τφ βασιλεΐ έδεήθη. Έπινεύσαντος 
δι Χ2Ϊ ικρ^< τούτο άφίχετο. Και συμμ{ξαντες άλλή- 
λοις, χα2 διαλεχθέντες ικερι ων αν έβούλοντο, απηλ- 
λάγησαν. Ό δΐ βανιλεύ< αιτήσαντος και τούτο του 
ΣφενδοαΟλάβο», χαΐ πρ^ς ΤΙατζινάχας διακρεσβεύε- 
ται, εΐ βούλονται, φ(λου< αύτοι>< και συμμάχους άξιων 
£χ£ΐν, υλ\ μή διαπερφ^. τ^ν "Ιστρον και τά Βουλγά- 
ρων ληίζεσΟαι, παραχωρησαι δΐ και τοις 'Ρώς άκω- 
λύτω< διελφβΐν τήν αυτών γήν καΐ οΙ'καδε άπελθεΐν. 
Άπεκλϊ^ρου δΐ τήν πρεσβε(αν Θεόφιλος 6 των Εύ- 
χαΐτων αρχιερείς. 01 δε τήν πρέσβευαν δεξάμενοι, άβοαηίαΐυιη, Ηοπαβηί ιηοηβ ββββ ΙιοβΙβαι 1)βη6β^Γο 
χη&^ίβ ςυ&αα &ΓΕηίβ νίηοθΓθ. ΡαοΙίβ ίηϋίβ βρίιβη- 
άθ8ΐΙι1&1)υ8 βΐί&αι οοΐίοςυίυιη ίιηρ6Γ&1οη8 ρβΐϋΐ. 
ΕβΙςαθ (κΐιηίδβαβ, βΐ βοΐΐοουίυβ άβ ςυί1)υ8 νοίβϋαΐ 
Γβοβββϋ. ϋ^υβ ΐΌ{|;&Ιυ βϋ&π) ϊιηρβΓ&ΙΟΓ ρβΓ Ιβ^&Ιοβ 
α Ρ&Ιζίηαοίθ ρβϋΐ υ1 8θθϋ αΐΏΐβίςυβ Ηοχη&ηοηιιη 
βΕΠί, ηβςυθ ΐ8ΐΓυαι ρορυΐ&ηάφ ΒϋΙ^&ΓΐΐΒ β&υλΑ 
ΐΓ&η8β&ο(| υίςυβ Βοββίβ ρβΓ βυ&ιη άϋίοηβιη ίη ρα- 
ΐΓί&αι Γθάβυηάί Γ&οαΙΙ&Ιβηι οοηβθ<)&ηΙ. 01)ίϋ ββιη 
Ιβ^&ΙίοοθΠΐ ΕυοΗ&ΗοΓυιη 8υιηιηυ8 ροηϋίβχ Τΐιβο- 
ρΙιί1υ8. Ρ&Ιζίηαοβ Γβΐίςυα ραοΐί οιηαΐα, ί&ηίαπι 
Βθ88ί8 ρβρ 8υ& ^^&^5^^υIη άθηβςρ&Γπηί. Οαχη Βθ88ί 
ηανί1)α3 βυίβ βνβοϋ ϋοιηϋΐη νβΓβαβ 683βηΙ, ίπιρβηλ- 
ΙΟΓ β&8ίβ11ΐ8 6ΐ υτΒϋϊϋβ ςυο λά Γίρββ ΩαιηίηίΒ τήν διάβασαν μ<$νην άιιαγορεύσαντε; των Τώς^ πρ6ς η βυηΐ οοπιιηΌηϋίβ ΟροΗη Γθάίϋ. Εζοβρϋ βαπι υΓΐ}ί8 τίλλα αινονδάς Ιθεντο. Των δΐ 'Ρώς άποπλευσάντων, 
των καρά ταΐς δχθαις του ποταμού φρουρίων καΐ 
πόλεων ιτρ^νοιαιν θέμενος & βασιλεύς και φρουράν 
χαταλιιηύν τήν αρκούσαν έ< ήθη τά 'Ρωμαίων 
άνΙζευξεν. *0ν ό της πόλεως άρχιερευς μετά της 
ην^δου χαΐ πάντες οΐ έν τέλει μετά παιάνων καΐ 
έπινικ(ων εύφημιών όπεδέξαντο στεφανηρουντες, 
τΐ^ριππον όχημα λευκοπώλων έχοντες ήτοιμασμέ- 
νον πάνυ διαπρεπως, καΐ τούτου έπιβάντα άξιοΰν- 
τες φριαμβεΰσαι τ&ν βασιλέα. Ό δΐ μηδέν σοβα- 
ρά Ιφέλων, άλλα μέτριον εαυτόν έπιδεικνύμε- 
νος, τους μλν προσενεχΟέντας άνειλήφει στεφάνους 
καΐ ^Ίτπφ λευκψ τ6ν Ορ(αμβον έζεπλήρωσεν, έν δΐ τφ 
Χρμοττι τάς ΒοολγαΒικάς θείς των βασιλέων στολάς 
χαΐ £νω6εν τούτων είκύνο της θεομήτορος ώς πολιού• ραΙη&ΓθΙι& βΐ ροηΙίΩουηι οράο εο ββοαίυβ οοιη ρ«α- 
ηίΙ)υ8 βΐ ΙβΙίθ νίοίοπαβ ^&Ια1&ΙίοηίΙ)α8θθΓθο&1υιη; 
6ΐ &<](1υχθΓ&η1 ςυ&άη^&Β ηαα^ηί&οβ &4ΐθΓη&ί&8, 
ςυ&8 ςοΗΐυορ εΙΙ>ϊ βςυί ΐΓΕίιβΓθηΙ, 419 βοςαβ ίη- 
νείιΐ θϋΐη εο ΐΓΪυαιρΙ^ΕΓθ νο1θ1)Εηί. δβά ίιηροΓΕίοΓ 
ηϋιίΐ ίη8θ1οη8 ΕυΙ 8υρ6Γΐ)υιη Εάηί1^ιιβ^8, πιοάβΓΕίβ 
86 ς68Βί(; •0Γΐί3(ΐυβ ςιΐφ οίΓθΓθΙ)ΕηΙυΓ ΕΟΟβρΗβ ε11>ο 
βςαο ΐΗυηαρΙΐϋίικΙαχϋ, ςυαάΗς^ίβ ΒυΙ^ΕΓΪβΕβ τβ^ιιιη 
▼ββΐθβ ίιηρο8υί(, βυρΓΕςοθ 1ιε8 ίαΐΕ^Ιηβαι ΟβίρΕΓ», 
υΐ ςιΐΦ Ιυΐβίαπι ώγΗθ (ΐ;οΓβΓβΙ, βΕίηςυθ 8θ ρΓβούάθΓβ 
3α88ϋ. ϋΐ ίη Γογοπι νβηίΐ, ^ΓΕίυΐΕίοπΕΓυιη ]Εΐη βε- 
ΙυΓ ΕΟοίΕπαΕίίοηαιη, Εοϋβ ρΓΟ ρεγΙε νίοίοηΕ ΟβίρΕΓ» 
βΐ θ]υ8 Ρϋίο ^ΓΕίίιβ, Ιη οοηβρθοίιι ροριιΐί ίηβΐ^ηι- 
1>Ό8 ΒυΙ^ΕΓίοί Γβ^ηί Βοη86ΐη οχυϋ (βΕ 6ΓΕα( οογοιιε 
ΕυρβΕ, (βηΐΕ 1)γ88ίαΕ βΐ βΕίοβί ρυΐ^βί), ίαάβςυβ ε<1 , ^ ,- ,, -, 

^(^.«^, η.^.#.,.ν^•ντ».«ν«„ ««ντ^νντ ».»,.«^«ν«#. ». ν• ,,ψ ΜΕξ^ηποι ρΓο^ΓβΒΒΟΒ ΤθΕπρΙαπι οοΓοπΕίη Βυΐ^&η- λεγομένφ φύρφ γενάμενος και άποχρώντως εύφημη- 
6€^ς, και τ^ βεομήτορι και τφ ταύτης Γΐφ τάς έπινι- 
κ(ους ευχαριστίας παρεσχηκώς, τά παράσημα της 
Βουλγαρικής βασιλείας, έπ' 6'ψει των πολιτών τον 
Βορίσην άποδιδύσκει * [Ρ. 083] τά δΐ ή ν στέφανος έκ 
χρυσού και τιάρα νενησμένη έκ βύσσου και πέδιλα 
Ιρ'ί^ρά ΈκεΤθεν ε!ς τήν Μεγάλη ν φοιτήσας Έκκλη- ΟΕΐη Οοο άοπΕΓϋ Ιοοο ΒυΒρβαάϋ. Βοήββη Εά ιπΕρίβίΓί 
άί^η&ϋοηβιη βνβΐιϋ, Είςαβ ί(Ε ίη ρΕίΕϋυιη ΓβνοΓϋ- 
ίαΓ. εβΙβΓίιιη 8ρΙΐθηάθ8ΐΙ)ΐΕΐ)υ8 ρΕίπΕίη Γβρβίβη^, 
άυιη ρθΓ ΡεΙζιπεοεθ ΐΓΕη8ϋ, ίηΒΐάϋβ 3Εΐη επΙθ ρΕΓΕίίβ 
βΐ ίρβυιη 6Χ8ρθοΐΕηΙίΙ)υ8 ίΙίΕρβιΐΒ οιιιη βαίθ Εά ίη- 
ΙθΓηββίοηβηα οβΒάϋαΓ : 8αβοθη8β1)ΕηΙ βηίιη β\ ΡαΙζΙ- 
ΠΕΟ» οΐ) ίοΐυιη ουιη Ηοώεπιβ ίφάαβ. σίαν 7(λ\ Ιν αύτ^ τον Βουλγαρικών στέφανον ανάθημα τφ θεφ δεδωκώς, άναγσγών δΐ και τ6ν Βορίσην εΙς 
χ^ των μαγίστρων αξίωμα, έπορεύθη εΙς τά βασίλεια. Ό δΐ ΣφενδοσΟλάβος ε^ς τά οΙκεΤα ήθη 6ποστρέφων 
Ιν τφ διιέναι τήν τών Ηατζινάκών γήν περιπίτττει ένέδραις ήδη προευτρεπισθείσαις καΐ 6ποδεχομέναις 
αύτον, καΐ £ρδην αύτύς τε και τ^ συν6ν αύτφ άπύλλυται πλήθος, μηνιώντων α&τφ τώς Πατζινάκων διά 
τάς ε!ς τους 'ΡωμαίΟυς σπονδάς. 

Ό δΐ βασιλεύς χαριστήρια τών τροπαίων άποδι- Ι) 
δους τφ Σωτηρι Χριστφ ναόν Ανωθεν της άψιδος της χαλκής άνφκοδύμησεν έκ καινής, μηδενός φεισάμε- 
νος τώ^ (Ις πολυτέλειαν συντεινύντων και κοσμον. 
*Λφήκ< δΐ καΐ τοις 6ποφ^ροις πασι τών δλών θεμά- 
των 1^ λβγύμβνον καπνικύν. ΙΙροσέταξε δέ καΐ έν τφ 
νομίσματι καΐ έν τφ δβολφ ε^ύνα έγγράφεσΟαι του 
Σωτήρος, μή πρύτερον τούτον γινομένου. Έγρά- 
«οντο δΐ κα{ γράμματα 'Ρωμαΐστ^ (32) έν θοΕ^έρφ 
μέρει ώδέ πη διεζι^ντα * « Ίησους Χριστδς Βασιλεύς ΡΟΓΓΟ ιοαρβΓΕίοΓ οΙ ς;Γβ(ίΕ8 €1)η8(ο δΟΓΥΕίοΗ Γ6- 
ίβΓΓ6(, ίθοαρίυιη ςυοά βυριηι ίοΓηΙοβπ) 61ιε1ο68 ββί» 
άθ ηονο ΰάίίιοΕνϋ, ηυΙΠ βυιηρίυί ραΓΟβηβ άυιη ία 
ςαΕοα 0ΓηΕΐί88ΐ*χηυπι ΓεοθηθΙ. Αΐ)8θ1νϋ βϋΕΠί βυΐιάί- 
1θ8 υοίνβΓ8θ8 ΓυηοΕΠο 1πΚ>α1ο. ΕΙ βάΐχΐΐ υΐ ουιη 
ία Ευπβο ηυιηΐΏΟ ίυιη ία 414 οΙ)ο1ο δοΓΥΕίοΓίδ 
ϊπΒοαΙρβΓθΙυΓ ΙιηΒ^^ο, ςυοά ΕαΙβΙίΕΟ ηοη ΓαβΓΕί γθ- 
οβρίοιη ; βΐ ΕΐΙβπ ρΕΓίί ίαθΟΓΪΙιί 3α88ϋ : « ^β8υ8 
βΗπΒίαΒ Γ6Χ Γθ^ϋκη. Μ Ουοά θΐιοοββΒΟΓββ βϋΕΐη 
οΙ)86ΓνΕΓυΐ]1. ΒεβΙΗο ρΕίΠΕΓοΙιβ οήπιίχΐΕ ςυβάΕΐη ΧΥΙ-ΑΝϋΕΙ ΒΤ αΟΑΒΙ ΝΟΤ^Ε. (32) ΜιΜ ηαρβΓ ίη ΟΗβηΙο άβ^ύηϋ ηαηΐΒΐηΕ Ιια- 
]α?ιηο()ΐ βηβοηα, ίη πιοΒοαιη ΤΙιοΕπαιη άβίηάβ ΐΓΑα- 
βίΕίαπα» ίηοΐάϋ ία πίΕηαβ, οα^αΒ άίοΐίο ςυίάβηι Ογ»οε οΗΕΓΕΰΙθΓ ΕυΙβπι ΙιΕίτηυβ, τά γράμματα 'Ρω- 

ίιαΐστί, 1)Ε0 Ω^ϋΓΕ οβΓηυηΙυΓ : ^β8υ8 ΟΐιπΒΐϋΒ ΒεηΙ• 
βαΒ 1>Εβί1θοη. ΟοΑΒ. 147 αΒΟΚαΠ ΟΕΟΚΕΝΙ 118 ο^]^βο^«, ίβςυβ ίη βοηοϋΐο ρΓορΙθΓβα άβροβίΐυβ Α. βασιλέων. » Τούτο δΐ χαΐ ο1 χαθκξής Ιτήρησαν βασι- οιιιη 68Β61, Αηίοηίο δΐυάίΐβθ ραΐΓΪ&ΓεΙι&ίυβ πι&η(1&« 
Ιυβ Θ5ΐ. 

Αυ^αβΙο ιηβηββ, ίηιΐίοϋοηβ ί6Γϋ&, οοιη6ΐ& βζβΐί- 
ΙίΙ, ςαβιη α ΐ3&Γΐ:)β9 ίθΓΐη& ρο^οαίαΐΏ νοο&ηΐ; βΐ νίδΐιβ 
Θ8( υθςυο &οΙ οοΐ&ναιη ιηοηθβαι ίαάίοΐίοηίβ ηιι&τΐ®. 
Ι8 ρΓ£αιοη8ΐΓ&1)&1 ίιηρβΓ&ίοΓίβ οΙ)ίΙυιη βΐ εα1αιηίΙ&- 
Ιβθ ίζηιηβ(1ίβ&1)ί1β8| ςυδβ ρΓορΙβΓ οίνί1ι& 1)6ΐ1& Εοιη&• 
ηοΓΟίΏ άϋίοηί βΓ&ηΙ βνθηΙυΓα. 

βθουηάαιη Ιιφο ίχηρβΡ&ΙΟΓ βχρβάίΐίοηβιη ίβοϋ 
εοηίΓα 6α8 ΐ]Γΐ)β8 ςυ», υΐί άοουίιηυθ, αΙ) ίιηρβΓ&ΙοΓθ 
ΝίοβρΙιΟΓΟ 8υΙ>&οΐΦ ϋβΐΐο βί ΕΙοχοαηίΒ βΐίρβηάί&πβ 
ί&οΐφ ϋβΓβββΡ&ηΙ; βΐ Ο&ιχιαβουαι υβςοβ ρΓοίβοΙυβ 
ηοηηα11α8 νοΓίΐίβ,ςυ&θά&ιη 1)6ΐΙο βΙ νί ΓβουρβΓβΙ,βΙ λεΐς. Βασιλείου δέ του ιτατριαρχου έπ' αΐτίαΐζ δια- 
βληΟέντος χα ι συνοδιχώς καθαιρεθέντος προεβλήθη 
πατριάρχης "Αντώνιος 6 Στουδ(της• 

Αύγοόστψ 81 μηνί, Ινδικτιώνος γ', έφάνη καΐ κο- 
μήτης 6 λεγόμενος ιτωγωνίας, καΐ έφαίνετο Εως 
'Οκτωβρίού μηνός της τετάρτης Ινδικτιώνος. Προ• 
εμήνυε δ* ούτος τ6ν του βασιλέως θάνατον και τάς 
μέλλουσας κατασχεϊν τήν *Ρωμαίων γην έκ των εμ- 
φυλίων πολέμων άπαραμυΟήτους τύχας. 

Των δ' 6πό του βασιλέως Νικηφόρου προσκτηθει• 
σων πόλεων και των όπόφόρων γενομένων 'Ρω- 
μαίοις, ώς Ιμπροσθεν εΓρηται, άραμένων πτέρναν 
και τήν *Ρωμαϊκήν άποσεισαμένων Ιξουσίαν, Ζξεισι 
κατ* αυτών 6 βασιλεΙ>ς κα^ &πεισιν &χρι Ααμασκου, όιηηί1)υ8 γϊΙθ οοηβΐϋαΐίβ, ϋβρ άοιηαιη νορβαβ ίηβϋ- η ΚαΙ τάς μίν πειθοι καΐ λόγφ, τάς δΐ πολέρΜ|> και βίφ ΙαίΙ. Εο ίη ίΙίηβΓβ ουιη ΑηβζαΓΐ)&π), Ροά&ηάαιη βί 
Γβ1ίςυ& Ιοοα ΐΓ&ηβΪΓβΙ, νίάθΓβΙςυβ οΙ>ίΐ6Ρ ιη&{;ηίβθΑ 
β1 ίθΓΐίΗ88ίιη& ρΓβ<ϋα. ςυοβίνϋ βζ ϋβ ςαί βάθΓ&ηΙ 
ςαίη&πι ΙιΟΓαιη ββββαΐ άοχηίηί. Ουιηςυβ ΓββροηάβΓβ• 
ΙυΓ οοιοίλ β&688β Β&8ί1ϋ ουΙ)ίου1&Γϋ ίηϋιηί, ραΚίπι 
ηυρβΓ 415 Ηοιη&ηο ίπιρβηο &(]^6^1& & ΝίοβρΙιΟΓΟ 
ίζηρβΓ&ΙοΓβ, ρ&γΓιπι &1) Ιιοο, ρ&ΓΐίΐΏ αΐ) &1ίο 8β1ιοΙ&• 
Γααι άοιηεβϋοο, ςυφά&ιη &^ ΐρβο Τζία)ΐ80&, αίςυβ 
6Ε οχηηίΑ Β&βίϋο άοη&ία, ηίΐιίΐ ιηβιηοΓ&Ιυ άί^ηοιη 
νΐάβηθ Γ6ΐίοΙαιη Γβί ρΰΙ)1ΐβίβ άβ Ι&ιη ιηυΐϋβ βΐ &ο• 
ςο!8ίΙί8 ϊίοηΪΒ, ^Γανί οοΓΓβρΙαβ άοΙοΓβ βΐ ^οααϋα 
οχ ίιηο ρθΟίοΓθ άυοίο : « ΡγοΙ} ϊη<]ί^α&ιχι, βϋ, γθπι, 
οοιηϋθβ, ρα1)Ηο&8 ίη8υιηί ρβοααί&β^ Βοιηαηο8 βχβΓ- 
οϋαβ β^Γϋΐηηαβ θχαηΙΙ&Γβ, ίοαρβΓ&ΙΟΓβδ θχΙγα 8α! 
ίοαρβπί βηββ Ι&1>0Γβ8 ΙοΙθγ&γθ^ βΐ Ι&ιηβο (ΐα1άςυί(1 άνακτησάμενος, καΐ πάντα κατά τό πρέπον καταστη- 
σάμενος, άνέζευζε προς τήν βασιλίδα. Γενόμενος δΐ 
κατά τήν Άνάζαρβον, καΐ τ6ν Ποδανδόν καΐτάς λοι^ 
πάς παροδεύων χώρας, καΐ βλέπων τά έν ποσΐ, 
κτήσεις τε όρων πολυτελείς και χωρία εύφυη τε και 
πάμφορα, διεπυνθάνετο τους παρευρη μένους τίνος 
2ϋν και εΤεν αύται. (Χς δ* έμάνΟανε παρά των ερω- 
τώμενων δτιπερ του παρακοιμωμένου ε!σΙ Βασιλείου 
πάσαι. αυτή μίν καΐ αί^τη 'Ρωμαίοις προσκτηθει- 
σαι ίναγχος παρά Νικηφόρου του βασιλέως, αΰτη δΐ 
παρά τοΰδε του δομεστίκου των σχολών, και α!(τη 
παρά του δεινός, και α{>τη καΐ α^τη παρά σου, χαΐ 
τφ Βασιλείφ δεδώρηνται, ούδΐν δΐ 6 τι και λόγου 
ίίξιον είδεν ύπολελειμμένον των προσκτηΒέντων τφ 
δημοσίφ, γενόμενος περιαλγής και βύΟιον στενάξας. (οΐ 1&1)0Γί1)υ8 αίςυβ ΐΏοΙββίϋδ οοηβοϋυΓ, '\ά οαιηβ ίη ^ « Δεινον, ω παρόντες, Ιφη, εΐ τά δημόσια κατχνα- υηίυβ νβηΪΓβ βρ&άοηίβ ρο88ββ8ίοηβιη.» Ηηηο ίΐΏρβ- 
ΓΑίοπβ δβΠΏοηβιη ςαίά&αι &(1 Β&βϋίυιη άβΐυΐίΐ. Ουο 
ί1ΐ6 ίΓΓί1&(υ8 βχ 60 ΐ6ΐΏροΓ6 οοε&βίοοβοι ςυχδίνίΐ 
ίιηρ6ΓαΙοη8 Ιοίίβηάί. ΙΙ&ςυβ βυοι ςυί ιηίαΐδΙβΓ & 
ροουΐίβ ίιηρβΓ&Ιοπ βΓ&ί, &1ί(ΐυ&η(1ο 1)1αο(ϋΙη8 βΐ οαιι- 
ηθΓϋ}α8 εοΓΓυοαρϋ, 6^υ8ςυθ ορβΓΕ νβηβηυιη ηοη νβ- 
ΙιβίΏοηΙίββίιηί ςεοβΓίβ βΐ ηυαά εΙ&Ιίπι ηβε&ΓβΙ, 86(3 
ςαοά Β6η8ίπι υϊγθβ Ιι&υπβηΐΐβ βχβϋη^^υοΓβΙ, ίΐΏρ6Γ&- 
ΙοΗ ρΓορίηαΙ. Ουο ίβ βροΐο ρ&υΐαίιιη εοηΐ&ύθεεεηβ 
6( νίηϋυβ άθΩείβηβ, Ι&αάειη βΐί&ιη εαΓ]:)υηεαΙί8 ρβΓ 

1ιυα)6Γθ86χοΓΐί8,]Ώυ1(ο ρ6Γοευ]θ86Γί1υοιιΐ6 8&η^υίηβ 
Οροΐίη ΓθνβΓ808 νίνβοάΐ ίιηβιη Γβοϋ, ίπιρβήο Β&8ί- 
Ηο βΐ Οοηβίαηϋηο Βοζηαηΐ βΜί8 Γθϋείο. ΙηρβΓ&νϋ 
Αηαο8 β Ιοϋάθίχιςυβ ζώ60868 θΙ ρ&υΐο αιηρΗυβ. λίσκονται Χρήματα καΐ τά 'Ρωμαΐκά ταλαιπωρούν- 
ται [Ρ. 684] στρατεύματα καΐ οΐ βασιλείς 6περορίους 
άναδέχονται κόπους, τά δΐ έκ τοσούτων προσκτώμενα 
μόχθων καΐ κόπαν έν6ς ευνούχου (33) γίνονται κτή- 
μα, » Και ό μίν βασιλεύς ταΰτα, των τις δΐ παρόν- 
των τφ Βασιλείφ τόν του βασιλέως λόγον διαπορ- 
θμεύσας άνηρέθισ3 πρ^ς όργήν, ΚαΙ έκτοτε εύκαιρίαν 
έζήτει τον βασιλέα άποσκευάσασθαι. Θωπείαις ον»ν 
6πελθών ποτέ και δώροις έξαπατήσας τον έγχεϊν ε1α>- 
θότα τον οΤνον τφ βασιλει, καΐ δηλητήριο ν κερασά- 
μενος ού των δραστικωτάτων καΐ ταχυν έπι φερόντων 
τον κίνδυνον, άλ)ά τών σχολαίως καΐ κατά μικράν 
άναλισκόντων τήν του πεπωκότος δύνάμιν, κεράν- 
νυσι τφ βασιλεΤ. ΚαΙ πιών και κατ* ολίγον νοσηλευό- μενος και της οΙκείας δυνάμεως άποπίππων, τελευταΤον δε μΛ τους ώμους άν6ρακιάσας, αίματος πολ- 
λού ^υέντος αύτψ δ ιά τών οφθαλμών, είσελθών έν ηί βασιλίδι κατέλυσε τήν ζωή ν, βασιλεύσαςίτη ς' τοσ- 
ούτους τε μήνας και πρ6ς, διαδόχους καταλιπών της βασιλείας Βασίλειον και Κωνσταντϊνον τους παΐδας 
τόυ 'Ρωμανοΰ. 

416 Αηηο ζηαηάΐ 5484, !η(ϋεϋοηθ (^υ&ΓίΑ, 036086 Ο Το μίν ούν Ιωάννου τέλος τ&ν είρημένον συνηνέ- 
06εθΐΏΐ)η, Β&δίΐίυβ 6ΐ 6οη8ΐ&η(ίου8 Βοοα&ηί βΐϋ χθη τρόπον, τ^ δΐ της βασιλείας κράτος εΙς Βασίλειον ίχηρβηυζη ίηίνβΓοηΙ. Αηηυιη β(&ϋ8 νίε68]ΊΏυιη 
ΒιΐθίΗυβ Ιυιη α^β^α^ : Ιη6ηηίο ^I1η^ο^ 6Γ&ί Οοηβίαη- 
Ιίηυβ. Α1(ΐΐΐ6 Ιιί ςυί(ΐ6ΐη ηοιηεη 6ΐ β^αραιη ίηαρ6Γ&• 
ΙοΓϋΐΏ £;6Γ6ΐ)&η1 : οααηίυιη ΓθΓυζη ρ6η68 Β&βίΐίυιη μετήχθη χαι Κωνστοιντινον το2>ς υΙο6ς Φωμοτ/ον», 
κατά τό ^ςυπδ' Ιτος, Νδικτιώνος δ', μηνι Λιχεμ- 
βρίφ * ών ό μίν Βασίλειος τ6ν κ' ήνυε της ηλικίας 
χρόνον, ϊτεσι δΐ τρισΐ τούτου νεώτερος ήν 6 Κων- ΧΥΙ-ΑΝΒΗΙ ΕΤ ΟΟΑΗΙ ΝΟΤ^Ε. 
(33) Παρακοιμωμένου, άβ Ώχοτβ βυηυοίιΐ. Οοαβ. 149 ΗΙδΤΟΚΙΑΚυΜ εΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 150 

Φταντινος. Σχήμα (Μν οΖα υλ\ δνομα μ^νον τοις Α. ρΓ8β8!(1βιη ίαίθπιη αάιηίηίθίΓ&ϋο 6Γ&Ι, ϋβ λάΐιοο βί 
βασιλιυσι ιηρκτέθειτο, ή δΐ μεταχβφησις των »1&1β6ΐρΓα(ϊθΐιϋ&πιίηοηΙ)υ8.ΐ8ρΓ«βθ8,Βίιηυ1&ί(]υΘ 
«ραγμάτων παρά του προέδρου ένηργεΤτο Βα9ΐλε(ου &ά 1]03 ιιάοΐβθοβηΐββ 8ΐιπΐ[Ώ& ΓβΓυπ) (ΐ6νο1υΙ& 68(, 
διζ το νεάζον της ήλιχίας των βασιλέων χαι άπαλον πι&Ιγθπι οΙοΓϋΐη οβίοοθ &1) βΧ8ίΗο Γβνοο&Ι. 8ο11ίοί1υ8 
και μήπω βεβηχ^ του φρονι^ματος . Ό< £μα τε ροΓΓΟ ηβ ςυίβ βΐίυβ ίιηρβπυιη ιην&άθΓθΙ, &0 τηαχίΐΏθ 
περιήλθεν εΙς τους παΐοας του *Ρωμανου τ^ κράτος, οιηηΐυπι Β&Γά&ιη δοΙβΓίιιη 417 ιηβΐυβηθ (ηαΐΏςυο 
χαΙ &μΛ ταχυδρ<$μους έχπέμψας άγει τήν αυτών ΐβ θί θβηΐρβΓ ίηΙΐί&νθΓ&Ι, βΐ ΤζίΐΧΐί80& ΐΠ)ρθΓ&ηΐΘ 
μητέρα από της 6περορίας εις τά βασίλεια. Δεδιώς (γΓ&ηηίάίθ &Η6ηΙ&ΐΦ οοηνίοΐυβ οουΙΐΒ ηιυΚ&Ιυβ 
δε χαι τάς χατά της βασιλείας επαναστάσεις, χαΐ ίυίββθί, ηίβί βυιη ίρ8θ ροβη» θΓίρυίβδβΙ;; Ιιυηβ βΓ^ο 
μάλλον τοπ βκλλων Βάρδαν μάγιστρον τον Σχληρόν, ιη&χίιοθ βιίθρβοΐυιη !ι&Ι:>6η8, ό1 ου! ίυηο υηίν6Γ889 
άει ττ^ βασιλείς έφεδρεύοντα χα^ δια παντός τήν οορί» 0θΐηιηί83»β886η(, Γαοϋβςυθβ&βςα&νβΐΐθϋιη- 
έποστασίαν ώόίνοντα (Ιάλω γάρ χαΐ έπι του βασι- ρβΙΙθΓβ ρο$8βΙ» υΐροΐβ ΙοΙΐυβ Οηβηϋβ άοχ άββί^πΕ- 
λέως *Ι«ι>άννου έπιβουλεύων, χαΐ χαταδιχασθεις 1υ8, 6Χ αβα Γβί ρυΙ)1ίθ6Β ΓοΓβ βΐ &ά ιπιρβηοιη οοχΏ- 
εξορι>)τΟηναι τους οφθαλμούς έξε^ρύσθη παρ* αύτου ΐΒυηίβπάυοα Γ&οΙυΓυιη 3υ(ϋο&νϋ, 81 0308 ροίβηΐί&ιη 
της «ποινές), τούτον μάλιστα δεδοικώς πασαν τηνι- &οοί(1θΓ6ΐ ίρ8υιης[υβ βθ ίηΠηηίοΓβΐη αά ΓβΒ ηοναβ 
χαϋτα την Τωμαΐχήν δύναμιν ίγχεχειρισμενον χαΐ ^ Ιβοί&ηά&θ ΓΟάί^βΓβΙ. ΓΐΑςυβ 61 ΟηθηΙί8 ρΓβθΓβοΙοΓ&ιη 
διιη χαι βούλοιτο ^^δίως ^οντα χαι μεταχυβεύοντα &(1ίπιϋ (1υθ6ΐη(]υθ οοηβΐίΐυίί ΜθβοροΙαίΏίββ, &0 ιη&η- 
(ήν γέρ στρατηλάτης προβεβλημέ^ος πάσης Άνατο- ά&Ι υΐ (ΙίΙί^βηΙβΓ αάνβΓβαβ δ&Γ&οβηοΓυιη θΧοαΓβίοηεβ 
λης) συμφέρ•ν είναι ή βασιλείς χαι ασφαλές ένόμισε βχουΙ)βΙ. Εοάθΐη ιηοάο Μίοΐι&θίοιη ςυοςυβ ΒυΓίζ&πα 
τόπολΰτης δυνάμεως άχρωτηριάσαι χο2 άσθενέστε- βΐΐ)! βυερβοίαιη 1γ&ο(&1; ςυβιη υ1 α Οοη (ηαΐΏ θί 
ρον αυτόν άποφήνασθαι προς τήν όποπτευομένην &άθΓ&& ου]αΒάαιη οο1)θΓΐί8 άυοίορ) βοοίθίΑίο ανθϋβ- 
άποστασίαν. Και γοΰν χαι παραλύει τούτον της του ΓβΙ, αά ιη&§;ί8ίη βνβοΐυαΐ άίς^ηίΐαίειη άαοβιη Αηϋο- 
οτρατηλάτου αρχής, δουχα δΐ άποδείχνυσι των έν οΙιίίΒ &ά ΟΓΟπΙοζη βϋ» οοη8ΐί1;αϋ. ΙηβρβοΗοηβχη 
τί( Μεσοποταμία ταγμάτων, έπαγρυπνεΐν χελεύσας κΐςαβ ίΐΏρβπυιΐ) ίη 001068 0η6ηΙ&ΐ68 6θρί&8 ΡθίΓΟ 
τάς Ιχδρομάς των Σαραχηνών φυλάττοντα. Το δ* ϋθΓθΓΐ ραΐηοίο, Ρΐιοοβθ οΗιη ί&ΐΏΐιΙο, βυιηςαθ 61ΘΓ- 
αΰτο τοΰτο χαΐ εΙς Μιχαήλ τον Βούρτζην δποπτον οϋουο) ρΓίβΓβοΙυιη ηοιηίη&Ι; ο&βίΓ&Ιυιη ςαΐάεπι» 
σντα έμηχανήσατο, διαστήσαι τούτον της του Σχλη- 8βά βίΓβηυυιη 08)ΐ6Γθ(ΐυί6ΐΓθίΙ)6ΐΗ0Φ ρ6η(ί8Βίιηυιη. 
ρου Ιταιρείας σπουδάσας (συνήν γάρ χαι ούτος αύτφ Ιηάί^ηθ &αΐ6ΐη 'ιά ίιιΐϋ ΟυΓυ8, αάβο υ1 06 &ρυά 86 
τάγματ<$ς τίνος ικαχάρχω^^ στρατΐ(ι>τιχου). ό'νπερ τψ ςαιάεαι πΐΕ£;οο απίαιο οοουΙΙ&Οΐ ΓβϋοβΓθ 6&πι ρό- 
των μαγίστρων τιμήσας άξιώματι [Ρ. 685] δοΰχα ΙυβΓϋ ΟΒ^ΓΗοάΐοθΟ), 8βά ίονθοίαβ 41 β νβΓΜβ Ια 
της παρά τ& Όρ^ντ^ Αντιοχείας προβάλλεται. &αοΙθΓ6Πΐ οοοΙυα)βΗθ8ί8 8ίΙ, ςυί {ρβυαι ρρο ΓβΓοαι 
*£φορον δε χαι έπιστάτην των ιφων (34) άποδείχνυσι Ο ρΓ&ο1&Γ6 §68ΐ&Γααι νίοΙοηαΓΰΠΚίοθ ρ&ΓΐαΓυο:ι πιβΓ- 
πάντων ταγμάτων τον πατρίχιον ΙΙέτρον τόν του οοάβ βΛ> βςυί8 ((^υοά &ίαοΙ) α(1 &8ίθ08 άθίΓοάθΓβΙ. 
Φωχα δοΰλον, στρατοπεδάρχην αυτόν όνομάσας, το- 86(1 ρΓ8θ868 ίβία ν6ΐ ρ&Γυαι νβΐ οίΐιιΐ οοΓ&νίΙ, οοο- 
μίαν μίν άνθρωπον, δραστήριον δ* αίλλως χαΐ τά ΙθηΙυοι βυπι 6886 ^αι)6^8 ϋβ ςα« <1&1)&οΙαΓ οβςυβ 
πολεμικά έμπειρ<^ατον. Τοΰτο δΐ τόν Σχληρόν σφό- υΙΙβηυβ ςυίάςυ&πι ΐ6θ(&Γ6, 0181 νεΗθΙ αοιίβδο πι&- 
δρα έλύπησ^ν, ώς μηδΐ παρ' έαυτφ δυνηθήναι συγ- ^ί8ίΓ&Ιυ ρπναΙϋΒ ίο άοπιυηι 8υ&αι οοοοίαάί. 
χιλύψαι τήν άνίαν μεγαλοψύχως, άλλ* έπεγχαλέσαι χα2 ιτροσονειδίσαι, ε? άντι των ύπ' αύτοΰ γενομένων 
ανδραγαθημάτων τε χαΐ τροπαίων τοιαύτας άντιλαμβάνει τάς άμοιβάς, έπι τό χεΤρον προχ^τττων , χ5[ν 
ολίγον Ι) ουδίν τψ παραχοιμωμένφ έμέλησεν, άγαπ^ βΐπύντι τοΤς δεδομενοις χαι μή έπέχεινα πολυπραγμονεΤν, 
εΐ μή που μέλλει άντι άρχοντος οίχουρός ίσεσθαι της Ιδίας οΐχίας. 

Τούτων δΐ ούτως οΙχονομηΟέντων τψ παραχοιμω- Ηίβ ίΙ& & ρΓΦθίάθ 60θ8ϋΙαΙί8 ΒαΓάα8 ΟοΓΟβ οθΙβΓ" 

μένφ άπάρας 6 Βάρδας της βασιλίδος συν τάχει ΓίΐΏ6 ίο βυαιη ρΓΟΥΐοοίααι ρΓοΩοίβοίίοΓ. Κί ουπ) ΒΟ- 

αολλφ τήν έγχειρισθεΤσαν αύτφ χαταλαμβάνει άρ- ρ6ΓίθΓί1)υ8 ΙθαιρθΓίΙ)α8 ^68ΐί8 αι&^ί8ΐΓ&1ίΙ)υ8 ^Γ&νί- 

χι{ν. Έν δι ταϊς προηγησαμέναις στρατηγίαις έμ- Ϊ&16ΙΏ Βΐςα6 βΙΩο&οίΙαΙθοι 80801 88βρ6ουοΐ6Π) άβοΐα- 

^ι0ή( πολλάχις φανείς χαΐ δραστήριος, χαι δπό Γ8ΐ88β(, 06(106 Γ6Γ6 (]υί8ςυ&οι ίο 6Χ6ΓθίΙυ 6θπι οοο 

ηντός, ώς {πος είπεϊν, του στρατού φιληθείς, χαΐ Ο &αι&Γ6ΐ,&(1 ιI8βο^&α1 &οΐ6 Ιι&οά ρβαοί8ςυ11)α8 ί1(]6ΐ)&1 

«ρό; πολλούς ο&ς έθά^^^ει τό της μελέτης πάρα- &Γ6&οοπΐ8θθθΐρ6Γ&οιΙ>8£;68θΒ(βοάί886(ρΓθρθ8ίΙϋθΐ, 

γομνώσας μυστήριον, χαι μάλλον τψ τάγματι των ρΓβοίρυθ (Ιυοίΐ^υβ οιίΐίΐυπι, Ιοοο 96 Ιβαιροδ Γ&(α8 

«τρατηλατων (35), £ρτι τε χαιρόν οΙηθε2ς έπιτή - ορροΓίυοοοι 1]&1)0γθ 6^υ8 νυ1§;&ο<1!, Γ6 ουοι 06068- 

^ιον εΙς τό άναχαλύψαι τό σπουδάζω μενον , μετά 8ΑΓίί8 6οαιαιυοίο&Ια,Ι(3 ςοθ(1άίαρ&ΓΐθΓί6Γ&ϋιηρ6Γίί 

τνν λπιτηδείων σχεψάμενος, ήν έχ μαχρών ώδι- οΙ>1ίθθθ(1ί 8ΐυ(ϊ1ααι Ι&οάβαι Ιο ΙυοθΟί θ<ϋ(, &ηη&ςο6 

νεν άποτίχιει άποστασίαν, χαΐ χατά των βασι* οοοΐΓ& ίαιρ6Γ&1;0Γ68 θΐ ρορυ1&Γ68 8008 Ο&ρΗ. ΙΙΙίοο 

λέων χα) των ομοφύλων αΓρει τά όπλα. Βύθυς ούν Αο(Ιΐ6αι, οο^οοοιίοο Αίγ&Ιαοι,οιίοίΒίΓΟΓυαι βϋΟΓΟΟΐ 

ΧΥΙ^ΑΝΒΚΙ ΕΤ ΟΟΑΗΙ ΝΟΤΛΙ. 

(34) Οα&ΐβιη ιΟΑ^βΙηιιη οίΏοίοΓυιο Οπβοϋβ ()ο- η8, ^βοβΓοβίδ αο ΓοΗίΙιυβ βΓΒΐ οοΠβοΙυαι, ο1 βίο^υΗ 
ΚΓΐΙ)ΐ( οοοααιβοΙ&ΙοΓ ΝοϋΙίο ίοαρβηί ο, 62. Οοαη. αυίςοβ στρατηλάται, τηίΐίΐηιη τηαρύίΗ 66086Γ60ΐαΓ. 

