Skip to main content

Full text of "Patrologiae cursus completus: seu bibliotheca universalis, integra ..."

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (3ί§ίΐ3ΐ οορ^ οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓθκοΓνθ(3 Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο3ηηο(3 Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρω-ι οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋϊκοϊνεΓΒΐιΙο οηΐϊηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Λε ςορ>τϊ§1ιΙ Ιο οχρϊτο 3ΐΐ(3 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΠς »1οπΐ3Ϊη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ>οΙ: ϊκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςοργΓΪ§1ιΙ ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τϊ§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρϊταί. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ϊκ ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς »1οπΐ3Ϊη πΐΒγ νΒτγ ςοιιηΐτγ Ιο ςοιιηΐτ^. ΡιιΒΗο (3οπΐ3Ϊιι Ιχ»οΚκ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3γ5 Ιο (1ΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙϊη§ 3 \ν63ΐ(1ι οΓ ΙιϊκΙΟΓγ, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 (ΙΐΒΐ'κ οΓίδο (Ιϊίϊϊςιιΐΐ Ιο ϋϊκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐϊοηκ ίΐηύ ο(1ι6γ ιηω^ϊηΒΐΪΒ ρτεκεηΐ ϊη (Ιιε 0ΓΪ§ϊη3ΐ νοίιιιηε \νϊ11 3ρρε3Γ ϊη (Ιιϊκ ήΐε - 3 Γ6ΐηϊη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιϊκ Ιχ)οΚ'κ Ιοη§ ιουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ρΐΐΒΙΪκΗΟΓ Ιο 3 1ΪΒΓ3ΓΥ 311(3 Γιιΐ3ΐ1γ Ιο γοιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

(Ιΐοο§1ο 15 ρτοιιά Ιο ρ^τΙηοΓ \νϊΙΙι 1ϊΙΐΓ3ηβΒ Ιο άϊ$ϊύ2β ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη πΐΒίεΓΪΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& Λέπι \νϊ»ΐ6ΐγ Βςςεκκϊΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 311(3 \νο 3γο πιογοΙ^ ΙΗοϊγ οιΐ5(θ(3Ϊ3ηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιϊκ λνοΓΐ: ϊκ «χρεηκϊνε, κο ϊη ογ(36γ (ο Ιιεερ ρΓονϊ(1ϊη§ Ιΐιϊκ τεκοιιτί^, \ν6 Ιΐβνε Ι2ΐ:εη κίορκ ιο 
ρΓονοηι 3Βιικο Β)- 0Ο1Ϊ11Ϊ1ΟΓ0Ϊ31 Ρ3ΓΙΪ0Κ, ϊιιο1α(3ϊιι§ ρΐ3θϊιι§ Ιθ£;Ιιιιϊθ3ΐ ΓοκίΓΪοΙϊοηκ οη 3ΐιΙοΐϊΐ3ΐα3 ςιιοΓ^ϊιΐξ. 
\νο 3ΐκο 3κ1^ Ιΐΐ3ΐ )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ϋοηιηΐβΓϋϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (3οκί§ηθ(3 Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β^ ίιΐ(3ίνί(3ιΐ3ΐ5, 3ΐΐ(3 \νο Γθ(}ΐιθ5ΐ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρεΓΚοηΒΐ, ηοη-(Χ)ΐηιη6Γςϊ3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοιηαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ 56η(3 3ΐι1οιη3ΐθ(3 (^ιιογιοϊ οΓ 3η^ κοΠ Ιο Οοο§1ο'5 κ^κίοπι: ΙΓ ^οιι 3γο οοιΐ(3ιιοΙϊιι§ γοϊο^γοΙι οη ηΐ3θ1ιίηο 
ΐΓΒΠκΐΒΰοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γ6(Χ)§πϊ(ϊοη ΟΓ ο(1ΐ6Γ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 3(Χ^55 (Ο 3 ΐ3ΐ§ο 3πιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ 15 ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ 115. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς (3οπΐ3ϊπ πΐΒίεΓΪΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ 3η(3 πΐ3γ 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊπίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:"γοιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ϊκ εκκεηΙϊ^Ι ΓθΓίηΓθΓηιίη§ροορΙθ3ΐίουΐ ιΐιίκ ρΓοίιχιΐ 3η(3 ΙιοΙρίη§ ώοηι ί]ηά 
3(3(3ϊΙϊοη3ΐ πΐ3ΐ6ΓΪ3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: 863Γς1ι. ΡΙβΒκε ύο ηοΐ Γβπιονε ϊ(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΐΐ3ΐονοΓ ^οιΐΓ ιΐ50, ΓοηιεπιΙιεΓ (]ΐ3ΐ γοιι 3Γ6 Γεκροηκϊΐιΐε Γογ εηκιΐΓϊη^ Ιΐΐ3ΐ \ν1ΐ3ΐ ^οιι 3Γ6 (3οϊη§ ϊκ 16§31. ϋο ηοΐ Βκκιιπιε (]ΐ3ΐ ]ιΐ5ΐ 
Β(χ;3ΐΐ50 \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; Ϊ5 ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιικβΓΚ ϊη Οίε υηϊΐ6(3 8θ(65, (1ΐ3ΐ (Ιιε \νοΓΐ: ϊκ βΙβο ϊη Λβ ριιΐίΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιΐΒβΓΒ ϊη ο(1ι6γ 
οοιιηίποϊ. \νΐιοΙΙιθΓ 3 Βοολ ϊκ κΐϊΐΐ ϊη (Χ)ργΓΪ§1ιΙ νΒΓΪεκ Γγοπι (Χ)ΐιη(Γγ Ιο (Χ)ΐιη(Γγ, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓβΓ §υϊ(33ης6 οη \ν1ΐ6(]ΐ6Γ 3ηγ κρεςϊίΐς ιικο οΓ 
3ηγ κρεςΐής 13(Χ)1: ϊκ 3ΐ1ο\ν6(3. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε (]ΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5ο3γοΙι ηιο^ηκ ίι 03η Βο ιικο(3 ίη ^η^ ηι^ηηοΓ 
αηγ\ν1ΐ6Γ6 ϊη (Ιιε \νοΓΐ(3. €ορ>τϊ§1ιΙ ϊηΓΓϊη^εηιεηΐ ΗβΙιϊΗ^ ς3η 1>ε ς|ΐιϊΐ6 κενεΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

(Ιΐοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§3ηίζο ΐΗο \νθΓΐ(3'κ ίηΓοΓηι^ϋοη 3η(3 ιο ηι^Ι^ο ίι υπίνοΓΚ^ΙΙ^ ^οοοκκίΐίΐο 3η(3 υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3θ3ΓθΙι ΗοΙρκ [ΰ3(3θΓΚ 
(3ίκοονθΓ Ιΐιο \νθΓΐ(3'5 ΙχιοΚκ \νΙιί1ο Ιιο1ρίη§ 3ΐιΐΗθΓΚ ύηά ριιΜίκΙιΟΓΚ γοβοΗ ηο\ν 3υ(3ίοηοοκ. Υου ο^η κοβγοΗ ΐΙΐΓθυ§Ιι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

^| ||11I1Iρ://130ο]ΐΒ■^ίοο^ί16■^οτα/| ΗΑΚνΑΚΟ ΟΟϋΕΟΕ ΟΒΚΑΚΥ 

ΡΚΟΜ ΤΗΕ ΠΒΚΑΚΥ ΑΚΤΗυΚ ΟΑΚΒΥ ΝΟΟΚ ΛΝΒΟίίίΚ'-ϋΛΚνΑΚ^' 
Ι[ίΕ0Ι06ΐαΑ1.αΒΚΑΚΥ 
7') ] 


ΡΑΤΚΟΕΟΟΙ^Ε 

ΟϋΚδϋδ ΟΟΜΡΕΕΤϋδ 

8Εϋ ΒΙΒΙ.ΙΟΤΗΕ€Α υΝΐνΕβδΑί.Ι8, ΙΝΤΕΟΚΑ, ϋΝΙΡΟΚΜΙδ, ΟΟΜΜΟΒΑ, ΟΕΟΟΝΟΜΙΟΑ, 

««(Μ % ΡΑΤΒΟΙΗ, ΒΟϋΤΟΚΙΜ δϋΚΙΡΤΟΚΟΗΡ ΕΰΰΙΕ8ΙΑ$Ώ(]0ΒΙΙΙΗ, 

βΙΥΕ Ι<ΛΤΙΝΟΒυΜ, βΙΥΕ ΟΒ^ΒΟΟΒυΐΙ, 

^ϋI ΑΒ ^ΕνΟ ΑΡΟΒΤΟΙίαΟ ΑΠ ^ΕΤΑΤΕΜ ΙΝΝΟΟΕΝΊΠ ΙΙΓ {ΑΝΝΟ 1216) ΡΗΟ ΙΑΤΙΝΙ3 
ΕΤ ΑΟ ΒΕ88ΑΒΙ0ΝΙ8 ΤΕΜΡΟΒΑ {ΑΝΝΟ&03) ΡΒΟ ΟΠ^ΟΙΒ ΕΙΟΗϋΕΗυΝΤ : 

ΚΕΟϋδΙΟ ΟΗΚΟΚΟΙΌΟΙΟΑ 

ΟΜΝΙϋΜ Οϋ^Ε ΕΧδΤΙΤΕΚΕ ΜΟΝϋΜΕΝΤΟΚϋΜ ΟΑΤΗΟΙ-ΐα^Ε ΤΚΑΌΙΤΙΟΝίδ ΡΕΚ ΟϋΙΝΒΕΟΙΜ ΡΗΙΟΚΑ 

ΕΟαί,ΕδΙ^Ε δ^αϋΙ,Α ΕΤ ΑΜΡΟϋδ, 

^υΧΤΑ ΕΟΓΓΙΟΝΕβ Α00υΗΛΤΙ83ΙΜΛ8, ΙΝΤΕΗ 8Β ΟυΜΟυΕ ΝΟΝΝυΐ.1.18 βΟΟΙΟΙΒΌΘ ΜΑΝυ30ΒΙΡΤΙ8 00Ι.Ι.ΑΤΑ8, ΡΕΒΟυΑΗ 

0ΙΙ.Ι6ΕΝΤΕΒ ΟΑβΤΙΟΑΤΑ ; 0188ΕΒΤΑΤΙ0ΝΙΒυ8, ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΙβ, νΑΒΙΙΒΟϋΕ Ι^ΕΟΤΙΟΝΙΒϋδ ΟΟΝΤΙΝΕΝΤΕΒ 1Ι.Ι.υ3ΤΒΑΤΑ ; 

ΟΜΝΙΒυβ ΟΡΕΒΙΒΟδ Ρ03Τ ΑΜΡΙ.Ιδ5ΙΜΑ3 Ε0ΙΤΙ0ΝΕ3 Ου^Ε ΤΒΙΒυ3 Νθνΐ8δΙΜΙ3 8>εαυΐ.Ι3 ΟΕΒΕΝΤυΒ ΑΒδΟΙ,υΤΑΒ 

ΟΕΤΕΟΤΙ8 ΑυετΑ; ΐΝθΐεΐΒυ3 ΡΑΒΤιευίΑΒίουβ ΑΝΑΐ.Υτιαΐδ,θΐΝουι.θ3 δίνε τοΜοβ δίνε ΑυοτοΒΕδ Αΐ,ιουαυβ 
ΜΟΗΕΝΤΙ δυΒδΕουΕΝτιβυβ, οονατα; εΛΡίτυι,ΐδ ιντβα ΐΡδυΜ τεχτυΜ βιτε οίδροδίτΐδ, νεονον ετ 

ΤΙΤυΐ.18 8ΙΝθυΧ.ΑΒυΜ ΡΑΟΙΝΑΒυΜ ΗΛΒΟΙΝΕΜ δυΡΕΒΙΟΒΕΗ ΟΙδΤΙΝΟυΚΝΤΙΒυδ βυΒαΕΟΤΑΜΟυΕ ΗΑΤΕ- 

βιαχ δίοΝίριΟΛΝτίΒυδ, αοοβνατα; οΡΕΒίβυδ ου» ΒυΒίΐδ, τυΜ ΑΡοεΒΥΡΗίβ, Αΐ,ιςυΑ υεβο 

ΑυβΤΟΒΙΤΑΤΕ ΙΝ ΟΒΟΙΝΕ ΑΟ ΤΒΑΒΙΤΙΟΝΕΜ £α0Ι.Ε8ΙΑδΤΐαΑΜ ΡΟΙ^Ι,ΕΝΤΙΒυδ, ΑΜΡΙ,ΙΡΙΟΑΤΑ; 

ουαεκτίθ ετ Ακρι^ιυβ ι^οουρ^ετΑΤΑ ΐΝΟίοιουβ; ΑυατοΒυ&ι δίαυτ ετ οΡΕΒυΜ, αι.ρηλβετιοι8, οΗΒθΝθΐ.οοισΐ3« 

8ΤΑΤΙ5ΤΙΟΙ3, δΥΝΤΗΕΤΙΟΙδ, ΑΝΑΙ^ΥΤΙΟΙδ, ΑΝΑΙ^ΟΟΙΟΙδ, ΙΝ ΟυΟΒΟυΕ ΒΕΙ,ΙΟΙΟΝΙδ ΡυΝΟΤυΜ, ΟΟΟΜΑΤΙΟυΜ, ΜΟΒΑΙ.Ε, 
Ι.ΙΤυΒβΙ6υΜ, ΟΑΝΟΝίαυΜ, ΟΙδΟΙΡΙ^ΙΝΑΒΕ ΗΙδΤΟΒίαυΜ, ΕΤ ΟυΝΟΤΑ ΑΙ.ΙΑ 8ΙΝΕ υΐ.Ι.Α ΕΧΟΕΡΤΙΟΝΕ ; 8ΕΟ ΡΒΛ- 

8ΕΒΤΙΜ ΒϋΟΒυβ ΐΝΒίοίΒυδ ΐΜΜΕΝδΐ3 ΕΤ ΟΕΝΕΒΑΐ,ίΒυβ, ΑΙ.ΤΕΒΟ δΟΐι^ιοΕΤ ΗΕΗΙΙΜ, ουο εοΝδυι,το, 
ουιηουΐΒ νον βοι,υΜ ΤΑΐ^ΐδ ται^ιβυε ρλτεβ, νεΒυ&ι ετιαη υΝυδουίδουε ΡΑΤΒυΜ, νε όνο ςυιοΕΚ 

0111380, ΙΝ ΟυΟΒΙ,ΙΒΕΤ ΤΗΕΜΑ 80ΒΙΡδΕΒΙΤ, ϋΝΟ ΙΝΤυίΤϋ ΟΟΝδΡΙΟΙΑΤϋΒ; ΑΙ.ΤΕΒΟ δΟΚΙΡΤϋΚ^ 

δΑΟΗ-^, ΕΧ ΟυΟ Ι-ΕΟΤΟΒΙ ΟΟΜΡΕΒΙΒΕ δΙΤ ΟΒΥΐυΐΙ ςυΐΝΑΜ ΡΑΤΒΕδ ΕΤ ΙΝ αυΐΒϋδ ΟΡΕΒυΜ 

βυΟΒυΜ 1.0013 3ΙΝ0υΐ.03 βΙΝαυί,ΟΗυΜ Ι,ΙΒΒΟΒυΗ 8. δΟΒΙΡΤυΒ/Ε ΥΕΒδυδ, Α ΡΒΙΜΟ 

ΟΕΝΕδΕΟδ υβΟυΕ ΑΟ Ν0νΐ58ΙΜυΜ ΑΡΟαΑΐ,ΥΡδΙδ, αΟΜΜΕΝΤΑΤΙ 8ΙΝΤ. 

ΕΒΓΓΙΟ Α€αυΒΑΤΙ83ΙΗΑ, Ο^ΕΤΕΒΙδΟυΕ ΟΜΝΙΒΙΓδ ΡΑΟΙΙ.Β ΑΝΤΕΡΟΝΕΝΟΑ, 81 ΡΕΒΡΕΝΟΑΝΤυΒ ΟΒΑΒΑΟΤΕΒΙΓΜ ΝΙΤΙΒΙΤΑ8 

ΟΗΑΒΤ^ ΟυΑΙ,ΙΤΑβ, 1ΝΤΕαΒΙΤΑ3 ΤΕΧΤυ3, ΡΕΒΡΕΟΤΙΟ Ο0ΒΒΕαΤ1ΟΝΙ8, ΟΡΕΒυΜ ΒΕΟυδΟΒυΗ ΤυΜ ΥΑΒΙΕΤΑ8, ΤυΜ 

ΝυΗΕΒυβ, ΡΟΒΜΑ ΥΟΙ^υΜΙΝυΜ ΡΕΒΟυΑΜ αΟΜΜΟΟΑ βΙΒίςυΚ ΙΝ ΤΟΤΟ ΡΑΤΒΟΙ.001^ ΟΕΟυΒδυ αΟΝδΤΑΝΤΕΒ 

8ΙΜΙΙ.Ι8, ΡΒΕΤΙΙ ΕΧΙΟυίΤΑδ, ΡΒ^^ΕΒΤΙΜαυΕ ΙδΤΑ ΟΟΙ.Ι.ΕΟΤΙΟ, υΝΑ, ΙΙΕΤΗΟΟΙΟΑ ΕΤ 0ΗΒ0Ν0Ι.0ΟΙ0Α 

ΘΕΧαΕΝΤΟΒυΜ ΡΒΑΟΜΕΝΤΟΒυΜ ΟΡυδΟυΐ,ΟΒυΜςυΕ ΗΑΟΤΕΝυδ ΙΙία ΙΙ.Ι.ΙΟ δΡΑΒδΟΒυΜ, ΡΒΙΜΟΗ ΑυΤΕΜ 

ΙΝ ΝΟδΤΒΑ ΒΙΒΙ.ΙΟΤΗΕαΑ, ΕΧ ΟΡΕΒΙΒυδ ΕΤ Μδδ. ΑΟ 0ΗΝΕ8 ^ΕΤΑΤΕδ, 1.0008, Ι.ΙΝ0υΑ3 ΡΟΒΜΑδαυΕ 

ΡΕΒΤΙΝΕΝΤΙΟυδ ΟΟΑΟυΝΑΤΟΒυΜ. 

8ΕΚΙΕδ αΚτΕΟΑ 

ΙΝ ΟϋΑ ΡΚΟΟΕΙΙΝΤ ΡΑΤΙΙΕ8, ΟΟϋΤΟΚΕδ δΟβΙΡΤΟβΕδΟϋΕ ΕϋΟΙ,ΕδΙ.Ε ΟΚ/ΕΟ-Έ 

Α δ. ΒΑΚΝΑΒΑ ΑΟ ΒΕδδΑΚΙΟΝΕΜ 

ΑΟαυΚΑΝΤΕ Τ.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, 

ΒΙΜΙοΙΙιβϋΐΐθ €Λ^τΙ αηΙνβΓβιβ 

81 ΥΕ 

ουκβυυν οοΜΡίΕτοηυιι ιν βίΝουι^οβ 8οιεντι£ Εεει.ΕδΐΑ8τΐ€^ε ΕΑΜΟδ εβιτοεβ. *—* ΡΑΤΗ0^06I^Ε ^Η^^^Έ τοΜϋΒ αχχιι. ΟΕΟΚαΐυδ ΟΕΟΚΕΝϋδ, ΙΟΑΝΝΕδ δΟΥΙΙΤΖΕδ, ΜΙΟΗΑΕΙ. ΡδΕΙ.Ι.ϋδ. ΡΑΚΙδΠδ, 

ΑΡυΟ ΟΑΚΝΙΕΗ ΡΒΑΤΚΕ3, ΕϋΙΤ0ΒΕ3 ΕΤ ί.-Ρ. ΜΙΟΝΕ 8υααΕ380Ι\Ε8, 

ΙΝ νίΛ 010ΤΑ: ΑΥΕΝϋΕ Ου ίίΑΙΝΕ, 189, 01.1;» ΟΙΑϋ&Β&Ε Ου Μ ΛΙΝΕ, 137. 1889 

ι 

ι 

ι τ-- ρ 


>ι^ Α ^^ 


ΤΚΑΒΙΤΙΟ €ΑΤΗΟΠ€Α 8Μ€ΌΙΌΜ XI. ΑΝΝϋΒ 1058. Γ.ΕΏΡΓΙΟΥ 

ΤΟΪ ΚΕΔΡΗΝΟΓ 

ΣΥΝΟΨΙΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ. 

βΕΟΚΟΙΙ ΟΕϋΚΕΝΙ 

ΟΟΜΡΕΝΒΙϋΜ ΗΙδΤΟΚΙΑΚϋΜ, 

ευι 8υΒΐιαυΝτυΗ 
ΕΧϋΕϋΡΤΑ ΕΧ ΒΚΕΥΙΑΗΙΟ ^0ΑΝΝI8 8€ΥΙΙΤΖ^Ε, ΟΌηΟΡΑΙΑΊΜ. 

Α€€ΒθυΝΤ 

ηιοΗΑευβ Ρ8ει.ι.ι 

ΟΡΕΚΑ αυΛ: κερεηικι ροτυεκυΝτ ομνια 

Νυϋϋ ΡΒΠΐϋΜ 1Ν υ«υΜ οοιιεοτα 

ΑΟαυΚΑΝΤΕ ΕΤ ΟΕΝϋΟ ΚΕΟΟΟΝΟδΟΕΝΤΕ 1.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, 
Β1ΒΙιΙΟΤαΕ€^Β €ΙΧΛΜ υΜΙΥΕΒβΑ, 

δίνβ 

(η;Κ8υύΐ1 ^ΟΜΡI^ΕΤΟΗυΜ ΙΝ 8ΙΝ0υΐΌ8 βΟΙΕΝΤΙ^ΰ Ε00Ι.Ε8ΙΑ8ΤΙ0^ε ΒΑΜ08 ΕΟΙΤΟΗΕ. ΤΟΜυδ ΡΟδΤΕΚΙΟΚ ΡΑΚΙδΠδ 

ΑΡυΟ ΟΑΚΝ1ΕΚ ΡΒΑΤΗΕ8, ΕϋΙΤ0ΒΕ8 ΕΤ ί.-Ρ. ΜΙΟΝΕ 8υα0Ε880ΒΕ8, 
ΙΝ νΐΑ ΟΚΤΑ : ΛνΕΝϋΕ Βϋ ΜΑΙΝΕ, 189, ΟΙΙΜ €ΗΑϋ88£Ε ΟΙΙ ΜΑΙΝΕ, 127. 

1889 ΤίΙλΌΙΤίΟ ΟΑΤΗΟΙΙΟΑ. 

8Μ€υΐυΜ XI. ΑΝΝϋΒ 1038, 

9 

ΕΙΕΝΟΗϋδ 

ΑυοτοηυΜ ετ οΡΕπυΜ ουι ιν ηοο τόμο οχχιι οοΝτίΝΕΝτυΒ ΟΕΟΙΙΟΙϋδ ΟΕΟΚΕΧυδ. 
Ηίδίοπ&Γυιη οοΓηρβαιΙίυιη. (ΟοηΙίαυαΙίο.) 9 

;0ΛΝΝΕ8 δΟΥΟΤΖΕδ. 
ΒΓονίαπυη ΙιίϋΐΟΓίοϋπη. 367 

ΜίαιίΑΕί. ?δΕυ.ϋ8. 

ϋβ Ρ&βΙΙΪΒ βΐ 60Γ αίίΐ $€νίρίί$ Ιΰοηη ΛΙΙαίϋ 

ΏιαΙτ'ώα. 478 

ΟΡΕΚϋΜ ΡΑΠ» ΡηΓαΑ. — ΟΡΚηΑ ΤΙΙΕΟΙ,ΟαίϋΑ. 

ΕχροδίΙίο ίη ϋαηΐίουηι οαηΙϊοοΓϋίη. 538 

Όο οπΊπίΓαπΛ ύοοίηηα οαρίΐα ο ιιΐϋΐη (|ϋίη- 
ί^αβ^ϊηία δϋρίθπι. 687 

Οιικ?δΙίοηυηι ηα1υι•α1ίϋηι δοΐϋΐίοηοβ. 783 

νΐίΓδΐΐ3 ροΙίΐΊοί (Ιο άο^^αιαίο πά Μίοΐι. Οιιοαηι 
ίαιρ., οχ Μοϋπηαιιηΐ ΤΙκ'δαυίΌ ΙϋΓΐδ, Β(1- 
(Ηΐα ΐηΙΟΓρί'οΙαίίοηο ηοδίΓα. 811 

ϋΐαίορίδ γΙο (ΙφΓποηιπη οηβΓ^^ία Ηοα οροΓΛ- 
Ιϊοιίο, ο:>!ΐΐΐΜ ι'.ίαπρί-.'ΐη οΐ Ευοίιίΐαδ, βχ ογΙΙ- 
Ιΐοιιο ΟααΙπΓιηί Ρίΐΐ'ϊ^. Ιϋΐ.'), οοΐΐαΐα ουηι 
βα (ίΐΐίΐαι Βοΐδ5οηα»1ίυδ ΝοπιηΙ)β镧.Β (ΙβάιΙ 
αηηο 1838. 849 

Οαδβηατη δπηΐ θΓ.τοοι•αηι ορΐηίοηοδ άβ ά«?- 
ιηοηίί)ΐΐδ,Οϊ.τοβ αρικί Βοΐδδ()ΐια(1ΐυιη, οαπι 
ϊηΙβΓρΓΟίαΐίοηο ηοδΐΐ'8. 87δ 

Οο Ιαρίίΐαηι νίι•1ιι1ί1)ΐΐ5 βχ οϋίΐ ^!1^. Μαιίδδ&οϊ 
Ι,ιι^ααιι. Βαΐαν. 1745. 883 

Ερι>Γ8ΐηηΐίΐ ίη δ. Οτο^^οπαΐΏ Ν&ζίΛηζοηυΓη 

{ιηβηιοΓαΙηΓ ΙαηΙαιη). 899 

βΙιηΓαοΐοΓΟδ δδ. Οιο^οπί ΤΙιβοΙο^ί, Βη^Πϋ 
Μα^^ώϊ, ^0ίιI1α^δ ΟΙιΐ'νίΟδΙοΓηί οΐ ΟΓβ£;οΓϋ 
Νν^δόπί, Οΐ'δοοο αρ. δΰίδδοηαιΙίυΓη. 901 

ΥοΓδίΐδ ία δίΐηοΐΟΛ ΐΓϋ3 ΙιίοΓαΓοΙιαδ ίηίοτ Ορβ- 
Γα ΤΙίΟΟιΙοΓί ΡΐΌΐίΓοηιί. 907 

ΕηοοίΏίυΐΉ οΐ ΟΓΠοίυΓη δνιποοηίδ ΜυΙαρΙΐΓ&δΙβε 
{ΡαίτοΙοοί(Β ίοϊη. 6'λ7Γ). 909 

Μοηοϋία ίη οο11ί.ρ.3!θποηι Ιοηιρίί δ. βορίιΐδβ, 
Θ χ Ι,οοηο ΑΙΙιιΐίο ίη ηοΐ. ε(1 (ίοοΓ^ίαιη 
ΑοΓοροΙίΙαηι. 911 

Αά φΐοΓτΐίΙαπι ηιοηβοΗιπτι ιΙ(' ιηοπίδ (ΙοΙοπηιί- 
ηαΐίοηο, Ογοϊοο αραιΐ Βοί^δϋΐιαιίίυηι. 91δ 

ΟΡΕΚυΜ ΡΑΒ3 8Β€υΝΠ\. — Ι,ΕΟΑυΑ ΕΤ 
ΟΑΝΟΜϋΛ. 

01)1αΙίο Νοπιοοηηοηίδ αά Μίοΐιαβίοπι Οαοίΐηι 
ίπιρ. θχ Μοβπηι&ηηί Τΐιοδααρο ^ιι^^δ, οαπι 
ίηΙοΓρΓοΙαίίοηο ποδίΓα. 919 Οοπιροπίίίυπι Ιο^^πι νβΓδ11)υ8 ροΐίΐίοίδ, αά 
Μΐοΐι. Βιιοαιη ίηιρ., οχ οοίίοπι ί£ίοΙβπι. 925 

Α(1 (ϋδάρυ1ο$ άο αοΐίοηαιη ηοηιΐηϋ)ϋδ, Ογ3Β0θ 
αρα(1 Βοίδδοηαϋίαηι. 1007 

Όθ ΓβοοηΙίοΓαπι Ιβ^απι οΐ Ιο^αΐίαιη άβίιηίΐίο- 
ηυπα Ι.α1ίηίδ ηοπιίηί1)αδ, οχ ύοιϊοπι. 1023 ΟΡΕΗυΜ ΡΑΗ8 ΤΕΒΤΙΑ. ΡΙΙΙΙ.ΟδΟΡΗΙ€Α. . Βο ΗϊΜπια οοΙίώΓΟδ ορίηίοηοδ, οχ οάίΐίοηβ 
ίοαηηίδ Ταιίηί ροδΙ Οπ^οπίδ Ρΐιίΐοοαίίαιη. 

Ιη ΡδΥϋΙιο-οηίατη ΡΙαΙοηίΰαηι, βχ οάίί. ΟαΓ. 
ΙιίηοΙοΓ. 

Εχροδίΐΐο ίη ΟΓίΐουΙα ηιασίοίΐ ηα{Ε & ΖοΓοαδίΓθ 
ρΓΟΓίίοΓο, ίη ΟιαοαΙίδ δίΙ)ν11ίηίδ Οαΐδβί. 

ΕχροδίΙίο ίη ΟΓαοιιΙα Οΐιαίϋαίοα, βχ βοάβιη 
ί1)ίι1οπι. 

διιπιπίίΐΓία οΐ 1)Γβνίδ ΌοβτηαΙυπι Οΐιβίάαίοοηιπι 
οχροδίΐίο, βχ βοιίβπι. 

Ιη ΜοΓοαπί Τπδπιβο^ίδΙί ΡίιηαηάΓαπι, αρ. 

ΒοίδδοηιΐίΙίϋηι. ΟΡΕΙίυΜ ΡΑΠ8 ΟυΑΚΤΑ. — ΗΙδΤΟΗΐεΑ. 

Όο Ιοοίδ ο( ηοηιίηίϋαδ ΑΚίοίδ, βχ Βοίδδοηα- 
ώο. 

Ερί^ΓατΏΠία ίη ίΒΡβηπι βςιιαπι ίη Ηίρροίίποπιο 
(ΐιιί ροίΐβπι αΙΙο11β1)αΙ, βχ Βαηάυπ Ιπιρβηο 
Οποηίαΐί. 

ΕρίδίοΙδΒ, οχ Ρΐ'ίίΐ. Ταίοΐ άα ΤΙιοδδαΙοηίοα 
β3αδ(ΐυ6 α^ΓΟ, οΐ αραοί Βοίδδοηαάίυηα, οαΐΌ 
ίηίοΐ'ρΐ'βίαΐίοηο ηοδίΓα. 

Ρΐ'α^πιβηΙαπι βχ οΐ'αΐίοηβ ηά ΟοηδΙαηΙίηαπι 
Μοηοπιαοΐιυηι ίπιρ., βχ 1.6θηβ ΑΙΙαΙίο Οβ 
Ιβπιρίίδ θΓ9Β0θΓαηι ΓβοβηΐίθΓί1)αδ. 

Ρι*α|^πιβηΙα αϋα. 

ΑΡΡΕΝΟΙΧ ΑΟ ΟΡΕΗΑ ΜΙΟΗ. Ρ9ΕΙ.Ι.Ι. 

Αηοηγπιί Ββ αη1ίιΐαί1α1ί1)αδ 0. Ρ. βχ ΒαπάϋΓί 
ΙπιροΓίο ΟπβηΙαΙί. 

ΤβδΙαηιβηΙαπι δαίοηιοηίδ, ου]ϋδ δδερβ πιβπιίηίΐ 
ΡδοΙΙϋδ ίη 1ί1)Γ0 Ββ ορβΓαΙίοηί1)υδ ά«πιο- 
ηαηι, αάιΐίΐα ίοΙβίφΓβΙαίίοηβ ποδίΐ'α. 

ΓαδτοΗ ΟΙο$$αήητη, 8ίυβ ίηΐβτρνβίαΐίο οΒεαί- 

τοτηιη νβΓΐ}θηίΐη Οβάτβηί, 
Ιηάβχ ίη εβάτβηαηι, 
Ιηάβχ ίη ΜίοΗαβΙβτη Ρ8β11νιη βί ίη Αρρβηάί-' 

οβίη. 1029 
1077 
1115 
1123 
1149 
1153 1155 

1161 

1161 

1185 
1185 1187 1315 

1361 
1405 

1443 ΟΕΟΒΚΝΙ ΗΙδΤΟΚΙΑΚϋΜ ΟΟΝΤΙΝϋΑΤΙΟ. [Ρ. 609] Τούτον μ€ν τ^ν τρόπον, &ν «Γπομβν, ^ 
αποθ2ν<(ντο< Αλεξάνδρου κΐς Κωςταντΐνον τ6ν υΐ^ν 
Λέοντος, ββδομον της ήλιχ(ας άγοντα έτος, τ6 Βαζί- 
λιιον πβρικλήλυθ• κράτος, ύπό επιτρόπους τιλοΰντα 
τους 5νωθ<ν ήριθμημένοος. Λαβ(5μενος ούν της 
Ιξοαφ(ας Νικόλαος ό πατριάρχης ώς χα2 αύτ6ς επί- 
τροπος £^ν, συνάμα τοΤς ΰλλοις, έπηδαλίούχις τά του 
κο'.νοΰ. Των δι πραγμάτων οΰτως εχόντων, καΐ της 
Ρ27ΐλε(ας, ώς κΓπομβν, παρά των επιτρόπων 
Ι^ιηομένης, ΚωνστατΤνος ό του Δουχ6ς Ανδρόνι- 
κο» υ\^ς, δομέςτιχος των σχολών τυγχάνων καΐ 
δυναστιίαν περιβεβλημένος μεγίστη ν, γράμμασι 
τών έν τ^ βασιλίδι φίλων άλΧ συγγενών αύτοΰ πα- 
ρακινηθείς, γεγραφότων άχέφαλον εΤναι τήν βασι- 
λιίχν χαι χαχώς διεξάγεσΟαι χαι μιχρ^ν βσον χιν- 
^^ν(υ1ιν όλεΟρίφ χινδύνψ &ποπεσεϊν, αύτ^ν τε άνα- 
χχλουμένων ώς έχέφρονα χα^. άνδρεΤον χαΐ μόνον ^ 
δΰνάμενον επαξίως χυβερνησαι τήν περιβόητον τών 
'Ρωμαίων αρχήν, προσθεμένων δ' 6τι χαι ή σύγ- 
χλτ,τος αύτον ασπάζεται χαΐ 6 πολιτικές ^χλος, χαΐ 
επισπευδόντων ώς τάχος καταλαβεΤν, συνειδότος, &ς 
ρσι, χαΐ του πατριάρχου Νικολάου κ«1 τοις γρα- 
^Ισι συνευδοκοΰντος διά τ6 μήπω τάς διαθήκας 
Άχεξάνδρου άναγνωσθηναι μηδΙ γνωσθήναι αύτφ ώς 
επίτροπος γέγραπται χαΐ αύτ6ς του παιδός, Άρτα- 
βίτδου προς τούτο διακονήσαντος και παρά τοΰτο 
πρώτου τών Ιερέων (43} της Μεγάλης Εκκλησίας 
μετέπειτα γενομένου. Ποτυήρ δ* & Άρτάβασδος ήν 
Ανδρέου του ϊπ\ ζωγραγικζ '^^Χ^'^ί λάμψαντος. Ό 
Κωνσταντίνος δΐ καΐ προτερον ονειροπόλων τήν βα• 
7ίλ((αν και διά παντός α^ής έ(ριέμενος, και μηδέ- 
ποτε αλλοσέ ττη, άλλ' ^ προς τήν τοιαύτη ν 6'ρεξιν Ο 
τιτραμμένον Ιχων τόν νουν, δεξάμενος τά γράμ- 
μιτα "^^^Χ^ *** έπείσθη και ταχ^ τήν βασιλίδα 
χχτέλαβεν, Ιπομένους Ιχων τους των στρατευμά- 
'((τν έχχρίτους. Καΐ τών νυκτών άωρ2 διά πυλίδος 
είπλθών του πρωτοβεστιαρίου Μιχαήλ, πλησίον οΰ- 
Τί^ζ της ακροπόλεως, έν τφ οΓνφ του μαγίστρου 
Γρήγορα του Ίβηρίτζη (πενήερός δΐ ό Γρηγορας 
τοδ Κωνσταντίνου) παρεγένετο, έν ή διανυκτερεύουν 
μετι τών συν αύτψ διετέλει. Νικήτας δΐ άσηκρή- 
''ΐ τήν ελετσιν αίσθό μένος του Κωνσταντίνου τφ 
^5τε?•.κ(φ Κωνσταντίνψ τψ 'Βλαδικφ τυγχάνοντι 
μτηχψ θάττον εμήνυσε, και παρειληφώς αύτ&ν 1-97β Αηηυιη &§;βηΒ βίαϋβ ββρίίιηιιιη Οοηβίαη* 
ϋηυβ Ιιβοηίθ ΟΙΐαβ ίζηρβπαιη ίηϋΐ, βυ!) ϋβ ςυοβ γθ. 
οβηβυί 1υΙοη1)υ8 : βΐ ΝΙοοΙκυβ Εη&ζίιηθ ρ&ΐΓί&ΓθΙ]&, 
υΐροΐβ υηαβ ΙυΙΟΓυιη, οΐ&νυιη Γβίρυ1)1ίβ« ΙβουΗ. 
Ιηίΐίο Ηυ3η8 ίίηρβΗί, ΟοηβΙβηϋηυβΟυοθβ ΑηάΓοηίοβ 
βΐίυβ, (Ιοιηβθΐΐοαθ βοΙιοΙ&Γυιη, βΐ ΐΏ&χίιη& ρΓββάϋυ- 
ροΐ6ηΙί&, &ιηίοοΓυτη αο οο^ηαίοΓυπι ίη υΓΐ)β άβ^βηί 
ϋυπι ΙΗΐΘΓίρ αγΙ ίηνΑάβηηΙυτη ίιηρβηυιη ίηβϋς^&ίυΓ. 
8οηΙ)θΙ)&ηί θηίτη, ο&ρϋθ ο&γθγθ ίηαρβηυπι, βο ιώβΙθ 
£;6π, βί ίη βυΐΏΐηο νβΓβαη (Ιϊβοηιηίηθ : ΐρβυαιηυθ 
υ1 Ιιοπχίπθΐη οοΓ(1&Ιυιη &1ςη6 ΓοΓίβιη,βΙ βοΐυιη ηοΙ>ί1ί 
ΕοΐΌβηοΓυω ίτηρβηο βάιηίηΐθίΓ&ηάο αρίυτη, αοοβΓ- 
8Ρΐ)αηί &άάβΙ)&ηΙςυ6, ρΓθΙ)&Γί βαιη βθηβΐυί βΐ βίνϋί 
ιηυ11ϋυ(1ίηί :θ11}0Γΐ&1>&ηΙυΓ,υΙ ΠΓΐ)θΐη ςυ&ηρηηαυιη 
οοουρ&Γβί. ΡβΓοηΙ, οοηβοίυιη ΙιοΓυιη ςα« 8θπΙ)6- 
1>8ηΙυΓ &ρρΓθΐ3αίθΓβχηςυθ ίυίβββ ΝίοοΙαυιη ρ&Ιπ&Γ- 
οΐΐ&ιη (ςυίρρθ ηοηάυτα Ρβοϋβίο ΑΙβζ&η(]Γί (ββία- 
ΧΏθηίο, 8β ίηΙθΓ 1υ(0Γ63 αβοηρίυιη βεβο βΐίαιηηυιη 
ί^ηοΓ&ηίβπι) υβυηαςυβ Ιι&ο ίη Γβ ιηίηίβίθηο ΑγΙ&- 
1)&8θί, ηυί ραΐβΓ Γηϋ ΑηϋΓβ» ηο1}ίΗ8 ρίοίοιίβ, βΐ 
ίάβο %19 ρηζηυ8 Β&οβΗοίαπι Μας^ηί Τβηιρίί Γαβίυβ 
681:. ΑΙ €οη8ΐ&ηΙίηη8, ςυί 38ΐη &η1β ΙοαρβΗυιη 80ΐη• 
ηί&ΓθΙ 8αη)η]οςυ6 1ά Βΐυάίο «(ΓθοΙ&ΓβΙ, ηοςυβ &η1- 
Γηυηα &1) 6& ουτα υηςυ&οα αΐίο άοΟβοίβΓβΙ, ΙϋΙ^πβ 
βοοβρϋβ 8ί&1ίιη &88θπ1ί1^ 9ϊ Οροΐΐη οοηίβηάϋ, βϋρα- 
1ιΐ8 τηίΐίΐηπχ άβίβοϋβ; βίςυβ ίηΐθπαρββία ηοοίο ρβΓ 
ροΓί&ιη ΜίοΙι&βΙί ρΓο1ον68(ί&ηί ίη^ΓβΒ8α8,ςιιονίο1η& 
βΓ&Ι &Γθί, ίη (Ιοηιυπι οη&^βΐΗ 6Γβ(|^Γ« Ιϋβηίζ», 
8(ΐβ6Γί 9υΐ, 86 οοηΓβΓΐ, ΐΙ)ίςη6 ρβρηοοί&ΐ. Νίθ6ΐ&8 
ροΓΓΟ 860Γθ1&Γΐα8 ΟϋβΦ &(]ν6η1υ οο^ΐίο, ρ&ΐηβίο 
ΟοηβΙ&αΙίαο Εΐαάίοο ιηοηαοΐιο 8ΐ&ΙίΕη ίηάίο&Ι, βηηι- 
ςαβ 80 ΙΐΑΟ ίρββ ηοοίβ 8ά Ουο&πι νβηϋ. Ηί ρηυβ- 
ςυ&ιη ιίίθβ ίΙΙυβββοβΓθΙ,βυαι ίαοί1)υ8 βΐ Π)&^η& 1υΓΐ)& 
ροΗ&ιη ΰίΓοί υοουριιηί, β1 €οη8ΐ&ηϋηηπι ίπιρβηι- 
ϊοΓβηι Γ&η8Η8 8ββ1&ιη&ϋοηίΙ)η8 8&1υΙ&η1.0απΐ &οΐ6ΐα 
ςυί ίηίυθ θΓ&ηί, ροΓί&οι ηοη ι*68βΓ&Γ6ηΙ ΓοΓϋΙθρςαβ 
Γβ8ί8ΐ6Γβη(, Οοηβί&ηίίηί ρΓθ1θ8ΐΓ&ίθΓ, αηό&ζ Ιιοιηο, 
άυα) ίηοοη8ί<3θΓαΙίυ& ροΗ&πι βρβΠΓβ ιηοΙϋυΓ, ρ6Γ 
οοο3α)ί88υΓαιη ίοηυηα Ι&ηοβα&ςαοά&ηι ίοΐυβοοοαχη- 
1)ϋ. ΟοηβΙαοΙίηυβ ίηάβ ρηΐ8υ8, Ι&ιηβη ίιηρ6πί ουρί. 
άίΐ&ίβ 6ΐ)ηα8, ηβςηβ βαη» Γαϋοηί8 6θοιρο8, ίηάβ λά 
ΟίΓουπιρθΓ^ϋ, ηΙ1ιϋ&86η1βη1ίβ£ϋπιοΙυβπΐ8ΐο οαιίηο 
ίηΙβΓίβοϋ ρΓθ1θ8ΐΓ&Ιοη8. Ιηάβ 9βΟ ίαυ8ΐΐ9 8661&ΙΏ&- 
ϋοη11)υ8 ρΓ086ςιιβηΙί1)υ8 Οΐι&ΐοοη οεοηρ&Ι; ρβΓςυβ ΧΥΙ^ΑΝϋΚΙ ΕΤ αΟΑΗΙ ΝΟΤ>Ε. (43) Ηρωτοΐερεύς, ςηί βΐ πρωτοπαπάς, 8ΐνβ τών 
ιερέων 6 πρώτος &ΓθΙ)ΙρΓ€8ΐ)γΙβΓ 68ΐ, βΐ ίη Μ&2ηα 
&:€ΐ68ί& «ά 8&η6ΐααι &11βη8 1η1)υη&1 (ηοη ϋα ιιοί- 

Ρατβοι.. Οβ• ΟΧΧΠ. ςυθ] 86ουη(ΐ88 & ρ&ίπ&ΓοΙια οΙ)1ίη6ΐ. βο<3ίη*ΐ8. Ευ• 

0ΐ)θΙθ^ΐυΠ3. ΟΟΑΗ. II 6Ε0ΗβΙΙ 0Β0ΒΕΝ1 151 β&ιη {ηςρτββίηβ ηβςιΐθ αθ θΧοηΜΙοΓΠΐη βί&ΐίοηθαι, Α ^^^^ ^^ αυτήν νύκτα ηεγοιτήχανι ιτρός τ6ν Αουχα. ρΓοΑοίββϋυΓ. Ιηΐβππι ^01^η^βΒ ΕΙαάαΒ ΐΏ&^ί8ΐ6Γ, 
υηυβ οαΓ&ίοΓυχη, άβίβοϋθ ςυ&ηΐυιη οοοαβίο ραϋ6ΐ)&- 
ίοΓ Γ6ΐΏί^ί1)υ8 &6 8θά&1ϋ&ϋ])υ8, ϋβςαβ υ1 αππα οαί- 
ςαβ £θΓβ οϋθΓθΙ)α1 ίηβίΓυοϋΒ, 1ΐ08 Ουο» οοουΓΓβΓβ 
,]αΙ)θ1. Ιί ουιη Ουοοβ ιηΠϋίΙαυθ ιη&ηυη οοηββΓυβΓυηί, 
βΐ ιη&^η& υΐΓΪηςυβ οοβάββ Γ&οΙα 6β1. ΟοευΙ)αϋ βϋαιη 
Ογθ^ογ&θ Οαοβ β1ίυ8, βΐ Μίο1ι&6ΐυ3 οο^ηαίυβ θ]υ8, 
βί ΟυΓίίοίιΐθ ΑπηβηΙυβ. Ουο οαβα ηοη ΙθνίΙβΓ ρβΓ- 
ΙυΓί^αΙυβ Οαο&8, βυοβ υϋ οοηβηη&ΓθΙ, οοηοϋαίο 
βςυο αά ρήιηοΒ οοηίβηάϋ : 8Θ(1 βςυο ία 1&1)υ1ί8 1α- 
ρίάθίι, ςαίΙ)υ8 ίΐΐθ Ιοουβ βΓ&Ι οοηβίΓ&Ιαβ, οοΠ&ρβο 
οχου88αΐΏ ςυίά&πι ίη 1βΓΓ& ^'αοβηΐβιη β( β Βΐιίβ, ςυί 
Γα^& οαιηθ8 άίΒβίρ&ϋ θγ&οΙ, άβΒβΓίυιη οθΓηβηβ, οα- 
ρυΐ βί ^Ι&άίο &ηιρυ1&1, ίάςυβ οβίβπ οιΐΓβα αά ίιηρβ• Βουλήν δ^ ποιησάμκνοι, μήπω τ^ς ημέρας χατα- 
λχμπούνης, μετά λαμπάδων χαι λαοΰ πολλού χαι 
^χλου τήν του Ιπποδρ($μου πύλην χαταλαμΰάνοντις 
Κωνσταντΐνον άνευφήμουν αυτοκράτορα. Τών δΐ 
ένδον ευσθενώς άντεχομένων %α\ μή άνοιγνύντων 
τά> πύλας, ό τοΰ Κωνσταντίνου πρωτοστράτωρ, 
έπ' άνδρί^ί Ρ-^Ύ^ (ρρονων χαι βιαι6τερον "ί] μάλλον 
εΙπεΐν άταχτ^τερον τ^ ανοίξει έπιχειρών τών ιιο« 
)ών, λογχεύεται παρά τίνος τών ε*'σω διά τής άρ- 
μογης τών θυρών. Και θνήσχει μ^ν ούτος εύθυς, 6 
Κωναταντΐνος δ^ άποχρουσΟεις έχεΤθεν χαι τφ της 
βασιλείας ερωτι οΤα τι ν ι μεθτ^ χάτοχος ών χαι μή 
χαθεστώτας έχων τους λογισμούς, αίρας Ιχεΐθεν εΙς 
τλ Ιπποδρ<$μιον παραγίνεται (44) ς κακόν οίωνόν τήν Γ&ΙΟΓβιη ΟοηβΙ&ηϋηυιη &£ΕέΓί. Ηυηο Οαβ» ΓαίαΓυιη _ τοΰ πρωτοστράτορος Ιχων σφαγήν, δ'μω 

.. _*ί _ΐί__ ;_Α-11 ^^-^Α Α...Α^.^. -ΚΤ:..^1»... 1$ ^-» 1 _Λ.. Α Ζ ΓηϋΙΛΊ »Β». δΐ των βχϋαιη βϋαιη &1ί&8 ϊηΙβΙΙβχβΓ&ηΙ ίαΙΟΓββ. Νίοοίαυβ 
θηίΐΏ «{Όΐά&πι ραΙ)Ηο&ηυΒ νβοΙί^αΙίΒ ΟΙι&ΙάίβηβίΒ,βυπι 
νβαΐίς&ΐ ιΐ06θρ1αιη άβοοχϊΒΒθί ηβςαθ 1ι&1)βΓ6ί; υηάο 
ρα1)1ίοο Β&ϋβΓ&οβΓθΙ φγβΗο, ίη $γΓί&αχ ρΓοίυ^βΓ&Ι, 
ο1 ηοΒ(Γ& β]υΓ&1& Γθ11β;ίοηβ αβίΓοΙο^β ΒβάβάβΓαΙ. Ιβ 
ία ηι^ΓΟ ϋαίβο 1ί11βΓ&8 &ά Τ1ιοπ)&πι 1ο^οίΙΐθΙ&πι βογι- 
ρΐ&β αιίββΓ&Ι, ςαα Ιίαίβο &ςυ& 9β1 βίαίο &ρρ&Γυβ• 
Γπαίι Ιιαηο οοηΙίαβαίΟΒ Βθηίβαϋ&ιη : ε ΝοΗίβ νοϋίβ 
τηοΙαβΡβ α γηΓα &νθ Ουο& : βΐηΐΐβ βηίπι γοβ ηοναβ 
τηοΙίβΙηΓ, β^ βί&ϋπι ρβηΑ>ϋ. ■ δεδογμένων οδχ άφιστάμενος. [Ρ 610] Έκε^θ^ν οι^ν 
εύφημου μένος κατέλαβε τήν λεγομένην Χαλκήν, καΐ 
δι' αυτής είσελθών Ιφθασεν &χρι τών έζκουβίτων. 
Ό δ^ μάγιστρος Ιωάννης 6 Έλαδ&ς, εις υπάρχων 
τών έπιτρ(5πων, Ικλογήν ώς 6 καιρός έδίδου τών 
ελατών (45) καΐ τών Ιταιρειών ποιησάμενος, και 
καΟοπλίσας βπως ποτΙ Κκαστος &'ρματος (46) ηύ- 
π6ρει, απέστειλε κατά του Δούκα * οΓτινες φθάσαν• 
τες τους περί αυτόν σν μπλέκονται, και γίνεται 
φ6νος πολύς εκατέρωθεν. Έπεσε δΐ καΐ Γρηγοράς ό του Δουκός υΙός, καΐ Μιχαήλ ό ανεψιός αύτου, καΐ Κουρτίκιος 6 *Αρμένιος. Ταΰτα ταραχής ού μικρας 
τόν Κωνσταντΐνον έμπίμπλησι. Σπεύδων ουν έπι^^^ώσαι τό Ιαυτοΰ μέρος, τόν Ιππον έλάσας ήπείγετο 
συμμΐξαι τοΤς Ιμπροσθεν. Ό δ' Ίππος ταΐς Ικεΐσε όπεστρωμέναις κατολισθήαας πλαξίν εΙς γην τ4ν 
έπιβάτην χατέβπλε, καΐ τις αυτόν κατά γης έ|^^ιμμένον και μεμονωμένον καταλαβών (οΐ γάρ $λλοι 
διεσχεδάσθηβαν ίπαντες) ξίφει τήν τούτου άπέτεμε κεφαλήν καΐ δρομαίως τψ βασιλεί άπήνεγκ• Κων- 
σταντίνφ. Τό δέ τοιαύτην αυτόν καταλήψεσθαι τύχην προεσνωσμένον ήν τοις έπιτρύποις καΐ έξ 
Ιτέρας αΙτίας. Νιχ<$λαύς τις δημοσιώνης τών έν Χαλδί^ ('ι7) εισπράξεων, τάς αυντελείας κατασπα- 
θήσας χαΐ μή Ιχων 2(θ•ν άποδφ τό δημύσιον (Ιφλημα, φυγάσ εΙς Συρίαν φχετο, έξομοσάμενος τήν καθ* 
ή μας ευσεβή θρησκείαν, καΐ αστρολογίας άντεποιεΐτο. Ούτος έν όθόν^ μελαίνγ^ γράμματα γράψας 
άπεστάλκει τφ λογοθέτΐ[) θωμ^, καΐ της όθύνης (ϊυφθείσης δι' ΰδατος φανερά τά γράμματα γέγονεν. 
Ήν δΐ & νους τών γεγραμμένων τοιούτος * « Μή φοβηθήτε άπό του πυ^(§ου πετεινού τοΰ Δουκ6ς ' νεω- 
τερισθήαεται γάρ άφρ6νως, καΐ ευθέως όλοθρκυθήσεται. » 
Οοηαΐα Ουο» ^υηο βχίίαπι ηαοΐο, 8(&1ίπι Ογο- Ο 
^ΟΓ&Β ιη&£^8ΐβΓ, ΟαοΦ βοοβΓ, θί ουηι βο ραΐΓίοίυΒ Ιιβο 01ι»Γθ8ρ1ΐ8ΐοΙ& &<1 8ορ1ιίβ ίβηιρίαοι ρΓοίυ^β- 
Γυηΐ. θα! & (υΐοη^υβ ίηάβ &1>Γ6ρϋ,Γα8ί βί πιοη&οΐιί 
ίη βΐηάίί πιοηΕΒίβηυπι οοηοΐυβί βυηΙ.ΟοηΒίαηϋηυηι 
ΒΙ&άίβηπι ρ&ΐηοίαηι ϋάβιη ηβηνίΒ 1)ονί1Η8 ρΓοϋχβ 
οΐΒΒυΐΏ θΐ ίη ίηαπιρίιο ρβΓ πιβάίαπι υΓΐ>βπι άυοίυπι 
ηιοη&ΒίβΓίο Ο&ίπι&ϋοο ίηοΙαββΓβ. Ι<θοαβαι ραίηοίαηι 
βλί&ο&ΐίίζ&πι β( ΑΙ)θ8θ&1οηιυπι ραίποίυπι Αγο(Γ8θ 
βΐίηπι βχοβθΟΑίοΒ ΓθΙθ^&ΓαηΙ.ΟοηΒίαηίίηυηι Ευίαπιρϋ 
ΟΗοιη, θί 01101 θο Εΐίοβ, Ρϋϋοϋιβυβ υΓΐ)ί8 ρΓβΒΓβοΙυβ 
ίη ΟΙγοι Γυη(1α οβρίΐβ (Γηηο&νίΙ. Νΐοβίαβ ΒβορθΙ&ηυΒ Τοιούτον δΐ τέλος λαβούσης τής άποαττάσεως, 
παραυνίκα μίν 6 μάγιστρος Γγήγορας και πενθερός 
του Δουκός μετά Λέοντος πατρικίου τοΰ Χοιροσφά- 
κτου τφ θείφ τε μένει της τοΰ βεοΰ Σοφίας προσ- 
έδραμον * οΟς εκείθεν άποσπάσαντες οΐ επίτροποι 
άπέκειραν μοναχούς έν τ^ των Στουδίου μον^. Κων• 
σταντϊνον δΐ τόν πατρίκιον τόν Έλαδικόν βουνεύροις 
τύψαντες αφειδώς διά μέσης της πόλεως έθριάμ- 
βευσαν και έν τ^ μον^ τών Δαλμάτου απέκλεισαν. 
Λέοντα δι πατρίκιον τόν Κατακαλίτζην και Άβεσσα- 
λώμ πατρίκιον τόν τοΰ Άροτρα έκτυφλώσαντες έν 
έζορί(|( παρέπεμψαν. Κωσταντΐνον δΐ τόν τοΰ Εύ- ΧΥΙ.ΑΝΟΗΙ ΕΤ ΟΟΑΙΙΙ ΝΟΤΛΙ. (44) Αίςαί θγ&Ι οίροο θχοΙηΒυΒ, ηΐΒΐ αΐία ίοΓί&ΒβΪΒ 
ροΓί& ίηΐΓ&ήΙ, &α1 άβ &1ίο, ςυοά αγΜΙγογ, οΙγοο Ιο- 
ςυαΙυΓ. Χυι.. 

(45) Πλωΐαους 1ι&1)6ΐ Ζοη&Γ&8, (]υοά ίάβηι 68ΐ, 
ΒοοίοΒ η&ναΙθΒ. Χυι.. -- Ηβπιϊ^θθ ηοη ρ1βΙ>6ίθ8 αυΐ 
Ιυπιηϋη&Γίο Ιοοίοβ ίαΐβΐΐί^ί ηοα ορίηοΓ : υί βηίπι 
Ιταιρεΐαι,ά6ςυίΙ>υ8 \θ({\ια\ΐΓ^€οη[3ίάβΓαίθΓηιη βΓ&ηΙ 
Ηΐβοξχ Ιν,ηηχ^ ί1& οΙ Γθπιΐ^ασι άΓοαιοηβπι ίηιρβΓ&• 
ΙοΓίβ α^θΓθ οοηβυβΙΟΓυχη ; άο ςυίΙ)υ8 ΟοηβΙαηΙ. ίη Αάηιίη, Ιτηρ. ο. 51. ΑυοΙΟΓ ιηΓηι ρ. 615 : ΕΙ ίχει 
άνδρας έύειοεΐς, χλ\ γενναίους καΐ τήν βασιλιχήν 
έρέττειν επιτηδείους τριήρη. ΟοΑΒ. 

(46) "Αρματος ΒΓΠίΛ νβΓίί : ηβςυβ βηίπι οαΓπ'ΙϊυΒ 
υβι βυηΐ; βί Ιιααο νοοβηι, ςυο πιοάο πιυΐΐαβ, 6γ«- 
οαιη Γβοϋ, αϊ ΒηρΓα ςηοςυβ αιοηηί. Χυι«. 

(47) Υοχ οΙ)8θυΓ& βΐ, υ1 ρυΐο, Γαΐββ. Χυι.. — Αγ- 
ίηβοΐβ ροΓίίο 68^ Χαλδία νθΓβυβ δγπβιη. ΰολκ. 13 ΗΙδΤΟβΙΑΒυΜ ΟΟΗΡΒΝΟΙΟΗ. 14 λααπίου χ«ι Ιτιρους σύν α^φ Φιλ($θεος 6 Ιπαρ- \ β1 Οοηβί&ηϋηυβ Αίποο8 άία αο ζηοΚϋΐη ςτιοβϋί χο; (48) Ιν τξ Ιτητιχ^ σψενδ^νϊΐ άπέτ•[Αβ. Νικήτας 
δΐ 6 άσηχρητις καΐ Κωνσταντίνος δ Λιψ , καίπβρ 
(Γ/αζητη6έντ«ς πολλέ, ούχ βύρέβησαν. Τον δΐ πα- 
τρίχιον Α?γ(δην τί»ν έ•π' άν^ρ(^ πβριβόητον, κα( τινας 
α;ν βύτψ στρατηγούς ουκ άσημους , άπδ της έν 
ΧρτοτίόΧιι δαμάλεως (49) καΙ μ^χρ' "Ρο^ τ($που του 
αγομένου Λκυκακτ(ου άνεσκολ^πισαν. Πολλοί δΐ καΐ 
ίλλοι άπωλώλβισαν των συγκλητικών παρά των λε- 
γομένων Ιπιτρ^πων ανηλεώς τε και άναιτ(ως, 
[Ρ. 611] ει μή τίνες πα^^ησιασάμενοι των δικα- 
στών της αδίκου ορμής άνεχαίτισαν, φάμενοι, ώς 
πΐιδος δντος του βασιλέως και μή νοουντος τ» πε- 
«ριγμένα ιτώς άνευ της αύτοΰ κελεύσεως τολμάτε τά 
τοίΐϋτα διαπράττεσΟαι ; 01 δ^ επίτροποι και τήν του ΐηγθοίί ηοη 8υηΙ. Ρ&ΐΗοίπιη >ε^ίά&ιη, ηοΐ3ί1ϋΑίβ9 
ίοΓϋίικΙίηίβ νίΓαοα, βΐ αΐίοβ ουω βο (1υο68 Ιιαοά ο1>- 
βευΓΟδ, α Οαιη&Ιΐ (5υου1&αι νοχ ηοΐ&ΐ) ΟΙ^ι^βοροΗ- 
1αη& υβςυβ &<1 Ιοοαιη ουί Ιιβαο&οΙίο (ςυοά &11)αιη ΗΙ- 
Ιυβ άίθ6Γ68] ηοιηβη ββΐ, ρ&Η8 βυίβχθΓαηΙ. Οαίη β1 
&Ηθ8 ΐΏΌϋοθ δβηαΙΟΓϋ ΟΓόίηίβ ν!Γ08 ΙηΙθΓθ8 ίδΐί ίηηο- 
ευο8 οΓυάθϋΙβΓ βΓαηΙ ίηΙθΓβιυρΙυπ, ηί8ΐ ςπίά&ιη βχ 
3αο1ίοΐΙ)υ3 Ιί56Γ(&(β άίοβηάι βυοαρίβ Θ08 8ΐ> ίη]υ8ΐο 
οοηαίιι ΓθΙπΒχίθθβηΙ, ςαβθΓβηΙββ (|υοιηο(1ο ^η^υ88α 
ίιηρ6Γ&Ιοη3, 999 ςιιί ρυβΓ αάΐιυο ςυίά ^βΓβΓβΙπΓ 
ηοη ίαΙβΙϋ^βΓΘΐ, Ι8η(& αυάθΓβηΙ ΓαεβΓθ. Ιί ΙηΙΟΓββ 
υχοΓοιη ηυοςυβ Ουοο Γ&βθΓϋπΙ βΐ άοιηυιη Βυαιη, 
ςαΑΐη ίη Ρ&ρΐιΐ&^οηίβ 1ι&1)6ΐ)&1, (ϋιηί8θηιη1, ΩΗυιη- 
ςυο 6]υ8 δίβρίι&ηυιη 0&8ΐΓ8ν6Γυη(. Δοΰχα άποκείραντες γυναίκα εις τδν έν τ^ Πασλαγονί^^ οίκον αυτής έςαπέστβιλαν. Έξέτεμον δΐ και Στέγανον 
τότι ταύτης υ16ν. 
Άλλα τούτων κατά τήν π(5λιν πραττομένων , Συ- β Όαιη ΙιβίΟ ίη υΓΐ)θ ^θΓυηίΌΓ, ίηίθηιη δίιηβο ΒαΙ- |ΐίών 6 Βουλγαρίας ίρχων μετά βαρείας δυνάμεως 
ΐίτβολήν κατά 'Ρωμβίων έποιήσατο, καΐ τήν βασι- 
λ(θ2 (ρθάσας χάρακα πεφιέβαλεν άπ6 τε Βλαγερνών 
ϊΛΐ μέχρι της λεγομένης Χρυσής πάρτης, καΐ με- 
τίΐΛρος ήν ταις έλπίσι ^ς^δίως ταύτην έλεϊν Κατα- 
μ^ωΊ δι τήν όχυρίτητα τών τειχών και τυ πλήθος 
:ώ? τειχοφυλακούντων καΐ τήν τών πετροβ^λων και 
τοξοβ^^λων 6ργάν(ι)ν δαψίλειαν, άφέμενος τών ελπί- 
δων έν τφ Έβδ<$μφ &πέστρεψεν, είρηνικάς σπονδάς 
Ιξιιτού μένος. Τών δ* επιτρόπων άσμενέστατα δεξα- 
ιΐΓίων τον λ^γον, αποστέλλει ό Συμεών τδν έαυτου 
|άγι<ϊτρον θεόδωρον όμιλήσαι περί ειρήνης• ο3 
ηριγινομένου και λίγων κινηβέντων πολλών , 
4 ::ιτριάρχης &μα τύΐς λοιποΤς έπιτρ6ποις άναλα- 
ζ'>/τι; τον βασιλέα έν τφ παλατίψ ήλθον τών Βλα- 
χ»:νών, και ομήρους δ<5ντες αξιόλογους είσήγαγον *^ 
'όν Συμεών έν τφ παλατίφ, και συνειστιάθη τφ 
^ΐ7•.λεΐ, του Συμεών ύποκλίναντος τφ πατριάρχτ[^ τήν 
«^ιλήν και κύχήν δεξαμένου παρ* αύτου, έπιθέντος, 
'^'; ^ασι, τ^ το3 Βαρβάρου κεφαλ|[ άντι στεφάνου τ6 (^αΓΟΓοιη ρηηοθρβ ^Γ&νί ευιη βχθΓοίΙυ ίη Κοιη&ιιοΓαιη 
άίϋοηβΓη ίην&άίΐ, βΐ αά ϋροΐίη νθηϋ^ αίςυβ & Βίλ- 
οΙΐθΓαί8 Όβςυβ αά Αυρθ&ιη ροΓί&αι ο&8ΐΓα ροηίΐ, ιη&- 
^[ο&ιηςυθ 8ρ6ΐη οοοοβρβΓαΙ υΓΐ)ί8 ροϋαηά» : 8β<1 
υΐ οβΓίίοΓ ί^οΐυβ 68ΐ άο ιηυΓΟΓυιη βηηϋ&Ιβ, ιηυΐϋ- 
Ιυ(1ίη6 ρΓορυ^η&ΙΟΓυπι 88X8 ^β^ι&^1ίυIη, ιη8θΙιίη&- 
Γυιη θΐ 1>8ΐί8ΐ&Γυπι αϋυηά&ηΐίβ, Γ6ρυ(1ί8(8 68 βρβ &ά 
ΗβΙχΙοιηυΐΏ Γ60θ(ΐϋ ρ&οίβο8ϋοη6ΐη(]ΐΐθ ρο8θϋ. Μ 
ΓαίΙ ιηυΐίο ^Γ8ΐ!88ίπιυπι ίτι1οπΙ)υ8 ; ΐΏί88υ8(]υ6 β8ΐ 8 
δίΐΏθοηβ πι&£;ί8ί6Γ ίρ8ίυ8 ΤΙιβοάοΓαβ, βΐ άβ ρ80θ 
ΙιαΜίυη) οοΐίοςυίυιη. Μυΐϋβ υϋπο οίίΓοςιιβ οοπιιηυ- 
Ι8ϋ8 ν6Γΐ)Ϊ9, ρβΙπ8ΓθΙΐ8 ΟΠΟΙ Γθ1ίςυ{8 1υΙοηΙ)ΰ8 (Ιο- 
(ΙυουηΙ ίΐΏρβΓ&ΙοΓθπι ίη ΒΙ&οΙιβΓηβηββ ρ&Ι&ϋαιη : 
(Ι8ϋ8ςαβ ίάοηβίδ ο1)8ί(3ίΐ3υ8 βοάβχη &ά οοηνίνίυιη 
ίιηρ6Γ&1οή8 δίιηβοηβιη Γβοίρίυηΐ. υΐ)ί ςυίάβαι 08ρα1 

Ρ&ΙΠ8ΓθΙΐβ Βα]98Γη8 ρΓίηο8ρ8 8υ1)ΙΧΐί8ίΙ, 6ΐ &1) 60 

οοιηρΓ6θ8ΐίοηβΐΏ οΙ)Ιίηα11, ο&ρί(ί, ο^ ΓβΓίιΐΓ, δίιηεο- 
ηΐ8 ίΐΏροηθηίβ 8υυιη βρΐΓΓΐιίρΐ8ηοιη. Ρθ8ΐ εοηνί- 
νίαΐΏ ρ&οίβ 6οηάί(ΐοηίΙ)Ώβ οοπιροθίΐίβ^ δίιηβοη 6^α- 
βςαβ ΙίΙ)8η άοη8ΐί άοιηυιη 8ΐ)ίθΓυοί. 
ίον έπΐ|^:$ιπτάριον (50). Μετά δΐ αήν έστίασιν, ασύμβατων γενομένων περί της εΙρήνης (51), δώροις β τε 
Σ^μιών καΐ ο1 τούτου παίδες φιλοφρονηΟέντες εΙς τήν ιδίαν απηλλάγησαν χώραν. Και ταύτα μίν έπρατ- Το^ δΐ βασιλέως Κωνσταντίνου διά παντός 6δυ- 
:ομένου κά\ τήν έαυτοΰ ανακαλούμενου μητέρα 
τζη γαρ αυτήν κατήγαγε του παλατίου Αλέξανδρος), 
«'ΐβ-.βάζουσι καΐ άκοντες πάλιν αυτήν. Άνελθουσα 
'.^ *ιΙ εγκρατής γενομένη της βασιλείας προσλαμ- 
''τΐ£τ2ΐ τον παρακοιμώμενον Κωνσταντινον , και 
Άατείσιον, χα ι ΚωνσταντΤνον, τους αδελφούς τους 
'^'* έπίονυμίαν Γογγυλίους. Συμβουλεύσαντος δΐ καΐ Μ8 ΡοΓΓΟ Ζοβη ίπιρ6Γ8ΐοη8 ιη8(Γ6ΐΏ, ςυ8ΐη 
.(ίυάυπι 8υ1& β(1υχ6?&1 Αΐβχ&ηάβΓ, ΩΗο β&ιη ιάβηΐί- 
άθπ) άβρΙοΓ&ηίβ 80 ΓβςυΐΓβηΙθ, 1υΙθΓ68 νβΐ ίηνίϋ ίη 
ρ8ΐαϋυΕη Γβνοε&ηί. Η6ν6Γ8& ΙιβΒΟ βΐ ΓβΓυιη {ζυΙ)6Γη&- 
Ιίοηοιη η&οΙ& 8(ΐ8θί8θϋ0οη8ΐ8ηϋηιιιη ουΙ)ίουΐ8Γίυιη 
ίηϋιηυιη, Αη88ΐ88ίυχη οΐ ΟοηβΐΗηϋηυιη Οοη§;γϋθ9, 
εο§;ηοαιίη8ΐθ8 ^6ΓΕη8ηο8 Γγ81γ68, 8ο ^08ηηθ^1 Εΐ8- 
ά&ιη. ΗοΓυπα οοηθίΐίο 8υΐ8 θ^^^^υη^ι]^ Αΐβχ8η(1η ΧΥΙ.ΑΝΌΚ1 ΕΤ ΟΟΑΒΙ ΝΟΤΛ:. \έ8) νίηάίοβηάίΒ οππιίηίΙ)υ8 ν808νίΙ υΙΙίπ)ί8 Ιεπι- 
:οΓίΙ)α9, Όηάβ βί ίη ρΓβΙοηο τεοΓοπι θΓΚ88ΐυ1ο άο• 
'ουιη βχ οΓΩοίο άβρυΐθΐ&ηι ΐ38])ΌίΙ. ΑυοΙορ ρίβηβςυβ 

;49) 1.0008 ϋ» €ΐίθ1θ8 κατά τήν άντιπέραν έν τψ 
ζ'/ν: Ιστιμένην λιθίνην δάμαλιν, ΐΓ8η8 ΒοβρΟΓυπί 

Τ1ΐΓ3«2Β, 01ιΐ78ορο1ί. ΑυοΙΟΓ ρ8υ1ο ίηίΓ8 ρ. 617. 

ΙίΟΑΤΙ. 

(50] βΓΟοαιη νοοβοα ίπΐ6ΓρΓ6ί8η(1ο ΓβΙίηυί, ςη» 
(πεα1ΐ8ΐη &πΙ &1ίο(1 ςυοά ολρίϋ ίχ^ίοβΓΟίυΓ Ιβ^ιηθη νίθοΙοΓ βίκοίΑ^ΑΓΟ» Έαρ^ το έπι^(${πτειν. Χτΐ«. — 
νίαπά^οΛ, Ιι&ΙΙηοΓυπ) ρα//ιιιηι, ουηοΙί8 νθ8ϋΚ)Π8 
έπι^ριπτέον, 8 Χγΐ8ηάΓί οιιοΜα άΙνβΓβυαι, υΐ ρ8ΐ6ΐ 
οχ Οοάίηο ε. β, η. 2. Οοαβ. 

(51^ Αρυά Ζοη8Γαπι εοηΐΓβπυΐΏ Ιιυ3ΐΐ8 Ιοεί 1θ§;ί- 
ίοΓ, αΐβθίΐυίββθ ηίαιίτυπ) Ιι&ηε ρΗοίηε&Ιίοηθίη; ({υοά 
ρΓο1)&1}ί1Ιυ9 εΐ νβηυβ ρυΐο. Μοχ εηίιη ΓυΓ8υπι θίοο 
νίοΐ8ΐ9β ρ8εΐ8 β1 πιβηΐιοηβ γθΓθγΙ δϊωοοηοζη ία Τ1ιγ8- 
εί8α] ςΓ8888ΐυιη. Χτι.. 15 ΟΕΟΗΟΠ ΟΕΟΗΒΝΙ Ιβ λ8ββοΙο, ^ο&ηηθ8 ΓβοΙΟΓ, 0&1>Η6)ορηΙυ8, Β&8ί1ί(ζ68 Α Ιωάννου του '£λα(α χαταβιβάζουνι τους ο1χ«ίους 80 ΓοΠςυί. Οοιηιηίουα] βϋβιη 8θά&1ϋ&ϋ8 ρΓββΓβοΙυιη 
Ζοθ Αυ^υβΙα ρΓονβΙιϋ, Ιιοιηίοθΐη βίΓβηυυιη 1ι&1}ί1αιη 
8υΐ8ςαθ ρ&ΓβηΙθίη ιηβηάΑΐίθ. Ε^α8 οδοΒίΗο ρ&Ιη&Γ- 
οΐιαρ&ΐαϋο ρβΙΙϋυΓ. Μ&^ίίΙβι ^ο&^ηβ8 ΕΙβο&β υΐίπι 
ίηάθ άίβοβάϋ οΐ) χηοΓϋιιηα, ςυο βΐ ρβηίί. Αί Οοη- 
βίαηΐίηυβ οο1)ίου1&Γίυ8 υΐί βοΐυβ οοαηία ίιηρβΓϋ ςυ- 
1>6Γη&Γθ ρο886ΐ Ώβφιβ α ςαοςυ&ηα ίαιρβάΐΓθΙυΓ, βο- 
(]&1ίΙ&ϋ8 ρΓβθΓβοΙυιη &ρυ(1 Αυ^ιιβΙαιη οηιηίη&ΙυΓ, 
ς υ 081 18 Γγ&Ιπ βυο ίηιρθπυιη νίικΙίοβΓθ οοη&ΓβΙοΓ. 
Οϋοά βα ϋ& Θ88Θ ΟΓθάβηβ, ραίποίυιη βυιη ογθ&Ι : &ο 
άθ ιηοΓ6 ρΓθΟΑίαπι άθβοθηϋοηΐβιη άοιηί χηαηβρβ 
]'υ5Θΐ. δοάαΐϋ&ϋ ρΓφΟοίΙ ^ο&^ηθIη β&ηάατΏ &ο 0&- 
ΧΏΪ&ηαιη βϋηυοίιυιη (ΐΓυη^^βηυιη νί^ϋίβθ ΓβοΗ. Άλεκάνδρου, Ίωάννην τ^ν |&α{χτωρ«, τ4ν Γαβριηλ<5- 
πουλον, τον Βασιλίτζην και τους λοιπούς. Προβάλ- 
λεται δι και Ζωή Αύγουστα Δομ(νικον έταιρειάρχην 
διαστήριον δοκοίίντα καΐ τοις αυτής προσκε(μενον 
προστάγμασιν , ου τ^ συμβουλή καταβιδάζεται ό 
πατριάρχης του παλατιού • Και ό μάγιβτρος δΐ 
Ιωάννης 6 Έλαβας κατηλΟεν Ικουαίως, νίσψ λη- 
φθείς, δ' ής καΐ άττεβίω. Κωνσταντίνος δΐ ό παρα- 
κοιμώμενος όφ' Ιαυτόν άγαγεΤν τήν ίίπασαν της 
βασιλείας ή ν (αν βουλεμένος καΐ μηδένα ίχειν τ^ν 
έμποδίζοντα, [Ρ. 612] διαβάλλει τ6ν Ιταιρειάρχην 
ε^ς τήν Αύγουσταν ώς σφετεριζ^μενον τήν βασιλείαν 
εΙς τόν έαυτοΰ αδελφών ο\ί τοις λόγοις πεισΟεΐσα πα- τρ(κιον αύτ^ν τιμ^, καΐ κατελθ6ντα, ώς ^θος, λαβεΤν εύχήν (52) οίκοι μένειν προσέταξε. Προχειρίζιται δΐ άντ' 
αύτου 'Ιώα^νην τόν Γαριδάν Ιταιρειάρχην, καΐ Δαμιανόν εύνουχον άρτιφανή της β(γλας δρουγγάριον (53). 
ΟβΙθΓαιη δίαίθοηβ ΤΙΐΓ&οΐΒχη ρορυΐ&ηΐβ, Αυ^υβία Β ^Άγοντος δΐ και φέροντος του Συμεών τα Θρ^κψα ουιη ρΓ00θηΚ>υ8 βοηβυΐ&ί ςυο ρ8.ο1ο β3υ8 ίπιρΓββ- 
8ΐοηθ8 οοιηρββοβΓβΙ. Ι1)ί ^ο&η^θ8 Βο^αβ 984 ρΓΟ- 
ιηΐϋϋ, 81 ρ&ΐΓΪοίο ΙιοηοΓβ ίηΒί^ηΪΓβΙαΓ, 86 Ρ&1ζίη&088 
οοαίΓΑ οαιη &ά(1υοΙθΓυιη; ίααρβίΓ&Ιοςαβ ςυοά ρβίβ- 
1)&1, αοββρϋβ άοηί• &(1 608 ββ οοηΓθΗ, ρ&οΐυτη ίοϋ, 
&οοβρΙί8ςυβοΙ)8ί(1ί1}υ8θροΙίη ι*θ<3ί1, ρο11ίαΙί8 Ραΐζί- 
ηαβίβ 86 ΐ8ΐΓ0 Ιγ8]6ο1ο Βυ]^&Η8 1)6ΐ1υιη Γαε1υΓ08. 
Τι-αηδίο^^ϋ 60 1βα)ροΓ6 6ΐ ΑβοΙοβ, νΪΓ 66ΐβ1>π8, ρπη- 
οίρίβ ρηηοίρυιη 01ίυ8. Ι8 ΓβΓβΙι&Ιαρ νίΓ^&ιη Γ6ΓΓ6&ιη 
ζη&ηί5α8 θχ(Γ6ΐη& ΙβηβηΒ οοηΓπη^θΓβ 80 ί1β6ΐθΓ6 
ρο38θ, άυηϋθ Γ6Γη οη&ηυυηι γο1}οπ 66(ΐ6η1θ. Ευιη 
Ζοθ 60ΐηϋ6Γ 860βρ1υιη άοηαυίΏ Γ6ΐηί8ίΙ. ΑείΓΐ&ηοροΙίη 
&υΐ6αι δίπίθοηί ρβΓ 60Π)ρΙυΓ68 (ϋβ8 ΓγοβΙγα ορρα- 
£^η&ηΙί Ρ&η6Γ&1υο&8 ςΌΪάαιη ΑΓΐΏ6ηίυ8, ουί !ηΐ6Γ μέρη, καΐ της Αόγούστης φροντίζούσης μετά των έν 
τέλει &'πως αύτοΰ παύσωσι τάς έπιδρομάς, Ιωάννης 
6 Βογάς ύπέσχετο πατρίκιος τιμηθείς (54) άγαγεΤν 
κατ* αύτοΰ ΙΙατζινάκους , καΐ τυχών της αΙτήσεως, 
δώρα λαβών άπεισιν εΙς ΙΙατζινακίαν. Και σπεισά- 
μένος καΐ ύμήρους εΐ'ληφώς έπάνεισιν έν τ^ πύλει, 
συνθεμένων των Πατζινάκων τόν 'Ίστρον περαίωσα- 
σθαι καΐ Βούλγαρο ις πολεμεΐν. Ηύτομύλησε δΐ τύτε 
και Άσωτης άνήρ ονομαστός, υΙός ών του άρχοντος 
των αρχόντων. Έλέγετο δΐ οδτος (5άβδον σιδηραν 
άμφοτέραις χερσί των ακρών λαμβάνων περικλ^τν 
τ^ των χειρών β(α καΐ κάμπτειν, της αντιτύπου του 
σιδήρου βίας όπεκούσης τ^ των χειρών ?σχύϊ• δ'ν 
φιλοφρύνως ή δέσποινα δεξαμενή οίκαδε πάλιν 6πο• &1ίθ8 αΓΐ}ί8 Θ^υ8 οα9ΐθ(1ίΒ ΓυεΓ&Ι 60ΐηχηί88&, αυτΌ ρ νοστήσαι πεποίηκε. Πολιορκοΰντος δε του Συμεών 
00ΓΓϋρ1α8 ρΓοάΙΙ. Ρ&υΐο ρο8ΐ Γηίββί κΙ) Αυ^υ8ΐ& Βα- τήν 'Αδριανούπολιν έφ' ημέρας Ικανάς καΐ μηδίν 
8ί1ία8 ρ&(Ηοίυ8 Ο8ηίοΐ6θ ρηΒίθθΙυ8 6ΐ Νίθ6ΐ&8 Ε1&- άνύοντος, ΙΙαγκρατούκας τις γένος ών Αρμένιος καΐ 
(1ίου8 6&χη &αΓ0 αο ρ60υπία ΓθουρβΓ&ηιηΙ. εΤς των φυλάττειν τεταγμένων τήν πύλιν, χρυσιψ 

δελεαστείς προΰδωκεν αυτήν τφ Συμεών. Μετ* ύλίγον δΐ απεστάλη παρά της Αόγούστης ό πατρίκιος βασίλειος 
ό έπΙ του κανικλείου καΐ Νικήτας Έλαδικδς, και χρυσίφ και χρήμασι πλείστοις πάλιν αυτήν άνεκτήσαντο. 
Ηοο ίρ80 &πηο Τγπ &ιηβΓ&8 Οβίηί&ηυΒ ΙιΟΒίίΙί οαιη Τούτφ τφ ετει καΐ Δαμιανός 6 της Τύρου άμηρας 6ΐα886 θ1 χη8£^ηί8 οορϋ8 ίη Κοχηαηοβ ίιηρβίυιη (1β()ϋ, 
&(ΙθΓΐα8ςυ6 δ(ΐΌΐ)β1υιη αοη'ΙθΓ ορρυ^ηηνϋ; βΐ; 06- 
ρί88θΙ υίίςυβ, ηί8ί β ιηοΓΐ)ο <]66688ί886ΐ νϋα. ΜθΓΐ6 
6^υ8 ΓκοΙαιη Θ8ΐ υΐ $&Γ866ηί γθ !ηΓ8θΙ& άοηαυιη Γβάί- 
Γβηί. Ζθ6 ροΓΓΟ οοηϋηβηΐ68 δίπιβοηίβ ίηουΓ8ίοηβ8 
ηοη ί6Γ6η8, 6υ!ηΓ[υ6 ΓβρηοαβΓθ ουρί6η8,Γ6 οιιιώ 86- 
η&ΐυ (!β1ίΙ)6Γ&ί& 8ΐ&1υίΙ ρ&οθΐη ουιη δ&Γ&06ηί8 οοιη• 
ροη6Γβ οηβηΐ&ΐθβςυθ 985 (Ιβίηάθ οχηηβ8 6Χ6Γθϋυ8 
ίη Οθ6ί(]βιιΐ6ΐη ΐΓ&η8ροΓΐ&ΓΡ, 1]ί8ςυ6 ουιη οοοίάβη- μετά πολεμικών πλοίων και δυνάμεως πολλής είσβο- 
λήν έποιήσατο κατά 'Ρωμαίων, καΐ τήν Στρύβηλον 
καταλαβών ενεργώς αυτήν έπολιύρκει . ΚαΙ έξεπύρ- 
θησεν &ν, ει μή νοσήσας άπεβίω , διά κενής των 
Σαρακηνών 6ποστρεψάντων. Μή φέρουσα δ^ Ζωή ή 
βασιλ^ς τάς του Συμεών συνεχεΤς έπιδρομάς , και 
βουλομένη ταύτας άνακ(ζψαι, δέον έγνώκει μετά της 
συγκλήτου είναι σπείσασθαι τοις Σαρακηνοΐς, και2 
πάντα τόν έν τ^ Έφα στρατών διαπερασαι πρ&ς τήν 1α1ί1)υ8 6θρϋ8 6θη3υηοϋ8ΐ)6ΐ1υΐΏ ίη Βυ1^ΑΓθ8η)ον6Γ6 ^ Έσπέραν, και ένωθέντων τών τε έφων καΐ τών δυτι- 
608ςυ6 6Χ8θΐηάθΓ6.ΡΓθίη(1β ίη δγπίαιη ιηίΗ8ί ^0&ηη68 κών στρατευμάτων πύλεμον συστήσασθαι κατά τών 
Ε&(ΐ6αυ8 ρ8ΐπ6ίυ8 6ΐ Μίοΐιβθΐυβ Τοχ&γ&8 ραοίυιη Βουλγάρων, καΐ τελέως άφανίσαι αυτούς. *£δο(ε τοΰτο, 

ΧΥΙ.ΑΝΒΚΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤ^Ε. (52) ΟΓΩοία ιηίηίδ(6π&ςυ6 ριιΙ)1ί6& ηοη 8ίηβ οοβ- 
]β8ΐί1)α8 &υ8ρίοίί8 βΐ ΕοοΙβδί» νο1ί8 8υ8θίρί6ΐ)&ηί 
βΓΦοί. ϋηάβ ρ&1ηείυ8 8ΐ) ΙτηρβΓ&ΐΓίοβ Γβηαηϋ&Ιυβ 
Οοη3(&η(1υ8 οοηίβδϋπ), άβ ιηοΓβ, ρΓβοαΙίοηβιη 8(1 
0ι)η860Γ&ϋοηί8 ίηδΐ8Γ ΒυβεβρΙυτυδ ίη 6οο1β8ί&πι ρ6Γ- 
£\ί, Κβρ6π1υΓ ίη Ευοίιοΐβξίο τβεθηβ ου8θ ίη ρ&ίηοϋ 
80 ευπορ&ΐ&ΐφ ρΓοιηοϋοηβ. Οοακ. 

(53) Ββρβίίί άπλ κοινού νοΓ^υοΐ προχειρίζεται. Ώΐροίθ ηοη 6χί8ΐίη)8η8 οΓΠβίυπ) υηίαβ έταιρειάρχου 
άυο1)υ8 οοπ)Π)ί88υπι Γυί88θ, ςυοά νθΓΐ3& 8ΠΐΙ)ίςυβ 
ροβίΐα ρΓββ 86 ΓβΓΓ6 νί(ΐ6η1υΓ. αυι.. 

(54) ΡοΓίβ 810 ίϋϋ νβΓίβηάυο), Βοςαχ ραΜοίη» ρκο - 
ηιίΐΐίΐ, 6(0., υ1 ηοη !ιοο ορ6ΓΦ ρΓΦΐηίυΕη Γ6ΐυΐ6ΓίΙ;, 

86€ΐ ^2ιΠ1 &ηΐ6 ρ&ΐΓίθίυ8 ίη 86 Γ606ρ6Γί1 Γ6ΙΙ1 ; 68ΐ 6ηίΠ[) 

&πιΙ)ί9υυ8 Ιοου8. ^υ^8 &υΐ6πι 8ίΙ ίΐΐβ ρΓίηο6ρ8 ρηη« 
οιραπι, άρχων αρχόντων, ηοηάαοι άίύΐίοί. Χυι«. 17 ΗΙ^ΤΟΚΙΑΗϋΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 18 χαι ιημφθβις ύς Σορίαν Ιωάννης πατρίχιοζ 6 'Ραθη- Α. 011°^ 8&ΓΗ0βηί9 ίοθΓυηΙ. Αυ§[υ8ΐ& 8&Γ&06η0Ρυιη ^&Iη χνός χαΐ Μιχαήλ 6 Τοξαρας Ισπείσαντο τοι< Σαραχη- 
νοΤς. ΚαΙ δή της άπ' αυτών άπαλλαγεΤσα φροντίδας ή 
^σιλίς, τήν συνήθη διάνο μην της ^όγας χιλιύσασα 
γενέσθαι των στρατευμάτων, Αέοντί τβ μαγίστρφ 
τφ Φωχ^ ταΰτα παράκουσα, δομεστίχψ των σχολών 
^^γχάνοντι, άπάραι χατά Βουλγάρων έιιέτρεψεν. 
*Αθροια^έντων $& πάντων τών θεμάτων χαι των 
ταγμάτων χατά τήν Διάβασιν (πεδίον δΐ ή Διά- 
βχσις μέγα χαι προς 6ποδοχήν στρατού επι- 
τήδειο ν) , αποσταλείς 6 πρωτοπαπάς του παλα- 
τιού (55) μετά τών τιμίων ξύλων [Ρ. 613] παρεσ- 
χεύασε προσχυνήσαντας πάντας έπομ^σασθαι χυν- 
απο6νήσχ£ΐν αλλήλοις. Κ«2 του βρχου τελεσθέντος 
πανστρατί χατά Βουλγάρων έξώρμησαν. Έρχον δΙ ΒβοϋΓΑ ιηί1ίϋΙ)α8 γο^&θ (βίο νοο&(ιΐΓ ρβοοηίδΒ άίβΙΗ- 
5υϋο) ά&π, Ιιθοηβπιςυθ Ρΐιοο&ιη ιη&ςίβίΓυπι &ο 
θοΙιοΙαΓυιη (Ιοπίθθϋβυαι θχθΓοίΙαβ ίη ΒαΙ^&ΓΟβ άιιοβΡβ 
3υΙ>θ(. Οιηηΐΐ3υ8 ίη υηυιη ουηάυοϋβ βχβΓοίΙίΙ^αβ βο 
οο1ιθΓΐίΙ>υ8 αά 0ίαΙ)&8ίη (Ιοουβ ίά ηοιηβη & ΐΓαηβίΙα 
1ια1)θΙ, 68(ςιΐ6 ρΙαηίΙίθΒ &ιηρ1& βί Γβοίρίβηάο βχοΓ- 
οϋυί βαΓβοίβηβ) ρ&Ι&ϋί ρήΐΏ&Γίυβ β&οθΓάοβ (ίρβί 
ρΓΟΙορΑρ&ιη νοο&ηΐ) ιηίββυβ ουπι νβηβΓ&ηάίβ Ιί^ηίβ 
οιηηθθ ίη ^βηυα ρΓθουιη1)θΓβ ^υ88^^, βΐ ^υ^&Γθ ββ 
ϋ8ςυβ αά πιοΓίβιη υη& ρβΓββνβΓ&ΙυΓοβ. ΟίοΙο β&βΓα- 
πΐ6ηΙο ίη ΒαΙ^αΓΟβ θχβροίίυβ οιηηββ ιηονβΓαηΙ. Οο- 
ΙιοΓίβαι 6ζουΙ)ί(θΓυπι (1αοβΙ)α1 ^ο&ηη68 ΟΓβρβοη, νίΓ 
1)β1ϋοο8υ8 ρΓθ1)&1φηυθΐηυ11ί8ρΓ(Βΐιί8 νίΓίαϋβ,οοΙιΟΓ- 
Ιβιη Ηίο&η&ΙοΓυιη άίοίαιη 011)ί&ηυ8 Μ&Γυ1&, νΪΓ ίηβί- το'^ μέν τάγματος έξχουβίτων Ιωάννης 6 Γράψων, |^ ςηίβ : Κοιηαηυθ θ1 1•βο Αγ^Η 61ϋ αο Β&Γά&β ΡϊιοοΒβ ^ήρ πολεμιχοΰ χαΐ πολλάχις έν μάχαις άνδραγα- 
^σας, του δε Ιχανάτου (56) Όλβιαν^ς 6 Μαρούλης, 
άνήρ δεδοχιμασμένος. Και 'Ρω μανός χαι Αέων 
οΐ του *Αργυρου παίδες, χαΐ Βάρδας ό Φωχάς Ιτ&ρων 
τχγμάτων έξήρχον* Συνή δΐ τούτοις χαΐ Μελίας ό μά- 
γιστρος μετά των ^Αρμενίων χαι άλλοι πλείστοι στρα- 
τηγοί τών θεμάτων. Ηαρείπετο δΐ χαι Κωνσταντίνος 
πατρίχιος ό Αιψ ώς τάχα σύμβουλος Λέοντος του δο• 
μ&στίχου τών σχολών. Κατά δΐ τήν ς' του Αυγού- 
στου μηνός, της πέμπτης ινδιχτιώνος, πολέμου συ(^• 
ρχγέντος 'Ρωμαίοις τε χαι Βουλγάροις πρλς τψ 
Άχελφ€|ΐ φρουρίψ, τρέπονται χατά χράτος οΐ Βούλ- 
γαροι, χαΐ <ρ<(νος αυτών έγένετο πολύς. 'Χδρώτι δΐ 
του δομεστίχου περιρ|$ανθέντος πολλφ χαι λειποθυ- 
μήσαντος χαι του Ιππου άποβάντοΰ έπί τινι πηγ^ &1ϋ8 ρΓ8ββΓ&ηΙ 6θΙιθΓΐίΙ>α8. ΑάβΓ&Ι ϋ8 βΐ Μβΐίββ ιη&- 
^ίβΙθΓ οϋΐη Απηβηϋβ, ρΐυηιηίςυβ &1ϋ ρΓονίηςίαΙίυιη 
(Ιιιοββ. ΟοαιϋβώαΙιΐΓ θϋ&αι Οοηβΐιιηϋηυβ Αίήο&ηυβ 
ρ&ΐηοίυβ,νβΐιιΐί οοη8ί1ί&Γίυ8 Ι^βοηίβ άοιηββϋοί βοΐιο- 
ΐ8Γααι. 8βχ1ο Αυςαβϋ άϊβ 9ββ ρυ^η& ίηΐβρ Ηοιηα- 
ηθ8 6ΐ Βυ1§&Γ08 οοπΐΕηί88& ββΐ α/Ι ΟΒβΙβΠυιη Αοΐιβ- 
Ιοαιη, ρυΐΒίςτίθ β1 ΐΏβ^ηα οββάβ ρποβίΓλϋ 8υηί 
Βαΐ^&η. 11>ί ουχη άοπιββίίβυβ ρΐυπχηο βαάοΓβ πια- 
(Ι6η8 &ηίπιοςιιβ άθϋοίθηβ &ά ςοβχηά&πι Γοηΐβιη βχ 
θςαο ά680θη€ΐΐ88θ{, υΐ βυάοΓβζη οΙυθΓβΙ &ο ββ γθορθ- 
&Γ6ΐ, βςυηβ ΓογΙθ &1)ΓυρΙο νίηουΐο 8θ ρΓοηρΙΙ, &ο 
868βοη8 ν&οαα» ρβΓ βχθΓοϋοιη άΐβουΓηΙ. Οαβιη υ^ 
α§;ηονβΓβ ιηίΐίΐββ, οοοαΙ)υί88θ άοηιββϋουιη γηΙι, 
ιηβΐυ Βηίιηίβ οοηβΙβΓη&Ιίβ, αΚ> ίηβθοαΙΙοηβ Ιιοβϋυηα 
άβθΐϋβραηΐ;: ςηίάλπι βϋ&αι γθΙγο 8β8θ &νθΓΐθΓυη(. χχί τον Ιδρώτα άποπλύνοντο^ χαι Ιαυτον άποψύχον- ^ Οϋοά θχβυΙ)1ίΐΏΐθβΓηθα8 81ΐΏ6οη(ηθς[αθβηίαι θβ^ι&β 
τος, τόν δεσμών άπο^^ήξας ό Ιππος* τυχαίως έ'θει 
ν.ά τοΰ στρατοπέδου χενός έπιβάτου δν οΐ στρατιώ- 
ται ^εώμενοι γνώριμον' δντα , χαι τον δομέστιχον 
ζ&σείν 6ποτοπάσαντες, εΙς φύβον ένέπεσον χαι χατ- 
ιόλήθησαν τάς ψυχάς χαΐ της διώξεως έστησαν, 
ινιοι δε χαΐ παλίντροποι γεγύνασιν. 'Εξ υπερδεξίων 
οΐ ττίτα θεώμενος ό Συμεών (ου γάρ ετυχεν άσύν- 
τζχτον τήν φυγήν ποιησάμενος) έπαφήχε τους Βουλ- 
γάρους χατά 'Ρωμαίων. 01 δλ χαΐ πρύτερον, ώς ί.^- 
Φοαεν, τάς γνώμας θλασθέντες χαΐ τεθηπύτες, ώς 
χα•. αίφν ίδιον έπιύντας έθεάσαντο τους Βουλγάρους, 
τρέπονται πανστροτεί , χαι γέγονε φυγή φριχωδε- 
βτζτη, τών μ^ν υπ* αλλήλων συ μπατου μένων, τών 
δι 6πο τών εναντίων αναιρουμένων. Λέων δε ό δο- θΐ 0Γ(11ηί1)α8 άίββίριιΐίθ Γυ^&πι ί8.οίθ1)&1)8ΐιθ8 Εοιη&ηίβ 
ίιηχηίβίΐ. ΚοίΏ&ηΙ 3&πι &η1θ αηΐιηοθ άθ^6^^^ β1 ρο- 
νθηΐ68, Κΐ08ΐθ(ΐι 8υ1)ϋο ίΓΓυβΓΟ νίάβηΐθβ, 8ΐιι1ίιη ΙβΓ^α 
(ΙβάθΓυηΙ. Ρυ§;& βα ρΘΓίοα1θ8ί88ίΐΏ& Γυϋ, αΐϋβ 8€{^ο 
ίηνίββαι οοηου1ο&ηϋΙ}ΐΐ8, &1ϋ8 &1) (ιοβίβ ΟΦβίβ. 1•εο 
(1οπΐθ&ϋου8 Γυ§;α ίη Μθ8θπι1ΐΓί& βναβϋ. Νοη πιυΐϋΐπ* 
άο Ιαηίαιη ηιίΐίΐ&ηβ Ιηηο ρβηΗ, ββά βϊ άυοββ ίηηυ• 
πιβή αίςυβ ΟΓάίηυηι άαοΙθΓθ8• Οοοίβαβ β8ΐ θΐί&φ 
6οη8ΐ&ηϋηυ8 Αίηοϋθ, βΐ θΧ6ΐιΙ)ϋθΓυοι άαχ ^ο&ηη68 
6Γ&ρ8οη. Μί88υ8 ίιίθΡβΙ Ηοιη&ηυ8 Ι^&οβρβηυβ ρκΐη- 
0108 Γθί η&ναΐίβ άΓυης&ηυ8, οηπι ΙοίΕθ1&88θ, 3ϋ8&α8 
1ίϋυ8 ΙθξθΓβθΙ &αχίΙίο Θ88Θ Ιιβοηΐ βΐ &Βθ£;α βάάυοίοβ 
&(1 ορβπι Βοιη8ηί8 ΓβΓβηάαπι Ρ&Ιζ1η&ο&8 987 Ιγα- 
^^οβ^β. Εί ουπι Βο^α ίηοίάϋ οοηίβηϋο; ςυ&πι &ηίιη« μέ7τιχο< έν Μεσημβρί<|^ διεσώΒη φυγών. Έπεσε δΐ Ι) &άνθΓΐ6ηΙβ8 Ρ&Ιζίη&ΟΦ άοιηυπι ΓβάίθΓαηί, &ά Ιγγι- 
Α20ς ού τών χοινών στρατιωτών, άλλα χαι στρατ- Ιαιηςαβ θΟΓυιη ΓθείάβΓυηί 8αρρ8ϋ9. 
τ,γοι χαΐ ταγματάρχαι άριΟμοΰ χρείττους. 'Βσφάγη δΐ χαι Κωνσταντίνος 6 Αιψ χαΐ ό τών έξχουβίτων 
^ρχος Ιωάννης μάγιστρος δ Γράψων. 'ΙΙν δΐ αποσταλείς 6 πατρίχιος 'Ρωμανός ό Λαχαιτηνδς 
ϊρουγγάριος τηνιχαυτα τών πλωίμών ών, μετά παντδς τοΰ στύλου παραπλεΤν τοΤς αιγιαλοΐς προστα- 
χβϊΐς και εις βοήθειαν τυγχάνειν τψ Λέοντι, διαπερασαι δΐ χαΐ τους παρά του Βογα άχθέντας ΙΙατζι- 
ι»2κο•>ς εΙς συμμαχίαν 'Ρωμαίων. Διενέξεως δΐ γενομένης μέσον τοΰ 'Ρωμανοΰ χαι τοΰ Βογα , Ιδύντες 
βύτους οΐ Ηατζινάχαι στασιάζοντας προς αλλήλους όπ^στρεψαν εΙς τά Ίδια, χαι γέγονεν ή έξ αυτών βοήθεια 
ίζραχτος χαΐ ά/ύνητος. 

ΧΥΙ.ΑΝΌΗΙ ΕΤ ΟΟΑΕΙ ΝΟΤ>Ε. 

(55) Η&Ι)θ1>Αί ίαιρβΓ&ίΟΓ οίβρυπί ρρορηαηι ίη ρ&- ρΓφΓβοίυβ θγ&Ι πρωτοπαπάς τοΰ παλατίου. Οοαβ. 
Ι&ϋο, ίη ςαο ν&τίβ ΒΤΛπί βοοΐ68ίο, ηΐ; 8. θίορΗαηί, (56) Α(;ιηίηΐ8 ϋ& άίοΐί. ΑυοΙΟΓ ίηΓΓ& : Τοΰ τάγματος 
ύηαιαι οωίοιϋαιη, Εΐίββΐ θί βΗοπιπι ; οΐβη ίΐΐίαβ ^χων τών Ιχανάτων. Οοαβ. ι» 6Β0Β0ΙΙ ΟΕΟΕΒΝΙ 20 8ΰηί ςαί Αΐί&αι Βοιη&ηίβ ίυμ;» οίαάίβςιΐθ οβαβ&πι Α. Άλλο! δΐ ούχ οΰτω φασί γενέτ^αι τήν τροιτήν ίιιί88β άίοαηΐ. Είβηίιη ουιη 8ίιηβοηθχη ΡΙιοο&β ρυΐ* 
811Π1 ρθΓββςοβΓβΙυΓ, θΐιΙ)ϋο αά βυζη ίυΐ88β &)1&1αιχι 
ηυηϋαιη, άΓαη^&πυκη Γβί η8.να1ί8 ουιη ιιηϊν6Γ8& 
οίαββθ α^ΐρβ αηίιηο οεουραιιάί ίιηρθΓϋ. Ουο ηυηϋο 
αΚοοΐΙαπι βυιη υΐ ςυί βαιηιηκΓη ΓβΓααι 8ίΙ)ί άβρο- 
80βΓ6ΐ, οιηί88β ίηββοΐ&ϋοηβ Ιιοδϋυιη ίη ο&81γ& νοη 
(ϋβοβηάί ο&υ8& Γ6(1ϋ8β6 : άίάϋυιη βζ βο Γυαιοροαι 
ία0ΐ88β άοπλβΒϋοαζη, ίάβοςυβ ιιιί1ί1θ8 ΓοΓϋΙυάίηίβ 
ο1)1ϋθ8 ίυ£;αιη ίβοίβΒβ. δίηαβοηβΐΏ, ηυί ορροΓίυαο 
Ιοοο 8ΐ&η8 βχίΐυιη 06Γΐ&π3ίηί8 ορρβηβΙ)&(υΓ, Ιιοο 
ααίιη&άνβΓβο 6ίϊυ8β ίη Ηοιη&ηοβ ίΓΓυί88β, ϋ&ςιιβ 
νίοΐοη&ιη η8 ραΐβίβ ο«8ί8ςυ6 Γβρ&Γ&38β. δίνβ Ιιοο 
βίνβ ίΐΐο πιοάο Γ68 ς68ΐ& 811, Ηοιπ&ηί 6βΓΐ6 βα ςυβιη 
Γθΐυΐίιηυβ ΑίίβοΙί 8υηΙ εΐαάθ. 'Ρωμα(ων , τρόπον 81 Ιτερον. Τρεψαμένου γάρ του 
Φωχα τόν Συμεών καΐ διώχοντος, φήμη ΐΚ εξαί- 
φνης έφθασε πρ^ς αυτόν έπαγγέλλουσα ακ 6 ^ουγ- 
γάριος των πλωίμων απεισι μετά του στ6λου παντός, 
παραληψόμενος τήν βασιλείαν. Ό δε τρ αχοη χα- 
ταβροντηΟεις (ένφετερίζετο γάρ ι^ς Ιαυτόν το της 
βασιλείας κράτος) , χαταλιπών τό διώχειν 6πέστρε- 
ψεν εΙς τήν παρεμβρλήν ώς τάχα το <{ν μάθηση- 
μένος. Διαδο6έντος 81 λόγου προς τόν στρατόν ώς 
ό δομέστιχος πέφευγεν, [Ρ. 614] άλχής έπιλησθέν- 
τες οΐ λοιποί έποίουν ομοίως. Ους Ιδών ό Συμεών 
φεύγοντας (Ιστατο γάρ , ώς εΓρηται , εν εύχαίρίμ 
τόπψ τό τέλος άφορων του αγώνος) έξεχύθη παν- 
Β στρατί καΐ παλίντροπον τήν φυγήν έποιήσατο. Ούτος μ^ν δή χαΐ ό δεύτερος λόγος* είτε δΐ ούτως, ε*ίτε έχείνως ή αλήθεια έχει, 6'μως έτράπησαν οΐ 'Ρωμαΐοι χαι τά 
λεχθέντα &νωθεν διεπράχθη. Ουπιςυθ 8ΐιρβΓ8ϋ1β3 βί ίη υΓΐ>βπι η)(1ίί586η1, Κο- 
ΐΏΑηί βΐ Βο^β ας[ίΙ&ΐΑ 68( οοηίΓονβΡβία, βοςιιβ ροΓί- 
ουίί (ΐ6<1ηοΙΰ8 άΓαη^απαβ, υ1 3αάίθ68 βί οοηίοβ βίΤο- 
άίθηάοβ 8886 ρΐΌηυηΙΐ&νβηηί, ςυοά οΙ) ΐηουΓίΛαΐ) 
ΑΐιΙ ροΙίθ8 ηιβίίϋα (!υοΙυ8, Ρα(ζίη&ο&8 ηοη ΐΓ83βοί8- 
ΒβΙ, ςυοάςυβ θχ Γο^ Γ6ν6Γ808 98β ηοη &ά ββ 
οο1ΐ6^ίΒ8θΙ. ΕΓαΙίςιΐθ ΓυΐΒΒβηί βί οουΐί, ηί8ί δ(6ρ1ι&- 
ηυ8 ιη8§[ί8ΐθΓ, ηηυβ ΙυΙοΓηιη ίαιρβηιίοιίβ, βί άοη• 
8ΐαηΙίηυ8 Οοη^γ1β8 ρ&1ηβίυ8, ςυί αραά Αο§;υ8ΐ&χη 
ΙαΓ^ΙΙβΡ ροΙθΓ&ηΙ, βυζη 6Γΐρυί88βηΙ. δίοιβοη &υίβπι 
νίοΙοΓία βΙ&ΙϋΒ Ηβ ΓβΓοβίβηβ &<1 υΓΐ)βπ) οιηηΐ ουοα 
8αο θχβΓοϋιι ρΓορβΓ&νίΙ. Ητιηυιη ί^ίΙιΐΓ Ιιβο ΡΚιοβαβ 
8θ1ιο1&Γυαι άοιηββϋβυβ βΐ ^ο&ηη68 βοά&ΐϋαΐίβ άυχ αο 
Νίοο1αυ8 ΟοηβΙ&ηΙίηί Οϋοβ βϋυβ οιΐΗΐ68, ςυοΒ Ιυπι Μετά τήν τροπή ν δλ των σωθέντων Ιχ του πο).& 
μου παραγενομένων , τά χατά τόν 'Ρωμανόν χαι 
τόν Βογάν έχινήθ^Ιι Και εΙς τοσούτον χινδύνου περι- 
έστη τψ δρουγγαρίψ τά πράγματα, ώς ψήφον χατ* 
αύτοΰ έξενεχθήναι παρά των διχαστών χαταδιχά- 
ζούσαν αυτόν έχχοπήναι τάς ^ψεις, ώς ^ίμελεί^ ί) 
μάλλον χοχουργί^ μή διαπεράσαντα τους Ιΐατζινά- 
χας, πάλιν δΐ μηδέ τους άπό της τροπής δεχόμενον 
όποστρέψαντας. Τούτο δ* Ιίν έπεπόνθει, εϊ μή Στέ- 
φανος μάγιστρος ό των επιτρόπων εΤς, χαΐ Κωνσταν- 
τίνος πατρίχιος ό Γογγύλης, πολλά δυνάμενοι παρά 
τ^ δεσποίντ[ϊ, αυτόν έξερ^ύσαντο. Συμεών δέ έπαρ- 
θείς τη νίχ^ χαΐ γαυριών , αράς άπαν αύτου τό 
στράτευμα, χατά της βασιλίδος ήπε(γετο . Έξήλθεν ίη ρΓοαιρΙη Ιι&1>β1)Δη(, &άνβΓ8υ8 βυηι βάυβυηί; βί ρ ούν πάλιν ό δομέστιχος Λέων ό Φωχας χαΐ ό Ιται- 8ραά 6&1&8γΓΐα8 (Ιοοί Ιιοο ββΐ ηοηιβη) ίη υοΗοΓίβπι 
ςα&πιά&πι ΒαΙ^αΓΟΓΟΟι ίηβί(ΐ6ηΐ68 ρΓ®()&1υΐΏ β^τββ- 
βααι, ο&ιη βάοηυηΙοΓ ηαΙΙοςαβ ηβ^οΐίο ρΓοίΙί^&ηί; 
ιηοχ ΓβοβηΙβπι αϋπηι ίη^ΓυβηΙβηι ΓοΓίϋβΡ 8υΙ)8ί8ΐβη- 
Ιβ8, ρυςρι&πι &0Γθΐη αο άίυ (ΙυΓ&ηίβιη ο1)6υη1, Βυΐ- 
β&ΓΟβςυβ ΓυοάυηΙ. Οβοΐάίΐ βα ίη ρη^η& Νίοο1&υ8 
Οαο« Αΐίιιβ ΙΐθΓοίββ ρυ^η&η8, ςυί βί ΟΑυβ&αι νίη- 
οβηάί Ηοκηαηίβ ρΓ8Βΐ)αϋ. Άϊο ίαοι Γβρυπι 1)θ11ίο&Γυιη 
βίαίυβ βΓΑ^. ρειάρχης Ιωάννης χαί Νιχόλαος ό Κωνσταντίνου του 
Δοΰχα υΙός, μετά τίνων στρατιωτών παρευρεθέντων , 
εις συνάντησιν αύτοΰ. ΚαΙ χατά τόπον τόν λεγόμβ- 
νον Κατασύρτας άπομοίρ^ τινί Βουλγάρων εΙς προ- 
νομήν πεμφθείηϊ συνήντηχότες προσρήγνυνται τού- 
τοις χαι τρέπονται εύπετώς. Ακραιφνούς δΐ πάλιν 
ετέρας έπεισπεσούσης , δφίστανται χαί ταύτην ^<^- 
δίως τε χαι άνδριχώτερον, χαΙ γίνεέαι μάχη χαρτερΑ 
χαΐ έπΙ πολύν διαρχέσασα χρόνον , χαι τρέπονται μίν •1 Βούλγαροι, έσφάγη δΐ Νικόλαος 6 του Δοΰχα υΙός, ήρωϊχώς άγωνισάμενος χαι αίτιος της νίκης 'Ρωμαίοις 
γενόμενος. ΚαΙ τά μίν κατά τόν πόλεμον συνηνέχβη γενέσθαι οδτως. ΑΙ Ρβ8 οίνΐΐβθ ρββδίιηο βΓαηΙ Ιοοο, ιηαΐΐίβ ίίδςυβ 
8απιπιί8 νΪΓίβ ίηββηο ίζηρβπΐ απιοΓβ 8Γάθηϋ1)ϋ8. 
Ηορυιη ίαοίΐβ ρζίηββρδ βΓ&Ι 1.βο Ρ1ιοο&8, ςυί ςυοά 
υχοΓβιη Ιι&1>6ΐ)&1 ΟοηβΙ&ηΙίηί οα1)ίου1&Γϋ ίηίίοιί βο- 
ΓΟΓβαι, βΐ β& ΙβοαρββΙ&Ιθ π]{ΐς;η& θγλΙ βαηυοΙιοΓυΓη Τά δε κατά πόλιν ένόσει δεινώς, πολλών καί με- 
γίστων έπι μαινόμενων τ9{ βασιλείς καϊ τψ ταύτης 
ερωτι φλεγομένων, ών κορυφαΤος ήν 6 Φωκάς. 
Ύπαρχων γάρ οΰτος έπ' άδελφζ γαμβρός του πα- 
ρακοιμωμένου Κωνσταντίνου, μεγάλα τότε των έν τοΤς Ιη αυΐλ ροίβηϋα, ίη βο ρΙαΓίπιυπι ροηβηβ βάποίβΒ, Ο βασιλείοις δυναμένου ευνούχων ,καί έπ' αύτψ πλεΤσται ηοη ζηλ^ο ηβ^οΐίο ββ ροΙίΐηΓαπι ίηιρβΓίο ρυΙα1)αΙ, 
ίάβοςυβ ίη Μ9 βα γθ ηΐϋ11α8 βπαΐ, ηβ(ΐυθ οεουΐΐβ 
Βθά ραίαιη ίοιρθπϋπι α1Γβοίϋ1)α1, ίάςυβ νβΐυϋ τβιη α 
ιη(ΐ^Όη1)α8 8υί8 α(1 ββ ρβΓίίηβηΙβαι, ςυαηιρηαιαπι αά 
Βθ υΐΐβ^ίΐίαιηιη ΙιΐΒΓβάβιη άβνοΐυίαπι ίή 8οαιηί&1)&1. 
^υ^α8 νβΙιβζηβηΙίοΓβαι ςυαηι ίαιρβάϊΓί ιι1 ροβββΐ οο- 
ηαίαζη ίίιηβηβ ΤϋβοάοΓυΒ ίαιρβΓαΙοηβ ρβάα^ο^υΒ, 
ιηβΐυβηβί^υβ ηβ βαο άοηιίηο βα Γβ8 βχϋίο ΓοΓβΙ, 
Ιιαίο βοη8αΙϋαϋ Ηοζηαηαιη ρ&Ιποίυζη άΓηη^αηυζη 
0ΐα88ί8 οοουΐΐβ 8ϋ)ί αάΒβΙβοαΙ ουβίοάβοα, αο βί Γββ θα(δρών ^δ^δίως φετοτότής βασιλείας καθέξειν κράτος. 
Διό και πολύς έφέρετο, καΐ οί> κρύβδην άλλα φανερώς 
ταύτης άντεποιιΐτο ώσπερ3ΐ πατρψου πράγματος και 
προγονόθεν αύτψ ανήκοντος , χαι ό'σον οΰπω ήξ- 
ειν εΓς αυτόν ώς εΙς νόμίμον διαδοχήν έφαντάζετο. 
Ου τήν όρμήν άκατάσχετον οδσαν φοβηθείς ό τοΰ 
βασιλέως Κωνσταντίνου* παιδαγωγός Θεόδωρος, καί 
μή τι πάθτ[ϊ δείσας 6 βασιλεύς, ύπέθετο τψ βασιλεϊ 
Κωντταντίνφ λαθραίως προσλαβέσθαι τόν πατρίκιον 
'ΡωμανόνχαΙ δρουγγάριον των πλωίμων, πατρικόν 91 ΗΙΒΤΟΒΙΑΙίυΜ ΟΟΜΡΕΝΟΐυΜ. δντα δουλον χαΐ ^κά αύτοο φρονοΰντα 8ιά παντός, ώβτβ ^ ίΐβ ροβίυΐθΐ, (ΙθίβηβΟΓβιη : βηιη ςυίρρθ ρ&1βι*ηηχη νυνεΐναι χα2 Ιιαγυλάττ«ιν α^ον, [Ρ. 615] χαΐ εΐ 
δεήΦει, σύμμαχον ^χειν χαΐ βοηφ^ν. '£ντυχ{α< οΰν 
πρώτον περί τούτου γενομένης 6 'Ρω μανός άπείπατο, 
χαΐ πάλιν χαΐ ποΧλάχις πειρασθέντων των όμφΐ τόν 
Θε<$8ωρον άπ<(πβκο. ΈπεΙ δέ γραμμάτιον αύτ^χβι- 
ρον χαρχζας 6 βασιλεύς χαΐ φοινιχοΤς 6πο9ημάνας 
γράμμασιν άπέστειλεν αυτό, εΤξέ τε έπΙ χκφ^ς τοΰτο 
λαβών, χαΐ χαβυπ&σχετο την του παραχοιμωμένου 
Κ»ντταντ(νου χαΐ των συγγενών αύτοΰ Ιπ^θεσιν 
χωλύ«α( χατά τό έγχωρουν. Τά μ^ν ο^ν λαληθέντα 
χαι Φτοιχηθέντα ο{{τω προέβη, χαΐ δια της άγορας 
χαΐ των λεωφόρων χαΐ τών στενωπών 6πεψιθυρ(ζετο* 
ό δέ παραχοιμώ μένος, χα{περ ούχ άνήχοος ων τών 
χζτ* αυτού μελετώ μένων, χατεφρ^νει, μή αν ποτέ 6886 ίρ8ίυ8 Εηίηίθ(ηιιη« οοηβΙ&ηίβΓςαβ ίροί Ιιβπβνο- 
Ιαοα. Ρήηαιιιη &ο άβ γ6 οοιηρβίΐ&ΐαβ Εοιη&ηΏβ γθ- 
ηυϋ; 6ΐ ίΙβΓαχη αο βορίυβ ΤΙιβοάοΓΟ Αηίιηιιιη β^11β 
Ι6α1ιιη1θ ΓβουβανίΙ. Ταηάβια εαιη 1ϋΐ6ηΐ8 ιηαηα ίοα- 
ρβΓ&ΙοηΒ 8θπρΐ88 &1> ΐρβοςΰθ ροηίοβίβ βυ1>8ί§^ηΑίιΐ8 
ϊίΚθΓίβ αά 86 ιηί88&8 &οο6ρί886ΐ, οοοοβββϋ; ροίΐίοΐ- 
ίαβςυβ βΒί 86, ςυαηίΰΐη 6^υ8 ϋβή ροββοΙ,ΟοηβίΕΐι- 
ϋηί βυϋίοαίΑτϋ 6^α8ςυ6 βο^ΠΑίορυια ιηο1ϋίοη68 
ίιηρβάϋυΓΌΐΏ. Ηοο ιηο^ο Γββ οοιηροΒϋα, «ο (1β 6Α ίη 
ίοΓΟ <κ>ιηρ1ϋ8 &ο αη§^ίροΓϋ8 8ιιβοιτ&1)6(ι]γ. 6οη8ΐ&Β- 
ϋηηβ &ιι1βιη ου1)ίου1αΓίυ8, ςυ&η(ΐυ&ιη 6ί ςυο οοηίΓα 
ίρβϋΐη 8ΐΓυ6Γ6η1αΓ ηοπ 6Γ&η1 ιηαυάίΐΑ, ϋ1& ΙαΐΏβη 
6οη1βιηηθΙ)&1, ηβηιίηβιη υηςοαιη &(1ν6Γ8υ• 86 Αϋ- 
ηηίά αυβΟΓίιπ) ορίη&ηβ. δβά οαιη &(1 ο1&β86ΐη 6£;γ6- οίηθείς τόλμησα^ τίνα έπιχείρησιν χατ' αύτου ποιή- ρ (ΐ6Γ6ΐυΓ, Γ0^&8 άβ ιηθΓ6 άί8ίηΙ)υ(υηΐ8, Ηοπίααοςυβ 
739θαι Έξελθών ο5ν χαΐ τήν συνήθη διανομήν οα&ηά&ΙυΓΟΒ υΐ ςυαιηρηιηΌΐΐΐ η&νί^ΑΓβΙ, ίηοΗϋ ία "^ης (^^γβς ποιησάμενος τών πλωίμων, χαΐ τόν 'Ρω- 
μανόν επισπεύδων τάχιον έχπλευσαι , περιπίπτει 
τφ λ^χιρ. Αουλιχφ γάρ έν σχήματι προσυπαντήσας 
6 'Ρωμανός αύτφ, χαι προθύμως ποιήσειν τό χε- 
λευσθίν έπαγγελλ6 μένος, ήρεμα χαΐ χατά μιχρόν 
^γεν αυτόν εΙς τήν ένέδραν. ΜηδΙν δΐ έπαισΟέσΟαι 
τών μελετωμένων του παρακοιμωμένου δυνηθέντος, 
ίλλ* άχάχως χαΐ χωρίς 6πονοίας διαλεγομένου, χαΐ 
μάλλον Ιγγιστα προσιόντος αΰτου, χα^ πυΟομένου ε! 
έχει άνδρας εύειδεΐς χαι γενναίους χα) τήν βασιλι- 
χήν έρέττειν επιτηδείους τριήρη, του δΐ χαΐ Ιχειν 
χαι έγγυς παρεΐναι τούτους είρηκ^τος, χαΐ τ^ χε- 
φιλτΐ νεύσαντος ήχειν τινάς πλησίον τών εύειδεστέ- 
ρων, 6 Κωνσταντίνος θεασάμενος τούτους χαι τάχα 9•0 ίη8ί(1ίΑ8. ΕΙβηίιη 86Γνί1ί ΓοπηΑ 6ί οοουρΓβηβ 
Ηοιη&ηυ8, β1 ΐΏ8η{1α1& 86 8ΐυάίο&6 6Χ86θυΙαΓυιη 
ρΓ0ΐηί1(6η8, ραυί&ϋιη ίη 608868 ρβΗΓλΙιϋ, ηίΐιίΐ 
ρΓ0Γ8υ8 60Γ0ΐη ςο» ρ&Γ&1)&ηΙυΓ 6οη]1θ6Γ6ναΐ6ηΐ6η), 
Βθά 8ίιηί1ίΐ6Γ 6ΐ &1>8ςαθ α11& 8υ8ρίοιοη6 βοΠΰςοβη- 
ί6οα, ρΓορίιΐ8ςυθ 8υΙ)ίη€ΐθ &066(1θηΐ6ηα,&0 ΐΌ^η<6ΐη 
γίΓ06η6 1ι&1)6Γ6ΐ ρυΙοΙίΓΟΒ αο ίΌΓΐ68, 6ΐρΙθ8 8ά ίιηρβ- 
ΓΑΐΟΓί&χη ΙηΓθΐηβπι α^^βη^αιη. Ε68ροηά6ΐ Βοαιαηυβ 
608 ρΓ»8ΐο 6896, 6ΐ ΓοπποΒίοπιοι (]α11>π8(1&ιη ίηηυίΐ 
αΐ 8066(]8η(. 0υο8 οοηΐ6α9ρ1&Ιυ8 6ΐ ρΓθ1>8η8 Οοη- 
8ΐ&ηΙΙηυ8, ουπι 8θ1νί ηΑνθ8^υ1)6Γ6ΐ, ΗοπίΑηοβ 3ΐιζ(α 
ο1)&πιΙ>ϋ1&η8, οΙ ρΐΌζίιη6 ρΓββΙΟΓίααι η&νίιη νβηίυιη 
68ΐ, ίά ιηο(3ο ΓαΙυβ, « Α5Γίρίΐ6 Ιιαηο » 8υ1>8ί8(ϋ. Οαι- 
1)08 νβΓΟ ηβ^οϋιιιη άαίαιη 6Γ&1, ϋ 0οη8ΐαηϋηυηι άποδεζάμενος άπαίρειν ήπείγετο. Ό Ιϊ 'Ρωμανός Ο 8ΐα1ίιη ίη ηανίαι ρΓβΙθΓΐ&πι βώάαουηΐ, ί1)ί<ΐα6 ίη Ιγγιττβ τούτου περιποιτών, ώς πλησίον έγένοντο τ^ 
ττριτηγίδι τριήρει, χατασχών τόν Κωνσταντϊνον, 
χα; μηδίν πλέον εΙπών άλλ' Ι| μ6νον• « 'Άρατε τού- 
τον, » αυτός μέν ίστη, οΐ δΐ προς τό έργον 6'ντες 
ι ύτρεπ:σμένοι είσήγαγον εΙς τήν ναυαρχίδα χαΐ έν 
άτ^αλ&ί^ χατεΤχον, μηδενός έπαμΰναι τούτον τολ- 
μήσαντος τών συνεπομένων αύτψ, άλλα πάντων 
ιιχραυτίχα διασπαρέντων. Της <ρήμης ούν έξαρ^εί- 
βης ταραχή χατέσχε πασαν τήν π^λιν, τυ;5αννίδος, 
ώς είχός, έπίθεσιν λογισαμένην. Φθάσαντος ούν του 
λόγου χαι μέχρι της βασιλίδος Ζωής, εΙς άμηχανίαν 
χλ\ οΐ έν τέλει ένέπιπτον. ΙΙροσχαλεΤται γουν 
ή βασιλίς τόν πατριάρχη ν Νιχύλαον Λα ι τους τής 
«νγκλήτου λογάδας • χοινολογισαμένη δΐ μετ* οοδίοάία &886Γν&ηί, η6ΐη1η6 οοιηίίυπι 6ααι (1βΓ6η(ΐ6Γθ 
&υ80, 86(1 οιηηΐ1)α8 6χΐ6ηιρ]ο (1ί1&ρ8ίβ. Ηυ^α8 ίαοί- 
ηοηβ Γ&ΙΏ& ίη υΓΐ)6ΐη α1Ι&1& &ηίιηο8 Ιιοχηίηυπι οοη• 
ΙυΓΐ)&νίΙ, ΙγΓ&ηηίάβιη &1) αΐίςυο ίηγα<1ί ραίβηΐίυο), 
6υιηςαθ αιΐ Ζοβη α8ςιΐ6 ρ6Γν6ηί886ΐ, ρΓ006ΓίΚ>α3 
ςυοςυθ πι&^η&Εη 8θ1Η6ί1αά1η6ηι ίη^6^ί^. Ζο6 Νίοο- 
Ι&υπι ρ&Ιή&ΓΟίιαηι βί 8θη&1οΓ6β άβίβοΐοβ &(1 86 νο- 
6&1, Γ6ςαθ οαπι ϋβ ά6ΐίΙ)6ΓαΙ& &(1 Ηοπι&ηΰπι ιηίΐίίΐ, 
ςοΐ οαυβ&αι Γ&βΙΙ βχςηίΓβηΙ. Εθ8, βαοι αά η&νίήΐΏ 
8ΐ&1ίοη6Πΐ ν6ηί88θηΙ βΐ άβ 991 οοιηρΓ6ΐΐ6η8θ 6υ1)!- 
ουίαηο ίηςυΐΓβΓθ 1η1βηά6Γ6ηΙ, 8θ6ίθΓυαι ηαν&ΐίηιη 
ρ6ίο1&η8 αιυΐΐΐΐυάο οοηοίΐαΐα 8&χί8 Γ6ρυ1ΙΙ. Ρθ8ΐΓί- 
άί6 Ζο6 ρήοια 1ϋ06 αά Βυοοΐ6οη6ηι β^688α, 6νο6&Ιο 
θΐίαιη 61ίο 6ΐ Θ3α8 Γ&χηίΐίβ, ίηΐ6ΓΓυ£[Αΐ ςυββηΑχη 1ιυ- α>:ών Ιχπ^μπκι προς 'Ρωμανόν , τήν αΐτίαν Ι) 3υ8 86άίΙίθΏί8 εΑα8Α 68861. ΙΙ)ί οαιη η6αιο Γ68ροη(ΐ6• "ίου γεγονύτος μαΟεΤν έθέλουσα. Τών δΐ πεμ- 
^έντων γενομένων ίνθα προσώρμουν αΐ τρι- 
ήρεις, χαΐ μελλόντων ζήτησιν ποιεΤσθαι αής του πα- 
ρχχοιμωμένου χατασχέσεως, δ τών πλωίμων δια- 
ναττάς άχ4λαστος δχλος (57) λίθοις αύτους έξήλασαν. 
Έωθεν ούν ή βασιλίς επελθούσα περί τόν Βουχο• 
λέοντα, χαΐ τόν υΐόν μ«ταστειλαμένη χα2 τους περί 
ιυτόν, έπηρώτα πώς γέγονκν ή ανταρσία σΰτη. Μη- Γ6ΐ, Τ1ΐ6θ(1θΓυ8 !πιρθΓΑΐθΓΐ8 ρ8ΒάΑΚ0β;υ8 ίά60 ΑΙ ι, 
Ιιυηο ηιοΐυτη, βχβΐίΐίεββ, ςυοά Ιιβο ΡΙιοοαα Ιβςίοηβρ, 
0οη8ΐΑηϋηιΐ8 ουΜοαίΑήυβ ρΑΐΑΐίυιη ρ6Γάί(1ί886ηΙ. 

08Βί6Γυθ1 ίΐηρ6ΓΑΐθΓ ίπίρβΓίϋΠΙ Α αΐΑίΓ6 ίη 86 ΐΓ8η8- 

ί6Γ6η8, ραΙγΙαγοΙιαπι ΝΙοοίΑυηι 6ΐ πΐΑ^8ΐΓαπι 8ΐ6• 
ρΙίΑηηπι ίη αοΙαπι ΓβνοοΑί; αο ρο8(Γίάί6 πιΐ880 
^0Αηη6 Τα1)Α66 Αυ§;α8ΐΑΐη ρΑΐΑΐίο Αΐ>άυο1 ^υι)6^. Ε α 
06η8 ΑίςοΑ 6]ηΐΑη8, ϋΐίυιη Αΐηρΐ6ΧΑ, α)ίβθΓΑϋοη6πι ΧΥΙ-ΑΝΒΚΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤΛ;. (57) Α11α(1ϋ Αά Εαηρίάίβ Ιοουαι, ςιιΐ 6βΙ ίη Ηίοηία. ^0Αηη^8 Ι^βοηίβ 8υοο688θΓ 68ΐ 0ΑΓίάΑ8« ςυοά 6θ£;ηο• 
ιηβη Ιιίο Αάάίάϋ 6ϋΑχη ΖοηΑΤΑβ. Χυι.• 33 βΕΟΒΘΙΙ £ΕΟΚΒΝΙ η ιη&Ιηβ πιονίΐ; αά^οςαβ ϋβ ςυΐ 6&ιη (1οοθ1)Εηί Οοα- Α δκνός δΐ άποχριναμένου, [Ρ. βίβ] 6 ?Μΐδ«γωγ^ς του βί&ηΐίηαβ χηαηάανϋ αΐ 8υ»πι ββουιη ΓθΙίηςαβΓβηΙ 
ηι&ΐΓβηα, ββίςυβ ίΙΗεο &1> ϋβ (ϋιηί88&. Ιθβαι ίβοπθΐη 
Ρΐιοοαιη, ιηβΐυβαβ ηβ ίβ αΗςα&ηάο ίιηρβΓίαιη ίηνα- 
άθΓβί, Ιοοο ιηονίί, (ΙοιηββΙίουπκιυθ 8θ]ιοΐ8Γυιη Γβοίΐ; 
^οι^ηηθIη βαπάΕΐη παΑ^ίβίΓυηι. ΡΓβείΙ>υ8 Ι&ηαβη ίιη- 
ρβΐηινϋ ΡΚΐ06&8 υΐ 8ίπιβοη ίι1ΐυ8 βυυβ β( υχοηβ 
Γγ&Ιθρ Τ1ΐ6οάθΓα8 ΖυρΙιίηεζβΓ 8θά&ΗΙ&1υηι ρπηοίρββ 
βΓθΑΓβηΙυΓ ^α^8^α6η^^8ςιι6 &1) ίηαρβΓ&ΙοΓβ οΙ^βίΓίοΙαβ 
άοιηυοα βυ&ιη Ε])ϋί. βοοΓθ8ΐίιη ροΓΡΟ οο£;α&1ί 6]υ8 
6ζ αυΐα άίπιίββί βυηΐ. Ουοά οΙ>ι οο£;ηονϋ I^60, ιηβία 
999 ρβΓίβΓηΙαβ 8(&ϋιη 6ςιΐ68 βά Εοιη&ηυιη άΓυη- 
£;&πυιη 8β οοοίυΐίΐ, θίςιιβ βχρθ8ΐιίΙ ςυί1)υ8 οοηΐυ- 
ζηβΐϋβ &£Γ6οΙυ8 υίςυβ οίοευιχΐ8θπρ1α8 ββββί. Ι1)ί 
οοιηΕηαηίοαΙα Γβ ίηΐβρ 608 βοοίβίΕβ ίιιϋ& αο 3υΓ&ιηβη- βασιλέως ΒΜιαρος ^φη* « Αιά τ& άπολέναι, ώ δέ- 
σι;οιν«, Λέοντα μέν τον Φωχχν τ^^ στρατ^πεδκ, 
Κο>νσταντΤνον 81 τον παραχοιμώμβνον το παλάτιον, 
ή τοιαύτη γέγονε χίνησις. » Ό βασιλεύς δΐ κΐς 
Ιαυτ^ν τήν έζουνίαν άπ6 τή( μητρός έφελχ<(μβνο( 
τον πατριάρχήν Νιχ6λαον συν τφ μαγίστρφ Στεφάνφ 
ά\ήγαγεν έν τφ παλατίψ, χαΐ τζ επαύριον σχέλ- 
λουσιν *Ιωάννην τον Τουβάχην τήν Αύγουσταν τοδ 
παλατ(ου χαταβιβάσαι. Ή δΐ μετ' όλολυγης χαι δα- 
χρύων τφ Ιαυτης προσηλαχεΐσα υΐψ πρ&; σσμπά- 
Οειαν αότον μητριχήν χαι οΤχτον έχ^νησε. Διο χαί 
φησι πρ6ς τους ^οντας' « Έάσατε «Ιναι μετ* έμοΰ 
τήν μητέρα μου. ■ 01 δέ ϋμα τφ λύγφ ταύτη ν χχτ- 
έλιπον. Προεβάλετο δ' ό βασιλεύς δομέστιχον των ϋ3 οοηίΐΓχη&(&, ηυρϋίβ ςοοςϋβ ίηΐβρ 1ίΙ>6Γ08 βαοβ ^ σχολών, διαδεξάμενος τον Φωχαν, τ6ν μάγιστρον οοηΐΓ&οϋβ, ιηβΐϋιιίαιηςιυθ οοουΐΐβ 1ια1)ϋαιη. βββυη- 
άυιη ΙιβΒΟ Κοχηαηυβ 8υί ρυΓ£;&ο(]ί ο&ϋ8& ίη &α1&ιη 
οαϋϋΐ, ^ι1^β^υΓ&ηάοςΰ6 ίηΙθΓροβίΙο οοηϋηη&Ι ηοα 
ΓθΙ)6ΐ1ίοηί8 αυΐ 8θάί(ίοηί8 ςυίάςυαιη βυο ΓαοΙο βυΐ)- 
6880, Ββά 66 ηαυίυβηΐβζη ηβ Ρΐιοο» οοηαΐαθ &1ϊςυίά 
ηΐθΐί ίιηρθΓβΙοη Ε£Γ6ΓΓ6ηί, ΐη ρΕίΕίίυιη β3υ8 ίιηρβ- 
ΓΕίΟΓίιςυο ρΓβΒΗίάίο ΐΏυηί6ηάί ΟΕυβΕ τοΙοΐΒδο Γβ• 
νθΓΐί. ΡεΙγΙεγοΙιε βάβιη άβΓος^ΕοΙβ ηοςοβ Ε6θίρίβηΐ6 
ρυΓ£;Εϋοηβιη,Τ1ιβοάθΓυ8 ΗοαίΕηυπι ίη8ΐιςΕΐ υΐ ουιη 
υηίνβηΕ 61ε88θ Εά ηΕνΕΐβ,ςαο<! ίη Βυοοίβοηίβ βϋαιη 
ΡεΙεΙϊο ίκηπιίη6ΐ,Εθ66άΕί.ΡΙοιηΕηα8ουιη ΕϋςοΕπάία 
ίά άβΐΓ6θΐΕ88β1 ΕΟ ουηβΐΕΐυ8 οβββΐ, (Εΐιάβιη υΓ^βηΙΐ• 
1)08 ηβ ςυοΓυΐΏ ίη8ϋηο1α οοβυΙΐΕ ί8ΐΕ οοηοίΙιΈ 8υ8- 
οβρβΓΕί, ν6ΐ ίητϋυ8 Ε88θηϋΙ. Εγ§[ο ίρβο άϊβ Αηηυη- 
ΙΐΕϋοηί Γβ8ΐο 6ΐΕ88β ίηβίΓυοίΕ 1)08Η1ϋβΓ Εά Βυοο- Ιωάννην τ^ν Γαριδαν, τήν έχ του Λέοντος δεδοιχώς 
έπανάστασιν. Τη αΙτήσει τ• τούτου ιιροεβλήθ^<'0(>' 
Συμεών ό υΐ^ς αύτου χαι θεύδωρος ό γυναιχάδελφος 
αύτου, 6 Ζουφινέζερ, Ιταιρειάρχαι. *Ορχοις τε ου ν 
χαταληφθεις 6πό του βασιλέως χατήλ6*ν εΙς τον 
οΤχον αύτου, χα2 παραχρήμα οΐ συγγενείς αύτοΰ 
άπελύθησαν των βασιλείων * όπερ μαθών έχεΐνος 
άγων(φ χαι φύβφ ελήφθη. Ευθύς ούν έξιππασάμενος 
άπηλθλ προς τον 'Ρωμαν^ν τον δρουγγάριον, τήν 
δβριν ήν 6πέστη χαΐ τον προπηλαχισμόν δ ιηγού μέ- 
νος. Εοινοπραγήσαντες ο^ν χαι δρχοις αλλήλους 
χατασφαλισάμενοι , χαι χήδος ε?ς τους Ιαυτών 
ποιησάμενοι παΐδας, έν τφ χρυπτψ χατεΧχον τ<} 
σπουδαζ^μενον. Ό δΐ 'Ρωμανός, πέμψας εΙς το πα- 
λάτιον περί του γεγονύτος άπελογεΤτο, μή άνταρσ{αν ΙβοηΙθίη ΕΟΟβάίΙ. δίΕΐίιη δΙβρΙίΕηυβ πίΕ^ίβΙβΓ εοΙε Ο εΤναι μηδέ άπύστασιν όμνύμενος τά πραχθέντα* τήν θχίΐ, βΐ ΝίοβίΕδ ρΕΐΓίοία8 ΕοπαΕηί ηβ0688Εηυ8 ίη 
ρΕίΕϋυπι ϋ, ίηάβςυο ρβΙπΕΓοΙίΕπι Είχίαοϋ. ΙπαρβΓΕ- 
ΙΟΓ ΕηΙθίη ιηί88ί8 νβηβΓΕηάΐΒ Εβ νίνίί}εί8 ΟΓυοίβ Η- 

^018, Ε ΕοΐΏΕηΟ Ε<]1ΐί1)ίϋ8 (]ίΠ88ίχηί8 6Ζ860ΓΕΐίθηίΙ)υ8 

θ1 ^υ^6^υΓΕηά^8 ^ΓΕνίββΐαιίβ, βϋρυΐΕΐυΓ 99< ηίΐιίΐ 
υη(|ϋΕΐη βυιη άοΐί Εάν6Γ8υ8 ϊπαρβΓΕίοΓβιη βο^ΐΕΐα- 
Γΰΐη; ρΕυΙοςυθ ροβΐ ΓΕουΙίΕίβιη Γ6<1θυη(ϋ ίη ρεΙε- 
Ιίυζη ρΕΓηιϋϋΙ. Ε( Γβ(1βυηΐ6ΐη βχοίρίβηβ ρρβΟΕηάί 
0Ευ8Ε ίη ΐΕπιρΙΰπι ςαοά ββΐ ίη ΡΙιεγο άθάαοίΐ, (]ε1ε- 
ςυβ ίΜ βΐ ΕΟΟβρίΕ ίΐάβ ηοΕ^ηαπι 8θάΕΐίΐΕΐυπι ρπΒΓβ- 
οίαιη ΟΓβΕΐ. δίΕΐίπι β1 ειΙ ίιβοηθΠ) ΡΙιοοεπι ϊίΙΙβΓβ 
χηίΙΙηηίυΓ, ςηίϋυβ 1>οηο Θ88β Εηίιηο ηβςυβ νβΐ ε1)- 
ΙίοθΓθ 8ρθπι ηβςυθ ίηίςηυχη ςοίόηαΕίη ιηοΐίπ ^υΙ)6- 
ΙυΓ, 8θά ςαίβΐβ (Ιοηαί 8ϋ89 βζΙΙυΐΏ ρΓδΒβΙοΐΕπ : ηΕΠί του Φωχά δΐ έπίθεσιν ύφορώμενος, φησι, χαΐ δεδιώς 
περί του βασιλέως μή τι χαΐ πάθη φλαΰρον, έν τφ 
παλατ(φ ήβουλήθη άνελθεΤν χαι φυλαχήν τούτου 
ποιήσασθαι χαί του βασιλέως. Μή πιστεύοντος δΐ 
του πατριάρχου μηδ^ το λεγόμενα δεχόμενου, έπι- 
σπέρχει θεύδωρος ό παιδαγωγός τλν 'Ρωμαν^ν, 
αραντα πάντα τ6ν στύλον, άφιχέσθαι προς τ6 του 
παλατ{ου νεώριον έν τφ Βουχολέοντι, Μέλλοντος δΐ 
τούτου χαι αναδυομένου, οΐ πρ^ς τήν λεληθυίαν 
πραξιν τούτον ενάγοντες άνέπεισαν χαι &οντα 
ποιήσαι τό χελευύμενον. Ά μέλει χαι χατ' αυτήν 
τήν ήμέραν τής ϊορττίς του Ευαγγελισμού έξαρτύσας 
τον στόλον πολεμιχώς άφιχνεΐται πρ^ς τ6ν Βουχο- 
λέοντα. Κα^ Στέφανος μίν ευθύς 6 μάγιστρος χάτ- ίρ$ίυ8 ιηοχ 1ΐΕί)ί(υιη ίπ ΓΕϋοηβιη. 0οη8(Εηϋηυ8 β εισι των βασιλείων, ^εισι δΐ ό πατρ(χιος Νιχήτας, 
ςαοςα6ου1)ίοαΐΕπυ8Ε(1θυιη ίηθΕΠ)(1βΓη8βηΐ6ηΙίΕΠΐ χηδεστής ών 'Ρωμανου, χαι χατάγει τόν πατριάρχήν. 
8θηΚ)6Γθ οο^ίίυΓ. ΡΙιοοεθ 1ί11θΓί8 ί8ΐίΗ Εοοορϋδ άοπιί 01 δι περί τόν βασιλέα τά τ(μια χαί ζωοποιά ξύλα 
8υβ, ςυΕίη ίη ΟΕρρΕάοοίΕ 1)εΙ}θ5ε1, ςυίβΐθ ββ οοη- πέμψαντες πρ^ς τδν 'Ρωμαν^ν χαι βρχοις αυτόν 
ϋηαίΐ. χατασφαλισάμενοι φοβεραιτάτοις χαΐ άραΐς πάλα- 

μναιοταταις μηδέποτε δύλιον χατά του βασιλέως έννοήσασθαι, συγχωροΰσι μετ* 6λ(γων αυτόν άνελ- 
θβΤν έντψπαλατίφ. [Ρ. 617] "Ονπερ δεξάμενος ό βζσιλεύς άνελθίντα χαΐ προσχυνήσαντα ε?'σάγει χατά τόν 
έν τφ Φάρφ ναόν, χαι πίστεις αύτψ δούς χαΐ λαβών προχειρίζεται τούτον μέγαν Ιταιρειάρχην. 
Γράμματα ουν ευθύς έφοίτα προς Λέοντα τόν Φωχαν μή 6λιγωρήσαι μηδ' άπογνώναι μηδέ σχαιόν 
τι βουλεύσασθαι, άλλα προσμεΤναι μιχρόν ήσύχως έν τφ ο!χείφ οΓχψ διοριζόμενα ώς μελλούοης γενέσθαι 
διά βραχέος της αύτοΰ προνοίας. Τά παραπλήσια δΐ γράψαι προς αυτόν χαΐ τόν παραχοιμώμενον 

κατηνάγχασαν ΚωνσταντΤνον. "Απερ δεξάμενος ό Φωχχς ήσυχίαν ήγεν έν τφ χατά τήν Κβππαδοχίαν 
ο!χφ αύτοΰ. ΗΙδΤΟΗΙΑΒϋΜ αΟΜΡΒΝΟΙϋΜ. 

Τν( δι •' έβδομβμτι των αγίων Νησηιών δέδοται Α Ουΐηία 8&οη ^β^υη^^ Βθρϋιη8ΐη& ιιηρθΓ&ΙΟΓ ΗβΙβ- ναζά Κωνσταντίνου του βασιλέως ά^ραβών γαμιχου 
συναλλάγματος Έλέν;^ τ^ θυγατρί "Ρωμανού, καΐ 
ττίτρίττρττί λεγομένη της Γαλιλαίας (58) στβφανου- 
ται μ*τ• αύτη ς παρά Νικολάου του πατριάρχου 6 
βασιλεύς, τύν 'Ρωμανον ββσιλεοπάτορα προβαλ<5μ•- 
νος, χαι άντ' βίύτου Ιταιρκιάρχην Χριστοφόρον τ&ν 
το^οο υΐ^ν. Και μβτά μιχρ^ν Λέων ό Φωχας άνα- 
πιισθέ^ς 6π^ των έαυτου συγγενών χαΐ εαγμάτων 
πρ&ς άποστασίαν άπεϊδκ, χαΐ άποστβ(λας προσελά- 
βηο μβτ' αύτου τ^ν παραχοιμώμβνον, Κωνσταντΐνον 
χχί Άναστάσιον τους Γογγυλίους και αύταδέλφους, 
και ΚωνσταντΤνον τλν της Μαλιλίας, πληροφορών 
£π«ντζς 6περ του βασιλέως τά δ'πλα Κωνσταντίνου 
αφειν. 'Ρωμαν&ς δλ (59) χρυσ(5βουλλον (60; έκθέ- ηβιη Κοιη&ηί Πϋ&ιη αΓΓΐι& (ίΙ&1& 8ίΙ)ί οοη]α^ο οορυΐβ^, 
&ο ίβΓίία 6&1ί1(Β<Β οαιη βα οογοοαΙογ α Νίοοίαο ρ&ίη- 
αΓοΙια; βΐ ΗοίΏβηυζη ίιηρβΓβΙοΓί ραΐΓβιη άββί^η&Ι, 
ρηοΓβΐΏ άί^ηϋαΙθίΏ ίη βΐίαιη 6308 ΟΙιηβίορΙιΟΓαιη 
ΐΓ&ηβΓβΓβηθ. Ρ&υΐο ροβΐ 1•60 Ρ1ιοο&8 βυοΓυπ) ρΓΟ- 
ρίηηαοΓυχη βααβα βΐ θχβΡοΗΰυοα 1ΐ0Γΐ&1υ Γβ8 ηονΒβ 
ιηοΗΙυΓ; αοοίίοςηθ 6οη8(&η11ηο οτιΙ)ίουΙ&πο, Οοη- 
βίααϋηο β1 Αη&βΐ&βίο Οοα^ΐϋβ ίΓαίηΙ)υΒ 6ΐ €οη- 
θΐ&ηΐίηο Μ&ΐβΐίαηο, ρβΓβα&άβΓθ ηίΙϋιΐΓ οπιηίΐΐυβ βο 
ρΓΟ ίιηρβΓαΙοΓβ €οη9ΐ&ηϋηο απη» Γ6γγθ. Βοιη&ηυβ 
νβΓΟ εΐίρίοιηα, ςυο Ιιβοηίβ ίηβΐϋυίυπι ΓβΓΐ]1&1)α1υΓ, 
θοπρίυιη, αι&ηυςαθ βί βί^ιΠο ίοαρβΓαΙοπβ 9114 κηυ- 
ηϋαπι» ζηβΓβΙηβΐΒ ου3υ8()&πι ορβηι, ςιιαπι &1> Ιιοο 
ΐΏΪηίβίβΓίο ίχΏρβΓαΙοπΒΐη ρο8ΐβ& ηοιηίη&τυηί;, ίη οβ- μενος άνατροπήν έχοντα τής του Φωχα προφάσεως, |> βΙγο Ιβοηίβ ιηίΙΙίΙ, α1ίιΐΒ€[ϋθ ΙϋίβΓαβ ρβΓ Μίοΐι&βΐυιη 
**•' τ^ χ•φ^ του βασιλέως και τ^ σφραγΤδι ταυτ' ςαβπκΐ&αι οΙβΓίουΐΏ : ϋβ αηίαιοβ άυουια βο ιηίΐϋαηι 
έμιτεδώσας μετά τίνος γυναικός Ιταιρίδος, ^ν διά 
τήν τοιαύτην δττηρβσίαν χαΐ Βασιλικήν δστερον 
προσηγόρευσαν, έν τψ του Λέοντος στρατοπέδψ έςέπεμψε, χαΐ ϊτερα δλ μετά τίνος κληρικού Μιχαήλ 
ύποσχέσεσι τιμών και δωρεών διαφθείροντα τους 
των ταγμάτων έξάρχους καΐ τλν λα6ν. Άλλ' ούτος 
μίν 6 Μιχαήλ φωραθκ^ς δπό του Φωκά και τυφθεις 
ανηλεώς άΐ(ετμι{θη τά ώτα • ίλα^ε δ' ή γυνή έν τψ 
ντρατφ διασπείρασα α έπήγιτο. Πρώτον ουν ό του 
Βαρέος Μιχαήλ υΙός ΚωσταντΙνος, του τάγματος 
βρχων τών Ιχανάτων, χαταλιπών τ6ν Λέοντα τψ 
'Ρωμανφ προσεχώρησεν • φτινι χα2 6 Βαλάντιος 
και * λεγ<&μενος *Άτζμωρος, τουρμάρχαι (61) και 
ααβω δντες, έπηχολούβησαν. Λέων δΐ δ'μώς 6 Φωκάς ρρο 0)1881001 1308 ΐΏϋπβΓυπι βΐ ΙιοηοΓαιη &ά άοίβοΐίο- 
ηβχη 8θ]1ίοϋ&1)&^. δβά ΜιοΙιαθΙο Ιιυίο & ΡΙιοοα άβρΓβ- 
116080 6ΐ αίΓΟοϋβΓ ν6Γΐ)6Γ&1ο &υΓ68 βοοΐ Αοιροΐαίφ : 

Π16Γ61ΠΧ ρβΓ0α8ΐΓ&(ϋ8ρ6Γ8ί((Ιϋ8)3α88&6Γ&ί. Ρπ ΠΙ 11 ΤΟ 

6Γ^ο 0θη3{&ο1ίαυ8 Ιβ^ίοηίβ ΗίοΑΟ&ΙοΓαοι (Ιυζ, Μί- 
ο1ια6ΐί 0Γ&νί9 ηΐίοδ, & 1.6006 αά Βοπι&ηοπι ΐΓ&οβϋ, 
άβίοάθ Βα1&οίία8 βΐ ΑΙζαιοηΐ8 Ιογοι&γοΙιφ 6υαι βοΐ)- 
86ςυυηΙυΓ. 1•60 Ιαιηβο &(1 61ΐΓγ8ορο1ίπ &66688ίΙ : 
βζθΓοϋαςυβ αά 1)α€ΐιΐΑαι 8&χ6απι, ςο8θ ίο οο1υιηο& 
ηΙ&Ι 6 Γ6§Ιοη6 υΓΐ)ί8, οοηβϋΐυΐο ορρίά&αοβ ΙβΓΓοίΙ. 
ΔΙ ΙΙοπι&ου8 8ίπ)6οαοηι ο&οίοίβο ρΓ&Γ66ΐυπι οβίοοβ 
πιΙΙΙϋ αά Ιιβοηίβ 6Ζ6ΓείΙυ8, οαα: 1ίϋ6Γί8 ιο&ηο ία)ρ6- 

Γ&ΙθΓί8 θ1)8ί^Ο&1ί8, ςη&8 ςυ&€ϋ0(|06 ρ0886ΐ Γ&ΐίοηβ 

0010100 ίίβ &υ86ΐιΗ&ηϋΙ)υ8 Γβ6ί1&Γ6ΐ. 0ίρ1οοιαίί8 ΙιβΒο ήν Χρυσ<^πολιν καταλαβών, και τον λαόν παρατάξας Ο βΓΛ* 8βηΐ6θϋΛ :•Ουιΐ! ουΙΙαπι αΐίϋΐη πΐ6ί ίπιρ6πί νι- κάτε τήν άντιπέραν έν τψ κίονι Ισταμένην λιΟίνην 
δάμαλιν, έξεφίβει τους έν τ^ πόλει. 'Ρωμανός δέ 
μετά δρόμων ος τδν έπΙ του κανικλείου Συμεών έκ- 
^έμψας προς τλν του άποστάτου λαδν και χρυσ(5- 
βουλλον ένσεσημασμένον παρά του βασιλέως ένεχεί- 
ρισεν α6τφ, και παρηγγόησε πάντα τρ4πον σπου- 
-ίάται τψ λαψ τοΰτο δπαναγνώναι. Ό δΐ του χρυσό - 
βούλλου νους εΤχεν οδτως- ν 'ΙΙ βασιλεία μου φύλακα 
«Λής έγρηγορώτατον καΐ πιστύτατον οόδένα τών 
ό:τδ χείρα ή 'Ρωμανόν εύρούσα, [618] τούτψ μετά 
β€λν τήν Ιαυτης φυλακήν κατεπίστευσε, καΐ άντΙ 
ι»τρβς αύτδν κρίνει, σπλάγχνα πατρικά προς αυτήν 
ένδεικνύμενον. Λέοντα δΐ τον Φωκαν άει ταύτ^ προσ- 
«ολεμουντα χαΐ έπιβουλεύοντα, και νυν τήν κρυ- ^ί1&θΙίθΓ6αΐ &1(]α6 βά6]ί0Γ6Ο) 6υΒΐθά601 ίοΙβΡ 0Π1Ο68 
Π1603 Οΐίθί8ΐΓ09 ίθν6θίΓ6αΐ ΗΟΟΙ&ΟΟ, Ιΐυίο 866000 υ 01 

Οβυπι 6^α8 Ιυΐ6ΐ&οι οοπιοιίβί, ίρδοπ]ςο6 ρ&Ιπδ Ιοοο 
ΙιαΙ)βο, ςυί ρ&ΙθΓΟ&πι Ηοίηιί 6Γς& πίθ &£Γθ6ϋοο6θΐ 
Γθ 08ΐθ0(1ίΙ. Ιι60θ6αι αυΐθπι Ρΐιοο&αι, ςαί ηυοςυ^αι 
000 ίοβίάί&ίαβ 68ΐ θΐ αάνβΓβ&Ιυβ οο8ΐΓθ ίιηρβηο, 
ουοο αι&1ίί1&πι βοαζη ά\\ι οεοοϋ&Ι&ηα ά&Ι^ζίί, οβςοθ 
(1οαΐ68ϋ6οαι 6836 νοίο Ο6ςο6 995 ρρο 8θΙ)(1ϋο Ιια- 
1)60, 86ά άθ86ΓΐθΓβοι ΑΟ ΙγΓ&οουοι ρΓΟΟοοϋο; ςοΐ 
ίο] 0880 Π160 Ιι&οβ Γβ1}6ΐ1ίοοθαι πιοΐϋυβ 68ΐ, υΐ ίο 86 
ίαιρβηυαι ΐΓ&η8ί6ΓΓ6ΐ. Ιά οοαι ίοΐ6ΐΙί^&1ί8, βαίχΐίΐί 
πΐ6ί, (|οο<1 βςουαι 68ΐ 8ΐ&1υϋ6; θΐ Ιγπαοοίίΐθ θ(ϋθ8Α 
Γ6ροάΐ&Ια, αά άοαιίουαι & ζη&]οΓί1)υ8 βαί8 ίπιρ6ηυαι 
1ΐ8ΒΓ6(]ίΙ&Γίο οοαβθουΐυαι Γ6ν6Ηίιηίοί. » Οοιη &ά ΧΥΙ.ΑΝΒΗΙ ΕΤ ΟΟΑΗΙ ΝΟΤΛ). 
(58) Εύαγ•)^ελισιε6ν νοοΑΗ Γ68ΐοπι άίβχη <]υο οίο- ]) ρΓ6880 Ι.6θοθ, 8υΙ> 86 1ιαΙ>αϋ 6ΐ §[606Γαπι 6ΐ ϊναρβ- 
ιηοηβ ρβοοίι βοΐβΐ ΙβΙοβ άβ ΟΙιηΒίο ιοοεγολοοΙο παπί Χυι.. 

ηοοίίϋβ α θ8ΐ)Γί6ΐο Ο. Ηλπ» νίΓ^ίοί οΙ)ΐ8*θ3, Λρρα- "*"^ " "* '^' "' ' ' ''~ ''" — 

ΓβΙ. Οαίά &α!6πι Ιιοο ΟΛίίΙβΒω 8ίΙ, οββοίο, βο νίίΙθΙϋΓ 
αιβοίΐοβαπι : ρρο βο ΖοοβΓβ8 ΡββαΙια ΙιβΙ)6ΐ. Χυι.. — Ιρβίαβ Ρ486ΐΐ8ΐί8 1]6ΐ)<]0Π)α<]ί8 Γ6Η& ΐ6ΓΗΐΙ. 1.60 

ΟπιπιιηΛΗοαβ : Τή τρίτ^ του Πάσχα τη λεγομένη 
ττ.ς ΓαλιΑαίας. Ρβπ πΐοίΐο Κυριακήν του Θωμά, του 
έϊώτου, της Σαμαρείτιδος, 6ΐθ., νοο&Ο^ Οοΐοίοίο&ΙΠ 
ςα« ΤίίΟΠΙβΒ, ΡΓΟάίκί, 8ΕΠ18Γΐ4βΟΦ, 6ΐθ..6νΛΟΚ6ΐίθ88 
ΐ6ΰϋθ068 ρβΓεΟΓΓΟΟί. ΟΟΑΙΙ. 

(59) ϋΌοά Ηοαι&οϋβ Ιλοώϊ ορρηαΐ6η(1ο Ε(1βο βία- 
ΰαιΐ, οιιιη ςαο ρ&αίο αοΐθ ΓοΒάϋβ ί66ί886 άίοίΐαρ, 
ι<2 ηιιηίηΐΕη οονβ η66θβ8ϋ&(θ8 ρηβϋοίβ ογλΙλΙ» 
βΐηοιοοί. θα ΙΜ€τ$ ίοαιη, τοατ 1$ίά$η αια. Ναιη ορ« (60) Χρυσ(5βουλλον, άιρίοτηα τϋριητη τ6§ίΧ /ίί/<?Γ», 
ίαονχ^ ρυοΐοβο οο1ογ6 ΕΟρίρΙδΒ, (|οί1)υ8 οοπι λορθο 

8ί^ϋΙθ, βούλλ^, 6«9&ΓββΒ ί 018^1018 ββΡβΙί ίΟίρΡθβθΙΟ 

Διά σφραγιδος νρυσης άσςραλίσασθαι (ΙίχίΙ αοοΙΟΡ 80- 
ρρ8 ρ. 178 6ΐ ο15 Α. Οοαη. 

(61) Οϋΐ τουρμάρχης, 18 6ΐ μεράρχης, ταγματάρ- 
χης, βΐ, ϋΐ 80ΡίΙ)ίΙ Πβο ΟοοδΙίΙϋΙ. 3, ποτΐ και στρατ- 
ηλάτης• 40 ϋί 0οο8ΐ&ο1ίθϋ8 Τΐ36ΐιΐΛΐ. 1 : Οΐ δΐ λε- 
γόμενοι τουρμάρχαι ε?ς 6πουργίαν τών στρατηγών 
ετάχθησαν. Σημαίνει δΐ τλ τοιούτον αξίωμα τον 
έχοντα 6φ' Ιαυτόν στρατιώτας τοξ<ρ6ρους πεντα- 
χοσίους χαΐ πελταστάς τρι«χοσίους χαι δεξιολάβους 
έχατ^ν. ΟοΑΒ. 27 ΟΒΟΑβΙΙ ΟΒΟΚΒΝΙ 28 ΟΑβΙγα ρβΓνβηίβθβΙ 8103600, βί άΐρίοιηα βΧθΓΟίΙυί Α ιττομένην αύτου ιτονηριαν φοη^ιρώσαντα, ούτι δομέ- ιηί88αιη Γ6θϋΗΐααι 63α8ςυ6 οο^ηίΐβ ββΒβΙ ββηΙβηϋΑ, 
ΟΦρβΓϋηΙ οιηηββ α Ιιβοηβ &(1 ΗοαίΑηηιη ίιηρβΓ&(οπ8 
ραΐΓβιη άββοίβοθΓβ. Ιιβο ρηηοΐρίο ίΓαβίΓα οοα&Ιυβ 
άίρ1οΐΏαΙί8 ΙββΙίοηβΐΏ ίαιρβάΐΓβ, ιηοχ ρ&υΐΑϋχη 86 α 
Βυί9 (]θ8θη νίά6η8, άθβρβΓβϋβ Γ6ΐ)υ8, Γυ£;& β&ΐαΐβιη 
ςιιβΒβίνϋ. ΕΙ οοιηϋ&ίυ8 ραυοίβ ςυίΙ}υ8ά&αι βυοΓυιη 
Ωάίββίιηίβ αά ο&βίβΠυχη ρβΓνβηϋ οιιί ηοΕηβη Αίβυβ. 
Ιη(]6 Ρθραΐ8υ8 ο&βίβΐίαιη οΜίηυίΙ οαί ηοχηβη Οθ6- 
Ιβοηίοβ, ςυΒ8ί β^υ1α^^οη6Iη Ιι6οηί8, ιη&ΐο ηιιηίΓαιη 
οιηίηβ. Ιϋί α Μίοΐιαβίο Ογ&τι 6% ιηιιΐϋβ &1ϋ8 β^πιίηθ 
ίΑΟΙο β&ρίΙοΓ. ΜίϋυηίυΓ ργ^ο ςυί βυιη ΟροΗη αΙ)- 
άϋοαηί, ^ο&^ηθ8 ΤοΙ}αο6Β βΐ ίβο Ρ&8ΐβ1&8; ϋςυβ οί 
οου]θ8 βΓυοηΙ, 8ίνβ οοουΐΐο, αϊ ςαίά&αι άίουη^, Εο• 
ιηαηί 3υ88υ, βίνβ, ςαοά Κοιηαηυβ αβββνβΓ&Ι)»!, ςυί 
61 ίηίςαθ Ιιοο υΐ ηοίβηίβ 86 ίαβίυιη Γθγγ6 νί<1θ1)&- στιχον εΤν«( βοολεται, οδθ' ενα χρ(νκ( των 6πηχόων, 
άλλ' άποστάτην χαΐ τύραννον, χ«1 χωρ^ς ^Ι^'^< βουλής 
τήν τοιαύτην άνταρσ(αν συβτήσαντχι Ίν' •1ς Ιβυτ^ν 
τ6 της βασιλείας έπισιτάσηται χράτος. Τοΰτο ουν 
κιδώς, 6 έμός λθ(6ς, τό ^έον σιινιέναι Οέλησον, χα! τον 
προγονιχον έπιγνους δεσπότη ν της πιχρας τυραννι- 
κός &π6«τη0(. » Του $^ Συμβών γενομένου χατά τήν 
παρεμβολήν χαΐ τό χρυαοβούλλιον φανερώς έχπέμ- 
ψαντος τφ λαφ, ώς τούτο Ανάγνωοαν χα! τ6ν αύτοΰ 
νουν χατεν<^ησαν, τζρξαντο πάντες άναχωρεΤν χα! τψ 
βασιλεο'κάτορι προσρύεσθαι Τωμανφ. Ό δ^ Φωχας 
κβώτον μίν ιτειραθε!ς τήν άνάγνωαιν χωλΰααι του 
χρυσοβουλλίου χαΐ μή δυνηΟε!ς, εΤτα χα! 6πο|^ρέοι>- 
σαν χατά μιχρ^ν τήν αύτου βλέπων δύναμιν, τοις 
6'λοις άπειρηχως φυγζ τήν σωτηρίαν έπραγματεύετο. Ιυπ, 8α& βροηΐθ. Ηίβ Οαίβ Γιΐϋ Γ6ΐ}β11ίοαί8 Ρ^ιοοθβ χα! μετά τίνων 6λ{γων των πιστότατων το φρούριον 
1>60ηί8. χατέλαβεν *Ατεούς. Άποχρουσθε!ς δ' έχεΤ0εν Ιν τινι- 

χωρ{ψ χατήντησεν ο χατωνομάζετο Γοηλήοντος, Ζ χα! φανερώς έδήλου ώή Αέοντι * κάχεΤσε παρά Μι- 
χάίήλ του Βαρέος χαί τίνων ^λλων πλείστων έπ' αυτόν συστάντων συλλαμβάνεται. Στέλλεται τοίνυν 
Ιωάννης 6 Τουβάχης χα! Λέων 6 Ιίαστηλας είσαγαγεΐν αυτόν εΙς τήν βασιλεύουσαν. 01 δ^ τούτον χρα- 
τήσαντες άπετύφλωσαν, ώς μίν Ινιοι λέγουσιν έντολήν λαθραίαν λαβόντες Ιχ *Ρω μανού, ως δ' οΐ περ! 
τ^ 'Ρωμανόν δι«ν(σταντο, αύθαιρέτφ γνώμΐ[) χαι προαιρέσει - χα! γάρ δή και έδ^χει άγαναχτεΤν ό 
' Ρωμανός ώς παρά τήν αύτου Οέλησιν γεγονότος του ίργου. *Π μίν οΐίν του Λέοντος αποστασία τοιούτον 
ϊσχε το τέλος. Μ7 ΑΗβ ροΓΓο ίηβίάία Εοιη&ηο βυηΐ βίΓαοΙ» & 
ΟοηΒΐ&ηϋηο ςυοά&ιη Οΐβιη&Ιβηο^ Ο&νίϋο Ουιηίΐί&ηο, 
6ΐ Μϊοίι&βίο βιΐΓ&ΙθΓ6 ιη&η£;&ηοΓαιη. Ιΐ αάοΙβΒΟβα- 
ϋΙ>α8 (ΐαίΙ)υ8ά&ηι &Γΐχι&(ί8 ηβ^οϋυχη άβάθΓοηΙ Βο- 
ΐΏ&ηί, οαιη 18 νβηαΐυιη θχΐΓβΙ, ίηΐ6ΓΩοίυηάί. ΟυίϋυΒ 
οο^ηϋίβ β^ 6θχηρΓβ1ΐ6η8ί8, αοοίοηϋαβ ίηΒΪάί&Γυιη 
οουΐί 8υηΙ βίίοδβί, βΐ Ιαάί^Γϋ 6&υ8ΐι ρ6Γ ηΐθάίυιη 
ΓοΓϋΐη οίΓοαχίΜίαοΙί, ίηΙΟΓςυβ β08 1ι60 Ρΐιοο&β ιηυΐο 

1081(1608. 

Λο6118&1α 68ΐ βϋ&ηι Ζθ6 ίΐΏρ6Γ8ΐηχ ςυ&8ΐ οβοβπι 
Βοιη&αο 688θ1 ιηαοΐιίο&ΐιι, 6ΐ ραΐαϋο 8α1)αιο1α αο 
Γ&8& ίο ιηοοωίβηαιη 8. ΒιιρΙίθαιί» ά6ΐΓα88. Ε^6^^υβ 
θϋαιη 68ΐ υΓΐ)β ΤΚΐθορ1ιγ1&6ΐα8 ραΐηοΐαβ, «ο Τ1ΐ60- 
(1θΓυ8 ίπιρβΓ&1οη8 ρβΒ(1&^οβΐ28, 6^α8ςυβ ^βΓοικουβ 
8110600, ςυοά ίο Εοοααοοιη λϋςοίά οαοΐίϋ 688βοΙ, 

]υ88ίς06 ίο Ορ8ίθίθ (16£;6Γ6. Α(1 Ιΐ08 (ΐ6ρθΓΐΐλΟ(ίθ8 

ορ6ηιιη βοαίυΐϋ ^οαοοβ8 Οογοοιιβ άΓυο§^&Γία8 νί^- 
Ηφ, ςυί 608 8θΙ)ϋο ΑΓΓβρΙοβ οΐλνίΙ)α8 ίο ορρο8ϋααι 

0Οθϋθ6θΐ6Π1 ΐΓΙ^6θί(. 

86ρΐ6αΐΙ)Γί8 0160818 ά\β 24 ΚοίΏ&οο 0βΒ8&η8 (ϋί- 
^θίΐΑ8 (ΐ6ΐ&1α 68ΐ^ θΐ Π16086 060βωΙ>η ίιηρ6Γ&1οπο 68ΐ 
Γ6(ϋιηϋυ8 άί&(ΐ6πι&ΐ6, α ραΙπ&ΓοΙια Νίοο1αο,ρ6Γπιί88υ ή Συνέστη θέ χα! Ιτέρα επιβουλή χατά 'Ρωμανου, 
παρά τίνος Κωςταντίνου Κτηματηνου, Δαβίδ του 
Κουμουλιανοΰ χα*: Μιχαήλ χουράτωρος των μαγ- 
γάνων (62) • οΰτοι γάρ νεανίας τινάς χα6οπλίσα^/τες 
χατά τ6 χυνήγιβν εξελθόντα (63) τόν 'Ρωμανόν έπ- 
ετρέψαντο δια χειρ (σασ6αι. 'Ον γνωσΟέντων, χα! συλ- 
ληφθέντες οΐ της επιβουλής πρωτουργο! τους οφθαλ- 
μούς έπηρώ6ησαν χα! διά μέσης της άγορδς περι- 
η ήχθησαν. Συνήν δΙ ταόττρ τ^ άτίμψ περιαγωγ^ κα! 
Λέων ό Φωχας, ήμι6νφ έφεζ6 μένος. 

Κατηγορήθη δΐ χα! Σωή ή βασιλ!ς τ^ ζωξ έπιβου- 
λεύουσα του 'Ρωμανου, χα! του παλασίου χατάγεται, 
χάν τ^ της Αγίας Ευφημίας μον^ άποχείρεται. Έξ- 
εβλήΟη δΐ τής π<^λεως χα! θεοφύλαχτος πατρίχιος, χαι 
Θεόδωρος 6 παιδαγωγός του βασιλέως, χα! ό τούτου 
όμαίμων Συμεών, [Ρ. 619] χα! έν τψ όψιχίφ διάγειν 
ετάχθησαν, ώς τάχα χατά 'Ρωμανου μελετωντες. 
Υπούργησε δλ προς τόν έξοτραχισμόν των τοιούτων 
& δρουγγάριος τής βίγλας Ιωάννης ό Κουρχούας, 
αίφνίδιον συναρπάσας αύτους χα! πλοίοις εΙς τήν 
περαίαν διαβιβάσας. 

Τ^ί δι χδ* νου ΣετΓτεμβρίου μηνός ανάγεται 'Ρω- 
μανός εις τήν του Καίσαρος άζίαν, κα! Αεχεμβρίψ 
μην! τψ της βασιλείας διαδήματι στέφεται, έπιτρριη} ίαιρ6Γ&Ιοη8. ΟθΓθοαΙιΐ8 αυΐβπι άιβ 8&0Γ0Γυπι Ιϋΐηί- Β του βασιλέως Κωνσταντίνου, του πατριάρχου Νιχο- 
οαχη υχοΓβπι ςυοςυβ θυ&πι Τ1ΐ6θάθΓ&ιιι οογοο&Ι, 6ΐ λάου αυτόν άναδήσαντος * 'Ρωμανός δΐ ταινιωΟε!ς τφ 
106086 Μβίο,άίθΡ6θίβοο8ΐ« 997 βαοΓΟ,ΰΙίυαίθΙίααΐ βασιλιχφ διαδήματι στέφει χατ' αυτήν τήν ήμέραν 
8υυπι 01ιη8ΐίί6Γυοι, 0οο8ΐαο1ίοο ραΐαχη ςυίάβαι των αγίων Φώτων (64) χα! τήν Ιαυτοΰ σύζυγον θεο- 

ΧΥΙ.ΑΝΒΕΙ ΕΤ ΟΟΑΕΙ ΝΟΤ^Β. (62) €ηταΐ0ΓΒ τηαηραηοπίτη, \ά 68ΐ, ^λΗβΙ&Γυηι 6ΐ 
&11θΓαιη ίά ξ6οαβ Ιοποβοίορυπι, υΐ &1ί1)ί. Χτι«. ^ 
υΐ ριιΐβΐϋ 6ΐ ι11ίυ8 «ΒΓαπί οοΓ&ιη ^θΓ6Γ6ί, βίου! Γ6(;ίβ 
ρΓβθοίρυ» βυΓορ&1&(68. Οΐροα τηΜΗνηοί 6ΐ 1>αΐώαί 
ηη^Λίητ Ιιίο 8θ1ιο1ί&8ΐ68. Οοαβ. (63) ΡθΓΐβ88ί8, οαχη &ροά Ογο«(;ίοιο (Ιοοί οοπ)6ο, 

ίθΓί6 υΙ)ί ίη ιιγΙμ ν60&ϋθ068 β€ΐ6ΐ>βθ1υΓ) ρΓΟάίΓβΙ. ΧΥΐ.. 

(64) Ραίο 6886 ςιΐ6αα αΐί&β ΡυηΟο&Ιίοοίβ Μβηιβ 
νο6&ο1, ΙίΜιηεα. Χτι.. — ΟβΒΟΟΙϋ Χ^Ι&ηάβρ ία 
1αοαίθ6| 6ΐ (ΐαο ραΓ86( οοιιΐο• ϋοΐίγηο ορο« 68ΐ ίΐϋ, 99 ΗΙβΤΟΗΙΑΗϋΗ ΟΟΜΡΒΝΟΙϋΜ. Μ δώρ«ν Μαίψ 81 μην( χ«νά την της άγ(ας Οβντηχο- ^ οοηοθάβηΐθ β( ρΓθΚ>&η1θ, ςαΪΑ ηίΐιίΐ οοαίΓλ νίιη ρο- 9τής ήμέραν στέφβι και τόν Ιαοτοΐί υΐόν Χριοτοφ^ρον 
6ΐά Κωνσταντίνου τάχα , χατά μβν το ^αινόμενον 
έθέλοντο< χαι χαταδβγομίνου £ιά τήν βιαν, έν δλ τφ 
άφαν€ΐ άλύοντος χαΐ τήν συμ^οράν άποχλαιομένου 
ε!ς Ιαυτ^ν. Και μόνοι οΐ δύο (65) χχτά τήν τοιαύτην 
«ροηλθον προέλ€υσ(ν. *1οολ(φ δλ μηνΐ, η' ΐνδιχτιώνος, 
ή της Έχχλησ{ας γέγονεν ίνωνις, ένωθέντων των 
δια^ερο μένων μητροπολιτών τε χαι χληριχών των 
άπ^ Νικολάου ιοκτριάρχου χαΐ Ευθυμίου διεσχισμέ- 
νων. Ό δλ βασιλεύς Τωμαν^ς έζορ(ζει τον μάγι- 
στρον Στέγανον εΙς τήν * Αντιγόνου νησον ώς της βα- 
σιλείας τάχα όριγνώμενον, χα) μοναχόν άποχείρει, 
συν βιύτφ δΐ χαι Θεοφάνην τον Τειχιώτην, χ&Ι Παυ- 
λον τον όρφανοτρόφον, τους οιxειοτάτοο^ αύτφ. ΙΙρ6- ΙβΓ&Ι, οοουϋθ αυ(βιη «θ^γθ ίοΓβηΙβ βΐ •υ&ιο άβρίο- 
Γ&ηΙβ Ββουιη οαΐ&χηϋαίθΐη. Αο βοΐί άυο Ιβϋ βα ία 
ροηαρ&ρΐΌοβββθΓυηυιιΙίο πίθΐιββ,ίηάίοϋοαβ οο(&ν&, 
&ά οοηοοΓ(ϋΗ.ιη ΓβάίθταηΙ ιηβίΓοροϋΙβ βΐ οΙβποί,Νί• 
εοΐαΐ 6ΐ ΚυΙΙιγΐαϋ ρ&(η&ΓθΙ)&Γθΐιι ο&υβα Ιι&οΙβηαβ 
(ϋ83αηαί.β«ΙθΓαΐΏ Αοικι&ηιΐ8 ίιηρβΡ&ΙΟΓ 8ΐ6ρ1ιααΐ2ΐη 
ιη&^ίθίΓαιη ίη Αηϋ^οηί ίιιβα]αοι ΓβΙβ^&Ι, ϊιηρβΓϋ 
αίΤθοί&ϋ θυβρβοΙαίΏ, οΐ ιηοη&οΐιυιη ί&οϋ, βΐ οαιη βο 
ΤΙίθορΙι&ηβΐΏ Τ6ίοΙιίοΙ&ιιι β( ΡΑοΙυιη ΟΓρΙι&ηοίΓΟ- 
ρι1απ1,θ^υβ ίηϋιηοδ.Ουιη ρΓοοβηβυβ ββΓβΙ ίη 1π1)υ• 
η&ϋο,ίαβίάϋβ άβ1&ΙίΒίΐΏρθΓ&(θΓ€38υ1)ίΙοίη ρ&Ι&ϋυπ) 
α1)ίνβΓυηΙ.Ε&Γαοα οαρίί ΑυοΙΟΓββ ΑρββηίαΒ ρ&ΐηοίαβ 
6ΐ Ρ&υΐυβ ιη&η^1&5ϋα : οουΐί ϋβ 6£Γθ88ί βϊ Γβίβ^αιϋ 
8ϋη1,1)οη& βοΓυιη ρυΙ)1ί€&1&.Εοάθπι αηηο Εοπι&ηιιβ χίνσου δ< γενομένου έν τφ τριβουναλ(φ, αίφν ίδιον η ίΐΐίαιη βΰ&οα Α^αΙΙι&ιη ίη χη&ΐΓίπιοηίιιιη οοϋοολί 

οΐ βασιλείς εΙς τ^ παλάτιον ύποστρέγουσιν έπιβου- 1>60ηί Αρ^γή βϋο, υιγο ({θαβΓΟβΟ &ο οοΓρΟΓΪβ ρυΐ- 

λης μηνυθείσης αύτοΐς* χχτασχεθέντες δλ οΐ Ιξαρχοι, οΙΐΓϋικΙίηθ βΐ ρΓυάβηϋβ ρΓ«8ΐ&η(ί. 

δ τε «ατρίχιος Αρσένιος χα2 6 μαγχλαβίτης ΙΙαΰλος, τυφλωθέντες χαι δημευΟέντες έξωρίσθησαν. Ήγά- 

γετο €1 τουτφ τφ έτει χαι γαμβρόν έπΙ τξ αύτοΰ θυγατρί *Αγάθρ Τωμανός ό βασιλεύς Αέοντα τον 

του Αργυρού, 5νδρα γενναϊον χαΐ χάλλει σώματος χαΐ Ιδέ^ 6περφέροντα, συνέσει τε χαΐ φρονήσει χοσ• 

μούμενον. Έγένετο δΐ έν τφ αότφ χρ<^νφ χαΐ τα χατά τ^ν 
'Ρεντάχιον. Ούτος έξ Ελλάδος ώρ μη μένος τ^ν Ιαυ- 
τνΰ γεννήτορα έκεχείρησεν άνελεΤν. Δεδιώς δ* έχεΤ- 
νος τήν του υΐοΰ άταζίαν, πλοίου έπιβάς επλει προς 
το Βυζάντιον ώς 'ΐάχα του βασιλέως δεησό μένος 
έναχαιτήν γενέσθαι της του υΙου άπαιδευσίας. Ανιών 
δι χατεσχέΟη παρά των Σαραχηνών των έν τ^ Κρήτη. 
Ό δ^ τούτου υΙός ύποχείριον Κχων τ6ν πατρφον 
πλουτον, άνελθών μετ' αύτου εΙς τήν μεγαλύπολιν, 
τφ ^είψ τεμένει της του θεού Σοφίας προσέδραμε• δυΐ) ίάθζη ΙθΐηρυβΗθηΙ&οίυβ ηΑϋοηβθΓ8ββα8,8ηαιη 
ραΐρβοα ίηΙβρΟοβΓβ οαιη οοη&ΓβΙαΓ, ραΐβρ βΐϋ ία- 
ΙοοαρβΓίθΐη πιβίϋθηβ οοαΒΟβηβο η&ν1(^ίο Βγ8&ηϋααι 
νβΓΒαβ η&νί^&νϋ,&1> ίαιρβΓΑΐΟΓβ ρβΙίΙαΓαβ αΐ βΙΙΐ 1ί• 
Ι)ίάίη6αι 908 οοιηρββοβΓβΙ ; ββίςαβ & 0Γθΐ6η8ί1>α8 
θαπιοβαΐβ ο&ρΐυβ. ΡίΗυρ. ρ&ΐ6Γη&Γηηι ορυαι οοοιροβ 
ίΑ0ΐα8 οιιχη ϋβ 8θ Οροΐίη βοαίυΐϋ «ά δορίιίο ^β^1- 
ρΙαοι : ιΜςαβ άβΒίάβαβ ρ&(βΓη& 1)οη& ρΐΌάβ§;ίΙ. Βο* 
ηα&ηυβ γο οοοαροΓία Ιβιηρίο βαπι βάαοβΓβ βϊ ο&δΐί- 
£[&Γβ ίηΐβαάίΐ. Οαοά ΒβηΙ&οίαβ οαιη Βα1)θ(1οΓαΓ6- Χ2ν τούτφ προσχαΟή μένος τήν πατριχήν χατεσπά0α (^ Ιυτ, Ιίϋβηβ αΙ) ίιηρθΓαΙΟΓθ αά δΐωβοηοαι οοηβοϋβ 
ο•^σί2ν. Ούχ 2λαθε τούτο τον 'Ρωμανον, άλλα γνούς βά ΒαΙ^αΐΌΒ ΐΓ&η8ία§^6Γβ ίη8ΐϋοϋ, οοηνίοΐαβςαβ 
έοουλεύσατο έξαγαγειν τούτον της έχχλησίας χαι ΟΓίαιίηΙβ ΟΟαΙίΒ 68ΐ βΐ Ιοοηίθ βροΐίαΐαβ. 
π2ΐδεΐ>σαι* Ό δΐ πληροφορίαν σγών, βασιλιχά πλασάμενος γράμματα ώς δήθεν έχπεμφθέντα πρλς τάν 
Συμεών, αύτομολήσειν έβουλεύσατο προς τους βουλγάρους. Και ελεγχθείς της τε ουσίας χαι των οφθαλμών 
ττεοεΐται. [Ρ. 620] 'Λδραλέστου δΐ του δομεστίχου των σχο- 
λών αποθανόντος , προεβλήθη Πόθος ό Άργυρος. 
Κα*( τών Βουλγάρων &γρι των Κατασυρτών έζελα- 
νάντων Ιξεισι χαι αύτ^ς μετά των ταγμάτων, χαΐ 
χατασχηνοΤ χατά τήν λεγομένην Θερμόπολιν. Έχεΐ- 
διν 8^ Μιχαήλ ταγματάρχην τδν του πατριχίου 
Μΐι>ρολέοντος υΐον έπΙ χατασχοπήν των Βουλγάρων 
έχπέμπ^ι. Ό δΐ άπροόπτως ταις βαρβαριχαΐς έμ- 
ιτεσών έν^δραις, έπείπερ £φυχτα ήν, τρέπεται πρ^ς 
έλχήν, χαΐ ποΛλο{>ς των Βουλγάρων άνελών χαΐ ΜοΓίαο ΑάΓ&ΙβθΙο δοΐιαίαπαιη άοπιββίΐοο Ροϋιαι 
Αγ^γοβ 8υί&οί1αΓ.ΐ8, Βαΐ£;&Γΐ8 ^Γ&ββ&ηάο αβςαβ &ά 

ΟλΙ&ΒγΓία ρΓ0^ΓΘ88ΐ8, ΟΟρίΟβ 00η1Ρ& 608 €(1οοίΙ; 

οαβίτίβςαο αά ΤΙιβΓοαοροΗα ροβϋίβ Μίοΐι&θίαιη οοΐιορ• 
118 ρΓβρΓοοΙαζη, ραΐΓίοϋ ΜοΓοΙθοηίβ βΐίαιη, βρβοα* 
ΙαΙααι βαιίΚίί. Οαί, ίπιρΓονίβο ίη 1)Ατ1)&Ηο&8 άο- 
1&ρ8α8 ίηβίάί&Β, ΰυαχ ΐη^ΰα Ιοοαβ ηοη 688θί, νίκη 
ραρ&Ι ; ιηαΙΙΐΒςαβ ΒαΙ^βίΓΐβ ^16^6^^ί8 &ο ραΐβίδ, «ο• 
οβρΙο ΙβΙΙίΑΐί ναΙπθΓθ, Οροϋη ΓβϋίΙ ραΰίοςαβ ρο8ΐ 
ιηοήΙϋΓ. Ταηο 6( Ηοιη&ηο άβίβοί» 8αηΙ ΐηθίάΐο τρεψάμενος, χαιρίαν δ^ τυπείς κλΙ αύτ<}ς, έπανήχεν ^ ςαΟΒ ίρβί βϋΟβΙΙ&Γίαβ Αη8.8(&8ία8 8ΐΓηχ6Γ&1,ηίιηίηΐΐη 
εΙς τήν βασιλίδα χαΐ μετά μιχρόν ένελεύτησε. Τότε ρΓΟ 6οη8ΐααϋηο ρΓθρα£;α&η8. Η&ταιη &αοΙθΓθ8 αο 
§1 χαΐ τφ βασιλεΐ 'Ρωμανφ επιβουλή μηνύεται χατ' οοη8θίθ8 8αο ςαβπιςαθ &Γΐ>ίΙΠλΙα Βοιηαηυβ ραηίϋ, 
αντοΰ, «ροστάτην Ιχουσα τ&ν σαχελλάριον (66) Άνα- Αηαβί&βίο πιοηαοΐιο Γ&οίο. ΟοηβΙ&ηΙίηυηκιαο οζίηάο ΧΥΙ.ΑΝΟΕΙ ΕΤ ΟΟΑΕΙ ΝΟΤΛΙ. ιιΙ>ί ΡοΗ0ι»ϋοηΐ8 άίβαι ϊαΙβρρΓοΙβΙηΓ, ({αί, οοα 
οοΐίββίπιυΒ,ΤΙιβορΙι&ηίοΓαιη ββββ άί^οβοίΙαΓ. Οοαβ. 
(65) Ο1>80αΓα8 ιοοαβ. ΡοΗβ ΟοηΒΐ&οίίηο άοπιί γθ- 
ΙΐεΙο θΐ βρΓβΙο Βοιη&ηαΒ οατη &1ίο, αίροΐβ ίαιρβηλ- 
ν)Γββ, 8&οΓ&αι ροιηραιη άαχβΓαηΙ. υβ ρΓοοοηβα αϋ1>ί. ΤΗ1)αη&ϋααι Ιοοαβ ΐΓί1)αηΑΐί8 νίάβίαρ. Χτι.. 

(ββ) Οαβπι ίϋββ&αή ρΓ»ΓθοΙαιη βΐ οαβίοάβτη 8αΙ> 
Ιο^οΐίιβΙο άίβροβίϋοηβ ροβϋαιη οχίβϋχηο. Ρ&ηοΙγοΙ- 
ϊαβ ίη ΝοΙϋ. Ιπιρβρ. Ογ, ο. 47. I^βx^^οη βηοη7ΐηαιη 
1>11>1ίοί]ΐ6θ» Κβ^ίβ : Χακέλλιον βαλάντιον.ΟοΑΒ» 31 ΟΕΟΚβΙί ΟΒΌΗΒΝΙ 32 

άβίΓΟβυαι ββοαηάο Ιοοο,ββ ρηοΓθ ίαιρθΓ&ίΟΓθΐη άίοί Α ^^^^^^ » ^^^Ρ "^^^ βασιλέως δήΒ^ν άγωνιζ<(μβνον - 

3αβ8ί(,ρΓ8Βΐβη(1βη8 Ιιαηβυηαπι 990 6886 ίηβίάί&Γυαι χαΐ των α •τ (ων συσχεθέντων Ιχαστος κατά τ& δ^ξαν 

ανβΓίβηά&Γυιη ΓαΙίοηβαι. ϋ& οϋ γΘ8 Οαχ&β 6ΐ ίιη- έτιμωρήθη τψ βασιλεΐ 'Ρωμανψ του Άνα9τασ(ο^ 

ρθΓίαΐΏ ο&άϋουιη Ηοιη&ηυβ ρθΓ]αηί 86 οΜί^ανϋ βΐ άποχαρέντος μονάχου. Έξ ής αΐχίας χαι ό Κωνσταν- 

& Οβο «ώ&ΐίθπ&νίΐ. ϋίο 6Γ&1; ΓθΓυιη υΓ]>&η8,ΓυΐΏ βΙα- τΤνος υποβιβάζεται, χαι δεύτερος άνηγορεύετο βααι- 

^^8. λευς, πρώτος δΐ ό 'Ρωμαν^ς, προφασισάμενος ο5τως 

μ6νως δυνατόν είναι κατευνασθηναι τάς έπιβουλας, διά τε πράγματα πρ<$σχαιρα χαΐ βασιλε(αν φθαρτήν 
χαΐ έπίχηρον έπιορχ{φ περιπεσών χα) του θεοΰ γενόμενος μ/χοθεν. Κ.α1 τα μίν χατά την π6λιν έφέρετο 
τ^δε. 

ΑΙ βίχηβοη ίΙβΓϋΐη οαα^ηυιη 60ηΐΓ& Ηοιη&ηθ8 '() δΐ Συμεών πάλιν δύναμιν βαρεΐ«ν Ιχπέμπει 

θΐηϋΐίΐ βζβΓοίΙυιη, (1υ66 ΟΙι&§;&ηο«αηο βαοηιιη ρρο- χατά 'Ρωμα(ων, ^αρχον ίχουσαν Χαγάνον, Ινα των 

β6Γυηα, βΐ Μίαίοο β(]υί8θηυπ[] ρηηοίρβ; ιη&ηάαίςυθ παρ* αύτψ μέγα δυναμένων, χαΐ Μινιχ6ν των Ιππο- 

υΐ ΓβοΙα &(1 υρϋβαι οοηΙβηϋΕηΙ.Ηοιη&ηυθ, ά6 βΟΓυιη χ6μων τον πρώτον, οΤς έπέσχηψεν χατ' αυτής ώς 
αάνβηΐυ οβΓίίοΓ ΓαοΙυ8,ιηβΙυ6η8ςυ6 ηβ ϋ ρυΙοΙιβΓΠ- τάχιστα της π<$λεως έχστρατεΰσαι. *ί2ν την Ιφοδον 
χη& υΓί^ί ρΓορίηςυοΓυιη ΙοοοΓυιη ρ&Ι&Ιία βΐ βΒάίΩοία άναμαθών ό βασιλεύς 'Ρωμαν^ς, χαι λογισάμενος μή 
ίαοβαάίο ν&5ΐ&Γβη1, ^οα^η6Π1 Γ66ΐθΓ6ζη οιιαι 1•βοηθ Β ^^< έπελο^ντες τά χάλλιστα τών πλησιαζόντων τ^ 

βΐ ΡοΙΙιο ΑΓ^γπ8 οϋνίαιη 1ΓΘ 3ΐιΙ)6ΐ, βζβΓοίίαιη άυ- πόλει παλατ(ων χαι οΐχημάτων πυρπολήσωσι τ6ν 

66ηΐ68 νβΐίάυιη βχ ίιηρθΓ&ΙΟΓϋβ 8θά&1ϋ&1ίΙ)υ8 βΐ ραίχτωρα Ίωάννην άμα Αέοντι χα) Πόθφ τοΐς 

οοΙ)θΓϋΙ)υ8 &1ϋ8 οοηΐΓ&οΙυιη. ΑάΓυίΙ ϋβ βΐΐαιη *Αργυροΐς έχπέμπει μετά πλήθους Ιχανοΰ ίχ τε της 

Αΐβζίαβ ρ&1ποίυ8 6ΐ άΓυη^&πυβ Γβί η&ναΐίβ, 6ΐ Μο- βασιλιχής έταιρε{ας χαι τών ταγματιχών (67), οΤς 

86ΐ68 βοζη 8υΊ8. Οαίη1& ^θ^υη^ο^υIη 8θρ1ίιη&η&, συνήν χαΐ ό πατρίχιος Αλέξιος χαι δρουγγάριος 

6Χ6Γείΐυίη ρ1&οίϋθΡβ^&Γυιηίη8ΐΓυ6ΐθ8υΙ)8ϋ1;6ΓθθΙ• τών πλωίμών ό Μωσηλλ μετά τών ύπ* αυτόν. Κατά 

Ι6ί ΒυΙ^ΒΓίδ 86 8ϋ1>ίΙο ρΓοάβοϋϋυβ 6ΐ οΙ)86υΓ& βυιη δέ τήν ε' εβδομάδα τών Νηστειών διατάξαντες τον 
νοοίί6Γ&Ιίοη6 ΐλΟ ΐΏ&ςϋΟ ίοιρβία ίΓτυ6ηϋ1)υ8 Γ661ογ λαόν έν τοις πεδινοΤς τών ϋηγών τόποις προσέμενον. 

^ϋ&^ηθ8 Γυ^&ιη Γ&οϋ; &οραίΓίοίιΐ8Ρ]ιο1ίηυ8ΐ»&ϋρβ- ΈχεΤθεν δΐ τών Βουλγάρων άναφανέντων χαΐ βοη 

άΐ8 01ίυ8 ρΓΟ 60 ριι^η&ηβ &1ϋ(|υ6 1}&υά ραυοί ο5- χρησα μένων άσήμφ χαι σφοδρώς έπελασάντων χατ* 

ΙπυηοβηΙαΓ. ΒβοΙοΓ κ^γθ 86Γν&Ιυ8 ίη ε6ΐοοβιη βνα- αυτών, φεύγει μίν 6 ραίχτωρ 'Ιωάννης, σφάττεται 

βίΙ;. ΙίΙθίΠ ί&66Γ6 νοίβηβ Αΐθχίυ8 €ΐΓυο^&Γίυ8, ου πι δΐ 6περ αύτοΰ αγωνιζόμενος Φωτειν($ς πατρίχιος 6 

ϋθϋβηίΙβΓθ ηβςυίΓ6ΐ, (Ιβ 80&Ιί8 ββίοοίβ ίη ιώ&γθ άβ- του Πλατύποδος υΙός χαι άλλοι ούχ ολίγοι. Μόλις ουν 

οιάϋ λΟΟ ουηα 8υο ρΓθΙοιιι&η(]&1θΓβ, 6ΐ βυΰΤοοαΙυβ ό (^αίχτωρ διασωθείς είσηλθεν εΙς τόν δρόμωνα . 
68ΐ. 1•60 6ΐ Ρο11ιθ8 Αγ^π ίη 0&8ΐ6ΐ1υηι Γα^& 86 γ6• ρ Τούτο χαι *Αλέξιος 6 δρουγγάριος ποιήσαι βουλη- 

0θρ6Γΐιη1. Κ6ΐΐςυ& ιηηΐϋΐυάο ρ&Γΐίπι 1ΐ08ΐΙυαι πια- θείς, χαι μή δυνηθείς άνελθεΐν, έν τ^ του δρόμωνος 

ηαβ άυηι θ£Γυ^6Γ6 νοίυηΐ, ίη αα&Γί ρβΓβυηΙ, αΐίί υποβάθρ^^ πεσών έν τη Θαλάσσ7[) συν τφ αύτοΰ πρω- 

ίθΓΓΟ αβοαηΙυΓ, ςαίάαχη ε&ρίαη1υΓ.Βυΐ£^8η, η6ΐηίη6 τομανδάτωρι άπεπνίγη. Αέων δΐ χαι Πόθος οΐ *Αρ- 

ρΓθΙιίΙ>6ηΐ6, Ρ6£;6η8θ ρ&Ι&ϋυιη ίοΐυιηςυθ 8ΐ6ηυιη γύρο) έν τφ χαστελλίψ διαφυγόντες έσώθησαν. Του 

ίηθ6η(]ίο ν&8ΐ&ηΙ. δΐ λοιπού πλήθους οΐ μΙν τάς τών πολεμίων χείρας 
φεύγοντες άπεπνίγησαν, οΐ δΐ σιδήρου γεγόνασι παρανάλωμα, οΐ δΐ χ»ρσΙ βαρβαριχαϊς συνελήφθησαν. [Ρ. 621] 
01 δέ Βούλγαροι χατά πολλήν του χωλύσοντος έρημ(αν τά τε τών Πηγών ένέπρησαν παλάτια χαι άπαν τ^ Στενόν 
έπυρπόλησαν. 

νΐ668ίιιι& Ρ6ΐ)Γυ&Γϋ άίβ, ίηάίοΐίοηβ ά6θίιη&, υχορ ΕΊχοστ^ δΐ Φεβρουαρίου μην^ς , Ινδιχτιώνος ι', 

Βοιη&ηί Τ1)60(1ογ& παοΗίαΓ βΐ ίη ΜγΓ6ΐ8Β0 86ρ6ΐϋυΓ. θνήσχει Θεοδώρα ή σύμβιος *Ρωμανοΰ , χαι θάπτε- 

Αυ^βΙβ ηοπ)6η (Ι6ίηά6 §;688ϋ υχοΓ 01ιΠ8ΐ1Γ6Γί δο- ται έν τφ Μυρελαίφ* άνηγορεύθη δ^ Αύγοΰστα ή 

ρΙιί&. Τυηο 6ϋ&ηι βχ Ι56η& νβηίί ΙΙϊβΡ ουΓθρ&1&ΐ68, του βασιλέως Χριστόφορου γυνή ή Σοφ{^. Παρεγέ- 

βρίβηάίάθςαβ 0Γη&(υ8 ρ6Γ οαβάίυιη ΓοΓΟίη (Γ&ηβίϋ, νετο δλ χαΐ έξ *Ιβηρ(ας ό χουροπαλάτης 6 "Ι^ττιρ, 
&0 πια^ηα ουιη ^Ιοη& 6ΐ ΙιοηοΓβ βχοβρίυβ 68ΐ. Ευπι Ο χα) διά μέσης της άγορας διελθών χεχοσμημένης 

ίηαρβΓ&ΙΟΓ ίη φάβιη βορίιίββ ιηί8ϋ, υ1 63ΰ8 πιοΐβιη λαμπρώς μετά δόξης πολλής χα) τιμής ύπεδέχθη* 

810 ρυ1ο1ΐΓί(αάίη6ΐη νΐάΟΓβΙ. Ουη ίβ οοηί6αιρΐ8ΐ1υ8 6ν χα) έν τζ 'Αγί^ του θεοΰ £οφ{φ άπέβτειλεν 6 

ΐη&^η& ουιη &άαιίΓΑΐίοηθ,ίΑΐυ8ςυθ Ιιβηο βάβΐη υθγθ βασιλεύς, τ^ χάλλος αυτής θ^^αασθαι χα) τό μέγε- 

6880 Β6ί Γβοβρίβουΐυη, άοαίϋΐη Γ6ά1ίΙ. ΒυΓ8υπι 6ος. Άπελθών οΰν χα) του ναοΰ τήν χαλλονήν χα- 

άβίηάβ ΒαΙ^Η ίΓηρΓθ88ίοη6 ίαοΐα οβςυο αά ραΐα- ταπλαγεις χα) τ6ν πολυτελή χόσμον ύπερθαύμάσας, 

ϋυΐΏ ΤΙιβοάοΓΟ Αα^οβΙβρβΡνοηοΓαηΙ, ίάςυβ ηβιηίηβ χαΐ αληθώς θεοΰ χαταγώγιον τον Ιερ&ν τούτον) χώρον 

άβΓοηάβηίθ 6Γ6ηι&νβΓυηΙ. Ηοιη&ηυ8 οοηνίνίο βυαι- εΙπών, ύπέστρεψεν εΙς τά ίδια. Τών δΐ Βουλγάρων πά- 

ρΐυοββ ίη8ΐΓαοΙο αά ίά (1υθ68 ιηίΙϋΗΠυια οπίΐηυιη λιν είσβολήν ποιησαμένων χατά της 'Ρωμα(ων χώρας, 

700&νϋ, ίηίβΓςυβ Ιιοβ 8ΛθΙίοίϋΓη οοΐ3θΓϋ8 οχουΙ)ί1ο- χαι τοΤς παλατίοις τής βασιλίδος έγγισάντων Θεοδώρας 

Γϋπι ρΓβΓβοΙαο). ΡΓ006(ΐ6ηί6 λΟΙ οοηνίνίο ίΠαίαβ ώς ούδΐν ή ν τ^ προσιστάμενον, πυρ) ταΰτα παρέδοσαν. 

οβί άθ Βαΐ£^αΓί8 86γπιο ; οί ίοαρ6Γ&(θΓθ ηιαίΐα αά οα- Ό δΐ βασιλε{>ς Τωμαν6ς άριστον ποιησάμενος πο- 

ΧΥΙΑΝΒΚΙ ΒΤ ΟΟΑΕΙ ΝΟΤ^Ε. 
(67) Εχ οαη((Βά$ηιίοτ%ΐίηι βί ίηΜϋατηίη ονάΐηίδίϋ. Οοαβ• 33 ΗΙδΤΟΗΙΑΒϋΜ βΟΜΡΕΝΟΐυΜ. 34 λυτελΙ< τοα< των ταγμάτων δρχοντας ««νβκάλΐΛ . Α 1θίβοίθη<Ιοβ απίγοοβ ιι<)ςη6 νίΓίαίβιη οοηοίΐΑη()οβ συνήν δλ τούτοις χαΐ ό τήν έπωνομίαν Σαχτ(χιο€, 
ιοΰ τάγματος άΐρ'^^ων των έξχουβ{των. Έπίδοσιν 8λ 
λαμβανούσης της ευωχίας λόγος ίχινήΟ^ ''^<ρ( 'νων 
Βουλγάρων. Και του βασιλέως επαγωγά πολλά είρη- 
χότος, προς όρμήν Ιπανιστώντα ενθουσιώδη χαΐ πα- 
ριχαλουντα ιύψύχως έξβλθιΐν χατά των εναντίων 
χαΐ της σφών όπεραγωνίσασΟαι πατρίδος, πάντις 
συνέΟ&ντο Ιτοίμως έ(«λθ&ΐν χαΐ των Χριστιανών 
όπεραγωνίσαοΟαι. Έωθ»ν ο3ν χαθοπλισθκις 6 £α- 
χτ(κιος, όπισθεν των Βουλγάρων γινόμενος χαι ε!ς 
τό στρατόπεδον αυτών «^σελθών, των πλειόνων έπΙ 
διαρπαγην σχύλων σχεδασθέντων χατά τήν χώραν, 
Γχντας τους Κν τζ πδρεμβολ^ εύρεθέντας χατέσφαξε. 
Μαθ&ν ούν τό πλήθος τών Βουλγάρων όπό των δια- ϊάοηβΑ Ιοβυΐο, οοΙιΟΓί&Ιοςαθ β08 αΐ ΓογΙιΙθγ ίη Ιιοβ- 
Ιβιη ΐΓβηΙ αο ρρο ιυ& ρΓορυ£;η&ΓθηΙ ραΙη&,υηίνβΓβί 
&1&0Γθΐη βα&ιη ορβΓ&ζη ίη άθΓθηάθΠίΙίθ ΟΙιπβϋαηίβ 
ρΓοιηίθβΓυηΙ;. Ροθΐηάίθ ρηζη& Ιαοβ αηη&ΐϋβ δαβϋ- 
01128 Βαΐ£;8Γ08 & ΙΟΓξο 8υ58θουΙΰ8 ββΐ ; ίη§;Γβ88υ8(|υβ 
βΟΓαιη 0&8ΐΓ&,ρ1βΓί8(]|ΐιβρΓ8β(]&1αΐΏ ρβΓ &£;γο8 νβ^αη- 
ϋϋυβ,οπιηθβ ςυί ίη 6&8ΐΓί8 βΓ&ηί οοοίάίΐ. Εζ ίίβ (]υί 
βίϊ'α^βΓ&ηΙ ΒυΙςι&Γί γθ οο§[ηί1ιι ίη ο&βίΓα ΓβάβοηΙ : 
βοιηπιί88&ςαβ ρυ^ηα ίρβί ίηί6£;Γί νίηϊ)υ8 άβΓ&Ιι^α- 
1θ8 &η1θ9Γβ880 ρΓοβΙίο Ηοιη&ηθ8 Γυηάυηί, δ&οΐίοίο 
οιιιη ρ&αοίβ &1ίί8 βΟΓυιη ϊιηρθίυαι ΓοΓίίίβΡ 8θΙ)8ί8- 
ΙβηΙίΙ)υ8. Αίςυβ ίβ βυιη αΐίςυαηάίυ ργκοΙαγθ ρυ^η&β- 
86ΐ Π)υ1(08ςυ6 ΙιοβΙίαπι άβ]θ6ί58Ρΐ,ευιη ρρβιηθΓβΙυΓ, 
βςυο 1ιιιί>θη&8 Ι&χ&Ι &ο Γυ^ββ ββ ά&(. Ιη ο^^υΒ^Iαη^ι δράντων το γεγονός ύποστρέφουσιν έν τψ στρατό- .« αυΐβιη απαηίΒ ΐΓ&ηβίΙυ 60|υυ8 ίη οωηο ουπι Ιιββίβ- 
«έδψ. ΚαΙ συμπλοχής γενομένης, άχμήτες οΐ ββΙ,ΒϋΙ^η θϋπι 888βς[υιιηΙαΓ, νυΐηυβςυβ ίη βηυπα Βούλγαροι προς χεχμηχότας μαχόμενοι χαΐ άχραι- 
^νείς προς ^δη τφ προηγησαμένψ πολέμφ χεχαχω- 
μένους άνδρας τρέπουσι τλν Σαχτίχιον συν ολίγοις 
τήν προσβολή ν τών εναντίων δεξάμενον. Γενναίως 
ουν άγωνισάμενος χαΐ πολλούς άνελών τών πολεμίων, 
έιαιοή χατισχύετο, μεθίησι του Ίππου τον χαλινόν, χαι 
νώτα δους εφυγεν. Έν τινι δΐ ποταμφ γενόμενος χαΐ 
τοϋτον διαπερών, χαΐ τ^ Ιλυϊ του Ίππου έμπαγέντος, θ1 ΓθΐηυΓ αιΟΓίίίβηιπι αοιήρίΐ. Εςυο Ιαπαβη θ θ(Βηο 
βνυίβο ίηάυ8ΐΓΐ& ί&ηιυΙοΓυιη,&Ιςηθ ίίβ αιοάο Γυ^ίβη- 
ϋΙ)ΰ8 πιοάο 8(1 ίηβΓαβηΙίυοα ΒαΙ^&ΓΟΓυιη άβραΐβίο- 
ηβαι 88 νβΓ(θηϋΙ)υ8, υβςυβ Λά Βΐ&βΙϊβΓη&β βνΑάϋ ; 
ρθ8ί(υ8ςυθ ίη 309 Ιβχηρίο δαηοΐί δβρηίοή ρΓοχί- 
ιηβ ηοοίθ νΐΐ&πι ουιη πιοΓίθ οοπιπιυΐ8ΐ, ηαα^ηο Ιαο- 
1υ ηοη ίιηρθΓΑΐοΓί πιοάο, ββά βί υηίνβΓβο βζθΓοίΙυί 
80 ροραίο Βοπααηο Γβΐίβίο. χχταλ^μΐβάνεται παρά τών Βουλγάρων %λ\ δέχεται πληγήν χαιρίαν χατά της έδρας χαΐ τοί5 μηρού. Καΐ 
του Ίππου δέ άνασπασθέντοΰ έχ της Ιλύος σπουδή χαι συνεργί^ τών αύτοΰ θεραπόντων, νυν μίν φεύ- 
γων, νυν δ' &ποστρέ(ρων μετά τών 6π' αυτόν χαΐ τους έπιόντας άναχόπτων Βουλγάρους, διασώζεται 
μέχρι τών Βλαχερνών, χαι έν τφ ναψ της Άγιας Σοροΰ (68) τεθείς τ^ έπιούση νυχτι έτελεύτησε, μέγα 
ηένΟος ού τψ βασιλεΐ μόνον, άλλα χαΐ τφ στρατψ χα2 παντί τψ πλήθει 'Ρωμαίων άπολιπών; 

[Ρ. 622] Έγένετο δΐ χαι ϊτίρα τις αποστασία χατά £; Α1ί& άβίηάβ αΐ) ίηαρβΓ&ΙΟΓθ Γ&βΙα άβΓββϋο ίη 
το3 βασιλέως έν Χαλδί^ (69), 6πο0ήχΐ[ΐ του στρατ- βΐι&ΐάιβι ίηβΐίηοΐα ραΐήοϋ Β&Γάφ, οο^ηοηαβηΐϋ Βοί- ηγοΰντος αύτης Βάρδα πατριχίου του βοΐλα. *Βΐ^τ^Ρ' 
χον δΐ του νεωτερισμού Αδριανός τις Χαλδαΐος χαΐ 
Τατζάτης ό Αρμένιος , πλούσιοι σφόδρα . Κατα- 
σχόντες ο?ιν ο&τοι φρούριον τό λεγόμενον Παίπερτε 
κατά του βασιλέως ώπλίζοντο. 'Λλλ' όξυς επιφα- 
νείς (Ιτυχε γάρ ένδημών έν Καισαρεί(]ΐ) 6 τών σχο<• 
λών έξηγούμενος Ιωάννης ό Κουρχούας τήν. σύστασιν 
δ'χβχέδασε, τους εμφανέστερους τών χατασχεθέντων 
ίκοτυφλώσας χαι τάς ουσίας αυτών δημεύσας, το{>ς 
0^ πενιχρούς χαι άσημους αθώους χελεύσας 6'πη 
^ύλονται άπιέναι. Μόνος δΐ 6 Τατζάτης φρούριον 
ίπί τίνος ύψηλοΰ λόφου χατεσ^(ευασμένον χατεσχη- 
χώς, χαι λόγον του μή τι χαχόν παθεΤν δεξάμενος από Ιβθ, ςηί θί ρΓβ8ί(]θΙ)&(. Ρήηβίρ68 ηον8Γυιχι ΓΟΓαιη 
ιηοΙίβηά&Γαιη ΓυβΓυηί Αάη&ηυ8 ςυίά&πι 01ΐΒΐ(!89υ8 
θΐ ΤαίζαΙθβ Λπηοηίυ8, 1ιοιηίηβ8 ρΓοάίνϋββ. Ιί 
οοοαρ8ΐο θ8Βΐβ11ο Ρ&ίρ8Γϋ8 βοηίρ& ίιηρβΓ&ΙΟΓβπι 
&Γαι& 8αιηθΙ>&η1. δβά ^ο&ηηθ8 βυΓβα&β, 8θ1ιο1&Γυχη 
άοπΐ68ΐίου8, ςυί Ιυιη ΓογΙθ βββαΓβ» βΓ&(, οβΙβήΙβΓ 
βυρθΓνβηϋ βΐ οοίϋοηβπι βλπι άίββίρ&νϋ. ΟβρΓβΙίθη- 
8θΓυιηο[υβ ρηοι&Γϋβ οευΐοβ βραϋ, οΐ 1)οη& οογππι 
ραΙ)]ί6<ινϋ, ο1)8θυΓθ8 &β ρ&ηρβΓββ ίοαρυηβ ςυο ΙίΙ>ο- 
ΓβΙ άίβοβάθΓβ 3υθ8ίΐ. υηυ8 Ταΐζαΐββ, ο&βίβϊΐο ςυο- 
ά&πι οοοηρ&Ιο, (|υο(1 Ιη 8ηί)]ίιηί 6Γ8ί 8ί1αιη βοΙΙθ, 
Βάθ ίοαρυηίΐ&ΐίβ & άοοιββίίοο βοΙιοΙαΓΰπι &οοβρΐ8, 
ϋροΐίη νβηίΐ, ϋ)ί(ΐυθ ζη&η§;1&5ίΙο ΙιοηοΓβ ρΓΐβάίΙυβ τ^ δομεστίχου τών σχολών χα? λαβών, εισηλθεν έν ίη άοαιο ιη&η^&ηοΓυπι ου8ΐοάΙΙυ8 68ΐ ; οαπαςυβ 
ηί βασιλίδι, χαΐ τ^ του μαγχλαβίτου (70) άξί^ ^ Γυ^&ιη ιηοΙίΓβΙυΓ, (ΙβρρβΗβηβο οοαίί 8υηΙ βϋοβΒΪ. ΧΥΙΑΝϋΚΙ ΕΤ αΟΑΚΙ ΝϋΤ^Ε. (68) Οα1)ϋο άθ Ιιοο Ιοβο. Σορός ΙυιηυΙϋηι 8!§;ηίΩ- 
ο&Ι 6( 8βρη1οηιηα. ΡογΙο ίαϋ χάΒΒ ίη Βΐ&οΙίθΓηίβ, 
ββραΐοή ιη ςαο 01ΐΓΐ9ΐα8 άβροδϋυβ Γυϋ θίιηίΗΐυάί- 
0601 ΓβίβΓθηβ, ςυ&ΐθ δρίρβΒ ΝβηβΙιιιη 8υΙ)υΓ]98- 
ηαπι, 6ΐ Αΐί& &]ίΙ)ί νίβαηΙαΓ, ζητη Η^ΛΙ%§βη Οταδ, βί 
61 πιβηΐίο ρ&υΐο ρο8ΐ. Χυι«. — Τβπορίυπι 69( ίΐΐυϋ, 

Ιϋ 00303 8&ΟΓ&ΙίθΓβ ΙοΟόΙο 880 Οΐί 88110 £ ϋβίρ&Γβ Υβ- 

81)8 βΐ ζοη& ίη ΒΙβοΙιβΓηίβ &886Γν&1>&ηΙυΓ. Οοαη. 

(69) 61)α](1ί& Γβ^ϊο ββΐ, υ1 &ρ()αΓ6ί, δγΗββ, Ηοο 
ςαίιίβιη Ιοοο ; η&ιη ίη Νίοβρ1]θπ ΡΙιοοφ ίαιρβΗο 
άίββΓίβ €&1&1)Γί» &8βΓί5ίΙαΓ. Εχ Β88ί1ίο Βοιηαηί Ρ. 
Βΐ>ί ΡΙιοοβ οοηΐΓΐι ΟυΓαπι Γβ8 ^β9ΐφ άοβοηΙιυηΙϋΓ, 
Ιύθπβ νίβίη&πι Γυί88β Οι&Ιάίαχη νίάβη ροΐββί. Χυι.. (70) Ουοά 8ίί χη&η§1&1>ίΙ», νβΐ υ1 8υρΓ& βοπρίυαι 
ββΐ, ιη&η€ΐ&1)ϋ8θ οΓΓιοίαο]]» ηβδοίο. Τ&ΐία νί(]βηΙαΓ 
βΐί&π] ΐΏγ8ΐ;ίου8 οΙ 8ΐγρβίοΙα βΐ ςαειη &1ία8 ραί- 
χτωρα, ρ&υΐο ρθ3ΐ ίρββ παραδυναστεύοντα νίοΙβΙυΓ 
ϋίοθΓθ, αηαβί νίο&παιη ίπιρ6Γ8ΐοη8. Χυι«. — Τ^ 
του μαγγλββίτου άξί(^ τιμηθείς. Αη ηοη μαγγλά- 
βια ηιβΓ6ΐ)&1αΓ ΧνΙαηάβΓ βχρβππ, ςυί Ιαιη αυρβ 
ΟθάΓβηαπι έμαγγλάβισεν ? ΑΙ η68θίνίΙ, ίηςαίΐ. Ι8 
ίΐ8ηυβ οοΓηίβυΙ&Ηυδ βΐ οίανίουΐαηυδ άίοίΙυΓ 8ρυ(1 
ΡαηοίΓοΙΙυΐΏ ίη ΝοΙ. Ιοαρ). ο. Ί1, 6ΐ ββΐ υηίυβ οο- 
ΙιοΓίίδ ρήηοίρβιη 8ΐίρ&η1ί8 ρΓβροδίΙυβ, βΐ &ά 6308 
ηυΐυιη, οβα δθαίβηΐίίβ ΓβΟΓυπι βχββςυοηάίδ ρΓβθ- 
ίβοΐυβ, 8οηΐ68 ςυοδςαβ β1) βο (1&πιη&ίθ8, βοάβπι 85 ΟΕΟΚβΙΙ ΟΒΟΗΒΝΙ 3β ΒβΓάλβ ΒοιΙαβ, ςυο^ βί Ιιηρβηίοτ 1>βηβ τοίβΐ^&ΐ, Α '^1μ>}^2^ ^ν τφ οϋχφ τΑν ματγγάνων Ιτν^ρκιτο. Λρα- ηυΙίΑΐη &Η&πι ροΒοαπι άβάίΐ (|ϋ&ιη ςυοά ηιβϋβ οί 
χηοη&οΐιυθ ββΐ Γαοΐαβ. ΙηΙβπηι δίαιβοη ΒαΙ^&ΓΟΓυιη ρηηοβρβ Αάηαηο- 
ροϋιη ν&ϋο ίοθβ&ςυβ οΐη^ΐύ βί οΙ)8ΐ(ΐ6ΐ αο πι&ςηο 
Βΐυάίο ορριι^ηαΐ. Ργ»6γ&1 βΐ υΓΐ>ί 1•60 ρ&Ιηοίΰβ, 
308 ςυβαι οΙ> ρΓφρίΌρβΓυιη ίη ΙιοβΙββ ίοαρθίαιη 
νοοιι5&ηΙ ΜοΓοΙθοηθοα ςυ&βί βΙαΚυτη Ιβοηβαι. Ιβ 
ορρυ^ηαϋοηβαι ίοΓίϋοΓ 8υ8(ίηβ1)&1,6ΐΕηο()οΒα]^αΓ08 
ίΓΓαβη1θ5 άβ ιηυΓΟ ρΓθί1ίβ&ϊ)&<;,πιθ(1ο ροΓϋβ &ρβΓϋ8 
ΐη 608 αβθΓΓίζηυιη ίπιρθίυιη ά&1)Εΐ Γ&οίΐβςυθ ρβΐΐβ- 
1>&1. 8β€[ ορρίά&ηί οΐ5ο (ίβΩοίβηΙβ &ο Γ&ιώθ ^Γ&νίΙβΓ 
ρΓθΠίθηΙθ, ουιη &1ίζη6ηΙθΓυιη &Ηυηάθ ρ&Γ&ηάοηιιη σμον δέ βουλιυσάμβνο^ άλίσχεται χα2 των άφθαλμών 
στιρ&Τται. Βάρδας δέ ό Βούλας Φίλ^ως νρίς αύτον 
διακειμένου του βασιλέως άπεκάρη μονάχος, μτ,δλν 
&λλο πιπονΟώς ανιαρών. 

Συμεών δΐ ό των Βουλγάρων άρχων, τήν Άδρια- 
νούπολιν καταλαβών καΐ ταύτη ν χάροίξι και τάφρο ις 
ττεριστοιχίσας, επιμελώς έπολκίρκει. Έστρατήγει δΐ 
της π^^λεως ό πατρίκιος Λέων, δν δια τήν όξύ^ροπον 
προς τους πολέμους 6ρμήν Μωρό λέοντα έκάλουν. 
Οΰτος εύψύχως τήν πολιορκίαν έδέξατο, χαΐ γεν- 
ναιοτάτως ποτΐ μίν άπό του τείχους τους προσκ^ν- 
τας των Βουλγάρων ήμύνετο, ποτί δΐ τάς πυλίδας 
άναπβταννυς έπετίθετο συν ρύμη άνυποστάτφ και 
(5^δ{ως έτρέπετο. ΈπεΙ δΙ 6 σίτος τοί^ς έν τρ πύλει βρβθ ηυΐΐα αίΤυΙ^θΓθΙ, ρβηυηα ιηοϋ, υΓ()6χη, βθ άυ- έπιλελοίπει χα\ λιμός έπίεζε τους Ινδοθ•ν κραταιός, οβιη(|υθ Βυΐ£;&Γί8 ΐΓαάίάβρυηί. δίιηβοη Ιιβοπθΐη 
η&οΙιΐ8, βΐ Γθ00Γ(1&(α8 ςυΑη1& ίβ ιη8ΐ& Βυΐ^αηβ ίηΐυ- 
1ί88β(, ίηηυαΐ6Π8 8υρρ1ίοίοηιχη ΓθΓΐΏί8 βχοηιοίαΐυηο 
Ι&ηάθποί &οβΓΐ)& ιηοΓίθ ηβο&νϋ,ΒυΙ^&ηοοςυβ ίη υΓΐ)β 
ΓθΙίοΙο ρΓβΒθίάίο (ϋ$οβ8βϋ. Ηοο ρπΒβίάίυο) αΰάϋο 
οοαΐΓ& ίβνβαίΓθ ΗοΐΏ&ηυαι βχβΓοί&οιη υΓΐ)β Γβΐΐοΐα 
ίυ^ϋ ; αίςυββίο Αάηαηοροΐίβ & Ηοιηαηίβ ββί Ρβοθρία. μηοαμύθεν ελπίδα έχοντες επισιτισμού, τ^ ένδείς^ 
πεισθέντες προδεδώκασι τήν πύλιν καΐ έαυτο{>ς χα\ 
τόν στρατηγών τοΤς Βουλγάροις* δν χειρωσάμενος ό 
Συμεών, καΐ ών εΙς τους Βουλγάρους ένεδείξατο 
μεμνημένος κακών, μυρίαις αΐκίαις τιμωρησάμενος 
τελευταΐον άπέκτεινε θανάτφ πικρψ. Βουλγάρους 
ουν έπιστήσας φύλακας τ^ π4λει 6πεχώρησεν* ο'ί- τίνες 'Ρωμαϊκδν στρατόπεδον άκηκούτις ήκειν κατ* αυτών καταλιπ^ντες τήν π<ίλιν ?φυγον, καΐ πάλιν ή 
Άδριανούπολις όπό 'Ρωμαίους έγένετο. Εο (θΐηροΓθ Ιιβο βϋααι Τηροϋΐα ουιη ιηϋςη& βίαβββ 
Εοιηΐληο8 ίην&βίΐ. Ουβιη ίη 1>βιηηο η&νββ ίη βΙ&Ιίοηβ 
]ιαΙ)βηΙθηα βυΜίο &<1θΓ(υ8 ^οαηη68 Ηαάβηυβ ραΙΗ- 
οίυβ, Γβί η&ν&1ί8 (3Γυα(^&Γίαβ, Γαοίΐβ νίοϋ, Α^&Γβηίβ 
ΓθΓθ οιηηίϋυβ βχβϋπβϋβ, 8θ1οςυθ Τηροΐίία Γυ^& Ύάχί, δΐ και Λέων ό Τριπολίτης μετά δυνάμεως 
πολλής καΐ πλοίων πολεμικών εξήλθε κατά 'Ρω- 
μαίων δν έν τ^ νήσψ Λήμνφ ναυλογοΰντα Ιωάννης 
πατρίκιος και δρουγγάριος των πλωίμων 6 'Ρσδη- 
νδς αίφν ίδιον επιφανείς (!αδίως έτρέψατο, των Άγα- θΙ&ρ80. Μβηββ Θβρ1βιιι1)π, ίηάίοϋοηο ββουηάβ., Ο ρηνών σχεδόν πάντων άντ^ρημένων, του δέ Τριπολί- δίιηοη, ΒυΙςβΓΟΓυιη ρηηοβρβ, ουιη οιηηιίαυβ οορϋβ 
θχρβάϋίοάβιη οοπΙγα ΟροΗη βαβοίρϋ ; ρορυΐαΐηβςαβ 
ΜΑββάοηί&ιη βί ίη ΤΙΐΓ&οί&ιη ίηοβηάϋβ ^τ&ββ&ίυβ, 
οΙ)νϋ8 ςΐ2ίΙ)υ8(|υβ ν&8(&ϋ8,ρΓθζίπΐ6 Β]&οΙΐθΓη&8 804 
ο&βίΓΑ ροαϋ. Ιηάβ ροβίυΐ&ΐ αϊ &ά 8θ σιίϋ&ηίιΐΓ Νί- 
οοΐααβ ρ&ΐΓί&Γθ1)& αΐϋςαβ ρΓΟΟβΓϋΐη,άβ οοιηροαβικίβ. 
ρ&«β οοΗοβϋΙυΓί. 0αϋ8 ιηιιΐυο οΙ>8ί(1ίΙ)υ8, υί αΙ) ίη- 
θίάϋβ οιηαία Ιυΐα Θ88θη1, &ο ρ8ΐΓί&Γθ1ι& 3ΐιηϋηβηϋ8 
ΩάβηΙθ, ςυββϋυιη οβί ςοί 86η&1θΓβ8 ουιη βο βχΪΓΟ 
άθΙ>βΓβη(. Όβίβοϋ ρ&ΐΓίοίιιβ ΜίοΙι&β1ιΐ8 βΐ^φθίοΐα βί 
^08^^68 πιγ8ϋϋα8 αο Ιυαι ςυΐ3θΓη&α(]&Γυιη ΓβΓΟίη 
βοοίυβ : ηαΐΏ ^ο&η^68 ΓβοΙοΓ αραά ίΐΏρβΓ&ΙοΓβιη άβ- 
]&1ιΐ8 οήαιίηίβ 3&χη Ιυιη ρ&ΐαϋο (1ί30β886Γ&Ι;, ίηςυβ 
8110 ιηοη&βίβηο ΣηοηαοΙια8 ί&βίυβ βΓ&ί. βυιη Ιβ^&ίί του μόνου φυγ^ τήν σωτηρίαν πορισαμένου. Σεπτεμ• 
βρίφ δΐ μηνι, ινδικτιώνος β', [Ρ. 623] 6 δρχων Βουλ- 
γαρίας Συμεών πανστρατί κατά της Κωνσταντι- 
νουπόλεως εκστρατεύει, και λη'ίζεται μ^ν Μακεδο- 
νίαν, έμπιπρ^ δ^ τά έπΙ θρφςης χωρία, και πάντα 
καταστρέφει τά έν ποσί. Έγγιστα δ^ Βλαχερνών 
στρατύπεδον πήξας έπεζήτησεν άποσταλήναι αύτψ 
τόν πατριάρχη ν Νικύλαον καί τινας των έν τέλει 
ώστε περί εΙρήνη^ διαλεχΟήναι. Λαβύντες οδν όμή• 
ρους παρ* αλλήλων ώς ουδεμία τις επακολουθήσει 
επιβουλή, καΐ του πατριάρχου τοΤς βρκοις άναθα^- 
ρήσαντος, γέγονε λόγος οποίους δει των συγκλητικών 
τούτφ συνεξελθεΐν. Ιΐροεκρίθη γοΰν ό πατρίκιος Μι- 
χαήλ 6 Στυπειώτης και Ιωάννης 6 μυστικός καΐ αά δίοαβοαβίη νθηί88βη1 αο άβ ραοβ Θ88θη1 οοΐΐοοα- Ο παραδυναστεύων (71)- ήδη γάρ Ιωάννης 6 ^αίκτωρ 

ΧΥΙ.ΑΝΟΗΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤ^Ε. βρβοΐ&ηΐθ, ο&θϋ^&Ι. Ε&ιη Β&Γά&ηοίαηιαι Γαίβββ 8ΐιο 
ΙθΐηροΓθ Οοάίηυβ τβΓβΓΐ, άβ ςαίΙ)υ8 : Κοέμανται δ^ 
έπι ζώνης Ικάστου τούτων λώροι, ους καλοΰσι μοιγ- 
γλάβια (310 ίΐΐβ 8θηΙ)ίΙ), ήγουν βακτηρίας ή (Ράβδους, 
μαστίζειν τους άξίους ματτίζεσθαι. ΐίβο 0Γ&ΐηΐΏ&Ιί- 
ου8 : Αποστέλλει μαγλαβίτην (ϋα Ιβ^ϋ ίΠθ) τόν 
Μαυροθεόδωρον ξίφει άνελεΤν τόν μοναχον. Τυτο» & 
βΓβθοίβ ρΐυτα ιηυΐυ&ϋ αά οοηβρβοίυίη ϊπιρβΓ&Ιοηβ 
ρΓηουΓδΟΓβπι Ιια^βηΙ μαγγλαβίτην (Ιη^ηΓάί 8υ& Ηη- 
£;υΑ νοο&η1),&(1 6303 ηυΐυιη Γβυιη ςυβααίΐυθ &αρρΙί- 
0118 6χΐΓβιηί8 8υ5]ίθθΓβ ρ&ΓαΙαιη. Λο ρηηοβρβ ιρββ, 
τ&ζΪΛ άβρθ8ίία ρ1β5βί&ςυβ αββαιηρία νββίβ, νίοοβ 
οίΓουιηϋ ηοηηυηαυ&ιη βΙ αηίΓ&οΙυβ νί&Γυιη, βί 
ουηο1& ίη ρβοβ ΟΓύίηβςυίβΙβ οοιηρθ8ί1& 8ίη1 βχρίο- 
Γ&1ιιηΐ8 : βίη ΙυπιυΙΙαΕηΙββ ηχαηΐββ ίηοοπιρο8ΐΙθ8 
80 ίιηρβχίί 30888 βρθΓηβηΙθβ οίνββ &ιιΙ ιηίΗΙΙφ αβΟΓί- ρΐ08 οοηιρβΓί&Ι, α ιηαη^1&1)ίϋ8 νί» οοπ3ϋί1)η8 &ο 
βυρρϋοΙοΓϋπι ίηβίηιηιβηϋβ 3&ηι ρήυβ ίηβίΓοοϋβ 
βχΐβιηρίο οοΓΓίρί 3υΙ)θΙ, βίαιυΐςαβ ροβηίβ νβΐ ηβοΐ 
ΐΓ&άί,οαιίββίβ ]α<ϋο1θΓυιη Ι&τάίβ &ηαο&9ίΙ)υ8, ΪΕΧίρβ- 

ΓβΙ. όοΑΒ. 

(71) ΙαιρβΓ&Ιοηβ αιηίουβ, ςυί ηίηαίΓυιη οοηβίΐϋβ 
βΐ πιοηϋίβ ία)[>βΓ&1οη ίη &(1ιηίηί8ΐΓ&η(1& Γβ ρυ1)1ίο& 
βάβΙϋβΓ 88318111 : ςαβίΏ ηυηο ίιηρβηί 8υΙ)&α3υν&πι 
βί ρυΙ>Ιίοί 8ΐ8ΐυ8 «άιηίηίβίΓυπι νοοίΙ&Γβ βοΐοηαυβ.ΐβ 
ςυοςυβ ίη ραΐ&ΐίο τηοΓ&1}αΙυΓ. ^&I^]&Iη βηίπι χατα- 
ιβάζεσθαι του παλατίου, βχ 60 άβΙυΓ^&η, βίιηυΐ 
ίαΐΏβη συγχωρεΤσθαι είσέρχεσθσι προσκυνεΐν τόν 
βασιλέα, υ1 αά ίαιρβΓ&ΙοΓβιη νβηβΓ&ΙυΓΟβ &ο β&ΐυ- 
1&1υΓΐΐ3 &οοβάβΓ6ΐ, ροΐββί&ίβιη &οοίρβΓ6 οοοβρίοΐβ- 

ΙυΓ. βΟΑΒ. 37 ΗΙδΤΟΗΙΑΒϋΜ ΟΟΜΡΕΝΟΐυΗ. 38 ^.xβλη06^^ 'κρος τλν βασιλέα, χατιλΟών τοΐί «αλα- Α. ^ηή» ί^& β08 ΒαΙ^ΐϋβ (ϋιηί8ϋ υ1 οβΙβηάθΓβί 8θ )ρ« τ(ον, έν τ^ αύτοα μον^ τήν κοσμική ν άπ&κ»{ρατο 
•:ρ{}^α. 'Λφικομένου^ ούν αύτοος πρλς τλν Συμεών 
χχΐ μέλλοντας κινβΤν λ<$γους πβρι εΙρήνης, τούτοις 
μ*Εν άπεπέμψατο, αύτον δ^ τον βασιλέα 'Ρωμανόν 
ί^τεζήτει Θ»άσασ6αι • πεπλτ, ροφό ρητό γαρ άνδρα συν- 
ιτον αυτόν ιΤναι και άληΟή, Άσπασίως δ^ ό Τωμα- 
>ος έδέξατο τοΰτο• Άποστείλας ούν Ιν τψ του Κο- 
στχιδίου αίγιαλφ κοτεσκεύασεν έν τχΐ ββλάσηΐ δχυρω- 
τίτην άπόβασιν, ώστε τήν βασιλικήν τριήρη διεκ- 
ιτλέουσαν έν αύτ^ «ροσορμίζεσθαι , περιφράξας 
(ΓΛήν ιτάντοΟβν διατειχ(σμασι, Μέσον δΐ θριγκίον 
γ£νέϊ0αι «ροσέταξεν, ένθα άλλήλοις ίμελλον 6μι- 
).εΤν. Ό δΐ Συμεών άποστε(λας ένέπρησε τον της 
&περαγίας Θεοτόκου ναον τον έν τη Πηγ^, δ'ν ό βα- Βίαβ ίζΏρθΓ&ΙοΓΪβ οοη^βββυχη βχρβΙθΓβ, ςυβιη ρρβ- 
0θΓΐο1ι&1)βΙ>β1 νίροΏ 6886 ρΓυά6ηΐ6ΐη &1ςιΐ6νβΓ&06χη. 
ΡβΓ^Γ&ίυζη ίά ίοίΐ Εοοα&ηο, ιηίθϋςιιβ ίΙΙίβο ςυί ία 
ΙϋΙΟΓβ Οοβιηίάίϋη ιη&η 1αϋ88ίπιυιη 6^Γθ83υί 6 η&νο 
ΙοοαχΏ ραΓ&Γ6ηΙ, αΐ βο ίιιιρβΓ&1οη& 1πΓ6ΐηί8 &ρρ6ΐ• 
ΙθΓθ ρο88θ1. Ευιη υη<ϋςυβιηυηίϋοαί1>υ8 οΪΓβιιιηϋβ- 
άϋ ; αο ίη πιβάίο 3υ88ίΙ 1&1:)α1α1υοα ιιϋοΐΐί, ία ςυο 
6Γ&ηΙ οοΐΐοουΐαή. ΙηίβΓίιη δίιηθοη ιηί88ί8 βυίβ Ιβιιι- 
ρΐΰΐα Οβίρ&Γ8β αάΡοηΙβιη ίηββηάίΐ,αΐ) ^υ8(^^^αηο^οη- 
άϋυιη. 8θ(1 6ΐ νίοΐπα οίΓοαιη οπαηίΑ ί^ηβ ν&8ΐΕΐ)&( ; 
βαϋβςιΐθ &ρρ&ΓθΙ>&1 ρΑοβχη βί οοΓάί ηοη 68θβ. Βο- 
ιηαηυΒ ουιη ρ&1η&ΓθΙι& ί&αυαι ΒΙβοΙιβΓηβηββ 6ί 
βαοΓυιη θβρυΙοΓυιη ίη^ζΡβββυΒ, Οβαιη οοοαρΓβο&ίαβ, 
Εοοθρίο 1)6&ΙΐΒ νΐΓ§^ίηί8 905 ΙιαπαβΓαϋ, ίβιορίο σ-λευς Ιουστινιανός έδομήσατο, έπυρπόλησε δ^ καΐ β 6χίϋ. Ουηοςαο βΐ 86 (ϋΙί^θαΙβΓ αηη&ΒβοΙ β( οοΕΏϋ&- τέ κύκλφ σύμπαντα, καΐ δήλος ήν έκ τούτου μή 
ίίρτίνην ζητών. Ό δΐ βασιλεύς έν τψ ναφ γενόμε- 
νος των Βλαχερνών άμα τφ παιριάρχτρ, και έν τ^ 
Άγ'4 ΣορΦ είσελθών και Ικετηρίας ψδάς άιτ•δούς τφ 
θεψ, τ6 ώμοφόριον (72) τής Θεοτόκου λαβών έξι^ει 
το*ΐ ναού, δ'πλοις άσφαλέσι φραζάμενος. Τον συν 
αάτφ ουν στόλον κοσμήσας άριπρεπώς τ6ν ώρισμέ- 
^ίον κατείληφε τόπον, Έννάτη του Νοεμβρίου μηνός 
^ν $τε ταΰτα έγίνετο. ΙΙαρεγένετο δΐ καΐ ό Συμεών, 
πλήθος επαγόμενος εις πολλάς δι^ρημένον τάς πα- 
ρατάξεις και τάς Ιδέας • οΐ μίν γαρ ήσαν χρυσάσπι- 
οες καΐ χουσα δόρατα Εχοντες, οΐ δ^ άργυράσπιδες, 
ο\ δε χαλκάσπιδες, οΐ δΐ άλλγ^ ΧΡ0^? <«*^ ''"1 έκάστψ 
έο'^κει, έκεκόσμηντο. Οίτινες μέσον αυτόν είληφότες 
τον Συμεών ώς βασιλέα εύφήμουν 'Ρωμαΐκ^ τ^ φων^. Ιυιη 8υυιη άβοβαΐβρ 0Γ0&β86(,&ά (ΙβΩηίΙαιη Ιοουιη 8θ 
οοοίαΐϋ. Αοΐα Ιιβο ηοηιι άί& 060β]χ)1}Γ{8. Εοάθκη 
νβηϋ θ1 δίαίθοη,ιηυΙΙϋικϋοβΕη 8€ΐ<1υο6η8 νβΓπβ ογ- 
(ϋηίΙ)υ8 &ο ΓοΓπαίβ άϊδϋηοίαιη : &1ϋ η&ιηηυβ 6^«η^ 
&αΓθί8 8βοϋ8 ΟΓη&ϋ βί αυρβίβ Ιι&βϋβ, αϋί αρ^^βη- 
1θί3 ο1γρθί8, &1ϋ »ΓβΪ8, αΐϋ αϋοΓοιη οοΙοΓυιη, ρΐΌϋΙ 
ουίςυβ νί8αιη ίΰ6Γ&(. Π ία χαθάίυω 8υί δίηβοοβιη 
Γ6είρί6ΐ)8π1,ιιο Εοαι&ο& νοοβ Γ6§(θα) οοαββίυΐβϋ&αί. 
0αια68 ΡΓ006Γ68 β% οίνίαιη οιυΙϋ(υεΙο,(|υβ β6Γ6Γ6α- 
Ιυπ, (16 ΐΏυπ8 8ρβοί&1)&η(. Ργιογ Ηοηαααυβ Ιοουιη 
θζβοβαθίοοίβ άίοίαιη οοουρανϋ, 6( δίαιβοαοιη οχ- 
8ρ6θΙανϋ. Ολϋβ αΙίΓΟ οίίΓθ({υ6 οΐ38ί(1ί1)α8, ΒοΙ^αγΙ 
ου αϊ Ιοουαι άί1ί£;6ηΙβΓ ρθΓν68ΐΐ^&886α1,ηβ ςυίβ άοΐαβ 
&α1 ία8ί(11β 1&ΐ6Γ6αΙ, δίαιβοαοπι βςυο άβΒΟοπάβΡΟ 
3υ886Γυα1 6ΐ &ά ίαιροΓ&ΙΟΓοαι ίαΐΓ&ΓΟ. Ι5ί ουπι 86 Πάντες δε οΐέν τέλει και 6 αστικός δήμος έκ των τειχών ^ ζηυΐυο 0οα8&1υΐΑ886α1, άθ ρ&Οθ οοΐίοςυί οοΒρΟΓΟαΙ. ίΐ)εώντο τα δρώμενα. Πρώτος ούν Η βασιλεύς 'Ρω μα- 
νός τήν είρημένην άποβάθραν καταλαβών τόν Συ- 
μιών έξε^έχετο. "Ομηρα δΐ δόντες άλλήλοις, κα^ τήν 
ιχοβάθραν οΐ Βούλγαροι διερευνήσαντες ακριβώς, 
'^ή πού τις δόλος ή ενέδρα κρύπτηται, τότε κατελ- 
6εΤν τόν Συμεών τοΙ3 "Ιππου προετρέψαντο και είσελ- 
Ηΐν προς τόν βασιλέα. Ήσπάσαντο γοΰν αλλήλους, 
χαι π%ρΙ ειρήνης ήρξαντο διαλέγεσθαι. ΓΡ. 624] 
Φασί δ' ούν εΙπεΐν τόν 'Ρωμανόν προς τόν Συμεών * 
α Άκήχοά σε Χριστιανόν ανθρωπον και Οεοσεβή, 
^λέπω δ^ τα έργα μηδαμώς τοΤς λόγο ι ς συμβαί- 
νο^/τα. Ει μίν γαρ αληθώς Χριστιανός 6πάρχεις, 
ττήσον ποτέ τάς αδίκους σφαγάς καΐ τάς χύσεις των 
έ-^οσίων αΙμάτων, καΐ σπεΧσαι μεθ' ημών των Χρι• Αο ίοΓυαΙ Εοαιααυαι Ιιφο νθΓΐ)8ΐ &ά ΒαΙ^&Γοηι ίβ- 
01886 : « Ηοαιίαοζη 16 6886 Οΐιπβΐίααυαι οΙ ρίυαι 
αυάίνί, 86(1 Γαοΐα 1υ& Γαπιβθ ηιϊαϊηαο Γβθροο(ΐ6α1. δί 
οαίκη Γ6 νβΓΒ 68 01ιηΒϋ&ου8, βα6αι 1ιια()6πι Γαο οββ- 
άίυα) 6ΐ Γυαάοάάί 8&α@υίηί8 ία8οαϋ8,ρ&ο6Ώςυ6 ουαι 
οοΙ>ί8 01ιπ8ΐί&αί8 βΙΐΓί8ϋααυ8 βΐ ίρ86 οοαιροαο, 
ηβ€[υ6 Γ&ο υ1 άοχίΓβο 01ΐΓί8ΐί&ηοΓυαι ροΙίυ&ίυΓ 8&η- 
ςυίοθ 6υαΐ(ΐ6αι 01ΐΓί8ΐυαι οοΐοαϋυαι. Βοαιο βϊ ίρβο 
68,αιοΗ6αι ορρ6Π6α86ΐΓ68υΓΓ6θΙίοαβπι 6ΐ3υάίοίηιη 
αο (ϋ^ηκαι νί(& &ο1& λΟβ αΐ6Γ06ά6αι. ΗοάΙβ ν1νί8, 
6ΐ 0Γ&3 ίη ρυΙνβΓοαι (ϋβθοίνβπβ. δί άίνίΙί&Γυαι ου- 
ρΐάίΐ&β 16 &ά ΙιβΒΟ &^6αάα ίαιρβίϋΐ, β^ο &(1 β&Ιίθί&Ιοοι 
υ8ςυ6 16 ίίβ ορρΐ6]>ο : (αηΐυαι ρ&06πι απιρΙβοίθΓΟ 6ΐ 
οοηοοΓάί&αι <1ί1ίκθ| αΐ ίρβο ςυοςυ6 νίΐαηι ραο&Ιαηι ??ιανών, Χριστιανός καΐ αυτός ων καΐ ονομαζόμενος, Ο άθ§;&8 &0 ίηοΓυοηΙααι,θΙ Ι&αάθΐη ΟΙΐΓίθΙίαηί (Ι68ίη&α1 χαΐ μή Ο&λε μολύνεσθαι Χριστιανών δεξιάς αΓμασιν 
όμοπίσταιν Χριστιανών. "Ανθρωπος εΤ και αυτός, 
θάνατον προσδοκών καΐ άναστασιν, καΐ κρίσιν, καΐ 
^νταπόδοσιν των βεβιωμένων. Σήμερον υπάρχεις, 
»ι αυριον ε!ς κόνιν διαλυθήσ^. ΒΙ πλούτου έρών 
τα^τα ποιείς, έγώ σε τούτου έμπλήσω εις κόρον. 
Μ''/νοΜ ασπασαι τήν είρήνην καΐ άγάπησον τήν όμό- 
νο'.αν, "ίνα καΐ αυτός βίον ζήη^ς είρηνικόν καί άναί- 
μίΑτον, και ο\ Χριστιανοί παύσωνταί ποτέ κατ* οοαίΓα 86 ίηνίοοαι &Γαι&ί6ΓΓ6. » Ηί8 ν6Γΐ}ί8 Ιι&οςυο 
8υΙ)αιί88ίοη6 ίαιρθΓ&(0Γί8 &(] νβΓβουαάί&πι άυο1υ8 
βίαιοοη ρΓοα)ί8ϋ 86 ρ&οβηι ΓαοΙυΓυαι ; 6( ροΓ&οΙα 
8&1υΙ&ϋοη6 (1ί80688υαι βΒΐ,ουαι ςυίάθΏ πι&§;αίβθ6α- 
1ί88ΐια& (1οη& δίωβοηί ία}ρ6Γ&ΙθΓ άθ(1ί886ΐ. Οίς^ηυπι 
68ΐ Γβίαΐυ ρΓοάί^ίυαι ςυοά Ιυηο &οοί(]ίΙ.Ν&αι ίοΓυηί 
οο11οςυβη1ίΙ)υ8 ρΓίηοίρίΙ)υ8 άυ&8 &ςυί1&8 8υρΓα βοβ 
νο1ϋ&886, 6ΐ ουιη εΐΕη^0Γ6 86 οοη]υηζί886, πιοχςυ6 
άίνυΐ888 ίυίδθθ, ϋ& υΐ &1ΐ6Γα αά υτϋοπι &11θγ& ίη ΧΥΙ.ΑΝΌΚΙ ΕΤ ΟΟΑΕΙ ΝΟΤ^Ε. 
(72) Όμοφορίου, νθ8(6ΐη Β. ΥίΓ^^ίαίβ ιΜ Γ6ρο8ίΙαιχι. Οολβ. 39 βΕΟΕβυ βΕΟΒΒΝΙ 40 ΤΙίΓΕοίΕΐη βνοΐΛΓθΙ. Ιά, ςυί αα^αηο Αΐίςυίά ΙπΙ)αθ- ^ αλλήλων βπλα χινοννντεζ. λ Κα2 τβυτβ μίν είπεν δ 
1)αηΙ, βΐ^ηΐΐιη ίη&ϋβρίοαίυιη ίοΙβΓρΓβΙ&Ιί βιιηΐ, βΐ βασιλεύς, αΐδκσθεΐζ 61 6 Συμ,ιών τήν τούτου ταπεί- 
ίηΓβοΙα ρΛΟβ άίδοβββαιη ίπ 3ΐΐ(1ίοιΐΓϋη1. δίιηβοη αά νωσιν όπέσχετο τήν ε^ρηνην ποιήσασθαι. Και ά<πια- 
81108 ΡθνθΓβυβ ρΓΟΟβΓΪΙιΐΐΒ χηοάβΓ&ϋοιίθΕη ίιηρ6Γ&1θ• σάμενοι αλλήλους διεχωρ{σθησαν, του βασιλέως 
ΓΪβ β1 1ίΙ}θΓδΐ1ϋδΐ1βΐη ηβ,ΓΓΛνίΙ. δώροις μεγαλοπρε«έσι δεδιωσαμ^νου τόν Συμεών. 

Συμβέβηκε δέ τι τεράστιον τ4τε, ώς άξιον εΓναι καΐ διηγήσασΟαι. Δύο φασίν αετούς των βασιλέων ομι- 
λούντων άνωθεν αυτών 6περπτήναι, κλάγξαι τε καΐ άλλήλοις συμμίξαι χ«1 παραυτίκα διαζενχθηναι , 
καΐ τόν μίν έπι τήν π^λιν έλθεΐν, τόν δΐ έπέ τήν θρφιην άποπτήναι. Τούτο δΐ οΐ περί τάς όρνιθοσκοπίας 
έπτοημένοι ουκ αισιον Ικριναν οίωνύν • ασύμβατους γαρ διαλυθήσεσβαι έπΙ τ^ εϊρήν^ αμφότερους ί 
άφησαν. Ό δΙ Συμεών ύποστρέψας τοΤς οίκείοις Ιρχουσι τήν του βασιλέως έξηγείτο μετριύτητα και'^'^ τλ προς τά χρήματα προετικύν τε και έλευ^έριον. 

Ρββίο 01ιη8ΐί ηαΐΛΐίΙίο, ίηάίοΐίοηβ ββοϋηάβ, Κο• 
ΐΏ&ηαβ άϋοβ 9ϋ08 ΠΠοβ δίβρίιαηαιη β1 αοηδίΕηϋηααι 
οοΓΟΠΛί ίη Μα^ηο Τβαιρίο : ΓβΗςϋαιη Τ1ιβορ1ΐ3τ1β- 
οΐυπι ρΛίπαΓοΙιβ ΓαάϊΙ λο οΐβήοαιη ΓλοιΙ. βΐ 8ϋΙ)ϋίΛ- 
οοηυΐΌ Λο δγηοθΙΙϋακΙβδίκη&Ι,οαιηρηϋβίη β&ηοΐϋα Κατά δε τήν Ιορτήν των Χριστουγέννων (νδικτιώ- 
νος β', *Ρωμαν6ς 6 βασιλεύς στέφει τους δύο υΐοος 
αύτοΰ, Στέφανον καΐ ΚωνσταντΤνον, έν τζ Μεγάλτ^ 
Έχχλησ!^* τον δ^ λοιπόν υ16ν αύτου Θεοφύλαχτον 6 
πατριάρχης άπέκειρε κληρικών, χειροτονήσας αύτον πυΐΏ ίη(Γβ88θ1οΓββίιιαΐ8αΙ)άίαοοηί ^θΓβα8^ο&ηαθΐΏ Β ύποδιάχονον, προχειρισάμενος καΐ σύγκελλον, πρ6- ροΓΓΟ ιηγ8ΐίοιΐ[η βΐ 8ϋΙ)θΓηί*η<**Γαιη ΓθΓϋΐη βοοίϋοι 
ραΙηοΐΛ βΟΙ αο ρΓοοοηβαΙαπ (ϋβηίΐαΐβ ογπηυϊΙ 
ίπιρβΓαΙοΓ. Βίθ Μ»ϋ άβοίιηιι ςϋίηΐβ, ίηάίοΐίοηθ 
ΙβΓίία,ιηοηΙϋΓ Νίοοΐ8ΐυ8 ραΙηβίΓοΙίΗ,οαιη & ββοϋπά» 
(Ιββΐ^ηαϋοϊΐθ ιηϋοϋβ 8υαω 8®88ί88βί Εηηο8 ΐΓβάβ- 
οίιη. Αα(;α8ΐο ιηβηββ βϋΟοβββΟΓ βΐ ΟΓθΕΐυΓ 81βρ1ΐίΐ• 
ηυβ, ΑπίΛβί» πιβίΓοροΙίΐΕ. Ρογγο ιηγβϋοαβ βίΓθθΐΛΐ| 
ίιηρθΓη (ΙβΓβΓίαΓ, ε(1 Ηοο ιΐ8ϋ8 οοηβίϋο ΟοδπιβΒ ριΐ- 
Ιποϋ Ιο8;ο11ιβ1« άΓΟΠίι, ςιιί βυπι βίΐ»! ^βαβΓαιη βιη- 
ΙίίβΙϊ&Ι, β1 ραΐΛΐίο βΐίοίΙϋΓ, ρβΓΐηί880 Ιβιαιβη αΙ &(1ο- 
Γβη(ϋ ίιηρβΓ»Ιοη3 οαυβΛ ιά ίηβΡβάβΓβΙϋΡ. Ναιη ίπι- 
ρβΓΕίοΓ θϋΓη άΐ1ί8βΙ)Λΐ, ΐάβοςυβ ρποΓβαβ βχοΙϋάβΓθ 
ηοΙβΙ^Λΐ. Ιη8ΐαη1ΐ1)ϋ9 Ιβιωβη βοοϋ8β1θΓίΙ)α8, βΐ οπ- 
ΐΏίηα θί οΙ).)βο1ανβΓαθ8θβάβίηοη8ΐΓβηΙΐΙ)α8,ίΓηρθΓΛ- τερον διελθ($ντα εΙς τα άγια μετά του τάγματος των 
6ποδιακ<^νων. Έτ{μησε δ^ και τ&ν μυστικόν 'Ιωάν- 
νην καΐ παραδυναστεύοντα πατρίκιον και άνθ- 
ύπατον. ιε' οέ Μαίου μηνός, Ινδιχτιώνος γ', τελευτ^ 
6 πατριάρχης Νικόλαος, κρατήσας έν τ^ δευτέρα 
&ναρ(3ήσει ετη ίγ' • καΐ καθίσταται Αύγούστφ μι^ΐνί 
πατριάρχης ό της Άμασε(ας μητροπολίτης Στέφα• 
νος. Κατηγορή6η δε και 6 μυστικός ώς τήν βασίλευαν 
σφετεριζ6 μένος, και υποθήκη του πατρικίου Κο • 
σμα (73) και λογοθέτου του δρόμου, μνηστευομένου 
τούτον εί'ς τήν έαυτου ^υγατίρα, καταβιβάζεται του 
παλατ(ου. Συγχωρείται δ* 6'μως ε1σάρ}^εσ6αι καν 
προσκυνεΤν τόν βασιλέα * στέργων γάρ αυτόν ό βα- 
σιλεύς τελέως άπώσασθαι ουκ έβούλετο. Έγκειμέ- ΙΟΓ Γβιη ρβΓ80ΓαΐΛΐϋ8, οαιη άβρΓβΙΐθΐκΙβΓβΙ ηοη βΐΐ- (] νων δΐ των κατηγόρων και σαφή διεκνύντων τήν 

ΙβΓ ςαβιη ϋ Γβίαίβρβηΐ ίιβι5βΓθ, οβρβΓβ ιηγ8ϋθϋΐη βΐ 

(1ΐ2®βΙίοηβ8 άβ βο βχβΓΟβΓθ 8ΐβ1υί1.0ιιο<1 18 ρΓ®Ββη- 

ϋβηβ ίη ιηοη»βΙβΓίυπι ΜοηοοΜίαηιιηι οοηίϋβϋ, 

ί1)ΐςαθ ίποπΛοΙιαΒ Θ8ΐ ΓλοΙοβ. ΡΛΐηοίυιη Οθ8ΐηΛΐη 

1θ8;οΙΙιβ1βιιι ίη ΗοΓοΙοβίοίιηρβΓΛίοΓ ιηαΐβ πιυΙΙ&Ιυιη 

οΐβοίο (1βρο8υϋ. Ιλοο ιηγ8ϋοί 8ϋΙ)8ϋΙϋΗ ρΓΟίονβ- 

8ϋβπϋΐη ΤΙίθορΙιαηβιη βΐ θΛάθΐιι ροΐβδίαΐβ Λϋχϋ. 

8ϋΙ) ίάβαι 1βΓηρυ8 ίη ΤίιπβοίΛ ΙβΓΓβ ιηοΙυ8 ΙιίαΙυΒ- 

ςυβ 1βΓηΐ3ίΙβ8 Ι'ηβΓυηΙ, ιηα11«ςυθ (1οιηϋ8 οΐ ΙβπιρΙβ 

υη& ουιη ίρΜ8 ΙιοιηίηίΙιυΒ &1)80ΓρΙ& βυηΐ. κατηγορίαν, [Ρ. 6ί^] έρευνήσας 6 βασιλεύς καΐ 
αληθή τα κατ' αύτοΰ εύρων λαληθέντα έμελλε κ,οχλ- 
σχεϊν καΐ έξετάσαι • 6 δΐ τοΰτο προγνούς φυγή τήν 
Μυνοχάστανον μονήν καταλαμβάνει καΐ άποκε(ρε- 
ται μοναχές, Τόν δΐ πατρίκιον Κοσμάν και λογοθέτη ν 
αικισάμενος ό βασιλεύς έν τφ ώρολογείφ παρέλυσε 
της αρχής. ΙΙροβάλλεται δΐ άντι του μυστικού 
Ιωάννου τόν πρωτοβεστιάριον Θεοφάνη ν παραδυνα- 
στεύοντα. Έγένετο τηνικαυτα καΐ σεισμός έν τφ 
θέματι των θρ^κησίων καΐ χάσματα γης καταπλη- 
κτικά, ώστε πολλά χωρία και εκκλησίας αύτάνδρους 
καταποθήναι. 

Μαΐψ δΐ μηνΐ, ινδικτιώνος ιε', είσβολήν Συμεών & 
της Βουλγαρίας άρχων έποιήσατο κατά Χρωβά- Μβίο ΐϊΐβη8θ, ίηάίοίίοηβ 15, Βίπιβοη ΒαΙ^ΛΓΟΓϋπι 
ρηηοβρβ ίη ΟΙιγο1}»Ιο8 (Ιυχϋ ; λΙ) ϋδςυβ ίη αη^υβ- 
Ιϋβ πιοηΐίυιη ργοβΗο νίοΐαβ οιηηθπι ΒϋϋΠΐ 30ββιπιί- .. των (74), και συμβαλών μετ' αύτων και ηττηθείς έν 
8Η<^χβΓθϋυιη^ο»ηηβ8αυΙβπιςυΐ<1βιπΐ8ΐ8ΐΓθηοιηα8Ηο• ταΤς των όρων δυσχωρίαις άπαν τό Ιαυτοΰ άπώλεσβ 

πιαηιιπ) «οοβ38ΐΙ, βαΓκςυβ πιοηυϋ αΐί τηίΙΐΛΐ λΗ- 
ςυβιη ςηί ΕπαραΙβΙ οαρυΐ οοΐυπιη», ςυβ βυρΓα 
ΧβΓοΙορΙιί ίοΓηίοβΕο ροβίΐα οοοίάβηΐβπι Γβ8ρίοίβ1)8ΐΙ : 
ίΐΛ βηίιη 8ίπιβοηβπι, οοί ίΙΐΛΓβΙαΙίββΓ&Ι, βίβΐίπι ρβ- 
ΓίΙϋΓϋπι. Βχ8βοαΐΌ8 Ιιοο β3ΐ ίηορβΡβΙΟΓ : βΙ ςυΛίιοΓβ στράτευμα. Ιωάννης δΐ τις άστρονύμος προσελθών 
τψ βασιλεΤ ^φησεν ώς εΐ πέμψας αποκόψει τήν κε- 
φαλήν της Ιστάμενης άνωθεν της έν τψ Ξηρολόφψ 
άψΐδος και προς δύσιν βλεπούσης στήλης (75), άπο- 
θανεΐται ό Συμεών παραυτίκα ' αύτφ γάρ έστοιχειώ- ΧΥΙ,ΑΝΌβΙ ΕΤ 60 Α ΚΙ ΝΟΤ^Ε. (73) Ηαηο Ιοουιη, 8βου1υ8 οοηίβοίϋΓαδ βί βα ςυ© 
ΒβαηαηΙϋΓ, ίΐβ Ιβαί, ηΐ βί καί ηοη 8η*β υποθήκη 
Ββα Ηπίθ καταβι&άζεται Θ89βΙ 8οηρΙιιπι. ΑρρβΓβΙ 
βηίιη όοβπιβηι (^βπ^^οβυο ΓΛνί88β βΐίη Α^ΡβοΙβηθο 
Γθ8ηοοοη8ί1ϋ3 3ανί83β, ςυβΓβ β1 πίΛΚϊβίΓβΙηβ βί Γυϋ &1)Γ0(ζ&Ιη8, ηΐ πιίηίπΐθ ΟΓβθαπι Ιιοο ^υάίοβ νβΐ &υο- 
ΙοΓβ ηαγΒϋουπι Γιιίθβθ &υΙ& ρυίβυπι. Χυι.. 

(74) Χραβάτων 1ι&1)βΙ Ζοη&Γ&8. 

(75) Στήλης, η«ηη/α<τι, 8ίαΐηχ. ΕΙ η&ιηςυβ ο&ρυΐ 
άθ3θθΐ1 ίπιρβΓαΙοΓ. Οοαβ. 41 Η18Τ0ΗΙΑΑΌΜ ΟΟΜΡΕΝΟΐυΜ. ΜΛ σΟχι την τοιαύτην (ττήλην . Ό δ^ τοις εκείνου Α. θί&ΐαο ΓαίΙ &1)8θΐ88αιη ο&ρυΐ, θ& ΐρβλ, ς[υοά άϋί- 
πιθήνας λ^γοις άπέτεμκ τήν χεφχλήν της στήλης* ^6ηϋ ίη(ΐυινίΙίοηΘ ΗοΐΏ&ηυβ ροίίθα άβρΓβΙίθηάϋ, 
Χ3'. αύτ^ τ^ &ρ^ , καθώς άχριβωσά{λενος Ιγνω 6 δίπιβοα ίη ΒυΙ^&π& οοΓάίβ ηΐ0ΓΚ)0 ίηίθηϋ. 
βασιλεύς, & Συμεών έν Βουλγαρί^ τέθνηχε ν6τφ χατακαρδίφ άλούς. Ου τελευτήίαντος τήν των Βουλγάρων αρχήν 
υέτρος χατε'σχεν έχ της δευτέρας αύτου γυναιχός 
της άοελφής Γεωργίου του Σουρσουβούλου, Βί χαΐ 
έπίτροπον τοΤς Ιαυτοΰ παισιν ό Συμεών χατέστησε• 
Μιχαήλ γάρ τον έχ της ιτροτέρας άποτεχθέντα παΤδα 
αύζψ ^τι ζών & Συμεών άπέχειρε μοναχών. Τά γουν 
τΓίριξ 66νη, Το6ρχοι, Σέρβοι, Χρωβάτοι χαΐ οΐ λοιποί, 
την του Συμεών άναμαΟ($ντ6ς τελευτήν έχττρατεύειν 
χ2τά Βουλγάρων έβουλεύοντο. Κατέσχε δΐ χαΐ λιμδς ΜοΓίβ 6]υ3 Βα1§;6ΐη8Β άοιηίηίυιη &(1 ΡβίΓΌΐη Γβάίϋ, 
Ωΐίυιη 6]υ8 βχ 8β6υη(1& υχοΓβ, δΟΓΟΓβ βθ0Γ(2;ϋ θΰπ- 
8ϋΙ)α1ί, ςυ6ΐη βΐ (ιιΙοΓβηι βαΐβ 1ίΙ)βη8 δίπιβοα οοη- 
δΐίΐυϋ. Ν&πι Μίοΐ386ΐυιη ίίΐβιη βζ ρΗοΓθ 8ίΙ)1 η&Ιααι 
εοη]υ^θ, νίνβη(βιη*&(ϋιυο ιηοη&οΐιυιη ίοοβπιί. Υί* 
οίηθ9 ίςϋυΓ §βηΐ68, Τυροϊ, δβΓνί, 61)Γθ1)&(89 αίςιιβ 
&1ϋ, &ιΐ(ϋ1& δίιηβοηίβ γώογΙο ΒυΙ§;ΕΓ08 ϋθΠο ρβΙβΡθ 
8ΐ&1υ6ΐ)&η1. δβά βί Γ&πιθ ^Γ&νίΙβΓ ρΓ6ΐηθ1)αηΙυΓ. 
ΒαΙ^αη, βί ΙοουβΙβ ΓΓα^βδ βοραιη (ΐ6ρορυ1αΙ)αηίαρ μέγας συν άχρίδι τ6 Βουλγάρων ίθνος , Ισχυρώς ,^^ς^β βΙ)8ϋΐηβΙιΛηΙ. ΙΐΕςιιβ ΒϋΙβΛΠδ Οϋΐη βΙίβΓυπί 
έκττιέζων χαι χαταδαπανών τά πλήθη χαί τους χαρ- ** ^βηΐίϋπΐ ίιιπι Ηοιη»ηοΓυπι ρΓβοίρυβ ΐη 8β θχρβοΐί- «ους. Έδεδοίχεσαν μίν ο3ν οΐ Βούλγαροι χαι τήν 
των άλλων ξγοδον εθνών, έδεδίεσαν δΐ πλέον τήν 
των 'Ρωμαίων έπέλευσιν. Βουλευσάμενος ουν ό 
Πέτρος μετά τών περί α6τ6ν ίγνω δεΐν έπιστρατευσαι 
'Ρωμαίοις έπι χαταπλήξει. Καταλαμβάνουσι τοίνυν 
τήν Ηαχεδονίαν, ΕΓτα μαθ^ντες ώς ίξεισι χατ' 
αυτών & βασιλεύς, πέμπουσι λάθρα τινά μοναχον 
ΙΙετρος τβ 6 δρχων Βουλγαρίας χα? ό τών παίδων 
του Συμεών έπιτροπεύων Γεώργιος, γράμματα έπ- 
ζγόμενον. *Ως βούλονται δΐ 'Ρωμαίοις σπείσασθαι, τά 
γράμματα ίφραζεν, εΐ αίρουνται δΐ, χαι γαμιχδν συ- 
τεήσασβαι συνάλλαγμα μετ* αυτών. "Ον άφΐχ(5μενον ό 
Βασιλεύς άσμενέστατα προσδεξάμενος , ευθέως απέ- 
στειλε μετά δρ6μωνος μοναχών τίνα θε<$δοσιον χαι Ιίοοβιη ΧΏθΙυ6η1ίΙ)Ό8,Ρ6(Γυ8 Γβ ευιη βυίβ (ίΙβ1ίΙ>βΓ&(& 
ίη Κοηα&ηο8 1)θ11αιη βυδοίρίΐ, υΐ πβ ΙβιτοΓβιιι ίη- 
οαΙθΓβΙ.Γαιηςυβ ίη Μ&οβάοηίαιη ρβΓνβηίβββΙ,&υάϋο 
ίηαρβΓ&ΙΟΓβιη Εοιηαηυτη οοηίΓαδβ ουιη θχθΓοϋυ ρπ)- 
Ωοί8θί^ ίρ8θ θ1 ΟβοΓ^ϋβ ΓιΙ)6Γ0Γυιη 8419 ΒίιηβοηίΒ 
ΙιιΙοΓ οοουΙΙθ ιηοηαοΐιυαι οαιη ΙίΙΙβπβ ηαίΙΙυηΙ, (^υί- 
1)08 οοαϋηθΙ>&ΙυΓ ουρβΓβ ΒυΙ^&ΓΟβ οαοι Κοιη&ηίβ 
ρ&ββιη &ο Γ(£(1υ8 οοη3υη(ζ6Γβ, αο βί Ηοοιαηΐβ ίΙ& νί- 
άθΓβΙοΓ, ηυρΐίΐ8 ϊηΙβΓ ^βηΙβΒ οοηΐΓ&οΙίβ ίά Οπη&Η. 
118 1ί11θΠ3 &006ρ1ί8 Βοιη&ηυβ, ουιη Γ6ΐη ςυ&αι ιη&• 
χίιηβ ρΓϋ1)&Γ6ΐ, 8ΐ&ϋιη οβίοοβ βιηίδΙΙ Τ1ΐ6θ(!θ8ίυιη 
ςυβίΏάαπι ιηοηαοΐιυπι βΐ ΟοηΒίαηΙίηαιη Ηΐιοάίοιη 
οίβη'οαιη αυΐίβιιιη,ςυί ίη Μ688βπιΙ)π& ουιη ΒαΙ^&ΓΪδ 
άβ ραοΘ 6ο11θ(|υ6Γ6η1ιΐΓ. Ουο ίη εοΠοςυίο ουιη γθβ Κωντταντίνον βασιλιχόν χληριχ^ν (76) [Ρ. 626] τ&ν Ο οοπιπιοάθ βδδθΐ ΐΓΕΟΐδΙβ, Ιβ^αΙί ρβΓ οοηίίηβηΐβιη ίη 'Ρόδιον, συλλαλησαι τοις Βουλγάροις τά εΙς είρήνην 
έν Μεσημβρία (77) . Οϊτινες παραγεν<$•Αενοι χαΐ τά 
εΙκότα διαλεχθέντες δπέστρεψαν διά ξηράς ά'μα 
Στί'ΰΤΛψ τινί περιωνύμφ έν Βουλγαρί^ι* χατ^πιν δΐ 
τούτων παρεγένετο χαι ό επίτροπος Γεώργιος ό του 
Σοορσουβούλου χαΐ 5λλοι τινίς τών επιφανών. Και 
ιΐς όψιν 1λθ6ντες τφ βασιλεΐ, θ^ασάμενοι δΐ χαΐ τήν 
θυγατέρα Χριστόφορου του βασιλέως Μαρίαν χα2 
έχ' αύτ^ μεγάλως άρεσθέντες (ή ν γάρ 6περφέρουσα 
τφ χάλλει), έγραψαν τφ Ιΐέτρψ διά τάχους παραγε- 
^«εσθαι , σύμφωνα ποιησάμενοι πρότερον περί της 
ειρήνης . Απεστάλη δΐ χαι Νιχήτας μάγιστρος, 6 
τοΰ βασιλέως συμπένθερος 'Ρωμανου, 6παντήσαι 
χβι άγαγεΤν τδν Πέτρον μέχρι της βασιλίδος. Ου υτΐΐβπι ΓβάίβΓϋπΙ, οοαιίΐ&ηΐο δίβρΗ&ηο, ^υ^υ8 πια- 
^ηυιη βΓ&ί ίηΙβΓ ΒαΙ^αΓΟΒ ηοπιβη ; οοδςηβ βαύβο- 
ουίυδ βδΐ ΟΓβ^οηυβ δϋΓ8αΙ)υΙα8 &1ϋΐ|ΐΐ6 ΙΙΙυβίΓββ 
αΐίςιιοί; νί'π. Ηί υΐ ουηι ίιηρβΓ&ΙΟΓβ οοη^Γοββί 61ί&ιη 
ΟΗΓίθΙίΓθή Οφδ&πδ Μ&Ηαπι νί(]βΓυη(, β&ιηςυβ (θγ&{ 
οηίαι ΓοΓίΏ» ρΓΟβδΙαηΙίβδίαιβ) ιη&^ηορβΓβ ρΓθΙ>&νβ- 
Γυη(,ρ&οΙ& ρ&οβ,ΡοίΓυηι πιίδβίδ Ηΐίβηδ αϋδςυο κηοΓΚ 
νβηΐΓβ ]υ8δ6Γυη1. ΜίδδΟδ ββΐ οΐί&ιη Ν1οβΙ&8 πια^ί- 
δΙβΓ, ΓιΙϋ Ηοαιαηί βοοβγ, (}υί ΡβίΓΟ οΙ)νί&ιη ϊγθΙ βαιη- 
ηυβ ΟροΙίη άβάηοβΓβΙ. υΐ)ί αά ΒΙ&οΙιβΓηοΒ νβηίΐ 
ΡβίΓϋδ, ΙπιροΓ&ΙοΓ ΐΓίΓβαιί θοάβπι νβοΐυβ οηιη βχ- 
06 ρ ϋ αο 8&1υ(ανϋ βΙ ΙιοηοπΓιοο ΐΓ&ο(&νί(, ϋδςιΐθ 
ίηΙβΓ 86 τιΙΙ βχ Γβ 6Γ&1; οο11οοαΙί8,ρ&οΙ& ραοίβ 6ΐιη&- 
ίηιηοηίί οοαιρο8ί(& βυηΐ, ίη οαιηίϋυδ ϋδ ρΓΟίονβ- χαταλαβ^ντος έν Βλαχέρναις, ό βασιλεύς μετά τριή- ^ δΐίβπο Τ1ΐ60ρ1ΐ»ηβ πΐβίϋυπί δθΓβΓβηΙβ. 0θ1θ1)η8 άίβ ρο,ις έλθών τούτον έδέξατο χαι ήσπάσατο χαι φίλο 
τίμως έΒεξιώσατο. Άλλήλοις ουν τά εΙχ6τα προσομι• 
λΐ^σαντες τά τε της εΙρήνης σύμβολα χαι τά του 
γάμου έπεραιώσαντο, του πρωτοβεστιαρίου θεοφά- 
νϋ'^ς έν πάσι μεσολαβοΰντος. Και τ^ η' του Όχτω- 
βρίου μην&ς έξελθών 6 πατριάρχης Στέφανος, ά'μα τφ 
«ρωτοβεστιαρίφ Θεοφάνει και πάσ^ τ^ συγχλήτψ, 
εύλ(ζγησε Πέτρον τε χαι Μαρίαν έν τψ ναψ της 
^τεραγίας βεοτύχου της Ιίηγής, παρανυμφευ($ντων 
τοϋ πρωτοβεστιαρίου χαι του Σουρσουβούλου. Φαι- οοΙείΥΕ, ρ&ΐΓί&Γθ1ι& δίβρίιαηιΐδ 810 ουιη ρΓΟίονβ- 
βΙίλΓίο ΤΙιβορΗ&ηβ βί υηίνβπβο ββηαία β^ΓΟΒβυβ, 
οοη]υ§ίυιη ΡοΙή βΐ Μαπβθ ίη Γαηο Οβίρ&Γ® &ά 
ΡοηΙβιη βαοΓϋπι Γ&υδΙαίΏςυβ βΒββ 3υ8ΒίΙ, Βροηδ&ιη 
οοιηϋ&ηΐίύυβ Τΐιβυρίι&ηβ βΐ δυΓ8ηΙ)α1ο. ΝυρΙϋβ 
χη&£[ηΙΟοβ βΙ ΒυιηρΙυοβο οηιη ΒρΙβηάοΓΟ οοηΓβοϋβ, 
ρΓοΙονβΒϋαήυθ ουιη ΩΙία ΟββΒαηΒ αΓΐ)βιη ίηίΓανί^. 
ΤβίΙίυιη & ηαρΙίΪΒ οοηνίνίαιη ίηΒΐίΙοϋ ίιηρβΓ&ΙοΓ &<1 
ΡοηΙθίη, ίη Ιοοο ηί)! β η&νίΙ)υΒ οχίΓβ 8θ1θΙ)8.ηΙ, 
δΐ&ηΐβ ίιηρθΓ&ΙοΓία εβίοοβ ίη βο Ιοοο : &ά1ιί1)αίΙ(ΐ\ΐθ ΧΥΙ.ΑΝΒΚ1 ΕΤ ΟΟΑΕΙ ΝΟΤ^Ε. 

(76) ΟαΙ βοοίββίίβ ίη ραΐαίίο ίηοΙυΒίβ ζηίηί8ΐΓ&1)&1. (77) Αά οοη6ηί& ΤΐΐΓ&οί« βί Ηβιηί οιοηΙίΒ Γ&άί- 
ΟοΑΒ. 068^ ^υχΙ& Αηοΐιί&ίαιη Βϋα. Οοακ. 

ρατιοι. Ολ. αχχιι. 3 43 ΟΕΟΒΟΙΙ ΟΕΟΚΒΝΙ 44 οοηνινίο ΡθΙγώπι, ΟοηβΙΐΐηϋοααι ϊιηρβΓ&ΙΟΓβιιι &0 Α ^Ρ<*>ν δ^ καΐ ποΑίιτΕλών γενομένων των γάμων, ΟΙιηβϋΓθΓαιη. Ιύί Ιι&υά ΙβνϋβΓ ΙαοαυϊΙυαϋ βηηί Βυΐ- 
(^αη,ΟΙίΓίβϋΓβηιιη Ουηβίαηΐίηο ίηΓ&υ8(Ϊ8&οο1&πι&ϋο• 
ηίϋυΒ ρρφροηί <]6ΐ>6Γβ οοηΙβηάβηΙββ.ΕοΓυηιςυβ ρθ- 
ϋΐίοηί ίοιρβΓ&ΙοΓ ααοΓβιη ςεβθϋ. 0ιηηίΙ>υ8 ρ&Γ&οϋβ 
ς α» ία Ιβΐί γθ ββπ αββοίθηί. Μ&πα ουιη βυο ιη&- 
γΊΙο βοΐνϋ βί ίη ΒαΙ^&η'&ιη ίΙβΓ ίηίϋ, άθ(1υοΙ& & 
ρϋΓβηϋ1)υΒ βΐ ρΓΟΙονβθϋ&Γΐο υδςιΐθ αά ΗθΙ)άοχηυιη. 
Ηοο ρ&οΐο Γββ ία υΓΐ)6 &οΐ8θ. β'.σηλθεν 6 τερωτοβεστιάριος ά'μβ τ^ 6ύγ*'^Ρ^ "^^^ 
βασιλέως έν ηί π<5λει. Τρίτη ν δΐ μετά τλν γάμον 
έστίασιν έν τ^ των Πηγών αποβάθρα (78) ποιήσας 
ό βασιλεύς, παρ* αύτξ τ^ αποβάθρα του βασιλικού 
δρ^μωνος Ισταμένου , συνειστιάθη τψ Πέτρφ. 
ΙΙαρησαν δΐ τ^ εύωχ{^ και Κωνσταντίνος 6 βασιλεύς 
και Χριστόφορος. Έγένετο δΐ στάσις ου μικρά 
παρά των Βουλγάρων, ένισταμένων πρ6τερον εύφη^ μηθήναι τόν Χριστοφ<^ρον, εΤτα τον ΚωνσταντΤνον ών τ^ ένστάσει παραχωρών ό βασιλεύς Τωμανός έκέλευσεγ 
ονίτω γενέσβαι. ΙΙάντων δλ των έν τοις τοιοότοις ε1ωθ6των γίνεσθαι συντελεσθέντων, άπηρεν ή Μαρία συν τψοΤκείφ 
σ^ζύγψ και της πρλς Βουλγαρίαν τίψχιο, προ πεμφθε^^* παρά των γονέων αάτης και του πρωτοβεστιαρίου μέχρι 
του Έβδομου. Και τά μίν έν τ^ π6λει τούτον έτελεΤτο τον τρόπον. 

Δυο&ααββΟαΓοα&β,ιηαςίβΙβΓαοδοΙιοΙ&Γυαιάοιηβ• Β Ό δέ δομέστικος των σχολών Ιωάννης μάγιστρος 
8ΐίου8 8γΓίδΒ, Γ68 α^θαάο &ο ίθΓβαάο βΐ οΙ)νί& οαιαία 6 Κουρκούας, άγων καΐ φέρων τά της Συρίας και ρΓΟΓυβοάο, ρΐυηαι&ςυο ο&βΐθΐΐα θ( ιηυαί11οα68 &1- 
ςαβ υΓΐ)θ8 1)&Γΐ)&Γίο&8 βνβΓίβα^ο, υ8ςυθ &(1 οοϋίΙβίΏ 
ί11&αι ΜβϋΙβα&αι ρβΓνβαίΙ,βιιΐΏςαθ ο1)8688&ιώ 60 οβ- 
εοθβϋ&Ιίθ Γθάβ^ΙΙ αϊ 8.ά ραοίβο&Ιίοαβιη οΙ)8688ί οο- 
βθΓοαίυΓ 8ρβο1&Γ6. Υβαϋ βΓ^ο αά βααι Αροο1ι&ρθυ8 
811 Λαιβη ρΓοςοΒίαβ, Μθΐϋβα» &α36Γ&8, &1 Αρο- 
βαΐ&ΐΐιαβ, ςαί πιίΐΐϋϋυβ Μβΐίΐβαββ 1βςβαϋΙ)υ8 ρΓ»- 
6ΓαΙ; ςαοβ οοπιϋβΓ θχοβρίοθ άοαιβδίίευβ αά ίιηρθ- 
ΓαΙΟΓβαι αιΐΒΪΙ, ϋςυβ ρ&οίΟεαΙίοαβ οοαΓβοΙα άοωυαι 
Γ6(1ίθΓαα1, Βοοίίβ αο &αιΙοΪ8 Ηοιη&αοΓυαι &8βηρϋ, 6( 
εαπι ίίβ οοαίΓΑ δ&ΓαοβαοΒ [ρορυ1&Γ68 βυοβ &Γπιαϋ. 
ΜοΓίαΙβ αυΐοαι Αροο1ι&ρ8θ βί Λρο8α1&11ιο ραχ 6& 
Γαρ(& Θ8ΐ. ΙΙ&ςυβ άοσιβΒίίουβ ΜβΗίθαίβ ϋβΐΐυπι ίο• άπαν άντίξουν καταστρεφ6μενος, και πλείστα φρού- 
ρια και δχυρώματα και πάλεις βαρβαρι/.άς καθελών, 
Ιφθασε και μέχρι της περιβόητου Μελιτηνης , 
πολιορκί^^ δΐ τους Ινδον στενοχωρήσας ήνχγκασε 
προς . συμβάσεις ίδειν. Ηαρεγένετο ουν πρ6ς αύτδν 
ΆπΟχαψ ό του "Αμερ Ικγονος , άμηρας υπάρχων 
Μελίτη νης, και Άποσαλάθ δ' τών έν αύτ^ κατάρχων 
ταγμάτων [Ρ. 627] ο8ς προσδεξάμενος 6 δομέστι- 
κος Ιλαρώς καΐ μετά προσηνείας πρ&ς τόν αυτοκρά- 
τορα έξαπέστειλεν . Έντυχίντες ουν αύτψ και ειρη- 
νικά ποιήσαντες σύμφωνα επέστρεψαν εΙς τά ίδια, 
τοις φίλοις και συμμάγοις 'Ρωμαίων καταγραφέντες 
και μετ* αυτών κατά τών ομοφύλων καθοπλιζομενοι. ίθΓΐ, εαω ςυο βϋααι ΜβΙί&Β θγ&Ι ιηα^ίβΙβΓ, Αγοιθ• ρ Τελευτήσαντος δΐ του Άπύχαψ και του Άποσαλάθ, ηίθ8 άυοβαβ.Αο ίηϋίο ςυίάβπι ΙιοεΙβδ οαβίΓ&ι βυΐ) άίο 
]οο&Γθ ααβοθ ίοΐΓ& οαυΓΟβ υΓΐ}ΐ8 εοαιρθΠυηΙ, άθίαάβ 
νθΓΟ υΓί^βαι οΙ^ββΒ&αιη πι«ι^αα νί ορρυ^αααΐββ βχρυ- 
^αααΐ : 86(1 θΙ; είΓευαι 8ϋ& οαιαία ρορυΙααΙοΓ αίςυβ 
βαΐ^ί^ιιαΐ &ο Αοιη&αΐβ θθγυιγθ εο^ααΐ. ΙπιρβΓ&ΙΟΓ 
ΜβϋΙβα&αι θ1 ςυοά είΓουπι ββΐ Γβ^ΐοαίΒ ία ρΓβΓβ- 
οΙϋΓ» (ΟυΓ&ΙϋΓθί&ιη ίρ8ί νοε&])ααΙ) ίοΓΠίαπι Γβά6£;ίΙ, 
αο ιηα£^αο8 ίαάβ ΓβάίΙυΒ {βγεγιο οοαίβείΐ. ΟοΙβΓυιη 
ΝΐοβΙα πι&^8ΐβΓ θΐ ΟΙΐΓίβΙΙΓβΓί βοοβΓ &οου8αΙυ8,(]υο(1 
^βαθΓοω ίαοϋαβδθΐ αά άοΙαΓί^&ηάυοι ίαιρβπο ρα- 
ΐΓβπα, υΓΐ)β ρυίδαβ Γ&βυβςυβ βί ιηοηαοΐιαβ ΓαεΙϋΒ Θ8ΐ. 
Πίβ οαβαβίβ ^υι^^ 25 ίοάίοϋοαθ ββχία,δΙβρΙι&αυΒ ρ&- 
1π&Γθ]ι& πιΟΓίαυβ ββΐ,ουο] βί αιυηβη ρρβΒΓαΐΒΒβΙ 1)ί6α- 
ηίαΐΌ βί πΐθα8β6 υηάβοίπι. ΜβοΒβ 0βε6π)1)Γί ιηοαα- 
;^ εΐιυβ ΤΓγρΙιο ρΓθθαοϋυΓ,θί(}Πθ ραΙΗ&ΓεΙιαΙυΒ αά οθγ- διελύθη τά της εΙρήνης . Εκστρατεύει οδν κατ 
αυτών 6 είρη μένος δομέστικος , ψ συνην μετά τών 
Αρμενίων και 6 μάγιστρος 6 Μελίας. Καΐ πρ<$τερον 
μίν πολέμφ τους Μελιτηνους συνήλασαν ιΐσω τείχους 
κατατολμι^σαντας άντιποιήσασθαι τών υπαίθρων ' 
£πειτα περικαθίσαντες την πύλιν και μετά συντο- 
νίας ταύτην πολιορκήσαντες πολέμου νύμψ κατέσχον. 
Κατέδραμον δΐ και πάντα τά ιτέριξ και έχειρώσαντο 
και δοΰλα 'Ρωμαίοις ε^ργάσαντο. Τήν μίν ουν Με- 
λιτηνήν εΙς κουρατωρείαν καταστήσας 6 βασιλεύς, 
και πασαν τήν περιοικίδα | πολλήν συντέλειαν τφ 
δημοσίψ προσήγαγε. Νικήτας δΐ ό μάγιστρος καΐ 
πενθερός Χριστόφορου του βασιλέως κατηγορηθείς 
ώς υποτιθέμενος τφ Χριστοφορψ κατά του ιδίου 
γενέσθαι πατρ6ς καί τούτον έξώσαι της βασιλείας. (αιη ΙβαιροΒ εοιηηιίϋϋυΓ, άυη Τ1ιβορΙ)ϋ&ε1ιΐ8 ίαι- -^^ Ιξεβλήθη '^ή< π($λεως καΐ άπεκάρη μοναχές. Μην> $1 ρθΓ&ΙθΓί8 Ω1ίυ8 &ά ^α8^&ηί) ΒΈ.% «Ι&ΐβαι ρβΓνβοίΓβΙ. 
Κοάβαι ιηβοβθ £;Γανί88ίΐΏυαι Γαίί Γη^α8,α(}€0,υΙ(βΓΓα 
ρβΓ άίββ 120 ^ϊ&ο\β άυΓ&ία ΓυβΓϋ.Ιά ^βΐυ 8υΚ)86ου(& 
Θ8ΐ ςα&οΐα ααπιςαΒοι ίαί( αηΐβ ρββϋβ, ςυ» ΙαοΙυιη 'ίουλίψ ιε' ήμερα, Ινδικτιώνος ς' , έτελε'5τησεν ό 
'Αμασείας Στέφανος, πατρι«ρχι(σας Ιτη β', μή- 
νας ια' . Αεκεμβρίφ δΐ μηνΐ έ^ουσι Τρύφωνα μο- • 
ναχδν, και χειροτονοΰσι πατριάρχην έπί χρονφ Γ78) Ιοαιη ηΜ β ηανιΐηα βχΪΓβ $οΐ€ηί, άποβάθραν 
ΧγΙααάβΓ βχροηίί : ββά ρ. 623 Μχεηίίοηύ Ιοοαχη; 
ίαΙβο υίΓοΜςυβ : 68ΐ βηίπι ΙαΙίυΙαΙηνη Ηρτιβητη αά 
ίαβΙ&Γ άοιηαθ ίο πι&π8 ροΓίυ βχΒίΓαεΙυηι, ίΙ)ί(ί6τη 
άβΒοήρΙυιη, ςυο βΐί&ιη εοηνίνία αυρϋ&Βςυβ εβϊβ- 
1)Γ&Γβ ροΙυβΗαΙ Ηοπι&ηοΓυαι βΐ ΒαΙ^&ροΓϋπα ρπα- 
είρβ8. *Αναοάθραν ροΐίυθ, υΐ ΓΓβςαβαΙβΓ 8θπρ8ϋ 
Οοάίουβ, Ιβ^βΓβιη, ηίβΐ ιηβ νβΡβυθ αυοΙοΓβτη γθΙι^ϊο 
βΐ Γβρβίϋα νοχ (ίβϋαβΓβΙ,ςυ& αίΙιί1οπ)ίου8 ίάβηι βο 
άποοάθρας ίαάίοαΓί ρθΓοίρίο, ίαΙ>ηΙαίΗηι νίάβΐίοθί 
ροΓίαΙ ΙβΓΓοςυβ οοαίί^αυαι, ία ςαοά θ άΓΟίηοαο ΧΥΙ.ΑΝΒΕΙ ΕΤ ΟΟΑΕΙ ΝΟΤΛΙ. 

Εοαιααυβ ίιηρβΓ&ΙοΓ θχβϊΙϊγθΙ, ΡθίΓαβ &υ(60ΐ Βυ1^&. 
ΓΪ» Γβ^ϋΐυβ 6 ΙβΓΓΒ οοαΒοβαάβΓβΙ, αο απιΙ>ο άβ ρ&οβ 
εοΐΐοευΐί ρΐ&είίίθ εοανίν&ΓβπΙυΓ.ΑϋβαάααΙυΓ αυείο- 
ηβ ν6Γΐ)& ρ. 623 είΙ&Ια, οβο αοα θΐ 1]«ο Μαπαβΐβα:) 
θ( θυΗααυσι ΤυΓε»Γυαι ΟΙίΓγδοροΙί οοΠοευΙυΓΟβ άβ- 
ΒεΓίΙ)6α1ί& αρυά ΡΗγ&οζϊβ ιηΙβΓρΓβΙβιχι : ΙΗ Ιην^τη 
ίη ίβηίοΓίίίγη $%ν€ ίαΙ}^Γη<ΐ€ηίΗίη $Μ ραναΙπίΛ οοηοβι^ 
ήΐ. ΙτηρβτίΐίΟΓ οητη βίϋί ίη ίηΓβτηίδηί βά€ΐ>αηί ηο 
ΜδβδαηΙ, βί ίηΐ€τ $β ίρεβ βί αιη$ί'α$ ρατία 9η%ΐΙβΙ)αηί. 

6θΑΚ, 45 Ηΐ8Τ0ΗΙΑΒυΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙΌ^. 4β 

'Ρτ,'ψ, μέχρκ δν θεοφύλακτος ό του βοίσιλέως υΐλς Α ββΒνίϋ υ1 νινί ιηοΓίοΐβ βΕΓβΓβηίϋβ ηοη βυίΩοθΓβηΙ. 
ίΐς μέτρον <ρθά(π[^ της νομίμου ήλιχίας. Τψ αύτφ ΙπιρθΓβΙΟΓ (}υαη1αιη ίά Γββ ρ&88& β8ΐ, βυιηπι&ιη 
δΐ μηνι γέγονε χκμών άφί5ρητος, ώς κρυσταλλωβή- οαΓ&ΐη βΐ ρββίίδ βΐ Γπ^ΟΠβ ΙΐβΙΐυϋ, Οίηοίβ £;θηβηΒ 
VII τήν γζν έπΙ ημέρας Ιχατδν 6•κοσι. ΈπηκολούΟησε 8υχί1ϋ8 6ΐ1)βηθβοϋΒ βυοοϋΓΓβηβ 5ΐιΚ)(]ίΙί8. 
II τψ χε'.μώνι και 6 μέγας λιμός, τους πώποτε γενομένους 6τερβαλλό μένος, και θάνατος άπό τούτου, 
ως μιη δύνασΟαι το6ς ζώντας τους τεθνεώτας έκκομ{ζειν, του βασιλέως ττολλήν πρύνοιαν ποιησαμένου κατά 
το δυνατόν και του χειμώνοςκαι του λιμοΰ δι* εύποιιών καΐ άλλων βοηθημάτων παντοδαπών. 

υέτρφ δ^ τφ Βουλγάρων αρχοντι έπέθετο 'Ιωάν- 8ηΙ) ίάβτη Ιβιηρηβ ΡβίΓΟ Βυΐ£;&Γ0Γυιη ρηηοίρ| 

ν<;ς & αδελφός αύτου μεθ* ετέρων των μέγα δυνα- ^ο&ηη68 ΓΓ&ΙβΓ ΐρβΐαβ β1 ηοηηυΙΗ αΐϋ ροίβηΐία ίηΙθΓ 
μένων έν Βουλγαρί^. Και φωραθεις αυτός μεν ΒυΙ^&Γ08 ρηιηί ίηθίάίαβ δίπιυηΐ; ςυίϋαβ ρ&ΙβΓ&οίίβ 
τύιττεται και καθείργνυται, οΐ δΐ λοιπ'^Ι πάντες ^ο&ηη68 νβΓΐ)6ΓίΙ)υ8 πιυΐί&ΐυβ ίη ο&πεβΓβαι (1β(]ί(υΓ, 
τοΤς έσχάταις δπε6λι5θησαν τιμωρίαις. Ληλα δΐ ^6 Γβ1ίςυί8θτηηίΚ)υ8 ε&ρίίίβ δπρρΙΙοίυιη 8υπιίΙυΓ.Ε& 
εθετο και τφ βασιλεϊ 'Ρωμανψ ΙΙέτρος τα γεγενη• 'ΐβ Γθ α ΡβίΓΟ οβΓίίοΓ Γ&εΙαβ ΚοιηΕηυβ ^ο&η^6Π1 
μένα. "Απερ μαθών ο5τος τόν μοναχόν Ίωάννην τηοηαοΐιυπ), θυιη ςυί αΐίςιι&ηάο ρθοΙογ ΓυθΓ&Ι ιηϋΐϋ 
•ζ6η ΐΓοτε (^αίκτωρα πέπομφε, προφάαει μίν άλλα• β βυΐ) ρρφίβχΐυ ραοΙΟΓαηι βληοΙθηθοΓυηι, ηαί οιηηί 
νιου, τ^ δ' άληθε'4 *1<«>άννην ποικιλοτρόπως εδρεΤν ιηοόο ^οαηηβ^η ςυκΓβΓβί εο Οροΐίη άυοβΓβί. Εί 
χαι εΐ^ Κωνσταντινούπολιν άγαγεΤν. "Ο δή και γέ- 8&ηθ ΓθοΙοΓ ^ο&^η6Iη δυ(ΓαΓ&(υ8 η&νί^ΐο α Μββθπι- 
γονκ - και δυνηθείς 6 ($α(κτωρ άποκλέψαι τόν 1>π& βυιη 8βευιη ία υΓΐ)6ΐη ρβΓάυχίΙ. Ρ&υΙοςυβ ροβΐ 
'Ιωζννην, έν πλοίψ άπό Μεσημβρίας είσελθών, ά'μα ιηοηαβϋοο &1)]ββΙο 1ι&1)ϋιι υχοΓβιη αιηΜνϋ &1ςυθ 
αύτφ τήν βασιλίδα κατέλαβε. Και μετ* ου πολύ τό (3υτϋ; (Ιοιηηιη ςυοςαβ βί ορθβ ρβηΠΒ^η&β αοοβρΗ. 
μονζχικόν άπο^ρίψας σχήμα και γυναΤκα αϊτήσας Μίοΐιββίϋβ ροΓΓΟ εΗθγ ΡβίΓΪ ΓγεΙογ, ευρίάίΐΕΐβ Βαΐ- 
ελαβκ, ΊΕΟοσέλαβε δΐ και οΤκον και κτήματα πάμ- ^ΕηοϊίιηρβΓϋ(]υο1υ8,εΕ8ΐθΙ1αιηιηαηϋυΐΏθθοαρΕνίΙ, 
πολλά. Και Μιχαήλ δΐ 6 του Πέτρου Ιτερος αδελφός, ΒαΙ^&ΓΟδςυβ εοηοίίΕνίί, ιηυΙΙοβςυβ αά 86 εΗγεχϊΙ. 
ττιν Βουλγαρικήν ίμειρύμενος κατσσχεΐν έξουσίαν, Οϋί θο ρ&υΐο ρο8ΐ ΐΏΟΓίοο ίΓβιη Ρβίη ιηβίαβηίββ 
[Ρ. 628] φρούριον καταλαβών έρυμνόν άνέσειε τα 818 Κοιη&ηΑΐη ίην&δΟΓϋηΙ (ΙίΙίοηβιη : εο ρ6Γ Μ&• 
Βουλγάρων, και πολλοί προσε^ρύησαν αύτφ. Μετά οβάοηΐΕΐΏ, βίΓγιηοηβιη βΙΟΓΚοΐΕΐΏ ρι^ρΓβοΙί, βΐ θΙ)νί& 
μικρόν δι τούτου αποθανόντος δεδκ^τες οΐ προσ- ςυ^ςυβ ρορυΐ&ϋ, Νίοοροΐίη Ιϋηάβπι οοουρΕΓυηΙ, 
ρυέντες τήν του Πέτρου άγανάκτησιν , έιτηλθον ίηςαβ 6Ε 8υΙ)8β(ΐ6ηιη1. ΥεπίΓΏ 1ιί ροβίθπβ ΙβΐΏρΟΠ- 
τιΤς 'ΡωμαΐκαΤς χώραις διά Μακεδονίας καΐ Στρυ- 1)υ8 νΕΓίΙδ 1)6ΐΙί8 Ε ΕοπίΕηίδ 8αΙ)Εε1ί βυοί. Ε& ϊβαι- 
αονος χαι Έλλάδο^, καταλαβ(ίντες τήν Νικ((πολιν, ^ ρβδίΕΐθ ΐΕρΪΕ (ΐυί(]ΕΐΏ άβ ίοΓοίοβ Γοπ άβοίάίΐ, ςυβζη 
72ντα τά έν ποσι ληϊσάμενοι και τέλος έν αύτ^ 8θ1βΙ)ΕηΙ βοδηαίίθη, ίά 68( η:υηάΕηυηα, νοοΕΓβ, βΐ 
9αββατ{'ταντες οΊτινες ύστερον διαφόρως καταπο- ίηΙθΓΓβοϋ 60 νΪΓΟβ. ΤθΓΓΪΜΙβ θϋΕΐη ίηοβηάίυΐΏ ίηϋ 
λε μηΟέντες υποχείριοι 'Ρωμαίων έγένοντο . Κατά ρΓΟχίπιβ ΓοΓυιη ΟβίρΕΓ®, ςυοά ΓΟδίΓΕ Εΐ)8υιηρ8ί( 
τούτους τους χρύνους Ιπεσε λίθος άπό της έν τφ ΰδςηβ Ε(1 Ιοουπι ουί Ρ8ίο1)β8 ηοοαβη, ΐά βδί, ηαίοο. 
90ρφ άψΤδος, ον κοσμίτην (79] καλεΤν εΐώθασι, και Οϋίϋ θΙίΕΐη ΟΙιπδϋΓβΓ 6φ8ΕΓ, 14 άίβ Αυ^υδΙί, β( 
άςέκτεινεν οίνδρας έξήκοντα . Έγένετο δε και δβρυΐΐιΐδ 68( ίη ιηοηΕδΙβπο ρΕίπδ 8υί. 
εμπρησμός φοβερός Ιγγιστα της ύπεραγίας Θεοτόκου του φύρου, καΐ έπυρπολιίθη ό έμβολος άχρι των 
λεγομένων Ψιχών. Έτελεύτησε δΐ καί Χριστοφύρος δ βασιλεύς, μηνι Αύγούστψ, Νδικτιώνος ιδ*, καί ετάφη έν 
ττ, μ6ν^ του πατρός αύτου. 

Του ^ητου δίχρονου τελεσθέντος δν ίθετο Τρύφων ΑΙΤΓ^ρΙιοη ουκη Ιβιηρυβ ρΕίΠΕΓοΙίΕΐυβ 61 άββοί- 

6 πατριάρχης, ούκ 'ίζθελε (80) κατελθεΤν του θρύνου Ιαπ) 6ΧΐΊ886(, ρΓΟοαίΒδίδ δίΕΓβ βί 8θ1ιο άβοβάοΓθ οιιΐη 
ύς υπέσχετο, άλλα κρίσεις έζήτει και α•τιάματα ηοΠβΙ, ςπ&δίνϋ ςυο ρΕΟΐο θΓΐοαίηίΙ)α8 ίηΙθοίΕϋβ 
χατ' αύτου προβληθήναι δι* ά της Εκκλησίας έκβάλ- ίη ^ι1(^^^^υIη νοΟΕΓΐ θΐ βοοΙββΪΕ 6χΙιιγΙ)επ ροβδβΐ. 
λετβι. Άμηχανοΰντος δ' έπι τούτφ του βασιλέως Αοίοιί άυύίυιη β( ςυο 86 ν6Γΐ6Γ6ΐ ηοη 1)Εΐ)6ηΙβιη 
χαι μή ίχοντος 6' τι και χρήσαιτο, ό Καισαρείας ίτηρβΓΕίΟΓθΐΟ, !ηΐ6Γίηα(]υ6 ΓΓΕαάίδ 6ΐ 1υ(ϋ1)Γϋ ίιηρΕ- 
β&ζφάνης, 5ν δή και Χοιρινόν έκάλουν, κωτίλος |) ϋθηΐία πκΒδΙϋΐΏ ΤΙΐ6ορΐ3αη68 0φ8ΕΓ06β 6ρί80θρυ8 
βνήρ, άλύοντα βλέπων τόν βασιλέα και τόν έμπαιγμόν οβΓηβηδ, 18 ςυθίη βΐ ΟΙιωΓίηυο) νθ6Εΐ)ΕηΙ, Ιιοαιο 
ιαΐ τήν άπάτην μή φέροντα, ύτΐέσχετο αύτφ ε!ς ηυ^ΕΧ, ίη 86 Γ606ρϋ οοπΩοίβηϋβΒ Γβί η6^οΐίυΐΏ. 
τέλος £ζαι τό σπουδαζύμενον. Άποδ&ζαμένου δΐ του Ουηαςυβ ίζηρ6ΓΕίθΓ β^ι1& ορ6ΓΕΐη ο1)ΐΕΐΕΐη λοαρίβοΐβ• 

ΧΥΙΛΝ0Β1 ΕΤ 00ΑΗ1 ΝΟΤ^Ε. 

(79) Κοσμίτην νοοΕηί 8Γθ1ιίΐ6θϋ Οηβοί (οΙεπι (80) Ιόοιιε Θ8ί ιηαΐίΐαδ. Ονοάο βίο ίηΙθ^Επάυηι : 
οριβΙβΠί οοπιρ&£;οιιι βχ εοΓοηίάβ ζορΙιΟΓΟ 6ί οί βυΐ)- Ουιη ΙπαρβΓΕίοΓ νί οαπι (]6ΐαΓΐ)ΕΓ6 νβΓΟΓβΙυρ, 
)βοΐΑ (Γ8ΐ>6 0'>Εβιη6ηΐΕΐαπι, οοτηίοΗβ^ (η$β^ ανοΜ- ςυο'.δίνίΐ, 6ΐο. Ιη ΐΏΕΓ^ίηβ ΗΙ)ΓΕπυ8 ΕπηοίΕνίΙ, 
ίπινβ^ ςαοθ οο1υπιΠ)ΕΓυπι 8Β(ϋβοίαιη κοσμεί, ονηαΐ^ 'Όρα καΐ μητροπολίτου κακόνοιαν καί άρχιερέως 
ΒΪο άίεΐΑΐη. ββηπΕηηδ ίη Μγ^ΐΕ^ο^ΐΕ κιγλίσιν και άπλαστίαν. Ιά, ρυΐο, άπλαστίαν (ϋοίΐ, ςηοά Τργ- 
ττη^κσι 8ίνβ κιονίοις, ΟΕηοοΙΙίθ 6ΐ οοΐυπιηίδ ρορυ• ρΐιοηίβ Εηίοουβ ηοη θγεΙιΙε ΓογοιεΙοε, ο1 ΕΓΐββ ΙδίΑδ 
Ιαιη αΒ &ϋΕΓθ ββ]ιιηκ6ηΙί1)υ8, κοσμίτην ίπιροηΙΙ.(>)η- ίηΙΰΙϋ^ϋΓβΙ. Ουίά δί άπληστίαν 80Γί1)6Γβ νοίυίΐ,ςαοά 
ΒίΕηΙίηυβ άβ Αθχη. ϊααρ. ίάοιη 6Χ86(]υί1υΓ;'Ίστανται ηοη θΧδΕίυρΕΓβΙϋΓ 1β(ζίΙίαΐΕ ρΕίπΕΓοΙίΕΐυβ Εάαιίηί- 
οΙ •κχ\ %1ς τό τοιούτον κάστρον και κίονες πυκνοί βίΓΕίίοηβ ? Χυι.. 
Ιχοντις επάνω χοσμίτας. ΟοΑΒ. 47 Αι* βΕΟΗΟΙΙ ΟΒΟΗΕΝΙ Α8 ι^β^αΓ, ΤΓγρΙιοοθχη ΑβΙυ βίΓΟΏΐηνβηίθΐκΙαιη Γ&Ιιΐθ, β'Ιο Α ββ'^'^λ^^ο^ '^ήν &π6σχεσιν, άπατοι περιέρχεται τον οοηιρθ11&1 : « Μυΐίβ, άοιηίηβ, αάτβΓβυιη 1β πιοΙΗογ 
ΙαιρβΓΕίΟΓ, 6( 0Γίηιίη& οοηςοίη! ο]3 (|υ8θ 1θ βοΐίο 
(1β3ίοβΓβ ρο88ϋ. Ου&ηΐυιηνίβ &υ1θΐη ιηα^ηο 1&Κ)0Γβ 
ηίΐιίΐ οοοΒβςυϋυΓ : 8Α4 ςυί βηίιη^ ίηβοηίβοα οπιηί- 
ηθ1αΓ?υηΰΐη ρΓοΓβΓοηΙ ςαί ίβ άβροβίΐυιιι ουρίυηΐ, 
ρΓΟΓβυβ 16 688Θ ΙίΙΙβΓβΓυπι ίηδβίΰζη. Ιά 6ηΐΏβη βί 
αιηοΐίη ςυβ&ιηυβ, υίΐςυβ Ιυρί ΚιίαηΙββ ΓυβηηΙ 
οιηηββ ςυί 1ί1)ί ίη8Ϊ(1ΐαηΙιΐΓ. Εγ^ο 81 ιηο &ιι- 
άίβ, οοΓ&ιη ΙοΙο οοηοίϋο ίη ιηυη(1& οΙιαΓία ηοιηβη 
ίαυιη βί ροηϋΩβ&Ιαβ άί^ηϋαΐβιη 86ΗΙ)β, β&ιηςυθ 
ίιηρθΓ&ΙΟΓί ιηίΐΐβ, υ1 οθγΙο οος^ηοβοβηβ θρβχη ίβϋυβ 
οΗιηίηίβ ΐΓηΙαιη 6586, άββίη&Ι ί8ΐ& οοοΙγα Ιβ ιηοΐίπ.» 
Ιά οοηβίΗυχη υϋΐβ νί8αιη.81&ϋιη βτ^ο οοζϊίχιτ οοη- 
οίΐίυιη, θ1 ρ8ίη&Γθ1ΐ8. Ιυιη βίο ΙοςυϋυΓ : « Οαί ιηβ κατριάρχην, και προσελθών £φη πρ6ς αύτ($ν* ν Πολλή 
μίν, ώ δέσποτα, ή κατά σου της βασιλείας έπίθεσις 
και αιτιάσεις ζητεΤ δυναμένας σε χατασπασαι του 
θρι^νου, πολλά δέ μόχθων ούχ ευρίσκει ' πώς γάρ 
&ν του αναίτιου αΐτίασι^ αψαιτο ; *Εν δΐ προφέρουσιν 
αΓτιον οΐ σπουδαστα^ της σης καθαιρέσεως, <ρά• 
σκοντες μή 6'λως εΐδέναι σε γράμματα. Ει ουν 
τοΰτο άποτρέψασθαι δυνηθείημεν , λύκος πάντως 
χανών φανήσονται οΐ κατά σου μελετώντες. ΕΓ τι 
ουν μοι πε(θΐ[), έπΙ παρουσί^ πάσης της συνόδου 
γράψας έν άγράφψ χαρτ(ψ το σ^ν όνομα και το της 
Ιερωσύνης αξίωμα πέμψον τψ βασιλεΤ, ώς α^ν πληρο- 
φορηθη και της τοιαύτης ελπίδος Ικπεσών άπύσχηται 
του κατά σου μελέτη. • Έδοξε λυσιτελής ή παρ- ίη3υ8ΐ6ροηϋΩοα1αάβ3ίβθΓ6 8ΐα(]6ηΙ,θ()ίνίηί οοΠβ^®, ^ αίνεσις. Εύθυς ουν συνηΒροίζετο σύνοδος, και συν- ιηυΗα ίρυβίΓα ιηοΐίΐί υ( ρΓθΙ)&ιΜΐ6ΐη &1ίςυ&π3 πιβί 
ρβΐΐβαάι ο&ϋΒ&ιη ι'πνθηίΓβηΐ, βιΐΓβιηααι Ιιαπο βζοο- 
^ϋ&ΓυηΙ οαΐϋΐηηί&ιη ςυοά ιηβ Γυάβιη ΙϋΙβΓ&Γυο) άί- 
οαηί. ΡΓοίηάβ 3&ιη ίη 6οη8ρβο1α οιηαίυιη νββίΓΟίη 
1ια8 βχ&ΓΟ ΙίϋβΓαβ, υ1 νίάθη1θ8 βγοορΙι&ηΐΘΒ οβΓίο- 
ςυβ οοηνίοϋ οββΒβΙ ιηίΐιί ηυΐΐο ^αΓΟ ηβ^οϋαιη ία- 
οβ88θΓβ. » ΉβΒο ΙοουΙαβ οΙιαΓίαιη ρυΓ&ιη αοεβρϋ, βί 
0ΐΏηίΙ)η8 66Γη6ηϋΙ)08 Ιιβο 8οηρ8ϋ : « Τργρ^ο Οβί 
ΐΏΪββΓ&Ιίοηβ &Γθ1ιί6ρΐ8θορυ8 Οροϋθ, ηονβθ Εοιηβ, βί 
ραΙπ&ΓθΙι& οΒουιηβηίουΒ. » ΕΙ 8οηρίαιη Ιιοο ρΓ(Β8ί(ϋ, 
ςυβιη Ιρβί ρΓοΙοίΙίΓοηαιη νοοαηΐ,&ά ίιηρβΓ&ΙΟΓβιη Γβ- 
Γβιίϋοιη (Ιθάΐΐ. Ουοά 18 υ5ί αοοβρϋ,ΒϋρβΓοθ οΙι&Γΐ&ιη 
αΐίαιη ρυΓ&ηα αΙΙοζίΙ,ίηβαςυΘΓβθί^η&ϋοηθίηρβΓΒοή- 
1)ί(, ςυ& ΤργρΙιο 86 ΙαηΙο οαυαβΓβ ίαάί^αυιη οβάβΓβ 
βοΐίαπι θί ςυί νβΐΐβΐ ρΓθί11θΙ)&1υΓ. Εα ΓβΒί'^η&ϋοηβ ίη αθροισθείσης, φησι προς αυτήν 6 πατριάρχης• α 0ΐ 
το(3 θρόνου με καταγαγεΤν βουλύμενοι αδίκως, ώ 
θείοι συλλειτουργοί, πολλάς μηχανάς κεκινηκότες 
ώστε ευλογον αίτίαν εύρεΤν καΐ δι' αύτη ς με έξ- 
οστρακίσαι, ούχ ευρον. Τελευταίαν ουν μοι προσ- 
άτΓϋουσιν αιτίαν ταύτη ν φασί με άγράμματον εΤναι• 
Νυν ουν έπ' 5ψει ττάντων υμών τάδε χαράσσω τά 
γράμματα, Ίίν' Ιδύντες και πληροφορηθέντες οΐ συ- 
κοφάνταε άπύσχωνται του αδίκως μοι ένοχλεΐν. » 
Είπε, και χάρτην α^ραφον είληφώς έπ* Κψει πάντων 
ύπ^γραψεν οΰτως. [Ρ. 620] » Τρύφων έλέφ θεοΰ 
αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, νέας 'Ρώμης, 
και οικουμενικός πατριάρχης. » ΚαΙ γράψας εκπέμπει 
διά του πρωτόθρονου τφ βασιλεΐ. 'Όπερ λαβών έπ) 
χείρας οδτος, καΐ δγραφον έτερον χάρτην έίνωθεν οοηοίΐίο ρΓοΙ&ΐΑΤΓγρΙΐο 60βΐ68Ϊ&315 &1)(1υοΙυ8 68ΐ, Ο προσανυφάνας, παραίτησιν Ιγραψεν, ώς ανάξιος ών ;»υ1ϋ8 ίαΐΐαοίαιη άβρΙοΓϋπβ βί ρΓΦ8ίάθΐη ουίραηβ. 

'Ροβί αηηυιη βί ιηθη868 (|υίιΐ(|υθ ΤΙιβορΙι^Ι&ο1υΒ(Ιιοο 

/ θηίο) Ιβχηροπθ βί αάΐιαο αά Ιθ^ίΙϊιη&χη ιη&ηυυηα 

ίχηροΒϋΙοηβιη άθΓτιβΡ&Ι) ιηβηββ Ρβ1)Γα&ηο, ίη(ϋο- 

ϋοηβ 2, ρ&γ(1&γο1ι& ΟΓβ&Ιυρ. έξίσταται τψ βουλομένψ του θρόνου. Της δΐ τοιαύτης 
παραιτήσεως προκομισθείσης έπι συνόδου κατάγεται 
της Εκκλησίας ό Τρύφων, πολλά τήν άπάτην 6λο- 
φυρόμενος καΐ τψ πρωτοθρόνψ έπιμεμφόμενος. Και 
μετά χρόνον ίνα καΐ μήνας πέντε (τοσούτον γάρ ό ιχής ηλικίας του Θεοφύλακτου ένέδει χρόνος προς τελειότητα καΐ χειροθεσίαν άρχιερωσύνης] Φεβρουαρίιμ, 
Νδικτιωνος β', χειροτονείται πατριάρχης θεοφύλακτος ό του βασιλέως υΙός. δυΐ) ίάθΐη ίοιηροΒ Β&8ίΗη8 (|υίά&ιη Μαοβάο 8β 
βοηβΐ&ηΐίηυιη Ουο» βϋυιη 6886 3&6ΐ&η8 οαυΚοβ άβ- 
οβρίοθ 8ίΙ>ί &8θί8θίΙ, 6ΐ Ιιίηο ίηά6 ν&^αηβ ρβΓ υΓΐ)68 
(υιηιιΐΐυβ εοηοϋ»! 6ΐ αά άβΓββΙίοηβιη ιηονθί. Οοιη- 
ρΓ6ΐΐ6η80ΐη Ιιαηο ςυίά&ιη Εΐ6ρ1ι&η1ίηυ8 Ιοηηβθ ρΓθΒ- 
ΓβοΙιΐθ &ά ίπιρ6Γ&ΐΌΓ6ΐη ρβΓίΙυοϋ : 18 6υπι &11θγ& 
(ρυηο&Ιυχη χη&ηα άίχηϋϋΐ. ΟίΐΏί88α8 βΒΓβαιη χη&ηυιη 
8υΐ38ϋ1ηί( &]>8θί88β, ίη§6ηΐ6ΐηςυ6 &οοίηο1υ8 6η86ΐη Βασίλειος δέ τις Μακεδών, ΚωνσταντΤνον τόν του 
Δούκα εαυτόν έπιφημίσας, πολλούς έξαπατ-ήσας 
προς έαυτδν έπεσπάσατο, καΐ περίπατων Ικύκα χαΐ 
συνετάραττε τάς πόλεις τααί πρ6ς άποστασίαν έκίνκι* 
ν^νχκθκις δ^ παρά τίνος τουρμάρχοο Έλεφαντίνοο 
τήν προσηγορίαν, κ«1 ώς βασιλέα άχθεις της μιας 
άλλοτριουται χειρός. ΕΤτα πάλιν, ώς άφείθη, χ&^ρα 
χαλκήν έαυτψ περιθεις και σπάθην υπερμεγέθη Ορ8ίοίυπΐ ρ6Γ&§;Γ&1, 8ίΓΏρ1ίοίοπ1)υ8 ρθΓ8υ&(ΐ6η8 86 |. κατασκευάσας περιενόστει τό Όψίκιον, τους ά^β- 
6886 Οοηβί&ηϋηαιη Ουο&ιη. Ι1& ιΠΑ^ηα οα&ηυ οοα- λεστέρους πλάνων ώς αύτ6ς ε^η Κωνσταντίνος 6 ΐΓ&οΙ& άθΓβοΙίοηβιη Γ&οϋ ; βί οοουρ&ΐο ο&βίβΐΐο οαί 
Ιαΐυιη βαχυιη βΐ ηοοαβη, βο οπιηί8 ^βη6Γί8 γθ8 γθ- 
ροηίΐ, 6&(]06 υβυβ βΓΟβ ρΓθχίιη& ςυβςαβ άορΓββ- 
άαΐυρ. ΙπαρβΓ&ΙΟΓ ιηΐ880 6χθΓθΗυ Ιιυηο ουιη 8υί8 
οαρϋ ; ουαιςαβ (ίΙί1ί(^βη(ί88ΐιηβ ίηςυΐΓβαάο αη ρροοβ- 
ρυιη &ϋ(]υο8 Γ&ο1ηοπ8 1)&1)«ιί386ΐ οοη8θίθ8 ηίΐιϋ άβ- 
ρΓ6ΐΐθαάίβ86ΐ, ίη Αιη&8ΐΓί&ηο βυιη 6Γ6ΐη&(, Βοηαα- 
ηαβ ροΓΓΟ βΐιο 8αο δίβρίι&ηο υχοΓβαι οοΐΐοε&ΐ 
Αηη&ιη Ο&ύαΐ» Οΐί&ιη, 8ίιηυΙςυθ 6υιη ββΗο ηυρίίαΐί 
Αυβυ8ΐδ3 οοΓοηααι βί ίαιροηίΐ. του Δούκα. Μεγάλην ον>ν χεφα συναθροίσας άττο- 
στασίαν κινεΤ. Και τό φρούριον κατασχών δ ΙΙλατκΤα 
πέτρα κατονομάζεται, παν εΤδος έν τούτψ άπέθετο, 
άφ' ουπερ έξορμώμενος έλεηλάτει τά παρατοχόντα 
καΐ έληίζετο. Πέμψας ουν 6 βασιλεύς στρατών χαχ' 
αύτοΰ αυτόν τε συλλαμβάνει και τους συν αύτφ. 
Και πολλά άνακρίνας μαθεΤν μή τίνες εΙεν των ϊν 
τέλει συνίστομες, τελευταΤον μηδίν καίριον κατά- 
λαβών, έν τψ λεγομένψ Άμαστριανψ πυρ ι τ^ν 
τοιούτον παραδίδωσιν. "Αγεται δΐ και γυναίκα Σχ£« 49 ΗΙβΤΟλίΑΚϋΜ ΟΟΜΡΒΝΌΙϋΜ. 50 φβνψ (81) τψ υΐψ ό βα9ΐλ•{>ς *Ρωμ«ν6ς "Ανναν τήν θΐίγατέρα του Γαβαλα • 4μα 8^ τψ νυμφιχψ βτ»- 
^άνψ χαΐ το της βασιλΕίας 8ιάδημα αύτ{ έπιτίθβτο. 

Έγένετο δε χαί είσβολήή Τούρκων κατά 'Ρωμχίων, ^ 816 Μβηβθ ΑρπΗ, ιηάίοΐίοηβ 7, ΤαΓοί Γβοΐα *Απριλλίφ μηνΐ, {νδιχτ'.ώνοζ ζ, και χατέδραμον 
Ίεασχ» τήν δύσιν μέχρι της π<5λεως. Απεστάλη 
γουν ό πατρίκιος Θεοφάνης χαΐ πρωτοβεστιάριος, 
XXI άλλάγιον μετ' αυτών έποιήσατο, μηδενός κρά- 
ματος φεισαμένου του βασιλέως εΓς τήν των αιχμ- 
αλώτων άνά^|3υσιν. Ένυμφεύθη 81 χαϊ Κωνσταντίνψ 
τψ λοιπψ υΐψ του βασιλέως χ($ρη τις Ελένη τουνο- 
μα, έχ γένους των Άρμεν ιαχών βίχουσα τήν σει- 
ριν, βυγάτηρ Αδριανού πατρικίου. Ές μετά μικρόν 
άποθανουσης προσήρμοσεν αύτψ Ιτέραν, Θεοφανώ 
τουνομα, έχ γένους καταγόμενη ν του Μάμαντος. 
Λεχάτ|) δΐ σαι τετάρτη ινδικτιώνι» Ιουνίφ μηνί, 
έπέλευσις κατά της πόλεως έγένετο 'Ρωσικοΰ 
στ-^λου πλοίων χιλιάδων δέκα. Έξήλθεν ουν κατ' 
αυτών 6 πατρίκιος καΐ πρωτοβεστιάριος Θεοφάνης ί[ηρΓβ89ίοηβ οοβίάαλ 0Εηηί& υβςυθ &ά αΓΐ)6ΐιι ρο-> 
ρυΙ&ηΙυΓ. Μί83α8 ρ&ΐΓΐοία8 ΤΙχβορΙι&ηββ ρΓΟίονβ- 
8ϋιιηυ8 ουιη ϋ8 ραοβαι οοιηροηΚ, Εοκη&ηο υΐ οα- 
ρϋνο8 ΓββίρβΓβΙ ηαΐϋ Γβί ρ&Γ06ο1θ. Νυρίαιη ςαοςοβ 
0:οη8ΐ&ηϋηο ΙβΓίίο Κοοα&ηί ϋϋο <1&ΙαΓ ρυβίΐα Ηβίβοα, 
Αάή&ηί ρ&ίήοϋ 61ία, βϋρρίβ Απηβηί&ο^ ΕΙ Ιι&ο 
ρ&υΐο ρο8ΐ ιηοΓίαα, ΤΙιβορΙι&ηο α Μ&ιη&ηΙβ ^βοαβ 
άυο6ΐΐ8 θί ιηαΐηιηοηίο |υη£ί(αΓ. 14 Ιαάίοϋοηο, 
^υη^ο 016086, Ηθ88ίο& οΐ&δβίβ 1ΐ08ΐίΠ9 &ά υΓΐ>6ΐη 
αρρυΐΐϋ η&νί1)υ8 οοηβΐ&ηβ 10000. €οηΐΓ& βαιη ρρο^ 
ί66ΐυ8 εαοα ε1&88θ ΤΙΐ6ορ1ι&η68 ραΐήοΐαβ ρΓθΙον6- 
8ΐίΑηα& λα Ηΐ6Γυιη αρρβίΐίΐ. 1ΐ08ϋιιιη η&νί1)υβ &(1 
ΡΙι&Γϋΐη θίςαβ νίοίηαιη ΙϋΙαβ βαίχΐυοίίβ. ΟρροΓίυ- 
ηααι &α1θΐη Ιβιηρυβ βρβοαίΕΐυβ οοηίβΓίίιη ία 608 
ίΓΓϋίΙ ; ΟΓάίηίϋυδςυβ (ϋ88ίρ&ϋ8 πιυΙίΕβ η&νβ8 αΓίΙ- μ*τά του στ($λου, [Ρ. 630] κάν τψ Ίερψ προσωρ- " βοίοβο ί^ηβ οοιηΙϊϋΓίΙ, Ρβϋίΐυω ρΓοΟίβ»*. Ηθ8Βί βϋ- 
μίσατο, έχείνων έν τφ Φάρφ καΐ έν τφ έπέκεινα ρ6Γ8ΐίΐ68 ία ΟηβοΙβοί 1Γ8^^^^υο^. 11)ί Βαπί&β ραΐη- 
βίγ*.αλ<ϊ> ναυλοχούντων. Καιροσχοπήσας ουν άβρ6ον ηίηα Ρ>ΐΓ>η«α ΠΙίηα πιτη ΑππίΙ&Ιιι βί (Ιβίββϋβ ιηίΐϋί- τούτοις έπέθετο, χαΐ τήν τε σύνταξιν αυτών διέλυσε 
χζΐ πολλά τών πλοίων τψ σκευαστψ πυρί άπετέ- 
φρωτε, τά δλ τελέως έτρέψατο. ϋΐ περιλειφΒκντες δλ 
τών 'Ρώς περαιουνται ίις τήν Άνατολήν καΐ κατά 
Ζ7. λεγιίμενα Σγ^ρα προσίσχουσι. Βάρδας δΐ πατρί- 
κιος, 6 του Φωκά υΙός, τους αιγιαλούς παρατρέχων 
μεθ* Ιππέων χαΐ έκκρίτων ανδρών, συντάγματι 
τούτων Ιχανφ προς συλλογήν έκπεμφθέντι τροφής 
σ'^ναντήσας έτρέψατο καΐ κατέσφαξεν. *Αλλά μήν 
χαι ό δο μαστικός τών σχολών ό Κουρκούας, δζυς 
επιφανείς μετά τών ταγμάτων, καΐ άποσπάοας 
τούτους εύρίσκων τΐ[ίδε κάκεϊσε πλανωμένους, κα- οίαβ Ρ1ιοο(Β βϋυβ ουαι βςαίΙ&Ια 6ΐ άβίβοϋβ πιίΐϋί- 
1)α8 Ιϋ1υ8 ρβη&^&αβ ία οοΙιΟΓίβπι βοΓαπι 8&1ί8 ου> 
αιβΓΟβαηι &(1 &1ίπΐ6α1& οο11ίς6α(1& βαιίββαιη ίαοίάίΐ, 
6&πιςα6 ΓυαάίΙ βΐ Ιραοίϋ&ΐ. Οοωββίίειιβ βϋ&ηι 8θ1ιο- 
Ι&Γοαι ΟαΓοα&8 66ΐ6ηΐ6Γ ουια Βαΐ8 6θ1ιθΓϋΙ)αΒ βυρβΓ- 
νβαϋ Ηθ88ί8, αναΐ808ςαθ & έβ ίανί66πι 6( Ιιίαο 1οά6 
ν&@&αΐ68 πι&ΐβ πιαΙΙ&Ι. Οαιαί 817 Ιηιςιοβάία &Ιγο• 
οΐοΓΑ βααΐ ςυ» Εθ88ί, ΑοΙβςυ&αι ΓαβΓβ ά6ΐ)6ΐ1&ϋ, 
ρ6Γρ6ΐΓ&ν6Γαα1 &&£^ί1ί&. £ΐ6αίαι ο&ρΙίνοΓυπι &1ίο8 
ία οΓυο68 βςβΓϋαΙ;, α1ίθ8 Ιθγγοβ &ίβχθρυα1, &1ίθ8 ρΓΟ 
8θορο οοαβίίΙαβΓβ ίαςυβ θο8 β&^ίΙΙ&β άίΓβζβΓυοΙ. 
Ουίοααηυβ ο&ρϋνοΓααι 8&ε6ΓάοΙίο ρΓοβάϋί βΓβαΙ, 
60Γυαι ο&ρίΐα αουϋβοΐ&νίβ ρβΓίθΓ&ΓηαΙ,πια11& βϋαιη χώς δΐ€τίθ€ΐ. *Α δΐ ούτοι Ινδρασαν κακά πρ6 του (; Ιοπιρία ίαοβαάβΓυαΙ. ΥθΓααι αΙ)1 ρΓκΗο α&ναΐί, υΐί χαταπολεμηΟηναι, πασαν 6περεχπίπτει τραγψδίαν 
τους μίν γάρ τών άλισκομ^νων άνεσταύρουν, τους 
0^ ττί γ^ προσεπαττάλευον, τους δ^ ώσπερ σκοπούς 
Ιστώντες βέλεσι κατετ^ξευον, "Οσοι δ^ τών άλ^ντων 
Ίερώσύνης ήξίωντο, νούτων ήλοις 6ξέσι διεπερ6νουν 
τχς κεφάλας. Ουκ ολίγους 81 καΐ θείους ναούς 
έπυρπέλησαν. *Αλλά ταύτα μ^ν πρ^τερον * έπεί δΐ, 
ώς άνωθεν έ^^έθη, καταναυμαχηθέντες και διά γης 
ούχ ί^χιστα χαχωθέντες, συσταλέντες ήρέμουν έν 
τοΤς σφετέροις πλοίοις, και ήδη αύτοΤς έπιλελοίπει 
τά επιτήδεια, έβσυλεύοντο μίν εΙς τά Ι^ια 6πονο- 
τιήσαι, έδεδίεσαν δέ τ^ν στύλον παραγειτονουντα 
χαΐ τ6ν άπέπλοον φυλάττοντα. Καιρόν δ' ^μως 
τηριζσαντες καΐ σύνθημα δοντες και τά πρυμνήσια (3οοαίαΐϋ8, νίοΐί βί ΙΐΛαά ρβϋτνίβ ο1βάίΙ)α8 ία ΐ6ΡΓα 
αβΤβοΙί ΓαβΓυαΙ, ίαΐΓβι βυ&β ββ α&νββ &5(1ίά6Γ6 &1- 
ςϋ6 ίΐ3ί βοαϋαυβΓβ. Οβίαάβ &1ίαΐθα1ί8 &1)8αιαρ1ί8, 
ουπϊ άοιααπι νβΐΐβαΐ ΓβάΐΓΘ βΐ 8ί1)ί α Κοπιααβι ο1&8?ο 
πιβΙαβΓβαΙ, ςαβ ίρβοβ ία νίοίαία ο1)8θΓνίΐΙ)Λΐ, οαρία 
ορροΓίααίΙαΙθ βίβαοςαβ άαίο βοΐνβρααί. Νβςαβ Ιβτ 
πιβα ΤΙιβορΙΐδίαβπι ΓβΓβΙΙορααΙ ; ββά ίβ οο^ηϋο βΟΓϋπι 
άίβοββθα ΒίαΙίαι &(1νθΓ8υαι 86 618 ΙαΙϋ.Ηοβ βθουαιϋο 
ααναΐί ρπβΐίο ΓαΓ8υαι Εο88ί νίοΐί ΒααΙΕοηιαι α&νββ 
αΐίβ άθα)6Γ8£θ, αΐίφ Γθγγο 6ΐ ί^αί ρ688ΰαιά&1», 
(]υ8Β(1&αι οααι ίρ8ί8 γβοΐοή^υΒ ία Ηοιη&αοΓαπ) ρο- 
Ι68ΐ&ΐ6αι νβαβιυαΐ : ρβΓρ&υοΦβ 1)β11ο 8&1ν89 άοηιυιη 
ΓθάίθΓϋαΙ. 01) Ιιω νίοΙοήίΐΒ ίπιρβΓαΙορ ρΓθΙον68ΐίΛ- 
Γίυπι ρΓθΙ}&α8 ρρίπι&Γίαπι 6αΙ>Ιοα1αΓίααι Γ&οϋ. λύσαντες άπέπλεον. Ούχ ^αθον δ^ τδν πατρίκιον καΐ πρωτοβεστιάριον θεοφάνην, άλλα γνοΰς ο^ος 
τί,ν αυτών άνακώρησιν 6παντιάζει τούτοις ευθύς, καΐ γίνεται ναυμαχία δευτέρα, χαΐ τρέονται πάλιν 
βΐ 'Ρώς. ΚβΙ τά μίν τών σκαφών βυθψ παρεδ\5θθ» τά δ^ σίδηρος καΐ πυρ έμερίσαντο, τά δ^ «υτανδρα 
Λο ταΤς τών 'Ρωμαίων χε^σίν έγένοντο • δλίγα δέ τήν του πολέμου διαφυγόντα" ανάγκην προς τά 
οιχεϊβ έχώρησαν. Άνθ' ών ό βασιλεύς τ6ν πρωτοβεστιάριον άποδεξάμενος και παρακοιμώμενον αύτλν 
«ροεβάλκτο. 

ΧΥΙ^ΑΝΟΗΙ ΒΤ βΟΑΚΙ ΝΟΤ^ε• (81) ΑϋΐίΒηι ηαρίΑΐη Βίαιαΐ βΐ ίοιρβΗ&1ΐ8 Ιιοοοηβ αυβ οοΓοη&β ΒίοαΙ βΐ ίαιρ6Γίί ααο άΐ6 ΒΠΒΟβρΐβΒθ• 
εοη8θΓΐ6οι ^βηοη^ίΑ^ιαη ίηάίοαί ΒοοίοΓ,αυρΙίαηιχη- υοΑΒ. 51 βΕΟΗΟΙΙ ΟΕΟΑΕΝΙ 52 Ιο&ηηβιη ροΓΓο ΟοΓουα&ιη θοιχιββϋουπ) βοΐιαία- Α. Φθόνου δΐ χινγ}6^ντος χατά του δομέστ^χου ταιν 
ΓΏΐη ίηαρθΓ&ΙοΓ, (]υο(ίΙ θ^υ8 ί11ι&χη Ευρ^Γοβγη&ιη 
ηβροϋ βυο Ηοιη&&ο,Οοη0ΐ&η(ίηί η&ΐυ Πϋοροιη ιηί- 
ηίΐΏί 81 § βΐίο, υχοΓθΓΏ ί&οβΓβ νοΐ6ΐ)&1, 6&ςυ6 Γββ 
οάία 6θ8&Γυιη ίη Ουτουαιη ίοΟαιηπι&θββΙ, οοαοΐυβ 
68ΐ οΠιοίο βο (ΙίιηονθΓβ. ββ986ΓαΙ ίά χηυηυβ βυΓου&8 
οοηΙίηβηϋΙ)υ8 22 &ηηί8 βΐ 7 ζη6Π8ίΙ)υ8, υηίνβΡδ&ιη- 
ςυβ ρΓορβ δγη&ιη ρθΓν8^&Ιυ8 ρυΙ)β^βΓ&1. δί ςυί8 
ρΓ»ο]&Γα 6]υ8 Γ&βία βοίΓΟ (]68ί(ΐ6Γ&ι^ νοΙυΐΏβη & Μ&- 
ηυβίο ςυοά&ιη ρ^οιο8ρ&^ι18^^ο&^ςυθ^α(]^^β^ο^ηρο8^- 
Ιυαι Ιβ^αΙ : 18 βηίαι οοΐο 1ΐ1)Π3 Γβ8 α Ουρουα ρρβΒ- 
οΙ&Γβ ^β8ΐ&8 (1βδοηρ8ϋ;. Ιηάβ εο^ηοδοβΐ ςυ&η1α8 Ιιΐο 
νίΓ 1)6ΐ1ί Γθ5ιΐ8 ΓαβηΙ. Τ1]βορ1ιίΗυ8 ςυοςυβ Γ^α^6^β^υ8, &νυ8 ^ο&ηηI8 β^'υδ σχολών Ιωάννου του Κουρχούα παρά των άλλων 

βασιλέων (έβούλετο γάρ 'Ρωμαν^ς ά βασιλεύς Ε6- 

Φροσύνην τήν του 8ομεστ{χου θυγατέρα νύμφην 

άγαγέσθαι τφ οΙχε(φ έχγόνφ 'Ρωμανψ τφ υΐφ του 

έσχατου παιδ6ς αύτου Κωνστσντ(νου), ήναγχάσΟη 

της αρχής αυτόν παραλΰσαι, έπι δυσι χαΐ εΓκοσι 

χρόνοις και μησιν ^πτά άδιαδόχως τήν του δομε- 

στίχου αρχήν Ιθύνοντα, χαΐ πασαν, ώς ειπεΤν, τήν 

Συρίαν χαταδραμύντα χαΐ ταπεινώσαντα. Ότψ δε 

βουλητον τάς εκείνου μαθεΤν αριστεία ς, ζητησάτω 

τήν Ίτονηθεΐίσαν βίβλον παρά τι^ος Μανουήλ πρώτο - 

σπαθαρίου και χριτου (έν οκτώ γαρ βίβλοις εκείνος τά 

τούτου ανδραγαθήματα συνεγράψατο), και έξ αυτής 

εΓσεται οΤος ήν 6 άνήρ τά πολεμικά. 

[Ρ. 631] Ηαραπλησίως τούτφ χαΐ θε<5<ριλος 6 (^ϋί ρθ8ΐπΐΟ(1θ ίΐηρβηο ροΙίΙυ8 Ρβί, ΜβδΟροΙαίηίο τούτου όμαίμων, ό πάππος Ιωάννου του μετά ταύτα ρΓβΓθοΙαδ, θοάεπ) πιθ(]ο 8&Γ&θ6ηοΓαιη ίη εα ρρονΐη- 
6ΐ& αΓΐ)β8 ΐΓ&οΙ&νϋ, ορρΓ688ί8 λίςυθ &(1βο (Ιβίβϋβ 
Α^&Γβηίβ. Ει Η.οιη&ηυ8 ρ&Ιποίυ8, ^ο&^^^8 άοιηβδϋεί 
βΐίυδ, βχβΓοϋυί ρραροδίΐυδ, ζηιιΗ& β&βίεΐΐα Γβεβρϋ 
βΐ Εοοηαηίδ ρ1υηιη& 8ροΗ& ρ&Γανίί. Ιη Ιοοιιπι €υΓ- 
ΟϋΦ Γ&6(υ8 68ΐ 8θΙιοΐ8.Γυιη άοιηβδϋουβ Ρ&ηΙΙιβπυβ 
Ηοπιαηί ίοαρβΓΕίοΓίδ οο^ηαΐυδ. 
λυθέντβς της αρχής, προβάλλεται δομέστιχος των 
συγγενής. 

ΕηίιηνθΓΟ ίιηρθΓ&ΙοΓ Ηοηααηαδ ροΒηίΙβηϋα νίοΐα- 
ΙΟΓυιη ^υ^&Iη6η^0Γυπ1 βο ρβΓί](]ί89 οοΓΓβρΙυδ, υ1 
ϋβυπι ρ1&ο&Γ6ΐ, βυΐΏ &1ία ιηυΙΙ& 1)6ηθ ΓβοίΙ, ςυβ γθ- 
οβη86Γθ 8ϋ ]&Κ)οηο8υπι, Ιυιη «8 βϋ&ιη αΐίθηυιη ο1- 
νίυιη ηοηαίηο άί88θ1νϋ, άίνϋυπι αο ραυρβΓυπι : ίη γ χρέα τής πύλεως άπύ τε πλουσίων καΐ πενήτων βασιλεύσαντος, τάς έν Μεσοποταμία των Σαρακηνών 
πύλεις διέθετο, στρατηγός έν αύτ^ γεγονώς και 
ταπεινώσας καΐ τελέως άφανίσας τοίις έκ τής *Άγαρ. 
Και 'Ρωμανός δε ό πατρίκιος, 6 του δομεστίκου 
Ιωάννου υΙός, στρατηγός καταστάς πολλά τε 
φρούρια παρεστήσατο καΐ πλείστων λαφύρων αίτιος 
υπήρξε τοΈς . 'Ρωμαίοις. Του Ιωάννου δΐ παρα- 
σχολών ό ΙΙανθήριος , ό του βασιλέως 'Ρωμανου 

Ίλασκ6 μένος δε τόν βεόν ό βασιλεύς 'Ρωμιανός 
διά τήν τών δρκων παράβασιν, καΐ μετανοών έφ' οις 
κακώς παρεσπύνδησεν, έποίει μίν χαΐ άλλας εύ- 
ποιίας, ας χαταλέγειν δργον, απέτισε δΐ και τά ςυ&πι Γβιη άίοϋαρ ΙπιρθηάίδΒβ ό6ηΐ6η&Γί& ηηάβνί- 
^βηϋ, &ο 1&1>υ1&8 ηοπιίηυιη οοπιΙ)υ88ί( ίη ρυρρυρβο 
ςυί 68ΐ &ά ΟΙι&οβη υπιΙ)ί1ίοο. ΡΓβΙία ςυοςυβ άοπιο- 
Γϋΐη ρρο οοηάυο1οη1[>υ8 ρβρβηάίΐ, 919 & πιαχίιηο 
αά οαοηίιηυιη. Οιΐ89 νβρο ίηδίίΐυίΐ υΐ ρρο &ηίιη» 8&ι- 
Ιυΐβ ββΓθηΙ ίη ΜγΓβΙβΐ ιηίηίδίβηο, ςυοά ίρ80 &ιιο- 
1θΓ6 6β1 οοηάϋυιη, θα ίη Ιιυηο υ$(|υθ (ϋβιη ρβΓ&^ί 
οιηηθ8 ηοΓπηΙ. 

Ρήπια ίηάΐοΐίοηθ ουιη ΓαΡ8υ3 Τυροί ίηοηΓδΙοηβπι 
ίη ΗοαιβηοΓυπι (ίηθ8 ΓθοίβδβηΙ, Τίΐ6ορ1ΐΑηβ8ου1)ίου- 
Ι&ηηε 6§;Γθ88υ8 ραοοπι ουχη ίίβ οοιηροδυίΐ, αοοβρϋδ- 
ςυο οΙ)8ί(ϋΙ)υ8 τθάϋΐ. Ιηάίοϋοηβ ββουηάα, ΡαβοΙια- 
Ιίυαι ρΓ0(08ραϋι&ηαηι βί 1•οη^ϋ>αΓ(1ί8β ρΓ8βίβο(απι 
&(1 Ήυ^οηβαι Γβ^^βιη ΡΓ&ηοί» ηιίΐΐίΐ Εοπι&ηαθ,ΩΠβιη 
6]υ8 ρβίβηβ ίη πι&ίΓίπιοηίυιη βοηδί&ηΐίηί ΡορρΙιγ* δεδωκώς, &ς φασι, κεντηνάρια δέκα εννέα, τά δΐ 
γραμματεία κατακαύσας έν τψ κατά τήν Χαλκήν 
πορφυρψ όμφαλίφ. Δέδωκε δε και τά ενοίκια τής 
πύλεως άπ6 του υψηλοτάτου καΐ μέχρι του έ<ιχάτου. 
*Ά δι διετυπώσατο γίνεσθαι ψυχικά έπετεΤως έν τ^ 
νεουργηθείσ^ παρ' αύτοΰ μον^ του Μυρελαίου, 
Γσασι πάντες μέχρι του νυν τελούμενα. Κατά δ^ τήν πρώτην ΐ'νδικτιώνα τών Τούρκων 
πάλιν έπιδρομήν ποιησαμένων κατά Τωμαίων. ό 
παρακοιμώμενος Θεοφάνης έξελθών έσπείσατο μετ' 
αυτών καΐ λαβών ομήρους όπέστρεψε. Δευτέρα δΐ 
Ινδικτιώνι Πασχάλιον πρωτοσπαθάριον και στρατη- 
γον Ααγγοβαρδίας έξέπεμψεν 6 βασιλεύς πρ^ς τόν 
ρήγα Φραγγίας 0($γων« (82), τήν αύτοΰ θυγατέρα ΧΥΙ,ΑΝϋΕΙ ΕΤ 0ΟΑΒ1 ΝΟΤ^Ε. 
(82) Ιωο νβΐΌ, υΐ ΙιίδΙοη» ΙοςυαηίυΓ, Γβ^βιη β Ν.Ηοιη&ηυπιΙβΓϋυηι ορΙίιηθάίοοβ,ηβουπι&ΙΙβΓοηο ΙΙ&ΙίοΒ. 8β€ΐ ίη 1ιί8 Γ6ΐ)υ8 ηβςυβ Νο81θγ ηβςυβ ο«1θγ1 
^1^^υ8 Γ&ΗηβΒ βοπρΙΟΓθθ ίυβΓθ άίΐί^βηΐβδ. ΟοηδΙαη- 
ϋηυχη ΡοΓρΙι^ΓΟ^βηίΙυπιίηΙβΙΗ^β ηοη ΕοΓπαηί ΩΙΙυιη 
Οοηβΐ&ηΐίηυο), ββά Ιιβοηίδ^ βυπα ουί υ1 ^βηβΐΌ ίιη- 
ροβηϋ 1*&ο&ρβηα8, βΐ ίρβο ίη ΟΓοΙίηβπ) Γβά&οΙο αο 
οίρουπίδοηρίο Γθρθ 8θ1υ8 ουηι δυίβ βίΐίβ ίωρβρϊυιη 
0β88ϋ. ΡορρΙιγρο^βηϋορυπι ρρίαιυδ οοχηιηβωοριιΐυρ 
ϋορροη^ιηυΒ, α οοηοΐανί ρ&ΙηΙιΙ ουί Ρορρίιγρββ (Γορ- 
183818 ςυο(] ρυρρυρβίβ (αρ6ΐίΙ)υ8 νβΐ αυάφίβ 68861 
βχοιη&Ιυπι) ηοπιβη, ίη ςυο ηαΐυβ β88θ1 ; &ο ΓοΓί&88θ 
οϋ&πι Γβΐίςυί, υΐροΐο ^βηυΐηί βΐ βυο Ιοοο η&Ιί ίιη- 

ΕβΡ&νθΡ68, Ιοοο 60 ρυορρερίίβ άβδΙίη&Ιο. ΝοβΙορ 
ιΘοηίβ 01. 6ΐί&χη ϊηΓρα βίο οζρρίιηίΐ, ίηρρίιηο Νίοο- 
ρΙιοΓΐ Ρΐιοοο αηηο.Κοιη&ηυχη ΟοηΐάηΙίηί ϋΐ. Ιιοοηίβ πιαηο οοηΓυηάαΙυρ.Εοαι&ηί Ν. ΟΙΐρίδϋΓβρί Ρ. ηοπαεη 
ίϊΗβΒ Ηυ^οηίδ ΐΓ&(ϋ1υρΒβΡΐ^& Ευάοχία Χυι..— Ουβηι 
περίβλεπτον ηοοιίηαΐ ΟοηβΙαηίίηυβ άβ Αάχη. Ιαορ. 
ο. 26, ραΐρβο) ^&1)υ1( Α(Ιβ11)βΓΐυοα, πι&ίΓοηα ΒβΚ&πι, 
&νυΐΏ Ιιοΐΐι&ρίυαι Ι•υ(]ονίοί Ρϋ ίϋίυιη. Μα^η» Ρρ&η- 
οΙβΒ Ρ6Χ, υΐ νβρ1)ί8 Οοηβΐ&ηϋηί υΐ&ρ, ηυδςυαπι Iυ^^ 
66(1 οοΟΑβδ Ρρονίηοί» βίνο ΑΡβΙαΙοηβΐβ. ΑΙ) ίΙ&1ί8 
νοοαίυβ, θ]6θΙο Εοάυΐρΐιο, Ιΐβΐίβ Ρβ^ηυοα οί)Ιίηυΐ1 : 
ΐιηάβ (3ήξ Φραγγίας α Ορφοίβ &ρρθΙ1&Γΐ οαβρυϋ. ΡϊΗαηι 
Ββρί&πι 61 οουουΒίηα^θηίίΑπι, δί£;6Γρ6άο Ρ&ρπΐ6η8ΐ 
ορίβοορο 8ροη8» άυοο, ^υη^θη(1&Iη Εοιη&ηο €οη- 
Βί&ηΐί ΡορρΙιγρο^βηίίί ΟροΙιχη ιηίβίΐ, &ο ΕαάοχίβΒ 
ηοΐϋίηο άοίηοβρβ &αάίν1( ιηβίςηίΐ&ιη. Οοαβ. 53 ΗΙδΤΟΒΙΑΚυΜ αΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 54 Ιπι ζητών νυμφκαθηναι τφ του Πορφυρογέννητου Α Γθρ;6ηί(ί βΐίο Βοιη&ηο ηβροϋ βυο. Οαο βΧ &(1(1υοΐΕ υ•.ψ *Ρωμανψ • "ζτις καΐ άΧ^ζίσχ μετά πλούτου 
ΐΓολλοΰ συνήφθη 'Ρωμανφ. Συν(β(ωσκ δ^ μετ' 
αύτοΰ ϊτη ε' χ«ι άιτέθανι. Έγένετο δΐ καΐ βίβιος 
άτνεμοζ μηνΐ Δεχεμβρίφ * χα) πατακεσ^ντες οΐ λε- 
γόμενοι Δήμοι (83) συν έτριψαν τά κάτωθεν αύτων 
βάθρα χαΐ τά λεγόμενα στήθεα. 

Τη< «6λεως δ^ ΈΒένσης πολιορκουμένης «αρά 
των Τωμαΐχων δυνάμεων, στενόχωρη θέντες οΐ 
ΈδεσσηνοΙ τοΤς ίκ της πολιορχίκς δεινοΐς διεπρε- 
νβεύσαντο ιτρ^ βασιλέα, αΙτούμενοι άπαναστήναι 
νης τροσεδρίας τλν λαίν • χαΐ 5πισχνοΰντο άντίλυ- 
τρον δούναι τότοΰ Χρίστου αγιον έχμαγεΤον. Αυθε(σης 
ουν της «ολιορχ(ας έδ6θη τ6 θβ^ον έχτ6πωμα χαΐ εις 
τήν βασιλίδα ^(χθη. 6ποδεζαμένου τούτο του βασιλέως 
μετά λαμιτράς χαΐ πρειιούσης δορυφορίας, χαθώς ^ 
Εμπροσθεν εΓπομεν. 

Κατκά ταύτας τάς ημέρας έξ *Αρμεν{ας έφοίτησε 
τέρας Ιν τξ βασιλευούσ^, παίδες α^^ενες συμφυείς 
έχ μιας προελΟ^ντες γαστρ6ς. Έξηλάθησαν δϊ της 
π<(λεως ώς πονηρός οΐωνύς. ΈικΙ δ^ Κωσταντ(νου 
πάλιν εΙσήλθον. ΈπεΙ δ^ συνέβη τόν ίνα τελευτή- 
[632] έπειράθησαν οΐ έμπειρ^εροι των σαι 681 ιη&^ηίβ οοιη ορϋ)υ8, βί ουιη Αοηα&ηο βχ&οϋβ 
ίη ^οη^υ^^ο &ηηί8 ςυίηςΌΟ β νϋ& ιηί£;Γλνϋ. Μβηββ 
0θ6βιηΙ)Γί νίοίθηΐυβ νβηΐυβ 6Ζ8ϋΙϋ : βΐ 0θΓΓυθηΐ68 
ςαί νοοαηΙυΓ Οβζηί βοηΙηνβΓυηΙ βοηιιη ςηί ίηίΓα 
θΓΐιιιΙ ρβοΙΟΓΒ &1ςυθ ρβάβΒ. 

Οαιηβο(βιηροΓθΕ^β88&& Ηοιη&ηίβ ορρυ^&τβΙαΓ, 
ορρίά&ηί ρΓβ88ί ορρυκ&ϋοηί8θ&]αιοί1&ϋΙ)α8 Ιβ^&ΐοβ 
&(] ίιηρθΓ&ΙθΓ6ΐη ιηϋΐυηΐ, 0ΓΐιηΙβ8 υΐί οϋβίάίοηβιη 
8θ1ν&1, 80 ροΠίοίΙί ρΓΟ 63υ8 Γ6ί ρΓβΒΠΐίο ΟΙιηβΙί 88- 
6Γ8ΐη ίη ΗηΙβο βζρΓβ888ΐη θίβ^βπα. Εβοαςαβ ίιηρβ- 
ΐΓ&Ιο ςυοά νο1βΙ)&ηΙ άβάβΓυηΙ : βΐ β8ΐ ία ΌΓΐ)θΐη αΐ- 
1&18, βζοίρίβηίθ 68ΐη ίοαρθΓΑΐοΓθ οαιη βρίβηάίϋα 
ροπ)ρ8, 8ίουΙ 8η1θ ΓβίυΙίπΐΌΒ• 890 Ηί8 ίρ8Ϊ8 άίβ1)υ8 βζ Απη6ηί& 8ΐΐ8ΐαπ] ββΐ 
χηοηβίΓΌΠι Οροΐίο, ρυβη ιη&80ΐιΗ οοοοΓβϋ,ΌίβηηΙ; 
ϋςαβ, υ1 ίηΓβΙίζ οπιβη, υΓΐ)6 βυηΐ 636θ1ί. Ηβάίβπιηΐ 
8υΙ) ΟοηβΙαηϋηο ; β1 ευζη 8ΐίβΓ ιηοΓίαηβ βθΒθΙ,ρβπ- 
ϋθΓθ8 πίθάίοί ο&ά&νβΓ & νίνο Γβ8βουθπιηΙ : ρ&Γυηι 
ίατηβη άίυ εΗογ βαρβητιχϋ. » — ;ρ<ϋν άποτεμεΐν τ& νεχρω^Ιν μέρος* ου τμηθέντος 
τ& ζ<όν έπιβεβιωχός μιχρ6ν έτελεύτησεν. 

Ό δέ βασιλεύς 'Ρωμαν^ς χαΐ πάντας μίν έτ(μα 
τους μοναχούς, διαφερ^ντως δ^ τόν μοναχ&δ Σέργιον 
τον άνεψιόν Φωτίου του πατριάρχου, άρεταΤς δ'ντα 
χχτάχοσμον χαι πάσι χοσμούμε^ον τοΤς «αλοΤς, δς 
διά παντός παρτ^νει τφ βασιλεϊ των παίδων έπιμε- 
λεΐσθαι χάΊ μή απαίδευτους τούτους έφ/, μη πως 
χα2 αύτ&ς πάθ|) το του Ήλεί (84). Τ^ δΐ αύτζ Ν- Ο Ιηάίοϋοηβ Ηοιη&ηυβ ίπιρβΓ&ίΟΓ ρ&Ι&ϋο βάυοΙιΐΒ 68(, ΚθΠ18ηΏ8 ίΐηρ6Γ8ΐθΓ 0ΌΠ1 &1ίθ8 ιηοπΒοΙιΟΒ ίη Ιιο- 

ηοΓθ Η8ΐ3υϋ, ίοιη ββΓ^υιη ρΓβοίρυο οαοη&οΐιυπι, 
οοη9θΙ)ΓίηυΐΏ ΡΙιοΙϋρ&Ιη&ΓοΙιΐΒ,ΟοΓβηΙθίη νίΓΐυΙίΙ)η8 
θΐ οιηηίΙ>ιΐΒ οπίΗΐυπι 1)οηί8 ΓβΙ)α8.ΐ8 86Γ|^υ8 ίάβηϋ- 
άθΐη 1ιθΓΐοΙ>&ΙυΓ ίΐΏρβρ&ΙοΓβιη υ1 ΩΗοβ 8ο1) (Ιίβοΐρΐίηα 
οοηϋηθΓβΙ, ηβ ίάθΠ) ίρβί (]ηο(] Εΐί βνβηίρβί. Ε&(1θτη διχτιώνι χατήγαγον νλν βασιλέα 'Ρωμανδν του πα- 
Αατίον χαΐ είς τήν Πρώτην (85) άγάγύντες νήσον 
άπέχειραν μοναχόν, Τίνες δΐ οΐ τούτον χατασπά- 
σαντες της αρχής, χαΐ τίνα τρδπον, έν τοις επαγό- 
μενο ι ς λιλέξεται. 

Κωνσταντίνου του βασιλέως έν χομιδ^ νέ^ τ^ ήλι- 
χ£φ ά«ορφανισθέντος, χαΐ των πραγμάτων 6π6 τε 
της μητρός αύτου Ζωής χαΐ των έπιτρύπων οί{ς Ιμ• 
προσθεν ήρι0μησάμεθα διοιλουμένων, 6 παραχοι- 
μώμβνος ΚωνσταντΤνος μεγάλα παρά Τ'ζ βασιλίδι 
δυνάμενος, Ιπ* αδελφέ τε γαμβρδν Ιχων τλν μά• 
γιστρον Λέοντα τόν Φωχαν δομέστιχον {(ντα των 
σχολών της Ανατολής, χαι παρά τοΰτο τάς ήνίας 
ίι:άσας της βασιλείας δπη χαι βούλοιτο περιφερών. 61; ίη ΡγοΙ&πι ίηβυΙ&ηα Γβίβ^αίο 0&ρί11υ8 ηΐ5η9, 
ηιοηβοΐιιςυθ ίιηρο8ίί& οοηάϋίο. Λ (|ηίΙ>υ8 6ΐ ςυο 
ιηο€ΐο (1θ1υΓ58ίιΐ8 ίΐΏρ6ηο ίυβηΐ, ^8Π1 ηηηο 6ζρο- 
ηβίηυβ. 

Οοη8ΐ&ηϋηυ8 1αιρ6Γ&1θΓ 1•6οηί8 ΟΙίυΒ «άιηοάαιη 
ραβΓ &παί86Γα1 ρ&ίΓβιη : θ1ιη&(6ΓΖθ6&ο 1υΙοΓ68,ςΌθ8 
8αρ6Γία8 οοιηΐΏ6ΐηοΓ8νίαιυ8, οαιηίυιη Γβραπι &άθ)ί« 
ηίβίΓ&ϋοηί ρπβΓυβΓβηί.Εο Γβρυιη βίβΐυ ΟοηβΙ&ηίίηυβ 
ουΙ)ίουΐ8πυ8 χη&^ηβ &ρυ(1 Ζο&πι ροίβοϋβθ, ^υ^υ8 
80Γ0Γβτη ίη ιη&ίηπιοηίο 1ΐ8ΐ>65&1. Ι«60 Ρ1ιοε&8 χηβ^- 
Βΐ6Γ 6ΐ 86ΐιοΐ8ΡυΓη (!οιη68ΐίοιΐ5θΓίβη1&1ίηΕη, ίηιρβηΐ 
1)8ΐ)6η&8 βυο &Γΐ>ίΐρ&1υ ΙοΓςυεηβ,άίββ ηοοίθβςυβ οο- 
£^1&1>Α( ςυο πιοάο ίη ΡΙιοοαιη βογογΙβ ιη&ηίαιη Οοη- ΧΥΙ.ΑΝΒΕΙ ΕΤ 60ΑΚΙ ΝΟΤΛ. 

(83) Ιθ ββί ρ&§ί ; βίο βηίιη Οιοθγο οοηνβΓίϋ ΑίΙίοοβ 
δι{μους. ΟβΙβΓΰΐη &ο1 βάθρα ρεάββ 8ί^ηίβο&η1, αυΐ 
τπζθεα ςοοςϋθ &1ίυ(1 ςϋ&αι εοζηιηυηϋβΓ. Χυι.. — 
Δήμοι. ΡΓΟίηίηβηΙββ ίβοΙοΓαιη 1&1)υ1&ΙθΓυπι ρβίΓα- 
Γοχηςυβ 6ζ βάίΟοϋβ ίβοίεβ, βυ^^ΓυηάβΒ 6ί εοροαββ 
ρ&ήβΐίδ, βυηΐ δήμοι, ηΐ ςυί ρορυΐιιηι ρροΒρίοί&οΙ. 
Βχθρβ (ϋζίΕηαβ 8υρΓ&688β 8υ^[;θ8ΐ& ββαββι^υθ Ιαρί- 
(1β&8 ρ&Γϋΐ3α8 ίιηρ6Γ8ΐ0Γ6ηι 6χο6]^Ιυη8,ίρ8ί8ςαβ βζ- 
είρίβηάίβ, {υζία ρΕίβϋηχη άίβροβϋ&Β. Στήθεα εοϊυ- 
Π16ΐ1β 8πη1 οΓάίηβ ()ί8ρο87ΐο &6 8υρ6Γρο8ίΙο1οη^ίθΓί 
βρίβίγϋο ^αηο188, 6ίΓ6υιη3βο(ί οΙ&ιΙιγι, οίΓοηπκΙ&Ια 

16ρΐΑ6ΐΓ6ρ&£Πΐ1&,8ίνθ 6&η66ΐ1ί1ΐαηΐί1ίθΓ6Β,8ρ&Ιίθ ΒΰΟ 

1ηΐ6ΓΐθΓβ Γ666ρ1θΒ & οΪΓΟίιιηΒίαηΙθ υβΙ ΐΓΓΌβηΙθ (υΓΐ>& 
ρΓορη^&ηΙΟΒ. 06Γΐη&ηυΒ ίη Μ^βΙβ^ο^α ηοη Ιοη£;β 
ι1> 6ζοπϋο : Τά χιόνια ήτοι τά στήθ*» διαχωρίζοντα τδβήμαάπδ του λοιπού ναοΰ, χαΐ χάγχελλα. Ηίβ 
ΙήουΒ ν6Γΐ)ί8 6ζρο8ίϋβ, ρίΒηα 68ΐ οαβαβ I)υ^η8 βεη- 
ΙεηΙί» : νίοίβηΐί νβηίοτητη βαΙη$ εχοπί ίηηΐ^ςνοπίΐη 
ίτηρβίη $ης§ΤΜηάχ Ιβοϋ ει Ώανίβίητη άβΰίάβηΐεί βί 
Ιαρ$«^ 8ηρρ€ίΙα ίδάβίςαβ $ίοι ηίΒίβάα»^ ηβο ηοη €ΐ 
Γ6ραρη!α εοηιηιίηιιβΐαηΐ ιί ϋσηίηνβτηηΐ, ΧγΙαηάοΓ 
ςυ&βί 6 Βεβηα πΒυπι ΓλΟίητηΒ : νίοΙεηίΗΜ νεηίηί €Χ$ίί' 
η'ί,ίηηυίΐ; βί οοΓΤΜηΙβδ ςηί νοΰαηΐην άβτηί, οοηΐΗυβ^ 
τυηΐ βοΓηηι ςηί %η(τα βταηΐ ρβαίοτα αίςαε ρεάέί,ΟοΑκ. 

(84) Εΐίβ ΙιίΒίΟΓί&βζ ρΓΐηοίρίο1ίΙ)ΓθΓυαι β&ΟΓΟΓυαι 
δ&πιυβΗ 68ΐ ηοΙίΒΒίαΐΑ. Β1 η&ΓΡ&ίίο άβ Εά68Β6η8 
ίπι&£;ίηθ Θ8(, ςυαηςυ&ιη ΒβοίιΐΒ &1ςυ6 Ιιίο,βαρΓΑ 6Ζ- 
ροΒίΐΒ. Χυι.. 

(85) ΗΒΐΙβΒροηΙί 8ά ΟΡ. ίηΒυΙ&πι. Οοαβ• Β5 ΟΒΟΗΟΙΙ ΟΕΟΒΕΝΙ 56 ΒίΑοϋηο Βοϋΐλίο ίοαρβήυιη ΐΓβηβΓβΓΓΟί.βΧΙ Ιά ουιη Α. νύχτωρ χαΐ μεβ' ημέραν έμελέτα &1ς τ6ν Ιαυτοΰ ΒβηΙίΓθί βοιίΒΐ&αΙίηί ρβά&ηο^υβ ΤΙιβοιΙοΓυβ ςυοά 

βΐ 6υρΓ& η&ΓρανΐηιυΒ, ορβΓ&ιη άβάθΓαΙ ιιΐ ΒβηίοΓβιη 

Ιαε&ρθηυιη, Γβί Ιιιιη ηανϋΐίβ άΓυης&ηιιιη,ία αυίαιη 

ϊαίΓοάαοβΓθΙ, βαιηςυβ ίιηρβΓ&Ιοπ ρ&ίΓοηυιη άβίβη- 

ΒΟΓθίηςυθ οοηοϋί&ΓβΙ. ΑΙ νβΓΟ ίη &υΙ&ιη ΓθββρΙυβ 

Ηοπι&ηνΒ, θΙ ραυίαΐίπι βο ρΓΟ^ΓθΒβϋβ υ1 βυιηιη&α) 

ΓθΓαχη ία Βα& Ιι&ϋβΓβΙ ροίθβίαΐβ,ηοη οοαίβηΐυβ ρβΓ- 

χηίΒβίβ, νίοΐ&ΐο βϋ&ιη ]υΓβ)ΐ2Γ&α(1ο (ηαιη 8β ίρβυιη 

άίήβ άβνονβΓ&Ι, 81 υηςυ&αι ίηαρβπυπι ββββΐ ιιίΓ6θΙ&- 

ΙυΓυΒ) 86 ίρβυιη ιωρβΓ&ΙΟΓθΐη ΟΓβανβΓ&Ι, ΟοαβΙαα* 

ϋηο υΙίΓΟ ςυίάβαι ββ αηίαιο ίανϋο, ςυοά ββΐ αρυά 

ΗοηΐθΓαχη,βί άί&(1θαι& ίααροηθηΙβ.Νβςυβ Ιιοοιηοάο, 

Ββά 6ΐ ρ&υΐο ροθΐ Γιϋυαι βυυιη 0(ιη8ϋΓ6Γυιη βίρ&υΐο 

ρο8ΐ θίβρίι&ηυιη αο ΟοοδΙαηϋηαιη 6Ηθ8 αά β&οαάειη γαμβρον τήν βα7ΐλε(αν |Λ£τενεγχεΤν, τον Κωνσταν 
τΤνον εκποδών ποιησάμενος. •Οπερ συνεννοηκώς ό 
του πορφυρογέννητου παιδαγωγός Θεόδωρος, ως άνω- 
θεν ειρηται, σπουδήν έΟκχ^^ τον πρεσβύτερον 'Ρω- 
μανόν δρουγγάριον τηνιχχυτα των πλωίμων 6πάρ• 
χοντα οίχειώσασθαι καΐ τοΧς άναχτόροις είσαγαγεΐν 
ώς τάχα φύλαχα χαΐ πρόμαχοντοΰ βασιλέως έσόμενο ν. 
Ουτο7ΐ δ* αναχθείς χαι ταΐς κατά μιχρ6ν άνοδοι ς της 
πάσης δυναστείας γεν<$μενος έγχρατής ούχ ενέμεινε 
το(ς δοθεΤσιν, άλλα τους δεδομένους άθετήσας (ίρχους 
("([ν γαρ φριχωδεστάταις 6ρχωμοσ{αις Ιαυτόν χατα• 
δεσμήσας μη αν ποτέ βασιλείας Ιφεσιν έσχηχέναι) 
Ιάυτ6ν τε άνηγόρευσε βασιλέα, Ιχουσίως του πορφυ- 
ρογέννητου &έχοντ( γε θυμφ (τοΰτο δη τό Όμηριχδν) θΥβχθΓ&Ι άβθίκοαίίοηβαι. Ιρδθ ίαιρβΓ&ΙΟΓ άθοΙ&Γ&Ιυδ, η περιθέντος αύτφ τδ διάδημα, χαΐ ου μόνον Ιαυτδν, 
ηβςυ&ςυαιη οοηίβηΐυβ βθουικίο Ιοοο, ρ£ά&ΐ|$ο^υιη άλλ' ήδη μετά μιχρόν χαι Χριστοφόρον τδν υ\6ν. θΐ &1ίθ8 ςυοΒ 8ίΙ)ί Γογθ ρυΙ&1}Εΐ ίιηρβάίΐΏβηΙο 8υΙ)- 
πιονβΓ&Ι : ρηιηο Ιοοο βθ Β&ΙυΙ&π ίοαρβΓαΙΟΓβιη Γβοβ- 
Γαί,βί&ά ΒβοπιηίυπίΓβΓυιη αάιηίηίΒίΓ&ΙίοηθΕηίΓαηβ- 
ΙυΙβΓλΙ. ΡΓΟχίιηί ϋϋ ίρΒΟ ϋΐϋ, υΐΐίιηο Ιοοο ΟοηθΙαη- 
ϋηυβ Ι^βοηίβ βΙίΰΒ ίαιρβΓαΙοΓ ηυηουρα1)&1υΓ, βαί 
ηίΐιίΐ ρΓΦίβΓ Ιι&Μίααι βΐ ηοοαβη ϊιηρβΓ&ΙοΓίΒ βρ&Ι Γβ- 
ΗοΙαιη, οιηηβΒ ΓρυοΙαΒ Γβί Βάβιηρϋ. Καςυβ Οοη- 
Βΐ&ηΙίηυβηυηςυ&ΐΏηοα ρ&ΙβΓπί ίοαρβηί ΓββυρθΓ&ηάί 
Βνίάυβ 61 ΒυΓΓβρϋϋοΒ βΙίάβΓβ βυρίθΠΒ, Ι&ηάβιη ίά 
86 αΙίΙβΓ οοη6θ6Γθ ηοη ροβββ Βηίζη&άνβΓίϋ ςη&ηι βί 
Γι1ίθ8 6οηΐΓ& ραΐΓβιη βχβίΙ&ΓβΙ. 399 ^αIη ίη ίΗΐ& 
6οηθ6886ΓαΙ ΟΙχπβΙίΓθΓ, βΐ βυρθΓθΓ&ηί δΐ6ρ1ι&ηυ3 
8ΐΙ(|υ6βοη8ΐΒηΙίαυ8. ΟυοΓυηί Ιιυηο ιιΙ ιιηίΐΏί βΓοαίο- 
* Γβιη ΒοΠίοίΙ&Γθ ηοα &υ8υ8,αΙίη8(ίΙυΙυΐΏ οοηβοβΓβΙ, 

οιηηί&8η&οοη8ΐ1ί&&θΒΐυάί& &() δΙβρΙι&ουιηοοΓΓυιη- 
ρθοάυιη οοαίΒΓί, ν&ηίοΓβιη βοΠίοβΙ βΐ ίη ςυ&β ςυΪΒ 
νβΐΐβΐ ρΕΓΐ68 ιηυΙ&ΜΙίοΓβιη. Εαιη αά Γβηα Βοοίυοι 
ο&ρϋ Βίςυβ αάιηίηίβίΓαιη Βαβίϋυαι οο^ηοπιβηΐο Υο- 
ΙυοΓβιη, Ιιοιηίηβα] ρροπιρϋ ίη^βηϋ β( ΐΏ&οΙιίη<ιη(ΐ8ΐ- 
Γυπι Γ&ΙΙ&οίαΓαπι αρρηπιβ οαϋΐάυοα, ίυηο ία οοΙιογ- 
Ιθΐη ΒοάαΙϋ&ΙΐΒ αΐΐβοΐυαι,βΐ ςαί α ρυβΓΟ ΟοοΒίΕαΙΙαο 
ΓαθΓ&Ι ηοΐυβ αίςυβ ί&αιϋί&πβ.ΡβΓ Ιιυαο ΒίΙ)ί δίβρίια- 
αιικη ςυ&αι ρηιηυιχι &αιίουαι Γ&εβΡβ ΒΐυάβΙ, 1)1&α(ίΙί8 
άβοβρίιιαι 8θΓα]οαί1)υ8 βΐ ίΓ&υ(ϋ1)υ8 α τβοΐα αΙ>άυ6- 
Ιαπι ΓΑΐίοαβ. ΡΓοίαάβ Β&βιΗυΒ, ουιη οιαηί Ιιοο βοη- 
ίβοίβΒθί οοα&(υ υΐ ίαΙθΓ Γβιηίϋ&ΓβΒ 1ι&1>6Γ6ΐυΓ δίβ- 
ρΐι&ηί, 0Γ6ΐ)Γ0 &ά βαιη νβοΙίί&Γβ, ΒβΓαιοο11)υ8ςυ6 αο 
εοαΒίΗϊΒ Ιιοιηίαβιη 1ίϋ11ααϋ1)α8 ΟΦρίΙ &8&α& πιβαΐβ 
ραυί&ϋπι άίαιονβΓβ,βΙ ία Ιι&αβ ίβΡβ οοπιρθΙΙ&Γβ ββα- Διαλιπών δ' ολίγον χαι Στέφανον χαι Κωνσταντινον 
άνηγόρευσε τους υ\εΤς. Βασιλεύς δε άνα^ρηθεις ούχ 
ήγαπησε τ^ άνα|^^ήσει, ούδΐ τήν δευτέραν χώραν 
εχειν ήσμένισεν, άλλ* έχ μέσϋυ τον παιδαγωγών θέ- 
μένος χαι τους λοιπούς τους 6σοι έδόχουν προσίστα 
σθαι, πρώτος τε αύτοχράτωρ άνευφημεΐτο χαι τήν 
πασαν των πραγμάτων διεχόσμει διοίχησιν. Μετ' 
αυτόν δΐ άνηγορέύοντο οΐ υΐεΐς, χαι τελευταίος πάν- 
των 6 Κωνσταντίνος. Ούτος τοίνυν ό Κωσταντΐνος 
σχήμα μόνον χαι 6'νομα της βασιλείας Ιχων, των δΐ 
ηδέων ταύτης έστερη μένος, [633] διά παντός έγλί- 
χετο χαΐ έπηύχετο τήν πατρφαν Ιπανασώσασθαι 
αρχήν, σους έπεισάχτους έχποδών θέμιενος. Τοΰτο 
δι ούχ έίλλως ψετο άγαγεΐν εΙς Ιργον, εΐ μή τους υΙους 
έχπολεμώσει τφ πατρί. Ό μίν ο3ν Χριστόφορος 
Ιφθασε τόν βίον άπολιπεΐν, περιήσαν δ* ετι Στέφα- 
νος χαι Κωνσταντίνος. Τούτων έγνώχει απόπειρα- 
θήναι, μή πως δυνηθ^ έχπληρώσαι το σιτουδαζόμΐ- 
νον. Και του μίν Κωνσταντίνου (^ν γάρ ούτος στε- 
ρεωτέρας φρενός) άποπειραθήναι ούχ έτόλμησε, 
τρέψαι δΐ τήν πασαν μηχανή ν χαΐ άπύπειραν Ιχρινε 
προς τόν Στέφανον, χουφότερόν τε ^ντα τόν λογισμόν 
χαι (^^δίως μεταφερόμενον προς β τις χαι βούλοιτο. 
Λαμβάνει προς τοΰτο συλλήτττορα χαι συνεργόγ εύφυη 
τίνα άνδρα χαι δόλους πλέξαι χαι μηχανο|&^αφησαι 
δεινόν • Βασίλειος ούτος Ιτύγχανεν, ό Πετεινός τήν 
προσηγορίαν, έν τψ τάγματι της Ιταιρείας χατει- 
λεγμένος, %λ\ συνήθΐ]^ ^ φίλος έξέτι νέων υπάρ- 
χων τψ Κωνσταντίνψ. Τούτον χοινωνόν προσειλι^- Ιβαϋαπι,οαΓ Ιααάβαι ίαιρβΓ&ΐΟΓ 3ΐιν6αί8 &ο γοΙ}ΟΓ6 θΙ Ο φει του σχέμματος, χαι δι' αύτοΰ φίΛον θέσθαι χατ- βαίαιΐ νίη1)α8 ρΓΦβίΑαΒ, αιυοίίϋΒςαβ ρΓϋάβαϋ&,ρα- 
ΙβΓθίυΓ Βϋΐηιη&Εη Γθηιιη & νβΙβΓθ βΐ 3ααι τυρίο ίίΐΐο 
(βίο ρ&ΐΓ6ΐα δίβρίιααί αοΙ&1)8ΐ) ρβηάβΓβ ? οογ αοα 
8688 ρροΓβΓΓθΙ;, 6ΐ ρ&ΐΓΘ ΒαΪΒ ςβαβΓΟθίθβίπιίΒ θΙ)δί- 
Β(6αΐ6 οοα&1ί1)ΰ8ΒααιηιοΙο ίρββ Γ6Εηρυ][)1ίοαΐΏ 6&ρ68- 
86Γ6ΐ? οαηι ςυίάβπι αοα ΚοίΏΒαο ΐΒ,αΙυΓπ ββά 6ΐ 
6οαιρ1απ5υΒ 398 ^υ1)6Γα&αάίδ ίπιρβΓϋΒ ΒϋίΰοβΓθΙ. 
01)ΐβπιρθΓ&Γ6ΐ αοιίοο 1)606 αιοαβαϋ, βΐ &ά γββ ^6- 
Γ6αά&8 ρΓθά6Γ6ΐ. ΡρίθϋουΐΏ ϋοΓΒΟι Γ6ΐ}υ8 Ηοιη&αίΒ 

Γ60αρ6Γ8Γ6ί, βϊ 1ΐ08ΐ68 0ρρηΠ36Γ6ΐ, 08(60(!6Γ6ΐ(ΐηθ 

Γ6 1ρ8& άίνίαίΙιΐΒ αοα αά ίΓηΙοαι ία βθ Ιαηι ρρο- 
Βίβαΐία &αίιη1 οοΓροηβςυΒ (1οα& 6886 οοΙΙοο&Ια. ηπείχθη χόν Στέφανον, λόγοις αίμυλίοις ύποχλα- 
πέντα χαι άπάταις χαΐ μηχαναΤς παρενηνεγμένον του 
λογισμού• Ηάντα γάρ τρόπον σπουδάσας 6 Ιίετεινός 
τψ Στεφάνψ φιλιωθήναι, επειδή πεφιλίωτο, προσι^ει 
τε συνεχώς, χαΐ λόγους έχίνει χαΐ προσήγε συμβου- 
λάς ύποχνιζούσας αυτόν χαΐ χατά μιχρόν άπαγού- 
σας του λογισμού. « Ίνα τί, λέγων, ώ βασιΛεύ, νέος 
ών Ιςχύΐ τε ^ωμαλέος, χαΐ ψυχής γενναιότητι 6π%ρ- 
φέρων χαΐ φρονήσει πεπυχνωμένος, τά πράγμοττα 
παρορ^ς άπό λεπτού καΐ παλαιό» χαΐ διε^|)ωγό^ος 
μίτου » (τόν αυτού πατέρα ύπαινιττόμενος) « έζαρ• 
τώμενι^ χαΐ ού διαν(αταααι, χ«ι χοιιτον μ^ν ώς έμ« 57 ΗΙδΤΟΒΙΑΗΠΗ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 08 

«<&$ιον ταΤς σαΤς γ»νναιοτάτ«ις όρμαΐς εκποδών Χ ϋβαΓΰΐη &ά Ιίβο &4]αΙθΓθ6ΐΒθθίθ ΟοηβΙ&ηΙίοοβΟΓΟ- 
ποιεΤς, αΜς δΐ των πραγμάτων έντιλαμβάν^, 8υ« ήβ ακΑΓϋο, η^ΐιϊΐ αΐίυά ία νοϋβ ]ι&5βηΐ6 ςαβιη υΐ 
νάμ«νος ούχ ^πω< τήν 'Ρωμαίων βασιλβ{αν μ^νην, ΒοοβΓΐ θχοηβΓ&Ιαβ ιηοΓΟβϋαΙβ &1> ίρβο νίάθ&Ι (|;αΙ>θΓ• 
άλλα χαι πολλάς όμοΰ χυβερνφ^ ; Άγβ δή, π€(9θητί η&ή ίζηρβπυιη. Ηίβ νβΓίΙίβ ϋΐβοΐαβ 8ΐ6ρ1ΐ8ηαβ θυ- 
μοί τα λυσιτελή συμβουλκύοντι, χαι διανα(ττάς άν- ρίάΐΐαίο ίιηρβΓϋ ΙοΙυβ οοουρ&ΙϋΓ, βαίςυβ ρ&Ιϋίβ 
τισχΙσΟαι 6έλη«ον τών πραγμάτων, χαΐ τά μίν ά6ροαθη4ΐϋηΓΓ«η6αι&ηίιηοοοηοίρϋ1ί];>ίάία6ΐη.ΗβΐΏ 
*Ρωμα(ων άναθηλήσαι παρασχεύασον, τά δΐ των ίΐ&ςοθ Η££;Γ688υΓυ0 ίΓλΙή Γβαι ρθΓ &ιηΙ)&£;θ8 βίςιηί- 
έχΟών ταπείνωσον^ χαι δεΐξον ίργοις α^οΤς ώ( βο&ί.Οαβαι ουιη ρΗπαο &ιιϋϋαρΓ0Γ8υ8&Κ> Ιιοο ίηβΐί* 
ού $ιά χενής ούδΐ μάτην ή έπανθουσά σοι ώρα χαΐ τά 1υΙο&Ιίβηΰζη688θνί()θΓθΙ,1ιθΓΐ&Γί(}υβϋΙ 1η Βάθρου 118 
λοιιεά της ψυχίϊ< ^ βεου σοι δεδώρηνται πρότερη- ραΐήβςυ&ιη ίη 8θΓθΠ8χη&η(ί&ηι1θί(ί&8οςαίβ8θθΓβ1, 
ματοι. Έξεις δΐ εΙς τούτο συναγωνιστήν χαΐ συλλή- οχηίββο 60, υ1 ςαβιη 8ΪΙ)ί ίιηρβάίχηβαίο ροϋα8 ςυβοι 
τΓζορα χαί τον σον γαμβρόν τον ποφυρογέννητον, αυχίΐΐο ίοΓβ ίαά1ο&Γ6ΐ| ίρβθ ςυ8η1υαι Γ68 οιηηίηο 
λίαν 6*οχλοτουντα χαι Ιμειρ($μενον της του σου ίθΓΓβΙ, βχΒβςαί βυ&αι 86ηΐ6ηϋ&ιη ίηϊθΐκϋΐ. Εγ^ο ίη 
πχτρ^ έλευθερωθήναι βαρύτητος χαι παρά σου χατ- ' 8θθΐβ1&1βΐΏ &8θί(θ| ρΓβΒίβΓ Β&8ϋίυχη,ιηοη&ο1ιο θΐίαιη 
όψε^Οα^ ^ν βασιλείαν χυβερνωμ&νην . » Τούτοις Μ&γϊαοο, ΩΙίο 1*60018 Αγ^π,ε Ηοοιαηο ίπιρβΓΕίΟΓθ 
ΰποσυρεις τοις λ6γοις ό Στέφανος χατεσχέθη τε τ^. ^ ({ΐι&ιη οα&χίζιΐθ άίΐοοίο,βΐ ηοηηυΙΗθ &1ϋ8,ιι&οΙυ8 ορ• 
της α(^οχρατορ(ας έπιθυμ^ς^ χαι άσχετον ορεζιν άν- ροΓίαηιΙαΙβιη ίιηρβήο ραΐΓβαι (1β^^ο^^, άίθ ιηβηθίβ 
«δέκατο του χαταγαγεΧν τ^ έαυτου πατέρα της βα- 0β06ΐη1>Π8 16, ίαϋΐοϋοηβ 3, ααηο β453,&ιιηυιη ^&Iη 
σιλείας. Μέλλων δε έγχειρειν τοις δοχθεΐσι χαί λό- 26 ίιηροΓ&ηΙοαι : &ο ίη 894 ΡγοΙ&πι ίη8υ1&ιη γθΙθ- 
γονκ αΐνιττομένους τ& σπουδαζ6μενον έποσπείρει τφ §;&1ο νβΐ ίανίΐο οαρυΐ Γ&άίΙ βΐ ιηοηαοΐιΐ νϋ&ηΐ ίαιρο- 
άδ&Αφψ. '£πει δ' ούτος χαι προς τήν πρώτην άχοήν ηίΐ. Εχΐηάθ 81βρ1ι&ηθ8 IΏ8^ο^^ βΐυάίο ΓβΙ}ΐΐ8 Αά- 
άτεγχτος ^ν, χαΐ παρηνει μάλλον μή 6α^^εΐν τφ πιίηίβίΓ&αάίθ 86 άθάϋ, οοΠβ^ίβ ΠΐΑΓϋο βΟΡΟήθ ϋΐ 
γαμβρφ , άλλα της πατρψας ένουθέτει έξέχεσθαι Γγ&Ιγθ. 

«{φτεως χαΐ φιλίας, [Ρ. 634] τούτον μλν παρήχεν ώς έμπόδιον μάλλον, άλλ* οό συνεργών Ισ^μενον, 
αύτος δ' φήθη ώς άνυστον έγχειρήσαι τοΙς δεδογμένοις. Οροσεταιρισάμενος ουν συν τφ (^ηθέντι Βασι- 
λείφ χαι τόν μοναχον Μαριαν^ν τάν υΐόν Λέοντος του Αργυρού, 6πό του βασιλέως 'Ρωμανου λ(αν χαι τι- 
μώμενον χαι πιοτευ^μενον, χα( τινας άλλους συν αΔτοΤς, εύχαιρήσας χατασπ^ τον αύτοΰ πατέρα της 
άρχης, μηνΐ Δεχεμβρ(φ ις^, Ινδιχτιώνος γ', έτους ςυνγ', χς' άνύοντα έν τ^ βασιλε^φ ένιαυτόν, χαι τ^ 
νήσ<|> Πρώτ^ περιορίζει, άποχείρας χαΐ άχοντα τούτον μοναχών. Κατενεχθέντος ουν του 'Ρωμανοΰ 
ευθέως 6 Στέφανος γενναιοτέρως ήπτετο των πραγμάτων, χοινοπραγμονοΰντα έ'χων τ6ν τε γαμβρών χαΐ 
τον άδελφον. 

Έπει δ^ μή έν πασιν ομοίως ήρέσχοντο, άλλ' έσ8' Ο Ουί& νθΓο ηοη 68(1βιη οιηηίΙ>υ8 ρΓθΙ)&1)&ηίαΓ, βχ 
ε-κτ^ χαΐ διεφώνουν, αρχή προσχρουμάτων έχ ταύτης άί886η8ίοηίΐ3υ8 θίιηυϋβΐθβ ίηΙβΓ 608 αίςηο οΙΪ6η88Β 
της αΙτίας Ιφύετο, χαΐ όπώπτευον αλλήλους χαΐ θχβΙϋβΓυηΙ; 8αβρ6θΙυ8(]θθ ρθΓρ1)γΓθς;βηϋυ8θΐ6ρΙι&- 
6φ(αρώντο, τ&ν μίν πορφυρογέννητο ν ό Στέφανος, ηο 6880 αίςαθ Ιιίο ϋΐί 0<Βρ6ΓΐιηΙ,'&1ΐ6Γςο6 (16 εΙΙθγο 
έχεΤνος δλ αύθις 6 πορφυρογέννητος, χαι χατ* άλλη- βαΐϊΐηονβηάο οο^ίΙ&Γθ. δ&ηθ Ιιαυά αιθάίοοη οογα 
λων ^ιαστον έμελέτα. ΚαΙ σπουδήν μεν ό Στέφανος αίςυο οοηλία ίη ϊά ίηου^ηίΐ δίορίι&ηιιβ, υ( οοΗθ^ίβ 
χαι αγώνα ου τ^ν τυχόντα χατεβάλλετο ε?ς τό χατ- ίπιροηο 6Γ6ρΙο 8θ1υ8 8ϋαιΐη&ιη γογοοι ΙβηβΓθΙ. 86α 
χγχγείν τον αδελφών χα2 τ6ν γαμβρόν χαι μόναρχος ςυ6ΐη«(1αιθ(1υοι ροοία &ϋ 6886 ςυοά&αι &ϋΕ ί^ηί 
υπολειφθήναι τοΊ[ς πράγμασιν άλλ' έπεΙ χατά τον οαΙίάΙοΓα, ίία ί8 ςαοςηο ηοη Ιαιη ίηΐυΐϋ ςυαιη ριΐ8- 
π<Μητήν (86) εισΐ χαι £λλα πυρός θ^ρμ^κρα, &αθ( 808 681 ά&ιηηοιη,0οη8ΐΕηϋηο,ΰΙ>ί ίηβίόΐ&θ ΒίΜ8ΐΓυί 
πεθών μάλλον ή δράσας, του Κωνσταντίνου, έπείπερ 860811, βραϋοπΐ Γβί £;0Γ6ηάβ ηοη 00η06<ΐ6θΐ6,ηιο1ϋ8 
ξσΟετο έικιβ«>υλευ^μενος, άναβολήν μή δεδωχ^ος τζ 6ΐίααι Ηβίθηα οχοΓθ Ιιυηο αά Γγ&Ιγθθ <^6^^ο^6ηά08 
εγχειρήσει, πολλά χαι της γυναιχός α&τοΰ Ελένης ίη8ΐί(^8ηΐ6.Ι1&ςη6 ΕΓΟΕΟΟΟοηθίΙίοοοααιηαηίο&Ιοοιιιη 
έρεθισάσης αυτόν προς το χαταγαγείν της βασιλείας Βαβίΐίο ΡοΙθίηο βου ΥοΙιιΟΓΐ ίβίο, θ1 €()υ8 ορΟΓΕ 
τονς αδελφούς. Έχφήνας ούν τά μυστήριον τφ εΐ- 88θί(θ ίη θΟΟίοΐΕίθΐη ΜαΠεοο, ϋβπιςυο ΝίοορΙιΟΓΟ 
ρημένφ Βασιλείφ τφ Ηιτεινφ, χαΐ δι* αύτου προσ- οΐ Ιιθοηο 6Ηί8 ΒαπΙιβ ΡΙιοοο, εο Νϊ^οΙεο 6ΐ ΐ4θθηθ 
χτηβάμενος τόν Μαριανόν, (τι δΐ Νιχηφ6ρον χαΐ ^ ΤοΓηίοίίθ Εΐη8ςτΐ6 ΙΐΕοά ρΕυοί8,8ΐ6ρ1ΐΕηυαι €(ΐυ8ςη6 
Λέοντα τους υΐοΐις Βάρδα του Φωχά, ΝιχΑα^ν τε χαΐ Γγ&Ιγοοι Οοη8ΐΕηΙίηιιπι βοοηπα ρπιηάθηΙθΕ 8υ5 ίρ80 
Λέοντα το{>ς Τορνιχίοος χαΐ δλλους ούχ ολίγους, ρΓ&ηάίο οοΓπρί 3αΙ)6ΐ ρΕίΕΐίοςυο θχίΓΕίιί, 27 άΐθ 
μηδέν ύφορωμένους τόν Στέφανον χαΐ τόν Κωνσταν- ^ΕααΕ^^ί, ίηάίοΐίοηο 6Ε€ΐθΐα, ηΕνϋ)α8ςυ6 ίηιρθ8ίΙθ8 
τίνον, χατ* αυτόν τόν χαιρόν του αρίστου συνοφιστών- Γ6ΐ6{{Εΐ81βρΙΐΕηοιιιίηΡΕηθΓθαιιιηϊη8ΐιΐΕΐη,βοη8ΐΕη- 
τας αύτφ, ανάρπαστους τίθησι χαί χαταβιβάζει των ϋηυαι 8Μ ίη Τ6ΓθΙ)1η11ιυαι ; εο ορθΓΕ Β88ί1ϋ Οβ- 
βασιλείων, τ^ χ^^ του Ιανουαρίου μηνός της αύτης 8ΕΓ6« 6( ΑθΕ8ΐΕβϋ ΗθγεοΙθφ θρίθοορί ΓΕ808 οΐ6Ρίθθ8 
γ Ινδίχτιώνος, χαΐ πλοιαρίοις ένθ^μβνος ύπερορίζει ΓΕθΙΙ.ΡΕυ1ορο8ΐΐΓΕη8ί6Γΐ8ΐ6ρ1ΐΕηιιαι ΡΓθθοηη•βιιπι» 

ΧΥΙΛΝΟΗΙ ΕΤ αΟΑΗί ΝΟΤΛΪ. 

(86) $60808 68ΐ : 8ίοα1 οεΙογ εΠοβ εΙϊο νοίΐθΐηθη- 3ογθ ΡορρΙιγΓΟ^οηίϋ ΟΕΐΗάίΐΕίΕ εο 8ΐηάίο Αιί886 ίζη- 
ϋοΓ οΒίμίΛ 81θρ1ΐΕΐι1 ςοοφΜ ΕβΙοπι 0ΐοοηΕ|ιιαι ΐΏΕ- ρθάϋυαι 6ΐ ίιτιίαπι ίΕΟΐιι^Ολ• Χυι*• 59 ΟΕΟΗβη βΕΟΚΒΝΙ 60 ίηά6 ΗΙιοάυιη &ο 1&η(1βιη Μϋγίβη&ζη, βοηβΐ&ηϋαυιη Α. '^^^ {^^^ ^^ "^^ Πανόρμφ νήσφ (87), τ6ν Κωνσταντι ία 8ΗΐηοΙΙΐΓ&οί&3ΐ. Αο 8ΐ6ρΙ)&αα8 ςιιίάβαι ΓοΓίαηαιη 
βα&ιη ^βηβΐΌβθ &ο χη&^ηο &ηίιηο ΓβΓβηβ αηηοβ 19 ίη 
1«68ΐ>ο νίι&Εηβςϋ.ΟοηβΙ&ηϋηϋβαυΙβίΏ&ηίΕηο ρ&Γααι 
οοηβί&ηβ βί βιιά&οίυβ ςυ&ιη ρατ βΓαΙ' ίη»υΓ§;βη0, 
βφρίυβςυβ Γυ^&ιη Εηοϋ1υ8,&ηηο ροβΐ αιηίβθοιη ίαι- 
ρβΓίυιη ββουηάο, ουβίοιίβιη βυυιη βυιη άοΐο η6ο&8• 
86ΐ, α Γβΐίςπίβ ουβίοάίύυβ ίρββ ςυοςυβ ββΐ ίηΙΟΓ- 
ΓβοΙυβ. νον δλ έν τχΐ Τ»ρ•β{νθφ (88). ΚαΙ διά Βασιλείου 
του Καισαρείας και *Αναστασίου του Ήρχχλείας 
και £μφω κληρικούς άποκκίρει , μκταστήσας 
ουκ εις μακροΜ τον μεν Στέ^ανον έν Ώροικοννήσφ, 
είτα έν 'Ρέδφ και τελευταΐον έν Μιτυλι{νη, τ&ν €1 
Κωνσταντΐνον έν ΣαμοΟρφί^). Άλλ* ό μεν Στέφα- 
νος μεγαλοφυώς κα{ μεγαλοψύχως τάς έκενεχΟείσας 
αύτφ φέρων τύχας διετέλεσεν έΐ(ΐ ίτη ιθ' βιοτεύων έν τ^ Λέσβψ• ό Κωνσταντίνος δΐ δλιγώρως διατεθείς και θερμ<5τερον του δέοντος κβτεξαν ιστάμενος και πολλάκις 
έπιχειρήσας φυγεΤν, μετά δεύτερον χρ^νον τούτης βασιλείας έκπεσείν τλν φυλάττοντα τούτον δολβφ•νήσας 6ιγΟ 
των περιλοίπων καΐ αύτος άποσφάττεται, Μβηββ ^υ1^ο 56x1» ίηάίοΐίοηίβ Εοηααηυβ βοπαιη 
ρ&ΙβΓ άθΐιιΐυιη ηαΙϋΓβ ρβΓβοΙνϋ, βί 68ΐ ία ΜγΓβ1»ο 
βθραΐΐυβ. ΡΓοίηάβ Οοη8ΐ&ηΙίιιυ8 ΡθΓρΙιγΓθΚ6ηϋυ8 
οιηηίΙ^υθ ςυ» 8α8ρθο(& 6τ&ηΙ 8αΙ)ΐηοϋ8, β1 βοΐαβ 
]&πι ίιηρβΓ&η8,ί88ΐοΡ&8θ1}8ϋ8 άίο Ηοηαβιηο 6Ηο 8110 [Ρ. 635] ΙΙηνι δΐ Ίουλίφ της ς' Ινδικτιώνος και 
'Ρωμανός 6 τούτων ιτατήρ άπέεισε τ6 χρεών, καΐ έν 
τφ Μυρελαίιρ θάπτεται. Ό δΙ πορφυρογέννητος τά 
ΰποητα περιελών έκ μέσου, και μ6νος τήν αυτοκρά- 
τορα περιζωσάμενος αρχήν, κατά τ6 θείον ΙΙάσχα (Ιί&άθιηα ίαιροαίΐ, νοία ί&σίβηΐβ Τ1ΐθορ1ιγ1&οΙο ρ&- Β χψ^ς αυτής Ινδικτιωνος καΐ τφ υΐφ 'Ρωμανψ περιτί- Ιή&ΓοΙίΑ.Ειιυίάβιη ίηίΐίο θ^Γβςί&αι 081θχι()θγ&1 ίηάο- 
Ιβιη 0οη8ΐαη1ίηα8 ; βχίβΙίπι&ΙυΐΏςυβ ΓυβΓ&Ι βυιη, 81 

ΒΟΐυβ ΓΰΓυΐη ρΟΐΐΓβΙΐΙΓ, ρΓ&οΙ&Ρβ ίοαρΟΠί Γ68 ΟϋΓα- 

ΙαΓυιη : ββά ΓβΓβΙΙϋ οχρβοΐΑϋοηβιη, ηοςυβ 6& άί- 
βουιη 8θ ^θββίΐ. Ουίρρβ νίηο άθάίΐαβ 1&Κ>υηο8ί8 Γβ- 
1)08 Γβ1ί6ϋ8 ίςη&νΐβ 8ΐυ(]6ΐ)&1,(1β1ίο(Α &Όΐβιη αϋοΓϋοα 
(1ϋπΐ8 8106 υΐΐβ ιηίββΓ&Ιίοοβ ρυοίβΙ>α1.Ια ιη8£;ί8ΐΓ&- 
ΙίΙ)υ8 ςυοςυβ θΓβ&ηάί8ηοη ορϋιηυιη ςυβαιςυβ 39β 
(ΐ6ΐίς;θΙ)α1,ςαοθ (ϋ^ηοιη Γυί88β1πι&^ίβο& ρο(68ΐ8ΐβ : 
86(1 ρΓοαιίβουβ 6( 8ίηθ υΐΐο βχ&α)ίηθ 6Χ6ΓθίΙυ8 άα- 
66η(1ίαυ1υΓΜ8 ^υΓΐ)βΓη&ηάφ ιηυηα8ρΓθχίιηο6υ]'ς[υ6 
οοα)ΐηίΙΙβΙ)8( ; ςυο Γβοίυαι β8( υ( ιηαΐϋ ρΐ65θϋ &υΙ 
ουίρ&ΐβνίΐο ΙιοΐΏίη6β8υΕηηαο8ίηΓ6ρυ]}1ίο& ^θΓβΓβηΙ 
ΙιοηοΓββ.Αά ςυ&οα Γοιη ιηα11ααΐ6οηΓθΓ6ΐ)&ηΐΗθΐ6ηα θησι το διάδημα, τελέσαντος δη τάς εύχάς βεοφυ• 
λάκτου του πατριάρχου. Δοκών δέ τις γενναίος άνα- 
φανήναι καΐ των τ^ βασιλείς διαφερόντων έπιμελέ* 
στερον άντιλήψεσθαι, εΐ μ<$νος κατάρξαι, μαλαχώ- 
τερος ώφθη της 6πολΐί{ψεως, μηδίν ά(ιον της εΙς 
αύτον προσδοκίας έπιδειξάμενος. ΟΓνου τε γάρ {(ττη- 
το, καΐ τών επίπονων τά ^φστα προέκρινε, δυσπαρ• 
αίτητός τε ή ν έν τοις πταίσμασι κα2 άσυμπαθής χο - 
λαστής, αδιάφορες τε προς τάς προβολάς τών αρχ- 
ηγών, ούκ άριστίνδην ταύτας ΙθύνεσΟαι και κατ' 
επιλογήν έθέλων, δ'περ ίργον έστΙ μεγαλοπρεπούς 
εξουσίας, άλλα τφ παρατυχύντι αρχήν έμπιστεύων, 
στρατηγίαν τυχόν ή πολιταρχίαν, άδοκιμάστως, ώς 
έκ τούτου συμβήναι πάντα τινά χυδαΐον και δια- Αυ§υ8ΐ& 6ΐ Β&8ί1ίυ8 •ιιΙ)ΐΰυ1βποΓυιη ίηϋηουΒ,ςυί ίά (]| βεβλημένον εΙς τάς μεγίστας τών πολιτικών άρχων 
&^θ1)αΏΐ ιιΐ ▼6η&1θ8 688βη1 ιιι&(^ί8(Γ&1υ8. προχειρίζεσθαι, πολλά προς τούτο συνεργούσης χαι 

Ελένης της αύτου γαμέτης καΐ Βασιλείου του παρακοιμωμένου, ων ί ους τάς αρχάς ποιειν παρασχευα* 
ζύντων. Νθ(|υο Ιαηιβη ρΓοηοΒ οαιηί8 ρΓΦοΙαη Γαοΐηοηβ 
6χρθΓ8 Γυϋ €οη8ΐ&ηϋαυ8 : υηαιη βηΐιη γ6Γ6γ&οι άί- 
^αοιη ρΓοίβοΙο αάιηίΓ&ϋοηθ, 6ΐ ςυοά ΐΏυ1(& β^υ8 
ρβοο&ΐβ ο586υΓ&Γ6 ρο88ίΐ.8οίθηΙί88 601 ιη, αηΐΐιιηθϋ- 
6&πι,ιηο8ίοβη:ι,&8ΐΓθοοιηΐ8πι,^θοιηβίη&πΐθΙοιηηίοπ) 
ρηοβίρβζη ρΙιϋοβορΚιίκπι, ηα» ]αιη 1οο§[θ ΐ6ΐηρθΓθ 
ο1> ίοοοΓΪραι βΐ ίοΒοΗίΑΟί ίιηρ6Γ&1θΓυπι ρβΓίβΓυοΙ, 
8α& ίοάοΒίήα ίο8ΐιιυΓ&νίί,6θοςαί8ϋί8 ςαί ίο ςυονΐ9 

^6α6Γβ 6Χ06ΐΐ6Γ6θ1, ΑΟ ΟΟΟΒίίΙΟΐίβ <)θ6ΐοπΙ)υ8, 8ΐυ- 

()1θ8ί8ς[α6 Γθ66ρϋ8 θ1 οοο(1οοϋ8. Οαο Γ&οΙοιη 68ΐ υί Ού παντάπασι δ^ άμοιρος ήν χαΐ πράξεων αγαθών 
6 Κωνσταντίνος. Ή γάρ (^ηθήναι μέλλουσα άξι- 
άγαστος ο^σα %λ\ θβ^μβ^^ή έπισκιάσαι ίσχυσε χαΐ 
άμαυρώσαι πολλά τών αύτου ελαττωμάτων. Τάς 
γάρ έπιστήμας, άριθμητικήν, μουσικήν, άστρονο- 
μίαν , γεωμετρίαν , στέρεο μετρ ίαν , καΐ τήν έν 
πάσοις εποχον φιλοσοφίαν, έκ μακρού χρύνου αμελείς 
και άμαθί^ τών κρατούντων άπολωλυίας οίκεί^ σπουδή 
ανεκτή σατο, τον>ς έφ' έκαστη τούτων αρίστους τε χαι 
δοκίμους άναζητήσας καΐ εύρων και διδασκάλους έπι- 6χί^υί ΐ6ΐηρθΓί8 άβοοΡΒΟ 1>&Γΐ)&Γί8 ρΓοϋίς^αΙλ ΟΓΐΐβ ^ στήσας, καΐ το^ς σπουδαίους άποδεχύμεν^ς τε χαι συγ- ΙϋΙθΗβ ϋοΓοβΓϋ. 8β(]6θί&πβ8 βΐίβιη αίςυβ ορίβοοπι 
&Γΐβ8 εοΓ» 1ι&1>υίΙ, πι&ς^ουιηςυθ ίί8 ΙοοΓβιηβοΙυιη 
&11υ1ϋ. Ρίυβ θγ^& Οβυοι Γυϋ ηο 115θγ&1τ8, υΐ ςαί 
ουοςυαπι Ιο ρΓ00θ88ί1>υ8 αά Γαοα Ι6§ϋ)α8 β66ΐθ8ί&- 
811618 Γ&οϋ8 8106 ΓγοοΙο 6ΐ χηυο6Γθ ίη οοοβρββίυιη 
061 ν606ηΙ, 86ά άοοαπα ςυονί8 ΙβπαροΓβ οΙ)Ιυ1βπΙ 

108(^01^68 6ΐ €1ΐη8ϋααΐ&θΐ60ΊίΠ3ρ6Γ&ίθΓ6Εη ά666θϋ& 

0Γ&(ί&ιη ςυοςοο Γβΐυΐϋ 897 ϋ8 α ςυίΐ308 ίη ά6ΐοΓ• 
1)&ο(1ί8 ίιηρ6ηο υχοηβ ΓΓ&ΐΓί1>α8 Βά3Όΐθ8 ίοθΓ&Ι. χροτών. Αώ καΐ τήν άλογίαν άπελάσας ούκ έν μαχρφ 
τφ χρύνφ έπΙ τ6 λογιχώτεσον μετε^|$ύθμισε τ6 πο- 
λίτευμα. Έπεμελήθη δλ χαΐ τών βάναυσων χαι 
χειρωνακτών τεχνών, καΐ εΙς έπίδοσιν μεγάλη ν χα) 
ταύτας άνήνεγκεν . 'ΊΙν δΐ και τά πρ&ς βε^ν 
ευσεβής και φιλύτιμος, μηδέποτ• έν ταΐς προς Θε^ν 
τυπικαΤς τών ^ιΐω^ ναών προσελεύσεσι χεν&ς χαΐ 
&χαρπος δφΟεις τφ βεφ, άλλ' άναθήμανι δωρούμενος 
μεγαλοπρεπέσι καΐ φιλοχρίστφ βασιλεΤ πρέπουσιν. ΧΥΙΛΝΟΗΙ ΕΤ ΟΟΑΕΙ ΝΟΤ^Ε. (87) Η6ΐΐ68ροοϋ ΐοΒοΙλ. Οοακ. (88) Ιη βλάβη ΡΓοροηϋάβ• Οοαε. 61 Η18Τ0Κ1ΑΗυΜ ΟΟΗΡΕΝΟΙϋΜ. 63 Έ|ΐε{ψα(το δΐ χαΐ τους συνβργήσαντας αύτφ πρ^ς Α. Ναπι Βαρά&ιη Ρΐιοβ&ιη χηΒ^ΒίΓί ΙιοηοΓθ άΐ^ρι&ΐυβ τήν των γυναικάδελφων χαθαίρκσιν ταΐσδβ ταΤς 
εύεργεσίοις, Βάρδαν μβν τον Φωχαν μάγιστρον τι- 
μτζσας και δομέστιχον των σχολών της Ανατολής, 
Νιχηφ<(ρον δε χαΐ Λέοντα τους τούτου υΙους, τον μεν 
των Ανατολικών στρατηγδν τον Νικηφ(5ρον, τ6ν δε 
της Καππαδοκίας τον Λέοντα προχειρισάμενος, 
και Κωνσταντΐνον θάτερον νών υΙών της Σελευκείας, 
Βασίλειον δΐ τον Ηετεινδν ίξαρχον της μεγάλης 
εταιρείας. [Ρ. 636] Μαριανδν δΐ τδν *Αργυρ6ν κ6μητα 
του στάβλου καί τδν Κουρτίκην Μανουήλ της βίγλας 
δρουγγάριον. Έξευνούχισε δΐ κα2 Τωμανδν του άοαιβθϋοαιη βοΙιοΙ&Γυιη Οηβηϋθ οοαβίίΐαϋ, Νίοο- 
ρΙιοΓοπι 6ΐ 1.6οηθ[η, 6]α8 β1ίθ8, Ιιυηο β&ρρ&άοοί», 
Πΐααι ΟπβηΙ&Ηυιη άυββιη ΟΓθ&νίΙ,βΙΟοηθΙαηϋηυαι, 
ίβΓίίυιη Θ^υ3 ΩΗαιη, ββίβυοίβο ρΓβΓβείΙ, Β&βΙΠυιη 
ΥοΙαοΓβηι ηα&^ηβ βοάαΐίΐβϋ ρΓδβροβυϋ ; Μ&ή&ηοιη 
ΑΓ^Γυιη οοιηίΐβοι 8ί&1)υ1ί, Μ&ηαθίυαι ΟυΓίίοθπι 
νί^ίΐίφ άββΐ^ηανϋ άΓαα^&ηυιη ; Ηοοααηααι δίβρίια- 
ηί ΩΠαπα ο&βίΓ&νίΙ, ουαι ςυί ροβίοα ΑυβυβΙϊΓβΡ ίαο- 
Ιϋβ 68ΐ, ίίβωςυθ Β&8ϊ1ίυιη, Βοοα&ηο ββηί β ββρνα 
ηαίαπα ; θ( Μίοΐι&βΐυα), ΟΙιπθϋΓβπ ΟΦ8&η8 βϋυιη, 
οΙβΓΪουιη Γβοϋ. Στεφάνου υΐον, τδν μετέπειτα σεβαστοφ^ρον γενόμενον, ετι δΐ και Βασ{λειον τον Ιχ δούλης άποτεχΟέντα 
Ρωμανφ τφ γέροντί' Μιχαήλ δΐ τον υΐον Χριστόφορου του βασιλέως άπέκειρε κληρικύν. 

*Αοαμαντ{νοις, δι', ως φετο, δεσμοΐς τήν βασιλείαν Ουιη &υΐ6ΐη νίάβΓβΙυΓ ίιηρβηυιη &άαιη&η1ίηί8 

άσ^αλκσάμενος, και πασαν υποψίαν άποσεισάμενος, νίηοαΙίΒ πιυηϋββθ βΐ οπίηία Βυβρβοΐιι &ιηο1ϋυ8 ία 
χα: δ^ξας Ι; τφ άσφαλεΐ καθεστάναι, μικρού δεΤν (υίο οοηβίβΙβΓβ, ρβηθ ίπ δυΐϋΐηυζη νβηϋ άΐΒοήοιβη, 
έκινούνευσι δυσι μεγίσταις έπιβουλαΐς περιπεσών. Β (1υρ1ί6ί1)υ8 ρ6ΐί1υ8 ίη8ίάϋ8, η&ιη βΐ ΤΙΐθθρ1ι&ηθ3 
Θεοφάνης τε γαρ 6 παρακοιμώμενος έβουλήθη "^ον 6υ1)ίοα1&ρία8 (]6 Ηοιη&ηο βχ ίη8υ1& ΡγοΙα ίη ρβία" ττρεσβύτην 'Ρωμανον Ικ της νήσου Πρώτης εις τδ 
πζλάτιον άγαγεΤν, και άλλους ουκ ολίγους έχων συν- 
ίστορα^' καί τίνες δΐ ϊτεροι^ -^τοι Λέων ό Κλά- 
δων, Γρηγύριος & Μακεδών, και θευδύσιος ό πρώτος 
τίϋν του Στεφάνου Ιπποκύμων, καΐ Ιωάννης & ραί- 
κτωρ, τ&ν Στέφανον έβουλεύσαντο έκ Μιτυλήνης άγα- 
γεΤν καί η1 βασιλείς; έγκαθιδρυσαι. Άλλ' όπύ τίνων 
συνωμοτών μηνυθέντων τών βουλευμάτων 6 μίν 
Θεοφάνης έζωρίσθη συν τοΤς αύτου συνεργοΤς, οι δΐ 
του Στεφάνου άντιποιούμενοι τυφθέντες και δημευ- 
θέντες, και τάς ^Τνας τμηθέντες έξωρίσθησαν. 

Ου διέλιπον δ^ καί οΐ Τούρκοι είσβολάς εΙς τήν 
'Ρωμαίων ποιούμενοι και ταύτην δ^ουντες, μέχρις ου Ιίυίη Γβάυοβικίο οοη8ί1ί& ΐΓαοίανϋ, ιηα1ϋ8 θΐί&αι 
αΐϋβ 00080118. ΕΙ &Γιί ςυίά&ηα, ηβιηρβ ίβο ΟΙ&άο, 
0Γβ^0Γίυ8 Μ&οεάο, ΤΙΐθθ(1θ8ίυ8 βίβρίι&ηί ρροΐοβ- 
ΐΓαΙοΓ, θ( 3ο&ηηθ8 γθοΙογ, θίβρίι&ηυιη Μϋγίβηα 
Γονοο&Γβ βΐ ίιηρθπυοι βί ΓββϋΙυβΓθ ιηοΐίΐί 8υηΙ. 
Ου» οοη8ί1ί& ουιη ββδβηΐ α ςυι5υ8(1&ιη ^ο^^υ^αι^ο- 
ηυπι ρορυ1&Γϋ>υ8 ^βίβοΐβ^ Τ1ιβορ1ι&ηθ8 3Μ ουιη 
βυίδ 800118 881 Γθΐ6^&1υ8- : ςυί νβΓΟ 8ΐβρ1ι&ηί ηβ- 
§οϋυαι 8υ80βρβΓειη(, νβΓΐ)θΓ&ϋ βυηΐ, 1)οη& βο- 
Γυιη ριιΙ)Ιίο&Ια, β( ο&Γί1)υ8 ρΓΦθί8ί8 ία βχβίΐίυιη 

ΒΟΐί. 

ΟβΒίβΓυιη Τυροί αοα απίβ Ωαβιη ίθοοΓοοΙ; ίο Βο- 
109088 (1ί11οαβ8 ^Γ&88&θ(]ί, ςοΑίο Βαίοδυάββ βΟΓοπι Βουλοσουδής ό τούτων αρχηγός τήν τών Χριστιανών ρ ρΓίοο(?ρ8 Πάβιη 8β αοαρίβοΐί 61ιΠ8ΐί&ο&ιη 8ίιηυ1&08 πίστιν άσπάζεσθαι ύποκριΟεις κατειλήφει τήν Κων- 
σταντίνου* καΐ βαπτισθείς 6π6 του βασιλέως άναδέ- 
χ^εται Κωνσταντίνου, τ^ τών πατρικίων άξί^ "Μιμη- 
θείς χαΐ πλείστων χρημάτων όπάρξας κύριος, εΤτ* 
αυΟις οΓκαδε 6ποστρέψας. Μετ' ου πολύ δέ καΐ Γυ- 
λας, άρχων ων καΐ αύτ&ς τών Τούρκων, εισεισιν εΙς 
τήν βασιλίδα καΐ βαττίζεται, τών *ίσων αξιωθείς καί: 
α6τ6ς ευεργεσιών και τιμών. Άνελάβετο δΐ μεθ' 
έατ^του καί τίνα μοναχον Ίερύθεον τουνομα, δύξαν 
ευλάβειας Ιχοντα, έπίσκοπον Τουρκίας παρά του 
Θεοφύλακτου χειροτονηθέντα, δς έκεΤσε γενύμενος 
πολλούς άπδ της βαρβαρικής πλάνης εΙς τον Χρι- 
στιανισμον έπανήγαγεν. Άλλ' 6 μίν Γυλας ενέ- 
μεινε τ^ πίστει, μήτ' αυτός ίφοδύν ποτέ κατά 'Ρω- 
μζίωνπεποιηκώς, μήτε τους άλισκομένους Χριστια- Οροΐίο νβοϋ, 1>&ρϋζ&1υ8(]υθ ί5ί α 6οη8ΐ&ο1ίοο ββΐ 
βχοβρίυβ, βί) βοςυβ ραΐηοϋ άί^ηϋαΐβ βΙ χη&^αί8 
άοηί8 ΟΓοαΙυβ <1ί1&1υ8ςυ6(]οιηυΐΏ Γβάίϋ. Νοα ιηυΐΐο 
ρο8ΐ β^Ια8, ίρ8β ςυοςαβ ΤαΓθίου8 ρήοοβρ», βοοίβπι 
86 β^υ8^IβIη Γβί οαυβα οοοΓθγΙ; 1}&ρ1ίζ&1υ8(ΐυθ β1 
θοάβΐΏ ςυο ρηορ ααοάο (Γ&οΙ&(α8 πιοο&οΐιαιη 8θουαι 
&1>άυχίΙ Ηί6Γθ11ΐ6υπι,ρίβΙ&Ιί8 Γαπι& οβΙθ^Γβαι, ςυβαι 
ΤϋΓοί® βρίδοορυοι Τΐιβορίι^ΐ&οΐυβ ρ&1η&Γο1ι& (1β8ί- 
£^ο&νίΙ. Ι8(ΐυβ υ1 ία ΤοΓοί&πι νοαίΐ, πΐύ1ΐ08 & Ι^αγ- 
1)Ηποα ΓΓ&υάβ αά ΟΙιηδΙίαοβηα Γβΐί^ίοαβαι ΐΓ&άαχϋ. 
Αο Ογίαβ ςυίάοηι ία Μβ ρ6Γΐα&α8ϋ ; βΐ οβςαθ ίρββ 
ία ΙΙοιη&οο8 ίαιρΓβ88ίοο68 ΓβοίΙ, θΐ ο&ρ(ίνο8 ΟΙιηβ- 
1ίαοο8 θηαθ08 οοΓ&νϋ, Η^βΓίαΙβιοςυθ ϋβ Γβάάίάϋ. 
Βο1θ8υάθ8 &α(6α:ι ρ&ο1ί8 ςοοβ ουοι Οβο ίαίθΓ&Ι γθ- 
8018818, 88Βρβ οοπι οαιαί()α8 8αί8 ία Βοιη&οοβ βχρβ- νους ατημέλητους έών, άλλ' Ιξωνούμενος καΐ Ο άίΐίοοβοα 8υ806ρϋ. Οοοά ίάθο:! οοοΙγα ΡΓ&αοθ8 Ιβο- 

έπιμελείας άξιων καΐ έ)ευθερών. Βουλοσουδής δλ 1&η8 0&ρ1α8 βί αΐ) θΟΓοαι Γβ^β ^ο&ηηθ ία ραΐυχη 

τάς ιερός βεόν συνθήκας ήθετηκως πολλάκις συν 8υίΟχιΐ8 ββΐ. 

παντι τφ Ιθνει κατά 'Ρωμαίων έξήλασε. Τό δ' αύτο τούτο και κατά Φράγγων ποιήσαι διανοηθείς χαι άλους 
άνεσκολοκίαθη 6πό Ιωάννου (89) του βασιλέως αυτών. 

ΚαΙ ή του ποτέ κατά 'Ρωμαίων έκπλεύσαντος $ρ- 8Μ Ρογγο Ε1^& Ηθ88θΓαΐη ρΓίοοίρί8 υχΟΓ, ςυί 

χοντος'^ών 'Ρώς γαμετή. Έλγα τουνομα, του άν- οΙ&886Πΐ ίο ΗοΐΏΑοοβ άυχβΓ&Ι, ιη&ΓίΙο (ΙβΓαηοΙο 

δρ^ β(ύτής άποθανύντος παρεγένετο έν Κωνσταντι- Οροϋο νβοϋ ; θ1 1)&ρΙίζ&ΐ8.,οααι πιας^οαιη νοΓΟ ρίο- 

ΧΥΙ-ΑΝΌΚΙ ΕΤ ΟΟΑΗΙ ΝΟΤΛ. 
(89) ΑΙ) Οϋιοοθ ίιηρθηΙοΐΌ) 8οηΙ)ϋ ΟτιΐΌρ&ΙλΙοβι οηΐ νοπίαβ ΙιΙβΙΟΓίβ 8ΐιΙ>•οΗ1)ίΙ. Οοαβ. 63 ΟΕΟΗΟΙΙ ΟΒΟΒΕΝΙ 6 ΙαΙίθ Βΐυάίαιη άβηαοηβίΓ&ιβθΙ, (ϋ£;ιιί8 βαο ίηβϋΐαίο Α. νουπ^λκι. Κα) βαπτισθλΐσα χα2 ιτροαίρενιν είλιχρι- ΙιοηοΓίϋαβ &ίΓθοΙ& (Ιοιηυιη Γβάίϋ. 

ΡίΗ& Ηυ^οπίβ, ςυ» Ηοιη&ηο ίυθΓ&ί (ΐ68ροιΐ8αΙ&, 
ΐϋΟΓίυα νίΓ^οβ, ιιϋ άίχίιηυβ, ίιηρβΓ&ΙΟΓ &Ηο &1ί&ιη 
υχοΓβπι οοΐΐοοαΐ, ηβςυ&ςυ&ιη ίΙΙαβίΓΐ ^βηβΓβ ββά 
ρΐβύβίο, ΟΓίαιη ραΓβηϋύαβ ο&υροηίόυβ, ηοχηίηβ 
Αη&θΐ&βίαο). θβά ίρββ βί ΤΙιβορΙι&ηυθ ηοιηβη ίη- 
άίάϋ. 

Οητη &αίθχη αιηβΓ&β Τ&Γβί 1[>6ΐΙο Ηοιη&ηο8 ρβίεοβ 
ρ&Γΐθΐη 6χβΓθϋυ8 ίη ρα^ιιιη ΗθΓου1ί8 ρΓβθά&ίαιη 
61111818861;, ρΓ68ΐ)γ(6Γ ςαίάβζη ηοιηίη6 Τ1ιβΐΏ6ΐυ8 
Ιυηο ίηοΓυθαΙυπι ρ6Γ&^6η8 βαοπβοίυιη,οοκηίΐο 8&- 
Γ&θ6ηοΓααι αάνβηΐυ, οιιιί88θ βαοηΠοίο, ϋα ιιί 6Γα( νους ένδκιξαμένη πίστεως, άξ(ως τιμηθεΤσα της προ• 
αιρέσεως έπ' οιχου άνέδραμε. 

[Ρ. 637] Της δε τψ 'Ρωμανψ νυμφευθείσης κ^ρης 
της Ουγωνος παιδος άποθανούσης, ώς εΓπομεν (90), 
παρθένου, νυμφεύεται αύτφ 6 βασιλεύς χαΐ πατήρ 
Ιτέραν γυναΤχα, ου τίνα των επιφανών, άλλ' έκ χυ- 
δαίων φυεΐσαν καΐ τήν τέχνην καπήλων, Άναστασίαν 
κάλου μένη ν, Θεοφανώ δ' 6π* έχείνοο μετονομα- 
σθεΐσαν. 

Τοΰ άμηρα δΐ της Ταρσού έκατρατείαν κατά *Ρω- 
μα(ων ποιησαμένου, έν τ^ )(<^μτ^ δΐ τ^ 'Ιίρακλέος 
λαον πεπομφ^τος ε?ς προνομήν, πρεσβύτερες τις θέ- 
μελ ονομαζόμενος τήν άναίμαχτον επιτελών λειτουρ- 
γ{αν, ώς ίγνω τήν των Σαρακηνών εφοδον, λιπών νβΒΐθ8 8&6ΓΕ8 ίπάυΐυβ... Ι6ΐηρ1ί ΟΟΓπρυϋ 6οςυ6 η τήν Ιερουργίαν και ώς είχε στολής έζελθών, λαβ($- 1ΐ08ΐβ8 ΐΓΓυβηΙβθ άβίβηοΐίΐ, 60Γυζηςυ6 ιηυΗθ8 νυΐ- 
η6Γ&νϋ, οοπιρΙϋΓθθ ίηΙβΓίβοϋ, Γ6ΐίςοο8 ίη Γα^&ιη 
νβρίϋ. Εχ6ΐα8υ8 άβίηάο &1> 6ρί86ορο βαοήβ, ουιη 
&(]ιιιΪ88ίοη6ΐη ηοη ίιηρ6ΐΓ&Γβ1, αά Α^&γ6ιιο8 86 οοη- 
Ιαΐϋ θ^υΓ&ν^^(Iυβ 61ιπ8ΐί&η&ιη Γβΐί^ίοηβιη, οιιιη- 
ςαβ 118 6χίβη8 ηοη Ο&ρρ&άοοίβιη ιηοάο βΙ νίοίο&β 
Γθ^ίϋΟθβ 68ΐ ρορα1&1υ8, 8θά βΐ υ8ςυ6 ιιά ΜίαοΓβιη 
Α8ΐ&αι ρβΓΓθχίΙ. 830 ΕΙ ηβ 8οπ5θγθ ι^υίάβιη 
ίαβ 68ΐ ςυβΒ 6]α8 ίαβΓίηΙ αο ηααιη άΐΓλ ί&οί- 
ηοΓ&. 

Αί ΒαΓ(]&8 Ρΐιοο&θ (1οπΐ68ϋοα8 βοΙιοΙ&Γυιη 6Γ6&- 
Ια8, υϋ ίηάίο&Ιυιη 8υρΓ& 68ΐ, ηίΐιίΐ ιηβιηοΓ&Ιυ άί- 
^αυιη 6£;ί1.Εΐ6ηίαι &1ίθΓαπι &υ8ρίοϋ8 Γ6ΐη ς;θΓ6η8 18 
€ΐαχ νί(1β1>α1υΓ ςαί Ιααάβχη 6( &(1ιηίΓ&ϋοη6χη ιηβΓβ- μεν6ς τε ταΐς χερσί του σημαντηρος (91), της εκ- 
κλησίας έν τούτψ τους έπι^ντας ήμύνετο, και πολ- 
λούς μ^ν έτραυμάτισεν, άπέχτεινε δΐ και Ικανούς, 
τους δι λοιπούς έτρέψατο εΙς φυγή ν. Αποκλεισθείς 
δε παρά του επισκόπου της Ιερουργίας, έπεί μή 
Ιπειθε (92) συγχωρηθήναι, τοις ΆγαρηνοΤς προσ- 
ε^ρύη καΐ τόν Χριστιανισμόν έζωμ^σατο, καΐ σύν 
αύτοΤς έξιών ου μόνον Καππαδοκίαν καΐ τα έγγίζοντα 
ταύττ^ έδ^ου θέματα, άλλα δή και μέχρι της μικρας 
λεγομένης Ασίας (φθασεν. "Οσα δΐ δεινά διεπράξατο, 
ούδΐ γράφειν ήμΐν θ^μ^'^^ν. 

*Ήδη δι, ώς είπομ^ν, προχειρισθείς δομέστικος 
των σχολών Βάρδας 6 Φωκάς ούδΐν δ' τι καΐ λόγου 
άξιον άπειργάσατο• οπότε μίν γαρ ύφ' Ιτέρους έτάτ- 
τετο, στρατηγός θΛ"μ««τ^ί άνεφαίνετο, όπηνίκα δΐ Γβΐυρ : οιηηί 8ίΙ)ϊ ίιηρβΓίο 00ΐιιΐηί880 ηίΐιίΐ ααΐ ρ&- ^ ή εξουσία τών στρατευμάτων απάντων της Ιαυτοΰ 

γνώμης έξήρτητο, ολίγα ή ούδΐν ώνησε τήν 'Ρω- 
μαίων αρχήν. Νοσήσας γάρ τήν πλέον εξ ίαν έξέστη 
τών Ιαυτοΰ λογισμών. *Όθ6ν χαί ποτέ το*ϊς του Χα- 
βδαν άπροσδοκήτως περιπεσών, πάντων, ώς φασι, 
καταλελοιπότω* αυτόν, μικρού δεΤν αΙχμάλωτος έγε- 
γόνει, ει μή συνασπίσαντες οΐ θεράποντες της αιχμα- 
λωσίας αυτόν έλυτρώσαντο. Έτρώθη δΐ κατά το μέτ- 
ωπόν γενναίφ και βαθεΐ τφ τραύματι, ώς και μέ- 
χρι τελευτης άδράν τήν ούλήν περιφέρειν. 

Νικηφόρος δΐ και Λέων οΐ τούτου υΙεΤς, έφύπερ- 
θεν ύοτες παντός αίσχροΰ λήμματος καΐ τους δπ- ταπι ΗοΐΏ&αβΒ ρΓοάβΓ&Ι Γβΐ, ςιιοά &ν&ήϋβ 1&1)ογ&ιι8 
νίϋο 8&ηί8 οοα8ί1ϋ8 6χου(ίβ1)&ΙαΓ• ϋηάβ 6ΐ ςυο« 
άαιη ίθΐηροΓβ ίη ΟΙιιιΙιάαηί οχβΓοϋαιη άβ ίοαρρονίβο 
ίηοί(ΐ6α8, &5 οΐΏηϋ>α8 8υί8, αΐ ΓβΓίυΓ, (1θ8Θγ1ιι8 ίη 
1ΐ08ΐίαιη ροΐ68ΐαΙθΐη νίτυβ ν6ηί88βΙ, ηίβί 6ηιη 
οαηβο αείο ΐΏίηί8ίΓΪ Θπρυί88θη1. Υυΐηηβ ς[ηί(ΐ6ΐη 
ίη ΓροηΙβ ιιοοβρίΐ πι&£;ηαιη αίςυβ ρΓοΓαηάαιη, οα- 
^α5 0Γα88&αι οΙο&Ιγϊοθπι υβςαθ αά ιηοΓίβιη οίΓοηοα- 
Ιυίϋ. 

ΝίοβρΙιΟΓίιβ &α(βηι 6ΐ Ιιβο, βΐϋ β^α8, οιηηΙ ίηΐιο- 
ηθ8ία ΟΑρΙιίΓα βυρβηοΓββ αο 8υ1>(1ϋθ8 ίη8ΐ&Γ 1ίΙ)βΓ0- ΧΥΙ.ΑΝΟΚΙ ΕΤ ΟΟΑΕΙ ΝΟΤΛΙ. 

(90) Αϋ Βθ ίά 8αρΓ& ςυοςυβ <ϋχί88β• 8θ(1 ίη ηο8- 86ά ςυίά Ιιίο 8ίβηίΟοθΙ,ο1)8θϋΓυαι Γβΐίηςαο. Χυι.. — 
Ιγο 6θ(1ίθ6, 60 ί[)80 Ιοοο ({ϋο 6&αι ςυίηςυθ βηηοβ Ναΐίαιη σημαντήρος Βίβηίβο&ϋοηβζη α^ηονϋ Χγίαη- 
ουοα Ηοιηληο νίχίβ86 (ΙίοιΙΰΡ, Ιί1)Γ&Γίυ8 ςυβά&πι, η άβΓ, οαχη ΐΕοιβη 8ί£^ηί8 6ΐ&π88ίπΐ6 ρ6Γ8οηθ1. ΕβΙ 
ραίο, βαιί86Γ&ί, ςα» &1) αϋο ά6ίη(ΐ6 8υη1,υΙ θΐ α1ϋ8 βηίιη ΟΓΟίαΙηδ, Η^ηιιαι ΌΐιΙοπ^υΒ, ςα&αηιαι, ιηοάίοβ 10018, ίηβθΓία.ΟθΓΐθ ^βο ουαι 8υρ6ΓίοΗ^υ8 ηοη οοη- 
£;ηιυη1, ςυοά β&Ιίβ Ιι&Κ)υί &(1ηο(&Ρ6. ΕΙ ςηοά Ιιίο 
ρ&αίο &ηΐ6 ^ο&ηηο8 ΡΓαηοοΓυπι γοχ 8ίν6 ίΐΏρ6Γ&1θΓ 
άίοίΙοΓ, ΙιοΓυαι ηβυίΓυιη 1ιί8ΐοη» οοη86ηΙιΙ, ευαι 
ροΓ ίά Ιοιηρυβ ΗοπιαηοΓαπι ίιηρ6ΓαΙθΓ68 ίαοπηΐ 
Βθηηου8 Δηοορβ οί 0^^ο,ου^υ8 ρ&ηΐο ρο8( βΐ ιηοη- 
Ιίο, δ&χοηθ8, ίη Ο&ΙΗα αυΙβΕη Γ6£ρη&ήη1 ί.υάονίου8 
θΐ 6^υ8 β1ίυ8 ΙιοΙΙιαΓίυβ. Χυι.• 

(91) Ου&ΐβ νοί ίηΒίρυζηοηΙί ν6ΐ απηοΓοιη £;6ηυ8 
&Γηρυβη(,ηοη ρο88υιη άίνίηαΓβ. Σημαντήρα αοοορί 
ριτο οα8ΐο(Ιβ, ςοβιη Ηοιηοροβ ρπ) οαβΙογο ροηι(, 
Ιΐί&ά. ο, 325 : Σημάντορος ού παρεοντος, οΐ μήλα 
ασήμαντα, ΐΗαά. χ, 485, ςυβθ ρ&βίοΓβ.ΒυπΙ άοβϋΚι^Α. 
ΙΙαρά τό σημαίνειν, ςυοά θβΐ έπιτάττειν, πι&ηά&Γβ. 
Οαοιηοάο 6ΐ ση μέντωρ «οοίρί ροΙβιΙ ίηΐϋο ΟάγηΒ. ρ. ίοηυο, ιη&ΠθοΙο ςυλίίβηάυιη, υΐ οχοιί&ΐα 8οηο α 
Β&οοΓάοΙθ βάθ1ί1)υ8 ίη 66θΙβ8ί&χη νοηίοηάί 8ΐ§ηυιη 
<ΐ6ΐυΓ. Ε8ΐ βΐί&πι σημαντήρ Γ6ΓΓ6α 1&πιίη& 1)Εθί1Ιο 
ΓθΓΓ60 &(1 ίθΓ68 6001681» ίη 6χρο8ΪΙηηι Οηβζη ν6Γΐ>β- 
ηηά&, ά6 ςυα, βίοαί οΐ ά6 βί^ηίβ β Η^ηο, άοοίο, ιιΐ 
βοΗοΙ, ΑΙΙαϋαΒ 1ί1>Γ0 άο Γ6θ6ηϋθΓί1)α8 βΓΟΟοηιιη 
ίοιηρϋβ. Ηοο ίΐΑςιιο βίνο Ιί^ηοο 86η ροΐίυβ Γβιτβο 
βΓΟονο ίίοηο 6θθΐ68ίφ τηαηίΐηα αττβρίο^ έν αύτζ τον>ς 
έπιόντας ήμύνετο, ίηρΓ€$$θί ίη εατη (ίοΰίαιαψη) 5αΓα' 
€6ηο$ ίηναάΒδαί, ρτορηίίαΐ^αί, ά€ΐ^€ΐΙαΙ}αΙ $ίτ€ηηΐίί 

(92) ΧγΙ&ηάθΓ, αιιη αάηή$ήοη€τη ηοη χηψβίτατΰΐ. 
Υθήαβ» ΜΜ ηί Μί (οοηΜ οοηάοηαηΐιιν ηοη ρβτ- 
$ηαήί^ \ά οβί, ίαιροΐήνϋ• Οοαβ. 65 ΠΙβΤΟΗΙΑΗυΜ ΟΟΜΡΒΜΟΐυΜ. ββ 

ηχ<(ους ως γνη9(ου< υ\οι>ζ περι&ποντες, μεγάλα τήν Α πιπί 6χ 8θ η&ΙΟΓΟίη ΐΓ&β1&ηΐ68, ρΙυΗιηαχη Γθίρα* 

των 'Ρωμαίων αρχήν ώΐρέλησαν. ΚαΙ τα μίν του 1)Ηθ83 Ηοπΐ8ηΦ οοηίπΙβΓαοΙ ΌΐιΙί1&1ί8. Αο Νίοβρ^οή 

Νικηφόρου προτερήματα, Ίνα μή τδ της ίστορίας ςυίάβπι θ^Ρβ^α Γ&οί&, ηβ ίη ρΓ2ε8βη(ί& η&ΓΓ&1ίοηί8 

^^νεχις διακίπτηται, έν τοΤς περί έχείνου λελέξεται • εοηΐίηυ&ιη βθπβοα ίηΐ6ΓΓυιιιρ&ιΐ]υ8, ςηο Ιοοο άθ 

ό δε Αέων Άπολασαήρ έπ(σημον &νδρα χαι του Ιρβο άίοβΓθ 3υΙ)βΙ)ί( ΟΓάο, βχροηβπιυβ. 1<βο αυΐεοα 

Χιβαν συγγενή, συν άπείρψ πλήθει χ«α 'Ρωμαίων ΑροΙ&βΦΓϋΓη, ϋΙϋβίΓβιη νίΓΟίη β1 €1)α1κ1&ηί οο^ηα- 

Ιζελθόντα τρεψάμενος χαΐ χατασχών έν Κωνσταντι- ίυΐΏ, ίη^βηϋ ουπι ιηυΙΙίΙυΗίαθ Ηοπ)&ηί8 1)6ΐ1α[η 

>οοπ6λει απέστειλε, του &λλου πλήθους το μΙν έν τ^ ΓαοίβηΙβιη ίυάϋ, β&ρΐυαιςυβ ΟροΗη ιηίβΗ, τηίΗΐίΗυ8 

του πολέμου προςβέλζ χτε(νας, τ6 δΐ ζωγρήσας. 'Ον 6]ϋ8 ρ&Γΐίιη ίηρΓβΙίο ίηΐ6ΓΓθβϋ8,ρ&ΓϋΕη β&ρΙίβ.Ευπχ 

ά/^έντα πρ&ς τήν βασιλίδα 6 βασιλεύς Κωνσταντίνος ϊιηρβΓΑΐΟΓ ίη ίηυχηρίιο 981 άαχίΐ, οοΐΐυιηςυβ 

θρίαμβον πο{ήσας χαΐ χατά του τραχήλου πατήσας Θ^υ8 08ΐε&νί(, &ο 1ιοηοηΙ)Ώ8 βί χηυηβηΐ^ηβ 1.60ηθπι 

τιμαΐς τε χαΐ δωρεαΤς έφιλοφρονήσατο (93). άβιηβηίαβ β8ΐ. 

Κωνσταντίνου δΐ τ6ν λοιπόν υΐ^ν του Φωχα ζω- €οη8ΐ&ηϋηυΐΏ,ΐ6Γΐίυιη ΡΙιοοβ ΩΠαπι, 61ι&1)(1&ηυ8 

γρ{ζν λαβών ό Χαβδαν χα> εΙς τ6 Χάλεπ (94)άγαγών, οβρϋ βί ΟΙι&Ιβρυπι &1)(1υχίΙ,ουΐΏςυθ ΐΏαΙΙίδ ίβηίιλίίβ 

χιι πολλά σπουδάσας εις [638] τήν μτσαράν αύτου Γ&Ιίοηίϋυβ ηοη ροδδβί βυιη α νβΓ& Γβϋ^ίοηε αΐχία- 

6οησχε(αν τούτον μεταγαγεΤν, ώς ούχ Ιπεισε, φαρ- οβΓβ, νβηβηο εαβίϋΐϋ. Ηοο αυάίΐυιη Β&Γά® ί&ηΐυιη 

μχχοις αύτ^ν διέφθειρε. Τη άχο-ζί δλ ταύτη περιαλγή, ^ Ηΐΐυΐϋ άοΙοΓβιη, υΐ ςυοίςυοΐ ο&ρϋνο8 βΐι&ΐχίαηί 

γ&ν<^μενος 6 Βάρδας πάντας ους χατεΤχεν α^χμαλώ- οο^η&Ιοβ Ι3&1)β1)&1, 608 οαιηββ ^1&<1ίο οοηείάθΓβΙ. 

τους συγγενείς του Χαβδαν ξ(φει χατέχοψε. Και παρά Ου& γ6 ΓαοΙυιη β8ΐ υΐ Ρ&ΰΐυβ ιη&^ίδΙβΓ,οο^οηίθηΙο 

τοΰτο 6 τλ άλλάγιον πεμφΟε^ς πυιήσασΟαι Παύλος μά- ιοοηοιηαοΙίΌδ,πιίβδυβ &1> ίιηρβΓ&ίΟΓθ 8(1 ρβοθΐη οοιη- 

γιστρος & Μονομάχος δπραχτος ΰπέστρεψεν. Άσχέτψ ροηβηάαιη Γβ ίηΓβοΙα ΓβάίθΓΪΙ. Ρογγο ϋΙΐαΙ)ά&ηη8 

Γε περιωδυν((;^ ληφθ^^ζ ^ Χαβδαν διά τους αύτου !ο(]οπιϋο οΐ) ηβΟθΐΏ οο^η&ΙΟΓυιη άοΙοΓθ 00ΓΓθρΙυ8 

συγγενείς εκστρατεύει χατά 'Ρωμαίων, &γων μετ' ίη Κοιη&ηοβ άυχίΐ, θβουπι (Ιαοβηθ Θΐ ΝίοβΙ&ιη ρ&- 

αύτοΰ χαΐ τον -ί^Λ^^ βασιλέως πεμφθέντα ώς αδτόν Ιηοΐηοι ΟΙΐ8ΐου.Ιζ&ιη ιηυΚοδςυβ &1ΐ08 ρΓ^ΗδΙαηϋβδί- 

ττρεσβευτήν περί εΙρήνης, Νιχήταν πατρίκιον τον πιοδ 80 ΓοΓϋδδίιηοθ Κοιη&ηοδ, ςυο8 οβρβΓλΙ. Ι1)ί 

Χιλκούτζην, χαΐ πολλούς άγαΟους άνδρας των αν- ΝίοβΙ& οοουΙΙθ ΡϋοοΦ οωπία 1)ΒΓΐ)&Γί οοη8ίΗ& ίηάί- 

ξρειοτάτων χα) γενναίων *Ρωμα(ων έζώγρησε (95). οαΐ, βΐ ςυί1)υ8 ίΙίηβπΙ>υ8 (Ιοπιυιη 18 ΓβρβίϋοΓυβ 

Του δε Νιχήτα λάθρα τφ Φψχ^ μηνύοντος πάντα τά β83βί. ΡΙιοοιίδ βΓ^ο Ιοοο ςυο(1&ιη Βοοβδβυιη 1)&ΐ3βη1β 

βοολευ^μενα τφ Χαβδαν χαΐ τάς όδους ^θεν μέλλει ΑΓίαιη αίςυβ ρΓβΓυρΙυιη ίοδίάΐαδ ροηϋ. Ουο ουιη 

τ,οιήσασ6αι τήν ύποστροφήν, λ6χους 6 Φωχάς έγχχβ- ρβΓνβηίδββΙ 0ϋ&1)(]8ηυ8, οΐΓβυπινβηΙυβ βδΐ βΐ) ϋβ 

(ζει παρά τίνα τ^πον ειιτοδον Ιχοντα στενήν χαΐ ςυί ίη ίηδίάϋδ Ι&ΙυβΓαηΙ : ΙιΙ ηαπαςαβ 8β ρΓοηριβη- 

χρημνώδη, έν φ γενόμενος ό Χαβδαν, έπει χατά μέ- Ο Ιβδ ίη !ΐ08(θΐη ίη^βηΐία β&χα άθτοΙνεΓυϋΙ βί οοαηίδ 

σην έγένετο τήν στενοχωρ{αν, χυχλουται παράτων ^βηβπδ Ιθ1& εοη3θθθΓΐιη1.01ι&1οο(ζβ8 οαοα &<] ίά ^8^1 

λόχων. Έξαναστάντες γαρ της ενέδρας οΐ έπι τούτφ 8η1β ρ&Γ&δδθΙ ςυοδά&ιη 8&Γ&06η08, θί αά βχρβάίβη- 

τεταγμένοι πέτρας τε υπερμεγέθεις χατ' αυτών έχύ- (3&πΐ 8ίΙ)ί ίιΐ(;αιη πιαη6ηΙ)08 ΖΖ% οΟΓΓυρίδδβΙ, ουαΐ 

λιον χαι βέλη εΙς αυτούς {πεμπον παντοδαπά. Και & οιηηίΙ)υ8 δυίδ Γυ^& θίαρβυδ ββΙ.Δ^αΓβηΟΓυιη ίη6(Γ&- 

μεν Χαλχούτζης προευτρεπισάμενος χαΐ δώροις ύπο- ϋΙΗδ ιηυ1ϋ(α(1ο ίΙ)ί ρβηίΐ ; θ( 01ι&1)()&ηυ8 ίηίθΓΓβοΗδ 

ποιησάμεν^ς τινας των Σαραχηνών της φυγής 6π•- ςυθ8 ίη νίηουΐίδ 1ιαΙ)θΙ)&1) οηιη ραυοίδ ΙυΓρϋβΓ &( 

ηρέτχς, ΙλαΟεν άποδράς μετά πάντων αύτου των οΐ- ρΓΟίηίδΟυα Γυ§& ρβηουΐο 8θ βηρυίί. 

χείων, των Άγαρηνων δΐ πέπτωχε πλήθος άμυθητον. Ό δ^ Χαβδαν ους είχε δεσμ(ους άποσφάξας 

νυν άλ(γοις &χλεως χαι άτάχτως τον χινδυνον ίσχυσε διαφυγεΤν. 

*6τει δΐ δωδεχάτψ της Κωνσταντίνου βασιλείας, Αααυιη ίιηρβΓ&ηίθ ΟοηβΙ&ηϋηο 12, ααηο ιηυηάί 

του δΐ χύσμου ,ςυξδ', μην) Φεβρουαρίψ χζ*, !νδιχ- 6464, άίθ ΡβΙ)Γυ&Γϋ 27, ίηάίοΐίοηθ 14, ΤΙιβορΙιγΙα- 

τιώνος ιδ', κατέλυσε τόν βίον Θεοφύλακτος 6 πατριάρ- οίαδ ρ&Ιπ&ΓβΙια άίβαι δυαιη οΙ>ίί1,ου[η βί ροη(ίΟο&1υί 

'/τ,ς. άρχιερατεύσας έπ* Ιτη χγ , ημέρας χε', έξχαί- ρΓφίαίδβθΙ αηηοδ 23 άίβδ 25. 6υιη βυιη ίηίΓβΙ, ίά 

1%χτ μΙν ετών ων 6τε άχανονίστως τους της Έχ- ςυοά ΟοηίΓα Ιθ^θδ βοϋΐβδίαβίίο&δ Ω6ΐ)&(, αηηοβ 6Γ&1 
«λη^ιίας παρείληφεν οΓαχας, &π& παιδαγωγούς (φευ β η&Ιυδ Ίβ, βί ρ&ΐΓί8Γθ1ι& 8ΐιΙ) ρβ(1&ςος;ί8 (ρΓΟ ίηάί- 

μοι] & άρχιερευς μέχρι τινός διατελέσας. Και είθε ^η&ιη ΓβζΏ !)&1ίςυ&η(1ία β^ίΙ. Ου&ηςυαιη υΐίη&ιη ίά 

γε διά παντός τούτο ήν * έδ($χει γάφ εΤναι σεμνός ρβΓρβΙυυιη ίυίβδβΐ. Ν8ΐη ο&ίθηυβ νίβυδ 68ΐ ιηοάβδίβ 

Χ21 μέτριος. Της έντελεστέρας δΐ ηλικίας άρξάμενος &β οαιη ^Γ&νίΐαΐβ &1ί(]υ& νίΐααι &^βΓθ. ΑάυΙΙίοΓ, 

{;ύτι χαι καθ* εαυτόν βιοΰν έαθείς ούδΐν τών αισχί- βυοα ]&ΙΏ βυο &Γΐ)ίΐΓίο νίνβΓθ ρβηηίϋθΓβΙυΓ, ηίΐιίΐ 

πον καΐ παντελώς άπηγορευμένων πράττειν ένέλι- βΟΓαιη ςιιβΒ ΙυΓρίδδίιηα 6ΐ οαιηίηο Ι6ςί1)α8 ρΓθΙιίΙ>ίΙα 

ΧΥΙΑΝΟΕΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤ^Β. 

(93)Ιη1βχίυ βδίρβηηάθδΟΓίρΙυπι &0 8ί αά ΐΓίηιη- βχθοηρίο Γ&οΙυπι ΓαίββθΙ, νβΐ ηααχίιηθ &(]ηοΐΑηά& 

ρΙι&Ιααι Αροΐ&δββηιπα ΓβΓβΓΓθΙυΓ, ιηυη6Γ8ΐ βί βί Ιιο- βΓαΙ ιη8θΙβη1ί&. 0()&1)(1&ηυ8 αυΐβιη 61ΐ8ΐθρ1 &Ώβ- 

ηοΓ69 βΙ> ίιηρθΓ8ΐθΓβ οΜί^βδθ ; ({αοά &1)8υΓ(1υιη ταβ Γυϋ, υΐ Ια Εοιη&ηο ΙβΓίίο ηοδΙβΓ άοεβί. 

ροΐο, βί &(1 βαιη τβίαΐί, οα]υ8 ορβΓ& Ιιοβϋβ ο&ρίυδ Χυι.. 

6ΐ (ήυοιρίιο 6χ1ιίΙ)ΗΏ8 βββθί. Νβςαβ βηίιη 8ο1θΙ}α1 ^94) Τό Χάλεπ, Βθγγ(β& θγΗβ, Ιιοάίθ Α1η>, 6οαη. 

• ΐΓίααιρΙι&ϋβ ρο8ΐ ρ6(1ί1)α8 ρΓθ88&5 βΟΓΟίη οβΓνίοβδ (95) Ι^οοαδ νίάβΙαΓ άβουρί&ΐαβ, βί 1ΐ03 &α1β Ιι&ηο 

ίωρβπιΙΟΓ ^Γαϋλχη υ11&πι (αοθΓβ ; βΐ βί ηονο Ιιοο βχρβάίϋοηβιη β&ρίοβ Γυίδδβ αρρ&ΓβΙ. Χυι.. 67 ΟΒΟΒΟΙΙ ΟΕΟΚΕΝΙ 68 βαηί ί&οθΓβ οπαίβϋ, ^Γ&άυβ βοοίββί&βϋεοβ βΐ βρίβοο- 4 πεν, ώνίους προτιθεκς τοΙ>ς της ΈλχλησΓας ραΟμο2>< ροΓϋΐη θΐβοϋοηββ νβηαζηά&ηβ,&ΐί&ςυβ^&^βηβ &Ιίβη& 
νβη' ραΙή&ΓοΙίδΒ οΓ6οίο, ίηβαηο βςυοΓυπι βίϋάίο βΐ 
νβηαΐίοηυιη ρβΓάϋυβ, οαυΚ&ςυβ &Πα ια(]βοβηΐ6Ρ 
εοΐΏίπϋΙβηβ ; ςυ» βίη^υΐ&ΐΐιη θπ&γγ&γθ βί ίηβοηνβ- 
ηίβηβ βΐ ηβΓ&8 ββΐ. ϋααΐΏ ρ&Γ ββΐ οοΐΏΐη6ΐικ)Γ&η, 
αΓ^υιηβηΙυιη ίρβίυβ πιβΙθ ίηβΐίΐυΐί Αηίωί.ΕςυοΓαιη 
ρ&Γ&ηάοΓϋΐη ααιΟΓβ ιηΓΓβΒηί ΙβηβΙΐ&ΙυΓ, ΓβΓίϋΓςοο 
}ι&Ι)υΪ38Θ υΙΐΓ& άυο 6(]υοΓυιη αιΠΙία. Ιί3 αΐβοίϋβ 
ρθΓρβΙυο 6Γ&1 ίηίβηΐυβ. Νβςυβ νβΓΟ ϋβ Γοβαυιη εΐ 
ΙιΟΓάβυχη ρΓοροη6ΐ>&1 βάβηάυιη, 8Θ(] ιηβΙ&Γαπι Γρυ- 
οΐυβ, (Ιιαβία β1 ρίβίαοία &ο ραίπιυΐ&β, υναβ ρ&βεββ, 
ο&πεαδ,β&ςυβ οίηπί& ΙβοΙίββίπαα,νίιιο ΓΓ&^Γ&ηϋββίιχιο 
1βχηρ6Γ&1& 888 αάιηίΒΐίθ βΙίαΐΏ ΟΓοοο,οίηα&ιηοιηο, 
1)&ΐ8&ΐΏ0 αΐϋδςυβ &Γ0ΐη&ϋ1)ϋ8. Μθιώοπφ ΐΓ&άίΙυιη 68( 
01 αΐίςυ&ηάο βαοπΟο&ηΙί οαβ^η® οωηββ ΟοιηίηίοΓΒ χαΐ τάς προβαλάς των αρχιερέων, χαι άλλα πράττων 
6'σα τοΤς άληθινοΤς άρχιερευσιν άπεοιχ^τα έτύγχανεν, 
Ιππομοτ^ών χαΐ χονηγεσίοις ενασχολούμενος χακ λοι- 
πάς άπρεπεΤς $(απραττ(5 μένος ιτράξεις, ας χατά μέ- 
ρος διεξιέναι συν τφ άπρειτεΤ χαΐ άθέμιτον. Μιας δΐ 
δίχαιον έπεμνησθήναι εΙς Ινδειξιν της απαίδευτου 
γνώμης αύτου. Έρως αύτλν χαητεΐχεν άσχετος της 
των *ιππων χτήσέως, χαΐ λέγεται 6π^ρ δισχιλίους 
ΊΓορίσασθαι, ών της χομιδης δ'.ά 1^αντο^ έφρ^ντιζεν, 
ου χόρτον αδ'τοΐς παρατιΟεΙς χαΐ χριΟάς, χώνων δέ 
χαρπους (96) χαΐ θάσια (97) χαΐ [639] πιστάχια, 
{τι δ^ φοινίχων χαΐ σταφίδων χα2 ΐσχάδων τ^ λιπχ- 
ρώτερα, εύωδεστάτψ ο^νψ μιγνυς, χαΐ χρ6χον χαΐ 
χινναμωμον χαι βάλσαμον και ίτερα αρώματα τοις 
(§ηθεΐσι συμφύρων, έχαστφ των Ιππων παρ ετ (θ ει ^ — ο — Ρ "^ * — ι-τΓ- » τ — ""Ι 

ςυίηία ίοηα, βΐ ^&ιη ρΓ60€8 ααγβΙβήοΓυιη ΓβοϋαηΙί, " βρώσιν. Φασι δ' 6'τι λειτουργούντα ποτέ αύτφ χατά 8αρ6Γν6ηί886 βυΐΏ ουί βςυοΓυιη ουπα &1} ίρ80 άβ- 
ωαηάαΐα ΓυβΓ&Ι,ΙφΙυιηςυβ &11υ1ί8δθ ηιιηϋυΐΏ,ςυοά 
ηοΙ)ί1ί88ίΐΏ& βςυ&Γυιη ρ6ρθΠ886ΐ, αάάϋο βΙΪΒΐη 
οςυο ηοοαίηβ. Ρ&Ιη&ΓεΙι&πι ρρββ ηίοαίο £;αα(1ίο, γθ 
βαοΓΒ υΙουη(|υ6 &1)8θ1α1α, αά Οοδίηΐάίιιηι αοουΓΓίβββ, 
νίβοηυβ ρυΐΐο Γβαβηδ οάϋο, β1 βαΐίαΐυχη βροβί&ουΐο 
1)Γυϋ ίη αΐ0{ζαυπ) ΙβΓηρΙυιτι Γ6(ϊϋ89β,υΙ άβ δθΓν&ΙοΗδ 
ηοβίη ρΓΟ ηοΙ)!8 Ιοΐ6Γ&!ο βυρρίίοίο ΙιγιηηοΓυπι Γ6θί- 
{αϋοηβοα &ά βαβπι ρθΓάύοβΓβΙ. Ουίη βΐ Ιιαηο ιηο- 
Γοιη ίηίΓοθυχϋ, ςυί Ιιοάίβςυβ οΙ)ϋη6ί, ςυοθ ία 
βρίοτκΐίάίδ αίςυβ βοΐβπαηίΐι^υδ Γ6δ1ΐνί1&1ί1)υ8 Οβο β1 
8&ηο(θΓυιη ΓεεοΓά&ϋοηί 6ΐ οοηΙυιηβ1ί& ρβΓ Γωά&β 
ο&η(ί1βη&8 80 ήδΟδ βΐ ίηδ&ηοδ ο1&πιθΓ6β, (|υίΙ)υ9 
&(!ΗίΙ)ίϋ3 8&ηοϋ Ιιγιηηί οαηΙαηίυΓ, ςιιοδ α ηο5ί8 τήν μεγάλην του θείου δείττνου πέμττυην ήμέραν, και 
τάς εύχάς ^δη των μυστι^ρίων άναγινώσχοντι, 6 τήν 
έπιμέλειαν των Ίππων επιτετραμμένος διάκονος έπι- 
στχς εύαγγέλιον τούτφ χεχ^μιχεν, ώς αρα τετοκυΤα 
εΓη ή επισημότατη φορβάς, προσθεις και τδ δνομα, 
Ό δ' 6πδ περιχαρείας τδ της Ο^^ας λειτουργίας 6π<$- 
λοιπον ώς ετυχεν εκπληρώσας δρομαΤος άφικνεΐται 
προς το Κοσμίδιον, καΐ τδν τεχθέντα πώλον έωρα* 
κώς και του άλ($γου θεάματος εμφορηθείς 6πέστρε- 
ψεν εΙς τήν Μεγάλην ΈκκλησΙαν, τήν των αγίων 
παθών του Σωτήρος ημών καΐ θεού έχτελέσων 
δμνψδίαν. Έργον εκείνου καΐ τδ νυν κρατούν ^6^ς» 
έν ταΧς λαμπραΤς και δημοτελέσιν ΙορταΤς 6βρίζε- 
σΟαιτδί θεδν και τάς τών αγίων μνήμας διά λυγι- οροΓΐβΙ)&1 εθΓ<1& οοιηρυηοΐίδ 9-^ςυθ οοηΐπϋθ ρρο Ο σμάτων άπρεπων καΐ γελώτων και παράφορων κραυ- ηοδίΓα δ&ΐυΐβ Οθο οίΓθΓη. ΑΙ ίΐΐβ 0(Βία ϋ&^ίϋοδο- 
Γυτη Ιιοιηίηυιη οοαοΐο, ϋδςυβ ρΓφΓβοίο ΕυΙΙιγηαίο 
ςυο(ΐ8Π), ςυοπι οθ£;ηοιηία6 βαβαβη &ρρ6ΐ1&1)&αΙ, βΐ 
αΐ) ίρ80 β8ΐ (ΙοΕηβδΙίουδ Ιβαιρίί οοηβϋΐαΐυδ, (1ί&1)ο1ί- 
β&δ ΐδίαδ θ&Κ&ϋοηβδ, οΙ>8ουΓ&δ νοοίΓθΓ8ϋοα63, ο&η- 
ϋΐβα&βςυβ θ Ιηνϋδ β1 Ιυρ&η&πΐ^αβ ρβΙίΐΜ ίυηο 
&ί11]ίΙ)θΓΪ ίηβΙίΙυϋ.Ηαο νϋβ οδυδ Γ&ϋοηβ ίαίβηϋ βχ 
ΐοβρίλ θ()ϋϋ&(ίοηβ &ά πιυΓϋΐη ςαβιηά&ιη ηα&ηΐί- 
ιηυπα αΓΩίοΙυβ. Εχ ηαο β&δυ 884 ουιη β&η^υίηβιη 
νοσιυίδββΐ αο 1)ίβηηίαιη ζηοΓΐ)θ εοηΟίβΙ&Ιυδ βδδβΐ, 
&(|ϋ& ίηΙβΓβυΙβ θχδϋηοίηβ ββΐ. γών τελουμένων τών θείων ύμνων, οΰς ίδει μετά 
κατανύζεως και συτριμμου καρδίας 6π1ρ της εαυ- 
τών ή μας σωτηρίας προσφέρειν τψ θεφ. Πλήθος 
γάρ συστησάμενος έπι^(3ήτων ανδρών και ^(°^ρχον 
αύτοΐς έπιστήσας Εύθύμιόν τίνα Εασνήν λεγ<$μενον, 
άν αύτδς δομέστικον της Εκκλησίας (98) προύβάλετο, 
καΐ τάς σατανικάς άρχήσεις καΐ τάς άσημους κραυ- 
γάς και τά έκ τρι6δων καΐ χαμαιτυπείων ήρανι- 
σμένα |σματα τελεισθαι Ιδίδαξεν. Οΰτως δΐ βιο- 
τεύων καταστρέφει τον βίον έν τψ ατάκτως Ιππάζε- 
σθαι, Ιν τινι τείχει τών παραθαλασσίϋ>ν θραυσθεις και αίμα άναγαγών διά του στόματος. ΈπΙ δύο δ' Ιτη νοσηλευόμενος καΐ 6δέρφ περιπεσών έτελεύ - 
τησε. 
Ε&άθΐη ίοάίοϋοηβ, ΙβΓϋ& Αρήΐίδ άίβ, ίη β]υβ Β Και χειροτονείται κατά τήν τρίτην του 'Απριλλίου Ιοοαιη δυίΥιοίΙυΓΡοΙγβυοΙοδίηοη&βΙιαβ, Ορου ηαΐυβ 
&1ςυθ 6(1αο&1υ8, ο&δίΓ&Ιυδ Ε ρΑΓ8ηϋΙ)α8, Ιοη^οςυβ 
ΙθοαροΓθ ιηοη&δΙίβΑ νίΐα ουζη Ι&υάβ ΓοοοΙυβ, ίαιρβ• 
Γ8ΐθΓ6 θαηα οΙ> ςΓ&νϋ&Ιοκη ηαοΓυιη ο1 ίη8ί£;ηθΐη 
βαρίβηΙίΒΐΒ &1ςυβ ρ&υρβΓίλϋδ ο&υβα βο ρΓονβΙίθηΙθ. 
Ηαίο ηοα ΗβΓ&οΙββθ, υί χηο8 ΓθγθΙ)&1, •θά ΒαβίΙίαβ μηνδς, της άύτης Ινδικτιώνος, άντ* αύτου πατριάρ- 
χης Πολύευκτος μοναχδς, της Κωνσταντινουπόλεως 
κα^. θρέμμα τυγχάνων και παίδευμα, 6π^ τών γονέων 
μίν ευνουχισθείς, έπΙ πολύν δε χρίνον ηϊ μοναδική 
πολιτεί\^ έκδιαπρέψας * δν 6 βασιλεύς διά τδ του 
^θοΰς σεμνδν καΐ τδ της σοφίας υπερβάλλον και τήν ΧΥΙ.ΑΝΟΙΙΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ Ν0Τ2Ε. (96) Υίάϋ ίη 1.6X100 ΧγΙαηάβΓ κώνον, ατβ^ί τΜίατη 
β1 ρίηοΐΊΐηι {^τυοίητη βί^ηίβοαΓθ ; ρ&Ιβ&Γυπι τηβίατη 
βίΜ βίβ^ϋ, ρΐηοΓϋΠΐ νβΓΟ ΓρυοΙυδ ρβπηίδίί ϊηδοΐυβ 
ΤΙιβορϋγΙ&οϋ βςυίβ. Οοακ. 

(97) Αϋ&β λεπτοκαρύα, ηι 
Ι&ηβ. ΟοΑΒ. ηυοββ ΡοηϋοΦ ββυ κγβΐ- (98) ΡΓφΙβηΙ Ηυηβ οίΒοί&Ιβιη ο&ί&ΐο^υδ Οοάίηί, 
^[βρίηυιη (ίοιηβδϋουηη ηοβΙβΓ βχ!)ίΙ)6ΐ; του δεξιοϋ και 
του ευωνύμου χοροΰ, ρνίτηαηηηι νίάβΐίοβΐ ά^χίΗ 
$ίηίίΙηςϊΐ€ οΗοη οαηίΟΓύτη^ ςυί1)υ8 &Ηυ8 τών ψαλτών 
δομέστικος ρΓαροηίΙυΓ, 0ΐηηίΙ)υ8 προηοψάλτης. Εα- 

οΐιαίο^ΐυπ). Οοαβ. 69 ΗΙδΤΟΒΙΑΒϋΜ ΟΟΜΡΒΝΟΐϋΜ. 70 βχτημοβύνην χ«ιροτονβΤ ιητριάρχην, ού του Έρα- Α 
χλεία<, ώ< ίΟος, άλλα τοα Καισαρείας Βασιλικού τήν 
χειρο6εσ(οίν ΐΓ(πληρωχ(^ϋος . Νικηφ<$ρος γαρ, 6 της 
Ήρχχλ«(ας πρ<$Ε$ρος, τφ βασιλλΤ χατά τι προσχε- 
χ^ουχώς ού συνεχωρήΟη τήν χειροΟκσ£αν ποιήσασθαι. 
"ΟΟ^ν χαΐ ψ^γος ούχ & τυχών προσετρίβη ού τφ προ- 
τ^έψαντι μόνον χαΐ τφ χειροθβτήσαντι , άλλα χα2 
τ^τψ τφ χειροτονηθέντι ώς χαταδεζαμίνφ τήν άχα- 
ν^νιβτον ταύτην χειροθεσ^αν . Χειροτονηθείς δ* 
^αως χαΐ ιεα^ι^ησια^άμενος τήν άλήθειαν πολλήν 
χαταδρομήν έποιεΐτο της πλεονεξίας των συγγενών 
του «ρεσβότοτ 'Ρωμανου, [Ρ. 640] κάν τφ μεγάλψ 
Σαββάτφ τον βασιλέα εΙς τήν Μεγάλην '£|χχλησ(αν 
έλθ($ντα ένϊίγε πρλς τήν των πραχθέντων Ιχδίχησιν. 
"Οπερ ούχ ήδέως ούτος έδέξατο. Άλλα χαι Βασίλειος 
6 μετά ταύτα παρακοιμώμενος, 6 άπο δούλης τεχ- ρ 
θεις τφ πρεσβύτη 'Ρωμανφ. Έλένην τήν αύττΰ 
έ^ελφήν καΐ δέσποιναν ύποποιησάμενος, οί>τω παρ- 
ετχεύασβ χαΐ διέθηχε τον Κωνσταντΐνον , μή μετα- 
γινώσχειν μόνον έπΙ τη του πατριάρχου προβολ^,άλλά 
χαι ζητεΤν ίφορμήν πώς 2^ άύτ6ν χαταγάγοι του θρόνου, 
ζοντος τούτον. 

Ώσττερ δι του χρόνου φιλοτιμησαμένου χατά ταυ- 
το-^ όμογνώμονας Ιπιδείξασθαι πατριάρχας, χαΐ τήν 
τών έσπερίων 'Ρωμαίων (99) Έχχλησίαν Ιθόνειν Ιλα• 
χεν Ιωάννης 6 του Άλβερίχου υΐ&ς (1), προς πασαν 
άσέλγειαν χαι χαχίαν υπάρχων έπι^|3ειη|ς' &'ν "Ωτως 
6 τών Φράγγων βασιλείς άπελάσας Ιτερον άντεισήγαγε 
τξ Έχχλησί^ ποιμένα. 

Ό δ% Πολύευκτος τφ πρώτφ της Ιερατείας αύτου 
χρύνψ τοΤς ΙεροΤς ενέταξε δίπτυχο ι ς Ευθυμίου του 
πατριάρχου τδ όνομα, του τδν βασιλέα Λέο'/τα δεξα- 
μένου ε?ς κοινών (αν, όπηνίκα τήν τετάρτην ήγάγετο ^ 
γον2Τκα(2). Ηρος τουτύ τίνες τών αρχιερέων προς ολί- 
γον άντέστησαν τφ Πολυεύχτφ μή χοινωνεΐν. Άλλα 
χατ' ολίγον τφ του κρατούντος ακόλουθη σαντες θελή- 
ματι γέλωτα παρέσχον τοις διακρινομένοις. 

"Ήχθη δι κατά τλν αύτδν καιρόν καΐ ή τιμία χε?ρ 
του Προδρόμου ε!ς τήν βασιλίδα έξ Αντιοχείας, άπο- 
κλαπεΤσα παρά τίνος διακόνου Ίώβ τουνομα* ήν 
χαταλζοοΐ3σαν τήν Χαλκηδόνα 6 βασιλεύς τήν βασι- 
λικήν έκπέμψας τριήρη. κα? της συγκλήτου δ'σον 
έπίσημον εξελθόντος καί του πατριάρχου Πολύευκτου 
συν παντι τφ κλήρψ μετά κηρών καΐ λαμπάδων καΐ 
θυμιαμάτων, ε*ς τα βασίλεια ήγαγεν. 

Ό δΐ τών σχολών δομέστικος βάρδας κατά τών 
έφων Άγαρηνών έκσνρατεύσας τό έν ποσιν ά'παντχ η 
κατεστρέψατο , ελών καΐ φρούρια Ικανά, έχπολιορ- 
χησας και τήν περιβόητον Άδαπαν. Ό δε βασιλεύς 
βουλόμενος και τους έν τζ Κρήτ][) Σαρακηνούς συν- 
εχώς εκστρατεύοντας καΐ τά παράλια τ7«ς Τωμαΐκής 08Β8&Ρβ8Β βρίβοοραβ ιη&ηηβ Ιπιροβπϋ,ςαοά ΝίοβρΙιο- 
ηΐ8 (!ιοο βαίπι ηοηηβη ΗβΓ&οΙβ» ρΓΦβοϋ 6Γ&1;), (]υί& 
ίη ς[Ό&(1&ιη γθ &αίιηαιη ίιηρβΓ&Ιοηβ οίΤθοάίρββΙ,ηοη 
8ίτιβ1)&ΙυΓ χη&ηυ9 ίπιροηθΓθ. Ουββ γθχ νίΐυρβρ&ϋο• 
ηβιη Ιιαυά νυΙ^&Γβιη ρ&Γ&τϋ, ηοη ίιηρβΓ&ΙΟΓΐ ιηο<1ο 
6ΐ ΒΑθίΙίο, 86(1 6ΐ ίρβί ΡοΙγβυοΙο, ςυοά βοηΐΓβ. 
Β&0Γ08 θΒηοη68 86 0Γ(1ίη&Γί ρ&88ΐ]8 68861. Ηίο 1&ιη6η 
ϋλ άββί^η&ΙϋΒ, ν6Γϋ&ΐ6ΐη Η66Γ6 ρΓθΓβ88υ8, Γηυΐϋβ 
ίην66ΐυ8 68ΐ ίη αν&ηϋ&ιη οο^η&ίοΓυιη Ηοιηβο! 
861118. Ε( ία ιηας;ηο 88ΐ>1)&1ο 1ιηρ6Γ&1θΓ6ζπίιι οα&^ηυιη 
Ιβααρίαιη ν6ηί6ηΐ6ΐη &(! ^11(^^^ίυτη θογοιώ ςυββΓυθΓαηί 
αεία βχβΓοβηάυιη 1ΐ0Γΐ&(α8 68ΐ. Νοη ^Γ&ΐυιη Ιιοο 
ίοαρβΓ&Ιοπ ίυϋ. 86(1 θ( Β&βίΐίυβ,ςαί (]6ΐηάβίη1ίαια8 
6υ^ίθΌΐ&πα8 Γαοία8 ββΐ, 86ηί8 Κοπι&ηί 6χ βθΓνα 
βΐίαβ, ρ6Γ 80Γ0Γ6ΐη βα&ιη Η6ΐβη&ιη Αυ^υδΙαιη ίΐα 
ϋοη8ΐ&ηϋηί &ηίιηυιη &ίΓ66ϋ,υί ηοη 886 π]θ(1ο ουπι 
&ά ραΙη&ΓοΙι&Ιυιη Ροίγουοίυπι ρΓοαιονίΗ86 ρ(Βη!(θ- 
Γ6ί, 86(1 6ΐ άβ 60 ρ6Γ οοο&8ίοη6πι (1β^ί^^6η(1ο 60£;ϋα- 
Γ6ΐ. Εί &(] 6&(η Γθοι 8υ£Γυη(ΐ6ΐ)&(, ςιιοοΐ βίυηΐ, Γπ^ί* 
(1&Π) Τ1ΐ6θ(1θΓυ8 β^ζίά 6ρί8θορυ8. 
πολλά και Θεοδώρου του Κυζίκου κατ* αύτου διερεθί- 

06ΐ6Γυιη ςυ&8ί 8ί Ι60)ρα8 ίη 60 1βΙ>0Γ&Γβ1 υ( 
βηοιαιί ροη1ίβθ68 β^υ8άβπι 86ηΐ6η1ί8β 0ΓβαΓ6η1υΓ, 

ΒοΠΙ&η» 6661681(8 60(1601 ΐ6Πΐρ0Γ6 ρΓ£Γ66ΐυ8 Γυίί 

^ο&ηηβ8 ΑΙΙ>6Γίοί βΐίαβ, Ιιοαιο &(1 οιηη6ΐη ΐ88θίνίΑπι 
ΑΟ πα&Ιίϋ&ιη ρΓορ6η8ΐΐ8; ^0601 ΟΙΙο ΡΓ&ηοοΓυπ) 
ία)ρ6Γ&ΙθΓ θχρηίϋ, &1ίυηοςη6 6θοΐ68ί£ ρ&8ΐθΓ6ΐπ 
οοη8ΐϋαϋ. 

Ρο1γ6υ6ΐυ8 ρπιηο 8υί ρ&ΙΗ&Γ6ΐι&Ιη8 &ηηο ΕυΙγ- 
βΐιίί ρ&Ιή&ΓοΙιο ηοπΐ6η ίη 8&6Γ&8 1&1)υ1&8 Γ6ΐυ1ί1, 
63α8 (^υί ίιηρ6Γ&ΙθΓ6πι Ιιβοηοαι &(1 8&0Γ0Γυηι 6οαι- 
ιηυηίο&1ίοη6ΐη αάο)ί86Γ&1, ουιη ί8 ςα&Γίαπι υχοΡ6ΐη 
(1υχΊ886ΐ.Ε&ΐΏ οΐ) Γβοα ςυί(1&πι δυπιαιοΓυαι ροηΐίβ- 
ουπι &1ίςη&ηάίυ ηο1υ6ΓαηΙ γ68 8αοΓ&8 6υΐΏ Ρο1γ6υ6ΐο 
6οαιπιαη68 1ι&1ι6Γ6 : οηοχ ίαιρ6Γ&ΙθΓί8 νοίυηΐβίί 
ο1}86ςυ6η(68 π(ΐ6ηάθ8 86 (1ί866ρΙ&ηϋ1)υ8 οοηίΓονβρ- 
81801 6χΙιίΙ)υ6ΓυηΙ. 

8υΙ) ί(ΐ6πι 1θπιρη8 ν6η6Γ&η(1& ρΓ»ουΓ8θΓί8 ηι&ηυ8 
ΑηΙίοοΙιία ΟροΙίη &11&1& 68ΐ, 8υΓΓ6ρ1& &1} ^οι)ο ςυο- 
(Ι&αι (ΙΐΑΟοηο. Εα ουηι &ρρυ]ί886ΐ €Ιι&Ιθ6(1οη6η]. 
ΙωρβΓαΙοΓ 8υΑθΐ βοιίθϋ ΙπΓ6θΐ6αι : 6ΐ ί11υ8ΐηοΓ68 
Β6ηαΙθΓ68 ρΓ8Β66(ΐ6ηΐ6θ ο1)νί&οι 6υαι ρ&(Η&ΓθΙΐ& 6ΐ 
υηίν6Γ80 οΐ6Γθ ουοι οβΓβΐΒ Γ&ο11>υ8 6ΐ8αίΙιίίΙ)υ8 6&οι 
ίη ραΙ&ίίυοι (ΐ6άυχ6Γυη1. 

886 Ιηΐ6Γίσι Β&Γ(1α8 8θΙιο1&ΐΓηαι (1οπΐ68ΐί6υ8 
6χρ6(1ί1ίοη6 ίη οη6ηΙ&ΐ68 Α^&Γ6ηο8 ίβοΐα ο1)νί& 
(ΐυ8Βςυ6 ν&βί&νίΐ, ρθΓΟίηΙΙα ο&8ί6ΐΙι 06ρί(, 
1ρ8&οιςυ6 &(160 ηοΙ)ίΐ6θΐ υΓΐ>6θΐ Αά&ρ&οι. 6χρυ- 

ςη&νίί. Ιαΐρ6Γ&1θΓ αοίβΟΙ 0Γ6ΐ6η868 8αΓ&66008, 

ςυί 6Γβ1}Γ0 ηι&Γϋίαι&8 ΒοοιαηοΓυαι άίϋοηββ ίη* ΧΥΙΛΝΒΕΙ ΕΤ αΟΑΗΙ ΝΟΤ^Ε. (99) ΟΓβοί, Ηοαιαηί ίχ&ρβηί 8υ606880Γ68. Τω- 
μαίονς ΗοτηαηΟΛ 86 τΐ8(ΐυ6 ίη Ιΐ0(1ί6Γηυηι (Ιίβοι ^&6(ί• 
ΙίΐνβηιηΙ. ν6Γ08 8ηΐ6πι ΗατηαηοΒ, \ά 68ΐ 1•8(ίη08, 
Οβ<ΐΓ6ΐΐί τοοβ ένπερίους Τωμαίους αρρ6ΐ]Βη(. Οοαη. 

(Ι) Ι8 68ΐ ^ο&ηη^8 ΧΠ ρβρα. Αΐϋθηοί οοη8θ1ί8 
Εοιη&αί Οΐίυβ, άβ <\χιο υ146 ηίβ1οηοο8.0ϋοη6Πΐ πι&- ^ηυηι Ηοπι&ηοΓυοι ίηιρ6Γ&1θΓ6ΐη Γ6^6ηι ΡΓ8ηοοηιοι 
νοοαΐ; (Ιβ ςυ& γ6 8υρΓ& ηιοηυί. Οογ &υΐ6ηι Ιιυηο 
Ρο1ν6υοίο 8ίαιίΐ6θΐ (Ιίοαί, ηοη νί(ΐ60. Χυι.. 

(2) Οβ ςυ&Γυοι ηυρίί&ρυοι ^υ^6 νί(1. ΑΓουάίυβ 
1. νπ ΟοηοοΓάίβΒ. Οοαβ. 71 αΒΟ&βΙΙ ΟΒΟΒΕΝΙ 72 οΐ]Γ8ίοηίΙ)υ8 ν6Χ&1)&η{, ουρίθοβ άοίβιτθΓβ βΟΓυιηςπβ ^^ γή< δ^οΰντας χαΐ χατοκρέχοντα^ έχφοβήνκι χαι της ίοαιηοάίοοβ ίιηρβίυβ ΓβρΗίΏΡΓβ,ιικιχιΐΏαιη βοηΐΓ&ίιϋ 
βζβΓοίΙοιη οίαββθπκιυβ ηοςα&ςα&ιη οοηίοιηηθηά&χη» 
β&οαςυθ ίη ΟΓβΙ&ηι βιηίϋϋ , ρΓΟΒίββΙο Ιοίί γθϊ 
ΟοηβΙαοϋηο ραΐηοίο Οοη^γία, β£Γβιηίη&1ο Ιιοιηίηβ 
θ( ίη υπαΙίΓα βάαο&Ιο 1>6ΐΗςυβ ί^η&ΓΟ, υηο άθ 
ραΐ&ϋηίθ ουΙϊίβυΙ&Γϋβ. Ι8 ίη βΓβΙ&ιη ΐΓ^ίββίΑ βίαβββ 
ηίΐιίΐ άυβθ άί^ηυοα β^ϋ ; ηαιη ηβςυβ β&βίΓα ιηυηίίΐ 
ηβςυβ ερθουΙ&ίοΓββ &υΙ βχρΙοΓ&ΙοΓββ οοΠοοανϋ, α 
(]ΐιίΐ3ΐ38 ^0 Β&Γΐ3&Γ0Γυιη αάνβηία χηοηβΡβίυΓ, ςυο 
βυαι ίαουΓία ίη βυιηΐΏααι αάάυχϋ ρβπουΐιιηα. Ναια 
ΙηβυΙ&Γββ 8θ0θΓ(1ί& βΐ ί[ηρβΓϋί& Κοηα&ηί άαοί8 
(1βρΓ8ΐΐθη8α, ορροΓίυηο εαρίο ίβιηροΓθ Ηοαι&ηοΒ 
8υΙ)ίΙο ΕάοΓίί, ηυΐΐο ηβ^οΐίο ΓυάβΓυηΙ; πιυΐϋςυβ 
ΙιΟΓυιη ιιΐϋ βαρίί, &1ίί Γθγγο ίηΙβΓβιηρϋ, 6ΐ Γβ1ίςαί8 
ίαςί6ηΙί1>ιΐ8 ο&8ΐΓ& ςυοςυβ 8υπιιηο ουη ηοβίΓΟΓηιη άνχέτου άνηιόψαι ορμής, στρατον &γι ιτλβΐοτον ο»λ- 
λέ{ας χα ι στέλον κύτρεπίσας ούχ άγβννη Ιχιτέμπει 
χατά της νήσοο , στρατηγών έπιατήνας τοις ιτάσι 
ΚωνσταντΤνον ιτατρίκιον τ6ν Γογγόλην , θηλυ$ρ{αν 
ανθρωπον χαΐ σχιατραφή χαΐ άπειροπ^λιμον χαι Ιτα 
τών έν τφ παλατίψ θαλαμηπόλων* ^ς ιΐζ τήν νηφον 
πκραιωθβις χα^ μηδίν βίξιον διαττραξάμενος στρατ• 
τηγου, μήτο στρατοπε^βίαν πηξάμενος ασφαλή, μήτε 
σχοπο^ς έπιστήσας χαΐ χατοπτήρας, [Ρ. 641] χαΐ δι* 
αυτών τά< βαρβαριχάς φυλαξάμενος εφόδους, χιν- 
δύν<|ΐ μ<γ(βτφ ιτεριπ^ιττει. 01 γαρ νησιώται τήν άττει- 
ρ(αν χαΐ τήν άμέλειαν χχτανοηχ6τε< το5 στρατη- 
γού, χαιρον έπιζητήσαντες έπιτήδειον εξαίφνης επι- 
τίθενται τ ψ στρατεύματι, χαι τρέπονται μίν τοΰτο 
ρ^δίως, ώς πολλούς τών 'Ρωμαίων αίχμαλωσί^ χαΐ άβ€ΐ600Γβ ο&ρία βιιηΐ. Ιρ8β βΐί&ιη 0οη^γ1ίυ8 ίη " σιήρφ διαμερισθήναι, χατέσγϋν δΐ χαΐ τ6 στρατόπε- Κιοβϋυπ] ροίεβίβίβιη νβαίβΒθΙ, ηίβί & ουηβο Γαιηυΐο- 
Γαπα βΓβρΙυβ βΐ ίη η&νίιη ρπΒίοΓί&αι ίι:^886ΐ ίηιρο- 
8ί1α8. Ιαιη Βοπι&ηα8 1ιηρ6Γ&ΙθΓί8 Οΐίαβ &άαΗίθΓ Γθγγο 
ηοη ροΙβΓ&Ι & ρ&ΐΓβ 387 γ68 ^αΙ)6Γη&Γ!, ίάβοςαβ 
βυιη νβηβηο ΙοΠθγθ βίαΐυϋ, οοη8θί& βΐί&ιη υχοΓβ 
8υ& ο&ηροηίβ ίϋί&. ΕαρΓορΙβΓ ϋυιη νβΠθΙ; ΟοηβΙ&ηϋ- 
ηυ8 χηβάίο&πιβηΐυιη ρυΓ^&η8 ΐ3ίΙ}βΓ6, Ιβΐΐιαίβ νβηο- 
ηαιη θί ρ&ΓαηΙ; ρβΓβηαάβηΙςιυβ ΝίοβΙβο πιβηβ» 
αάιηίηίβίΓΟ υΐ ία ίηίαηάαΐ. ΙοιρβΓ&ΙΟΓ ουιη ^&Iη 1(1 
688βΙ Ιι&υβΙαΓυβ,ροθίΙααι αηΐβ β&ΟΓ&β ίιη&^ίηββ,Βίνθ 
ΓοΓίυίΙο 8ίνθ (1β(]ϋ& ορβηι ]&ρ8α8, ροοϋΐί θ^α8 

ΐΏ&30Γθΐη ρ&Γΐβπα βίΤυάίΙ, Ηβϋηααπι βροίηοι οΙ> Ο αυτό λαβεΤν χε(μενον Εμπροσθεν τών σεπτών είχ^νων, 
ρ&αοϋ&Ιθοι τΙβυΕΠ Θ8ΐ β&ΓβΓβ βΓΩε&οίΙαίβ, θί ηίΐιίΐο- ε?τε τύχ^ τινί είτε χαι έχοι>σ(ως 6λισθήσας τ6 πλέον 
ιηίηαβ Ιαπιβη ΟοηβΙαηΙίηοβ ς;Γ&νί ιηοΓΐ)θ 1&1θΓί1)υ8 έξέχεε. Τό δε λοιπόν ποθ^ν 6π& του Κωνσταντίνου 
ίβαΙ&Ιίβ & νβηβηο β^Γβ βν&βϋ. άργόν έφάνη χα^ &πραχτυν, δια τήν 6λιγ6τητα τήν 

οίχείαν άποβαλόν ένέργειαν. Πλην χα) οξ$τως 6 Κωνσταντίνος μ^λις περιγενέσθαι Ισχυσεν, έπισχήψαντος δή του 
δηλητηρίου έν τ^ πλευρά α6του χαΐ χαχώς διαθεμένου αυτόν. 

Αηηο ίχηρβηί ΟοηβΙ&ηϋηί 15, αιβηβί δβρ1βαιΙ)Π, ιε*. δέ χρ^νφ της αύτοΰ βασιλείας, χατά τό Σε- δον αυτό, τών 'Ρωμαίων αισχίστως άποφυγόντων. 
Μιχροΰ δ' &ν ϊάΑίύ χαΐ 6 Γογγύλιος, εΐ μή συνασπί« 
σαντες οΐ θεράποντες έξε^^ύσαντο α&τόν της αίχμ- 
αλωσίας, χα2 εΙς τήν ναυαρχίδα έμβιβάσαντες διε-> 
σώσαντο. 

'Ρωμανός δΐ 6 του βασιλέως Κωνσταντίνου υΙός 
τελεωτέρχς ήδη άψάμενος ήλιχίας, χαι μή φέρων 
6ρ^ τα πράγματα 6πό του πατρός αύτου διοιχού- 
μενα , φαρμάχφ τούτον έχποδών ποιήσασθαι έβου- 
λεύσατο, είδήσει χαΐ της αύτου γαμέτης της χαπη- 
λίδος. Μέλλοντος γάρ του Κωνσταντίνου χαθαρτήριον 
π((μα λαβείν, λαθ6ντες οδτοι δηλητήριον τούτφ έχέ- 
ρασαν, χαΐ Νιχήταν τόν έπΙ της τραπέζης παρ- 
έπεισαν έγχέαι τοΰτο τφ βασιλεΤ. Μέλχων δέ έχεΐνος ίη(ϋοΙίοηβ 3, &ηηο ιηυηάί 6468, ρΓοΓβεΙυβ βδΐ 1αι- 
ρβΓΕίοΓ αά Οίγοαριιαι ηιοηίβηα, ίη βρβοίβηι, ηΐ ρ&- 
ΐΓϋΐη ςαί ίΙ)ί νίνβΙ)&π1 οοΐΏρΓβο&ΙίοηίΙ)α8 &Γ!Ώ&(α8 ίη 
δγπαοι οοηίΓα δαΓαοβηοβ ρΓοΩείβοβΓβΙυΓ, Γβ ΕυΙβπι 
ίρ8&, υΐ ουιη ΤΙιβοάοΓΟ Ογζίοΐ βρίββορο, ςυί Ιυιη 
ίϊ>ί άθ§;βΙ)&(, άβ Ροίγβυοίο άβ^^^^6η(1ο οοη8ί1ί& ίηΐΓβΙ. 
Ιηάβ βίνβ οοΓροπθ νίΐίο,βίνβ ΓυΓ8ΐΐ8 & ΩΙίο ρβΐίΐυβ πτέμβριον μήνα της γ' Ινδιχτιώνος, έν Ιτει χοσμιχφ 
ςυξη', εξεισι Κωνσταντίνος ό βασιλεύς έν τψ τον 
Όλύμπου $ρει, τψ μίν δοχεΤν ταΤς τών έχεΐσε Πατέ- 
ρωτ εύχαΐς θ<<>ραχισθήναι χα2 μετ* αυτών χατά Σα- 
ρακηνών έχ Συρί^; έχστρατεΰσαι, άληθει δΐ λόγιρ 
ένωθήναι βεοδώρφ τψ της Κυζίχου προεδρεύοντι, 
έχεΐσε τότε τάς διατριβάς ποιουμένψ, χα^ μετ' αύ, νβηβηο, (Ιο1θΓί1)υ8 οοΓΓβρΙαβ (1ΐ80θ88ΐΙ, βΐ βυΐ) βηβιη τχ του περί της χαΟαιρέσεως του Πολυεύχτου βουλεύ- 

Λ_»_ι_ •_ :_ 1 *: η-.^ΐ:«> .^^^.ι.α... ^^ι -^ -.^ •ΐί.•_ *^ «ν »ιϊι-.-- ...... Ι -ϊ' - :τ ΟοΙοΙ)Γί8 ίη ΙβεΙίοα Οροϋη ΓβροΓίαΙυβ ββΐ, &ο οοηβίΐϋβ 
βυίβ θχίΐυπι ηαΙΙαιηοοηθβουϋδπιΟΓίυυθ,ηοη&άίβΝο- 
νβπιΙ)η8,νίχίΙ αηηοβ ςυί η(]ΐι&ςίηΙ& ςυ&ΙυοΓ βΐ πιβηβββ 
άυο, ΙααρβΓανίΙ, 989 οοΠβ^ίβ ρ&ΐΓβ, ΑΙβχ&ηάΓΟ ρα- 
ΐΓϋο βΐ οι&ΐΓβ 8α&, &ηηθ8 ΐΓβάβοίαα, τυρβυδ οιιπι Ηο- 
ηα&ηο ^η^υ81θ ίαιρβήυιη αάβρίο αηηοβ νί^ίηΐί 8Θχ, βΐ 
ίΙ1θ8υΙ)αιο1ο&ηηο8ςυίηάββίπϊ.δβρυ11υ8θ8ΐ3υχΙαρ&• 
ΐΓβπι θΐιυπ). Αά βχΐΓβπιυιη υβςυβ 8ρίΓίΙυηι βυβοβηβυϋ 
Ροίγοΰοίο, βΐ θ^υ8 άβροβίΐίοηβιη αηίπιο'λ^ϋβνίΐ. Αΐί- 
ςαο1&ηΐ6ςυ8.ηιπιθΓ6Γ6ΐυΓάί6ΐ>η8,ρθ8ΐν68ρ6Γ&πιΐ8ρί- 
ά68άθ8ϋΙ)1ίαιί οοηΓβΓίίιη ίη Ιρβίαβ άοιηυζη νβΐιβπιβηΐΐ 
βυιη ΙοαρβΙα οοη]βοΙί ίη^βηΐβιη θάίάβΓυηί ίΓ8£;οΓβπι• 
0υο8 Οοηβΐ&ηΐίηαβ ρυΐ&ηβ & οοθη&ουΐΐδ Μ&ςηαυΓΟ σασθαι. ΈχεΤσε γούν γενόμενος, εΓτε σωματική 
πλημμελείς ε?τε πάλιν 6πό του παιδός φαρμαχθεις, 
όδυνώμενος άνεχώρη^ε, χλινοπετής τε χατά τό τέ- 
λος του Όχτωβρίου τήν βασιλίδα χατέλαβε, χαι τ^ 
θ' του Νοεμβρίου μηνός τελευτ^Ι, &πραχτα τά βε- 
βουλευμένα λιπών, ζήσας άπαντα τόν της ζωής αύ- 
τοΰ γρόνον Ετη νδ' χαΐ μήνας β', συμβασιλεύσας μίν 
τψ πατρι χα^. *Αλεξάνδρψ τψ θείψ χαι τ^ αύτοΰ μη- 
τρι ετη ι^, αδθις δε τψ 'Ρωμανψ τυραννήσαντι Ιτη 
χς', καΐ μετά τήν εκείνου της βασιλείας Ιχπτωσιν 
μονοχρατήσας Ιτη ιε'. Θάπτεται δΐ θανών σύν τψ 
οΤχείψ πατρι, μέχρι τελευταίας αναπνοής έγχοτών 
τψ Ιίολυεύχτψ χαι τήν αύτοΰ χαθαίρεσιν φάνταζα* 73 ΗΙδΤΟΚΙΑΗϋΜ ΟΟΜΡΕΝϋΙϋΜ. 74 

μένος Πρλ $λ τίνων ήμβρών της βότου τ»λ*\>της, ^ (ΙθΓθΓΠ, ρθΓ αΐίςυοί ηοβ!β8 οπβίοάββ οοΠοΟλτϋ, βί 

£τγ( τιν« χρίίνον συχνόν, Ισπέρας κ«ταλ«μ6αν ούσης ςυβπι βΟΓΟΠΐ ορβΓ& (]βρΓβ1ΐ6η()βΓβ ροδββΐ ί8ί& ΛΠ- 

Ιί^οί άνωθεν Ιχπεμπίίμενοι καΐ έντ^ς των βύτοΰ διβι- βυιη.δβά ί^ηθΓ8^&( Γγό81γ& βθ 1αΙ>θΓ&Γ6,ουιη ίά ηοη 

τΓ,μάτων συν πολλψ ^οίζψ πίπτοντες έξαισίους άπ- λ1) ΙιοΐΏίηίΙ)υ8, 8β(1 8υΙ)ΗιηίθΓ6 &Ηςη& ρΓοίθΟίυπι 

ετέλο\>ν κτύίΓοος. [Ρ. 642] Δοξα^ δ' άπό των τηζ ίιιβπΐ ροΙθ8(&Ιθ. 

Μχγναύρας 6περφων τούτους ^ίρβσ$αιι φύλακας έπΙ πολλαΐς νυξιν άφώρισεν, εΤ πού τίνα λάβ^ των τούτο 

τιλμώντων. Άλλ* Ιλαθε μάτην πονών • ην γάρ τό γιν?5μ8νον ουκ Ιξ ανθρώπων άλλ' Ιξ δπερτέρας τβ- 
λούμχνον δυνάμεως. 

Μεταστάντος δ^ του Κωνστακτίνου και προς τήν Ροβίςυδτη βχ Ιιβο νίΐβ ιηίρ^ΓΛνίΙ ΟθΌ8ΐ8ηϋηυ8, 

εχεΤΟβν διαβαντος κατάστασιν, 'Ρωμανλς ό τούτου 01ΐυ8 63υ8 Βοηι»ηιΐ8ίιηρβπηπ) 0&ρθ88Η.ΐ8ΐη9^8ΐΓ&- 

•^ίος εγκρατής γίνεται της άρχης. Και άρχοντας προ- 1ίΙ)ϋ8 βίΙ)ΐ 1)θηβνοΗ8 βίςυβ Λοοβρϋβ οοη8ίϋυϋ8, οοη- 

οαλλύμενος ευνοϊκούς αύτψ και βυμτ5ρεις, και τήν ί)πηαΙο υ1 Γβ8 ΓβΓβ1)α1 ίιηρβηΌ, β&άβηα ΙβΓίία ίηάί- 

βζ7ΐλκ{αν ώς Ινήν κρατυν(5μενος. κατά τήν Ιορτήν οΐίοηβ, ΓθβΙο Ρ&8β1ΐ8ϋ8 άίβ, ΠΗο βυο οοΓοηαιη ίιη- 

•:οΰ Πάσχα τιξς αυτής γ' ινδικτιώνος στέφει και τόν ρβΓΟίοηαιη ορ6Γ& Ροίγβϋοίί ρ&ίπαΓοΙιΐΒ ίιηροηϋ ίη 

υϊον αότοΰ βασιλέα, διά των χειρών Πολύευκτου του Μβ^ηο Τ6ΐηρ]ο.Ιη86ςυ6η1ί &ηηο ΓΠΓβυιη βί βΗυ8 ίη 

πατριάρχου, έν τζ Μεγάλτ[ΐ Έκκλησ(<^. Τψ δ' έπι6ντι ΡοηΙβηο 889 ρΜαΙία ο&ββΗυΓ, ςαβιη 8 ρ&ΐΓβ Οοη- 

ετει τίκτεται πάλιν αύτφ Ιτερος υΐλς έν τοΤς των 8ΐ8ηίιηυιη ηοχηίοΒνϋ. ΟβΙθΓυιη ίιηρβΓ&ΙΟΓ ^ανθη^8 

Πηγών παλατ(οις, δν έπι τψ πατρι ΚωνσταντΤνον νο1υρ1&1ί1)υ8 (Ι6(ϋ1υ8« ουΓ&ιη Γθίρυϋΐίο® ^08θρι10 
ών^μασε. Νέος δ* Λν και εύπαθείαις έαυτλν έπιδεδω- Β ρρϊιηβπο 8Ό0 0υΙ>ίβυι8Π0 βο^οΐΏθηΙο Βήη^ο οοπι- 

κώς τάς των δλων φροντίδας Ιωσήφ ένεχείρισε τψ ιηιβΗιίρββ ίη αΐίαιη ηυΠ8ΐΏ γθπι ίηευ1)Όϋ ςυ&ιη ϋΐ 

ϊτραιποσίτψ και παρακοιμωμένψ, φ βρίγγας ή έπω- οϋΐη βχοίθΐίβ βο ίιηρυΗδ Ι3οοαιιηο{οηί5υ8, 800Γϋ8, 

ν>μ?α. Αύτ^ςδ^ ουδέν ίλλο διά φροντίδος εΤχεν Ι) το ιηίιηίβ &1ςυβ86αΓη8,νίίαιη ΐΓ&η3ί£^βΓθΙίηΓ8ΐιιβχη.Ε&• 

α£β' ήταιρηκύτων και βεδήλων άνδραρίων, και μα- ρΓορίβΓ ^ο&ηηβ^η ςυβιηάαιη βίβηβυιη 8ρ8άοη6ΐη, 

/λάδων, και μίμων, καΐ γελωτοποιών τάς έκδεδι^τη- (]υθπι οΙ) ΙυΓρί& ςΌ»ά8ΐη Γαοίηοπι €οη8ΐ&η1ίηϋ8 

αΞνχς μεταδιώκειν τών πράξεων. Τοίνυν και κλη• ίιηρβΓ&ΙΟΓ ρΓθ1υΓΐ)8Γ6ΐ βΐ ιηοη8θ1ιυιη ίβ06Γα1, θΐ 

ρ'.χον τίνα Τωάννην έκτομίαν οντά, διά τινας άσέ- ςυί υβςυβ &ά 6308 ΙΟΟΓΙΘΠΙ &1)(1ί1ιΐ8 Ι&ΙαβΓ&Ι, ίαΐρβ- 

μ•>ους πράξεις &πό Κωνσταντίνου του βασιλέως άπει- πο ροίϋυβ ιηοη&οΐιί 1)&1)]*1υ βχυϋ, οΙθΓΐείςυβ Γθά- 

λη^έντα, και μοναχικών άμφιασάμενον σχήμα. κα% μέ- άίΐο &πιίε1υ ϊηίβΓ 8υθ8 Γβοβρϋ 6υΙ)ίβυΙ&ηθ8. ΑΙ Ρο• 

'/ζι της εκείνου κρυπτόμενον τελευτής, ώς ^[δη έπ- Ιγβυο1υ8, 3υθΙ& ίηϋί^η&Ιίοηβ οοηοί1υ8, νοΙιβιηβηΙθΓ 

•λάβετο της άρχης, του τών μοναχών άποδύσας σχή- ίηαρθΓ&ΙοΓβιη υΓ^θΙΐ&Ι,υΙ 8υ8 ί8ΐηί1ί& θ3ί6βΓβ( Ιιοιηί- 

αατος και τα τών κληρικών μεταμφιάσας τοις έαυ- ηβιη ςυί νοίυηι ηαοηΒθϋβυιη 63υΓ&88β1. Τ&οαβη ίαι• 

το'3 Οαλαμηπ^λοις κατέταξε. Ζήλου δΐ πλησθεις ό ρβΓΑΐΟΓβ βχβυ8&ηΐ6, ςυοά τΐ6^&Γ6ΐ βυπα ΓβνβΓΑ 

Πολύευκτος πολύς ήν έγκείμενος κα^ τψ βασιλεΤ ιηοηαοΗί οοη(ϋϋοηβ8 αιηρίβχυιη &ιι1 ίΐΐί ^οηβη νίΐ» 

ζχρενοχλών της ^υτου θεραπείας τοΰτον άπώσα- ^ &1) υ 11ο 8&θ6Γάοΐ6 νοΙί8 οοη86θΓ&Ιιιιη ίαΐβββ, 8βά 

7>ζι ώς έζομοσάμενον τ6 τών μοναζόντων έπάγ- Ι&αίυαι ίβία ιηείυ ίιηρβΓ&1οη8 8ίχηαΐ888θ, άθ06ρ1υ8 

ν-:Λμα. Εκείνου δΐ παραιτουμένου, καΐ μή ταΤς άλη- βυιη ιηί88ΐιΤΏ ΓβοίΙ, ^086ρ110 βΐί&ιη (1ί1ί£[βη1θΐη ίη 

^ΐ'.Λΐς φάσκοντος ένδεδύσΟαι τούτον τ& ^ήμα ^{ ευ- Ιι&ο γθ ηιν&ηίβ ορ6Γ&πι. Ιία ^0Αηη68 ίΠβ υ8ςυο &ά 

γήν -τζαρά τίνος τών Ιερέων λαβείν (3), άλλα μ^νον πιοΓίβπι Κοοι<ιηί ρΓοΓ&ηαπα ηονο ίηβϋΐυΐο νϋ&αι 

ύτοκρίνασθαι τ&ν μονάδα βίον διά τον του βασιλέως βχβ^ί( : ηαοΓίυο 60, ΓυΓ8υ8 αιοη&βΐίβο νβΐ&ΐυβ 1ι&- 

φόοον, εξαπατηθείς & Πολύευκτος άφηκε τοΰτον 1)ϋυ, αηίπιυιη ίαπιβη ηοη ιηυΐ&νίί. 
ζιλλά χαΐ του Ιωσήφ σπουδάσαννος. ΚαΙ διηγβ μέχρι της τελευτής 'Ρωμανοΰ κοσμιχώς ζών καΐ νεω• 
τεριχώς * έχείνου δΐ τελευτήσαντος τ& μίν αχήμα τών μοναστών άμφιέννυται αΰθις, τήν δέ γε γνώ- 
αην αύτοΰ ούκ ήλλοίωσε. 

Τούτψ τψ Ιτει Νικηφ<$ρον μάγιστρον τον Φωκαν, 840 Ηοο αηηο Νίοβρίιορηπι ΡΙιοο&ιη ιη&(|;ί8ΐηιχη 

ν^μίστιχον ήδη προβεβλημένον τών σχολών της βί 8θΙιο1&Γυιη ΟΗβηΙ&Ιίυιη €ΐοτη68ΐίουαι α Οοηβΐ&η- 

'Λ^κολής παρά Κωνσταντίνου του βασιλέως, καΐ Ιίηο ίηαρθΓ&ΙΟΓθ ΟΓβ&Ιαιη, ςυί άβ 0ΓίθηΙ&1ΙΙ>08 8&- 

τολλά τρόπαια στήσαντα κατά τών έφων Σαρακη- Γ&0θηί8 ιηυ1(8 8ΐ8ΐυβΓ8ϋΓθρ8Β&,θΙΤ&Γ8ΐΟ&Γ8Πΐοηβιη^ 

γ>ιν, και τ6ν τε τής Ταρσού άμηραν Καραμύνην καΐ 01ΐ85(1αη6ΐη €1]&ΐ6ρί, ΙζβΙΙιυιη Τηρο1ί8 βπίβΓββ 
Χιοδάν τ&ν του Χάλεπ καΐ τον Τριπόλεως *Ιζήθ ^λο- Ο ρΓ0Γ8η8 οοιηρθ8ουβΓ&1, ίπιρβΓλΙΟΓ ουπι άβίβοΐο 

7/έρώς ταπεινώσαντα, πέμπει κατά τών έν τη οιίΐίΐυπί βΖθΓοϋιι βΐ ρΓθ1)6 λάοΓηλΙα θ1&88θ 00ηΐΓ8 

Κΐ^τη Σβρακηνών, πλήθος έπικλέτων στρατιωτών 6Γ6ΐβη8β8 θ&Γ806η08 βπιίϋϋ.Ρΐιοο&8, 01&88Θ ίη Ογθ- 

έπιδους α&τψ καΐ στ^λον κατηρτισμένον καλώς. ίβιη ΐΓβ^βοΙα, οοπ) ρηοαυπι η&νί1)υ8 8ηθ8 θΐΙηΟθΓβΙ 

■ Ρ. 643] Έν τ{ νήσψ δ* οδτος περαιωθείς, καΐ κατά Λκ&Γβηθ8 ρΓθ1ιί1)6Γβ 8^^68808 ρΓΟθΙίο Γυηάϋ',βΙ οαιΐ) 

ττ,ν πρώτην άποβασιν παροΰσι καΐ κωλύουσι συμ- ίρββ ίυίο ίηβιιίΕΐη 6£;Γθ(1ίΙυΓ,1υοι 8υο8 &1)8^ι1β ρΟΓΪ- 

τλβκείς τοις Άγαρηνοις και τούτους τρεψάμενος, ουίο ίη β&ιη βχροΓί&Ι. Ιηάθ 0&8ΐΓί8 ροβίϋβ, ίίβςηο 

ΧΥΙ^ΑΝηΚΙ ΕΤ ΟΟΑΗΙ ΝΟΤ>Ε. 

(3) Μ&ηυ 88θβΓάοΙί8 ]οη^& ρΓβοηχη 8βΓίθ ρΓ«χηί888 £υο1ϊοΙο^ίυΐΏ.ΡΓ6θβ8 ιΊιφ βοΐβπιηβπ) Γβάάηηΐ ιηοη&- 

εοηββΟΓβηΙυΓ &ριιά 0Γ9Ββ08 ηιοηΒοΙιί, άβ ςυίΙ)α8 οΙιοΓυιη ρΓοΙβββίοηβιη. Βαΐβ&ιηοη• Οοαη. 

ρατμοι.• οβ. αχχιι. 3 Ί9 0Β0Κ6Ι1 ΟΚΟΕΕΝΙ 80 ]η88ΐ]8 άβοβάθΓβ ϋ& ββί α( ηοη ΠοβΓβΙ βί Οροΐίη ίη- ^ 
άβ τβάιτβ : 86(1 ιη&ηά&Ιυιη ββΐ υ1 οασι οιηηί θζθγ- 
οίΐυ ίη ΟήβηΐΘΐη ΐΓ&αβίΓβΙ. Ναοί &13 Αοοβρία οϊ&άβ 
86 Γβ6θΙ1ί^6η8 61ι&1)(1αηα8 ^&Iη β63β βπ^βϋαΐ, οοαο- 
Ιοςαβ &ά ρα^ααιη ίάοηβο βχβΓΟϋα ^αα1^&ιI1 ίη Ηο- 
πι&ηο8 ιηοΙαΓα8. Ευ αϊ Ρ1ΐ06&84 ίη 8γπαιη οί ν6ηίΙ, 
ρΓφΙίο 8υρ6Γ&νίΙ &6 ΓυάΙΙ, βΙ ίη 8γπ&πι ίηΐ6ΓίθΓβπι 
οοαιρυΐϋ ; υΓΐ)6ΐΏ ΒβΓΓίιοβααι βζοβρία &γο6 θν&8ΐ&νϋ 
ιη&^η&8ςιΐ6 ίΙ)ί ορ68, ρΓ£ά&αι Ιοουρίβίβπι βΐ ιηυΐ- 
ίΟΒ ο&ρϋνο8 &1}ϋυχϋ, 1ίΙ)6Γ&Ιί8 6ϋ&πι 6ΐ (Ιοηιυπι 
()ίιηί88ί8 €1ιπ8ΐ1(ΐηί8 ςυί ίϋί οαρίίνί (ΙβΙβηϋ Γυ6- 
ΓαηΙ. Β Αηηο ιηυηϋί 6471 πΐ0Γΐιιυ8 68ί Ηοαιαηυ8 ίηιρ6Γ&• 
ΙοΓ, 45 (1ΐ6 ΜαΓίϋ 845 ιηβη8ί8, ίηάίοΐίοηβ 6,&ηηο8 
η&(υ8 24. ΙωρθΓβ,νίΙ &ηηθ8 3 η36η868 4 (1ίβ8 5. Μογ- 
118 ο&υ8&ηι &1ϋ ίυί886 ΐΓ&άαηΙ, ηηοά Ιυχυηοβα βΐ 
νοΙαρΙιιΙίΐ3υ8 άβάίΐβ νίΙ& οοΓρυ8ου1ϋαι αΙΐΓίνίβββί : 
αΐϋ ν6η6ηο 6Χ8ϋηοΙιιαι ρυΐ&ηΐ. Ιχηρβπυαι 6]υ8 
ιηοΓίθ &ά Β&8ί1ίυοι θ1 Οοη8ΐ&ηϋηαιη ίρ8ίυ8 βΐΐοβ βΐ 
βοπιιη ίη&(Γ6πι ΤΙιβηρΙι&ηοηβαι Γ6(ϋϋ ; ςυ» 1)ί(Ιυο 
&ηΙθ χηοΓίβιη χη&ΓΐΙί ΩΙΊ&ιη ςυο(]υ6 ρ6ρ6Γϋ, ουί Αη- 
η» ηοηΐ6η Γ666Γυη1. 81&Ιιιγ& ίυϋ ΙΙοπ]&ηυ8 οαβ^ηα, 
ςυ&ηςυαηι ρ&ΐΓβ παίηορ, ίηβ6ηίο ρ1&εί(1ο &ο ιη&η- 
8α6ΐο, θΐ παθάίοοπΙβΓ αηίπι&1υ8 ; 6ΐ (ΐα&αινί8 βΓ&Ι 
^ιινθηί8, 88118 ίΐΐί 1βω6η Γυίβ86ΐ ίη^θηϋ αο ρ6Γ8ρί- 
ο&οίββ αά Γ6πιρυ1)1ί6&πι ^υΙ)6Γη&η(1&π], 8ί 6ί ίά ρβΓ 
ί&ιηυ1θ8 1ίουί88θ1, ςυί οόοι ^υν6η^1^1)υ8 ουρίάΙΙ&ΐΐ- 
1)08 αο 8ΐα(ϋί8 (Ι6(1ί1ιιπι θ886νο1υ6Γαη1,Ώΐ ίρ8ί γθοι- 

ρΌΐ)ΗθΕΐη (Γ&0ΐΕηΐ68 ίη§^6ηΐ68 00ΓΓ&(1βΓθη1 ορ68 ; 8ΐ- 

ςυβ Ιιαο ταΐίοηβ βυαι ί^η&νυοι βί ίηβΓίβιη Γ6ά6^β• Ο 
ΓαηΙ. 

Ε&άβπι β ίη(ϋο{ίοηθ, ιη6η8θ Αρη1ι\)υ88ΐι Αυ§;υ8ΐ8θ 
ΝίοβρΙιοηΐ8 Ρ1ιοοιΐ8 ΟροΙίη νβηϋ» Ιθ86ρ1)ο, υΐ β1 
&ηΐ6, ηβ Ιιοο β6ΓθΙ οΙ)8ΐ&η1β. ΟυζίΙ ΙπυηιρΙιυιη ίη 

0ίΓ00,ίηΓ6Γ6η8 ίη βΟ ΟΓβΙθηβίβΙ 6ί Β6ΓΓΐΐ(Β6η8ί8 8ρο- 

1ί& ΑϋυΙίΙ Β% ρ&Γΐθπι ςυ&ηκί&πι ν68ΐί8 ^ο&ηη^8 
Β&ρϋ8ΐ8Β, ςυαιη ΒθγγΙκβφ Γβρο8ί1&ιη ίηνβηβπιΐ. 
ΜβΙυβΙ)^! Ιιιιηο ΒΓίη(|;&8 βί 8υ8ρ6θΙυιη 1ι&1)θΙ)&1 : 86(1 
Νίθθρ!ιοη28 6ΏΠ1 ο&]1ί(ΐ6 6ΐιΐ8ϋ Ιιοο οοηιιηθηίο.ΡΙιο- 
688, 346 α88ϋπιρΙο υηο βυοΓυπι βΙίρ&ίοΓυιη, 8υΙ) 
ΙιοΓ&ιη ρΓ&ηάίί &(1 (ίοοαυπι ^086ρ!1ί 8686 οοηίβΓΐ : 
ριιΐ8&1ί8 ΓοηΙ)ΐΐ8|]&ηϋοπ ιη&η(ΐΑΐυΐ8θ&(ΐ688β άοσιίηο 
ί ηοίί οβί. Αάα)ί58υ8 ^08θρ110 860Γ8ίιη &1)(1 υοΐο ίηάα8ίυ ιη 
θχ ρί1ί8 οοηΐ6χ1οιη 08(6η(ϋ1, ^υ^&Iηθη^οςυθ οοηβπ- 
χη&Ι 86 νίΐββ π10ηα8^ί^Ο6υρί(1υIη^8Π1ρπ(3θιηΓα^886: η 
β&αι 1ιυ3*η8 8Φοα1ί ουΓί8 Γθραάί&1ί8 ίηίΙιίΓυπ), ηΐ8ί 
Γυί886ΐ 8(α(1ίο 6ΐ β(1θ ίη 0οη8ΐ&η1ίηυιη 6ΐ Κοηα&ηυιη 
8118 ίαιρ6άϋη8.$β(1 86 ρ&υΐο ρο8ΐ (ί68ί(1θηιιιη 8υυηι 
ίαιρΐ6ΐΌΓυιη.8υ1)παί886θοηΐ6η(ΐ6Γ6 &1)ίρ80 ηβ ίΓυβίΓλ 
άβ 86 λΗβηοαι &1ί(]υί(1 8υ8ρίοβΙυΓ. Ηοβ νί8ο Βήη^ββ 
βίβϋαι Ρΐιοο» 8(1 ρ6(1θ8 αεοίίΐϋ βί νβηίαιη ϋΑ^ίΐανίΙ 
ροΙΗοίΙαβ ηβπιίηί 86 ςυίάςυ&πι άβ βο (ΙβίβΓβηΙΐ ογθ- 
(ΙίΙυΓαιη. Μ6ΐυθΙ)&1θ1ί&η:ιθ1βρΙι&ηιιιηΒοαι&ηί βΐίυηι προσταχθιις έχ Κρι|της έπανιλθκΤν ού συνεχωρήΟη 
βΙσελθεΤν ζΐζ τήν ββσιλιύοοσαν, άλλ' έν ηί Άνβτολζ 
έχελεύσθη παρατ^ενέσΟαι με'κά παντός του στρατού. 
Άναλαμβάνων γάρ εαυτόν έχ τίξς προτέρας ί^ττης 
6 Χαβδαν άναφέρβιν -^ρξατο πάλιν , χαι στρατόν 
άξι^μαχον ήθροιχώς , προσδ^χιμος "^ν έπιθήσεσΒαι 
τοΤς 'Ρωμα{ων αρχουσ( τε χαΐ πράγμασιν. Άλλ* έν 
Συρί^ γενόμενος ό Φωχάς, χαι σταδαίφ (^^^ τούτον 
τρεψάμενος, χαΐ χατά χράτος ήττήσας , κοΛ εΙς τα 
ενδότερα της Συρ(«ς άπελάσας, τήν πόλιν Βέ^($οιαν 
Ιξεπόρθησε δ(χα τ^ς ακροπόλεως, χαι πολ^ν πλοΰτον 
λείαν χαΐ αιχμαλώτους Ιλαβεν, ελευθέρωσα^ χα^ τοΙ»ς 
2χεΐσε δέσμιους χατεχομένους Χριστιανούς χαι έπ' ο?χου 
έχπέμψας. 

ιε' δΐ Μαρτ{ου μηνός, της 'ς' Ινδιχτιωνος, ίν (τει 
^ςυοα', έτελεύτησε 'Ρωμανός 6 βασιλεύς, ετών υπάρ- 
χων χδ\ βασιλεύσα€ Ιτη ιγ' (6) μήνας δ* χα) ημέ- 
ρας ε', ως μέν τίνες, τό έαυτου σαρχ(ον προχατανα- 
λώσας ταΐς α^σχ(σταις χαΐ φιληδόννις πρά^εσιν, ώς 
δ' Ιτερος ίχει λόγος, φαρμάχοις αναιρεθείς. Διαδέ* 
χονται δΙ τήν αύτου βασιλείαν Βασίλειος χαΐ Κων- 
σταντίνος οΐ παΤδες αύτοΰ συν βεοφανοΐ τ^ Κ-η'^Ρ'- 
τεχθείσης αύτφ χαι θυγατρός πρό δύο ήμερων της 
αύτοΰ τελευτής , ήν Άνναν ώνόμασαν . Έν δέ ό 
'Ρωμανός, μέγας τήν ήλιχ(αίν, εΐ χαΐ έλάττων ήν του 
πατρ&ς, τό ήθος ήμερον ^χων χαΐ πραον, χαΐ τ^ 
φρόνημα μέτριον. Κα(περ δΐ νέος &ν, άγχίνους ήν, 
χαι όξυς, χαι τά πολιτικά κυβερνάν Ιχανώτατος, 
ειπερ αρα συνεχωρεΤτο παρά των Οεραπϊ^ντων. Άλλα 
τούτον οΐ οίχειότατοι ταΐς της νεότητος έχδεδωχότες 
όρμαΤς, Ιν' Ιχεΐνοι τά κοινά μετιόντες πλουτον αφα- 
τον άποθηααυρίσωσιν, άνενέργητον χαΐ άνεπιτήδειον 
άπεφήναντο. 

Άπριλλίψ δι μηνΐ , τής αυτής ς' ^;διxτιώνος, 
εΓσεισιν 6 Φωκάς Νικηφόρος τη της δεσποίνης κε- 
λεύσει, του Ιωσήφ χαθάπερ χα^ πάλαι χωλύοντος, 
Ιν Κωνσταντινουπόλει* χαΐ άπό των έχ τής Κρήτης 
λαφύρων χαΐ τής Βε|^($ο(ας έθριάμβευσεν έν τφ Ιιε- 
ποδρόμφ χομίσας χαΐ μέρος τι του Ιματίου του 
Βαιτνιστοΰ Ιωάννου , δπερ ευρεν έν τή Βε^|&ο{^ 
έναποχε(μενον. [Ρ. 646] Τούτον δέ έδεδίει και 8ι' 
6ποψ(ας εΤχεν ό Βρίγγας* άλλ' 6πούλως ούτος 6πο- 
κρενάμενος έξαπατήσαι τούτον ίσχυσε τρ<$πφ τοιφδε. 
*Ενα τινά των υπασπιστών είληφώς 6 Φωχας περί 
ώραν αρίστου εΙς τόν οΤχον άπεισι του *Ιωσήφ, και 
κόψας τήν θύραν δ'στις ε?η μηνύειν έκέλευσε τφ 
θυρωρφ. Μηνύσαντος δέ κελευσθεις έπείσεισι, κα> 
χατ* ιδίαν παραλαβών τόν Ιωσήφ δείχνυσιν αύτιο 
τρίχινον ίνδυμα, 6'περ Ινδοθεν τών Ιμοκίων ήμφίεστο, 
και μεθ' 6'ρκων έπληροφόρησεν ώς τήν τών μοναχών 
άσπαζό μένος πολιτείαιν ττάλαι &ν ττεριεβάλετο τ^ 
σχήμα χαΐ τών βιωτιχών όπεξήγαγεν εαυτόν φρον 
τίδων, εΐ μή έπέσχεν αυτόν ή τών βασιλέων προσ• 
πάθεια Κωνσταντίνου χαΐ *Ρωμανοΰ , χαΐ μέλλειν 
6'σον οί^πω τόν οίχεΐον έχπληρώσαι σχοπόν* χαΐ μιί^ ΧΙΙ^ΑΝΒΒΙ ΕΤ ΟΟΑΗΙ ΝΟΤ>Ε. 

(6) Ρ&ΐ8&ιη 6886 ιΐαηο ηοτπβΓαΙβπι ηοίαπι, ηοη ηιοΓίΡΠ) Οοη8ΐ&η1ίηί ρ&Ιηβ 6]υ8 68( αάηοΙ&Ιυβ, ίη- 
Ζοη&Γ&8 ιηοάο,8θ<1 ιηηΙΙο οβΓίίυβ ηυιηβΓΟΓυπι ΓβΙίο νβηίββ ιηΙβΓναΙΙυιη αηηοΓαιη ηοη &η)ρ1ίυ8 Ιηυιη. 
άοο6(. ΟοηΓβΓ βηίπι Ιιυηο αηηαοι οηπι αηηο ςηί &ά Χυι.. 81 ΗΙδΤΟΒΙΑΗΠΜ ΟΟΜΟΕΝΟΐυΜ. 82 μάτην δποιτηύ«9θαι χαθίχέτιυη. Τούτο ^ιασάμν^ος β^ ^08βρ11υ8, νινβηΐβπι θΐίαιηηυπι θ1 Μβΐΐιγιηηα βζβα- & *Ιωσήφ ιτίίΕτβι ούβέως πρ^ς τους ΐΐά^ας αύτοΰ, 
μετάνοιαν έχζητών, χαΐ ώς ού «ιστεύσει τινί πλη- 
ρ Ομορων λέγοντ( ποτΕ χατ' αύτου. Ύφ&ωρατο δΐ ό 
Βρίγγας χαΐ Στέφανον τ^ν βασιλέα, τοις ζώσι μέχρι 
τοτ( συναριθμούμενον χα^ έξ^ριοτον έν Μηθ^μν{) (7) 
τυγχάνοντα, και 8ιά παντός έφρ($ντιζεν 6π^ άχρι• Ιλη^θπα ; ββιηρβΓςιιβ οο^ζίΐιώαί ςυοιηοάο ΑΓοϋοπ 
βυιη ουβίοάία οοηβΙηηςίθΓβΙ. Υβηιιη βίορίιαηυβ ία 
Γβδϋνίΐαΐθ ιη&ίζηί 82ΐ1)1)&ϋ άΐνίπιβ ίιηρβΓϋΙαβ ιηγβ- 
Ιθήίβ 8υΙ>ϋο νϋ&αι ουζη πιογΙο οοιηιηυΐ&νϋ, ηυ11& 
&ηΙθ£;Γ6888, οβυβα. δθά ηίηαίΓυιη ΤΙΐΘορ1ι&χιο βυχη, 
ςυ&ηςα&ηα ρποουΐ ΓβπαοΙυιη, 8υ8ΐυ]Η. ββατέραν αύτον «ΐναι φυλαχήν. Άλλ' έχεΤνος χατά τήν έορτήν του μεγάλου Σαββάτου των θείων μετ- 
εσχ^ηχώς μυστηρίων αίγνιδίως εύθυς τέθνηχε, μηδεμιας προηγησαμένης αΙτίας, άλΛά της βεοφανους, 
ει χζ! πό^ρωθεν χατφχιστο. χατεργασαμένης αύτ6ν. Πέτρος δλ ό των Βουλγάρων βασιλειις τήν ειρήνη ν 
τάχα άνανεούμενος άποθανούσης της αύτου γυναικάς, 
ηεον^άς πρ^ς τους βασιλείς ίθετο, ομήρους δούς χα2 
τους οίχείους δύο υ\ους Βορίσην χαι Τωμανόν * χαΐ 
μετά μιχρδν άπεβίω. 01 δλ υΙοΙ αύτου έν Βουλγαρία ΡβΓ ίάθΐη Ιβηαρυβ ΡθΙπιβ Βιι1|;&Γ0Γαιχι ρΗηοβρβ, 
αιΟΓίοΑ 8υιι υχοΓβ, Γβηον&ηάοΒ ρ&οίβ ολοβα ΓοΒάυβ 
οοιη ΙιηρβΓ&ΙοηΙιυβ ΐοΜ^ οΙ>8ίάβ8ςΰ6 άαΐ β4ΙΤ βϋο» 
8υο8 Βοη'ββο βΐ Κοοα&ηυπι ; &ο ρ&υΐο ρο8ΐ ιηοηΙιΐΓ. 
ΡΠϋ 6^υ8 ιη Βαΐς^βη&ιη ΡβιηίϋαηΙαΓ» α( ρ&ΙβΓηαιη έιεέμφΟησαν μετά ταΰτα έφ' ψ της πατρψας άντι- Β ίαιροηιιηα οοοορβηΐ βΐ οοιηθΙοριιΙοΓυιη ίοαρβίαπι σχέσβαι βασιλείας, χαΐ τους χομητοπούλους (8) άπ- 
είρξουςι ττ^ς πρ^ω φοράς. Δαβίδ γάρ, χαι Μωϋσής, 
χαι Ααρών, χαΐ Σαμουήλ, ενός ^ντες παίδες των 
μέγα δυνη0εντων έν Βουλγαρία χομήτων, προς άπο- 
στασίαν άπεΐδον χα2 τά Βουλγάρων άνέαειον. ΚαΙ 
τζΰτα μ!εν συνηνέχθη ώδε. 

Ό δέ Βρίγγας δν είπομεν τρόπον απατηθείς 6π6 
το*3 Νικηφόρου, χαΐ τούτον έάσας οΓχαδε άπελθεΐν, 
μετεμίλετο, καΐ έν δεινφ έποιεΐτο δτιπερ εντός 
άρχύων ίχωδ το θήραμα Ι).αθ& τοΰτο φρενοβλαβώς 
προηχάμενος. '£μερ(μνα γοΰν πώς και πο(^ μηχανή 
της άπό τούτων άπολυθείη φροντίδος. Καΐ Ιδοξεν 
α-^τψ λυσιτελέστατον είναι προς 'Ιωάννην μάγ•στρον 
γράψβι τον Τζιμισκήν, άνδρα θ^μοειδή χαΐ δραστή- Γβρηιη&ηϊ. Ν&ιη Β&νί()Ό8, Μθ8β8, Α&Γοη βϊ β&αΐΌβ* 
Ιυβ, Οΐϋ ου3υ8ά&ιη ίη Βυ1βΕΓί& Ι&ι^ϋθΓ ροίβηϋβ 
οοιηίϋβ, Γ68 ηοναβ ιηοΗ6ΐ>&η(υΓ βΐ Βαΐ£;ΑΓ08 οοηοί- 
1&1)ΑηΙ. Αίςυβ ίΙ& ίυηο Γββ αοΙα. Ιαΐβήιη Βηη^8,& Νίοβρ1ΐ(ϊΐΌ,ιιΙ βζροβαίιηιΐΒ, άβ- 
ϋβρίυβ, θυιηςυο (Ιοηυιη Βοαχη &1>ίΡθ ρΒ8Βυ8, ρωηί- 
Ιβηϋιι άυοΐ, βΐ ίηίςυο Γθγγθ ςυοά ρβϋΐ&ιη ρΓβάιιαι 
Βίαϋβ βζ ίρΒίβ 0Α88ϋ)υ8 άίιηί8ΪΒΒ6ΐ,ΒθΙΗοίΙθ<]υβ οαβ- 
(Ιϋ&Γί <ιυ& &γΙθ ςυ&νβ ιη&ο1ιίη& πιβία, ςυβιη <1β βο 
οοηοβρβΓαΙ, 8β 1ί56Γ&Γβ1. Ταηάβπι ιη&ζίιηθ β γθ Γογθ 
νίΒΐιιη ηαβ^βίΓυιη Ιο^ηηβπι ΤζίχηΐΒΟβιη, νίΓυαι 
αοΙιηοΒυιη&ο ΒίΓβηααιηβΙ ββουηοΐυπα ΡΙιοοαπα ίηΐβρ ριον οντά χαι μετά τόν Φωκάν έν τοΤς 'Ρωμαίων (]| ΗοιηαηοβάυοοΒ ρΓΦοίρυαιη,βοΙοιηροΓβΟπβηΐΒΐίαχη έπισημύτατον στρατηγοΐς, στρατηγόν τηνικαΰτα των 
Ανατολικών ύπάρχοννα, Ιτι δΐ προς τον μάγιστρον 
'Ρωμανόν τον Κουρκούαν [647] φανερώτατον καΐ 
έπίσημον κάΙ αυτόν στρατηλάτην δντα της Ανατολάς, 
γράμματα πέμψαι, και φιλοτιμιών υποσχέσεσι καΐ 
δωρεαιν χαι τιμών διεγεΐραι τούτους προς καθαίρε- 
σιν του Φωκά. Έγένοντο τά γράμματα, κα^ ό νους 
τών γκγραμμένων ύπηρχεν ούτος * £1 διαναστάντες 
χαβαιρήσουσι τόν . Φωκάν και μοναχόν άποκείρουσιν 
ή τρόπον άλλον έκ μέσου ποιήσουσι, τήν μίν του 
δομεβτίκου τών σχολών της Ανατολής μεγίστην 
αρχήν λήψεναι ό Ιωάννης, τήν δε τοΙ3 δομεστίκου 
της Δύσεως ό 'Ρω μανός. Κομισθέντων οΰν τών 
γραμμάτων τοις δηλωθεΤσιν άνδράσιν. έπείπερ σχε- 
τικώς έχεΤνοι εΤχον προς τόν Φωκάν, ύπανααινώσκουσί οΓΟΒΓβοΙυ ω ,ϋβπκ) υβ ΐΏ&ι^ίβίΓυιηΙΙοιηιιοαιη ΟαΓουαω, 
ΠΙαδίΓβιηβΙίρΒυιηΟΓίβηϋΒάιιεβιη,ρβΓΗϋθΓΒΒαάνβΓ- 
Βαβ ΝίοβρΙιΟΓυιη ΡΙιοο&ιη θχοίΐΑΓβ πια^^ίΟοίβ άοηο- 
ηΐΕΠ θΐ ΙιοηοΓΰΐη ρο11ίοϋαΙίοηίΙ)ϋ8.θ6η1θαϋ& ΙίϋβΓΑ- 
Γαζη 1ΐ8βο θγ&Ι : 8ί Ρΐιοο^ιιη ορρήιηβΓθηΙ• βΐ νβΐ ιηο• 
η&οΐιαιη Γ&οβΓβηΙνβΙ ςυοοιιηςαβ ιηοάο ο ιηθάίο Ιοί- 
ΙθΓβηΙ, ^ο&^ηθIη 848 ΓοΓβ άοκηοβϋοιιχη βοΐιοίβηιιη 
Οήβηϋβ, Βοω&ηαιη ΟοοίάβοϋΒ. Ιί οαιη ΙϋΙβΓΒβ &ο- 
οβρΪΒΒβηΙ. Ρΐιοΰ» 608, 0111 Ιιοοθβΐβ ουρίθϋ&ηΐ, Γ«οί- 
Ι&ηΐ ; ΙιοΓίαηΙιΐΓςυθ υΐ αηίιηυιη θΗβαΙ αο ΓογΙϊΙθγ 
Γβπ; ιη&^η&αι Β^^ΓβάίαΙυΓ : ΙθΓ£;{ν6Ρ8&ηΐ6ΐη βυΐΒ βθ 
ιηΒα11)υ8, αϊ ρ&τοΓβΙ, ίοΙΟΓΓβοΙυΐΌΒ χηίη&αίαΓ. Ι(« 
άβιηυιη ΡΙιοοαβ, ρβποιιΐο ωοΓϋβ ΙβΓΠΙυβ, αβββηϋΐ ; 
βί 8βοαη(3& όίβ ^υ1η ιηβηΒίβ, βαάβιη ιικίιοϋοηβ 
ΒβζΐΕ, &1) οΗβηΙ&1ίΙ)ΐΐΒ 6ΖθΓθϋί1>α8 οωηί1>υβ α Τζί- τε χατψ «ύθέως τά γράμματα, και διαναλτήναι προς ΐΏί80& οοηοϋ&ΙΐΒ ίαιρ6Γ&1θΓ Εοαί&ηοΓυιη Β&ΙαΙαΙαΓ. 
έλχην τόν Φωκάν καΐ γενναΐόν τι και νεανικόν έννοήσασθαι παρεκάλουν, Όκνοΰντα δΐ καί άναδυόμενον 
νά αύτοχείρως ήπείλουν διαχειρίσασθαι. Διό χα\ προς τόν του θανάτου άποδειλιάσας χ(νδυνον τή 
πρόχλησιν ύπεδ^ξατο. Και δευτέρα του Ιουλίου μηνός, της αύτης ς' Ινδιχτιώνος, 6πό τών έν τχί 
Έ€ρ^ στρατευμάτων απάντων παρακεχινημένω/ ύπότου Τζιμισκή 'Ρωμαίων αναγορεύεται βασιλκύς. 

ΧΥΙΑΝΟΚΙ ΕΤ ΟΟΑΗΙ ΝΟΤ^Ε. (7) 8αρηι ΜΗ^Ιβηβ ίβΓίπρ Γυι'ββθ ΐη βζβΙΜο, δίτβ 
18 6ΓΓΟΓ 69ΐ 1ίΙ>ΓΕηί, ΒΐΥβ ίπΙβΓΒΒ ΜίΙγΙθπα Μθΐΐιγπι- 
η&ιη ΙπιιιβΙβΙιιβ δΙβρΙΐΒαπΒ. ΙΙΐΓ&ςυο ΰΓΐ)8 ββΐ ίη 
ΙιθβΙκ) ίηΒοΐΑ. Χτι.. 

(8) ΟοοαβΙοροΗ ΒυηΙ άίοΐί ςυαβί ρυΐΐί (ίά ββΐ Γι1ϋ| 
βοπιϋίβ.Χτι.•— ΟίοΙίοπολώς,νβΓΧί&οαΙβ πουλος,αΐΐβη 
841^^(11 /(^^ΙΗΙ» Βΐιηιιΐ θΐάίιηίαυϋνοχη ςαίά 8οηΑΐ.81ο άρχοντόπουλον (ιΗητη ηο6(7ά, βασιλόπουλον ν^ρύ 
μΐίητη, νβρΗίατη, βΐ ΐΑηάοαι χομητοπούλους €0ΐηί1ϊ$ 
ήΙίο$ νοοαΐ ΛϋοΙΟΓ ; β1 αϊ 8υ1>αΗ παίδες τών αέγα 
ουδηθέντων έν Βουλγαρία κομητών. ΙηΓπι ρ. 694 : 
Κόμηνος δντες παΤδες καΐ διά τοΰτο κομητοπώλοι 
κατονομαζόμενοι. Οοαβ. 83 ακοκαπ οεοκενι 84 ΡβΓίυΓ θί &1ίτΐ8 Ιιαο άβ Γβ, ίβςυο ρΓθ1)&Ι)ίϋο? 
ΒβΓίΏΟ : ^&Iηρ^^άβIη βυιη οορίάϋ&ΐβ ίχηρθΓϋ, ηβςυβ 
Ι&ιηθη Ι&ιη 1ιυ]υ8 ςιι&ιη ΤΙΐ6ορΙι&ηυ8 Αυ^υβΙβΒ ακηο- 
Γ6 Ο&^Γ&βθβ, οιιιη ςυβι βί οοΐΐοουΐυβ ίυβΓίΙ οαιη ίη 
ΌΡΐ^β α^θΓθΙ, 6( 8ορθ αά βαιη ΜίοΙιαβΙαιη βυοΓαιη 
ί&[ΰυ1θΓαιη Οάίββίιηαιη ιηίββπΐ: ίάφιβ Βηα^αιη 
άβρΓβΙίθηάίβββ, βί ο1) ίά ΒυΒρίοίοηββ οιάνθΓβυβ βαιη 
οοηοβρίβββ. 

Όθβίβ^η&ϋοιίθ ΡΙιοοβΒ ΟροΗ &ηηαηϋ&1β ΓβΙ)αΒςυθ 
οοη1ΰΓΐ)&ϋΒ, ^0Ββρι1υΒ, ςαί γογ&ιπ οιηηίυιη ΓβΓυια 
8α8ϋο6ΐ)&1, Εηίιηί αη^^βϋα^υρ, ηβςυβ β&ϋβ ιηνβηίθ- 
1>8ΐΙ ςυΐά οοηβϋϋ ΒβςαοΓβΙαΓ, οαιη ηβ οίνββ ςοίάβιη 
θί 1)βοθ νβΐίβηΐ, (ΐαίΙ)υ8 ββ αάϋα άίΓβοίΙθπι ρΓφΚ)6Γβ 
οοηΒΐιβνίΒΒβί. Οαιη &α(βιη 349 ΝίοβρΙιΟΓαβ, αηί• 
νθΓβο οχθΓοΚα Γ&αΒίίβ &οο1&αι&(ίοηί1)αΒ ρΓΟΒβςαβαΙβ, 
ΟΙίΓγΒοροΙίη νβαίθββΐ, άβ ίφρβπιΙοΓθ &1ίςαο άββί• 
^η&ηάο ^08βρ11αΒ οο^ίΐ&νίΐ, ΓαΙαβ β& Γ&Ιίοηβ 8β ίπι- 
ρβίαιη ιηίϋΐααι ρβΙαβαΓαηι. Αά ηαηϋαηι ροΓΓΟ 
άθΐ&ϋ Ρΐιοβο ίΕηρβΓίί Ιΐ03α8 ραΙβΓ ΒιΐΓά&β, ίαιη ίη 
αρΙ>β άβ^βοΒ,ΒαρρΙθχ ία Μ&^οαοι Τβιηρίααι οοηΓα- 
ζ\ί ; Ιιβο ααΐβιη ΓγαΙθρ ΝίοβρΙιοΓί^ ΙαπιβΙβί &οβαΓ&Ιβ 
οα3ΐοάίθΙ>&ΙαΓ, Ι&αίθα οίααι βθ 8αΙ)άαζϋ βί αά Γγα- 
ΐΓβοι ρβΓνβηϋ. Ηίβ ίΐα αοϋβ βοηβίάϋ αηίπιο Βηη)ζ&8, 
οΐ ίη ΒαηιαιίΒ Ιιοβϋ άίίΏοαΙΙαΙίύαΒ.Νοη βηίπι αρίαβ 
ΟΓβΙ αά άβηιαίοβηάαηι ρβήοαίοβίβ ΙβηιροηϋαΒ πιυΐ- 
ΙίΙαάίηβπι»8βάα1)ίοροΓΐβ1>&ΙΚ)1&οάί886Γηιοαί5α8αάα* 
Ιαηάοςαβ β&ηι άβπιίϋ^&Γβ,πια^β βχ&βρβπιύαΐ αίςυβ 
1ιτϋΑΐ)&Ι. Ιΐα Ιαπι ςηοςυβ οηιαίϋαΒ ίη Μα^ηααι 
Τβαιρίαπι οοηουΓΡβη1ίΙ)α8, 8αρβΓΐ)ί8 αίςαβ αΒρβπΒ 
νβρΙ)ΐ8 ροραΐαηι αΐ ρβΓίβΓΓβΡβΙ : Ε^ο, ίηςαϋ, οοαι- 
ρβΒοαηι νββίΓαο) ΓβΓΟοίαπι αίςαβ ίπιραάβηϋ&πι : η&ο) 
βίββίαπι υί ςαοά ρΓΟ ηοηιΐΒΠΐ&Ιβ βαιίΐαρ ίπαοίθαίί, 
ία ΒΪαα ΗββαΙ ροΓίιΐΓβ. » Αοίαπι Ιιοο άΐβ Οοαιίαΐβα, 
ηοαα Αα^αβϋ. ΥβΒροη 1ια]α8 ιρβΐαβ άίβί Β&ΒΐϋαΒ 
ΟοηΒίαηϋηί ίηιρβΓ&Ιοηβ βα1)ίοα1&ηα8 ΐηϋοιαβ, 3ο- 
8βρΙιο ίηΓβαβίββίπιαΒ,απιίοίβ αο ρΓορίαςαίβ βαίβ βοοβ 
αά3αη^ηΒ ΜΟ ΓαωαΙοΒ, ρβΓ ηια11&8 υΓΐ)ί8 ραΗββ 
άίηιίϋϋ ίη αάνβΓβ&ηοΓυαι άοοιοΒ. Ιί α ρηπια άίβί 
ΙαηβΒ 1ΐ0Γ& Όθίχαβ αά ββζΐ&πι ρΙυηηιαΒ βίνίαηι άο- 
ηΐ08, ίηίβηιηβ Ιιαβ 3θ8βρΙιί νβΐ ρπΒοίραααι, βοΙο 
οςαανβΓαηΙ. Νβςαβ ΙαηΙααι ίΠαβΙηαπι βΐ ίη ρβ- 
ραΙ)Ηο& νβΓβαηΙίααι βάββ, βοΓαηι ςαί αάνβΡΒαη τί- 
άβΙ)&ηΙαρ,8βά βΐ Ιβηαίοηιπι ίηηαπιβΓα άίΓαβΙϊααΙαΓ. 
ΕΙ 81 οαί οϋηι αΐίςαίά οααι αΐίβρο άΐΒβοπΙί» ίοίβΓ- 
068818861, 18 Ιοπι 1αΓΐ>απι ίηοοπιροΒϋαοι ββοαιη 
ΙπλΙιοηΒ ηβπιΐηβ ο1)8(&ηΙθ βααι ρβΓάβ1)&1. Μυΐϋςαβ 
ίη Ιιοο ίαιηαΐΐα βΐί&αι ΙιοπιίηβΒ ηβο&Ιί βααΐ. ΙαΙβΗοι 
ρβΓ υΓΚ)ί8 ρΙαΙβαΒ, Γογα αο «α^^ίροΓίαΒ, ΝίοβρΙιΟΓαηι 
Οαΐΐίαίοααι (ρρβο1αΗ8 ροΐίΐηπι νίοΙοΓίίβ) ΐηοίαπια- 
5&η1. Οαο άαπι ^ραηΙαΓ, Β&ΓάβΒ β Ιβπιρίο, ίη 
ςαοά ρ&υΐο αηΐβ Βαρρίβζ πιίββΓ&ΜΙϋβΓ οοοία^Γ&Ι 
β( 6ζΐΓβιη& 8ί1)ί ίιηπιίηβΓβ ραΙ&Γ&Ι, ρροάϋ : βΐ 3ο• 
Ββρίιαβ Β&ΐαΐίβ βα» ίαπι ίαοβΓίαΒ, ςαί ιηοάο ίία ία- 
ίΐ&ΐβ 8αρ6Γΐ>1θΓ&1,ίη ίά πιίβοΓ αίςαβ άβρΓβο&ηβ βαΐΐΐΐ• 
ΡοΓίΌ Βαβίϋαβ οαϋίοαίατίυβ οαηι βαίβ ΙήΓβπιβΒ Α. Και βΤς μ^ν λ^ος φέρκται οβτω<, Ιτερος $1, & 
χαι δοχών αληθέστερος, ώς ^ολ^ν ώδινκ χρ^νον τήν 
της βασιλιίας έπιθυμ^αν, και ού τονοατον αύτ^ν 6 
ταύτης Ιοως έξέφλβγεν (ίσον ό της βασιλίδος βεοφα- 
νους, έντυχόντα τβ αύτί^ 6'τΕ τξ βαςιλευούση διήγε, 
χα ι ΊΓολλάχις προς α5τήν Ιχιτέμψαντα τ6ν οίχει^ατον 
όιτηρέτην αύτου Μιχαήλ. Τούτο γάρ χαταφωράνας 
6 Βρ(νγας ύπ<&πτως διέχειτο πρ^ς αύτ^ν. 

Της τοίνυν άνα^^βήσεως αύτοΰ γημισθε(σης Ιν 
Κωνσταντινουπ^λει, χαι τ&ν πραγμάτων έν ταραχτώ 
καθεστώτων, 6 τήν φρ«>ντ(δα των ^ων Ανεζωσμένος 
Ιωσήφ ήγωνία χαι διηπορειτο αφοδρως δ τι χα! 
δράσειεν, δτι μηδ^ τοις πολίταις εδνοος ήν διά τό 
δυσέντευχτον. Κατελθ^ντος δΐ Ιν Χρι>σουπ6λει μετά 
παντός του στρατού Νιχηςρ^ρου του Φωχα μετ' εύ- 

Ι> φημιών, έβουλεύσατο 6 Βρ(γγας βασιλέα τινά προ- 
βαλέσΟαι. διά τούτου οίομενος τον τ6νον έχλΰσαι της 
όρμης του στρατού. Τέως δε της άχα^(3ι{σεως, ώς 
εΓπομεν, του Φωχα γενομένης, Βάρδας μίν ό τούτου 
πατήρ (^τυχε γάρ ένδημωγ τ^ βασιλ(δι) Ιχέτης 
εΙσέρχεται προς τί{ν ΙΙεγάλήν έχχλησ(αν * Αέο>ν δε 
ό έχείνου αδελφός, χαίπερ φυλαττ<{μενος άχριβώς, 
λαθών άπέδρα χαΐ τφ οίχειφ ήνώθη άμαΐμονι Ου 
γενομένου παρείθη τήν ψυχήν χαΐ έν πάσ^ άμηχαν{^ 
χαΐ φ6βφ χατέστη δ Βρ(γγας. 'ΊΙν γάρ χαι άν επι- 
τήδειος (9) έν χαιροΐς δυσχ6λοις ^χλον χολαχευοαι 
χαΐ χαταδημαγωγησαι πλήθος * δέον γάρ προσηνέσι 
λύγοι ς χα! θωπευτιχοΐς τήν του πλήθους χαταμαλάξαι 
όρμήν [648] δ δέ μάλλον έξετράχυνε χα! ήγρ(ωνε. 
υάντων γάρ έν τη Μεγάλη συντρεχόντων έχχχλησ{7, 
αύτος το πλήθος έχδεΐ|Λατών λύγους έπαφήχεν 6περ • 

^ η φόνους τε χα! τραχεΤς * ι Έγώ, φήσας, χαταπαύσω 
ύμων τήν Ιταμύτηχα χα! άναισχυντίαν * ποιι(σω γάρ 
τον του νομίσματος ώνουμένους σΐτον άποφέρεσθαι 
έν τφ χολπφ. » Οΰπω παρήλθαν όλύχληρος ήμέρ^ 
άφ' ου τούτο ε'Ιρηχε (Κυρ ιαχή γάρ ήν, έννάτην 
άγοντος του Α(>γούστου μηνός), χα! τη έσπερε της 
α6τής ημέρας Βασίλειος ό Κωνσταντίνου του βασι* 
λέως παρακοιμώμενος, δυσμενής χα! Ιχθιστος ών τφ 
'ίωσήφ, τοις έαυτου φίλοις χάι συγγενέσι το2>ς οΐ- 
χείους συμμίξας θ^ράποντας χατά πολλά μέρη της 
πόλεως πέπομφεν εΙς τους οίχους των άντιπραττύν- 
των α6τφ. Κα! άπό τρώτης ώρας της δευτέρας ήμέ• 
ρας μέχρις Ιίχτης κατέστρεψαν χα! έξηδάφισαν οικίας 
πλειστας των πολιτών, ών έπισημοτέρδ ήν ή του 
Ίωση ρ * ού γάρ μύνον των άντιβαίνειν δθ)(θύνταιν 

Ο εμφανών χα! πολιτικών ανδρών, άλλα χα! πολλών 
άλλων εύτελιστέρων, ών ούχ άριθμη^ν ήν τδ πλή- 
θος, χατεστράφησαν οΐχίαι * ψ γάρ ποτέ διαφορά 
μετά τίνος ήν, πλήθος άταχτων μεθ' έαυτου επαγό- 
μενος μηδενός χωλύοντος τούτον ήφάνιζε• Πολλοί $^ 
έν τη τοιαύτη άταξί^ και ^θρωποι έφονεύθησαν. 
Ταυτύ δΐ ποιοΰντες έν ταΤς πλατείαις της πόλεως 
λεωφόρο ις Ιν τε ταΐς άγοραΐς Ιν τε τοις στενωπό ις 
Νιχηφόρον όνευφήμουν ΚαλλίνιχονΙ Τούτο τό ίργον ΧΥΙΛΝΒΚΙ ΕΤ ΟΟΑΗΙ ΝΟΤΛ. (9) Ιη οιαΓ0ίηβ. Τοιούτος ^ν χα! δ τυραννήσας ρ1θΙ}β ΥθΓβαβ 1•αολη1, ςηίΙ}α8 Βρίη§^ οοηΐηηηπι 
γέρων προσεχώς έχεΤνος Άνδρόνιχος. Νοίί βαηΐ άβ πιβίο βαο ΓβοίΙ : ΐ9€$€ϊί ρΜα ίφηα Ητμτφ. Χτι-. 85 ΗΙ8Τ0&ΙΑΚΌΜ ΟΟΜΡΕΝΟΐυΜ. 86 • 

(ξέγ^ι μ^ της Μεγάλης εκκλησίας Βάρδάν τ&ν ^ &(1θΓη&ί,6ΐ ίαΐρ6Γ&(θΓΐ& θϋ&ιη οβίοοθ α88ΐ]ΐηρΙ& οοοι πττέρα του Φωκά, φυγάδα οίκτρον καΙ δσον ούδέπω 
τον χ(νδυνον έχδεχ4»χ£νον, τόν δέ Μωσήρ τ&ν παρβ- 
χο'.μώμενον^ τδν προ τούτου μεγάλα φοσώντα καΐ 
Ιπα(ρ($μ<νον , εΙς αυτήν άντεισάγει Ικέτην ελεεινών 
και άμφίβολον Κχοντα την Ιαυτοΰ σαιτηρίαν. 01 δε 
ιεερ! τόν τκαραχοιμώμενον Βασίλειον τριήρεις κατα- 
σχευάααντες χαΐ τ&ν βασιλικών είληφ^ες δρυμώνα 
μετά ιταντός του στ6λου περαιοΰνται εν Χρυσουπ^λει, 
χαι τον Νιχηφ6ρον έκεΤθεν ανάλαβα μενοι αγουαιν Ιο1& ο1α88β ΟΙίΓγβοροΙίη ΐΓβ^ίοίαηΙ, θ( ΝίοβρΙιοπίΣη 
ίηάθ &ά Ηβΐχίοπιυιη, &1(]υβ Ιιίηο οαιιιι χηυΙΐΗυάίοο 
υΓΐ>«ηα άβάαοβηΐβ ουιη Γ&ιιβϋβ &οβ1&]Ώ&ΙΐοηίΙ)υ8, 
ρΐ6ΐα8ίΙ>υ8, 1υΙ)ί8 αο βγιη1)Εΐίβ ρη1»1ί6& ροαρα ροΓ 
ΑαΓ6&αι ροΓί&ιη 151 ία αΓ]:>βπι (ΙαοαηΙ.ΙΙΙ ία Μα^- 
ιιυιη Τοιηρίαιη νθοίαιη β8ΐ, Ρο1γ6ΐΐ6ΐϋ8 ρ&ΙτΗίΓοίί 
&ά Ιιοο οοοαρ&ΓΑΐυβ βυιη ίη βο^^οβ^ ϊτηρβτΒΧοήΛ 
ίηβί^^ηϋ 60Γ0Ι1&, άίβ άοιηϊηίοο,Αυ§;ιΐ8ΐί (Ιβοΐιηο 8βχ• 
Ιο, ίηάίοΐίοπθ 86χ1&. ε!ς τ6 Έβδομον, αύτέθεν τε αυτο( τε κα2 πας ό δήμος της πόλεως μετ' εύφημιών, και χρ6των^ χαΐ σαλπίγγων, 
χαι βυμβάλων δημοσίαις γενομένης προ6δου διά της Χρυσής πάρτης έΐσάγουσιν εΙς τήν βασιλίδα. Γενόμενοι δΐ ίν 
τζ Μεγάλη έχχλησί^τ Πολύευκτον παρεσχεύασαν τδν πατριάρχην, χαΐ τψ βασιλιχψ αύτ^ν ταιν(ώσ»ι διαδήματι. 
Στέφει οΰν τούτον ό Πολύευκτος έν τφ αμβωνι της του θεοΰ Μεγάλης εκκλησίας ήμερα δ^ ήν Κυριακή ις' τοδ 
Αυγούστου μην^ς φόντος, της ς' Ινδικτιώνος. 

Άποστείλας δέ τ6ν μοναχδν καΐ σύγκελλον Άν- Β Ρθ8ί Ιι»ο Ν!θ6ρΙιθΓα8 ίιηρθΓ&ίοΓ Αη^οηίιιιη 81υ• 
τώνιον τδν Στουδίτην τήν θεεοφανώ των βασιλείων άίίαιη χποη&οΐιυιηθΐ 8γη^β11απ1IΏ^ι^^ι,ςο^&Ώ1&Τ11βο- xατxβιβάζει καΐ εις το παλάτιον του ΙΙετρίου έκπέμ• 
πει. Μετ' 6λίγον δΐ έξύριστον τίθησιν καΐ τ6ν πσ- 
ρζχοιμώμενον *Ιωσήφ έν ΙΙαφλαγονί^, [Ρ. 649] καΐ 
αυ^ις μετ' ου πολύν χρόνον μεταβιβάζει εν τινι μο- 
ναστηρίψ λεγομένφ του Άσηκρήτις, έν τοϊς Πυ- 
Οίοις * Βς ΙπΙ δύο όλους έχεΐσε ένδιατρίψας ένιαυ- 
τοι>ς άπεβίω. Χειροτονεί δΐ και Βάρδαν τόν Ιαυτου 
πατέρα Καίσαρα. Τη δΐ κ' του Σεπτεμβρίου μηνός, 
το προσοοπεΤον καΐ τήν σκηνήν αποθεμένος, άγεται 
νύμιμον γομετήν τήν Θεοφανώ. Τύτε δΐ και κρεών 
άπεγεύσατο , πρύτερον άπεχύ μένος κρεωδαισίας έξ 
δτου Βάρδας ό έκ της προτέρας αύτοΰ γυναικός άπο- 
τεχΟεις αύτφ υΐδς, Ιιτιταζύμενος έν τψ πεδίφ καΐ ρΐιαηοαβιη θάυο&( βί ία ρ&ΐβΐίυιη ΡβΙη ίηοΙυά&Ι. 
Ραυίο ροδί ^086ρι1υIη ίη Ρ&ρΐιΐ&^οηίβιη ΓβΙβ^&Ι, θ( 
ίηάθ ΓαΓΡΏΐη^ ηοη 1οη§^ο ίηΙθΓροβίΙο ΙβιηροΓθ, Ιη 
ιηοηαβΙοΓίαιη ίη Ργ11ιϋ8 ςυοά Α 860Γ6ϋ8 (ϋοίΐΏΓ, 
αΐ3ί 18 ρβΓ άαο8 &ηηο8 ΙοΙβΓ&Ια νίΐα ο1)ίϋ. ΒαΗ&ιη 
ςαοςυβ ρ&ΐΓβιη βυυιη 0»8&Γ6ΐη θΓ6&ί.νίοθ8ίιχι& 8βρ- 
16]ΏΙ)Π8 (Ιίθ Ι&τνα ()βρο8ϋα υχοΓβιη άυχίΐ Τ1ΐθορΙι&- 
ηοηοπι.Ταηο βί οαΓηββ ςυΙίανίΙ;, α ςυί1)Π8 Ιι&ο1θηυ8 
&1>8ϋηυ6ηιΙ &1> βο ΙβιηροΓβ, ςυο Β&Γά&8 βχ ρποΓθ 
βοη3α^θ ΩΗυβ ίρβίυβ, ίη ο&πιρο βςιιϋαηβ βΐ οιιηι 
ρ&(Γυ6ΐθ8υοΡΐ6υ8&1υ(!6η8,1ι&8ΐ&& ηοίβηΐθ ίοίαβ ρβΓ- 
ίίΐ. ΚβοβήΙηθ Ιιοο &1)$ϋη6η11ο οαυβα, αη αϊ βίο ίιηρθ- 
Γ&Ιοΐ688υ&οοηοίϋ&οβ1&Γ6ΐ, ρΓβίβΓ ίρ&υαΐ8θ1α8 ηονϋ τφ οικείφ προσπαίζων άνεψίψ τφ Ώλεύσ7[^ , μετά ρ Οβυ8.ΡβΓαο1ί8 859 ηυρ1η8ίηηονο&οΙρ&1ιι1ίυιη Ιβπι- 
δύρατος βληθεις ακουσίως τέθνηκε. Τούτο δΐ ε^τε ρ1ο,0ΰΐηίη8&ι έγχρατευύμενος έποίει εΓτε καΐ λαθεΐν τους κρατούν- 
τας άποκρινύ μένος, μύνος &ν είδείη μετά θεόν 
έχείνος. Του γάμου δέ τελεσΟέντος έν τ^ κατά τλ 
παλάτιον νέ^ έκχλησί^ , έπείπερ ήμελλεν είσοδος 
έν τφ Ουσιαστηρίφ γενέσθαι, της χειρδς κατέχων 
αύτον ό Πολύευκτος καΐ ταΐς Ιεραΐς έγγίσας κιγκλί- 
σιν , ε^σεισι μ^ν αύτδς εΙς τά δδυτα , εκείνον δ' 
έζώβησεν όπισθεν , έπειπών μή πρύτερον συγχω- 
ρηθι^σεσθαι αύτ^ν εΙς τ^ θυσιαστήριον εΙσελθεΤν, 
πριν ^ δέζηται έπιτίμια δευτερογαμούντων (40)* 
Έλύπησε δΐ έν τούτφ τδν Νικηφύρον, καΐ ου διέλι- 
πεν έγχοτών αότφ μέχρι της τελευτής. Διεδέδοτο 
ΕΙ χαι λ^ς απανταχού , δς ου μικρώς διετάραζε 
τήν 'Εχχλησίαν, δτιπερ & Νικηφύρος άτώ του αγίου 8&ηο1υ&πυπι β88βϋηΐΓ&η(ίυιη,ιη&ηιι βυιη 
Ιβηβηβ Ρο1γ6ϋο(ο8, υΐ αά 9&ογο8 οαηοβ11θ8 νβηίααι 
681, ίρ8θ ία &(1γ1αιη ίηίΓοίΙ βΐ ίιηρθΓ&ΙοΓθπι Γβρβί- 
1ί1, αϋςυο ηοη ίηίπιηιίθβυιη ίη, ρηυβςυ&ηι ροβηαβ 
ρΓΟ 8θουηάί8 ηαρΙ;ίί8 1ιιί88β(. Μο1β8ΐυπι Ιιοο ΓυίΙ 
ΝίοβρΙιΟΓΟ, θ( &(1 βαβζη υ8(]α6 νίΐβ Ροίγβυοίο βαο- 
οβοβαίΐ. ΟΊθθΙ>α1υΓ βΐί&πι ρ&8θίπι τυαιΟΓ, ςαί ηοη 
βχί^υαβ ίη 6θο1β8ί& ΙαΓΐ)&8 άβάίΐ, υηυιη 1ίΙ)6Γ0Γυπι 
Τ1ιβορ!ι&ηοηί8 ίυίδβθ α ΝίοβρΙιοΓΟ β 8&ογο 1)&ρϋ8ΐηο 
βαβοβρίυπι. Ευοι αΐ 8ρ6θίθ8&πι &η8&ιη αΓηρίβηβ 
Ροίγβυοίαδ, ίαιρθΓ&ΙΟΓβιη &αί; Γβραάί&Γβ υχοΓβοι 
^υx^& 8&0Γ8Β οοηβϋίαϋοηίβ ρΓ»80Γίρ1ϋπι (]β1)βΓβ οοη- 
ϊοη(1βΙ>&1, βυΐ βοοίβδία &1)8ΐίη6Γβ. ΑΙςυβ Ιιοο ρο8ί6• 
ηϋ8 Γβοϋ Νίθ6ρΙιθΓυ8 υχοη άβάϋυδ. ΕΙ οοηνοο&1ί8 
ςυί ίη υΓΐ>β Ιυιη ρβΓβ^πηί θΓ&ηΙ βρίδοορίβ &ο άβίβ- βχτττίσματος ανάδοχος έγένετο των της θεοφανοΰς έν6ς ^ οΙί8 8βη&ίθΓί5α8, Γθπι βί8 (1β1ίΙ)βΓ&ηά&πι ρΓορθ8υίΙ. 

παίδων. Ταύτης δΐ της φήμης ώς εύλύγοτ αφορμής 

δραζάμενος ό Πολύευκτος ή χωρισθήναι αύτ^ν άπεμά- 

χετο της γυναικός κατά τδν κανύνα ή της εκκλησίας 

ά*^χχ€ύρεΐν. *0 δή και πεποίηκε, ττς θεοφανους έξεχύ- 

μενο^. Συγκαλεσάμενος δΐ τους ένδημουντας έπισκύ- 

πο5Κ έν τ^ πύλει χαΐ τους της συγκλήτου λογάδας, 

9χέψιν περί τούτου προέθετο. Πάντες δΐ οΰτοι του Ιί οπιηθ8 οοη8ΐϋυ1ίοη6Πΐθ«πι ΟορΓοηγπιί β88β,6&ςυθ 
ίιηρβΓ&ΙοΓβιη ηοη Ιβηβη, ρΓοηηηΙίανβΓαηΙ ; Ιϋ)6ΐ • 
Ιυαιςυθ ιιΐ38θΙυϋοηί8 8αΙ)80Γ!ρΙυπι & 86 ίρ8ί άβάβ^ 
ταηΐ. Νίΐιίΐοαιίηυδ 1&πΐ6η, ΐ6Γςίν6Γ8&ηΐ6 ρ&ΐΓίΒΓθΙι&, 

θί ΓΘ8 8&0Γ&8 ΟαΐΏ ίΠ)ρ6Γ&ίθΓΘ ΟΟΧηΟΐαηΟδ 1ΐ&1)6Γ6 

ρθου8&ηΐ6, 0»8αΓ Οάβπι ίβοίΐ ΝίοβρΙιοΓυηι ηοη 
ίηί886 8υ806ρΙθΓ6ΐη. δθά 6ΐ 81γ1ί&ηη8 ροηΐίβουπι ΧΥΙ.ΑΝΟΚΙ ΒΤ αΟΑΚΙ ΝΟΤ^Ε. (10) ΐΛυά&Ιατ & ΟΓβΒοίβ χηοηο£;&πιίΑ,))ίς&η)ί8ΐ Ιοίθ• 
ηΙαΓ β1 πααΙΙ&ΙαΓ, τριγαμία ίηνί8& 68ΐ, τετραγα- 
μία ρΓο1ιί1)ϋ& Θ8ΐ ρβηίΐυβ. Οηί νβΓΟ ροβη» 8ΐιΙ)^ιοίΙυΓ 
διγαμία?5ί6ηη&1ι βΕΟπιχηθηΙΟΓυαι 0Γΐ>ίΙ&ϋ ; αβ ςηα ΝίοορΙιΟΓυθ ίη 0&ΏοηίΙ)α8, Β&8ί1ίυ8, Εαοΐιοΐο^ίυπι 
βΐ 6&ηοηί8ΐΦ ΟΓΦοί.Η&ϋοηβπι 81 ςο«^&8μη^οη^1Δθη- 
Ιίαιη οο1ιίΙ)θη( βί ροηίαηΐ. 6οαβ. ^ 87 ΟΕΟΚαΐΙ αΚΟΒΕΝΙ 88 

ρ&Ι&ϋηοΓααΐ ρηηββρβ (ίρβί ρΐΌίοραρ&ιη νοο&ηΐ), α Α Κοπρωνύμου «Ιναι τ&ν ν^μον ίλβγον, χαΐ δέον αυτόν 

ςυο 6ΐη&πα88β ΪΒΐβ γοοιογ Γ6Γβ1)&ίιΐΓ, 60Γ&ιη Μ3 μή «ρυλάττεσθαι «χριναν . Τούτ* άρα χαΐ λίβελλον 

οοηοϋίο 6ΐ θβηαΐα ^υ^&ν^^ ββ ηβςυβ νίάίβββ ηβςυβ αφέσεως ύπογράψαντες τούτψ έπιδεδώχασιν. 'Έτι 

βαΐςυαιη άίχίββο ςυύά νβΐ Βαρά&β νβΐ Νίθθρ1ιθΓυ3 δι' άναβαλλ^μενον τόν Πολύευχτον χοινωνησχι τφ 

θΐΒβΙ ί&οίαβ βαβοβρΙΟΓ. Ροίγβυοίιιβ θγ^ο, ΙαιηβΙβι βασιλεΤ ό Καίσαρ έπληροφόρησεν ώς ούχ ανάδοχο; 

ρ6]βΓαΓθ δΙγΠιιηϋΐη οθγΙο 801θ1)&1, οήηαβη οοοαρα- γέγονεν. Άλλα χαΐ Στυλιανός ό πρωτοπαπάς (11) 

(βΓηίΙαΙίβ οιηί8ίΙ ; βϊ ςυί βοΐβ υΓ^β^&Ι υΐ ο5 ββουα- του μεγάλου παλατιού , έξ ου πρώτου έλέγετο ή 

άαβ ηυρίί&θ ροθηα ιηίΙί^βΓθΙϋΓ, βί ςυοςαβ ζηα^ηο τοιαύτη φήμη διαδραμεΐν, ενώπιον έλθών της συν- 

άθΐίοΐο ί^αονίΐ. όδου χαι της συγχλήτου έξωμόσατο μήτ* ϊδεΐν μήτε 
πρ6ς τινας άνειπεΤν ώς άρα Βάρδας ί) Νιχηφ6ρως ανάδοχος γένοιτο. Ό δε ΙΙολύευχτος χαίπερ φανερώς έπιορ- 
χούντα εϊδώς τόν Στυλιανόν, το της συντεχνίας συγχεχώρηχεν Ιγχλήμα, καΐ ό πάλαι ένιστάμενος δευτερογαμίας 
έπιτίμιον έπιΒεΐναι χαΐ τό μιίγα τοΰτο παρηχεν αμάρτημα. 

Νίθθρ1ιθρα8 Εηηο ίιηρβΓϋ βυί ρΓΪιηο οοηίΓα 8εγ&- Νιχηφ<ίρος δΐ τψ πρώτψ τής αύτου ρασιλε(α<: 

οβηοΒ δίοϋί&ιη ΙβηβηΙββ βιηίΐϋΐ ουιη οΐ&βββ βΙ να- ίτει εκπέμπει χατά τών έν Σιχελί(|^ Σαραχηνών τόν 

Ηάο βχθΓοίΙα Μαηϋβΐϋΐη ρβΐηοίαιη, 8ρϋηοιη βϋοιη πατρίχιον Μανουήλ χαι ν(5βον υΐόν πατραδέλφου 

ΐΛΟηίβρΛίΓϋίβϋί, ςυίάοιηβΒΐίθϋ8 8θ1ιο1&ΓϋΐηίϋοΙϋ8 αύτοΰ Λέοντος, [Ρ. 650] του χρηματίσαντος δομβ- 

II Ηοιηαηο 8θηίθΓθ οουΐίβ ΓαβΓ&Ι 0Γΐ)αΙιΐ8 : άβάθοοή στίχου των σχολών και έπι 'Ρωμανου του γέ- 

η&πΐίϊϋθ 8ίΙ)ί ΓοΓβ ]ϋ(ϋθΕ5Λΐ, 81 ίρβο ίπορθΓΛηΙθ Κο- Β ροντος τυφλωθέντος , στρατόν αύτφ δους χαι στο- 

ΐηβηϋΐη ίΐΌρβΓίϋΐη ΙπΙΰϋΐΗ 8*ΐΓαοβηί8 ΒοΙνβΓβΙ. Κββ λον άξι<$μαχον• άδοξίαν γαρ έδ^χει προστρίβεσθαι 

ϊρβΛ ροΒίυΙϋΙ ϋΐ βχροη&πΐϋΒ,ςϋίά ΐΓΪ1)υΙί 8ΛΓ»οβηί8 Ιαυτψ, ει τούτου κρατούντος ή 'Ρωμά(ων βασιλεία 

βοΐνβηί Ηοιηβηϋΐη ίιηρβΓίϋΐη, βίςαβ υηάβ β* γθβ δασμοφορεϊ τοις ΣαρακηνοΤς . Άλλ' άναγκαϊον ει- 

ίηίΐίϋπι 1ΐΛΐ)αθηΙ. Οϋΐη ΑΓποΛηί δαΓβοβοί 8γΓίΐοιι- πεΐν έπιδραμ(5ντας τίς ή προς τους Σαραχη\ους δα- 

8Ε8 0βρΪ88βηΙ,ίιηρβΓΛηΙβ ΒαβίΗο ΜΛΟβάοηβ,ΓβΙίίϊυαδ σμοφορία, και ό'θεν ε?ληφε την αρχήν. Τής πόλεως 

βϋβιη ϋΓΐ)β8βνβΓΐβΓϋηΙ;, ΙοίΑΐηβϋΙα ροϋΙί,βοΐΛΠίςϋβ γαρ των Συρακουσών υπό τών έν Αφρική Σάρα- 

Ρ&ηοΓΠΐϋΐη ρρο αΓΟβ βΑ Γβοθρίαουΐο ΓβΗςϋβΓϋηΐ. κηνών άλούσης έπι τών χρόνων βασιλείου του Μα- 

ΙηάβρΓοΓβοΙίορροΒίΙβπαοοηΙίηβηΙβιηοοοϋρΛνθΓυηΙ;, κεδόνος , και την δλην συνέβη νήσον υπ αυτών 

ϋ11βηα8ςϋθρΓ0ί?Γβ88ϋη8ϋΐΕ8ϋ8(ϊϋθ Ε(1 Ρβίοροηηβ- κατασχεθήναι και τάς αυτής πάλεις κατασκαφήναι, 

βαιη οιηηβΒ ναβίαΐίίΐηΐ,ϋίςϋβ ροΐίΐϋη βΐίαιη ρρορβ- τής Πανόρμου μ<5νης περιποιηθεί σης , έξ ής ώς 

(Ιίθπι θΓθάθ1)ΒηΙυΓ.0ϋ® Γβ8 οιιιη ^ΓΐινϋβΓ βοΐΐίοίΐϋΐη εκ τίνος ορμητηρίου ορμώμενοι οΐ Άγαρηνοι τήν 

ΙβηβΓθΙ Β&βίΠϋΐη, βΙ ίδ ςαβΓβΓθΙ Ιιοιηΐηβιη Ιιιιίο άντιπέρχθβν γήν έπεκτήσαντο. ΈχεΤθεν δΐ διαπορ- 

ιηίηίΒίβηο ίάοηβαιη, 854 Νίοβρ1ιθΓϋ8 ρΐαοαίΐ ρ&- βμευίμενοι τάς νήσους έδ^ουν ίίχρι Πελοποννήσου, 

Ιποία8 β1 (1θΐηβ8ΐίου8 8θ1ιο1&ΓϋΠΐ, ςαί οο^ηοωοη και δ'σον ουπω προσδόκιμοι παραστήσεσθαι ^σαν. 

Ρ110^®8βΓβ1)αι,ςυο(1ςϋ^άΛIη^ρ8^ϋ8Iη8^0ΓϋIη Γθ1)ϋ8 Ο Αμήχανων δΐ ό βασιλεύς Βασίλειος, καΐ άξιον 

ρΓβΒοΙαΓβ ί?θ8ΐί8 ΓϋθΓΛΐ πΐβΓίΙϋβ. Ηίο ΝίοβρίΐΟΓϋΒ, όπηρέτην αναζητών της τοιαύτης υπηρεσίας, τόν 

ΝίοβρΙιοπ ίαιρβΓ&Ιοπ8 ευοβ, Ιιοιηο ^βηβΓΟβϋΒ, ρηι- πατρίκιον έκρινε Νικηφ(5ρον καΐ δομέστικον τών 

άβηΒΛορίαΒίηΒθϋΐη, β^βΓ^δι110Iη^ηβ8^α8ιϋ8, οαω σχολών, έπωνυμίαν φέροντα του Φωκά, άπ<5 τίνος 

βχβΓοίΙϋ ίη δίϋϋίΒΐη ρΓοΓβοΙϋΒ, ϋΓβνί ΙβπιροπΒ βρα- τών προγ<$νων αύτοΰ άριστεύσαντος. Πάππος ό Νίκη- 

ϋο ΙΐΛΐία 8βΓΛ0βη08 θχρυΐϋ, οοβ^ϋςυθ θοβ υΐ ββ ίη φ6ρος ήν του βασιλέως Νικηφύρου, άνήρ γενναίας τε 

δίοίΐία οοηϋηβΓβηΙ. ΡθΓυηΙ ΙΙαΙοβ Ιΐϋίο νίΡΟ ©οίβιη χαι συνετός, τά προς Θε<5ν τε ευσεβής και τά προς 

ροβυΪΒΒθ ϋϋ ρθΓρβΙϋΒία νίΓΐυΙίΒ 6^υ8 ωβαιοπβιιη,ηοη ανθρώπους δίκαιος. Ούτος μετά τίνος στρατού εΙς Ίτα- 

ΐάβο ΙαηΙαιη ςαοίΐ β08 1ί1)βΡΛνί8ΒβΙ, Βθά βΐ ο1) αΐίϋά λίαν περαιωθείς εντός ολίγου τους Σαρακηνούς τής 

ιηθΐηοΓΛΐ)ί1β ΓαοΙαιη. Είβηίιη Εοιηαηί (Ιοωυπι οαιη Ιταλίας άπήλασε και έν Σικελίφ ή συχάζειν ήνάγκασε. 

άαοΙΟΓβ «ϋο ΓβνβΓΒϋΠ ιηϋΙΙοΒ ΙΙαΙοΓϋΐη οοιηρΓβΙίθη- Τούτου του ανδρός καΐ ναόν λέγεται δομήσασθαι τους 

άβΓΛηΙ,(ΐϋθ8νο1β1)Ληϋη8θΓνίΙϋΙβιη8θθϋπυι1)ί3ϋθβΓθ. Ιταλούς εΙς μνήμην άληστοι τής αυτού αρετής, ου 

Ηβ οοιηρβΓίβ ΝίοβρΙιΟΓϋΒ, ηίΐιϋ άίοβηβ ηβςαβ αΙΐΛΐη διά τήν έλευθερίαν μ(5νην, άλλα καΐ δι* ϊτερον έργον 

Βϋβρίοαηάί οοοΛβΐοηβιη ρΓβΒ^βαβ, υΐ ΒΓϋΐκΙϋΒίϋπι άξιαφήγητον 01 γάρ 'Ρωμαϊοι έν τψ μέ>λειν ο^ί- 

βΒΐ ρβΓνβηΙϋΐη (Ιηάβ βοίχη βΓαηΙ ίη Πΐγποϋπι Ιρε- κάδε ύποστρέφειν μετά του σφών στρατηγού πολ- 

^β^ιι1^^),^ρΒβ αηυπΐ(|ΐιβπιςϋβ οΙαββΙαποΓϋπι Βϊη^ΐιΐβ- λούς τών Ιταλών κατασχόντες εσπευδον δούλους 

ϋπιίη η&νίπι ίηβΓβάί ^ϋ»θ^ιβιιΓ8^^^θΓ^; αίςαββίο^ είς τήν περαίαν διαβίβασα ι • ου γνωσΟέντος, μηδίν 

ΙΙεΙοβ ίη ΙΙαΙία Γβ1ίς[ϋΐΙ. ΡΛοβΙ* βχίη(1β ΓυίΙ Ιΐβΐία δλως εΙπών ό Νικηφ(5ρος μηδ' ύπίνοιάν τίνα δεδω- 

ϋΒςαβ Λά ίιηρβΓίϋπι ΟοπΒίαηΙίηί ΡοΓρΙιγΓοββηίΙί βΙ; κώς πρό του έν Βρεντεσίψ γενέσθαι (έκεΧθεν γάρ 

ιηιιΙηΒ β]υ8. Τυιη ΓϋΓβαπι 8βΓΕ0βηί ίηΒϋΓ^βηΙβΒ εμελλον προς τήν Ίλλυρίδα διαπερ^ν) • ώς έκεΤσε 

ΙΐΛΐίαπιηβηιίηβρΓο1ιί1)βηΙβ1ηΓβ8ΐΛΓϋηΙ;. ΕΙίωρβΓα- έγένοντο, αυτός δι' εαυτού Ικαστον τών στρατιωτών 

ΙΟΓβΒ ΕηίπιαάνβΓίβηΙβΒ βθ ηοη ραΓββ βΒ8θ 1)β1Ιο βί- έμβιβάζων τοΤς πλοίοις περ^ν παρεσκεύαξε, χαι 

ΐηαΐ οοηίΓΕ οπβηΐβίββ βΙ οοπΙγλ οοοίάβηίαΐββ 8ΛΓα- οδτω τους έγχωρίους εΓασε τήν Ιαυτών χώραν άδεώς 

οβηοβ ί^βΓβηάο, ρΓθΒββΓίίιη τυρίο 855 3απι βϋΒΠΐ α κατοικεΤν. Διετέλεσεν ούν είρηνεύουσα ή Ιταλία 

Χ^Ι^ΑΝΟΕΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤΛ). 

{ϋ) Εοοίφίχαηιτη ραΐαΐη αηΗχρΓαΙ)\ιΐ6Γ , δρβοίοβθ ρηηοιρβτη Γαοϋ. βίΓβηαυπι ροηΐίβοϋ ηοιηίηίβ νιη- 

αο 60 ΙοςαιΙϋΓ ΧγΙαηάβΓ,βΙ ροηϋβαιηι ραΙαΗηοΓητη άίοβπι α^ϋ. Οοαη. 89 ΗΙδΤΟΗΙΑΕΟΜ ΟΟΜΡΒΝΟΙϋΜ. 90 μέχρι των γρ<$νων του Πορφυρογέννητου Κωνσταν• χ Βυΐ£^&η9Γθθ(1θΓθ,ρ&θθαΐ 6απΐδίθί1ίβη8ίΙ>υ8 8&Γ&66ηί9 τινου χαΐ της αύτου μτ^τρός* Ιχ* εκείνων δΐ πάλιν 
χινηθένχες οΐ Σαρακηνοί μηδενός χωλύοντος τήν Ίτα- 
λ£αν κατέτρεχον. Συνιδι^ντες ουν οΐ κραττοΟντες ώς 
ούγ οΤο{ τέ ε!9ΐ πρ^ς τε τους Ιψους Σαρακηνούς χαΐ 
«ρος τους Ιτπερίους άντέχειν, ήδη χα\ των Βουλγά- 
ρων τάς σπονδάς λελυκότων, σπείσασβαι έγνώκεισαν 
μετχ των έν Σιχ&λί^ Σαρακηνών. Έγένοντο ο^ν 
σύμφωνα δι' Ευσταθίου του στρατηγού Καλαβρίας, 
ένος οντος των βασιλικών θαλαμηπόλων, έφ' ψ δα- 
σμον Ιτήσιον δίδοσθαι τοις ΣαρακηνοΤς χρυσίου χι- 
λιάδας κβ\ [Ρ. 661] Γενομένων δΐ των σπονδών 
Ιωάννη ν πατρίκιον τ6ν έπ(κλην Μου ζάλωνα στρατ- 
ηγόν της Καλαβρίας προύβάλοντο, δ ς φορτικώς 
κατάρχων των εγχωρίων όπ' αυτών άπεσφάγη, 
προσχωρησάντων τψ ^ηγι Αογγιβαρδίας Δανδούλφψ, |ν Γ&ΙΟΓβ Γο 
'Ρωμανοΰ του γέροντος άρτι τα σκήπτρα κατέχον- ϋυβ 8θθί 6θΐη])οηβΓβ βΙαΙυθΓϋπΙ. Ρ&οΙυχηςαβ βθΐ, β^βηΐβ Γβιη 
ΕαβΙαϋο ΟαΙαϋπβΒ ρπΰΓβοίο, υηο (1θ ίωρθΓαΙοη'δ 
ουΙ)ίου]&Γϋ8, αΐ δ&Γ&εβηίβ ά&ΓθηΙυρ ίΓίΙ)αΙί ηοιηίπθ 
ςυοίααηίθ αυρβΟΓΟίη 22 ιηίΐία. Ρίηη&ί& ρ&οβ ^ο&η- 
ηβηα ρ»1ποίυπι οος^ηοαιβηΐο ΜυζαΙοηοιη β&1&1>ηφ 
ρΓθβΓβοθΓυηΙ. Ιβ οαηι θθ ίηιρβηοβίαθ ίη 8υΙ)άϋθ8 ρ;6 
ΓβΓβΙ, 68ΐ &1) ϋβ ίοΙθΓίθοΙυθ, αίςαβ ϋ ββ άβάθΓαηΙ 
ΟαηάυΙρΙιο Γβ^ί Ιιοη^ίϋ&Γάί», ουω ^αI^ Εοαι&ηαβ 
θβηίοΓ ίΐΏρβηαιη αοοθρίδββί. Ηίο ΗοηίΑαΰβ αϋΐβ 
οβηβυίΐ α( οαί&δα ο1α88θ ρ&Γ» ϊαιρβΓϋ &(ΏίΒ8& Γβΰαρβ- 
ΓαΓθΙαΓ.ΡΓΦΐηϋϋΙ Ιααιβη Οοβιη&ιη ρ&ΐήοίαο) Τ1ιβ8- 
8&1οηίθ6η8θΐη, ηοίαιη Ο&αάαΐρΐιο. Ιθ οαιιι ΐΓ&]66ί8- 
8θΙ ία ϋ&Ιίαιη,ουΐΏ 0&η(1α1ρ1ιο οοΐΐοουίυβ ΙιΟΓί&ΙυΓ 
αΐ & Ηοηι&αϋΓαΣΏ άίΐίοηβ &1}8ϋα6&1 βΐ οαιη ίοαρθ- 
ΓίΒάυθ ίηβ&Ι, βυοαςυβ ρρο ΙιοβΙθ αιηίοαιιι ρο- 
8θοίυιη(ΐυθ 8ίΙ)ί οοηοϋίβΐ. Ο&ηάυΐρΐιο ρηιηυπι τος 'Ρωμα(ων. 'Γφ' οδ συμφέρον ένομίσθη στρα- 
τιώτας πεμφΒήναι μετά νεών, το άπ^^ραγεν της 
όλ<^ητος μέρος έπανασώσασΟαι. Προσεπέμφθη δΐ 
Κοσμάς πατρίκιος θεσσαλονικεύς, γνώριμος ων τφ 
Λανδουλφφ (12). ΚαΙ περαιωθείς ούτος εις Ίταλίαν 
και τφ ΔανδουΛφφ συμμίξας παρήνει άποσχέσΟαι 
της χώρας 'Ρωμαίων και τφ βασιλει συμφιλιω- 
βήναι κα2 άντΙ πολεμίου φίλον αυτόν ποιησαι καΐ 
σύμμαχον. Άπαναινομένου δέ τούτου τό πρώτον, δ 
Κοσμάς άνήρ φρύνιμος ών και συν£τ($ς' « ΈμοΙ 
μίν, είπε προς τόν Δανδοΰλφον, χρέος {ν τά σωτή- 
ρια αυμβουλεΰσαι τφ φίλφ* Εΐ δ* αυτός πεισθήναί 
μοι ου θέλεις τά λυσιτελή συμβουλεύοντι, τύτε 
γνώση της αληθείας διαμαρτήσας κατά πολύ, 6'ταν σεαυτύν τε κα) τό Ιθνος άπαν τοις μεγίστοις υπο- 
βαλών κινδύνοις απαγορεύσεις, μη δυνάμενος, προς ούτω μεγάλην και Ισχυράν άντιτάττεσθαι δυνα- 
στειών, η ΣυνεΙς ουν ό Δανδοΰλφος τά δέοντα συμβουλεύειν τόν ποπρίκιον, έδέζατο τήν παραίνεσιν και έσπεί• 
σατο, νουθετήσοις καΐ τους έχοντας τών άποστάντων θεμάτων τζ προτέρφ προσδραμεΐν άρχτί και τόν σφών 
έπιγνώναι βασιλέα, ων πεισθέντων εΙρήνη βαΟεΤα πάλιν κατεΤχε τά έν Ίταλίφ και Αογγιβαρδίι^ι πράγματα. 
Ό δΐ τών Βουλγάρων αρχηγός Συμεών πσλλά (Ι ΙηΙβΓίιη 8ίπΐ60ΐι Βϋΐ£;&Γ0Γαιη ρΓίηθ6ρ8 &ηίιηο 
κατά 'Ρωμαίων στήσας τρόπαια καΐ φρονηματι β1&1υ8 οΙ) ιηα11&8 άθ Εοαι&αίβ ΓβροΓίαΙ&β νίοΙθΓί«ΐ8 Γ6ηυ6ηίθ ΟοβαΐΒβ, υ( 6Γ&Ι; Ιιοπιο ρΓυάβοδ, « ΜίΗί 
ςυίάβαα, ίηςυϋ, ηβοββββ θγ&Ι Ιιοιηίηί αηίοο βυ^- 
^θΓθΓβ οοη8ί1ίυιιι 8&1αΐ&Γ6.0υί δί Ια ρ&ιβΓβ ηοα νίβ, 
θχρβήβΓβ ί&ΐ8αιη ααίπιί Ιβ &(1πΐ0(1ααι ίαίβββ, υΙ)ί 19 
βία&ΐίοαβπι ΙοΙ&ιη ίη βαιηοιαοι αύάυχθήβ άίδοπαιοη 
6ΐ ίαιρίλΓ ΙαΐΏ ροΐβαΐίθ ίωρβπί νΐΓί1)α8 βαύβίβίεηάίβ 
άθ Γβΐϊαβ Ιαίβ άββρβΓ&νβΓίΒ. » Ο&αάυΐρΐιαβ, 356 
ΐαίβΐϋςίβηβ Οοβπιααι ΓβοΙοπιοαΘΓθ,&οοίρίΙ οοαβϋίαΓίι 
6ΐ Γοβάαβ ίοϋ : ΙιΟΓίΕΐαΓ βΙίΑΐα ρΓίαοίρββ Γβΐίςα&ταιη 
ςα» άβίθΟθΓ&ηΙ ρΓονίοοίαραΐΏ, αϊ &ά ρΗορβω γθ- 
άθΕαΙ ΒίΑΐυαι βααπιςυο ΙιηρβΓ&ίοΓβζη αςηοβοαηΐ. 
Ηΐ8 αοΐίβ Γαηαβ ία ΙΙαΙία αβ Ιιθη£;ίΙ>αΓ(ϋ& αΐΐα ρ&χ 
ΘΓ&Ι;. σΟ&ις έπι τούτοις και τήν 'Ρωμαίων ώνειροπύλει 
βχσιλείαν. Τοίνυν προς Φατλουν τόν δυνάστην τών 
"Άορων έκπέμψας προετρέπετο στύλον κατά της βασι- 
λίδος άναγαγεΤν, όπισχνεΐτο δε καΐ αυτός διά Θράκης 
έλθδΤν πολύν χι\ βαρύ ν στρατ<$ν επαγόμενος, και 
γενομένων 6φ* εν τών στρατευμάτων διά τε γξς 
και 0αλάσσης έκπολιορχησαι τήν βασιλεύουναν, και 
τον ταύτης πλουτον διανείμασθαι έπ' Γσης, και 
χ;>;ον μίν έπ' οΓκου όπονοστήσαι^ τούτον δ^ τ^ 
Κωναταντινουπύλει καταλιπεΐν. 'Έλαθον ουν οΐ 
Βούλγαροι προς τήν Άφρικήν απόπλευσαν τες, καί 
δύζχντος του Συμεών ωφέλιμα παραινεΐν είλήφασί 
τινβς Σαρακηνούς έλλογίμους ώστε έμπεδώσαι τά ίιηρβηαπι ςαοςυβΗοηι&ουαι&αίπϊθ3&αι οοοαρ&1)&1. 
ΜίΗίϋβϋυΓ Ιβ^αΙοβ αά ΡΙι&ΙΙυαιυιη ΑΓΓΟρυοι ρπη- 
θίρβιη, ΙιΟΓί&ΙυΓςυβ αΐ ο1&88θχη &(1 ΟροΙίη κάάυο&Ι. 
8θ βοάθΐη ρθΓ ΤΙΐΓ&οί&ιη ευιη ναΐίάο αο οορίοεο 
βχθΓοϋυ αοοθββϋΓαιη : οοα]ΐιηο1ί8 νίπ^αβ θθ υΓΐ>θΐη 
ΙβΓΓα ΐΏ&ηςαβ βχρυ^η&ΙιίΓΟθ, θΐ (1ίνϋία8 β^υ8βθςυ^8 
ροΓΐΐοαίΙ)αβ ίηΙβΓθβ (]ίνί8αΓ08,β1 Β&Γ&οθηΙβ άοπιιιπι 
Γθνβιβίθ 8θ Οροΐΐη ΓθΙθαΙυΓϋΓη. Βυΐ^^απ οιίβθί οΐ&ο) 
ίη ΑΓποΗΟΐ ηανί^&ηΐ : βΐ 8αΓ&0θηί, οηαι ]ηάίο&ΓθηΙ 
8Ιχη6θηθηι υΙίΙϋθΓ οοηθαΙθΓβ, ςυοβά&πι θαοΓυηι 
ρΓίαι&ήοβ νίΓ08 πιίΐΐυηΐ ουαι ΒαΙ§&Γί8, ςαί ραοίαιη 
οοηβΓΟίθηί. Ε& Ιβς&Ιίο ίη Γθάίΐα α 0&1&1)Γί8 ίηΙβΓ- 
οβρ1&, θ( ΒαΙ^&Γί δ&Γ&ΰβηίςυβ ίί αΐ) Ιιίβ Οροΐίη βά δεοογμένα. Έν τφ όποστρέφειν δΐ περιπίπτουσι γν ίπιρβΓ&ΙΟΓθΐη Ηοαι&ηυαι θθηθπι οιίβδί. Οαί ευιη 

τοΙς Καλαβροις καΐ προς τό Βυζάντιον άναπέμπον- οοηβίϋαχη ίΠαά Ιιοβίίαπι άθ βοοΐθΐιιΐβ οοβαηάα ρθΓ- 

ΧΥΙΑΝΌΗΥ ΕΤ ΘΟΑΗΙ ΝΟΤ^Ε. 

( 12) ΤβιηροΓηπι βυρρυΐ&ϋο βΐ &1ΐ89 ςυφάβηι οοη- Οοηβίαηΐίηο οοΙανο,ΝίοθρΙιΟΓΟ Ιιαίο ΡΙιοοφ θυο&ηηί 

3θο1αΓ» ιηθ οιονθηΐ η1 Ιιυηθ ΟΓβά&πι θθθθ βυηι ςυθίη Ζΐπτάβοί βυοοβββοπ Ραηάυΐρΐιαπι. Ο&ρυαηυχη εΐ Βθ- 

ΙιΐβΙοΓίοί ηοβίπ Ηυάοΐρΐιυιη νοο&ηΐ, ΒαΓ§[υηάίβΒ Γβ- ηβνεηίαηυιη ρηηοΐρθπ;, ρήγα Αογγιβαρδίας Ιιαβ άθ 

£601, β( Ιΐαΐίββ οοηΐΓ8 Β6Γβη§[&Γΐυπι. Ηβο βΐ &1ί& θ&υβα νοοαίυηι &5 ααοΙοΓθ, 1)θ11& βΐί&πιηηπι οαηι 

χηαΐί& ΙίΑπά ΙοηιβΓθ &ρυά «1ίθ8 βοήρΙΟΓθβ ίηνθηβ- Οηβοίβ ^βΡθηΙβπι πίθηιοΓ&Ι Β&Γοηίυβ &αηί8 957 θ1 

ηβ. Χτι,, — Πανδούλοφ ροΜυβ ΟΓθάθΓθοι ΐ6£;βηάυπι 968 θχ ΟΙίΓοηίοο Ι.οη§;ο1)&ΓάσΓυηι ΒθηθΥθηΙαηοΓαηι 

ηοΐΏΐοθ ΙλϋαΐΒ ηβΙΙλΙίοΓθ. ΟοηΙθοροΓ&ηθΰΐη αυίθοι ρηηοίρυιη• Οοαη. Μ ΟΒΟΕαίΙ βΒΟΕΕΝΙ 99 οβρίβββΙ,ΑΟ ίηΐβΐΐί^ρβί,βϋά 8α€06<1βΓ6ΐ,ιηΕ£;ηιιιη Γβ- 
1)08 βυίβ ίαιζηίηβΓβ ρβηοιιΙυιη,θχΙθΙίζΏανίΙ 8ί5ί 8&γ&• 
οβηοβ ιη&^ηίβοθηϋα βΐΐΐβηθβοϋβ &1)βοίη8ϋ1υ1ο 367 
6886 άβίΓ&ΙίθηάοΒ.ΕΓ^οά&Ιίθίη οϋβίοάίαιη Βυ1^απ8, 
8&Γαοβηο8 βρίοικϋάίθ ι1οηΪ8 &1βοΗ, χηίθ8ί8€[υβ ρβΓ 
608 θϋ&ιη ίρ80Γυιη ρηοοίρί χβηϋ8 ί1ΐ8β808 άΐαιϋϋΐ, 
]α1>6ΐςοβ 608 άοζηίηο 8ϋο άΐοβρο, Ιιοο ιηοάο ίιηρθ- 

Γ&(0Γ68 Κθΐη&ηθ8 8ΰΪ8 1ΐ08ϋΙ>υ8 ρ&Γί& ΓθίθΓΓΘ ; βΐ άθ 

&ηιιιι& ρβηβίοηο 8θ όχθη;}»!) άϋλϋοηοιη 63α8 αίβιν 
ιπ&ηβ ηοη βΐιιάίο 8β(] ο1) ίαιηοΐΐαβ ίαηο ϋ8 1θ6ί8 
0Γΐ08 ί&οΐατα. ΗβνθΓ8ί &(1 8ααιη ρποοίρβπι 8&Γ&οβηί 
θχροουηΐ υ( α Ηοιη&ηο ίαοηα^ ΐΓ&οΙαϋ, 6]α8(|ΐιο 
ρΓΦ(1ίο&1& Η1)6Γ&Ιί1&(6 άοηα αΙ) 60 ιιιί88& ο£Γ6Γυη1• 
Οαο οιπηία ](& ΓαβΓοηΙ Ρΐιαίΐυιηο ς^ΓαΙα, υί 1ηΙ>ιιϋ 
86ΐηί88βπι Ηοιη&ηίβ άίιηϋΙβΓθΙ, Ιιοο ββί, άβ 22 ιηϋ- 
Η&)α8 ιιαάβοίιη &1)8θίηά6Γβί;. Ιά ίηΚιαΙί 8αΓ&08ηί8 βχ 
60 ΙθΐηροΓθ υβςυθ &(1 ΝίοορΙιοη άοΒί^η&Ιίοηβχη ροΓ- 
βοΐαίακη ίαϋ. ^υοϋβθ ίη ρΓονίηοϋ8 ρΓβίβοΙί ΓυβΓΟ 
ιηοάβΓαϋ αίςυβ ^ΟΒϋ, βαίχΐίΐί ςυοςιιο ΐΓ&οςυϋΙ&ιη 
β^βΓυηΙ νϋαιη,βί δ&Γ&οβηίβ ρΐαοίάβ οβίΒαϋβΓ&οΙυιη. 
Ουιη νοΓΟ 103081161 αναή ρρ/βίβοϋ 688θηΙ ίηΐ6Γ(]ϋαι,ϋ 
6ΐ 8υΙ)()ϋθ8 ν6χ&1)αηί 6ΐ ρ&06ΐη οοιη 8αΓ&οθηί8 ίηϋαιη 
ΐ£ΐ^6Γ&ο(Αΐ)&η1. Νίλίηςυθ 6ϋ&ιχι βυΐ) ΡορρΙιγΓΟββαϋο 
ΟΓβηίΙα Οΐιαίάίβθ ίη 6&1&ΐ3Γί& ρΓβθίθοΙυβ 8&Γαοθηο8 
Αίηοαηοθ αο δίοίΐίοοβββ, ςυίΙ}ΐΐ8 οϋ ροηοη&ιη οΙ 
1>θ11υιη α ΟγΓοηοηβΐ^υβ 8&Γ8.66ηί8 ϋΐαΐυπι 6χΐΓθΕη& 
ίιηιηίη6ΐ)&ηΙ, &ν&Η1ί& 858 άαοΐαβ 8αΙ)1θν&νίΙ, 6); 
8υΙ><1ί1θ8 ηοα Ιβνίΐορ νβχανϋ. Ν&ιη νίϋ ρΓβϋο οοβ- 
ιηοαβ ςυβθ αά νίΐΑΕη 8υ8ΐΐη6ΐΐ(]&ιη θΓΕηί α66θ88&ή&, 
ιη&^αο 6& 5αΓ&06ηΪ8 ν60(1ί(1ί{;,(]υί ςαο(] αογο &ϊ>αη- 
(]&1>8.ηΙ 6ΐ Γ&οαβ 1)θ11ο(ΐ[αθ ρΓ6ΐη6Γ60ΐαΓ,ΠΙ>βαΙθΓ ρΓβ- 
ϋυιη ςαο()νί8 ρθΓ8θ1νθΙ>&ο1. Υβροιη Ιιυΐο 0Γ6αϋ» & 
ΟοαβΙ&ηΙίηο ίιηρθηυιη 8ΐ1)Γ0^&1αιη ββί, οίάοχηςυο 
ρ66αηί& κάοιηρία Θ8ΐ, βί οαιη άθάβοοΓΟ οοη86ηυϋ 
&1(]αβ(ϋθΐη8θΐιααο1)ϋ1.Εο<ΐ6πι 1>θϋο Κοαα&ηίΟ&Γϋι&^ί- 
060868 ρ6ΓΓα^Α88υ806ρ6ΓυηΙ,ςιΐ08ηβςα6Γθρορ0Β0θ- 
Γαη(0&Γΐ1]&^ίη6η868; ΰί (ηϋυΐυπι ρΓ»ΐ6Γ6& ηοη 6X6- 
^βΓπηίβοΙίΙυαι,νβηΙί ηο ο£Γ6η8ί8 ΑοωαηΐΒ 6ΐ β1ίπΐ6η- 
ΙΟΓΟπι ρ{ΐΓαη<)οΓααι Γ&οιιΐΐαΐβαι &άίιη6η1ί1>η8 Γαοι6 ρο- 
ΗοϋΙ&ηάαιη 68861. Ρθ8ΐ 1)θ11ο οοηίβοΐο 6(ρ6ΓΓα^&8 6ΐ 
ΐΓί1)α1υαι Γ6()αί8ίν6Γυη1;6(Γ6ρϋΐ8&πι ρ&88ί ρ&66 6οη. 
Γα8& ίά6ηϋ<ΐ6ΐη Οα1&Ι)ηαιη ο1&886 ίηΓ68ΐ&Υ6Γυη1;.Ι^ί- 
ΙαΓ €οη8ΐ&ηϋηυ8 ηοη, υΐ8066Γίρ8ία8 ί666Γ&1,8&Γα- 
οβηοβ άθΗηΐΓβ οΐ ρ&06πι ουηι 618 Γ6ηον&Γ6 νοίοηβ, 
βθά 1>6ΐ1ο ροϋυ8 άβοοΓοβΓβ, 6Χ6Γ6ίΙυιη ν&ϋάυηι οο- 
6^1, βυηιςυβ άυοθ ραΐηοίο Μ&Ι&εβηο ίη 0&1&1)Γί&ηι 
ιηίΒΐΙ, 6ΐ οοη3υη^βΓ6 86 ουχη ρΓβίβοΙο 6]α8 Γβ^ίοηίβ 
^08811 Ρ&βοΙι&Ιίο, 00308 ρ&υΐο &ηΐ6 ί&ο1& ιηβηϋο,ΕΟ 
οοαιιηυηί οροΓα Ι^οΐΐυαι & 0&Γϋι&^η6η8ί1)θ8 οΙ 8ίου1 
11βί1)&(υηιά6Γθη(ΐ6Γ6.ΡΓφΓ6θϋ βΐί&πι ΜαθΓθ3οαηη6χη 
359ο1ιΐ88ί ςοΑπι πιίϋ6ΐ)&(.Ηί ουπι ίη Ο&ΙαΙιη&ΐΏ νβ- 
ηί88θηΙ, ρΓονίηοί&1ί1)η8 ίηηυχηοΓΑ ίηίαίβηιηΐ πιαίβ- 
Ωοία, βχρί1αηΐ68 θο8 61 6&ί&οί6ηΐ68 ςυβθ νίχίρ5ί1ΐ08- 
168 6Γ&ηΙ Γαοίυη. Ρα» υ1 Γ68θΙνϋ &ιηβΓ&8 8&Γκο6ηο- 
Γοηι Α1}υ1οΙιαΓ68 ϋ&πι βηίιη Ρ1ι&11υηιυ8 6 νίνίβ βχ- 
0θ8β6Γ&1), οοΙιΟΓίαΙυβ 8υο8 ηο 8ίΙ)ί & Ιαΐί πΐθΙυ6Γ6η1 
1ΐ08ΐ6 00308 Ι&ηΙβθ ίη βαοβ Θ886ηί ίη30Γί2β, Βοηι&ηίβ 
οοοογγϊΙ;, ^Γ&τίςυο οοαιηιί83& ρη£;η& ροΙοΙίθΓη- 
ΧΏ&Π1 ο1)ϋηυίΙ νΙοΙΟΓίαιη, ίρβίβ ρρορο ο&ρϋ8 άοοί- 

1)08. Α ται μκτά των Σαραχηνων. 0ΐ>< 18ών 6 ρζ9ΐλ€ΐ»ς 
('Ρωμαν^ς δΐ ήν 6 γέρων), και την χοινοπραγίαν 
μαθών ακριβώς, καΐ ώς κΙ τούτο γένηται χατανοή- 
σας, ου μιχραΐς φροντίσιν 6ποΐΓβσεΐται, δβιν φήΟη 
μ^γαλοφροσύν^ χαί εύκργεαί^ τους Σαρακηνούς 
άναχαιτ(σαι της παρούσης 6ρμης. [Ρ• 652] Τοι>ς 
μέν ουν Βουλγάρους ίθβτο έν φυλαχζ, δώροις δε 
τους Σαρακηνούς άδροΐς Φΐλότιμησάμκνος, £τι δέ 
χαΐ ξένια τφ αυτών έκπέμψας δεσκ<$τ^ πολύτιμα, 
απαθείς κακών έξαπέστειλε , φράζειν ειπών τψ 
κυρίφ αυτών ώς οΰτως άμείβειν Ο'.'δασιν οΐ βασιλείς 
'Ρωμαίων τους εαυτών πολεμίους. Άπελογίσατο 81 
καΐ περί της ετησίου δασμοφορ(ας, ώς ούχ ανα- 
βολή τούτο και υπερθέσει 6στέρησεν, άλλα δια την 
επικρατούσαν τηνικαυτα κατά τον τ^πον ταραχή ν. 

|ΐ Έπαναδραμύντων ούν προς τ6ν οίκειον δυνάστην 
τών Σαρακηνών, και & τε πάΑ^>ιεν προς του βασι- 
λέως διηγησαμένων καί τάς εΙς αυτούς φιλοφρο- 
σύνας έξυμνησάντων, άποδεδωχ6των δΐ και ^ίπερ 
έπήγοντο προς εκείνον δώρα, ήσθεις ό Φχτλούμ έπι 
πασιν οίς {{χουσε, τών τε οφειλομένων αυτφ φόρων 
τα ή μι ση 'Ρωμαίοις έχαρίσατο καΐ άπο τών εΓχοσι 
και δύο χιλιάδων τάς ένδεκα έκκέκοφεν. Έδίδοντο 
ούν εξ εκείνου μέχρι της του Νικηφύρου άνα^ρήσεως 
τοις ΣαραχηνοΤς ταύτα. Άλλα σωφρονούντων μίν 
άρχύντων καΐ δικαίων ταΐς χώραις τυγχανύντων, 
αυτοί τε οΐ άρχύμενοι άλυπον ήγον βίον και ζωήν, 
καΐ ό δασμός άπεδίδοτο τοις Σαρακηνούς άπραγμό- 
νως. 'Οπηνίκα δ' ή αρχή άδίχοις χαΐ πλέον έχταις 
ένεπιστεύετο, καΐ τ6 ύπήχοον έχχκοΰντο, χαί αΐ πρ^^ 
τους Σαρακηνούς σπονδαΐ διεσείοντο. Καί γαρ δή 

ΰ παρά του Πορφυρογέννητου ό Κρη#ίτης Χαλδίας 
της Καλαβρίας γενύμενος στρατηγός τους έν 
Αφρική καΐ Σικελί^ Σαρακηνούς μέλλοντας αρ^ 
δη ν 6πο του λ ι μου χαι του πολέμου τών έν Κυρήν^ 
Σαρακηνών άπολωλέναι, δι' οίχείαν πλεονεξίαν αν- 
εχτή σατο καΐ τους υπό Χ*ψβ ού μετρίως έχάχωσε* 
πάσας γάρ τάς προς τό ζ^ν άφορμάς εύώνως άπό 
τών εγχωρίων ώνούμενος πολλού τοις Σαραχηνοίς 
έπίπρασκεν, άπραγμόνως παρέχουσι τάς τιμάς τφ 
εύπύρως ίχειν χρυσίου διά τήν έκ του λιμοΰ και 
τών πολέμων στενοχωρίαν. Πλην & μλν Κρηνίτης 
6πό του Κωνσταντίνου παραλυθείς της αρχής χά τε 
χρήματα άφηρέθη μετ' αισχύνης χαΐ καταγηράσας 
απέθανε* κατά δΐ τόν του πολέμου καιρόν φυγάδας 
Καρχηδονίους αυτόμολη σνντας οΐ 'ΡωμοΗοι έδέξαντο, 

]) ους ουδαμώς άπ^τουν οΐ Καρχηδόνιοι. Μάλλον μίν 
ούν και τόν έτήσιον δασμόν συνεχώρουν, δεδοικύτες 
μή πως κωλύσωσιν οΐ 'ΡωμαΤοι σχανδαλισθέντες τήν 
τών επιτηδείων ώνήν, χα^ χινδυνεύσωσιν ούτοι δια- 
φθαρήναι λιμφ. Ύστερον δΐ του πολέμου διαλυ- 
θέντος τους τε αυτομόλους έζήτουν καΐ τήν δασμο- 
φορίαν. Μηδενός δΐ παρέχοντος αύτοΐς διέλυσαν τήν 
ειρήνην, καΐ περαιούμενοι καθ* έκάστην τήν Κα- 
λαβρίαν έδήουν. Κωνσταντίνος τοίνυν 6 βασιλεύς μή 
θελήσας, ώσπερ 6 πενθερός αυτού, μειλιχίως ύπελ- 
θβΤν τους Σαρακηνούς χαΐ τήν εΙρήνην ανανέωσα- 
σθαι, άλλα πολέμφ μάλλον χρΤναι τά πράγματα 
διανοηθείς, [Ρ. 653] δύναμιν άξΐ($μαχον συναγείρας 
χαί £ρχοντα έπισαήσας αύτοίς τόν πατρίχιον Μα- 93 ΗΙδΤΟΗΙΑΚυΜ ΟΟΜΡΒΝΟΙϋΜ. 94 λχχην^ν ε?< Κβλβδρίαν άπέστιιλβν, ένωΟήνα: κβλβόσβζ τψ στρβτηγψ της χώρας (Πασχάλιβς δι* οδ- 
τος ^ν, & πρ^ μικροΰ μνημονευθείς) καΐ κοιν^ μετ' αύτοΰ άναδέξβσθαι τον ιταρά των Καρχηδονίων καΐ 
Σικελών έπισεΐ(5μενον ΐΓ<5λεμον. Επέστησε δΐ καΐ τψ πεμφθέντι σχ61ψ τόν Μακροϊωάννην (<3). ΟΙ'τινες κατά 
χώραν γενόμενοι μορία Ιδρων ε?ς τοος αύτόχθονας κακά, πλεονεκτοΰντες και άλλα ΐίοιοΰντες ά καΐ αυτοί Λν 
ώχνησαν οΐ «οΑέμιοι. Ταϊίτα -κυΒόμε^ος 6 των Σαρακηνών α^ίτιρας Άβουλχαρε (ήδη γαρ ό Φατλουμ έτεθνήκει) 
και τουςίαυτου παραθα^|3ύνας, και μή φοβηθηναι πα,3αινέσας στρατών τοιαδτα εΙς τους οίκε(ους ένδεικνύμενον τά 
χαχά, «όλεμον ύπχντιάσας συνίστησι κραταιόν, καΐ νίκην ήρατο άρίστην τε και καλλίστην μικρού γάρ &ν 
Ιάλ€ι>βαν τκλ\ οΐ στρατηγοί ζωγρ(αι. 

Μβτά δΐ τοΪΛΟ Κωνσταντίνος δ βασιλεύς Ίωάννην Α Βββϋηάϋοι ΙιβΒΟ ίηαρβΓ&ίοΓ ^ΟΕηηθϊη & βθΟΓβϋβ, άσι^χρτ^ις, τδν τήν έπωνυμ(αν Πιλάτον, περί εΙρήνης 
εκπέμπει διαλεξόμενον τοις ΣαρακηνοΧς» Ε1ω60τες 
δ' ο\3ττοί μήταϊς ν (καις έπα(ρεσθαι, άλλα τήν είρήνην 
και χρατονντες άσπάζεσΟαι, προβύμως &πήκουσαν, 
και έπ( τίνα χρ6νον είρήνην εθέντο. Τούτου δ^ διε(&- 
ρυηχ6τος πάλιν διαπερώντες έλεηλάτουν τους Καλ α- 
βρού ς. Καί πάλιν & Κωνσταντίνος δύναμιν κατ* αότων 
χαΐ ναυτικήν εκπέμπει και πεζική ν* ήρχον δ^ της 
μ¥ν ναυτικής δυνάμεως 6 τήν έπωνυμ(αν Κραμβεας 
και 6 Ηωρολέων, έστρατήγει δΙ των πεζών ό πατρί- 
κιος *Ρωμαν6ς δ Άργυρος. Γενόμενοι δ' έν 'Γδρουντι 
καΐ τάς ναυς νεωλκήσαντες ηύτρεπίζοντο προς τδν 
εΙς Σικελιβτν άπόπλουν. ΟΙ δΐ Σαρακ^^νοί τη φήμ^ 
διαταραχθέντες (έπίσταται γάρ α^τη τά μικρά μεγε- βο^ηοωίηβ Ρίΐ&ίαιη, αά ΐΓ&οΙ&αάαιη ουπι 8&Γαοβ- 
ηΐΒ ρ&οΐβο&ϋοοβαα ιοίβϋ. Ουί βαιη οοηβαβνίβββηΐ; 
νίοΐοηϊβ ηοη βΰΓβΓΠ,ββά ρ&οβιη βϋ&ιη Γ6ΐ>α8 βθοαα- 
όίβ θχρβΙθΓβ, ίλοίΐθβ 8Θ8Θ θΐ ρΓβΙ)υθΓοηΙ, βΐ αά οβΓ- 
Ιυιη Ιβιηρυβ ίηάυβίαβ ραοϋ βυηΙ.ΕΙ&ρβο βο ΙθοαροΓβ 
ΓαΓβυιη χη&Γί ΐΓαηβιηίββο Οα1&1>Γί&ιη νβχ&ΓαηΙ. ϋ&- 
ςυβ θ(ί&ιη ΟοηΒίΑηϋηαβ οοπΙγε 608 η&ν&ΐββ ^βΓΓβ• 
βΐΓβ8(ΐιΐθ θΐηί8ϋβορΐιΐ8.61&88θΐη άαο6])&η1θΓ&ιηΙ>β&8, 
βί ΜοΓοΙβοη, ΑϋθΡΑβ ρ&Ιήοίιΐ8 Κοιηαηιιβ Αι^^ΓαΒ. 
^αIη<]υθ1]^ ΗίάΓοηίβ ηανίΐ^υδ 8ΐιΙ)€ίυοϋ8 &ά η&νί^αη- 
ϋυπι ΐη δίοίΐί&ιη 8β8βρ&Γ&Ι>&η(,οαιη δ&Γ&οβηί ί&οα&, 
ςυ» ρβΓνα ααιρΙίβο&Γβ βΐ ΙθΓήϋϋΐυθ η&ιταΓβ βοΙθΙ, 
ρ6ΓΐυΓΐ>&ϋ βίςαοιΐ 1ΐ08ΐ68 8ΐ1>ί ίιηρ&Γ&ϋ3 Βυ1)ϋο 8Θ0 
ίη^ΓΐιβΓθηΙ, άθ β&ΐυΐβ βαΐλ βοΠίοϋί, ρααίοο Ιθγρογθ 6*5νειν και τά πράγματα πρδς τδ φοβερώτερον έξαγ- ρ οοηβίΐαϋ 6&8ΐΓ& 8αιι άβίθΓΟβΓϋηΙ, Γβϋοίοςαο Ηβςίο γέλλβιν) και μή τι πά6ωσι δείσαντες δια τδ αίφν ιδίως 
χύταΤς άπαρασκεόοίς γειτονήσαι τους πολεμίους, ΙΙα- 
νιχφ δείματι συσχεθέντες και το Ιαυτών καταλιπόν- 
τες στρατόπεδον εφυγον έκ του 'Ρηγίου κΐί πρδς τήν 
Σιχ&λίαν διεπεραιώθησαν. Έν δΐ τφ προς Πάνορμον 
άπακΑεΐν βαρυτάτφ χειμώνι περιπεσόντες, καί τών 
σκάλων 6πδ του κλύδωνος συντριβέντων, μάλλον δΐ 
ΰπο Χρίστου του θεοΰ του παρ* αυτών βλάσφημου• 
μένοιι, διολώλασιν Ζάντες. Σπένδονται τοίνυν τοΤς 
'Ρωμαίοις, καί διετηρήθη τά της εΙρήνης μέχρι της 
άναρρ-ήσεως του Φωκά. Άρτι δ* ούτος αναγορευθείς 
βασιλεύς, πέρα δεινών ήγησάμενος δασμοφορήσαι 
ΣαραχηνοΤς, τδν Μανουήλ, ώς είπομεν, αποστέλλει 
μετά $ονάμεως κατ' αυτών. Ούτος δΐ νέαν άγων τήν 
ήλικίαν καί στρατιώταις κατατετάχθαι, ο& μήν γε Γυς&ίηδίοί1ί&η:ιοοα1θηά6Γαα1.6υιηςιιβ]&ιηΡ&οοπηο 
>ιθ66άθΓθη1, &1ΐΌ6ί88ΐοα& οι)0^ι&^θIηρθ8^&^β,6^υβ^[Ο6 
νί (&υ( βίΐΓίβϋ νθΓίυ8, οαί ϋΐί ίιηρίθ 3ΐ&1β(ϋο6ΐ)&ηΙ) 
ηβνί1)ϋ8 οοηΙηϋΒ αηίτβΓβί ρβΗβΓαηΙ. Ιηάβ ΓΟΓβαιη 
ρβχ Γ&οΙα οααι ΒοιηβιηίΒ, ςυ» άαΓανίΙ ϋΒ^αβ &ά Νί- 
οβρίιοπ ίιηρθΗαιη. Ιβ, βίοαυΐ Είςαβ ΐιηρβΓίαιη αοοβ- 
ρίΐ, Γβιηίηάί^ηίΒΒίχη&ιη (?χίΒΐίιηΛη88ίΐΓΕ0θηί8 ΐΓίΙ)ϋ- 
Ιϋΐη ρβηάθΓβ, οοηΐΓβι βοβ Μ^παβΙαιη, ϋΐ ]βιη βυρρ» 
ίΐίχίιηυβ,οαπι οορϋβ ποιβϊΙ; : ΜαηαβΙϋΒ^ανβηίΒ βΐ ιηί- 
ΙίϋΒ ςυ&ιη άυοίβ οίΟοίο ιηοΙίο &ρϋθΓ, χηαΐϋβ βϋ&αι 
8ΐ1ϋ8 ο1)ΐιοχία8 νΐϋίβ,ηβίΐυβ 8αηίθΓί1)ϋ8 οΜβιηρβΓΛηβ 
οοοΒίΙίΪΒ, θ1 86 ίρΒακη βΐ θχβΓοίΙαιη ΙοΙυιη ρβΓάίάϋ, 
ωρβΓίΒ ςΐ2ίΙ)ϋβ<1βιη δίοίΐίβ βί ίηνηβ Ιοοίβ ΐηοΙοΒαΒ 
Λίςαβ βχίϋο (ΙβιηβΓΒαΒ. ΟβρΙαβ ΓαΗ ΝίοβίΛΒ βυηιι- 
οΙΐϋΒ, ρ&ΐΓίοίαΒ αο οίωβίβ άΓαηκΛΓίαβ,βΙ ίη ΑΓήοΛίη χα) στρατηγεΤν άξιος ών, υπάρχων δΐ καί πολλοίς Ο ίη νίηοΰΙΐΒ &1>(1αο1ιΐ8. 

άλλοις πάθεσι κατάσχντος καί μηδέν τών τά κρείττω συμβουλευόντων επιστρεφόμενος. [Ρ. -654] Ιν τισι τόποις 

"Ρραχίσι τε καί δυσβάτοις της Σικελίας μετά παντός αποκλεισθείς του στρατού παραδίδοται πανωλεθρίςρ. Έάλω 

δΐ ζωγρίας καί Νικήτας πατρίκιος καί του στόλου δρουγγάριος δ ευνούχος, και εϊς Άφρικήν δεσμιο^ 

πέμπεται. Καί 6 μεν Μανουήλ τοιαύτης ίτυχε της καταστροφής, παραίτιος άπωλείας γενόμενος καί παντί τψ 

στρατφ Ό δ^ βασιλείς έν τούτφ τφ χρόνφ εκπέμπει κατά 
Κιλιχίας Ίωάννην μάγιστρον καί δομέστικον τών 
σχολίίίιν της Ανατολής ήδη προβεβλημένον, τδν Τζι- 
μισχην. Γενόμενος δ' οδτος πρδς πόλιν Άδαναν, 
καί «λήθος καταλαβών Ιπιλέκτων Άγαρηνών συν- 
ειλεγμένων έκ πάσης τής Κιλικίας, συμπλέκεται 
τούτορ και τρέπεται κατά κράτος. 01 μέν ο^ν άλλοι 
τών Ά-^αριγίνκ^ νόμφ πολέμου κατεκόπησαν* μέρος 
δΐ του στρατού ώσε\ πεντακισχίλιοι τδν άριΟμδν 
Ιύτης φεύγουσιν εΓς τίνα λόφον δύσβατον καί άπό- 8α1) ίάβιη ίθΐηραβ ίιηρθΓβΙοΓ ίη ΟϋίοΐΛΐη βπιϋΐϋ 
Ιο&ηηβηι Τζίιηί80θηι,θ)ι&βί8^'°°^ άοπιββϋοαιη βοΙιο- 
Ιεγοπι ΟΗβηϋΒ 3Βϊη ΟΓβαΙυαι. Ιβ οαπα βά Αά&η» 
ρβΓνβηΐΒΒβί, ίη ιηπΗϋαάΐηβπι ίηοίάϋ βχ οιηηί όβ- 
ΙβοΙΟΓϋΐη ΟΠΙοία »β1 Α^Μβηοπιπι, βαιηςαβ οοη- 
^ΓβΒΒυβ ίυη(ίϋ.Ηθ8ΐίΙ)ϋ8 άβΙβϋΒ,ςαίηςαβ ΐΛΐηβη οίτ- 
οίίβΓ Α^αΓβηοΓυιη πιΠΗλ βςαί Γβΐίοιίβ ρβάίΙβΒ ίη 
οοΐΐβιη ςιΐθΐηάαπι ρΓββΓαρΙυιη βνβΒθΓαηΙ, ςΙοΒςυβ 
ΠΛίαπι ίΓθϋ ΓοΓϋΙθΓ ίιηρβίϋπι ΙιΟΒίίαπι άβίβηάβΓυηΙ. 
ββά ΤζίπιίΒοβΒ οίΓΟϋπιάαΙο οοΠβ, ςαί» βςαββ εαπι ΧΥΙ-ΑΝΟΗΙ ΒΤ ΟΟΑΕΙ ΝΟΤΛ. 
(13) ^οαηη6Iη β οοτροΗβ ρΐΌΟΟτϋαΙβ βίό άίοΐιιχη• Οοακ. 95 αΚΟΕΟΠ ΟΕΟΑΕΝΙ 96 

618 ηοη ροΙθΓαΙ 6οη£;Γβάί,ρθ€ΐϋ68 ϊγθ βο 8υο5^α88^^, ^ χρημνον, πιζοι τους ίππους άποβάντες, χαι τζ τοα 
ρβ€ΐθ8ςυθ 608 ίρ86 ύυχϋ. Νβιηο 8ΑΓ&οβηθΓυΐΏ ΙβΓ- τόπου θα^($ι{σαντες εύχαιρί^ εύρώστως τους έπιόντας 
^νίτα άβάίί : οοοίβί 8υη( ϋΐηηθ8, 6ΐ ΟΓαοηβ ήνί ρβΓ ήμύνοντο. Ους χα^ περιστοιχ^σας ό Ιωάννης, 6'τι μή 
άβοΐίνία ία οαιηρυπι ϋυχΘΠίπΙ, ηοωβαςυβ οοΠί &1) μεθ' 'ίππων οΧ6ς τε ήν αύτοίς συμβαλεΐν, πεζεΰσαι 
βνβηΐιι ίαοΐϋΐη, υΐ €ο11ί8 ;^0£;υίαί8 αρρβΙί&ΓβΙυΓ.Ιά προστάξας το^ς βτρατιώτας ανεισι μετ' αυτών πεζός 
Γ&οίηυβ ηοοαβη Τζίοαΐβο® 6θΐ6ΐ>πα8 Γ6άάί(]ϋ, 8&Γα- χαΙ αύτ<$ς. ΚαΙ χαταγωνισάμενος ιτάντας έιιέσφαξε, 
06ηί8 ααίθζη 0&υ8& βχϋϋ ίυϋ. νώτα μηδερος δεδωχέτος, ώς ρεΰσαι διά τοΰ πρανούς 

ε*ς το πεδίον τό αίμα ποταμηδόν, χαι άπό τούτου του συμπτώματος χληθήναι τόν βουνόν Βουνών Α^ίματο^ 
Τοΰτο το έργον έπι πλέον εξήρε το δνομα του Ιωάννου, χαι τοις ΣαραχηνοΤς τελείας καταστροφής γέγονεν αίτιον. Αηηο ΐηρεπίβαί 86^υη^ιο,Iηθ^86^υ1^ο,^^οI^^(^οη6 Ό δΐ Νιχηςρ<ίρος χατά τ6 δεύτ€ρον Ιτος της αύτοΰ 
86ρϋιη&, ΝίοβρΗοΓυβ ιη&κηυιη 6Ζ6Γθϋυιη Ηοζη&ηο- βασιλείας, έν μηνι *Ιουλίφ, Ινδιχτιώνος ζ\ Ιζεισι 
Γυαι 80 8θ6ίθΓυιη ΙϋβΓΟΓυπι 6( ΑπηβηίοΓυιηίη Οίΐί- χατά Κιλιχίας συν βαρεί στρατφ 'Ρωμαίων χαΐ 
οίαιη άυοϋ, οοΐΏϋαΙυ8 υζοΓβ 8υ8 ΤΙιβορΙι&οοηθ θ( συμμάχων *ΐβήρων χαΐ Αρμενίων, Εχων Θεοφανώ 
1ίΙ)θΓί8. Ε& βχΐΓΛ ία οαβίβΐΐο ΒπζΙο Γθΐίοΐα, ίο- τήν γαμετήν σί»ν τοΤς τέχνοις αυτής. Έχείνην μεν 
^Γβββυθ ίρ80 Οίΐίοί&σι, Αο&ζ&Γ5&ηΐ, Ηθ88ΐιζη οΙ ούν έξωθεν της Κιλιχίας Εν τινι φρουρίφ χαταλιμ« 
Αά&η&ιη «ΐΓΐ>β8 αΐίαςαβ Ιι&υά ραυο& 8υΙ>ί^ϋ 0&8ΐ6ΐ1& πάνει, Δ.οιζίφ χαλουμένφ, αύτ^ς δΐ είσελθών κΐς 
Ουιηςυβ αά Τ&Γ8υιη εΐ ΜορευββΙί&ΐΏ άυοθΓΟ ηοα η Κιλιχίαν Άνάζαρβαν, χαι 'Ρωσσ^ν, χαΐ "Αδαναν τάς 
&αά6ΓβΙ, ςυοά {&ηι Ιιίβιηε αρρεΙοΓβΙ, Γβΐίοΐο 6& Ια πόλεις, χαΐ Ιτερα ούχ όλίγχ φρούρια χατεστρέψατο. 
ρΓθνίαο1& ν&ϋάο ρΓ8Β8ί(ϋο,ία ΟαρριιάοοΙ&ιη 1ιίΙ>βΓ00- Έπι δέ τήν Ταρσον χαι τήν Μ6ψου έστίαν άπελβ&ΐν 
Γυαι ο&υ8Α &6ϋ. ΙοβυαΙο νβΓβ ΓΟΓβυιη Οίΐίοί&ιη ία- ούχ έθά^^ησε, χειμώνος ήδη χατζλαβόντος. ΚαΙ στρα- 
Ιγ&Ι : βΙ(]ίνί80 ία<1υ&8 8Θ9 ρ&Γίεβ 6Ζ6Γθίία,Ι>6οα6ΐη τ^ν τ^ν άποχρώντα χαταλιπών έχεΤσε Ιξεισιν έν Καπ- 
αά ορρυ^αΕαάϋΓΟ Τ&Γ8υζη ουαα &Η6Γ& ρ&Γΐ6 ιηϋΐϋ, παδοχίς^ παραχειμάσων. "Ήρος δΐ αρχομένου πάλιν 
αΗβΓ&οι ίρ8β αά ΜορευοεΙΪΑΐη άαοίΙ.Εαιη ουοι&ΟΓί- είσήλθεν έν Κιλιχί^, χαι διχή διελών τα στρατεύματα, 
16Γ ορρυ^η&Γβ1« ί&οαο εΐίαιη ορρίά&αοΓυαι &ά^α^υ8| τήν μίν Ταρσον πολιορχεΤν άφήχε Λέοντα τόν άδελφόν, 
υοααι υΓΐ)ί8 ραΓίβιη οαρϋ. Ε& οαίαι υΓΐ)8 ιηβ(1ί& α αύτος δΐ τό λοιπόν άράμενος της στρατιάς τ^ Μέψου 
δλΓΟ Ουαιίαο ββο&ΙαΓ^ ί(Α υΐ άαΦ αΓ568 νίάεαηίϋΓ. έστίφ προσέσχεν. Ένεργψ δε χρησάμενος τ^ πολιορ- 
Α116Γ& Ι^ΗαΓ,υΙ (1ίχίιηυ8,ρ&Γΐβο&ρ1&,α(ΐΒΐΐ6Γαπι8&- χί^, έχων δε χαι τόν λιμόν έπαρήγοντα, παραλαμ- 
ΓΒΟβηΐ οοαΓα^ίυαΙ,υοάίςυοςιιοά ο&ρΐυιη ογ&Ι ίοοοα- βάνει τό 'έν μέρος της πόλεως* τέμνεται γάρ ή πύλις 
άβαΙθΒ. δβά αοηυβ αά ορρυ§;α&ΙίοαθΠΐ ίαουπι1)6α1θ αυτή μέσον τψ Σάρψ ποταμφ, ώς δοχεΤν δύο πόλεις 
ίπαρθΓ&ΙοΓβ,αϋθΓ&ςυοςαθρ&Γβοαρί&ββΙ,οθΐηίαβίαάο είναι (14). Του Ινός οΰν, ώς εΓρηται, μέρους άλόντος, 
ΗίΓυκίβηΐ6.Ιιβο&αΙ(*αιίαιρθΓ&1θΓί8ΓΓΗΐ8ΓΤ&Γ8υπιο1)8ί- έπΙ τό ϊτερον οΐ ΣαραχηνοΙ χαταφεύγουσι, τό &αλω- 
άβο8,οαIΏβXθ^^^^υ8ρα^^βIηρ&ι)α1&ιυII)Γ^υη1βα^&ιυα1- χός πανταχόθεν όφάψαντες. Σφοδρότερα δΐ χρησα- 
. <|α6α\ί8ί88θΙ<1υοθΜοηα8ΐθΓΐο(ΰ,νοΙίαιίηίΐΏ0 0οα)ρο8 ^ μένου του βασιλέως τ^ πολιορχίς^ Ιάλω χαι τό Ιίτερον 
ίαίΐ : οαπα 8ίηβ οαβίοάβ <1ΐ88ίρ&(08 ρΓ»άαΙθΓθ8 ηοοίυ μέρος. [Ρ. 655] μηδενός έχεΐθεν διαφυγόντος. Ό δε 
Τ&Γ8θα8β8 β^Γβ88ί, ϋ& αΐ αοοίο θΟΓυαι βΓυρΙίοοβαι την Ταρσον παραχαΟήμενος Λέων ό του βασιλέως 
86αΙίΓβ ροΙυβΓΪΙ, ίον&άυαΐ, βΐ Ιιαιιά ρ&οοο8 ίαΙβΓβ- αδελφός, έπι χορτολογίαν χαΐ συλλογήν τών έπιτη- 
οίυαί,βΐ ίο !ιί8 Μθθ&8ΐθήοΐ6σι.Τ&Γ8βη868 Βυίβαη,οο- δείων μέρος άποστείλας της στρατιάς Εξαρχον έχού- 
^αί1& Μορ8θ88ϋ8? βχρυςααΐίοαβ, ορρΓβΒείςυβ οΙ)9ί- σης τόν Μοναστηριώτην, ήτύχησεν * άφυλάχτως γάρ 
άΐοοβοί Γαιηο, 16^&108 αά Ιιβοοβαι ιηί(1υαϋΐΏρ6Γ&- διασχεδασθέντας τους προνομεύοντας νυκτός οΐ Ταρ- 
ΙΟΓβΟ), ίηνοο&αΙβ8 βΐ άβρΓΟΟ&οΙβε υί ίοοο1υαιβ8 σεΧς εξελθόντες, ώς μηδενΐ συναίσθησιν της εξόδου 
άίιηίϋθΓβΙ ογΙ)0 άβάίΐΑ. Ιρββ αοΐβαι οαιη ρ6ΓΠΐί3ί8- παρεσχηχέναι, επιτίθενται διεσπαρμένοις αύτοΐς, χαΐ 
8βί αϊ οβΓίυιη ςυοάάαιη ροοάυε αυΓοΓΓοαΙ, &11α ούχ ολίγους διέφθκιραν^ έν οΐς ήν χαΐ ό ΒΙοναστη• 
οαιοί& υΓ^ίθ 1)οαα άίπραίΐ. Τηάυοςαβ 3β8 ρθ8ΐ ριώτης αυτός. Τήν δλ της Μόψου εστίας ά'λωσιν οΐ 
βχρο§ο&ϋοο6αι, οΙ&88ί8 ιη&χία)& οχ ^Ε^γρ^x> &άνβ- ΤαρσεΤς έγνωχότες, πιεζόμενοι δέ τζ πολιορχί^ χαι 
οϋ ορθοί ΤαΓ80 Ι&ΙυΓΑ, ΓρυπιοαΙο οαυ8ΐ& οΐ &1ίί8 τφ λιμφ, διεπρεσβεύσαντο προς τόν Λέοντα, έπιχα- 
ΓθΙ)α8 ςυββ &<1 νίοΐυαι 8υαΙ οβοβ88ΑΓί». ΥβΓυιη ροΓ- λούμενοι τόν βασιλέα χαΐ λιπαροΰντες άπαθεΤς χα- 
ΐηί88& αοα Θ8ΐ αά Ιογγ&πι αρροΠοΓΟ αοςυο βχββοδίο- χών φυλαχθήναι χαΐ τήν Ιαυτών παραδεδωχέναι 
οβιη ί&οοΓθ αΙ) ϋ8ΐηί1ϋίΙ)υ8<)αίΙ)υ8 ΘΓ&( αϊ) ίπαροΓα- Ι) πόλιν. Ό δΐ (^ητόν τι φορτίον Ιχαστον άφεις άπο- 
1θΓ6 αιαήϋηαα ου8ΐοάία οοωααί88α ; ουηαςυο ο11)ί1 φέρεσθαι, τόν άλλον άπαντα πλοΰτον χατέσχε τής 
α^θΓΟ ροΙυί88βοΙ,Γ6άί6Γαο(,ίθ(ΐυ6ΐηαχίχη& οαυΓΓα^ία πόλεως. Μετά δΐ τρείίς ημέρας του τήν πόλιν άλώναι 
οΙ> νοαΙΟΓοαι νίιη ίαοίάΟΓυαΙ βΐ ίαιρβίαχη 1)β11ίοθ8α• στόλος μέγιττος έξ Αίγύπτου βοηθήσων τ^ Ταρσψ 
ΓΟΟΙ ίαιροΓαΙΟΡίβ ηαν1αιη.Ιαο€η8ί8ί^ϋαΓ βΙοοιθΙ)υ- παρεγένετο, πλήρης υπάρχων σίτου χαι τών ^λων 
8ϋ8 ΓβΗςυί8 ΟΠιοίο υΓΐ)ί1)υ8, ΟθΙοΙ)ή ΐηβη8β, ίοάί- τών προς τό ζ^ν άνσγχαίων. Ου συνεχωρήθη δΐ προσ- 
οϋοοο οοαα, βροΐία Γβάίϋ, 86θοαι αάάαοβΟΒ ΤαΓ8ί νχεΐν τ^ γ$ ούδ' άποβήναι παρά τών 6πό του βζτι- 
ρθΓΐα86ΐΜορβα68ΐί8Β,ςυα8θθΐη6χ1ήα86ου8ααΓθ(1ί8- λέως ταχθέντων τήν παραλίαν τηρεΐν στρατιωτών. 

ΧΥΙΑΝϋΕΙ ΕΤ ΟΟΑΗΙ ΝΟΤΛΙ. 

(14) ϋβ8υηΙ ηυΐΐα. ΐ4ΐ1)ΓαΗα8 : Λείπει Ιν φύλλον, οχ Ζοοαπα Γβροϋ : ηαιη αΗοςαί Νθ8ΐβΓ Θ8ΐ ίη ιηυΐΐίβ 

ούτω χαι έχ του αντιγράφου. Ρθ38αα1 οα υΙοαα(ΐαβ οορίοβίοΓ. Χτι.. — βαρρΙονίαιαΒ οχ 8θ]^1ΐΙζο• (ιολβ• 97 ΗΙδΤΟηίΑΚϋΜ βΟΜΡΕΝΟΐυΜ . 98 Καΐ μή Ιχοντκ β -η χρήνονται ιοϊ< ΐ(αρο<3σιν ίπ• Α. ϋηχΐβββΐ, ιηαηαβ αΙΙαΙΗ Γβ^β ηΓΐ>ΐ θβ4{ο&η(]υιη έστρεψαν, ναυαγίοις μεγάλοις π£ριπ<(τ6ντες άπ^ τ» 
άνέ;ϋ!Χι)ν άταξ(ας χχι τή< έπιΟέ9»ως των του βασιλέως 
'Κ^λεμιχών πλοίων . Δ|)ώσα< δε χαΐ τεφρώσας χαι 
τίς λοιπάς π($λεις της Κιλιχίας, τφ Όχτωβρ{ψ μηνι 
τη^ έννάτης Ιν8(χτιώνος 6πέστρεψεν ε'ς Κωνσταν- 
τινού^ολιν, Ιχων μεθ' Ιαυτοΰ χαΐ τ«ς της Τβρσοΰ &Ιί&9&(1 ΑΓΟβιηοοΙΙοοΒηά&β,&Ιίαβ αάΑυΓβΦ ροΚββιηυ- 
Γϋΐη. ΑϋαΙΗ βΙίΕΐη ϋβο άοηαιη βΐ βυί βχβΓοίΙυβ <1βοί- 
ζηαπι, νβηβΓ&ηθ&β ΟΓΰοββ, οαρί&β ςυαικίο βοΙιοΙαΓαΐΏ 
άοπαββϋοαβ δΙγρβΙοΙββΤαΓβυιη οΙ)Ηί<3βη8ίπιρΓαάβηϋ& 
3αα ουιη οιηηί βχβ?οϋυ ίαικίίΐυβ (Ιβίβίαβ Θ9( : ςα&β 
θΙίβΓη βαοΓΟΒΕηοΙοΙβΓπρΙο Οθίνθρ1)ί8ορ1ιί©(!β(ϋθίΐνί1. ν^ίλας χαΐ τάς της Μ($ψου έστ(«ς, Λς ίμΧ χρυσψ χβτβστίξας Ιξωθεν ανάθημα τζ βασιλίδι διεχομισε, 
τχί μίν χατά τήν άχρ^πόλιν στήσας, τάς δΐ χατά τ6 της Χρυσής ττίρτης τεΤχος. Διεχ^μισε δΐ καΐ τω 
θεω δώρον χαΐ δεχάτην της Ιαυτου στρατείας τους αίχμαλωτισθέντας τιμίους σταυρούς, όπηνίκα 
οομέίττιχος των σχολών &ν 6 Στυπειώτης χαι τήν Ταρσόν παραχαθγ{ μένος παντελεΤ πανωλεθρία τη 
οΤχε{9 άβουλί^Ε χαθυπέβαλε τα στρατεύματα* οΰς δ^ χα) τφ πανσέτττφ τεμ&νει τής του 8εού Λ<{γου Σοφίας 

« ■ _ ανέΟετο. 

Τψ δι αύτφ δευτέρφ της αύτου βασιλείας χρ^νφ 
6 Νιχη<ρ<5ρος χαι πασαν τήν νησον Κύπρον τζ των 
'Ρωμαίων προσι{γαγεν έπιχρατε'!^, τους Άγαρηνούς 
άτεελάσας έχε^θεν δια Νιχήνα πατριχίου του Χαλ- Εοάβκη δβοπηάο ίιηρθηί &ηηο οιηηθίη βΐίαιη 
ίηβυΐβΐίη ΟγρΓοιη ίη ΚοηίΛηοΓϋΐη ροΐββίαίβηι Νίοβ- 
ρΐιορϋβ Γβάθ^ίΙ, ίηάθ βχρυΐβίβ Λ^αΓβηίβ ρβΓ Νίοβίαιη 
ρ&ίποίυιη β1 ρΓβΙοΓβχη βΐιαίουίζβιη. χθ'>τζη Τω δΐ τρίτψ ετει της βασιλείας αύτοϋ, Ιαρος έπι- ρ 864 ΤβΓίίο νβΓΟ αηηο βΰΐ ϋβπΐ ίΐηρθΗί, αρρβ- ττάντος, ιτάλιν εΙσ€ολήν έποιήσατο χατά Συρίας ά 
βοίσιλεύς. Και γενόμενος χατά τήν Άντιίχειαν ταύτ^ 
μεν ου προσέβαλεν, έλπίσας μηδΐ τήν άχοήν αύτοΰ 
ύπουτκξσεσθαι τους ΆντιοχεΤς έχπεπληγμένους τά 
εις χάς πάλεις τ9[ς Κιλιχίας συμβεβηχότα . Άλλα 
πχρκλθ<>>ν αυτήν εΙς τά ενδότερα μέρη της Συρίας 
έχώρησε, χα) πόλεις πολλάς χαΐ χώρας χαταστρε- 
ψάμενος προς τφ Λιβάνφ χβιμένας χαΐ ττΐ παραλί^, 
τψ Δεχεμβρίφ μηνι ύπέστρεψεν. [Ρ. 656] Εύσθενίος 
δ« χΐόν Άντιοχέων προσδ5χο|χένων τλν πόλεμον διά 
το τελεΤστον λαόν έχ της περιοιχίδος ε'σελθεΤν εΙς 
τήν ιεόλιν έπΙ βοηθεί^, έπιλελοιπότων δΐ χα) των 
άνζγχα^ων τφ 'Ρωμαΐχφ στρατψ , γεοέσθαι δε χαι 
τΙλμ.α άδιεξίτητον έχ του πολύν ομβρον ούρανόθεν χχτα^^αγηναι, ύπεχώρησεν άπρακτος χαΐ τήν βασι- Γ6 

λίδα χατέλαβε, φέρων μεθ' Ιαυτου χαι τον έχοντα ^ βίθΐη ηοη ιηαηυ ΓαβΙ&ιη ΓοΓίηβΒ άΗΗβϋ βΐ Οθί ηο- ΙβηΙβ νθΓβ, ΓαΓβαββγη&ιη ίηνδβϋ ίιηρβΓ&ΙΟΓ; οϋΐη- 
ςυβ ΑηϋοοΙιί&ιη ρβΓνβπίβββΙ. ίρβαιη ηοη 68( β^- 
^Γβββιΐδ, βρβΓΛηβ ΓοΓθ ϋΐ ηθ Γλπιηπι ςυίιΐβιη ιρβίυβ 
βυβίίηβρβηΐ Αηϋοοίιβηβββ, (ϊβΙβΓπΙΙ ϋβ ςυβΒ Οϋΐοί» 
υΓΐ)ίΙ>υ9 αοοίάβΓαηί; ββά ίρβαΐΏ ρΓΦίβηβηβ ίη ίηΐβ- 
ηοΓββ 8γηβ ρβΓίββ ρΓοΓβοΙυβ ββί, πουΙίίΒΐίαθ υΛϋϊυβ 
βΐ β^πβ αά Ιιίΐ^&ηυχη βί ιη&ηϋπίΛ Ιοοβ βΐϋβ ίη βααιη 
ροΐββί&ΐβπα Γβ()&6(ΐ8, ιηβηββ ΟθοβιηΙ)π τβάΐϋ. Ββά 
ΓοΓίίΙβΓ Ι3β11ϋΐη 8ϋΒΐίηβηΙί1)υ9 Αηϋοοίίθηίβ, (ΐυοά βχ 
ΠηίΙίπιίβ ΙοβίθπΐΌΐΐΦ ^6ηΐ68 ίη υΓϋβιη ββ γθοθρθγαπΙ; 
αί ίρ8ί8 ορβιη ΓβΓΓβηΙ, βΐ οοπΰπιβίΐΐα Κοαιαηο βχβρ- 
οίΐυί άβΩοίβηΙο ΓαοΙοςιΐθ ίης^βηΐί οωηο, &(ίΙθο υΐ 
ΐΓ&ηβίη ηοη ροβββΐ ρρορΙβΓ πουΐίαπι ςα» άβ οοβΙο 
άβοίοΙθΓβί ρΐυνίαηι, τβ ίηΓθοΙα &ά Γβ^ασι υΓΐ>θΐη βθ 
Γβοορϋ, 86οηπι &()(]υοθη8 οίίΛχη ςυ© 1ι&1>βΙ)&( βΓΒ- άχβιρίίτευχτον Ιχτύπωμα της μορφής τον) Χρίστου χαΐ 
βεοο ημών χέραμον, 6'ν εδρεν έν Ίερ$ πόλει ταύτη ν 
^πεορθηχως, χαι τών τριχών του Βαπτ ιστού *Ιωάννου 
3όστρυχον Ινα πεπιλημένον α'ιματι. 

Τοιούτος δ' Λν ό Νικηφόρος, και τοιαύταις χρησά- 
μενος στρατηγίαις, χαι έπΙ τοσούτον τά 'Ρωμαίων 
αύξησας πράγματα (χατέσχε γαρ πλέον τών Ικατόν 
πύλε€ον χαι φρούρια Κιλικίας τε, καΐ Συρίας, καΐ 
Φοινίκης Αιβανησίας, ών μέγιστα και επισημότατα 
ή Α'νάζαρβος (15) και ή "Αδανα, ή Μόψου εστία, ή 
Ταρσός, το ΙΙαγράς, τό Σοννέφιον, ή Ααοδίκεια, το 
ΧάΛ^ιε, ίΟετο δΐ καΐ 6ποφόρους τήν τε έν Φοινίκη 
Τρίιεολιν χα) τήν Δαμασκ^ν), δμως μισητλς έγένετο 
πχρά παντδς άνθρωπου, κα) πάντες έδίψων τήν τούτου Βΐη ίπίΛ^ιηθΜ, ςυβπι ΗίοΓβροΙί α 8β βχροβ^ηαΐΛ Γβ• 
ρβρϊί, Θΐ οβρίΙΙοΓϋΠΐ ^οαηη^8 ΒαρϋΒΐβ ρβΓίβπι 8»η- 
ςυίηβ οοηοΓβΙαιη. 

Οαπιςυβ Ι&ΐίβ οβθθΙ ΝίοβρΙιθΓυ9 βο 1&Η1)υ9 υθυβ 
ΙιοηθΓί1)υ8 βί ΓαηοΙαΒ ιχ)8βί8ΐΓαϋ1)υ8, λάθοςυβ Γβ9 
&υχί996ΐ ΚοιηιιηοΓυπη (βίβηίπι «ρ1)β9 ΕπιρΗυ9 οβη- 
Ιαπι οβρίΐ βΐ ορριάΛ ΟίΙίοίοΒ, βΐ 8γη», θ* Ρΐίωηί- 
οί», βΐ Ββηί9ί®, ςυοΓϋπι πι&χίιηα βί ηοΙ)ίΗ99ίηι& !)οο 
θΓβηΙ, Αηα2ΛΓΐ)υ8, Αάαηα, ΜορβϋββΙίβ, Τερβοθ, Ρλ- 
8Γ89, βγηηβρίιίΰίη, Ι,Λοάίοβα, Οΐιαίβρυπι : ΙηΙ)υΙα- 

παπ3ΐβ5ςυο(ϊαβ8ϋ)ίΓβοϋΤπρο1ίηΡΙΐ(Βηίοί»ηΓΐ)θΐη 
6(; ΟβσΐΗθουπι), η!1ΐ]Ίοαιίηυ9 ί&πιβη οηιηίΙ)υ8 ΓαΗ ίη- 
νί8υ3ΐ)οπι1ηίΙ>υβ,&ο ηεσιο ηοη ουρίθ1>α(ίρ8ίυβ νίάβΡθ θεάτασθαι καταστροφήν. Τάς δΐ αΙτίας απαριθμήσει ό Ο ίηίβηίαπι. ΟάίοΓΌΐη ο&υβ&β 8υο Ιοοο βχροηβπιαβ. 
λόγος έν τ/υιά^Ζ^ τφ προσήκοντι. 

Ττεοστρέφων δ' 6 Νικηφόρος έξ Αντιοχείας πρ6ς 
τήν βασιλίδα, έν τφ διίρχεσθαι τ^ν Ταΰρον, δ' Μαυρον 
ορός έγχωρίως λέγεται, φρούριον κατά τ^ μέσον του 
ορούς δομησάμενος ίν τινι λόφφ έρυμνοτάτφ, Μιχαήλ Αηϋοο1ιί& ΓονοΓίβηθ Νίοβρ1ιθΓυ9, άυπι Ταυτοιη 
ιηοηΐθΐη (ίηοοΐ» Μ&υηιιη νοοαηΐ) ΐΓ&ηβίΙ, ίη παβάίο 
θ]υ90&8ΐ6ΐ1αΐΏ οοηάίί Ιη οοΠβιηυηίϋΒΒίπιο; ίη οοςαβ 
ΜίοΙι&θ1υη\ΒυΓΐζαπι ρ&Ιηοί&ΟΓηλΙυιη άί^ηιίαΐβ γοΗ- ΧΥΙ.ΑΝΒΗΙ ΕΤ ΟΟΑΗΙ ΝΟΤ^Ε. 

(15) ΡΐΌ Αη&1)&ΓΖΑ Ληαζαρδατη Ιο^βΓβπι, βΐ ΟΗ- βηυπιβΓ&ϋο 68ΐ υΓΐ)ίυη3, ςα&β άβ Α^&ρβηΪΒ Ρβουρβ- 
ζΐΌΐη αρυιΐ ΖοηαΓ&ιη ββΐ ΰηΜΰίιινη. ΡοβΙ άβίθοίυπι τανϋ βο 1>6ΐ1ο Νίοβρίιορυβ. Χυκ.. 9Θ ΟΕΟΕΟΙΙ ΟΒΙΗΙΕίη 100 ααί(, ρΝΒβΙάβιη βαηι ΜλαΗ ηαοηΐίβ «ρροΐΐ&ηβ, ιηκη- Α. "ΐ^ Βοι$ρτζην πατρίχιον τ(μι{(τ«« Ιν τφ ψρηηρίψ 
Λίία αΐ άϊΙϊββηΙβΓ ϊηνί8Ϊΐ»ΓβΙ ΑαϋοοΙιβηοΜίυθ οιηηί κατέλιΐΜ , στρατηγόν δνομάσας τοϋτον τοΟ Μαύρου ορθΓ&θζϋυ 6ΐΓ6ΐ>α8 η6ββ88αΓϋ8 ρ&Γ&αάίβ ρΓθΙιίΙ>θΓβ1. 
ΡβίΓυιη ςυοςυβ 8ρ&(1οοβιη. αουαι άβ βυίβ Γαιηυΐίβ, 
Ηοιηίηοαι βίΓβπυαιη,ρΓφΓββΙυιηο&βίΓΟΓυιη ίηΟίΗοί& 
οΓβ&ί, ^11)^θ^ςαθ βχβΓοϋαιη ίη ΙιίΙ)6Γη& άίΒίΓΐϋυθΓθ, 
βυαιη^ιυβ αάνβηίααι ία8βςυβα1β &ηαο ρΓ8β8ΐοΙ&η. 
ΡβΓίιαΙ ροίυίθβθ βιιπι ρηιηο αοοβββα Αηϋοο1ιί& 
ραΐίπ, ββά ηοΐυΐββθ, ΛοάβάίΐΛ ορβΓα (ϋβΙϋΙίβΒθβίαβ 
ΓθοαρβΓαΙΐοαβπ), ςαοά ίη ογθ οηαηίυιη Ιιοιηίηαιη 
638ΘΙ Ιιίο ΡϋΐηοΓ, ρβοβρίΒΐ ΑαΙίοοΜβ 8ί&ϋιη ίιηρβΓίι- 
ΙοΓθΐη ο^ϋοΓοιη. Εο ηίιηίΓυιη Ββηηοηθ ΐ6ΓΓϋυ8, 
ηβαιιβ ίρββ ΑηΙίοοΙιΐ&πι ΙβηΙβνίΙ, β1 ΡβίΓΟ αο Βυρ- 
1ζ® αι&πά&γίΐ ηβ βαπι ορρυ^αΕΓβηΙ. ΕηίιηνβΓΟ ΓβΙ)α8 
ί(& αϊ ιηβιηοΓΛίαπι 68ΐ οοη8ϋ1ϋ1ί8, ΝίοβρΙιρΓυβ ίη ιιγ ^ρους , έπισχήψας προσμένειν άγρύτινως χα^ τους 
Άντιοχεϊς αάτ^ μηχανή χωλύειν έξιέναι και τά 
προς ζωήν εΙτχομίζεσΒαι επιτήδεια. Κατέλιπε δε χαι 
ΙΙέτρον Ενα των έαυτου ευνούχων, δοΰλον υπάρχοντα, 
δραστήριον ανθρωπον, 6ν δ^ χαΐ στρατοπβδζρχην (16) 
πεπο(ηχεν έν Κιλιχί^, εις παραχειμασίαν τόν στρχ- 
τον διασχορπίσαι χελεύσας , γχά τήν αύτου μένειν 
εις τούπών Ιτος Ιλευσιν. Έλέγετο δ' &γι δυνάμενος 
έξ έφ6δου έχεΐν τήν Άντι^χειοίν ό βασιλεύς ούχ ήΟε- 
λησεν, άλλ' έξεπίτηδες παρεΤλχε χα! παρεβίβαζε τήν 
ταύτης χατάσχεσιν, δεδιώς τον <ρημιζ6μενον λόγον 
χαι γάρ δή χαι έν τοΤς απάντων έφέρετο στ^μασιν ^^ ^^ ^ ώς αμα τ^ άλωσε*, της πόλεως Αντιοχείας χαΐ δ βα- 

ΙϊθπΐΡβ(1ϋΙ-Α1.ΒϋΓΐζβ8ΑηϋοοΙιί»*ββνίοίηϋ8,ροβΙ ^ σιλευς τεθνήξεται . Άμέλει χαι τψ τοιούτψ λ6γψ 

1ΐ8ΐ)ίΙο ίπιρβΜίοπ» ρΓβΟβρΙο, ηοοίββ άίθδςαβ άβ ογ- δειλαινό μένος οΰτ' αύτλς προσεπέλασε τ^ Άντιοχει<τ 

. .... II . ί. ..„> _.'-. ττΐ ϊν . > _- Γ»_' •»_ ί "%_ . ^__ 1)ββα οοουραηάα «θ8;ϋΛΐ)Λΐ,ςαο(1 Ιιοο ραοΐο «ΙβΓηΛίη 
86 £;1οη&ιη οοη86ουΙαηιιη 8ρβΓαΙ)&ί. ϋ&ςυβ ίΓβςαβη• 
ΙβΓ 60 ί1αΙ)&1, 6ΐ Αηϋοο1ΐθηο3 &ά ρ&οίβο&ϋοηθίη ίη• 
νί1αΙ)α1, &ΓΓ0^&ηΐ6Γ β&πι &βρθΓη&ηΐ68. Ιηΐβπιη οιιιη 
δ&Γ&οβηο ςυοά&ιη (Αηίαχ 18 νοοαύ&ΙυΓ) αηιίοίΐί&πι 
οοηΐΓ&Ιιϋ, ϋίΐ) 60(ΐυ6 χηυη6Γΐ1)α8 6ΐ ρο11ί6ίί&ϋοηίΙ>α8 
οοΓΓορΙο πΐ6η8υΓ&ιη 1τΐΓΓί8 οοοί<ΐ6ηΙ&1ί8 αηία8 (0&1& 
βί ηοκηβη ίυίΐ) οΜίηβΙ. Ε^υ8 &αχί11ο 80α1&8 ίΑΐ>ή- 
6&1α8 (|0» &(1 8υπιπ3& ΙαΓηβ ρβΗίη^βΓβηΙ, ηοοίοιη 
οΙ>8ουΓ&ιη αίςυβ ρΐανίακη ρΓ»8ΐο1&(α8, ρβρ 6&ηι οο- 
ουΗο 80&1&8 ΙυΓΓΐ &ρρ1ίο&1, Βί οαζη ΐΓβοβη1;ί8 βαοραιη 
ίη 6αιη ββοβηάϋ. Ηυ]α8 αο ρροχίαΐΦ 6ΐί&ιη ΙαΓΠβ 
6ΐΐ84οά68ΐΓυοίά&1: ϋ&φ]6 άυ&^ΰ8ΐαΓη5υ8θθουρ&ϋ8, 
101880 ηυηΐίο ΡβίΓαω, ςυβιη 0β8ΐΡ0Γϋΐη ρΓβίβοΙυιη χαι τφ Πέτρφ δε χαι τφ Βούρτζ^ παρήγγειλε μηδέ* 
μίαν προσβολήν ποιήσασθαι χατ' αύτη ς. 'Αλλ' έχεΤ- 
νος μίν ταΰτα χαταστηαάμενος, ώς εΓπομεν [Ρ. 657], 
ε'σεισιν εις τήν βασιλεύουσαν* ό Βούρτζης δΐ τζ 
*Αντιοχεί^ γειτόνων χαΐ χλέος έαυτψ ^σβεστον περι- 
ποιήσασθαι Ιμειρύμενος, μιχρά γροντίσας των τον> 
βασιλέως ύποθηχων, νύχτωρ χλ\ μεΟ' ήμέραν έσχέ- 
πτετο εΓ πώς δυνηΟειη χατασχεΤν τήν π6λιν. *Αΐΐ]ϊ1ει 
ούν συνεχώς χαι λ6γους μετά των Άντιοχέων έχι^ει 
συμβατικούς. Άλαζονευομένων δ' έχείνων χαι τάς 
συμβάσεις διωθουμένων, ίλαθεν έχεΐνοΰ φιλιωθείς 
τινι των Σαρακηνών (Αυλαξ ούτος ήν), 6'ν ύποχλέ'ψας 
δώροις και όποσχέσεσιν ίσχυσε λαβείν τ^ μετρον Ινος 
των προς δύσιν της Αντιοχείας πύργων Κάλα τοΰ- (Ιίχίιηυδ, ΙΐΟΓίαΙοΓ ηί ββΙβηΙβΓ οαιη οιηηί βχθΓΟίΙα (< νομα. Και μετά τούτου τεκτηνάμενος κλίμακας πρ^ς 
8υρθΓνβηίβ1 ογΜ ]αΐΐΐ οβρί®. ΡβΐΓϋ8, θΐ8ί ίηίΙΙο ΙβΓ- τ6 άκρον έξικνουμένας του πύο'γου, νύκτα τε άφεγγζ ^ίν6Γ8&1>6ΐηΓ, ίηάΐ^ηαϋοηβαι ίιηρ6Γ8ΐίοπ8 νβΓΪΙυ8, αο 
χη6ΐαθη8 ηο ίρβ1υ8Πΐαηάα1ο νίοΐαίο 8ΐΙ)ί ΙηΓοΓίυηίυαι 
ραΓαΓβί» (ααΐ6η Ιηβίαηΐβ ΒυΓίζα 6ΐ ρΓορβΓαΓβ.] υϋοηΐο, 
6ΐ 86 άίυϋυβ ορρυ^ηαϋοηί 1)08ϋυηι ΙοΙοΓαηάβ ηοη 
6886 ραΓθΐη άοο6ηΐ6(β1βηίΐΏ ορρίάαηί αα(]ϋοΙηΓΓ68 
οοουρα1α8 688β υηάίςαβ οοηΟαχβΓαηί, βΙ βαβ βχρυ- 
^ηαρθ οιηηί 8ΐαάίο οοηαΙ>αη1υΓ ηιί88ί1ί1>υ3 οοο^6θ1ί8 
αο οιηηίβ ^οηοηβ α(11ιί5ϋί8 367 ιηαοϋίηίβ» ί^ηί ςαο- 
ςϋθ 8υρρο8ϋο ; η6ςυ6 οιηηίηο ςηίάςααιη βορυπα 
οιηϋΐ6ΐ)αηΙ ςυβ α$6Γ6 οοηνθηί6ΐ>αΙςυίΙ>υ8 οηηα υχο- 
ΓίΙ>υ8 6ϋί1>6Ρί8 ρβρβυηάί αο ααιίϋθηάβθυΓΐ>ί8 ορίβηία- 
Γιυιη οιηηίιιπ) ρρ»8ΐαηϋ83ίηαοΒ ρθΡίου1υπιίηοηιηΙ>6- 
Γ6ΐ) Ρ6ΐΓα8, 1ίιη6η8 ηβ 8υαιη οΙ> ρβρϋηαοίαπι ίοϊ Ιαη- έπιτηρήσας και επομβρον, £λαβε τάς κλίμακας προσ- 
ερείσας τψ πύργψ. ΚαΙ άναβάς μετά τριακοσίων 
τών 6π' αυτόν τους μεν φύλακας άποσφάτιει του 
π&ργου, !τι δΐ χαΐ του γειτονοΰντος αύτφ* και μετά 
τών τριακοσίων τους δύό τούτους πύργους κατεσχη- 
κώς άγγελον ευθέως εκπέμπει πρ6ς τ6ν στρατοπεδ- 
άρχην, μηνύων έπιταχυναι χαι ΙλθεΤν μετά παντός 
του στρατού ώς της πύλεως ήδη χατασχεΟείσης. Ό 
δ^ υέτρος τάς αγγελίας δεξάμενος ώχνει καΐ άν• 
εδύετο, τήν έκ του βασιλέως δεδοικώς άγανάκτ/)σιν^ 
μή τι και κακόν απόλαυση ώς παραβάτης τών αύτου 
προσταγμάτων. Έγκειμένου δΐ του Βούρτζη χαΐ 
ά'λλον έπ' αίλλφ πέμποντος ίγγελον καΐ τήν Ιλευσιν ^^<|αθν^ρ^ρβΡ^^βη^,θ^^αηι3ΒηΓ1)^8^αοιϋΡαπ1Ρβ8ρη1)1^^α β έπιταχύνοντος, χαΐ πληροφοροΰντος ώς έπι πλέον 
Ηοζηαηα ΓαοθΡβΙ, νοί ίηνϋυ8 Βΰΐηπια ίβδίίηαϋοηβ άντέχειν ού δύναται πρ&ς τήν πολιορχίαν (καΐ γάρ 
ΐ]ηίΥθΡ8αιη 6Χ6Ρθί1αιη αάάυοϋ. ^αI^ οιηοοιη ρρορβ δή μαθόντες οΐ ΆντιοχεΤς τήν τών πύργων χατά- βρβιη 8α1ϋ1ί8 ΒϋΡίζα οηιη 8υϊ8 (1ίιηί8βραη1, Ιρββ οοη- 
ίίηβηΐβρ ηοοίθβ άίβΒςαβ ορρυ^ηαΠ : 86ά αάνβηΐυ 
Ρ6ΐΓί ορρίίΐαηοραιη οοηοίάθραηΐ αηίπιί αο Γβπ)ί3ί|; 
ν6ΐΐ6ΐηθηΙία,βΙΒυρΙζα8 ΓαοηΙΙαΙοπι ηαο1ϋ8 αά ρορίαω 
ά6βοβη(ί11, αο ρθρα^ϋΐο βηαβ (ϋ88βοΙο, αρβΡΐί8 ΓορίΙ)α8 
Ρθίρυιη α(1ιηίΙϋΙ.Νίοβρ1ιθΓα8α11αίθΓθί ι1ϋ^υ3ηΌη^^ο, 
οϋΐη καυάθΡθ οΐ) ΙαηΙαιη ϋΡΐ>6ΐη βΙ Ρββ 8υα8 060 πύργων 
σχεσιν στνέ^ρεον πανταχόθεν και έκπολιορχεΤν τους 
πύργους ήπείγοντο, βέλη $* αφέντες παντοδαπά και 
μηχανάς ποιχίλας τ6 πυρ (ϊφήπτον, χαΐ άλλα έποίουν 
ύπύσα ποιεΐν ίδει τους κινδυνεύοντας συν γυναιξί χαι 
τέκνοις άπολωλέναι, άποβαλεΤν δέ και πύλιν πασών 
ύπερχειμένην τών άνά τήν Έω π($λεων)' πτοηθείς δ* Β 
στρατοπεδάρχης μή τοσούτων άπολωλ^των κα2 τηλι- ΧΥΙΛΝΒΗΙ ΕΤ ΟΟΑΗΙ ΝΟΤΛ. (16) €α$ίνοηαηι ΨΜηΜοΗΙήΐ» ρτΜβοΙηηι, ηιβίαίοηηι ρτχοίρηίΐτη. Οοαβ. ί(Λ ΗΙδΤΟΗΙΑΗϋΜ ΟΟΗΡΒΝΟΙϋΗ. 102 χοότΐϋν άντρων ^ιά τήν 1χι{νοο &ιη(6•(αν χαΐ π^λβω^ Α. οοιηιηϋΙθΓβ άβΙΐθΓβί, ΑίνοΓ8& βθβαΐαβ ίαάοΐυίΐ, οΰΐ- τηλιχαύτης ύποσηί ζημιών ή πολιτεία 'Ρωμαίων, 
£χων χαΐ μή βουλόμενος χαταταχήσας παρεγένιτο 
συν «αντί τφ ττραηψ, εύρων τους πβρί τ6ν Βούρτζην 
λίαν άηειρτ^τΛ&ζΛς' έπΙ τρισι γάρ νοχθημέροις ^9αν 
πολιορχούμβνοι. Ου τήν £<ροδον έγνωκότες οΐ Άντιο- ρηνϋςαβ ΡβίΓοιη, βΙ; ΒαΓίζ» ηοϋ ιηοάο ηοη ρΓοϋα- 
νϋ &1&0Γϋ&ΐ6πι &1ςυθ ΓοΓίϋαάίαβιιι, &υ( άί§;α& Γ6ΐ)υ8 
£[68^8 ρπΒ(ηί& οοηίιιΐϋ, θβά β1 οοιιίαααοΐϋβ &ίΓθοΙο 
&(1βη[ΐϋ ιηιιηυ8 βυοπα, βΐ άοηαί 8β βυιη οοηϋηβΓβ 
3α88ϋ. χεΤς «αρελόβησαν τάς ψοχάς χαι της σνιντον (ας ένέ^ωχαν. Αδείας $1 λαβωμένος 6 Βούρτζης χάτεκσι προς τήν 
«ύλη ν, χαΐ νκά^ τον μοχλόν της χλειδ&ς διατεμών άνο£γνυσι τάς πύλας, χα ι τόν Πέτρου εισάγει σύν ιταντί τφ 
στρατεύματι. ΚαΙ οΰτω παρελήφθη ή μεγάλη χαΐ περιφανής Αντιόχεια. "Οπερ πυθ^μενος 6 Νιχηφ^ρος, 
εάφρϋκνΟηναι δέον έπΙ αλώσει τηλιχαύτης πόλεως χαι τά χατ* αύτον έπιτρέψαι θεφ, ό δΐ τουναντίον ήλγησε τήν 
ψυ^ιήν τον στρατεπεδάργην τε έν αΐτίαις είχε, [Ρ. 658 1 χαΐ τόν Βούρτζην ού μ^νον ούχ άπεδέξατο της προθυμίας 
χα; της ανδρείας, χαι γέρα παρέσχεν επάξια της αύτοΰ άνδραγαθίας, άλλα χαι ΰβρεσι πλύνας παρέλυσε της αρχής 
ικαΐ ο 1X0 1 μένειν έπέταξεν. 

Αυτή ή αιτία χαι τα λοιποί τά (^ηθήνεσθαι μέλλοντα Β 
μισητά τοις πασι χαι βδελυχτον τ^ν Νιχηφόρον εΙργάονντΌ. Ηρώτον μίν γαρ, δτε τήν αρχήν τά χατ' 
οωτον ΙχινήΟη• μυρίαις πλημμελείαις χρωμένων των 
συν αύτφ στρατιωτών επιστροφή ν ούχ έτίΟει, λέγων • 
Λ Ού81ν 6αυ(ΐακΓΕΟν εΐ έν τοσούτφ πλήΟ^ι λάου άτα* 
χτοοσί τίνες. » Και αύθις εισελθών εΙς τήν πόλιν 
πολλών χαι διαφανών χαι ιδιωτών άρπαγέντων ούδε ~ 
μίαν έχδίχησιν έποιήσατο, &λλά παρεβλέπετο τα 
άτοπους πράξεις, ένευωχούμενος ταΤς &σελγείαις^ 
αΤς οΐ άταχτοΰντες προσχείμενοι χαχώς τους πολίτας 
διετίΟουν, χαι ταύτα συνεργήσαντας αύτφ προς τήν 
της βασιλείας άνάληψιν ού μιχρώς. ΕΤτα χαΐ προς 
ταζε£διον (17) συνεχώς έξιών δεινώς έχάχου τ6 6π^ 
χεΤρα ού μόνον προσθήχαις συντελειών χαι &λλαις Ιά θ1 &1ία ςαοβ ΓβίβΓβτηυβ, ΐηνίβυοι οιηηί1)α8 βο 
ά6ΐθ8ΐα1)ί1βιη ΓβοθΓυηί ΝίοβρΙιοΓυιη. Ρήοιο ςυοά ({υο 
ρπαιυΐΏ ίβιηροΓθ ϊιηρβΓίαιη ιηναβϋ^ ουπι ιηϋϋββ ίρ- 
8ία8 ίαηυιηθΠ8(1β1ίοϋ8 ςυθΓ6ΐ&86χοϋ&88θο1, ηίΐιίΐ άβ 
οοΓΓβοΙΐοηβ 868 οο^ϋανϋ, Γαΐυβ ιηίΓυζη ηοη ββββ, 
81 ίη Ι&ηίαίιοιηίηΰπι ιηυΗϋυάίηβ ςυίάαιη ίηοοζαρο- 
8ίΐ6 8β ^βΡθΓθηί. Ββίηάο ςηοά ίη υΓϋβιη ίη^Γθββυβ, 
οηιη 1)οη& βί ί11η8ΐΓΐυιη βΙ ρ1β1>6ίθΓαιη ιηαΙΙοΓυιη 
(ϋήρθΓβηΙυρ, νίηόίββιη 86 ηβςααςυ&πι ρΓβ&υϋ, ββά 
ςη&βί άβίβοΐαπ νίβαβ ββΐ 1ίΙ>!άίηίΐ3υ8 βΟΓυπι ηαΐ οίνββ 
νβζ&1)&η1;, 608 βΐί&ιη ςηί ίρβί αά ίίηρβπυχηοΜίοθη- 
άοιη Ιι&υά βχί^υαιη η&ν&Γ&ηΙ ορβπιηι. ΡΓβΙβΓβ& &ά 
Ταχβίάίααι&ββίάυβ νθηίβηβ^ΓανϋβτβηΙΐάϋοβ &ίί1ίχΗ, 
ηοη αιοάο ρβπδίοηηιη βί ίη1)αΐ0Γαιη οηαηί^βηί» τα- 
ϋοηίΐ3η8, 8βά βί Γ&ρίηίβ ίη(6ΐοΓ&1>ϋίΙ)υ8. Λά Ιιβο συτνεισφοραΐς παντοίων εΙδών, άλλα χαΐ λεηλασίαις „ ραΚβαι ςυαηκϋαιη βΟΓαηα ςοφ βθη&Ιοηύυβ 8θ1β1)&η1 άννποστάτοις, προς τοις είρημένοις έχχόψας χα^ 
μέρος τι των παρεχομένων τ^ συγχλήτφ βουλ^ φι. 
λοτιμ-ημάτων διά το, ως Ιλεγε, σπανίζειν χρημάτων 
έν τοΐ< πολέμοις, προς δΐ χαι τάς παρέχεσθαι τυπω- 
^ίσΛς δόσεις προς ευαγείς οΊχους χαΐ Έχχλησίας 
πχρά τίνων ευσεβών βασιλέων τέλεον έχχόψας, χαΐ 
νόμον έχθέμενος μή τάς Έχχλησίας άχινήτοις (18) 
ΐ^λατύνεσθαι, χαχώς φάσχων 6π6 τών έπισχόπων 
διαπβνασθαι τά πτωχιχά χρήματα χαΐ τους στρα- 
τ«:>ομ1νοος ύλιγουσθαι, χαι τό δή πάντων χαλεπώ- 
τερον, κλΙ νόμον έχθέμενος, έν φ χαί τίνες έπίσχί^πο^ 
τών εύριπίστων χαί χολάχων 6πέγραψαν, διοριζό. 
μενον μή βνευ της αύτου γνώμης χαι προτροπής 
έπ{σχο«ον ή ψ^φίζεσθαι ή προχειρίζεσθαι. Έπισχό- 
που τε τεθνηχότος βασιλιχ^ν έχπέμπων ^ίνθρωπον ίιηρ8Γ&1θΓβ8 Ιαγ^^γϊ (^οηοΓϋΐη ίη ββεο ρβϋηιιϋ, οιιιι- 
8&1ϋ8 βίϋί 8(1 1}6ΐ1& ξ^θΓβηάα ()66886 ρβουηί&ιη. Νβ- 
({υβ Ιιοο Ιαηίαιη, 86ά βΐ άοη&ϋοηββ πιοη&8ίβΓίί8 
αίςυθ 1θαιρ1ί8 Ιβ^&Ιαβ & ςαί1}υ8ά&πι ρϋ8 ίιηρθΓ&Ιοή- 
1>υ8 ρΓΟΓθΏδ &1)οΙθνϋ, Ιβ^β βΐι&ιη 1&1& ηβ Εοοίοβίο 
ίπιιιιο1)ίΗ1}υ8 ΙοουρΙθΙ&ΓβηΙυΓ Ιΐοηίβ, 0Εΐ38&1η8 βρί- 
8θορο8 ιη&1βρΓοάί£;6Γ6 βα ςυ» ρ&υρβΓϋ)υ8 ά&ΓοηΙυρ^ 
ίηίθΓίιη ιη11ίϋΙ)α8 άβΟοίβηϋΙ^υθ. Ιά υθγο οααηίυιη 
(;Γ&νί88ίιηυΐΏ, ςυοά Ιβ^βιη Ιυΐϋ, ουί θί βρίβοορί ςαί- 
άααι Ι6νβ8 &1ςυθ &()υ1αΙοΓθ8 8υ1)80Γίρ86Γυη1, ηβ 
ίιηρβΓ&ΙΟΓίβ ίη3υ88α υ11υ8 ΟΓβ&ΓβΙυΓ θρί8εορη8. ΕΙ 
ιηοΓίυο αΐΐςυο θρί8θορο αΐίςυβαι 8υθΓυηι 8υ1)αιΐ8ί1, 
ςυί άθβηίΐοβ ΓαοθγθΙ 8υιηρ1υ8 : ίρ8θ, ηυοά θ^&^ <]β 
Γ6άίΙίΙ)υ3 Γ6ΐί(]αυΐΏ, αοοθρίΐ. 869 8οηΙ βΐ αΐί» 
6308 οοη8ϋ(ο 110068, οπιηβιη ηβ6θ88ϋαϋ3 Γογπι&πι πθμημένην ποιεΐν τήν Ιζοδον προσέταττε, χαι τά Ο 6Ζθ6(1βη1θ8,ςυ&8 8ίηςα1αϋιηΓβΓ6ΓΓβ]ΐια£;οί8ίϋης6ηΐί 

ΧΥΙΑΝΟΚΙ ΕΤ ΟΟΑΗΙ ΝΟΤΛΙ. (17) ΐΛ>οη8 νίάθΙΠΓ ίυΐβββ η1)ί νβοΙί^Ιίυπι &υΙ 
ρβαβίοηαιη Γ&ίίοηβ8 άυοβΓβηίοΓ. Χγι«. — Ταζεί- 
ο'.ον β8ΐ ηανίραίίο Λ€η ϋετ ηιαΗ ϋοηΡϋίεηάηγη^ γιο 
.«αϋάίϋ £;τ&τ&η(υΓ, ουιη ίηβροΓ&Ιο αάνθηίβηΐβπι ιηι- 
ρβΓ&ΙΟΓβω 8α56ίρίβη1ββ άοηιβοοηοίΐί&ηΐ, οοζηίΐαΐυιη 
&1ϊΐοΙ, &1)βηη1βιη βίίβιη ρΓ08θςΏυη1αΓ ιηιιη6π1>ιΐ8, 
&ο ν\\Λ ηβ06888πί8 ϋά νϋ&αι άβ8ΐϋυΰη1;υΓ. Ου» άο 
Ι&χίάίο ρΓοΓβΓΐ ΧγΙ&ηάθΓ, ηάί6η1& 8υηΙ. 6οαβ. — 
Οί. Β&8ΐηπι λά Ι^θοηβιη Οί86οηυπι, &ραά ηο8 
Ιβιη. αχνίΙΙ, 6θΙ. 753, ηοί. 50. Εηιτ. Ρατκ. 

(18) Νοη άίββίιηαΐ&ΐχι 8ίυ(Ιίθ8β ιηβ Ιΐλο υ8υιη νοββ, 
ϋ{θ& &πιί>ίβη11&ίβαι ΓβΙίηβΓβΙ. Ναπι 6ΐ ίαηάί 8υηί 
ίίηιηο]>ΐΗ& 1)οη&, ςηίάςηίά βο ^βηβΓβ οβηββΙοΓ : βί 
β^ο ^ΑIηβη ιη&|Βμ8 Ιιοο ραίο ίηΐβΐιί^ άβ 8θίθρηί8, ςυ&8 
νοοΑΠΙ, άοηα1ιοηί])α8, ΙιοΓβάβιη ίη ρβΓρβΙα&πι βηο- θθ88ίοηβηι ο1)1ί^αηϋΙ)υ8 : ςυ&1ί1)08 &ιηρ1ί£[ο&1& 6886 
1>οη& ςυ» βοβίββίαβϋβ&άίουηίατ, ηοη ββΐ οΙ)8οαη2αα. 
Νοίβΐ^αΐ, ρυΙο, υηυηι αΐίςυβηι ίηαρβΓ&ΙθΓ6πι &1ϋ8 
ρΓΟΒβοη^βΓβ 8υ60β88υη9 αυ&ηΐυω βχ βυο βδοο (Ιβ- 
οίάβΓθ βο^βΓβΙιΐΓ Ιιυίο νβΐ Ηυίο ηιοη&8ΐθΓίο, Ιιοηιο 
1>β11ο ιηα^ηυ8, ςυοά ού σιτεΐται μετρούμενα. Εγ^ο 
81 ςυί8 νβΐΐθΐ Ι&γ^π, ίά βΐηβ ρΓ«8θΓίρΙίοηθ βΐ ίη 
ρΓθβ8θη8 (δθΐηβΐ ρρο ββιηρβΓ, ςυοά &ίυη() ρυΙαΙ)8.ί 
ρΓ9β8ΐ&Γβ ίιβρί. Ναπι νίχ ΟΓβάο βυαι ρΓθ1)ίουίθ8β ηβ 
συίθ ίαηάυπι άοηβΓβΙ, ρΓβββθΓϋπι ρην&ίυ8. ββά Γβ- 
αί1ίΙ)υ8 ρβΓρβίυαϋθ ΓρβΙοδ ββοΗΠοοβ νίι1βΐ9&1 σπα- 
ταλών. ΙιβοΙΟΓ δθςαβίαρ ςυοά νοίβΐ. Οπιηίηο Ευΐβιη 
ιη&ΐβ αρυά Ιιοο ςβηηδ ΙιίβΙοηοοΓυαι &ηάίυηΙ, ςηοΐ- 
συοί 1)θΙΙο Γβπι ρηΜίοαιη ίηβηΐβδ βΐ αης^βηΐββ ηοη 
αϋΒΓαηί βαοη&οοδ. Χυι*. 108 ΟΕΟΒβΙΙ ΟΒΟΑΒΝΙ 104 

&ο Γ&ουηάί£.νοΙαϋθϋ&πιΙβ£^(ηΓθΓΡθ, ς[α&ιηί1ίΙ!1}ΰ8 ^ πιριττά άνβλαμβάνετο. Κλ\ δλλα τινά διατάγμοττα 

ίη ΗβΗο οοουιη1)6ΐιϋΙ)υ8 κη&Γίγηιιη άβοβρηβΓβηΙαΓ διετ(θει παναν Ιδέχν ανάγκης Οπερεκπίπτοντα , α 

1ιοοοΓβ8, αί ηαί αΐία ηυΗ& ίη Ρβ ςα&ιη ίη ΒβΠο &ηί. κατά μέρος δικξιέναι μεγαληγ^ρου δεΐται καΐ φρενός 

ζπδβΟοΠοοαΓθΐΒ&ΙαΙβιη; ρ&1η&ΓθΙιιιπιηα6βΐ6ρί86ορθ8 και γλώττης. Έσιυού^ασε δε καΐ ν^μον ^ιν^τα τους 

οοη&Ιυ8 68ΐ &Ί β&αι ρΓθΙ)&η(1βιη &άί^βΓβ. 8θά ΙιΟΓααι έν πολέμοις αποθνήσκοντας στρατιώτας μαρτορικίϊάν 

ςαίά&ιη ΓοΓίϋβΓ Γ68ί8(6η1β8 βυαι α ρΓοροβίΙο άίαιο- άξιουσθαι γερών, έν μονφ τψ πολέμα τιθέμενος και ούκ 

νβΓαηΙ, ρΓοΙαΙο ίη ιηβάίαπι ΒαβίΙίί Μ&£;ηί βαηοηβ, έν άλλφ τινι τήν της ψυχής σωτηρίαν. Κατήπειγε δΐ 

ς[αί ρβΓ Ιήβηηίυαι β&ΟΓίβ ΑΓεβΗ ^υ1)β^ βοβ ςηί Ιιο- καΐ τον πατριοίρχην και τους επισκόπους συνΟ^σθαι 

βίβπι 1)6ΐΙθ ίηΙβΓΓθοίβββηΙ. Νοιηίθΐη& βΙί&Ο) &1- τφ δόγματι* άλλα τίνες τούτων γενναίως άντιστάντες 

(βηυανίΐ, ΙθΙ&γΙθγο βχοο^ίί&ίο. Οαιηςαθ βο ιηοάο άπεΐρξαν αυτόν του σκοπού, προ^έντες ε^ς μέσον 

(ΙαρΙβζ 68861 ου[ηιηυ8,ρβη8ίοηθ8ρυΙ)1ίθβ^Γ&νίθΓ6ΐη τον του μεγάλου Βασιλείου κανένα, έπι τριετίαν 

6χί^θ1)&η1, ιηίηοΓ ίη 8υ[ηρϋΙ>α8 ίαοίβηάίβ άί88ί- άχοινωνήτους εΤναι λέγοντα ους πολέμιον (ν τινι 

ρ2ΐΙ)&ΙυΓ. 0υτηςυ6 68961 16^6 6ΐ 6οη8υ6ΐα(1ίη6 Γβοβ- πολέμφ άντ^ρηκ6τας. Ελάττωσε δέ και το νόμισμα, 

ρίαιη αΙοπαηβ8ηυΐΏΐηί ί□1&^ηβ^Π2ρ6Γ8^0Γί8&1ί^υ^α8 τό λεγόμχνον τεταρτηρόν (19) [Ρ. 659] έπινοήσας. 

ηοΐ&ίί, ηιοάο ροη(ΐ6Γί ^υ8^ο ηίΗίΙ (160Θ<1θγ61, ίάθηι Διπλού δε του νομίσματος Εκτοτε γεγονότος, ή μίν 

ναΙβΓβηί, ίρ86 βυα ίη8ί^η68 ίτη&^ηο ρΓ&Γ6ΓΓί, αΐίο• ^ ε-σπραξις των δημοσίων «ρόρων το βαρυτερον άπ^τει, 

Γαιη άθρΓ689ί8 ρΓβϋί8, νοίαίΐ. Ε&(]υ6 Γ6 Ιι&υά ΐ6νϋ6Γ έν δΐ τρις έξόδοις τό μικρόν έσκορπίζετο. Νόμου δε 

βηΐχΐίϋθ ίη ρ6Γχηυί&1ίοηί1)α8 ίηοοαιηιοάΑνίΙ. ΟθΙθΓ' κα? εθους όντων παντός χαρακτήρα βασιλέως, ει μή 

τίπιιιπι Ιιοο Γυίί, ςυοά, ΓβρυΙ)1ίο& 1ιί8 Γ6ΐ)υ8 &1ΐΓϋα, τφ σταθμφ έλαττοΤτο, δύναμιν ίχειν {σότιμον, ό δε 

ίηΐ6ηιη ΓθΓυαι ν6η8.1ίυαι ηυΙΙιι ΓαίΙ&Πβν&ϋο. Λίςα6 τόν έαυτοΰ προκεκρίσθαι ένομοθέτησεν, υποβιβάσας 

1)866 οοϋηία βααι 6886η1 ιηοΐ68ϋ88ίιη&, 9β(ζθΓΠΐη6 οί• τους των άλλων. Έζ ής αιτίας ού μικρώς έθλιψε το 

ν68ΐα]6ΓυηΙρ&1αϋίιηαηίϋοη6Πΐ. Ν&ΙΏ ιηυΐΐίβ ςιιββίη όττήκοον έν τοις λεγομένοις άλλαγίοις. Και τό δή 

0Γΐ>βιη οίΓθ& ρ&Ι&ϋυιη 6Γαη( ρυΙοΙιΠΒ 870 &1ςυ6 χείριττον, έκ της τοιαύτης αΙτίας του πολιτεύματος 

χηΑ^ηίβ ορ6Γί1>υ8 ά6^β^^ί8 αρεβαι &ο 86(]θαι ΙγΓ&ηηί- πιεζόμενου ούδεμίαν εύθηνίαι έδέξαντο τά ώνούμενα. 

6&ιη οοηΐΓ& ΧΏί8βΓ08 οίνβΒ ραΐαΐίο ββίΓυχίΙ, ίη 6& Πλέον δΐ των άλλων ήνίασε τους ανθρώπους, καίπερ 

6β11α8, ^Γ&ηαηα, 6ΐίΙ)&ηθ8 6ΐ ΓυΓηθ8 οοηάβηβ 6ΐ οοα- λίαν όντων χαλεπωτάτων, ή του τείχους κτίσις των 

ηί1>υ8 Γ6Γαιη §;6ηθΓί1>υ8 ί3ΐρΐ6η8. ΡΓβθάίοίυαι βηίιη πζλατίων. Πολλά γάρ έργα κύκλφ οντά του παλατίου, 

ΓυβΓαΙ β! ίη ρβίαΐίο ίρ8υιχ) ιηοΗΐυΓυο). ΝίοαίΓΟίη εΙς κάλλος και μέγεθος έξειργασμένα, κατάστρεψα- 

&υί6Π) ί£;ηθΓ&1>&ί ίηο&88αΐη 6Ζθυ1)ίΙθΓθ8 νί^ί1&Γ6, μένος, άκρόπολιν κα^ τυραννεΤον κατά των αθλίων 

Π60 αΓΐ)6[η ηοη 008ΐ0(1ί6ηΐ6. ΕΙβηίιη ςυο ΙβαιρΟΓθ πολιτών άπειργάσατο, άποθήκας και σιτοβολώνας 

παυτηβ ραΐαϋί οοηά6ΐ)&1υΓ, ηοείθ ςυαά&Ο) ρβΓ χη&Γβ {νδοθεν και Ιπνους και κλιβάνους έργασάμενος και 

8ΐΐΙ)ν6θΙιΐ8 αΐίςυίθ ίΐα νοιήίθΓ&Ιυδ ββΐ : • Ο ίοαρθΡϋ- ^ πληρώσας εΙδών. Προτεθέσπιστο γάρ αύτφ ίνδοΟεν 

ΙΟΓ, 6Γί^ί8 πιυΓ08 : 6ΐ ί&αΐ6ΐ8ί νβΐ &ά οοθΐυιη 608 του παλατίυυ άποΟανεΤν (20), ήγνόει δ', ώς ^οικεν, 

6άυο&8| ίη1υ8 6υηι 8ί1 ιηαΐυιη, υΓΐ)8 οαρίο Γαοίΐίβ ώς εΐ μή Κύριος φυλάξει πόλιν, εις μάτην ήγρύ- 

68(. » Ουί ΙιβΒΟ ά'ιχχί, άία ιηαΚαπιςυβ 68ΐ (ΐυο8ϋυ8, πνησεν ό φυλάσσων. "Οτε γάρ τό τείχος τοΰ παλατίου 

ηοη Ι&ιηβη ίηνθη1υ8. ΜυΓΟ 6ηίιη &1)5θ1υΙο Ιαηο ρβ- κατεσκευάζετο, μι^ των νυκτών άνά τήν θάλασσαν 

ΓΪϋ, θ& ΐρβα άίθ, 00Π1 6ί 0ΐ&νβ8 ί8 6υί ίά ηβ§[0ΐίί 6ποπλέων τις έξεβόησεν * « ^Ω βασιλεϋ, ύψοΐς τά 

οοιηιηίββιιηι θγ&Ι ίη ιη&ηα8 ΐΓ&ά6Γ6ΐ. '^^^Χ^» ^^^ ϊ'^^ΧΡ^ πόλου φθάσ^ς, ίνδον τό κακόν^ 

ευάλωτος ή πόλις. » Πολλά δΙ αναζητηθείς ό τοΰτο εΙπών ούχ ευρέθη. Τοΰ τείχους γάρ τελειωθέντ^ς, τότε 
συνέβη καΐ αυτόν κατ* αυτήν τήν ήμέραν άποθανείν, όπηνίκα τάς κλεΐς 6 τήν έπιμέλειαν επιτετραμμένος φέρων 
αύτψ ένεχείρισε. 

Αθ6β88ϋ&ά 1)8Β0 αΐίηά,ςυοά οάίβ ίη ίιηρ6Γ&ΙθΓθΐη Προσεγένετο δΐ τοΤς είρημένοις κα2 Ιτερον. ^περ 

βχ&8ρ6Γ&νίΙ. Ιρ8θΡ&86ΐΐ&ϋ8Γθ8ΐοάίβ,θΓ(θ ίηΐ6Γ80θίθ8 έπι πλέον εξήρε τό κατ* αύτου μίσος. Συμβολής γενο- 

η&ν&Ιθ8 βΐ ΑΓΠΐβη1θ8 οοηΟίοΙα υΐήηςαβ πιαίΐί ρβ- μένης κατ* αυτήν τήν έορτήν τοΰ αγίου Πάσχα μέσον 

Π6Γυη1, 6ΐ Π10Γ16Π1 8Β{ζΓ6 6ν&8ί1 δί8\ηίυ8 ραΐηοίηβ, πλωίμων και *Αρμενίων, πολύς ανθρώπων έγένετο 

υΓΐ)ί8 ρΓ8θΓ66ΐυ8. Εχία<36Γ&ιη&θΙ)ΙίηυίΙ ίαιρβΓ&ΙοΓβπι Ο φθόρος, μικροΰ δ' ο^ν άπεβίω καί ό μάγιστρος Σισί- 

^^ν^ι}υ8^ηΓ6η8υη),ςυο(160811υ^υ8ίυα1υ1^υ8 &υοΙθΓ68 νιος καΐ επαρχοσ, Διεδέδοτο δΐ φήμη έχ τούτου ώς 

0βη86Γ6ΐ, 8ΐ&1υί88θ 1υ<1ΐ8 6ςυ68ΐΓίΙ)υ8 βοβ ίη 688868 χαλ επαίνων τοΤς πολίταις ό Νικηφόρος, ώς αΐτίοις 

&ΙΐΓ&6ΐθ8 0161861. Ρ&ϋΐο ρο8ΐ Ιυάί β(]υ68ΐΓ68 ί&6ΐί. τάχα της αταξίας, έν ήμέρ^ Ιπποδρομίας μέλλει 

Ι1)ί ΝίΰβρΙιΟΓυβ, ΰΐ 6ίνίΙ)α8 08ΐ6ηάθΓ6ΐ ςυίά Γ6ί 6οη- σαγηνεύσας τόν δήμον τιμωρήσασθαι. Κα^ δή μετά 

ί1ΐ6ΐυ8 ρυ^η® 68861, &υΙ βΐίβιη υ( θο8 16ΓΓ6Γ6(, ςιΐ08• μικρόν Ιπποδρομίας τελούμενης, βουλόμενος 6 Νίκη- 

ά&ιη ηυάί8 (;^&ά1ί& άίηΐί6&ηάθ ρπΒΐϋ 8ίπιυ1&6Γυηΐ φόρος ένδείξασθαι τοΤς πολίταις και τήν τοΰ πολέμου 

ΧΥΙ.ΑΝΒΚΙ ΕΤ ΟΟΑΒΙ ΝΟΤΛ). 

(19) ΖοηαπίΒ 86Γί1)ί( άβ 1ΐ6χ&§[ίο νβΐ ββχΐυΐα (η&ιη ^&ϋ& ο1)ο1οβ, οονυβ 4 ο1}θΙθ8 &ρρ6η(1ί8ΒθΙ. "Εξ- 

έξαγιον 1β£;ο) 6υιη Γ6(ΐ6βί886 τεταρτηρόν. Οαοά 8ί6 οδον ρΓΟ 8υπιρ1υ νίάβΙυΓ 1)18 ^16 ροβυίββθ. Χυι.. 

ίηΐθίΐί^ο, ρο8ΐθηοπ8 ηυιηιηί&ά ρήθΓ6ΐη ίυί886 6&πίΐ (20) ΐ4ίΙ)Γ&Γΐα8 ηοη ΐηθρίβ, ΚαΙ μήν ^δει μάλλον 

ρΓθρθΓΐίοη6Πΐ ςυ» 68ΐ Ι3ββ8ί& &α &886ΐη, υ1 ^^8^ο^ αυτόν δια τοΰτο διηνεκώς τοΰ παλατίου διάγειν 

χηίηοήβ Θ886ΐ 868ςυίρ1υ8. Ναπι υ1 & 6 έξάνιον, ιΙα έκτος. Χγι«. 
α 4 τεταρτηρόν νίάβΙαΓ άίΰΐυβ. ϋΐ βί νβΐυβ ο (νβΓΜ 105 ΒΙ8Τ0ΙΙΙΑΗΌΜ ΟΟΜΡΒΝΟΐυΜ. 106 «υ(&βολήν &ιηΙα ΙοτΙ, τάχα ^' Ϊ9ως χαΐ £χ(ροβησαι, ^^ •71 βχ1ιί1>θΓ0 3α88ϋ, οΜθΟίληάοηιΐη βοϋΐοβί 8ρο- ξ(φη γυμνά λαβι^ντας τινάς «ρονέταζεν ώς έν προ- 
βτχτ^ματι κολβμίων ΐϋαιζαι, ιΐς &3τ{ασιν τάχα των 
θεχτών. Τοΰτου δλ γενομένου, τ6ν νουν των βλεπο- 
μέναιν έγνοήσοτ^τες οΐ θεωροί, χαΐ τήν χρατουσαν 
^ήμην τέλο< ήδη λαμβάνειν 6ποτοπά9αντες, δρο- 
μάκοι έπΙ τά< εξόδους έχώρουν κρημνώδεις οΰσας 
χαι σγαλεράς, και 6π' αλλήλων συμπατούμενοι 
άιεέβνησχον. ΚαΙ άπώλοντο Αν άπαντες ύπ* αλλήλων 
χατα«ατούμενοι, [Ρ. Θ60] εΐ μή ό βασιλεύς ώράθη οΜοΓαιη ο&αβΑ. ΥβΓΌΐη βρθβίΑΐΟΓββ ςοίά Ιιοο βΙΙ)! 
νθΐΐβΐ ί£;ηοΓ&ηΐ68, ^αιηςαβ ίά &^ ροΐΑοΙο ςυοά 
ηιιηορ Γορβ οοη&Γχηατ&Ι,λά βχϋαβ ί1ΐ6«ίπ ρπΒΓαρΙοβ 
αο 1αΙ)Γίοο8 οιΐΓβα βο οοηΙιιΙυβΓαηΙ, ίϋίςαβ λΐϋ &1) 
8ΐϋ8 οβηουΐο&ΐί ρβηβΓυηΙ ρβπηυ1(ί,οιηη68ςυθ &(160 
ίηνίοβχη ο1)ΙηΙί ρθηί886ηΙ, ηί8ί οοη8ροβ1ο ίηιρβρ&- 
ΙοΓθ,ςοί ίη 8θΗο ίιηπιοΙα8 &ο ςυίβΐβ 88βίάθ1>&1,86η- 
8188601 ηοίβηΐβ 60 Ιιαηο &οοί(ϋ88β Ιαοιαϋηοα, αο ία- 
^ίβηάί ίΐηβιχι Γβ6Ϊ88βηΙ. έπΙ του θ^χου καθήμενος άδεής τε καΐ ατρεπιος' &ν Ιδών ό δ^μος μή παρακινηθκντα, χαΐ χατανοήσαντες ώς 
έχοντος αΰτου γέγονε τ6 γεν($μενον, Ιατησαν της φυγής. 

Πρ^οδον δΐ δημοα^αν ποιήσαντα τον Νιχη<ρ6ρον έν τζ Μηγζ χατά τήν Ιορτήν τί)ς Αναλήψεως του 
Χρίστου του βκου ήμων, χαΐ 6ποστρέγοντα οΐ συγ- 
γενείς των έν τφ Ιπποδρ6μφ άπολωλ^ων δεξάμενοι 
έν τ^ των Άρτοπρατών άγορ^ ύβρεις ήφ(εσαν χατ' Οαζη &(1 Ροηΐβιη άβίηάβ ίιηρβΓ&ΙοΓ ραΜίοβ ρΓΟ- 
068818861 ίβήίβ ΑβΒυχηρϋοηίβ 0ΙΐΓί8ϋ, ΓβάβαηΙοιη 
οο{;η&ϋ θοραιη ςαί ίη Οιγοο ρβηβΓ&ηΙ ίη Γογο ΑγΙο• 
ρΓ&Ιοη η&βΐί οοηνϋϋ8 ρΓ08θ(1βΓυηΙ , ί1&£;ΐϋθ8αΕη 
Ιιοαιίβίά&ηι οί ρορα1&Γίααΐ8βη£^αίηθθοη1βιηΙηβ1υιη αΰτοΰ άιφεπεΤς, άλάστορα χαΐ παλαμναΐον άποχα- Β νοο&ηΐ68,ρα1νβΓβαιςαβα(1νβΓ8α86υη3 6^8IIζ&^&^^Αη• λουντες χαΐ όμοφύλοις αίμασι μιαρόν , και χ^νιν 
χαΐ Λίθους ίπεμκον εΙς α^6ν &χρι της αγοράς του 
Μεγάλου Κωνσταντίνου . ΚαΙ άπειτάγη μέν δν τφ 
δέει, εΐ μή τίνες εντιμότεροι των πολιτών προλα- 
β^ντις τους μεν ατοΜτουντας ανέστειλαν, αύτ^ν δΐ 
εύψη μουντές &χρι του παλατίου προέπεμψαν. Διά 
ταυτβ πάντα άπηχθήσθαι παρά των πολιτών έπι- 
στάμβνος και έπίθεσιν 6φορώ μένος τήν άχρ6πολιν 
έδομήσατο. *Αλλ' ούχ ήδυνήθη διαφυγεΐν το χριών. 1θ8, άοηοο &ά ΓοΓυπι 6οη8ΐαηΙίηί Μ&^ηί ρβΓΥ6ηί(. 
ΕΙ ίαί886ΐ 8&ηθ 6ζαηίαι&1θ8 αίθΐυ, ηί8ΐ οίνίαηι Ιιο- 
ηοΓαϋθΓ68 ςηίάαπι βαιη Γ6ρΓ688ΐ8 1υηιοΙΐο&ηϋ1)θ8 
8ϋρ&886η1 6ΐ Γαυβίΐ» &οοΐΑΠΐ&ϋοηϋ)υ8 ρΓθ86οαΙί ίη 
ρ&Ι&ΰαηι (Ιβάϋχΐβββηΐ. 01) 1ι«ο οπιη1& {ηνί8υπι 8θ 
οΙν11)υ8 06Γη6η8 βί 1η8ίάί&8 ϋπίθηβ &Γ06ηι 6Χ8ίηιζί(. 
Ν6ςΐ26 ί&ηΐ6η ίαίαιη ονίΐ&νϋ,ββά ςηοΙοηροΓΟ Ζ7% 
οπιηί& 8ί1>ί ίη (αίο 688β ραΐανίΐ,νΐΐβιηι &οιί8ί1.0υο- 
ιηοάο Γβ8 8ίΙ ιιοΐβ, βυο (ϋθ6(ιΐΓ Ιοοο. άλλ' δτε καλώς ίχειν αύτφ τά πάντα ψήθη, άπέ^^ηξε τήν ζωήν. Και δπως, έν τφ πρέποντι καιρ4» 
ρηθήσεται• 

Τετάρτφ δΐ της αύτου βασιλείας Ιτει, μηνΐ Ίου- £ 
νίψ, της ι' Ινδιχτιώνος, τάς έν τζ βρφι^ πόλεις ές^ει έπισχεψόμενος, καΐ γενόμενος &χρι της λεγο^ 
μένη ς μεγάλης σούδας ϊγραψε Πέτρφ τφ Βουλγα- 
ρίας βρχοντι μή ιφ^ τους Τούρχους διαπερ^ν τλν 
'Ιστρον χαΐ τά "Ρωμαίων λυμαίνεσθαι. Τούτου δΐ 
μή προσέχοντος άλλα παντοίαις άφορμαΐς πάρα - 
χρούοντος, τδν του έχ Χερσώνος πρωτεύοντος υΐον ^ 
Νικηφόρος τ&ν Καλοκυρών πατριχιότητι τιμή σας 
προς τ&ν άρχοντα 'Ρωσίας εκπέμπει Σφενδοσθλά- 
βον, δωρεών &ποσχέσεσι χαΐ φιλοτιμιών ούχ ολίγων 
άναπείθ<«>ν έχστρατεΰσαι κατά Βουλγάρων . Πεισθέν- 
τες οδν οΐ *Ρώς χαΐ έπελθόντες τ{ Βουλγαρία κατά 
τον Α&ιρουστον μήνα, της ια' Ινδιχτιώνος, πέμπτφ 
της βασιλείας Ιτει του Νικηφόρου, πολλάς πόλεις 
και χώρας ήδάφισαν τών Βουλγάρων, και λείαν δτι Αηηο ίπιρβηί 8α1 4, ίηάίοϋοηθ 10, ιη6η86 ^αη^ο 
6ζίϋ ΤΙΐΓ&οί» 0Γ^β8 οοηΐθπιρί&ΐυαι. 6απιςα6 ιΐ8ςαβ 
&ά Μ&£;ηαιη Ρθ3Η&αι ρβΓν6ηί886ΐ, Ρβ^Γαιη Βαΐ^αηα 
ρπηοίροιη 1ιοΓί&1υ8 ββΐ ρβΓ 1ίΙ(θΓ&8 ηβ 8ίη6Γ6ί ΤαΓ• 
008 ΙθίΓαηι 1Γ8^ίοθ^θ θ(; Ηοιη&ηοΓΰαι άϋίοηβιη ίηΓο• 
βίΑΓβ. ΒυΙ^&ΓΟ ηοη ο1)(6ΐηρ6Γ&η1β, βοά οπιηί8 ^οηβ• 
γ18 &(11ιί1)ϋί8 ρΓ3Βΐ6χΙΐΙ)ϋ8 Γβουδ&ηΙβ, ΝίοβρΙιθΓυ8 
6&1οο^Γυιη ΟΙιοΓβοηϋ ρπηάρΐ8 Ωΐίυιη, ραΐΗοία 
άί^ηϋαίο 6Ζ0Γη&Ιυιη, Βά δρΙΐ6η(1θ8ΐΙιΙ&1>ιχηι ΙΙθ88ο- 
Γΰΐη ρηηοίρθίη οαϋΐίΐ, βυιηςυβ ηιυηοΓυηι &ο οίΟ- 
οΐοΓοιη ρο111οϋαΙίοηί5α8 &ά ίηΓοΓθηάηαι Βαΐς^αηβ 
1)θ11αζη 8θ111οϋ&1. Εθ88ί οΙ)8θουϋ, ίηάίοϋοηο οηάθ-* 
οίιη&,Αυ£^α8ΐο ιηθη86,&ηηο ϊιηροΓϋΝίοορΙιοη ςαίηΐο 
ίη ΒυΙ^&Γίαηι ίιηρΓ68βίοηο Γ&οΙ& ιηυ1ίΑ8 αΓΐ>68 αο 
οιΐ8ΐθ1]& Βαΐ£;&Γ0Γυπι 8θ1ο οςη&νοΓυηΙ, ρΓ«(1αςηβ 
ροϋϋ ίη£;θηΗ άοιηυοι Γθάί6Γαη1. Εοάοιη ιηοάο^ &1• πλείστην περιβαλόμενοι επέστρεψαν εΙς τά ^ια. ^ ςαο οϋ&οι &1ίςυαηΙο (1απυ8,αηηο ρΓΟίίπιβ ίη86θΐ]1ο 
ΚαΙ τφ Ιχτφ δΐ πάλιν της βασιλείας αύτου χρόνφ 
έπεστράτευσαν κατά Βουλγαρίας, χαΐ τά δμοια τών 
προτέρων ή χαΐ χείρονα διεπράζαντο . Δευτέρα δΐ 
Σεπτεμβρίου μηνός, όίρ^ της νυκτός β', Ινδιχτιώνος 
ια', γέγονε βρασμός κα'. χλόνος γης εξαίσιος, καΙ 
έπαθε χαχώς 'Ονωριάς %λ\ Παφλαγονία. Έγένοντο 
δε χαΐ άνεμοι χατά τλν Μάΐον μήνα της αυτής Ινδι- 
χτ^-ώνος σκληροί καΐ χαυματώδεις, οίτινες τους καρ- 
πούς διέφθβφ^ αύταΤς άμπέλοις χαΐ δένδρεσιν, ώς 
έντευθ€ν χατά τήν ιβ' Νδικτιώνα σφοδςότατον έ«- 
ενεχθηναι λιμόν. ΚαΙ δέον τ^ βασιλέα της τών 6π- 
ηχόων φροντίσαι σωτηρίας, ό δέ τόν βασιλικών οίτον 
γλίσχ^ς ιιωλών, χα) χαταπραγματευόμενος τήν 

Ραιμι.• Οι• ΟΧΧΠ. Βυ1^&Γ08 ΐΓ&οΙ&νοΓαηΙ. Ιηάίοϋοηβ υηάοοίαιβ, ρο- 
8ΐη(1ί6 Κ&Ιβηά&Γΰΐη δ6ρΐ6ηιΙ>η8,Ιΐ0Γα ηοοΙί8 άαοάο- 
οίηα,Γπι^ΟΓ οΙ Ιθγγο ιηοΐυβ 1ιηΓΓ6η<]α8 ΓηίΙ,&ίΏΐχίΙ- 
ςυ6 Ηοηοηιιάθπι οΙ Ρλρΐιΐλ^οηί&πι. Μ&ίο 6ΐί&ηι 
ιη6η8θ ο]υ8ά6πι αηηί τβηΐί 8ρίΓ&ΓηηΙ &8ρβΓί οί υΓοη- 
Ιββ,ςοί ΓΓΟοΙηβ ηο& οατη νϋίΙ)α8 &ο171 &Γΐ)οηΙ>α8 
ροΓάίάθΓυηί.ΙΙβςαβ αηηο ρροχίαιο ίη86οα1ο ροηαηα 
βζ8ϋϋ1 £^&νί88ίηΐ8. ΙΜ ίιηροΓ&ΙΟΓ, ηαβπι οοηνβηίο- 
1)&1 8&1α1ΐ8 8α1>(1ίίθΓυηι ουΓ&ιη ^^ογογθ, ίΓοαίθηΙοπι 
8υυαι πι&^ηο ν6η(]θη8 &ο οχ οαΐ&ηιίΐ&ΐο 800Γυπι 1α- 
ΟΓαιη ί&οΐ6α8, ςηαβί Γβ ρΓ«οΐ8Γβ 968^& ^&ο^&νί^ 80 
ηοάίτιαι αιιγοο ηαιηπιο νβηάί 8θ1ίΙυιη άυο1)α8 νοη• 
(1ί(1ί886. ΐ4θη£;β «ΙϋοΓ ΒΑ8ί1ίιΐ8 Μαοθάο ίαιροΓλΙοΓ; 1(Π αεοκοιι οεοβενι 108 ςυί οαΐΏ πΐ&β;ηιι Οθΐηιη1β& άιβ ίη «βάοχη Αροβίοΐο- \ συμφορκν των 6ιτ& χβφ> [Ρ• 661] ηοχϋ ώς τι μέγα Γυιη Υθη{88β^,οίνθβ(ΐαβ ςαοβά&ιη νβαβΓ&ικΙο αβρβοΐα 
νίάβΓθ^ Ιήβϋ ναϋα β1 ζηοβΓΟΓβχη ρρβ 8θ ίβΓβηΙβθ,ΑΐΙ 
8θ νοο&ίοβ ίηίθΓΓο^ανϋ ουρ ηοη ίρβί ςαοςυβ 8ρ1βη- 
άίάο Αΐηίοΐυ &ά βαιη βοΙβαιηίΐΑίθΐιι Αοοβδβίβββηΐ,θθά 
νβίαϋ ίη χηβ£;η& &1ίςυ& οίγίΙαϋ8 ο&Ι&ιηίί&Ιβ πκβγθ- 
^β^^; ουοαςαβ υηυθ βΟΓυιη ΓβδροηάΐβββΙ : « ΤίΙ)ΐ 
ςαίάβζη» άοπαίηβ, βί ϋβ ςυί ϋΙ)ί αβίαηί, βρίβικϋάθ 
ν68ίίΓί θ1 ΙφΙαή οοηνβηϋ : ηοη ίΐθπι βοβ \ϊχο ϋβοβηΙ;, 
ςυί ίη άίβΟΓίαιίηβ πιοΓϋβ βυηΙοοηβϋΙυϋ.νίάβΓββηίιη 
ί^ΟΓβΓβ ο1) νβηίοραιη αβρβΓϋ&Ιβιη άαοβ ίΓυιηβηΙί 
χηο(ϋθ8 αυρβο ηυιηπιο νβηάί, » Ιιαο νοοβ αυάϋα ^6« 
ιηϋυιη βχ ίιηο άαχϋ ρββΙΟΓβ,βί ιηΐββΓ&ϋο 1&0Γ^ιη&3 
6ΐ βζρΓβββϋ^ εοηβοΐαίΰβςυβ 608, υΐ ίη ραΐαΐίηιη 
ΓβάϋΙ;, οοηνοοιι1θ8 ςαίΙ)υ8 οίνίΐία βΐ ίπιρβΓ&ΙοΓία κατωρθωχώς ότι μοδ{οιι τψ νομίσματι πιπρασχομέ- 
νου αυτός δύο πωλεΐνθαι τούτον έπέταξκ, μή τόν Μα- 
χκδ6να μιμησάμενος βασιλέα Βααίλβιον ουτο« γάρ 
χατά τήν χαινήν Ευριαχήν άπερχ^μινος έν τφ τών 
Μεγάλων Αποστόλων ναφ, χαι θεασάμενος πολίτας 
τινάς Ιεροπρεπείς μεν χαΐ σεμνούς, άλλως δΐ σχυθρω- 
ποί>ς χαΙ χατηφιωντας, ^ΤΎ^^ ένυτου τκαραστήσάμενος 
διά τ{ μή χαΙ αύτοι λαμπροφορουντεζ έν τ^ί έορτζ 
πάρεισιν άνηρώτα^ άλλ' ώς &ν έν μεγάλη συμφορά 
της πόλεως ούσης στυγνάζουσι. Προς &ν άπεχρ£- 
νατ6 τις τών πολιτών* « Σο(, ώ δέσποτα, χαΐ τοΤς 
έστώσιν ίγγιστά σου πρέπει τό λαμπροφορεΤν χαι 
χα(ρειν* οΐς δΐ του θανάτου πρ6σεστι προσδοχ(α, τά 
τοιαύτα ^πεο^χασιν . *Η άγνοεΤς &ίΐ δύο μέδιμνοι η6§;οΙί& 60ΐιιιηβα(1&ν6Γ&1,πια11ί8 ββΐ ίη8βο1α1υ8 οοη- ρ σίτου τφ νομίσματι πιπράσχονται διά την τών άνέ- νίοϋβ (1θ(6β(&1ΰ8(]υθ, ςαοά άβ οεΗΙ&Ιθ αηηοη» ββ 
ηοη ίβοίβθβηΐ οβΓίίοΓβαι. 81&Ιίηοιςαβ νβηαιη ρΓορο- 
θίΐο 374 βαο β1 ραΙ)1ίοο ίΓΰΐηβηΙο, άαοιίβοίαι ιηο- 
άίθ8 αηρβο νβη^I^^υ88ί(. Ουοά €^ία8 Γ&οΙυιη ρΓθΙ)αη8 
Οβυβ ίθΓΐίΙϋ&ΙβίΏ 68ΐ ΙαΓ^ίΙηβ. ΑΙςυβ Ιΐδβο Ιαοίΐαηάί 
Β&8ί1ίί (ζΓ&ϋ& (Ιίχί. ΑΙ ΥΘΓΟ ΝίοβρΙιΟΓυβ ^απάβ^αΐ 
ροΐίαβ &ίί1ί^ οβΓηβηβ 8υ1)(1ϋθ8 ςα&πι υΐίίβ βαοουΓΓβ• 
ΓβΙ. Μθίηςυθ ίαοίβ1)&1 1•6ο Γγ&Ιθγ ίρ8ίϋ8 οαυροηαη- 
ϋϋυβ βηηοηαιη' βΐ πιβΓ068 πιηΙίθΓίΙ^υδ ββ άαη8,ιηυ1• 
1ί8<ιυθ βΐ ν&Γΐί8 πι&ΐίβ ογΙ^θπι ίβΓΓ&Γυιη ίπιρίβπθ. 
ΤαΓρβ ΙΠοΓυιη ς|η<Β8ίτΐ8 8ΐυ<1ίυιη Γαοβίθ οίνβε 8ΰ1)- 
ΒΕηηανθΓηηΙ. Ναχη ουηι Εΐίςυαηάο αά πιί1ϋ68 
θχβΓΟθηάοβ ίη ο&ιηρυιη ρΓ0^Γβ88υ8 ίηιρβΓ&ίοΓ θ8ηο 
ουίά&ιη, ςιιΐ ΙηΙβΓ ιηίΐίίβε ββ &80Γί1)ί ροίβΐ)^!, άίοβΓβί 
βοςαίά ΙιοΐΏΟ ε&ηυ8 ίη πιίΐϋίαπι αΐΐβ^ ρβίβΓβΙ,&ρίο μων τραχύτητα ; ■ Ηρός ταΰτα βύθιον άνοιμώξας ό 
βασιλεύς συμπαθείας όπέσταξε δάχρυον, χαι τούτους 
μίν παρεμυΟήσατο δαψιλώς, έπανελθών δ' εΙς τα 
βασίλεια τους τάς πολιτιχάς χαι βασιλιχάς συναγα- 
γών μετερχομένους φροντίδας μυρίαις υβρεσι χαΐ 
άραΐς χαθυπέβαλεν ότι μή αότψ περί της σιτοδείχς 
έμιι{νυσαν, χαι ευθύς τόν βασιλιχόν χαι δημύσιον σΐτον 
προθέμενος δώδεχα του νομίσματος δίδοσθαι παρ- 
εχελ&ύσατο* ού τήν προαίρεσιν άποδεξάμενος ό θεός 
εύθηνίαν πολλήν τοις άνθρώποις παρέσχετο. Άλλα 
ταύτα μίν ε^ς επαινον έχείνου έ^|&έθη* ό δλ Νιχη• 
φύρος έχαιρε μάλλον ή έβοήθ&ι θλιβομένους δρών 
τους ύττηχύους. Και ούχ ούτος μόνον, άλλα χαι Λέων 
ό αδελφός αυτού, ταΤς χαπηλείαις προσχείμενος τών 
ειδών, πολλών χα^ ποιχίλων δεινών τήν ο!χουμένην ίη Γβ8ροηάίΙ ββ πιηΐΐο ηυηο ν&ΙίάίοΓβιη θθθθ ςυαιη (^ ένέπλησεν. *'αν τήν αισχροχέρδειαν εύτραπέλως ο\ 

πολΤται διεχωμψδουν. Εξελθόντος γάρ ποτέ του 
βασιλέως έν τφ πεδίφ ώστε γυμνάσαι τόν στρατον, 
έπεί τις ήλθε πολιός τήν τρίχα χχι έπειρ3το συν- 
αριθμηθηναι τοις στρατιώταις, φησί προς αυτόν" 
« Σύ δι, ώ άνθρωπε, γέρων ών πώς τοΤς έμοΐς στρα- 
τιώταις έπείγη συναριθμηθήναι ; » Ό δ* εύστύχως 
ύπολαβών, « Πολύ δυνατώτερός εΙμι νύν, £φ][}, ή ό'τε ΕάοΙβΒΟθηβ ΓαίδβθΙ. Ε( ςηί Ιιοο νβΓυιη 688β(, ίηίβρ- 
ΓΟ^αηΙθ ίηιρ6Γ&1θΓ6:« Εο,ίηςαίί,ςυοά οΐίπι υηο &υ- 
Γβο βπιρίο ίραπιβηΐο (1υο8 οη6Γ&1)&ιη &8ίηο8 : ίθ 
&ηίβΕη ίιηρθΓ&ηΙβ, ςυ&ηΐυπι (1ιιοΙ)υ8 ααΓβίβ βιηί- 
ΙυΓ ίτυπιβηϋ, Ιι&υά ^ΓαναΙθ Ιιυαιβπβ ροΓίο. » 
ΙοαρβΓ&ΙΟΓ άίοίβπΏζη ββηΐίβηβ &1)ίϋ, ηίΐιίΐ ρβΓίπΓ- 
1)&1υ8. ^χμαζον. » Αυτού δΐ, « Και πώς ; <( έρομένου, » *Οτιπερ, Ι'φη, τόν του νομίσματος σΐτον πρύτερον δυσιν ήμι6• 
νοις έπιφορτίζων^ έπΐ της σης βασιλείας δύο νομισμάτων σΤτον άβαρώς έπΙ τών ώμων φέρω. » Συνείς ούν τήν 
είρωνείαν άνεχώρησε, μηδέν ταραχθεί^. ΟοίΟΓυπι δ&Γ&οβηί &πιί88ί8 ίη 8)ΤΓί& βΐ 611ίοί& όγ« 
1>ί1)α8, ^ο&ηη6α1 ΕΓοΙιίβρίβοορυιη Ηί8Γθ8θΐ7ΐη8θ νί- 
νηιη ϋοχηΙ)υ88βΓυηΙ, ςυοά βυβρίο&ΓβηΙυρ 6^υ8 ίη8- 
Ιίηοΐα ΝίοβρΙιοΓΰπι ίρβί8 1)β11υοι ίΙΙ&ΙυΓηαι. Ιηοοη- ΟΙ δέ Σαραχηνοι μετά τό άλώναι τάς έν Συρί^ί χαΐ 
Κιλιχί<|^ πόλεις τόν αρχιερέα τών Ιεροσολύμων 
Ίωάννην ζώντα χατέχαυσαν ώς ταΐς ύποθήχαις αύτο\> 
τάχα μέλλοντος του Νιχηφόρου άφίξεσθαι προς αύ- άθραηΐ βϋ&πι ρηΙοΙιβΓΓΪιηαηι ίθπιρίυαι ΟοηιίΒίοί ^ τους* ένέπρησαν δέ χαι τόν περιχαλλή ναόν τού Κυ* 

ριαχυύ Τάφου. Τό δ' αυτό τούτο πεποιήχασι χαι οΐ 
'Αντιοχεϊς, Χριστοφόρον τόν αυτών άνελόντες αρχιε- 
ρέα. [Ρ. 662] Προσε|&|^ύησαν δΐ τφ βασιλεΐ Γρηγύ- 
ριος χαι Παγκράτιος οΐ αύτάδελφοι , της εαυτών 
παραχωρήσαντες αύτφ χώρας τού Ταρών* ους πα- 
τριχίους τιμή σας χαι χτήμασιν έφιλοφρονήσατο 
πολυπροσόδοις. *£γένετο δΐ χαι ήλιου Ιχλειψις τ^ 
κβ' τού Δεχεμβρίου μηνός, περί τρίτην ώραν, ώς χαι 
&στρα φανήναι. 

Ή δέ βασιλίς Θεοφανώ άποστρεφομένη τήν συνοο- 
σίαν τού Νιχηφόρου, τινά τών του Τζιμισχή μντα•. 
Ίτεμψαμένη εΙσχαλεΤται τούτον έν τφ ΐδίφ αΐ'χφ νχο- δβρυΙοΓί. Εοάβιη ιηοάο Αηϋοοίιβηί ςυοςυβ 975 
01ιΠ8ΐορ1ιοΓυιη 8υιιοι ροηΐίϋοθΐη βυπίΓηυηι ΐηίβρ- 
ίβοβΓυηί.Αά ίπιρΘΓ&ΙΟΓβιη ροΓΓΟ 8β οοηΙυΙβρυηΙΟΓβ- 
^οηιΐ8 θ1 Ρ&ηοΓ&Ιίυ8 ίΓ&ΐΓ68 ^βηηαηί, βίςυβ 8υ&ιη 
άίϋοηβαι, ηοιηίηβ Τ&Γοη, €οηθ688θΓυηΙ. Οαοβ ίΐΐθ 
ρ&1ηεί& άί^ηϋ&Ιβ 0Γη&(08 ρΓ»άίί8 Γ6(1ϋυ8 8ηιρ1θ8 
^Αΐ)6η1ί])υ8 άοη&νίΙ.Οίθ πίθηβΐβ 0606πιΙ)Γί8 22,Ιιογ& 
ΙβΓίία, 1&η1α8 ίαίί 8θΗ8 άβΓοοΙυβ ηί ιΐ8(Γα ςυοφίβ 
&ρρ&ΓυθΓίηΙ. 

^απ1 ΤΙίθορΙιαηο Αυ^α8ΐΕΐ οοη8υ6ΐιΐ(ϋηβη) Νίοθ• 
ρΙιοΓί &ν6Ρ8&η8, Τζίιηί80&ιη, 6^υ8 Γαιηϋί&ήυπι &ά ββ 
νοοαίί ου]α8ά&χη ιηίηΐΒίβΓίο, άοηο βυα (ίη ηιια ίηιη 109 ΗΙδΤΟΒΙΑΑυΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 110 λάζοντα- Ιφθη γαρ ό βασιλεύς 8(ά τιν» 6ποψ(αν Α ρήναΐαβ άθ^θΙι&Ι,οΙ) βυΒρίοίοηοοι ςυ&χηά&κη άοηαο* παφαλύσας τούτον της του δομ•στ(κοϋ αρχής καΐ έν 
τψ 1δ((|> οΓχφ ατζρ&ίτο^ »ΐναι κιλκασας . Διεπράξάτο 
81 ή μοιχβΟ^^ς καΐ γράμματα τούτον δ^ξασΟαι τήν 
χζΟοδον έπιτοέποντ«. Κα^ 6 ιημφθβις έχεΤθβν αύτον 
ανάλαβε μένος εΙς Χαλκηδόνα άφίχετο. Κα( του βασι- 
λέως απομνησθέντος εΐ δεΤ τοΰτον ε^σελθεΐν έν τ^ 
βα^ιλΕδι, χάχείνου προσμένειν μικρόν έπιτρέψαντος, 
έχεινη νυκτός ια' του Δεκεμβρίου μηνός, Ινδικτιώνος 
ιγ', Ιτονς ,ςυοη', άποστείλασα βγει τούτον προς τον 
κάτωθεν του παλατ(ου χειροποίητον λιμένα νυκτός, 
καΐ χοίνφ άνιμήσατο μετά πάντων των περί αυ- 
τόν ήααν δι ό πατρίκιος Μιχαήλ ό Βούρτζης και 
Λέων τοιξιάρχης ό Βαλάντιος καΐ των τού Τζιμισκή 
πιττικωτάτων ό ΆτζηποΟεόδωρος κα^ Ιίτεροι δύο . βϋοί οΓΰοίο (1θ36ο(υβ αΙ) ίοαρΘΓ&ΙοΓΘ, β^ άοιηί βαο 
86 οοηΙίηβΓθ ηβςυβ ιιβςυαιη ρΓοάΪΓβ ^υ88α8) βνοοαΐ, 
αάβοςυθ ΗΚβΡοβ βΐίαπι &άϋ1(θΓ& αϊ) ίιηρβΓ&ΙοΓβ ο1)- 
ΙίηοΙ, ςυίΙ)ϋ8 ία υΓΐ)βιη ίδ ΓβάΪΓβ ^υ56^θιυ^• ϋαί 
1018808 ίυι(, 18 Τζίιηί8οαιη άοιηο βαβ ΟΙι&Ιοθάοηθίη 
αάάυοίΙ,ΟυιηςϋβΐΐΏρθΓ&ΙοΓ8υΐ3ΐΏοηϋιΐ8 ιιίΓοιη ουπι 
γβΐΐβΐ Οροΐίη ίη^^Γβάί,βυιη &1ίςυ&η1υ1υιη βχ8ρβοΐΗΓβ 
308815861, Τ1ΐ6ορ1ιαηο ηοοίθ, 11 Όβ66ΐηΙ)Π8, ίηάί- 
οϋοηβ 13,αηαο οαααάΐ 6478,0113818 8θί8 Τζίηαίβο&ιη 
ηοοίο (λα ροΓίοιη ιη&ου εοηί'βοΙυΐΏ, ςυί οβί ιοΓγα 
ραΙ&Ιίυο}, άθάοοίί, 6( ίιηρθίϋαιη οογΙ)! οογπ βοοϋβ 
ίο ρ&ΐαΐίοιη αϋρ&Ιιϋ Εγ&οΙ οοιη βο Μίοΐι&βίοβ 
ΒοΓίζα ραΙηοΐοβ,Ιβο ΑΙ)&1&οΙίο8 οοΙιογΙϊβ άοοΙοΓ, Α1- 

Ζ^ρθ11ΐ60(]θΓ08 ΤζίοΐίβΟβΒ ΑΟΐίοΟΓΟΖη Ο(1θ1ί88ίθ108,&6 0ίτιν«ς άνελθόντες καΐ ξιφι{ρεις εΙς τόν τού βασιλέως |. άοο &1ϋ,87Θ ϋ οοπι ίο ρ8ΐ&1ίυπι β886θΙ 8θ1)ΐ6ν&ϋ, ε^σελθόντες κοιτώνα, έπει μή εύρον αυτόν {ν τ^ 
σννΐ{θει χλίν^ρ, φωραθήναι ύπονοήσαντες μικρού δεΤν 
ι^^το(ις χατεκρήμνισαν, ει μή που άνδράριόν τι των 
εκ "ίς γυναικών ίτιδος εδρηκότες 6π' αυτού οδηγούν- 
ται. ΚαΙ καταλαμβάνουσιν αυτόν έπ* εδάφους κε(- 
{χενον καΐ στρωμνήν ίχοντα πίλον κοκκοβαφή καΐ 
δρχτου δέρμα, δπερ λαβών ήν παρά Μιχαήλ μοναχού 
τού Μαλείνου, τού ^ζίοΜ αάτού . Τούτον 5ρτι προς 
&ιενον τραπέντα, καΐ μηδαμώς έπαισθόμενον της 
ίφίζεως των μελλόντων αότόν άναιρεΐν, 6 Τζιμισκής 
τφ «οδι νύζας έξύπνισεν. ΈζυπνισΟέντα δΐ καΐ της 
δεξιάς χ&ιρος τόν αγκώνα τ^ γ^ προσερείσαντα και 
τήν χε^λήν όνακουφίσαντα, επιφέρει γυμνψ τφ 
ξίφει χατά της κορυφής άσκεπους ούσης (έπεπτώκει 
γάρ έγειρομένου τό της κεφαλής αυτού κάλυμμα) £^1&άϋ8 οίοοϋ ίιηρβηιΙΟΓίβ οαϋίοαίοαι ίοίΓαηί; οικη- 
ςοο θοζη ηοη ίον6οίΓ6οΙ ίη οοη8θ6ΐο ΙβοΙο,άβΙθοΙ&Β 

ΐη8ί(ϋ&8 6886 808ρί€&θίβ8 3αΐη 86ίρ808 βΓΕΟί ρΓ»θί- 

ρίΐαΐοη,ηίθί Ιιοπιυοοίο ({υίά&ιη οϊ)Ιί§;ΐ886ΐ βχ ^γο»- 
οβο, ςοο (1θ66 ίη βοΐο 3&06οΙθπι ΝίοβρΙιΟΓοηι Ρΐιο- 
οααι ίην6ηίαηΙ, ρΓΟ ν68ΐ6 8ΐΓ8ΐ§ο1α Ιια56οΐ6θΐ ρΙΙβοπι 
60000 ίοΓβοΙοαι βΐ θζονίοιη 0Γ8ί, ςοοά βώ αναηοαίο 
800 Μΐοΐιαβίο χηοηαοΐιο Μ&ΐ6ίοο &οοβρ6ΡΑί. Ηβ06η8 
ίιηρθΓ&ΙΟΓ ο1)άθΓΐηίνθΓα(, οβςοβ ρβΓοαββΟΓυαι &<]- 
νβηΐυηι 8θη8βΓ&1. ΤζίΐΏί8068 οοαι ο&ΐοβ ίοίοιη ο 
800100 θχοίΙ&Ι : βνΙ^ιϋαηϋ (ΐ6χίΓ9&(]οθ ιη&ηυβ οοΙ)ίΙο 
ΙβΓΓΦ ίηηίΐοηΐί βί οαρυΐ αΠοϋοοΙί Ιιβο Αϋαΐααϋαβ 

8ΐΠ0(θ 6086 ΥΟΐοΟβ 10^608 ίο ΟΟάοΟΙ ΟΑροΙ (άβοί- 

ά6Γ&1 6ο1χη ορθΓοαΙοπι ο&ρίϋ, άαπι 80 8υ1)ΐ6ν&Γ6ϋ) 
ίοοοίϋ, χηβάίο ΟΓ&ηίο άίβββοΐο. Οβίηάθ βοαι & ΙβοΙο .νέ<ον 6 Άβαλάγκος γενναίαν πλχ^γήν, και διελαύνει Ο &οΓβΓθοΐ68 &ά Τζίπιΐ8οαπι άοοοοί ία 8θ11& ίαΐροΓΑ- μέσον τό κρανίον. Ειΐτα της στρωμνής αυτόν άναστή- 
ββντε^ δγουσι προς τόν Τζιμισκήν έπΙ της βασιλι- 
κής χβθίσαντα κλίνης^ καΐ πολλά παροινήσαντες καΐ 
χατονειδισαντες κ«1 δυσφημήσαντές εΙς α6τόν μηδίν 
άλλο λέγοντα άλλ' ή, « Κύριε^ έλέηνον, » καΐ, « θεο- 
τόχΕ, βοήβει, » τελευταΐον έπεί περ κατεφωράθησαν 
ιεαρά των προκοίτων [Ρ. 663] τού παλατίου και συν- 
ίστατο έπ' αυτούς πλήθος αμυνομένων, άποσφάτ- ίοπα 86ά6ηί6πι, ο[ΐα11ί8ςο6 οοοίοαΐ6ΐίί8 βΐ οοηνϋϋβ 
6χ&^ϋ&οΙ, ηίΐιίΐ αΐίοά άΐοβοΐβπι ςυ&αι : « Οοαιίαβ, 
ζηί86ΓθΓ6, ορίΙοΙ&Γθ, ΟβΙρ&Γα. » Τ&ηά6Πΐ οααι τββ 
6χοο1)ί1οη1)υ8 ρ&Ι&Ιϋ ίο 001018861, βΐ πιοΐΐίΐοάο 8(1 
ά6Γ6ηά6θ€[οπι ίπιρθΓαΙοΓβαι αοοοΓΓ6Γ6ΐ,Νίθ6ρ1ιθΓυπι 
3θ(ξυΙ&ο(,ο&ρϋΙςο6 β]θ8 Γβββοίαιη ά6Γ6080πΙ)υ8 ρβΓ 

ί6068ΐΓ&Π1 08ΐβΟ()θθΙ. ΗοΟ ρ&ΟΐΟ 118 86ά&1ί8, Τζίπΐΐ- 
ΒΟδΒ 1ίΙ)6Γ6 ς08Β ν6ΐΐ6ΐ Β^βοόί 000&8ίθ (]&ί&. τουσι τούτον, και τήν κεφαλήν άποτεμόντες διά τίνος θυριδος το1[ς εΙς βοήθειαν συντρέχουσι δεικνύουσι. ΚαΙ 
ο1 μεν ούτω κατεστορέθησαν. τοΤς δΐ περί τόν Τζιμισκήν καιρός εδόθη άδεώς και μετ' αδείας πάντα ποιεΤν. Λέγβται δΐ βτι πρό δέκα ήμερων τού θανάτου 
«ύτο^ Ιγγραφν εδρεν βασιλεύς, έ^Ι^ιμμένον έν τφ 
χοϊτώνι αυτού καΐ μηνυον άσφαλίσασθαι εαυτόν ώς 
ίβιβουλευ^^μενον 6πό τού Τζιμισκή. Καί τίνα δΐ κλη- 177 Ρ6Γοη1 άβηθπι άίθ1)α8 αηΐβςα&πι ΙηΙβΓΟοβΓθ- 
ΙοΓ, ΚίοβρΙιΟΓαιη ίη βαο ου];>ίου1ο ίηΥβηΪΒβθ 1ί1)ο1- 
Ιαιη, οι:(ίιΐ8 βοηρίαπι ιηοηβ^αΙοΓ ιιΙ 8ί1)ί ο&νβΓβΙ : 
ηαπι α Τζίαιί8οα ίρ8ΐ ίη8ίάί&8 Ωοη.Ουβιηά&ιη οΙίΑΐη ριχόν φασι κατά τήν έσπέραν τής αναιρέσεως δεδω- Ο είβηευιη ρ6Γίιί1)θηΙ νθΒροη, ςηα ηοοίο (Ιβίηάβ ρ6Γ- χέναι αύτφ γράμμα περιέχον προς Ιπος ταύτα* « ""12 
βοσιλεΰ, άσφάλισαι σεαυτόν* κίνδυνος γάρ σοι κατά 
τβύτην τήν νύκτα οό μικρός άρτύεται. η Τό δε 
γραμμ^.τιον λλλοι μεν λέγουσιν ώς 6πολαβών ό βασι- 
λεύς ^«ητήριον είναι ούκ άν^γνω τούτο, άλλοι δ' 6'τι 
χνέγνω μίν, άλλ' ήμέλησε τής Ιαυτού φυλακής, τού 
-^^ρεών έμποδίσαντος, αποθανόντος δΐ τούτου ευρέθη 
έχον τά γεγραμμένα. 'Άλλοι δ* ότι άνσγνους επέτρεψε 
'τήν ζή'τησιν καΐ φυλακήν τψ πρωτοβεβτιαρίφ, ίγραψε 
Λ χαΐ τφ άδελφφ Αέοντι έπ' ο^ου διάγοντι λαόν 
^οπ)ον ειληφέναι ικαί φοιτήσαι τήν ταχίστην προς 
τό ιταλάτιον• Τούτο δΐ (ιακομισθ^ν έκεΤνος δεξά- ίϋ, ΙίΙΙβΓΑΒ 6ί 6χ1ιί1)θί88θ ίο ςυί1)α8 1ι8βο οοηϋηο- 
ΓβαΙοΓ : « Μοηί ί6ίρ8οαι, ίηρβΓ&ΙοΓ : η&πι Ιιιιο 
οοοΐ6 ΙίΜ ρβήουΐαοι ϊι&αάΐβνβ ίιηρβηάβΐ. » Εαβ 1ίΐ• 
ΐ6Γ&8&1ϋ ΐΓαάυηΙ ίααρεηιΙΟΓβπι οοο Ι6£;ί88θ,ορίο&1απι 
118 ρβϋΐίοηβηι αΐίςυαηι οοηί!η6Γί.Α1ίί 16^1886 &ίυη(, 
ββά 801 οοΒίοάίβηάί Γβϋοηβηι ηοη (1οχί886 υΐΐλοι, 
ΓθΙο ίιηρθάίίοιη : β&8ςαθ ΙϋΙβΓ&β ίρ80 οοοΐιο ίηνβη- 
ί&8 Γοί38θ. Νοη άββοοΐ ςοΐ ίίβ ΙβοΙίβ ίηρβΓαΙΟΓΡίη 
&88θΓ&ηΙ ίηςυίβίϋοοβιη 6ΐ οοΒίοάί» ιηοηυβ ρΐΌΐο- 
νββίίνίο οι&ηά&88β; βίαιαίςαβ ΓγαΙγι βοο Ιιοοηί 
άοσιί 80» άο^βηΐί 80Γίρ8ί88β υΐ ουη &ΓηιιιΐΑ ηι&ηα αιΙ 
ροΐ&ΐίυιη οοΙθρΗοιο νβηί&Ι ; Ιιοοηβιη 1ϋΐ6Γα8 Αοοβρ• III βΕυΚΟη βΒΟΗΒΝΙ 112 Ιαβ ηοη αρβραΐβββ,ςυοά (υιη ΓοΓίβ ί&ΐίβ οαιη βΐίςυο Α μ^νος, χαΐ μηδ' άνιλ{ζας (ίτυχι γαρ χυββύων μιτα^ τίνων χαΐ δαιμονίω; τξ παι6ι$ χρώμενος) Ιοετο έν 
•ηΐ ^«υτοΰ κλ(ντ^ ύπλ τήν τό>ην. "Αρτι $1 του παι- 
γνίου διαλυθέντος τ^ γραμμάτιον Ιπελθών χαι τ&ν 
Ιγχε(μενον νουν συνεις των γραφέντων, δόναμιν &ς 
δ χχιρ^ς άιη|Ιτει συνηθροιχώς άιη(1βι προς τά βχ- 
σίλεια. Γεν<5 μένος δΐ χατά τήν έν τφ Ιππο^ρομίφ 
σφενδ4νην {{χουσέ τίνων διαλεγομένων προς αλλήλους 
ώς ίρα ε!η Νιχηφ<{ρος άν^ρη μένος 6 βασιλεύς, 
ηχούσε δΐ χαΐ των έν τφ παλατίψ χαΐ τοις στενωποΐς 
άνευφη μουντών τδν Ίωάννην. Τψ ^νελπίστψ Λ χβ- 
ταπλαγιις, χαΐ μηδίν έννοήσας γενναϊον, 9^ τάχους 
εΤχε σ{>ν τψ υΐψ Νιχηφ($ρφ τξ Μεγάλη προσέρχεται 
Έχχλησί()ΐ. ΚαΙ τά μίν λβγίίμενα ταύτα• ε! Λ αλη- 
θώς 1} ψευδώς, ούκ ϊχω λέγειν, θνήσχει ί' ίμως Α 

Ρ Νιχηφίρος Ινδον του παλατΡου χατεργασθείς. 

** Ιωάννης δΐ 6 Τζιμισχης τής Ρωμαίων άρχης 
αποθανόντος του Νιχηφ<5ρου άνεδέξατο τάς φροντίδας, 
συμβασιλεύοντας Ιχων Βααίλειον χαί Κωνσταντίνον 
τους υΙους 'Ρωμανου, ών ό μίν Βασίλειος Ιβδομον 
εΤλχε της ήλιχ(ας ?τος, άτερος δλ 6 Κωνσταντίνος 
πέμπτον (21). Εύθυς ούν Βασίλειον τ^ παραχοιμώ- 
μενον, δν Νιχηφ^ρος 6 βασιλεύς ου μιχρά συμβά- 
λω μενον αύτψ πρ6ς τήν τής βασιλείας χατάσχεσιν 
πρόεδρον (22) τετίμηχε, μή πω πρ^ερον (ντος τοΰ 
αξιώματος, πρώτου δ' αύτδ τοΰτο έ«ρευρηχ6τος, 
νυχτός μεταπεμψάμενος χοινωνόν τί5ς αρχής προσ- 
ελάβετο, ίίτε έν πολλοίς χρ6νο!ς τά τε πολιτιχά μετ- 
ελθ^ντα έπι του •?χε(ου πατρός [Ρ. 664] 'Ρωμανου 
του γέροντος χαι Κωνσταντίνου του Πορφυρογεννή* 
, του του γαμβρού αύτου, χαΐ πλειστάχις χατά των 
ηβιη οιίΓορ&Ι&Ιαιη ίη 1•69ΐ)υιη, ΝίοβρΙιΟΓαιη Ββ&ίαιη Ο Άγαρηνών έχστρατεύσαντα , χαΐ δυσχερείαις πραγ- οβΓί&Γβί βΐ ίοαρ6η8ί88ίιηβ ίβίο ΙυάίοΓΟ άβΙθοΙ&ΓβΙυρ, 
Β6<1 β&8 ίη βαί Ιβοΐυΐΐ βροηάα (]Θρο8ΐιίβ86. Ι^οάο ίΐηϋο 
8ΐ&ϋιη 1β§;ί886, βΐ ρβΓΟορίΑ 8βη1βη1ί& οοβ£;ί88β 
ςυ&ηί&ιη τββ Γθγγθ ιηληηχη, αο &(1 ρ&ΐαϋυζη οοη- 
1βηάΐ880. δβά οαιη αά Ραηά&οι ΟιγοΙ νβηίβββΐ, αιι- 
άίβββ ςιΐ08(1&χη ίηΙθΓ 8β άβ ίηΙβΓίβοΙο ίιηρβΓ&ΙοΓθ 
ΚίββρΙιΟΓΟ οο11οςιιβηΐ68, ηοο ηοη βΐ ίη ρϋΐ&ΐίο θ( 
αη^ροιΙίΒ ^0&ηη6α1 ίοιρβΓ&ΙοΓβιη ρΓοοΙαιηαηΙτυηι 
νοοθ8 ρβΓοβρίθΒβ : ίΐ&ςυβ γθ ίηβρβΓ&ία οοηβΙβΓηαΙϋΠΐ 
ηίΙιΠ ηι&£^η&ηίηυαι 378βο^ίΙ&88θ, βοά ίΙΗοο ουηι βΐίο 
ΝΐοορΙιΟΓΟ ίη Μα^ηυηι Τβηιρίαπι 6οηΓα^ί88θ.Α1ςυο 
Ιιηο πΐθπΐ0Γί& ρΓθάϋ& 8αη(; νβΓθηβ αη Γ&180, ηοη 
ρΓοηαηΙίο. Ιά ςυίάβοι Ιίςυοΐ, ΝΙοβρΙιΟΓϋοι ίη ραΐα- 
ϋο ίαΐ886 ίηίθΓίβοΙυπι. 

379 ^ο&ηη68 Τζ1ηιί80&8 Ιιοο 8υΙ)1&Ιο ίαιρθηαπι 
ίηϋΐ, &ά1ιίΙ>ίϋ8 οοϋβ^ίβ Β&βίΐίο βΐ βοηδί&ηΐίηο Ηο- 
ηι&ηί β1ϋ8, ςυοΓυαι Ιιίο ςοίηΐυηι, ίΠβ ββρίίηιυπι 
βΙ&Ιί8 αηηυπι ι^βϋ&Ι.Ιηϋίο βίβϋαι ίηιρεπί ΒαδίΠυαι, 
ου1>ίου1αΓΐαπι ίηΐίαιυηι, ςαβηι Νίοβρ]^θΓϋ8 αϊ) 60 ίη 
οοοιιρ&ηάο ίηιρβηο ηοη ΙβνίΙβΓ α(^^υια8 ηονο ηο- 
ηχίηβ ηονί πια^ίδίΓ&Ιυβ ίηβΐϋαίο ρΓββίάβηι οΓοανβ- 
ΓΑΐ,ηοοΙα &(1 ββ νοοαίυπι ΓβΓαπι ^βΓβηά&Γυαι 8θθίυαι 
&8θΐ86ίΙ, ςαίρρβ βΐ Ιοη^ο ΙβπιροΓβ ίη ΓβραΜίολ 
νθΓ8&Ιΰηι, 8υ^ρ&ΐΓθΗοπι&ηο86η1θΓ6, βίΟοηβΙ&ηΙίηο 
ΡθΡρ1ΐ7Γθ£[6ηϋο βογοπβ 8ηο αι&τίΐο, βΐ ςαί 88Βρί8- 

81010 ΓΟΟΙ 00ηΐΓ& Α^&Γ6η08 £;088ΘΓ&1, θΐ Γβ1)υ8 &Γ- 

άαί8 8θίΙβ 86 αοοοπλοιοά&Γθ ο&11θΙ)&(• Ι8 Βαβίϋυβ,αΙ 
ριίπιαοι ΐΓ&οΙαηά&Γαοι τοΓαπι πιηηυβ &οοορ11, οαι- 
ηοβ ΝίεορΙιΟΓΟ βΐυάβηίοβ θ ηιβάίο 8ηΙ)πιονβί. Ι^οο- ο^η8 Βΐίαχη ΙηιϋΓαπι.Β&Γάαπι ΟαοΦ Οΐίυαι ^ηη1ο^οα1, 
ςυί Ιυηι Οΐι&ΐάΐο βί Οοΐοηίβ ρΓ«βΓ&1, &Ι>γο£;&Ιο ηι&- 
£;ί8ΐΓ&Ια Απι&8ί&πι κίο^αΐι &1ίθ8(}η6 νοί οίνίΐοβ νοί 
1)6ΐ1ίοο8 πια£;ί8ΐΓ&1η8 ς^ΟΓβηίββ ίη οΓάίηβηι τ^άί^ί, 
ίη θΟΓυηιςυθ Ιοοα βυϋβΙίΐαΚ ί&χη1Η&Γ68 8αο8, οί 
(ΐηο8 ηονο ίπιροΓ&ίοη β(1θ8 ηο8Βθί. ΗοάίΙϋβ οΐί&ιη 
άοοΓΟίαβ ίί8 ςηοΒ ΝίοβρΙιοΓυβ 8θ1ααι υθγΙογθ 
]α836Γ&1^ ροηί;ίί1οίΙ)α8 ρΓββοίρυο ρήπιαπίβ ; ςαί- 
1)α8 08ΐ6η(1λΐηα8 ίά 380 ονεηίββθ, «^υοά οοη- 
8ϋΙαΙίοηί αϊ) βο βροΗ&ηάβ &ο οοη(απιο1ί& αΓ&οίθηάφ 
Εοοΐ68ίο ϋ&Ώ8ΐλ Γ&οΙίΒ ηο1υί88βηΙ 8α1)8οηΙ)βΓ6. μάτων είδ^τα εύφυώς προσαρμ6ζεσ6αι. Ός εύθυς τήν 
έπιτροττήν είληφώς τών πραγμάτων πάντας τους 
ευνοιαν τφ Νιχηφ^ρφ φυλάττοντας έχ μέσου ιεε• 
ποίηχε, Λέοντα μίν τόν χουροπαλάτην έν Λέσβφ 
περιορίσας χα2 Νιχηφ^ρον Βέστην τ&ν τούτου υΐον 
έν τη "Ιμβρφ, Βάρδαν δΐ τόν νεώτερον δουχα τ^τε 
Χαλδίας χαΐ Εολωνείας τυγχάνοντα τήν αρχήν άφ- 
ελ^μενος έν Άμασεί^ παρέπεμψε. Κα^ τους δλλους 
δ^ 5σοι πολιτιχ^ις ^ στρατιωτιχάς μετήεσαν αρχάς 
τών άρχων παραλύσας, τους οίχείους επέστησε χαι 
τφ νέφ βασιλεΤ φυλάττοντας ευνοιαν. Τοις τ^ε δ1 παρά του Νιχηφύρου φυγαδευθεΤσι χάθοδον επιτρέπει, χαι πρ6 γε τών άλλων τοΤς άρχιερευσι, τφ μή θέλκιν 
6πογράψαι τφ τ^μφ &ν εΙς χατατομήν χαι Οβριν έφευρε της Έχχλησίας έχεΐνος έξορισΟεΤσιν, ώς ήδη φθάσας ^ 
λίγος Ιστ^ρησεν. 
Ηο1>υβ Ιιοο πιοίΐο οοηβΐίίαΐίβ, 6& ίρ8& ηοοίο 05τω δ^ τών πραγμάτων οΙχονομηΟέντων, χατά 

ΧΥΙΛΝΟΗΙ ΕΤ ΟΟΑΒΙ ΝΟΤΛ. (21) Ιά νοΓηπι οββθ ηυΐΐο πιοάο ροΙθ8ΐ, ουπι οπι- β 
ηίηο η1βπ|ηβ ηα1η8 8ί( ραίΓΟ Ηοπι&ηο 3, βηίοςυ&πι 
ηα&ΙθΓ Τ^θορΚιαηο ΡΙιοοφ ΝίοβρΙιΟΓΟ ίαιροΓ&ΙοΓί αα• 
1)6ΓθΙ. Εχ ϋβ ςηο Ρ&ηνΙηίυ8, ηοαιο 1οη£;θ άίΐίςβη• 
1!88ίιηη8 οΐ ρ6Γϋί88ίηιη8, αάηοΐ&νϋ, άορΓοΙιβηαβΓβ 
ροΙθ8 ΒμιΗοοι 14,βοη9ΐαηϋηυπι 12 οίΓΟίΙβΓ &ηηυπι 
ΐ8ΐο ΙβαιροΓΟ 6§;ί8ββ,ςυο &ά ίηροΗί 8ϋθ1θΙ&1βηι 8υηΙ 
α Ζίη)ί80& α8θίΙί, α ςυ& ^11^008 β08 νβΐ ρΓορΙβΓ 
βίαίοπι ΑΓουθπιΙ,νβΙ 8α1ΐ6Πΐ ηίΐιίΐ ρΓβΙβΓ ηοπιβη 1ια- 
ΙιηβΓ&ηΙ. Ν&Π1 ίη ίΐηο Β&8ί1ϋ Ζοη&πιβ &ϋ βϋ&αι ουηι 
Ρΐιοοα 608 ίηιρ6Γα886. Ρ&ηνίηίο &8ϋρυ1αηΙυΓ ςυβ 
ί ηίϋο Ιιοηιιη ίοαροήί ιηηΐΐο ηυαιη Ιχ»ο αρϋοΓα ΙοβΓοη- 
Ιηρ αριιά ΝοβΪΓυιη οΐ Ζοη&τίηιη 1ι&1)θ&1 ΙβηΙβπι.Λτι.. (22) ^α8 πιυηα8 ίαϋ ίη οίτ68 βί τβίπ ρυΐιΐίο&ιη 
ρπΒίθοΙο αΓΚ)ΐ8 ηοη αϋβίπιϋο : ί8 6ηίαι ίη ΐ6ζίοο 
αηοηγαιο 1>11>Ι. Ηο^ίο άίοίΙαΓ 6 της πολιτείας άον- 
^Υ^<> ήγ«μων χαι πρώτος. Νί8ί ιη&1α6Γί8 Α 6θη8Πιΐ8 

ΕΓβοίρυϋοι 8ίΏΓηΐ6Γβ, ουπι €!οη8ΐ&η1ίηο8 Ηοπι&ηί 
1ίθ8 8ΐ&ϋπι 8αΚ) ρηηιίβ ίπιροΠί 6υ8ρίοίί8 Ιγ68 βίηιιιΐ 
προέδρους ορβανοπΐ, 8θΙιο1&Γαιη άοηιβ8ΐίουη], ρροΐο* 
ν68ίί6ηυηι 6ΐ άΓυη^&Γίυηι, ςαο8 ηοη οίΒοίί8 αά&α- 
^6Γβ, 8θά ίη η6^1ίθΓαπι αάιηίηίβίπιΐίοηθίη ηαας^β 
860Γ6(ιιηι &άνοοΑΓ6 ροίυίΐ^ 6ΐ ^&ιη οοοιιηαηί Γ&ο(α 
άί^ηϋΑΐβ ρΓβοίρυυηι 6χ 6ΐ8 πρωτοπρόεδρον, αϊ 1ιε• 
1)6ΐ 6αΓορ&1&ί68 6ΐ ^α8 Ογ. οοηβΙίΙαοΓΟ. (}οαβ. Η3 ΗΙδΤΟΚΙΑΚΟΜ εΟΜΡΒΝΟΙϋΜ. 114 τήν αυτήν νύκτα ιβάσης &«οψία< άκολο•«ις δκβιαι Α. οιηηί 1ίΙ)6ΓαΙα8 βηΒρίοίοηο ΤζΙώϊΙβολ^ 'ρ^ηΐο ροβΐ ία μτε' 6λ(γ»ν 6 βασιλβ^ς »ΐς τήν Μβγάλην Έχχλησ^αν, 
χιρσι τοί> πατριάρχου λαβ<ιν βονλ^μ(ν9( τ& διάΒημα. 
"Ο^ έλΟύντα «Ισ«λθ«Τν ο6χ «ιασβν ό 11ολύ«υχτος, μή 
&ζιον «Τναι φήσσας έπιβηναι θε(ου ναοα νκαρφ χαΐ 
ατμίζοντι Ιτι τφ ανγγκνιχφ αΐ'ματι σταζομένας τ8ΐ< 
χκΐρας Ιχοντα, άλλα σπευσαι ίργα μ«τανο{ας ένδβί- 
(ααβαι, χαΐ ο&ιως 1φ(&σθαι πζτΕίν Ιδαφος οίχου Κο- 
ρ{οο• Του δι Ιωάννου ήπ(ω< δεζαμένου τήν Ιπιτί- 
μησιν χαΐ πάντα πραξαι μβτ' εύτ«€ΐΟι(ας Ιπαγγει- 
λαμένου, άπολογισαμένου δ' Ητι χαΐ α5τ6χειρ ούχ 
βύτ&ς έγένιτο του Νικηφόρου, άλλ' 6 Βαλάντιος %λ\ ό 
Άτζυποθε^δωρος επιτροπή της δεσποίνης , ταύτη ν 
μίν ό πατριάρχης προσέταττε των άναχτύρων χατ- 
ενεχθήναι χαι Ιν τινι νήσψ περιοριστή ναι, έ(οστρα- Μ&^ηαιη Τθΐηρίαιη βθ οοηΓθΓΐ,υΙ οα&ηυ ρ&Ιη&ΓοΙιΐΒ 
άί&άθΐη& ΒίΙ)ί ίιηροη&ΐυρ. ΥθΓαχη βαχη Ροίγβαοΐαβ 
ηοη &άπιίΙΙίΙ, ηοη ΗοβΓβ ίηςυίβηβ (βιηρίο 8!ΐ1)ίρβ 
βυιη ομ]ιΐ8 χηαηαβ &ά1ια6 τβοβηϋ οο^η&ϋ ογόορθ 
βϋΙΙ&ΓβηΙ αίςυβ ΓαοααΓβηΙ ; ορβηιη ά&ΓβΙ υΐί ροΒοί- 
ΙβηϋΐΒ οίΒοία ρΓβββΙ&ΓβΙ : ίΐα άβιηυιη ρβηηίΒβιιχη ϊή 
ιιί βοΐϋΐη άοιηυθ Οβί ο&ΙοθΙ. Ε&πι οΙ)]υΓ^ϋοοθΐη 
ρΙ&οΐ(1βίβΗΤζ!παί8θ8,ρΓϋΐΏίΙΙθη8 86 οιηηΙ&οΙ>βάίθη- 
ΙθΓ Γ&εΙϋΓαιη, βθςυοςηβρυΓββ,οβ ό1 ςυίζη&ηυ8Νί- 
οβρΙιΟΓΟ ηοη ίηΙαΗ886ΐ, &1> Α1>8ΐ&ηΙίο βΐ ΑΙζ7ρο- 
ΙΙίθοάοΓΟ 30880 Αυ^υ8(ο ΙηιβίάαΙο. Ρ&Ιη&ΓοΙια ί£;ί- 
ΙοΓ Ιιαηο ραΐαΐίο βχί^^ί 3α1)6ΐ βί ίη αϋςιίΑΐη ίη8υΐΒ.ηι 
(ΙβροΓίαη; Γβίβςιιη βΐί&χη Νίοβρίιοη ρ6Γ6υ880Γ68, 
£ΐ οοη8ο1η(ϋ 111)6ΐ1υιη βάίοΐϊ ςυοά &ά οοηΓυηάβηά&β χιβθηναι δΐ υλ\ τους του Νιχηφύρου αύτύχειρας, ,^ γΘ8 6ΰθΐ68ί&8(ίθΕ8, ΝίοβρΙιθΓυ8 οάίάθΓ&Ι. βίΕϋιη ίρ- 
δια^(3αγηναι δΐ χαΐ τ6ν τόμον (23} δν Ιπι συγχύσει ΙαΓ Τζίιηί80& ρθΓ0ΐΐ880Γβ8 1*8(08 θχΙΟΓΓββ Λξ^ιΙ, θ1 
των εκκλησιαστικών πραγμάτων 6 Νικηφόρος έξ- 
έβετο. Ευθέως οδν 6 Ιωάννης έχε(νους τε Ιξώσε της 
πύλεως χαΐ τήν Θεοφανώ έν Προιχοννήσφ έζώρισεν. Ήτις ΙχεΤβεν δστερον λάθρα φυγουσα χα^ τ{ Μεγάλη 
προσφυγουσα Έχχλησί^ , διά του παρακοιμωμένου 
Βασιλείου έκβληθεΤσα έν τφ θέματι των *Αρμεν ια- 
χών έζωρ(σθη εΙς τήν παρά του βασιλέως νιουργη• 
Οεΐβαν μονήν τήν Αάμιδος , ένυβρ(σασα πρύτερον 
εΙς τ^ βααιλέα πολλά και εΙς τόν Βασίλειον, Σχύθην 
χαι βζρβχρον άποχαλέσασα καΙ κατά κύ^ρης αύτφ 
χονδύλονς έπιτρ(ψ«σα. Έζωρ(σ6η δΐ συν αύττί χαΐ ή ΤΙιβορΙι&ηοηθίη ίη ΡΓθθοηηθ8αηι τέΙβ^ΒΧ. ϋηάο 
ρθ8(6& οοουΗβ ουπι ρΓθΓα£;ΐ886ΐ ίη Μβ£;ηαπι Τβιη- 
ρΐυαι, θχ1υΓΐ)Αΐ& βο &Β88ί1ίο οηΙ>ίοα1&Γίο ίη ρΐΌνίη- 
οί&ιη Αρηιβηίο&πι β8( 381 άοροΓί&Ια, ίη 0&η3ίάί8 
πιοη&8ΐβηυπι Γ60βη8 αΐ) ίιηρβΓ&ΙοΓβ οοηάϋυη,ουοι 
ρΓίυ8 ίη ίπιροΓ&ίοΓθΐη ιηυΐία 36θί88βΙ οοηνϋίιι βΐ ίη 
Β&8ί1ίαπι, ουί θθ7(1ι« β1 1>&Γΐ)&Γί ηοχΏΐηβ οοηαρθίί&ΐο 
6(1&ιη ροβ;ηο8 ίη^688θΓ&1. Μ&ίθΓςηοςαο ΤΙιβορΙιιι- 
ηοηί8 ίη Μ&ηίίηβυηι θΖ8ί1ϋ ο&η8& πι!88& ; θάίοϋςοβ 
1ίΙ)6ΐ1ιΐ8 ρΓθ1&Ιυ8 θ1 (]ί80βΓρ1π8 68ΐ, ρΗ8ΐίηΕςηθ Εο- 

θΐ68ίβ9 1ίΙ>ΘΓΐβ8 ΓβάάΙίΑ. ταύτης μι{τηρ έν Μαντινε(φ. Ένεχφεις δ^ 6 τύμος έ^(§άγη, χα^ τη Έχχλησί^ έχαρ(σ6η ή πρότερα ελευ- 
θερία. 

[Ρ. 565] τούτων οΰν πραχθέντων, δποσχομένου Ο 
δΐ του Ιωάννου χαΐ εΙς έ{ίλασμα της άμαρτάδος πένηαι διανεΤμαι ήν Ιδιωτεύων είχε περιουσ{αν, 6 
Ιίολύευχτος επιτρέπει τήν ε^σοδον , καΐ κατά τήν 
έορτήν τ^ς Χρίστου του βεου ημών Γεννήσεως ε!σελ• 
θύντα τούτον τφ της βασιλείας άναδεΤ διαδήματι. 
Πολύν δ^ σάλον χαΐ ταραχήν έχούσης της βασιλείας 
!ν τ« τζ Έφ χαΐ τζ Έσπερε (αϊ τε γάρ ληφθ^^^α^ι 
κατά τήν Κιλιχ(αν %λ\ Φοιν(κην χαΐ Κοίλη ν Συρίαν 
πύλεις τών *Αγαρηνών, μή σχύντος του Νικηφόρου 
ζαιρ&ν τά κατ' αύτάς διαθέσΟαι χαλώς καΐ άσφα- 
λίσααθαι, πρ^ άποστασίαν άπέβλεπον, και ή τών 
'Ρως κίνησις ού χαλώς πρύτερον Ιιά Βουλγάρους 
μελετηθεΤσα μέγιστον έπέσειε τοις πράγμασι χίνδυ• 
νον χαΐ λιμλς έπί πέντε δλους ένιαυτους τήν Τω- Ηί8 ιιοΙί8,Ρο1γθυο1η8 ρβοο&Ιί βζρίαηάΐξ^πλϋα ροΐΐί- 
οϋαπα 8β ςυίάςηίά ρΓίν&1υ8 ροββοάοΓ&Ι,ίη ραηρβΓΟβ 
βΙ&Γ^ϋοΓυχη, ίιηρθΓ&ΙοΓβιη ίη (βηιρίυαι &άπιίϋίΙ,β1 
ίθηΐ8 01ΐΓί8(ί η&(&1ί(ίί8 ίηςΓθ88υιη βο, άί&άβολ&Ιθ 
ίιηρβΓ&Ιοηο ΓβάΙιηίΙ. Εο Ιβηρορβ β1 ίη Οοοίάβηΐβ 
βΐ ίη Οηβηΐβ τβΒ ίπιρβηί αάηιοάυπι οοηΙαΓΐ)&ίο 
ίΙυεΙυαΙ)&η1.Νατηθ1αΓΐ)β8 Α^&Γ6ηί8 ίη Οϋίοί&,ΡΙκΒ- 
ηΐοία β1 6οθ1θ8γΓί& βρορίβ, ςυοά ΝίοβρΙιοΓΟ β&Γηιη 
οοη8ΐί1υθη(ΐ8Γυιη αίςυθ οιαη!θη<1&Γυπιοοο&8ίο ρΓβ- 
Γβρία ΓυίΙ, βά άθΓβοϋοηθίη 8ρ6β(&1)&η1; Ηθ88ίο& 
αάνβΓβυπι ΒυΙ^&ΓΟβ ηοη Γβοίβ βχεο^ρίαΐα ρΓία8 οοη- 
οίΙ&Ιίο ιη&^ηυηι ίη ρβπουΐυπι γοπι Ηοηι&η&ιη οοη- 
^^^ίθι)&ι ; βΐ ρβηυηβ ηηίηςηβ ίηΙθ§^Γ08 8ηηο8 ρΓθ88α 
ηΓΐ)β8 ίη 8ηχηπ:ιί8θΓ&ηΙ(]ίΓβοηϋ&1ίΙ)α8. Ε& 8θ11ίοίΙηιη 
1θηθΙ)&ηΙ ίωρθΓ&ΙοΓβπ), οίΓοηπ}8ρίοίθη(6ΐη (]υοάη&αι μαίαιν Ιπινεμύμενος σφύδρα τάς πάλεις έπίεζε), *. 1«η1ί8 ιη&1ί8 Γβαίθάίηιη &(1(ιίΙ>θΓβ1, βί ΓθΐηρηΙ)1!ο&πΐ διεσκοπειτο και έμερίμνα πώς Αν τά τοιαύτα 
Οεραπευθείη κατά καΐ τ^ έξ αυτών άποσχευασθείη 
έλπιζύμενον Ιέος . Τέως δΐ της πρ6ς τφ Όρ^ντη 
^Αντιοχείας χηρευούσης άρχιερέως, θε^δωρύν τίνα 
προχειρίζεται μοναχών πασι χομώντα τοΤς άγαθοΤς 
χαΐ σύτφ προΟεσπίσαντα τήν άτά^|$ησιν , χαΐ 
παρεγγυησάμενον μή έπισπευσαι ώς του θεού μΑ- 
λονιος αύτ^ν εΙς τ6 της βασιλείας Οψο ς άναβιβάσαι, 
{ μην γινώσχε'.ν ώς εΐ βλιγώρως διατεθείς έπιταχύν^ ςα&πι 68 ίηου1ίθ1)&η1 Ιί1)βΓαΓβ1. Οαιη αυΐβιη Αηΐίο- 
οΙ)ί8 &ά ΟΓοηΙβηι Αανίηοι 8ί1& &1ίςη&ηάίυ 8αιηιηο 
ροηϋΒοβ ο&Γυ!88β(, &(1 ίά ηιηηα8 ρΓονοΙιίΙ ίπιρβΓ&• 
ΙοΓ ΤΙιβοάύΓυΐΏ ςηβαιά&πι 389 πιοη&ο1)Όΐη, οηιηΐ- 
1)η8 ΟοΓβηΙθπι 1)οηΐ8 ; ςηί βί βΐίαιη ρΓοάίχβΓ&Ι ίπι- 
ρβΗο ρο(ίΙαΓυπ), Οβο ίρβυιη &ά Ιιοο ουίιηβη βΙαΙΟΓΟ 
ϊιθΓ(&1η8ςυθΓαθΓ&1ηθρΓβΒθίρίΐ6ΐη1θΓ α^θΓβΙ ; βΐίοςυί 
81 πιοηίΙυ8 8αθ8 βρβΓηβΓβΙ, βηβθ ίρ8ίυ8 τίΐ» 8θ ίηβί- 
άίλΐηαι ίαί88β ίηΙβΙΙβοΙαΓοιη. ΟοηΙβηάβΓ&Ι βΐίλπι 8ΐ> ΧΥΙΑΝϋΗΙ ΕΤ βΟΑΒΙ Ν0Τ2Ε. (23) ΕχβΜ Ιη ΙπΗβ ΟηβοοίΌΐηΑηί νοίυιηίηβ 1. π^ ίη ςηο, ςαο Νίββρίιοη Νονβΐΐαβ ΓθνηΙβΗ, Βαβίΐϋ Ρορ 
ρΙιγΓΟββιιίΰ βνιοϋοΓ ΝουθΙΙα 8ΐλ])]υηβί1ηΓ. Οοαβ. ιιβ ΟΒΟΗβΙΙ ΟΕΟΑΕΝΙ Ηβ 60 υί ΜΕηίθ1ΐ8Βθ8 ρΟΓ (οίαιη ΟΗβηΙβιη ββΓρβηΙββ βΐ Α. "^ή^ "^^ Ρασιλιίας χατάσχβσιν, τίίς έαυτοΰ ψυχή ίΓ« οοηΐ&^ίοηθ βυβΒ ίχηρυΓ» ΓοΗ^ίοηΙθ οιηαία οοΓΓυιη- 
ρβηίββ ίη ΟοοίόβηΙθίη ίη όβββΓίαιη &Η(:[υ&πα βοΐϋυ- 
άίηβιη (ΐ6ρθΓΐ&Γ6ΐ ; 1(1 ςυοά ροθίβΑ Ιβιηροπβ ίβοϋ 
ίιηρβΡ&ΙΟΓ,βοΒςαβ ΡίΗρροροΙίη θχ Οηβηίβ ΐΓ&ηβΐυΙίΙ 
Ροίγβυοίυβ ροβΐ Τζίιηΐβοβθ άββί^η&ϋοηβπι ΙαηΙυηι 
ίη^ίη(& ςυίηςυθ (ϋββνίχϋ. Ιη 63υΐί1οουιη βυΰΤβοΙοβ 
Β&8ί1ίτ38 ιηοηαοΐιυβ δο&ιη&αάΓβηυδ, ρβΓΓθοΙ&β νίΓΐιι- 
ϋβ ΙββϋΐΏοηϋβ οΙ&Γυβ. Ιθ θγ^ο Ιυιη ΓβΓαιη οίνίΐίυιη 
!ύϋ βίβΙυΒ. επίβουλος ίστνί' άξιώσαντα δΐ χαΐ τους Μανιχαίους* 
τήν Έψαν ιιασαν έπινκμομένους χαΐ λυμαινομένους 
τη μχτα^άσζι της μυσαρός αυτών ^ρτ^σκζίοίς, προς 
τήν έσπέραν άποιχίσαι κ«? ίΧζ τίνα έσχατιάν έγκατ- 
οιχίσαι ιτανέρημον, 8 χαΐ πι;πο(ηχεν, ΰοτβρον, άη- 
βναστήσας τούτους χαΐ τ^ Φιλιππουπ^λει Ιγχατοικί- 
σας, Έπι λ' δΐ χα^ ε' μι^νας ημέρας μβτά τήν 
άναγ($ρκυσιν χαΐ 6 Πολύευκτος έπιβιους χατέλυσε 
τήν ζωή ν. ΚαΙ «ροχειρίζεται άντ* αύτου πατριάρχης Βασίλειος μοναχές ό Σχαμανδρηνός, Ιπ' αρετής τελειοτητι μαρτυρού μένος. ΚαΙ τα μίν πολιτιχά έφέρετο 
τξδε. Αί Α^αΓβηί υΜουηςυο ΐ6ΓΓ&ΓαΐΏάθ£;6η468,αΗ»ςυο 
ηαΐίοηβθ θαοοάβιη ουιη Ιιίβ Γθ1ί£;ίοη6ΐη οοίβηΐββ, υΐ 
^^ρϋι, ΡθΓ5Φ, Αγ&Ι)68, είαιηίΐΦ, βΐ ςυί ΡβΗοθΐη 
ΑΓ&1)ί&ίη ίηοοίαηΐ, β&1)οβίςαθ, 3Γ&νί88ίιιιο οΐ) 8ΐΐΏί8- 
βαιη ΑηϋοοΙι!&ιη Γβΐίςυ&θςαθ υΓΐ)θ8, ςυ&β βυρια Τζ αλώσει ί^ τής Αντιοχείας χαΐ των λοιπών 
π($λεων, &ς άνωθεν άττηριθμησάμεΟα, περιαλγεΐς 
γεγον^τες οΐ απανταχού γής βντες *Αγαρηνο1 χαί τα 
λοιπά ε^νη τά τήν όμοίαν αύτοΐς σέβοντα ^^τ^σκ&ΙοΜ^ 
Αιγύπτιοι, Πέρσαι, "Αραβες^ ΈλαμΤται, χαι οΐ τήν ΓβοοπΒΐιί, άοΙοΓβ ρθΓΐηοϋ Γ(Β(1υ8 ίοίυηί ; ιη&§;ηί8ςυ6 Β Εύδαίμονα λεγομένην οιχουντες χαΐ τ^ Σαβα, συμ- υαάίςιΐθ οοηΐΓ&οϋβ 0ορϋ8,β(0αΓΐΙιακίηθα8ΐΙ)ΐΐ8,ςυο(1 
!ιί Ι)θ1ϋ 16ΓΓ& ιη&Γίςυθ ^βΓθηάί βδβθηΐ ρ6Γίϋ83ίπ)ί, 
βαιηΐΏα Γβί οοιηζΏί58&, ΖοοΙιηγθ ίιηρβΓ&ΙοΓθ, νΐπο 
αρρηιηθ 8(Γ6ηυο &1(]υ6 ΐ3θ1Ηοο8θ, οαιη βχβΓοίΙα 
β§8 100000 ]3β11ο ίάοηβΟΓυΐΏ νΪΓΟΓυιη ία Ηοιιι&ηο8 
(ίΐυουηΐ, βΐ ΑηϋοοΙιί&ΐΏ ςαχ ββί αά ΟαρΙιοοιη οΐ38ί• 
άίοηβ οίη§[αη1 ; ςυαιη (ΙίαΙυηιαιη Γβοϋ οΙ)869δθΓυιη 
ίοΓίϋυάο αίςυβ ιηο^ηαηίΐΏϋαΒ. ΙααρβΓαΙΟΓ υΙ)ί άβ 
Ι)&Γΐ)£ΐΓοηιιιι οοίϋοηβ β8ΐ Γ&οίυ8 οβΓίίοΓ^ ϋΐίοο ρΓΦ- 
ίβοίοιη ΜθΒοροΙαπιΐ» βοΙΙί^βΓβ βχθΓοΗυιη βΐ οΙ)868- 
βίβ 8ϋ1>ν6η!Γ6 8οηρ1ο ^α]^β(. 8ίΐΏυ1 άιιοβιη Ιοίί 6Χ6γ- 
οϋαί ρπΒΓοΙυΓαιη ουιη ΓβΙίςυΐΒ βορϋ8 ιηϋΐϋ ραΐη• 
οίυιη Νίοοί&ιιαι, ιιηυιη βχ ίη1ίιηί8 8υΐ8 6ΰηυο1ιί8. 
Ιβ υΙ)ί 8θ ουιη 8018 οοη^υηx^1, 1)8ιγ1)&γο8, (αηιβίβί φωνήσαντες χαΐ όμαιχμίαν Ο^μ-κνοι, δύναμιν πάντα- 
χ(!θεν ήθροιχ^τες μεγάλην χαΐ ήγεμονεύειν αυτής 
τάξαντες Καρχηδονίους Ζώχαρ έχοντας ά'ρχοντα, 
πραχτιχδν άνδρα χαΐ τά εΙς πολέμους δεινών, ώς αν 
ακριβείς και επιστήμονας των τε κατά γήν και 
θάλατταν Ιργων , έζήλθον κατά 'Ρωμαίων &φ' Ιν 
τάς πάσας συναγαγίντες δυνάμεις, εΙς Ικατλν μαχί- 
μων ανδρών χιλιάδας άριθμουμένας [Ρ. 666] χαΐ 
τήν κατά Δάφνη ν 'Λντι<$χειαν καταλαβέντες επο- 
λι6ρκουν επιμελώς. Γενναίως δΐ τών Ινδον χαι 
εύψύχως τήν πολιορκίαν ύφίσταμένων έπί μακρόν 
έπετείνετο ή πολιορκία. Άγγελθβίσης δΐ τής τών 
εθνών συν($δου τψ βασιλεΤ γράμματα ταχέως έπέμ-* 
πόντο προς τ6ν στρατηγον Μεσοποταμίας, τάς έχεισε βοηιπι βχβΓοϋαβ νίχ πιίαίπι&πι ραΓίβαι 8ΐιί8 οορϊί8 (][ κελεύοντα δυνάμεις άθροΤσαι και βοηθήσαι ταχύ 
»ςυ&1)&1, ί11υ8ΐη ρΓφΗο ΓυάίΙ υηαςαθ ρυ§α& άΐβδί- τοΤς πολιορκουμένοις* ίπεμψε δ^ χαΐ οίρχοντα του 
ρανίΐ, υΓΐ)68ςυθ Ηοπ)&ηί8 8υΙ)άίΙα8 (υΙαθ ρΓΦδϋΙϋ. δλου στρατού μετά χαΐ δυνάμεων £Χλων τδν πατρί- 
χιον Νικ^λαον, !να 6'ντα τών φκειωμένων αύτψ ευνούχων, &'ς ταΤς λοιπαΤς προσμίξας δυνάμεσι, καΐ συμπλακεις 
τοΤς βάρβαρο ις μυριοπλασίοις ουσιν, έτρέψατο λαμπρώς καΐ Ισκέδασεν ^νί πολέμψ^ καί τάς δπό 'Ρωμαίους οδ- 
σας πύλεις έν τψ άσφαλεΤ κατεστήσατο. 6»ΐ6Γαοι Ηθ88ί8,ουπι ϋ ΟυΙ^απαπι ςυο Γ6ΐυ1ίηιυ3 
ιηοάο 8υΙ)6§ί886η(, οαρΙί8 βϋαπι άυοΙ)υ8 Ρβΐη Γι1ϋ3 
Βοη8α βΐ Ηοηιααο, άοαιυΏ ΓβνβΓίι ηβ({υαςα&πι ρ1α• 
ουΗ : 86(1 ΙοοοΓυαι οοοιαιθ(ϋ1αΐ6ΐη αάιηίΓ&ϋ,Ιοη^υιη 
ναΙθάίθ6ηΙβ8 ραοΙί8 οααιΝίεβρΙιοΓοίπιρθΓ&ΙοΓβ ίηϋί8 
!1)ΐ οοπιηιοΓβΓί άίίίοηθίηςυθ ίβίαπι ρο88ίάβΓ6 βΙ&Ιυβ- 
πιηΐ. Η&αο οοΓυαι ββηίβηΐίαηι Γπα^ίδ βΐί&ιη οοπΩγ* 
ζη&νί( Ο&ΙοογΓυβ, ςυί, 8ί αΙ) ΐρβίβ Ηοπι&αοΓαΓΠ 
(!β8ί^η&ΓβΙυΓ ίηιρβΓ&ΙοΓ, Βυΐ^απα 618 6688υΓυΓΏ, 
ίοβόαβ ροΓρβίυυιη ίοίυΓυιη, 1πΐ3υ1υπ) 584 ίρβίδ 
ρΓθπιί88απι πιυΙΙίρϋο&ΙυΓυο), 8θάθ8ςυβ θΐ &ιηίοο3 ^^ 
608 ρ6Γ οπ)η6αι νϋααι Ιια1)ΗυΓυαι ρο11ίθ6ΐ)αΙυΓ. Ηί8 
Κθ88ΐ νοοϋ}ΐΐ8 ίηΟ&ϋ, 6( ΒυΙ^&Γίαιη υΐ 1>θ11ο α ββ 
8αΙ)&οΙ&πι 8ίΜ νίη(ϋοβιν6Γυα1,6ί ΐ6$Βΐο8ίιηρ6Γ&ΙθΓί9, 
οπιηί& 6!8ΕΝίθ6ρΙιθΓορ&οΙ&8βρβΓ8ο]υΙυΓυηι ροΐΐΐ- 

66ηϋ8| 1)&Γΐ)&Γί6Φ ΑΓΓΟ^&ηΙίίΒ ρΐβΐιίβ Γ68ροη8ί8 (1αϋ8 

^θ^6^6^αη^.Ρ^ο^η(1θ ίπιρβΓ&ΙοΓ&Γοιϊδ βαοι Γβιη (ϋ8οβ- 

ρ(&Γ6 00&6(υ8, 0118818 1ί(1βΓί8 06]6Γϋ6Γ 6Χ6ΓθίΙυ8 &1) 

ΟΗβηΙβ ίη ΟοοίάβηΙβπι ΐΓ&η8Γ6Γ(, βΐδςαβ άαοθοι & 8θ 
ηοπι!η&(υη ρπΒβοϋΒαπΙ&αι Α&βίβίΓυαι,οοβηοιηθηΙο 
βοΐβπίφ,ίά 68ί ΟαΓΰΐη,ου]υ8 βοΐΌΓβκη Μαηαιη ρΗνα- Τφ εΟνει δι τών 'Ρώς δν είπομεν τρόπον τήν 
Βουλγαρίαν χειρωσαμένφ, δοριαλώτους δΐ κατα- 
σχύντι και τους δύο υΙους του ΙΙέτρου Βορίσην χα* 
'Ρωμανδν, ούκέτι ήν βουλητδν ή έπ* οίκου υπο- 
στροφή, αλλά τήν του τ($που θαυμάσαντες εύφυίαν, 
μακρά χαίρειν είπύντες τακ πράς Νικηφ($ρον τον 
βασιλέα γενομέναις συν^ήκαις , συμφέρον έν^μισαν 
αύτοΤς μεΤναι κατά χώραν καΐ τής γής κυριεύειν. 
Ένήγε δλ πρ6ς τούτο πλέον αύσοΙ>ς καΐ ό Εαλ($- 
κύρος, λέγων, 6τι εΐ παρ* αυτών άναγορευθζ βασιλείς 
'Ρωμαίων , αυτός τής τε Βουλγαρίας έχστήσεται 
χαΐ σπονδάς ποιήσει διηνεκείς, χαι τάς συμφωνηθεί- 
σας δοθήναι δύσεις αύτοΤς παρέξει πολλαπλασίως, 
και συμμάχους (ξει καΐ φίλους αυτούς διά βίου. 
ΟΤστισι |&ήμασι χαυνωθέντες οΐ 'Ρώς τής τε Βουλ- 
γαρίας ώς δορικτήτου άντεποιουντο κτήματος, χαΐ 
διαπρεσβευσάμενον τόν βασιλέα και όποσχύμενον 
επιτελέσειν &παντα τά τφ Νικηφύρφ έπηγγελμένα 
ου προσεδέζαντο , αποκρίσεις δύντες βαρβαρικής 
πεπληρωμένας ά αζονείας, ώς έναγχ^σ^^α( τούτον 
διά -μάχης χρΤναι τά «ράγματα. Γράμμασιν οΟν έν• 117 ΒΙδΤΟΑΙΑΗΠΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 118 ^λ(γφ τάς Έφας δυνάμεις πρ^ς ΐήν Έσπέραν 8ια- Α Ιυβ αάΐ&αβ Ιβ^ΐϋιηο 8ΐΙ)ί ιηαίηωοηίο οοι\]ΐιηχ6Γ&^ ; βιβασας, ^χοντά τβ αύταΤς έπιστήσας δ'ν ών^μαν» 
ντρατηλάτην Βάρδαν μάγιστρον τον Σχληρον, ου 
τήν άδιλφήν Μαρ(αν νάμιμον ήγάγετο γαμβτήν 
Ιδιωτφύων 6 βασιλείς, Ιμελλεν έαρος έφ ισταμένου 
χαι αυτός έζορμηναι . 01 *Ρώς δΙ χαΐ ό τούτων 
άρχϊ)γός 6 Σγ»νδο<ιθλάβος, τήν του 'Ρωμαϊκοΰ (στρα- 
τεύματος ώς έπύΟοντο περαίωσιν, χοινοπραγήσαντες 
δεδου Χωμένοι ς ^δη τοΐς Βουλγάρα ις, προ9ε'ληφ<(τες 
δέ Χ2'. συμμάχους τού^ τε Ιΐατζινάχας χαι τους 
προς δύσιν έν Παννονί^ χατφχισμένους Τούρχους, 
χαι διλ ιτάντων στρατόν πολεμιστή ν ήθροιχ(^τες ές 
δχταχισχιλίους έπι τριάχοντα μυριάσι χορυφούμενον, 
χαι τον ΑΙμον διαβάντες , πασαν έπυρπολουν τήν 
θρφ(ην χαΐ έληΐζοντο, πηζάμενοι παρεμβολή ν άγχου 8ΐ&1ηίςυθ νβπβ ίοίΐίο ίρββ ςιιοςαβ ία 1)β1ΙυΐΏ ρΓο- 
βοϊβοϊ.δβά Εθ88ί βθΓυαΐ(|υθάαοΙθΓ8ρΙΐ6η(1θ8ΐΙι1&1)υ8 
αυάϋο Εοιη&η&8 εορίαβ 1;Γα]6οί88θ, οοο]υηο1ί8 ςυο8 
ί&πι ίη8υ&Ιι&ΐ36ΐ)&η( ροΐ6δΙ&1βΒαΙ§&π8,&8θίϋ8βίΐ&ιη 
αά ϋθΐΐί οοηΒΟΓίίιιοι Ρβίζίη&οίθ,θίςαί ίη Ραηηοηί&νβΓ- 
8υ8 060α3αιη 1ι&1)ΐΙ&1)αη1; ΤαΓοίβ, βχβΓοίΙιι 1)6ΐ1ίοο8θ 
βοη^Γβ^αΙο &ά 308 νίΓΟΓυπι ζηίΙΗα, ^Ειηαιη θ^Γθ88ί 
ιιηίνθΓ8&ιη ΤΙΐΓ&οί&ιη ίηοθηάΙΪΒ &ο ρΓ03(1&ϋοηίΙ)ΐΐ8 
ναδίΕΓαηί; β&δίπδςυο ρΓορβ ιηυΓ08 ΑΓε&(1ίορο1ί8 
ΓαοΙίβ ρΓφΙϋ οοο&δίοηβΐΏ ρΓδΒδίοΙαϋ 8υη(.ΑΙΒ&Γ(]α8, 
ςυί 8θ ηαιηβΓΟ 1ΐ08ϋΙ)υ8 ιηιιΚο ίηΓβΓΪΟΓβιη δβηΙΐΓθΙ, 
ςαίρρβάαοιΙβοίιηοζΏηίηοζηίΙΠοιη βχοοΓβίΙυίηδίΓυβ- 
1υ8^ αΓΐί1)α8 ίιηρβΓ&Ιοπίδ βΙ&ΙυίΙ 1)&Γΐ)&Γ0δ 885 οιγ- 
ουαανβηΐΓΘ αβίαςυβ εΐ ζη»οΙιίαί8 Ι8.η1&ιη ορρπαιβΓβ που των τειχών *Αρχαδιουπ6λεως, χάχείσε τήν η αααΙΙϋυάίηβιη.Νβςυο βυιηίθΟοη&ΙιΐδΓΓαδίΓ&Ιυδίυϋ. νομπλοχήν έχδεχ(&μενοι του πολέμου [Ρ.667] Ό 
δε μάγιατρος Βάρδας ό Σχληρός ώς ξαθετο χατά 
πολύ τψ «λή6£ΐ λειπ^μενος (περιίστατο γάρ αύτψ 
πάσα ή στρατιά εις ιβ' χιλιάδας), στρατηγιχαΤς 2γνω 
άπχταις τους εναντίους πβριελθεΐν χαι τέχνΐ[) χαι 
μηχανή τα τοσαΰτα χατεργάσασθαι πλήθη • Ό δή 
και γέγονε. Συγχλείσας γάρ Ιαυτόν συν τ^ στρατί^ 
ε?σα> τειχών, πολλά προχαλουμένων των πολεμίιαν 
έζελθείν χαΐ περί τών δλων διαγων{σασ6αι , ούχ 
6πήχουσεν, άλλ' έχαρτέρει ώς τάχα δειλιάσας, βλέ- 
πων τους αντιπάλους τά παρατυχόντα φέροντας τε 
χαι άγοντας. Τούτο δλ το βούλευμα μεγάλη ν χατα- 
φρ^νησιν ένεποίησβ τοΤς βαρβάροις* ο!'ηθέντες γάρ 
ώς ταΐς άληθε(αις ειλί^ συνεχόμενος ό Σχληρός Οοίρρθ 86 ουιη δυίδ ίηΐΓ& ιηυΓΟδ οοηΐίηθπδ, Β&Γΐ)α- 
Γίδςυβ θΓ6Κ)ΓορΓονοοαηϋΙ)υ8 &ά οβΓίαιηθη άθ 8υιηχηα 
ΓβΓυπιίηβυπάυΓΏηοηοΜθιηρθΓ&ηδχΖηβΙαιηςυβδίιηα• 
Ιαπδ, ε[υ&α1υιηνί8 βυοπιαι Γβ8 αϊ) Ιιοδίβ &^ί ίβρηςυο 
ΟΘΓΟθΓβΙ, ΙαΐΏθη θααπι Ι6ηβ1)&η1 ρΓοροβϋιιπι. Ηοο 
ραυίο ιηα^ηυιη δυίβοηίθοιρίυαι αρυά Β&γΙ)&γο8 θζοί- 
ϊανϋ: η βαίιη Γ&ΙίοιηηίηοίοΓΙΏίάίηθάυοΙΰΐη 1)&Γ(1αιη 
8υο8 ΐΏΦαίύυδ ίαοΐυδοδ άβίίηβΓβ,ηβςυβ ααάθΓβ 6£;Γβ(1ι 
111)6Γβ ροΓΓΟ ν&^&η', ε&8ΐΓ& ηβ^Π^βηΙβΓ ιηβΙ&ΓΪ, βΐ 
θχου1)ία8 άβ^ΐΐαβ ρθ8ΐΙι&5βΓθ, ηοοΐ68 ροί&ηάο ρβΓ 
θΙ^πθΙαΙβίΏ ίηίβΓ ίΐδίυΐ&δ βΐ είιη5α)& θΐ 8&11&(ίοηθ8 
][>&γ1)&γΙο&8 (1υο6Γ6, άβηίςιιβ αΐΐιίΐ βοΓυιη ςα» &11ί- 
ηβ1)&1 ουραΓβ. Εγ^ο Β^Γάαδ οοοοδίοηβιη η&ο(υ8, βΐ 
ςυοιηοάο Ιιοδίβδ αιΙοΓίΓθΐυΓ αοουραΐθ ιηοάϋ&Ιυδ,άίθ συγχ«χλ»ιχώς Ιχει τείχους 2νδον τάς Τωμαϊχάς 1ιοΓ8ςαθ αά Ιιοο άθδί^ηβιΐΐδ, άίδροβίΐίδ ρβρ ορροΓίυ- 
φάλαγγας, έπεξελθεΤν μή τολμών, άδεως τε έσχε- ^ ηίββίπια Ιοοα ^η3^(1^^8,^οαηι1βIη ρΕίηοίαιη Αίαοαδβη- 
βάννοντο χαι άμελώς έστρατοπεδεόοντο χαι της 

«ρεπούσης ήμέλουν φυλαχής, πύτοις χαι μέθαις χαΐ 
αύλοΐς χαΐ χυμβάλοις χαΐ άρχήσεσι βαρβαριχαΐς 
διανυχτερεύοντες χαι μηδενός τών δεόντων έπι με* 
λόμκνοι. Καΐρου το£νυν επιτηδείου λαβωμένος ό 
Βάρδας, χα^ δπως έπ(6ητα< τοΤς έχθροΐς εδ μάλα 
δια3χοπιΐ|σας, χ»ι τήν ήμέραν χαΐ τήν ώραν όρίσας, 
λόχους χαι ενέδρας νυχτός έπί τίνων εύχαιροτάτων 
χωρίων στησάμεν(>ς *Ιωάννην πατρίχιον τον Άλα- 
χζσέα μ<τά τίνος δλίγης δυνάμεως έχπέμπει, προ- 
τρ4χ«ιν χελεύσας χαι διασχοπεΤν τους έχΟρους χα2 
9αμά προς αυτόν μηνύειν χαΐ δπη πάρεισιν άναδι- 
δάσχ«(ν, έπισχήψας δΐ χαΐ συμμΤξαι τούτοις έγγίσασι 
χαΐ &μα τζ συμπλοκή δούναι τά νώτα χαι δύχησιν 8θΐη ουιη ιηοάίοα ιη^ηα βιηίΙΙΚ, ςυί 8ρβοα1&(αι& 
Ιιοδίβδ 6Χ0ϋΓΓβΓθΙ,α1)ίςαθ ϋ θδδοηΐ; Πΐίοο δίΜ Γβηυη* 
ϋ&ΓβΙ, 1ΐ08ϋΐ3υ3 &ρρΓορίηςτι&ηϋ1)υ8 ιη&ηυιη βοπδθ- 
Ρ6Γ6ΐ»δυΙ)ί(θ(ΐαβ Ιθγ^ϊι άααδ δρβοίβιη ίϋ§8β βχΙιίϋβΓβΙ, 
ηοη (]αί(1βαι υΐ βίΤυδβ Ιβχαϋδ βςαοΓυιη 1ι&1)6ηίδ ίυ- 
^βΓβηΙ, ββά ραυίαϋιη βΐ 386 οοπιροδίΐο α^ιηίηθ 
ΓόοβάβΓβαΙ, ηοηηαπςααιη βϋ&ιη φςυο ΙοοοοοηνβΓδί 
ευπι ΙιοδΙθ ρυ^αΗΓβηΙ, άοηεο βυιη ίη ίηδίάί&β ρβΓ- 
ΐΓ&ΙιβΓβηΙ : Ιυπα νβΓΟ θίΓα^β βΐ ηαΐΐο ΟΓάίηβ ίυ^^αιη 
ί&06ΓβηΙ. ΕγαπΙ 1)&Γΐ)&Γί ίη Ιγθβ (ϋνίβί ρ&Γΐθ8. Ιη 
ρπιηα θΓαηΙ οαιη Εοδδίδ Βυΐ^αη, δβΟΓδίηι ΤαΓΟΪ, 
δβΟΓδίηι θΐί&ιη ΡαΙζίηαοΦ. Ρογ8 ίΐα Ιαΐϋ υί ^ο&^ηβ8 
ρηιηο οιηηίαιη ίη Ρ&Ιζίηαο&δ ίηοίάβΓβΙ. Οαιηςυβ, 
υ(ί ιηαηά&Ιυιη βί Γαίδδο άβιηοηδίΓ&νίαιυδ, ο1>1ί(ΐυο ^ευγόντων παρεσχήχέναι , μή άχρατώς μέντοι γε Ο ΓβοβάθΠδ Γυ^&αι δίιηαΙ&ΓβΙ, Ρ&Ιζίηαοβ 1υΓΐ)&ϋ8 8αί8 φ€ύγ«ιν, δλψ ^υτηρι ένδόντας τοις *Ιπποις τους 
χαλινούς, άλλ* ήρεμα χαΐ μετά τάξεως, δ'πη δ^ 
παρβίχοι , χαι αποστρέφοντας συ^^ήγνυσθαι τοις 
έχθροΐς, χα2 οδτω ποιειν μέχρις δν εΙς τους λόχους 
τούτονς, χα{ εΙς τάς ενέδρας έναπσχλείσωσι, τότε δλ 
αχόσμως φεύγει ν χαι προτροπάδην. Τριχή δέ τών 
ξίτρζάρω^ διαιρεΟέντων (Βούλγαροι μίν γαρ χαΐ 
'Ρώς τήν πρώτην άνεπλήρου μερίδα , Τουρχοι δΐ 
καθ* εαυτούς ήσαν μόνοι χαι Πατζινάχαι ωσαύτως), 
ερχόμενος ουν ό Ιωάννης συμπλέκεται τοΤς ΙΙατζι- 
νζχαις χατά τύχην συνηντηχώς, χαι ώσπερ ήν αύτφ 
παρηγγκλμένσν , προσποιείται φ<^ν, σχολαίαν τήν 0Γ(1ίηίΙ)υ8 ίη8ΐ&]:)αη1,8ρθ Γα^ίβηΐβδ 8η1)ϋο οπιηβδ άθ- 
Ιβηάί. Ηοπι&ηί πιοάο α^^αιίηο οοιηρο&ίΐο ίυ^ίβη(68, 
οιοάο Ιΐ0δ(11)υδ δβββ οϋνβΓίβηΙβδ &ο ρΓβΒίίαηέβδ, &ά 
ίηδίάί&δ οιίΓδυαι 1βη6ΐ)αη( ; ίη ςααβ ηαβάί&δ υΙ)ί νβ- 
ηβΓαηΙ, Ιαχ&ϋδ 1ι&1)βηί8 θίΤυδβ ίυ^βραηΐ,&ο Ρ&ίζίη&- 
ε» άίδδίραίίθ οΓάίηίϋυδ ρΓοηιίδΟϋβ 608 δαηΐ ίηδβουϋ 
ββά υί)ί ΒαΓά&3 δΐώίΐο ουαι ΙοΙο βχθΓβϋιι &ρρ&ΓαίΙ, 
Γθ ίπιρΓονίβα οοηδΙθΓη&Ιί οηιίβδα ρβΓδβουϋοηβ ηοη 
ςηίάβπι ία^αβ ββά άβίβπδίοηί δβββ ρ&ρ&ΓαηΙ. ΥβΙιβ- 
πιβηϋ αυΐβιη ουπι ίηαρβία ΒϋΓάΦ βχβΓοίΙα ΐΓΓαβηΙβ, 
αίςυβ βΗθγα ςηοςηθ α ΙβΓ^^ο ρΐι&ΐαη^β οοηιροδίΐίβ 
0ΓάίηίΙ}υ8 ίη^Γυοηίβ,δί&ϋιη ίοΓϋθβίζηί ςυίςαβ δογ 119 6Ε0Κ6Ι1 ΟΒΟΗΕΝΙ 120 

ΙΙι&Γαπι οββίάβΓαηΙ ; βΧ οοΓυιη ρ1ΐ(ΐ1&η£^θ &Ι1β άίββί- Α άναχώρησιν ποιούμενος* ένέχκντο δ' οΐ ΙΙατζινάχαι 
Ρ&1&, 00Γηϋ)ΐ]8 ΗοπίΑηοΓαιη βοβαηϋύαβ ίη ΐηβάίο τάς Ιαυτών λύσαντκς τάζεις, ώς τά^α τοι»ς ιρεύγον- 
άβρΓβΙιβηβΙ Ρ&ΐζίηαβο αίςυβ ίη 0Γΐ)6Ση οίΓΟίιαινβιιΙί τα< άφανίσαιεν άρδην. Έχεΐνοι δε νυν μεν <ρεύγοντες 
ηοη άία νίιη βυβϋηαθΓυηΙ, ββά ίηο1ίη&1& αοίβ ρΓορβ μετά τάξεως, νΰν δ' όποστρέφοντες χαΐ αμυνόμενοι 
υηΙνθΓβί βαηΐ ΟΟΟίβί. ^θεον ι^ρ^ς τοΙ>ς λόχους . ΈπεΙ δ^ χαι ές μέσους 

έγένοντο τούτους, τύτε δή άνέντες τους χαλινού ς άχρατώς Ιφευγον, και ο\ Πατζινάχρι Ιχχυθέντες 
άτάχτως έδίωχον. Έπιφανέντος δ* εξαίφνης του μαγίστρου μετά παντός του στρατού, τφ άπροσδο- 
χήτφ καταπλαγέντες τήν μεν δίωξιν έπέσχον [Ρ. 668] ου μήν γε και ές φυγήγ άπεΐδον, άλλ' Ιμενον, 
1{ν τις έΐΐίοι δεξύμενοι. Μετά σφοδράς δέ ρύμης των περί τόν μάγιστρον συμπεσύντων αύτοΐς, χαΐ της 
λοιπής φάλαγγος όπισθεν ερχόμενης μετ* εύχοσμίας χαΐ τάξεως, πίπτουσιν ευθύς οΐ άλχιμώτεροι των 
Σχυθών. Και χατά βάθος της φάλα-γγος σχισθείσης ές μέσους έμπίιττουσι τους λόχους οΐ Πατζινάχ«ι, 
των χεράτων συνελθύντων άλλήλοις χαΐ χύχλωσιν άποτελεσάντων. Έπ* ολίγον ούν άντισχύντες ένέχλιναν, χαι 
πάντες σχεδόν χατεχόπησαν. 

88Τ Ηίθ Ιιοο χηοάο νίοϋβ, ΒαΓά&β οαιη βχ ο&ρϋ- Β 08τω δ^ τούτους τρεψάμενος ό Βάρδας, χαι διά 
νί8 ίαίοΐΐβζίββθΐ Γ6ΐίςαο8 οιάΐιυο ίηΐ6£;Γ08 ίη8ΐΓαοΙ& των αΙχμαλώτων μαθών ώς χαΐ ο\ λοιποί άχμήτες 
αοίθ ρυςη&ηΐ ΟΖβρβοΙ&τβ, ΓβοΙα ία βοβ άυοίΐ. Ιί νβΓΟ δντες προσμένουσι συντεταγμένοι τόν πύλεμον , 
Ι2ΐη)6ΐ8ί Γβ06η8 &006ρ1υ8 άβ ΡαΙζίηαο&Γΰΐη βίαάβ τρέπεται τήν ταχίστην προς έχείνους. "Αρτι δ' 
ηηηϋυβ Αηίιηο8 βΟΓαιη ίπβρβΓ&Ια 0Εΐ&ιηίΙ&ΙθίΓΓ&0ΐθ8 έχεΐνοι τό των Πατζιναχών έγνων<$τες ατύχημα 
άθ^β^6^&^,^&Iηβα ιηυΐαο βθββ οοΙιθΓΐ&Ιί,α8θϋί8 βΐίαιη χατεχλάσθησαν τάς ιψυχάς τφ άδοχήτφ της συμ- 
ςυί 6Χ ία^α οοηΟαβϋαηΙ, Ηοιη8θί8 οοουΓηιηΙ, ρΓ»• φοράς. "Ομως παραχαλέσαντες εαυτούς χαι τους 
1018818 6ςυί1ίΙ)υ8 &ο 8αΙ)8θ(]αβηϋΙ)α8 βοβ ρ6άί1ϋ)α8. έχ της φυγής σχεδασθέντας άναχαλεσάμενοι προσ- 
Ρηιηο βοη^Γβββα θς[υϋ68 & Ηοιη&ηί8, ηαοΓυιη νί8 βάλλουσι τοΤς 'Ρωμαίοις, οΐ μίν ΙππεΤς προδρα- 
Βα1)8ί8ΐί ηοα ρθ88β νί(1θ1)&ΙυΓ, Γ6^θ^^^ ίηςυβ ρ6(ϋΙ&- μύντες, οΐ δε πεζοΊ χχτύπιν έρχύμιενοι. Ώς δΐ χαΐ 
ΙαΐΏ οοιηριιΐβί Βαη(.11)ί 86 Γ66θ11β^6Γυηΐ6ΐΗοΐΏ&ηο- χατά τήν πρώτην προσβολήν άνεχόπησαν οΐ Ιππείς 
ΓααιίχηρθΙαιη8υ8ϋηαθηιη1;.ΑΙί(ΐυαη<ϋϋ(ίυ1)ίοΜ&Γΐθ τάς. 6ρμάς 6πό 'Ρωμαίων ανυπόστατων φανέντων, 
ρα((η&1αζηβ8ΐ, άοηβο 8ογ11ι& (^αίά&ιη χηοΐβ 0θΓροη8 έχχλίναντες εΙς τους πεζούς συνηλάθησαν . Έχεΐσκ 
βΐ Γθ1)θΓθ αηίιηί 6ΐ&1α8, αηΐθ &1ίθ8 ρΓ0^β83υ8, ίη δέ πάλιν γενύμενοΓ άνελάμβανον εαυτούς, χαι τους 
ίρ80ΐη ίθΓΐΠΓ Β&Γάααα, ςαί θςυβ8 0Γ(ϋη68 οΙ)ί1)&1 'Ρωμαίους προσέμενον επερχόμενους . Κα^ ήν μίν 
λίςυο (1ίο(ί8 &ηίιη&1>&1. Ηυ^υ8 οαδβίάί 8ογ11ι& ουιη ρ οΐίχρι τινός ή μάχη άγχώμαλος, Ιως ου Σχύθης τις 
^Ιαάίαιη ίη&ίχί88θ(, ίοΐυ άβΐΑΐ)θηΐ6 οοηΕίαβ ίΓΓί1α8 μεγέθει σώματος χαΐ άνδρί^ Ψ^Χ^< έπαιρόμενος, 
ΑΐίΙ. Β&Ρ(ΐ88 νβΓΟ β08θ ^αΐβ&αΐ 8ογ11ιβΒ ΓβπίΙ : βΐ οΐ) των άλλων ύπερπηδήσας, έπ* αυτόν τον μάγιστρον 
νίαΐ 018008 80 ΓβΓπρΓββίΕηΙβιηϋηοΙαΓ&χηίοΙαϋ&η Ια φέρεται παριππεύοντα χαΐ τάς τάξεις παραθα^|$ύ- 
ΑιίΙ θίΟο&οίΙ&8 αϊ ιηβάίααι δογίΐι&αι άΐ88βουβπ1.δ6ά νοντα, χαΐ ξ(φει παίει χατά του χράνους. Του δΐ 
6ΐ €οηβΙ&η1ίαα8 ρ&Ιηοίαβ,Β&Γάβθ ίΓΑΐβΓ, &1ίυιη δογ- ξίφους παρολισθήσαντος δπραχτος έγένετο ή βολή. 
111801^ ςαί αη& οαιη ρηοΓβ ίιΐ£^Γυ6ΐ)&1 &β 8β ΓβΓΟοΙαβ Τούτον δΐ 6 μάγιστρος ξ{φει πα(ει χατά του χρά- 
ς;βΓβ1>&1, οΐ Γγ&Ιγι ορίΙαΙ&ΓβΙυρ, οαρυί ΓβΓΪΓβ άυιη νους* βάρει δΐ της χειρός χαΐ βρβι<ρίί '^^^ σίδηροι* 
νυϋ, άβοΐίη&αΐβ ίοΐα Ι)αΓΐ)&Γ0, 1ιυ]ϋ8 β(ΐυί οβΓνίοβιη ο(>τω γέγονεν ενεργός ή πλήξις ώς δ(χα βλον δια- 
£;]&.άίυ(αη£;ί1ο&ρο1ςυ6&ίηρυ(αΙ; οοΐΐ&ρβυιηςυβδογ- τμηθήναι τόν Σχύθην. ΚαΙ Κωνσταντίνος δΐ πατρ(- 
Ιΐι&πΐ, 888 &5 βςοο άβ8εβηΐΐ6η8, ιη&ηα ιηβηΐο θ^υ8 χιος 6 του μαγίστρου αδελφός, τψ άδελφψ βοηθών, 
&ΓΓ6ρΙθ^α^υΙ&1.ΗοοΓ&είηα8ΐΙοιη&ηί8αηίηαο8&ιιχϋ, Ιτερον Σχύθην συναιρ^μενον τφ (δηθέντι χαΠταμώ- 
8ογ11ι&8 βαΐβοα οιβίυ ίπιρίθνίΐ; ίΐαςυβ οΐϊΐϋί χηοχ τερον φερύμενον παΤσαι χατά της χεφαλής έσπού- 
νίΓΐιι1ί8 16Γ^8 άβάβΓαηΙ, ίυΓρβιηςυθ ηαΙΙο ΟΓάιηβ δχσεν* έχείνου δ* ϊπ\ θάτερα χλίναντος Ιαυτόν, 
ίυ^αιη ίβοβΓυηΙ, ςυο8 ίηββοιιΐί Ηοπιαηί ο&οιρααι διαμαρτήσας ό Κωνσταντίνος καταφέρει τό ξ(φος εΙς 
οαά&νθπ1)α8 ορρίβνβραηΐ. Ρ1υΓ68 ίηίβΓίβοΙίδ ο&ρΐί τόν αυχένα του Ιππου χαΐ άποτέμνει του τραχήλου 
8υη(, β1 8αρ6ΓΒΐίΙβ8,ρΒυοί8 ά6ΓηρΙί8, οιηηβ8ΓυθΓυοΙ ^ τήν κεφαλήν. Πεσύντος δ^ του Σκύθου άποβάς του 
βααοίί. 0υθ(1ηί8ί ηοχ ίη^Γηβηθ Ηοηα&ηοβ & ρβΡ86- Ιππου και τ^ χειρί τής γενειάδος δραξάμενος άπο- 
ςαβηάο Ιιοβίβ Γβνοοα88βΙ, ηβαιο 8&ηθ 6να8ί88βΙ. Πβ σφάττει τούτον. Τούτο τό Εργον, 'Ρωμα(ους μέν 
Ιοί Πΐί11ί1ί1)α8 1)αΓΐ)ΕΓ0Γυπι ρβΓρ&υοί βυρθΓΓαβπαηΙ : έπέ(^(3ωσε και θα^|$αλεωτέρους έποίησε, δειλίας $1 
άθ Κοοι&οί3 ία &οίβ εβοίάβΓυηΙ νίπ 25, νυΐηβρ&ΐί καΐ φύβου τους Σκύθας ένέπλησε* καΐ ταχύ έπιλε- 
βυηΐ υιιίνβηί. λησμένοι άλχής τά νώτα δεδώκασι, καΐ άσέμνως χαΐ 

μετά πολλής ϊφευγον άχοσμίας. Είποντο δΐ 'ΡωμαΤοι, χαί δπαν τό πεδίον νεκρών έμπεπλήκασιν. Έλωσαν δίκαι 
ζωγρίαι των πεσόντων πλείους. Έγένοντο δΐ καΐ πλην ολίγων πάντες οΐ περιλειφθέντες τραυματίαι. ΚαΙ ούδεΙς 
Λν διέδρα τόν κίνδυνον [Ρ. 669] εΐ μή νύξ επιγενόμενη έπέσχε της διώξεως τους "Ρωμαίους. Καΐ των μ^ν βαρβά- 
ρων έκ τοσούτων μυριάδων ολίγοι παντελώς διεγένοντο, 'Ρωμαΐοι δΐ Ιπεσον έν τχί μάχτ[ΐ κε', τραυματίαι δ' έγέ- 
νον τοόμου τι (Τύμπαντες. 

Νοηάυιη οοηίβοΐο δογίΐιίοο ΒβΠο, ουιη ςαίάοιη Ουπω τέλος είχε τφ Σκληρψ τά του Σκυθικού 

ηοηάαΐη βπιΟΓΟχη ί8ΐίυ8 ρΓφΙϋ &1)1α6Γβ Βοιη&ηίβ Η- πολέμου, ούδΐ προσεγένετο τοΤς 'Ρωμαίοις τόν έκ 

6αί886ΐ,ϋ11θη8 ίιηρβΓ&ίοη8 Βαπ1&8 0αΓα8 αά ίζηρβ- της μάχης άποπλύνασ0αι λύθρον, καΐ γράμματα 

ηΙΟΓβιη θνοοΕίυΓ. Ουί αΐ βο νβηίί, βίΑΐίιη ^υ1>β^υ^ έφοίτα βασιλικά μιτάκλητον ποιουντα ιΐς βασιλέα 121 ΗΙ8Τ0ΗΙΑΗΌΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 122 τλν μάγιβτρον • 8ν άφιχ^μκνον 1< τήν 'λσίορί κβ- 
χκύκι ιηραιωθί^ναι , τα ιζρ^ς τ^ν προχι(μ•νον 
άρχοΰντα αγώνα §1ληγ<$τα στρατβύμιατα, ΈτυχΕ 
γαρ Βάρδας ό Φωχας άιιοδράς έξ Ά μαγείας, Ι^ν 
οΐχείν χατκχέχριτο, μβτά συγγενών χαΐ φίλων χαΐ 
σνυήθΐϋν, μεθ* &ν άφανώς φ^ινωμ^σατο τήν έν 
Καικπαδοχί^ χαττοιλαβείν Καισάρειαν, χάχεΤ«< Ιται- 
ριχ^ ούχ ίλ(γον άθροίνας, ών ήσαν Ιξαρχοι οΐ του 
«άτριχου Θεοδούλου παΤδε< του Ηαρσαχουτηνοΰ 
βε<{δΐύρος χαΐ Νιχηγόροζ χα( τι< κατρ{χιο< &λλος 
Συμεών 6 *Αμπ&λα<, διάδημα περιθεις ^αυτφ αλΧ 
τά λοιιβά της βασιλείας άνειληφώς γνωρίσματα 
άΐΕοντασίαν χατά του βασιλέως χινησαι, του «ατρός 
αυτού Λέοντος του χουροπαλάτου τους μλν άναπεί- 
σαντος δώροις εΤς τοΰτο, τους δέ 6ποσχέσεσιν αξιω- 
μάτων χαΐ χτήσ«ων, ΰπηρέτ^^ ικρ^ς τούτο χρησα- 
μένου τφ της Αβύδου έπισχύκψ. Έβούλετο δΐ χαΐ 
αύτ6ς έχ της Λέσβου διαιηρ^ λάθρα συν τφ υΐφ 
Νιχηφύρψ εΙς τά έπΙ θρί(χην χωρία. Γνωσ0έντος 81 
τούτου τφ βασιλεΐ, έΐΕε2 τκλΧ 6 έπίσχοπος συνειλημ- 
μένος χαι τους έλεγχους ούχ οΤύςτε ών διαδιδράσχειν 
«χντα έζοϊσεν εΙς τούμφανίς, παρεδύΟη τοΤς διχασταΐς 
6 χουροπαλάτης, χαι ύπ^ πάντων τούτων πρόστιμα- 
ται τεθνάναι συν τφ υΐφ * έπιειχέστερον δΐ Χρησα- 
μένου το^ βασιλέως^ άειφυγί^^ χαΐ των ύμμάτων 
πηρώσιι χαΐ άμφω χαταδιχάζονται, λεληθύτως, ώς 
λέγεται, του βασιλέως παραγγείλαντος τοις δημ(οις 
μηδαμώς τάς βψεις τούτων λωβήσασθαι, άλλα 
δοχησιν μίν παρασχεΤν Ιχτυφλώσεως, ίργφ δ* 
έασαι τούτους τ6 οΙχεΧον άποφέρεσθαι φως, άπο- 
χρύψαι δι χαΐ δτι προστετοτ^μένον ήν τούτο παρά 
τοΰ βασιλέως, έαυτοΐς δΐ τ6 Ιργον άναθέσθαι ώς 
τάχα φιλανθρωπευσαμένοις χαΐ χαρισαμένοις τό 
βλέπειν αύτοΤς. ΚαΙ τά μίν του χουροπαλάτου ε! ς 
τοΰτο Ιτελεύτα * διαβάς δΐ δ Σχληρός εΙς τήν 
Άσίαν χάν τφ Δορυλαίφ γενύ μένος πρώτον μίν 
άπεπειρατο του Φωχα χαΐ των τουτφ συναιρο μένων, 
εί πως συνηθείη αιύτ^ς αγαθών 6ποσχέσεσιν άπο- 
στηναι πεΤσαι των βεβουλευμένων (χα^ γάρ δή χαι 
παραγγελ(αν εΤχεν έχ βασιλέως ώς άνυστ&ν &γων(- 
σασφαι εμφυλίου α!^ματος χαθαράς διατηρήσαι 
τας χείρας) ' ώς δ' άνηνύτοις Ιγνω έπιχειρών 
(έθρασύνοντο γάρ μάλλον Ι( έχαυνουντο ταΐς πρε« 
σβείαις οΐ άποστάται), ίργου ήδη £πτεαΟαι (χρινε, 
[Ρ. 670] χαΐ τδν στρατών άγείρας άπήεί προς τήν 
Καισάρειαν. *Οχερ οΐ συν τφ Φωχ^ έγνωχύτες, 
Χ2ΐ τ& έπ' άδήλοις έ>π(σιν ύχεΐσθαι έάσαντες χα( 
τά έν χερσί προτιμήσαντες, τάς έχ του βασιλέως 
διδομένας αύτοΤς δωρεάς δεξάμενοι νυχτ6ς επιγενό- 
μενης «τύτομολουσι πρδς τδν Σχληρόν, πρώτος μΙν 
6 Διογένης *Αδράλεστος, είτα χαι 6 'Λ μπελάς χαΐ 
οΐ του Θεοδούλου παίδες, οΐ χαΐ το παν της αποστα- 
σίας προχβπαρτύσαντες, χαΐ έφεξης τ^ λοιπόν 
απχν πλήθος, ώς μύνον άθρύον μετά τών έαυτοΰ 
θερ^τπύντων περελειφθηναι τον ΦωΛον. Πάσης δΐ 
βοηθείας ίρημος ο&εος άπολειφΟεις, χαΐ άνί^ 
βηΓϋΐσθ•2< *λΙ λύπ^ χατά τών παραχινησάντων, Α. βοιη θχοΓοΗυ,ςα&ηΙαβρροροβϋοοβΓί&ιηίηί νίάοτβΙηΓ 
8ΐ]ίΐ60ΐαΓθ8,ίη ΑβίΕΐη ΐΓ8\]ΙοβΓβ.Ε(βηίπι Β&πΙ&β Ρ1ιο• 
0Ε8 6Χ Λοα&βία ρΓοΓα^υβ,ίη ςυ&ιη Γ6ΐβ£;&1αβ ΓυβηιΙ, 
Γ&οΙ& οοουΐΐβ οοηβρΪΓ&ϋοηβ ουΜ οο^η&ϋβ,&ιηίοίβ β( 
ΓααιίΗΕΓϋ)υ8 8υί8,06βΰρανθηλί 0«8&Γβ&ιη Οαρρ&άο- 
οί£,ί1)ίςηβ 800108 1ι&ιΐ(1 ρααοο8 οο1ΐ€£;6Γ&(, ςυοηιιη 
ρΓίηοίρθ8 6Γ&ηί Ω]ϋ ρ&ΐΓίοϋ Τΐιοοάαΐί Ρ&ΓΒ&οαΙβοί 
ΤΙιβοάΟΓϋΒ οί ΝίοβρΙιοΓυβ,&ο ςοίά&αα ρ&ΙηοίυΒβίιηβοα 
Λπιρ6ΐιΐ8.Ηί8 ίΓθΙυβ 889 Βεγ(1&8 Ρ1ιοοΕ8θρίΙ)υΒ,άί&- 
άβηα&Ιο Γθ1ίςιιί8ςυβ ίηαρθήΐ ίη8ί§;οίΙ)υ8 &88υηιρϋΒ, 
&(1νθΓ8υ8 ίΐΏρθΓ&ΙοΓβιη ββάϋίοηβιη ιηονβπλΙ.Αά βαιη 
άθΓββϋοαοιη ρ&(βΓθ^υ8ι•βο^υ^ορ&ι&^θ8 &1ίθ8 ιηπηβ• 
Γϋ>υ8, &1ίο8 άί^ϋ&Ιυιη βΐ οραζη ρο11ίοίΙ&ϋοηί1)θ8 
ρβπηονθΓ&Ι,υβυΒ &ά Ηοο ιηίηί8ΐ6ΐΊ0 βρίβοορί Λ1>γ(]θ- 
ηι ; αίςοβ ίρβο βίΑίαβΓΑΐ οΐ&ηουίαιη βχ ΙλβΙοο \η 

^ ΤΙΐΓ&οί&αι ηηαοαιη βΐίο βυο ΝίοορΙιοΓΟ Ιη^ίοβΓθ. Ηίο 
οαΐΌρΑίαΙββ Γβ ίιηρβηιΙοΓί άβίβοίλ (οοιηρΓβΙιβηβοβ 
βηίιη Θρί8θορα8 ΛΙ)7άβηα8 βΐ οοηνίοΐυβ γθπι ΙοΙαιη 
ραΙβΓθοοΓΕί) ^υϋ^ο^ι)υ8 Ιηθϋαβι &1> ϋβςαβ ηαοΓίβοβΙ 
οϋΐη ΑΗο άαωη&Ιυβ. 8βά ιιηροΓ&ΙΟΓ ϋ& ββηίβηϋαιη 
χηίΙί£;&νϋ υί υΙβΓςΌβ οοαίίβ 0Γΐ>&Ιυ8 ρβΓρβΙυαιη 
θΖ8υ1&τοί. ΡβΓίϋΓςοθ οΙεπι οαπιίί1οίΙ)υ8 πι&η<ΐΕ8ββ 
ηο οου1ί8 θο8 ρηνΑΓβηΙ, 8βά 8ίιηα1α(ο β08 ββ ββΤο• 
άί380 νί8υιη ίηοοίαιηβοα 1ρ8ί8 ΓβΙίηςυθΓβηΙ, ηβςαθ 
ιη&ηά&ΐο ίά 8θ ίιηρβΓ&Ιοπβ, ββά ΙιυπίΑηίΙβΙβ αιοΐοβ 
ίβοί88θ ρΓΟ 86 ΓβΓΓβηΙ. Ι8 Ιυπι Γυϋ θχί1υ8 ΓβΓυιη 
ΟΌΓοραΙαΙβ.ΟβΙΟΓΌοα 0ΐ]Γϋ8 υΐ ίη Λβί&πι οκ) Οοργ- 
Ιοαιη ρορνβηϋ, ρΗπαο Ρΐιοοαιη βΐ β^υ8 οοηβρίηιϋο• 

ηί8 ρθρΏΐΒΓΘ8ρΓΟΙΏί88ίθηί1>α8 8ρ1θηόί(1ί8α ρΓορο8ί(ο 
(ΙβάαοθΓθ Ιβη^&νίΙ. Μαηά&νβΓΑΐ βηίαι ίρβϋιηρβΓ&ΙοΓ 
υΐ ςυοαά 6]θ8 οπαηίηο ΟβΗ ρο88β1, ιη&ηηβ οίνιΗβ 

Ο β&ώ^\ώ\β ραΓ&8 8βΓν8Γ6ΐ. Ρθ8ΐςυ&ιη τβΓΟ ίά &58 γθ 
86θοη&η 890 νίάϋ (ςαΐρρβ 8θάίϋθ8ί Ιβ^ΕΐΙβ ααάίϋβ 
ροϋα8 β£ΓθΓθ1)αοΙιΐΓ ςυ&ιη υ1 ςαίάςηαιη οοηοοάο- 
Γβηί), Γβιη ((θΓβΓΟ ίηίοηάϋ, οοΠβοΙοςυβ θζβΓοϋα 
Οββαπβ&ιη ρβΐίϋ. ΛΙ 8θθϋ Ρΐιοοβ οο οος^ηίΐο, 8ρθ8 
ίηοθΓΐα8 Γβρυάϊαηίθδ ϋ8ςυθ ίη ρΓοιηρΙα 8ϋα ρπβΓβ- 
Ρ6ηΐ68, ΑΟοβρίΐΒ ςϋ» &^ ίιηρβΓ&ΙΟΓβ ο£ί6ΓθΐΜΐη1αΓ 
πιυηβη5α8, ηοοίθ Γ&οΙε αά Β&Γ<1&ιη ΐΓ&οΒίυς^βΓυηΙ» 
ρη(Ώΰ8 οιηηίαιη Οίο^βηβΒ ΛάΓ&ΙββΙυΒ, άβίηάβ βί 
ΑΐΏρθ1&8 βί Τΐίθοάηΐί ΑΙΐί, ηαί &αο1θΓ68 Ιοϋυβ 
άθΓβ€ΐίοηί8 Γθ6Γ&η1 ; ίπιη Γβΐίιιαα οιηηί8 ιηοΗίΙυάο, 
ίΐα αΐ 8θ1υ8 ουιη βυίβ Γ&παυϋβ ΡΙιοοΕβ ιη&πΒθΓϋ. 
Λίςαβ Ιιίο οχηηί <]θ8ΐί1α(ιΐ8 βυχίΐίο, θ£[Γϋιι<ίίηί 
Αηίααί αίςυβ ίηάί^πΕϋοηί &(]νθΓ808 Θ08 (]υί βυοα 
ρρία8 &() Γ65θΙ1ίοηβιη ίηοίΙ&ΓληΙ αίςυθ Ιυαι ρπχΐί- 

Ι) άθΓ&ηΙ ίιηιηβΓ8υ8, ηοοίβ ^&π^ ίη^^ΓυβηΙο 8ορί1υ8 
68ΐ. ΡβΓ 80ΐχιηηΐΏ ίπ)&§[ί3&1υ8 68( ςυίπΙ&Γί 8Θ &ηι- 
ιηοςυβ αης^ί,οΐ ιΐβ ίί8 ςυί ίη^υπ& ίρ8απι αΕΓβοβΓ&ηΙ, 
810 Οβο οοηςιιβιί : « Οοιηίηβι η1οί8θβΓβ 608, (|αί ηιβ 
ίηίθβί&ΓΌηΙ *. η ϋυιηςαβ Γβΐίςυυιη ρ8&1ιηί αάάοΓβ 
νβΠθΙ, νοοβιη αυάΐρβ ςυο ρρο^βάί νβΙαΓβΙ, ςαοά 
άίοβΡθΙ Γβΐίςυ&ιη 0&ηη1αί8 ρΑΓίβπι ^&Iη 6886 & Βαγ^ε 
αηΐβοαρί&ιη. 8υΓΓ6χϋ βΓ£;ο ΐΓβιηβΙ)υηιίυ8, οιηηίςΌβ 
80 8ρ6 θχοί<ίί88θ γίάβοΒ, ιιΐ 6Γ&1 ίη8ΐΓαοΙη8, οαιη 
8Όΐ8 βςυοβ οοηβοβηάΚ, Γα£;&ςοθ οαβίθΐΐυζη ΤγΓΟ• 
ρωυιη ροΐίίΐ. Β&Γάαβ υΙ)ί άβ Γυ^α €(Ιυ8 οβΓίίοΓ β8ΐ > Ρ8«1. ΧΧΧΙΤ, 8. 113 6ΒΟΒ43Π ΟΕΟΒΕΗΙ 184 ίΓοΙββ, οζρβάϋοβ βςαϋββ ιηϋϋΙ, ςιιι οβΙβηΙθΓ βί Α *^'^« ινροδβδωχβ^ων» χατηνέχθη πρ6ζ (ίιννον ήδη οοοοΓΓ&ηΙ θΐ αηΐβςυ&ιη ο&β^βΐΐυιη ίηΐΓβΙ οοιηρΓθ- 
Ιιβηάαηΐ. Ιί οίί&ΐΐβ 891 βςαίβ νβοΐί Ρΐιοοαιη ίη 
ο&οαρο &886(ΐαυηΙαΓ ί&ααί&πι ίιηο ιηοηΐί ίη ςαο 
οαβίθΐίοιη 6γ&( βίΐυιη βυΐιβαηΐβιη. Εγ&Ι ίηΙβΓ 608 
αυ(1&οί& 6ΐ ΪΏάοΙθ ρηοοβρβ ΟοηβΙαηΙίηυβ ΟΙι&Γοη. 
Ιβ ΓβϋςιιΐΒ 4 ΙβΓ^ο Γβΐίοΐίβ Ρΐιοο&ιη είΙ&(ο οοΓβα 
ίηββουΙαΒ θβΐ, &§;ιηβη βυοΓυιη οίααάοηίβιη 6ΐ &(1 
θίΓβηυο άθΓβηάβηά&χη νίιη ρ&Γ&ΙαίΏ. Ηυηο Οΐι&ροη 
βηιίηιιβ οοηβρβοΙαίΏ οοπι &9α&Β0θΓθΙ,1ιΐΓρΐα ίη βαω 
^θ^^^ οοηνί(ί&, άβ^ηβΡθίη βΐ ϋαιίάηηι ιιρρθίΐ&ηβ^ 
ΐιι1)6η8ςαθ ρ&οϋβρβΓ ορβη , άαιη ρΓβιηίυιη άβίβ- 
οϋοηίβ &οοίρ6Γθ(. ΡΙιοοΑβ οοηΐυοαοΐί&β ΙηαυιΙίβηΒ, 
ηβςαθ ί£^οηιη8 ςαί 688 ^&^^&^6^, ίη1ιί1)ϋο βι^ηο 
Μ ΟΙι&Γοηϋ οϋνβΓίίΙ, βΐ « Ηβυβ, ΙηςηίΙ, οροΗβ1)&1 νύχτας έπιοττάσης. Έδοξ^ν ούν 6πνώττ<0ν άγανα- 
χτεΤν χαΐ άλύειν χαΐ ιικρί των άδιχτ^σάντων διαλέ- 
γ«96αι τφ β«φ, « Α{χα«ον, Κύρι», λέγων, του( 
άδιχουντάς μβ. » Έν ψ δΐ ίμελλκ τά Ιπόμκνα κίπεΐν 
του ψαλμού, ^{χουνε γάρ ό Σχληροζ προειληφέναι τ& 
έπίλοιπον ττ^ς φδής. Διαναστάς ούν σύντρομος, ώς 
ίγνω πάσης ελπίδος ώλ(σθηχ*ι>ς, ως είχεν έξιπ- 
πασάμενος μετά των περί αύτ^ν πρ6ς τ^ φρούριον 
Εφευγε τ&ν Τυροποι^ν. Γνωνθέντος δ^ του δρανμοΰ 
τφ μαγίστρφ Βάρδ^ τφ Σχληρφ, Ιππείς άπ»στέλ- 
λ()ντο ευζωνοι χαταταχησαι χαί χοτεαλαβεΐν αύτ&ν πρ^ 
του εΙς του φρούριον εΐηλθεΐν * ο^τινες ουντ^νφ 
γρησάμενοι τ^ διώξει χαταταλαμβάνοοσιν αυτόν χ«τά 
τ6 πεδ(ον χαΐ μέλλοντα δσον ούδέπω ταΐς του φρου- 1β ίη8ί8ΐ)ί1Η&Ιβιη Ιιυζηαηο ΓοΓίυηοθ οοηΒΐάβΓ&ηΙβιη » ρ(ου προσεγγίζειν δπωρε(αις. ΕΤς δε τούτων τολμ^ 

^^^^^^^^ ^ γενναι^τητι, τοβνομα Κωνσταντίνος, 
Χάρων τήν προσηγορίαν, τοΙ>ς 5λλους χατύπιν λιπών 
μετά συντονίας έπήρχετο τψ Φωχςΐ, δπιβΟεν ούρ- 
αγούντι οων έαυτου, χαΐ ^ν τις έπ(ΐ(| δέξασθαι προθύ• 
μως παρεοχευασμένφ. Τούτον π^^^ωθεν Ιδών χαΐ 
γνωρίσας 6 Χάρων Οβρεαιν άσέμνοις χαΐ άπρεπέσιν 
Ιβαλλεν, άγεννη χαΐ ανανδρον άποχαλών, χαΐ προσ- 
μένειν χελεύων μιχρόν ώστε τά γέρα της αποστασίας 
λαβεΤν. Ό δΐ των ύβρεων έπαχοόων, χαΐ θστις 6 λέ- 
γων μή άγνοτ^σας, έπισχών τόν χαλινδν χαι πρ6ς 
έχεΤνον επιστραφείς, « Έδει σε, ώ &νθρωηε, ίφη, 
τ5 άστάβμητον λογισάμενον της των ανθρώπων τύ- 
χης μή προσονειδΐζειν, μηδ' έπεμβα(νειν άνΟρώπφ 
ταΤς Ιξ αύτη ς έπ^ρείαις ήναγχασμένψ, άλλ' οΙχτε(- ηοη 6χρΐΌΐ>Γ8Γ6, ηβςυβ ίη8ϋϋ&Γ0 Ιιοιηίηί 6^ιι8 ίπι- 
ρΓθ1)ί1&ΐ6 ίη Ιι&ηβ οοη]βο1ο ηβ6688ί1&1θπι, ββά χηί- 
ββΓ&Η ροϋαβ πίθ&ιη ^8^&Iηί^&^θΠ1, ηαϋ ρλίΓβ ουΓΟ- 
Ρ&1&1&, ανο €φ8&γθ, ρ&ίΓυο ίπιρβΓΕίοΓβ; θ^υ8(IΏβ 
&<1βο, ςηί ουιη οΙ άαζ Γυί886ί βί ίηΙβΓ βυιηΐΏοβ 
ΒαηΐθΓ&Ιαθ, ηυηο 6ζΐΓθΐηΐ8 0&1&αιίΙ&1ί1)ΐΐ8 αίςυβ ίη- 
ΙοΓίηηίίβ ρΓθοιΟΓ. — » Αά Ιιβοο ΟΙι&Γοη, « ΗβοΙβ,ίη- 
ςπϋ, ρυβΓΪβ Ιιβο, βοβίββίθ, άίοβΓοηΙυΓ, ςηί νθΓΐ>ί8 
ΙαάΙ ςυΜηί : ιηβ Μβ ηυ^ίβ ηοη άβοίρίββ. » δίαιυΐ- 
ςαο βςυο ο&1οαΓίΙ)θ8 βΙΙοιηίΑίο ΓθΓ0βίυ8 ίην&άϋ. 
Ταιη Ρ1ΐ06&8 βΐ^ν&ιη, ςοαιη 8ϋ1) ρβΐυάααίθηΐο ρβη- 
άβηΐθπι ίβΓβ1)8ΐ, ΑΓΓίρϋ, οϋνίυοιςαθ 80 ίθΓβηΒ, ίοΐα 
Ιη 08ραί ίΕηρΕΓίο, 8•9 Ιοίο ά8ΐ ΟίΑΐΌηΙοπι, ^&1β& 
ηίΐιϋ ΕάνοΓβυβ νίοι ρ1&§;8θ ναΐβηΐβ ; θ1 βςυο ΓΓ6ηί8 ΑνβΓβο ιη8ΐι1α1υπι 116Ρ ρΓθ86αοι1υΓ. Ουηι νβΓο ίη- .ν ν ^1^-^» ^ ι ι 

,. . *^ \ ^ - «. Ρ ρειν μάλλον χαί έλεειν τον ουστυγουντα με πατδρα 

Ββςαβηΐιηαι Γβίκιηι βο ρβΓνβηιββοηί, 08(1&νβΓθ ΟΙιλ- ^ ..^, ^ ^ ^..«^-,-ιλ.•« -τ^•-ρ«ο ί^ ν^ΐ^»^» 

Γοη1ΐ8 οοη8ρ6θΙο,ΐΌ ίιηρΓονί8& οοηβΙβΓη&ϋ 8υΙ)8ΐίΙθ- ΓοηΙ, ηβπαίηβ βΟΓαπι όΗγ& ρΓο^άί &υ(]6η(6. Πα 
Ρ110088 86ουΓί1&ΐ6ΐη η&οΐαβ ίη ο&8ΐ6ΐ1υπι ρβΓνβηίΙ. 
Μοχ θοάθηι Β&ρ<1&8 Γθ0688ίΙ, οοηΙίηβηΙθΓ(ΐυβ &ά 
Ρΐιοβληι πιίβ8ί8 !ηΙβΓηυη1ίί8, ίηΐ6ΓροΒϋθ3αΓ8Πΐ6η(ο 
οοηβπηΕΥίΙ 8Θ ίρβίηβ β&ηι οηΓ&ιη ς^βΓβΡβ ςααιη 
&{βηί8 1ιβ1)6γθ ρβρ Θ88β1 (ηαπι δορ1ιί& Ρ1ιοο£ βογορ 
ΟοηβίΕηΙίηο Οαη ίΓαΙη ηυρ88Ρ8(), βυ&βίίςυβ υ1 
ΙοαρβΓ&Ιοη 8β άβιΙθΓβΙ, ίηιρθΐΓ&4αΓυ8 &1) βο ΓβΙ>β1- 
Ιίοηίβ νβηίΕΐη. ΙΐΕςαβ Μβ α ^υ^α(ο ΟαΓΟ αοοβρίΑ 
ΡΙιοοΜ, ηίΐιΐΐ Ιη ββ εΙγοχ 8ΐ&1υ1υιη ίη, Ιιυίο 8θ 
βιιοβςηβ άβάίΐ. Οοηίβηΐυβςηβ Ιι&ο ραοηλ Γαϋ ίπιρβ- 
ηΙΟΓ υ1 βυηι οίβηοαηι Γ&οΙαιη ίη ΟΙιίυηι ΓβΙο^&Γβΐ ; 
βΐ ΟηΓυαι βυοι βχρβάίϋβ οο1ιθΓϋ1>α8 ]υΒ8ί( ίη Οοοί- 
άοηΐβπι ΓθνβΓίί. μ^ν έσχηχύτα χουροπαλάτην, πάππον δΐ Καίσαρα, 
θείον βασιλέα, δοΰχα (24) δΐ χαΐ αύτον γεγονότα 
χαι τσΐς ανωτέρω συναριθμηθέντα, νυν Ι δΐ έσχατο ις 
χαχοϊς ύποβεβλημένον χαΐ [Ρ. 671] άχληρήμασι. » 
Του δΐ, « Καλά ταΰτα, ώ χαχή χεφαλή, λέγεσΟαι 
προς παΤδας τους δυναμένους άπατηθηναι, είπύντος, 
έμΐ δΐ ου φεναχ(σεις τοΤς τοιούτοις σου λογυδρίοις, » 
χαΐ τόν Ίππον μυωπίζοντος χαι θρασύτερον προσ- 
ιόντος, σπασάμενος 6 Φωχας τήν έν τ^ έφεστρίδι (25) 
παρ^ωρημένην χορύνην χαι Οπαντιάσας παίει τού- 
τον χατά του χράνους, χαΐ αύτ^ μ]^ν άποδε{χνυσι 
νεχρόν παραυτίχα, έμποδίσαι μή δυνηΟείσης της 
χύρυΟος τ^ ^ίΰ^ της πληγής, έχεΐνος δΐ άποστρέψας 
τόν χαλιχ&ν ειχετο τής όδου. 01 δΐ διώχοντες χατύπιν 
έρχύμενοι, χαΐ ΙνΟα 6 Χάρων τεΟνηχώς Ιχειτο γενύ- ΧΥΙ^ΑΝΟΚΙ ΕΤ αΟΑΗΙ ΝΟΤΛ. 
(24) Νο1>ί1ί8 ββΐ ίη 1ιί8ΐοηί8 1ιί8 Ουο&Γπηι ί&οιί1ί&. ]) βίΓ&^υΐΕ νββίβ, ςαΕ βςαυβ ΙηΙββθΓβίατ, ροβϋηαι 
ίην6ηίβ8 ΙΐΕηβ νοοβπιρΓο ()υοθρο8ί(Απι.ΗθΓ8υπ]ςυθ 
ρρβθΓβοίυπι ΤΙ)β88Εΐοηιοο ΤΙιβορΙιγίΕβΙυιη ΒοΐΕηΪΕ- 
ΐ8ΐη δουχα γοοΕί,ΕΐίΕβ άρχοντα βί στρατηγύν ΕρρθΙίΑ- 
ίααι. δίο βΐ Αηϋοοίιίο θ( Ι5θΓίβ δπύχας ίη Οοη- 
ΕΐΕηΙίηί ίΓΕίη8 ίιηρβηο. θείος ΑαΙβπι βΐ Ιιίβ βΐ ΕΗΙ)ί 
8ί^ηίί)ο&ί ρΕΐΓί8 ΓγεΙγοπι : ηαΓΠ Ιιβο οαΓορΕίΕίββ (όβ 
^ΌΕ νοοθ Εΐίΐιί άίοΐυαι) ΓγεΙθγ Γυίΐ Νίΰβρίιοη ΡΙιοοβ 
ίπιρβΓΕΐθΓί8 Ω1ίυ8 ΒΕΓάβΒ ΡΙιοοΦ,ςυβπι ρ&ΙοΓ ίιηρβ- 

ΓΕίΟΡ ίΕΟίϋΕ 0Ο8ΕΓΘΟ1 ΟΚΕΓΕΙ. ΧυΙ«. 

(25) Έφεστρις Ιιίο ροηίΙαΓ, ςυοά βϊ βυρΓΕ ρρο Ιίββ ρθΓ ΟοοίάβηΙβοι 0ρο1ί8 β1 ςυ» βί ίη ΕυΓορΕ 
ΕάΙιυβ 8υΙ>βΓΕηΐ, ρβΓ όηβηίοπ) ΑβίΕη» ρΓονίηοιβθ 
8υη1 ίηΙβΙΙί^βηάβΒ, ηβ ςυί8 ίηιρβΓίΙα8 ϋΑΐΐΕΐη Ιιίο 
ΒοηηίθΙ. Ουοά Εοΐβαι ΤΙιοοάοΓΕ Ζίαιίβοο ιιχογ* α 
ΟθάΓβηο ΩΗε Οοη8ΐΕη1ίηί Ιιθθηί8 Ωΐϋ θ1 80γογ Βο- 
ιηΕπί ΙβΓίίί Ε Νο•ΐΓθ άίοϋυΓ, ίάβπι ββΐ ΓβΓβ Ερηά 
ΖοπΕΓΕΠ). ΡΕηνίηίυβ, εΗοε (ρηΐο) ΕΐιοΙΟΓββ ββοιιΐυβ, 
βΙίΕΟί ΕοηΐΕηί 3 βχ ΤΚιβορΙίΕηοηβ ΑηΕ8ΐΕ8ίΕ ίΕοίΙ, 
βΟΓΟΓβαι 8θί1ίοβΙ ΒΕβίΙϋ βί ΟοηβίΕηΙίηί 10 Χνι.. »5 ΗΙδΤΟΕΙΛΗϋΜ αΟΜΡΒΝΟΙΟΜ. Ι2β μ&νοί, χα2 τφ άνίΜίοστάτψ του πτώμαηος Ιχπληττ^μενοι πάντις ^(«των τήν ${ω{ιν, («.η{<νλ< «ολμωντο< 
ικροσίι^έρω Ιίναι. Και οΰτως άδκίας λαβ^μινος & Φωχας ανκισιν «Ις τό φρούριον. ΙΙαρεγένκτο (Μτά ταΰτα καΐ 6 
£χληρ6ς, συνεχώς προς έχεΤνον πέμπων, χλ\ χι]δεσ^9ίΐ μεθ' &'ρχων γράφων ώς χηδεστου (νύμφην γάρ έπΙ τψ 
άδελφφ Κωνσταντίνφ τήν έχείνου εΤχεν άδελφήν Σοφίαν), χαι συμβουλεύων προσχωρησαι τψ βασιλεΐ χαι τήν 
Ιαυτου 3ιά της αύτομολίας συμπάθειαν έπισττάσασθαι. "Ορχους ουν λαβών ώς ού8έν τι πε(σεται φλαΰρον, παραδί- 
δωτιν Ιαυτον τφ Σχλήρφ συν τοις συνοΰσιν αύτφ. *0ν μηδίν άλλο παθόντα χαχ^ν, μ^νον 8λ γεν^μενον χληριχ^ν 
έν τζ νιίσφ Χ(φ 6περορ{ζει 6 βασιλεύς. Τόν δ^ Σχληρόν εύζώνως μετά των χούφων ταγμάτων διαβήναι πάλιν 
χελεύει προς τήν *Ε9ηΙρ€κ^, 

"Άγεται δΙ Ιαυτφ γυναΤχα 6 Ιωάννης βεοδώραν Α. ΡγφΙθγθε ίχηρθΓΕίΟΓ ΌΧΟΓθΐη (ΙυοΙΙ ΤΙίθοάοΓ&χη 
τήν άδελφήν 'Ρωμανοΰ, Β^γατέρα δε του Πορφυρό- Ηοοα&ηΐ ΒΟΓΟΓθΕΠι βΐί&ιη ΟοηβΙ&ηΙίηί ΡορρΙιγΓΟ^β• γεννήτευ Κωνσταντίνου* χαι ταύτ^ τ^ πράξει μεγάλως 
εύφρανε το6ς πολ(τ&ς ώς τό της βασιλείας χράτος 
περιφυλάττων τψ γένει. 

Δευτέρφ δΙ Ιτει τής βασιλείας αύτου μέλλων έχ• 
στρατεύειν χατά των 'Ρώς τά τε στρατεύματα φίλο- 
τιμίαις ανελάμβανε, χαΐ στρατηγο{»ς έφίστα έπΙ συν- 
έσει χαΐ Ιμπειρί^ στρατηγημάτων βεβοη μένους, χαΐ 
των άλλων ΙπεμελεΤτο παρασχευών, Ίνα μηδενός σπα- 
ν(ζοι ««^ στράτευμα. 'Επεμελήθη δλ χα2 του στύλου 
διά Λέοντος του μετά ταΰτα πρωτοβεστιαρίου, δρουγ- 
γαρίου τύτε των πλω'ίμων τογχάνοντος, τά μίν 
παλαιά έπισχευάσας, χατασχευάσας δΐ χαΐ &λλα χαινά 
χτλ στύλον άξιύλογον χαταστησάμενος, ΈπεΙ δΐ ηίΐί. Ου» ηαρϋ» ρβι^ηίο ΓαβΓαηΙ οίνί1)ΐΐ8, ςυοά 
βυοα ίκηρβηαιη ίβΐ! ίαηαίΐία οοηββΓν&Γβ νβΠβ ^αά^- 

ΤζίΕηΙβοββ &ηηο ββοαηάο ίιηρβΓϋ βοΐ ίη Ηοββοβ 
βχρεάίϋοηβιη βυβββρίαπιβ, ουιη Απιπιοβ ιηίΐίΐυχη 
1ί1)βΓβ1ϋ&Ιβ βυα Γβίβοίβββΐ, άηοβη ϋβ ρΓοίβοϋ 9•9 
ρΓΰάθηϋ& βΐ ΑΓϋυηι ιιηρθΓ&ΙοηαΓηιη ρβηϋα ηοϋίΐββ; 
β( ΓβΙΙςαΙβ οιηαί1>υ8 &ρρ&Γαη<ϋ8 β&ιη ίιηρβηάϋ οα- 
ηιιη, ηβ ςοίά ΓβΓαπι ηβοβββ&Η&ρααι θχθΓθϋί1)α8 άο 
688β(. 61&886ΐη ςαοςαο ουρανϋ ορβΓΗ I^θοη^8 θ]θ8 
ςυί (αηο ρβί η8ν&1ί8 άΓυη^ι&ήαβ^ ρθ8(6& β8( ρΐΌΐο- 
ΥθβΙί&ηυβ ίαοΙυ8 ; βϊ οαιη νθΙθΓ€8 η&νθ8 γθΓθοΚ Ιυιη 
ηοναβ ί&1)Γίο&(α8 β8(, βΐ οΐ&βββοα ]υ8ΐαχη οοη8ΐ!Ιυί( πάντα χαλώς εΤχεν αύτφ Ιαρος έπιστάντος, τψ θεφ η 0πιηί1)α8 ρΓθΙ)6 βάοΓοαϋθ^ ΙηβαοΙθ νοΓβ 8&0Γί8 Οβο τά εξιτήρια θύσας υλ\ συνταξάμενος τοις πολίταις 
Ιξεισι της βασιλίδος. Τενομένφ δ' αύτφ χατά τήν 
'Ραιδεστόν δύο συναντωσι πρεσβευταΐ των ΣχυΟών, 
τψ δοχεΐν μίν πρεσβείαν άποπληροΰντες, (ργφ δέ τά 
'Ρωμαίων έλθύντες χατασχοπησαι πράγματα* ους 
ύνειδίζοντας χα\ δδιχα πάσχειν έπιβοωμένους προσ* 
έτχξεν δ βασιλεΙ>ς περιελΟεΐν £παν τό στρατύπεδον 
χαΐ θεωροΙ>ς γενέσθαι τω^ τάξεων (ούδ^ γάρ ήγνύησε 
της άφίξεως τήν α!τίαν). [Ρ. 672] περιελθύντας δΙ 
χαι πάντα χατασχοττήσαντας άπαλλάττεσθαι παρ- 
εχελεύετο, χαι τφ σφων ήγουμένφ λέγειν ώς μετά 
τοιαύτης ε&χοσμίας τμ\ πειθηνίου λάου 6 'Ρωμαίων 
βασιλεύς Ιρχεται ώχυρω μένος πόλε μή σων αύτφ. Κλ\ 
το\)ς μίν πρεσβεοτάς (ποχωρησαι πεποίηχεν ο{{τως, 
αύτ&ς βΐ χατύπιν εύζώνους λαβών, πεζούς μ^ άμφΐ ρρο ΓθΗοί θχϋα ορβΓαΙυβ^ βΐ Γβϋοΐίβ αά οΙνβ8 ζηαη- 
ά&ϋβ, Οροϋ.θχίΙ. Ουιη &ά ΚβάββΙααι νβηί88βΙ, άυο 
ΟΗοοοαΡπιηΙα δογ11ιί8πιΐ88ί 8ϋ61θ(;&ϋοηΐ8 ρρθθΐβχία 
βχρΙοΓ&Ιυαι γ68 Κοαίλπαβ. Οαοβ θχρο8ΐυ1&η(β8 6^ άο 
ϊη^ητήΒ βογϋιίο ^βηϋ Γ&οΙί ςαβΓβηΙββ, οαιη ηοα 
ίςοοΓ&ΡβΙ ο&υ8Εΐη βορυαι αάνβηΙιΐΒ, ροΓ ίοία οαβίΓΕ 
οίΓουΐΓθ, θ( οιηα68 ΟΓάιηββ οοηΐθΐηρίαπ, βοςυβ 
ίαοΐο άοΐΏΏΐη ΓθάίΓΟ, βυοςυο ρΗηοίρί άιοβΓΟ ^αΪ1β( 
Κοοααηυιη 8ίο οΓοαΙο βΐ (ϋοΙί8 ο1)86(ΐυ6αΐ6 βχβΓοϋα 
&(1 1)θ1]αιη οοιιΙγε !ρ8υιη ^Γβηάυιη νβηΐΓθ. Ηοο 
χηοάο άίΐΏί88ί8 6χρ1θΓ&ΙοηΙ)υ8, ίρ8θ ουιη βχρβάϋίβ 
οΪΓοϋβΓ 5000 ρβάίΙίΙ)Ώ86ΐ ςααΙυοΓ βςυϋυιη πιΠΙί1}α8, 
χη&ηά&ΐο Γθ1ίςυί8 υί άυοο Βα8ί1ίο ουΜοαΙ&Ηο οϊΙγε 
ίθ8(1ηαΙίοηθΐη 8Ώΐ>86ςιΐθΐ*βη(υΓ, βυρθΓ&Ιο ^ϊ!ηαο ίη 
ΙιοβϋοαίΏ ηβιηίηθ βχβρβοΐαηΐβ ΐΓΓαιηρϋ, βΐ ρΓορβ τάς πέντε χιλιάδας Ιππείς δΐ εΓς τετραχισχιλίους, ^ 0Γΐ3θΐη ιηα^η&ιη Ρ6Γ8ΐ1ι1αΙ)&ιη,υΙ)ί Γβ^ία θΓΕίΒυΙ^α- 

τ& δΙ λοιπδν βπαν πλήθος σχολαίως Ιπεσθαι χελεύσας 

μετά Βασιλείου του παρακοιμωμένου, τ6ν Δΐμον δια- 

βάς απρόοπτος εΙς τήν πολεμίαν διαβαίνει υλ\ έσβάλ- 

λει, χαΐ έγγ{>ς της πύλεως της μεγάλης Περσθλάβας, 

ήτις είχε τά των Βουλγάρων βασίλεια, τήν στρατοπε- 

δείαν Ιπήξατο. Τούτο αιφνιδίως γενύμενον τοίις μίν 

ΣχύΟας εΙς Ιχστασιν χαί άμηχανίαν ένέβαλε, Κάλύχυ• 

ρος 81 6 των παρύντων χαχων πρωτουργύς τε χαΐ αΓ- 

τιος, μηδέ τήν της σάλπιγγος ήχήν ένωτίσασθαι χαρ• 

τερήσας (Ζτνχε γάρ τωΧ ούτος έχεΐσε ένδιατρίβων), 

έπείνερ {σθετο τ6ν βασιλέα παραγενέσβαι αύ^ον 

αύτοοργ^ έσύμενον του πολέμου, λάθρα του άστεος 

ύπεχδυς προς τήν παρεμβολήν άποδιδράσχει τ&ν *Ρώς. 

*0ν ^δύντες ούτοι, χαΐ τήν του βασιλέως πυθόμενοι ΓΟΓαιη^ΟΑβίΓΑ ροηϋ. Εα 8υΙ)ϋ& γθ8 βογ(Ιιί8 ΙβΓΓΟΓΟίη 
βΙυροΓβιηςυβ 894 ίηοα88ϋ ; βΐ 6αΙοογΓα8 ρπΒ86η- 
(ίαιη αιαΙοΓοτη αυοΙοΓ,ςυί (υιη βα ίη 0Γΐ)β άο^6ΐ)&1, 
ηο 8θηί(αηι ηαίάβηι 1υΙ)α βχαυάίΓΟ 8υ8ϋηβη8, 
οος^ηίΐο ίρ8υιη ΙτηρβΓ&ΙΟΓβαι αά τβηι ^βΓβηάααι αά- 
688β, ΓυΗίαι αΓ])θ θΐ8ρ8υ8 ίη οαβΙγε Εθ88θΓαπι 
νβηϋ. Εο νίθο Ηθ88ί8, β( άβ «(Ινβηία ίπιρβραίοΓίβ 
06Γΐί0Γβ8 Γ8άάίϋ8,1ι&υ(1 πιβάίοοηβ ίηοΐάϋ ΐΓ6ρί(ΐ8ΐίυ. 
Τ&πιβη 8ρΚιβη(]θ8ϋι1&5ο οιυΐϋβ Θ09 οοΙιογΙ&Ιο, βΐ 
ςυφ ρΓα86η8 ΓβΓααι 8ΐΑΐυ8 ΓβςυίπθΙϊ&Ι εοηοίοηλίο, 
Εηίωίβ Γβ06ρ(ί8 αά υΓΐ)θαι αοοβάυοΐ βΐ ομΙγε Ηο- 
πίΕηοΓοη 0Ε8ίη8 ορροηηοΐ, Ιηίβηιη βχ6Γθϋη8 ίηι• 
ρβΓΕΐοπ8 ίη ρΐΑηίϋβηι, ςα» θγεΙ ΕηΙβ ηΓΐ)6ηι, 8β• 
οοοΓβΓβηβ ίη 1)08ΐ68 ηίΐιίΐ ρΓ0Γ8υ8 (εΙθ 8ρ6ΓΕηΙθ8 άφι^ιν, Ις ταραχήν ού μετρίαν ένέπιπτον, άναλαβύντες ]) 8υΙ)ϋο ίηοίάίΐ : ϋ θΓΑηΙ 8 νίΓΟΓυζη η)ί11ΐΕ βΐ ςαίη• 
δ' (μως εαυτούς, του Σφενδοσθλάβου πολλά παραινε- £;θηϋ, θχΙγε ογΙ>6Π1 ίη ΕΓΟίίβ 8686 βχ6Γϋθηΐ68. Ουί 
^ιχά ^ματα χα> τφ χαιρφ δημηγορήσαντος πρύσ- 6υπ)ΕΐίςυΕηΙο1αηΐΓ68ϋϋ88θηΙ,πιοχάθΓΕϋ^(ίΓη^ΕΠΐ 
φορά, άφιχνουνται χαί παραστρατοπεδεύονται τοις ί606Γυη(, θ( ρΕΓίίπλ ίη^ΙοΗοοι ορρβϋβΓηηΙπίΟΓίΙΐηι 
'Ρωμαίοις. Τέως δΐ τδ συνδν τφ βασιλεΤ στράτευμα ρΕΓϋηΐ Ιο ηΓΐ>6η βΥΕ86Γηη(. Οαοί 1ΐ«0 βΟΠίηΙον »7 ΟΕΟΗΟΙΙ ΟΒΟΗΒΝΙ 1» δοτίΐιο <Ιιι1 ΙπΙπλ ιηοΒοίΙλ βΓ&ηΙ,ΜηϋβηΙββ Εοιη&οοβ Α ^^( '^^ ^Ρ^ '^ή< ιτόλ^ως ιηβίον ΐΜραγ«ν6μινοι αΐ^νι θχ ίπιρΓονίβο ΐΓταίβΒβ βΐ οιιιη βΌΪβ ιη&ηααι οοηία- 
Η88Θ, βαΐοϋο όΙ ςυίςοο ο&βυβ Επηοραιη Αΐίςυίά 
οϋβΓθϋ&Ι ίηΒίηιοϋ, ώγΚ)6 86 &ά ΓβΓβηάυαι βοίβ ΐλυχί- 
Ηαιη βίΤαηάαοΙ ; ςυϋ)α8 ίηΰοιηροβίΐο νθηίβη1ί1)α8 
Α^ιηίηθ οο6αΓΓβα1β8 Ηοιη&ηί ιη&§;η&ιη βάααΐ εβάβιη 
θΐ 1>&Γΐ)&Γί 06 αΐίςπίληίαίαιη ςυί()6αι 805 ΓθβίβΙβΓβ 
ν&1βηΙθ8 ά&ηΐ 16Γ^&. ββά ςαί& Βοπι&ηί 6ςυϋ68 
οίΙ&ΙΪ8 6^1118 νίαιη ία αΓΐ)6ΐη άυοβηΐβιη οοουρ&Γ&ηΙ 
Αίςαβ ίη8θ(1θΓ&ηΙ, Γυ^ιι ρθΡ 6&ιηρο8 ρ&1&η1θ8 &1ςα6 
άορΓθΙιβηβί οοοίάααΙαΓ. ΙΙ&ςαβ 6ΐ βαά&νβΓίύαβ Ιοΐ& 
ρΐαηϋίθβ οοηβίΓλΙα ββΐ 6( ίαηυιηθΓί οαρίί. ΡΓοίηάβ 
δρΙι&βθ11υ8, 60308 ρθ8( δρΙΐ6η(1θ8ΐ1ι1&1)υιη 8υιηω& 

6Γ&1 ίηΙβΓ 867ΐΙ)α8 &υθ1θΓίΙΐ15, Ρ6Γ8ΐ1ΐ1&1)Αηί ΘΖ6Γ€ί- 

ίαβ ρΓ»Γ66ΐυ8, ^αιη άβ ίρβα υρ1)θ Γθ1ίηβηά& αηχίυ8 δ(ως μηδίν προσδοχωσι τοΤς ιτολβμ(οις έμιτίπτουσι, 
χβΕταλαμβάνοοσι (β Ιξω τκιχών τήν (νόπλιον παιδβίαν 
γυμναζομένους ανδρα< ζ\ς 6χταχΐ9χιλ(ους τμΛ ικν- 
ταχοσ(ους άρι6 μου μένους, ο^ΐτινες έπΙ χρ6νον τινά 
άντιητ4ντβς, *Ττα κατβπονη8έντ*ς Ιφεαγον • και οΐ 
μ^ν άχλ(ώς άν^ρέθησνν, οΐ €1 ιΐζ τήν π6λιν διασώ- 
ζονται. Έν ψ δι ταύτα έπράττβτο, οΐ ίνδον 8ντβς της 
πόλεως Σχύθαι, τήν άπρ^οπτον έπέλευσιν αΙαΟρμενοι 
των 'Ρωμα(ων χαί τήν προς τους σιρβτέρους ατυμ- 
πλοχήν, Ιχαστος ώς 6 χαιρός έδίδου τ^ ιτροτιυχλν 
λαμβάνοντες 6πλον έξ^εσαν εΙς βοήΟβιαν. Ους συν- 
αντώντες οΐ *ΡωμαΤοι, άσύνταχτον χαΐ διεσπασμέ- 
νην τήν τϊορείαν «οιουντας, Ιχτεινον. Διλ μηδ* άντι- 
σχεϊν χαι έπΙ μιχρ^ν χρόνον δυνηθέντες χλίνουσιν ρθΓ(&8 οΐ&υάϋ ιΐ6 νβοϋ1>υ8 οΙ)]6θϋθ πιιιηϋ, 6ΐ (16 ρ εΙς φυγήν. Προδραμ^ντων δΐ των Ιππέων της *Ρω- 
χηυΓ«3 οιηιΐ)8 £6η6η8 ιηί8&ϋ15υ8 βο Β&χίβ 8αΙ)θαηΐ68 μα(ων φάλαγγος χαί τήν ές τήν π^λιν φέρουσα\ Ιπι• 

τειχισάντων, άνά τό πεδίον Ισχεδασμένοι φεύγοντες 
χαΐ καταλαμβανόμενοι άν^ουντο, ώς άπαντα τά 
ομαλά πληρωθήναι νεχρ&ν, ζωγρ(ας δλ άλώναι αρι- 
θμού χρε{ττους• Σφάγελλος δΐ ό πάσης της έν Περ- 
σ6λάβς^ στρατιάς έξηγούμενος (έτάττετο δΐ δεύτερος 
μετά τόν Σφενδοσθλάβον έν Σχύθαις), χαι περ^ αύτη;, 
ώς είχ^ς, δείσας της πύλεως, τάς πύλας άποχλείσας 
χαι μοχλοίς έξασιραλισάμενος £νεισιν εΙς τ& τεί- 
χος, [Ρ• 673] χαΐ παντοίοις ρέλεσι χαΐ λίΟοις τους 
έπιύντας 'Ρωμα(ους ήμύνετο. Ν2»ξ μίν ουν επιγενό- 
μενη διέλυσε τήν πολιορχίαν, Ιωθεν δΐ 6 πρύεδρος 
Βασίλειος άνεφάνη μετά του χατύπιν παντός πλή- 
θους* χαΐ ό βασιλευ^ τζ τούτου έλεύσει περιχαρής 
γενύ μένος £νεισιν έπ( τίνος γεωλύ<ρου, ώς εΤη τοις Κοπι&ηο8 &Γ0βΙ. Νοχ οΙ^ογΙα ο1>8ί(ϋοηβιη βοΐνϋ. 
Ρθ8ΐΗάί6 ρήαι& 1α66 ρΓ8θ868 Β&βίϋαβ 6αιη Γ6Ηςαί8 
οορϋ8 «κΙίαΗ, 6υ^υ8 Εάν6ΐι1α8 ιη&£;ηυιη £;&α(1ίυιη 
ίιηρβΓΕίοΓί Εΐΐυΐϋ ; 6ΐ βοΐΐθχη ςυ&αι<1&ιη 6θη866ηάϋ, 
η! δ6γ11ιί8 68861 6οη8ρί6υυ8. Ιηΐ6Γίπι οορί» ίηΐ6Γ 
88 60^υηβ(ο αΓ56ΐη 6]η£;υη(. Μυ1ϋ8 ΙιογΙιιΙο 1)&γ- 
1)&ιτθ8 ίαιρ6Γ&1οΡ6 αϊ α1) ίηΰβρίο ά68ί8ΐθΓ6η1 ηβςυ6 
8ίΙ>ί ίρ8ί8 βχϋϋ 6Ευ8α 6886ηΙ, οαιη ηίΐιίΐ ρροΟοβΡΟ- 
ΙϋΓ, ΗοαίΑηί 3υ8ΐΕ ίη66η8ί ιγε ορρυκη&ϋοη6ΐη α^- 
9τβ88ί 8ακϋϋ8 κηοΓΟΓυχη ά6Γθη80Γ68 &1)ί£^υηΙ,86&1&8 
ιηυηβ ορροηαοί ; 6( ςαίά&ιη Αηί[ηο8α8 ιηίΐ68 <ΐ6χΐΓ& 
^Ιλάίαζη Ι6ηθ08, 1«νΕςυ6 8ουΙαιη Εά 6Ερϋί8 ά6ίβη- 
Βίοη6ΐη 6ΐΕΐυιη £;θ8(Εα8, ριίιηυΒ ρ6Γ ββΕίΕΟί ίη 
ΐΏΐίΓαιη 6νΕ(1ίΙ, 8οαίο ί6ΐα8 ΕΐηοΗ6η8 βΐ 6η8θ οΐ)- 8ΐΕη(68ΕΓ66η8|ϋΕςυθρ6Γ ρΓθρυ£^ηΕ6αΐΕ Ε86βη<]θη8, Ο ΣχύΟαις καταφανής^ τά δΐ πλήθη ^( ταυτό συνελ- άί88ίρΕϋ8 ςϋί ίΙ)ΐ 6ΓΕηΙ 1ΐ08ϋ1)α8, 8αί8 ίυΐυζη ιηοιί 
6οη866ηά6η<ϋ Ιοβυζη Μβ ρΓφΙ)βΙ. Ηυπΰ Εΐϋ ρο8ΐ 
εΙιοε ίιηϋΕηΙορ, βϋΐη(]υ6 1ΐ06 ζηοάο 60ΐηρ1αΓθ8 
ιηυΓαιη 3Εΐη ΐ6η6Γ6η1, 6αη60 ΓεθΙο δογΙΙίΕΕ ρβΐΐαηί, 
ϋςαβ 86 ά6 ΐΏοΗθ Ε^υαΙ ρΓ«οίρίΐ68. ΑΙϋβ <ιιιος[υ6 

άίΥ6Γ8ί8 10018 Πΐυΐϋ ρΓίθΓ68 ίοΐϋΕΐΙ ρ6Γ 80ε1ε8 ίϋ 

ιηοΓαιη 8α6θ6(1ιιοΙ.ΕΙ 86^11)18 ΐΓ6ρίάΕηϋ1)υ8 ςαίϋΕΐη 
ΗοχπΕηί 1ΐ08ΐ6 ηοα ΕοίιιΐΕ(1ν6Γ(6ηΐ6 Εά ροΓΐ&8 ηυΐΐο 
ηθ^οϋο ρ6Γν6ηίαηΙ,ϋ8ςα6 Ερ6Γϋ8 ΙοΙυιη ίιηιηίϋυηΐ 
6Χ6Γθϋαιη• Ηοο ιηοάο υΓΐ)6 ΟΕρίΕ, δογίΐιβ ρ6Γ 
Εη^ίροΓίΕ άί£Γϋ^βηΐ68 άβρΓθΙίθΟΒί ίηΐ6πιηυοΙυΓ, 
πιυΗ6Γ68 6ΐ ρο6η ΟΕρϋνί (ΙυουηΙυΓ. ΟΕρϋιΐΓ βίουιη 
^ο^^υ£;6 6ΐ 1ίΙ)βΓί8 Βοπ868 ΒυΙ^ΕΓΟΓυιη Γ6Χ9 Γβ^ηί 
1η8ί§;ηί8 Ε(11ιυο β68ΐΕα8, βΐ Εά ίχηρ6ΓΕΐθΓ6ΐη Εάάυ- θύντα έχύχλουν τ^,ν π^λιν. *0ς δλ πολλά του βασιλέαις 
παραχαλουντος ένδουναι της ενστάσεως χαΐ μή &ρ-> 
δη ν άπολωλέναι, ούχ έπε(θοντο χατιέναι του τείχους, 
θυμοΰ δικαίου πλησΟέντες οΐ 'Ρωμαΐοι ε?χοντο της 
πολιορκίας, τύζοις τε τοι>ς άνωθεν ειργοντες χαΐ κλί- 
μακας τοΙς τείχεσι προσερείδοντες. Εαί τις στρατιώ- 
της γεννάδας, ξίφος τ^ δεξι^ κατέχων χαί τ^ λαι$ 
άνωθεν της κεφαλής τήν ασπίδα προβεβλημένος, 
πρώτος διά μιας των κλιμάχων άνα^ριχώμενος, χαι 
τζ μίν άσπίδι τάς βολάς άποχρουύμενος, τφ δΐ ξίφει 
τους έπιύντας καΐ κωλύοντας άμυνύμενος, άνεισι 
διά των επάλξεων, καΐ τους έκεΤσε (26) πάντας 
διασκεδάσας άδειαν άνύδου τοΤς κατύπιν ποφέσχετο- 
δν μιμησάμενος άλλος χαί αύ άλλος χαΐ πολλοί οίΙυΓ. βαί 86 ίιιιρ6ΓΕΐΌΓ Εάοιοάιιχη βχ1ιί1>υϋ ΙιυιχίΕ- {) ϊτεροι άνήλθον. Καΐ συνασπισμού γενομένου οΐ Σχύ- 
ηυχη, Γ6£;6ΐη ΒαΙ^^ΕΓΟΓαοι ΕρρβΙίΕηβ, οιηιΐ68(ΐυ6 θαι χατισχυύμενοι εαυτούς άπό των τειχών χατεχρή- 
0Ερϋν08 Βυ1§;ΕΓ08 1ίΙ)6Γ6 ςαο ςυΐΒςυβ Εΐ)ίΓ6 ν6ΐ1βΙ μνιζον. Πολλοί δΐ χαΐ 'ΡωμαΤοι κατά ζήλ(>ν των προ- 

ΧΥΙ-ΑΝΟΚΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤΛ. (26) I^^1>^Ε^^^8 ίη ιηΕΐ^η6 Ηβο Ε8θΗρ8ίι : βαυ• 
μάζω ε*περ ούκ ήν τύτε τοις βαρβάροις δόρυ στιβα- 
ρον, δι* οδ τον τοιούτον άν έχώλυσαν της αναβά- 
σεως. Ουοά νί(ΐ6ΐυΓ 60 ρ6Γϋη6Γ6, (]υίΕ 8Εη6 άϋυΐο 
βαηΐ 1ιο ηΕΓΓΕϋοη68 ; βΐ ΙεπΙε Γεοιοογε άί1ΐ^6η1ίυ8 
ρβΓ οιπ$υιη8ΐΕηϋΕ8 (ΐ68θΗ1>θη(ΐΕ 8οηΙ, η6 β^αΐ6ηΐΕ 

ΕοΙίυ8 νΐ€ΐ6Εη1οΓ 6( ίη6ρϋ8θ• Νεπι ςαίη 88ρθ αοίυ8 
οιηίηί8 τίΓίαΒ οοοΙγε ιηοΐΐοβ 1ιοβ164 βυ^ΒίβίΕΐ ε6 
νίηάΐθΕί.« ηοη 68ΐ άα1)ίαιη ΚιίΒίοηοΕ β(ΐ6.δθ(1 υηαιη 
Εϋςυ6ΐη 60 κηοάο ςηο Ιιίο εοΗΜΙογ Ιο χηυΓηιη βΥΕ- 
ά6Γ69 ιηηΙϋΕ ά68αρ6Ρ ΕπηΕϋΕ 1ΐ08ϋ1)α8 νί<1θη1ϋ>αΒ| νίάβΙΠΓ των αδυνάτων. ΝθΗ88ΐιηίΐ6 68ΐ ςαοά ΖοπΕ- 
Γ8ΐη ίηηυ6Γ6 ΕρρΕΓ6ΐ^6υιη Ιοοο Εΐίςαο (ΐ6Γ6η•0Γίλ>αβ 
ΥΕοαο πιυηιιιι ΐ6ηΌΐ886, ΐΐ6αιςα6 εΗοβ; ίηάβ ία 
ρΓ0ρυκηΕ(0Γ68 ίΕοΙο ίιηρ6ίυ,ϋ8 ρΓθί1ί£;Εϋ8, Γ6ΐίςιι1β 
Ε866ηα6ηάί ίΕ6υ1ΐΕΐ6(η ρεγε886. Νοη ιηυΐΐο ΕτΙίβ- 
θίθ80Γ 68ΐ ίηΓρΕ ίη ΒΕβίίίο ά6 Ι1)ε1ζε 6Χ6»οε1ο ηΕΓ- 
ΓΕίίο, ηΙ)ί ΐΕη(ί ΓΕοΐηοηβ ΕΟβΙΟΓ 1ΐ08ϋ8 ροΐυϋ ιηιιΐ- 
ίϋηάίηβαι 1ΐ08ϋΐ6ΐη ΕΓΟίΕΐ&ιη 6ΐ ΓΓβιη6ηΐ6ΐη ιηΕηυβ 
ιηοΐα 86άΕΓ6 6ΐ θΓΕϋοη6 ά6ηιί(ί|;ΕΓ6, ςοβ η6 ζοε^- 
ΒίΓΕίαηι (ΐιιί(ΐ6αι 86οιθ1 οοηοιίΕΐ• Είκϋτβ 8ο16^. 
Χυι.. ι» ΗΙ8Τ0ΗΙΑΚυΜ ΟΟΒΙΡΒΝΟΙΟΜ. 130 

τέρ«Αν νυκΧ έν διαγ^ροις τ^ιτοί< 8ιά κλιμάκων άνέβαι- Χ ρβπηίϋβηβ, ηοη αά βηΜ^βηάοβ β6ά ε4 ΙίΐΜΓ&ικΙοβ 
νον κΐς το τβΤχος. ΚαΙ των Σχυ^ών Βορ^^οομένων Βα1§;αΓ0Β 1>θ11αιη Ββ ιηονίβββ άίοοηβ, 8θ1θ8<|τΐθ Ηοβ- 
Ιλα8<&ν τιν<< άμογητί πρ^( τάς π6λας έλθεΐν^ χαΐ 808 80 Ιιοβϋαπι 1ι&1)6Γβ ηυιηβΐΌ• 
ταύτας άναπετάσαντΕς είσηγον τ& τζράχίΜμα, Κλ\ τούτον τ6ν τρόπον της πόλεως άλούσης οΐ μλν Σχ^θαι 
ανά τους στενωπούς φεύγοντες και χαταλάμβχν^μενοι άν^ιιρουντο, γυναΤχκ δΐ χαΐ παιδία ι(ίχμαλωτίζοντο, 
'Βάλω δΐ χαΐ Βορίσης & βασιλεύς των Βουλγάρων £μα γυναιχΐ χαΊ τέχνοις, ^τι τά παράσημα «ρέρων της 
βασιλείας, χαΐ εΙς βασιλέα άπι{χθη. Τούτφ δλ 6 βασιλεύς φιλανθρώπως Ιχρήσατο, αότ^ν τε βασιλέα 
Βουλγάρων άποχαλών, χαΐ πάντας τους άλισχο μένους Βουλγάρους άνετους άφιεις και ελευθέρους 6'πη 
και βούλοιντο άπιέναι, ούκ έπΙ δουλεί^ φάσχων Βουλγάρων^ άλλ' έπ' έλευθερί^ μάλλον άφίξεσΟαι/Ρώς 
δι μένους γινώσχειν εχθρούς χαΐ τοιίτοις χρήσβαι ώς ποΛεμίοις. 

01 δι των Σκυθών γενναιότεροι βχύρωμά τι χατει- ΙηΙθπιη δογΙΙι&Γυιη ΑαίΐηοβίοΓβΒ αά οοΐο ΐΏί11ί& 

ληιρ^ες εντός των της πόλεως βασιλείων, όχταχισ- Ιοουιη ίη Γβ^^ία ιηιιηϋαιη οοοορ&ηΐ, ί1>ί(]Ώ6 αϋςΰλη• 
χίλιοι τ^ν αριθμόν, έπί τίνα χρόνον έλάνθανον, καΐ άΪΏ Ι&ίθηί, &ο ιηυΗοβ ςυΐ Ιοοΐ οοηίβιηρίιιηάί ιιιιΐ 
πολλούς των καθ* Ιστορίαν έχεΐσε γενομένων 1} σκύ- ΒροΙίοΓΟχη οαπ8& 60 αοοβάθΓβηΙ, οοοαίΐβ &ττθρΙθΒ 
λων άρπαγήν άσυμφανως κρατούντες άπέκτεινον. ίηίθΓβοίαηί. ΙιηρβΓ&ίΟΓΡθ 00£;ηΐΐΑ6ΧβΓ0ϋΐ]ΐηιιάνβΓ- 
Οδ γνωσΟέν^ος τφ βασιλεΐ στρατός έπ' αύτοΙ>ς έστέλ• 808 608 ιηίϋϋ. Ουί οαΐη ααίπίο 1&η^α6ΓθΙ 8•7 0ΐ 
λβτο &ζιόμαχος. Όκνηρως δλ εΤχον οΐ πεμπόμενοι, ορρυ((η&Ιίοηθΐη ΙβηΙ&Γ6 ηοη &α(1θΓ6ΐ, ηοη Ιιοβϋηπι 
καΐ της πολιορκίας έδειλίων άποπειρασθαι, ο&κ ^ ίά ιηοΐυ, 86ά ηυοά ΙοοαΒ ΪΒ πιηηίΐυβ αίςαο ίηβχρη• 
επειδή τους *Ρώς έφοβουντο, άλλ' επειδή ό τόπος §^η&1)ί1ί8 νίά65&ΙιΐΓ, ίηιρ6Γ&1θΓ ί&οίΐο Γ6πΐθάίυιη αά• 
6χορός ήν χαι άνάλωτος. [Ρ. 674] ΚαΙ τοΰτο δΐ 6 ϋίΙ)υϋ« ίρβ6 Βοηιρϋβ &ΓΠ)ί8 ρππιαΒ οπιηίυοι ροάοβ 
βασιλεύς ευχερώς διελύσατο, τά 6'πλά λαβών χαΐ αά ΠΙυαι Ιοουπι οοηί6ηά6η8. Ιά οηίπι οαηι νί<ΐ6Γβη4 
πεζός Ιμπροσθεν των &λλων προπορευόμενος* τοΰτο πιί1ϋ68, οοηΓθΓΐίιη απηα Γ&ρίαηΐ, β1 ςαίνΐΒ ίΐηρβπΐ-* 
γαρ Ιδόντες ο\ στρατιωται αθρόοι τά όπλα λαβόντες 1θΓ6ΐη ρΓβθνβΓίΟΓθ 6υρί6ηΐ68 8υΙ)1&&0 6ΐ&ιη0Γθ Ηθ88θ8 
ΐοβον, Ιχαοτος τόν βασιλέα προλαβεΤν έπειγόμενοι, ορρυ)ζηαΓ6&^^Γβ(ϋαηΙιΐΓ•ΡθΓΐί1θΓϋ8θρρα£ρ[ΐ&Ιίοη6Πΐ 
χαι μετά βοής καΐ αλαλαγμού τφ ψρουρίφ προσβάλ- 1ο1θΓ&ηϋ5ηβ, ιηυΙϋΒ ΙοοΙβ ίς^πθΐη Βϋοοβηάυηΐ, ίΙ&ςιΐΒ 
λοοσιν Έχθύμως δΙ των 'Ρώς όπομιενόντων τήν πο- 608 βχρη^η&ηΐ. Ναοί νίιη ί^ηΪΒ ηοη ί6Γ6ηΙβΒ Ηοββίι 
λιορκίαν, πυρ εΙς πολλά μέρη ό^άψαντες, οΰτω τους ηοςαο Ηοοι&ηοΓηπι Γθ1>οΗ ρ&Γ68, ρθΓ ρΓΦοίρϋία 8686 
άν^ισταμένους χατηγωνίσαντο* μή στέγοντες γάρ ά€|Ιίοί6ηΐ68 ςηί^ςϋΒ αιιΓυ^'ηηΙ : ηιυΐϋ βΟΓυηι ί£;η{ 
τήν του πυρός δύναμιν χαΐ τήν 'Ρωμαϊχήν χεϊρα, &1)8υαιρϋ, πιηΐϋ ρΓβΒοίρίΙί οαβα 6Χ8ϋη6ΐί, ΓβΙίςυΙ 
Ικαστος Ιαυτόν κρημνίζοντες άπεδίδρασχον * χαΐ Γθγγο οοοίβί &α( ο&ρϋ. Ηοο πιοάο ίηΐΓ& ϋίάαυιη ΙοΙα 
πολλοί μίν άνήλωντο τφ πυρί, πολλοί δλ χρημνιζό- υΓΐ}Β ο&ρία. ΚβΓοοΗ 6&ιη 1οιρ6Γ&ΙθΓ, 6ΐ α Βοοηοαιίηο 
μβνοι άπώλοντο, τοΙ>ς δΐ λοιπούς μάχαιρα και ^ο&ηηορο1^Iη(16ηοη1^η&ν^^;^α1ροΒ^^οςηθν&1^(1ορΓ«• 
αιχμαλωσία διβδέξαντο. ΚαΙ ή μίν πόλις τούτον Ιάλω Βΐάίο, ΡθΙιυΒ 6(1 νϋ&πι ηθ66888ΐηί8 &1>αηάθ ίηΒίτηχϋ. 
τόν τρι^πον, ςν δυσιν δλαις ήμέραις μή άντισχουσα* ^ Ιηάβ ΐβΒίο Ώοταϊηιοω Ηθ8αΡΓθθϋ•ηί8 άίο αοίο, ρο« 
ταάτην δ' άλοΰσαν άναχτησάμενος 6 βασιλείς , χαΐ βίΓίάίθ αά ΒθΓθ8ΐο1υιη, οηί βΧ ΟΗβΙγα ηοηιβη, ίΐ6Ρ 
φρουράν άξιόλογον έπισίήσας, χαΐ τά προς τό ζ^ν ίη^Γ6(1ϋιΐΓ. 

επιτήδεια δαψιλώς παρασχευασάμενος, χαΐ τήν της αγίας Αναστασίας (27) τελέσας έορτήν, και έζ Ιαυτοΰ 
Ίΐι>αννο'5πολιν μιτονομάσας τήν πόλιν, τ^ επαύριον της έπΙ τό Δορόστολον, Ζ χαΐ Δρίστρα καλείται. ε!χετθ| 
πορείας. 

Ό δλ Σγενδοσθλάβος τήν της ϋερσθλάβας πυθό- ΑΙ ν6Γ0 8ρ1ΐ6ηάθ8ΐ1}1&1)α8, ΐΑΟίθΐΒί αηάϋιι Ρβηϋι- 
μενος £λωσιν εΙς ταραχήν ένέπεσεν, ώς είχός, ού 1&Ι)θ 6ζρηκη&ϋοη6 ρ6ΓΐαΓΚ>&1αΒ Ιΐ&υά ίη]ηΓί(ΐ 68861, 
μήν γε χαΐ του φρονήματος καθυφήκεν, άλλα πάρα- ίηΓΓ&οΙοίΑΠίβη αηίοΐο ΒϋΟβ 0θ!ιθΓΐ&1α8 υ^ρο^^Ο^&Iα 
Οα^ρύνας τοΙ>ς περί αυτόν, χαΐ νυν μάλλον αγαθούς 4&ηίθ 86 ίΟΓίίοΒ £;6Γ&η1, ΟοηΒΐϋηϋΒ 6ϋ&αι αϊ ηβ ίο* 
άνδρας άναφανήναι παραχαλέσας, τάλλά τε ώς ένήν Γ6ΐ)&ηΙ ΓβΙίςυίΒ, 6ΐ ςαοΒ βυβροοΙΟΒ Ιι&1)6][>&1 Βυΐβ&τοβ 
χαταστησάμενος , χκΐ πάντας ους εΤχεν έν 6ποψίφ οιηηί5υ8 (βρ&ηΐ &υΐ6πι ΐΓ606ηϋ 998 οίΓοϋβρ) ίη- 
τών Βουλγάρων άμφΐ το6ς τριαχοσίους βντας τόν ΙβΓίθοϋβ, &(]ν6Γβαηι Εοαι&ηο8 ρΓοίΙοίΒοϋαΓ. Ιαιρ6ηι* 
άριΟμ&ν άνελών, {(εισι κατά 'Ρωμαίων. Ό δΐ βασι- η Ιορ ίηΒΐϋαΙυαι ϋορ ρ6Γ•6(]α6η8 υΓΐ)6Β ΐη 60 ΒΐΐΜ 
ληκ 'ΐάς έν τη παρόδψ πόλεις ελών χαΐ στρατηγούς ίΙίη6Ρ6 ΟλρίΙ, ϋ8(ΐη6 ρΓβίθοΙΟΒ οοηΒΐϋυϋ, 6ΐ οιιιΐϋβ 
αύταις έπιστήσας, πολλά τε φρούρια χαΐ πολίσματα 6&8ΐ6ΐ1ίβ αΙςοΒ ορρίάΐΒ ον&Βίαϋβ &0 ρηΒ<1& πιίΐϋί 
έχπορθήσας χαΐ τοις στρατιώταις εΙς *άρπαγήν δεδω- οοηο688& ροΓ^ίΙ. ϋ^ί 6χρ1θΓ&(θΓ6Β ηηηΙί&ΥΒΡηηΙ 
xώ^, εΓχετο της όδρί. Των δ^ σκοπών ήχειν φρασάν- 8ογ11ι&8 &άν6η(αΓ6, άοΐβοίαιη 6Χ6Γθϋυπι ρηθαιϋ1ϋ| 
των ΣχύΟας τινάς, λαόν έπίλεχτον έχπέμπει. θεόδω- (1υθ6 Τΐϊβοάορο &Μί8ΐ1ΐ6ί&; ^αι>6(<)α6110Βι^υαιοαα1- 
XΥIΑΝ^ΗI ΕΤ αΟΑΕΙ ΝΟΤ^€. 

(27) Οαο γοχ ηοη ίηΙο^Γα 68ΐ βοηρία ; ηοΙ& ία- ΑηοΒίΑβί οΐ ΑηαβΙ&Βία Νθ8ΐ6Γ ΒηρΓα &1ίου1>ί. Χυι..— 

πΐ6η Β ΟΒίΒηάϋ ηοη άναστασίας, ηοη άναστασίαν, Αναστασίας Ιβπίρΐηπι αναστάσεως ςυοαοο οαΐηοαίο 

βοά αναστάσεως Ιβζϊ άθΙ>βΓ6. ΙΙαςυβ αοοβρί (16 ί&ιη&χη αοοβρΗ : Ιιίηο ρροιπίΒουα νοοίΒ ηΙηυΒςυο 

ΟΙιηβΙί & πιΟΓίαΐΒ ΐΌβυΓΓΟΟίίοηο, βο ί&οϋίυΒ ςυοά ηβηΓρ&ϋο : Ιιίο ]^γο Οΐιήβϋ ΓΟΒυΓΓοοΙίοηθ ΒηιηίΙαΓ. 

ρΑοΙο ροβΙ ίθβΙοΒ Ο. Ο6θ]τ^ο <1ί68 βοοιιηοπιοηιΙηΓ, Υίάο Αυο1θΓ6η3 ιη ν&ΐ6ηϋηίΑηο ίαηίθΡ6 ρ. 315. 

ςαΙ ίοΓβ ηοη ηααϋαπι «1)6886 ροβΐ ΡοΒοΙίλ 8θΐ6ΐ. 06 Οοακ, 131 ΟΕΟΑαΐΙ ΰΚΟΗΒΝΙ 132 ϋίικϋηβιη βΧ(ΐιιΐΓ•Γθ β1 8ίΙ)ί Ιηάίο&Γθ, βί η ϋ« νί• Α ρ6ν τβ τον έχ Μιν^ιίας «ύτων τφ ιτλήΟβι ^ΡΧ'Τί^^ θβαΙυΓ οοιηιηοάαιη, Ιβνί ρΓβΙΐοβοΓυιη νίκ8 ΙβηΙβΓβ. 
Ιρββ ουιη ίηβίΓυοΙο υηΐνβηο βζβΓοίΙυ ροηβ ββςοϋαΓ. 
Τ1)βοθοηΐ8 οηιη βυίβ ιιΙ)ΐ &4 ΙιοβΙββ ρβρνβηϋ, άαΐ ίη 
608 ίιηρβίιιιη• Βθ88ί ίη8ί^ί&8 8υΙ)688β νβπΐί ρρο• 
^68811 &1)8ϋηβηΙ ; τηυΐϋβςυβ ευοΓαπι ίοϋ8, ςυϋ>α8- 
άλΐη βϋ&ιη <1β]ββϋ8, Γυ§;& ίη γίοίηο8 τύοηΙβΒ (]θη808• 
ςαβ β1 &ιηρ1ο8 β&Ηυβ 3θ άίβρβΓ^ηΙ, &β ρ6Γ ιηοη(&η& 
&(1 0η8ΐΓ&ιη ρβΓία^υηΙ. Βθ88ί ΓαβΡβ ηυιηβΓΟ ββρίβιη 
τηίΙΗα, Ηοιηαηί νβΓΟ ςοί βοβ ίυάβηιηΐ ίΓβββηϋ. 
δογίΐιο &ηΐ6ΐη Θρ1ιβη(ΐ08ΐ1ι1&1)0 ^οη^^^^ι^ αυοΙθΓ68 βΐ 
ίαβπιηΐ ηϊ οατη οιηηί1>α8 οορϋβ (ηαηα6Γ&1)&η1αΓ &α• 
ίθΐη ΐΓ66βη1& ίη^ίοΐα νίΓΟΓΟίη ιηϋΗ&) (Ιυοάβοίιη 
βηΐβ ΟθΓθ8ίο1απι ιηίΙΗΕηΙ>η8 ομΙγα ροαβΓβΙ^ ίΐιίςυβ 
ίιηρβΡ&Ιοηβ αάτθοίαχη ίη1ρβρί<!θ βζβρθοίΑΠίηΙ. ΑΙ έκίστΐ^σας κροηγκΪ96βι έπέσχηψβ 'ίο\ί στρατοΰ, χατα- 
σχοιηΐν τι τ& ιτλήΟο< τών εναντίων χαΐ αύτφ δι$<{• 
ναι γνώσιν, <1 προχωροίη δλ, κιΐ διάιηιραν τη< αύ- 
τών Ισχύο< άχροβολισάμενον κίλη^έναι * αύτ^ς ^^ 
κατόπιν βίκιτο συντηαγμένος μ»Τ9^ ιτάνης της 
στρατιάς. 01 σ&ν τφ Θ•ο$ώρφ γουν έπλίπβρ •1ς 
χβΤρας ήλθον τοΤς ΐ7θλεμ(οις , έμπίιττουσι τούτοις 
^«γ$αΐοι. 01 21 *Ρώς Ινέδραν κύλαβηθέντκς πρ6σω 
μλν οόχέτι Ιχώρουν, πολλών (Ι πληγέντων χα{ τίνων 
δΐ πεσόντων έχχλίναντες ές τ^ πλησ(ον σχεδάννυνται 
δρη χαΐ τάς έχεΤσε ν άπας βαθείας χαΐ άμοιλχφεΧς 
τυγχανούσας, χαΐ δια τής ορεινής 4π2 την Δρίστραν 
Ιπννασώζονται. *Ησαν δΐ τ^ πλήθος ονϊτοι Ιπταχισ- 
χ(λιοι, οΐ δι τούτοις συμπλβχέντες χ«^ τρι^^άμινοι Κοαι&ηο8 Γβθβο1ί1)ΰ8 νίο1θΓη8 β]&1θ8^ βΙ ^8I^^&ιη άβ ρ 'ΡωμαΤοι τ^ν αριθμόν τριαιβόσιοι. ΈνωΟέντι^ δ* οΐ βαιηιηα Γβπιιη ρρβΗο άββΟΓίβΙαπι Ιη 8ρ6ηιη(68, 
8θίθηΙβ8 ίηβυρβΓ Οβαιη ββ Ιι&Ι)βΓβ &(]^αιο^θιη, ςαΐ 
ηοη 3•9 ίηΓ6ΓβηΙίΙ>υ8 θβά ρ&88!8 ^η^π^^&π1 ορϋιι- 
1&Η ΒοΙβΓοΙ, ηοη β08 ιηοάο ςηί ίοΗίΙυάίηβ &ΐϋ8 
βοΐ6ίΙ>&ηΙ, 86(1 ]&ιη βί ϋιηί(1Ίοι*68 β1&0Γϋ&8 βί &η(]&« 
ΟΙΑ 1ηοθ886ΐ>&1, &Γ(1βη1ιςαθ ρη^^ηα (Ιβδίάβηο αςϋλ- 
1>&ηίηΓ. υΐ)ί ίη οοη8ρ6θ1υτη ηιηΐυο νβηβΓβ 6Χ6Γβί1υ8, 
υίΓοςυβ ίιηρβΓ&ίοΓΟ 8υο8 άίοϋβ ηοαίία ρΓβΒββηϋ τβί 
αοοοιηιηοά8ΐ4ΐ βΓ&ηΙ αηίηιαηΐθ αίςυβ ίη8ΐ1^&η1θ, αϊ 
οΙ&88ίοηηι οββίηίΐ» ηια^α ουιη νί ρ&Ηςυβ αΐ&οηΐ&ΐο 
οοηοηηηηι 68ΐ. Ρηπαο οοηΟιοΙη Ηοηιαηί, νβΐιβιηβηΐί 
Γαοΐο ίιηρθία, χηηΐϋβ άβΐίβοΐίβ 1ΐ08ΐίυιη 0Γάίηβ8 ]&- 
1>βΓλθΐΑη(. Νθ^αβ Ι&ηίθη οο^υηΐ 1ιοβΐ68, ηβςυβ Κο« 
ιη&ηί8 608 ρβηοςυβηάί ά&ΙυΓ ίαοαίΐαβ, δογί^ίβ βββο 
6οηβπηΑηϋ1>Ώ8 Γαρβυηιςυθ 8ηΙ)Ι&Ιο οΙ&πιογ6 ίη Ηο- ΣχύΟαι τφ Σφενδοσθλάβφ, και τούτον έχεΐΟεν άν«-^ 
στήσχντες μετ& παντός τοί» στρατού, πρ^ δώδεκβ 
του Δοροστύλου μιλίων αύλ(ζονται, ές τριαχοσίας χαΐ 
τριάχοντα χιλιάδας άριθμούμενοι [Ρ. 675] χαι τ^ν 
βασιλέα έπιόντα έχΟύμως χαι ρωμαλέως έχδεχύμε- 
νοι. 01 δΐ 'Ρωμαΐοι ταΐς έξ δπογύου ν(χαις γα»• 
ρούμενοι χαΐ τήν τά πάντα χρΐναι μέλλουσνν μάχη ν 
προσδεχύμενοι, ε1δ<{τες δ* 6τι χαι βε6ν συλλήπτορα 
ίζουσιν, ού τοις άδ(χων χειρών άρχουσι φιλουντα, 
άλλα τοις άδιχουμένοις δια παντός έπαρήγειν, ού 
μύνον οΐ εύψυχύτεροι, ήδη δΐ χαΐ οΐ χαταπλήγες χαι 
μαλακοί τάς ψυχάς πρύ^υμοι χαΐ Βα^^οιλέοι έγίνοντο 
χαΐ πρ6ς τήν συμπλοχήν λ(αν έσφάδαζον, Ε^ς βψιν 
δι τών στρατευμάτων άλλήλοις γενομένων, χαι λύ-> 
γοις παρακλητιχοΐς του τε βασιλέως χα^ του Σφεν• ηι&ηοβ ίΓΠΐ6ηϋΙ)υ8. Ρυ^η&ΙϋΓ &1ίςυ&η1ΐ8ρβΓ βςυο ^ δοσθλάβου τους οικείους έπι^^ωσάντων χαΐ τά τφ πΐΑΗβ. ^8Iη 8Όΐ6ηι &Α νββρορ&αι ίηοΐίηβηΐο άιβ Ηο- 
ιηιιηί 8680 οο1ιοΚ&ηΐ68 βί τβΐυϋ &ουβηΐ68 πιυΙαίΒ 
6ζΙ)θΓΐ8ϋοηίΙ)α8 8ίηί8ίΓηηα 8ογίΙι&ηιηι οογοπ ρΓθ- 
πιυηί, βΐ 1η(ο1βΓ&1)ί1ί νί ίηβ^ρυβηΙβΒ ίπα11θ8 ρροβΙΟΓ• 
Βοηΐ. βαιηςπθ &(! &ί11ίοΙαπι ρ&Ηβιη δβγίΐιο οοίΓβηΙ, 
βηοΓυαι ςαοβά&ιη ΙΙοη38ηυ8 ίααρβΓλΙΟΓ 8α 18 &υχί1ίο 
ιηίΙΙϋ, ίρΒβηυο 8υ1)86ςυί1ϋΓ &ρβΓΐί8 ουίΏ ίπιρβηί 8ί- 
^ηί8, 6<]αο ο&1ο&η1>α8 ίηοίΐαίο, βί 1ι&$1αιη ίηΓβηβ&αι 
Γ6Γ6η8, 8υο8ςαθ ν6Γΐ>ίβ ρχ8ΐίηιυ1&1. ΑεβΓπηβ (ηηο 
ρυ^ηαΐοηι, βί υαπιβ νίοί1>υ8 ρρββίίο ιηυΐαίο (<Ιυο(1θ. 
οίββ 40• οηίπι ΓυβΓυηΙ Ιηοΐΐηαΐαβ Εοίβδ) νίζ Ι&ηάβιη 
ΙΙθ88ΐ, <ΐ68ρ6Γ&ία 8&1υί6, ίηοΓάίηαΙιι ίυ^& !η ΟΑΐηρυπι 
86 οίϊοηάαηί ; θοβςυβ 1η86οηΙί Βοπι&ηί παυΚοβ ροΓ- 
ίαιοηΐ. 06 Κθ88ί8 οβοίάοΓβ ηιηΐϋ, ο&ρίί βϋ&αι ρΐα* 
Γ68 : ΓοΙίςηί ΟοΐΌ8ΐοΙυιη ίυ^ βν&βθΓοηΙ• χαιρφ πρύσφορα παραχελευσαμένων, ώς α\ σάλπιγ- 
γες τ6 ένυάλιον '^χησαν, συ^|$ήγνυται άλλήλοις τά 
πλήθη τήν αυτήν £χοντα προθυμίαν. ΚαΙ κατά μίν 
τήν πρώτην προσβολήν οΐ *ΡωμαΤοι μετά ^ύμης 
έπενεχθέντες σφοδρας χαΐ πολλούς καταλαβ^ντες τάς 
βαρβαριχάς τάξεις χατέσεισαν * ού μήν γε χα! 
υπαγωγή τών εναντίων έγένετο ούτε τών 'Ρωμαίων 
λαμπρές διωγμός, άλλ' έπι^(}ώσα^ες πάλιν Ιαυτους 
οΐ Σκύθαι αύθις έπηλθον μετ' αλαλαγμού τοις 'Ρω- 
μαίοις. Κα) Κ^ΧΡ^ Κ^ τίνος Ισόπαλης ήν ό άγων, 
ήδη δι περί δείλη ν άψίαν της ημέρας οΰσης ο\ 'Ρα>• 
μαΐοι παραχαλέσαντες αλλήλους χαΐ τρύπον τινά 
στομώσαντες ταΐς παραινέσεσιν έπέβρισαν τφ εύω• 
νύμφ χέρατι τών Σκυθών, χαι πολλούς τφ άνυπο- 
στάτφ χατέβαλον της ύρμής. Συνισταμένων δΐ τών *Ρώς έπι τό πεπονηχός, τών περί αυτόν 6 βασιλεύς εΙς έπιχουρίαν εκπέμπει τινάς, κατόπιν δΐ χαι αυτός 
είπετο άναχεκαλυμμένοις τοις παρασήμοις της βασιλείας, τό δόρυ διηγκωνισμένος, τ<(ν τε ΐππον χεν• 
τρίζων θαμά και τυΙ βοζ διεγείρων τους στρατιώτας. *Αγώνος δΐ χαρτερου συστάντος χα2 πολλάς μεταχλι- 
σεις δεξαμενής της μάχης (δυοχαίδεκα γάρ φησι τροπάς δέξασΟαι τόν αγώνα), μ<$λις οΐ 'Ρώς άπειρηχύ • 
τες προς τους κινδύνους άκύσμφ φυγ^ προς τό πεδίον έσκίδναντο* οΤς οι 'Ρωμαΐοι επόμενοι το^ς καταλαμ- 
βανόμενους όνήλισχον. 'Έπεσον ούν πολλοί, και πλείους (άλωσαν. "Οσοι δΐ διαδραναι τόν κίνδυνον Γσχυσαν, 
εΙς τό Δορύστολον διασώζονται. Ιηιρ6Γ&1θΓ οΙ> ίηροίΓ&ί&π) νίοΙοΗ&αι 8&θΓίηοίο το- 
ηθΓ&1υ8 ^Ιοποβηοι οα&ΓίγΓβπκ 060Γ£;ίυιη (ηαηα άίβ 
Ιιμ]υ8 ηΐ6ΠΐοΗ8Β οοη86θΓαΙο ουπι Ι208ΐ6 οοηΟίοίυιη 
ΓαΗ)ροβίΓί<1ί6 Αΐΐ Ι)θΓθ8ΐο1ααι άοοϋ, ίΚ)ίςο6 ϋ&8(ηβ 
οοιηιηηηίϋβ οΙμαοιπ ΚοαίΑοαιη ορβηΙαΓ : η&χη αηΐο Ό δΐ βασιλεύς τά έπινιχία θύσας τφ χαλλινίχφ 
μάρτυρι Γεωργίφ (ή ν γάρ κατά τήν ήμέραν της 
αύτου μνήμης συ^^άξας τοις πολεμίοις) τ^ έπιούσ^ 
και αυτός της προς τό Αορύστολον ήψατο, έκεΐσέ τ« 
γενύμενος στρατοπεδείαν έπιήξχτο ^χυράν. Ού μέντο 133 ΒΙδΤΟΚΙΑΗΟΜ ΟΟΜΡΒΝΟΙϋΜ. 134 γ* χαΐ ΐ(•λιορχ(«« Ιίψατο• διδι«Ι>« μι{ κω< ίψυλάχτον > 1ια^α8 λάνβηίηιη ορρη^οαϋοηβη «{^ηά! ηο1βΙ»«ϊ του ΐΓοταμου τυγχάνοντος άποδρασαι μβτά των νηών 
δυνηΟεΐιν ο\ 'Ρώς * αύλισάμικνος δλ προ94μ€νβ τ^ν 
Τωμαϊχόν στ^λον. Έν τφ μΕταζν» δλ ό ΣφενδοαΒλά- 
βος ους χατιΐχ• ζΐιίγρίβς Βουλγάρους, άμγΧ τάς χ' χι- 
λιάδας άριΟμουμένους , σιδηροπέδαις χαΐ άλλοις 
δ&νμοις ήνφαλίβατο, έπανάστασιν φοβηθβις, χαι προς 
&ιπ>δοχήν ηύτρ«π(ζετο της πολιορκίας. Ήδη δΐ χαΐ 
του στόλου χαταλαβόντος έπεχείρκι τ^ τειχομ^χίφ 
6 βασιλεύς, [Ρ. 676] χαΐ πολλάκις έπεχδραμέντας 
τους Σχύθας Ιτρέψατο. Μιφ δΐ των ήμερων σχεδα• 
σ^εΐαι τοις 'Ρωμαίοις ε(ς άριστον περί δείλην όψίαν 
οΐ βάρβαροι, ε^ς δύο διαιρεθέντες μέρη, Ιππείς χαΐ 
«εζοί 4χ πυλίδων δύο τής πόλεως, της τβ χατά ανα- 
τολάς, 4|ρ^ φροορεΐν (τέταχτο Πέτρος ό στρατοπεδάρχης 
μετά βρφίων χαΐ Μακεδόνων, χα\ της πρ&ς δύσιν, 06 αζηαβ οοβίοάια ναοιιο η&νίΙ)ϋ8 οίΤαξρβΓΟ Καββίβ 
ΗοβΓθΙ. Ιηίβηπι δρ1ΐθη(1ο8ΐ1ι1&1>υ8 ΒοΙςι&Γοβ ςυθ8 
ο&ρϋνθ8 Ιι&1>βΙ>Αί, λά 20 ιηϋΗ& ηαηβΓ&Ιο• οοηρβ- 
άί1>υ8 αο νίηοΐ]1ί8 οοη8(πα^Ι, χηβίαοηβ ηβ η 86(ϋ- 
Ιίοηβιη οοηοίΐΑΓθηί,θί 8β &(1 ΙοΙβΓ&ηάααι ο1>βί<1Ιοηβιη 
Ρ&Γ81. ΙιηροΓ&ΙοΓ αΜ η1&38ΐ8 &ρρυΙϋ, ορρυ^ο&Γβ αΓ• 
1)6ζη ίηοίρϋ, βί 8»ρθ βΓαοαρβηίββ ώγΙ>θ 1)αΓΐ>8Γ08 
ρΓοϋί^αί. Οααά&ιη άίβ 8υ1) νβ8ρθΓ8ο:ι ΗοιηΑηί8 &ά 
οωη&ιη (ϋββίρ&Ιίβ, 1)&Γΐ)&η 1)ίρ&Γϋΐο α^οαΐηθ βηυίΐββ 
6^ ρβάί1θ8 (Ιυιη ρηιηυηι ϋ βςυίΐββ νί8ί 8υη^, Ιιαοϊο- 
ηη8 ρθ(1ί(θ8 Ι&ηΙυιη ρΌ^η&νβΓ&ηΙ) (]η8ΐ>υ8 86 υΓΐ)Ιβ 
ροΓίί8 6!ΓαηάυηΙ, ςααηιιη πηα ν6Γ808 οΗβηΙβηι, 
ςυκιη 6α8ΐθ€ΐίΓ6 ^ι]88υ8 βηί Ρ6ΐη]8 088ΐΓ0πιιη ρΓ«- 
ί66ΐα3 βαιη Τ1ΐΓ&(ήΙ)Π8 6ί Μ&66<1οιιι1)Ό8 ; 401 α1(6ΓΑ 
006ίά6ηί6Η8, 8ά ςυλίη ίη βχοΐ]1)]Ί8 1θ66ΐα8 6γ&( Β8Γ(!α δπου Βάρδας ό Σκληρός μετά των Έφων δυνάμεων ^ βοίβηιβ οηαι Οη6ηΙ&ΗΙ>Ό8βορϋ8. Α6η(6Γ(]1ιηίο&Ιαΐη 

* > % • Ι *»>•Λ;^ Ρ Λ ^_Α ¥^ ♦ β Α». ■ • . ... , την ^υλοτχ^ιν Ιπετέτραπτο, έξήλθον παραταξάμενοι» 
ιότε πρώτον φανέντες Εφιπποι• τάς γάρ προηγησα- 
μένας μάχας πεζοί διηγωνίσαντο. Ους εύρώστως οΐ 
Τωμχΐοι δεξάμενοι έχθύμως έμάχοντο * και μέχρι 
πολλού Ισοτάλαντος ^ν 6 άγων. Τέλος δΐ τ^ σφετέρφ 
άρετζ 'ΡωμαΤοι τρέπουσι το^ς βαρβάρους και προς 
τει*/ος συγχλε(ουσι, πολλών χάν τψ άγων ι τφδε πε- 
σόντων, χαΐ μάλλον Ιππέων, μηδενός δ^ των 'Ρω- 
μαίων τραυματισ^έντος, άλλ' Ι{ μόνων Ιππων πεσόν- 
των τριών. Οδτω δλ ΟραυσΟέντες οΐ βάρβαροι και 
εΓσω τείχους συνελαθέντες νυκτός επιγενόμενης δι- 
ενυχτέρευον άγρυπνοι, χαι τους έν τ^ Η^άχ^ πεσόντας 
άπωλοφύροντο άγρίοις χαΐ φριχώδεσιν όδυρμοΤς, 
ώς δοχειν τους άχούοντας θηρίων εΓναι βρυχη Ομοίως 681, Κοιη&ηΐ8 ΓοΓϋΐβΓ 608 8υΙ)8ί8ΐ6η(ί1)ΐ]8. Ε( 1&κη6ΐ8ΐ 
8Ηςιΐ8η()ια (1οΙ>ία βΐ6ΐϋ νίοΐοηα, Ιβιοθη «ά βχΐΓ6- 
ιηιιιη Κοιηβηί βυα νΪΓίαΙβ 1)εγ1)8Λ8 Γαηάΰο*, ιηαΐ- 
Ιί8ςιΐ6 0001818 πι&ζίιη6 (16 6ςαΙ(Α(η, 1η ιΐΓ^βιη γ6- 

Ιίςαο8θοΐΏρ6ΐΙοη1. Ηοιη&ηοΓυαΐ8&ιιο]&Ιο868ΐηθΐηο« 
ηοςυο ηί8ί 1γ68 6ς[αί (|υί(1(ΐυ&ιη ρβΓΪίΙ. Ηοο ίραοΐο 
ΓΓΛοϋ 1)&Γ5&η β* ίηΐΓΛ πιυΓ08 οο&οΐΐ ηοοίβτη ί8ΐ&ηι 
ίη80ΐηη6ΐη6Χθ£[βΓαηί,6ΐ608 ςυί ίη ρυ^ζηαοβοΜβΓ&ηΙ, 
ίβη8 αΐηυβ ΐ3ΓΗΙ)ί1ί1>ϋ8 θ]αΐ8ϋΙ)α8 <ΐ6ρΙθΓΛνθΓϋηΙ, 
τι^ ςυιοοηςπθ &υάίΓθη(, ηοη ΙιοιηίηαΐΏ Ι&ηιβηΙα, 
8θά ΓθΓαΓϋΐη τυ^ΐαβ 6ΐ ιηυ8ίΙϋ8ρυΐ8Ρβΐ86ρβΓθίρθΡ6. 
8υΙ) &υΓ0Γ&ιη οιηηββ ςυΐ Ιιίοο ίηάο ροΓ ο&8ΐβ11α ρρ»• 
8ίάϋ ο&υ8& 6Γ&ηί, &ά 86 ΟοΓΟθΙοΙυιη ονοοαηΐ, ϋςαο 
ρΓη8(ο ΓυβΓοηΙ. ΙιηροΓ&ΙΟΓ ςυοςπο ΙοΙηιη 6Χ6ΓθίΙηιη χαΐ ώρυγάς, άλλ' ού θρήνους ανθρώπων και οϊμωγάς. Ο ίη οαιηρηίΏ ςυί68( &ηΐ6 ιΐΓΐ)6ΐη 6(]υχίΙ ; 6ΐ Κ)&Γΐ)&Γοβ 'Πμιέρας β^ άρτι διαγελώσης πάντας τους 2ν τισι 
φρουρίοις εΙς φυλαχήν έσκε^ασμένους άνεχαλοΰντο ές 
το Δορόστολον^ και ταχέως "ί^κον μεταχληθέντες. ΚαΙ 
δ βασιλεύς δΐ άνειληφώς 6'λην τήν δύναμιν ^λθεν ε!ς 
τό πρό της πόλεως πεδίον, χαΐ πρδς πόλεμον ήρέθιζε 
τους βαρβάρους. ΈπεΙ δΐ μή έξτ^εσαν, εΙς τό στρατό - 
πεδον ύποστρέψας ήσυχίοιν ήγε. ΚαΙ προσηλθον αύτφ 
χρέσβεις έχ Κωνσταντείας χαΐ των άλλων φρουρίων 
των πέραν ιδρυμένων του "Ιστρου, άμνηστίαν χχχών 
αιτούμενοι χαΐ εαυτούς έγχειρίζοντες σύν τοΤς όχυ- 
ρώμασιν* οΙ>ς προσηνώς δεξάμενος απέστειλε το^ς 
παραλή ψο μένους τά φρούρια και στρατιάν άποΧρώσαν 
ε!ς τήν αυτών φυλαχήν. 'Πδη δΐ εσπέρας χαταλα- 
βούσης τάς πάσας πύλβς της πόλεως άναπετάσαντες ουιη ίΓυ8ΐΓ8 α(1 ρυς^ηαιη ρΓονοο8886(, ίη 6Ε8ΐπι τβ• 
(ΙυχίΙ, 60 ςυίβνίΐ. Ε& άίο Αά ίρ9αιη νβηίηηΙ ΐ6^ϋ & 
ΟοηβίΑηΙίλ, 6ΐ &1ϋ8 1ηη8 ΐ8(Γϋαι 8ίΙΪ8 088ΐ6ΐΗ8, ▼6• 
ηίαιη ρθΐ6ηί68 6ΐ ββ αο πιοηϋίοηθ8 <]6ά6ηΐ68. Οαί- 
1)118 1>6ηί^η6 αοοβρϋ8 ιηίΙΙίΙ ηυ! ο&βΙοΙίΑ Γβοίρί&ηΙ, 
8ίαια1ςυθ ρΓΟΒδίάία, ςυίΙ)η8 6& &886Γν&η ςηίηηί. 
ΥθβρβΓβ ]&πι ίβοΐο Κο88ί 409 οπιηί1)υ8 ηΓέί8 ροΓ- 
ϋβ αροΠίθ, ηυιηθίΌ αάηιοάυιη «υοΐί, ίη Ηοπ)&ηο8 
οΐ) ηοοίοιη ηίΐιιΐ 1&ΐ6 βαβρίο&ηΐββ ΪΓηιυηΙ. Ε( ςαίάοαι 
ρηπιο οοηΟίοΙα ν!οΙθΓ68 ν!άβ1)βη1αρ, ραυίλϋχη Ιλ- 
ιη6η Ηοιηαηι 8υρ6ηοΓ68 βπηΐ Γ&οϋ. Ναιη ώΜ 8ρΙι&• 
^ΙΙαβ ΓοΗίββίηΐθ ρυ^&η8 οβοίάίΐ, 60 &ΐΏί880 &ηίΐΏ! 
1>8Γ5αΓ0ΓΏαι Ιαη^πθΓο οοβρβΓυηΙβΙ Γ6πιί8ί( ίπιρ6ΐα8. 
ΡθΓ Ιοίαηι Ιαιηοη ηοοίοαι 8αΙ)9ί8ΐΌηΙ, &(<|η6 κάβο οΐ 'Ρώς, πολλφ τών προτέρων πλείονες δντες, έπι• Ο &ά ιηβπ(1ί6Πΐ υ8ςυθ : Ιαιη (ΐ6ΐηυπι &ηίιη&άνβΓ(6ηΐ68 

• ^ •^ »««« ^««ι ••■ • .. π(πτο»σι τοΤς 'Ρωμαίοις άνελπίττως διά τήν νύκτα 
διάγουσι• χαί χατά μίν τήν πρώτην συμβολήν ίδοξαν 
ιτροτερησαι, μετά μικρόν δΐ 6περέσχον 'ΡωμαΤοι. 
'Ος γάρ συνέβη πεσεΤν τόν Σφάγελλον ήρωΐχώς άγω- 
νιζόμενον, συνεχύθησαν τ^ του πεσόντος στερήσει 
κχΐ τάς ορμάς έχαυν ώθησαν. *Ομώς ανένδοτοι παρ* 
δλην τήν νύχτα διέμειναν καΐ τήν έπιουσαν ήμέραν 
μέχρι σταθηράς μεσημβρίας. Τότε δή του βασιλέως 
δύναμιν πεπομφότος έφ' φ τοΤς βάρβαρο ις άποκλεΤ- 
σαι τήν ιΐς τήν πόλιν εισοδον, γνόντες οΐ 'Ρώς Ιχλι• 
νζν εΙς φνγήν, χαΐ τάς προς τήν πόλιν εΙσόδους έπι- 
τετβιχισμένας ε6ρόντες Ιφευγον διά του πεδίου χαΐ βΐ) ίηαρθΓ&ΙΟΓΟ χιιί88&πι 6886 βχβΓοίΙυβ ρ&Γΐ6ΐη ςηβ 
Ηθ88θ8 αάίίυ ίη υΓίιβιη 6χο1α()6Γ6(, ίυ^ω 86 άαηΐ, 
ουαΐ(ΐυ6 νί&8 ίη υΓΐ)θΐη άυο6ηΐ68 ΐην6ηίΓ6ηΙ ο1)8β8. 
8α8, ρ6Γ ο&ιηρυιη Γυ^& (1ί8ρ6Γ8ί, &1) ίη86ςυ6η1ί1>α8 
ιηυΐΐί οοοίάυηΙιΐΓ• Εα ςοβ 8αΙ>86ου(α ρΓοχίιηο 68ΐ 
ηοχ, Θρ1ΐ6η(ΐ08ΐ1ι1&1)α8 υΓΐ)ί8 πιαΓ08 Γθ38& ρροΓυηάΑ 
οίΓουιηά&1>&1,ηβ Γ&οίΐ6ΗθΕη&ηί ουιη ίπιροΐυ ρο886ηΙ 
608 ορρυ^η&Ιαιη &006ά6Γ6 ; 8ΐ(ΐυ6 Ιιοο ιηοάο υΓΐ)6 
οοιηιηπηίΙ& 8ΐ6ΐυίΙ οΙ)8ί(11οη6Πΐ ΓθΓ(ί8βίηΐ6 ρ6γΓ6ΓΓ6. 
ΟυίΑ 8θΐ6ΐη ρΐ6Γΐςα6 ζηίΐίίαιη 6^α8 ο1> να1η6Γ&ιηΑΐβ 
Ιι&1ΐ6ΐ)&η(,6ΐ36πι οοα8αιηρΙί8 α1ίιη6η1ΐ8 ρβηπΗΑ ίη• 
ιη1η6ΐ>&1, ουιη ίαιροΓίβΗ &1ίυηά6 ςηίάςηλίη Ηοιηληί 138 ΟΒΟΚβΙΙ ΟΕΟΕΕΝΙ 136 Δοιι βΙαοΓβηί» οΙ>8βηΓ«Ιβ ηοοίβ (60β1)Γ088 &ο ϋΐοαΐ, 
ίη ςααιη ίαιΙ>Γθβ χηα^ηί, ^ιιηάο (θρΗΙϊίΙίβ ίυΐ£;αΓ&ςυβ 
βί Ιοπϋταλ ΙιογγθικΙα ιηοίάβΓΕπί, οαιη (1υο5ιΐ8 νΪΓΟ- 
Π1ΙΙ1 ιηί1Η1)υ8 ΗηΐΓββ οοηιοβηάίΐ βΐ αά ςυ»Γθοά& 
νίοΐυί ηοββ88&Η& η&νΐ^&ί. 6ιιιη οο11θβ[ί89βηΙ ρΓουΙ 
(]πΐ8ςΌθ4β3 η&οοΐβοί ροΙθΓβΙ, ΓΓυηαβηΙυπ), ιηίΗυαι 
6ΐα1ΐ«ΐ8&<]νί1&ιη8υ8ΐθηΙ&ηάαιη ΓλοίβηΙββ Γββ,ΓΟΓβοιη 
&άν6Γ80 Οαιηίηθ ΟοΓΟβΙοΙαιη νβΙιιιηΙυΓ. Α1ς[αβ ΙηίβΓ 
ΓθνβΙιβηάυιη,οαζη ίη Ηρα ϋΐ]αιίηί8 νίάβΓβηί εβίοηββ 
ΙΐΑαά ρααοοβ, ςαοΓαιη &1ϋ βςαοβ ρο1λΙ)&ηΙ, &1ϋ 
1ΐθΓΐ>&!η &αΙ 1ί£^η&οοΙΗ^6ΐ)&οί,η&νίΙ)υ8β^Γβ88ί6ΐρθΓ 
βΠν&χη &1)8ςιΐθ βίΓβρίΙα ίηοοάοηΐββ, β08 ηίΗΠ ίιιΐβ 
βο^ϋαηίββ 8αΙ>ϋο αάοηυηΙυΓ, ιηυ11ίθ(|υθ ΙηΙβΓΓβοΙίβ, 
Γ6ΐίςοθ8 ρ&Ι&ϋιη ία ρΓΟχίοα» ηβιηοΓ& βο &1>€ΐβΓθ 
οο£;υο1. Ιρβί, 8αί8 ϋη1ηΙ)υ8 ΓυΓ8υιη οοη8θθη8ί8, ββ- χαταλαμβαν^μβνοι ένηρουντο. Ό 81 Σφ«νδοσθλάβιι< 
νυκτός επιγενόμενης διώρυγι βαβ^'^ τό της πόλεως 
έντεφάνωσε τείχος, [Ρ. 677] ίνα μή ευχερώς ίχοιεν 
οΐ 'Ρωμαΐοι μεβ* όρμ^ς τψ της πόλεως τείχει ιτροσ- 
πε)άζε(ν. Και οΰτω τήν κ^λιν άσφαλισάμενος {γνω 
δεϊν εύψυχ4τατα τήν πολιορχίαν προσδέχεαθαι. Έπεί 
δλ τό πλέον της στρατιάς διέχειγτο χαχώς άτΛ των 
τραυμάτων, συνεπελάμβανε δΐ χα) λιμός Ι|2η των 
αναγκαίων δαπανηθέντων αυτοΤς, χαι μηδ' {ξωβεν 
τά προς χρείαν συνεχωρουντο αύτοΐς εΙσχομ(ζεσ6αι 
παρά των 'Ρωμα(ων, νύχτα βαθεΐαν χαι άσέληνον 
έπιτηρήσας 6 Σγενδοσθλάβος, χζ6' ^ν 6ετ6ς τε 
(Ραγδαίος Ιξ ούρανοΰ χατηνέχθη χαΐ χάλαζα φοβερχ 
έπερ;$άγη χαΐ βρονταΐ χαι άστραπαΐ φριχωδέσταται. 
μονοξύλοις (28) έμβάς μετά δισχιλίων ανδρών (ξεισιν ουη^ο νβηΙοΟοίΌβΙοΙαιηΓβάβυηΙ. ΙοαρβΡ&ΙΟΓ, υΐΐιοο η εΙς επισιτισμών. Συλλεξάμενοι δΐ βθεν ε^όρηκβν ρβΓββρίΙ, ΐηθ1β8ΐί88ίζηθ ίυΐίΐ, 6ΐ ΡΓφΓΘ0108 6188818 

£ρΓ&νΐ88ίπιβ ου1ρ8νίΐ9 ςυοά 1>&γΙ)&γο8*Οογο91οΙο ανβίλί 
ηοη β6η8ί886η1, ιηίη&1α8 βϋβιη ιηοΓίοιη, 8ί ςυ1(1 ρρο- 
^ο^βα Ι&ΐβ ίρ8ί8 ηοη οΙ)8θΓν&ηίίΚ)υ8 &βΓ6ΐ. Ουο Γ&- 
οΐυιη οΐ ίί υΐΓ&αιςυβ ί1αχηίηί8 πρβαι άίΐί^βηΐίββίπιβ 
ρο8ΐ1ι&ο ου8ίοάίΓβηΙ. ΕηίπιτβΓΟ ίιηρβΓ&ΙΟΓ ουιη 65 
οοαϋηαο8 (ίΙίβ8 υΓΐ>βιη ορρυ^η&886ΐ, β&πι ροβίΐι&ο 
οΙ>8ίά1οηβ 6ΐ Γ&Π1Θ 8ΐ&1ηί1 Ιβηί&Γβ. Ιάβο νί&8 οπιαββ 
ίθ88ί8 Αοϋβ θΐ ρΓθ8ίάίί8 Ε(1(]ϋί8 πιιιηίί, ηβ (ΐυί8 &1ί- 
ιηβηΙοΓαιη ρβΙβηάοΓυηι ο&υ8& βχΐΓβ υΓΐ)6 ροβδβΐ ; 
Ιρβεςυβ ίη οΙ)8ΐάίοηθ ίηίβητη οΐίο ίΓυίΙαΓ. Ιχαστος σΤτον χαΐ χέγχρον χαΐ είδη £λλα συνεχτιχά 
τήί• ζωής, άνήγοντο διά του ποταμού τοΤς μονοζυ- 
λοις εΙς τό Δορ^στολον. Έν δΐ τφ άναπλεΤν ^ιασά- 
μενοι χατά τό χείλος του ποταμού θεράποντας ούχ 
ολίγους των στρατιωτών, τους μίν Ίππους ποτίζοντας, 
τους δ^ χορτολογοΰντας, άλλους δΐ χαΐ (υλεύοντας. 
άποβάντες τών πλοίων διά της ΰλης άψοφητί βαδί- 
ζοντες άδοχήτως έχ του άφανοΰς Ιμπίπτουσιν αύ- 
τοΤς, χα2 πολλούς μ^ν τούτων άπέχτειναν, τους δΐ 
λοιπούς έπι τάς πλησίον λ^χμας σχεδασθήναι ήνά• 
γχασαν. Αύθις δ' εΙς τάς σχάφας Ιμβάντες χαΐ ούρίψ φερόμενοι πνεύματι προς τό Δορ6στολον φέρονται. Τούτο δΐ γνωσθίν εΙς μεγάλην άνίαν εμβάλλει τόν βασιλέα, 
χαΐ τους αρχηγούς του στόλου έν αΐτί^ μ^γάλ^ ^^^» δ'τι μή έπι^^σθοντο του έχ Δοροστ<$λου τών βαρβάρουν 
"άπί^πλου• έπηπείλησε δΐ χαι θάνατον αύτοΐς, εΐ Ιτι άπαξ λάθτ[ϊ τοιούτον τι γενέσθαι. Και οΐ μίν τάς παρ' έχάτερα 
βχθας του ποταμοίί έτήρουν επιμελώς, ό δλ βασιλεύς έγ' &'λας πέντε χαΐ Ιζήχοντα ημέρας τ^ πολιορχΙ^ 
χρησάμενος, χαι χαθ' έχάστην πολέμων χαΐ μή άνιε^ς. δέον ένόμισε διά προσεδρείας χαΐ λιμού άποπειράσθαι της 
πόλεως. Διό χαΐ πάντοθεν τάρφοις τάς &δους άποχλείσας χαι φύλχχας έπιστήσας αύταΐς, ώς μή τις έζίοι τά 
επιτήδεια χομίσων, έχάθητο ήρεμων. ΚαΙ τά μίν έν Δοροστόλω έφερετο τ^δε. 

Οαιη Κ)8Ββ αά ΟθΓϋ8ΐο1υπι ^βραηΐυρ, Ιι60 οαρορο- Ο Λέων δλ & χουροπαλάτης χαι Νιχηφόρος ό τούτοο 
Ι&Ιββ θΙΝΪ66ρ1ιθΓυ8β]η8 01ίΐ]8,ςυθ8 αηΐβ (ίοουίιηυβ παΙς, δοχήσει μίν, ώς είπομεν ίμπροσθεν, πηρωθέν- ίηοο1υπιίΙ>α8 06ϋΗ8 άίιηί8808, 1αηβ(8ί 404 βίΐοάι 
608 8βηι6η^^&^ 09818861, ΓυΓ8υ8 ΙγΓ&ηηίάβπ) ίηναάυηΐ. 
Οακηςυβ ιηυΐΐοβ υΓΐ)ί8 6ΐ γ6^8β ου8ΐοά68 οοΓΠίρίβ• 
86θΙ, αίςαβ βχ αηίαιί ββηίβηΐία νίάβΓβηΙιΐΓ 8ίΙ)ί Γβιη 
6οηΓ66ί886, 6οηάϋθΙ& η&νΐ βχ ίη8υ1& ίη ςυ&σι Ρβ- 
Ιβ^&Ιί ία6Γ&ηΙ^ 8(1 οοπϋηβηΐβπι υΓΐ)ί 6 Γβ^^ίοηβ Ιοοα- 
Ι&ιη ά6ν6ΐιαη1υρ, 3αχία 8υΙ)υΓΐ)ίαΐΏ οαί Ρβ1&αιγ(ϋυιη 
ηοιηοη, λίςυβ ίηάβ 8υ1> ρηαιυηι £[&ΙΗ οαηίυιη Ορο• 
Ιίοα Αοοοάαηΐ. ββά 1.60, γθι η&νΒΐί8 (]Γυη^Βπα8, 
ουί υη& οαιη Βαβίΐίο γθοΙογο ρ&ΐαΐίί ουβίοάία οοαι- 
χη6η(1α1& ΓαθΓ&Ι, οα άο γθ & οοη8θίο οοηδίΠοΓοιη 
ίβΙοΓαηι ςυοά&αι Γαο1α8 οβΓίίοΓ, ιη&ηααι ιηίΐίίΐ αά 
οαΓορ&ΐΕίβαι οΐ βΗοαι 6^α8 οοηιρΓβΙίθηάθηάοδ βαΓ- τες, ίτι δ' άσ'.νείς τάς οράσεις Εχοντες, ε^ς τυραννίδα 
χαΐ αύθις παρεσχευάζοντο, πολλούς τών έν τζ πόλει 
χαΐ τών έν τοις βασιλείοις φρουρών ύποφθ^ίρο^ντες• 
ΚαΙ έπεΙ τά χατά γνώμην αύτοΤς άπηρτίσθη» πλοΤον 
μισθωσάμενοι χαΐ έν αύτψ έμβάντες άπαίρουσι της 
νήσου ήν οιχεΐν χατεχρ^θη^αν, χαι προς τήν αντί- 
πορθμον της πόλεως ήπειρον γίνονται χατά τό προ- 
άστειον 8 χατονομάζουσι ϋηλαμύδιον, έχεΤθεν δΐ περί 
πρώτας άλεχτρυόνων φδάς έπι τ^ Βυζάντιον ίρχον* 
ται. Ενός δΐ τών συνιστόρων δήλον θ<μένου τό Ιργον 
Λέοντι τφ δρουγγαρίψ του στόλου, τήν φυλαχήν έπι• 
τετραμμένφ τών βασιλείων συν Βασιλείψ τφ (ίαί- 
χτωρι, [Ρ. 678] 6 δέ δύναμιν άξιόχρεων έπΙ χατα- Ωοίθηΐ6ΐη ; ςυΙ, Ιιοο αηίπιαάνβΓβο, ίη Μβς^ηυπι ^ σχέσει του χουροπαλάτου χαΐ του παιδός α&του έχ- 
Τβαιρίαηΐ 60ηΓυ£;ίυη1 : ίηϋβ &νυΐ8ί Ιη ΡγοΙαπι πέμπει. *Όπερ ούτοι μαθόντες ε!ς τήν Μεγάλην 
ίη8α1&ιη τβΙβ^&ηΙαΓ, &(ςα6 ίΙ)ί οοαίί βίβ θ£Γυάίυη- χαταφεύγουσιν Έχχλησίαν * έχε'ϊθεν δΐ άποσπασθέν- 
Ιυρ. τες εΙς τήν ΙΙρώτην νήσον έξαπεστάλησαν, χάχεΤσε 

τους οφθαλμούς έξωρύχθησαν. 

ΧΥΙ,ΑΝϋΚΙ ΕΤ αΟΑΒΙ ΝΟΤΛΙ. (28) Μονό(υλα ΗηΐΓββ 8ϋηΙ, υηο ρίηβυίορί8 &γΙ)0- 
ΓΪβ ίταηοο βχο«ν&ϋ, ϋα Ι6ν68 υ1 βΐι&ιη Ιιυιηβηβ 
Ιτ&ηβίβΠΐηΙΐΐΓ• Περί τών άπό της 'Ρωσίας ερχομέ- νων 'Ρώς μετά τών μονοζύλων έν ΚΙΙ. £θα8(«ηΙίηΐΐ8 
άο Αάιη. ίιηρ. β. θ άίΰΐιβθ• 6οαβ. 137 ΗΙ8Τ0ΙΙΙΑΗϋΜ ΟΟΜΡΕΝΟΐυΜ. 138 Έφάνΐ} δΙ χαΐ χατ' ίχ^ινο χαιροΰ και άλλο τι ώΰ Χ Εο<]6ΐη ίθΐηροΓβ βϋαπι &Ηυ(1 ςαί(1ρ]&τη αοοίάϋ ολαν &ζιον κΤναι $ιηγήσιως. Ηινάχιον έχ λ(θου Προι- 
χοννησίας έκΐ ιιαρα§β{σο» τίνος των συγκλητικών 
ευρέθη άμ<λα>ς έ^^^ιμμένον, ειχονισμένας ίχον δύο 
ανθρώπων μορφάς έπΙ της Ιπίφαν&ίας, μ(αν μίν αν- 
δρός, Ετέραν δΐ γυναικάς • έν 8$ τψ μετώπφ τί5ς πι- 
ναχίδος ήν γεγραμμένον επίγραμμα ώ8έ πη διεξι6ν • 
Ιωάννου χαΓ θκοδώρας των φιλο'χρίστων πολλά τα 
ετη. "Οπερ τινάς μίν εΙς εχπληξιν ήγεν, δ'πως τά 
ενεστώτα μάλα ιτροεδηλοΰτο σαφώς * τινίς δ^ μή 
άπηλλάχθαι το πράγμα σκευωρίας καΐ μαγγανείας 
ένόμιζον, τον του παραδείσου δεσπότην δια τησδε της 
μηχανής τήν βασιλικήν πρ6ς έαυτον έκκαλεΐτθαι 
οΙηΟίντες προσπάθειαν. ΕΓτε δΐ ούτως Ιχει, ε^ε έχεί- 
νως ή αλήθεια, φράζε ιν ούχ εχω. 

01 δΐ Σχύθαι ίνδοθεν τφ λ ι μψ πιεζόμενοι, έκτ^ς ρ 
υτ:^ να»ν τειχομαχικών άργάνων καχούμενοι, χαΐ κατ* 
Ιξα'ρετον Ιν Ιχείνφ τψ τ6πφ δν 6 μάγιστρος Ιωάννης 
6 'Ρωμανοΰ του Κουρχούα υΐ&ς φυλάττειν έτέτακτα 
(τό γ^ρ έχεΤσε πκτροβύλον δργανον ού μιχρώς τους 
έντλς Ιπημαίνετο), άποκρίναντές τινας των άλκιμω- 
τέρων όπλίτας ψιλοΤς επιμεμιγμένους έπΙ το τοιού- 
τον έχπέμπουσιν, βργανον, ε? πως δυνηθεΤεν αότλ 
χατεργάσασθαι. Τοΰτο γνους 6 Κουρκούας, 8τι χρά- 
τ:στον ήν περί αυτόν άναλαβόμενος, έβοήθει διά τα- 
χέων. 'Βς μέσους δ^ τους Σκύθας γενόμενος άκοντίφ 
βληθ&ντος αυτου Ιππου χαι συν αύτψ πεπτωκ<5- 
τος Αναιρείται χρεουργηθβίς. 01 'Ρωμαϊοι δΐέπιδρα- 
μόντες χα! τοις *Ρώς συμπλαχέντες τό τε όργανον 
αβλζβΐς διετήρησαν χαι τουσ Σχύθας ώσάμενοι συν- 
έκλεισαν εΙς τήν π6λιν. 'Ιουλίου δΐ χαταλαβ^ντος ηοη ίικϋ^ηυοι Γβίαίπ. Ιη ροπίΛπο ββηαΐοηί οϋ]υ8- 
άααι νΐή ίηνβηία ββΐ ΙαΙ>β11α βχ ΡΓοοοηηββίο 1β- 

ρίθθ, ΓΟΓίβ 8ιι)^β^ιβ, ιη ΒϋρβΓΓίοίβ βΧρΓ688&8 Ιι&ϋθηβ 

άϋβδ Ιιυιηαηββ β^υΓΛβ, αηαπι πιεγϊβ, Λϋβραιη Γβ- 
ιιιίηβδ : ίη ΒΐΙβΓΕ βυρβΓΟοίβ βΟΓίρΙυπι βρβί : Βία 
νίναηί αοΛπηβδ βΐ ΤίιβοίϊοΓα ΟΐΓίβΙί άβάίΐί. Ρυβ- 
ΓϋπΙ ςυί β8ΐη ίβΐιβίίαιη πίΛ^ηορβΓβ ΒάιηίΓαΓβηΙϋΓ, 
ςυα ρΓβΒδβηβ ΓβΓϋπι οοηάίΐίο ίΐα βρβΓίβ βχρΗοΛ- 
ΓβΙϋΓ : &1ϋ ηοη ΟΛΓβΓβ ίηοο βΐ ίπιροβΙαΓα ρηία- 
ρυηΐ, αίςυβ 405 Ιιοο οοπιπίθηΐο νοίυίβββ ϋοιηί- 
ηυπι ροαιαπί 8β ίη βΓαϋαιη ίηιρβΓαΙοηβ ίηείηυα- 
Γθ. ϋΐΓϋπι νβΓο &υ( Γαίβο βϋ ΟΓβάίΙυιη, ηίΐιίΐ 
&1Ώηηο. 

ΙηΙβηιη βογίΐι® ίηΐυβ Γαπιβ ρΓβ88ί βίιηοΐ α ιηαοΐΐϊ- 
ηί8 ορρυβηαΙοΓίίβ ΙιοβΙίυιη ηοη ΙβνίΙβΓ 1«46ΐ)&ηΙαΓ, 
ρΓβθοίρυθ βο Ιοοο ςαί ^ο»ηηί ιοβ^ίβίΓο, Βοπι&ηί Οογ- 
ου» Ωΐίο, άβαιαηϋ&ίαβ ΓαβΓΑΐ; η&ηι Βοχα ΙΟΓςαβηβ 
ίη8(Γυιιΐ6η1υπι ϋ}ί οοηοο&ίυηι ο1>8β8βίβιηυ1ΐΑά8ΐηη& 
()&1>8ΐΙ. ΙΙ&ςυβ ^Γ&νίβ &Γΐη&(υΓΦ άβίβοΐοβ ηϋίΐββ νο- 
ΙίΙίϋυβ ρ6Γα]ί8ίθ8 βπιίαυηΐ, βί ςα& ϋ ταϋοηβ βαιη 
πιβοΐιΐηβπι ρβββϋΐπίΙβΓβ ροββοηΐ. Ιά υΙ)ί ίηΙβΠθχϋ 
ΟυΓοααδ, ΓθΙ)ΐΐ8ΐί88ίιηί8 8αοΓυοι αβδυοιρίίβ οβΙοηΙβΓ 
8<1 ΘΛΠ1 (Ιβίβηίίβηά&πι 86 οοηίβΓΐ; ΙπνβκΙϋβςυο ίη 
πίθάίοδ δογ11ι&3 ο1) βςηο πιίβδΠί ίοΐο είίοίΙιΐΓ, αίςαβ 
α θογ11ιί8 άϋαηί&ΐυβ Γογγο ίηΙθΓϋ. Ηβΐίςαί ΕοιΠΕηΙ 
οοηοϋΓβυ ί&οΐο βΐ ιη&οΐιίηαιη ίηΐ6£;Γ&ιη οοηββΓναηΙ 
θΐ Εο88θ8 ίη αΓΐ>θπι οοοιρβίΐυηΐ. Οίβ ^α1^^ ιηβηβίβ 
νΐοθθίηια Βθ88ί υηίνβΓβί 8(1 ρυ£;η&πι ΑάνβΓβυβ Κοπιε. 
ηθ8 βχίνοΓαηΙ. Εχ1ΐ0Γΐα1)&1υΓ β08 βΐ αά ΓοΓίίΙιιάίηβιη μην<5ς, χαι είχοστήν ήμέραν ίίγοντος, έξήλθον οΐ Ο θΧθίΙαΙ)&1 ΙοπιΟΓ, νίΓ ρο8ΐ8ρ!ΐ8^6ΐ1ϋΠΐ &ρυ(1 8ογ11ι&8 'Ρώς παμπληθιΤς χαΐ τοϊς 'Ρωμαίοις συμπλακέντες 
έμάχοντο, παραθα^^ύνοντα Εχοντες και πρ&ς τους 
αγώνας άλείφοντα $νδρα τινά παρά Σκ^θο^^ς επίσημα- 
τατον, 'Ιχμορα. μετά τουνομα Σφάγγελλον τον άναι- 
ρέθέντα τιμώμενον, ούτε κατά συγγένειαν τήν έξ 
ϊΓματος έν τοΤς μάλιστα άγ4μενον παρ* αύτοΤς οΰτε 
κατά συμπάθειαν, άλλ* έκ μάνης της άρετης παρά 
πασι σεβ(^μενον. Τούτον ιδών Άνεμας 6 τών Κρητών 
του βασιλέως (29) υΙός Κουρουπά, εις ων τών βασι- 
λικών σωματοφυλάκων, αυτόν τε εύψυχως άγωνιζ($- 
μ«.νον χα2 τους λοιπούς εις τοΰτο παρορμώντα και 
διεγείραντα καΐ τάς τών 'Ρωμαίων τάξεις διαταράσ- 
σο»/τβ, μή'ε• ^ρός τό μέγεθος καταπλάγεϊς του ανδρός 
μι{τε τήν άλχήν δειλιάσας, [Ρ. 679] άλλα περικαρ- ρηχηο Ιοοο, ηοη ςυοά νβΐ Γαπιίΐία 6]η8 ρΓβΒοίρηα 68• 
861, νβΐ Γ&νοΓβηι &1ίοΓυαι 8ίΙ)ί αϋαηάθ οοηοΙ1ί&886(^ 
8θ(1 8θΙίιΐ8 νίΚυΙιβ θΓ^ο αΙ) υηίνβΓδί8 ίη ΙιοηοΓβ 1ιλ- 
1)ί1υ8. Ηηηο οοΐϋΐηί88& ρυ^ηα Αηβιη&8, €Γβί6η8ίαπι 
&πΐ6Γβθ Β&8ΐ1ϋ ΟοΓυρβ ΓιΗαβ, ηηυ8 ί(ηρ6Ρ&ϊοη8 8ΐί« 
ραίΟΓυπι, 406 6βΓηοη8 ΓοΗίΙβΓ ρΐ]§;η&πι οΙ>ίΓθ &ο 
Γβΐίςιιοθ 6χο1(&Γβ θ1 ΗοαιβηοΓϋΠ) ΟΓάίηββ οοη1υΓΐ)&- 
Γθ, ηίΐιΐΐ νβΐ ΥΛβΙίΐΛίβ οοΓροπβ Θ3α3 νβΐ γοΙ)ογ6 άβΙβΓ- 
η1α8, 8αη^ηίη6 οΪΓοα οογ 6?6Γνβ80βηΐ6 θςαααι Ιι&ο 
ϋΐαο 1θΓςυ6η8, 8ΐηοίο ςυί &ά ίβπιυΓ ρβη€[βΙ)&1 ^Ιαάίο 
ίαιρθίυπι ίη βηαι άαΐ ν6ΐιβοΐ6ηΙΐ88Ϊηιααι, ίαηΐυιηςυθ 
ίη 8ίοί8ΐΓυηα Ιιαπιοπιαι ^υxι(ι οίανίουΐ&αι ίιηροηΗ 
να1ηα8, υ1 οΐ οοΐΐυιη κΙ^βοίηίΙβΓβΙ 6ΐ ουιη άβχΐΓλ 
πι&ηα απιροΐ&ΐυιη οαρυΐ ίη 8θΙααι (ΙοοίάβΓβΙ. Ιρ86 δίφ θ^μ*^ ληφθείς καΐ τόν Ι'ππον τ^δε κάκεΤσε πα- β ί1ΐ6β8υ8 αοΙ 8υο8 ΓβάϋΙ. Εχοΐαηιαίυπι &ά Ιιοο ί&οίηαβ ραχινήσας, μεθ' ορμής ακατάσχετου τό παρηωρημέ- 
νον τφ ρ-^ρφ αύτοΰ ξίφος σπασάμενος Ιεται χατά 
του ΣχύΟοο, χαΐ παίει τούτον τφ φασγάνψ χατά του 
αριστερού &μου ΊηρΙ' τήν χλεΤδα, καΐ άποτέμνει τόν 
αυχένα, ώς συμβήναι τήν κεφαλήν συν τ^ δεξις^ Χ**?^ 
ΙχχοπεΤσαν πεσεΤν εΙς τό Ιδαφος.ΚαΙ 6 μεν Σκύθης ρΓθπιί8ουθ, Κοηι&ηίβ οΐ) νίοΐοηαπι Ιφίαηι εΐαηο- 
Γβπι &11ο11βηϋΙ)υ8, δογϋιίβ αυίοιη οοηΓοβυιη 6^υ1&α- 
ΙΙΙ)η8 6( νί^οΓβπι 8υαιη <1ίαιίΙΙβη1ίΙ)υ8. Τ&ηάβαι Εο- 
πι&ηί8 ρΓβπιβηΙίΐ3υ8 Ηοββί Γυ^απι Γ&βίυηΙ, β&ςυο 
οϋπι άβάβοοΓθ ίη ΟΓ^βαι βνβάυηΐ. ΜαΗί 6ο άίβ ρβΓ- 
ίβΓοη!, ρ&Γΐίπι οΙ> Ιοοορυπι αη^υβίί&πι α 86 ίηνίοβηι ΧΥΙ-ΑΝΟΕΙ ΒΤ ΟΟΑΕΙ ΝΟΤΛ:. (29) Αα( Βαβϋϋ οο^οαιβη 68ΐ βηπ2ρα8, βΐ νοχ 
άμηρα (ηη!88«. 8θ( βασίλειος &ιη6Γ&ιη άοηοΐ&ΐ. 
Ρηαβ ▼βηπη ροίο. Β( ροβ^6Α άμηρα άβ βοάβω &ι1- 
άϋοτ, ποιαίΐΗΐ οκαίββο. Χυι.. -- Οιηί88ί8 Χγ1&η(ΙΗ 
οοι^ΐοοίιίιΐβ 6ί οοΓΡαρϋοη11)α8 Ιιφο νοΓ^α βίο ίηΙβΓ• 

ΡατηοΙι. Οβ. βΧΧΙΙ. ρρθΙοΓ : Ππηΰ οητη νίάίηΰΐ ΑΗβτηα$ νεςία ϋΓβΙητη 
αίτρϋ 5α/ι», ϋηηιρχ βΙίη$^ ηηηε ίτηρβταΐΟΓύ ΒαίβΙΙί' 
<Μΐ». Οαί(1 ο1αΓίΰ8? η&ιη ραυίο ρο8ΐ Αηθπι&8 Ιιίβ. 
ΟΓΟίβηβΙαιη αιηοΓ®, ηοη Βαβϋίί η1ίυ8 θηυηΙί&1)ί1υΓ. 

ΟΟΑΒ• 139 ΟΕΟΗβΙΙ ΟΕΟΚΕΝΙ 140 οοηοηίοαίί, ρ&τϋιη & Ηοιη&ηίβ αββοοοϋβ θοβ ίη ^ έχβιτο ιτεσών, ό θ* Άνιμας άσινής έκανηχιν βΙ( τ& ίυ^Α οβββί. Οαοά ηίβι ηοζ ίη^Γϋθηβ δρΙιβηάθ8ΐΙ&1&- 
1)υαι 6ηρυΐ88β(, υϋςυβ 6ΐ ίρββ νίνυβ ίη ΗΟΓη&οο- 
ταιη νβηίβεβΐ ροΐββί&ΐθπι. δυρβΓβΙίΙββ α οίαάθ ουιη 
ίαΐΓ& ιη(Βηί& νβηίβββηί, ΐΏ&^αο οαιη ΙαοΙα &ο 
ρΐαηοΐα ιηοΗβιη Ιοπΐοήβ άβρΙοΓ&νβρυηΙ. ΒΙ Ηο- 
ιη&ηί εαπι 1}&Γΐ)&Γί8 οοείβίβ βροΗα άβίΓαΙιβΓβηΙ, 
ίηΙθΓ οαάανθΓϋ βΐίαηι χηυϋθΓββ ίηνβηβΓυηΙ νίήΐί 
Ιι&Μΐΰ ΐ6θΙ&8, ςυβθ ϊηΙβΓ πι&ήίο8 ίη Ηοιη&ηοΒ ρυ- 
^η&νθΓαηΐ. στρατοπεδον. "Ηρθη ϊτά τφ Ιργφ φωνή ιταμμιγής, 
τών μίν 'Ρωμα(ων άλαλαξάντων έπΙ τ^ νίκτ[ϊ, των 
δι ΣκυΟών άσήμως όλολυξάντων κβ? τη< εαυτών 
6ιιενδ6ντων ενστάσεως. Έπιβρισάντων δΐ τών 'Ρω- 
μαίών εις φυγή ν Ιγκεχλίκασι, καΐ άχλεώς εΙς τήν 
πόλιν έσωζοντο. Έπεσον δΐ πολλοί κατά τήνδε τήν 
ήμέραν, ύπ' αλλήλων τε συμπατούμενοι δια τήν στε- 
νοχωρίαν καΐ 6πό 'Ρωμα(ων σφαττ^μενοι τψ χατα- 
λαμβάνεσθαι. Μικρού δ' &ν Ιάλω χαΐ ό Σφενδοσθλά- 6ος αύτλς, εΐ μή νυξ επιγενόμενη τούτον έρρύσατο. 01 δΐ τόν χίνδυνον διαδράντες, έντ^ς του περιβόλου γενόμενοι, κωκυτόν έπΙ τψ του *Ικμορος θανάτψ 
σκολεύοντες οΐ 'Ρωμαιοι εδρον καΐ γυναίκας έν 
μετά τών ανδρών προς 'Ρωμαίους άγωνισαμένας. 

407 Ιαολ Ι^αΓ^αηβ Ιΐβΐΐο οΐΏηία θΓ&ηΙ &άν6Γ8&. 
Ναοί ηβςυθβυρρβϋ&ΓηιηβρβθθΓΒΐ,βυαι 6ΐ ίρ80Γυιη 
^βηϋΙβΒ ρροουΐ &1)6886η1 βΐ ΠηίϋιηΦ 1}&γΙ)&γ8β ^βηΐββ 
α Κοαιαηίδ 8ίΙ)ί ηιβίαβηίββ &ΰχΙ1ί& άβηβ^&ΓβηΙ; βΐ μέγαν έκόψαντο. Τους δΐ πεσόντας τών βαρβάρων, 
τοις άνηρημένοις κειμένας άνδρικώς (σταλμένος χαΐ 

Έπει δι τοις βαρβάροις κακώς έφέρετο τά τον» 
πολέμου και ξυμμαχίας ήν έλπίς ούδαμου (οΓ τε γαρ 
ομόφυλοι ήσαν μακράν, και τά 6'μορα Βάρβαρα τών 
εθνών δείσαντα τους 'Ρωμα(ους άπείπαντο τήν βοή- οοααπίβ&ΐαβ ίρ808 άβΠοβΓβΙ, ςυοά Βοαι&ηα ο1ί886 η θ^ιαν - Ιπελελοίπει δ* αυτούς κα^ τά έπιπήδεια, χαΐ Γίραβ &οουΓαϋ88ίαΐ6 ουβίοάίβηίβ ηίΐιίΐ βίβ ροίθΓ&Ι 
ίαιροΓίαπ ; β&άβπκιυθ γ68 οΙ)8ΐ&Γ6ΐ ςυο πιίηυβ 
Ιβιηΐϊΐθ βυίθ αυΓυ^βΓθ ρο886ηΙ, ουπι ίηΙβΓίηι Βοαια- 
ηίθ ςυοϋάίβ νβΐυΐί βζ ρβΓβηηί ίοηΐβ οΏηία αίίΐυθ- 
Γβηί ]3οη&,βΐ8υ1)ίη(ΐ6 βςυββίΓβδ ΐ6ΓΓ68ΐΓβ8(ΐαθ οορί» 
αοοβάβΓβηΙ. ΙΙαςαο οοηοίΐίυιη οοςυηΐ. Ι1)ί &1ϋ ηοοίυ 
ΓαΓίίαι &υΓυ@;ίβη(1υπ] βθηΒ6ΐ)&ηΙ, αΐίί Ηοα)&ηοΓυπι 
Οάθΐη ρ&οβαιςυθ ίωρΙοΓ&ηά&ιη, &1ςυθ ϋ& (&1ίΐ6Γ 
εηίιη ηοη ΙίοβΓβ] άοαιαιη Γβάβαηάυχη : &1ϋ8 &1ία(1 
ρΓΟ Γθ η&ΐα νί(1θ1>αΙαΓ. Οαιηίυαι Ι&ιηβη βο Ιβη<1θ1)&ηΙ 
8θη1βη1ί88, 1)6ΐ1ί βηβιη 6880 Γαοίβηάααα. Αΐδρίιβηάο* 
8(1ι1&1)α8 ΙιΟΓίαπ υΐ αάΐιυο ββιηβΐ ουιη Κοηι&ηίβ 
6οη^β(1ί νβΐίβηΐ, θΐ νβΐ ΓογΙΙΙθγ ρα^η&ηάο 608 άθ- 
νίηοβΓθ, νβΐ 81 νίοΙοΗ& ροΐίή ηοη ά&ΓβΙυΓ, ^Ιοηοβ&αι 
αίςυβ Γβΐίοβηι ιηοΓίβαι ΙυΓρίβΒίαΐΦ αίςυβ ίηΓαωί 
νίΐο ρΓφΓβΓΓθ. Οαί βηίιη νίΐ&αι ΙοΙθΓαΙυπ ββββηΐ 
ία^α 86ΓναΙαπι,οοηΐ6χηηθηΙίΙ)υ8 ίρ808 ροΓΓΟ νιοίηΐΒ 
ρορυΐίδ, ςηίΙ)η8 αηίβα ΙθγγογΙ Γαί88βη(? Ε& ΒβηΙβη- 
ίί& ρΐαουίΐ, &886η8ί(}υΘ βαηΐ οαιηθ8, βΐ ροΐΐίείΐί βχ- 
ίΓθοιυπι 408 88 ρΓΟ νϋ& 8υ& οβΓίαιπθη Βααιπια νί 
0ΐ)ίΙαΓ08. Ρο8ΐηάίβ θγ^ο αηίνβΓΒί αΓΐ)6 βχβυηΐ, ροΓ- 
1α8ςηβ οίααάαηΐι ηβ ςαΪΒ ίη υΓΐ)βα) β Γυςα ρβΓνβηΐΓβ 
ρο88ϋ. 0οιηπιΐ88θ ρΓβΙίο αοΓϋβΓ ρυ§;η&ΙυΓ. ^αη1 
1)&Γΐ)8.Γί8 &ηίαΐ08θ ρυ^ηαηΙίΙ)α8, Ηοωαηί βΐ ^Γ&νίβ 
βυ» &Γαια1υΓθ9 ροηάβΓβ θΐ 8θ1ί8 βΟΓβηο ηιβπάίβ &γ- 
άοΓθ &ο 8ΐ1ί Ι&η^υβΓθ ίηοίρ!βΙ)&ηί, εαηι ίοαρβΡ&ΙοΓ 
Γθ &ηίιη&(1ν6Γ8α ΒυοουΡΓϋ ουηι 8υί8, βΐ 1ΐ08ΐ1υιη νβ- 
Ιιβηβηϋ» 8β οΙ)3ίοϋ, υΐΓβΒςυβ ίηίβηπι αςυα ο( νίηο 
ρΙβηοΒ αίΤβΓη ]υΙ)θΙ. Ιηάβ ςυοΒ Φ8ΐυ8 &ο 8ίιί8 &ΓΟίζθ- 
Γ&Ι ΓβΟΓββΙί νίοίβηΐο ίιηρβίυ ίη δθ)τ11ι&8 ΐΓΓυυηΙ ; ούδαμόΟεν είσκομ^σασθαι δυνατόν ήν, του 'Ρωμαϊχοΰ 
στόλου τάς οχθας ακριβώς τηρουντος του ποταμοΰ- 
έπέ^ρει δΐ καΐ τοις 'Ρωμαίοις Ικάστης ημέρας ως 
ίχ τίνος άφβόνου πηγής πάντα τά αγαθά, και Ιππι- 
και καΐ πεζικαι δυνάμεις δια παντός προσετίθεντο • 
κα! ούδΐ τοΤς κελητ(οις εαυτών έμβάντας άποδραναι 
ήν δυνατόν, τών διεξόδων, ώς εί'πομεν, ακριβώς φυ- 
λαττομένων), συμβουλήν συστησάμενοι οι μίν νυκτός 
συνεβούλευον κλέψαι τήν άναχώρησιν, άλλοι δΐ δε- 
ξιάς και πίστεις παρά 'Ρωμαίων αΐτήσασθαι οΤα μή 
έίλλως δυνατής ούσης τής 6ποχωρήσεως, καΐ ούτω 
προς τά ο^κεΤα άπαραι. Και Ιλλων ώς πη Ικάστψ ό 
καιρός έδίδου συμβουλευσάντων. πάντων δΐ χαθάπαξ 
καταθέσθαι τόν πόλεμον επιθυμούντων, ό Σφενδο- 
σθλάβος παφνίνει μάλλον ετι άπαξ πολεμήσαι ^Ρω- 
μαίοις, καΐ ή καλώς άγωνισαμένους επικρατείς τών 
εναντίων γενέσθαι, ή ήττηθέννας αίσχίστης ζωής χαι 
Ιπονειδίστου εύκλεα καΐ μακάριον προτιμήσασβαι 
θάνατον * άβίωτον γάρ Ισται αύτοΤς δρασμφ τήν σω- 
τη ρ (αν πορισαμέέοις, ε?περ μέλλοιεν εύκαταρφρόν ή- 
τοι Ι'σεσθαι τοις γειτονοΰσιν ίΒνεσιν, ιΐ τό προσθεν 
αυτούς Ιδεδίεσαν σφοδρώς. [Ρ. 680] "Ηρεσκν ή του 
Σφενδοσθλάβου βουλή, καΐ κατέθεντο πάντες τον 
6πΙρ ψυχής εσχατον άναδέχεσθαι κίνδυνον ταΤς δλαις 
δυνάμεσι. Τή γούν έπιουσΐ[) εξελθόντες του αστεος 
πανδημει, κχΐ τάς πύλας άποκλείσαντες, ώς μή τινι 
δυνατόν εΓη τραπέντι διασώζεσθαι προς τήν πόλιν, 
συμβάλλουσι τοις 'Ρωμαίοις. Αγώνος δΐ καρτεροΰ 
συστάντος καΐ τών βαρβάρων εύψύχως άγωνιζομ,έ- 
νων, τψ ήλίφ καυσούμενοι οΐ 'Ρωμαΐοι και δίψει πο- ϋ8ςυβ &υ(1&θΐ6Γ 8υΙ)8ί8ίβη 111)08, &1ίςυ&ηάΐΰ ββςυο Ο νούμενοι ώςπανοπλΐται (ήν γάρ χαΐ σταθηρά μέση ]λ- Μ&γΙθ ρυ^η&Ιυπι 68ΐ. Ταηάβπι ίιηρθΓ&ΙΟΓ ΒβπΗβηδ 
Ιοοί αη^υΒίίϋπι νίΚαϋ ΒοοΓυπι οΙ)8ΐ&Γβ &ο Βογίΐιίθ 
θο αηΪΓηοδ &υ^βπ, ηιαηάαΐ ()υοίΙ)υ8 αΐ γθΙγο ία ρΐα- 
ηΐΐίειη ρΓοουΙ αϊ) υρϋβ &1)(!α6&ηΙ, Γυ^ίβη11υπ)ι]αβ 
Βρβοίβηα ηοη β1Γυ8β 86(1 86η8ίηι οβάβηάο ρΓ8Βΐ)0&η1, 
βίςυθ υ1)ί 1ΐ08ΐβζη Ιοη^β &Κ> υΓΐ)θ &νοο8ποΙ, βυΜίο 
βςηΪΒ οοηνβΓΒΪΒ &{;^Γ6(1ίβηίυΓ. Ια88& βχθβςυαηΙϋΓ 
(1υθ68. Ει Εθ88ί οβάθηΙβΒ Βοπι&ηοβ Γυ^βΓο ορίηαϋ, 
ιηηίαο ββββ βχΙιοΗαϋ,ιη&Βηο ουιη ίΓβιηίΙιι βοβ 400 βρία (^ρξαντο ένδιδόναι. "Οπερ αίσθόμενος 6 βασι- 
λεύς διά ταχέων μετά τών περί αυτόν έβοήθ^ι» >ο^ 
αυτός μΙν τήν ακμή ν 6πεδέξατο του πολέμου, τψ 8ε 
πεπονηκότι στρατεύματι ύπό ηλίου και δίψης άσκοος 
οΓνου και υδατοσ πλήρεις προσέταξε χομίζειν. ΟΤς 
χρησάμενοι χαΐ τήν δίψαν και τόν του ηλίου καύσωνα 
άποκρουσάμενοι καΐ Ιαυτους άναλαβόντες μετά σφο- 
δρότητος και (3ύμης τοις Σχύθαις έπέ(&|^αν. 'Εχει- 
νων δΐ γενναίως 6ποδεξαμένων ήν ή μάχη Ισόπαλης^ 141 ΗΙδΤΟΕΙΑΒϋΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 142 ^χρκ &ν ό βασιλεύς τήν στβνοχωρίατν φρασά(χ£νος ^ ιηβθςυυηΙαΓ. Κοοα&ηί, υΐ ιιά ρΓβΒβοηρΙυιη Ιοοαιη ββΐ το» τόκο», χαι Ιχ τούτου χατανογίσας τοις Σχύθαις 
έπιγίνε^Βαι τήν καρτερίαν τψ τους 'Ρωμαίους έστε- 
νοχωρησΟαι χαΙ μή οίους »Τναι ϊργα πρέποντα της 
εαυτών αλκής έπιδε£χνυσΟαι, έπέσχηψε τοΤς στρατ- 
ηγοίς είχειν εΙς τούπίσω πρλς το πεδίον, καΐ τής πό- 
λεως πό^^ω άφ(στασθ•ι δόχησιν φευγόντων παρέχον- 
τας, μή μέντοι γε προτροπάδην, άλλ' ήμερα χαΐ 
χατ' ολίγον είχοντας, χάπειδάν οπόθεν της πόλεως 
δκώχοντβΓ έχχαλέσωνται, αίφνίδιον παρενεγχόντας 
τους χαλινούς έπιβτρέφειν τους ^ττπους χαΐ τούτοις 
νυμπλέχεσΟαι- ΚαΙ οΐ μεν έποίουν τ6 χελευσθίν, οΐ ρβΓνβηΙαπα, οοηνθΓβί ΓογΙϊΙθγ 1ΐ08ΐβιη ίαναάυηΐ. 11)ί 
ρΓδβΗο ΓθΓνθοΙθ, άυοίοΓ ΤΙιβοάοΓυβ & Μί8ΐ1ιβί& βι^ΰο 
βυο 1&ηοβ& εοηΓο88θ ίη {βΓΓβ,ΐΏ βαάίΐ, βΐ οιγοα βυαι 
&0Γ6 οΓΪΙυΓ οβΓί&ιηβα, Ηθ88ί8 ϊηΙθΓβοβΓβ» Ηθ£ηαηί8 
8βΓναΓθ 8&1&^6ηϋΙ)υ8• Ιρ86 &1) βςυο οο11&ρ8υ8 δογ- 
ΙΙι&ιη (^υβπαάαιη είη^υΐο αΓΓθρΙαχη Ιιαο ΠΙαο ρθΐΐβ 
ιη3ΐ&Γ οΙ)86Γναη8, βο ^οη^6^{&8 ίη 86 1)&8ΐ88 βχβυϋΐ, 
8θα8ίΐΏςυ6 γθΙγο &1)ί6η8 &(1 8υο8 ΓβνβΓίίΙιΐΓ, άοηβο 
Ηοιη&οί δογ11ιΪ8 νί Γβραΐ8ίΒ βααι ρβηουΐο βηρίυηΐ. 
Ιά ρΓφΗαιη άΐΓβιηρΙΰΐη 68ΐ, ίαεβΓία βΐίαιηηυιη νίο- 
ΙοΓία. δε 'Ρώς τήν εΙς τούπίαω ύποχώρησιν των 'Ρωμαίων φυγήν οιηθέντες, αλλήλους παραχαλεσάμενοι είποντο 
συν άλαλαγμψ. Ός δ^ χατά τον ώρισμένον έγένοντο τύπον οΐ 'ΡωμαΤοι, έπιστραφέντες προσρήγνυνται 
τούτοις γενναίως, 'Ενταΰθα ίΑ^χΐ< Ισχυρας γενομένης συνέβη στρατηγδν θεόδωρον τον έχ Μισθείας του 
'ξππου αύτου λογχευΟέντος πεσεΤν χατά γης. Περί τούτον άμιλλα έγένετο χαρτερά, των μίν 'Ρώς άν- 
ελέοθαι, ταιν δΐ 'Ρωμαίων 6'πως μή άφαιρεθείη φιλρτιμουμένων. Οΰτος γάρ ό Θεόδωρος του *ίππου πε- 
7«ϋν, ενα τινά των Σχυθών τής ζώνης δραξάμενος χα^ τ^δε χάχεΤσε τφ χειρός σθένει χινών ώς τι μι- 
κρόν άαπιδίσχιον χουφον, τάς χατ* αύτου πεμπομένας αίχμάς άπεχρούετο, χαι χατά μικρόν προς τους 
'Ρωμαίους &πανεχώρει όπισΟοχινήτφ τ^ πορεί^. Τέλος Ιπιβρίσαντες οΐ 'ΡωμαΤοι τους τε Σκύλας άπώσαντο 
χαι τον άνδρα του χινδύνου Ι^ι^ύσαντο. ΚαΙ τά στρατεύματα διελύθησαν τελείως, μηδαμώς {τι κρίσιν του πολέμον 
λαβόντος. 

Ό ρ«σιλευς δΐ εύψυχότερον νυν μάλλον ή πρύτε- Β 
ρον 6ρα»ν αγωνιζόμενους τους Σκύθας, καΐ τήν του χρ^ου τριβήν βαρού μένος, οίκτείρων δΐ καΐ τους 
*Ρ«ι>{«α(ο^ ταλαίπωρου μένους καΐ τφ πολέμφ κακώς 
πάσχοντας, μονομαχί^ φήθη κρΐναι τά πράγματα. 
ΚαΙ δή |ιαπρεσ€εύεται προς τόν Σφενδοσθλάβον, 
προχαλούμ•νο< αυτόν εΙς μονομαχίαν, δέον εΤναι λέ- 
γων Ινός άνδρό< 6ανάτψ χριΟηναι τό [Ρ. 681] {ργον 
ή χατασφάτησθαι χαι κατά μικρόν δαπανάσθαι τά 
έ&νη, κβΐ τόν νιχι{σαντα κύριον είναι των δλων. Ού- 
τος δι τήν πρόκλησιν μΙν ουκ έδέξατο, λόγους δ» 
έποι^ήκεν υπεροπτικούς, ώς τά κατ αυτόν άμεινον 
ιύτός του έχθροΰ σκοπήσει • αυτός δε εΐ μή ζτ^ν 
ιν£5 σχολήν, είσι μυρίαι άλλαι βανάτου οδοί• τούτων 
όποίβν αίρεΐται Ιλέσθω. Ταΰτα φρυσξάμενος τής ΑΙ ίαιροΓ&ΙοΓ &ηίζηο8ίυ8 ςα&ιη &ηΐ6 ρΓΰΙί&ή δβγ- 
11105 νί(1θη8, ίθΐηρυβςυθ Ιβή ®^γθ ΓβΓθη8, 800Γααι- 
ςυβ ]ΒΓυιηη&8 β^υ8 1)6ΐΜ ιιιί86ΓΑη8, 8ίη^αΙ&η ρυ^λ 
άοοθΓηβαάυαι οβηββί. 11&ςϋ6 8ρ1ΐθηάϋ8ΐ1ι1&1)αιη ρβΓ 
1β£;&Ιθ8 ρρονοοαΐ θ1 οβίβηάίΐ ρΓΦ8ΐ&Γβ υηίυ8 Ιιοιηίηίβ 
ΐηίβήΐυ Γβιη άβοιάί ςααιη ρααΐαΐίίη ΙοΙββ ^βηΐββ 
ρθΓΐιηί, ιι1 νίοΙοΗ ίη οΐΏηθ8 ρ&ΓβΙυΓ ίααρβΓίακη. 
Β&Γΐ)&Γυ8 οοηάίϋοηβαι οΙ)1α1βιη Γβραάί&Ι, 8υρθΓ]36- 
ςυβ Γ68ροη(1βΙ ιη6ΐίυ8 ςαίά 8ίΙ)ί βχ γθ 8ί(, 8Θ ςυαιη 
ΐ308ΐβιη ΙηίβΙϋ^θΓβ. 8ί Ηοπιαπο ίιηρβΓ&Ιοη ηοη ναοβΐ 
νίνβΓβ, ίη(ιηίΙ&8 6886 πΐ0Γΐί8 7188 : (ΐ6ΐί^θΓ6ΐ ςυ&πι 
νβΐΐβΐ. 410 Ιρ86 8(1 1)61] υηχ οαιηί 8(υ(1ίο 56 ρβΓαΙ. 
8ίη^υ1&Π8 ρυςηχ 8ρ6 (1ίιηί88α, ίαιρβΓαΙοΓ, οζηηί 
ιηο(1ο ίά ΐΏοϋΙαΓ, υ1 ίη^ΓβΗβυ υΓΐ)Ϊ8 1)&γ1)&γο8 βΓοβ&Ι. 
ΑΙ ίά ηβ^οΐϋ βοαίΙΙίΙ Β&Γάααι ΟϋΓυιη ιη8ςΪ8ΐΓυιη πολεμικής εΊχετο παρασκευής προ^υμότερον. Ό δε ουαι 8018 6θ1ιθΓϋ1)ϋ3. Κοιηαααιη νβΓΟ ραΐηΰίιιιιι ^σιΛευς τόν έκ προκλήσεως άπογνοΰς αγώνα, πάσι 
τρ^ποις έμηχανδτο τήν εις τήν πόλιν άποκλεϊσαι 
ί'ίσοδον τοις βαρβάροις, και προς τό Ιργον εκπέμπει 
Βάρδαν μάγιστρον τόν Σχληρόν μετά τών ταγμάτων 
ων α^ό< έστρβτήγει• τόν δϊ πατρίκιον 'Ρωμανόν (30) ΟοηθΙ&ηΙίηί βΦ8&Γί8 ΩΙίαιη Ηοιη&αί 86ηίοπ8 Ν. βΐ 
ΡθΐΓυιη6Χ6ΓθίΙυ8ρΓ2βΓ6εΙυιη 6υιη8αί8 οορϋ8 1ΐ08(6ηι 
ίηνα(ΐ6Γ6 ^υ88^^ ; 68ΐςυβ &06γπιιι6 υίπηςυβ ρυ^ηα- 
Ιαηα, 6ΐ ν&Γί6 ηαηο αά 1ΐ08 ηυηο &(1 &11βνο8 ΐαο1ίη&1& 
νίεΙοπΑ άίυ &αο6ρ8 ίυίΐ. Ι1)ί ΓυΓ8αιιι αιηβΓβΒ 6Γ6(6η- χυγ^ανοπι ετ οοΑΚί νοτλ:. 

(30) Ηυ^^8 &1ϋ, ςϋοά βεί&ιη, ηοη ί&οίυηΐ χη6ηϋοη6ΐη. Ιη £;Γ&Ιίαιη ΐ6οΙθΓί6 0οη8ΐΕηίϊηο8 βί Εοιη&ηο3 
ΟΓάίηθ Ιιίο βχροηλίη. 

Ι^βο Βαβϋϋ Μ&ββάοηίβ β1ίθ8 
ίιηρ. 1. 

Η&ίβηβ ΪΑΛ^ρβη ϊ ^ Χ ΟοηΒΐ&ηΙ. Ιιβοηίβ β], ίπιρ. θ]υ8 οοΐΐθ^β βΐ 8006γ Ηοπι&ηυ8 1>&ο&- 8€ηίθΓίβ β1ί&. 2 614 ρβηαβ 86ηίθΓ ίπιρ. 3 
ΤΙιβοάοΓΛΧνΖίιιιίβοββ. Ηοιηαηϋβ 3 .^/νΤ 6ορ1ΐ8ηο /\ Νίοθρ1ιθΓυ8 01ιη8ΐίΓβΓ δΙβρΙίΕη. ΟοηΒίαηϋη. 
Ο&Ατβηο. 6. ^-^^ Ι *"*^•***^ ΡΙιοοΜ. 9. Ιιοο 6β8&Γ68 νοοο, ηοη ϊιηρβΓ&ΙοΓθβ. 

ι ^^-> ι ι 

ΒΜϋίπβ. ΟοηβΙ&ηϋηαβ. ΤΙιβοάοΓλ Ζί- Βοηι&ηυδ Βοπι&ηυβ 

ςυίροβΙΖίιηίβο&οι ίιηρβ- πιΙβο» ηχοΓ. 2. ραΙηοίαΒ• 
ηηιηί• Ρ&ηνίηίο. 

7' 8. . Χτι.. 143 6Β0ΒαΐΙ ΟΕΟΗΒΝΙ 144 

818 ΩΗυβ Αηβχη&β βςυο Ιι&ο ΠΙ&ο οΐ3ν6ΓΒθ βΐ νβΐιβ- ^ τ^ν υ16ν Κωνσταντίνου του βασιλέως, του υΙου του 
ιηβαΙθΓ οαΙβαπΒυβ ΐηοίίαίο, ειυά&οΙβΓ ίη ΐρβυοα ΓβΓ- πρεσβυτέρου 'Ρωμανοΰ, χαι ΙΙέτρον τόν στρατοί»• 
ΙυΓ 8ρΙΐ6η(]θ8ί1ι1&1)υιη, Ιιοβϋΐϊηυβ ρΐιαίαη^β άίναΐδα δάρχην, μεθ' ών έξήρχον δυνάμεων, προσράζαι τοΐζ 
ξΙ&άίαΐΏ βί ίη ιηβάίυοι ο&ρυΐ ΐηΟί^ϋ, 60(}υθ ίοΐυ πολεμίοις έπέτρ&ψεν. 07 δή προσβχλ^ντες τοΤς Σχύ- 
βςυο (ΐ6)ίοϋ : ηβ ί&αιβη ΙηίβΓίιεβΓβΙ, βγιτιλ (]υίΐ3υ3 θακ έμάχοντο χκρτερώς. Έχθύμως δε χάχείνων δπο- 
ΙβΰΙυβ 6Γ&1 1)&Γΐ3&Γυ8 οΒβΙίΙθΓαηΙ. Ιρβθ βίΓουιηνβη- δεξαμενών πολλάς τροπχς χζ^ μεταχλ(σεις συνέβη 
Ιυθ, 61; ιηυΙίοΓυιη Ιβΐίβ ροΐϋαθ ίοΓϋβδίιηθ ρη^η&ηβ, τ6ν π^λεμον δέζασΒαι, χαΐ έφ' Ιχανβν 'χρ^νον Ισοτά- 
ίρβΟΓϋΐη βϋβιη οαιη ΙιοβΙίιιιη ΛάιηίΓαΙίοηβ ίηΙβΓβ- λαντος ήν ή μάχη. Ένταΰβα πάλιν ό του της Κρι{- 
οϋυρ. της άμηρα υ\5ς Άνεμας, τηδε χάχεισε τ6ν *ίππον 

μετακινήσας χαί σφοδρ(5τερον μυωπίσας, χατ* αύτοΰ του Σφενδοσθλάβου φέρεται μετά λήματος νεβκνιχοΰ, 
χαι την φάλαγγα διασχίσας των δυσμενών πα(ει τούτον τψ ξ(φει χατά μέσην τήν χεφχλήν, χαί χαταβάλλει 
μίν του Ίππου, ου μήν γε χαΐ αναιρεί έπαρκεσάντων των όπλων α ένεδέδυτο. Αυτός μέντοι κυχλωθβΐς 
χαΐ υπό πολλών ραλλ(5μενος αναιρείται, ήρωϊχώς χαταστρέψας τόν βίον, 6*υμα μέγα χαΐ τοις ^ιπάλοις 
γενόμενος. 

ΡθΓϋηΙ 6& ρϋ^αα άίνίηίΐαβ ςαοςαβ Κοαιαηίβ Ια- Λέγεται δ^ χαΐ ©ειοτέρας τ<τε τοχείν τοί>ς "Ρω- 
Ιυιη &υχί1ίυιη. Ν&ιη &1) ΛαβίΓΟ οΙ)θΓΐ&ιη ρΓΟΟβΠ&ιη μαίους έπ.χουρίας. θύελλα γάρ τις έχ Ν^ου χατά 
ία Γαοίβ3 8ογ11ι&ΓυΐΏ ίηκΓοίβββ, βοβςυβ ίιηρθ^ίνίθ86 ρ πρόσωπον άρθεΤοα Ίστατο τών £χυΟ&ν, μή συγχω- 
ηβ Βϋο ΛΓΐ)ϋΓαΙα Γβιη {;βΓθΓβηΙ. ΕΙ αϊ) οιηηί Ηοιηα- ροΰσα χρήσ0αι χατά τήν μάχην ταΤς προαιρέσβσι. 
ηοΓυιη βχθΓοίΙυ οοηβρθοίυιη ίυίβββ νΪΓυιη α1][)0 βςαο Καί τις άνήρ ώτιτο παντί τψ στρατοπέδφ *Ρωμα£ων 
νβΙίθηΙθίΏ, ςαί ρπηοβρβ ρυ^^παιη 4111 οΙ)ίβΓίΙ Ιιο- Ιφ' Ίτητου λευχου προαγωνι ζεμένος χαι τάς τών ικο- 
Βϋυηιςυθ ΟΓάίηββ οοηΙυΓΐ)αν6Γί(, ηβπιίηί η6(|υθ λεμ(ων χλονών χαί διαταράσσων φάλαγγας, μη^εν) 
αηίθηβςυβροβίιηοάοοο^ηίΐυπι : θυιηαίθΙ)αηΐΓυΪ886 πρότερον ή μετά ταΰτα γενόμενος γνώριμος,. Βν δφ«- 
ΤΗβοάοΓϋΐη, υαυαι άβ ρϋΙοΙίθΓΓΪιηαβ οοηθβουϋβ νί- σχον Ινα εΤναι τών χαλλιν(χων (31) μαρτύρων θεύ- 
οΙΟΓίαβ ιηαΓΐ3^Γί1)ϋ8. δαηβ Ιιίβ ΒβωρβΓ αϋ8ρίοίΙ)α8 δωρον. Τούτοις δΐ προμάχοις άεΐ χαι προβύλοις χατά 
αίςυβ αηΐ68ί{];π&ιιΐ8 α(1νβΓ8αιιι 1ΐύ8ΐβ8 υϋ 6θ1βΙ)α( τών πΐ^λεμίων έχρήτο 6 βασιλεύς* χαΐ γάρ δή χαΐ 
ίηιρβΓαΙοΓ 1)ίο; βί ςαο άτβ 1ΐ8Β6 ρυ^ηα Θ8ΐ ρυ^ηαία, συνέτυχε τύνδε τόν αγώνα χατ' αότήν συνενεχΟηναι 
18 Γ68ίυ8 Γυϋ χηβιηοη» ί111ιΐ8 Τΐιβοάοπ θχβΓοϋυυιη τήν ήμέραν χαο' ήν ειώθαμεν έορτάζειν τήν μνι^μην 
(ΙυοΙοηβ. 86(1 βί νβηβΓαηάα ςυδβάαιη ιηαΙΙβΓ Οροΐί του στρατηλάτου. Καί γυνή δέ τις έν Βυζαντίφ σε- 
ύάβτη ΓβοίΙ ίά νΐ8υιη Γϋί88β άίνιηυοα. Εα βοίπι ρη- μνή υπέρτατης δυνάμεως είναι τό φάσμα έκιστουτο, 
άίθ ί8ϋα8 (Ιίβΐ ίη θοιηηίβ νίβα 8ϋ)ί ΓυβΓαΙ αά8ΐαΓβ μι| πρύτερον τής συμπλοχής ήμέρ^ βναρ Β^ασα^ 
ΌβίραΓβ», 6ΐ αυάΐΓβ βαιη (ϋίοβηΐβιη ουίάαιη ιηΐΐίΐί : μένη, χα{ δύξασα τζ βεοτύχφ παρίσ^αι χα2 λεγού* 
« Οοιηίηθ ΤΙίθοάοΓθ, πιβυθ ίΐΐο βΐ Ιϋυβ ^οαηη68 ίη σης άχοΰσαι πρύς τίνα στρατίώτην* « Κύριε βεύ- 
ρβΓίοαΙο νβΓβαΙυΓ : ί68ϋηα αά ορθίη βί ΓβΓβηάαηα, » 01 δωρε, ό έμός χαι σός Ιωάννης περιστάσει συνέχε- 
ίάςαβ ίηβοαιηίυιη ρπιηα Ιαεβ νίοίηίβ ηαΓΓανβΓαί. ται, χαί σπευσον ε!ς τήν αύτου βοήθειαν, » χαι 
ΕηίηανθΓΟ 8ογ11ΐΦ βο ρΓβΙίο ΓυαάυηΙϋΓ, Οΰίηςυθ 8Θ ηλίου άνίσχοντος τοΤς γειτοσιν έζηγησαμένη. Και τά 
ροΓϋβ ίηΙβΓοΙυβοβ α ΒαΓάα ββηΙίΓβηΙ, ίη οαιηρυαι μΙν όραθέντα τα^5τα, τρέπονται δΐ πάλιν οΐ ΣχύΟαι, 
ίυ^α (ΙίβρβΓ^υηΙυΓ, ρβΓβαηίςυβ ίηηυιηβΓαΙΐίΙθβ ραΓ- χαί άποχλεισμένας τάς τής πύλεως εύρύντες πύλβις 
ϋιη α 8Θ ίηνίοβηι οοηουΐοαϋ, ραΓίίαι α Ηοιηααί8 υπό τοΰ Σχληρου άνά τό πεδίον [Ρ. 682] έσχεδάννυντο, 
ο1:)ΐΓαηο&Ιί,| νυΙηβΓαΙί ροηβ οιηηβδ. Μ&Γίγπ Τΐιβο- χα) άν^ρέΟησαν ύπ' αλλήλων τε συμπατούμενοι χαΐ 
άοΓΟ ^ΓαΙίαΐΏ ρρο ορβ ΙαΙα ΓθΓβΓβηθ ίηορβΓαΙΟΓ, Γα- ύπό 'Ρωμαίων συγχοπτύμενοι άριΒμου χρείττους, 
ηυιη ίη (^αο ί8 1ιυπια(υ8 βραΐ αά Γαη(1αΐΏ6ηί& υβςυβ τραυματίαι δΐ Ιγένοντο σχεδόν τι πάντες. Τόν μάρ- 
άθΏοΗΐυΒ, αΐίυά ιηα^ηίβοβηϋθβίαιυιτι 6Χ8ΐΓυχί(, αο τυρά δ' ό βασιλεύς τιμών, χαί τής έπιχουρίας άηο- 
ρΓΦ(1ϋ8 αιηρ1θ8 ΙιαΙ)θη1ί()υ8 ΓβάίΙυδ άοηανίΐ : ΟΓΐϊβιη τιννυς αύτψ τάς άμοιβάς, τόν ναόν Ιν ψ τό Οεΐον 
ίη ςαα ίά θΓα^, ρρο Ευοίιαηβία ΤΙιβοάοΓοροΙίη ηο* αύτοΰ άπύχειται σώμα έχ βάθρων χαταβαλών μ&γαν 
χηίηανίΐ. τε χαΐ χάλλιστον φχοδόμησε, μεγαλοπρεπείς αύτψ 

χτίσεις προσαφορίσας* ον χαι άντΙ £ύ}^αν8ίας θ<ο- 
δωρύπολιν χατωνύμασεν. 
8ρΙΐ6ηάθ8ΐ1ιΙα1)υ8 βυπι οαιηί1)α8 Ιθηίαΐί» ηίΐιίΐ ]) Ό δΐ Σφενδοσθλάβος πασαν μετελθών μηχανήν 
8ΐΐ60β88ί88θ(, ηαΐίαπι βροπΐ Γβΐίςααιη βίΜ νίάβηδ, αά χαι διά πασών έλαττούμενος, ώς εγνω μηδεμίαν αυτφ 
ραοίΩοαΙίοηειη αηίοιαπι αά^^^^ί, ιηί88ί8ςυβ419 1β- ύπολελεΐφ^αι ελπίδα, προς συνΒήχας άπέβλεψε. ΙΙέμ- 
^αΐίβ ροδίυΐαΐ αϋ ίοιρθΓαΙοΓθ 8θ βάβ ρυ1)11οα ίη πει ούν προς βασιλέα πρεσβευτάς πίστεις έξβκτούμβ^ 
ηυπιβΓυηι αιηίοοΓυπι βΙ 8θθίθΓυπ) Ηοηιαηί ιπιρβΓίί νος, έφ' φ συμμάχοις χαΐ φίλόις Τωμαίων χαταλι- 
Γβείρί, βίΙΐίςαΘ οααι 8αί8 τβάίίαιη ΙαΙυιη οοηοβάί ίη γεις άσινής συγχωρηΟ^ έπ* οΓχου άναχωρήσαι μ&τά 
ραίπαο), 6ΐ δογΙίιί8 1ί1)θΓβ ηβ^οϋαηάί οαυβα ίη τών άμφ' αυτόν, άδεώς τε τόν βουλύμενον Σχύβην 
ΗοζηαηοΓίιπι άίΐίοηβιη νβηΐΓβ ρβηηίΙΙί. Ρθ8(ιι1αία έμπορείας χάριν φοιτ^εν. Δεξάμενος δλ τήν πρεσβείαν 

ΧΥΙΛΝΟΚΙ ΕΤ αΟΑΗΙ ΝΟΤΛ. 

(31) Οθΐηίηαπι ΤΙιβοάοΓϋοι ρΓβοίραο εαΐΐυ νβηβ- συβ οοιι χαλλίνιχον ιηνοοαΙ)αη€» αο ίπια^ηββ ίη νο« 
ΓαηΙϋΓ Ογφοι : στρατηλάτην υηαιη, αΐίυπι τύρωνα, ίΙΠβ ρίοΐαβ ίΟΓβΐΜίηΙ, Οοάιη, 6. 6, η. 2Ζ. Οοαβ. 
αο υΐΓυιη(|ΐΐθ ίη ϋοΐΐΐβ άοΓοηβΟΓΟίη ρΓορυ£[αα(θΓθΐη• 145 ΗΙδΤΟΗΙΑΙίυΜ εΟΜΡΕΝΟΙΟΜ 146 6 βίχσιλώς, χαΐ τλ φ5($μ*νον λ^γιον έπβιπών, ώς χ Ιιβο οΐΏη1& ίοαρβΓαΙοΓ οοηβπηανϋ, Γαΐυβ ίΐΐαά εθος 'Ρωμαίοις το^ς πολεμίους πλέον εύεργεσ(αις ή 
5πλοις νιχ^ν, πάντα τά αιτούμενα έβεβα(ωσε. Γενο- 
μένων δ^ των ςπονδών 6 Σφεν^οτθλάβος χ«1 ε^ς ^ψιν 
έλΟεΙν τλλΙ 6μιλ(αν τφ βανιλεΤ έδεηθη. Έπινεύσαντος 
δέ και προς τοΰτο άφίχετο. Και συμμ(ξαντες άλλή- 
λοις, χα: διαλεχθέντες περί ών αν έβούλοντο, άπτ^λ- 
λάγησαν. Ό δέ βασιλεύς αιτήσαντος χαι τοΰτο του 
ΣφενδοσΟλάβου, χαι πρ^ς Πατζινάχας διαπρεσβεύε- 
ται, κΐ βούλονται» φίλους αυτούς χαι συμμάχους αξιών 
Ιχειν, υλ\ μή διαπερ^. τόν "Ιστρον και τά Βουλγά- 
ρων ληΙζεσΟαι, παραχωρησαι δε χαι τοΤς 'Ρώς άχω- 
λύτως διελθειν τήν αυτών γήν χαΐ οΓχαδε άπελθεΐν. 
Άπεπλήρου δε τήν πρεσβείαν Θεόφιλος ό τών Εύ- 
χαΐτων άρχκρβύς. 01 δε τήν πρεσβείαν δεζάμενοι, άοο&ηΙ&Ιυπ), Ηοιηαηί ιηοηβ ββββ ΙιοβΙβπι Κ)6ηβΓιοίο 
ιοα^ίβ ςυαιη αηηίθ νίηοβρβ. ΡαοΙίβ ΐηίϋ3 βρίιβη- 
(1θ8ΐΙιΙ&1)υ8 βΙί&Γπ οοΐίοςυίυιη ίιηρβΓ&Ιοηθ ρβΐϋΐ;. 
ΕθΙςαο &(1πιί88υ8, βΐ οοΐΐοβυΐαβ άβ ςυι1)υ8 νο]6ΐ)&1 
ΓβοβθβίΙ. Ε]ϋ8 ΓΟ^Εΐυ βϋαηα ίιηρβΓ&ΙΟΓ ρβΓ 1β§αΙθ8 
& Ρ£ΐΙζίΏ&οί8 ρβίίΐ υ( Βοοϋ αΐΏίοΐςυβ Ηοιη&ηοΓυαι 
β&ηΐ, ηβςυθ ΐ8ΐΓυιη ρορυΐ&ηάφ Βυΐ^απ» οαυβα 
ΐΓαηθβαηΙ^ υΙ(][υο Βθ88ί8 ρβΓ 8υ&ιη άίϋοηβιη ίη ρα- 
ΐΓίαιη Γβάβυη(ϋ Γ&οαΙΙ&Ιβπι οοηοβά&ηΐ. 0]:)ίϋ 68ΐη 
Ιβ^αΙίοηβζη ΕυοΙι&ϋοΓυιη βυαίΕηυδ ροηΙίΓβχ ΤΙιβο- 
ρΙιί1υ8. Γ&ΙζΙηαοβΒ Γβΐίςυα ραοΐί οιηηία, Ιαηίααι 
Εθ88ί8 ρβΓ 8α& ΐΓαπδϋυιη άθηβ^&ΓαηΙ;. Ουιη Ηοββΐ 
ηανίϋυδ βαίδ θνοοϋ άοοαυιη ν6Γ8α8 βδδοηί, ίΐΏρβΓ&- 
ΙοΓ ο&8ΐθ11ί8 6ΐ υΓΐ)ί1)υ3 ςυ« &ά πραβ ίΐυιηίαίβ τήν διάβασιν μ^νην άπαγορεύσαντες τών Τώς, προς « βϋπί οοηοπίϋηίΐίβ Οροΐίη Γθάίϋ. Εχοβρϋ βυιη ϋΛίβ ταλλ« σπονδάς ίθεντο» Τών δΐ 'Ρώς άποπλευσάντων^ 
τών παρά ταΐς βχθαις του ποταμού φρουρίων χαΐ 
πόλεων πρ($νοιαν θέ μένος 6 βασιλεύς χαι φρουράν 
χαταλιπών τήν αρκούσαν ές ήθη τά Τωμαίων 
άνέζευζεν. *0ν ό της πόλεως άρχιερευς μετά της 
συνόδου χαΐ πάντες οΐ έν τέλει μετά παιάνων χαΐ 
έπινικίων εύφημιών 6πεδέξαντο στεφανηρουντες, 
τ&Οριππον όχημα λευκοπώλων έχοντες ήτοιμασμέ- 
νον πάνυ διαπρεπώς, χ,λΙ τούτου έπιβάντα άξιοΰν- 
τες Ορ^^μβεΰσαι τόν βασιλέα. Ό δΐ μηδέν σοβα- 
ρών Ιβέλων, άλλα μέτριον Εαυτόν έπιδεικνύμε- 
νος, τους μίν προσενεχθέντας άνειλήφει στεφάνους 
χαΐ ^ππφ λευκφ τόν θρίαμβον έξεπλήρωσεν, έν δΐ τφ 
£ρματι τάς Βουλγαθικάς θείς τών βασιλέων στολάς 
χαι &τωθιν τούτων είχόνο της θεομήτορος ώς πολιού ρα1η&ΓθΙ]& οί ροηΙϊΩουιη οράο &ο 8θη6ΐ1υ8 οαιη ρβΒα- 
ηίΙ>υ8 θΐ Ιφΐίδ υΙοΙογιοβ £;Γ&ίυ]αΙίοηίΙ)υ8 βΟΓοηαίυιη ; 
βΐ &ά(1υχ6Γ&ηί ςυ&άπ^&θ ιη&^ηίίιοβ &(1θΓη&1&8, 
<|υ&8 ςυκίποΓ αΙΒί οςυί ΐΓ&1ιβΓβη(, 418 βοςυβ ίη- 
νθΐιί βυιη αο ΙπαιηρΙιαΓθ νο1βΙ)αη(. δβά ίιηρβΓ&ΙοΓ 
ηϋιίΐ ίη8θ1οη8 &υΙ βυροΓ^υπι ικΙπιΗΙβηθ, τηοάθΓ&Ιβ 
Βθ £;688ϋ; 86Γΐί8ς[υβ ςυ» ο1ΓβΓ6ΐ)&ηΙυΓ αοοβρίΐβ &11)0 
6ςυο ΙήυιηρΙιυοκΙυχίΙ, ςυ&άη^ΪΒ ΒυΙ^αποαβΓβ^ιιΐΏ 
▼68ΐ68 ίηαρο8υί1;, Βυρραςαβ 1ι&8 ιπαα^ιηβιη Οβίρ&Γβθ, 
υ ι ςϋΦ ίυΙβΙαίΏ υΓΐ)ί8 ^βΓθΓθΙ, βαιηςυθ βθ ρΓββοβάβΓβ 
^υβΒίΙ. ϋΐ ίη ίοΓϋΠΐ νβηίΐ, ^Γ&ίυΙ&Ιοη&Γυιη ,ί&πι 8&- 
ΙυΓ &οε1&ζΏ&Ιίοηαιη, εοΙΙθ ρΓΟ ρ&Γία νίοίοπϋ Οβίρ&Γ» 
Βΐ 6)08 ΡΙΗο ({Γ&Ιϋβ, Ιη βοηΒροοΙυ ρορυΐί Ιηβί^ηί- 
1)υ8 ΒαΙ^ΑΠοί Γ6§η! Βοηβειη βχυϋ (βα βΓ&ηΙ οοΓοηα 
&αΓ6&, 1βΒηί& 1)^8Βία& βΐ ο&ΐοβί ΓΰΙ)βί), ίηάβςηβ αά χο», προποριύεσΟαι Ιαυτοΰ διετάξατο. Έν δΐ τφ ^ Μαβ^ηαπι ρΓΟ^ΓβΒΒϋβ Τβιηρίυτη οοροηβιιη Βυΐβαη- λεγομένφ φ^ρφ γενόμενος και άποχρώντως εύφημη- 
8«ις, κβι ηί θεομήτορι καΐ τψ ταύτης Γΐψ τάς έπινι- 
χίους «αχαριστίας παρεσχηκώς, τά παράσημα της 
Βουλγαρικής βασιλείας, Ιπ* όψει τών πολιτών τον 
Βορίσην άποδιδύσκει * [Ρ• 683] τά δΐ ήν στέφανος έκ 
χρυσού χαι τιάρα νενησμένη έκ βύσσου καΐ πέδιλα 
ερυθρά. 'Εχιΐθεν εΙς τήν Μεγάλη ν φοιτήσας Έκκλη- 0&Π1 Οοο άοηαπί Ιοοο 8υ8ρ6η(ϋΙ. ΒοΗββη αά ιη&^ίΒίΓί 
άί^η&ΙίοηθΠ) βνβΐιϋ, αίςαβ ίία ίη ραΐ&ϋυιη ΓβνβΗί- 
ΙϋΓ. ΟβΒίβΓυιη δρΙΐ6η(]θ8ΐΙι1&1)η8 ραίπ&ιη ΓβρβΙβηρ, 
(Ιυαι ρβΓ ΡαΙζίη&ο&ΒίΓ&ηδίΙ, ^η8^ά^^8^&π1 &ηίβ ρβΓ&ϋΒ 
θί ίρ3υτη 6Χ8ρθε1&η(ίΙ)υ8 ίΙΙ&ρδΟΒ ουιη Βΐιίβ &(1 ίη- 
ΙβΓηβοίοηβπι ΟδβάίΙαΓ : 8υοοβη86ΐ)&ηΙ βηίαι βί Ρ^ιΙζί- 
η&οββ οΐ) ίοΐυιη ουπι Ηοτηαηίθ Γοβάυβ. σίαν χαΐ έν αύτ'ζ τον Βουλγαρικον στέφανον ανάθημα τφ θεφ δεδωκώς, άναγαγών δΐ καΐ τδν Βορίσην εΙς 
τ6 τών μαγίστρων αξίωμα^ έπορεύθη εΙς τά βασίλεια. Ό δε Σφενδοσθλάβος εΓς τά οΙκεΐα ήθη ύποστρέφων 
έν τφ διιέναι τήν τών Ηατζινάκών γήν περιπίιττει ένέδραις ήδη προευτρεπισθείσαις και 6ποδεχομέναις 
αύτον, χαΐ άρδην αύτ^ς τε και τ6 συνόν αύτφ άπύλλυται πλήθος, μηνιώντων αότφ τώς Πατζινάκων διά 
τάς εις το^ς 'ΡωμαίΟος σπονδάς. 

Ό δλ βασιλεύς χαριστήρια τών τροπαίων άποδι- Ι) 
δοος τφ Σωτηρι Χριστφ να^ν άνωθεν της άψΐδος της χαλχής άνφχοδ^μησεν έκ καινής, μηδενός φεισάμε- 
Μοτ τών ε!ς πολυτέλειαν συντεινύντων και κύσμον. 
^Λφηχ< δΐ χαΐ τοΤς 6ποφ6ροις πασι τών δ'λών θεμά- 
των το λεγ^μενον καπνικών. Προσέταξε δΐ κα^ έν τφ 
νομίσμοΕΤί χαι έν τφ ββολφ ε^κύνα έγγράφεσθαι του 
Σωττήρος, μή πρύτερον τούτον γινομένου. Έγρά- 
»οντο δ^ χαΐ γράμματα ΤωμαΐστΙ (32) έν θ^τέρφ 
μέρει ώδέ πη διεζι^ντα ' κ 'Ιησους Χριστός Βασιλεύς ΡοΓΓΟ ίιηρθΓ&ίοΓ αί §;Γ&ΙΙα8 ΟΙιπβΙο δβΓναΙοη γθ- 
ΓβΓΓθΙ, Ιβηορίηπι ςυοά 8υρΓ& ΓοΓηίοθηα ΟΙι&Ιοββ βΒϊ, 
άβ ηονο «άίΩεανίΙ, ηυΙΠ ΒυοαρΙυί ραΓΟθηβ άηπι ίά 
ςυασι 0Γη&ϋ88ίηιυπι Γ&06γθ(. Αΐ)8θ1νϋ βΐίαιη θυΜί- 
ΙΟΒ υηίνβΓδΟΒ Γυπι&πο 1π1)υ1ο. ΕΙ βάίχίΐ υ1 ουπι 
ίη &τΐΓ60 ηυοίΓΏο 1υαιίη4Ι4 οΙ)θΙο 8θΓν&1οπ3 
ίπΒοηΙρθΓβΙυΓ ίπια^ο, ςυοά αηίβΐιαο ηοη ΓυβΓ&Ι Γβ- 
οβρίυπι; β( αΙΙβΓί ρείΓίΙ ίηΒΟπϋί ^ι188ί^ : « ^68η3 
ΟΙιπΒΐηβ Γ6Χ Γβ§;ϋαι. » Ουοά ΒυοοβββΟΓβΒ βΐίβιη 
ο1)8βΓναΓυηΙ. Β&βίΙΙο ραΙη&ΓοΙίΦ 0Γίιηίη& ({ηφά&ιη ΧΥΙ^ΑΝΌΗΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤ^Ε. {'ΆΖ) ΜίΜ παρβΓ ίη ΟηβηΙβ άβ^ξΒηίι ηοα)ί8πι& 1]α- 
^η3π^ο(1^ βηβααι, ίη παυθθηιη ΤΙιααηυιη θβίηάβ ΙπΑη- 
βΐ&ίαιη, ίηοΐάϋ ίη πι&ηαβ, οα^υΒ άίοίίο ςηίάβαι 0πΒ0& οΙι&ΓΑοΙθΓ αηίβπη Ιι&Ιτηυβ, τά γράμματα 'Ρω• 
ιχαΐστί, Ιιαο ίΐ^υρα οθΓηηηΙυΓ : ^θ8υ8 ΟΐιΠΒΐυΒ Βα»ί< 
ΙβυΒ 1)&8ί1βοη. Οοακ. 147 ΟΕΟΗΟΙΙ ΟΒΟΗΕΝΙ 148 οI)^60^Α, ίβςηβ ία οοηοϊΗο ρΓορΙβΓβα άβροβίΐαβ Α βασιλέων. » Τούτο δΐ χαΐ οΐ χαθκξής Ιτήρησαν βασι- ευχη ββββΐ, ΑηΙοαίο δΐυάϋβ ρ&ΐΓίαΓοΙιαΙυβ ιηαηάα• 
Ιυβ Θ5ΐ. 

Αιι^υβίο τηβηδθ, ίηάίοϋοηβ ΐ6Γ(ί&, οοπιβία βχβϋ- 
ϋΐ, ηαβπι α Ι)&Γΐ)βθ ΓθΓΐη& ρο§;οηί&ΐΏ νοοαηί; βΐ νίβυβ 
681 υβςυθ αά οοΐανυιη ιηβηββιη ΐηάίοϋοηίβ ςα&Γΐ». 
Ι8 ρΓΦχηοη8ίΓ&1)&1 ίιηρβΓ&Ιοπβ ο1}ίΙυιη βΐ εαίαιηίΐα- 
168 ίχηιηβ(ϋ6αΙ)ί1β8, ςυ® ρρορΙβΓ οίνίϋα ])β1Ι& Ηοιη&- 
ηοΓαιη άίϋοηί βΓ&ηΙ βνβοΙϋΓα. 

δβευη(1υπι 1)»ο ΙιηρβΓ&ΙοΓ βχρβάίϋοηβιη Γ&οϋ 
οοηίΓα 6&8 υΓΐ)68 ςυβθ, υϋ άοουίιηυβ, αΙ) ίιηρβΓ&ΙΟΓθ 
ΝίοβρΙιΟΓΟ βυΒαοΙιε 1)6ΐ1ο βΐ βοοααηιβ 8ΐίρ6η(1ί&ΓΪ» 
Γ&οΐ» άθΓβοθΓ&ηΙ; β1 0«ιιη£ΐ8ευιη υ8(|ΐιβ ρροΓβοΙυβ 
ηοηηυΐΐ&β ν6Γΐ)ί8,ςυ&8ά&αι 1)6ΐ1ο βΐ νϊ ΓβουρβΓ&ί, βϊ λεΤς. Βασιλείου δέ τοΟ πατριάρχου έπ' αΐτίαις δια- 
βληθέντος χαΐ συνοδιχώς χαθαφεΟέντος προεβλήθη 
πατριάρχης Αντώνιος 6 Στουδίτης. 

Αύγούστψ δΙ μην ι, Ινδιχτιώνος γ\ έφάνη χαι κο- 
μήτης 6 λεγόμενος πωγωνίας, χαι έφοίνετο Ιως 
'Οκτωβρίού μην6ς της τετάρτης Ινδιχτιώνος. Προ- 
εμήνυε δ* ούτος τόν του βασιλέως θάνατον χαι τάς 
μέλλουσας χατασχεΤν την 'Ρωμαίων γην έχ των εμ- 
φυλίων πολέμων άπαραμυθήτους τύχας. 

Των δ' 6π6 του βασιλέως Νικηφόρου προσχτηθει- 
σών πόλεων χαι των ύπόφόρων γενομένων 'Ρω- 
μαίοις, ώς Ιμπροσθεν εΓρηται, άραμένων πτέρναν 
χαι τήν Τωμαϊχήν άποσεισαμένων έξουσίαν, ίξεισι 
χατ* αυτών ό βασιλεΙ>ς χαι &πεισιν &χρι Δαμασχου. 01001)308 ΓΪΙθ εοοβϋΐαΐίβ, ϋβΓ άοιηυιιι νβΓδοβ ίοβϋ- η Και τάς μίν πειθοΐ χαΐ λόγφ, τάς δΐ πολέμφ χαι ^Ιρι. Ιαϋ. Εο ίο ίΙίοθΓβ εοπι Αοαζ&Γΐ}&ΐΏ, Ροίΐαοάυιη β1 
Γθΐίςοα Ιοοα ΐΓ&08ίΓβΙ, νίάβΓβίςαβ οΙ)ϋ6Γ οα&(^οίΟε& 
θΐ ίβΓίίΙίθβίαια ρΓΟΒάία. ςυβΒβίνίΙ βζ ϋ8 ςοί αάθΓ&οΙ 
ςοίο&ιη ΙιΟΓοαι θδ86θΙ άοπιίοί. Ουπιςοβ Γβ8ροο(1βΓθ- 
ΙΟΓ οιηοία β&β88β Βα8ΐ1ίί οαΜευΙ&ηί ίοΜπιί, ραΚίαι 
ουρβΓ 415 Εοα:ι&οο ίιηρβηα &ά^6^^Α α ΝίοβρΙιΟΓΟ 
ΙαιρβΓ&ΙΟΓβ, ρ&Γΐίιη &1) Ιιοο, ρ&Γΐίπι &1) αΐίο 8θ1ιο1&- 
Γοαι (1οιιΐ68ΐίοο, ςοβά&ιη αΐϋ ίρβο Τζίπιίθοα, αίςυβ 
6& οιηοία Βαδίΐίο άοο&Ια, οίΐιίΐ ΓοβοαοΓ&Ιυ άί^ουοι 
νίάβοΒ Γβΐίοίοχη Γθί ρυΙ)Ηο;6 άβ Ι&ιη οιυΐίίβ βί &ο- 

ςοΐΒΪΙίβ 1)0018, ξΓ&νί 00ΓΓβρΙθ8 άοΙοΓθ βΐ ^θΐοίΐο 

βζ ίαιο ρθοΙοΓθ άυο(ο : « ΡγοΙι ίο(ϋ^οαα],8ϋ, Γβηι, 
οοπιίίββ^ ροΐ3ΐίε&8 ίο8υιηί ρβοαοίαδ, Ηοοι&οοδ βζβρ- 
οϋυ8 8ίΓοαιο&8 θζαοΙΙαΓθ, ίαιρβΓ&ΙοΓββ βζίΓα 8υί 
ίπιρβπί ί!ο68 1&1)0Γ68 ΙυΙθΓ&Γβ, θ( Ιααίθο ςυίάςυίά άναχτησά μένος, χαΐ πάντα χατά τ^ πρέπον χβταστη- 
σάμενος, άνέζευξε προς τήν βασιλίδα. Γενομιενος δΐ 
χατά τήν Άνάζαρδον, χαΐ τόν Ποδανδόν χαΐ τάς λοι- 
πάς παροδεύων χώρας, χαΐ βλέπων τά έν ποσΐ, 
χτήσεις τε όρων πολυτελείς χαι χωρία ευφυή τε χαι 
πάμφορα, διεπυν^άνετο τους παρευρη μένους τίνος 
δν χαι εΤεν αύται, ύς δ' έμάνθανε ί^χκ^^ των ερω- 
τώμενων 6'τιπερ του παρακοιμωμένου είσΐ Βασιλείου 
πασαι. α()τη μίν και αυτή 'Ρωμαίοις προσχτηθεϊ- 
σαι ^ναγχος παρά Νικηφόρου του βασιλέως, α^τη δλ 
παρά τούδε του δομεστίκβυ των σχολών, καΐ β3τη 
παρά του δεΤνος, και αΰτη καΐ αΙ^τη παρά σου, χαΐ 
τψ Βασιλείψ δεδώρηνται, ούδΐν δΐ 6' τι καΐ λ(5γου 
άξιον εΤδεν ύπολελειμμένον των προσκτη0έντων τψ 
δημοσίφ, γενόμενος περιαλγής και βύΟιον στενάξας. ΙοΙ 1&1)θΗΙ)υ8 αίςυβ ιηοΐβδίίίδ οοοϋοίΙΟΓ, ίά οιηοβ ίο ^ • Δεινόν, ω παρόντες, ίφη, εΐ τά δημόσια κατχνα- υοίΰ8 νβοίΓβ βραάοοίδ ροβδββδίοοβπι.» Ηποο ίαιρβ- 
Γ&ΙΟΓίβ ΒβΓΟίοοοοι ()οί(1&ιη &(1 Β&δίΐίυιη (ΙβΙυΙίΙ. Ουο 
ΐΐΐβ ίΓπΙ&Ιοδ 6Ζ 60 1βιηροΓ6 οοεαδίοηβαι ςυ&Βδίνϋ 
ϊζηρβΓ&ΙοΓίδ Ιοίΐβοάί. Ιίαςυβ ευιη ηυί πιίαίδΙβΓ α 
ροουΐίδ ίαιρβΓαίοπ 6Γ&1,&Ιί€[α&ο(1ο ΜαοάϊΙίίδ βΙ οία- 
ηβηΙ)ΐΐ8 οοΓΓϋοιρϋ, 6^α8ςυθ ορβΓα νβοβουαι οοο νβ- 
Ιιβοαβοΐίδθίπιί ^βοβπδ βΐ ςυοά εΐαΐίπι οβο&ΓβΙ, δβά 
ςοοά δβοδίπι νΪΓβδ Ιι&υηβοΙΐδ βχβϋο^υβΓβΙ, ίπιροΓ&- 
ΙοΗ ρρορίοαί. Οαο ίβ θροΐο ρ&αΐαϋοι εοοΙ&1)68θ6θδ 
6ΐ νίήΐΐοβ άθίιοίβοδ, Ιαοάβαι 6ϋ&ηι 0&Γΐ)οοου1ί8 ρβρ 
Ιιοο[ΐ6Γθ56ζθΓϋ8, οαοΐΐο ρβΓθθο1θ8βΓΟυθπΙβ δαο^υίηβ 
Οροΐίο ΓονβΓδΟδ νίνβοάί (ιοβαι Γβοϋ, ίιηρβηο Βαδί- 
Ηο 6ΐ Οοοδί&οΐίοο Κοοιαοί βΐίίθ ΓβΙίεΙο. ΙπιρβΓ&νϋ 
αοοοθ 6 ΙοΙίάθπκ^υβ οαβοββδ β1 ραυίο αοαρΠοβ. λίσκονται Χρήματα καί τά 'ΡωμαΤκά ταλαιπωρούν- 
ται [Ρ. 684] στρατεύματα καΐ οