Skip to main content

Full text of "Patrologiae cursus completus: seu bibliotheca universalis, integra ..."

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (1ί§ίΐ3ΐ οορ)- οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓοκοΓνοΐΙ Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο^ηηοίΐ Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρ^η οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋίκΰονεΓ^ΒΙο οηΐίηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Ιΐιε ςορ>τί§1ιΙ Ιο οχρίτο 3ΐΐ(1 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΗς »1οπΐ3ίη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3ίη Ιχ>οΙ: ίκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςορ)^!^!!! ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τί§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρίταΐ. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ίκ ίη ΐΗο ριιΐιϋς »1οπΐ3ίη πιβ^' νίΐτγ ςοιιηΐτ^' Ιο ςοιιηΐΓ^. ΡιιΒΗο (Ιοπι^ίη Ιχ»ο1^κ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3>'5 Ιο ϋΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙίη§ 3 \ν63ΐΟι οΓ ΙιίκΙΟΓ)^, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 ΛβΓκ οΓίδο (Ιίίϊϊςιιΐΐ Ιο (ϋκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐίοηκ ίΐηύ οϋιεΓ ιηω^ίηΒΐίΒ ρτεκεηΐ ίη ϋιε ογι^ιοβΙ νοίιιιηε \νί11 3ρρε3Γ ίη ϋιίκ ήΐε - 3 Γ6ΐηίη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιίκ ΙχιοΚ'κ Ιοη§ ίουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ριιΒΙίκΗοΓ Ιο 3 1ίΒΓ3Γ^ 3η(1 Γιη^ΙΙ^ Ιο ^οιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

Οοο§1ο 15 ρΓοιίίΙ Ιο ρ3ΓΐηοΓ \νίΐΗ ΙϋΐΓΒΠβΒ Ιο άϊ$ϊ62β ριιΙιΗς »1οπΐ3ίη πΐΒίεΓίΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& ϋιειη \νί»ΐ6ΐ>' Βςςεκκίΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3ίη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 3η(1 \νο 3γο ιώογοΙ^ ΙΗοιγ οακΙοιΙίΒηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιίκ λνοΓΐ: ίκ «χρεηκίνε, κο ίη ογ»16γ (ο Ιιεερ ρΓονί»ϋη§ ϋιίκ τεκοϋτΰε, \ν6 ΙΐΘνε (^ί&η κίορκ ιο 
ρΓονοηι οΒιικο Β)- οοιπιπϋΓοίοΙ ροΠίοκ, ίηο1α(1ίη§ ρΐ3θίη§ ΙοεΗηίθ3ΐ γοκΙγιοΙιοπκ οη 3ΐιΙοηΐ3ΐθ£ΐ ι^υοΓ^ίη^. 
\νο αΙκο ακί^ ιΗαι )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ίοηιηΐβΓίϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (1οκί§ηαί Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β)- ίη(1ίνί(1ιΐ3ΐΐΐ, 3η(1 \νο ΓοςιιοκΙ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρ6Γ5θη3ΐ, ηοη-ςοηιηΐ6Γςί3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοηιαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ Κδη»! 3ΐιΙοπΐ3ΐα1 ςιιΟΓίοκ οΓ 3η^ ϊογι ιο Οοο§1ο'5 ϊ^ϊΙοπι: ΙΓ ^οιι 3Γ0 οοη(1ιιοΙίη§ γο503ΓοΙι οη πΐ3θ1ιίηο 
ΐΓ3η5ΐ3(ίοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γεςο^ηίϋοη ογ οϋιεΓ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 Βςςεκκ (ο 3 ΐ3ΐ§ο ^ηιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ ίκ ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ ιικ. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς ϋοηιωη ηΐΒίβΓίΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ ίΐηύ ηΐΒ^' 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊηίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:" >όιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ίκ εκκεηΙί^Ι ΓθΓίηΓθΓπιίη§ροορΙοαΙίουΐ ιΗίκ ρΓοίοίΐ αη£ΐΙιοΙρίη§ ώοπι Γιηίΐ 
3(1»ϋΙίοη3ΐ ηΐ3ΐ6Γί3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: δεΒτςΙι. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ τεηιονε ί(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΗ3ΐονθΓ ^οιΐΓ ιΐϊο, ΓοηιεηιΙιεΓ ϋΐ3ΐ >Όΐι 3Γ6 Γεκροηκίΐιΐε Γογ εηκιιτίηξ ΙΗ^Ι \νΗ3ΐ ^οιι 3Γ0 (1οίη§ ίκ 1ο§3ΐ. Βο ηοΙ 355ΐιηιο ΙΗ^Ι ]ιΐ5ΐ 
Βοε3ΐΐ5θ \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; ίκ ίη ΐΗο ριιΐιϋς »1οηΐ3ίη Γογ ιικεΓΚ ίη Οίε υηίΐε»! δοΐεκ, ϋΐ3ΐ ϋιε \νοΓΐ: ίκ βΙκο ίη ϋιε ριιΐιΐίς ϋοηιωη Γογ ιικεΓκ ίη οϋιεΓ 
οοιιηΐΓίοϊ. \νΗοΐΗθΓ 3 Βοολ ίκ κΐίΐΐ ίη ςορ>τί§1ιΙ νΒΓίεκ ΓΓοηι ςοιιηΐΓ^' Ιο ςοιιηΐΓ^*, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓογ §αί(ΐ3ηοο οη \νΙιοΙΙιθΓ ^η^' κρεςίής ιικο οΓ 
Βη^' κρεςίής Ι^οοΙ: ίκ 3ΐ1ο\ν6»1. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε ϋΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5θ3Γθίι πιο^ηκ ίι 03η Βο ιικαΐ ίη δη)- ηι^ηηοΓ 
βη^^ΐΑΊιεΓε ίη ϋιε \νοΓΐ»1. €ορ>τί§1ιΐ ίηΓΓίη^εηιεηΐ ΙίΒΐιίΙί^ ς3η 1>ε ςιιίΐε κενβΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

Οοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§αηίζο ιΗο \νθΓΐ£ΐ'κ ίηΓοΓηιαιίοη αηίΐ ιο ηιαί^ο ίι υηίνοΓκαΙΙ^ 3θοοκκίΒ1ο 3η£ΐ υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3οαΓθίι ΗοΙρκ [ΰϋίΙοΓΚ 
(ΙίκοονοΓ Ιίιο \νθΓΐ(1'5 ΙχιοΚϊ \νίιί1ο ίιο1ρίη§ 3ιιιΗογκ αηιΐ ριιΙίΙίκίιΟΓΚ Γοαοίι ηο\ν αιιιΐίοηοοκ. Υοιι 03η κο3Γθίι ΐίΐΓθυ§ίι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

3ΐ |ΐι1ι1ιρ : //ί^οο1^Β . ς•οος•ΐΒ . ^ο^^η/| / ΤΗ!$ νΟίυΜΕ 
00Ε$ ΝΟΤ ΟΙί?Οΐ:!.ΑΤΕ 

ουτ$ιθΕ τι^^ ιιοηακυ ^ Ί\ψα ^ \Τα.(ίΐ^υ(τΎαϋΙ 
— €ϋΚ8ϋ8 ΟΟΜΡΙΕΤϋδ 

ΙΗΒϋΟΤΗΒΟΑ ΙΟΟΥΕΒδΑυδ, ΙΝΤΕΟΒΑ, ΟΝΙΡΟΗΜΙδ, ΟΟΜΜΟΟΑ, ΟΕΟΟΝΟΜΙΟΑ, 

βΐηΐΗΙ $& ΡΑΤΚΟΜ, ΙΗΧπΟΒΙΜ ίΐαίΙΡΓΟΜΜΟΙΙΕ ΕΟΟΙΒίίΗΐηίΟΟΜΙ, 

βΙΥΒ Ι^ΤΙΝΟΒΟΜ, βΧΤΚ ΟΒ^ΜΖΟΚυΜ, 

ΟϋΙ ΑΒ ^ενΟ ΑΡ08ΤΟΠαθ ΑΠ ΤΕΜΡΟΒΑ ΙΝΝΟΟΕΝΤΗ ΠΙ (ΑΝΝΟ Ιίΐβ) ΡΗΟ Ι.ΑΤΙΝΙ3 
ΕΤ ΑΏ ΟΟΝΟΙΙΛΙ Ρ1.0ΒΕΝΤΙΝΙ ΤΕΜΡΟΒΑ {ΑΝΝ. 1489) ΡΒΟ 011^013 ΡΙ,ΟΒϋΕΗϋΝτ. 

ΚΕΟϋδΙΟ αΗΚΟΝΟΙ^ΟΟΙΟΑ 

ΟΜΝΙΟΜ ^υ^£ ΕΧ5Τ1ΤΕΚΒ ΜΟΝυΜΕΝΤΟΑϋΜ βΑΤΗΟϋΟ^Β ΤΒΑ01ΤΙ0ΝΙ3 Ρ£Α ΟΟΙΝΟΒΟΙΜ ΡΗΙΟΚΑ - 
^ιπηΑ κοηιοΝΒβ αοοιπιατιμιιια• ίΝτηι 8ΐ βϋΜουι Ν0ΝΝυυ.ιβ οοηιβίΒυβ ΜΑΐνυβοΒίρτιβ οοιχατα•, ρβηοοαμ 

9ΐυθΒΝΤΑ« ΟΑΒΤΙΟΑΤΑ; ΌΙΜΒΗΤΑΤΙΟΝΙΒυ•. ΟΟΜΜΒΝΤΑΒΙ». ΤΑΒΙΙβΟυΒ Ι.ΒαΤΙ0ΝΙΒσ8 ΟΟΝΤΙΝΒΝΤΒΒ ΙΙ.Ι.υ8ΤΙΙΑΤΑ* 
ΟΚΝΙΒυβ ΟΡΒΒΧΒυβ ΡΟβΤ ΑΜΝ^ΙββΙΜΑβ ΒΟΙΤΙ0ΝΒ8 )υ^Β ΤΒΙΒϋβ ΝΟΥΙβΒΙΜΙβ ΖΜΟυΐΧΛ ΟΒΒΒΝΤυΒ ΑΒ80Ι.υΤΑ8 ' 

ΟΒΤΒ0ΤΙ8, ΑϋοΤΑ; ΐΝοιαίΒυΒ ΡΑχτιουυΐΒίΒϋβ ΑΝΑΙ.ΤΤΙ0Ι8, 8ΐΝουΐΛ>8 8ΙΤΒ Τ0Μ08 8ΧΤΒ ΑϋατοΒΒ8 Αΐ,ιουασΒ 

ΗΟΜΒΝΤΙ ΒΟΒβΒΟυΒΝΤΙΒϋΒ, ΟΟΝαΤΑ ; ΟΑΡΙΤυΐ.18 ΙΝΤΒΑ ΙΡ8υΜ ΤΒΖΤΟΜ ΒΙΤΒ ϋΙ8Ρ08ΙΤΙ8, ΝΒΟΝΟΝ ΒΤ 

ΤΙΤυΐ«Χ88ΙΝθυΧ.ΑΒυΜ ΡΑαΧΝΑΒϋΜ ΜΑΒΟΧΝΒΜ ΒυΡΒΒΙΟΒΒΜ ΟΙ8ΤΙΝθυΒΝΤΙΒυ8 ΒυΒ^ΒΟΤΑΜΟυΒ ΜΑΤΒ- 

ΒΙΙ Μ ΒΧΟΝΙΠΟΑΝΤΙΒΙΙ•, ΑΟΟΒΝΑΤΑ; ΟΡΒΒΙΒυβ ΟυίΙ ΟυΒΙΧβ, ΤυΜ ΑΡ00ΒΤΡΗΙ8, ΑΙ^ΙΟυΑ ΥΒΒΟ 

ΑυΟΤΟΒΙΤΑΤΒ ΙΝ ΟΒΟΙΝΒ ΑΟ ΤΒΑΟΧΠΟΝΒΙΙ Β60Χ.Β8ΙΑ8ΤΙΟΑΜ Ρθυ.ΒΝΤΙΒυ8, ΑΒΡΙ^ΙΡΙΟΑΤΑ ; 

ννΟΒΙΙΤΧΒ ΒΤ ΑΙΙΡυΌΒ Ι.Ο€υΡΙ.ΒΤΑΤΑ ΧΚΟΧΟΙΒυ• ΑϋΟΤΟΒΟΜ ΒΙΟϋΤ ΒΤ ΟΡΒΒυΜ, ΑΙ.ΡΗΑΒΒΤΙ0Ι8, 0ΗΒ0Ν0Ι.0ΟΚΐβν 

ΒΤΑΤΙΒΤΙβΙβ, ΒΤΝΤΗΒΤΧβΙΒ, ΑΝΑΧ.ΤΤΧ0Χ8, ΑΝΑΙ^0Ι0Χ8, ΙΝ ΟυΟΟΟυΒ ΒΒΙ«ΐαΐΟΙΠ8 ΡυΝΟΤυΜ, ΒΟΟΜΑΤΙΟυΜ, ΜΟΒΑυΐ, 

υΤΌΒΟΙΟΌΜ, ΟΑΝΟΝΧβυΐΙ, ηΐ8€ΙΡυΝΑΒΒ, ΗΧ8Τ0ΒΙ€ϋΜ• ΒΤ ΟΟΝΟΤΑ ΑΙ.ΙΑ 8ΙΝΒ υΐ.Ι.Α ΒΧβΒΡΤΙΟΝΒ ; 8ΒΒ ΡΒ^Η 

•ΒΒΤΙΜ ΟσΟΒΟΒ ΧΝΟΙΟΙΒϋΒ ΙΜΜΒΝ8Ι8 ΒΤ ΟΒΝΒΒΑΙ.ΙΒυ8, ΑΧ.ΤΒΒΟ 80ΙΧ.ΐαΒΤ ΒΕΗϋΜ, ΟΰΟ α0ΙΙ8υΐ4Τ0, 

ΟυίΟυΐΒ ΝΟΝ 80Ι.υΜ ΤΑυ8 ΤΑΙ.18ΤΒ ΡΑΤΒΒ, ΥΒΒυΐΙ ΒΤΙΑΜ υΝυ80υΧ80υΒ ΡΑΤΒϋΜ,ΝΒ υΝΟ ΟυίΒΒΜ 

0ΙΙΙ880, ΙΝ ουοΒΐ.ΐΒΒτ ΤΗΒΜΑ 8αΒΐΡ8ΒΒΐτ, υΝΟ ίΝτυιτυ <:κ>Ν8ΡΐαΐΑτυΒ ; ΑΧ.ΤΒΒΟ δΟΚΙΡΤυΗΪΕ 

&Α6ΙΙ£, ΒΧ ΟυΟ Ι.Β0ΤΟΒΙ ΟΟΜΡΒΒΙΒΒ 8ΧΤ ΟΒΤΐυΐΙ 0υΐΝΑΙΙΡΑΤΒΒ8ΒΤΙΝ0υΐΒυ8 ΟΡΒΒυΜ 

βυΟΒυΜ Ι.0βΙ8 8ΙΝθυΧ.08 8ΧΝ0υΐ.0ΒυΐΙ Ι.ΙΒΒΟΒυΜ 8. ΒαΒΙΡΤυΒ^Β ΤΒΒ8υ8, Α ΡΒΙΙΙΟ 

ΟΒΝΒ8Β08 υ80ϋΒ ΑΟ Νθνΐ88ΙΜΰΙΙ ΑΡΟΟΑΙ.ΤΡ8Ι8, ΟΟΜΜΒΝΤΑΤΙ 8ΙΝΤ. 

■»ηθ Α00υΒΑΤΧ88ΙΜΑ, (υη-ΒΒΙ80υΒ ΟΜΝΙΒυ8 ΡΛΟΧΙ.Β ΑΝΤΒΡΟΝΒΝΟΑ, 81 ΡΒΒΡΒΝΟΑΝΤυΒ βΗΑΒΑΟΤΒΒυΜ ΝΙΤΙΟΙΤΑΙΚ 

€ΒΑΒΤ^Β 0υΑυΤΑ8, ΧΝΤΒΟΒΙΤΑ8 ΤΒΧΤυ8, ΡΒΒΡΒΟΤΙΟ αΟΒΒΒσΤΙΟΝ», ΟΡΒΒυΜ ΒΒΟυΒΟΒυΜ ΤΠΜ ΥΑΒΙΒΤΑΒ, ΤΟΚ 

νυΜΒΒΟΒ, ΡΟΒΗΑ ΥΟΙ^ϋΜΙΝυΜ ΡΒΒΟϋΑΜ ΟΟΜΜΟΟΑ ΒΧΒΙΟυΒ ΧΝ ΤΟΤΟ ΡΑΤΒ0Χ.0ΟΙ^Β ΒΒΟυΒΒυ βΟΝβΤΑΝΤΒΑ 

•ΙΜΙΙ.Ι8, ΡΒΒΤΙΙ ΒΖΙΟΰΙΤΑ8, ΡΒ^Β8ΒΒΤΐΜ0υΒ Ι8ΤΑ ΟΟΙΧΒΟΤΙΟ, ΟΝΑ, ΜΒΤΗΟΒΧΟΑ ΒΤ 0ΗΒΟΝΟΙ.0ΟΙ0Α, 

ΒΒΖσΒΝΤΟΒϋΜ ΡΒΑΟΜΒΝΤΟΒυΜ ΟΡΰ8θυΐ.ΟΒΐ»Μ0υΒ ΗΑΟΤΒΝυβ ΗΧΟ ΙΙ^υΟ 8ΡΑΒ80ΒυΜ, ΡΒΙΜυΜΑυΤΒΜ 

ΙΜΜΟβΤΒΑΒΙΒυΟΤΗΒΟΑ,ΒΖΟΡΒΒΙΒίη ΒΤ Μ88. ΑΟ 0ΜΝΒ8 ΑΤΓΑΤΒ8, Ι.000β| Χ•ΙΝΟΰΑβ νΟΒΜΑβΟΙΙΕ Ι 1 ΡΒΒΤΙΙΙΒΝΤΙΒΌΒ ΟΟΑΒΟΜΑΤΟΑυΜ. 4 • ί δΕΚΙΕδ βΚ^ΕΟΑ 

ΙΝ ΟϋΑ ΡΚΟΒΕϋΝΤ ΡΑΤΗΕδ, ΒΟΟΤΟΗΕδ δΟΚΙΡΤΟΚΕβΟϋΕ Ε0αΐ.Ε8Ι^Ε ΟΕ^Ε^^Ε 

Α 8. ΒΑΚΝΑΒΑ ΑΒ ΟΟΝαΐ-ΙΙ ΡΙ.ΟΚΕΝΤΙΝΙ ΤΕΜΡΟΚΑ; 

ΑοαυΒΑΝΤΕ ^.-ρ. μιονε, 

ΒIΒI^[ΟΤΗΕ^^Β (ΧΕΒΙ τ^I«VΒΕ8^Β 

8ΙΤΕ ευΚδϋϋΙΙ €0Ι1ΡίΕΤ0ΕυΜ ΙΝ 8ΙΝ6υΐ05 5^IΕΝΤI^Ε Ε^^ίΕ$IΑ5ΤI^^Ε ΚΑΙ105 ΕΟΙΤΟΕΒ. »ο« ΡΑΤηΟΙΟβΙ^ βΚΕΟ^ Τ0Μϋ8 0X1.111 ΟΒΟΗΟΠΤδ ΡΑΟΗΤΜΕΚΑ. ΕΡΗΚ2ΕΜΠ78 εΗΗΟΝΟΟΚΑΡΗΟδ. ΤΉΕΟΙ,ΒΡΤϋβ ΡΗΙΙΑΟΒΙ.ΡΗΙΕΝ8Ι8. ΡΑΕΙδΙΙδ 

ΑΡυΟ βΑΒΝΙΕΚ ΡΒΑΤΒΕ8, ΕΟΙΤΟΚΕδ ΕΤ Ι. -Ρ. ΗΙΟΝΕ 8υ(Χ:Εδ80ΚΕ5, 

ΙΝ νΐΑ ΟίεΤλ ; ΑΥΕΚϋΕ ΟΓ ΜΑΠΙΕ, «Μ. 

1891 * 

Μ 8Λ€ϋΙϋΜΧ1Ψ. ΑΝΝΰ8 ί3&-ί$&& ΓΕΩΡΠΟΥ 

ΤΟΥ ΠΑΧΪΜΕΡΗ 

ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑ1ΤΤΑ< 

πτοΒΚοηι 

£ΦΡΑΙΜΙΟΤ ΧΡΟΜΙΚΟΤ ΚΑΒΑΡΕΣ. ΟΕΟΚ&ΙΙ ΡΑΟΗΥΜΕΚ^Ε 

ΟΡΕΒΑ ΟΒηίΔ. ΕΡΗΒΛΜΙ1 ΟΗΚΟΝΟΟΚΑΡΗΙ ΟΛΙδΑΚΕδ 

ΤΗΕΟΙΕΡΤΙ ΡΗΙΙΑΒΕΙΡΗΙΕΝ8Ι8 ΒΟΚΙΡΤΑ Α8€ΕΤΙΰΑ. 

ΑοαττΒΑΝτχ: ετ ΒΒΝυο ηκαοσΝΟβαΕΝΤΕ ι.-ρ. μιονε 

8ΠΚ εοΒδίπηι οοιίΡίΛΤοκυιι πι βιηβυίοδ $^IΕΝΤI^ε ΕοζίΕδίΑβπο^ε ηαμο8 βογγοηβ ••. • ' • • » ΤΟΜϋδ ΡΐυΟΒ ,•• ν 
ΡΑΒΙ$ΙΙ8 " • » . • 
ΛΡϋΟ ϋΑΚΝΙΕΚ ΡΒΑΤΚΕδ, ΕΟΙΤΟΚΕδ ΕΤ ;.-?. ΜΙ6ΝΕ 8υ€€£δ80Κ£8, 

ΐΝ Υΐλ οιατλ ; ΛνείΐυΒ οιι μλικε^ ηβ 

1891 ΤβΑΒΙΤΙΟ €ΛΤΗΟ].Ι€Α 

8Μ€υΐϋΜ XIV. ΑΝΝΙ 1313-1330. ΕΙΕΝΟΗϋδ ΑυοτοΒυΜ ΕΤ οΡΕηυΜ ουι ιν ηοοτομο οχυιι οοΝτίΝΕΝτυκ ΕΡΗΚ^εΧΙΟδ αΗΗΟΝΟαΚΑΡΗϋδ. 

Εάϋστί» Ηοτηαηι Ρι^^δίαΚο. €οΙ. 9 

ΕρΙΐΓ»ιαϋ Ο^ΰδΑΑΕδ, & ΙαΓιο '(Ι»8&Γ6 αά Ηΐοΐι&βίβιη Ρ&ΐ9Βθ1θ£πιιη. 11 

ΡαΐΓί&ΓβΙιαΓαιη βΡ. βαΐ&ΐο^β. 349 

ΤΗΕ0Ι£ΡΤυ8 ΡΗΙίλΟείΡΗΙΕΝδΙΟΜ ΜΕΤΚΟΡ0Ι.ΙΤΑ. 

ΝοΗίια. "379 

06 &1>9θοηάί(8ΐ ορβΓΑΐίοηβ ίη βΙΐΓίδΙο βΐ ρΓοίβοΐα ίη γίΙ& ιηοα!ΐ9ϋο&, 6χ Φιλοχαλι^ των 

Ιβρών νητΓτιχων. 381 

0&α(ίοαιη οοιηρυηβΐίοαίδ βχ ιηβιΐίΐ&ΐίοηε «βίβπιί ]α(1ίοϋ. 403 

ΟΕΟΚΟΙΟδ ΡΑβΗΥΜΕΚΕδ. 

ΝοΟΙία 6Χ Ιβοηε ΑΙΙαΙιο Ώβ ββοτρϋβ. Ιη^ηηί αΓρηηιβηία άβΰΙαπίαΗοηυΜ ςίίοε^ 90^ 

ρΗιεΙαηιηι τηοτβ, βχβτοβηϋ ιηρβηϋ ρταΟα ϋοτηρο^ηϋ ΡαοΗι/ιηβτα. ' 407 

Νοίίίΐα αΐίβνα 6Χ ΡίώΗΰ. ΗατΙβε^ ίοτη. VII. 421 
ΡβΙΗ Ρο9&ίηί, 8θ€. Ιβεη, ΌβάίοαΟο αά ΰτΐ^αηηιη VIII $ηιηιηΗϊη ΡοηΙιβΰύίη^ ίη ρβηοηα 

ββοΓρη Ρα€Η]/ηΐ€Τ(Β. 435 

ΡβίΓΗ$ Ρθ88ΐηη$ ΐΑοΙοη. 437 
ββΟΓ^ί Ρ&οΙιγιηβΓΦ ΗιοπΑΕί. ΡΑι^Εοιο^υ8 8{Τ6 Ηί8(οιΐΑ ΓβΓαιιι Α Ηίβΐι&βΐβ ΡαΙφοΙο^ο αηΐβ 

ίιηρ6Γΐααι 6ΐ ίη ΙαιροΗο ^ββίαΓαιη. 443 

ΡβΙη ΡοΒήηί αά ΗΐΒίΟΓΪαηι τδηιτη ΜίϋΚαβΙΐΒ ΡαΙ<ΒθΙορι 01)$βη)ααοηβ$. 993 

Αρρεηάχχ αά Ρείή Ρθ88ίηί οί^ΓυαΙιοηα. — 8ρ6€ίτη6η ΒαρίβηΟοε ΙηΛοναιη ΌδΙβΓηη, 1217 • • • • - ' 


• ••• ••'.•• •. • . V-: 

•» • • • • .•'. • - . • •• ▲ΝΝΟ 001ΙΙΚΙ ΜΟββΧΙΙΙ ΕΡΗΙΙΙΜΙΙ18 (ΉΒ0Ι\θ6ΒλΡΗΙΙ$ ΑΝΟ. ΜΑΙ Ρβ^ΕΡΑΤΙΟ. 

(δβΓίρΐ0Γυ3ΐ ΥθΙβηιιη ηογ& Οοΐίθοίίο, ΐοιη. III, ρ&Γβ ι.) Η1βίθΓί& Ηοιη&ηΐ ίιηρβΓϋ, ςηοά ιπαΐατθ ίη ΟβοΐάβαΙθ βχβϋηοίαιη, Ιοης^β (ΙΙαΙαΓηΙαβ ία 
ΟήβηΙβ ΌΒςχιβ &ά ο&ρΐ&τη & ΤαΓοίβ ΟοηβΙ&ηϋηοροΗιη νίΐ&ιη βηαιη ρΓορ&ςανϋ, ιηυΙΙοΓυιη ρΓοίβοΙο 
ίη^6ηΙ& ί&6η11&ΐ6αΐ(|η6 86Γϋ)βα(ϋ βχβΓβιιίΙ; αίςαβ ίη Ιιίβ ρΓΦβίραθ Βγζ&ηϋποβ (αΐ νιιΐ^ο ΙοςαΙοιοΓ) 
ί&οαηάί 0Π8 Ιιοιηιη68, ςαοΓυιη πιας^ηα βΐ ρβΓυϋΙία Υθ1αιηΐη& α Ο&ΙΙίο&ηίβ οϋιη Ι^ρίβ αοοβρίΕηοΒ, 
ηαηβ &α1βιη οοη8θοί&ϋ8 οαπ8 τβοο^ΏΪίΒ, ηονί8ςα6 πιοηαοΐ6ηϋ8 ΙοβαρΙβΙαΙα, Οοηη&ηί Ιιοηαίηββ άοο- 
Ιίββίιη!» οοηβΐϋο 6ΐ ορβ ϋ1. ΝίβΙ)αΙΐΓϋ^ Γαηαβ 6χΙιϋ)6η(. Μίΐιί βχ 118 ςαΐ 0»3&Γ6&ιη Ιιΐ8ΐοπ&ΐΏ βοηρ- 
86ΓΌΐϋ Υ&1(16 αϋ1ΐ8 αίςαβ 6χορΐ8ΐ)ΐ1ΐ8 νΐ8α8 68ΐ £ρ1ΐΓ8Βαι1ϋ8, ου]α8 οΙίΓοηΐοοη ΙααιΜοΙβ ν6Γ8ϋ)α8 βία- 
1)0Γ&Ιιιιη, αϊ) ίπιρβή! ίαηά&ΙοΓθ ^α1^ο Οδββ&Γβ 08(^06 &(ΐΓ606ρ(&αι&6ΓΦ0ΐ8 β ΡΓ&ηοοΓαιη άοιηίη&ΙΙοηβ 
ΟοηβΙ&ΏΐΙηοροΙίΐΏ, ρβΓ ιηΐΐΐβ 8β1Ηθ9ΐ &ο ΐΓβοβηΙοβ &ηηο8 βχΙβηάϋιΐΓ. ^&τη Ιιίο 1ιΐ8ίθΓΐου8 ηοη 8ο1υιη 
ίαβάΙΐΌΒ 6Γ&1, ΥβΓίιιη βΐΐ&ιη ΙαηΙδΒ γ&γ11&118, ηίαοοηΐ8ΐ1ηιιη1βο1>1511ο11ιβο»Υ&11ο&ηδβ οοάί66ί0038α- 
ρ6Γβ85β τί(ί6&(ηΓ. Ρηπιΐ38 Ιιαπο &αοΙθΓ6ΐη οοιηιηβπιΟΓ&νϋ, ςοοϋ β$ο βοΐ&αι, 88βοιι1ο €[ηίηΙο άβοΐιηο 
ΚβρΙΐ86ΐ Υοΐ6ί6ΐτ&ιιτΐ8 ΙΟ οοτΏΠίβηΙ&πίβ ηΓΐ)&ηΐ8 11Ι>. χν, ρ. 176 : ΕρΗτωΐη θ^οίΟΗβ άηοβηϋβ αύΗίηο 
αηηί3 νϋα^ ρΗηοιρητη ΟοηΒίαηΗηονοΙϋαηοτταιη %ατηΙ>χ€ο οαττη%ηβ8€τίρ8α^ φωά 0ρ\ΐ8%η ϋδΙνοίΗβοα 
ναϋοαηα οβτηϋνν. Λίςαβ Ιιοο ΥοΙ&ΙβΓΓααΙ Ιββϋηιοιιΐιιαι ηοη Ι&ΙόΗ νο88ΐιιιη Ββ Η%8^. 6γ. 111). υ, 
29.0θ1η(]βΕρ!ΐΓΦΐη1αιη88Βρ6αάραΓΐ68νοο&\11ιη&9αυ3Αΐ1&11α8(1),ςιι1ηυαοοΑΓοηο^ΓαρΛι«7ηΒ^^αη^ΐ- 
ηητη^ ηυηβ τηοηαοΑι<?η&ρρβ11αΙ,86(1ηα11&πιρΓ8βίθΓ6αηο(1(1&ΕηΙιοηι1ηΐ8ΐΓ&'111.1.&υ(ΐ8ΐ&&ρυ(1 ΑΙΙ&ΙΙαιη 
ίΓ&£;ΕηβαΙ& ΕρΙΐΓ2Βΐη11 16^1886 ίάβηΐΐάθΐη 86 άβοαοηβίτ&ηΐ νο88ΐυ8 ^ί^^ 6τ. II, 28, 29, (7&η^1α8 Ια 
βΙθ8$αΗο, 0Λν86α8 1η Ε€€ΐβ$ια8ΗοΙ$ 3€ΗρίοΗΜΐ8^ Ραύήοΐαβ 1π Ογ. ΒιδΗοί/ιβ^α, Ιι6(ΐο]η1ΐ]8 1η Ραίνχ^ 
ανοΗαΙυ, ΟοηβΙαηΗηοροΙϋαηο^ άβηίςαθ ΒΓϋθ1ί6Γα8 Βχε^. ΡΜΙοε. Ιοαι. III, ρ. 549. Η1 βηίαι &αοΙθΓ68 
& ιηβ 8αηΙ ο1)8€Γν&11 ; ηβςαβ Ιααιβη άαΜίο ςαίη αΐίΐ ςαοηαθ βχ ΑΙΙ&ϋο ΕρΙΐΓθΒΟΐΙαιη ηοτβηηΐ. ^&α1 
ΑΙΙ&ΙΙαιη &(1 βχοβΓρβηάα ΕρΙΐΓΦΟίΙΙ ίΓ&^ιιΐ6ηΙ& η8υαιίυΐ8δ6θθ(ϋοθ ΥβΙΙοαηο 1003, ν&Μθ αίβρπι&Γβιη, 
ηΐ8ΐ ν&ή6ΐ&1β8 80ηρΙιΐΓ86 αΐΐςοοΐ ρβΓρΙβχαιη πιο Γ6ά(ΐ6Γ6ηΙ(2). ΡΓ8ΒΐβΓ6& ία οοάίοβ αοβρίι&ΐο ΥαΙί- 
ο&ηο ηοσιβη ΕρΙίΓΟΒπιη ηοη 1β{^11ηΓ; ηβςυβ ίά βς^ο (11νίη&νΐ886ΐη, ηίβί οοαιρ&Γ&Ιο βοάίοο οόοι Ι&υ- 
ά&ϋβ &1) ΑΙΙβΰο ίΓ&ς^αίθηΙιβ, αιιΐιΐ 1ηηοΙαί886ΐ. δϋρ6Γ68ΐ θγ^ο ιιΙ ΑΙΙ&ΙΙαβ νβΐ αΐίαηι βοίΐΐοβαι ρΓ» 
ιη&ηί1)α8 1ι&1)θ6Γϋ, νβΐ οβΓίβ Υαΰ^αοηοι ηοηάυοι ΓογΙ&886 ίααι αοβρίι&ίαπι Ι6£;βη1; ρ&αο&8 &υΐ6ηι (1) ϋθ οοη8θη8ίοηβ ρ. 435, 699, 702, 725, 776. 
ΈΧ (]ί886Γΐ. άβ σβΟΓ^ϋβ (βά. Ρ&1)γ1ο. ΒίΙ). Ογ. (. Χ) 
Ό. 664, 687, 607. ΙΙβιη άβ Ρ8β11!8 (βά. ΡαΙ)πο. Β11). 
Ογ. ι. V) ρ. 22. ΒΙ οοηΐΓΛ Ορβγ^ΙιΙοηϋΐη ρ.306,330, 
526, 539, 614, 701. ΕΙ ίη &άηο1;&ϋοη11)ΐΐ8 αά Αογο- 
ροΗΐ&πι ο&ρ. 6, 13, 16, 18, 33. Ιάβηι Αΐ1&1ίτΐ8 άβ 
οοηββηβ. ρ. 435, βί 8κ1 Αοροροΐϋαοι οαρ. 33,(ϋο1απι 
£ρΙΐΓ»π3ίι &ρρΓθΙ>α1 άβ Τηηο1)ί βρίδοορο Βυίςβηβθ 
ρΓϊιηβΙί 8υ1)^6^ιο ; ηοα Βγζ&ηΐίηο,υΐ &11ΑθΓορο111&; 
ςυαΓθ β( θ^ο&ά Αΐ1&(ϋ 8βη1βαϋ&ιη ^αηι αοοβάο.ΗαΓ- 
βυβ ίάβαι 10 &άηο1.&ά ΑθΓορ.οαρ.6,Γ&ί11ί &ϋ ΒρΙΐΓΦ' 
ιηίιιΐΏ ςηί 0&ιη&(θπιπι ρ&Ιη&Γεηαιη ρηίδυιη α ΙβΙΙ- 
ηΐβ Β)Γζ&ηϋο η&ΓΓ&Ι, ουπι Ιρββ βροηΐβ επΙθα Γβοββ- 
918861. Πβηίηοβ οοη^Γβ ΟΓβγβή. ρ. 701, β^Γβ^β 
βχρΙΙβ&Ιάίβϋοηβπι πομιεή έπεκτοδιος,ςυοά βίΐ ηβπιρβ 
80ΐ6ΐηηί8 ίη αυΐ&αι ίη^Γβδδαβ ηονί Οβθβαπδ. Οαααι- 
οΙ>Γ6αι νβΓ8α8 6337, ίη Αΐβχίο III, βίο βχρΗο&ηάυΒ 
68ΐ; 1βχίοθ(^Γ8ρ^ί βοΙθίΏ νοοΑΐ)αΠ έπεισ6διο<; τ&Ιίο• 
ΏΒΐη άβίηοβρβ ΙΐΑ5βΙ»ιιη1, ηβο ηοη 1253, γνίφων ; β( 
ν. 1517, χαινίς ; βΐ ν. 2096, τεργέριον ; ν. 3875, 
4141, 6ΐ &]ί1>ί 6γρ6χερσος. ΙΙβιη βηιαιαάνβΗβηΙ ρίιί• Ιοίο^ι, ηοΐαηι (^ &()ΙιΐΙ)βΗ αϊ) ΕρΙΐΓθβοιίο ηοη αά- 

άίπιίάί&πι 8βά ϋά ςυαπι1ίΙ)βΙ ίΓαοϋ ηηοαβη ρ&Γΐβαι 
δί^αίβοαηάαπι. 

(2) Ηφ ν&πβίαΐββ ρ&Γΐίω ςαίίίβπι ηίΐιϋ αΐίυά βαηί 
ηίβί πιβηάα Ιγρο§Γ&ρ1ιίο& «ραά Αΐίαΐΐαπι : ραΚίοι 
νβΓΟ, ςυίβ ΓθΓΐ&98θ ίη οοάΐοβ νίάβΙ^αηΙαΓ άβΙβηοΓββ 
Ι6θϋοηβ8,&ΐ3 Α]1&ϋο Γυίβββ 8υ$ρίοοΓ Ιαεϋβ ίαιπαυία- 
1&8. ΝοηηηΙΙοΒ ΐΑπιβη ναη® ΙβοΙίοηββ άίνβΓΒυπι οο- 
άίββπι άβδίςα&Γβ νίάβηίαρ. βίο ν. 4764, αρηά πιβ,ίά 
βδΐ ίη οοάίοβ Υβΐίο&ηο,ββίτίς τυγχάνων ; &1 ΑΙΙ&ϋηβ 
οοηΐΓβ 0Γβ^(2;Ιι. ρ. 527, τυγχάνων τε. Αηαά ηιβ ν. 
6031, 6( 10238, βδΐ έθάδα ; αΙ ΑϋαΙ. ένθάδε, υ( ρ. 
241, η. 2 όίχί, Αρηά ηιβ ν. 7713, κραταρχεϊ; &1 
ΑΙΙβί. αάη. αά ΑβΓοροΙ. ββρ. 18, χατάρχει. ΙΙβαι ν. 
7716, αρυά ηιβ άνδρεΤον ; αϊ Αΐΐαί. Ιοο. ηϋ. άρεΤον. 
Αρυά ητιθ ▼.7197 βΐ &1ίΐ3ί Οεοσοδ.; &1 ΑΙΙκΙ.&ά ΑοΓορ. 
ο&ρ. 43, θεοδ. Αραά ηιβ 7206, έμπαθεΤ θ&? ; &1 
ΑΐΙ&Ι. Ιοο. οϋ. εμπαθή Οέαν, Αραά ιηβ ν.7404, επευ- 
πεπαιχώς ; αΙ ΑΙΙαί. Ιοο. οϋ. επεισπεπτωχώς. Αραά 
π)θ ν. 10355, πω, β1 10359, έχδούς ; αϊ ΑΙΙαΙ. που 
β1 ένδου , ΰ1 ρρορηο ίη Ιοοο άίχί. Ρατβοι. Οβ. ΟΧΙΙΙΙ. Λ ί> 11 ΒΡΗΕ£Μ1Ι ΟΗΒΟΝΟαΚΑΡΗΙ 12 Υ&Π61&16& ίρ86 6Χ86η1)6η8 βββοβπΐ. ΡΓοΓββΙο ουηι ίοΗυω ΙαηΙυτηιηοάο ριίιηαΕη α οοάίοβ &1)8ί1, ίη 
ςαο ηοιηβα ααοΐοηβ β88θ ί1βΐ3αϋ,ν&Ι(1θ βαβρίοοΓ ροβΐ ΑΙΙ&Ιίι ο^ΙαΙβαι ίά θχοΐάίβββ, ουιη οοάβχ Ρίο ΥΙ 
Γ6£;ο&ηΐ6 ον^αβ ηαηο 8ΐθαιιη&(& ^^ήΐ, α 1)ίΙ)1ίορ6£;ο οοιηραοΐοβ Γυϋ. ΕΙ 8&ηθ ιηιΐιί η&ΓΓαηΙ, πιυ11& 
1ια]α8ΐηοά1 ά&ηια& &() ορβΓ&Γααι ίη86ί(ί& Υαϋο&ηιβ οοάί6ϋ)υ8, ρΓ8β86ΓϋΕη Ογ8βοι8, &6άιϋ886. δβά (Ιο 
οοάίοβ Ιι&οΙθηα8. ^&Iη βαιη ηβςαβ Α11&ϋιΐ8, υΐ άίχΐ, ηβςαθ βΐϋ βΓαάίΙί, ςαίάςααιη άβ Ερ1ΐΓ»ιηιο 
οΐιτοοοβτ&ρΐιο η&ΓΓαΓ6 νίάβαηΙαΓ; ιηίΐιι ςυίάβιη (Ιο υΙγο Ιιοο ςαβΓθοϋ Ο06πγγ&1)&1 Βρ1ΐΓ6Βΐηία8 ίΐΐβ» 
ςαβιη ^ο&ηη68XII ρ&ΐΓί&ΓθΙι& 0οη8ΐ&η(ίαοροϋΙ&ηα8, &η1β βαοΓ&ιη βοαιη (ϋς^αίΙ&Ιβιη, Ιβ^ίΙίιηιβ ηπρ- 
1118 (^βηυϋ ; Λβ €[αο ηοιηίη&ϋαι £ρ1ΐΓ8Βΐηίο γβΓΐ>& Γ&οϋ Ρ&ο1ΐ]ηη6Γ68 ία ρΓ»(1ιοϋ ρ&Ιή&ΓοΙι» ηοϋϋα 
ι. Π, ]ϋ). IV, άαιη αϋ, 6ρΐ8θορθ8 ίηΙβΓ θ6βΐ6Γ&8θΓίιηία&ϋοηθ8 ρ&Ιη&ΓθΙι&ιιΐΓ6ρΓ6ΐΐ6η(ϋ88θ,ςαοά 1>οη& 
βοοΙθβίδΒ £ρΙΐΓ8βπιιο βϋο 8αο (ϋ8ρβη8&η(1& ΓβΗχκιαθΓβΙ,ηοη οοηβΐϋαίο ρΓοαΙ Ιβ^^ββ ]αΐ3θ1>&ηΙ ωβοηο- 
ιηο. Κθ&ρ8θ 6ΐ αοβΙβΓ ο1ΐΓθηο£;Γ&ρ1ιυ8 ίη ρ&Ιη&τοΙι&Γαιη οαΐαΐο^ο ιηβτηοΓ&Ι ιη&βοηίαιη ^ο&^^^8 
XII βΐίαιη, 8βά άβ 86ΐρ80 Ιι&ηά άί8βΓΐ6 Ιοςυ! 8ί£ριίβο&1. Ε( (αιηθη €βΙ&8 αρρήοαβ οοη£;πι11 : ηατηςυο 
Ιιίο ^ο&^θ8 ρ&Ιπ&ΓοΙι&Ιϋΐη Γβϋηυϋ αβςιιβ&ά 01ΐΓί8ΐί αηηηιη 1304; ηοβΙβΓ &α1θΐη ΕρΙΐΓ%ιηία8 οΙιγο- 
ηίοοα8υαιη &ηηοί3ί3οοηο1α(ΙίΙ. ^&Iη6^οΓο^^68ΕρI1^8θ^[1ί^8β^11^οηοιο^»^ο^1ρβΓ^, Ζοη&Γ&ιη ςαίάβιη 
Όβηαβ&άΑΙβχϋΙΟοιηηθηίοΜΙαπι ; ΝίοθΙ&ιη 01ιοηί&(&ηι α8ςϋ6&(1Β&1(1υ1ηυΕη1,ιιιιρ6τα1θΓ6αι;(1θ1η(ΐ6 
νβΓΟ 060Γ£^ίυιη ΑοΓοροΗΙ&αι. Αξβ νβΓΟ ςαοά ΕρΙΐΓ8βπιία8 ΙιίβΙοπαιη ροβίίοο ιηβίΓΟ οοη8οηρ8θΓί(, 
ηβαιο ιη&βριορβΓθ ΐΓ&80&ΙυΓ ; ρηιηο ςαί& ο&ηηβη ί&αιΙ)ίβυιη ηαΓΓ&Ιίοηίβ ρβΓβρίβαίΙ&Ιί ρβΗάοηθαιη 
Θ8ΐ, βΐ ιηβαιΟΓί&Γη Ιβββηίίααι αρρηαιβ 3υν&1 ; άβίαάθ ςυία Ρί8ί(1&8 βϋ&πι, 0οα8ΐ&η1ίπα8 Μ&η&8868, 
αίςαβ Τζθ1ζ68 ίιηρυηβ 8α&8 Ιιί8ΐοη&8 ν6Γ8ί1)α8 €θΐηρο8α6Γυη1 ; ςιιί ηίΐιίΐο ιηΐηοβ &αοΙθΓ68, ρΓδβοί- 
ραβςαθ Τζ6ίζβ8, ιη&^ηο α8αί αρυά 6Γα(1ίΐ08 βαηΐ• Αίςυβ β^ο ΕρΙίΓδβιηϋ ςαΙάβηι ΗίβΙοηαιη, ρΓορίβΓ 
βααιη βχίιηί&ιη αΐίΐίΐαΐβαι αά Ι,&ϋη&ιη οοη8αθ1αάίη6ΐη, 8θ1αΙα ί&ιηβη ΟΓ&ϋοηβ, Ιτ&η&Ιτιϋ: βίβί βοίιη 
οΐίιη ροθϋοΑίη ηοη ηβ^Ιβχί, ηαηβ Ιαιηοη ρ&ης^βηάοΓαιη νβΓβααιη ρ1α8 άβοβιη ιη1ΙΙί5α8 οϋαιη ηιίΐιΐ 
νο1αη1&8ςπθ άβίαΐΐ. ΕΦΡΑΙΜΙΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ 

καίσαρες. ΕΡΗΚ^ΜΠ ΟΗΚΟΝΟΙΟΟΙ 

0^8ΑΕΕ8. αΑΐϋδ ΑΝΝΙ8 IV. 

Οβίαάβ ΗοιηαηοΓυιη ίοαρβπαιη Ιβηυϋ 
Ο&ίυβ, νίΙ& Βρίοαηΐθ νβΐ ροϋτΐ8 δ&ί&η, 
8υρΓ& ΙιυοαααΒΟί ηαΙιΐΓ&ιη 6χ1πΠβη8 ββιηβΐ 
(ϋνίηβπκιυο αίίβοΐ&ηβ, νϋίββίιηιΐδ οαοΓί&Ιίβ, 
ίιηρυάίβυβ, δοβίββίαβ, 8&η£αίη&Γίυ8 : 
βαΐ) ςιιο ρΓίαι& δίβρίι&ητίθ £;Ιοή& ιη&ΓίγΓαιη 

(ί)ΰ&β9ΐ \η οοάίοθ ρήπιυιη ΓοΗυιη, ςποά ^α1^^ 
€»8&Γί8, Αυ£;α8ΐί, βί ΤίΙιοηί ηοΐΐϋ&ιη οοηϋηυϋ. 
ΠββίάβΓ&ηΙυΓ ί^ΙυΓ ΘΧ υηίνβηο ορβΓβ νβΓβαβρ&υΙο ΓΑΙϋΣ ΕΤΗ Δ'. 

ΕΤτα χοΕτέσχέ τδ κράτος των Αύ^^νων, 
Γαιος Επίκουρος ^ Σατάν τρόπον, 
ΤπΙρ φύσιν βρ<$τειον αυτόν σεμνύνων, 
Ή και θ£ουργών ή χατπάτυστος φύσις 
5 Άνήρ άσιλγής, αποφράς, μιαιφ^νος' 
Έ<ρ* ο{) Στέφανος πρωτομαρτύρων χλέος 

ζηίηυβ ςαΐηςαα^ηία, ό1 ρβ^ίηαηιιη τ&ϋο άβαιοη- 
βίΓβΙ. Νίΐιίΐ, Ι&οαβη ίηοο£;αϋαιη ίη Ιιαο Ιαοοοα αηιΐ• 
81886 ηο8 ραΐο. 'Λ 13 ΟΑβΑΕΒβ. 14 Μαρτνρίου στέφανον βδριν έχ λίθων* 
ΣοψοΙ τε γνωρίζοντο δύο ιτροχρ{των 
Ίώσηπίς τε και Φίλων έζ Εβραίων. 

ΚΛΑΤΔΙΟΣ ΕΤ, ΙΔ'. 

10 Τούτου κβρταατρέψαντος άθλίως ^ίον, 
Έρμου φίλος Κλαύδιος ήπία φύσις, 
*1σου τ» φύλαξ, δπβρύτττης χρημάτων, 
Τάς ήνίας είληφεν αύσοναρχίας. 
Τούτου κρατούντος, θευδας και Σίμων μάγος 

15 Πολλούς έλυμαίνοντο κακοτεχνίαις. 
Ηρώτος δ' έπιβέβηκε της 'Ρώμης Πέτρος 
Σωτι{ριον κήρυγμα κυρύσσων δ'λοις• 

ΝΕΡαΝ ΕΤ. ΙΔ'. 
Μεθ' ον ιεαρήλθεν εΙς βασίλειον κράτος 
Κέρων ασελγής έμφίρής τψ Γαίφ, 
20 βηλυδρίας ων και θύλακος σακρίας. 
Πρώτος διώκτης, ευσεβών καθαιρέτης, 
Χρίστου τε μυστών προκρίτων άναιρέτης. 
ΕΓτα Γάλβας, Όθων, συν Ούϊτελλίψ 
Έ«Σ βράχιστον του κράτους γεγευμϊνοι. 

ΟΤΕΣΠΑΣΙΛΝΟΣ ΕΤ. Γ. 

25 Μεθ' ους κβτηγλάϊσε τήν κραταρχίαν 
Ούεσιεασιανος κλέος βασιλέων, 
Αρχήν δράσας ευ κπΐ πλατύνασ εις μέγα• 
'ΕχΟρών νικητής, φιλότιμος τήν χέρα, 
Άνιξρ τις εδπρύσιτος, ήδυς τοΐς φίλοις 

30 Ύπηκύοις δ' £ιιασι καΐ ιτεφιλμένος. 

ΤΙΤΟΣ ΕΤ. Γ. 

Μεθ' ον Τίτος τκαΤς παραλαμβάνει κράτος 
Θάλασσα καλών, φιλοδωρίας χύσις. 
Ευεργετικός, συμπαθής τις καρδία. 
Χρηστός τρύποις οίς ώραΐζεται κράτωρ• 

35 Άναξ άριστευς καΐ στρατηγός γεννάδας, 
ΊουδθΑ'κου του θράσους χαθαιρέτης' 
Ου πασιν άοίδιμον |δεται τύδε, 
α Τό σήμερον δΐ μή βεβασιλευκέναι, 
Βυ τίνα μή δράσαντα ταΤς εύποιίαις* >» 

40 Και, η Δει τίνα πρύσωπον ανακτος πάλιν 
Ίδ<5ντα, μηδέν στυγνόν άνθυποστρέφειν. » 

ΔΟΜΕΤΙΑΝΟΣ ΕΤ. ΙΒ'. 
Τούτου τό βιουν έκμετρήσαντος μύρφ, 
Δομετιανός ή βδελυροί καρδία, 
φύσιν Τίτου σύναιμος, ού τρύπους 6'λως, 

45 Άναξίως είληφε τήν αύταρχίαν 

Χρίστου κολαστής οίκετών καΐ μαρτύρων, 
'Βφ* ου φιΑητόν τήν θεηγύρον χάριν 
Νησύς τις έξύριστον Ισχεν ή Πάτμος* 
Ηυχει δ' Άηολλώνιος τερΟρείαις τύτε 

50 Ποββγορικός Τυανευς σοφός γ<5ης, 
"Ος τυαίΐτζίρ ων πύ^^ωθεν αναιρουμένου 
ΔηλοΤ παροΰσι του τυράννου τον μόρον. 

ΝΕΡΟΤΑΣ ΕΤ. Α'. 
Τούτου καταστρέψαντος αίσχρώς τόν βίον, 
Κλήσιν Νερούας, ευγενής ψυχήν δέμας, 
55 Τα 'Ρωμαΐκά σκήπτρα παραλαμβάνει* 
ΤαμεΤον βντως αρετών Χρίστου δίχας^ 
Κάλου δΐ παντός αύτοκράτορσι τύπος* Α &(ΙβρΙα8 68( οοΓοη&ιη άβ 1&ρίάίΙ)08• 
Ι(6ΐη 8&ρίβηΐ68 ρΓ»Ιυοθ1)&ηί άαη, 
^086ρ11α8 &1ςιιβ ΡΙιΠο, ΰΐ6Γςυβ Ηοϋρφαβ. 

αΐ^ΑϋΟΙϋβ ΑΝ. XIV. 
Ροδίςυαιη β&ίυ8 ιηί36Γβ αΙ)Γυρϋ νϋ&αι, 
1ϋΙβΗ8 Οίαιιάίυβ βΐ οΐβαιβηϋα ρΓ»(ίΙΗυ8, 
^α8^^1)αθ Ιοηβχ, βί ρβουηίφ βοηΙβιηρΙοΓ, 
Ηοω&ηί ίοαρβηί ΙιαΙ)βηα8 ΐΓ&εΙαηάαδ ββρϋ. 
£ο Γ6($η&ηΐ6 Τ1ΐθυά&8 θ1 8ίπιοη ιοα^ί 
ιη&Η8 ρ6πηαΗθ8 αΓϋΙ)α8 άβοίρί6ΐ)&ηΙ. 
Ρηπιυβ &αΐ6ΐη Ηοιηβιη αοοβββϋ ΡβίΓαβ, 
βαΙυΙ^Γβ ουηοϋ8 ηαη1ί&η8 Εν&η^βΐίιιπι. 

ΝΕΚΟ ΑΝ. XIV. 
Ρθ8( Ιιυηβ ρβΓνβηϋ &ά ροίβηϋ&πι Γ6^&ιη 
η ΝβΓΟ, ΙυζυηβΒ ΐαβοπϋηθηβ βΐ €αίο ρ&Γ, 
ραίΙιΙου8 νίΓ 6( 8&οου1ιΐ8 ρυΐΓβάίηίβ ; 
ρήπιυβ ρίοΓηιη ρβΓθβουΙοΓ ιηοΓίίίθΓ, 
ρΓΦοίρυοηιχη €ϋη8ΐ1 &88θο1&ηιιιι ο&πιίίβχ. 
Οβίηοβρβ 0&11>&, Οΐΐιο, νίΐβΐΐίυδςυθ 
(Ιθ^αβΙ&νβΓυηΙ βεβρίΓυπι ςυβιη 1>Γβνΐ88ίιηβ. 

νΕ8ΡΑ8ΙΑΝϋ8 ΑΝ. Χ. 
Ρθ8ί 1)08 ΟΓηανϋ β8β8&Γβ&ια άί^ηιίαΐβιη 
νβ8ρα8ί&ηα8 Γβ^ηαΙΟΓοιη (1βου8. 
8θ8ρϋαίθΓ ίπιρβΓϋ ρΓορα^αίοΓςΰβ, 
1ΐ08ΐίααι νίο(θΓ, 6ΐ οααηυ χηαηίβοαβ, 
&οοβ88ΐι Γ&οίΐίβ, 3οουη<!υΒ(ΐυ6 &ιηίεί8, 
8υΙ)(1ϋί8 οιιηοϋβ αάωοάαπι <ϋΐ6οΙυ8. 

ΤΙΤϋβ ΑΝ. III. 
διιοββδδϋ ίη ίηαρβπυιη Τϋυβ Ωΐίαβ 
Ο 1)οηίΐΑϋ8 ιηαΓβ, βίΤυδα ϋ1)βΓΑΐϋα8, 
1)6ηο6ου8, οΐβιηβηϋ ίη8ΐΓυο(υ8 βοιγώο, 
1)οηί8ςυθ χηοπ1)υ8 ςυί Γβςη&ηίβζη άβοβηΐ, 
ρηηοθρβ Θ£ρ:8£^ίυ8, ίηιρβΓαΙοΓ 8ΐΓθηιιυ8| 
Ιυά&ίοΦ ΓθΓοοίβ άθΒθΠβΙοΓ. 
Ηα^08 βΐ) οιηηί1)υ8 οβΙβ^ΓβΙυΓ άίοίαηι : 
« Εςυίάβιη 1]0(]ίθ τηίηίπΐθ Γβ^η&νί, 
ςηοηίαηι 1)6ηβ6οίο αίΤβοί ηβιηίηβιιι. » 
Ιΐ3ΐηςυθ : « Οϋΐ βά οοηδρθοίαζη Γ6£^ί8 νοηοήΐ, 
βυοα ηοη οροΓίεί Ιήδίθΐη ίηάβ &Ι)80βάθΓβ. » 

Ό0ΜΐΤΙΑΝϋ9 ΑΝ. XV. 
υΐ)ί οαιη νίΐα χηοΓίβιη ιηυί&νϋ Τϋυβ, 
ϋοιηίϋ&οιΐ8 &ηίπιυ[η 806ΐβ8ΐτιιη ^θΓβηβ, 
ΤίΙί ηαΙθΓ& ίΓ&ΙβΓ, 8β(] &1ϋ8 ιηοΓίΙ>α8, 
€1)η8ϋ θθΓνοΓυιη τηαΓΐ7Γυια(ΐυβ ο&ΓηίΓβζ, 
Ο ίιηρβηο οοηίΓΟ αιβηίαχη ββΐ ροϋΐυβ. 
θυΐ) 60 (ϋ1θοΙθ8 ρΓθρ1ιβϋου8 άιβοίροΐαβ 
ίη ςα&άβιη 6Χ8υ1&νϋ Ρ&Ιιηο ίηβυΐα. 
Τοηο 86 ^&^ιαν^^ ρΓ8Β8ϋ£;ϋ8 ΑροΠοηίιιβ 
Τγ&η»υ8, Ργΐΐι&^οηοιίδ, ίοαροβΙΟΓ 6&11Μθ8 ; 
ςυί ρΓοουΙ ΗοθΙ ^6^608 αυηΐίανϋ Ι&αιβη 
Ι^Γ&ηηί οββάβιη ϋ8 ςυί 8ϋ}ί &(ΐ6Γ&α1 

ΝΕΚνΑ ΑΝ. Ι. 
Ροθίςη&ιη Οοιηϋΐαητίδ Γφάο ίηίοηϋ, 

Ν6Γν& &111ΐηθ θΐ ΟΟΓρΟΓΘ ρΓ»θ1&ΓΟ 106608 

Ηοιη&οΦ ΓοΊ 8ΐΐ806ρϋ χηο(]θΓαιη6ο . 

Ηίο ρΙ&η6 6^Γ6^υ8 (ηίβί ςυοά ΟΙιηβίο οαηιίΐ) 

1)οηοΓαιηςυ6 ρηηοίριιιη Ιγραβ ΓαίΙ. 15 ΒΡΗΒ^ΒΜΗ ΟΗΕΟΝΟαΚΑΡΗΙ 16 8ιι1) 60 ςαίάαχη τβρβήί αοΓυαι ρΐυπιηιιιη, 
&ιηρΙυιη ηβιηρβ ΙΙΐθβααηχαι Ιιαιηί ο1)Γυ1αιη, 
ςαβω &(1 &Γΐ)ϋΓίιιιη Οβββπβ βΙΓοθβααι ΓθΙαΙίΙ. 
Ηΐο &α1βιη βΐ ΓθϋηοΓβ Ιιυηο ^υ88^ι βοάβαΐφΐβ υϋ. 
€ιιιηςυ6 ϋΐθ ιηβ^ΟΓθΓη ρήν&ΐο γθοι ββββ (ΙίοβΓβΙ, 
Τα νβΓΟ, ίαςυϋ ΝβΓΥβ, ίηνβηΐιι γθ νβΐ &1)αϋ1θΓ. 

ΤΕΑαΑΝϋβ ΑΝ. χνΠΙ. 

01)1 ίιηρβηαιη ΝθΓνα ουιη νίΐα άβΓβϋςυϋ, 
ΤΓΐΐ3&ηα8, 1ιυ3ΐΐ8 αάορϋοαβ Αΐίαβ, 
Ηοιη&αοηιιη βοορίΓαιη οοβαρα?ίί, 
νίοίορϋβ νίΓ Γ6ΐ}υ8ςυο §θ8ϋ8 ίηοΙγ{υ8. 
Ι8 Ι&πίθη ρίθ8 ϋΐίςυ&ηίαιη ρβΓββουΙιιβ θβΐ : 
ςαο ίθΐηροΓβ βοηΙηΙαΒ 1)θ8(ί&Γαιη άβηίίΐ^αβ 
Τΐίθορ ΙιΟΓΰΒ ΐ£;ηαϋυ8 ίη υΓΐ)θ Ηοηι& ίαϋ : 
αίςυβ &1ϋ ίη8αρβΓ ρΐυηιηί νϋ&χη πι&γΙ^γθβ 
01ιή8ΐί οαυ8& οβΓί&αάο οοη8υτηιη&Γαη1 : 
ςυοΓαπι ίαΐβΐΐβοΐο ΤΓ&]&αυ8 ίαΐβήΐυ. 
ηβ^&νίΐ; άί^ηοβ ίυίβββ 1&Η& ρ&ϋ, 
βο ςηοά £1ιη8ΐυιη υηίοβ Οοαιη οοίβρβηΐ, 
βΐ η6 0ίιπ8ΐί&αί νβχ&ΓβαΙυΓ νβίαϋ. 
Ιάβιη ουιη ρροΓβοΙο ςίαάίυιη ΐΓαάβΓβΙ, 
(1ίχ)88θ ίβΓίΏΓ : Ηυαο ο&ρβ, αιηίοθ. ηααηυ. 
6( 81 ςαίάθΐη ΓβιηρυΙ)Ιίοαιη 1>θ26 £;688βΓ0, 
ρΐΌ ιηθ& 8&1υ1β Ιιοο ϋΐ^ί αΐβικίαιη 68ΐ ; 
βία ιη&ΐβ ίιηρθΓβνβΓο, Ιιοο χηβ οοηΓοάϋο. 

ΗΑϋΗίΑΝυδ ΑΝ. XXI. 

Ρθ8ΐ Ιιυηο τίΐα (ΙθΓαηοΙαιη ίη ίοαροηο, 

^Ηιΐ8 Η&άη&αυβ 1)611&10Γ αοΙ)ί1ί8 

Γβ^ηί 8αοε688θΓ ά68ί£;ηα1α8 Γυϋ : 

νΪΓ άοοίαβ αο ηι&^ηίβου8 υβςυθςα&ςαθ, 

ςαι θΐίαιη νβΐυίΐ άβ ΟΙΐΓίθϋ&ηίβ ροΒηαβ βιιιηί. 

Ηυίο αΐίςΰαηάο βςαίΐαηϋ ίη νί& 

ΡΓΘ068 ιηυΙίοΓ ςυβά&ιη βίϋίοΐίιη οΜυΙίΙ : 

ίβ &α1βιη ηβ^ΑνίΙ οΓ&ηΙθω 8β ρο886 αυάΐΓβ. 

Τάχη ϋΐα, Νβ Γβ^η68 ί^ϋαΓ, Γθ8ροη(1ίΐ : 

ςυβΓβ ίβ οοηνθΓ8α8 ΓβπαίηΦ ^υ^ Γβάάΐάίΐ. 

Ιάβηι ίη Ρ&ΐ3Ρ8ϋη& ηΓΐ)βπι 8ΐΓυχίΙ, 

ηϋί θίοη ίυη(ϋ1υ8 6νθΓ8& ΓυοΓ&Ι, 

β&ιηςιιβ βρρβίΐανϋ 6&ρίΙο1ίηαηι ^ΈΗαιη. 

Τβηιρίυιη ({υοςυβ θχείΐανϋ βαΙοΓηΐο ^ον^ι 

υΙ)1 οΐίπι 8ο1οπιοη βυαιη εοηάίάβΓαΙ. 

Οαο Γβ8 ίηΙο1βΓ&Ι>ί1ί8 ^ο(1α^^βΒ ^βηΐί Γυίΐ; : 

ςυ&ΓΟ οοαοΐο &Γηι&1θΓαπι ηυπιβΓΟ, 

Ηοαιαηυηι &(;£ΓθάίαηΙαΓ ρΓβθίάίυπι Ιοοί, 

6]α8(1θπιςιΐθ ίη^βηΐβπι 8ΐΓ&κ6[η βάοηΐ. 

Ουοά αΙ)ί ΟββΒΓ ηονίΐ, οοη3υΓ&ϋ 6Χ6Γθϋυ8 

Ηθ1)Γ8Β0Γαηι ρβηίΐυβ βυοοιάϋ νΐΓβ8 : 

ηίαιίτυπι ί8 ςαΐη^βη(& βί οοΐο^ίηία 

Ιιοπιίηαπι ιηιΙΗα Ιθΐΐιο άβάϋ. 

Ρ&^08 οϋ&χη ^ηϋ8 βυ1:>νθΓΐίΙ ηιίΐΐβ 

οαιη ηαίηςυ&βία^^ &Γθίί)υ8 ηο1)ίΗ5υ8. 

ΡοΓΓΟ ηυίά&ιη &1) βο ηβοί αά(1ίοΙα8, 

ΙΙιαΓβ ίη ίςηβιη οοη3θθ1ο Ιοβίαΐαβ ββΐ, 

86 ςαίάθΐΏ ίαιιηβΓβηΙοπι &ά ιηοΠοιη βάί^ί ; 

ΙηιρΓβοαή αα(6ΐη Ηαάηαηο ηβ ουπι νοίβΐ 

Π10Π, νοίί βαί οοπιροβ 0α1 : 

ηαοά ΓβνθΓ& Ηαάη&ηο θνοηίΐ ίη τίΐβ Ιβπηίηο, 

(2) Νθΐηρβ ΗθΓοάββ ΑΙ(ίοα8, υΐ ηαΓΓαΙ ίη Υϋίβ ^ Έφ* οδ τις (2) άμύθητον εύρε χρυσίον 

βηναυρόν άβρον έγχαταχεχωνμένον, 
60 "Ον έκκαλύψας, κράτορος μένβι κρίσιν. 
Ό δ' αΰ κεχρήσΟαι μηνύει κ«2 κατέχειν 
Άλλ' 6πέρ αυτόν εύρβθέν φάσκει ιτέλειν, 
Έ δ' ^ς, Κατακέχρησο τοις εόρημένοις. 

ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΕΤ. ΙΗ'. 

Τούτου λιπ<5ντος συν κραταρχί^ ρίον, 

65 ΤραΥανύς τις παις θετός τούτου στέφος 
Και σκηπερα παρε(ληοετά των Αύσύνων* 
Εύρυ κλέος σχών έν νίκαις καΐ «ρακτέοις• 
Εΐ και διώκων ευσεβείς ήν μετρίως, 
Καθ* δν χρίνον βέβρωτο θηρίων γνάθοις 

70 Ό θεο<ρ<{ρος Ιγνάτιος έν Τώμ^, 

*Άλλοι τε πλείστοι μαρτυρικως τόν βίον 
Β Χρίστου χάριν Ιζνυσαν ήγωνισμένοι* 

Τούτων μαθύντα τόν κρατούντα τόν <ρ6νον. 
Ώς οό ιτονηράς αΙτίας πάσχειν τάδε 

75 ΟΙς δι Χριστόν σέβουσιν ώς θεόν μ^νον, 
Μή ^εΐν κολάζειν θεσπίσαι Χριστωνύμους. 
Τοΰτύν γ' ίπάρχψ χειρίσαντα τό ξίφος, 
Δέδεξο τουτι ταΤν χβροϊν, τούτον φάναι, 
Κδν μίν καλώς ώ διέπων τά του κράτους, 

80 'ΓπΙρ γ' έμαυτοΰ τψδε χρηστέον. φίλε• 
ΕΙ δ' αδ γε κακώς, κατ' έμαυτου καρδίας. 

Αδριανός ετ. κα' 

Τούτου δΐ βίον κα) κράτος λελοιπύτος, 
Αδριανός Αιλιος άριστεύς μέγας 
Διάδοχος δέδεικτο της μοναρχίας* 

85 Έρμαϊκύς τε καΐ μεγαλύφρων ό'λοις, 
^ Μή δεΤν κολάζειν θεσπίσας Χριστωνύμους* 

Τούτου δ* Ιππεύοντος ποτ* έν λεωφύρφ 
Έδεϊτο γυνή λιπαρώς έγκε*.μένη* 
Ό δ', Ου σχολάζω, τζδ' έγκειμ|νη ηέγει* 

90 ΚαΙ, ΜηδΙ βασίλευε, προς τύνδ' άντέφη, 
Ό δΐ στραφείς προσέσχεν αυτής τ^ δίκ^• 
Ούτος πολίζει προς Παλαιστίνη πύδιν 
*Οπου Σιών ι^ρυτο κατεσκαμμένη, 
Καπιτωλίναν καλέσας τήνδ' Αίλίαν* 

96 ΚαΙ ναόν άντήγειρε Δι ι τφ Κρύνου, 
Ου πριν Σολομών τόν ναόν τεύξας (χιΐ' 
Τοΰτ' ουκ άνεκτόν ήν Ιουδαίων φύλφ* 
Συσπειραθέντες τοιγαροΰν ώπλισμένοι, 
Έπίασι φύλαξι Ύωμαίοις τύπου, 
100 Κα\ σφών γε πλείστους έδρασαν Ιργον φύνου' 
Β "Ο γνους 6 κρατών, στρατιάς όμαιχμίας 

"Αρδην Εβραίων έκθερίζει τό στίφος* 
Όκτώ μίν ανδρών κα^ πεντήκοντα πάλιν 
Ιίοσουμένας δους μυριάδας θανάτφ, 
105 Κώμας κατασκάψας δΐ τούτων χιλίας, 
Φρούρια πεντήκοντα τεθρυλλημένα. 
Ουτύς ποτ' ανδρός ή ν κατακρίνας μύρον* 
ΚαΙ τόν λαβύντα πυρ θυμιώντα λέγειν, 
Έγώ μίν ούδΐν άδικων θνήσκω βί^, 
110 *Αδριανόν δΐ καΐ ποθοΰντα τεθνάναι 

Μή του κατ* εύχήν εύχομαι τυχεΤν τέλους• 
^0 και παθεΤν οΐ συνέβη προς τφ τέλει, 

Ρΐιΐίοιίταΐαβ. 17 0Α8ΑΕΚ8. Μσψ χρονίως 66έρφ τετηγμένψ. 
Κάιτί Βρ4χης δ* αί Όίρυσοΰ προς χωρίφ. 
115 "Αλλην πολίζει τήν δμώνυμΟν πίλιν. 

ΑΝΤΩΝΙΝΟΣ (3) Ο ΚΑΙ ΠΙΟΣ ΕΤ. Κ'. 
Β?τ' Άντωνΐνος Εάσββής κεκλη μένος, 
Βέλτιστος άνήρ ευαγής τε τοί>ς τρόπους, 
Πάντων τιμών μάλιστα τους Χριστωνύμους, 
Χ&ιρίζεται κάλλιστα τήν χραταρ^ίαν • 

120 "Οστις γ» μάχης καί βίας έγκειμένων, 
Έπε(ικβρ ουδέν «ύκορων ήν χρημάτων, 
ΕΙς άγορέν προίΟηχκ τοΤς ήρημένοις 
Ηάντα τά λαμπρά και τιμαλφή του κράτους • 
*Αψ' ώι* Ικανών εύπορήσας χρημάτων 

125 ΚαΙ στρατιωτών ήλικώς πλείστας ι^ας, 
Μάχην κατορθοΤ κα2 βαθυν πλοΰτον φέρει • 
Κί\ ττάλιν άττέλαβε τά πεπραγμένα^ 
Αίρουμένοις δοί>ς τήν τιμήν ώνουμένοις, 

ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΝΟΣ ΕΤ. Ιζ. 
ΚαΙ πάλιν άλλος Άντωνΐνίς τις Μάρκος 

130 Πρώτοο ββτδς παΤς, φιλόσοφος τους λόγους, 
Τρόπους τε χρηστές, ευμενής Χριστωνύμοις. 
Παραλαβών ιΒυνε τήν κραταρχίαν • 
Έφ' ου φάλαγξ κέκλητο Κεραυνοβόλος, 
*Ητις μερίδος οδσα τών Χριστωνύμων 

135 Καιρφ μάχης ηΰξατο Χριστψ Δεσπότη, 
Δίψιι στρατιάς κινδυνευοόσης τότε, 
Αντιπάλων τε Βαρβάρων επιθέσει 
Και δυσμενβΤς μέν τψ κεραυνφ συμφλέγει, 
"Όμβρων δ* έπΙ στράτευμα πλουσίως δει. 

140 Ερμογένης τ' ήκμαζε της τέχνης Ιϊρις • 
θυάς τ' έναΟλεΙ μαρτύρων Χρίστου χάριν 
Σμύρνης ό Πολύκαρπος και Ίουστϊνος. 

ΚΟΜΟΔΟΣ ΕΤ. ΙΒ'. 
Κ^μοδος είτα μιαρ6ς φαυλεργάτης 
Κακώς έπβισέφρησε τ^ κραταρχίί^ • 

145 Έφ• ου Κλι{μης ήν Στρωματευς σοφός μέγας, 
ΚαΙ ΙΙάνταινος, κι5ρυκβς ορθών δογμάτων. 

ΗΕΡΤΙΝΑΕ ΚΑΙ 10ΓΑΙΑΝΟΣ. 
Μίθ' δν κραταρχεΤ Περτίναξ 6 τριγέρων. 
Και σφάττεται δή προς μέσοις άνακτόροις. 
Και σκήπτρα παρε(ληφε τά τών Λύσόνων 

150 Ιουλιανός Δ(διος βραχυν χρόνον. 

ΣΕΒΗΡΟΣ ΕΤ. ΙΗ'. 
Και Σεβήρος κράτιστος έχθρων έν μάχαις 
Σφοδρός κολαστής ευσεβών Χριστωνύμων • 
Έφ' οδ συν άλλοις και πατήρ Ώριγένους 
Φίλων (δης (4) είίρατο μαρτύρων στέφος. 

ΑΝΤΩΝΙΝΟΣ ΚΑΡΑΚΑΑΛΟΣ ΕΤ. Ζ'. 
155 Τούτου θανόντος, Καράκαλλος τούπίκλην 
ΆντωνΤνος ε?ληφε τήν μοναρχίαν • 
Αισχρός τις άνήρ κα2 πλέον μιαιφόνος. 

μακρινός και ΑΡΒΓΓΟΣ (5) ΕΤ. Δ'. 
ΚαΙ Μακρινός βράχιστον άρξας τόν χρόνον • 
ΒΤτα κατωρχήσατο της κραταρχίας 
460 Κλήσιν "Αρβιτος, Σαρδανάπαλος θέσιν, 18 Α οαπι Ιθηίο Ιιγάρορίβ ιώογΙϊο άίιι ΐΛΐ)υϋ. 
Ιβ θΙΐΛΐη ίη ΤΙΐρ&οία ρΓορβ ο»8ΐΓυιη Οάζγβδαιη 
άθ βαο άΐοίαιη ηοαιίαβ ηον&ιη υΓΐ)6αι οοα(ϋ(1ϋ. 

ΑΝΤΟΝΙΝϋδ ΡΙϋ8 ΑΝ. XX. 
Οβίηάθ ΑηΙοηίηαβ οο^αοιηβηΐο Ρίυβ, 
νΪΓ ορίίπιυβ βαηοϋβςυθ ιηοπΊΐυβ, 
ςαί 01ΐΓΪθΙΪΕαο8 βαιηιηο ίη ρΓβϋο 1ι&1)ηϋ, 
ΜΊοϊ βαηβ ΓαΙο βία ϊπιρθΓίυιη νβηϋ. 

Ιβ ρΓΘΧΏβηίβ 1)6ΐΗ ηβ6688ί(&ΐ6, 

ςαία ηίΙιΠ ίη βΓαηο ρββυηίββ βΓα^, 
ίη ίοΓΟ βχρΟΒυίΙ 1ίοϋ&αϋ1)η8 
ρΓβΙίοδίι ρπηοίρίλΙαΒ ΟΓηααίθηΙιι οηαηία : 
υηάθ ρββυηία, ςαβηίοιη βαΐ βηιί, οαρί», 
οοηβοπρίαςυβ αιίΠΐυιη ίη^βηϋ αιαηυ, 
νίοΙΟΓί&πι ηοη βίηβ ]&ιι1α ρΓδ3ά& Γβΐυΐϋ : 
β ςυ&[ηοΙ)Γβιιι Γββ (ΙίνβηάίΙ&β ΓβουρβΓ&νίΙ, 
οίνίΙ)υ8 ςυί βπίθΓαηΙ; Γβροηδο ρΓβϋο. 

ΜΑΒΟϋδ ΑΝΤ0ΝΙΝϋ8 ΑΝ. XVI. 
ΗιΐΓ8ηπιςυ6 8ΐίυ8 Αηίοηίηυβ Μ&Γοαβ, 
ρήοΓίδ αάορίίοηβ ΰΠαβ, άοοίήηα ρΐιΐΐοβορίιυβ, 
η)οπ1)υ8 θ^Γ6^ία8, 01ιπ8ϋ&ηί8 1)βηίνοΙυ3, 
ΓβίραΙ)ϋθ8β ^υΙ)βΓη&ου1ιιιη οφρϋ Γβ^βΓβ. 
δαί) 00 Ιβ^ίο άίοΐα Ρυΐιηίη&ΐπχ, 
άθ βΙιηβϋ&ηοηιΐΏ Ιιοπιίηυπι οοηΟ&Ια ηυπίθΓΟ, 
ριι^η&ΙυΓ& εΐιη8ΐο Οοηιίηο δυρρίίοανίί, 
ςυοηί&ηι βΐ βίϋ βχβΓοϋυβ ΙαΙ)0Γ&1)&1, 
βΐ ΒαΓΐ)αΓ0Γυχη ΙιοβΙίαπι ίη8(&1)&ϋη)ρβ1υ3 : 
βΐ&ϋαιςυο 1ΐ08ΐβ8 Γυΐιηίηίϋηβ άβΟ&^Γ&ΓυηΙ, 
Εοιη&ηπβ βχθΓοίΙιιβ ίιη1)Γο οορίοβο ηα&άοϋ. 
Ταηο ί1θΓ6ΐ)α1 Ηβπηο^ηοβ άοοίυβ τΙιβΙΟΓ. 
ρ 01ιη8ϋ({Όθ β&υβα ρ&Γ οι&Κ^ηιιη άβοβΓί&νϋ 
ΡοΙγο&Γροβ βιηγΓη» βρίβοορυβ βΐ ΙυβΙίηηβ. 

αΟΜΜΟΟϋδ ΑΝ. XII. 
0θίη<}6 βοιηηαοάαβ ίοαρυΓυθ, βοθΐββίυβ, 
Ιβνο οιηίηθ «(ΐΓθρβΗ αά ίπιρθηαιη. 
8υΙ) 60 Οΐβαΐϋηδ θίΓΟίη&Ιυιη &υοΙθΓ 8&ρίβη8, 
Ραηίβηυβςιΐθ, οΚΐιοάοχ! 8ΐηΙ)0 ρΓφάίο&ίοΓββ. 

ΡΕΕΤ1ΝΑΧ ΕΤ ϋϋ^ΙΑΝϋδ. 
Μοχ ϊηιρβΓ&νϋ ΡβΡίίηαχ, ^[ΓαηάΐΒνυβ ββηθχ, 
ςυί ίη &α1& ρ&ΐαΐϋ ίηΙθΗθοΙυδ ββϊ. 
δοβρίΓυαιςυβ ΑΓπροϋ Κοιη&η! ίηιρβπΐ 
ϋΓβνί αάιηοάυιη ίθΐηροΓβ ^υ^^αηυ8 Οίάίαβ. 

βΕΥΒΕϋδ ΑΝ. XVIII. 
Ηίηο δβνοραβ Ιιοβϋαιη ίη ρΓ«1ϋ8 άοιηΙΙοΓ, 
άίΓΟβ ρίοΓαιη ΟΙιηβϋαηοΓυιη ρβΓ8βου1θΓ : 
Β βυΐ) ςυο οαιη &1ίί8 ρ&ΙβΓ ςηοςαο ΟΓίςβηίβ 
Ιιβοηίά&β ιηαΓίγΓϋ οοΓοη&αι ΓβΙαΙίΙ. 

ΑΝΤΟΝΙΝϋδ αΑΕΑαΑΙ.Ι.Α ΑΝ. VII. 
Ηα]ιΐ8 θχβϋηοϋ οιοηαΓοΙιί&ιη βχοορίΐ 
ΑηΙοηίηυβ οοςηοιηΐηο €&γαο&11&, 
ίφάαβίιοιηο β1 αιαιίπΐθ βαο^υία&Γίυό. 

ΜΑΟΕΙΝϋδ ΕΤ ΑνίΤϋδ ΑΝ. IV. 
Τατη βί Μ&εηηυ8 Βρβνίδβίπιβ ΙαιρβΓ&νΙΙ. 
Οβίηάβ ίη ίοαρβηο άθ1)αοο1ι&Ιυ8 β8ΐ 
ηοιηΐηβ Ανϋαβ» οο^ηοχηίηβ δ&Γάαη&ρ&Ιαβ, (3) Οοά. Ιιίο ^Αντώνιος. 8θά ίη ΙβχΙα ΆντωνΤνος' 

(4) ΙΐΑ οοά. (5) 11α εοά. 19 ΒΡΗΚΑΜΙΙ Ρπαρί ςαοάά&ιη Βαοβίιιςυθ ιηβηοίρίαπΐ| 
χηοηϋυβ νβΓΟ δαΓά&η&ραΙυβ αΙΙβΓ, 
βΕΓθΐηίηαΙυβ αάιηοάυιη βΐ ΙυχΰΗοβαβ. 

ΑΙ^ΕΧΑΝΟΕΗ ΜΑΗΜΜ ΑΝ. XIV. 

ΡοβΙ Ιιυηο ρβΓνβηίΙ &(1 Γβ^ηυηι ΑΐβχαηάβΓ 
Μαιηββ βΐίαβ, βΙιηβΙίαηοΓαχη ΓβνβΡβηβ. 
βιιπι βηίιη 6]υ8 ηιαΙβΓ ΟΓβάίάίβββί 
Ββρίθηϋύυβ Οη^θηίθ (Ιοοίηηίβ, 
ΙιοηοΓ ΟΓβάβηϋυιη ΟΓάίαί 1ι&1)βη ΟΦρΙυβ ββΐ. 

ΜΑΧΙΜΙΝυβ ΕΤ ΑΙ.ΙΙ ΑΝ. III. 

Οβοίβο Α.ΙβχβηάΓθ, ΟΓβ&ΙυΓ ίοαροΓαΙΟΓ 
βχββΟΓ&ηάαβ Γυηοβαβςυο Μ&ζίιηίηυβ ςυί<Ι&ιη, 
ςαί (ΙίΓα εοιηπιοΐα βάνβΓβαβ 01)η8ΐΙαηοβ 
ρθΓ86οαίιοηθ, ρίαπτηοβ Γβοϋ ιη&Γί/Γ68. 
Ταηο θϋ&αι Γβ^ηανθρυηΙ Μαχίπιαβ θ( Αΐϋίηυβ» 
βΐ οΰΐη Ρυρίβηο Ρυϋΐίαβ Β&ΐϋίηυβ. 

ΟΟΕΟΙΑΝϋδ ΑΝ. VI. 

Ηίβ βχβΐίηοΐΐβ, 8υιητη& ροΙβ8ΐ&8 άθνβηϋ 
&<1 βοΓάίαηαιη ςαβιηά&ιη ΩΗαπκιυβ €ΐ)υ8 : 
βαΐ) ςαίΙ)υ8 ίηεΙγΙυΒ (1οοΜη& Οπ^βηββ 
ία Ραίθθϋηβ (ϋ8θίραΙθ8 6Γυ(1ίβΙ>&1 ; 
ςηοΓίιτη θΓ&ηΙ ΐη πόπιθγο ΓγαΙγοβ άυο, 
ΟΓθκοηυ8 οο^ηοιηβηΐο Τ1ι&ιιχη&(ΰΓ£;ιιβ, 

&1ςΐ]β ΑΙΙιβηοάοΓϋβ (!ΙοοΙΐΊη& ηοη ίηΓβηοΓ. 

ΡΗΐυΡΡϋδ ΑΝ. VI. 

8θου1υ8 θβΐ ΡΙιϋίρραβ, €1)ή8ΐί&ηί8 1>βη6νο1α8, 
ίιηο νβΓΟ, ηΐ ίαπια ββΐ, 01ιη8ϋ αββθοίΑ, 
ΟΓβάθηϋοχΏ 8θά&1ίϋο αή]οη§ί ορίαηβ, 

Οΐΐΐίβίοςϋθ 81108 ΐΓίαΐΏρΙΐ08 ΓβΓθΓΓΘ &οοβρ1θ8 ; 

ςοθΐη Ι&ιηβη 8&βη ηοη αάπιίββΓυηΙ ρΓΦ8υΐ68. 
Ηοιο Βθ8ΐΓ& ραΐρία ; ρΓορβ ςυ&ιη &Η&πι οοηάίάίΐ 
ςααπι ΡΙιίΗρρί υΓΐ)6χη οπιη68 νοοίΐαηΐ. 

ΌΕΟΙϋδ ΑΝ. Ι. 

ΙιηρβΗο ρο8ίθ& ροϋΐυβ Οβοίυβ 
ΟΙιηβϋ&ηοβ 8ίη6 πιογα οοβρίΐ ρθΓββςηι : 
ουί ΓββϋΙβΓυηΙ ίη8ί^ηί Γορίϋυάίηβ 
Ογρή&ηυβ, ΒαΙ)γ1&8, &ΙϋςΌβ ρΐυη'τηί. 
Ι^&ρβί 8ΐιη1 αΐϋ ; ίη 1ιί8 ίηΓβϋχ ΟΓί^βηββ. 
Ταηο Γαϋ Νον&ίυ8 ιηαΐβνοΐί νΪΓ ίη^θηϋ : 
ςυΐ οαπι Ηοχη&η» ΒοοΙββί» βαοβΓάοβ βββοί, 
Θ08 ςηΐ θΓυοί&ίίΙ)υ8 νίοΐί βαοηΩοαΒββηΙ, 
&(1 ροΒηϋβηϋααι ΓοοίρβΓβ ρβΓηο^&1)&(. 
Ιά άθ£;ιη& Ρ&ίηύυβ & Οάβ αΐίθηυχη νίβαπι θβί ; 
ουί άιιπι Ιι«Γθ1, οοηααιυηίοηθ ίηίβΐιχ ρβΠίΙϋΓ. 

ΟΑΙ^Ι,υδ ΕΤ ^ΕΜΙΠΑΝυδ ΑΝ. Ι. 

Ροθίςααπι ίιηρβπυιη ΟβοΙαβ ουιη νϋ& &ιηί8ί1;, 
Γβ^ηανϋ 6&11α8 ίζηρίο νίΓ οοΓΰβ ρΓβθάίίυβ, 
βί ΟοΙιηβϋαηοΓυπι £;τ&νί8 ρ6Γ86οαΙθΓ, 
Οθίηάθ νίχ ςυαΙυοΓ ιηβηΒίΙιυβ ^ΕιηίΗβηυΒ. 
Ταηο δ&1>6ΐΙίθ8 θγ&Ι βοιενυβ ΑίθΓ, 
ςαί (ϋνιη&8 ίιηρίθ ίη Τηαάβ ρβΓ8οηα8 
οοηΓηάϋ βΐ η&ΙαΓ&ιη ουιη 1ιί8 οοπιιηίβουίί. 

ί5^ ϋα οοάβχ, 6( ίΙ& !ο(|αίΙυΓ βΐί&πι ΖοηαΓΒβ. 

(β) ΙΙ& ΟΟά. Α( Ζοη&Γαβ Πομπηϊανός. 
(7) ϋλ ΟΟά. ΒΑΡΗΙ 20 

^ Άνδράποδ^ν τι ΙΙριήπου Διονύσου, 

Άλλος τις ^ντως Σαρδανάπαλος τρόπους, 
βηλυδρίας τις έχδεδιΐ[)τη μένος. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΑΜΑΙΑΣ ΕΤ. ΙΔ'. 

Μεθ* δ ν παρηλθεν εΙς βασίλειον χράτος 
165 Μ9μα(ας Αλέξανδρος ευσεβείς σέβων * 
Μητρός γάρ αύτου Μαμά (ας πιστευσάσης 
Διδασχαλίαις ταΐς σο(ραΤς 'ΰριγένους, 
Γιμης κατηξίωτο πιστών τό στίφος. 

ΜΑΞΙΜΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΤ. Γ. 

Τούτου σφαγέντος άναδε(χνυται κράτωρ 
170 θεοστυγής τις ΜαξιμΤνος μαινύλης, 
"Οστις διωγμον χαλεπών Χριστωνύμοις 
Κινήσας, άπέφηνε μάρτυρας 6'σους. 
τ» Συν ^Αλβ(νφ (5*) Μάξιμος ϊσχε το χράτος 

Κλ\ Πομπιανός (0) Πουπλίφ συν Βαλβίνφ. 

ΓΟΡΔΙΑΝΟΣ ΒΤ. ζ'. 

175 Ώνπερ Οβνίίντων ζώννυται χραταρχ(αν 
Γοοδιανύς τις συν όμωνύμφ τέχνφ * 
Έφ' ών δ λαμπρές έν λύγοις Ώριγένης 
'Ιϊν έχδιδάσχων μύστας έν Παλαιστίνη! • 
Οΐσπερ συνηρ(θμηντο σύγγονοι δύο 

180 Ό Γρήγορος νους (7) θαυματουργές τούπ(- 

[χλην, 

Πρδς δ' Λυ 'Αθηνύδωρος ούχ ίζττων λύγους. 
ΦίΛΐυΠΟΣ ΒΤ. ζ. 

Μεθ' ο&ς Φίλιππος ευμενής Χριστωνύμοις, 
Μάλλον δΐ Χριστφ προσδραμεΤν αΙρεΐ λύγος, 
ρ Ευχών τε πιστοϊς συμμετασχειν ασμένως, 

^ 185 Καί οΐ θριαμβευσαί γε τά πεπραγμένα • 
Άλλως προέδρων τύνδε μή δεδεγμένων. 
'Ω Βύστρα πατρίς, ου χτίσας Ιχει πύλιν 
*Ην πας Φιλίππου τήνδε φημίζει πύλιν. 

. ΔΕΚΙΟΣ ΕΤ. Α'. 

ΕΤτα Λέχιος του κράτους δεδραγμένος 
190 Εύθυς διωγμόν κατά πιστών εκφέρει • 
Όν (8) ύπερέσχον εύψύχως ήνδρισμένβι, 
Κυπριανύς τε Βαβύλας καΐ μυρίοι • 
•Ηττηντο δ* άλλοι, καΐ τάλας 'ϋριγένης • 
Τύτ* ήν Ναυάτος (9) ή μισάνθρωπος φύσις, 
195 Εκκλησίας δ' ων 'Ρωμαίων θυη«ύλος, 
"Εφασκε μή δεΤν βασάνοις τεθυχύτας 
Μετανοουντας προσδέχεσθαι χαθάπαξ * 
τ\ *0 ΙΙατράσιν Ιδοξε πίστεως νύΟον 

Και μή μεταγνους, έκκεκήρυκται τάλας. 

ΓΑΛΛΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΒΤ. Α'. 

200 Βίον Δεκίου καΐ κράτος λελοιπύτος, 
Κατηρξε Γάλλος ή βέβηλος καρδία, 
Βαρύς κολαστής Χριστιανών τυγχάνων • 
Αίμ^λιανύς τε τέτταρας μήνας μύλις • 
Ένίκα Σαβέλλιος ήν σκαιός Λίβυς, 

205 Ό σύγχυσιν δρών ασεβώς έν Τριάδι 

θείων προσώπων και συναλείφων φύσεις. 

(8) ΙΙαοοά. ΝΙβί πι&νί8 ών. 

(9) ΙΙα βϋ&ιη ΖοηθΓ&8. δοά ίηΐβΐΐίς^θηάαβ ροϋυβ 
Νον&Ιί&ηη8. 21 0^ΒβΑΗΒ8. 22 ΒΑΑΑΒΡΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΓΑΑΗΙΝΟΣ ΕΤ. ΙΕ'. 

Α^μίΑΐανοΰ δΐ σφαγέντος άθλ(ως, 
Βαλλεριοινο, παραλαμβάνει χράτος, 
Βαρύς διώχτης εύσ&βών Χριστωνύμων * 
210 *0<ιτι< άγεννως Βαρβάροις ΙΙέρσαις μάχ^ 
Αλους, Ίίοφ* αύτοΤς τόν β(ον καταστρέφει. 
ΚαΙ παις παρήλθε ΓαληΤνος εΙς κοάτος, 
Αεξώς άνήρ, φΐΛ<$τιμος, χαρίεις, 
Πολλούς άνατλάς κινδύνους Ιν ταΤς μάχαις. 

ΚΑΑΓΔ10Σ ΕΤ. Α' (10). 
215 Μεθ' δν Κλαύδιος ά^^εποΰς δίκης φύλαζ. 
Κράτωρ άγαθ^^ Χβ^ι Ι^^'Χ^'^^ γεννάδας, 
Πάππος μεγίστου χράτορος Κωνσταντί- 

[νου (11). 

ΑΓΡΗΑΙΑΝΟΣ ΕΤ. ζ'. 
Τούτοο τελεοτήσαντος έν κραταρχί^, 
Αύρηλιανος δυσμενής Χριστωνύμοις 

220 Τα σκήπτρα παρείληφε της αύταρχίας * 
Τούτου κρατούντος ΙΙαΰλον Σαμοσατέα 
Κακώς φρονουντα Πατέρων θεΐίος στίφος 
'Βπάρατον τίθησι καΐ βδελυκτέον ' 
Της δ' Άντι6χου καθέδρας δεδραγμένον, 

225 Και τήνδε βί<|^ κατέχειν ι(^ρημένον, 
Πεισθείς ό ιιρατωΊ ευσεβών έντυχί^ 
Γρα^Ίς άτίμως ^ξελαύνει του θρύνου. 

ΠΡΟΒΟΣ ΕΤ. ζ. 
Βροχών χρ^νον Τάκητος άνήρ πρεσβύτης, 
ΕΓτα Πρύβος (12) τις φίλος Ιρμοΰ και μάχης 

230 Παραλαβών Γθυνε τήν κραταρχίαν, 

Πράος» μεγαλόψυχος, ευμενής κράχωρ ' 
Ου ταΤς κατ' έχθρων έμβραδύνοντος μάχαις, 
Στράτου δΐ βρωτών κινδυνεύοντος σπάνει, 
Έπ' αυτόν έκλείποντα λιμφ σιτίων 

235 "Ομβρον σίτφ σύμμικτον όμβρήσαι λ($γος 
Τόν όψόθεν βλύσαντα τφ λαφ μάννα, 
"'^περ τραφησαν στρατιάν ένισχύσαι. 

ΚΑΡΟΣ ΚΑΙ ΝΟΤΜΕΡΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΡΙΝΟΣ 

ΕΤ. Β'. 

Μεθ' δν Κάρος τις γεννάδας συν υΐέσιν 

"Αναξ έδείχθη παραλαβών τό κράτος * 

240 Νουμεριανός έκδαρεις άσκου δίκην, 

Αηφθ^ις παρ' έχθρων αιχμάλωτος ώς λύγος - 
ΚαΙ ΚαρΤνος β^σχιστος, απηνής λίαν, 
Χριστωνύμων όλεθρος, ^σχε τό κράτος - 
'Εφ' ου λελοιπώς Περσίδα Μάνης τάλας 

245 Ύωμαΐδος κλίμασι παρεισεφθάρη, 
Κακίας ιόν Ιξεμών ψυχοφθ^ρον, 
Άφ' ου βδελυκτόν τουνομα Μανιχαίων. 

ΔΪΟΚΑΗΤΙΑΝΟΣ ΕΤ. Κ', 
Μετά δΐ τούτων ή μεγίστη μανίαν 
Τήν κατά Χρίστου δυάς ή τρισαθλία 
250 Βρονών έριννΰς αίμοχαρής καρδία 

(10) Μλΐβ ίη βοάίοθ ια', ηηάβΰίηι. 

(ϋ) Εΰΐηβηίηβ ρβηο^. Οαηί&ηϋηί ο&ρ. 2 : ΑΙ} 
ύΐο βηίηι αίνο €Ιαηάίο τηαηαΐ χη ί$ ανϋα ΰορηαΐίο^ 
^ηί Ηοηαηι ίτηρβηί $οΙηίαηι $1 ρετάϋατη ά$50%ρΙίηαιη 
γτνιη%$ νβίοηηανίί. 

(12) Οοα. Φλώρος, βίηθ (1υΙ)ίο ρΐΌ ΕΙϋήαηΐΜ ; 8βά Α νΑΙΛΚΙΑΝϋβ ΕΤ 0ΑΙ.Γ.ΙΕΝϋ8 ΑΝ. XV. 
Ρθ8ΐ ^ΕηαίΙίαηΌΐη ηαίββΓβ ιηίβΓΓβοΙυιη 
βυβοβρϋ ίιηρβήυαι ν&ίοπααοθ, 
^Γανίβ ρίορϋΐη ρβΓΒβουίοΓΟΙιηβΙίβηοΡϋΐη : 
ςυι 1)αΓΐ)ειη3 α ΡβΓβίβ ίη ρρβΒίίο ΙαΓρϋβΓ 
οαρίαβ, αρυά ίρβοθ νί^αιη δηίνίΐ. 
01)1ίηυϋ ΚΌίβιη ίχηρβήυιη ΘαΠίβηαβ Γιϋυβ, 

νίΓ άβΧΐβΓ, 1ίΐ36Γ&1ί8 βί &ΙΏαΙ)ί1ί8, 

ςυί ρβΓίουΙα ίη ρΓ8βΗ8 πιαίία ρβΓίαΙίΙ. 

αι,Αϋοιυβ ΑΝ. Ι. 

Εχίη Οίααάίυβ ίαίΐ ^υ8^^^^δ^ βπηυβ 6ΰ8ΐθ8, 
ρηηοβρ8 ΐ3οητΐ8 6ΐ 1>6ΐ1αΙθΓ 8ΐΓβηυα8, 
ιηαχίαιί ρπηοίρΐβ ΟοηβΙαηϋηΐ αναβ. Β ΑϋΚΕΙ.ΙΑΝϋ8 ΑΝ. VI. 
Ρθ8ΐ(]υαπι Ιιίβ ίη ρηΓραΓα νϋαηι οίααβϋ, 
ΑαΓβΗαηυ8 Οιπβϋ&ηοΓαπι οάίο ίαι]:>υίυ8 
8ΐιιηΐΏί ίιαρβηί βοβρίΓηιη ^ββίαΓβ οοβρίΐ. 
Εο Γ6^η&ηίβ Ρααίαπι δ&οαοβαίβηββχη 
ρρανα θβηΐίθηίβιη Ρβίραιη ά1νίηα8 οΙιοΓΌβ 
θάίχϋ 6880 πι&ΐθάίοΐυπι βί 6Χ866γ&1)116ιώ : 
ς αϊ ουιη Αο1;ίοο1ΐθη&ιη ίην&8ί88θ1; οαΙΙιβάΓ&ιη 
βΑΐηάβιη']αθ ηϋθΓβΙαΓ νί ΓβϋηβΓβ, 
ρΙοΓαοα Ιθ^&ΐίοηβ ρ6ΠΏοΙυ8 ίιηρΡΓ&ΙΟΓ 

0118818 1ί(ΙθΓί8 βθάβ ίυΓρίΙβΓ 61101 β^β^^^. 

ΡΚ0Βυ8 ΑΝ. VI. 
ΒΓ6νί Γβ^ο&νϋ Τ&6ί1υ8, νίΓ ^αηάφγοβ, 
Οβία ΡΙοΓυβ, 6( αιοχ ΡΓθΐ3υ8 άοπιί Ιιβίΐίηαθ 
1)οηυ8, Γ6ΐη οφρίΐ ρτιΙ)1ίο&αι ^αΙΐβΓηαΓΟ. 
Μϋί8 Ιιίο 6Γ&1 ρΗηοβρβ, χη&^η&ηΐιηυβ, Ι^βαβνοΙυβ, 
^ ςυί άυπι (1ίυ1υρηί8 άίβΙίηβΓθΙυρ 1)6ΐ]ί8, 
ρθποΐϋαηΐβ οζβΓοϋιι οοηαιχιβ&ΙυυΓη ρβηυπα, 
^&π1(]υθ (ίΙθί1οίθηΙί1)θ8 ο1) ί&πίθΐη νίη1)υ8, 
ίιηΙ)θΓ οοιηπιί8ΐα8 Ιηϋοο ά6θίάί38θ άίοίΙυΓ 
εοΒίββΙθ ζηαηηα ιηιιΗϋυάίηί ιιίΓυηάβη8, 
ςαο ρα8ΐυ8 νίΓθ8 ρήβΐίη&β Γβοβρίΐ ιηίΐββ. 

ΟΑΗϋβ, ΝϋΜΕΚΙΑΝϋ8, ΕΤ ΟΑΚΙΝϋδ ΑΝ. II. 

0&Γυ8 άβίηάθ, υιγ 8(Γ6ηαυ8, οαιη 8αί8 1ίΙ)6ηβ 
Γ6^ίαιη ηοιηβη ουιη ροίβηΐία βχοορίΚ. 
Νυιηβηαηο ηυίάβπι αρυά 1ΐ08ΐ68 ο&ρϋνο. 
Ουϋβ άβίΓ&οΙα άίοίίιιρ, υΐΓίβ ίη8ΐ&Γ. 
(Ι&πηυβ ΙιίΓρΙββί 01118 6ΐ 6Γυάθ1ί8 αάαιοάυηη. 
ΟΗηβίίβηοΓυαιςιΐθ ρ68ΐί8, ίαιρβηοπι Ιβηοϋ. 
8υΙ) 60 Μααβδ οα1&πιϋθ8α8 ΡβΗοΙα ΡβΓβιάο 
Ο &ά Εοιηαη&β ΙοΓΡαβ αάΓβρδίΙ νθπβηυπι θνοιη6η8 
ίπιρΓθΙ)ί(αϋ8 8ϋ», 8ηΙπιαΙ)υ8 βχίϋοθίβδίαιυιη, 
Εχ Ιιοο Μ&ηίοΙίΦΟΡυιη Ουχϋ ίηΓ&ια6 ηοιηβη. 

ΌΙ0(ΧΕΤΙΑΝϋ8 ΑΝ. XX. 
Ηΐ8 θχβΐίηβϋδ, ΓυΓθΓβ ίη β1ιη8ΐυπι οοβρϋ 
ςβιηίηα πιΟΓί&Ιίυιη ΕΓγηηΐ8 α(ςυ6 ιη&χίπια, 
Ιπβϋιηυπι &ηίαΐ0Γυιη 6( 0Γηθη(ί88ίπ)υηι 

ί8Πΐ6η οοη86ςιΐθη(θ8 Ιαηάββ ΡγοΙ>ο οοη^ΓαυηΙ, 1β8ΐβ 
βΐί&αι Ζοη&Γ&. ΕΙ ςυίάβπι ΡνοΙηι$ δθπΙ)ΐ1υΓ ίη οοάί- 
οί8 1βπια)&1ί1)υ8, ηοη ΡΙοηί$ βυί ΡΙοηαηια Εχί- 
8ϋηιο ϊ^ϋυΓ αηυπι ν6Γ$υπι 6Χ6ίάί88β, ίη ςιιο α ΡΙΟ' 
Ηαηο ββϋαί ΙαηδίΙαβ αά ΡνοΙ>ηγη, 23 ΒΡΗ&^ΒΜΙΙ ΟΗΚΟΝΟαΒΑΡΗΙ 24 ρ&Γ, Οίοβίθϋ&ηυβ βοίΐίοβΐ βί Μαχίιηΐ&ηυβ, 
υίβηΐββ Ρθ^ία ροίββί&ΐβ οηκΙβΙϋβΓ. 
Εί ρηοΓ ςαίάθζη οΙ)8οαΓί8 ία Όα1ιη&ϋ& ςβηϋυβ 
ρ&Γ6ηΙίΙ)υ8, βθΓνίΙί βΙίΓρβ ο( εοηδρυβηάα, 
&Γθ&ηο Οβί άβΟΓβΙο ίιηρβΓίαχΏ οΐΐϋηυίΐ ; 
ευ]υ8 άβίηάβ ραρίίοίρβοα Πβρουΐίυιη ίβοϋ 
Μαχίιηίαηαιη Οΐιηβϋ&ηοηια) βχϋίο ηαίυπ). 
Ετζο ϊϊΐ άηο αά ρβΓηίοίβπι οοηβρΪΓ&ηΙββ 
ΟϋπβΙίαηοΓυπ), νβΐ ροΐίυβ ρρορΓίο αηίιηβΒ, 
ρβΓβββαΙίοηβιη οοιηιηονβηιηΐ &8ρ6ΓΓίΐΏ&ΐΏ ; 
Ιυρπι&ϋιηςυβ ροΓ ρορυ1θ8 ίηκθηίοαιηυιηβηιιη 
ιη&ΓίγΓαζη θΰΤβοβΓυηΙ οβΓίαηΙίυιη ίοΓίϋορ : 
νοίαηΐ&ρϊαβ ηβκηρβ νίοΙί!η&8 βϊ ρυρίΡ8ίαι&8, 
αηίαι&8 υβςυβςυαςυβ αοοερί&β Οοιηίηο. 
ΡοΓΡο υίθρςυθ ρβ^ηαΐορ ^βηοροαι 8ίΙ)ί Ιες;!! 
ουί ρρορρί&ιη οοΐΐοο&νίί άίΐβοΐ&ιη βΗ&ΐΏ : 
Μαχίιηί&πιιβ ηο1>ί1βιη ΟοηβΙαηϋαια Οΐιίορυαι 
ςυί !η&χίΐΏΐ (:!οη8ΐΑηϋηί ρΑΡοηβ ίοΗ ; 
Βίοοίβϋ&ηαβ αυΐβιη Μαζίιηίηαιη, 
οαί ΟαΙβρίο ςυοςυο ηοιηβη θγ&Ι. 
ΑΙςαβ 1118 €φ8ίΐΡ6<ι (ϋς;ηϋα8 Θ8ΐ Ιρίΐιυΐα. 
^&Iη οΰΐη €11ιρί8ΐίαη&πι βχβΐίη^αορο ρβΙί^ίοηβΐΏ 
Ιγρ&ηηί άυο ηοη ροββθηΙ, οοηαηΐββ Ιίοοΐ, 
&1>άίοανθΡΐιη1 αΐίρο άί§ηϋ&1θΐη βυακη, 
6»8&ρί1)α8ςυθ ίιηρθρίαπι ρβριηΐθθριιηΐ ; 
ϋα α( ΟαΙβΗιιβ ςαίάβιη 1η 1ο(ο ΟρίβηΙβ, 
Οοη8ΐ<ιη1ία8 ίη οοοίι1ιιί8 ρβςηλΡβΙ ρ&ρΙίΙ)υ8. 
Εγ&Ι βΐίαιη Ιβρϋυβ Ηοιηο Ιγρ&ηηυβ 
ΗθΓουΙϋ βΗπ8 Μ&χβηΐίαβ ΓιΐΓίοβαβ. 
ΥθΡΰΐηΙ&ιηοη ΟοηβΙ&ηϋυβ ουηοϋβ ρΐαοίάυβ 
0!ΐρί8ΐί&ηο8 (ϋ1ί§βΙ)&( δίη^υίΑρϋβρ : 
Αί Μαχίοαίηυ8 ρ8ΓΠΐο1θ8ΐυ8 8υ]:>άϋί8, 
Π]α1ίθΡ08υ8, π)(£θ!ιυ8, ρ68ϋ8 ρυΜίοα, 
ΟΗριβϋ&αίι ααίθΐη 1ηίβη8ί88ί!ηυ8, 
ίρβορυπι, Ιΐθυ Ι άβΟΓβνοΓ&Ι οιβάθΐη οιηηίυπι. 
Ηίο ίη ίαιρβρϋ ρ&Γΐβαι αάνοοανϋ 
ΟοηδΙαηϋί ίοθάαιη ^^βηθρυπι ΙιίοίηΙααι 
ιη&ΐυηι ηιοηβίριιιη οΙ ρίοπισι θχίϋυηι. 
Ηο8 Μ&χ6η(ία8 &άββςυ&1)&1 8ΐιί8 πιορίΙ)υ3, 
ΟΙΐΓΐβΙΙ&ηοραπι !ΐ08ϋ8, θΐ 8»νυ8 !ιοιηίοί<]α. 
Ηβπι βχβθοραηά&χη Ιρίλάοιη, ρί6ΐ&ϋ8 Ι&ΙοβηιΙ 
ςυαπι &88θθΰΙ& οβί ^υ8ϋ88^^^& αΐΐίο Οβί. 

ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝϋδ ΑΝ. XXXII. 
Ερ^ο 6οη8ΐαηΙία8 οιορ(6πι οαιη νϋα πιηίαηβ 
ίπιρθρίυαι ίΙΗο ΟοηβΙαηϋηο ίρ&άίάϋ, 
ςαβηι βχ ρρίορβ 8υ806ρ6Γ&1 ΗβΙβηβΒ οοη]ο^ο ; 
ςαί ςυοιηοάο ΓβίρυϋΗεβΒ ηανί^ίαπι Ρβχθρίΐ, 
ρρϊπιυβςαθ αά 0^ρί8ΐυαι Οοιηίηυπι ρβχ Α006886Γϋ, 
άίοβΡΟ ηοη βΗΙ, υΐ ρθογ, 8αρβΓν&β&η6αηι, 
αίςυο &υ(1ϋιιρί8 &1>8υΓ(1υπι ηοη νίά6]:>ϋυρ. 
Ι^ΗϋΓ Ιιίο ΡθοιρυΜίο&πι α ραΐρβ Ιρ&άίΐ&ιη 
ρρφοΙ&Γθ @υ]:>6Ρη&]:>8( αριηίβ βΐ οοηβϋίο, 
ηοηάααι ίοίϋαΐυβ, 86ά Ι&ιηρη ρβοΐβ 8θη1ίθη8, 
ηυοά θχ ίρΒΟίηβί 8&1ί8 οοη3ίθ6Ρθ 1ίθ6ΐ>&(, 
αίςαβ υΐ Γβρυιη 6χί1υ8 άβίαάο άοοαίΐ. 
^&Iη οιιαι ίιηρβΓαίοΓθβ Ιρββ Ιυηο θβββηΐ, 

(13) ΙΙΐλ οοά. ΑΙ 1»&1ίηί8 68ΐ €οη$ίαηαΗ3, ηοη 
€οηίίαη$. 

(14) Ιί& 00(1. Αίςυί Ιιίοίηίαβ ΟοηΗαηΙίχ βροηθοβ Β Ο Μαζιμιανος Διοχλητιαν6ς τβ, 
'Ωμώς κατηρξαν του βασιλείου κράτους • 
Ός πατέρων φυς δυσγενών Δαλματόθεν 
Άσημος ί) τρ (δούλος έβδελυγμένος 
255 θεοΰ χριμάτων τυγχάνει κραταρχίας • 
Ής συμμεριστήν Έρκούλιον λαμβάνει 
Μαξιμιανον ευσεβών άναιρέτην 
Έπι κακψ γοΰν τώδε συμπβπνευκ(5τε 
Χρίστου μερίδος ή πλέον σφών καρδίας, 
2θ0 Διωγμδν άφόρητον έξηγειρέτην, 
ΚαΙ κατά δήμους εί'τε χιλιοστύας 
Μάρτυρας άπέφηναν ήγωνισμένους, 
Αυθαίρετα ^6ματα καθηγνισμένα 
Έμψυχα, παντέλεια, δεκτά Κυρίφ. 
265 Γαμβρούς δυάς είληφεν αυτοκρατόρων 
ΕΙς τάς εαυτών φιλτάτας θυγατέρας • 
Ό μίν Χλωρδν Κώνσταντα λαμπρόν τψ γένει 
Του ΐϊαμμεγίστου πατέρα Κωνσταντίνου. 
Ό Διοκλητιανδς δ' αυ ΜαζκμΤνον 
270 Ός καΐ Γαλέριος ήν έπικεκλη μένος • 
Και τούσδε τιμ^ τρ Καίσαρος άξί^ • 
Έπε ι δΐ Χριστώνυμον ούκ ένήν σβέσαι 
Ηολλά καμοΰσι τοΤσδε τύραννο ι ς σέβας, 
Έκ^ντες άπέΟεντο τήν σκηπτουχίαν, 
2/5 Καίσαρσι δ($ντ8ς διέπειν τά του κράτους * 
'Αρχήν Γαλερίφ μΙν άπάσης Έω, 
Τψ Κώνσταντι (13) δέ βασιλεύειν Εσπέρας " 
Ήν καΐ τρίτος τύραννος έν Τώμ^ π&λιν 
Έρκουλίου παις Μαξέντιος μαιν^λης * « 
280 'Αλλά Κώνστας μΙν ευμενής ίζν τοΤς δλοις, 
Χριστωνύμους εστεργε των &λλων πλέον • 
ΜαξιμΤνος δλ δυσχερής δπηκ(5οις, 
Γυνχικομανής, μοιχικός, κοινή λύμη, 
Χριστωνύμοι^ δΐ δυσχερέστατος λίαν, 
285 Πάνωλεθρίαν τώνδε φευ κατακρίνας ' 

Κοινωνον οΰτος του κράτους προσλαμβάνει 
Αικίνιον Κώνσταντος (14) αίσχρόν νυμφίον 
Κακύν τι τερμέρειον (15) ευσεβών φθύρον ' 
Και Μαξέντιος ήν Γσος τούτοις τρόπους, 
290 Και χριστομάχος καΐ μιαιφύνος πλέον • 
Τριάς εναγής, ευσεβών άναιρέτις, 
"Ηνπερ μετήλΟεν ένδίκως θεία δίκη. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΤ. ΑΒ'. 
Ό τοίνυν Κώνστας τφ γύνφ Κωνσταντίνφ 
Βίον τελευτών καταλείπει τ(^ κράτος, 

295 Όν έξ Ελένης Ισχε των πρ(5σΟεν γάμων • 
Οο χάριν εΙπεΤν ου περίεργον τάχα 
Κλύουσι προσγένοιτ' δν εύεπηβ^λως, 
"Οπως τε διίθυνεν αρχής τό σκάφος, 
Και προσδραμεΤν υπήρξε Χριστψ Δεσπύτΐ[^ • 

300 Αρχήν μεν ούτος πατρόβεν δεδεγμένος 
Διεΐπε καλώς συν^σει στρατηγίαις, 
*£τι μΙν αμύητος, ευ φρενών δ' έ'χων, 
Ώς έξ αύτοΰ δή συλλογίσασθαι δέον, 
*ί2ς ΰστερον δεδειχε πραγμάτων πέρας ' 

305 Τριών δ' όπ6ντων αυτοκρατόρων τύτε, 

θΡλΙ, Ε;βηβΡ €οη*ίαηίη. 
(15) ΙΙα οοά. 25 

Το($τοο, Μοιξεντ(οο τι χαΙ Λιχινίου, 
*Ωζ Μ«ζ(μ(νο» τόν β{ον λελοιπν^τος 
Βαρύς ό Μαζέντιος ή ν 6πηχόοις« 
βράχων 8αφθ(νός, αίμοχαρής τις χύον* 

310 'Οπλοις το λοιπόν άμ,ύναι Κωνσταντίνος 
Παραχαλ>Ττα{ αφιαι τυραντουμένοις* 
ΚαΙ καταπβισΟκΙς ή συμπαθής κάρδια, 
Έφίτεαται τάχιστα 'Ρωμαίων π6λει. 
Καΐ προς μάχην Ιτοιμον αυτόν ότρύνεΐ' 

315 ΚαΙ δή σχοπουντι χαι δεδοιχότι μάχη ν, 
Σταύρου μεσούσης ημέρας ώφθ^ τύπος 
Τυπούμιν^ς γβ προς ηόλψ δι' αστέρων 
'Εν γράμμασι φράζοοσιν, Έν τούτφ ν{χα. 
Αύτίχα το (νυν έχ χρυσού σταυρού τύπον 

320 *12ς ώπτ^ οΐ πριν έμφρ^νως σχεδιάσας, 
Αύτου προάγειν στρατιάς παρηγγύα* 
*ί^ δή πεποιθώς, συμπλαχεις έναντ(οις 
Τρ^πα{ον 1ατ$ χατά τυράννου μέγα, 
"Εργον φανέντος γευμάτων ποταμ(ων, 

325 Ηττημένου φεύγοντος αίσχρώς Ιχ μάχης• 
Κάντευθεν ο&χουν ήρξε χα2 'Ρώμης δλης, 
ΚαΙ δύγμα βασίλειον εύθ^ς έχφέρει 
Μή δεΐν χολάζειν 6εσπ(ζον Χριστωνύμους* 
ΚαΒιστορεΙται χαΐ ταδί τούτου πέρι* 

330 'Ος τβϊς χατ' έχθρων ήσχολημένον μάχαις 
'Αναχτα τούτον Ιηπύτην ώπλισμένον 
Τινά ποτ* ΙδεΤν άντι σημαίας τύπον 
Σταύρου χεροΧν φέροντα σύμβολο ν ν(χης* 
ΚαΙ πάλιν όφθηναι δΐ τφδ' ^δρας δύο 

335 Έν Αδριανού της μάχης ηγουμένους, 
Αντιπάλων χτε(ναντας αφειδώς Κλας* 
ΚαΙ φως περιαστράψαν άθρήσαι νύχτφρ 
Πάντων ύπνούντων χάραχα στροιτευμάτων. 
ΙΙερ2 τό Βυζάντιον έσχηνημένων* 

340 'Εχ των δε συνε2ς ώς Θεός χαλών δύτης 
Έπιστρέφειν ^ρζατυο χαΐ συνιέναι* ^ 
Και Αιχίνιον χριστομαχοΰντα βλέπων, 
"Οπλοις στρατί^ καταστρέφει του χράτους, 
Δίχας τ* άπαιτεΤ τύνδε χριστομαχίας* 

345 *Οθεν μονάρχης άζίως αυτοκράτωρ 
Κωνσταντίνος πέφηνεν Εσπέρας, Έω* 
Λύσιν δΐ του τρύχοντος αΐτουντι πάθους, 
Βουλήν πονηράν 6ποτ(θενται θύται 
Λ ιός βδελυχτοι χαΐ γύητες χαΐ μάγοι, 

350 Προς Ιασιν αίματι πα(δων άφθύρων 
Έναποπλύναι σαρχ(ον χατατρύχον 
Έθροιοτο το {νυν νηπίων πληθν»ς ό'ση, 
Προθεσμία δ' ώριστο τούτων θ^>α(ας' 
Παρην βασιλεύς, μητέρων χλύει γύων, 

355 Βυνθάνεται δε τάς άφορμάς των γύων, 

ΚαΙ γνους, δίδωσι τά τέκνα ταΐς μητράσι, 
Και χρι{ματα δΐ ταΐσδε προς τούτοις νέμει 
Άντί^^οπα φάρμακα της πρύσθεν λύπης* 
Ο^τω χαλώς δράσαντι νυκτός χατ' 8ναρ 

360 Έφ^αταί ο\ προκρίτων άποστύλων, 
Αυάς φαεινή Πέτρος &'μα χαΐ Παύλος 
Παρεγγυωντες γνησίως έπισχύπφ 
Τά καθ* Ιαυτόν άναθέσθαι συν πύθφ, 
ΕΙ βούλεται αχεΤν του πιέζοντος λύσιν, 02Ε8ΑΒΒ8. 26 ^^ Οοηβΐ&ηϋηαβ, Μ&χβηϋυβ, βΐ Ιιίοίηίυβ, 
ςιιί& ^αIα Μαχίιηΐηαβ νίΐα βχοβββθΓ&Ι : 
Μαχοηϋαβ ςυίάβιη 8υΙ>άίϋ8 ^Γ&νίβ βτβΙ, 
ίιηηι&ηίβ άΓ&οο ΟΓυοπβςυβ βίΐίβηβ οαηίδ. 
Οϋ&Γβ υί Ιιαηο αηηίβ άβοίςυβ οοιηρββοβΓβΙ, 
0Γ&1)&ηΙ €οη8ΐ&η(ίηαιη ορρΓθββί ροραΐί : 
& ςαίΙ)α8 6χοΓ&Ιυ8 οΐ6ΐηβη8 «ηίιηυθ 
οθΙβΓππίθ αά υΓΐ)θΐη Ηοηα&ιη βορίαβ άυοίΐ 
ΙγΓ&ηηυζηςυβ 3αιη ρ&ΓαΙυιη &ά &πη& ρΓονοο&Ι. 
Οαιη νβΓο ίηοθΓΐί ιη&Ηίβ ιηβηΐβ νθΓβαΙ οιιτ&8 
θΓαοί8 !ΐ0Γ& ΐΏβπάί&ηα οοηβρβχϋ ίγραιη, 
ςαβιη <ΐ8ΐΓα ({υφάαπι ίη οοβΙο οοηΓθΓΐη&1)&η(, 
ίηβοπρϋβ 111866 1ϋ(6η8 : Ιη Ηοΰ νίηοβ, 
Ρροΐίηυβ ί^ϋιΐΓ &ιιγ6φ 0Γυ6ί8 Ιγρυιη, 
ςυα1ί8 ίρ8ί αρρ&ΓΌθΓΑΐ, βοηβίηηβ ί8ΐ)Γί6&η8, 

Ι> βαΐθ 1ΐΰη6 ρΓβίΓβΓπ 3υ88ϋ 6Χ6Γ6ϋΐΙ)ΰ8 : 
οοί 8&ηθ ββαβ, 6οη86Γΐ& 6υιη 1ΐ08ΐ6 χη&ηυ, 
ιη&^ηαιη άβ (γΓ&ηηο νίοίοπαιη Γβΐυΐίΐ, 
ςυί 0αιηίαί8 νοΓΐίοίΙ)α8 &1)80Γρίυ8 68ΐ, 
άαιη νί6ΐυ8 Γα^βΓθΙ ΙπΓρίΙβΓ θ ρΓββΗο. 
Ηίη6 6Γ^6 αηίνβΓβα ροίιΐυβ Ηοιη& 68ΐ 
Γβ^ίιιιη(ΐυ6 βΙαΙΙΐΏ 6θίο1ιιΐΏ ρΓορθ8υί(, 
η6 ςαί8 3&ιη ΟΙιηβΙί&ηοβ «κΙ ροβααιη ρ0806Γ6ΐ. 
Αΐί& ςυοςυβ Γ6ί 1ιυ3ΐΐ8 η&ΓΓΑΐίο 68ΐ : 
η6ΐΏρβ ςαοά ρυςη&π] αάνβΓβηβ ΙιοβΙββ ραΐΓ&ηβ 
6<ΐΌϋθαι ίιηρθΓαίορ αηη&ΐιιιη νίάβπΐ, 
ςυί ρΓΟ 660806(0 π)Πί(υιη νβχίΐΐο 
0Γυ06ΐη ^68ΐ&1)α( ιηΕΐηίΙ)υ8, νίβίοηββ 8γιηΙ)6ΐυιΐ]. 
ΚυΓ8α8 (]α68 βίάβιη 6οη8ρ66(θ8 νίΓοβ 
αίυηΐ, ίη Ηαάη&ηί ιηοΐβ 6ίθηΐ68 ρα^&ιη, 
!ΐ08(ίυιηςαθ ΙυπΏΐβ ρ1α9α8 ίιηροηβηΐ68. 

^ Ρο3ΐΓ6ΐηο Ιυοθΐη ηο6(α 6θΓυ86&π(60[ΐ 

ν&11υυιςυ6 <ιιηΙ>ΐ6ηΐ6Εη, 6αη6ΐί8 βορίΐιβ 86οαηο, 
νίάίβββ ρΓορβ Βγζαηϋαιη βυχη 6α8ΐΓΑ 1ι&1)6γθ1. 
υίη6 θΓ^ο Αβηο86θη8 (1&(θΓ6ΐη Ιοοηορυιη Οβυιη, 

ΟΟηνθΗί &ά β(]6ΐη βΟΒρίΙ 6ΐ ΓΘ6(6 88ρθΓ6. 

Τυιη ίηίβθΐυιη 61ιη8ϋ&ηί8 ίί6!ηία[η ββπιεηθ, 
απηί8 60ΓΓ6ρϋ8 Ι)αη6 ΙιηρβΗΰ ι16^^6^(, 
6ΐ άθ ίχηρί6(&1β (1ί^η&8 ροθηιιβ βυζΩϋ. 
Οα&Γθ ]αηα 8θ]α8 πίθΓϋο ϊιηρβΓΕίορ 
οο6ίάυι 0οη8(&η11ηυ8 6ΐ θοί ογ1)Ι8 ίυϋ. 
Εχία Γθπΐ6€ΐίυιη ιπογΜ ρο866ηϋ ^πινίθ 
άίρυιη 6οη8ίΗυιη 6ΐ)(πΐ6Γυη( ^ον^8 

η6Γ&Γϋ 8&6ΘΓ(1θ(68 βί Γ&11&668 ΙΏ&^ί, 

η6ΐηρ6 υ( ίατββϋυιη ρυθΓοηιιη 8&η£[Όΐηθ 
ίηΟπηυιη 60Γρα8 ιηβάβΙΐΒ 6&υ8& &1)1υθΓ6ί. 
Ο ΙηΓ&ηϋυιη 6γ^ο βοΙϋ^ΙΠΓ ίη£;βη8 ηυοαβραβ, 
6( (ϋ68 οβΒάίβ άθΩηϋλ βάίοΚυρ. 

ΡπΒ8θη8 ΙκηρβΓ&ίοΓ ιηαίΓυιη βυάϋ ^βιηίΙυΕη, 
1ια3α£ςα6 6&ιΐ8&ιη ςυφήΐ 6χ &ί;1ααϋ1)α8 ; 
61 Γ6 6οπιρ6Γΐα, Π)α1η1)α8 ρΓοΙβο) ΓβάάίΙ, 
ρ60ΐιηί&ιηςυ6 ία8αρβΓ !ιί8 άί8ΐΓϋ3υϋ, 
ςυ« 8ϋ 8ο1&Ιίοιη ρΓίοη8 ιηοθ8ϋϋ8θ. 
Ηί8 Γ6θ(6 £68(18, ποβία ρ6Γ θοοιηίιίΕη νίάβΐ 
&8(&Γ6 8ϋ)ΐ ρηηΰίρυιη &ρο8(ο1οηιπι 
ί11ιΐ8ΐΓ6 ρ&Γ, ΡθίραΐΏ οασι ΡαυΙο 86ϋίθ6( ; 

86ςα6 &άΙΐΟΓ(&η(68 1Ι( 8ΐη66Γβ 6ρ!86θρθ 

8&1ιι(6ΐη 811&ΙΠ άαΐ6ί οαιη 8ρ6 6θπιιηί((6Γ6ΐ, 
81 ςαί(ΐ6χη ρΓ£β86η8 ιηαίιιιη Γυ^Ρ6 ν6ΐΐ6(, 27 ΒΡΗΙϋΒΙίΙΙ ΟΗΕΟΝΟΟΗΑΡΗΙ 28 ίιηιηοΓί&Ιβιηςαβ αο ιη!Γ&ιη νϋαιη αάίρίΒοί. 
ΡοβΙςα&ιη βαιη βοιηηιιβ άβΓβΙίςυϋ, 8(&(ίιη 
Β&ηοΐυιη βϋνεβίταιη ιιιΐιηοάαιη γθυθγθοΙθγ 
λάνοο&Ι ; αίςυβ υ1)ί νβαίβηΐβιη οοηβρίοίί, 
Γθΐη ίΐϋ οιιποίαιη ραηάϋ 1υΙ>θηϋ8βίιη6 : 
811τ68(6Γ Γθ^θΐΏ νίβΙ Γ&ϋοηβπι θάοοβί. 
ΟαΓ ν6Γΐ)& Ιοη^αβ άαο&αι ρβρ &ιη1)&£;ο8 ? 
ΓθΙί^Ιοβυιη ρΓΐηοίρΐ ΐΏγβίθήυιη βζρΙίοαΚ, 
ίηϋίαίαπιςαβ βΐ οΓβάοιιΙοιη 1)&ρΙί8ΐηο 1ίη£;ϋ, 
βΐ βαηοΐο βάυοϋ Ιαν&ΟΓΟ ίηοοίυιηβιιι. 
Αά 6!ιπ8ίί ρ&Γΐβ8 αοοθ88ϋ βΙίαΐΏ Η6ΐθη& 
δΠνθ8ΐΓί νβΓΐ3ί8 βάοοία ρ&8ΐθΓί8 χηΑχιιηί. 
Ιρ8& άθίηοβρβ θίοηβιη Οοί υΓΐ)θΐη 
ίητί8ίΙ, 8&0Γααι Ηςαυπί νββϋ^αηβ βΓυοίβ, 
ί1>ί()υβ ιι( Ιβαιρία οοηάοΓβΙ 8αηοϋ88ίιη&. 
ΚβΗ^ίο ηθ8ΐΓ& οΓβνϋ βζ Ιιοο ίβιηροΓθ 
αιηρίίβββ ; αίςαβ αά ογ]:>ϊ8 ρθΓνβοϋ βη68 
αροβΙοΙοΓυπι 8&ΙυΙ)Γί8 ρρΰάίοαϋο : 
ήβϋςιΐθ νβΓ ΐΓ&ηςυίΠαιη οΗΙιοάοζίβθ. 
Τααο (βιηρία ρ&ββίιη ραΙυβΓθ ΟΙιηβΗοοΗβ, 
αίςαβ οΕπηίδ αΓ& ί&ΐβί οαΚιιβ εοηοίάϋ 
Οΐιπβίί νίΓίαΙθ Οοιηίηί βΐ οιηηίυχη Κο^8, 
ΙΙβχηςυβ ΟοηβΙαηΙίηί Ιβ^αϋ 63 υ8. 
Ηΐβ ίαΐβ ίζηρβηΙαιίΒ ^6πϋ1)υ8 ίηηαζηβηΒ, 
ρροίαϋθ θΐί&ηι ρΓί8θί8 ίπ)ρβΓϋ βηίΙ)υ8 
6Γαοί8 &1ςιιβ Εν&η£;β1ϋ ροίβηϋα &(1^αια8, 
ΙιοιηοηγίΏ&ιη ςυοςυβ οοηάίάϋ 8ίΙ)ί υΓύβιη, 
οοβΗαζΩ 1οϋα8 ιηυηάί βρΙβαάίάίΒβιιηυιη. 
Κθ£;υΐΏ !ιίο ρίοΓαιη ρ&ΙθΓ Θ8ΐ αρρβΙΙβΙαΒ, 
βΐ οΐιπβΐίοοί&πιιη ΟΦ8&Γυιη &ηΙβοβ88θΓ. 
Ιάθΐη θρί8θοροΓυιη ρηιη&ιη ίηϋίχίΐ δγποάαιη, 
ςαίΐουβοΰπι βρυποιη Αηί άο^& ρβΓουΙίΙ. 

ΟΟΝβΤΑΝΤΙϋβ ΜΑΟΝΙ ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΙ ΡΙΙ.Ιϋ8 

ΑΝ. XXIV. 

Ρθ8ίςυ&αι ίβ ΙβΓΓββίΓβ άββοραίΐ ίιηρβηυιιι, 
ρΓοςαβ Ιιοο ΒορβΓηαιη ^Ιοπαιη &άθρ1α8 β8ΐ, 
οοβίορυζηςαβ τβ^ηί αάίϋ ΙιΟΓθάίΐ&Ιβιη ; 
ηαΐί οχ 00 ΙίΙοοΗ ίαηΐ&ιη ίζηρβήΐ ιηοίοιη 
ΟοηβΙαηΒ, ΟοηβΙ&ηϋυΒ, αίςυο ΟοηθΙ&ηΙίπυβ, 
ιηΙΟΓ 80 ρ&ρΐίϋ οαηΐ ΙιβΓοάαιη ήΐυ. 
Ει βοηοΐαηβ ςαίάβιη οοιη ΟοηβίαηΙίηο Γζ&Ιγο 
ΙθΓΠΐδ οοοίάιιαο 8ίΙ)ί Γβ^οηάαο βυχηυηΐ, 
Ηοιη&ιη ίρ8&ιη, ΑΓηο&αι, ΙΙβΙίαπκίαο, 
βΐ ςυίάςαίά ζηυηάί υ8ςυο &(1 οοο&ηυιη ραΐοΐ. 
ΟΗοηο άοηβΐ&ηΐίο οοηϋ^Η υαίνοΓβυο, 
ρΓβΒίοΓοαςαο ΤΙιγ&οϊα, βηοοςαο Μ&οοάοαίοί, 
ουιη αρ1)ο α ραίπο οοηάϋα οΐ ρο^ηί οοάβ. 
Ηίο 8ί5ί οροάίΐυιη ορϋιηο Ιαιροπαιη £;οΓοη8 
χηα11θ8 &^οη&8 ροΓίυΙϋ εο άίβοηιηίηβ, 
ροΓροΙυο ιηίΐίΐαηβ ΗοΒίοβςαο αηηΐβ ροΓοοςαοηβ 
Οοίηάο οοοίβίβ ίη ΟοοίάβαΙο ίΓ&ΙπΒυβ, 
ΟοηβΙβαϋηο ςυί& Γγ&Ιγοοι &ηηί8 1&οβ88ίνοΓ&1, 
6οα8ΐ8πΙθ άοΗο Μ&ςηοαϋί ίΓΓοΙίΙο, 
ογΜθ υηίνοΓοί Οοαβίαηϋυθ θΟβρίΓυηι Ιβηυϋ. 
Ν&ιη ΜΑ^ηοαϋυιη ςιιίάοιη ΙιοΙΗ ^αρο 8υ8ΐιι1ϋ ; 
αΐ νοίρ&ηίοηοιη ςυί ρρφίορ ί&β 80 ^088Θγ&1« 
ροροαίβοιη ιηοΐυ 8υ1)άί1υιη 8ίΙ)ί ίοοϋ. Α 3β5 Ζώης άχΐ)ράτοο τε τοχβΐν %α\ ξένης. 
ΈΐΓβΙ δ' άνήχεν δπνος αυτόν, αύτ^χα 
Τ6ν Ιερόν Σ(λοεστρον ε&λαβώς άγαν 
ΜεταχαλεΤται, χαΐ προσελΟ^ντα βλέπει, 
Και πάντα διέζεισιν αυτψ προφρ^νως* 

370 Ό Β' αύ επάγει των Οεα^έντων λύνιν- 

ΚαΙ τ{ με δει γράφοντα μαχρά συμπλέχειν ; 
Έχτ{θετα( οΐ τόν λ^γον μοστηρίον. 
Μυεί τε βαιττίζει τε πιστεύσαντά γε, 
Αουτρου τ* άσινή του παναγοΰς άνάγεί' 

375 Προσήλθε Χριστψ χα2 βασιλις Ελένη 
Αιδα9χαλ(αις ποιμενάρχου Σιλβέοτρου* 
Μεθ* ο^ Σ ιών εβλεψε τήν βεου π6λιν 
ΕΙς φανέρωσιν σταυριχου θείου ξύλου, 
Ναών τ' άναδόμησιν εύαγεστάτων. 
η 380 ΚάντευΟεν άνθεΐ τά χαθ' ή μας εΙς μέγα* 
Έχτείνεται δΐ χαι μέχρι γης τερμάτων 
Σωτήριον χήρυγμα των αποστόλων 
Γελ^ δ' Ιαρ ήνυχον ορθοδοξίας* 
Άνοίγνυται πάς χαι νεώς Χριστωνύμοις, 

385 Βωμός τ' άνετέτραπτο πας συν τη πλάν\) ^ 
Χρίστου δυνάμει παντάναχτός Δεσπ^του 
Ύποστρατήγφ βασιλεΐ Κωνσταντίνφ, 
*0ς &ρξας έθνων άπλετων έθναρχ(ας 
Σχοινίσματά τε πλατύνας χληρουχ(ας 

390 Σταύρου τε χράτει παντοδυνάμου λΟγου, 
Πάλιν πολίζει τήν 6μώνυμον π6λιν, 
Όφθοιλμόν αίγλήεντα της οίχονμένης' 
Πατήρ άνάχτων ευσεβών χεχλη μένος 
Κα\ χριστολατρών χρατ6ρων άρχηγέτης* 

395 Ερώτης όριστής ποιμενάρχων συνόδου, 
^ Μεθ* ών χαθεΐλεν *Αρε£ου δόγμα νόθον. 

Κωνστάντιος ο γιος τογ μεγααογ κων 

σταντινογ ετ. κλ'. 

• 

Τούτου λιπύντος τήν χάτω μοναρχ(αν 
Ούράνιον δύξαν δΐ χληρωσαμένου, 
Καϊ βασιλείας ουρανών χληρ<>υχ(αν, 

400 01 παίδες αότου τήν δλην χραταρχ(αν 

Κώνστασ τε, Κωνστάντιος χαι Κωνσταντίνος, 
Αύτοίς διεΤλύν σφισιν εΙς χληρουχίαν* 
Κώνστας μλν ό!μα συγγύνφ Κωνσταντ(νφ 
Ααχύντες &ρχειν τών χαθ* 'Βσπέραν τύπων 

405 Αύτης τε 'Ρώμης, Άφριχής, Ιταλίας, 
Και μέχρις αυτών ώχεανου τερμάτων 
Πάσα^δ* Έώα τφ Κωνσταντίφ λάχος, 
1Ιρ6ς τοΐσδε θρφ(ης, Μαχεδονίας δ'ροι, 
Ο Συν τ^ πατρφ^ρ χαΐ βασιλίδι πύλεΐ' 

410 Ός διέπων άριστα τήν χληρουχίαν 
Πολλο{>ς αγώνας άνέτλη χαΐ χινδύνους, 
ΆεΙ στραταρχών, χατ' έχθρων χινών δύρυ* 
Είτα σφαγέντων συγγύνων έν Έσπερε, 
Του μίν χινουντος χαθ' όμαίμονος ξίφη, 

415 Του Κώνσταντος δΐ προς Μαγνεντίου δύλφ, 
Πάσης χατηρξεν Εσπέρας χαΐ της Έω* 
Μαγνέντιον μίν άνελών μάχης νύμφ, 
Τόν δ' αΰ Βρετανίωνα (16) τόν χαχεργάτην 
'Γπήχοον θε^< χατασεισθέντα φύβφ. (16) Ιία οόά. 29 

420 Γιτηρχεν οΰτος εύχβρής μίν τ^ν τρόπον. 
Και «άμ.παν εύρίπιστος άνεμου πέδον, 
ΙΙε(θ7{νΐ(5ς τε τοις άρειομα[ν{τα(ς, 
'Ένδον δΐ τον νουν εΙς σέβας έρρωμένος* 
Κράτωρ άριστεύς χαΐ μαχητής γεννάδας, 

425 *Ι1δυς, προσηνής, ευμενής ύπηχόοις. 
\Ιβρί τε τήν 8(αιταν εγκρατής άγαν 
Καΐ σώφρον ιχος, χα ι παθών αυτοκράτωρ, 
ΚαΙ τάς χρίσεις ήν έκφέρων κατά νόμους, 
Λιχαιοσύνης δ' ουδαμώς ύπεκτρέχων, 

430 *Αρχαιρεσιάζων τβ καθάπερ δέον, 
Τάς άξιας τε προσνέμων τοΤς άξίοις 
Και πάντα ποιών συν λ6γφ τά του κράτους* 
Ου συναριθμών ούδένα γερουσί^, 
"Ος οό μετέσχε τών σοφών παιδευμάτων, 

435 Μή δ* αυ λέγειν -ί^σκητο καΐ καλώς γράφειν 
Καταλογάδην εΓτε ρυθμψ και μέτρφ, 
Παιδεύσεως έμπειρος, Ιρμου τ' αϋ> φίλος* 
Άνακτι τψδ* Ιουλιανός μαιν^λης 
'βπιφυεις ήρπασε τήν κραταρχίαν* 

440 Κάλ τοΰδε μΛκρ^ συσχεθεις άγωνί^^ 
Και διακαεί ιτυ^ετφ φθισιβρ6τψ 
Έν Μ^ψου κρήναις τ&ν βίον καταστρέφει, 
Χολήν μέλαιναν έκπτύσας Ιξ εγκάτων 

ΙΟΓΔΙΑΝΟΣ Ο ΗΑΡΑΒΑΤΗΣ ΕΤ.Β' «4>. ΕΤΕΡΟΙ 

ΦΑΣ1Ν ΕΤ. Γ. 

Είτα καθαρώς άναδείκνυται κράτωρ 

445 Ιουλιανός χριστομάχος μαιν^λης, 
Όστις άποστάς Δεσπ^τοο σεσωκ^τος, 
Καΐ Χριστιανών πίστεως σωτηρίου 
Ττ) δαιμένων, φευ ! άπάτ^ προσε^($ύ^, 
Τά Χριστιαι^ών φαυλίσας έκ καρδίας* 

450 Και κατά Χρίστου παρατάττεται τάλας, 
Και τοΰδε κλησιν εκποδών θέσθαι θ&λει* 
Και Αοιπ&ν οίαις έξέτριψεν αΐκίαις 
Και παντοδαπαΐς, ποικίλαις τιμωρίαις 
Άντιστατοΰντας εύσεβώς Χριστωνύμους, 

455 ΚαΙ τώνδ' (ίσου ; έδειξε μάρτυρας πάλιν 
Αίματος άχρι καρτερώς ήνδρισμένους, 
Ούκ Ιστιν βΙπ^Τν χρωμένοις συμμιετρί^' 
Κατά δε Περσών έκστρατεύσας Βαρβάρων 
Μετά στρατιάς μυρίας ^ωμαλέας. 

460 Και μη διαΟεις ώς δέοι τά της μάχης, 
Έκεισε κατέστρεψεν άθλίως βίον, 
ΗληθεΙς παρά του καιρίαν έν τζ μ^χΐ)» 
Ε?τ^ Αύσ6νων ή Βαρβάρων αντιπάλων, 
Ή χειρός ^λης πανσθενοΰς ούρανόθεν, 
465 Ένίκα φασιν οΑματνς κατα^ρύτου 

Πλευράς νυγείσης χειρι προσδεδεγμένου 
ΕΙς άίρα χέοντα, ταΰτ' έπιλέγειν, 
Ναζωραΐε, πλήσθητι' φευ της μανίας Ι 

ΙΟΒΙΑΝΟΣ ΜΗΝΑΣ Η'. ΟΙ ΔΒ ΕΤ. Α'• 

Τούτου καταστρέψαντος, ώς έφην, βίον 
470 ΑυσΙ τυραννήσαντος ασεβώς χρ($νοις, 
Ψήφφ στρατιάς προκρίτων γερουσίας 
Ιοβιανός χιλίαρχος ών τ6τε, 
Άνήρ αγαθός ευσεβής Χρίστου λάτρις Ο^ΒβΑΚΒΘ. Α. Εηΐ ΟοηβΙαηϋυδ βυ&ρίθ ίη^θηϋ Ιβνίβ, 
ρΐΌΓβυβ νβΓβ&ϋΙίβ οβα ραΐνίβ νβηΐο βχροβϋαβ 
ββςαβ αΐ) Απί βΐνάιοβίβ 8ίη6ΐ)&ί άυοί, 
ςυαηςη&ηι ίρβθ αηίιηυΐΏ ΟΓΐΙιοάοχυιη ^6γθγ6(• 

- ρηηοβρβ β^Γβ^ίυβ^ δίΓβηυυθ 1>6Πα1θΓ. 
1)1&αάαβ, α£Γ&1)ί1ί3, Ι>θαβνο1ϋ8 6γ§& βαίχΐίΐοβ• 
Ιάβιη οί1)ΐ ροΐυβςυβ ΐΘοαρθΓΑηϋβθίΓηαβ, 
εοηΐίηβηβ, &ηίΐΏί ουρίάίΐα^αηι άοχηίηυβ, 
άίοβΓθ ^υ8 θχ Ιβ^ιιαι ηοηη& βοΐϋυβ, 
ηβςαβ & ^υ8(^^^α ΙαΙαιη υη^αεπι (]ί80θ(]θη8 ; 
Ιαιη θΐ οα&^βίρ&Ιιιβ ρρο ιηβπϋβ θΐί^βηβ, 
άί^ηί8 Ιιοιηίηίϋυθ (ϋκηϋ&ί68 Ι&Γ^ίβηβ, 
ουηοΙ& άθΐηιιαι ίη ίπαρβηο 8αρί6η1βΓ ^θΓ6η8• 
Νβςυβ ίη 860&1υπι ςυοπαρίαζη υηςυ&αι Ιβ^Ι^ 
ηί8ί άοοϋ8 ίιηΙ)υΙυαι άίβοίρΗπιβ, 

Ρ 6ί ςυί ηοΐο άίοθΓθ Ι>6ηβΓ|ΐιβ 8θήΙ)βΡθ 

86υ ΡΓ08& ΟΓ&Ιίοηβ ρο88βΙ ββΰ Γγϋιιηο οΐ ιηβίΓΟ ; 
ηα1η(υ8 ίρ86 ΙϋΙθΗβ ΐΏα8<ΐΓατΏςαθ Αΐυιηηα8. 
Ηυηο οοηίΓα Γθ^βω ΙγιηρΙιειϋοιίθ ^υ1^αI1υ8 
οοη8αΓ^6η8, ΙαίΓοβίηίο ίπιρβηοοα Γ&ραϋ. 
Ηίηο &η1ιηί πκβγογθ άίαίορηο ο&ρίαβ 
Οοη8ΐαηϋυ8 αο Ι6ΐ1ι&1ί8 «Γάορβ Γ6ΐ)η8, 
&ά Μορβί ίοηΐββ νϋφ 8ρ&ϋοαι ο1&υ8ίϊ, 
αίΓΑΐη Γ6^6β1&η8 1>ίΐ6ΐη άβ νί806Γϋ)α3. 

ΔΕ αϋΙ*ΙΑΝϋ8 ΑΡ08ΤΑΤΑ ΑΝ. II, ΜΕΝ8. VI ; ΥΕΙ., 

ϋΤ ΑΙ.ΙΙ ΑΙϋΝΤ, ΑΝ. III. 

Εχίη αΙ)8ςυθ ββζηαίο ίιηροΓ&ΙοΓ 68ΐ 1ια5ϋυ8 
ο1ΐΓΐ8ΐοαΐΑ6!ια8 ^αI^αηιιβ βϊ ίαηοβυ8 ; 
ςυί α Ηβ^β δβΓναΙΟΓΟ βυο άβΓβοίΙ, 
ΟΙιηβϋ&ηοηιοαςαβ Αάθΐη βαΙαΙ&Γβιη 

ΰ ουιη άβΒίηοιιυοα, Ιιοα 1 ίΓ&ιιάίΚ)α8 οοιηιηιιΙ&νϋ, 
8&6Γΐιιη(|υ6 άο^σια οοηΐβτηρίίιη οοΓάβ ΓθβρυίΙ. 
ΤυΐΏ οοηίΓα ΟΙιηθΙαιη ύθΐΐυιη Ιιίο ηχιββηηονβΐ 
1ιιΐ3υ8ςιΐθ ηοααθίΐ βχΙβηηίη&Γθ ηϋίΙαΓ. 
ΡΓθίη(Ιβ ςυοΐ θΓυοί&ϋΙ)α8 ςυοίςαβ ροβηίθι 
ςαΑΓΰΐη (ϋνθΓ8&8 Γοηη&8 νίχ ί&τί ϋοοΐ, 
ΟΙιηβΙίοοΙ&Γυζη αϋήνβηΐ οοη8ΐ&ηϋΑΐη ρίακη, 
πΐΑΓίγηιαι ςααηΐυιη ηυιηβΓυιη βίΤθοβήΙ, 
ςυί υ8ςυβ αά β&οςαίαοιη Γ68ΐϋβΓαηΙ, 
βΐυάιοδο ιηίΐιί 1}Γβνί(&Ιί8 ηοη ΗοθΙ (1ίθ6Γθ. 
Οβίηάθ ΡβΓ8&8 ΒΐλΓ[)αΓ08 Ι)θ11ο αρρβίβηβ, 
οορϋ8 ίηβϊΓυοΙαβ ίαπυιηθηβ ΓοΓ(ί89ίΐΏί8, 
Γ6 ηίΐιίίοιηίηυβ 1)θ1ϋο& ιη&Ιθ βθ8ΐ&, 
&ιηί8ϋ Πΐίο νϋαιη ίηίβϋοϋθΓ, 
ίαεβΓίο &υο(θΓ6 ^Γ&νίίβτ ίη ρΓοΙίο ίοΐυβ, 

η 8βα ίυίΐ ίΐΐθ Ηοωαηυβ ββα Ιιοβϋβ Β&Γΐ>αΓυ8, 
86α 0(£ΐθ8ΐί8 αΐίςαα ν&ΙίάίοΓ α:&ηυ8• 
Ταηο ^α1^ΑηαIη αίυηΐ ιη&α&ηΐβιη β&η^ηίηβηι 
βυίΓθ88θ <» ΙαΙθΓθ ιη&ηυ ο&ν& βχοβρίυπι 
<1ί8ρ6Γ8!8 ρβΓ αθΓβπι Ιιίβ ν6Γΐ>ί8 λάάίΐίβ : 
ΝαζαΓβηβ, βϋίιη βχρίβ. (Ηβιη νβ8&ηί&ιη Ι) 

^ΟVIΑΝϋ$ ΜΕΝδ. VII; 8Βϋ, ϋΤ ΑΙ.Η ΑΙϋΝΤ, 

ΑΝ. Ι. 

^ϋι^&ηο, 8ίοαΙ άίχί, νίΐα ογΙ>&Ιο 
ρο8ΐ 8ε6ΐ6ΓαΙαιη 1)ίβπη1ί ίγΓ&ηηίάβαι, 
8υ£ΓΓ&^ίο ορΙίπι&ΙΙιιιη ο&8ΐΓθη&ί8 οοη8ί1ίί 
^ον^&ηυ8 ρβΓ ίά (βαιρυβ ίΓίΙ)υηιΐ8 πιίΐίΐυο}, 
νίΓ 1)οηυ8 αίςαο 01ιη8ΐί ρίαβ Γαηιαίαβ 31 ΒΡΗΚ^ΒΜΙΙ ΟΗΚΟΝΟαΚΑΡΗΙ 32 Αά ίχηροη! άί^ίίαΐβιη ίυϋ 8ϋ1)νβο(υ8, 

ΟβΙβΡοςυίη ίρββ ρβ^ηαιη ΓββραβΙ>&1, 

ΟΙιΗθϋ 86 Γαιηπίιιιη βββθ άίοβηβ, 

αΐηαβ βΐΐιηίοίβ ιηίΗΐίΙΐαΒ ίιηρβΓαίαρυιη ηβ£;&η8. 

Βί νβΡΟ ουιη €ΙΐΓί8ΐ1οο1β8 8β ίηοΙαίΏαβββηΙ, 

Ιαηο ίοαρθΗυιη ^ον^&ηιι8 ρβοβρίΐ ρροΐίηυβ. 

ΕΙ ρ<ΐ(ίθ ιηοχ οοΕπροθϋΑ οαιη ΡβΓβα γο^θ, 

λίςυβ Αη1ίοο!ιί&χη ρβάυοίο βζθΓοίΙυ, 

βζβαίθβ άΰάυια ρΓΪηοίρββ ρ&βΙοΓθβ 

αά 81108 £;Ρθ£;68 βάίοΐο ΓβνοοανίΙ, 

ςαο8 ίηίθΓ ΑΙΙι&η&βίαιη άίνίηοιη ρΓΦβαΙβπ], 

οαηοΐίβςυβ θζΙ)ΐΙ)αί( Οΐιηβϋ&αίθ 

νβΓ ΐΓ&ηςυίΙΙυιη βΐ ΟΓΐΙιοάοχί» Ιυιηοη. 

Ηίβ (χΕί&ί&Γαιη ΑηογΓ&ιη άθΐΑΐα8, 

ίΙ)ί ίιηρΓονί8ο ο1>ϋυ θζοβββίΐ Ιβρπβ, 

Γθ06ηϋΙ)α8, α( ίαπίΑ ββΐ, Τ0Γ&Ιί8 ίυη^8. 

Ιι&αά ρΐαθςυ&ιη οβίο π)βιΐΒί1)αΒ Γβ^ηο ΓραιΙυβ. 

Ρίθίαΐβ 18, ιιΙ (Ιίχί, ίυίΐ ίηοίγίυβ, 

1)οηυ8, ΐΓληςαϋΙαβ, 1)6η6νο1α8 θγ^α 8α[)(1ί(θ8, 

ΒίΑΐυΓΑςαβ οοΓροη8 ρΓΟοβΓΑ 1α06η8 ; 

1ί11βη8 βϋΑζη ηβάίοοπΙΟΓ 6ΡυάίΙυ8 ; 

νίαί (Αΐηοη Αίςιιβ αοιοΗβ ί1ΐ606ΐ>η8 οΙ)αοζ1υ8. 

Ηα^α8 ΟΑάΑΥθΓ Αραά ΒγζΑπΙίυιη ογΙοθιπ 

ίη 8ΑηοΙο ΑροβΙοΙοΓΟίη Ιβιηρίο β8ΐ οοηάϋυιη. 

ΥΑΙ-ΕΝΤΙΝΚΝϋδ ΑΝ• XI; 
ΒΙΥΕ, ϋΤ ΑΠΙ ΑΙϋΝΤ, ΑΝ. Χ. 

Ρθ8ΐ Ιιυηο ίηββάιΐ γθ^ηοι άί^ηϋΑΐβιη 
^α8^^^^β βίιηαΐ οίοιηθηϋφςυβ βζβιηρίΑΓ 
ΥΑίθαΙίηίΑηαβ ΟΙιηθΗΑοοΓυΓη άοευβ, 
νΪΓ βίΓθίητιβ, ΑηΙιηο8υ8 αο Γούαβίυβ, 
ςίβηβήβ 6ζ ΡΑηηοηίΑ βΐίρρθίη ΙγαΙιθπβ ; 
ρπηοβρβ 1)οηα8 βΐ ρΓονί(!υ8 θγ^α 8υΙ>άΗθ8, 
ςυί ρβΓβ^ΓΪηΑβ ςυοηάΑΐη ίη Γβ^^ίοηββ, 
υΐροΐβ ΟϋηβϋΑηοθ Οβαζηςαβ ΟΙιηβΙαιη οοίβηβ, 
αΒ ΑροβίΑΐΑ ^ΰ1^Αηο ρηΐΒα8 (υβΓΑΐ ; 
ηαηο Γβάαζ Αά βχβΓβίΐΌΐη, Ιηϋυηυβ θγαΙ. 
Ιβ ιιΙ)1 βαρΓΟχηΑΐη άι^αίΐΑΐβιη Α<1ϋ(, 
ΐιηρθΓϋ βοβίαιη ΓρΑΐΓβιη Αβοίνΐί βυαιη, 
οΒΓϋχηηοΑαιη ΥΑίθαΙβιη, ΑΗΙ Α88βοΐΑΐη, 
οαί ρΑΓίθβ Οηοηϋβ Γθ£;βη(ΐΑ8 ΐΓΑάίάίΙ : 
ίρββ νβΐΌ Οοοίάαίθ ρίθ ρΓβίυιΙ, 

α1>ΐ ΐΓ0ρ1ΐ8ΒΑ ηοΜΙΪΑ άβ [)ΑΓΐ>Αηθί8 

ββηϋΙ)ΐΐ8 νίβίορ βίΑΐυίΙ ορβ ΝαπιίηίΒ. 
Ηίο οιηηίΑ 1)οηί βιρροιηβηβ ρήηβίριβ 
^υ8^^(^^ςυβ απιορθ ρΓββθΓϋαι Οα^^γαοθ, 
ΟΓΐΙιοάοζοΓυιη άο^αΐΑΐυιη άβΓοηβορ, 
βρΑϋοβυιη νίΐο ουΓηοαΙιιιη Θΐη6η8α8 β8ΐ, 
θ( οαηα νίΐβ βΐ Ιβπηίηο 1)θΑΐυ8 νίβυβ, 
οχρίθϋβ ςαΑΐυοΓ 8αρΓΑ οβίο^ιηΑ Αηηί8 
βΌΐηιηο ίη Γαυογα Ναπιίηίθ 1)6Α(ϋΑίβςυβ ; 
6χ ςυο ίχηρθΓίυχη βυβοβρβΓΑΐ Αηηίβ αηάβοίπι. 
Ηίβ άυιη ίη ΟαΙΗθ άβ^βΐΆΐ, πιοΓίβαι ο]:>ίϋ, 
ΟπιΙίΑηο βΐΐο ίιηρβηϋπι Γβΐίηςαθηβ 
νΪΓΟ ΓθοΙΟΓαιη άο^ηίΑίαιη άβίβηΒΟΓί. 

ΥΑΙΕΝΒ ΑΝ. III, 8Ε0 ΙΥ. 

Οηβη1ί3 ίηίοηοι γθ^αΙορ ΥΑΐβη8 
ΑηΑηοΓυιη άθάίΙαΒ νββΑηίβ, Α ΕΙ ς βασιλείας τ6 κράτος προεχρ(θΐ)' 

475 Ό δ' ^ν άιτβίθής ιιρός τό δέζασθαι κράτος. 
Χρίστου μΚ αύτ^ν οΐχ^την είναι λέγων, 
Και μή χραταρχεΤν άσεβους στρατού θέλειν 
Τούτων δΐ Χριστών άναχραζάντων σέβειν, 
ΕύΟυς άνεζώσατο τήν χραταρχ(αν* 

480 Κα2 σπένδεται 81 τφ χρατοΰντι Περσίδος* 
Κα^ συν στρατί^ τήν *Αντι^χοο φθάσας 
Τους πριν φυγάδας άρχιΟύτας ποιμένας 
Β!ς σφων έπανήγαγε ποιμεναρχ(ας, 
ΜεΟ'ών Άθανάσιον ίνθεον θύτην, 

485 Καΐ πασιν έβράβευσε τοις Χριστωνύμοις 
Έαρ γαληνών 6ρθοδοξ(ας φάος. 
Βίς Άγχυραν δΐ πεφθαχώς Γαλατίας 
ΈχεΤ τελευτ^ διάγων έξαπίνης 
ϋ Φαγών μύκητας άρτιφυεΤς, ώς λύγος, 

490 Όχτώ κατασχών μ^νας αρχήν και μύνοος* 
Ύπηρχεν οΰτος ευσεβής μ^ν, ώς ίθφν, 
Χρηστός γαληνός ευμενής δπηκύοις, 
Άναδρομήν σώματος εδμήκη φέρων/ 
Και γραμμάτων δΐ μετρίως γεγευμένος' 

495 "Ήττητο δ' οΤνου σί^ν έρωτοληψίαις* 
Καΐ τούδ^ ό νεκρός έν πύλει Βυζαντ(δι 
Έν εύαγεΤ τέθαπτο κηρύκων δύμφ. 

ΟΓΑΑΕΝΩΙΝΙΑΝΟΣ ΕΤ. ΙΑ'. ΟΙ ΔΕ. ΕΤ, Γ 

Είτα παρηλΟεν εΙς βασίλειον κράτος 
Δικαιοσύνης, πραύτητος αΖ τύπος 

500 Ούαλεντινιανός ευσεβών κλέος, 

Γεννάδας άνήρ, εύσθενής, ^ωμαλέος, 
β Έκ Πανονίας άρχήθεν ώρμημένος, 

Κράτωρ αγαθός, κηδεμών 6πηκύων, 
Είς άλλοδαπήν έξορισθείς που χθύνα 

505 Ί2ς Χριστιανός καΐ Θεόν ΧριστΒν σέβων 
Ιουλιανού προς Παραβάτου πάλαι* 
ΒΤτ' ανακληθείς χρημανίζει τρεβοΰνος. 
*Ως ο5ν άνεζώσατο τήν κραταρχίαν, 
Κοινωνόν άρχης συγγονον προσλαμβάνει 

510 "Αθλιον Ούάλεντα μύστην 'Αρείου• 

Καΐ μοϊραν αύτφ παραδοΙ>ς τήν της Έω, 
Λυτός κατηρχεν εύσεβΰς τής Εσπέρας} 
Ηεριφανή τρύπαια κατά Βαρβάρων 
Καί νίκας Ιστάς τ^ Θεού συμμαχί^* 

515 ΚαΙ πάντα ποιών οΤς σεμνύνεται %ράτωρ, 
Δικαιοσύνης ές τά μάλιστα φίλος, 
τ\ ΚαΙ δογμάτων πρύμαχος ορθοδοξίας, 

Πολυετής τις αναφανείς έν βίφ, 
Κα\ μακαριστός του βίου καί του τέλοος, 

520 Βίους ύγδοή κοντά της ζωής χρύνους 
ΙΤρός τέτρασιν αΖ έν^έως εύδαιμύνως, 
Άφ' ων κατηρξεν Ινδεκα κραταρχίας* 
Οΰτος τελευτ^ διάγων έν Γαλλίαις, 
Γ\φ λελοιπώς Γρατιανφ τό κράτος, 

525 Άνδρΐ προμάχφ δογμάτων όρθοφρύνων, 

ΟΓΑΑΠΣ ΕΤ. Γ. (17) ΟΙ ΔΕ ΕΤ. Δ'. 

Ό δ' αΖ Ούάλης βασιλεύων της Έω 
ΚαΙ καθυπαχθείς *Αρειανων μανίφ, (17) ΙηΙβ11ί{;ο Ιγοα υθΙ ςαΑΐυοΓ Αηηο» ρο8ΐ ΥΑίβηϋηίΑπί ίηΧήΒ ο1)ϋηπι. 33 

ΣγοΒρος διώκτης όρθοδοξούντων λάχους 
Έν χαΐ χολαστής δυσμενής, φριχαλεος* 

530 Άρχκθ'^'εα^ (^^ν ποιμένας διδασκάλους 
Πο^μνης έλαύνων χαΐ τιθείς πο^ρωτάτω 
Και ποιχ{λαις σφας έχτρ(βων βασάνοις* 
θεού δι ^^ας χωλύων ^ιίωΊ δ6μων 
Ειρχταΐίς έναπέχλειε δεσμωτηρίοις* 

535 "Αλλους δΐ βυΟφ χα2 πυρί θαλαττίψ 
Συν ι^υριφλέχτφ νηΐ χατεπυρπ^λεΐ' 
Έστεργε δ' ώς μάλιστα μύστας *λρείο\ί^ 
Και τούδε τοις δόγμασιν άπριξ εμμένων 
'£χχλησ(ας ϊνειμεν αύτοΤς τάς 6'λας, 

540 Σφών ορθοδόξους έχβαλών χαχοτρόπως. 
Σχυθών δι βρφ^ης χαταδηούντων ^ρους 
ΚαΙ ικάντα δρώντίύν ΣχυΟιχήν έρημίαν, 
*Αναξ Ιικεστράτευσε τοΐσδε Βάρβαρο ις. 
Και συμιτλαχείς ήττητο δυσχλεώς ΣχύΟαις* 

545 Τ&ν έχ ξίφους φεύγων δΐ θάνατον τάλας 
Άχορμι^ 1Γ0Ο συρφετώδει προστρέχει, 
Κάχεΐ τροφή γένοιτο πυρ6ς παμφάγου, 
Σχυθών άναψάντων γε χώμης οΙχ{ας* 
Κατηρξεν ούτος προς τρισΐ δέκα χρόνους, 

550 Βαρύς χολαστής όρθοδοξούντων λάχους, 
θ<φμ^ δ* εραστής χα2 πρόμαχος Άρε(ου. 

ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ ΕΝ ΡΩΜξί. 
Ούτω φΟαρέντος Ούάλεντος άθλίως 
Ό Γρατιανάς συν χασιγνήτφ φ(λφ 
Πάσης χατηρξαν *Εσπέρας χαΐ τήσ 'Έώ. 
355 Κράτος μλν εΤχε Γρατιανός πατρόθεν* 
Έ δ' αυ στρατιά του πατρός τεθνηχότος, 
ΚαΙ μή παρόντος Γρατιανου τφ μόρφ, 
ΆνεΧπεν Ούαλεντιαν^ν νέον. 
Και σύγγονος δέδεχτο τήν χοινωνίαν 

560 Ζηλών βασιλεύς Γρατιανός πατέρα 
Είς ευσεβειαν, ορθότητα δογμάτων, 
Αιτουντι Οε(φ τφ Βάλεντι συμμάχους 
Ούχουν παρέσχεν έξιόντι προς Σχόθας, 
Ού σ'^μμαχεΐν δει τοις έχθροΐς θεοΰ, φράσας' 

565 Κα2 ποιμένας δ' αϋ ένθέους διδασκάλους 
Προς Ούάλεντος ποιμνίων έξωσμένους 
Τής ε&σεβείας ορθοδοξίας χάριν. 
Αύθις έπανήγαγε ταΤς Έχχλησίαις* 
Αεηλατούντων των Σχυθών δ* 2τι βρφιην, 

570 Και τησδε πάντας έξερη μουντών δ'ρους, 
ΚαΙ τα πέριξ άπαντα χατεφθαρχότων, 
*Ατ' ακάθεκτων τ^ ν(κ^ διδειγμένων, 
Μετακαλείται Γρατιανός αύτάναξ 
Ααμπρ^ν Θεοδόσιον έξ Ισπανίας, 

575 *Ανδρα άρεΥκόν, γεννάδα, βουληφόρον, 
Τ\1 δ* ευσεβείς μάλλον ώραΤσμένον* 
"Ον καΐ στρατηγον άποφήνας ταγμάτων 
Μετά στρατιάς Ικανής ^ωμαλέας 
Κατά Σκυθών πέπομφε τούτον βαρβάρων 

580 *Ός συμβαλών ήττησε τους αντιπάλους 
Τρεψάμενος σφας έν μάχ^ κατά κράτος, 
ΚαΙ πάντας ^δην παραδους μικρού ξίφει* 
Έπειτ' άφειχώς στρατιάν αύτου μένειν, 
Προς Γρατιανόν αυτεπάγγελτος φθάσας 

585 Έν Πανονί^ διάγοντα τφ τότε^ 02^8ΑΒΒΘ. 34 ^ ραΚΙβ οΓΐΙιοάοχφ ρβΓββοοΙοΓ νβΐιοπίθηβ 
ββναβςυβ ΙογΙογ θΓαΙ βΐ ΙιογπΜΗβ. 
ΡαβΙοΓθβ ςυίάβιη ρΓΦοίρυοβ οΙ ιη&^ίβίροβ 
^Γ6βίΙ)ΐ]θ βυίβ ρυΐβοβ βΐ ρΓοουΙ &1)1β£[&(08 
νβΓϋβ ρΓΦίβΓβα ροθοίδ 6χοηιοί&1)Α( : 
Ιΰΐη βΐ Οβί 8&θθΓάοΐ68 β&ΟΓίβ ΦάίΙ)υ8 
ρΓθ1ιϋ)ϋθ8, λΓοϋβ (Ι6ϋηθ1)&ί νΐαοαίίβ : 
&1ίθ8 αςαίβ ρΓ&Γοο&]:>&ί, ζηβάίοςαβ ιη&Γΐ 
οοιη5υ8(α ηανβ ϋαιηΐΏίθ 6Χ8(ίπςυβ1)&(. 
Αηί νβΓΟ &88βο1&8 ίχηρθηβε οοΐ6η8« 
αίςαβ 6^α8 άο^ιη&ϋ1)α8 χιιθΓάίοα8 βάΙΐΦΓβηβ, 
βοοίθβίαβ ίρβίβ οιιηοΙ&8 Γβ^οηά&β άβάϋ, 
6]8€ΐίβ ίιιάβ ρβΓ βοθΐυβ ΟΓϋιοάοχίβ. 
ϋοίαάβ Οοΐΐιίβ Τΐιπιοί&πι ρορα1&η1ίΙ>α8 
βϊ νΑ8ϋ(&ΐ6χη 8ογΰιίο&ιη θΓβοίβηϋ1)υ8, 
ίιηρβΓΑΐοΓ Β&Γ5&ΙΌ8 1)β11ο α^^ΓΟββαβ 

" ρΓ«1ίο ίηίθΗβί νίαοϋαρ α ΟοΙΙιίβ ; 
άιιζηςυβ ιηίΒθΓ ίαΐυιη α βΐ&ιϋο ίηιιηίηβιιβ 
ΐη^ϋ, αο νϋί 8β ρ&Ιβ&ΓΪο &1)άίΙ, 
ίΙ)ί Ο&ίηαι&Γυιη θ80& 61 βά&οίυαι, 
ϋαΐΏ Οοΐΐιί ΐ^αβιη 8υ1)3ίοίυαΙ ρα^^ί άοιηίϋυβ. 
Ηίο &ηηί8 ΓβΓζηθ ΐΓβάοοίηι ίιηρθΓ&νϋ) 
^ΤΛηΒ ΟΓΐΙιοάοζβθ ο&τηϋ'βχ Εοοίοβίο, 
ίθΓνί(1υ8 Αήί αιη&ΙοΓ βΐ άθίβηβορ. 

ΟΗΑΤΙΑΝϋδ ΚΟΜΛ:. 

8ίθ ρβΓΘΙΙΟΐθ ΙΏί8ΘΓβ Υαίθχιΐβ, 

οβρίΐ θΓ&Ιί&οα8 ουκη £;6πη&ηο ΓγαΙγο 
Εοί 0Γΐ)ί8 Οοοΐ(1αΐς[ΰβ ίωρθπυιη. 
6Γ&ϋ&οα8 ςΰίάβιη & ρ&ίΓβ γθζ ΓυβΓ&Ι άίοΐαβ ; 
νβ^αIη^&Iηθη οχθΓοίΙυβ, άθΓαηοΙο ρ&ΐρθ, 
ςαοηίαιη ΟΓαϋαηΰβ Πιαθή ηοη ιηΙβΓβΓ&Ι, 

^ ν&ΐοοϋηί&ηυιη ^αη^ο^6Iη βοοίαιη&νϋ, 
&άηιί8ίΙςα6 ΓΓ&ΙοΓΓβ^ηί οοιηιηαηίοηβηι. 
0Γ&ϋ&αυ8 ροΓΓΟ 0»8&γ ραίβηΐφ βαιιιίαβ 
ρίβΐ&ϋβ ΕΟ (1θ£;ιη&ϋοβ9 Γ6θΙίΙαάίηί8, 
Υαίβηϋ ρ&ίΓυο αακϋία ρο8ΐα1&ηΙί, 
άαιη Οο11ιί8 &πη8 ίηίοΓΓθΙ, ηοη 8υΙ)0ΐί8ϋ ; 
ηοη ορΟΓίβΓθ &αζίΗ&Γί 1ιο8ΐί5α8 Ββί άίοβηβ. 
Ταπί θϋαηι 8&ογο8 ρΓοβυΙββ άοοΙοΓθβ, 
ςαο8 ν&ίβηβ βΐ) ονί1ί1)αβ ρβρυΙθΓ&Ι 
οΚ) οΓΐΙιοάοχοΒ βάοί ρίυπι άο^πια, 
ΓαΓβαβ ςυοηιςΰθ βαίβ Εοοίββϋβ Γβάάίάϋ. 
Οθίη ΟοΙΙιίβ ΤΙΐΓβοί&ιη αάΐιηο ίηίβ8ΐαηϋ1)α8, 
ο^θ^ι^8 ιηοο1ί8 ίλοΐα βοΐίΐυάίηβ, 
&£;η8 Ι&ΐθ οαηοΙί8 ρο88αηι άλΐίβ, 
ουαι Κιοβίθβ ηαΐΐβ οοαιρΗαιί νί ^&α1 ροβββηΐ, 

Ο 0Γ&ϋ&ηα8 ίηιρβΓ&^ΟΓ &άνοο&νϋ 
βρίθηάίάααι βζ Ηίβραηία ΤΙιβοάοβίαοι, 
νίηιιη ηιατϋαΐβη), 8ΐΓθηιιαΐΏ, οοηβίΗοβαπι, 
ρίβΐ&ίβ ααίβηι αιιιζίπΐθ οοηβρίοααιιι, 
ςαβιη 8υρΓ6πΐΰΐη αηηορυιη βίβοΐυπι άυοβπι 
οαηι ίη£;θηϋ βχβΓοϋα αο ίθΓϋ88Ϊηιο 
&(1νβΓ8υ8 Οοϋιθ8 1>&Γΐ)&Γ0β θχρβάΐνίΐ. 
Ι8 αΰΐθΐη ρΓφΗο ίηίΐο νίοΐορ Γαίί, 
ΟοΙΙιίβ νί 8αηιπι& βΓΟίΟΓυπι ρροΟί^αϋθ, 
^ΐΐ&άίοςαο ρΓορβαιοάυιη οαηοΙί8 οοβίβ. 
Μοχ ιΙ)ί άβρβίίοΐο ίη ο&βΐηβ πιίϋΐο, 
ιιά θΓ&ϋαηυπι ίρβοηΐΘΐ ηΰη(ίυ8 αάνοΐαΐ 
ίη ΡαηηοηίΑ Ιαηο Ιβπιροηβ άίνθΓβΑηΙΰΐη, 35 ΒΡΗΕΑΙίΙΙ ΟΗΒΟΝΟσΚΑΡΗΙ 36 6( άβ ρ&ΐΓ&ία νΐοίοπα εβΓίίοΓβιη Γ&οί(, 
8υχηπι&χη ΟοΙΙιΟΓαιη δίξαίίΙοαηβ οεοίάίοηβζη. 
βΓ&Ιί&ηαιη ρορΓο τιΐ ά&ΓβΙ νίοΐοη» ρΓχιηίιιιη, 
αϋοςοί ίά ]&ιη οχίθϋιηααβ ρΓοάββββ ίχηροήο, 
ΐιηρβΓ&ΙοΓθχη ορβ&ί Τΐιοοάοβίυζη 
Ιοϋυβ οΗθηΙίθ, β1 Μ&οβάοηί» &ο ΤΙΐΓ&βίΰ : 
οοοίάαί ιηυοάί ΙβΓρίβ ββΓνιιΙίβ δίΐϊί. 
ΡοδΙΙίΦΟ ίη Οαΐΐίίβ άβ^βηθ ιηΙβΓβοϋυΓ 
α άαοβ ςαοάαιη, ηοαιίηβ ΑοάΓα^&ΙΙιίο, 
ςυί άοΐο &(1 οφάβαι 63 υβ ^Γ&ββ&ΐυβ ββΐ, 
ροβίςυαιη ββχ&απίβ οίΓοΊΐθΓ τβ^ηανβΓ&Ι; 
1)οηυ8 ίαιρθΓ&ΙΟΓ, ρίυ8(ΐυβ €!)Π3ϋ Γαπαοΐυβ. 

ΥΑΙ^ΕΝΤΙΝΙΑΝϋδ αΟΝΙΟΗ 110Μ>Ε. 

θΓ&Ιί&αο βχβΐίηοΐο ρ&Κθβ 1ΐθ8ρθη&8 οαηοΐαβ 
ν&ίβηΐίηί&ηυβ 3αηίθΓ Γγ&Ιθγ γθχιΙ, 
ςιιί ςαίάβιη ιηαΐηβ άθοβρίαβ 8αΑ8ίοηίΙ)α8 
^υ8ι^η8Β Απί άοςιη&Ια Αΐηρίοχυβ β8( : 
αίςυβ Ιιίηβ ριΟΓαιη ΙαΓίι&ιη &ιη&Γθ (1θ8ηΙ. 
Τυαι Γ6ΐ)β11αα1β ςαοά&ζη άυοβ Μ&χίχηΟι 
6ΐ3ααι νίοίοπα βοη(Γ& 8β ροϋΐο, 
Ι6ς&ϋ8 ιηίββίδ 8(1 Οήβηϋβ ρηηοίρβιη 
ίαοΙγΙαίΏ Τ1ΐ6θάθ8ίαιη 8αρρβ1ία8 ρβϋΐ. 
ΙΠθ Γ68ροηάϋ 8β ιηίΓ&η ιηίηίζηβ 
81 86Γνα8 Μ&χίιηυθ άοιηίηο βυρβήοΓ ίιΐθΓϋ, 
ίρβυοαςυβ ηαρβΓ αοΐθ ρΓοϋί^&νβπΙ ; 
ςυοηίαιη Ια, Οοιηίααιη ίααιη, 68Θ8&Γ| 
βχ&υοίΟΓ&ίαιη ί&2χιιιΗ8 οοηηυιηβΓ&8, 
ςαί ςυίάθζη Ρ&ΐπ 8ίιηί1ί8 8αΙ)8ΐαηΙί& 68(. 
ΑΗαιηθη βυιηρίίβ &ηηί8 ίωρβΓ&Ιορ 
Μ&χίηααιη ρρβΒίίο βυρβΓ&Ιαια οοοίάΐΐ : 
Ιαιη βϋαιη Αηάρ&^αΙΙιίο ο&ρυΐ £ώ8(ιι1ϋ, 
ρ(Βηα8 &1) 60 Γβρβίβηβ οβάΐβ Γβ^ίβθ. 
Ηίβ ςθ8ϋ8 άοιηυοι ΓβνβΓίϋυρ ίιηρβΡ&ΙΟΓ. 
δθά 6606 ρυΓ8υ8 Υαίβηϋαί&ηο 3ΰν6ηί 
&υ1ίοα8 νϊρ Βα^βηίιΐ8 &(1ν6Γ8&τίυ8 οπίυρ : 
ςυα γθ οοιηρβΓία, πίθΐυ 00ΓΓβρΙα8 Οθββ&Γ 
ίρ86 8ί]:>ί 1&ςΰ60 νίίαιη ίαΐ6ΓΓΐιρϋ;. 

ΤΒΕΟΟΟβΙϋδ ΜΛΟΝϋδ ΑΝ. XVII, ΥΕΙ- XVI, 

ΑΙ Τ1ΐθθ(1θ8ίΰ8 Αυ8οηαιη ίπιρ6Γ&ίθΓ 
Εα£;6ηίαιη ςαοςυβ οαρΙί8 αΓΕηΊ8 ρ6Γ86ςα6η8 
ρΓβΙίο άβνίοΐυιη νϋα 8ροΗΑΐ, 
Γ6§;ηο(ΐυθ 8ΐιο ρ&Γΐ68 ίΐ68ρ6η&8 αάάϋ. 
Α&ΐ6ςυ&ιη Ιαπιβη 1ι8βο ρΓθβοΙ&Γβ ^6ΓβΓθΙ, 
Τΐΐ688&Ιοηίο& ίη αΓΐ)6 €«8&γ ν6Ρ8&η8« 
ογΙο ρ6Γ ρορηίαιη ιηοΐυ ββάίΐίοδο, 
οοη1υιη6ΐίθ8ί8 οίνίαιη άιοΐίβ ίρ8β ΙφάΗαΓ, 
αίςτίθ ίη ίαιηυΐΐυ οβΒάϋυρ ρΓ»ί6θ(α8. 
ΙΙ»ο ίοαρβΓ&ΙΟΓ 1ΐ8αά ιηο(ΐ6Γ&(6 Γ6Γθη8 
αηη&Ιθ8 οοηΐΓ& ρορυΐιιιη ίιηιηί8ϋ ιώ1Η168, 
ςα! Ιιιιηο οΓυάβΙϋβΓ 9ΐαάϋ8 οοηοΙάβΓαηΙ, 
ϋ& α( ίη ΙαηΙο ΰοη^πβ^Αίο ηηπίθΓΟ 
ςυΐηάθοίχη ιηίΐΐία Ιιοηιίηυηι ρ6η6πηΙ. 
86(1 Μ6(11ο1αηί ΑχηΙ)Γ08ία8 6ρί8θορυ8 
6φ8&Γ6ΐη &άπιοη6η8 Ι&ηΙΙ οοαιιηίθδΐ 806ΐθΓί8, 
αά ρ(Βη1ΐ6η1ί&ιη ΓαοΙί ίΐ6χϋ αηΐΕηυιη : 
Ιυπα 1&0Γγιη8η1ί γ61 ρ6Γρ6ΐΓ&ΐΦ 0Αυ8& Α, Αυτός βχσιλβΐ μηνύει τά της ν(χης, 

Και τόν ΣχυΟών 6'λεθρον ά'μα >&α2 φ^νον* 
"Οθεν βασιλεύς είς άμοιβήν της ν{χης, 
"Αλλως τε χρίνας έμπρέπειν χραταρχί^, 
590 Στέφει θεοδ^σιον εΙς βασιλέα 

ΐΜσης Έφας, Μαχεδον(ας, θρφίης. 
Αύτψ δ' άπεχλήρωσεν Εσπέρας τόπους. 
Έν Γαλλίαις οδν διάγων όν][^ρέθη 
*Γπ6 στρατηγοί χλήσιν ΆνδραγαΟ^ου 
595 Δ6λφ χάταπράξαντος αύτοΰ τον φονον 
Έξ ΐΓου χατασχών τήν βασιλείαν χρόνους. 
Κράτωρ αγαθός ευσεβής Χρίστου λάτρις. 

0ΓΑΑΕΝΤ1ΝΙΑΝ0Σ ΝΕΟΣ ΕΝ ΡωΜ9 (18). 

Τούτου Οανύντος, ίρξεν Εσπέρας 6'Αης 
Ούαλεντινιανός σύγγονος νέος, 
Β 600 Όστις γε μητρός δπαχθείς συμβουλίαις 
Ίουστίνης έδέδεχτο δύγματ* *Αρε(ου 
Κάντευθεν άπέστεργεν ευσεβών στίφος* 
Και τίνος αύτφ Μαξίμου στρατηγέτου 
Έπιφυέντος χαι νιχήσαντος μάχ^, 

605 ϋρέσβεις πεπομφώς προς χρατάρχην της Έω 
Λαμπρόν βεο8</σιον αΙτεΤ συμμάχους. 
Ό δ' αύ έδήλου, μη τεθηπέναι, χέγων, 
ΕΙ δούλος ών Μάξιμος ώφθη δεσπύτου 
Τπέρτερύς τε χαι νιχητής έν μάχαις, 

610 Σου δεσπύτην σον ήΟετηχύτος, χράτορ, 
Και τύνδε δούλοις συγχατηριθμηχύτος, 
Σύμμορφον 5ντα τφ ΠατρΙ χατ' ούσίαν. 
Όμως στρατεύσας χατά Μαξίμου χράτωρ 
ΆτεΤλε τούτον χαταχρατήσας μάχ^• 
ΓΙ 615 ΚαΙ τήν χεφαλήν δ* Άνδραγαθίου τέμνει, 
Έχπράξας αύτον εύθύνας τάς του φύνου. 
Ταύτα διαθε^ς βασιλείς υποστρέφει* 
Ούαλεντινιανφ δ' «ύ νεωτέρφ 
Άντήρεν Ευγένιος εΙς των έν τέλει* 

620 Και γνο^ς τό δράμα, συσχεθε^ς αναξ φύβφ 
Εαυτόν έξήγαγεν άγχύντ^ βίου. 

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΕΤ. ΙΖ', ΟΙ ΔΒ ΚΤ. Ις', 

Άλλα θεοδύσιος αύσονοχράτωρ 
Έπιστρατεύσας χαι πάλιν Εύγενίφ 
Κτείνει τε τούτον έχνιχήσας έν μάχ|) 

625 Και βασιλεύει χαι μερών της Εσπέρας* 
Ποιν ή δ* ύπάρξαι τάδε χατορθωμάτων, 
'Αναξ έπιστάς θεσσαλονίχ^ πύλει 
Δήμου στασιάσαντος έξ αταξίας, 
Ι) Υβρίζεται μέν οΰτος άστοίς άνέδην 

630 Φονεύεται δ' δπαρχος έν τη συγχύσει* 
Ταΰτ' ούχ ένεγχών ό χρατάρχης ήμέρως 
Στράτεύμ' άφήχε τφ λεψ ξιφηφύρον, 
Και τύνδε χατέσφαξαν &φειδώς ξίφει, 
*&ς έχ τοσούτου μυριαρΤθμου στί 

635 Προς πέντε β«νεΤν χιλιοστύας δέχσ. 
Άλλ' Άμβρύσιος Μεδιολάνων θύτης 
Τύνδ' άναμνήσας του πεπραγμένου μύσους, 
"Ηγαγεν αυτόν εΙς συνα?σθησιν πάθους* 
ΚαΙ πρόσφορα χΓρνησιν α6τφ φαρμάχων (18) Αηηο8 Γ6£;ηί Ιυιη βΓ&ΙίαηΙ Ιυιη Υ&ΙβηϋηίΑηί ΟΓλϋ&ηυπι Γ6κη&νί886 ροβΐ ρηΙγ6πι ηηηίβ 9, ν&" 
]αηίθΓί8 οοιίϋϋ 6ΐΐΓοηο1οβα8; ν6Γΐιιηί&αΐ6η βοίαιαβ ΐβηΰηίΑηυιη 17. 37 Ο^ΒΘΑΕΒβ. 38 640 Δαχρυ^($οουντι των Πεπραγμένων χάριν. 
Οντοΰ βασιλεύς ευσεβής £>ν, άρθ^φρων, 
Σύστημα σεπτον άρχυθυτών άλ^σας 
Προς τοΧς Ιχατόν χα2 πεντήκοντα πάλιν 
Πνευμβττομάχου χατά Μακεδονίου, 

645 Πνεύμα το θείον ου σέβοντος ώς θέμις, 
Συνεχρέτησε σύνοδον τήν δευτέραν * 
*Η συμφυές το Ιίνεΰμια ΙΙατρι χαΐ Α6^ψ 
*Αριστα τρανώσασα σύνθρονον θ' ά'μα, 
Βάλλει Μαχεδ^νιον &ραΐς ένδίχως 

650 Της χαθολιχης έχτεμοΰσ' Έχχλησίας * 
Κα2 ποιμενάρχην δεικνύει Βυζαντίδος 
Νεχτάριον λάμποντα βίψ και Α^γψ, 
Χριστώνυμον μέν άμύητον δ' εΙσέτι^ 
*0ν £μα βαπτίζουσι χρίουσι θυτην * 

655 Του Γρηγορ{ου και Οατρος θ^ηγ^^ρου 
Αυθαιρέτως γε τον θρ($νον λελοιπ^τος * 
Ούτος τελευτ^ βασιλεύς χαθ' Έσπέραν 
Ιΐοΐς μερ{σας τοΤς δυσι χραταρχ(αν 
Όνωρίφ μίν δ ους χατάρχειν 'Βσπέρας, 

6β0 Άρχαδ(φ δ' αΰ των μερών των της **Ε(α, 
Βεβασιλευχως Ιπτά χαΐ δέκα χρόνους 
Πρ&ς πέντε μησιν εύσεβώς, εύδαιμύνως * 
Άνήρ αγαθός και χράτωρ νικηφόρος, 
Τζ δ' ευσεβείς μάλλον ώραΐσμένος * 

665 Και χίον' ο&εος έν Βοός τεύχει τόπφ (19) * 
Άνδρείχελον φέροντα του δειμαμένου. 

ΑΡΚΑΔΙΟΣ ΕΤ. ΙΔ'. 

'Λρχάδιος γουν παραλαβών τό κράτος 
ΔιεΤπεν αυτό πλημμελώς και (^^θύμως * 
Ν»0ή< γ^9 εύρ{πιστος, &ν άνειμένος, 

670 Καί τ^ γυναικά πάντα προσπεπεισμένος, 
Τρικυμίας Ιπλησε τήν Έκχλησίαν, 
Α^φ δΐ μέμψεις προύζένησεν ενδίκους * 
Νεκταρίου γαρ έχμετρήσαντος βίον, 
Άχθ*^< ό χρυσούς έν λ^οις Ιωάννης 

675 'Εξ Άντιύχου πρ6ς π6λιν βασιλίδα, 
Ταύτης χαΟωράίσε τόν σεμν&ν θρ^νον ' 
Άλλ' ή βασιλις αδίκως Ευδοξία 
Μυσήσασα, φευ Ι Ινθέου πα^^ησίας 
Τόν των ψυχών ήλιον ^ιον θρύνου 

680 Τ(θησιν έξόριστον έν τοΤς Κομάνοις • 
Αντικαθιστά δ' Άρσάκιον πρεσβύτην * 
Ο^ος βασιλεΙ>ς έν θρφ(φ κτίζει πύλιν, 
*Ην Α'ρχαδίου πάντες ^δουσι πύλιν. 
Κα) χίον' άνήγειρεν έν ζηρολύφφ 

685 £τήλην ανω φέροντα του δειμαμένου. 
'Έτη δέ προς τέσσαρσι χατάρξας δέκα, 
*Ων ευσεβής τις, ορθοδοξίας φίλος. 
Άλλως δι χούφος εύάγωγος τ6ν τρόπον, 
Νοσήσας εξέλιπε τόν φθαρτόν βίον. 

Θεοδόσιος ο νέος ετ. μβ\ 

690 Και παΤς Θεοδόσιος &ρχει του χράτουΰ 

Πραυς^ προσηνής, ευσεβής, χρηστός τρόπους, 
Έγχύκλιον παίδευσιν εδ ήσκη μένος, 
Μαθημάτων Γδρις τε της τετραχτύος, 
Και πλαστικής αΟ καΐ γραφικής τεχνίτης, 

(19 1«ο€ΐ]8 ηίιηίΓααι αΓΜβ Β^ζαηϋηδΒ άίοίαβ Βο$. Α. ίάοηβαιη οαΐρφ ηΐβ τβιηβάίαιη οοηίαΐίΐ. 
Κθχ !ιίο ρΓο βυα ρίβίαΐθ οΙ οΓϋιοάοχΙα 
ρηβθαΙυΐΏ νβηβΓ&ηοΙυιη οοΒίαιη οοη^Γβ^&αβ, 
οβηΐυηα νίάβΐίοθΐ βΐ ςυίηςα&^ίηία Ρ&ίΓακη, 
αάτθΓβαβ Μ&οβάοηίαΐΏ ςαί άίνίηαιη 
βρίΗίαοα <1θ5ί1ο Ιιοηορο ηοη οοΐβϋαΐ, 
θβοαηάαΐΏ οοΐ6ΐ)Γ&π€ΐ6ΐιη ουπ&νϋ βγηοάαιη : 
ςαφ ΡαΐΗ αο Υ6γΙ)ο βρίηίαιη άθβηίθηβ 
ΙιοηοΓβ ρ&Γβαι, ηα1ιΐΓ& β&άβιη ρΓβάίΙυηα, 
άονονϋ Μαοβάοαίιιοτι ^υ8^^8 (Ιίηβ 
αίςοθ βυιη οαΙΙιοΙίοα ρβραΐϋ Εβοΐββία. 
Β^ζ&ηϋί νβΓΟ ρΓΦβαΙβιη άθΐβ^ίΐ 
ΝβοΙ&πυπι Ιίη^υα βΙ κζιοΓΐύυβ βΐυοηΐβιη, 
ΟΙιηβΙίοοΙαιη ςαίάβηι, ββά ηοηάαιη ιηίϋ&ίαιη : 
1)αρ(ίζΑη(; θγ§;ο βίπουΐ βαοΓαϋΙςαβ βρίβοορυαι ; 

|ν ςαοηί&ιη Ορβ^οπαβ Ρ&Ιθγ 11ΐθο1ο§;υβ 
Ιι&ο ΒβζηβΙ ββάβ βροηΐβ άβροβαβΓ&Ι. 
Ηβχ Ιιίο Ιΐθβροπίθ ιηοΓϋοΓ ία ΙβΓηβ, 
(1ιιοΙ>υ8 ρ&Γΐίβη8 Ιίϋθήθ ίπαρβηυιη ; 
Ηοηοηο ςυίάβιη ρ&Κ68 οοοίάυαβ 1η1)υ6η8. 
ΟπβηΙί Αρο&άίυχη άοιηίηυαι ρΓφΟοίβηβ ; 
ρο8(ςυ&Εη Γβςη&τβΓαΙ ααηίβ ββρίβιηάβοίιιι 
ουιη ςυίηςυβ ιηβη8ίΙ)α8 ΓβΙίοίΙβΓ β1 ρίβ : 
νΪΓ 8&ηβ β^Γβ^ίυβ θΐ ρρΐαοορβ νίεΙοηο8α8, 
86(1 ρίβΙ&Ιο Ι&ιηθη χηαϋο ΓυΙϋ&ηϋοΓ. 
Ι8 θ( οοΐααιο&ιη ρο8αϋ ίη Βονί8 Ιοοο, 
Βθβίαηΐβιη γθε^ϊθ βίαίπαιη ααβίοηβ 8υι• 

ΑΚΟΑΟΙϋδ ΑΝ. XIV. 

ΑΓ0&άια8 ί£;ϋαΓ 1ιογ68 ίΐΏρθηΙ ί&ο1α8 
ιηιϋο ϋΐαά οοβρϋ ^6Γ6γθ βΐ 8θ0θΓάί(θΓ ; 
η Κιο]:>β8 βηίιη, ν6Ρ8&(ί1ί8 οΙ Γβαιίββαβ, 
β1 οαηοΐα υζοπ8 8ίη8η8 ίη &Γΐ)ί(ηΌ, 
1αΓΐ>&ραιη Οαοϋϋαβ ο]:>Γΰϋ Κοοίββίαιη, 
8ί1)ίςαβ 3υ8(&ιη ρβρβΓϋ ίηίαηιι&αι. 
Ν&πιςυβ α1)ΐ Νθοί&τίαβ βχρίονίΐνίΐ® οαρβυιη, 
αϋΓθΕ Ηη^αλ ρΓΦάϋυβ ^ο&η^β8 
ΑηΙίοοΙιίΕ άθάυοΐΐαρ &<1 αΓΐ)βΐΏ Γβ^'αιη, 
πΙ Ιχε^'αβ 8&ορ&ιη 8θί1ιοβ1 ορηβΐ ββάβαι. 
86(1 βηίιη αα^υβία οοηίΓα Γ&8 Εα(1οχ!& 
8&6Γ08, 1ΐ6α 1 ρθΓ03& 1ίΙ)βΓ08 8βηηοοβ8, 
8θ1θΐη αηίΐΏ&Γυπι, 86(1ί8 αρρΗπιβ (ϋ^αιη, 
βχβαίθΐη ρθΗϋ υβςυθ &(1 αΓΐ)6ΐη Οοιηαηα , 
ίρ8ίςυβ ΑΓ88θίυζη η&Ια ^&Iη ^ρ&ηάβιη 8υίβ6ί(. 
Κ6Χ Ιιίΰ ίη ΤΐΐΓ&οίλ 6οη(1ίάϋ αΓ]:>6ΐη ίΐίαζη, 
ςα&ιη ΑΓθβ(1ίοροϋιη νυΐ^ο νοο&Ι&ιη 06Γηίπιυ8. 
Μθΐη οοΐυιηη&ιη ρο8αί1 ίη Χ6Γο1ορ1ιο, 
6οηάί1οη8 8αί βί^ηο 8αρβΓρο8ί1ο. 
Ιΐ6£;ηανϋ &υΐ6ΐη άβοβιη 6ΐιιη ςυ&ΙηοΓ &ηηί8 ; 
υΙγ 8Αη6 ρία8 &((ΐα6 θΓ(1ιο(1οχί« Ιβηαχ ; 
Ιβνιβ λΗοςαί ίη^βηίί, ναηυβ &ο πιυίΗΜΙίβ ; 
ίπιρΙίοϋυΒ ίη πΐ0Γΐ>ηηι νίΐα ιηοΓί&Η οβββίΐ. 

ΤΗΕΟΒΟδΙϋδ αϋΝΙΟΚ ΑΝ. ΧΙ.ΙΙ. 

Εχοίρίΐ ίηαρβρίααι 61ίη8 Τΐΐ6οάθ8ία8, 
ιηί1ί8 &ίΓ&1)ϋί8, ρίυ8 οο(ηηιο(1ί8ςυ6 ηΐ0ΓίΙ)α8, 
6ηογ6ΐίο& άοοΐΓίη& Γβ6ΐ6 θχθΓοίΙυβ, 
άί8θίρ1ίη&Γυοι ςηαΙαοΓ 1)6ηθ 86ΐβη8, 
ρΙ&8ϋθ68 ίη8αρ6Γ &1(ΐυ6 ρίοΙαΓΟ £;ηαΓα8. 

ΖοηαΓ. XIV, 4. Ο 39 ΒΡΗίυΒΙίΙΙ ΟΗΕΟΝΟαΕΑΡΗΙ 40 3&οιι1ο 1>οηιΐ9, βςααπι Γγθπ&γθ ν&Ιθηβ, 
1>1&ηάυ8, ^Γ&ϋοΒυε, βαίχϋϋβ Ι^βηονοΐαβ, 
αίςαβ οΓΐΙιοάοχίφ ορϋιηαβ άβίοηβΟΓ. 
Ιπιρβηιιιη Ιαιηοη αάοαίαίβίΓ&νϋ ιηοΐΐϋθρ, 
ρβΓίηίββο θοααοΐιίβ Γβί ρα51ίοΐΒ &Γΐ>ϋπο, 
ΑηΙίοοΙιο ρήΐΏΟ, άθίηάθ Αοα&ηϋο, 
ιηβΰρθΓ θΐ αυη Γαιηαίο ΟΐΐΓ^βαρΙιίο. 
ΑΙςυβ ίβΙβηοΓ») αάΙιυβΦΐ&Ιίβ ραβΓ 
^θΓζη&ηαιη βοΓΟΓβιη νϋ» άαοβιη 1ι&1)αϋΓ 
οιηπί νίΓίαΙβ ρρφάϋ&ηι ΡοΙοΙιβπ&ιη : 
ΙυίοΓβιη νβΓΟ βυρΓβοαίβ ραΐήβ 1&1)αΗΒ 
ΐ8(1ί§;6Γ(ΐ6ΐη ΡθΓ8ΐ(1ί8 Ιυηο Γβ^βιη ; 
α ςυο'άυηα ϋηαβηί, οαηοϋ ρ&Γ6ΐ)&ηΙ άοιηίηο, 
ηθο Ιγρ&ααίάβιη ςυίβςυ&ιη &ίΤβοΙ&νϋ. 
Ιάθΐη ΑΙΙιβηίβ ρυθίΐαηι αοοοΓβΙνΚ, 
Ιπαρβηί ρ&ΓϋθΓ υΐ ββΕβΙ Ιοπςαβ 806ί&, 
(οηηα ρΓΦβίΕηΙβιη άοοίΗηίβςαβ θχθγοϊΙ&ιπ, 
Ι»θοηΙίο ςαοά&αι ^θηΐίααι ρΐιϋοβορίιο, 
οΙ&Γαιη ίη άοοϋ8 ΙίΙΙβπβ Ευ^ίοοίαιη» 
00308 Β&ρίβηΙί&ιη ίη ρ&η^αάίθ ΗΙ)Γί8 
ΙιοπίθΓΟοβηίΓα άοοβαΐ ο&Ιβ βοπρία. 
Ε&ιηάβΐΏ ίηνίθϋ θίοηβιη 0Γΐ)βιη Οθί 

ρΓ(Β9θα8 ΥβαβΓαΙΟΓΑ 8&ηθ(θ8 1θ008, 

ιη&^&8 ορββ ΓθΓβηβ, νίιη αοή ίηηοιηβΓ&αι 
ςοα βχοϋανίΐ Ιβιηρία ΟΙιΗβΙο Οοιηΐηο. 
Οθίηάβ α<] θΓΐ>6πα Γβ^ίαιη ρβάβιη Γβ(ο1ϋ. 
Ρθ3ΐΓβιηοιη Γ&ϋβ ίοηοΐο γ6§θ οοηίο^β 
ΓΟΓ808 αά β&ηοΐα ββαιβΐ Γβοίρίθηδ Ιοοα: 
ιηοΓί&Ιβιη ίΙ)ί(1οχιι οοηοΐοβίΐ ρβΓίοάοιη, 
1)606 αοΐα νί1&, αίςοβ οϋ Όβο ρΐαοβί. 
^&^[1 νβΓΟ ΑΐΈ&οίο νίνίβ 6Χ6θά6η1β, 
ΕοοΙβθίβΒ 86ά6ΐη οοοορανίΐ Αϋΐουβ, 
ιηθΓϋ)θ8 &ο ΠΐΙβΓίβ αϋοηάβ ίηδίΓοοίοβ, 
ςοί ^οάφοπ1 ()θ6οαάαπι ιηθΓΐ)ο Γγ&οΙοπι, 
6Γ6ά6θΙβπι ίηϋί&Ι 1)&ρϋζ&η8€[06 πίθ, 
Ι&ναοΓΐ ιηοο6Γ6 β&ηοιη 6άοοί( ΑςοίΒ. 
Όβίηάβ νϋαιη οοηοΐοάβηΐθ ΑΙΙίοο, 
θρΪΒΟορ&Ιοαι οοοορ&ί δίβίηίοβ : 
ςαο νίΙΟΒ ραπίβρ οθογαοι Γβΐίηςυβηΐβ, 
Ν68ΐοηο8 ςοΐά&ιη ρΓΟ ρο ββάβπι οβοοραΐ, 
η6Γ&8ΐα3, τχηρ1θ8, ιη&1& ιηβηίθ ρΓΟίάίΙοβ, 
ςοί ηονοιη άο£;αι& βίαΐΐβ ^&Γη6ΐ)&1, 
Οΐιή8(οιη νίά6Ηθ6ΐ ιηβΓοπι 6886 Ιιοιηίη6ΐη ; 
ιη&ίΓβιη νβΓΟ νίΓ^ίοβιη Μ&ΓΪ&ιη 
ηοη Ιαιη Οθίρ&ΓΑΐη ββββ ςοβζη ΟΙιπβΙίρ&Γ&ίη. 
Ου&Γθ ΙιηρβΓ&ΙΟΓ 6ΐ6θΙθΓυιη & Οβο ΡαίΓοηι 
οοηβΠίοιη νβαβΓ&ηάοιη ρίβ οοο^Γθ^&οβ, 
ςοοΓΟίη Αΐβχ&ηάΓίοοβ άοζ βΓ&Ι ΟγΓϋΙυβ, 
ΝββΙοΗοπα άβροβοίΐ ΙιΟΕηϊηίοοΙαιη, 
Όβίοάβ ρΓ»ίοϋ Οβί Εοοίβθίθθ 
Μαζίπιί&αο8 ΟΓΐΙιοάοχοβ ρΓΟ&οΙ : 
ςοο νϋα ίοηοίο, ηαβηΐο ίη ββάβ ΒίβΐΗοΓ 

ΡγοοΙοβ Ογζίοί αΓθ1ΐί6ρί80θρθ8, 
ραβΙοΓ 6^Γθς;1ο9, ΙαΓ^ϋοΓ ϋβχηηίπιοδ, 
ΡαΐΓΐβ 61]Γγ8θ8ΐοιηί άΠ60ΐθ3 άίβοΙροΙοΒ; 
βοΐ) ςοο, Ηοιη&πί ίιηρβΓ&1οη8 ^υ8βο 
&][> 0Γΐ)6ΐη Γβ^ί&ιη οοΓροΒ ίΐΐίυβ Γβάϋΐ. 
Ργοο1ο8 Ιιίο 8&ηο1ο8 (ίοιη ροιηραιη βορρϋοβιη 
ροραίο ίηηυχηοΓβ οοιηίΐ&ηΐβ άοοβΓΟί; Β β^ 695 ΚαΙ τοξότης άριστος, Ιππκύειν &ορος, 
Ήδυς, χαρίεις, ευμενής 6ιιηχ6οις, 
Υπέρμαχος χράτιστος ορθοδοξίας. 
Ηλήν μαλθαχώς διείπε την αύταρχίαν, 
Κοινών μεταχείρισιν εύνούχοις νεμων, 

700 Άντι6χψ πρώτα μίν, εΤτ* *Αμαντίφ 
ΙΙρ^ς τοΤσδε δούλφ χρυσίου Χρυααφίψ * 
Νέος χομιδή τυγχάνων ήλιχίαν, 
Άντίγεθ' οΰτος προς κασιγνήτου φίλης 
Της πάντ* αρίστης ολβίας Πουλχερίας* 

705 Έπίτροπον σχών έν γραφαΤς φυτοσπόρου 
Ίσδιγέρδην αναχτα Περσίδος τΟτε, 
Οδ τφ δέει πας εύνΟει χψ δεσπ6τ^ 
Και φεοχτέαν ήγητο τήν τυραννίδα • 
Ήγάγεθ* οδτος έξ Αθηνών και χόρην 

710 Κοινωνών άμα του χράτους χαΐ του λέχους 
Λάμπουσαν ώρφ χαΐ μαθημάτων τέχν^ 
ΠαΤδα Αεοντίου τινί^ς φιλοσόφου, 
Τήν εύδέχιμον έν λόγοις Εύδοχίαν, 
Ές τήν σοφίαν δειχνύουσιν έν λόγοις 

715 Όμηρ6χεντρα τά σοφώς γεγραμμένα. 
Αυτή Σιών Ιβλεψε τήν βεοΰ πόλιν 
ΕΙς προσχύνησιν τών σεβασμίων τόπων 
Πλουτον βαθυν φέρουσα, χρυσ6ν μυρίον, 
ΟΙσπερ νεώς έγειρε Χριστψ Δεσπότη. 

720 Μετά δ* έπανέζευξεν αύθις εΙς πόλιν. 
Είτα θοινόντος αύτάναχτος συζύγου 
Πάλιν 6ποστρέψασα πρ6ς θείους τόπους, 
Έχει τελευτ^ χαταλιπουσα βίον, 
Ζήσασα χωλώς χαΐ χαθά θεφ φίλον. 

725 Άρσαχίου δΐ τον βίον λελοιποτος, 
Έχχλησίας Ισχηκεν Άττικδς θρόνον 
Κοσμούμενος βίψ τε και λόγφ πλέον * 
Ός ΊουδαΤον παράλυτον έκ νόσου 
Πεισθέντα μυεΤ, και βαπτίσας ώς δέον 

730 Αουτροΰ χάριτος δγιη τόνδ* ανάγει • 
Τέλει δ' Αττικού του βίου χρησαμένου, 
Σισίνιος Ελαβε τήν προεδρίαν * 
Οδπερ τ& βιοίίν έκμετρήσαντος μόρψ, 
Νεστόριός τις άντικαθέστη Ορόνψ, 

735 Άνήρ αποφράς, δυσσεβής κα^ κακόφρων, 
Ός δογματίζων άπεφλυάρει μάτην 
Άνθρωπον είναι τον Χριστών μόνον, 
ΚαΙ μητράνανδρον παρθένον τήν Μαρίαν 
Ου Θεοτόκον μάλλον ή Χριστοτόκον. 

740 Ό6εν βασιλείς Πατέρων θεοκρίτων 
Σύστημα σεπτόν εύσεβώς συναλίσα, 
Ών Κύριλλος ίξαρχος Αλεξανδρείας 
ΚαΟεΤλε Νεστόριον άνθρωπολάτρην. 
ΕΤτα προέστη της θεοΰ Εκκλησίας 

745 Μαξιμιαν&ς προστάτης όρθοφρονών. 
Ούπερ θανόντος ενθρονίζεται θρόνφ 
Πρόκλος Κυζίκου ποιμενάρχης άξίως, 
Ηοιμήν άγαθος και νομευς ψυχοτρόπος, 
Μυστήρ φ'ιλητδς του Πατρός Χρυσοστόμου, 

750 Έφ' ου Χ3λεύσει του κρατούντος Λύσόνων, 
Τούτου τό σώμα πρλς πάλιν ^ΙχΟη κράτους 
Τούτου λιτανεύοντος Ιερου Πρόκλου 
Μετά γε λάου συνδρομής άπειρίτου, 41 0ΑΘΑΕΒ8. 48 'Αρηαγ^ &φνω ιιαιδίον προς άίρα 

755 Πάντων βλεπ<&ντων αλΧ λίαν θαμβού μένων, 
ΜκΟ'\χανήν ωραν δ^ χαταχθ^ν πάλιν 
Έφη μοηθηνα( γε μή προστιθέναι 
Τ& Σταυρωθείς πρθς (3ήμα δι* ημάς λέγων 
Τφ τρισαγ{φ χαΐ σεβασμίφ &μνφ* 

760 Τούτου μεταστάντος δΐ προς θείους νόας, 
Προε^ίαν εξ^ηφε της Κωνσταντίνου 
Πρεσβύτερος τις Φλαβιαν^ς άξ(ως, 
Πρύμαχος Σρθών δογμάτ&ιν 'Εχχλησ(ας* 
Ουπερ θανόντος λαχτίσει ΔιοσχΣρου 

765 *£ν ληστριχζ τε χαΐ φονιχ^ συνύδφ 
Θύτης Άνοκύλιος *Αλεξανδρε(ας 
Είληφεθώχον Ιερον βασιλίδος. 
Ο&Εος θεοδ((σιος αύσονοχράτωρ 
ΚαΙ τεΤ^ος ανήγειρε χερσαΤον π^λει 

770 Έχ των Βλοκχερνων εΙς πύλας τάς Χρυσέας, 
Τουργον περάν ας έν δυσΐ μησί μύνοις, 
Σπουδή γ' έπαρχου χοτΐ συνεργί^ Κύρου' 
Άγαμένοο δήμου δΙ Κΰρον του τάχους, 
Και ταυτ' άναχράζαντει έν πα^ι^ησίφ, 

775 Κωνσταντίνος μεν Ικτισε πρΙν τήν π6λιν, 
*ΑνανεοΤ Κύρος δ^ νυν, προΟυμί^ 
Ταύη^ ^θονηΟ^^^ έχπεσών τηνς αξίας, 
Έχχλησίας πρόεδρος ώ<ρΟη Σμυρναίων 
Κα2 Πουλχερίαν ο6τος άδελ<ρήν φίλην 

780 Των βασιλείϋβν έχβαλών ώς ούχ Ιδεί 
ΤαΙς ύποθήχαις βασχάνου Χροσαφίου 
Έν έβδ<$μφ τίθη^ιν έγχεχλεισμένην, 
Φροντίδος αυτήν χαταπαύσας πραγμάτων* 
Μόλις δι συνεις τον φΟόνον Χρυσαφί ου, 

785 Αύτ6ν μέν έζόριστον ένδίχως ίδρα, 

Τήν σύγγονον δέ προσλαβών αύθις νέμε* 
Φροντίδα χοινών τ^δε πραγμάτων όλων* 
Ούτος νοσήσας έξε'λιπε τον βίον. 
"Ος φασι, βίους πεντήχοντά που χρόνους, 

790 Καθ* ους σχεδόν χατήρχε τους χρόνους βλους. 

ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ ΕΤ, ζ ς\ 
Σχήπτρα μεταβαίνει δέ πρ6ς Πουλχερίαν 
Τρόποις άγαθοίς χα) σεμνοις χοσμουμένην, 
Τ^ δ' ευσεβείς παρθενία τ' αύ πλέον. 
*Η Μαρχιανόν &νδρα χρηστδν το6ς τρόπους, 

795 Σεμν&ν, γεραρδν, σώφρονα χαΐ πρεσβύτην 
Έχ στρατιωτών προσκαλείται ταχέως, 
ΚαΙ τφδε δηλοΤ του χρατάρχου τδν μόρον* 
Και φησιν* Β!^ μοι πίστιν ασφαλή νέμοις 
Ός παρθενίας της έμης φύλαξ, 

800 *11νπερ χαθ^έρωσα Χριστφ νυμφίφ. 
Στέψω βασιλέα σε τ^ς 'Ρωμα?δος, 
Του δ' αύ χατ€ΐνεύσαντος ασφαλώς τόδε^ 
Μετακαλείται βασιλίς άρχιθύτην, 
Το^ς έν τέλει, σύγχλητον, &λλο τε στίφος, 

805 ΚαΙ Μαρχιανδν ταινιοι χράτους στέφει, 
Καί χράτομα δείχνσσι τ^ς 'ΡωμαΙΐδος, 
Τφ δ* αίχμαλώτφ Χρηματίσαντι πάλαι 
βέρους ύπνουντι πρ6ς φλόγα τήν ηλίου, 
Συν αίχμαλώτοις πλείοσιν Ιρχους μέσ^ν, 

810 Έπιγαταντάς άιτ&ς σχιαν έδρα* 

*0 γνοΙις εθνάρχης τόνδ* 6 χατένων πέδα^ς 

Ρατβοι. Ολ. βΧίΙΙΙ. ^ &Ι)Γ6ρ|υ8 8υΙ)ϋο ραορ ίη &θΓ6ΐη, 

ουηοΙί8α8ρίβίβη1ί1>α$ ίο^θηΐί θΐυρορβ ρβΡοΗίβ, 
ρθ8ΐ ίηΙθΓναΙΙυιη ιηοάίοαιη άβηαο Γβάαζ 
άίχίΐ άίνίηϋυβθϋ)! Γβνβΐ&ίυοα 
ηβ οΊίεΐβΛηΛ νοχ αάάβΓβίυΓ 
νοεί ρνο ηοΰίί ϊτΊβλ^ιο ίη Ιιγηαηο. 
ΡγοοΙο &ά βυρβΓποβ βνοΐαοίβ 8ρίΓϋυ5 
6ρί8θορ&1υχη αΓΐ)ΐ3 βοηβί&αΐίαί 
ιηβήΐο οΙ)ϋαυίΙ υιγ δβηβχ Ρΐανιαηπβ 
β&αοΓϋΐη ΕοβΙββίδΒ άο^αίαιη άβίβηβΟΓ : 
(|α6πι ο1)ί οοοίάϋ ο&1οίΙ)υ8 Οίοβοοηιβ 
ΙαίΓΟοίη&Η ίη 8^ηοάο 0ΡϋθηΙ&, 
Αΐβχαηάηο ρΓ8θ8υ1 Αη&(ο1ία8 
8&0Γ&ιη αΓΐ)ί8 Γβξίφ βθάθΐη οοουρ&νίΐ. 
ΡοΓΓΟ ίοαρβηιΙοΓ ίβΐβ Τΐιβοάοβίυβ 
ΐ6ΓΡ68ΐΓ6 ςοοςαβ ιηυΓυηι βχοίΐανίΐ 

^ υΓΐ>ί8 α ΒΙαοΙιβΓηίβ αά ροΓί&ιη ΑυΓβαιη, 
ορα8 ίά πιβηβθβ ίηίΓα άυο8 ρβΓ&ςβηβ 
ΒβάυΙίΐΑΐθ βΐ βΐυάίο ρΓβΓβοϋ €γπ ; 
^υ^υΒ άβοαίΓ&ηβ οβίθπΐ&ίθΐη ροραΐυβ 
Αίςαο Ιιίβ αυάαοΙβΓ ν6Γΐ>ί8 βαοοίατη&ηβ, 
ΟοηβίαηΙίηαβ υΓΐ)6ΐη ςαοηά&πι οοηάίάίΐ, 
ΟγτηΒ ηυηε Γβηον&Ι ; ^υ^ϋ8 ε&υ8& ρΐαηβτιβ 
νοο&Ιαβ ίη ίηνίάίαιη ^&άα βζοίάϋ, 
θαιγΓηοθ φςιΐθ ρΓΦβυΙ (Ι&ίυβ θβΐ; Εοοίβδί®. 
Ιάβιη ΤΙιβοάθ8ίυ8 ΡυΙεΙιβπ&ιη βΟΓΟΓβχη 
Γβ^&Ιί ρυΐ8Ααι οοηίρα Γα8 ρΑΐαίίο, 
οοη8ί1ί8 ΒβίΙίοθΙ ίηνίάί Οίιργβ&ρΐιίί, 
3ΰ88ί1 ηί οΐ&αβα νίνβΓβΙ ίη Ηβ^άοιηο 
οιηηί ΓθίρυΙ)Ιίο» ηβ^οΐίο αΐιβϋηβηβ. 
Υΐζ (Ιθοιιιηι ίηνίάία οο^ηίία €1)ργ8&ρΙ)ϋ, 

Ο Ιιυηο ςυίάβαι ιηβηΐο ΐΓοβίΙ ίη θχβίΐίυηα ; 
^θρηαιίηΦ νβΓο ΓβνοοαΙβ άβηυο 
βυιηπιαπι Γβίρ. Ρβ^θηάαιη Ιρβάίάΐΐ. 
Ιρ8β οοοιιρ&Ια8 οιορ5ο νίίαπι οΙαιίΒίΙ, 
&ηηο8, ηΐ αίυηΐ, η&1η8 ςηίηςυβ^ίηΐβ, 
ςυο8 οιηη68 Γοριηβ βζβςίΐ ίη ίιηρθρίο. 

ΜΑΕΟΐΑΝϋδ ΑΝ. VI ΜΒΝ8. Υί. 
Οβνβηίί αυίθπι βοορίρυπι &(1 ΡυΙοΙίθΓίααι 
ιηορί()ΐ]8 β^Ρθ^ίθ ίηοΙγίΑΐη, 8β(1 πι&@ί8 
ρίβΐ&ΐθ ίη Οβυιη αίςαβ νίρ£;ίηϋ&ΐ6 : 
ςυ» Μ&ροίαηαηι 1>θηθ χηοραΐυιη νίρυαι 
ραάίουαι, νβηβρ&ΐοίίβηι, βΐ 3&αι ββηβηι 
ο οαβίρίβ ΓοθϋηαηΙβρ &(1 86 νοοαί. 
θΐ άβ 0θ8ΕΡΪ8 οί)ϋα οβρίίορβπι ίαοίΐ. 
Ταπί αϋ : 8ί ςηίϋβαι ηιίίιί 8ροηάθ8 ΩριηίΙβΡ, 
Ο 16 οαβΙϋ&Ιίβ πιβ» ουβίοάβαι ίορο, 
ςυ&πι 6^0 Οΐιρίθΐο ^αIηι)ία οοηββορ&νί, 
Κοπιαηί ίιηρβρίί άοπιίηυαΐ ίο Γβοί&πι. 
Ουί ρο8ΐςυαηι βρπι&πι 6]υ8 Ρβί βάβαι οΜυΙίΙ, 
Ρ6^ίη& ρρο1ίηα8 νοεαΐ &Ρθ1]γρρ8β8υΐ6Πΐ, 
ιη&^ί8ΐρ&1η8, ββη&Ιυο], αΐίαπιςυβ Ιυρϋαιη 
Μ&ροί&ηαηιςηβ ΡβάίαιίΙ ρβ^ηί 8ΐθΐηπι&1β, 
β1 Ηοαίληοραιη ίοιρβραίορθίη βρθ&ΐ. 
Ηαίο οΙίΐΏ ο&ρΐίνο αο άοπηίβηϋ 
οηιη &1118 οοηο&ρ1ίνί8 ίη 8βρ(ο πιβάίο, 
βΒ8ΐίν6ΐ8 8θΙβ ^&^α1&η^6 £[&πιω&8, 
αάνοΐ&ηβ αςυίΐα υΐ!η]:>ρ&πι ρρθβύηίΐ: 
ςαοά ουιη ΡβΒοίβββΙ άοηιίηαβ ι1υ^α8 Γβ£;α1α8, 

2 13 ΕΡϋα^£Μ1Ι ΟΗΕΟΜΟβ&ΑΡΗΙ 44 βυαιάοιη ΗΙ)βΓυΐΒ Γβωίδϋ ία ραΐΓίαιη 
Οαο ςαοςαθ ΓΓ&ΐΓβ9 ίάβιη ρροοίί^ίυοα 
ρθΓβρίβυβ νίάθΓαηΙ ίη 1<7θίβΒ ρΓονίποΐΑ, . 
ϊιίςαθ ΜαΓοί&ηο ρΓ»(ϋΐ6Γ6 ίιηρβπαΐΏ. 
8ίο ίβΐθ αοοβρίΐ οοαίοα ροίβηΐίο. 
ΡϋΙεΙιβΗ& ΥΘΓΟ ρα1}1ίο&[η Γβιη ^βΓβηβ, 
θ( οαω ΜαΓοί&αο γθ^οι ουΓΑβ ρ&Γϋθοβ, 
ιηίΓϋΐη ίη ΒΙ&οΙιβΓηίβ &1ςυθ ίηοοιηρ&Γ&ΜΙβ 
νΐΓ((ία1 Μ&Ιή Ιθΐηρίυιη θζοϋανίΐ. 
Οαιηςυβ Εοαιβ νβίθηβ ρ&ρα βββεΐ Ιιβο 
ηον» &ιι1βαλ ρΓββαΙ Αη&ΙοΙίυβ, 
ςυοά ΟίοββΟΓυβ ραΐΓ&Γ&ηΙ &1ςαθ Ευΐ^οΐΐθβ 
εοαΐΓ& ιη&§;ααιη ΡΙ&νί&ηυχη £;ρ&νθ ίαοίηυβ 
ηβ ίαιρυηβ ΓογθΙ, ίπ3ρ6Γ&1θΓ ββΐ γο^αΙιιβ. 
^&Iηςυθ βγαοάαπι εοαίΓ&ΙιΙ 3υ88αιη ία6Γ&( 
Μ&Γοί&ηί βάίοΐο αο ΡαΙοΙιβΓίΦ. 
ρΙιίΙοοΙίΓίβΙοΓυΓη Γθ^υσι ρίοΓυχη. 
Εγ^ο ία υΓΐ>θ Οΐιαίοβάοηβ (ϋνίαίΐαβ 
ΙΙίθοΙο^ί ΡαΐΓβθ οοηνθηβΓυηΙ 
Ββχοθϋϋ οαΐΏ 1π^ίη1& οοη^Γ6£;&Ιί. 
Ηίβ ρΓ89θΓαΙ Ηοιηβ δθηίοηβ 1ι60 
ηογφςυβ ΑοΕίοΙίαβ (Ιίυβ βρίδοορυβ 
θΐ ^αν6η&1^8 δίοαίΒ 8&ηοΙ« : 
Ιιίςιΐθ ά&ιηη&ΓυηΙ ιηοήΐο ΟίοβεοΓαιη 
βαιη ΕυΙγοΙιβΙθ οοπΙγα 8ααιη αοιηβη ιηί86ΐΌ, 
ςυί ηβςα&ςυΑχη άυαΒ βΙΐΓΐ8ΐί η&Ιαηΐθ, 
βοά υα&ιη ίιηρίβ (αΐδοςυβ &ΓβΓΐη&1)&η(. 
ΤαΐΏ ςυί& οοηίΓαηα ίιηρυάβηΙθΓ Γ&οΙίο 
οΐλ1υιχ]οΐ<ιΙ>α1υΓ (βΐΏβΓθ οΓΐΙιοάοχοβ 
ςα&θί ΝθθΙΟΓίί νίϋο 1&1)0ΓααΙβ8, 
άαΐΏ Ιι&οο άβ 01ιπ8ΐο ββηΐβαΐίαιη ^θγθγθιιΙ, 
ςυοά <1υ&8 ηαΙαΓ&β ρβρΓβοίιΐΒ ίηοοηίϋβαΒ, 
βυΐ) αηα ^α^^^(ι8 Ι&πίθη ρβΓβοηα Ιι&1)αοηί ; 
αϊ) ΟΓΐΙιοάοχίβ ΙκΒΓβϋοΪΒςυβ βίιηυΐ 
άυρίθχ οοηΓβδθί ρροϋααβ οοηβορίΙιίΙυΓ; 
Ιι&βςυο θί^ϋΐο ρΓθΙ>θ εοιηιηυηΙ(&8 
ίη ΑΓοα οΐλαάυηΐ βαοΓβΓυιη Γβ1ίςυί«ηιχη 
ρυβίΐββ ιη&Γΐγπ8 1>6&Ιφ ΕαρΙιβιηίφ. 
Ρθ8ΐ ΙθΓΐί&ιη άίβιη ρΓ6θίΙ)α8 ρβραοΙίΒ 
ΟΰαοΙίβ ββρυΙοΓΟίη ρα(βο9 οίΓουΐΏ$ί8ΐ6η1ίΙ)α8, 
αάβΐ&οΐβ βϋαιη ουιη ΡαΐΓίϋυβ €φ8&Γβ, 
(ο &(1π]ίΓ&ηάυπ3, ΟϋπβΙβ σιί, ρΓοάί^ίοαι 1} 
1ΐ89ΓβϋοοΓαπι ςαίάθΐη ΒοεΙοΒίοταπι ΙίϋοΓ . 
ιη&ΓίγΓίβ ρΓθ]βοΙαβ <ΐ(1 ρβάβΒ ίϋβΓαΙ ; 
αΙ ογ11ιο<1οχφ βάοί Ιίΐιβίίοιη 
<ϋν& 8αί8 ιη&ιαίΙ)α8 ΟηηϋβΓ Ιβαοϋβΐ ; 
Ιάςυβ ΓβςααηΙί &ο ρ&Ιπ&ΓοΙι» οΜυΙίΙ 
(ΙβχίΓα &ά 608 ρροίθοβα. (ΡγοΙι ιηίΓ&οαΙυαι 1) 
Ροβΐ Ιιβο Γθ£;1η& άθΓβΙίοΙίΒ ΙβΓΓίβ 
Βθάθΐ αά οοθΙββΙβΒ Ιρ&ηΒΐίΙ Ρυΐοΐΐθπβ, 
ςυ« 1)606 θΓΐΙιοάοχ&ςυ6 ουιη ρίβίαΐβ 
τίχβΓ&Ι, βροηβο ορίίαιο Βα1)8θΓνίθ08 
ΟΙιηθΙο ίη β&βΐίπιοηίιι Γ66ΐί8ςα6 ορ6ηΙ)υ8 
δρίβηάίά&ιη νίΓ^ίπίΙαΙίΒ αΐβαβ ΙαιηραοΙθΕη. 
Ββίη Μ&Γοί&ηυθ ςυοςϋθ κώογΙθοι οΙ)ϋ( 
Ββηβχ ^&Ση ^Γ&ηάββνυβ, γ6χ αιη&ϋίΗΒ, 
1>οη& ιη6η8, ιηίΐίβ αηίιηυΒ βι^αουη(1ϋΒ. 
Ηίο ααβρίοίο άίνίηο αά ΙιηρβΓίυιη νθηθΡΑΐ, 
οοςαβ 8ΘΧ ΓθΓΐΏθ αααΐΒ ροΓΓΓυίΙυβ οβΙ, Β Ο Άφηχεν αύτον προς πατρίο* άπιέναι. 
Τουτ* αυτό πάλιν και 8υάς τις συγγόνων 
Κατκΐδε σαφώς έν θέματι Αυχίας, 

815 *Η χαΐ προβΐπβ τφδι τήν κραταρχίαν. 
Οί^τω προαφώριστο τφδε τό κράτος. 
Πουλχερία 81 φροντίζουσα πραγμάτων, 
Και συνδιαφέρουσα τήν κραταρχίαν, 
Τον έν Βλαχέρναις άπαράμιλλον ξένον 

820 Νεών άνιστ^ Μητροπαρθένφ Κ6ρ^* 
Πρεσβιιτέρας *Ρώμης δ^ Αέοντος πάπα 
Κα) ποιμενάρχου δ' Ανατολ(ο\> νέας 
Τά πρό Διοοχόραυ τε του τ* Εύτυχέος 
Πραχθέντα δεινώς Φλαβιανόν εΙς μέγαν 

825 Μή παραδραμιιν δνακτ' έξαιτουμένων, 
"Πδη γενέσθαι σύνοδος τέτακτ<ί γε 
Μαρχιανου δόγμοκτι χαΐ Πουλχερίας 
Των φιλοχρίστων ευσεβών βασιλέων. 
£υνήλ6ον ούκουν έν Χαλκηδ<$νι π^λει 

830 Εξακόσιοι Πατέρες Οεηγ^ροι 

Προς τριάκοντα συναχθέντες ένΟέως, 
"Ων ήρχβ *Ρώμης της παλαιτέρας Αέων, 
Νέας τ' Άνατόλιος ίνΟεος θύτης, 
ΚαΙ Ίουβενάλιος Σιών άγιας* 

835 01 δή καΟεΤλον Διύσκορον ένδίχως 
Συν ΕυτυχεΤ τε δυστυχεί τρισαθλίφ 
Έπι Χρισιοΰ λέγοντας ού δίπλας φύσεις, 
Μίαν οΐ μάλλον δυσσεβώς, κακοφρύνως* 
*ΕπεΙ δ' άναιδώς 6πεναντ(ων στίφος 

840 Όρθ6φρονβΙς ήν ένΒιαβάλλον μάτην, 
'ύς Νεστορίου τήν λύμην δεδεγμένους, 
'Βν τ φ φρονεΤν τε και λέγειν Χριστόν φέρειν 
Διπλάς τελείας τάς φύσεις άσΟγχύτως 
Ήνωμένας αΰ έν μι^ γ' ύποστάσει. 

845 Προς ύρΟοδύζων, δυσσεβών, τύμοι δύο 
Γεγράφαται δή συν 6'λ^ προθυμίφ, 
ΚαΙ τούσδε καλώς σφραγίσαντες, ώς δέον, 
Έν λάρνακι κλείουσι σεπτών λειψάνων 
Ευφημίας μάρτυρος ολβίας κ^ρης* 

850 ΕΤτα μετ' εύχάς ήμέραν τε τήν τρίτη ν 
Πάντων παρόντων άνεψγμένου τάφου, 
Και του κρατούντος ουμπαρύντος Πατράσιν 
(*(2 Οβ^(ΑΜί«>ν, ΧριστΙ μου, τεραστίων), 
Τώγ δυσσεβών μίν αΙρετικών που τύμος 

855 Έν τοις ποσι μάρτυρος ήν έ(&($ιμμένος' 
Τόν δ* αυ γε λοιπόν ύρΟοδοξούντων μέρους 
Κατείχε χκρ^τ^ν ασφαλώς ταις Ιδίαις, 
Και τφ κρατουντι και πατριάρχη νέμ» 
Τήν δεζιάν τείνασα προς σφάς. (Ό τέρας Ι) 

860 Μετά δΐ ταύτα βασιλις Πουλχερία 

Γήθεν μετέστη προς μονάς ούρανίουως 
Ζήσασα καλώς εόσεβώς ύρβοφρύνως 
Χριστ&ν θεραπεύσασα καλόν νυμφίον 
Έν παρθενίφ και καλών εύποιίαις, 

865 Κτι τήσδε φαιδράν άνάψασα Λαμπάδα. 
ΕΤτα τελευτ^ Μαρκιανός τόν βίον 
Ζήσας έπΙ μι{κιστον &ναξ χαρίεις. 
Γνώμη ν αγαθός, Ιλαρός, πράος φύσει* 
Οΰτος θεοπρύβλητος έμπρέπων κράτλί. 

870 ^Έξ πο\> κοηασχών τήν Βανιλιίοιν χρύνοος. 45 0^Β8ΑΒΕ3. 46 *Ό< γνωματεύων μή χινεΤν βασιλέα 
*Εφα9Χ8 δβΤο $πλα τε χα2 μάχην βλως 
"Αν ^ δυνατόν "^ρεμον βιουν βίον. 

ΛΕΘΜ Ο ΜΕΓΑΣ ΠΤΟΙ Ο ΜΑΚΕΛΛΗΣ ΕΤ. ΙΙΓ. 

Τοι&του θανόντος χαΐ μεταστάντος β(οο, 
875 Εύθυς παρηλθεν εΙς βασίλειον χράτος 

Κλησιν Λέων τις χαΐ Μαχέλλης τούπίχλην, 
Άνήρ αγαθός αρετών πεπλησμένος, 
Μάλΐηα φιλο(χτφ δΐ χατηυγασμένος, 
Κράτωρ άριστευς χαΐ μαχητής γεννάδας, 
880 Έχθρων χλονών φάλαγγας ώσπερ τις λέων. 
Σειράν γένοος άνωθεν Ιλχων έχ θρ^ης 
*Η χαΐ Λαχων, ώς φασ{ τίνες, έχ γένους, 
ΊΤιβέρμαχος χράτιστος 6ρθο$οζ(ας, 
Κάί δαψιλής τις άπορων χορηγέτης* 
885 ΕΓωθεν οιίτος γνωματεύειν χαι λέγειν, 
*ί2ς {(λιος πέφοχε θερμαίνειν 6'λοις 
ΟΙς Αν έπαφ^ τάς ψαεινάς αχτίνας, 
Τον αυτόν οΤμαι δεΤν βασιλέα τρόπον 
ΟΙς &ν έηιβλέψειεν ανθρώπων γένους, 
890 Σ<ρας άξιούν οΓχτου τε φιλοδωρ(ας. 

Πρό του χατασχεΐν ούτος αρχήν χαΐ χράτος 
*Ασπαρι δεινφ τω\ μέγα δυναμένων 
Π πόσχεσιν δέδωχε των πα(δων Ινα 
£Γς χαισαριχήν άζ(αν προβιβάσαι* 
805 Έπει δ* έπιβέβηχε της αύταρχίας 
Άσπαρ άπ^τει τήν χάριν μετά β^ας* 
Και πορφυρίδος τουδ' άναιδώς ήμμένος, 
Ψευδηγορεΐν, Εφασχεν, ου χρβών, άνα{, 
Τόν τήνδε λαμπράν πορφυρίδ* ένημμένον. 
900 Άλλ' ούδΐ πάλιν έχβιάζεσθαι δ^ον 
*ύς τίνα δουλον, άντεπηγεν ό χράτωρ^ 
Τόν άρχιχήν φοροΰντα ΧαμΈροί^^ χλαμύδα* 
Οϋ^ος συνφχει γαμέτη τ^ Β'ήρίν^ 
*Η δύο τ(χτει βασιλεΤ θυγατέρας, 
905 Τήν 'Αριάδνην, δευτέραν Λεοντίαν 
*Ον Αριάδνη Ζήνων ι συνεζύγη 
*Ανδρ1 δύσει δει χαΐ χαχίστφ τους τρόπους, 
^Ελχοντι σειράν του γένους έζ 'Ισαύρων, 
Μαρχιανός δ* Ιγημε τήν Λεοντίαν 
910 Άνθ^μίου παις βασιλεύσαντος *Ρώμης. 
Τούτου βασιλεύοντος, έν βασιλίδι 
Πυρχαΐά τις συνέβη φριχαλέα 
Έχ της προς οίρχτον άλμυράς εΙς θατέραν, 
ΙΙυρός διαζώσαντος έν μέσφ πόλιν, 
915 Καΐ πυρπολουντος τήσδε λαμπράς ο^χίας, 
Ταλλα τε πάντα χα) σεβάσμιους δόμους 
ΈπΙ τετραχτυν ήμερων άνενδότω* 
Τ^ δ' Άντιόχου χαΐ σφοδρός γης τις χλόνος 
Συμβάς χατηρε(πωσεν αυτήν εσχάτως* 
920 *Τβθη σποδός δλ μάλα πολλή τη πόλει 
Είς έμψυχων χάχωσιν εΙς χαρπών φθ^^ιν* 
Έχ τουδ' ό χρατών συσχεθεις άγωνί^ 
ΙΙόλιν λελοιπώς, έν βασιλείο(ς δόμοις 
Ουσι πρό τειχών, ασφαλώς ήν διάγων. 
925 Έφ' ουπερ έσθής Μητρανάνδρου Παρθένου 
Έχ της Σ ιών τε χαΐ Παλαιστίνης τόπου 
Πρ^ς τήν βασιλεύουσαν άχθεΤσα πόλιν Α Ηϋ^α8 8θηίβηί& ΓαίΙ, υ1 γθχ ηυηςααιη 
οοχηπιοϋβ &ηηί8 1)θ11υιη Ι&οβθββΓβΙ, 
81 ςυίϋβζη ροβδθΐ νίίαιη ςυίβίαηι άοςβΓβ. 

Ι«ΕΟ ΜΑ6Νυδ ΟΟΟΝΟΜΕΝΤΟ ΜΑ0Εΐυ:3 

ΑΝ. XVIII. 

Μ&Γοίαηο νΗαιη άβδορβαΐβ, υΐ (]ίζ!ιηυ8, 
Βΐ&Μιη ρθΓνΰπίΙ αά ροΐββί&ΐθΐη Γβ^ίαπι, 
ηοοαΐαβ Ι«βο ςιιίάααι, οο^αοσιίηβ ΜαοοΠοβ, 
νΪΓ 1)οηυ8 θΐ νίΓΐυϋϋυΒ Γβάυηάαηβ, 
χηί86ΓίοοΓάι& Ιαιηβη ρηΒοίρυο οτη&1υ8, 
ρπηοβρβ θ9Γθ£;ίυ8 βΐ ΙϊθΙΙ&Ιογ 8ΐΓοηαα8, 
1]08ϋαχη ο&Ιβρν&β ςυ&Ιίβηβ τεΑρβο αϊ Ιθο. 
Ηίο ΟΓίαηάαβ ο ΤΙΐΓαοί& Γαϋ, 
νοί Ο&οοηιοα, ιι( ςυίάαιη ιηαΐαηΐ, ^βηβΓβ, 
ίοΓίίββίιηυβ άβίβη80Γ ΟΓΐΙιοάοζίδβ, 

Β 6^6018 1&Γς;03 8αΙ>8ΐ<ϋθΓαΐη ρΓβΙ)ίΐ0Γ. 

Ηΐ]^α8 ίη οΓβ βορβ ββηίβηΐία θγαΙ : 

8ο1 αϋ 8θ1ο( οιηηθ8 ο&Ιβί&οοΓβ 

(ΐαί5υ8 θ8ΐθοάϋ 8ρ]οη4ίάυιη Ιυιηβη βυπιη : 

810 86 &Γΐ)ίΐΓ&η, Γθς^βιη ΟρΟΓίβΓβ 

ςαοΒοαηςαθ Ιιοπιίηο8 ίηίυΚυ ΙυβίΓ&νθηΙ, 
608 ο1θΐη6ηϋ& ίη άοηίβ ίζΩρθΓΐΪΓΐ. 
Ηίο ρηοβ ςυαηα «κΙΐΓβΙ ίοαρβήυιη, 
ΑβρΒΓί 111α8ΐΓί ορΙίιη&Ιί Ιιοιηίαί 
υηυιη 86 ρΓοιηίββΓ&Ι οχ θ^αΒ 1ί56Η8 
αά (]ί£;ηϋ8ΐ6ΐη Οφ^αγιβ ρΐΌπιοΙαΓαιη. 
Μοζ οαιη ίζηροηηιη οΙ)Ιίηαί886ΐ I^θο, 
ίά 1>βαο0οίυιη Α8ρ&Γ νί 6ζί^βΙ)&( : 
ςηία ίιηρυάοηΐβρ ρυΓροΓ&ιη 6]υ8 ί&ας^ηβ, 
Η&αά ϋΜ ΙίοβΙ, ίοςυϋ, γθχ, 6(1θίη Γ&ΙΙογθ, 
ΓΙ ουιη 8ΐ8 Ιιαο 8ρΐ6ηάί(1& ρυΓρυτΑ νθ8ΐϋα8. 
ΑΙςαί νίοί88ίιη ηβΓ&Β οβί, ιιΙ Γβωυΐο 
νίιη ιηΐΐιΐ ιαΓορη, Γ68ροαάϋ ίιηρβΓΑΐορ, 
ςαί ρΓΐηοίρΑϋ οΙιΙ&Εηγάθ ρΓββΓυΙ^βο. 
Ηυΐο ογαΙ 3υηοΙα ηυρ1ϋ8 ν6ηη&, 
ςυ» άα88 Ρβ^ί β1ία8 οηίχα 68( : 
ηοηαοη αηί ΑΗαάαα, I^οοη^^^α αΐΐοή. 
Εχ 1ι!8 Απ8(]η& ^υη^ι& Ζβποηί ίαϋ 
ί(Β(]Ε νίΓο ίαοίο βί ιηοηΙ)υ8 ρο88!ιη!8ι 
ςιιί 8θΠ6ΐη οχ Ιβ&υπβ άαοούαί ^οηοΗο. 
Ι^οοηΙΙ&ιη Μ&Γοί&ηυβ &οοορί( 00030^01x1 
Οΐίοβ ΑηΙΙιΟΕηϋ ςυί Εοοιφ γ6^ο&1)&1. 
Ιιοοηο (1οιηίη&η(ο ίηοβοάίαιη ςυοά<]&ιη 
υΓΐ>ο ίη Γβξβϋ οοηϋ^ίΐ ΙιοΓΓίβοααι 
Α 1)θΓοα11 ηι&Η ιΐ8ςυο αά &11οΓυηι 
0&ιηιηί8 υΓΐ)θαι ιηοάί&ηι οοηιρΐ6θΙθηϋΙ>η8, 
" βρίοηάιάαοςυο 1ιυ3η8 (Ιοοιοβ ροραΐαηϋϋηβ : 
Αίςαο ίηΙΟΓ οφΙογα, 8&ογ&8 οΙιαπι οάθ8 
ςα&1ήάα&ηυ8 ί^ηί8 ΐηοίοπαοηο Ιιοηβϋ. 
ΑηΙίοοΙιί&πι νοΓΟ Ιογγο ιηοίηβ ςαίά&ιη 
νο!ΐ6Πΐβη8 ουρΓβπιο ρΓ08ΐΓ&νϋ οχϋίο : 
ηιυΗυ8ςυθ ρίαίΐ γο^ ίη αΓΐ>ο ρυΐνίβ, 
ιηοΐ6Βΐα8 &η1ιη&ηΙίΙ)ΐΐ8 οΐ ηοχίαβ ίΓυ(ζί1)α8. 
Ηί8 αίλΐίβ ^Γ&νϋβρ αηχίυβ ίπιροΓαΙορ 
ιιγΙ)ο ΓοΗοΙα, &ά 8υ1>ιΐΓΐ)&ηυπι ρ&Ι&ίίηιη 
βαΐηϋ 8υ« οοηουΙοηΒ 8βάβιη Ιρ&ηβΐιιΐϋ. 
8η1) 00 ν08ΐί8 Οθίρ&Γδθ νίρξίηίβ 
οχ αΓΐ>θ δίοηο &ο Ρ&ΙοβΙίηα Ιογγα 
&<) Γθ§;ίΑπι άοΐαΐα ζηοίΓοροΙιιη ι 

ι ^ 47 ΒΡΗΕ^ΒΜΠ ΟΗΒΟΝΟΟΒΑΡΗΙ 48 αρυά Β1&ο!ΐθΓη&β !η Ιβιηρίο ΓυίΙ Γθροβίΐα, 
ςαοά ίρβθ Γ6Χ Οθίρ&Γ» βχοϋανβΡ&Ι, 
&Γ§;6ηΙθθ ρΓβϋοβοςαβ οΙ&ιΐ8& ίη Ιοβαίο : 
ςυ&Γθ βϊ \ά Ιβιηρίαιη οαβρίΐ βρρβίΐ&ή 
&Γ0& 1ιοαοΓ&1)ί1ί8 νϊΓ^ίηίβ Ι&υάαίίββίαΐφ. 
I^θοηθ άοιηία&αΐθ άυχ β^Γθ^^ΐυβ, 
ΑΓίβ 8ΐΓ&ΐ6@ίο& ορϋιηα3 Εαβίίοίυθ, 
1)6ΐ1ο ρΓΦροβίΙαΒ νΐοΐοήίβ οΙ&ΓυίΙ. 
Α( Ιιοο θχδϋηοΐο, ίοαρθραΐήοίβ Γγ&ΙγΙ 
αΓφοηιαι ιαιροηαιη Β&θίΙίββο ΐΓ&άίΙυΓ, 
ςυί ΐΓ&ηβροΓί&Ιο ίη ΑΓγιο&πι βχβΓοίΙα, 
ΟϋΕα 68961 ΙοοΙ άοοαίαυβ 0:ζ6Π6ΐιυ8, 
ΦΓαιηηοΒ&ιη ίη ρΓββΙίο &οοίρΙΙ οΐ&άβηι, 
οορί&Γυαιςιΐθ απαΐβϋ ραΓίβτη ηα&χίιη&αι• 
^&^1 αΜ νϋ& Αη&(ο1ίυπι (Ι68ΐϋαί1, 
βοη8ί&ηΙίηορο1θθ8 ρΓββαΙ άοΙίξ^ίΙυΓ 
ΓθοίοΓυιη άο^πιαίοαι νίη(ΐ6χ ΟβηηαάίαΒ : 
ρθ8ΐ ςαβπι άβΓυηοΙυιη ίη ββάΐβ ΙιοηοΓΟ, 
ρ683ίΐΏα8 Ιοουηι οοουραΐ Αο&οίυβ. 
ΙιηρβΓ&ΙοΓί ίηΐβππι ηβροθ η&βοίΙυΓ 
6χ Αηαάη» βί Ζ6ηοηί8 ^οη^11§^ο. 
οαΙ ηοοα6η Ιιβοηί ΓβοίΙ, οοΓοη&ςυβ 
βΒΐ&ί6 ριιβΓΪΐτ εαρυΐ οίηχϋ. 
Ηίο ρίαβ ιηοΓ]:>ο ίιηρθΓ&ΙοΓ Ιιβο 
οοΓΓθρΙυβ νίίαιη πιοΓί&Ιβιη (ΙβββΓαϋ, 
ϋβθΓθάβ ροΐ6ηίαΐΌ8 ηβροΐβ άίοίο. 
Αηηίβ ίρβθ οοΐοάθοίιη ίιηρθήυιη Γβχ6Γ&Ι, 
ρΓίηο6ρ8 Ιιαιη&ηιΐ8, θυΜΙΙίβ 1)6ηίνο1ιΐΒ, 
Αίί1&1)ϋί8, ρΐαοίάαβ, βυανίβ, βΐ αιηεώίΐίβ. 

ΙΕΟ αυΝίοκ αν. ι. 

Ιαηίοτ ίιηρβηυιη οοηδβουΐαβ 1ι60 
ιηΓ&ηϋΙί ρΐ&ηβ »1&1θ 806ρΐΓα[η ΙθηυίΙ. 
θβά ιηοχ νίχ αηο Γ6νο1α1ο αηηο 
6Χ0β8Βϋ ΙβΓΓΪβ Ιααιίηβ οαδβυβ νίΐ». 

ΖΕΝΟ δΙΜϋΙ. ΑΝ. XVII. 

Ζβηο 6Γ&1 ΙβατίΓΟΒ, υΐ άίχί ςβηβΓθ ; 
ίοβάίββίοαυβ ιηοΓί&Ηβ βί πΐ6ηΐ6 βί οοΓροΓβ, 
ο1ηΐΒάθ8, ΙυΓρίβ, ιη&ΐίΐίββ είηηυθ, 
βί ηβΓΑηάοΓϋπι ορβΓυαι ρ&Ιγ&Ιογ, 
ίϋΓΪ&Ιίβ Ιιοαιίηιιαι ρ6&1ί8 ορϋοααίίυπι ; 
Ιι&αά Γθ^ίο ηιοΓ6 ΓθπιρυΙ)1ίοαιη Γβ^βηθ, 
8θά Ι^Γ&ηηίοβ οααοΐα ίηΟαιηζηΕίηθ, 8υΙ)Γα6η8, 
Γββςαβ 8υ1>άίίθΓαιη ρΓΟ νίΓΐ1)α8 ρ688ΐ2αιά&η8, 
(1ο§;ιηα1θ ρρανυβ, ιηοηορΙιγ8ΐ(68 ιηίββΓ. 
Ηοηο ουιη νΙάβΓθΙ ΰδςυβςυαςαβ Ιίηιίάαιη, 
Υβηη» Β&8ίΗ86υ8 ^πηαηυβ Γγ&16γ, 
απηίθ &^^Γ6άί(αΓ, Υβπηα ΙβΓβηΙβ ορβαι. 
Α1ςυ6 ίΙΙαιη αά ρ&.ΐΓί& 8ΐιαιη ρυΐ8υαι ΐΓαάίΙ; 
ιΐ6ίηάβ βϊΜ άίαάθπι& ουιη Γβ11ςυΐ3 
ίη8ί£;η11)α8 ίπιρεπί οίΓουηιροηίΙ. 
86ά βηίηι ΙιΙο οοηΓαδβΒ η&ΙυΓ» 1ι8βγ681ιώ, 
Βαίγοίιβίίβ βΙ Οίοδοοπ ίβηηβηΐυπι 86ςυθη8, 
ΟΓϋιοάοχοΓυιη Εοοίββί&δ &06Γΐ)τ8 ιηοάίδ 
οΕΏηίςυβ ρ(Βη&ρααι ^6η6Γβ 6Χ6Γαοί&1)ί&1. 
ΟΙι&Ιοβάοηίδ νβοθΓ&ηάαιη ςυοςαβ βγηοάαιη 
Βοϋςαανϋ 6(ϋο1ο οοαίπα Γαβ ρροροβίίο : 
6ΐ ραίπ&ΓοΙι&ιη οααι βγηθάηδ ρΑ8ΐθΓίΙ)υ8 
αά οοηΟηη&ηάιιπι ίιηρτιΐϋ <1θ£;ιη& βιΐϋπι. ^^ Ναψ τεΟαύριστο τψ ιτρδς Βλαχέρναις, 

"Ο ν αότδς άνιξγειρε Μητρ^παρθένψ, 

930 Έν ^ρ'χ^ρ^ σορφ και σεβασμί^, 

Αι* ή ν χατων<{μαοτο χαΐ θείος ίέμος 
Γορ^ς τιμ(α της πανυμνήτου Κόρης* 
Ούτος χραταρχων καΐ στρατηγών γεννάδαν 
Τουστικιον άριστον έν στρβτηγίαις 

935 Προβάλλεται δή χαι χατορθοΤ τάς ν{χας* 
Τούτου θανόντος, σύγγονον βασιλίδος 
Βασιλ(σχον προυχρινεν βΐς τίραχτ^-^Ιο^^ 
"Ος έχπλευχώς εις Αφριχήν σ6ν στόλψ 
Κατοιχρατοΰντος του τόιτου Γιζερίχου, 

940 Έτταν 6γτέσχε δυσχλεά χατά μάχη ν, 
ΚαΙ πλείστον άπέβαλβ των στρατευμάτων 
*Ανατολίου δ* έχλελοιπότος βίον, 
ρ ΆρχιΟ'^της δέδβιχτο τής Κωνσταντίνου 

Γεννάδιος πρόμαχος ορθοδοξίας 

945 Τούτου το βιουν έν θρόνφ λελοιπότος, 
Άχάχιος χάχιστος Ισχε τ6ν θρόνον, 
*Έφυ βασιλεΤ θ^γατριδοΰς τις νέος 
Έξ Αριάδνης χα ι Ζτζνωνοσ συζύγου, 
"Ον χαλέσας Αέοντα, ταινί^ στέφει 

953 Έν ήλικί^ τυγχάνοντα νηπίων. 
Ούτος νοσήσας ευσεβής 6(ναξ Λέων 
Τ6ν φθαρτόν έχλέλοιπε τούτον βί<3ν, 
Τφ θι^γαιτριδφ χαταλείψας το χράτος, 
Βεβασιλευχώς σ^ν οχτώ δέχα χρόνους* 

955 *Άναξ Ιλαρός, ευμενής όπηχόοις, 

Γαληνός, εύέντευχτος, ήδυς, χαρίεις. 

ΑΕβΝ ΝΕΟΣ ΕΤ. Α'. 

(] Νέος δ' έπιβάς της βασιλείας Λέων 

Κατήρχεν αυτής νηπιάζων τψ χρόνψ• 
Έτος δι ταύτη ν Ιν χατασχών και μόνον, 
960 'Λπήρεν Ινθεν χαταλείψας τον βίον* 

ΖΗΝΩΝ ΟΜΟΓ ΕΤ. ΙΖ'. 

Ζήνων δ' δπήρχεν έξ Ίσαύρων, ώς Ιφην, 
Αισχιστ^ς άνήρ χαΐ δέμας χαΐ καρδίαν, 
Κίναιδος, αΙσχρός, συμφόρημα κακίας, 
Έόγων πονηρών άΟεμίτων εργάτης, 
965 *Ανδρών έριννυς των περιφανέστερων* 
Ούχ ώς βασιλεύς διέπων αύταρχίαν, 
*Αλλ* ώς τύραννος έμπιπρών, χαταστρέφων^ 
Και πάντα ποιών εΙς φθοράν 6πηκόων* 
Σέβας κακόφρων Οίοφυσίτης τάλας• 
970 Τούτψ γε δειλφ παντάπαν πεφυχότι 
ϋ Βασιλίσχος σύναιμος ών της Βηρίνης 

Άντήρε χεΤρα Βηρίνης συνεργιφ, 
ΚαΙ τόνδ* έφυγάδευσεν εΙς τήν πατρίδα * 
ΕΤτα περιτίθησιν αύτφ τό στέφος 
975 Και πάντα παράσημα της χραταρχίας 
Της συγχυτιχής καχοδοξίας πέλων 
Της Ευτυχούς τε και Διοσχόρου λύμης, 
Έχχπησίας οΐίτός γε τάς όρθοφρόνων 
Πιχρώς Ικάκου παντοδαπαΤς αΐκίαις* 
980 ΚαΙ σύνοδον δΐ τήν κατά Χαλκηδόνα 
Σεπτήν άκυροΤ γράμμασιν ώς ουκ ίδει* 
Καΐ πατριάρχην και συνέδρους ποιμένας 
Ταύτα χυρουν ίπειθε^ %α\ τοΤσδ' Ιμμένειν. 49 ^^Β8Λ&Β8. 50 'Αλλ' δρθο8οξαιν σονβθροινΟέντβς στίφος 
9β5 Βασίλίνχον βάλλουσι ταΤς δυσφημίαις* 
Την σύνολον δ* αυ ένβχήρυξαν πάλιν 
Θεοχρότητον, άγ(αν, σεβανμίαν* 
Διί γε ταύτα Βχ9ΐλ(σχος άξ(ως 
Πασιν αποτρόπαιος ήν στογητέος* 
990 *Ομως »ατά Ζήνωνος έχπέμπει τάχος 

*Αν8ρας στρατηγούς χαΐ συν αύτοΤς δυνάμεις, 
Ηροσρυέντες τφ Ζήνων ι γνησίως 
Σπεισάμενοί τε, πρ^ς π^λιν βασιλίδα 
Α^θις μετά Ζήνωνος ^χον έν τάχει* 
995 Και πάλιν άπείληφεν οδτος τό χράτος, 
Δήμου τε λάου τ<{νδε πρ«>σδεδεγμένου* 
Βασιχί«χος δ^ προσφυγών έχχλησίφ 
Μετά γυναιχ^ Ικέτης χαΐ φιλτατων, 
Έπειτ' έχειθεν έξελασθείς όρχίοις 

1000 Έχει λιμφ τέ6νηχε γ^αρζϊς άθλίως, 
"Ετη χατασχών την βασιλείαν δύο. 
Τούτου χρατοΰντος, τ^ βασιλίδι π^^λει 
ΙΙυρχαιά τις συν&βη φριχαλέα, 

1005 'βχ χαλχοπρατείων γε ττυρος ήμμένου. 
Ύφ' Ψ^ς χβτηθάλωτο χα? διεφβάρη 
Άλλα τε πλείστα χαΐ δ6μος φύλαξ βίβλων 
Ές μυριάδας δώδεχα ποσουμένων 
Έν αΤς "χορίον χαι δράχοντος ώς λύγος 
{ν τιν: κλεισθείς πυρρίφ τόν τεχνίοις, 

1010 ΠρύμηΛες δπην ές πύδας τεταμένον 
Προς τοΙς Ιχατ^ν ε?κοσι, Οαυμα ξένον, 
Καθ* ο{> χρυσοΤς γράμμασιν έγγεγραμμέναι 
ΓΗσαν Όμηρου του σοφοΰ (3αψφδίαι 
Ίλιάς, Όδυσσεια• φευ της ζημίας Ι 

1015 ^Αναλαβών δΐ Ζήνων χραταρχίαν, 
'Αρμάτιον μίν τίξιδε συνηργηχύτα 
Προβάλλεται δή ταγμάτων στρατηγέτην, 
ΐΠ&ν δ' εκείνου Καίσαρα πάλιν στέφει* 
Είτα τον 'Αρμάτιον ίχτεινε ξίφεΐ' 

1020 Πατδα δΐ τόν Καίσαρα κληρικών δράσας 
ΠεριπολεΤν εΓασεν οδτω τ6ν βίον* 
Ός πίστιν δρθήν ούχ έφύλα^αν φράσας, 
Ούτοι χραταρχήσαντι τΛ Βασιλίσκφ, 
Ουτ* αΰ έμοι ταύτην γε φυλάξουσ* *ίσως. 

1025 Προς τοΐσδε πολλοίς παρέπεμψε Βανάτφ, 
Άλλους δ* έχάχου χατέτρυχεν αΐχίαις 
Των εύκλεών τεχαι περιφανέστερων* 
Εις γάρ άθέσμους έχχλίνας α^σχρουργίας 
Πράξεις μιαιφύνους τε χαΐ βδελυχτέας 

1030 Προς δ* αυ 6πάχθε1ς αίρέσει Διοσχύρου 
Μυσητος ή ν &πασι χαΐ τοΤς έν τέλει, 
Αριάδνη δΐ τ^ συνεύνψ χαι πλέον* 
'Οθεν σορφ τέθαπτο δέξας τεθνάναι, 
Κάχεί βιαίως τ6ν βίον καταστρέφει* 

1035 0^ μέν φασι• μέθαις τε χρώμενον πύτοις 
Έχβτασιν αυτόν των φρενών πεπονΟέναι* 
Δύξαντα δ* ο'χτρώς έχλελοιπέναι βίον, 
Κατατεθηναι λάρναχι χαθά νέχυν* 
ΚαΙ πωματισθέντος γε του τάφου λίΟψ, 

1040 Γοώμενον χάχιστα θανεΐν έν τάφψ* 

Άλλοι δΐ παθειίν τοΰτο δεινής έχ νύσου 
Δύντα θανειν δύχησιν άθροΰσιν 6'λοις. Α δθΐΐ βηίιη οΓΐΙιοάοχί οο&οΐο οαβία 
Β&8ί1ί8ουιη ηιαίβάίοϋβ ρβΓουΙβΓαηΙ ; 
(ΙθΟΓβνβΓαηΙςηβ βΑηεΙ&ιη Γαίβββ Β7ηοάαιη 
(Ιίνΐηϋυβ οοη^^Γβς&Ιαιη βί νβη6Γ&1)ϋβζη. 
01) 1ι»ο ονΑβϋ Β&8ί1ί8οα8 ιηβΓϋο 
ουηοΐίθ &1)0ΐηία&η(1α8 6( άβίββίβώϋΐβ. 
ΟοαίΓα Ζβοοηβιη Ιααιβη ίβ οβΙβήίβΓ 
άυοββ οαιη οορϋβ ΐΏί8ϋ ιηϋίίαπίΐυβ ; 
ςυβθ αά Ζβηοηβηι βροηΐβ (ΙβΩοίβηΙββ, 
^αη^(οςαθ ββουιη ίοΒίΙβΓβ &(1 υΓΐ)θΐη Γβ^Βΐη 
οϋαίο £;Γ&άα ουιη Ζβηοηο Γβάβαηί. 
Εγ^ο Ιιίο ίοαρβηυιη τθοβρϋ άβητιο, 
Γανθοίθ ροριιΗ ουηοία οαυίΐίΐυάίηβ. 
ΑΙ Β&8ί1ί8οα8 βυρρίβζ &ά βοοίββίαπι 
οοηίυ^ίΐ οαιη υχοΓβ &1ϋ8ςιΐ6 αίΙβοΙί]3υ8. 

Ώ ΙΙΠηβ (Ιβίηάβ (1&1& ^α^&η(1α Ωάβ 
6χοϋυ8, ο1αυ8α8ςυ6, ΙαΓΓβ ουιη ρ&Γνίδ ϋΙ)6Γί8, 
ίΙ>ίάβιχ} Γ&παβ ιηίββΓβ εοηΙαΙ)υ!(, 
ροβΙςοΑΠλ 1)ί6ηηίο Γβ^ηααι ΓβίίπαβΓ&ί. 
ΑάΙιαο ίΠο Γθ^ηααΐβ, ίη ιιγΙ>θ τβ^ία 
οαΐ&ηαίΐ&δ ίηοβηάϋ ΙιοΓΓβηάα οοηΙί^Ι : 
ηλοαςαβ 6ζοϋ&1ί8 ίη Γογο βΒΓ&ηο ί1&ιηιιιί8 
ρΓορ8§&1υ8 ί^ηίβ οαιη αΙία &1>8ααιρ8ϋ 
ίαΐΏ ίοίΙ&ΐΏΐη&νίΙ βΐίαιη 1)ίΙ>1ΐο11ΐ6θ&ιη 
ϋίνίΐθΐη 1οΐΏί8 οβηίυιη νί^ίηϋ ιηί1ϋ1)ΐ]5. 
ιη !ιί8 θΐ (!Γ&6οηί8 ςυοςαβ Γαί88θ άίβϋϋΓ 
οοΓίυΐΏ ρρβίοη^ιιηι, οβηίυιη νί^βηΙΙ ραίβηθ 
ρ6(1β8, πιΪΓυπ}, ιηδοΐίΐυιη, ίη ςηο βοηρΐ» 
ίοηηί8 1ί1ΐ6ΓΑΓυιη αυΓΟ Γαϋ1&ηϋΙ>α8 
ΗοιηθΗ 8&ρί6η(ί8 Γυβρ&ηΙ τΐιαρβοάί» 

ρ Πί&8 θ1 Οά/88θα (ρΓοΙι ρ6Γηίοίθ8 1). 
ΗοοβρΙο ί^ΐηρ Ζβπο ίαιρβηο 
Η&Γΐη8ΐίυιη ςαί 8ΐ1)ί 8ηρρ8ϋ&8 ΙηΙβΓ&Ι 
ιηί1!1&ΓίΙ>α8 οορίίβ άαοβιη ρΓββοϋ, 
ρΓ9βΐ6Γ6&ςυ6 ίΐϋυιη β^υ8 ογθαΙ ΟΦ8&Γβιη. 
Οβίηάθ Η&Γΐη&Ιίοιη ^Ι&άίο ρβΓοαββαιη ηβοαΐ, 
δΐίαπιηηβ θ^αΒ ΟΦ8&Γβπι οΙθγο &ά8θπΙ)ϋ, 
βίοςαβ ίΐΐί νίΐο νβηί&ιη ΓθΙίηβηάδθ ΓαοίΙ. 
Ναοί ςυοηίαιη ίβϋ, Αί6ΐ)&1, ΓΓ6£;6ΓαηΙ Ωάβηι 
ςααιη Β&8ί1ί8θο ρπηοίρΐ βροροηάβΓ&ηΙ. 
810 υΐ ιρ8ί πιίΐιΐ ΒβΓνβαΙ βαάβιη υογοογ. 
ΡγφΙθγ 1ιο8, &1ίθ8 ιηα11θ8 Ιβίΐιο άοάϋ 
άβ ηηηιβΓΟ ηοΙ)ί11υιη αίςυβ ορίίπιαίίυπι, 
νβΐ ίιηροΒϋί8 ρΙ&£;ί8 βχορυοίανίΐ. 
Εγ^ο 80θΐ68ΐί8 ίηάυΐ£;8η8 Γ&οίηοΓίΙ)α8 
089<)11)ΐΐ8ςαβ §Γα88&η8 Ω&^1ίθ8ί8, 

Ι) ίιη1)υ1α8 ίηβυρβΓ ΙιαΓββΙ Βίθ8θθΓί, 
ρορυΐο ίηνίβιΐΒ θγ&Ι θΙ ορίίπι&ΐίΐοαθ, 
^οη^υ^ί νβΓΟ ΑΓίαάη» ςυαζη ςαί ιηαχίιηβ. 
Οα&ιηοΙ)Γθπι βίαιαί&ΐο ιηοηί8 οαβυ, 
&Γ0& οοηοίηβυβ, ίΙ)ίά6ΐη οιοπ οοςίΙυΓ. 
Α8ΐ &1ίί η&ΓΓ&ηΙ, Ιιυηο ίηάαΙ^ΟΓΟ ΟΓ&ραΙφ 
6( ροΐυί 8θΗΙιιιη, ιηβηΐίβ ρ6Γρβ88υιη οχΐ&θίω ; 
αίςηθ ίΐα ΟΓβάΙΙηιη νΐίαιη βηί886 πιί86Γ0, 
0&Ρ8Φ ίυίθ8θ ΐΓ&άίΙαιη οβυ ο&ά&νβΓ ; 
Ιαιη νβΓΟ 8&ιχί αάιηοΐο αά θορυΐεηιηι οΙ)ίοθ, 
ΐΓίβΙίθβίιηβ β.{υ1&η1βαι πιογ8 ορρΓβδβίί. 
Αΐίί (Ιβηίηυβ ηαΓΓβηΙ 1(1 ίΐΐί βχ ^Γ&νί 
αιθΓΐ>ο &οοίάί88β, νί&υπιςαθ οχβΐίηοίπιη οηιηιΙ)υ8. 51 ΕΡΗΚ£ΜΙΙ ΟΗΒΟΝΟΟΚΑΡΗΙ 52 ΑΝΑΤΛδΙϋθ ΑΝ. XXVII. Ζβαοιίθ Ιιαηο νίίφ βχϋυιη βΟΓίίΙο, 

θβα&ίηβ οΐ ορίίιη&ΐίαπι άβ ββηίθηϋα 

Γθ^ηα Αη&άηα «ά Βθοίθ(&Ιθαι \ιία 

Ιβ^β ^υ^αΐί ΐΓ&άϋυρ ΑηΗβΙαβίο, 

οαί Γοηΐβιη ^βηβηβ υΓΐ)8 ΕρίάαυΓοβ ρΓ«1)υϋ. 

Τυζη 18 ΗοΐΏ&ηυ8 Ιβ^ίΙϋΓ ίηαρβΓ&ΙοΓ 

βαηαοΐιί ν&ΐίάίβ αΓΐίΙ)υ8 ΌΓΐ)ίοϋ, 

&1(|υθ &1) ΕαρΙΐθΐηίο οοΓοηαΙυΓ ρΓββαΙβ. 

δίο 68ί ίιηρβηαιη ηαοΐιΐθ Αη&8ΐ&Βίυ8, 

ουί οο^ηοιηθηίαιη ΟίοοΓυβ &ά1ΐ£8ϋ, 

ςυοηίαιη ρυρΐϋβ Γυϋ άί88ίιηί11ΐ3ΐΐ8, 

άβχίηιχη νίάβϋοβΐ ηί^πο&ηΐβιη οοαίαιη, 

ςίαυοαιη 8ίαί8ΐΓαΐΏ Ιηβί^ηϋοΓ ^βΓβηβ. 

Πιο ΙήϋυΙυιη ααΓί ΑΓ^βοϋςυο, 

ίηνίβαιη οιιηοϋ8 βιιΜϋίβ πιο1θ8ΐί88ίιηαΐΏ,ΐ 

αι&1υιη νβοϋ^αΐ ρίβ ρβΓίζΩβπβ δΐιβίαΐίΐ; 

ςυο ιη&ηθπΐβ, υηιιιηςυβΕαςυθ ορυβ βΓ&Ι 

ρΓΟ 86 ϋρυ1ί8ςυ6 βίί&ιη &ηίΐΏ&1ί1)ΐΐ8 

αηηααιη ηυιηίθπκι ρυΙ)1ίοο βΒΓαήο ρβοάθΓθ. 

Ιάθία νβηαΐββ αοίβα άί^αϋ&Ιθ» 

οΐ ραΙ)1ίο&ηΐΕα τοραοι ρΓοουΓ&Ιίοπββ, 

8αΙ)1&Ιο <ιΙ)υ8α, ^γ&Ιϊβ ΙΓ&(161)&1 (1ίβηί8. 

0«1βΓ&8 ςυοςυβ Γβ^η&ηοΙί ρ&Γΐθ8 Γβοίβ 6ζρ1θ1)&1. 

8γηοΙιγϋ6οιαιη ί&ιηβη οοβυρ&ΐυβ 1ι«Γ68ί 

Εοοίθβϋβ θΓΐ1}οάοζί8 πιοΐοβίαβ θγ&Ι. 

Ηοο Γβ^βηΐβ Αη&8ΐ&βίο οαίρα Γββ θνβηϋ. 

Ουίά&ιη Α^&Γβηίο» 1η1}υ8 ρΗηοβρΒ 

οαί ηοιηοο ΑΙ&αιυαά&Γυβ, Ι^οιηο ίΓυ^ί, 

ΟΙΐΓΐι^Ιο 86 &(]^υη^6η8, Γί(6ςυ6 βάοοίυβ ϋάβί 

άθ£;ιη&(& &[> θΓΐ1]θ(1οχί8 αΓοΙιίρΓβΒβυΙίύαβ, 

1)ΐιρϋ8ΐη&1ίβ ρο8ΐΓ6Πΐο ^ρ&ϋ&£η ίιηρβίΓαΙ. 

Ηβοοςηϋα 86ΤθΓυ8 ρροί&αοβ 8υο8 

ρ&8ΐθΓ68 αά Ιιαηο ιηίΐϋί βίπθ εωογα 

ςαοΓΰΐη ορ6 ηβορΙιγΙυΕη &ά ββ ροΚίοΐαΙ. 

Ι8 αυΐβιη Ωάβί ίβη&ζ, βΐ ΟΙΐΓίβΙί ]&ρίβ 

ίιηιχιο(υ8, 1β^&Ιο8 ί11θ8 816 60&Γ^υϋ : 

οαΓανϋ βαίιη υΐ ί&ιηϊΙί&Ηβ Ιιοαιο 

&(1 ΕΐΐΓθΐη 8ίΙ)ί λΗςαίά &Γ6&ηαιη άίοβρβί : 

Ιαιη ίιηραΓί8 ρ&5ΐθΓϋ)υ8 ιη8ρθοΙ&ηΙί1)α8, 

ηΐΦΓΟΓθ 86 60ΓΓ6ρ(υιη Ωοχϋ ρηη66ρ8. 

ΙΙΠ ο&αβαια Γο^&αΙ ; ςαο8 βοαίρα Ιαΐία ΓβίβΓί 

ηαηΐίαίαιη 8ίΙ)ΐ, ΜίοΙι&6ΐ6ΐη 8αιηιη&ΐ6ΐη 

&α^θ1θΓαζΩςιΐ6 άαββιη ηυρβΓ ιηοΓίαυαι. 

Ι11ί8 86Γΐηοη6ΐη Ι&ΐβίη Γ68ρα6ηϋΙ)υ8 ; 

ί&5α1& Γθΐ66ΐ&, 816 6οηΐΓ& ί&ΐϋρ Γθ^υΐαβ : 

ΟυΓ 6Γ^ο νο8 Ιιυηι&ηΑ 6υιη ηαίυΓα 

(Ιίνίη&ζη ραϋ, ηαρβρ Ια1Ϊ8ΐί8 άο£;ιη& ? 

Ταοο ίΐΐί νίοϋ ραάοΓβ άί806άβ[)&ηΙ. 

ΟθΓΐίοΓ ΑηαβΙ&βίυβ ηβδοίο ςαο ααΰΙΟΓθ ί&οΙιΐ8 

ίυίαιίοαοι ^&^ια 8ίΜ ίη ία1ί8 6888 

αΐ VI Ιφ 6( Γβ^αο ΐ6Γΐηιαυ[η ίΐΏροηθΓ6ΐ, 

6&Γη6Γ&ηα 8(ΓαχίΙ«Γΐθ νβηαρίΑΐΏ ιπιγα 

ευ! ία8ΐί§ία1φ ηοιηθη &ρΐ6 Γ66ϋ ; 

ίη ςυ& άίν6Γ8&η8 ίυ1[ηίη6 βΓυοιρβηίβ 

8ΐ]]:>ί(ΌΐΏ νίΙίΒ Ωηβαι η&οΙιΐ8 68ί. 

Ι8 υ( ΜοΒδΟΓϋΐη ΟοίΙιθΓυη3ςυθ, Ι8(π ίαεοΙ&Γΰΐη \. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΤ. ΚΖ'. 

Τούτου χαταστρέψαντος οδτω τ6ν β^ον^ 
Βουλ^ γερουσίας τε χαΐ των έν τέλει 
1045 Συζεύγνυται δή βχσιλις *Αριά'δνη 
Άναστασίψ πρ6ς γάμου χοινωνίαν, 
*Έλχοντι σειράν Ιξ Έπιδάμνου γένους* 
"Ον κράτορα δέδειχε της 'ΡωμαΙδος 
Ούβριχ(ου σπεύσαντος ευνούχου τύδκ, 
1050 Εύφήμιος δ' Ιστεψε τύνδ' άρχιθύτης. 
Οΰτως Αναστάσιος ε'σχε τό χράτος, 
"Οστις έπωνύμαστο Δίχορος θέσιν, 
ΟΓς ούχ όμοίας εσχεν ομμάτων χόρας, 
Άλλα μελαντέραν μίν αυτών Βατέραν, 
4055 Γλαυχήν δΐ λαιάν ώς έπίσημον φέρων* 
Οΰτος βδελυράν είσϊρτράν χυσαργύρου 
Β Ύπήχοον τρύχουσαν ά'παν εσχάτως 

Αασμ^ν πονηρών βύσεβώς παύσας Ιχκι, 
Καβ' δν τις ήνάγχαστο πας συνεισφέρειν 
1060 'Γπέρ 6* έαυτοΰ χαι προσόντων άλύγων, 
'Ετήσιον νόμισμα τφ χοινφ φύρον* 
Κλ\ δημοσίας ούσας αρχάς ών(ους, 
Πρ6ς δ' άα διοιχήσβις τε χοινών πραγμάτων 
Παύσας παρεΤχεν άδοτ* τοΐς άξ(οις• 
1065 Και ταλλα δ' αρχής ευτυχώς ήν διέπων 
Πλήν Συγχυτιχών χαθυπαχθείς αίρέσει, 
Τάς ορθοδόξων ήν χαχών έχχλησίας, 
Τούτου χρατουντος θ^^μάαιον συνέβη 
Φύλαρχος άνήρ 'Αγαρηνών τών τότε 
1070 Κλήσιν Άλαμούνδαρος άγαΟ^ς τρόπους 
Χριστφ προσελοών χαΐ μυηθείς ε^χότως 
η Προς ορθοδόξων άρχυθοτών ποιμένων, 

Έπειτα βαπτίσματος αύχεΤ την χάριν. 
Ταύτα μαθών Σεβήρος (20) αύτου ποιμένας 
1075 *Ανιέρους πέπομφε προς τούτον τάχος• 
Σπεύδων δ' αυτών εΙς εαυτόν Ιλχύσαι 
Έπει δ' έρασθεις πίστεως Χρίστου πέτρα 
"Ασειστος ήν, μέτεισιν αυτούς ώδί πως• 
ΠοιεΤ τινά ο\ τών 6π' αύτ^ν έχχρίτων, 
1080 Ηρ^ς οΰς ψιθυρίζειν τι προσχεχυφότα, 
ΚαΙ τών βδελυρών ποιμένων δεδορχότω^^, 
Είτα φύλαρχος άλύειν δπεχρίθη• 
"Ηροντο δ' οΐ μίν αϊτίαν ή δ' 6'ς τάδε• 
Ώς μηνυθήναι Μιχαήλ πρωτοστάτην 
1085 Και ταγματάρχην ά•^έλων νυν τεθνάναι, 
Τών δ' ούχ ανεχτών τόν λογον ποιούμενων 
η Ό δ' έχχαλύψας τό δρζμα, τοις δ' άντέφη' 

Και πώς παρ' 6μΤν συμπαθεΐν θ^^αν φύσιν 
'Ανθρωπίν^, πίφυχε νυν δεδογμένον ; 
1090 'Εχ τουδ' άπηλλάττοντο χαττι^σχυμμένοι, 
ΙΙρογνους βασιλεύς οΐ»τος ούχ οΤδα πόθ&ν 
'ίΧς έχ χεραυνών αστραπών αίμαρτό οΐ 
Βίου γενέσθαι χαι βασιλείας πέρας, 
θάλαμον δ' ανήγειρε χάλλιστον δόμον 
1095 βολωτδν αύτδν χαλέσας φέρων ύμως. 
Έν φ διάγων αστραπών ^ηγνυ μένων 
Έξαπίνης εΟρατο τέρμα του βίου. 
Ούτος Μυσών τε χαΐ Σχυθών παριστρίων (20) δ6ί1ίθ6ΐ δ6ν6Γυ8 ΑηΙίοοΙιίφ ραίΓΐΒΓβΙια, 1ΐ8βΓ6ϋου8 Θγη6ΐιγ1ΐ6ΐ]8 6ΐ Τ1ΐ6ορ«ΐ8θ!ιϋθ8. 53 ΟΜΆλΚϋβ. 54 'Ειαδρομάς λείας τ« μάχας Ιχχλίνων 
1100 Έιιτισι 'τβΤχος β3 μαχρ6ν χεχλτ)μένον* 

"Ανδρα τ& φριχτόν κΤδκ νυχτος χχΟ' δπνουζ 
Τ^μον χεροΐν φέροντα καΐ φάσχοντά οΙ• 
"Όρα δια σήν φευχτέαν δυσπιστίαν 
Ζωής δις Ιτττά σής άπαλείφρ χρόνους* 
1105 Χαλχου τ* άνιστςί χίονι στήλην Ταόρου (21) 
Τής «ρίν «εσούσης τψ χρ<5νψ τψ παμφάγφ. 

ΙΟΓΣΤΙΝΟΣ Ο ΘΡΛΞ ΕΤ. θ'. 
Ο^ω λι πόντος Αναστασίου β{ον, 
ΊουστΤνος θρ^ έξ άσημου του γένους 
Εις υψος άνήνεκτο της χραταρχίας, 

1110 Αυτήν Ιχων ϋτνωΟεν άφωρισμένην* 
Μαρτύριον δε, χινδυνεύων τεΟνάναι 
Προς διχ($ρου πρ^ν, (3ύεται ιτρός αγγέλου* 
*Ανήρ προσηνής εύσεβέιρρων άγχίνους, 
Τους πρ?ν Φυγάδας πίστεως βρθής χάριν. 

1115 Αύτ&ς χχτάγων χαι τιμών ώσπερ δέον, 
Στοίχων τετάρτης συνόδου θ^ίοις ΰροις 
δ6γμχτι πάντας τήνδε θεσπίζει σέβειν, 
ΚαΙ ταις προ αυτής έγχρίνειν θεοχρίτοις' 
Και τους έν αΰτ^ Πατέρας θεηγ($ρους 

1120 Καταγραφήναι διπτύχοις έχχλησίας. 

ΙΟΤΣΤΙΝΙΑΝΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΕΤ. ΑΗ'. 
Και τοΰδε βίον χαι χράτος λελοιπέτος, 
Σχηπτουχίαν εΓληφε τήν των Αύσ<$νων 
Ιουστινιανός μεγαλουργός χράτωρ. 
Πολλών δομήτωρ χα2 χαλών δομημάτων. 

1125 Ναών, γεφυρών, άστέων, λαμπρών δόμων, 
"Αλλων τε πλείστων χτισμάτων χαινουργέτης* 
Όνπερ χορωνις απαράμιλλος πέλει 
Ναός σοφίας του θεού τε χαι Αέγου 
Των πανταχού γής θαυμιάτων 0αΰμα ξένον. 

1130 Οχ»τος βτρατηγοΤς τήν χατορθών τάς νίχας 
Βελισαρίφ χα^ Ναρσ^ τοΤς γεννάδαις* 
Σωρούς απείρων χρημάτων χρυσαργύρου 
Έχ παντοδαπών ερανισμένος τρόπων, 
Τάΰτ' ήν αφειδώς έχχενών λσημέραι 

1135 £ΐς Βαρβάρων αμ\τ^οοί, εΙς χτίσεις δόμων 
Έφ' ου χλόνος της συνέβη φριχαλέος 
Εμφύλιος τε πρ<)ς βυζαντίδι μάχη, 
ΚαΟ' ήν μυριάριθμον έχτάνθη στίφος, 
Μυριάδες τέτταρες άν^ρη μένων. 

1140 *Ηλω πολύ τε πλήθος ά|&ρενοφ6όρων, 
*Ονπερ χολαστής άσυμπαθής ευρέθη. 
Ούτος βραβευτής συνόδου πέμπτης Ιφυ, 
"Πτις τετάρτης έμμίνουσα τοις δ'ροις. 
Ώριγένην, Αίδυμον, συν Θεοδώρφ 

1145 Μοψουεστίας αίρετιχφ ποιμένι, 

'Εχχηρύχτους τίθησι χαΐ βδελυχτέους, 
Έν τφδε χαι σύνευνος ή Θεοδώρα 
Μερις &γαθή χαΐ θεοΰ θεία δόσις 
Βοηθάς άνθάμιλλος εις τά πραχτέα* 

1150 Ής ίργον οίχος τών σοφών αποστόλων* 
Ούτος προς αύτφ τψ τέλει τψ του βίου 
Άλίσχεται φευ αίρέσει βδελυχτέ^, 
ΜεΟ' ής φάος λέλοιπεν ηλίου τόδε. Α ϊηοαΓβυβ, άΐΓβρϋοηθβ, αο ρΓ«1ί& νίί^ρβί, 
ιηυΓΟίη Γυη(!Ι&νίΙ ιηβΓϋο (ϋοΐυιη Ιοη^αιη. 
Ιάβιη νίη ΙβΓΗΩοαιη ^ρβοίβΐΏ νίάίΐ 
ρβΓ βοιηηίαιη, ρρΰΐαίο 1ίΙ)Γ0 (Ιΐοβηΐθΐη βίΙ)ί : 
Εη Β^ο ρΓορΙβΓ Ιυαιη ρβΓνβΓβ&ιη Ωάθΐη 
1)18 8βρΐ6ΐη νίΐ9β Ιυ» &ηηο8 (Ιβίβο. 
Ι8 ΦηβαΐΏ 8(&(υ&χη οοΐυιηη» Τ&υη ΐιηροβυϋ, 
υηάθ ρηοΓ βχοίάθΓαί θάαοί ίιηρυΐ9& ΙβιηροΓβ. 

^ϋ8ΤIΝϋ8 ΤΗΒΑΧ ΑΝ. IX. 
βίο αιηίϋβηίθ νϋαιη Αη&βίββίο, 

0Γ1ι18 θΙ)83υΓΟ ΤΙΐΓ&ζ ^υ8ιί^ι18 ^βη6Γ6 

αά Ιζηρβηί Γ&βϋ^ίυζη 8υ1)1&1υ8 68ΐ, 
ςυοά ίρβί 0(ΒΐίΙυ8 ρΓββάββϋη&Ιυηα ίαβΓαΙ• 
£|ία8 Γβί ίηάΐοίυιη Γϋϋ, ςυοά α άΙοοΓΟ 
^αI^ Οϋοίάβηάυη, &1) αη^βίο ββΐ θΓβρΙυβ. 
Β νίπ Γυϋ ηαίΐίβ, βαηί άοςοα&ϋθ, ρβΓβρίοβχ, 
ςαί γθοΙφ Ωάβί 0Εη8& βχίοΓΓββ 1]οιηίη68 
ΓθάηχΙΙ αίςυβ (1β]>ϋο ίη ΙιοηοΓθ 1ιαΙ)υϋ : 
1)ΦΓβη8(ΐυ6 ςυ&ΓΐΦ βγηοάϊ άίνϊηίβ ρ1&οίϋ8, 
θάίοίο ουηοϋβ ιηαοά&νίΐ Ιιαηο οοΙθγθ, 
θΐ ουιη ρηοΓυιη νοίυϋ ΓβραΙ&η ηαιηθΓΟ ; 
Ρ&ΐΓ68ςηβ 6^υ8 &υεΐ0Γ08 Οβο &ΓΩ&103 
Εοοίββί» (ϋρίγοΙιί8 ίη8θπΙ)ί ηοιηίη&ΙΙηα. 

αυκτίΝίΑΝϋδ μαονόβ αν. χχχνπι. 

ΡοβΙςυ&ιη ^υ8ι^ηη8 νϋ& Γβς^ηοςηβ οβββίΐ, 
Ηοιη&ηοΓαιη βοορίΓυιη ιηαηα οοΓΓίροϋ 
ΐΏ&§ηίΟοιΐ8 ίιηρθΓ&ΙοΓ ^^8^^η^Βουρ, 
ρυΙοΙίΓΟΓϋΐη ρ&88ίιη αυοΙΟΓ φάίί)οίοΓυπι, 
ΙβοαρΙοΓΟίη, ροηΐίαηα, υρΜαα), ρ&ΙβΙίοΓυιη, 
αΙίοΓυπαςυθ ιη&^ηο ηυιηβΓΟ «ΒάΐΩοΐοΓυπι ; 

Ο ςυοΓαΐΏ ιοοοιηρ&Γ&1)ίΗ8 οογοοιβ ββΐ 

Ιθοαρίαιη β&ρίβηϋ» ϋβί νβΓΐ)οςυ6 βίΓοοΙυιη, 
ιηίΓΕουΙοΓΌΐη ίη ογΙ)6 οιηηίυιη χΏ&χίοααιη. 
νΐοΐϋηαβ Ιιίο ρβΓ (Ιυοββ ρΐιΐΓαΙ)&1 8ό08 
Ν&Γ8θΐ6 αο Βθ1ί8&πο νίπβ 8ΐΓθηυί3 : 
αοθΓνθ8 θηίιη &υπ &ΓΚ6ηΙίςυθ, 
ςυο8 ίηηυιηβΓί8 ιαοάίβ οοη^θΓθΙ)^!, 
(Ιθίη 1&Γ@θ ςαοϋάίθ ρΓθίιιηά6ΐ)&( 
βίΓυθηάίβ φά1Ωοϋ8, ρΓορυΐ8&η(]ί8 Β&γΙ)&Π8. 
8ιιΙ> 60 ιηο1α8 οοηΐίςίΐ 16γγ8Θ 1ιθΓΓίΩου8, 
αίςυθ ίη υΓΐ>θ Βγζ&ηϋο οίνίΐθ 1)βΙ1υπι, 
ίη ςϋο ρΐυπιπα Γθγγο ΟΦβα ΓιιίΙ 
1υΓΐ)&, ιηίΐΐία βοίΐίββΐ ςυαάΓ&ςίηΙα. 
Ρ1υΓΐΐΏΐ8 ςαοςυβ άβρΓβΙίθηβΙβ θο(]οπαί(ί8^ 
ΙιοΓαιη ίπιρθΓ&ΙοΓ ίυίΐ ίηοΐβχηβηβ νίηάβχ. 

|\ Ιάβτη οαΓανίΙ ββη ςυίηΐ&ιη βγηοάααι, 
ςυοΒ ϋπηίΙθΓ ίη8ί8ΐ6η8 ςυ&Γΐ® Γβ^Ιίβ 
Οη^βηβιη αίςυβ Οίάγπιυτη βυιη ΤΙίθοάοΓΟ 
ΙΐΦΓβΙίοο ρ&θίΟΓΘ Μορδϋββίίδβ 
ά&ιηη&ΙΟΒ β&οιό βυΐιάίόίΐ αηαίΐιβιη&ΐί. 
Ταηο θΙί&ΐΏ ^ο^^υx Οφβ&πβ ΤΙιβοάοΓα 
ρΓβοΙ&Γυοι Ώβ'ι άοηυιη βΐ ρ&Γ8 ορ1ίο)& 
^6Γθη(1ί8 Γ6ΐ)η8 βΒοαυΙα 8.ιιχί]ί&1ηχ 6Γ&1. 
Γρ$α 8&ρ1βη1ίυ[η βίπυχίΐ «άβΐΏ ΒροβΙοΙοΓαιη. 
^&Iη νίΐφ ΙβΓίηίηο ρΓοχίιηυβ ^υ8^^η^&^υ8 
ίη θΧ860Γ&η(]8.ιη ΙΐΦΓββίαι Ιιβυ ίηοίάίΐ, 
ςιι& ίηηβχυβ βοΐίβ 11υ^υ8 Ιυοβω <ΐ68βΓηί(. (21) Νοοηρο βα&ιη βΐ&ία&ιη ρο8αίΙ ΑηαβίΜίηβ Ιοοο βίΑΐη» άβοίάυββ Τΐιβοάοδϋ. 55 ΒΡΗΒ^ΒΜII 

^ϋδΤΙΝϋδ αϋΝΙΟΙΙ ΑΝ. Χΐΐϊ. 
Ρθ8( Ιιααο ΙαβΙίηυβ οοχηίβ &1ςαβ ρίυβ 
ΟΓΟ&νίΙ & Οβο άαίιιιη Γβ^ίυιη βίβζηχπα, 
θί νΪΓ ρΓ&^^ω&ϋουβ 6ΐ 1)οηυ8 ΙιηρβΓαΙύΓ, 
ΙαβηθΓιουβ, 1)θηίνοΙυ8, ΐΏοάββΙο βρίπία, 
ρΓθ1)υ8, ιη&^η&ηίιιιυ8, ιηΗί ΐη^βηίο. 
Ηίο νβΐυΐ &Γ0& Γθ ϋοιια Γ6άυηά&η8, 
νίΓϋΙαΙ)α8ςυβ γθ^θ άί§;ηί8 ρΓΦάίΙυβ, 
3ΐΐ8ϋϋ& Ι&ΐΏθη ΐΏ&^ί8 ρΓφΓυΙςβύαΙ, 
Ιρ8ί 8θοίαΙ& ίυϋ ίοθ(3βΓθ οοη]υ^ϋ 
ΓθΐΏίιι& α Οβο άοοϊΒ, Όβίςυβ Γ6νβΓθη8, 
δορίιία <1ίο1&, ιηοηΙ)υ8 υθγθ 8ορΙι&. 
ΗβΒΟ χη!8βΓί8 8ρ6ΐη ίβΓθη€ΐο ββίαίθΐη ίρΙνϋ. 
Ν&αι 0Ζ8ΐίηςηβηάί8 ίβηβΓ&ιιΙίυαι 80ΓϋΙ)υΒ 
ςυοίςυοΐ ίη υΓΐ>θ Γθ^α νορβαη ηοντί, 

ΒΐίβηΟ ΦΓ6 ΡΓ68808 ΟΧρβάίνίί, 

8γο^Γ&ρϊια8 αίςιηβ ρί£;ηθΓ& λά βθ Γβββρϋ ; 
ςυοΓϋΐΏ &ΙΙθηιιη άοιηίη!8 ΓββΙίΙαΙ ^η88^^, 
αΙΙβΓαιη ί^ηί (Γ&άβηΒ, γθιώ ιηαΐ&ιη αΙ)8(υ1ίΙ. 
^υ8^^ηυ8 ΐη6ηχ)ααι οοΓροήβ οΐ) οοιηρα^ιη 
Γ&Γοςυβ οΐ) ΐΏ0Γΐ>ηιη ρΓθάΐ6η8 ίη ρυ1>Ηουιη, 
)ιοιηίηίΙ)υ8 ^^^υ8^^8 αυχίΐ ίιηραάθηΐίαιη : 
(ΐα&Γθ πκΒΓοηβ ]&6υ1ο οοηβζυβ, 
οοη8ί1ϋςυθ ίηορβ ουιη Οανίάβ &ί6ΐ>&1 : 
Ουίβ, ΟΓΟ, νίηάθχ Ι&ΐυβ Ιβςβΐ ιηβυΐΏ ? 
Οαίβ &άν6Γ8&Γϋ8 πίθουΐΏ &άν6Γ8α1>ίΙαΓ? 
Τυιη (ΐυίάαιη &ά8ΐ&ιΐ8, οβυ ςαοηίαιη Ιβ&ίβΑ, 
νΪΓ &ηΙιηο8α8, ϊηίςυίΙ&ϋΒ 08ογ, 
Ηθχ, ίηςιιϋ, &<]8υαι ; ορθΓ& πΐ6& ρροιηρίΑ ββΐ. 
Ετ^ο 18 οΙ)Ηηυϋ; πιιιηυ8 ρΓβΒίβοΙϋΓ». 
Ηυηο Γ6Χ ΙιοΓίαηάο ίβοίΐ αηίΐΏθ8ίθΓβιη 
οοηίΓΑ Γ&ραοββ 1ιοιηίο1(1&8ςιιο Ιυρο8. 
δίο 1*816 &ά Γβιη ^θΓβηάαπι πιυιιί1υ8 Γυϋ. 
Εγ^ο άυπι ίυπάίοο ρΓΟ ΐΓίΙοαο&Ιϊ 8βάθΙ, 
ςυίά&αι &οβ688Ϊ1; ί^ηο1)ί1ί8 αίςυβ ρβυρορ 
άβ νίΓΟ ηο1>ί1ί 8ρ1θηάί€ΐοςυ6 θχρο8ΐα1&ηΒ 
ρρορΙοΓ ^^^αΓ^θ9 οηζηοη β1 ιη&ΐββοίυιη. 
Εν$ο 18 ρθοβαΐί ααοΙοΓβιη ΐη ^118 νοο&Ι, 
ηαί ναάίιηοηίιιιη άβΒθΗΐ. ΥοοαΙ ίΙβΓϋΐΐι : 
ϋΐθ ΒυρθΓΐ)ί8 Γθΐη ρΓΦίοηΙ &Όηΐ3υ8. 
Ιά οΙ)ί ά&ΙοΓί ροΙβ8ΐ&ϋ8 Γβ^ί 
ίηηοΐιιίΐ;, άίοΐυιη Ιααάβ (Ιίς^ηυιη ρροΐαϋΐ; : 
δι ςυΙίΙβίΏ ίρβε ρΓ»1θΓ ^α8 ςυίά ΓβοβίΌ, 
ΗογΙογ άθ Γβ^ίο άβΐΓ&1ι&8 πιο ΙΙίΓοηο. 
Ι^ίΙϋΓ ρΓθβΙοΓ Γαρίβαβ οχ οοηνίνίο 
Ιιοιηίηθίη ίΐΐυιη ίοΗβ Ιυηο ρΓ&αάβηΙθίη, 
ραυρβΗθ οαυΒΑΐη ιιΙ ραΓ ββΐ οο^ηονϋ : 
οαιηςυβ Γ&ρίηηρ οΗοαβη θΐηβΓ8ί8βθ1, 
ρΐα^ίβ ιηβΓϋο ίιηρο8ίΙί8 6&8ΐί^&1 Γβυαι 
ρΓορ(6Γ οοηΐβιηρίί ^υ(]ί^^^ ίιηρυάβιιϋ&ηα. 
Μυΐίαιη ρΓ89(βΓ6α Γ&ρΙα ρΓΟ γθ ρβηοΙνθΓβ 
Ιοη^β ^Γ&νίοΓθΐη βο^Ηυρ ίΐΐβ ίηνίία8 : 
Γαηαςυβ ραυρβη ργφΙογ Ιι&ϋβηά&ιη ΙπΙ)ΐ:ϋ. 

ΤΙΒΕΗΙϋδ ΑΝ. IV. 
υ6ί ^08ι^ηυ8 866ρΐΓυιη ουιη νϋ& αιηίβίΐ, 
βχβίίίϋ ίπιρβπί 8υοο688θΓ ΤίΙ)6Ηυ8 
ΓβΗμ:ίοηί8 αιηαηδ Ιιοπιο Ιβ^υπιςυβ ΓβνβΓβηβ, 
ηίΐιίΐ ίη Εοοίβθίφ ίηβΐίΐυΐίβ ίηηοναηβ, 
86ά ίη ρΓββ8€πρΙί8 οοηςαίββοθοβ Γο^υΐίβ, ΟΗΒΟΝΟαΚΑΡΗΙ 

Α ΙΟΓΣΤΙΝΟΣ Ο ΝΕΟΣ ΕΤ. ΙΓ. 

ΙΙετ' δν προσηνής, βύσεδής, 'ΙουστΤνβς 
4155 Κοσμεί το βασίλειον έκ θεού στέφος, 
*Ανήρ περι8έξιος, άγαθος χράτωρ, 
Ευεργετικός, ευμενής, ταπειν6φρων, 
Χρηστές, μεγαλόψυχος, ήττίβ φύσις• 
Ούτος ταμεΤον αγαθών πεηλησμένον 
1160 Έν βασιλιχαΐς άρεταΐς διαπρεπών 
Δικαιοσύνη μάλλον ήγλαΤσμένος* 
"Ώπερ συνηπτο προς γάμου κοινών (αν 
Γυνή θεόφρων και Θεό ν φοβούμενη 
Κλήσιν Σοφ{α, και σοφή τις τους τρόπους* 
1165 'Ής έργον οίκτος άπορων και χρηστύτης. 
γδτη δανεισταΐς καταβαλούσα χρέα 
"Α^ασιν οΤς οΤκησιςήν αδτη πόλις 
η Χρεών λύσις δ* δ'φλουσι καθισταμένη, 

Έγγραφάς άπείληφε, μνή μονάς δόσεις, 
1170 Ών θάτερον μίν τοΤς κεκτημένο ις νέμει, 
Τό δ' πυρί δέδωκεν εΙς άμνηστίαν 
Ο^ίτος νοσώδους σαρκ(ου πλβίσιν Ιχων 
Και μή προΤών συχνάκις έκ της νόσου 
ΆρπακτικοΤς ηυξησεν άναισγυντίαν. 
1172 'Ρομφαίςρ λύπης τοιγαροΰν τετρωμένος 
Μετά Δαδί δ Ιφασκβν άπορων τάδε* 
ΤΙς &ν τιμωρ6ςσ υμπαραστήσαιτό μοι ; 
"Π νυν άναστήσαιτο κατ* αντιδίκων ; 
Και τΙς παρελθών, ώς Ησαΐας πάλαι, 
1180 Ανδρείος άνήρ και μισών άδικίαν, 
*Άναξ, ίδού πάρειμι, κέχρησό μοι. 
Έπαρχικήν εΐ^ηφεν ούκοΰν άξ(αν, 
ρ Πρ6ς δ' αύ σθένος κράτιστον έκ βασιλέως 

^ Καθ' άρπακτόρων καΐ λύκων Ρροτοκτόνα>ν 

4 185 Ούτω κατωχύρατο τάνδρΐ τ6 σθένος. 
Έπει δΐ προύκάθητο κρίνωνώς δέον, 
ΙΙροσηλθεν αύτφ δυσγενής τιςκαΐ πένης 
Κατ* άνδρ6ς Ιστάς ευγενούς περιβλέπτου 
Ύνδικίας Ιγκλημα και φαυλουργίας. 
1190 Μετακαλείται τ^ν ($έκτην της κακίας* 
Ό δ' ουκ άπαντ^' καΐ πάλιν δΙς μηνύει* 
Και πάλιν α6τ&ς ούδ*, &κροις ώσι κΛύων. 
"ΙΙκουστο ταυδα τφ δόη^ της αξίας* 
Ήδ'δ'ς παριυθυς άξιέπαινον λόγον* 
1195 Κ2^ν αύτος εΙπών άδικων έγώ πελω, 
Κατάσπασόν με του βασιλείου θρόνου, 
Κάντεΰθεν ανάρπαστοι έκ συσσιτίου 
Τον &νδρα λαβών έστιώμενον τότε. 
Ο Και συνδικάσας τψ πέ;ητι πρδς δίκην, 

1200 Και καταλαβών άρπαγα κεχρημένον, 
Ακκίζεται μάστιξιν αυτόν άξίαις 
Της εΙς δικαστήριον άναισχυντίας* 
Εισπράττεται δΐ καΐ δίκην αδικίας > 
Εί'σπραξιν ων ήρπασε πολλαπλασίω* 
1205 Και ταΰτα τψ πένητι δίδωσι φέρων. 

ΤΙΒΕΡΙΟΣ ΕΤ. Δ\ 

Τούτου τ6 βιουν καΐ κράτος λελοιπότος. 
Άρχει μετ' αυτόν Τιβέριος του κράτους 
Φιλευσεβής τις και θεού τρέμων νόμους, 
ΜηδΙν νεοχμών των έθών Εκκλησίας. 
1210 άλλ' έςομαρτών τοΈς νόμοις τοίς κειμ^νοις, 16 57 Ο^ΙβΑΕΒβ. 1215 1220 1225 1230 1235 1240 1245 1350 1^55 1260 1265 Σογως φυλάξας τ^ Οετη (^ητρί σέβα, 
*Ος ή ν Οβμιτόν Σογίζ^ βασ(λ(δι. 
ΜεΓλιχος, εύέντευχτος, ήδυς τοις φ(λοις, 
Έχθροΐς δι δεινός χχι τι0ε{ς σφισι δέος 
ΚαλοΤς στρχεηγοίς χα ι στρατών εύανδρί^. 
ΟΤς συγχαθεΐλε δυσμενών πολλάς πόλεις, 
ΛεΙαν μαχράν τ' -^λασε λάφυρα σχύλα * 
ΕΙς πάντα φιλότιμο ν αύχών τήν χέρα 
Εις ενδεών οΤχτόν τβ χα ι πτωχών δ6σιν * 
Κτίσεις τε ναών χαι δόμων γηροτρόφων. 
"Ος αιχμαλώτους βαρβάρους Πέρσας πάλαι 
ΕΙς τιζνδ' άχΟέντας τήν βασιλίδα πόλιν 
Μετημφιαχώς έν στολαΤς σφάς έντ(μως 
ΕΚς Ιδίαν πέπομφεν Ι^χειν πατρίδα * 
'Εφ' ου πεπομφώς Άβάρων άρχηγέτης 
"^τησεν άνδρας τεχνίτας χειρώνακτας 
Λύτφ σταληναι προς βαλανκίου χτίσιν * 
Ό δ' αύ λαβών^ γέφυραν έν ροαις "Ιστρου 
Τεύξας, έχάχου 'Ρωμαίδος τους 6'ρους. 

ΜΑΓΡΙΚ10Σ £Τ. Κ'. 
Ταυτοο τελευτήσαντος εύσεοώς β (ο ν, 
Μαυρ(χιος χράτιστος ίσχε τό χρ^ος, 
Άνήρ μεγαλόψυχος ανδρεία φύσις, 
*Αλλος τις 'Ιώβ αναφανείς γεννάδας, 
ΚαΙ μαχαριστός του τέλους χρηματίσας * 
Ταίλλα μίν ούτος πασιν ήν πεφιλ μένος, 
Όδυς, Ιλαρός, ευμενής αυτοκράτωρ. 
Έθος βεβηχός, έμβριθίς προδειχνύων, 
ΕΗός τι σεμνών άξιον τυραννίδος, 
Φρενών βάΟει, σώματος άλχ^ τ' Ιμπρέπων, 
θεοΰ συνιεις εΙς θελη μάνων τέλος. 
ΙΙλήν ε?χε χα( τι παραχνίζον τφ ^όδιρ, 
Ή τφ σίτ(|> τι χαι ζιζάνιο ν τάχα. 
Φειδωλός άπείληπτο πασι χαι γνίφων (22), 
*Ηττων τε χρυσού χρημάτων ούτος χράτωρ * 
ΚαΙ δήλον έζ ών χατερεΐ τρέχων λόγος * 
ΈπηλΟεν άρχων Άβάρων ^ρφ'ί.χ^ τότε 
Συν αμύθητου στρατιάς όμαιχμί^, 
Ήλασε λείαν χαι λάφυρα λαμβάνει. 
Και πλήθος έζώγρησεν άλλο μυρίον 
Ανδρών, γυναικών, χαΐ βρεφών, και νηπίων. 
Ές χιλιάδας Ιζ δις άριΟμουμένων. 
Και τί με δεΤ γράφοντα μηκύνειν λόγον ; 
Ίστ^ τιμήν σφών χιλιάδας Ιξ μόνας 
Έ βαρβαρική φιΛόχρυσος καρδία * 
ΑΐτεΤ τί δοχθίν, προσφέρει τι χαι βίας ' 
Ό μίν βασιλεύς φευ προτιμά χρυσίον * 
Ό Βάρβαρος δΐ (μή (^αγης μοι καρδία) 
*ί2 θηριώδους, ώ μαινικής καρδίας 
Κτείνει τοσούτον μυριάριθμον στίφος * 
Αίματόφυρτος Ιλκβται ρους αΙμάτων^ 
Ώς κατά πρανούς ΰδωρ ψ^χρον έκτρέχον ' 
*Αναξ συνηκεν έμμονο ν φέρων φρένα^ 
Αίσθητιτήν καρδίαν, ώς σής όστέων 
"Βπερ κακοΰ γένοιτο τελχΤνος φθόνψ. 
βεον λιπαρεΐ του μίσους τάς εύθύνας Λ. ιηαίή &άορϋν8θ Ιββίϋπιιιαι οΙ>8β(ΐαιαΐΒ 
ρΓθ9ΐ)θη8 ρΓυάβηΙβΓ 8ορ1ιίΐΒ τβ^ΐα». 
ΥΐΓ 1)1&η€ΐαβ, οοιηίβ, ^α^Όηάα8 ααιίοΐβ, 
1ΐ08ϋΙ)α8 ίοΓίηίά&Δάαβ ςαοβ 1θγγθΙ>&1 
Βξτβ^ιΪΒ ΐΌτίι ουοα ιηίΐϋθ (1αοιΙ)υ8, 
ςαοΓααι νΪΓΐυΙο ιηυ11&5 υΓΐ)β3 Ιιοβϋιιιη 
άίΓυϋ, βΐ; ορΐαιαβ ηι&ηυΙ)ί&8 Γθίαΐίΐ. 
Ιάθΐη ιηυηίβο&ΐΏ οαηοϋβ ροΓΓθχίΙ χηαηαΕη 
οίθαίθοθ 6Γ^& τηΪ8βΓ08, Ι&Γ^οβ ίπάΐβΐβ* 
8ΐηΐ6ηάί8 Ιβοαρίίβ β( ^βΓθΐΓορΙιϋ8 άβάίΐαβ. 
Β&γ1)&ιό8 βΐίαιη Ρθγ8&8 ο&ρϋνο8 ςαοηά&ιη 
&ά Ιι&ηο ΐΓ&άυο(ο6 ιΐΓΐ>6[η Γβραί 86€ΐ6ΐη, 
8)η£;α1θ8 βχοπι&Ιοβ άβεοη8 ν6βϋ1)αΒ 
&ά 8ϋ&9 ΓβΕαίβίΙ Ρ&ΙΠ&8 ρο8ΐΙΐαιίηίο. 
Κθ^θ 8ΐι1> 1)00, Ιθ^αΙοθ Α1>&Γ0Ρΰΐη ρΓίιιοβρ8 

ϋ ΐΏί8ϋ ςαί ροΙβΓβηΙ άαη Βί1>ί ορίβοοβ 
&Γΐί8 ρβήΐοβ &(1 βίΓαοΙαΓΑΐη 1)α1αβί : 
ςυο8 υ1>ΐ αοοβρϋ, ροηΐο ^αηζϋ Ι&ίΓαπι, 
λίςυβ Ιιίηο Ηοιη&ηοβ βαββ ν&βίβτθ εαρϋ. 

ΜΑϋΚΙΟΙϋδ ΑΝ. XX. 

Ρθ8ΐ(ΐΌαιη ΤίΙ)6πυ8 ρίβ νΐΐ&ιη οΐ&υβϋ, 
Γβ^ηυπι οϋϋααϋ Μ&υηοίιΐ6 ρπΡ8ΐ&η1ί88ίζηο8 
νίΓ πίΛβηΐ 8ρ1π1υ8, ίη(ϊοΙβ ΓοΓίβ ρΓ»(]ίΙιΐ8, 
αΙΙβΓ ςαοάαιηιηοθο νΐ8υ8 ρ&ϋοηΐία ΙοΙ>υ8, 
ι'ύΐβ βυβ (οΓΐηίηο 1αυθ&1ί88{α]α8. 
Ηίο αηίνβΓβο ρορυΐο ίη αιηοΓβ ίαΐΐ, 
8αανί8, Ιιϋ&Γίβ, ^θηίτο1θ8 ίχηρβΠλΙοΓ, 
ΧΏΟΓαιη οοη8ΐαηΙΙ&ιη ^Γ&νίΙ&Ιβιηςυβ β^ι^ηβ» 
8ΐ&ΙαΓ& νθηβΓ&1)ϋί βί Γβςβ άίς;η&, 
πίθοϋθ οοηδίϋο, εοΓροΓί8 τίςοΓΟ οΐϋοηβ, 

η 8θΐΏρβΓ(ΐυθ &(! Ναιηΐηί8 ρ1&οί1& ουΓ8υιη άίηςβι 
ΥβΓϋΐηΙ&ιηθη 1η γο9& 8ρίη& Γυϋ, 
6ΐ ΐΓίϋοο ζΐζ&αίαιη 8α1)η&1ααι ββΐ : 
ρ8ΐΓου8 αίςαο &ναΓα8 Ιιίο νί(]βΙ)&1αΓ οηαηίΐ^αβ 
αίςυβ αυή Γαιηβ 1&1)0Γ&η8 ίιηρβΡαίοΓ; 
ςιιαιη Γβαι 86γιώο Βοςυβοβ οοηίΙηιι&ΜΙ. 
Ηβχ ΑΙ>ΐΓ0Γΐ)ΐη ΤΙΐΓ&οίαΐΏ Ιυηο ίην&8ϋ 
ουιη οοζ^οΓ&Ιο βχβΓοϋιι ίηηααΐ6ΓαΙ>ί1ί, 
ρΓ8βά&ΐΏ &1)άαχϋ, ηΐ8ηιιΙ)1α8 Γ&ριιΗ. 
Ια 1ιί8 ίη^θχλίβιη ΙιΐΓΐ)&χα οβρϋ νίνααι 
νίΓΟΠίοα θ( ηααϋβΓαιη &ο ρυοΠοΓαπα, 
ςυοΓϋΐΏ 8αη1 ουιοοΓαΙα ιηί11ί& άαοάβοίαι. 
ΡοΓΓΟ υΐ 1]ί8ΐοΓίαιη Γβί ρααοί οχ8βςα&Γ, 
1118 8ΐιηιι1 01100118 οΌΐηιηυιη Ιιαυά ρ1υ8 8βχ χηί 
1)αΓΐ>αηο& &ν&Γίϋα ρΓΟίίαιη βΙ&ΙυΗ ; 
ρβΙΗ Γβ8ροχλ8θ[η» ιηίη&8 ίηίβηΐ&ί ςυοςυβ : 

^ 8.1 Γοχ 1ιοιηϊοίΙ)υ8, ρΓΟ η6Γ&8 1 &ιιηιιιι ρηΒίοΓί. 
Τυίη 6αΓΐ)αΓυ8 (αΐι ζηίΐιί ηο οογ άϊΒροΓβαϋ) 
ρΓοΙι ϋθΐΐυίαιιιη &ηίιηαιη αο ΓαηοΒυιη 1 
Ιλίη ^Γ&,ηάθΐη ΙυΓΐ>Αη) βχλ8θ (ϋβΐήοΐο ιηβϋΐ : 
&1Γ& νοΙναηΙϋΓ Ιιυιηί Ωα6ηΙ& 8&η£;υίη)8 
ίΓΐ^ΐάυδ υΐ Ια1)ίΙυΓ ρβΓ ρΓ«86ρ8 αςα® ΙιυπαοΓ. 
Ιά αυάϋΙίιηιηοΙ&ΐΏ ιηθηίοιη £;βΓβη8 γθχ, 
οοΓ(3β (αιηοη ναΙαβΓαΙο, οοα άορΑβοίΙαΓ 
οδ8& ΙβΓβάο ίηνίάΐ ιηο^;! Γ&βοίηο. 
Οβυιη Ι^ϋαΓ ρο^αΐ» οϋο ουΙρβΒ ροβη&ιη (22) ΙΙα 00(1. Ου&Γβ Ιιίηο αρβΗθ οο^ζηοδοίπιυβ ΟΙιοηιΆΙιι ίη1>υι\ ςυβιη αυο^ΟΓΟΠΐ ηοη γοοΙο ίη; 
Ιιαίο ▼οοα1>α1ο Β6η8ΐιω θυαιάθΐη α ΝίοοΙα οΐίαιη ςϋ ϋαη^ΐυΒ ίη Ιοιιοο. 59 ΚΡΗΒ^ΒΙΙΠ ΟΗΒΟΝΟΟΕΑΡΗΙ 60 οί «Ι> Μ ηρβ1«&, β1 λοίιηποι ϋοπι βοΐτ»!• 
Βτ|^ο γΐβπβ ββΐ ιϋ>ί ρβΓ Βοηααίαιη οβπιβΓβ 
ιηαΙίΑΐπ οίΓοςπβ β ιβχα ηΐ0Γΐ«1ίαιη ΙαΓΐ»«η 
ΕΐΙβΙλΓβ οοηιη ίιηΑ£;ίηο ΟΙιΗβΙι ΟοηιίηΙ, 
Γβ^οΐφΐβ λάτβηυβ οΐ&ιηοιίΐιαβ οιροιίαΐΑΓβ; 
Ιρβο ρηΜβηΙθ Γβιηςιιβ βοιη αίθία «υ^ίβαΐβ• 
Ταιίϋ ε1) Ιοίλ^ηβ τοχ βαώη βοηοΚ ; 
αΜοΑίη ίβ τβΐΐβΐ ηΐΑΐοηιιιι ροΒΟΑίη 1ο6γο 
ςπί ββ ΕΤίτίΙί» οΙ)8ΐπηχί( ρίββαίο ? 
ηαιη ΙιΙο, αΙ)ί βαρρΗοίαιη οίβηοβηϋαβ βπΐ, 
«α ΙΙΗο Αΐίββ ροια«8 βχρβήπ ? 
Ιβ Ιιίο 06 πιεΙΙθ, τογΙκ) ϊηΙβΠββΙο, λϋ. 
Ταιη Ββ ΙηάίΙαηι ΡΚιοββ ίαίβββ «πάίϋ. 
8οιηηο ^ίκαββο, ▼βΗββίιηιιιη τίβιιιη ραΐλΐ, 
ςο» τίόίΐ ς1]βς^ο Ληάίϋ ίη βο βρββίΑΟΐιΙο• 
ΡτοΙίηαβ θγ^ο «άτοβλΐ ΡΙιίΙΙρρίοαηι 
6ΕΓ06ΓΘ οχ ίο]α8ΐο, τίηοαΙΙβ άβΐηοϋβ, 
ςαβίβ βοβρίϋίοηβ ηαοΐαβ βαιη ς^τΕΤΕΤβηΙ; 
ρΕΟβη ίιηρβιϋΐ, ▼βηΪΕΐιι ▼ίοίββίπι 
ρηΒίβπίΕΠίιιι ίωρβίΓΕί ίο]ηη8πιιη. 
ΗοΓΟίη ^ββίοηιιη ΙεΙΙβ Γοϋ βχϋαβ. 
Βχίο βχβΓοϋυβ ιηοΐο ΒβάΊίΙοΒο 

ίΐηρ6ΓΕΐ0Γ6ΐη ΕΟΟίΕΙΠΕΤίΙ ΡΙιοοΕίη, 

ςαϊ ΓΓβίαβ ετπιΙβ ΒγζΕοΙίαιη ▼βοίοηβ, 
βΙβαιΟΕίο ΟΓΟΕίαΓ ηΐΕοα «ΓοΙιίρΓβΒαΗβ, 
Μοχ ρτβϋαιη ορβΓ» ΓΕοΙαηιιη μ ραίΕνίΙ, 
βΐ ΜΕπηοϋ ^βηαβ οιηοο ρβη'ιηβΡβΙ. 
Οαβχηο1>τοιη άβ οιεπ^εΙο οπιοηϋ Επίιη!, 
Ρ!ΐ06β ίγτηηηι, ίηςα&αι, βεοΐββϋββίοαί, 
(ιηΙΙΙο βηίω ςαίάςηίά ίηίβηηβ^ίαιη θχβϋΙΗ) 
ρηαΜρίβ αχοΓ 1ί1>6η(|αο ||^]Ε<1ίο 
οβάυαΙοΓ. ΛάβΓΕί βροοίαηβ ΜΕαηβίαβ 
ο«<1βαΐ(|αβ ΙιοΐΌίεο ίο1βΓΕΐ)Εΐ Εοίαιο, 
β^ΓΕίΪΕβ ίιηο Οβο οΚ> θΕΐηάβιη η^βώβ. 
Ιρβθ ηά βχΐΓβιηαιη οβοβ ίηΙαβίΕ ρβΗΙΙ. 
Βοχ Ιιίβ ςοΕάΓΕ^^ηΐΕ ΟΙιΗβΙί ηΐΕΓίττοιη 
Ιβιηρίαηι Εΐ>8θ1ηΙ ογοεοβ ιηίηβοο, 
ηβίορβ (|αοά Τί1)6ηα» βΙγοογο οφρθγεΙ. 

ΡΗΟΟΑδ ΤΥΚΑΝΝϋδ ΑΝ. VIII. 
ΡΙιοοΕβ Ι^ΓΕηαίοθ Γβ^αιη οοβαρΕνϋ, 
ηθΓΕΓίυβ Ιιοπιο, ΒΕηβ[υ{η&ΗαΒ Εηίιηοβ, 
Ββνυβ ΙγΓΕοηηβ, οπιοΗβ ο«ηί8 Ερρβίβηβ, 
ιηυΙίοΐΌΒυβ, οοοαβββΕίΟΓ, βϋηοΒαΒ, 
ίιηρθΓϋ (ΙβάββπΒ, τθΐ ηΐΕ^ίΒ βχϋίαιη,' 
ρΓοβρβΓίΐΕϋΒ ΕοιηΕοβ ονβηοΓ, 
ο&ΓΐιίΓβχ ρορυΐί, άνιηοη, βΐ; 1ε1)Θ8 ; 
ΕςυΕ, ί^ηβ, πιεΗ, ^ΙειΙιο, ρβΓάοηβ, 
εΗοβ ΙΗβϋΒΒίιηο (ρΐΌ ιηίββΗΕίη !) 
εΗοβ ίποιηίηυΙΟΒ οοΓροηβ ρΕΓϋΙ)υ8 
βίηβηβ ί§;ηοιηΙοίΕΐΏ ΒυΕίη οΪΓοαιηΓβιτθ. 
Οηιη Μο Ι^^ΟΕνο άβΒΪάβί (Ιοιηί 
βοΕΒ ΙαουΓβΕΓυηΙ ρΓονίηοΐΕβ Ρβη» : 
ΕΓοαΙβ ραίΒΕΓυηΙ βηβΒ ΟΕρρ&άοοΕΒ, 
βαΐΕίΕΓαιη Ιογγεβ βΐ ΡΕρΜΕ§;οουιχι, 
βχ ΟφΙθβυγΙε βυηοΐΕςηβ ΑπηβηΐΕ 
ρΓοάΕΒ β^βΓΟοΙ αβςαβ ΟΙίΕίοβάοοθπι : 
Ιαπι ΡΕΐ«βϋηΕΐη βΐ βηββ ΡΙκΒηίοίοΒ Α, '^ κΙνκρχχΟιζι^χι «χε» τ< χακνν την λύφίν. 

Ί^οξι γονν τι χατ* $νζρ οίτηιι βλέχειν, 
Πολΰ τι ΐίΧτβος γη^ενύν «κρεστίνβι 
ΆνδρΜν, γννκιΧΜν είχόνι του Δεσπότοο, 

1270 Κβχαβορ τέ β<φα( ότ^χχτος «νν γόοις 

Αύτο» β'^ν^ντος, συμηρεοτώτος τρ^μφ. 
Φωνής τ' άχούειν ^α&£νος «ροΐγμένης, 
ΠοΟ των χαχων βούλοιτο Βουναι τήν €£χΐ]ν 
Τον τοί μύαο«^ς Λιον έχ ψ^ιΐωλίας ; 

1275 Έντανβ* &κο\ί μβτριον ίτΜΐ το τρΰχον, 
Έ ταΤς έχ«ιΒεν ιτζρχιημφΟηναι €ίχαις ; 
Τ^ ^ 6$ε ψίναι νονιΐντα του λόγου * 
Παραβοφην^ι λοιιτ^ Φωχ^ «ροοχλύει. 
*Γ«νου δ' άνέντος, (>«χρ οόχ οναρ χρίνβι, 

1280 Ό* «Τδβν, ων {χουΦΕν βΤνχι τήν 0έαν 
Β ]|^Γβο^αλεΤται Φιλιιπηχόν ουν τ^ος 

ΕΓρχτης τε δεσ|ΐων των &^{χων Ι^ύσας 
ΟΓς α^ον έξέθλιβεν έξ ^κ>^1ας. 
Και σκέν^αί γε χαι κομίζεται λύνιν 

1285 "'Ον'^αυτ&ν είργάσατο χαχων ά^ίχως. 

Και ταΰτα μ]^ κέκραχτο τόνδε τον τρόκον• 
Έ ^ ϋτρνζίΛ βτααιάβααα τ^ 
Φωχδν άνηγβρευβα» εΙς βασιλέα * 
ΜεΟ* οΙ> «όλιν φΟάνουσι τήν βασιλί^, 

1290 Και ταινιουται ιηλάμαις άρχι^^ου * 

Σκού^σμα «ρουργοο τφδε λοιιτον γίνεται 
Τ6 Μαυρίχιον «αγγενη δούναι ((φει. 
*06εν χελεύοει, φευ φονιχής καρδίας, 
Φωχα τυράννου του^ε και φχυλεργάνου 

1295 Αεί γ&ρ έπιτρέχοντα λικειν τάν μίαφ. 
Γυνή τε παίδες έχΟερίζονται ξίγει, 
^ Του Μαυρικίου σομπαρόντος δρωμένοις, 

Και τάς σφαγάς γέροντος άνδρειοφρ6νως, 
Κα) τωνδε χάριν τφ θεφ χατε•.δ6τος. 

1900 Καύτ&ς τέλος τέθνηκεν άδίχφ κρίοει* 
Ούτος τεοοαράχοντα Χρίστου μαρτύρων 
Νεών τελειοΤ γα*.δρύνας όιιλρ λίαν 
Ιίρός Τιβερίου κτίσεοκ πριν ήργμένης. 

ΦαΚΑΣ ο ΤΓΡΑΝΝΟΣ ΕΤ. Η'. 
Φωκάς τυραννεΤ του βασιλείου κράτους, 

1905 Άνήρ αποφράς αίμοχαρής καρδία, 
Τύραννος ώμ^ς και φιλαίματος κύων, 
Γυναικομανής καΐ φίλοινος και πύτης, 
Αύταρχίας βνειδος Ι| μάλλον λύμη, 
Των 'Ρωμαΐχών άφανιστής πραγμάτων, 

1310 'Γπηκύων δήμιος, άλάστωρ, γΒορθς, 
Ύδατι, πυρ), χα) Οαλδσσ^ καΐ ξ (φ ει 
Οικτιστχ τοΙ>ς μίν έκδιδο2>ς, γεΰ του πάθους• 
Των δ* αδ μέλος μέρος τι σώματος τέμνων, 
ϋερινοστεΤν όνειδος ε*ία τφ βίφ (23). 

1315 Ου (^^θυμί^ συνεχεΐ τ* οίκουρί^ 
Έώα Πέρσαι κατέδραμον χωρία, 
ΈπηλΟον δπλοις Καππαδοκίας δροις, 
Κα) Γαλατίας χα) ΙΙαφλαγύνων τύποις, 
Κοίλης Συρίας, τήςδλης Αρμενίας, 

1320 Αεηλατοΰντες χα) μέχρι Χαλχηδύνος, 
ϋαλαιστίνην δΐ και τύπους της Φοινίκης ο {•2Κ\ Ηβη ΡΙιοοβ τβΗΒ•{ιηα τϊίαρβηΐίο ρηηηβ ϊηβπη&Ι Οάβαι ΙβαάαΙίνα {ηβΟΓΐρΙΙοηϊβ Ιιΐβ βηηΐβ ίη Βο- 61 ^^β8ΑΒ£8. β2 Τοις &φ' Ια\>τους νυνέταζαν χωρίοις. 
Τό δ' Άβάρων στράτευμα ^άλ(ν έν δύσιι 
Χώρας δυτιχάς χατέχεφ» χαΐ πάλεις. 

1325 Ή στρατιά δ* $<ρ6βρτο 'Ρωμαίων μάχαις 
Λοιμός τκ λιμός χατ&τρεχε τάς πόλεις 
*Αμ(τρία κρύους τε χαΐ χτηνών φ^σις, 
Καχά διωλύγια ποιχίλα πάθη. 
Τό χατ' *Αντι6χε(αν δ* Εβραίων ^υλον 

1330 Στάσιν χινουσι χα ι μάχη ν Χριστωνύμοις, 
Κλ\ δρωσι πολλούς ευσεβών Ιργον ξίφους* 
ΙΙεθ* ών *Αναστάσιον αυτής ποιμένα, 
Καΐ νεχρόν αύτοΰ τφ πυρ^ δεδωχ($τες• 
Ούτω χαχών τις Ιλιάς πάντ' έχλόνει, 

1335 Και χυμάτων σύ^ροια, χαθάπαζ φάναι, 
Ααιλάψ τε δεινή χαΐ χαταιγις χαι ζάλη 
Και τριχυμία πνευμάτων άντιπνόων 
Έφιλονίχουν τφ βυΟψ χαταδύσαι 
Αύταρχίας όλχάδα της έγχοσμ(ου, 

1340 Ναύαρχον ούχ ίχουσαν οΙαχοστρ($φον. 

ΟΟτω χα'/ως πάσχοντος Αύσόνων χράτους 
Στρατηγός 'Ηράχλειος *Αφριχής τ6τε 
Στόλφ πεπλευχώς εΤς βασιλίδα π6λιν 
"Ηττησε Φωχαν συμπλαχεις τψδ' ε!ς μάχη ν, 

1345 ΚαΙ τόνδε χτε(νας παραλαμβάνει το χράτος' 

ηράκλειος ΕΤ. ΛΑ'. 

Φωχα φΟαρέντος, 4ς ίφην, αύτοχράτωρ 
'ΙΙράχλ«ιος πέφηνεν άριστευς μέγας 
"Αλλος τις βντως Ήραχλής χατά σθένος, 
Ου θηρίων γην έχχαΟβίρων άλ6γων 

1350 Ούδ Εύρυα6^( προσταγαΐς ε!χων βί^ι, 
^Αλλ' άπελαύνων έχδιώχων μαχρόθεν 
Πό^ρω τε τιθ&Ις γης βλης Τωμαίδος 
Χρίστου δυνάμει οταυριχ^ι παντευχί^ 
*Ι2ς θήρας άλλους άγριους φιλαιμάτους 

1355 'ΙΙ παλαμναίους χαΐ θρασεΤς χύνας λύχους, 
Πέρσας αναιδείς άρπαγαΤς χεχρη μένους. 
"Ος ων στρατηγός χαρτερέψυχος μάχαις 
Και ζηλότυπων πατρίων νόμον χάριν 
Κλέους τε του πρΙν Αύσόνων χραταρχίας 

1360 Πολλούς άνατλάς χα2 μεγάλους χινδύνους, 
Τπερμαχεΐ χάλλιστα "Ρωμαίων <$ρων 
Βις πίστεως σΰστασιν εύαεβυφρόνων, 
ΕΙς άντέρεισιν ευαγών Χρίστου νόμων Α ίη ρΓονίηοΪΛΐη ΡβΓβίβΑΐη Ρβάβ^βΓαπΙ. 
' ΑΙ ίη οοοίάθηΐο ΑΙ)&Γ0Γυιη βχβΓοϋαβ 
1ΘΓΓ&8 αίςυβ υρϋθθ ρορΌΐ&1>8.ΐΌΓ. 
Ηοχη&η» νίΓββ ρΓΟΒίϋβ βαηί &οοί8Φ. 
πγ1)Θ8 αίίΐίχϋ Γ&ΐΏθΒ οαοα ρβΒ(ί1θηϋ&, 
νίθ ηίωί& ίή^οηβ βύ ^αα1θ^^ο^^xη Ιαββ, 
ηα&ΙοΓϋΐη οοΙιΟΓβ ίιηιηθηθΕ 6( ιηιιΐΐίίοπηίθ. 
Τυιη βϋ&ιη Αηϋοο1ιί89 ^ι1άλ^ου8 ρορυΐυβ 
βθάϋίθ8<ι ρυ^ηα Οΐιηβϋληοβ αρρβϋϋ, 
ρθΓΕουΙΙ&βςυθ ρίοΓυιη νίΐ&β ^Ιαάίο ιηβββυίΐ ; 
ίη Ιιϊβ ρ&θίΟΓθπι υΓΐ>ί8 Αη&βΙ&βίυιη, 
^υ^υ8 βϋααι ο&άανβΓ ί£;ηί ΐΓαιΙίάϋ. 
8ίο πιαίοπαπι Πί&8 ςυ&(1οΚ)&1 οπιηί&» 
ρΓΟΓβυβ νβίαΐί ςαίά&ιη βοηοΌΓβυβ ααοΐαηιη, 
ΙΟΓϋο, ρΓΟΟβΙΙα, ιηαηβ «βίο&ϋο, 

Ρ ^Γλνίβ ίθΐηρ68ΐ&8 οαΐυυιη αάνβΓβ&ηοπιιη, 
0θΓΐ&1)&ιχΙ ρΓοίαιιάο ιηθΓ{ζ6Γθ 
ιηαηάαηί ίιηρβπί ηανί^ίυιη 
η&ναΓοΙιο άββϋΐυίαιη ςυί οΐ&ναιη Γθ£;βΓ€ΐ• 
Οοκη Γ88 Ηοιηαηβθ ϋα 1&1>0Γ&Γ6η1, 
ΑΓηοβ ροΓ ίά ίβοαρυβ άαχ ΗβΓ&οΙίαβ 
&ΓΠΐ&1&αι β1&88θΐη αρρβίίβηβ &ά υΓΐ)θΐη γθ^Ιαπι» 
Ρΐιοβ&χη οοηββΓίο ρπ^ϋο θβΙ^βΠλνϋ ; 
ςυο 000180, 8ίΙ>ί ίιηρβΓίυιη νίηάίο&νΚ. 

ΗΕΚΑΟΙ^Ιϋδ ΑΝ. XXXI. 

Ρ1ιοο& βαΜ&Ιο, αϊ άίζί, ίιηρθΓ&ΙΟΓ 
ρΐΌΟβΒΒΪΙ; ΗοΓ&οϋυβ ίη£;θη8 Ιιθγοβ 

&1ΐ6Γ Γ6&Ρ80 Η6Γθυ1θ3 ρΡΟρΙβΓ ΥΙΓΟβ *. 

ηβο νβΓΟ ΙβΓΓ&αι ρυΓ^&ηβ 1)Γυϋ8 1>θ11υί8, 
ηβ(]υ6 Βαΐ78ΐΙιβΙ ιηαη€ΐ&1α εο8.ο1ιΐ8 ί&οίθηι, 
Ο νθΓαιη 6χρθ11οη8 ΙοοΒίθβίιηοςαβ ροΓδοςαοηβ 
ΒοΐΏ8ηί8(ΐαο ϋηϊΙ>αΒ ρΓΟοτιΙ 8α1>ιηονθη89 
εΐιήΒϋ νίΓίοΙο θΓθθΊ8ςαο ρ&ηορΗα. 

ίβΓ&8 &ϋ&8 ΒββνΐΙΒ Οί 8&Ι1£;11'Ι ΟΑΓΙΑΘ 

άίΓΟΒςαο ΙαροΒ αίςυο οααβΒ ταΟίάοβ, 
ίιηραϋίοοΒ ηοιηρο Ρθγβ&β αο άίΓβρΙοΓββ. 
Πιο ουαι άαχ θββοΙ ίη ρΓβΙίίβ ΒίΓβηυαΒ 
βΐ ρ&Ιη&ΓΏΐη ΐ6£;υιη αιηοΓΟ ϋΑ^παΐΒ, 
άαιη νβΙβΓβιη ίιηρβηί ^Ιοηαη ΓβνοοαΙ 
τηαΐΐίθ οααςηίβςαβ ίιηρίίοαίΐ βθ ρβήοαίίβ. 
Ωηθ8 Ηοιηληί ΟΓϋίΒ ρΓοΙβχϋ ΒίΓβηυβ» 
οΓΐΙιοάοχοΓυΐΏ άοςιη&ί& οοηΟηη&νίΙ, 
ρΓΟ Β&ηοϋΒ £ϊΐΓί8ΐί 1βκί1>αΒ 8ίΓΠΐ& ηιονϋ, πΐΑΏΟ ίοΓΟ άβίβοί» ΒαΙ) οοίαιηηα Ιιοηοη 6]υ8 Γθ£ρι&ο1ί8 &1> &Β8οη1&1θΓβ (Πο&1&, ηυ« θβΙ 11ο^^ΒIηοά^ : 

Ι ΟΡΤΙΜΟ ΟΙΒΜΕΝΤΙΘ, ΡΕΜοΐΒβίΜΟΟνΕ 

ΡΚΙΝΟΙΡΙ 00Μ1Ν0 ν. ροοαβ ιμρβαατοβΙ 

ΡΕΚΡβΤνΟ Α ΌΟ ΟΟΚΟΝΑΤΟ ΤΗΙΥΜΡΗΑΤΟΗΙ 

8ΕΜΡΕΗ ΑυΟΥδΤΟ 

8ΜΑΒΑ0θν8 ΕΧ ΡΗΑΕΡ08. ΘΑΟΗΙ ΡΑΐ,ΑΤίΙ 

ΑΟ ΡΑΤΗΐαΐν3 ΕΤ ΕΧΑΚΟΗΥδ ΙΤΑΙ.ΙΑΕ 

ΟΕνΟΤνδ Εΐν8 ΟΙ,ΕΜΕΝΤΙΑΕ 

ΡΚΟ ΙΝΝνΜΕΙΙΑΒ1Ι.ΙΒν8 ΡΙΕΤΑΤΙ8 Βΐν8 

ΒΕΝΕΡΙΟΠΘ ΕΤ ΡΚΟ ΟνιΒΤΕ 

ΡΚΟανΚΑΤΑ ΙΤΑΙ^. ΑΟ αθΝ8ΕΚνΑτΑ Ι^ΙΒΕΕΤΑΤΕ 

ΠΑΝΟ 8ΤΑτνΑΜ ΡΙΕΤΑΤΙ3 Είν8 

ΑΥΗΙ 8ΡΙ^Ν0οιΐΕ μιοανΤΕΜ ΗΥίβ 

8ΥΒΙ^ΙΜΙ ΟΟΙ^ΥμΝαε αο ΡΕΕΕΝΝΕΜ 

1Ρ8ΙΥ8 αΐ-ΟΚΙΑΜ 1ΜΡ08ΥΙΤ ΑΟ ΒΕΒΙΟΑΥΙΤ. 

ΒΙΕ ΡΚΙΜΑ ΜΕΝ8ΙΘ ΑϋΟΥβΤ. ίΝΟΙΟΤ. ΥΝΟ. 

ΟΡ. ΡΙΕΤΑΤΙ8 Ε18Υ ΑΝΝΟ 0Υ1ΝΤΟ Μ Τνβ€ «ιΐ6ΐπ Ρβηκίιβ η^ρβίύττβ ΟΖΙτπΜτοβ 

ϋΑ οΙ Τ!λ«ορο1η {ρΜΟί β^οοββ €«{κη1 : 
Ο^ήβύοΛηηία ρΜτΗ ί«ίη>ηι§ο• &ι«ιιι&α» 
τΛΐϊ'Μ ΙκΜΒίβοηι ΜλίΰβΙ Αοη^βίαΙ»; 
ρβτϋιη ίη ϊγ9θ ρπκίίο β;1«ίϋΙ« €«•&, 
ρβΗίιη 4ο1ο ΗβΙ^ηΒΟΠπη ρ«β»οαί4ΐ4ΐ«. 

Ιβηιή ν«ραΐΜ ΒβΗΜνί• ρββοΑίΑ, 
ρπίΜίοΐΜ β1«ί4ίί«, ρτο Μοτ Ι €οα6;ίύλΜυι1. 

ίο Ρ^ηκΙβαι βΜαιβηυιΙ ρ•1 η «ηι *τηιιι« 
Αικ ίιηρβηίοτ «ι^ίβι» «Ββ«ΐΜΐαΓ, 
Β€βιρ• πιίΐίίοιη ααιοβτο ρΑοβίοη ίοβΙπίΓίΐΗ, 
ίίΦίΛ ρββοηίβ βσιίΐίο ιΐβόϋΐαΐι», 
φΐοοίοι» ΙημΙμο ΙμΗμπιοο ρηρσίΜΐβΙ. 
ΙΙοχ Ιαιροι ορΜ ιιιιιιιβηϋΟΒ^ιιββιβΓείΙοιιι 
βπηοπιιηςαβ »ρρ>ηι1ιιιρ •ρΐ6 ίοβίπιηι•, 
ρββαιίΜ 6 ΐ6αιρϋβ ηοΙοβίΑ 8Τ»Ιί8, 
εοΠΜΐο άβ ρΓσ¥ίιΐϋίί« ίιίοικο ιηΩίΙ^ 
•ιΐτβηαβ ΟιοΜοβιη Ββο τίτίοηοβο ίηίοβ 
βοιη αανίΐιι ίη Ρβηίιΐηη ίέήί ίηρβίπιη. 
Εζίη τί^ΓΜη «αίο» βαΜβηΙ• Οεο, 
ΨΪΒίΟΤίΛΒ Ι1θΙ))1<8, •ρΙβηιΙίάΑ ΙτορίΜΡΑ, 
Γβζ ηΐίβ ρηΒββοβ ηΐαϋΐ ά€ ΒβΗΜίίβ. 
Οΰ€ϋϋ βηίιη Ιιο•(ίααι αιίβηη• ρΙοΗοϋ••, 
ρπΒ4ΐιιαι «1)0^, ιη•ηιι1)ί«β •Ιι•1ιιΙϋ, 

ίί\Μ Ηβηβϋο• ρ«1πιϋ• ίηίπι ιβζ^οίααι, 
ροβΐ ΜοοΙοιη ϋ^οιη οαιη δίοοίβ ρηκβαΐβ 
ΙΙίΦτοιοΙ/αΐΜ Γππιαβ ^οΗο€Α^αι^, 
Μά η^ϋϊ αΓΐ>€ΐη κρϋηιο ητβιϋΙοΓ 
ηιίΗβΜ 1βϋϋ« τ6<Ιαη4ΐλο•Αοιιο, 
Ιιγιηαίβ ίηηπιηβπβ €βΙβΙ)πιΙθ8 ροραΚ» 

ΙΐβΠΜ βΐ ΥίοΙΦΤ ρΤΛάί€Λί09 ΏΟΪίϊΙί». 

Ηίΰ Γ0Χ ςΐ]ίΙ>α•άΑθΐ ριβίοιίΐηιβ οΒοοζΙαβ 
τΜ ροϋηβ πιβΤΜονϋβ, ίιηο βΐ ΙαρΙβ, 
6χ 1ιί• 9γη€}ϊγϋή§ ίηροηιςιιβ Γοοϋ^ι» 
ρβΓοίβΙβιιι ρ6τρο(•τϋ 6ΜβοηΙ)ί1βηι. 
8αΙ) 60 Μ«^ααιβίθ8 ροροΐί βϋάηοΐοτ ί«11ιχ 
ΙπΓρΙβ Εΐΐιβοηιπι ρΗοοβρβ Α^Ατβηοπιηι, 

λ4ΐ Ιιοιηίηαιη βχίϋαιη οΗ>ί ίοηοΙοΗ. 
ΡβηιΙιιβ Ιϊϊο άιίΪΒ ν^ηΙάΐΛ οητα ββββΙ Γλοιιιΐπβ, 
{ΐΒρθ0ΐθΓ, Ιιοιηο οΙ>§οαηΐ8, βϋΓρβ ί^οΚ)!!!, 
Ιιαηο 1ΐΑΐ>αϋ Ιογϊ βοοίλΐη β1 ηΐλΐίΐίβ. 
Εχίη βτββίΐ ρηοοβρβ (ΙοοίοΓςαβ ηο^Αχ 
068610 ςαο ρ66ΐο Β,ρηά Α^αγ» ροβΙΟΓΟ». 
Μβη ρΓ0^Γ6<ϋ6ο• 6Χ Λί]ιήϊ)Ί Γ6^οη15υβ 
ΙαιροΓΑίοιί ρο•1 ▼ίοίοπ&ιη Γβ<1α6ί 
οοοοΓβηβ, ββ(!6ΐη «4ΐ ίαοοίβηάυιη ρβϋϋ ; 
ςα• οαοχ ίοοροΐη!», βχΗααι ίηοπΓβΑτΗ, 
βΐ Εοιηαηοπιιη Ιβιτίβ ροΙίΗ οοΒρϋ. 

εθΝ8ΤΑΝΤΐΝυ8 ΒΕΚλΟίΠ ριιιυβ 

ΑΝ. Ι. 

Ρο•1()α«ηι ΗβΓΑοΗα• ύοοιη νϋ» ίπιροβαϋ, & 


-ν» 

Ι3Τ0 X^'-3^^•ι^^>^Κ1•^» Ι^^Ί^ΌΛ -ΧΛ Τ^ΐ* ί«>ρ 

1380 Ζτρίττ^μ* ^*^/? 

Μ*• ■»■ • • 

1385 Τχ μτ» «ρ^ ο^Μν \ί^Μη χά^ΐ9 Ιά»οκ 
Τον ^ Ιπ ^μάζΛτ* «υπαγΰίρβς ύς 8«ον, 

βκον τολο:χ9ν Ιακνέοντος το β%έ«ος 
1390 ΠΕΟΐ^ανι; τρνζΛΐΛ 'γιντζίχς νάης 7*5^; η«α|η< ΤΡί> Γλα(, ^ 1395 Ταϋτ* έα χρ^νοις Ιζ Ώρήλιιικ ένύανς, 

εύλα τι «ήττα χαΐ Σιμυ ^^ι^ύτιρ» 

Έν 1β^|ΐί^ xάλλ^ηΒ χ«ίρ«ν τψ χρ^νγ» 
1400 ΊΓμνού(ηνος στ^μαβιν άτι»* |λορ(Μν, 
*ΟφΜ< ίριστηκ γ(ννά2α« νοη|<ρ<!ί ρ ο<. 
Οντος βοΜίλεΐκ έ(ομαρτ«ίίν «οιρένιν 
*Β μάλλον ει«ι:ΐν μισθίας τ« χαΐ λ*άχοις 
Έκ σνγχυτιχΜν ού καθαρά ν μ έτ»» 
1405 Άνοίτρονην ιητίζκι ρ^υκτέβν. 

Έφ* οδ Μοοχούμβτ λβονλβνος χαΐ ^«( 
Φύλβφχος «ινχρ^ Άγ«ρην»ν Μμ* 
ΚαΙ μοοτβτριγος ά$βμίτΜν δργίων 
Φ0ισίβροτος λύμη τις έ(έ^ ρίψ. 
Ο 1410 *Ός ^ γυναιχάς Περνίδος θής «λοοσίας 
Άνήρ γ6ης 5σημος άτ{μοτ γένους, 
Σύνβννον ίσχε τήνδε χβοκοτε^ίας. 
Είτα φύλαρχος χαΐ διδάσκαλος πλάνος 
Ούχ ο(δ* ^ΊΟΛς γένοιτο των ίχ της Άγαρ. 
1415 0{»τος προΐών έζ ΆΟρίβοο χωρίον 
Ύκοστρέφοντι βασιλεΐ νιχη^ρφ 
Προσηλθεν αϊτών γώρον εΙς χατοιχ(αν* 
ΚαΙ παραλαβών χατέδραμε Σορίαν, 
ΚαΙ Τωμαΐχών χαταχρατεΤ χωρίων. 

ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΤΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΓ ΕΤ. Α'. 
1420 Τοοδ" Ηρα χλε(οο τ&ν βίον λελοιπ<$τος, 65 

Κωνσταντίνος παΤς 3ρθ(5φρων Ισχε χρωτός. 
Μεβ' δν συν υΐψ Ήραχλων^Ι Μαρτίνα (24) • 
*ί2ν γλώσσαν ή μίν τέμνεται {χάλ* ένδίχως, 
'Πραχλωνάς δε του προσώπου τήν (^ΐνα, 
1425 Φνγην χαταχριΟέντες ένδιχωτάτην 

ΚΩΝΣΤΑΣ Ο ΓΙΟΣ ΑΓΓΟΓ ΗΤΟΙ Ο ΕΓΓΟΝΟΣ 

ΗΡΑΚΑΕΙΟΓ ΕΤ. ΚΖ'. €^ΒΑΒΒ8. 60 Α ΟοηβΙ&ηΙίηαβ ΩΠαβ Γβ£;ο&νϋ οΗΙιιμΙοχιιβ, 
ρο8( ςυβηι Μαρϋοα ουιη ΗβΓ&βΙοηα βΐίο. 
δβά βη'ιτη ιηαΐη Εηβηίο Πη^οα θχεΐάίΙυΓ, 
ΙυρρϋβΓ ΗθΓ&οΙοχιιΐ8 ΐΓυηο&ΙυΓ ο&ηΙ)υ8, 
αΙθΓςυβ βζ8ί1ίο οααΙΙ&ΙαΓ 3α8ϋ88ίζΏο. 

00Ν3ΤΑΝ8 α0Ν8ΤΑΝΤΐΝΙ ΡΙΙ-Ιϋδ. 
ΗΕΗΑΟΙ.ΙΪ ΝΕΡ09, ΑΝ. XXVII. Είτα χατάρχει του χράτους των Αύσόνων 
Κώνστας, διώχτης ευσεβέστερου μέρους^ 
Κωνσταντίνου παις, εγγονός δ* Ήραχλείου • 
Ταλλα μίν ούχ άχρηστος όφθείς τις χράτωρ, 

1430 Σέβας δ' αχρείος ΟΙοφυσίτης τάλας * 
*0ς Ιχδιώχων 6ρθοδοζούντων μέρος, 
ΚαΙ Μάξιμον δ' '^λασε τον θεηγ^ρον 
Συν τοις μαΟηταΐς, χαΐ Μαρτΐνον τ6ν πάπαν. 
Όμαιμον αύτοί> χτείνας οΰτος 6 ιιράτωρ 

1435 Μισητέος χέχριτο χαΐ βδελυχτέος. 

Και μάλλον οΐς δέδραχε χαχώς αγίους. 
Διατριβάς ο^ϊν έχλιπών Βυζαντίδος, 
Προς Σιχελίαν τήν μεγίστη ν έχπλέει, 
Καΐ Συρ^χουσαν £σχεν εΙς χατοιχίαν. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΙίΩΓΟΝΑΤΟΣ ΒΤ. ΙΖ'. 

4440 Το'Λου σφαγέντος χαΐ μεταστάντος βίου, 
ΚωνσταντΤνος παις ευσεβής Πωγωνάτος 
Παραλαβών Γθ^νε τήν χραταρχίαν * 
Άνήρ άγαΟ^ς, ορθοδοξίας φίλος 
"Οστις πατρφαν χαχοδοξίαν λύων 
1445 Ήθροιαε σεπτών πατέρων θεΤον στίφος, 
Συνέδριον χάλλιστον ορθοδοξίας, 
Έπί γε Χρίστου δογματισάντων ά'μα 
Διττάς θελήσεις χαι φύσεις ήνωμένας, 
Κα2 χαθελέντων πάντας Ο^οφυσίτας. 
1450 Τούτου κρατούντος, Άγαρηνών τις στόΧος 
Τ^ βασιλίδι προσβαλών ταύτιζα πύλει (25} 
Έβύσχετο ξύμπαντα τ6ν πέριξ τύπον * 
*Ηρος μεν Ιστάς χαλεπάς ναυμαχίας, 
*12ρμιστο χειμώνος δΐ τοΤς νεωρίοις 
1455 ΤοΙς της Κυζιχου μέχρις ^βδύμου χρύνου * 
Έπει δι τετρύχο)το μήχει του χρύνου, 
ΗλοΙά τε σοντέτριπτο τούτου τά πλέω, 
'Οφλισχάνων γέλωτα χαθυποστρέφει. 
Και χάτά τήν χέλευθον ά'πας έφθάρη 
1460 Ααίλαπι δειν^ τ^ θεού συνεργίφ. 

Πρ^ς τοις δ* *Δβάρων στρατιά φριχαλέα 
Έπηλθε ταύττ^ τ^ βασιλίδι πύλει, 
Φρίσσουσα τοις δύρασι χαι πανοπλίαις• 
Κα2 πάσα χατέφθαρτο 'Ρωμαίων σθένει, 
1465 Των νεχριμαίων Βαρβάρων ποσού μένων 
Ές χιλιάδας τριάχοντα τάς δλας. 
Τγρύν τε πυρ εδρητο τούτοις τοΤς χρύνοις 
Σύρου παρά του τέχτονος Καλλινίχου. 

ΙΟΓΣΤΙΝΙΑΝΟΣ Ο ΡΙΝΟΤΜΗΤΟΣ ΚΤ. Γ. 

ΕΤτ* *Ιουστινιαν6ς ήρξε του χράτους 
1470 Κωνσταντίνου παΤς, ευσεβής χατά σέβας, 

(24) βοίΐίοβί Ματϋηα ηονοΓοα 8υ8ία1ϋ νβαβηο 
ΟοηϋΑηΙίηυιη ρηνίβηυιη, Ιηναβϋςυβ ΙγΓ&ηηίάβιη 
οοιη ΗβταοΙοηΑ Οϋο ; 00308 Βοοίβήβ ^α&(&β ροθηαβ 
χοοζ άθάϋ. Ειάο ΕοιηαηοΓαηι οΙ)1ιη6ΐ ϊχηροηυαι 
€οη8ΐαη8 ρί&Γαιη ρθΓ8βουΙθΓ ραΚίοιη, 
ΟοηβΙ&αϋηί βΐίυβ, ηβροθ ΗθΓ&οΙϋ. 
ΟφΙβΓίβ 0811)08 ηοη ιη&1υ8 ιχηρβΓ&ΙοΓ, 
άος^πιαίθ 8β(1 ρΓ&ναβ, σιοηορίιγβϋα ιηίββΓ ; 
ςοί άοΐΏ ηβςοίίοιη Γ&οβΒβϋ οΓίΙιοάοχίβ, 
Μαζίιηυζη ςοοςοβ ίΐΐϋοΐο^ηιη βχρυΐϋ 
οαιη 8018 άίββίρο1Ϊ8, οασιςυβ Μ&Γίίηο ραρ&. 
Β Οοιη νθΓο θΐ ρΓορηοιη ΓΓ&ΐΓβοα οοοί(ϋ88θ1, 
ίηνί808 ρΐ&ηθ θν&8Η 6ΐ &1>οιηίη&ΐ3ίΗ8, 
Ιοιη ρΓΦβθΓϋιη ςοία δαηοΐοβ ίη30Γί& &0Όο6γ&(. 
Βγ^ο ΒγζαηΙϋ ά6§;βΓθ3&ΐΏ ηοη 8υ8ΐίηθη8, 
αά ίη8θ1αΓοαι ιη&χτιη&ΐΏ δίοϋί&ιη νβηϋ, 
6ΐ 8^Γαου8ί8 Βΐ8ΐ)11βιη ββάοοα βχίΐ. 

00Ν8ΤΑΝΤΙΝϋ8 ΡΟΟΟΝΑΤϋδ ΑΝ. ΧΥΠ. 
Οαιη νίοίβηία Οοηβ^&ηβ οΙ)ϋ88θ1 ηβοβ, 
0οη8ΐ&ηϋαο8 Ρο^οη&Ιυ8 ρΓΦάίοϋ βΙίο8, 
άθΐ&ΐοκη αά ββ ίαιρβήοιη οφρϋ Γθ§^βΓ6 ; 
νίΓ 1)οηο8, (Ιοςω&ϋβ τΒοίϊ &αι&η8 : 
ςαί ο( ρ&1η8 1ΐΦΓ68ίπι 8θ1νβΓθΙ, οοη§;Γβ^ανϋ 
νβηβΓ&ϋϊΗοαι Ρ&ίΓοιη άίτΐηοαι οοβΙοοι, 
ροΙοΚίθΓΓίΐΏοιη Εγηβθηαοι ΟΓΐΙιοίΙοχίο ; 
ςοί άθβηίοΓοηί, ίη ΟΙΐΓίβΙο Γαί88θ βίιηαΐ 
Ο <1ο&3 νο1οηΙ&ΐ68 ηαΙοΓ&8(]θθ οηί(&8 άοαβ, 
οοηοϋ8ςοθ ναΙβάίχβΓοηΙ ιηοηορ1ιγ8ίϋ8. 
Ηοο ίοιρθΓ&ηΙθ, ςοβάαοι Λ^αΓβηοΓοαι 
οΙ&Ββίβ &(1 ίι&ηο &(1η&νί^&η8 ογΙιοοι Γβ^ρίαιη, 
ροροΙοώλΙοΓ οιηηβιη ο1γ6& Ιοοοπα ; 
νβΓΟ ςοίάθπι &0ΓΘ8 οοπιαιίϋθη8 ηααιη&οΐιΐ&β, 
Μβαΐθ 86 8θΚ>(Ιοοβη8 &ά η&ν&Η& 
Ο^ζίοί ; αίςαβ ίά 86ρΙθηηίο ΓαοϋΙανϋ : 

8β€ΐ ΟΟΟλ ^&Π1 1&Ρ80 ΐ6Χηρθη8 &ί(ήΙ& 68861, 

εοηΓΓ2ΐ6^ΐ8ςο6 1&ΐ)0Γ&Γ6η1 ρΙθΓβςοβ ηλνβΗ, 
πάΐοοία ^&Iη ο1&88ί8 Γ6νθΓ8& ββΐ ; 
Ιοιη υηίν6Γ8& ιη οογ80 ρ688οαι ίνίΐ 
1αΓΐ)ίηθ 8Γ&νΐ, νί οοη8ρίΓ&ηίθ Οβί. 

Ιη80ρ6Γ Αϋ&ΓΟΓΟΠΙ ίθΓΠΐί<1&1)ί1ί8 

6Χ6Γθϋθ8 &(1 Ιιαηο αΓΐ)θπι &οοθ88ϋ Γ6^αηι, 
Ο 1&ηοθί8 ΙιΟΓΓίάοβ βΐ οαΙαρΙΐΓ&οΙο ιηίΐϋβ. 
ΑΗ&αίθη οοΙνθΓ8θ8 Ηοοααηιβ νίΗΚ)08 
8αοοοΙ>αϋ. ίοί 0&ά6ηΙί1>ο8 ίη βοί6 Β&ΓΚ)&η8 
οΐ ίη§;ίηίΑ αιΠΗοιη βοιπιπα οοΙΙθοΙα ΓοθηΙ. 
Ι^ηβιη ςοοςο6 ^Γβοοιη Ιιίβ Ι6ΐηροή1)θ8 
8γΓ08 ίηνβηϋ &Γϋίβχ 0&11ίηίοο8. 

αϋβΤΙΝΙΑΝϋΒ ΗΗΐΝ0ΤΜΕΤϋ3 ΑΝ. Χ. 

Οβίηάβ Ιθ8ϋηί&ηθ8 Γ6^ηαΓ6 οοθρίΐ 
Οοη8ΐ&ηΙίη1 61ίυ8, Γ6ΐίς!οη6 8ίη66Γ08, 

(25) Ήίηο &ί(ΐ06 6χ &1ϋ8 1οοί8 8ίιη11ίΙ)08 8&ϋ8 8^- 
ρ&Γθ( οΙίΓοηοΙοκοηι ΒρΙΐΓβθοαίοιη ίοί886 νβΐ ρ&(ηα 
Β^&ηΙίαηιη Υ6ΐ βαΐΐθπι ίηοοίαΐα. 07 ΕΡΗΕ^ΕIIΠ ΟΕΚΕΟΧΟΟΚΑΡΗΙ άο^ζπΐίΛΛ ηοίη», ββά βταάβΐίβ Λάναοάηιη. 
Ηίβ θ 1)βΓΐ>Αή• δοΐλνίβ Ηβίβοΐα ΙΐΑΐ^ϋο, 
ρα1>6Γ08 ^α▼βη68, ΜΙ&ΙοΓββ ν&]ί()θ8 
εηιοηίαιη Μνίβαι ία ρΓ»ίϋ8 βρίπιηΐββ 
οοπβϋηρβίΐ, ιηίϋίΑ ΙΗ^ηΙα βοΠίοβί, 
ηοναιη βζβιχίΐυαι θ&ταιη ρΓβοίρϋβ, 
ςαβοα &ρρ6Η«?ϋ ροραίοπα βζίωίοαι : 
ςαο (Ιβίβοΐβΐυβ εοηΟάβαβςαβ οι&χίιηβ, 
Μ1^ιη «αβοβρϋ ««Ινβηυβ Αγ&1)68, 
ρΑΟβ οαιη ίρβίβ άίΓθΐηρίΑ ίοίςυ6. 
Β&Η>ΑΓ0< Ίζϊίητ ατιηίβ ββΐ &§;^Γθ88α8, 
Οαί Αΐ)ΓορΙαιη ΐωάιΐΒ «β^γθ Γβρβύλαΐ. 

ΑΓΕΐ>Πΐη βΟρίβΒ νίθί88ίΐη ρΓ0688θβη2ηΙ 

^^^&^^ Γ(Β(ΐ6η8 βοηρίαιη 8α8ρ6η8αιη 
οοΒΪο £[β8ΐΑηΙββ ρηιηί8 ίο 0Γ(ϋηΐ1>α8. 
Μοχ οΚ>8ΐίο«(ο Αβηςοθ €θΐΐ8βΓΐο ρηοΗο, 
ηον» ρΙΐΑΐιια§;ί8 (ΙβίββίΙ 8θ1>ϋο 
ραη ιηι^ΟΓ, Βείΐίββΐ νί^ηϋ οαίΠο, 
8βςπ6 Γ(Β<1ί8βίιηβ &(]]οηχ]'1 1ιθ8ϋ5ο8. 
ΟαλΐηοΙ>Γ6ΐη ΙυΓρϋβΓ ν1ο1θ8 ίιηρβΓΑΐΟΓ 
Μ^η ρβηβυΐο β1&ρ808 ΡβνβΓίίΙοΓ. 
Τοηο ΑυΙβαι (βΐιβυ ίηΐιαιηληυιη «ηίιηααι Ι 
ηον9 ρ1ΐ8ΐ&ηβί8 ρ^Ηβτα Γββίάα&ιη 
ζΪΛάίοτηιη ίοϋ5α8 οοηοΐλΐη 8θΙ)ίβΰϋ. 
ΒΑΓΐ)&η Αΐιίοιη ρΓθΙιίΙ>βαΐ6 ηβιηίηβ 
Θ0&8 8αθ€ΐιΐ8 ίιιοαΓ8&1>&ηΙ ρβΓίββ. 
Ιρββ ηίτηβηάχΒ ^0ΐΏΐΙ)α8 (1&1>λΙ ορβηιη, 
{η τβ^ΐΒ ρ&ΐ8ϋί8 Ι6ΐηρα8 βοηίβΓβηβ, 
§ΓΑγί8 ^ΑIη 0ΕηηίΙ>α8 β1 ίαΙο1βΓ&Ι)ί1ί8. 

Ι.Ε0ΝΤΙϋ9 ΑΝ. III. 

Ι^ϋαΓ ίηνί8α8 ίοιρβπο ()β]ί6ίΙαΓ 
^α8ι^^^&η^8, ΙιβοοΙίο Γβΐ/βίΐ&ηΐβ 
άοίοςαβ ίαοίΐί ροΙβηΐΊ&κη λτηρίβοΐο. 
ΝΑΐηςοθ 0&Γ06η1>α8 άβίβηίοβ 1ί1)βΓΑη8, 
Ιιοβ α(1^α(ο^68 1ι&1)αίΙ ίλααοήβ, 
αΐίοβςΰβ αια11θ8 γθϊ ρβΓβοίβηά® 8θοίθ8. 
ΟολΓβ ρήοΓβιη ΙΙίΓοαο Γ6§^βιη ά6ΐ;Γ&1ιβη8, 
βηιηςαβ ηαηϋυβ οαββ ία1ιοηβ8ΐ6 (Γαηοαηβ, 
&<] 0^6Γ8οη6ΐη αΓΐ)6ΐη ου8ΐοάίβη<1&ΐΏ ιηί8ίΙ 
8ίο 8<1 ΐ4βοηϋαιη άβΐ&ΐα Γ6ρο1>1ί68, 
βΐ88βί8 ρΓοΓβοΙλ θχ ΑΓ&1>υπι (Ιιϋοοθ 
ρορυ1&1)8ίαΓ &ηβ8 υΓΐ}68ςαο ΑΓΗο®. 
νίοί88ίπι Ι^ΙοΓ ιηΗΙϋιΐΓ & 0»8&Γβ 
ΰ1&88ί8 ςαο Κΐ08ΐί1)υ8 αάνθηβΙαΓ : 
Ιιββ αοΙοΐΏ, ρΓθβΠο οαιη ΒαΓΐ)&Γί8 εοη86Γΐο, 
ΥίηοίΙαΓ, βΐ Γ6άΐθη8 Οτβία ΙβαβΙ ΙίΙΙοΓα• 

ΑΡ8ΙΜΑΗυ8 ΑΝ. VII. 

ΙΙΙίο Αρ8ίιηαΓ0ΐη, (ΙβΓβεΙίοηίβ 8οοίΐ]ηι 
ςυβοαά&ιη, ΗοπίΑηί Οοιηίηαιη ΙικρβΓϋ οτβΛηί 
Οαίβυιη 8ά αΓΐ>θαα Γβ^ί&ιη ρΓορβΓ&ηΐ68 
ίΚίΓοηο Ι^οηϋαιη ρροΙίηα8 άβΙυρΙίΑαΙ, 
ουηαςαβ άιίΓΟ μγοθγθ εοηείαάαήί, 
η&Γ!1)ΐΐ8 ρΓίυ8 άβ ίιείβ ρΓβθί8ί8. 
Ιυ8(ίοίληα8 ίηΐβήιη 01ΐ6Γ80£:β υΓΐ)θ 
ρΓθΓο^θη8, ▼θΐυϋ αοΜρΙΙβΓ Ιαςαβο, Α. Φρονων (λέν βρ6ά, «λήν 2' άιεηνής «ις ^γχν. 

Ο^τοΐ Σθλαβ(χά>ν (26) Βχρβάρων άποχρίνας 
Έβώντας άνοραις όκλίτζ^ |3ωμαλέον>< 
Φονιχ^ν εκπνέοντας ατρην έν μάχοας, 
1475 *Ες χιλιάδας τρ'.ς δέχ' άριΟ μου μένους, 
Νέον αυνεττήαατο αύνταγμα «ρίλον, 
Λα^ν ικεριούα'.ον αύτο χαλέαας 
'Εφ*φ γεγη^ς χαι πηεοι^ς μ&ιζονως 
Κατ* αντιπάλων έατράτευαεν Ά^ράβων, 
1481) Σπονδας λκλυχώς τας «ρος αυτούς άδ{χΜς. 
'ΚκηλΟκ το{νυν συν στρατί^ Βαρβάροις 
Σύγχυαιν 5ρχων έν λύπ^ «οιουμένοις ' 
Στρατός δ' Αράβων άντΜτήγβτ' αύ ιτάλιν 
Σκονδών γραφή ν Ινορχον ίχχρχμασμένην 
1485 Κοντού φέρΐιΐν σφων στρατιάς ηγουμένης. 
η Και συ^;ίαγείσης χαρτ*ρας δβινης Ι&^ης 

Άνοστοτεησαν έχ φ^αγγος της νέοις 
Τ& πλείστον αΰτης, χιλιάδες δις δέχα, 
ΙΙροστίθεται κάχιστα τοΙς άντιπάλοις, 
1 490 ΈντεΰΟεν αισχρώς βασιλεύς ηττημένος 
Μόλις φυγών χΝδυνον άνΟυποστρέφβι. 
Κ«1 τηνιχαυτα, φευ απάνθρωπου τρόπου. 
Τους έχ νέου τάγματος έχλελειμμένους 
ΙΙάντας μαχαίρας τ^ τομΐ[^χαΟ»πάγει. 
4495 Και βάρβαροι μεν του χατείργοντος σπάνει, 
'ίί^φα πΐίντα χατέδραμον χωρία * 
Αυτός δ* άπησχόλητο χτίσμασι δόμων 
Ένδιατρίβων τοις βασιλε(οις δόμοις, 
Τοις πάσι βαρύς δυσαχΟής δεδειγ μένος. 

ΑΚΟΝΤΙΟΣ ΕΤ. Γ. 

(2 1500 ΌΟ^ν μισηθείς άπ^λήλαται χρβΙ^ος 
Έπιφυέντος τφδε του Αεοντίου, 
ΚαΙ χράτος άρπάσαντος ευχερώς δόλφ, 
Ός τουςφυλαχαΤς έγχα6«ιργμένους λύσας, 
Με6* ών έθά^|3ει δράματος συνιστόρων, 

4505 "Αλλων τε πολλών, έχτελεΤ ^εδογμένα. 
Και χαθελών ^αχτα τον πριν του θρόνου, 
Τεμών τε ($ΐνα του προσώπου καινίδι (27), 
Εις Χερσώνα πέπομφεν Ιμφρουρον πέλλίν. 
Ούτω κρατούντος του χράτους Λεοντ(ου, 

1510 Στόλος πεπλευχώς Ά^|3άβων ένθαρχ(ας 
"Ορους *Αφριχής χατέχειρε χα^ πόλεις * 
Και πέμπεται δή προς βασιλέως στόλος 
Ε?ς άντιπαράταξιν 6πεναντ(ων, 
*0ς συ^|$αγεις ίζττητο Βαρβάροις μάχ^ 
Γ| 1515 Και παλινοστών προς Κρητών νησον φθάνει. 

ΑΨΙΜΑΡΟΣ ΕΤ. Ζ'. 

Ένθ' *Αψ{μαρόν τίνα συναποστάτην 
Άνεΐπον ώς ^αχτα της 'Ρωμαίδος * 
Μεθ' οδ πόλιν φθάνουαι την βασιλίδα, 
Και χαθελόντες τόν Λεόντιον θρόνου 
1520 Φρουρ9^ χαθειργνύουσι μεσττί πιχρίας, 

Πρόσθεν τεμόντες του προσώπου τήν |&(να. 
"Όν δ* ^Ιουστινιανός έν τ^ Χερσώνι 
Όθεν διαδράς, Ιέραξ ώς έχ βρόχων, (26) 1(8 οοά. ςηβ ΗβΓθάί&ηα8 ηαρβΓ 6<1ϋιΐ8 βρίπίθΓ. ρ. 63. βχρΙΓ 

(27) Εη Κ)θ11θ Βρ1ΐΓ«ιη1α8 οοπΟκοαΙ νο6β1)α1υιη εαΐ μάχαιρα, 
χβκνίς, ςαοά «1) «ηϋςαίοΗύαβ 1βχίοΐ8 Β^βΒί, ςυοά*» 59 €ϋΒ3ΑΚΒ8. 70 Προς Βουλγάρων αρχοντβ 5ιέπτη τάχος• 
1525 Και 'κιίσ^ις αυτόν δωρβαΤς δαψιλέσιν 
*Τποσχέ«ι κήδους τ» καΐ χωρών δόσει, 
Συν βαρβαρική στρατί^ φθάνει πόλιν. 
Και νυχτός όλκόν 6π^ιον βίνδύσας 
'Εντλς δι' αύτοΰ γίγνεται Βυζαντίδος, 
1530 Καΐ πάλιν άπε(ληφβ τήν κραταρχ(αν^ 
Κτείνας τόν Λε^ντιον συν Άψιμάρφ 
Άμοιβαδόν πριν κεκρατι^κ^τας κράτους* 

ΠΑΑΙΝ Ο ΡΙΝΟΤΜΗΤΟΣ ΕΤ. ^. 
Αμύνεται δΐ και τινας των έν τέλει. 
0$τος τροφών Ιναυσμα μήνιδος χ^λου 

1535 ΠΑει Χερσώνος χα\ προσοίκοισ Χερσώνος, 
Ζητοΰσιν αυτόν άνελεΤν πε{ρευγ($τα, 
'&ί τώνδ* άνήψε θυμικήν νφοδράν γλ6γα 
£1ς τώνδε πυρπόλησιν, ε^ς έρημ(αν* 
Στρατιάν ούκουν εύτρεπίνας μυρ(αν• 

1510 ΚαΙ ναυτικόν στράτευμα συν βαρεί στόλψ 
Έφ' ών έφίστα και στρατηγών δυάδα. 
Ορη στη ρα ς έχπέπομφε κατά Χερσώνος* 
Φειδώ χελεύσας μηδενός λαβεΤν^δλως 
ΟΤς ή ιτ^λις πέφυκε κάτοικου μένη, 

1545 ΚτεΤναι δΐ πάντας ώς προβάτων αγέλη ν, 
Κτε^νοντας έχτέμνοντας, ών τραγφδίας 
Πιμπρώντας αυτούς έκθερίζοντας ξίφει, 
01 μεν πόλιν 2πλησαν ούτω του «ρόνου, 
Μύσους τ' Ιναγοΰς και στεναγμών και γ<$ων 

1550 Σωρούς άναστήσαντες αύτ^ πτωμάτων, 

Ώς σφίσιν έντέταλτο, φευ, φευ του πάθους Ι 
Ούδ' άνεκτήν ομμασιν ήμέροις θέαν, 
Πάντας αφειδώς &πάγοντες τψ ξ{φει, 
Μ^νης άωρου νηπίων ηλικίας 

1555 ΚαΙ μειραχίσκων συμπαΒώς πεφεισμένοι. 
Ό δΐ κρατών γνους νηπίων σωτηρίαν, 
Φάλαρις ή Έχετος Έρώδης πλέον, 
Κύων 6 φιλαίματος, έξώργιστό πως, 
ΟΙς ταΰτα μή γένοιντο πάρεργον σπάθης* 

1560 Και μηνιών ήν, κα^ στελεΐν £λλον στ^λον 
Λράσοντα τήν δ^ωσιν ήπείλει τάχος* 
Ταυτ' αρα λαός Χερσώνος Λελειμμένος 
Στάλος τε ΐΐαρώ^ έκ βασιλέως τότε 
Άποστατήσας Φιλιππικόν Βαρδάνην 

1565 Εύθυςάνευφήμησαν ώς βασιλέα* 

ΜεΑ' οδ καταπλεύσαντες ^κον ε?ς πόλιν, 
Και συλλαβέντες έκθερίζουσι ξίφει 
Κάραν φονουργόν κράτορος συν τφ γ6νφ. 

ΦΙΑΙΠΠΙΚΟΣ Ο ΚΑΙ ΒΑΡΔΛΝΗΣ ΕΤ. Β' ς. 
Ολω μίν ϋσχε Φιλ ιππικό ς τό κράτος, 

1570 Λοχών μίν είναι Ρητορικός έν λ6γοις, 
Έπι{βολος λ<5γον τε καΐ μαθημάτων, 
Και πρ<5ς τι παν εύχρηστος έν συνουσίαις, 
Προς δ' αύ περιδέξιος έν συνττχίαις* 
Αδέξιος πάμπαν δΐ προς τά πρακτία, 

1575 Τήν γλώσσαν αύχών μή συν^^δουσαν λ^γοις (28) 
Ούτος πεπωκώς συγχυτικών ναμάτων 
"'Βσπευδε τάλας άκυρώσαι καθ άπαξ 
Σύστημα σεπτών Πατέρων θβηγ^ρων, Λ &ά Βυ1§;&Γ0Γυιη γθ^θοι Γ&ρΙίαι βκίνοΐαΐ : 
ςυο ΐΏ8£^ηί8 βίΐ): άοηίβ οοαοίΠ&ίο 
οΙ)1&ϋ3 βϋ&ιη ηυρίϋβ βΐ ΙογΗθ αΐίςαοί, 
οοιη 1)&Γΐ>&Γίοο βχθΓοϋα &ά υΓΐ)6ΐη νβηίΐ, 
&Γοαηιιαιςϋθ &ςυ8βάυο1υηα ηοοία ρθπηθ&ηβ 
ίη(Γ& Βγζαηΐη ιηοβηία ΓβοίρϋυΓ. 
8ίο βΓς;ο ΓϋΓβυβ ίοαρβΓίαΐΏ &(1ίρΐ8θϋυΓ. 
ΙιβοηΙίο οαιη Αρβίιη&ΓΟ ιηίβΓίβοΙίΒ, 
ςυί αΙΙθΓΟ&ϋχη απίβα Γβςη&ν6Γ&ηΙ. 

ΚΗΙΝΟΤΜΕΤϋδ ΙΤΕΚϋΜ ΑΝ. VI. 
Εχίη Θΐ 8θα&ΙθΓθΒ ίηΙβΓίβοϋ &1ίςυο(. 
Τυιη υΙΙηοίΒ Ιγφ ΓοπιίΙθΕη οοΓάβ ^θΓοηβ 
οοηίΓα ΟΙιβΓβοαβαι οοηΐΓ&ςαβ Ιιι^υβ Ποίϋΐιηοβ, 
ςαί 86 θχΙοΓΓβιη ρβΓάβΓβ οοι^'αΓ&νβηηΙ, 
ηαηβ άβιηαιη βχοϋανΗ ίη^βηΙβίΏ ίΙ&ΐΏΐη&ιη 

9 υΐ 608 ί^ηβ Γθάί^βΓθΙ ία 8θ1ί(οάίιΐ6ΐη. 
Ι^ϋυΓ οοιηρ&ρ&Ιο ίη|3;βηϋ βχοΓοΐΙα, 
ουιη ιη&Γϋϊαιο ιηίΗΐθ βί ο]&88β ^Γ&νί^ 
άαοΙ)υ8 6ϋ&ιη ρΓΦροβϋίβ άυοϋ^υβ, 
ίοΐ^αρυζη ΐη8ΐ&Γ οοηίπα 6ΙιβΓ80ηβιη ιηίβϋ; 
ιηαη€ΐ&08 αΙ ηβιηίηί ρροΓβυβ ρ&ΓοβΓβηΙ, 
ςοοίςοοΐ ιη αΓΐ>6 οίνββ 1ι&1)ϋαΓθηί, 
8θά οαηείοβ ηΐα ρβοαάαιη ϊηΐβΓβββΓβηΙ. 
ιη&οΐαηάο, ^υς;υ18ιη<]ο (Ιιβα ΐΓα^^οθάίαιη 1) 
αΓβοάο ίΙ&ΐΏΐηίθ, ^Ι&άϋβ άβοιβίβαβίο. 
ΙΙΙί 810 ^α88^ οφάθ ΓβρΙβΓαηΙ υρϋβω, 
ίηΓ&ηάί8 β®(1ίΙ)υ8 βί Ιοοία βΐ ςβιηϋίΐιυβ ; 
θΧ8ΐηιχβΓαη1(ΐιΐθ ίη αΓΐ)6 ίηςοπίβαι οοιηυΐυιη 
&^£;68ϋ8 0&(1&νβΗΙ)α8 (ρΓΟ ιηίβθηαΐΏ 1) 
ίηΙοΙθΓαη(ΐΌΠΐ πιΗίϋυβ βρβοΙβουΙϋΐΏ, 

ρ ουοοϋβ ίηοΙθοαβηΙθΓ ΐΓοοίά&ϋβ οίνίΙ)υ8. 
Βχ Ιιί8 ίηίαηΐΐαιιι ΙαηΙαχη &οθγ]3& οΐββ 
&ο ραθΠοΓυαι πίθΓηίΙ οΙβίΏβαϋ&ιη. 
ΑΙ υΙ)ί Γθχ οο(^ηονϋ 8θΓνα{08 ρηβΓΟβ, 

ΡΙΐ&Ι&Ηβ &ϋβΓ, Εθ1ΐθΙΐ13, Β6ΓΟ(1β8, 

ο&ηΐβ ίιηο οπίθηίαβ, ιγα βχο&ηθαίΐ, 
ςαοά Ιιβο ιη&ηΐίββκ οββάί ηοη 860688θΓϋ. 
^&Εη(|υβ ίύΓθΙ)&1, ο1 βίαϋπι ηονβιη οΐ&βββιη 
βχΐΐϋ Ολαβα ιηΐ88ΐιηιιη 86 ιηίη&ύ&ΙιΐΓ ; 
Ιηΐβήιη (&ιη6η ΓβΙίςΌΐΐΒ ΟΙιβΓβοηίβ ρορυΐαβ 
ουιη 01&88Θ Γβ^ϊα Ιαηο ίΙ)ί ρΓββββηΙθ 
οοηνοΓβίβ &Γΐηί8 Ρϊιίΐίρριουιη Β&Γά&ηοιη 
βαΐ^ϋο ιηοΐα €!«8&Γθΐη αοοΙ&αΐλΓαηΙ : 
ςαο άαοθ &(1 αΓΐ>6αι Γβ^ίαιη η&νίς&ηΐββ : 
^α8^^η^αηο ροϋϋ,^Ι&άίο άοχηοίτιηΐ 
63118 ΟΓβάαΙο οαρυΐ 6ΐ ΑΙΗ ραΠΙοΓ. 

^ 'ΡΗΙΙ-ΙΡΡίΟϋδ ΒΑΗΌΑΝΕ3 ΑΝ. Π. ΜΕΝ3. VI. 

ι 

Αίςυο ϋα ίιηροΗυιη οΜίηυΙΙ ΡΙιΠίρρίου8, 
νίΓ8θηΏοη6 ςαίάθχη αάαιοάυιη τΐιβίοηουδ, 
άοο(Ηχιί8 &1ςιΐ6 1ί11θΓί8 οΓαάΙΙυβ, 
• οπιηί οοηβίΠο αϋυικί&ηβ ίη οο11οςαϋ8, 
ρρφΙβΓοα 8&ϋ8 άθχίορ ίη ναΗίβ ο&δίΐιαβ ; 
βοά Ι&ιηβη λά §^θΓθηάα8 γοβ ΐηορίαβ, 
ν&η& ϋη^αα ρΡ8Βάϋυ8 Ιι&υά Γαοϋβ οοηβθηΐ&ηοα. 
Οααι Ιιίο 8γαοΙιγϋοο8 Γοηίββ 6ΐ)]1>ί886ί, 
8ΐ&ϋα} Ιιοα ηιΙββΓ &1>Γ0£;αΓ6 νοίϋϋ 
Ιπιρίο 8ΐυϋθΓααι βγηοάπο ΙιΟΓθΙίοοηιαι^ (28) ΙΙα οοάοχ; ςπα Ιοοϋο ίιηρΓοΙ)Αΐ)ί1ί8 νΐάοΙαΓ. 71 ΒΡΗΚ^ΒΜΠ ΟΗΕΟΝΟΟΒΑΡΗΙ 72 αυ^αβίαιη Ρ&ίπιαι ίΐιοοίο^οηιιη οαβίυιη 

ςαί άίνίααιη ββχίαιη βγηοάαπι &ρρΓθ1)&ν6Γ&ηΙ. 

Ναιηςυβ ίη ρ&Γΐίαιη ΙιβΓβΙίοβΓυπκ ιηοιι&οΐιο 

ρΓβΜϋοϋ ίαλρβηί ιηβΓβοάβιη ρΓΟίηίβθΓαΙ 

ρβίβπΐί 86x1» βγηοάί &1:)Γθ[^(ΐϋοηθΐη. 

8αΙ) 60 Μ(Β80Γαιη ΙαΓπιβ ΤΙίΓαοίοβ ΰαββ 

&1)ΐ8.1& ίηοαΓβ&νβΓΏΠί ργφ(]& ίηηυπιβΓβ, 

ίρδίαβ Γ6^&1ί8 υΓί)ί9 !]8ςα6 &(1 ιη(Βηί&. 

Ταιη θΐ Δβ^βΓβηί ΙβΓΓΕβ οη6ηΙί ο1)νβΓ8Ε8 

οχηηΐ Γθ 60ΓΓ88& &Γΐη&Ιί άίηρυβΓυηΙ. 

Εγ^ο (Ιυιη Μβ 6»β«Γ ρί^πβ πι&ΐ6ςα6 ^βήί 

ίηαρβπυιη, νβΐ Γ6ΐΏρ«ι1>Ηεααι άαιη ροΐίοβ Βο1>ΓυίΙ, 

6( βίιηοΐ ΓβοΙα (1θ£;ιη&Ια ρβΓνβΓϋ οογ&Ι, 

α 86η&(οπ1>α8 ο&ρίαβ ΐη οοονίνίο 

Ιοιηίηβ οουΙοΓΟχη ιηβΓϋο 0Γΐ)&Ιυ8 ίυίΐ. 

ΑΝΑ8ΤΑ8ΐυ8, ΟϋΙ ΕΤ ΑΗΤΒΜΙϋδ, ΑΝ. Ι, 
ΥΕΙ. ϋΤ ΑΙ.ΙΙ ΑΙϋΝΤ. ΑΝ. II. 

Οβιηάθ 81ΙΙΏΙΏ& ΓβΓασι ίαίΐ 60ΐΐ0Γ6(ϋΙ& 
Γ6βΛΗ οηιη ίαβίίβϊο ββρίβηΐί νίΓΟ 
ρΓ0ΐ&860Γ6ϋ8 άοοίΓΐπ&Γϋΐη ο&Ιο, 
ςυί αροθΙοΙοΓΟίΏ ί1βαΐ(|α6 ΡαίΓαοα άο^πι&Ια. 
οοΐΐ&υά&ηβ, αρρηιηβ &ιη&1)&1 ΟΓΐΙιοάοχί&χχι, 
Λά ΓθΓΐιαι ςαοςυβ Γβ^ιηβη Γβοίβ βχβΓοϋυβ, 
ηυηβ ΑηαβΙαβίυΒ ηοκηίηβ, ΑΓίβΐϋίυβ οΗιη. 
Ηίο ρ8.8ΐθΓβιη ΙΐΦΓβϋοαοα ^ο&ηη6Π1 
8ΐ&ίίιη άβροβυϋ, 06Γχη&ηυιηςυ6 οα&^ηαιη 
&ά Βγζ«α1ίη&ιη 66ηΒθϋ ΐΓ&ηβΓβΓβηάαχη 
86^601 6 Ογζιοο 00 ΙΟ ρ&βΙοΓυΐΏ οοαβίΐίο. 
Ι<]6ΐΏ θΐ ε1&88θΐη ιηίΒΐΙ αάνθΓβυβ ΙιοβΙίαιη 
6ΐ8.886χη Ρΐκεηίοίφ θγπφςυβ νβ8(&η1βιη ΗΗογ& 
η&ν&ΓοΙιυιη αυίοιη οίΑββί ρΓΦροβυϋ 
Μβ^π» (Ιίαοοηυιη ΕοοΙβΒίΦ, (ΐυ6ΐη ΙιοηοΓΟ 

ββη6Γ&Η8 άβοοΓ&νϋ 1οβοΙΙ)6ΐΦ. 

Ι8 ΓθΗοΚθΓ η&νίβ&η8 Εΐιοάαιη ΰ8(ΐ06, 

ίΙΗβ ίη η&ν&ΗΙ)υ8 ροΓίαοα ίβηαϋ. 

Ουιη &αΐ6ΐη βοηνβηίβθθΐ ΓοΒυΓ ιηίΗίαιη 

οοχη (Γϋ)αηί8 ςαι οΐ&βββιη &ρ1β Γ0^6Γ6η1, 

ΙαΐΏ άθΐηυΐΏ υ1 ίη ιηΑη(1&1ί8 β Γβ^β 1ι&1>υβΓ&1 

(Ιίαοοηαβ <]υο68 οοβρϋ νίοΙβηΙθΓ 

ίΓ&6αη<ΐ6ςυ6 οο^θΓβ αά ηανίς&ηάυηι ; 

ςαί 8ίιηΰΙ οωηββ 84&(ίαι 6οη8ρίΓ&ηΐ68 

0ΓηάθΗΐ6Γ άίαοοηυαι (^Ιβάίο 088άηη^ 

06ίη(Ιβ &ά ΑάΓ&κηγΙϋααι ρΓοΓ66ΐί υΓΐ>θΐη, 

ί]3ί Τΐιβοάοβίαιη ςαβοκίαοι 6χαοΙθΓθηι 

ραΜΙοοηιπαι νβοΐί^αΐΐιιπι (1θρΓ6ΐΐ6ηάθηΐ68, 

νίΓαω ίπιρβΓ&ηάο ρΐαηβ ίηβρίυιη, 

αίΤαΙίαι ηιά6Πΐ, ιη6Γυηι ίάίοΐΑΟ), 

6ΐ ς[ηίά6ηι ΐΌΐαοΙαηΙβαι λοοί&πι&ηΐ 0«8&Γ6ηι. 

Η6 6θπιρβΓί& Αη88ΐ&8ία8, άΐ80688ϋ ρροϋηυβ, 

ΒϋΙιγη&πιςοθ ηΓΐ)6ΐη ΝΙοφαπι ίη86(1ϋ. 

ΤΗΒ0Β03Ιϋ3 ΑΟΗΑΜΥΤΤΕΝϋβ ΑΝ. II. 

Τ1ΐ6θ(1θ8ΐα8 &α1θπι Βγζ&ηϋαηι ρΓορβΓ&αβ, 
ίηίΓα Γ606ρ(υ8 ΟΓβαΙαΓ ΙπιρβΓ&ίορ. 
Τυαι ν6Γ0 α38υιηρϋ8 6ΐθ6ϋ8 8θηα1οηΙ)η8 
ςυίΙ)η86ηπι ρπεβαΐ ςυο(|αθ ββπη&ηηβ βτ&Ι, 
Νίοβ&αι βίηιυΐ ουηοΐι αά Γβ^βιη νβηίηηΐ, 
υ1 Γ&Π1& 6β1, Γ601 ΑοΙαω ηυηΐίαηΐββ. 
Ι8 ααΐ6Πΐ βΐ&ΐίηι ν68ΐβ ηιαίαΐα οοηιαπι Α Έχτης χυρωτ6ν συν^οοο θεοχρίτοο 

1580 Ματαιότητος δυσσεβεΤ συνεδρίψ* 
Τινι μοναχών αΙρετικης φρατρίας 
Αΐτοοντι χάριν της προγνώσεως τίνων 
Του χράτος Ιξειν άθέτησιν συνόδοο 
Έφ' ο{> Μυσών στρβίτευμα θρφ(ης χωρία 

1585 Ήλασε λείαν χατα$ραμον μυρίαν, 

Φθάναν πρό τειχών βίστεως βασιλίδος. 
01 δ' Άγαρηνοί τά μέρη τα χαΟ' Έω 
ΛεηλατοΟνι χαι σχυλεύουσιν ϋίπλοις. 
Οί>τω ^^θόμως, πλημμελώς αρχήν στρέ^ν, 

1590 Μάλλον δΐ χοινά πράγματα χαταοτρέφων, 
ΕίΑιχρινη τε δόγματα διαστρέφων, 
*Εν συσσιτίφ συσχεΒε^ς τοις έν τέλει, 
*Έσβεστο λίχνους άξίως τών Ομμάτων. 

Β ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ο ΚΑΙ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΕΤ Α' ΟΙ ΔΒ 

ΕΤ Β'. 

Είτα παρήλθεν εις διοίχησιν 6'λων 
1595 Αρχήν τε βασίλειον πρωτασηχρήτις 
Σοφός τις άνήρ χαΐ μαθημάτων ιδρις, 
Άποστολιχών δογμάτων επαινετής^ 
ΙΙρ^ς δ' α5 πατριχών, φίλος ορθοδοξίας* 
'Πσχημένος πράγματα χαλώς διέπειν, 
1600 Αναστάσιος Αρτέμιος παιδόθεν. 
Ός 'Ιωάννην αίρετιχλν ποιμένα 
ΚαθεΤλεν εύθός* Γερμανον δΐ τάν μέγαν 
Μετατΐθήναι προς Ορόνον Βυζαντίδος 
Έχ Κυζίχου χέχριχε συν άρχιθύταις. 
4605 Ούτος στόλον πέπομφε χατ* έχθρων στόλου, 
Όρους χαχουντος Φοινίχης χαί Σι^ρΙας, 
Ο Ναύαρχον είναι προστεταχώς του στόλου 

θεού μεγάλης λευίτην 'Εχχλησίας. 
Αυτόν τιμήσας γενιχόν Λογοθέτην* 
1610 Ός έχπεπλευχως εύμαρώς άχρι 'Ρόδου 
Ελλιμενίζει τοις νκωρίοις 'Ρόδου. 
*ΕπεΙ δ^ συνήθροιστο ταγμάτων στ(φος. 
Και ταγματάρχαι πρ6ς σύναρσιν του στόλου, 
Ώς ή ν βασιλεΤ προστεταγμένον τόδε, 
1615 Βίαν έπηγε τοις στρατηγοϊς λευίτης, 

Βρός απόπλουν σφας 6ργίλω< παροξύνιαν. 
01 δΐ στασιάζουσι πάντες ευθέως, 
ΚαΙ λευίτην σφάττουσιν αφειδώς (ίφει* 
Κλ\ προς πόλιν φθάνουσιν *Ατραμ\>ττ(ου 
1620 "Ενθα θεοδόσιον πραχτόρων Ινα 

Τών δημοσίων εισφορών είληφότκ, 
β "Ανδρα προς αρχήν μηδ* δλως πΕφυχότα, 

ΆγρόΤχον δντως Ιδιώτην παντάπαν 
"Άχοντ' άνηγόρευσαν εΙς βασιλέα* 
162*5 *0 γνους Αναστάσιος φχετ* αύτίχβ 
Και Βιθυνών Νίχαιαν καταλαμβάνει. 

Θεοδόσιος ο ατραμπτηνος ετ β'. 

Ό δ' αδ Θεοδόσιος φθάσας τήν πόλιν 
ΕΓσεισιν εντός, άναδείχνυται χράτωρ• 
Και παραλαβών προχρίτους γερουσίας, 
1630 ΟΤς χαί συνηπτο Γερμανός άρχιθύτης, 
Ε?ς Νίχαιαν ήχουσι προς βασιλέα, 
"Α συμβεβήχει οειχνύοντες, ώς Ιπος. 
Ό δ' λΖ μετημφίαστο χαρείς τήν κ<ίμην 
73 1635 0^Β8ΑΚΕ8. 74 1640 4645 1650 1655 1660 1665 1670 4675 1680 16β5 1600 Μοναδιχφ τάγματι )(β(τ»ιλ(γμένος * 
Κ«1 Χ3τθαρώ< «?ληφβ τήν σχηπτουχ(αν 
Μέος θ»ο$6σιος ίξω κινδύνων, 
Χρηστές μέν άνήρ «ύμκνής 6πηχ<$ο(ς, 
Έδυς γβραρός χαΐ σβμνόν (ρ^ρων ρ{ον * 
Εις δ* αυ μεταχε(ρισιν άρχιχήν δλως 
*1] δι£τ»ιν πράγμβττα πλημμελής πάνυ * 
*0ς χληριχ6< χέχαρτο λιπών τό χράτος 
Μκτά τ« βράχων της βα9ΐλκ{ας χρ^νον. 

ΑΕΟΝ Ο ΙΣΑΓΡΟΣ ΕΤ. ΚΔ'. 
Τυραννιχως δΐ χαταχροΕτεΐ του χράτους 
Ό θηριώδης έζ 'Ισβυρίας Λέων 
Άνήρ άπογράς, δυσσεβής, χαχεργάτης, 
Ανήμερος θήρ χαι δαγοιν6ς τις δράχων, 
'Ασπις Ιόν τρέφουσα 6βνατηφ^ρον, 
Τελχίν, έριννυς, χέρβερος, ψυχοφθ^ρος^ 
Έ βασιλ^σχος έμφυσήματι μ6νφ, 
Βροτους άναι'ρών χαΐ παραπέμπων $δη, 
Λύσσης μαν(ας έμπεπλησμένος χύων, 
Έπΐιινύμως λέοντι πάντα δειχνύων, 
Ηροσηγορίαν ώς δΐ θηριωδ(αν 
Και βλέμμα χαΐ ν(νημαχαΙ φονουργίαν * 
Ός πρώτος ήθέτησε τιμήν ε!)(^νων, 
ΚαΙ του τιμφι Ιπαυοε Χρίστου τ6ν τύπον, 
*Ινδάλματα, φευ Ι χαλέσας τάς είχύνας * 
Ώς αίρετιχούν άσεβων διδαγμάτων 
θησαυροφυλάχιον αύχών χαρδίαν * 
Άνήρ αγροιχος σχαπτνεύς ύνηλάτης 
ΙΙρ<$σ6εν βίον βάναυσον Ιλχων έχ νέου, 
ΕΓτ' αύτοχράτωρ, & βεοΰ των χριμάτων Ι 
Κλ\ βχσιλευς οέδειχτο της 'Ρωμαΐδος 
Ου μάλλον ή τύραννος άνθρωποχτύνος• 
Τψ δ' έντυχύντες £νδρες Εβραίων δύο 
Γόητες &ίρως μαγιχήν ήσχημένοι 
Έξ Ά^($άβων άρχοντος έχπεφευγύτες * 
Όφθέντες ώς γέναχες αύτφ χαι πλάνοι, 
Λιατριβάς Εχοντι χατ' Ίσαυρ(αν 
Νέφ βαναύσφ χαι πένητι χαθάπαξ 
Προεΐπον αύτφ τ6 χράτος 'Ρωμαίδος. 
Του δ' άφορώντος προς τύχη ν χαΐ τήν τέχνην, 
Προτιμήσεως τ* Εχβασιν μή δεδεγμένου, 
01 δ* Ισχυρώς Ιφασχον έχβήναι τάδε, 
"^τουν χε π(στεις. ε( πέρας πεφασμένοις 
'Εψοιτο, τύχε IV τούσδε χαταθυμίων, 
Κα^ δή προαχθείς δμνύει σφίσιν νΙος, 
Ή μήν άμαρτεΐν ουδαμώς αΐτουμένων 
Καΐρου διδύντος τήν Ιχβασιν των λύγων. 
ΈπεΙ δ' έπιβέβηχε τών σχήπτρων Λέων, 
Λυάς Εβραίων τφ χρατουντι προστρέχει, 
Άναμιμνήσχει ιών προϋπεσχη μένων, 
Αΐτει σεβαστών άθέτησιν β^χύνων. 
Κα2 πε(θ<^αι βασιλεύς δούναι χάριν 
Άχαριν <5ντως χαΐ λίαν ψυχοφθύρον 
'Ιουδαΐχ^ δυάδι τρισαθλί^ * 
Νέμει δ6 ταύτη ν, ώ ξένων άχουσμάτων Ι 
Καινής τραγφδίας τε δυσηχεστάτης • 
Του χριστομαχεΐν ώδε λοιπόν ήργμένος 
Πάντα ταραχής άναπιμπλ^ χα) ζάλης. 
Έπεισπεσών γάρ ώς λέων βρυχητίας 

ΡατμΙι. Ολ. εχι^ιιι. Α Γ&<1ϋ, οοβίαίςυβ ]αο^ϋυΓ ιηοπαβϋοο. 
8ίο Ιβ^ίΙίοα&ιιι &βϋβρίΙ ροΐββίβίβιη 
ηογαβ Τΐιβοάοβίαβ βχΐΓ&ςυβ ρβηοΗ &Ιθ&ιώ ; 
ίηάοΐθ νίΓ Ι)οα&, βυΙιχΙίΗβ 1>βηίνοΙα8, 
βυ&τίβ, νβηβπιηί!υ8, οαβϋβ ιηθΓί]:>α8 ; 
86(1 λά Γβ^βηάθ8 Ι&ιηβη ίοαρβηο ροραΐοβ 
ού Γ68 &άζηίηί8(Γ&η(]α8 ρΐ&ηβ Γιιϋϊίθ. 
Οα&Γβ 86 8ροη1θ 6Ζ(ΐυεΙθΓ&ηθ β( οίβηουβ 
ρο8ΐ πιοάίουιη ίο ί[ηρ6Ηο 6ΖΑ6ΐαιη Ι6ΐηρα8. 

Ι.ΕΟ Ι8ΑϋΚϋ8 ΑΝ. XXIV. 

Εχΐη ίΐΏρ6Γίαχη οοΓπριιΗ ίγΓ&ηηίοβ 
ΓθΓΐηαβ ϋΐθ 6χ ΐ8&αΗ& 1.60 
ΒΟθΙββΙαβ Ιιοιηο ΙιβΓβΙίοοβ 6ΐ ιηοΙβΩοαβ, 
1>6ΐ1υ& οΓαάβΙίβ 6ΐ άρ&οο 8&η£;ϋίη&ΓίΌ8, 
αβρίΒ νβηβηααι &ΐ6η8 6ζϋίθ8αΕη, 
Β ιη&§;α8, θΓΐηη^Β, 06γ1>θγπ8, &οίΕηαηιαι 
ρ68ϋ8, νβΐ 1)&8ί1ί8εα8 &ίϊ1α1υ βοΐο 
ιηοΓίαΙββ ρ6πιη6α8 αίςοβ άβιηίϋβηβ ογοο, 
Γ&1)ΐβ &1ςιΐθ ΓυΓ0Γ6 οοηοΓβΙυβ 6&ηί8, 
ουαοΐα Ιβοηίβ ηοοαίαΐ ρΓ» 86 ίβΡβΠΒ 
οοη^Γοα, ίθΗοοιη ίη£[θηίυαι &ηίιη!, 
ΙοΙαϋαιη, ς68ΐα(η, Ιιοιηίοίάί&ηαοι ΐΏβαιιιη. 
ΡρίΕουβ Ιιίο Ιαιιιβίηί1>τΐ8 λΙ)Γ0§;ανϋ 
ΙιοηοΓβιη, νβίαίΐςαβ 6θϋ ΟΙιήΒϋ ΟΓΠΟθΐη, 
ίιη&£;ίη68 1ι&Κ)Θ08« 1ΐ6α Ι ίη ίάοΙοΓυιη 1θ6θ. 
ΝίοαίΓυιη Ιιίο 1ι»Γ68ίΙ)α8 80θΐ68ΐί88ίιηί8 
ιιτοΑπι νβίαϋ ρΓΦΐ^υιΙ ρβοΐοβ 8αυιη : 
ΓυβΙίοιίΒ νΪΓ, ΓοΒΒΟΓ, &§;&80, ςυΐ α ρα6Γ0 

▼66ΐΰΓ&8 006Γ0ΐη ΟΟΡρΟΙΌ 800 ί606Γ&Ι, 

18 άθίαά6 ίιχιρ6Γ&ΙθΓ (ο Οθί ]υάίοί& Ι) 
Γ οΐ Γθχ 6Γθ&1υ8 θβΐ Βοχη&η8.ΓΠΐη γογοοι, 
ίαιο ροϋα8 (7Γ&ηηυ8 Ιιοοαίοίάα. 
Ηυίο οΐίιη οοουΓΓοηΙββ ^αάθ9^ άαο 
ρΓββΙί^ί&ΙΟΓθβ, ιη&£;ί8Β ρβΓίΙί &ρρηιηβ, 
α1> ΑΓ&ϋαΐΏ ρήηοίρο θχΙοιτβ8 ί&οϋ, 
ευί ίιηρο8(θΓ68 ρΐαηίςαβ νί8ΐ 6γ&ιι(, 
Ιιυίο, ίηςα&ιη, ίη Ι8&υή& (1θ£;6η(ί αάΐιαο 
αάοΐοβοβηΐί 1)&]ιι1ο 6ΐ ρΐΌΡβαβ ρ&υρύιί 
Ηοιη&οί ίοιροηϊ βοθρ^Γοοι ρΓβάίχθΓοηΐ. 
Ι8 6αιη ΓοΓίοη&ιη 8υ.ιιη &Γ(6Εηςυ6 ίη8ρίο6Γ6(, 
ν&ϋοίηλϋοηοαι ν6Γίάίοβιη αοη ροΐΑΐ)&1 ; 
ίΐΐί ν6ΐΐ6ΐηβηίθΓ τβϊ 6χϋαηι ρΐΌκηϋΙθϋαηΙ, 
64]6ΐΏ(ΐαβ ρο8ΐυ1&1}&η(, βί ίαοΐΑ οοη^^ηιοποη! 
άΐοΐίβ, αΐ νοϋ 8υί ϋοπ)ρο1β8 &1> βο βθΓοηΙ. 
Εγ£[0 ρ6ΓαιοΙυ8 ^υν6η^8 ^α^&^&I^ βά6ΐη 
οΙ>1α1ϋ, ίθΓ6 ο1 ίΙΗ ΐΕηρβΐΓ&Ιί8 §^8ΐΐ(1β&ηΙ, 
^ 8ί ν&ϋοίηϋ βχϋοιη Ι6ΐηρυ8 &0<θγ&1. 
Οπιη θΓ^ο βεβρίΓααι Γ6&ρ86 ο1>Ιίηΐ]ϋ 1.θθ, 
&ά ίΐΏρβΓ&ΙοΓθΐη αοοοΓΓοη! ^Ό(18θ^ άυο, 
ΑάιηοοοηΙ ρΓΟΠίίβΒΟΓυπι, ροΐαηΐςοε &1) 60 
ηΐ ν6η6πιιιά&8 ίοι&^ίηθ8 Ιοίϋ οιιγοΙ. 
Αηηηϋ ίχηρβπιΙοΓ υ1 1)60βββιαιη 
ΐΏ&Ιθβοααι νβΓβ, &ηίιη&1)α8 θχίϋθ8ί88ίαιυιη, 
ρ&Γ ^υ(19Β0^υπ1 ΙηβϋΒβίιηαχη ίαορθΐΓ&Γ6ΐ; 
ίάςυβ οοοοοάϋ ; ο ΓΟΐη «οάϋυ &1)8υΓά&χη Ι 
ο ΐΓ&£^(Βάι&αι ηονβΠαχη βί ίηςΓ8ΐΐ!88ίιη&ιη 1 
8ίο ΒΤ^ο ροΓΒβςηβοάί ίηϋΐυιη Γ&βίθΟΒ 
οιηηία Ιαιηαΐΐα Γορίβΐ &ο ΙαΓΐ>&Ιίοηθ. 
Ν&ιη {αΓΪ&ϋΐ6Γ &^9Γ688υ8 οβα Ιβο Γυ^ίβηβ, 

3 75 ΗΡΗ&£1^ΙΙ εΗΕ0Μ)Ο&ΑΡΒΙ 76 Εβ^ΙββίΑΐη, βίβπιηα, Οόβΐίαιηςπβ ονΐΐβ, 

βΐ ΣηΑΓΐ7Τ6• βχ1ιί1>οίΙ ίρβί ρίσήαιοβ 
ςαί βίτβααβ αβςαβ 90 β&η^ίηβιη ββΓί&νεπιηΙ 
ρΓΟ ΐΓβο6ηη(ΐΑ Οοιηίοί βοί Ίιηα^αβ. 
Ιη Ιιίβ οΐΒίαοα ^βοάββίιη 8&ρίβηΐίοπι 
«ε άθ€βα(]ίβ ΙίΗβήβ ρηΒροβίΙοπιιη 
ϋαιη βαο ρηκβιιΐβ 6ΐ τίΐβ οκκΙβηΙοΓβ, 
ςαβιη ιηβ^βΐπ Φοοηιβηίοί οπ&Ι^ιί (ϋ^ίΙ«3, 
όΐιήβΐί οοιιι1>ιΐ8ίοβ ιη9ίτίγτβ3 βίΤβεϋ ; 
οαιη 1>]1>ΙίοΙΙιβοΑ 1ϋ)Γ0Π]ΐη ίηβίΓοεΙίεδίπιβ 
άίιίβ ίιηρϋβςυβ Οζυηιηίδ β09 αΐ^^αιηδηδ. 
Ο&πηΑοαιη ςοοςυβ ρΓββαΙβιη ρπιη&ηαιη 
ίιτβΙί^ΟΜ) ^θ(^Αΐί Ιιααά α35βη1ί6η(6πι 
βχροΐίΐ, βΐ ρΐΌ 60 Ιαρααι οΙ)2(Γη8ίΙ βκξί. 
Ιάοχηο ΚοπίΑ Ββη'ϊοτ ΛάνοηχΐΒ ηοναζη 
όίΒ900ΒΎίί οοπιζηααίοηίβ τίηειιία, 
ςυαω ρηΒβίάβΓβΙ ίρβί 6γ6^οπο9 άίτπβ, 
ςοΐ οΙ»]αΓ^&(ο η6<]αίεςα&αι ΙοοηοπααεΙιο 
ραοίβοΑ ρΑΟΐοβ 68ΐ 00 ιη ΡΓβηείβ ΓοΒάβη 
ρορυΐο ΒΑΓΐ>8ΐΓί8 οηαηάο ϋΰΓίη8.ηίοί8, 
1ϋ)6Γαιηςα6 &βΓβαι ΓβδρίΓ&τβ ιη&ΙυίΙ. 
Ι^βοηβ Γβ^αηΙβ, ΑπιΚ)αιη βχβΓείΙαδ 
ίηηυιηβπιβ ρ&Γΐίιη ιηαη εΐΕ396 τεε1υ8 
ρ&Γΐίιη ρβ(ΐ68ΐ6Γ ΒγζαηΙίο αρρΓορίηςυανίΙ 
ρΓ3ΒΟαο(1οςαβ ΙοΙ&ω ηαά&νίΐ νίοίοΐ&Γη. 
Ιβ Ιαπιβη υηίνβΓβϋβ ΟβΙ νίΓΐυΙβ ρβΓίίΙ. 

εΟΝδΤΑΝΤΙΝϋδ ΟΟΡΕΟΝΥΜυδ ΑΝ. XXXIII. 

Ιιβοηβ ΒΧΒϋηοΙο, βχοβρϋ ροίβηΐ&ΐυιη 
ΟοαβΙ&ηΙίηαβ βΐίυβ νβΐ ροϋυβ ο&ΙαΙοβ, 
ςυί ΟορΓοηγιηί οος^ηοιηίηβ (ΙίθΙίηοΙαβ β8ΐ : 
νίΓ ρηΒ8ϋ^&1θΓ ιη&^8 6ΐ πιαίβϋοοβ, 
άφΐηοηί&οοΓίιιη ζη3^ί8ΐ6Γ ιη^βΙβηοΓοιο, 
1)83Γ68βοη χΏ&]α8 οΐηοϋδ 6ΐ οοΐΐανίθδ, 
βΓΓΟΓυιη οζηηίοιιι 8€αΐ6ΐ)Γα νβΐ ββηΐίηα; 
Ιι&αά ιηίηιΐ9 ίαΐβί άο^ιΠΛύΒ ΙηΓ&υδΙυβ 1ιφγθ3^ 
ςααιη τ^^ϊα άίζη\Χαί\9, ρ&Ιπ ΓαοΙυβ ; 
β(]θΗααι βΧΒ^ΙαΙΟΓ, ρίοΓηιη ε&ΓηιΓβχ, 
ςαοΐςαοί €ϊιΗ8ΐί ϋοιηίηί ο^ιιεβιη &(ΙοΓ&1)&η(. 
Ηίο οΚ> 8α& πιαΙθΟοία ιιίςαβ ΙιβΒΓβδίιη 
αίςυβ ο1) ίβιίηαιη ΟΓαβηΙαιηςαβ ίη^βηΐαιη 
]α8ΐαιη εαοοίοηιιη οάίοοα ίη 8β εοητ6ΓΐθΓ&1, 
ΑΓίαν&Βάί ροϋββίχηαιη οοΓοραΙαΙ» 
ιηίϋΐατί οίνϋίςυβ (Ιίςηϋ&ΐβ ίηβί^ηίδ, 

ί29)Εη &1ΐ6Γυιη Βγζ&ηΙίηΦ Ι^ίΜίοΙΙιβοΦ ίηεβηάίαιη 
8(10 ίοοηθ Ιδ&αποο, ροβΐ ρπιηυιη ςυοά αοοίάίίδυΐ) 
Β&8ί1ί8εο (ν. 1017). Ουο ^βαι ΐΏίηα8 ιηΪΓβχηυΓ Ιοί 
&Όε1θΓ68 86χηρί(6Γαο βχίΐιο ρβήίβδβ. 

(30) Ηί8 ΙβεΙίβ, ςιΐΦ οϊ) Οβηη&αί ραΙη&ΓοΙίΦ οοα- 
8(&ηΙιαιη ΟΓΐΙιοάοχί&αιςιΐθ εοϋαυά&πά&αι, αΙ(]υ6 οΐ) 
Ιιβοηίβ ΐ8&υΓίοί ίιηρ. 0Γυ(}β1ί88ίΐΏ&ιη [ΐΦΓββΪΓη οϋ- 
^υΓςΑη^1ΑI^^I^^^ι^08ιθ^ ΕρΙΐΓΦοαίυβ ; ρυάβΓβΙ,εΓβάο, 
81 νινβΓθΙ, Οανββαιη άοοΙίββίΐΏυιιι Αη^Ηο&αυιη, ςυί 
(θοπρί. βοοί. 6(1. &η, 1720, ρ. 408] άβ ββηη&ηο 
α^βη8 ίΐα 8θΗΐ36Γ6 αυ5υ8 68ΐ : ΙηΙβρΓΟ ςπαύηοπηίο 
Οβηηαηί ρβΠΐηαοίατη ραίιβηΐεν ΐηΐίΐ αΐβτηβηΐήδίτηΐϋ 
ιτηρβναίοτ (1.60 ΐ8&αποα5) ; οητη ν€το ηηΙΙύ τηοηίΙΐΜ, 
ηηϊΐίί άοαιτη€ηα$ αά ίαηατη τηβηΐ^τη €ί οΐίβάΐεηΐίαγη 
άβ€Τ€ΐί$ €Χ$ανβί$ α€ $υηοάίΰί$ ρνχίΐαηάαηι αάάηοί 
ρο»$0ΐ^ αηηο άβηαιτη 730 ίιαΙ?ίία Βί^ηοάο, $€ά€ ρα• 
ί^^α^^Ηαι^ τηοΙη$ $$1, δβά ίΐα ηίαιίΓυΐΏ Ιοςιιί βοίβηΐ 
ΙιοιηίηβΒ ουιη ρ^0^ αάΐε&ΐο ρ&Γϋαιη 8ΐαάιο ^αοιΑη(υ^• Μεν '»'* ζτ^^ητ^ τ^σττ/μΛ οιχλτ,ί εξίοος 

Σ>•# τζ'Ζτί -ζζ^,ίΐζψ τιρτχζίαη 'ΖΛρα'Μτ^ι^ 

Χρίστου 'ΚΛΖ'.τζτ μίζτ^ρ^ς «υριολέχτοος, 
Λύτψ ^^'μφ γ^,Άχχι «ζντοίων βίβλων (29) 

Κιι Γεραχί&ν οε «οιμε-ζάρχην του θρόνου 
17ΐ!β Ί^ ο^ττΐοΐΐ ο-ίγμίκι μή χεχεΐ9{ΐένον 

Έαχϊχ; (30 , άντε^τηϊδ τζ χοίμνγι λύκον. 
^ Ταϋτ' ίρι 'Ρώμη χρει^^τις της -κρος νέον 

Δ'.αρρχγεΐ52 φ-λίΛί χοινωνίοίς 
Αύχο•::τ2 Γρηγόρ'.ον (3ΐ; εν^ν θύτην 
1710 Τήν χριτΓομάχον έξελεγχοντ» «Λίνην 

Ε'ρτ.ννχΐς τίΟτ,σι σκονοζς χρος Φρ«|γο9ς 
'Εχ Γερμχνιχών Βαρβάρων χχττ^γμένους, 
^ΙΣλεύΟερον θέλουνχ τνεΤν τον άέ^α. 
Τούτου κριτοΰ^Λος στρατιά τις Άρράβ^ι>ν 
ί71δ Μυριάριθ'χος νχ^τιχης νιυαονίας 

Πίζτς τε λο'.ττξς τροτοαλουτα τι^ ιεόλει 

Αεηλατο^ϊα κατέχειρβ τα πέριξ, 

Ή ::ζτα ΧΛτέ^Οιρτο τψ θίου σΟένει. 

ΚίϊΝΣΤΑΝΤΙΧΟΣ Ο ΚΟΠΡΩΝΤΜΟΣ ΕΤ. ΑΓ. 

Τεθνηκότος Αέοντος, λαμβάνε: κράτος 
1720 ΚωνίΤΓχ^τΤνος «αΤς ^ τκύμνος μάλλον φάνβι, 
ρ Έιτώνυμον σχών τήν Κοπρώνομον θέσιν • 

Άνήρ γόης μάγος τε κακών εργάτης 
Των 8α'.μονικών μυτταγωγος οργίων, 
Της δυτσΐβεΐίς κυκεών ή πλημμύρα • 
1725 Κα: ταντοδαπης αμάρα δααπιστ:ας, 
Ούχ ήττον 6:ζ^ζ,:ς κακοδοξ(ας τάλας 
Κληρο•>χος ηττερ πατέρων αύταρχ{ας, 
Πιστών ελατήρ, εύτεοών βναιρέτης, 
ΟΓς προσκυνητός χαρακτηρ ήν Δεσπότου. 
1730 Τούτψ δι• α πέπραχτο κακών (32) και πλάνην 
Και θηριώδη και φονοοργδν κακίαν, 
Όντι μισητω πασιν ένδικφ τρ<5πψ, 
Τψ δ' Άρταβάσδψ κουροπαλάη; πλέον 
Άνδρΐ στρατηγψ συν τψ βουλη<ρ<$ρφ, 

Εοοβ βηίιη αανβΒϋβ ίιΐβιη, ροηΐίβοί» βαοΐοηίαΐίβ, πΙ 
ίϋΐη ΙβιπροΓα βΓΑηΙ, ο^^ο Ϊ3[ΐΙ>αΙϋ8, ίά ρΓβίΓβΙίοηβ 
υ ςαοςυβ ρ. 21 ίηδϋΐβϋΐη βΓΓΟΓβιη βχ αΙίβηΑ η(ϋΓα1& 
Γβίαΐϊοηε 1ι&υ9ϋ. Οαί&βηίαι ίη 1)ίΚ>1ίοΙΙΐ6θ® ν&ϋε&α» 
ρυΚ)Ιίοί3 Ι6^1)α8 ϋΐαά ςυοι^αθ ιη&οάΑίαιη 68ΐ, α( α 
ρβΓΪΙίβ δΐτίρΙοΓίΙ)ΐΐ8 αοΐίςαί οοάΐοβδ, βίςαί οβπβ νβΐ 
8ΐϊο οΙιβΓίαΓαπινίΙίονβΙιβπιβηΙίϋβ Ια1)0ΓαηΙ,(ϋΙί2βη- 
Ιβρ βΐ βάβΠδδίιηβ θΧ8θπΙ)αηΙαΓ ; Αΐ^αβ ϋα Ιυιη νβ- 
Ιυδ βχβπαρίΛΓ, Ιυιη ηοναιη ^ϋx^Α οαβΙοάί&ΙϋΓ; ίά ουιη 
800 ΓβΙαΙοΓβ Οανοευδ &ά ίιηρί» ίΓ&ϋάίδ 6ΐΐ8ρίοίοαβιη 
οΙ)]ίςυθ οοηνβΓίίΙ ; ςυαδί ηοβ αίίβο εοΓΓοιηρβηάιβ 
βυοΙοπ1)ϋ8 ;η(1•ϋ!ββαιηΐ]8, υΐ βί ρΓορπϋΐη 6ΐί&ιη 
ωυηυβ β* οοηύαοΐοβ δΐίρβηάίο Ιιοιηιηβ8 άεοΓβνβ- 
ήιηυβ. Οαο άίοΐο ηίΐιίΐ ίωραιϊθηϋοβ, ηίΙιΠ ^ΓΛνι 
Αοοίορβ ίη(ϋ^ηίυ8 6886 ροΐββί. 

(31) ΙηΙθΙΗ^θ ΟΓββΟΓίαπι II. 

(32) Μαΐίιη κακώςΤ 77 

1735 Ττί δ* εύσεβε((ί μάλλον ήγλαϊσμένψ. 
Καττύεται τις εν Οέμχτ* Όψικίου 
Κβτ* Άρράβων στράτευμα κινοϋντι χ6τε 
Ενέδρα δεινή ττρδς στρατιάς εγκρίτων 
Πρωτουργδν Άρτάβασδον έξευρηκότων • 
1740 ^Ηνγ^Λυς ό κρατών, έκδιδράσκει τόν μόρον 
"ΙιΠΓΟίς τοχυτυτέροις τε κα? προ^Όμίί^, 
Έ δι στρατιά και λοχαγοί ταγμάτων 
ΆνεΤπον Άρτάβασδον ώς βασιλέα, 
Μεβ* ου κατειλήφασι τήν Κωνσταντίνου • 
1745 Ές ασμένως εντοσθεν έλοών ώς δέον 
Φημίζεται στόμασιν αστών ώς άναξ 
Ανακτορικής τυγχάνων ευφημίας. 
Εύβΰς δ' άνεσττξλωσβ Χρίστου τον τύπον 
ΚαΙ προσκυνειν δέδωκεν αυτόν ώς θέμις. 
4750 Έφίσταται δΐ και Κοπρώνυμος π($λ8ΐ 
Τ6 πριν άναπαιτών άδεώς έ'χειν κράτος • 
Έπβί δ' άπηγ6ρευον άπαντες τόδε, 
ΙΙρ(5ς δπλα χωρεϊ και μάχας εμφυλίους, 
ΚαΙ δρ$ τι κακδν αστικούς και τήν π(5λιν, 
1755 ΕΙσπλεΤν σιτηγούς κωλύσας νηας βσω • 
Άφ• ου πολίταις βουλιμιών συνέβη. 
Έπει δ' έπεισέφρησε συγκλονών πίλιν 
Σίν στρατι? τε μηχαναϊς τε καί δ<δλψ, 
Συνίσταται μάχη τις έξ Ικατέρων 
1760 Άντιστατουντος αυτοκράτορας νέου. 
Άλλε κριμάτων τήν οίβυσσον Κυρίου 
Τίς δν Ικανώς έξιχνιάσειέ πως ; 
Νίκην άττηνέγκατο τύραννος μίχγ^ • 
Ήττητο δ' Άρτάβασδος αίσχρώς δρΟ<ίφρων, 
1765 Κ«1 σ»^σχεΟβίς Ισβεστο λύχνους ομμάτων 
Συν υΐέσιν αΓσχιστα διττοΤς, ώ δίκης Ι 
"Αλλοι τε πλείστοι τών επισήμων πάλιν 
Κάκου παραπέλαυσαν έκ Κοπρωνύμου. 
Οδτος βδελυρός άσεβης συναλίσας 
1770 Άνιέρων σύστημα μισθίων λύκων 

Όμορφ^νων 1} καΐ πλέον κακοφρύνων, 
•Ο συνύδων κέκληκεν, ώ θεοΰ ν4μοι Ι 
Οικουμενικήν έβδ(5μην, ώ της πλάνης Ι 
Επ* αθετήσει τών σεβαστών ε!κύνων 
1775 θείον Βλαχερνών καταλαμβάνει δόμον • 
Έπ* δκρίβαντος δ' άναβάς τολμητίας 
Φωντί τορψ τε καΐ χερ> βδελυκτέί^ 
'βς φατνιάρχην δεικνύει Βυζαντίδος 
Κωνβταντινον τάλανα Συλαίου λύκον • 
1780 Τελών δ* αυτού τήν άΟεμιτουργίαν, 
ΕΤτα μετ* αύτοΰ ποιμένων τ* άνιέρων 
Πάντων όρώντων και κλυύντων έν φύρψ 
Τήν προσκύνησιν και τιμήν τήν εικύνων 
Άπηγίρευσε δυσσεβώς, ω μανίας ! 
1785 ΚαΟυποβαΑών άφρύνως δ μαινύλης 
ΆρβΤς αναθέματος άνδρας ολβίους, 
Σοφόν Γερμανδν, Γεώργιον Κυπρύθεν 
Τους ποιμενάρχας τήσδε τής Κωνσταντίνου, 
Ορ^ς δ' αυ Ίωάννην τε τδν Δαμασκ(50εν. 
1790 Ούτος διωγμδν ασεβώς φρικαλέον 

Κβρτ' βύσεβούντων προσκυνητών είκύνων 
'Ος χρ^κτϊομάχος άνακινήσας τάλας 
Πάντας έχάκου, καΐ πλέον |5ακβνδύτας, ^^Β8ΑΚΕ8. 

Α 8β(1 ρίβίαΐθ 1118^18 βΧΟΓηΕίί. 

Επβ^ο νβΓβαηΙϋη ρΓονίηοί»Ορ8ίοη 
ΟορΓοη^τιηο, (Ιυιη ΔΓα1)β3 1)β11ο ρΓβιηβΓβΙ 
ιηβκΐιοθ βΓανββ & οορίαΓυιη 8αιιΐΓΐιβίΐΙ)ϋ3 ' 
ΒίΡϋυηίϋΓ άηοβ ΑΓίδναβάο Γαοΐηοηβ. 
Πθ οοιηρθΓία ίιηρβΓβΙοΓ, ηβοβιη θίΤαβίί 
β(ϊΐιΐ8 νθ1οοίΙ)υ8 βΐ βχρβΡΓβοίο βηίιηο. 
Ταω νθΓο βχθΓοίΙϋβ ΟΓάίηυιηςϋθ άαοββ 
ιηαρθΓαΙεΓβιη ΟΓββηί ΑΗανβΐθίΙϋΐη • 
ςαίοαιη βά ϋΓί)βιη ΟοηβίΒπΙίηι νβηίαηί • 
ιΙίθηΙβΓςαθ ίη βαιη τθοβρίαβ ΑΓίαναβάαβ 
παβηΐο οίνίαιη νϋοί1)α8 τβχ βαΙϋΐΛΐϋρ, 
βιςιιβ Ιααςυαιη άοπαιηο ΠΙ βοοΙαπίΒϋό 
Ι3 βϋΐβιη θχβΓίΙ 8ωίίη αΐιπ3ίί ορηοβιη 
οοΙβηά&Εαςαβ βχ1ιί1)ϋϋ ρροαί άβοβ1)α4. 
Β 8βά θί ΟορΓοηγιηιΐ8 υΓΐ)ί δϋρθΓΥβηίΙ 
ρΕοίβοβ ροβίαΐαηβ ΓβοίρβΓβ ϊιηρβπαιη; 
(ϊϋοά άϋπι οοιηηιιιηϊ νοίο οαηοΐΐ ρβΓηββαηΙ, 
18 αριηα πιονβΐ οίνίΐβςυβ 1)β11ϋπι : 
δίΕΐίιηςυβ ίηβίβηί οίνββ άαιηηο βιΓΓιοίί 
ίΓϋΐηβηΐΕηΕβ ηανββ αοϋβββυ ρΓοίιί^βηβ, 
βχ ςαο ίαιηββ βΡανίθβίπίΛ αρΗ ΕοοΜϋ/ 
8θά ροβίςυαιη πΓΐίίβ ιηωηίβ βαΜίΙ ςααΐίβηβ 
θχθΓοιΙα πααοΐιίηίβ βΐ βΓΐίβοίο, 
ϋίΓίιηςϋβ ρϋβηα αοοβικϋΙοΓ, άαιη ΟορΓοηγιηο 
οηιηι ΓββίβΙίΙ; ορβ ίιηρθΡ&ΙοΓ ηονυβ. 
8β(1 ^αά^οίοΓϋIη Οοπαίηί ςϋί8 Λύγββυιη 

ΒΟΓαίβΠ 83{ί8 ροΙβΓίΙ ? βϋρβΗοΓ 

οοπαιηίδθο ρΓοβϋο άΊ^οβόϋ ίγΓ&ηηιΐΒ, 
ΙϋΓρίίβΓ νίηοίΙϋΓ ΑΓίβναβάϋβ ρίαβ, 
β οαρίυβςϋθ 0Γΐ38ΐΙυρ ωίββΓηπίθ υΐροςαβ ΙαιηΙηθ 
οϋΐη (1υο1)υ8 β1ϋ8 (Ιιβα βαρρΗοίυιη Ι) 
ίη8ϋρβΓ βί αΙίοΒ ορΙίαιβΙοΒ ρ1ιιπιηο8 
πίΛΐίθ 3ϋρρΗοϋ8 ρθΓ(1ίάίΐαορΓοαγιηυ8, 
Ιιηρίϋθ Ιιίο ιΠΛίβάίοΙιιβςαθ οοη^Γβ^αηβ 
ΙϋΓΐ)8ΐη άβ ΐΏβΓοβηαπίβ ρΓοΓαηίβ ΙαρίΒ 
οοηοοΓάί νβΐ βχοοΓ(1ι ροΐίϋβ ιηβηΐβ ρΓωύίϋβ, 
ςυοβ &ρρβ1ΐΛνιΙ δγηοάϋπι (ο Οβί Ιβ^^ββ Ι) 
ΒβρΙίιηαιη οΒοαιηβηίοαιη (ο ίιηροβίυΓαιη Ι) 
οΐ) Ευ^αδΙβΒ ίιηα^ίηββ Βΐ)ο1βιΐ(ΐ6ΐ8 
βά βαηοΐυιη Β1αοΙιβΓηβη8θ ρΓοοβββίΙ Ιβωρίυιη : 
ιΗςυθ ίη808η80 ίηαρυάβπΙβΓ αιηΙ)οηβ 
βΙαίΛ νοοβ, ίιηρία ρΓοίβηΙα (ΙθχΙβΓα, 
ΒγζαηΙίηβΒ αΓΐ)ΐ8 ΛηΙίβΙίΙβιη άβοΙαΓαΙ 
ΟοπΒίαηΙίηιιιη ίηΓαυβίϋΐη δγ1©ί Ιυραιη : 
υ ρβΡΕοΙβςυο ίΐΐίο ίπιρία ΟίΒΡίιηοηίίΐ, 
οϋΐη ίΠο βΐϋβςυβ βρίβοορίβ ρροΓαπίβ 
0ϋηοΙί8 ίη ίοΓΟ Λυάΐθηϋ1)υ8 νί(1βη1ί1)υ8ςαβ 
νβηβραΐίοηβηι ΙιοηοΓβιηςίϋβ ίιηβ^ίηυιη 
αΙ)Γ0^»1 Ιιίο ΙιοΒΓβΙίοαβ (ο νββ&ηίαιη !) 
δίαΐΐβ βΐίαιη 8υ1)3βοϋ ΓϋΡίοβαβ Ιιοπιο 
ιη&ΐ6άίοΙί8 απΒίΙιβίΏαΙίδ β&ηοΐοβνίροβ 
βαρίβηΐβπι Οορπιβηαπι, Οβορ^Ιαιη Ογρρίπηι, 
ςυί ΒγζαηΙϋ 1ΐϋ]ϋ3 ραβίορββ ίϋβρβηΐ; 
80 ^οαηη6Iη ίηβυρθρ Ο&ιηαβοθηυΕΏ. 
Μβιη 80β1β8ΐα8 ρβΡββουΙίοηθ ίΐ0ΓΓί1)ίΗ 
οοΐΏΐηοΙ&&(1νβΓβα8 οηΙΙοΓββ ίιηβ^ίηυπ), 
ΙρίλίίβΒίιηί οΙιΗβίοιη&οΙιί ρ6Ρ8οη& ίαάυΐα, 
ουηοίοβ νβχ&1)&1, ρροβοΓϋαι β&οοορΙιοΐΌβ 78 50 ΒΡΗΕ^ΜΙΙ ΟΗΕΟΝΟΟΒΑΡΗΙ 60 υ( &1> 80 ΓβρβΙλΙ, βΐ αηίηαιιιη οαπα βοΐνβΐ. 
Βι^ο νίβαβ 68ΐ Β!1>ί ρβρ βοιηηίαζη οβΓηβΓθ 
ιηαΐΐ&ζη αίΓοςηβ β ββζιι ιηοΓί&Ηαιη ΙαΓΐ)&ιη 
&<]8ίαΓβ οοΓ&πι ίιη&^οο β1ιή8ΐί ΟοιηίηΙ, 
Γβ^βπΐ(|η6 αάνβΓβυβ βΐ&ιηοηΐιυβ βιροκΙαΙ&Γβ ; 
' ίρβο ρπΒθβηίβ Γ6ΐΏ(|υθ οαιη ιηοΐα λίκϋθηΐθ. 
Ταηο &1>ίιη8^ηθ νοζοιηΐβΜΐ βοοαϋ; 
υΜηαιη ίβ νβΐΐβΐ ιπαΙοΓαπα ρφη&ιη Ιο6Γ6 
ςαί 86 αν&η1;ί» οϋβίηηχίΐ ρίαουΐο ? 
ηηιη ΙιΙο, υΙ>ί 8αρρΗοίοιη οίβηαβηϋπβ βηΐ» 
&η ΠΗο &1ί&8 ρωη&β βζρβηΗ ? 
Ι3 Ιιίο 86 ιη&ΙΙθ, ν6Γΐ)0 ϊηΙθΠθοΙο, ΐλϋ. 
Τυιη 86 ΐΓ&άί(αιη ΡΙιοοβ Γαί886 αηάϋΐ. 
δοοαηο <) 1800880, ν6Η88ίιηΌΐη νίβηιη ρυΙ&Ι, 
ςαο ιΐάϋ ςυβςαο &α(1ίϋ ίη 60 βροοίαοαίο. 
ΡΓοϋηαβ θΓ|^ο &(1νοο&^ ΡΙκίΙίρρίοαιη 
0ΑΓ0βΓ6 61 ^^^υ81ο, τίηοαίίβ άβίΓβοϋθ, 
ςυοΪΒ 8α8ρίοίοη6 ιηοΐαβ οαιη ^&ν&ν6ηΙ; 
ρκοβιη ίιηρθΓ^ϋ, νοηίλΐη νίο!$8ίιη 
ρΓΑίοπίΑΓαΐΏ ίιηρ6ΐΓ&1 ία]τιπΑΓαιη. 
ΒοΓαΐΏ ^68ΐοηιιη Ιαΐίβ ίαϋ θχ!(α8. 
Εζίο 6Ζ6Γθί(υ8 χηοΐα 86άίϋθ8θ 
ΙιηροΓ&ΙοΓοιη &οοΐ8ΐη&¥ίΙ Ρΐιοο&ιη, 
ςηϊ ΓΓθίη8 ατπιΙβ ΒγζαηΙίυιη νθηί6η8» 
8ΐ6ΐηιηβΐ6 0Γη&(υΓ ιηλπα ΒΓθΙιίρΓ«8ΌΗ8, 
Μοχ ρΓθϋοιη ορ6Γθ Γ&οΙαΓαΐΏ 56 ρυΐ&νϋ, 
81 ΜΑίιήοΗ ^6ηυ8 οχηηβ ρ6πιη6Γ6ί. 
Οα8Εηο1)Γβιη άβ ιη&η(]&Ιο 0Γα6ηϋ αοίιηΙ, 
Ρΐιοοβ ίγτβηη!, ίη(|υαιιι, 806ΐ6Βϋ88ίχηί» 
(ιηίΐΐο 6η{αι ςαίάφΐίά Ιαΐ6ηη6(ϋΌΐη 6Χ8ϋΙίΙ) 
ρπαο1ρί8 αχοΓ 1ί1>βπ(|υ6 κ1&<1ίο 
οβάυηΙυΓ. Α€ΐ6Γ&1 8ρ6θ1&η8 Μ&υηοίθ8 
ο«(ΐ6ΐη(|τΐ6 ΙιοιόΙοο ΙοΙβΓ&ΙιαΙ αϋίαιο, 

£[Γ&Ιίλ8 ίοαο ΟβΟ θ1) 6&ΙΏάβΙΏ Β^οηβ. 

Ιρ86 αά 6χΐΓ6ΐηυηι ηθοθ ^^^υ8ι8 ροηίΙ. 
Βοχ Ιιίο ςυαάπι^ηίΑ ΟΙιηβΙί ιηαΓίγΓΰΐη 
Ι6ΐιιρ1αηι &1>8θ1νϋ 0Γη&η8 ιηίηΩοβ, 
η6ΐηρ6 (|αο(1 ΤίΙ)6Ηα8 8ΐΓυ6Γθ 0(Βρ6ΓαΙ. 

ΡΗΟΟΑδ ΤΥΚΑΝΝϋΒ ΑΝ. VIII. 
Ρ1ιοο&8 ΙχΓ&ηαίοο τβ^ηυιη οοοαρανϋ, 
ηοΓΑΐΐαβ Ιιοπιο, Ββη^υίη&ηυβ βηίιουβ, 
8βτυ8 ίγΓ&ηηυ8, ογοοΗβ οληίβ &ρρ6ΐβη8, 
ιηοΙί6Γθ8υ8, οοιηοβθ&ΙοΓ, 6ΐ>ηο8α8, 
ίιηρ6Γϋ (]6<1θοαβ, νβΐ ιηα^^ι'8 οχίΐίιιηΐι' 
ρΓΟβροΓϋ&ϋβ ΕοΐΏ&ηβθ βνβΓβΟΓ, 
ο&Γπίίθχ ρορΌΐι, άΐΰΐΏοη, βΐ 1&]>68 ; 
&()α&, ί^ηβ, ιη&Η, ^Ι&άίο, ρ6Γάθη8, 
8ϋθ8 1ηβϋ88ίαΐ6 (ρΓο ιηΐββπαηι Ι) 
&Ηθ8 ίπιιηίηαΐοβ οοΓροη8 ρ&ΓϋϋϋΒ 
8106118 ί§;ηοπιΙηί&ΐΏ 808ΐη οΙγοππιΓοπό. 
Οοιη Ιιίο 1||^η&ν6 ά68ίά6( άοζηί 
6088 ϊηοαΓβ&Γυηί ρΓθνίηοί&8 Ροη» : 
&ηηί8 ρυΐ8&ΓηηΙ βα68 €&ρρ&άοο«8, 
Ο&ΙαΙ&Γοιη Ι6ΐτ&8 6( ΡαρέΐΑ^^οηασι, 
βχ ΟβΙ68υγΙ& οαηοΐΑςυβ ΑΓχη6ΐιί& 
ρΓοά&8 6§;6Γαη1 υ8ςυ6 Οΐιαίοβάοηοπι : 
Ιοιη Ρ&1Φ8ΐιη8ΐη 6ί βη68 Ρΐιοθηίοίοβ Α. *βδ' είσπρχχθηναι η^βΤν τβ χαχων τήν λύ^ιν. 

Έδοξε γοΐίν τι κατ* 8ν«ρ οδτω βλέπειν, 
Πολύ τι πλήθος γηγενών παρεστάνβι 
Ανδρών, γυναικών εΐκίνι του Δε9π<(του, 

1270 Καταβο^ χί σιρας &νχχτος νυν γ6οΐζ 
Αύτοΰ αυν^ντος, συμιταρεστώτος τρ($μΐ|>. 
Φωνής τ' άχούειν ίΙκ6νος προϊγμένης, 
Που τών χαχών βούλοιτο δούναι τήν 3(χην 
Τόν του μύσους α?τιον έχ <ρειδωλ(ας ; 

1275 Ένταυθ* ^που μέτριον Χσται το τρύχον, 
Ή ταΐς έχεΤθεν ιταραπεμιρ6ήναι δίχαις ; 
Τόν θ* ώδε φάναι αυνιίντα του λ6γου * 
ΠαραδοΟήναι λοιπόν Φωχ$ προσχλύει. 
'Γιτνου δ* άνέντος, δπαρ ούκ 8ναρ χρίνει, 

1280 "Ών βίδεν, ών ήχουσεν εΤναι τήν θέαν 
Β Μετακαλείται Φιλιιιπιχόν ουν τάχος 

ΕΓρχτής τε δεσμών τών &δ(χων Ιχλύσας 
ΟΙς αδτ^ν έξέθλιβεν έξ όπ^ψίας, 
ΚαΙ σπένδεταΓ γε και κομίζεται λύνιν 

1285 "'ϋν'^αύτόν είργάνατο κακών άδ(κως. 

Και ταΰτα μλν πέπρακτο τ^νδε τον τρόπον• 
Ή δι στρατιά στασιάσασα τότε 
Φωκδν άνηγόρευσαν εΙς βασιλέα * 
Μεθ* οΰ πόλιν φθάνουσι τήν βασιλίδα, 

1290 ΚαΙ ταινιουται παλάμαις άρχιΟύτου * 

Σπούδασμα προδργοο τψδε λοιπόν γίνεται 
Τ6 Μαυρίκιον παγγενή δούναι (ίφει. 
"Οθεν κελεύσει, φευ φονικής καρδίας, 
Φωκά τυράννου τοΰδε χα^ φαυλεργάτου 

1295 Αεί γΑρ έπιτρέχοντα λιπειν τάν μίσψ, 
Γυνή τε παίδες έκΟερίζονται ξίφει, 
^ Του Μαυρικίου συμπαρύντος δρωμένοις, 

ΚαΙ τα^ σφαγάς φέροντος άνδρειοφρύνως, 
ΚαΙ τώνδε χάριν τψ Θεφ κατειδύτος. 

1900 Καυτός τέλος τέθνηκεν άδίκφ κρίσει. 
Ο^τος τεσσαράκοντα Χρίστου μαρτύρων 
Νεών τελειοΚ φα'.δρύνας 6π1ρ λίαν 
Προς Τιβερίου κτίσεως πριν ήργμένης. 

ΦΰΚΑΣ Ο ΤΓΡΑΝΝΟΣ ΕΤ. Β'. 
Φωκάς τυραννεΤ του βασιλείου κράτους, 

1905 Άνήρ αποφράς αίμοχαρής καρδία, 
Τύραννος ώμ&ς και φιλαίματος κύων, 
Γυναικομανής καΐ φίλοινος και πύτης, 
Αύταρχίας βνειδος ή μάλλον λύμη, 
Τών 'Ρωμαΐκών άφανιστής πραγμάτων, 

1310 'Γπηκύων δήμιος, άλάστωρ, φθορ<$ς, 
Τδατι, πυρ^, καΐ 6βιλ&σσ^ καΐ ξίφει 
Οικτιστα τοΙ>ς μίν έκδιδους, φευ του πάθους• 
Τών δ* αδ μέλος μέρος τι σώματος τέμνων, 
ϋερινοστεΤν βνειδος εΐα τφ βίφ (23). 

1315 Ου (^^θυμίφ συνέχει τ* οίκουρί^ 
Έώα Πέρσαι κατέδραμον χωρία, 
Έπηλθον δπλοις Καππαδοκίας δροις, 
Κα^ Γαλατίας και ΙΙαφλαγύνων τύποις, 
Κοίλης Συρίας, τής δ'λης Αρμενίας, 

1320 Αεηλατουντες καΐ μέχρι Χαλκηδόνος, 
Παλαιστίνην δΐ και τύπους της Φοινίκης ο (25) Ηαο ΡΙκΜ» τβΓΪβΒίιη& τΚηρβηίίο ρηηαβ ΐαβπηκΐ βάβη ΙβαάαΙίνα {ηΒοΗρΙΙοηίΒ ΙιΙβ βηηίβ ίη Κο- 61 0^Β8ΑΒ£8. 62 Τοκ &φ* Ιαυτουζ σονέταζαν χωρ(οΐζ. 
Τ^ δ' Άβάρων στράτευμα ^άλιν έν δύσιι 
ΧώρΛζ διιτιχάς χατέχεφι χαΐ πόλεις. 

1325 Ή στρβκιά δ* Ιφθοφτο 'Ρωμα(ων μάχαις 
Λοιμός τε λιμός χατέτρεχε τάς πόλεις 
*Αμιτρ^ χρύους τ« χαΐ χτηνών φθ^σις, 
Καχά διωλύγια ποιχ(λαι πάθη. 
Τό χατ* *Αντι6χειοιν δ' Εβραίων ^ΰλον 

1390 Στάσιν χινουσι χαι μάχη ν Χριστωνύμοις, 
ΚαΙ δρωσι πολλούς ευσεβών Ιργον ξίφους* 
Με6' ών Άναβτάσιον αύτη ς ποιμένα, 
Και νεχρόν αύτου τφ πυρί δεδωχότες. 
Οίίτω χαχών τις Ιλιάς πάντ' έχλόνει, 

1335 Και κυμάτων σύ^($οια, χαΟάπαζ φάναι, 
ΛαΤλάψ τε δεινή χίΧ χαταιγίς χαι ζάλη 
Και τρικυμία ιτνευμάτων άντιπνόων 
Έφιλονίχουν τφ βυΟψ χαταδύααι 
Αύταρχίας όλχάδα της έγχοαμίου, 

1340 Ναύαρχον ούχ Ιχουααν οίαχοστρόφον. 

05τω χα/ως πάσχοντος Αύσόνων κράτους 
Στρατηγός ^Ηράκλειος Άφριχης τότε 
Στολφ πεπλευχώς εΤς βασιλίδα πόλιν 
Έττησε Φωχαν συμπλαχεις τψδ' εΙς μάχην, 

1345 Καΐ τόνδε χτείνας παραλαμβάνει το κράτος* 

ηράκλειος ΕΤ. ΛΑ'. 

Φωκά φθαρέντος, 4ς Ιφην, αυτοκράτωρ 
'Πράχλειος πέφηνεν άριστεύς μέγας 
"Αλλος τις &^τως Ηρακλής κατά σθένος, 
Ου θηρίων γήν έχχαθαίρων άλογων 

1350 Ούδ Εύρυσθ^ως προσταγαΤς εΓκων βί^ε, 
*Αλλ' άπελαύνων έχδιώχων μακρόθεν 
Πό^^ω τε τιθείς γης δλης Ύωμαΐδος 
Χριστοί δυνάμει οταυριχ^ι παντευχί^ 
*12ς θήρας άλλους άγριους φιλαιμάτους 

1355 'ΙΙ παλαμναίους χαΐ θρασεΐς χύνας λύκους, 
Ηέρσας αναιδείς άρπαγαΐς κεχρη μένους• 
*0ς ών στρατηγός χαρτερόψυχος μάχαις 
ΚαΙ ζηλότυπων πατρίων νόμον χάριν 
Κλέους τε του πρΚ Αύσόνων χραταρχίας 

1360 Πολλούς άνατλάς χαΐ μεγάλους κινδύνους, 
ΤπερμαχεΙ κάλλιστα *Ρωμαίων όρων 
Βίς πίστεως τ5στασιν εύαεβυφρόνων, 
ΕΙς άντέρεισιν ευαγών Χρίστου νόμων Α ίη ρΓονίηβί&ιη ΡβΓβίοΑΟί ΓθάβςβηιηΙ. 
' ΑΙ ίη οοοίάβηΐβ ΑΙ>&Γ0Γυιη βζβΓοϋηβ 
ΙθΓΓ&β αίςοθ ΌΓΐ>β8 ρορυ1αΙ}&ΙηΓ. 
Ηοχη&ηβθ νΪΓΘβ ρΓχΙϋβ βαηΐ αβοίβ». 
αΓΐ)08 αίΠΐζϋ Γ&επθβ οοιη ρββίίίβηϋα, 
νίβ ηί[ηί& Γγϊ^γϊβ βύ ^αα1θ^ιοΓΟIη Ιαββ, 
ιη&ΙοΓυχη οοΙιΟΓβ ίοαχηοηβα 6( ιηαΐΐίίοπηίθ• 
Ταιη βΙΙαια Αηϋοο1ιί89 ^11άΑ^οα8 ροροίηβ 
86άϋίθ8(ΐ ρυ^ηα 01ιηβϋ&οθ8 &ρρθϋϋ, 
ρθΓΕου11&8(ΐυθ ρίοΓυιη νίΙ&8 ^Ιαάΐο ιηβ88αίΙ ; 
ία Ιιίβ ρ&8{0Γβιη όγΙ)Ι8 Αη&8ΐΑβίυιη, 
01^)08 βΐί&ιη οαάανβΓ ί£;ηί ΐΓ«(ϋάϋ. 
8ίο ΐΏ&ΙοΓυπι ί1ί&8 ςα&ϋοίχιΐ οιιιηϊ&» 
ΡΓ0Γ808 νβίαΐί ςυίά&ιη 6οηουΓ8υ8 Ουοίυαιη, 
ΙαΓΐ)0, ΡΓ00611&, ζη&η8 8θ8(ο&ϋο, 

ι, ^Γ&νί8 1βιηρ68ΐ&8 η&Ιυυιη αάνβΓβ&ηοΓυαι, 
0θΓί&1)&η1 ρΓοΓυηάο ιηβΓ(ζ6Γθ 
ιηααά&ηί ΙιηρβΓη ηανί£;ίαιη 
ηαν&ΓοΙιο <1θ8ΐί1υ1αιη ςυί οΐ&ναιη γΘ£;θγ61. 
Οαιη ΓΘ8 Ηοαιαηβθ ϋ& Ι&ϋοΓ&ΓβηΙ, 
ΑΓηο» ρ6Γ ίά Ι6ΐηρυ8 άυζ ΗθΓ&οΗπβ 
ΑΓίη&Ι&αι βίαβββιη &ρρβ11οηβ &(1 υΓΐ>οιη Γθ^αιη» 
Ρΐιοο&ιη οοη3θΓΐο ρΓ«1ίο άβΙ^βΠλνιΙ ; 
ςαο 000180, 8ίΙ>ί ίιηρβήαιη νίηάίο&νϋ. 

ΗΕIιΑ^I^Iϋ8 ΑΝ. XXXI. 

Ρ1ιοο& ΒϋΜαίο, αΐ άίζί, ίιηρθΓ&ΙΟΓ 
ρΓθθβ88ϋ ΗθΓ&οΙίαβ ίη£^θη8 1ιθγο8 

αΙΙθΓ Γ6&Ρ86 ΗβΓΟαΙΟβ ρΓΟρΙβΓ νίΓΟΒ '. 

ηβο νβΓΟ ΙβΓΓ&ιη ρυΓς&ιΐ8 ϋΓυΙίβ 1>6ΐ1υί8, 
ηοςυβ Βαπγβΐΐΐθΐ ιχιαη€ΐ&1& εο&οΙυ8 ί&οίβαι, 
Ο νθΓαιη θχροΐΐοηβ 1οηβ;ίβ8ίιηβςυθ ρβηοςαοηβ 
ΒοΐΏ&ηΐ8(ΐαο ί1ηί][>(ΐ8 ρΓοοτιΙ &αΙ>ιηονθη8, 
ΟΙιΗβϋ νίΓίαΙθ ΟΓυοίβςηο ραηορΗα. 
ΓθΓ&8 &1ί&8 βΦΥΐιβ οΐ β&η^αΐααπ&θ 
άίΓΟβςαο Ιαροβ αίςυβ οαη68 Γ&1)ίάθ8, 
ΐιηρυϋίοο8 ηοιηρο ΡβΓβαβ αο άίΓβρΙοΓββ. 
Ηίο οααι άαζ θββθΙ ίη ρΓβΙϋβ 8ΐΓβηαα8 
θΐ ρ&Ιπ&Γυιη Ιβ^υιη αιηοΓΟ Ολ^Γληβ, 
άυΐΏ νοΙβΓβιη ίιηρθηί ^Ιοπαηι Γβνοοαί 
ίηα11ί8 ααα^ηίβςυβ ίιηρίίοαϋ 86 ρβποαίίβ. 
βηβ8 ΗοΐΏ&ηί ΟΓϋίβ ρΓοΙοχϋ βίΓβηαο» 
οΓίΙιοάοζοΓυαι άο^^ιη&ία οοηβηη&νίΐ, 
ρΓΟ 8&ηοϋ8 £1ιη8ϋ 10^11)08 &γπι& ιηονίΐ, ηίληο ίοΓο άοίβοί» βαΐ» οο1αιηη& Ιιοηοη θ]αβ Γθβηαηΐίβ &1) ωβοηΙ&ΙοΓΟ άίοϋΐα, ηυβ Θ8( 1ιυ]θΒΐηοάί : 

Ϋ ορτΙΜΟ ΟΙΒΜΕΝΤΙΘ, ΡΕΐ.ιεΐ88ΐΜθθνΕ 

ΡΒΙΝΟΙΡΙ 00Μ1Ν0 ν. ροοαε ιμρεαατοβΙ 

ΡΕΚΡΕΤνΟ Α 00 ΟΟΚΟΝΑΤΟ ΤΗΙΥΜΡΗΑΤΟΕΙ 

8ΕΜΡΕΕ Αυαν8Τ0 

8ΜΑΒΑ0θν8 ΕΧ ΡΕΑΕΡ08. 8Α0ΗΙ ΡΑΙ.ΑΤΙΙ 

ΑΟ ΡΑΤΗΐαΐν3 ΚΤ ΕΧΑΚΟΗΥδ ΙΤΑΙ.1ΑΕ 

ΟΕΥΟΤΥδ ΕΙΥ8 01.ΕΜΕΝΤΙΑΕ 

ΡΚΟ ΙΝΝνΜΕΗΑΒ1Ι.ΙΒΥ8 ΡΪΕΤΑΤΙ8 ΒΙΥΒ 

ΒΒΝΒΡΙΟΙΙΒ ΕΤ ΡΒΟ ΟνιΒΤΕ 

ΡΒΟΟΥΒΑΤΑ ΙΤΑΙ^. ΑΟ ΟΟΝδΕΚνΑτΑ Ι.ΙΒΕΒΤΑΤΕ 

ΗΑΝΟ ΒΤΑτνΑΜ ΡΙΕΤΑΤΙ3 Ε1Υ8 

ΑΥΒΙ ΒΡΙ^ΝΟοΗΕ μιοανΤΕΜ ΗΥίβ 

δΥΒΙ,ΙΜΙ ΟΟΙ^ΥμΝαΕ αο ΡΕΒΕΝΝΕΜ 

1Ρ8ΙΥ8 αΐ-ΟΒΙΑΜ ΙΜΡ08ΥΙΤ ΑΟ ΌΕΒΙΟΑΥΙΤ. 

ΟΙΕ ΡΒΙΜΑ ΜΕΝ8ΙΘ ΑϋΟΥθΤ. ΙΝΟΙΟΤ. ΥΝΟ. 

ΟΡ. ΡΙΕΤΑΤΙ8 Ε18Υ ΑΝΝΟ 0Υ1ΝΤΟ ^ ΒΡΗΕΑΜΠ ΟΗΕΟΝΟαΚΑΡΗΙ 64 ρΓοςαο άίΐΑΐΑοάΙβ βϋαιη ίιηρβηί βιιιΙ>08, 
ρΐΌΓβαβ ιιί Γθοι Εοοααη&πι ΓββϋΙαβΓβί. 
Τιιηο &οΐ6πι ΡθΓβίάίβ Γβ£;η&ΙθΓ6 0!!Γ08Γοθ 
βοαβ αΐ^ίςιΐθ 16γγ&8 άβρΓβάαηίβ, 
βηββ ςυο(]υθ ίην&άβηΐβ ΡαΙβθβΐίηοβ, 
ίΐα αΐ ΤΙίθοροΙίιη ίρβ&ιη βίοηβιη οβρβΗΙ ; 
€1ΐΓίΒϋοο1&Γυαι ρβΓϋΙ ίιηιηθηβαθ ηαιηβΓαθ 
χηί1Ι!& Ιιοιηίηαιη βοίϋοθί ηοη&£;ίηΙ& ; 
ραΓίίιη ίη ίρβο ρΓφΙίο £;1&άϋ8 ΟΦβα, 
ρ&Γίίιη ϋοΐο ΗβΙ>Γ«οη3ΐη ρο8Βυιηά&1&. 
Ρυίρρβ 1ιί ο&ρϋνο8 ίΓαυάαΙβηΙοΓ οιηρίοβ, 
Ιβηυί Γορθηβα ΒαΓΐ>&Γί8 ροοαπία, 
ρΓ0ΐιηα8 ςΙ&άϋΒ, ρΐΌ άοϊοΓ Ι οοη6οίβ1)&ηί• 
ΒαΓΐ)&τί δίοηίβ ρ&βίοΓβιη β&ΟΓαιηςαβ ϋ^^ηοιη 
ίη ΡθΓ8ίάθΐιι &1)(1αζ6ΓαηΙ ραίπαιη βα&ιη. 
Ααο ίιηρορ&ΙοΓ &αάίθη8 Εηββ1)&Ιΐ3Γ, 
ηοιηρθ οαίΐϋαιη ηυιηθίΌ ραυοίοΓθ ίηβΙτοοΙυΒ, 
ίΐβιη ρββαηία &ιιιίΗο (ΙββΙίΙυίαβ, 
<ΐυοαιίηα8 ΐ20β&βιη 1>&Γΐ>&Γαιη ρΓοριιΐ8&ΓθΙ. 
Μοχ Ιαοποη ορθ8 ηυιηβΡΟΒαιηςαββχθΓοϋοιιι 
ατιηοΓαπιςαθ αρρ&Γ&Ιοιη αρίβ ίηβίΓαβηβ» 
ρθοιιηία θ ίβιηρίίβ ιηιιΐοαία £;Γ&ϋ8, 
εοΠβοΙο άθ ρΓονίιιοϋ8 ίάοηβο ιηΠΐΙθι 
&άνθΓ8υ8 θ£ο8Γθ6ΐη Όβο νίοΙοηο8θ ίΓθ1υ8 
011Π1 θχθΓοϋΰ ίη Ρ6Γ8Ϊ(ΐ6ΐη Γαοϋ ίιηρθίυιη. 
Εζίη νί£;οΓθζη &ηιΐΏί8 8υ1)ά6ηίβ Οεο, 

νίθ1θη&8 Ι1θ1)ίΐ68, 8ρΐ6η()ί(1& (Γθρ1ΐ8β&, 
ΓΘΧ ίΐΐίο ρΓα86ΙΙ8 Γθίΐΐΐίΐ άΒ Β&Γΐ»&ή8. 

Οοοίάϋ θηίιη 1ΐ08ΐίαιη οαΙβΓν&β ρΙυηιηΜ, 
ρΓβΒά&ιη &1>β^1| χηαηα1>!&8 &1)8ΐαΙϋ, 
8ΐπΐ£;ο, ί^ηβ, να8ΐϋα1θ «ΙΙτινϋ ΒογΙμιγοβ. 
1118 ΗβηοΗπΒ ρ8ΐΓ&ϋ8 ίηίπι ββζθηηίαιη, 
ρο8ΐ 8&ηο1υιη Ιίςιηαιη ουιη δίοηί8 ρΓβΒαΙθ 
ΗίθΓθ8θ1^ιηί8 ΓυΓ8α8 οοΗοο&Ιυιη, 
&(1 Γβςί&χη ιΐΓΐ)θΐη ββρϋιηο ΓβνβΓϋΙυΓ 
ιηίήβοα 1®ϋί1& Γβάυηά&η8 αηηο, 
2ιγιηηί8 1ηηαιηθη8 οβ1θΙ>Γ&Ιυ8 ρορυΐΐ, 
1ΐθΓ08 β( νίβΙΟΓ ρΓΦ(1ίο&1υ8 ηοΙ>ίΗ8. 
Ηίε Γβχ ςυίΙ)υ8<]ααι ριΐ8ΐοηΙ)ΰ8 οΙ>ηοχ1α8 
νβΐ ροϋϋδ χηβΓ0βαΕηί8, ίαιο βΐ 1αρί8, 
βχ 1ιΐ8 8γηο1ΐ7ϋοΐ8 ίιηρηπ8ςαθ ίοηϋ6α8 
ρθΓηίοίθΐη ρβΓροίβΥϋ 6Χθβ0Γ&1)ί1βιη. 
δαί) 60 Μλ^αιηθΙοΒ ροραΐί ββάαβΙΟΓ Ιαΐΐαζ 
1αΓρ!8 αΐΐίθοηιχη ρηηο6ρ8 Α{|;&ΓθηοΓαιιι, 
ηβίαηάβθ ΓβΠ^οηίΒ &ιιΐ60688θΓ, 
αά Ιιοζηίηαιη βχϋιυιη ογΙ)! ίηηοίιιϋ. 
ΡθΕοΙη» Ιιΐε <1ί1ί8 Ρβηίάίβ οϋΐη 68βθ1 Γ&ιηιι1α8, 
ίπ2ρο8ίθΓ, Ιιοιηο οΙ)8οαΓαΒ, βϋΓρβ ί£^ηο1)ίΗ, 
Ιι&ηο 1ι&1)υϋ (οη 8οε1&ιη βί ιη&ϊίϋβ. 
Εχΐη θν&8ϋ ρηηο6ρ8 άοοίορςαβ ηυς^ζ 
ηββοίο ςυο ραοΐο αραά Α^&γ» ροβΙοΓΟβ. 
Ι(]θΐη ρΓ0£;Γβάίβη8 βχ ^Ε11ιη1)ί Γ6βίοηϋ)ΐ28 
ΙααρβΓβΙοη ρο8( νίβίοηαιη Γβ(1υοί 
οεουΓβπΒ, 86(1θΕη &ά ίηοοίβηάιιχη ροΐίϋ ; 
ςιι& χηοχ ΐαιρβίΓ&Ιβ, θγηαιη ίηουΓ8ανί1;, 
θί Ηοχη&ηοΓοιη ίβΓΠΒ ροΙίΗ οοθρϋ. 

00Ν8ΤΑΝΤΙΝϋ8 ΗΕΚΑΟΙ,Π ΡΙΙΙϋδ 

ΑΝ. Ι. 

Ρθ8ΐςυ&ιη ΗβΓ&οΙΙαΒ βαθίη νΐΐβ ίιηρο8αϋ, Α Ε^< τε πλατοσμ^ν του χράτοος σχοινί «μ^των, 

1365 Έπάνοδ($ν τε 'Ρωμαΐχων πραγμάτων. 
Αεηλατουντος τηνιχαυτα Χοσρ($ου 
Περσών χρατάρχοο πάντα τή< Έω μέρη, 
Κατσδραμέντος χαΐ Παλαιστίνης &'ρ•ο<, 
θεοΰ πέλιν τε τήν Σιών ήλωχότος, 

1370 Χριστωνύμων ίφθαρτο πλήθος μυρ(ον 
Ές μυριάδων εννέα ποσουμένων* 
Τό μίν θκρι^^ν τώνδε πρ^ς Η^άχη Ι^^^^ρ 
Το δ* αυ φονευθίν *Εβρα{ων χαχουργί^. 
'Ονούμενοι γαρ αιχμαλώτους δυστρόπως 

4375 Μιχρας τιμής ουτο( γε προς των Βαρβάρων 
'Γπηγον εύβυς τ^ τομ^ φευ του ξίφους. 
Πέρσαι δΐ Σιών ποιμένα θεια ξύλα 
*£ς Περσ(δ' άπήγαγον αυτών πατρ(δα. 
η Ταΰθ' 6 χρατών γνο{)ς πυρπολείται χαρδίαν. 

1380 Στράτευμα άποχρών μηδαμώς χεχτη μένος. 
Μη δ* αΖ δαπάνην χρημάτων αναλόγων 
Είς άντιπαλάμησιν έχθρων Βαρβάρων. 
*Ομως δΐ χαΐ χρήματα χαΐ στρατού στίφος 
Και τά προς έξ^πλισιν ευ άπαρτίσας, 

1385 Τά μίν προς ο!^ων Ιερών χάριν δάνους 
Τ6ν δ* έχ θεμάτων συναγείρας ώς δέον, 
.Κατά Χοσρ^ου συν θεψ νίχης δ6τ^ 
Μετά στρατιάς έχβάλλει τ^ Περσίδι* 
θεού τολοιπ^ν εμπνέοντος τό σθένος 

1390 Περιφανή τρ^ίπαια γενναίας νίχας 

Έχει παρών δέδραχβ χατά Βαρβάρων. 
"Εχτεινε χαΐ γάρ Βαρβάρων πλείστας Τλας, 
*Ήλασε λείαν χαΐ λαφυραγωγίαν, 
Δ^ών έρημων πυρπολώ^ τά Βαρβάρων, 
^ 1395 Ταυτ* έα χρ^νοις 1ξ *Ηράχλειος άνύσας. 
Ξύλα τε σεπτά χα2 Σιών άρχι(^ύτην 
Ιερουσαλήμ έγχαταστήσας πύλει, 
Πρ&ς βασιλίδα καθοποστρέφει π^λει 
Έν έβδύμφ χάλλ.στα χαίρων τφ χρ^νφ, 

1400 'Γμνού μένος στύμασιν αστών μυρίων, 
Όφθε^ς άριστευς γκννάδας νιχηφ<&ρος. 
Ονίτος βασιλ&υς έξομαρτών ποιμέσιν 
*Β μάλλον ειπείν μισθίοις τε χαΐ λύχοις 
Έχ συγχυτιχών ού καθαρών ναμάτων 

1405 Άνατροπήν ποτίζει βδελυχτέαν. 

Έφ* 0^ Μουχούμετ λαοπλάνος χλ\ φέναζ 
Φύλαρχος α^σχρ^ς Άγαρηνών άΟέων 
ΚαΙ μυσταγωγός άΟεμίτων οργίων 
Φ0ισίβροτος λύμη τις έξέφυ βίφ. 
Ο 1410 "Ος &ν γυναιχός Περσίδος θής πλουσίας 
Άνήργύης δσημος άτίμοτ γένους, 
Σύνευνον ίσχε τήνδε χαχοτεχνίας. 
ΕΤτα φύλαρχος χαΐ διδ^σχαλος πλάνος 
Ούχ οϊδ' δπως γένοιτο των έχ τής *Άγαρ. 
1445 Οΰτος προΐών έξ Άθρίβου χωρίον 
Τποστρέφοντι βασιλεΐ νιχηφύρφ 
Προσηλθεν αϊτών χώρον εΙς χατοιχίαν* 
Καί παραλαβών χατέδραμε Συρίαν, 
ΚαΙ Τωμαΐχών χαταχρατεΤ χωρίων. 

ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΓΙΟΣ ΗΡΑΚΑΕΙΟΓ ΕΤ. Α'. 
1420 Τοΰδ'* Ηρα χλείου τόν βίον λελοιπύτος, 


65 

Κ€ΐ>νσταντΤνο< παΤ^ 6ρΜγρωι^ Ιτχε κράτος. 
Μδβ' Βν συν υΐφ 'Ηρχχλων^ Μαρτίνα (24) * 
^Ον γλώσοαν ή μ^ν τέμνεται μάλ* ένδ(χως, 
Ώραχλωνοζ δε του προσώπου την ρίνα, 
1425 Φυγήν χαταχριθέντες ένδιχωτάτην 

ΚΟΝΣΤΑΣ Ο ΓΙΟΣ ΑΠΌΓ ΗΤΟΙ Ο ΕΓΓΟΝΟΣ 

ΗΡΑΚΑΕΙΟΓ ΕΤ. ΚΖ'. 0ΛΕ8ΑΒΒ8. 60 Α Οοηβίαηΐίηαβ ΠΙϊιιβ Γβ£[η&νϋ θΓΐ1ιο(!οχαΒ| 
ροβΐ ςαβη) ΜαΓίίηα οαιη ΗθΓ&οΙοηιι &Ηο. 
ββά ,βηίιη οααΐΗ ιηβπίο Ιίη£;υ& οζοίάίΙιΐΓ, 
ΙαΓρίΙθΓ ΗθΓ&οΙοη&β ΐΓαηοαίυΓ ηβηΙ)η8, 
ιιΙβΓςυβ θχβίΐίο ωυΙΙαίοΓ ^α8(^β8^Iηο. 

00Ν8ΤΑΝ3 00Ν8ΤΑΝΤΙΝΙ ΡΙΙ,Ιϋδ, 
ΗΕΚΑΟΙ.ΙΙ ΝΕΡ03, ΑΝ. XXVII• Είτα χατάρχβι του χράτους τών Αύσύνων 
Κώνστας, ^ιώχτης εύσεββατέρο\| μέρους, 
Κωνσταντίνου παις, εγγονός δ' Ήραχλε^ου • 
Ταλλα μίν ούχ άχρηστος 6γ%είζ τις τίράτωρ, 

1430 Σέβας δ' αχρείος ΟΙοφυσίτης τάλας * 
*0ς Ιχδίώχων όρΟοδοξούντων μέρος, 
ΚαΕ Μάζιμον δ' -^λασε τον Οβ^γ<^ρον 
Συν τοΙς μαθηταΐς, χαΐ Μαρτΐνον τ&ν πάπαν. 
Όμαιμον αύτου χτε(νας ούτος 6 χράτωρ 

1435 Μισητίίος χέχριτο χα2 βδελυχτέος. 

Και μάλλον οΤς δέδραχε χαχώς αγίους. 
Διατριβάς οΰν έχλιπών Βυζαντ(δος, 
Πρ^ Σιχελίαν τήν μέγίστην έχπλέει, 
Κλ\ Συράχουσαν ίσχεν εΙς χατοιχίαν. 

ΚαΝΣΤΑΝΉΝΟΣ Ο ΙΐαΓΟΝΑΤΟΣ ΕΤ. ΙΖ'. 

4440 Τούτου σφαγέντος χαΐ μεταστάντος βίου, 
Κωνσταντίνος παις ευσεβής Οωγωνάτος 
Παραλαβών Γθυνε τήν χραταρχ(β(ν * 
Άνήρ αγαθές, 6ρ0οδοζ{ας φίλος 
Όστις πατρφαν χαχοδοξίαν λύων 
1445 ΉΟροισε σεπτών πατέρων θείον στίφος, 
Συνέδριον χάλλιστον ορθοδοξίας, 
'Επί γε Χρίστου δογματισάντων £μα 
Διττάς θελήσεις χαΐ φύσεις ήνωμένας, 
ΚαΙ χχΟελ^ντων πάντας Ο^οφυσίτας. 
1450 Τούτου κρατούντος, Άγαρηνών τις στάλος 
Τ^ βασιλίδι προσβαλών ταύτ^ π^λει (25) 
Έβ^σχβτο (ύμπαντα τόν πέριξ τ^πον ' 
Έρος μεν Ιστάς χαλεπάς ναυμαχίας, 
*12ρμιστο χειμώνος δΐ τοΤς νεωρίοις 
1455 Τοις της Κυζιχού μέχρις έβδομου χρόνου * 
ΈπεΙ δέ τετρύχωτο μήχει του χρόνου, 
Ηλοΐά τε συντέτριπτο τούτου τά πλέω, 
Όφλισχάνων γέλωτα χαθυποστρέφει, 
Και x^τά τήν χέλευθον ά'πας έφθάρη 
1460 Ααίλαπι δειν^ τζ θεού συνεργί^ 

Πρ&ς τοΙς δ' Άβάρων στρατιά φριχαλέα 
ΈπηλΟβ ταύτ^ τ^ βασιλίδι πύλει, 
Φρίσσουσα τοις δ^ρασι χαι πανοπλίαις. 
ΚαΙ πάσα χατέφθαρτο 'Ρωμαίων σθένει, 
1405 Τών νεχριμαίων Βαρβάρων ποσουμένων 
Ές χιλιάδας τριάχοντα τάς δλας. 
Ύγρύν τε πυρ εΰρητο τούτοις τοΤς χρ^νοις 
Σύρου παρά του τέχτονος Καλλινίχου. 

ΙΟΓΣΤΙΝΙΑΝΟΣ Ο ΡΙΝΟΤΜΗΤΟΣ ΕΤ. Ι'. 

ΕΙτ* Ιουστινιανός ήρξε του χράτους 
1470 Κωνσταντίνου παις, ευσεβής χατά σέβας, 

(24) βοίΐίοβΐ ΜΕτϋιια ποτογοα βυβίυΐϋ νοηβηο 
(ϋοηβΐ&ηΐίηηιη ρηνί^ηοιη, ίην&βϋςυβ ΙγΓ&ηηΙάβιη 
οαιη Ηβηοΐοη» Οϋο ; ο^^ιι8 806ΐθΓί8 Ιο&Ι&β ροΒηλ8 
ιηοχ άθάϋ. Ε^αα Αοιη&ηοΓίιιη οΙ)(ίπ6ΐ ίζηρβηυιη 
€οη8ΐ&η8 ρί&Γαιη ρβΓββευΙοΓ ρ&Η,ίυω, 
0οη8ΐ&αϋηί β|ίυ9, ηβροβ ΗθΓ&οΙϋ. 
€βΐ6Π8 υ8ί1)α3 ηοη ιη&ΐυβ ίιηρβΓβίοΓ, 
άο^Γη&Ιβ 8βά ρΓ&ναβ, ιηοηορΙ]γ8ϋα ΐΏί8βΓ ; 
ςυί άϋΐη ηβ^οίίιίΕη Γ&οοδβϋ ΟΓίΙιοάοχίβ, 
Μαζίιηυιχι ςαοςυβ ίΐΐϋοίος^υιη βχρυΐϋ 
οαιη 8018 (ϋβοΐραΠβ, οαιηςαβ Μ&Γΐίηο ραρβ. 
Β Ουπι νβΐΌ θ( ρΓορΗαιη Γρ&ΐΓβιη οοοιάίβββΐ, 
ίηνί8ΐΐ8 ρΐαηβ βνββϋ βΐ &1)θΐηίη&ΐ3ΐΊί8, 
ΙαΐΏ ρΓΦ8θΓϋιχι ςυΐα β&ηοΐοβ ^^^α^^α &£Γβ06Γ&ί. 
Εγ^ο Βγζαηϋί άβ^βΓβ ^αIη ηοη 8ΐ]8ΐίη6η8, 
&(1 ίηβαΙ&Γϋΐη πι&χίαι&πι βίοίϋααι νβηίΐ, 
6ΐ 8γΓ&οη8ί8 8ΐ8ΐ>ϋθαι βθάθπι βχίΐ. 

αΟΝΘΤΑΝΤΙΝϋδ ΡΟαΟΝΑΤϋβ ΑΝ. XVII. 
Οοπι νΐοίβηία 0οη8ΐ8η8 οΙ>η8βθ(; ηβοβ, 
ΟοηβΙ&ηϋηηβ Ρος^οηβίυβ ρΓΦάίοϋ β1ίυ8, 
άθΐ&ΐυοι λά βθ ίπιρθΗαιη ο(Βρί( γ6£;θγθ ; 
ν\τ 1>οηη8, άοβπι&(ί8 Γβοϋ αοα&ηβ : 
ςαί η( ρ&1η8 1ι»Γ68ίπι βοΙνοΓβΙ, βοης^ρθς^&νϋ 
νβηβΓ&Ι>ίϋυπι Ρ&ΐτααι άίνίηαιη οοβΙοοι, 
ρηίοΐιβρηηιυπι •γηβάΗααι οΗ1ιθ()οχί« ; 
ςαί άθβηίβΓαηΙ, ίη ΟΙιπβΙο ίαίβββ βίαιαΐ 
Ο άαΑ3 νο1ηη1&Ιβ8 η&ΙηΓαβςηο ηηίΐαβ άηαβ, 
ουηοϋ8ςυβ νβΙβάίχβΓοηΙ πιοηορ!ΐ78ίϋ8. 
Ηοο ίοιρΟΓ&ηΙθ, ςαφάαιη Λ^&ΓβηοΓυιη 
0188818 &(1 Ιι&ηο &άη&νί£;&η8 αΓΐ>βπι γθ^Ιεοι, 
ρορηΙ&1>&&αΓ οζηηοπι οίΓοα Ιοοαζη ; 
νοΓθ ςαίάβηι &ογθ8 οοηιηιϋΙβη8 η&ηηιαοΙιί88, 
Ιιίβαιβ 86 8α1>άηοβη8 &ά ηαν&ΙΙα 
Ογζίοί ; αίςαο Ιά βορίβηηίο ί&οΐϋανϋ : 
8θά οαπι ^&Iη 1&ρ8α 1θηιροη8 αϋπία 688θΙ, 
οοηΓηοΙαςαβ 1&1)0Γ&ΓβηΙ ρΙβΓβςηθ η&νβ», 
Γίάΐοαία ]&πι ο1&88ί8 ΓθνθΓ8& θθΙ ; 
ίααι υηίνβΓ8& ίη οαρβα ρθ88ααι ίνίΐ 
ίαΓΐ>ίηβ (^Γ&νί, νί οοη8ρίΓΑη(θ Οβί. 
Ια8αρθΓ Α1)&Γ0Γηαι ΓθΓΐηίά&1)Πί8 
βχ6Γθί(η8 &ά Ιι&ηο ηΓΐ)θηι &οοθ88ϋ Γβ^&ιη, 
Ο 1&ηο6ί8 ΙιοΓπάαβ βί ο&ΙαρΙΐΓ&οΙο πιϋϋβ. 
ΑΙΙαπιβη υηίνθΓ8η8 Ηοιη&ηίΒ νίΗΚ)08 
8ηο€υΙ>υϋ. ΙοΙ 0&ά6ηϋ1>υΒ ίη βοίβ Β&Γΐ>&η8 
υί ίη^ίηίΑ ιηΐΐΐίηηι 8ΐιιηιη& οοΙΙθοΙα ΓυοπΙ. 
Ι^ηοπι ςυοςαβ £^Γαοαηι Ιιίβ Ιβιηροη1)ΐΐ8 
37Γη8 ίηνβηϋ &Γΐίίβχ 0&1Ηη1οο8. 

αϋβΤΙΝΙΑΝϋβ ΚΗΙΝ0ΤΜΕΤϋ3 ΑΝ• Χ. 

Οοίηάβ ^ηΒ^^η^&ηυ9 Γβ^η&Γβ οοβρίΐ 
Οοη8(ΕηΙίηί β1ίυ8, Γοΐί^ίοηο 8ΐηοθπΐ8, 

(25) Ηίηο αΙ<ιυθ οχ &1ϋ8 1οοί8 8ίαιϋί5ιΐ8 88ΐί8 α^- 
Ρ&γθΙ οΙίΓοηοΙοκιιπι ΕρΙίΓαπιίυπι ίυί88β νβΐ ρλΐηα 
Β^&ηΙίαηπι νοί β&ΙΙβρι ίηοοί&ΐα. 67 ΕΡΗΕ^£Μ^I ΟΗΒΟΝΟαΚΑΡΗΙ β8 άο^χη&Ιβ ΓβοΙυβι ββά ΟΓυάβΙίβ δκΐιηοάαπι. 
Ηίο 6 1>&γ1)&ιί8 3ο1&νί8 (Ιβίβοία 1ι&1)ϋο, 
ρυΙ)6Γθ8 ^υνβηβ8, 1>θ11&ΙθΓβ8 ν&Η<]08 
ΟΓαοηΙυιη Μ&Γΐβιη !η ρΓ8Βϋί8 8ρΪΓ&η1β8 
οοηβοηρβϋ, ιαί11ί& ΙΗ^ίηΙ& ββϋίοθΐ, 
ηοναιη βχβΓοιΙυΐΏ θ&Γαιη ρΓ&οίρυβ, 
ςαοιη αρρείΐανϋ ρορυΐυιη οζιοαίαιη : 
ςαο άθΐβοΐβΐυβ οοηΩάβηβςυβ χη&χίιηβ, 
1)β11ααι βαβοορϋ αάνθΓδαβ Δγ&1)Θ8, 
ρ&οθ οαιη ίρ8ί8 άΐρβίΏρΙα ίηίςυβ. * 
ΒαΓΐ)αΓ05 ί£;ϋαΓ (λπηίδ β8ΐ &^^Γθ88υ8, 
Οαί αΙ>Γϋρ1οια ίοθάαβ 9Β^νΒ ίβΓβ1)δΐη1. 
ΑΓαϋυχη οορί» νίοίββίιη ρΓθθθ88θΓαη1 
^^^&^^ ίοΒάθπβ βοπρίαιη βυδροηβαιη 
βοοίο £;β8ΐ&οΙβ8 ρπιπίβ ίη 0Γ(ϋηϋ)α8. 
Μοζ οΙ>8ΐιη&Ιο αοηςαβ οοη86Γΐο ργφΗο, 

ηογφ ρΐι&ΐαη^ίδ άβίβοίΙ 8α5ϋο 

Ρ&Γ8 ιη830Γ, ΒοΠίοθΙ νί^Ιαϋ οαίΠβ, 

86ςα6 Γ(Βάί88ίιηβ &()^αηx^^ι108^ίι)υ8. 

Ου&ιηο1)Γθχη ΙυΓρϋβΓ νΐοΐαβ ίιηρθΓΔίΟΓ 

^Έ^Γβ ρβποαίο 6ΐβρ8α8 ΓβνβΓίϋαΓ. 

Ταηο αυΐβπι (βΐίθα ίηΐιυιη&ηυιη απίιηαΐΏ Ι 

ηον9 ρ1ι&1βη£;Ϊ8 ρβΚβιη Γββίάυ&αι 

^ΙαάίοΓαιη ίοϋΙ)ΐΐ8 οϋηοΐ&πι 8υι)^6^Η. 

6&Γΐ)&η αιιΐθΐη ρΓθ1λίΙ>βη1θ ηβιηίηο 

ΘΟΟΒ βαηοΙ&Β ίαοαΓ8&1>αηΙ ρβπίθβ. 

Ιρ8β 8ΐΓυθη(1ί8 άοΐΏίΙ)α8 ά&1>&1 ορβΓαηα, 

ίη Γθ^ϋ8 ρ&1&ίϋ8 ίθΐηρυ8 οοηίθΓ6η8, 

βΓ&νίβ ^&Iη οιηηίϋαβ οΐ ίηΙο1θΓ&1)ίΙί8. 

Ι.Ε0ΝΤΙϋ8 ΑΝ. ΠΙ. 

Ι^ίΙαρ 1071808 ίοαρβηο (ΐ6)ίοίΙυΓ 
^α&ι^η^αηι18, ίβοηΐίο Γβίβίΐ&ηΐβ 
άοΐοηαβ Γαβϋί ροΐβοϋαιη &Γηρίβη1θ• 
Νααιςυθ 6&Γββπ1)υ8 άβίβηίοδ 1ϋ)βΓαη8, 
1ΐ08 &^I^α(ο^68 1ι&1)αί1 ί&οίηοη8, 
αΐίοβςαθ ιηιιΐΐοβ γθι ρβΓβοίβηάφ βοοίοβ. 
Ου&Γβ ρΗοΓβαι ΙΙίΓοαο Γβ^^βαι άοΐραΐίθηβ, 
βαιηςαο ηαηΙ>υ8 βαββ ίηΐιοηβθΐθ ΐΓοηοαηβ, 
&<1 0^6Γ8θηθαι αΓΐ)6ΐη ουβίοάίβηά&ιη οαίδϋ 
8ίο αά ΐ4βοαΙίυιη άβΐ&ΐα ΓθρυΙ)1ίοΕ, 
οίαββίβ ρΓοίθοΙα βχ ΑΓ&1)υιη άίϋοοθ 
ρορυ1&1)8ΐυΓ &α68 υΓΐ)68ςυθ Αίποβ. 
νίοΐββίιη ί^ΙοΓ ιηϋϋΙοΓ & ΟβΒβ&Ρβ 
€ΐα88ί8 ςαο Ιΐ0Βΐί1)α8 αάνβΓββΙϋΓ : 
ΙιίΒΟ Αοΐβιη, ρηβΗο ουιη ΒαΓΐ)&Γί8 οοηββΓίο, 
ΥίηοίίαΓ, θΐ Γθάίβη8 ΟγοΙφ ΙοηβΙ ΙίΚοΓα. 

ΑΡ8ΙΜΑΗυ8 ΑΝ. VII. 

ΙΠίο Αρβίιη&Γυιη, άβΓβοΙίοηίβ Βοοίαιη 
ςιιβιηά&αι, Ηοιη&ηι Οοιηίηαιο ιιηρβΓΠ ΟΓβΑπί : 
Οαίοαιη &ά ογΙ)6ιώ Ρβ^ίαιη ρΓορβΓ&ηΙβΒ 
ίΙίΓοηο ΙιβοηΙίαιη ρΓΟίίηυβ άβίαΓίϊααΙ, 
οοαιςυβ άοΓΟ ο&γοθγβ οοηοΐαάυηΐ, 
η&ΓίΙ)υ8 ρΓΐυβ άβ ίβοίο ρΓ«οί8ί8. 
ΙϋΒϋαίαηαβ ίηΐβήπι ΟΐιβΓβοιιβ υΓΐ>β 
ρΓοΓο^θηβ, νοίυϋ &οο!ρϋθΓ Ιαςοβο, ^ Φρονών μίν ορθά, πλην δ* απηνής ίιζ &γαίν• 

Ουτοΐ Σθλαβιχών (26) Βαρβάρων άποχρ(νας 
Ήβώντας αίνδρας όπλίτας ρωμαλέους 
Φονικών εκπνέοντας αρην έν μάχαις, 
Ί475 '£ς χιλιάδας τρ'.ς δέκ* άριθμουμένους, 
Νέον συνεστήσατο σύνταγμα φίλον, 
Αα6ν περιούσιον αύτ^ καλέσας 

Έφ*ψ γεγτ}θ<<>ς 3^^^ πιποιΟ<<>^ μειζονως 
Κατ* αντιπάλων έατράτευσεν *λ(»^ά^ω^^ 
1480 Σπονδάς λελυκώς τάς προς αυτούς άδ(κως• 
'Επηλθε το(νυν συν στρατί^ Βαρβάροις 
Σύγχυσιν δ'ρκων έν λύπ^ ποιουμένοις * 
Στρατός δ' Αράβων άντεττήγετ' αύ πάλιν 
Σπονδών γραφήν Ινορκον έκκρεμασμένην 
1485 Κοντού φέρων σφών στρατιάς ηγουμένης. 
ϋ Και συ^,^αγείσης καρτεράς δεινής μ&χης 

Αποστάτησαν έκ φά'λαγγος της νέας 
Τό πλεΤστον αυτής, χιλιάδες δ2ς δέκα, 
ΙΙροστίθεται κάκιστα τοις άντιπάλοις. 
1490 Εντεύθεν αίσχρώς βασιλεύς ηττημένος 
Μ<^λις φυγών κίνδυνον άνθυποστρέφει. 
Καΐ τηνικαΰτα, φευ απάνθρωπου τρόπου• 
Τους έκ νέου τάγματος έκλελειμμένους 
ΙΙάντας μαχαίρας τξ τομΊ[^καθοπάγει. 
Ί495 Και βάρβαροι μεν του κατείργοντος σπάνει, 
'Κφα πύίντα κατε'δραμον χωρία * 
Αυτός δ* άπησχόλητο κτ(σμασι δόμων 
Ένδιατρ(βων τοις βασιλείοις δόμοις, 
ΤοΤς πάσι βαρύς δυσαχθής δεδειγμένος. 

ΑΕΟΝΤΙΟΣ ΕΤ. Γ. 

(] 1500 "Οθεν μισηθείς άπϊλήλαται κρίτους 
Έπιφυέντος τψδε του Δεοντ(ου, 
ΚαΙ κράτος όρπάσαντος ευχερώς δόλψ, 
Ό; τουςφυλακαΤς έγκαθειργμένους λύσας, 
Μεθ* ών έθά^ρει δράματος συνιστόρων, 
1505 "Αλλων τε πολλών, εκτελεί ^εδογμένα. 
Και καθελών αΐνακτα τον πριν του θρόνου, 
Τεμών τε (3ΐνα του προσώπου καιν(δι(27), 
Εις Χερσώνα πέπομφεν ίμφρουρον πέλειν. 
Ούτω κρατούντος του κράτους Αεοντίου, 
1510 Στόλος πεπλευκώς Ά^($άβων ένθαρχίας 
*Όρους ^Αφρικής κατέκειρε καΐ πόλεις * 
Κα{ πέμπεται δή προς βασιλέως στόλος 
Ε?ς άντιπαράταξιν δπεναντίων, 
*(}ς συ^ραγεις ί^ττητο Βαρβάροις μάχ^ 

|\ 1515 ΚαΙ παλινοστών προς Κρητών ν^σον φθάνει. 

ΑΨ1ΜΑΡ0Σ ΕΤ. Ζ'. 

"Ενθ* Άψίμαρόν τίνα συν αποστάτη ν 
ΆνεΤπον ώς £νακτα της 'Ρωμαίδος * 
Μεθ' οδ πόλιν φθάνουσι την βασιλίδα, 
Και καθελόντες τόν Αεόντιον θρ<$νου 
1520 Φρουρά καθειργνύουσι μεσττ^ πικρίας, 

Πρόσθεν τεμόντες του προσώπου τήν |&(να. 
'Πν δ* Ιουστινιανός έν τ^ Χερσώνι 
*Όθεν διαδράς, Ιέραξ ώς έχ βρόχων, (26) Ιία οοά. ςοβ ΗβΓΟίΙί&αιιβ ηορβΓ θάϋυβ βρίηΐθΓ. ρ. 63. βζρΗ- 

(27) Εη 1>6ΐ1β ΕρΙΐΓβΒίηίαΒ οοηΟπηλί νοο&1)αΙοιη ο&ί μάχαιρα, 
καινίς^ ςαοά αϊ) &ηϋςαίοηΐ3θ8 Ιβχίοίβ α1>θ8ί, ςυοά* 69 0^Β3ΑΚΒ8. 70 Ορος Βουλγάρων ίρχοντα ίιέιττη τάχος* 
1525 Και 'Κίίσοίς αύτον δωρεαΐς δαψιλένιν 

*Γκο9χέ9ΐι χήδους τβ χα) χωρών δόνει, 
Συν βαρβαριχ^ στρατί^ φθάνει πόλιν. 
Καΐ νύχτας όλχ6ν 6π^ε(ον είσδύσας 
'ΒντΑς δι' αύτου γίγνβται Βυζαντ(δος. 
1530 ΚαΙ κάλιν άπείληφε τήν χραταρχίαν, 
Κτε(νας τ&ν Αε^ντιον σ^ν Άψιμάρφ 
*Αμο(βαδόν πρΙν χεχρατι^χέτας χράτους* 

ΠΑΛΙΝ Ο ΡΙΝΟΤΜΗΤΟΣ ΕΤ. ζ*. 
Αμύνεται δΐ χαί τινας των έν τέλει. 
Ολος τρέφω ν Ιναυσμα μι(νιδος χ^λου 

1535 Π^λει Χερσώνος χαι προσοιχοισ Χερσώνος, 
Ζητοΰσιν αύτ&ν άνελεΐν πεφευγ^χα, 
'Κχ τώνδ' άνήψε θυμιχήν σφοδραν (ρλ($γα 
£1ς τώνδε πυρπόλησιν, ε^ς έρημ{αν* 
Στρατιάν ούχοΰν εύτρεπ(σας μυρ{αν• 

1540 Κα) ναυτιχ&ν στράτευμα σΙ>ν βαρεί στ^λψ 
Έφ' ών έφίοτα χαι στ^^ατηγών δυάδα, 
Ηρηστηρας Ιχπέπομφε χατά Χερσώνος - 
Φειδώ χελεύσας μηδενός λαβεΤν^ό'λως 
ΟΤς ή π6λις πέφυχε χατοιχουμένη, 

1545 ΚτεΤναι δΐ πάντας ώς προβάτων αγέλη ν, 
Κτείνοντας έχτέμνοντας, ών τραγψδίας 
Πιμπρώντας αυτούς ΙχΟερίζοντας ζ(φει, 
01 μ^ν π^λιν Ιπλησαν ούτω του φ^νου, 
Μύσους τ' εναγούς χάί στεναγμών χαι γ6ων 

1550 Σωρούς άναστήσαντες αύτ^ πτωμάτων, 

*Ος σφίσιν έντέταλτο, φευ, φευ του πάθους Ι 
Ούδ' άνεχτήν δμμασιν ήμέροις θέαν, 
Πάντας αφειδώς &ΐ(άγοντες τφ ξίφει, 
Μ^ης άωρου νηπίων ήλιχ(ας 

4555 ΚαΙ μειραχίσχων συμπαθώς πεφεισμίνοι. 
Ό δι χρατών γνους νηπίων σωτηρίαν, 
Φάλαρις ή "Εχετος *Ορώδης πλέον, 
Κύων ό φιλα(ματος, έζώργιστ^ ιιως, 
ΟΙς ταΰτα μή γίνοιντο πάρεργον σπάθης* 

1560 Και μ η νιων ήν, χαι στελεΤν £λλον στ($λον 
Αράσοντα τήν δ^ωσιν ήπε{λει τάχος* 
Ταυτ' δρα λαός Χερσώνος Λελειμμένος 
Στάλος τ« παρών έχ βασιλέως τόζΜ. 
Άποστατήσας Φιλιππιχόν Βαρδάνην 

1565 Εύθυςάνευφήμησαν ώς βασιλέα* 

Μεθ' ου χαταπλεύσαντκ 'ήίχον ε^ς π<$λιν, 
Και συλλαβ^ντες έχθερίζουσι ζίφει 
Κάραιν φονουργόν χράτορος συν τφ γ($νφ. 

ΦΙΑΙΠΠΙΚΟΣ Ο ΚΑΙ ΒΑΡΔΑΝΗΣ ΕΤ. Β' ς. 
Ούτω μίν ϊσχε Φιλιππιχός τό χράτος, 

1570 Δοχων μίν είναι (Ρητορικός 2ν λ^γοις, 
Έπϊ(βολος λίγον τε χαΐ μαθημάτων, 
Και ηράς τι παν εύχρηστος Ιν συνουσίαις, 
Προς δ' αύ περιδέξιος έν συνττχίαις* 
Αδέξιος πάμπαν δε προς τά πρακτέα, 

1575 Τήν γλώσσαν αύχών μή συν^δουσαν λύγοις (28)' 
Ο^ος πεπωχώς συγχυτιχών ναμάτων 
"'Βσπευδε τάλας άχυρώσαι χαθάπαξ 
Σύστημα σεπτών Πατέρων θ>ηγ^ρων, Α &<1 ΒαΙ^&ΐΌΓαιχι γθ^θιπ ΓΕρΙίαι αάνοΐαΐ : 
ςαο ιηβ^ηίβ βίΒ: άοηίβ οοηοίΗ&Ιο 
οΙ)1&ϋ3 βΐίαιη ηυρίϋδ βΐ Ιθγπθ &1ί(}ΐιο1, 
ουιη 1)&Γΐ>αηοο βχθΓοϋα &(1 υΓΐ>6Εη νβηίΐ, 
ΑΓΟΑπυαιςαβ ΑςαββάαοΙυπι ηοβίυ ρθπηβ&ηβ 
ίηίΓα Βγζαηίϋ χηοΒπία ΓβοίρϋυΓ. 
8ίο θΓ£;ο ΓαΓβαβ ίιηρθηυΐΏ λάίρΐβοΐΙαΓ. 
Ι^βοηϋο οαιη Αρθίπιαρο ϊηίβΓΓβοΙΙβ, 
ςυί &11βΓη&1ίιη απίβα Γβ^ηανβΓαηΙ. 

ΗΗΙΝ0ΤΜΕΤϋ8 ΙΤΕΚϋΜ ΑΝ. VI. 
Εζίη θί βθη&ίοΓθβ ίαΙβρΓβοϋ αΐίςαοΐ. 
Τϋΐη υΗήοίθ ιγ» Γοιηϋοιη οοΓάβ ^θΓοηβ 
οοηίπι ΟΙίθΡβοηθίΏ οοηίΓαςαβ 11α^08 βαίΙίχηοΒ, 
ςυί 86 θζΙοΓΓβαι ρβΓάβΓβ ^οη^υΓ&ν6^&η^, 
ηαηο άβζηααι βζοίΐανϋ ίη^6η1βπι Οβιηιη&ιη 

3 ιι( 608 ί^^ηο Γθάί^ΟΓΘΐ ίο βοΗΐυάίιιβιη. 
Ι^ΐΙαΓ οοιηρ&Γ&Ιο ίο^οηϋ βχβΓοίΙα, 
οαω ιηαηΐίιηο χηίΗΐβ οί οΐ&βββ £;Γ&νί, 
<1αοΙ)υ8 θΐίαιη ρΓΦροβΐΙίδ άα6ί1>υ8, 
ίαΐς^υηιιη ίη8(βΓ οοπΙγα ΟΙιβΓβοηθίη οαίβίΐ; 
ΕηαηάΕΟθ υ1 ηβιηίιιί ρΓ0Γ8υ8 ρ&γοθγθπΙ, 
ςυοίςιιοί ίη ιιγΙ)6 βίνββ Ιι&ύίΙαΓοηΙ, 
8θά ουηοΐοβ ηΐα ρβοαάαιη ίηΐθΓβοβΓβαί. 
ιηαβίβηάο, ^α£^υ16ιηάο (Ιιβα (Γ&^φάί&ηα Ι) 
αΓβηάο ί1&ιηιχιί8, §[1&άϋ8 άβιηβίβηάο. 
ΙΙΗ 8^^^118•^ βοβάθ ΓθρΙβΓαηΙ υΓ^θΐη, 
ιηΓ&ηάί8 οαάίΐιαβ βΐ ίυοία οί £^6ΐηιϋ1>υβ ; 
6Ζ8ίηιζ6Γαη1(ιιΐ6 ίη ογΙ>θ ίης^βηΐβιη ουιηαίιιιη 
&^£^θ8ϋ8 6&άανβΓίΙ>υ8 (ρΓΟ ιηίβθήβπι !) 
ίηΙοΙθΓ&ηάηιη ιη1ϋ1>υ8 βρβοΐαοηίαπι, 

ρ οιιαοϋβ ίηοΙθίηβηΙθΓ 1ρυ6ίά&ϋ8 βίνίΙ>υ8. 
Βχ 1ιΐ8 ίηί&ηΐίυιη ΙαηΙαιη &εβΓΐ>& βοΐ&β 
αο ραβΠοΓαιη ιηβηιϋ εΐβιηβηϋ&ιη. 
ΑΙ υΙ)ί Γβχ οο£;ηονϋ ββΓνβίοβ ραοΐΌβ, 
ΡΙι&Ι&Ηβ αΗβΓ, ΕοΚθΙυβ, ΗβΓοάθβ, 
ο&ηίβ ίιηο οπίθοίοβ, 1γ& οχο&ηάαϋ, 
ςαοά Ιιαο ιηαη1ί88κ οββάί αοη β60θ886Γϋ. 
^&IΏςυβ ίΐ]Γ6ΐ>&(, β1 θίαϋιη ηοΥβίΏ οΐβββοιη 
6χί1ϋ ο&υβα ιηΙββυΓαιη ββ ζη!η&5&ίιΐΓ ; 
ίπΙΟΓίιη ΐΑιηβη Γθΐίςυιιβ Οΐιβηοηιβ ρορυΐιιβ 
οαιη 01&88Θ Γβ£^ί& ίαηο ίΙ)ί ρΓββββηΙθ 
οοηνβΡ8ΐ8 &Γΐηί8 Ρΐιίΐίρρίουιη Β&Γάαηβπι 
8ΐιΙ>ί(ο ιηοΐυ 0ο8&γθιώ αοοΙ&πι&ΓαηΙ : 
ηαο άηοβ Λά 0Γΐ)θΐη Γβ^&ζη η&νί^&ηίθβ : 
^α8^ίηί&αο ροϋΐί, ^^Ι&άίο άοπιβίΏηί 
Θ3υ8 ΟΓβάυΙβ ο&ρυΐ; βί ΑΙΗ ραπίβη 

;ΡΗΙΙ-ΙΡΡΐαϋ8 ΒΑΗ0ΑΝΕ8 αν. II. ΜΕΝ8. VI. 
Αίςαβ ϋ& ιιηρβηυιη ο1)Ιίηαί( ΡΙιί1ίρρίοα8, 
νίΓβθΓΐηοηθ ςιιίάθΐη &(ί(ηο<1αιη ΓΐΐθίοΗουβ, 
άοβίΗηΐΒ αίςαβ 1ί((θΠ8 βΓαάίΙυβ, 
οιηηί οοηβίΐίο &1)αη(ί&η8 ίη οοΠοςηϋβ, 
ρΓβΙβΓθα β&ϋβ άβχΙβΓ ίη ναΠίβ 6α8ίΙ»α8 ; 
8θά Ιαιηβη &(ί ^βΓβηάαβ Γ68 ίηβρΙαΒ, 
νβηα 1ίη£;υ& ρπΒάϋα8 Ιιαυά Γ&6(18 οοη8θηί&η6&. 
Ουιη Ιιίο βγαοΙιγϋοοΒ Γοηί68 6ΐ)ίΐ3ί88θί, 
βίαϋπι Ιιβα πιΙβθγ εΙ>γο£;&γθ νοίυϋ 
ίπιρίο 8ία11θΓαπι βγηθάηο ΙιοΓβΙίοοΓυπι, Ο (28) ΙΙ& οο(1θχ ; ςη» Ιβοϋο ίπιρΓοΙ»Αΐ)ί1ί8 νίάοίτίΓ. ι 91 8βάβ άβροβϋαιη ρβΙΗΙ ΐη βχβίΠαιη 
&(1 ΡΓΟΒΟοηβδαιη ίηβυίαιη ΗβΗεβροηΙίοατη ; 
&(1 ςα&ιη άαιη η&νί άβροΓίαΙυΰ άυοϋαΓ, 
ιπίΓϋπι ΐη βυρβυ οοηϋ^ΐΐ ρΓοάί^ίυαι. 
Ναιη βαοοίί νίπ βο^ηϋο δρίπΙαΙϋβΓ 
ίΙΙαβΓΟ (ϋίαβ ΤΙιβορΙι&ηββ, ρροευΐ ΙίοοΙ, 
ςυί ΟΊοη&θΙβπο ρΓ£6Γ&( ΐη ο^Γΐβ ροβίίο, 
θΐ ίΟΓβ Γ&οί1)υ8 ίποθηβίδ ΐΏ&^ηυιη 
ρΓ086ςυ6ΐ)&ίυΓ νβΐϋίί βαΐυΐ&ηβ νίΓυιη. 
Υίοίβδίιη άθ η&ΥΘ Ιιίο εβΓπυυδ α(1θΓοΐ3αΙ 
αΐΏίουιη ςυί ΐΓ&ηββυοίβιη εβ 1]οηοΓαί)&1. 
Ι^ΗοΓ ηαυϋβ ^υ^θ (1οΐΏίΓαηΙίΙ)υ3 
6ΐ ςαβίΏπαιη αάοΓαΓβΙ 8θΪ8θί(&ηΙίΙ)ΐ]8, 
ΙηοΙ^τΙυΐΏ, ίηςυϋ ν&ΐιοίη&ηβ, ΤΙιβορΙιαηβΐΏ 
οοηίβ88θΓ6ΐη βΐ ιηοηαοΙιοΓυΐΏ ρΓΦδίεΙβιη, 
ςαί Β&ηεΙυιη αβοβίθπυιη ία α^ΓΟ ίηοοίυηΐ. 
Όοίηάβ 1.60 1)&11)αΐΏ Μΐοΐιαθίβοι 
δρίοηάίάυιη νίΓυπι βχ ορϋιη&ϋυιη ηυιηβΓΟ 
ςυβχη ΙιαοΙβηαβ βΐΏίουιη ία αυΐα ΐ3αΙ)υ6Γ&1, 
τίηοΐΏπι οαΓΟβη ΐΓαάίΙ ουδίοάίβαάυιη : 
ιηοχ θΐίαιη ίπαιηίΐί αηίιηο (ΙβοβΓηίΙ ίρδί 
Ιυθοάαιη ί^ηβ βυρΓβιηυΓη &υρρ1ΐοίυχη : 
βΐ δίηβ ιηοΓα Γβιη ΐΓ&ηβαοΙαΓυβ βΓαί, 
ηίδί Γβςίηα οοη3υχ ίηΙβΓΟΟΒδίβδβΙ. 
Εγ^ο Ιιίε (Ιίιηίδδαβ νΐηοαίίβ, οοη]υΓ&ίοδ 
αάνοοαΐ, ηοΙθ8 8ί1)ί γθϊ ^βΓβηά» βοοΐοδ, 
ςυί1)υ8θηιη 1.6οηί βίαΐίιη βίΓαϋ ίηδίάίαδ. 
Ηί βυΐ) αυΓΟΓ&ιη ίηίΓΟ^Γββδί εΐ&ηουΐυιη 
ίο αυΐ&ιη Γβ^ίαιη, Ρβρίδβ ίανοΓΟ, 
βυΐ) οΙθΓίο&Ιί νθβΐθ δϋοοίποΐί ^Ιαάϋδ, 
οβα π>&1υ1ίηί8 οαηϋβίθ άαΐαη ορβΓ&πι, 
αππίβ βάαοΐίβ Ι.βοηθίη οοηΓοάίυηΙ 
ρ8&11βηΙθΐιι ΐη βοοίβδία ίηΙβΓ εΐβποοβ : 
ςυΐ ίβΓΠΙυβ &ά άίνΐηυτη αΙί&Γβ βοηΓυ^ίβοδ 
ΐη 60 νίοΙβηΙαίΏ ρ6ΓΐυΙί( ηβεβιη Ιοοο, 
ςυβιη νίοΙ&νβΓ&Ι ΙΐΦΓβΙίευδ ίηΓβΙίχ. 
0«ΐδθ ρπιΐδςιι&ΐΏ οεοίάβΓβΙ, Ιιοο νίβυαι αοοίάϋ. 
ΜαΙθΓ 1.60018 οοπδρβχίΐ ρβΓ δοιηηίυιη 
ίο Βΐαο1ΐ6Γοβη8ί Ιεηιρίο &ά8ΐαοΙθΐη 8ί1)ί 
ί6ΐηίο&ιη 6χοΓθ&ί3π:ι ίο Γβςίαιη χώοτ^τώ, 
ςυααι οΐΓβοαίδΙαΙ^αΙ ουιη άβοβηϋ οΓάίοβ 
οαηάίά&ΙΟΓϋΐη χηαηίρυΐυβ νίΓΟΓΟοι. 
8θ(1 ρανίιηβοΐυιη τβάϋπάαίιαΐ δαη^υΐηβ. 
ΙοβυρβΓ ααάΐϋ (ϋοβοίβπι οαυΙΙβΓβιη ; 
ιιί Γθ^ΐΒ ηααίπδ δογρίιοδ αά Ι}ίΙ)6Π(]υΐΏ 

ΟΓΟΟΓΘ ρΐθΐΐυδ 6χ(ΐ11)6Γ6ΐϋΓ. 

Οα& Ι&ίθοι ροΐυπα ρροΓδΟδ Γβδρυβαίβ, 
ιηυΗθΡ ΓβδροαάίΙ» Νοοοβ ΩΙΙοδ ίυοδ 
άίνίηααι Ρίΐίυιη πιουιη βΐ ιηβ οοΐ6ο(ί]3α8 
ρΐα^&δ ίπιροπίΐ ρΓ£ΐ6Γ Γα8 ΟΓοβοΙαδ ? 
Ιρδ& ΓΟ^^ανϋ ί^ϋοΓ τβ^βαι Γιΐίυπι 
806ΐα8 ιι1 οιηί(ΐ6Γ6ΐ, ηβςυίά ιηαΐί αοοίάβΓοΙ ; 
νβΓαχη Ιιίο χηαΙθΓπίδ Ιι&υά ραΓοϋ ιηοηίΙΙδ. 

ΜΙΟΗΑΕΙ. ΒΑΙ.Βϋ8 ΑΝ. IX. 
δίο ίοΙβΓίβοΙο, αΐ άΐχίοαυδ, Ιιβοαβ, 
Μίοΐι&οΐ 1)&11)υ3 ρροοβάίΐ ίιηρβΓ&ίοΓ, 
ςυΐ ρβάβδ αάΐιπο ρβάίοίβ εοοοίαβοβ 
@68ΐ&η3 &<] Γβ^ίυηι άθνβοίΙίαδϋ^Ιυοα; 
βΙ&Ιίηιςυβ αά Μα^^ααιπ ρΓο^Γε^δΐιβ ΕοοΙβδίαπι ΕΡΠΚ^ΕΜΠ ΟΗΚΟΝΟΟΕΑΡΗΙ 

Α 92 Τίθησιν έξίίριστον έκβα ών θρήνου 

Εις Προικόνησον ν η σον Έλλησποντίων • 

Ε'.ς ήν διαπ(5ντιος ή ν έσταλμένοζ, 

2130 Και κατά τον πλουν, ώ τεραστίου λ(5γου Ι 
ΤΓϋ πνεύματι γνους τήν χέλευΟον άγιου 
Θεοφάνης π(5ρρωΟεν ενθεος λύχνος 
Μονής προεστώς της κατ* άγρον κειμένης 
θυμιάμασιν ήμμέναις τε λαμπάσιν 

2135 Προΰπεμττεν οΐον δεξιούμενος μεγαν. 

Ό δ' έκ κελεύθου προσκύνησιν ήν ν&μων 
Τψ τήν ττροπομπήν ηύτρεπικ($τι φίλφ. 
*ί1ς εικός ούκοΰν θαυμασάντων ναυτίλων 
Και τίνι προσκύνησιν ειπόντων νέμει, 

2140 Έ δ' ος προαΟρών, Γεννάδ^ βεοφάνει 
'θμολογητ^ και μοναχών προστάτη 
ρ Ασκουμένων κάλλιστα κατ* άγρόν μέγαν. 

Ούτος κατασχών Μιχαήλ τραυλον θ&σιν 
Των τίνα λαμπρών και περιφανέστατων 

2(45 Κα^ πρόσθεν οΐ φίλων τε και τιμωμένων, 
Έν φυλακή τίθησι και καθειργνύει * 
Ε7τα κατακέκρικεν αύτοΰ και μ<^ρον 
Τον διά πυρός ή μιαρά καρδία • 
Και τάχ' 8ν έξήνυσεν αυτόν αύτίκα, 

2150 Βι μή βασιλις εύνέτις ήν ένστάτις. 
Έπει δ* άφείΟη, καλέσας συνωμ(ζτας 
Συνίστορσς δέσμιος ους ί^δει τάχος, 
Συν σφίσι τψ Λέοντι καττύει λ<5χον • 
0*1 και κατ* ορΟρον παραβυσ^έντες λάθρα 

2155 Τοις βασιλείοις Παπίου συνεργίς^ 

Έν κληρικών σχήματι και ξιφηφίροι, 
*Ως δήθεν άνοίσοντες ψδάς όρθρίας, 
Σφάττουσι τον Λέοντα τοΤς ζιςριδίοις 
Έν τφ νεψ ψάλλοντα συν χληρουμένοις, 

2160 θεί^Ε τραπέζι προσπεφευγότα ψ66ψ, 
ΈκεΤ βιαίως τόν βίον λελοιπ^τα, 
Ένθα περ' έξύβρισεν ασεβώς τάλας. 
Πριν ή δε ταύτα συμπεσεΤν, ώττται τάδε * 
Έδοξε μητρί του Λέοντος κατ* οναρ 

2165 Ναω Βλαχερνών είσδυσαν παρεστάναι 
Γυναίκα καταθρεΤν κοσμίαν βασιλίδα 
Λευχεινοΰσιν άνδράσι τιμωμενην, 
Λορυφορουμένην τε συν εύταξί^. 
Τό δάπεδον δΐ πλήρες αΙμάτων βλέπειν. 

2170 ΙΙρός δ' αΰ άκοΰσαι τής δορυφορουμένης 
Σκεύος λεγούσης μητρι του βασιλέως 
Νέμειν πιεϊν α'ίμανος έμπεπλησμένον. 
ϋ Π($σιν δι τήσδι παντελώς αρνούμενης, 

ΓυναΤκα φάναι, Σος δΐ παις ούχ αΙμάτων 

2175 νΐόν θεόν μου προσκυνοΰντας κάμε γε 
Τίθησι πλήρεις μαστικών παρανόμως ; 
Έδεΐτο παιδός τοιγαροΰν στεφηφ^ρου 
Λήξαι μανίας μή χακ^ν τι και πάθη • 
'Δλλ'ήν άπειΟής μητριχαΐς συμβουλίαις. 

ΜΙΧΑΗΛ Ο ΤΡΑΓΛΟΣ ΕΤ. θ'. 

2180 Οϋτω σφαγέντο^ του Λέοντος, ώς εφην, 
Τραυλός Μιχαήλ άναδείκνυται χράτωρ^ 
Έτι σιδήρψ τους π^δας καθειργμένος 
* Αναγορευθείς βασιλεύς αυτοκράτωρ • 
ΕΤτ* εΙς μεγάλην προσ^ραμών έκκλησίαν 93 

2185 Παρ* άρχιΟότου γίνεται στεφηφ^ρος. 

*Άνωβεν ούτος ε7λχ$ «φαν του γένους 
Έκ Φρυγίας μεν, ά'στβος δ* Αμορίου, 
Έκφυς πεν ιατρών άπορων τε πατέρων, 
Άνήρ αποφράς, δυσσεβής. πιστών λύμη 

2190 Βαρύς τιμωρός όρΟοδοξοιίντων μέρους, 
Βάρδαλι^ οΓον ποικιλόχροος σέβας, 
Άλλος χαμαιλέων τις αμείβων χρόας, 
Της αιρετικών παντοδαπης κακίας 
Ηανσπερμία τις παμμιγής βδελυκτέα, 

2195 Άθ'.γγάνοις τε και χριατομάχοις φίλος, 
Σαδδουκζίοις μάλιστα τοΐς τρισαΟλίοις, 
Άλλ^ τε λοιπών αΙρετικών φρατρί^^, 
'Εστεργε τα Σάββατα και νουμηνίας• 
Μέ/νλο*>τ' άγαΟά και τκάλιν δρι^μου βίον, 

2200 Και τών προφητών* διέσυρε τ 6 στίφος* 
Ουκ ψετ' βιναι δαίμοτας το παράπαν 
Τόν Ίούδαν Ιφασκεν είναι δεκτέον- 
Μή κατά καιρόν έκτβλεϊσθαι κατ* εθος. 
ΙΙάτχα τό σωτήριον άπεφλυίίρει• 

2205 Ηορνείαν ών^μαζεν ούχ άμαρτίαν, 

Ουτ' άλλο κακών, φιλ($ποινος καρδία• 
θε^ν τ' όμνύναι τών 6'λων παρηγγύα, 
Ώς μη τρισυπόστατον όμνών Τριάδα. 
Ούτος βαρύς εττνευσεν ευσεβών μέοει 

2210 καθυποβαλών αΙκίαις σφας άγρίαις 

Κί\ ουγαδείαις καί τελευταΧον μ6ροις 
'Γπέρ σεβαστών προσκυνητών εΙκ^νων 
Προς τοΤσδε καθείργνυσι φωστήρας δύο 
Εύούμιον Σάρδεων συν ΜεΟοδίφ, 

^15 Τύπτει τ' αφειδώς μαστίγων πολλών βάρει 
*Ον Ευθύμιος εύψύχως φέρων πόνους 
Έναποθν){σχει βασάνοις λαβών στέφος* 
ΚαΟείργνυται δΐ Μεθ<5διος μακρ($θεν. 
Άνακτι τψδε Θωμάς τις αποστάτης 

2220 Έπιφυεις βπλοις τε κ'κΐ βαρεΤ στ^λφ 
ΙΙορθών έδ/|θυ τά πέριξ Βυζαντίδος• 
Και τοΰτ' έπι μτιζκιστον ου καλώς έδρα* 
"Ομως δίκην ετισε συσχ•θείς τάλας 
Διπλούν όποστάς ών έδρασε τον μ'5ρον. 

2225 Τούτου κρατούντος, Άγαρηνών τι γένος, 
ΟΓκησιν *σχον δυτιχήν *Ιβηρίαν, 
Άρχψ προσηλΟεν άξϊουν άποικίαν 
Σφίσι παρασχεΤν ίΧς τίνα θέσΟαι τόπον. 
Του δή κατ' αυτούς έστενωμένου τόπου 

2230 Και μή σΟένοντος σφών φέρε ι ν συνοικίαν, 
Κλ\ πείθεται φύλαρχος αυτών τοις λύγοις, 
ΚαΙ τούσδε λαβών έξέπλευσε συν στόλψ, 
Ααφυραγωγών, πυρπολών νήσους δ'λας. 
ΚαΙ πειρατικής άναπιμπλών ναυτίας, 

2235 Έπει δε καΟώρμισε τριήρεις Κρτ5τ][^, 

Τό ιτάμφορον δ' εβλεψε νήσου καΐ Οέσιν 
Ευ κράσεως εχουσαν άλλων θ' ώρίων, 
Φλέγει μονωθείς πάντα πυρί τον στόλον 
Και του κατ* αυτόν ναυτικού πεφλεγμένου 

2240 Καρδίαν οάχ ηκιστα καύσεως στόλου , 

ΚαΙ γαμετών και φιλτάτων μιμνημένου, 
Νυν ύμΤν ώδε χώρος εΐ; κατοικίαν 
Γάλα, μέλι ρέουσα γη τις, άντέ'ί.η, 0^ε3ΑΒΚ8. 94 Α λΙ) ΛΓθΙιίρΓ®8α1β ΒίβΓηιηα Γβ^ηί αοοίρίΐ. 
Ηίο 8111 ΐΓαΗβΙ)2ΐΙ ββηοΓΪβ οπβίηβιη 
ιΐΓΐ}β βχ Απιοπο Ράτγι^ία ΐη ρΓονίηοΐα, 
ί5βηϋϋ3 ίπΩπιίβ βίηβ Γβ ραΓβηϋΐ3υΒ. 
1ρ3βνίΓ ηβςυαιη, ΙιοϊΓβΙίουβ, Γιοΐβΐίαπι 
ρβδίίθ, βΐ οαΓηίΓβχ ρβΓίίβ ΟΓΐΙιοάοχοί : 
86θΙα (&ιη ναπυβ ςυ&ιη οοπυιη ραρά&ΐβοδ, 
αΙΙβΓ ςυίη βιΙβο (ϋδοοΙοΓ οΐιαπακίβοη, 
ΙιΟΒΓβϋοοΓϋΐη οιηηί^οπ» ιηαΐίΐίδβ 
οίηαιίδ αίοιαβ οοΐΐυνίκβ αΙ)οηιίπ&1)ί1ί8, 
ΑύΙιίη^ειηίβ οΙΐΓΪ8ΐοΐΏ&ο1ιΐ8(]υθ ίανβηδ, 
&ο 8α(Ι(1ϋ6δβί8 ροϋ58ίιηθ ίΓίδΙίβδίπιίδ^ 
&1ϋ8ςυΘ ίηβυροΓ ββοΐίβ ΙΐίΒΓβΙίοίδ ; 
8&ΐ3ΐ)£ΐΙα ο1)5θΓν&1)&1 6ί ηβοιηοηίαδ, 
ΓαΙϋΓδβ νίΐω 1)οηα βΐ ΓβδυΓΓβεΙίοηβηι 

Β 6( ρΓορΙ]βΙα8 οιηηβ3 ΪΓπάβΙ^αΙ ; 

(3(Βηαοα&3 ρΓΟΓδυβ ηα11θ8 688Θ ρυΙαΙ)α1 ; 
^α(^αIη άίοβίϊαΐ 683Θ Ι&υάθ ςΐί^ηαιη ; 
ρΓίοΙθΓ 8υυαι Ι6ΐιιρυ3 ραβοΐιαίβιη πΐυιη 
α ηοΙ)ί8 οθΙθΙ^Γαπ 1)ΐ6ΐ1θΓαΙ)&( ; 
8θθΓΐ&(ίοηθΐη η6^&1)&1 ίη ουίρίβ ροηβΡβ 
νβΐ ςυίάςυαιη 6!>56 ιηειίί ΓυΓίθ5α8 Ιιοιηο ; 
Ββααι 8ίο]υΓαΓβ βαοιαιαιη 8υ&(1β1)&1, 
ίαηηυαπι (ήυοα 1)γρο8ΐαδβο ηοη δίΐ Τπαβ. 
Βίο ιηοίοδίυδ βΓαΙ ραΓΐίΙ)υ3 ΟΓΐΙιοάοχίθ, 
ςυ&8 0Γθ0ί8ΐίΙ)υ3 άίπδ 6Χ6Γ06ΐ)&1, 
ηβο ηοη 6Χ8ί1ϋ3 6ΐ δυρΓβιηίβ 8αρρΙί£ϋ8 
ρρορΙβΓ Ηυ{5ϋ8ΐβΓυιη οιιΐΐυιη ίιη&βίηϋΐη. 
ΡΓΦΐβΓβ8. οοαιρΓβΙιβηί3ίϋ ίηδί^ηβδ (ΙϋΟδ, 
δαΓάίαιη βρίδοοραιη Ε11ΐ)τιηίυιη οαιη Μβΐίιοίΐί 

β ιηυΗοςαΘ βΐ βρανί νβΓΐ)βΓβ ΟΦοίάίΙ. 
Ιη Ιιίδ ΕυΙΙιγαιίϋβ ΓοΓίϋβΓ άοΙοΓββ ΓβΓβηβ 
Βΐβιηιη& ΙαΟΓ&Ιαδ ιηοπΙιΐΓ ίη εηιοί&ΐα ; 
Μβ11ιο(ϋϋ8 ΓοιηοΙαιη ίη οαΓΟβΓβπι αΜββαΙαΓ• 
Ηβρηαηϋ Ιιυίο ΤΗοηαββ Γβ1)β1Π8 (ΐϋίά&πι 
ΙιοβΙίδ θχοΓίϋδ, αηηίδ βΐ οίαβδβ βΓΕνϋ 
οαηοίαιη Β^'ζαηΙίί (1ίπρίβΙ)αΙ νίοίηίααι ; 
ίά(ΐαβ ρβΓΠΐϋΙΙο πιαίαοι άϋΓανιί ΙβιηροΓβ : 
8βά αά βχίΓΟΠίαΓη οαρίυβ ίηΓβΙίχ Τΐιοιηαβ 
ΓαοΙοΓϋΐη βοοΓϋπι άυρίαιη ρβΓβοΙνίΙροΒηαιη. 
8οΙ) Ιιοο ϋβιη το^β, ΑβαΓβηοΓυιη ςαδβάαιη 
{ηΐ^υβ οοοίάα&ηα ίηοοΐ6η8 ΙΙ)6παπι 
ρπηοίρβαι βααιη ρΓΟοΙϋυβ {αϋξ8ΐ)&1 
υΐ 86 ίη οοΐοηί&πι (ΙαοβΓβΙ αά ει1ία3 16γγ&8^ 
ςυοηίαιη &ΓθΙίθΓ6 ηιιηο ΙιαΙ)ϋ&1}&1^1οοο 

|\ ςαί 3&ιη ηοη οαρβΓβΙ ίηοοΙ&Γυιη ηυαιβηιιη. 
ΡαπαίΙ ΙπΙ)υ1ίυιη ρΓΐηε6ρ3 δβπηοηίΐ^αδ, 
ΙπιροβίΙοςυθ ίη η&νίΙ)υ3 ροραίο 
ίη8υ1&3 οωρΐΐ άορΓΰβάαη, ίηο6η(ΐ6Γβ, 
ΐΏ&Γβςυβ ορρίβνϋ ρίΓ&ϋοίβ η&νί^ίίβ. 
Ουπΐ(]υβ αρρυΙίδΒοΙ αά ΟρβΙαπι ΙήΓβιηββ, 
ιηΪΓ&Ιυβ ίπδυΐθθ υΙιοΓβοι η&ΙυΓ&ιη, 
ΙβπαρβΓίβηι οοπδ, εοιηαιοάϋαΐββ ΟΦίβΓ&β, 
Γ6οιοΙΐ3 {ΐΓΐ)ίΙη8, οίαβδί 8ϋΙ)]6οϋ ί^ηβπ]. 
Ροί^Ι ιγ], ουιη δοοία ΙϋΓΐ^ϋ άοΙοΓβ αράβΓθύ 
1]αϋ(1 πιίηυδ ςιΐΰΐηι ίηοβηιΐΐο Οα^ραΒαηΙ η&ν68, 
ρρορίβρ υχορυπι αο ρί^ηοΓϋπι ιηεηαορί&πι : 
Νυηο, αϋ ρριηοορδ, νο1)ΐ8 Ιιίο βδΐ πιαηβηάαιη 
ίιι ρε^ίοηβ (^υχ' ΙαοΙβ ΰΐ αιοΗβ ίΐαϋ; 95 ΒΡΗΚΑΜΠ ΟΗΒΟΝΟσΚΑΡΗΙ Μ ςο&πι αΐ οοεορθϋβ, ογθ νοβ, βιηίοι, 
άυοίιβςαθ αχοήΐιαβ ρί^αοη ρΓοβΓββϋβ. 
ΤθΐηροΓβ βζ ΐΐΐο Ιβιη&βΗθ ροραΐυβ 
ΓοΓίίΙβΓ ίηβοΐ&ιη β]ιΐ8ςιΐ0 &γο68 Ιβηαϋ. 

ΤΠΕ0ΡΒΙΐυ8 ΜΙΟΗΑΕΙΙδ ΡΙΙΐυβ ΑΝ. XII. 

ΜοΓίαΙί Μίοΐιαβί νϋ& (ϋββηάβηβ 
ίιηρβΓίυαι ΩΗο ΐΓ&(ϋ()ϋ Τΐιβρίιίΐο ; 
ςυί Γ6ΐί£;ίοηθ & ραβηβ ίιηΙ)αΙυ8 ρΓ&να 
ρ&ΙβΓπα τίβυβ 6ΐ ροίβηΐί® βίιηυΐ 
ΙιβΓθδθΟβςαο !ι6γθ8 6ΐ 8υοο68βθΓ : 
ίιηο οορίοβο Γβ^ίοςυβ χηοάαίο, 
υΐ ίη ρΓθν6Γΐ>ίο ββΐ, ρβίΓβιη Βυρ6Γ&η8, 
1ΐΏρΐθΙ&ϋ8 βυβΒ ΓβΓνίάοιη ίαρορβίΏ, 
οοαίΓΑ οαϋοΓθΒ ίπι&^ηυαι 8ρΐΓ&η8. 
ΟφίβΓυιη ]αη8 ίηοοΓΓαρϋ Ιβηαχ 
^υ8^&ΓυIηςα6 Ιβ^υΐΏ ου8ΐθ8 θγ&Ι; 
οΐ]]α8θβ Γβί ρΓοΓθΓβχη 1θ5ϋΐΏοηί& 
Ι1]α8(η8 νίΓ ίιηρθΓ&Ιηοίβ Γγ&16γ, 
ηοιηίηβ ΡβίΓοη&β, άίς^ηίΐαΐβ άΓαηςι&πυβ, 
&άν6Γ8υ8 νίοίηαιη ίβιηιη&πι ^^^11Γ^α8 θγ&Ι, 
άοιη θΧΒίΓυβηάίβ &1ϋυ8 ουΙ>ίοιι1ί8 
ι11ίιΐ8 άοιηυιη άβίπιηθηΐο βίβοθΓΟ^. 
ΜϋΗθΓ ί£^ίιΐΓ Γβ^θΐη ίηνοο&νϋ, 
ςυί ^α88^^ α Ρβίροοα ά&ιηηυιη Γββοί. 
Βίο άθ 8α& ηίΐιίΐ ΓβιηίβίΙ ^^^^8^^^^&. 
Α00Θ88Η ΟΓ^ο αά Γβ^βιη ιηαΙίβΓ ϋβΓπαι, 
οοαίΓΑ άηιη^&Γϋ νίιη θχρο8ία1&η8, 
Βϋ&ιηςαβ ίο]αή&ιη ο1&ΐΏϋβη8 ΐ|αθ8ία 68ί. 
Τυηο Γθζ 8αΙ>ιιιί88ί8 ςαί Γβιη οο^ηοΒΟΟΓβηΙ, 
υ1)ί ΡθίΓοηαζη οηιηίηί αΓΩηβιη 86ΐνί(, 
ϋα^ΓΐΒ ίη βαιη ηΐβ αηίιη&άνοΓϋΙ, 
6ΐ 8ίβ ροηϋαιη ραΙ>Ηοβ ίιι υΓΚ)θ βχροβαϋ : 
ΙαΐΏ οάιΩοίαιη & ίαηά&ιηθη1ί8 8υΙ>Γυϋ, 
^υ88^^(I11θ ίίθιηίηο οα&Ιοηθίη &11π1)υί• 
ΙηβαρβΓ οηθΓ&η&ιη ρίβηλπι χη6Γοί1)α8 
η&νβιη οοη8ρίο&1υ8 β γθ^ια άοιηο, 
ςιι» ηορβΓ & ιηβΓβ&ηάο ΡβνοΓΒΐι ΓαθΓ&Ι : 
υ1 Ιιαηο Γβ^ηβ οο^^11£ρ8 ββ86 βαάϋί, 
ίρ8&ΐΏ οαηα ιηοΓοίΙ)») ί^ηβ οοηβαιηρΒϋ ; 
ςυί& Γβ^θβ, ίηςοϋ, Ιιαιιά άβοθ^ ιηβΓΟ&ΓΪ 
ηβοά&τάαη&ήοΓοιηνϋ&ιη βοςαί ; 
86ά ρήναΙοΓαιη ίά οοηάίϋοηί ΓθΗηςαοΓβ, 
ιιΐ Ιιίηβ ΙαβηάβΒ νίΐΦ οορίαιη 1ι&1)6&η(. 
ΑΙ ςο&ηίαιη ^υ8^^ ίοΓνίοΙυΒ 8ΐη&η8 θγ&Ι, 
ί&ηΐυιη βΓ&νίβ ΐΓαοαηάιΐΒςαο 6Γ&1 
&άνθΓ8α8 νβΓ8Β ΓβΗ^ίοηίβ ιΐ88θο1α8 : 
Β&ΟΓ&Γΐιιη βίβηίιη οάίο ίαιαςίπαιη 
ίιηϋυΙαΒ^ ςυίβαχηςυβ ΙιίββάΜύβΙϊΑηίΙιοηοΓθΐη, 
8&ηοΙθ8 νίΐ&ςαθ &η£;θΙίο& νΐΓ08 ρροάϋοΒ, 
νοίαΐ 1ΐ08ί68, ίιηρίθ8 &1)οΐΏίη&1)ίΐ68, 
οιηηί &Π1ί^θΙ>Αΐ ιηο1β8ϋ&Γαχη (^αβΓβ, 
ηαΐΐ&ιη οιηίϋοηΒ 88θνϋίβ 8ρβοίθΐη. 
ΟυβίαΒ&Ι ί£^1αρ, ρβΠθΙι&Ι ίη 6Χ8ί1ίαιη« 

αΓβΙ>&1, 08Β0Ο νίοΟίΟβ Ι6η6ΐ>&( ΟβΓΟβΓβ, 

ιη6Γ^θ1)&1 Εςιιίβ, 1οη^8 ιΐΓ^θΐ3&ί ρ(θαί8, 
ί&οΐβιη οοιηραη^θΐ)»! (ο 8αρρϋείιιιη ηονιιιη 1) 
Οαο ρ&Ιτ&οΒ Ιιίο ΓαηοΒίΐΒ 8&1&ηίοο1&, 
8ίΙ)ί νί<ΐ6ΐ)&ίιΐΓ Γθΐη Οβο Δοοβρίαιη ίβοβΓβ 
ίρβίςυβ £ρΓ&1αιη θχ!ι<Κ>βΓθ ίαιηυΐίΐίαιη Β ΈνίΕκρ χατοιχήσατβ συσχόντΕζ φίλοι ^ 
2245 Κα2 φ{λτατα χτήνισθε γήμαντβς '^^Χ*• 
Έχ τ<»υδβ λοιπόν Ισμαήλ Ισχορόν γένος 
Νήσον χατέσχον χα( τά της νήσου χράτη 

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ο ΓΙΟΣ ΑΊΓΤΟΓ ΕΤ. ΤΒ • 

Ό Μιχαήλ δΐ τ&ν βίον χαταστρέφβι 
Λιπών τό χράτος παίδι τφ βεοφίλφ 

2250 Σί^ας μίν ού τρέφοντι χαλ6ν Ιχ νέου, 
Άλλα παρφας δυσσεβείας χαΐ χράτους 
Όφθέντι χληρούχφ τε χαΐ διαδ^χφ, 
Μαίλλον δι πολλφ χαι βασιλιχφ μέτρφ 
Νιχώντι, χαΟά φασι, τδν φυτοσπ^ρον 

2255 Της δυσσεβείας διαπύρφ μανίς^, 

Έν προσχυνηταΐς εμπνέων ήν είχ^νων. 
Στάΐμη δΐ δίχης ά^($επους πεφυχότι. 
Και των ν<(μων φύλαχι των ε^ χειμένων* 
Και τώνδε μαρτύριον α μέλλω «ρράσειν* 

2260 Λαμπρών τις δνήρ σύγγονος βασιλίδος 
Κλησιν ΙΙετρωνας, δρουγγάριος ά{(αν, 
Έν γειτόνων γύναιον οίχουν ήδίχει 
Τφ τάς διαίτας των δ($μων 6ψουν μέγα 
Τφ δω ματ ί φ προξενεΤν τοΰδε βλάβη ν* 

2265 Ό χαΐ προσήλθε βασιλε'ΐ τούτου πέρΐ• 
Ό δ' εδ χελεύει ΙΙετρων^ λύσαι βλάβην. 
"Αλλ' ούτος αδΟις άδιχών ούχ άνίει* 
Πρι^σεισι γυνή τφ στεφηφ^ρφ πάλιν 
Καταβοώσα τής β(ας δρουγγαρίου, 

2270 Τήν άδιχίαν έχτραγφδεΤ σ^ν γ($οις' 
Στείλας βασιλεύς εξετάζει τήν δίχην, 
ΚαΙ γνους Πέτρωναν όπόδιχον α!τ(αις 
Αΐχίζεται μάστιξιν αυτόν ένν6μως, 
ΚαΙ στηλιτεύει φανερώς έν τζ πύλει, 

2275 Καΐ συγχατασπ^ τάς δίαιτας έχ βάθρων 
ΚαΙ τζ γυναιχΐ τάς 6λας διανέμει* 
Κα) φορτίδα δΐ των άγωγ(μων πλέαν 
'Ιδών προχύψας έχ βασιλείων δύμων 
Έξ εμπορίας χατάρασαν άρτίως 

2280 ΚαΙ βασιλίδος τυγχάνειν γνο2>ς φορτίδα 
Έμφορτον αυτήν τφ πυρί χαταφλέγει, 
Μή δεΐν βασιλείς έμπορεύεσθαι λέγων, 
Μήτ' οΙ>ν παλιγχάπηλον άνύτειν βίον* 
Μοίρς^ δ' Ιδιώτιδι ταυτ* άφιέναι, 

2285 'Ως &ν άφορμάς συμπορίζωνται βίου. 
*Αλλ' ώς διχαίου διάπυρος ήν φίλος. 
ΟΟτως επαχθής χαΐ δύσοργύς τις λίαν, 
Τιμωρός διτην εύσεβεΤν τ[ίρημένοις. 
Έλύττα χαι γάρ χατά σεπτών είχύνων, 

2290 ΚαΙ προσχυνητάς Ιερών μορφωμάτων 
Άνδρας αγίους, άγγελιχοΙ)ς τον βίον 
'Ος δυσμενείς τε δυσσεβεΐς, στυγητέους 
Πάσαις έχάχου των λυπηρών Ιδέαις, 
ΜηδΚ προλείπων εΤδος άπανθρωπίας, 

2295 '^χίζετ', άπήλαυνε, χατεπυρπ(!λει, 
£(ρχτ^ ζοφώδει χατέχλειε δεσμίοας 
ΒυθοΤς έδίδου χαΐ μαχραΤς χαχουχίαις, 
*Έ)οτιζεν 5ψεις, & ζένης τιμωρίας Ι 
Κα) ταύτα ποιών έχμανώς Σατάν λάτρις 

2300 Λύτφ δοχών ήν τά βεφ πράττειν φίλα, 
Ή χαι λατρείαν τφδε δεχτήν προσφέρειν. 97 

*ξ[ Τ"»)^* Χριστός έν λίγοις Ευάγγελο ι ς. 
Ταντ* δρα -πλείστους ένΟέως ήνδρισμένους 
Και χριστομάχοντ ουδ* έλέγξαντας πλάνην 

2306 Μρψ παραδους μάρτυρας άπβιργάχει* 
Άλλοι δ' ένακέμειναν άλείπται β (φ, 
ΟΓς Μεθόδιος 6υνάρι6μος τυγχάνει 
Καΐ Θεοφάνης αωφρ^νως οτιγματίας, 
ΚαΙ ζωγράφος Λάζαρος χαυθε^ς τάς χέρας, 

2310 Λ^ς ευχερώς Ιγραφεν ε^χ^^ας πάλιν. 
Θεόφιλος σχεΐν σύζυγον βίου θέλων 
Κοινωνόν &μΛ τοΰ χράτους χαΐ του λέχους, 
Χορ&ν αυνήζε παρθένων πολλάχ($Οεν 
Κβϋΐεάν άπασών, 8ψιν ευπρεπέστατων 

2315 *βν αίαπερ έξέλαμπε των &λλων πλέον 
Οίος σελήνης πλησιφαους τις χύχλος 
αώματος &^$ λαμπρ^τητι του γένους 
Και μαρμαρυγαΐς των λ6γων Βίχασία* 
Χρυσοΰν τι μήλον άμέλει φέρων αναζ 

2320 Περιπόλων ήν τον χορόν των παρθένων 

Μνηστρον αχοπών δούναι τι τούτο φιλτάτ^* 
'Ού οΰν θεαται παριών Ε!χασ(αν, 
Κάλλους περιττού θαυμάσας χάρην, έφη. 
Αιά γυναιχός φαύλα πάντ' άπε^(§ύη• 

2325 "Ή δ' ήρήμ' άντεφησεν εύστ^χως ^αν, 
Άλλ' έχ γυναιχδς πηγάζει χαί βελτ(ω* 
Ό δ' οηί θα^μάσας τήν παρΟένον, 
ΚαΙ δοΙ>ς τό μήλον παρθένφ Θεοδώρα• 
Χώραν έχούα^ πατρίδα Παφλαγ'^ν ων, 

2330 Πλην ευπατριδών πατέρων χατηγμέντ^ 
Καινιηνον αυτήν ίγεται χράτους, λέχους, 
Τήν Είχασίαν παραβλέψπς^ ώς Ιφην* 
Έ μή τυχούσα χοσμιχής σχηπτουχίας 
Ού νυμφίου τε γη μένους βασιλέως, 

2336 Πλουτεΐ νθΊ[^τόν παντάναχτα νυμφίον, 
ΚαΙ βασιλείας ουρανών χληρουχίαν. 
Μονάσασα δΐ χαΐ μονήν δει μα μένη, 
ΈσχεΤτ* έν αύτ?ί προσλαλούσα ταΤς βίβλοις, 
Ής μεστά συγγράμματα χαρίτων 2φυ, 

2340 Ή δΐ βασιλις ή βεοΰ ^ζΐα δ^σις 

Στέργουσα χρύβδην εΙχ6νας σεβασμίας 
Κατεΐχεν ίνδον εύλαβώς χιβωτίου, 
Μανίαν έχχλίνουσα τοΰ συνευνέτου 
"Ηνπερ προσηγε προσχυνηταΤς είχόνων. 

2345 Και δή ποτ' αύτης προσχυνούσης ει/^νων, 
Αισχιον άνδράρ ιον αύτου θερσίτου 
Παράφορον νουν χαΐ παραχεχομμένον, 
Άναχτόροις άθυρμα, ψυχαγωγία, 
Έρώτ' έπίσταν, Τί τάδ' εστί, ώ Μάνα ; 

2350 Ο&τω γάρ ώνόμαζε τήν βασιλίδα* 
Ή δ' αφελώς ειρηχε, Κα/ά νινία. 
'ΕχεΤΒεν οΐίν ίδραμε πρδς βασιλέα 
'£χεΐν6 τ' άνθρώπιον ώς εΓθιστ6 οΐ. 
Ό δ* ήρετο έξ 6'του περ' Ιίχειν χα) π<(6&ν' 
2355 Τ6δ' έχμάνας Ιφησεν ήχειν ένθάδε, 
ΚαΙτ ήνδε χαλά προσχεχτησθαι νινία. 
Συνείς βοισιλε2>ς ε^χ^νας τα νινία, 
Θυμοΰ πνέων ^πεισι προς βασιλίδα 
ΚαΙ λοιδορεΤτζι χαΐ χαθιχνεΤται λ<(γοις. 
2360 Ή δ' ή ν σοφιστήν άπατώσα χαχίας, Ο^ΕβΑΚΚβ. 98 Α α<^ αΗ ΟΙιηβΙαβ ίη ββπηοιιβ βν&ο^θΐίοο. 
δί θΓ^ο ρΙαηιηοΒ άθΟθΓίαηΙθΕί ΓοΓίϋβΓ, 
βοοίεβίαιηςυθ ι1υ^α8 αΓ^αβηΙθβ αΦΓββίαι, 
ιηοΗβ άβιηηβΙθ8 6Γβοίθ1)&1 χώ&γ17γ68. 
ΑΙίςαοΙ Ι&πίθη ιηοηγΗι 1ιογΙ&Ιογθ9 
βυρβΓνίχβΓαηΙ, ία ςαίΐιυθ ΜβΙΙιοάίυβ, 
ΤΙίθορΙι&ηββςυβ ΙιοπθθΙο οοηιραηοΐυβ βΐί^ιηβιΐβ, 
β( ρίβίΟΓ Ι^αζ&Γυβ ςαί ρβρυβίίβ χηαηί1)υ8, 
1)6ΐ1θ Ιαιηβη ΓυΓδυβ ρίη^6ΐ)&ί ίιηα^ίη68. 
^&Εη Τ(ΐθορ1ιίΙυ8 αρρείβαβ νίΐφ βοοί&ιη 
ίιηροΓϋ βίιηυΐ Ιοηςυο ρ&Γΐίοίρβιη, 
οΙιΟΓαιη ιιηάβουπιςυβ οοΐΐο^ϋ νίΓ^^ίαυαι, 
ςυ&Γαιη βίβί ηυ11& ηοη ογ&Ι ίοηχιο3ί88Ϊιη& 
ίηίβΓ Ιιαβ Ιαπιβη ιηβ^ί8 6ΐηίο&1)&(, 
ςυ&Η8 β8( ΙυηοΒ ουηαυί&ΐυδ 0Γ5ί8, 

2 νβηυβίο οοΓροΓθ βΐ £^θηθΓί8 8ρ1βη(1οΓβ 
ββΓίηοηίθςαθ βΐί&ιη άί^ηΗ&Ιο Ιο&8ί&. 
ΑιΐΓβυιη θγ^ο ροιηαιη ιη&ηο ^γθπβ 
οΙιΟΓυιη νίχ^ηοπι γοχ είΓουιηίΙ)&1, 
α( Ιιοηο ^Γ&Ιιββίιηφ ά&Γβί «ΓρΙι&ϋοηβηι. 
υΐ αυίθΐη νίάϋ ίη (ΓΑηβϋυ Ιο&8ί&ιη, 
ΓοΓίηαιη βχίιηίιιχη ιηΐΓ&ηβ ραβίΐββ, &ϋ : 
Ουαβία οΙ>νθηθΓαη1 ιη&1& ρβΓ ηαυϋβΡθίη. 
Ι11& 8αΙ)ΐιιί88θ, 86(1 ρΓαάβηΙβΓ αϋιηοάιιιη, 
ΑΙςυί βχ ηαυΙίθΓθ οαβΙίοΓα ιη&η&ηΐ, βϋ. 
Εθχ &άιηίΓ&Ια8 νίΓ^^ηβαι, ρΓΦίβήίΙ ; 
ροιηοςιιβ ΐΓ&άίίο νίΓ^^ίηί ΤΙιβοάοΓ® 
ρ&ίηαιη ςυίάβιη 1ι&1>βηϋ Ρβρ1ι1ας[οιι!&πι, 
86ά άβ ρΑΐποϋ8 £;βιιϋ« ρ6ΐΓθηΙΐΙ)υ8, 
1)&ηο 8ΐιηα1 ίιηρεηί Ιοηςαβ ρ&Γϋοίρθίη 

ρ ίββίΐ, ρΓβΙβΗΐΐλ, υ( ^&Iη άίχί, Ιβ&8ΐα : 

ςυβΒ ιιΙ>ί οααηά&ηαηι ηοη 68( &(1βρί& βοβρίηιιηι 
ΙθΓΓθηίςυο γθ£^8 ιιυρϋιβ βχοίάϋ^ 

Βρίηΐ&ίοχη θΐ οιηηίιιπι Ηβ^βιη Βροηβαιη 
ΙυβΓ&Ια 08ΐ 6ί οοβΙθβΙιβ γο^οϊ βογΙοιπ. 
Μοηί&ΐίβ βηίαι οοηάίΐο ζηοοΜίβπο, 
ίη Ιιοο 86 θχβΓοαΙΙ 111ΐ6η8 Ααηβ ορβρ&ηι ; 
6^α8ςυ6 θΧ8ί&η1 ρΐ9ηί ΙθροΓβ 1ίΙ)Π. 
ΑΙ ίηαρβΓ&Ιπχ, ίηοίγΐυιη Οβί άοηαιιι, 
8&6Γ&8 ίιη&0ίη68 οΐ&ηοιιΐυιη 6οΐ6η8, 
86ηΓ&1)&1 ΓβνβΓβηΙθΓ ίη &γο& οοηάίΐΑβ 
ίηβ&ηαηι οάίυαι ^οη^υ£;^8 (ΙβοΙίηβηΒ, 
ςυο οα11θΓθ8 ίω&κίηαιη ρΓοββςυβΙι&ίαΓ. 
Οϋίηςαβ 111& αΐίςυ&ηάο 1ι&8 ίρβ&β εοΙβΡθΙ, 
Ιιοιηυηοίο ςηίά&ιη Τ1ΐ6Γ8ϋβ άβΓοΓίηίοΓ 
άθοίθηϋ ηιβηΐβ ρροάϋαβ οί ίη8ίρΙθη8, 
*^ τβ%η ρ&Ι&ίίί ΙαάίοΓοηι 1αάί1)Γίιιιη, 

ΐΌ£;ανϋ &(ΐ8ίιιη8 : Οαίά Ιιβ ίχχηί, ο Μ&η&? 
Ιιοο οηίπι ηοιηίηβ Γθ£;ίη&ιη &ρρθ11&1)&1. 
Ι11& ραΓβ Γβ$ροηάϋ| 8ηηί ροΙοΙίΓΟ ραρβΒ. 
ΡΐΌϋηα8 Εά Γβ^οχη ίΠίηο ουρβα οοηοίΐο 
Ιιοαιυηοίο ίΐΐο τθηίΐ ρΓΟ πιογθ βαο. 
Εοχ ΒοίβοίΙ&ΙοΓ υηάοη&πι 1ρ8β νοηίαΙ : 

νθ8&ηα8 ίΙΙίηΟ 8686 ΓβάΐΓβ ϋϋ, 

6( Γ6^ίη&χη ρο88ίάθΓ6 ρηΙοΙίΓαβ ρυρβ8. 
Ηοχ ραρ&8 ίηΐβΐΐί^οηβ 6886 ίχηβ^ίηββ, 
ίΓ& ίη&ΑΠΐιηαΙη8 ρβι^Ι αά Γβ£;ίη&πι, 
6&α}ςιΐ6 ο1)^α^£;&^ οοιηρ6ΐ1&η8 ν6Γΐ)ί8 ιίΒρβΓίβ. 
Ιρβα ο&γχΙΙαΙοΓβιη άβοίρΙβηβ ίιηρΓθ1)αιη, 99 ΕΡΗΚ^ΕΜΙΙ ΟΗΚΟΝΟΟΚΑΡΗΙ 100 &Η 86 ίη βρβουΐο οοπίθΐηρίαηίοιη ερβοίΓα, 
ΓοΓιηαιη βααιη αρρβΙΙαΒββ ρυραΓυιη ηοιηίηο, 
81β βίοευΐα τα^ια βχβϋηχϋ ίπαιη. 
Κβχ Ιιίο Τΐ3βορΙιίΙυ3 βββρβηυιηβΓο 

Ιϋΐη ρβΓ 86 ίρββ ΙυΐΏ ρβΓ (1ϋ0β3 1)β11Ϊ003, 

ςιΐ08 παϋΐΐοβ ΙιαΙίυίΙ ΓοΓίίαηΐΓΏΟ ρΓθΒάίΙοδ, 

Μαηυβίβπι ρΓδεββΓίίπι αο ΤΙιβορΙιοϋυιη 

ΓβΙίοίΙβΓ 1)β1ΐ8ΐνίί ουιη 1ΐ03ΐίυΓη οα?(ίβ. 

ΑιηΙ)θ βηΐιη βΓαηΙ άβχΐΓΐ ΓθΓΐβ3(3υβ, 

ηβηαίηίςϋβ οβ(1βΐ3αηΙ βϋΟΓυπα ΙβπαροΓυιη 

ΒίΓβηυϋαΙβ νβΐ αΓίβ ίιηρβΓΕίοπΒ. 

Ιρβθ ΤΙΐ6ορΙιί1υ3 1ΐΙ)6Γαΐ6ΐη ιηαηυιη 

πιιιηϊβοβιηςϋβ οΐΏηίΙ}ϋ8 ροΓπ'ββΙίαΙ. 

Οα&Γβ βϋαπ) ΙιοβρίΙίϋΐη βρίβηάΐάυσι ιηα^αυπί), 

Βά ρβΓβ^ηηοδ οχοίβη(1θ8 βχβίΓυβπδ 

8αίπ36ΐ (ΒάϊΩοίο ηοιηβη ίηάίάϋ, 

ςηοά &η1θ& ΓαβΓ&ί δοοΓίοΓαιη ΙυδίΓυΐΏ. 

Νβο Γβί νβηβΓΡδδ ρΓΟΓβυβ βΓβΙ οΙ)ηοχίιΐ8, 

86(1 οαβίίιηοηίφ 8ίυ(]6ΐ)αΙ ιηίπβο6. 

Αΐβχίο αυίδίη οοβαοΓπβηΙο Μθ3θΙί 

θχ ΑΓίηβηίοΓαπι ΟπηίΙ&Γϋΐη οΙ&γο ββηθΓ6, 

βίΓβηυο νίΓΟ 6ΐ άυβί ΐΏβ^ηδίηίιηο, 

6ΐ νβηυδίαΐθ νυΐίυδ βχοΓηαΙο» 

Μαπ&ιη ΩΙίαιη ηυρίπδ εορυΙ&τΚ, 

&ά(1ίΙο ΙιοηοΓβ ϋΐυΐί ΟΦβ&ΓβΙ ; 

ΐΏίδϋςυθ εοΓη οΐαδδβ εοηίΓα ΙιθηςοΙ)&Γ(]θ3. 

Ββίί 6ηίιη ίηνί(ίΙβηίθ εοΐΏίΙαίυ, 

αίςυθ αριιά Γβ^βιη οαΐυιηηίαηΐβ ΟχβαΓβιη 

υχοΓ άυιη νίχίΐ ο&ΐατηηί&δ άΐβρυΠί. 

8θά ρο8ί(}υ&τη ΠΙα νΙΙ&ιη άβδβρυίΐ, 

δίαίίηι Αΐ6χίπ3 τηυηάί ββ ροτηρα &1)άί68ίη$ 

€βΒ8&Γ6& άΙ^ηίΙ&Ιο, ρΓθρίη(|υί3, βαπβ, 

ρΓθΓ&ηί€[α6 οτηηί ίιιιηυΐίυ Βδεουΐί, 

ραυρβΓβιη ΟΙΐΓΪδΙί βχβιηρίο β&οουιη ίηάυϋ, 

οωηούίυηιςυθ Ιοη8& οοιηα ίη^Γ6δ3υ8 θδΐ 

Αηΐΐιβιιιϋ 86ί1ίθ6ΐ ςυοά ίρββ οοηβίΓαχβΓαΙ, 

)1)ί(}αθ ιηοηαοΐιυβ νίΐ» εοηΓεοίΙ ουΓδϋπι. 

Εχίη Αιηοήο ΤΙιβορΙιίΗ ραΐήα 

Α^&ΓΘΟΟΓυπ] ε&ρίο βχβΓοίίίΙ^υβ^ 

ίοηαιη6Γ&1)ίΗδ ΙπρΙ)» ςΐ&άίο ρβπϋ, 

αΐί&δςυο ρΐυπιχια δβΓνίΙυϋ αάάίεΐα 

αά Β&γΙ)&γο8 3υΓ6 ]}β11ί αΐιαοΐα ΟδΙ : 

αίςίαβ ίη Ιιίδ βΓαηΙ Ιβ^ίοηυιη άυεββ 

ίΐΐίο 1)6ΐ1&ηϋυιη ςυ&άΓ&^ίηΙα άυο, 

ςαί θΐίαιη ιη&ΓίγΓΟδ άβηίςυο ον&δβηιηΐ. 

Ηοδ ιιί ΓβάίιηβΓθΙ Γβχ Ιβ^βίΐοηβιη πιίείΐ 

Βΐ^ηιΤιοαηίβιη ΡβΓδίάίδ Ιγπαηηο 

υ1 Ιιοδ άίιηΗίβΓβΙ; αοοβρϋβ Γβάίιηϋδ 

οεηΙβηαΓϋδ (]υ&1υοΓ ουιη νί^ίηΐί. 

βθά νβΓΐ)8ΐ ΓθδρυοΓίιηΙ αυΓ68 Ι38γΙ)&γφ. 

0α&Γ6 ίιηρθΓ&ΙΟΓ Ιοη^ο ιηοθΓΟΓβ &(ΓβοΙυ8. 

εοηΐηιοΐο πιογΙ)0 ιηίδβΓβ α1)ΓυρίΙ νΐίαπα, 

υχοΓβιη Αίςΰθ ορίίιηαΐββ ναΐάβ βχοΓ&ηβ 

υί α5οΙβη(1θ3 οηραΓβηΙ ίΐΌα^ίηβδ ; 

&1ςτΐ6 υ1 ^ο&η^οιΏ Ιαραοα, ηοη ροδΙοΓΟίη, 

Εοοίββί» οαΙΙιβάΓ&Εη ΓβΙίηβΡβ δίηβΓβηΙ. Α Ύάς Ιν κατ(5πτροις έμφάσεις λέγουσα πως 

Μορφής έμής ιδϊΐν τε φράσαι νινία. 
Οίίτω Ουμου σοέννυσιν εΙπουσα φλ($γα, 
Οΰτος βασιλεύς θε'ίφιλος πολλάκις 

2365 Και δι' Ιαυτου και στρατηγών ταγμάτων 
"Αλλων τε πολλών ανδρικών, εύκαροίων, 
Μανουήλ δ' ούχ τ^κ.στα και Θεοφ(ίβου, 
Μάχας κατώρΟου κτιννύων αντιπάλους* 
"Ηστην γαρ άμφω δεξιώ, ρωμαλέω, 

2370 Και των κατά σφας ούδενός λελειμμένω 
Εύανδρίαις τε και καλαΤς στρατηγίαις. 
Και χεϊρα δ' είχε φιλόιιμον. πλουσίαν, 
Εύεργετικήν, φιλόδωρον εις δ'λους• 
"Οθεν ξενώνα και φαεινόν και μέγαν 

2375 Ε'ς άνάπαυμα τών ξένων άπαρτίσας 
Λ Κλήσιν έαυτου τψ δομή μάτι νέμει, 

Οίκων γυναικών οντά το πρΙν άσεμνων* 
'Ήττητο δ' ούδεν αφροδισίων σφόδρα 
Τζ σωφροσύνη προστετηκώς έκτ($πως* 

2380 *Λλεξίψ δε τψ Μωσηλε τούπίκλην 

Έξ Αρμενίων Κρηνιτών λαμπρού γένους 
Άνδρι στρατηγψ, γεννάδ^Ε, ρωμαλέψ 
Κατά -χαρίτων ό'ψιν ήγλαϊσμένψ, 
Μαρίαν συνφκισε τήν θυγατέρα, 

2385 Τιμή σας αυτόν άξί^^ τη Καισάρων* 

Και συν στ(5λψ πέπομφε προς Λογγιβάρδους 
Φθόνου μένου δΐ τοις κατ' αυτόν άνδράσι 
Και τφ βασιλεΐ γ* ένδι&βεβλημένου, 
Διαβολών σύζυγος ήν ζώσα λύτις* 

2390 ΈπεΙ δ' εκείνη κατέλιπε τον βίον, 
ΕύΟυς περιφάνειαν έκ"^ιπών βίου, 
^ Καίσαρος άξίαν τε, συγγενείς, φίλους, 

*Αλλά τε πάντα καΐ πλέον τύρβην βίου, 
Τό κατά Χριστόν άμφιέννυται ράκος, 

2395 ΚαΙ τρίχα καρεις τήν μονήν ύπεισέδυ, 
"Πν αυτός ανήγειρε τήν '\νΟεμίου• 
Έν ^ μονάζων καταλύει τ(5ν βίον. 
Του δ' Αμορίου πατρίδος Θεοφίλου 
ΤαΤς Άγαρηνών σνρατιαΐς ήλωκ6τος, 

2ί00 Άπειραριθμήτου δΐ κτανΟέντος στίφους 
Και πλήθος ήλω μυριάριθμον τότε 
ΆχΟ^ν δορυάλωτον σύτοΤς Βαρβάροις, 
Έν οΐς στρατηγοί τών έκεΤθι ταγμάτων 
Δεκάς τετραπλή (37) συν άπλ^ ξυνωρίδι, 

2405 Οί μαρτύρων βυραντο καί στέφη τ^λος* 
"Ωνπερ πέπομφε πρέσβεις ό γ,ράτΐύρ 
Β Άπαγγελοΰντας τψ κρατουντι Περσίδος 

Λοΰναι λαβόντα λύτρα τήν λύσιν σφίσιν 
Κεντηνάρια προς τέτρασι δις δέκα. 

2^10 Άλλ' ού προσέσχεν ακοή φαύλη λόγοις' 
*Οθεν βασιλεύς έκτακεις μακρ^ λύτηρ 
Νοσήσας άπέ;$^ηξε κακώς τόν βίον, 
Πολλά δεηθείς συζύγου τών τ* έν τέλει 
καθαιρέσει στέργοντας τών εικονισμάτων 

24ί5 Τών Ίωάννην λύκον, ούχΊ ποιμένα, 
*Εφί καΟέδραν κατέχειν Εκκλησίας. (37) Οοά. τετραπλή. 101 0α£3ΑΚΒδ. 102 ΜΙΧΑΗΛ Ό ΓΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟν ΣΓΧ Τξί ΜΗΤΡΙ α ΜΙΟΗΑΕΙ. ΤΗΕΟΡΗΓΜ ΡΙΙ.ΐυ8 ΟϋΜ ΤΗΕΟΟΟΗΑ ΘΕΟΑΩΡ^ ΚΑΙ ΑΓΘΙΣ ΜΟΝΟΣ. ΟΜΟΓ ΕΤ. ΚΕ 

Είτα κρατάρχ£ΐ του κράτουΰ θεοδα>ρα 
Συν παιδί βραβεύονσα γαλ•/;νης δόσιν* 
'Βζ Ίτρώτον έργον κατάγειν τους φυγάδοίς 

2420 Τους τ* έν φυλακαΤς έκλύειν καθειργμένουζ, 
ΝεΤμα{ τε παΰλαν ταυ διωγμού καθάπας * 
Μετά δ' άναστή^ωσ'.ν Ισπευδε δρασαι 
Των Ιερών τε ιτροικυνητών εΙκόνων. 
Βιτα κατάγει τοΰ θρόνου Ιωάννη ν, 

2425 Άντεισάγει δε ΜεΟοοιον άξίως, 

Ού προστατοΰντος ορθοδόξων του στίρους 
Καθ^δρυσις γένοιτο σεπτών εικόνων, 
Εις τούμοανές τε προκύνησις τοις δ'λοις. 
ΤίΟ' ή βασιλίς ποιμεναρχών πλήΟύος, 

2430 ΙΙρδς δ' αδ λογάδών ένθ&ων μονοτρόπων 
ΔεΤται λιπαρώς του ξυνευνέτου χάριν • 
*Ως ^ 6π* αύτοΤς διαλλακταΤς, εύχέταις 
θεός βασιλεΤ θεοοίλφ πταισμάτων 
Και χριστομάχου της πλάνης λυσιν νέμοι 

2435 Συγγνωμοντ(5σας ώς συμπαθής Δεσπότης. 

ΚαΙ τώνδε προσσχών ταΤς λιταΐς εύζαμένων, 
ΟΤα θεδς φίλοικτος, ευσπλαχνος φύσει, 
'βς πριν Μανασσην άςίοΐ σωτηρίας (38). 
Ό δ' ένδίκως εκπτωσιν υποστάς θρόνου 

2440 Γόης 'ίαννης έν μονίΐ που διάγων 

Χρίστου τε μητρός τοΰδε λαβών εικόνας 
"Ομματ' άπεμαύρωσε τώνδ' ό μαινόλης • 
"Οπερ μαθοΰσα βασιλ'.ς τρισολβία 
Ζήλου φλεχθεΤσα τψ πυρί τήν καρδίαν 

2445 Τοΰδ' έκκοπηναι τάς κόρας τών ομμάτων 
Είς εκτισιν ένδικο ν ε6θ^">ζ ήξίου. 
Όρμης δ* άνείρχθη ταΤς τινών συμβουλ(αις • 
Πλην πέμψας τ^κίσατο τούτον σκυτάλτ^ 
ΙΙληγαΤς μακραΐς κόψασα τοΰδε σχρκίον. 

2450 Ταύτης κρατούσης Βουλγάρων άρχηγέτης 
Μαθών γυναικι συν άπαλφ τεκνίφ 
Τήν 'Ρωμαϊκήν ήγμένην αύταρχίαν, 
Σπονδών δράσειν σύγχυσιν ήπε(λει μέγα 
"Ας εΤχε συνΟεις ανακτι τών Λύσόνων, 

2455 Και καταδραμεΤν τους 6'ρους 'Ρωμαίδος • 
Πρδς τόνδε, φάναι τήν βασίλισσαν λόγος • 
θεψ δΐ κάγώ συντρίβοντι τάς μάχας 
θαρρούσα πάντως άντιτάξομα( γέ σοι • 
Κδν μίν νικήσω συν θεψ μαχουμένη, 

2460 Μέγαν δφλήσεις τον κατάγελων δ'λοις • 
Ει δ' αδ νικήσεις ου το νΤκός σοι μέγα 
Γυναίκα νικήσαντι θήλειαν ©ύσιν 
Ώς ουν τάδ' άπηγγελτο μυσαρχηγέττ[ϊ 
Τφήκεν 6ρμής τήν όφρυν κατασπάσας, 

2465 *Ανανεοί τε τήν πριν ε^ρήνην πάλιν. 
Άλλα καλδν πώς πόθεν λόγψ φράσαι 

(38) Βαηο τηβηΐο Γβοβηδβί ίοΐβρ ΟΓΦοοΓυιη 6γγο- 
Γβ8 ΑΙΙ&Ιίαβ ίη ΐΓαοΙαίο Οο 1ϋ). Εοοί. Ογοβοογ. ρ. 117 
8<}ς.6Ηα1ςυβ ίαΐβφ ββηίβηϋ» αυοΙΟΓββ βγοαχαπαπ], 
ΝιββρΙιοΓυαι, Ζοη&Γ&οι, ΟοπδΙ&ηΙίηαπι Μαα&98βιη, 
Οβηη&άίαιη,&ΐΐοβςυβ αηοηγαιθ3 ; ςαίΙ^υβ ηυηο αοεβ- 
άίΙΕρ1ΐΓ»ιηίιΐ8.Ρ6Γηιβίο8ΐιιη θγγογθπι 6^ο ίρδβηυρβΓ 
ηίαΐΑτί ίη ΑάηοΙβϋοαίϋυβ α<1 οπιϋοηβχη Βΐθΐηιηγάβ ΜΛΤίΙΕ, ΚϋΗ8ϋδ0ϋΕ δΟΙ^ϋδ. 8ϋΜΜΑ ΑΝΝΟ- 
ΗϋΜ XXV. 

Ρθ8ΐβα ουιη βΐίο τε^ηαί ΤΙιβοάοΓΛ 
ςα3Β ρ&οί3 ΓβάάίίϋΙ ίιηρεΓίο άοηυιη. 
Ια ρπιηί3 βηίιη βχβυΐββ ΓβάαχίΙ, 
ςυίςαβ Ιβηο1)αηΙυΓ νίηουϋβ βπιίβίΐ 1ί1)βΓ08, 
ροΓ8βουΙΐοηί3 οϋΓβυιη οπιηίηο ίη1ιί1)βη8, 
Μοχ ρΓορβΓ&νίΙ οιιΗυί ρροροηβΓβ 
βαοΓαβ αο νβηβΓΛΐ3ί1β8 ίπα&^ίπββ. 
Οβίηάβ ^^β^ιο ά& Ββάβ ^οαηηβ 
ίΠί ΜβΙΙιοάίοιη ά\^η& δαΙ>8ΐίΙϋίΙ, 
Πυο ρΓ3Β8ί(ίοηΙβ ΟΓΐΙιοϋοχίβ ραΓίίΙ^υβ, 
αυ8υ8ΐαΓαιη ίηαΒβίηυαι ΠβΓθΙ; ΓβδΙίΙυΙίο, 
βαδηυο ρυ1)1ίοβ ρορυ1ϋ8 αάοΓ&ΓβΙ. 
Ταηο ίηαρβΓαΙηχ βρίβοοροΓϋΐη οοβίυιη 
■" ηοο ηοη ββρίβηΐίααι ΙαίβΓΟπιοηβοΙιοΡϋαι, 
βηίχίβ ρΓβοί1)ϋ3 ρΓΟ άβΓαηοΙο οοη]υ§θ 
ΟΓανϋ, ίρβίβ υΐ ίαΙθΓοβοΙβηϋΙϊυδ 
Οβαβ βϋβυ8ΐο Τΐιβορίιίΐο οϋΙραΓυιη 
βΓΓ0Γί8ςυβ 1ΐ3ΒΓθΙίοί νβηίίίπι οοηεβάβΓθί 
πιίδβποοΓίΙία ί1βχιΐ3 οβα ιηίΐίδ (Ιοπιίηϋβ. 

ΗοΓϋΐη Γθδρ8β ρΓβ0ΐΙ)α3 βϋΓβδ ρΓ3Βΐ}βη3 

ΤΙιβορΙιίΙϋΓη ιηίββποοΓβ οΐβαιβη^ςαβ Όβα8 
οβυ ςυοη(^&[η Μαηαβββιη δ&ΐυΐβ άί§α&1υ8 β8(. 
ίηΐβπιη 18 ςυί Βοάθ ιηβπίο βχοίάβΓ&Ι 
ρίειηυβ ^οαηη6$ ία ιηοηαθΙβΓίο άβ^βαβ 
€1ιπ8ΐί ΜαΙπεςαβ ^^ϋ8 ίιη&^ίηίΐίϋβ 
ίοΓίβ (ΙβρΓβΙιβηΒίδ οουΐοδ ΓαΓίθ8α8 βτυ'ύ, 
Οιιο 8α(1ίΙο δοβΙβΓθ )ηο1}•Ια ΓββίπΛ 
ζθΐί νίοίδβίιη ϋ&ιηιηΐβ οοτ ρβΓυδΙα 
^ ίιηρίο ρυρί1Ια8 βχοαίί οουΙοΓαιη 
^ϋ9ιο Ι&ΐίοηβ ρΓοΙίηυβ ίωρβΓβνϋ. 
ΥβΓϋΐη ςαοΓααιάαιη ρΓΟ^ίϋίία οοηβΐΐϋδ, 
ιηίϋβη8 &ΓαιαΙο8 8ουΙίεα αιΐαίδίΓοβ^ 
ιηυΐΐίβ νβΓΐ)βΓίΙ)υ8 οοΓρα8 ϋΐί οοηίαάϋ. 
Ηαο ίιηρ6Γ&η(6, ΒαΙ^αΓΟΓυχη άοιηίιια8 
βυάίθηβ οαυίίβη ΙβαβΓοςυβ ρυβΓΟ 
Κοπίδίαί ίσιροπί Γβρίιηβη οοΓηιηί88υιη, 
ΐΏα^ηορ6Γ6 ΐΏΪοαΙαΙϋΓ 86 &1)η]ρ1υΓυιη 
Γοβάβρα ςυ» δίΙ)ί βααι ΟΰβαΓΟ ΐαΙθΓ06<ΐ6ΐ)&η1, 
61; Ηοαι&ηοδ Γιηβδ ίηουΓδαΙυΓυιη. 
Τυηο Ηαίο Γβ^ΐηαηα δίο Γ680Γίρ8ίδ86 αίυηΐ : 
Εςυίάθΐη οαιη Β60 ρΓ^ΗοΓαιη αΓΐ)ίΐΓο 
ρΓΟΓδυδ αρβρίο πιαΓίβ ΓβδίδΙ&ιη ϋ1)ί. 
ΟϋΟίΙ 81, ΓΕν6π1θ Οβο, βυρβποΓ ΓαβΓΟ, 
Ια ίΐαίά6ΐη ογΜ οαηοΐο πδϋί βΠ8 ; 
8ίη εοηίΓΑ νίοβη'δ, Ιααδ Ιϋα Ι6νί(]θη3ί3 βπΐ 
νίοίοπαιη άβ ΐΏυΙίβΓβ Γβΐυΐίδδβ. 
Η®ο ιιΙ)ί Γ6ΐα1α βαπί Μωδοιυπι (Ιαοί, 
18 δαυιη ίαιροΐϋΐη 8υρ6Γΐ)ίαιη(ΐϋθ ΓΓβςίΙ, 
ραοίβςυ6 νοίβπδ ΓβηονανίΙ ίοϊάβΓα. 

8βά 68ΐ ρΓΦΟίΕΓϋΠΙ ν6Γΐ)ί3 3αΠ1 ΓβΓβΓΓβ. 

α τηβ βάΚαΐΏ ίη Υ&Ιίοαηοβ οοΐίβεΐίοηίδ 866υιΐ(]ονο1α- 
ιηίηθ. Εθ( αυίβιη Ιιοο ίη ίοοο ίηβρίυιη Μαπαβδίθ 
θχβιηρίαιιι,νίνβαϋδ δοΙΙΙοβΙ ϋοιηίηΐδ ίη ΙβΓΓβηοοαΓ- 
εβΓθ, οοωραραΐίο ουιη απίαια εορροΓβ 8θ1υΙ& ΐοίβη- 
ηίδ^αθ ροβηΐδ, ςααδ Εναη^βΐίαιη 8βΐ6Γη&8 βδββ αΓΩΓ- 
ιηαΐ, &€ΐ(]ίο1&. 103 <|ΰθπιο()ο £[608 Μ«80Γΐ3ΐη &ά Ωάοιη νοηβή!. 

Ρ6ΐη1α& αρρητηβ ηοΙ)ίΗ8 6χ Βυ1β&Π8 

ηαΙυΓ& θογογ ρηηοίρί8 ΙΙΟΒβοηιιη 

ΟοηβΙααϋηοροΗιη ςαρίίτα άιιοΐΑ ββί. 

Ηφο &αΐ6ζη (Ιβ^^βηβ νβζΐΌ ϊη ρ&ΐΕϋο 

&(1 8&1υΙ&Γθ Ι&ν&ΟΓυιη αοοβββιΐ 

βάοοία €ΐ)Γί8ϋ&αοΓαιη Γθΐίς^ίοηοαι 

Βίιηοΐςαθ ΙϋΙθΓΪβ Ογ»οι8 βρυάϋλ. 

Η»ο άοίικίβ άίιηί88&, Γ«)^&η1θ Γγ&Ιγθ, 

αίςαβ αά Ιιαηο ΓβνβΓβα, 01ιη8(ί&ηο89 ιιί ρ&τ θγ&Ι, 

οιηηί νθΓΐ)0Γυιη ιη&^ηίββ&1>8ΐ Ιιοπογθ : 

&(ςιΐ6 ϋΐ 1)&ρϋ8ΐηα1ί8 ς;Γ&1ί&χη ΓβοίρβΓβΙ, 

ΓΓβίΓβχη θ£^Γ6^ϋ8 1ΐ0ΓΐαΙ)&1αΓ ιηοηίΐΪ8 : 

Ββά 18 Ιοςυ&ηΐηιη ίπαιηοία αιβαΐβ &ιιάΙθΙ)&1. 

ΥβΓυιηΙαιηβη βυπι ΒυΙ§;&Γ08 οοΓπραίβββΙ 

ρθ8ΐί8, ηαΐίαιηςυθ 8^68861 ΓβπαβάΙαχη πιαΙι, 

η 181 Οβυβ βθΓθΙ 8υπιιηί βζΐΐϋ &νθΓ80Γ, 

ΟΙιπ8(ί&η» ρΗηοθρ8 ίβπιίοβθ ρΓβοί αηηαβαΒ 

Α^πονϋ Οθί νίΓΐυΙβιη !η8αρθΓ&1)ί1βχη, 

ΒΪΙιΙςπβ ιηϋϋ ρο8ΐα1&νίΙ θρί8θορυιη : 

α ςιιο ΒυρβΓνβηίβηΙβ ίηίΙί&ΙαΓ ήΐβ, 

θ( Ι&ναοΓααι ΓβοίρΗ ίηοοΓΓυρΙίοηί8. 

05 ί(1 6α1κ8Γίοα8 6(ίθΓ&(;υ8 ροραΐαβ 

ρπηοιρβιη 8ΐιυιη ιηοΠΙαβ ββΐ οοοίάβΓΟ : 

Ββά βηίιη ΓΓβΙθ8 ν&1ιάί8 θΓαοί8 αΓΐηί8 

ΓθΙ>β1ΐ68 οοη86Γΐ& ρΓίηθ6ρ8 ρυ^α& άοιηυϋ. 

Ταηβ οαια68 νοΓα ρ&ηΙβΓ Μβ ίιηϋυΐί 

άίυιη 1ί1>6αΐ68 1)αρ1ί8ΐη& ΡθοβροΓαοΙ. 

ΐ£^ϋαΓ ςαο&ά ρΓ»Γαϋ Τ!ιβθ(1οΓ&, 

Γ6£;ίη&Γυαι {^Ιοπα Τ[ιβοάθΓ&• 

Βοαι&ηα γθ8 ΓθϋβΙΙθΓ βο Ιι&ΙΐθϋαηΙ : 

86ά ρο8ί(}υΐιαι 8ΐιαιΐΏ& οβ88ϋ ρο(βηΙί8 ίη Οΐίυιη, 

Βύ8 άβςυβ ροπηίββοη οοΒροΓαηΙ ΟΕπηία. 

Ρβουη!» ορηιηςιΐθ ΜίοΙι&βΙ &6βΓνο8 

ΙοΙί8, οΐ &ίιιο(, ρΙ&α8ΐη8 βίΤαηάβΙ)»!, 

οο(ηί88&θ8, ροί&ηβ, ίηΙβΓ ρ&Ιροη68 ^Γβροαηβ. 

Ιάθζη βΐί&αι ρΐ&ίαηυιη &1ΓβΙ)Γβ βχ &υΓ0 ΓαοΙαπι 

άοοδςαβ 0ΐ*γρ1ιθ8 βΐ 1θοηθ8 ΙοΙίάβιη, 

βίςυβ αΐίαιη ρ1αηιη8ΐη νΑπ&αι Βαρρβίΐβοΐίΐβιη 

ςαα <1ίς[ηί(&ϋ γθ§;ιο ΟΓηαΐΏβηΙο 6Γ&(, 

βΐυΐΐθ εοηΟανίΙ υΐ ρθβαηία 0θγθ(. 

Κβζ Μίβΐιιΐθΐ, ςυοηίασι βχ ρρορηο ^[θηβΓθ 

ηοη 8υρρθ1θί)8ΐ Γβ^ηί βοοοθββογ Ιιφγθβ 

Ηοιη&ηηΓααι Γβςιβιη Β&8ί1ίαιη ογθ&1| 

βίςυθ ηαρίϋβ οοραΐ&ΐ ΕυάοβΙλίη 

ΙηεβΠΒ ΩΠαπι, οοηοα1)ίη&ιη 8υ&ΐΏ. 

ΡαΐΓία Β&8ί1ϋ Μ8θθάοη!& ίυίΐ, 

ιιΙ)ΐ οχ ο1)8θπη8 η&(08 68ΐ ρ&Γθηϋ1)α8, 

ςαί χηηηα ρΓορπα α^Γυιη βχοοίεΐιαηΐ : 

νίΓ ΓθΓΐί8, άβχΙθΓ, νίηΙ)α8 ρρβρο11βη8, 

αί&ίθ 0οηά&, 1)θηβ βοια&ΐαβ, Ι^ΐΑηάυβ, 

β1 1)οηο βηίιηο 6( ιηβηΐβ οοηβί&ηΐ! ρΓκάϋαβ. 

Ηυίο ιηυΙΙβ ίιηρβηυιη ροΓίβηάβΓυηί 

Βίςηα 3&ιη ίηάβ Είθηθηβ υορ;υίου1ί8, 

βχ ςΌΊ1)Ό8 (ϋοβιη ο&πηίηβ ραυο& &(]ιηο(!αιη. 

^Ε8ι^νο ίθοιροΓθ ΓβίΙϋΒ βυΐ» 8θ]&η1)υ8 

άΟΓίηίβηϋ, υϋ πΐ08 68( ΓΟΒϋοοΓαιη ϋΙ)βπβ, 

αάνοΐ&ηβ αςοϋβ (αιΐηιιη ρΓοάί^^αιη Ι) 

ιιιηΙ>Γ&ιη βχρ&ηβίΒ &1ί8 ραβΓΟ ρΓ8θΙ>υίΙ. ΒΡΗΕ^ΕΜ1I ΟΗΑΟΝΟαΚΑΡΗΙ 

Α Ε'•( πίστιν -^χιν ευσεβή Μυσών ίΟνος. 104 Γυνή τις όντως ευγενής (χ Βουλγάρων, 
"Ομαιμος οδσ» τον> Μνσών ^ρχηγέτον, 

2470 "Ήχθη δορυάλωτος εΙς Κωνσταντίνου. 
*Ή γ' 2νδ(ατρ(βουσα τοις άναχτ6ροις, 
Βακτίσματτι πρ<^σεισι τφ σιι>τηρ{φ, 
Τ& Χριστιανών Ιχδιδαχθεισα σέβας 
Και γνώσιν ίσχε γραμ|χάτων Έλλην(ων. 

247 » Α&ΐη λυθεΤσα παρακλήσει συγγ^νου 

Και τψδ' όφΟεΤσα. Χρΐ9Τΐανο(>ς, ώς ίεον, 
'Γπηρχε θαυμάζουσα σεμνύνουσά τε, 
Κχ\ τ^νδε βαπτίσμοΕτος ΕνΟεον χάριν 
ΙπειΟε λαβείν ταΐς ναλαΐς συμβουλίαις 

2480 Ό δ' ήν τέως άτεγχτος ούδ' εΓχων λ^γοις, 
Έπεί δ' έπεισέφρησε λοιμός Βοολγάροις. 
γ^ Ούχ ήν δι λύσις ούδΐ φυγή της νόσου * 

βε6ς δε λυτήρ ώιττο λοιμού παμφάγου, 
Ηροσσχών γυναιχ&ς ταις λιταΐς χριστωνύμου. 

2485 Έγνω θεοΰ δύναμιν δμαχον τέως, 
Κα{ οΐ σταλήναι ποιμενάρχην ή ζ (ου * 
Παρ' οδ σταλέντος χαι μυείται χατ' Ιτος, 
ΚαΙ λαμβάνει βάπτισμα της άφθαρσ(ας • 
Ου χάριν ΐΟνος έχμανίν το Βουλγάρων 

2490 Άρχητέτην σφών άνελεϊν τ(5νδ' ήξ(ουν • 
άλλα πεποιθώς σταυρική παντευχί^ 
"Ηττησεν αύτους συμπλαχιΐς -χατά χράτος 
Και τόνδε πάντες εύσεβουσι τον τρόπον 
Βάπτισμα θεΤον προφρόνως δεδεγμένοι 

2495 "Εως |^άν δπην έγχρατής αύταρχίας 
Ή βεοδωρώνυμος άνασσών χλέος 
ρ Ευ εΤχε τα πράγματα τ^ 'ΡωμαΙδι • 

Έπεϊ δ' 6πεξ{στατο παιδί του χράτους, 
"Απαντα πεπλήρωτο της άχοσμίας, 

2:00 Σωρούς Μιχαήλ χρημάτων χαΐ πραγμάτων 
"Ολαις άμάξαις έχχινοΰντος άφθ^νως 
Κώμοι^, μέθαις, χόλαξιν, ίργόις άτ($ποις. 
*0ς έχ χρυσού πλάτανον ευ είργασμένην 
Γρύπας τε διττούς χλ\ λέοντας αΰ τόσους 

2505 Ε?δη τε πλείστα παντοδαπών χοσμίωνά 

Είς χόσμον, είς Ιχπληξιν δντα του χράτους 
Χωνεί^ παρέδωχεν έξ έμπληξίας. 
"Αναξ Μιχαήλ ουκ έχων έξ όσφύος 
Κληροΰχον αρχής χαι διάδοχον κράτους, 

2510 "Άνακτα Βασ(λειον Αύσόνων στέφει, 
Συζεύξας αδτψ προς γάμου κοινων(αν 
Αύτοΰ παλλακήν "Ίγκερος Εύδοκίαν. 
Ο Χώρας δ* 6 Βασίλειος έξέφυ πάλαι 

Μακεδονίας έξ άσημων πατέρων 

2515 Αύτουργί^ τε χρωμένων γεωργί^, 
'ίσχυρος άνήρ, δεξιός, (5ωμαλέος, 
Εύήλιξ, ηβών, εύωρόσιτος, δασύθριξ, 
Ψυχήν άγαθος, τάς φρένας έ(&($ωμενος . 
'9 πόλλ' έμνατο σύμβολα κραταρχίαν 

2320 Ευθύς άπ» αύτης παιδικής ηλικίας 

Άφ' ών βράχιστα σημανώ στιχουργί^. 
θέρους βρεφικώς τψδ' 6π' ακτίνα πάλαι 
Ύπνοΰντι, καθά γηπόνων ϊθος τέκνοι, 
Έπικαταπτάς άετος 6αυμα ξένον 

2525 Σκιάν άνεις πτέρυγας Ιδρα τφ βρέφει* 106 

Περί βρέφους Ιδβισβ μήτηρ έχτ' ιιως 
Τ&ν ά«τόν βλέψασα μή χατ' έλπ{δας 
Σχιάν σχεδιάζοντα τφ βρεφυλλ(φ, 
ΚλΙ τ^νδι λ(θοις άπελαύνει μαχρόΟεν* 
2530 Κζΐ τησδ* απούσης, δρνις ώς πριν χατέπτη 
Τελών το λειτούργημα παιδ(φ πάλιν, 
Καΐ πάλιν άπήλαυνεν ή γειναμένη, 
Κχι τοΰτ' ΙΙράτο πολλάχις της ημέρας. 
'Ώς δ' έφηβων Ι^ψατο της ήλιχ(ας. 
2535 Άγνώς τις ών £πασιν εσχάτως πένης 
Βαδίσας ^{χε προς π^λιν Κωνσταντίνου, 
*Ώς &ν ύπάρζας των τίνος θής εύπορων, 
Ζωήν τά συνέχοντα χρώτο πρνσφόρως* 
Π^λιν δ' 6πεισδ^ς χατέβαρθεν εσπέρας 
2540 Διομήδους μάρτυρος έν ναοΰ πόλΐ[( 
'Ος τις πενιχρός ευτελής νεανίας. 
*Οναρ δ' 6 μάρτυρ εμφανίζεται νύχτωρ 
ΤινΙ ναθ' (»πνους των ίσω νεωχ^ρων, 
ΚαίοΙ τόν έχτός έγχελεύβται τάχος, 
2545 Εισαγαγεΐν ^αχτα της πύλης 2σω. 
*0 δ' 6πεζελθών χαΐ Βασίλειον μύνον 
Ε&ρών 6πνουντα χατά λιτοΰ δαπέδου, 
Πύλην όπηλθε του νεώ χα2 τόν δύμον^ 
Δ6(ας $ναρ φάντασμα μάταιον πέλειν, 
2550 Και πάλιν εΤχε τόν νεωχύρον χλίνη* 
Και πάλιν οψις ταύτα οΐ παρηγγύα* 
ΚαΙ πάλιν έζέδραμε της πύλης τάχος, 
Καΐ Βασίλειον ευρεν 6πνουντα μ^νον. 
ΈπεΙ δι τρις γένοιτο ταύτα χοη* ^ναρ, 
2552 ΚαΙ σύνεσις ήν ούδαμου νεοχ^ρφ^ 

Δηλ οι το τρίτον εμφανώς μάρτυς λέγων, 
Είναι τόν έχτός χείμε^ον βασιλέα. 
*0ν είσαγαγών ως δέον νεωχ^ρος 
Φιλοφροσύνης χαι ξενίας ήξίου* 
3560 ΕΓτα συνιστ^ τ^νδε τφ τών Ιν τέλει, 
ΚάχεΤνος φχείωσεν £ναχτι πάλιν. 
Ό δ' 3ψος έβράβευσε της χραταρχίας. 
Κα( τις μοναχών άρεταΐς εστεμμένος 
Μέλλοντα τ' ειδώς Πνεύματι θ*ίψ λέγειν, 
2565 Κρήτην πατρίδα κλ\ μονήν χεχτη μένος 
Έχείσε τφδε πρό χράτους άφιγμένφ 
ΠροεΤπεν άνά(&(3ησιν ευ χραταρχίας. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΑΚΕΔΩΝ £Τ ΙΒ'. 
Ο&εος Μιχαήλ άνελών εύεργέτην 
ΜλΧ βασιλεντήν χαι δύτην τόν του στέφους, 
2570 Α^οχράτωρ μδνζρχος ωφθη τών δλων. 
"Οβεν συνιεις α^χί^ συνειδητός 
Φ^νου δυσαχΟίς χαι μιαιφύνον μύσος 
'Εζιλεουν Ισπευδε Δεσπύτην δλων 
Άβυσσον υπάρχοντα της ε6σπλαγχν1ας, 
2575 *Βργοις φιλοίχτοις χαΐ χαλών εύποιίαις, 
ΜεΟ* ών, νκών χάλλιστον, ευπρεπή (ένον 
ΠολυτελΙς θέαμα τέρψιν ομμάτων 
'Εν βασιλείοις χαινίσας Ηροι>ταγγέλφ 
Νέον άποχέχληχε τονδ^ έχχλησίαν* 
2580 ΚαΙ πάλιν (Ιλλον Ήλίι;^ τφ βεσβίτη, 
*Ον έξύχως ήν χαΐ τιμών χαΐ σεμνύνων 
Πομπαις Ιορταΐς δαψιλώς ταΐς δι (τους. 
Οντος δι* αύτου χαΐ στρατηγών χαι στύλου 

Ρατκοι. Οβ. ΟΧΙ^ΙΙΙ. 02ηΑΗΒ8. 

Α Τυηο βΐίο ϋιηαϋ ιη&ΙβΓ νοΙιβιηβηίβΓ 
αςαϋαιη νίάθηβ ρΓβΙβΓ θΧ8ρβοΙ&1ίοη6ΐη 
υχηΐ3Γ&ηι Ιβηβΐΐο ίηίβηϋ βυρρβάϋβηΐβιη; 
Ι&ρίάοπιςυθ 3&ο1α ρποοαΐ &1)ί§[θΙ>&ί ανθίπ. 
Μ&ΐΓβ Γβοθάβηίθ, αςυίΐα Γυρβαβ αάνοΐ&ΐ, 
αίςαβ βαυιη ρυοΓΟ ρΓ»1)βΙ χηίηίβίβηαιη. 
Ηαπθυβ Ιι&ηο ιη&ΙθΓ &5ί$;ϋ; ίάςυο Ββρο 
ρβΓ νίοβθ ϋΐιι άίθ ί&οϋΐαίαιη ίυϋ. 
νΐ νθΓΟ ο ραβπΒ βχοβθβίΐ Β&θϋίυβ, 
οιηηίΙ>υ8 ί(;ηοΙυβ αίςαβ β^βηΐίβθίιηιΐθ 
αά ΟοηβΙβηΙίηί υΓΐ3θΐη ρβάββΙοΓ νβηίΐ, 
ηβιηρβ α( &1ΐοαί (Ιίνίϋ ηαναηβ οροΓ&ιη 
νϋβ &(^^υIηθη^& βυβίοηΐ&ιιάο αοοίρβΓθΙ. 
Εγ^ο ίη£;Γβ88α8 αΓΐ)θΐη άοηηίβϋ&Ι νββρθΓΟ 
ίη ν&1νί8 (θΐηρίί χη&ΓίγΗβ Οίοιηβάίθ 

η Ι&αςο&ιη β^βΕηαβ νίΗβςαβ &άο1β8βθηΙιι1ϊΐ8. 
Εα αυΐθΐη ηΐΕΓίγΓ 8Θ οοηβρίοίβικίαιη οΙ>ΙιιΗ( 
υηί 6Ζ ΐΒ()ϋυί8 ηοβίυ ρβΓ βοοοηίιιιη; ^α5θη8 
αΐ ίββίίηαηΙβΓ βαιη ςαί οιιΙ>&1)&1 ίοΗ8 
Γβ^βΐΏ, Γβοΐαθίδ ν&ΐνίβ, ίηΙροάαοθΓθΙ. 
Ε^Γθ88υ8 ίΠθ βυιη Β&βίΐίααι βοΐυιη 
ηυάΑ Ιιυιηο άοπηίθαίθΐη οίΓβη<ϋ886ί, 
ίο Ιβοαρίαζη Γθ£[Γβ88α8 άοοαυπι ββ ΓΟβορϋ, 
ν&ηαΐΏ 86 80ΐηηίαιη ββϋιη&αβ ν1(ϋ88β ; 
ϋαςαβ ίη ΙβοΙο Γ0Γ5α8 8β οοιηροθυϋ. 
δοά θοεο ο1>1&Ια βροοίββ οαβηά&ΐηιη ΓβρβΙϋ. 
Ιρββ οθΙβήΙθΓ ^&ηυα 86 ρροηρϋ, 
θϊ Βιιβϋίαιη άοΓίηίβαΙβχη βοίαιη Γβρβηΐ• 
Οαιηςαβ ^&α1 ΙβΓϋο 80ΐηηίιιιη οοοιίΓπβββί, 
ηβςαβ Γθΐη 8Β(1ίΙαα8 ρΓΟΓβυβ ίη1θ11ί{|[6Γ6(, 
ιη&ρΙγΓ &<1 βζίΓθπαυιη &ρβρ1θ άίζΗ 

^ βυιη, ςαι Γοπ8 0ϋ5&1)&1, 6886 Γβ^βιη. 
Τυηο 1ηΐΓθ(1υοίυπι« ώ1 ρ&Γ 6Γ&ί, οάίΙαυ8 
1)1&η(ϋ8 οίΩ6ϋ8 Γ60Γ6&νί( 6ΐ 1ιθ8ρΗίο : 
Ιυιη εαίάαιη ορϋιη&ϋ 6οαιΐΏ6ηά&νϋ, 
ςυί ΓυΓ8α8 ϋΐαχη νβ^ ΓΑΐηί1ίΑΓ6χη Γ6(1(!ί<1ϋ» 
& ςυο Βα8ίΗυ8 Γβ^ίαιη 1ιοηοΓ6ΐη Γβίαΐϋ. 
Οαίη &ά60 ({υίά&ΐΏ νίΗοΙθ Γαΐ£;6α8 ιηοηλοΐιαβ, 
βριΗία άίνιοο ίυΙιιΐΌΓαιη ρΓΟβοίορ» 
ίη ΟγθΙε ρβίΓία ιηοηαβίβηυηι ίηεο]θη8, 
ίΐΐηο ν6ηί6ηϋ ληΐβ ίηιρθηιιηι ΒαθιΠο 

ν6Γ&θϋ6Γ ρΠΒάίχϋ Ρ6£;6Π1 6Γ6&Ιαπι ίη. 

ΒΑδΙΙ,ΐυδ ΜΑΟΒΟΟ ΑΝ. XII. 
Ηίο Μί6ΐ]&θΐ6πι 6Γ£;& 86 Ιίθηββοοιη 
Γ6(|^ηί()α6 (ί&ΙθΓ6πι ροβίςοαιη ίηί6ΓΓβοϋ, 
8θ1υ8 βυηείΑΓαια ιίοπιίηαΒ γεγοπι 6Χ8ϋϋ(• 
1) ΟυαΓθ οοη8βί6η(ίο βΐίιηαϋβ εοηιραη6ΐυ8 
άυπι 80θ1υ8 οηάΐβ Γ6ρυΐ8.1 ίηΓαηάβ, 
ρΙβο&Γθ &Κ£^Γβ88ΐΐ8 68ΐ οοπιπιαηθαι ΟοιηίηαχΏ, 
^υ^υ8 6ΐθΐη6η1ί» ηηΐΐυθ 68ΐ (βΓΟίΐηυθ, 
1)οηί8 ορ6ηΐ3α8 6ΐ 1αρ£;ί6η(ίο 6^6ηί8. 
Ταιη βϋαιη Ι6η)ρ1υιη ηονυηα ρυΙοΙίθΓπαιαπι 
ιηίΓυπι £;Γ&1αιηςυ6 οουΐίβ 8ρ6θΙ&ου1αιη 
Γθ^ίο ίη ραΐ&ϋο &η£;6ΐθΓυαι ρΓΐηοίρί 
οοηάίάίΐ, Νον&πιςυθ Αρρ6ΐ1&νϋ 666ΐ68ί&ιπ. 
ΗαΓ8α8(ΐυ6 Ιβιηρίαπι &1ίαά Εϋβθ Τ1ΐ68ΐ>ϋ», 
(ΐυ60ΐ οοΐ6ΐ)&1 ρΓ8Β6ίρυ6 Ρ6Γ &ηηί οαΓβυπι 
ροπιρί8, άί6ΐ»ιΐ8 ί68ΐί8, ΙιοηοΓβ Ιααΐο. 
ΗΙο ρ6Γ ΒΠΟΒ (1α668 ρβΓςυ6 6ΧθΓοίΙυζη 406 107 ΒΡΗΕ£ΜΗ ΙΙΑΡΗΙ ρβΓά6ΐ)&& 1)08ΐβ8 ί^ηβ ^Ι&άιο νίηουΐΐβ, 
υρ5θ8(|α6 ϋΙοΓΟίη βαο €ι(1^υη1)61>&^ Γ6(ζηο. 
Ηιο Ι6ΐηρ1ί δορίιίβθ λΐιβίάθΐη οοοίάα&ιη 
3&ιη 1&1)0Γ&ηίβαι ΙβπαροΓίβ ίη]οΗ& 
αΓϋΟοαίΏ ΓβΓβοίΙ θ1β§:&η1βΓ ηαιιηα : 
ιηυΐϋβςαβ &1ϋ& ΙβπΓ» χηοΐιι άίΓαΙΙ» 
(1ο1υΙ)Π8 βοη^Γΐι&ιη βιιρρβάϋ&νϋ ορβιη. 
^υ^ιβ08 ςαοςυβ ιηυΙΙθ8 &ά ΓβοΙ&ιη βάβιη 
ρβΐΐβχίΐ, νίΐβ &(ζ6η<ϋ8Β &ά]υιηθηϋ8 ρΓβ1>ϋί8. 
Ουίη Ηθ88θ8 Ιι&βίβηυβ θγγογι άβ<1ϋθ8 
αά ΓβΙί^ίοηβιη 01ιπ8ΐί βυΓ&νϋ (πιΙιθγθ. 
Ε|;Γβ^α8 βίθηίιη ιηίββυΒ &<1 1ΐ08 6ρίβοορΌ8 
8α&8ϋ οοπβΐίθ αϊ «ά ΟΙΐΓΐβίαχη ΑΟΟβάθΓβηΙ, 
(^ΙΐΓΐβΙί 6νΑη§[βϋο& η&ΓΓ&η8 [ηίΓ&ου1&. 
Τυιη Ηθ88ί ρο8(υ1βΐΜΐηΙ 8ί^οαιιι οθΓΠβΓβ 
ηυοά η&ΓΓ&ΐΕΓίΐΕη ΓβΓυιη Οάβιη ΓαοοΓβΙ• 
Εγ§;ο νβΓΐ)ί 6νβη§[θ1ίοί άίνίουιη ΗΙ>Γαιη 
βρί8θορα8 ουιη ρΓββίϋιιβ ίη ι§;ιΐ6ΐη ιηί8ΐ( ; 
Ιιυηο αυΐθΐη νίβ ΰ&ιηιη&ΓΟίη ηοη ΙΦβϋτοηαζ. 
Οαα Γθ βΙΙοηϋί Οοιηίηυιη 8υη(; ΒβΟΜύ 
Κθ88ί, βΐ 1>&ρ1ί8(ηί ιαυηαβ 8α80θρθΓυη1. 
Εχίη ΙιθοηθΠ) ϋΐίυιη Β&8ίΙίυ8 
6αη(&1)&Γβηί &1)8υΓάί8 οοη8ίΙϋ8 οΙ)8θςηθη8 
ίηνίάί ρΓ&νίςϋβ νίπ, ίη ουβίοάίαιη ίπιάίάίΐ. 
ΕΙ ςαίάθΐΏ οουΙο8 ΓογΙβ &ιηί88αΓυ8 θΓ&ί 
(ϋΐ6β(α8 β1ίυ8 1•θθ ιηιιη<)αΙο ρβΐηβ, 
ηί ρ&ΙΠ8Γθ1ι& ου η οοη8θπρϋ8 ρ&Ιηϋαβ 
ρΓβοϋ)α8 ΓΓβ^ί8ββη( ρ&ΓθηΗ8 οοη8ί1ίαιη. 
δβά Ιβαιβη {ααι άίυ ίη νίηβα1ί8 πι&ηθΚ)&( Ιιβο. 
ΕοοΘ &υ1βιη ρΓ8Βΐ>ϋο ρυ51ίοβ οοανίνίο 
ρ9ΐΙΙ&βα8 &νΐ8 Ιοςυαχ βΐ ίιηίΙ&ΐΓίχ 
1.βοπί8 ίηΙβΓ 6ρυ1&8 ηοιαβη οοβρϋ 
Ιη^Θΐηίη&Γβ οοηνΙνί8ςαβ ϋχρΓβββϋ Ι&ΟΓ^ιη&β; 
ςαί &ά £;θηυ& άοιηίπΐ Οα^ϋαηΙβΓ ρΓοηί 
ΓβεοηοίΙί&ΓαηΙ άβηίςυβ ΟΙΙοηα ραΐπ, 
ςαί I^6ο^^ (Ιί^ηϋ&ΐβαι ουιη £;ΓαΙί& Γβάάίάϋ. 
Ηβχ &1ίςυ&ηάο νβαβηβ ίη οβΓνηιη ίηοίάίΐ 
οχίηαί& ιη&§;ηΙΙυάίηθ 0θΐ8ί8(|αθ 00Γηί5υ8. 
ςυβαι 8(&ϋιη ίηβίΓαοΙυβ αηηίβ ουΓ8θ βρρβίϋ ; 
^&ιη(]αβ οεοίΒυΓΟΒ βΓβΙ βΙαΙο ^Ιαάίο, 
βαηα ί1ΐ6 οοηίΓα ίΓΓαβηβ Ιιο8ΐβαι 0θΓηί1)υ8 
8υΙ)1αΙυπι ίη πνΐοβ 1οβθ8 Γυ^α &1)ΓίρυίΙ. 
8βά οηίιη οοιηββ ^ανβηίβ ρΓβνβΓίβηβ ευρβυ 
Γβ^θπι ρΓ»οίβο 1)&ΗΙιβο ηβοί θηρυίΐ ; 
ςυί 8&ηβ β^ζΓβ^Ιυιη βθΓναΙοή ρΓβΒίηίαιη 
οοηΐυΐίΐ, &1)8θί88θ οβρίΐβ. ΡγοΙι ίϋ3υ8(ίϋ&ΐΏ Ι 

Ι.ΕΟ 8ΑΡΙΕΝ3 ΑΝ. XXV. 

Εχ8ΐίηθ1θ ΒΟΒίΙίΟ, 8α006880Γ 1)«Γ68 

Ω) 108 Ιαιρβπ! 1ΐ3ΐ)θηα9 ΐΓαεΙβηάαβ οβρίΐ 
ΐ4βο ιηυηά&ηα β&ρίβηΐίβ ηυ11ίυ8 ίπΒοίυβ. 
ςα&άη^ιι άοοΙπη&ΓΟίη βρρπηιβ θχβΓοίΙοΒ, 
ΑΓΟ&ηα (]Ίνίη&υ(ίΗ ρηβΒβΓίίιη αΚβ, 
ςυββ ΩΙ ίηο&ηΙ)ΐΙίοηί1)υ8 ουΓ8υ(}υβ ΒίάβΓυιη, 
ςυφςτίθ ρβπΙΐΒ οαηο(α ίαΙυΓ& ραηάίΐ. 

(39) ΡΓοΓβΰΙο Γβί <1ίνίη&(0Γί» λΓΐίςαβ &8ΐΐΌΐθ£^ο- 
ΓΠΐη ν&ηί88ίΕηβ ιη&ΐβ άβάίΐυβ ΓυίΙ Ιιβο; ου]α8 Γβί 
ΙθβΙθίΏ ααθ νίάβΓβ ιηβιηίηί οοάίοβιη ρβΓ&ηϋςυυιη 
ίηβίςιηβιη, β Β^ζαηΙίηα αυΐα αΐ ρυίο ρΓοΓβοΙυπ), ίη 
ςυο πιβηά&οίβ ρβΓηίοίθ8Φ(|υ6 βΡϋΒ ρΓ(Β0βρΙ& οορίο- 2585 2590 2595 Β 2600 2605 2610 Ο 108 

ΈχΟροί>ς δττηρχ• κτιννύων, •Γργων, ^Λέγων 
Κ«1 σφών π(^λε(ς &ριτοΕγμα τιΟε^ς τφ χρένει 
Ναού £οφ{ας χα{ ^υτικήν αψίδα 
Κάμνουναιν ί[δη τψ χρ<$νφ τψ ικαμφάγφ 
Έδρβσβ χερσί τεχνιτών εύμηχάνως* 
Νβοϊς τ« πολλοΤς γης χλ^νφ τεΟραυσμ^νοις 
Τήν δυνατήν σόναρσιν είσηξε σφίσιν 
Πολλούς τ* έπεσπάσατο των Ιουδαίων, 
Πρλς πίοττιν δρθήν χρημάτων συνεργ{φ. 
Και •Ρώς Ι0νος πρΝ κεχρατημένον ηλάν^ 
Χριστφ προσελθεΤν εύσεβώς δράβας {χει* 
Σταλείς γαρ αύτοΤς άρχιΟύτης των πάνιι 
"Επειθε πάντας τφ Χριατου προσιέναι 
Εύαγγελίψ χαΐ Χριοτ<5ΰ τεραβτίοις. 
01 δι προς αύτοΰ χατιδεΤν ^τουν τέρας 
ΙΙρός πίστιν ών Ιφασχε Χρίστου θαυμάτων* 
Εύαγγέλων γοΰν πυχτίδα θείον Λ^γων 
Εύ(αμένου τε χαι πυρ6ς Οέντος μέσον 
*Αφλεχτος ώπτο τφ πυρ> τψ παμφάγω. 
01 δ' έχκλαγέντες προστίθΐνται Κυρ (φ 
Βαπτίσματος δώρημα προσδεδεγμένοι* 
ΚαΙ παΐδα τλν Λέοντα πεισθείς Μτηις 
Σανταβαρηνοΰ βασχάνου συμβουλίαις, 
Γ<5ητος ένδρος, φυλαχ^ί χαθειργνύει 
Καΐ τάχ, &ν άπέσβεστο λύχνους δμμάτων 
Ό φίλτατος παις προς φυτοσπορου Λέων, 
ΒΙ μή πατριάρχης τε χαι γερο.*σία 
Λιταΐς άΊηιρζαοβ σχέμματας τλν πατέρα* 
Έμφρουρος ήν 6'μως δΐ μαχρ<$ν τίν χρύνον* 
Δι5μφ δΐ χοιντίς ήγμένης πανδαισίας 
Πτηνλν μιμηλόν ψιτταχός, ζώον λάλον, 
Λέον, Αέον, χέχραγε συγχνώς έν πύτφ, 
ΚαΙ συσσίτους δείχν^σι πλήρεις δαχρύων* 
ΚαΙ προσπεσύντες λιπαρώς τφ δεσπύτ(| 
Έξιλεοΰνται τφ πατρ2 τον υΐέα* 
ΚαΙ σπένδεταί οΐ χαι πάλιν νέμει χράτος. 
θηρών έλάφφ βασιλείς έντυγχάνει 
'Γπερφυει τε χαι λίαν χερασφ^ρώ, 
Έφ' δν ξιφήρης κατέτεινε τόν δρ<$μον, 
ΚαΙ φθές έπηρ3 τλ ξίφος πληξαι θέλων. 
Ό δ' άνΟυποφθάς τοις χέρασι σφαγέα 
*Άρας άπ^ει κατά δύσβατων τύπων. 
Καί τις προλαβών έξομοφτούντων νέων 
Ζώνην τεμών σέσωκε τλν βασιλέα, 
*0ς σώστρα καλά τφ σεσωκύτι νέμει 
Τομήν κεφαλής* φευ δίκης της αδίκου Ι 

ΛΕΩΝ Ο ΣΟΦΟΣ ΕΤ. ΚΕ'. 
Βασιλείου δλ τον βίον λελοιπύτος 
Διάδοχος παις άναδείκνυται κράτους 
Λέων σοφίας κοσμικής πάσης Γδρις, 
Της τετραχτύος τών σοφών μαθημάτων, 
θαι μαντικής αύτης άπο^^ήτου πλέον 
Της δι' έπψδών καί δρόμου τών αστέρων, 
Μύσταις διδουσης τήν πρύγνωσιν τών δλων (39). 

81881016 ΐΓ&όΑπΙϋΓ. Εχ 60 ηΙαίΓΟίπ οοθίοβ ίη^- 
οαβηία (πα ^α1^Αηί I^ιιο<1ί^β^8^8 ηυρβΓ 6^ 6<]ίαι. 
ΝοΙ& ςυοςυβ βυηί ΟΓαοαΙβ, ςα« 1•6οηιβ ίηιρ, ηοιηβα 
ρΓ£ 86 ίβρυηΐ. 2615 2620 2625 2630 2630 109 


ϋο Τ4[λλ« μίν οΟτος κύηβής ήν, όρθ<&φρων, 
Κοινών τέ διο(κησ(ν ήγεν ώ; δέον* 
Τετρβγαμί^ δ* ώμιληχώς συζύγων 
2640 Καΐ{ πρ6< ν^μων χώλυμα μή φέρειν λέγων 
Κυδοιμόν έντίΟηνι πρ•(ττάται< ν6μων* 
Κα^ «οιμενάρχην ένστάτην δβδειγμένον 
Ποίμνης έλαύνε χαταγαγών του θρήνου. 
ΙΙρώτην δλ τιμών συζύγων βασιλίδα 

2645 Τήν μαχαριστήν Θεοφανώ τήν πάνυ 

"Αγχιστα ναού χηρύχων άιτοστύλων (40) 
Νιων άνιστ^ τζδε των εξαίσιων, 
*£ν φ σορόν τ(θησιν αύτης λειψάνων. 
ΚαΙ «άλιν άλλον χαιν(σα< 6εΐον δ^μον 

2650 Χρίστου οάλιν ζωφ γε Ααζάρφ φ(λφ 
Έν τφδ' έΟησαύρισε χάχε(νου όέμας, 
Και Μαγδαληνής Μα ρ (ας της όλ6(ας. 
Προς τοΐσδ' άνιστ^ χαΐ μονήν Κωνσταντ(νφ 
Έν ταΤς νοσσιαΤς τφ Παφλαγ^νι γένος 

2655 Και 6ηλυδρ{^, πλην δ* δμως πεφιλμένφ, 
*0ν άιτοχείρας πρώτον εις (§αχενδύτην 
Α^γοις προαχθείς Βαμωνα τοις βασχάνοις* 
ΕΤτ* έχδύσας άμφια τά μονοτρύπων 
Άξια, τιμ^ του παρακοιμωμένου, 

2660 ^9 ^^^ μονήν ήγειρε τήν είρημένην. 
Τόν δ* έν νεφ μάρτυρος βντα Μωχ(ου, 
Έστώτα δ^ άγχοΰ χιγχλ(δος θείου δ<$μοΰ, 
Δορυφορ(ας βασιλικής ήγμένης 
Κατά κάρας επληξεν άνήρ τις βάκτρφ* 

2665 Και τάχ* &ν αυτήν συνέτριψεν εσχάτως, 
ΒΙ μή προσα^ράξαν γε βάκτρον λυχν(ς^ 
Τ^ πλείστον άφτ^ίρητο βιαίας ρύμης* 
*0 συμβάν είργάσατο θρουν τοις έν τέλει* 
Προ>[γορος δέ κάν μονοτρ^ποις μέγας 

2670 Μάρκος παρών $φησε τψ στεφηφύρφ* 
Ό συνυφήνας τφ μεγάλφ Σαββάτφ 
Μέλος τετραφδιον εύφυεστάτως, 
'Βκ του παρόντος ές νέωτ* άραρύτως, 
Δέχατον αρξων, βασιλευ, ι'σθι χρύνον* 

2675 Και σύνδρομον γένοιτο τούργον τφ λΟγφ. 
ΑΑΕΗΑΝΔΡΟΣ Ο ΑΔΕΑΦΟΧ ΑΓΤΟΓ ΜΗΝ. 1Γ. 

Δέοντος αρχήν καΐ β(ον λελοιπόντος, 
Όμαιμος Αλέξανδρος Ισχε τό κράτος, 
'Ανήρ ασελγής, έκδεδίητη μένος, 
*Αθυρμ' ερώτων, ακολασίας φίλος, 

2680 Κώμοις, μέΟαις χαίρουσα χοιρώδης φύσις, 
*Ρέκτης κρυφίων *Αφροδίτης οργίων, 
Φχύλοις, άγύρταις, άνδράσιν εύτραπέλοις 
Τριωβολιμαίοις τε χειρίζωγ κράτος* 
*0«τις χατωρχήσατο της κραταρχίας 

2685 *Ος συγγόνου πρύ^^ησις ίν γ' Ιτος μύνον, 
Μήνας δεκατρείς δυστυχεστάτους φέρων, 

ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΓΙΟΣ ΑΕΟΝΤΟΣ Ο ΗΟΡΦΓ- 
ΡΟΓΕΝΝΗΤΟΣ ΣΓΝ Τ^ ΠΕΝβΒΡ9 ΑΓΤΟΓ 
ΡΟΜΑΝ9 Τίί ΑΑΚΑΠΗΝ9. ΟΜΟΓ ΕΤ. Κ^. 
Τοντοτ> χαταστρέψαντος α^ςχρώς τόν βίον 

(40) ίοοαϋοϋθχη ηηηϋηΒ αροίίοΐΗ$^ ςαβ ββϊ \η 
θάιϋοοθ Εη8βΚ)ϋ ΜοπάίοπαΙοηβΙ, ρ. 70, Γβρρβίίθη- 
άίΐ αΐ ΐηοΓθάίΙ>ί1θαι, &2)]1οί6η{1&ιηςυθ 3υ(ϋοανίΙ, ίη 
βαίβ &ιιίιαα(1νβΓ8ίοηί1)α3 άοοίαβ ςαίά&χη νίτ ϋ&ΐυβ. λ Ηίο ΟΦίβΓοςαία ρίηβ «( ΟΓίΙιοάοχιιβ 

Γβιη άίη'ς[θ1)&ί; ϊΒςαο ^αΓβ ρυΜίο&ζη ; 

86(1 ί&ιηβη ηα&ΓΐϊΒ οβΐ6ΐ)Γ&ϋ8 ηαρϋίβ. 

ηθο Ιβ^αιη Ιΐξΐο ίη ραΓίβ ίρβηαιη ρ&ϋβηβ, 

ΙυιηυΗυ ρθΚαιΙ^&νίΙ οαβίοάοβ ^τι^^8 ; 

6ΐ ραΙη&ΓοΙι&ιη αάνθΓ8&η(β[η 8ίΙ>ί 

^Γβ^β ρΓοουΙ ρθρυΐϋ άβίΓαοΙιιιη ΙΙίΓοηο. 

Τυιη υί 8α«λΕη ρηιη&αι ^οη^α§βxη Γβ§;ίη&ιη 

ΤΙίθορΙι&ηοηβιο ιηοΓίη&ιη Ιιοδογ&γθΙ, 

ά6ΐυ1)Γο ρΓοχίαι&ιη 8ρο8ΐο1θΓΐιιη 

φάβτΏ Ιιαίο 6Χ8ΐΓαχϋ ίη^8ηΐΐ8 χηοΐίβ 

ίΙ)ίςυ6 Γβϋςαίαβ θ^α8 ίη &το& ρο8υϋ. 

ΗιΐΡ8υ8ςυβ αΐίαπι ίη8ΐ&υ?&ιΐ8 β&ΟΓ&ιη Φάθΐη. 

&πιίοο ΟΙιη'βΜ Γβάίτίνο Ιι&ζ&γο, 

ί1)ίάβιη οοΓρυβ θ^υ8 οίααβϋ Ιοβαίο, 
2 ηβο ηοα ϊ)6&ίχ ΜΛ^άΒλβηβί Μ&γϊφ. 

ΟοθοοΙϊίοΕη ίηβυρθΓ 8ΐ?αχϋ Οοηβίαηϋηο 

Ρ&ρΙ)1&^οηί ίη «ο Ιοοο ςαι Νίάυβ άίοϋπΓ, 

ΙΰΓρί νίΓΟ, 8β(1 Ι&ηιοη (ϋίθοίο 8ί1)ί ; 

ςυβαι οοαια ^οη8&^υ88^^ 088Θ πιοηαοΐιυζη 

νθΓύίβ ίη8ΐίηοΙυ8 δαιηοη® ίηνίάβηϋβ .* 

ροδίβα άθίΓ&οΐΑ αιοηαοΙι&Η νββίθ 

ου1)ίου1αΓϋ ΙιοηοΓβ οοηάθβΟΓ&νϋ 

ϋΐυιη οαί ιηοηωΙβΓίυιη, ιι( <ϋχί, 8&ηιζθΓ&ί. 

Εχίη ίιηρθΓ&ΙοΓβιιι ίη ίοιηρίο πι&Γΐ7Γί8 

Μοοίΐ νθΓ8&η(6ΐη, άυιη Γβ^ϋ 8αΐ6ΐΙίΙθ8 

ο&ηοθ1Η8 ρΓορίηςα&ΓβηΙ άίνίη» άοοηυ8, 

ηβ8θίο ςυί8 Γα8ΐβ ρβΓβϋ88ί(; ίη οαρίΐβ; 

ςυοά ςαίάβιη ίΐϋ ρΓ0Γ8υ8 οοηίΓβ^ί88θ1, 

ηί8ί ρβηάβηΐί Ιγοίιηο ϋΐίβαβ ΓυδΙίβ 

ιηηΐΐααι άθ νί ΙβΙΙι&Ιί ρβΓάί(ϋ886ΐ. 
^ ΑΙςυβ ίά ρΓοοβΓββ ν&ΐάβ ίυΓΐ)βνϋ Γ&εΙηαβ. 

Ρ&(ί()ίοα8 αυΐθΐη βί 6ΐ&Γα8 ίηίοΓ π:ιοη&ο1ιθ8 

Μ8Γβυ8, ςυί ραηχίΐ οαπηβη ίβίΓ&οάίααι 

δ&1)1)αΙί ιη&^ηί ρ6ΓνθηΏ8ίο πιοΙγο, 

ίΟΓίβ ίΙ)ί ρΓ888βΠ8 Γ6£;θΐη 810 Θ8ί &ίΓ&Ιθ8 : 

ΤβηαροΓβ θχ Ιιοο οβΓίαιη ίβ β886 νο)ο. 
άθββιη βάΐιυο αηηοβ Γογθ Γ6£;η&1αΓαπι : 
ίυίίςυθ ν6Γΐ)ί8 Γ6αρ8β 6νθη(υ8 οοηβοουβ. 

ΑΙ.ΕΧΑΝΟΕΕ Ι.Ε0ΝΙ8 ΡΚΑΤΕΒ ΜΕΝ8. XIII. 
Ιιθοηβ άβθβΓβηΙθ ουαι νίΐα ΐηροπτιπι, 
Γγ&Ιθρ οΜίηυϋ 806ρ(Γαπι ΑΐβχαηάβΓ, 
νίΓ ίπιρα(ϋου8 ρθΓάίΐΊβςηβ ιηοηύυβ, 
8θΓνυ8 ϋϋίάίηαιη, ίηοοηϋηβηϋ» (]θ(1ί(α8, 
βοΐΏ688&1ορ, β1)Γίθ8υ8, ίηξθηίυιπ 1)ΓυΙυιη, 
&1ςυβ αΓοαηοΓααι ν6η6Γί8 ΟΓ^ίοΓυιη &88βο1&. 
Ι) ΙιηρΓθ1)ί3 Ιιίβ 80ϋΓΠ8 οίΓοααιίοΓαη6ί8 
νί111>α8ςτΐθ Γβιη ^βΓ&ηά&ιη ΐΓ&άθ1)&ί ρυΙ)1ίο&ηι. 
Οαί ρο8ΐςιι&ιή ίη ίηαρβΗο (ΐ6ΐ)&οο1ι&Ια8 ββί 
αηηο, υΐ Γγ&Ιθρ ρΓκάίχβΓβΙ, Ιιαυά ρ1υ8 ηηο, 
ιηβηδβ ιηΙββΓθ ίηΐβπίί Ιβρίίο άβοίααο. 
α0Ν8ΤΑΝΤ1Νϋ8 Ι.Ε0ΝΙ8 ΡΒΑΤΕΒ ΡΟΗΡΗΥΚΟ- 

ΟΕΝΙΤϋδ ΟϋΜ 80ϋΕΕ0 8ϋ0 ΚΟΜΑΝΟ Ι.ΑΟΑ- 

ΡΕΝΟ ΑΝΝ. XXVI. 

υΐϊΐ ΑΙθχ&ηάθΓ ΙαΓρίΙΟΓνίΙαιη ο1&ιΐ8ϋ, 

δθά 600Θ (ίΙ)1 χήρν>ξ απύστολος ηηηΐίηί αροίΙοΙν$ 
&ρηά ΒρΙΐΓβπιίυιη. Ου&Γβ 8ίο Γθ&ρ86 1θ{<θΓ&ί οΐίιη 
ίηΙθΓρΓβ8 Αηηθηίυ8 βΐίαπι &ρυά Ευ8βΙ>ίηηι. 111 ΒΡΗΕ^ΒIIII ΟΗΒΟΝΟαΑΑΡΗΙ 142 Οοηβίαηϋηΰδ ριίΓραΓ» ^βΓΐηοη ρΗιηυπι 
Ι«θοηΪ8 Γι1ίΌ8 ΙοηρβΓίυιη οΙ)ϋηυϋ, 
(ΒίΑΐβΐΏ ρΓΟΓβυβ ΙβηβΓ&οα αάΐιηο άβ^βηβ. 
Οαπι 18 ουιη ιη&ΐΓβ Γβί ρΓΦβίάοΓθΙ ρα1)ϋβ«, 
Εοιη&ηυ8 ηυίά&χη Ιι&Ολρβηυβ ρ&Ιηα, 
άυι βχθΓοίΙιιιιΐΏ ιηυηβΓβ άΓϋης&Ηαβ, 
Γβίθΐΐϋ ραβίΌ Γβ^η&ίοΓΐ βάβοα. 
Μοχ βά Γβ^ηί βοοίβίαΐβιη &(]ιηί88α8 ίοϋ 
ηοη Βΐηβ ςρτ&νί ^ο^β^τι^&ηάο ρ&οίοςαβ ίηϋο 
ΓοΓθ ιιί οοπΓβ^η&Γβί ουιη γ6^θ ρυβΓΟ, 
ΙιηρβΓπςυβ βΐ ρυβή βίααυΐ Ιυΐθίαιη ^βΓθΓβί, 
αίςυβ Ιιαίο ίηοοίυιηβιη βθΓνβΓβΙ ροίθηίαίοιη 
ου^υ8 Ρβ&ρββ 1ι«ΓβάβΐΏ ρλΙβΓ ίβοβΓ&Ι• 
86(] ηοη 8θΓν&νϋ ΐΑΟ&ρβηαδ Γφάβπι : 
ςυίο βάβο βΐίοβ ΐΓββ άββί^ηανϋ €φ8&γ68 ; 
8ίΙ)ίςυθ νίηάίο&νίΐ ρυ51ίο&Γυιη ΓβΓυχη 
οαΓΑΐη υηίν6Γ8&τη ιΐΏρβΓϋςαβ Γβ^ίιηβο. 
ΤηΙβΓϊιη ίαιηβη ΟοηβΙ&ηΙίηυβ ςυοςυο 
ουιη 8606 β^ϋ8ςα6 1ίΙ>βπ8 ίιηρ6Γ&1)ΐιΙ. 
ΑΙςυβ ίΐΑ Ιβαιρυβ 1&ρ8αιη ββί άίυϋηυιη ; 
ηίιηίΓυιη νί^ίηϋ βΐ 86χ ΟυχβΓυηΙ &ηηί. 

αΟΝδΤΑΝΤΙΝϋδ βΟΙ,ϋδ ΑΝ XV. 

Ταηο (!6ΠΐυΐΏ 6οα)ρΓ6ΐ)βη8θ8 ΟοηβΙαηϋηυβ 
ο&ιιΐο εΐΓΐίβοΙο ίάοηβοςυβ ΙβιηροΓβ 
ρ&ΐΓ6ΐη ουιη Ω1ϋ8 ΓβςίΙ>υ8 ίη9ίϋνί8 
άοπιίηίο βχαϋ βοΐυβςυθ ίοαρβήοιη ΙβηυΗ. 
ΙΙαίο ρίθ8 6Γ&1 6ΐ οΓΐΙιοάοχο αηίαιο, 
6ΐ ηίΐιίΐ ία Εοοίββί» ίη8ΐί1υ1ί8 ίηηονααβ, 
ίιηο Ιιυίο άίΐ60(φ εβτι ηιαίη οΙ)6άί6η8, 
6ΐ άίνίηοΓυιη άο^ΐΏ&Ιτιιη άθΓβηβοΓ, 
θΐ ^υη8 ο1)86Γν&ηΙί&η[ΐ ία ρΓΐιηΐ8 6χί^608. 
Ιάβηα (1οο1ηοί3 ρΓ£Β(1ίΙυ8 8&ρί6η(ίΙ)υ8 
ρΓοΓβηίβςυβ Ηϋθπβ 6χίπιΐ6 ΐηδίΓαοΙαβ, 
ϊι&Γυιη ςυοςϋβ ^688ΐί 86Εηρ6Γ ρ&ίΓοοίηίυιη, 
(|υ11)α8 ΐΓ&ά6η(ϋ8 ΐΏ&κί8ΐΓ08 ρΓβροβοίΙ. 
Ταοαβη ίηάί^ηβ ίαιρβηο άοίββ ίη6Γ<ιηί : 
η&ιηςυθ ΓθΐΏρυΙ)Ηο&(η 8060Γ(1ίΐ6Γ Γθβ[θ1>&(, 
ηΐΐΏί8 ΐΓ&βοβϋ&Ιορ ά6ΗηςυθηΙι1)υ8 
ραοίβςυβ βΓβΙ 8υιη6η(1ί8 ίηβχοΓ<ι1)ί1ίβ. 
Ιάβιη ιηαςίθίΓ&Ιυβ θβη&ίοποβςυβ ς^Γ&άυβ 
ρΓβΓβΓυΓαθ^υβ βΐ η]ΐΊίΙ&Γβ8 οΗίηββ 
ν!π8 ΐΓ&άθΙ)&1 ρΓ0Γ8α8 1]&αά ί(1οη6ί8| 
ίηάί^ηί8 οοαηίςυο νίΐίο 1&1)0Γαοϋ1}ΐΐ8| 
οΓΟβία οαηοΐβ αυτό τβηβΐία βχΐιίύβηβ. 
Ηίο οαιη Ηοιοβηο άαππί Γ6(;η&Γ6ί &()Ιιυο, 
ιηαβ^ο εΐιπβϋ Οοιηίηί Ιιαυά ηα&ηα ΓαοΙα 
ιηΪΓΟ &Γΐί6οίο ία αι&ηΐίϋ ρίοΐα 
£(1β88& υΓΐ}θ Βγζ&ηΙίυαι (Γ&Π81&1& Γυϋ• 
Ηθ8βιοα8 6ΐί&πι ρΐυτίιηυβ βχβΓοϋυβ 
ςυίοάθοίπι χηίΐΐβ η&ν68 οηθΓαη&8« 
οΐ Γαιηα β8ΐ, άαοθΟΒ, ουηοΐαςαβ (]6ρορα1&ο8 
&1) αΓΐ)θΐη Γβ^ίαιη άΐΓβχίΙ ουΓβααι. 
$θά 6ηίΐΏ ρΓορβ απίνβΓ8υ8 &αχί1ίο Ώβ\ 
ΥίΓ§;ίη6 ςυοςυ6 π)&1γ6 Γ6Γβηΐ6 ορβιη 
ΗοιηαηΦ ο1&38ί8 ίοαρβία (]6ΐ6ΐα8 ΓαίΙ. 

ΚΟΜΑΝϋβ αΟΝβΤΑΝΤΙΝϋβ ΡΙΙΙϋδ ΑΝ III. 

Εχίη ΡθΓρ1ιγΓθ(^βαί(ο νϋ& ΓυηοΙο 
Αοιη&ηυβ Ω1ίυ8 ίααρβΓ&ίοΓ 6Χ8ΐίϋΙ, Α. ΚωνσταντΤνοζ βλάττημα πρώτος ιτορφύρα^ 

Λέοντος υ15ς παραλαμβάνει χράτος 

2690 Νέος χομιδή τυγχάνων ήλιχίαν. 

Συν μητρί ^ιέποντι τφ^Β το χράτος 
Έπιφυείς *Ρωμανος έχ Ααχάιτης 
ΙΙέλων στολάρχης δρουγγάριος άξ(αν, 
Άπεστάτησε του νέου στεφηφόρου * 

2695 *Ορχοις φριχαλέοις 81 συνθήχαις 6* &'μα 
ΕΙς βασιλείας προσδεχθεις χοινωνίαν, 
Ός συνανάασ^ τφ νέψ στεφηφ^ρφ, 
ΚαΙ χηδεμών { του νέου χαΐ του χράνους, 
Κλ\ τψ^ε τηρήσει χραταρχίαν 

2700 Ώς χληρον ^ντως πατρ<^θκν δεδεγμένφ ' 
Ου πάντ' έφυλάξατο των συγχ£ΐμένων, 
Άλλ' υΐέας τρεΤς ζ\ς βασιλέας στέφει, 
Αύτψ άπεχλήρωσε χοινών πραγμάτων 
'' Φροντίδα πασαν χαΐ διοίχησιν χράτους. 

2705 Τέως δέ συνίθ^νε χαι Κωνσταντίνος 

Τφ πρεσβύττ^ χαι τοΤς νβωτέροις χράτος, 
ΚαΙ μαχρος έξήνυστο τφ μέσψ χρόνος 
ίΐρ^ς εΓχοσιν Εξ παρα^(3υέντών χρόνων. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝΟΣ ΕΤ. ΙΕ*. 

Κα2 τηνιχαΰτα συλλαβών Κωνσταντίνος 

2710 Ώς νουνεχώς τε χαι λίαν έπηβ6λως 

Φίτυν τε παΧδας δναχτας παρεγγράφους 
Καθεΐλεν άρχης χαΐ μοναρχεΤ του χρέους. 
Ύπηρχε δ' ούτος ευσεβής τις, δρθόφρων, 
ΜηδΙν νεοχμών των έθών Έχχλησίας, 

2715 Ε?κων δΐ ταύηρ χαθ^ 1*η•ϊρι φιλτάτη, 
Υπέρμαχων τε δογμάτων των ένΟέων, 
^ ΚαΙ πάντα ποιών προς φυλαχήν των ν^μων 

Ήν έν μεθέξει χαΐ σοφών μα|ημάτων 
ΙΙαιδεύσεώς τε της θύραθεν ε?ς &χρον • 

2720 "Ων χαΐ προμηθεύς ώπτο συνεΤναι βίφ, 
Της σφών επιστήμης γε τάξας τεχνίτας • 
Ολήν εΤχεν ίίττα μή προσήχοντα χράτει. 
Αύταρχίαν γάρ μαλαχώς ήν Ιθύνων • 
Ώρατο χαΐ δύσοργος ήμαρτηχ^σιν, 

2725 ΙΙρός δ* αύ χολαστής άπαραίτητύς σφισιν, 
Άρχαιρεσιάζων δΐ βουλάς τ' Ιχφέρων,^ 
ΆρχαΤς τε χοιναΤς χαι στρατηγίαις δλαις 
Άνδρας έφίστα μηδαμώς πεφυχύτας, 
Αναξίους δΐ χαι μοχθηρούς εϊσάπαν, 

2730 'Αρχάς άπάσας χρημάτων δρών ώνίους. 
Τούτου 'Ρωμανφ συνανάσσοντος τύτε 
Π Εϊχών άχειρύτευχτος Χρίστου δεσπ^του 

Έν χειρομάχτρψ διαγραφεΐσα ξένως 
Έξ Έδέσης Ι^νεχτο πρδς Βυζαντιδα • 

2735 ΚαΙ 'Ρωσιχ($ς τις μυριάριθμος στάλος 

Φέρων άριβμλν όλχάδων προς τοις δέχα, 
"Ως φασι, πεντεχιλιοστύας 6'λας 
Αεηλατήσων χατέπλευσε πρλς πύλιν • 
Σχεδόν δ* άπας ίφθαρτο τψ βεου σθένει 

2740 ΚαΙ μητρανάνδρου Παρθένου συμμαχί^ 
Προς άντιπρώρου 'ΡωμαΥκοΰ του στόλου, 

ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ηΟΣ ΑΓΓΟΓ ΕΤ. Γ. 

Του πορφυρανθοΰς δ' άπολιπ(5ντος βίον 
Ό παΤς *Ρωμανός άναδείχνυται χράτωρ, 113 

Οπερ συνηπτί) -«ρλς γάμοο χο ινών (αν 
2745 Θ«0(ρανώ τις Ιχ χαμερπους του γένους, 
Ή τάνδρΐ τ(χτβι παΐδας α^^ενας δύο, 
Τάν Βασ(λειον, προς δΐ τ6ν ΚωνσταντΤνον, 
0()ς βα^ιλιχ^ ταινί^ στέφει γ(τυς* 
Άνήρ τρυφηλός, έκδεδι^ημένο^ 
2750 ΙΙέθβις τε χώμοις προστετηχώς εξόχως, 
ΦιΑηδον{αις, άφροδισ(οις, πότοις, 
Άνδράνι λοιμοΤς συνδιοεγων χα2 φθ^ροις. 
Κοινών δΐ διο£χη9ΐν ^ν έγχειρ^σχς 
'Ιωσήφ τινι την έπίχλησιν Βρίγγ^ 
2755 Πραιποσ{τφ τε χαι παραχί^ιμωμένφ* 

"Όμως βτρατηγοΤς άνδριχοΤς χεχρη μένος 
Στ^λφ τε βαρεΤ χατ* έχθρων αντιπάλων, 
Νίχας χοιτώρθου το6ς εναντίους τρέπων* 
Φωχΐΐν Νιχηφ^ρον γαρ δνδρα γεννάδαν 
2760 Συν σογγονψ Αέοντι στρατηγούς 2χων, 
ΑΙρεΐ δι* αυτών ύπτ/αντίων πόλεις, 
Κλ\ θρααος Ιχβρών ύποχλίνει τφ χράτει, 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ ΕΤ. ζ'. 
Τούτου χοηαττρέψαντος αίσχρώς τ6ν β(ον, 
Και χράτος υίοις γαμέτη λελοιπότος, 
2765 Φωχας Νιχηφόρος τις άποστάς χράτους 
Άνηγορεύθη βασιλεύς αυτοκράτωρ 
Ηαρα στρατηγών της "Έω χαι ταγμάτων, 
Οδτος στρατεύσας χατά Σύρων Κιλ(χων 
Πολλάς πόλεις σφών εΤλε της μάχης νόμφ, 
2770 Άδαναν, 'Ρωσ^ν, τεΤχος Άναζαρβέων, 

Πρ^ ταΐσδε Ταρσόν χαΐ Μόψου τήν έστίαν, 
^Ον χαι πύλας ^γαγε προς Βυζαντ(δα 
Έχουσας ευ τέχνης τε χαι ποιχιλ(ας* 
ΚαΙ θείον τύπωμα Χρίστου του Δεσπύτου 
2775 Ε6ρών χεράμφ προστυπωθ^ν άτέχνως 
Έ{ 'Ιεραπύλεως ^στεος Σύρων, 
ΚαΙ βόστρυχύν γ' α*1ματι συμπεφυρμένον 
*Εχ προδρομικής χάρας άνειλημμένον. 
Άναχομίζει προς πύλιν βασιλίδα. 
2780 Και φρούρια πλείστα δΐ των εναντίων 
Κράτει χαθυπέταζε της Τωμαΐδος. 
Κχ2 ταύτα μεν κάλλιστα κατορθωμάτων. 
Ηλήν τοΰδε λαμπρον έπισκιάζον εΤχέ τι* 
ΤΗττητο χρημάτων τε και χρυσαργύρου, 
2785 ΚάντεΰΒεν εΙς 3 μή δέον παρακλίνας 

Δασμοΐς τβ καινοΐς κατατρύχων και φύροις 
'Γπι^χοον παν ταΤν χεροΤν των πρακτόρων, 
'ΟφΟη μισητ&ς πασι καΐ τοις έν τέλει* 
Κα2 μάλλον οίς έθιμα της Εκκλησίας 
^90 *Ανβτρέπειν ίσπευδε και κακώς λύε ι ν, 
Ψήφον πρλς αύτον Ιλκύων επισκόπων* 
ΚαΙ τφ ταμείφ ποι μένος τεθνηκότος 
Τα πτωχικα πράγματα της Εκκλησίας 
Συνεισφέρειν δεΤν θεαπίσας παρανόμως. 
2795 Ούχ 9!ττον Ιξέμηνβ πάντας προς μίσος 
Το χβτ' εκείνου τεΤχος δπερηρμένον, 
*0 χυχλόθεν τέτευχε τοΤς ανάκτορο ις, 
Ύψιτενές τ* δν και περίδρομον λίαν. 
Κα! δόγμα δ* ε^σι^νεγκεν ούτος έν μέσψ 
2800 βεσπίζον ώς δεΤν στρατιώτας εξίσου 

Μάρτνφΐ χιμψί χα\ γεραίρειν τοΤς {{μνοις 0^Β8ΑΕΒ8. 

Α οιιί χηαΐηιηοηϋ ^α^θ οοη3αηοί& βΓαΙ 
ΤΙιβορΙιαηο ρΙβύθίο ρΓο^η&Ια ς^βηοΓΟ. 
1Ι(Β6 νΪΓΟ ρθρβΓΪΙ ιηαβοϋΐοβ β1ίθ9 άυοβ, 
νίάβΐΐοθΐ Βαβίΐίαοι οΙ βοηδίΑαΙίηυιη, 
ςοο8 Γβ^ο ςυοςυβ βΙβιηιη&Ιθ ΟΓπ&νϋ ς^βαϋοΓ : 
νίΓ τοίαρίαπαβ 6( οοΓΡυρϋβ ιηοηύυβ, 
ρο(αη(1ο, οοιηβ88&η(1ο ρΐυβ ηίιηίο ^θάίίυβ, 
άϋΐίεϋβςυβ βί νβηβπ βΐ οοηνίνϋβ, 
Ρ0(]&1ί1[>υ8 υίθηβ ρβββίαιίβ βί εοΓΓυρ(οΗΙ)υ8. 
Ηβί γβΓο ρυΙ)1ίο» ουΓ&ιη ^βΓβαά&ιη (ΓαάίάΗ 
^08θρι1ο ουίάααι, ουί Βηη^» α^ηοιηβη θγ&Ι, 
ρΓ»ρθ8ίΐί ^βΓβαίί ιηυηυ8 βΙ οαίίουΐ&πί. 
Ι8 ΐΑΐΏΘη 8ΐΓβηηο8 ΙιαΙ}βη8 ίη βηιιίβ (Ιυοββ 
ν&Η(]ο οααι βζθΓοίΙυ νίο1οη&8 Γβίαΐίΐ 
ΓβϋοϋβΓ, 8ΐΐ08ςυβ ΙιοβΙβδ ίη Γυ^απι βοιηρυΐϋ. 
£ Ρΐιοοαιη ςιιίρρβ ΝίοβρΙιοΓαιη ίοΓίβιη νίΓυιη 
ΐ6οηβιηο{Όβ ίρ&ΐρβιιι β^υ8 (1υο68 1]&1)υϋ; 
ςαοΓίιιη τίΓίαΙβ οβρϋ 1ΐ08ϋυιη υΓ^οβ 
ΓαβΙαιηςυθ ϋΙοΓυιη ίαιρθήί ^η^ο 8υ5άίάί1. 
ΝΐαΕΡΗΟΒϋδ ΡΗΟΟΑδ ΑΝ. VI. 
Ροβίςτιιιιη Ηοαι&ηυβ ΙπΓρϋβΓ νϋαιη οΐ&υβΐΐ, 
Γβΐίοίο ίιηρβηο 00030^1 αίςαβ ]ίΙ>6η9, 
Ρ1ιοο&8 ΝίοθρΙιΟΓυβ Γ&11θη8 ίιηρβΗο Μβω 
βίβοίαβ 68ΐ αά Ιιοηορβιη Γβ^υιη 
βΙ> 0π6ηϋ8 <]ΌθίΚ)υ8 βϊ θΖθΓοίϋΙ^υβ. 
ΗΙο ϋθΐΐϋΐη ^Γθπδ οοηΐΓ& θγΓΟβ Οίΐίοββ 
ιηα11&8 ίΠοηιιη υΓΐ>β8 νί ιη&Γϋα οορϋ, 
Αά&ηαιη, Ηθ8υπι, Αη&ζ&Γΐ)βη8ίυπι ιηιίΓυΐΏ, 
ρΓ»ΙβΓθβ Τ&Γ8υαι βίςυβ ΜορβυβθΙίΑχη, 
({αβΓΌοα βϋαιη ροΗΗβ Βγζ&ηΙίυπι ΐΓ&ηβίυΙϋ 
ρ ίηβί^ηι &Γΐβ βί ν&ηο ρβΓ8θοΙ&8 ορβΓβ. 
Όΐνΐηαιη ςοοςυθ ΟΙιπβΙί Οοχηίηί βίΩ^ίβαι 
ΙΐΑαά ιηαηα ί&οίαιη βί ίη οΐΐα ίηνβηίαπι 
87Γ0Γυιη θχ ΌΓΐ>β ΗίβΓ&ροΗ, 
οαρίΙΗςηβ ραΓίβπι οοηοΓβΙ&χη 8&η£;αίηθ 
θ ΡΓβΒουηοηβ οαρίΐβ άββοιηρίαχη, 
αά υΓΐ)θα) Γ6£;ίαπι ΐΓ&η8ΐυΙΗ. 
Ιιοοοβ ςοοςυβ ιηυηϋθ8 ΙιοθΙίυοα ρΐυηπιοθ 
Ηοοα&ηοΓυιη ΓβάθςίΙ ίη άϋίοηβιη. 
ΕΙ 1ι»ο ςυίάβιη δρΙβηάίάθ &1> βο βυηί Γ&βίβ, 
ΥβΓηιη 1]υ]υβ ΙυοΙβ ηυΙΙβ ηοη βΓ&ηΙ 1βη6ΐ)ΠΒ; 
ρθοαηΙ» 1&1>0Γ&1>&ί οαρίάϋ&Ιβ, 
ρρορίβρβ&ςυβ &Ι) οςαο άθοΙίηαηΒ ]υΓβ 
ηονοΓυιη ΐΓίΙ)υ(0Γυιη ιηοίθβΐία ίπαροβίΐα 
ςηαβΙοΓυιη πι&ηί1)υ8 βαΐ^άίΐοβ ν6ζ&1)&1., 
Ηΐηο ρΐθϋί βί ορίίίηαΐίϋυβ βζοβυθ βπιΐ ; 
^ ρΓΦββΓίίιη ςαί οαηοηββ Εοοίββί® 
ρβΓ βοβίυβ γΙοΙαΓβ ζηοΠίοβ ββί, 
βρίβοοροΓυπι βϋςυοΐ βυίΤΓΑς^ίίβ βαρίίβ. 
Νβιηρβ &(1 Γβ£[ίυιη «Γ&ηυηα άβίυηοΐο βρίβοορο 
ορββ Εοβίββίβ ραυρθηΙ)υ8 (1βΙ)11αβ 
ίηίηοΑ Ιβ^β (ΙβΓβΓβηόαβ Β&ηχϋ. 
Νβο ιηίηυβ οάϋ ρυύΐίβί ίηοβηάϋ ίΐ&ιηιη&χη 
βχβί1αί& ^υ88υ β^υ8 ιηυή ιηοΐββ 
ίηΒί£;ηί8 οβίβίίικίΐηίβ βΐ ιη&£;η1 &π)1)ί1α8, 
ςυοΒ ρΑίΙαΙΙυχη υηάίςυβ βΪΓουιην&11&1)α(. 
Ι8 βΐίααι ηονοιη ρροίϋΐίΐ άβΟΓβΙαιη 
ςυο ΕΠΑΓίγΓοπι ΙιοηοΓβ ^υ1>βι)α^ ιηίΐϋββ 
οοΐι, Β&οήβςηβ ΙιγοαηίΒ εβ1βΙ)ΓαΓί> 114 145 ΒΡΗ&^Ε1αI ΟΗΒΟΝΟαΚΑΡΗί 116 ςυί ίη ρρ&Ιίο ο&βί νϋαιη &χηί8ί886ηί : 
ΟΑίηςυβ ρβιη, α(Γ&Γΐ)ϋΓ0Γ, ρθΓΓβοίβββΙ, 
ηί ραΐΓΪαΓοΙιιι βΌχη ονίβηβ βρίβοορίβ, 

ρΓ006ΓΘ8(|11β, όΙ ρ&Γ 6Γ&1, θ1>Βϋΐ!886ηΙ. 

Ηυίο {ηΓθηβυβ ^ο&η^68 ΤζίιηίβοΙίθβ 
ρρορΙβΓ αοοβρίββ 8ίηθ ιηβπίο ίη]υΓία8, 
&υ(1αοί1)ΐΐ8 οαοα 8θθϋ8 ίηβίάίαβ βίΓυχίΙ, 
άΪΓυζη ηοζηρβ ΐΏοΙίχηβη, χηοΓϋβ Ι&ςιιουιη, 
ίαοΙηοΓΪβ χηίηί8ΐΓαιη Γβ^^ίη&ιη Ιι&ϋβηβ. 
Οο&Γβ οαχη βοοϋβ ίη οΐβΐ&πι ίααροΒΪΙυβ, 
ςα&αι γθ^^Ιπα αβίαΐθ ρΓ»ραΓαΥθΓ&(, 
ίχηροΓνίυιη Ιοουχη αοοίιι οοη8θ6αάβΓυηΐ, 
1&ΐΓοηυαιςαο πία ηοοΙυΓΠΟΓυιη 
ΥθΙ Ι&ηςυ&χη Γθγο Βάνα &ο β&η^αΐααηβ 
ίη Γθ§μακη ΐΡΓυροΓοπΙ &ηηα(ί ^Ιαάϋβ 
Ιΐιαί&ιηυιη, ιΜςυβ Ρβ^βιη Ιηιοίάιιηιηΐ. 

αΟΑΝΝΕδ ΤΖΙΜΙ80ΗΕ8 ΑΝ. VI. ΜΕΝ8. VI. 
Εζίη θ£^Γ6£;ίυ8 Τζιιηίβεΐΐθθ Ιοαηηοβ 
οοιηιηυηί νοίο Γαο1υ8 68ΐ ίιηρβΓ&ΙΟΓ; 
ραυίοςύθ ροβΐ Γβ£;&1ί βϋαιη βίοχηιη&ΐθ 
Α ραΐΗ&Γο^α ο&ραΐ Θ^υ8 Θ8( οίηοΐυιη. 
Βαχ ΘΓ&Ι 1)10 βζίιηίυβ, ίηοοιηραΓ&1)ί1ί8, 
ςυο ηβιηο »1&(6 6^α8 ρρ»8ΐΕηΙιοΓ «ππίβ, 
θί ΐΏ&ηυ ρΐΌρη& ΓογΗθ βί 8ΐΓ&1β£;ιη&ΐ6, 
&ηίιηΐ ααάΑοία ρΓΦάϋυβ ουιη οοηβίϋο, 
ορϋπια8 ίιηρβΓ&ΙοΓ, &ιηίοίβ 1)]&η(1υ8, 
1ΐ0ΒϋΙ>α9 ίηίοΙβΓ&ηάΌβ οί ΓοΓίηίά&Ιιϋίβ. 
Βίο ρΓΟ VI 8υί ηοιηίηιβ £^Γαϋθ8Ό8, 
Ιιϋαηβ^ ιηίΙίΒ, Βαϋάίϋβ 1)θηινο1ιΐ8, 
ρΜβυβ Θ8ΐ βϋααι οΙ) ραίΓ&ί&ιη οβάβιη 
ο1)3ΌΓ^ΕΓί 86 (βιηρίοςυβ βζοίαάί 
& Ροίγβυοίο ο&Ιο ρ&1π&ΓθΙι&, 
οβυ Ναΐΐι&ηθαι ο53υΓ£;αηΐ6πι &αάϋΙ Ρανίά. 
Εχβο1θ8 &ιι1θΐη Βίαϋαι Γβνοελνϋ 
ςυο8 ία βζβίΐίαιη (Γυ8βΓα1 Νίθ6ρ1ιθΓυ8; 
ςαθ8 ίαίθΓ 6Γ&η1 ρρβοίραί βρίΒΟορί, 
ςαί άθΐΓ60ΐ&Γ&αΙ 1ίΙ)θ11ο 8υΙ)80ΓίΙ)6Γβ, 
ςυο <Ιβοβηΐθ1>&1 ίοαροΓαΐορ ΝίββρΙιοΓαβ 
ηο ςιιίβ 86 ίηοοπΒαΙΙο ρΓ»8υ1 Ωθγ6(, 
ηθο ριΐ8ΐοΓ&11 ΙιοηοΓθ ΓΓυβΓοΙαΓ. 
ΟβΟΓβίαιη ίά οοοΒοίάϋ Τζίοαί8θ1ΐθ8 : 
ίυχη βαοιη (ΙΙνίβίΙ 6^θηί8 ρβεαΠυαι : 
ςαίη βΐ οαοοηίο&ιη 8ΐιϋ8ίβοϋοηθα) ρΓΟΒίίΙϋ, 
ο1) ουΙρβΒ ν6ηίααι εβΒάΐΒςυο βχρίβΐίοηβχη. 
06ίη(ΐ6 βοηΐΓλ Ηοββοβ ρΓοΓβοΙυβ ΒαΓΐ)&Γ08 
^Γ&νί οοπβθγΙο ρΓβΙίο 8αρβηοΓ ίυίΐ. 
Ταηο 6ϋ&χη ςυΐά&χη νί8υ8 68ί α ρ1ηΗΚ)υ8 
βηυοβ νίρ ίηεο^ηϋυ8 ςυί Ηοχηαηίβ 
ίλΥθΙ)»!, ρυςηαηβ οορϋβ οοηΐΓ& ΒαΓΐ)&Γ08. 
Ροιτο Ιιυηο ίηηοΐιιϋ 688β ΤΙιβοάοΓαιη 
ιη&£^ααιη, ΟΙΐΓΐίΙί ιηίΠίθΐη λίςυβ άαοθΐη. 
Ουο &η1βιη ρ&είο ίηηοΐυϋ, ν6Γΐ)ΐ8 ραηά&ιη• 
Ρβιηίηιι ςαββάιιιη θγαΙ ρίβ, ρυϋίεΑ 
Ιβιηρίο ουίά&ιη Γβ^ία ία ιιγ1ι>6 α83ί(]ιι&, 
ςυφ (116 υηα αηΐβ οοηδβΓίϋΐη ρΓφϋυιη 
νίβα 8ίΙ)ί θ&Ι Οθίρ&Γ&ιη οβΓαβΓβ 
νίΓΟΓυπι οοιηίΙ&Ιυ ρβπηυΙίοΓυιη 
άθΗυοΙβπι, νβΐυΐί Γβ^ία&ιη θβεβί. 
ΙαβυρβΓ ΙίΦΟ άίοβηΐβζη βαάΐΓβ οΓβάίάϋ : Β Ο Μάχαις σφαγέντας χαΐ λελοιιτ^τας βίον 
ΚαΙ τάχ" £ν Ιξήνυστο Ίζρ^ς πέρας τ^δε, 
Εί μή πατριάρχης τε συν άρχιΟύταις, 

2805 Πρ6ς δ' αϊί λογάδες άντέστησαν ειχύτως• 
Τούτψ Τζιμισχής έγχοτών Ιωάννης 
Έφ* οΓς χαχώς έδρασεν αύτ&ν άδίχως, 
Συν οΐς έθά^^ει χαττύει τούτφ λέχον 
Και σχέμμα δεινόν χαΐ παγίδα θανάτου, 

2810 Αύτουργον αύχών του λόγου βασιλίδα. 
Χρησάμενος δΐ συν Ιταίροις σαργάν^ 
"Ην ηύτρέπισε βασιλΐς εύμηχάνως, 
Άνηλθον ήλίβατον ανοδον νύχτωρ, 
ΚαΙ βασιλείφ χαθάπερ νυχτιλόχο( 

28Ί5 "Η 6ηρ&< εΙπεΐν ^ριοι βροτοχτ6νοι, 
Παρεισφθαρέντες θαλάμφ ξιφηφ({ροι 
Σφάττουσι τένδετόν βασιλέα ξίφει. 

ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΤΖΙΜΙΣΧΗΣ ΕΤ. ζ. ς, 

Μεό' δν Τζιμισχής γεννάδα Ιωάννης 
Εύθυς άνηγ6ρευτο πρ^ς παντός χράτωρ. 

2820 Μετά δΐ μιχρ^ν βασιλιχζ ταινί^ 

Οαρ* άρχιθύτου διαδεΐται την χάραν. 
Άνήρ στρατηγός απαράμιλλος, ξένος, 
Των χαθ' έαυτ&ν Ιν μάγαις διαφέρων 
εύανδρ(αις τε, συνεταΤς στρατηγίαις. 

2825 Ψυχής παραστήμχσι συν εύβουλ!^, 

Αύτοχράτωρ άριστος, ήδυς τοΤς φιλοις, 
ΈχθροΤς δυσαντίβλεπτος ή φριχαλέος. 
Ούτος χαριτώνυμος, 6λβ(α χάρις, 
ΙΙραύς, Ιλαρός, ευμενής 6πηχ6οις, 

2830 Ός ήμέρως 'ίίνεγχε τήν διά φ($νον 
Έπιτιμίαν χαΐ νεώ τήν χωλύμην 
Του ποιμεναρχου χα^ σοφού Πολυεύχτου, 
*Ως πριν 6 Δαβίδ τους έλεγχους του Νάθαν 
Τους μεν φυγάδας χαταγαγών αύτίχα. 

2835 Οΰς πριν έψυγάδευσε φθάς Νικηφόρος, 
Έν οίσπερ ήσαν χαΐ λογάδες ποιμένων 
ΚαΟυπογράψαι μή θελήσαντες τόμψ, 
^^ θεσπ(σας ήν βασιλεύς Νιχηφόρος 
*Ανευ έχείνου μηδένα προεδρίας 

2840 Ηοιμαντιχής τε τυγχάνειν προστασίας, 
"Ονπερ διατ^μηχεν εϊς λεπτά τόμον 
Όν δ* είχε πλουτον διένειμεν άπόροις. 
Και χανονιχήν 6πέδυ λειτουργίαν 
ΕΙς ύίφεσιν πταίσματος, εις λύσιν φόνου. 

2845 ΕΤτα χατά Τώς έχστρατεύσας Βαρβάρων 
ΤΗττησεν αύτους έν μάχ^ χαταχράτος• 
Ήνίχα χαί τές ώπτο πολλοίς Ιππότης 
"Αγνωστος άνήρ Τωμαΐχών ταγμάτων 
'Γπερμαχών άριστα χατά Βαρβάρων. 

2850 Έγνωστο δ' είναι θεόδωρον τλν μέγαν 
•Χρίστου στρατιώτη ν τε χαι στρατηλάτην* 
Έγνωστο δ* οΰτως, ώς προΥών σοι φράσω* 
Γυνή τις 6πην ευλαβής χαι χοσμία 
Ναφ πρόσεδρεύουσα προς Βυζαντίδι, 

2855 Ήτις πρό μιας ημέρας ταύτης μάχης 
Έδοξεν άθρεΤν μητράνανδρον Παρθίνον 
Δορυφορουμένην τε χα^ προηγμένην 
Άνδράσι πολλοίς, χαθάπερ βασιλίδα* 
Και ταυθ' ϋπαρ 'έδοξε φαμένης χλόειν* «7 0Α8ΑΒΕΘ. 118 2860 ^Ο Κνριθε<(δωρος, ώ στρατηλάτα, 

Έμ6ς τε χαΐ σ^ς προσφιλής Ιωάννης 
Βαρκις αγώνας χαι δυαηνύτους Ιχει* 
Συ δ' άλλ' έπιχούρησον αύτφ ταχύνας. 
Τ<$δ' ή θ6<»ρ^< "Ροΐς συνουσιν έχφέρβι 

2865 Μνήμφ Βι8ουσι χλ\ γραφ$ τήν ήμέραν. 

ΚαΙ πάνθ' υπήρχε σύνδρομα χρ^νφ μάχης. 
Ούτος στρατεύσας χαι χατά Κιλιχ{ας 
ΗάμίΕολλ* έχειρώσατο ταύτης φρουρίων* 
■Οσα δ' αφήνιασε τι] ς κραταρχίας, 

2870 Προς τήνδ' Ιπανήγαγε ταΤς στρατηγ(αις• 
Οδτος νεών ^{γειρε Χριστφ Δεσπύτ^ 
Πολυτελή χάλλιστον Ιν Χαλχ^ ξένον. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΒΟΓΑΓΑΡΟΚΤΟΝΟΣ ΕΤ. Ν'. 
Τούτοο τό βιουν έχμετρήσαντος μ<$ρφ, 
Κληρουχος άρχης της πατρφας έννύμως 

2875 Βασ(λειος δέδειχτο χαι σχηπτουχίας, 

Ό "Ρωμανού παΐς πορφυρ^βλαστος κλάδος, 
Αύτοχρακωρ χράτιστος έν στρατηγίαις 
Α6ταρχ{ας τάλαντον αύξήσας μέγα* 
'ύς ικιστ^ς, ώς φρόνιμος (Ι^ν ύιτηρέτης 

2880 Ου πρ^ς τρυφάς τε χχ2 ιτρ^ς ανέσεις βλέπων, 
Ούδ' αμελείς ί^ή'^ι ί^ήν ο{χουρ{^ 
*Η μαλαχί^ προστετηχώς μηδύλως, 
*Αλλά στραταρχών πάντα χαιρόν του βίου 
ΚαΙ ταΤς χβη' έχθρων έντρυφών άεΐ μάχαις. 

2885 Άνήρ αγαθές, ευσεβών ν^μων φύλαξ, 

Μηδλν νεοχμών των έθών Έχχλησίας (41), 
Ταΐς αρετών χάρισιν ήγλαΐσμένος, 
Μάλλον δ* εραστής σωφροσύνης, ανδρείας. 
θ6τος χαΒάπερ άετοΰ λαχών φύσιν, 

2800 Ή πτην&ς ών φρύνησιν ή προθυμίαν, 

Τό μέν προς αυτήν εκστρατεύων τήν Έω, 
Το δε πρ^ αυτούς τους δρους της Έσπ£ρας 
*Π πρ6ς μέρη βύρεια χα2 μεσημβρίας 
Χώρους έπι^ει Βαρβάρων αντιπάλων, 

2895 Αεηλατων σφας, πυρπολών, πορθών πύλεις 
'Ερομνά τε φρούρια της μάχης νύμφ* 
Και δεΐγμ' εναργές ή ΣκυΟών Ιρημία, 
Α%1α τ• Ηυσών (42) κατά τήν παροιμ{αν, 
Περσών τ' Άβασγών έκτριβή τών τ' Άβά_ 

[ρων^ 

2908 *Ονπερ χαθεΐλε τ^ θράσος κατά κράτος* 
ΚαθεΤλε δ' ούχ '^κιστα καΐ τυραννίδα 
Τήν τοο Σαμουήλ Βουλγάρων άρχηγέτου. 
Κα\ σφών δ' άνεΐλε δυσαρίθμους έν μάχ^* 
Σο^($ήζεως γαρ συμπεσούσης καΐ μάχης, 

2905 Μυσών έχειρώσατο χιλιοστύας 

Πεντάδας ε^ς τρεις τάς δλας ποσουμένας, 
'Όν βμματ' έζέκοψε πάντων ένδίκως* 
Κάχ τώνδε βραχείς παραδούς πομπούς σφ(σι 
Και θάτερον σφάς δμμάτων έσβεσμένους, 

2910 Πάντας άφήκεν Ιέναι πρ6ς Μυσίαν* 

0((ς δυστυχώς ίχοντας Ιδών σφών χράτωρ 
ΤέΟνηχετρωΟείς της άθυμίας βέλει. 

44 Ην^ΟΒ ΓθΗβροβίββίσιί ρΗηοΙρίβ ΐϋβί^β κει- 
μήλιον ροββίάβΐ Ι:>ί1)1ίοΙΙιθ(3& ν&Ιιο&αα; ιηθηοίος^ϋ 
8θί1ίβ6ΐ Οτκ€\ ρΊοΙαΓλΙαοα οοάίθ6ΐη ηοϋίΐίθβίιηυιη, 
οιι^αΒ ιηοηϋοηβιη Γβοι \η οοΠβοΙίοηίβ πιο» Υαϋοαηβθ Α Ο άοιηίηβ ΤΙιβοάοΓΟ, ο άαχ βχοΓοίίιιβ, 
ιηβυβ ϋθοαςυ6 ίυοβ αιπίουβ ^ο&^η68 
£;Γ&νί ία α^οηβ νβΡίϋαΓ θ( ροΓάίΓΟοΠί ; 
ςιι&χηοΙ)Γ6αι αά ΓβΓβηάαιη ορθχη ρΓθρθΓ&. 
III &ιη Γθΐη νίβ&ιη η&ΓΓανίΙ; ρΓβ86ηϋΙ)υ8, 
ςυι άΐ6ΐη χηβιηοηφ βοπρίοςυβ οοηβίςη&ΓυηΙ. 
Κβαρβθ νΐβίο οοη§;ΓυίΙ ουιη ρυ^η» ΙβαιροΓβ. 
Ιόθΐη, βυβοθρίο Ι^βΐΐο αάνβΓβυβ 6ί1ίοιΐ5, 
ρβΓπιυΗ&β οβρΗ ΙιΟΓυιη ιηοηίΐ&β &γο68. 
ΟυοΙςυοΙ αυίοιη ηβιι^Ηΐ^αοΙ 8υ()θ886 ίιηρβπο, 
Θ&8 &Γχηί8 ζηοϋ8 οοζΏρυΙίΙ αά ούβθηαίυιη. 
Ηίο Ιθοιρίαιη βχοίΐ&νϋ βΐιηβίο Ποχηίηο 
ία βΐι&ΐοβ, άίνββ οραΐΏ βΐ πιιγο ορβΓβ. 

ΒΑ8ΙΙ.ΐυ3 ΒϋΙ-ΟΑΗίαΐΟΑ ΑΝ. Ι-. 
^ο^^^β8 Γαϋβ Γυηοΐο, ρ&ΐηυιη βοβρίΓυπι 

Β 1ΐ8ΒΓ6(1ί8 ^υ^θ &ο ηοιηίηβ Ιβ^ΐϋπαο 
ο1)ϋηιιϋ Βαβίΐίυβ ουιη Γβςίο ΙίΙυΙο 
Αοιηαηι ί11ίυ8, ^βηίΐυΒ ίη ρυΓραΓβ, 
θ^β^υβ βχθΓοίΙουιη ϊιηρβΓ&ΙοΓ, 
ςυί άίίίοιιί8 βηοβ ναΐάβ αιηρΗ&νίΙ. 
ΡίάθΙί8 Ιιίο θΐ ρΓυάβαβ &(1ιηΐηίΒΐΓ&1οΓ 
(1θΗοί&8 Ιι&υά 8ρ6β1α1)αΙ; Γβηυίβιηνβ οοΓροΓί8, 
ηοςυο βοοοΓάιαιη ηβο άοηαί (ΐ68ί(]ίαΐ]α, 
ηυΐίοςιΐθ ο&ρΐυβ θγ&Ι νοίυρίαΐίβ ^θηβΓβ, 
8θά ΌηίνθΓ8&ιη (1β^6η8 ίη &ηηί8 γίΐβπι 
ρυΐ8&η(ϋ8 ίη ρΓκΗο 1)08ΐίΙ)υ8 ^68ϋθ1)&(. 
ΥΐΓ 1)οηυ8, Ιβ^υιη βλΟΓ&Γυιη ουβ^οβ, 
ηίΙιιΊ ίχηοηυΐαηβ ίο Εοοΐ68ίφ ιηοηΙ)υ8, 
νίΗαίυιη 0ΓηαΐΏ6ηΙί8 νβΜβ ΓυϋΙ&η8, 
αρρπαΐΘ Βΐυάθπβ ΓοΠίβ οβββ β( ΙβιηρβΓ&ηβ. 

(]| Ηίο βοΓίίΙυβ νβΐυϋ ηα(υΓ&ιη βςυίΐ», 
οθΓΐβ Ιιβύθηβ ιηβηίβιη βίϋε&οίαπιςυθ νοΙυοΓβιη 
ηιιηο ίη ΟΓίβηίίβ 1)θ11υιη β6Γθ1)&1 ρΐ&^ίβ, 
ηοηο ίη Ιιββρβπίβ ίΙηίΙ)υ8, ηυαο βυΐ) ύοΓβα, 
ηυηο άθηίςυο ροΓ ΐΓ&ο1υ8 η[ΐθηάίοη&ΐ68 
1)6ΐ1ο ςυιιϋβΐι&ΐ Β&γΙ)&γο8 ΑάνβΓβ&η'οδ, 
άθρΓφάΕη8, ιΐΓβηβ, (1θρορηΙ&η8 υΓΐ)68 
ιιιυη11&8ςυθ &γοθ8, ρρουΐ Γ&α ββΐ 1)6ΐΗ. 
Κβί ίθ8ΐΐ8 Θ8( θογίΙ)ί8Β θοΐίίυάο, 
ρΓββάαςυθ ΜοΒβοΓαίπ, υΐ ιιίΐ ρΓονθΓϋίυιη, 
ΡβΓ8&Γυαι, Αΐ)α8£;οΓυιη οΙαάβ8, βΐ Αίχιροραιη, 

ςυοΓηιη ααά&οι&τη &ρ6Γΐο ΜαΚβ Γγ6^(. 
Νθο νθΓΟ βθοίυβ βοηΙυάΚ (γΓ&ηηΙάβαι 
ΒϋΙ^&ΓΟΓυαι ρΓίηοίρί8 δ&ιηυβΙίΒ, 
^ θ^α8ςυβ §;6α1ί8 οοοίάίΐ ίηηυαΐ6Γ08, 
Είβηίαι ίαοΐο ρυ(ζη« οοηΟίοΙο β;Γαν!, 
Μ(Β80Γυαι ΙαηΙαχη ο&ρϋνανϋ; ηυχηθΓυχη 
υΐ 6& 8Β8ϋαιαΙ& 81 η1 παίΠΙα ςυίηάθοίαι, 
ςυβίβ ουηοϋ8 οοα1θ3 Ι&Ια βθηίβηΐία βΓοΐΙ. 
Ηθ8 &α1βιη ρ&υοίβ (1υοίΙ)θ8 ίη8(Γυο1θ8, 
ςυο8 αηο Ι&ηΙυιη οευΐο βχββε&νβΓ&Ι, 
Γ6χηί8ϋ ουηοΐοθ 1ί5βΓ08 ίη Μαββί&αι. 
Ουοβ οίοί 8ίο &£Γ6οΙθ8 Γβχ 8υυ8 νίάϋ, 
πΐ(£ΓοΗ8 ίο1ο8 ίοΐο πιογΙθπι θ1)ϋ(. 

8θουη(3ο νοίυιηίηθ ρρββΓ., ρ. 1. 

(42) Μρ$ο$ άίοίΐ ρΓο Μα!$ί» ρθΓροΙυο ΕρΗΓΦηιίυ8. 
ΡΓονθΓΐ>ίυιη Ιαιηοη ΙοσυίΙιΐΓ άβ Μγ8ί8. Ζοηοϋ V, 
15; Οίο^. VI, 42. Η9 ΕΡΗΚΑΐαΐ Αίςαβ Ιιίηο Β&βΠίαβ Αυ^υβίαβ ιη&^ηυβ 
νιιίςο νοβ&Γί Βαΐ^&ηοίάα ο<Βρϋ. 
Μ(Β80ΓΌΐη &αΐ6ΐη οΒρΜβ ΙιοβρβΓϋβ αΓΐ)ίΙ>υΒ 
ΑοΙίΓΐάθ, βοορϋβ, βΙ ΡΓβ8ΐΙι1&1)ί8 ^βιηίηίβ, 
8&ΓάίοΐΒ ςυοςυβ βί Βίάίη® οαβίβΐΐίβ 
ΡοΓοίοοςηθ, ουιη &Γθΐ1)υ8 1η^ϊπ1& ςυίηςυθ, 
ουηοΐαβ Εοιη&ηο 8υ1)(ϋ(1ϋ ίκηροηο. 

ΟΟΝΒΤΑΝΤΙΝϋδ ΒΑ8ΙΙΙΙ ΡΚΑΤΕΚ 

ΑΝ. II. ΜΕΝ8. VI. 

Ρθ8ΐςΌ&χη §;Γ&ηά8Βν& ββίαΐβ Ιιίο ιηοΓίβχη ο1>ίϋ, 
Οοη8ΐΑηΙίηα8 Γγ&Ιθγ ιιηρβπυιη ίβηυίΐ; 
τ&Βίαιη ςαίάβιη οοΓρυβ νίΓ68ςυθ ]&οΙ&η8, 
ββά ΐΑΐηοη οοΓάο (ίοαίάυβ 6ΐ ίηΓΓαοΙυ8, 
χηοΐϋ ιηοΓυιη ^οηβΓβ βΐ ί£;η&νο, 
ϋιβαΐΓί &1ςυβ αΐβφ 8ΐυάίο άβάϋυβ^ 
(1θϋοϋ8^ ^αηβ», νίηο, βΐ Γβί νβηβΓβββ, 
νοίυρίβίυιη ιηαηοίρίυιη βίςυβ ^υΐ», 
8Βχηιι1&ιη νϋ&πι άβ^βηδ δ&πά&η&ρ&Ιο : 
ΒβΓΐ)&Η8 οαηοΙΪΒ 1ΐ08(ΐ1)υ8 1α(1ίΙ)Γίο, 
ςυοΓυιη ίηουΡ8υιη Ιιααά αηηίβ ΓβρβΠοΓθ^ 
ηβο £^1ιΐ(ϋί8 ρΓορυΙβ&Γθ, οΐ) ιηβίαιη, οβηβαϋ; 
νβΓαιη ΐΓί]3υ(ί8 8Όΐ)(1ϋθ8 αΙΙθΓθηβ, 
ΐΏυϋ&ςυβ βί ν&ηα 8ΐη6 βηβ θχί^βπβ, 
1>&γΙ)&γο8 ά6ΐ6ηί6ΐ)&1 άοηοΓυιη ουιηυΐο, 
βοΠ&Ιίβ βΐί&ιη θυιηιηί8 άίς^ηϋ&ϋύυβ : 
810 ΒαΓΐ)&Γ0Γυιη ιηί1ί^8η8 ίθΓοοί&ιη. 
Ο&ΐυιηηϋβ βυΐβιη Γ&οίΐβαι αυΓβιη ρΓ8Βΐ)βη8, 
ίΓ&ουηάί», ιανίάίβΒ, Εη&ΐί^ηϋλϋ οΐιηοχίυβ, 
ιηυΐΐοβ ααοΓί&Ιθβ 8ρο1ί&νί( νίΐα; 
οοαΙοΓίιιη αΙΙαβ ΟΓ^ανϋ Ιυωίηβ 
8α8ρίείοηαχη τηοΐΏβαΙο ιιηρυ1βυ8 Ιονί. 
ΟθζηυΐΩ ΒβηβοΙιι βΐ ιηοΓΐ)ΐ8 οοη0ίο1α1α8, 
3&ιη(ΐαθ ίπδΙβ,Γβ 06Γηβη8 νϋ» Ωηοιη, 
Ηοοααηυχη ΑΓ^ΓοραΙιιιη αάορί&νϋ, 
βίςυθ &1ί&αι ρΓορΗ&ιη ηυρίυί άβάϋ, 
ρυ]8& ρβρ <]οΙαπι ^οη^υ£;θ Ιθ^ίΙίιηΒ. 
Εχίη ίιηρβΓΠ ςαοςυβ ροηάυβ ΐΓ&άίάϋ : 
])Γ6νίςυβ αάΐιαο 8ορθΓ8ΐ68, οΓίΙανϋ αηίοιιια). 

ΚΟΜΑΝϋδ ΑΗΰΥΗΟΡϋΙ-ϋδ 
ΑΝ. V ΕΤ ΜΕΝ8. VI. 

Ηοιη&ηη8 βτ^ο οοη8(ϋυϋθΓ ίιηρβΓ&ΙοΓ, 
νΪΓ 1)οηΌ8, ρίΐ]8, ηοΙ)ί1Η&1β οΐυβηδ, 
ΗΐΙθΓΑΡυιη ΑΓίίυακιυβ 8πιίου8 οωηίυιη, 
ραΜΙοί ΓβοΙί ^υΓ^8 ρθπϋ88ίηιυ8, 
ν6Γ8υΓ8Β ουιη ιιιυ1α& &άβ^υ88^οηθ 8νβΓ80Γ, 
61*^8 6^6008 οιηηββ ]8Γ^υ8 ορυΐΏ, 
βί οαρϋνορυιη ΓβάθΐηρΙοΓ ρΙηΓΪιηοΓΌΠΐ. 
Μαχίοι&ιη ΙβιηρΠ Ιιΐο θορίιί» &1)8ί(26χη 
ρυΙοΙίΓΟ &Γϋ6οίο αο βρίβηιϋάο οοιηρβ^ίΐ, 
ηαηΗαοαςυβ αυη νίοα &ϋη1)υϋ οΙβΗοΐΒ, 
βΐ ρυΙ)Ηουιη <]ί88θΙνϋ »8 &Ηβηυσι. 
Ι(ΐ6ΐη οο11&ϋ8 ίη ΡΐκΒηίοίαιη &ηηΐ8 
οοηΐτα Γ(Β(3ίΓΓ&^08 ίωρίθ8 Α^&Γβηοβ, 
ςυί ΒυΙ)(]ΐΙα8 ίοαρβηο ιιγ1)68 οορθΓαηί, 
εοηββΓίΑ ιηιιηυ ρυ^η&νϋ ίηΓβΙίοίΙβΓ, 
Γυ^αηυβ βνββίΐ ίη υΓί^βπι ΑηΙίοοΙιΐ&ιτ), 
&((]υβ ϋΐίηο βοπίθΐ οοηίυΐϋ ΒγζαοΙίυιη. 
Βθίη αϋο ίη^βηίο ββ οαΐοηάϋ ρΓβίάϋυχΏ, ΟΗΒΟΝΟσΚΑΡΗΙ 120 

^ Κάχ τονίδε Βασίλειος Αύγουστος μέγας 

Πασιν έπων6 μαστό Βουλγ'αροχτ^νος* 
2915 Ελών δ^ Μυσών τάς χαθ' Ισπέραν καλείς 
*Αχρ(δα χαΐ Σκ^ιτια, ΠρεσΟλάβας δύο 
Τάς έν Σαρδιχ^ χαι Βιδίνης χωρία, 
Σΐ)ν Ηερνίχφ φρούρια θ* επτά πεντάδας, 
Πάντα χαθν>ΤΕέταξε 'Ρωμαίων χράτει. 

ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΑΓΤΟΓ ΕΤ, Β' ς 

2920 Τούτου μεταλλάξαντος έν γήρ^ β(ον 

Κωνσταντίνος σύναιμος ^ρχει του χράτους, 
*Όγχον μίν αύχών σωματιχον χαΐ σθένος, 
Δειλές δε πάμπαν χαρδίαν, άνειμένος, 
'Ίίθους πεφυχώς μαλθαχου χαι ^^^θύμου, 
η 2925 θεατρομανών καΐ χύβοις προσανέχων, 

ΤρυφαΤς τε, χώμοις, άφροδισίοις, μέΟαις, 
Ήδυπαθείαις έντρυφών, συσσιτίοις, 
Βίον βιών αντιχρυς Σαρδαναπάλου* 
"Αθυρμα πασι Βαρβάροις ΙιΙντιπάλοις, 

2930 *Ών ορμάς ούχ Ιχρινε δεΤν 6'πλοις τρέπειν, 
*Η συνελαύνειν σφας ξίφει πρ6ς δειλίαν* 
Τπηχύους δΐ χαλαμώμενος φ^ροις 
ΕίσπράξεσΙ τε παντοδαπαΤς συχνάχις 
Έδεξιουτο δωρεαΐς σφάς άφΟονοις, 

2935 Των αξιωμάτων τε τοις 6περτατοις* 
Ούτω χατεπράϋνε Βαρβάρων θράσος. 
ΔιαβολαΙς δ' ευειχτον ους ήν 6πέχων, 
*Ηττητο θυμού χαι φθύνου χαΐ χαχ(ας* 
Ταυτ' ^ρα πολλοΙ>ς έστέρησε του β(ου, 

29^0 Άλλων δ* έπήρόυ τάς χόρας τών ομμάτων 
^ Έξ δπονοίας χαι ψιλής &ποψ(ας. 

Έπει δι τετρύχωτο γήρ^ χαι ν6συις, 
ΚαΙ χαΟεώρα προσδύχιμον τό μέτρον, 
'Αργυρύπουλον 'Ρωμαν^ν προσλαμβάνει, 

2945 ΚαΙ τφδε συνφχισε τήν θυγατέρα, 

Δύλφ γυναιχος της νομίμου χωρίσας. 
Είτα παραδίδωσι χαΐ χραταρχίαν* 
Έπιβιους δΐ τοισδε μικρόν, έχπνέει. 

ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΑΡΓΓΡ0110ΓΑΟΣ ΒΓΓ. Ε'. ς. 

Καθίσταται δΐ Τωμανος αυτοκράτωρ, 

2950 *Ανήρ αγαθός, ευσεβής, ευπατρίδης, 
Αύγον εταίρος χαΐ τέχνης εγκυκλίου, 
Τών δημοσίων ευαγών ΐ^ρις νύμων, 
Ι) ΕΙσπράξεως όλεθρος αλληλέγγυου, 

Ευεργετικός άπορουμένοις 6'λοις, 

2955 Δορυαλώτων δυσα^ιθμήτων λύτης 
Ναού Σοφίας ττ|ς μεγίστης άψίδος 
Εύμήχαν6ς τις φιλ6κιμος συνδέτης. 
Χρυσού χορηγός άφθύνου κληρουμένοις, 
Κοινών χ(&εών λύτης τε και δύτης πάλιν. 

2960 Ούτος στ|&ατεύσας κατά τών έν Φοινίκη 
Σπονδάς λυσάντων 'Αγαβηνών άθεων 
ΙΙύλεις θ' έλύντων τάς ύπηκύνυς κ^άτει 
Και συμπλακεις ήττητο δυσκλεώς σφισι. 
ΚαΙ διεσώθη π(^δς πύλιν 'Αντιύχου, 

2965 ΚάκεΤθεν άνέζευξεν εις Κωνσταντίνου• 

ΚαΙ λοιπόν ήλλοίωτο γνώμην τήν πάλαι, 121 (υΐβΑΒΒΘ. 122 Κα2 ηάντας έξέθλιβε τους ύιτηχόους 
ΕΙνπράζΕσι φ<$ρων τβ δασμών έχτέπων, 
^ιχνύμενος ιζράχτωρ τις, ούχ αύτοχράτωρ, 

2970 ΙΙιχρ^ς λογιστής είσςρορών χαί παιπάλη, 
Ταύτα δΐ πάντα χαι μαχρφ τούτων πλέω 
Κβνών 6πηρχ6 χαι δαπανών πλοοσίως, 
Έν φ χαΟιδρύσατο σεμνείφ ζένφ 
Τ$ μητρανάνδρφ χαΐ πκριβλέπτφ Κ6ρ^, 

2975 ^9^&ρ χαθυπέταζε χτήσβις παμφ^ρους 
ΙΙ^λεις τά πολλάς χα\ φάρους ετησίους, 
Κα2 πλέθρα γης πάμπολλα χαΐ πλείστας δέσεις, 
Πάντα μοναστών άχατάλληλα β(ψ. 
Οΰτος στρατηγοΤς άνδριχοΤς βουληφ6ροις 

2960 ΕαΙ ταγματάρχαις συνετό ις χεχρη μένος 
Στρατεύματα τε ναυτιχφ (ίωμαλέφ 
Νίχας χατώρθαυ, χατεναυμάχει στάλους* 
Καΐ γάρ χαταχείρουσιν έν βαρεί στ6λψ 
Τοις ΆγαρηνοΤς 'Ιλλυριχά χωρία, 

2965 Κα2 δρώσι χαχώς τάς έχεΤ χώμας πόλεις, 
'Ρΐύμαΐχός τις έντυχών σγ(σι στ((λος 
Πυριφλεχτον σςρών άποδειχνύει στόλον* 
Και πάλιν άλλος τις χιλιόναυς στόλος 
Έξ Άφριχής Ιπλευσε τάς νήσους φλέγων. 

2990 Και πας μιχρο^ πέφλεχτο 'Ρωμαίων στόλψ, 
*0ς αιχμαλώτους εΤλε πενταχοσ(ους 
ΚαΙ δέσμιους πέπομφεν εΙς Βυζαηίδα. 
Τΰν προς δ* Ε6φράτ]|^ χει μένων περ άστέων 
Στρατηγός έχράτησεν Εδέσσης μάχτ^• 

2995 *0ς αυτόγραφον χαι θεόγραφον πλέον 

Εύρων έπιστύλιον Χρίστου Δεσπύτου (43) 
Στέλλει βασιλεΤ δώρον ήγαπημένον, 
Τούτου κρατούντος, γης χλόνος τις συνέβη, 
'9 πολλά χατήρειπε τών δομημάτων. 
9000 "Απαντα λαμπρώς άνεχαίνισε χράτωρ* 
'ΕπεΙ δ^ μίτος του β(ου χίχοπτύ ο1 
Νύσφ ταχέντι ποιχ{λ]|) φΟισιβρύτφ. 

ΜΙΧΑΗΛ Ο ΠΑΦΛΑΓΟΝ ΕΤ. Ζ'. 

Ζωή βασιλίς δειχνύει βασιλέα 

Τλν τησδ' έραστήν Μιχαήλ Παφλαγόνα, 

3005 ΌραΤον βψιν ευπρεπή χεχασμένον, 
Της φύσεως αντιχρυς άγαλμα ξένον* 
Ιΐρός δ* αυ ψυχιχαΐς άρεταΧς ήνθισμένον, 
*Αγα6^ν, εύέντευχτον, Ιλαρ&ν τρύπους. 
Τούτφ τ& χάλλος προξενεί χράτους στέφος. 

9010 Γένους γαρ έχφυς ευτελών χαΐ ξυγχλύδων* 
Κάλλους δ' Ιχων εν> χαΐ μελών εύχοσμίας, 
Ερωμένος δέδειχτο της βασιλίδος, 
Κάντευθεν άνήνεχτο, χα^άπαζ φάναι, 
ΕΙς (^ψος οίον χαΐ θρύνον χραταρχίας. 

3015 Ώλήν γνους 'Ρωμανος ως ένήν πεπραγμένα 
"Ετι περιών χαΐ χρατών ε^ του χράτους. 
Πίστεις παρέξειν ^ρχίοις φριχαλέοις 
Μιχαήλ ήνάγχασε μηδίν εΐδέναι, 
Ό δ' εύπετώς δεδραχε μή δείσας δ{χην* 

3020 "Οθεν τι δαιμ^νιον, ώς Σαούλ πάλαι, 

(43) ΙηΙθΙΠ^ βρίβίοίαιη αά Αϋ^ΑΓυχη Γβ^βιχι Εάββ- 
ββηοιη ; ςυβ κοιΙαΙογ αΙ> ΕυβθΒίο ΟβθΒβηβηβί ΗίβΙ. 
1, 13, €ΐ &Μθ8β Απηβηίο ΗίβΙ. II, 29. Ου&ιηο1)Γβαι Α ηαηοϋθςιΐθ ^Γ&νίβ οφρίΐ 6856 βυΐχϋΐίβ, 
ίοβοΙΗίβ ίηϋυΙΟΓυιη 6θ&6ΐίοηΐ1)υ8, 
6ΧΑ6ίθΓ νίβϋβ ροΐίυβ ςυαιη ίιηρθΓ&ΙΟΓ, 
&0θΓΐ)ΐΐ8ςΌ6 ςυββΙΟΓ βΐ ρθΓ8ΐιΙ)ϋ1ίθ. 
ΗβΒ ί&ιηβη 001068 ιηα11ο(]υ6 ρ1υΓ68 ορββ 
ιη&^αίβ6&8 6ίΓαάϋ ία Ιπαρβαβαδ, 
άααι 8&ηο1υ&πυιη βχβίΓΟθΓβΙ αονυιη 
νϊΓ^ηί Μ&ίΗ νβοθΓ&ηά» ΟοιηίπβΒ; 
οαί ΓΓυοΙαο8& Αΐ1πΚ)υϋ ρΓββάία, 
ιηυ11&ρυιη(ΐα6 υΓΐ)ίυ[η αηηυοβ Γ6(ϋ(α8, 
Β6<1 ίϋ(;6ΓΑ ιηυΗ& &ο άοηα ρΙαηιη&, 
ςυο Γ68 ιηοη&οΙιί8 ηοη βΓαηΙ οοη§;Γα». 
ΡοΓϋύυβ ίά6ΐη 6ΐ οοηβΠίοΒίθ <]υοι5υ8 
ο&Ιίβςυβ βίοαυΐ υΙβοΒ οθηίυΗοηίύυβ^ 
ρβάββίτί ρ&πΐ6Γ ηαυίίοοςαβ 6Ζ6ΓθίΙιι 

Ι« ν&Ιβηβ, ΓθΗοββ |Γ6ίυ1ϋ νίοίοπαβ. 
Ουιη 6ηίιη Α£;αΓβηί ίη^οηΐί οΐ&βββ 
ΟΓΟβ 1ι&])6Γ6ηί ίηί68ΐα8 ΙΠγηί, 
ΌΓΐ)θ8ςαθ άααιηί8 6ΐ ρα^οβ &Γ6θ6ΓβηΙ, 
Ιιίβ 8ΐιρθΓ?6ηίθη8 ΗοιηιιηοΓαιη 6188518 
]ΐ08ϋΐ68 ηβνββ 8880 ωρΒϋ ίηο6ηάίο. 
ΗυΓ8ΐΐ8 χηϋΐ6 η&νίαιη &άν6ηϋ ο1&$8ΐ8 
θχ Αίη6& ρ6Ρ ίη8ΰ1α8 ίη66η(1ί& ^&οιΑη8. 
δβά ρ&Γαιη &1)Γαϋ ςυίη οαιη6αι ίη&8ΐηιοαΓ6η1 
Ηοηα&ηι, (^αί 66ρ6ΓΌη1 ςυίη^θη1θ8 πιί1ϋθ8, 
νίηοΙί8ςυ6 οηυβίοβ ιηί86ΓυηΙ Βγζβηϋυιη. 

Οΐΐίη βΐ 8(1 αΓΐ)68 Εθρ1ΐΓ&ϋά68 ΐηί88Ό8 

άυχ ςοίάλΐη ρΓβΙίο Β(ΐ688&πα οβρϋ : 
ί1)ίςο6 αοΐο^βρίιτιχη, ίιηο 11ΐ60£;Γαρ1ιυχη 
ΓθρβΓίυκη 01ιπ8ΐί ΟοιηίηΙ 6ρ!8ΐο1ίυιη 
άοηυπι £[ΓαΜ88ίΐΏυιη αιί8ϋ αά 0»8&Γθαι. 
Ο Ηοο ίχηρ6Γβη1θ Ιθγγιβ ιηο1θ8 863ίάί(, 
(}οο ιΙοιηοΓαιη ηυιη6ηΐ8 ίη^βπΒ οοποΐΐ, 

ςυΐΙ8 0011168 1ΐ])6Γα1ϋ6Γ Γ6Γβθϋ Οββ&Γ. 

Βχΐη ΙαΜάο Π20γΚ)0 πιοΙΙίΓοΓοιί 
βίαπι &1>Γαπιρί όϊΜ νϋο 86η8ΐ(. 

ΜI^ΗΑΕ[^ ΡΑΡΗΙΑ60Ν ΑΝ VII. 

Τυπι Ζθ6 Ρ6Είη& 0«8&Γ6αι άίχϋ 
ααΐ88ίαπι 8υοαι ΜίοΙι&6ΐθπι Ρ8ρΙιΐ8£;οη6αι 
ίθΓαιθ8θ νυΙΙυ νβηυΒίοςυβ ρΓ8Β<ϋίυαι, 
Γ8Ρααι α&ΐΌΓΟΒ ν6ΐυίί β^αΐ6η1υσι : 
!α8υρ6Γ &ηίαιί αοΓ6η1βαι νίΚυ (11)08, 
1)οηυαι οΐ οοαιοαι βΐ ωοΗΙ)υ8 ΙιϋαΓβπι. 
Ηυΐο ΓοΓΏα 8θίΗθ6ί Γβς^ίυαι Βίβηοια οοαίοϋΐ, 
νίϋ η&αιςυο 8ϋΓρ6 ρΐ6ΐ)6!8({αθ θγαΙ : 
Ι) 86(1 ν6ηυ8(&ΐ6 ρΓ»8ΐαη8 α1ςυ6 6ΐ6£^&ηϋα 
αιηοΓοαι Βΐόί Γβ^ίη» οοηοίΐίανϋ, 
α1(|υ6 Ιιίοο οοη8€6η(11(, αί 8ΐηο(ίηι (Ιίοααι, 
Ιαοίυαι ίη Γ&βϋΕίοαι Γ6§;ηίςο6 11)ΐΌηααι. 
Οοθοι οοαι 8θΐθΓ6αι Ηοαι&ηη8 Γ680ΐνί886(, 
8ορ6Γ8ΐβ8 λάΐιοο βΐ ίαιρ6ηυπι Γθ1ίη608, 
886Γααΐ6η1ο α8ΐηοχί( Μίο1ι&6ΐ6πι 
ο( αΓηΓα)&Γ6ί οίΙιΠ ββ 1&16 86!γ6. 
Ι1ΐ6 ^^^&ν^( ίκοίΐο, 1ιαυ(1 ν6Γ608 Ρβοαι. 
Ου&πιο1)Γ6αι άβθπιοη ίΡΓ06η8 ίη ίρ8ααι, 

Γβ8 ({01(1601 )αοιάία οοϋ88ίαι& 6γ&(; ΕρΙΐΓβπιίιιβ 
βυΐβοι ΙοςαίΙοΓ άο ίρβο (8ί 0Γ6άθΓ6 Γ&8 ββΐ) Αυ(ο- 
§;Γ8ρΙιο. 123 ΕΡΗΙΙ£ΜΙΙ ΟΗΕΟΝΟβΕΑΡΗΙ 1Μ νβΐυϋ 8αΰ]θΐη ςαοηά&ιη 8α1Γοο&1>α1, 
ρΐΌΓβοΒ^ αΐ Γαιηα 6Γ&1, ρ6Γ]υΓϋ ο&υ8&. 
ΓοϋοίΙβΓ 18 Ιαοαβη ίηιρβπυιη γθχΊΙ : 
ΐρβθοαβί βαίιη, νβΐ ρβΓ άβίβοΐοβ (Ιυοββ, 
ραΐβανίΐ Ιιοβίββ, βΐ νί ο&ρΐ&β ΌΓΐ)β9 
άβηαο Ηοηα&ηο 8υΙ)(ϋάϋ ίιηρβηο. 
Εη νοΓΟ βζ ΑίΓίοα ΓυΓβυβ ρΓοίβοΐΑ οίαββίβ 
ίηβυϋβ ηοοβηβ ιη&ηΐΐιηίθςηθ Ιοοίβ, 
οΐ]ηο(& & ΕοηιαΌίθ ιη6Γ8& Γυϋ ΙίϋυΓηίβ. 
Ταιη βϋ&ιη βίΓβηυυΒ άυχ Μ&ηί&οθβ 
βίοαίααι &ηηί8 βζρυ^η&Ι&ιη ίηβυΐαχη 
Ηοιη&αο νβοΐίς^&ΐθΐη ίιηρβηο Γβάάίάϋ. 
ββά ρ&ρυιη &1)ίιιϋ ςυίη Εάθβββη&ηα ΌΓΐ)βια 
ΑρΑΐ)αιη ηυοάά&ιη 8ΐΓαίθ^6χη& οαρβΓβΙ» 
ηί8ί &Γΐίββ1οχη ΐΓήΙαχη Οβαβ ΓβοίβΒβΙ. 
Ν&ιηςαβ ορίίιηαΐββ ΑΓ&1)β8 άυοάβοΐιη 
8(1 ΕάθΒβθΐΐΗχη ιΐΓ5βιη &οοβ88βΓοη(, 
άοηα 86 ΓθΓΓβ 0»8αΓΐ βίοααΙαηίβΒ, 
ςυία^βηΙοΒηαβ ο&χηβίοβ ρτα ββ &^βΙ)8α1, 
οηορβ ηΐηηςυβ 8ίη£;υϋ8 ίηαροΒϋο, 
χη&χίχηί8 018118,. ΟΌΐΏ ίηο1υ8θ ιηϋϋθ. 
Εγ^ο άο1θ86 ρο8β6ΐ>&η1 ΐ]Γΐ)βιη ίη^Γθάί, 
οίβΐ&βςαβ βοουαι βιιΐ) νβΒρβΓα ίηίβΓΓβ, 
ηβιηρβ υΐ ροΓ ηοβίβχη (2Γ&χη&ϋ8 βηθχη ί&οβΓβη(. 
Αηίθ ςυ&ηα Ι&ιηβη β&Γΐ)απ8 Γγ&οβ βυβοβάβΓβΙ, 
οοιηρθΓία γθ8 οοονβΓίίΙ ίη βζίΐίυαι, 
αίςυβ ία άο1θ8ί οβραΐ τυίΐ άοΐυβ : 
βίβηίιη οιιηο1θ3 ΕοΐΏ&ηυ8 60818 ζηθ88αίΙ. 
Ββίηάθ ΗίοΙιαβΙ ιηοΓύο νβχαΙυΒ ^^Γ&νί 
Αοθίηςυθ νίΐο ρΓΟχίηαυιη αΒρίοίβαβ, 

Γ6£;ίβ (ΐ68ρίθίθΙ18 ρυΓρΟΓ» Γυ1^0Γ6ΙΙ1 

βαοςυβ άί^ηϋ&Ιίβ ίη8ί^ηί& ΓβΙίςαΒ, 
Γβ^αΗ ιη&ΐυϋ ρ&Ι&ϋο άίς^Γβιϋ 
&ο 8υΙ)υΓΐ)ΐηαιη χηοηαΒίβηυιη &(ϋΙΙ, 
ςαοά ίρββ βάΙΕοΑνβΓαΙ άαοΙ)υ8 ΓΓΒΐΓί1)α8, 
ηβιηρβ χηΐΓίίΙοίβ βΑηοΙίβ Αη&Γς;γΓί8 : 
Ιη ςαο ΓβοβρΙυβ, ρυ1β()Γ& οΐΒβ&ηβ ίοηβλ, 
ρ&ηρβρβιη, ΟΙιπβΙί βιηοΓθ, β&βοηιη ίεάηίί 
$6(1 6ηίιη ιηοχ οΙΙίΒβίιηβ νίΐΑ βχοβββίΐ, 
βάίΐλβ ίθΓνΙάβθ βί^οίβ ραβαίίβηΐίβ. 

ΜΙΟΗΑΕΕ ΟΑΙΛΡΗΑΤΕδ ΜΕΝ8. IV. 
Ηαηυηι ίχηρθΗοπι &ά Γβ^ίηβηι (Ιβνοΐνίΐπρ 
ςυοΒ ΓρβαάυΙβηΙΐΒ άθΙβηίΐΑ ββΓΠίοηίΙιυΒ, 
^α^&ιί8 νβΓΐ)ί8 θί ςηοΓυηιά&αι οοηβίΐίίβ, 
6οβ&Ρβαι Γβςβιηςυβ αρρβΠαΙ Μίοΐι&βίβιη 
βΧ ΚοπιαηοΓυπι ΙχηρβΓβΙοΓβαι βρβιιΐ, 
ίιηρυΓηπι Ιιοιηίηβπ), £;βη6Γθ νίϋ βαΐηπο, 
ο1) ιηοΓβ8 ίαπιβη 8υο8 ρβ^ο^θιη αάΐιυο, 
8η1)(1ο1υκη Αίςυβ ίη^^ΓαΙαηι 1>βηθθ6ί8, 
νβοοΓάθΐη, ίηνίάυχη, ΐΓββυηάο ίη^^βηίο, 
νβΓ^β ίηιιηηΐ&ηΐβιη βΐ ναηβ ^ΙογΙοβοπι. 
Ηίβ Γθ£;πί ββάβπι βΐ&ίίαι &ο οΜιπαϋ, 
ββαυβ ϋθ£;η&1ηχη βαηκη βοβρίΐ ρβΓββςυί, 
βί £[6ηί1α1βπι ουηοϋ8 νίπι βΓΪρυϋ, 
1)αΓΐ>αΙί8 βΐί&ιη βΐ πι&ΓΪϋβ 3αιη(1ίυ. 
Οαία βΐ 6Χ8ί1ίαιη άβΟΓβνίΙ αναηβυΐο, 
^υ^η8 Γανοη οαίαιβη άβ1)6ΐ)ΐιΙ Γ6£;ίυιη. Α Ένσχήψαν αύτφ, συνέπνιγβν άθλίως, 

Ώς ήν άχούβιν, της έφορχίας χάριν. 
*Ομως διεΤπεν ευτυχώς τά του κράτους, 
Και δι' Ιοηηου ικλΙ στρατηγών έχκρ{των, 

3025 Όμύνετ* εχθρούς χαι δορυχτιζτοος πάλεις 
ΑΙρών ύπηγετφ χράτει τών Αύσ6ν<«>ν, 
Έχ της δ' Άφριχης αύθις Ιχπλεύσας στάλος 
Νν{σους τε χαχών χαι παραλίους τόπους, 
'ΡωμαΥχφ πας χατεποντώθη ττ^λφ. 

3030 Και Μανιάχης εύσθενής στρατηγέτης 
Ελών Σιχελών νήσον Ιν στρατηγίαις, 
Ταύτην χαθυπέταξε τ^ χραταρχί^. 
Ηιχρου δ' ίίν εΤλεν Έδεσσηνών την π^λιν 
*Α|&^αβιχή τις δραματουργία τ^τε, 

3035 ΕΙ μη θε<$ς γ' ίσφηλεν αυτήν αύτ(χοι, 
β Κεγιστοινες γάρ *Α(&^άβων έθναρχίας 

ΙΙ((λει προσηλθον δώδεχα της Έδένης, 
Ηλασάμενοι δώρ' &ττα βασιλεΐ φέρειν, 
Πενταχοσίας χαμι{λων ηγούμενοι, 

3040 "Άχθος φερουσών χαθ* έχάτερον μέρος 
θι{6ας μέγιστος αΤς ένην τιςόπλίτης, 
Ο^περ δολίως Ιχέτευον εΙς π6λιν 
ΣυνεισαγαγεΤν θ^δας εσπέρας σφ(σιν, 
'ύς νυχτός αύτοΤς το δράμα λά6|) πέρας. 

3045 Οΰπω δΐ τουτ* Ισχηχε Βαρβάροις τέλος* 
ΚαΙ δράμα γνωσθ^ν, εΙς χαχον άντεστρά^η 
ΤοΤς έλλοχόσι χαι συνίστορσι δ6λου• 
Πάντες γάρ άν^ρηντο 'Ρωμαίων σπάθ^^' 
ΈπεΙ δΐ τετρύχωτο Μιχαήλ ν6σφ. 

3060 Λύσιν δ' έώρα χα{ τομήν έγγυς μόρου, 
Τήν ρασιλιχήν παριδών άλουργίδα 
^ Κα2 βασιλείου σύμβολα πάντα χράτους, 

Έχ βασιλείων &πανίσταται δ6μω^, 
Και τήν πρδ τειχών εύαγη μονήν φθάνει 

3055 Ήν αύτ^ς ανήγειρε δυσι συγγίνοις 

θαυματοβρύταις άγίοις 'Αναργύροις (44), 
Ένθα χαταχθείς χαι χαρείς χαλήν χ^μην, 
Τ6 χατά Χριστών ένδιδύσχεται ($άχος* 
ΕΤτα μετά βράχιστον έχλείπει β(ον 

3060 θερμής δεδειχώς της μετανοίας τρόπους, 

ΜΙΧΑΗΛ Ο καλαφάτης ΜΗΝ. Δ. 

Κα^ πάλιν ηχ• «ρ&ς βασιλίδα κράτος 
"Ητις 6πούλθ(ς χαταθελχθεΐσα λόγοις 
'Ορχοις τε φριχτοΤς χαΐ τίνων συμβουλίαις 
Στέφει Μιχαήλ Καίσαρα Βασιλέα, 
1^ 3055 Και χράτορα δείχνυσι της 'ΡωμαΙδος* 

•Ανδρα ($υπαρόν, δυσγβνή, φαύλου γένους, 
Κάχ τών τρόπων χάχιστον 5ντα τ($ πλέον, 
Ύπουλον, έχάριστον ε!ς εύβργέτας. 
Αγνώμονα, βάσχβνον, όργίλον φύσει, 

3070 Τήν γλώτταν άντίφθογγον, αύχουντα λύγοις 
"Οστις έπείπερ έγχατβστάθη χράτει, 
Τλ συγγενίς μέτεισιν οίχειον γένος, 
Άποστερών σφας ά^|$ενα>π(ας δλης, 
Κ&ν ήν άπηνήτης τις Ι) γήμας πάλαι. 

3075 Καε μητράδελφον έζύριστον δβιχνύει 
Δι* ου τλ βασίλειον ευρατο χράτος. (44) Ιηΐβίΐί^ζβ 88. Οοβαι&η βΐ Οαιηίαηαιη. 125 ^/^ι^ Ι Ι^- 126 ε7τ* άιηλαύνει των άναχτ6ρων βί^ 
Δέφηοιναν αύτου χυρίαν εύβργέτιν. 
Κείρει τε ταύτην χαι χχταχλείει τέλος 

3080 Νι{σφ Πριγχίπου, συκοφαντίας πλάσεις. 
*Α δήμον έζέμηνε μαθ((ντα τάδε* 
Καΐ τφ τυχ^ντι δεζιάν πας όπλίσας 
'Ος σμήνος οίον των μελισσών συν^θ&ι 
Των βασιλείων εύθυ συν προΟυμί^. 

3065 Άνε^{$άγη γουν εμφύλιας τις μάχη, 

Κα), πλήθος ου βράχιστον έν τηδ* έφ6άρή. 
Τέως Μιχαήλ άπορηθεις τοΤς δ'Λοις 
Μέλοτν τι τριβώνιον ένδύς άθλ(ως 
Μον^ Στοοδίου προσπεφευγώς Ιχέτης 

9090 Τπεισέδυ τράπεζαν Ιλαστηρίου* 

*Ης έχβαλέντες έχτυφλοΰσιν άθλίως* 
Χειρίζεται ΒΙ δυάς ή των συγγ({νων 
Ζωή θ&οδώρα τε τήν χραταρχίαν. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΜΟΝΟΜΛΧΟΣ ΕΤ. ΙΒ\ 

Ζωή δ' έρωσα τήν δε κατέχει ν μ6νη 
3095 ΙΙρ^ς συνάοειαν γαμιχήν συνεζόγη 

Τφ Κωνσταντ(νφ τούπίχλην Μονομάχφ, 
Και χράτορα δε(χνυσιν αύτ6ν Λύσόνων* 
"Οντ* ευγενών τε χα\ περιδ6ξων Ινα 
'Ος ευπατριδών έχφυέντα πατέρων^ 
3100 Α^οις όμιλήσαντα πάνυ μετρίως, 

Ερωτικώς δ* Ιχοντα πλην προς τους λ({γους 
Τ^θυμον ήβος μαλαχ*^ τ' άνειμένον, 
ΤρυφαΤς π^οσανέχοντσ γλυχυΟυμίαις, 
*Ερωτοληψ(αις τε συνισχημένον, 
3106 Των αξιών νέμοντα τάς τιμάς χύδην, 
ΟΙς ού προσήκεν άγοραίοις άνδράσιν, 
Και δημοσίων χρημάτων όλβους δλους 
Όλαις άμάξαις άναλίσκοντα μάτην^ 
Ούχ εΙς τό κοινζ συμφέρον 'ΡωμαΙδι, 
3110 Έ χρήνιμ6ν τιτφ κράτει συνεισφέρον. 
Άντηρε τφδε βασιλεΤ Μανιακής 
Άποστατήσας χαΐ στρατιάν άλίσας, 
Άνήρ στρατηγός εύσθενής και γεννλδας, 
Ουπερ κλέος μέγιστον έν στρατηγίαις* 
3115 "Ος μηδοτιοΰν έν τυραννίδι δράσας 
Έξαπίνης τέθνηχεν άρτύων μάχην, 
ΜεΟ' βν τις άλλος Τορνίχιος τουπίκλην 
*Όστις επήλθε συν στρατί^ τ^ πόλει* 
Άλλα κρατηθείς έστέρητο του φάοος. 
3120 Κα2 *Ρωσικός πάΛΐν δΐ τζ π^λει στάλος 
Έπεισέφρησε μυρίον στρατών φέρων, 
*Ός ναυμαχί^ πάς σχεδόν διεφθάρη. 
ΚαΙ Πατζινάκαι των ΙΙαριστρίων ίθνος 
Αεηλατουντες χατέδραμον τήν θρφίην* 
3125 Σπονδάς δ&δρακότες δΐ 'Ρωμαίοις τέλος, 
Τάς πανοπλίας κατέθεντο καΐ μάχας. 
Ίν)υτου κρατούντος Ούνικόν Τούρκων Ιθνος 
Όρμώμενσν πριν έξ ορών Καυκασίων 
Επήλθε πρώτον Τωμαΐδος τοΤς δροις* 
3130 Κάκ τουδ' έθισθ^ν τή κατ' αυτής μανίφ 
"Βληγεν ούδΐν τήσδ' δρους κατατρέχον, 
Έκ τών μερών δπως δΐ τών προσαρχτίων 
Οια λύμη τις ού καλώς είσεφθά^η 
ΕΙς τήν καθ' ήμ«ζ γειτνίασιν λεκτέον Α. Οβίηάθ τ^ο ρβρυΐίΐ ραΐ&ϋο 

άοχηίη&χη βυααι 1)6ηθβο&ΐΩ Γθς;ίη&ΐΏ, 
ΟΑίηςαθ λΗοηβαιη οΐ&υβϋ αά βχΐΓβοαοιη 
ΡΓίηΰίρίβ ίο ίηβυΐα, ο&1υιηηί&8 (ΙίοϋΙ&αβ. 
Κθοι αΐ οο£;ηονϋ ρορυΐυβ, Γηπίβ αΓδϋ» 
βΐ ΙυιηυΙΙυ&Γϋβ οοΓΓβρϋβ αηηιβι 
υ1 αραχη αΙ) βχ&ιηίηθ ίιβη βοΐβΐ, 
Γθ^^ίυιη &ά ρ&ΐαϋυχη Γαρϋιη οαοιίΓπΙ. 
Βγ£;ο βίνίΐίβ ρα^ηα οοη86Γΐ& ββΐ, 
ηβο 1)Γβνί8 Ιιοπιίηυχη ηυπιβΓαβ οοοίβαδ) 
Οοηβο βαίβ ΓβΙ>α8 άβδρβΓ&ηβ ΜίοΙιαβΙ 
ραΐΐα ια!8βΓϋΙ)ί1ϋθΓ ίηάαΐυβ Ιιιηίοα 
αά ΘΙυάϋ πιοο&βΙθΓίυιη 8ΐιρρ1βχ ίυ£;ϋ| 
Αίςιΐθ βαΐ) &Γ8Θ Ββγίο ββαιβΐ οοηάίάϋ : 
υηάθ ρΓοίΓλοΙαβ οχοΦοαΙϋΓ ζηίβθΓ. 

η Ου&1[>α8 &υΐ6χη ΐΓ&άϋοΓ βοΓοηΙιυδ 
Ζο» Τΐ3θθάοΓ89(|θ6 ίχηρβπί 80θρΐΓ11Χη• 

00Ν8ΤΑΝΤΙΝϋ8 ΜΟΝΟΜΑΟΒϋβ ΑΝ. XII 

θθά ουιη βοΐα Ζοβ Γβ^α&Γβ ουροΓβΙ, 
ΟοηβίΑίιΐίουιη εοςηοπίΘηΙο Μοηοχη&οΙιυιη 
βίΐιί 0003 υ αχϋ ΓοΒάβΓβ ^οη^α^^ 
θΐ Ηοιη&ηοΓΌΐη ίιηρβΓ&ΙΟΓβιη ΓβοΗ. 
ΡοΓΓΟ Ιιίο ββ οοβία ηο1)ί1ίυιη 6Γ&1, 
αίςαβ ρ&Ιηοϋ8 ΟΓΐηβ ραΓβηϋΙιυθ : 
βί νίχ ςυΐάβιη 1ϋ(θΓ&8 &ΙΙί^6Γα1, 
08ΐ8(1θχη Ι&ιηβη αιηοΓθ <ϋ9η&1)&1αΓ. 
ΟβΙβΓΌχη ί£^η&τΐ8 ιηοη1[>α8 βοΐυϋβςυο βπιΐ» 
άβΐίοϋθ άβάίΐυβ βί 1ιί1αΓΗ&ϋ1)υ8, 
αιηοη8 ςυοςυβ οΐιηοχίυβ {Ηβοθϋηβ. 
Τυιη (1ί£^ί1α1β8 ϋοηΓβΓβ1)&1 ΙοηαβΓβ 

Ο νΐηβ νο1ί;αΓίΙ)α8 βο ρΓβΙβπ ιηβηίαιη. 
^ε^&^^^ ςυοςυο ρυΙ)Ηο&ιη ρθουαίλΐη 
θ9υ80 Ιυχα αο βίοϋάο 62ίυΏ(1βΙ)α1, 
ςαί ηβο Ηοιηαηιβ γθΙ)Ό8 ςαίάςααιη ρροάβΓΕί, 
ηβο ίιηρθΓϋ οοιηπιοάα &(1αυ£[βΙ)αΙ. 
Α(1ν6Γ8υ8 Γβ^θΐη Ιιαηο Μ&ηί&οββ αππα 
ΓβΙ)6ΐ1&η8 8Ό8ίυ]ί( οοη^Γβ^&Ιο ιηΐΐίΐβ, 
8ΐΓβηυυ8 ΙαιρθΡΑΐοΓ β1 χη&£;η&ηίιητΐ8 
άυοίαηάίβ θΧ6ΡθΗίΙ>η8 3&ιη(ϋα οΙ^Γαβ; 
86(1 ροβΐ ΙγΓ&ηηίάβαι ηαΐΐα Γβ ρλΐΓ&1& 
ΓβρβηΙβ ρβηΗ άυιη ρας;α&χη ίηβίΓυβΓΟί. 
Εχία ΙγΓ&ηηί<1β ΤθΓηίο1υ8 ςαίάααι 
&ΓΓβρ(&, αά αΓΐ)θΐη Γύ^ί&ΐΩ &πη8ΐυ8 νβηϋ« 
ββά νίο1ο8, οουΙοΓΟχη ηαυΙίΑΐυΓ Ιυιηίηθ. 
Ηθ88ίοιι ρΓφΙβΓβα οοηίΓΑ Βγζβηϋυζη οίΑβΒίβ 

η &άνβηΙ&νΗ ρΙυΗιατιΐΩ νβΙιβηΒ ιηϋίΐβιη, 
ςυβ ρΓορβ οιηηΐ8 η&ναΐί ρπΐιϋο ροΓΪϋ. 
Τύχη ΡλΙζίηαοΦ, ^θη8 ΙβΙπ αοοοίβ, 
ΤΙίΓαοί&ιη ρΓβά&ηΙββ οοαουΓβΑνβηιηΙ : 
ςυί Ιαπιβη ΓωάθΓβ εαιη Βοιη&ηί8 ίοίο 
8πη& Μίαοαςαβ άβιηοιίλ ρο8αβηιαΙ. 
Μοαοιη&οΙιο Γθ^η&ηΐβ ^ηβ ΤαΓΟ&Γααι 
Ηϋηηίβα, 0&αο&8ϋ8 οιίυπ(1& ^τι9^8, 
Ηοχηαηί ρηζηαιη ΙιηρθΓϋ 6ηβ8 αΙϋ^Ι : 
ςαο ροβίςυαπι οάίο 86ΐηθ1 ββΐ ίιηΙ>οΐΑ, 
ηυΐΐαηα ^αIη Γβοϋ ίηουΓβΐοηιιπι βηβπι• 
ΡοΓΓΟ 1ιί άβ 1)0ΓΘ8Β ςποοιοθο Γ^οηίϋυβ 
οου ρ68ϋ8 ςαβάαιη οαιίηβ 1η8ϋ κάνθηοηηΐ, 
]οχΙ&ςαθ ηο8 αΒθβάβπηΙ, (ΙΙοβοάαπι βυρβΓΟβΙ. ϋ7 ΒΡΗΕ^3ΜΠ €ΗΒΟΝθαΒΑΡΗΙ 128 ΡθΓβΙάίβ ρηηο6ρ8 Μ&1ιυιη6ίιΐ8 ηοιηίηθ 
1)β11υπι θχβΓΟβηβ ουιη Β&1}γΙοηϋ8 
λΐηυθ οαιη Ιηάίβ ΙιοβϋΙιαβ αοθΓΠ'ιιιίβ 
ΤοΓΟ&Γαιη βυχΠίο Γβιη 1)βηβ £;θΒβϋ. 
[ζΐίϋτ νίοΙΟΓ ουιη Ιιίβ Γθ^ΓθββαΒ 
αά ρηηοίραίΌΐη βηυιη Μ&ΙιυιηβΙυβ 
Βοοίοβ αά ρΓορΓί&ιη Γθΐηη&Γβ ραΐηιιΐη 
ηο1β1)&(, ςυοηί&αι υϋΐθβ οοιηρβΓθΓ&Ι. 
Ου&Γ6 1ιί Γυ^^α αιοηΐθβ ρβΐίνβηιηΐ, 
ίΜςιΐθ νίί&ηα βϋςη&ηάίυ ΙοΙοΓ&ΓυηΙ : 
ΧΏΟΧ ρΓα(3&1)&ηΙηΓ νίοίηαπι Γβ^οηβιη, 

&^Γ08, 11Γΐ>β8, ρ&^08ςυ6 Α^&ΓβηϋΓΌΠ). 

Εγ£;ο οοηΐΓ&οΙοβ Μ&1ιυιηβ1υ8 αιί111β8 
νί^ηΙΙ ιηίΐΐβ οοπΙγα Τογοαβ ιηίΐϋΐ; 
86(1 υηα ηοοίβ οαηοΗ & ΤαΓοίβ ρβΓβιιηΙ : 
ςαί ^ΕIη αηά&βββ Ιιαο νΙοΙοπΒ ρβάάϋί 
&ρβΓΐο ιη&Γΐθ β^θΓβιβ 1)θ11υ[η ίαοίρίααΐ» 
θ1 οαιη Μ&ΙιαιηθΙο οοηθβΓίίβ πι&ηί5υ8, 
ίρβυπι οοοίάυηΐ, ροϋυηίυρ ο&Βΐηβ, 
βίςυο Α^αΓβηοβ βροϋαηΐ ίαιρβηο, 
βυβθςυο ^βηϋ ρυ1)ϋοαζη Γβιη νίη<ϋε&η1, 
Α(ζ8Γβηθ8 &υΐ6πι βίϋί ίαοίυηΐ 8υ1)άίΙθ8. 
Μοηοζηβοΐιιιβ Μ&η^&ηοΓηοα τηοη&βίοηυιη 
ραΙοΙίΓΟ ν&ηο(|α6 ορβΓθ ρΓ»Γυΐ£;608 
ϊααίθ 6χοϋ&νϋ οα&χίιηίβ ίαιρθηβίΒ 
νίοίοηοβο χηοίΓίγτί βοοχ^ίο ; 
ίΐ^ιςυβ νΐιη ίη^βοΙβΕη ρΓοΓιιάϋ ορυιη, 
ΐΑΐβαΙα ιηυ11& νβΐ ροϋυ8 ίηηυιη6Γ&. 
Οαωςυβ &ϋα τηηυβ ίικϋ^βΓοί ρ6ουηί&, 
ρβηουΐοβ&ιη &1ββΕη ΐΓ&βΙβΓβ οορϋ. 
ΟυίΙ>ιΐΒά&ΐΏ βηΐιη ρορυΐίβ ιάβο ίπ)χηαηίΙ>υ8 
ςυία Ιαβοάΐβ ίηνί^ϋ&1)&η( ίιηιΙιαΒ, 
βί Β&γ1)ειό8 αοοβ88υ ρΓθ1ιί1[>θΙ)&η1 
ΙΗϋυΙυιη ίηάίχϋ βΐ νβοϋς;»! βηηυυιη : 
βΐ βίο ΙοοοΓυιη ρβΓάίάϋ οη8ίθ(1θ8. 
ΑΙςυβ Ιιίηο Β&Γΐιαηβ Γαοϋίβ ίη^ΓβδβιΐΒ 
ίη Κοιηαηοηιζη 1βΓΡ&8 άοΐηάθ ραΐυϋ. 

ΤΗΕΟΌΟΚΑ ΕΤ ΜΙΟΗΔΕΕ ΑΝ. III. 
Ροβίςα&ιη 6χο688ίΙ β νίνίβ Μοηοιη&οΙιοΒ, 
ριίΓρυρβΒ ί1θ8οα1α8 ΤΙιθο(1ογ& υιγ^ο 
ΗοηααηοΓυιη 80βρ(ηιιη ^θθΙ&γθ οαβρϋ, 
&(1 ςυλίη ροίίορβ ]ιιγθ ρθΓϋηβ1)&1. 
Ηαο ιηοη&βΐθπο Ιβηβηβ αϊ) αηηί8 
ββωβΐ οοιιο1υ(ΐ6η8, Ιοη8&ςυβ ο&ρΠ1θ8, 
ΟΙιπβϋ ^ο^^α£^^υιη β&οπιιη ρπΒορίΑνβΡλΙ. 
Νοηο Γββίηα 8ρ1βη(1ίά&, ]υουη(ϋ88ίιη& 
νΪΓΐυίαιηςαβ οηι&ϋΙ)α8 άβοοΓΑΐα, 
1ιίΐ8η8, ^1οηο8ί88ίπι&, ρβΓρβ1α& νίρ£;ο. 
Ουα ουιη ίιηρβπαιη, υΐ άίχί, &άϋ8θθΙ, 
οοηοΐα ρΓΟ βυο η&νίΙβΓ ^θγθ1)&Ι ιηυηβΓβ, 
νίηΐβιη ρΓ» 86 ίβΓβηβ νίιη αο ■ρίηΐυχη, 
υ( ίΐΐα ίοΓίΙβ οβΐ6ΐ)Γ&(& ΟθΙ)ογ&. 
Ιη 1ηΙ>υηαΗ ςυίρρβ 86άθΙ)&ί γθ^ο 
αυΗβΑ ροπιρα ου8ΐθ(ϋ1>υ8<]ηβ οίηοία 
Γ6ίραΙ>Ηθ8Β ^θΓθα<]α ίαιρβηάβηΒ ουπιηι 
οςυί8 ουιη ΐ6£;ίΚ>η8 ]α(1ίοϋ8ςιΐθ Γβοϋ8, 
οΙΏοίλ ςαοςαβ ηΙΙΗΐβΓ εοηίβΓθη8, Β Α 3135 Μουχούμκτ άνήρ ήγιμών της ΙΙερσ(6ος 
'Ηρατο [ΐίχην χατά Βαβυλωνίων 
Ίνδων θ' Ιαυτφ δυσμενών αντιπάλων, 
Δι' ών τροπούται τοΙ>ς εχθρούς χατά χράτος. 
Νιχηφόρ&ς γουν συν σφίσιν άφιγμένος 

3140 ΙΙρ^ς τήν Ιαυτο3 Μουχούμετ έ6ναρχ(αν, 
Παλίνδρομη σαι προς πατρίδα συμμάχους 
Ούχοΰν μεθάει χρησίμους δεδειγμένους* 
"Οθεν φυγ^ντες άνέδραμον εΙς 8ρη, 
Και τζδε τήν δίαιταν εΤχον έν χρ^νψ, 

3145 Και χατι^ντες χατεδ^ουν τά πέριξ, 

• Αγρούς, πάλεις, χώμας τε τών έχ της "Αγαρ• 
Στράτευμα τοίνυν εύτρεπίσας Μουχούμετ 
ΣτΑλει χατ' αυτών μυριάδας που δύο* 
Ό νυχτός δρδην τοις Τούρχοις χατεσ<ράγη• 

3150 Κάχ τούδε θρασεΤς τ^ ν(χη δεδειγμ&νοι, 
ΚαΙ τήν χατά πρόσωπον Ιστώσι μάχην 
Κλ\ συμπλαχέντες /ατά μάχην Μουχούμετ*^ 
Κτείνουσιν αυτόν χαι χρατουσι του τόπου. 
Άποστερουσι του χράτους τους έξ *Αγαρ, 

3155 Και τοΰτο χειρίζουσι τοις έχ του γένους, 
Τους δ' Άγαρηνους Ισχον εις 6πηχόους. 
Ούτος βασιλείας χα^ μονήν τών Μαγγάνων 
*Έχουσαν ευ χάλλους τε χαι ποιχιλίας 
Ήγειρε λαμπρώς άφΟ^νοις χορηγίαις] 

3160 Γεωργίφ μάρτυρι τφ χαλλινίχφ, 
Έν ^ μυρίας ανάλωσε δαπανάς 
Πολυτάλαντους χαι δυσαριθμουμένας. 
Έπεί δ* έδεΐτο χρημάτων &λλων πάλιν, 
Έρξατο χινεΐν & χινεΤν ούχ ή ν δέον* 

3165 Χώραις γάρ άτέλειαν αύχούσαις τόπων, 
Ε^ς φυλαχήν δΐ συντελούσαις πάλαι 
ΚαΙ χωλυούσαις Βάρβαρο ις τάς εξόδους. 
Δασμούς έπιθεις χαΐ φόρους το2>ς δι' Ιτους, 
ΦρουροΙ>ς χαταργεΤ χαι χατοπτήρας τόπων. 

3170 Κάχ τοΰδε λοιπόν πάροδος τοις Βαρβάροις 
Τπηρξε ^^στη 'ΡωμαΙδος πρδς τόπους. 

ΘΕΟΔύΡΑ ΚΑΙ ΜΙΧΑΗΑ ΕΤ. Γ. 

Μονομάχου δΐ τον β(ον λελοιπότος, 
Τά 'Ρωμαΐχά σχήπτρα παραλαμβάνει 
Ή πορφυρανθής παρθένος Θεοδώρα, 

3175 Ταύτ^ διαφέροντα μάλλον πατρόθεν (45)* 
Έτις μον^ τε χα) μοναχαΤς παιδόθεν 
Έχδοΰσ' έαυτήν χαι τρίχα χειραμένη 
Χριστφ χαθιέρωτο χαλψ νυμφίφ, 
Βασιλις έχλαμπουσα ταΐς άγλαίαις, 

3180 ΤαΤς αρετών χάρισιν ώραΐσμένη, 

Φαιδρά, χυδίστη, παρθένος διά βίου. 
"Αρτι δΐ χράτος, ώς {φην, δεξαμενή 
*Απαντ* έποίει τά προσήχοντα χράτει, 
Λήμ' ά^($ενωπόν δειχνύουσα χα) σθένος, 

3185 Ός ά(^^ενόφρων Λεβώρα Ορ^Αουμένη. 
Καθήστο χαΐ γάρ έν βασιλείφ θρόνφ 
Δορυφορίας βασιλιχής ήγμένης, 
Έπιστατουσα τοΤς δλοις (ϊίσπερ δέον. 
Συν εύνομί^ χαΐ διχαιοχρισί^, 

3490 Άρχαιρεσιάζουσα πρ6ς τ6 συμφέρον. ο ^45} Ιββ• Ζοη&ηιιη XVII, 20. 1» 

ψ1{^ου^ τι^ϋσα χα2 ^{χας χοκά λ6γον, 
ΚαΙ βασιλιχώς χρΐ)ματ(ζουσ« πάλιν 
Τοκ κρέσ^εσιν ήχουσιν έζ ΙΟναρχίας. 
Ούχο\>ν βεός χύ^ιστον εί^δαιμον χράτος 
3195 Ποφέσχεν αύτ^ φολαχης χάριν ν^μων, 
Αύτοΰ τε σεπτών ένθέων προτκαγμάτων 
Κλ\ συνδιβΤπε τ^^δε τήν χραταρχιαν, 
Βο ικάντα τιΟε2< ώς θεός παντοκράτωρ* 
Ού '(άρ ποτ' ώπτο τήσδε χρατούσης ό'λωζ 
3200 'Αποβτάτης τις ή τυρανν(δος ^έχτης, 
Ούχ ένδρομή τις έΟνιχής όμαιχμίας 
*Οπλα χινούσης χατά 'Ρω(Αα(ων χράτους, 
Ού δυσχερές τι τω\ πρ^σαντες τφ ρ(φ. 
Πάντα δι χαλά χαι πλέω θυμηδ(ας, 
3205 Όρων χράαις εΰχραιτος, εύετηρ{α, 
Εύ6ν^^ ιβάγχαρπος, άφθονος χύσις, 
Κα) γη μέλι ^έουσα χα2 γαλ* άφθόνως, 
Και βίος ήσύχιος εύτνχής &γαν. 
Έπ<1 δι βίον έχλιπεΤν πάντως ίδει, 
3210 Προς τέρμα β (ου χράτορα 'ΡωμαΙδος 
Τινά Μιχαήλ στρατιώτην δειχνύει 
Γηραιόν άνδρα, ποη^τάπασι πρεσβύτην, 
Άβληχρ&ν, άδέξιον εΙς χραταρχίαν 
Έχ νωχελ(ας φυσιχης γήρους 6' £μα, 
3215 *Βλχοντα σειράν έχ Βυζαντίου γένους, 
ΈπΙ βράχιατον του χράτους γεγευμένον 
Και μηδοτιούν των χαλών πεπραχ6τα. 
Έφ* οϋ δυάς ήχμασε των άριστεων, 
Των τε στρατηγών συνέσει τ' εύανδρΐ^ 
3220 Βίου τε λαμπρότητι χαι τ\ί του γένους 
Και πασιν εόδ^χιμος Ινδοξος πάνυ 
Ό Κχταχαλώ τούπίχλην χεχασμένος (46), 
Πρ^ τφδ' Ίσαάχιος Κομνηνών γένους, 
Όστις άποστάς πορ^υρίδα χαΐ στέφος 
3225 Αύτφ περιέθηχβν αντάρας χράτει, 
Κα2 χράτος άδήριτον ίσχεν είσάπαν. 
Έ((σταται δΐ Μιχαήλ χραταρχίας. 

ΙΧΑΑΚΙΟΣ Ο ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΕΤ. Η' ς. 

Αύτοχράτωρ οδν Κομνηνός δεδειγμένος 
*Ισαάχιος εύσθενής στρατηγέτης, 

3230 Ού τφ θεφ γέγραφε τήν εύτυχίαν, 
Αύτφ δι μάλλον χειρί τι ζιφη<ρ(^ρφ. 
ΚαΙ τοΰτο δήλον, οΤς έαυτου τόν τύπον 
Στατήρι τυπών δεξιάν τεταμένην 
'Εσπασμί-^ην Ιγραφε γυμνόν τό ξίφος. 

3235 Έ δ' ούτος άνήρ, έν χεφαλαίφ φαναι, 
ΈΟος σοβαρές χαΐ χατώφρυω μένος, 
'Οξυς πρ&ς Ιργα, πυρ πνέων έν ταΤς μάχαις, 
Δραστήριος μάλιστα χαι τολμητίας, 
Στρατηγίαν οίριστο, ανδρεία φύσις, 

3240 Ούχ ώμιληχώς πλην προσανέχων λύγο ι ς* 
Χάριτας ούτος έχτίνων άρχιθύτ^ 
Τί)ς βίς τύ χράτος συνδρομής συνεργίας, 
Φροντίδα πάντων πραγμάτων Έχχλησίας 
"Ενειμε τφδε, χαΐ δυεΐν ύφφιχίων 

3245 Οιχονύμου τε σχβυοφύλαχύς Ο* £μα 
Ηρύβλησιν άπέταξε τ^ Έχχλησί^, 0Λ8ΑΕΒ8. 130 

Α. ^α8 Γββίυιη άίοθαβ 6( 8υίΓΓΑ£;ία ίοΓθαβ : 
ϊηβυρβΓ Γθ£;ί& ου αϊ Iηα^θ6(8ιι6 οχοιρίοηβ 
ςυβθ ιηϋΐ6Κ)&ηΙαΓ ^θοϋυιη ΙβςαΙίοηββ. 
Εγ^ο ^ΙοΗοβυιη ίρβί Οβιιβ Γβ^ίζηβη. 
οοηοβββϋ ρΓορΙθΓ Ιβςυιη οϋββΓναηϋ&ιη : 
βΐ ςυία άινίαΐβ ηοα (ϋ800(1θ1>&1 Γβ^αΐίβ, 
ίάοίΓβο Οβαβ, ίοςυαιη, Ιιυίο ίιηρβπυιη 
ρΓΟθρβηιιη ΐΗϋυϋ, υΐροΐβ οιηηίροίθηβ. 
ΝΑχηςυβ Ιι&ο Γ6£;η&η(θ ηυΐΐαθ Γ6ΐ)6ΐ1ί8 βχβΐίΐϋ, 
ηοχηο ΙγΓβαηίάθΐη ιιβρίιιιη αΓΓίρυϋ ; 
ηυΐΐυβ ΐηοοηβαβ ^οα^υΓ&I&^υ^1 ι^βαΐίαιη 
«ηηίβ Βοιηαηαιη ρυΙβΒνϋ ίπιροηοιη ; 
ηΙΙ οαοίθβίααι &άν6Γ8απινβ ιηυηβίο &οοί(1ϋ. 
Ουίη οοαηία Γαυ8ΐ& ρίβη&ςυβ 1»ϋ(ί(Β, 
οοθΐί Ιβαιρβηββ, ίΓαοΙυαιη ΓβΓϋΙίΙ&β, 

β &ηηοηο νϊΗΐΜ β1 οορΐ& ΓβΓυιη, 
(ΘΓΠΙ ιηβΐΐο &α6η8 βΐ Ι&οΙβ οΙ)βιτίαΐθ, 
▼ίΙ« (}ηίθ8, ΓθΗοϋαβ οιαοί^6η&. 
θθά ςΐ]ί& 8ΐιρΓ6ΐη& ίηβ1&1)&1 ηβεβββϋ&β, 
Βοπααηαχη αιΟΓίβη» ϊοαρβΓ&ΙοΓβιη ΟΓβ&Ι 
Μίο1)&θ1βιη ςυοακί&χη &^οιη!ηθ 8(Γ&ΙίοΙ&πι, 
ββηβιη νβΐ ροΐίιιβ ββνο άβΟΓβρϋο, 
(Ι6ΐ>ί1θΐη, βίςυβ ίαβρίυχη &ά ίαιρβηιιζη 
8β£;ηίΙί6 η&ΙυΓαϋ ββηίοςοβ 8ίιηυ1, 
ςηί Βγζ&ηϋη& ι η ιιγΙ)6 ηαΐυβ βπαί. 
Ηίο άβ^υβίαίο 1)Γ6νίΒ8ίπΐθ ίιηρβηο, 
ηίΐιίΐ ιη6ΐηοη& άίς^ηυπι Γβ^^η&ηβ ΓβοίΙ. 

ΘόΙ) 60 νΪΓΟΓΟίη ρ&Γ ίΙοΓυϋ Ο^ΓΘ^ΐοΓυΐΏ, 

1)β1Ηο& 8θΐ6ηΙί& αίςυθ ΓοΓίϋαάίηβ, 
βρΙβηάοΓβ βίιηοΐ νίΐ» &νϋιςυθ ^[βηοπβ; 
ίΐΐο ηίοαίραιη οοΙθϋΓΐβ αο ΙαυάαΙΪΒβίιηυβ 
^ ςυί ϋθ£;ηοιη6ο1ο άίοΐαβ Θ8ΐ β&Ι&ο&Ιο : 
&11βΡ Ι8&80ΐυ8 ΟοαιοβηοΓυαι ^οηοΓΟ, 
ςηί ιη&ηίΓθ8ΐ6 &5 ίιηρβΗο (1βίιοίοιΐ8 
ροΓροΓαπα ίηάαϋ οοΓοη&ιηςυθ οΐηχϋ, 
θΐ 8106 1)6ΐ1ο 8ΐ&&)ίΐ6 Γ6£^ηυιη ^θηυϋ. 
ΜΊοΙι&βΙ &οΐ6ΐη ίπιροπο 8β &1)(1ίοιινι(• 

ΙΒΑΑΟΙϋβ ΟΟΜΝΒΝϋβ ΑΝ. ΥΠΙ, ΜΒΝ8. VI. 
Εγ^ο ίαιροΓΑΐΟΓ ρΓ00688ϋ Οοιηη6αιΐ8 
])6ΐΙί ΓθΓΐίβ8ΐΕηυ8 άαχ ΐ8ΐιαοίυ8, 
ΓοΓίαοαιη βυαιη ηβςυλςυλίη ϋοο ίη1)αθη8, 
βθά 8ΐ1[>ί ιπαςίβ 1)Γ&οΙιίοςιΐ6 βη>ίΓ6ΐΌ. 
Ιά άβοΙ&Γ&νϋ, οιιιη βυοιη ίγρυηι 
Βΐαΐ6Γ6 00(1608, ρΓοΙοοί&ΐο (!θχΐ6Γαηι 
6086^06 οοάο αηη&Ι&ιιι ίο8οηρ8ίΙ. 
Εγ&Ι ΙιΊο νί^, ο1 βαπιοα&ϋπι άίοαιο, 
ιοοΓθ 86νθΓ0, αόάυοίο βοροΓΟίΗο, 

ίπαρί^ΓΑ ΟρΟΓΑ, 1^0608 ίΟ ρΓβΙϋβ, 

6θά&οί αοίαιο, &0ΐυο8θ8 ιηβχίηΐθ, 
6^1*6^08 άοχ, πιαγΗο ΟΟΓάο ρΓβάϋθ8, 
Γ0(ϋ8 ΙϋΙβΓ&Γυπ), 8θά ΐΑχηοο 8ΐοά1θ8α8. 
Ηίο ρ&ΙΗαγοΙι» ά6ΐ)ί1&πι (^Γαϋααα γθΓογθοβ 
ςυΐ 81 5ί ίαιροΓίοιη &ά6θοΙί ΓβνβΓλΙ, 
οοοοΙ&Γοιη ίΙΗ γθγοπι £οο1681φ οογ&ιώ 
ίπΙ)οί(, 6ΐ άοοΓοιο 8ίιηο1 οίβοίοραιη 
οθοοοοπιί νίάοΗοθΙ 6ΐ 8θθνορ1ι^1&οί8 
ορθ&ηάί ροΐ68ΐ&ΐ6ΐη Εοοΐ68ίβ άβάϋ ; (46} €θ<1. κεχαυμένος. ιη ΒΡΗΕΑΜΙΙ €ΗΒΟΝθαΒΑΡΗΙ 128 ΡβηΙάίβ ρπηοορβ Μ&ΙιυιηθΙοβ ηοιηίηβ 
1)θ11υπι θχθΓΟβηβ ουιη Β8ΐΙ>γΙοηϋ8 
λΐηυο οαιη ΙηάΙβ ΙιοβϋΙιοθ αοθΓΗιηιβ 
ΤυΓΟ&ηιαι αηχϋίο γθοι ύβηο ^[θββίί. 
[£^ίΙυΓ νίοΙΟΓ ουιη Ιιίβ Γθ^Γβββαβ 
&(1 ρηηοΐρ&ίΌΐη Βυυιη ΜβΙιυαίθΙηβ 
8θθΙθ8 αά ρΓορη&ιη τθίποαΓΟ ρ&Ιη&ιη 
ηο]θΙ>ιι1, ςυοηίαιη υΐΠββ οοιηρβΓθΓ&Ι. 
ΟααΓβ 1ιί Γο^^α ααοηΐββ ρβϋνβΓαηί, 
ί1)ΐςιΐ6 νϋΒΟί Αΐίςη&ηάία ίοΙοΓ&ΓαηΙ : 
ΧΏΟχ ρΓ8Β(1&1)&ηΐυΓ νίοίη&ιη Γβ^οηβκη, 
&£[Γ08, ιΐΓΐ)β8, ρα^οβςΌβ Αξ^&ΓβηοΓυιη. 
Εγ£;ο οοηΐΓ&οΙοβ Μ&ΙιυωβΙιιβ ιηΠίΐ68 
νί^ηίί ιηίΐΐβ οοοΙγα ΤοΓΟΑβ ιηίΐϋΐ; 
86(1 ιιη& Ώοοίθ ουηοϋ α ΤυΐΌΐβ ρβΓθπηΙ : 
ςυί ^1ιIη ααά&οββ Ιι&ο νίοΐοη» Γβάάίϋ 
&ρθΓΐο ιηιΐΓΐβ β^βΓβιβ 1)β11υαι ίηοίρίυαΐ, 
θΐ οιιιη Μ&ΙιυιηβΙο οοηβθΓΐίβ ιη&ηίΙ:>υβ, 
Ιρβυιη οοοιάυηΐ, ροϋαηΐυρ ο&ΒΐΗβ, 
αίςαο Αβ&Γβηο8 βροϋαηΐ ίαιρβηο, 
Βοβςυβ ^βηϋ ρυ1)1ίο&πι Γβιη νίηάίοαηΐ, 
Α(ζ&Γβηθ8 &α1βιη 8ί1)ί ίβοίυηΐ; 8ΐι1)άϋοβ. 
Μοηοιη&οΐιυβ Μ&η£;βηοΓΐιιη ιηοηΑβΙθΗΌΐη 
ρυΙοΙίΓΟ ν&ηο(|αθ ορβΓβ ρΓ8ΒΓυΐ£;6η8 
ϊ&αΐθ θχοϋανϋ αα&χίιηιβ ίζηρβηβίβ 
νίο1οηο8θ πΐΑΓίγη Οθογ^ϊο ; 
ίΚ>!ςυθ νίιη ίη^ηΐβαι ρπ>Γαάϋ ορυιη, 
ί&1θοΙ& ιηυϋ& νβΐ ροϋηβ ίηηυΐΏθΓ&. 
βυιηςυθ αΐία ρπηαβ ίαάί^^θΓθΙ ρβοιιηία, 
ρ6ηβυ1θ88ΐη αΐββιη Ιγ&οΙβγθ οοορϋ. 
0αί1[>υ8ά&ΐΏ βηΐιη ροραϋβ ί<ΐ60 ίπ)ΐηιιηί1)α8 
ςαία ίαβικίίβ ίηνί^ί1&Ι:>ΑηΙ 6ηί1)υ8, 
6ΐ Β&ρΙ>αγο8 αοοβββυ ρΓθ1ιί1[>θΙ)&αί 
ΙΗΚ>υ1αιη ίη<]ίχϋ βϊ νβοϋ^&Ι Εοηυυαι : 
β( 8ΐο ΙοοοΓαιη ρβΓάίάϋ βαΒίοάββ. 
Αίςαβ Ιιιηο Β&Γΐ)&η8 ΓΕοίϋβ ιη^88α8 
ίη ΚοιηαηοΓαζη Ιογγαθ άβίηάβ ρ&Ιυϋ. 

ΤΗΕΟΡΟΒΑ ΕΤ ΜΙΟΗΑΕΙ^ ΑΝ. III. 
Ρθ8ΐςα&ιη βχοβββίΐ β νίνΐβ Μοηοιη&βΙιυβ, 
ραΓρπΓο ίΐοβοαίυβ ΤΙιβοάοΓα νΪΓ^ο 
Ηοιη&ηοΓαιη 80βρ1πιηι ^θ81&γθ οοβρΗ, 
&(1 ςυ&ιη ροϋορβ ]ιΐΓβ ρβΓίΙηβΚι&Ι. 
Ηβο ιηοηιΐ8ΐθηο Ιβηβη'β αϊ) Αηηίβ 
ββιηθΐ οοηοΐυάβηβ, Ιοηβ&ςυβ ο&ρί11ο8, 
ΟΙιΗβΙί βοο]ιι^αιη βββπιιη ρηβορί&νβηΐ. 
Ναηο Ρβ§[ίη& 8ρ1βηάίά&, ]υουη(ϋ88ίιη& 
τίΓίαΙυπιςιιβ 0Γη&ϋ1)υ8 ά60θΓ&(α, 
ΙιΠβήβ, 9ΐθΓίθ8ί88ίχη8, ρβΓρβΙυα νίρ£;ο. 
Οοα οοιη ίοαροπαιη, υΐ άίχί, &(1ϋ88θΙ, 
ουηοΐβ ρΓο 8αο ηβνίΙβΓ §;θγ61)&1 ιηυηβΓβ, 
νίήΐθΐη ρΓΟ 86 ΓβΓβηβ νίιη &ο βρίηίοχη, 
υΐ ι11& ίοΗίβ 0θ1θΙ)Γ&1β 0βΙ)0Γ8. 
Ιη 1π()υη&ϋ ςυίρρβ ββάθίχιί γθ(;1ο 
&υΙίβΑ ροιηρ& οα8ΐοάί1>υ8(]Όβ οΐηοία 
ΓθΐρυΙ>Ηοο ς^θΓθηάα ιιηρβη(1θη8 ουπιιη 
οςυίβ ουιη 1β^ί1)ΐΐ8 ]υ(ϋοϋ8ςυθ ΓβοΙΐ8, 
οΓβοί& ςαοςαβ υϋΙίΙβΓ οοηί6Γθη8, Β Α 3135 Μουχούμετ άνήρ ήγεμών «της ΠερνΙ^ος 
'Ηρατο μάχην χατά Βαβυλωνίων 
Ινδών 6' Ιαυτφ δυσμενών αντιπάλων, 
Δι* ών τροπούται το\>ς έχθρο^ζ χατά χράτος. 
Νιχηφόρϋς γουν συν σφίσιν άγιγμένος 

3140 ΙΙρλζ τήν Ιβυτοο Μουχούμετ έθναρχίβν, 
Παλινδρομησαι πρ^ς πατρίδα συμμάχους 
Ούχουν μεθάει χρησίμους δεδειγμένους* 
"Οθεν φυγ^ντες άνέδραμον εΙ< βρη, 
Και τχίδε τήν δίαιταν εΤχον έν χρ^νψ, 

3145 Και χατι^ντες χατεδ^ουν τά πέριξ, 

Άγρους, πόλεις, χώμας τε τών έχ της "Αγαρ• 
Στράτευμα τοίνυν εύτρεπίσας Μουχούμετ 
ΣτΑλει χατ' αυτών μυριάδας που δύο* 
"Ο νυχτλς δρδην τοις Τούρχοις χατεσφάγη* 

3150 Κάχ τούδε θρασεΤς τ^ νίχ^ δεδειγμένοι, 
ΚαΙ τήν χατά πρόσωπον Ιστώσι μάχην 
Κλ\ συμπλαχέντες χατά μάχην Μουχούμετ*^ 
Κτείνουσιν αύτ6ν χαΐ χρατουσι του τύπου• 
Άποστεροΰσι του χράτους τους έζ *Αγαρ, 

3155 Και τούτο χειρίζουσι τοΙς έχ του γένους, 
Τους δ* *Αγ«ρηνους δσχον είς 6πηχύους. 
Ούτος βασιλειις χαι μονήν τών Μαγγάνων 
*Έχουσαν ευ χάλλους τε χαι ποιχιλίας 
Ήγειρε λαμπρώς άφΒύνοις χορηγίαις] 

3160 Γεωργίφ μάρτυρι τφ χαλλινίχφ, 
Έν ^ μυρίας ανάλωσε δαπανάς 
Πολυτάλαντους χαΐ δυσαριθμουμένας. 
Έπεΐ δ* έδεΤτο χρημάτων άλλων πάλιν, 
Έρξατο χινεΤν & χινείν ούχ ήν δέον* 

3165 Χώραις γάρ άτέλειαν αύχούσαις τύπων, 
Ε^ς φυλαχήν δΐ συντελούσαις πάλαι 
Καΐ χωλυούσαις Βάρβαρο ις τάς έξύδους, 
Δασμούς έπιθεις χαΐ φύρους τοΙ>ς δι' Ιτους, 
Φρουρούς χαταργεΤ χαι χατοπτηρας τύπων. 

3170 Κάχ τούδε λοιπόν πάροδος τοις Βαρβάροις 
'Γπηρξε ^^στη Τωμαΐδος πρ6ς τύπους. 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΜΙΧΑΗΑ ΕΤ. Γ. 

Μονομάχου δΐ τον βίον λελοιπύτος, 
Τά 'Ρωμαΐχά σχηπτρα παραλαμβάνει 
Ή πορφυρανΟής παρθένος Θεοδώρα, 

3175 Ταύτ^ διαφέροντα μάλλον πατρύθεν (45)* 
Έτι ς μονζ τε χα) μοναχαΐς παιδύΟεν 
Έχδοΰσ* Ιαυτήν χαΐ τρίχα χειραμένη 
Χριστφ χαΟιέρωτο χαλψ νυμφίφ, 
Βασίλης έχλαμπουσα ταΐς άγλαίαις, 

3180 ΤαΤς αρετών χάρισιν ώραΐσμένη. 

Φαιδρά, χυδίστη, παρθένος διά βίου. 
"Αρτι δλ χράτος, ώς {φην, δεξαμενή 
'Απαντ' έποίει τά προσήκοντα χράτει, 
Λήμ' ά^(3ενωπ&ν δειχνύουσα χαΐ σθένος, 

3185 Ώς ά|&|3ενύφρων Λεβώρα θρ^Αουμένη. 
Καθήστο χαΐ γάρ έν βασιλεΐφ θρύνφ 
Δορυφορίας βασιλιχής ήγμένης, 
Έπιστατουσα τοΤς ^οις (ϊίσπερ δέον, 
Συν εύνομΐ^ χα2 διχαιοχρισί^, 

3190 Άρχαιρεσιάζουσα πρόςτό συμφέρον. ο ^45} 1ββ« Ζοη&ηιη ΧΥΠ, 20. 129 

Καΐ βανιλιχώς χρη ματ (ζούσα πάλιν 
Τοις «ρέσ^Εσιν ήχουσιν έζ έθναρχ(α<. 
Ούχοΰν β(&< χύ8(στον κυδαιμον χράτος 

31% Παρέσχβν αύτ^ φυλαχής χάριν ν($μων, 
Αύτου τ& σιπιών ένΟέων προσταγμάτων 
Καΐ αονδιβΐπβ τ^δε τήν χραταρχίαν^ 
Ε3 πάντα τιΟβΙς ώς θ»&ς παντοκράτωρ* 
0& γάρ ποτ* ώπτο τησδβ χρατούσης 6'λω< 

3200 Αποστάτης τις ή τυρανν(δος ^έχτης, 
Ούχ Ινδρομή τις έ6νιχής 6μαιχμ(ας 
"Οπλα χινούσης χατά 'Ρω(Αα(ων χράτους, 
Ού δυσχερές τι χα2 πρ^σαντβς τφ ^(φ. 
Πάντα δΐ χαλά χαι πλέω θυμηδίας, 

3205 Όρων χράσις «Οχρατος, εύ(τηρ(α, 
Εύ6ΐ}ν{α πάγχαρπος, Ιφθονος χύσις, 
ΚαΙ γη μέλι ^έουσα χαϊ γαλ^ άφΟ^νως, 
Και β{ος ήσύχιος ευτυχής &γαν. 
ΈπεΙ δΐ ρ(ον έχλιπεΤν πάντως Εδει, 

3210 Προς τέρμα β(ου χράτορα *Ρωμα1δος 
Τινά Μιχαήλ στρατιώτην δειχνύει 
Γηραιόν άνδρα, παντάπασι πρεσβύτην, 
Άβληχρ&ν, άδέζιον εΙς χραταρχίαν 
Έχ νωχελ(ας φυσιχης γήρους θ' £μα, 

3215 "Βλχοντα σειράν έχ Βυζαντίου γένους, 
ΈπΙ βράχιστον του χράτους γεγευμένον 
Και μηδοτιούν των χαλών πεπραχύτα. 
Έφ* οΖ δυάς ήχμασε των άριστεων, 
Των τε στρατηγών συνέσει τ* εύανδρί^ 

3220 Β^ου τε λαμπρότητι χαι τ^ του γένους 
Και πασιν εύδ^χιμος Ινδοξος πάνυ 
Ό Καταχαλώ τούπ{χλην χεχασμένος (46), 
Προς τφδ' 'Ισαάχιος Κομνηνών γένους. 
Όστις άποστάς πορφυρίδα χαΐ στέφος 

3225 Αύτφ περιέθηχεν αντάρας χράτει, 
ΚαΙ χράτος άδήριτον ίνχεν είσάπαν. 
Έξ(σταται δΐ Μιχαήλ χραταρχίας. 

ΙΣΑΑΚΙΟΣ Ο ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΕΤ. Η' ς. 
Αύτοχράτωρ ο^ν Κομνηνός δεδειγμένος 
Ίσαάχιος εύσΟενής στρατηγέτης, 

3230 Ού τφ θεφ γέγραφε τήν εύτυχίαν, 
Αύτφ δ^ μάλλον χειρ( τι ζιφηφ^ρφ. 
ΚαΙ τούτο δήλον, οΤς έαυτου τ^ν τύπον 
Στατηρι τυπών δεξιάν τεταμένην 
*Εσπασμένην ίγραφε γυμνών τό ξίφος. 

3235 Έ δ' ούτος άνήρ, έν χεφαλα{φ φαναι, 
Έθος σοβαρ&ς χαΐ χατώφρυω μένος, 
'0ξι>ς πρ^ ^ΡΎ'» ^Ρ πνέων έν ταΐς μάχαις, 
Δραστήριος μάλιστα χαι τολ μήτρας, 
Στρατηγ(αν άριστο, ανδρεία φύσις, 

3240 Ούχ ώμιληχώς πλην προσανέχων λύγοις* 
Χάριτας ούτος έχτίνων άρχιθύτ^ 
Τής εΙς τύ χράτος συνδρομής συνεργίας, 
Φροντίδα πάντων πραγμάτων Έχχλησίας 
Ένειμε τφδε, χαΐ δυεΤν ύφφιχίων 

3245 ΟΙχον^μου τε σχευοφύλαχ^ς θ* άμα 
Ηρύβλησιν άπέταξε τί^ Έχχλησί^, 0«8ΑΜΙΒ, 130 

Α ^υ8 Γβοίυχη άΐβοηβ βϊ 8υίΓΓ&£;ία ΓβΓθοβ : 
ίηβιιροΓ Γθ^α ου αϊ ιη&|6Β(αΙβ βιοίρίοηβ 
ςυβθ πιίΙΐ6Κ)&ηΙυΓ ς^βηϋυχη Ιβςαϋοηββ. 
Εγ^ο ^ΙοΗοβυιη ίρβί Οβαβ ρβ^^ίαιβη. 
οοηοβββϋ ρΓορΙθΓ Ιθ^ηιη οΙ^ββΓναηϋ&ιη : 
6ΐ ςυία άίνΐαιβ ηοη (1ί8θθάβ1)&1 Γβ^υϋβ, 
ϊάοίΓβο Οβαβ, ίοςυ&ιη, Ιιυίο ίααρθπυιη 
ρΓοβροηιιη ΐΗϋυίΐ, υΐροΐβ οιηηίροίθηβ. 
Ν&ιηςυθ Ιιαο Γ6£;η&η1β ηυΐΐαβ Γ6ΐ)β1Ιί8 βχβΐίΐϋ, 
ηβχηο (γΓ&αηίάθΐη υβρί&χη &ΓΓίρυίΙ ; 
ηΌΐΙυβ χηοϋΓβυβ ^οα^υΓ&^α^υ^1 ^βηΐίυαι 
λΓΐηίβ Κοχηαηυιη ρυΐβ&νίΐ ίοαροπαχη ; 
ηίΐ οαοΙβΒίυαι &<]ν6Γ8υπινβ ιηαη(Ιο κοοίάϋ• 
Ουία οαιηί& ΓααβΙα ρΐβοαςυβ Ιβϋϋ», 
οοθΐί ίβοαρθΗββ, ίΓαοΙυυαι ΓβΓίίΙίΙαβ, 

β &ηηοηα νίΐίΐ&β β1 οορί& ΓβΓυιη, 
(6ΓΠΙ ϊαβίΐο ίΐυθηβ βΐ ΙαοΙβ Όΐ)θΐτίαΐθ, 
νίΙ« ςαίθΒ, ΓβΙΐοϋ&Β οχηοί^οοα. 
8θά ςυία βαρΓθΐη& ία8ΐ&1)&1 ηβεβΒβϋαβ, 
Βοιη&ηΰΐη σιΟΓίβη» ίιηρθΓ&ΙοΓβιη ογθ&Ι 
Μ!β1)&β1θκη ςυβακίαπι α£;ηοιηίηθ 8(ΓβϋοίαΐΏ, 
86η6ΐη νθΐ ροϋυ8 ββνο άβΟΓορϋο, 
άθ1)ίΐ6η), βίςαβ ίηβρίυπι αά ίαιρβηυζη 
8θβ;ηϋΐ6 η&Ιυρ&Η ββηίοςαβ βίοαυΐ, 
ςαΙ Βγζαηϋηα ιη ιΐΓΐ^β ηαΐυβ θγ&Ι. 
Ηίο άθ^αβίαίο 1)Γ6νί88ίιηβ ίωροΗο, 
ηίΐιϋ ια6ΐηοη& άίβ^ηυχη Γ6£;η&η8 ΓβοίΙ. 
βυΐ) 60 νίΓΟΓΟπι ραΓ ίΙοΓυϋ βς^Γβ^ίοηιΐΏ, 
1)θ11ίο& βοΐβοϋα αίςαβ ίοΓϋΙηάίηβ, 
3ρ1βηάθΓθ βίιηοΐ νίΐ» αγϋιςυο ^[θηβηΒ; 
ίΠθ ηίωίΓΟπι 6θ1θ1>Γί8 &ο 1&οάαΙί88ίχηυ8 

^ ςυί οοξ^ηοιηβηΐο (ΙίοΙυβ ββΐ ΟεΙ&ο&Ιο : 
αΙΙθΓ Ι8&&βίυ8 ΟοιηηβηοΓυιη ^βηθΓΟ, 
ςιιΐ ιη&η1Γθ8ΐθ αίο ίιηρβπο (1ββοίοη8 
ρυΓρυΓαπα ίηάυίΐ οοΓοη&ιηςαθ οίηχίΐ, 
θί 8ίηβ ])θ11ο 8ΐ&&)ίΐ6 Ρβ£;ηυχη Ιβηυϋ. 
Μΐοΐι&βΐ αοΐβαι ίχηρβηο ββ αίοάίοιινϋ• 

ΙδΑΑΟΐυβ ΟΟΜΝΒΝϋβ ΑΝ. VIII, ΜΚΝδ. VI. 
Εγ^ο ΙαιρθΓαΙΟΓ ρΓΟοβΒβϋ ΟοωηβηυΒ 
1)β1ϋ ΓθΓϋ88ίιηιΐ8 άυχ ΐ8&&οία8, 
ίοΓίαηαπι Βπβιη ηβςυ&ςυ&ιη ϋοο Ιη1>αοη8, 
85ά 8ΐΙ>ι ιη&^ίβ Βπιοΐιίοςαβ βηιιΓθΓΟ. 
Ιά άβοΙ&Γανϋ, ουπα βυαιη Ιγρυηι 

βΙλΙβΓβ ΟΙκΙβΠΒ, ρΓΟίβηΙ&ΐΏ (ΙθΧΐβΠλΙΙΙ 

βηββςαο ουάο αηη&Ιβιη ίη8οηρ8ϋ 
|. Εγ&( 1)ίο νί^, αΐ 8υπιοα&ϋιη άίοαιη, 
ΐΏΟΓβ 8θνθΓ0, &ά(1υο1ο βυρβΓοϋΐο, 
ίοαρί^ΓΑ ορβΓ&, ί^ηοαβ ία ρΓβΙϋβ, 
&υά&οί αηϊιηο, αοΙαοΒαβ ιηβχίιηβ, 
θ£[Γβ£;ία8 άηχ, κηλΓίίο οοτάβ ρΓβάϋυ8, 
Γυάίβ ΙϋΙβΓ&ρυιη, 86ά (ακηβη βΐυάίοβοβ. 
Ηίο ρκΙΠΑΓοΙι» <]6ΐ)ί1&ιχι (^Γλϋαιη γοΓογοοβ 
ςυί 8ϋ)ί ίιηροΓίοαι &(1βυηϋ ΓανοΓ&ί, 
ουηοίαρυιη ίΐϋ ΓθΓαιη Εοοίββίφ οαΡΑΐη 
1η1)υϋ, θ1 άΰοπιαι 8ίιηιι1 οίβοίορυιη 
(Βοοηοιηί νίάοΐίοθΐ οί βοβνορίιγί&οίβ 
ορθ&ηάί ροΐβθΐ&ΐβια ΕοοΙββίβ άβάϋ ; (46} Οθ<1• κεχαυμένος. 431 ΕΡΗΒ^ΚΜΠ ΟΗΒΟΝΟαΚΑΡΗΙ «32 ςαο Γ68 8η£ΡΓβ^ίο γθ^Ιβ δβΙι&Ι αηίθΑ. 
ϋβιικίβ δογίΐι&β Ραηηοηίοβςυθ αβ^Γβάιοηβ. 
1>θ11ο νιοϋ ; ϋΐοβ ργ8β1ιο ίΓαη^βηβ, 
Ιιίβ νθΓΟ ροβίυΐ&ΐ&ιη ίιηρθΓΐίθηθ ρ&βοιη. 
£γ^ο ουιη νίοίΟΓ 1)6ΐ1ο ΓθνοΓίβΓΟίυΓ, 
Ιοοο Μοβθί» {|ΐ20(]8Πΐ ουί ηοιηβη 1(θ1)Ηζο 
Ιιίβιηβ άββφνίβηΐβ Ιβηίοηυιη βΙαΙοϋ. 
ΥθΓαχη 068Βαηΐ6 ηίνο, βαΐ^ ςαβΓοαιη αΜϋ 
Γαααοβίββίιη&χη, £^Γ&ηάθΐη βΐ ίηβοΗίαιη, 
ουιη ορϋιη&Ιυιη οοιηίί8ΐυ ΟβββαΓ 
Γβξΐο ρΓΟ^Γβάίβηβ ηβιηρΘ 1&1>6πι&ου1ο, 
υ1)ί ίο οοηβϋίο ηβ^οϋα οχρβάίνβΓ&Ι : 
οηιη 6006 βοΜΙο Γγ&£[ογ οχοϋ&ΐΌβ 
Γθ£;6χη θ^υ8ςυθ βοοΐοβ άβ ςαβρου βιηονϋ, 
ίρ8& αυΐθΐη νυΐβιι ΓαάίοίΙυβ οοΓΓοϋ ; 
α( βΦβαΓ ηβοθΐη ουιη οοιηϋ&ία β^υ^ϋ. 
Ου&ιηοΙ^Γθΐη §;γ&1θ8 ά6ΐ)ϋ&8 υΐ Ι)60 Γ6(3(1θΓβ( 
Γθ§;ίο ίο ραΐλϋο ΤΙιβοΙ» αροβΙοΗοβ, 
(6^α8 οηίαι ίββίο άίβ νΐΐαηιΐ Γαίαιη) 
ραΙοΙιβΓηζηιιιη (1θ1υ1}Γυιη βχοίΐ&νϋ. 
Ηυίο νίβϋΒ 681 γοηαηϋ ίη αηςυβΙίΒ Ιοοίβ 
ΒρβΓ χηα^ηυβ, ΙιοΓΓοηάυβ, βΧ86Γϋ8 (1θηΙίΙ>α8, 
ςυβχη βββ&ρ βοΒβ βίποίο άαηα ρ6Γ86ςαΙΙυΓ, 
ί]ΐ6 86 ιηαπβ ί1υοϋΙ)υ8 8υ1)ΐη6Γ£[6η8, 
βροοί&ηΐίυαι βαύϋο θνΒουΙΙ οοηΙΐΒ. 
Ταηο αίυηί Γυΐιηίηίβ τοίυΐ ιοίυ ροΓοϋυιη 
ΐ[ηρ6ΓΒΐθΓ6ΐη Ιιυιηί οοηοίάίΒΒβ ΒίΓαΙυιη, 
βρυιη&Β 0Γ6 ιΐ(;6ηΐ6ΐη, η60 ]Βΐη &1!ςυί(1 
ίηΐ6Πί£;βη1βαι 8θη8ί1)ΐΐ8 ; άοη6ο ρΒοΙυΙαιη 
χηοηΐθ Γ606ρί&, ΐΓαάίάίΙ ίΐΏρθΓΐυηι 
ΟυοΑΓΟίΏ ΟοηβίΑηΙίηο ΓαιιιίΙί& η&ΐο. 
Ιβ &υΐ6ΐη ρ&αρ6Γου1α ίηάυΙυΒ ίαηίοα 
&(1 ΐΏοη&ΒίβΓΪοιη 8ΐυ(ϋί 86 οοηΙυΠί, 
Βίςυο ι5ί Γβΐίςυ&ιη θχβ£;ϋ νίΐ&πι 
ρυΐοΐιρθ Γ606άθα8 ρρανο νϋ» §;6ηβΓ6. 
Ηίο ΙγΓ&ηηίάίΒ οπιηβη οΙ)]ίο!θηϋ5θ8, 
Νοίαί, ΓβΒροηάΗ, οοηββΓνο ϋίυ οΙ)56ςυί, 
ςιιί ιοίΐιί (1θ5ϋαιη (ζρ&ϋ&οα ηοη Γ6ΓβΓΓ6ΐ. 

ΟΟΝθΤΑΝΤΙΝϋδ ΌϋΟΑΒ ΑΝ. XII. 
Οαιη Ουο&3, αΐί άίζΐ, ίκηροΓϋ ΙΐΑΐίθηαβ 
οορπραίΒΒθί ίαοΙΙο 6ϋΒΐ)0Γ6 ηυΐΐο, 
ηοΙ)ίΐ68 ιηαΚοΒ, Βίηιυΐ βΐ ρΙθΜοβ, 
&ά ά:£^ιιίΐΑ(68 6χ1α1ϋ ΒυύΗιηββ ; 
νίΓ 1>οηυ8, ρίαβ, ιηληβαΒίο ίης^βηίο, 
χηίίίΒ, ΐΓ&ηςυίΙΙαΒ, 8υΙ)άϋί8 1>6ηθνο1υ8, 
Γ6£;ο1α ]υη8, ^α(1^^^ο^υIη Ιαπχ ςυβάΒΐη : 
ΐ£;η&νιΐ8 ο«(θΓοςυία αίςαο βοοογβ ; 
θ1 ΐνϋ^ ςιιίάθχη ΙιοιηίαθΒ (ϋΐί^ηβ, 
Β6(1 ΐΒΐ)θπιη8 ααάί αϋΒΠΓάο αχηορβ, 
ιηίηΌίαβ, βΟΓάίάιΐΒ, χηίηίιηίΒ ΙυοπΒ ίαίιί&αβ. 
Νθΐηρθ ρηβοίριιαιη οο11οοαΙ)α( βίαάΐυιη 
ίάςυο ςυοϋάίθ ΒβάυΙο ουΓΒΐ)&1 
υΐ ρΙυΗΒ άοαιίηυΒ ββΓβΙ ρβοαηίο, 
βρίοικίίάαχη αυή οοη^θΓβαΒ 11ΐ68&υραπι 
βΐ £;Γ&ν6 ροικίαβ &Γ(;6ηϋ ίαηαιηβΓί. 
Αα£;6ηάίΒ ί£[ί(υΓ &ηηαί0 Γ0(1ίϋΙ)υΒ 
^Η1>υϋ8 ρυ1)1ίοίΒ Αίςαο ν60ΐίκ&Ιί1)αΒ 
ίη8ΐ&Κ)&1 ίιηροηΒίβΒίαΐθ βΐ ν6Γΐ)0 οί ορβΓΟ, 
οβςαθ Ρθ(1θαιρΙοΗ1>αθ νθηαΐία ά&1)&1. Ο Α. Πρό του βανιλκΤ τήνδ• δρ^ Ανειμ^νην* 

Και κατά Σχυθών έκστρατεόσας καΐ Ούγγρων 
'Ήττησε• τους μίν καταβαλών έν μάχαις, 
3250 Σπονδάς δ' Οΰγγροις Ι6ηκβ>« έξαιτουμίένοις. 
Νικηφόρος γοΰν άνΒυποστρέφων μάχης 
Χώρφ Αοβιτζώ Μυσ(ας κεχλημένφ 
Χειμώνοζ ώρ^Ε «ηγνύει σκηνή ν φέρων 
Τπξλθε δλ δρΰν, νιφβτου πεπαυμένου, 
3255 Συν τοΤς μεθ* αύτου προκρ(τοις γερουσίας 
Πασών μεγίστην καΐ πολύκλωνον ξένην 
Σκηνής προελθών της βασιλείου τΛε 
Οΰπερ συνεστώς ώμ(λει δεδογμένα* 
θρους δ' έξαπ(νης καΐ βοή τις συμβασα 
3260 Τούτον μεβιστ$ της δρυλς τους τ* έν τέλβι• 
Ή δ' αυτίκα ιτέιτυωκεν έκ ^ιζών 6'λη, 
Β Κα^ βασιλεύς «έφευγε συν άλλοις μ^ρον* 

"Οθεν χαριστή ρια τφ θεφ Ούων 
Έν βασιλε(οις !σαποστ($λφ βέχλη, 
3265 (Μνη'μτ[ϊ γάρ αυτής έκδιδράσκει τόν κ(5ρον) 
Κάλλιστον άνι{γειρε ναόν έν βάθρων, 
βηρώντι τψδε πρ6ς στενού που χωρ(οις 
ΣΙ3ς ώπτο φρικτός καί μέγας χαυλιόδους, 
"Ον ή ν διώκων Ιπττ^της ξιφηφ^ρος• 
3270 Συν δ* άιεοδύντα κυματούμενον σάλον 
'Ορώσιν άθέατον είναι παντάπχν• 
Ώς αστραπής δ* δλματι βληθέντα λόγος 
ΙΙεσεΐν κρατοίίντα προς χθ<5να παραυτ(κως 
*Αφρ6ν τε του στόματος έκπτύοντά πως 
3275 Και συνιέντα μηδοτιουν μηδόλως 

Μικρόν δ' άνανήψαντα δούναι τό κράτος, 
Τψ φύντι Δουκών έκ γένους Κωνσταντίνφ. 
Αυτόν δΐ τριβών ιον ήμφιεσμένον 
Μον^, προσελθεϊν εύαγεϊ του Στουδ(ου, 
3280 ΚάκεΤτό λοιπόν του β(ου διανύσαι 
Καλώς άνασφήλαντα τής καχεξίας. 
Τυραννίδος δ' {φασκεν αΐτιωμένοις 
"Οτι περ, ^Ωκνουν τφ συνοικέτ^ τέως 
'Γπηρετών εύ εΙκότων μή τυγχάνειν, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΔΟΓΚΑΣ ΕΤ ΙΒ*. 
3285 Έπε ι δΐ Δούκας, ώς Ιφην, αύταρχ(ας 
Άπραγμόνως Ιτυχε καΐ χωρΊς πόνου, 
Πολλούς γερουσίας τε και τών συρφάκων 
Είς (>ψος άνήγαγεν αξιωμάτων* 
Άνήρ αγαθός, ευσεβής, πράος φύσει, 
3290 Χρηστδς, γαληνός, ευμενής ύπηκόοις, 
Γνώμων δικαίου και δικών ζυγοστάτης* 
Γνώμην δΐ νωθρός νωχελής τε καθάπαξ, 
"Ανδρας έραστάς αρετής στέργων πάνυ, 
"Πττων χρυσοίϊ δέ χρημάτων αΰ έκτόιεως, 
3295 Ματαιολοιχός, δυσγρίπιστος καΐ γνίφων 
Άνώτερον σπούδασμα τιθε2ς φροντίδος 
Σχολής τε πάσης ^ιμλρα** έξ ημέρας 
Πώς χρημάτων γένοιτο πολλών δεσπότης, 
θησαυρόν άβρόν ήρανικως χρυσίου 
3300 Άδρόν τε σωρόν άπλετων αργυρίων. 
Τοίνυν έπαύξειν εΙσφοράς ετησίους 
Δασμούς τε κοινούς δημοσίους δ' αΰ φόρους 
Έσπευδε καΐ πράγμασιν άεί καΐ λόγοις 
Σφας ώνίους δρών χρημάτων ΐ^ρημένοις 133 

3305 Ή χα) τβλώναις συλλογήν τήν των φ^ρων 
Έ«ί γε ^ηηΐ κο«βΐϊ(στ»υ' εκτίσει* 
ΈΐΐίΒρομάς δΐ βαρβάροις άντιθέτοις 
Ουχ έχβτρατε(3ΐς ούΒ* 6πλ(ταις χα! {^^Χ9ί<< 
Ήγάπ' άνείργειν έξ αχρας γε δειλίας, 

3310 'Αλλά χρυσαργύρφ τε δώροις άφθ^νοις 
Φ«λοφροσύναι< χα) τιμαΤς υπέρτατα ι ς 
Σφας ήμερούν Ιστηυδε πραόνειν χράτβι* 
Κάχ τουδ' &ψα 'ΡωμαΙδος χωρία 
Ένθαρτο πλεΤντα Ορααύτητι Βαρβάρων, 

3315 "Αστη δ' δπέσχον αυχένα αφίσι πάλιν 
Χώρα( τε πολλαι ΎωμαΐχαΙ χαϊ πάλεις. 
"Ευασχβν ούχ ήττον 51 χαχώς συχνάχις 
Μέρη δυτιχά στρατιάς άπουσί^* 
05ζων γαρ ί^νος έχ Σχυθών παριστρίων 

3320 Ιστρον διαβάν μυριάριθμον στίφος 
Ί^ φασιν Ιξήχοντα χιλιοστύες 
θρφ^ης έπ^ει Μαχεδονίας &'ρους 
Δ{)ουν, λεηλατούν τε χα) χαταστρέφον, 
Ό χαΐ προήλθε μέχρις αυτής Ελλάδος• 

3325 Πέρας ^πα*; Εφθ^^Ρ'^ο μιχροΟ Βοολγάροις, 
θεοΰ συναρήγοντοΰ αύτοΐς 6ψ6θεν. 
Τέως δ* £ναζ Ιξεισι χατά Βαρβάρων 
ΤαΙς παρά πάντων μέμψεσιν ώρ μη μένος, 
"Αγων μεθ* αδτου στρατιώτας προς μάχην 

3330 Πρ&ς τοΤς 1χατ6ν πεντηχοντάδα μίαν* 
*Ός τάς φορητάς ο'χίας καθιδρύει 
Έν τοις πρ^ τειχών χωρίοις Βυζαντίδος 
Οδ Βαρβάρων βλεθρος ήνώτιστ^ οΐ* 
Έφ' ο5 χλ6νος γης συνέβη φριχαλέος 

3335 Αι* ού χατηρείπωντο ναο) χαι δ6μοι, 
Έλληνιχ^ς τε βωμ^ς έν τ^ Κοζίχφ 
Κάλλιστον Ιργον χαΐ θέαμα τι ξένον 
Πέπτωχεν εΙς γήν χατασεισθεις τψ χλ^νφ. 
Σεπτ^ δΐ να^ς Πατέρων θεηγ^ρων 

3340 Έν Νιχαί^ σέσειστο χαΐ διε^|&άγη. 

Ούτος λίγους Ιστεργε των &λλων πλέον, 
*Άχρφ λιχανφ τώνδέ περ γεγευ μένος, 
ΚαΙ τους λογίους ήν τιμών τε χαΐ σέβων 
Κάχ των λόγων Ιφασχεν ούχ ήττον θ^λειν 

3345 Έ βασιλείας γνώριμον χαθεστάναι. 

0(»τος τ^ βιοΰν έχμετρών λείπει χράτος 
Τέχνοις Ιαυτου συζυγφ βασιλίδι, 
"Έγγραφον 6'ρχον τήσδε πρΙν δεδεγμένος 
ώς ούχ όμιλήσειε δεύτερο ις γάμοις* 

3350 *0ν ε?ς φυλαχήν ποιμενάρχ^ χειρίσας 
Βίον τόν άνθρώπινον έχλείπει μόρφ. 

ΡΟΜΑΝΟΣ Ο ΑΙΟΓΕΝΗΣ ΒΤ. Α' ς. 
Αδτη γε μέντοι τ^νδε «χαβουσ' άπάτ(^ 
Τφ Αιογένει 'Ρωμανφ συνεζύγ^ 
Καΐ χράτορ* αυτόν άπέφηνεν Δύσ^νων, 

3355 Άνδρα στρατηγών άπαράμιλλον, ξένον, 
'Αρήΐον, χράτιστον έν πάσαις μάχαις, 
Βριαρ($χειρα χα) μαχητήν γεννάδαν, 
*Ηθος σοβαρά εμβριθές χεχτημένον, 
Ψυχής τε παράστημα πλουτοΰντα μέγα, 

3360 'Ανδρεΐον όντως χα) σθένος ^ωμαλέον, 
Τρ<$πους τε χρηστών χα) βεφ πεφιλμένον 
Προχινδυνεύειν προφρ^νως ^ρημίνον ^^ΒβΑΚΒ8. 434 Α Οαίη θϋ&ιη ρυΒΙίο&ηίβ βχαοΐίοηβιη 
ραοΐβ ζηβΓΟθάθ, υΐ (Ιίζίιηυβ, 1οο&1)&1;. 
ϋ&ιη 1)αΓΐ)&Γ0Γυιη ρΓοχίιηοΓαπι ίηοαΓβυιη 
ηβςυ&ςυαιη απηίβ ηβςαθ νίΓΐυΙβ ύεΠίοα 
&ΓθβΓβ βοΗΐϋβ ΓυίΙ ο1) ηίιηίυιη πιβίυχη, 
86(1 νί ρβοαοίβ βΐ άοηίβ &1)υη<]αοϋΙ)υ8, 
1)1αοάί(ϋ8 αίςαβ ΙιοηοΓτΙ)υ8 βυρΓβιηίβ, 
1>βη6νο1θ8 ίζηρθπο βΐυάβΐ^&ΐ ΓβύιΙβΓβ. 
Ετ^ο Εοιηαηα ίη ΟΓΐβαΙβ άίίίο 
Β&Γ5αΓ0 ίηοϋΓβυ ΙαϋΟΓανίΙ ρΐαηχηοηα ; 
ϋβΓαιη &Γ068 ^Ό^υIη 8αΙ){6Γοη1, 
ιηυΚβςαβ Ιοοα υΓΚ>θ8ςυθ ίχηρβηί. 
Νβςυβ ιηίηοΓ& ρΕΐίβΙ)&ΙαΓ (Ιαιηηα 
0Γΐ)ί8 οοοίάυυβ ιηίΙίΙυΕΏ αΙ)86ηϋα ; 
ϋζί βηίιη 3θ7ΐ8Βΐ 81γ! αοοοίβ, 

£ ίΐανίο ΐΓα]βο(ο ουηι ίχηιη6η80 ηαιηβΓο, 
η&ιη ηοοα^αΐα ιηϋΐία Γυΐ88θ Γ&παα ββ^, 
Τ1ΐΓβοί&σι ίηοπΓβΐίΓυηΙ &ο Μαοβάοαί&πι, 
οχηηί θχΙβΓίηΙηϋ ^βηβΓβ 8(Βνί6η1β8, 
6( ιρ8αιη βΓβοίΕΕα υβςυβ ρβηβίΓ&ΓυηΙ. 
Ββά (ΙβΕηυιη ουοοίοβ Βαΐς&π οοοίάβΓυηί, 
Ναιηίηβ 0€Βΐϋυ8 ίρ8ί8 αηχίΐίαηΐβ. 
ΙηΙοηιη Ολββ,τ ιηονβΓΕί ίη Β&γΙ)&γο8 
οαιηίυιη οοηνιοϋ8 άοχηο ρΓΟΙτυβαβ, 
86ουιη &(1 1)6ΐ1ΐ]ΐη οοηΩοίοηάαιη άυοβηβ 
Ιιαυά ρ1υΓ68 οθηίαχη ςαιηςυα^ηία ιηίΗΐθβ. 
Εγ^ο Ιβη(0Γϋ8 ίιηρθΓαίοΓ Ωχίβ 
ίη 8υΙ)υΓΐ:>&ηί8 ΒγζαηΙϋ Ιοοίβ, 
11)1 ίηΐβΐΐΐχϋ ΒαΓΪ>αΓθΓοα) οβάοπι. 
111ο Γθ^ρααηΙβ, Ιογγφ χηοΐυβ Ιιοηίιίαβ 

^ ιηυΐΐα (1θ]αΙ)Γ& ρΓΟΓυϋ αίςυβ άοπιο8 ; 

^ &Γ&ςυ6 Ογφοα ΟγζίοβηβΒ αΓΐ)ί8, 
ορυβ ρυΙοΙιβΓΓΪπιααι βΐ νίβη ιηίηια), 
Ιιαιηί (^6^6^^& ίηουΐιαϋ, Ιθγγ» ΐΓβιηϋπ. 
Τβηιρίαιη ςιιίη βΙΙ&ιη άίνΐηοηιιη Ρα(Γοπι 
Νίο»ηιι ίη ηΓΐ>β οοηοα88υοι άίββϋαίΐ. 
Ουεοβ ρΓ8Β οβίβήβ ΙΙΙίβΓ&β Οφβαηύυβ 
άϋβχϋ, βυοιπιίθ ςυβ8 ΙπΙ^ήβ &(1ΐ£;θραΙ, 
Είςυβ 6Γυ<ϋ(ο8 Ιιοπιίηββ ίη ρΓβΙίο Ιι&ΒαΚ» 
ββςυο άίοβ^&Ι & ΙίΙΙθπβ αιαίΐο 
ςυ&ιη αΐ) ΙιηρβΓίο ΟθγΙ ^Ιοηο8ηιη. 
Ιβ ί&Ιο πΓ^βηΙβ, ΐΓ&άίάίΙ ίηρβηαπι 
ΙίϋθΗβ 8ΰί8 ρββίηβΒςυβ οοι^Ό£;ί, 
^υ^&ι&^1 ρηυ8 Οάβαι &Κ> Ιιββο βχί^θοβ 
Ββοαηά&β ηυρ1ί&8 Ιι&υά βο ρβΙίΙυΓααι : 
ςυα βοΐιβάα ρΒΐπ&ΓοΙιο βοΒβ&Γ ΐΓ&άίΙα, 

Ο ίυιη&η» νίίββ Ιοιηίηϋΐη ίπιροβυϋ. 

ΗΟΜΑΝΙΙΒ ΒΙΟβΕΝΕΒ ΑΝ. IV. ΜΕΝ8. VI. 
€υπι βίο Γθ£[ίη& Γ6ίβ11ΐ886ΐ ^οη^ηβ^η), 
Οΐθ£[θη1 Ηοιη&ηο άβίηάθ ηυρ8ίΙ, 
ίρβίςυβ Γβ^ί&ιη (ϋ£;ηίΐ8ΐ6Πΐ οοηΐηϋί. 
Εγ81 18 8υιηπ)υ8 6( ίηνίϋΐυβ άοχ, 
ίοΓΐί88ΐπιυ8, ίη ρΓ8θ1ίί8 ΜαΗθίη ηρΙηιηΒ, 
ιηΑχίιηί8 νίη5υ8 αηά&οί&ηηβ ροΗθηβ, 
ββνβηβ αιοΗΙ)υ3 ^Γ&νίΙιηβςυβ ρΓβάίΙυβ, 
αηίαιί ςυοςυβ άοϋΙ>η8 ρΓ8Β(ίίν68, 
νίΓ ΥθΓβ 8ΐΓθηϋο8 αίςυβ ρβοΐυβ ναΐίάυιη, 
ορίίιηα νίΐβ βΐ Οοο ^ΓαΙίββίπια ; 
θϊ ςυί 1ί1)6ηΐ6Γ ρΓΟ βυΙ)]θοΙί8 ρορηίίβ 135 ΒΡΗΚ^ΒΜII ΟΗίΙΟΝΟαΗΑΡΗΙ 4» οΐ ρΓΟ 6Χ6ΓθΗίΙ)α8 &(ϋΙ)αΙ ρβηουΐα. 
Ηυ^Όβ (ΙίνθΓθαθ ουιη ΙιοβΙβ ρυ^ηαβ, 
νίείοη&8, ρ&ΐιηαβ, βί 8ΐΓβηιιϋ&Ιθ8, 
ϋ(ΒΐβΓ& Ιιοηθθία ί&6ΐ& νβΓΐ)!» ίΙίεθΓβ - 
βυοααιαπο ίη ορβΡβ βιάπιοάυπι άιΓΩοϋθ. 
Ιβ οοη(Γ& ΙιοΙθβ ρΓοίβοΙαβ Β&γ1)&γο8, 
ΡβΓ8ΐΐ8 νίάθϋβθΐ, ςυί 1οο& 0ηί1ίιη& 
ΟΠίοίΒΐη 6ΐ Ρίΐ(£ηίθ6ΐη (1θν&8ΐ8ΐ)&ηΙ, 
Οπ6οϋ8 υΓΐ)β8 Γ&ρΙιιί ρΓΦάββςυθ Ιι&1)θΙ)&η1 ; 
οαιη ηίβ, ίηοια&ιη, £;Γ&νί οοαββΓίο ρΓβϋο 
οαρίαβ 681 & Β&Γΐ>&η8, Ιιβυ 1 τίπ βίΓθηυυβ» 
ν{Γ ςαί Ιιοβίϋββ Ιβ^ίοηβδ ρΓ08(βΓη6ΐ)αΙ, 
Κοιη&ηί Ιοαρβπί ο&ρυΐ βΐ (ΙβΓοηβΟΓ. 
£γ^ο &ά ΡβΓβ&Γυιη ΓΟ^βχη νίηβίυβ ΐΓοΙιίΙαΓ, 
βθά ο&ρϋνο ΙίοβΙ βΙ&Ιυ, ηαοΐυβ 68ΐ 
1)βηθνοΐ6αϋαιη ρΐυήιηαιη αίςυθ οπΓ&ιη. 
Ιαιο θΐ ΙιοηοΓβ γθ^^ϊο ουίΐυςοβ ββΐ Ιι&Μίοβ 
θ^Γβ^ίο οχβιηρίο &ραά ΡβΓΒ&Γοαι άοζηίηυιη 
Αζααβαι ΐΐίαιη ί&Επα οβΙβΙΐΟΓΠπιιιιη, 
αηΐιηο βΐ νβΓΐ)ί8 ιηιΙίΙ)υ8 υίί ΒοΗΐυιη, 
»ςαι αοα&ίορβιη, ηοιηίηίβ οΙ&γϊ ουρί(]υιη. 
Οαίη βϋ&ιη βρίβηάίάο ιηοχ ίιηρθίΓ&Ιο Γβάϋα 
ουχη οαρϋνίβ (ϋιηιϋίΙυΓ ΙιοηοΗβοβ. 
86ά οαπα Αοοα&ηί ίχηρθηί (ιηββ αΗί^^ϋ, 
νβίαΐί 6χ 8υαιιιι& ΙβιηρβδΙ&Ιθ ίηοοίυχηίβ 
ίη ροΓίυιη Γβ^ηί 8υί Ιυΐυχη νβηίβηβ, 
ί1)ί ηαηίΓ&^ίυοα, ο άίΓα ί&Ιί ίηνίάία ! 
Γβοϋ, 6ΐ οουΐί νίνο 8οαΙ θΓορϋ. 
&ίο α^τ 6Γ^ο οώϋΐ ίη ίηβαίαιη 
(ευ! ηοχηβη ρηοοα) ρΓΟχίπιαπι β^ζ&ηϋο, 
ίη ςηα ίβ οϋω χηοη&δίθηυαι βίΓηχβΓ&Ι ; 
ί51ςυθ αιοΓίβηβ Γβςυίβιη Ια^ΟΓυιη ΙιαΙ)υί1. 
ΙΙΙο Γθίζηιιηΐθ, ΒίβεΙιβΓηοΓαπι (βαιρίυαι 
Ιηδί^ηο» ί1ιιηιαι& β^αεί &1)8αιηρ1α(η ΓυβΓ&Ι. 

ΜΙΟΗΑΕΙ- σΟΝδΤΑΝΤίΝΐ ϋϋΟΑΕ ΡII^Iϋ8 
ΡΑΚΑΡΙΝΑΟΕΘ ΑΝ. VI. ΙΙΕΝ8 VI. 

Όβίηάβ Μίε1)&6ΐ, τυΐ^ο Ρ&Γ&ρίηαε68, 

ΟοηΒίαηΙίηί Ωΐίαβ ίιηρθπιιιη αάΐϋ, 

ίο^βηίιιαι Ιονβ (Ιίθβοΐυΐυα), βίοΠάυχη, 

ί^η&νηοι 6ΐ ίηβρίυχη &(1 ΐιηρθηυιη', 

ςυί ηβ ρην&ΐΑΧΏ <]υΐά6ΐη γθπι βυ&ιη ^6Γ6γθ, 

ηοάατη Ιπιρβη! ρυΙ)Ιίε&ιιι ν&ΐ6ΐ)&(. 

Εγ£[ο εοαι ηίΐιΐΐ ΓΓυ^^ί 8είΓ6ΐ ο^θγθ, 

α1ϋ8 1ι&1)6η&8 ίιηρθΓίί εοζηοαϋΐοαβ, 

ίβ 86 εαιη ΙίΙίίεΗδ ςαοΐίάίβ ο1}ΐ6εΙα1)αΙ, 

ίη6ρΙίβςα6 βίοΐίάβ οεεαραϋοηίΐιυβ. 

ΟυαΓθ Γ68 ρυΙ)1ίεα 1&1)ογ&γ6 εαρί!, 

ίαιρ6ηίςο6 η&νίδ ρβηεΙίΙ&Γί, 

ηβ 8»νΐ8 υηάίδ &ε ΐ6ΐηρ68ΐΑΐί5υ8. 

ίη Απ)ρ1ιί(π1θ8 5&Γ&11ΐΓ0 ΐΏ6Γ(;6ΓβΙαΓ. 

Ν&αιςϋβ αΐ ΓβΓοεββ Ιιβίΐυ» ΓυΓ6ηΐ68(ΐα6 

ηοηηυΠί άαοεβ οαρίάί ΙγΓαηηίάΐ8 

ηανβαι ΓθίρυΙ)1ίεβ ηαυΓπι^απι άβάβπυηΐ. 

Νβαιρβ 6( Γ6ουη(]α 0&ρί1ΙΙ>υ9 1ιγ(3Γ&, 

810 αροβΙ&Ιίοί ρροάίΐο&ηί άυο68. 

Ρηωαδ Αη8θ1ίυ8 ςυίά&ιη Γ6ΐ:>6ΐί&1, 

άβίηάβ ΟοθΒ&Γ, ίυιη ΝββΙΟΓ νθβΙ&τοΙίΑ : 

βνίη ΝίεβρΙιοΓηβ β^ηοαιίαβ ΒργβηηίυΒ, 

ςηί βχ 1Ι1α8ΐΓί5α8 βΓ&Ι ορϋαι&ϋ5α8 : ^^ *Γπηχ^ων ^ριντα χα ι ^τροΕτιυμάτων* 

Ου τάς χατ* έχθρων συμπλοχάς τ» χαΐ μάχαζψ 
3365 Νίχαζ, άριστκίας τε, γ•ννα(ους &θλους, 
Και τ!ίλλα χαλών παραδιδ^ναι λ^γφ 
Έργφδές έστι συντομ{^ χρωμένοις. 
Ο&Εος χατ' ίχθρών έχστρατεύσας Βαρβάρων 
Οερσών χακούντων τά πρ^σοιχα χωρία 
3370 Τά πρ6ς Κιλιχί^ τβ χαι τζ Φοινίχη 

Ακηλατούντων χαϊ πάλεις τάς χαθ* Έω, 
Και συ^ραγείσης χαρτερας άμφοίν μάχης, 
Φευ φευ Ι ϊάλω Βάρβαροι ς 6 γενναίας, 
Ό πάντα λαμπρός, 6 χλονών έχθρων ϋλας, 
3375 Ό 'ΡωμαΙδος ήγεμών χαι προστάτης• 
Έχθη τε Περσάνχχτι δεσμώτης αναξ' 
ΙΙρός δ' αδ δορυάλωτος, άπαχθείς δ* όμω^ 
η Φιλοφροσύνης χαΐ θεραπείας βσης' 

Τιμής βασιλείου τε χαΐ δέξης πάλιν 
3380 Έτυχε χαλώ ς προς χρατουντος Περσίδος 
Άζάν έχείνου του περιΟρυλλουμένου 
Άνδρος μετρίον τό φρόνημα χαΐ λόγον 
*Ισου τ' έραστου φιλότιμου τους τρόπους* 
Επανόδου δ' έπειτα λαμπράς τυγχάνει 
3385 Συν αιχμαλώτοις απολυθείς έντίμως. 
'Επειδ' έπανέζευξεν εΙς 'ΡωμαΙδα, 
Έπανασωθεις ώσπερ έχ τριχυμίας 
'ύς εΙς $χλυστον λιμένα χραταρχίαν, 
Ενταύθα ναυάγιον, ώ δεινού φθ($νου 1 
3300 "Βτλη στερηθείς του φάους των ομμάτων. • 
0{{τω δ* Εχων £πεισι πρ6ς χαλουμένην 
ϋρώτην γε νησον πλησίον Βυζαντίδος• 
"Ενθα μονήν -ίίγειρεν ούτος έχ βάθρων, 
^ ΚάχεΤ τελευτ^ σαββατίσας των πόνων 

3395 Έφ* οδ Βλαχερνών ευπρεπής νεώς άπας 
Έπυρπολήθη τψ πυρ ι τψ παμφάγφ. 

ΒΙΥΕ ΜΙΧΑΗΛ Ο ΓΙΟΣ ΚΩΝΚΤΑΝΤίΝϋΓ ΤΟΓ ΔΟΓΚΑ 

ΗΤΟΙ Ο ΠΑΡΑΠΙΝΑΚΗΣ ΕΤ. ζ ς. 
ΕΓτα Μιχαήλ ΙΙαραπινάχης θέσιν 
Κωνσταντίνου παΤς παραλαμβάνει τό χράτος, 
Χαύνός τις ^θος, αφελής, άνειμένος, 
3400 Απαλός, αδέξιος εΙς χραταρχίαν, 
Τά χαθ* εαυτόν διέπειν ούχ Ισχύων^ 
Μή τοί γε χράτος χα^ διοίχησιν 6'λων. 
Ηρός ούδοτιοΰν προσπεφυχώς χρειττόνων, 
"Αλλους έφιστων ήνίαις ταΤς του χράτους, 
3405 Αυτός προσεΤχε τοΤς λόγο ι ς όσημέραι, 
ΟΓς τ* ού προσηχεν άμαθώς χεχρη μένος. 
"Οθεν χαχώς Ιπασχεν χοινά πραγμάτων, 
Όλχάς τ' έχινδύνευε της χραταρχίας 
Δειναΐς τριχυμίαις τε χαΐ χαταιγίσιν 
3410 ΕΙς Αμφιτρίτης τόν βυθόν χαταδύναι* 
Ώς δγριοι γάρ χαχίαι πεπνευχότες 
Άνδρες στρατηγοί βασιλειώντες τότε 
Όλχάδα χράτους χατέδυσαν εΙς β^θος* 
'ύς γάρ πολυχέφαλος 4ίλλη τις υδρα 
3415 Οί^τως άποστάτιδας ήν 6ρ^ χαράς. 
Αφίσταται πρώτα τών 'Ρουσέλιός τις, 
ϋρόςτφδε Καίσαρ χαΐ Νέστωρ τις βεστάρχης, 
Νιχηφόρος τε Βρυέννιος τούπίχλην 
*0ς παράσημο ις ώράϊστο του χράτους* Ο 137 02ΕΘΑΐυΐί8. 138 3420 "Αλλος Νικηφόρος τις Βοτανειάτης, 

Ός και κατήρξβ τοΟ κράτους των ΑύθΓ($νων • 
Σον οίς λιμ<5ς τβ καΐ βροτών φΟίοις 
Βαρβΐχ κατέτρυχ» τους υπηκόους, 
Και{ τις (ρ($ρων «"σπραξις άδικωτάτη. 
3425 Τ«ΰτα μ^ν οϋτω συμβέβηκιν, ώς κφην. 

ΝΙΚΒΦΟΡΟΣ Ο ΒΟΤΑΝΕΙΑΤΗΣ ΕΤ. Γ. 
Φημίζιται δέ Ηοτανβιάτης Αράτωρ, 
Και διαδεΐται βασιλικ-^ ταινί^ * 
Και τηνικαΰτα φιλοτιμίαν ξένην 
Τήν των χρεών άπασιν έκτομήν νέμει 
3430 ΧρεωκοΊτίαν δημ(ίσιον Οεσπ(σας ' 

Άνήρ Ιλαρός, απαλός, χρηστός τρ($πους, 
*Αλλως δΐ νωΟής. χαΰνος, έκλελυμένος, 
Προς πραγμάτων πρόνοιαν ουκ ευ πως έχων • 
Το δ* αυ ετών μήκει τε και γήρως ν6σοις • 
3435 *Όθεν παραδους ήνίας άλλοις κράτους, 
Αυτός τρυφαΐς έχαιρε και συσσιτίοις, 
Αο'^τροΐς πανημέροις τε και πανδαισίαις. 
Ό Μιχαήλ δέ γίνεται μελαμφ($ρος, 
ΕΓτ* άρχιθύτης και πρόεδρος γ' Εφέσου • 
3440 Τούτου συνεύνφ προς γάμου κοινωνίαν 
Βοτανε'άτης ου καλώς συνεζύγη. 
Αποστασίας δ' εΙσέτι Βρυεννίου, 
Τυρανν(δος τ' αΰ ου καλώς έξημμένου, 
Και μή θβΤναι δωρεαΐς πεπεισμένου, 
3445 Στέλλει κατ' αύτου βασιλεύς τάς δυνάμεις, 
Άλεξίΐι,• δούς Κομνηνψ ταύτας άγειν • 
Ός συμπλακε^ς ήττησε τύραννον μάχτ[ϊ, 
Και Φωτός έστέρησεν αυτόν ομμάτων. 
Προς δ' αυ τυρανντ5σαντα καΐ Βασιλάκην 
3450 ΠεμφΟεις Κομνηνός, συμπλακείς οΐ προς μάχην 
Ήττ^ κραταιώς και στερίσκει του φάους * 
Κα{ Βαράγγων σύστημα του στεφη φόρου 
Κατεξαναστάν ηύτρέπιστο προς μάχην • 
Αντιπαρατάξει δΐ χειρός δυσμάχου 
3455 Καθυπεκλίθη και συνέγνωσται πάλιν. 
'Γστατον άνταίρει δε Βοτανειάτη 
Κομνηνός Αλέξιος τυραννοκτόνος • 
Ός καταλαβών Αδριανού τήν πόλιν, 
Στρατό/ τ' άγείρας, άναδείκνυται χράτωρ, 
3460 Και βασιλικοΐς άναδεΤται συμβόλοις, 

ΜεΟ' ών άπάρας τήν Κωνσταντίνου φθάνει, 
Και ττίνδ* Ιλών μάχγ^ τε καΐ στρατηγ(<^ 
ΕΓσεισιν εντός τών βασιλείων δόμων. 
'Απεισι 8* αυτών Βοτανειάτΐ]ς τάχος, 
3465 Κα^ "^Ρ^Χ^ καρείς άμφιέννυται |&άκος 

Έν Μητρανάνδρου ττί μονή περιβλέτττου, 
Ένβα <>ανών έτυχε τιμής έντιμου. 

ΑΑΕΕΤΟΣ Ο ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΕΤ. ΛΖ'. 
Ούτω μίν Αλέξιος ευρατο κράτος, 
Ός και τεταινίωυο παρ* άρχιΟύτου ' 
3470 Κράτωρ αγαθός κα? στρατηγός γβννάδας, 
Φρικτός μίν έχΟροΤς, ευμενής δ' ύπηκόοις, 
Άνήρ περιδέξιος, οξύς έν μάχαις, 
Ε?δος προδεικνύς άξιον τοραννίδος. 
Και πραον ήθος και φιλαγάΟους τρόπους. 
3475 Γένους 2χων ε^, σώματος τ' ευρυθμίας, 
Έργων στρατηγίας τε και μάχης ιδρις, 

Ρατεοι.. Οη. ΟΧΟΙΙ. Α. άβηίςαθ Νίοβρ1ιοηΐ3 αΐίυβ 6οί&ηί&(&, 
ςυί 6ΐ ίιηρβπαπι Ηοπιαηαπι οΙ)Ιίηυί1;. 
Ρββϋθ ρΓΦίβΓβα Ιιοηαίηυιικιυθ 1υβ9 
^Γ&νίβ αίϋχϋ ρορυΐοβ ίιηρΘΓϋ, 
βΐ ^η^υ81^88^Iη& ν6θϋ§;α1ίυΕη βχ&οϋο. 
ΘΙο 6Γ^ο Γ68 Ιιυιηβη» Ιυηο ββ 1ιαΐ36ΐ)8ηί. 

ΝΙΟΕΡΗΟΚϋΒ ΒΟΤΛΝΙΑΤΑ ΑΝ. III. 
Εγ^ο αρρβΠ&ΙαΓ γθχ Βο1βηί&ί& 
αίςυβ 8θ1βη[ΐηί $ΙβιηΐΏ&1θ βχοΓη&Ιυρ : 
ςυί βυί ηοηαίηίβ ββΙβΙ^Γ&ηάί ουρίάαΒ 
ουηοΐ&ηι »Γ&ηο άβΙ)ίΙαιη ρβουηίαιη 
ΓβααίβίΙ, ηον&8 ΙαΙ)υ1&8 ΐηδϋΐυβηβ : 
νίτ Ιδθΐυβ ΓαοΙΙίδ ιηοηΙ)υ8(ΐυβ οοαιιηοάίβ, 
06Β(βΓυιη δβ^πίβ, Ιβνίβ, άΊ83θ1αίυ8, 
ηβςυθ &(1 Γβίρ. ουΓ&ΐΌ ίάοηβυδ; 

11 α&ηι βΐ θβηβοΐα βΐ ιηοΓΐ)ί8 ρΓ6ΐηβΙ)&Ιαρ : 
ςυ&ιηο5Γ6ΐη αΐίοβ Γβίρ. ρΓ»ροηβη8, 
ίρββ άβΐιοϋβ 6ρυ1ΐ8 αο 1)&1πβΐ8 
οοιηί88&1)υηάυ8 ςυοίΐάΐβ ίηάυΐ^βύ&ΐ. 
Μίο1)&6ΐ αυίβιη ο1θπβιΐ8 (οηάβΙυΓ, 
6ζίη ΩΙ ρποα&β Ερίιββί 6ρΪ8θορυ8 : 
ου]υδ υχοΓβιη 8ίΙ)ί οοηδοοί&νίΐ 
Ιι&υά Ι&υά&ΜΙίίβΓ Βοΐ&ηί&ΐα. 
Ι&ιη Γβΐϊθΐΐαηΐθ ροβίβα ΒΓγβηηίο 
^^Γ&ηη^^IβIη(|υ6 ρβΓΩάο &ΙΓβο1&ηΐ6, 
ηβςυθ ββ άοηίδ ρΐβοίϋυιη ρΓ8θΙ)θΐι1β. 
ιηιΙΙϋ ίη ίρ8υπι βορίΑδ ίαιρβΓ&ΙοΓ 
1)θ11ί(ΐυθ άυοθΐη Οοιηπβηυιη Αΐβχίυιιι, 
ςαι ρυ^ηα ί^Γ&ηηυιη ρ&ΐΓ&1& νίοίΐι 
&(ςιιβ οβυΙοΓυζη Ιυπιίηβ βροΐί&νϋ. 
ΙΙβπι α:]ν6Γ8υ8 Βαδίϋοθτη Γ6ΐ)6ΐΐ6χη 

^ ΓηίβδυΒ Οοιηοθηυθ, οοηββΓίίβ ΐΏ&ηίΙ>αΒ 
ίοΓίϋθΓ νίοίΐ ίΠυαιςυβ βχοδΒο&νίΙ. 
Οαίη 6ΐ ν&Γαη^ί οοη3υΓ&1ί ίη ΟΦβαΓβιη 
ριι1)1ίθθ &(1 &πη& 8θ(1ϋίθ8& ίνθπιηΐ : 
86(1 ιηαηυ ίοΓϋ ρΓοΙίηυδ ρβΓάοιηίΙί^ 
νβηίΒΤΏ ιηοΙίιηίιιίΒ ιηοχ ίιηρβίΓΛΓαηί. 
Ιρ8υΐΏ ροβίρβηοο ΒοίΛηί&ΐΛΐη β^^ΓβοΙϋαρ 
1γΓ&τιηί6ίά& Οοιηηβηυδ Αίθχίιΐδ : 
αίςυβ οοουρ&1& Η&άηαηί υΓΐ)6 
οοΐίθοϋβςυβ οορίΐβ, ίιΐ ίπηρβΓαΙοΓ, 
αίςυβ Γ6^(ΐ1Ι1)υ8 ογπ&Ιιιγ ίη8ί^ηΐΙ)υ8. 
8ίο θΓ^ο &006ί1βηΒ &(1 ΟοηδΙ&ηϋηΐ υΓΐ)βιη, 
οβρΐΐ ί&ηο ρΓβΒίίο βΐ ρ6Πΐ1& 1>6ΐ1ί6&, 
βΐ Ρθο^ίαιη ίρ8αΐΏ οοουρ&νϋ άοιηυιη ; 
ςυα ίβδΙίη&ηΙβΓ οχίθηδ Βοίαηί&(&, 

Β ιηοηβοΜ Ιυηίοβιπι, Ιοπδα οοποε ίηάιιϋ 
ίη ιηοη&8ΐ6ηο νβηβΓ&ηά» νϊΓβίηίβ, 
ί1}ίςυθ χηοΓίβηβ 8βρβ1ίΙϋΓ Γηβ^ηίβοβ. 

ΑΐΕΧΙϋδ ΟΟΜΝΕΝϋδ ΑΝ. XXXVII. 
δίβ θΡ^ο Αΐβχίυδ η&οΐυδ θβί ίιηρθΓίαιη, 
ςυίη β1 α 81ιιώοο ρΓΦβυΙβ οοΓοη&Ιαβ : 
1)οηΰ8 ίηαρβΓ&ΙοΓ βΐ άυχ δίΓβηυυβ, 
Ιιοβϋβ ΐΡθτηβηίΙϋΒ, οίνί1}υ8 1)βηίνο1υ8, 

β^Γβ^ίΐΙΒ νίΓ, ίΠΟρί^θΡ ίπ ρΓθβΙϋβ, 

ναΙΙυιη ρΓ« 8β ίβΓβηδ ιαιρβπο (ϋ^ηοω, 
ιηϋθΐη οοηδαοΐυάίιΐθτη Ιιοηθδίοδςυβ αιΟΓΟδ. 
ΒΙΪΓρβ βΓαΙ ηο1)ίΙί, οοΓροΓβ άβοβηΐί, 
ορβπδ 1)ε11ίοί ιηαχίΐΏβ ρβηΐυβ 

5 139 15ΡΗΚ>!?ΜΙΙ η60 νβΓΟ 8ΐυΗ ουρίάίηι οΙ>ηοχίυ8, 
ηβο τυΓβυβ ϊγφ β&αςυίηίβ βίΐίβηϋ ; 
ηβςυβ 8υρ6Γΐ)ί3 Γαβίοδίβνβ ιηοπΙ)υ8, 
νβΐ υηςυαπι 8υ1)άίϋ8 αάϋυ άιΓΓιοΠϋβ, 
νθΐ ροβα® βχ&οΙοΓ ία?ζοΓ&ΐ3ΐϋ8 ; 
8θ(1 ίη 1)6ηί(ζηϋ&ΐ6ΐη ρΓορ6η8υ8 οη&^ίβ, 
ΒϋΛνίβ, ιηοάβΓαΙαβ, ^ΓΛίίοΒϋδ, ΓαοίΙίβ, 
ρΓοαιρΙο θΐ 8οαΙο ίηββαίο &Γθ8ΐηοςυβ βίαΐϋΐ, 
ορϋηηυβ ορίΐιοάοχ© (ΙβΓβηδΟΡ Πάβί, 
ηβο οοηνίγίοΓαιη βΐϊΐδίηβ ηβ^υβ Ιϋχυ^ : 
Ιϋΐη βΐ νΪΓΐυϋδ (3οοίηη8}ςυβ δΙυάίοβΟΒ 
νίΓΟδ 1ιοηοΓ&η3 β( οΓΟοϋδ οοίβηβ. 
Ηαίβίη ίιηρβΓϋ δβάβ οοΐΐοοαίο 
ηυηϋυδ Βάνβηϋ, ΙΙαΙαπι ΗοΙ)6Γΐυτη 
ΟαΙιη&ΙίίΒ υΓΐ)6ΐη Ερ1(]&υΓυιη 
αππίθ 06ρί886 θΐ ρΙαΓίχηίβ ηανί^ϋβ. 
Εγ^ο ρροίβοίυδ 0φ8&γ ουιη βχβΓΟίΙα 
ίΐΐυο, 6ΐ ρυΐί;η& ουιη 1ΐ03ΐ6 ρ&ΐΓ&1&, 
ηοβΙβΓ ρΓοίυ^ίί ρΓϋεΙίο ίοΓβοϋϋβΓ 
οίαάβιη Ηοοα&ηο τβΓβΓβηΙβ βχβΓοίΙυ, 
&1()υ6 Β^ζαηϋυιη βΦΒ3Γ ΟΒί ΓβνβΓβυβ. 
Β&Γΐ)αΓί &υ1βιη ουω ΕυΙ>6Γΐο άυοβ 
ρορυ1αΙ)&οΙυΓ ορρί(1& Β.οα]&η&, 
β&ρΐίδ Ι.&ηδ8& Ο&δΙοπαςυβ υΓΐ)ίΙ)ΐΐδ. 
ΟοηίΓα ΚοΒβΓίυιη τυΓδυδ ββΐ β^ΓΟββυδ 
ίηοΐ^ΐυβ Οβδ&τ ουιη ία^βηϋ βχβΓοϋυ, 
αίςυβ 0&8(οπ&πι ΓβουρβΓ&νίΙ. 
ΗοΙ>θΓΐαιη 8υΙθΓη αδίυ βδΐ α^^Γβδδυδ. 
ου]α8 Γ&ίίοηβΐΏ ίηΙβΓββΙ ηείΓΓ&Γθ. 
ΟφβχΐΓ ΟΓΠ&Ιυω Γβ^ίυιη οίΓουπιροδυϋ 
{Σβπηαηο ρΓορπο, οορίββςυβ ΐΓ&(1ί(ϋΙ; 
οιιαιςαβ ^υ88^^ οχροδϋαδ ρΓ26ΐ)6Γβ 
ίη αείθ, οοΓ&ιη αςπαΐηθ Β.οΙ)6Γΐΐ ; 
ςυί δί οορίβδ βυ&β εοπίπα εοπαιηονίδδοί, 
πιοηυβΓαΙ ίΓαΐΓβιη οβάβΓβ είΤυδ^ ίυ£:ει. 
ΙηΙθπιη 0φ88γ ζηοάίοο οαπχ ιηϋΐΐθ 
ρ6Γ οθΒοα ΓβρΙ&αβ άίΓΩοϋία Ιοοα 
ΙοΙα (ϋηρυΚ Β&Γΐ^&ΓΟΓυΐΏ οαδίΓα, 
ςαοίςυοΐ ΐΙ)1 ΓβρβπΙ 083δί ςίεκίίο. 
Οοςηϋα Γβ 1)&Γΐ).'ΐΓυβ, ιηοΐα &11υηϋϋδ 
αηίΐΏΟ βίιηυΐ νίηΙ>ϋ8ςαθ οοηοίάϋ, 
ουηοΐίςαβ βααΐ ΓΰνβΓδί ία ραΐηααι βυαιη 
Γί^υιη ΙυοΓ&Ιί, ίηαο βΐ ί^ηοιυίηΐαιη. 
ΡυβΙεα ΤϋΓοα, εαί ηοηιβη Τζ&οΙιαδ, 
ΟΙιίί ]αιη άοαιίυυδ, &(1θΓα&ία οΐαδδβ, 
Βαπααπι βΐ Ι^εδύυαι αίςαβ ΙΙ^ιοάυΐΏ εαρίΐ, 
&1ί&β(}υ8 ρΓφΓβοΙυΓαβ ; βοά ίηάβ ρυίβυβ 
ρΓφΙϋβ οιαηϋιηίδ ά Ηοοααηίδ ίυίΐ. 
Τυηο βϋαιη Ογρρυδ (Ιβίεοϋ αΙ) ίιηρβπο 
οοουρ&Ια νίάβΐίοβΐ & ΒΙιαρβοπ'ΐη&Ιο. 
ΡβΓίϋβιη ίηδυραΐ6Γ ΟρβΙβοδίαιη ίηδυΐαιη 
Γβ1>ί(Ιϋδ ςυίάαιη Οπργοβδ ΐ'β()β]11δ 
νΙ ο&ρΐιιω, άοιηίηαδ νβίαΐί ίηδίάθΐ)»^. 
υΐΓ&ιηςυβ Ι&ηαεη ίηδϋίαιη ίΐΏρβπο 
οΐ&δβίβ Εοηι&η& άβηυο ΓβδϋΙυίΙ. 
Ηοο ίπιρβίΓααίβ Οβΐβ&Γβ, Ιθγγ» ΐΏΟΙυδ 
&(1[Ώ0(1υαι νβΐιβηαβπδ αίςαβ ΙβπΊΓιουβ 
8ρ6θίθ888 (Ιοαιοδ Ιβωρίαςοβ ϋΐαςαίΟοει 
άίταίΐ ραδβίιιι, νίςυβ βυα ουοίηνϋ. ΟΗΚΟΝΟΟΚΛΡΗΙ 140 

Α Ού χρημάτων ί^ττητο και χρν>σαργύρου, 

Οΰτ' αυ ο^μοΰ τε και χολοο φβυιβρ<$του, 
ϋύχ υπερόπτης και σοβαρός τις τρόπους* 

3480 Έ δυσπρόσιτος ήν ύπηκόοις 6'λως, 
*Η πρ6ς κόλασιν απαραιτήτως ^χων • 
Επικλινής δε προς φιλάνθρωπους τρόπους, 
Μέτριος, ήδυς, ευπρόσιτος, χαρίεις, 
Πτηνός «ρρόνησιν, άγχίνους ή κρυψινους, 

3485 Υπέρμαχος κάλλιστος ορθοδοξίας, 

Δίαιταν άοράν ού φιλών ούδ' αύ πότους * 
"Ανδρας λογίους άρετήν τ' ήσκηκότας 
Σέβων τε τιμών και προσανίχων σφίσιν. 
"Ηγγελτο τψδε του κράτους δεδραγμένψ 

3490 *ί2ς τις 'ίτχλός 'Ρομπέρτος κεκλημένος 
Εις Δαλματίας τήν Έπίδαμνον πόλιν 
η Συν στρατί^ κατηρεκαί βαρεΤ στόλψ. 

Έξεισι τοίνυν έκστρατεύσας 6 γ,ράτωρ, 
Και ττΐδ* έπιστάς συμπλακείς τ* άντιπάλψ, 

3495 Πέφευγεν ούτος δυτκλεώς εκ της μάχης, 
Της 'Ρωμαϊκής στρατιάς ηττημένης * 
Κα? βασιλεύς μεν τήν Κωνσταντίνου φθάνει • 
01 Βάρβαροι δε συν στρατάρχτι 'Ρομπέρτω 
Λεηλατοΰντες 'Ρωμαϊκά χωρία 

3500 Αάρισσαν εΤλον και Καστορίαν πόλεις • 
Έξεισι λοιπόν κατά *Ρομπερτου πάλιν 
"Αναξ ό κλεινός συν στρατί^ Ι^^Ρ^'?« 
Και Καστορίαν αναλαμβάνει πάλιν, 
Και 'Ρομπέρτον μέτεισι δραματουργία • 

35'.'5 "Οπως τ ε δράμα συμπέπλασται ρητέον • 
Σχήμα περιτίΟησιν άρχικδν κράτωρ 
Λυτού τ* άδελφφ και στρατιάν προσνέμει 
^ Καί οΐ κατά φάλαγγα τήν δε 'Ρομπέρτου 

Στήσαι παρηγγύησεν εύεπηβόλως • 

3510 ΚίΙΚί μεν κατ' αυτού συγκιν^ τάς δυνάμεις, 
Στρέψαντα νώτα προτροπάδην φυγγάνειν • 
Δι* αφανών δε δύσβατοι ν τε χωρίων 
"Αναξ διεκ5ύς συν όπλίταις βραχέσ», 
Ληίζ^ται χάρακα πάντα βαρβάρων, 

3515 ΚαΙ τους εν αύτφ παραδίδωσι ζίφει * 
Ό Βάρβαρο; γνούς συσχεΟε•ς άθυμί^ 
ΠαρεΤτο χεΤρας και δέμας καΐ καρδίαν, 
ΚαΙ πάντες άπφχοντο προς σφών πατρίδα 
'ϋφληκότες γέλωτα, προς δ* αύ αι'σχύνην • 

3520 ΚαΙ Τούρκος αύΟ-.ς Τζαχας τις κεκλημένος 
Χίον κατασχών ^αι στόλον καταρτίσας 
Α\ρε1 Σάμον Λέσβον τε νήσους καί 'Ρόδον, 
Ο "Αλλάς τε δεσποτείας, έξελήλαται πάλιν 

Τωμαϊκψ στόλψ και ναυμαχί^. 

3525 *Δποστατεϊ δε τηνικαύτα καί Κύπρος 
Τού 'Ραψομμάτου τήνδε κατεσχηκότος, 
Καί πάλιν άμφίρρυτον εύφορον Κρήτην 
Άνήρ Καρύκης δυσμενής αποστάτης 
Βί^ κατασχών, εΤχε προς κατοικίαν • 

3530 ΈπανεσώΟη δ' αύθις Δύσόνων κράτει 
Νήσων δυάς αύτ/) γε 'Ρωμαίων στόλψ. 
Τούτου κρατούντος κα* κλόνος γης συνέβη. 
Σεισμός τε δε-.νός καί λίαν φρικαλέος. 
Τφ* ου καλοί δόμοι τε καί ναοί ξένοι 
3535 Καταπεσόντες συνετρ(βησαν βί^ • 141 

ΣυνηρεφεΤς τε κ«? μαχραΐ στοβΐ πάλιν 
Πτώσιν πα^οΰσαι συν έχωσαν άπλετους. 
Κ%\ Πχϋζινάκβι Σκυ6ιχ6ν πάλιν έθνος 
θρ?κης ^π^ει, Μακεδονίας 6'ρους, 
3540 Αυτών νομάς τε και τόπους λελοιπ(5τες. 
Άλλα κατ* αυτών έκστρατεύσας ό κράτωρ 
Και συμπλακεις, ήττητο τοισδε Βαρβάροις, 
Ώς στρατιωτών τοις 6'πλοις πεποιΟότων, 
Και μη νικητή τψ θεψ καλών δότγ^. 
3545 Και ιτάλιν έστράτευσε κατ' αυτών αναξ. 
Και σώφρονος γε στρατιάς δεδειγμένης 
'Ροπης τε θείας ελπίδας έξαψάσης, 
Συμμίξας αύτοΤς έκνικ^ κατά κράτος, 
Και σφών το πλήθος έκθερίζουσι ξίφει • 
3550 "Αλλους δ* έλόντες α!χμαλώτους έν μάχτ^ 
•5ρτ;μένοις σφάς άπέδοντ' αργυρίου. 
Ό δ' αυτοκράτωρ εκ Σκυθών άποκρίνας 
Νέους σ©ριγώ*ίτας εύσθενεΐς και μάχιμους 
Έν Μογλένων φχισε τούτοις χωρίοις, 
3555 ΟΙκεΤόν ο\ σύνταγμα τούτους καλέσας, 
01 καΐ μέχρι νυν άπό Μογλένου τύπου 
Ιΐασι καλούνται Μογλενοπατζινάκαι. 
Και στρατιά τις 'ίταλών έξ Ισπέρας 
'Ανεισι βαδίσασα προς Βυζαντίδα, 
3560 Έχουσα το πρόθυμον ώς προς τήν εω • 
"Ης συγκίνησιν εμφανώς προμηνύει 
Πληθυς άκρίδων Ισπέρας προς τήν εω, 
Διά τε Θρ:^ης^ Μακεδονίας 6ρων 
Τήν βέριον πτήσιν έξεργασαμένη. 
3555 Φράγγων δμως στράτευμα πορθμόν διέβη, 
Εφιστάται δε τ^ Νικαέων πύλει 
Χερσι Τούρκων αΓσχιστα τυράννου μέν^ • 
Και συν χρόνψ δε και μάχτ[^ φρικχλέί^ 
Φθορ^ τε π&λλ^ προς μερών έκατέρων 
3570 Αίροΰσι Φράγγοι τήν πόλιν κατά κράτος. 
Και τώ βασιλεΐ τήνδε πολλών χρημάτων 
'Απεμπολοΰσι και προχωρόΰσι πρύσω • 
Και προσβαλύντες 'Αντιύχου ττί πύλει 
Αίροΰσιν αυτήν μηχαναΐς τε και μάχτρ • 
3575 Μεθ' ήν άγώσιν ΙσχυροΤς τε και μάχγ^ 
Και τήν Σιών αίροΰσι τήν θεού πύλιν • 
ΚαΙ 'Ραϊμουνδος, ου πατήρ ήν Ρομπέρτος, 
Των παρ' *Ιταλοϊς εΙς Ιπισήμων πέλων, 
υίστεις ένύρκους έ'δρα προς βασιλέα 
3530 Τήν δή προς αυτόν έμπεδούσας φιλίαν 
Και δουλικήν ευνοιαν άει χαι σχέσιν. 
"Οθεν λαβών χρήματα προς βασιλέως» 
Και δωρεάς αυ φιλοτιμίας ξένας, 
Ηρός Συρίαν ώρμησεν κα^ Κιλικίαν * 
^85 Της δ* 'Αντιύχου κατακρατήσας μάχη, 
Ους βΤχεν 6ρκους προς βασιλέας, δράσας 
Σπονδάς τε φρικτάς ήθετηκώς αύτίκα. 
Άσπονδος εχθρός εόρέθη 'ΡωμαΙδος. 
Έκ τών Ιφων τοιγαροΰν προς Ισπέραν 
3590 Μέλλων άπαίρειν ή βέβηλος καρδία, 
Αύτοΰ κατεψεύσανο θάνατον, φύβφ. 
*ί2ς νεκρός οΰν έντεθεις έψευσμένος 
*Η νεκρός ίμπνους λαρνακιδίφ τύχε 
Άπήκτο χερσίν οΐχβτών προς ^πατρίδα Α Τυαι υθγο ορ&οββ ρΓοΗχωςαβ ροΓίίοαβ 
8ΐΓ&(89 ιηοΓί&Ιθδ ορρΓ688βΓαηΙ ρΐυπαιοβ. 
Α( Ρ&Ιζίηαεβ δο^11ιίο& ςβηβ άβηυο 
ΤΙΐΓ&οίαΐϋ ν&8ΐει1)&η1 &1ςα6 Μ.ιοβάοηίαιη 
8υί8 Γβΐΐοϋβ ραΐηίδ αίςυβ ρ&8θυΪ8. 
Οοη(Γ& 1ΐ08 οοΓΓβρϋβ απηίδ ΐΌρβΓ&ΙΟΓ, 
ιηααυ οοηδβΓία, νίοΐιιβ ββΐ α Β&Γΐ)απ8, 
(|υί& ηοβίΓΐ ιαίΐϋΐββ οαηί1άβΙ)&ιι1 &ηηί8, 
ηοη Όβο νίοΙοΓθ ΐ3οηοΓυιη(ΐυ6 ΕυοΙοΓβ. 
ΗυΓ8υ5 ρΓθί60ΐα8 οοηΐΓ& εοδάβιη 0&8&Γ 
ΐΏοάβδΙο ουιη βχθΓοίΙα Αΐηυβ ρίο 
βΐ (]υί νίοΐοηααι εοΒΐϋϋ3 8ρβΓ&1)&(, 
ίηίΐο ρΓθ^Ιίο (Ι6ΐ)6ΐ1ανϋ ΙιοδΙββ, 
αυιηβΓϋΐΏςαβ ρΐαηιηυαι ^Ι&άίο ΐΏββ8υϋ : 
ΓβΙίηυαίΏ οαρίααι Ι^βΙΙί ^αΓβ ΙυΓΐ)αιη 142 Β νίοΙοΓ βχβΓοίΙιΐδ δα1> οοΓοηα νβηάίάιΐ. ΑΙ ίπιροΓαΙοΓ 8ί1:)ϊ άβ 3ΰγ11ιίδ Ιβ^ί 
6χίιηίθ5 ^υνβηβδ ν&ΐίάοδ, ρυ^η&οββ 
ςυοβίιι Γθ^ίοαβ ροβυϋ άίοΐα Μο^Ιβαο, 
3ααιη Ιιαηο αρρβίΐ&πθ ρβΓΟϋΙίαΓβιη ιη&ηιιιη ; 
Ιλίο ηυηο θΐίαιη & βΙ&Ιίοηβ Μο^ίβηί 
νυΐ^ο ΒρρβΙΙ&ηίυΓ Μο^Ιβηορ&ΙίζΙη&οβ. 
Εα Ευΐβιη Ιίαΐαδ βχ οοοίάβηΐβ βχβΓοίΙοβ 
ρΓΟΟβδδΚ, υΓΐ)βΐΏ αά Βγζ&ηιίη&ιη Ιβπάβηβ, 
ββά ΟΓίθηΙαΙβθ οοΓβιΐδ ρβίβηβ ρ1&§;&θ. 
Ηυ^υ8 ροΓίβηιϋΙ ιη&ηίίβ8(6 ιηοΐααι 
νΐδ ΙοςυδΙαΓαιη ίη^οηβ βχ ΙιββρβΓϋβ 
βοο9 ρβΐθπδ 1οοο8, αο νοίιιΐυιη 
ρ6Γ Μαοβάοηί&αι Τ1ΐΓ&οί&η;ο|ΐιβ άίη^βηδ. 
ΡΓ&ηοοΓϋΐη ςαοςυβ βχοβΓοϋαβ ίΓβΙυηι ΐΓαηβίϋ 
&1ςυ6 Νίοββη&ιη υΓί>6ΐΏ οίΓουαιβοάϋ 

^ ΤαΓΟ&ΓϋΐΏ ιη&ηίΐ^υβ ΙαΓρϋβΓ ορρΓβδβααι ; 
ςυαηα άίαΙαΓαίβ ΙιοΓπάίβςυβ ρυ£;ηί8 
ιηυΗοςαβ αίπηςυβ Εηϋϋυιη βχοίάίο 
6χρυ§η&1αιη ΡΓ&ηοί ρβΓ νίιη &υ[ηπι&ιη, 
θ£8&ή μΓ£θο ιηυϋο Γβρβηβο ρΓβΙίο 
άίνβηάίάβΓυηΙ, ρβΓΓβχβραιιΙςιΐθ υΐΐβήυβ : 
άβίαϋςαβ αά υΓΐ)βιη ΑηΙίοοίιίαΐΏ, 
Ιιαηο αΓίίΩοίο βΐ ρΓ8Βΐϋ3*οΙ>ϋηυβΓυηΙ. 
ΡοδΙΙιίηβ εβΓίαΐΏίηαιη ιη&^ηο 1&1>0Γβ 
δίοηβΐΏ ηυοςυβ οβρβΓαηί υΓΐ)βιη Οβί. 
Τυιη βΐ Β&ίιηιιηάυθ βήυβ Εο1)θΓ(ί, 
ηοΙ)ί1ί8 11&1ιΐ8 6£8&η ηοβίΓΟ βάβιη 
3υΓ&1&αι άβάϋ Γογθ υΐ αηαίοίΐί&αι 
ροΓρβΙααιη ββουιη οοΙθΓβΙ, βΐ οΐ^ββςυίαιη 
άβνοΐί &ηίΐΏΐ ΓθνβΓβηϋαιηςυβ 1ι&1)6γθ1. 

Ο 01) ίά &006ρΙ& α βββδ&Γ6 ρβουηία, 
(Ιοαίθ αίΤβοΙυδ ίη8θ1ΐϋ8(]υθ 1ιοηοΓΪΙ)υ8, 
ρβΓΓθχίΙ ίη ΟίοίΗ&οα ιηοχςιιβ ίη δγπ&πι. 
ΑθΙ ΑηϋοοΙιί& ί'ΟΓίίΙβΓ ροΐϋυβ. 
ςααιη Γ6ξί ο1)Ιυΐ6Γ&1 ^υ^ΰι^&Iη βάοΐη 
β&οηιιηςυβ Γωάαδ ίΐΐίοο ίβίβΐΐϋ, 
ρβΓβΑυαι (ιοβίβοα ββαιβΐ ίοαρβπο βχΐιίϋβηβ. 
Μοχ 8ΐ) οήθοίβ ΓυΓβυδ ίη Ηβδρβπ&αι 
Ιιοιηο δοείβδίαδ ουπι Γβάϋυΐ'υδ ββδβΐ, 
ΐϋθΙυβΠδ δϋ)ί, ΐΏΟΓίβαι βίαιυΐ&νϋ. 
Εγ^ο ί&ΙΙ&οί, Ιαηςυ&ιη οιοΓίυυβ, (Ιοίο 
υθΙ ΐΏΟΓίΙ^υηάυδ οοηάΐΐυρ ίη ο&ρ£& 
αίςυβ ϋ& & Γ&ηαυίίδ άθΓορΙυΓ ίη ρ&ΐπ&π] 143 ΒΡΗΗ^ΒΜII Γβίθο άΐοβηϋΙϊυΒ ιηοΓίιιυχη Ιιαηο ββββ. 
Οαιη 810 ιη ραίπαιη βναβίβββΐ ΛβΙυ, 
ΟβΒθΐΐΓί οααΐίυιιι οΗίΓβοΙ&νίΙ ΙβιηθΓβ, 
οοη^Γβ^^Είοςυθ θχβΓοΐία 1<&Ιίηο 
&(1 Ερίά&ιίΓυιη ΌΓΐ)6ΐη οΐ&βββαο &ρρΰΗΙ, 
]10^α8(1αθ ιη(Βηί& οα&οΐιιηίβ ρυΐ8&1)&(. 
86ά βρβ ίΓΟθίΓαΙυθ ουαι ηίΐιΐΐ ρΓθ6θ6Γ6ΐ, 
0011880 1)θ1Ιο, ιηϋϋΐ Ιβ^&Ιίοοθΐη, 
βΙΪΣηρβίΓ&Ιο 0«8&Γί8 οοΐίοςιιίο, 
ίοθάαβ ουιη ίρ80 άβηυο ραοβιηςυβ Γαοϋ. 
ΒοξοπιίΙ&Γαιη 8υΙ) ΑΙθχΐο ΙΐΦΓββίΒ 

ίηνί8& ΟβΟ θΐηβΓδϋ βΐ 6Χ8βΟΓ&1)ίΗ9, 

οιι]υ8 Β&8ί1ίιΐ8 ςαίάαπι &υοΙθΓ βΓ&Ι, 
Βΐ6άΐου8 ναΐ^ο άΐοΐαβ, ιηΐηί8ΐ6Γ δαί&ηφ, 
ςυί οΙαίΏ ρθΓαιυ1ϋ8 ρββίοιη 8υ8ΐιη &Γθ8ΐ)&(, 
Αίςαβ &ηίΐΏ&1)υ8 άοξΐΏ&1& οχίΐίοδα. 
Ηίο χηυΐΐοδ &ιιηο8 Ιιαο ίΠ&οςυθ ουΓδ&η8, 
ογΙ)Ϊ8 ρΓονίηοίβδ βιςϋβ ϋΓΐ)08 ρβΓΕβΓαηβ, 
ΐΓίβΙί ροθίΓβηαυιη οοαιηο αάνβηΐ&νϋ 
1η Ιι&ηοίπιρβΓϋ ιη&χίχΏαιη ιηβίΓοροΙίηι. 
δβά ίιηροΓ&ΙΟΓ οΓΐΙιοάοχί® ίβηπχ 
1ιοιηίηΐ8 ίΓ&υάβιη οαυίο απϋΓιοίο α^^ΓθάϋυΓ. 
Ν&ιη Βίιηιι1&1& ο&ΙΙίάβ ρβΓδθΐι& 
ΟΓβάυΙαιη ββ ]3βηίνο1απ](]ΐΐθ βηχϋ, 
Ββρθ αο 1)601^06 βααι δοβίβδίο νβΓδ&ηδ, 
αο ί&ιηΐΗ&π (Ιβιηυΐοβηθ οοΐίοςυϊο, 
ββΓναΙΟΓθίηςιιβ οΓΓ&ηΙίυιη &ρρθ11&η8. 
ΉΪΒ Ιιοοαο ίαιρίυδ άβίθηϋιΐδ νθΓΐ)ί8 
θχίΐίοδυαι νοιηυΗ νθηβηυηι, 
ρβδδίιηββ θχροηβηδ €ΐο@ιιι&(& άοοίπη®. 
ΟυβΒ ρίιΐδ 0Φ8&Γ βίιηυΐ βο ας^αονϋ, 
Βοβίβθϋ ηβηιρβ βίΤ&Ια ηα&^ΐδίθπί, 
ρΓοϋηυβ ναΐ^ο ρ&Ιβ&θΓΐ νοίυϋ, 
ιαιροΒίΟΓθΐηηαθ Ιιοωίηβαι ΟΗπβϋ Ιιοβίβιη 
ΐΓ&(ϋάίΙ ΟΑΐηιηΙδ οοοαιηυηΐ 8υ£ΓΓαβίο 

ΜόΗοΘ ρΓ8βΐ6Γ6& Μ&ηίθΙΐ(Β08 ΟοΒδ&Γ 

Ιυιη πια^ίδΙΟΓίο Ιυαι ο&ϋδ 8ΐ]Α8ίοηίΙ}υ8 
&(1 ΓβΠβίοηβπι νβΓδίπι Γβνοοανϋ, 
Οπρίι&οίδ ςυοςυβ ρυβΓΪΒ &11ι^ί1)ϋϋ 
άοιηυο} βΐ νίοΐυιη &8δί^η&νίΙ υΙ)8Γθΐη 
Ιιίδ βΐ &1θη(ϋ8 6( ουΓ&ικΙί Ββάυΐο. 
Οαίο 6ΐ £Γΐιιηιη&ϋθ9 ΙυάιιΐΒ βρβΓυϋ 
0Γΐ)ί8 &άυ1θ80βηϋΙ)υ8> νβΐ άβ ρ&υροΓθ 
ΒΐίΓρβ ρΓΟ^βηϋϊδ, ζηυΐίοδςυβ ΓΟΰΙάΚυβ 
6ΐ Ιαγ^οβ δυαιρΙυΒ δαρρβάϋ&νίΐ 
Μΐηαΐ άίδοίριιΐίδ &((ΐυ6 πα&^ίθίπδ. 
Οοαιηοηο Αΐϋχίο ΐΏοάθΓααΙβ ίπαρβηυΐΏ, 
ίηβ8ηάί& ςαο^ιιβ ία υρϋθ αεοΐάβΓαοΙ, 
ςυίϋαΒ Αΐ)8ααιρΐ£ ιηαΐΐββ ρ&Γΐβδ δοηΐ. 
Υβΐιβιηθηδ ςυοςυβ ΙβιηροΓβ δαί) νβΓοο 
8ρίπΙιΐ8 ιηυ11& άθίπιηβαία Γβοϋ 
Ιιααιί άβ^β^(^8 ρ&δΒίαι φάίΟοπϋ : 
ςαίϋοδουπκιυθ άβοίάίΐ &(1ιηίΓ&αά& βΐ&ΐυα 
ίωροδϊΐο οοΐυιηηφ ροΓρΙιγΓβΙίο» 
οιιίυΒ ία ΡΙβϋοοίο 1)&8ΐ8 βΓ&Ι ροδϋα : 
ίΐΐα οιιαι οαάβΓβΙ, ΓογΙθ ρΓβδβηΙββ ί1)ί 
ιηυΗοΒ οιογΙ&Ιθβ πιοΐβ 8υ& εοηίπνίΐ. 
Ια)1>Γίυπι ςαοςυβ α1πι1& νίδ οοβΙο 
οοηοΐιίιη βΙΓαδα ρ&δβίιηςυθ ίαϋηά&ηβ ΟΗΚΟΝΟΟΪΙΑΡΗΙ 144 

Α. 3595 Μάτην θρυλούντων τόνίε νβχρον τογχάνειν. 
Έπεί δΐ λαθών άπεσώθη πατρίδι, 
Ιίολλά κατειπών του κρατούντος άλόγως 
Και συναλίσας στρατιάν έχ Λατίνων 
Έπιδαμνίων προσχαταίρει τ^ πόλει, 
3600 ΚαΙ τήνδ* έλεΤν έσπευδε τειχομαχίαις. 
Άλλ' ελπίδων εψευστο μηδίν άνύσας • 
ΙΙρεσβρύεται γοΰν άπογνους των ελπίδων, 
Και τψ κρατουντι προς λ<$γους άφιγμένος, 
Σπονδάς προς αύτδν εκτελεί και συμβάσεις. 
3605 Τούτου κρατούντος αίρεσις Βογομίλων 
θεοστυγής πέφηνε και βδελυκτέα, 
Ές μυσταγωγος 1ατρ<5ς τις τούπ(κλην 
Κλήσιν δι Βασίλειος, Σατάν εργάτης • 
"Ος λάθρα πολλούς άνεπίμπλχ της λύμης 
τ* 3610 Και των παρ' αύτου δογμάτων ψυχοφθόρων • 
Πολλών ετών δρ6μοις τε και περιδρ6μοις 
Χώρας επιών και πάλεις οΙκουμένης, 
Επιπολάζει καΐ τελευταΤον τάλας 
Πύλει μεγίστρ τζδε και βασιλίοι. 
3615 Άλλ' 6 κρατάρχης ορθοδοξίας φίλος 

Μέτεισιν αύτου πανσύφφ τέχντ[^ πλάνην * 
Πλασάμενος γάρ ύποκριθείς τ* έντέχνως 
Πίστιν βεβαίαν, εύμένειχν οΐ τρέφειν, 
θαμά πρεσήει τψ τρισαλιτηρίφ, 
3620 Άγαν προσηνώς καθομιλών συχνάκις, 
Σωτήρα καλών τόνδε πεπλανημένων. 
ΤοΤσδ' 6 βδελυρός καταθελχθεις τοις λ<5γοις 
*1όν κακίας έξεμεΤ ψυχοφθ^ρον, 
*Έκπυστα τιθείς δόγματα πονηρίας • 
3625 *Α γνους ό κρατών φιλύχριστος καρδία 
^ Όλέθρια δόγματα διδασκαλίας 

Γ6ητος ανδρός, μισοχρίστου κα: πλάνου 
Και στηλιτεύει και θριοιμβεύει πρέφρων, 
Ψήφψ τε κοιν^ τψ πυρί τ6νδε φλέγει. 
3630 Οΰτος βασιλεύς καΐ Μανιχαίων πάλιν 
ΙΙολλους προς εύσέβειαν ήν έφελκύσας. 
Λιδασκαλίαις και σοφαΐς συμβουλίαις. 
Και παισι δ' άνήγειρεν όρφανοίς δ((μον, 
Τάζας σιτήσεις δαψιλεΤς έν τψ δόμψ 
3635 Επιμελείας και τροφής τούτων χάριν • 
ΚαΙ γραμματικών άπέταξεν αύ πάλιν 
Μουσεΐον εΙς παίδευσιν ορφανών νέων 
Ουκ εύπ(^ρων τε πατέρων πεφηνύτων, 
Νείμας μαθηταΤς και διδάσκαλοι ς νέων 
3640 υλείστας σιτήσεις, δαπανάς, χορηγίας. 
Β Έπι χρόνων τούτου δΐ τής κραταρχίας 

Και πυρκαϊαι συνέβησαν τ^ πόλει, 
Και πλείστα τήσδε κατανάλωσαν μέρη * 
"Εττνευσε δ* ήρος ανέμου τις σφοδρύτης 
3645 Βιαιοτάτου, προξένου γε κινδύνων, 

"'ϋ πολλά κατήρειπε τών δομημάτων * 
Μεθ' ων χα μα ι πέπτωκεν άγαλμα ξένον, 
Άνωθεν Ιστώς, κίονος πορφυρέου 
Του προς Βλακωτψ την βάσιν Ιδρυμένου • 
3650 "Ο κατενεχθίν παρατυχόντων τόπψ 
Πολλούς άνεΐλε συντετριφός εσχάτως. 
Κατερ>άγη δ* άνωθεν 6ετός μέγας 
χύδην κατ'.ών και κατακλύζων μέγα, 145 'Γφ* ο5 χατηρείπωντΌ πλβΤστα δωμάτων. 

3655. Ζώων δ' ύπήρξβ κί.\ βροτών πολλή φΟίσις. 
Ούτος στρατεύσας χατά Τούρκων βαρβάρων 
Άφϊκτο καΐ μέχρι γε Φολομιλίου • 
Εύρων δ' Ιρημον οπλιτών άστυ τ($δβ, 
Άποδρασάντων τούδε Βαρβάρων δέει, 

3660 ΑΙρεΤ τε τούτο χα! στίφος τι φρουρίων, 
Κρησφύγετα σπήλαια των εγχωρίων, 
Και τους &ν αύτοΤς προσλαβών οΰτω χρ^νας 
Υποστρέφει κάλλιστα πρδς Βυζαντίδα, 
Μετοιχίσαι σφας κακά νουν &λλ^ γ' έχων. 

3665 Τούτων πορείαν τήν πρ<^σω ποιούμενων 
01 μίν σφριγώντες καΐ νεάζοντες χρύνφ 
ΠοσΙν έχρώντο καθ' 6δον τοις Γδίοις • 
Ουσπερ λυγρδν δ* Ιτρυχε γήρας και ν<^σος, 
Τούτοις υποζύγια παρεΤχε κράτωρ* 

3670 Ηαρει μένους πλάσιν δ^ σώματος πάλιν 
'Λσπίσι μακραΐς έντι0εις εύμηχάνως 
Νέοις σΟεναροΤς σφάς παρηγγύα φέρειν. 
Αύτ6ς δ' άνω κάτω περ 1ππ<$της θέων 
*0ς σφών προμηθεύς κα2 φύλαξ ευζωίας, 

3675 £? τινά που βλέψειε προσκεκμηκύτα 

Βρωτοΰ, ποτοΰ σπάνει τεκαΐ μακρψ δρ($μφ, 
Τύνδ' άνεκτάτο χριστό μι μήτφ τρύπψ. 
Ούτως όποστρέφοντι συντεταγμένψ 
Σουλτάν προσηλθεν Ιπποτ-^ϊ στεφηφύρφ, 

3680 Ιί<$^^ωθεν αυτός άποβάς *ί[ππου δρύμου, 
Και προσκύνησιν άποδους ώσπερ θέμις, 
Σπονδάς τε δράσας φιλικάς χα2 συμβάσεις. 
Συν φιλοτίμοις δωρεαΐς υποστρέφει. 
Ό δ' αυτοκράτωρ προς πύλιν Κωνσταντίνου 

3685 Αύθις έπανέζευξε συν εύθυμί(|^ • 

Ένθα νοσών ίκειτο λοιπόν έν κλίν^ 
Σφοδρώς έπι^(3εύσαντος έκ καχρξίας 
Βάθροις ποδών γεύματος 6λωδεστ'έρου ' 
Παρ* ου δαμασθεις εσχάτως το σαρκίον 

3690 Μετ* ού πολύ δέδεκτο τέρμα του βίου, 

Κατά στομάχου μύδρο ν (47) είσδεδεγ μένος 
Άσκληπιαδών προσταγή τε και κρίσει. 

ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΕΤ. ΚΔ'. 
Τούτου το βιουν καΐ κράτος λελοιπ(^τος. 
Χειρίζεται κάλλιστα τήν κραταρχίαν 

3695 ^Ιωάννης παις αρετών συστοιχία, 
*'Οντώς χαριτώνυμος ολβία χάρις, 
"Αναξ αγαθός καϊ μαχητής γεννάδας, 
Έχθρων νικητής και παθών αυτοκράτωρ, 
Πλήρες ταμεΐον αγαθών θεοδ^των (48), 

3700 Ήδυς, Ιλαρός, ευμενής όπηκύοις. 

Χρηστός, προσηνής, ευπρόσιτος, χαρίεις, 
θάλασσα καλών φιλοδωρίας πλέα. 
Φύσις απαράμιλλος, ευλογημένη, 
ΤαΧς βασιλικαΐς άρεταΐς διαπρεπών, 

3705 Συν τ^ γε λοιπξ τών καλών εύκοσμί^, 
Γνώμων δικαίου, πραύτητος αδ τύπος 
Καϊ της αληθείας γε της έν τοΤς λόγοις • 
Πρώτος μετά γε πρώτον εύσεβανάκτων 
Πιστός, φρύνιμος, ο^κέτης όπηρέτης, ΟΛΚβΑΚΒΘ. 

Α «(ΙίβοίοΓυαι Ι&Ι&ιη βίΓΟ^βιη βάίάϋ. 

ΒββΙί&Γΐιηα άβηίςυβ β( ϋοιπίαυαι Ιαββ Γυϋ• 
0838&Γ οαΐΏ ΤυΓοίδ 1)&Γΐ)αη8 1>θΙ1ί^6Γαη8 
ρβΓνβηίΙ ΰβςαβ αά αΓΐ)θΐη ΡΙιϋοΓηβΙίαηι ; 
ςυ&ΐΏ οηιη <ΙθΒθΓΐ«ιη οηϋϋβ ίηνβηίββθΐ, 
ςηίβ ιηβίυβ Β&γ1)&πβ Γα^&πι βυ&βθΓΐιί, 
1]&ηβ ο&ρϋ, βΐ βίοαυΐ 6&8ΐβΙ1& αΐίςυοΐ 
&8γ1& νβΐυϋ βί βρβουβ ίηεοΙβΓΌΐη. 
Αίςηβ Ιιοβ οαρίοβ Οφθβγ 8ίΙ)ί νίηόίοαηΒ 
Οϋπι ^Ιοπα ίηθί^ηί ΒγζΕηΙίυπ) Γβάίϋ, 
αΐίο ΐΓ&ηβΙ&ίοΒ οο^ϋ&ηβ άβροηβΓβ. 
Εγ^^ο ΙιοΓυιχ] Ιοο^αΐΏ ο&Γρβηϋαπι ϋβη. 
ναΐίάί ςυίάθΐη &1({υβ ββΐ&ίβ ν6§;6ϋ 
ρθά!1)υ8 ρΓορρϋθ ιηβΙίβϋαηΙυΓ νΐαιη ; 
8Β^Γθ1ί8 &ι:1βπι νθΐ ββηίο οοηΓθοϋβ 

η οΙβιηθηΒ ^υIη6^^& ά&1)&1 ίιηρβΓ&ΙοΓ : 
ςυί &ιι1βπ) οορροΓβ ρΓΟΓβυβ βΓ&ηί Γγ&οΙο 
1ΐ03 1οη^8 8ουϋ8 &£ΓβΙ)Γθ οοηαροβϋοΒ 
ΓοΓίί ίηνβηίβ άβροΓίαηάοβ ΐΓ&άίάίΙ. 
Τυιη θςαβ8 ίρββ Ιιαο ϋΐαοςαο ουΓβαοβ 
Ι&ηςυ&ιη οαΓ&ΙΟΓ βί β&ΐυϋβ ουβίοΒ, 
81 ςυβιη νί()βΓ0ΐ ηα&Ιβ 1&1)ογ«ο1θ]ώ 
οίΐ3ί ροΐαβνβ ίηορί& &ιιί Ιοη^ο ουΓβη, 
Ιιυηο ίιηίΙ&ΙοΓ ΟΙιηθϋ Γβ0Γ6&1>&1. 
Η 00 ίιηρβΓ&ΙΟΓ ουίΏ ΓβάίΓβί 0Γ(ϋαβ 
οοοαπηΐ βί βηυίΐ&ηΐί 3υ1ΐ8ηυ8, 
ςυί βΐ βζ βςυο ρΓΟοαΙ βί εβΙβηΙβΓ 
άββοβηάβηβ, (Ι6ΐ)ί1υιη οΜυΙϋ οΙ)$6ςαίυΐΏ : 
Ιυιη οοηνβηΐΙοηίύαθ απαΐοβ ίηίΙΐΒ, 
ουίΏ ΙιοηοΓίβοίΒ άοηίβ γθοθββΙΙ. 
ΡοΓΓοίιηρβΓ&ΙοΓ ίη ΠΓΐ^θΐη ΟοοβΙ&ηϋηί 

^ Ιβθί&ηΙθ &η!πιο ββποβΐ Γβ8ϋ1αϋ. 

δθά ίΙ)ί ρηβίΐιίηο &ς6Γ ίη Ιβοίο ]&οαί(, 
ύαιη ρΓ&ναβ ΙιυιηοΓ ^βηβΓ&ίυβ τώογ1)0 
Λά ίπιο ρβάοΒ ρΙυήιηυΒ άβΒΟβχκίβΓβΙ : 
α ςαο οοΓΓαρΙυιη θβηίςυβ οοΓραβοαΙυιη 
Ιι&υά ιηιιΐΐο ροβΐ νίνβηάί Ωηβιη Γβοϋ, 
ΟΏΐη πίθάίοοΓΰΐη οοηβυΐΐο ]υ(ϋοίο 
&Γ(1^η(6ΐη ρίΐαίαιη βίοτη&οΐιο τθοβριβββΐ• 

αΟΑΝΝΕδ αΟΜΝΕΝυδ ΑΝ. XXIV. 
Ρθ8ςυ&χη 18 νϋαιη ίιηρθΗυπκιυθ&πιίβίΙ, 
ΓβΓαιη άί§;ηί88ίιηυ8 οοΓπρίΙ 1]&1)6η&8 
3ο&ηηβ8 βΐίυβ, νΪΓΐυΙαιη οοηββήβΒ, 
(Ιυΐοβ Γθ&ρβθ ηοοαβη θ1 ^Γ&Ιίθ8ΐιιη. 
Γβζ βίιηυΐ 1>οηυ8, 1>β11&ίθΓςυθ βίΓθηυαβ, 
Ιιοδίίαιη νίοίοΓ, οηρίθ^ηυιη άοπιίΙΟΓ, 

Ο ρίβηυβ 11ιβ8&υΓυ8 άίνίαοΓυτη ιηυηθΓυπι, 
βυ&νΐΒ, ΙιίΙβΓίβ, 8ΐιΙ)<ϋΙί8 ][>θηίνο1αβ, 
ιηίΐίΒ, 1)6ηί£;αυ8, 1>βηθβουθ, οοπαΐΒ, 
ιηαΓβ Γβθαηά&ηΒ 111)θΓ&1ϋ&1β, 
ίηί1οΙβ8 1)6ηθ(]ίο1& ίηοοιηρ&Γ&1)ί1ί8, 
ιΙοϋΙ>υ8 Γβ^β (ϋ§^ηί8 Ιοη^β Γυϋΐαηθ, 
ιιίςυβ 8ΐϋ8 θϋαιη Ι^οηίβ 0Γη&1ΐ98ίιη&, 
3υ8ΐί(ίφ ηοπηα, οΐβιηβηΐΐβθ ίγροβ, 
6ί ίη Ιοςαβηάο νβηίαΙίΒ Ιβη&χ. 
Ρηηιαβ Ιιίο ρο8( ρπιηυιη 0ΙιΗ8ίι&ηααι Γβ^βηι 
βάβΐίβ, ρΓυάοηθ, (Βοοηοζηυβ ί&ιηυΐαβ 146 (47) ααάίοβηΐ θπιάίϋ άθ 11Ό^^8 ?00Αΐ>η1ί 8βη8ΐι. (48) Οοά. θ•οσδότων. 147 ΒΡΗΚΑΜΠ ΟΗΚΟΝΟαΚΑΡΗΙ 148 ςυί Ι&ΙβηΙυιη ίιηρβηϊ ν&ΐάβ &Όχϋ; 
ββΐΏρθΓ ία απηίβ ρρο β&ΐαΐβ ρυΙ)1ίθΒ, 
αΐίβηαβ υΓΐ>β9 νίηάΐο&ηβ ίααρβηο, 
οοηβίΗο, νβΓΐ)ί8, ορβΓΑ βί βγΙθ 1)6ΐΗθ&, 
νίοίοΓ ΒΦρίθβίιηβ ^οθϋυΓΠ ρΙππιηοΓαΐΏ, 
οβυ ςυοηάαΐΏ Οανίά Ιιοβίββ ρΓορυΐ8&6&1 
ρΓβοβ ρία, ίοΓίί πα&ηΏ, ρθΗΐίαάαοίβ. 
Ηυ3α8 νίοίοηββ άίοβΓβ νβΐ ρΓΦΐί& 
νΪΓίαΙυιηςοθ ηυιηβΓυϊη βΐ οπιαίοοο, 
ΓΐιβΙοπ ςυοςυβ βυιηχηο ορθΓΟβαιχι βϋ. 
Νθ8 6Χ ΐη^βηϋ αοβΓνο ραιιοα βυιηίιηυβ. 
Ηίο οεουρ&Ιο ρ&οίβοβ ίπιρβηο 
Ι&Γ^Ηυβ 68ΐ ΙιοηοΓ68 00^0 αίο ςβηβΓί 
ουηο1ί8(ΐυβ ΐΓΐΙΐυϋ ρπο άΐ^ηιίαΐθ ιηΰηβΓ& : 
ηβοαρβ ^6Γβη(ϋ9 ΓβΙρ. οίΩοϋβ 
ρΓορΙηςυοθ 8ΐ1)ί δ&η^υίηβ ρηεροδυϊΐ. 
Ήί νβΓΟ ίρβί οοη2αΓ&ϋ ίη Γβ^θχη 
6χίϋθ8&8 ιηοΙίυηΙυΓ ίηδίΰϋΕδ 
ρ&υΐο ροδΙ ίηίΐυηα &1) ίΐΐο ίιηρβηοτη. 
Λ1(|ϋθ Ιιΐδ άαχ 6Γ&1 ρβΓβ^βηάο ορβη 
Γβςίδ ^βΓπα&ηα δΟΓΟΓ ρπηοβρβ Αηη&. 
ΟυοΓυιη βυιη 688βη1 άβίβοΐιβ ίηβίίΐίφ, 
ηυΙΗαδ οοΓρυδ νίοΐαΐυιη ΓϋίΙ, 
ββά ρ&ΐΓίιηοηί& Ι&ηΙιιιη βυηΐ βΓβρία : 
Δίςυο 1ΐ£0 ίρβ& ρααίο ροδΙ Γββϋίυί 
ιπϊγα ίιηρθΓ&νίΙ 68Β3&Γ οΐβιηβηϋα. 
ουηοϋβ ΓβΕαίΙΙβηβ οήιηίηΐβ τβ&ίαιη ; 
ρ&ΓΟοηδ ίη ρπιηίδ ρηηοίρί θογογι, 
ίρβίςυβ ορβδ ρΓΟ άί^ηίΐ&ΐβ τβάάβηΒ. 
Ιά ςυοωοάο βΗ ^βδΐυιη, 1υΙ)β( άίββΡβ. 
Αυή αίςυβ &Γ^6ηϋ ν&8& ^βιηιη&δςυθ ηί1ί()α$ 
βΐ ιηυΐΐί ^βηβηβ νββίβχη &ί(|αβ ίηδί^ηβΐΏ, 
ιη&χίιηί ρΓβίϋ ορβδ ίη ςυαά&ιη άοιηο 
80ΓΟΠ8 ΒΙΙ8Β ρπηοίρίδ Γβροδϋ&δ 
ΟββαΓ δρ60ί&1)&1 βυπι ^ο&ηηθ Αχυοίι ; 
Οαίη 6ΐί&ιη Ιηηο δίο ΓβΓυηΙ ΙοουΙυιη : 
Ηοιη αΐ ^βηβΓίδ ιηβί 80γ9 ββΐ οοην6Γ9& Ι 
υίςυβ ίηίιηίο& ιηίΐιί ηυηο θβί οο^ηαϋο, 
θί ςηί 1)6ηίνοΗ οΐίιη, ηαηο βυοί ιη&ΐίνοΐί Ι 
0(2αιηο][>Γβα] ^ιι1)60 ρΓΦδβηΙβδ ορββ 
υ( ϋ][>ί δϋΐΏ&δ, ΑχηοΙ) θυΐοίδβίπίθ. 
Ι9 ϋ][>θΓα1ί Γβ^ί ^Γ&ΐβδ &^ϋ ; 
86(1 ΙίοβΙ, ίηςυϋ, ββηδυβ ιηβοβ άίοβΓβ Ι 
Ηβ^β αηηυβηΐβ, βίο ΟΓβυβ 68ΐ 1ο(ΐυί : 
Ου&ηςυ&χη ^η^υ8^&IΏ νίιη βί ίηδίάί&β 
βοηΐΓ& (β, 08Β8&Γ, δΟΓΟΓ βδΐ χηοΐίΐβ, 
βΐ αΙ)(!ίοανί( ίαοίίβ ΓΓ&ΙβΓηϋ&Ιβπι, 
ηβΙυΓα Ι&αιβη Γαοϋ οοπδ&ηξαίηβ&πι. 
Υίηοββίθ Ι^ίΙυΓ ΟΙιπδΙί&ηα ο1βΓηβηίί& 
ΐΏ&Ιυιη δΟΓοηβ &ηίπιυηι β1 ^^^υΓ^υIη ; 
ΐΠίςυβ 1ΐ8Β0 οοαηία Ι&Γ^ΐΓβ 1)βηίνοΐ6 
&(1 ηυ&ιη ρ&Ιβρηο ζηα^δ ^υΓβ ρβΓίίπβηί. 
Η 18 οαοΓβιη ^θΓβηβ πιοηίϋδ Οφθ&ρ 
οαηοΐα 111)βη1θΓ ΐΓίΙ)υί( δΟΓΟΓί. 
Είβηίιη, ίηςυίΙ;, Γβ^ηο βίοι ίηάί^ηυδ, 
δί ιηβο ^οηβη ιηίηυβ βίιη Ι^βηίνοΐυβ, 
ςα&οα 1υ, ςαί Ιαοη ρΓοάί^ηβ οοηΙβοαρΙοΓ Β χ 3710 Κραταρχιας τάλαντον αυξι^σας (χέγβι 

Άει στραταρχών, ύπεραΟλών του κράτους, 
ΙΙ^λεις έθνιχάς ^ποτάτσων τφ χράτει, 
Γνώσει, λ6γφ, πράγματι, καΐ πείρ^ μάγτις^ 
Μυρι6νιχος πλειστάχις δεδλίγμένος, 

3715 *ύς πρΙν δ Ααβι8 κατ* έχθρων &ντιμάχων 
Λιταίς, στρατηγίαις τε συν εύανδρ(αις • 
Ου τους αγώνας και νίχας χαταλέγειν, 
Τών αρετών θ' δ'μιλον αίς ήν έκπρέπων, 
Και ^ήτορι γένοιτ' Λν έργον έξόχψ. 

3720 Μίκρ' δττα δ* ήμ'ϊν έχ περιττών λεχτέον • 
Ούτος χατασχών ασφαλώς χραταρχ(αν 
Τιμάς έπεβράβευσε το"ις έχ του γένους, 
Και πασιν απλώς δωρεάς ανάλογους. 
Κοινών προμηΟεΤς άποτάξας πραγμάτων 

3725 Έχ τών χαΟ^ αΤμα και προσψχειωμένων * 
Σύστρεμμα τψδε βασιλεΐ νών έχ γένους 
Καττύεϋαι σχέμμχ τε θανατηφ6ρον 
Μετά γε βραχυν της χραταρχίας χρ4νον, 
Ιίρωτοοργδν ά'μα και στρατηγέτιν έχον 

3730 'Όμαιμον αύτοΰ την Καισάρισσαν "Ανναν (49) 
Και φωραΟέντων τών συνιστώντων λ^ίχον, 
ΆεικΙς ουδείς εΙς δέμας πέπονθέ τι, 
"Οτι γε μή φ^λωσιν ουσιών μόνον, 
*Ας άποδοΰναι βασιλεύς χεχτημένοις 

3735 Μετά γε βραχύ προστέταχεν ένθέως, 
Αίτιας άφείς πασι προσχεχρουκόσι, 
Σπεισάμενος πρώτιστα τ^ Καισαρίσση 
Και πλοί3τον αύτζ συνεπιδούς άξί^ * 
"Οπως δΐ τοΰτο συμβέ^ηχε φραστέον* 

3740 Την έν χρυσαργύρφ τε λι6ομαργάροις 
^ ΈσΟήμασι τε ποιχίλοις τιμαλφέσιν 

Ούσ(αν άμύθητον Ιν τινι δόμων 
Της κασιγνήτου Καισαρ{σσης χειμένην 
"Αναξ επισκοπών ή ν σύν Άξούχ 'Ιωάνντ) • 

3745 Ήν^χχτόνδε και ταδι φάναι λόγος * 

Ώς τάξις άντέστραπτο χάμοι του γένους! 
Και συγγενές μίν δύστροπο ν μοι τυγχάνει, 
*Αλλότριον δ' ευνουν τε χαΐ πεφιλμένον! 
"Οθεν κελεύω τά προκείμενα τάδε 

3750 Φίλτατον Άξούχ προσλαβόντα χατέχειν. 
*0 δ' εύχαριστεΤ της μεγαλοψυχ{ας. 
Μετά δέ γ* εΙπεΤν λιπαρεΤ δεδογμένα • 
ΚαΙ τον λαβόντα του λέγειν έξουσίαν • 
εΐ χαΐ βιαίων αδίκων τε πραγμάτ(ϋν 
.3755 Κατηρξεν, οίναξ, σή κασίγνητος φάναι, 
Ι) 'Έργοις τ* άπωμόσατο φιλαδελφίαν, 

Άλλ' ή φύσις σύναιμον αυτήν δεικνύει • 
Νίκη σον ούκοΰν χριστό μι μήτφ τρόπφ 
Γνώμην όμαίμου δυσμενή, καχεργάτιν, 

3760 Και τά κατ' δ'ψιν πάντα δδς κατά χάριν, 
Ταύττ^ διαφέροντα μάλλον πατρόθεν. 
Ταύτ^ γε πεισθείς βασιλεύς παραιφάσει 
Πάντα προθύμως Καίσαρ ίσση προσνέμει 
Ε•'ην οΚ^, εΙπών, του βασιλείου κράτους 

3765 Παντάπαν ανάξιος, ει περί γένος 

Τούμδν χριθείης ευμενέστερος σύ γε, (49) 81[Ώυϋ&ι!βπι δυααι α(ΙνβΓ8υ8 ίπαίΓΟΓη, άοΐο- ουρ&νίβδβί, δβίίβ ϋοηιοηδίηιΐ !ρ8& ΑηηΑ Οοιηηβηα 
ΙοΓβζηςυθ ςαοά ίβ ίιηρβηυηι βχδΐίηοϋ ραρβηϋβ οο• ίη ΑΐβχΙιιάΐΒ 0αο ο«1οβ• 149 ' 

Άνώτκρος χέρ3ους τβ χτήσεως τ6σης. 
Οΰτως άμνηυίχαχος ήν άναζ 6'οε, 
Θερμό < τ' εραστής χριστό μι μη των τρόπων ! 
3770 Μήτηρ Βέ το•>δε χϊι ^ββιλίς ΕΙρήνη, 

Εΐ χα; «ριν άπέττεργε τόνδ' ούχ ένδίχως 
Ούχ ^ιον χρ{νουσα προς χραταρχίαν, 
Ώς ττί β«γ3ΐΈ?ι μνωμένη τά του χράτους, 
Γαμβρφ τε τφ Καίσαρι τφ Βρυεννίφ, 
3775 Αόχου φονδτ^τος ού συνίστωρ ευρέθη* 
Μαλ/ον δΐ γνοΰσα εΙς έπειτα το δράμα 
Έπτίβολον λόγιον έζειπεΐν λόγος, 
Γνώμη ν τε χεδνήν, φίνετήν μάλ* εύβτόχως, 
'ϊ2ς ούχ ύπόντα χρή διοφ^ βασιλέα, 
3780 Παρόντα δΐ στέργειν τβ τούτον χαί σέβειν. 
Ούτος στροηευσας χατά Περσών βαρβάρων 
Τάς προς Κομνηνάχτα συνθήχας πάλαι 
Λιαλυσζντων, χαι πόλεις *Ρωμα1δος 
Τας προς Φρυγί^ χαι Μαιάνδρψ χειμε'νας 
3785 Κατατρεχόντων χίΐ χαχώς δρώντων δ'πλοις• 
Και συμβαλών ηττησεν αυτούς πολλάκις, 
Τρεψάμενος σ<ρας εύχλεώς εν ταΤς μάχαις. 
Και Λαοδιχέων δέ λαμβάνει πόλιν. 
Και τήνδε τειχών χατοχυρώσζς κράτει, 
3700 Και πάντα θείς ευ χαι χαθώς "ζν συμφέρον, 
ΙΙρος βασιλίδα Χ20υποστρέφει πόλιν, 
Οία βασιλεύς αγαθός, νιχηφόρος 
Τοις βασιλ.χοΐς άναδούμενος χρότοις. 
Μετά δΐ μιχρό^ άπανίσταται πάλιν, 
3795 Και γίνεται δή χατά την Παμφυλίαν, 
ΑΙρεΙ τε Σωζόπολιν μηχανουργί^ 
ΙΙόλιν έρυμνήν χαι χατησφαλισμένην, 
Άλλα τε πλεΤστα τών έχεΙ πολιχνίων 
ΣτρατηγιχαΤς τέχνβις τε χαι μάχης νόμψ• 
3800 '£ν οΓ< περ ήρίθμητο χαΐ χεχλημένον 
Δύσληπτον $ντων Ίεραχορυφίτου» 
Έρυμα τειχηρές τι δύσμαχον πάνυ. 
Πάλαι μίν $ντα τφ χράτβι Τωμα'ίδος 
'Γπήχοά τβ χα2 συνηριθμημένα, 
3805 Ζυγψ δε Ιίβρσών χαθυπβίχοντα τότε* 

Ούτος περί πέμπτον γε της αρχής χρόνον 
Έθνους Σχυθινοΰ χαταχβίροντος θρ^χην 
ΚαΙ πάντα ταύτης Σχυθιχήν έρημίαν, 
*0 <ρασι, δρώντος έχδρομαΤς πανημέροις, 
3810 ΚινεΤ χατ* αυτών 'Ρωμαΐχάς δυνάμεις, 
Κα*, συμπλαχείς σφίσι γε τψ θεού σθένβι 
Κατατροπουται Σχυθιχάς πάσας ^λας, 
ΚαΙ τρισαριστεος άναδείχνυται χράτωρ 
Βουλαΐς στρατηγίαις τε, λιταΐς ένθέοις* 
3815 Ού γάρ ανχξ σύμβουλος ήν χρηστός μόνον 
Κα( γβ στρατηγός έν μάχαις ^ωμολέος. 
Άλλα χαθά τις χαΐ Μωσ-ης άλλος νέος 
Χείρας άνυψών βΐχόνι σββασμί^ 
Της μητρανάνδρου χαι πανυμνήτου Κόρης 
3820 Σχήμασιν οΊχτροΐς χαι σταλαγμοίς δαχρύων 
Βαρεμβολάς βχρινβ τάς τών βαρβάρων 
Θεού δίδοντος την νίχην ούρανόθβν 
Περιφανή τβ χαι πβρίπυστον λίαν. 
Κα^ γαρ τοσούτον μυριάριθμον στίφος 
3825 Δορυαλώτων συνελήφθη βαρέαρων, Α ηυηο ΙοΙ οΙ)1&1&8 Γββρυίβϋ ορββ. 
Αάβο οίβηαβηΐβ γ6ζ Ιιίο βΓ&Ι &ηίζηο, 
&(ςιιβ ίοαϋαΙοΓ ΟΙΐΓίδίί βίικϋοδυβ ! 
ΟβεΙβΓυιη ιηαΙθΓ &ο Γθ^ίηβ Ιγθοθ 
ςο&ηςυ&ιη ^οαη^^ ίηαπιβΓθηΙί ίηΓθηβα, 
ςνίΘΐπ Ιι&υά ίπτιρβηο άί^^ηυιη ΓθραΙ&1)&1, 
ί(1(|ΐΐθ βΙυάυβΓ»! οΐίιη οοζηιηΗΙβΓβ 
Γι1ί(Β αίςυβ ^'βηβΓΟ ΟβΒβ&Γΐ Βργβηοίο, 
η υ 00 ίπθίάί&Γυπι 1&.Ώβη ίς;η&Γ& Γοϋ. 
Ου! η οβΓίίοΓ ροδ^βα ΐΏοΙίιηίηίβ ΓϋοΙα 
ΓβΓίιΐΓ (Ιίχίδθβ οοιηιηοάυίη βίΤ&Ιυαι, 
αίςυβ ρΓαοΙβηΙβτη αάπηοάΌΐη δβηίβηΐίαιη, 
ηοη 6886 νββίί^αικίυιιι 1&1βη(βηι Γος^βιη, 
8θά Ιιαίο ρΓΦδβηϋ βπίΑηΙθΓ ο1)8βςπ6ηάαιη. 
Ιάβιη δυβββρϋ οοηΐΓ& ΡβΓβαβ ϋβΐΐυιη, 
Ρ ςυίουιη Οοιηηβηο Γφάυβ οΙίΕη ίηΙΙατη 
ΓΓ0§6Γ&η1;, αίςαβ υΓΐ)}1)υ8 Ηοιη&ηίΒ 
ίη ΡΙίΓγςία βΐηρα Μφαη^ΐπ ροβϋίβ 
Αρπιαϋθ ία6αΓ8ίοηί1)α8 ιηοΐοβϋ βΓ&ηΙ. 
Εγ^ο ηοη βθπιβΐ ιη&ηίΙ)ηθ οοηββΓϋβ, 
ρΓθί1Ϊ£;&ηάο ίιοβίβ §;Ιοπ&ηι Γβίοΐϋ. 
υρϋθΐη ςυίη βάβο οβρϋ Ι.&ο(ϋοβαπι, 
ςυ&ο) Π10Ζ ηιηηίνϋ πιοβηίαηι ρηβδίάίο, 
βυηοΐίβςαβ 1)6ηθ αϊ ορυβ ΓυΗ άίβροΒίΙίβ, 
Αά υρϋβαι Γβ^ίαπα Γβάϋυ ββ ΓβοθρίΙ ; 
ίΐ^ίςοβ νβΐηΐί ρβχ νίοΐοηοβαβ 
ρίαυβυ βοΐβιηηί ρορηίί βδΐ Γβοβρίηβ. 
ΒΓβνί ίηΙθΓν&Ηο, (ϋβοββδϋ άβηυο 
βί Γ.ηο) θχβΓΟίΙυ ρβρ^βηβ ίη Ραχηρίιγίίβα) 
νί θίΓ&Ιθ^βαι&ϋβ ορρϋ δοζοροΐίιη 
υΓύβαι θχββίδ&ιη ηηάίςαβ ιηοηϋαπι. 
€ ΑΗ&8 ςυο(]υ6 ρ1αηιη&8 υΓΐ>6ου1&8 
ρ&Γΐίιη &8ΐυ1ία ρ&ΓΐΙαι νί ύβΙΗοα 
οβρίΐ, ςυ^δ ίηΙθΓ α4ϋα άΙΓΓιβίΙθ 
ο&βίΓηηα, ουί ηοοαβη ΗίθΓ&οθΓγρΙ)ί1β8, 
ακΒηίϋαδ οβίδυπι βί ίηβχρυ^η&ΐιίΐβ• 
ΡυβΒ ουηεία αΓΟβδ ίη Ηοαι&ηί ίαιρβΓϋ 
ηηϋ)υ8 ροβϋβΒ βΐάβοαςυθ οΙ)ηοχίβ 
Ρ6Γ8&Γ0Π1 ^υ^αα1 ροδίοα βυΙ)ί6Ρ&η1. 
Αηηο ^01ληηί8 ίπιρβΓ&ηΙΙβ ςηίηΐο, 
βογίΐιΐοα ουαι ^βηδ ΤΙίΓαοίατη ν&βίΑΓθΙ, 
βί δοΐϋυάίηβηι, υ( θβΐ ίη ρΓον6Γΐ)ίο, 
8ογ1Ιιίο&αι Γ&06Γ6(; ρβΓρβΙυίδ ίηουΓ8ίλ)ϋ8 ; 
Ηοαααηβδ οορί&δ 0φ8&γ οοηΐΓ& βΐΐυχϋ : 
Οβίςυβ ορ6 ρΓβΙίο εοαιιηίδβο 
8ογ11ι1ο&β οαηοΐ&δ (ϋβ]βοϋ ρΐι&ΐαη^ββ, 
«ν βΐ νίοΐοηοβαβ ίηιρβΓβΙΟΓ βχδΐίΐϋ 
οοηδίΐίο, πι&ου, ρΓβοίΙ)υδ αά Οβαπι. 
Νοη βηίαι ί&ηΐυαι Γβχ οοηβίΐίοδυβ θγ&( 
αΐηυβ ρβΓ ρυ£;ηα8 ΓοΓίίβ ίιηρβΓ&ΙΟΓ, 
δβά νβΐυΐ &11θΓ Μογ868 ηονβϊΐυβ 
χηαηυδ λϋοΠοηβ &(1 αυ^υδίαιη ίιηα^ίηβπι 
Ιαηά&Ιίββίπιβθ ΥίΓ^^ίηΙδ Όβίρ&Γ» 
βυρρΗοί 8β8ΐυ ρΓοΓαβίβςυβ ΙλΟΓγιηίΒ 
1)αΓΐ)&ποο8 βχθΓοίΙυδ βυρβΓανίΙ, 
νίοίοπ&ιη εοΒίϋαβ άοηαηΐβ Οβο, 
Βρίοηάίάαιη ρΓΟΓδυβ βΐ οθΙβϋοΓπηίΑΐη. 
ΕΙβηίΓη Ι&ηίαβ Β&Γΐ){ΐΓ0Γΐιαι ηηπιβΓΟδ 
ίη ροΐβδίαΐβιη (1θθί(1ϋ νίείοήβι 150 151 ΒΡΗΑΑΜΙΙΙ ΟΗΚΟΝΟΟΚΑΡΗΙ 152 ηΐ ίη Ηοιη&ηίβ ΙβΓΓίβ οοοίάαίβ 
ρα^ί βΐ οοΐοηϊφ Ιαηο άβ Ηίβ Β&ΗϊΑΓίβ 
οοηΟ&ίο ίϋθΓυηΙ βΐ ηαηο αάΐιαο οααηβαηΐ, 
ς^υί1>υ8 βΐ £;θη(ΐ8 ΙηάΙΙαιη ββΐ ηοπιβη. 
Αΐϋ οοηβοπρϋ βυηΐ &αχί1ί&Γ68 
αίςαβ Κοηι&ηί8 α(1ιηΐ8ΐί θχβΓοίϋΙ^υβ. 
Μα^η&ζη νίαι ςυοςυο βυΐ) 6θΓοη& νβηάΐάϋ. 
νίοΙΟΓ 6Χ6Γθϋυ8 &υΓ0 1ίοϋΑη1ϋ)α8. 
Ρ&αίο ρο8ΐ ΟβθβαΓ αηηίθ τυρβαβ ιηοϋβ 
οοηΐΓ& ΤΓί1)&11θ8 1>&γ1>&γο8 ββΐ ρροΓββΙιΐΒ, 
ϋάβχη ]ΐΐΓ&1&ιη ρορβάβ Ιαΐίβηΐββ; 
ςαο8 άθΙ)β11&Ιθ8 νίοίβηίο ιη&Γΐβ 
άβηυο ραοθΐη ΙαοβΓβ οοθ§;ϋ : 
ουιηςυθ ιηαηαΙ)ί&5 ίΐΐίηο αΙ)6^ΪΗ8βΙ, 
οαϋϋθΐη ρΓορηυιη ρΓβΒάα Γβρίβνίΐ, 
βροΐϋβ ίηηαιηθήβ, ορί1)υ8 οορίοβίβ. 
6&ρϋνυαι &ΰ(βιιι ναΐ^υβ υ1ΐΓ& ΓΓβίιίΕη 
ΐΓ&ηβΙυΙΗ ίη ΒγΙΙιίηίααι, βίςαβ ββάββ 
Ιι&ιιά ρΓΟουΙ αΓΐ)6 Νίοοιηθ(ϋ8ΐ α1ΐΓϋ)αϋ. 
Ιάθίηςαθ ρ&Γϋιη ιηϋϋββ οοηβοηρβίΐ, 
ραΓϋιη τοίρ, ίβοϋ νβοϋ^ρ&ΐββ. 
ΙθίΓαιη Φβϋνο ΙβιηροΓβ ΐΓ&η8§Γθ8βί 
Ηαηηί οβρβΓαηΙ υΓΐ)6πι ΒΓ&ηϋζοΙ)θη, 
ου]α8 άθ^60^^8 οαηοϋβ «άΐβοϋβ, 
Ιαρΐάοθ βϋλΐη Ζθυ£;(ηίοη ίαίβρυηΐ : 

Ιαιη θΐίαιη α^ΓΟίη ϊηουΓβ&ΓυηΙ θιΐΓάίοβ. 
ΐ£;ϋιΐΓ }χϊΒ οοοαΓΓθη8 ίιηρβΓαΙΟΓ 
ίηΙθΓ ρ&ΐαάθβ νλΐίάο βυιη ιηϋίΐο 
Ιιιιυά ρροουΐ ΙβΙΐΌ 1ΐ03ϋΙ)θ8 οοη^Γβββαβ 
οΙ&ΓΑΐη άβ ΒαΓΐ)&Γί8 Γθ(α1ϋ νίοΐοη&ιη ; 
θί 61ΐΓ&8ΐηαιη οβρϋ οαιη ΡραηοοοΙιΟΓίο, 
ςυβ Ρ&Τ8 ΡβΒοηίβθ ρΓββΙαηΙίοΓ 6Γ&1. 
Ταιη θϋ&ιη Ζθα£;ΐΏϋ ΐΏ0θηί& βχρα^η&νϋ. 
ί11ίηο(|αβ ρρββάαΣη &1)Β(υ1Η ίηααιηβΓ&ιη, 
ιη&ηυΙ)ϋ8 ίρβθ ρΐιιπιηίβ (ΙίΙ&Ιϋβ 
βιοαυίςυβ οιηηίβ Εοιη&ηυβ βχβΓοϋαβ. 
Ρ&οθ ουω Ηαηηίβ 1)&γΙ)&Π8 οοΐΏρο8ί(;&, 
ία οποηΐβιη ΐΓΗηβίυΙίΙ βχβΓοϋυιη ; 
ρβΓςυβ ΒίΙΙιγηοβ ΐΓ&ηβίθπβ βΐ ΡαρΙι&^^Ιοη&β 
ΟθΙβΗ οαρβα ρβΓνβηίΙ ΟαβΙαιηοηβαι, 
Ιι&ηοςαβ Ηοιηαηο νίηάίο&νίΐ βοβρίΓΟ, 
(ςυ&ιη Ρβηαηηθηϋ 3αηαρΗάθπι 1θη6ΐ>&η() 
βολίίθ βΐ ιηαοΐιίηίθ ιιηβΙ&ηϋΙ)υ8 
8ΐά Ιι&ηο ο&ρίβηάαιη η&νϋβΓ οβαβ. 
Ρθ8( Ιιβο, ο&ρ(ίνο8 ρΙαπίΏοβ άαοβηβ 
Γθχ αίςυβ ρΓθρά&ιη ίοηαΐΏβΓ&1)1ΐ6ΐη, 
Γβ£;ί&ιη &(1 υΓΐ)βιη ΓβΙυΙίΙ ρβάθΐη 
βχοβρίυβ ρΐΑα8ί1)υ8 ()υί άβοβηΐ νίοΙΟΓβιη : 
αίςυβ οΐ) Γβοβηίθΐη βυ&αι νίοΙοΗ&ιη 
αίθάίιι άβάαχϋ υΓΐ)β Ιπαιηρίιυηι. 
ΑάΟΓΟΑηβ βηίηα ΑΓίίβοίο ίηβοΐίΐο 
ουΓΓυχη αΓ£;θα1ο αυροςαβ Γυΐ^άυαα, 
ςαβαι ηίνβΟΓυηα ςυβάπ^α βςιιΟΓυιη 
αρίβ θί (ΙθοβηΙθΓ ]υηβ(0Γυιη ΐΓ&1ιβΙ)Β(, 
Ιιυίο νβηβΓαηά&ιη ίιηροθαϋ ΟββΒ&Γ 
Ιηνίοΐαίο ΟβίρΑΠΒ ίοαα^ηβιη ; Α '^^ χοΕτά δυσμήν 'Ρωμαϊκοΐς Ιν τ6ποι< 

Έχ τώνδε κώμος χα2 συνοιχ(α< βλας 
Και συσταθήναι χαι παραμένειν Ιτι, 
Έπωνυμίαν έ( βΟνους χεκτημένας. 

3830 Τάγμασι δ' άλλους συμμάχους έν ταΐς μάχαις 
Καταλεγηναι 'ΡωμαϊχοΤς χαΐ στ(χβις• 
Μοφας δΐ πολλάς άποδ<$σθαι χρυσίου 
'Γπ6 στρατιάς σφών πάλιν ήρημένοις. 
Μετά δέ μιχρόν ύστερον πάλιν άναξ 

3835 Έπιστρατεύσας τοις ΤριβαλοΤς βαρβάροις 
Όρχια συγχέουσιν έχ χαχουργίας 
Σφας έχνιχήσας έν μάχτ[^ χατά χράτος 
Ί6 βάρβαρον τ(θησιν Ινσπονδον πάλιν 
Αε{αν δ* έχεΐθβν άπελάσας μυρίαν 

3840 Πλήσας τε τό στράτευμα των σχυλευμάτων 
η "Ολβου τε πολλού χαι λαφύρων μυρίων* 

Πλήθος δορυάλωτον εΙς έπαρχίαν 
Τήν των Βιθυνών χατά τήν Νιχομήδους 
Διαβιβάσας έγχατοιχίζει φέρων. 

3845 Και τώνδε τους μέν στρατί^ καταλέγει, 

Τους δ' αδ παρηχε συντελεΤν χοινφ φόρους. 
Ούννοι τύν Ίστρον έκπεράσαντες θέρους 
Κατακρατοΰσιν άστεως Βρανιτζ^βης, 
Και τήσδε πάσας κατερείψαντες βάρεις 

3850 Μετήγαγον πρύς Ζεύγμινον (50) και τους λί- 

[θους, 
Επιδραμίντες καΐ Σαρδικης χωρία. 
Ούκοΰν έπΙ σφας έκστρατεύσας Λ κράτωρ 
Έν 6γροχέρσφ (51) και σθεναρά δυνάμει 
Κατά τον "ίστρον συμπλακείς αντίπαλο ι ς 

2855 "Ιστησι λαμπράν κατά βαρβάρων νίκην 
^ Και Χράσμον εΤλε συν τψ ΦρΛγγοχωρίφ, 

Γης Ιίαιόνων κράτισσον υπάρχον μέρος* 
Προς δ* αδ παρεστήσατο τείχος Ζευγμ{νου, 
Κάκ τοΰδε λείαν άπήλασι μυρίαν, 
Και λάφυρ' έκτήσατο και πλείστα σκύλα, 
Αύτύς τε καΐ στράτευμα 'Ρωμα(ων ά'παν 
Σπεισάμενος δ' έπειτα βάρβαρο ις Ουννοις 
Προς τήν ϋω στράτευμα διαβιβάσας, 
Λιά Βιθυνών χωρίων, Παφλαγόνων 
'Εφίσταται τάχιστα τζ Κασταμόνι, 
Καί τήνδ' έπανέσωσε τη 'Ρωμαίδι 
Περσαρμενίοις κεκρατημένην πάλαι, 
Χρησάμενος κλίμαξι, τειχομαχίαις 
Είς τήσδε τήν άλωσιν ώς θύμηχάνως. 
Τοιαύτα δράσας αΙχμαλώτων τε στίφος 
Και λείαν άμύθητον είληφώς άναξ 
Προς βασιλίδα τήν πόλιν υποστρέφει 
ΟΤα νικητής άναδούμενος κρύτοις• 
ΚάπΙ τροπαίψ προσφάτφ και τη νίκη 

3875 Κατήγαγε θρίαμβον έν μέση π^λει. 

Τεύξας γάρ άρμα συν τεχνουργί^ ξένον 
Χρυσαργύρψ κάλλιστα διειλημμένον 
"Ο χιονώδης τετρακτυς συστοιχία 
"Ιππων τις εΤλκεν εύφυώς ζευγνυμένοιν' 

3880 Έν τφδε σεπτήν αναβιβάζει %ράτωρ 

Της μητρανάνδρου Παρθένου τήν ε^χύνα, 3860 3865 3870 (50) Ιη 00(11018 ιη&Γ^ίηθ γρ. Ζιύγμιον. (51) Πβ Ιιοο νοο&1)α1ο ^^ά^06η1 Ιΐθΐΐοηίβίβ. 153 Ο^ΒβΑΚΒβ. 154 Έν 9[ πεποιθώς χαΐ κατορβών τάς ν{κα; 
'ϋς συστρατηγέτιδι κατ' έχθρων μάχης 
Προσηγί την πρέπουσαν εύχαριαττίβν, 

3885 Ής καί προήγβ συν δ'λ^ γερουσίί^ 

ΠονΙ βαδίζων σταυρικών σκήπτρον φέρων. 
Άλλα βραχί)ς ή'νυστο κατ' οίκον χρ<5νος, 
ΚαΙ πάλιν έστράτευσεν αναξ χαρίεις 
Μετά στρατιάς άρεΐκής τεροφρ^νως 

3890 Έπι Τανισμάνιον ε^ς Κασταμ($να 

Στρατηγών άνδρα παρά ΠερσαρμενΙοις, 
Ταυτην έλ($ντα τειχομαχί^ πόλιν, 
ΚαΙ φύλακας κτείναντα *Ρωμα(ους ξίφει 
Κα^ τι{νδ' έπανέσωσε Τωμα(ων κράτει* 

3895 Προς τοΤσδε Γάγγραν καταπορθεΤ τήν π4λιν 
Έν ^ί γβ φρουρούς άποτάξας όπλίτας 
Έκ 'Ρωμαϊκης στρατιάς δισχιλίους 
ΚαΙ πάντα θεΤς ευ, ε!ς πόλιν 6ποστρέφει* 
Κα( τ-ζδε μικρόν ένδιατρίψας χρ'^νον 

3900 Κατακρατουντος Αρμενίας Λεβούνου 
Επιστρατεύει στρατιάν πλείστην άγων, 
Κατηκύους σίνοντος Αύσύνων πύλεις, 
Ούχοΰν έπιβάς Άρμενοκιλικίας, 
Ταρσον παρεστήσατο φαεινήν πύλιν, 

3905 Και τήν Άδάνην και Βακά, στρατηγί^, 
Έπειτ* βχυράν Άναζάρβην συν βί^^ 
Περικλυτύν τε και Κολώνειαν πύλιν* 
ΚαΙ δή μετελοών τας πέριξ ταύτας πύλεις 
Έρυμνά τε φρούρια καΐ κώμας 6'λας, 

3910 Έφίσταται δΐ τοΤς τύπο ι ς της Συρίας^ 
Και τήν πύλιν εϊφεισι τήν Άντιύχου, 
'Ραϊμούνδοο πρίγκιπος ά'μα τοΤς ^λοις 
Εδ χβρσιν αύτ^ν 6πτ(αις δεδεγμένου, 
Και πάσι τιμι{σαντος αύτον ε'κύσιν. 

3915 Έφ' ήμέραις οδν ένδιατρίψας πύλει, 
Αότφ τε τόν πρίγκιπα λίζιον δράσας, 
Συν τψδε Τριπύλεως κρατούντα τύτε, 
Άνοξ χαριτώνυμος Ιξεισι πάλιν, 
Και προς παρευφράτιδ^ς άπεισι πύλεις, 

3920 Οαρ' Αγαρηνών ου καλώς κρατουμένας 
Κα{ τώνδε πορθεί τειχομαχίαις 6'πλοις 
Πεζά, Χάλεπ, Νίστριον, Καρφαρ$, Φέρεπ* 
Έκ των δΐ λοιπών άστέων δώρα ξένα 
Και πλείστα λαβών κτί λίθους καΐ μαργάρους 

3925 Πολύν τε χρυσον και λαφυραγωγίαν, 

Καί λυχνίτην φέροντα σταυρού τον τύπον 
Χρημάτι πανθαύμαστον, Ικπληκτον, ξένον 
Προς δ* αδ γε κα? τράπεζαν εκλαμπρον πάνυ 
Έξ αμίμητου συντεθεί μένην τέχνης 

3930 Πολυτελή τε χρυσύτευκτον, ποικίλην 
*Α πάντα συνείληπτο τοις Πέρσαις πάλαι 
Συσχοΰσιν αύτάνακτα τόν Διογένην 
Προς τήν βασιλεύουσαν Ιρχεται πύλιν 
"Αγων μεθ* Ιαυτο*3 κασίγνητον συν γύνψ 

3935 Τόν σεβαστοκράτορα τον πριν φυγάδα, 
Τψ τηνικαυτα προσρυέντα γνησίως 
"Ανακτι τωδε και κασιγνήτψ φίλφ' 
*0ς εκλιπών πριν διατριβάς Αύσύνων 
Σχέσιν όμογνίου τε και βασιλέως 

3940 Πρ6ς Περσάνακτα φυγάς έχλυπής τρέχει* \ ουί ςυί& οοηΩβυβ νΙοΙοΓ βχδΙΗθΓ&Ι. 
ηυηο 06ΐι 1)6ΐΙι βοοί® βί αυχίΠαπ 
οοηνβηίβηΐθβ Γ6ά(!6ΐ)&ί ^γ&Ιθ8 ; 
ρΓ»06(]6η9 ίρ3β ου Π) Ιοίο ββηαΐα 
ρθ(ΐ68ΐθΓ, 806ρ(Γυιη ^βΒίαηβ ΟΓϋοίίθΓοζη. 
8β(1 ]3Γ6νί άοπιί ΙβηαροΓθ ρβηη&ηθϋ ; 
ΓυΓβαβςυβ αά Ι^βΙΙιιΐΏ γθχ &αιαΙ)ί1ί8 
ρΓοίβοΙυβ ϊιηρίςΓβ οαιη ναϋάο βζβΓοίΙα 
νβηϋ ΟαβΙαίΏοηβιιι οοηΐΓ& Ταηίβαι&ηίηιη, 
ςυί άοχ άθίθοίυβ & Ρ6Γ8&ΐΏ6ηπ8 
ρΓ8Β()ίοΙαιη υΓΐ)βιη 6χρπς;η&νθΓ3ΐί, 
^Ι&άίο Ηοαι&ηαιη οββάθηβ ρΓβββιάίαιη. 
Ήαηο βΓ^ο 0φ3&γ Γββυρ6Γ&νϋ. 
Ιη8υρβν 6&η§Γ& οοοαραΐα υΓΐ)6, 
ίΙ)ίςυβ ίιηρο8ίϋβ ρΓΦβίϋϋ ε&υεα Β άβ ηοβίΓΟ θχβΓοίΙα 1)18 χηίΐΐβ &Γΐη&ϋ8, εαηοΐίβ ραο&ΐίβ, ΒγζαηΙΙαιη Γβάίϋ. 
Αϋ&Γηβη 1)ΓθνϋθΓ ϊιΊο οοιηιηοΓ&ΙυΒ, 
ρΓθίβο1υ3 68( ουοα ίη^βαΐί θχοβΓοΗυ, 
ίοαρθπίαηΐβ Αποθοίβ 1.6νυηο, 
ηο8ΐΓ&3ςυ6 αΓΐ)(:8 άαζηηίδ &ΓΩοί6ΐιΐ6. 

Εγ^Ο ρΓ0^ΓΘ88υ8 ίχι ΑΓΙΏΘΟΟ-Οίΐίά&ΐη 

βρΙβηάίάαΐΏ ϋΓϋβιη οεουρανϋ Τ&Γ8ΰΐη, 
Βαο&ΐΏ β( Αάαηβιη ρθΓίϋ& 1)6ΐ1ί6&. 
Μοχ Αη&ζ&1)υιη Βυηιιηα νί βχρυ^η&νΙΙ, 
βί Οοΐοηβ&αι 6ΐ Ρβηοΐ^ίυιη αΓΐ)β8. 
Ρροχίιηίβ ςυοςαβ θι11)^υβ&^^8 ορρίάΐβ, 
οαιη ιηαηϋί8 οαβΙβΠίβ οαηοίΪΒςυθ ρα^ίβ, 
νβηίΐ ίη δγπβ υβςυβ Γβ^ίοηοβ 
αίςυβ Αηίοοίιί&ιη υΓΐ)6ΐη ίη^ΓβάϋυΓ, 
Η&ΐιηυηάο ρπηοίρο ουαι ουαοΐο ρορυΐο 

^ Ιιαηο βχοίρίβηΐβ βίαάίο ρΓΟοΠνΐ 
οαιηίηαβ ά6ΐ)ϋο ουιη ΙιοηοΓβ. 
Ιη Ιι&ο ρ&αΗβροΓ άθοαοΓ&ΙυΒ υΓΐ)6 
ουηα βίΜ οΒηοχίαιη βίΤβοίδββΙ ρΗηοίρθίη 
οαιηςιιβ βο ΤηροΙβΟΒ βϋ&αι άοιηΐηυιη, 
Γθχ £;Γ&ϋθ8ΰ8 ρΓ0^Γ688α8 υΐΐβπαβ 
αά ΈυρΙΐΓαΙβ8ία8 ΓθβΙίη&νίΙ αΓΐ)θ8» 
ςα&8 Α^&Γβηί οοπΙγα Γαβ ίβηβΙ)&η(. 
Εχ Ιιίβ ρθΓάοΐΏϋϋ πα&οΐιίηίδ βί απηίδ 
Ρβζαη, Οαίβρίι, ΝίβΙηοη, ΟαΓρΙΐίίΓαη, ΡΐιβΓβρ. 
Βχ &1ϋ8 αιιίβιη υΓ]3ί1)α8 (1οηιΐΓί& ιηίΓ& 
ιηυ11&(}υθ γθΙιιΗΙ, ^θιώιώ&θ, οα&Γ^&πΙ&θ, 
ιη&^η&ΐΏ νίιη αυπ, ρΓφάββςυβ ουιηυίαιη, 
ΙγοΙ^ηΐΙθίΏ ςαοςαβ ουί ορυχ ίηαρΓβθβα θγ&Ι, 
Γβαι ηιίΓ&ιη βΙ δΐυρβηάαιη &1ςυβ ίηβοΐϋ&ιη : 

Ο ϊηδυρβΓ πιβοδαοΓΐ ιηυΐΐο βρΙθηάίάίββίΐΏ&ιη 
6ΐ&1)0Γα1&ζη αγΙο ίηίιηϋαΙ)ί1ί, 
ρΓθΙϊοθίβδίαΐΑη &0Γ6&ιη ν&Γΐβ^^&ί&ιη : 
ςαβΒ ουηοΐιι Ρ6Γ8» ςιιοηά&ιη άίηρυβΓ&ηί, 
οαιη ο&ρΗνα886ηί €»8&Γθΐη Οίο^οηοπ). 
Αά ΰΓΐ)6ΐη αυΐβιη ΓβάηΙ ^ο&^η6^ 
1ι&1)θ08 ^βΓΐη&ηυΐΏ οαιη ηβροΐβ ββοαηι. 
Ββ])&8ΐοοΓ&ίοΓ6α£η, άίοο, ρηάβιη ρΓοΓα^αιη, 
(αηο νβΓΟ αιη&ηΙβΓ βοαιβΐ ρβΓζηίΙΙβηΙβιη 
Γ6£^ί ^ο&ηα^ ρβΓ&ιη&ηϋ Γγ&ΙγΙ. 
Ηίο άβΡθΙίοΙίβ Ηοιηαηίθ βηί1)α8, 
βρΓβίοςαθ α£Γ6θ(α ΓΓ&Ιηβ αίςαβ οοβαηβ, 
8ΐά ΡβΓβαιη ΓΟ^βιη ΙαοΙαβ άοΙοΓβ ία^βΓαί : 155 ΕΡΗΕΛΜΤΙ ΟΗΑΟΝΟσΚΑΡΗΙ 1 156 ββά 86Γ0 Ι&ηάβιη ιη&Η βυί οοηβοίαβ 
οοηδίΠο β^Γβ^ίο Γ6άϋ( &() βΦβ&Γβιη 
Ιυΐίςυβ Ωάβητι Γβάϋαδ ίχχιρβίΓ&νίΙ. 
Ν&ιηςυβ ΓβνβΓθυιη οβΓηβηβ ϊοαρβΓΑΐοΓ 
Νυιηίηί §;Γ&Ιίο8 ΓβάάίάίΙ βυρρβαιο 
θβςυβ Γθ ^αυάθηβ υ1 ΐΓορ^ΐΦΐβ ιώΠΙο. 
Κγ^ο οοαιρίβχΰδ οίΩοίο ά6ΐ)ίίο 
υίΓυιηςυβ, ηΐ οΐίτη, Ιι&1)υίΙ οΙιαπββίιηαΐΏ. 
ΒΓβνί πΐ0Γ&(υ8 &ρυά υρΐϊβιη ΙβιηροΓβ, 
υΐ 8686 1]&1)6ΐ)α1, ΐΓ&ηδϋΙ ίη ΒΗΙιγηί&ιη, 
οοηΙβίΏρία οοΓροήδ ιώ&1& ναΐβΐυάίπθ ; 
ΤυΓοίδ Η0Ι0&Ι1&8 16γγ&8 ίηΓβ8ΐ&η(ΙΙ)υΒ; 
ςυοδ υΙ)ί 8θ1α ΙβΓΓαίΙ ρΓββδβηΙία, 
υ8(|υβ αά 1<ορ&(]ίϋΐη νβηϋ οίνίί&ίβο) : 
υΙ)ί άαπα ιηοΓ&ΙυΓ οορί&9(ΐΏ6 οοηΐΓ&ΙιίΙ, 

ΚΓ&νί8 68ΐ; 71808 Πΐίΐίΐί ΐηίΐίδ Οί6δ&Γ, 

ςυοπίαΐΏ &(1 ΓοΓίβδ 6ζ1ίιηυΐ8ΐ1)α( ρυ^α&β, 
Ι^θΙΠςυβ 1οη§;&8 Γθγγθ οο^6ΐ)&1 ιώογ&8. 
Τς;ίΙυΓ ο&δίΓΑ οοιχιπιονβηδ Ι•ορ&άίο 
Γβχ ουιη ϊηηαιηβΓΟ ΐΓαηδϋΙ βχβΓοϋο 
οοηίΓα Α^ΑΓβηοδ 1)αΓΐ)αΓ08 ΡοηΙί ]*ηοο1&8^ 
^υξο ρΓθΐηβοίβδ ΝθοοδΒδ&Γβαιη : 
ραηϊΓβ ςυοςιΐθ βΐυάβηδ Οοηδί&ηΐίηατη 

0&][>Γ&ιη 1}ΤΓαηηαιη ΤΓαρεζυηϋοΓυιη. 
Εγ^ο ρΓΟ^ΓβάΐΙιΐΓ Νβοεβΐδ&ΓΟ&πι 
ςααιη οίΓουιηΓυΒΟ οΙ)δί(]6( βχβΓοϋυ. 
ΑΙίΐυθ Ιι&ηο ο&ρΙυΓυβ ϊηαρβΓ&ΙοΓ βΓ&Ι, 
ηΐβί ίοαρΓονίβα Ιηοίάβηδ ο&ΐ&ιηίΐ&δ 
βηβββρίο ιηίΗΐβπι 1)β11ο ΓβΙ&Γά&δδβΙ;. 
Ν&χη οαια ίπδΙ&Γβί ρυ^ηβ οοοΙγα Β&γΙ)&γο8 
β£;Γβ^ίυπι ςυβπκΐ&ιη βχ Ιίαΐία βςυίΐβιη 
βςαο ο&ΓβηΙβιη οβΓπβηδ ϊιηρβΓ&ΙοΓ, 
ΓΓ&ΐΓί8 δυί βΐίο ^αxιΕ αά»ςυί1αη1ί 
βςυαζη πι&ιιά&νίΐ οβάβΓβ Ιι&Ιίηο. 
ΙΙΙθ βηίχΏνθΓΟ ΓαοΙαΓΌΐη ηβξ&νϋ, 
νιχηαβ οο&οΐυβ βςυηί οβδβϋ βςηυιη. 
01) ίά άοΙοΓβ αι&χίιηο ρβΓουΙδαδ, 
ρΓΦοίρίΙθ βχίζΏΒ ΐΏβηίΙδ οοηβϋίο 
Οφδ&ηβ Ιιίο ηβρο9, ρΓβΙίο ΓβΓνβηΙβ, 
βχ ίοαρΓονίδο ρβΓΓυ^ίΙ &(1 Β&γΙ)&γο8, 
α ςαίΐ^υδ ΙυΒβηϋδδίαιο βχοβρίυδ αηίιηο, 
ρ&υΐο ροδί βϋαΐΏ ουίΐαΐ εΐιπδϋααο 
ηυηϋαζη Ιιβυ τβπιίΙΙϋ, αο χηαίπιηοηίο 
|ηης;ί1υΓ 01!» ρΓΐηοίρΐδ Ιοοηϋ. 
Εχΐηάβ ΟβΒδαΓ ν&ΐάβ ηκΒΓβηΙβ ααίιηο 
οοβρίΐΓβνβΓίί ^Γ&ά&ϋιη Βγζαηϋυιη, 
ΓβάίΙυιη άίδδΐηαυίαηβ βΐ οοηβίΐϋ ίηορδ. 
Τ&ηάθΐη !η υΓΐ)βιη τβ^ίβΐΏ «ίβίαΐαβ. 
ί^ίςαβ 1)Γ6νί ΙβιηροΓβ δΐιΙ)8ΐδΐ6η9 : 
ιηοχ άβηυο β^Γβδβαδ ουιη ιη^βηΐί βχβροϋυ 
ΡΙίΓγ^ίααι ρΓΚΙβη^ηβ βίςυβ 1•γοΐΛΐη, 
&ά ηοΒίΙβιη ρβΓνβηϋ υΓί^βιη ΑΙΙαΙί, 
ςη&Γπ α))ί ουιη δηϋίπιίδ ΟΓάίηανίΙ, 
ραΐυάβ ςαοςυθ οαρία Ρ&δςα8Φ&, 
νβηίΐ ίη Ιδ&υηΦ δηββ 6ΐ ίη 8γήίΐπ) 
Βίςαβ ΑηΙοοΙιί&ιη νβΓβτΐδ ρΓορίηςα&νί^ 
αΓ(ΐ6ηΙθ Βΐα(ϋο ιηοΐίβηδ Ιίληο υΓΐ)θΐη 
§;Γ6ΐνί (Ιθριιίδο I^&^^ηοΓαIη ^^^ο 3945 3950 2955 Β 3960 Μ6λ(ς δι νυνεις ο5 γε χακου τυγχάν•ι, 
Μαλινδρομεΐ κάλλιστα τερ^ς βασιλέα, 
Καΐ δεξιάς ?τυχε της επανόδου. 
Έπαν ιόντα χαΐ γάρ ιδών 6 χράτωρ 
θεψ χαριστή ρ ια των δ'λων θύει 
Ούχ ήττον ήσΟεις ή νίχαις ταΤς μυρίαις 
Και χαριέντως προσπλαχεις χατά δέον 
Το φ(λτρον άπένειμεν άμφοίν ώς πάλαι. 
Χρονον δι βραχυν ένδιατρίψας τζ6\ει 
'ϋς εΤχεν έςώρμησε προς Βιθυνίαν, 
Καταφρονήσας σώματος χαχεξ(ας, 
Τούρχων χαχούντων 'Ρωμαϊχά χωρ{α, 
Ους έχθροήσας χα^ μά^ι^ παροι>σί(|^ 
Προς Λοπάδιον άφιχνεΤται τήν πόλιν 
Ένθα βραδύνων συν άγων τ ε δυνάμεις 
Στρατφ βαρύς εδοξεν ' πραυς άναξ 
Ώς διαν ιστών άρεϊκάς προς μάχας, 
Και προσβιάζων χαρτερεΤν έν τ^ ^^^X1[^• 
Το (νυν άπάρας βασιλεύς Αοπαδίου 
Επιστρατεύει συν στρατί^ Η'-^Ρ^^ 
ΤοΤς χατά πόντον ΆγαρηνοΤς βάρβαρο ι ς 
Καταχρατοί3σιν τζς Νεοχαισαρέων* 
Σπεύδων μ&τελθεΐν χαι Γαβραν ΚωνσταντΧ- 
[νον 3965 3970 3975 3980 3785 Ο 3990 3995 Κατατυραννεύοντα Τραπεζουντίων. 
Έφίσταται γοΰν τζ Νεοχαισαρέων, 
Και τ^δ' έφιστ^ τάς δυνάμεις χυχλ(ίθΕν. 
Και τάχ' δν εΤλε τήνδε χρατάρχης τ6τε 
ΕΙ μή τι συμβάν άπρόοπτόν τι πάθος 
ΆπεΤρξε το στράτευμα της διαμάχης• 
Προς βαρβάρους γάρ ένστασης μάχης τότε, 
Έξ Ιταλίας δεξι6ν τιν* Ιππότην 
*Ανιππον Ιδών έγχελεύεται χρά'τωρ 
Άγχοΰ συνιππεύοντα τάδελφού γόνον 
'Ιππον παρασχεΤν άποβάντα Αατίνφ. 
Ό δ* ου νεμεΤν εφασχε μάλ' άντιλέγων, 
Μόλις δ' ά'χων δίδωσιν 1ππότ]|) 
Κάχ τούδε πλησθεις ου μιχράς άθυμίας 
Μικρόψυχη σας έχ φρενών αβλεψίας 
Άδελφόπαΐς ούτος γε χαιρψ της μάχης 
Έξ 6πογυίου πρόστρεχες τοις βαρβ^ροις 
Και τοΐσδε δεχθείς άσμενεστάτφ πόθψ, 
Μετά γε βραχύ και χριστώνυμον σέβας 
'Εξόμνυται Φεί3! και συνεζύγη τάλας 
θυγατρι Περσάναχτος Ίχονιέως. 
'Βντεΰθεν ίίναξ συσχεθεις άγωνί^ 
'Γποστρέφειν ή'ρξατο προς πόλιν βάδην 
Κλεπτών άναχώρησιν έξ αβουλίας. 
"Ομως πε(ρθΑΧ<<>^ "^ήν βασιλίδα πόλιν, 
Έν τ^δε μικρόν ένδιατρίψας χρόνον, 
Έξεισι πάλιν συν στρατί^ μ•^Ρ^?• 
Καΐ παραδραμών Φρυγίαν και Αυχίαν, 
Την Άτταλου πέφθαχεν εύχλεά πόλιν 
Και τήσδε θείς ευ ώς προσήκον τά πέριξ 
Ελών τε λίμνη ν Πασγούση χεχλημένην, 
Πρ6ς *Ισαυρίας άφιχνεΤται το κλίμα, 
ΚαΙ προς Συρίαν χαι πόλιν 'Αντιύχου 
*ΕπιμελΙς σπούδασμα τιθεις χα2 λόγον^ 
Έλευθκρώσαι τήν 'Αντιόχοι^ πόλιν 457 ^^Β8ΑΚΒ8. 458 Της Λατινικής όυσαχ^οΰς τυραννίδος, 
4000 Καϊ ττ5νδ' ένώσαι τ^ πέλει ΚωντταντΝοο. 
Έπειτα Σιΐι>•> άφιχέ^θαι προς πόλιν, 
Και «ριλοτίμοις άναδησαι χαΐ ξένοις 
Δώροις, άναβήμανι Δε9π<^του τάφον. 
Το $' έν χύχλφ πάν βαρβαριχον χαθαραι. 
4005 Ούχοΰν έπιστάς Άντιοχέων π6λει 
Ταύτης έ^νζου, κατέχεφε τά πέριξ • 
Έττει δέ οΐ προθυμον ου χατ* ελπίδας 
Συμβαίνον έ9χ<$πη9εν άγχ(νοος αναξ 
Ήρλς Κιλίχων απεισι πανστρατί μέρη • 
4010 ΈνσχηνοβατεΙ δ' εν φαραγγώδει τ6πψ, 
Ένθα Κοράχων φωλεοί χλησις τ^πφ, 
ΚαΙ πρ^ς χυνηγέσιον όρμ^ χατ^ εθος * 
Συ\ δ' ύπαντ^ χατά λ^χμην άγρίφ, 
Και τον δε τφ δ^ρατι πλήττει χαιρ{αν ' 
4015 Ττί δ* άντερείσει του συ6ς χαμουσά πως 
Δορυο^ρος χειρ αύτάναχτος δεσπ^του. 
Και παρενεχθεΐαά τι μιχρόν ευθέως (51} 
Της πάρα πλενρ6ν παραψαύει <^αίρίτρας^ 
Ίοτρ<^ βέλεμνα θηρών ι\ς φ6νον 
4020 Ένδον φερούαης • χαί χυθέντων άτράχτων, 
ΕΙς τώνδε οεΰ ! Ιπληξε χράτορος χέρα 
Και φθαρτιχή δύναμις ή του ιραρμάχου 
Κατά γε μιχρ6ν άπονεχροί χαι φθίνει 
*Αναχτα θείον, τρισαριττέα μέγαν, 
4025 ΚαΙ ατυνελαύνει προς το του β (ου πέρας. 
ΜΑΝΟΤΗΛ Ο ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΕΤ. ΑΗ'. 
Πριν ή δι θανεΐν Μανουήλ βασιλέα 
"Ύστατον υΐόν νυνομαρτουντα στέφει, 
Και χράτορα δείκνυσι της 'Ρωμα^δος. 
Στράτευμ' έπΙ τούτοις δΐ 'Ρωμαίων £παν 
4030 Συν τοις στατηγοΐς χαι λοχαγοΤς ταγμάτων 
Άνεΐπον αύτον Αύσονάρχην ασμένως. 
Έπειτ' έπανέζευξε προς Βυζαντίδα 
Μετά στρατιάς Μανουήλ £ναξ νέος, 
Άναχομίζων χαι πατρο; ναυσΐ νέχυν. 
4035 Και χαταλαβων την βασιλίδα πόλιν 
Βασιλιχής ίτυχε της ευφημίας. 
Πρώτον σταλέντων χα2 προηυτρεπιχύτων 
Την εΓσοδον χάλλιστα την εΙς την πύλιν 
*Αξοί)χ μεγάλου την τιμήν δομεστίχου, 
4040 ΚαΙ βασίΑείου Τζιτζιλούχη τούπίχλην • 

Ηλήν ώς £φην (52) φΟάς Μανουήλ π^λιν χράτους 
Παρ' άρχιθύτου ταινιοΰται χατ' έ'θος, 
ΚαΙ πασιν άστοΤς προσδέδεχτο προφρ^νως 
Διαγορβυθείς βασιλεύς αύτοχράτωρ * 
4045 Νεανίας ων άρεϊχός έν μάχαις. 

Κάλλιστος, ηδύς, ευμενής ύπηχοοις, 
ΤοΤς πάσιν άσπάσιος ώς μεγαλύφρων * 
Ήρός δ' λΖ φρενήρης, χαρίεις, πεφιλμένος 
Των δημοτιχών εντριβής γε πραγμάτων, 
4050 Τ^ του προσώπου χαλλον^ χεχασμένος, 

ΚαΙ πασι χαλοΤς έμπρέπων θεοδύτοις (53), 
'Ρώμ^ τε του σώματος, εΓδει, συνέσ&ι, 
Ψυχής παραστήματι φιλοκινδύνφ, 
Ίθυτενεϊ σχήματι της ηλικίας, 

(51 ] €οά. εύοίος. 
(52) ΟΟά. Ιφθην. Α ρΓβΒβΙ&Γβ ΗΙ)6Γ&(η, Αίςυβ ΟοηβίΑπϋαι 
υρΜ άβνοΐ&ιη ΓυΓβυβ Γβ&ϋΙυβΓβ. 
Οβίη δίοηβιη οο^ϋαϋ&Ι Αοοβάβρο 
υΐ ρΓβϋοβίβ ρΓΟΓβυβ βΐ ίαβοϋΐίβ 
Οΐιπιΐί ββραΙοΓυοα άοηίβ 6Χ0Γα&ΓβΙ, 
6αηοΙθ9ςυβΒ&Γΐ)αΓθ8 αοβοΐαβ άβΙβΓβΙ. 
Η&ςυβ &£^9Γ685υ8 ΑαϋοοΙιί&ιη όγΙ^θιπ 
ι1υ^υ8 ν&8(&1){ΐ1 ωίΐϋο νίοίηί&ιη : 
Ι&ιηβη οαζη νοίιιιη 8ί6ί ηοη βαοοβάοΓθ 
Γβχ ρραάβηθ ββηβϋ, αιοΐο Ιΐίηο οχβΓοϋη 
ΐΓ(ΐη8(α1ϋ8686θί1ίουζη ΐη 1θγγ&8. 
11)1 ΐη 8ί1νο8θ ρΓβΓυρίοςυυ Ιοοο, 
ςιιοά ναΐ£;ο άίοϋοΓ Οογυογοιώ 1&ΙίΙ)α4αΐΏ, 
Οφθ&γ νβη&4ιιαι άβ ιώογθ ρΓοΓβοΙυβ 
οΙ)νίαιη 1ι&1)υϋ ία άυιηβίο βρΓυιη, 

Ι> ςυβιη Ιιιΐ8ΐ& βΙ&Ιίιη ρθρουϋύ ΙβΙΙι&ΙίΙβΓ: 
νβΓυχη ο]>)6θ(υ Γ68ί8ΐθα1ί8 Αρή 
απΏ&Ια ιη&ηυβ 0φ3&Π8 Γβρρ683&, 
ΓβίΓοςυβ οίΐο οβάθΓθ οοαοΐα 
ΙΐθΒΓβηΙβπι 1&ΐ6Γί ΐ6ϋ£;ϋ ρΙι&ΓβίΓ&οα, 
ςυββ νβηβηαΐα ία ίθΡ&ραιη ρθΓηίοίβιη 
(βία £^β8ΐα1)&( : Ιιίβ ΓβρβηΙβ θΕΤυβίβ, 
αηυιη ρροΐι άοΙοΓ 1 0φβ&π8 6χϋ οοαπαιη ; 
ΧΏοζςαθ νβηβηί νίβ θχίϋ&1)ί1ίθ 
8608101 άίαι&ο&η8 πΐθπιΙ)Γ&({αθ οοΓΓΠιηρβηβ, 
Γβ^βαι άίνΐηοΏ νίοΙοΓίοβυπι ζη&£;ουιη 
νϋο αΐ0Γ(ΑΗ8 αάί^Ι &ά Ιοπηίουαι. 

ΜΑΝϋΕΙ- ΟΟΜΝΕΝϋδ ΑΝ. XXXVIII. 
Μ&ηοβίβιη ιηοΓίβηβ ραΙβΓ βάίχϋ Γβ^βιη 
ιηίοίαΐϋηι ο&Ια βΐίυαι ρΓβΒ86οΐ6θΐ 8ΪΙ)ί, 
βιίςυθ Ιιαίο ΒοαίΑουοα ΐΓ&άίάίΙ ίωρβπυαι. 

^ Τυηο βΐίβπι ουοοίαβ Ηοα)&οα8 βχθΓοίΙυβ 
οααι άοοΐΐ^αβ 6ΐ ΟΓάίουιη οοηίαποηϋιυδ 
ίρ8Όζη 1ί1>6η1θΓ βαΐαΐανϋ Ρβ^οαι. 
Οοίη ρβΓΓθχϋ ΐΓβ Βγζ&η(ίαπι • 
Μ&οαβί ΟΌΐη οορϋβ ίιηρβΓ&ΙοΓ ηονυ», 
ρ&1η8 αάάυοθοβ ο&νβ ο&ά&νβΓ. 
Ουρηςυβ &(1 Γος^&ΐβιη ρθΓνβηί88θΙ υΓΐ)6ΐη, 
ρίαυδίι, ςυΐ άβοβΐ Γβ^βαι, ββΐ θχεβρίοθ ; 

ρΓ89ΙΏί88ί8 $θίΗθβ1 ςοί ΓβΟΐΟ ΟΓϋΐΟΘ 

υΓΐ)ί3 ίοβΓΘ88αω Γ6£;ί &ρρ&Γ&Γβη1, 
Αζαοΐιο ιηα£;οο ίο αυΐα (1οιη68ϋοο 
6( Β&θίΠο άίοΐο ΤζίΙζίΙυοα. 
ΙηςΓβ88υ8 αυίοπι Μ&οαβΙ ιηβίΓοροΙίιη 

Ε ρ&(Γί&ΓθΙΐ& Τϋθ ΟΟΓΟΟ&ΙϋΓ, 

οααοΐίβςυβ & οίνίΙ)υ8 νοίβηΐβ αοίπιο 
[) Γβχ 88ΐ1αΙα1υΓ αίςοβ ίοιρθΓ&ΙοΓ. 
Εγ&Ι Ιιίο ]υν6ηί8 8ΐΓβουυ8 ία ρΓ£ΐϋ8, 
Ε£;Γ6£^α8 ηβί^αβςυ&ηυθ, ιηϋΐβ, 1θοί8, 
0006118 αοοβρίοδ, υΐροΐβ ιη&^ο&οίηαυβ, 
00Γ(!&Ιυ8 ίοβαρβΓ, βίβ^^αοδ, απιαϋΠίβ, 
βϊ ραΜΙεοΓοιη ρΓοάβοδ η6£;ο(ίθΓοαι, 
νο11θ8 Ιηβί^οί ν6θ08ΐα(Θ ρΓθΒάίΙυβ, 
αίςαο άίνίαί8 άοοίδ ϋορβοϋβδίαιοβ, 
οορροηβ ΓθΙ)θΓ6, ΓοΓΠία, 8&ρί6η1ί&, 
ρΓΟΠίρΙο &€ΐ ρβΓίευΙα 8υΙ>6υοά& &ηίπιο, 
βίΓίαοιη ργοοθγο ρΓΟ οβΙ&Ιθ ΙιιιΜΙα, 

(53) Οοά. θεοσδ($τοις, υίν. 3721. 159 ΚΡΗΚΛΜΙΙ ΟΗΚΟΝΟΟΚΑΡΙΙΙ 1«ίϋ8, ^αοϋη(^ϋ8, οοπιίΐβΐβ οΐ^νία. 
νβΓϋΐη ρΛϋβηΙίΕ ιπαχίπΐθ βχοβίΐβΐ)»!, 
β1 Ιθηί ΑηίζΏο ρΓθΒ ΟΦίβηβ Γ0^1)υ8 ; 
ΙιβΓΟβ ΗβΓΟϋίβυβ ίηβυρβΓΕΐ)ί1ί8, 
8ϋΐςαβ Γβ^^ηί ν&ΐίάϋβ άβΓβηδΟΓ, 
ρβδΙοΓ ΒοηΰΗ, νί^Ι ονιΊίβ οαβίοβ, 
ΙαροΓπιη ΓΐιΙ)ίβιη α ^Γβ^β άβρείίβηβ, 
Λίςϋβ ΙιαΙο 1ί5βΓα ραβουα ρΓοουΓ&ηβ : 
οοιηίΒ Γθβ[ΏΕΐορ, ναϋάϋβ 1)β11βΙθΓ, 
Α]&χ, Αοΐιίΐΐθβ, Νθ81ορ οοηβίΐίοβυβ, 
βςϋθ8 νβΐ ίρβο Ρηβπιο ρβΓϋίορ, 
ΗθοΙοΓρΙΐΛίβιη^Λβ 8ΐβΓηβη8 βάνβΓβΕβ, 
πΐ0ΓίΙ)08 ^α^ϋη<^^8, βοοΙο ίη^βηίο, 
ΙιοΒίίΒυβ Γορπαίάβηίϊϋβ, 1)οηα8 βαίχϋΐίβ, 

ΙΐίΙβΠβ, &ΟΟΘ88υ ΓβοίΙίβ, ^Γβϋθ8Ϊ88ίπΐϋβ, 

ιηϋΐβ Γθΐβϋθ Γθχ ίηοΙ^Ιαβ ραΙπιΐΒ, 

βΐ βίιηϋΐ οιηηίθ βΓϋοΙίΙίοηίβ βιηαηβ, 

ΜανοΓίί ρ&ρ <1βοβΚβη8 ίη ρΓβΒίϋβ, 

αΙαοβΓ Εά ρυ^ηββ βίςυβ ρβηοαίβ, 

βθΐηρθΓ 1)β11ί2βΓ8η8 ΙίΕβίαςοβ ΙιοΜββ ρΓβπιβηΒ, 

ββςπβ νίθΙποί1)ϋ8 ΐΒϋΓθίβ βΧ0Γηβη8. 

Ηίο 1)8ΐ1ο πιοΐο οοηΐΓΛ ΤϋΓ0&8 ΒαΓΐ)αΓ0β, 
6018 Ιοοίβ ςυί1)α8 ηοιηοβη ιηθίαπί^ίβ, 
1ΐ08ϋυπι ίηοαΓβυιη &Γΐηί8 οοηρ68οαί( ; 
ίπιροθίίοςυθ ϋΓΐ)ί1)α8ρΓ3Β8ίί1ίο, 
Γβ^ΐβιη Εά ποθίΓοροϋιη τθάυχ ββ ΡβοβρίΙ. 
ϋθίη(ϊθ Ρ6Γ8Ε8 ρθΓ8βςϋβηάθ8 οβηβϋίί, 
ςαί Ε(] ΡϋΙίθΟΕίη ορρί(ΐΕ ιηοϋΓβΕΐ^ΕηΙ, 
11ϊβιιΐΕ(ΐαβΤ1ΐΓΕ0θ8ίυα3 άίηρίθΒΕηί. 
Κγ^ο ΐΓΕη^ΓθββαΒ Ι,γάίΕΐη Είςαβ Ρ1ΐΓ3^^Εΐη, 
0Ε8ίβ11ί8 ΕάΓαϋα«8ΕΡ ΐΕΐ)0ΓΕηΙΐ1)α8, 

Είςπθ 1118 βριηαπι Εΐΐϋΐϋ 8ϋ1)8ΐ<ϋηΓη, 
8αΙ>πιονίΙςυθ ΡβΓ8Ε8 ςαΕίη 1οο5ί88ίιηθ. 

Αά ΡΙιϋοιηβΗαιιι ροβΙβΕ ρΓ0§Γβ88ΐιβ, 

1)ΕΓΐ3ΕΠ8 ΤϋΓοί8 ίΜ ςαοςϋβ οοοϋΓπΙ, 

ίαιοςυβ ίη ρβάβ ίβοιιΐο ΐΓαηβΟβίΙϋΓ, 

εΙϊ Α^ΕΓβηο ςυί Ιεποοε ρΓ08ΐΓΕΐυ8 

Ιβΐϋΐη ίη£βηυ8 ίη 8ο1βΕπι ^οη^βο^^. 

Ιηάίάθπι ΕαΙβιη οβυ ρβΓπίχ ε^οιΊε 

Εά Ιοοηίθηβθπι υΓΐ>βιιι ΐΓΕηβνοίΕνϋ, 

11υ^α5ςυθ οιηηί (ΙθυεβΙεΙο ε^^γο 

ΓβνβΓ8υ8 Θ8( Ε(1 ίιηρβΓϋ πίθίΓοροΗπι. 

^ΕΠ1 ςαΕίβιη ρβίβΓ οΐίιη ργ3β 5β ΙυΙβΓΕί 

ΟϋΓΕίη ΡβίρυΜίΟθΒ, ΙεΙθΙΠ ββ8ΒίΙβ1ΐϋ8. 

Ιάβιη ^οη^ϋ8^ί^υηx^^ 8ίΙ)ί ΓωάβΓβ 
βχ ΑΐΕπίΕηηίβ ρυβΙίΕΐη ηο1)ί1ί88ίιηΕΐιι, 
νίΓΐυΙαπι ορπΕίηβηΙίβ ΙίΕυά πι1ηυ8 ιηίΓΕίη 
ςαΕίη οορροηβ οοπαρΕ^β βί ραΐοΐιπίαάίηβ. 
Κββ[ηΕη1β ΜΕΠϋβΙβ, βχ 0Γΐ)β οοοίάυο 
ββπηΕπίοαβ ίη8ίΕΓ ΙαΓΐ)ίη]8 βχβΡο11α8 
βΓΕΥίβ βί οαηοΐίβ ΓβΙ)ΰ8 βχίΙίο8υ8 
ΗοπίΕοο ΐιηρβηο άβΓβρβηΙβ ίηουΐ^ϋίΐ, 
8ίοηίθΕΠΐ ρΓβΙβηάθπΒ βχρβάίϋοηβιη. 

Ηϋ]υ8 0θΓΓΕάϋ8άαχ βΓΕί €ΧβΓθϋΐ18, 

ρβχ ρία8 βί 01ιη8ΐο πίΕχίπιβ άβνοΐαβ; 

ςαί άΕίΕ 08θ8ΕΓί 3ϋΓΕΐΕ βάβ 

ρβΓ ίΐηθβ ηο8ΐΓθ8 Επιίοβ ίΓΕηβίΙαΓαιη, 
ηβο 86 ηβο ιηί1ί(68 Γογ6 ηο1)ί3 ηοοαοβ, 
Εά ίρ8Εΐη ΟοηβίΕπΙίηί άβνβηίΐ αΓΐ)6αι 160 Α 4055 Ήθει προσηνβΤ, χαροπψ, ιτεφιλμένφ • 
ΆνεξικαχίςΕ δε μάλιστ' έκράτει 
Και ΐϋρα(5τητι των Λατ' αύτδν άνάχτων • 
Έρως Ηρακλής απαράμιλλος φύαει, 
'Γπερμαχών κάλλιατα της χληρουχίας, 
4060 Ποιμήν αγαθός, άγρυπνος ποίμνης φύλαξ, 
Λύκους διώκω ν δυσμενείς του ποιμνίου 
Και τψδε διδουςτήν νομήν έλευθέραν* 
"Αναξ προσι^νής κα? μαχητής γεννάδας, 
ΑΓας, Άχιλλευς, και Νέστωρ βουληφίρος, 
4065 Τπέρ Ιίρίαμον εύμε'λιος Ιππ<5της• 

Έκτωρ φάλαγγας ρηγνύων εναντίων • 
Έπίχαρις ^^6ς τε, πτηνος την φρένα, 
Φρικτός μεν έχθροίς, ευμενής δ' όπηκόοις, 
Ίλαρ6ς, εύέντευκτος, ήδεΤα χάρις, 
β 4070 Μυρΐ(5νικος τρισαριστευς αύτάναξ, 

Έρμου τε παιδείας τε παντοίας φίλος, 
"Αν^ικρυς "Αρης έν μάχαις αντιπάλων, 
Όξύ|δ^οπ<5ς τις προς μάχας και κινδύνους, 
*Αεί στραταρχών, Χ3ττ* έχ6ρών χινων δύρυ, 
4075 Και ταΤς κατά σφών άναδούμενος νίκαις. 
Ούτος στρατεύσας κατά Τούρκων βαρβάρων 
Κατά τα μελάγγεια της Ιω τύπους 
Τούρκους μετήλθεν άναχαιτίσας δ'πλοις 
Και της φυλακής φροντίσας των άστέων, 
4080 Εις την βασιλεύουσανάνθυποστρέφει. 
ΕΤτ' εκστρατεύει κατά Περσών καΐ πάλιν 
Τάς προς ΙΙιΟηκαν κατατρεχύντων πύλεις, 
Λεηλατούντων και θρςεκησίων θέμα. 
Τοίνυν όπερβά^ Αυδιαν και Φρυγίαν 
ρ 4085 "Αναξ επέστη φρουρίοις κακουμένοις. 
Και δυνατήν σύναρσιν αύτοΐς εΙσφέρει 
Και Πέρσας άπήλασεν ώς πο^($ωτάτω * 
Και προς Φιλομίλιον άπελθών πύλιν, 
Κάκεΐσε Τούρκο ι ς βάρβαροι ς έντυγχάνει * 
4090 Και πείρεται δή τον ποδός ταρσόν βέλει 
'Γπ' Άγαρηνοΰ λογχοτρώτου κειμένου 
*Άνω κατά πέλματος άφέντος βέλος • 
Κάκεΐθεν ώς τις αετός ταχυπτέρυξ 
Έτττη πρόί αυτήν 'Ικονιέων πύλιν, 
4095 Και τήσδε πάντα κατακείρων τά πέριξ, 
Προς βασιλίδα την πύλιν υποστρέφει * 
Υπήρξε φροντίς, ώς πατρί τούτου πάλαι. 
Και τψδε κοινών πράξεων στεφηφύρφ, 
"Ος και συνήφθη προς γάμου κοινωνίαν 
4100 Έξ * Αλαμανών εύγενεστάττ^ χύρΊ[)ς, 
Ο Ταΐς αρετών χάρισιν ώραϊσμέν^ 

Ούχ ήττον ή σώματος ώρ^^ και πλάσει. 
Τούτου κρατούντος, έκ κλιμάτων Ισπέρας 
^Αλαμανών στράτευμα καθάπερ νέφος 
4105 Δεινόν τετριγός φθαρτικύν τε καθάπαξ 
Έπεισέφρησεν άθρύον Τωμαΐδι, 
Τήν προς Σ ιών αφιξιν αύχοΰν αΐ^ίαν • 
'Ον ρήξ Κο^^άδος ήν στρατηγός ταγμάτων, 
Φιλευσεβής [δήξ καί φιλύχριστος πλέον, 
4110 *Ός 6'ρκια θε^ς &νακτι πιστευτέα, 
Έ μήν παρελθεΤν φιλίως 'Ρωμα'ίδα 
Αύτύν τε κα^ στράτευμα και βλάβες δίχα, 
Και μέχρις αύτη ς της Κωνσταντίνου φθάνει 1β1 Ο^ΕΘΑΚΒβ. 162 Συν τχί στρατί^ χαι λβφ κατηχ6ψ 
4115 ΜηδΙν νεοχμώσβς τι τών συγκειμένων • 
Άφ' ου γβ πορθμδν έκπεράσαντες τάχος 
"Ηνυτον αυτών τον προκε(μενον δρ6μον. 
Ό δ' αυτοκράτωρ, κεκρικώς είναι δέον 
Δι' 6γροχέρσου (54) στρατιάς ρωμαλέας 
4120 Έπιστρατευσαι τ^ Κερκυραίων ακρ(?, 
Έκ Σικελης προσφάτως ναυαρχίας 
Ύποστάστρ ΐϊ<5ρθη<ϊΐν έξ αβουλίας, 
Πρλς τοΰτ' άπησχάλητο νυκτός ημέρας • 
ΚαΙ συναλίσας στρατιάν πανταχ($βϊν 
412 "> Φρίσσουσαν αΙχμαΤς μυριάριθμον ξένην, 
Χιλιόναυν στ6λον τε προς τοις δ' όπλίτας 
Ιΐρλς νησον έστράτευσε τήν τών Φαιάκων, 
Και ττ^δ* έφιστ^ τάς δυνάμεις κυκλ^θεν, 
Και κατακρατεί τησδε λιμψ χαι βί^ • 
4130 Και τρισαριστευς Πελαγονίαν φθάνει • 
Άφ' ίς έπελθών ΤριβαλοΤς ώσπερ λέων 
Σπονδάς διαλύσασι τάς συγκειμένας, 
Και 'Ρωμαΐκάς κατχδτ^οΰσι πόλεις. 
Βρυχι5ματι σφας κατέπληξε καΐ μόνψ • 
4135 Λείχν θ* ^λάσας και λαφυραγωγίαν 
Εκείθεν άμύθητον ά'μ' άνδραπ<5δθΐς, 
Πρ^ςτήν βασιλεύουσαν άνθυποστρέοει ' 
Κάπι τροπαίφ ηροσ^άτψ καΐ τ^ νικ;[^ 
Κατήγαγε θρίαμβον έν μέση πόλει. 
4140 "Αρτι δ' ύπεκλάμποντος ήρος καΐ πάλ.ν, 
"Αναξ επέστη Ιίελαγονίας τόποις, 
ΚαΙ Τριβαλλάρχην Ουρεσιν κακεργάτην 
Μέτεισεν αδθις κατά 'Ρωμαίων 6πλα 
Κινουντα κακώς Παιάνων συμμαχί^ * 
4145 *αστ^ άναθαρσήσαντα κατά συστάδην 

Τήν προς κρατούντα μή κατοκνησαι μάχην. 
Τέως βασιλεύς συμπλακείς σφισι μάχη 
Τρ6παιον Ιστ^ κατά βαρβάρων μέγα. 
"Ο τ' Άρχιζουπάνος γε κλήσιν Βακχΐνος 
4130 Μόνφ βασιλεΤ κζτ' έπιλέγδην μόνος 
Μέγας τε φυήν και Βριαρόχειρ γίγας, 
"Αλλος Γολιάθ 6πέροφρυς τδυς τρόπους 
"Ανακτι Δαβίδ προς μάχην συνεπλάκη • 
Και θλ^ παραπέτασμα σιδηρούν κράνους 
4155 Τδ προ προσώπου βάρβαρος πλήξας ξίφει * 
Άναξ δι διέπειρε βαρβάρου χέρα 
Τριχών τε τούτον εύφυώς δεδραγμένος, 
Ζώντα στρατί^ ταχέως παριστάνει * 
Και βαρβαρικού διαλυθέντος στίφους, 
4160 ΝΙκην άτιτ^νέγκαντο 'ΡωμχΤοι πάλιν. 

"Ετι δ* Ιδρώτας Μανουήλ μάχης φέρων 
Ούδ' έκτινάξας τού προσώπου τήν κόνιν, 
Εκείθεν έξώρμησε κατά Παι6νων, 
Έγκλημ' έπάγων σφίσι τήν συμμαχίαν 
4165 Τήν προς Τριβαλούς 'Ρωμαΐκών καθ* δρων * 
Σάουβον ούκούκ έκπερασας ως δέον 
Φραγγοχωρίψ και Ζευγμίνφ τη πέλει 
Έπεισπεσών εκειρε πάντα τα πέριξ, 
Κάχεΐθεν άπήλασεν λείαν μυρίαν, 
4170 Κα^ πλούτον ειλε καΐ λάφυρα και σκυλί * Χ βΌΐη 81118 οορηβ ροροίοςαβ 8ΐι1)άϋο, 
ηβο ρΓβθΙβΓ Γφάαβ ςυίά(]υ&!Ώ ββΐ χηοΐίίηβ. 
Αίςυβ Ιιίηο ^Γ^^β^ίο βίηβ ιηοΓα ΓγθΙο, 
8Ό80θρΙυιη ροΓΓΟ οοηΙίηο&ΓυηΙ ϋβΓ. 
^&II1 ίοαρβΓαΙΟΓ ηθοβθβΕΓίυιη ^ΰ(^^^αη8 
ουιη ρΓβΒροΙβηΙθ ναΐίάοςυο βχβΓοϋα 

ΓβΓΓΘ 8υρρ6ϋ&8 &Γθί ΟοΓΟγΓί^ββ, 

ςΌ8Β ηυρβΓ οίαάθΐη & δίοαία ο1&886 
οΐ) οοηθίΐϋ ίιηρΓαάβηΙί&πι ρ&98& ΓυβΓαΙ ; 
Ιιηίο ουρ» άίυ ηοοίυςαβ ίηίβηίυβ βρ&Ι : 
θΐ οοη^ΓΟ^&Ιο υηάβοαηςυβ βχβΓοίΙο 
&Γΐηί8 ΙιοΓπΩοο ίηηυιηβΓΟ ιηίΓο 
6ί οαίΐΐβ η&νίυΐΏ ο1&98β ρίβηα ιηίΐίΐθ ; 
ουπα 1118 &βοβ89ίί &(1 Ρ1ι»&ουιη ίηβυίαιη 
θ&ιηςυβ νίηϋυβ υοάίςυβ οΐΓβυιηάβάίΙ, 

η βΐ ί&αΐΘ άβιηυιη νίςυβ (Ι6ΐ)β11ανί1. 
Μοχ νίοΙΟΓ νβηίΐ ίο Ρβία^οηί&ιη, 
υηάθ Τη1)&11ο8 ίην&βϋ οβα Ιβο, 
ςυί ΐαύίλΒ &η1θ ίηίΐυιη ίΓπΙ&γβΓ&ηΙ, 
αΐί^υβ ΗοΐΏΗοίβ υΓΐ)ίΙ)υ8 ΐΏοΙθβϋ βΓαηΙ. 
Ηθ8 6Γ£^ο ΙβΓΡυϋ νβΐ βοΐο Γυ£;ί(ϋ ; 
θΐ ρΓβά&τη ίαάβ ΓθίβΓβηβ &ο ιιι&ηυ1)ία8 
ίηηυιη6Γ&1)ΐ1θ8 ουιη αιαοοίρϋβ, 
ΓϋΓβυβ &€ΐ Γθ^ί&αι αΓΐ)6αι ρβάθΐη Γβΐυΐίί ; 
αίςυβ οΙ> Γοοβοίοιη ηο1)ίΐ6ΐη νίοΙοΓίαιη 
πΐβ Ιπαοαρίιυχη οαβάία αρί^β β^ϋ. 
Ταιη ραΓΒΐΐ8, υθγθ νίχ ββ &ρβΓί6η1β, 
λάίαϋ 0«8&Γ Ρβ1&£^οηί8Β Ιβπίβ 
β1 ΤηύαΙΙοΓυιη ρηηοιρθίη ^^^υ^^υIη 
υΓβ8ίιη ίααρβίϋ, ηυί ουρβΓ απηκ 
800118 Ρ«οηΐΙ)υ8 ίη Ηοοααηοβ ιηονβΓ&Ι : 

€ ςαΕΓθ 6ΐ &ϋάθ1)&1 ΐΏΕηίΓβΒίο ζη&Γΐβ 

ουιη ηθ8(Γθ 0»8&γθ ρυ^ηαιη ηοη Γ68ρυβΓ6. 
ΥθΓυιη ραΐΓ&Ιο οαω Β&Γΐ)αΓί8 ρΓ»Ιιο, 
ΐΓορΙιβυιη ίη^οηβ Οββ&ρ ΡβρορΙ&νϋ. 
8βά ΑΓθ1ιί2αρ&ηυ8, νυΐ^ο Β&οο1ιίηυ8, 
Βίη^αΙβΡθ ουιη 6®9&ρ6 οορί&ιηβη 
8α80βρϊΙ, οα&ςηα ρΓΰάϋυβ ηιοιηΙΐΡΟΡυιη 
ΐΏοΙβ, β( Βρί&Γβο ραρ οοηϋΐΏ&ηο, 
Υθΐ £;ΐκιΐ8 6οΗ&ϋι 8υρ6Ρΐ>ίβη8 ίη Ο&νίΓΐβπι. 
Β&ρΐ3&ρυ8 ορ^ο πιαηίαίθηίαπι ^αΐββ. 
ορί ρρββίβηΐυιη 0»βαρί8, βη8θ ίραηςίΐ ; 
&! ιη&ηαπι Ι^αρΙ^ερι 6β8&ρ οοηΩ^ϋ, 
•υαιςυβ οοαια ΓορϋΙορ οορρβρίυιη, 
ρβΡίρ&ΙιίΙ νίνυιη &(1 ηο8ΐΓαοι οχβροϋυιη. 
Οα&Γ6 1)&ρΙ)&Γίοο άί88θ1υΙο &^(ηίοθ, 

]) Ηοιη&αί ύοηυο ΡβΓβραηΙ νίοίορϊ&ια:. 
Μ&ηαβί &(11ιυο ρυ^η» δΐιάορβαι ^βρβηβ, 
ηβοάυαι άβ Γ&οίβ ραΙνβΓβ άβΙβΡΒΟ, 
ϋΐίηο ίη Ρββοη&β Ιρ&ηβΐιιΐϋ βχβροίΐυιη 
ορίοαβη αΚηρυβ 8θθίβ(Αΐί8 1)β11ίθ8θ 
ςαΕαι οααι Τρ15&1Η8 οοηΐρ& ηο9 ίηίορ&ηΐ. 
Βρ£^ο ^ρ&^β^^ο ουιη οορϋ8 δανό, 
θ1 ΡΡ8ηοοο1ιορίυηιΖβ£[αιίηααιςυ6 υρ1)6ηι 
οοουρ&η8, &)^γο8 ςυ&ςυ&νβΡβυΒ να8ΐΒη8, 
ί11ίηο(ΐυ6 &1)(1υοϋ8 ρίορίιηίδ αιαοϋΒϋθ, 
ορίϋυβ &υοΙυ8 ρρββά&ςυο οηυ8ΐυ8, (54) Ββ ϊιι^οβ νοοαϋυΐί ηονϋ&Ιβ βί ιιιηΜκυϋ&Ιο 
^1Iη ιηοηηί ΙϋβΙΟΓβιη ν. 3875 ; υΙ)1 6ΐγ(ΏοΓϋ($ίαηι βοοαίυβ.ίη Ιηίορρρβί&ηάο 8υΓη : ηυηο (ατηβη πιίΐιί 
ρροΓβυβ νίάβΐυρ βρίΐΐιβίυιη &(]3βοϋνυιη ΓοΡΐϋυ(1ίηί8. 163 ΕΡΗΕ£Μ(Ι ΟΗΒΟΝΟα&ΑΡΗΙ 161 ΓονοΓβυβ 6ΐ ϋ(1 ίίηρβίϋ ΟιΟίτο^οΙΙ:!!, 
ηο]:>Ίΐ6ΐΏ α^βηβ ρβΓ υΓΐ>6Εα Ιηυηαρίιυιη, 
οαρίοβ ΤπΙ)&11θ8 Ιίυηηοβςυβ άαοβηβ 
βρίβηάίάίβ Ιοςίβ (ΙβοβηΙβΓ ιαάαΐοβ, 
ίοθίςηίβ ροηαρφ πιίηιιη ΟΓΟ&οαβαΙυαα. 
Βρθνί ίηΐ6Γν&1Ιο ίη υΓΐ)β άβιηοΓαΙαβ, 
ΓυΓβυβ ρβΒοηίυιη 1>6)1υαι ββΐ &ςΓ68808 

08Β9ΕΓ, βίδϋΓάίο&ΐη ΰΓΐ>61Ώ 118(106 νβπϋ, 

ί1)ί(]υθ ρ&εβιη 1ιο8(ϋ)α8 ββΐ 1&Γςϋυ8. 

ΙΙΙίηο ρΓοίβοΙαβ εοηΐΓλ Τπΐ^&ΐΐυπι βλίΓ&ρ&ηι, 

Ιιυηϋ ία ΐΙίηβΓβ Ι&οΙορθΓβ βχΙβΓΓοίΙ, 

υΐ οΙ)θϋίθηΐ6ΐη ΓβεβπΙ ίοαρβηο ; 

6( 810 Βνζ&ηΙΐυιη Γ6<)υζ νθηϋ 0φ8&γ• 

.8θά ν6Γ6 εΧΟΓίΟ, ίΙθΓυΠΙ 6^Γ688υ8 

αά Ρβίβ^οηίφ Ιογγ&β θβιηβΐ (ΓαηβΙυΙίΙ: 

ίϋίςυβ ίηΙβΠί^βηβ ιώοΗπ ίγΓ&ηοίάβιη, 

Ηυπηοβςυβ αά 1)6ΐ1υΐΏ βχβΙίπιυΙ&Γθ 

Οοοααοηυιη ΑπάΓΟπίουπι ΙυηοτβςβηΙοιη 

ΒΓβηϋζοΙ® ΙΙιβίΏα εΐ ΒβΙΙβ^Γ&άί, 

οίΟοίο βροΐί&ΐ, ο&ΐ6ηί5(}υβ οουβίοιη 

ιηΐΐϋΐ Β^ζ&ηϋυαι, ϋιίςαβ πα&ηά&Ι 

ςαααα 1υΙί88ίιηο οβΓΟβΓβ οαΒίοάίη. 

ΙηΙβΓΪιη ρπηο6ρ8 Ρκοηαιη, νίοΐ&ΐο 

ΐααάΒΓβ, (6ΓΓ&8 ίηοιΐΓ8&5&( οιηηθΒ 

ΒΓ&αίΙζοΙχΒ αίςυβ ΒβΠβ^Γλάΐ : 

60(1 6φ8&γ ρΓίΒ86η8 (Ι&ιπηυιη ρ6Γρθ88ί8 

Ιυΐϋ 8υρρ6ϋα8 ουιη νίαάίοϋδ : 

ιηοχ &ά ιηβίΓοροΗιη ρθάβοα ΓθΓβΓβϋ&Ι, 

οοιιιρο8ϋί8 ουηοΙΪ8 ίη οοΰίάβαΐβ ΓβΙιυβ. 

ΡοθΙβα (Γ&πδΙυΙΙΙ 1)β11υα) ίη ΟίΙίοί&ιη ; 

ρβΓνβοΙηβςυβ Α(1&η&ηι &1(ΐυβΤ&Γ8ηιη, 

ϊιαΓυΐΏ 0&8ΐβ1ΐΑ ίη3(8αΓ&νϋ γιΙθ, 

ςα® Εοαααηο ίιηρβηο ϋ1)ηοχί& βΓ&ηί, 

Βθά ηυρβΓ α ΤθΓΰ86 νβχ&Ια ΓυβΓ&ηΙ ; 

6ΐ ΑοΙίοεΙιΐαιη υδςυβ ρΓ0^Γβ8Βα8 68(, 

ίη ςυ&ιη ουιη 3υί3 ου8ΐθ(1ίΙ)υ8 ββΐ Γ606ρ1υ8 

βί οαιη νβχίΐΐίβ Γβςϋδ αΐ ίιηρβΓ&ΙΟΓ, 

βΰΤϋδΙδ ο1)νίΕΐη βχίΓΑ ροΓΐ&8 οίνΙ1)α8, 

βί(ΐαθ να1(1θ ^Ιοποδααι ουΓΐιη1ίΙ)υ8 

ίη£;Γβ88υ8 ροιηραιη ουιη ββοααάίβ ρίαυβίΐιυδ. 

ϋαακίϋβ ί^ί ιη&αθί ΜαηυθΙ ίιηρβΓ&ΙΟΓ 

ίη 1υ(]θΓυπι αςοηβ 08ΐ6α(1ίΐ οίνί1)α8 

να1ί(1(Β αα&ηυδ ορβΓα νίΓίΙία 

ΙιβΓοίυββ άί^οα ςβηβΓΟβΦίΐηβ Ιηάοΐίβ, 

οοπΙοΓυιη οβΓίαωίηίύυβ νίαοβηδ βςυίΐββ 

ΙΙαϋοοδ 1ι&9ΐ&Γυαι 1&α(ΐ6 ίηοίγίοβ. 

δΙο ΓοΓίϋυάίηίδ ίηάίοίΐΒ βάίίίδ 

αίςαβ ρΓυάβηΙίδ ίη ρπΒΐϋθ ρβΗΐίφ, 

δυίςυβ &(ία)ίΓ&(ίοηβ οοηοΙΙ&1&, 

Λά ΟοηβΙ&ηΙΙηί Γ6(ϋϋ υΓϋβιη ραΐηαπι. 

1(1601 οοηβοΓίβπ) Ιοη &1(]αβΐΗΐρβΓϋ 

(ΙυχβΓαΙ ΓοΓηια ίηβΙ^Ίαιη ραβΙίΕοι 

ΑηΙίοβ1ιί£ δ&ΐΓ&ρα ρΓοςη&Ι&ιη 

ΡβΙοΒίηο 6ςαίΐ6 βχ ϋαΙί& : 

ηβηιρο ςυία ρπιηαΐΏ ^οη^υςθIη αηιίβθΓ&Ι 

6χ Αίαπιααηίβ ^βηϋαπι ρπηοίρϋ)υ8. 

Α((]υ6 \ϊ3ΰο Ηϋίαδαιούί δΟΓίίΙα βυαΐ θχϋυκη. Α Κα•, ιταλινοπίΤ χρος βασιλίοα ιεόλιν, 

Κλ\ χατάγα*. Ορίαμβον ευνημον νόΧα 
Δοραζλώτους Τριβαλον>ς, Οι>ννο\>ς οίγων, 
Στολά; τιμοιλφεΐς εύφυώς ήσθη μένους 
4175 ΙΙομ7Γΐ[ν 6* υπεξαίροντας αυτών τ^ θέφ • 
Καιρόν δε βραχΰν ένδιατρίψας π<^λει 
Επιστρατεύει ϋαίοσιν αύθις αναξ. 
Και ιτρός Σαροιχήν άφιχνεΐται πόλιν, 
Κάχε; παρών τέθειχε συμβάσεις σφίσιν. 
4180 Χωρεί δ' έχεΐΟεν προς Τριβαλών σατράπην, 
Και τονδ' όδοΰ πά: έργον εντρομον δράσας, 
Πειθι^νιέν τε τφ χράτει των Αύσ<&νων 
ΙΙρός την βχσιλεύουσζν εΓσεισι π6λιν * 
^Ηρος δ' έπιλάμποντος εξεισι πάλιν, 
4185 ΚζΙ προς πεδία Πελαγονίας φθάνει * 
υ ΚάκεΤ οΐ2γνο«1>ς βασιλειώντα δ^λφ 

Ουννους τ' έπαλε ίφ οντά προς ζι^ουλχίαν 
Κομνηνόν Άνδρ^νιχον άρχοντα τότε 
Βρανιτζόβης θέματος χαι Βελλαγράδων, 
4190 *£παυσεν αρχής, χαι χαθείρξας εν πέδαις 
Δέσμιον άπέστειλεν έν Βυζαντίδι, 
Και φυλαχ^ δέδωχεν ασφαλέστατοι^. 
Και τηνιχαΰτα ϋαιόνων άρχηγέτης 
Σπονδάς λελυχώς χχτέδραμε χωρία 
4195 Βρανιτζόβης ξύμπαντα χαι Βελλεγράδων ' 
Τέως έπιστάς βασιλεύς χαχουμένοις, 
"Ημυνεν αύτοίς ώς έν παρουσίφ, 
Και προς βασιλεύουσαν άνθυποστρέφει, 
£ύ πράγματα θεις πάντα τα προς Ισπεραν * 
4200 Και λοιπόν έστράτευσε προς Κιλιχίαν - 
Εις "Αδαναν ουν χαι Ταρσόν άφιγμένος 
^ Και ταΤσδε τα πρόσοιχα θάλψας ώς δέον 

'Γπ/,κοα φρούρια *Ρωμα(ων χράτει 
Πάσχοντα χαχώς προς Τορούο^ (55) τφ τότε 
4205 Και μέχρι λαμπράς Αντιοχείας φθάνει, 
"Ής ένδον ε^σήλασε συν δορυφόροις 
Και παρασήμοις βασίΛίχοΤς ώς ^ράτωρ 
Διεχχυθέντων έχ πυλών οΐχητόρων 
Και σχευασάντων φιλότιμον οΐ λίαν 
4210 Ιίομπαίαν εισέλευσιν εύφημοι ς χρότοις. 
*Ενθα διάγων Μανουήλ αύτοχοάτωρ 
Έν παιδιάς δέδειχεν άγων ι σφίσιν 
'Ανδρείας ίργα χαι χιρός ^ωμαλέας, 
Έρωϊχ^ πρέποντα γενναίφ φύσει 
421 Κοντών άμίλλαις έχνιχήσας Ιππότας 
*Ιταλ'.ώτας αγέρωχους προς δόρυ. 
Ο Εύανδρίας ούτω δε δείξας τό σθένος 

Έμπειρίαν τε συνετήν τήν έν μάχαις 
Και θβ'^μΑ'Εος ξύμπαντας έμπλήσας άναξ 
4220 ΟΤκαδ' έπανέζευξε προς Κωνσταντίνου. 

Κοινωνόν ούτος του λέχους χαι του χράτους 
"Εγημε χάλλος εύπρεπεστάτην χόρην 
^Αντιοχείας σατράπου Θ^Τ^έρα 
Ιταλιώτου Οετεβίνου Ιπ πότου * 
4225 Πρώτη ν σύνευνον άποβαλών ^α^ατψ 
'Εξ Αλαμανών άρχιχών ούσαν γένους. 
Ταΰτα μεν ώδε συνέχυρσεν, ώς εφην • (55) Οβ ΤθΓα86 Απηοηίο Νίθ6ΐ&8 ΟΙιοηίαΐα Ηίβΐ. ιπ, 1. 
16δ 0Λ8ΛΚΒ5. ιοβ Κομνηνός Ανδρόνικος δ' έγχα0εΐ(3γμένος 
Δι* «ς πβρ Ιστ^ρησεν αΙτΙας λ<5γος, 
4230 Ε\ρκτης διβδράς μηχανή πολυτρόπψ 
Ε'.ς Γάλιτζαν εδρβμε 'Ρωσικήν πόλιν. 
Και τφ σχτραπεύοντι ταύτης ασμένως 
Δεχθείς, παρ' αύτψ πλείστον εμμένει χρόνον. 
Οΰτω δι ουνέδησεν αύτοΰ προς πόθον 
4235 Και φιλίαν σχέσιν τε σατράπην χρόνψ, 
Ώς συνεδρεύειν συναριστ^^ν σατράτττ^ 
Και τψδε συνέστιον άεί τυγχάνειν. 
"Ομως κρίνων όνειδος οίκεΐον κράτωρ 
Πρϋκεξαδέλφου τήν φ^γήν Ανδρόνικου 
4240 Άπ(5δρασίν τε κάπι της ξένης άλην 
ΈπιμελΙς τ(θη<Γΐν έργον και λ<5γον 
"Ωστ' άπολαβ&Τν τόνδε πατρίδα πάλιν • 
Και μάλλον οΤς ηγγελλε φήμτρ και τάδε 
"Οτι Σκυθικήν στρατιάν παροξύνει 
4245 Θράκης έπελΟεΤν Μακεδονίας δ'ροις. 
Εκείθεν ούκουν ευμενώς αύτο/ράτωρ 
ΐΚστεις παράσχων και λαβών έπανάγει 
Κομνηνδν *Ανδρίνικον προς νήν πατρίδα • 
Καθ' δν χρόνον Παίονες ήθετηκί5τες 
4250 *Ας προς κρατούντα συνέθεντο ξυμβάσεις, 
Χώραις έτπίλθον Αύσόνων παριστρίοις • 
Και 'Ρωμαϊκοΐς συμβαλόντες τάγμασι 
Νίκην άπηνέγκαντο και πλήθος σκύλων. 
Τοίνυν έπιστάς βασιλεύς τψ Ζευγμίνψ 
4255 Έλωκότι Παίοσιν άρτι βαρβάροις, 
Έττανασώζει καΐ πάλιν 'Ρωμαίδι 
Εύοουλ(α•.ς νίκας τε καί στρατηγίαις. 
Καΐ μην περιώνυμον έργον και τόδε 
Άναπέοανται του καλοΰ στεφηφόρου • 
4260 ϋολεις Άσιάτιδες εύχρηστοι βίψ 

Χλιαρά και Πέργαμος αλλαι τ' αυ πόλεις, 
*Ων τα πέριξ πάσχοντα Ώέρσαις βαρβά-οις 
Δηούμενά τε, πυρπολούμενά σφισι 
Κωμηδον ώς έχοντα τήν συνοικίαν, 
4265 "Αναξ περιέβαλε τείχεσιν τάδε • 
Και διαλαβών ςρρουρίοις άσφαλέσι 
Τδν χώρον, απάλλαξε Περσικής λύμης, 
Οίκητόρων ούτω δε πλήθουσι τάδε 
Και πασι κσλώς τοΤς κατά βίον βρίθει, 
4270 ΆγροΤς τε φυτώσΐ τε, χάρισι ξέναις. 
Φρούρια ταΰτα και πόλεις ειρημέναι 
'42ς των μεγάλων κατακρατεΤν άστέων. 
Ταΰτα μεν οΰτω συμβέβηκεν, ώς εφην • 
"Ορκους δε πάλιν συγχεάντων Ηαιόνων, 
4275 "Έξεισιν άναξ των βασιλείων δόμων, 

Και προς Σαρδικήν άφικνεΐται τήν πόλιν, 
Ου συμβαλεϊν τέτακτπ Τωμαίων ?λαις. 
Έπει δε συΊ•/ι^ρο\.στο παν στρατευμάτων 
Κρίσει στρατηγών βασιλεύς βουληφόρων, 
4280 Κοντοστέφανον Άνδρόνικον δεικνύει, 
"Ανδρ' άρεικόν, απτόητον έν μάχαις, 
Και τήν κατ' Ούγγρων άνατίθησι μάχην • 
*0ς παρολαβών 'Ρωμαϊκάς δυνάμεις 
Όρμ^ κατά σφών συν θεψ νίκης δόττ[ϊ • 
4285 Και δη περάσας Σάουβον "Ιστρον θ' άμα 
Τπεισέδυ Ζεύγμινον Αύσόνων πόλιν, Α Οοοαηθηαθ Αυΐβιη Ιι&Μίαβ ίη νίηοαίίβ 
οΐ) ]&πι η&ΓΓ&ίιΐ8 οαυβαβ ΑηάΓοηίουθ, 
ΥθΓβυίο &8ΐυ οείΓοβΓθ 8β ρΓΟΓίρίθηβ 
ίη Ααββίο&ιη οοηΓα§;ίΙ Ο&ϋΙζ&πι υΓΐ)θΠ), 
ί1)ίςαθ α 8&ΐΓ&ρ& ρΓοηο &ηίιηο βχοβρίαβ, 
1οη£;ο ρβΓΕη&οβϋ αρυά ίρβυαι ΙβιηροΓβ. 
Τ&η1& &υΐ6αι 8ίΙ)ί 3υηχϋ αΐ2ΐίοίΙί& 
6ΐ ςυο1ί(ϋ&ηί8 β&ΐΓ&ραιη οΩιοϋβ, 
υΐ ίΠί ββιηρβΓ ίη οοηνίοΐα &ά68Β6ΐ 
β]υ8ςυβ ιηβη8α αβδίθαβ ιιίβΓβΙυΓ. 

ΑΙ 0&8&Γ 8ίΙ)ί ρΓ0ΐ)Γ08&1Ώ 6Χί8ΐίΐη&Π3 

ΔηάΓοηίοί ίυ^^αιη ραΐΓϋθΙίβ 
βΐ ίη &Ηβηο 8θ1ο νβ^&ιη νίΐιιαα, 
οοθρίΐ ρυΙαΓβ (ΐυ& Γ&Ιίοηβ ρο936ΐ 
Ιιοιηίηβπι ίη ραίηαπη βυααι ΓβίΓ&ΙιβΓβ : 
η ρΓΦδβΓίίηα ςυία (ϋ(ίιΙ& Γαπια 6Γα( 
αΓΐη& δο^ΙΙι&Γαιη αΐ3 ίΐΐο οοιηαιονβΓΐ, 
ΜαοβάοηίίΒςυβ οΐ ΤΙίΓαοΐΐΒ &(1β886 βηϋ^αβ. 
Εγ^ο 1)βηίνο1α οΙ>]αΙα ίϊάβ 
0»8&Γ θ1 Γθοερία ίηνίοθο), ΓβάυχίΙ 
ΟοηαΐΏβηυπι ΑικΐΓοηίοαιη &<1 Ι&Γϋ^ ρα(Γίθ8. 
δυΐ) ίάβο) (θαιρυβ Ρβοηββ 6{Γγ&ο1& 
ςυ&ιη Μαηυβίί 8ροροη(ΐ6Γ&ηΙ βάθ, 
ηο3ΐΓ&8 &(1 ΙδίΓυοι ίηοαΓ8&1)&ηΙ (βΓΓαβ, 
βΐ ουιη Κοπιαηίθ οοη^Γβββί ιηί1ί1ϋ)α3 
τίοίοπία θ( 8ρο]ϋ8 ρΐαηηιίδ βαπί ροϋΐί. 
0υαιηοΙ)Γ6ΐη Οφθαγ Ζου^ιηίηαπι ρΓος^Γβθβπδ, 
ςααηι αΓΐ)θΐιι ηυρβΓ Ρβοηβδ οοουρ&νβΓ&ηΐ, 
ΓαΓ8ΐΐ3 ΗοΐΏ&ηο νίηάίβ&( ίαιρβπο 
νίοΙοΓίίβ β1 6οη8ί11ί3 6ΐ &Γ(β ϋβΠίοα. 
Ιηοίγίαιη &1ίαά βΐ Γ&παί^βΓ&Ιιιιη 
^ ρΓίΒοΙαπ Γβ§ί8 ορϋβ ΙηοΙαΓϋίΙ. 
υΓΐ)63 Αβίαΐΐοαβ υϋ1β8 Γβίρυ^ΗοΦ 
ΟΐιΙίαΓαΐΏ Ρβρ^&αΐϋΐΏ &1ί&8ςυθ αΐΐςαοί, 
(ςυ&Γυπι αββΓ οιίββΓβ ΡβΓβίβ 1ίΛΓΐ)απΒ 
οΙ^ηοχίυδ, ί^ηβ βΐ Γθγγο ν&8ΐ&1)α1υρ, 
ρΓορΙβΓβΕ (|ϋοθ ρα^ίίΐΐιη 1ιειΙ)ίΙ&Ι)βηΙϋΓ) 
ΧΏ(£ηίΙ)α8 θ£8αΓ οαηο(&8 οίπουιηοΐυθϋ : 
6( εοοατηυηίΙ&ΐΏ ναΙίάΐΒ ο&8ΐ€]Ιί5 
ρΓονίηοίαηα, άαιηηο ΡβΓβίοο ρΓθΙιί1)υϋ. 
8ίο &αΐ6ΐη βηίνϋ ίηοοΙ&Γυιη ηυΐΏβΓίι^, 
&ίο ααιρϋαΐα 8υηΙ νίνβηάί οοίηπιο(}& 
α^Γίδ, &Γΐ)0ΓΊΐ3υ3, ρ6Γβ^πηί8(ΐυ6 Ι)οηίδ, 
ϋΐ ΙίΦο οαδίβΐΐα ρΓΦίϋοΙκςυβ υΓϋβ8 
νβΐ ίρδί8 πιαςηίβ υΓΐ)ίΙ)υ8 αηϋβίβηΐ. 
Ηί8 ίΙ& (^βδΐίδ; ίηίβηπι Ρα}οηίΙ)υ3 
ϋ βάβαι ^υ^&1(^Iη άβηυο Γαηιρβηΐίΐ)^:*, 
ΓϋϋοΙα Γβ^Ια ρθΓ^ϋ ίιηρβΓ&ΙοΓ 
8&Γ(ϋοαιη υδςυβ ϋρΐ^βο], ςυο εοη(1ίοΙυδ 
ΚοΓΠ&ηιβ ΐ6^ίοηίΙ>υ8 οοηνβηΐυβ βΓαΙ. 
υΐ)ί αηίνβΓδ» οοηνβηΟΓυηΙοο,^ίοβ, 
(ίυευω ρΓυάοηΙίυαι €α?3εΐΓ άβ εοηβίΐίο 
ΑηάΓοηίουιη ΟΓΰ&Ι οοηίοδίβρίι&ηυπ), 
νίΓαπι αιανοΓίίϋΕη ρΓβΒίϋβ ίηνίοίαιυ, 
οίςυο ΐ36υυιη οοαιιηϋΐίΐ Ηυηςαποϋΐη. 
Ιβ Υ6Ρ0 αδδΟΓηρΙο βχβΓοίΙυ Ηοπα&ηο 
ρθΓ^Ι ίη ΙιοδΙθδ ουιη Οβο ρΓορίΙίο, 
ΐΓ&366ΐί8(ΐυ6 δΕΥΟ β1 ΙβΙγο ίΐυνϋβ 
ΐη^ΓβάίΙαΓ Ζβυςαιίηυιπ υΓΐ)θΐη ηοθίΓ&ιη ; ι 

1 167 ΒΡΗΒ^ΜΙΙ ΟΗΚΟΝΟαΚΑΡΗΙ 168 θί ουιη Ρβθοηίοίθ οοη^βββυβ 1β^ίθΏίΙ>υ9, 
βρίβηΰΐίάυαι βχ Ιιοβίβ ΐΓορΗββυιη τβΐυΐϋ; 
αίςυβ ίΐΐίηο νβηΗ ΟΓΠ&Ιυβ βάοΓεα 
αά 0Φ8&Γ6Π1 ςΌΐ ΙβΙαβ βυιη 6χ6βρΗ. 
Ραυίο ρθ3ί ί^ϋυΓ αά Γθ^αΐβιη υΓΐ>βιη 
Οββ&Γ ΓβνβΓβαβ ουιη νίοΐοη» ααοΙοΓβ 
άϋχΗ ΙηυιηρΙιυτη αρρηχηθ ιηΑ^ηίβουιη, 
οοηΓβΓίίθ ρίβηυιη βρβοΙ&ΙΟΓυιη 1αΓΐ)ί3 
ιηίΙίϋΙ)υ8 ο&ρΐίνΐβ &6 ιη&ηυΙ)ϋ8. 
Ν&Π1 ρΓΟΟβάβύαΙ &£Γ&ΐ3Γ6 οοαιροβϋα, 
(ΐυ&άη^& ΑΓ^βηΙο ααΓοςυβ βιορπαΐα, 
ηίνβί ςιι&αι (1υο6ΐ)&η( ο&ηάοπΒ βςυί. 

Ι1)ί ΙΟΟΛΠ ]ϋ88βΡ&1 ίΠίρβΓΛίΟΓ 

νίΓ^ίηί8 δΐΌ^υΒίΕπα ϋοίρβίΓδβ ίσιαβίηβιη, 
1)θ1Η νβΐυί 8θοίφ Ιαΐβίββςυβ. 
Ηβηο 86ςηθ1)αη1ιΐΓ Γβ^ϋ οο^ααΐί 
ρυΙοΙιβΓΠΐηβ βχοΓη&ϋ βυίδ ίη8ί^ηίΙ)υ8. 
Ββίηάβ Οββλτ Ώί ^ί^Α8 ΓθΓ(ί89ίιηυ8, 
νβΐ ροϋυβ οβυ 8ροη8υ8 αάνθοΐθηβ Ιΐιαί&ιηο, 
ΐΏαχίαιυ8 &άπιίΓ&ηάυ8 Ιαοβ ΓυϋΙαπΒ 
βςαϋ&η8 ρΓ00θ€ΐ6ΐ)&!^(ΐ60βη(6Γ ιιάαιοάααι : 
ρο8( ςυβίΏ ΟοηΙθ8ΐβρ1ι&ηα8 νίοΙθΓίθ8υ8 
Ιιγπιηϊθ α εαηοΐο βχβΓοίΙσ οβΙθύΓ&Ιυβ. 
Ροθίςυβιη &(1 Ιβιηρίυχη άβνβηβΓΌαΙ ιη&χίπιιιιη, 
ιΙΗε ίη^Γ689υ8 Οοβ&γ 1»Ιο &ηίιηο 
^Γ&ϋα8 β^ίΐ νίοΐοηββ αυοΙοΓΐ Οβο, 
β]α8ςαβ ]Ευ(1θ8 άίνϋβ Ηης;υ& άίχϋ; 
ίυαο 8θ &(1 Γβ^ίυιη οοοίυΐϋ ραΐαϋυιη. 
Ηίο Μ&ηυβί γθχ αίςυβ ροΓρ^γΓΟ^βηΐΙαβ 
θΐφΓβιηο Νυπιίηί ^Γ&ϋ&8 ρβΓ8θ1νϋ, 
8υ8θβρίο ΩΗο άβ ββοαηάίβ ηυρίϋβ : 
οϋ ςυθίΏ 1φΙΗί& ρΌΐ)Ηοί οοηνίνϋ 
οίνβδ ηηίν6Γ808 ορίρΑΓβ βχοορϋ; 
οΙίΑΓϋπιςυθ ΩΗυπι &ρρβ1(&νϋ Αΐβχίαοα. 
Ηβ^α&ηΐβ Μ&ηυβίβ, ςβαΐίδ ΥθηβΙ» 
οο1οηί& ςυ«(1&(η οίνίαιη ΙΙ&ΙοΓυιη 
Υθηβΐϋθ νβηϋ αά Γ6§;ί&ιη ιηβίΓοροΙίιη : 
ί][>ιηυβ ^βηαίηίβ &(]8θπρί& οίνί1)υ8, 
βχίη ίη οιηηββ 8ρ&Γ8& 68ΐ ρΓονίηοί&β 
Ηοπι&ηί ίχηρβηί, 1&υίθ8(]αβ 1Η68&υΓ08 
ορααι οοη§θ88ϋ β1 ροίβηΐί&αι αιηρΙ&ΐΏ, 
ιηοΐίοςυθ οα&^ίδ ΐηίβηάίΐ βυά&οί&ΧΏ. 
Νβο 8οΙυιη ηο$ΐΓθ ρορυΐο άίΓβ€ΐθΙ>&η1 
Υβηθϋ, 8β4 β(ϋο(& 8ρθΓηθ][>αη( τβ^ία, 
ηβςυβ ζηία&Γυιη Ι&ηςβΙ^ΕαΙυΓ ιηβΐυ. 
ΗοΓϋΐη 8υρθΓΐ>Ιβιη Ιι&υά άίιιϋυ8 6φ8&γ 
Γαΐυβ Γ6Γθη(1&ιη υίροΐβ ίη8&η&1)ί1βπι, 
ΗΗθΓ&8 Γ6^ί&8 ροΓ ρΓονίηοί&δ οιηηβθ 
Ηοαιιιηί ίιηρβΓϋ οΐ&ηουΐυιη άίΓηίβϋ, 
ςαοθ αί ο&ρβΓβηίυΓ Υβηβϋ ιη&ηά&1)αη1, 
6ί Γβ! ^βΓβηάβθ Ιβοιρυβ ρΓΦ8βηΙ)θ1)&η1. 
Εγ^^ο οοοάίο(& οβτϊΒ, άίθ3 Γυϋ, 
ςυ& 8υηί Γβαρββ ο&ρΐί Ι^&ϋηί οιηηθβ, 
ίιηρΓοΙ)! ιηοπ8 ροΒη&β υϋ ΙυβΓβηΙ. 
Τασιβη ςυί ΥβηβΙι υΓΐ)βιη Οοηβΐ&ηΐΐηί 
Ιυαο ίηοοΐ6ΐ)&η1, ΓββΙίηαηΙβΓ οιΠΏβθ 
οοηΒβ6η8& η&νθ νββρβΓίίηο ΙβηιροΓβ, 
νβΐ&ςυβ νβηΐίθ ηανίίβΓ ραηάβηΐβδ 
ίη βυαιη ρ&Ιτί&ιη ία^α άβνβηθηιηΐ : Α Και Παιοινχαΐς συμπλακείς Ιλαρχίαις, 

ΙίεριφανΙς τρόπαιον Ιστ^ καί νίκη ν • 
ΚάκκΤθεν άνέζευξεν ώς νικηφόρος, 

4290 Και βασιλεΐ δέδεκτο λ (αν ασμένως. 
Με0• ημέρας ο^ν τήν βασίλειον πόλιν 
"Αναξ πεφθακώς συν νίκης τταραιτίφ 
Κατήγαγ* Ορίαμβον Ικλαμπρον πάνυ, 
Στενούμενον πλήθει τε των θεωμένων 

4295 Των τ' αιχμαλώτων και σκύλων και λαφύρων. 
ΈγεΤτο γαρ τέτρωρον ευ ήρμοσμένον 
Άργύρεύνπως, ύπόχρυσον μετρίως, ' 
Ό γιονώδεις εΤλκον *ίπποι τήν Οέαν • 
Έφ* ου γε σεπτήν αναβιβάζει κράτωρ 

4300 Της μητρ άνανδρου Παρθένου τήν εΐκόνίι, 

Ώς συστρατήγου συμμάχου τ* άπροσμάχου • 
β Μετά δ1 λαμπροί και βασιλείψ γένει 

Κυδρούμενοι κάλλιστα καί ταίς άξίαις • 
Έπειθ* ό κρατών ώς γίγας Βριαρ($χειρ 

4305 *ΙΙ μάλλον εΙπεΤν νυμφίος γ* έκ παστάδος 
Κύδιστος Ί^ μέγιστος άστράττυων φάει 
Όχούμενος προηλΟεν εύπρεπώς άγαν • 
Με9* δν Κοντοστέφανος αίτιος νίκης, 
Ύμνούμενος ξύμπασι της στρατηγίας • 

4310 Μέγαν δΐ ναδν πεφΟακώς αυτοκράτωρ, 

Και τόνδ* ύπεισδυς ευχαριστεί προφρόνως 
Τψ νικοποιψ παντάνακτι Δεσπότη, 
Και τοΰδε λαμπρώς αινεσιν γλώσση φράσας 
ΈκεΤθεν ήκει πρ6ς βασιλείους δύμους. 

4315 Ούτος Μανουήλ πορφυρανΟής αύτάναξ 
θεψ χαριστιίριατών 6'λων θύει 
ρ Γεννϊξσας υΐόν έκ γάμων τών δευτέρων, 

Έφ' ψ Οαλίαις και καλαΐς πανδαισίαις 
Άστυπολίνας ε\στιακώς πλουσίως, 

4320 ΚέκΑηκεν Άλέξιον υΐέα φίλον. 

Τούτου κρατούντος και Βενετίκων γένος 
*Ανδρών ύπήρξεν Ιταλών αποικία 
Έκ Βενετίας εΙς βασιλίδα π<5λιν, 
Και τησδ' ένεργάφησαν άστοΤς γνησίοις, 

4325 Κάν τησδ* έφηπλώθησαν εις πασαν χθ^να 
Διασπαρέντες Αύσόνων κραταρχίας, 
^Ενημμένοι πλουτον δε βαθυν πραγμάτων, 
Αΰξην τε μακράν, αύθάδειάν τε πλέον, 
Ουκ Αυσονας -ίίγηντο δυσμενείς μόνον, 

4330 Άλλα βασιλείων γε και προσταγμάτων 
Και τών απειλών εΤχον άνεπιστρύφως 
Τήν σφών τολοιπδν ύπεροψίαν βναξ 
Ι) Οί^χουν φορητήν ούδ' ιάσιμον κρίνων, 

Γράμματα βασίλεια κατ* έπαρχίαν 

4335 'Ρωμαϊκήν πέπομφεν άπασαν λάθρα 
Κατάσχεσιν δηλούντα τών Βενετίκων, 
Χρόνο ν τε καθ* δ ν ταΰτα πραχθήναι δέον. 
"ίίριστ*) τοίνυν ήμερα προθεσμίας, 
Ές ένστασης πάς συνελήφθη Αατίνων 

4340 Της δυστροπίας εΙσπραχθέντες εύθύνας. 
Βενετίκων δ'σοι δε τήν Κωνσταντίνου 
Πόλιν κατφκουν άποδράσαντες τάχος 
Έπιβεβηκότες τε νηδς Ισπέρας 
ΤοΤο άνεμο ις λαίφη τε δόντες ώς δέον 

3445 *Λπι(1εσαν φεύγοντες ές σφών πατρίδα • 169 ^^Β3ΑΕΒ8. ΚαΙ σφδς μίν είχεν ή Ββνετ(α τ<5τ8• 
Μ<τα^ ^Ι μχχρον ηύτρεπιχ($τ6ς ατ^λον 
Ν;{σους Ιχάχουν έχπλέοντες ιύ^ρ^μως* 
Άλλ' άντ(πρωρος Αύσόνων σταλιις στάλος 
4350 υλου σφβκ^άπβΤρξε πβιρατιχου χοτι μάχης. 
Τοίνον άιτοστάντις γβ του δια μάχης 
'£χθρους χαχώς $ρ^ άμύνβσθαι τ' αυ στ^λψ, 
ΙΙρδς |5ηγβ συνέο&ντο της Σιχελίας 
Όρχια πιστά συμβάσεις τβ φιλίας. 
4355 *Ό γνους βασιλεύς ό 1^ρομηθευ^ Αύσόνων 
ΚβΙ τάς Ιπι λύμτ^'γε της *Ρωμ«{$ος 
Συμφωνίας σφω> εννοούμενος λυσαι 
*Ας [5ηγί συνέπραξαν αμύνης χάριν, 
Άνεζιχάχως, ευμενώς, εύμηχάνως 
4360 Προς Φΐλ(αν ε'ίλχυσεν βύτους την πάλαι. 
Άμνηστίαν δους των σφίσι πεπραγμένων* 
Πρ^ς δ' αΖ ίθη δ{$ωσιν αύτοΤς τά πάλαι* 
ΚαΙ σφων ^σων ειληφε τοπριν ούσ(αν 
Και τήνδε βασ(λειος Ιφρούρει στέγη, 
4365 Τοις Βενετίχοις άπέ$ωχε προφρ^νως 
Γενναίαν &ναζ ούτοσΐ πλούτων φύσιν, 
Όξύ^^οπ^ς τ' &ν έν μάχαις αντιπάλων, 
Δραστηριύς τε χαρτερ<$ψυχος λίαν, 
Και διενερ.γων δ* ΐαυτοΰ τάς μάχας, 
4370 Αφησαν *Ιππον ανέβα ινεν αύτίχα, 

ΚαΙ τής στρατιάς ήν προμαχών εύ^ύμως. 
"Έξεισι το(νυν χατά σουλτάνου πάλιν 
ΚβΕτατρέχοντος Τωμαΐχά χωρΤα, 
ΚαΙ γίνεται δή πρ&ς θέμα Δορυλέου, 
4375 Ένθα χρον(ζο»ν ^ άναχτίζει τύδε 
Τείχει τ* ^χυρφ χαι περιτείχφ ζένφ 
ΙΙεριβαλών ευ χατοχυρώσας 8* £μα* 
ΚαΙ δους φυλαχήν ώς ένην τψδ' ά{ίαν, 
Μέρων άπανίστατο των Δορυλέου* 
4880 Εφιστάται δε φρουρίφ τφ Σοοβλέφ* 
ΚαχεΤν' ομοίως άναχτίσας ώς δέον, 
ΚαΙ πάντα 0ε1ς εΰ, πρ6ς π^λιν δποστρέφει* 
Βραχύς εφεξής παρελήλυθε χρ6νος• 
ΚαΙ χαΟ* Ιαυχους βασιλεύς χαι σουλτάνος 
4385 ΊΤπέσμυχον πυρ έν σποδι^ χαρδίας 
Έναυσμα βραχί» μνησιχαχίας χ<5λου. 
Και τουτ* άνάψαι χατέσπευδον ε!ς φλ^γα* 
Έχάτερος γουν έγχαλών έχατέρφ, 
Υπήρχε σαφώς χα) διηπείλει μέγα• 
4390 *0 έν βασιλεύς τάς ύπούσας δυνάμεις 
Πάσας άθροίσας ώς ένήν πανταχόθεν 
*Αλλας τ* έπ* &λλαις συναγαγών ώς δέον 
Έξ Ιταλών τε χαΐ Σχυ0ών παριστρίων 
Και συγχροτήσας μυριάριΟμον στίφος 
4395 Άφανίαων ίιτειαι Περσιχ6ν φΰλον, 
ΚαΙ χατ^ρείψων 'ίχύνιον είςίδος. 
Προς δ' α{» γε Περαάναχτα χαθέξων βί^ 
ΚαΙ αομπατήσων, ώς {6ος, χατ' αύχένος* 
Άπάρας ούχοΰν έχ Βυζαντίου τάχο< 
4400 Μετά στρατιάς διά Φρυγίας μέσης 

ΕΙς Κώνας ήλθεν ευ π^λιν φχισμένην* 
Κάχεί^ν έξώρμηαεν εΙς ίρ\»μά τι 
'9 Μυριοκέφβλον -ήν χλήαις πάλαι, 
Άφ' οΐ&περ ε^σι{λαονεν εΜυ Περσίδος 

ΡαταοΙι. Οβ• ΟΧΙ^ΙΙΙ. 170 Α Βίοςυβ νβηβΐίίβ ίηίοπιη ιηαηδθΓαηί. 
ΜϋΙΙο ρο8ΐ Ιαπιβη ΟΓίϋηΛία οίαβδβ, 
ίΕοίΚ οϋΓβυ 5ηΓβ8ΐΛΐ)αηΙ ίηβυΐαβ : 
νβΓυιη ορροβίΐΕ Κοπαβηορϋΐη οίαεβίβ 
οοΙιί1)β5αΙ ί1Ιο8 & βυο ΙαίΓοοίηίο. 
Ου&Γθ (ϋιηί880 άβοβΓίαικΙί βΐυάίο 
ηβςαβ ^αIη 1ιο8ΐί ηανίύαβ ηοοβηίοβ, 
οαιη Γβ^β δίουΐο οοηνβηΐίοηβ ΓεοΙε 
βάβιη ^υΓ&(&Iη ρ&η^υηΐ βιηίοίΐίφ. 
ΟοβηίΙα Ρθ, 0«8αρ ίιηρβΓϋ Ιι^ΙοΓ, 
Λά ΗοπίΕηοΓααι άαιηηα οοη]υΓΑίαιη 
(ΐ6ΐί1)6Γ&νίΙ βοΙνβΓβ ΕίηίοίΙία 
ςυαιη 8ία<1ίο υΐϋοηίβ οαιη Γβ^β ρβρί^βΓβηΙ. 
Νβπαρβ ριιϋβηΙβΓ, οβΙΗάβ, 1)βηβνο1β 
Πΐθ8 οά νβΙβΓβιη ΐΓΛχίΙ ΛΐηίοίΙίβιη, 
ΓαοΙί Οϋ^α8ν^8 ίιηρβΓίίΐΕ νβηίιι. 

Β 1η8ϋρβρ ρηβοΕ ρπνιΐβ^ίβ ίαάυΐβίΐ : 
βΐ ςαίίΐςϋίά ΥθηβΙβ τβί ΟΛρΙυιη ΓϋβΓΕί 
βΐ ίο ςυβδίοηο 86ΓνΕΐ>ΕΐυΓ Γβ^ίο, 
Γ6(](]ί(ϋ( ϊρ8ί8 Εοίιηο ΙίΒβοΙθ. 
Ηίο Ιαπι β^^ίο ρπΒάίΙαβ ίηβ;βηίο 
ΟβίβΕΓ, Εά ρυ^αΑ8 εΙεοθγ ρΕοςβοάΕβ, 
βΓΏοΑχ, βηίζηο Ε(]η[ΐο(]υπι οοηβίΕηΙβ, 

β( ρβΓ 86 ίρ86 1>6]Ι& 6θηί]θίβη8, 

οΚ>ί ορυβ βΓΕί, 8ΐΕΐίιη βςυο ΐαβεβοδο 
ρηαια8 Ιη εοιθ 8(Γβηϋθ ρβΓ8ΐΕΐ)αΙ. 
ΙΙβΓηιη βτ^ο ρβΓ^ίΙ ίη 8α1ΐΕηϋπι 
Ε ςυο ΒοαίΕηβΒ χηουΓ8Α5ΑηίυΓ ΙβΓΓο, 
βΐ υβςυβ Εά ΙΙιβπΐΕ ρβρνβηϋ Οοιγίβί. 
ΙΙ)ί 8αΚ>8ί8ΐβη8 ϊηβίΕυΓΕνϋ υΓ&βιη 
ΥΕΐίάΙβ οαοΒΐιίΚ>ο8 χπίροςαβ υεΙΙο 
ε θί οίΓουιηροβΐΙο, οαιη ρΓορυ^πΕουΙίβ ; 
ίπαρο8ίΙοςο6 ί(]οοβο ρΓΦ8ί(ϋο 

βΧ β^ΓΟ ΒΟΓγΙβί 0Ε8ΐΓΕ ΠΙΟνίΙ, 

Είςυο 8υ1)Ιβο Εάίαϋ ΟΕδΙβΠο : 
ίρ8οςαο ρΕπΙβΓ ΕρΙβ οοιηπίϋηϋο, 
6( Γβΐίςυίβ (ϋ8ρο8ίΙΐ8» ε(1 υΓΐ)βπι ΓβάίΙ. 
8βά Ι)Γβνί Γ6(|υί68 ϊηΙβΓναΙΙο Γαϋ : 
ίηνίοβπα ςαίρρβ ΟββΕΓ βΐ 8υΗ&ηυ8 
ΐ£;η6ΐη Γονβ1)ΕηΙ 8υΙ) οοΓάίβ οίη6ΓίΙ)υ8, 
ίοαιίΐβιη ρΓοτηρΙυπι ιηβάίΐΕίβΒ υΐΐίοηίβ, 
Είςυο βΓυρΙαΓυαι ρΓθϋηυ8 ίη ΩΕΐηιιίΕΐη. 
ΙϋβΓ(|αβ βοΙΗοβΙ Εθου8Εΐ>ΕηΙ ίηνίοβοα 
ςοβΓβΙΐΕ πίΕηίΓββΙίβ ιηΐηίβςαβ ^ΓΕνί&υβ. 
ΟαΕΐηο1)Γθαι ΟβΒβΕΓ νίΓ68 πηίνβΓβΕβ 
οηάί(|υθ οοηίΓΕίιβηβ, 1ιί8ςυβ 8υρρ]βιηβηΐΕ 

Β εΗε ΕίςΟΟ εΗε, υΐ ρΕΓ ΘΓΕΙ, Ε(]<ΐ6α8 

θζ Ι(Εΐί8 Είςπο 8ογϋιί8 Εά ί8ΐΓυχη ρο8ίΙΐ8, 
οοη^Γθ^Είοςυβ ίηαυχηβΓΟ βχβΓοίΙυ, 
ΡθΓβίοΕίη ρβΓ£;ϋ οβυ (ΙβΙβίΌΓΟβ ι^οιιΐθπι, 
Ιοοαίαιηςυβ Ιιυιηί ρΓο$ΐΓΕΐυΓα8, 
6^υ8<Iι1β Γ6β;6ΐη ίηβυρβΓ ΟΕρίαΓαβ, 
υ( ρβάο βοΙΙαπ), (Ιβ οαοΓβ, οεΙοερθΙ. 
ΐ£[ϋαΓ ΓΕρΙίιη ρΓοΓοοίπΕ Βγζληϋο 

οαιη 8018 ΟΟρϋβ ΡΐίΓγ^ΙΕίη ρ8ΓίΓΕη8ίθΙ18, 

ΟΙιοηΕβ άθνβηίΐ θ1β£;Εηί6ΐη υΓΚ>βπι. 
ΠΗηο Εά ΟΕβίΓυηι ςηοάάΕπι ββί ρΓο^Γβ88υ8, 
εηί ηοπιβη νβΐυβ βΓΕί ΜγηοοορΙίΕίοη : 
οηάβ ρθΓνΕ8ϋ Ιο άίϋοηβοα ΡβΓβίοΕίη 

β ^"^ ^ ΕΡΗΒ^ΒΙΙΙΙ 

^ΐλ^«η9 •ά ιηΦαΐΑ ίαοΙ}Γϋ Ιοοηίί, 
^ι&ιη βχβτεϋα τ»1ί()ο, ίοΚίΒβΙιηο 
^1 ϋαιη βζρβΗϊβ ρηίΙίΛηάι <]θ€ίΙ>α5, 
^^ηβΓΪβ »1«Ιίοοβ« ρτΌάβαΙβν ιηβϋ«η8 
ΡΓορΐ6Γ ^αIηβο(« ιηαείιίαίβ οηπβίΑ 

βτιιη &Γΐί6οίΙ)θ8 βοίβ ίαβπηίΙ>09 

ιιβφΐβ ^Γβηάί Ι)6ΐ!ί ρβιίΐίβ. 

Νβο τβΓΟ βαΙίΑοοβ ηοη ϋο^βΙ>«1 εορίΑβ. 

Ιααο ^βα1ίΐ68 α€ΐ;6Γ8€ΐ>&1 βαρρβϋ», 

€ΐ άβΓβοβίοαβιη βίτβααβ &ρρ«η5α1. 

Τ&ιηβη ]6§&Ιθ8 ιηίΒίΙ λα ΟβκΑτβπι 

^οπ^^οIη Γφάαβ ςαί ιηβιηοηΓβηΙ, 

βάβαιςο6 ΓΑΐ&ιη 6886 ροβΙαίΑΓβη!. 

δβά βηΐιη ΐΓπίλ ίοΜίβη («ηβηβ 

8α1ΐ6αα8, 1θ€θ8 οοοαρΑΐ άίΓΒοίΙββ 

«Ιςαβ τΐΑΓοιη οίηι'άβΐ Απ^αβϋλβ, 

οΙααβοΓ&ιη οΠιη <]ίο(&ιη ΤζίΒήΙζβη, 

ρ6Γ ςοαιη Ηοιηβαιθ8 εαίπ Οκαγ6 βζβιείΐαβ 

^ΓβββαΓαβ 6Γ&1 Τ6ηΐ€α8 ΜγιΐοοβρΙιαΙο. 

Ιϋαο βαΙίΑΟΐιβ 8α•8 €ορίΑ8 ^ο^^^^^ι 

ΐηθΓ6 1>6ΓΐΜ1Γί60 161608 ία 10810119, 

«ι ι χηοχ <ΙοΙο86 Βοιη&]ΐθ8 Ιοτ6(1βΓβ(. 
ΕβΙ 6ϋΐ6ΐη Ιοοοβ αηιΐΐςαβ ρΓΧΓαρ(α3, 
Αη^αβΙαβ Τ6ΐ(ΐ6 6ΐ ρΐΌηα8 ίπιρβητΐοβ, 
ΤβπΕΓυβ ίηΓ6Πΐα8, €Ιι&Γοοϋ8 αιζηραν, 
νιιΙΗΒ άιίβ6ί1β8 (1α€6η8 ίη ΕηΓηιοΙοβ• 
ΙΙΙλρβο ί£;ι1αΓ ιη 6η^8ΐΐ68 6χβΓ€ίΙα, 
νβΙΚθβ ςυΐάβιη 6ΐ ΟΓάίηυιη ρηΒΓββΙί, 
ςυοίβ ρΓαοβάβοάί ΟΦίβηβ βυη άλΙ», 
ρπΒΐ6Γ6αηΐ68 8106 (Ιλίηπο Ιοουιη 
6ά 8ρ6ΐίθ86 Ιυϋ (ΙβνβηβΓοηΙ. 

ΑΙ ίΐηρβΓΕίΟΓ ίο βΧΐΓ6Π10 8210106, 
Ρ08ΐ ^8I^ 6Χ0Γ108 1081(1118 Β6γ[)8ΙΌ8 

Ι6ΐ8ςα6 Ιο ίρδοιη 86Χλΐ)α6 ^&^^6^ι65, 

0ΐρ0ΐ6 666Ην1 6Ζ ΟίΤΟςΟβ 1&ΐ6Γβ, 

060 ϋβΓ ρβηβςαί ί&6ίΐ6 ρο(6Γ8ΐ, 
1166 ρΓοροΐ86Γ6 6 ββοιβΐ ρβΗοοΙοιη : 
066 ςαΐ8ςυ&ιη αΐίςαίά α^βΐΌ ίη 6Χβπ»Ια 
ιηίΗ(6 άί^ουπι 8ΐΓ6οαοιηςα6 ροίοταΐ, 
6ΐΐΓΓί1)υ8, 1)θ1>υ8, ιη&ο1ιΐοί8ςοβ 1)6ΐ1ίοΪ89 

Έί^^βτΪΒ ΪΏΒΪΛΤ νΐ6αΐ ίπΐρ6(ϋ6θΙΪ1)08« 

Α ΙβΓ^ο αοΐβοα ΡβΓβίοαβ 6Χ6γοΊ(ο3 
ηίπι1>0Γυιη ίοβϋΐΓ ^αοοΙε εοι^ίοίβΟΒ 
ΒΓάυυιη ρΐΌΓβυβ ΓβάάβϋαΙ Γ6$Γβ88υθΒ• 
06(ΐ6ΐ)α( 61^0 1)08 ουπι 1}υΙ)ο1οο 8αο, 
οοιη 6ςαο βςαββ 6Χ8ρίΓΑΐ>&1 ιηίββΓΟ 
Ι>θΓ8αΓαιη (βΐίβ οοηβχοβ πιοΓίίΓβηΒ; 
&1(]ΐΐ6 ίυΓαι&ϋιη ε«(1θ1)&ο(υΓ οιαιΐ6§» 
ΐΕοςοααι 1)ΓυΙ&Γααι β^βχ 1)6ΐΙο&ΓαχΒ, 
βί οίΓουιηοΙαβί ίβηβϋ&αΙϋΓ οαοΰΐί 
ίπιρ6Γνϋ8 ίο ΓϋΓοίβ βΐ βίοβ 6χϋα : 
βί ρΐβοβ νΑΐΐ68 6Γ&αΙ οαά&νβηΐιαβ 
Γ&υο68ςιΐ6 ΙιίαοΙββ ιηοοϋικη 64 ς&τβΓη» : 
Γίτί ΟΓΟοΗβ ά66υΓΓ6ΐ)&αΙ, 1ΐ6υ 1 
ΐΏΧΒΪο 1>ΓαΙθΓυιο 1ιοιηίουιηςα6 Βαιι^υιαβ, 
ουοοίλ 6Γ8η1 ρίοολ ααΪΒβπ» 6ί £[θαιϋΐ)ΐιη• 
Α1ςιΐ6 Ιιβο Α6ΐ)ΑηΙ Οομαγο βρβοΐΑοΙβ 
ςα! 8υί8 οαϋλΐη Γθγγθ ορβπι ρο(6Γ&1• 
Οαίη 800(1010 1ρβ€ ογαΙ ίο (ϊΐβοηβιί&β ; €Η050αΒΑΡΒΐ 

Μδτι τζρ^κΐΛ^ ε5«•ε»<ι•3ς ^μαλέβς- 

Ζ-αΑματΛΖ ίΊή.^ηις, >9•>'>βχ»ς χαΐ α{>ν λ^γφ 
ΤΙς 3ΕβΛ* 4ίον ορ«Μ "/β^*^ ^χοζ^γίων 
4410 Ί μτ,γτ^άς $» εΤ'/ί χλ? 3ο«μ τεχν^τβς 

ΙΙρΑς έ>τ:«χ2ζ?2ζιν γ>:ρ£«ίυμ£νβν. 
4415 Πρέβ&ις 2* ο:^ϋ*ς «έ«οα«& χρ^ ^9(λ&«, 

ΈνεΙ δ* Ιώρχ 9υ2ΐοζ9»«ς άντ^νύτο'^^ 
Α?ρ«Ι χρο^ρΑχτας τουλτχνος δυ9χβ•ρίβίς 
]| 4420 Ι»ί τβ•>ς 7τεν«χο(»ς χτραχών χορ€τ>9(ριων• 
Κλΐί»ο:^:;«ς ή χέκλτ,το Τζι?ρ{τζΐ| «έλχι- 
Δι' ί ς ατζατίΛ 'Ρωμα'ιχή χβι γφ^ω^ 
'Ε^χιυδον έλΟεΙν ^ Μυριοχ«ορ4λο»* 
Ου χαραούβι σουλτάνος τές δυν«μ«ζ^ 

44» Αόχον χϊθίσϊς ώς Ιθο^ τοΧς Βφρέάρα;^, 
'ΐίς XV έι^'.τχέσωσι 'Ρωμαίοις δ6λ^. 
"Έατι Ι' ό χΜρος άχ^χρι^μνοΓ κίνχχχι 
Σ-κνος χομκδή 8υ99τ{β('ϋτ^ «η χΐέον, 
Ταεναρον 5δου χχι Χαρώνβι^ πέ5χ, 

4430 ΑύλΜν χροι(χων &ΜΓ»{ρ€ντογ εΙς τρί&ν. 
*Αψχ{ΐένι^ ουν «χρζ^ιχς δυαχ«ρ{ας, 
ΣτρχΓΕυμχ» μ^ χ»! λοχχγοί τχγμά««ι»ν 
Οίς ίν «^οάγκν ηρχςιάς τβτχγμένον 
Διβχδρχμέτης ά«34»&ς νκκζη «Τ^χο», 
ς 4435 Β?ς χλχτος ^(«λίβΟιιαχν ξξ«• χι>4υιιβ>• 
'Αγχοΰ 0^ ιφ#κ«ιρ χ^μμ ούρχγία^ 
ΈχειβΜσ^νΜ» έ| έ»έν$ρ«ς ΕβρβάρΐΜ, 
Βέλη τ' έ«• χύτον «|Ηέν(«Μ χ*} λί9ον< 
Ός χχτ^ χροηΜ»ς έξ ^χχτέρου μέρο»ς 

4440 σ:χ ίχει ^^^ τ^ 4»• «οφιένιιι, 

Άλλ' οο8« «άλιν 4χ •νρβ|ΐΜς Ίκ |ρΜΐ4 
Γβννχίον ήδύνχνο μ«χ^ ΐφέ««ν. 
Βοών, «μ4«»ν, τιΐ)^φ|»έχ«ιΜ 4ργ^ν«{ν, 
4445 'Ος άντ(φρ«γμβ| ^ς 4δοδ χροκΑΐμένΜν^ 
Κ»1 χατά νώτο« Ιΐ8ρ«ΐ]ν^ ^4λτ^| ,^,^ 
Βιλΰν νιφ^ξχς όγΜίΐΝΐ μι^£«ν 
Π<ιλινδρ4μ3|«ιν χ«λ•ΐ(ήν {£ρ«ι χβ^η». 
'Εχιχη το(νυν βοΰς £μα βο^λο^ 
4450 Ίχχβυς αο>ι Ίχχιι» βοναχέψ^χον β[φ 
V 'Βν ΙΙκρ9ΐ3^ βλιΐμχ^ι θα>Νη«}^ρ<|ΐ^ 

Και χάντβς έα^^άττοντο χχτο^ χλΐ|^9< 
Ός αγέλη τις Ορ^μμ^ς^, φ«ο Ι «λ<&γ«ινΐ, 
ΚαΙ χάντκ Μ^ίρ^ντο Φ>γχοιλεΐφμέν•( 
4455 '£ν δυσχορκύτιρ 8υ ο< Α ιΐ |ΐ τ» χ••ρ(φ* 
Τών ¥«χριμβι(«Μ Μμιένον ^ χοιλά&ς 
Τέ>»η τ• κχΐ σι{ρ«γγ«ς 6χ^ρχ<η «λέ«• 
Προυββκνον, νΓμοι, ^ύαχβς λύτρων Ιίλακ 
Έξ άλ<^(ον αίμχτος, έχ ^'ήνν €ρα, 
4460 Κλ\ ηάντα μΜτά συμφοράς Ι^ν χχέ γ<$Α)ν« 
ΚαΙ ταΐη' έδραηο χράχ<ιρ«ς ^«{ορκ^νοι; 
ΚαΙ συμχαρ^ος, μή οΐ^ένοντος <* άμιόνκιν 
Έν χρ^ δΐ μίλλον χινδ^γον ικφοΝ^το^ 172 173 (Μ&ΒΑΒΒ3, 174 Μόλις μ£τά τραύματα τφ θ£ου σΟένει 
4465 "Ομως δι«δρ»ς τάς λαβάς των Βαρβάρων 
θϊοτΐ 9'^νάρσει Χ9Ει χρατ«ι^ δυνάμει 
Σκιάν ύπελΟών 6 χρβτάρχτ^ς άχράδος, 
Ίσγ\ί^ ΗβμονΦκν άνεχτατο μ£τρ{ως^ 
Πρλς δ' αΰ Ιβυτδν ώς ένην άναψύχ(ον 
4470 Μή (τώμδίτος <ρίλ«κ«, μή δορΐίφ($ρον 
Έχων τ^ίνείπώτά γ* τψ τηνικέδε• 
Ούτω δ' ίχοντίΐ χατιδών τι Ικπέων 
'Ρωμαιιε^ς φάλτσος έσι{μου γένους 
Της συμ^ρα^ ψχτ^φεν αΰτ6ν της τίτ» *> 
4475 *00(ν ΐΕρο3«λ^ν ασμένως στ•ψη«ρ^ρφ 
Διορχανεΐν ήρ«1το τά χατ» σΟίνο^ι 
Και τ^ ι»^«λ) χυν4ην Φλνηρμ^χμ 
Τής έν χ(φαλ{ «α(ραχλ(«αα«ν Ιδρα;ς| 
ΚαΙ συμμοιχος δ' ήν της έν^στώβη^ '^ΪΛί* 
448") Τούτοκ βαβιλιυς εΙς χείρα λαβών δ^υ 
Πέρβα^ Ικ' αύτ^ν «ίαρ&οντας άιτλ^ους 
ΚαΙ ^νδ* ΙλεΧν ακκύδοντα^ ή χαΐ χτιννύκιιι 
Άιιώαατο α^^ τ^ ββαυ νυμμαχί^τ 
Κ«1 διαιη{ρβ( τνιι ίπι^ντων &να« 
4485 Άλλον τι «&λι« Ινηάγης ιςτ^^ιμι ((^&< 
Μετ* ο» «»λυ δλ '^&ν &πλιτ&ν Λυα^νιβν 
Ι1(ρΙ χρατνυντα ^ναλιαΟέντ^ν δ^χα« 
Συν τοΧαδλ την (μιεροσθβν '^νυΜ τρίβον 
ΤοΧς φΜαααι '^άγμβισ» •ι»μ|λ((αΛ Ιίλΐιΐν * 
4490 ΙΙρΙν II δι χοΜΊΛ 9ΐλ|ΜΒ<9«Τν, 6«' έχρ4$αι 
Έ«ιτ^¥ Μι^χ^^ ώς εΓχικ χρ(Η4»ρ ' 
ΠΙρσης δ' Ιιαλοών 87λ««ν α^^ ^ν(•<# 
*0 δ* Α χ«^λη4 Χ9«ΐΜ•γ»ώγ ΐΜιρΙαν 
Δορς(τ&οι» τμήματι τφ μΜ^ χ^ρβκ 
4495 Τούτον 6ίαν««9ΐ ΧΑναβο^λών %1ς χΟ^να^ 
"Εαφαι». Ά τ4γ{Μ(^ χ^ιρ^νως λ(^ 
*Οαα•(& α\ι^ρςίχλ$ιαχ9 «^ ^^^^«^ί»)^» 
Και πλην ^ίγων πάντα χαχω< 4^8^^ * 
Βΐ γάρ «αρ^λ^ν χα2 ^ραγγβι νην μ^αν^ 
^00 Άλλα γι λοινφς «^ |νηι &ΐιχδύινχλ 
Άχινδίνιας Η '^^ ταφρώδιις χαΐλάδας^ι 
Περαων ίφΜτι&τανι γ> ταΐς δ(•ξ^δαι^ * 
Προς τοΤαδ* Μ(ι 9η»ύααντο« 4«4μ«» 141^ 
Κα2 (|Ιν« βαθ<.Τάν γ» «9ραχ$ιμένην 
4505 'Κχ ΐη< ψαμμώδου^ άν40ΐί»χ<)*ντο€ ρΐ(φ 
Δ&ινως τ* ^ιΐα^ρέρονταί ιΐ^ (ίψ^ μ4γ• 
ΚαΙ ν<ί3β«« δρ&ν'ςοφ 4τΡ9χν(4 ιτ^ν ήμ(ρ«»» 
'Ρι^ΙΜΤΤχαΙ γ4λβιγγ»4[ (Ι^ δΐ ^ρ^ρω^ 
Φυρδι^ν ίνα|/ιιξ ^^πλρρνίααι «ρ&ς μ^Χ^Ι* 
4510 Έν νιιχτομαχίφ χαιθ^ χαΐ τφ 9χ<^%^^ 
*Βχα«•ν^ ίκέαφα'ςταγ Ιλλήλο^ (^*^« 
Μη^Ιν Ικηφίνοντι^ 1|ά$λ<φ(ας * 
Έπηγ• φίλ^ς «^ ({^< χα^ο^ φ(λου^ 
Και Βάρβαροι; &* {«φαβκ τλν α^μ^Ηη(« 
4515 'ϋς έντ(μαχ«ν δυαμ^ν^» χαχ#ργ4!ΐΐ|ν ^ 
Όστ' 4|ΒχιΚίκ γ4ρ«ΥΥ« κϋΐλίίΗα» ΐά}|«^ 
*0ς '^ις ^λ{πω¥ Ιγηαα χα'ΐ' βίλον λ^^ (16), 
7$ν νΐ9ί;ρ4μ#(«ιν ιτηι>μΑτ«»ν καΐ (Ι6>μ4ν«η 
Των *Ρ«»μβίΤχ«ιν 4ναμιξ »α1 Βαρβάρων^ ^ η&Γη ροδΙ αοοβρία νΰ1οορ&» Οβο ίανοηΐβ, 
νίζ ΒαΓΐ)αΓ0Γυιιι ηαααίϋυδ θίαρβαβ, 
ΟβΙ ρΓοΓβοΙο αυχίΐίο βΐ ΐΏ8£(οα ορβ^ 
ρίΗ βί1ν68ΐη8 υιη])ΓΑΐιι ίεορβΓαΙορ 
8υΙ)ί11, ί688β8 ΓθΓθοίΙςοβ νίΓ08, 
8θ1υ8, υ1 ροΙβΓ&ί 8θι»θΙ ΓβΓοοίίΐ&α», 
0Γΐ}&1α8 οιηηί οοτροη» οαβίοάβ, 
ηηΐΐο ουίΏ αππίβ ηϋίΐθ ρρφββηΐβ. 
8ίο βοΐίΐ&ηαπλ οοοβρίολίυβ ςυί(]8ΐη 
θΧ6ΓθίΐΌ8 Κοηα&οί ^^Γβ^αηαβ 6(ΐιΐ68, 
&ββΓ5ί οα8υ8 πιΐ8βποοΓ(ϋ& ΐΛοΙαβ 

8(1 ΟΰβΑΓΟΟα α06688ϋ ρΓΟΙΟρΙύ 8010)0, 

ορθΐΩ(|υ6 ΓβΓΓβ ρρο νίήΒιιβ ε<βρίΙ : 
αίςυβ ίΙΙί ιη ο&ρϋβ ^αΙβΑΐη εοαιροβηΗ 
ςη» ο&ρΙ(&Η8 ρΓθΙιϋ}6ΡβΙ νοΙαβΓα, 
^ ρΓΑ86η1ί8ςΰο 8001118 ΓοΓίυη» βάβηιί* 
Ηι:^α8 οοηοβίλ ίοαροΓαΙΟΓ Ι&ικ^οα 

ρ1ΐΐηΠ108 ΡΘΓ8Μ «ΟΑΐτα 80 ΓΙΙβΙΐΐ68» 

υΐ νβΐ ο&ρΐίνηιη άυεβΓβαΙ γβΐ οοθί(1•ΓβηΙ» 
Γβρυΐίΐ 003068 ΝηηιίηΙβ αυχίΐίο ι 
βίςυβ υηυππ ςηίάθΐη ιρββ ίηιιοηΙθΕη &(1ι(^ 
αΐίαοα βίιηίΙϋβΓ βςυβα βη80 οβοίάίΙ. 
Ρ&ηΐο ροβΐ οϊροα ΟνκΑΡβιη μέοαΙι 
(Ιβοβιη άβ ηο8ΐΓθ οχθΡοΗ» λάδϋίβριιηΐρ 
ουαι ςυίΙ)α8 1(βρ Γθ1ί(]ααιη οοορΗ ρροιοςκί, 
ρΓ(Βνϋ8 οοο]αΒ8ί «υρίοαβ 0Γΐ1ίηίΙ)ΐΐ8. 
8β(] ΙίΦο ρπυεςυλοα ΟβΡβοΙ, 8(ςυβ £ι«88Ρ 

8θΙα8 8ΙΐΙ) ρίΓΟ Α(11ΐυθ 86 Ρβ&0ΘΡ6ΐ| 

ΡθΓ8β8 8εουΓΡ6θ8 !ιιΐ0• 1τ»1ιοΙ&( Ιορο; 
86(1 ίοαρβΓ&Ιορ Ρ•Ρ8ΐΒ ο«ραΙ ίοΐα 
χηοΓίαΙί νυ1η6Ρ&νίΙ ^(ΐβίβθ ίΡΑ^αιίοο, 
^ βυιηςοθ 6ΖΑηίιηα1αιχι «(ατ^νϋ Ι^ααιΙ^ 

Εγ^Ο Πΐί86ΓΗΒΙ• (Μάο ΙλίΜΡΑνί^ 

ίη ί11ί8 ΓαΓεί8 ΰ1&β8α8 θχ«ρβϋιΐ8, 
ρ&υοίβςαο οχεβρίίβ» ροτίβΓυΒί οιιη•ϋ« 
Ν&ΐΩ 6ΐ8ί αηΓπαοΙιιαι αΕηΐΒ (ΡλοβίβΡΑκΙ, 
αάΙΐΌΟ βαριτβηΐΒΐ &ά βναιίβικίβοι 
οοαηο ροΗοαΙαχΕί ββχ ρροΓαηιΙβΒ τ&Ι)••, 
ςτίΑηιιη ΡβΓ8» οΙ>8ί(ΐ6ΐϊαη1 βχϋι»* 
ΡΓΑίθΓβα ν&Ιίάοβ 8ρίρ&ϊι*ί ν•ηίθ8« 
ςυί οίΓοαωίοοΙυολ ριιΙνβΓοαι ηαιιΚαιιι 

βΧ &Γ6ηθ80 ΒΟΐο ΘΙ»8ΐθ1Ι•θ8 

ΙαΙβ 8ρ&Γ96ΐ)&( 6ΐιιη ιι»ο1β8ΐο 1αΓΐ»ίη• 
θίβιηςυβ ηοοίί» ϊεαΙαγ 8Γί1οίβΙ>&(• 
Ου&Γο Ηοοααοϋβ αιίΐ68 οοβ8 ]»&ρ1μρ# 
ΙααιυΙίβΗο οβαβίοΐα πιίβΙαΒ 
1) Ιαηςΰ&ιη ίη ηοοΙ» ρυβη&αι οοη•θΓ«^Ι 2 
οβι]6ΐ>8η( ίονιοβηι ολ ίιι§^1»1»Βΐ» 
ηυΐΐυιη άιβοΗπιΟΒ ρλϋβΒίβ ΙοηροτΑ. 

8ίθ ΘΓ^Ο &ΐηΙθ»8 ΜΒΙΟΟΒΑ ίθΗθίΜΐ^ 

ΒαΓΐ)&ηΐ8 οοοί^ΙβΙ>β1 ^βοϋΐοο βνιιιιι 
(ΐυ&8ί βίΜ 8ΐάτοΡ8&ΡΪιΐΕη 8ΐ ιη^Ιββοιιιιι• 
8ίο υαΙΗβ ΜίββΡβϋι» οοαιρ)6ΐ»&λυΓ, 
όΙ ςαίάαιη όίοϋ οοαίαίαβ Ιοβϋβ 
ΒΟΡίρΙοΓ ΙιίδίοΓίΦ, ιικΜ4ιιί8 οθτροήΐΗία 
Ηοηα&ηορυια ρνϋθτ «ο Βαρίκιροραη^ (56) 8!οθ άο1>ίο <ίθ8ί{;ρ&1 Ερίιρβηίαβ Νίοβίο 61ιο• 
ηΐΑίο ΙιχβΙοΗαΐΏ Ιίΐ). νΐ| 3^ υ1)ί Ιιβο ιρ8& ρ&Ρΐίιη 
τθγ1>« ΙβςνίιΙΟΓ. 86 αιιΙθιιχ ΐηΐ6ΡΑΐΐ886 ΡβΙΚίβ ^68ϋ8 Μ&θυ6ϋ8 (]:Φ8ΙΙΓί8, &ϋ }ρ8θ Νΐ66ΐ88 1» ΒίβΙΟΓΙβ 
ρΓΟ(ΒΙΏίθ• 175 ΒΡΗΚ^ΜΙΙ ουιη ίηΙΟΓίβοϋβ ν&Γίίβ αηιχηβϋ^υβ, 
βςοίβ &ο 1)θΙ>α8, ββίοΐβ, ιηπΙαΙουΒ, 
ςυ&βί ίη οοιηιηυηί οοικϋΐίβ δβρυΙοΓΟ. 
Ιιηο 6Γαί Ιιοιηίηυιη οοθπιβίβηυιη, 
81 Γιΐ8 ί(α Ιοςυί, &άιηί8ΐίβ 1>6ΐ1υί8. 
Ηοσιαηί 8&ηβ ρβηβΓυηΙ ρΐυηοαί, 
ςαοΒ ίηΙβΓ ίηςβαβ Γύςίοε βϋΓρίβ ηυααβΓυβ. 
ΑΙςυβ Ιιχο ΐΗΐβιη 1)&1)θβΓαηί βιίΐυιη. 
ΙιηρθΓ&ΙΟΓ ααΐβππ άυιη οοηαΙιΐΓ α886(ΐυί 
1ΰ^ίοηβ8 8υα9, α( ^Ίχί, ρΓΦ0β(36ηΐ68, 
& ΤυΓ0ΐ3 νβΙ&ϋ&ΙοΓ υΐΐβπυβ ρΓΟ^Γβάί, 
060 αοβΓΥ&Ιίβ ιηίηυβ ο&ιίανβπϋυβ. 
Τ&ΐΏθη άίΠΙοΊΙββ β1υοΙαΙα8 Ιοοοβ, 
ηβο ΙΟΓΓΟηΙβ 8υρ6Γ8ΐο ίΐυνίο, 
εΗο βΐ &(1]υη6ΐο Ηοηα&ηοηιιη ς1ο1)θ, 
νί&ιη, υΐ ροΙβΓβί, &1)Βθ1νβΙ)&1 Γβΐίςο&ιη. 
Ουοιη ΐΓ&αββυηΙβιη οοηδρίοαία ρΙι&Ι&ηχ 
ΑΓαΙουιη βςυίίαπι 8ρ1θη(1ί<1θ 0Γη&(0Γυπι, 
ΓϋίΙ ίο ίρ8υιη νίοίβηΐο ουρβα 
οί (|υ&3ί ρΓβάα ροϋποΙΟΓ Πΐίοο. 
Ιβ νβΓΟ Ιΐ0Γΐα1ϋ8 αοίαιοβ βυοΓυα:! 
1>αΓΐ)ΑΓίουπι ιοαοίρυΐυιη \ΊοΜ Γαοίΐβ. 
Ραυίαϋαι &υΐ6αι ΙβοΙβςαβ ργο£;γ6()ϊθο8 
χηοάο ΟΓΟθοΙλ ρυ^ηα (1βο6Γΐ&ο8, 
ιηοάο βϋαΐΏ Ιιοβίβ ΗΙ)6γ, αά βχΐΓβηιιιαι 
πι&§^αο ουιη ς&οάίο &(1 8008 ροΓνβαϋ : 
ηαί ςυΐάβαι ηίΐιίΐ ^Γ&νίο8 (1οΐ6ΐ>&οΙ, 
ςα&ιη ςοί& οααι ίρ8ί8 ηοη αάββββΐ ΟββΑΓ, 
βαιηαιοςοβ 6ηα1 ιηθ!ο βοΗίοίϋ. 
ΑηΙβ ςο&ΐΏ λοίβιο ιηϊβοβΓβΙαΓ βαίβ 
Μ&ουβί ΓΪνοβ άβοοΓΓ«ηΙβ8 ηαοΐοβ 
&ςοΑ ΐ6ν&Γ6 όβροροβοϋ 8ϋίιη : 
ουιηςαβ βί ςυί8ρίΒαι «ςυβοα ο1)Ιυΐί88θ(, 
Ιιαο βυαιιηίβ 1&1)η8 ΙβνϋβΓ ςο8ΐ&1ιι, 
8ΐ&1)ηι 6Ζ οΓβ ΡβΗςοαπα ρΓθ)βοϋ, 
οβυ 81 ροΐαβ ίΐΐβ ηοο άββοβηάοΓβΙ 
&<1 ίιηοιη βίοπιποΐιαιη ΓβηϊΙβοίθ (Β8ορΙ)8ςο. 
Μοχ υ5ϊ &£;αονϋ ΙίαοΙααι &ςυ&πι ΙαΙ>ο, 
ίηςβιηοίΐ, 8ΊΜ ΙΐΑοά ρ1&βυί886 ιϋοβο8 
αςοαιη €ΙΐΓί8ϋ&οο ΒΑη^^υιοβ ίοΒά&Ι&π). 
Τοιη ςυιάβιη ρρβ86η8 ίοαροΓίοουβ, &υά&χ; 
ίηιροά6θ8 1>1&ΙβΓ0 βί Ηοςαα ίοΙβη)ρβΓ&θ8, 
δθπιβΐ οονβΐΐοβ οοονΐοίβη 8θ1ίΙυ8, 
81*0 οΐιήβίο Οοιηίοί οοβρϋ πααΙβάίοβΓβ : 
Ηαυά ηοηβ ρηηααιη, 8θά αοΙθ& ββρο, 
ρίβηαζη ογδΙογα ΟΙιήΒΐίβηοΓοιη Β&ο§^αιαο 
ΜϋίδΙί, 8ηΙ><1ϋθ8 άϊνβχαοβ ρορο1θ8, 
οα&ίυΓΟΒ νβίαΐί ταοοαιοΒ οοααρηιηίίαΓ, 
ρβΓ ΐΓίΙ>α1θΓυπι ^Γ&νίοοι οχ&οΐίοηββ 
ροΐ&οβ ΙΙΙοΓοιη &1>οα(1&οΐ6Γ 8&η£;οίηβηι• 
ΤυΙίΙ ρ&ϋβοΙβΓ 0β8&Γ Ιιαοο ν68&ηΐ8ΐη, 
ηβο οοοΙγ» ςαΙάβοα ςυίάςα&πα ποοΒδΐΙανϋ 
οιίΐίβ ιηοηαΓοΙι•^ ηβο ίηΓΓ6η(]υϋ (1βο11Κ>θ8. 
ΙΙβΓοιη ΟϋδβαΓ άοχη νίάβΓβί βαοοαίοβ 
ρο1>Ποί ααηαιηί οαβίοάββ άΐηρί 
& ρθΓββςαβηϋαιη Β«ΓΚ>ιΐΓ0Γ0ΐη ίκορβίο, 
βίςαβ αά Ιαΐβίααι ΙιοΓί&ΓβίοΓ βυοβ, 
ηβιηρβ υΐ &1ίβη& ρυΐ8& νί ββΓν&Γοηί 
ΓοΙυπιπι ίρβίβ αΙΠβιη ρβουηίαιη : ΟΗΗΟΝΟαΗΑΡΗΙ 

Α ^20 Και θνησιμα^ον παντο^απών &λόγων, 
"Ιππων, βοών, δνων τε σίιν ήμι^νοις, 
Τάφον τε κοινον τοις δλοις χρηματίσαι, 
Μάλλον πολυάνδριον, β! χρεών φάναι, 
Έκ γηγενών πάμμιχτον άλογων 0* δμα. 
4525 Πεικτώχασι πλείους δΐ 'Ρωμαίων μάχη 
Καΐ τώνδε πλε(οΰς του βασιλείου γένους, 
Κα^ ταύτα μίν πέπραχτο τένδε τ^ν τρόπον * 
Ό δ* αυτοκράτωρ, ώς Ιφην, άπειγμένος 
"Ιλαις συνελΟεΤν ταΤς προηγησαμ^ναις, 
4530 Τούρκοις πορείας εΓργεται της εις πρόσω, 
ΟύδΙν δι μείον και κολωνοΤς πτωμάτων 
Όμως διελΒών δυσπ6ρους μόλις τόπους 
ΚαΙ τον παρα^(3εοντα χειμά(&(3ου ^όον 
Κα2 στίφος £λλο 'Ρωμαϊκ^ν άλίσας 
β 4535 Ώς εΓχε, διήνυτε την προκειμένην • 
Όν παρ ιόντα βαρβαρική τις φάλαγξ 
'Ίπποις 6πλισμοΤς έκπρεπης *Α(&{3αβίοις 
*ίδουσ*, έπ* αι^ιόν Ιμμανως πως συνέθει, 
'ύς Βήραμα σπεύδουσα τόνδ* έλεΤν τάχα. 
4540 Ό δ' ά|&^ενώσας των συνόντων τάς φρένας 
Όδοστάτας -ζττησε |3$στα Βαρβάρους. 
Κατά βραχύ δΐ συμπροΐών κχΐ βάδην 
Νυν μίν νόμφ μάχης τε καΐ μεθ' αιμάτων, 
Ένιαχου δΐ και μάχης πάλιν δίχα 
4545 "Γρισάσμενος μέμικτο τοις ποθούμενο ις, 
Ού μάλλον αυτών δυσχεραίνουσι χάριν 
"Ηπερ δι' αυτόν μη παρόντα ταΤς Πίαις, 
*Αγωνιώσι καΐ δεδοικόσι σφόδρα. 
Μήπω δι τοις τάγμασι συμμίζας χράτωρ^ 
ρ 4550 *Αλλ* έν παρα(&^έοντι χειμά(&^φ πέλων 
Πιειν ΰδωρ {[τησε διψήσας μέγα * 
Καί τΐ€ &δωρ ήνεγκεν αύτψ πρ6ς πόσιν « 
Σπάσας δΐ τούδε και περικλύσας στόμα 
Τδ λοιπόν έκ στόματος έκχεΤ συν τάχει, 
4555 Ώς του ποθέντος μή κατώλισθηκότος 
Δι' οισοφάγου πρδς τά κάτω κοιλίας. 
ΕΤτα ποτδν γνούς συμπεφυρμένον λύΟρφ 
'^μωξεν, είπών ού καλώς γεγευκέναι 
Ύδατοφύρτων Χριστιανών αΙμάτων. 
4560 Καί τις παρεστώς ιταμός θρασυς τότε, 

Τήν γλώτταν ακόλαστος, αναιδής, λάλος, ' 
Κατά Σεμεεί λοιδορεΤν εΙΟισμένος, 
Χριστψ Κυρίου λοιδορούμενος λέγει * 
06κ &ρτι πρώτως, άλλα πολλάκις, £ν«ξ, 
4565 Πλήρη κρατήρα Χριστιανών αΙμάτων 
^ *Γ7η{κοον παν καλαμωμένο; πίνεις • 

Ή και πεπείρους καθά συνΟλίβων βότρυς 
ΕΙσπράξεσι φόρων τε και τελών βάρει 
Α'ίματος αυτών έμφορζ κατακόρως. 
4570 Ό δ' ήμέρως Ι(νεγκε τήν παροινίαν, 
Άνεξικάκως τονΟορύσας μηδόλως, 
Μη δ* 6π' οδόντα '(ρ6ξας 6 πραΐίς ^αζ. 
ΚαΙ πάλιν αύτου καθορώντος θυλάκους 
Τους του χρυσού φύλακας έκρηγνυμένους 
4575 'Εκ θρασύτητος και βίας της Βαρβάρων, 
ΚαΙ τους Ιαυτοΰ (3ωννύοντος ώς δέον 
ΈπεισπεσεΤν τέ σφισι καί κτασ^αι τάδε 
"Αμεινον αυτών, ουμφερώτερον πάνυ, 17β 477 ^^Β8ΑΕΚ8. 

Αυθι< έπι$ιαζ 6 θρβσυς μωμοσχ^πος 
4580 Έλο:δορ&Ττο τψ κρατάρχη κβι πάλιν, 
*Αναχτι Δαβίδ ΣβμβεΙ χαθά πάλαι ' 
Έχων πριν έχρην ταύτα *Ρωμαίοι< νέμειν^ 
0{>χο\>ν γε νάνι, θοαχβρής χτηαις δ'τβ' 
Ει δ' αύτ^ς άνήρ τυγχάνεις ων Ισχύος 
4585 Έρπαγμέν' άνάσωσον Αυσοσι πάλιν 

Ό δ' αυ προνηνως κερτ^μου φέρει λίγους 
'Ος χωφός αυτόχρημα μή χλύων δλως. 
ΈιηΙ δι παύει νύξ Ιπελθουαα μάχην, 
Κοιθηατο πας εμφροντις άαχάλλων μέγα 
4590 Έν νφ προαΟρών τ^ν προχείμενον μύρον. 

Ό 8' αυτοκράτωρ της φρενός και του κράτους 
Άναξίαν εφρααβ βουλήν !ν μέσ^μ, 
ΟΓς εΤχε 6α^;3εΤν άνδράσι βουληφύροις* 
Ή δ' 9[ν λαθραία δυσκλεής φυγή νύχτωρ, 
4505 Ψοχων δΐ λοιπών επαγωγή πρ6ς μΛρο^^ 
Προς αίχμαλωαίαν τε δυστυχεατάτην, 
"Ην «ς διωλύγιον φμωξε κλύων, 
ΚβΙ ^ρϋως Ι^νεγκε τα δεδογμένα, 
Παρβφρονουντος ούχ 6γιοΰς δεσπύτου 
4600 Τ6 σκέμμα κρίνας καΐ κατακρίνας πλέον. 
Τούτοις μαλαχθεις Μανουήλ τήν καρδ(αν 
Και αχών λογισμον ποιμένος καΐ προστάτου, 
Ηάντ' ώπτο καΐ δρών και λέγων προς συμ- 

[φέρον, 
β«ός δ* 6 ποιών πάντα κα? μετατρέπων, 
4605 Ό μαστιγών τε χλ\ θεραπεύων πάλιν, 
Ό θανάτων τε καΐ πνοήν αυΟις νέμων, 
Ό (3άβδον άφείς άσεβων ούκ εις τέλος 
Κλήρφ διχα(ων, και λάχει Χριστωνύμων, 
Ό ιτριν λεύντων ήμερώσας το θράσος, 
4610 "Ιν' ίσινής γένοιτο δίκαιος πάλαι, 

ΚάχεΤνος οδτος ήμεροι του Βαρβάρου 
Τήν θηριώδη αλ\ φονώσαν καρδίσν. 
Πρεσβε(αν ούκουν έκπεπομφώς σουλτάνο, 
Σπονδάς άπαιτεΤ καθαράς καΐ φιλίαν* 
4615 Έλ\ σπένδεται δΐ βασιλεύς τφ σουλτάνψ* 
ΒΓτ* άπαναστάς των στυγητών χωρίων. 
Δι* ής προήκεν ασμένως όποστρέφων, 
ΟΙκτρόν βλέπει θέαμα μεστόν δακρύων, 
ΚαΙ σομφοράν οΓχτιστον άξίαν γύων, 
4620 Τρβγφδίαν τ' δ^^ητον ώμοι του πάθους 
*1ερεμ(ου της φιλοίκτου καρδίας 
Τ{δ' 8ν άποχρι^σοντος 8ι^ ορηνψδιαν 
Ός Ιξισοΰν κάτοιδε πάθεσι γύους• 
Ώρώντογάρ φάραγγες, δλφη, κοιλάδες, 
4652 ΙΙεδία, τέμπη, καΐ νάπαι, καΐ χαράδραι 
Τών νιχριμαίων σωμβττων πεπλησμέναι 
'Ος εΙς κολωνδν όπερανφχισμέναι. 
ΚάΙ κειμένων πας ήν σεσιι μένος δέρας 
Τ6 τής κορυφής, και φαλούς τιτμημένΟς* 
4690 'Ος ήν άχούειν βαρι>άροις πεπραγμένον, 
•Ος αν τλ νιχών άμφίδοζον τυγχάν^, 
Εκατέρωθεν μορίων πεπτωκύτων* 
•Ομως βασ(λ&2>ς έφθακώς Χώνας π($λιν, 
ΈκιΤσ' ένηυλίσατο σί>ν πάσαις Ιλαις, 
4635 Αύτ^ν τε στρατών άναπαύων έκ ιτύνων* 
ΕΤτ' ε!ς Φιλαδελφείαν ήκε τήν πύλιν, 178 Α (Ιβηυο &9ΐαη8 ΠΙβ αυ^πχ ιιβΙ)υ1ο 
ηονο οοηνίοίο Γβςβπι νβΓΐ)βΓαΙ)&1, 
νοίϋΐ ϋΐβ ββιηοί ςαοηοίαπι Οανίάβιη : 
δροηΐβ οροΓίβϋαΙ Ιιαπο ηοΐ)!» αηίβα ηιιιηπίϋΐη 
(Ι&Γβ, ηοη ηυηο «β§[Γ6 ΓβείρίβικΙυΐΏ. 
Οαοά 81 Ια ναΐίάαβ νίΓ ββ βΐ ΓΓυςί, 
Γ&ρΙ&ιη ΓΟουρβΓίι ηοΙ)ί8 ρβουηίααι. 
0«8ΕΐΓ ΐΓΛοςυΠΙθ οοηνίοίβηΐθΐη ρβΚυΙίΙ, 
ρΓβΒίβΗίΙςυο νθΛ» βΠΓάίβ βϋπΙ)υβ. 
δβά ρο8ΐ(]υ&ιη ρα^ηβιη ηοχ άίΓβιηίΙ, 
8β<]βΙ>&1 ηηαβςυίδςυβ ναΐάβ π](ΒΓβη8, 
πιβηΐθ ρπββοηΙβίΏ ΓαΙί νίπι Γβνοΐνβηε. 
Ταπί ΟβΒβΑΓ αηίφο &ο (ϋ^ηϋ&Ιβ βυα 
ίηάίς^αβιη ρΓΟΓβυθ ρΓοΙυΙίΙ ββηΙβηΙΐΛΐη 
ίηΙθΡ Α(ΐ8ΐ&η1β8 υιγοθ εοηβιΊί&ποβ : 

β ηβηαρβ ηοοΙοΓη» αυεΙοΓ βΓαΙ ίυ^Φ, 
ΓαΙο ρβπηίββα Γ6Π(|υ& ηυΐϋΐυάίιΐθ 
ιηίββΓΠΐηβςαβ ο&ρΐίνίΐαΐί : 

ςα&ιη ςυίβςυβ ααάίβηβ ιηα^ηορβΓβ ίηςβιηυϋ 
β^Γοςαβ Ιυϊϋ αηίιηο 86η1θηϋαιιι ; 
1(1(|υ6 οοαβίΗυιη νβΐυΐί ίηθ&ηίβηΐίβ 
6β6&Γί8 ^υ1]ί^&η8, οΗγο ΓβρποΙϊανίΙ. 
Ει^ο ^8Iη ιηβηΐθπι Μαηαεί ίιηηαυΙ&η8 
8θ(|α6 ραβίοΓβπα α1(]υ6 άυοβίΏ ρΓΦϋβηβ 
βχίη 8&1υϋ οοη&υΐβΐ)»! ρυΙ)1ίθΦ. 86(1 Οβυβ &αεΙθΓ πιυΙβΙοΓςυβ ΓβΓυιη, 
ρΙα^Μ ίιηροη6η8 νίοΐ88ίπ)ςυθ οαπιηβ, 
οαοΓίίΒο&ηβ βΐ νίίαιη ταΓβυβ Ιπϋυβηβ; 
ςυί νίΓ^ΐΕΟί ίιηρϋ ηοη βίηϋ ρβΓρβΙυαιη 
^οηι^Α^υ8ιοΓαηι βΟΓίβιη ΟΙιπ8ΐί&ηοΓαιη; 
ΰ οΐίπ) Ιβοηυιη ςαί ίηΐιίϋτιϋ ίιηρβίυιη, 
ηΐ ^α8ια8 ίΙΙβ ιη&ηβΓβΙ ίηοοίυιηίβ; 
ίάβιη ηυηο Κ>&γΙ)&Η Γβη η &ιη ρβ^β 
οΐ 88η^ΐ]ίη&Γίιιπι πιίΐίς&νίΐ ιηάοΐβπι. 
1(&ςη6 πιΐ88ΐ8 8η11αηυ8 Ι6ς&1ί8 
8ΐη66Γααι Γ(Βΐ]υ8 &πιίοίΙίβ9 οΒίαΙϋ. 

δίο ϊηΙβΓ 0&8&Γ6ΐη ραχ 8υΗ&ηυΐΏ(|αβ οοηνοηίΐ. 
Ιηάβ <Ιί^Γθ88α8, ρβρ ίηΓαυβΙοβ 1οοο8 
ςαί1>α8 ρΐΌ0688θηιΙ, ηαηο ΙαΙ)6η8 ΓβνβΓίΗυΓ 
Μ&ηοβΐ, βΐ οθΓηϋ Ιυ^υΙ)>*β βρθοί&ουΐυιη, 
άί§;η8αι ίηΟηίΙί8 βίρβ^οπι Ι&ΟΓγκηίθ, 
ιηιιΙοΓαιη ίηβίΤαϋϋβιη ΐΓ&^(ε(1ί&ιη, 
ευί ^βιηβΙ)υη()υπι ^βΓ^π1^» ρβοΐυβ 
ρΓΟ ηιβήΐο (ΙβΟβηί!» ορυβ ΓοΓβί, 
αΐ^υβ θΧΦ(]!3<ιηάο Ιβοπγιηίβ Ι&ηΐο πα&ΐο. 
Ο ΝαΏ νίάβΓβ βΓ&Ι Γονβ&8, Ιυοοβ, ναΐΐββ, 
ΟΑΟΐροβ, 8&ΙΙυ8, νοΓ8^Ιη68, Γ&υο68 ΐΏοηϋυαι, 
ιηΙβΓΓ6θϋ8 0θΓροηΙ)υ8 ορρίβίαβ, 
ςΌοηιιη &οβΓνί ρ888ίιη οοη8αΓ^βΙ)8ηΙ. 
^β^βηι^ϋΠ1 ααΐβχη οαΐίβ άβίΓ&οΙβ θγ&Ι 
6&ρίΙίΙ)υ9, βΐ νίπΗλ ςυοςαβ βχ8βοΙ&; 
1)&Γΐ>&Γ0Γυιη ορυ8, ηβ οίΓουιηοίβαβ νίοΐορ 
Α νίοΐο ίηοίΓουπιοί8θ ]8!η (ϋβΤβΓΓβΙ, 
ςυοηί&πι υΐΓΪηςοβ ίηηυιηβπ οβοιάβΓοηΙ. 
Οβηίςυβ 63Β8&Γ 01)οη&8 υΓΐ)6ΐη Ιβηυϋ, 
ί1)ί(|υβ ΓβςυίθνίΙ οηιη οοαηί θχβΓοϋυ, 
ΒθΐηβΙ βΐ ιηίΐίίβαι Γβΐ&χ&ηβ 1&1>0Γϋ)αθ. 

ΡΙΐΠ&άβΙρΙΐί&ΐη ρ08ΐβα ρΓ0ςΓ688118, 179 ίΜ ρβπηυΐΐίθ ρβΓβΙίΙΚ (Ιίθΐΐυβ. 
ΙΙΠηο ρΓ«ιηί88ίΒ ηυηΐϋδ Β^ζαηΓιυΓη, 
οιηηβΐΏ Ρθί ςββίββ ΟΓάίηβιη βχροηίΐ, 
θί <1ιραιη ο&βυιη ν6Γΐ)ί8 ηοη ίιηιηίηυΙΙ. 
Τααι ςα1& Οοπίβυαι ηοη άίΓυθΓ&Ι, 
^υ^α8 βνβΡβίο Γ&ία θγαΙ ΓοΒοίβΓθ, 
ιηίβϋ ΙβςαΙοβ βυΐίαηιιβ &ά ΟΐΒβ&Γβη, 
ςυί άθ ^αΓαι& αάιηοηβΓβηΙ Ωάβ. 
ϋΦ8αΓ οο&οΐιβ ηοη βΐ&ηάυιη (ϋεβηβι 

ΙβςαΙοθ Γθ ίηίβοία αά βυαι Γβπιίβίΐ. 
ΡοΓΒα ΓυΓβη8, ίΙβΓυαι οοΐΐοοίο βχβΓοϋυ, 
νί^ίηΐί ςυαΙαοΓ βΓοιαΙοΓυπ) ιηίΙΙίϋαδ 
οχ ν&ϋάίοΓβ άθΙβοΙοΓυοα ηυηιβΓο, 
ρΓβροηβηβ ίρβίβ 1)β11ο ιιΟΓβηάο (Ιυοβφ 
^6 βυίβ ηο1>ί1ί1)υ8 β&ίΓαρίβ ηηηηα, 
πιϋΐϋ ίη ηοβίΓΦ άίΙίοηΐ8 υΓΐ)68 
ςα» &ά Μο&ηιΐΓΐιιη ίΐααιβη βυηί ροδίΐβ. 
Ι8 άυχ ΤΓ&1168 υρΙ)θΐη βΙΜ νίηάίοαΐ, 
Γυηαα βί ΑηΙίοοΙιί&αι ίη ΡΙΐΓ^ι^ία βίίαπίι 
ίΐοίη Ρ6ηίΑΐ'ΊιίΓ& ουιη ο&8ΐβ11ί8 αΐίςαοί, 
αίςυθ πι&Γί(ίπΐ08 ρορυΙαίυΓ ρ&£;ο8. 

8βά β»8&Γ 0118818 8015 ΘΧ6Γ0ΐΙί1)υ8, 

χηΐ2ΐΙί8 ΐ6§ιοηίΙ)α8 ουιη 6^γβ^\\8 άυοίϋοβ, 
ΙιΟΒίοβ ρΓονα1ί(1& ιηιιηα οβοίάϋ; 
ςυοραπα οχ Ιαηΐο ηυπιβΓο ρααοί88ία)ί 
ηοοίβ οΓυοηΙο ί^ΐυφ νΚ^ΓυοΙ ; 
πιυΐίαιηςυο βΐΐυΐϋ ΓΟΟΓοαΙίοηβιη 
Γβ^υβ Βοιη&ηΐ8 Γαοίηυδ ρΓΦ8βη8| 
ςυοηί&αι ΡθΓ8&Γυιη ΐνο^ϋ ^υάαπ&οι» 
Βοά ο( ΟΙαυάιοροΠβ ρυΐ) ίάοιρ Ιοιρρυβ 
&1) Α^^&Γοηίβ 1βηί&1& Θ8ΐ ΒαΓΐ)&η8* 

Οοβ;ηϋ& γο, Μ&ηαοί βχροάϋβ ιΐ(1ιηο(1μζΐ) 
αίςαβ β νο8ϋ^ίο ίΙΙηοΗ βο οοραηίβϋι 
Βΐηο Γθ£;α1ί ΙοοΙο, οίοβ ρυΐοΐΐ^ι, 
ηβ ρΓορηαιη ςυίάβιη Γβροηβ 1οη1οηΐ)ΐΧ2, 

άϋΐη θ1^8Ο09ΟΓβ9 .89ΐ|1|[11 ρΓ»νθΓΐθΓβ• 

ΙΙ&ςαβ ηοοΙθ8 &£;θΙ>»ϋηθθπιηβ8, 
οί νιο άηοββ &άΗί()65&1 ΐΑΦραάαβ 

ρΟΓ ΒϋΙίγηΟΓηη^ Ι18ρθΓ£18 Γοκίορθ8 

ν&ΐάθ Γθ8ίιη&η8 (1β8Ϊίρ{ΐΙυηι ίΙΟΓ. 
8ίοηΙ)ί οορροΓί ςυίοβ (π1)υ6η(1& ΟΓαϊ, 
βοΑίηηυχη ρΓ»8ΐ&1)αΙ αά ΓθΒΪάοηίΙαπι ΙοΙΙυι» 
ΒίΓΑΠίίηβυιηςτίθ 8υρροηβ]:>&( ΙοοΙιιιη. 
Εγ^ο ςυαηάοςυβ ταβηίο ρίμνία, 
8ΐοα5ί ΓβΖ άΟΟΓ^νΟΓ&Ι άοΓοαίΓΟ, 

πιο1β8ΐ« (ϋοραροΓ ρ6^1υβ1)^η^ ξίχΟφ 
βΐ 8ΐιΙ>ΙθΓ ήνυβ αςυ» (}βουΓΓθΙ){λ(, 
Αϋλοαβη β»8αΓ χηο^ίβ Ιιίβ β<ιυ<ΙοΙ)«|| 
ςυ&ιη βί τβ^αΐί βΙτοιη&Ιο βυρίηα» 
οαΗβςυο ΙίϋοΓ βοιηηίβ ΙηάυΙι^θΓβΙ. 
Ταηάβιη ρΓοβΓ^^βυβ ρΓορο Οίαυιΐίοροΐίιη 
ΒαγΙ>&γο8 ΡβΓ8&8 οοη]6θίΙ ία ίυ^ι^ααι. 
Βίιηυΐςαο οίνίΙ)ΐΐ8 ^1 α^^γι ίαοο1ί8 
βάυοί&οα αΙΙυϋ^ β( Ιμαιβη 1φ1ί(ί«• 
Ηίο ίιηροΓ&ΙοΓ β^ΓΐιιϋΙ ίη Ο&Ιαβοορ^ 
αά ίρβα Ροηϋ οβ^ία οαοηββΙοΓίυια 
άαοί (ΙάθΙΙαιη Μίοΐιαβίί (ΐΓοΙιαι^οΙο 
(ΐίςυο ιηϋίΐί» βρίηίΑΐίβ ρηηοίρί : ΒΡΗΒ^ΕΜII ΟΗΒΟΝΟΟβΑΡΗΙ 

Α 180 ΚάχβΤ διατ4τρ((ρ6 σοχνας ημέρας* 
Άφ* οδ πεπομφώς αγγέλους Βι>ζκντ(οις 
Τα συμβεβηχ^τα γι κάντα μηνύει, 
4640 Καί γ* έχτραγφδεΤ συμφοράς $γχον λ^γφ. 
Έηει δι Δορύλαιον ού Χατεσιιάφη, 
Καταστροφής γε κειμένης έν &ρχ{όις, 
Πρεσβεύεται $ή πρ^ς χρατουντα σουλτάνος 
Και των ηρ^ς αύτον άν1μνησ#ν ^ρχ(ων. 

4645 Ό δ' ου προσ^σχειν το^ ^^λ* ^ν«γκκ^ν φρά- 

Πρέσβεις άπράχτους Ιξανοστέλλει ιιάλιν• 
Μανεις δ* 6 Πέρσης στρατιάν άποχρίνας 
Πρ^ς εΓχοσι τέτταρας ^ρι^μουμένην 
Ές χιλιάδας εύσθενη ^ωμαλέαν, 

4650 Και ταγματίρχην τ/5$* έπιστήσας «να 
β Των &Φ* αίαυτόν έχκρεπών αεγισ^άνωνι 

Κατ* άβτέων κέπομφΐ της *Ρωμ4ΐ{δος 
Των προς Μαιάνδρφ τφ ποταμί|^ 3(|ΐμ4γων^ 
"Ος χαι πάρεση) σα«ο ΤράλλεΙ^ την π<|λ»ν| 

4655 Αουμα τ' 'Αντι^χβιαν την προς Φρυγ(^, 
Και Πεντάχειρα συν Ιρνμασιν δσοις, 
Κώμας σχυλεύσας χαι παρ^^ο^λαττίους. 
Άλλα βασιλεύς έχπεπομφώς δυνάμεις 
Ίλας τε συχνάς χαι χαλους στρατηγίτ^ 

4660 Ήμύνατ' εχθρούς άνελών χατά χράτος* 
'ύς έχ τοσούτων !σχύσαι ^ραγι^τάτου^ 
Τον έχ ξίφους ^άνατον (χπεφευγένα(* 
Πολλήν δι τουτί τήν ^νά^^ωσιν φ4^Ι( 
Τοις Αύσίνων πράγμσσ« τουργργ τφ %ΐ%$^ . 

4665 Φρ^νημ« Περσών χ9'ς9έοι>^ν )(α) ^ρ^^^^^ 
£1 Γούτου κραίτομν^ρς χριι π<λ*ς ί|| {ΙλάΐοζΙ^ιΐ 

Έπασχε καχως Βαρβάροις τοΐ( Ιξ ^Άγβρ* 
Ό γνους ίί^ν^νήλ, εντΓ«λφς μΛ* ^^\μ 
Ός εΤχεν έξώρμησεν ε^φυ φρονρίοι», 

4670 Άναχτοριχήν ο4 χλ^νηΥι ο$ ^οι64ίβ, 
'Αλλ' ούδΐ βασ^λειον α(λ9^>ν φέρων 
Έν τψ προφφάσαι τειχ^μιι^^ΰντοβ θέλβιν^ 
Ούχουν {αύων άύπνους χαΐ τβ^ς νύχτ9( 
Έχρητο φω^Ι πρςς ι^ορ^ί^ιν λαμιι4δων 

4675 Δια Βιθυνών δυ^στιβ^ίτων χωρίων 

Σφοδρώς έΛαύνων τ^ν ιίφοχείμβνον ξρ^Ον» 
*Οπου δ' έχρην γε ξιαναπαυσβι δέμΑ$| 
"Ήν καθέδρα τοδδαφο^ α^φ χαι )(λ(9(9ι 
Πάλιν φορυτός ύπεβέβλητο χλ(νη, 

4680 Κατα^^αγέντος 6ετοϊί ποτ* οίν λάβρ%^ 
Έν φπερ ύπνουν ηύτρέπιβτο χωρ(ιρι 
ΤαΤς σταγ^σιν £νωθεν 4ίχλ|(το σφ^δραΐι 
Και χατιά^τι ^ενμ^τι χάτω χλΝης* 
Ό δ* ύπερι^σΟη συμβ^βηι^^ι κλέον 

4685 *Η βα9«λ(ΐΐ(^ν #ιρωμ«των οΐ κΜμέΫι^ν 
'Αν^κΧιθεις ΰπνωτ^•ν Ιξω φροηίΐιβν; 
"Ομως ΙφΟαχω^ πλησίον τη< Κλ^^ο» 
Φυγάδας |Ιργά!7«τοΙΙΐ4ρ9Ν Β^ρ&ίρ^^» 
Άστυπολ{<ς«(ΐ$ χαΐ ιιροσοίχΟία δ' «ϋ ιιέλιν 

4690 θαρσος κ^έσχε χαι φ«ος 6ν>μηδ{•«, 
Ουτος μονήΜ "^γεφ^ν (ν Κ«τ««Μέπ^ 
Κατ* «(ύτ» γιύν^ο» χ•ιμένΐ)ν 1«ο« τ^ βτ^μΜ 
Τφ των Μλων στραίιίίΑν ^χήγέτφ 
Πιστών δ' όδηγφ Μιχαήλ πρωταγγέλφ. ο 181 

4695 ΚαΟ' 4(ν τι χτη(η{δ(ον ούδΐν ϋύ8($λ(ι)ς 

Ονίτ» πλέΟρα γης ούδ' αγρούς ού χωρία* 
Μονοτρ(5ι;α)ν δέ συναγαγών προκρίτους. 
Έν τ^δβ προύν^ησ&ν αυτούς άνύτιιν 
Άπράγμονά τ« και φιλΐ^νυχον β(ον, 
4700 Τάς σφών σιτι{σεις χαί ίιαίτβς δι' ϊτους 
Κοινού ταμείου θβσπίΦας προνλαμβάνβιν. 
Παρά δι 'Ρωμαίοις γε θεσμού )(ειμ&νου 
Κρατούντος, οΐμαι, τοΰδε χάπι Βάρβαρο ις 
Τοις στρατιώταις τάς δ<^σεις ^ψων(α)ν 
4705 Έχ του ταμείου παρέχεσθαι δι* ιτους 

Και τούσδ' άχρ^βοΰν ιΐ πεπείρανται μάχίζς. 
Ει τ^ζον ε$ οΓδασιν ίντείνειν μάλβΐ, 
Δ^ρυ τε χινεΤν χαΐ χραδαίνειν έντέχνως^ 
Ει σώματος φέρο'^τι ^ώμην χαι αδένος» 
4710 Ψυχής τε παράστιίμα πρλς τονς κινδύνους, 
Κ$τ* ίγγρά^εσθαι συν ^^γφ κβηαλέγοις* 
Ούτος σιτηρέσια τΰν στρατευ ματιών 
Κατίσχΐ λαβών ώ< λί«ν ασυμφ^ρως• 
Επινοεί δέτας παροίκοιν τά^ δ($σιις• 
4715 ΚαΙ ταίσδι δίψος σφών ΟεραπΜειν 0^λε(. 
Έντευθιν ούκοΰν ουΜ έπιλέγδην £ιιας 
Τάγμασι κατείλεχτο 'εοϊν στρατευμάτων, 
'Αλλά 8ελι{σας ΙγχριΟΐις ^ν ειίτ(χλ- 
Ταύτ' αρ' ^ν«η4τρβ|ΐι^ο ^ά τών Αύσ^νων, 
4720 Και χειρόνως πά#χουσιν, ώς Ιστι βλίπειγ. 
Έμφυτον αινα( βφτϋχων χ«ρ»ν λίγων 
Εύγλωττίοις κλέος τε χ«( γρενων βά^όςι 
Ού >αμπρώς ήν ^υντιθεις γράφων μίν•ν< 
Επιστολών χάριτος οίς δέδοχτ^ οΙ» 
4725 Άλλ* ώδίνων γ§ ι(α) χβτηχητηρίους 
^9 παΤδας άιιέτικτεν ευγενείς λίγουςι 
Ους φασ« σελέντια^ συνετούς £γαν. 
Όδφ προΥών ήμμένος κα2 δογμάτων 
Ηερι βεου λέγειν τ§ χα2 χλύειν βέλεΐ' 
4730 Νουν γυσίφίχτσις δ^γμασι δ' έφιστίνων 
Πεύσεις προσηγε και λύσεις τοιίτων ιιέρ(« 
'ύς ^ μυηθείς ιιρο« ΧρΙστοΐί τνύτων «κέριι 
Ζητήσεως ο$ν τήνιχαΐίτα σύμβασης (&Γ) 
Διεζιίντων γραφιΐοου ρητΟο πΑρι 
4735 'ύς προσδέχβσθαι πρσσφέρειν τε σόναμοι 
Ζάρχοι λάβύντα τ^ βε^ν τ• κ«) Λ^γον, 
Και των τ^τ* ανδρών &ν λέγοίς τιβρΙιμ(Αέν^ν 
Άπϋχριθέντων εΙς εναντία μέρη, 
Α<^γοι προηλ(^ν έζ Ικατέρου μέρνυς 
4740 Άνίκρατιχώς {ντερίζοντος λ6γο((^ 
τ^ χρείττονί δ^ξν^ δΐ προστ&Οιιμένου 
Και πατρική κάλλιστα τσΰ βασιλέως, 
Καθΐ[^ρέ$ησαν 1ερ3ς λΐιτουργιίας 
*Ανδρες λογάδις λευΊ>ι&ν Εκκλησίας, 
4745 *Λντίφρονες μείναντες Ανεπιβτρ^φως, 
Σωτήριχ6ς τις Παντεύγενος τούπίκλην 
Τελών ύποψήφιφς Αντιοχείας (58) Ο^ΕΘΛΕΒδ. 

Α ηιΊ Ι&αιβη ρΓ0Γ&υ3 ροδδΐάβηάαιη ΐΓΪΐ3υϋ, 
ηοα Α^Γΐ ρΓ6β(1ί&, ηοη νίΠ&Γυηα ΓβάίΙυβ ; 
86ά οαοη&οΙιΟΓυαι βοΙβοΙίοΓβθ οοη^Γο^ααβ 
ίΐΐίο 6θ3νο)υίΙ ία οωηοϋίο άβ^θΓΘ 
ΟϋΓΐβ 6χρβΓΐβαι 6ΐ ({υΐοίαπι νίΐαηα : 
αηηυί ροΓΓονίοΙυδ 8ϋΙ)8ί(1ία 
ρυΙ))ίοο ^υ89^ι 6χ α}ΓαΓίο &ϋείρθΓθ. 
^αIη ουαι Ηοζηαηίδ (εςαβ Β&Γ^&πβςυβ 
ϋδςυβ αά Ιιαηο Οα3δ&Γ6ΐη ίιηηα Ιβχ ίυίβδβΐ 
υΐ οίΙ)3ποΓυιη (Ιβιηοηδθ. ιηΐ1ί1ί):)α5 
βχΙιίύβΓβηΙυΓ οχ φγ&γΙο αηαυα ; 
αίςυβ ΙιοΓυιη ροηϋα βχρΙοΓ&ΓΟίϋΓ, 
ηαιη αΓουιη αρίοίη ρππιίβ δοΐΓβηΙ ΙβαάβΓΟ, 
ιηονβΓΘ 1]&&1αιη βΐ νίΙ)Γ&Γβ βχ. βγΙθ ; 
ηυω οορρυβ Γιηηυαι ναϋ(1υιιΐ(]ΐΐθ ΙιαϋθΓβαΙ, 
η ηβο ηοη αυάαοβαι &ά ρ6Γίου1& ϋηίΐΏϋΐηι 
αΙςιΐθίΐΑ ίη α11)ο $ο1ΐβ 8θπ1)6Γβη1υΓ ; 
Ιιίο ίοαροΓαΙοΓ ιηίΐίΐυαι βίύαηα 
βυβΙιιΗΙ, ΙυαΓΟ Γβίρ. ϋαιηροβο ; 
Ιιίδςυθ ίηοοΙ&ΓυΓαρβαδίοηββ 8υ1)•1ϋμϋ, 
ςαίόϋδ ίη^ΐυνίθοι ίηΐΐϋυιη δϋϋ&ΓβΙ. 
Ηίηο ηειηο ή(β ]&ιη οαϋβδ οοηββπρίυβ 
α11θ^6ΐ}&ΙυΓ ίη οορί&Γυηι ΟΓάΙηββ ; 
86(1 νοίϋηίαηυδ 4υί&(|α6 ββΙ)&1 ιηίΐοϊ ; 
6ΐ 810 Ηοιηαη& ρβββαιη γθ8 Θ8ΐ άϋΐΑι 
βΐ ςυαιη νίάβαιυ» ρ&ΙίΙαΓ ηήαααι. 
0φ8&γ άοοίΓΐηίβ α ριΐ€πϋ& ίΐΏϋυΙ»8, 
νβΓϋοΓϋπι ^Ιοπα, ββηδυυιη αΗϋαάίοβ^ 
ηοη δοΐυιη δρίβηάιάο βΐ^ΐο οο(ηροη6]»α( 
βρίθίοΐ&ηιιη ρρο ϊώΊίο βΓαϋ&ιη, 
δβά οαίθοίιβϋοοδ βϋααι βΟΓΟίοηθβ 
^ οβυ ςβηαίηαιη ραρΙαη0Κ>α( βο^οΙφιοϊ 
νυΐ^ο βϋβη1ί& άίοΐα, οαΐβ αάαΐαΑαιηι 
Ηίηο 8υιηρΙ& &α(1&οία, βϋαιη άβ ΰρίΐηαϋϋαβ 
(Ιίνίηίβ νοίυίΐ άίοβι-ο α4 αυάΐΓβ : 
ιηβηΐθίηςαβ αύρίΓαΒίβ ίαιβΓΰηβ ηαγβίύηίβ 
ΙιΟΓϋοι ςυΦ8(ίοΐΜ8 &α)1)ί6ΐ>&1 βοΙτβΓβ 
Ι&ηςυαιη θάοοίυβ βδβ€ΐ α £ϋπ8ΐο ίιιΙθΓρΓΟ. 
Εγ^ο Ιυηο οΓία ηα&ί^αιη οοηίΓονθπία 
ΒΰρβΓ ΒοΓΪρΙυΓ» 1θ6θ άίΒραΙαηϋυιη» 
ία ςυο 6ΐ αοοίρβΓβ Μΐηυΐ βί ο£ΓοΓΓα 
άΙοΗυΓ ίηο&ΓπαΙυιη ΥβΓίααπΙ Οβί ) 
οοηι 6]υ8 ΙβαιροΓΪβ οπυάϋί Ιιοιηίαβ• 
άίδΟΟΓάβδ ίθΓΓοηΙ Ιιαο άβ Γβ 8θΐϋβηϋα•ι 
ν6Γ5& Ωβύ&ηΙ θΐ υίηςυβ ραΓία 
(Ιυαι δυυιη ςυίδςυο ορρυ^η&Ι αάνβΡϋαΗυιΙίΐ* 
]) ΟυιηςυβπίθΗοή οαΐΰυΐυαΐ &(1]ίοβΓοΙ 
ΡαίΓαιη δβηίβηΐίββ, αΙ ραΓ βγ&Ι, ΟΦβαΓ : 
Β&ΟΓΟ άβρυΐδί 8υη( ιηίηίβίβηο 
νίπ ρΓΧοίρυί ίη Βόβίββί» οίϋύϋβ, 
ςυΙ ρβΓϋη&ούβ ίηβθηίβηΐΐα π]ΐλιί8βΓ&η(. 
ΒοΙβηοΙίϋδ ςυίάαπι, νυΐ^ο ΡαηΙβυ^βπυ*^ 
Αηΐίοοίιβηυβ οίοοίυδ βρίδεορυβ : 182 (57) Εχ 1)00 νβΓΒπ ιΐδηαΰ Α(1 ν. 4764, β^έβίαΐ 1ο« 
εο3 αρυιΐ ΑΙΙΙιϋυιη οοηΐΓ& Ογ^^^Ιι. ρ. 526^ 

(58) ΐ/νοΐβϋβ ΙηΙβΓρρββ Τίίοβΐ* ΟΙιοηίβΙβΒ ΙιΙβ!. 
νη, 5, 1)&αά βοΐο &η Βΐ^αίβοαίϋζη ίηΐβΐΐεχβήΐ νο- 
€85ιιΓι υποψήφιος, ςυοά Ιαηιβη θχρίίοαί Οαη^ίυβ, 6ί* 
ί&Ιο ίρ80 ηοδίΓΟ ΕρΙΐΓβΒΟΐίο, ^υ^^8 ίΓ&^ηιβηΙα Ιβ^β- ι'άΐ; &ρϋ(1 ΑΙΙ&ΙΙυηι. ΗυΓβϋδ ίάβΐΏ ιΐβδοίνίδδο νιοΐο* 
ΙυΓ, ΤϋβοροΙΙηιεδδβ ΛίιΙίοο1ιίαιηίρ3&α].ΟϋΑΓ6νβΓΐ3& 
4 δποψήφιος τ^ς θεού πόλεως μεγάλ>)ς Αντιοχείας 
Σωτηριχος έ Παντεύγενος, νβπίΐΐ Ηί/ρορ5^ρίήη$ υϋο- 
ρΰΐίΐαη. ΞοίεΗΰΙιιϋ ΡαηΐΒηρ6ηίΐ$ ΑηΙίοοΙίβη, ; ςυβδί 
Η^ρορ$βρΜη9 ρΓοριήϋίη ηοιηβη ββδοί νίΓί ΐίιβοροΐί• 183 ΒΡΗΒΑΜΠ ΟΗΕΟΝΟαΚΑΡΗΙ 184 


ΙΙβιη ΕαβΙαίΙιίαβ Ερίά&ιΐΓί ρΓββυΙ, 
βΐ Τί)β8ΜΐθΓαιη Μίεΐι&οΐ Ιυηο γΙιθΙογ, 
&ο Βα8ίΙ&οβ8 •&ρίθη1ιυιη Ραυίί 

Ιίηΐ6ΓρΓ68 ΗΐΙβηΓϋΐη ηο Ιβνϋα. 

08ΐ &ηηο8 αΐίςαοί ίάβιη ιηοηαΓοΙια 
βΐιυά ρΓορο8ΐιί( οχρίιβ&ηάυιη 11ι6ιώ& : 
Οοπαίηαβ (ϋχϋ ραββίοηίς ΙβιηροΓθ, 
Μα^ορ ίΜ ραί0Γ $$1 ^ Ταιη ρ&Γυιη ουΓ&ηβ 
ΟβΒβαΓ ^&Iη οο^ηΗββ ΡαίΓΟίη ββηίβηϋαβ, 
ρΓορπΆιη ρΓΟουάίΙ ίηΙβΓρΓβΙ&Ιίοηβηα, 
θΐ Ι6ΐηρβ8ί&ΐ6α) οοηοίΐανϋ ιη&χίιηαχη 
Εοβίββί» βίιηυΐ βΐ άοοίίβ ρΓ«8αΗΙ)ΐ28, 
Εγ^ο βο&οΐα άβΙβοΙοΓΌΠΐ 8γηο<]ο 
ίαιρϋΐίΐ 6«8&Γ, νί ςυοςυο α41ιίΙ)ί1&, 
οοαηββ Ιί^βΐΐο υ1 ϋ& δυ1}8βΗΙ)βΓθηί : 
ΑββοηΙίοΓ β|[ο ΡοίΓΟίη ββηίβηΐϋβ, 
(ΐυ&8 ίηβρίΓ&Ιί ά^ ΥβΛο βοηρβθΓοηΙ, 
ΟΙΐΓίβΙο οαιι^οΓθΐη βοίΐίοβί β88θ ΡαΐΓβπι, 
Ιά αυΐβιη αίο άιβίηιη, ςυία ΟΓβαΙ&οι 
ρ&88ϋ>ϋ6παςυθ ο&Γηοιη νβΓΐ>ΰΐη βυαιρβϋ. 
δίο ροΓΓο 8υρροηθΙ>α( ΡΙΙίαιη Ρ&ΙΗ 
ρο8ΐ(|υ&ιη ηο8(η ^Γαϋκ ο&Γηβιη βαηαρββΓΑΐ. 
ΗβΒβ οοη8ί£;α&1& 1ί1ΐ6η8 ροΓροΓβίβ 
1&ρί(Ιβί8ςαβ 1&ί>υΗ8ΐη8οα1ρΙ& 
ροΙβΙίΓο αΓίίΩοίο, ίη Ιβηιρϊο δορίιίη 
ίηβΙ&Γ ορΙιΐ^ΓβρΙιββ βρβοΐ&ηάα βχροβυίΐ. 
Λΐί&ιη ηιηυβ 6οηΐΓονβΓ8ΐ&πι ηαονϋ, 
Ώθπιρο Ό( &ηΑΐΙΐ6ζη& Μοίιαιηθίΐιίβ Οοο 
6χιιη6ΓβΙυΓ άγρϋοΐιίβ 8αιΐ(1βΙ)&(, 
ηβ ΓοΓίθ οοη1υιηβ1ι'& βθΓβί Νυιηίηι 
οιηηΐυιη Οοηαίηο αίςυβ Γ6^η&(οη. 
Κβιη^αάίο&ηάιιιη οΜυΙϋ βρί80ορΐ8, 
ςυι Γ6|ΐ606ΓυηΙ οιηηοβ υ1 1>ΐΑ8ρΙιβιηί&π3, 
ΐΓΑΐΰ8 0β88Γ Γβηον&ϋίΒβΠυιη 
Γαΐβ» ΜοΙι&ιη6ϋιί8 ΓατβηΙοιη Ωάβι, 
αο 8ΐ2ρβΗθΓβ8 οαβϋ^&ηΐβιη Οββ&Γββ 
Ιαηςυ&οα ίηβοίΐβ ιη&ΐβάίχίββοαΐ Οβο ; 
&1ςυθ Ιιαηο ΗΜΙυιη βάίάϋ Ιβς^βηάυσι. 
δβά ρ&Ιη&ΓοΙίΑ Γβ8ΐϋϋ &υάΑ0ΐβΓ, 
βΐ βυιη ραβΙοΓβ οοηβρΪΓλΓυιιΙ οοαηοβ ; 
Τίΐθ88ΕΐοηΙο& ρΓοβυΙ ΙηΙβΓ ρπιηο• 
νίΓ 0θ1θΚ>Γ&ία8 νίΓίαΙβ «ο ϋϋβηβ ; 
αίςοβ ρ&βίΟΓίιιη ^Ιοπα Εθ8ΐ8ΐΙ)ίο8 
ζβίο άινιηο γί80βηι ρβπιβίυβ 
ηονυιη 80 βροΗυπι ΙιηρΓοϋ&νίΙ άο^ραολ, 
(ϋοβηβ : ΕηίιηνβΓΟ Γοηιη β^ο ίηάί^υβ 
βρίβοορ&ΐϊ βίοΐλ &1ςαθ βοΐίο, 
ρΓοηοβςαβ ίηβλίιαβ οαβπίο «βϋιη&ΓβΓ. 
81 & ρβάβΓΑβΙλ υ&Γγο ιηοΗοηβ 
ιη&£;ί8ΐΓ0 0031118 &ο1α8 βχββοΓαηάί 
βΐ άοοΙηη&ΓΟίη βββΙθβΙ&Γαιη πιγβία, 
ςυί ιηοηβίΓαιη ςυοάάαιη &αχϋ 1ιο1θ8ρ1ιγΓθΐι \ Ευστάθιος 'κρ6ζ^ρος Έπιδαμνίων, 

Ό των θβτταλών Μιχαήλ ^ήτωρ τ<5τβ, 
4750 Καΐ Βασιλάκης των σοφών Ηαύλου λ^γων (59; 
Διδάσκαλος τις τυγχάνων χαι λευΤτης. 
Μετα^ δλ λυχάβαντας ο^τος 4 χράτωρ 
•Ρητλν προτιΟε^ς βίς άνάπνυξιν πάλιν^ 
Ό Δεσπότης εΐ^ρηχε χαιρφ του ιτάΒους, 
4755 Μείζων εμού πέφυχε Πατήρ μου, λέγων (60). 
ΜιχρΟν τε προσσχών άναιττύξει ΙΙατΙρων (61) 
Οιχείαν Ιξήγησιν άντεπεισφέρει, 
Και τριχυμίας άναπιμπλ^ χαΐ ζάλης 
Έχχλησίαν τε χαΐ σοφούς άρχιΟ^ας* 
4760 Όμήγυριν ο(>ν έχ λογάδων άλίσας 
'Ενήγεν άναξ κροστι8ε(ς τι χαι βίας 
Υπογράφει ν Ιχαστον ο{>τως έν τΟμφ* 
ϋ Στιχώ μίν αύτος ^ήσεσι χαι Πατέρων 

*Ας εΤπον έχ Πνεύματος ε'^νεχα Λόγου 
476 Του μείζον* εΤναι του Χριστού τ4ν Πατέρα. 
Λέγω δΐ τούτο χα! λελέχΟαι χαθότι 
Κτιστήν παθητήν ^ρίΜ λαμβάνει Λόγος. 
Τούθ' Οφεσιν φέρει δΐ πρδς τ^ν Πατέρα 
Τΐφ λαβόντι σάρχα των βροτών χάριν. 
4770 Έρυθροσημάντφ δΐ δους γραφζ τάδε 
Και πλαξι χαλώς έγΧαράξας λιθίναις 
ΈπΙ Σοφίας του νεώ Θεού Λόγου 
'Λνάγραφα τίθησιν ώς ίστι βλέπειν. 
*Ετι XIV ει ζήτημα χα! πάλιν τόδε* 
4775 *Λνάθεμ* εΓη τψ Θεψ του Μωάμεθ, 
Τόδ' άπαλειψαι πυχτίων παρηγγύα, 
*ύς μή χαθυβρίζοιτο, φησ!, των δλων 
Ό παμβασιλευς χαι βε^ς χαι Δεσπότης. 
^ Τίθηνι δήλον ποιμέσι σχέμμα τόδε* 

4780 *Λπαγορεύει πας χλύων βλαφημίαν. 
ΜάνεΙς 6 χρατών χαινοποιεΐ δή τόμον 
Συνηγορούντα λαοπλάνφ Μωάμεθ, 
Των πριν δ' άνάχνων χαθιχνούμενον μάλα 
*0ς λοιδορούντων άμαθώς βεφ Λόγφ* 
4785 Βίς άχρόάσιν Ιχδίδωσι τ6ν τόμον. 
Ό πατριάρχης άντέβη θαρσαλέως, 
Καΐ πας συνιών συνομαρτει ποιμένι, 
ΚαΙ μάλλον & πρόεδρος Θεσσαλονίκης 
Περιβόητος άρετήν τε χαΐ λόγον, 
4790 Των ποιμεναρχων Ευστάθιος τ^ κλέος 
Ζήλφ θεΐχψ χαταφλεχθείς χαρδίαν 
"Ήλεγζε δόγμα καινοφανές χαϊ νόΟον. 
ΕΓη ν αν ανάξιος, εΙπών, παντάπαν 
Ο Της ποιμεναρχών %α\ στολής χαι τού θρόνου, 

4795 Ηλίθιος δ% χαΐ νομιζοίμην πλάνον 

ΕΙ παιδεραστήν χαΐ χαμηλώδη πλάνον 
Μύστην τε πάσης πράξεως βδελυχτέας 
ΚαΙ μυσταγωγ^ν άσεβων διδαγμάτων 
Όλόσφυρόν τι και πεπλασμένον τέρας ^ ^ο&η. XIV, 28. 

Ι&ηί, θ1 ςαίάβιη άίνβΓβΐ & δοΐβιίοΐιο ΑηΙίοοΙιβηο. 
ΑΙΙαϋυβ Ιαιηβη οοηΐΓλ Ορβγ^Ιι. ρ. 526, οΓΒοί ηο- 
ιηβη ΓβϋηβΙ : ΑηϋοοΗίχ Λνοο/ΐΜρλιι», βίουΐ &1ϋ>ί 
Οπατος νβΓίϋοΓ &1> βοάβιη Ηι^ραίια, ΕχβΜ βοΐβιη 
ίη οοά. ν&(. 2146, ρ. 124, βοΗρΙιιιη ϋβαίθίΓϋ 6β- 
ΐηίβΐΐ δ'πως 6 υποψήφιος εις τ^ άγιον εισέρχεται Βήμα. 
(59) ΕΓ^οηβ ίη αΓ5θ Β^^ζαηϋο ΰ&11ΐ6<ΐΓ8 ΓυίΙ ίη- 1θΓρΓθΙ&η(!ο Ρλυΐο οοουρ&Ιλ ί Ηίηο νίιΐβΐίοβί ίοΐ 
Ρ&υΙίο&Γαιη Ερΐ8ΐοΙ&Γΐ2ηι θΓ«οί 6οαιιιΐ6η(αηί ίη 
1)ίΙ)Ηο(Ι)βοί8 1088. ηοΙ)ί8 οοοοπιιηΐ. 

(60) Ηυ^α8 Γβί ο&αβλ ββΐ6ΐ)Γ&1οιη οοηοίΐίυιη Οηβ- 
οααι, 1)αοΐ6ηα8 Ιηοάίίηηι, βΓ|^ο ρΓβΙο ]8Πΐ βυΐιίβοί. 

(61) Ηα8 86ηίβη1ί&8 Ι6£[β8ί8 ίηΙβΗηι αρυά υΐιο- 
η1&1υηι νιι, 5. 185 

4800 Ψιλη< έιηνο(ας γε χαΐ στ\»γητέας 

ββ&ν χ«λο{ην άτρεχή χτίστην 6'λων. 
Ό δ* ώ< πΕίιονΟώς ένχάτην παροινίαν 
'Ονείδβσιν Ιπλυνκ τους άρχιβύτας 
Κ^β^μοο τά μωρά τούσδβ χαλών &λ^γως ' 

4806 ΚάπΙ μβγάλης ^ιχάσανθαι συνόδου 

ΙΙρος τούσδ' απειλών έμμανώς έχεχράγει 
Πάκα ιιαρ6ντος των προκειμένων χάριν. 
Όμως θυμοΰ λήξα/τος, 6 πραυς άτναζ 
Σπουδή προέδρου τήσδε της Κωνσταντίνου, 

4810 Τφ βετταλ(ας άρχι8ύτ7[} συνέβη, 

Ένδους τά οΐ δόζαντα <ράναι προφρόνως. 
Τέλος δ* έπειπών χβΐ βασιλεύς τοιάδε 
Ός διΐ σο<ρόν τε συνετών ιτεφυχ6τα 
Μηδλν παραχαίρια λαλεΤν θρβ^ως 

4815 ΜηδΙ προβάλλειν ^ήματ* αΙσχρά χαθαπαζ, 
Του μηνιφν ίπαυσε πρ&ς τ6ν ποιμένα * 
Οΰτω μ^ έζήνυστο τάδ' ώς &ν Ιφην * 
Τά δόγματα δ' ώριστο τ^δε συνόδφ 
*ύς των βιβλίων άπαλειφξ παντάπαν, 

4820 « *Ανάθεμ* εΓη τψ βεφ του Μωάμεθ * » 
Άντεγγραφξ δ', « ^Ανάθεμα τψ ΜωάμεΒ 
Και τ^ διδαχή τούδε χαΐ πάσ^ πλάν^. • 
ΚαΙ τούτο χυρώσαντες οΐ της συνόδου 
Των σννόδων λήγουσι χαι των συλλόγων. 

4825 ΙΙεριπεσών δΐ βασιλεύς δειν^ νόσφ 
ΚβΧ γνους Ιαυτ^ν πλησιάζοντα μόρφ, 
ΣχΙ|πτρα παριδών χαΐ τά λαμπρά του βίου, 
*Βλθών τε χαχών εΙς σοναίσθησιν δλων. 
Το των μοναχών άμφιέννυται ^άχος * 

4830 Ειτ* απολείπει τ<$ν βίον χαΐ τ^ χράτος, 
'Οχτώ χατάρξας χαΐ τριάχοντα χρόνους, 
Ταβεις πατρφ^ πρ&ς μον^ σεβασμί^ 
Κλήσιν φερούσ^ παντοχράτορος Λόγου, 
Έσπερ δομήτωρ βασιλείς Ιωάννης, 

4ΐ}35 ΓυναιχΙ λιπών συν άώρφ τεχνίφ 

Κραταρχίαν τε χαΐ διοίχησιν δλων. Ανδρόνικος ο κομνηνος ςγν ΑΛκεια το 

η9 ΜΛΝΟΤΗΑ ΕΤ. Α', ΚΑΙ ΜΟΝΟΣ ΕΤ. Κ. 

'Επιβεβηχότος δΐ της αύταρχίας 
Παιδ^ Μανουήλ συν τεχούσ^ φιλτάτ^ 
Έλιχίαν όΐη^οντος άπαλήν Ιτι, 

4840 *Αχοσμίας πέπληστο 'Ρωμαίων πράγη, 

Κα) πλημμελώς Ιπασχε χαΐ σφόδρ' άτάχτως, 
Καΐ χείρον 1{περ ΦαέΒων παΤς Έλίου 
*0τ* ήν έπιβάς χρυσοχολλήτου δίφρου, 
*ύζ μΰΟος αΙρεΐ, χαΐ τό παν 2φ0αρχότος 

4845 Άπαλότητι χαΐ πλέον γ* άπειρί^ε* 
Ο^ος γ&ρ *Αλέζιος άπαλ^ χράιωρ 
Κυνηγεσίοις προστιτηχώς έχτόπως. 
Ίππηλασίαι^ χα) μίμοις χαι παιγνίοις 
Κοινών Ολίγα φροντίδων γε προύνόει. 

4850 Μήτηρ δΐ πάλιν χαΐ βασιλις Μαρία 
Φροντίδα χοινών άναθεΤσα πραγμάτων 
Πρωτοσεβαστφ πρωτοβεστιαρίφ 
ΆΦροντις έξήνυεν αυτή τ^ν βίον. 
Τοίνυν άπεπνίγοντο τοΤς τελουμένοις 

4855 01 της γερουσίας τε χαΐ των έν τ4λ8ΐ. ^^I8ΑΕΒ8. 186 Α. νίΗ ιηοαίίβ ρ&Ηα 6ΐ άβίββίαηάο, 
Οβαιη (ΙίοθΓθπα οοαηίυιη ορβ&ΙοΓβοα. 
Αί ΟββαΓ ΟΒβίΓο ρβΓθί.(α8 ίηβαηο 

ρΐΌΐ>Γ08ί5 νβΓΐ)ί8 θΙ)Γυϋ 6ρΐ86θρ08, 

ιηυηάί ςυί8(|υί1ί&8 βΙοΓιάβ αρροΐΐ^ηβ ; 

8οςυθ (Βοοιηβηίολ π)ίηβ1)&ΐυΓ 8γηοάο 

άίβοβρίΑΐυΓαηι, Γυηο86 ίηοίαπιαηβ, 

ρ&ρβΒ ίηΐ6Γρο8ίΙο ά6 Ιιίβ ^υίΐίοίο. 

Μοζ ΐΓΑ οιηΐ88&, ιη&η8υβ1ιΐ8 ΟββαΓ, 

ρΓββυΙίβ ορβΓ«ι Β^ζ^ιηϋη» ιΐΓΐ)ί8 

6ΐιιη ΤΙιβββαΙο ραβΙοΓβ ρ&οοιη Γβοίί, 

ίΐΐί οοηοβθβηβ 1ίΙ)βΓ&ιη ββηίβηΐίβιη. 

Ροβίτβιηο \ά ςυοηυο άίζϋ ίκηροΓαΙοΓ, 

ΓΓα£[ί β1 ρΓοάβηΙθίη νίΓαιη ηοη (ΙοοβΓθ 

ΑβρβΓβ ςΌίάςυααι ίη1ιοη68ΐυπιςυβ Ιοςυι, 
|. ηβο ΙοΓρίΑ ν6Γΐ>& ρΓ0Γ8α8 β£ΓυΐίΓ6 : 

λίςαο ίη ρΜίΟΓβχη ΓυΓθΓβ άοβίνϋ. 

Ηίο ΓαίΙ άίοϋ βχΗοδ η6ς;ο(ϋ. 

Τ&παβη Ιη β^οάο άβΩηίΙυιη Γιιϋ 

Όΐ θ Η1>θ1Η8 ρΓΟΓβυβ άοΙβΓβηΙυΓ 

νβΓϋλ, « 8ϋ ΑηΑΐΙ)6ηι& Μο1ΐ8ΐη6ΐ!ιί8 θ6ο, 

Ββά 8θΗ5βΓβΙυΓ, κ Μοίιαιηοΐΐ)! ιιη&11ιβπ)& 

θ^08ςυ6 οαβ^ίβίβηο οΐ οωηί θγγογι. « 

ΑΙςυθ Ιιοο ροηβοΗρΙο άβοΓβΙο ΡαΐΓ68 

Γ60θΓαηΙ οαβίαυαι ιγηο(]ί(|ΐ2β Ωηβα). 

ΡοβΙβλ ΟββΑΓ §^Γ&νί ιηοΓΚ>ο ίιηρϋοΗυβ 

βοςοβ ^&Iη ιηοΓϋ ρΓοχίιηυιη οο^ηοβοι^ηβ, 

βοβρίταιη οοηΐβαιηβοβ βρΙθηάοΓβιηςοβ ιηαιιάϊ 

ρΓβΙβΗΐβςαβ νίΐο ]απι ροΒηϋβηβ^ 

ρΑορβΓβιη ίαάυίΐ ηαοηιοίιι Ιαηίοοίαιη; 

ιηοζςοθ οαιη βοβρίΐΌ νίΐ&οα άβββΓοίΙ 
^ ροβΐ λαηοΒ ΓΟ^ηί οοίο βΐ ΐΗ^ίοΙα, 

80ρΌΐΐθ8 •&6Γ0 ρ«(ΓΙ8 ΙΏΟΠΑβΙβΗο, 

οηιηίροίβηΐο ου! ηοιηβη α ΥβΓίιο, 
Οββαη •αο1θΓθ 8ί<ϋβοϋ ^ο&^ηο. 
ΚβΗςαϋ &α1βιη Μ&ηο6ΐ Ιιηρθηαιη 
τιχοΗ θ1 βνί ίβηβΗ βϋοΐο. 

ΑΝΟΗΟΝΙΟυδ εΟΜΝΕΝϋβ ΟΟΜ ΑΙ.ΒΧΙΟ 
ΜΑΝυΕΙ.18 ΡΙΠΟ ΑΝ. Ι, ΕΤ 801.08 ΑΝ. II. 

Οοιη Μληυβϋβ β1ίϋ8 Αά ίιηρβποιη 
οαηι ΒΟΑ άίΐβοΐα ιη«ΐΓβ ρβητθηΐΒβοί 
Ιβηοηιη αάΐιιιο βζι^βηΒ β9ΐ&1βιη, 
Ηοιη&ηΕ Γββ βαβ άοςαβ ρβΓΐθΓΐ>&(α 
ρβ88ίπαβ 1ι&1}βΚ>8ΐ1 νλΐάβςυβ ίηοοπιροβϋβ, 
πι&^8 ςοΑίη οοιη ΡΙιιβΙΙιοη ΒοΙίβ Οΐίηβ 
" αυΓβαπι Γβ§[βη8, τβίαΐί οβί ίη Γ&5αΗ8, 
οοΓΓοιη ηιυαάΑα& οαηοΐλ 6ζαΓθ1>&1, 
οΚ> ραβηΐιχη •αιιη ίαιρβη'Ιί&ιη. 
Α1θζία8 Ιιιο ΙβηβΓ ίιηρβηιΙοΓ 
Μ8Ι(1ό{8 τ&οαπβ ρβΓάίΙβ νθη&ϋΙ)α8, 
βςυϋΑΐίοιή, ιηίιηίΒ, 6ΐ αΙίι'Β ΙαάίοηΒ, 
ΙβηηβΐΏ Γ6ίρυ5Π6& οογαπι ^θγ61>α1. 
Μ&η& ίίοιη ^ηίΐηχ Γβ^ίη» 
η€β;οϋθΓυιη οοιηιηίΒβο Γθ^ίίηίαθ 
ρΓθΙθ86ΐ>&8ΐο ρΓοΙονο^ΙίαπΌ, 
6ζρ6Γΐβιη βυηβ νιίΑΐη ΑςίΙαΙ>&1. 
8υίΓοοβΙ)Αη(ιΐΓ ίηΐβήιη ίΗΙ>υϋ8 
οοηοϋ ορΙίιη8ΐ68 λβ ββη&ΙΟΓββ ; 1 171 ΒΡΗΕ^ΕΜII ΟΗΟΝΟαΚΑΡΉΙ 172 Ιβικίοηβ &ά οιΟΒοία ίηοίγΐί Ιοοηϋ, 
οηΐΏ 6Χ6Γθϋΰ ν&Ηάο, ΓθΓϋ88ΐιηο 
βΐ οαιη θζρβΓίίβ ρΓβθΙίαηάί άυοίΒυδ, 
ίΙίηβπΒ 8ΐ&ϋοηβ8 ρΓυάβηΙθΓ πίθΐίβηβ 
ρΓορΙθΓ ]αιη6ηΙ& ιη&οΙι!η!3 οηυ8ΐ& 
οαιη &ΓΐίΩοίΐ3ΐΐ8 βυίβ ίηθΓΐη!1)α8 
ηοςυθ §;οΓθη(1ί 1)6Πί ροπΗβ. 
Ν60 νβΓΟ 8α11&αιΐ8 ηοη οο^θΒ&Ι εορί&β. 
ίιηο ^βηΐίΐβδ &6ϋβΓβ6ΐ)αΙ βαρρβϋ&β, 
6ΐ άβίβηβίοηβιη βίΓβηυο &ρραΓ&1)αΙ. 
Ταιηβη Ιβς&Ιοβ ιηίβϋ αά ΟβΒββΓβιη 
^υΓ&ιαIη Γοβάυδ ςαί ιηθίηοΓαΓβηΙ, 
β(]βαιςυ6 τ&Ι&ιη 683Θ ροθΙαΙαΓβηΙ. 
δ6ά θηίιη ιγΗΙα ΐούάβτΒ. 06Γ0βη8 
θαϋλουβ, Ιοοοβ οεουρ&Ι άίΓΟοίΙοβ 
αίςυβ νίαΓυιη ο1)8ί(ΐ6( &η^υ8ΐί8ΐ8, 
οΙαυβαΓ&ιη οϋιη άίοίαζη ΤζίΒπΙζθο, 
ρβΓ ςααιη Κοοα&αοδ ουιη 0(Β5&γ6 6Χ6ΐοϋα8 
^ΓθΒβιίΓαβ ΟΓαΙ νβηί6α8 ΜγποοβρΙιαΙο. 
ΙΠαο 8υ11αητΐ8 βυαβ οορίαβ ^οη^^^^^ 
ιηοΓθ 1>&Γΐ)&Γί60 ΙαΙβηβ ίη ίηβίάϋδ, 
α ι ΐΏΟχ άοίοδβ Βοιη&ηο8 Ιαν&άοΓβΙ. 
ΕβΙ αυΐβιη Ιοοαβ υηάίςυβ ρΓΦΓυρίαβ, 
Αο^υβΙαβ ν&Ιάο θί ρΓ0Γ8υ8 ίιιιρ6Γνίνΐ8, 
Τ»η&Γυ8 ϊηίβΓηυβ, €1ι&ΓοαΙί8 β&ιηρυνι 
νβ11ί8 ά1ίβ6ίΐ68 άιιοθη8 ίη &ηΓΓ&ο1υ8• 
Ι11&Ρ80 ι^ϋαΓ ίη αη^ΰθϋλβ βχβΓοίΙυ^ 
νθΗ(θ8 ςυΐάοιη β( ΟΓάίηυοα ρΓ«Γθο1ί| 
ςυοί• ρΓ&οβάβηάί ο«Ιβη8 ουΓα ά^Ια^ 
ρΓ8θΙβΓβυηΙβ8 βίηθ άαπιηο Ιοουιη 
&ά 8ρ&Ιίθ8α ΙαΙί άονβηθΓοηΙ. 

ΑΙ ίηαρβΓΑΐοΓ ίη βχΐΓβηιο &2αιίηθ, 

ρ08ΐ ^&πι βχοΗοβ ίη8ί(ϋί8 Β&γΙ)&Γ08 
ΐβΐ&ςαβ ίη ΐρβυαι 8&χ&ςυβία6ί6η(β8» 
οίροΐβ &οοΙίνί θχ υίΓοςαβ ΙαΙβΓβ, 
η66 ϋθΓ ρβΓ8θςυί ί&οίΐβ ροίβραΐ, 
ηβο ρΓοροΐ8&Γβ α 86αιβ1 ρβήουΐηα : 
ηβο ςαί8ςυαηι &1ίςυί(1 &{;6γθ ία οχβΓοίΙα 
ηιίΐίΐθ (1ί£;ηυηι ΒίΓβηαααιςυβ ροΙβΓαΙ^ 
οαΓη1)η8| 1)ο):)α8, πιαοΙιίηίΒςαβ 1>θ11ίοί8, 
λ^^βτΙβ ίηβίΑΓ νί«ιη ίη]ρθ(1ί6ηϋΙ)α8« 
Α ίβτξο αυΐβαι ΕβΓΕίοαβ θΧ6ΓοίΙυ8 
ηίπιϋοΓυιη ίη8(αΓ ^β,ουΐα οοι^ΐοίοηβ 
λΓάηαπι ρΐΌΓβυβ Γ6(ί(ί6ΐ)αΙ Γθ^Γβββυηι. 

* 

0&(ΐ6ΐ)&1 θΓ^ο 1)08 ουπι 1}υΙ)υ1οο 8ηο, 
οαπι βςαο βςηθβ 6Χ8ρίΓΑΐ)&1 πιίββΓβ 
Ι>θΓ8αΓααι Ι6ϋ8 οοηϋχη8 ηΐ0ΓΐίΓθη8; 
αίςαβ ΙυΓΟί&Ιίηι 0Φ(ίθΚ)&ηΙυΓ οπιηΜ, 
Ιαηςηβαι 1)Γη1&Γοαι ^νοχ 1)θ1ΙαΑΓαα)^ 
βΐ βίΓουπιοΙαβί ίβηβϋ&ηΙρΓ οαηοΐί 
ίαιρθΓνίί8 ίη ΓυΓοίδ οΙ είοθ οζίΐα : . 
βί ρΐβη» ΥΑΐ1β8 6Γ&ηΙ οαά&νβήΐιαβ 
ί&αο68ςυβ 1ιί8η(β8 πιοηϋααι βΙ ολΥβΓηα ; 
ηνί ςΓυοή8 (!βουΓΓβΙ)ααΙ, Ιιοα Ι 
ηαίβίο 1)Γα1θΓυαι Ιιοπιίηαπιςυθ Βοιι^αΐαβ, 
ουηοΐα βΓΑπΙ ρίβηλ ααίββη» 6ΐ ββοιΗπαρα. 
ΛΙςαθ ΙίΦΟ ββΙ)8ηΙ 0»88Γ6 βροοί&ηΐβ 
ςυί 8αί8 ηαΐΐλΐη ΓβΓΓθ ορβκΒ ροΙβΓαΙ. 
Οαίη 8αηιιηο ίρβο ογαΙ ίη (ϊίβοτίηΐλ&θ : ^ 4405 Τίΐχών 'Ιχονίου τε τοΰ περιχλυτου 
Μετά στρατιάς εύσ6ενοί3ς (Ρωμαλέας* 
Κλ\ ταγματαρχών άριΥκών ίν μάχαις, 
Σταθμούς άπάρσεις νουνεχώς χαι συν λ^γφ 
Τάς χαθ' 6δ6ν δρών χάριν υποζυγίων 

4410 "Α μηχανάς δν εΐχε χα2 σφών τεχνίτας 
•'Οντσς άοπλους άδαεΤς τε τζς μάχης• 
Πλην ούδ' 6 σουλταν ή μέλει στρατευμάτα^ν, 
Συμμαχιχον δ* Ι[βροισεν Ιχ των συμφύλμν 
1Ιρ6ς άντιπαράταξιν ηύτρεπισμένον. 

4415 Πρέσβεις δ* 6'μως πέπομφε προς βασιλέα^ 
Αιτών ένοχους φιλίας χαΙ συμβδίσ^ις, 
Έξάνυσ(ν τε βασιλε*! βουλητεων• 
'ΚπεΙ δ* Ιώρα συμβάσεις άνηνύτον^ 
ΑΙρεΐ προφθάτας σουλτάνος δυσχωρίας 
2 4420 Κα^ τους στενωπούς άτραι^ών πορευσίμων• 
Κλεισούρας ή χέχλητο Τζιβρίτζη πάλαι• 
Δι* ή ς στρατιά *Ρωμαϊχή χαι χράτω|^ 
Έσπευδον έλθεΤν έχ Ηυριοχ^φάλον 
Οϋ παραβύει σουλτάνος τάς δυνάμεις, 

4425 Α($χον χαθίσας ώς Ιθος τοΧς Βάρβαρο ις, 
'ύς αν έπεισηέσωσι 'Ρωμαίοις δόλφ. 
Έστι δ' 6 χώρος άπ^χρημνοΓ είσάπαν 
Στενός χομιδή δυσβτίβευτ^ς τε πλέον, 
Ταίναρον (^δου χαΐ Χαρώνεια πέδα, 

4430 Αυλών προι(χων δυσπ^ρευτο^ εΙς τρίβον, 
*Αψαμένης ουν στρατιάς δυσχωρ£ας. 
Στρατεύματα μίν χαΐ λοχετγαΐ ταγμάτ»^ 
ΟΙς ήν κροάγειν στρατιάς τεταγμένον 
Διεχδραμ^ντες άπαφεΐς καχών τ^παν, 
Γ• 4435 Βίς πλάτρς ι^Μλισθηβαν ξξ«» κινδύνου• 
Άγχου δλ χρϋημ^ καλιών ^ραγ(α^ 
Έπεισιη96ντ«»ν έ( λνέγδροίς Β^κρβά^ων, 
Βέλη τ' έ«' αδιτον ά««έντ«ι>ν χ«1 λίθον« 
*ύς χατά πραναύς έ{ Ιχατέρου μέρους 

4440 Ούχ Ιχει ($|στ« τν ^ο«ν Κ4ρϋ4ν«ι, 
Ήγουν 1«^φ κινδννι^^ν^' 4μύιν•ιν^ 
Άλλ' ο&δ^ πάλιν 4χ βτραιιας ικ Ιραο«« 
Γενναιον ήδύν«ιτο μ«χΐ|Τ$ ιιρέΐΜν, 
Βοών, αμαξών, τ•ιχο|*άχΐι>ν 4ργάνΐΑν, 

4445 Ώς άντίιρραγμαι ^ης 6δοΐ^ πρ»χ<ιμ4νΜν^ 
ΚαΙ χατά νώτο» 0«ρσ(»ι?^ 9^^*Ύ{ «έλιν 
Βελών νιφάδας ίφαΙαοι μιιρίιον 
Παλινδρ^μησιν χκλειτήν &δρ« ιιάνίΑ. 
Έπιπτε το(νυν βοί^ς ϋμμ. βοη,λάτ^ 

4450 Ίππευς α^ν Ιππιμ συναπέψυχο^ ^φ 
χ 'Βν ]Ιερσΐ3^φ βλι^ματι Βανοηη^ρφ^ 

Κα2 πάντες έσ^άττοντο χατ^ πλι^θύοκ 
Ώς αγέλη τις Ορεμμάτ^^,, φευ 1 άλ^ι^ν, 
ΚαΙ πάντ^ (^9&(ρ#ντο συγχεχλειαμ4ν«&. 

4455 Έν δυσπορεύχφ δυοΜιφ τ» χ«»ρ(φ* 
Τών ν8χ^ιμα(«Μ νευμάτων ίά χο«λά&ς 
Τέμ«η τ« χ«1 σι{^αγγκ 6ηΙ}ρχον «λέβι* 
ΠροΰβοΗνον, (κμοι, ^ύα>Μ( λύβρων ^οκ 
Έξ άλύγων αίμβτας, έ« ^τί»ν £{ΐα, 

4460 ΚαΙ ηάνκα μΜχά συμφοράς ^ν χαέ γ^ν. 
Κοΐί ταύτ* έδρ3Φο χράκορος δεδορκ^ς 
ΚαΙ συμπαρ^ντος, μή σ^ένοντος Ι* άμιόνην 
Έν χρ4^ δλ μίλλογ χιν(ι&Υ09 «εφοΝ^το^ 


173 

Μόλις {^ι£τά τραύματα τφ θ3ου σΟένει 

4465 "Ομως 5ι«δρ«ς τάς λαβάς των Βαοβάοων 
θ&οϋ} ντ>γάρσ&( χακ κραταιή δννάμ&ι 
Σκια^ δπβλΟών 6 χρατάρχτ^ς άχράδος, 
Ίσ^ϋ)! Μαμουσαν ^νεχταχο μετρίως^ 
Πρ^ς $' αυ &«^τ^ν ώς ένην άνοίψύγων 

4470 Μή σώμβκτας «ρυλακα^ μή δορ^φ($ρον 
Έχων σΐίνείπώτά γβ τψ τηνιχάδε. 
Οΰτω δ' ίχοντχ χαιιδών τι Ιππέων 
'ΡωμαΪΗτ^ς φάλ(χγγος έσι{μοα γένους 
Τής συμ^δς ί|ιχτδφ$ν αύτδν της τάχζ • 

4475 *00$γ Φροτιλοών ασμένως ατ^ψηφ^ρφ 
Διαχανβιν ήρ&ιτο τά χατ» σθίνο<, 
ΚαιΙ Τζ Μ^φλ| χονέην 9ΐλνΐ)ρμ($χ^ι 
Της έν χ<φαλζ π^ραχλινα^ΐτν Ιδρ«ς| 
Κβι συμμαχρς 5' ήν της ένεστώβη^ "^Χν- 

4480 Τούτοιι ραβιλ&υς ι{ς χείρα λαβών ίίρ.\» 
Πέρσας Ικ' αύτ^ν ειβρέοντας άιτλ^ους 
ΚοΛ ^νδ' Ιλ»Χν σπ&ύδρνταα ή χαΐ χηννύναι 
Άπώαατο σ^ας τ^ βεο» νομμαχί^τ 
Κ«ι διαιηΐρϋ τών έπι{ντων ένα* 

4485 Άλλον τ» ιβέλιν Ιαπ^ης χτε(νει (ίφΦΐ, 
Μετ' α& «φλν> δΐ ^ίάν ^πλιτ&ν Λ^^νιβν 
0«ρ1 χροΎφΰντα ^υναλιαΟέντ^ν δέχα« 
Συν τοίνδβ την {μπροβ^^ν {νυ«| τ^(βαν 
ΤοΧς φΜααβι ιιάγμ«κτ( ^μ^(ξαι |4λι»ν • ; 

4490 ΙΙρΙν II δι ταατα 9ΐλμ«<σ«Τν^ άιν' έχρΑδα 

Πέρσης δ' 4ΐ(«λ(^ν «Ιλιιβν α^^ ^(ηι 
Ό δ* «νΐ χ«^λη4 χννίΜγχών ΐΜιρ(αν 
Δοραχ(ο» '^μι^ματι ν<μ μ&'ΐά χέρβκ 

4495 Τούτον 6αν««οι χ^α^ναβο^ών ^1« χ04ν«« 
ΈίΚβίηΐΛ. δ^ τ%(ΐαη9 χ^φ^νίας λ(^ 
'Οββΐ γκ 9υγχίχλ$ια99 γ^ δ^χ«ιΐρ)^, 
ΚαΙ «λήν ^£:|(αν π«ντα χαχώ^ (^^€<^^ * 
ΒΪ γβφ «ςφίϊλθί^ν χα2 ψΐρζκτ^α νην μ{α^^ 

^00 Άλλα γ• λθ(«φς «(^ |νηι &ΐ|χδύνχι 
Άχινδύνως ^ τ^< ταφρώδιις ΧΜΛ^δας^ 
Περσαη» 4^μβτώτ(ινν γ« ταΐς δι«ξ4δαι« * 
ΙΙρ6ς τ«7(ΐδ« μ(1 ιπ^ύσαντο^ 4ν4μΜ τ^-^ 
Κα2 (|Ιν« βαΟε^ΐάν γ» ιι«ραχ$»μένην 

4505 'Κχ γίίς ψαμμώδου^ 4να»φΐώνγ•€ ρΐ(φ 
Δ&ινώς τ" 4>^αφέ^νταί •14 {»ψ«ς μέγ• 
Κλ\ νύκ^ δρΑν'««4 *Ρΐχνί^ ιτ4ν ήμέρ«»» 
Τ^μ^καΙ γέλβιγγε^ί Ας δΙ ^ρ^(ΐω¥ 
Φυρδι^ν ίναμιξ 9υμπλ»«Τααι «ρός μάχ^ 

4510 Έν νιικταιιιιχί^ χα;^^ χα^ τφ 9χ^τ^, 
Έχαιιαν^ ίύβψμ,τίζφφ άλλήλοικ ((<ρΜ« 
Μη^λν Ιιαχ^έικΫντι^ έ|ά$λ«<^ς * 
Έπηγ• φ(Χ«( «^ ({^ς χβτκ)^ φίλου^ 
ΚαΙ Βάρβϋφ^ς V {αφαβϋ τ^ ο^μφαλΜτκ* 

4515 •Ως αντίμαχο* δ«αμ#«'ζ, ιιαχ#ργ(*ιί^ν • 
•0<Γ^ 4|Βχιί<κ γ4ρ«γγα π«ιιλΙΐΗα% ιά}|α^ 
'Ος τκ ^λίπων Ι(ρ)σ• χατ' βίλαν λ^ν (16), 
Τ$ν νΐ)φ4μ#(44ν^ «ΐϋ>μΑτ«ν χαΐ αΐ^μ^Μν 
Των '?ί»μ(«Τχ«^ν 4ναμιξ »α) Βαρβάριαν^ 

(56) 8!ηθ άο1>ίο <ί68ί{;ο&1 ΕρΙΐΓβιηίυ» Νίοβίβ βΐιο- 
ηιαίο ΙιίβίοπΛίη Ιίί). νι, 3, υΜ Ιιβο ίρβιι οΛΡΐίιη 
τβΓΐ>α ΙβςαηΙηΓ. δβ &ι2«θιιι ίΐιΐ6Γίύ!686 Γβίτόβ ^οβϋβ ΟΒβΛΒΒΘ, 174 Χ ΠΛπι ρο8ΐ ΒοοβρΙα ναΐοορα, Οβο ίβνβηΐβ, 
νίχ ΒαΓΐ)ΕΓ0Γυιιι ηα&οίϋυβ βίβρβυβ, 
ϋβί ρΓοΓβοίο αυχίΐίο βΐ ΐϋβ^ηα ορβ, 
ρίή βϋνββίηβ ϋΐηΙίΓΛίη ιοορβΓβΙοΓ 
8υ1)ίϋ, Γ638β8 ΡβΓοοίΙςαβ νίΓββ, 

βΟΐϋβ, υΐ ροΙβΓΒΐ 8ΘΙ»θΙ ΓβΓοοϋΐΛΠβ, 

0Γΐ)βΙα8 οιηηί οοτροη» οϋ8ΐο(1β, 
ηαΐΐο ουαι Λπηίβ ηίΐίΐθ ρρφββηΐβ. 
8ίο βοΐϋβηβιη οο58ρίθΛΐο8 ςυΐ(]8ΐη 
θχβΡθίΙα8 ΚοΜΛηΙ 8Ρββ8ηα8 β(ϊοβ8, 

βΟβΓΜ 08808 Πΐί8βΓίθΟΓ(ϋ8 ί8θΙα8 

βά αβΒ8αρβιη 8θοβ8Βϋ ρροιηρίο βηίιηο^ 
ορβπκιαβ ΓβΓΓβ ρρο νίΓί1)ϋ8 εωρίΐ : 
βίςαβ ίΙΙί ίη οβρίΐβ ^αΙβΛίη οοιηρο8ΐιϋ 
ςαβΒ οβρϋαΙίΕ ρΓθΙϊ11)βΡβ4 γυΐηβρβ, 
Ι ρΓ&86η1ί8ςΰο 8θοίυ8 ΓοΓίιιη» β(1βΓ«4« 
Ηι^αβ οοΓίθρίΑ ίιηρ8Γ&(ορ Ιλοεβα 
ρ1ϋπιηο8 ΡβΡ8Μ •αοΐΓ8 8β ΓοβηΙββ» 
οΐ νβΐ 08ρ1ίνααι (Ιυοβρβηΐ γοΐ οοοί(1•Γ8ΐιΙ» 
ΓβροΙίΙ οπίηβ8 ΝαιηιηίΒ ΒαχΠίο ι 
Λίςαβ υηαιη ςυίάβιη ίρβο ιρρϋϋηίβι» Μϊί^ 
8Ηαπι 8ίιηιΊίΙβΓ βςυββ βηββ ο^οίάίΙ. 
Ρ8ϋ1ο ρο8ΐ οίροβ ΟφβΑΡβίη ΜΌΐαΐί 
άβϋβιη άβ ηο8ΐΓθ βΧΑΡθίΙ» αύβΙίΙβΓαηΙ, 
οϋΐη (ΐυίϋαβ |(βρ ροΐί^ροιη οορίΐ ρροββςυί, 
ρρ8Βνίί8 ^οη^αΒβί «υρίβαβ οριΐίηίΐΐϋβ• 
8βά 1)Φο ρρΐαεςα^Εΐ ΟβρβηΙ, λίςαβ 0»β%τ 
8θΙυ8 8υΙ) ρΪΓο &(11ιυο 8β Ρβαοβροί, 
ΡθΡ8β8 800ϋΡΡβη8 !ι«ο• 1τώ8ΐ84 Ιοροι 
ΒΒά ίΐηρ6Γ&{0Ρ ΡβΡΟΐΒ 08ρα4 ίβ^ιι 

ιηορίαΐί νυΐηβρβνίΐ Ι^ββΙβ ΙρΑ^ηΐοβ» 
€ βϋίηςαθ βΧΑπιιηαΙϋΐΒ βίτ^νίΐ Ι^αιηί* 

Εγ^Ο ΐηί86ΓΓ{Β|• 1|ΐαο ΐ8ΐΜ)ΡΑνί( 

Ια ί1Η8 Γυροί8 οΙομμοβ θχ8Ρβϋιΐ8, 
ρ8αοί8ςαβ βχοβρϋβ, ρβήθίτυΒί ΟΌΜϋ. 

ΝεπΙ 6(81 ΕηΓΓβΟΐβαΐ αΕίΙΟΙ (ΡΕΟβίβΡΑΚί, 

αάΐιυο βαρορβηΐΒΐ 8ά βναιΙβιΐ(Ι«ιιι 
οιηηβ ρβΓίοαΙααι βαχ ρροΓαηιΙβΒ ν&1)ο8, 
ςυβΓααι Ρ6Ρ8» οΙ>8}(ΐ8ΐΜΐη1 βχϋι»* 
ΡρβΙβΓβΕ ναΙίάΒβ βρίρλΙ^Ι ν•οία8^, 
ςυί οίροϋΐοΐβοΐυαι ριιίνθρβαι ιηηΚααι 

βΧ &Γ6ηθβΟ 8θ1θ 8ΙΙ8ΐθ1Ι•θ8 

Ι&Ιβ 8ρ&Γ98ΐ)&1 οαιη ιηοΐββίο ΙαρΙ»ίη• 
άίθίηςυβ ηοοίί» ίΕ8ΐΑΓ 8ΓαοίβΙ>ιΙ. 
ΟπΕΡθ Ηοοα&οαβ αιϋβ» οοη ]»8ρ1μι« 
ΙυιηυΗ&ρίο οο«&ΐο1ο ιηίβΙιΐΒ 
β Ιααςιιβιη ίη ηοοΙ» ριι§[η«& οοβ•θρ«^Ι 2 

ηαΐΐυιη (ΙίβοΗπΜΒ ρ^ϋβΒίβ Ιβηρορβ. 
8ίο βρ^ο Αΐηίοΰβ ΗοίοαΗλ ΓοΗθΙμιΙ^ 
Β&ρ1)&ρυΒ οοοί4ώ)αΙ β<ΒοϋΙβο> βυυιιι 
ςυΒΒί 8ί1){ 8<^ν9^8αρ^ι)ιη 8ΐ χηβίββοαιη* 
8ίο υεΙΜβ ΜίββΡβϋαι οοιηρίβΐϊαΐυρ» 
Όΐ ςαίά&ιη όίοϋ οοαίαΐαβ Ιβ8ϋ8 

88Ρίρΐ0Ρ ΐ3ί8ΐθΓί«, Ι|Μ»4||ί8 ΟΟΡρΟΓϋΜ» 

ΗοΕΠΕηοριιια ρνίΐβτ ιιο ΒαρΙκιτορυΒ), 

Μ&ηυβΗ8 ΟβΒίΐρίΒ, &ϋ ίρ8θ ΝίοβΙαβ ία ΗίβΙοριβ 
ρροωΐΏΐο• 175 ΕΡΗΚΛΗη ΟΗΗΟΝΟΟΗΑΡΗΙ 17β ουαι ίηΙΟΓίβοΙΙβ ναπίθ αηίιη&1ίΙ)υ8, 
βςυΐβ &ο 1)01)08, αβίοίβ, ιηη1&1)υ8, 
ςιιαβΙ ίη οοιηιηιιαΐ οοηάϋίβ δβραΙοΓΟ. 
Ιιηο 6ΓαΙ ΙιοιηΙηυιη ΟΦΓηθΙβηαιη, 
81 Γαβ ί(α Ιοςυί, αάιηίθΐίβ 1)6ΐ1υί8. 
Κοαι&ηί 8&ηο ροήβΓοηί ρΙυΓίοαί, 
ςαοΒ ίηΙβΓ ίηςβαβ Γ6@ί(Β βΓιτρίβ ηυααβΓυδ. 
ΑΙςυβ Ιιχο ΐΗΐβιη 1ι&1)ηβΓυηί οιϋυηη. 
ΙαηρβΓαΙοΓ αυΐβιη άυιη οοη&ΙυΓ αβθβςυί 
Ιΰ^ίοηββ 8υ&9, υ( ^ίχί, ρΓΦ06(]6ηί68, 
α ΤυΓθί8 νβΙ&5&ΙυΓ υΙΙβπυβ ρΓθςΓ6(]ί, 
ηβο αοθΓναΙίδ αιίηυβ ο&ϋανβηΐιυβ. 
Τ&ΐΏθη (ϋΙΏοίΙββ βίαοίαΐαβ 1ϋθθ8, 
ηβο ΙΟΓΓΟηΙβ 8υρ6Γ&(ο ίΐυνίο, 
&Ηο βΐ α(1]υηοΙο Ηοηα&ηοΓϋΐη ςΙο5ο^ 
νί&ιη, υΐ ροΙβΓ&ί, &1)βο1ν6ΐ)&1 Γβϋςα&πι. 
Ουβιη ΐΓ&α8βυηΐ6ΐη οοηβρίοαία ρΐιαί&ηχ 
ΑΓ&5υιη βςαϋαπι 8ρ1βη(1ίά6 ΟΓη&ΙΟΓΟΠΐ, 
ΓϋίΙ ίο ίρθοιη νίοίβηίο οορβα 
οΐ ({ο&βί ρΓ»(1& ροΙίΓβΙΟΓ ϋΐίεο. 
Ι8 νβΓΟ Ιΐ0Γΐ&Ια8 αοίαιοβ βοοΓυοα 
1>αΓΐ)&ποοιη πιαοίροίοιη νίοίΐ Γαοϋβ. 
Ρ&οΐαΐίιη αοΐβιιι ΙβηΙβςοβ ρΓ0^Γ6()ίθη8 
ιηοάο βΓοοοΙα ρυςηλ (ΙβοβΗαοβ, 
ιηοάο βΙί&ΐΏ Ιιοβίβ 1ϋ>βΓ, &(1 βχΐΓβαιυιη 
πι&£;ηο οοιη §[Αα(3ίο βι1 8008 ροΓνβηϋ : 
ςαί ςαίάβιη ηίΐιίΐ ^Γ&νίοβ (1οΐ6ΐ)&ηΙ, 
ςα&ιη ςοία οοιη ίρ8ί8 ηοα αάββββΐ Οββ&Γ, 
βαπαιηοςαο βηοΐ ιηβία 8θΙΗαϋ. 
ΑηΙο ςο&ΐΏ Αοΐβιο ιηί8€βΓ0ΐθΓ βαίβ 
Μαηοθΐ τίνοβ άβοοΓΓβηΙββ ηαοΐοβ 
αςοΑ Ιον&Γβ όοροροβοΐΐ 8ϋίιη : 
ουζηςοθ θί ςυίβρίΒΐη &ςο&πα οΙ)Ιυΐί886ΐ| 
Ιιαο 80031018 ]&ΐ3Γί8 ΙβνίΙβΓ ςυβΙαίΑ, 
θίαϋπα βχ οΓβ ΓβΗςοαιη ρΓθ]βοϋ, 
060 81 ροΐοβ ϋΐβ ηοη ά68θ6η(1θΓ6ΐ 
αά ίιηυιη βΙοπίΗοΙιααι ρβηϋβηΐθ (Β8ορΙ)8ςο. 
Μοχ οΙ)ί &£;αονϋ ϋηοΐααι αςυ&ιη 1&Ι)0, 
ίης;6ΐηοίΙ, 8ίΙ>ί Ικιοά ρΐΕθοί886 άίοοηβ 
αςοαιη €1)η8ΐί&ηο 8Αθ§^οίηθ ίοΒά&Ι&αι. 
Τοιη ςοΐάβηι ρΓβ86η8 ίαιροΓΐοοο8, &οά&χ; 
ίιηροάβη8 Κ)1&ΐ6Γ0 βΐ 1ίη$ο& ίηΙβιηρβΓ&ηβ, 
δβιηοΐ ηον6Πθ8 οοηνιοί&Η 8θ1ϋθ8, 
810 οΙιγΙβΙο Οοπιίηί οοβρϋ ιη&ΙβάίοβΓβ : 
Η&οά αοηο ρηιηοιη, 8θά αοίβα 8ΐΒρο, 
ρίοηοπ) 0Γ&16Γ& ΟΙιΗβΙίαηοΓΟΕη βλη^οΐαο 
ΜϋίδΙί, 8θΙ)<ϋ(θ8 (1ίνβχαη8 ρορο1θ8, 
ιη&1θΓθ8 νοίοΐι Γ&06ΐηο8 οοααρΗιηίΙοΓ, 
ρβΓ Ιη1>οΙθΓθΐη ^Γ&νίοηα βχαοΐίοηββ 
ροΐιιηβ ΙΙΙοΓοιη &1)οα(1&οίθΓ 8&η£;οίηβηι. 
Τοίϋ ρ&ϋβηΙβΓ 0β8&Γ Ιιαηο ν68&η!ιιπα, 
ηβο οοηίΓΑ ςοιάθΐη ςυίόςο&ιη π)088Η&νϋ 
οιίΐί• ιηοηαΓοΙ)•, ηβο ίηΓΓβηάοϋ (1θηϋϊ>α8. 
ΙΙβΓοχη 0«δ8&Γ άοπι νίάβΓβί βαοοοίοβ 
ροΙ>1!οί ηιιιηαιί οηβίοάεβ άίπρί 
& ρβΓΒβςοβηϋοιη Β&ΓΚ)βΓθΓοιη ΙαιρβΙο, 
&1ςοβ &ά ΙυΙβΙ&Ώ ΙιΟΓίαΓβΙοΓ 8008, 
ηβιηρβ οΐ Εΐίβηα ροΐ8& νί βοΓν&ΓβηΙ 
ΓοΙυπιοι ίρβίβ οΐίίβιη ρβοαηι&ιη : Β Α -4520 Καΐ θνησιμα^ϊον παντοθαπών άλογων, 
"ίππων, βοών, 8νων τε συν ήμι^νοις, 
Τάφον τε χοινον τοΤς δ'λοις χρημα"Ε(σαι, 
Μάλλον πολυάνδριον, ε! χρεών φάναι, 
Έκ γηγενών πάμμιχτον άλ($γων Ο* 4'μα. 
4525 Πεικτώχασι πλείοος δΐ Ύωμαίων μάχη 
Καΐ τώνδε πλε(οΰς του βασιλείου γένους, 
Κα^ ταύτα μίν πέπραχτο τ($νδε τ^ν τρόπον ' 
Ό δ* αύτοχράτωρ, ώς ?φην, ίπειγμένος 
"Ίλαις συνελΟεΤν ταΤς προηγησαμένβις, 
4530 Τούρχοις πορείας εΓργεται της εις πρ^σω, 
ΟύδΙν δι μεΤον χα ι χολών οΤς πτωμάτων 
Όμως διελΒών δυσπ^ρους μ6λ(ς τόπους 
ΚαΙ τον ποφα^^εοντα χειμά(&|3ου ^6ον 
ΚαΙ στίφος £λλο 'Ρωμαΐχδν άλίσας 
4535 Ός εΓχε, διήνυτε την προχειμένην • 
*0νπαρι6ντα βαρβαριχή τις φάλαγξ 
"Ιπποις 6πλισμοΤς έχπρεπης *Α(&{3αβ{οις 
*ίδουσ*, έπ* αύτον έμμανως πως συνέθβι, 
Ώς θήρβίμα σπεύδουσα τ6νδ* έλεΤν τάχα. 
4540 Ό δ* ά(&|3ενώσας των συν^ντων τάς φρένας 
Όδοστάτας -ζττησε ^^στα Βαρβάρους. 
Κατά βραχύ δΐ συμπροΥών χχ{ βάδην 
Νυν μίν ν<$μφ μάχης τε χαί μεθ' αιμάτων, 
Ένιαχου δΐ χαί μάχης πάλιν δ(χα 
4545 "Γρισάσμενος μέμιχτο τοις ποθούμενο ις, 
Ού μάλλον αυτών δυσχεραίνουσι χάριν 
"Ηπερ δι' αύτ&ν μη παρόντα ταΤς Γλαις, 
*Αγωνιώσι χαί δεδοιχ<$σι σφόδρα. 
Μήπω δι τοΤς τάγμασι συμμίξας χρστωρ^ 
, 4550 *Αλλ* έν παρα^^έοντι χειμά(&^φ πέλων 
' ΟιεΤν ΰδωρ {[τη σε διψι{σας μέγα - 

ΚλΙ τις &δωρ ήνεγχεν αύτψ προς πόσιν * 
Σπάσας δΐ τούδε χαί περιχλύσας ^τόμα 
Τδ λοιπόν έχ στόματος έχχεΤ συν τάχει, 
4555 Ώς του ποθέντος μή χατώλισθηχότος 
Δι* οισοφάγου πρ^ς τά χάτω χοιλίας. 
Ε?τα ποτόν γνούς συμπεφυρμένον λύ0ρφ 
'^μωξεν, εΙπών ού χαλώς γεγευχέναι 
Ύδατοφύρτων Χριστιανών αΙμάτων. 
4560 Καί τις παρεστώς ?ταμ6ς θρασυς τότε, 

Τήν γλώτταν άχόλαστος, αναιδής, λάλος, ' 
Κατά Σεμεεί λοιδορεΤν εΙΟισμένος, 
Χριστφ Κυρίου λοιδορούμενος λέγει * 
06χ &ρτι πρώτως, άλλα πολλάχις, £γαξ, 
4565 Πλήρη χρατηρα Χριστιανών αΙμάτων 
Ύπήχοον παν χαλαμώμενο; πατείς • 
"Η χαι πεπείρους χαθά συνθλίβων βότρυς 
ΕΙσπράξεσι φΰρων τε χαί τελών βάρει 
Α'ίματος αυτών έμφορ^ χχταχόρως. 
4570 Ό δ* ήμέρως ^(νεγχε τήν παροινίαν, 
*Ανεζιχάχως τονθορύσας μηδόλως, 
Μηδ' 6π* δδόντα 'ίΡ^ξοίς 6 πραϋς ίναξ. 
Καί πάλιν αύτου χαθορώντος 0υλάχους 
Τους του χρυσού φύλαχας έχρηγνυμένους 
4575 Έχ θρασύτητος χαί βίας της Βαρβάρων, 
Καί τους έαυτου (^ωννύοντος ώς δέον 
Έπεισπεσεΐν τέ σφισι χαί χτασ^αι τάδε 
"Αμεινον αυτών, ουμφερώτερον πάνυ, 177 ^^Β3ΑΚΕ8. 178 ΑυΟις Ιπι^ιά^ 6 θρβσυς μωμοσχ^πος 
4580 ΈλοιδορεΤτο τψ κρατάρχτι κβ^ πάλιν, 
*Αναχτι Δαβι$ Σεμβει χαθά πάλαι* 
Έχων πριν έχρην τβυτβ *Ρωμχ(οι< νέμειν^ 
Ουχο\>ν γε νιινί, δυσχερής χτησις ότε* 
ΕΙ δ' αύτ^ς άνήρ τυγχάνεις ών Ισχύος 

4585 Έρπαγμέν* άνάσωσον Αυσοσι πάλιν- 

Ό δ* αυ προνηνώς χερτ6μου φέρει λίγους 
'ύς χωφ&ς αυτόχρημα μή χλύων δλως. 
ΈιηΙ £% παύει ναξ επελθούσα μάχην^ 
Καθηστο πας εμφροντις άνχάλλων μέγα 

4590 Έν νφ «ροαθρών τ&ν προχείμενον μύρον. 

Ό δ* αύτοχράτωρ της φρενλς λλΙ του κράτους 
Άναξίαν εφρααε βουλήν !ν μέσ^μ, 
ΟΧζ βΤχε Οοι^^εΤν άνδράαι βουληφύροις* 
*Β δ' ή ν λαθραία δυσκλεής φυγή νύχτωρ, 

4505 Ψοχων 91 λοιπών επαγωγή πρ6ς μόρο•^, 
Πρλς αίχμαλωσίαν τε δυστυχεατάτην, 
*Ην ικας διωλύγιον φμώξε κλύων, 
Κλ\ ^αρίως 1{νεγκε τά δεδογμένα, 
Παραφρονοΰντος ούχ 6γιους δεσπύτου 

4600 Τ6 σχέμμα κρίνας και κατ ακρ ίνας πλέον. 
Τούτοις μαλαχθεις Μανουήλ τήν καρδίαν 
Καΐ αχών λογισμδν ποι μένος χλ\ προατάτου, 
Ηάντ' ώπτο και δρων χαΐ λέγων πρδς συμ- 

[φέρον, 
θιος δ* & ποιών πάντα και μετατρέπων, 

4605 Ό μαστιγών τε καΐ θεραπεύων πάλιν, 
Ό θανάτων τ» καΙ πνοήν αύθις νέμων, 
Ό (3άβδον άφείς άσεβων ούκ ε?ς τέλος 
Κλήρφ δικαίων, και λάχει Χριστωνύμων, 
Ό ιτρ^ν λεύντων ήμερώσας το θρ^^ος, 

4610 "Ιν* άσινής γένοιτο δίκαιος πάλαι, 

Κάχεινος οδτος ήμεροΤ του Βαρβάρου 
Τήν θηριώδη χαι φονώσαν καρδίσν. 
Πρεσβιίαν ούκοΰν έκπεπομφώς σουλτάνο, 
Σπονδάς άπαιτεΤ καθαράς κα) φιλίαν' 

4615 Καΐ σπένδεται δ% βασιλεύς τφ σουλτάνφ* 
ΒΓτ' άπαναστάς τών στυγητών χωρίων, 
Δι* ής προήκεν ασμένως όποστρέφων, 
ΟΙχτρ^ βλέπει θέαμα μεστόν δακρύων, 
ΚαΙ σομφοράν οΓχτιστον άξίαν γύων, 

4620 Τρβγφδίαν τ' δ^(5ητον ώμοι του πάθους 
*Ιερεμ(ου της φιλοίκτου καρδίας 
Τ}δ' Λν άποχρήσοντος εΙς 9ρηνψδιαν 
Ός Ιξισουν κάτοιδε πάθεσι γύους• 
'Ορώντογάρ φάραγγες, δλφη, κοιλάδες, 

4652 ΙΙεδία, τέμπη, καΐ νάπαι, χλ\ χαράδραι 
Τών νεχριμαίων σωμβιτων πεπλησμέναι 
'ύς ι!ς κολωνδν 6πβρανφχισμέναι. 
ΚάΙ κειμένων πας ήν σεσειμένος δέρας 
Τλ τ^ίς κορυφές, και φαλους ητμημένυς• 

4630 *11ς ίν άχούειν βαρ«>άροις πεπραγμένον, 
'Ος αν τλ νικών άμφίδοζον τυγχάν^. 
Εκατέρωθεν μυρίων πεπτωκύτων* 
Όμως βασιλβ&ς έφθακώς Χώνας π^λιν, 
Έκιϊσ* ένηυλίσατο συν πάσαις Ιλαις, 

4695 Αύτ^ν τε στρατόν άνατταύων έκ «ύνων 
ΕΤτ• εις Φιλαδελφείαν ήκε τήν πύλιν. Α θβηυο &9ΐαη8 ΙΙΙβ &υάΗΧ ϋβ1)υ]ο 
ηονο οοηνίοίο Γβ^θπι νβΓΐ)6ΓαΙ)α(, 
▼θΐυΐ ϋΐθ βθΐηβί ςυοηά&ιη Οανίάβιη : 
δροηΐβ οροΓί6ΐ)αΙ Ιΐϋηο ηοΙ}ίβ ΛηΙβα ηιιιηπηυιη 
(]&Γθ, ηοη ηυηο ιβ§[γ6 Γθοιρίβηάυοα. 
Οοοά 81 Ιυ ν&ΐίάΰβ νίΓ 68 βΐ ΓΓοςί, 
Γ&ρΙ&ιη ΓβουρβΓΑ ηο1)ί8 ρβουηίααι. 
6»8ΕΐΓ ΐΓ&ηςυϋΙθ οοηνίοί&ηίβηα ρβΓίπΙίΙ, 
ρΓβΙβηϋηυβ νβΓΐ)& βυΓάίβ &υπ5υ8. 
ββά ρο8ΐ(]υ&Εη ρυ^ηβΐΏ ηοχ άΐΓβιηϋ, 
86<]θΙ>«1 υηυβςυίδςιιβ ν&Ιάβ πκΒΓβηβ, 
πιβηΐβ ρπβ8βη(6ΐη ΓαΙί νίπα ΓβνοΙνβηε. 
Τυιη ϋθ8ΑΓ αηίφο αο άί£[ηί1α(6 βυα 
^ικϋ^ηαπι ρΓ0Γ8ϋ8 ρΓοΙυΙίΙ 8βηΙοηΙίΛΐη 
ίηΙθΓ &(ΐ8ΐαηΐ68 υιγοθ εοηβίΐί&ηοβ : 
β ηβιηρβ ηοοΙυτηβΒ ΒϋβΙοΓ βΓαΙ Γυ^ββ, 
Γ&ΐο ρ6ηηί88α ΓβΙίςυα ιηυΐΐϊΐυάίηβ 
οαίΒΟΓΠΐηβςυβ ο&ρΐίνίΐαΐί : 
ςα&ιη ςυί8ςαβ ααάίβπδ ιηα^ηορβΓβ ίης^βιηυϋ 
β^Γοςαβ Ιαΐϋ αηίιηο 8βη1θηϋ&ιη ; 
Ιθςυο οοαβίΐίυιη νοίαϋ ίη8&ηί6η1ί8 
6«6αΗ8 ^υ(1^^Βη8, υΙίΓο ΓβρΓούανίΙ. 
Ει^ο ^1Εη ιηβηΐθΐη ΜαηαβΙ ίηαιηυίβηθ 
ββςαβ ραβΙΟΓβηι 8ΐ(|υθ άυοβηα ρΓ(Β56η8 
θχία 8Αΐυϋ οοη&αΐ6ΐ)&1 ρυΙ)ΙίβΦ. 

βοά Οβυβ &αβΙθΓ χηιιΙαΙοΓςυθ Γβπιιη, 
ρΐα^αβ ίπιροηβη8 νίβίββίπιςιΐθ ουπιη8, 
ιηοΓίιΒοαηβ βΐ νίΐλΐη ταρβαβ ίπϋυβηβ; 
ςαί νίΓ§;&αι ίιηρϋ ηοη βίηϋ ρβΓρβΙηαιη 
^οη^^Α^υ8^ο^αηι δΟΓίβιη ΟΙιηβΙϊαηορυαι ; 
^ οΐίαι Ιβοηυαι ςυί ίηΐιίϋυϋ ίααροΐυιη, 
οΐ3α8(α8 Ηΐβ ιηληβρβί ίηεο]απιί8; 
Ιθβιη ηαηο 1>&Γΐ)&Γί Γβηη&ιη ρβ^β 
οΐ β&η^υΙηαπΒΐη ιπίΐΐς&νϋ ίηάοΐβαι. 
11&ςυ6 η)ί88ΐ8 8υ11αηη8 Ιβς&ΙΪΒ 
βίηοβΓααι Γ(Βΐ]υ8 &πιίοΗί» οΙ>(υΗΐ. 

δίο ϊηΙβΓ ϋββ&Γβιη ραχ 8η](&ηυπ)(|αβ οοηνβηΗ. 
ίηάο άι^Γθ8808, ρβΓ ίηΓ&α8(08 Ιοοοβ 
ςηι1>υ8 ρΐΌ0688θΓ8(, ηηηο Ιυϋβηθ ΓβνβΓίίΙυΓ 
Μ&ηοθΐ, βΐ οθΓηίΙ 1υςυ1)^β βρβοΐ&οαίαπι, 
θί£;η&ιη {ηΩηίΙί8 8ΐΓ&£;θηι Ι&οΓγπιίθ, 
ιη&ΙΟΓυιη ίηβίΤα^ίΙβιη ΐΓ&^(ε(ϋ&π], 
εηΙ ^βιηβΙ)υηάυππ ^6^^Π1^» ρβοΐυβ 
ρΓΟ ιηβΓΪΙο (]βθ6η(!» ορυ8 ΓοΓβί, 
&1(]ϋθ βχβΒςϋ^ηάο Ι&6Γγιηί8 Ι&ηΙο πα&ΐο. 
Ο Ναϋΐ νίάβΓθ θΓβί Γονβββ, 1υβ03, ναΐΐβθ, 
ΟΑΟΐροβ, 8&Ηυ8, νοΓβ^ίηββ, Γβυοββ χηοπϋηοα, 
ίηΐ6ΓΓβοϋ8 οοΓροΓίΙ)υ8 ορρίβίαβ, 
ςυοηιηα αοβΓνί ρ&ββίιη βοη8αΓ^6ΐ)&ηΙ. 
^&οβη^^υη1 βηΐβχη ουΙί8 άβίΓαοΙα θγ&Ι 
68ρί(ϋ>υ8, βΐ νίπΗλ ςυοςηβ βΧ8βοΙ&; 
1>&Γΐ>&Ρ0Γυιη ορυβ, ηβ οΐΓβυιηοίβιιβ νΙοΙοΓ 
Α νίοΐο ιηοίΓουιηοί8θ ]8!η (1Ι£Γ6γγθ1, 
ςοοηίλπι υΐηηςαβ ίηηυΐΏβη οβοίάβρβηΐ. 
Οβηίςυβ 08Β8&Γ 01ιοη&8 υΓΐ)βπ) Ιβηυϋ, 
ϋ>ίςαθ Γβςαίθνϋ οηοα οιηηί βχβΓοίΙυ, 
ΒθΠίίβΙ 6ΐ ιηΠϋβιη Γ6ΐ&χ&η8 1«1>οη])η8. 

ΡΙΐίΙ&άβΙρΜβΧη ρ08(βΑ ρΓ0ςΓ688υ8, 179 ί1)ί ρβπηυΐΐίβ ρβΡβΙίΙΚ (ϋβΐ^υβ. 
ΙΙΗηο ρΓβιηίββίΒ ηιιαίϋδ ΒγζαηΙίυιη, 
οπιηβιη ρθ! ςββΐ» ΟΓάΙηβιη βχροηίΐ, 
6ΐ άίΓΟίη οαβυχη ν6Γΐ)ί8 ηοη ίιηιηιηυΊΐ. 

Ταιη ςαία ΟοπΙφοπι ηοη (ΙΪΓυθΓ&Ι, 
ου]ϋ8 βνβΓβίο Γ&ία 6Γ&1 ΓφάβΓθ, 
ιηίβΗ 1βς&Ιθ8 βοΗαηπβ αά 0<Β8αΓβαα, 
ςυί άβ ^υ^1^ι& αάιηοηβΓβηΙ Οάθ. 
ΟββαΓ οοαοΙίΒ ηοη βΐ&ηάυιη (ϋεβηβι 

Ιβ^&ίοθ Ρθ ίηΓ6θί& αά βυιη Γβωίβϋ. 
ΡΰΡβα ΓυΓβηβ, ίΙβΓυαι οοΐΐβοΐο βχβΓοϋυ, 
νί^ίηΐί ςυπΙαοΓ αππαΙοΓυπ) αιίΙΙί):)υ9 
οχ ν&ϋάίοΓθ άβΙβοΙοΓοαι ηυηιβρο, 
ρρ&ροηβηβ ίρβίβ 1)6ΐ1ο ςοΓβηάο (Ιυοβφ 
^6 βυίβ ηο5ίΙί1)η8 β&ΐΓ&ρίβ ηηυιη, 
πιίΙΙίΙ Ιη ηοβίΓΦ άίΐίοηίβ υΓΐ)68 
ςα» &ά Μ®&α(1ι*ιιιη ϋαιηοη βυηΐ ρο8ϋφ. 
Ιβ <1αχ ΤΓαΙΙββ υΓ^βιη βΙΜ νίηάιοαί, 
Ι.υηαα βΐ ΑηΙίοοΙιί&αι ίη ΡΙ^Γ^ι^ία βίΐ&αΐι 
ίΐοαι Ρ6η1ιΐ(*.ΙιίΓ& οηαι ο&ΒίβΠίβ αϋςαοί, 
&1ςιΐθ ιη<ΐΓί(ίαΐ08 ρορυΙ&ΙαΓ ρ&£;08. 
δβά ΟΐΒβ&ρ χηίβθίβ 8υί& 6Χ6ΓθίΙί1)υ8, 
ιηαΐΐίβ ΐ6§ιοηί1>α8 οοιη 6£;Γβ£;ϋ8 άαοί^υβ, 
ΙιοβΙββ ρΓβΒναΙίάλ ιηιιηυ οβοίάϋ; 
ςυοΓαιη βχ ΐΑηΐο ηυπιβΓο ρααοίββίο)! 
ηβοί8 οΓαβηΙβΒ ί^ΐυο) νί($ΐΓυη1 ; 
χηηϋ&ιηςιΐ6 αΐΐυΐίΐ ΓβΟΓβ&ίίοηβιη 

Γ65υ8 Κοπα&ηίβ ί&οίηυβ ρη686η8| 
ςυοηί&ηι Ρ6Γ8&Γυπι ίΓϋ^ϊί ^υάαοι&οι» 
δβά βΐ 01&υάίοροΙΐ8 ρυΐ) ίάοιρ Ι^ιρρυβ 
εΙ) Α§[&Γθηί8 ΙβοίβΙα ββΐ ΒαΓΐ)&η8. 
6ο§;ηϋ& Γβ, Μαηυβί βχρβάίΐβ ιΐ(1ιηο(1μα) 
λίςιΐθ ο νβ8ϋ£[ίο ίϋοβΓί βθ οοπ)ΐηΙβ!(| 
βίηβ τβ^Μ ΙβοΙο, 8ίηβ ρυΐςίΐιι, 
ηβ ρΓορηυΐΏ ςηΐάβιη Γβροηθ ΙθοΙοΓίμαΐι 
άυιη οΐ98909θΓβ8 88ΐιΐ£;ϋ ρΓ»νβΓΐ«Γ6# 
ΙΙλςαβ ηο6ΐθ8 &£;θΚ>(ι1 {ηβοοιηββι 

6ΐ νιο <ΐ!)(^0 &(1Ηί()65&1 ]Αΐηρ&(1&8 
ρβΓ ΒϋΙίγηΟΓμη) Ι18ρθΓβ18 Γβ^ίορβο 

ναΐάθ Γ68ϋη&η8 άββίίριιΐιιηι ϋοτ, 
8ίου51 βοΓροπ ςυίββ (ΓίΚ>υ6η(1& βΓ(ΐ1| 
βο&ιηηυιη ρρ»8(&1)αΙ αά ΓβΒΪάβηίΙαπι (6ΐ1υ9, 
βίΓ&παίηβυιηςηθ 8υρροηβ]:>&( ΙβοΙυιη• 
Εγ^ο ηα&ηάοςυβ ΓαβηΙο ρίμνίβ, 

8ίθα1)ί Γ6Χ άβΟΓ^νβΓ&Ι άθΓΐηΐΓ(β, 

ιηοίθβΐ» (}98αρ6Γ ρ6^1υθι)αη^ £[αΙΙο 
βΐ Βυ1>ΐ6Γ ήνυβ αςυ» (ΙβοαΓΓβΙχιΐ• 
ΑΙΙαπιβη β»88Γ ϊάβ^Ιλ 1λϊ% ^Λ^άΒΜ^ 
ςυ&ιη βί ρββ&ΐί βΙγοπι&Ιο βυρίοιι• 
οιιΗβςηβ ΙίϋθΓ βοιηηΐβ ίηάυΙι^βΓθΙ. 
Τ&ηάθΐη ρΓο^Γβ^Βϋβ ρΓορβ Οίαοίΐίοροΐιιη 

Β&γ1>&Γ08 ΡβΓ8&8 00036611 ία ίϋ(|[&φ, 

Βϊαιιιίςυβ οίνιΙ)α8 οΐ &£^ή ίαοοίίβ 
Ωάαοίαιη αΐΐυΐί^ οΐ Ιμαιβη 1φϋϋ«. 
Ηίο ιαιρβΓβιΙορ βΐ^υϋ^ ίη Ο&Ιαβοβρί) 
αθ ίρβα ΡοηΙί οβϋα ιηοηιΐ8ΐ6Ηυιη 
θαοί (ΙάβΗηιη ΜίοΙίΜΐί 8Γθ1ιΐλΐ^«ιΙο 
&1ςυ6 ιηίΐΐΐίβ βρίηίαΐίβ ρπηοίρί : ΒΡΗΒ^ΕΜII ΟΗΕΟΝΟΟβΑΡΗΙ 

Α 180 ΚάχκΤ διατ^τριφε συχνούς ήμέρας' 
Άφ* οδ πεπομφώς ^Ιγγ^λους ΒυζμψςΙοχς 
Τλ συμβεβηχ^τα γι κίντα μηνύει, 
4640 Κα{ γ' ΙχτραγφίεΤ συμςρορ«ς $γχον λ^γφ. 
ΈπεΙ δι Δορύλαιον ού ^^τεσχάφη, 
Καταστροφής γε κειμένης έν ίρκΐόις. 
Πρεσβεύεται $ή πρ^ς κρατούντα σουλτάνος 
Κ<λ\ των κρ^ς αύτον άνέμνηα#ν ^ρκ(ων. 

4645 Ό δ' ού ιτροσίσχειν το κ >ν^' ^«γκκ^ν φρά- 

Πρέσβεις άπρακτους ίξανοστίλλκι ιιάλιν. 
Μανεις $* 6 Πέρσης στρατιέν άποκρ{νας 
Προς εΓκοσι τέτταρας άριΟμ^^μένην 
Ές χιλιάδας εύσθενη δωμαλίαν, 

4650 Και ταγματίρχην τ^δ Ιπ^στήσρι^ ίνα 
β Των ύφ* ααυτ6ν έχπρεπων ιιεγισ^άν«ι)ν| 

Κατ* ίβτίων κέπομφΐ της *Ρωμ4ΐ{δος 
Των προς Μαιάνδρφ τψ ποταμ^ 3(|ιμ^Υίι>V^ 
"Ος και παρεστι{σα«ο ΤράλλεΙς τήν «Ε<|λ»>ΐ| 

4655 Αουμα τ' 'Αντι^χειαν τήν προς ^ρ«γ1^ι 
Και Πεντάχειρα συν Ιρύμασιν δ'σοις, 
Κώμας σκυλιύσας και παραθαλαττίους. 
Άλλα βασιλεύς Ικπεπομωώς δυνάμεις 
Ίλας τε συχνβς και κάλους στρβτηγ4τίς, 

4660 Ήμύνατ' εχθρούς άνελών κατά κράτος* 
'ύς έκ τοσούτων !σχύσαι ^ραχυτάτο«>4 
Τον έκ ξίφους θάνατον ^πεφευγέν^Γ 
Πολλήν δι τουτ} τή^ άνά^^ωσιν φ(^Ι( 
ΤοΤς Αύσίνων πράγμσσ» τουργρν τφ %ΐι%%^ . 

4665 Φρ^νημ« Περσών κ9Τ9έα)ον »α) ^ρ^^^ς^ 
£1 Γούτου κρα^τομν^ρς χαι π^λ«ς ή ΚλαυζΙ^ιιι 

Έπασχε κακώς Βαρβάροις %ο1ς |ξ "Α^β^' 
Ό γνους )ΐί#ν9υήλ, ενστβλψς μάλ* «ίνύΜ 
Ός εΤχεν έξώρμησεν ε^θυ φροαρίοι», 

4670 'Αναχτορικήν οι} κλ^νηΥι ού τ^οιβά^β, 
'Αλλ' ούδΐ βχσίλειον αύλ^^βν φέρων 
Έν τφ προφθάσαι τειχί^μιι^^υντο^ θέλΐιν^ 
Ούκουν Ιαύων άΰπνους και τάς νύκτ9( 
Έχρήτο φω-(1 τρρςς πορ|{^ν λαμκ4δ(ι)ν 

4675 Δια Βιθυνίΐ^ν {υσστιβτίτΐιΐν χωρίων 

Σφοδρώς έΛαύνων τ^ν ιΐφοκ«(μ«νον $ρ4μΟν» 
*Οπου δ* έχρην γε ζιαναπαυσ^ι δ4μ«$| 
"Ήν καθέδρα τοδδαφος αύτφ και Μΐ^ι^ί 
Πάλιν φορυτός ύπεβέβλητο κλίνη, 

4680 Κατα^^αγέντος 6βτοΐί ποτ' ο9ν λ^%ν 
Έν φπιρ ύπνουν ηύτρέπιβτο χωρ(ιμι 
ΤαΤς σταγ^σιν ίίνωθεν 4^χλμτο σφ^δραι 
Και κατιόντι ^εύματι χάτω κλΝης* 
Ό δ* 6περι(σθΐ} 9υμβ|6ηΗ4^ι κλέον 

4685 *Η βα^ιλικι^ν #ιρωμ«των οΐ κλίμένε^ν 
'Αν^ίκλιθεΙς 6πνωτ^•ν {ξω φροντέΐιβν; 
'Όμως |φθαΗω« πλησίον τ^« Κλ^^ο» 
Φυγάδας |Ιργά/7«το{|ΐ4ρ9Ν Β«ρ6•ρ*09» 
Άστυπολ{<ς«(ΐ$ και ιιρ»σο()υΗα δ' «ϋ ιιέλ» 

4690 θαρσος ικ^^ρέσχ^ χαΐ φ^ος 6ν>μηδ{α4, 
Ούτος μονήΜ ^!γ•φ#ν (ν ΚβτβσΜέπ^ 
Κατ* αύτο ικ^ν^ου χιιμένην ηοιι τ• ατ^μ• 
Τφ των Μλων οτραίι&ν ^χήγέτς^ 
Πιστών δ' όδηγφ Μιχαήλ πρωταγγέλφ, ο 181 

4695 Καθ* {{ν τι κτησι($(ον οδ61ν ϋύδόλω^ 

Ουτί πλέθρα γης ού8' αγρούς ού χωρία• 
Μονοτρ($ι;α>ν δέ σνναγαγών προχρίτονς• 
Έν τ^δβ προαν^ησβν αύτοός άνύτβιν 
Άπράγμονά τβ χαι φιλι^νυχον βίον, 
4700 Τάς σφών σιτι{σεις χα ι δίαιτας δι' ϊτους 
Κοινού ταμ»{ου θβαπίσας προσλαμβάνβιν. 
Παρά δι 'Ρωμα(οις γ£ Οκνμου κ(ΐμ4νοι« 
Κρατούντος, οΤμαι, τουδι χάπ{ Βάρβαρο ις 
Τοις (ττρατιώταις τάς διέσεις ^ψων(«}ν 
4705 Έχ του ταμείου παρεχεοτθαι δι* ιτους 

Και τούσδ' άχρ^βοΰν εΐ ηεπείρΑνται μάχιςς, 
Ει τόξον εϋ> οΓδα^τιν ίντείνειν μάλβι, 
Δ^ρυ τε χινεΐν χαΐ χραδαίνειν {ντέχνως, 
Ει σώματος γέροντι ^ώμην χαι β6ένος, 
4710 Ψυχής τε παράστημα πρ^ς τα»ς χινδι5νοι»«, 
Κ$τ* έγγρά^εσ^α» σνν Χ^γφ καταλιίγοις* 
Ουτο; σιτηρίσια τίνν οτρατευμάτα^ 
Κατέσχΐ λαβών ώ< λί«ν άσυμγ4ρως* 
ΈπινοεΤ δέτά< ιιαροίχ(αν τά^ δ($σϋς, 
4715 Και ταΤσδι δίφος σφών ΟεραιτΙεειν 04λε(. 
*£ντε13θ•ν ούχοί^ν ούΜ έπιλέγδην άηας 
Τάγμασι χατείλεχτ• «εών στρλίει^μάνων, 
'Αλλά 8ελι{σας Ιγχριθίι^ ^ν α(τ(χλ• 
Ταυτ' άρ' 4ν«η4τραιι^ο ^ά των ^Μ^ιλ^^ 
4720 Και χειρόνως πά#χου«ην, ώς Ιστι βλίπειν. 
Έμφυτον δνα( β4τοχών χάρ»ν λόγων 
Εύγλωττίοις κλέο< τε χκι γρεν<Σ»ν βά^ος, 
Ού >αμηρώς ήν ^ντιθεις γράφαιν μ4ν0ν« 
Επιστολών χάριτας οίς ϋδοχτ^ οΙ» 
4725 *Αλλ* ώδίνων γειία) χ«τηχητηρ(ο\»ς 
^9 παΤδα< άπέτιχτεν εύγ<νεΐ< λ^γου^ι 
Ους φασ( σελένΰιβ) σννιτοιια ^αν. 
Όδφ προΥών ήμμένος χα) δογμάτων 
ϋερί βεοο λέγειν τ» χα2 χλυειν θέλει* 
4730 Νουν γίΗτίφίχτσκς δ<(γμασ» δ' έφιστάνων 
Πεύσεις προσηγε χαι λύσεις τούτων πέρι* 
*(2ς αν μυηΟέΙς προ^ Χρίστου τνύτων «κέριι 
Ζητήσεως οδν τ^ιχαΟτα σύμβασης (&Γ) 
Διεζι<{ντων γραψιΐίοΰ ρητ6ό πΑρ< 
4735 Ώς προσδέχβσθαι πρσσφέρειν τε σύν«μ« 
2άρ^% λαβόντα τόν βε^ν ι• Η«1 λ^γον, 
Και των τ^ν άνδρων &ν λέγοις τΐ(|ρΙιμ{ΑένΚ)ν 
Άπ^>χριθΙν'?ων εΙς εναντία μέρν], 
Α(^γοι προηλθον έζ ΙκατΑρου μέρνυ< 
4740 *Αν1ι«ρατιχως άντερίζοντος λέγο((• 
τ^ χρείττονι δ^ξν^ δέ προσ*νε6*ιμΑνο(» 
Και πατρική χάλλιστα τσΟ βασιλέως, 
Καθ^ρέ6ησαν 1ερ3ς λΐιτουργεί«| 
*Ανδρε< λογάδις λευΊ>ι&ν *Βχχλησ(ας| 
4745 *Αντίφρονες μείναντες άνεπιστρ^φως, 
Σωτι{ριχ<5ς τις Παντεύγενος τούπίκλην 
Τιλών 6ποψή(ρΐ9ς Αντιοχείας (58) (57) Εχ Ιιοο νθΓβη υβηαΰ Λά ν. 4764, ο:έ8ΐ&( 1ο« 
009 &ρυΓ) ΑΙίΜιυιη οοηΐΓ& Ογ^^τ^Η. ρ. 526^ 

(58) Ι^οΙΩυβ ΙηίβΓρΓββ Νίοβΐ® βΙιοηίαΙβΒ (ιΐδΐ. 
VII, 5, Ιι&οά 9θ{ο ιιη «{{^(οϋΐοαίιιιη {ηΐβΐΐβχβηΐ νο- 
€&1>υ1ί υποψήφιος, ςυοά (αιηβηθχρΙίο&ΙΟϊΐηκίυβ, ύί- 
Ι&Ιο ίρβο ηοθίΓΟ ΕρΙΐΓΦΟίίο, ^υ^α8 ίΓ&^ΐΏ6ηΙ& Ιβ^β- Ο^ΕΘΑΕΒδ. 182 Α ηίΐ ί&αίθη ρΓ0Γ$υ3 ροδβΐάβηάυιη ΐΓΐΐ3ϋϋ, 

ηοη α^π ρΗφάία, ηοη νίΠ&Γυηα ΓβάίΙυβ ; 

Β&ά ιηοη&οΙιΟΓϋΐιι βΰΙβοΙίοΓθθ οοη^Γο^αηβ 

ίΐΐίο βοδνοΐυίΐ ία εο)ηοΙ)ΐο άβ^θΓθ 

ουπδ 6χρβΓΐ6πι βΐ ({υίαίαπα νίίαπι : 

&ηηυί ροΓΓονίεΙιΐδ 8αΙ)δί(1ία 

ρυ51ίοο ]υ8ΡίΙ βχ (ΟΓαπο &ΰείρβΓθ. 

^αα1 βυαι Ηοιηαηίδ έεςυβ ΒαΓ^&πβςυβ 

υδςυβ αά (ιυηο ΟωδαΓβιη Ωραία Ιβχ ΓϋίβδβΙ 

υΐ οϋ)3ΓίοΓυιιι (Ιβιηοηεα ιηΐ1ί1ί):)α3 

6χΙιϋ}6Γ6ηΙαΓ 6χ α3ΓαΓίο &ηαυ& ; 

αίςυβ ΙιοΓυιη ροπίία βχρΙοΓ&ΓθΙΟΓ, 

ηυΐΏ αΓοααι αρίο ίη ρΓίΐΏίβ 3θίΓβοΙ ΙβαάβΓΟ, 

ιηονβΓβ 1ι&5ΐαιη βΐ νί1)ΓαΓ6 οχ βγΙθ ; 

ηυπι οορραδ ίΐηηαηίΐ ναΐίάυαιςυθ ΙιαϋθΓβαΙ, 
|1 ηβο ηοη &υ(1&οβιη &ά ρβήοαία ϋαίΐΏϋΐΏ, 

αίςυβϋα ίη α15ο δάΐβ 8θπ1)6ΓβηΙνΐΓ ; 

Ιιίο ιιηρβΓαΙοΓ ιηίΙΙΙυαι βίύαπα 

βυδίυΐίΐ, ΙυβΓο Γβίρ. ϋαιηροβο ; 

Ιιίβςαθ ίηοοΙ&ΓυΓηρβοβίοηοβ 8υ1)•1ϋνιϋ, 

ςυίόϋθ ίπ^ΐυνίθΐη ίηΐΐϋυαι βαϋ&ΓβΙ. 

Ηίηο ηειηο η(β ]&αι χηϋββ οοαβοηρίυβ 

&Η6ςβ1}&ίυΓ ία οορί&Γααι οΓάίηββ ; 

ββά νοίυηίαπυβ 4υΪ8(|α6 Πβϋ&Ι ιηίΐββ ; 

βΐ8ΪοΗοιηαη& ρβββαιη γθθ οβί άαΐα» 

βΐ ςυααι νΐάβαια» ρ&ΙίΙαΓ ΓυίηΕΟ). 

ΟφβαΓ άοοίπηίβ α ρυ€ήϋ& ίι»ϋαΙ»8, 
νοΓϋοΓϋΠ) ^ΙοΓΪα, δβηβαυιη αΗϋα()ία6^ 
ηοη 8θ1υπι βρίβηάίάο 8ΐ^1ο οοηιροο6])%( 
ορίθΙοΙαΓυιη ρρο Ιί^ίΙο βΓαϋ&03» 
86(1 οαΐβοΐιβϋοοδ βΐί&οα βοΓοιοηθβ 
^ 0611 ββηαίη&ηο ραν1ιιη0ΐ>ιι1 βοΙ)θ1«αΐ| 
νυΐ^ο 8ϋθη1ί& άίοΙ&, ο&Ιβ Β^(1αΐο4αη)ι 
Ηίηο βαιηρία ααά&ΰΐα, οϋαο) άΒ ΰο{ΐηλϋϋιΐ8 
(ϋνίαίβ νοίυίΐ άίοοιβ •4 αυάίΓΟ : 
ιηθηΐ6ΐη(]υβ &1)βΐΓαΒίβ ίηββΓΰηβ ιηγβίβηίβ 
ΙιΟΓϋοι ςυβΒδΙίοο^β Αω1)ί6ΐ>ΐιΙ βοΙτθΓβ 
Ιαηςυ&ιη βάοοΙυ8 68861 α Ο^ΓΪβΙο ΐΒ(0Γ|[»Γ6•ί 
Εγ^ο ίυηο ογΙα ςυ&άααι οοη1π)νβΓ8ί& 
8υρ6Γ 8θΓίρΙυΓ»1θ6θ άίβρϋίβηϋυιη» 
ίη ςυο 6ΐ αοοίρβΓβ βίπιυΐ 6ί ο£Γθγγ• 
άίοΗαΓ ίηο&Γηαίυιιι ν6Γΐ)υπ1 Οοι ( 
0001 6]υ8 Ιθοιροπβ βΓυύίϋ Ιιοηοίοβ• 
άΪ800Γά68 ίβΓΓβηΙ Ηαο άβ τβ Βθα1θηϋ&8| 
ν6Γ5& ί)6ι)&η^ θΐ υΐηηυο ρ&Γΐ6 
(Ιυιη βαυιη ςυίδςυο ορρυ^η&Ι αάνβη^ιΗυΰ]* 
Ι) ΟυιηςυβαίθΙίοΗ ο&ΐύυΐυαΐ Ε(1]ίο6Ρ6ΐ 
ΡαίΓυιη 8βηΐ6η1ίββ| υ Ι ρ&ΓβΓαΙ, ΟββαΓ ι 
βαοΓΟ (Ιβρυΐθΐ βυηΐ πιίηίΒίβΓίο 
νίπ ρΓΧοίρυί ίη £66ΐ68ί89 αίϋύϋβ, 
ςυΙ ρβΓίίη&οόβ ίηββηίοηΐία ηιϋιΐββηιιι^. 
δοΐβποΐιαδ ςυΐάαηι, νυΐ^ο ΡαηΙβυςβηυβί . 
Αηΐίοοίιβηαθ οίοοίυ^ βρίβοορυβ : 

τ^&ϊ &ρυ(1 ΑΙΙ&Ιίυπι. βοΓΒϋβ \άβτϊ\ ιΐ6δθίνίδδο νίάβ- 
ΙυΓ, Τΐιβοροϋηι οδδβ Α ηΐίοοϊιί&ιη ίρδαιη. ΟϋΑΓβ νβΓί^α 
έ δποψτ{φιος τ^ς θ&οί5 πόλεως μεγάλης Αντιοχείας 
Σωτηριχος Ι Παντεύγενος, νβΚίΙ Ηι/ρορ$έρΙήα$ ίλ^Ο- 
ροΐϋαη. ΞοΙεΗοΙιηί ΡαηΐΒηρ€ηίΐ$ ΑηϋοοΚβη^ ; ςυβδί 
ΗΊβρορ^βρΗίτα ρΓορριαπι ηοιηοπ οβδοί νίπ ΐίιοοροΐί• 
183 ΒΡΗΒ^ΕΜΠ ΟΗΕΟΝΟβΒΑΪ^Ηΐ 184 


Β Ηβιη Εαβίαίΐιίαβ Ερίά&ιιή ρΓΦβυΙ, 
6( Τΐ3β88ΑΐθΓοαι Μίοΐι&βΐ Ιυηο τΙιβΙοΓ, 
&ο Β&8ΪΙ&668 •&ρΐβη(ίυαι Ραυίί 
[ίηΐ6ΓρΓ68 ΙϋΙθηΓαιη Ηβ ΙβνίΙα. 

ΟΒί &ηηο8 &Ηςαο( ΐάβιη ιηοη&ΓοΙια 
αΗοά ρΓοροβαϋ βζρϋο&ηάοιη 11ΐ6[η& : 
Οοπκίηυβ (ϋζίΐ ρ&88ίοη!5 ΙβιηροΓ6, 
Μα]οη Μβ ραίδΓ 6$ί ^ Ταω ραραιη οαΓ&ηΒ 
Οφβ&γ 3αιη οο^ηϋλβ ΡαίΓυιη ββηίβηϋαβ, 
ρΓορη&ιη ρΐΌβηάϋ ιηΙβΓρΓθΙιιΙίοηβιη, 
θΐ 1βιηρβ8ΐιι1βιη οοηοϋ&νϋ πιαχιπίΑΐη 
Εβοΐββί» βίιηαΐ θί άοεϋβ ρΓΦ8αΙί1)α8, 
Εγ^ο οοαοΐβ άβΙβοΙοΓπιη βγηοάο 
ιιηροΐίΐ 6β8&Γ, νί ςαοςηβ &<ίΙΙιίΚ>ίΙβ» 
οιηηθ8 ΙΙΒβΠο ιιΐ ίΙ& οη1>80Γϋ>6Γβη1 : 
ΑθββηΙίοΓ 600 ΡθίΓΟίη 86η1βιι1ϋ8, 
ήυαβ ίηβρίΓαΙί (1β νθΓ(>ο βοπρβθΓαηΙ, 
άΐιπ8ΐο ιηιι^ΟΓθΐη βοίΐίββί 688β ΡαΐΓβιη, 
Ιά αυίβιη &ίο άίβίοαι, ςαί& ΟΓο&Ιααι 
ρ&88ϋ)ί1βιης[υβ ο&Γαβιη νβΓΐ)οιη βοπιρβίΐ• 
8ίβ ροΓΓΟ 8υρροηθΙ>&1 ΡΙΙίααα Ρ&ΙΗ 
ροβίςαλίη ηοβίή ^Γ&ϋ& οαΓηβαα βαιηρββΓ&ί. 
Η»ο οοη3ί§^η&1& ΙίΙΙβηβ ροΓροΓβιβ 
Ι&ρίίΐβίβςιιβ ΐΑΐ>αΗ8ία8ουΙρΐΑ 
ρυΙοΙίΓΟ &Γΐίθ6ΐο, ίη Ιβιηρίο 8ορΙιί» 
ίηβΙ&Γ βρ1ιί§^&ρ1ιβ8 8ρβοΐ&η(ίΙ& βχροβοίΐ. 
Αΐίααι Γοηυβ βοηίΓονβΓ8ί&ιη ηαονϋ, 
οθΐηρο Όΐ &ηΑΐΙιβιη& ΜοΙιαπίθΙΙιίβ Οβο 
βχίιπθΓΟίαΓ ά^^ρϋοΐιίβ 8α&€ΐβΙ}αΙ, 
ηβ ΓοΓίβ οοιιΙιιπιβ11& βθΓοΙΝυπιίηί 
οιηηίαπι Οοιηίηο αίςαο Γβ^η&Ιοπ. 
Κβιη ^^(1^^α^(^&ιη οΜυΙϋ βρίβοορίβ, 

ςιιΐ Γ6|ΙθοβΓυηΙ οιηηββ οί 1>1&8ρ1ΐ6πιί&ιη, 
ΙΓ&108 ΟββΕΓ Γθηον&11ίΙ>6ΐ1αιη 

Γ&ΐββ ΜοΙίΑΐηθΙΙιΙβ Γ&τβηΙβιη βιίβι, 

&ο 8αρβηοΓ68 ο&βΐί^&ηΐβιη £«8&γ68 

Ιαηςα&ιη ίηβοϋβ ωαΐβάίζίβββηΐ Οβο ; 

αίςϋθ Ιιιιηο ΙΙ1>βΠοιη βάιάΗ 1β§^η<ίΙοιη. 

86<ίΙ ρλΙη&ιτοΙίΑ Γββϋϋί αυάαοίβΓ, 

β( ΟΌΐη ρωίορθ οοηβρΪΓ&ΓαιιΙ οαιηββ ; 

ΤΙιβΒθΕίοηίοο ρΓββϋΙ Ιηΐβρ ρηιηο• 

νίΓ ΟβΙβ^Γ&ίΐΙΒ νίΓΐιιΙβ Ε6 ΙϋΙβΗβ ; 

Βίςηο ρ&8ΐοηΐΕη §^1οΗ& Εοβίαΐΐιίαβ 

ζβίο (ϋνίηο νί806Γ& ρβηΐ8ΐυ8 

ηονυηι αο βροηοιη ΙιηρΓοΒιινϋ (Ιο^ρΏβ, 

(ίϋβθηβ : ΕαίπινβΐΌ ΓοΓβιη ^%ο ιικίί^ριιιιβ 

βρίββορ&Ι! βίοΐλ Είςυβ βοΗο, 

ρΐΌηιΐΒςοθ ίη9&ιιιΐ8 ιηβΓίΙο «ηϋιη&ΓβΓ. 

81 & ρ«(1θΓ&8ΐΕ τ&Γγο ιηιιΗοηβ 

ιη&^8ΐΐΌ οιηαΐΒ ΕθΙυ8 βζββοΓ&ηάΐ 

βί (ΙοοίΓίη&Γοιη βοθΙοβΙεγοπι ιη^^βίΕ, 

ςυί χηοαβίΓαιη ςιιοάά&ιη βηζϋ ΙιοΙοβρΙι^^Γοη 
< ^ΟΑη. ζιν, 28• 

Ιβηί, βΐ ςιιίάβιη (ΙινβΓβΙ ε δοΐβφΐιο ΑηίιοοΙιβηο. 
Α11&ϋθ8 (Εΐηβη οοπΙγε 0Γ6γ§Ιι. ρ. 526, οΓΟοί ηο- 
ιηβη Γθϋηβί : ΑτύΙοοΗίχ Η\ίρορ$$ψΚίΗ$^ βίουΐ ε1ϊΚ>ι 
ύπατος νβΓίϋαΓ εΙ> βοάβιη ηι^ΐΜίια. ΕζβίΕΐ ΕοΙβιη 
ιη οοά. ΥαΙ. 2146, ρ. 124, 8οηρ1πχΏ ϋβοαθίπί Οβ- 
ΐηΐ8ϋ 6'πως 6 ύποψι{φιος εΙς το ^γιον εισλργκται Βήμα. 
(59) Επ^οηβ ίη 0Γ5β Β^^ζ&ηϋο ΰ&Ι^βατΕ Γιιϋ ίη- Εύστάθιος πρόεδρος Έπιδαμνίων, 
Ό των θετταλών Μιχαήλ ^ήτωρ τ<5τε, 
4750 αάΐ Βασιλάκης των σοφών Ηαύλου λ6γων (59) 
Αιδάσχαλ^ς τις τυγχάνων και λευίτης. 
Μετά δι λυχάβαντας ούτος 4 χράτωρ 
'Ρητλν κροτιθείς εΙς άνάπνυξιν πάλιν, 
Ό Δεσπότης εΐ^ρηχε χαιρφ του πάθους, 
4755 Μείζων έμου π£φυχε Πατήρ μου, λέγων (60). 
Μιχρ6ν τε προσσχών αναπτύξει ΙΙατέρων (61) 
Οιχείαν έξήγησιν άντεπεισφέρει, 
Και τριχυμ{ας άναπιμπλφ χα^ ζάλης 
Έχχλησίαν τε χαΐ σοφούς άρχι6<ίτας* 
4760 Όμήγυριν ο^ν έχ λογάδων άλ(σας 
'Βνήγεν &ναξ προστιθείς τι χαι β(ας 
*Γπογράφειν Ιχαστον οδτως έν χ6μ/φ' 
Στιχώ μίν α^ος ^ήσεσι χαΐ Πατέρων 
*Ας εΤπον έχ Πνεύματος ε^ίνεχα Αύγου 
476 Του μείζον* εΤναι του Χρίστου τ&ν Πατέρα. 
Αέγω δΐ τούτο χαΐ λελέχθαι χαθ6τι 
Κτιστήν παθητήν σάρχα λαμβάνει Α6γος. 
Τουθ' Οφεσιν φέρει δΐ πρ6ς τδν Πατέρα 
Τΐφ λαβ^ντι σάρχα των βροτών χάριν. 
4770 Έρυθροσημάντφ δΐ δους γραφζ τάδε 
Και πλαξ{ χαλως έγΧαράξας λιθίναις 
ΈπΙ Σοφίας του νεώ θεού Λύγου 
^Ανάγραφα τίθησιν ώς £στι βλέπειν. 
Έτι χινεΐ ζήτημα χαΐ πάλιν τύδε* 
4775 *Ανάθεμ* ε?η τφ βεψ του Μωάμεθ, 
Τύδ' άπαλεΤψαι πυχτίων παρηγγύα, 
Ώς μή χαθυβρίζοιτο, φησί, των ^ων 
Ό παμβασιλευς χαι Θε6ς χαΐ Αεσπύτης. 
^ Τίθησι δήλον ποιμέσι σχέμμα τύδε* 

4780 * Απαγορεύει πας χλύων βλαφημίαν. 
ΜάνεΙς 6 χροηών χαινοποιεΐ δή τύμον 
Συνηγοροΰντα λαοπλάνφ Μωάμεθ, 
Των πρΙν δ' άνάχνων χαθιχνούμενον μάλα 
*11ς λοιδορούντων άμαθώς βεφ Αύγφ* 
4785 Είς άχρύάσιν Ιχδίδωσι τ&ν τύμον. 
Ό πατριάρχης άντέβη θβ^ρσαλέως, 
Καΐ πας συνιών συνομαρτεΤ ποιμένι, 
Καΐ μάλλον 6 πρύεδρος θεσσαλονίκης 
Περιβύητος άρετήν τε χαΐ λύγον, 
4790 Των ποιμεναρχων Ευστάθιος τ6 χλέος 
Ζήλφ θ^νχψ χαταφλεχθείς χαρδίαν 
Έλεγξε δύγμα χαινοφανίς χαΐ νύθον. 
Ε?ην αν ανάξιος, εΙπων, παντάπαν 
Ο Τής ποιμεναρχων χαΐ στολής χ«Ί 'νου θρύνου, 

4795 Ηλίθιος δΐ χαΐ νομιζοίμην πλάνον 
ΕΙ παιδεραστήν χαΐ χαμηλώδη πλάνον 
Μύστην τε πάσης πράξεως βδελυχτέας 
ΚαΙ μυσταγωγόν άσεβων διδαγμάτων 
Όλύσφυρύν τι χαι πεπλασμένον τέρας ΙΟΓρΓβΙ&ηάο ΡεοΙο οοοορΕίΕ ? Ηίαο νίάβΠεβΙ ΙοΙ 
ΡΕυΙΙπΕΓϋΐη Ερί8(ο1&Γαιη ΟηΒοί οοπιπιβηΙΕΓϋ ία 
1>ίΙ)Ιίο11ιββί8 Π188. ηο1>ί8 οοουΓτυηί. 

(60) Ι1η]α8 Γοί οεοβε β6ΐβΙ>Γ&ίυιη οοηοίΐίοιη Οπβ- 
οαιη, 1)&βΐ6ηιΐ8 ίηβάΙΙαιη, βΓ|;ο ρΓβΙο ]Εΐη βυ^ΐβοί. 

(61) Η&8 86ΐι(βηϋΕ8 Ιβ^^ββίβ χηίβΗιη Ερυά Οΐιο- 
ηΐΕΐυιη νιι, 5. 1β5 

4800 Ψιλής έιηνοίαςγβ χαΐ στυγητέας 

ββον χαλοίην άτρεκΐ) χτίστην 6'λων. 
Ό ^* ως πβπονθώς Ιτχάτην παροινίαν 
*ΟνΕ(δ&σιν Ιπλον& τους άρχιήύτας 
Κ^^μου τά μωρά τούσδβ χαλών &λ6γως * 

4805 Κάπΐ μεγάλης διχάσασΟαι συνόδου 

υρος τούσδ' απειλών έμμανώς έχεχράγβι 
Πάκα παρόντος των τροχΕί μένων χάριν. 
*Ομως Ον>μοΰ λήξα/τος, 6 ιεραι>ς αναξ 
Σΐϊουδζ κροέδρου τηνδε της Κωνσταντίνου, 

4810 Τφ βετταλ^ας άρχιθύτη συνέβη, 

Ένδους τά οΐ δ^ξαντα φάναι προφρ($νως. 
Τέλος δ* Ιπειπών χτί βασιλεύς τοιάδε 
*Ως δει σοφ^ν τε συνετών «εφυχ^τα 
ΜηδΙν «αραχα(ρια λαλεΤν Οράσεως 

4815 ΜηδΙ «ροβάλλειν ($ήματ* αΐσχρά χαθα^αξ» 
Τοίί μηνιφ* Επαυσε πρ&ς τ6ν ποιμένα * 
Οδτω μίν έζι(νυστο τάδ* ώς ^ ίφην * 
Τά δ(^)^ματα δ* ώριστο τζδε συν($δφ 
'ΐΐς των βιβλίων απάλειφα παντάπαν, 

4820 « *Αν«8εμ* εΓη τφ βεφ του Μωάμεθ * • 
*Αντεγγραφ^ δ*, « 'Ανάθε^^α τφ Μωάμεθ 
Και τ^ διδαχή τοΰδε χα2 πάσ^ πλάν^. ■ 
Καΐ τοΰτο χυρώσαντες οΐ τής συν($δου 
Των συνόδων λήγουσι χαι των συλλόγων. 

4825 ΙΙιριπεσών δΐ βασιλεύς δεινζ νόσφ 
ΚλΙ γνοΙ)ς Ιαυτ^ν πλησιάζοντα μόρφ, 
Σχήπτρα παριδών χαΐ τά λαμπρά του β{ου, 
*Βλθών τε χαχων ε!ς σοναίσθησιν βλων, 
Το των μονάχων άμφιέννυται [3άκος * 
4830 ΕΤτ* απολείπει τόν βίον χαΐ τ^ χράτος, 
*Οχτώ χατάρζας χαΐ τριάχοντα χρ($νους, 
Ταφεις πατρφ^ πρ&ς μονζ σεβασμί^ 
Κλήσιν φερούσ^ παντοχράτορος Λόγου, 
Έσπερ δομι(τωρ βασιλεύς Ιωάννης, 
4835 ΓυναιχΙ λιπών συν άώρψ τεχνίφ 
Κραταρχ(αν τε χα2 διο(χησιν δλων. Ανδρόνικος ο κομνηνος ςπϊ ΑΑΚεια τα 

ΤΙ9 ΜΛΝΟΓΗΑ ΕΤ. Α', ΚΑΙ ΜΟΝΟΣ ΕΤ. V. 

Έπιβεβηχότος δΐ της αύταρχίας 
Παίδες Μανουήλ συν τεχούσ^ φιλτάτ^ 
Έλιχίαν οτγοντος άπαλήν {τι, 

4840 "Αχοσμίας πέπληστο 'Ρωμαίων πράγη, 

ΚαΙ πλημμελώς Επασχε χαΐ σφόδρ* άτάχτως, 
ΚαΙ χεφον {περ Φαέθων παις Έλ(ου 
'Οτ' ήν έπιβάς χρυσοχολλήτου δίφρου, 
'Ος μύθος αΙρεΐ, χαΐ το παν έφθαρχ^ος 

4845 Άπαλότητι χαΐ πλέον γ' άπειρίφ, 
Οίκτος γάρ *Αλέζιος απαλές χράιωρ 
Κυνηγεσίοις προστιτηχώς έχτόπως. 
*Ιππηλασ(αι^ χαΐ μίμοις χαι παιγν(οις 
Κοινών Ολίγα φροντίδων γε προύνόει. 

4850 Μήτηρ δΐ πάλιν χαΐ βασιλΙς Μαρία 
Φροντίδα χοινών άναθεΤσα πραγμάτων 
Πρωτοσεβαστφ πρωτοβεστιαρίψ 
*Αφροντις 1(){νυεν αυτή τ^ν βίον. 
Τοίνυν άπεπνίγοντο τοΤς τελούμενο ις 

4855 01 της γερουσίας τε χαΐ των έν τέλει, 0Α8ΑΒΒ8. 186 Α νίΐί ιηβαϋθ ρβΓίυ βί άβίββίαηάο, 
θ6οιη άίοθΓβιη οπιηίϋΐη οΓβ&ίοΓβαι. 
ΑΙ ΟββαΓ (ΒβίΓο ρβΓοίΙαβ ίηβ&ηο 

ρΓθΙ)Γ08ί8 νθΓΐ^ίβ Ο^ΓϋίΙ βρίβΟΟρΟΒ, 

ηαιιαάί ςαίβςαϋίαβ ΒίοΗάβ &ρρθ11&η8; 
ββςοθ ΟΒοοαίθηιοα π)ίη8ΐ>&ΐοΓ βγηοάο 
(ΙίββθρΙαίυΓυιη, ίαηοββ ΐηοΐ&ιηααβ, 
ραρβ ίηΙβΓροβϊΙο άβ Κιίβ ^υ(1^^^ο. 
Μοχ ίη οιη)88&, ηααηβυβίυβ βφβαΓ, 
ρΓβ8ϋΗβ ορβΓΑ Β^ζαηϋη» ιιγ5Ϊ8 
οαιη ΤΙΐθββϋΙο ραβΙοΓβ ραοβιη ΓβοίΙ, 
ίΙΙΙ 6οηο6ά6η8 ΗΙ)θΓ&ιη 8βη1βη(!&πι. 
Ρθ8ΐΓβιηο ίά ςυοιιυο άίχίΐ ίαιρβΓ&ΙοΓ, 
ΓΓυ§μ 6ΐ ρΓαάθηΙβιη νίΓϋΐη ηοη άβοβΓβ 
ΒβρβΓΟ ςυίΰίςυ&ιη ίη1ιοη68ΐαιης[ϋ6 Ιοςϋί, 
^ 060 ΙοΓρΐλ νβΓϋα ρΓΟΓβηβ βίΤυΐίΓβ : 
βίςυβ ]*η ραβίΟΓβιπ ΓαπβΓβ άββίνίΐ. 
Ηίο Γοϋ ά\ϋί\ βζϋαβ ηβ^οΐϋ. 
Τ&ηαβη Ιη 8γηο<]ο άβΟοΐΙαιη ίυίΐ 

αΐ β 1ί1>6ΐΗ8 ΡΓ0Γ8Π8 άβΙθΓΘΠΐϋΓ 

νβΓΐ)Ε, ■ 8ίΙ Εη&11ΐ6ΐη& ΜοΙιβιηβΙΙιίβ Οθο, 
βοά 8θΗΙ)θΓθΙϋΓ, « ΜοΙιαιηβΙΐιί αη&ΙΙιβιηα 
6]υ8ςιΐ6 ηοΕ^ίβΙβηο θ( οωηί θγγογι. • 
Αίςοο Ιιοο ρβΓβΟΓΪρΙο άβΟΓβΙΟ ΡαΐΓ68 
ΓύοβρυηΙ ΟΦίαοιη ιγηοάίςαβ Αηθίη. 
Ρθ8ΐο& Οββ&Γ £;Γανί ιηοΓΐ>ο ίαιρίίοϋυβ 
βοςαβ ^ΑIη ιηοΓί! ρΓοζιιηιιιη οο^ηο86βη8, 
ΒΟύρΙταιη οοηίοαιηβηβ 8ρ1βη(1θΓβσιςαο ιηιιηάί 
ρηΒίβΗΐβςαβ νίΐβ ^8I^ ρφηίίβηβ, 
ρλυρβΓβιη ίηάαϋ ιηοηβοΚ)! Ιοηιουίαιη; 
ιηοζςιΐθ οαιη βοβρΙΐΌ νίίαπι (ΙβββΓαϋ 
(• ροβΐ ααηο8 Γβ^ηΐ οοίο βί Ιη^ίηΙα, 
βοριιΗαβ •&οΐΌ ρ&1η8 ιηοπΑβίβηο, 
οηιηίροίβηίβ οιιί ηοιηβη & ν6Γΐ>ο, 
Οοβ&ΓΟ ιυεΙοΓβ β^άίΟοϋ ^ο&^ηβ. 
ΗβΗςυΗ αιιΐβιη Μαηυβί Ιιηρβηαιη 
ιιζοΗ ο1 «νί ΙβηθΗ βϋοΐο. 

ΑΝΌΗΟΝΙΟϋδ €0ΜΝΕΝϋ3 ΟϋΜ ΑI^ΕXIΟ 
ΜΑΝϋΕΠβ ΡΙΙ.ΙΟ ΑΝ. Ι, ΕΤ 801.03 ΑΝ. II, 

Οιιιη Μ&ηηβΙί8 β]ίυ8 λά Ιιηρβηαιη 
βαιη βαβ (ϋ1βοΙ& οιαΙγο ρ6Γν6αί88βΙ 
Ιβηβηιιη &(11ιυο βζΐ^βηβ βίβίβπι, 
ΚοιηΑη& Γβ8 808 άοςοθ ρβΓίιΐρ&αΙα 
ρβ88ίπιβ 1ι&1>6ΐ)&1 νλΐάβςαβ ίη6οπιρο8ϋθ, 
Εη&§^ί8 ςοΑίη οιιιιι ΡϋαβΙΙιοη 8ο1ί8 Οϋηβ 
" αοΓοαιη Γββ^βηβ, τοίιιΐί ββΐ ίο Γ8ΐ)αΗ8, 
οοΓΓαηι ηααοάβηα οαηοΐα οζαΓ6ΐ>&1, 
ο1> ροοηΐθΐη •08πι ίιηρβπΐί&ιη. 
Α16Ζ108 Ιιίο (βηβΓ ίηαρβηιίοΓ 
Αββΐάοίβ ν&οΑοβ ρβΜιΙθ νβηαϋ^αβ, 
οςαϋλϋοιή, ιηίιηί8, βΐ αΗί8 Ιαάΐοηβ, 

ΙβΟαθΟΙ Γ6ίρυ]>1ίθ« ΟΟΓΑΠΙ ^βΓ6ΐ)8ΐ. 

Μεγια ίΐθπι ^ηίΐΓίχ Γβςίηα 
ηβ^οΙίοΓυαι οοιηιηί88ο Γο^ΐίηίηβ 
ρΓθ(θ86ΐ>α8ΐο ρΓθΙον6$Ιίαηο, 
βζρβΓίβιη ουπ8 νίΐιιιη &ςίΐΑΐ)Εΐ. 
8ιι£Γοο&1>αηΙαΓ ίηΙβΗιη ΐΓ]()οϋ8 
οοηοΐί ορϋΐΏ8(68 αο 8θη&ΙθΓ68; 18Τ ΒΡΗΚ^ΒΜΠ ΟΰΙΐΟηΟΟΒΑΡΗΙ 18β αίςυβ βιιβρβοίαιη ιη8ς[Πΰΐ>θΓβ 1ι&Ι>6ΐ)&ηί 
ρΓοΐ08θΙ>&8ΐαπι νβΐηΐί ίγΓ&ηηαη). 
Οοιηηβηοβ &υ(6ΐη ΑηθΓοηίουβ ΐ3&1)!1&ηβ 
Ιοης;» ^&Π1 ιηοΓα ίη €Εη830 ορρίάο, 
ροβίςυ&αι Γθ8βίν(1 άβ ιηοη&ΓοΙιοΒ οΙ)!Ια, 
ίΙΙΙηο Βγζ&ηϋυίϋ ύΟΒρΙΙ αοοβάβι^β, 
οαιηββ ^ββίρίβηβ ΓαΙΙβηβςυβ βεηηοηίΐΐΐιβ, 
ρΓ3Β8θη(6β νθΓϋίβ, ΙίΚβπθ 1οτ)^Ιηςιιθ3, 
8€ςαθ ρΓΟ 68β88Η8 βαΐΐιΐβ αά6886, 
αίςυο υΐ ρβπουΐυιη Ι&Ιβηβ β(Γιΐξ6Γ6ΐ 
ηονΐ]8 ιηοηΒΓβΙια ρβΓ 8υυιη ΑΐιχιΠυιη : 
άβηίηυθ αΐ Πάβπι ΙυβΓθΙυΓ ίΐ&ΐ&πι 
Γβ^ι» άοιηυι, β&ΟΓ^ΐΏβηΙο &άΙ)ί]3ίΙο, 
βαιη θ 01]&1ά6& Γβάυζ &(1 ααΐ&ιη νβηϋ. 
Ηυηο ΑηάΓόηΙουιη βηίπ] ςυι βχβυΐ ΓαβΓαΙ 
ιηυΗ&8ςυβ ^βηϋυχη ββάββ ρθπηυΙ&νθΓ&ί, 
&1ςυβ αρυά ΑΙΙυοΙιυιη ΟΙι&Ιϋββθ ρΗαοΙρβίη 
ροβίΓθΐηο ν6Γ8&1)&ΙυΓ, ίϋίςυβ άθπιυαι 
Ωηβιη χηοΐββϋ βΓΓοπβ οΰΓβαυπκιυβ ΓβοβΓβΙι 
Μ&ηυβί 1ιηρ6Γ&1θΓ Γβνοοανϋι 
άοηί8ςυθ βχοβρίαιη ρβΓΐιαπι&η!ΐβΓ 
!η ΟΕηβΒ υΓ]>θ 1ιο8ρί(&π ^υ88ϋ, 
^ι1^&^ηIη Ι&ιηβη αηίβα ρΓ0ΐηί8βαηα 6Χί£;οιχ8 
ΓοΓθ Ιη οΓΩοίο αο Μβ ρβηη&ηβυΓυιη. 
ΟΕοη άίβοβ88ίΙ ροβίΐιίηο, υΐ ύίχί, 
Οοιηηβηαβ Αη(ΐΓοηί6υ8 θίβ^ρΐιη χηοπβ, 
&(ςαβ Ρ&ρ1]1&§;οηυίη οοοαρλϋβ Ιοοίβι 
ιηΰΗοΓαιη 8ίΙ)ί 8ΐιρρ6ΐί&$ ϋ(1^υηχΗ 
8υ»ςυθ ίιηρΓθ1}ί((ΐϋ8 8θθίθ8 ί^οϋ : 
ςοίΙ)α8 8ΠραΙΐ28 ουηοΐα ρβΓΐυΓΐ)Αΐ»&(| 

ί1Ι& ρΓΦ86Γΐίΐη &1)υί6Χ18 ίΓΑΙίάβ, 

ςυοά 86 ρΓο ηονί 0φ8αη8 βαΐυΐα 
ουηοΐα Αη^βΙ)»! α^βΓο «ίςαβ άίοβΓβ. 
β&ηβ ρΓθΙθ8θ]3α8ΐυ3 ίη οάίο βγ&Ι 
νυΐ^οςυβ (ΐ6(β8ΐ&]3ίΠ8 οΙ> βοΐυβ 8υο8, 
ςυοηί&ιχι ιηοΓί&Ιββ ουηο1θ8 άβ8ρίο!β1)&1, 
8ίΙ>ίςα6 ηηί Γ6ΐΏρυΙ)Ιίο&ιη νίη(ϋο&1)α( : 
ηίΐ βαΐίη βπιΐ ίΐι αηίν«ι^5 ίαιρβΗο, 
ςυοά Ι3ϋ]α9 ρο(68ί&ΙΙ ηοη ρ&γθγικΙ. 
Ου&Γθ ουηοΐα ιηβίΓοροΗβ βρβιη 8&1υ1ί8 
ίη ΑηάΓοηίοο Γ6ροη6ΐ)&1 ϋηο, 
Βίςαβ Ιιυηο ΙγΓ&ηηίάίβ &ρρ6ΐΙαΙ)&1 νίηάίοβαι, 
βΐ ο1αο(1β8ΐίηί8 ίηνϋ&1)Εΐ ΙίΙΐ6Π8 
υ1 αά Γβ^αΐβιη αάνβηί&Γβ υΓίοθΐη 
οιηοί ββροθίΐο ί€ΒΐιηαΓ6ΐ ηαβίυ ; 
η&ιη 86 ρΓΟΠίρΙο είνββ (ϋοβύααΐ Βΐυάίο 
υΓΐ)αη&8 ίΐΐί ροΗαβ αρβΓίυΓΟβ. 
Ηθ8 ί1ΐ6 &α(1ί65&1 ρ6Γΐί1}6ηΐ6Γ ηυηϋοβ, 
3&ιηςυ6 &ίΓ60ΐ&1)&1 ιηαηίΓ68ΐ6 Ι^Γ&πηΙάβιη 
6&8ΐθ11ί8 006υραη(1ί8 αο ρΓονίηοϋβ. 
ΑοοθθθΗ 6ΐΙ&ιη Νίο»αΐΏ Βί11ΐ}τηί»ι 
β&ηαςαβ ύΐαηάίδ ΙβηίΑνϋ 86ηηοηίΙ)υ8 ; 
86(1 ίΠα ν6Γΐ}!8 ηιίηΐηαβ @;688ΐΙ οαοΓΟίη, 
θ^I18ς[α6 ίΓαυάίϋυβ Γαϋ ίη8υρ6Γ&1)ΐϋ8. 
ββά ουιη 060υρ&νί886ΐ ΝίοοιηβάίΑΠ], 
βαιηηυβ 8υί8 3αιη ρ&ΓΐίΙ>υ8 &(]3ϋηχί886ΐ; 
ιηίδβυβ 68ΐ ουιη 3υ8ΐο οορι&Γυιη ηυιηβΓΟ 
όυχ ΑηάΓοηίουΒ οο^αοπίθηΐο Αη^βίοβ 
υΐ 1)6ΐ1ο αρβΓίο ΙιοβϋΒυβ ΓββίδΙβΓβΙ : Β Ο Πρώτο σεβατΓον ύ<^ορώμίνοι λίοίν 
*ί2ς άτεχνώς τύραννον έκ 'τών -πραγμάτων. 
Κομνην^ζ δ' Άνίρίνικος ο!χήσ«(( Ιχων 
ΚαΙ διοιτριβάζ χατά χωρον ΟΝαίου, 

4860 ΈπεΙ «ύθοιτο του κρατούντος *8ν μορον, 
Εκείθεν ιρε». πρ^ς π6λιν Κωνσταντίνου, 
Πάντα άιτατών καΐ φενακίζων λόγο ι ς 
ΟΓς Ιντύχοι γ* ίν, τοις ί' άποϋσι καΐ γράφων, 
ΤπΙρ κρατούντος τήν ελευσιν τιθίναι, 

4865 Και του φυγείν κίνδυνον έρποντα θέλειν 
"Ανακτι τψδε τοΰδε ηί συμμαχί^' • 
Και του φυλάξαι βιβλίον των όρχίων^ 
*0 πρ^ς βασιλείς ^ν βμωμοκώς τιάλαι, 
"Οτε προτηλθεν βνακτ' Ικ της )^αλδίας • 

4870 τούτον γαρ *Αν8ρ6νικο•; οντά φυγάδα 
Εθνών τε πολλών διαμε(ψαντα τόπους. 
Παρά δ' 'Αλτούχψ *φ κρατουντι Χαλοίας 
Τέλος καταλύσαν^α και πεπαυμένον 
*Άλης τε ΐτικράς κάΙ μακρών περιδρομων, 

4875 Μετακαλείται Μανουήλ αυτοκράτωρ 
Καΐ οεξιούται δωρεαις φιλοφρϊνως^ 
Κλ\ πρ6ς πόλιν Ο?νεον στέλλει ίιάγειν, 
"Ορκους προς αύτου πριν γε προσδεδεγμένο^ 
Όρθής προς αύτ^ν αγάπης και φιλίας * 

4880 Έπειτ* άπήρεν, ώς ίφην, έζ Οιναΐου 

Κομνηνός Ανδρόνικος Σίσυφος τρόπους 
Χώρας έπιστάς το^ς 6'ροις Παφλαγόνων^ 
Πολλούς έπεσπάσατο προς συμμαχίαν 
ΚαΙ συνεριθους της Ιαυτον κακίας * 

4885 Μεθ' ων επιών πάντα κ\^κών έστρό$ει, 
ΚαΙ μάλλον ψπερ προυτίΟει δελητίφ, 
Ώς 6π1ρ «ύτοι» του νέου βασιλέως 
Άπαντα και δρ^ν μηχανψτο και λέγειν. 
Ηρωτοσεβαστος (' ή ν πάλιν μισητέβς, 

4890 Κα^ πασιν άπόστοργος έχ δυσπραγίας; 
'ύς των καΟ' αύτ^ν &ηερόι»της τυγχάν«Μ^ 
Κα! βασιλείας άνέχων τάς φροντίδα^ * 
(ΜδΙν γαρ &7ΐην τί|4 βλής ΐίράτά^χ{([ς 
^Ο μή οιέ^ι{νυΛο τοίίδε τφ χράτΐι • 

4895 Τφ τοιπρος *Ανδρόνιχον απ«σα πόλι< ^ 
Ελπίδας άνέτεινέ της σωτηρίας, 
Και τίνδ' έκάλει της τυραννίδος λύτή¥| 
Και παρεκάλει γράμμασι λαΟριδίοις 
Τήν εΙς βασιλεύουσαν εΓσοδον πόλιν 

4900 ^αταταχησαι μηδένα δεδοικότα» 

'Αλλ' 6πτ(αις, 6' φασι, χερσίν ασμένως 
'Αναπετασόντων γε τψδε τάς πύλας, 
Ό δ' ασμένως μίν και τάδ' ^ν δεδεγμένος^ 
*Αε1 δ' έχώρει προς σοιφή τυραννίδα, 

4905 Χώραις επιών φρουρίοις τε και τόποις. 
Έπεί δ' επέστη και Βιθυνών Νικαί^, 
ΚαΙτΐ{νδ* έλεΐν εσπευδεν αίμύλοις λόγοις, 
Ουκ Εσχεν αυτοΰ «^οΐς λόγο ι ς πειθηνίαν, 
*Αλλ* εμφανώς ήν άτίναχτος άπάιαίζ. 

4910 'Αλλ' ώς έπιβέβηχβ τή< Νιχομήδοϋςι 
Και τήνδ' έπεσπάσατο Κρός συμμαχίαν, 
Μεθ* \κανή< έσταλτο ταξιαρχίΐς 
Στρατηγός Ανδρόνικος *Άγγΐλος θέσιν 
Προς άντιπαράταξιν ά'μα και μάχην * 1Β9 Ο^ΒβλΗΒβ. 100 4915 *0< ΙχχομΙ^ σομπλακείς Άνίρονίχου 
'Εκ Παφλαγ^νων στρατιάς ήγουμένφ 
ΚαΙ γηΐΓονούντα)ν αδαών $λως μάχης, 
Έττητο χαχώς χαΐ τρέχ»ι «ρός τήν πΛιν, 
Ηττημένο ν γοϋν είσδραμίντβ τήν ιιίλιν, 

4920 Χρι^ματ* άτη^τουν χαταΟέσΒαι συν χάχιΐ 
'Οσα «ρ IV ένάλωσε πρ^ς μάχας φθάσας* 
"Οθεν λυπηβεις προς (ρυγήν εύ^υς ^λ(πει 
Ιίε6' υΐέων ^ οπλιτών ^ωμαλέων, 
ΕαΙτ1)ς προς Άνδρονίχοα Κπτεται τρ(βου* 

4925 *0ς 6άρ<τος αράς Αγγέλου παρουσί^^ 
ΙΙορθεΤν Ιχτας χαΐ χατατρέχειν τ<$που( 
Εύθυ μετ* αύτου της £[ων7ταντ{νου τρέχει* 
ΚαΙ 8ή πεφΟβικως πλησίον Χαλχηδ^νος 
Σχηνήν έχεΤ πήγνυσι χα^ παραμένει* 

4930 Πρωτοσεβαστ^ς δ* *Αλέ{ιος οίχ Ιχων 
Πεζ^ στρατίφ χαθελεΤν άποστατην, 
Τ6νδ* άπελασαι δεΤν χρίνει ναΰμανί^* 
Ηλε{στας τριι^εις τοιγαροΰν έξαρτύ^ας, 
ΚαΙ τάΐσδε χαλύψας γε τι^ν ΙΙροποντ^δ^, 

4935 Κα2 τ^ν μέγιστον Εοντοατέφβνον Δορχαν . 

Δε^ξαι στολάρχην του στ^λοι^ χαΐ πρφστάτι^» 
Προς τήν χατ* έχθροΰ δνσμενους πέμπει μά• 

*Ή καΐ φυλαχήν τησδε της Κα>νστ«ντίνου• 
Μετά βραχύ ί^ πρέσβυς Ιχ βασιλέως 

4940 Σταλείς προς *Ανδρ^νιχον άΗιφιλϊνρς 
Εις των άρ(στων έντρίγων 'Εχχλησίας 
Επαγγελίας άφθονων Ιωρημάτων 
Αντφ προσηγέν έξιών ιε μ^ιζ^νων 
ΒΙ σχεμμ' έφειχως τ) προ)^{μ•νον τρί^^ος 

4945 Παλίνδρομος γ4νρΐ'ΐο χωρίς «ιΙμΑιων. 
Ό δ' ου πρρ^ί^χεί' ^μβρ»Οως {^ μ^ΨΦ%% 
Παραιφ4^ι δ^ &ς φνσι, του 3£(φιλίν«ΐι»| 
'ας, Κίιορ 'Αν$ρ(^^(Μν Λ%ρ%9Λ\ θέλ«ι« 
Πάίλιν έπανΐ(χηιντα σί»ν ήσυχίφ, 

4950 Πρωτοσεβαστον άπέλασον έκ μέσοο^ 
Και πλημμελείας εύ^ύνας έχτιννύτι». 
Σε δ' ή τεχούσα βασιλίςι &ν«{, πάλιν 
Κατά μονάχους τήν τρίχα χειραμένι^, 
Βίον β ι ούτω κα^' Ιαυτήν ώς δέον• 

4955 Συ δ* ώς πςιτρφα διαθήχη βούλεται, 
Κλήρου χος ών ^ν^^ε της χραταρχίας, 
Ουπω παρήλθαν ήμίραι τυχνίΐ πάνυ, 
Καΐ παραλαβών τάς τριήρεις δοίιξ μέγας 
Χωρεί πρ^ς Άνδρένιχον άπτέρφ τάχει* 

4960 χαι τονι* έπήρβ ν>ο Τ-^ράννου το Οράσο^ι 
Πρωτοηβ^στρν δ* ήφάνισε χαθάπα{. 
Τοίνυν άπ^ηάς τοΰδ' ά'κνς των Ιν π^λΐ( 
Βαλών τε τονίτ^ν τοΤ^ σπώμμβσιν ένέδην^ 
Προστίθεται δη ^«νερώ( ^ποστάτ^^ 

4965 Και Ίον^• ^ρ94¥$\ ^νήν ή;ν;#εμνννων• 

Πρ&ς τοις δ' 4ν^Τντ• Μ'ίίΗ Λ(ί^^ ^4 ^^Χ0( 
Αύτου τυριέννοα χιιι χ<ΐ'^«Αλε(ηων ατίφος* 
Καθείργνυ^αι δΙ» ψε» τύχης τή^ άστάτρυ Ι 
Ιίρωτοσεβα^ος {ν μέσοις ^ναχτ^ροιςι 

4970 Και σβένν^αι δή τά| χ^ρας των ^μμάνωΥι 
ΆνδρσνΙιιο» κρίνοντος 6δ* άποστάνο«| 
Μετά φαεινών προχρίτων γερουσίας* Α €[ηί οαιη βυουοίιο ΑηάΓοηίοΙ οοη^Γβββυβ 
άαοβ οορί&Γυιη Ρ&ρΜβ^οηι&Γυιχ], 
Γϋάίαζη ςα&ιηνίΒ )}β1Ιί β^ποοΙ&Γαιη, 
(υρρίΙβΓ ρΓθΩί£;&Ιυ8 ΒγζαηΙίαιη ΐη^Μ. 
Ετ^ο οητα νιοΐυβ Γβ(ϋ886ΐ αά υΓΐ)6ΐη, 
&1) 60 ρβουηί&ιη βίαΐίιη τβρείβΐϊαηΐ 
βιγββ,ςυ&αι Ι^βΐΐο ^[βΓβαάο ίηβαιηρδθΓ&Ι : 
ςυοά 8Β|ξΓ6 ΓβΓθηβ οααΙυΓανιί Γυς^&ιη 
0Ι1Π1 8βχ &Γω&Ιΐ8 ίοΓίιΒυδςϋθ Ιίϋβηβ, 
βΐ βθπίθΐ ΓβοΙα &ά ΑαάΓοηίουπι οοηίαΐίΐ : 
(|αί Γθ1)θΓαΙϋ8 Αηι^βΐί ρΓωββηΙίβ, 
αΐίοβςοβ οιηίΙΙβηβ οβουρ&Γβ 1οοο8, 
ουπι Αη^βίο Β^ζαηΙιυπι άίΓθχΗ ιΙθγ : 
6ί οαιη €1]αΐ66(!οηί8 βδδβΐ ία νίοίηία, 
!1>ί ΙθηΙΟΓίυΐΏ ίΐχίΐ 8υΙ)8ϋΗΐ^υ6. 

^ ΡΐΌΐθ8βΙ)&8ΐα8 Ιι&ϋά ροΐίδ ΑΙβζίαβ 
θΖθΓοΗυ ρβάββίτι Γ6ΐ)6ΐ1βίη ορρηιηβΓβι 
η&ϋΐίοίβ οορηβ ΓββίβΙβηάυΐΏ εβηβυϋ. 
Οαηι βρ^ο ρΐυηπι&β ίη8(Γΐιχί88θΙ Ιπρβιηοβ 
ί(Α αϊ ΙοΙ&ιη ίιηρΙβΓβοΙ ΡΓοροηΙίάβΐΏ, 
ο( Οοηίοβίβρίι&ηυηι ιη&χΐιηυιη Ουοαιη 
8οΙιο1αγοιι&πι οΓβ&νίββοΙ 8110)0} αΐΏςπο άαβοαίι 

308811 0ΟΠ1 1ΐ08ΐβ ίανίδο (ΙβοβΓίθι 
νβΙββΓίθ ΒγζΑηΙιοΕοι ίοΐαπ όγδοοι, 
Ραοΐο ροβΐ 1X118808 Ιβ^&ΐοβ α ΟββΑΓβ 
&(1 ΑοάΓοαίοοαι ίνϋ Χίρ1ιί1ίοο8, 
υηο8 ίΠθ8ΐΗοοι ΕοοΙβδΙβ αΙοαιηοΓοω, 
Ιρβί ο1)1αΙθΓθ8 ρΐυτίπιαοι ρθβοοίααι 
βί (1ίβ;ηϋΒΐοηι Ιίΐυΐοβ βοοιαιβΓοαι, 

ρ ^Ί, ςοοά 8080βρθΓ&(, οοιίββο αιοΗοιίοο 

^ βίαϋαι ίηοροβοΐοβ ρθΙγο οθ(Ιθγθ(. 
Ββηοϋ, &ο βορβρί)• Γββροοάϋ ί11θ| 
αΐ Γαοια 68ί ΙιοΓίΑοΙβ Χίρΐιίΐίοφ : 
8ί ςοί(1θΐη, ε»8αΓ, ΑηάΓοοίουαι &νθ8• 
ΓβίΓΟ ραοΙΩοο οβάθοίβαι οβΓοβΓβ» 
ρΓ0ΐ08βΚ)&8ΐ00Ι Ιοβο (Ιβρβίΐβ, 

0Γΐαιίοοιη(]θθ ροβαοιβ &1) βο Γοροβοο• 
ΡΓβΒίθΓβα Γβ^ίοα ραΓ6ο& 1ο& 
ιηοηαοΙιαΓοαι ίηβΙ&Γ ΑΐΙοοβα οοοιαοι. 
τιΐ&αι^ οΐ ρ&Γ 68ΐ, θοΙίΙϋΓίααι άβ{;&1 : 

Ιο νθΓΟι Οΐ 68ΐ ίο ρ&ΙΠ8 80ρΓβ0ΐί8 1&1)θΠ8| 

ΙΐΦΓββ ίαιροπί Γθ^οαίο 1θ£;ί1ίαιυ8• 
Ρ&οοί8 ι)βΙθ(1β θ1&ρ8ί8 (1ίθΙ)υ8 

(3θΖ 01&ς008 80αΐρ1ί8 860001 (ήΓβα)ΐΙ)Ι1β 

αά ΑηάΓοηίοοσι οθΐβπ οοΓβυ Γο^ΙΙ ; 
Ο ςυβ Γ68 ΙγΓ&οηί 6χΙο1ϋ βοά&βίααι^ 
ρΓ0ΐ056ΐ)88ΐοαι αοΐβαι ρΓ0Γ808 ίΓβ^ϋ : 
ρ&88!ηιςοβ ροροΐοβ ίο ογ1)θ τβΙιβΙίΑΟβ 
ϊιοοο ΙαιροάθοΙθΓ &ρρ6ΐθ]9α1 οοονίοϋβι 
αροβίαΐφςαβ ρ&ΓΐίΚ)υ8 ιΐ(11χ(ΒΡβΙ•αΙ, 

β]08 (ΐ6ΐηίΓ&08 ίοΓΟίαοι 6( 8βΟ60ΐαθ1• 
Ιθβθρ6Γ ΩΙϋ 1ί1>6Γ&θ1θΡ Ο&ΓΟΘΓθ 

ΙγΓΑπηί 6308(1601» αΐϋςιοβ ρΐυπαιΐ : 
οΙ&υάίΙοΓ αοίοιη. ο ΓοΗοοβ ίοοοοβίλοΐίαΐ 
ρΓθΙοδ6ΐ)&8ΐυ8 Γβ^ίο ίο ραΐαΐίοι 
6ίςο6 Ιυπίβο οουΙοΓυπι θχβΙίο^οίΙΟΓ, 

816 (ΐ6ε6Γ06η(β Λΐ)(]Γ0θί60 Γ6]ΐ)€ΐ1θ 

εοαιβρΙβοάίάοΓυη ρΓ006Γ0Γη οοΓοοα. 191 ΒΡΗΚΑΜ1Ι ΟΗΚΟΙ^ΟΟΕΑΡΗΙ 192 Ταιη ίρββ &<] υΓ^βαι &<1νβηί8ΐτΐΐΓθ§Γ!&ιη, 

Γβ^ΐςιΐθ Ιιυπαϋβ οΙ>Ιϋ1ί( οΐιββςυίατη, 

Ιιυιηί ρΓ08ΐΓ&Ια8, 1Α^^^Iη88 ρΓοΓαικϋθοβ. 

Βχία οοΓΓβρϋβ ΓβίρυΙιΙίο» Ιΐ8ΐ>βοί8, 

ΟΦρΗ &ά 8Γΐ)ϋΓ!αιη οαηοΐβ βαυιη ^βΓβΓβ. 

ΕΙ Γθ^θοι ςαίάβοι 006υραΙ)&1 τθηΑΐί1)υ8 

αβίαΐυβ Ιιοιηο βΐ Ια8ί1)α8 ί€ΐοη6ί8 

ου8ΐθ(ϋ& Ββρίοιη νί@;ί1ί βί ιη&ΙβνοΐΑ : 

ίρβθ Γθ^^ηάί ίαιρβηί 8θ806ρϋ οαΓ&ιη ; 

ζηοΓί&Ιίυιη άίΓΑ Εηηηγβ, 0Γα6αΙα8 ο&ηίβ, 

ιη&ΐβίΐοαβ Αηάροηίοαδ, ρΓοΙι ο&1αιιιίΐΑ8 1 

ΕΟ αλ&ηϊΓββΙαιη ίην&δΐΐ Ι^Γ&αηϊάβαι. 

ΕΙ ρΓΦΐηηβ ςηίάβιη ορη&νϋ βζίιηϋβ 

οαιη &1ίθ8 ιηαΐΐοβ Ιααι αρρηοαβ ΡΑρ(ι]8§^η88 

ςϋί Ρ8ΐ>β11αη1ί 8ίΙ)ί &αζίΗαιη Ιυίβηιηί : 

&ο €ΐί£^ηΗ&ΐ68 8ρ1θη(1ί(1&8 βυΙ)Ππΐθ8 

ΑΟΐίοίβ 8018 &ϋΓίΙ)αϋ βΐ ηοχφ 8θθϋ8. 

Ι1Ια8ίΓθ8 ααΐβιη νΪΓ08 βΐ βΙίΓρββ ηοΙ>Ι1β8. 

ρ&Γΐίιη ^^^α8ιο ο&γοθγθ οοηοΙυβΚ, 

ρ8Γϋιη άοιηο, οοςηα1ί8, ρ&ίηα ρΓΟοαΙ 

ηυϋίθ8 ρβρυΐίΐ οηιηΐηίβ οοηνίοΐοβ, 

&1ίθ8 (Ιθηΐςαθ οοαϋβ ρην&νίΐ. 

Εγ£^ο υΜςυβ ιηί86Γί8,οΙ)Ιςιΐθ άοΙοΓ, 

βυδρίΓίΑ ιιΜςαβ, Ι&ΟΓγιηβ, 6]υ1&1η8. 

Ν&ΐΏ ρΓοροΓ8ΐ>&( ΑαάΓοηίοο» Ιιοηιίαββ 

(1>ΓβνϋβΓ υ( (ΙίοΑίη) ΙοΙΙβΓβ άθ ιηβάίο 

νβΐ β^βηβΓθ εοη8ρί6ΰθ8, νβΐ οοα8ΐΊιο, 

νβΐ ίοΓϋ χηαηυ ρΓ«<ίΙί1θ8 νβΐ ρΓοάβηΙίλ ; 

νί^βΐίοβΐ οΙ Ιυίβ, ΓβπιοΙο ο1)ίε6, 

Γβ^υιη ^60118 ίοοάϋαδ βζΙβΓβΓβΙ. 

ΑΙ ΜααυθΙίΒ 8α11&ηα8 ιηοΓίβ οοςαϋλ, 

8οζοροΗιη οοοιιρ&νϋ &Η88ςαβ υΓΐ3β8, 

βΐ Οοίγβαιη &π)βιη Απη&Ια ιη&ηυ ; 

1080 ρβΓ 16ΓΓ&8 ΚοαιβηοΓαπι ρΐΌχί/ηΑΒ 

ρ1αήιη&8 8ΐΙ)ί νίηάίβ&νϋ ΙίθΙΙαηβ. 

Νοο νβΓΟ ίηΙθΓβα ιηίηοβ 1&1)0Γ8ΐΙ)&ηί 

ρβΓ Αβίλΐη ρΑ£;ί Γα8ϋοί ιηοΐΐβςιιβ αΓΐ)β8 

οίνίΗ 8θ<1ίΙίοηθ ουαι ν&Ηίβ ο«(ίΙίΙ)α8. 

Α( βαίιη ό&ΐϋάαβ Αη(ΐΓοηίβα8 νοΙθη8 

8ΐυ(1{0808 Γ6^8 &0 ρβΓΑΠί&ηβ νίάβπ, 

Ε ρ&1η&ΓθΙι& ιηοζ οογοπεΗ ]α88ίΙ 

ίιηρβΓ&ΙΟΓΟιη Ηοζη&ηοΓυιη ΔίοχίοοΟι 

ςαοιη ίρββ ρΓορΓΪίβ ΙιοιηβΗΒ αϊ Γβ^^βιη βζίοΐϋ 

8ΐι5Ηιηβ(η Ια 8υ^£;θ8ΐαιη ουιη ΩοΙΙβ 1&0Γ7ΐηί8 : 

ςοαιηο1>Γ0ΐη ναΐ^ο β8( 0Γθάϋυ8 ραΐρβ ιηβΙίοΓ, 

Γ8^ί8ςιιβ Εάο1θ8θβηϋ8 ΐΕοςυβιη Ιηίορ : 

86(1 βηίιη Ιιιιηο ρ^ο^θ^^ι τηοζ ία 1)8Γ&11)ηιιη» 

ϋΐ ΟΕΥΐά &Η αΠουΙ)! γοχ Γ&ΙίάίοαΒ. 

^&Iη ρο8ΐς[α&ιη οχηηβ8 8υβ1ιιΗ( θ ιηβάίο, 

ιηβηΐθ &9ίΙαΙ)&1 Ββάα1& ςυοίιάίβ 

ςαο ρΕΟΙο ΙοΙαιη πιρβΓθΙ ίαρβήοιη 

ρΓοςυο βυο νοίο §;6ΓβΓθ( αο ΗΜΙο. 

Ιη ρπιηί8 ί£;ϋυΓ, ο άΐΓ&ιη ββηΙβοΙίΑΐη : 

ιηοΓίβ Γ6^ίη&ιη ά&ιυηαΐ ίη]υβϋ88ίΕη& 

οπιηίη!1)α8 οοηϋεϋβ, βαιηςαβ Ιαςαβο 

ΟΓίκΙβϋ βυίΓοοΕίΕΐη, ν! (ε βροΙίΕΐ : 

Είςαβ, ο ρ&ΙίβηΙί&ιη, ΟΙιπδΙβ 1>οηθ (υ&αι Ι 

Ε^6^Ε^υι)^ι οϋηιί ΟΕάΕνβΓ 

ιΠΕτΐηο Εΐ)]θοΙυιη ΗϋΟΓβΒίηβ ΙιοηοΓβ. χ "Οστις άπήρε προς πέλιν βασιλίδα 

ΚαΙ τφ βκσιλεΐ προσχύνησιν πρθ9νέ{ϋΐ 

4975 ΒαΟλΤαν, εΙς γΫζν τανυθείς χαΐ δακρύων* 
Κοινών Επειτα πραγμάτων Πειραγμένος 
Έχρήτο τοΐσδε χαΟ^ οΐ δεδογμένον. 
Κυνηγεσ{οις βανιλεΐ προσανέχειν 
Ένδους ό δεινός παιδιαΤς τε προσφίροις 

4980 Μετά φυλάχων δυσμενών χατασχ6πων* 
Έπειτ* άνεζώσατο χοινών φροντίδα 
Βροτών έριννυς χαι φιλα{ματος χύων, 
'Ρέχτης τε χακών Άνδρ6νιχος, ώ πάθους 
ΚαΙ φανερώς ^ψατο της τυραννίδας, 

4985 ^Αμείβεται μίν δωρεαΤς άβραΤς πάνυ 

*4λλους τε πολλούς χαι πλέον Παφλαγύνας 
Ιούς τφδε συμπράξαντας άποστασίαν* 
η Τιμ$ δε λαμπραις χαι μεγάλαις άξίαις 

Ους εΤχε πιστούς χαΐ συνεργούς χαχίας* 

4990 *Ανδρών έπιτίμων δΐ χαΐ λαμπρών γένει, 
01 μίν «ρυλαχαΤς ΙγχαΟείργυντ' άλύγως, 
01 δ' οΐχίας τε συγγενών χαι πατρίδος 
Ηαχρ&ν άπηλαύνοντο χωρίς αΙτίας, 
"Αλλοι δ* άπεσβέννυντο λύχνους ομμάτων, 

4995 Και πάντα μεστά συμφοράς ^ν χαΐ πάθους 
ΙΙλήρη δαχρύων χαι στεναγμών χαΐ γύων* 
Έσπευδε χαι γάρ Άνδρύνιχος έχ μέσου, 
Ός συνελών εΤποιμι, βεΐναι ταχέως 
Προύχοντας δνδρας ευγενείς, βουληφύρους, 

5000 *Ρώμ||| διαφέροντας ^ χαΐ συνέσει, 

Ώς δ' άδεως τε χωλύμης πάσης δίχα 
*Άρδην τ& βασίλειον έχτρίψ^ι γένος. 
Ό δ* αΰ σουλτάνος, Μα^ουήλ γνους τλν μύρον. 
^ Κατέσχε Σωζύπολιν, αλλάς τ* αυ πύλεις, 

5005 Κα2 τ& Κοτυάειον 5στυ τ^ μάχ^' 
*Ρωμαΐ^ δΐ χαΐ πρύσοιχα χωρία 
Πλείστα παρέστη σατο τφ μάχης νόμφ. 
'Επασχον ούχ ήττον δΐ δυστυχεστάτως 
ΆσιαναΙ χώμαί τε χαΐ πολλαι πάλεις, 

5010 Έξ εμφυλίου στάσεως φθισιβρύτου* 

Ευνους βασιλει χαΐ φιλύστοργος 0έλων 
Δοχειν πανούργος Άνδρύνιχος τυγχάνειν, 
Χερσι στεφθήναι πο ι μένος σπεύδει τάχα 
Τον Άλέξιον αύτοχράτορ' Αύσύνων, 

5015 *Οντιν* έπ' ώμων ώς &ναχτα βαστάσας 
Έπ' 6χρίβαντος ανάγει δαχρυχέων* 
*08εν τισίν ίδοξε πατρίς βελτίων, 
ΚαΙ χηδεμών εΤναί τις 5ναχτος νέου• 
^ *Αρας δ^ τύνδε χατέ^^αξεν εΙς χάος, 

5020 "Ος που μελφδεΤ Δαβίδ ό προφητάναζ, 
Μετά δΐ τ4 ξύμπαντας έχ μέσου δρασαι, 
'(2ς χυριεύων της δλης χραταρχίας 
ΚαΙ τήνδε χαθώς έσχύπει διεξάγων, 
*Αναπολών 7,ν χοητά νουν 4σημέραι, 

5025 Καϊ πρώτα μίν, φευ της απάνθρωπου ίίχης Ι 
Μύρ€Μ χαταχέχριχεν άδιχον πάνυ 
Της βασιλίσσης αΙτίας άναπλάσας, 
"^Ην άπαγαγών πνιγμονί] πιχρ$ βίου, 
Σής άνοχης, εΙ^σπλαγχνε Χριστέ μου Α^γε Ι 

5030 Ψάμμφ χρυβηναι τησδε νεχρ^ν άτίμως 
*ΑχταΤς χελεύει της θαλάσσης ώς νύχοι 193 02Β8ΑΙΙΒ8. 194 5035 5040 5045 5060 5056 5060 5065 5070 5075 50βΟ 50Θ5 Σπουδή δ' 1^(τα ί^ρατρίοζ 'ΑνδρονΙχοο, 
Σνμβανιλκύειν Ανδρόνικος κρούχρίΟη 
Νέφ βασιλβΐ χαΐ χρ£τος σννδέπκν. 
Και χαταλαβών τ&ν βίου μέγσν δ($μον 
ΚαΙ ταινιωΟβΚ, ώς βθος στΕΦηφ<$ροις, 
*Αρτον δβηνοΕν ούράνιον λαμβάνει* 
Κλ\ χατά φριχτών έμνύκι μυ9τηρ(««ν 
Έ μην φυλάζειν τφ νέφ στεφηφ^ρφ 
Η^στιν άχραιφνη, χαι νιμιΐν τούδε χράτει 
τήν δχινατήν σύναρσιν, ώζ ιτατήρ φίλος. 
ΈκεΙ δ' Εα» γένοιτο των ανακτόρων 
*Λναγορε\>θεΙς βασιλεύς αύτοχρατωρ 
*£φορχος Ανδρόνικος αίμύλος φύσει, 
Μνι(μ^ν φέρων ίναυλον όρχίων £τι, 
'Ος (Η^ρ εφορμά τφ νέφ στεφηφ^ρφ, 
Και τ^νδ' έβοινήσατο, φευ οίχτρου πάθους Ι 
Τύξου γαρ αότον πνιγμονη νευρας νύχτωρ 
Β(ου «αρ^ντος δυστυχώς ύπεζάγεί, 
Έπεισχεσόντων τφδέ τίνων άδ{χως. 
ΚαΙ σώμα μίν δίδωσι Οβλάττης βάθει, 
Τήν δ* ου κεφαλήν σώματος τετμημένην 
Έν καραβύστφ καταποντίζει (62) τ^πφ. 
Ούτως ^Αλεξίου δέ λιπ($ντος β{ον 
Άνδρ<{νιχος μ^ναρχος ώφθη του κράτους, 
Πολιάς άνήρ, αποφράς χαχών (δεχτής, 
Ανδρών έριννυς χαΐ φιλαίματος χύων,* 
Δράχων δαφοινός^ σκορπιός βροτοκτ^νος, 
Καχ^ τι τερμέριον, $δης παμφάγος, 
Στυξ συμφορών γέμουσα δακρύων, γύων, 
Φέναξ, σοβαρές, αγέρωχος τ^ν τρύπον, 
*Απατεων, Οώψ, ποικίλος, χαμαιλέων, 
Των χαΟ' ^υτ^ν βργιλώτατος γέρων, 
ΚλΧ μισοφαής, δυσμενής 6πηχύο(ς, 
ΔήμιοΟ ανδρών ευγενών άριστέων, 
Κα2 βασιλείου του γένους άναιρέτης 
*0ς παραλαβών τήν δλων αύταρχίαν, 
Μνηστή συνήφθη πρ6ς γάμους Αλεξίου 
Α (αν άθέσμως φιλύπορνος ών γέρων. 
Εκλιπαρεί δΐ πατριαρχών ποιμένας 
Του πρΰς Μανουήλ 6ρκίου λαβείν λύσιν* 
01 δ' ώς τά πάντα προς χάριν καΙ φιλίαν 
ΑεσμεΤν τε λύειν πρ&ς θεού δεδεγμένοι, 
"Αμνηστίαν Ινειμαν ήνομημένων, 
Και λύσιν Ηρχίύΐν δυσλύτων τφ πεμπέλφ* 
Και φαίίλον (σχον άντιμισθίαν γέρας, 
Σφας συνεδρεύειν, ει τύχοι, καθημ^νφ. 
Τούτου τυραννήσαντος, ώς ίφη λύγος, 
*Αποστατοΰσι του κράτους τών Αύσύνων, 
ΕΓκειν τυράννφ μή θέλουσαι πρ6ς βίαν, 
Προυσά τε χαΐ Νίκαια Βιθυνών πύλεις. 
Στρατιάν ούκουν Άνδρύνιχος δπλίσας, 
ΒύθΙ) Νικαίας Γεται θυμού πνέων, 
Κα{ τήνδ' ΙλεΤν έσπευδε τειχομακίαις 
ΚαΙ μηχαναΤς γε χαΐ μάχαις πολυτρύποις. 
Ούδ^ πλέον δ' Ι[νυεν Ίστάς τήν μάχην^ 
Άλλ* ήν άσινής άτίναχτος ή πύλις, 
ΤαΤς μηχαναΤς τε και βελών ταΤς νιφάσιν. Β Μοχ οοι^ΟΓ&Ιβ ΒΜΙΒ ί&οϋοηίβ βίαάίο 
802108 ίσιρθπί ΑηάΓοηίοιίΒ άίβίΐΏΓ, 
αϊ ]υνθηβ βαιη γ6§;θ γθοι βιιπαιηαΕη ^βΓΟΓβΙ. 
ΐ£;11υΓ ρΓο^Γβάιοηβ ίο Ιθπαρίυια ιη&ζίιηαηι, 
ιηοΓΟ βοίθΐηηί, ΓβάίιηίΗυΓβΙβίηζη&Ιβ, 
&1ς[αβ οοθΐββίί ΓΪΙβ ραηβ νβββϋοΓ 
ί1)ίςαβ ΓοΓίηίάαηάίβ ίη πιγβίβηίβ 
3αηΙ 86 βάθΐη &(3ο1θ8β6ηίί γθ^Ι 
ίιηιηοΐ&ηι ββΓν&ΙοΓηπι, 6^υ8ςοβ ίιηρβηο 
ρΐΌ νίπΙ>α8 Γαοίυηιιη υΐ ρ&ΐΓβπι (ΙβοβΙ. 
Οθίοάθ Γ6§^ίυΕη ιη£;Γβ88ΐΐ8 ρ&ΐαϋαιη 
αοοί&κη&ΐυβςαβ γθζ οΐ ίιηρβρ&ΙοΓ 
ρβΓ&άίβ ΑηάΓοοίουβ ΜΕΐκϋϋίβ υ8ΐΐ8, 
ΓθοβηΙβιη 8&0Γ&ιηβηΙί ιηβιηοη&ιη ς^βΓβηβ, 
ίΠίοο Γβ^θΐη ίανβοβιη βι^ΓβάϋιΐΓ, 

2 βαιηςυο ηΐΑβΙιιΐ, ρροΐι 1ϋ^υΙ>Γθ ίαοίηιιβ 1 
Είβηίιη αΐΌυ8 ηβΓνο ηοβίυ βίΓ&η^αΙ&ί, 
βίοςαο ΙηΓοΙίοβιη νίΐβ ϊιηροηΗ Βηβιη, 
υβοβ ιιά ίά (ΐαοΓίιιηάΕΐη ίηίςοο οί6οίο• 
ΕΙ οοΓριιβ ςυίάοιη ιηθΓ§ρϋ ρΓοΓαηάο πιβη, 
&ναΐ8αιη &α1θηι οβΓνίοίϋυβ βαρυΐ 
ΒββΓβΙο Ιοοο 86ρθ1ίβη€ΐαζη οαπιΐ. 
Ηίο 0Γ§^ Αίθζίο <ίΐ68θΓ6ηΙβ νίίαιη, 
βοΐυβ ίιηρβηαιη Ιβηοϋ ΑηθίΌηίοαβ, 
νΪΓ οβηαβ, ()βί68ΐ&η(1θ8 βΐ ιη&ΐβϋουβ, 
οίνΐοιη Εηηηγβ, οβάίςαο «ιιΙιβίΕηβ ο&ηίβ, 
άηιβο ΟΓϋβηΙαβ, βοοΓρϊαΒςυβ ΙβΙΙιϊΓβΓ, 
ΙιΟΓΓοηάαιη ιηοηβίΓϋοα, ΟΓοαβ ίη8&(ί&1>ί1ί8, 
βίγχ ρίβηα ιηίβοΗίβ, £;βιηϋί]3α8, ΐΑ0Γ|ΐηΪ8ι 
άοΙοΒαβ, ΙβΙηβυβ, ηιοη1>α8 8αρ6Γΐ»ί8, 

€ΐ6€βρ(0Γ, ΜββαΙαΙοΓ, νβΓ8ίρ6ΐ1ΐ8, ν&Γία8, 

Ο 8βη6ζ 8υοΓααι Ιβαιροπαιη Γυπο8ΐ88ΐαιΐ]8, 
1αβίΓα§;ο8, βί ίη 8υΚ)άίΙθ8 ίΓ& ρ1θηυ8, 
ηλΙοΓαπι Ιοοο ηοΜΗ νίΓΟΓαιη ο&Γηίίβχ, 
άοοίςαβ Γβ^ίβο θχβϋηοΙοΓ ρΓ08&ρί&. 
0οί 80100)0 ΓβΓοιη οοοορ&Ιο Ιπιρβηο 
Αίθζϋ Βροηβααι 8ίΙ)1 οορίϋβ ^οοζ^^, 
8θβ1θΓθ ιη&ηίΓββΙο βοοΓίαΙοΓ βθοβχ. 
Οοίο βαοΓααίθηϋ Μαηοβίί ρΓΟθβϋϋ 
Ε ρΕίπΕΓοΙίΕ ρβϋΐΐ βίςοο βρΐβοορίδ 
&1)8θ1αΙίοηθαι : ςυί ββΓτίβοΙββ ^γεΙϊ» 
ρΐΌ 800 1ί£;&ηΊί βοίνθοιίιςοθ εγΜΙπο 
άίνίηΙΙθ8 00006880, άβάβΓΟοΙ νβοίαιη, 
1&01 ^Γανί 8&0ΓαπΐθθΙο βοΙνβοΙΟΒ ββηβαι : 
ηάίοοίοοοςοβ γοΙοΙογοοΙ ρΓθΒΟΐίοιο, 
ηβιηρβ οΐ οοιη ίρ80 ίοΙΟΓάοαι οοηβίΰΙθΓβοί. 

Ι) Ηοο βχβΓΟβηΙβ, οΐ άίχίαιΟΒ, ΙγΓ&οηίϋβιη, 
& ΒοαίΕΟΟΓΟΠΐ άβΓθοοΓβ ίαιρβηο, 
ρΓορΙβΓβΑ ςοοά Ιγραοοο ρ&ΓβΓο οοΐίθοί, 
ογ1)08 Βγΐΐιίαίφ Ργοθε βΐ Νίοβα. 
Ι^ΙΙοΓ Αο(ΐΓοηιοο8 ίοδίΓΟοΙο βχβΓοϋο 
8(&1{αι Νίεφ&αι ρβΓ^ϋ ιγεοι 8ρίΓ&08, 
ςοΕίη ο11βΙ)&ΙυΓ οβρβΓβ πκΒοία ςο&ϋβθ8, 
Θΐ πι&ο1ιίοΐ8 6ΐ ναπο ρυ^ο» ^βοβΡθ. 
Νοο Ι&αιβο 1>θηθ βνθοίΐ ορρο^οαϋο 
8βά βπηΑ ογΙ)8 ρθΓ8ΐΕΐ}Εΐ Είςοθ ίηοο1οαιΐ8 
ιΟΕοΙιΙηΕβ οοηίΓΕ Ιοίοποαιςοβ ηίαιΚ)08. (62) Οοάι χοκακοντιζει. 195 ΒΡΗΑΛΗΙΙ ΟΗΒΟνΟΟΒΑΡΗΙ 195 8θ(1 Τ6%\ άβιηααι» αοοορϋβ οοη(ϋϋοαίΙ)ΰ8| 
οο^8^^ &€ΐ ρηβΐίοΰΐη ΟΓάίηοαι ΓβτΘΓΐβαβ. 
Νίο«& ραΐοΐιήβ άοαιίύυβ ΙιΐΓΓΐ1)ΐΐ9ςιΐθ ίηβίΓϋοΙιι. 
Τυηο ΡΓαβ&η ΑοάΓΟϋΐουβ β&8ΐΓ& ΐΓ&ηβΙαΙϋ 
βζβΓοϋα οαιη ν&ΙΙάο, 8ΐΓαοϋ8(}υθ νίοβίβ, 
ο( ν&Πο οΪΓοαπ^βο^ο, ν&Γϋ8ς[αθ ιααο1ιίαί8, 
υΓΐ)βιη 80ΐηιηί8 τίΓίΚλα» οοηιιύ&ΙαΓ ΟΑρβΓθ. 
βοά Ιαιηβη ίΠ& Γ0βί8ΐβΙ>ιιΙ ΓοΓίίΙβΓ, 
ρΓορυΐ8&1>«ΐ4υθ ιηΑθΙιίηιΐ8 θΐ &£(|;Γ98»Ιοαβ8, 

81β ρα§;ηΑΐ)βΙιΐΓ &&> ο1το<|α6 θχ•Γθϋα 
8»ρθ Γβροϋϋβ ροτ άίθία ρΓβΙϋβ» 
])θ11αιηςυθ 1οη§^ο 4ηιΙΐθ1>•ΙοΓ ΙβαιροΓ•. 
ΡοδίΓβιηο 1&1)0Μηθ1 οαηι ιιιιιγ«8 ΙβνιΙβΓ^ 
8αΙ)ΓαΙυχι> οίτΜ ρηιηαβ οτ«ϋάβΓοηΙ» 
θί ιηοχ Γαίη&ιη ΙγμΙιιγοβι «ζΙιβαΐΑΟ ; 
ςοβ Γβ8 1>β11λαΙΙοβι ίιιΐιιβ Μ86ΐνί1 ««ΜΙ•, 
ιηοΗβΗςαβ ιαΙοιο• ροίβλήΐ ηιβίη* 
Τιιηο οΙ>688θΓβ8^ ν^η^ΐΜΐιιΙβ Ββιηίη•^ 
ία αΓΐ)θΐη ίεηηιρβίι&ιιΐ βίαάίο «ΙβϋΡΐ 
8υρβΓ&1)«αιΙ(|αθ •ρροβϋί& ιη»ιιί& 8••1ί9• 
ΡοΓΓΟ ΑηάΓΟοίβυβ ιρββ ιιι ατίΜΐη ίηαϋ 
οβα νίοΐβαΐα ΓβΓα Ιοοςα• ΐΌφνΛΒ^ 

οαηο1ο8 ρΓορβηκιΑΒίιι οαπβααίθΒάο• ^ηιΐλίϋΐλ 
ΑΙςαβ &1ίθ8 ςιιΐάβΐιι άινο βιιρρΗοί• Μΐββνϋ, 
&Ιϋ8 βζβϋοιϋ Ιαιηβη οβηίοηιιο, 
&1ϋβ ΰΐραιηςιΐβ ρβθβιη ιϋ^8βί<11 ίιΐ88ΐΙ« 
Βΐ ιη&ηυ# «ΙΗβ, Ιιβιι 8ΐιοβαία•>ίοιιι λβίαιιιηι Ι 
Ηθ8 οοαΙΙβ ΙΗ^ϋβ€(αβ ρ^ΙνκιτΙΙ βΙιηιιΙ, 
ί11θ8 νίβίββίιη ρβ()ΙΒιΐ9 βίςΐιβ οβυΙΙ», 
ΑΙ Τ1ΐ6θάθΓϋ<η Αηβ[βΙοΐ8, Ιιβιι Λίτύίύ ρ€ΒαΑΐ»Ι 
Β(1οΙβ86θηΙβιιι ϋοΜΙοιη βί ρυΙοΙίθΡτίηιιΐΗΐ 
60*08818 οοη1ί9 8βη6ζ οηΐ(!βΙί88πηα8 
&8ίηο νϋί Ιιηροβαϋ αΙ)8ςαβ άιΐϋβ, 
ΙΙοΕη&ηΙδςαθ Ωηϋ)08 ρΓΟοαΙ βχρηϋΐ ί 
ςυοιη βΓΓαΙ>αηάοβι ίηνβηίβηΐββ Τόγο» 
βαΐβ ΓβοβρβΓαηΙ (Ιοιηιύσβ βΙ Ιισβρϋΐο, 
6ΐ ςυ& ρ&Γ βΡ&Ι ϋοηΓογβηιηί ουΓ&. 
Ι^βοηβιη ιΐβιη βο^ζηοηαί&θ δγηββίυιη 
6( Μαηαοΐβιη Ι^λοΙι&η&ηα β£^^ίθ8 νίΓΟβ, 
οαιη ςα&(1ηι^ία1& οίΓοίΙβΓ 0Γηα1ί88ΐπι{8 
άβςαο ρηιη&ηα ηοΙ)ί1ί(α(β 1ιοιηίηί1)υ8, 
ιηί8θΓ&1>Πϋ6Γ Γ&ιηί8 8α8ρθηάίΙ &Γ!)0Ραπι 
ςυ» βΪΓοα υΓΐ>6ΐη Ρηΐ8ααι §^Γαι!η&1)αη(. 
8ίο ρο8ΐ ίηί1ίβΙ&8 (]α&ιηρ1υηιηΐ8 ροβηαβ, 
ϋΙΓηο &ά αΓΐ>θΐη (Γ&η8πΙ 1»ορα(!ίυαι, 
ίΙ>ί<|υ6 ρ&^ΐ £[Γα88&Ια8 ββνϋίβ, 
θχοβο&ίοςυθ βΙίΑΐη υηο βρίδοορο, 
ηοη ςα&8ΐ ΙβχηβΓβ, 8θά οοηβοΙ& ο&υ8& ; 
λά ρΗηοίρλΙβιη αΓΐ>θΐη ρθ(Ιθΐη ΓβΙιιΙίΙ, 
§;αα(1βη8 όλάοαβα ιηί8βΓθ νίο(οη&^ 
Αί(]αβ βίνίΐί 8&η£;αίηθ Γυ80 ^β3ΐίθα8. 
Βα1)6ΐ>&1 ΑηάΓθΐιίου8 αυ^αοοαι Γ&παυίαπι 
8ίηιι1θαι ρΓ0Γ8ΰ8, αϊ αίυηΐ, βυο 8ΐπαί1)| 
ΒΟΓβιη, Βΐιύ&οβοι• ΙυΓρθΟί, 8&ο^αίη&ππΐ) 
8θςυθ 3ΐα(ϋθ8θ ςοηίοηη&ηΐβζη άοιηίοο, 
ηΐ8ΐθΓυιη ίηδίΓαπίθηίααι, ΟΓαβηΙθίη νχΓααι 
ρίβηαιη ιηβΐίΐία 8βθΓΐ)ϋ&ΐ6, 1)ί1β, 
ϊιηιηίϋ ης^ιά&ςαβ η&ΙυΓΑ ρΓΦάΗαπι ^ "Ομιας ύτιε^Μΐ βασιλ&ΐ συμφιανί^, 

5090 Και τήν «ρίν άπέλαβε "(άξιν Ιγνόμω^ι 
Ν{χαια χαλλ (πύργος βυ φχισμίνη, 
Έφ{βχ«τα δΐ χαΐ |]ρ•υ90[έων ΐι^λιι 
Μετά στρατιβκ βανιλι^ις ^ωμαλέας* 
Και Χάραχα Ο&Ις τ&ιχομαχίαις βλ^ις 

5055 Και μι^χαν•«4 Ισικ^^ε χ«Α•λεΐν ι^λιν 
ΆλΧ* ή «όλκ ήν 4ντέ)(0•αα' (|(|$(«>μ4ν(ικ^ 
ΚκΙ μιΐ)χ«ιν«< λύανΜ ($φστΑ χαΐ μΑχ««* 
Καΐ ««μϋΐλ^ΐΜΐ $' «υ έ( έχ«τέρον μί^^^ 
Πολλάκλφ ^9Χ^ ήμ^ρα< πβνραγμένβϋ* 

5100 ΚαΙ το$ΐ(' έκΐ μέγιτκν» έ&ρ&χΑ χρ^νο^« 
Τέλος λε«ΐ99έντο< δε «ε4χο«< Ρρ«Χ^ ^^ 
Κα2 του 9ε9•ΐβ|αι Μ(α¥ έστ«κ ιΐΜίαβΒν 
ΚλέσΐΜ η ««%8» έ|ΐβαλ6ΐΓΜ<ς ίο^ά^ι^, 
η Βμ€ «ε< μαχητής Ινδβ» ^νε(#η χΜ**» 

5405 ' ^ ι>0! 6 < ¥ Α ν ^«ρλ ^ρ^χιρ ^ δΙη 
ΈντεΰΟε^ |(«ι{λαΜΐν ΜΪτψ εΙ< ηέΧίΨ 
01 τήν^' λλ•!^ «««ΰθ•νη< £ν#ο 9Μ»Χ4μη^, 
ΧρΊτ>«άμεν<Η ιΐλΙμάΐ|« ^9^ σννβργίαν. 
Ό ^' *Αν(ρ^ΐ)Μ< *Ι«ιίτεκα(ΐββ»< εΙς ιε^λϋ^ 

5110 ^Οφάγριοφ •ήρ, ώ< Χ&«»^ Ρ|Χό^ητ(ας, 
Πάντας 9>9ΐρ«ν«1λωμβι Οι>μο& μλΙ ((φ•νς 

Τους μ^ καροτ^ζ ιτιχροτάτιρ %»$ά^^ 

5115 *0» 9* «$ ΐΓά{α< τΗμηχεν Λμψω "κρ^^ |Μ«ν, 
ΚαΙ χεΤροίς £>Χω<ν, α1μ(^αρή4 χαρδί** 
(Ν< Ιέ #«8ρ»ί γάονς Χ€ χαΐ τ&ν ^^^«ητ, 
ΠοδΑν ΐΚ^λίΫ £λλ«ι< «νε χα) τον 5μ|«άΗη>. 
^ θε^^ΐΜρον 9* "Άγγελοι, οΐινςί^ιίο» ΐκί^ον^ Ι 

*• 5120 Ήίθεΰν, χάλλιοτον, Μραί γίννάδβν 

Έξ βμμάτων βεΐ^δυαταν^Χγ^το^ γ'ρ^^» 
"Ονψ τ' Ικ(6ίεΡ< εύ'έεΧεΤ ι(θμΐΐοΟ ί^οε^ 
Γης 'Ρωμ•?χή< άπελο^νει μαχρί^Γεν. 
Άλώμενον ΤοΟρχοι δΐ τ^νί* εορηχ^ΐε^ 

5125 Άκαγαγ^ντβς εΐ^ς Ιαυτών ο(χ£ας 
Επιμελείας άζιΟυσιν άξία^. 
Αέοντα δ* οιδ(^ις ΣυνΙσιον το^πΓχλην^ 
ΚαΙ τόν Ααχαναν Μανουήλ &&ράς (£νου< 
Μετά Ιεχάδος τετραπλής ποσοι^μίνι^ς 

5130 Ανδρών άρΓστων, εύγενώςι άριστέων, 

Οίχτ^ως άτι^ώρη^ε δϊνδρων τοις χλαδοις 
Ηαραπεφυχ^των γε ΠρουσαΓων π^λει, 
ΙΙοιναΤς δ* άπηνώς Ιποβαλών μυρΓους^ 
Έ)<εΐβεν ^χε ικρδς Αοπάδιον π^λιν, 
" 5135 Κάχεΐ ΐΐαραπλι{οτια τοΤς πρώην δρά9α<. 
Επισκόπων (να τεθ«2ς Ιζ ο^Αίιά'βιον 
Ούχ ε^αφορμως,^ άλλαί συινθεις α!τ(αν^ 
Προς τι^ βασιλευονααν ίρχεται π^ιν, 
Γαυρούμενος ΚαδμεΓ^ δυοτΟ^εώς ν^^ 

5140 Γαννύμενές θ' αΊμα^ι τοις Ιμ(|[υλ(οις« 
*Πν Άνδρονίχψ χαΐ θρανυς (πθρέχης, 
'^Ομοιος ή[ λέγουσι παραπλ-ησιφ, 
Θερμουργος^ ^'^^ΧΡ^^» άι^οφράς^ μΜΜ(^ος» 
Πρρβιρίσε^ι αύμμορ^ος.α^τουτ δεσπ(!τ^^ 

5145 Των συμφορών όργανον, άνήρ αΙματων, 
Πλήρης χαχίας χαΐ χ6λου χαι πιχρίας, 
Άχαμπές, άμε(λιχτον ^99^ ιΤ(^ρ<α^, 1»7 (;υ&8ΛΒΒ8. 108 Καλο:;^ενος Στέ^ρανος έ^έτι νέου» 
Της ν>βρεως στέφανος αΙ(τχύνη< άμα, 
51 50 Έιιώνυμον 5* άγιο}[ρ(στοφορ(της, 

Ή μάλλον βΙπεΤν άντιχριτ6οφορίτη«. 
Τούτφ βασιλεύς βργάνφ χεχρημένο^ 
Πλείστους άντ^Ιρει, χατέλενεν, ^δ{χεΐ' 
Δι' ου γε χαιέλευσεν ίδ(χφ χρίσει, 

5455 ΚαΙ Λούχαν Άν^ρ^νιχον σν^ν Μαχρα8ου]Μ}ι 
"Ανδρας Αρίστους, εύγε^εΤς στρατηγετας* 
Τειχών γάρ έχτάς Ιλ β^σιλείοις δ(&μοις 
Άγαχτος βντος Μαγχάν^ι^ χεχλημένο^ς, 
Όρμ^^ χ^ ^ πλιίστι^ς συνδραμξς καν?6ς 

[νους 

5160 ΈχεΤσι ηρρστβ^ματι συνηΟροισμ^νον^ 
Εξάγεται 8ή των Ιχει «ου 9ωμάτωνι 
Ανδρών λεχ^ισ* δυάς «^ θβ^οαμέγη^ 
ΚαΙ παρά «όντων λ!θολ«υστεΤται τ4χ#ς« 
Στεφάνον χατάρχοντος Αν^μαυ φ4νου, 

5165 Και πάνια 6«{$($ννοντο4 Ι^ς φονουργ^* 

Είτα νβχροίς «φων, & μΐοαν^ρώτηυ τρι^ΐΜυ 
Ξύλοις &ΐΕ^ώρΐ)^ν &^•ο< ικΙροΜ^ 
ΤοίοΤνδ' Ινγ)«|*4ν(ζεν Ι^γΜ€ Αεόιτο•^ 
ϋοιναΐς &ΐΜη6ρώ«Αΐς, «ρ^|•σ•ι» ^μΙρ^ιι 

5170 ΚαιΙ §ακα«4μο(ς τ• μι) ηνγητέαι< 

Φονουργ4< ΆνΙράνικος, ή <ρ•4λΐ) φέ^ι^ 
Τούτου χρΜ^νηος ββνσβλϋΐ^Ιιιη πάλις, 
ΙΙ^λΐ4 ινί^ιώψιψος άρ(9τΐ) χλέ•« 
Πρ^ειΚρ•^ οδναι θ«ν«νλΐ)ΐ&¥ 4σ*ιέω¥ 

5175 Φε» ^ \ Μλ» ΣίΜλιχϋν όμαιχμίφ, 
Καΐ ρ«ρ<«ρ|»^ ΜβίτΐίβαλώΙι^ χράνκ* 
*Λλ4^«< Ύ^ ^ Κομνι>ιιίό« «4 γέναυς 
Κάχισν4« 4νή^ χ«1 γ#^ε^ 'Ρ«ιμαϋο< 
Παρ 'Αν&(Μΐι»{«οΐ{ φυγα^θΑ^ς εΙ« Σχύ#•<| 

5180 Φυγάς ^^ίρβε «ρ^ ΖιχελΙαν νρέχ«»ν, 
ΚαΙ ^ 'ΐυραννβόφνιι τηνδ• Λατ^ /φ 
£1ς (^ έλ«ά»ν βίς 4μιλ(«ν λ<»γων 
'Ος εΤχεν έ(έμΐ)νε χατ' Άνθρονίχβο' 
*Οθβν «νρατιάν ε^ρ#«(σ«< μυρ(αν 

5185 Πεζι^ν τε ν«υτιχι{ν τβ ^ήξ £ιχελ(ας 

Έπι πάλεις κέκομφε χώρας τ* Αδσ^ων* 
'ΒιιΙ μίν Έινίδαμνσν στρατών Ιιτκέων, 
Τ&ν ναυτικών δ% χατά ΘίσσαλονΓχης. 
Καί τήν μίν 'Βίείδαμνον, Ας ν^μος μάχη<| 

5190 Στρατής χατέσχε, χαΐ σ^ν αύτξ ίά πέριξ• 
Και ^(αδραμών χα^ σχυλεύσας τάν μέσφ, 
ΤαΤς ναητιχαΤς μέμιχτο ταξιαρχίαις, 
θεσσβτλον^χης «ροσμενοθσβις τοΤς βροις' 
Κα! σννδραμούσης στρατι3ς Ιχατέρας 

5195 Καθ* 5λα, χατ* ^πειρον €?ς δμχιχμΓαν, 
Κα2 προσβαλού^ς τ^ «ίλει ινανταχ^εν, 
Φεδ φευ] Ιάλω βεσσαλον(χη π^λις, 
ΙΙ6λ(< προεδρεύουσα τών Μαχ8δ^(ίνων, 
Καΐ ^ιχελοΤς 8χλ(ν^ πρδς βίαν χάραν' 

5200 ΚαΙ λοιπδν οΓας τών χακών Ιλιάδας, 
ΚαΙ σνμφορών πέλαγος ^ ττραγψδίας 
θ4ιΐον9Εν, εΤδεν άβλίως α5τη 7ί(5λις, 
Ούχ Ιχτραγφ^σειεν 8ν τι< ίξΓως. 
Των Σ(χελ&ν γάρ είσρυέντων εΙς π^λι^, 

5205 Έβηδ^ έ^ατίοντσ πάντες τί]^ ^φεί" γέ. Α. δίβρίκιηυηι, ίά ββΐ ΟοΓοηαιη, α ριιβΓο άίοΐυιη, 
εοΐΌοαοα ηεαιρβ ΐηΓιιιηίΰ 6ΐ βοηΐυιηθϋ» ; 
ιη&ΓΐγΓΐ8 ςϋίάβιη ηοιηβη ρΓβ9 θ6 ΓθΓβηΙβιη, 
Ββά Αηϋοΐιπβΐί ορβΓα ρ&ίΓαηΙβιη.' 
Ηοο ΑαάΓοηίβϋβ ίηθίηιιηθζιΐο υίβήβ 
. ρΐυπιηοβ ΙΐΒβϋ, οααοΙ&νΗ, 1&ρί(1&νϋ, 
ΡθΓ Ιιυηο ^η^υ8^θ Ιαρίάανϋ θ(ί«αι 
ΑηάΓοηίβυιη Οαοαιη ουιη Μ&ΟΓοάαο&ι 
νίΓοβ βζτβ^οΒ ηαϋϋθβςιΐθ άιιβββ. 
Ν&Π1 ουιη ίο Γ$^α οχΙγε αιοΓοβ άοιηο 
Μ&η^&ηβ (ΙίοΐΑ ίιηρβΓβΙΟΓ άβ^βροί» 
Αίςυβ ίΠυο ρΙαηΒΜΐ ρΐούΐ» ίοΟαϋ» 

ίρδίαβ ]αΜΐι 1»ρΙ)α οοΑοΙα οβ8«(^ 
ρπχΙοΓϋ βυηΐ ρυ1>1Ιοαιη οχ ϋβ άοιηίΙ>η8 

& άυο ρρφάίοϋ νίτί αά βπρρΙίοίιΐΒΐ, 
ρβΓςαβ οπληίαια ιη&ηιιβ «υπ61&ρί^Αΐ|, 
οοάίθ Γ&οίβαΐβ ίηίϋοια ληίςι»« δΙβρΙίΑίιο^ 
&(ςαθ &(1 ^Γ^θη^αI^ ίαοιηυβ 6ΐ1ιθΓ|&ηΐ0. 
ΟβίηΰΙθ 6Χ8ϋηοΙθ8, ο ΟΓοάβΙβ ίλοίηοβ Ι 
1ί§^ί8 ΒΰβρβηάβΓοα^ « Γβ^ροηο υτϋίβ. 
Ηίβ 86 οΙ>ΙοοΙα1>α( ίαιιιΐΑηιΙ)Β8 οροηΚιυβ, 
βαρρΗοϋβ ίηΙιιιαίΑηΙθ •1 οχβοοΓληάίβ 
θί θΐϋίοβίβ Εοϋΐηιβ ςιιο(ίάΙ« 
ΟΓαάβΙί• Αηάηιηίοί ίη§^ηίαηι ρββιίιηιιΐΒ. 
Ηοβ ίιηρθπιαίθ ιιγ1)8 ΤΙιβιβλΙοηίοα, 
ηοϋιΐΗΐ ϋΐα» βΙοηαβΑ οίνίΐαβ, 
ΤΙιβθβ&ΙίοαΓαΐΏ ιιρίιίΐλΐιΐ ΐΌ8ίιι«ι 
Ιιβυ ι βίουΙοΓΟί» οιιρΙ& ββΐ βχβηίΐα» 
6ί ία 1>&Γ5.&Γίοαιη οβΜϋ άοπιίιίΑΐΐλΐιι. 

ρ Εΐβοίιη ςιιί'ίαιη ΟοιοΐΜΒαβ Αίοχιυβ 
ρβ8Βΐιηη8 ΙιοοΒΟ ραΐΓΤβςοβ θχΗίαιη 
8ΐ) ΑηάΓοηίοο νο1θ|;•Ιυβ Ιη θογϋλίλΐη, 
ρΓθΓϋ§^α8 ΜΜοΙ νβηϋ ίη βίοίΐί&οι, 
&1(Ι0θ Ιι&ϋηυΐΏ )η0α1β ΙγΓ«Βηαι& 
οοηνβίλίβηβ, βίςιιβ Μΐιηί8βΒ8 &(1 οοΐΐο^ιιΐυιη 
Ιιυαο ΑαάΓοηίοί Ι&ηΙο ίαΔ^ηΐΒίβνϋ ο4ίο, 
α( οοη^Γβ^&ΐίβ οορϋβ ίηβαιηβηβ 
ηααΐίβίβ βί ρ•49•1ή1>ιΐ8 κχ 8ίοίΗ» 
οοηίΓα Ηοιηαηα8 βχρβάΐΓβΙ Ιθίτιιβ ; 
βςαβδίΓθβ ςτιί^βη βά Ερίά&αΓααι εορ^Μ, 
η8ϋΙίο&8 αυΐθπι μΙ Τΐιοββλίοηΐββιη. 
Ει ΕρίάλϋΓϋΟΐ (|σ!(]θΐη τίΓίοΙβ 1>β1Ηε8 
οβρίΐ ΐ6ΓΓβ8ΐη8 ιηϋββ οαιη νίοιηι& ; 
ρορυΙ&(ιΐ8ςΐ}θ (βιτ&8 ΙηΙβΓρο8ΐ(α8 
οΐ2Γ8α ρθΓνβηϋ ίΠίηο μ1 οΐ&βββιη βο&ιη 

'^ Τ1ΐθ88ΐι1οηίο« 1η Αηϋ)η8 βχβρβεΐαηΐβπΐ' 
υίΓοςυβ Ι^ΙυΓ εοηοπΓΓβηΙβ θχβΓοίΙύ 
α ^0I1(^^β^^θ ίβΓΓ& ηβιηρβ αΰ χΏαΗ, 
β1 ςααςυ&νβΓβτιβ ιΐΓΐιβιη οίΓουπκΙ&ηΙβ, 
1)611 13611 1 Ουρία 68ΐ Τ1ΐ688&1οηιο& οίνίίλβ, 
ί11&, ίηςαβιη, Μβίοβάοηαιη ΐϋβίΓοροΗβ, 
6ΐ 8ΐ6υΗ8 οο&ο^β Οθπνίοθΐη ίΐθχϋ. 
Ο6ίηοβρ8 (|υ&ηΙ&8 ηι&ΐοηιτη ΠΐαοΙαβ 
οαΙαιηΗ&Ιήιιι ^ΐ*&£;(&<ϋ8Β(]αθ ρθία^υβ 
ρβΓρθ88& β1( &ο τίάθΓϋ ίηίθΐίχ οίνίΐαδ, 
ηβιηο ρΓΟ ιηοΗΐΙβ βπηβ η&ΓΓ&Γβ ςυβαΐ. 
δίοαίΐβ βηίιη ίη αΓΐ)6ΐη ίΓΓαιχιρ6ηϋ1)α8, 
ρτι1)6Τ68 (πηοϋ 6αί(Ι^1ι&η€α]^ ^Ιαάίο, 199 ΚΡΗΕ^ΒΜΙΙ ΟΗΕΟΝΟΟΗΑΡΗΙ 200 Γβΐίςαί Κ)οηί8 ηαάΑΐ)&οΙαΓ ιηιβθΓβ, 
ιη&ίΓοη» νίΓ^ίηββςιΐθ άβΙιοηββΙαΙ^ΕηΙαΓ : 
οιηηίΑ ΙβκηρίΑ βί ρ&Γΐ1ΐθΐιορ«& 
(ΐ68ρο1ί&1>&ηΙυΓ νίο1βη(& πίληα : 
ρΙ&ΙβΦ οιηηββ, αη^ίροΓίαβ, νίβ, 
ΕηοΓίίοίηίΒ οοΓροπϋυβ ρίβηβ βηιηΐ, 
βηιβηϋςιιβ 1&Ι)ί ήνίβ Γ6άαη<1&1>&ηΙ. 
Εγ^ο Ιαοιγιηο ιι5ίςαθ, Ιυοίυβ, οΙ&ιηοΓ, 
ιιΙαΙιιΙιΐΒ, βΐ 1)0ΓΓίΙ>ί1ί8 ΐΓ&£;(Β<ϋ& ; 
βίο βηίιη ραυοίβ (ΙίοβΓβ Γβιη νθΓΐ>ί8 ^υν&( ; 
χηίβίιιβαυβ ί6Γ6ΐ>Β(υΓ α<1 εοβίαιη βΙβιηοΓ. 
Αίςαο Ιιίβ βίνίΐΑ8 &11βΓ6ΐ)&1ιΐΓ πι&Πβ. 
ΑΙ ΑηάΓθηι*οιΐ8 πΐΑίιϋαιη βυ&ιη ηοη άββίηβη•, 
(]υ1η λάεο ββα Γαηαπιιη ςαίά&ιη Γ&ιηΌΐύ8, 
θΐ ΙγχηρΙι&Ιοηιαι άβαιοηυιη ιηΙηΐβίβΓ, 
ΟΓαάβΙίβ ηβιηρβ ΕϋΙιβίυ8 νβΐ 6βιηΙ>]^868, 
▼θΐ ΡΙι&1&Γί8 ίβηηο8 νβΐ 3(7ΐ1ΐ8 Τβοηοιιβ 
βυΙ)άίΙο8 ουηοΐο• ιηίββΓ (ΐ6Υ0ΓαΙ>8ΐ• 
ΕΙβαίαι Γγ&Ιρ88 8βΙ)&Βΐί&ηο8 <1υο8 
άΪΓΟ 8υ8ρ6η808ΐηΐ6Γίθβι( Η^ιιο. 
Αΐβχίοιη Μ&ηυθΙίβ ηοΐΐιαιη ϋΠαοα, 
οαί 8ρυηΑΐη ΟΙίΑΐη βπεοι ^Ό§;&^Αι ηαρϋΐβ, 
οουΗ8 08Β8θΐη ίβοίΐ βοηίβηΐία ίη!ςα&, 
β^υ8ςαθ ροΙίθΓθ8 &88βο1&8 βχοβο&νϋ. 
δβη5αιη ααΐβιη ςυβπκΙΕίη άίοίαπι Μ&πίΑίοιη 
11&ιηιη!8 βζοΓβηάαιη ίη Βίαάίο ΐΓ&άίάϋ. 

Τηρ8γο1ιιιαι ςυοςυβ, ο ^αβ^αIη ΟθΙ ]υά!οίυαι Ι 
ίοίςοβ ιηιιΙΙίβ ρθβ8ίιη& ςοι ΓβββπιΙ, 
οιροαιη βοΙΙβςαβ Γ&άιΐ8 ο&ΓθηΙθίη ίβοϋ. 
ΑΙςαβ οΐ βιιιηααλϋιη 1>Γθνί(θΓςα6 άίΜοΐι 
1ια]ο8 ηονβΠϊ ΙβιηροΓβ ΤίιηοηίΒ, 
ρφη», 1η8ϋ(ί8ΐ, β&Ιαιηϋαιη οοπιοΐαβ 
ουηοΙθ8 ΙβηβΙ^ΑηΙ, ΙβοΓγηιβςαβ ^ο^8, 
6ΐ ιη&Ιοηιιη ςοίά&ιη ΙοΓΓοηβ αο 1θηιρ68ΐ88. 
Οα& άΐβ βηΐιη ηβιηίηί πι&ΐβ ΓβοβηΙ, 
ηο1>Πιιιιη ηβηορβ Ιιοπιΐηιιιη Αίςυβ ρΐΌοβΓοα;, 
Ιΐ86 8θ νίχί886 ποϋ ρα1α1)&1 άίθ. 
Ρβιηΐη» 6Γ|;ο 6ΐ νίΗ Γ&ρΙί άοιηιϋαβ 
τίηοΐίβ, ί&ηιβ, ηαοΓϋ1)θ8, νβχΑΐΙοηί1)ΐΐ8. 
οουΐοηιιη 0Γΐ>ί(&ΐ6 βΐ οηιοί&ϋΙ>ΐ]8, 
&1ίΐ8ςαβ ροβηΐβ ρ!ΜΐβΙ>ΑηΙαΓ ίηηοοαι. 
Ηί8 86 ο!)ΙβοΙ&1>&ί &βϋ1>α8 ίοορβπιΙοΓ. 
8βά Κ)οηί ςοί<]€ΐ&ιη ββςιιίςιιβ 8{ιηα1 ιιΐ6πι1 : 
ηβιη 1>6ηβίΐ6ηΒ Γ60ΓβΑΧ>&1 ρΙοΗιηίβ 
ρ&υρβΓ68 8ΐιΙ)(ϋΙθ8 Ιθουββςοβ, βίηοίάβιη 
νβΓθ 8{()ί ΐ3θηβτο1θ8 οοοαρβηΓθΙ : 
80 ρΓβροΙβηϋυιη ίη]θ8(ιΐ8 (ϋΓβρΙίοηββ, 
οηχηίηιιιηςυθ Γοηΐβιη «ναπϋαιη 
οαηβίο Ηοιη&ηο 8α1)πιον6η8 ίπιρβηο, 
ιηβΗοη οοηάίΐίοηΐ ρΓον{ηοί88 ΓβάάΙάίΙ. 
Ταηο ηυ8(|α8ΐη θχεοΙογΙβ &αάί88β8 ιηίη&8, 
ςυί ΙβηυίοΓαιη ρ&ΐΓΐιηοηί& ςαλίοη! 
<|α&ΐΏ]ϋ)βί 08ΐβη<1βη8 ηα&Ηϋβ 0Αΐΐ8Αΐη ; 
ηβςυβ τβη&Ιίλ οχροβίΐΑ τίά 18868 
ίιιηο τθθϋ£;α1ί& ραΙ>11ο& Γ6<ΐ6ΐηρΙοΗ1>υ8 : 
▼6Γ0ΙΙ1 ςα! ΟηβοΗ Γβιη (Ι6(1ί886ΐ 0«8Αη8, 
άβ ΓβΗςοο 866αΓ&ιη &^1>&1 νίΐΑΐη• 
^ΑΕη ςαί ΐΓίΙ»αΐΑ ροΒΗοα 6χί§;6ΐ>&1 
8ϋρ6ηάϋ8 Ιρ86 ίη8ΐηΐ6ΐιι• ϊά ^08^6 «β^ΐΜΐΙ : Χ *Άλλοι $1 πάλιν έσχυλκύοντ' ά8λ(ως• 

ΓυναΤχες 6βρ(ζοντο παρθένοι ς ά'μά. 
Καΐ παζ νκώς τις παρθένων τε χαΐ δ^μος 
Των {ν δον ήρήμωτο πάντων πρ^ς βίαν* 

5210 Πάσα δ' αγυιά χαΐ ντκνωπ^ς χαΐ τρίβος 
ΑΙματοφύρτοΐζ ήν χεχραμένη λύθροις^ 
ΚαΙ νβχριμαΐων σωμάτων πκπλησμένη* 
Πανταχ^θιν γουν δάκρυα, θρήνος, γ^ος| 
ΚαΙ χώκυτ^ζ τις, χαι τραγφδία ξέν^, 

5215 *Ινα χαθάπαξ συν&λών τ& παν φράσω, 
ΚαΙ συμμιγής θρους άνκπέμπκτ' άθρ6ον. 
ΤοιοΤσδ* έτηρύχωτο χαχοΤς ή π^λις. 
Ό δ* Άνδρ6νιχο< των χαχων ούχ ήμέλκι* 
Άλλ' οΤα δούλος άτβχνως έριννύων 

5220 *Η τκλχ(νων ών δαιμόνων υπηρέτης, 
η Ήγουν απηνής Έχβτος ή Καμβύσης, 

Ή Φάλαρις δγριος ή Ταυροσχύθης 
ύπήχοον παν έχρκανόμει τάλας* 
Όμαίμονας μλν Σκβαστιανους δύο 

5225 Καχώς άναρτφ χαΐ θ«νατοΤ τφ ξύλφ' 
*Αλέξιον δι Μανουήλ παΤδα νύθον, 
"Ον κίχκ γαμβρον βίς θυγατέρα νύθην, 
Έξ ομμάτων τίθη^ιν άδ(λφ δ{χΐ(^, 
Και των 6π* αύτ^ έχτυφλοΤ τους βιλτίονς 

5230 Ένα δΐ τ^ Μάμαλον απογραφέων 
ΗυρΙ παραδέδωχιν έν τφ στ«δ(«ρ* 
Και Τρ{ψυχον δ' α{», ώς επαινώ σ\ ώ δ{χη ! 
"Ος Ιδρασιν χκίριστα πολλούς άδ(χως, 
Έθηχ• τυφλ^ μή βλέποντα «ρωσφύρον. 

5335 *0ς έν χ<<ραλα{φ δΐ χαΐ βραχκΤ φάναι, 
ρ Έφ' ήμ<ρων τούτου γ• Τίμωνος τρύπον, 

^ βλ{ψ(ς, δδύνη, συμφορών μυρμηχ(α 

Πάντας χατκΤχ», συνοχή τβ δαχρύων, 
Κα^ χαλεπών σύ^(3οια χαΐ τρικυμίας* 

5240 Καθ* ήν γάρ ούχ Εδρασε χαχως ήμέραν 
Των τίνα λαμπρών τιμ(ων τών έν τέλει, 
Παντάπαν άβίωτον ήγεΐθ' ήμέραν* 
Όθ«ν γυναίκες, &νδρες ήγμένοι βί^ 
Φρουρά τε λοιμφ καΐ κολάσει και μύρφ, 

5?45 *ύπών σβέσει τε σωματικαΤς α1χ{αις, 
"Άλλαις τε ποιναΐς παριδ{δοντ* αδίκως. 
Τοιαισδ* ένησμένιζε πράξεων αναζ* 
*Όμως μετεΤχεν αγαθών καΐ μετρίων* 
Έθαλπε χαΐ γάρ δωρεαΤς ύπηχύων 

5250 Τους ενδεείς τε χαΐ πένητας πλουσίως. 
*Ην εύνοουντας |!σθετο σφας άδύλως* 
Ώ ΚοΛ τών δυνατώς άρπαγας τάς αδίκους 

ΚαΙ κακιών πίδακα πλειονεξίαν 
Έκ 'ΡωμαΙδος άπελάσας χωρίων 

5255 Επαρχίας ήγαγεν εΙς έπιδύσεις* 

Ούκ ήν άπειλήν πράκτορος κλύειν τύτε 
ΚαΙ τα πενήτων πάντα καλαμωμένου, 
Έν τφ μύνον πρύφασιν εύρεΤν καχίας, 
Ού δημοσίων ώνίους τάς εκτίσεις 

5260 Όρ^ τελουμένας γε τοις ήρημένοις, 
Άλλ' άποδούς τις Καίσαρ ι τά Καισάρων 
Υπήρχε λοιπόν απαθής κακών ίτι* 
Ός δημύσια πας τις είσπράττων τύτβ 
'Οψ«ινίοις ήν τάδ' άπαιτών έν δίχ|||. 201 
5265 ΟΒβΑΕΒδ. 202 5270 6275 5280 5285 5290 5295 5300 5303 5310 5315 5320 'Αρχαιρισιών ιτροΤχα παρισχη μένων 
Πασών άριοτίνδην τι χα\ χατ' άξίαν. 
Ούδ^ δΐ πλουτ(ν$ην γκ τοις έχ τριάδων. 
*9 Δαβίδ ούχοΰν έμμελώς ψάλλων λέγει. 
Δικαιοσύνης, πρ^ς δέ γ* ειρήνης χάρις 
ΣυνηλΟον, ήσπάσαντο φιλίως τ6τε• 
"Εθος δ* έναγίς χχι παράνομο ν λίαν 
Και πραξιν άπάνΟρωπον άδιχωτάτην 
Των ναυαγουσών φορτίδων χατά τόπους 
'Βχ πνευμάτων β(α^ τε χαι χαταιγίδος 
ΚαΙ αυντριβεισών, εΤτ* άχταΐς έ^(3ιμμένων 
Άγωγίμων σχύλεασιν, άρπαγήν, λύσιν 
Πρ&ς των προσοίχων ασεβώς τελοι>μένας. 
Έστησεν ο&τος ^τιπνεύσας ώς χράτωρ 
ΣφοδραΤς άπειλαΤς, προσταγαΤς έμβριθέσιν 
Άσυμπαθώς θάνατον ^ξειν ζημ(αν, 
Πάντα παραβαίνοντα προστεταγμένα, 
Παρεγγυώσαις χαι χορούσαις είσάπαν * 
£? τις γαρ, εΤπε, χωρίων παραλίων 
Κύριας έστιν εύγενώχ, έριτίμων, 
Έ παρ• Ιμοΰ πέφοχεν αρχήν διέπων 
Πρώτισθ' 1α»τδν, εΐ6' όπηχίων στίφος 
Καταρτισάτω πρδς θεού ΟεΤον φ4βον 
Ύποστολήν τε της έμής χραταρχίας • 
Ή δεσκίτης πάς χτήματος παραλίο» 
Επαρχίας άρχων τε, χδν 5 τιμίων, 
Ό παρά νηών #αυαγουσών λαμβάνων 
Άγωγίμων τι «ρανερώς γινωσχέτω 
Πρ6στιμον Ιξων τον θάνατον ένδίχώς. 
Κδν ί μίν αύτος χαλαρός η1 χαρδίι^, 
ΧερσΙ δ' αθώος άμέθυχτος τ' εΙσάπαν, 
Οί δ' δπδ χβφ» χάτοχοι ταΤς αιτίαις • 
"Αρχοντι χαι γάρ έξισοΰσθαι προστάτη 
ΕΓωθεν 5παν ύποχείριον θέλειν. 
Τίσει δ^ π<5τμον εντολών παραβάτης, 
Φριχαλέον τε χαι δυσήχουστον τάχα. 
Παθών χρεμάθραν, άνάτασίν τ' άθλίαν, 
Νεώς έφ' Ιστοα συντριβείσης τψ σάλφ, 
Τοιόνδ' έπισείσας γε σύμπασι δέος, 
βεοστυγίς πέπαυχε χρατησαν εθος • 
ΚαΙ λοιπόν ουχ ήν χαθορ^ν τάς φορτίδας 
Περιπεσούσας έκ σάλου ναυαγίψ, 
Άγωγίμων σχύλευσιν 6φισταμένας • 
Άλλ' ίν γαλήνην έχ τριχυμίας βλέπειν 
Λιχγελώσαν ναυαγούσαις 6λχάσιν • 
Έν χαι χολαστής χειροδίχαις άνδράσι, 
Ποινήν τε τιθείς άδιχουσι χαΐ δί/ην, 
Κ&ν ήν άδιχων ευγενών, λαμπρών γένει, 
Ός μή χατ' δψιν, άλλα διχαίως χρίνων, 
ΚαΙ χατά μΐ|ψλν ίί (ρασι χαι τόν μέγαν. 
Καί τών τεσσαράχοντα Χρίστου μαρτύρων 
Ναδν περιώνυμον ήγλαϊσμένον 
Χρ^νφ παλαιωθέντα χαι χεχμηχ^τα 
•ΑνανεοΤ χάλλιστα πλείσταις δαπάναις • 
Οδ χαΐ δήμους •ί5γ»ιρ• 'κρ^^ χατοιχίαν, 
Δεήσαν έΑθε"ίν προς νεών τών μαρτύρων 
Πολυτελείς χαΐ ποιχίλους τέχντι ξένους. 
Καί πατέρας δΐ τών λύγων χαί τους λύγους 
Ούτος βασιλεύς άξίους τιθ»ίς λύγου 

Ρατβοι. Οβ. ΟΧίΙΙΙ. Α ςα{& ^Γ&Ιίβ ηβηαρβ (1αΙ)»ηΙυΓ άί^ηΐΐαΐββ 
οαηο(φ ουίςυβ ορίίιηο οιο ιηβΓθηΙί, 
ηβιηίηί ίη<ίΙί{;ηο ςυί ροουηία βιηβΓβΙ. 
Έτ^ο, ηί 6&ηιιίη!Κ)υ8 ρβαΐΐββ Ο&νίά οοοίαΙΙ, 
3ΐ28ϋϋ& Βίζηαΐ βί νβηαβίιι ρ» 
Ιαηβ οοι^αΓ&Ιβ ΑοιΙοβ θ8ουΙ&Κ)&οΙυΓ. 
ΙηβηρβΓ ιηοΓθΐη ίιηρίαιη, βοθΐββϋββιιηυαι, 
ΓΑοίηαβ ίηΐΐϋΐη&ουχη ^η^υ8^^88^Iη11Iη, 
ηβιηρβ οϋ η&νββ αΗοο1)ί ηααΓΓ&£;8Β 
νβηίοπιιη τίοίβηΐία 6ΐ ΙβοαρββΙ&Ιίβ 
οοηΓΓ&βΙβ, β( χηοχ βά 1ϋΙθΓ& ρΓΟ^'βοΐΦ 
βΑΓοίηβ (ϋΓβρΙίοηβιη κο ροΓοίοίβιη 
οοαΐΓ8 ί&8 οπιηβ &1) βεοοϊίΒ ρ&ΙβΓβηίαΓ, 
βυβίαΐίΐ ΑηάΓοηίουβ τβ^ίο οαΐυ : 
ςιιί {(Γανί ^υ88α αο ιηίηίβ νβΙιβιηβηΙίϋαΒ 

β 06Γΐ&ιη εοη8ϋ1υίΙ πιοΗβιη &ε βυρρΗοίυιη 
1118 ςυ! άβΟΓβΙυιη νίοΙαΓβηΙ 8αιιΐΏ, 
ίάςυβ οααι ραηα ΦίθΓηυιη Γ&Ιυχηςαβ νοίαΐΐ. 
$ίςαί8 ΙοβΟΓυοα, ΐοςυίΐ, ιη&ΓίΙίαΐΟΓαιη 
Ρ0886880Γ 681 άβ £;βηθΓβ ορΙίοι&Ιιαιχι, 
ββα ιη&£;ί8ΐΓ&1υιη ΐΓαάϋαιη & ιηβ ^βΓβαβ, 
ρηπιο 86 ίρ8αιη άβίη 8αΙ>(1ΙΙθΓυιη, ΟΓάίηβιη 
&(1 ΟβΙ*8&ηοΙαιη (ίιηοΓβιη ίη8ΐί1α&1, 
αίςαβ αά ίαιρβηι ηοδίή ΓβνβΓβαϋ&ιη. 
Ταιη ρΓβάϋ βίςυβιη άοιηίηηιη η&πϋπιί 
ρΓονίηοΙβνβ ρΓΦΒίάβιη» ςαΑαιν!8 ηο1>Πβιη, 
άβ η&υΓΓ&£;αΓυιη η&νίαιη ςυΐάρίαιη 8ΑΓθίηί8 
ρθΓ06ρί88θ οθγΙο οοη8ΐα1>ϋ ίηάίοίο, 
Ιιαηο ιη&ηθΐ άίραιη ιηβηΐο βαρρίίοίιιαι : 
βϋαΐΏβί ΓογΙο 1ρ8βιη6ΐ οαβηΐβ ρυΓα8 

/^ οαβοαςαβ ρΓ0Γ8α8 ία6οη1&αιία&ίυ8 ίαβπΐ, 
81 Ιαιηοη β]α8 βαΜΙϋ 86 γ608 ΓβοβηηΙ; 
ηιι&ηάοςαίάβιη ΓβοΙοΓΪ ρΓΦΒίάθηϋςαβ 
8υΙ>(ϋϋ βαποΐί οοηΓοπηαπ 8θ1θηΙ. 
ΤΓ&η8§^880Γ &αΐ6ΐη ]β^8 ρ6Γρ6(Ϊ6ΐαΓ 
ίη&υάϋλΐη ΠΗοο ΙιΟΓΓβηάβιη ιηοΓΐ6ΐη, 
1Η816 ηβαιρβ 8α8ρ6η(1ίϋχη 6χΐ6η8ΐοιιβιηςα6 
ίη ιηαίο ηανί8 η&αΓΓ8§;« βζρβηβΙιΐΓ• 
Οαιη 1βΐ6χη οιιηεϋβ ΐη6υ88ί886ΐ ιηβίαιη, 
ΙηνβΙβΓΕϋ χηοή8 6688&νϋ 806ΐα8. 
Εχίη ^6Iη ηυΐΐί 6οηϋη^ο1)&1 ηανί 
υ( 8ροΗ&Γ6ΐαΓ οιι6Γ6 α ρΓ»(1οηί1)ΐΐ8, 
81 ΓοΓίβ !η ιηαη ΓαοβΓβΙ η&αίΓαβΙαχη : 

86(1 ΐ6ΙΧΐρθ8ΐΕϋ 86Γ6ηίΐΑ8 8α60688ΘΓ&1 

ρ6Γΐ6ΐϋ8ηΙί^ν8 ί&ν6η8 0α6Ρ&Γϋ8, 
|ν Ιη8αρ6Γ Αη(ΐΓοα!6ΐΐ8 ίη]υ8ΐθ8 1ιοχηΙη68 
ροΒΟΑ &ίβ6ί6ΐ>αΙ (ΐ6Κ>ΙΙα(ΐυ6 α11ιοη69 
ςιι&ηΙυαινί8 Ρ6α8 ιιο]>ϋί8 οΐΑΓΰ8ςυ6 ΓθΓ6ΐ : 
86ΐϋο6ί Ιιαοά ρπ) ρ6Γ8οη&, 86ά ^υ8^0 ]αι1ί(»η8, 
6ΐ Ιβηοβιη αίςυβ αΐ6£^ηυιη ρ6Ηη<ΐ6 «8ϋοα&ο8• 
Ι8 6ϋαηι ΟΙΐΓίβΙί ςυΕ<ΐΓλκίαΐΑ ιηΑΓΐγη2η& 
06ΐβ])Ρ8 να1(ΐ6 Ι6αιρ1ηιη 6ΐ οΓηΑΐίΒβίιηυιη^ 
Ιαηο ΐΑΐ>0ΓΑη8 ΐ6ΐιιροη8 ίΐ)]αΗΑ, 
ία8ΐΑυΓ&νί( ορϋιηθ ιιηρβηβΑ ρΙοηαΐΑ : 
1]>ΐςαθ «<168 αά ΙΐΕΐ)ϋ&η(1αιη 8ΐΓθχϋ, 
8ΐςυ&ηάο αά (ΙίοΙυπι Ιβοαρίαιη Ιρ86 &6666<ΐ6Γ6ΐ, 
ναηο ΑΓϋΟειο 8ϋΐηρΙιιο8θςυ6 ιι){γα8, 
ΙοΒαρβΓ ϋΙΐ6Γα8 οαιη βοίβ ρΓθΓ688οηΙ>α8 
Ιιίο ϊιηρβΓ&ΙοΓ ρΙυΓίιηι Φ8ΐίχη&νί(, 

7 203 ΒΡΗαΑΗΙΙ ΟήΕΟΝΟαΒΑΡΗΙ 204 1αΓ§;ί8(ΐΰβ Γονϋ άοηίβ ρΓοιιΙ ί&β βΓ&(. 

^&I^ ΟΠΟΙ Ιιίο 608θΙ ρΓΟΓβυβ Ι&ηΐυβ Ιιοιηιηυιΐ), 

Ιηαο Υ6Γ0 8&ΐ8ΐη &116Γ Ιιοιηίοίάοι, 

ιι5ί οοηοβρΗ, αΐ &!1 Ο&νιά, άοΙοΓβιη, 

ΙηΐςυΗ&Ιβθ ρβρθπίΐ βΐιβυ, ιηοΓίβιη. 

Ι)β6Γ6ΐααι ίϋ, ρΓοΙι ίηΙιαιη&ηΰΐΏ Γ&οίηηβ ! 

αϊ εαηοΐί ιηοΐυβί ο&γοθγθ νβΐ βζβυΐββ 

ιη&η, Υθΐ β^&ϋο, νβΐ αΐίο ιηοΓίίβ ^βηβΓβ, 

ηβιηίηβ βχββρίο, νϋ» βηβιη οβΓη&ηΙ, 

ΐρ9ί βί οοη3αηεϋ οιηηβδ ]ηΓβ ^βηβηβ. 

Ουρ βαίιη, &Η, υηο Γβββοίο εαρίΐο, 

&1ί& οοη8θΓ£|6η1 ρΙυχΈ 6( ρθ^ο^α? 

Ιΐθΐη θΧ8θβΓ&η(1&, ΐ30Γη1)ίΗ3 8βοΙβηϋ& Ι 

Ιΐθΐη πκϋβάΐοΐυιη 8αΙ&ηίοοιη άβΟΓοΙυιη, 

α ςυο ΙοΙ ΙβΙΙιο (ΐ68ΐίη&!)&ηίαΓ 1ιοιηίη68 1 

Αίςυβ Ιιοο ίηβοηρίιιιη 1ίΙ)θ11ί8 άβορβίαπι 

αϊ) ίηί(ΐυί88ίιηΐ8 Αοοβρίυπι ^α(1^^^ι)υ8 

Λη€ΐΓοηίβυ8 ίοαρβΓ&ίοΓ ου8ΐοάίθ1)&( : 

Ιάςυθ Ιΐθυ ςτι&ηίοοιαβ βχββουΙυΓυβ θγ&(, 

ρβοαάοηα ίηβΙ&Γ ΙοΙ Ιιοιηίηββ 3υ^αΙαη8, 

ςαοίςυοί ρβΓ ΐιηρθηυιη ίη νίηοΙΙδ βΓαηΙ 

εαιη εοη8αη§αίηβΪ8 ουηοϋβ 6ΐ &ΓβηίΙ)α8. 

ηίβΐ €γ6&(ογ ^θηθΠ8 Ιιυιη&ηι &ο Οοιηίηΐΐβ 

ρΓ«οοοαρα886ί ρθΓ(1θΓ6 ΑηάΓοηίοηζη, 

(αΐίαςαβ ίη ο&88θΐη νβΗβΓβ βοηθίΠα. 

ΙηΙβήιη ΑχκΪΓοηίοοβ οαηοΐα ββΓοβηβ 

ΒάνβΓ8& 8ίΙ)1 Οβη θΐ ά!Π!ο!1{& 

ρΓορΙβΓ ν!εΐ0Γ68 8ίου1ο8 βχθΓοϋαβ, 

ςαι ΤΙΐθ88&Ιοηί6&ιη οοοαρ&νβΓαηΙ. 

ρΐΌΐιΙ βαρθήοΓ η&ιτ&νΙΙ ϊιΐβίοπβι. 

6ΐ ηιιηο ^βIη 8θγγ&8 ΒοΙβΓοηκιιΐθ οιάνθηβΓ&ηΙ ; 

ίοβορβΓ ^ΑΡαβ 8ΐιΙ)ά11ΐ8 80 ίανίβηιη, 

&€| (Ιίνίη&ικίαιη Ιεπιροηβ ΓαΙτιΗ ο&βιΐ8 

ρβΓ ΙιοΕηίηθ8 Ιι&ηοΐοβ οοονεΓίΚ &ηίπιτιιη 

Εΐ>οιηίη&η(1& αΐ6η8 Ιιγ(ΐΓθΐη&ηϋ&. 

ΕΙ ίηΐ6Γθ8•θ ηυίάθΐη βυχη Ιι&ήοΗβ 

ηοΐαίΐ ίρβθ, άθΓίβίοηβιη ε&ν6η8; 

νβΓαχη ^80 ιηίηίβΙΐΌ οοιηιηΐβίΐ βΙθρΙΐΒΟΟ 

880Γ& ηοοΙαΓηο ίθΐηροΓθ ρβΓβ^βΓΟ : 

^υί &(1 86 νοο&η8 θβΐΐιτιιη ςυβιηά&πι ηοιηΐηο 

οβουιη, 8β€ΐ &ιτ1θ Ιι&ΗοΙοιη, οΐ) ίάςηβ οϋιη 

^υβΐλ 86η1βη1ί& οοαίίβ ρπγ&ίαιη 

Α Μληιιβίο ρϋΓρητ» Γβ^^βο ίΐοβοαίο ; 

ίηΙθχτο^&Γβ οοΒρϋ ιη&ΐοβ ά8θΐΌοηΒ8 

ροΓ ηοΓ&η» &Γϋ8 Ιηοαηίαΐίοηοβ, 

ςπίβηαχη ροβΐ ΑηάΓοηίοΏΐη Οοβ&γ Γογ61? 

νοί 1ια]θ8 ςαίβη&ιη Γ&ρ6Γ6ΐ {πιρ6Γίαιη? 

ΟβΒίηοΐ) θζ ρβίνί Γθίαΐίΐ ΒοίΙιίς^αα, 

6ΐ ρβΡθ58οιΐΓ6 (Ιαοι ρβΓ Βςΰ&ιη ΙοςαϋαΓ 

άβΗηθΒΥίΙ ΗϋβΗβ ίΒΐΙ&οΐϋυβ, 

ςααηΐιιιη οοη^1^β^6 ϋοηϋι ΙβΑλβΙηιη. 

Νθ6 νβΐΌ ηοιηΐύΐβ οαηοΙ& οΙθπιθιιΙα βοΗρβίΙ, 

ββά βθΐιιίρΙβηβΌΜαΙΗΙ&ηςο&ιη Ιοηβ 

6(^0Γ&ηι άίιηίάί&ίλΐη, Α^ςιιο &ιη1ι!£[α6 

6( Ιαηο ίοΐΒ ΠΚβηιη ρΓοροβοϋ. ^ Σφας δωρεαΐς ήδυνκν άβραΐς ώς θέμις * 

5325 '(2ν δ' άτκχνώς μάγειρος ανθρώπων ^δε, 
Μάλλον δι Σατάν &λλος άνθρωποχτ^νος, 
^1^ φησι Δαβίδ, ώδινήσας δή π<$νον| 
Παρανομίας άποτίχτει, φευ ! μ6ρον * 
*Ωρΐ9το το(νυν, ώ μισανθρώπου τρόπου, 
5338 Κα^ειργμένους ξύμπαντας εΓτε φυγάδας 
*Άρδην βυθψ τε χα2 ξίφει χαι θανάτφ 
Ηαραδοθέντας τ&ν β{ον χαταστρέφειν^ 
Αυτούς τε πάντας χαΐ προσέχοντας γένει• 
Τ( γά|& χεφαλης εΐ μιας τετμημένης 

5335 Φυήσεται χάρηνα χε(ρω χαι πλέω ; 
Ώ παμμιάρου χαΐ Οεοστυγους δίχης, 
Και σατανικού σχέμματος μισητέου, 
Καταχρ(νοντος παντός άνθρωπου μ^ρον Ι 
η Σχέμμα πονηρό ν έγγραφίν τ($μοις τ6δε 

5340 ΙΙρός των χριν6ντων άνομα διχασπ^λων,*] 
Ειληφεν Άνδρ6νιχος φυλάττειν χράτωρ * 
"Ο τάχ* &ν Ιξήνυτο, φευ Ι φευ ! προς πέρας, 
ΚαΙ πάντες έσφάττοντο θ^εμμ^ων δίχην 
01 πανταχού γης Αύσ(5νων χαΟειργμένοι 

5345 Συν τοΤς χαθ' αΤμα χαι προσήχουσι γένει, 
Ε? μή βροτουργος των δλων χαι Δεσπότης 
'Εθηχεν *Ανδρ6νιχον έχποδών φθάσας, 
Σχέμματα δ' άπέδειξεν &^υρα τάδε * 
Ούτος στενά οΐ χαΟορών πανταχόθεν 

5350 Πράγματα συμβαίνοντα δύσχολα πάνυ 
Έχ Σιλιχεών δυσμάχων στρατευμάτων, 
"Απερ παρεστήσατο θεσσαλονίκη ν, 
Ώς άν6πιν ει'ρηχεν ΙστορεΤν φθάσαν, 
ρ ΚαΙ μέχρι Σερρών χαι Βολερου πεφθάχει * 

5355 Π^^ς δ* α3 λαυτφ δυσμενούς ύττηχ^ου 

Άπείδε πρδς πρ^γνωσιν ών μέλλων χρ^νω 
Την Εχβασιν δ{δωσιν ήραττηχ^σι 
Τήν δια πλυνού μαντικής τε φευχτέας. 
Άλλα παρεΐναι τοΤς τελουμένοις τέτε 

5360 Αύτος μίν άπε(πατο, μωμον έκχλίνων 
'Γπηρέτ^ δ* άγιοχριστοφορίηι 
Φέρων άνατίθησι νυχτεργασίαν * 
*0ς παραλαβών τίνα Σήθ χεχλημένον 
Πηρ6ν μίν δψεις, μαντιχήν δ* ήσχημένον, 

5365 Ού χο^ρι^ έγχέχοπτο τάς χ<$ρας πάλιν 

Πρ6ς πορφυρανθούς Μανουήλ μάλ' ίνδίχως ' 
Πυνθάνεται δή των πονηρών πνευμάτων 
Φαύλης έπψδής μαντική πεπραγμένης, 
"Οστις μετ* 'Ανδρύνιχον ^ξων τυγχάνει, 
^ 5370 Ή παραλύσων τύνδι της χραταρχίας. 

Πνεύμα δ' άνεΤλεν έχ πλυνού βεβυσμένα, 
Μάλλον δ' άμυδρώς ώς έν ΰδασι λέγον 
ΣχιαγραφεΤ γράμμασι πεπλανημένοις 
Ίσαάχιον, ώς ένήν άπειχάσαι « 
5375 Ου κλήσεως γράμματα σύνταξαν 21λα, 

Ώσπερ σελήνης δ* άμφιχύρτου φαντάσαν 

Έμ{τονον σχημά τι και πιπλασμένον. 

Και τούδ* !ωτα προγράφει λοξως τύπον (β3) (63) βοιΗοβΙ Αηϋςπιΐ8 ίγρπβ Οηθοι βιβη&ϋβ οβί ταπί Ι ηοη ρΓ»ροΒΗ&ιη, βθά βαΙιιΊιηοΐΑΐη ίϋίβββ, 
β. οηί ρρβροβϋΒ Ι ββΐιβ ροΓ(θηά6ΐ>&1 ηοιηοη Ιβα&οϋ ο1} λαββοάλαι ΑΐηΚ>ιβαίΐΑ(οχη. 
ΙΟ. Υθρυιη ΝιβθΙαβ ΟΙιοηίαΙοβ 1ιί8ΐ. π, θ, αϋ Ιίϋβ- 205 

"ΊΙχουσβν *Αν$ρ6νΐ)ίος πεύσεως λ($γους, 

5380 Και χαιρ&ν βιπκΐν άξιοι χαθ' &ν τά$ε. 
Πευσις τολοικ^ν γ(γνεται δή βεν>τέρα, 
ΚαΙ ικνευμ' άνιΤλε δι* έπασ{ΐάτων τάδε ' 
*Ος ήμέραζ ίντοσΟεν ύιιάρξει τάδε, 
Κα6* V '^^ τρισ^λβιον 6ψονται ξύλον * 

5385 Μίαν δ* 6 Σεπτέμβριος ήγε «ρ6ς δέχα, 
'Βπάν έδρατο ιτραξις ά^^ητουργίας 
Ά λήρον ήγήσατο γνοοζ ταύτα κράτωρ • 
Πώς αν ποτ* Ινχύσειεν εΙπών Κυπρ66εν 
Πλεύσας 'ίσαάκιος έν βραχεί χρ6νφ 

5390 0(>τω χαταβτρέψαι με της κραταρχ(ας ; 
Τ^ν Κυπρίων τύραννον οΙηΟεις πέλειν 
Τόν χαθεχειν μέλλοντα τ^νδε του χράτους, 
"Ανδρα Κομνηνών έχ γένους χατηγμένον, 
Άποστάτην δΐ του χράτους δεδειγμένον, 

5395 Αρχήν τ» τήν (ίπαρχον, εΙς άναρχίαν 
Τυραννίδα τε δυσμενώς τεθειχ^τα. 
Την Ίνάχου χλ^ίαιν δΐ πεπλουτηχ^α • 
Ούτω νομίαας Άνδρ^νιχος χα2 γράνας, 
Είς άρχιχά δώματα τά πρ6ς *Ανάπλφ 

5400 Προς διατριβήν χαΐ διάχυσιν ϊβη. 

Ό δ' αδ χαχουργος άντιχριβτοφορίτης 
Τρέχων άιρΐχτο (Λν δλίγοις οΐχέταις 
Πρ^ς οΐχίαν ειιχτιατον Ιαααχίου, 
Και τ^νδ' έγώνει τών δ6μων χατιέναι * 

5405 ΚαΙ τφδ* όμαρτεΤν ο5 δοχεί πορευτέον. 
Ό μίν δεδιώς τήν όμοχλήν αύτίχα 
βεοχλυτών όπηρχε (^υσΟήναι μ^ρου * 
Ό δ* έγρ(φ βλεμματι χαΐ βο^ πάλιν 
Αύτον χατελβεΐν έγχελεύεται τάχος. 

5410 *Λλλ' ως ^ρα βραδύνοντα χαι πάλιν, 
Τοις ο!χέταις ήν έγχραγών μετά χόλου 
Σύροντας α^6ν χατάγειν οΐχημάτων * 
Μόλις χατελθεΤν έχβιααΟείς τ^ βί^ 
Πππον τ' άναβάς ηύτρεπισμένον τ<5τε 

54^5 Έ( *Αγγέλ»ν "Ιααχος άνδρειοφρόνως 
Σιια«άμενος φάσγανον ήχονημένον, 
'£φάλλεται δή άντιχριστβφορίτΐί, 
ΚαΙ χατινεγχών τούδε πληγήν χαιρίαν, 
Αιχή χε^αλήν διέχοψε τ^ απάθτ^ ' 

5420 *0ν χαΐ προχεΤβ^αι τοις χυαΐ λιπών 2λωρ, 
Όλφ ^υτηρι πρ6ς νεών τρέχει μέγαν 
ΛΓ άγορας τε χαΐ λεωφόρου μέσης * 
Και χειρί γυμνών τό ξίφος φ^ρων {τι 
Πασιν τορόν χέχραγε, τφδε τφ ξίφει 

5425 Τεμεΐν κεφαλήν άντιχριστοφορίτου. 
^ΒπεΙ δΐ να^ είσέδραμε τ^ν μέγαν, 
Τ^ν τών φονουργών ίαχεν ε^ς στάαιν τόπον 
ΒΓτα αυνε^^ει κατά χιλιοατύας 
Άπειρα πλτ<•η πρλς βέαν Ίβααχίου, 

5430 Ο&ς χαϊ τω%%ιώη\»η τφδ* έπαμύνειν 
Και τήν δονατήν εΐαφέρειν αυμμαχίαν, 
'Οντι «ρ^ «ύταις του φανάτου ταΤς «υλαις 0ΑΙ8ΑΒΒ8. 

Α, Ογ&οιιΙϊ ΑηάΓοηίοιιβ νβΓΐ)ί8 οο^ηίϋβ, 
Ιθζηραβ ροροβοϋ βοϊγθ ςυο Ιιββο βθΓβηΙ. 
ΙΙβΓαιη 6τ^ο το^Β,ίητ οΓ&ουΙαιη. 
Ταιη Βίο οοζηροβίΐο ο&Γΐηιη6 άβθΐηοη «ϋ : 
Ηφο ίηΐΓ& άίθΐη βζίΐιιιη βυηΐ 1ιιι1)ίΙιΐΓ& 
ςυο νβηβΓ&ηάυιη βοΐβΐ βχ&ΙΙβΓί Ιί^ηαχη : 
ροΓΓο 86ρ1βιηΙ>η8 3&ιη βραΐ άίββ ιι&ο[6οίιη& 
άυιη ΙίΦο &Γ0&ηιι (ϋνίηαϋο &θΓ6ί. 
Η&8 ίιηροΓ&ΙοΓ ηυ^&δ ββββ ΟΓβάίάϋ. 
ΟυοίΏοάο βηίιη, ίηςυίΐ, Ογρρο ροίθήΐ 
Ιιαο ηανί£;&Γ6 Ιβ&ΐλοίυβ Ιεπι 1)Γθνί ΙβπιροΓθι 
χηθυιηςτιβ τβ^ηί βοΗιιιη βνβΓίθΓβ ? 
ΕχίβϋιηαΐΜΐΙ βοίιη Ιγρ&ηηυχη ΟγρΓίαπι 
6ΐ βνβΡβίοηθίη βαι νβηίιιηιιη ΙΙίΓοηί, 
νίρυιη ϋοιηηθη& άβ ^θΐιΐβ ρρος^βηϋαιη, 

2 ςυί ρθΓάηοΙΙβιη βοιηοΐ ίαιρβηο βζ1ιί1)6ηβ 
ίηβυΐ» ρρβίθοΙαΓ&αι &<1 3β Γ&ρυβΓ&Ι, 
ίύίςαβ ββν&ζη βζθΓ06ΐ>&1 ίγταηηίάβιη, 
αΐηυβ Ιβαουβ ηοωιηο &ρρθ11&1)&ΙυΓ, 
δίο ΑηάΓοηίοαβ (ϋοβηβ αίςυβ βχίβϋζη&αβ, 
&ά Γθ§!α8 «άββ ίνϋ ςυβ βιιηί ίη Αα&ρίο 
υΐ 8686 ίη ίΐΐο οϋΙβοΙ&Γθί ΙιΟΒρίΙίο. 
ΙηΙβηιη Ιαιηβη ιη&ΐββοιιβ δίθρ1ι&ηυ5 
οιιαι ραυοίΒ Γ&ρϋιη νβηϋ ΓΕηαΙ1ί&ή&)α8 
αά ραΐ6ΐΐΓ&8 «ά68 ΐ8α&οϋ Αη^^Η, 
βυοαςαβ νοο6 ]υ88ϋ ρροάΐρβ άοτηο, 
ββςιΐθ (1α66χιι ββςυί ςυοΓβυιη ΙθΐιάβΓβΙ. 
Ι1ΐ6 ιηίη&οί οοηβίβπίΕΐαβ νο66, 
υ( 56 ιηοΓϋ βαΙιάιιοθΓβΙ Οβυαι Γ0£;&1}αΙ. 
8(6ρΙι&ηα8 ΙοΓνίβ οοαϋβ ΙηοΙ&ιηΑηβ ίΙβΓυιη 

ρ αΐ 8ίη6 ιηοΓ& 86ςιΐ6Γ6(αΓ ^^^>6^. 
ΥθΓϋΐη υί νίάϋ ά6ΐηοΓ&ηΐ6ΐη λάΐιαο» 
ΙηΙβηάίί νοοβιη αά βαίβΙΙίΙβΒ βόοβ, 
υ1 βαιη οοΓΓβρΙαιη ΐΒ<ϋ1)α8 ρΓθΐΓεΛΐ6Γ6ηΙ. 
Τΰΐη (ΐ6ΐηιιΐΏ ΙαΙί νί οο&οΐυβ βι^ιιπιη, 
ςαί 1>βηθ ίηβίΓΟΟίιΐΒ ΕάβπιΙ, οοηβοβηάϋ 
Αη^6ΐυ8 ΐΒ&αοίαβ, βυιηρίοςαβ Εηίιηο 
ΕοαΙιιιη ^Ιαάιαιη άβ νΕ^ίηα ρΐΌΐηβηΒ 
ίαιρβία οοιιΙγε 8ΐ6ρ1ι&ηαχη Ιοαρίιιιη παϋ, 
Εΐςο6 6υπ] χηοΗΕίί οοηβοουΐαβ ίοΐιι, 
ο&ρυΐ ΜΓ&ΓΪαιη βηβίΒ Εοίβ ββουίΐ; 
6ΐ ρΓβθάαιη ο&η11)υβ Ιιοαιίηθηι Γβΐίηςαβηβ, 
βίΤαιο οαΓβΰ ιη&§;απιη «ά (6ΐηρ1υιη νβηϋ 
ρβΓ νιαιη ριιΙ>1ί6&ιη ρ6πια6 Γοηιαι ιηβάίαιη; 
ηπάοχηςοΒ &(11ιαο ιη&ηα βΐ&άίαιη ^ιόπβ 

1^ ευηοΐίβ ΙηοΙαιη&ΙφΕί, Ηοο β^ §;Ι&άίο 
ε&ρίΐβ οΜΓαηοΕνί βοθΙβΒίαιη δΙβρΙίΕηΰχη. 
ΑΙ α])ί ίη ιη&£;ηοιη ρβΓνβηϋ (βιηρίαιη, 
(61). Ιιοιηίοίά&ροηα ραΐρϋυαι ίηββάϋ. 

Π6ίηο6ρ8 οοηϋηβαΐβ 1ηρ1)Ε ιΠΒχίαΐΑ 
ίηηιιηΐθΓοςηβ ροραίο &<1 ΐΒΕ&οΙαιη, 
Ιιίο ο1>86ογα1>ε1 ηΐ βίΐ)! Βυρρβϋαβ 
Γ6ΓΡθηΙ 6( ΥΑΠάλΐη άβίβηβιοηβπΐι 
Ιη ίρβίβ ηβιαρβ ροβΙΙο παοΚΙβ ^Ε^ι1^β. 206 (64) ΝίοβίΕβ 01ιοη1&ΐ68 Π1>. ιΐ, 10 : Τδν Ο^Τον ε(σ. 
ιών ναόν, άνεΐ€η ^4ν άνάσταθμον, 8ν οΐ φονεΤς 
ανερχόμενοι, τ6 οίκείον άναχεχαλυαμένώς διατρα- 
νοδσι πλημμέληιια, τήν έχ τών είσ^όντων τε χαί 
Ιξι^ντων το \ερω*α1ον τέμενος αιτούντες συγχώ- ρησιν : ίβτηρίητη ΐηρηοΗΒ Μτη $6ά$τη αοηίαηάα ίη 
νβηιατη ρΰΐηηΐ. 807 ΒΡΗΕ^Ε2^I1 ΟΗΒΟΝΟΟΒΑΡΗΙ 208 Κβαρββ αά Ιιοο ΧααΙΟΓββ ρβπηυΐΐί ογ&πΙ, 
ιη&χίζηβ ςυίάβαι ^βηβΓβ ρΓορίηςαί. 
Ουιηςαβ α Γβ£;β ηβαιο δυρβΓνβηΐΓθΙ 
ςαί εφρία ί11& πιίηίθ (ίΙί8ΐαΓΐ)&Γ6ΐ, 
ρΓΦάίοΙί ΓαυΙΟΓββ 8ΐ2ΐηρ1& &υ<]&οί& 
1ί56Π8 ^&ιΏ.8^^^1α^^αι>8ιη^ νοοϋ>α8, 
αίςυβ Ι8&&οίο Ωηηαιη βροηϋβϋληΐ ορβαι. 
Εγ^ο υ1 ίΐΐα ρΓββΙβηίΙ ρΓίιΐ)& άίββ, 
^αIη(Iυο &Ηα αάνβαβΓ&Ι, βυτΏπιο ιη&ηθ 
ρορυΐαβ ουηο1υ3 Βγζαηϋηβ αΓΐ)ί9 
ίΙαιηίαίΒ ίηβΙιΐΓ οοϋβΓ ΓυοηΙίβ 
αά ρΓΦοίρυυιη οοηϋυχίΐ Ιοααρίυιη Οβί. 
βτΐΓ αιιΐβιη θ§^ο Ιοη^οβ 86Γΐηοηθ8 ηβο1&χη? 
ίηβ688υηΙ ΐΏ&ΐ6(1ίεΙί8 ΑαάΓοηίοαιη, 
ΐ8&ιιοίαιηςυθ άί^ηυαι βάίβαηΐ Βίβαιιηαΐβ. 
Ιη8αρ6Γ οιηηββ εαΓ06ηΙ)α8 οΙ&ιιβοβ 
θΐηϋΐαηΐ, «Ιςυβ Ιτιρίι&ιη οοηβείυηΐ ΐΡ&χΐιη&(η. 
Τυηε νβΓΟ ίηηιιιηβΓΟδ νίάίδβββ βηβίΓβΓΟβ, 
1ΙιθΓ&οί1)α3 βΐ 8οτι1Ϊ8 &Γΐηί8(]υθ &€θίοο1θ8, 
&1ίθ3 άθηίςιιβ Ιί^ηιβ οΐ&νίδςυβ ίηβ(Γυο(θ8, 
βίο βΓ^ο Α(18^α^ιβ εοηοίοηβ οπιηί9βο& 
Γ6Χ &1ςυθ ίχηρθΓαΙοΓ Ιβα&οίυΒ 
εοηβΟΓάί ΐΑΐ)ίο & ουηοϋ8 αοοΙαιη&ΙυΓ, 
άυιη 61 ςαίά&ιη ίη οαρυί ίιηροηβΓβΙ 
ίπαρβΓαΙοΓίθ ιηαχίηιί ΟοηδΙαηϋηί 
οοΓοη&ιη ςα» άβ 8&0Γα ρβηάβΐ)»! ιηβηβ&. 
Ουιη ΑηάΓοαίοιιιη ί&πιβη αάΐιαο ϋ[ηβη8 
οοΓοααιη ΐ8ααοίυ8 κ^γθ &(1ιηϋ(θΓθΙ, 
ρ&ίΓυαβ β]α8€ΐθπι ρηεββηβ ^ο&ηηθ8 Οαοαβ, 
γίΓ 08ΐηα8, ίηαο βΐ ο&ΐναβ βΐ ββηβείο, 
άβαυάβηβ οαρυΐ ρϋβο, οΙ>8Θ0γ&1}&1 
υΐ 811801 ΓτοηΙβαι ΓβάίιηΐΓθηΙ 8ΐθΐηιηιιΐ6. 
Ροριι1η8 Γ6€Αΐνα8ΐπιιη οαρυΐ οβΓηβηβ, 
ηθ£;ανϋ Ιιυίε οοΓοηιιιη 8β €ΐοη8.(αηιιη ; 
αιίςαβ ρο^βαι 8θηθΐη 8θ ]&ιη ηοΠβ, 
ΑηάΓοηίοΙ ηβιηρβ ο&η8& α ςαο χη&ΙοΓυιη 
1&ηΐ8ΐη ηυροΓ οοη^βηβιη ρ6Γρ688ΐ βΓΕοΙ. 
Τυηο 6Γ£;ο α ρορυΐο βίββίυδ ίααρβπλίοΓ 
ΐ88&οία8, υΐ πιβαιη 1ΐ8θ1βηυ8 ο&ΓΠίοη άίχίΐ, 
&(1 Γ6^&ιη ρβϋβίβηϋιη ίύαΐ άοιηυιη 
βυιη ρ&Ιη&Γθ!ι& ρορυΐοςυο ρΐαηοαο. 
ΑΙ ΑηάΓοηιοαβ ία Μβΐυάίί Γβ^& 
ν6Γ8&ηΒ, υΐ ^β8ΐ&ιη Γβιη ίη&οάΐϋ, 
νβηϋ ΙΠΓΟίηβ λα ρ&Ιαϋυιη ιηλ^ηιιζη, 
νοίαοή ηοιηρβ ουΓβα ΓΓβΙυω ρβηηο&ηβ. 
δαρβτγβηίβηΐβ Ιαηο ηονοΠο Οββ&Ρβ, 
Γβρυ£;η&Γβ οοθρϋ &Γΐηΐ8 ββηβχ άοιηίιΐϋβ, 
ΐ6ΐ& οαιη ρ&ιιοί8 άββυρβΓ οοι^ίοίθηβ 
οοηίΓΑ λάνβηΙ&ηΙβΒ οιηηββ αίςαβ ΟφβαΓοαι. 
δβά ουιη βθ ίπίδΙτΑ ]&1)ογ&γθ Ββηβχ 

ΒβηΒΪΙ, ρυΓρϋΓβ&Β 0Γβρ1ά&8 βΐ ΟΟΓΟηΒΠΙ 

81)^β^^^, οΓαοβιηςηβ πιΙβογ οοΙΙο Αΐ)8ίαΗΐ : 
1)αΓΐ)&ηοοιηςυβ ο&ρίΰ ΙιηροηβηΒ ρϋοαιη, 
ΙηΓοαβ ίηβοβηΒα &<! Ταηπάβιη ία§[ίβΙ>Α(. 
Ιηξ^ΓβΒΒΟΒ &υ(βαι ρ&ΐαϋαηι ΐΒ&αοίϋΒ, 
8(αΙίαι Βοηαηί υηίνβΓΒΐ ίηρβηί 
άοηιιηυβ &οο1αοι&1η8 αίςυβ ίιηρβΓβΙΟΓ 
πιίβίΐ ςυί ΑηάΓοηίουΐΏ &<] 86 ΓβίΓαΙιβΓβηΙ; 
ςυβπι ρΓορο υΓϋβπι ΟΙιβΙβη εοπιρΓβΙιβηδυπι, Α ^9 ^^^ χχτανϊύοντας εΤχβν ι\ς τ^δε 

*Άλλους τ< πο)λους χαι προσήχοντας γένει. 

5435 Έπεί δΐ κχρην ου τις έχ βασιλέως 

ΈΐΓ&γαναχτών ούδ' 6'λως τοις ^ρωμένοις, 
01 συλλεγέντες Ο^Ρ^ος άνειληφ^τες 
Έχρώντο γλώττ^ τιαντάιτασιν άπύλφ, 
Και τψδ' έπηγγέλλοντο σύναρσιν ξένην. 

5140 'ϋς ουν έχκίνη παρέδραμεν ήμερα, 
*Αλλη δ* επήλθε, πρωίας όασης £τι, 
"Ομιλος άίπας άστιχος Βυζαντίδος 
Κατά ποταμών ρεύματα ταχυ^ρ^ων 
Είς να^ είσέ^ρευσε του βεου μέγαν. 

5445 Και τ( με δεΤ γράφοντα μηχύνειν λ<ίγον ; 
Βάλλουσιν Άνδρ^νιχον ταΐς δυσφημ(αις, 
Κρ(νουσι δ^ *Ισάχιον αϊξιον στέφου*!;. 
Β Πρ^ς τοΐσδε πάντας φυλαχαΤς χα^ειργμένο'^ς 

Άνέντες είρχτής, πλεΤστον άθροισαν στ{«ρος. 

5450 Ήν λοιπόν Ιδεΐν μυρίους ξιφηφ^ρο'^ς 
Πεφραγμένους θώραξιν, άσπίσιν, 6'πλο(ς, 
"Αλλους ^οπάλοις χαι ξύλοις ώπλισμένονς * 
Κλ\ συναγωγής παμμιγους ήθροισμένης 
Ίσαάχιος βασιλεύς αύτοχράτωρ 

5455 Φημίζεται δή παρά πάντων χειλέων, 
Έφαρμ6σαντ6ς τίνος αύτοΰ τ^ χάρ^ 
Στέφος μεγίστου χράτορος Κωνσταντίνου 
*Ανω τραπέζης μυστιχης ήρτημένον. 
Τούτου τ^ πρώτον *Ανδρον(χου τψ δέει 

5460 Στεφηφορ(αν ^φστα μή δεδεγμένου, 
θειος συνεστώς οΐ Δούχας Ιωάννης 
Άνήρ πολώς, φαλαχρος, βαθυγέρων, 
η κάλυμμα χάρας έχβαλών έλιπάρει 

5465 Έπι χε<ραλήν ιδ(αν 6εΐναι στέφος 
Δήμος δ' ιδ^ντες έψιλωμένην χάραν, 
Λαβείν άπηγ<$ρευσαν αύτφ τ6 στέφος. 
Γέροντ' δ' έπ* αύτους βασιλεύειν μηχέτι 
Δι* *Ανδρονιχον μή θέλειν είρηχύτες, 

5470 Πολλά παρ* αύτου των χαχών πεπονθ^ες. 
Τέως δ' 6πάρξας δημοπρ^βλητος χράτωρ 
*Ίσαχος, ώς Ανωθεν ΙστορεΤν Ιφη, 
*'^ιι πρ^ς οΓχους τους βασιλείους βάδην 
Συν πατριάρχη χαΐ λεώ πλείστου στίφει. 

5475 Άνδρύνιχος δ' ώνέν Μηλουδίου δ^μοις, 
Έπείπερ ήνώτιστο τά πεπραγμένα, 
"Ήχε τριήρει προς παλάτιον μέγα 
Έν άπτέρψ δι{ τινι πεπλευχώς τά'χει. 
Ώς ουν άφΤχτο χαι νε<$χριστος χράτωρ, 
^ 5480 Άντιμαχεϊν ήρξατο χρατάρχης γέρων 
Ίστους άφιεις υψύθεν συν βραχέσιν 
Πασιν έπιοΰσί τε χαΐ στεφηφ($ρφ. 
Ός τηνάλως δ* Ιγνωχι μοχθεΐν τριγέρων, 
ΙΙέδιλα (^(ψας χοχχοβαφή χαΐ στέφος 

5485 Και του τραχήλου σταυρόν έχβαλών τάλας, 
Ένθείς δΐ κρατί βαρβαριχόν τι πΐλον, 
Έμβάς.τριήρει πρ&ς ΤαυροσχύΟχς Ιπλει * ' 
£Γσω δ' Ίσαάχιος άρχιχών δόμων, 
ΒύΒυς παρελθών βασιλεύς τ* αύτοχράτωρ 
5490 Αναγορευθείς Ύωμαΐδος της δλης 

Έστειλεν Άνδρόνιχον αξοντας τάχος • 
Όν χατά Χηλήν άστυ συνειληφότες, £09 Ο^ΒβΑΗΒδ. 210 Ώς φΟάς βφην φ»ύγοντβ προς Ταυροσχύ0ας 
Άναχτι παρέστησαν *Ισααχίφ. 
5Λ95 ΚαΙ λοιπόν οΚαις έξέτριψεν αιχ{αις 
*Οσαις τβ ποιναΤς 'Ισαάχιος Ίΐι,ράτωρ 
Τ6ν αΟλιον γέροντα τ^νδ» χαι βίαις 
Ούχ αν τις Γσχύσλίεν ΕίπιΤν (^^δίως* 
Όμως γράσαιμ* &ν συνιλών χατά σθένος* 
5600 Καθείργνοται πρώτα μεν οΰτος εΓς π^λιν 
ΔεσμοΤς σιδηροΐς ένΙεθε^ς δειρήν π^δης* 
ΕΤτ* εμφανισθείς άθλ(ως οΰτως Ιχων 
Τφ βασιλεΤ, σχώμμασι βάλλεται τάλας 
Κλ\ λοιδορησμών νιφάσιν άπειρ(των, 
5605 'Ραπ{ζεται μάστιξι γλουτούς χαι ^άχιν, 

Κάραν ψι#%οΐ>ται των τριχών χαι την γένυν, 
ΚαΙ τους 626ντας έξεχρούσθη πρ^ς β(αν* 
*£χδ{δοται πα(γνιον ^ίθορμα^ γέλως 
Ιίισουσιν αυτόν χαΐ χαχουν ήρημένοις. 
5510 Φέρει παροιν{ας τε, μάστιγας, {>βρεις, 
Πυγμίς χατά στ^ματος^ &λλας α1χ(σεις, 
Καχών Ίλιάδα τε χαι τραγφ^ίαν, 
Και συμφορών πέλαγος ού μετρούμενον* 
ΚαΙ τρός^γυναιχών εμπαροινεΤται πλέον, 
5315 Ηρός τούδε φάος ομμάτων έσβεσμένων, 
*Η χαι πα5ουσών ζημίαν τών συζύγων, 
Τυχόν δε χαΐ σφών έχτύφλωσιν ομμάτων, 
Προς μισοφαους τούδε φαύλης χαρδίας, 
Τέλος χαθεσθεις, ω ξένων άχουσμάτων ! 
5520 ΈπΙ χαμηλού ψωριώσης άθλ(ως 

Ό πρΙν βασιλεύς αύτοχράτωρ Αύσ^νων, 
Ό βασιλιχοΤς άν^^δούμενος χρ<&τοις, 
Δι* άγορας τε χαι μέσης λεωφόρου 
Πομπεύεται χάχιστα συνελεγμένοις, 
5525 Σώμα χαλύπτων εύτελεΐ τψ (^αχίφ, 
Άχαλυφές τε δειχνύων τό χραν(ον, 
Οιχτρά τις οψις, άχοή φριχαλέα, 
Πηγάς δαχρύων έχχαλούμεναι τάχα 
ΟΙς ήμέροις ομμασι προς χαχουμένους 
5530 Και συγγενές πέφυχεν άθρείίν ένθέως. 

Ό ξυγχλύδων $χλος δε χαΐ τών συρφάχων 
*Αλλαντοπώλαι, βυρσοδέψαι χαΐ (3άπται 
Παλιγχαπήλων αλόγιστος φρατρ(α 
Πομπ^ παρόντες χπι θριάμβφ τφ τ($τε, 
5535 Άτιμοποιφ χαι γελοιώδει πλέον, 
ΟύδΙν παρηχαν αΐκιας, τιμωρίας 
ε^δύς τι λοιπής χαχίας, βδελυρίας, 
Ό μη προσήγον ασεβώς Άνδρονίχφ! 
01 μίν γαρ αυτών, π περιττής μαν{ας Ι 
5540 *Έτυπτον, έσπάραττον αύτοΰ χρανίον 

Και νώτ* αφειδώς ταΤς χρούναις τε /αι ξύλοις* 
01 δ' αυ γε πλευράς χα' νεφρούς πρωχτόν 

[πάλιν 
Ξιφιδίοις Ιπειρον Ι| χαΐ ραφ(σιν* 
"Αλλοι δ' έμίνθουν την ^ΐνα τοΤς βολβίτοις, 
5515 Τών δ* δψεων λύματα τα τών γαστέρων 
• Σπ<5γγρις χατηκοντιζον αύτου συχνάχις• 
0\ δέ θρασ&Γς τε και πλέον τολμητίαι 
Έλιθολεύστουν άποκαλουντες χύνα 
ΚαΙ Κέρβερον Οηρά τε χαΐ μιχιφόνον 
5550 Και τοίσδ» τα σύστοιχα^ φε^ ^ης μανίας ! Α άαιη ΓαββΓθί, υΐ (ΙίχιιηυΒ, &ά βογίΐιαβ Ταυποοβ, 
ίοαρβΓ&Ιοη οΙ)Ιαΐ6ΓυηΙ Ιβααοίο. 
Οααηϋβ άθΐηάβ &1(Γίν6ηΙ θΓυοί&Ιϋ)α8 
ςαοίςυβ βυρρΗοϋβ Ιδ&αοίυβ ίιηρβΓ&ΙοΓ 
ιοΓβΙίοβιη Ιιυηβ ββηβιη ςιιοίςυβ ρωηίβ, 
νίχ βί Ιιυαιαηο 6ίΓ&1>ίΐ6 βίοςαίο, 
αΙΙαίΏοα (Ιίο&ιη 1}Γβνίΐ6Γ ρρο νίηΙ)υ3. 
υΓΐ)8ΐηο ρήπιοιη οοηοΙυάίΙυΓ ο&γο6Γ6, 
οοΐΐυιη ε&Ιβηίβ νίηοΐαβ αίςαβ ρβάββ ; 
αίςυβ Ιιαο ΐΓίβΙί βζΐιίϋϋιΐδ ίη βρβοίβ 
Γ6^ί, οοηνίοϋβ &ρρβϋΙυΓ ιηίββΓ 
ιηαίθάΐοϋβςαβ οϋΓϋΙΙυρ ίηηυιηθηβ : 
νθΓΐ>6Γί1)α3 1 άπα 1)08 ΙβΓϋυρ βί ηαΐββ, 
1)&γ1)& 6ΐ οαρϋΐο οαΓρΙίιη ηυά&ΙυΓ οαρυΐ, 
βχβυϋαηΙιΐΓ άβηΐββ ίηΟίοΙίβ ίοΙίΙ)ΐ28, 

η 1αάΙ1>ηίςαθ @γ&Ιι& αο πβϋβ ΐΓ&άίΙυρ 
βαίβιηβΐ ίαίιηίοί8 6ΐ ο&ΓηίΩο11}υ8. 
ΡβΓΐ ρβ1υ1αηί!&8, εοηίαιηβΐίαβ, νθΓΐ)6ΓΕ, 
(αη<]ΗθΓ 08 α1&ρί8, ναπβ αίίΙί^ϋιΐΓ, 
ιη&ΙοΓυιη Ιΐί&άβιη ΐΓ&^ΟΒάίβιηςυβ ραϋΙυΓ 
6ΐ ΐΏΐβθΓίαηιιη ίηβηϋυιη ρβΐ&^υβ : 
ρΓΦ86Γϋιη νβΐΌ Υβχ&ίοΓ α ίβηαΐηίδ, 
ςυίΙ)υ8 οουΙοΓΠΠι Ιυιηβπ βηρυβΓ&Ι, 
νβΐ ηα&ήΙοΒ ρ&Γΐίιη ηβοβ &1)8ΐυΐ6Γ&1, 
ρ&Γΐίιη βΙΓθ88ί8 οβυϋβ θχο^ο&νβΓαΙ 
ρΓΟ 8α& 8Φνί(ί& ιηοΓΐ&1ί8 Ηίο ρβββίιχιυβ. 
Ρθ8ΐΓβιηο ίιηροβϋυΒ, Ιιβιη αυάΐΐα ΙιοΓπύίΙβ Ι 
8οα1>ίθ8θ ϊηίβϋοϋβΓ ο&πιβίο, 
ςαί ΚοίΏ&ηοΓυιη ηυρβΓ ίιηροΓ&ΙοΓ, 
ςυβιη οιγοα γθ^ιϊ Γθ8οη&1)&η( ρΙααΒυβ, 
ρ ρβΓ ΓοΓυιη άυοίΙυΓ ρβρςυβ νίαβ ραΙ)1ίε&8 
(Γΐυιηρίιιιιη ΙπγΙια βρβοΐ&ηίβ ΙυΓρΐ88ΐπιυιη, 
ιρβθ νίχ ΙβοΙϋΒ νϋί ίυηίου1& 
ίβ^ιηίηβ ηαάϋπι ΟΓαηίαιη οβίοηίαηβ; 
1αςυ1>Γ6 νίθυ ηαΓΓ&Ιυςυο 1ΐ0ΓΓΐ]3ί1θ 
υ1)6Γ68 Ι&ΟΓγιηαδ βίηβ (1υΙ>ίο θΗοίθηβ 
ηαίΐίΐΐυβ θχ οοαΗβ, ςαί βοίβηΐ ιπϊβογοβ 
ηΑΐυΓβςαβ 8θθίθ8, ρΓουΙ Γα8 ββΐ, αβρίοθΓβ. 
ΑΙ ρΐ6ΐ)6ίθΓαιη ν11ί88ΐΐΏ& οο11ανιβ8, 
ί&ΓΐθΓβ8 βΐ εοΓί&ηι &ο βυΙορβΒ, 
ϋ&Γ(ΐ8η&ηοΓαιη 8ΐοΙί(!& οοΐΐβ^ία. 

ροιηρ8ΐη (ΙυοβηΙββ Ιηυααρίιαίηςυβ 1ιυ]α8ΐηο<ϋ, 
νβΐ ροΐίαβ ΐά 1α(111>ηαιη 6ΐ (Ιθηάίουίαιη, 
ηυΐΐυιη ρΓΦίβηηίΙΙβύ&ιιΙ ρωη» ^6ηα8 
ορρΓοΙ)Γϋ, ιηαΐββοϋ, οοηΐυοαβίίβθ, 
ςυίη ΑηάΓοηίοο ρβΓ ηβΓαβ ίαιρίη^ΟΓβηΙ. 
Αΐϋ βίςυίάθπι, ο νββαηυιη Γογογοοι Ι 
ρβΓθυ88αιη άίβοβΓρβΙΐ&ηΙ ίρδίυβ ΟΓ&ηίααι 
άοΓδυαιςυβ Η^αβίδ ίηοΙβπίΒηΙβΓ οΐ&νίδ : 
&Ιϋ 1α1υθ« τβηβδ αίςυο ροάίοοίΏ 

8υ1Γϋ(1ί(^1>αηΙ ουΙΙπΒ αίςυβ βυύυΐίρ, 
&1ϋ ίηςυίηαίι&ηΐ Ωιηο η&Γββ 1)υ1)ΐι1ο, 
αΐϋ 8ρυΓθίΙΙ&3 οοΓροΓϋΐη ίη ναΐΐυηα 6^υ8 
βροο^^ϋβ βχρΓβββαβ δχρο ^οη^ί^^βι)&η( : 
αυϋαοβδ ααίοιη ςυίάαΐϋ αβ ΓθΓοοίοΓββ 
1&ρίϋίΙ>υ8 αρρ6ΐ6ΐ)3ηΙ, (ΙΐοθηΙββ οηαβπι 
6ΐ 06Γΐ>6Γυιη αίςυο ΓβΓαιη δαη^ιιίηβπααι, 
αίςυβ Ιιίβ δίιηίΐία ρβΓ δυΐϋΕΏυιη ΓαΓΟΓΟίη. Ο 211 ΒΡΗΕ^ΕΜΙΙ ΟΗΒΟΝΟΟΗΑΡΗΙ 212 νβΓαιη υΐ νβΛα Λά οοιηρβηίΙίαιη οοηΓθΓαιη, 
ηβιηο ίη ίιηιη6η80 ίΐΐο ίυϋ βροοί&οπίο, 
({ΐιΐιι ιηοΐββίίβ 1οΙι1)υ8 βΐ οοηνίοιίβ 
Ιαοο ιηΓθϋοβιη ββηβιη ηοη νβΓΐ)6Γ&Γθ1. 
δοοΓίαιη άβηΐςαθ ςυοάά&χη ιιηριιάβη(ί8ΒίιηιιΐΏ 
οοΕτβρΙ&ιη άβ οαΗηΐλ ίη νί&ιη άβΓβΓβηβ 
οΐΐ&ιη ΓβΓνβηίθ «άιηοάυιη «ςυβ ρίβη&ιη 
ίη ΑηάΓοηίοί οίίυάϋ ΓϋΠοβο βιοηαβ. 
ΑΙςυθ Ιιοο ρβρρβΙίθηΒ πιηΐίοςηο ρ1αΓ&, 
οοηΙτΑ ΙοΙ Π1&1& άαΓ&ηβ νΪΓ ιηα^ηαηίπιαβ 
Ιη Ιοί άοΐοηιπι ί1υο(ίΙ)α8 β( ρΓΟΟβΙϋβ, 
Ι&ηΙοςαβ πιί8βΗ&Γυαι οΜηοΙαηβ ρβία^ο, 
ιη&ΙοΓυηι ίηςη&ιη ηΙπιΙ)θ (|α&ηινί8 ρΓθ88ΐΐ8, 
ίοΓίίΙβΓ (&αΐ6η Οοηιίηο &^θ1)&1 ^γαΙιαβ, 
οοηβίαηΐθπι ία βυρρΠοίΙβ πιβηίβηι ΓβΙίηβηβ. 
βίο 6Γ£;ο ίη 8ΐ&άίαηι άυοίυβ οηαι ί^ηοηίηία 
ρ&ΓηπιρθΓ αάΐιυο βρίΓ&ηβ αά οοΙηηιβΙΙβΒ 
ρΓ08ΐ&ηΐ68 ίΙΗο ρβάΙΙ)η8 ββΐ 8α8ρβη8η8. 
ΡαΗοδαβ Ι&πιβη ρορυΐηδ ηβοάυηι Β&Ιαρ 
νοΓ&ηάίβ 6^α8 ο&ΓηίΙ}υ8, 8υ8ρ6η8ί ηιίββπ. 
χηθΐΏΐ>π8 θϋααι £;θηϋα111)η8 ίηβαΐΐ&νίΐ, 
ίαηίουΐα ΓβάυοΙα, Ιιβηι ρηάοΓβπι Ι 
Οαίά&οι αουΐυηι £;1&(1ίηπι ρ6Γ ^υΚϋΓ β^ίΐ, 
&11α8 Ι4&1ίηη8 ροάίοβπι 6η36 ίοάίΐ : 
Ι^&ϋηί νβΓΟ οΪΓοηαίθίΑηΙβΒ ΓβΙίςυί 
ςΐ&άϋβ ο»<ίΐ6ΐ)&η1 ηιί86Γαηι οοΓρηβοηΙηπι 
ίη^βηιίη&ίΐβ οοηΙίηβηίβΓ ίοΐίϋηβ, 
βροηβίοηβ νβίαΐ χηηΐυα αΐη αοηΐίηβ 
αοΐηαβθβ ίβΓίΓβηΙ βχρβηοηίβδ. 
§10 ΑηάΓοηίοαβ ίη 8υρρ1!οίί8 ΙυοΙαηβ 
ίη Ι&ηΙοςηβ ΟΓυοίβΙηηηα πι&η η&ηΓΓ&ς^ηβ, 
8ρίπΙαπι 8ΐΙ)ί γίοΙβηίθΓ ρ&ρΐυπι 
ίη οοΙαηαβΙΙΐΒ ί11ί8 6ίΓα(1ίΙ ΙυρρίίβΓ. 
ΑΙςηβ Ιιηηο ίιηρθΓΗ νίίφηηθ Ωηβη Ιι&))ηϋ 
Ιιοηιο «Γυαιηθ8η8, ροδίςηαπι ίπιροΓανβΓ&Ι 
1)ί6ηηίο ίβΓβ βΙθηαηι&Ιβ Γβνίηοίυβ, 
ηηο ρΓβΙβΓβα άοπιίη&Ιυδ &ηηο 
&Ι)8(ΐυθ οΟΓοηα, βί ρυΓρυρφ άβοοΓβ. 
Εγ&Ι ίη 6§;Γ6@ί& ΓοΓΠία εοΓροηβ, 
ρΓΟΟβιίΙ&ίβ ρΓ6θάίΙυ8 ΙιβΓοίοα, 
αη§;υ8(α Γ&οίβ 6ΐ ρΓ0Γ8η8 8(1πιίΓαΙ)ίΙί, 
ρΓβν&Ιίά&ςαβ υίβηβ ναΐβίαάίηβ. 
Ρθ8ΐ αΐίςυοί &υΐ6ηι (ίί68 ά& 8υ8ρθη(1ίο 
άθίΓΑΟίαπι β]α5 οαάανβΓ ίη ςυοά&πι βί&άίί 
Γορηίοθ 8ίη6 ουΓ& ρΓ03ββΙυαι 3&οαί1; 
άοηθο αά ΕρΙιοπ Ιαηάβηι αιοη&βΐθπυηι 
οοαιροβυβΓηηΙ (|υίά8ΐη ίη ))Γθνί ΙοοηΙο; 
ηΚ)ί Εάίιυο 00Γρη8 δρββΙιιΙηΓ & ευρίάΐβ, 
ίηΐβ^ήΐαίβηι 8υ&πι ρΓΟΓβμβ ΓβΙίηβηΒ. 
Ιβ &υΐ6ηι ίοΐο (ίβρβηύ&Ι αηίηιο 
αρο8ΐο1ί άίνίηαβ Ρ&υΐί βρίβίοΐαβ ; 
& ςηίΙ>ϋ8, &(1ιηίΓααάα νβΐυΐ δοαίβΙ)Γα 
ίη ΟΓ&ίίοηββ 8υ&8 θΐ βοπρία (ίυο6))&1 ηνη1θ8, 
ςϋΦ εοαιροηβΙ)&1 ηοΐ^ίΐί &ΓΐίΩο!ο. 
Ουίη 8αθΓ&ηι Ραυίί οφΠβρίοίΒ ίπια^ίηειη 
αυτό &Γ^βηΙθ(|υβ ίηβί^ηβιη ΑηάΓοηίοαΒ 
ίη ςυιι•ΐΓ&(;ίηΙα ΜαρΙ^^Γυπι άβΙυ^Γο 
8. 5θηΐθ1 άβάΙο&Ι&ιη οοΐβϋαΐ (κΐωοάϋοι. 
ΙΙφο &υ1βπα ΑηάΓοηΙοί ίηβίαηΐβ ΓαΙο /^ *ας 51ν 21 φαΐην έν βρβχει το παν λ^γφ, 

Ουδείς 6πήρχι ΦυναλινΟκίσης θέας 
"Ος ού χακοΤς Καλλβ βλήμαη λόγοις 
Τλν δυστυχεί γέροντα τψ τηνικΜβ. 
5555 Μία δΙ γονή ιτορνική λαγνιντάτη 
Έξ 6ΐΓτανκ{ου «χευος άρκάσασά τι 
Σφοδρω; γ« χαχλάζοντος ΰδατος πλέον 
Τούτου παρκιων Ιμμανως χαταχέ•!• 
Τ6σα δΐ πα0ών χαΐ πολύ τούτων πλέω 
5560 Και τηλιχαΰτα δυσχερών ό γιννάδας 
ΙΙρ^ς συμφορών χύματα χαΐ χαταιγ(δας 
ΚαΙ χαλεπών πέλαγος, άντίχων δμως 
Κα2 νιφάδας φέρων τε χαχων εύψύχως, 
Έν πασιν ευχάριστος ήν πρ&ς Δεσπύτην, 
5565 Έ^^ωμένον φρύνημα χάν δεινοΤς ίχων. 
η Ούτω δ' άπαχΟεΙς άτ(μως έν σταδίφ 

Ποδών άπ^ώρητο βροίχύ τι πνέων 
'Βν τοις έχεΤ που χαθιδρυμένοις στύλοις* 
Μετά δ* άπαιώρησιν οίφρονες πάλιν 
5570 'ύς μή λαβύντες τούδε των σαρκών χ^ρον, 
Αιδώ τε χαχώς παιδιχούς τε διδύμους 
Χιτών' άναστέλλοντες ξδρων, ώ πάθους ! 
ΚαΙ χατά του φάρυγγος δσέ τις ξίφος* 
Καί τις Αατίνων χαθ' Ιδρος άχινάχην* 
5575 ΑοιποΙ περιστάντες δΐ τύνδε Αατ(νων 
ΤοΤς ξίφεσιν Ιπαιον αύτου σαρχίον 
Συχνά χαταφέροντες αύτου συντύνως, 
Πεΐραν δοχιμήν προσλαβεΤν ιΙ^ρημΙνοι 
Όποιον αυτών τμητικώτερον πέλει. 
5580 0(>τως έναθλών έν τοσαύταις βασάνοις 
ζ^ ΚαΙ τηλιχαύτ^ συμφορών τριχυμί^ 

Ψυχή ν έναπέ^ρηξεν αύτου πρ6ς β (αν 
Έπί στυλ(σχων άτ(μως ήρτη μένος• 
Τοιούτο τέρμα του κράτους και του β (ου 
5585 Πολύτλας Άνδρύνικος εύρεν έν β(ψ, 

Χρύνοις μίν αρζας δυσ( που στεφηφύρος, 
Κοινών δ* ένΐ κύριος ων τών πραγμάτων 
*Άνευ χλαμύδος και πολυτίμου στέφους, 
Έν ουν φυήν σώματος ευφυής πάνυ^ 
5590 Ήρωϊκύν τ' ορθιον ευ φέρων δέμας, 
Άγητδς εΤδος και γεγαρός είσάπαν 
Σώμα προδεικνυς υγιές τ' έρ(^ωμ&νον• 
Μεθ* ημέρας δε κατενεχΟεις ύψύΟεν 
Ό τοΰδε νεκρός έν μι^ τών αψίδων 
5505 Άτημελήτως έ^(^ίφη του στζδίου' 

Είτα περί που τήν μονή ν τήν Έφύρου 
Β "Κν τινι κατέθεντύ τίνες χωρίψ* 

'Οπτάνεται δΐ σώμα τοΰδ' τ^ρημένοις 
ΆκραιφνΙς, άλώβητον είσίτι μένον. 
5600 Ψυχήν δΐ παντάπασιν ήν έκλιμπάνων, 
Βίς τους θεαυγεΐς κήρυκος Παύλου λύγους 
Άφ* ων άπαντλών έκ πίδακος ώς ξένης 
Έπιστολάς ήρδευεν αύτου και λύγους, 
"Α συντιθείς ήν εύφυώς και συγγραφών 
5605 Ου και Οεύπτου Παύλου σεπτήν είκύνα 
Καλλύνας *Ανδρύνικος έν χρυσαργύρφ 
Νεψ τεσσαράκοντα Χρίστου μαρτύρων 
Άνατεθεικώς, προσκυνών ήν και σέβων• 
"Ητις άπεστάλαττεν ομμάτων δάκρυ 213 

5610 *Λνδρον{χου φθίνοντος οΤχτιντον μ^ρον 
*0 γνους άχριβώνο^τχς Ιχπήμπιι τάχος 
Την άχοι(ν τ< και χλ τησδι χαΒάπαξ. 
Τ^ν πιστών ο\ Στέφανον άλλοις σύναμα. 
Έπβι δ* άπηλΟκν, άντιχριστοφορίτης 

5615 Σπουδήν έτίΟει πχντα σαφώς ιΐδέναι, 
(2ς νάντ^ άληθως μηνύν^) κιπομφ6τι« 
Ύ<ράσματι γουν άθιγβΐ Παύλου χ6ρας 
Σβπτώς έναπέψησβν* αΐ δ' ώσπιρ πί^αξ 
Δάχροον άπέλκιβον ώς ψυχρον νάμα* 

5620 "Α πρ6ς θιατών Άδρ($νικος γνωρίσας, 
Μέγα ντν^ά\αζ Βαυμάσας τκ πλει^νως, 
Κάραν ταλαντιύσας τ& τ^δκ χάνΟάδβ 
Λύτου χάριν ει'ρηχβ Παυλον $αχρύιιν 
Καχόν προσΐ]μα{νοντα τψ δΐ που τάχα. 

5625 ΦιλεΤν -^άρ αύτδν κχθύμως 8γαν Ιφη, 
Και οΐ τιμαλφών έξέχεαθαι βημάτων, 
Προς τοΰδβ λοιπβν άντιφιλεΤσθαι δέον* 
*0 τι δΐ χαχον προΰλεγον τα^ δαχρύων, 
ΒΓρηχε σαφώς άν^πιν πεφρασμένα. 

ΙΣΑΑΚΙΟΣ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΤ. θ', ς. 

5630 'ύς ούν έιτιβέβηχεν ουτα> (3^δ(ως 
Ίσάχιος Αύσίνων χραταρχ{ας, 
Ιλαρός, εύέντευχτος ^ν 6πηχ6οιτς, 
Ήδυς, προσηνής χαΐ φιλοιχτίρμων ό'λοις' 
Παρ' Άνδρον(χου τους χαχως πεπονθότας, 

5035 Ό τών ενόντων ύχεπσ^ντας άδίχως, 

Ή σώματος τι τών μελών τετ μη μένους, 
Έδεζιουτο δωρεαΤς σφας ίφθόνως• 
ΆφαιρεΟεΤσιν άποτιννυς ούσ(ας. 
*Αναζ γάρ ούτος, ^να συλλήβδην φράσω, 

5640 Ύπηρχκν έχφυι ευγενούς λαμπρού γένους 
Κομνηνιαδών *Αγγέλων ύμνουμένων 
Νεανίας χάλλιστος, εύπρεττής λ(αν, 
'Αχμαΐος, εύμήχης τε χαΐ ^ωμαλέος, 
Εύρωστος Ισχυν χα2 σθεναρός τάς χέρας, 

5645 Με(λιχος, ευπ(5σιτος, ευσεβής άγαν, 

Ές μητράνανδρον ΠαρΟένον πίστιν τρέφουν 
"Α^^ητνν ειπεΤν χαι τιμήν σέβας σχέσιν 
Α<$γων εταίρος, έρμαιχός, χαρίεις. 
Τιμών λ($γους ευ χαι λόγων τους πατέρας* 

5650 (Λχτψ πενήτων και φιλεσπλάγχνοις τρόπος, 
Εύποιίφ τε τήν ψυχήν χεκασμένος. 
Μεταδοτικός, συμπαθής στερουμένοις, 
Ευεργετών απαντάς άπορουμένους. 
Πτωχούς πένητας, ορφανούς, χήρας, ξένους• 

5655 Ήν και χορηγών παρΟένοις τα προς γάμους, 
Και πανδοχεία και καχεκτούντων δόμους 
Άνανεών τε φιλοτίμως καλλύνων, 
ΕΙς άνάπαυσιν, ε?ς Γασιν τζς νόσου, 
Τών συν ιόντων ασθενών, πτωχών ξένων, 

5660 Τα προς δαπάνην προσνέμων μάλα σφ(σιν• 
'Ήθος μαλακός, νωχελής, άνειμένος, 
Πολυτελής δίαιταν, έσθήτας £μα, 
Τράπεζαν άεί Σολομώντειον φέρων. 
Και καινοφανείς στολάς καΟημέρχν 

5665 Μεταδοτικός βρωμάτων διακόνοις. 

Έχρήτο Αουτροϊς εβδομάδος πολλάκις. ^^ΒβΑΕΒ8. 214 Α οευϋβ Ι&ΟΓγιη&Γαιη ρΓοΓυάϋ £[ΐιϋ&8. 
Αιΐ(1ί(& Γβ, ΑηάΓοηίουβ βΐ&ϋιη χηίβίΐ 
&(1 θχρΙοΓ&ηάαιη Γ&πι&ιη βΙτκΙΙο ββάοΐο 
βάβίβχη ΒίΚ)! βίθρίι&ηυιη οαοα οοιηί(ί1)υΒ. 
Εγ£;ο ρΓοίθοΙαβ ίοαρίυβ ίΠβ δΙβρΙι&ηοΒ 
ουΓαιη ίχηρβηάϋ ρΓθ1)θ υΐ Γβιη οο£;αο8θ6Γ6ΐ, 
νβηάίοοςυβ ΟΓβ ιηίϋβηϋ άϊοβΓβΙ. 
Ουαιηο1)Γθΐη Ρ&υΗ οοαίαβ Ιιηΐβοΐο ροΓο 
&1)8ΐ6Γ8Η ΓθνβΓβηίβΓ; 13 &οΙβπι νβίαΐΐ 
ίοηβ, ΙαοΓγιη&Γυιη Γηρ;ίάαιη ίύάΐί πγοιη. 
Ιά ςποά υ1)ί ίηΙθΠβχίΙ & 8ρβο1&ίοήΙ)υ8, 
ίη£;θΐηυΗ ΑηάΓοηίουβ, ιηίΓ&ηΒςοβ ρΙοπΓηαιη, 
οαρυΐ 1)&ο ΠΙαβ ςυ&Ββ&πΒ, Ραυίυιη αϋ 
Ιαοργαιαβ ϋΐαβ ο&υ8& βιιί ρΓοίυηάθΓβ, 
αΐίςυίά ίοΓίθ ιη&Ιι ροΓίβηάβηΙθαι : 

Β ηαιη 86 Ρ&αΐυιη &ιη&Γβ θΓαίοΙίιη άίζίΐ, 
6]α8ςυβ βυιηΐΏθ νθΓΐ)& ρΓβϋοΒα οοΙβΓβ; 
ςΌαΓβ 86 &ΐΏ&η βΙ) ιΙΙο νίοίβΒίπι, »ςυυιη. 
ΟυίίΙ ΒοΙθίη ιη&Π Ι&οΓγιη» ρΓβάιοβηαΙ, 
α ηΐθ ΒυρβηοΒ (ϋοΙ& ρθΓβρΙοαβ άοοβηΐ. 

ΙδΑΑβυδ ΑΝαΒΙ.υ8 αν. IX. ΜΒΝ3. VI. 

Ι^ίΐυρ ροβίςα&ιη Ιαιη Γαοϋβ οΙ)ΙίηαΗ 
Βοιη&ηί ίχηρβΓϋ ΙΙίΓοχιυαι ΙβΑΑοίαβ, 
Ιιίΐ&ηβ 6Ρλ1, 8α1)(11ϋ8 αοοθββιι ίιιοΐΐίβι 
Βυ&νΐΒ, ιηϋίβ» 6Γ9& οιηαββ ϋΙοιηβηΒ. 
Ι8 β1) ΑηάΐΌηίοο ιηΒΐ6 ριιβΒΟΒ, 
νβΐ ιη]υΒ(6 1>οηί8 ριιΐβοβ ρΓορΓϋβ, 
ν6ΐ Εηθΐη1>Ρ0 Βΐιςυο οογροΗβ ιηαΐοΐ&ΐοβ, 

ρΓΟΗχίθ 1>6Χ1θΩθϋ8 Γ66Γ6&1)αΙ, 

^ Γ6(1ά6α8 αΙ>ΐΒΐΑ ουαοΐίβ ραΐΓίαιοηί&. 
Ηίο βηίιη €Ι»8βγ, ΰΐ βυααχηΒΰιη άΐοαω, 
^6ηϋυ8 6Γ&1 ηο1>ί1ί, ϋΙαΒίΓΐ Κ6ηθΡ6 
β 6οιηη6ηίΑ(1ί8 Β^ηοιηθηΙο Αη£;6ΐί8, 
8ρ6θίθ8υ8 ΥΒΐάβ ^ανβΔ^8 6ΐ ρυ1ο1ΐ6ΓΓίιηιΐΒ, 

&θή(1ΰ8, νΒΐίάυβ, 60Γρ0Γ6 ρΚ)66ΙΌ, 

νίηΙ)ΐΐ6 ρΓβροΠβηβ ίοΓίίςαβ ηίΑπυ, 
οοπιΙβ, 1>θη6νο1υ8, αρρηιηθςιΐθ ρΐαβ : 
θΓ^α Όβίρ&Γ&ιη οαίΓαιη ΩάιιοίΒχη βΐθΓβηβ. 
βΒίηςυβ Βΐιιηιη& ρβϋ^ιοηβ οοίβηβ : 
ΙϋΙθΡαΓαιη αιηΒηΒ• ^[ΓαΙίοΒυβ, άοοίυβ, 
ΙϋΙβΓΒΒ αο ΙίΙΙβΓαΙοΒ ΙιοηοΓ&ηΒ βίιηιιΐ : 
κηίΒβΓίοοπΙΐ &ηίη]θ β^^Β. 6£θηο8, 
αά 1)θη6θοίΒ οοηίοΓβηάα ρΓοηυβ» 
ΐΒΓ^ϋΒ ορυιη, ΐοάί^οβ εΐι&ηίαΐθ ίονβχΐΒ, 
η ουηοΙίΒ άβαιυιη 8υ1>ν6ηΐ6η8 η6668Βϋ&(ΐ1)ΐΐ89 
ίηορίΙ)α8, ιηβηάίοΐ8, νίάυί8, ρυρϋΓΐΒ, α(1ν6η!8, 
ν{Γ£;ίη68 ({110(106 άοΙαϋ&Ι αιΐ ηυρϋ&β : 
ρυ^Ηοα ΙιοΒρΐΙία α1ςυ6 η08060ΐηΐ& 
ίη8ί&υΓ&1>&1 8(α(ϋο86ςαβ 0Γα&!)&1, 
&(1 Γβ(|ΐιίθΕη οοΓροΓίιιη ιηοΓΐ>οΓυιηςαβ οαΓΒΐη, 
ςυίοαχκιιιβ οοαν6ηΐ88βη1 ΐηΟπηί, ρΑυρβΓΟΒ, 
ΟΕηολΒ &(1 νίοίαιη αΓϋυ6αΐ6Γ ΐΓϋ)αθα89 
6φΐ6Γυιη χηοΠίΒ αΐ0Γί1>θ8, ΐ^ηανυΒ, βοοοΓβ, 
6ΐ βυοαρίαο&υβ ναΜβ νίοΐα αο νβ8ΐϋ)αΒ, 
οοηνίνίτιιη 86ΐηρ6Γ βοίοιηοηίβυιη αρρ&Γ&αβ, 
86ΐη6ΐςα6 ηονίβ βΙοΗβ ςυοΙί(ϋθ βχοΓη&ηβ, 
ΙαιιΙ&Βςυθ 8υΐ8 ιηίηΊ8ΐΠ3 ΙαΓ^ίβπΒ βρυΙ&Β. 
δβρβ υΐ6ΐ)&ΙυΓ 1)αΙη6ί8 ίη Ιΐ6ΐ3(}οιη(ΐ(1α, 215 ΒΡΗΚΑΙΜΙΙΙ ΟΕΕΟΝΟαΚΑΡΗΙ 216 υη£;υθηΙθΓαιη ββπιρβΓ οάοΓΟ ΓΓα£[Γ&η8, 
βχοΓη&Ιοβςυβ ιι1 βροηθυβ νβΐ υΐ ρανο 
ρροββάθΓβ άθ Γβ^ϋβ 8θΙθ1)&1 ιεά'ώυβ. 
Ιάβιη ρΓΟίηρΙΰβ αά ΪΓ&ιη βίςαβ ίηάαΐ^βηβ, 
ιηΙθβήοοΓάίΑΐη Ιαιηβη ϊγ» αάιηίΒΟβαΒ. 
Νοο νβΐΌ ίηαρβηιιιη ΒάιηΙαίβίΓ&ηβ ορϋοαβ, 
86^ ίηβοηβυΙΙαβ ροΙία8 ηονλ(θΓ ΓβΓυιη : 
ο<Βη&βαΐΑ« 1>&1αβ&, άοιηοΒ βρίβηάίάιιβ 
ίαηά&ηβ, «(ϋΩοαη8 ΒυιηρΙυοΒθςαθ ίηβΙααΓ&ηδ ; 
Βΐ&ΙυΙα Εοοίθβίο ίηηοναηβ, ρβΓΐϋΓΐ)&ηΒ ; 
ραβΙοΓββ &1ίθ8 ίη ββάβ οοηβΙϋυβηΒ, 
&1ίθ8 ρβΓ βοίοιη άθίαΓΐ)&η8 ΑΓΜΙπαιη• 
Αά Ιιαηο Γθ§^η&ηί6ΐη οοηνβηβΓυηΙ υικϋηοο 
ΓοΚίαιη νίΓΟΓυιη ίηηιΐΕη6Γ8Β ο&ΙθΓνίΒ 
6χ υΓΐ)ίΙ)η8 Κοχη&ηΐ8 αΐϋβςυβ Ιβρηβ 
Ιαιη οΗβηΙ&1ΐ8 ογΜθ Ιαηχ οοοίάαί : 
β ςυίΙ)ΐΐΒ ^11β^0I^ οοη8οηΙ)βηβ βχθΓοΐΙυιη, 
&άηυιηβΓ&νϋ Βοπιαπίβ ΐ6κίοηί5α8. 
ΜΐΗϋΙ)α8 ςυία οΐίαιη βχΐΓ& ιηβίΓοροΙΐιη» 
υΐ ρΓορυΐΒαηάίβ 1ιο8ΐίΙ)υ8 ρΐΌοαρΙοβ ΓΑββΓβΐ, 
νίοϊαιη 8θΙ>ηιί8Η ΙαηΙ&ςυθ βϋρβηάία, 
ααη ηίιηίρυιη βυπιιη&αι οι;^υ8 ροηάο 
ροΐ οβηΙβη&Γίοβ ηυ&άΓ&^αΐΒ ΒρρβηάβΓβΙ. 
^&Iη ν6Ρ0, υ( γθΙγο άίχΐιηυβ, ιηιΊββ δίβυΐυβ 
Κοιη&ΟΜ υΓΐ)β8 νβχ&1)&1 οοηουΓ8αη8 : 
9βΓΠΐ8 ορ&βςοβ δίΓγιηοηίβ άβν&βΙ&νβΓαΙ : 
υΓΐ>βιη Αιηρίιίροΐιοα, βχρας^ηαϋβ ιηωα!Ι)08, 
οθρβΓβΙ ηυρβρ βοιη ρΓορίηςιιίβ ΙοοΙβ; 
ΒοΙβίΌα οβουρ&νβηΐ βυιη ΜοβγηοροΗ : 
ίρβαπκιιιβ υΓΒβηι ββ οαρΙαΓυχη τβ^ίαιη 
0611 ηΐάϋΐη άβΓβϋοΙυιη &υ1αιη&!)&(, 
οορϋβ βαίβ ηκΒηία βίΓοοιηά&ηβ. 
^ΑIης^6 βϋαχη βίΑΒβίΒ δίευ1& 8ΐ&1ίοη6ΐη 
ίη 8ΰ1)υΓΐ)&ηΐ8 ιηβυΙΐΒ ίη86<1θΓ&1. 
ΥθΓΐιιη Κοπα&ηί άυοΙοΓ βχβΡΟΐΙυΒ 
ΒΓ&η&8 νίρ ιηβκηΗηίιηιιβ βΐ οοη8ίΠθ8υ8 
ΙΙαΙο ουιη ΙιοβΙϋ οοηββΓίίβ ιη&ηίΙ>α8, 
Νοιηίηίβ ρΓβΙία ίηοΐίηαηϋβ ορβ, 
ιη^ηαπι άβ Β&Γΐ)ΐΐΓί8 Γ6ΐυΙί( (ΓορΙίΦυιη, 
6ΐ δίοαίοηιοι ρΙυπιη&ΐΏ 8ΐΓ&{^6ΐη βάίάϋ. 
ΥίνοΒ ςυίη βϋαιη Ιθ^ίοηυιη άυο68 
Κίο&ΓίΙαιη οβρίΐ Β&1άυίηπιη(|υ6 οοηαϋβιη, 
ςαο8 ίο ηαβίΓοροΗιη ιηίβϋ αά Οββ&Γβιη. 
Οαρίίνυιη ΓβοίΙ ουιη ρΓ(Β(]ίο(ί3 ()αοίΙ)υ8 
βχΊΐίαιη ραΐπ» ΟοιηιηβηυΐΏ Αΐβχΐαιη, 
η&ΙοΓϋΐη οαυβαιη βί ρΓοοβΙΙ» Οαϋηιιη, 
αίςυβ οουΙοΓαιη Ιυαιίηβ ρΗνανίΙ. 
ΟΰΟίςυοΙ ααΐβιη Ιΐαΐί 6£Γυ£;6Γαη( βχάβΐΏ, 
ΤΙιβδβ&Ιοηίοαπι ρΓορ6Γ&η(68 υΓΐ)β[ο, 
ηανίΙ)υ8 αΜβρυηΙ ίη ραίπαιη βυ&Επ. 
ΟαΙ νβΓΟ ίη ίΙΙα βυΒβϋΙβΓαηΙ ηΓΐ)6, 
ιηα1θ8 ιη&ΐθ ^υ3ια8 θηβίβ ρβΓάίάίΙ, 
ΒυρβΓΥβηίβηΙθ βχβΓοίΙα Κοιηαηο. 
Ερ£;ο οοαηββ δίουΐί ρβΓΪϋ&ηΙ ^Ιαάίο 
χη&£^ηιιηίιηοΓηπι άοααίΐί νίΓΟΡυπι ιη&ηίϋαβ, 
ρΓβββΓϋηα &1) ΑΙαηίδ Ιυηο &ϋχί1ίαηΙ)α8. 
Ταΐΐοηβηι 8ίπυί(ϋβιη ΓβάάβηΙθβ Ι^αΙίηίβ, 
ββθνίΐίιεςυβ χηβπιΟΓββ ΓβοβηΙΐΒ 
Τ1ΐθ88α1οη1ο& οαρία ςααπι βχρΓοπϊρββΓαηΙ \ Όνφραίνετ* ά«1 χαΐ μύρων βύωδ^ας, 

Και φιλόχαλος ώς ταών χχΐ νυμφίος 
*Αει προι^ίβι των βασιλείων 86μων* 
5670 Όργίλος ή ν τις και θ•^μψ πλέον νέμων* 
ΙΙλήν εΤχ&θυμον αυμπαθεΤχεχραμίνον* 
Ου διέττων χάλλιατα τήν χραταρχίαν 
Καινουργός 6πην πραγμάτων παραλόγων. 
Αουτρ&, διαιτήνιΐζ τε %α\ λάμπρους δόμους 
5675 Λομούμενος, χτ(ζων τε χαινίζων ξένως* 
Έχχληνίας ίθιμα χαινουργών, φύρων, 
*Όν μίν καθιστάς πο ι μεν αρχών εις θρόνον, 
"Ον 8* έξάγων αύ και μόν^ προαιρέσει. 
Τούτφ προσήλθε του κράτους τετευχότι 
5680 *Ανδρών άπειράριθμον εύσ^ενών στίφος 
Έκ 'Ρωμαϊκών άστέων πανταχόθεν 
]] Χώρων τε λοιπών της Ιίω της Ισπέρας, 

Ους εις στρατιάν άποτάζας ώς δέον, 
'Ρωμα'ικοΐς τάγμασιν έγκαταλέγει* 
5685 Καΐ τοΤς ^'ΰρα,^ΐΊ ουσι ταγμάτων πάλιν 
Όψώνια πέπομφε καΐ πλείστας δόσεις, 
Ηρ&ς τήν κατ' έχθρων παραθα^|§ύνων μάχην, 
Εεντηνάρια χρυσίου στείλας σφίσι 
Ποσούμενα ξόμπαντα τετράκις δέκα. 
5690 "Ην δ', ώς Ιφην, στράτευμα Σικελών ανω 
ΙΙόλεις έπιόν 'Ρωμαϊκάς και τρύχον. 
Σέ^|3ας μίν ήμαύρωσε Στρυμμόνος τόπους, 
Άμφίπολιν δΐ τειχομοτχί^ πόλιν 
Ήδη παρεστγ{σαντο συν τοις έν κύκλφ. 
5695 ΕΓλον Βολερον Μοσυνόπολιν πόλιν 
Και τήν βασιλεύουσαν αίρήσειν πόλιν 
η Ώς νοσσιάν ερημον φοντ' αύτ(κα, 

' Κύκλφ περιστήσοντεςα&τών δυνάμεις* 

Καΐ σφών στόλος δΐ νησίσιν άμφι^|$ύτοις 
5700 Ελλιμενίζει ταΤς περί πόλιν φθάσας. 
Άλλα στρατηγός στρατιάς της Αύσόνων 
Βρανάς άνήρ τις γεννάδας, βουληφόρος 
ΈχθροΤς ΊταλοΤς συμπλαχεις κατά μάχην 
θεού συνάρσει συντρίβοντος τάς μάχας, 
5705 Τρόπαιον 1στ$ κατά βαρβάρων μέγα, 

ΚαΙ πλεΤστον είργάσατο Σικελών φόνον* 
ΖωγρεΤ τε καΐ ΒαλδουΤνον κόντον, 
Τ&ν Τικάρδον τε και ΒαλδουΤνον κόντον, 
Οί^ς βασιλεΤ πέπομφε προς πόλιν κράτους' 
5710 ΖωγρεΤ δΐ συν οΐς ΙρρέΟη στρατηγέταις 
Κομνηνών 'Αλέξιον πατρίδος φθόρον 
β 'Ρέκτην τε κακών κυκεώνα τε ζάλης, 

Και φοιντδς έστέρησεν αύτον ομμάτων. 
Όσοι δ* Ιταλών έξέφυγον τον φόνον, 
5715 θεσσαλονίκην καταλαβόντες πόλιν, 

Ναυσιν άπηλλάττοντο προς τήν πατρίδα• 
Όσοι δ' έναλύοντες ήσαν ττί πόλει 
Κακοί κακώς ώλλυντο δικαίως ζίφει, 
Έπιφθασάσης στρατιάς σφάς Αύσόνων* 
5720 Ηάντες δ* άπεσφάττοντο Σικελοί σπάθΐ[ϊ, 
Άλλοις τε πολλοΤς άνδράσιν εύκαρδίοις, 
ΤοΤς δ' ΆλανοΤς μάλιστα συμμάχοις τότε• 
Άντίρ(5οπα δρώντες γαρ ούτοι Αατίνους 
'ΊΙν πριν καθυπέστησαν άσπλάγχνψ τροπψ 
5725 Έπί κατασχέσει γε Θεσσαλονίκης, 217 Ο^ΒβΑΚΒΘ. 218 Β Έπηγον εύΟυς τ5 ξίφος χατά χάρα^, 
ϋοΰ σύγγονος, φάσκοντες, ή συμφυλέττ|ς ; 
Ους πριν άνεΐλον δηλαδή χατά πόλιν. 
Τούτων δε ναοΤς προσπεφευγ6τας ιτάλιν 
Σφάττοντες άνέχραζον &ν πα^^ηαί^, 
5730 Που, κου «άπας πέφυχεν άν^^ρημένος ; 
Ους Ιν νεφς Ιχτειναν οΐ (ΐιαιφ<^νοι * 
Έπ^ Δπηρχε χχΒορφ^ τι χαΐ ξένον 
Τους χύνας ού ^{γοντας άντών σωμάτων 
Των νεχριμαίων αμφ^δοις έ^^ιμμένων * 
5735 Τοις δ' *Ιταλών πτώμασι τψ τηνιχάδε 
Έπιμανέντας ΙσΟ(ειν χατά χ($ρον 
ΚαΙ τυμβορυχτείν εΐ δεήσει πολλάχις ' 
Ο^ως άττηλάθη μίν έχ Θεσσαλίας 
Ή Σιχελιχή στρατιά συν α1σχύν][^ * 

5740 ΑΙ δι τριήρεις αΐ χατά Βυζχντίδος 

Έχκλεύσασι σφών, ώς ίφαμεν άνόπιν. 
Κακώς ιεχ0οΰσαι προς στρατιάς Αύσ^νων 
Πλείστους τε ναυτών άποβάλλουσαι μ^ρψ 
Ουσαι περί που δις Ιχατον χα] πλέον 

5745 "ίίχοντ* άγεννώς, άχλεώς πρ6ς πατρίδα * 
*ίΝ| φασι, πολλαΐ χατίδυσαν εΙς βάθος 
Κατά γε τόν πλουν πνευμάτων χαταιγίσι 
Περιπεσουσαι χαι χλύδωνι χαΐ σάλφ * 
Ό άπολέσΟσι χατά τάσδε τάς μάχας 

5750 *Ανδρών Ιταλών μαχίμων προς Αύσ^νων 
Πλείους σχεδ($ν που χιλιοστύων δέχα* 
Και συσχεθζναι χατά διπλην τήν μάχην 
Άνδρας Σιχελους τέτταρας χιλιάδας * 
01 δημοσίαις φυλαχαΤς χαθειργμένοι 

5755 "Ολοντο λιμφ χαΐ χρύΐι χαΐ τ^ νέσφ. 
Έγάγεθ' ούτος χαι σύνευνον δευτέραν, 
Πρώτης θανούσης, πα"ίδα ^ηγδς Ούγγρίας • 
Ές ού θελήσας νυμφιχήν δαΤτα γάμους 
*Εχ δημοσίων χρημάτων Ιστιάσαι, 

5760 Φειδοΐ τε τούτων χαι φιλοχρύσφ τρ6πφ 
*£χ των 6π' αύτδν άστέων ύπηχ($ων 
Χωρών τε λοιπών ήν τάδ* ήρανισμένος * 
*Ων χάριν Μυσών έχταραχθέν πως ^θνος 
Καθ* Αΐμον οίχουν, ο1 χιχλήσχονται Βλάχοι, 

5765 Άπεστάτησεν Αύσ($νων χραταρχίας, 

*Α^αίρεσιν σφών θρεμμάτων εύρηχ^τες, 

Τήν Πατρίνλους (65) πρ6φασΐΛ , ίξ γτ)»ιν 

[λ<5γος. 
Και συν έπαλε ίφουσαν αυτούς προς τ<$δε 
Λυάδ^ αδελφών Άσάνην τε χαΐ Πέτρον * 

5770 ΚαΙ τούσδε ΒΙυσους χαι γένοΰ χα! τον τρόπον * Β 
Οι πρΙν δχνουντας βαρβάρους συμφυλέτας 
Άποστασίαν χαι το (^αγηναι χράτους, 
Σφάς παραΟαρ^ύνουσι δραματουργία, 
"II μάλλον ε^.πεΤν δαιμονιώδει πλάντ[^. 

5775 Περιφανή χτίζουσιν Ιερόν δ^μον 

Μυροβλύτ^} (66) μάρτυρι τφ Δημητρίφ, Ο Γβοΐα οαρίΙΐ!)α8 βηβββ ίιηρίη|Β;6ΐ)αηΙ, 
ίΓ&ίΓυιη βυοΓυιη ^[βηΙίΗαιηςυβ νΐικίίοββ 
ςυοΒ ίΐΐΐ ηβιηρθ ρβΓ υΓΐ)6ΐη αιαοΙ&νβΓ&ηΙ 
όαοά 81 ςαί &ι1 8&ογ& &8γ1& οοηΓυκί6ΐ)αα1, 
Ιΐ08 ^ιι9α1&η(β8 ε1&ιηαΙ)ΐιηί ΓβΓΟοΗβΓ, 
υΐ)ΐη&ιη 681 0001808 ρβρ νοβ β&οβράοβ ? 
η&ιη ο( 86 8&0Π8 ο«άίΙ)α8 ίιηρίΒνβΓαηΙ. 
Τϋΐη 6ΐ ιηίΓ&ηάυιη ςυΐάάαιη νίάβΓβ ΗοοίΙ, 
οαη68 ρ&Γ06η(68 οίνίυιη οοΓροΓΪΙ)υ8, 
81 ςυβ ρΓθ]βοΙ& ^&οβι)&η^ ίη νίοίβ; 
&8ΐ ΙΙαΙοΓΟίη οβΓίαΙίιη ο&άΑνβΓα 
&ν1(Ι& Γαπαο ί1)ί(1θΐη άβνοΓ&ηΙοβ, 
(ΐυιη βΐ 86ρυ1θΓί8 8βρβ ρΓοίΓ&ΙιβαΙββ. 
8ίο θ ΤΙιβ88αΗοί8 ρυΐ8υ8 ΓυίΙ βηί1)α8 
οαιη ί£;ηοιηίηίΕ 8ίου1υ8 θχθΓθϋθ8. 
ΤπΓβαιββ &πΐ6χη, υΐ Βαροπαβ (1ίχίιχιυ8, 
Β7ζ&ηϋη& υΓΐ)6 Γα^ΐβηΙοβ ρΓΟουΙ, 
ιη&ΐο & ΒοΐΏΑηο ιηίΐϋβ 8υη( ιηαΐοΐ&ΐβ, 
&1ςιΐ6 &χηί86Γυη( ρΐυηιη&ιη Ιιιρϋ&ιη η&υΐίοαοι : 
ουιηςυβ άυοοηΐφ β88θη1 νοί 6ΐί&ιη ρΙαΓ68, 
ΙυΓρίΐ6Γ νίοίβ Γυ£;ΐ6!)&ηΙ ίη ρ&ΐηαχη : 
ςυαΓαιη ρβηηυϋ&8 Γ&ιη& 68( ία ουΓβα 

νβηΙΟΓΌΐη νίΐη ρ6Γρθ88&8 θΐ ΐ6Πΐρ68ΐαΙί8, 

η&ιιίΓ&§;&8 χηβάίο ρθΓϋ&86 χη&Η. 
Ουατβ ίη'1ιί8 ρΓΐε1ϋ8 1)6ΐΙ&1θΓ68 Ιΐαΐί 
οοη(Γ& Κοαι&ηυιη άβοοΓί&ηίβΒ ιηϋϋοιη 
οοουΙ)υ6Ρυη( ά606αι Γοπηο ιηϋΐο : 
ΙθΓΓββΙπηαβ Βίχηυΐ ο( ιη&ηΐίιηο 
1)6ΐ1ο βυηΐ ο&ρϋ ςα&ΙοΓ ιηίΐΐο δίοαίί, 
ςοί ο&Γοοηϋυβ ραΙ>1ίοί8 οοηοΙιΐ8ί 
Μ^οή 8ϋηΙ οηοοίί βϊ ιώογ1)0 6ΐ Γαιηο. 
Α1(6Γ&ιη άαχϋ Ιβ&αοίυθ οοη^α^6[η, 
ιηοΓίυλ ρΗθΓ6, υη£[&Γίοί Γ6β;ί8 ΟΙίαπι : 
ςυ&ραιη ηαρϋ&ηιιη 8ροη8&1ί8ςο6 ροιηρφ 
1101608 ά6 0800 Γο^ίο ίιηρ6η88ΐ8 ΓαεβΓΟ, 
άυιη Ιιυίο ραΓοϋ νίοΐυβ αν&ΓίΙία, 
οφρϋ ρβοαηΐαιη 8α!)άΐ1ίθ 6χ υΓΐ)ΐΙ>α8 
βΐ ΓοΙίςαΙβ οα8ΐβ1Ιί8 οο&οβΓναΓΟ : 
υηάβ οοοαοαοΓι ρορυΐί Μ(Β80Γαιη, 
ίηοοίο ΗβΣοί, ςαί άίουηΙυΓ ΒΙαοΙιι, 
βάβιη ΒοΐΏ&ηο ηθ§&Γυη( ίαιρβηο, 
ρκΌρ(βΓ6λ, ηυοά 8υΐ8 §^Γθβ;ίΙ)υ8 8ροΙί&1)&ηΙυΓ, 
ΡαίΓοοΗβ οοοΜίο, υΐ Θ3( ίη ρΓονβΓ!)ίο. 

Α(1 1(1 ρΓΦίοΓθα Γαοίηυβ βυηΐ οοηιρυΐ8ί 
& ίΓ&ΐΓίΙ>υ8 άυο1)υ8 Λ8&ηβ β Ι ΡοΙγο 
Μ(£8ί8 6ΐ ίρ8Ϊ8 §;6η6Γ6 6ΐ ίη^βηίο. 
Ηί ρορυΙαΓθβ 8υο8, ςυί άοβοοΓθ 
Β ρ&ηί1>α8 ίιηρβΓϋ 8αΙ)ϋαΐ6ΐ3&ηΙ, 
οχαουβΓυηΙ οαΐΐίάο <ΐΓΐίΩοίο« 
860 (ΙΦοιοηί&οΒ ΓΓαιιϋθ, υΐ Γ6θΙΙυ8 (ϋοαιη. 
δρίβηάίάαιη ί8ΐί οοηάίάοΓυηΙ Γαηυαι 
ΟοαιβΙΗο πι&ΓίγΓΐ υη^υβηΐίίΐυο, (65) Οοά, Πάτροχλος. Οβ ϋθ (υιοί ρΓον6Γΐ>ίϋΠΐ Οίο• 
^οΐβηυβ VII, 47, &ί(, ςυΙ ουχη ρΓορπ&8 ο&Ιαιηίΐ&Ιββ 
οΙ> ιηβίαιη ϋβρΙοπίΓβ ηοη αυβίηΐ, 8υΙ) αΐίοηο ρΓββ- 
ΙοχΙα 688 (ΙρββηΙ. Οβ ΡαίΓΟοΙο 80Γ(ϋάί&3)ΐΏ0 Απ8ΐο- 
ρΐι&πββ ίη Ρ1α(ο ι, 28. 

(66) (^^ηοχηοηΐιιχη Ιιοο 8. ΟοηιείΓΐο &ΙΐΓί1>υίΙυΓ 6ΐΐαηι ίη βγ^οπΙοβ ΙβΙιθΙΙα ευπι Ιιϊβ ΗΚογιβ ίη ΟΙιγΙ- 
ΒΐΐΑπί8 ίη8θΓίρΙίοηίΙ)υ9. Αϋτη ή στάμνος φέρει μύ- 
ρον αγιον έχτου φρέατος άντλήσχσα, έν φ το σώμα 
του μυροβλύτου Οβίου Δημητρίου τούτο άναβλύζον κείται. 219 ΕΡΕ&Μϋη ίΜςυβ ςαοβά&ιη ίλΐηιϋ&Γββ άβιηοηαιη 
1γαιρ1ι&1θ8 Ιιοζηίηββ Ηοΐοββ οοΠοο&πιηΙ, 
οοαίοβ (1ί«1θΓςπ6ηΐ68, βίΤοβίβ οοπιίβ : 
Βίςυβ ΙιΐΒ ιη&ηά&ΓΏηΙ ϋ( Ι&ηςη&ιη ίηΒρίηϋ 
810 ΙοςυβΓβηΙυΓ ΙηΙβρ ιηιιΙΙίΙυίϋΔθΐη : 
ηβιηρβ ςαοά Οβαβ Βπΐ£;&Γ08 &1ςϋθ Μα-Βοβ 
ίη 1ίΙ^6ΓΐΑΐ6ΐη νίηάίβ&Γβ νβΐΐβΐ : 
ρΓορΙβΓβΑ Οθχηβΐηαιη ςαοςοβ ιη&^ηαιη 
ΤΙιβΒΒ&ΙοηιοΑίη εαιη 8αο|ΐ6ΐΏρ1ο ίοδΙ^Ι 
αίςοθ Ηοπ]&ηΕ8 άβββΓβηΙβιη ββάββ, 
Ιιυο (1βχηί£^ΓΑ886 ορβιη λΠ&Ιαηιιη. 
Ου&Γβ ^1IIη ιηοπι ρΓΟίίηυβ &1)ηιρίΑ 
Βπηίβ Κοιη&ηο8 οοιηχηοΐίβ &ρρβΐ6Γβηί, 
βοβςαο ίη ρηκϋο βίοθ νβηία οοοίάβΓβηΙ, 
ηβιηίηβπι νίναχη ρΓβϋο άίιηϋΙθΓβηΙ. 
Η3&0 ίηο1&ιη&η(68 1)αοοΙιίοί άίνίηΙ 
ρβΓ8α&8θΓαο1 1)αΓΐ)&Γί8 υ1 &ηη& εαρβΓβηί, 
ηυί Ηοιηαηβιη (ΙίΙίοηβηι &€ΐ Ηβιηυιη βϋλΐη 
οοηοτίΓβ&νθΓτιηΙ ΙοΙ&ιη άίΗρίβηΙββ. 
ΡθΙηΐΒ ςαίη βϋΒΐη ααρβα οογοωα ο&ρυΐ 
νίηχίΐ, βΐ ρθάββ β&1οβΐ8 ρυΓρπΓβίβ. 

Ηθ8 βΤ£0 Β§£[Γβ88υ8 ΒΓΙΙΐίδ ΙπίρβΓ&ίΟΓ. 

ρΓΦΐΐο νίο1θ8 εοιηρυΐίΐ ίη Γυ^&αι. 
Αβαη νθΓΟ ΡβίΓηβςυβ αυο(θΓθ8 βοβίβηβ 
ΙβίΓΟ ΐΓ&η8ΐηί8βο ουπι βυίβ ΓβΙ)6ΐ1ίΙ)υ89 
&^I^υηxβΓβ ββαιβΐ 1)&Γΐ)απ8 Ιοοί Βοοοίίβ. 
€»8&Γ οαπι ρο986ΐ υηίνοΓβΒπι ΜοΒβίαιη 
ρβΓΟϋΓΓβΓβ Γθοίβςαβ 6&αι εοχηροπβΓβι 
ςυοηίαηι ηΰβρίαζη ςαί5(ΐυ&ιη Γβ8ί5ΐ6ΐ)&(, 
Ιαΐβ ηί1)11 &<1 Ιυΐβΐ&πι ρΓβΒβΙίΙϋ. 
ίηίΙ&ηιηι&ΙίΒ ίςίΙυΓ ίΓυαιβπΙί ουπιυΐίβ, 
βίοιυΐ Βΐ&ο1ιθΓυιη ίΓ&αάίϋυβ άβοβρίυβι 
Βά υΓΐ)6ΐη Γβ^ίαιη τβΐυΐϋ ίηάβ ρβάβιη, 
Γβΐίοΐίβ ίΙ)1 Γ6ΐ)υ8 ίη άίβΟΓΪιηίηθ. 
Τυπι Αβαη αίςυβ ΡβίΓϋβ ΒδβαιηρΙίβ δο^ΙΙιίβ 
ίη ραίηΒηι ΓβάβυηΙ, ρΓοΙιίϋβηΙβ ηβιηίηβ, 
ΓαΓ8α8(ΐυβ ίη|Β;Γβ88ί Ηοαι&η&β τβ^ίοηββ 
ΜοθβΙβ θχθΓΟβηΙ άί^ηηηι Ι&ίΓοοίηίοπι. 

ΟοηΐΓΒ 1ΐ08 νβηίΐ οαπι ΓηηυπιβΓο θχβΓαΙα 
Αΐβχίυβ (Ιαχ οο^ηοπιβηΐο ΒΓ&ηαβ, 
ςυί Γ6£;ίφ ]ααιάίυ ίηΐιί&ηβ οογοπφ, 
ηηηο οοηβρίΓαηΙββ Ιβς^ίοηββ ηαοΐυδ, 
Β ββδαΓθ (ΙθΩοίβηβ βυαιρβϋ ρυΓρυΓ&ιη, 
Βίςυβ Βγζαηϋυηι οοηοίΐο ουΓδίι νβηίβηβ 
οοηβϋΐίΐ ίαιρΓονίβυδ απίβ ηκΒηία; 
ί1)ί(|υβ οίνίηπι, ν6Γΐ)ί8 βΐ ΒΓΟίίβ πιβ^ϊθ, 
8θ1Ιΐοί(&1)α( ν&1(!β ςυοίίάιβ &ηίιηο8. 
θβά ίαιρβΓαΙοΓ οοη^Γβ^&Ιο βχβΓοίΙα 
θχ νίπ8 πι1Ηΐαπ1)α8 βχΙβΓοί ^βηβηβ, 
ΙΙαΙίβ ηοιηρο, δογίΐιΐθ, Ι1)βπ8, ΤυΓθΐ8, 
ΙΙαΙίοί ΟθΓΓ&(1ί οοη8ίΗο ιπιραΙ$υ3 
Βυ8υ8 ββΐ ρυ^ηα ΙγΓαηηο ΓβδίδίβΓβ. 
ΝοΙ)ίΗ β[θηί1υ8 ΓυβΓ&Ι άβ ^βηβΡβ 
ΙΙ&ΗοοΓαιη ρπηβίρυπ) 0θΓΓα(1υ8, 
νίΓ ο1αΓυ8, οηιηί Ι^.ηάο ϋοΓβηΙίββΐπιυβ 
η&ίϋΓο (1οΙίΙ)υ8 ρΓφάϋαδ βχίπιϋδ, 
ιηβηϋδ ΒΒρίβηΙίβ, νΐπύυδ οοΓροΓβίβ, 
8ΐΓ6ηυυ8 ραΐΓΒη(1Ϊ8 ρΓΦΐϋβ 6( ρπϋναΐίάυδ, 
08Β3&Γί8 80^ο^6η1 ίη ^ο^^υ^^ο ΙιαΙ)0Π9, ΟΗΒΟΜΟσΕΑΡΗΙ 
^ Εις ^ν {^ΐΛσώτΛζ γέ τινας δαιμ^νοιν 220 Ενθουσιώντας έμβιβάνχντες $^λφ] 
Διαατρ<^<ρους χόρας τκ, χαίτας άνίτονς» 

5780 Τοιάδβ 0ε(χ< έ( έκινο(βκ τάχα 

Αέγιιν 6ιΠ2γ6ρ(υον αύτοις εΐζ δλονς, 
*Οτι θ€&ζ Μοσών τζ Βουλγάρων γένους 
Έλευθ£ρ{αν εύδοχεΤ ζυγού λύ^ν. 
Ταΰτ* &ρα λιχιΐν χαΐ Αημήτριον μέγαν 

5785 β(9σαλον{χην χαινεώ χάλλος (ένου 
Διατριβάς τ% 'Ρωμαΐχας χαΟάπαξ 
*ΕλθεΤν πρδς αδτους ουμμαχήσοντα 9φ(9ΐ * 
Μέλλειν τολοικόν ούδΐ βραδύνειν {ν ι, 
Χρεών δι χινεΤν χατά 'Ρωμα(ων Β'κΧα^ 

5790 *Ανηλεως χτείνειν τε τούτους έν μάχ^. 

ΖωγρεΤν 81 μη^^, μη^* έπΙ λύτροις λύειν. 
Β Τοιαυτ' άναχράζοντες ο\ θεοπρ^κοι, 

"Οπλων γενέσθαι χατέπεισαν βαρβάρους, 
Κχι τά χα6' ΑΤμον 'Ρωμαΐχά χωρ(α 

57% Κατέδραμον ξύμπαντα χείροντες βί^ * 

Ηέτρος δ' άναδεΐ χα! χρυνψ στέφει. χάραν 
Και φοινιχοΰν κέδιλον είλίσσει ΐίάΐας * 
*Οθεν χατ' αυτών έχστρατεύαας ό χράτωρ 
Έτρέψατο τφας χαι τίΟη^^ φυγάδας. 

5800 *Ασάν δε, Ιίέτρος, χαχίας άρχηγέται, 
"Ιατρον διαβαίνουσι συν &ποσιάταις. 
Και συνέμιξαν βαρβάροις παριστρ(οις. 
Άναξ δ' ΙπελθεΤν Μυσ(ας πάσης δρους 
Καΐ τα χατ* αυτήν ιΖ διαθέσθαι πάνυ 

5805 Τ^ χωλυσόντων ισχύων έρημ^, 

Τοιούτον ούδΐν ώπτο χατειργασμένος * 
ξ% υυρί δι χαρπών παραδους θημωνίας, 

Και ταΤς άπάταις ύπβχΟεις ταΐς των Βλάχων, 
Παλινδρομεί δή προς π($λιν βασιλίδα, 

5810 Τάχεΐ λελοιπώς ώδίνοντα πραγμάτων. 
*Ασάν δε Πέτρος συν Σχύ^αις ε!ς πατρίδα 
Αύθις έπανέδραμον άνυποστ^λως * 
Έπ^εσαν ούν 'ΡωμαϊχοΤς χωρίοις 
Λείαν Μυσών £παντα δρώντες, ώς λ^γος ' 

5815 ΚαΟ' ών άφΐχτο συν στρατί^ μυρί^; 

Στρατηγός ^Αλέξιος Βρανάς τούπίχλην * 
*Ός δή τρέφων ίρωτα πάλαι του στέφους 
Και τηνιχαΰτα συνδρομήν σχών ταγμάτων, 
*Αποστατήσας, σύμβολα τα του χράτους 

5820 Αύτψ περιθεις, προς Βυζαντίδα τρέχει * 
Και δή προ τειχών ηύλίσατύ που φθάσας, 
^ Πειρώμενος λ^γοις τε τοις δ'πλοις πλέον 

^Αστυπολιτών ώς ένον χαΟ' ήμέραν * 
Και βασιλεύς δεστρατιάν συναλ{σας 

5825 *Ανδρών δπλιτών έχ φύλων άλλοθρύων 
Σχυθών, Ιταλών, Άγαρηνών, Ιβήρων, 
Ίταλιώτου Κο^ράδου συμβουλ{^, 
*Αντιχατέστη τψ τυράννφ προς μάχην. 
Υπήρχε δ^ έχφύς ευπατριδών πατέρων 

5830 Τών παρ' Ιταλοΐς άρχιχών 6 Κο^^άδος, 
*Ανήρ περιώνυμος έν χαλοις δ'λοις, 
Ααχών φυσιχήν ε? γέ τις εύχληρ(αν, 
Φρενών τε βαθύτητα^ σώματος σθένος, 
Δραστήριος μάχας τε χαι ^ωμαλέος ' 

5835 Γαμβρός κρατούντος εΙς σύναιμον τυγχά 221 ^^Β8ΑΒΒ8. 222 5840 5845 3850 5855 5860 5865 5870 5875 5880 νΟΟΟ 5890 "Άνακτι τψίβ χΛλ τήνδι την μάχην 

"Ος €χ Αβττίνων σον«γε(ρβς Ιηπ^τας 

*Αρ«ΐ|ΐαν{ου( δις Ιχχτ^ν χαΐ πλέον, 

Πεζούς χαταφράχτου< δΐ πενταχοσίους 

ΉγεΤτο τωνδε χαι χατορθοί τήν νίχην 

Παρην δι χατάφρβχτος !ίπλθ(ς χαι χράχΐύρ 

Μετά στρατηγών εόσΟενων τε ταγμάτων. 

Επει δ* ^ΐί9ργί οτομπλοχής χαφός μάχης» 

Εύώνυμον μίν εΤχε Καμμύτζης χέρας 

Πρωτοτεράτωρ δν, εύγεγής, βονληφ^ρος* 

τΐ (εζιον δΐ βασιλεύς ή^ν διέττων 

£υν *ΙταλοΤς δ* ΤΌπνε Κο^^άδος μέσον. 

ΚαΙ βρανας δ' έξι(ταζεν αύτοΰ δυνάμεις 

Μέσον μΙν οΛτ6ς χατέχων των ταγμάτων 

Τά δ' αδ ΙχατέρωΟεν (λάρχαι πάλιν* 

ΚαΙ συ^^αγε(σης παρ' Ιχατέρων μάχης, 

"Ιν' ώς Ιπος φράσαιμι συνελών λ(^φ, 

Πίπτει Βρανάς οΑσχιστα Κο^^άδου ξίφει, 

Καΐ τήν χεφαλήν τέμνεται παραυτίχα, 

Καΐ τίρμΛ μάχη χαΙ τυραννάς λαμβάνει. 

Έπει δ' Ιπρεσβεύσαντο πρ6ς βασιλέα 

ΟΤς περ μετήν σθένους τε Λάμπρου χαΐ 

[γένους 
Έχλιπαροΰντες λύσιν εύρεΐν πτ^ιισμάτων, 
*Αναξ βραβεύει πασι τήν άμνηστίαν* 
Κα) προσδραμ'$ντας ευμενώς δεδεγμένος 
Πασι χεχρήσΟαι γνησ(φ μεταμέλφ 
ΈπΙ παραβάσει γε φριχτών όρχίων 
Των πριν πρδ; αύτδν ύπετ(θει σΐ)ν λ(5γψ• 
Αύσιν δ' αναθέματος αΙτεΤν α^ πάλιν 
Παρ' άρχιθύτου τήσδε της Κωνσταντίνου, 
'9 ^^ χαθυπέβαλον άστοΙ πρ8 τρίτης 
'Εστώτες Ινω τειχέων πυργωμάτων, 
Και δρώμενα βλέποντες αύτοΤς άν6αως• 
Και τώνδε πολλοί τών χακών ι[ίσθημένοι, 
θερμώς πηοσηλθον τφ μεγάλφ ποιμένι* 
*Άλλοι δι δ^ξαν εΙσδοχής δεδωχοτες 
Τ^ τη^ χεφαλής χατανεύσει χαΐ μον^, 
Ός λήρον ήγήσαντο τήν συμβουλίαν* 
Κατά Μυσών ίξεισιν χαΐ πάλΐΛ αναξ, 
Και τάς χατ' αυτούς έχδρομάς τάς άσχετους 
Πάνυ τι μιχρον άναχαιτίσας 6'πλοις, 
Τήν *Αδριανο3 καταλαμβάνει π^λιν. 
ΜυσοΙ δι χώμας χατέχειρον χαι πάλιν 

Τάς πρ^ς Φιλιππούπολιν χατοιχουμένας* 
Άφιγμένου δ' άναχτος εΙς πάσχον μέρος 
Άφ* ών άπανίστατο χωρίων αναξ, 
ΈχεΤσ' έπ^ει δύστροπον Μυσών Ιθνος. 
Ούτος θέλων ουν άμύνασθαι βαρβάρους 
Έφίσταται δή τοις 6'ροις Τριαδίτζης 
Κα) μηδοτιουν έχ χρυους διανύσας, 
Εύζωνος αΰτ^ς τήν Κωνσταντίνου φθάνει, 
Στρατον παρειχώς αύτ($θι παραμένειν, 
"Ιππων άμίλλαις Ιντρυφών χαι παιγνίοις. 
Ήρος δ' άπαίρει της Κωνσταντίνου πάλιν, 
ΚαΙ τους Μυσους μέτεισιν, αύθις τοΤς δπλοις' 
Περ) δι παράστασιν Ιδρώσας πάνυ 
Τίνος Λοβιτζοΰ φρουρίου τών αύτ^θ', Α. νβΓβ οοθΐββίθ ρβΓ Ίά Ιθΐηρυβ άοηυιη 
τβ^χ οοηοβ88υιη ο1} ιιηιηΐηβηβ άιβοηοαβη. 
Νβιηρβ Ιιίο 1.αϋαίΒ εοΐΐβοΐίβ 6ςυ{ϋΙ)υ8 
Μ&Γΐβιη 8ρίΓαηΙϋ)υ9 ραυίο ρΐυβ άυοβαϋβ, 
ο&Ι&ρΙΐΓ&οΙίβςαθ ρβάϋίΙ>α8 ςυΐή^οηΐίβ, 
ιΐαεβιη 86 ρΓ«1>αϊί νΐοΐοηαιηςαβ ΓβίηΙίΙ. 

0«8&Γ ςυΐη θΜηπι Ιοηοαίυβ αάΓυϋ 
οοιη (]υοί1)υ8 αο ΓθΓΐίΙ)υ8 0Γ(]ίηί1)υ8. 
Ουιηςυβ ^&Iη αοίββ Θ88θη1 Ια ρΓΟοίηοΙυ, 
βίηίβίΓΟ οοΓηυ ρΓβίυίΙ 0&ιηιηγ(ζβ8 
ρΓοΙοβΙαΙοΓ θ( ηοΜΙίβ εοηβίΙί&Γίυδ ; 
άβχΙθΓυπι ίρβθ €φ8&γ οοΓου τβχϋ; 
ιηβάίοιη Ιβηαϋ βοΓΓ&(1υ8 βζθΓοίΙυιη. 
Αοίβιη θ1 ΒΓ&ηαβ οΓάίηανϋ βυοιαι, 
ιηθάί&ιη ίρββ οοουραηβ ρ1ια1&η§θΐη, 
β &1&8 1π!)υηί8 Γβς^βικίαβ α1ίη1)αθη3. 
Μοχ οοιιουΓΓ6ηϋ1)υ8 αΐηηςαβ &είθ1)υ8, 
υ! ρ&υβί8 ν6Γΐ)ί8 ί&ηίαιη Γβιη οοπιρίβοΐαρ, 
Οοιτ&άί ΒΓ&η&8 οαιίϋ θη8θ ΙυΓρΐίβΓ 
θίςαβ εαρυΐ 8ΐ&ίίιη ααιρτιΙ&ίαΓ, 
βίςυβ δίιηυΐ ρυς^ή» βηΐ8 βΐ ίγΓ&ηηίάι, 
Οβίη(ΐ6 ηο1)Π68, ςιιι Γ6ΐ)6ΐΐ68 ίυβΓ&ηΙ, 
Ιβ^αϋοαβιη αά Οβββ&Γβιη 8ΰΙ)ΐηί8θΓαηΙ, 

βπιηίηί8 νβηί&ιη 8ί1>1 άβρο306ηί63. 
Οφθαγ 86 ρΓ»1)υϋ ουηοΐί» ίηάαΐ^βηίβιη, 
αίςαθ &066(ΐ6η(68 1)βη6νο1θ 6χοίρίθη8» 
οαηοΙΙβ ρΓυ(ίΙρηΐ6Γ νβΓαιη ρ(Βη!(6ηϋ&ιη 
νιοΙαΙοΓυιη ίωάοτηνα 8ΐιαάβ1)&( : 
&1ςυ6 υΐ 8&οΗ[ νίιΐοΗδ &η&11ιβχΏαΙΐ8 

(] & ρ&1π8Γθ1ι& Β^ζ&ηΙίηβ ιΐΓΐ)ί8 
ρθΙθΓ6η1 8θ1νί, (ΐυίΙ)Ό8 αηΐβ ΐΓΜυυαι 
α 6ΐν11)υ8 οΐιβίηοΐί πΐβ ίαβΓ&ηί, 
άαΐΏ βαιηΐΏίβ οκκηϋβ 8(αηΐ68 &1ςυ6 1υρηΙ>υ8 
πιαία Γ6ΐ)6ΐΙίαπι βρβοΙ&ΓβηΙ Γ&οίηοΓ&. 
Αίςυβ 1η 1ιί8 ιηυΐΐΐ ΙαοΙΙ ραΒηϋβηΙία 
αά ΐΏ&)|^ηυιη ρΓΦβοΙβιη ΓθΓνίάβ &066(]6ΐ)&ηΙ : 
ΛΒΐ αΐϋ ναη&ιη 8ρβ6ΐ6ΐη οοηβοηδυβ 
οβρΐϋβ ηυίιι Ιβααβ 8ΐιιιυ1αη(63, 
6χϊιθΓΐ&ϋοη6ΐη Οφβαπβ πάβΒαηΙ. 
Ιρ86~ρΓοΓ66ΐυ3 ϋθΓαΐΏ ία ΜοΒβΙαιη 
ΙιοδΙίυπ) 6ίΓυ5&3 ραββίιη οχοιίΓβίοηββ 
8&η6 ραΓυιηρβΓ αηηΐβ οοιηρββουίΐ, 
ρΓ0§Γθ88ΐΐ8 ϋβ^αο αά αΓ!)6ΐη Παάπαηί. 
Ιηίβηιη ΜιεβΙ άβναβίαΐ^αηΐ τυΓκυβ 

η οίΓοα Ρΐιίϋρρί οίνίΐαΐβιη ρ&§08. 
Ουπα 1&1)0Γ&ηΙί γ6χ ραΚί 8ϋ60ϋΓΓ6Γ6ΐ, 
Ιοοΰΐη ςυβιη ναουαιη ΑΒίβηβ Γ6ΐ1ςιιβΓ&(, 
οοηΐΰοα&χ θΙ&ΙΙπι ΜοΒβα §;6η8 Ι6η6ΐ)&(. 

Β&γΙ)&Γ08 6Γ@0 (ΐ6ΐ)6ΐΙ&ΓΘ 3ίυ(ΐ6η8 

αά Τπ&άίΙζΦ οοηΐυΐίΐ 86 Ωηθ3 : 
86(1 εαχη η^6η1θ Ιιίβιηβ ηίΐ ρΓοΩοβΓβΙ, 
6χρθάί(υ8 ΐρ36 ΒγζαηΙίυιη νβηϋ : 
άυιη^υ6 ιΠΐο ηαιίββ ιηαηβΐ βυΙ) 1ον6 Γπ^ίάΟι 
οίΓοί 8ρ66ΐ&1)&1 ΙαθΙοΓα 6βΓΐαΐΏί&&. 
ΑΙΙ&ιηθη ν6Γηο ΙβιηροΓβ Βγζαηΐΐο 
ΓυΓ8υ8 (3Ϊ806(]6η9 Μοοδοβ αηηίβ ρβϋϋ : 
οαπκιηβ ο1> ο&ρίβηάυαι Ι&1)0Γα886ΐ άίυ 
I^οι)^ιζυπ1 (^αοάά&ιη Μοββί» ο&8(6ΐ1υπ), 223 ΒΡΗΕ^Ε1IIι ΟΗΒΟΜΟσΒΑΡΗΙ 224 ίηοοηβυιηιηαίαιη ορβηιη οααίΙΙβηβ, 
ίΙβΓυηι Γβ^&αι ΓβάϋΙ ία ϋΓΐ)βιη. 
βοΙΗοβΙ ρυΙοΙίΓβ §πιϋ& ΡΐΌροηΙίάοβ, 
«<)ίβοίοπιιη οοαΐΕηοά& βΐ οπιαίοβ, 
νοη&ϋο άύϊοΐΒ βί βίιηοΐ βςυίΐ&ϋο, 
ρΪΒΟΪϋΏϊ ρΓβιΙα, οαιη 1ιΠ&Γί(Αϋ1>α«, 
άία Ιοη^οςιηιιη ηοη 8ϊηβϊ>&η1 €«8&Γβιη, 
ββά 0(1 ίΓαθηάοπι ββββ εοιηρ6ΐΐ6ΐ)&ηΙ. 
Α&αηίβ ςαοςηβ πχοΓβοα (Ιφ8&γ οβρίΐ 
ΙβΠίυιηςιιβ 6χ 6]α8 Γηι1ηϊ>υ8 ^ο&^ηβIη 
οΙ>8ί(1ί8 ϊοοο ΐΓ&άϋοιη «εοβρΚ. 
ΝΙΗΠο Ιιίβ ίβιηθα ιηίηαβ ροβίβ» ηοοαίΐ 
ρΓΟ 8υ& ιη&1ίΙΙ& ρ688ίΕη& Ηοιη&ηί8ΣιΐΓΐ>ϋ>υ8. 
Αάΐιυο ίβηβηΐβ ίιηρβηαιη ΙβΜοίο 
άεΓββίΙ ςαίά&ιη Μ&ηοαρίιιι• οο^οιηίηβ 
ΡΙιίΐ8άβΙρ!ΐθη8ί8 είνί8 Τΐιβοάοηιβ 
Ιιγάίφςαβ β1 ραΐή» ίηναβϋ Ι/Γ&ηηίάβιη 
αίςυβ αΓΐ)68 ρΙαππιΐΒ ιηαΐί&νϋ (1ιιχηη!8 
0Ι1Π1 Ιι&τυιη ρ&^8, οίΓουαι &ηη& ΓβΓβηβ. 
ΡΙιίΙαάβΙρΙιΙ» €β8&Γ &ά βηβ8 νθηίθη8 
ίη 80& Ρ&1Η& οοηοΐαβίΐ Γθ1)β11θΐη, 
ςαί Ιυηο ίάοηβυιη ηαοΐυβ 68ΐ λ^ηοιηβη 
άϊοίίΐΒ αΐ) &οΙί8 ΓΑΐυυ8 ΤΙιβοάοΓαβ. 
Οϋοα Ρΐιϋλΐΐβίρΐιί Ιαιηοη Ιιαυά ρο886ΐ ΟΓΒβιχι 
οαρβΓβ €«8&Γ νί ρβπϋ&ςυβ 1)6ΐ1ίθΑ, 
ςυοά Γοϋ ΓβΗςουιη, οοηάίΐίοηββ ο1)1υ1ϋ : 
ηβιηρβ υΐ άβροβίΙίΒ ίιηρβΓϋ ίη8]β;ηί1)α8 
ρΗνΑΐΑοι νίίΑζη Μ&ηοΑρ1ι&8 βχΙ^βΓβΙ ; 
υΓΐ)8 λοίβιη νβΙβΓβιη ΟΓάΙηβαι ΓβοίρβΓθΙ, 
86(1116 ρηοΗ ίΐοοαίηο 8α1)ΐηίίΐ6ΓβΙ. 
ΜαηβλρΙΐΜ Ιαπιβη ρΓθΓυ£;ί6η8 &ά 8υϋ&ηαιη, 
ΤοΓείβ &88αιηρϋ8 ββοαιη ΒαχίΠατί^υβ» 

Βοζηαηί ΙιηρβΓϋ Οαββ ίαουΓ8&1>α1. 
1118808 οαιη (1οηί8 Ι6§&1ιΐ8 &(3 βαΙΙ&ηυιη, 
Μ&ηοΑρΙι&ιη αοουοαίβ Γβάυχϋ 8ΐι11&ηο 
Γ6£;ί8ΐη 8(1 αΓΐ)6ΖΏ, ϋ)Ιςα6θΦ8&ρ ν1ηο1Ϊ8 
ρβΓρβΙαοςιΐθ ίΐίαπι «άίΐίχϋ οαγοθΗ. 
Οθ£;αϋα Γβ8 8α11ααί βχαουίΐ ίΓΐι(Γ68 
8ά ίΓ86ΐιηάί&ιχι ρ1υπιη8ηι αΙ(|υ6 &(1 &ηη&, 
ρβΓί1(ϋ&ιη 6ηιχι{α2ηΐ08 ςιιο(1 ρΓ0(ϋ(ΐ6Γ&1 
ιηααβΓααι £^ϋ& (πιηβΓυ^&ιη 8ίΙ)1 8υρρ1ίβ6ηι. 
^&Iης^θ αηηιβ βαΙΙααααι &£[^Γ688αη βΓ&ηί, 
ηίβί ϋίο βρβοίοδίβ Γ6ΐη ρυτ^αββοί ν6Γΐ)ί8 : 
&ί( βηίιη ΙΐϋΐηΙηοιη α 86 ραίπφ Γβάιΐίΐυηα 
0(1β ίοΙΟΓροβϋα^ ηβ νβΐ ιηοΓβΓβΙυΓ, 
ηβνβ ςαΐ() ιη&ϋ ραΙβΓΟΙυΓ οοΓροΓβ. 
ΡβΓ ί11υ(1 Ιβαηρυβ γοχ (^αοςυβ ΑΙ&πίΑηηίφ 
πιΐθϋ 1β£;&Ιθ8 (ΐυί Γο^αΓβηΙ 08Β8αΓ6ΐη 
υΐ 8151 αΙ(ΐυο βχοΓοίΙυί ραοίΩουιη 
Εοπιαη&ιη ρβΓ (ϋΐίοηβιη αηηυβΓοΙ (ΓαηβΐΙυιη 
ρΓοηοί8€θαΙί 8(1 ΡαΙεβΙίηοΒ Ιοεο8. 
Αά Γ6£[0ΐη ααΐοζη οϋΓδαβ ΙοςοΙΙΐΰΙα 
0»8αΓ ρΓ«Βΐηί880, ΓθΒ(ΐ6Γ& οοπιροβαίΐ. 
ΛοοβρΙα νΙοί88ΪΕη(ΐυ6 ούΐαΐα ίϊάβ 
8ΐαΙ>ί1θΐη Γογθ εοπι γθ^θ αιηΐοίιίαιη, 

1θ^θΙΙΐ6ΐ& &ά 0(Β8&Γ6ΐη 68ΐ ΓβνθΓβυβ. 

Εοχ αυΐθΐη Ωαβ8 ίιηρθπί ία^Γ68βυ8 
υ8(]α6 8(1 Ρΐιϋίρρί υΓΐ)6ΐη ρΓΟίηονϋ οα!>ΐΓ&. ]^ Κα^ τουργον άνι{νυτ(»ν άφειχως κάλιν 

5895 Ηρ^ς τήν βασιλεύουφον *ΐσ<ΐ9ΐ ΐϋόλςν- 
ΑΙ Χάριτες γχρ της χαλης Κροκοντ(δος 
ΑΙ χαλλονα( τε τξσδε χαΐ χάλλη δέμαιν, 
Τερπνά χυνηγένια συν Ιιηησ^^, 
Σαιν Ιχθύων άγρα τε σνν εύφυμί^ 
5900 Μβηιρ^ν φυραΤον τνγχένειν ο6χ ήφίει, 
Άλλα τρέχειν 'ξνειγον αύτον ιιρος τά^ε, 
Κχεέσχεν αναξ γαμετήν 'Αναν τ^, 
Κχι Οάτερον δΐ συγγόνων *Ιωάννην 
ΒΤληφε, δ^ντων εις όμηρειας λ^γον* 
5905 Ός δντερύν ΖίΙρχΜ 'Ρωμαίων ιε^λεις 

Κάχιοτα κάντων, φευ μινανΟρώκου τρόπου ! 
Τούτου χρατουντος του βασιλείου χράτους, 
'Αποοτατήσας χαι Μαγχχφίς τούπίχλην 
9 θεόδωρύς τις Φιλαδελφευς τφ γένει ^ 

5910 ΚοΕτβτυραννεΤ πατρίδος χα 2 Αυδίας, 

Καΐ πλείστα δεινών είργίσατο τ ας πύλεις, 
Κώμας τε λοιπάς αις έπι(ει συν δπλοις. 
'Αναξ δ* έπιστας Φιλαδέλφειας δροις 
Έμ<ρρουρον αύτον έγχαθιστ^ πατρ(δι, 
5915 Έν(χ* έπων^μαστο χα2 μάλ* ένδ(χως 
Ό Μωροθεύδωρος έχ των πραγμάτων. 
Πλην μή δυνηθείς τήν Φιλαδέλφου πύλιν 
"Αναξ ΙλεΤν δπλοις τε χαΐ στρατηγίαις, 
ΙΙρ6ς συμβιβάσεις δεύτερον πλουν έτράπη 
5920 Ός &ν Μαγχαφας, παράσημα του χράτους 
'Ρίψας, χαθ' αυτόν τδν βίον διανύτ^, 
Έ((η δΐ τά πρΚ ή πύλις άναλάβ^, 
Και πάλιν ιθύνοιτο παρ' οδ χαι πάλαι. 
^ Μαγχαφας ο?^ος πάοσρυείς τφ σουλτάνφ 

5925 Τούρχους τε λαβών συμμάχους χατ' Αύ• 

[σύνων. 
Χώρας έπι^ει 'Ρωμαΐχάς &χτρ{βων. 
Σταλείς δΐ συν χρήμασι πρέσβυς σουλτάνφ 
Και τ($νδε λαβών χατανεύσει σουλτάνου, 
Πρ6ς βασιλίδα τήν π^λιν αναφέρει, 
5930 Και δεσμά χαΐ χάθειρξιν 5ληχτα φέρει. 
Και τοΰτν παρώξυνε σουλτάν συγγόνους 
Προς τήν χατ' αύτοΰ χαι μάχην χαΐ μανίαν, 
Έγχλημχ ο1 φέροντας άδίχου δίχης 
Καταπροδ^ντι πρ($σφυγα δώρων χάριν. 
5935 ΚαΙ τάχ' αν ήμύναντο «ουτον τοΤς δπλοις, 
Ε? μή τιθείς πρ^ίφασιν ευλογον τάχα• 
Έφασχεν αύτον άποδουναι πατρίδι 
η Έπ' άτφαλεί^ μι{τε Οανεΐν μηδ^λως, 

Μ/^τ' εΙς δέμας τι των χαχών πεπονθέναι. 
5940 Τφ τηνιχαΰτα χαι ^ήξ 'Λλαμανίας 
Έστειλε πρέσβεις άξιων βασιλέα 
Δύτψ παρασχεΐν συν στρατις^ φιλίως 
Γης παραδραμεΐν 'ΡωμαΙδος τους δρους 
Προς Παλαιστίνης τοίις τόπους ώρμημένφ. 
5945 Προς ^ήγα τοίν-ν, του δρύμου λογο0έτην 
"'Αναξ πεπομφώς, συμβιβάσεις άρτύει• 
Δαβών τε πίστεις χαι δεδωχϋ>ς αυ πάλιν 
Ώς ϊμπεδα κέοιτο τα της φιλίας, 
ΑΰΟις έπανέδραμε προς βασιλέα" 
5950 Και ^ήξ έπιστάς τοΤς δροις 'ΡωμαΙδος, 
ΚαΙ προς Φιλίππου τήν πίλιν έπεφβάχει, 225 αβ8ΑΕΕ8. Και δή μβτά γβ ΐΛς πρδς αλλήλους σχέσεις 
Κβι φιλονβίχους δικνέξεις χβι μάχας, 
Βίσιλιχών τβ ρηγιχατν τβ ταγμάτων 
5055 Άχαμανών στράτευμα πορθμόν διέβη, 
ΚβΙ «ρυς Φιλαδέλφειαν -ζχε την π^λιν 
Διά δι Φρυγίας τε Ααοδιχείας 
Έγ(σταται τάχιστα Φιλομιλ{φ 
Έν φ μάχην Γστησι ^ήξ προς σούλτανον 
5960 Καΐ ι6νδε νιχ^ χαι χρατεΤ πολιχν{ου, 
*Οπερ σχυλεύσας έμπιμπρ^ μετά τ^δε. 
ΚΤτα πεφΟαχώς Ίχονι^ων π^λιν, 
ΚαΙ τήνδ^ &λών δπλοις τε χαι μάχης ν^μφ 
Ώδευσε λοιπόν την προχειμίνην τρίβον 
5955 Εις δ' Άντι<5χου τήν π^λιν ήπειγμένος 
Έν«πεΐϋν{γη, φευ βεου των χριμάτων Ι 
ΈνακοληφΟεΙς ταΤς δίναις των 6δάτων 
Γ^ός δ* έχε{νου τό χράτος δεδεγμένος 
ΚαΙ μέχρις αυτής Αντιοχείας φθάνει, 
5970 Κάχεΐθεν ήχων Συριαχάς προς πάλεις 

Ελεύθεροι ταύτας γε των έχ της "Λγαρ• 
Πολλά δλ χαμών χΛέσεως Χρίστου χάριν, 
,ΕχεΙ χαταλέλυχε χαύτδς τδν β(ον. 
01 δ' Αλαμανοί ναυσι πρ' ς τήν πατρίδα* 
5975 Αύθις έπανήχθησαν ει» σεσωσμένοι* 

ΚαΙ Φραγγίας ($ήξ Γερμανών (67) τ* άρχων 

[πάλιν 
Ναυσιν έττηλθον όπλΤται τοΤς έξ Άγαρ• 
Ούχ ίσχυσαν δ'μως δΐ Σιών άγιας 
Σφας έζελα^αι χαΐ νέμειν χροιτωνύμοις- 
5980 *Οχοντο δΐ πλψ χαΐ πάλιν 2ζ πατρίδα• 

*0 δ' Ίγχλίνων (5ήξ χατάρας έξ την Κύπρον 
Ταύτης τε χρατεϊ τοις δ'πλοις χατά χράτος• 
ΔεσμεΙ δΐ συσχών χαι τύραννον της Κύπρου 
Κομνηνόν Ίσάχιον (68) Έχετον τρ<5πους• 
5985 ΚλΙ χαταπλεύσας πρ6ς Παλαιστίνης τ($πους 
Στράτευμα χατέλιπεν οΙχεΤον Κύπρψ 
Ό Γερμανών ^ήξ δηλαδή των Ίγχλίνων 
Καΐ τησδ' έχυρίευσεν ώς υπηχ($ου, 
Ζωής δ* άφορμάς αύτύΟεν χεχτ/) μένος. 
5990 Έν τφ μέλλειν δέ πρ6ς πατρίδ' άπιέναι 
'Ρηγί Κύπρον δέδωχε της Παλαιστίνης 
Οίχεΐν τε ταύτην, εΐ σχολήν άγει μάχης. 
Κλ\ χυριεύειν χαι χρατεΤν της Κυπρίων, 
Ός 6π' έχείνου προσνεμηθείσης πύθφ 
5995 Ζωηφ<$ριρ μνήματι τφ του Κυρίου, 

Κα^ συναφθείσης τοΤς ^ροις Παλαιστίνης. 
Άγων. μετάγων, συγχέω ν, μετατρέπω ν 
Ανθρώπινα θεΤά τε πράγματα χράτωρ 
Καΐ δραματουργών, ώς δέδοχτό οΐ μύνψ, 
6000 Βύθυςέρείσας τόν πύδα χραταρχί^, 

Τ^ πατριάρχην του θρύνου παραλύει, 
Τόν Καματηρδν Βασίλειον άδίχως* 
Τδν Μουντάνην δΐ Νιχ^Ιταν άντεισάγει, 
Τριπέμπελύν τε χαι χρονψ παρειμένον* 226 Α Εχίη ΛΗβΓηβΙ)βηί ναπο αΙΓβοΙα, 
ίηβυρβΓ οοηΙβη(1βί)βηΙ (Ιίιηίοαίιαηΐςαθ 
Γββ^ίβ ρΓβΒάίοΙί ΟφδβΓίβςυβ ιηιΊίΙββ, 
(Ιοηβο Αΐβιηβηηαιη β^πιβη ΓΓβΙαιη ίΓβηβϋΙ, 
βΐ ΡΐιΠαάβΙρΜ υκςυβ αά αΛβιη νβηιΐ : 
ρΓδΒίβηβηβΐϊαθ Ρΐιργ^αιη βί ΪΛοάίοβΛπι, 
οβίβη οϋΡβα ρθργβη^ΐ Ρΐιίίοπιβίίαιη, 
υΐιί ρβχ ρα^ρίίαιη ουιη βαΐΐαηο οίβί, 
(Βοςαβ νίοΐο, ροΙϋηΓ ορρίάαίο, 
ίάςαβ άίΓβρΙαιη οοηβϋΐηίΐ ίηοβηίΐίο. 
ΡβΓ^ιίί άβίαάθ &ά Ιοοηίαιη ΰΓΐ)6ΐη, 
ςυαιη ροβίςυαιη βχραβηβνϋ νίΚοΙβ 1)βΙΗοβ, 
ρροροβίΐϋΐη 8ί5ί ρΓ08β(ΐιιβ1)α1υΓ ϋβρ : 
ΪΕΐηίΐϋβ αά ΑηΙΙοοΙιί υΓΐ)βπι ρρορβΡα1)βΙ, 
οοιη βαβΌοαΙϋβ ββΐ, ο ϋβί ^αά^^^ιι Ι 

Β ραρίάίβ ιιηάίβ Παιηίηίβ βΙ^ΓβρΙαβ. 
Ιρδίαβ ΛαΙβιη βΐίυβ βαβοβρίο ιΊηρβηο 
υβςϋβ αά ΑηΙίοοΙιί ρΓθ§;Γθ(ϋΙυΓ ϋΛβιη : 
ϋΠίϊθ &(1 δγπβοαβ ρβΡββηβ οίνίΐαΐββ, 
ΑβίΛΡβηοΓαιη ^08ίϋΠ1 αϊ) Πϋβ άβραΐϋ : 
ΟΙιΓίβϋςϋθ οααβα ρΙοΗιΠϋΐη ΐΕΐ)0Γβη8, 
ίβ ςαοςυβ νίΐβ ΙθΓιηίηϋΐη ίΙΗο 1ια1)αίΙ. 
Τυαι ΑΙ&χη&ηηί η&νίΙ>υ8 ίηβοβηβΐΒ 
ΡβνβΓβί 8αηΙ ίη ραΐηαιη ίηοοΙιιπαβΒ. Ηβχ ςυοςοβ ΟαΠίβ βί ΒηΙβηηί» ιίοιηίααβ 
ουιη ο1&88ϋ)υ8 α^πίΑΐίβ βυρβΓνθηβΓυηΙ; 
ευιηςαθ Α^^&ρβηοβ ρβΠθΓθ θχ αΓΐ>β β&ηοΐΑ 
ΓΓυβίΓΑ ΐ6η(Α88θα(, οί αΐιηβϋ&ηίβ ΐΓ&άβΓβηΙ, 

(> ιηαπηο Γυρβαιη οαΓβα ίη ρΜΓΪ&ιη Ρθ(1θυαΙ. 
Αηΐ6& Ιβοαβη ίη Ο^ρηιιη βχβοβηίΙβΓΑί 
Αη£^1θΓηπι γθχ, β1 ίηβηία ροΐίΐυβ ΓαβΓβί, 
β]υ8(ΐηβ νίηβΐίβ (γΓΒαηυιη (Γ&άίάβΓ&Ι 
Οοπιηβηυιη ΐ8&ιιοίυηι, ηονβΠιιηα Εοΐιβίυαι. 
Ταηι Ραΐββϋηαβ η&νί^&ηβ &ά 1θγγ&8, 
ρΓΦβίάΙαιη βιιυχη ίη ΟγρίΌ ΓθΗςυβΓ&ί 
ββπηαηίοοΓυιη, ίηςυαηι, ρβχ Αη^ΙοΓυηα, 
6]α8ςα6 άοοαίηηιη ββ £^θγθΙ)&1 ίη8αΙφ, 
βΐ οοιηχηθ&ίυιη πιίΐίϋ Ιιίηο 8ηΙ)ν6ΐΐθ1)&ί. 
ΥθΓηπι ίη ραίπβηι ΡβνθΓ8υΓ08 ροβίβα 
Ογρραη (ίοη&νίΐ Ραΐββϋηο γ6^*; 
υΐ ίΠίο ρ&βί8 ΙβχηροΓθ νϋ&ιη ς^ΟΓβΓβί, 
ςαοά ίρ8ί Γ6β;ηαιη 1η1)αϋ αίΤβοΙιι ρίο 
ρΓορΙβΓ νίνίΟοαιη Οοχηίηί ββρυΙοΓαχη, 

Ι) ςηία ρΓορβ Ρ&Ιβ8ΐίη83 ί3η68 βπιΐ. 
Ιηίβηιη ίωρβΓ&ΙοΓ 808 άβςυβ α£;βΙ)&1 
ουηοΐΑ Ιιυαα&ηα βΐ €[ίνίη& ΓθΓβη8, ηρίβοδ, 
οοηιχηΰΙ&η8, υ1 β( ίη 80βηΪΒ, ρρο 8τιο &Γΐ)ί(πο, 
8ϋχηωιι νίάβΠοβί Γγ61ιι8 ρο1β8(Αΐβ. 
δβάθ (1θ^β^ί( ίη^α8(& ββηίβηΐία 
Οαοα&Ιβηιιη Βαβίΐίαοι ρ&ίΓί&ΓοΙι&ιη : 
8ηΙ)8ίϋαίΙςηθ ΝίβοΙαιη ΜοηΙααππι 
Υβΐ ροΙία8 άβροηΐ&ηηιη, οοηΓβοΙαπι ββηίο; (67) ΙΐΑ οο(1θχ. ΕΙ ςυίάθηι ιπΓγα Ερ1)ΓΦΐηία8 άβ- 
οΙιΐΓ&Ι 66Γχη&ηο8 Ιιοο ίοοο 8β ίηίβΙΙι^βΓβ Αη^1θ8, 
ςυί οΐίπι βοίϋοβΐ ίη ΒπΙαηηίνηα β Οβπη&ηΐ& εοηι- 
χηί£;Γ&νβΓ&η(. (68) Οοά. Άλέξιον, ΐΏ&ηίΓθ8(ο θγγογθ, ςαβο} οο&Γ' 

?;αί( Νίββ(&8, ίιηο ίρββιηβΐ Ερ!ΐΓΦΐηΐη8, συί άθ 
8&&οίο Ογρτί ΙγΓ&ηηο ίη 8υρ6ΓίοηΙ)ΐΐ8 νβΓοβ Γθ- οιΐ. 227 ΒΡΗίυίΜΙΙ ςϋβιη ιηοχ θββρίοίβηβ ο1) ΐηβρίίΐαάΐηθίη 

ροηΙίίΙοΛϋ ίηνΐΐϋΐη ΙιοηοΓβ βχυιΐ. 

ΡοΓΓΟ I^6οηι^υIη ςαβπκΐ&ιη ίη ββάβ ςοβοΙΙ 

ιηοΒΑοΙίΐιχη β1 νίΓίαΙί η&ναηΐβιη ορ6Γ&αι, 

ςυβιη 8ΐ1>ί ά^ααο&^ΙπιΙαχη α &&αβ1ιι ΥίΓ^ίοο 

ηοείο, αϋβπη&νϋ ία ριιΙ)ϋ(Μΐ οοηοΐοηβ : 

Βΐΐΐίςυθ ηοιηοη, 63ΐΐ8 νίΓίαΙβοα, Γοπηνη 

ά68βηρΙ&ιη ββββ βωΐίΐυβ οβα ία 1&1)αΐΑ« 

ΥβΓυπιΙααιβα Ιιααε θΙΙ&πι βοΚο ρορηίίΐ, 

ροαβί ηοα 1]&1)6α8 ςαϊάςαίά ααΐβ <ϋζθΓ&1. 

ΟβΙαοβρδ νβΓΟ ρ&8ΐοΓθπι (Γ&αβΓβΓΓθ ια&ΙαΙΙ : 

ςηίρρβ βαοοΐ® βίοαιβ ΑΓοΙιίρΓββαΙθηι 

αοιαίαο ΤΙιβοάοβίαηι, Ι^Ιίαυαι £^θα6Γ0, 

8ϋ)ί ί&ιηίΙί&ΓθΠΐ αίςυβ Ιηρβήΐ ΥΑίβηι, 

&(1 ρ&ΙγΙ&γοΙιφ βυηααιιιοι ^οαοΓβιη ΐΓλαβΙαϋΙ. 

δβά αίΐιϋ Βαίο ρΓοΓαΐΙ Γ&οϋ αονΚ&β ; 

υίΓοςυβ βαίιη οχοίάίΐ 8&οβΓ<1οΙίθ| 

δίοαίβ αβαιρβ αο Γβςί» οιβίΓοροΙβοβ, 

α<1πιί88ΐΐ8 ίηοοαβαΐίβ, 6]6θΙυ8 ίιίΓρίΙοΓ. 

Αά 6χΐΓ6πιοπι ββ0Γςία8 Χίρ1ι111αυ8 

Οοα8ΐ&ηϋαΐ ρ&8ΐθΓ ββΐ ά&Ιαβ υΓΐ>ί. 

βΦ8&π α&Ι» ΓυβΓ&αΙ βζ ρΗιαΐβ ουρϋίβ 

νίρ§;ίαβ8 ρυΐοΐιη ϋβρεβίαβ βΐίβ άυ» ; 

ςυΑΓοηι ρποΓβητ ήΐβ οοαι&8 Ιοαβ&πι 

ία8(&ρ &β;α£ Οοπιίαο β&ΟΓ&Ιαιπ οΙ)Ιυ1ίΙ : 

ρΓΟΙθΓθ&ςυβ νβΓίϋ ία ηχοα&Βίβήηηι 

ρ&ΓΐΙιβαοηβιηςαθ αι&χίαιίβ ιιαροαβίβ 

ραΐ&ϋυη άίοΐαοι αοΙθα ^ο&ααίx(Β : 

Ιιοβ, ίαςαααι, ιιϋπ1>αϋ ααίο άίνβΓβοΗυιη. 

ΑΗοΓ&πι Αυΐοηι ΐΓ&ίΙίάϋ αυρίαιη ϋΗο 

Γβ^ίβ θίβίΐίβ αοπιίαο Τ&αοΓ6<ϋ. 

Αρυά 86 νβΓΟ ίιηρθΓϋ ρ&ΙβΓαί ΙιιβΓΟ^Ιβηι 

&1θΙ)&1 Αίθχίααι ίϊΐίυπι αιιία χηίηίηιιιπι, 

ςαί ρ&ΐη&πι βα&ιη ορρΓβββϋ αιαΙΟΓαιη οαηηΐο* 

Νββ Βοΐί Βγ&ομ Τ1ΐθο<]ορα8ςιΐθ Ι^γάαβ 

ο&Ιβ&αουπι θχΙαΙθΓααΙ οοοΙγα Οοβαγοιπι 

νβΓυπι ροβΐ ίΙΙοΒ οΙιαοι Αΐβχί άαο, 

ςυΙ 86 ]&6ΐ&1)&α1 ϋΐυΐο βοΐίϋο 

<1θ Μ&αα6ΐ6 ίιαρβΓ&ΙΟΓβ ^βαϋοΒ. 

Αϋ6Γ βχ Ιιίβ ΙοβίΓΟοΙαβ & βυΐΐιιαο 

ιηίΐϋαπλ ΡβΓΒίοοηιπι ίηβ;6ο(ί ηοχηβΓΟ 

ρΓβάαιη &^θ1)α1 βχ Ηοαίλΐιίβ ορρίάίβ : 

οαί οοοίυ οοαΒορϋο ρΓορβ Ηαπηλία 

8&06Γά08 ςοΐά&ιη ο&ριιΐ αιηραΐΑνϋ, 

οβ8ΑΓ6ί(ΐα6 6Χ6ΓβΗα8 (Ιοοί ο1)Ιυ1ϋ• 

Α1ί6Γ Αοίβαι Ια ρΓ0Βΐίο οοοίβυβ Γαϋ 

Α ΒαβιΗο οΙίΑΓίαΐΑτΐο Οϊιοιαηο• 

ΒΑβϋίυβ βΙίΑΐη ςοιάΑΐη, ναΐ£;ο ΟΙιοΙίΑβ» 

Α 0θ8ΑΤ6 <1θϋθί6α8 10 11Γ1>6 ΤΑΜΙΑ 

ΗοχηΑαβΒ άίΐίοο! ηοΐββίαβ βηί : 
Ββά άβηιαιη 0ΑρΙυ8 θχομοαΙιιγ πιΙβθΓ, 
ΒυΓ8α8ςιιβ αΗοβ» β1 ροβίΗιηο Αΐίαβ «Ιβαοο, 
(βΙΙοΓβ οοη ^£;ααΐΑ8 βάηοΐΐ ίΑίιαίΑ, 
ίπλο ρβπηαΐϋ οΐιβίϋβπιαΐ ΙβααοΙο : 
Β6ά οιηοθΒ, Οβο νοίθαίβ, ρβΗβηιαί* 
Ηιο ρηα66ρ8 ςαΐΑ 8πί αίοαίυζη ΑίΠΑαΒ 6γα1, 
ΐΓΑουαάαΒ, Ιβνΐ άβ οαπβα βυβρίοΑχ, 
ιανιάΐΑ ςαοςυβ 0α{^γαοβ ΑάνβΓβυΒ ΒηΙ)άίΙθΒ. 
ΐαυΙΙΟΒ πιυΙοΐΑνίΙ ηιβηιΐιηβ ορ11πΐΑΐ68 : ΟΒΕΟΝΟΟΒΑΡΗΙ 

Α 6005 Ουιηρ χατοιγνους άφέλ(ΐαν αύτ{χα 
"Ακοντα κ«τι$γβγεν Ιερου θρήνου• 
ΚαΙ τίνα Α<6ντινον έγχαθιδρύιι- 
"Ανδρα μοναντήν, άρ»τή( 8ντ' έργάτην* 
"Ον τψδ( δ&Ιξαι τήν άι»(ρανδρον Κ^ρην 

6010 'ΈΙφασχβ νύχτας σολλ<5γων ήθροινμίνων, 
ΕΤδος τε χλ^ί^ιν, άρετήν. τουδ' ε^^χω^ 
Μάλα διαγράψασαν £ς έν ε1χ6νι* 
Άλλα γε χαΐ τόνδ* άιτελαύνει του θρβνον, 
Πάντα ιταριδαιν τ^ προηγορεομίνα 

6015 Μιχάθενιν δέ δραματουργέ! «κοιμίνος* 
ΆρχιΜ«ην γ&ρ τή< Σ ιών της άγ(ας 
Κλήαιν θεοδ^σιον, φΰντα Αατ{νων, 
Έθάδα τφδε χα ι κροήγορον κράτους, 
Ε(( ιεατριαρχων ανάγει «ροεδρίαν. 
3 6620 'Αλλ' ούδεν άπώνατο της καινούργιας* 
'Αμφοΐν γάρ έχπέιιτωχεν Ιερβρχίαιν, 
Σιών τε τής ιτριν χα2 ^«(λιδος ιιάλιν, 
Καΐ των δ* άτ (μ ως 6 κροβληΟεις άχρ(τως. 
Έπειτα Γεώργιος 6 Ξιφιλΐνος 

6025 Ποίμήν άναδέδειχτο της Κωνσταντίνου. 

'£χ των πρΙν εΤχεν αυτοκράτωρ σπερμάτων 
Παΐδας φυτεύσας χαλλ (παρθένους δύο. 
"Ων άποκείρει κατ* ΐΒος πρεσβοτέραν 
ΚαΒιερώσας ώς άμνάδα Κυρίφ* 

6030 Μεταβεβληχώς δ' εΙς μονήν ασκουμένων 
Καΐ παρΟενώνα δαπάναις ώς άφ06νοις 
Ιωαννίτζη τδν κεκλημένον δ^μον, 
ΈνταΰΟ* ένασκεΤν χα) κατοικεΐν προσνέμει. 
'Ρηγ^ς δι συνέζευξεν υΐφ δεύτερον 

(3 6035 Της Σικελίας του ΤογγρΙ κεχλημένου. 
ΚληρουΧον άρΧης πατρ(X^^ς άνατρέφων 
Τδν υ\^ν 'Αλέξιον δστατον χρ^νψ, 
*Ός συμφοράς Ι^νεγχε πατρ(δι βάρος* 
0& Αυδ6ς Θεόδωρος, ού Βρανάς μ($νον 

5040 Πτερνισμον ήραν κατά του στεφη<ρ6ρου, 
Άλλα συν αύτοΤς καΐ δυάς Άλεξίων, 
(β. σφασ έπων6μασαν αυτούς υ\έας 
Του πορφυρανθους Μανουήλ βασιλέως* 
Άφ* ών 6 μίν γε προσλαβών Ικ σουλτάνου 

6045 Συμμαχικ($ν τι Περσιχ&ν πλείστον στ(φος 
Πάλεις επιών κατέκειρεν Αύσ^νων* 
"Ον νυκτός όττοώττοντα καθ* Άρμαλά που 
Κτε(νας θύτης τις κα{ τεμών αύτου κάραν 
Ήνεγχεν αυτήν ταγμάτων στρατηγέηι. 
η 6050 Καΐ 5τερος δΐ κτείνεται κατά μάχην 

ΙΙρδς Βασιλείου χαρτ6υλαρ(ου Χούμνου . 
ΚαΙ τις βΐ Βασίλειος Χότζας τού πίκλην 
Άποστατήσας κατά Ταρσίαν πύλιν 
Χώρας έκάκου 'ΡωμαΤκάς καΐ πάλεις, 

6055 **0ς συσχ^εθείς δ'μματα πηρουται τάλα* 

Καΐ πάλιν 5λλος, χάπΙ τφδ* άλλος πάλιν, 
'Ος Ικ χΟονδς γίγαντας αίρεϊτις μύ0ος, 
Και πλήθος άντέστησαν Ίσαακίφ* 
Κλ\ πάντες άπώλοντο τή θεού χρίσει. 

6060 Όργίλως ών φίλαυτος οίκτος ό κράτωρ 
Κάξ ύπονοίας κχι λαβής μιχρας μ<$νης, 
ΚαΙ ζηλότυπων καΐ φθόνων όπηκύοις, 
Πολλούς αρίστων παρέβλαψεν ε?ς δέμας* 228 220 

Φάους μίν έστέρηαε του των ομμάτων 

6065 Κομνηνόν Άνδρένιχον άνευ α1τ(ας^ 

ΚαΙ Κωνσταντΐνον Άβπιέτην τούπίχλην. 
"Αλλοι^ς δ' ένβπέχειρε φροντιστήριο ις. 
Λεηλατούντων ννν Κομάνοις των Βλάχων 
Τά χατ« θύσιν Τωμαΐχά χωρ(α, 

6070 *Οπλα χατ* αυτών βασιλεύς α'ΙρΑΐ πάλιν. 
Άγχίαλον οΰν ιταραμείψας τήν π^λιν 
ΕΓσεισιν ΑΙμον τήν Βλάχων καροιχ(αν 
Πάντα δΐ τάχει φρουρίων, πολιχνίων 
66ρών έρνμνήν Ισχύν έν δεδομένα, 

6075 Καΐ τε{χε9ΐ πύργο ις τε διειλημμένα* 
Μυαους δέ βλέψας άγρ{ων αΙγών δ(χην 
Τους άποχρι{μνους χαταλαβ<{ντας τόπους 
Ώς 'Ρωμαΐχήν συμπλοχήν δεδι^ταΰ* 
Προς δ* α^ί ΣχυΟιχον ύφορώμενος στίφος 

6060 Τποστροφής ί^ψατο της προς τήν πόλιν* 
Διά δΐ τεμπών δύσβατων τε χωρίων 
Και τρυμαλιας οίον εΙπεΤν δυσπύρου 
Αύλώνι σαφώς πάντα παρειχασμένης 
Τήν ές Βε^^όην έχδρομήν τεΟιιμένος, 

6085 Άπώλβσ• πλείστον τετών στρατευμάτων* 
Κάχεινος &ν Ιφβαρτο παρά βραχύ τι, 
ΕΙ μή βοηθού του θεοΰ τέτευχέ πως. 
'ύς γαρ λαυτους παρέβυσαν %\ς μέσον 
"Αναξ τε χαι στράτευμα δυσπύρου πύρου, 

6090 Ήγούμενα μίν δι^βη στρατευμάτων 
ΚβΕχών άπαθη κινδύνου τε χαΐ μάχης* 
Μέσον δέ της φάλαγγος 6 χρατών Ιχων, 
Έπ(8εσιν εΟρατο πρ6ς των βαρβάρων 
Οιστοις βαλύντων χαΐ δύρασι χα2 λ{0οις 

6895 Εκατέρωθεν αυτόν όπλ^ταις £μα, 

Ώς παραμιχρόν τύνδε φυγείν τ6ν μύρον, 
Πεσεΐν δΐ πολλούς στρατιώτας γεννάίδας. 
*Όμω< δκχδύς δυσστ(βητον χωρ(ον 
Και πρ&ς Βε^($ύην άποσωθεις σύν β(^ 

6100 Έμφροντιν ε^ρε στρατιά^ το'^κου χάριν 
Φ«(μ|Ι δυσήχφ μάλα τεθροημένην 
Τφτοι βασιλεύς τήν Κωνσταντίνου φΟάει, 
'&ς τούδε φήμην ού χαλήν άνατρέπων* 
Μιχρόν δ' ύφρύος χαθυφήχε χαΐ τύφου 

6105 'Κπαναδραμών ε^ς πύλιν τήν του κράτους, 
*ΑΟομ{ας δύρασιν έμπεπαρμένην 
'Εφ' οίς χαχως πέπονΟε τήν ψυχή ν έχων* 
Πρ& τοδδ' άνασπών τάς δφρύς έπηρμένως 
Μετά σοβαρός χ%\ φρενός χαΐ χαρδίας, 

6110 Έπεστράτεοσε χατά Μυσων βαρβάρων 

Όμφάς προφητών χατά νουν περιστριίφων, 
Ός Ιξοδον μ^ν ΟεΤτο σύν 0υμηδ(^, 
Έπάνοδον δΐ μάλλον αγαλλιάσει* 
Βοννο( τε προσδέξαιντο χαίροντες μάλα 

6115 ΚαΙ πάντα χαρήσαιντο τά δρυμού ξύλα, 
Τοό δ' Ιξιύντος, έΐνιύντος αϊ πύλιν. 
03τύς γ(, δύξαις άπφδούβαις εμμένων, 
Χάριν Ιαυτοα γνωματεύων ήν τάδε* 
Ός ού δι' & «έκραχτο πλημμελημάτων 

6120 'Απασι χοινη τνί θεού θε% χρ(σει 
θεφ δ(χην τΝνυμεν αμαρτημάτων* 
Λαφ παραδοθέντες ^φρονι τέως 04»ΑΕΒβ. 230 Χ οοαΙοΓαιη ςαίάοζΏ θπρυίΐ Ιυιηθα 
Αη(]Γοηίοο Οοχηηβαο ίιηιιιΟΓθηΙί, 
θΐ ΟοηβΙαηΙίηο οο^αοιηθηΐο Αβρίβίφ. 
ΑΗοβ &άοΙίχϋ Ιοηβοβ ιηοααβΙβΓϋβ• 
ΟαΐΏ ρΓββάαΓβοΙυΓ Βίαβίιί ουιη Οοηα&ηίβ 
Ηοχη&η&8 (6γγ&3 αά οοοίάβηΐβιη ροβΐΐαβ, 
Γοηυβ ΙιΟΒ οοηίπι βαρϋ &Γΐη& €φ8αγ. 
Ου2ΐιηο1>Γ6ΐη αΓΐ)θ ΑαοΙιί&Ιο ργφΙθπΙα, 
Ηφχηυαι ίη^ΓβϋίΙαΓ ΒΙαοΙιοΓϋΐΏ ββάβαι : 
86(1 ουιη βαβΙθΗλ ίΙ)ίά6ζη ουαοΐαβςυβ αΓΐ)θ6υ1&8 
ρΓθΡδίάϋβ ίηνβηίβββί ιηαηίΐΒ3 ν&ΐίάίβ, 
ΐΏ(ΒηίΙ>α8 αίςυβ ΙυΓη1)υ8 οοηνοβϋΐ&δ ; 

Μ(Β808 ίΙθΙΏ ΟΘΓΠβΓβΙ, Ι&ηςϋ&ΠΙ 0&ΡΓ6&8, 

ρΓ8θΓυρΙ& αίςαβ ίη&οοθ88& ΙβηοηΙββ Ιοοα, 

ηβ ουιη Κοοααηίβ ρυ£[η&ιη βίαΐαη'&η £;6Γ6Γ6η( : 

£ δογϋι&Γαιη ςιιοςΰθ ίηοοΓβααι ροΓϋαιββοθΓβΙ; 
Γθίΐίΐυαι Αά ϋΓϋθΐη Γβ^^αοα ΐα8(Γυ6Γθ οορϋ 
αη^αβίοβ ρβΓ βηίΓ&οΙαβ Ιοοοδςυβ ίαιρθΓνίοδ : 
ηίοαίΓΟίη ρβΓ οοην&Πβιη ρΓΟΓβυβ βίχηίΐοαι 
ίοΓ&χηίηί, υ( ίΐα άίοαιη, ιχηρθη6ΐΓ&1>Πί, 
ΒβΓΓΟβη νβΓβυβ ιηϋίΐυηι άΪΓβχίΙ \{βτ, 
ηαοΓοιη αιηίβϋ βοΐΐίοοΐ ρ&Γΐβιη χηαζίαι&πι ; 
αίςοθ ίρ9β βαοαιηο Ιιαυά βώβΓαΙ βχίΐίο, 
ηΐ βοβρϋαίοΓ ΏβχΐΒ Ιαΐίβββΐ ορβιη. 
Ν&(η οαιη ββ ίη ιηοάΐαβ οοη]βοί88βζλΙ Γ&αο69 
Οοβ&Γ βζβροϋυβςυβ Ι&ιη βίΓίοΙί ΙπλίηΗίβι 
ρηχΏΑ ςοιιΐβχη ΐΓ&α8ΪίΙ Γροηβ θζοΓβϋυβ 
8ίηθ ιηοίθβΐϋβ ρρβίϋ &1ςαθ ίηοοίυχηίβ : 
80(1 ιηβ<1ίΑ ρΐιαίαηχ, ίη ςυ& 0<β8&ρ 6γ&(, 
ίηοοηαιη 1)ΐιτΙ)&Γ0Γαιη οοορΗ ρβΓρβϋ, 

ρ ^111 1β1ί8, Ι&ηοβίβ, ββχίβ υΐτοςαο οχ ΙαΙθγθ 
ίρ8αιη 6]ιΐ8ςαβ Α£;ιηθα ίζηρθ1θΙ)Αηί• 
<}υαΓθ νίχ 18 βυρΓβιηοιη νίΐΑνϋ ίΑΐααι, 
ιηαΐϋβ Αχηίββίβ βίΓβαυίβ ιηϋϋϋ>ιΐ8. 
δβ(1 ΐΑοαβη Ιαπι (ΊΓβοίΙ^ιη οιηβηβαβ Ιοοαιη, 
χη&^ηο βο^ΟΑίυ ίηβοίαιηίβ ΒβΓΓ06η νβηί(, 
υΙ)ί βαί 0Αυ8Β ίηνβηϋ Αηχίυιη χηιΐϋβιη 
ΐΓί8ΐί ΓυχηοΓβ νΑΐ(1β ρθΙυΓΐ>Αΐαιη. 
Ι^ϋοΓ ιιηρβΓΑΐοΓ ΒγζΑοϋοιη ρρορβηιΐ 
βχρβίΐίϋοηίβ ΓΒΐηΑΐη ηοη ρυΐοΐιηιιη ΓβίθΓοηβ : 
β1 810 Γ6ΐηί880 8ηρ6Γΐ)ί8Β βαρβΓοίΗο, 
ίη£^Γ638α8 08ΐ ίαιροπί πλβίΓοροΙίιη ; 

ΙΏ(ΒΓ0Γί8 ηοχηρο ΑΟαΙοίβ ΐΓΑη8ν6Ρΐ)0ΓΑίΐΙΐη 

ρΓορΙβΓ ΒοοβρίΑΐη οΙαοΙοοι ς^βΓθηβ Αηίοααιη. 
ΑηΙθΙίΑΟ βηίοι βίΑίο βαρβΓοΐΙίο, 
|. 8υρ6Γΐ>ίΑ ίηΠΑΐαβ αο Ιαιηβηΐθ Αηίιηο 

Α(ίΙνβΓ8υ8 Μ(Ββ08 1>ΑΡΙ}ΑΓ08 ρΓΟ0β8Β6ΓΑΐ; 

άίοΐα ρΓορΙιβΙίοΑ ιηβηΐβ Γβτοΐνοαβ, 
ςυο(1 οοχη ΙβϋΙίΑ 8θίϋθθ1 ΓοΓβί οχΗοβ. 
Ρ6(1ϋθ8 Αοΐβοα πΐΑ^ίβ Α(11ιυο ΙβΒίυβ : 
ςυοάςαβ οχβυΙίΑηΙββ οοΐΐοβ 9β ΓβοΐρβΓβηΙ, 
ΙρβΦςοο ΙβΒίΑΓοηΙαΓ βΑίΙυβ ατΙ)ΟΓθα, 
86 ρροοοάοηίβ βχ ιιγ1>θ νβΐ ΓβάοααΙβ. 
Ιη 1118 86 οΙ)ΐ60ΐΑη8 ΟΑ&ϋοίβ ριυρίΐθΐΐοίβ, 
8ίΙ)1ςυ6 1>ΐΑα<1ίοη8 Ιιβο ββοσηι Γβριιίβ])Αΐ : 
ηθ(|η&ςαΑΐη οΐ) οοππηηηΪΑ ςυ» Ουηΐ ροοοΑίΑ 
ίαΙβΓ χηοΓΐΑΐ68, οβίβο Οβί ^α(ϋοίο 

ρ6Γ8θ1νθΓΘ η08 άβ1>ίΐΑ8 ΙΟΑΗϋ» ρ(ΒηΑ8| 

οηπι ΐΓΑάίπιυΓ 1>αΓΐ)ΑΗοο ίη8&ηο ρορπίο 23ί £ΡΗΙΙ£ΜΙΙ ΟΗΒΟΝΟαΚΑΡΗΙ 232 &(1 ρυηίϋοηβιη ^α8ι&IX1 οοΓΓβοΙίοηβιηςπβ, 
ηηΐ Οβί Σηί8βήοοΓ(1Ϊ8 χηο8 Θ88Θ δοΐβΐ; 
86(1 ςυία Βγαο» ΙγΓ&ηηιάθΐη ββοαίυβ θγαΙ 
ΟΙιήδϋαηαβ ρορυΐυβ ίαιρβπο άθϋοίβαβ, 
ίάοίΓΟΟ Ιιίβ 0586 ίιπρΗοίΙυίη &ί6ΐ)&1 ιηαΐίβ. 
Ο 86«νΑ ίη^βοΐΑ εΙαΚ&ςυθ οοηΒίΗα 
81 ςαί8 ΙΐΔοο ιη6ηΐ6ηι ςοηΐ 6ΐ 86η1βη1ί&α), 
ρΊοΓαιη ηβααρβ ίηηαιη6Γ&8 β Πβο οαΙΟΓναβ 
Ϊ>&γ1)&γφ ς6ηϋ &(] ίηίβηίαιη ΐΓ&άί 
ςααπιΗΙΐβΙ ρΓορ(6Γ 6ΓΓ0Γί8 ίη8&ηί&Εη, 
ςαα ΐ£8υ8 8ϋ Γογ18886 ηαοΓί&ϋβ ι1οιυίηυ8 Ι 
Ουίη &ά6ο υηίν6Γ8&ΐ6ΐη ιηοη&ΓοΙιίαιη 8ίΙ>ί 
ν&ϋοίιιαα8 8ροη(ΐ6ΐ)&1, 6ΐ Ραΐβ^βϋοαιη 
^α9ο 8υΙ)ΐΓ8.οΙ&πι ΓθάάίΙοΓυιη 86 ίιηρβΓίο ;. 
6ΐ 86 Ιαο ροραΙοΓαιη 6ΐ)ϋ)ίΙΰΓηζη, 
άΙν!ΐί&8 νοΓ&Ιοραιη, βΐ ρ1η£^υ6θίη6ηι 
ηΐ6(1α1Π8 6ζΙι&α8(αΓυΐΏ, ιιΙ &ίΙ ρΓορΙΐ6ΐ&. 
ΕίΓϋΙίνίΙ 6ΐ!&ιη ρ&Ιαιη ίη οοηοίοηβ 
άΐ86Γϋ8 ν6Γΐ3ί8, Γοπι&αο ΑηάΓοηίουπι 
ρΓφΓαΙαΓϋΐη &ηηΐ8 ίπιρβηο ηον6ΐη; 
ηί Γ6(ΐ6^ί886ΐ Οβαβ &(1 ΐΓίβηηίϋζη, 
6χ ςαο Αη<ΐΓθηί6υ8 ε(;6ρΐΓ0 &1)υϋ 6(£ρ6Γ&1 : 
8υ1)ΐΓαοΙυιη &αΐ6ΐη ΑηάΓοηίοο 86Χ6ηηιοζΏ. 
060 ρυΓρυηθ 86ςοα6η(υηι νί άΐΓβρΙαιη, 
&ά βαί Γιιί886 &<]^6^ιτ1Iη Γ6§^αί 8ραϋαιη : 
8θςα6 ρρορίβΓβα ρβΓ 1(1 86χ6ηχιίυιη 
ΓθΓΐ&886 1ιιιυ(1ςα&(ΐυ&!η Γογ6 ρΓ0Γ8η8 ορϋιηαιη. 
ν6Γαιη η6 6ΐ&ρ8ί8 (ΐυί(ΐ6κη ρΓΦάίοΙίβ βηηίβ 

νίβϋ* 68ΐ ΐηθΓΘ8 8υ08 βΟηΓβΓΓβ ίη Π16ΐίΐ18. 

Β1&ο1ιθΓυχη £[608 3&ιη 6γ&( ίηίοίβραίιίΐίβ, 
Ηοιχιααί8 8ροΙϋ8 οα&ηυΜΐβςαβ (1ίν68 
6ζίιηη8ςυ6 ορΙΐ3θβ ίηείΓΟΟίιι &ά 1)6ΐ1αιη : 
(ΐα&Γθ Εοπι&η&ιη ίαοοη&ηβ ρΓονίηοί&ιη 
ορρίάυιη ΥαΓοαιη οβρϋ οαιη ΑηοΙιί&Ιο, 
6ΐ Τη&(1ϋζβ ςυο(ΐυθ ίηνιΐ8ϋ &§^Γαιη, 
ΝΑί88υχη (Ι6ΐ6νϋ ά6ηί(ΐυ6 εααι βίοοαρίο, 
&1)(1οεΙΐ8 ίη(ΐ6 ίηηιιιηβηΒ χηαηα1)ϋ8, 
νίΓί8 οααι Γβοαίηΐβ, 6ΐ βΓ69ί1>υ8 οιηηί^ηίβ. 
6οηο1υ8υ8 θγ^ο ςυαιιυ&ΥθΓβΌβ 1ΐ08ϋ1)υ8 
060 ]Βχη ΙυβΗ νίοΙθ8 ναΐβηβ €«8&γ, 
6Χ6Γθϋαιη 1>ιΓιιηΑΐη (1ίνί8ϋ (1οοί1>α8, 

ραΓίίΐη Ιΐά 1θ008 ^111)βη3 ΙΒι1)ΪΓ6 1ΐ68ρ6Γίθ8, 

ρβΓίίπι &(1 16ΓΓΕ8 πυρβΓΟ αΓϋΐοΙοβ 1)6ΐ1ο : 
ν&ρη&ιη(|06 ίη8ΐαυΓ&νϋ ουιη Αηοΐιΐλίο, 
ίάοα6αιη(ΐυ6 ίχηροβα'ιΐ Ιιίβ ρΓ8Β8ί(1ιυοα. 
Ιρ86 ρΓοΓβοΙαβ (Ιβηιιο ΡΙιίΗρροροΗιη 
Μ(Β80Γυιη ω βογΙΙι&Γαιη ΓορΓοβΒΪΙ ίοαρθίυιη 
6ΐ 8Ι1& ρΓοβοηϋΕ 6ΐ (1υοϋ>τΐ8 ρα£^&οί1>υ8. 
€αιη(ΐιιο Τρϊ1)&11ιι8 ρπηοορβ βοορίοΓΟίη ορ1)6πι 
ουαι οηίνβηο &β;Γο ροραΐΑΓβΙοΓ,. 
Ιιηρθίαχη ίοοίΐ €ι8Θ8&γ οααι βχβροϋα 
ί11οιη(|υ6 ίηυιηρΙι&Η ρΓΟβίΓ&νίΙ ρΓβΙίο. 
Εχίη ρΓ8Βΐ6Ηβη8 οαηοΐυχη Νιιί88ΐ α^ΓΟχη, 
ρΓθβ;ρ688υ8ςαο &<! αιηρΗ ΟαβηΐΕ βανί, 
ίΜ ίη οοηβΓ688ααι νβηίΐ οηιη (ί&ΓΟ ΒΟΟβΓο, 
ουί Ββίο ηοπλβη θγ&Ι, ϋη^^αηβ γ6(|;6; 
^υ^υ8 οο11ο(ΐυίο ΓΓυίΙυβ, αίςυβ ιιΙ (ΙβουίΙ 
ίηνίοβίπ ίιηρ6ΓϋΙί8 αιηοηβ βί^ηίδ, 
ϋΐίηο Γον6Γ8ΰ8 68ΐ, γοο&ηΐο οΓΩοίο, Β Ο Προς νωφρονισμδν μαστίγωνιν μετρ^αν, 

^I^ίπιρ φιλο(χτου, συμτταΟους βεοΰ ν6μος* 
6125 *0τ( δ' οπίσω της Βρανά τυραννίος 

'Γπηρξε λαός, τουδ' άποστάςτοΰ κράτους, 

Τοιοίσδε χαχοΐς έχδεδόσθαι συνέβη . 

"ϋ των πονηρού σχεμμάτων χαΐ σπερμάτων ! 

ΕΙ ταύτα τινές είσιν 6π8ΐληφ($τες, 
6130 'ί2ς μυριάδας ευσεβών έχδους ίχει 

θεός προς άπώλειαν ^θνει βαρβάρφ, 

Ούτινοσοόν άντίψυχον παροινίας 

"Οντος χαΟ' ημάς του χχχώς πεπονθ^τος. 

Ηρ6ς τοΤσδε προόφοίβαζεν ώς μοναρχ{αν 

6135 ΠεριβαλεΤται, χα2 Παλαιστίνη ν πάλιν 
Έλευθερώσας προσνεμεΐ χραταρχί^. 
Και γαΐλα δ' εθνών θηλάσει χατά χόρον, 
ΚαΙ πλοΰτον αύτων «ράγεται χαι τα ι^ά'χη 
Έχμυελεΐ χατά την Οεοπτ(αν. 

6140 Και τουτ' άμαΟώς συλλόγων ήλισμένων 
Έφασχε Λαμπρώς, ώς '\νδρόνιχος χρόνων 
Έμελλεν αρξειν έννάδα 'Ρωμαίδος* 
θεός δέ συνέστειλεν εΙς τήν τριάδα, 
Καχου φανέντος Άνδρον{χου τφ χράτει. 

6145 Ή δ* εξάς αΰτη των χρόνων Άνδρονίχου 
Ώς πορφύρα ^άχος τι διε^^ηγμένον 
Έπιβέβληται τούδε τ^ χραταρχΐ^* 
Και χατά τούτους ούχ αγαθός τοΙ>ς χρόνους 
Γένοιτ' αν ιίσως ούδΐ βελτ(ων πάνυ. 

9150 Έπεί δε παρέδραμεν ^άςτών χρόνων, 
Αυτός πάλιν ην ούχ εαυτού βελτίων. 
Βλάχων ύπηρζεν άνυπόστατον φύλον 
ΗλησΟ^ν λαφύρων *Ρωμαΐχών χα2 σχύλων 
Καΐ πλούτον άβρόν ένδυθίν προς της μάχης* 

6155 Τοίνυν έπ^ει 'Ρωμαϊχοΐς χωρίοις, 

Καΐ Βάρναν εΤλε συν Άγχιάλψ πόλεις 
Καΐ Τριαδίτζης χατέδραμε τους £ίρους, 
ΚαΙ Ν(σον ήφάνισε συν τφ Στουμπίφ, 
Αε(αν έχεΐθεν άπαγαγόν μυρ(αν 

6160 Ανδρών, γυναιχών, παντοδαπών άλογων. 
Κυχλούμενος γούν τοις Ιχθροΐς πανταχόθεν, 
ΚαΙ μή σθένων πάσχουσιν άμύνειν αναξ^ 
Είς τους στρατηγούς στρατιάν χερμαχίσας, 
Τήν μίν μέρει πέπομφε προς Ισπέραν, 

6165 *Αλλ^ δέ τήνδε προς πονούν πάντως μέρος 
ΚαΙ Βάρναν άνέχτισε συν Άγχιάλφ, 
ΚαΙ ταΐσδε φρουράν Ιχανήν ύπεισάγει* 
Αυτός δ' έπιστάς τ^ Φιλίππου χαΐ πάλιν 
Μυσών τε Σχυθών άνεχαίτιζε στ{χας 

6170 Και δι' εαυτού χαΐ στρατηγών εύόπλων* 
Και τριβαλάρχου χαταδ^ούντος πόλιν 
Συν τοις πέριξ ^πασι τήν των £χοπ(ων, 
Όρμ^ χατ* αυτού βασιλεύς συν δυνάμει, 
Συμπλαχεις ήττησεν αυτόν εσχάτως. 

6175 Χώρον παραλλάξας δΐ πάντα τού Ν (σου 
ΚαΙ προς Σάουβον πεφθ9(>(<*>< βαθοδίνην 
ΈχεΤσε συνέμιξε χηδεστ^ ιρ(λφ 
Ούγγρ{ας ρηγι τφ Βελ^ χεχλημένφ, 
Κα( οΐ προσαγόρευσιν άποτιννύει 

6180 Και τήν πρεπώδη δεξ(ωσιν χα^ σχέσιν* 
*Επειτ' έχεΙθ^ν άπαναστάς ώς δέον. σαβΑΒΒβ. 334 Μ<0' ήμέρβς βίηισι Φιλ(πποι> π^λιν, 
Κάχ&ΐθεν άνέζκυξβν εΙς Κωνσταντίνου. 
*Επ«( δι Μυσών %α\ ΣχυΒών δβινόν φΰλον 

6185 Έιηστράτβυσε χαι ττάλιν 'Ρωματίδι, 

Δφουν δέ φθάνει μέχρι της Άρχαδίου, 
ΚαΙ στρατιάν ήττησεν αίσχρώς Αύσ($νων 
Πρ^ς άντιπαράταζιν έχτετχγμένην, 
*£γνω δι* αύτου σγας μετελθεΐν ό χράτωρ, 

6190 Άκογραφήν ούν, συλλογήν χαθημέραν 
Όρ^ ^'ΐ^ήρχ* 'ΡώμαΤχών ταγμ^ων* 
Πρ6ς δι ξενιχόν νυμμαχιχόν μυρίον 
Μισ6ου νυνι&ν Ιξ δ).η< έθναρχίας. 
*0ς ούν άπειράριθμον ήθροίτθη οτίφος, 

61Θ6 Έξεισιν Ι^ρος της Κωνσταντίνου χράχωρ^ 
Χρυσού χεντηνάρια πέντε πρ6ς δέχα. 
Αργυρίου δ' αυ έξήχοντ' έττηγμένος* 
Κ,αΙ ικρος 'Ραιδεστόν την ιτόλιν άφιγμένος, 
Έχει φύσας Ιφαγε μυστιχόν Πάσχα, 

6200 Έορτάσας Ιγερσιν ημών Δεσπότου 

Πρώτην χυριώνυμον, ώς πιστοΤς εΒος. 
Ευγγίνεται δ' ενταύθα Βασιλαχίφ 
Άνδρι βιουντι βίον έξηλλαγμένον 
ΚαΙ διαγωγην ασυνήθη τοΤς 6'λοις 

6205 *Οστις τα πρ^σθεν προβλέπειν εΤχε χλέος, 
Ε^ς δν συνέ^ρει πας τις ώς εΙς Αοξίαν. 
ΟύδΙν διεξ]|1ει δΐ τρανές συν($λως, 
Ούδ' 6γιες τε χαΐ διηυχρινημ^νον, 
Άλλα γριφώδη πάντα, πεπλανημένα* 

6210 Έν δ* αύ γε πολλοίς απεφλυάρει λ($γους 
Ευτραπελίας χαΐ γέλωτος αξίου ς, 
Μαστούς γυναιχών άναδιφών παλάμαις, 
Οεριαθρών τε χαΐ σφυρά τούτων πάλιν, 
'Εφ' οίσ συνεΤρε χαΐ μαχράς ληρωδίας. 

6215 *Ομως έπεισπάσατο συρφάχων ^χλον, 
Και οΐ προσεΤχον οία χα2 πρΰηγ($ρφ. 
Συνείπετ* αύτφ χαΐ τίνα γραΐδίων 
Οίστρηλατουμένων τε χαΐ παράφορων 
Τα δρώμενα οΐ πάντα χαΐ λελεγμένα 

6220 Διατρανούντων άφιχνουμένοις δλοις. 
Τοις πλείοσι δ* ίδοξε τούτον ε1δ($των 
Προφητιχ^ς τις χα2 θεφ πεφιλμένος* 
ΟΓς συνεσις δ' ήν χαι φρένες χρίνειν δέον, 
Γελοίος 6πείληπτο ληρώδης γέρων* 

6225 *Εδοξε δ' άλλοις πνεύμα Πύθωνος φέρειν* 
Όστις έπιστάντι γε τφ στεφηφόρψ 
Και τόνδ' Ιλαρώς εύλογήσαντι τότε 
ΟύδΙν χατξίωσε προσσχεΐν συν όλως* 
Άνω δέ χάτω βαχχιχώς πως ήγμένος 

6230 'Ονείδεσιν Ιβαλλε συνειλεγμένους, 

Τους δ* έν τέλει μάλιστα χαΐ γερουσίας* 
Και χράτορα δ' ούχ ήττον 'ήν χαχώς λέγων* 
Καΐ οΐ χρατός δ* ώρμησεν ^πάσαι πΐλον. 
Μόλις δι λήξας πωλιχών χινημάτων, 

6235 Τζ δια χειρ&ς εδτελεΤ βαχτηρί^ 

'Ομματ* άμαυροί βασιλιχής είχόνος 
ΕπΙ πίναχος α^όθ' εγγεγραμμένης* 
Του δ' ώς μεμηνότος χαταγυους όίναξ. 
Άλλαις εαυτόν φροντίσιν ένησχόλει. 

6240 Έχεΐθ