(35) ΟαοΓοπι α£;αΐ6ο υιγΙβ Μποε Ιαοάβ Ι&αι οία- (^0ΑΒ. 1Μ ΟΒΟΗΟΙΙ βΕΟΗΒΝΙ «η ιη&χίαιβ ίηάυ8ίΓίααΐ| ΟροΗη ιηϋϋΐ, ςαί βΐίαπι Βλγ- ]^ "ΑνΟην τινά τοδνομα, Άλ(»άτην τήν τίροσηγορίβν, άαιη Εοιπ&ηιίΕη Ιηηο ίη αΓΐ)β άβ^θηΐθΐη &(Ι ββ, πιοάο 
Ιά 6βή ρθ886ί, αάάυοβΓβΙ. ΛηΙΙιβθ ουια βο νβηΐβββΐ, 
οΐΏηί& ηθ οΙβρΓθΙιβηάβΓβΙυΓ οοπίίηθηΐυβ, 8ίηίθΐΓ08 
άβ Ώητο ηιοαοΓββ βρ&Γ^θηίΙο οηαηί β6 8ΐΐ8ρίοίοηθ 
£|]α& ςυοά ιηοϋβΙι&ΙοΓ 1ί1)6Γ&νίΙ : ϋαςυο ηβχηίηβ ο1>- 
ββΓΥαηΙθ Ηοιη&αιίΕη 8υίΓυΓ&Ιυ8 βχ υΓΐ)β &ά ραΐΓβιη 
ρθΓ(3αζϋ. Τυηο (ϋβιηυιη ΟυΓα8 ία &ρ6Γΐυιη 419 
ρΓΟΙυΙϋ 8υα οοη8ί1ΐ&, βΐ άί&άβοα&Ιβ Γβΐίςυΐβςιιο ϊιη- 
ρβήί 81^018 8υιηρ1ί8 αΙ) οιηηί βυο οζβΓοϋυ 68ΐ 8&1υ- 
1&1ϋ8 ίηιρβΓ&ΙοΓρ ρπαιοςυβ οηαηίυιη αΐ) ΑΓπαβηϋθ. 
Εχίηάθ ιιά οο^βηά&ιη ρβουηίααι (ηβςυθ βηίιη ίΐΐαά 
06Πΐ08ΐΙΐ6ηί8 ί^ηοΓ&1)&1, 8ίηθ Ιι&ο ηίΐιίΐ ΓβοΙθ ςβΓΐ 

ρ088β, ρΓ8Β8ΘΓΐίΐη ΥΘΓΟ Οϋί άθ Ι&οΙα Γθ ^&0^& 68861 

αίοα) ίΐϋοο οοηνβΓΒΟβ, ρυΙ)1ίο&οοΒ 60ΐηρΓθΙΐ6η<1ϋ, &Ι) 

ϋβςΰβ ρβοαηίααι ραΙιΗοαιχι 6χ1θΓ8ίΙ; &1ίθ8, ({ΐιΐ άι- ^ χρημάτο>ν 8&Τν πολλών ήιι(στατο, ών &νβ\> 

νίΐθβ ραΙ&1>&ηΙυΓ, 0&ρΐ08 ρβουηίιι βκηυηχίΐ : ςυΐάαιη Ιτα γενέσθαι των $β^ντων, χαθά πού φηνιν 6 

υΙίΓΟ, 8ρ6 ΕΏ&]θΓ& Γθβίρίβηάί, 811&8 ί&ευ11&ΐ68 6Ϊ 

οΙ)Ιαΐ6Γυα1. ϋα 6χί£[υο ΐ6ΐηροη8 βραϋο ίη^6η1βπι 
νίιη ρβεααίο 606£;ϋ. ΡγοϊχκΙθ ίη Μθ8οροΙαπιί& οα• 
βΐθΐΐυαι ταΐίάυιη οοουρ&Ι» οαί ΚίοΐΏβη ΟΐιαρροΙβ; 
ςαοά οχιτα τιηάίςιιβ οοιηιηοηίνί88β1 6ΐ ρΓ8β8!(1ίο βυΓβ* 
οίβαΐί 8ηη&886(, βο ρβουηίαιη οοη^οβίαπι άβροηϋ; 
ςυοά ίρβαιη βϋαιη Γ6ΐ)ΐΐ5 αάνοΓβίβ ΐρ8ί ρπο ροΓία 
(ςαοά αΐαηΐ) ία ςαθχπ β6 Ιαίο ΓβοίρβΓβΙ, ίοΓ6 βρβ- 
Γ&1)&(. Οηία 6ί οιιιη νίοίηίβ 8βΓ&08οί8 ά&Ιβ βοοβρία- 
({αβ ίΐάθ ρβοΙ& ίαίϋ, βαςυβ ηυρ1ίί8 οοηίΓαοϋΒ ί1ηιι&• 
νϋ, ηβοαρο οαιη ΑΐηθΓ& Ααιίά» (ίρβί ΕσιβΙ νοο&αΐ) 
ΑροίαΙρΙιο 6ί &ιώθγ& ΜαΓΐγΓορο1ί8 (θα ίρ8ί8 ΜίβρΙΐ6Γ- 
Ιιίη άίοίΙιΐΓ) Αροΐ&ΐζΐθ; &1» ίί8(|υ6 ουοι ρβοααίΐΒ πιαί- 
Ιυιη Ιυιη ΑγβΙ^θβ βςαίΙΟΒ ΐΓβοβαΙοΒ &υχί1ί&Γ68 &606- τά μάλιστα οντά αύτφ τά»ν ^ραστιχωτάτων 6ιτηρβ• 
των, ές την βασιλίδα πέμπει, 6'πως, κΐ δύναιτο, 
*Ρωμαν^ν τόν Ιαυτοα χλέψας υΐ^ν (ετυχβ γαρ έν δή- 
μων τ^ βασιλευούστ)) πρ6ς α6τ^ν άφίχηται. Ό δ^ 
γινόμενος έν τ^ πόλει, χαι πάντα τρόπον λαθεΐν 
έπειγόμενος, φήμαΰ ου χαλάς χατά του Σχληρου 
ένέσπειρε, δι' ώ λαΟεΐν τε ήδυνήθη ανύποπτος φά- 
νεις χαι τον 'Ρωμανον άποχλέψας προς τον Σχληρον 
άγαγεΐν. Ό Βάρδας δΙ τ& βουλευθίν εΙς τούμφανίς 
ήδη έχρήξας διάδημα τε περιβάλλεται χαι τά λοιπά 
της βασιλείας αναλαμβάνει καράστιμΜ , χαΐ 6πό 
παντός του συνόντος στρατού *Ρωμα(ων αναγορεύε- 
ται βασιλεύς, των Αρμενίων χαταρξάντων της 
ευφημίας. Έπε2 δε τψ τοιούτον άνα^|}ίψαντι χύβον 

φησιν Ο ^ι^τωρ, 
πρ6ς συλλογήν τούτων παραχρήμα Ιτρέπετο, τού< 
τε των δημοσίων πράχτορας φόρων χατέχων χαΐ τά 
χοινά εισπραττόμενος χρήματα, χαΐ τους άλλω< 
όπόνοιαν παρέχοντας πλούτου συλλαμβάνων τε χαΙ 
τ• μωρών, ένίων δ^ χαι αυθαιρέτως προσαγόντων τ^ν 
Ιαυτών βίον έλπίδι του άπολήψεσθαι μείζονα ' χαΐ 
οΰτως έν ου μαχρφ τψ χρόνφ πλήθος χρημάτων 
συνάγει πολύ. [Ρ. 686] Φρούριόν τε χατασχών 
έρυμνόν τ6 λεγόμβνον Χάρποτε, έν Μεσοποταμία χεί- 
μενον, χαΐ παντοίως άσφαλισάμενος χαι φυλαχήν 
έπιστήσας τήν έξαρχουσαν, έν τούτφ τά συναγ(ίμενα 
άπετίθει χρήματα, χαΐ όρμητήριον έξ αποτυχίας 
χαι λιμένα σωτηρίας εχειν έταμιεύετο. ΚαΙ πρ&ς 
τοΙ»ς γειτονουντας Σαραχηνους, τόν τε της Άμίδης ρϋ. Ρ&πια 1ιθ]α8 γθι 1αΐ6 άί88ίρα1& εοαίΙυχθΓυηΙ &ά Ο αμηραν Άποτουλφ, {{τις Έμετ χαλεΐται, χαΙ τόν 6ααι ιηαΐΐί &1ϋ, ςαί ΓθΙ)α8 αονίβ £^αυ(1βΙ>&α1. ^&I^ 
«8ΐ&8 αρρβΙίβΓ&Ι, οαιη ΒαΓάαβ οαχη 490 οπιηί1)υ8 
βαΐΒ οορίΐΒ ν6Γ8<ΐ8 Οροΐίη ϋ6Γ ίηβΐίΐυίΐι ρΐβααβ βρβί 
6ΐ ί&Ώΐυιη ηοα ίη 8θ1ίο ίιηρβΓΒίοηβ ββάβΓβ 8β εχΐΒΐ!- 
πιαηβ. ΕΙβηίαι Βηίιηααι ίΐΐί &<](ίΙβΙ)&1 αίίςυβ ΙπηΙαπΐ 
ΡΘΠ1 αιο1ί6η(ΐΒΐη Βαά&οίοΓβπι Γβάάβύ&ί πιοηΒοΙιί οα- 
^υ8(^&π1 νίΐο ρΓθ1)β ίηβοοαηίαιη. Ιβ ρβΓ ςαίβίβιη 
νίβαΒ 8ί1>ί ΓυβΓΗΐ νίάΒΓβ νϊΓΟΒ ί^αβοΒ, ςυί Β&Γά&οι 
ΑΓΓβρΙααι ία Βαύΐίηΐθπι ςααιηά&αι αάάυοβΓβηΙ Βρβ- 
οαΐΒοα : ίΐοΐ 6ααι οοηνβηΐΓβ πιαϋθΓβηι ηυ&αΐ(1αηι 
1ιαω&η& Βρεοίβ ^ΓΒηάίοΓβπι, ςαβθ βί ίπιρ6Γ&(οπυπι 
ρΓ8Βΐ;>6ΓθΙ Ω&£;6ΐ1απι. 1(1 ϋ&^βΐΐυιη ίπιρβηί Βί^αυαι 
Βακί&β ία1θΓρΓθΙ&1)ΒΐαΓ : Ββά ηίπιίΓαπ) βο ιγα Ββί 
ίη Εοηι&ηοΒ ηοί&1)αΙαΓ. της Μαρτυροπόλεως Άποτάγλε, ήντινα Μιεφερχιν 
όνομάζουσι, πίστεες δούς χαι λαβών, χαι μετ' α&τών 
χηδεύσας χαΐ διά του χήδους τά της φιλίας άσφαλι- 
σάμενος, χρήματα τε λαμβάνει πολλά χαΐ συμμα- 
χιχόν "Αραβας Ιππότας τ'. Της φήμης δ^ πανταχού 
διαδραμούσης συνέ^^εον προς αυτόν 6πόσοι νεώτε- 
ρο ις χαίρουσι πράγμασιν. "Ηδη δ^ του θέρους έπι- 
γενομίνου ^ρας παντί τφ οτρατφ ήπείγετο προς 
τήν βασιλεύουσαν, μεστός ελπίδων χα2 μονονο6 τοΤς 
βασιλείοις χαθήσΟαι δοχών. Καΐ γάρ δή χαΐ έθράσυ- 
νεν αυτόν χαΐ τολμηρότερον έτίθει προς τό εγχείρημα 
μονάχου τίνος άρετης άντιποιουμϊνου ^ψις νυχτε- 
ρινή. Έδόχει γάρ οδτος ΙδεΤν άνδρας πυρίνους , 
ο^τινες τόν Βάρδαν λαβόντες άνάγουσιν εΓς τίνα ύί/ηλοτάτην περιωπή ν έντυχεΐν δ' έν αύτ^ γυναιχι άνθρωπίνης δψεως στε^|δοτέρα, χαϊ τήν μάστιγα (36), 
αυτψ έπιδοΰναι βασιλιχήν. Ταύτην τήν μάστιγα ό μίν Βάρδας σύμβολον έλογίζετο βασιλείας, ^ν δΐ βίρα ή πρό^ 
"Ρωμαίους οργή του βεοΰ. 

Α11&1η8 &υ(6ηι ΙιυίυΒ Γ6ί Οροΐίη ηαηΙίϋΒ ουπι ίαι- Ο Άρτι δε της φήμης χαΐ τήν βασιλίδα χατάλαβού- 
ρ6Γ&1θΓ68 ίη πΐΒ£;η&αι 6οη]6θίΙ βοΐΐίοίΐαάίηβαι, Ιαιη σης , οΐ βασιλείς τε έν άγωνί^ χαθίσταντο , χαι 
ορίίαίαιπ 6ΐί(ΐα6 00Γ(ΐΒϋ88ίπιυαι ςα6ΐηςα6 οίνίυηι άθυμία χατέσχε τό νουνεχές του πολιτεύματος χαΐ 

ΧΥΙ,ΑΝΒΕΙ ΕΤ ΟΟΑΕΙ ΝΟΤ^Ε. (36) Οβη 6ςαί8οη68 Ω&^βΙΙίβ ίπιρβΓ&ΙοΓβΒ ίηδίΓυϋ 
ΧγΙ&ηόβΓ, ΟοάίηυΒ (ΙυρΙίοί βοβρίπο, οπυοθ ηΪΓπίΓυιη 
β1 ίβΓϋΐΒ, 0. 17, η. 35 : Ττί μ^ν δεξιοί χεφι χατέχει 
τόν σταυρόν, τ^ δΐ αριστερή χατέχει νάρθηχα. 
υίΓαςηβ ΒΟθρΙτυαι ββΐ, 6( υί ΐοςυΚϋΓ 1.6χίϋοη απο- 
ηγπιιιπι 1)ΐΜ. Η62. 930; σχηπτρον βασιλιχή |&άβδος* 
5γηΐ6οη ςαίάβοι ΤΙιεΒβ&ΙοηίοβΒ πΐ6ΐΓοροΙίΙ& οΓυοβπι ΓβΓΓθ εΙς δείγμα της εύσεβείας &8Β6Γϋ, χα) Ιτι 
^αβδον λαμβάνει, βηΜϋ ϋίε, ού βαρεΤάν τίνα .χαΐ 
σχληράν, άλλ' έλαφράν χα^ μαλαχήν. Αιά τό παι- 
δευτίχον έν πραότητι καί μή όργίλον χαι φθαρτιχόν, 
μηδέ συντρϊβον χαι άφανίζον. ΕβΙςαβ ίΙΪΒ βασιλιχή 
μάστιξ ΒαΓάβ ρ6Γ 80ΐηπαιη οβίβηΒΑ. Ο^αα. 153 ΗΙδΤΟΑΙΑΚυΜ ΟΟΜΡΒΝΟΙϋΜ. Ιβ4 ι^, μένους βΐ ηυφρανβ του< δαοι ταΐΐς Ιναλλα- Χ ^Γ&νί ϋίΤθϋϋ ηκΒΓΟΓβ : ϋθ βοΓίΒ νοίυρί&ΐί ίϋίΐ ςαϊ γαΐς Ί[8ονται των πραιγμάτων χαΐ χαίρουσι ταΤς λεη- 
λβνίαις. Τοιχύ τβ οδν γράμματα πρύς τδν στρατο- 
τηδάρχην έγένοντο Πέτρον , και ταχύ τδ δγ ι αίνο ν 
του στρατού μέρος ή^ροίζβτο ε*ς Καισάρβ'.αν . Έν 
δβτψ 81 τβοτα έπράττετο, 6 σύγκελλος (37) Στέφανος 
χαΐ της Νικομήδειας πρ^εδρος^ άνήρ έλλ^γιμος και 
ΙπΙ σοφία και άρετ^ διαβόητος καΐ πειθοΐ μαλάξαι 
Ικαν&ς γνώμην σκληράν καΐ &τ(Οασσον» πρέσβυς εΙς 
τον Σκληρών αποστέλλεται, ε? πώς δυνηθ^ πεΤσαι 
τούτον άποθ4σ6αι τά 6'πλα. Άλλ' ο5τος πρ6ς Ιν έχων 
την διάνοιαν τεταμένην, τήν τΐ5ς βασιλείας βρεξιν, 
έλΟ^ντα προς αύτον καΐ πολλά ε1π(ζντα έπίγωγά καΐ 
θελχτήρια, λ^γων μίν πολλών οδκ ήξ^ωσεν, άνατείνας 
δΐ τ^ δεζι&ν πόδα και τδ κοκκοβαφίς δε{ξας πέδι- ιΐ)υ(&ϋοη!1)υ8 ΓβΓϋΐη ^αυάβηί β1 Γβρίο νίνβΓβ βχηβιιΐ. 
ΙΠίβο &(1 ΡβίΓυιη βζβΓοίΙυυιη ρΓδβΓβοίιιιη ΗΙίβΓΒθ 
ιηίΙΙυοΙϋΓ; βΐ θχβΓοίΙυβ, ηυίάςυίά &(]1)υο ίη Μβ 
ρ6ηΏαη8(>Γ&ί,08?8&Γ6&οι εοξίΙαΓ. ΙοΙβηοα δίβρίιαηαβ 
Β>'ηοβΙΙυ9, ΝίοοαιβάίΐΒ ρΓΦβυΙ, νίπ βαρΐβηίία αΐηυο 
νίΓΐυΙθ ρΓΦ8ΐαη8,6ΐνβΓΪ>ί8 6ΐηο11ίΓ6&ηίΐΏυΐΏ (ΙυΓυΐΑ 
αίςυβ ίηάοιιιίΐυιχι ^α&Γυ8, &ά Β&Γά&ιη Ιβ^βΙΟΓ, οο- 
η&ΙαΓυ8 βί ρθΓ8υ&(]βΓ6 ιι1 &1) &Γΐηί8 άΐΒββά&Ι. Αί βηίκη 
ΟαΓυ8 υηίοφ ιηηρβΓϋ ευρίάϋαΐί αηίιηΐλΐη ΐηΐβαάβηβ, 
βυιη &(1 6θ ρΓοΓβοΙυιη βΐ ιηυ11& &ά ρβΓβιι&άβηάυαι 
491 ί(]οηβ& ΙοουΙυιη Ιοη^ο Γθ8ροη8θ ηοη άί^η&Ιυβ, 
άβχίΓυαι ρβοίθΐη ρΓοΓβΓβηβ βΐ εοοοίηυαι οβΙβηάβοΒ 
ο&Ιοβυιη : « Ρίβπ ηοη ρο1θ6ΐ, ίη^υϋ, θίβρίιβηο, υ( 
Ιιυηο 86ΙΏ61 ίη εοπΒρβοΙυ πιυΐΐίΐυάΐηίβ ίηάυΐυβ Γ&οίΐβ λον, « *Λδύνατόν, ώ 5νθρωπε, ίφη, τδν τοΰτο £παξ ρ θζυβί. 8ΐ§;ηίΩο& 6Γ^ο 1)18 ςυίΐθ χηίΒθΓυηΙ,νβΙβροηΙθ περιβαλόμενον Ιπ' όψει π«>λλών ^^δίως άποβαλεΤν. 
["Ρ. 687) Φράσον τοίνυν τοΤς άποστε(λαβιν ώς ^ 
έκοντ( με παραδέχονται βασιλέα, ή καΐ μή βου λ ο μέ- 
νων πτιρίσομαι λαβείν τήν άρχτξν. » Ταΰτα ειπών 
καΐ προΟεσμίατ^ ημέρας τεσσαράκοντα δεδωκώς 
ίπαλλάττεσ^αι κελεύει . Έπαναδραμόντος δΐ του 
βυγκέλλου καΐ την άπόκρισιν άποκομίσαντος του 
Σκληρού τοΤς βασιλεΰσι καΐ τψ τήν βασιλείαν Ιβύ- 
νοντι Βασιλεΐφ, γράμματα έφοίτων πρδς τδν στρα- 
τοπχδάρχην Ιμφυλίοο μίν μή κατάρχειν πολέμου , 
τάς δι παρόδους τηρεΤν ασφαλώς, και ήν τις έπ{^ 
πολεμήσων, άμύνεσθαι. *0 δΐ Σκληρές άπιών πρ6ς 
Καισάρειαν προδρόμους απέστειλε καΐ κατόπτας, 
έφ' ψ κατασκοπεΤν , καΐ 6'πηπέρ εισιν οΐ Ιναντίοι 
μηνύειν, καΐ προομαλίζειν αύτψ τήν 6δόν. Έξαρχος ιηβ ίιηρθΓ&ΙΟΓβπ) α^ηο5θ&η(, νβΐ ίηνίΐίβ ίρ8ί8 ίιηρβ- 
ηηιη ιηβ ηιίΐιί νίηάίεαΓβ οοη&ίυΓυιη. >> Ηοο Γ&1υ8| βΙ 
ςυ&(ΐΓ(ΐ^ίηΙ& άίβηιπι ίθΓΐηίηυιη ρΓ»β0ΓΪ1)6η8, 6υιη 
βΙ^ίΓΟ ^αι)6^. ΗβνβΓΒΟ βγηοβΠο, οΐ ίιηρ6Γ&(οηΐ3υ8 αο 
ςυί ίοαρβπυω αάιηίηίβίΓ&ύ&Ι ρηΒ8ί(1ί ΒαβΠίο Β&Γάο 
Γβ8ροη8υιη οίίαίο, ΙίΚβΠΒ ιηί88ΐ8 ΡβίΓΟ ιηαηά&ΙυΓ 
ηο 1>6ΐΗ οίνίΙΐΒ ίηίϋυιη ίρ8θ ρΓβΒΐ)β&ί, ββά ίΙίηβΓα άί- 
Ιί^βηίβΓ ου8ΐθ(1ί8ΐ β1 τίιη ίηίβΓβηϋ νί Γβ8ί8ΐ&1. Βυ- 
ΓϋθΟχΒ&Γΰ&πι ΙβηάβηΒ Βρβουΐαίαιη ςυοΒά&ιη ρΓΟΐΠΐίΙ- 
ϋΐ, (|υί 8ϋ:}ί ςυο Ιοοο β^θΡβηΙ ΙιοβΙββ ίηάίε&ΓβηΙ νί&ιη• 
ςυβ &ροπΓ6αΐ. Ουχ βοΓυιη Ααΐΐιββ ΑΙγαΙα. Η1 ίη ςα!• 
Ιϊυδάαιη αη^υβΙίΪΒ (ΗυουΙίΐΚϊαβ, ίά Θ8ΐ Βυοοί βαζυαι, 
θί Ιοοο ηοΓηβη) ίηοίάυηΐ ίη ρ&Ηβιη ίιηρβΓ&ΙοηΊ οζογ- 
οίΐυβ,ςυαιη (1υοθ1)αΙΕυ8ί&ΙΙιίη8 ιηαςίβΙβΓ Μ&1βίηυ8; 
Ιβνίςαθ ρΓβΙιο οοπ)ΐηί88θ,6υΐΏ &1ίςυ&ηάίυ ρυ£;η&1ηιη δΐ των πεμφ^έντων προκέκριτο *ΆνΟης ό Άλαάτης. Ο 6886( &ο ηβαΐη ΙβΓ^α ά&ΓβηΙ, Λΐ)τ&ί& &Γ(1ογθ 8,ηίιηί Οίτκνες κατάντη σαντες ίν τι ν ι στενοχωρ(^ (Βούκου 
λίθον τδν τόπον κατονομάζουσι] καΐ μέρει της 
βασιλικής στρατιάς έντυχόντες άρχοντα Ιχούσης 
ΚυστάΟιον μάγιστρον τ^ν ΜαλεΤνον, άπεπειρώντο 
του συναντήματος καΐ άκροβολισμο^ς έποιούντο. 
*Βπ( τίνα ^δΙ καιρόν άκροβολιζομένων άλλήλοις τών 
στρατευμάτων, τμΧ μηδενδς νώτα δίδοντος, 6 *Αλυά- νίοΙυ8 &ο 86 ίρ8υα) ηοη οοηΐΐηθηβ, βςυο ίηβίί&ΐο ίη- 
6οη8ί(]βΓ&Ιθ ίη Ε(1νθΓ808 ίΓΓίηΙ, ηυΐΐ&ςυθ γθ ιηβΐΏΟ- 
Γ&1)ί1ΐ ^68ΐ& (ΐ6]ίοί(αΓ. 499 0υο8 άυχβΓ&Ι, η ίη 
νίοίοοδ 8&11υ8 (1ί3ρ6Γ£;ηη(υΓ. ΤυΕΟΟίίαπα ίη()ίεαίυπι 
ίυϋ ΟυΓΟ δοά&ΙίΙοΙίΒ ρΓβθΓβεΙυαι δίαΐυίββθ&ά ίιρρθΓα- 
1οπθ8 ΐΓ&η8Γυ§;6Γβ βχβΓοίΙυβ. Ουβαι 18 αά 86 νοο&ΐυπι 
6ΐ οΙ)]υΓ^&Ιυαι^ ηίΐιίίςυβ ρΓβΐ6Γ6& Ιη βυιη ΒίαΙαβηβ ΧΥΙ.ΑΝΟΗΙ ΕΤ 00 ΑΕΙ ΝΟΤΛ. (37) δγηοβΙΙυοι, Β&οβΓάοίβηι, βρίΓίΙυβ ραΐΓβηι, ρα- 
Ιή8Γ6Η» Βοοίυοα &ο 60π(υΙ>6Γη&ΐ6πι ρηπιίθ ΐ6σιρο- 
ΓίΙ>α8 ΓυίβββαοίΒρ. 1 οι&ηΙΓββΙ&νίΙ. Ευακίροι (ΐ6ίηάθ 
αηηοΓΟίη ρΐΌοβββα ηοη οβΙΙβ ιηοϋο 6ΐ 1ΐ8ΐ)ϋαΙίοηί8 
οοηβΟΓίβιη, ββά βΐ ραΙπΑΓοΙίΦ βαοοβθΒΟΓβιη άββί- 
^ηαίοιη ρρδβάίοΑηΙ 6Χ60)ρ1& ρΙηΗυπι & ΒγηοβΙΗ άί- 
^ηίΐΑΐβ Αά ρ&ΙηαΓΟΙι&Γοαι 86ά6ηι 6ν66ΐθΓυιη; ίρ8β θχοΓάίο, ίη ρυΙ)11οί8 ΕοοΙβΒί'φ 6οην6ηϋΙ)α8, ιηπΗοβ 
&ηηθ8 ραΙη&ΓοΗφ ρΓβε&ή βοΙβΓβΙ, αο ίη ηιίδβ&Γυπι 
8θΐ6πιηι1&Ιϋ3υ8 6α νθΓΐ)& βαοηΒ 6χ αάγϋδ ρΓοηυη- 
ϋ&Γθ, ςυίΐιυβ βά οΓ&ηάυηα ρΓΟ ρ&(ηιιπ;Κι& ρορυΐυβ 
οοχηιηοηΒΐυρ, 18 ίάβο οΙ 8α66Γ(1θ8 βΐ86 οΐ ρ&Ιη&ΓοΚια 
οοηεβ1β5Γ&Γθ ^6η61^&ιη^, βο ίρββ ίάβιη πρωτοσύγ- 
κελλος 6Γ&ί( ίη Μα^ηα Ε6θ1θ8ΐ&,(]ηί 11υ^υ8η10(1^ ηυ• ΑΟοΙΟΓ ρβΓβρίουίβ ν6Γΐ>ί8 1β8ί&ΙυΓ ίηΓβηυβ ρ. 775. «> ηη8, νβΐυΐ βγηοβΙΙοΓυηι 8ρβοΙ&(ΐ88ίωυ8 οΙ)ίΓθΙ, &ο 

"" ' -. • ΙΟΓ Γηβ- ^ πατριαρχικός σύγκελλος Εΰ(1ί6ΐ>β(, Γβΐίοΐΐβ ίη βγη- ^•I^ οααη Ηιο 8ΐβρ1ι&ηα8 ηβο Ιΐιροηί βαοοβββΟΓ 
ΗΙ, ηββ 69861 ρ&1π&Γθ)ΐ8Β 6οηοθ11αη6θ8, υίςηί Νί- 
εοιηβάίβΒ οβυ ρΓββυΙ ρρο 8οΗΐο Γ^8ί()6Γ6(, ςυί 8Υη- 
οβΙΗ ηοτηβη 6ΐ άί^ηίΐιιΐβπι ^βη1? ΗοηοΓβ» !ιηίηοαίθ6 
86Εηρ6Γ &ηι5!βΓΏηΙ ΟτκοΙ, ηβο οΓΗοίί ου^ηβρί Ατη Γαη- 
^βαΐββ ιηίηίβχβηο, άΐ^ηϋαϋβ ηοιηβη ίπ1>υι 8ί1>ί ηοη 
ιηίτβςαβη&βΓ 6υρί6ΐ)&ηΙ; ηηά6 ηι&^ίβίΓΟΓηπι &ρυά 
βθ8, άοοΓ68θ6ηΐ6 ίοορβηο, ίηΙθςΓΦ οοΙιθΓΐ68, ςαί 
▼ί^βηΐθ ίη ίοϊ η6^οΙίθΓαπ3 ίοΓίιίδ υηυβ 6γ&(, β( ηραά 
Οκΐίηιιιη ρΐηηββ ΓβρβΙίΐΑ νοζ τό δέ γε όφφ(κιον ούκ 
ενεργείται. Οααι ϋΑςηο νίΐα ίαηοίο ρΒΐη&Γθ1ι& Ββάίβ 
8000688100601 ρΙοΓββ 6χρβΐ6Γ6η1, ρ1αΓ68 ςαοςαβ 
8γοο6ΐΙΙ ίίΐυΐο βρβπι αΙθγθ ηίΙβϋαηΙυΓ αηί Β&ΙΙβιη 
Ιιοηοήβ ναηααι ουρίάΐηοιη. Ήίηο ΒγηοβΙΙοΓυηι βχ&- 
ηιίηΑ, 80 ΓβηιοΙίΒ α ρ&ΙπΒΓοΙιο άοηιο ρΓ8Β8υ111)α8, 
ςυί ηαβςααπι ββάΐβ ΙιβΒΓβάοβ ΓυΒπηηΙ, οοηοοΒΒαιπ 
ιγηοβΙΠ ηοιηβη : ςηί οοιη αΙ) ΙπιροΒίϋ ηοχηίηίβ οβΙΙοΓυπι (υΓΐ>&, ουσι ηοσιβη οοπιιηηηβ ίβοΐαοι ββΐ, 
ΟΦίθΓίβ,ςυί ρπναΙίΒ ίη 6οεΐ68ίί8 ίά βχββςυβΓβηΙυρ 
ζηυηβΓίδ. Αάαο 6( Βρίπίοαίεβ & οοηΓ^ΒΒΪοηίύυΒ ρ&' 
(γο8 ίιηρ6Γ&ΙθΓ6ηι υοίςοθ οοα)ίΙ&ηΙβ8, βο ίη ρλΙ&Ιίο 
(οα.{α8 ίηϋιηυηι β1 ΒβοΓβΙίηΒ οαΙ>ίου1ηα) νοοΑ^βΙυΓ 
κελλίον θχ Οοάίηο) ϋοχηηοΓκηΙθΒ, οΐ ΐρβί €οη€€ίΙα• 
ηβο», ΒγηοβΙΙοΓυηι αρρβΙΙβίίοηβ ΟΓηο^β. ΤβΒίΪΒ 68ΐ 
ΡΙ]Γαηζ68 ^οαηη^8 Βά οοηοϋίυπι ΡίοΓβηΙίηυχη ρΓοίΙ- 
οίΒοβηΙΐΒ (!β8θηΙ)οη8 εοαιίΙ&Ιηαι. Αάβταηί «{, ίηςυίΐ, 
ίοοβτάοΜ »ηί (α ρΑίπΑΓοΙιίοίΒ (ΙίνοΓΒί) €ί »ριηίηαΙι$ 
ραΐ6τ βηροηηί^ τηαβηη» ρτοΙο»^η€€ΐΙη$. ΙΐΑ^ηυΒ 1)ίο• 
υΐ Α ραΐΓίαΓοΙιβΒ ρΓοΙοΒγηοβΙΙο αΗο <)ί8ΐίηοΙυ8. Ηίβ 
Α(1<1β ίηί6Γίυ8 1β£;θη(ίΑ ρ. 723, ηβ ρΙβήΒςυβ βγηοοΠί 
νοχ ί(2;ηοΐΑ (1υΙ)ίηπι ίη^βΓΑΐβχάίοΙίΒ ηοη ονοΐαΐυιη• 

ΟΟΑΒ. 185 βΕΟΕΟΙΙ ΟΕΟΚΕΝΙ Ιββ ιΙίιηίΒϋ;. ΟοοπΗθ Ιβιηβη θ&Γ&οθηίβ πιί1ίϋΙ>ΐ]8 ιηβΓοβ- Α. ^^^^ (^ή ^βρ(^(«>ν Ιοακ^ν, κ•ριχαρβ(φ δΐ ζέηι 
ηαηίβΓθάθΙββΙα θυιη ]'ηΐ6ΓΓ6θίΙ:η&ιηί]1υιιιΙιϋΓ&θ8• ληφθ&Ίς, μυωπίσα^ τ6ν Ίππον συν άλογίστφ (3ύμ^ 
βπηίβιη αιβάίο ^ίβ οίΓουιιιΓυδί ςΙ&(]ϋ8 οοηοίάβΓυηΚ τοΤς έναντ(οις ιτροσρήγνυται . ΜηδΙν δί β τι χα^ 
λόγου διαπραζάμενος άξιον, πίπτει καιρίαν τυπείς, καΐ τλ άμφ* αυτόν άπαν εΙς τάς εγγιστα νάπας καΐ λόχμας 
διεσχεδάατΟη. Διεμηνύθη δΐ τότε λλ\ 6 του Βάρδα έταιρειάρχης ώς μέλλων αύτομολεΤν τψ του βασιλέως στροιτφ* 
6ν παραστησαμενος Σχληρος και προσονειδίσας, καΐ μηδέν πλέον φανερως εΐ; αυτόν δεδρακώς, απέλυσε, λάθρα 
δι τοϊς μισθοφόροις Σαρακηνοΐς (38) μηνύσας άνεΤλεν ούτοι γαρ διιόντα τον άνδρα μεσούσης ημέρας περιχυ^^ν- 
τες ταΤς μαχαίραις κατέχοψαν. €8Βΐ6Γυπι άυβΙοΓΟβ ίιορβΓ&Ιοηί βχβΓοίΙυβ ουιη 
^&π}^&Iη ιιοίνθηΙιίΓυιη ΒαΓάαιη ρυίαρβηί, ορροΓΐυη& 
ϋϊηβΓίιιη οοευραηί, υηίνβΓβυπκιυβ θχβΓβίΙαιη ηαο- 
νβηΐβθ οαβίΓλ θί ορροηυηΐ, ρπΒοεουραϋβ (]ΐιΙΙ)υ8 βί 
νέηίβηάυιη θγηΙ ίΙίη6πΙ)υ3. Ουο οοςηίΐο, Ουηιβ ρΓ0• 
^Γβάί ηοη αυθΟθ, ουηοΐ&ικίο Ιβιηρυθ ΙβΓβηβ βχΗυιη 
Γβί ρΓ8β8(ο1&1)&1υΓ. Αά 6υιη (Γ£ΐη8Γυ^ί1 (!αχ ςυίά&πι 01 δΐ των βασιλικών κατάρχοντες στρατευμάτων 
τήν του Σκληρού ό'σον ούδέπω έπέλευσιν προσδοκών- 
τες, τα καίρια της όδου κρίνουσι προκαταλαβεΐν , 
καΐ άραντες παντι τφ στρατεύματι στρατοπεδεύου • 
σιν απεναντίας έκείνφ, προκαταλαβόντες Ας Ιμελλε 
διοδεύειν οδούς. "Οπερ μαθών 6 Σκληρός νωθρός '^ν 
και ώκνει τήν εΙς το πρόσω πορείαν, μελλήσει δΐ 8&οΙι&οίυ8 ΏΟτηΪΏβ, ΒΓαο1]&ιηίυ8 εο^^οιηβηίο. Ι8 βυπι η τρίβων τον χρόνον έκαραδόκβι τό μέλλον. Άνερεθί- βχοίΐαί θί &Ι&οήθΓ6ΐη Γβ(1άί(, 1)0Γΐ&Ιυ8 ηβ Ιβπιρυβ 
ηυΐΐο ΓρυοΙα 1γ&1ι6Γ61, ςυοά 6& ιώογα βυί οοηΐβζη- 
ρίοιη ^^ηθΓβΙ. Ε^υ8 6οη8ίΗυιη νΐ8υΓη Ι6ηαρ68ΐί- 
ναιη, 18^06 άυχ ίϋη6η8 (Ι68ίβ;η&1α8 β8ΐ. ΕΙ ΟυΓυ8 
οαπα βχβΓοϋυ Ιπιΐυί βρ&ίίο ΙιβραΓ&κη ρθΓνβηϋ. ΕΙ 
Ιοοο οΐ} ρΐη^υβάίηθπι βί ΓβΓίϋϋ&Ιβοι 8θ1ί ί(] ηοιηβη 
ίυϋ; ηυηο 1.γο&η(1υιη γοοαηΐ : ρ&Γ8 βθΐ Ο&ρρβάοοίφ. 
ΡβίΓϋ8 β& Γθ εο£;ηϋ8, ηβ ρΓβνβΗβΓβΙυτ α Ουπο, 
αοοίυΓηο ίΙΙηβΓβ βοάβιη νβηϋ. Ουιη 6886ηί 498 
08,8ΐΓ& 0&.«1π8 ορρο8ϋ8,&1ίςυ&η(]ίυ υίορςυβ αρεΓίβια 
ρυ^ηβοι άβίΓβοΙ&ηδ νίοΙοηβΐΏ &Γΐβ 8υίΓυΓ&π ίηίβη- 
άθρυηΐ. ΟαΙΗάβ Ι&ιηβη ΡβίΓυιη Β&Γ(!&8 βΙυ8ϋ.ΜυΙί&8 
ίηβίΓυχϋ ο(ΒΏΜ, νβίαΐϊ βχβΓοίΙυί βριιΐυαι ά&ΙυΓυ8; 
ςιιο ΓαοΙο ίπαρβΓ&Ιοηί άβοορίί, βο άϊβ ρυ^ο&αι ίηί- 
Ιυηιιη αιίηίηαβ ορίη&ηΐ68, ίρβί ςυοςυβ οοηνίνία 
Α^ϋ&ΓυηΙ. ΑΙ ΟυΓυ8, ςαΐ 8υο8 &(1 ρυ^α&πι ίη8ΐΓυχί8- ^ 
86ί, (ΙβρΓθΙιβηδο ςυίά αρυά 1ΐ08ΐβ8 ββΓβΙ, 8υ1)ϋο ίυΙ)& 
81^00 άαίο ρΓβηάβηΙβδ &(1οπΙυΓ 1)08ίβ8. Ουι βί ίρ8ΐ, 
ίηορίη&1& Γθ ηοη ρβΓίβΓΓίίί, 00ΓΓ9ρϋ8, υ1 ουίςυβ θα 
ΓθΓ8 οίΓθΓβ1)&1, 6ΐΓΐηί8, ΓοΓίιΙβΓ &1ίςυ&ηϋ8ρβΓ Γθρυ^ηα- 
Γυηί : βοά υΜ ΡΙιοο88 βχ(θη1ί8 θθΓηίΙ)υ8 βοβ βΪΓουιη- 
νθπΪΓθ οφρϋ, ίΐ&υΐ ίη ρθποαίο Θ886ηί ηβ αΐ) ΙιοθΙί- 
1)08 οοηβΙυάθΓθηΙϋΓ, βυπι βΐί&πι α Ιθγ^ο ιηβΓ06η&πο8 
ίιηπιϋΙβΓβΙ, πι&^οα 8υοηιπι οφάθ ΓαοΙα Γυ^θβ 80 
ά&ηΐ. Ρηαιη8 οηιηίυπι ρβάβσι ΓβίυΙϋ ΑηϋοοΙιίβ 
άυχ ΒυΗζα, βίνθ ρΓ» τηβϊη 8ίνθ ΓΓ&υ(!β : υΐηιπιςυο 
βηίιη ΓθΓΐυΓ. €&8(Γί8 βΙΙ&ιη ιιηρβάίιηβηΐίβςυβ ροΐϋηβ 
Β&ΓάΒ ίιηπΐθη8&8 β8ΐ ϋ)ί οοη8θου1υ8 ορθ8. Ιηάβ αά 
Τζ&ηιαη<!υιη (ι2γΙ)8 β8ΐ Τζ8ΐιη&η()υ8 θίΐιι ίη ρΓβΡΓαρΙο 
Βοχο, Ι)θπι!ηηηι (Ιίνϋΐ&Γυπιςυθ Βΐ)υη(!Ι&η8} ρβΓ^ίΙ, ζει δι τούτον καΐ προθυμότερον άποδείκνυσιν αότό- 
μολός τις έλθών στρατηγός , Σαχάκιος τοΰνομα, 
Βραχάμιος τήν προσηγορίαν • παρηγγύησε γαρ 
έλθών μή τηνάλλως τρίβειν τόν χρόνον* καταφρό- 
νησιν *^αρ ίλεγεν έμποιεΤν τήν τρίβην. Λόξας δΐ 
λέγειν εύκαιρα ήγεμών καΐ οδηγός άποδείκνυται της 
όδου. Και ό μίν ήγεΤτο, ούτος δΐ εΐ'πετο. ΚαΙ διά 
τριών ήμερων καταλαμβάνει τήν Αάπαραν (39)* 
τόπος δΐ ούτος μέρος της Καππαδοκίας , τό νυν 
λεγόμενον Αυκανδόν, διά τό λιπαρόν και πάμφορον 
ούτω κατονομασθείς. Τούτο μαθών ό στρατοπεδάρ- 
χης, νυκτοπορί^ χρησάμενος δέει του μή άντιπαρ- 
ελθεΐν τόν Σκληρόν, άντιστρατοπεδεύειν τοις έναν• 
τίοις. Και μέχρι μέν τίνος άνεδύοντο, καΐ παρεΤλκον 
τήν εΙς τούμφανίς συμπλοκήν, [Ρ. 688] καΐ κλέψαι 
τήν νίκην διηγωνίζοντο . Κατεστρατήγησε δΐ τους 
εναντίους 6 Βάρδας, δείπνα πολλά παρασκευασάμ•- 
νος ώς τάχα τόν οΙκεΤον έστιάσων στρατόν, και ο&τω 
τους πολεμίους έξχπατήσας, 'Γπολαβόντες γάρ χικτ' 
έκείνην τήν ήμέραν μή κατάρζασθαι μάχης, αυτόν, 
καΐ αύτοι προς εύωχίαν έτράποντο* ό δΐ Σκληρός 
ώς έ'γνω τοΰτο (εΤχε γάρ και προς πόλεμον παρ- 
εσκευασμένα τά στρατεύματα) , αίφν ίδιον τη σάλ- 
πιγγι ση μήνας τό ένυάλιον εμπίπτει τοις πολεμίοις 
άριστοποιουμένοις. 01 δΐ, ώς Ιτυχεν Εκαστος, τό 
παρατυχόν άναλαμβάνοντες δ'πλον τους προσιόντας 
Ιδέχο^το, μή τψ αίφνιδίφ καταπλαγέντες. Και έπΙ 
χρόνον μέν τίνα εύρώστως ή μύνοντο * εΤτα ύπερχβ• 
ρώσεις ποιησάμενος 6 Βάρδας καΐ Ινδον ήδη συναπο• 
λαμβάνειν τους πολεμίους φοβών» έπαφεις δΐ και ΟΒΟίςυθ άθάιϋοηθ ο&ρί(, βί Ιι&αά ρ&Γν&8 ϋίνϋί&8 Ο κατά νώτα το^ς μισθοφόρους, τρέπει τε εΙς φυγήν οοΐΐί^ίΐ. Ηβο θ^υβ νίοίοπα ιηη)Ιθ8 ίιηρθΓ&Ιοή βάθΐη 
8βΓν&η1β8 οοηθυββϋ, υίςιιβ &ά Οαρυζη ΐΓαη8ίΓθη1 βίΓβ- 
οΗ, ςηοΓΏΐη ρηηοβρβ ΓαίΙ Βαπίζη, ίυπι ΑηάΓοηίουβ 
ρ&ΐηοΐαδ 494 &ο άυχ, οο^αοιηίηθ Ιιγάυβ,Οϋΐη β1ϋ8. 
Α11&1βθη8θβ (ΐαοςυβ Μίοΐιοιβίυοι ΟαΓίίο&η ο1&88ί8 ίηι• 
ρβΓ&ΙοΓίο ρΓβΓβοίυιη ΐη νίηουΙ& θοη^θοβΓοηΙ,βίΟαΓΟ 
^υIηυη^νθ^8&•1&88θ&^^β88β^υη^,^088^ςυθ 8υη( ίΠο 
ίρβο (!υεβ οοηίΓα 0ίΙ)γΓΓΦ0(&8 1>θΙ1υιη §;βΓθΓθ. και πολ•ί>ν εργάζεται φόνον, του δουκός Αντιοχείας 
του Βούρτζη πρώτον έκκλίναντος, εΓτε διά δειλίαν 
κΓτε διά κακουργίαν* έλέγετο γάρ Αμφότερα. Κατ• 
έσχε δΐ και τό στρατόπεδον όίπαν συν ιζ αποσκευή, 
καΐ πλουτον εντεύθεν περιεβάλετο Χείρον. Εκείθεν 
αύθις έπΙ τό λεγόμενον Ιρχεται Τζαμανδόν. Πόλις 
δΐ ή Τζαμανδός έν άποκρήμνφ πέτρ^ κειμένη, πο- 
λυάνθρωπος καΐ πλούτφ περιβριθής . "Ηντινα παρ' ΧΥΙ.ΑΝΟΪΙΙ ΕΤ αΟΑΗΙ ΝΟΤΛ. 

(38) Ρ&οβ βυπα ΙΙΗβ οοιηρο8ΐΐΑ Ιηίβι* Ιταιρείας, άβ ηιοΓ, βΐ ουπι βίγιηο βΐ βηηι 1ιη^& Ογ«ο& ιη&^8 
ςηϋ>ΰ8 αυοΙΟΓ ΙοςαΗυΓ &ϋηυα)6Γ&ϋ8. Οοακ. οοη8θη&1. Νίβί ΓογΙθ 0&ρρΕ(]οοβ8 (ϋββϋληΐ λαπαςό^, 

(39) 8ίο ηοβΙθΓ οοιίβχ 1ιαΙ)θ1 ρ6Γ8ρίουβ. Αριιά Ζο- ςυοά αΐϋ ΟΓβββί λιπαρόν. ββά βί Ιιίοαηάυηι ρβΓ ιώτα 
ηΕΓΜκη ΙΛρατα Ιβ^ϋϋτ, ηυ» νοχ ιηυΐΐο Θ8ί οοηοίη- βοηϋίΙυΓ ί1)ί, Ιιίο ροΓ υ ψιλόν. Χυι.. 157 ΗΙδΤΟΗΙΑΒΟΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 188 ίχ^ντων λαβών των Ιντοπίων πλουτον συνέλεξβν ούκ όλ(γον. Αδτη ή ν(χη «ολλοΙ>ς των τψ βασιλβΤ προσκβιμέ- 
νων χατίσζιη κχΐ αώτομολήσβι «ροςτ&ν Σκληρών ήνάγχασεν* 6' τε γάρ Βούρτζης πρώτος αυτομολεί τψ Σκληρφ 
χαΐ ό Ίτατρίκιος Ανδρόνικος και δουξ ό Αυδ6ς συν τοΤς υΐέσι• Και ΆτταλεΤς (40) δεσμά ιτεριθέντες τψ ναυάρχψ 
του βασιλέως τψ Κουρτ(κ^ Μιχαήλ προσχωρουσι μετά παντός του στ<5λου, στρατηγεϊν παρά του Σκληρού πεμφ- 
θέντι των Κιβυρ^χιωτών (41). 

'Ον άγγελθέντων τψ βασιλεΤ και τψ παρακοιμω- Α. Ηίβ ίαιρβΓΒίοΓΪ βΐ οα1)ίοο1αηο ηαηϋαΐίβ, 1ι&1>ίΙο 
^ψ, βουλής προτεβ^ίσης Ιδοξε των τψ βασιλεΐ οοηβίϋο (ϊβΟΓβίυιη θδΐ ϋΐ ςυίάαηα ίιηρβΡαΙοηΒ ί&πιί- φκειωμένων τινά Ισοτύραννον ειληφότα αρχήν καΐ 
άνεύΟυνον, κα^ έξουσίαν ίχοντα τιμαϊς τ• προβιβά» 
ζειν και δώροις καταπλουτίζειν τους προσχωροΰν- 
τας, χωρ-ζσαι κατά του τυράννου. "Ηρεσεν ή γνώμη, 
και πέμπεται Λέι)ν 6 του βασιλέως πρωτοβεστιά- 
ριος, σύμβουλον ε^ληφώς και Ιωάννη ν τινά πατρΓ- 
κιον^ άνδρα έπίσημον και έπι λ^γων εξει βεβοημέ- 
νον, έζουσίαν έκ βασιλέως δβξάμενος (42) πάντα 
άδιστάχτως ποιεΤν βσα ίξεστι βασιλεΐ. Έξελθών ούν 
και κβτά τό της Φρυγίας γεν($ μένος Κοτυάειον αλ\ 
τψ στρατοπεδάρχ^ Ινωθεις Πέτρψ έκεΤσε τήν πα• 
ρεμβολήν έπήξατο, κατεσκηνωμένου του Βάρδα 
τυγχάνοντος έν τψ Διποτάμψ (43)* χωρίον δΐ βασι- ΗαΓαο], φηυαία 6^υ8 οητα ίιηρβπιΙοΓβ ροΐ68ΐ&Ιθ« 
οϋΐη ρίβηο ίοαρβηο, β% ουί ρβηηίβδΰΐη βββθί ΗοηοΗ- 
1)08 &ο ΐΏαηθπ1)υ8 &(3 8Θ ςυο8 ρο88θΙ βΙΙίοθΓβ, ία 
ΙγΓαοηυιη ιηϋΙβΓβίυΓ. ΜϋΙΙΙυΓ βΓ^ο άίοΙ&ίοΓ Ι^βο 
ρΓοίονββϋαηυΒ,&ί^άϋο βί οοη8ΐ1ίαηο ^ο&^η6 ςυοάαιη 
ρ&ΙποίΟ) νΪΓΟ ίηβΐςηί βΙ θίοςυβηΐΐβ ηοΙ)ί1ί8, ά&ΐΑ αϊ) 
ίιηρβΓαΙοΓθ ροΐββίαΐβ οιηηία 1ίΙ)6Γβ &^θη(3ί ςυ« βζ 
υβυ ΙχηρβΓ&ίοπβ βδββηί. 1.60 αρυά Οοΐ^φίαιη Ρ^Γγςίββ 
οϋΒΐ ΡβίΓΟ 86 ^οη^α^x^^, ίΙ)ίςυ6 ο&8ΐΓ& Ιοο&Ι. Β&Γά&β 
60 ίβιηροΓθ Οίροίαιηί εοχΏπιθΓα1>&ίαΓ.Ιά 68ΐ ο&8ΐηιιη 
ίιηρβΓ&ίοπιιιη, Μθ86η&6ΐα α1> ίηοοΗβ βρρβίΐ&ΐυχη• 
0β6αΙ(6 αυΐεαι 1ι60 οοηαΐυδ ηααηθΓυΐΏ θί ΙιοηοΓΌΐη 
ρο11ίεϋ&ΙίοηίΙ)α8 ρβΓάοβΙΙββ & Β&Γάα ανβΙΙοΓβ βί βϊΜ λικ^ τ^ Διπ(^αμον, Β Μεσάνακτα κατονομάζουσιν οΐ ρ ίιηρ6Γ&1οη(ΐυ6 608 οοηεΊΗ&Γθ, Γ&ΙβϋΒ 68( &ηίαιί ιηα- εγχώριοι. [Ρ . 689] Λάθρα ουν 6ποσχέσεσι δωρεών 
χαΐ τιμών προβιβασμοΤς έπειρατο διασύρειν τους 
άποστάτας καΐ πρ&ς Ιαυτ^ν έπισπάσθαι καΐ εϋίνους 
τιΒέναι τψ βασιλεΤ, έλάνΒανε δΐ μάλλον έπι^ρωννυς 
τό άντίπαλον , ασθενείας σημεΤον λογιζ^μενον τήν 
παράκλησιν , *Οθκν καΐ άπογνους , £ρας έκ Κο- 
τυαείου κα{ τόν Σκληρόν νυκτός παρελάσας έχώρει 
προς τήν άνατολιζν. Τούτο τό ϊργον λίαν τους περί 
ιόν Σκληρόν έδειμάτωσε, δεδι6τας ου περί χρημάτων 
και κτημάτων μ<$νον, άλλα και περί τών τιμιωτά- 
των αυτών. Πολλοί μίν ουν έξομνύμενοι τήν άπο- 
στασίαν τψ πρωτοβεστιαρίψ προσέ^^^εον , ώς κινδυ» 
νεύειν κονιορτο'ί δίκην διαλυθήναι τό άποστατικέν. 
*Οπερ ίνα μή γένηται φοβηθείς 6 Σκληρός τόν μά- 
γιστρον Μιχαήλ τον Βουρτζην, δρτι, ώς ειπομεν, ^δςπβ 1ΐ05ΐ68 οοηΩηη&νίΙ, ςαί 1ι&8 β^α8 δοΐΐίοίΐαϋο- 
η68 αΓ^υοαβηΙυπη ίηβπΏϋ&ϋβ 6886 ^υ(1^^αι)&ηι. Ιΐα- 
ςιΐ6 Ιιβο ίβία Γ&Ιίοη6 βθ ςοιοςυ&ιη 6οη860ΐ]1υΓυιη 

(ΐ68ρ6Γ&η8, 68811*18 ΐηοΙΪΒ ΟΟΟίϋ ΟϋΓΟΠΙ ΐΓ&ΙΙδΗ 6ΐ ν6Γ* 

808 οπβηΐβιη 6οηί6η()ί(. Ιά ΓαοΙυπι ίη π)6ΐαιη 495 
ίης6ηΐ6ΐΏ ^οη^6^^^ 608 ({αί ουιη Ουρο βρ&οί, ςυοά 
^&πα ηοη άβ ρθουπία 6ΐ 1)οηί8 8υί8 ίαηΙηΐΏ, 86ά 
6Ηαα) άβ οΐ3αη88]ΐηί8ν6ηίΓ6ηΙ ίη (]ί80Γίιιΐ6θ. ΙΙααυβ 
ιηυΐΐί 6^υ^&ι& ρ6Γάυ6]1ίοη6 αά ρΓοΙονοβΙί&ηυιη βο 
οοηΙυΐ6Γαη1; 3&ιηςυ6 ίη εο ρεηουΐο Β&ράαβ 6Γ&1 
ηβ ίρδίυβ οορί» ραΐνερίδ ίη8ΐ&Γ άίβΒίρ&ΓβηΙιΐΓ. Μ 
Βτ^ο ηβ ΩθΓβΙ, ΜίοΗ&εΙυιη ΒηρΙζαπι ιη&^ίβίΓυπι, 
ςυβπι ηυρβΓ βί αεεβδδίδΒβ άοευίιηιιβ, βί: Ηοαιαηαπι 
ραΐΓΪείυιη Τ&ΓοηίΙ&ηι ευηι βχρβάίΐο βχβΓεϋυ πιϋ- 

ϊϋ, ςυί 1.60Πί8 ρΓ03Γβ88ίί)υ8 θΙ)3ΐ&Γ6ηΙ, 6αΐΏ({υ6 προσκεχωρηκ6τα αύτψ» και 'Ρωμανόν πατρίκιον τόν ^ 8υΙ)ϋί8 ίηευΓ8ίοοίΙ)υ8 νβχ&ΓβηΙ βΐ ρ&1)υΐ8ϋοηίΙ>υ8 Ταρωνίτην μετ' εύζώνου εκπέμπει στρατιάς , έμπο- 
δών ιστασθαι τψ πρωτοβεστιαρίψ κελεύσα^, επιτι- 
θεμένους έξ έ•^^δου, κα2 τάς έκδρομάς κωλύειν ώς 
δύναμις, συμπλοκής δΐ καθολικής κατά τό έγχωροϋν 
φείδεσθαι. Βλησιάσαντες δΐ τψ βασιλικψ στρατεύ- 
ματι οΐ τίΐρΐ τόν Βούρτζην ήναγκάσθησαν και άκον- 
τες πολεμήσαι παρά τήν του Σκληρού παραγγελίαν, 
άπ'^ τοιαύτης αΙτίας. Σαρακηνοί έκ της προς Έφαν 
Βε^ροίας τά ετήσια τέλη 'Ρωμαίοις κομίζοντες 
ήγγέλλοντο προς τήν βασιλίδα άπιέναι, καΐ ώς μέλ- 
λουσι κατά τίνα (3ητήν ήμέραν διά μέσων ιέναι τών 
στρατευμάτων. ΚαΙ επειδή παρήν ή κυρία κα! Ιμελ- 
λον κατά τό λεγ^μενον 'Οξύλιθον φρούριον οΐ Σαρα- ρΓΟ νίηΐί &Γε6Γ6η1, οιηηίηο αηΐθχη ηυ&ηΐυιη θ]υ8 
ββπ ροδ86(,3υ8ΐ8[η ρυ^ηβΐΏ νίΙβΓβηΙ. ΒυΓΐζ&8 βί ςαί 
ευ πι βοβΓ&ηΙ,ευηα ]&πι αρρΓορίηςυαΒδθηΙ ίιηρβΓ&Ιο- 
πο 6Χ6Γεϋυί,εο&εΙί βυη! νβΐ ίηνίΐί εοπίπα Ουή πι&η- 
(!&1υπι ρΓΰρΙίυπίΐ ίοίΓΟ. Ναη1ί&1)α1υΓ βηίιη β&Γ&εβηοΒ 
αηηυυπι αΙ) οηβηΐ&ΐί ΒβΓΓΦα 1πΙ)υΙυιη Εοιη&ηί8 
&£Γ6Γ6ηΐ68 Οροΐίη ΐΓβ, αε εβΓίο άίβ ρβΓ ιηβάΐοΒ βχβΓ* 
οίΙυ8 118 ΐΓ&ηββυηάυπι ΓοΓβ. ΙΙΙ θ& άίβδ αρρβίίίΐ, βα- 
Γαεβηίδ ρβΓ ε&8ΐ6ΐ1ύΐη ευίΟχγΙϋΙιο ηοπαβη ΐΓβηβίΙα* 
Ηβ υίπηςυβ ίηΒίΓοεΙίΒ βυηΐ αείθβ, βί χη&§;ηο ίιηρβίυ 
&ηίαΐ0Γυιη αά ρυ^η&ηι βάυεί», ρΓββτηϋ Ιοεο νίείοή 
ρΐΌροβίΙο, ηυοά δ&Γβεεηί ΓβΓ6]}8.η1, λυρο. ΟοοΩί- 
είαιηςυβ, βΙ ραίΒυΒ ΒϋΓίζ&δ, πϊυΙΙίΒ &1> θ^Ό8 ρ&Κβ ΧΥΙ,ΑΝϋΗΙ ΕΤ αΟΑΚΙ ΝΟΤΛ). (40) Αϊ) ΑΙΙβΙίΕ Ρ«ιιιρ1ιγ1ί» αΓΐ)β« βίοηΐ Βί 0\ϊ)γτΛ 
ιηίηοΗβ Λήο, ηΑν^Ιί ρπβοΐ&η. Οολβ. 

(41) Ηίο 1θ6Π8 6β1 οοηΓυβυΒ 6( ιηαηβυΒ> υΐ ςοίάβαι 
^αα^εο. Ηοβ 6ζ ββςηβηΙίϋοΒ άίάΐεί, Ιιυηο ίρΒυηι 
ΟαιΊίοβιη Ουπ βΙ&Βββπι (1υχίΒ8β, νίείπιηαυβ &ο ίπι- 
ρβηίοη» άαοβ ΤϋοοάοΓΟ ηαν&Η ρρεβΗο ΓοίβΒβ. 36ά 
ΟίΙ>7ηι&α &11 ρΓΟ ΟυΓΟ βίοίβηηΐ, αη ΥβΓΟ (ααοά ρυ- 
Ιλτι) &6 ίηρβηίοηβ οΙμβο, οαιη βα &α ΟυΓαχη ΐΓ&η8ίνί886(, ΙοΒΒΒπΙ 608 ΟϋΓΟΒ ορρη£[η&η, ηοη 
βυιη εβΓίυβ. Χυι.. 

(42) 8οπΙ)ί1 ίηΐ6Γΐ)Γβ8 δεξάμενος* ΓβΙίηβο δεζάμε- 
νον. Αά ^08ηη6Π] βηίιη αιιεΙοΓ 1ρ86 Γβΐυΐϋ τβ δεξά- 
μενον, ΒίευΙ 6( τό βεβοημένον. βοΑΗ. 

(43) ΟίροΙααιαπι ▼ί<ΐ6(υΓ άίοΐοαι, ςαοά ΐηΙθΓ άηο 
αυο)ίη&, &υΙ ροϋαβ &ά οοηϋυβηΐθβ (ϋαοΓυιη αιη* 
ηΐαο), Βϋυηι ΟΒΒβΙ. Χτι.« ττ- 189 ΟΕΟΗΟΙΙ ΠΒΟΗΒΝΙ 160 οοοίβΐβ, ΐηαχίπΐθ Αηηθηΐθ : ηβηι άθ Ιιίβ ςυοββαικιυο ^ χηνοί διοίβαινβίν, καθσκλίσαντες οΐ ιηρ\ τόν Βούρ- 
οοιηρΓβΙιβη(ΐ6ΐ*βροΙτΐ6ΓυηΙϊΙοιηαη),49βίαΐ6ΓΓ6θθΓβ τζην το?»ς άμφ* αύτοίίς, τό δ' βύτλ τούτο κ«1 οΐ του 
ιιύβςαθ υΙΙα οιίββΓ&ϋοηβ, <]υο(1 ϋ ρπιηί οιηηΐυιη 8θ πρωτοβεστιαρίου πεποιηχ^τες , μάλα όρμητιχώς 
Ι^Γ&αηο &()]αηχ!886ηΙ. «ρλς τήν μάχην έχώρουν ιτρουκειτο γάρ Ικατίροις 

ώσπβρ τις άθλος δ παρά των Σαρακηνών κομιζ^μενος χρυσός. Και έπείπερ ^γγισαν^ συμπεσι^ντες έμάχοντο. 
Τρέπεται γοΰν ό Βούρτζης, καΐ πολλοί των σύν αύτψ άπώλοντο, καΐ μάλλον των Αρμενίων πάντας γάρ τοΙ>ς 
άΛ<$ντας των Αρμενίων άπέσ^ραττον ο1 'Ρωμαΐοι, μή λαμβάνοντες οΤκτον δια τ6 πρώτους προσχωρήσαν τφ 
αποστάτη. Νιιη1ίοθ]ιΐ9 βίαβίβ αοεβρΙο,Β&Γάαβ ηυΐΐα ίοΙβΓρο- 
βίΐβ ΙΏΟΓ& βίαϋσι ουιη βυο θχβΓοίΙυ βυΙϊββηυίΙυΓ, βί 
ουιη &ά Ιοβαιη οαΐ Κβ^βοδ ηοιηεζι ρβΓνβηί&ββΙ, ίΐ3ί 
οαβίΓΑ Γλοϋ Ιβιηραβςυβ ρυ^η® βοιηχηοάαιη βχβρβοΐαΐ. 
ΟαηοΙ&αϋϋυθ αυίβιη ίιηρβΓαΙοηΐθ, 6ΐ ρυ£;ο8θ ορροΓ- 
(αηϋαΐβ βχΐραοΐα, ιηιιΐϋ & Β&Γάα &ά Ιιθοηβιη άβίοοβ- 
Γαηΐ^αιη οΐ&άβ βυρβηοη αηίιηίβ βορυαι ηυί&η1ί1>υ8. 
θβά ςυί ία βχβΓοίΙο Ι.βοηι'8 βΓαηΙ ΡθΓαιη 1)6ΐΙίο&Γυιη 
ϊιηροηΙίοΓββ, ϋ Επίαιίβ Γβοβηβ ραπία νίοΐοηα βχβυΐ• 
ί&αΐίΐΐυθ ρυ^ηαιη βχρ6ΐ6ΐ)&η1; ηαίυ §;Γ&ηάίθΓίΙ)υ8, Άγγελθείσης δε της ηττης ό Βάρδας καιρόν ανα- 
βολής μή δεδωκώς, άγείρας τοΙ>ς άμφ* αύτον ύπήντα 
δια ταχέων, και κατά τίνα τ(5πον 'Ραγέας 6νομαζ6- 
μενον γενόμενος στρατοπεδεύεται, έπιτήδειον μάχης 
καιρόν έκζητών. Χρονοτριβούντων δΐ των βασιλικών 
ταγμάτων 6 της μάχης καιρός παρετείνετο, και πολ• 
λοι τών αποστατών τ^ προηγησαμέν^ ί'^ί^ σεσβ- 
λευμένοι τφ πρωτοβεστιαρίφ προσέτρεχον. *Όσον 
μ^ν ούν σφριγών ην έν τζ στρατί^ του βασιλέως και 
άπειροπόλεμον , τ^ έξ ύπογύου γαυρούμενον νίκΐ[) θΐ (]ΐιί ιηυΙΙΐθ οβΓίαιηΐηΐϋιΐδ βχβΓοίΙ&Η ββββηΐ, άθ- ^ ώργα προς συμπλοκήν, οΐ γηραιότεροι δ^ και κατ- ΐΓ60ΐ&ηΙίΙ)υ8 αίςυβ (1ίίΓ6Γ6ηΙί1)αΒ : οαιη Ιι6ο (νβΓυπι 
βηίιη ϋΐυά Ιηίυιη ββΐ : « Ηοιηίηθδ ΐΏ&1ί8 οίΐο οοηδί- 
Ιϋβ α886ηΗυηΙ »] ]αηίοη1)υ8 οΜθχηρθΓ&ηβ βιιοβ αά 
ρυ^η&ιη ίπείΓυοΙοβ άαίο 1υ1)8 βί^ηο βάυοϋ. ΌυΓυβ 
οορϋβ 5αί8 ίη Ιγθβ ρ&Γΐββ άίνίδίβ ιηθάίυαι αμοιβή 
ιρ86 άυοΗ, άβχίΓυιη ΰΟΓπυ* Γγ&ΙγΙ βυο ΟοηδΙαηϋηο, 
βίηίθίΓαιη ΟοηβΙ&ηΙίηο 0&1)γ® οοιηαιΗΐίΙ. ΙΙΙ οοαουρ- 
βαιη 68( 6ΐ Β&Γ(1(Β 0θΓηϋ)υ8 ρΓβ^ΓβοΜ βςϋίΐβιη Ιΐ08ϋ 
ίιηαιίβθΓυηΙ, Ιιβοηίβ οαίΐίίθβ ίαιρβίαιη ηοη 808ϋπθα- 
168 Γυ^αΐΏ Γ&οίυηΙ, βΟΓυιηςυβ πιας^ηα βάίΙυΓ 08βά68. 
ΙηΙβρβοίΙυΓ ^ο&η^6θ ραΐηοίαβ βΐ ΡβίΓυβ ο&βίΓΟΓαιη 
ρΓβΓβοΙυβ 497 ΐΏυΙϋ(|υθ &1π ίΙΙυδίρββ νίΗ. ίβο ρΐΌ- 
ΙονββΙί&πυβ τίνυβ αηα οαιη &1ϋ8 χη&^δίΓ&Ιυπι βθΓβη- 
ϋΙ)α8 νίπβ ίη Ουη ροΐβδίαΐβπι νεηίΐ. Αίςαβ Ιιυηο ηθλημένοι τοΤς άγώσιν ώκνουν καΐ άνεδύοντο τη/ μά- 
χην [Ρ. 690] Άλλ' έπεί κατά τόν είπόντα, « Τα- 
χεΤα πει6ώ τών κακών ακολουθείς » πείθεται τοις 
νεωτέροις και 6 πρωτοβεστιάριος , και τδ Ινυάλιον 
σημήνας εξάγει τά στρατεύματα πρδς τήν μάχην. 
Και ό Βάρδας" δΐ "^ριχή διελών τόν οΓκεΤον στρατδν 
το μΙ>ν μέσον εΤχεν αυτός, του δεξιού δΐ κέρως Κων- 
σταντΤνον τδν άδελφον, του δ' ευωνύμου ΚωνσταντΤ- 
νον τον Γαβραν £ρχέιν επέστησε. Συμβολής δΐ γενο- 
μένης και τών περί τά κέρατα στρατηγών τήν *Ιππον 
έπισεισάντων τοις έναντίοις, μή ένεγκόντες τήν 
^ύμην οΐ περί τόν πρωτοβεστιάριον τρέπονται, και 
γίνεται φόνος πολύς. Ενταύθα και Ιωάννης ^πεσεν 
6 πατρίκιος καΐ ό στρατοπεδάρχης ΙΙέτρος και &λλοι ({αίάβηι ΟαΓϋδίηουβΙοοΙίΑΐηάθάίΙ. ΤΗβοάοΓΟ &υ1βιη Ο πολλοί τών διαφανών. Έάλω δΐ και ό πρωτοβεστιά- 
θΐ Νίοβίδθ Η&^ίοζ&εΙι&Γϋίθ ^θΓηιαηίβ ίΓαΙπ1)α8 ίη ριος μεθ^ έτερων ανδρών αρχικών. Τον μίν ουν 
ΟΟΠθρβοΙη Ιοίίαβ βχβΓοίΙυβ βίΤοίίί ο^α1ο8^υι)β^,()αοά πρωτοβεστιάριον φρουρεΤσθαι προσέταξε , Θεοδώρου 
ίί ηιπ)ΐΓαπ3 νίοΐαίο ^α^6^υΓ&η(1ο, ςυο βο Ιρδί οΐ)- δΐ και Νικήτα τών αύταδέλφων τών *Αγιοζαχαριτών 
βΙηηχβΓ&ηΙ, βά ΐ4θοη6ΐη ΐΓαη8ίνί88θη1. έπ' δψει παντός του στρατεύματος έξορύττει τους 

οφθαλμούς ώς παραβάντων τάχα τοΙ>ς όρκους ους προς αυτόν Ιθ^ντο και τψ πρωτοβεστιαρίψ προσχω- 
ρησάντων. ΗβΒΟ ν1οΙοη& ΒαΓάβΒ Γβύυβ ρΐυηαιυπι αΐίυΐϋ ίη- 
ΟΓβπιβηΙί, οαιηββςυβ &(1 βυιη οιας;αί ρ&Γνίςοβ άβΟ- 
οί6ΐ>&η(; ίαιρ6Γ&(οη8 γθ8 υη&, βαςυβ 8&ογ& ιιηο1ιθΓ& 
Βυ8ΐίηβ1)&ηΙυΓ, άίνίηο ηίαιίΓυπι αυχίΐίο. ΑΙ ου1)ίβιι- 
Ιαπυβ ΡΓΦ868, ςυ&ηςυαίη βΐ ΐ6ΓΓθ8ΐηΙ)υ8 ηθςροΐϋβ 
οηΓ&ια ίιηρβηάθΓβΙ, πιυΐΐο πΐΑ^ίβ ίααιβη ιη&ηϋαι» 
Γβί ΘΓ&Ι ίηίβηΐυβ. Ναοί ίιοβϋΐίβ οΐ&δβΐβ ρΓφΓββΙιιβ 
Μίοΐι&θΐιιβ ΟϋΓίίοβθ, οχηηβ8 ίηβυΐαβ άβρορυΙαΙυΒ, 
^&xη ίρβαπι ςυοςαβ ίη Ηβΐΐββροηΐο βϋ&πι Αύγάυαι Έκ ταύτης τής νίκης τά μΙν του Βάρδα ύψουτο 
και έπί μέγα ζρετο, πάντων, ώς ειπείν, μικρών καΐ 
μεγάλων προσρυΐσκομένων αύτψ, τά δΐ του βασιλέως 
έπι μιας έσάλευεν , Ιερ&ς μέντοι άγκυρας , τής του 
θεού βοηθείας. Ό δΐ παρακοιμώμενος έφρόντιζε μεν 
καΐ τών κατά χ^ραον, πλέον δ* έμερίμνα τών κατά 
θάλατταν • έλύπει γάρ αυτόν ό του εναντίου κατ• 
άρχων στόλου , Μιχαήλ 6 Κουρτίκιος, πασαν μεν 
νήσον πεπορθηκώς, ήδη δ* επίδοξος ών και τήν έν ν1ά6ΐ)&ΙυΓ ορρυ^ηαΙυΓϋΒ. ΙΙαςυο οίαβββπ) ρΓθΙ)θ ίη- ρ. Έλλησπόντφ πολιορκεΤν 'Άβυδον. Ούκουν και στόλον βίΓΟίΙ, β&οιςυβ εοηΐΓ& ΟϋΓαο&ηι βηιΚΙϋ, ρΓβΓβοΙο 
ΤΙίθοάοΓο Ο&Γ&ηΙβηο ρ&Ιηβίο. Ιβ ΤΙΐ60(1αΓυ8 ρθΓ 
ί&αοβ8 ΗβΠθβροηΙί νβοΐυβ βρυά Ρΐιοΰβαηι ουπι ΟϋΓ- 
Ιίύλ ηαναίβηι οοηβθΓϋ ρη^πΕΠί νβΐΐθπιβοΐβιη : β& 
νίοίυβ ΟυΓίίοββ οΐ&βθίςυβ β^12^ ^1^8^6^^&ς οΙ ΟαΓ&η- 
Ιβηο βχίη(]θ ίη&Γθ ο1){ίηθηΙθ γ68 πιαηΐίαιβί ςαίβΐ» 
ίαβΓαηί. ΡΓοίαάβ ΙβΓΓ68(πΚ)ηβ ηο^οΐϋβ ίηίβηΐυβ 
ΡΓΦ3Θ8 Μ&ηαβίυαι 4!%Η ΒΓοίίουη), ηοΙ)ί1ί ^οηβΓβ 
οΓίαιη ο1 νίΓ(υ(6 &ο ΓοΓϋίυϋίηβ οΐ&ηιαι, Βπιίίΐίΐ: αά κατά του έξαρτυσάμενος μάλα καλώς εκπέμπει 
Εουρτικίου, ναύαρχον έχοντα βεόδωρον πατρίκιον 
τον Καραντηνόν. Ούτος δ* έκπλεύσας και τά ^ενά 
διαβάς του Ελλησπόντου κατά Φώκαιαν τφ Κουρτιχίφ 
πρ*>σρήγνυται, καϊ γενομένης καρτερδς ναυμαχίας 
οΐ περί τον Κουρτίκιον τρέπονται και σκεδάννυνται« 
χα) λοιπόν Οαλασσοκρατήσαντος του Καραντηνοΰ τήν 
έπεχειρίαν Ισχβ τά τής θαλάσσης. "Ηδη 81 τών χατά 
θάλατταν εχόντων καλώς 6 π&ρακοιμώμεν^ς τ&ν κατά 161 ΗΙδΤΟΙΟΑΑυΜ αΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 16% την ΙΙ«»φον έτΙοηο έπιμέλιιαν . Κχΐ δή Μανουήλ Α οαβΙοάίθΐκίΑΐη ΝίΟΦΑΐη. Ρλυΐο ροβΐ Αά θ&αι υΓΐ)6ΐα κχτρίχιον τ^ Έρωτιχον , έχ γένονς τ» ονΒρα χαΐ 
έπ' άρκτζ διαβ<$ητον χαΐ ^^Ρ^» φρουριΐν έχπέμπει 
τήν Νίχαιοκν. Μετά μιχρόν $^ χατ«λαμβάν&ι χαΐ ^ 
£χληρ&ς, χαΐ τά πέριξ της Νιχαίας πυρπολήσας χωρία 
τκλιυταΤον χαι έπ' αυτήν την Νίχαιαν {ρχ&ται, χαΐ 
έληπ^λκαι χαΐ μηχαναϊς έχπορθήσαι ήπ»(γ(το.. Γ€ν• 
ναί»< δλ του Μανουήλ ΰποδιξαμένου τήν κολιορχίαν 
χαι τά< «ροναγομένας τφ τείχει χλίμαχας χαΐ μη• 
γανας σχευαατφ ιπ>ρ2 πυρπολήσαντος, τήν έχ πολιορ- 
χίας &λω9ΐν άπογνους 6 Σχληρός ένδκί^ των 
αναγκαίων ήλκιζεν αίρησαι τήν πόλιν, Χρόνου δ^ τ{ 
πολιορχί^ τριβέντος πολλού χαΐ των ίνδον πιεζόμε- 
νων τ$ σιτοδείφ, [Ρ. 091 1 μή Ιχων 6' τι χαΐ δρά« 
βειβν 6 Μανουήλ μηδ' ^6εν είσχομίσεται τά προς τό αοοθίΐϋ ΟϋΓυβ, β1 ίηοβηάίο θν&8ΐ&1α νίοίηία Ι&αάβιη 
ίρβΑΐη ςαοςαβ ιηαοΐιίηίβ αάΐιίϋίΐίβ ορρυ^ηαΙ.ΕΙ οαιη 
ίοΓίίΙθΓ άθΓβηάβΓβΙ Μααοβίυβ, βΟΑί&βςυβ 6ΐ ιηΑοΙιί• 
η&8 αάΐΏΟΙ&β ϊ^ηϊ αΠίβοίοβο ογθζώ&γ61, νί ββ αΓϋβιη 
θχρυ^ηαΓβ ροβββ άθ8ρθΓ&α8 ΒαΓάαβ, οΐ) ρθπαη&πι 
αοΐβοα (Ιΐ'άϋαιη ίπ (αηάβιη οο£;ϋ&η8, άία ο1>8ίάίοηβιη 
ΐΓ&χίΙ. 0ρρί<1«οί8 &1ίιηθαΙθΓαιη άβΓθοΙα ρΓβββίβ, Μα- 
ηαβίυβ ςυο ββ νοΓίβΓβΙ ηο8θίυ8, ουχη Οαρο &(1ϋϋΒ 
αΓΐ>ί8 αοουΓΑΐθ οΏβίοάίβηΙβ ίητβΐιί ηίΐλϋ ροββοί, άοΐο 
οΪΓοαιηνθηίΓθ βυιη 8ΐ&(υίΙ. βΓβααηα ΝίοβίΒ οίΑζη 
ΑΓβηα οοη£{θ8ΐα ίιηρίβΐ, ία βυρβΓβοίθ ίηιπλβπίο οοη- 
βΙγαΙα, υ1 &Γ6Ι1Α νϊβυιη ί&ϋθΓθΙ. Τυιη ςαοχηά&ιη άο 
1ΐ08ΐίΙ)υβ ΟΑρΙυιη οο &ά(1αοίί, βΐ ϋΐβ άβιηοηβίΓαΙ, βΧ 
κά ΟιίΓυιη βιηϋϋΙ, οαιη 1ιί8 ιη&αά&Ιίβ, 80 ρίΑπβ &1) ζ^ν αναγκαία, επιμελώς του Σχληρού τ^^ς είσέδους ρ ο1)8ί<1ίοηβ ρβααΓίΐθ 0&α8& ηίΐιίΐ 8ϋ)ί ΐΏθΙαβΓθ, ίαβίΓα- τηρουντος, άπάτ|) τ^ν Σχληρόν Ιγνω περιελο^ΐν* 
*Αμέλ<ι χαΐ τους τής Νιχαίας σιτοβολώνας ψάμμου 
λεληθ^τως πεπληρωχώς, χαι σίτψ Ιή^ωθεν τήν έπι• 
φβνειαν έπιχρώσας, ώς χλέπτεσθαι τάς δψεις των 
6εωμένων, τινάς των ήλωχ6των άπο της των εναν- 
τίων μοίρας προσχζλεσάμενος έδείχνυ τά ταμιεΐα, 
χα2 προς τον Σχληρόν έπαφίηαιν, εΙπέΐν έπινχήψας, 
βτιπερ, Τήν έχ του λιμοΰ πολιορχίαν ο6 δέδοιχα (άπο- 
χροβσας γαρ Ιχω τροφάς χαι έπι δυαιν δ'λοις έτεσι), 
πολιορχί^ δλ &λλως ή π6λις άνάλωτος* τά σα δ* έγώ 
χρονών ϊτοιμός ε^μι ύπεχστηναί σοι της πόλεως, ε{ 
έμοί τε χαι τοις μετ' έμοΐϊ δι' 6'ρχων δοίης άπιέναι οΐυιη θϋ&αι 1}ίβοαϋ ίαΙβ£;Γί &1ίια6αϋ8 : Ιαιη υρύβοι 
Ιρβ&αι νί ηβ(|α&ςα&ιη βζρυ^α&ή ρο88ο. Τ&Ώβη 
ςαοά ίρ8ί 1)βηθ νβΐΐβΐ, αΓΐ)θ βχεβάθΓο ρ&ΓαΙαιη βββθ, 
81 Ιιοο οΙ)Ιίαβ&( α ι ^ϋΓ&Iηθα^ο οοαβΓπιβΙ ΌαΓΟβ ββ 
ΐρ8ί βΐ 8αί8 ϋϋβηιαι ςυο νβΐίβηΐ &Ι)θαο(ϋ άαηβ ροΐβ- 
βίαΐβιη. ΐ4ίΙ>6αΐ6Γ β&πι οοαάϋίοαβαι ααιρίθχο ΟαΓΟ, 
θΐβάβιη βΓΟϊ&ηΙο, Μαααθ1υ8 οαιη Νίο«βα8ϋ)υ8 βΐ βαο 
6χβΓθί(υοωηϋ)α8ςαβ490ία)ρβ(ϋαΐ6ο(ί8θρο1ίο&Ι>ί(. 
Ηοο ρβοΐο Νίο«α ροϋΐαβ 0αΓα8, (αχαβίβί ν&ΓΓΑΐηθαΙααι 
ϋ1α<1 άθ ΓΓααιοαΙο (ΙβρΓοϋβαύβαβ ιηο1β8ΐβ ΓθγγθΙ, ν&- 
Ηάοαι οί1ιί1οαιίαα8 αΓ5ί βί ρΓ8θ8ί(ϋαζη ίιηροοίΐ,άαοο 
ςαοά&ιη Ρβ^^Αβίο, οΙ ίρβθ Γθ1ί({αΑ ρβηοςαΐΙαΓ ηθ£;οΙίΑ δπη δή χαι αΙρούμεΟα. Ασμένως δλ του Βάρδα δεξαμένου τόν λόγον χαι πίστεις πααεσχηχότας, τους ΝιχαεΤς ό 
Μανουήλ είληφώς χαι τον άμφ' αύτ^ στρατθν μετά πάντων ων εΤχον, εισεισιν εΙς τήν βοσιλεύουσαν. Τήν Νί- 
χαιΟΝ (λ παρειληφώς 6 Σχληρ^ς, χαΐ τό περί τλν σϊτον εύρων (^^διούργημα ήνιάθη μίν έφ* οΐς έξηπάτητο, 
φρουράν δ' 5μως άφείς άζιόμαχον έν αότ{[, χαι στρατηγόν Πηγάσιόν τίνα έν αύτοΤς έπιστήσας, αύτ^ς των εφεξής 
εΓχβτο Ιρη(ω)ί, 

Ό δι παρακοιμώμενος τοΤς δλοις άπορηθείς (ήδη (2 
γάρ δ Σχληρ^ς έπλησιάζε τ^ βασιλ(δι) μίαν έγνώχει βοήθειαν άποχρώσαν, Βάρδχν τον Φωχάν μεταπέμ- 
ψασΟαι της 6περορίας, μόνον άξιόμαχον οίηθεις 
τούτον άντίπαλον Ισεσθαι τφ Σχληρφ. Λόγου δΐ θ^'^- 
τον μεταπεμψάμενος χα'. ^ρχοις άσφαλισάμενος, χα2 
πλοΰτον παφεσχηχως δαψιλή χαΐ τφ των μαγίστφων 
άξιώματι τιμήσας, δομέστιχον προχειρίζεται των 
σχολών χα2 χατά του Σκληρού άφίησιν. Ό δΐ τδν 
6πέρ τών δλων άναδεξάμενος αγώνα πρώτον μίν 
έπεχείρησεν άπ^ θρφιης περαιωθήναι εΙς "Αβυδον* 
^λάττνντος δΐ τά έν Έλλησπόντφ χωρία *Ρωμανου 
του υΙου του Σκληρού , αποκρουσθείς εκείθεν έπ- 
άνεισιν ε!ς τήν βασιλίδα, έχεΚθέν τε πλοίου έπιβάς 
χαι τοι»ς εναντίους λαθών πρδς τήν άντίπορθμον ΕηίιηνθΓΟ ρΓΦβοβ ΒΑ8ίΗα8 Γβϋαβ ΐΑαΙααι αοη άο- 
8ρθΓΑϋ8 (οαιη ]&ιη Αά ίρθΑΟί αΓϋβιη ΑΟοβάβΓΟΙ Ου- 
Γυ8) υηυζη Ιιοο εοςϋΑνίΙ ρΓ»3ί(ϋααι 8υρ6Γ6880, 8ΐ 
ΒΑΓάΑ ΡίΐΟΟΑβ αΙ) 6Ζ8ί1ΐθ ΓβνοοΑΓβίαΓ, ςοβίΏ 8θ1ιιαι 
οβη86ΐ)Αΐ ΟϋΓο ΓβοΙβ ορροηί ρο888. Εοιη θΓ£;ο άίοΐο 
οίΐίαβ βνοοΔί, ^υΓ6^υΓΑοάο θί 0Ανβη8 Αίςαβ Αΐηρίίβ- 
βίαι Α8 οοηΓβΓοαβ ορβ8 ; ΟΓΟΑίαοιςυβ ζηΑ^ί8ΐΓί άί^ηί- 
ΙαΙθ άοιηβ8ϋοαιη βοΙιοΐΑΓαιη ίΑβϋ βΐ οοοΙγα ΟαΓααι 
6χηίΙϋ(. Ρ1106Α8 βαχηιηΑ 8ί5ί ΓβΓυχη ΟΓβάίΐΑ ρήοιο β 
ΤΙιγαο;α Αά Α1>γάαπι Ιπι^ίοβΓθ οοηΑΐαβ ββΐ. δβά βΑ 
βρβ (Ι63θ0ΐα8, ςαοά ΗοιηΑηα8 ΟαΗ ί11ίυ8 ΗβΠββροιι• 
Ιυαι ΙβαβΓθΙ, Οροϋη ΓβάΙΚ. Ιαάβ ηΑνί^ίο οοηΒββηβο 
1ιθ8ϋ&α8ηοη ΑηίηΑάνθΓΐβηϋΙ)υ8Α(1 ορρο8ί(Αΐη οοα- 
ΙΙαβαΙβπι ΐΓΑ]βοϋ, αο€ίαΓηί8<]αο ί1ίαθή[)α8 ΟββΑ• 
ΓθΑίη ρβΓνβηϋ. Ιΐιί ββ βυπι πια^ΙβΙτο Εα8ΐΑΐ1ιίο Μα• γ^εται γην, χαΐ νυχτοπορίαις χρησάμενος βπεισιν ^ Ιβίηο θΐ ΜίοΙίΑθΙο ΗαΚζΑ (ΠΑΟΙ 6ΐ 18 εποΙαΙα νοίαη- 
είς Καισάρειαν , έχεΤσέ τε Εύσταθίιρ μαγίστρφ τφ ΐ&ΐβ Αά ίπίρΑΓΑΐοήβ ρΑΓίθβ ΓθάίβΓΑΐ) οοη^υοx^ι βΙ ΜαλεΙνιι» καΐ Μιχαήλ ματγίστρφ τψ Βοόρτζ^ συμμίξας 
(Ιφθβαε γάρ κα2 αύτ^ς έκ μετανοίας τά του βασιλέως 
πάλιν έλέβΟαι) μετ' αυτών πρ^ς πόλεμον έξηρτύετο. 
ΚαΙ δή λα6ν ώς ό. καιρ^ έδίδου άθροίσας, χαΐ τοι»ς 
έκτης γογη^ έ^κεδασμένους άλίσας, πρ^ τό Άμώ- 
ρχον γίνεταε• ΧαΙ ^ &ςληρό< δέ τήν τούτου ίξοδον 
έχηκΜιΚφ καΐ νυν πφώτον οΙηθ•1< τόν αγώνα Χνεσθαι 
α&ι% «ράς &νδ|Μ, ΐιβ|λεμι•τήν καΙ φέρειν •1δό«κ. 1)θ11ο ςθΓβηάο ρΑΓΑΥϋ^ Βι^ο οοΑθϋ8 υ^ ροΙβΓΑΐ ιαΐ* 
1ίΙί1)α8, οοΐΐβοϋβςυβ ϋ8 ςυοβ ίύ^^Α άΙβρβηβΓΑ^, Αά 
ΑπιΟΓίαιη ΑΟΟβάΗ. Οογοβ αΙ)ί ΡΙιοοΑίη Αά 490 1)β1« 
Ιαιη θχϋ88θ οοβ;ηονϋ, ηυαο άβπίίαιη ΤΑΐαβ 8ί1)ί Γβαι 
ίΟΓ6 βυιη νίΐΌ 1)θ1ϋοο8θ βί ίοΗίΙβΓ Αίςαβ βοιηροβϋθ 
ΓθΓΓθ νίοθβ 1>β1Η §ηΑη>, οαπι ΙΐΑοΙβηαβ 8ίΙ>ί οΐ3ΐθοϋ 
β8β6η1 1ιοιηυηοίοιιθ8 οΑβίΓΑϋ, ίο ϋκιίΑΐηίβ νθηΑϋ βΐ^ 
1η υιη1)ΓΑ ά8§βΐΒ Μΐίϋ, α Νιμβα οχβιοϋοιη αΑ- 
ΑιησΗ^ια άαοί(« ΙΜ οοΰΑϋ» βί§ΑΐΑ ροβ&Αίοπι ; «Ι* 163 ΟΒΟΗΟΙΙ ΟεΟΚΒΝΙ 164 ΡΙιοοΦ βχθΓΟίΙαβ, ςυί 8υρβΗθΓίΙ)υ8 ρΓβΙϋΒ νίοΐαβ Α ο^Χ <^< '^^ 1^ρ^^<ρον προς άνδράρια Ικτιτμημένα 
_ .^ .. _ __..__. . ^.__.. Α «-.^ Οαλαμβϋίίμβνβ καΐ σκιατυραφή , έίραζ άπό Ι1ιχ«(α< 

π,36ς τ6 Άμώριον %εισι [Ρ. 692] κβΐ συναντ^ίσας 
συμπλέκεται τψ Φωχ^ . Ουκ ύποστάντων δΐ των 
«ερί τον Φωκαν $ιά τλ τβϊς προηγηβαμέναις ήττβις 
χαυνωθηναι τόν της άνδρίας οΕυτοϊς καΐ τ<5λμης 
τόνον, έπικρατέίχτερος γίνεται ό Σκληρές. Ού μέντοι 
καΐ παντάπασιν ές δπχγωγήν &κοσμον έσκέδαστο ή 
στρατιά τψ Φωκ^Ι, άλλ* όποκλίνασα μ^ν ένέδωκε, 
σχολαίαν δΐ έποιεΐτο τήν 6ποχώρησιν^ ώς μή 6πΑ 
δειλίας δοκεΤν έλαύνεσΟαι, άλλ' Ιζ έπιτάγματος 
άπείκειν στρατηγικού μετ* εύκβσμίας κ«2 τάξεως. 
ΚαΙ γάρ δή καΐ νώτα δ6ντας τους στρατιώτας 
και πρ6ς φυγήν ώρ μη μένους , δπισθεν ουραγών & 
Φωκάς τους έπκ^ντας ήμύνετο και ού μετά σφοδρο- 
βΐ Ββ οΙ)νίυιη ΙαΙΙββθ; ϋ&ςοβ οίαν&πι ίη ς&Ιβ&ιη τάτης εια βίας και ^ύμης προσ«ρέρεσθαι. *Ενθα χαΐ 
ΟοηΒίβηίίηί ίχηρβ^ΒΒθ, υΐ Ιβ ο1) ίοΐοβ ίηΙο1θΓβ1)ίΙβιη " λέγεται ΚωνσταντΤνον τόν Γαδραν μετά των άμφ' 

αύτ($ν τό φεΰγον διώκοντα φιλοτιμ((|^ χρησάμενον 
άκαίρψ, και μεγάλην ευκλειαν Ιξειν οίηθέντα εΐ 
αΙχμάλωτος &π' αύτου γένοιτο 6 ΦωκοΙς, μΛ>ωπ(σαντα 
τ^ν φ έπωχεΐτο Ιττπον, μετά μεγίστης όρμΙ^ς προσ- 
ενεχβηναι τψ Φωκ^ί. 'Όν ούτος Ιδών και «στις ε'ίη 
κατανοήσας, ήρεμα τόν ίττπον παρενεγκών καΐ 
ύπαντιάσας παίει κορύν^ κατά της κόρυΒος, Καϊ 6 
μεν λειποθομήσας τ^ άνυκοστάτφ φορφ της πληγής 
πίπτει παραυτίκα του Κππου, ό δέ Φωκάς αδείας 
μείζονος τυχών της έπί τά πρόσω πορείας εΓχετο, 
σχολ^ καΐ βάδην Ιών, άλλ' ούκ άνειμένος τοις 
χαλινοις• οΐ γάρ συν τψ Γα6ρ$ τόν οικεΤον πεπτω- 
κάτα θεασάμενοι στρατηγον, καΐ έπιμέλειαν τούτου 
τιθέμενοι, άνηκαν τόν διωγμύν. Ό δΙ Φωκάς άμα 
αηάίςυ&ςαβ οίΓοααιβςαίΐΑηΙθ βΐ ΓβΓΓβα οίανα Ιιοβ- β τοΤς συν αύτψ τόν λεγνύμενον Χαρσιανόν κατειΑηγώς 
Ιίυιη <]ί88ΐρ&η1β ΟΓάίηβΒ βίςυβ ΙηηυηαβΓ&Β βάβηΐβ κάκεΐςε αΰλισάμενος έσκύπει τό μέλλον, τιμαις τε 
ΟφάβΒ, Ιβιηβη Τυβί αά βζίΓβιηυιη Γυ§&ιη Γ&^^υ^ί. ταΐς έκ βασιλέως δεξιούμενος πολλούς προσφοιτών- 

τβς, και τών συνόντων εύεργεσίαις παραΟερμαίνων τάς προθυμίας. Έπύμενος δε τούτψ κα•. ό Σκληρός, κα? περί 
τίνα τόπον Βασιλικά βέρμα καλούμενον κατασκηνώσας, εις μάχην τήν όμώνυμον έξεκαλεΤτο. Άσπασίως δΐ καΐ 
τούτου δεξαμένου τήν πρύκλησιν αύθις έτερα συνίσταται μάχη. Και χρόνον μέν τιναάντέσχον οίπερί τόν Φωκάν 
αύτοΰ τούτου παριππεύοντος απανταχού καΐ τ^ σιδηρές κορύντ[ϊ τάς τών εναντίων |5ηγνύντος φάλαγγας καΐ μύριον 
εργαζομένου φίνον όμως δΐ και πάλιν νώτα δεδωκύτες οΐ περί τούτον έτράπησαν. 

ΑΙ) Ιιοο ρΓφΙίο ΡΙιοο&Β ςυ&αΐα Ωοη ροΙβΓ&ί οβίβ- 
Γίΐβΐβ ίη Ι1)βΓί&ΐΏ αΒϋ, βί α 0&νί(1ο Θ3υ8 γθ^ιοοιβ 
ρπηοίρβ ΒυρρβΙί&Β ρβϋΐ, βΐ ίαιρβίΓ&Ι βαηβ ϋ&υά 
βζίξϋΕίΒ.ΕΓ&Ι βηΐηα ΡΙιοοβΒ αιηίοΐϋ&ίιιηοΙυΒ Οανίάο 
βζ βο ίβπιροΓθ ςυο Οίι&Μί» άυζ Γιιθγ&Ι. Οαηη Ιιίδ 6ί 
8018 ςιιοΒ βχ Γυ^α οο11β£;βΓ&1, αά Ρ&ηεαίβαιη (οαιηρυβ 
681 Ι&ΙαΒ ΛΟ Γβί βςΌθβίη αρίαβ, ρΓΟχίιηβ Αίγα Ου- 
αίθη ΒίΙυβ) άηοίί^ υ1)ί Βαή ΟΕβίΓα 6Γ&η1. ΗαΓΒΐιαι ατιάαοίΕΐη κοίοαίςυθ νί^οΓβιη (ϋαιίΒβΓ&Ι, ρβ<]6ΐη Γβ- 
ΙαϋΙ, 80 νίοίοπα ρβηββ ΟαΓυιη ΓοΗ. Νβςυβ ίατηβη 
ΙϋΓρίΙθΓ &υ1 ()ίθ8θ]οίΐ8 0Γ(]ίη11)υ8 ΡΙιοοφ ιηϋίΙβΒ 
οβΒδβΓΌΠΙ, 8β(! Ιβηίθ 6ΐ οοι^ροΒΗβ, ϋα υί ηοη ρρβΒ 
ιηβία 86(1 ^υ88α άαείδ οβάβΓβ νί(]6Γ6ΏΐυΓ. ΕΙβηίπι 
ΡΙ)θοα8 ιηίΗΙϋ)Ό3 ΐ6Γ^α ΙιΟΒίί (ΐΒηϋΙ)α8 6ΐ ίυ£;&ιη 
ραΓ&ηΙί1>α8, 6ζΐΓ6ΐΏυιη εΐ&υάΰηβ αςαιβη ΪΓΓυθηί68 
ρΓορυΐ8αΙ)&(, ηβςαβ 608 ουιη ίτηρβίυ ίΓΓυβΡβ εβάβη• 
ΐίΙ)υ9 81113 8!η6ύ&ί. Ι1)ί ΟοοΒίαηϋηο ίβΓυηΙ 0&1>γφ 
οοιη Βυίβ Ιΐ08ΐ6ΐη ίηβ6ςυ6αϋ οοη&ίοΕη 6^Γ6^ίυιη 
αηίΐΏΟ ίη6ί(!ί886, Ρΐιοε® ΟΑρίβηάί, ({υαιη Γβιη ΒΐΙ)ί 
βυπιιη» Ι&ιιά! Γογθ βρβΓ&ΓβΙ. 11&ς[υ6 6ς[αο οαΙο&ΗΙ}»» 
ίηοΗαΙο &06Γηιηο ίη Ιιυηο ίη2ρ6ΐυ ίητ60ΐυιη. Ρΐιο- 
οαιη 60 εοηΒρβοΙο βί α^οίΐο 1θνίΐ6Γ εςιιυιη ϋβχίθΒβ νίπι Βΐ&Ιίοα απίπιο €ίβ1ίη(]υβη1θ &1) βο <]βεί(1θΓ6(. 
Ουβπι άηιη Βυί οιηί88& ΙιοΒίίααι ρ6Γ86οαΙίοηβ Βϋοΐ- 
]υηΙ &1ςιιβ ουΓ&ηΙ, ίηΐβππι Ρΐΐ06&πι ΒβουΓΪΟΓβηι 
481 ^&Π1 ΓαοΙηπ), 86ά ηοη Ι&χ&ϋβ Βςυο 1ι&1)βηί8 
1θηΐ6 ρΓ0(^Γ688υιη, βνκβίβΒΒ. Βίο Ρ1ιοο&8 οηπι Βυίβ 
θΙαρΒίΐδ, οοουρ&Ιο ΟΙι&Γβίβηο θΐ ΟΑβίπΒ ροΒίΙίβ, (Ιο 
ίαΙυΓΟ οο^Ι&νίΙ, ίηίβηιη ιηυΙΙΟΒ αά βθ &006(3θηΐ68 
ίαιρβΓ&ίοηΒ ηοιηίηβ 1ιοηοπΙ)υΒ λίβοίβηκ, ΒυοΓΟίη- 
ςυο &1αοπΙ&Ιβη) 1)βη6ί1οίί8 θχοΙίΕηβ. Εαπι 8αΙ)8βϋΐιΙυ8 
ΟηΓαΒ, 6&8ΐΓί8 &(1 ΤΙ}βΓηι&8 ίοιροΓ&ίοπαβ (Ιοοί Ιιοο 
ηοχηοη ββί) Ιοολϋβ, οος^ηοηιίηοαι Βααηα (υίΗςυθ 
οηίη Β&Γ(1» 6Γ&1 ηοπ)6η)&ά ρη^η^πι ρρονοο&Ι.Ουο 
Αΐ&οηΐ6Γ ΒΒΒοηΙίοηΙο Γυρβυαι ρυ^ηα οοτηιηίϋίΙυΓ.Αο 
1ααΐ6ΐ8ΐ &1ίςιι&ηά1α Γβ8ΐϋί886ηΙ πιίϋΙβΒ ΡΙιοε», ίρΒΟ ΈκεΤθεν ούν ό Φωκάς, ώς εΤχε, διά ταχέων &νεισιν 
εΙς τήν Ίβηρίαν, καΐ Δαβίδ τψ τών Ιβήρων άρχοντι 
προσελθών εις έπικουρίαν ^τει στρατύν του δΐ μετά 
προθυμίας υπηρετούντος (έπεφιλίωτο γάρ τψ Φωκ^ 
έζ οΐ δούξ 9! ν έν Χαλδί(^), λαόν εκείθεν είλη^ώς ούκ 
ολίγον, άθροίσας δΐ και τους μετ' αύτοΰ Ισκεδασμέ• 
νους δντας έκ της τροηής, κάτεισιν είς ΙΙαγκάλειαν, 
ϊνΒα στρατοπεδευσάμενος ί!ν ό Σκληρύς. Τύπος δΐ ή οιηηί τί ρυ^η&Ιηχη. 489 ΑΙςυο Ιιίο ΡΙιοο&β οβΓηβηΒ ^ Παγκάλεια, πεδίον άναπεπταμένον τε καΐ Ι77π«{λα- 
8αθ8ρ&υΙβ1ίαΐ8ΐΐ60ΐιιη1)6Γ6α1ςΐ]θ&άΓα^&αΐΒρ6θ1&Γθ, τον, Ιγγιστά που του ποταμού Άλυο ΙιοηοβΙβχη ηιΟΓίβηι Ιυτρίαΐςαο ίηίαηαί νϋ«Β ργφβΙ&γθ 
Γ&ΐυβ, (1ί8]60ΐί8 ΙιΟΒίίαιη 0Γ(ϋηί1)υΒ ίη ίρβυιη νβΐιβ- 
χηβηΐί ίιηρβίη ίβΓίΰΓ ΟοΓαιη ίοΓίίίβΡ 8υ1)8ί8ΐ6ηΙοοι, 
ηβπιίη6 ιηίΐίΐυαι ορϋηίαηΐο, ςοοά οηιηοΒ οβΓίαπιίηβ 
άαοαιη άβοβΓηί 1)6ΐΙυαι ουρβΡβηί. ΕΙ ςυί<]6ΐη ρυΐ- 
ο1ΐ6ΓΡίπιυΕη νίά6ΐ>&1αρ Βρβοΐ&οαίοιη, ηα&^ηβηιςυθ 
βάιηίΓ&ϋοηοαι Βρθθί&1ορί1)Ό8 βχοίΐβίηροιη, βίη^οΐ&ρο 
06Ρΐ&πιβη ίηΐϋβρί άαοΓαπι τίΓΟΡαιη &υ(1αοί& αίςυβ 
Αηίιηΐ Γθ][)θΐ>6 ρΓ»Βΐ&ηϋ88ίπιορηιη.Ηΐ8 βρ^ο οοιηίηυβ 
Ααϋίαια έηοαηϋϋιιβ, ΟνηΐΒ Ρΐιοοο οςαΐ «τίΓοιη ποταμού Άλυος κείμενον. ΚαΙ 
γίνεται πάλιν καρτερός άγων. Ένταΰθα τόν Ιαυτοΰ 
λαόν θεασάμενος ό Φωκάς κατά μικρόν ένδιδύντα χαΐ 
προς φυγήν βλέποντα, [Ρ. 693] βέλτιον εΤναι κρίνος 
τόν εύκλεη θάνατον της άγεννοΰς και έπονειδίστου 
ζωής, τάς τών εναντίων συγκύψας φάλαγγας πρλ< 
αυτόν μετά σφοδρύτητος ιεται τόν Σκληρύν. Β6ρώ- 
στως δΐ κάκείνου τήν αύτοΰ ύποδεξαμένου όρμήν, 
καΐ μηδενός τών σ*ιρατ(ωτών έπιβοηθοΰντος, άλλα 
τψ τών αρχηγών άγώνι κριθηναι τά πρίγγα?« 
Ροολινομένων ()^1 γάρ δή )$«1 Ιφαίνιτο πέγι^βν τ» . " 165 ΒΙ8Τ0ΗΙΑΗϋΜ ΟΟΜΡΕΝΌΙϋΜ. 166 Οέβμαι χαΐ χαταπληξιν τοΐΐς 6ρω9ΐν έπάγον ανδρών \ άβχΐΓ&ιη υηα εααι ίΓβηο βηβθ αωρυΙ&Ι, Ρΐιο &8 οα δύο ιιονομΛχία έπ* εύτολμί^ καί ρώμ^ ψυχη< μ^Υ* 
βρονοίίντων), 6ΐϊοστάντες αλλήλους συστάδην έμά- 
γοντο. Κβι 6 μίν Σχλρο^ς του Ιππου του Φωχα τ6 
διξιον ο^ς συν τψ χαλινφ παίσας άποχ^τττει τφ 
ξ{<ρ•ι . 6 δΐ Φωκάς τ^ κορύν^ πβτάξας αύτδν -/ατά 
τής κεφαλής τούτον μίν έπΙ του τραχήλου του Ίππου 
ρίπτει τψ βάρβι της πληγής κατβνβχθέντα, αύτδς δ^ 
τον Ίππον κβντρίσας και τβς των εναντίων διατεμών 
φάλαγγας «ξεισι, και πρές τίνα λ(&φεν άνελθών τους 
έκτης τροπής άνεκαλεΐτο. 01 δΐ περί τδν Σκληρδν 
καχώς Ιχοντα τούτον έκ της πληγής θεασάμενοι 
και ^δη λειποψυχοΰντα τψ τραύματι έπί τίνα πηγήν 
άγουσι τον λύ^ρον άπονιψ<$μενον * όπώπτευον γάρ ρυΐ Ουπ οίανα ί(& ΓβπΙ,υΙΐδ νί ίοΐυ ρροβίΓ&Ιυβ οοΐΐο 
οςυί ίηουιηΐΜΓβΙ : ίρββ ΟΓάίηίϋαβ Ιιοδϋαιη ρβΓΓαρΙίβ 
οϋ&Ιο βςυο βν&άίΐ, βΐ ίη Ιυαιυΐυιη ςυβιηά&αα θν«- 
οΐυβ 8αο8 6 Γυ^α βοΐΐί^ίΐ. ΟοΓϋΐη βαί ^ΓανιΙβΓ βχ ίοΐα 
1εΙ>ογ&γθ ίαιηςυβ &ηίιηο άβΙίηςυοΓθ νίάβηΐββ, αά 
ίοηίβπι ςαβηκίαιη &ά(]α6αηΙ οΓΰοήβ βΐυβικίί ο&αβα : 
η&ιη &οΙυιη 3&ιη ρΓΟκυβ ββββ άβ ΡΙιοοε ρυΐΕΐ>αη1. 
11)ί ουιη βςαυβ Οαη, ^^^ρΐίαβ ηοιηίηθ, &1) βο ςοΙ 
ίρβαιη Ι6ΐΐ6ΐ)&(, 86 ΕνβΙΙίβββΙ, αο βΐηβ 8688ογθ ροΓ ογ- 
άίηββ ίαοβΓίο ίκηρβίυ βΓαοΓβ ορρίβΐυβ άίβοαΓΓβΓβΙ, 
&£;αί(ο 60 ιηΊΗΐβδ ΟοΗ, βυαιη ίχηρ6Γ&(οΓβαι οοοα- 
1>αί83θ Γ&ϋ, Γυ£;&ιη ίαοΓάίη&Ιαιη Γ&οίαηΙ, ρβΓ ρρβθοί- 
ρΐΙί& 8686 6ΐ ίη Αίγα αιηοθΐη (1β3ί6ί6ο1θβ 488 &ο 
ΙυΓρ1ΐ6Γ ρ6Γ6υη(68, η6ΐηίη6 ίιΐ86ςυθη1θ• Ουοά ,άβ κα! τον Φωκαν τελείψ Ι(δη παραδοθηναι άφανισμψ. 

Του Ίππου δέ άποσκιρτήσχντος καΐ τον κατέχοντα -. οοΐΐβ νίάβηβ ΡΐιΟϋΕβ, Οβίςυβ 1ιοο ββη, υΐ 8&η6 ββ- 

άποδράντος και δια των στρατευμάτων έπιβάτου ^^ 1>&1| ηυΐα 86ηϋ6η8, ουιη 8αί8 ά6806η(1ϋ 6(; Γυ^βηϋ- στρατευμάτων 

χωρίς ρέοντος ίτάκτψ ^ύμτ^, καΐ τψ α^'ματι πεφυρ- 

μένου (Αιγύπτιον τον Ίππον έκάλουν), και καταμα- 

Οόντε^ ούτινος ό Ίππος, και νσμίσαννες τδν εαυτών 

άρχοντα πεπτωκέναι, άκ^σμως τρέπονται προς 
ουγήν, κρημνοΐς και "Αλυϊ τψ ποταμψ ^ιτϊτοΰντες 

εαυτούς και άκλεώς άπολλύμενοι, μηδενός 6'ντος 

του διώκοντος. Τούτο κατιδών ό Φωκάς απδ του 

λ^^ου, χα^ θείον Εργον είναι τό πράγμα, ώσπερ ήν 

είκδς, 6ποτοπάσας, κάτεισι μετά των συν^ντων έπι- 1)08 ΙαβίΕΐ, 8686 ίηνίβ6αι οοηου1ο&η1ί1)υ8 6ΐ οοαηιβ 
()6Γ6α8!οηί8 οΙ)1ίϋ8, 60Γυιηςα6 &Ηθ8 ίηί6ΓΓιοϋ, αΐίοβ 
οβρίΐ. ΟυΓυ8 ουιη ρ&υ6ΐ8 6ΐαρ8υ8 ΜαΓί^ΓοροΗαι οοπ- 
ίο^ϋ. Ιαά6 ΓΓ&ΐΓβιη 8υυΕη0οη8ΐαηϋηυπι &<1 6Ηο&Γθ6η 
ΒΑΐ)γ1οηί8 ρηη6ίρ6ΐη ιηϋϋΐ 806ϊβΙ&ΐ6ΐη 6ΐ &υχΠΙ& 
ρ6ΐϋιιιη.€υΐΏςιΐ6ί8 ιηοΓαβ Ώ6θΐ6θ8 ηβςαθ &ηαιιβΓ6ΐ 
ηβςυ6 ()6η6^8Γ6ΐ ςυοά ρ6ΐθΐ3α1υΓ, ί(ΐ6οςΐ26 Οοηθίαη- 
ϋηυβ (1ίυ1ίυ8 &1)6386ΐ, οο&οΐϋβ ίρ86 ςυοςα6 ουηι 
0Π2πί1)υ8 8υί8 60(ΐ6ΐη &1>ϋ. ^ιώχων τους φεύγοντας 6π' αλλήλων συμπαλουμένους χαΐ αλκής δλως μή μεμνη μένους, καΐ τους μίν άναι- 
ρών^ τους δλ χειρού μένος. Ό δε Σκληρός μετ' άλίγνν διασωθείς φεύγει προς Μαρτυρ($πολιν* εκείθεν δΐ πρεσβευ- 
τήν έχπέμπει τδν Ιαυτδύ άδελφδν Κωνσταντΐνον πρδς Χοσρύην τόν της Βαβυλώνος δρχοντα,έπικουριαν χαί συμ- 
μαχίαν αϊτών. Παρέλχοντος δ' εκείνου καΐ μήτε τζ δύσει συντιθεμένου μήτ* άπαναινο μένου, χα^ του Κωνσταν- 
τίνου χρονοτριβούν τος, ήναγκάσΟη καΐ αύτάς 6 Σκληρός μετά των συνύντων απάντων πρδς Χοσρύην φοιτησαι^ 
Της δΐ του Σκληρού τροπής άγγελθείσης τψ βα- β Ι[ηρ6Γ&ΙθΓ ΡΙιοοο ΙίΙίβηβ ά6 ΟυΗ ο1αά6 6ΐ Β&1)γ- 
σιλεΤ δια γραμμάτων του Φωκά, και της εΙς βαβυ- ΙοηίοΑ ρΓθί6θ1ίοηβ οβΓίίοΓ Γ&εΙυ8,(3!^ηί8 1)θηοηΊ)υ8 λώνα αναχωρήσεως, τούτον μίν ό βασιλεύς άποδε- 
{άμενος άζίως Ιτίμησε, προς δΐ Χοσρύην τ^ν της 
βαβυλι^νος άμερμουμνήν πρεσβευτήν εκπέμπει τ5ν 
Βέστην Νικηφύρον τύν Ούρανόν, Ικετεύων μηδεμιάς 
επιστροφής άξιώσαι τον άποστάτην, μηδΐ Οελήσαι 
παράδειγμα γενέσθαι τοΤς ύψιγύνοις φαΰλον, άμε- 
λήσας μ^ βασιλέως αδικούμενου βασιλεύς καΐ αύτ^ς 
ων, [Ρ. 694] προσθεμένος δλ τυράννψ άδίκψ καΐ άπο• 
τιχτ^• Ένεχείρισε δΐ καΐ γράμματα βασιλικά 
ενσεσημασμένα, δι* ών συμπαθείας άπάσης κακών 
ή{{θ9 τ&ν Σκληρών καΐ τους συνύντας αύτψ, εΐ με- 
τά μαθύντες τ& δέον τύν τε Ιαυτών έπιγνωσι δεσπο• 
την χαι «ρ^ς τά ο'χεΤα 6πονοστήσουσι. Διασωθέντος Ρΐιοο&ζη Γ6ΐΏυη6Γ&Ια8 λά 01)08Γ0βιι ΒΕΐ)γΙοηί8 &ιη6Γ- 
ιηυιηη&ιη Η(ΐ6Πΐ8 οαίΙΙίΙ, ΐ6^&Ιο &ά βαιη Γβιη Β68ΐα 
Νίθ6ρΙ)θΓθ, ουί υΓ8ηυ8 (ίά 68ΐ Οοβίαβ) οο^ηοιη6η ; 
&1> 6οςυ6 οοηίβηάϋ ηβ ςυαπι ρ6Γ(1υθ1ϋ8 Γ&Ιίοη6ΐη 
]ι&1)θ&1, η6ςα6 ρθ8ΐ6η8 ιη&ΐί 6Χ6ΐηρϋ αυοΙοΓ 6886 
ν6ΐϋ, Γ6Χ ίρ86 Γ691 1η]υηΕ8 Γ&ο(ε8 η6βΗ§;6η8, Ιγ- 
Γ&ηηο αυΐθΐη ίη]υ8ΐο 6ΐ ρ6Γάα6ΐ1ι ορίΙυ1&η8. ΟαΙ 16- 
^αίο βίί&ιη 1ϋ!θΓ&8 &1> ίιηρβΓ&ΙοΓβ οοη8ί^&1α8, ςυί- 
1)118 ΠαΓΟίη 6ΐ ςυο8 ββευιη ίβ 1)&1>6ΐ)&1 οιηηίυιη 
ρο66&ΙθΓυιη νβηί& άί^α&1)&(αΓ, 8ίςιιί(ίΐ6ΐη Γ68!ρί806- 
Γ6ηΙ 80 8υιιιη άοιηίηυιη &§ο0806Γ6ηΙ 6( άοιηυαι 
434 ςυί8ςΐΐ6 8υ&ιη 86 6οηΓ6ΡΓ6ηΙ. Οοιη αά Οίιοβ- 
Γ06η ρ6Γν6η!886ΐ ΟΓαουβ ΗΐΙβΓΦςαβ ίπ)ρ6Γ&(οή8 ίη- οΐ προς Χοσρύην του Ουρανού χαΐ των βασιλικών «.^ ηοίυί886η(, 61ΐ08Γ068 8ίηί5ΐΓ& 8α8ρίο&η8 βί Ιβ^^ίητα ^ωραθέντων γραμμάτων, ό Χοσρύης καΐ τόν πρε• 
3οευτήν χα Ι τόν Σκληρόν καΐ πάντας τοός σύν αΚτψ 
'Ρωμαίους ύπονοήσας φρουρά παραδίδωσι. ΚαΙ τού- 
τους μλν εΤχεν ή φρουρά, τών δ^ μή συνανελθύντων 
αποστατών τψ Σκληρψ Λέων μίν ό αιχμάλωτος καΐ 
ο\ του δοΰκα Άνδρονίκου του Λυδοΰ παίδες Χριστο- 
^ρος ό Έπείκτης τωΧ Βάρδας 6 Μογγός (εφθη γάρ 
έχεΤνο< άποθανεΤν) τό ΆρμοΜούριον καΐ τήν Πλα- 
τεΤαν πέτραν καΐ &λλα τινά φρούρια έφυμνά έν τψ 
θέματι κείμενα τών Θρφςησίων κατεσχητύτες άντεΤ- 
χον Ιω< ύγδύης Νδιχτιώνος, χαΐ Ιπεχδρομάς έχ 
τούτΜν ιτοιούμινοι τά βασιλέως Ιλύπουν * χαΐ ο& θ1 ΟαΓυαι οιηηβ8()υ6 ςυί ουιη ίρβο 6Γ&η1 Κοιη&ηοβ 
ίη 6υ8ΐθ(1ί&ιη ΐΓ&άίάϋ. 06 ρ6Γάαθ11ί1)υ8 ςυί 6ϋΐη 
ΌαΓΟ 60 ηοη ν6α6Γ&η(, 1«ο ο&ρϋνυ8 6ί ΑικίΓοηιοΙ 
Ι.γ(1ί άυοφ, ςοί ^αIη 6 νίνί8 6Χ06886Γ&1, 61ϋ, 01)η8ϋ- 
ί6Γ Ερ6ί6ΐ& θΐ β&Γ(]88 Μοη6υ8, Αηη&ουηυιη, Ι&Ιυιη 
8&χοηι 6ΐ &1ία ιηυηϋα 688ΐ6ΐ1& ίη ΤΚ)Γ&ϋβη8ί ρΓονίη- 
6ί8 οοοαρ&ΓυηΙ; ίη(ΐ6ςυ6 Γ&οϋκ 6Γυρϋοηί5α8, άί- 
ϋοη6πι ίιηρ6Γ&Ιοη8 ίηΓ6Βΐ8η(1ο υ8ςα6 8α ίηάίβΐίο- 
η6ΐη 8 ρ6Γ86ν6Γ&ηιηΙ, η6ςιΐ6 βηβαι 8η(6 ί606πιηί 
1&ΐΓ06ίηΙοραΐΏ ςααιη ρΓοπαίββιι ίρ8ί8 ρ6Γ Νίο6ρ1ιο- 
ηιιη ρΑΐΗοίαιη Ρατβ&οαίίηαιη ίιηρηηϋ«ΐ6 αά Ιιηρ^ 
ΓΑΐΟΓΟΟλ ^^αη•^νβη1η^• ] ι 167 6ΕΟΑ0Π ΟΒΟΒΒΝΙ 168 πρΙν έπαύσαντο τά< χώρας λβηλατουντες, πριν &ν άμνηστίαν ιιλη(ρ<&τες χαχων Βιά Νικηφόρου πατρι- 
κίου του Ιίαρσακουτηνοΰ τψ βασιλεΤ προσεχώρησαν. 

ΟφΙβΓαπι Αη(οηία8 ρ&Ιτί&ΓβΙια οιιιη βαοθΓάοϋο γθ- Α Τ6τε δή χαι Αντώνιος 6 πατριάρχης χατά την ηααίί&886ΐ, Οαρο Γ6ΐ)6ΐ1ίοη6χη ιηονβηΐθ, Ιυιη Ιβωρο• 
ηβ ιηοΓίυυβ ββΐ; ΟΓβΗΐυβςυο ρ&ΙηαΓοΗα Νίοοϊ&υβ 
ΟΙίΓγβοϋΘΓ^ίαβ, ουιη ρβΓ 4 θοποβ Εθ6ΐθ8ί& ραβίορβ 
ο&Γυϊ886ΐ. 8ο1 θΐί&ιη ιηθΓίάίβ άβΓθοϋ βΐ βίβΐΐφ οοα• 
βρβοί» 8υηΙ. 8ίιηυ1 αίςυβ άίθΐη βζίΓβζηυιη οΐ&υβϋ 
Τζίιηί30&8 ίοαρβΓ&ΙΟΓ, Βυΐ£^&π άβΓβοβηιηΙ βΐ ίαιρβ- 
ηαιη ίη 86 ςυ&ΙυοΓ (ΓαΐΓίΙ)ϋ9 οοπαηιίθθΓαηΙ, Οανίάο, 
Μθ8ί, Α&Γοηί βΐ δ&ιηυείοι Ωΐίυδ υηΊα8 οαί βΓ&Ι παβ^ηα 
ίηΙβΓ ΒυΙ^ϋΓΟβ ροίβηΐία οοπιίΐίβ, α ςυ& γθ β^ 
435 Οοιηϋορυΐί αρρ6ΐ1&5&η1υΓ. Είβηίιη άβ ΡρΙή 
^οηΐβ Γοΐίςαοβ ιηοΓβ &1)8ΐυ1βΓ&1 : Βοπβββ ααΐβιη β( 
Βοοααηιιβ 1ιυ]υ8 βΐϋ αΐχΐυοϋ, υ( αηΐβ Ρβίυϋπιυβ^ ίη 
υΓΐ)6ΐη ϋ)ί άβςεΐ^&ηΐ, ΒοΗδββ ιη&@:ί8ΐΓΐ άί^ηϋαΐβ α 
ΤζίΐΏί86& 0Γα&Ιυ8, Ηοιη&αυβ α ^08βρ110 ουϋίουΙαΓίο του Σχληροΰ άποτα|άμενος άποστασίαν τ^ 1ερ«τε(^, 
άπεβίω * χαι χειροτονείται πατριαργης Νικόλαος 6 
τήν έπωνυμ(αν Χρυσοβέργιος, της Έχχλησίας άποι- 
μάντου διατελεσάσης έπι (τη τέσσαρα πρ&ς τψ ή μι- 
σέ ι. Έγένετο $λ χαι ίχλειψις ή λ (ου περί μέβην ή μέ- 
ρα ν, ώς χαΐ αστέρας φανηναι. Των δΐ Βουλγάρων 
α μα τ^ τελευτ^ τοί3 βασιλέως Ιωάννου άποστατη- 
σάντων, ^ρχειν αυτών προχειρίζονται τέσσαρες 
έί^ελφοί, Δαβίδ, Μωϋτης, Ααρών χαι Σαμουήλ, Ιν&ς 
των παρά Βουλγάροις μέγα δυνηΟέντων χομητος 
δντες παίδες χαι διά τούτο χομητόπουλοι χατονομα- 
ζόμε^Ί . Των γαρ χατά γένος προσηκόντων τφ Πέ- 
ιρφ οΐ μίν άλλοι θβνάτφ διεκόπησαν, Βορ(σης δΐ 
χαι 'Ρωμαν^ς οΐ τούτου υ\ο2 εις τήν πόλιν είσαχθέν- ίαϋαιο οαβίΓ&Ιυβ. ΜοΓίαο Τζίζηίβοα βζ ιΐΓΐιβ ρΓοΓα* η τες, ώς έν τοΤς Ιμπροσθεν ειρηται, ίμενον έν αύτη, 
ςβΓυηΙ βΐ ίη ΒαΙ^αΓίαοι οοηίβηάβηιηΐ;. Αο Βηρίβοη 6 μίνμά γιστρος παρά του βασιλέως τιμηθείς Ιωάν- 
νου ό δΐ 'Ρωμαν^ς έχτμηΟεΙς τά παιδουργά μόρια 
παρά του παρακοιμωμένου πρότερον Ιωσήφ. ΚαΙ 
έπει συνέβη τον βασιλέα 'Ιωάννην άποθανεΐν, έχεΤ- 
θεν άποδιδράσκουσι, και τήν Βουλγαρίαν φθάσαι 
ήπε{γοντο. ΚαΙ δ μίν Βορίτης τόξφ βληθε^ς έν τψ 
διιέναι χατά τίνα λόχμην παρά τίνος Βουλγάρου νο- 
μίσαντος αυτόν 'ΡωμαΙον εΤναι (ένεδέδυτο γαρ στο- 
λήν ΤωμαΥχήν) άπόλλυται, Τωμανος δΐ διασώζεται, 
χαΐ χρόνψ δστερον Ιπάνεισι πάλιν εΙς τήν βασιλίδα, 
ώς έν τψ 1δ(ψ τόπψ λελέζεται. Τούτων δΐ των τεσ- 
σάρων αδελφών Δαβίδ μ^ν εύθι>ς άπεβίω αναιρεθείς 
μέσον Καστορίας χαΐ Πρέσπας χα^ τάς λεγομένας 
Καλάς δρυς παρά τίνων Βλάχων όδιτών, Μωϋσης 
δέ τάς Σέ^|3ας πολιορχών λ(θ<ρ άπ6 του τείχους ςιιίάβαι Εοιη&ηο ΗαϋίΙυ ίηάυίυιη, άυαι ρβΓ βϋναπι 
ςααπιά&η) ΐΓαη8ίΙ, Βυΐ^&ρυβ ςυίάαπι Εοπιαηυπι βββο 
Γ&1υ8 ίηΙβΓίβοΙΙ. Ηοηιαηυ8 ίηοοίαιηίβ ιη&η8ίΙ, βΐ αΐί- 
ςυ&ηΐο ρο8ΐ ίη ιΐΓίβαι τβά'ύί, ηί βυο Ιοοο άίοβΙαΓ. 
Ρθ ςιίΑΐυοΓ &α1βπι ί8ϋ8 ΓΓ&ΐΓίΙ)υ8 Οανΐάυδ ςυίάβιη 
βίαϋιη οΙ)ϋΙ;, Μθ3β8 &υΐ6ΐη δβΓΓ&8 ορρυ^ηαπδ βαχο 
α πιαΓΟ ί6ΐυ8 ρβπίΐ. Α&Γοηβιη ΙΙοπι&ηί8 Γ6ΐ)υ8, υ( 
ί6ΓθΙ)&ίυΓ, Γ&νβηίβαι Γγ&16γ δαιηυθίαβ ουηα βοΙ)θΐ6 ίη- 
ΙβΓΓβοίί, 8θΙο ΒΙιΐ(]θ9ΐΙι1αΙ)θ, ςαί βΐίααι ^0Η.11η6β 
υβαΓρ&ΙϋΓ, 611ο β^η8 θΓβρίο α ΗαάοπιβΓΟ $απιυβ11 
ΩΗο, ςυβαι 6ΐ Ηοηι&πυιη νοοαηΐ. Ιδ ϋ&πιυβίυδ Ιιοαιο 
]3θΙΗθ4)8υ8 αο ςαίθϋβ ίαιραϋβηθ, η&οΐαβ Ιίοβηϋβαι 
Ηοιηβηίβ βχθΓοίΙίϋοδ 1)θ11ο αΊνοΓδοβ Βιιγππι οοοα- 
ραΐίβ, 436 ΙοΙυοι ΟοοίάβαΙβιη ίηουΓβίοηίΙΐυβ νβχΑ- νίί, ηοη ΤΙΐΓ&οίαπι αιοιίο βΐ Μ&οβάοηί&πι &β ΤΙιββ• ^ βληθεις έτελεύτησε * χα^ τον *Ααρών δΙ τά *Ρω βαΐοηίοφ ρΓορίηςυα, ββά Τ]:ιβ88&Γιααι ςυοςαβ, Ογο- 
βί&αι 6ΐ Ρθίοροηηββυιη. Αο ΐΏυΙΙα οβρϋ ο&8(ρ11&, 
ςηοΓϋοι ρΓΦοίρυαιη 1.αΓΐ88&. ι]α^υ8 ίηεοΐ&β ουαι 
ΙοΙίθ Γααιϋϋδ ίη ίηΐίαι&οι ΐΓΑηδΙηΙίτ ΒυΙς&Γί&πι &ί 
ΒηοΓϋΐη ιηίΠΙυαι 1&1)υ1ΐ8 ίηδοπρδίΐ, εοΓαηιςαβ ορβΓΑ 
οοηΐΓΒ Βοαι&ηοβ υδαβ ββΐ. Ανβχϋ βΐί&πι Γβΐίςυί&β 
8&ηοΙί Δοΐιίΐΐθί, ςυί δοάβηι ΙιΑΓίβΒββ ΙβηυβΡ&Ι ίπιρβ- 
Γ&ηΙβ ΟοηβίΑηΙίηο Μ&^ηο,6ΐ πιβ^οη δίιηαΐ βΐ ρηοι» 
Β^ηοάο £ΐάΓαβΓ&1 ουηι Εβ^ΐηο βοορβίβηβί βΙ ϋίοάοΐΌ 
ΤΓΪοοβηδί, βαβςηβ ΡΓββρβ, υϋΐ Γβ^ίαπι ΙιαΙ)β1)αΙ 
Βοαπι, (Ιβροδυϋ. μαίων, ώς λέγεται, φρονοΰντα ή τήν αρχήν βίς 
έαυτον σφετεριζόμενον άνεΤλεν 6 αδελφός Σαμουήλ 
παγγενει, χατά τήν ιδ* του Ιουλίου μηνός, έν τ-ξ 
τοποθεσί^Ε της 'Ραμετανίτζας, [Ρ. 695] μόνου Βλα- 
δοσΟλάβου του χαΐ Ιωάννου διασωθέντος, του υΙου 
αύτοΰ, παρά 'Ραδομηρού του χαΐ 'Ρωμανου, του 
υΙοΰ του Σαμουήλ. ΚαΙ καθίσταται μόναρχος Βουλ- 
γαρίας άπάσης 6 Σαμουήλ. Ούτος πολεμικός ^Ορω- 
πος ων χαι μηδέποτε ε!δώς ήρεμεΤν, τών 'Ρωμαϊχών 
στρατευμάτων ταΤς προς τον Σχληρον μάχαις ασχο- 
λουμένων αδείας τυχών χατέδραμε πάσαν τήν Έσπέ- ραν, ου μόνον θρ(^ην καΙ Μαχεδονίαν χαΐ τά τζ θεσσαλονίκη^ πρόσχωρα, άλλα χαΐ θετταΛίαν και 
Ελλάδα χαΐ Πελοπόννησον - χαι πολλά φρούρια παρεβτήσατο, ών ην τδ χορυφαΐον ή Λάρισσα, ής τους 
εποίκους μετψκισεν εΙς τά της Βουλγαρίας ενδότερα ικανεστίους, χ%\ τοΤς χαταλόγοις τών Ιαυτου χατα' 
τάξας στρατιωτών συμμαχοις έχρξτο χατά 'Ρωμαίων. Μετήγαγε δΐ χα^ τδ λείψανον του αγίου *Αχιλ. 
λείου, επισκόπου Ααρίσσης χρηματίσαντος έπ) Κωνσταντίνου του Μεγάλου χάν τη μεγάλη χαΐ πρώτ]) 
συνόδψ παρόντος συν 'Ρηγίνψ Σκοπέλων χαΐ Διοδώρψ Τρίχχης, και εΙς Πρέσπαν άπέθετο, Ινθα ήσα ^ 
αύτψ τά βασίλεια. 

ΡΓοίηάβ ΒΑ8ί1ίιΐ8 ίιηροΓαΙΟΓ, αΐ ρρίιηαιη ΟυΗ η6- ]) Άμύνασθαι δΐ τούτον 6 βασιλεύς τών είργασμένων 
^οϋο 8θ θχρβάίϋ, ΰΐοΐιοί δ&οαυβί! ηιαΙβΑοία οαρίβηβ, γλιχόμενος, έπείπερ άπετινάξατο τάς περί του Σχλη- οοΐΐβοΐίβ ΗοιηαηΙβ 6ΧθΓθίΙίΙ)α8, ίη ΒαΙ^&Η&ιη ίρβο 
άαρβΓΟ 8ΐ«1ιι11, ηβ οοηιη;ιυηί(;Αΐ& ςαίάβηι γθ βητη 
ΒαπΙα Ρϊιοοα, βοΙιοΙ&πιιπ θΙίλοιηηΕη άοπιββίίοο, θΙ 
ηΛ|αΑ&Ι> •^^^η^•ι^1>1» (ΙαοίΙ>α8• Βγ§^ο ρβΓ ΚΙιοάορ» 
Μ ΒαΓΟ Δοιηίηι Γθ^ίοηβδ ρπ)ρ1η<ιΐ]«8 Βο1β«Ηλΐα ρου φροντίδας, τάς 'Ρωμαΐχάς δ^ροίσας δυνάμεις 
αύτδς δι' έαυτου ε!σβολήν έν Βουλγαρίφ έδόκει ποιή- 
σασθαι, Βάρδαν τδν Φωχαν Ι^ι τών σχολών δομέ- 
στιχον βντα χαΐ το6ς λοιπο^ΐς Ιφους δυνάστας μη{• 
άξιώσας λόγοτ). Εισερχόμενος δΐ Ιν Βοολγαρί^ (ι 169 ΗΚΤΟΚΙΑΗϋΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 170 της «βρά ηΐ 'Ροδ<5ιηϊ και τψ ποταμφ "Εδρφ, τον Α. ίηβΓβββαβ, ιπΛ^ίβίΓαιη 1.βοηβιη Μβΐίβββηυιη & Ιβρ^ο μχγιστρο^ Λέοντα τον Μελισσηνόν κατ(5πιν εΐασε, 

τα< (ννχωρίας φυλάττειν προστάξας, αύτδς δε τά 

μβταξυ Τριβδίτζης, ήτις πάλαι Σαρδική έπων^μαστο, 

στενά διελθών χαΐ τάς λόχμας, χαι ^ν τινι τ6πψ 

Στωκωνίφ λεγομένφ γ£ν<5μενος, ΙΟετο χάρακα, έκεΤσέ 

τε διενοείτο «ώς ^ έπιχειρήστρ τ^Ι πολιορκ'^ της 

Σβρδικης. Ήχούετο δΐ καΐ ό Σαμουήλ τάς κορυφάς 

των κύχλωθεν δρέων κατέχων (πρλς φανεράν γαρ 

ίτυμπλοκήν χαΐ άγχέμαχον έδειλία) καΐ πάντοθιν 

ένεδρεύων, ει πως δυντιΟείη βλάψαι τους έναντ(ους. 

Έν φ δλ ταύτα Ιγίνετο και τοιούτος ήν τψ βασιλεΤ 6 

βκοιιός. Στέφανος ό δομέστικος των σχολών της 

Δύσεως, δν διά τδ βραχύ της ηλικίας Κοντοστέφα- 

νον (44) &πων6μαζον, απεχθέστατος ων Αέοντι τψ 

Μελισσηνφ πρόσεισι νυκτός ήδη καταλαβούσης τψ ^, βΐ βά αΓΐ)θΐη βυιηιηα 

βασιλει, χ%\ άναζευγνύειν α>ς τάχιστα παρεκάλει, τα πιοηβ οοηΙϋΓΐ)Λΐϋ8 ίι Γβΐίςηίΐ, ςυί Λπ^ϋβΐίιιβ οαβΙοιΙίΓβΙ : ίρββ ίβυοίΐϊυβ 
βΐ Βίΐνίβ ςυ*3Β8υηΙ&(!ΙΤπ3(ϋΙζ8ΐιη(οΗιη 1)©ο 8ΛΓ(3ίο8ΐ 
άίοβ1)αΙϋΓ) ροΓββΓαΙίβ, ία Ιοοο οαί δίοροηΐο ηοπαβη, 
οαείΓΒΐ ροηίΐ, ίΐ3ίςυβ άθ ορρυ^ηαη(3β 86Γ(1ίοα οο^ίΐΛ- 
Ιίοηββ ίηβϋΐυίΐ. ΑικΙίβΙιβίυΓβΙίβιιι 43Τ βΛίηυβΙϋπι 
ιηοηΙοΒ ςυί οίΓΟϋπαί&οβηΙ ΙβηβΓβ, βΐ) βρβΓίο ρΓβΙίο 
ιηβία &1)Ιΐ0ΓΓ6αΙθΐΏ, βΐ ϋΐκΐίςαθ ΐηθίάΐαβ Βοβίίβ Ιββ- 
άβηϋί ο&υβΑ (6η(!βη1βηι. Ουιη Ιιίθ ΐηίβηΐυβ ββΐ ίιη- 
ρβΓαΙοΓ, 81βρ1ιαηα8 ΒοΙιοΙβΓϋπαοοοίάβηΙ&Ιίϋΐη (3οιηβ- 
8ΐίθϋ3, ςαοιη ο1) ΒΐδίαΓββΙιυιηϊΙίΙ&Ιβιη Οοηίοβίβρίιιι- 
ηυιη βρρβ11α1)αηΙ, Ιιβοηί ΜθΗβϋβηο ίηιιηίβίββίιηυβ, 
ηοοίβ 8θ ^&Iη ίηΐβικίβηΐβ ίηαρβΓβΙοΓβω αάίΐ, ΙιοΚα- 
Ιυρςυθ πΙ,θΓηηϋ}υΒΓβΙ)υ9ρο8ΐΙΐ8ΐ)ίί;Ϊ8, ΐϊΐοϋβοββίρίΒ 
Οροΐίη ΓβουΓΓαΙ:ΜβΗ38βηπιηβηίιηίηΙιίΕΓβ ίπΊρβηο, 

οβίοηΐ&ίβ ρΓοΠοίδοί. Ηοο ββρ- 

ίΐηρθΓ&ΙΟΓ ΒίβϋΐΏ ΟΑδίΓΒ ΠΙΟΥθή άλλα λογιζί^μενβν δεύτερα, και τήν βασιλίδα κατά- ^ιιι)β^. ΑΙ ββιηυβΙυΒ ίηοοπαροβίΐϋΐη 1]08ΐίυτη άίδΟββ- λαβείν, €ικ του Μελισσηνου έποφθ^λμιώντος τζ βασι- 
λείς χάχεισε άπιδντος άρτι συν τάχει πολλψ. ΈΟρύη- 
σεν & λόγος τον βασιλέα, καΐ άναζυγήν ευθέως έκή- 
ρυξεν. *0 δΐ Σαμουήλ τήν άσύντακτον άναχώρησιν 
φυγήν, ώς είκδς, είναι, 6ποτοπάσας, έπεισπεσών άθρύ- 
βϋς μετ' αλαλαγμού και βοής τους τε 'Ρωμαίους κατ- 
έπληξε και φυγείν ήνάγκασε , και τό στρατύπεδον 
κατέσχε, καΐ της αποσκευής άπάσης έγένετο κύριος 
καΐ αυτής της βασι) ικής σκηνής καΐ των βασιλικών 
παρασήμωνι Μόλις δΐ ό βασιλεύς τά στενά διελθών 
εΙς Φιλιππούπολιν διασώζεται• [Ρ. 696] έν ^ γενό- 
μενος, χαΐ τόν Μελισσηνδν άμετακίνητον εύρων και 
τήν έμπιστβυθεΐσαν αύτψ φυλακήν επιμελώς τη- 8υιη ρΓο ίυ^^α, υΐ ρ&Γ 6γ&!, Ιι&1)βη8 8αΙ)ίΙο ίη βοβ 
ουίΏ οΙαααοΓβ &ο ΒίΓβρϊία ΐΓΓυϋ, ΙβΓΓϋοβςυβ ίη Γα• 
^αοα οοηίίοϋ, ο&βΐπβ βοΓυιη ροΙίΙυΓ οΙ ίπιρβάιΐΏβη- 
ϋβ οιηηίϋυβ ίρδΪΒςαβαάβο ισιρβΓ&Ιοηίδ ίη5ί§[ηί1)υ8. 
ΐΓπρβΓβΙοΓ ουτη βΒ^Γβ ρΡΓ ΓΛϋοβδ ΡΙ^ΠίρροροΙίχη ρβΓ- 
νβαίθββί, ίπνβηΪΓβΙςυβ ΜθΙίβΒβηυιη ίη 8ΐι& 8(&Ιίοηθ 
ηιΟΓ&ηΙβο), άίΙίι^βηΙβΓ 8ίΙ)ί (ίβιη&ηά&ί&π] οΙ)ίΓβ ουβίο- 
ϋΐΕπι, 6χρΓθ1)Γ&1 πιβηά&οίυΐΏ Οοηίθ8(6ρ1ι&ηο, ςυοά 
Ι&ηϋ οηαΐί ο&υδα ίυΪΒββΙ;. Εαπιςυβ ηοη ίβΓβηΙβιη 
ρΐαοίάβ οΐ3]υΓ3αΙίοη6ΐΏ,8β(1 ΓβΓΟοίΙβΓ ΓβίροηΒ&ηΙβηοΐ 
βΐ οοηΙβηάβηΙθΕΏ 8Θ ρβοΐβ 438 οοηβυΙυίΒβθ, ίιηρα- 
άβηϋ ΙιοπιΊηίδ ρβΐυΐ&πϋα ΪΓπΙ&Ιυβ βοΗο άββϋίβηβ 
οπηίϋυδ αο 1)&Γΐ)α &Γπρϋ βΐ ίη ίβιτααι ρΓΟδίβΓηΐΙ. ρουντα, τψ Κοντοστεφάνψ έλοιδορεϊτο ώς ψευσαμένψ καΐ παραιτίψ γεγον(5τι τοσούτου κάκου. Ούτος δΐ μή Ινεγ- 
χων πράως τήν έπιτίμησιν, άλλ' Ιτι μάλλον χραχυν(5μενος και δίκαια συμβουλεΰσαι ισχυριζόμενος, ήνάγκασε 
τον βαίτιλέα διά τήν άναίσχυντον Ιταμύτήτα άναπηδήσαί τε του θρ<5νου, και τών τριχών αύτοΰ κα'ι της γενειάδος 
λαβόμενον κατασπάσαι εΙς γη ν. 

Ίνδιχτιώνος δΐ ι», Ιτους ,ςυΐ^δ', 'Οκτωβρίψ μηνΐ Ο 
έγένετο χλόνος μέγας, και κατέπεσον οικίαι πολλαί χαι νβοι και μέρος της σφαίρβς (45) της του θεοΰ 
Μεγάλης Εκκλησίας* δπερ πάλιν 6 βασιλεύς φιλο- 
τίμως έπηνωρθώσατο, δαπανήσας εις μ6νας τάς μη- 
χανές της ανόδου, δι* ων οΐ τεχνΤται Ιστάμενοι καΐ 
τάς υλας άναγομένας δεχόμενοι φκοδ^μουν τδ πεπτω- 
χος, χρυαίου κεντηνάριαδέκα. 

01 δι τών Τωμαίων μεγιστάνες μηνιώντες τψ 
βασιλεΐ, 3 μίν Φωκάς Βάρδας ναί τίνες συν αύτψ 
οτιπερ εΙς Βουλγαρίαν έκστρατεύσας 6περεΐδεν 
αύτους, μηδ' έν Καρδς λογισάμενος μοίρς^ (46), 
έλλοι δΐ χαΐ άλλοι δι' άλλους προπηλακισμούς τε και 
παροινίας, 6 δΐ μάγιστρος Ευστάθιος δ ΜαλεΤνος 
διά τό άτίμως άπδ της είρημένης εκστρατείας άπο- 
«εμφθήναι, συναθροισθέντες έν τψ Χαρσιανψ κατφ -^ ςυδίί 15, ίηάίοΐίοηβ 15. Β&Γά&ιη Ρϋοο&ιη ίοορβΓ&Ιο- 
τδν οΤκον τον ρηθέντος Μαλεΐνου, ιε' του Αυγούστου Γβπι άβδί^ηαηΐ άι&άθΐη&Ιβςαβ 6ΐ &1ϋ8 ίηαρβπί Ιηβίς;- 
μηνος, της ιε' Ινδικτιώνος, Βάρδαν τδν Φωκαν άνεΐ- η11)υ8 βχοΓηαηί. 8ίιηη1 ηυηΙί&ϋαΙαΓ ΟαΓϋΠΐ β δγΓί& 

ΧΥΙ.ΑΝΒΚΙ ΕΤ ΟΟΑΗΙ ΝΟΤ^Ε. ΙηάίοΙίοηθ 15, αηηο ιηυηάί 6494, ηιβηββ Οοίο1)η, 
16ΓΓ& νθΙιβιηβηΙβΓ οοηβυ88& ιηυΚβ άοιηυβ λίςιιβ 
1βπ]ρΙ& οοΓΓϋβΓυηί βίραπβ βρΙιβΒΓΟΒ Μ&^ηββΟβί οάίβ. 
Ουατη ιπιρβΓαΙοΓ χη&^ηίΩοβ ΓβΓβοϋ, ίιηρβηδίβ ίη 80• 
1&8 ιη&οΙιίη&8 (ΐυίΐ3υ8 Γ&1>Γί ίηδίδίβηΐβδ χηαΙβΓίαπι 
δυΓδυζη &ΙΐΓ&οΙαιη βχοίρίβϋ&ηΐ βΐ ορβή &(11ιίΙ)θΙ)αη1, 
οβηΙβη&Γΐίδ αυτί άβοβοι. 

ΙηΙβηιη Ηοηι&ηί ίη)ρβπί ρροοβΓβδ ίηιρβΓαΙοη 
δοεοβηββηίβδ, Ρ1ιοο&8 ΒαΓά&δ θ( ςυίάαιη ουαι ίρδο, 
ςυοά ΒηΙ^&Γίο&ηι ίηθϋΐυβηβ βχρβάΙΙίοηβπι ίρβοδ 
8ρΓ6νί8δβΙ ηυΐίοςυβ ηυπιβΓΟ Ιι&Ι^υίδββΙ, &1ϋ &1ί&8 
ο1) οοηΙυΓπβΠαδ, ΕαδΙαΙΙιίαβ χη&^ίδΙβΓ Μαΐβίηαβ, 
ςυοά ί^ηοπιΐηίοδβ α άίοΙαβχρβάϋίοηβίυβΓ&Ι άίιηίβ- 
8υ8, ΟΙιαΓδίαπί ίη (ίοιηο Μ&ΐβίηί οοουηΐββ άίβ Αα- (44) Κοντός βηίια ΟΓβΒοίβ ραηυτη, τηοάίοητη, δτβ' 

ν€9η βί^ίβΟ&Ι. 6θΑΒ. 

(45) Γηι</ι. ΟοΑίι. 

(46) Ια χηΑΓ^ηθ βθΐ βββο Ιιοο ρρονβΓΜυιη. δίο 
λαίθΐη άθ Αβλίηβπιηοαθ αρυά ΗοιηβΓυιχι ΑοΙιίΙΙβΒ, 

Ρατεοχ» Οι. ΟΧΧΙΙ. Τίω δέ μιν έν καρδς α"σ^. 111)1 ςυίάαηΐ έγκαρ($ς Ιβ- 
κηηΐ ύφέν. δβά ν&η&δ β^υ8 όίοΐβήί βζροβϋίοηββ 
ΐαο &£Γ6ΓΓ6 ηοη Ιί1)6(, βοπι ροδβίηΐ 6χ βοΙιοΙί&Βία θΐ 
ΕαβΙαΙΙιίο αο &1ϋΒ Γβροϋ. Χυι.. 6 171 ΟΕΟΚΟΙΙ ΟΒΟΗΕΝΙ 179 αάνβηΙ&Γβ. Ιβ θηίιιι Α 61ΐ08Γ0β, υϋ βχροβιιίιηυΒ, ία χ πον βασιλέα, διάδτ}μά τκ πίριθ^ντις αύτφ χαΐ τά ο&ΓΟβΓβιη οοιηρ&οΐυβ ΒαΙ)γ1οηθ ίη οαβίο^ΐία νίχθΓ&ί, 
οιηηί οοΓα οοΓροΗβ άββίϋαΐυβ, ο&ΓΟβηβςυβ ίηοοιη- 
ιηοάίθ 6ΐ οιιβίοάαιη οοηΐυηαβίϋβ άϊνβχ&Ιυβ. 8υΙ)ίίο 
βί αίΤαΙβίΙ ίοΓίαηα ρρορϋΐα, ίρβυιηςιαβ ουιη βιιίβ 
οαροθΓβ 6(1 υχϋ. Οαο αυΐθΐη ιηοάο νίηουΐί» 489 
1ϋ>6Γ&Ια8 ίη Εοιη&η&β ρΓονιαοΐαβ ίηοοίυιηίβ ροΓνο- 
υοΓϋ, 3&ιη ηυηο ηαΓΓ&Ι^ίιηυβ. λοιπά της βασιλε(ας γνωρίσμοΕτα. Τούτου δΐ άναγο> 
ρευθέντος ήγγέλλκτο χαΐ ό £χληρ6ς Ι(χων άττό £;>• 
ρΐας. Καθ«ιρχθεις γάρ, ώς ΐνπομβν, παρά του Χο• 
σρ^ου μετά των ιτερί αύτ^ν έν Βαβυλώνι Ιμ(ν• 
τηρούμενος έν τη φρουρφ, πάσης Ιπιμελεία^ έατι- 
ρη μένος και τ^ έχ της καθείρξεως χαχουχ(^ χαΐ 
ταΤς των φυλαττ^ντων παροινίαις τετρυχωμένος* εξαίφνης $* έπέλαμψεν αυτφ τύχη λαμπρά, χαΐ της φυλαχης έχβάλλεται συν τοις αμφ' αυτόν παραδόξως. 
ΟΤφ δ^ τρύπφ των δεσμών ήλευθερώθη, χαΐ δπως εΙς τά *Ρωμα(ων ^0^ διεσώθη χαΐ έπανηλΟεν, διιεισι λέξων 6 
λόγος. ΡθΓβίοα ^608 Γβ^ηο & θ&Γαοβηίβ βχυΐα ηυηςυ&ιη 
ηοη ϋβ ίΓ&80β1)&ΐαΓ, Ιαοί1θ(|υθ οο^ίΙ&ΚχιΙ 6( οβο&βίο- 
ηβιη άΐ8ρ1οίβ1)&1 βθ8(ΐ6]ίο!6η(]ί ανϋαιηςαβ ροίβηϋααι 
ΓβοαρβΓ&ηάί. Εγα( ίηΙβΓ βοβ ςυΐιΐ&ιη βϋρρο ηοΙ)ΐΗ8- 
8ΐΊη& ΟΓΐυβ Ιη&Γ^υβ, θΐ θΙοςαβηϋΑ βί 1)θ11ίο& γθ ο1&- Τό των Περσών γένος τήν αρχήν τή< βασιλείας 
άφαφεθίν 6πό των Σαρακηνών άεΐ μ^ ένιχότει 
τούτοις καΐ ένεδομύχβι, και καιρόν έζι{τει χαΐ μη- 
χανή ν δπως τους τό κράτος Ιχοντας κατασπάσ^ χα) 
τήν πάτριον πάλιν άναλαβ^^ ^ΡΧή^' ί^ ^^ '^'^ ^ Γυβ αΐηυο βίΓβηυυβ. Ιβ ΟϋοδΓΟβη 8βηϋβη8 άί880- Β αύτοις άνήρ έξ ευγενούς σειράς καταγόμενος. "Ιναρ- ΙυΙβ Αίςυο ίηβρίβ ΐιηρ6ηυιη ^βΓβΓβ, 3&ιη ηυηο ςυββ- 
Βϋαχη (ϋα ορροΓίυηίΙ&Ιβιη Ρ6Γ8ί8 αάβββο ταΐαβ, 
αηΐνθΓβαιη ΑοΙΐΦΐιΐ6ηΐ<1αΓΐιπι ^θοΐβιη βά άβΓβοϋοηβιη 
α βαΓ&οβηίβ οοηοϋαΐ, ΤυΓΟ&ΓυιηςυΘ οπβηΙ&ϋυΐΏ &ά 
νί^ίηΐί ιηϋ1ί& ιηβΓββάθ οοηάυοβηβ, γ68 δ&Γ&οβηοΓϋΐη 
α^ίΐ &1(|ϋβ ΓβΓΐ, 81 ςυοθ οβρί896ΐ, βοβ ιώογΙθ ιηαΙίΕπβ, 
&ο ηβ ραθή8 ςαίάβιη ρ&Γ06η8. Οαιη Ιιοβ ΟΙιοδΓΟββ 
8»ρβ ίρ80, 8&ρθ ρθΓ άαοο8 8υο8 ρΓ»Η&1υ8 θθΐηρθΡ 
6υοουΙ)υϋ. ΠββρβΓ&ία ^&ιη γθ, &ο ροΓΓΟ δβηΐίβηβ 86 
βΓΟία οοηίΓΑ ΡβΓ8&3 ΓθΓΓβηοη ρο8Β6, οαιη βίερβοοη• 
0181 ίρβίΰδ εχβΓοίΙαβ ]&αι ηβ ηοπιοη ςυίάβιη ΡβΓ8«λ- 
Γυιη ααάΐΓθ 8υ8ϋηβΓβη1, ΗοηιαηοΓυπι, ^υοβ ο&ρϋνο8 
ά6ΐίηθ5&1,|Γ600Γ(]&(υΓ. δυΐ^ϋςυβ βί ρΓαάβηίβρ &(]πιο- 
άυιη Γ&Ιίοείηαη, ηΐδΐ δείβρυβ ίΐΐαθίπυπι υηυ8 θβδβΐ γος τουνομα, λέγειν τε δεινός χα^ &λλως πολεμικός 
χαΐ δραστήριος άνθρωπος. Ούτος τόν βασιλέα Χο- 
σρύην χατανοήσας άνειμένως και φαύλως &ρχοντα, 
χαΐ νυν παρεΐναι δν έζήτουν οΐ Πέρσαι καιρόν οίη- 
θεις, άνασε(ει τε τό γένος τών 'Λχαιμενιδών άπαν 
χαί άπύστασιν κινεί κατά τών Σαρακηνών. Προσλα• 
βύμενος δΐ και μισθοφοριχόν άπό τών έφων Τουρ* 
χων (47) άμφι τάς είκοσι χιλιάδας έδ^ου καΐ κατ* 
έτρεχε τά Σαρακηνών, [Ρ. 697] £ρδην άναιρών το^ς 
&λισκομένους καΐ μηδΐ παίδων φειδόμενος. Προς 
τούτον 6 Χοσρύης πολλάκις χαΐ διά τών οΙχ*(ων 
στρατηγών και αυτός δι' Ιαυτου αντιπαρατάξαμε- 
νος έν πάσαις ταΐς μάχαις ήττήθη. Άπογνους οδν 
λοιπόν και είδώς μή ων Ικανός ό'πλα άπ^ τοΰδε χινη- ΒΟ θΐΐιηπίΟΓαπι νίΓΟΓαοι βί &ηίΐΏί 00Γρ0Π8(]ΐ2β Γογ- γ* νοιι κατά Περσών, τών αύτου στρατευμάτων πολλά* ϋΐυάίηβ ρΓΦ8ΐαη8, ηοηςυβιη οοπι ρροΓβοΙο οοηΐΓ& 
άοιηίηυοι βουιη ίηδυΓΓβοΙυΓααι, 440 βυιηςυβ ίη 
Ιαηίαβ αη^υδίΐαβ οοπ)ρυΐ8υΓαιη, ηβςυβ άβίο^β βχ- 
βηΐί ο( ίηίθΐίοβοι ΙοΙθΓ&ηΙί νίΐΑαι Ιοί 1αηΙθ8ςυβ νίΓ08 
ίπιρβπιΐοηυπι ΙιοηοΓβιη 1ιιιϋϋυΓ08 ίυίβββ. Εγ^ο γο 
οαηι 800 86η&1υ εοιηπιυηίβαΐα ΟυΓαοο θ1 οοιηί1β8 
6]α8 β ο&ΓΟβΓβ βάαοϋ οαιηίςηθ ομγλ ΓβΩοίΙ,Ιαηάβπι• 
ςαβ αΙ) βορβϋΐυΐ 8ί1)ί ίηΡβΓ8ί8 (Ι6ΐ)6ΐ1&ηάίθ ορβΓ&ιη 
ηανβΐ. 81αιυ1&ηΐ6Γ ίοίϋο 0υΓυ8 ίά Γβουβ&νϋ, ο&υ- 
8&1α8 νίΓ08 Ι&ηίο ΙβιηροΓβ ίη ουβίοάία άβίβηίοβ 
ο&ΓΟθΓΐβςαβ βθΓυηιηί8 &ΙίΓϋθ8 ηοη ρο8Βθ αραιά Γθγγθ. 
61ΐ08Γ0β8 βυΐβπι αΐϋ^ΐ8 πι&§;ί8ςιΐθ ία8ΐ&1)&1, ϋαςϋα* 
1)&(ςυο υΐ ρβουηί&σιίηηυοιβΓΑΠίθΙ βχβΓοίΙυβ ηυπιβ- 
Γθ8ί88ίιηο8 8ρΐ6ηάί(36ςοθ ίη8(Γυε(08 αοοίρερβί βί κις κατακοπέντων καΐ μηδ' βνομα στεγόντων άκουσβι 
Περσών, εΙς ίννοιαν Ιρχεται τών Ιν τ^ φρουρά *Ρω• 
μαίων, έπιλογισάμενος λίαν, έμφρόνως ώς ε! μή τις 
τών επισήμων ήν και εμφανών 6 ναθειργμένος χαΐ 
κατά ψυχή ν και σώμα γενναίως Ιχων, οόκ &ν του 
οΙκείου δεσπότου κατεξανέστη καΐ ές τόδε ανάγκης 
σηνήλασε τούτον, και μετά ταΰτα φυγάς και βίον 
διαντλών άτυχη δπό τοσούτων και τηλικούτων ώς 
βασιλεύς ανυμνείται. Κοινολογησάμενος μετά της 
έαυτοΰ γερουσίας έκβάλλει τε τόν ^δρα τούτον χαΐ 
τους συν αύτφ της φυλακής καΐ πάσης επιμελείας 
καταξιοί, και τελευταΤον τήν περί του πολέμου προσ- 
φέρει άξίωσιν. θρυτττομένου δΐ κατ' αρχάς του 
Σκληρού, καΐ μετ* ειρωνείας πώς £^ δυνηθεΤεν λέ• Ι)β1Ιαιη ίη ΡβΓ8α8 ββΓβΓβΙ, ηβηαβ ^ο^ϋΓ^ΕΓϋ^η ωβπιί- |^ γοντος ό'πλα κινήσαι άνδρες έν τοσούτφ χαιρφ χαθ- ηί8δθΙ βΐ 0&Γ0ΘΠ8 θ]θΐ68ϋ&Γααι, ςυ&8 ίρββ ίη ρο8ΐβ- 
Γηηι &πιρ1ΐ88ΐπ3ί8 ηιβπίΐδ β^βοί &1)θΙίΙυΓυ8. Ταηάβπι 
βΓ^ο 0υΓυ8 αηηυίΐ βΧ 1)6ΐΙί &(!α)ίηΪ8(Γα1ίοη6ΐη ίη 86 
Γβοίρϋ. Νβςοθ ΥβΓΟ ΑΓ&1)β8 αυΐ δαρ&οβηοβ ααΐ &1ίθ8 
ΟΙΐϋ8Γθί 8α£(1ίΙθ8 ρορυΐοβ άαβθΓβ δαβϋηβΐ, 86(1 δγ- 
Γίαο&ΓυΐΏ υΓΐ)ίαπι ρθΓΐα8ΐΓ&Γί ^υι>6^ 0&Γ0βΓθ8, βΙ ςηί 
ίη ίί8 (ΐ6ϋηθ1)&η1ϋΓ 6&ρ1ίνί Ποπιαηί βάυοΙ αίςυβ 
αΓοιαπ, Ιιοο βΐ ηυΠο &1ίο βχοΓοίΙυ 86 Γβο) οοηίρα 
ΡθΓ8λ8 968ΐαπιιη αΓβροιαηδ. Ρΐαουίί οοηβίΠυηι ειργμένοι και κατακόρως μετάσχοντες τών έκ της 
φρουράς κακοπαθειών, ό Χοσρύης χαΐ πάλιν ένέχειτο, 
και χρήματα λαβεΤν αυτόν !κέτευεν αριθμού διεκπί- 
πτοντα και στρατεύματα πλήθει τε ^Ιίπειρα ναΙ λαμ- 
πρά ταΤς παρασκευαΐς, και στρατήγησα ι τόν πόλε- 
μον, καΐ μή μνησικακήσαι της καθείρξεως, ώς δυ- 
ναμένου και αύτου τοΤς μετά ταΰτα καλοΤς και ταΤς 
φιλοφροσύναις έπηλυγάσαι τά προφθάσαντα χαχά 
και τάς έκ της φυλακής αηδίας. Πείθβται τό τελευ- ΧΥΙ.ΑΝΟΚΙ ΒΤ αΟΑΕΙ ΝΟΤΛί. (47) ΙΙηάβ ΤαΓΟΙ Γβάάίΰ ΟΗβηί&Ιββ βχροηϋ αηοΐορ ρ. 768. Οοαβ• 173 ΗΙδΤΟΗΙΑΕϋΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙΟΜ. 174 ταΐον 6 Σχληροζ, χαΐ ίχτκλίτκιν δπέσχιτο τ^ χεχε- ^^ ΟΙϊΟδΓοί, ιηοχςυθ αρβΓϋ ο&Γθ€Γ6β, οάαοΐί Εοοαααί, λβυσμένον. ΣτρβτΕύμβτα μέντοι λαββϊν Αράβων ^ 
ΣαρααπΊνων ή Ιτέρων έθνων των τψ Χοσρί][^ 6ποκει- 
μ£νϋχν ούδ* δλως ήνέσχετο, τάς δΐ φυλαχάς των έν 
£υρ(^ πόλεων άναζντήσαι ήξ(ωσε, χαΐ τους έν αύταΐς 
χρχΓουμένουζ 'ΡωμβΙους έξβγαγεΤν κχΐ χατοιιλίσαι, 
μενά τούτων χαι ούκ £λλως λέγων εΤναι δυνατ&ν 
αύτφ τον πρ^ς τους Πέρσας άναδέζανΟβι πόλεμον• 
Έδέ{χτο 6 Χοσρόης τ&ν λάγον, χαΐ α\ φυλακαι ταχύ 
ίνεφγνυντο^ κβϊ οΐ έν αύταΐς ήλευΟερούντο * Ρωμαίοι, 
χϊί συνη0ρο(σ6ησαν άπό τούτων δνδρες όμολ τρισχ(- 
λιοι • βυς εΙς βαλανεΐα έχδους χαί τον έχ της χαθ- 
•ιρξεως ^ύπον άποχαθάρας, έσθήσί τε χαΐ περιβο- 
λαις χαιναΐς άμφιάσας , χαΐ έχάατψ την προσήχου- 
σαν χβι άρχουσβν δους παντευχίαν, βδηγους της αΐ^ΐυβ Ιιοβ ιώο(3ο αά Ιπα νίΓΟΓυιη τηϋΐία οο11βο(&. 
Οαοά ΟαΓυβ ία 1)&1η6& ααίβίΐ, 80Γ(ϋ1}α8(ΐαθ βίβςαα* 
ΙοΓβ ίη νίποαϋΒ «οηίΓαοΙο 44 Α &1)1α1ίβ αονίβνθβϋ- 
1)08 ίηάυίΐ, &ΓIηα^08^υ6υ^^υ^α6ςυθ Γ&ϋοηβ8 ροβία- 
1&1)ΑηΙ, άυοΙοηΙ)η8ί1ΐη6Η8&ά8θίΙί3, Ιιυηο βχβΓοΗααι 
ίη ΡβΓ8&8 άυοϋ. ϋϋί αάνορβίβ 8ί£;αί8 ρυ^αα ίηίΐιι 
681, Ηοπι&ηί αοΓβιη ίπαρβίαιη ίη ΡβΓ8&8 ά&ηΐ. ^αΐ 
βΐ ΐ^αοΐο &ηΏ&ΙυΓ£β ξβηβΓβ βΐ ΐηθυβία νοοβ αο ηοα 
&ηΙβ νί9& οΓάΐηυιη &ο ρηςη® Γ&Ιίοηβ, ρΓΦοίρυβ υθγο 
νΐοίβηΐία ίηοαρβυΒ ρβΓίοΓΓΪΙί, Γυβί βΐ &ι1 υαυαι 
οιηηββ ΟΦβί βυηΐ, ηβ ηυαίίο ςιιί(]θω, αΐ θβΙ; ία 
ρΓον6Γΐ>ίο, ο1βΓϋ8 ΓβΠοΙο. Ιρβθ βϋ&ιη 1ηβΓςυ8 ία 
ρηπια αοίθ οβοΐάίΐ. ΙΙοαι&ηί ίη^βηίοηα ρτ»ά&πι 6( 
ρΐυπιηοβ βςυοβ &(1θρ11 ηθςαα(ΐα&αι &(1 61ιθ8Γθοα &{ου λαβών Ιξεισι μετ' αυτών χατά των Ηερσών. ^ ΓβνβΚβηάυαι βιΒί άυχΘΓΐΐαΙ, 86(1 νίααΐ ςιΐΒ ία 
Γενομένης δΐ άντιπαρατάξεως, χαί μετά ρύμης σφο- ° ^..-:* -ι:-*ί .• .• .•-:*: : 

δρας των περί τλν Σχληρόν έπιθεμένων τοις ϋέρ- 
σαις, έχείινοι τφ ξένφ της χαθοπλίσεως χαι τφ άι^θει 
της ^νης χαΐ τψ άγνώβτψ της παρατάξεως, τ^ δΐ 
πλέον χαΐ τξ (5αγδαί(? φορ^ χαι ρύμ^ των 'Ρωμαίων 
χαταπλαγέντες τρέπονται χατά χράτος χαΐ π(πτουσι 
πανσυδι, ώς μηδ* δγγελον ίτουτο δή τό του λύγου) 
πκριλ&ιφθήναι της συμ«ρορας, [Ρ. 698] πεσύντος 
«αϊ αύτοΰ 'Ινάργου χατά τήν προςβολήν. Αείαν δ* 
δτι πολλήν περιβαλύμενοι χαΐ Ίππους συχνούς ούχέθ' 
&3εοστρέψαι πρδς Χοσρόην Ιγνωσαν, άλλα τη^ έπΙ Αοαι&α&κη άαοίΐ άίοϋοηβια ία^^Γβββί ιΠΕ^οίβ ίϋαβΗ- 
1)υ5 οΐ&ιη δ&Γ&β6ηί8 β£Γυ^6Γαο1, Ιηηυβ β&πα ρβΓνβηο- 
ΓοηΙ. ΑΙίυ3 ΓβΓίυρ ββηηο, Εοαιαηοβ ν1οϋ8 Ρερβίβ &ά 
6Ιΐ08Γ0θα Γβάϋ88θ βΐ Ιιαπι&αίΙθΓ ίυίβ86 6Χ66ρΙθ8• 
Ευ ία ρααίο ρο&Ι νίΐα θχοθά6αΐ6αι 01ιο8γο1 ΩΪίο 6ΐ 
8υ6θ688οη 8υο οι&ηά&886 υΐ ΗοαίΑΟΟβ αάΐιίϋϋο 
ρΓ8Β8ΐ(11ο Ιη ρ&ΐΓί&ια (Ιβάυβαΐ. δίνβ Ιιοο 8ίνθ ίΐΐο 
αιοάο, ία Ηοχαααοβ ςυίάβπι βα68 ρβτνβηΐΐ ϋαΓυβ, 
οαιαςαβ ΒβΓά&οι Ρΐιοο&αι 6886 ίη)ρ6Γ&ΙθΓ6αι ά68ί- 
^ηαίαπι ίην6ηΪΓ6ΐ| ίρ96 ηαϋςα6 & βαίβ 68ΐ βαΐοΐλίαβ 

ίΐαρ6Γ&ΙθΓ. 'Ρα>μα{ους άγούσης άψάμενοι χαΐ συντύνφ χρησάμενοι τζ όδοιπορί^ ελαφον διαδράντες χαΐ εις τά 
ηίτ*ρα -Γ^Οη διασωθέντες• Έτερος δΐ λ^γος έχει ώς μετά τήν χατά Περσών νίχην έπανελούντας έδέξατο 
φιλοφρύνως αυτούς 6 Χοσρύης, χαΐ έπει μετ* ύλίγον τ6 της ζωής αυτόν έφθασε τέλος, έπέσχηψε τφ υΐφ 
ιιβ^ (μωνύμφ χαΐ μετ' αυτόν βασιλεΤ συμμαχίαν δούναι τοΤς 'Ρωμα(οις χαΐ οΙ'χαδε πέμψαι. Και ό μίν 
Σχληρός ένι των είρη μένων τρόπων τήν 'Ρωμαίων καταλαμβάνει γήν, εύρων Βάρδαν τον Φωχαν ώς 
βασιλέα άνευοημούμενον, καΐ αυτός 6μο(ως παρά των συνόντων άνευφημούμενος. 

Ο&τω δΐ τά πράγματα εύρηχώς διαχε(μενα διά• ^ Οαπι &αΐ6αι ίο Ιιυοο Γ6ηιαι 8(&1υαι ίαοί(1ί886ΐ, ία 
φόρος Ιΐν χαΙ ποικίλος ταΤς γνώμαις * εαυτόν μίν γάρ 
ίβ^Ιβνέστατον Ιχρινεν εΙς τό χαθ' εαυτόν μύνον συν- 
έγ«ιν χαΐ διαχρατειν τήν άποστασίαν * προσχωρήσαι 
£έ τφ Φωκ$ ή τψ βασιλεΤ λίαν άγεννίς ψήθη καΐ 
ίνανδρον. ΙΙολλά γουν γνωματ«ύσας μετά των συνύν- 
τΐι»ν, τέλος τό μίν μύνος άνευφημεΐσθαι ώς βασιλεύς 
«καρ^^Αον καΐ άλυσιτελίς διά τό αδύνατον έλογίζετο, 
^1 δΐ προσφοιτηβαι των δυναστών χαΐ του έτερου 
3(αταορονησαι χατεγίνωσκε διά τό του μέλλοντος 
^ηλον. Έγνω οϋν χατά τό δυνατόν και αμφω προσ- 
)Γη{σασ8χι τβ^ *ρχ*«• ^ν' έξ αποτυχίας τήν Ιτέραν 
2χΐΙ βοηΟόν καΙ συλλήπτορα. Γράμματα μΙν ουν 
β^το< έχπέμικ»! «ρός τόν Φωκαν, κοινοπραγίαν 
άξαιτών καΐ της βασιλείας διανομήν, εΐ καταγωνί- 

ι δυνηΟειεν τόν βασιλέα. Λάθρα δΐ 'Ρωμανόν |^ Ιβπι ουίΏ 60 ίιηρβΓαΙθΓί8 ορρήαΐ6ηάί ίπΐρ6Γϋ(ΐα6 ν&Γίαβ αάαιοάυαι ρβΓΐθ8 &οίαιααι οο(;ϋ&ΙίοαίΚ)υ8 ΑΙ* 
βίΓ&χϋ. Ν&Ώ ββςυίάβαιβοΙυακΜί οΙ)Ιίαβθ(1απι 449 
ίηιρ6Γίααι νί(ί6ΐ)&1 αβςυ&ςυ&ηι β&Ιίβ 1}αΙ)6Γθ νίρίαια, 
6( ν6ΐ ΡΙιοοβ νβΐ ίηαρ6ΓΑΐθΓί 86 8(]υυη^θΓ6 ίαάί^αυαι 
3υ(ϋοιιΙ)&1 6ΐΓ6αιίοα11ςυ6 Ιιοαιίαί8 Γαοίηα8. Η6 άία 
αλα11υαιςυ6 ά6ΐίϋ6Γ&1& ουαι 8ΐ3ίβ (ΙθθΓ6νϋ, βί βοίυβ 
ίαιρθΓίυηι 8ίί)ί νίαάίο&Γβί, 6ηπι οοοα1υιη,ςπίαΐ6θ6Γί 
ρΓορο8ίΙαπι ηυΐΐο ιηοάο ρο386ΐ, αίιηίβ ΐ6αΐ6ΓΑπυαι 
ίοαϋΐβπιςαβ ΓοΓβ : ίααι ΓβΓυαι άυΜο 6χί1α α1ΐ6π βο 
60Γυαι ρ6η68 ςυοΒ βαιηηιβ 6Γ&1 ^οα^υ^£[β^6, α](6Γ0 
8ρΓ6ΐο, 6886 ρ6η6υ1θ8ααι. Ιΐ«ίΐυ6 8ί1}ί, ςυλαΐαο) 6]α8 
ύβη ροβ86ΐ, υΐΓαπ)ςυ6 οοηοίΐίααάαιη, υΐ βΙΙβραΙίΌ 

80666880 ΟΑΓΟΟίβ Αρΐ](1 &1ΐ6Γυαΐ ΙοΟΰΠλ 1ΐ&Κ)6Γ6ΐ βΙ 

αυχίϋυαι. Εγ^ο 1ϋΐ6Γί8 &ά Ρΐιοοαια ηιί88ίβ Β06ί6ΐΑ- τλν υΐόν εκπέμπει προς τόν βασιλέα ώς τάχα αύτο- 
μολήσαντα, λίαν έντρεχώς λογισάμενύς τε καΐ κρί- 
να<, V εΐ μέν ό Φωκάς δπερέχη, αυτός εί'η σωτήρ 
τσ» παιδός, »1 δι επικρατέστερα τά του βασιλέως 
6ιτάφξ«ι, αυτός δι' εκείνου παραιτηθείς του κινδύ- 
νου ^υσ^είη. Και ό μ:^ν. Τωμανός δόκησιν φυγής 
ιεαρασχών δπ«ισι προς τόν βασιλέα • δν ούτος φιλο- 
φρ'^νως βγαν δεξάμενος καΐ περιχαρώς μάγιστρύν 
τα ούΒέως έτίμησε καΐ συμβούλψ διά παντός έν τοις 
ιτολέμοις έχρητο. Κ«1 γέρ δή μετά τήν ε?ς Συρίαν ρ&ΓΐίΙιοαβαι 866αΓ6 ίηίΓ6 Βί£;ηίίΐ6α1. Οοοαίίθ «αΐ6αι 
Εοηαααυο) ΩΙίαιη, 8ίπια1αΙο 6αω ΐΓ&α8Γυ^886, &(1 
ίαιρ6Γ&ΙθΓ6πι αιϋΐίΐ, ο&111(1ί88ίπα6 1)οο ια6<1ί1&1α8, αΐ 
8ίν6 Ρ1ΐ06&8 νίοί886ΐ, ΩΗο ίρ36 ν6αίααι ίαΐρθΐΓΑΓ6ΐ, 
8ίνθ ίαιρβΓΑίοηβ γ68 ρΓΦνα1υί836αΙ,ίι1ϋ(1βρΓ66&1ίοα6 
ρ6η6υ1υαι 6νϋ&Γ6ΐ. Ηοπιιιηα8 βΓ^^ο 8ΐα}υΙ&Ιο ρ6Γία• 
^ίο &ά ίπιρ6Γ&ΙθΓ6αι αΙ)ίΙ, 8ΐ) 6οςυ6ΐ>θηί£;αΐ88ίαΐ6βΙ 
6υπι ςαυάίο &066ρ1υ8, 8ΐΑΐίοι πια^ί8ΐ6Γϋ αά άί£;αί- 
ΙαΙβοι βνβοΐιιβ, αρυά 6υαι ία 8υπιαιο ά6!αο6ρ8 1ιο- 
αοΓ6 Γυϋ 1ιαΙ)ϋα8ςα6 ία 1)6ΐ1ΐ8 οοαβίΐί&τίυβ. ΕΙοηίιη 175 ΟΕΟΒΟη βΕΟΙΙΕΝΙ 176 ΐπιρ6Γ&(0Γ ΟϋΓΟ ίη δγρίαιη ρΓοίβοΙο 8θ11ίοϋΰ(]ίηβ Α. ^ι^οχώρησιν του Σκληρού των φροντίδων ό βασίλευα 1ί1)βΓ&1υ8, ουιη ΓθΓυιη &(1ιηίηί8ΐΓ&ϋοαί ίιηρβηβίυθ 
8686 ά&ΓθΙ, Βαβϋίυιη οαΙ)ί6α1&πυΐΏ, 8θηΐ!6η8 βυαι 
βυβι αοΐα ίοιρΓυΙ)αΓ6 β1 ιηιΐ88αΓθ &1(ΐυ6 Ιι&οά (]υ1)ίθ 
οοοα8ίοη6χη &Π(ΐυ&ηάο ηαοΙαίΏ ί&οίαυδ αίΓοχ εοηΐΓ& 
86 &α80Γΐιιη, &ιι1α (ϋιηονβΓ&Ι 443 άοοαίςυβ βυ» 8β 
6οηϋη6Γ6 ]υ886Γ8.1;. ΗυΓβυιη νίάβη8 (ιοίΏίηβιη οοη 

ςαί6806Γ6, 86(] ΒβΙΏρβΓ Εη&1& ΟΟΏΒΠίΑ ΙΏβάίΙ&η 66 (3θ 

ρπρϋηα ροΐ6ηϋ& ΓεοαρβΓ&ηάα οο^ιΙαγθ, ίη δίβουιη 
Γ6ΐ6§αΓ&(, &άθαιρ1ΐ8 6ΐί&ιη ρ]6Γί8ςυβ Γ&εαΙΙ&ϋ1)υ8 : 
ΒΒ,ιη 8υιηρϋΙ)υ8 8υρρ6άϋ(ΐηϋΙ>υ8^Γ&νθ αΐίςυοά ιηο- 
ϋπ ρο88β1 ϋθ^ίϋαιη. Ρροίπάβ Ηυ]υ8 οοοβΠίίδ άβΗΐί- 
ΙαΙαβ, αιηίοίβςυθ οριΐ8ΐι&ΐ36ηΒςυοΓυιη ύάύ Ιβιηρο- 
Γί1)α8 <1υΙ)ϋ8 86 ΟΓβάβΓβΙ, ν6Γ6 Ιαηο ΗοΐΏαηυιη 
&ιηρ1θχυ8 68ΐ, νίΓυιη Βοίβηβ 6886 ν6Γ8υ1υαι &ο 8ΐΓ6- 
ηαυιη βΐ [>β11ίο& γ6 ρΓ®8ΐ&ηΙί88ίπ]υιη• 

Β&Γάαβ νβΐΌ Ρ1ιοε&8 υΙ)ί άβ Γ6(1ί1υ Ουη οο^αονίΐ, 
Η116Γ&8 &(1 βυιη ιηϋίϋ, 1)00 ίρβυιη ςυοά νοΐ6ΐ>βΙ 
ΟαΓαβ ϊηΙβΓροβϋο βΐίαχη ]υΓβ)υΓ&Ώάο οίΓ6Γ6ηΐ68. 
ΡΓ0ΐη11ΐ6ΐ)&1 βυ(6ΐη,Γ6 6Χ &ηίχηί ΒβηΙβηΙία οοηίβοΐβ,δβ 
ΟϋΓΟ Αηϋοείιί», ΡΙκΒηίοί», €(£ΐ68γηφ, Ρ&1%8ϋηΦ 
Βΐ Μ68οροΐ8σι1β ίχηρβηαιη ε688ϋΓυΕη, 8ίΙ)ί ΟροΠ 6ΐ 
Γ6Ηςϋί8 £;6ηϋ5υ8 86Γν&Ιΐ8. 1.8θ1υ8 Εάιηοάυιη 1ι&8 
6οη€ΐίϋοη68 &606ρϋ Οογοβ; ^α^6^υΓ&η(^οςυ6 ί!(ΐ6ΐη 
8(1Μ1)βη8, ίη Ο&ρραάοοί&πι αά Ρΐιοο&ιη βΒί!!, υΐ 
ςαοά ά6 8οεί6ΐαΐ6 οοπιροη6ηά& Γβΐίςυααι 6Γ&1 ρ6Γ- 
βθ6Γ6ΐ. Ι8 οαΐΏ 6αιη ίη η&88&ιη 111θχΐ88βΙ, ίη8ί^α11)υ8 
ίιηρ6Γϋ 6χα1υιη ίη οαβίβΐΐυαι ΤγΓορβθυπι ιηϋΐίΐ, 
ναΐίάα ββρίυιη ου8ΐοάί&• Ιηάβ ρ&Γΐβιη 6Χ6Γ6ί(υ8 
ΟαΙοογΓΟ ύβΙρΙιίηδΒ ρ&ίηείο (Γ&άίΙ βΐ αά 61ΐΓ^8ορο- 
11η, ςυ» &ϋ αΗ6Γ& ΓΓ6ΐί ραπίθ οοηίΓΑ Οροΐίη δΐΐαβδί^ απαλλαγείς και των δίουκήσεων άπτ^μενος άνδρικώ- 
τερον, έπεί ίγνω τ^ν παρακοιμώμενον,.'μήϊ[άρεσκ^- 
μενον τοΤς δρώμενοι;, άλλ' ύποτονΟορύζοντα καΐ 
δεινά δράφΕίν, εΐ καιρού λάβοιτο, έλπιζ^μενον, τού- 
τον μίν κατάγει της εξουσίας και οΓκοι μένιιν προ9- 
. τάττει, [Ρ. 699] αΰ^ις δΐ μή ήρεμουντα όρων 
άλλ' άει μελετώντα αλλόκοτα καΐ την προτέραν 
άπειληφέναι σπεύδοντα έξουσίαν 6περόριον άνά τό 
Στενών τίΟησιν, άφελ6μενος και τα πλείω της ού• 
σ(ας αύτοΰ, ώς μή κεχορηγημένην Ιχων 3λην φ6&<^ο(ΐ 
τι δρασαι των ανήκεστων * αυτός δΙ της Ιξ αύτου 
μονωθείς τυμβοϋλής, και φίλων δεόμενος κα^ συνερ- 
γών έν ταΤς περιστάσεσι, τότε γνησίως τόν 'Ρωμα- 
νον προσεδέξατο, &νδρα είδώς έντρεχη καΐ δραστή- 
Ρ ριον και τά πολεμικά Ικανώτατον. 

Βάρδας δΐ 6 Φωκάς ώς την του Σκληρού Ιπάνοδον 
προσαγγελΟεΐσαν έπυθετο, γράμματα τε εκπέμπει 
αυτά έκεΐνα δηλούντα τά έκείνψ προς τρόπου, καΐ 
δ'ρκοις έπιστουτο τάς υποσχέσεις , • Ε! των ήλπι- 
σμένων τύχωμεν, λέγων, συ μίν ^Ιίρξεις Αντιοχείας 
και Φοινίκης καΐ Κοίλης Συρίας και Παλαιστίνης 
και Μεσοποταμίας, έγώ δΐ άρχων ίσομαι της βασι- 
λίδος αυτής καΐ των 6πολοίπων ΙΟνών. » Δεξάμενος 
δΐ περιχαρώς δ Σκληρός τους λόγους, και τοΐς δρκοις 
θα^ριι{σας, απεισιν έν Καππαδοκία προς τόν Φωκαν 
ώς τάχα πληρώσων τήν κοινοπραγίαν. Εκείνος δΐ 
τοΰιον ένδον της σαγήνης λαβών άπαμφιέννυσί τε τά 
της βασιλείας παράσημα και εις το φρούριον τδ Τυ• 
ροποών εκπέμπει, φρουράν ούκ άγεννή περιστήσας 
αύτφ, Αύτος δΙ μέρος του στρατού παράσχων Κα- ιηίΙΙϋ : ίρ8θ 444 ουχη Γβϋςηο Αΐ)γ(1υιη ρβΐίΐ, βρ6- Ο λοκυρφ πατρι^ςίφ τφ Δελφιν^ εκπέμπει κατά τήν Γ&ηβ Ιιοο χηο(1ο &η^υ8ΐϋ8 οοουρβ1ί8 86 6ρο1ίΙ&οο8 
ΓθΓυω ηβεβΒβαΓίαΓαο] ίηορΐ&8αΙ)&ο1αΓυπι. Ιχηρ6Γ&ΙθΓ 
χηυΐΐίβ ΓρϋβίΓΐλ ΙιοΓί&ίυβ Ββίρΐιίηαιη αϊ α 01ΐΓγ8ορο1ί 
άβ66ά6ΓθΙ η6ςυ6 ο&8(γ& θ τβ^ίοηβ υΓΐ)ί8 1ι&1)6Γ6(, 
ποοία η&νίΙ>υ8 αάοΓηαϋδ Εθ88θ8 ίιηροηϋ (παπί αΙ) 
118 8υρρ6ΐ1&8 ίιηρ6ΐΓ&ν6Γ&(, ςοοά 80Γ0Γ6Π) βυαιη 
Αηηαιη Β1&άίαΐ6Γ0 βοΓαιη ρπηοίρί ηι&Ιπιηοηίο οοο- 
3αηχΐ886ΐ), ουιηςαβ 1ιί8 ηοη 86ηϋ6ηΐ6 1ΐ08ΐ6 ίΓ6ΐο 
1^8^60^ο« 608 &(1θΓΐυ8 ηυΐΐο η6£^οϋο ορρηιηίΐ. 06ΐ- 
ρ1ιίηβ>ιη ίη ραίο 8υΓβ^ϋ 60 ίρβο Ιοΰο, υ1>ί ΐ2ΐ1)6Γη&- 
6α1αιη 18 <ΐ6θχ6Γ&1 : ίΓ&ΐΓ6ΐΏ Ρΐιοο» Νίο6ρΙιθΓυαι 
οοοϋοι ίη ου8ΐοάί&ιη ά&Ι, 6ΐ Γ6Η(|υί8 6&ρ1ίνί8 βυο 
&ρΙ)ϋΓα1υ ρυηϋί8 Οροΐίη Γ6(ϋ(. άντίπορθμον ττ^ βασΐλίδι Χρυσόπολιν. Τδ δΐ λοιπδν 
άπαν της στρατιάς άγων μεθ' έαυτοΰ κάτεισιν βις 
*Αβυδον, έλπίσας οΰτω κατεχομένων τίϊιν στενών 
πεπιεσμένους ένδεί^^ παραστήσεσθαι τους πολίτας. 
Ό δι βασιλεύς πολλά παρακαλέσας τδν Δελφιναν 
άπαναστήναι της Χρυσοπόλεως και μή άντιμέτω- 
πον τ^ βασΐλίδι ποιεΤσθαι στρατοπεδείαν, ώς ούχ 
Ιπειθε, πλοία παρασκευάσας νυκτδς και τούτοις έμ« 
βιβάσας 'Ρώς (Ιτυχε γαρ συμμαχίαν προσκάλεσα- 
μένος έξ αυτών, καΐ κηδεστήν ποιησάμενος τδν άρ- 
χοντα τούτων Βλαδιμηρδν ΙπΙ τ^ Ιαυτου άδβλφ'ζ 
"Ανν)[)), περαιωθείς μιτ' αυτών άνοήτως επιτίθεται 
τοις έχθροΐς καΐ ρ^ο^ χειρουται. Τδν μλν ουν Δελφι- ναν έπΙ ξύλου κρεμ^ κατ* εκείνον τον τόπον Ινθαπερ εΤχε τήν σκηνήν πεπηγμένην, τδν δΐ άδελφον του 
Φωκά Νικηφόρον τδν τυφλδν φρουρά παραδι'δωσι, και τοις λοιποΐς τοις άλουσι ποινάς έπιθείς τάς δο- 
κούσας 6πέστρεψεν εις τήν βασιλίδα. 

ΙηίθΓΐηι Ρΐιοοαβ Α1)γάαιη βυοιπια ορ6Γ& ορρυ^ηα- β Ό δΐ Φωκάς τήν Άβυδον καταλαβών Ιπιμελώς 1)α1, ορρίά&ηί8 ΓθΓΐίΐ6Γ 86 (ΐ6Γ6ηά6η1ίΙ)α8 : ηαπι άΓοη- 
§;&ηυ8 Γ6ί η&ν&Η8 βγπ&οαβ ρηοιηί88υ8 6Γ&1, ςυί ορ- 
ρίάαηοΓυπι αηίπιοΒ οοηΟηηαΓθΙ. Ραυίο ρο8ΐ (ρβ^'βοίΐ 
αά Α)3^^[αα1^ο^8ι&^ι^ηυ8 ίιηρΘΓαΙΟΓ,θΙ 8υΙ)8θου(α8 68ΐ 

8ΐ&1ίΐη ΓΓ8ΐ6Γ6]υ8Β&8ΐ1ίυ8.Ηί8ϋ&^θ8ΐί8,Ρ1ΐΟ0α8 ρ&Γίθ 

6ΧβΓθί1υ8 8(1 οΙ)8ΐάίοη6ΐη Α1}γάί Γβΐίοΐα, ουιη Γβϋςυα 
Ρ&γ(6 ίπ3ρ6Γ&ΙοπΙ}υ8 οοουΓΓίΙ. ^&Iη &(! ρυ^η&πι οοη- 
Β6Γ6ηά&ιη ηίΐιίΐ ρΓ86ΐ6Γ εΐ£ΐ88Ϊοαπι Γ6(]υΪΓβΙ)&1υΓ, 
ουπι Ρ1ιοοα8 1ιοηβ8ΐ6 ροΙίΐ28 ορρ6ΐ6η(1αιη χηοΓίβχη 
ςηοιη 1ΰΓρίΐ6Γ νίνβηάυιη Γ&(υ8, οαζη νίάβΓβί ίπιρ6- έπολιόρκει, (^ωμαλέως ύφίσταμένων και των £νδον 
τήν πολιορκίαν, του δρουγγαρίου των πλωίμων Κυ- 
ριάκου προεκπεμφθέντος παρά του βασιλέως και 
τους ένδον παραθα^ρύνοντος. Μετά μικρδν δΐ Ιπ• 
ραιώθη καΐ Κωνσταντίνος ό του βασιλέως αδελφός, 
κατόπιν δ' άφίκετο καΐ αύτδς ό βασιλεύς * ων πε- 
ραιωθέντων ό Φωκάς μέρος μίν της στρατιάς προσ- 
εδρεύειν έπέταξε τ^ της Αβύδου πολιορκία, αύτδς 
δΐ τοϊς λοιποΤς του στρατού άννιπαρατάττεται τοις 
βασιλευσι [Ρ. 700] ΚαΙ μελλ6ύ9ης ^δη ^ρχην λαμ- Π7 ΗΙ8Τ0ΚΙΑΒΠΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΗ. 178 βάνβιν τής μ^χη< ^ Φωχα< του ζξν άγκννώς τ^ ]^ Γ&ίΟΓβιη θζηίηιιβ Ιιΐηο {ηάο οΙ)βςαϋ&ηΐ6τη ΟΓάΙηββ• γιννχί&κ άιιοΟαν(ΐν ευγενώς κροχρίνας, το/ βασιλέα 
φιααάμκνος κ^^ρωΟεν τζδβ χάχεΐσκ χαθιπηαζ6(λενον 
χαι τάζ των οίχείων 8ιαχοσμουντα τάζεις χαΐ πα- 
ραΟα^Ι^ύνονται χα2 πρ^ς ^υτ&ν λογισάμενος ώς εΐ 
τούτοο επιτυχής γένηται, ^^ον Αν χαΐ τους λοιπούς 
χιταγωνιεΐται, τόν Ίππον μυωπίσας ^αγδαίως Ιχετο 
χατ' αύτου, τάς ένοΓ»τ(ας φάλαγγας διαχ6πτων χαΐ 
άν*^ΐΓ^στατος τοις πασι φαινόμενος. Ήδη δΐ τφ βα- 
νιλεΐ προσεγγίζων εύθυς ύιτοατρέφει χαι εΙς τίνα 
λ^ον ανεισι, χα{ του ίππου άποβάς χαι προς γήν 
Ιχτε(νας Ιαυτόν άπέλιπε τήν ζωήν, είτε παρά του 
των στρατιωτών έν τφ άτάχτως φέρεσθαι χαι- 
ρΐα» τυπεις, είτε χαΐ £λλως άπδ σωματιχής ατα- 
ξίας κατεργαστείς* πληγήν μέντοι ούδ' 6'λως ευρέθη ςυθ βαοΓαιη ίη9ΐΓαθη1βιη 445 βΐ αηίπΐ08 άίοϋβ 
ΓούοΓ&ηίθΐη, θβουΐΏ βο^ίΐ&ηβ, βΐςυΐάβιη Ιιαηο (1θ]β- 
018861, 86 ΓθΗςυίβ Γαοίΐθ νίοΙοηαΐΏ βΓβρΙαρυιη, οαΐ- 
0ΒηΙ)α3 &(1&ο1ο βςυο ρβΓ αάνβΓβοβ οράίηβΒ ΙαπΊο 
ίοαρβίιι ία ίοαρβΓαίοΓβιη ΓογΙηγ αΐ 6ΐιχη βυΐΐβΐβϋ 
ρο886 ηβωο ρυΙ&ΓθΙ.Ουιη αυΐβιη ηοη ρροβυ! 3&ια &1> 
ίιηρθΓαίοΓθ &ΐ3β88θΙ, βυΗϋο οοανβηβυθ ίη ςυβακίαιη 
Ιΰπαυίαιη 6ν&άΗ,ΐ1)ίςυθ &1) βςιιο άββοβηάϋ,βί Ιιαιο! 
βχροΓΓβοΙυβ 6Χ8ρίΓ&1.0θ ιώογΙθ β3υ8 ν&ΓΪα ΓβΓυηΙυΓ. 
Οαίά&ηα, άυπ) ρβρ Ιιοβίββ ΐηοοιηροβϋο ϊηηρθίυ τυϋ, 
Ιβίλίο νυ1ηο8 &006ρί886 ρυΐαοί, &1ϋ &1)8ΐιυβ Ιιοο οΐ) 
ΰΟΓρυβ ηβ^Ιί^θοϋϋδ ουΓ&Ιυιη ρθπίβδβ.ϋθΚο ηηΠααι 
ρ1&£;» βί^ααιη ίη ο&άανβΓβ 6^υ8 6Χ8ϋϋΙ; ςαο ύί αΐ) 
Υθηβηο βχθϋηοΐυιη Γυίβββ Γ&π)& οΜίοαβΓϋ. ΑίαηΙ Ιν τφ σώματι Ιχων, χαι διά τοΰτο 6 λέγων λ<$γος δη- ρ θηίιη 8ίιη6οη6(η, ουί οσιηίαιη Γ&ιηαΙοΓαιη αα&χίαΐθ λητηρ{φ αότ&ν άναιρεθηναι χρατεΤ. Φέρεται γάρ δτι 
Σομεών 6 πιστιχώτατος τών θεραπ({ντων αύτου, δώ- 
ροις 6πδ βασιλέως άναπεισθεις, φοφμάχφ τούτον 
έπέχτεινεν. Ε^ώθει γάρ 6 Φωχας έν τφ πολέμφ 
δδ^ος ψυχρού πρ6 της συμπλοχής άπογεύεσΟαι * 
ο χέν ταύτ^ τ^ συμβολή ποιήσας ελαθε συγχα- 
ταπιών τφ υδατι χαΐ τδ δηλητήριον. ΈπΙ πολύν δλ 
χρ^νον έν τφ λ6φφ χειμένου του Φωχα φόντο πάντες 
διά τίνα σωματιχήν μαλαχίαν αναπαύσει μιχο^ εαυ- 
τόν έχδεδωχέναι* ώς δλ έχρ^νιζε χε( μένος χαι προσ- 
ελθών τις νεχρ6ν αύτδν εύρε χαι άναυδον, χαι δι* 
εγνώσ^η τοις πασιν 6 τούτου θάνατος, οΐ μίν άποστάται 
(ύΟυς %1ς φυγήν ώρμησαν, τά δΐ του βασιλέως έπε(&- 
^ώ«6η στρατεύματα, χαΐ έδίωχον άμεταστρεπτι, χαΐ 
ζωγρουνται μ^ν Λέων χαΐ βεύγνωστος οΐ ΜελισσηνοΙ, ί3άβΙ)&1,&1) ίηαρβΓ&ΙΟΓβ πιυηβηΙ)υ8 00ΓΓηρΙυιη αςιι&ιη 
ροΙΠΓΟ οαΐΏ ρΓβΒίίυιη ίαίΓοί ((Ηηηί1)α8 6ΐιΐιη ρΓβΙϋβ 
0ΐι08ϋ6νί886 Ρΐιοοαπι &η1θ οοηϋίοΙυΐΒ Γή^ίάαιη 1)1- 
ύθΓθ) νβηβηυιη ΙβΙ&ΐ6 ίι^6θί88θ, ίϋςυβ &1) 60 βίοαυΐ 
ουιη &ςα& 1ΐ8α8ΐυιΐ). Ουιη &1ίςυ&η(ϋο ίη ΙαιηυΙο 
ίθΐο ]&ουί886ΐ Ρΐιοο&8, υηίνβΓβί ραΙ&ΐ3&ηΙ βυπι ο1) 
0θΓροΓί8 αΐίςυβιη 1&η§^ηοΓ6πι ςυίοΐί ββ &1ίς[ΐι&η1α- 
Ιυηι (]β(1ί88θ. δθά ουιη <]ίτι1ίυ8 3Β0βΓβΐ6ΐ &^β^β88ΐιβ 
ςαίά&ιη ιηοΓίηυπι βυπι άβρΓβΚιβηθίδββΙ&ο ^6 οιογΙο 
θ^ιι8 ΓΟΓηοΓ ίηοΓ6ΐ)υί88θ1, θίαϋχη 6^υ8 ιηίΐϋββ ίυ§;8Β 
86 (ΐ6ά6ΓυηΙ ; θΐ ίιηρβΓ&ΙΟΓίδ οορίο &ηίααί8 βυοΐ» 
8η η 1. Ιηΐ6Γ οαρϋνοβ ΓυοΓβ 1*60 Τϋβο^ηοβίηβηηβ 
ΜθΗβδβηί, ΤΙΐ6θ<]08ίυ8 ΜβΒαηγο(68, βΐ αΐίί ιηυΐΐί, 
ςηο8 Β&βϋίυβ ίιηρθΓαΙοΓ ββοηιη ίη 449 ηΓΐ>6Πΐ &ά- 
ν60ΐθ8 ρ6Γ πίθάίυηα Γορηπι ίη ίπαπιρίιο άυχίΐ,&βίηίβ βεοδύσιος ό Μεσανύχτης χαι άλλοι πολλοί. Ους μεθ' Ο ίιηρθ8ϋθ8.Βο1υαι ίη Ιι&ο γθ βχίοιίηηι 1ιβΙ)ηί1 Ι•6θη6χη Ιαυτοΰ ό βασιλεΐις εΙς τήν πβλιν είσαγαγών διά μέσης 
έΟριάμβευσε της άγορας βνοις έφεζομένους, μ($νου 
ψιισάμενος Λέοντος του Μελισσηνου. Λέγεται γαρ 
οιττος έπΙ της παρατάξεως τφ οίχείφ άδελφφ θεο- 
γνώστφ, έπιχλευάζοντι τοΙ>ς βασιλεΤς χαΐ {^βρεις απρε- 
πείς ές αυτούς άπο^|3ιπτουντι, έπιτιμήσαί τε μετά 
δακρύων πολλά, χαι παραχαλέσαι παύσασθαι της 
άθυροηομίας χαΐ μή άναιδώς ένυβρίζειν εις τους οΐ- 
χείους δέσποτας* έπε2 δΐ μή Ιπειθ€, χα) τ6ν σειρο- 
μάντην (48) έχτείνας δούναι τούτφ πολλάς, ώστε χαΐ 
τ^ν βασιλέα θεωρόν οντά τών γινομένων άνειπεΧν 
προς τους παρέντας* « "ίδετε, ώ ούτοι, άφ' Ιν^ς ξύ- 
λου χαΐ στοη»ρόν καΧ πτύον (49)* » Λιά ταύτην ούν τήν 
α^τίαν λέγεται τφ Λέοντι συγχωρηθηναι τ^ν θρί«μ6ον• 

ΧΤΙ.ΑΝΟΙΙΙ ΕΤ ΟΟΑΕΙ ΝΟΤ^Ε. 

(48) Σειρά 68ΐ Γ68ΐί8. $6(1 (|υίά, 8ϋ σειρομάστης β ςυί& 6ΐ 1ΐ8:0 6Χ6θά6ηις[ηο<}υ6ΐί^ηο &βη ρθ88θηυ11α Μβ1ΐ88θηυπι. Ιβ βίβηίηι ΓβΗυΓ, οαω ]&ιη &οίθ8 ίη8- 
ΐΓυβΓβηΙηΓ, ΤΙιβοςηοβΙυιη ΓγαΙγοπι βηηαι 8υ1)8&η- 
η&ηΐ6Πΐ βΐ (υΓρί1)υ8 πιαΐ6<1ίοϋ8 ίη8βοΐΑηί6πι ίιηρο• 

Γ&ΙΟΓ68 Ι8017ηΐ8η8 ^Γ&νίΙΟΓ 0ΐ)3ηΓς8886, θΐ Ηη^ΟΦ 

ίβία ρθ(η1αη1ι& &1>8ϋη6Γθ ίηβδίββο, ηοί^υο ϋ& ίιηρη- 
(ΙβηΙθΓ άοιηίηίβ 8υί8 οοηνίοί&η; ουαιςηο ίβ ηοη 
ο51θα)ρ6Γ&Γ6ΐ, 86ίΓ0ΐη&8ΐα ίηΙοηίΑίο &1ίςυοΙ οί ρΐιι- 
^88 ί(ηροβυί886; αίςυο ίρβαπι ίαιρθΓ&ΙΟΓθπι Ιιοο 
8ρβο1&η1θΐη ρΓβΒδβηϋϋυβ (ϋχΐ886 : « ΥίάοΙίβηο θχ 
βυάβπι 1ί£;ηο οΓυοβιη 6ΐ ν6η(ί]&1)Γυιη ? » Είΐι&ηο 
ίυίβθβ οαα8ααι ουΓ ίοοηοιη ίη ΙηυοϊρΙιο ηοη άαοο- η88€ίο. Ρβηο βουϋο&ιη οοηνβΓίοΓαπι. Χυι^. — (2ιαι(< 
ήί σειρομάστης, άθ€6η1 Ηβ87θΜη8 : εΐδος λ^γ^ης, 
βοίάββ : εΖδος άχοντίου, ΤζθΙζββ : άχύντιον. Ι«β($ι1υΓ 
ηαηι. 25 Ρ1ιίαβ68 ΐ8Γ8ΐ6ΐίΙ&πι βοοΗυηιηυο ΙοΓρίΙβΓ 
οοραΐΑΐθ8 σειρομάστ^) οοηί6θί88β; όγο ςυο Αςυί1& 
ροηίΐ χο\τ<ίν. 8γιηη)&οΙιυ8 δύρυ, ΥυΙ^αία ρηρίοη^ιη. 
Ιιβχίοοη &ηοηγηιηπι &1ίΙ)1 3&ηι οίΐαΐυπι είδος άχον- 
τΐοο, λίγχης. ΟοΑΒ. 

(49) Οηοά άθ 0Π106 βΐ ν6η(ί1&1)Γ0 (ΙίοίίυΓ ςυ&βί 
λύ&^ο, Ιιηηο 8η8ρίοοΓ Ιι&1)βΓβ &6η8υοα, ςυοά οΓυχ 
Εραά ί8ίθ8Γθπιη3 ρροΐί 081881 018 αάβοςηβ 8&ηοϋ88ίπ)& 
Γ68 1ι&]:>βτ«1ΰΓ, νβηϋΙαΙϊΓυαι νυ1^αΓ!8 6ΐ νί1ί8. Ηυίο 
βι^ο ιη&Ιοάιουπι,ίΙΙι Iηοά68^αη1 οοαιραΓ&1)&1 ΓγαΙγοβ, 68ΐ ΓβΙΙ^ίο, βΐ ηοΐα ν&Ιιβ άινίοα 8θη1βη1ί&. Χυι.. — 
βοη&ηπι (}υί(1βιη, ποα νοΓϋα ρ&Γοβηηί» ΧγΙαηάβΓ 
&ΒΒ6θα(η8 ββΐ. Οαίά 6ηίΐΏ ίη νβηΐϊΐαΰτο νίΐο, &η1 ςηίά 
& ΟΓυοθ 810 &1ί6ηυαι, υΐ ουηι άβ ρΓΟίίο ΩΙ 8ΘΓπιο, 
βχΐΓθΐηηαι ορροβϋυπι Ι6η6&1? &1 Ι6η6)}ί1 οθγΙθ, βί 
^6Γΐη&ηο ίη βΐ^ηίΓιοαΙυ ρΓΟ Ιίρη€θΙ>αίίΙΙο^(]\ιο ϊβγγλ, 
ΓυάβΓ&,80Γ(ΐ6Β βχροΓίϋΠ γβΐ πιοΥβΗ βοΐοηΐ, 8ααι&1ηΓ. 
δβηβαπι Ιιυηο 3&Π1 8ΐ> βοΐίςηο ]ι&1)ηί88θ ΐ68ί&ΙηΓ 
Εαοΐιοΐο^υαι ίη ιΙβΓηηοΙοΓυηι οΓΠοίο, ςυο 88θ6Γάθ8 
ΙβΓΓ&Π) ίη]θθίϋΓϋ3 οβάβγθπ πτύον &88υηΐ8Γβ βΐ πτύφ 
ΟΑΓΠ &8ρθΓ^θΓθ Ιβ^ϋΰΓ. Πτυάριον θΐ οοΓΡυρΙίηβ 
πτυάρι αιοάβρηί ρΓοηυηΙίαηΙ. ΙΙα Ιιβχίοοη αηοηγ- 
ιηηηι 1)ίΙ)1. Β•^;. πτύον, πτυάριον• Οοαη. ^η ΟΒΟΑΟΠ ΟΒΟϋΐΝΙ 180 ΒηίιηνβΡΟ Ρΐιοοβι ΑρΗΙΙ πίβηββ ιηοΓίυο,Ιηάίοϋοιίθ Α [Ρ. 701] "Αρτι δΙ του Φωκ* έ«οβ«ν^ντος χατά Β00ϋη(1&; Επηο β1) οη^ηβ Γ^Ρϋΐη 6497, θ]υ8ςΌβ γθ- 
1>β11ίοηβ οοιηρΓβ88&, ΟυΓυβ Ιίϋβρί&ΐβιη οοηββουΐυβ 
86 ιρβηιη ΓβοοΠββϋ, βΐ ρηβΐίηϋΐη οοηαίαιη ρβΓββ- 
ς[αΐ οαβρϋ. Οϋοά υΜ Ρββοίνϋ ίηαρβΓΛίοΡ,ρβΓ ΙίΙΙβπΑΒ 
βϋΐη ΙιΟΓίβΙυΓ ϋ1 ίβηάβιη ΟΗηβΙί&ηί Βΐιη§[αίπίβ Γυη- 
άβηάί βηβιη ΓαοίβΙ Ιιοιηο βΐ ίη ^α(1^^^ο νίί« ^ββίο 
ρ&ϋοηβιη Γβάάίΐυρυβ-.νοί 8βΓ0 ίηΙβΠίβαΙ ςυίά βχρβ- 
ά1&1,6( ιη&(;ί8ΐΓ&1υιη β'ώί άίνίηίΐαβ ρροθίπίοη &β;ηο- 
βοβί. Ηίβ ΙίΗβηβ ΟυΓϋΒ 6ΐηο11ϋιΐ8, ουιη βί ίΐάθ ρυ- 
1)Ηο& (Ιβ ιιηραηΐΐ&ΐβ ο&υίαιη βββοί &ο 86θπη1&ί^9 βΐ 
βΟΓορ&Ι&ΙΦ (ϋ§;αί1α8 ία ίρ8υιη οοΠ&Ια,οαιη ίιηρβΓΑ- 
ΙοΓβ ίη ^Γ8ΐί&ιη ΓεάίίΙ. Νοη Ι&οαβη άί^ηαΐυβ βυιη 
Βοαβ 68( αΐ 0013118 8ΐιί8 ίαιροΓ&ΙΟΓθΐη ϊηΙυβΓοΙυΓ : 
η&ιη ίη 447 ίΐίηορο νίβοΒ ββηβηπι ΑΟοίβΗ, οοουβ- τ6ν Άπρίλλιον μήνα της Β^ι^τίρας Ινδιχτιωνος του 
,ς\>\ζ Ιτους, χα) τήζ κβτ' αδτΑν άπ<Μτασ(ας βιαλυ* 
6ε{σης, άδειας λαβωμένος 6 Σχληρ&ς ιτάλιν ίνελάμ- 
βανεν Ιαυτόν χαΐ τήν προτέραν έαωμάσχει άποστα- 
σ(αν. 'Όπερ ιπ>6έ μένος 6 βασιλενς γράμμασι παρ^νβι 
χ<5ρον λαβείν της των Χριστιανών χύνεως αΙμάτων, 
&νΟρωΐΕον χαΐ αύτ&ν βντα χα! θάνατον ικροαδεχ6μενον 
χαΐ χρίαιν, χαΐ όψέ ποτέ μεταμαΟεΐν το συμφέρον, 
χα) τον έχ βεοΰ (ε^ομένον άρχοντα έιτιγνωναι. Τού- 
τοις δι τοις γράμμασι μαλαχθείς έχεΤνος, χβΐ π{• 
στεις λαβών ώς ούδΐν 6ποστήσεται φλαυρον, κατατί- 
θεται τά ^πλα χα) τφ βασιλεΐ σπένίεται, χουροπα- 
λάτης τιμηθείς. Ού μέντοι γε χα) όφθαλμοις τ^ν βα- 
σιλέα θ^άσασθαι ήξιώθη* χατά γάρ τήν 6δ^ άορα- ))&πι Όΐ οοηΐΓθπιί8θθΓ6πι, 18 αΠοΓυοι πΐΕηϋ:)υ8 άβ- 
(ΙαοΙυβ νβηϋ. » ςυο &ά ΒαβΙΗυιη 68ΐ ίηΐΓθάιιοΙα8. ΕΙ 18 οοηβροοίο η σί^ ιτληγε)ς τήν όρατιχήν άιτέβαλεν αίσθησιν χαΐ 
ΒΟΓΟ (1ίχί88β ΓβΚυΓ &8ΐ&ηΙί5αΒ : « Οαβιη ίΙ& παβίυο- τυφλές εΙσήχθή πρδς βασιλέα. "Ον χειραγωγούμενον 

έχεΐνος θεασάμεν^ς φησι προς τοζ>ς «αρ^ντας* 
α *0ν έφοβούμην χα) Ιτρεμον, χειραγωγού μένος ίρ* 
χεται. » 

Άπολυθε)ς δέ των εμφυλίων πολέμων χα) φρον- 
τίδων ό βασιλεύς, πώς &ν διάθηται τά χατά τ^ν 
Σαμουήλ έσκ<$πει χα) το6ς λοιπούς τοπάρχας, οίτινες 
ταΤς άποστασίαις ενασχολούμενου (50) δδειαν είλη- 
φ6τες ού μιχρά τάς των 'Ρωμαίων επικρατείας 
έλύπησαν. Έξεισιν ουν εις τάπι Θράκης και Μακε- 
δονίας χωρία, κα) κάτεισιν εΙς θεσσαλονίκη ν, άπο- 
δώσων τά ευχαριστήρια τφ μεγαλομάρτυρι Αημη- 
τρίψ* έκεΤσέ τε Γρηγ^ριον μάγιστρον τ6ν Ταρωνί- 
την αρχειν λιπών, δους αύτφ κα) ατρατ^ν αξιόμα- 
χο ν έφ' φ ε'ίργειν κα) άνακόπτειν τάς έπιδρομάς του βίνίΐίοιη 1)θ11θΓυπι ιηοΐθ αο ουη8 1ί1>6Γ&Ιυ8 ίχηρβ- 
ρβΙΟΓ (Ιθ υ1οί8?*'6ηάο δβιηαβίο αΐϋβςυβ Γβ^η1ί8 οοη- 
βίΐία ίηίίΐ; ςηί ίρβο Γ6ΐ3β1Ηοο11)υ8 οοουρβίο Ιίεβηϋβιη 
η&οϋ Ιι&υά βχί^υ& ά&ηαηα Ηοιη&ηο Ιπιρεπο ίηΐυΐβ- 
ρ&ηΐ. Βζϋ θΓ£;ο ία ΤΙΐΓ&οί&ιη θ1 Μαοβάοηίαπι, οί 
ΤΙιΟΒβαΙοηίοαιη άββοοηάϋ, ^Γ&Ιίαβ αοίηοι οαβ^ηο 
ιη&Ηγή ΟβαίθΙηο. Τυοη πηα^ίβίΓαηι ΟΓβ^οιίυχη Τα• 
ΓοηίΙ&η ί\)ί ϋοτη ν&ΗΗο ρΓ8Β9ί(]ίθΓθ1ίηςυί1ιΐ() Γβρη- 
ιη6η<1α8 βλίηυβίί {ΤΓ&88&ϋοα68 .Ιρ8β βροΗα ΓβνβΓβυΒ 
ίηάθ ία ΙΙ)θη8Πΐ ρΓθίί8θί8βϋαΓ : ηλίη 63 υ8 Γβ^ίοηίβ 
οαΓορΑΐ&1θ8 0&ν{^υ8 ιηοΗβηβ ίιηρβΓαΙοΓοοι βυαρυπι ρ088θ88ίοηαιη ΙιβΓβάβηη 8θπρ86Γ&(. Εο ϊ^ϋυΓ ρΓΟ- ^ Σαμουήλ, αυτός δποστρέψας κάν τζ βασιλίδι γενό- 
μενος άνεισιν ε^ς *1βηρίαν' ήδη γάρ κα) ό κουροπα- 
λάτης έτεθνήκει Δαβίδ, κληρονόμον των αύτφ προσ- 
ηκόντων γράψας τόν βασιλέα. 'βκεΤσε δ^ γενόμενος, 
κα) τήν δοθεΤσαν αύτφ κληρονομίαν καταστησάμενος, 
και τόν του κουροπαλάτου Ααβ)δ (51) Γεώργιον τον 
της ένδοτέρω *ΐβηρίας άρχοντα τοις οίκείοις άκρεΤ- 
σθαι πείσας κα) μή έπιβαίνειν τοις άλλοτρίοις, σπει- 
σάμεν^ς τε αύτφ και δμηρον είληφώς τ^ τούτου 
υΐον, £πεισιν ε^ς Φοινίκη ν, Ιχων μεθ* Ιαυτου και 
τους έν τ^ κατ* αυτόν Ίβηρί^ κατά γένος πρωτεύον- 
τας, ών ήσαν κορυφαίοι 6 Πακοοριάνος κα) Φεβδά- 
τος κα) Φέρσης οΐ αύτάδελφοι, οΰς κα) ε!ς τόν των 
πατρικίων άνεβίβασε θώκον. . Έν Φοινίκη δΐ γενό- 
μενος, και τ6ν Τριπόλεως άμηραν κα) τόν Δαμασκού ίοοίαβ. οοηβΐίΐυΐα ΙιβΓβάίΙαΙβ,οί Οοογ^ιο Οανίάί Γγ&- 
Ίγο 60 &άάυο1ο ηΐ Ϊ8 86 ίηΙβποΓβ ΙΙιβΓία βοηίβηίυαι 
ίθΓ6 ηβςαο &1ίβη& ίην&βηηιιη ρροπιίΗθΓθΙ, ΐοΐο Γοβ- 
άοΓο ουκη οο βί βοοορίο 63υ8 ίιΐίο οΙ)8ίθβ, ίη ΡΙιγβ- 
ηίοί&πι ροΓ^ΐ, ροοηπ) (Ιυοβηβ βΙΙ&ηι βα» ΙΙ>0Γί» §[ο- 
ηοΓΟ ηοΐ3Πί88ίηιθ8 ; ςοοΓυαι ρηπι&π βΓ&ηΙ Ρ&ου- 
ΐ*ί&ηυΒ,ΡΙΐ6(>ί)&ΐυ8 6ΐ ΡΙιβΓ868 Γγ&Ιγθβ §τβΡ!η&ηί, ςιιοβ 
οΐί&αι ραΙΗοιο ΙιοηύΓΟ (Ιβοοηινϋ. Ρθ3ΐςααπι 44β 
ίη ΡΙΐ(Βηίοί&ηι ν6η1υιη 68ΐ, Τπρο1ί8, Ο&ιη&βοί, Τγή 
ΒοΓγΙίςυο &αιβΓ&8 (ηααι 1ιί ραυίο βηΐο ίρβο οίνίΐί 
οοηίΓΑ ΡΙιοοΑΠί 1)θ11ο άοίβηΐο, ίηΙΙο Γ(ε(1βΓ6 οοη(Γ& 
ΑηΙίθ6ΐΐ6&ιη αρπια ΙαΙβΓαηΙ,βΙ Οαπιί&ηυιη ραΐΓίοίυιη 
€(]υ8 ηΓΐ)ί8 ρΓβΓθοΙααι ρυ^ηα οοη§^Γ688υαι ίηΙβΓίβοβ- 
Γ&ηΙ, υΓΐ)ίςυθ Ιι&υ(ί βχί^υυπι ρβπουΐυπι οΙ)]ίοβΓ&ηΙ) βοβ^α ΪΙοπ)8ηί8 Ρ&Γ6Γ6.ΕΙ ςααηΙυΐΏ 0308 Οβη ροΐθ- ]) κα) Τύρου κα) Βηρυτού (οδτοι γάρ πρό ύλίγου όμο- 
Γ&Ι Γβ1)υ8 ίβΐίβ ίη ΙυΙυιη ΓβάαοΙίβ, αοοβρϋβ βΐίβπι νοήσαντες κα) 6'πλα κατά της Αντιοχείας κινήσαν- 
ι;1)8ί(1ί1)υ8, ΓθάίΙ Β^ζ&ηϋυηι. τες, του βασιλέως τφ προς τόν Φωκάν πολίμφ σχο- 

λάζοντος, Δαμιανόν τε τον πατρίκιον ος ήρχεν Αντιοχείας πολέμφ συμβαλύντα τούτοις άνεΐλον κα) κίνδυνον 
ού μικρόν τξ πύλει έπέσειον) [Ρ. 70.[ ώς ένήν άσφαλισάμενος μένειν τ^ δουλώσει ^Ρωμαίων, κα) (ίμηρα λαβών 
έπανχζευγνύει πρδς τό Βυζάντιον. 

Ιη Γθάίίυ βαηι ροΓ Ο&ρρ&άοοίαοι ίΙβΓ Γαοί6η(θΐη Δι ιόντα δΐ τούτον Ικ Καππαδοκίας Βύστάθι6ς μά- 

ΧΥΙΑΝΟΜ ΕΤ αΟΑΚΙ ΝΟΤ^Ε. (50) Ηοο νοχ ςυ&ηΙυιηΙίΙ)6ΐ Γ6θΐ8πι&η!6 ΧγΙ&η<ίΓ0 
Γβΐίηβηι)», 6ΐ νθΓβίο 1)00 ρ&είο οοΓΓίςβηά& : ^ιιι Τ0» 
ΜΗοηίδια α8ίηαί Η ύχ&τΗίαϋ^ άαέα οΰΰοίΐοηβ, οΙο. 

ΟΟΑΒ. 

(51) *Λδελφόν άοοβί : 86(1 οί βοηβυβ Ιιοο 8υβ§;6- Γ6ΐ>&( 6ΐ 1)&1)6ΐ Ζοη8Γ88. Ηοο 6Χ Ιοοο βρρ&ΓθΙ Γβ^α- 
1θ8 18(08, 860 ΓΟ^ίοηποι Ηοα)8ηί8 νίοίηλΓαη (ίοηιί- 
ηο8, νοοβη οαΓορλΙλΙλβ, 6ΐ βυρη ςηοςοβ Γ&ο1& β8ΐ 
&1ίθΰ1>ί ΙΙ)θΓί« οοΓοραΐΕίο ηιοηΐίο. Χη.. 181 ΗΙδΤΟΗΙΑΕυΜ (Χ>ΜΡΒΝΟΐυΜ. 181 γι«τρο( ό ΒΙαλκΐνος 1ν τοΤς οΙχε(οις δπιδέ^ατο παν- χ χηα^ίβΙθΓ Ειΐ8ΐιιί!ιίαβ ΜαΙοίοηβ ΙιοβρίΙίο βχοβρίΐ οοιη «τροττΐ, πασβίν αντφ τλ χαΐ τφ στρατεύματι άφ66νως 
«αρβσχηχώ^ χορηγίαν * δν ώς τάχα άποδ^ζάμενος 
χαΐ έηαινέσας χβΐ μΜχ αύτοΰ προσλαβ6μ«νο< κΐς τήν 
Βασιλίδα κχτοτι υποστρέψαι ού συνεχώρηην, άλλα 
χορηγών αύτφ δαψιλώς τα πρδς τήν χρβ^αν χαΐ ώσ* 
ιηρ τι Οΐ)ρ{ον τρέφων έν τινι σηχφ χατεΧχ«ν, Ιως αύ- 
τδν χαΐ τδ κ&ρας του β(ου χατέλαβε. Τούτου δΐ απο- 
θανόντος ή χτησις αύτου πάσα δεδημοσίευτο. Έγραψε 
δΐ χαΐ νόμον 6 βασιλεύς εΓργοντα τους δυνατούς έν 
&μάδι χωρ£ων αύξάνεσθαί (52). Τούτο δΐ χαΐ πρό υηίνθΓβο βζβΓοίΙα, οιηαί&ςυθ &1>ιιηάθ βυρρθάίΐανίΐ• 
Οαοά οίΩβίυπ) ββ ργοΙ)&γθ βίιηυΐαηβ ιιηρθΓ&ΙοΓ βθοαηι 
βϋπι Οροΐία &1)(]υχϊ(, ηβςυβ ίηάθ άοιηυοι υηςυ&ιη 
ΓβνβΓίί, ρ&88υ8 βδΐ, ίη υΓΐ)θ οιηαία οορίθ8ί88ίιηβ 
8υρρθ(1ίΙαη8, νβΐυΐί ίβΓ&αι ίη οανβΕ α1θο8, αά ιώογ- 
ίβοα θ)η8 ιΐ8ςυθ άβϋηυίΙ.ΜοΓίυί οπαοία 1>οη& ρυΙ)Η- 
ο&ία βυηΐ. Ιιβ^θ βΐί&πι βαηχϋ ηβ ροΙβηϋοΓΟβ ιηυΐϋ- 
ρ1ίο&ηάί8 ρΓβάϋ8 &α^68οβΓ6η1, ςα&αςυβπι θΑάβιη 
θΐί&ιη αΙ) ανο β3αβ 6οη8ΐΑαΙίηο 1ιι:^α8ςαθ βοοογο 
Εοχηβηο ΙαΙϋ Γυίϊ. α&τοΰ Καινσταντίνος 6 πορφυρογέννητος^ 6 πατροπάτωρ του βασιλέως, χαΐ Τωμανδς 6 έχε(νου πενΟερδς 
κνοιησαντο. 

Νικολάου δλ του Χρυσοβέργη έπΙ χρόνους ιβ' χαΐ Β 
μήνας η' τήν 'Εχχλησίαν Ιθύναντος χαι χαταλύσαντος τήν ζωήν , χειροτονείται Σισίνιος μαγιστρος, άνήρ 
έλλόγιμος χαι Ιατριχής τέχνης Ιζχων εΙς τδ άχρό- 
τατον, έν ίτει 'ςφΥ» Ινδιχτιώνος η'* δ'στις χαι τους 
διακρινόμενους Ι^νωσε δια τήν τετραγαμίαν . ΚαΙ 
ο&ίος έπΙ τρεΤς μόνους ένιαυτοι>ς τήν Έχχλησίοιν 
ποιμένας έξέστη της ζωής, χα? προεβλήΟη Σέργιος 
ηγούμενος ών της μονής του Μανουήλ χαι τ6 γένος 
άναγέρων προς Φώτιον τδν πατριάρχη ν. 

Του ^ Σαμουήλ έχστρατεύσαντος χατά θεσσαλονί- 
κης, χαι τδ μλν άλλο πλήθος εΙς λόχους χαΐ ενέδρας 
{ιαμερ(σαντος, άλογους δέ τ ίνας εΙς έχδρομήν άχρι 
θεσσαλονίκης αυτής πεπομφότος, έπιγνοΰς τήν {φ- 
ο^ν 6 δουξ Γρηγόριος τ6ν μίν ο^χεΐον υΐόν Άσώτην Νίοοίαο 61ιΐ78θΙ)βΓ|ζ1ο ρο8ΐ αάωίαίΒίτλίαιη ρθΓ 
αηαοβ άαοΗβοίιη ουιη 1)Θ88Θ ρΒΐη&ΓοΙι&Ιυιη ντίΑ 
ΓυηοΙο 8υΙ)8Π(υί(υΓ δί8ίηηίυ8 ΐΏ&ςίβίβΓ,νΐΓ ίη8ί£;ηί8 
449 θ( ΐΔθάίοβθ ϋΓΐίβ ρ6πϋ88ίιιιυ8, αοηο αιυηάΐ 
βυρρΑ 86X168 ιηΐ11β8ίιηυιη 503, ίηάίοΐίοηθ 06ΐ&ν&. Ιβ 
(1Ϊ8θί<ϋυιη ρΓορΙβΓ ςυ8Γ(&8 ηιιρϋ&8 άυάυιη οΓΐυιη 
8υ8ΐυ1ϋ,6οη6θΓ(ϋα Γ&οΙ&.€ιιιηςυθ (Γβ8 Ι&ηΙαιη &ηηο8 
Εοοΐ68ίβ ρΓ8ΒΓυίβ86ΐ,γϋΑΐη ουια ιηοΓίβ οοιηχηιιΐ&νϋ. 
Ε( 8υίΓθθΙυ8 68ΐ δβΓ^αβ Μ&ηυβϋοΐ ιηοα&8ΐ6Γϋ ρρβ- 
8υ1, £;βηυ8 & ΡΙιοΙίο ρ&ΙήβΓοΗιι (Ιυοβη8. 

Ηοο ιηαχίΕηβ (βιηροΓθ θαιηϋθΙυΒ ηαοΐο ίη Τ1ΐθ88&- 
Ιοηίο&ιη 1>6ΐ1ο, 6αρϋ8 βαίβ ίη ίηβίάίαβ (1ί8ΐΓϋ)υϋβ| 
ρ&αεο8 ςυοβάαιη θχουΓ8ίοηθΐη υβςυβ αά β&ιη υΓΐ)βπι 
ίαοθΓβ 3τιΙ)θΙ. ϋυοά υ1 86η8ίΙ ρΓθίβ6ΐυ8 6Γθ§;οηυ8, 
ΑβοΙβη Οΐίυπι 8υυιη ιηϋΙΗ, ςυί 6χρ1θΓ&Γ6ΐ Ιιοβϋυιη Ιπεμψβν ΙδεΤν χλΙ χατασχοπήσαι τ6 πλήθος χαΐ αύτφ η ιηυΐΐϋυάίηβιη θΐ 8ί1)ί ίη<ϋ6ΒΓ6ΐ.ΐ8 ίη6ΐηί88&Ηθ8 6θΒ 
γνώσιν δούναι, αύτ&ς δΐ όπισθεν ειπετο. Ό δΐ έζελθών ίηοίάβηβ, Γυ808 ίη8θου1υ8, ίιηρΓϋ(1θη8 ίη ιηΒάΪΒΒ χβΐ τοΤς προδρόμοις συμπλαχείς χαι τρεψάμενος έλα- 
βαν εΙς μέσους τους λόχους περιληφθείς. Τούτο ώς 
6 Γρηγόριος Ιμαθεν, έβοήθ*ι διά ταχέων τ^ν παΤδα 
της αιχμαλωσίας γλιχόμενος έχλυτρώσασθαι* άλλ^^ 
χ«ι αύτος κυκλωθείς 6πό των Βουλγάρων χαι γεν- 
ναίως χαΐ ήρωΐχώς άγωνισά μένος {πεσεν. *Αγγελ- 
Οείσης δΐ τφ βασιλεΤ τής του δουχος αναιρέσεως 
κέμπεται πάσης Δύσεως άρχων 6 μάγιστρος Νιχη- 
^ρος 6 Ουρανός * Ιφθ^σι γαρ χαΐ ούτος τήν έχ 
Βαβυλώνας <ρυγήν ώνησάμενος χαΐ τήν βασιλίδα χα- 
ταλαβών. 'Οστις έν θεσσαλονίκη γενόμενος, έπεί 
!γνω τον Σαμουήλ τ^ του δούκας Γρηγορίου του Τα• 
ρ<ιΐνίτου σ^γζ και τ^ αλώσει του υΐοΰ αύτου έπβηρό- 
μβνον. καΐ διά τούτο τά τε θετταλιχά διαβάντα ίηείάϋ ίη8ί(ϋ&8. βΓβ^οπυΒ γθ οο^ηίΐα ίΐΐίοο αά Γβ- 
Γβηάυαι αυχίΐίυοι Γββίίη&ΐ,ηΐ ΩΗαιη 1ΐ08(ίυπι ηαβηί- 
1)υ8 6πρβΓ6ΐ. 86(1 6ΐ 1ρ36 8 Βυΐ^&ηβ οίρουιηνβηΐπβ 
ΓοΓίίΙβΓ ρυ^^ηβηβ ίηΙβΓβοίΙϋΓ. Ηαο (ΙυοΪΒ οΐ&άβ ίηΐβΐ- 
ΙβοΙα ζηίΙΙϋυΓ ΙοΙίαβ ΟοοίάβηΙΐΒ ρΓβΓβοίυβ αι&£[ί8ΐ6Γ 
ΝΙοβρΙτοΓοβ ΙΐΓ&ηηβ : η&ιη θΐ 1)ίβ ρΓθϋο άαίο ΒαΙ)/- 
Ιοηβ Οροΐΐη ρΓθΓυ£;6ΓΑΐ.ΐ8 υΐ ΤΙιβββΑΐοηίοΑίη ρβΐΎβ- 
ηίΙ,οβΓίίοΓ ύί 8Αΐηιιβ1υηι Αηίαιο βίΑίαιη,ςυοά άαοβιη 
ΟΓβ^οηυπι ΤΑΓοηίΐΑΐη ίηΐ6ΓΓβοΪ88β1 βΐίαιηηΰθ θ^υΒ 

6θρΐ886ΐ, ΤΚθβΒΒΙΙβΑ ^ΑIη Τβηαρβ ΐΓΑηΒ^ΓβΒΒΙΙΟΙ βΐ 

Ρβηβυιη Αΐηηβιη ΐΓΒη8ΐηί8ί88θ, 6ΐ ίη Τ1)688ΑΐίΑηα, 
ΒοΒΟΙί&αι Αίςυβ ΑϋίοΔίη, 450 βΐ ρβΓ Ιβΐΐιπιοαι Οο. 
ήηΙΙιΐΑοαιη βΙίΑΠί ίη Ρθ1θί.οηηβ8υοι ^ΓΑΒΒΑΠ.ΙίΑςαβ 
6ΐ ίρβί Βυίβ οαπι οορϋΒ β<1 ΓΒάίοΒβ Οίγοορί ΓβοΙο. Τέμπη χαΐ τ&ν ΙΙηνει^ν περαιωσάμενον ποταμόν, ^ ίΙίηθΓβ ΙιΑΠΒββο] νβηίΐ; ίΐΑςυβ ίιηρΒάίπιοηϋΒ ηΐΐ- 
θκτταλίαν τε και Βοιωτίαν καΐ Άττιχήν είσβαλόντα οΙΙβ ΤΙΐ688ΑΐίΑΐΏ ηΐΑ^ΐΒ ίϋηΟΓίϋυΒ ρβΓΑ^ΓΑΐ, ΟΑΐη- 
τ» καΐ έν Πελοποννήσφ διά του έν Κορίνθφ ισθμού, ρίβςιΐΒ ΡΙιβγββΗφ θΐ ΑρίάΑηο Ατηηβ ΐΓ&η5ζηί8Βΐ8 ίη 
χαΙ πάντα ταΰτα δ^^οΰντα χα2 ληΐζόμενον [Ρ. 703] πρΑ θρθΓοΙίΒίί ΑτηηίΒ ΟΑβίΓΑ ροηίΐ,ίη ορροβίΐΑ ηρΑ 

ΧΥΙΑΝΒΚΙ ΕΤ 60ΑΗΙ ΝΟΤΛΙ. 

(52) Ηαηο ραίο ροΙίοΒ ςπΑΐη Βοίο ΒθηΒυπ) 6886 δοηα ίη $ιιαη νβτη τβάίρβτΒί, άητη αΙία $ΗΐΗηά€ αΐϋ^ 
Ιθΐρβ,ςοΑ ΓβρηωβΓθΙυΓ ηίιηίΑ ρηνΑΐοΓυο) ρο(6ηϋΑ, 
ρηΚ>1ίθΑ ςαο^ΟΒ 1)οηΑ ίη βιιαπι γβοι ΓΒάί^βηϋυηι. 
Οοοά ρυΐο ΓαίΒΒΒ έν όμάδι χωρίων αύζάνεσθαι, αΠα 
8αΙ>ίηαβ αΠΙβ ρΓβάΐΑ Α()|ί66Γβ.0υοά 6ΐ Ιιυηε Μβίβί- 
ηιισι ΓθΟίΒΒΒ νίάβοιηΒ, βί ίη ΒΑΒΪΐίο ρΓ8Β3ί(ΐ6 Τζίαιί- 
8€Α8 πιαΙο 800 ηοΐΑν6ΓΑΐ, 8ί ςοΐΒ ςηία Γ60ΐίυ8 α£Γ6Γ61, 
ηοη ΙιβΓ&ΑΟί 6ί Βοά οοΓοηΒπι ρΓ&Ι)βΙ)ίιηυ8, ηοη αί 
νίοΐοή Ββά πΙ 1)οη6 πΐ6Γϋο. Χυι.. — Ββηβ ιηβΓίΙυΓϋΒ 
άβ Χ^ΐΑηιίΓο,βΓΑΐίΑπι ΒίςυίάΒΐη ροΙΠοβΙυΓ ίη &<1ηο- 
1&ΓιοηίΙ)α8,ΙΐΑ6 16^6 άίοο ΒΑηχΪΒΒΒ ίη}ρ6Γ&1θΓβΠ),ηοη, 
ηΐ 8οΗ1>ϋ ίρΒβ, ρηναίοπίτη ροίΰηϋα ρηΗΐζα (^ηχςνβ ρναάία αάμοίο^νβΐ : ▼θΓυιη ηβ ρυ1)1ίοί πΐΒςίΒίΓΑΐηΒ, 
άυΗΐ^θΓθΓθηΙ οΓΩοίηχη,ρΗνΑΐοΓυιη ^οηΑβϋΑΠί (ΙαΙο 
ρρθίίο 8ϋ)ί οοΓηριίΓΑΓβηΙ Αίςυβ βχίηάβ ΑΐίΪΒ αΗα 
ρΓβΒάΐΑ Γ&6ϊ1θ οο&οβΓΥΑΓβηΙ βΐ οοη3υη6;6ΓβηΙ. ΒΙα- 
βΙαγ68 ο. 4, του Α στοιχείου βχ ροΙίΙίοΪΒ 16§^1)11Β ΙΐΑηο 
ΓβΓβΓΐ περί άγορας χαι πράσεως* Ό χρχτών όβφί- 
χιον έν έπαρχίςρ ού δύναται χιντ^τδν ή άχίνητον αγό- 
ραζε ι ν έν αυτ^ πράγμα ή δι' Ιαντου ή δι* έτερου, 
ε? μή πα^^ά τοΰ δημοσίου. Και γάρ χαι του πράγμα- 
τος έχπίπτει χαι το δοθέν τίμημα ούχ άναλαμβά- τος 

νει. ΟοΑΒ. 183 βεΟΕβΙΙ βΕΟΕΕΝΙ 184 8&αιυβΙθ βαα ο&βίΓΚ 1ι&1)6ηίβ. Ιη^βηΙββ 1ιηΙ)Γ68 (υιη ^ δρας χαΐ αύτ^ς μετά των τηρΐ αύτ^ν στρατευμάτων άβοΙθβΓ&ηί, βΐ Ουνίυβ αΐνβο ΙιΐΓ^βηΙβ 8ΐ&§;ηαΐ3&1 : 
ίΙ&ε[α6 60 ςυίάβιη ΙβιηροΓβ ρΓ»ϋοιη ηαΐΐυαι 8ρ6Γ&- 
1)&1αΓ. 8βά υΓ&ηυβ βυΓβυιη €ΐβ0Γ8απΐ(]υβ Ιβηίαίο 
Ουιηΐηθ ν&άαιη ίηνθηϋ ; βαςυβ ίηίβ1Ιί§;θΓθ ββ οχβΡβί- 
ίηπι ΐη ορροβϋ&ιη ηρ&ιη ΐΓ&άαοβΓβ ρο88θ,ηοο1υ ουιη 
βαίβ βιηηβχη ΐΓ&η8Η, ΒυΙ^βΓΟβηυθ ββουρβ όοτ^ιηίβη- 
168 &άθΓί(υΓ, ίηαυιη6Γ08ςιιβ ίοίβΓβοΗ, ηβπιίηβ 8θ 
άθΓβαάθΓθ &ιΐ8θ.Ιρ8θςυοςυβ8&πιυβΙυ8βΙ β1ίυ8 6^υ8 
Εοιη&ηαβ ρΓοΓυηάα αβεβρβηιηΐ να1ηβΓ&; ίηί88θη1- 
ςυβ ο&ρϋ, ηίθΐ ίηΙοΓ ΟΕάβνβΓΟί άθΗΐυίβββηΙ βΐ ηοοίθ 
ίηββςυβηΐί οοουΐΐβ ίη ΐΏοη(β8 ^ϊ:ιο1^^ο8 &υΓυξίΒ86ηΙ, 
ρβΓ ςαοΓυιη άβίαάβ 6&ουαιίη& αά Ρίηάυχη ιηοηΐβιη 
Αΐηαβ Ιιίηο Ια ΒυΙς&Γίαιη βν&8θΓυηί.υΓ&ηυ8 ίπίβήοι 
Βοιη&ηο8 ο&ρϋνοβ 1ίΙ)6Γ&1,οοοί8θ8 ΒυΙ^&Γοβ βροΐίαΐ, χα^ τάς όπωρείας διελθων του Όλύμπου χαΐ έν Λα- 
ρΙνσ^ γενόμενος, χάχείνε λιπών τήν άποσχευήν κλΧ 
ε()ζωνον λαβών τόν βτρατδν, τήν θετταλίαν όθοιπο- 
ρί^ συντ6νφ διελθών χαΐ τδ της Φαρσαλ(ας ιτε€(ον 
χαΐ τδν Άπιδανόν διαβάς ποταμών, χατά τδ χεΤλος 
του Σπερχειού ποταμού πήγνυσι τήν στρατοπέδευαν, 
εις τήν περαίαν χαι αύτου του Σαμουήλ αύλιζομέ- 
νου* ^μβρων γάρ άπλετων 6σθέντων έξ ουρανού, χαΙ 
του ποταμοΟ πλημμυρουντος χαΐ πελαγίζοντος , 
άπέγνωστο τό νυν Ιχον ή συμπλοχή. Άλλ* 6 μάγι- 
στρος &νω χαι χάτω τδν ποταμών περισχοπήσας, χα( 
τίνα τόπον εύρων $ι' οϋ φήθ^ δυνατόν ΙσεσΟαι τούτο» 
περαιωθήναι, άγείρας νύχτας τόν στρατον περαιοΰ- 
ται τον ποταμόν χαι τοΤς περί τον Σαμουήλ άμερ(- οαβίΓα βΟΓυιη άίηρϋ, ίη^6η1τ(|ΐΐθ ρ&Γία ρΓβ5(]α 81108 ρ μνως χαθεύδουσιν επιτίθεται * χαΐ σφάζονται μ^ν 
Τ^β85&1οηίοαΐΏ τβάαοϋ. άριθμοΰ χρείττους, μηδενός πρ6ς άλχήν άπιδεΤν 

τολμήσαντος, έπλήγη δΐ χαΐ αύτδς 6 Σαμουήλ χαι 6 τούτου υΐδς ό 'Ρωμανδς ^αθείαις πληγαΤς. ΚαΙ έάλωσαν &ν, 
ε? μή τους νεχροΤς συμμίξαντες ΙαυτοΙ>ς Ιχειντο ως τεθνεώτες, χαι νυχτδς επιγενόμενης ίίλαθον διαδράντες ε!ς τά 
βρη των Αΐτωλών, χάχεΤθεν διά των χορυφών των τοιούτων δρέων διελθ<$ντες τδν Πίνδον διεσώθησαν έν Βουλ- 
γαρί^. Ό δΐ μάγιστρος τους αιχμαλώτους Τωμαίους έλευθερώσχς, σχυλεύσας δΐ χαι τοι>ς πεσ^ντας Βουλγάρους, 
διαρπάσας δΐ χαι το των πολεμίων στρατ($πεδον χ,αί πλουτον 6τι πλεΤστον περιβαλόμενος, συν τ^ στρατί^ έπανέ- 
ζευξεν ζ\ς θεσσαλονίχην. 451 δ&ιηαβίυβ άοιηυΐΏ ΓβνθΓβυβ ίΐΐίαιη βυαιη 
ΛβοΐΦ Τ&Γοαϋ» 6110 1ί1)6Γΐαΐ6 Γβάάϋα ίη ηααΐΓίιηο- 
ηίαιη οοΐΐοοαΐ : ηαιη 6^υ8 αζηοΓβ ρυθ11& οοΓΓβρΙα 
π)0Γΐ6ΐη 86 8ίΙ)ί 6οη8οΊ(ΏΓ&πι π]ίηαΙ)&ΙυΓ,ηί8ί 60 ίη&- 
τϋο ροϋΓ6ΐαΓ. Νυρίϋβ βοηΓβοΙίβ ^βηβηιηα βυιη Α1ί& 
ΟγΓΓ&οΙιίυιη ιηϋΐϋ 6ΐ Γβ^οηί8 6]α8 ουδίοά!» ρΓβΒβ- 
οϋ. Υβροιη Α8θ1β8 βο ρΓοΓβο(υ8, υχοΓθ ςαοηαβ ίη Ό Σαμουήλ δΐ πρδς τά οίχεΤα άνασωθείς γαμ- 
6ρδν θίγεται έπΙ τ^ αύτου θυγατρι Άσώτην τδν του 
Ταρωνιτου υΐδν , των δεσμών έλευθερώσας * πρδς 
τούτον γάρ ή παις έρωτιχώς διατεΒεΤσα Ιξάζειν 
Ιαυτήν ήπείλει, εΐ μή νομίμως σύτψ συναφΟ<ίη• 
Έχτελέσας δε τους γάμους έχπέμπει μετ' αύτη ς 
τούτον εΙς τδ Δυ^(5άχιον , έπΙ φυλαχ^ '^«Χ* "^ί^ βυ&ηα 8βη(βη1ίαιη ΐΓαάυεΙα, ουτη β& ίη Βοπ]&η88 η χώρας* ό δε έχεΐσε γενόμενος χαι τ^ συζύγφ χοινολο- ΙηΓ6ΐη68, ςυ» Ωηίυιη ΙυβηάοΓυο) οαυβα 1ί(1υ8 ίΐΐαά 
1βς6]>αηί, εοηΓυ^ϋ; ίί^ςυβ &ά ίαιρβΓ&ΙΟΓβαι ρβΓΓβΓ- 
ΙυΓ,&Ι) 6οςυβ πι&§;ί8(η ίρ86, υχορ ζοβίβθ ΙιοηοΓβ &Π1- 
βϋϋΓ.Ιάβιη 1ί(ΐ6Γ&8 ίηπρβΓ&Ιοη αίΐυΐίΐ & ΟίίΓγβθΙίο, 
υηο θΟΓΟίη ςυοΓυπα Βυηιτηα θγ&Ι ΟγρΓ&οΙιΐί ροΙβηΙί&: 
18 ρΓΟ πΐ6Γ66θβ δΐίρυΐαΐυβ 8ΐ1)1 6ΐ (1ηοΙ)υ8 8ΐιί8 Ω1ϋ8 
ρ&1π6ίθ3 ΙιοηοΓ68«ρΓθηιίΙ(6ΐ)α( ίιηρβΓ&ΙοΓί δθ υΓΐ)βιη 
6&ιη ΐΓ&(]ί(υΓυιη. βυσιςυβ ρβΓ Ιϋ(6Γ88 ΙαιρβΓ&ΙΟΓ 
οοη6ηη&886ΐ 86 ρΓοοαίββα οιηηίηο ρΓ(Γ8(ί(υΓυιη. 
ΟγρΓ&οΙιίυοι Ευ8ΐ&ΙΙιίο ραίποίο ΟβρΙιηοιηβΙδΒ ΐΓ&(1ί- 
ίυοα 68ί, θΐ €1)Γγ36ΐϋ ίΐΐϋ ρ&(ηείΰΐ1α8 ΙιοηοΓβ άβοο- 
Γ&ϋ 80 ηΐ, ίΐΐο ιηοΓίθ ρΓΦν6η1ο. 

δα1)ίάβπι ί6ΐηρυ8 Ρ&υΐυβ χη8§;ΐ8ΐ6Γ ΒοΙ)υ8, υΙγ 
Τϋ688&1οηίο» ρΓίπι&Γίυ8, 6ΐ ΜαΙ&0θίηα8 ρΓ0ΐ08ρα- γησάμενος χαι πείσας φεύγει μετ' αύτης εΙς τάς έν 
τψ τόπψ φυλαχής χάριν παραπλέουσας 'ΡωμαΥχάς 
τριήρεις, χα? δι' αυτών εΐ ς τδν βασιλέα άνασώζεται, 
τιμηθείς μάγιστρος χαΐ ή τούτου σύζυγος ζωστή. 
Διεχόμισε δΐ οΰτος χαΐ γράμματα δυνάστου τινδς, 
Ινδς τών έν ττί Λυ^;!αχίψ, Χρυσηλίου τοδνομα, 
ύπισχνο>)μενου παραδουναι τήν του Δυ|&|$αχίου π4λιν 
τψ βασιλεϊ, εΐ τιμηθείη αυτός τε χαι οΐ δύο υΙοΙ 
αύτοΰ πατρίχιοι. Γράμμασι δΐ του βασιλέως επιτε- 
λείς τάς υποσχέσεις ποιήσαι βεβαιώσαντος, προεδόβη 
τδ Δυ^|$άχιον Ευσταθίψ πατριχίψ τψ Δαφνομήλ|), 
χαι οΐ τοΰ Χρυσηλίου υΙοι τετίμηντο πατρίχιοι, έχείνου 
φθάσαντος χαταστρέψαι τήν ζωήν (53). 

Τούτψ τψ χρόνψ ΙΙαυλος μάγιστρος δ Βωβδς (5ί), 
άνήρ τών έν θεσσαλονίκτρ τά πρώτα, [Ρ. 704] χαι 11]&πη8,ρΓυ(36η1ί8Β 86 ΓαουηάίβΒ εβΐ6ΐ)Π8,(ΐ6ΐαί1ςυοά Μαλαχηνδς πρωτοσπαθάριος έπ? συνέσει χαι λύγψ 

Ληίπ[ΐί8 8(1 ΒυΙ^αΓΟβ ίηοΙίηαΓβηΙ,Ιιιο Β^ζβηΙίυπο, ίΐΐβ έμπρέπων, διαβληθέντες ώς τά Βουλγάρων φρονοΰν- 

ίη Τ1]Γ&οβη8βΐΏ Ρβάίαάβιη ΐΓ&ηβΙαϋ 8υη1. Ιά6αι ηβ τες μετψχίσθησαν, δ μίν Παύλος εΙς τήν έν Θρ^ησίψ 

8ΐΙ)ί βνβηΐΓβΙ νβήΐί ςαΐά&οι ίΙ1υ8ΐΓ68 ΑάΓί&ηοροΗ, πεδιάδα (5'). δ δέ Μαλαχηνδς εΙς Βυζάντιον. Τούτο 

ΧΥΙ,ΑΝϋΕΙ ΕΤ 00ΑΕ1 ΝΟΤ^Ε. (53] Νοη (]ηΙ)ί1ο ςυιη Ιιίβ 1οευ8 8ϋ ηιαηουδ. δβη- 
Ι6η(ί&ιη(^υ6 ίυί88θ οοη]ϊοίο, ηοη 8ϋ066&8ί896 ίβΐ&ιη 
ΟγΓΓ&βΙιιΐ ρΓθ<]ίϋοη6Πΐ οΐ) ρΓΦρΓορεΓβηι ΟΙίΓνδβΙϋ 
ιηοΓίοπι. 86(1 Γυίββθ βο ροΐίΐυιη Β&8ίΗυαι, ΓαοΙΙθ 
ία(1ίο&ν6Π8 βχ 86ςυβηΙΙΙ>υ8,υΙ 6υιη ΒαβΠίυβ άίοϋυΓ 
(ΙβΓβηάβηάί & ^ο&■η6 Ο^ΓΓϋοΙιίί οαυ^Ε ίηδίίΐυίδββ 
ρΓοίβοΙίοηβιη,οΙ (Ιβ ^08η^^ ίΙ)ί γ8Β81 πιοΓίβα ρ&Ιηοίο 
Ρο^οπίΙα ίβοίϋβ οθΓϋοΓ,θίο. Χυι. —- Νί^ίΐ Ιιίο ποαη- 
ουζη βαΐ ιηαΐίΐυιη ΧγΙαηάΓΟ ββηβυαι ρ6Γθίρί6ηϋ; 5ί τηοάο ΌαίΗαή Ηοηοήδηχ αηρβτεΐητ^ίΐηαηι €αηιάαη 
ςηο(]ΐί€ αίρηίΐαΐΰηι, βο νιυ'α βΓ6ρίο, άηο €ΐγα /ϋϋ 
ΰθη$6ςηβΓ€ηΐαΓ. ΙΙαοςυβ οοηάϋίοηβ ΟΙίΓγββΙί^β ιιη* 

ρβΓβίΟΓΪ ΟνΓΓ&ΟΙίίυΐη ρΓ0(ΐ6ΐ)&1. ΟΟΑΙΙ. 

(54] 8ί6 οαΙΙ^ητη βΐ ηΐίίΐηιη νοε&ηΐ ΟΓβοί. Οοαβ. 

(55) Γβάί&δ ρίαπίΐίβηα θί^ηίΩεαΙ. 8β(] ρΓορΓίοαι 
8ϋ8ρί6&1υ8 βυοα.'Ιλλουστρίους άίοϋ ηυί ηπ ίΠιΐ8(Γ68 
ΐηοΐίηβίο ίοιρβήο 8θΐ6ΐ)&ηΙ άίοί, βίουΐ βρβοΐ&ϋίΐββ, 
οΙ&Γίδθίααί, θΐο. Β68 68ΐ ηοίΕ, θ1 ηοΐλϋοηοιη νοοίβ 18δ ΗΙδΤΟΒΙΑΗυΜ ΟΟΜΡΕΝΟΐυΜ. 186 «ββιΐν <ρο&ηΜντ«; χα{ τινϊ^ των έχ τ1|< Άδριανοοπ^- Α β1 ςηί κββίίβ βπιηΐ ο1«Η ιηβ8ί8ΐΓ&(ίΙ>αβ,([υο(1 ίη 4β9 λεω< Ιλλούστριοι τκαί στρχτηγιχαΤς άρχαΤς διαπρέψβν- 
τες $ιά τ6 6ποικτ•ύκσθ«ι τφ Σαμουήλ προ9Ε^($ύησαν, 6 
μίν Βατατζής πανοιχι, μόνος δΐ Βαν^ειος & Γλαβας' 
ου τ^ υΐ&ν ό βασιλεύς χαΟ«φξβ χαΐ έπΙ τρεις 6'λους 
Ινιαατούς χατεΐχεν, ε?τα λκέλυσε. Τότε χαΐ τφ 5ρ- 
χοντι Βενετίας γυναιχα νόμιμον {$ωχεν & βασιλεύς 
την θυγατέρα του Αργυρού, άδελφήν δΐ 'Ρωμανοΰ 
του μετά ταύτα βασιλεύσαντος, τ6 {θ^ος οΰτως 6ιτο- 
ιτοκούμενος. Έποιήσαιτο δΐ χαΐ ε^σβολήν &ν Βουλ- 
γαρία διά ΦιλιΐΓκουπόλεως 6 βασιλεύς, ταύτη ν φρου- 
ρεΤν τάξας τ^ν πατρ(χιον βεοδωροχάνον. ΚαΙ πολλά 
των Ιν Τριαδίτζη φρουρίων χαταστρεψάμενος &π- 
ανηλθεν εΙς Μοσυνόπολιν. 
Τψ δι ,ςφη' ϊτει, Νδιχτιώνος ιγ , δύναμιν βαρεΤαν Βυβρίοι'οηβιη θί ίρβί νβηΐβββηΐ, &<1 8αιηυβΐΌΐη ββββ 
οοηίυΙβΓοπΙ, ΒαΙβΙζββ οιιπι ίοΐα ΓαοαϋΙα, Βαβίΐίυβ 
61&1)&8 Βοΐαβ. 60308 βΐίαιη ίοαρβΓαΙΟΓ ρ6Γ ίηΙθβ^Γυαι 
ΙΗβηηίυιη ίη ουβίοάία όβίβηΐυιη Ι&ηάβιη άίιηίβϋ. 
Ταηο θΐίβιη ρπηοίρί Υθηβίΐο ταιρβπιΐορ ηυρίιιιιι 
ΐΓ&άίάίΙ βΐί&ιη Αγ£^, ΒΟΓΟΓθΐη βίαβ Εοιη&ηί ςαί 
ροβΐ ίξηρβΓίο ροϋΐαβ ββΐ, Ιιοο ιηοάο βίΐ)! ^βηίβπι 
άθνίηοίθηβ ΥθηβίΑΠί. ΡβΓ Ρΐιϋίρροροΐίη ςοοςυθίιη- 
ρΓβββίοηβιη ίηΒυ1^&η&χηί()θϋ, ουβίοάία ^03118 υΓΐ)ί8 
οοιηιηί88& ρ&ΙήοΙο ΤΙιβοάοΓΟοαηο ; ιηηΙϋΒςαβ Τπ&- 
άιΐκο βνβΓβίβ ΟΑβΙθΙϋβ ΜοβγηοροΗη Ρβάϋ. Αηηρ ιηαηάί 5508, ίηάίοΐίοηβ 13, ^ατβιη βχβροί- Ιχ«&μψας 6 βασιλεύς χατά των πέραν του Αίμο^ η ίαπιΒ&βΠίιΐλΐηΗϋΙλάνθΓβϋΒΒαΙ^αηο&ίΓαηΒ^εαιαιη Βουλγαρικών χάστρων, αρχηγούς ίχουσαν τλν πατρ(- 
χιον βεοδωροχάνον χα^ Νιχηγόρον πρωτοσπαθάριον 
τ^ Ξιφίαν, τήν τε μεγάλην εΤλε Περσθλάβαν χαΐ τήν 
μιχράν χαΐ τήν Πλ(σχο6αν,χα2 άσινής χαΐ τροπαιούχος 
ή 'Ρωμαΐχή 6πενόστησε δύναμις. 

Τφ δ' έπιόντι πάλιν ίτει άπεισι χατά Βουλγάρων 
ό βασιλεύς διά θεσσαλονίχης, χαι προσε^^ύη αύτφ 
Αοβρομηρ&ς ό της Βε^ροίας χατάρχων, παραδούς 
χαι τήν πόλιν τφ βασιλεΤ χαΐ ανθύπατος τιμηθείς. 
Ό δε τά Σερβία φυλάττων Νιχύλαος, δν Νιχολιτζαν 
όποχοριζόμινοι διά τ& βρβχύ της ήλιχίας έχάλουν, 
έχθύμως άντειχε χαι τήν έπενηνεγμένην αύτφ γιγη* 
θ^ως απέφερε πολιορχίαν . Φιλοτίμως δΐ του 
βασιλέως χρησαμένου αύτ^ έάλω τ6 φρούριον χαι 
αύτος 6 Νιχολιτζας * χαΐ μετοιχίσας έχεΤθεν τους ο&8ΐΓ&,€ΐυοίΙ)η8 ρ&Ιηοίο ΤΙιβοάοΓοβ&ηο θ1 ΝίοβρΙιοΐΌ 
ρΓοίοβρβιίΙίΛηο,ΧίρΙιίβ. Οβρί» λΙ) Ιιίβ ιη830Γ ιηίηοΓ- 
ςυβ Ρ6Γ8ΐιΙ&1)& αίςυβ ΡΗ80θ1>β, νίοΙΟΓςυβ άοηαυιη 
Γοάϋΐ Κοοααηυβ θΧθΓθίΙυ8. 

ΙηββηυβαΙί βηηο ταρβαιη ίιηρθίιιίορία ΒαΙς^&Ηιιιιι 
&1)ί1 ρβΓ ΤΙιβ88β1οηίοβιη. Ι1)ί ββ ϋΛβπαςϋβ ΒβΓΓΟβΛίη 
^υβ ρΓχηοβρβ ΒοΙ)Γθΐ&βΓυ8 άβάϋ, βΐ ρΓΟΟοηβαΙίβ 
ΕίΒοίΙϋΡ ΙιοηοΓβ. ΑΙ ςαί ββρνί» ρΓβ8ίάίο Ιβηβ1>αΙ 
ΝίοοΐΕα8, ςυβιη άίιηΐηυΐίνβ Γογιοε οΐ) βίβίαρ» 1)Γβ- 
νιΐΛίβιη ΝίοοΗΐζαιη νοοΕΐ>βηΙ, ορρυβ"***^ **^ ίπορβ- 
ΓβΙοΓθΟΛβΙβΠο ΓοΓϋΙβΡ Λο βΙαορίΙθΓ ΓββΪ8ΐβ1)8η1,<1οηβο 
459 &1> ίιηρθΓ&ΙοΡθ νί ο&βΐθΐΐο θζρα£^&1ο βίιηυΐ θί 
1ρ8θ ίη β]α8 ρο1θ8ΐ&1βιη νβηίΐ. Ιά 0Ε8ΐβ11υχη, ΐΓ&ηβ- 
Ι&ΐίβ &1ίο ΒυΙ^&πΒ, ίιηρθΓ&ΙοΓ Ηοιη&ηο ιηαηϋ ρΓ8Β- Βουλνάροοί 6 ββ»ιλ«< 'Ρωααίοοί φι>λάττ«ν έπ- Ο βίάίο; βο ΐηάβΟροΗιΐΓβάΗ,βοβΙίβπιΝΐοοΙιΙζα&Μα- έστησε. ΚαΙ ταΰτα δράσας έπάνεισι προς τήν βασιλίδα, 
επαγόμενος μ4θ' εαυτού χαΐ τ&ν Νικολιτζ^, δν χαΐ 
πατριχιότητι έτίμησεν. Άλλ' άβεβαίου γνώμης 
ούτος τυχών, έχεΤθεν άποδράς, ίλαθ^ν άνασωΟβις 
προς τ^ Σαμουήλ, χαΐ μετ* αύτου έλθών έπολιόρχει 
τά Σέρβια. Άλλα πάλιν 6 βασιλεύς οξύς επιφανείς 
τήν της πόλεως ίλυσε πολιορχίαν, δρασμφ χρησα- 
μένου του Νιχολιτζά σύν τφ Σαμουήλ. Άλλ' ούχ ε!ς 
τέλος διέδρα ό άπιστος* )όχφ γάρ τινι 'Ρωμαΐχφ 
περιπεσών συνελήφθη, χαΐ πρ^ς τόν βασιλέα δέσμιος 
άχΟεΙς εΙς φυλαχήν ένεβλήθη έν Κωνσταντινί^υπόλει 
πεμφθείς. Ό δΐ βασιλεύς ελθών εΙς Θετταλίαν τά έν 
αύτζ φρούρια ήδη παρά του Σαμουήλ χατασχαφέντα 
άνωρθώσατο, χαι τά παρά των Βουλγάρων χατεχό- οίο αο ρΕίΓίοϋ ΙιοηοΡθ ορο&Ιο. ΥβΡϋΠΐ ΝίοοΙίΙζΛβ 
Ιιοιηο ίηοοηβΙβπΒ ϋΡΐ)β ρΓοία^ϋ, ίυΓϋΐΏςιιο Λά 8α- 
ιηυβίοιη βίβρβιιβ ουπι βο βθΓνία ορροβ^**• 0"*"^ 
οΐϊβίάΐοηβιη οβίβρϋβρ ΒϋρβρνθηίβηβίπιρβΡΕίορ ΓαοίΙβ 
άίβοϋββίΐ, Νίοοίβο βΐ 8αιηυθ1οάί£Γϋ8Ϊβηϋ1)ϋ8.ΕΐΝί- 
οοΐίΐζα α ςαοάαιη ΚοπίΛηοραπι ιηαηίραίο, ίη ςυβαι 
ίηοίθβΓ&Ι, οαρίϋβ β* ίη νίηοοίίβ ΗάαοΙυβ, Οροΐίη 
ιηίδΒυδ ίη ^ΕΓΟθΡβϊη^ο^^^ο^^ι1Ρ.Iηάβ ίη Τΐιβ88α1ίΕΐη 
ρΓοΓβοΙοΒ ίωρβρβιΐορ οοδίβΐΐβ & 8ααιαβ1ο άίραΐα Ρββ- 
οϋ, ςυβΒ α ΒαΙι^βρίβ 1βηβ1)αη1αρ βχρϋβηαΐ, Βαΐ^α- 
Γοβςυβ ΒοΙβΡϋΐη (Ιοοί Ιιοο ηοαιβη) ΙραηβΓβΡί,οπιηϋ)!»- 
ςυβ οαβίβΐΐίβ ρρ©8ίάίο ιηαηϋΐΒ &(1 Βοάβηα ρβρνβηίΐ. 
Βοάθηα οαβίβΠαπι ββί βαχο ρρβΒΡαρΙο ίιηροβίίαιη, 
ρβρ ςαοά Βοχυπιαςαα ρβ1υάί8 ϋβίΡοΜ οοοηΙΙβΙηΓρα μένα έχπολιορχήσας τους μΙν [Ρ. 705] Βουλγάρους ]) Ιβρραιη άβΟαίί, ίηάβςυβ ΡΟΡβϋΐη βωβΡ^ίΙ. Οαιηςϋβ 
ές τ^ λεγόμενον μετφχισε Βολερόν, φρουράν δΐ έν άβάϋΐο ηοη ΟβΡβΙ, νί βχρα^ηαΐ, ΒαΙΚΛΗουι» ΡΓ»»»- 
πασι χαταλιπών άξιόμαχον έπανηλθεν εΙς τά λεγό- (Ιΐϋΐη Βοίβραπι άβροΠαΙ, βΐ ΟΕβΙβΙΙο ρρββίάίο ναΐιάο 
μένα Βοδηνά• φρούριον δϊ τά Βοδηνά έπι πέτρας ίπιρθ8ίΙο ΤΙιββββΙοηίΟΒίη Ιΐ1)ί1. 
αποτόμου χείμενον, δι' ί{ς χατα^(5εϊ τό της λίμνης του Όστροβοΰ ύδωρ, 6π& γης χάτωθεν (5έον άφανώς 
χάχείσε πάλιν 6ποδυόμενον. ΚαΙ έπεί μή εκουσίως παρεδίδοσαν Ιαυτούς ο\ ίνδον, πολιορχίι^ τοΰτο χατέσχε. 
Καί τούτους ομοίως ε?ς τδν Βολερόν άποικίσας, φρουρά δε τοΰτο όχυρωσάμενος άξιολόγφ, έπάνεισιν εΙς 
θεσααλονίχην. 

ΧΥΙ.ΑΝΟΗΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤΛί. 
8α0ΐΓλ(^ηΐΌΡ ΒαβίΗο. βίοββ», ςαβ Ιλλούστριον οβα πορνογενεΤς. βΟΑΒ 187 ΟΒΟΗΟΙΙ (»ΟΗΕΝΙ 188 ΟυΙ ρΓ»Αΐ6ηΙβι*Μ8ΐβΙΙοΟηχιιιηα8,νίΓΐ>6ΐΗοθ8θβ« Α Ό δΐ του φροορ{οο χαηταρχων Δραξάνο(« άνήρ εΙ> ΙιηρβΓβΙοΓβ 454 ίοαροίηλΐ υ1 ΤΙιβββαΙοηίοθβ βίΜ 
ΙίοβΓθΙ θβ^θΓΟ ; ϋ)1ςιΐθ υζοΓβιη άυάΐ βΐί&ιη ρπωί 
ρβΓί1)&1&ηοΓυιη αύια ηαιίΓίγήβ ΟβιηβίΓϋ. Οακηςυβ 
]^ιβ θβ ιηοΓϋοιη ρ&(Γ6ΐη ΓβοίβββΙ» ίρββ ρΓοίυ^ϋ. ϋο- 
ρηΚιβηβυβ βοοβΓΟ ίηΐβιτοόβηΐβ νοηίααι ίηαρβίΓ&νϋ. 
£21 ουπι άβηυο ρΓοΓυβ^ίβββΙ^ΓυΓβαιη ββΐ βοάβηα ιηοάο 
ά1ιηί88υ8. Αϋί8 αοΙθοο άαοΙ>υ8 ΗΙ)βΓΪ8 ρΓ00ΓθΑΐί8, 
(βΓΐίυοι ΌΐρΓθίυ£^1,οβρ1ΐ]8ίη(]υβρ&1υιη 8υίθζυ8β8ΐ. 

ΙαΙβΗο) ΝυηαβήΙο βΐ Δί&ρΙιϋΐΒ ΑΓα1)6β οαπι Οοθ- 
1θ8γΓί&ιη ίρ8Εαΐ()υβ βϋλΐη ΑίΓίο&ιη ^ηνίΙβΓ νβζΑΓβηΙ 
1ηοαΓ8ίοηίΙ)Ό8,ιηΑ^8ΐΓυπαΝ]6βρΙιθΓυιη υρ&ηυιη ίιη- 
ρβηΙΟΓ ρΓ8ΒΐθΓ6Πΐ ΑοϋοοΙιίβΒ π)ΗϋΙ,8Ό60θ€ΐ6Γ0 βϋα 
ρηβίαπιιη Τ110β8&1οη^^68^α880 ραΐηβίο ΟανΙάο Αγια• πολεμιστής, "^χτ^σατο χατέ τήν θ«σ9αλον(χην οΐχη- 
σαι. Έπινεύσαντος δΐ του βασιλέως ήρμ6σατο γυ- 
ναίκα τήν Ο^^τέρα του πρώτου τών π»ριββκνα- 
ρίων (56) του ναο$ του αθλοφόρου Δημητρίου, χαΐ 
παΤδας έν αυτής Ινχε δύο. ΕΓτα άποδράς Ιάλω, χχΐ 
έντκύξει του χηδεστοΰ συνεχωρήθη. Καΐ δεύτερον 
άποδράς ομοίως άγείΟη. Και Ιτερα δΐ τέχνα δύο 
ποιήσας τό τρίτον άπέδρα, χαΐ αυλληφ6*1< άνεσχο- 
λοπίσθη. 

Τών δΐ Νουμεριτών χαι Άταφιτών *Αρά6ων δεν• 
νως τήν τε Κοίλην £υρίαν χαι αυτήν χατατρεχύν- 
των τήν Άντιύχειαν, τ^ν μάγιστρον Νιχηφύρον τ^ 
Ουρανών ό βασιλεύς &ρχοντλ Αντιοχείας (75) Ιχ- 
πέμπει, διάδοχον αυτοΰ της βεσσαλονίχης πεποιηχως ιιϋ«•Β1 ΡΙλίΗρροροΙίβ ρροΐυπυζι ο5 ((ρανβαι οίαΐβιη •η τόν πατρίχιον Ααβιδ τ6ν *Αριανίτην. '£ν δΐ Φιλιπ- Γ68ί(^ηΑη(θ Τ1)βο(1οΐΌ ο&οο, θ&ηα ΝίοβρΙιοΓΟ ρΓΟΙο- 
«ρΐι&ΐΐι&ηο Χίρΐιίβ αιαηά&Ι. υρβηυβ αϊ ΑηΙίοβ1ιί&πι 
▼βηίί (1αο1)υ8 αοΐ (ΓίΙ)α8 ρΓφΙϋβ ΟίδίΓΪηϋ&αι ΑΓα1)υιη 
άαοβιη οοηίαιϋΐ, ίαοίΐβςυο ρβΓβυαβίΙ υ& 18 ροπΌ 
ςιιΙβ80βΓθΙ, οιηηί&ςυθ Γβάάίάϋ ρ&08ΐί88ίίηα. πουπύλει τήν πρωτοσπαθάριον Νιχηγύρον τ^ &ιφ(αν 
στρατηγείν Ιταξε, του βεοδωροχάνου διά γήρας 
παραιτησαμένου. Ό δέ μάγιστρος Νιχηφύρος 6 Ου- 
ρανής έν Άντιοχείφ γενύμενος χαΐ δυσΐ χαΐ τρισΐ 
μάχαις συμπλαχείς ^ιστρινήτ^ τφ των Αράβων «τρατηγφ χαΐ τρεψάμενος Ιπεισεν ήσυχίαν &γειν, χαΐ τά πράγματα ε!ς βαΟεΤαν ε^ρήνην χαΐ γαληνιωσαν 
μετήγαγεν. Αηηο 1η86φΐ6ηϋ,ίοάίοϋοηβ ά6οίιη& ςαίηΙα,Βίάγ- 
η&ιη ΌΓΐιβιη οΙ>8ί<1βΙ, Βί οοΐο ιηβη8β8 ορρα^ηΒϋοαβ 
ΙηοΙιι, β«ιη ν1 οαρΚ. Οαηα Ιιβο Α^ϋ ίιηρβπιΙοΓ, 88- 
Πΐα6ΐα8 6χρο<1{1θ8 (1υ66η8 Α(1ηαηορο1ϋ8ΐιθ8 ο1>ίΙβΓ 
μΙογΗιιρ, 4Α5 άίο &88υηιρϋοηί Οθίρ&Γβ ίθ8ΐο,ς|αο 
ρυΚ>1ίΰ8 Ιαηι άβ ηιορθ ρ6πι§[θΙ)β1αΓ 8θΐ6ΐηηίΙ&8. 8ο5ϋο 
Ϊ^Ιυρ ίπΌβηΒ ιη8£;η8 ρΑΐΙ» ρΓ«άα(ϋ86βάϋ.Ιιηρβρ&- 
ΙόΡ ΒίθγιίΑ <1Ηΐ£;6ΐΓΐΐ88Ϊ(ηβ οοιηιηΌαϋ& ίη υΓίιβιη ίη- Ό δι βασιλεύς χατά τό έπιδν 2τος Ινδιχτιώνος ιε' 
έχστρατεύει χατά Βιδύνης, χαΐ έγ' δλους δχτώ μήνβκ 
έμφιλοχωρήσας τ{ προσεδρεί^ αίρει χατά χράτος 
τήν πύλιν. Έν φ δλ τ^ πολιορχί^ οδτος προσήδρευεν, 
6 Σαμουήλ εύζώνφ χρησάμενος όδοιπορί^ επιτίθεται 
έζ έ<ρύδου τ^ Άδριανουπύλει χατ' α^ήν τήν ήμέραν 
της χοιμήσεως της όπεράγνου θεοτ^χου (58), χαΐ τήν 
τε πανήγυριν, ήτις εΐώθει ετησίως τελεΐσΟαι δημοτε- οο1αιηΐ8 ΡβάΚυαι ίη8ΐίΙυΗ, οί>ϋθΡ οιηηία Βυΐ£^&ηο& ρ λής, αίρει εξαίφνης έπιπεσών, καΐ λείαν πολλήν &π8ρ- 
ΟΑβΙβΙίΑ να8ΐ«ιΐ8 Αίςηβ 8θ1)ί9βη8.8β() ουιη Β,ά υΓΐ>βιη ποιησάμενος 6πέστρεψεν εΙς τά ΐΐια. Ό δλ βασιλείς 8οορίιΐ8 &οοβ()θΤθ1,άβρι*6ΐ]θη<ϋϋΓ8η8 Αχίαιη Ουιηβη 
(ηαηϋΒ&ρά8ηη8 &ρρ6ΐ1αΙ)βΙυρ)8απια6ΐυιη ηβ^Η^βη- 
Χλτ ο&βίΓΑ Ιι&ΙΟθίΓβ. ΙΗο βαίιη ίΓθΙε8 &ιηηί8 &1>αηά&η• 
ΙΐΑ, θΐ βαχη ο1> «ηοΑΡαιη ίηβοΐοηΐβιη &Γί)υζυιηΙηιη• 
βΙΗ ηοη ρο88β ΓβΙυβ,Ββουπιβ θγ&Ι. ΑΙ ίιηρβΓΒίοΓ ρβΓ 
νΑ(]οαιαςαο(1&ιη8υοΓαχηίηνβη1υιη βορίαβ ΐΓαάαοΗ. 
ΙΙβςυβ Γθ ίαβρβΓΑΐΑ οοαΒΐ6Γη&1α8 8&ΐΏ0θ1α8 ιΙα 
6£Γυ80 Γα^ϋ ουιη βαί8, υΐ ηβσιο βοπιπι Ηθ8ΐί ροοιυ8 
αηςα&οα οβίβοάβρβί. Ιρ8ίυ8 ΐ8ΐ>6Γη8βιιΙυιη Ιοί&ςΌο 
6&8(πι οΑρίΕ. ββά θ1 ΏΓϋθΐη $εορία8 ίζηρβΓ&Ιοη Ιγα- 
άίάϋ θ1 8 δ&ιηαβίο ρΓβΓβ6ΐα8 Ηοιχι&ηα8, ΡβΐΗ Βυΐ- 
Ι^&ΓΟΡυιη ΤΒ{ή» β1ίυ8» Βοη8» ίπ&ΙβΡ, δίπαβοα βϋ&ιη 
ανί ηοτηίηβ •ρρθ11&1α8.0αθτη θ^α8 οίΑοϋ ο&υ88 ίιη- 
ρβΓ&ΙΟΓ ρ8(ΗβΙαιη ρηΒροβϋαχΕςυο (ΐ68ίςη&1^ Αΐ)γ- 
(Ιοςαβ ρΓοΟβΚ. τήν Βιδύνην μάλα χαλ&ς δχυρωσάμενος Ιπανήλθεν 
άσινής ε'ς τήν βασιλίδα, έν τφ διιέναι πάντα τά έν 
ποσι Βουλγαριχά φρούρια δ{)ών χαΐ καταστρέφαμε- 
νος. Τ^ πόλει δλ τών Σχοπίων έγγίσας εΰρε πέραν 
Άξιου του ποταμού, ^ νυν Βαρδάριον όνομάζουσι, 
χατεσχηνωμένον άμερίμνως τ6ν Σαμουήλ * θα|1^ών 
γαρ τ^ πλημμύρα του ποταμού, χαΐ ώς ου διβ&ιτ^ς 
τ6 νυν έχον Κσεται, ηύλίζετο άμελώς• [Ρ. 706] Τι- 
νδς δι τών στρατιωτών πύρον εύρύντος χαι δι' αυ- 
τού τ6ν βασιλέα διαβιβάσαντος, 6 μίν Σαμουήλ τφ 
αίφνιδίφ χαταπλαγεις Ιφυγεν άμεταστρεπτί, έλήφβη 
δι' ή τούτου σχηνή χαΐ τό θλον στρατύπεδον. 'ϋν- 
εχείρισβ δΐ χαΐ τήν πύλιν τών Σχοπ(ων τφ βασιλει ό 
ταύτης άρχ^ν παρά τ(>υ Σαμουήλ τεταγμένος Τω- 
μαν&ς, 6 ΙΙέτρου μίν του βασιλέως τών Βουλγάρων υΙος, του δΐ Βορίσου αδελφές, Συμεών τφ του πάππου δνύματι μετονομασ6είς' ^ δ βασιλείς άποδεξάμενος της 
προαιρέσεως πατρίχιύν τε τιμ^ χαΐ πραιπύσιτον, χαΐ στρατηγεΐν έχπέμπει Αβύδου. 
ΙηάθίιηρβηιίοΓ 84 Ροπιΐοαιη άοβϋ,ςαοά 1υ6ΐ)&!αΓ 'Εχειθεν 6 βασιλεύς διαβάς Ερχεται πρ^ς τδν ΙΙέρ- 

ΧΥΙΛΝΟΚΙ ΕΤ ΟΟΑΗΙ ΝΟΤΛ). (56) Ηοο (}αΐ(1 8ϋ, ηοηάιιχη άίάίοΐ. Οαίά 8ί Αΐίςυΐά 
τ>Γ9ΐ)θοάΙ&ηοΓαηα, ςυο8 Ιιοάίβ νοοΑηΙ. 8ίιηί1θ ίυίΐ ? 
Κθςαβ 068010 5 ρΓΟ ν ροηί βοΙβΓΟ, ιιΙ ρήν&Ι&Γυιη 
Ρ088ί8 Ιβ^ΟΓβ,ςυοά ΙαηΙιιηάοιη πιίΗι 68ΐ αοΙυιη.Χγι:*. 
— υΐ οοοαίΐβιη ρπνΒίΑΓαιη ΓΟΓαιη οΐ ρ6ου1ί8Γΐ8 68θΙ 
ΙιηροΓ&ίΟΓ Ιια1>θοα1, ρΓΪν&Ιϊ φγαγι! ρΓβΒίβοΙυιη άοία- 
εορβ (ϋοίαιη, ιΐα οΐ 6€θ1θ8ί» 8αο8 οαΓ&ΙθΓ88, άβΓοα- 
80Γβ8, (Βθοηοιηθ8| βΙ| υΐ &ιιοΙογ ΙοςηϋαΓ, πριβατα- ρίους, βηιζορίιγί&οϋ ρΓ8Β8ί(ΐ68. ΟΟΑΕ. 

(57) ΡΓίυ8 δουχα νοο&νβΓλΙ. βθΑ&. 

|58) Κοίμησις της Θεοτύχου νίιΐθΐυρ ΘΕ86 Α88υΐθ- 
ρ(ιο, ηίβί 81 αυίά &1ία<1 οβί : ηοη βηίηι 1ι&560 αιιθ(] 
«ΠίΓΟίβαι. Υίαο ίηίΓα ίη 11)&1ζ9θ Μ&Ιογϊα, ςαοα &(1 
Ιιυηο Ιοοαηι ίηΙβ1Π£;οηάαιη ίλοίαΐ. Εί ινατ Μν^Μ 48Θ ΗΙδΤΟΒΙΑΕνΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΗ. 100 

νιχον» οδ <ρόλαζ ^ν Λ Κραχροζ, Ανήρ &ρΐΦϋο< τά πο- Α. Ογ&ογμ, υΙγΜΙο βρΙΙηιΐΜ. Π)! οαιη Ιιβοά ραπιαι 
λβμιχά. Έν φ χρ<(νον ούχ 6λ(γον διβιτρ{ψα( και λαόν Ιβηαροηβ ΐΓΪτίβββΙ 6ΐ ίη ορρυ^ηλϋοηθ ηαΐΐοβ &ιηί- 
ίν τ$ «ολιορχ(^ ούχ 6λ(γον άποβαλών, ώ< Ιγνω βίβββΐ» ουιη 6ΐ ΟΑβΙβΙΙυτη ίοβζρυ(;η&1>ί1β ββηϋΓβΙ, βΐ 
χρΕίττον υπάρχον πολιορχία^ τ^ Ερυμα, χαΐ ούδ' ό Ογβογ&πι 41(6 οθςυθι>1Α^(]^β^άοηθςυβρο11^^^ιΑι^ο• 
ΚραΜρ^^ 6ω««(αις ή αλλακ ύπονχέββσιν έμαλάσ- ηί1)υ8 8ΐιΙ)ί^θΓβ ρυβββΐ, &ά Ρΐιίΐίρροροΐΐη Ιτααβϋ,ία- 
σ«το χαι έπβιγγ•λ{ακ, μ«τέβη προς Φιλιππούπολιν. ύβςυο ία υΓΐ>θΐη ΡβνβΓίϋϋΓ• 
ΈχιΐΟέν τ« Μπάρας ίιτβισιν «1< Κων^ταντινούπολιν. 

Κα) 'ν|[ αύτ^ &πιν6μι{σ•ι $<$γμα έξέθετο, τά( τ£«ν ΕλάβπιίοάίοΙΙοηβ Ιθ^θΐη Ια1ϋη1ρβη8ΐθθ6ΐηςο«πΐ 

άπολωλ^τών ταπεινών «υντελβίας τκλεΧσθαι παρά των ραυρΟΓθβ ρβπΐιΐί (1βΙ)6ΐ>ααΙ, άινίΐββ ρβηοΙνβΓοαί. Μ 

Γονάτων. Κ«τωνομάσ6η δλ ή τοιαύτη «υνταζκ &λ• γοοΑΪΝλΙυΓ Αΐΐβίβη^^ιιοα. Ε( ριιΙή&ΓοΙίΒ 8βΓ§[ίο πιυΐ• 

ληλέγγυον (59). Του πατριάρχου 61 £•ργ(ου χαΐ πολ« ϋβςαβ αΐϋβ ροαϋΟοίΙ)ΐ]8 ιιο ιηοηλοΙιίΒ άβρηοαοϋόυβ 

λών αρχιερέων χαι άσχητών άντρων ούχ ύλ(γων αΙ &1)8υΓάαιη Ιιοο οηυβ 8αΙ)ύιϋ8 άβοιβΓΟί, ^^οη θΙ>- 

ληθέντων Ιχχοπηναι τ& παράλογον βχβος τουτϊ, 6 ίβιηροΓ&νίΙ. 
βαοιλιος ούχ 6πι(χουαΒν• 

Όγ$6φ Α Ινδικτιωνι, ίν Ιτ•ι ,ςψ^^ » ^ '^( ΑΙγύπτου Ια άίοϋοηβ οοίλνβ, αηηο ηααηάί 6518, ^Ε§;γρ^ 

κατάρχων Άζ{ζιο< (ιά μιχράς α1τ(ας χαΐ μηδιν^ς η ρήοοορΒ Αηζίυβ οΙ> Ιβνβιη β&α8&αι βΐ οίΓβηβω ηθ 

λ^ο προσχρούματα αζια τά< προ< *Ρωμαίους λύ- γθΙ&Ιϊ ςυίάβιη (1ί^η&8 ΓφάθΡΟ ςαοά βί οαιη Ηοίη&ηίβ 

αα< απονδά(« τ<(ν τε έν Ίεροαολύμοις έν τφ τά<ρφ οηϋ Γορίο,βϋβιηρίαιη ΗίβΐΌΒοΙγιηίβ αά ββρυΙοΓΟίη 

το6 £ωτηρο< Χριατου άνεγηγερμένον πολυτελώς βεΤον ΟΙΐΓίβϋ βυιηρίηοβίββίπιβ οοηάϋοιη βνβΓίΙΙ,θΙ Γθ1ί§^ο- 

ναον χατεστρέψατο» χαΐ τά εύαγη έλυμήνατο μυναστή- βα ρβΓάίάϋ ιηοηα8ΐθΓί&, β^ ςαι Ιη ϋβ ρίβ νϋβ βχβν* 

ρια, χαΐ τους έν τούτοις άσχουμένους απανταχού γής οϋ&ϋοηί1)υ8 βΓαηΙ (ΙθάίΙί, 608 ρ6Γ οιηηββ ΙβιΤΑββζ- 

•φυγάδεοα*. 4θΓΓβ8 6^1. 

Ύψ (' Ιπιύντι Ιτει γέγονε χειμ^ επαχθέστατος, Αηηο ιηββςιιοηϋ Ιιίθΐηβ ίυϋ β;ηνί88ίαι&,ςαο οιη- 

ώς άκοχρυσταλλωΟηναι πάντα ποταμάν χαΐ λίμνην ηβ8 Οατίθ8 ρ&1α(ΐ68 ίρ8υιης[Ώθ η&Ρβ !η §;1&οίθΐη οοβ- 

χαι αυτήν τήν θάλασσαν. ΚαΙ Ίανουαρ(φ μηνι της ^Ι. Μβη8β 3&ηα&ηο β^α8ά6ΐη ίαάίοϋοηίβ αρρηι&θ 

αύτϊίς έπινεμήσεως γέγονε σεισμός φριχωδέστατος, ΙιοιΤ6ηάυ8 ίηιΐ ΙθΓΓβ ιηοΙυ8, ςυί άοΓ&νίΙ υβςηο &(1 

χαι διεχράτησε χλονουμένη ή γη μέχρι τ^|ς θ' "^ου ηοηαιη ΜλΓίϋ άίβαΐ• Ε]υ8 θηίηι ιΐίβΐ !ιογα άθοίπια 

Μαρτίου μηνύς* έν ταύη[^ δε περί δεχάτην ώραν της ίπι^ΟΓ Γυϋ βΐ οοηοαβΒίΟ ίβΐτίΙ)Πί8 ΒΪ ίη ΠΓΐ)β βΐ 1η 

ημέρας γέγονε βρασμός χαΐ χλιίνος φριχτός χατά τε ρΓονίηοϋ8 ; &ο οοΓΠίΟΓυηΙ 8ρ1ιβΓ» Ιβιηρ]! δ&ηοΐο* 

τήν βασιλίδα ααΐ έν τοις θέμασι, χαι πεπτώχασιν αΐ τυΟΙ 40 βϋοιηρΗ Οιηηίηιη $&ηοΙθΓυιιι.0αιΐ8 ΐιηρθΓ&• 

οφαϊραι του ναού των Αγίων Τεσσαράχοντα χαΐ των Ιοτ βίαϋιη ϊηΒίΑΟΓ&νϋ. Ηβο Γυβηιηΐ Καΐίοί ιηοΐιιβ 

*Αγίβ•ν Πάντων* ας 6 βασιλείς εύθυς άνεχτήσατο. ^ ρπΒΤΐ& ίηάίοι&• Οαΐάλπι βηίιη τίτ ροίβηβ, αηη8 όθ 

Ταύτα δλ προεμήνυε τήν μετά ταύτα γενομένων έν 457 ϋ8 ςηί Βαηη ΐηοο1βΙ}&ηΙ, ηοιηίηβ Μβίββ, οοη- 

'Ιταλί^ στάσιν. Δυνάστης γάρ τις των έποίχων τής οίΙιιΙί8 I^οη£;^()&Γά^8 αΓαι& οοηίΓλ Ηθΐη(ΐηθ8 ιηονί(• 

Βάραως, τοβνομα Μέλης, παραθήξας τδν έν Αογγι- βυιηςυβ ίηρβηιΙΟΓ ΐΜΐνοηα8 Ιιυηο ιηί8ί886ΐ Β&8ί- 

βαρδί^ λαόν δπλα χατά 'Ρωμαίων αίρει. ΚαΙ δ βασι• Ιίυπί Ατ^γτΌτη ββιηί θ1 Οοηίοΐβοηβιη €βρ1ΐ&11βηίβ 

λεος Βααίλειον έχπέμπει τον *Αργυρόν στρατηγδν ρΓββΓβοΙοβ, ΜβΙθΒ ίΗα8(η β08 ρΓβΙιο νίοϋ, ιηοΐΐίβ 

δντα της Σάμου, χα2 τδν λεγύμενον Κοντολέοντα της οβΒΒίΒ, Ιΐ&αά ρλαοΪΒ 08ρ(ί8,Ρ0ΐΐ(ΐαί8 ΙαΓρί ϋ3§& νΐΐλΐη 

Κε^ληνίας στρατηγουντα, έπ2 τφ χαταστησαι *Ρω• Ιυί&ίίβ. 

μα(οις τλ πράγματα* [Ρ. 707] οΤς άντιπαραταξάμενος δ Μέλης τρέπει λαμπρώς, πολλών πεπτωχύτων, ούχ 
έλίγων δι χαι ζωγρηθέντων, των δΐ λοιπών τήν διά φυγής άσχήμονα προχρινάντων ζωήν. 

Ό δΐ βασιλείς ού διέλιπε χαθ' Ιχαστον ένιαυτδν Ρογγο Β&βίΙίαβίοαροΓ&ΙΟΓ ςαοΐ&ηηίβίη Βυΐ^ηαιη 

είσιοιν έν Βουλγαρί^ χα) τά έν ποσΐ χείρων τε χαΐ βχρβάίΐίοηβιη Γ&θίβΙ>Αΐ θ( οΚ>νί& ςιιβςυβ ρορα]α1>λ1αΓ 

δφών. Ό Σαμουήλ δΐ μή δυνάμενος τών υπαίθρων ΐιο ν&8ΐαΙ)&ί. Ιάβο 8βωυβ1α8 οβ8ΐη 8υΙ> άίο Ιοοαγθ 

άντιποΐλίσθαι μηδέ πρδς εμφανή μάχην άντιστηναι ΕυΙ αρβΗο ρΓβϋο οοαοϋΓΓΟΓθ ηοη &α(1θη8, ηηάιςηο 

τφ βασιλει, άλλα πάντοθεν θρβηιύμενος χαΙ τήν οΙ• αΗΓίϋβ νΐΓίΚ>08 αιηί88οςιιο νί§^0Γθ βαο, 8(α^α^^ ίθ8βίβ 

χείαν άχμήν άποβάλλων, Ιγνω τάφροις χαι θριγγοις Ο &ο Ββρ1ί8 ίβοϋ8 βαιη ίηβ;Γβ88υ Βαΐ^&η» οζοΙυάβΓθ. 

έκιτειχίσαι τούτφ τήν εις τήν Βουλγαρίαν εΤσοδον. ΕΙ ςυία ηΟΓΚί 8θ1βΓθ βυαι ρθΡ Οίοι^ΕΠί Ιιθη§[αιη βΐ 

Βιδώς ουν ώς Ιθος άει τφ βασιλεΤ διά του λεγομένου εΐβίίΐίαπι ίη1ηΐΓβ,&η^8ϋα8 ϋΐλβ 8θρΙθ ΙαΙβρΓΟάαοΙο 

Κί(ΐ6α Λόγγου χαι του Κλειδίου ποιεΐσθαι τάς δι- ηιυηϋ αίςαο ίηΐ6ΓθίρΗ,]υ8ΐοςοβ βπηαΐ ρηΒβίάίο,βΙ 

ελεύσεις, ταύτην Ιγνω τήν δυσχωρίαν έπιτειχίσαι χαΐ 810 ΙιηρβΓαΐΟΓΟίη ορθΓϋϋΓ.Ρθ8ΐςααιιι οο νοηϋ ίιηρβ- 

τφ βασιλει απόκλεισα, τήν εΓσοδον• Φραγμδν ούν ταΙΟΓ Βΐ ίηΙηΓβ 681 οοη&1α8, ίοΗϋθΡ οηιη λΐΌαβΓθ 

δομησάμβνος εΙς εύρος πολ2>, χαΐ φύλακας έν αύτφ οα8ΐθά68,βθ8ςαΐνίρ6ηοΐΓ&Γ6ηϋ6ΓθηίΐΐΓάθ8ΐΐρ6ΗθΓ6 

ΧΥΙΑΝΟΗΙ ΕΤ ΟΟΑΗΙ ΝΟΤ^Ε. 

29) Ια ηΐΑΓ^ηβ 1ι1)Γ&ηυ8 2^ της θαυμαστής έπι- 6Ζ ^υ8ι^η^αη^ Ιιίβίοηα Ηςυβί. Νβ θο ςηίάοιη ΙβοΙο- 

ς1 Οαβ 81 Γ6ο(6 1ι&1)θηΙ ςυοά αά βοηρίϋΓΑΟί, Γ6Π1 άβίΓΑϋϋ&^ο, ςυοά αά80Γϋ)ί( ιηοζ, υΙ>ί άορΓΟ• 

πιίπιή νίάοΙυΓ οζ&οΐίοηίβ Ιαιη 8υΙ)(ϋ6αι Γαϋοηοιη. ο&ΙοΓββ ροη(ίβοί8 Γοροΐβαιη ρ&ββί άίοαηΙαΓ : Άλλ' δ 

ςη8βϋ&ηιρΓθίί8 8αΙί8ββΓβ1ςοί ραυρβΓί&Ιβ βζΐΓβιη& έμός βασιλευ; Ίσαάχιος 6 άγγελος μηδενός παρα- 

βΐΓ6&)ΐΐ8ρβΓάίϋ8ΐιηρ6άιΙ'6ηΙυΓ&ηΐ6ϋ&ιιιϋ&ιηοΓΐυΙ χαλέσαντος πολλά τών παραλόγων βαρών τής 'Ρω- 

8θΙΥ6ίθ ηοςαίΓ6ΐι18<κ1 Β&βϋίηιη Ιιοο ηοη 1ην6ηί880, μαίων γής έξετίναζεν. %η,. 191 ΟΕΟΗΟΠ βΕΟΗΒΝΙ 193 000 ΓβΗβηίββ Αΐ(|ΐιβ νς1ηβΓαη(β8. ΙΜ άβ ΐΓ&ηβϋο Α ^ιοπρεπκΤς ίπιοτήσοζ , κρονίμκνβ τ^ν βασιλέα • άββρβΓ&ηΙβιη ]&ιη ΙιηρβΓ&ϊΟΓβιη Νίοβρϊιοη]• ΧίρΗί&β 
ΡΙιίΠρροροΙίβ ίατη ρπβίβοΐαβ ιηοηβΐ υ1 Ιοοο βο πια- 
ηβαΐ» θβρίυιηςυθ ϋΐυά ορρηςη&ΓΟ οοηΙΙηβηΙβΓ ρβρ- 
^ηΐ : 86 βΗο &5ϋαΓυιη, ορβΓ&πιςυο 458 ά&ΙυΓυηα 
υΐ8&1υΙ&Γβ&]ίςυί(] οοηίΙοίαΙ.Ηοο ιηοάο ΓβοοπιροθΗβ, 
οαιη 8Όί8 ηαοηΐβιη αά ιηβηάίβιη οΐ&υβίηβ ϋβ οΙ>ίθ- 
οίαιη οβίβίββίιηυπι, οαί Β&1&1!ιί8ΐο ηοπιβη, πα&ςηΐβ 
ίΙίη6ηΙ)υ8 οΪΓουϋ ; βΐ 29 άίβ ^αΐϋ, ίηάίεΙΙοηβ 12, άβ 
βαρβΓΪΟΓθ Ιοοο 8ΐ2ΐ>ϋο ίοι^βηΐί ουιη βίΓορϋα Βυ)(^&Γ08 
& ΙβΓ^ ΒθοΓίΙηΓ.Οαί οαιη γθ ίηβροΓ&ΐΑ ροΗβιτίΙί ί^- 
ς;βΓβη^, ίιηρθΓβΙοΓ (ΙβΓβηβοπΙιυβ νβουυιη ββρίυιη 
άίρυίί &ο Γυ^Ιβηίθβ ίηββηοίΙαΓ. ΜαΙΙί Ιαιη Βαΐ^λή 
οοοίβί, ιηυΗο ρΐυτββ ο&ρϋ. Ιρββ διιιηυβίυβ «θ^γβ 
ΟνΑβΗ βΐϋ 0ρβΓ&, ΐΓΓ0βη{θ8 ίοΓίίΙβΓ Γβρβίίβηΐβ ρΑ- Άφιχομένου €1 χαΐ τούτου καΐ άττοπκρασαμένου 
της βϊσ($δου, έπε(ιτερ άντβΐχον γενναίως οΐ γυλάσ• 
σοντκς καΐ τους β ιαζο μένους έξ ύκερδ^ξίων άντ^ουν 
βάλλοντας ααί τιτρώσχοντκ» χαι ^^η άπέγνωστο τφ 
βασιλ&Τ ή διάβααις, Νιχηψ((ρος 6 Ξι<ρ(ας της Φίλητ« 
πουπ^λβως τότε στρατηγών τφ βχαιλεΤ συνταξάμενος, 
χαΐ αύτ^ν μίν προσμένειν χαΐ συνέχεις προσ^ολάς 
τφ δέματι ποιεΤσθαι παρεγγυι{σας, αυτ^ς $1 άπιέναι 
φήσας, ε!^ ικοκ δυνηΟείη λυσιτελές τι διαπράξασβαι 
χαΐ σιϋτήριον, τ6ν περί αύτ^ν είληφως λαόν υποστρέ- 
φει, χαΐ ικεριοδεύσας τό πρ^ς μεσημβρ(αν χε(μενον 
του Κλειδ(ου 6ψηλ^ατον 6ρος, 8 Βαλα0(σταν χβκ• 
ονομάζουσι, χαΐ τραχυπορ{αις χαΐ άνοδ(αις χρησάμε- 
νος, χθ' του Ιουλίου μην^ς, έπινεμήσιι ιβ'. &νωΟεν ΐΓθπαςαββςυοίααροβΗΌΐηίη ο&δΙθΠυιη ΡηΙβρυιη βΐ)- •ρ εξαίφνης μετ' άλαλαγμ9υ χαι δούπου χατά νώτου 
άαοβηΐθ. Ο&ρΙίνίβ ΒυΙ^&Γίβ, ςυί Γιιίβββ βά 15 ιηί11ί& γίνεται των Βουλγάρων * οΐ δΐ τφ άπροσδοκήτφ ΙθΓυηΙαΓ,οουΙα8 ίιηρθΓ&ΙοΓ 6Γαϋ,8ίη^υΗ8<]υο οοηΐυ- 
γΗ8 οηοοιιΐυιη ρΓοίΙοϋ,&Ιςυο 1ιί8 (Ιυο1οπ5υ8 β08 8(1 
δ&ιηυβίυπ] ιηί1ϋ1.0ϋθ8 δ&ηαυ6ΐυ8 ίβίο ηπιηβΓο αίςαβ 
ΟΓάίηβ νοηΪΓβ τί(1βη8 &ηίαιί &<] ο&ΐ&οαϋαίθΐη θΑκη 
ίοΓίϋθΓ ΓβΓβηάΑΐη ηοη 1)αΙ)υίΙ 88ϋΒ, 8θ<1 οΙϊογΙα νβΓ- 
ϋ^ίηβ βχ8ηίπΐ8ΐυ8 ίη ΙβΓΓ&ιη οοιτυΗ. ΑςηΕ εοΙθπι 
6ΐ υη^υοηϋβ & ρτβ86ηϋΙ)υ8 υίουηςαβ ΓθΟΓβΕΐαβ,ευπι 
8680 αΐΐςυ&ηΐυΐυηι οο11θ£;ί88θΙ, ΐή^άΒ Ικ&αβΙϋΐη ρο- 
ϋϋ ; ουίΏςυβ 1)ί1)ί88β(, ΟΑπΙί&^αιο 00ΓΓθρ1υ8 1)ί<1αο 
ρο8ΐ ούίϋ. 8υοοο88Η βί ί11ία8 08ΐ>ηθΙυ8, ςαί βί 
Ηοιη&ηυ8 ι1ιοβ1)8(αΓ, ραΙγθ ΓθΙ>α8ϋθΓ ίΐΐβ, 8βά ρρα- 
άβηϋα Ιοης^β ίηΓβηοΓ, ο&Ια8 οαρίίτα 459 (ΐυ&(]8ΐη 
ίαΗ88»&. Ιηιϋ(1βοίιη& ςυίηΙιι86ρΙθαιΙ>ή8,ίθ(1ίοϋοηβ 
(Ιοοίπαα ΙθΐΙίΕ.βΐιιικιαβ ηοη(1αιη ίοΙθ(^Γαηι ϊιηρβΓΜ•* χαταπλαγέντες τρέπονται προς φυγήν. Καί 6 βασι- 
λείς μονωθ^ν δια^()ήξας τ^ τείχος ^δίωχεν. Έπεσον 
οΰν πολλοί, χαι πολλφ πλείους έάλωσαν, μόλις του 
Σαμουήλ διαφυγεϊν (υνηθέντος τ6ν χίνδυνον συνερ- 
γίφ του ιδίου υΙου γενναίως τους έπιόντας &ποδε(α- 
μένου, χαι ^ππφ τούτον έπιβιβάσαντος χαι ε!ς τ& 
λεγόμενον Πρίλαπον τό φρούριον άπαγαγόντος. Ό 
δι βοισιλευς τους Ιαλωχότοις των Βουλγ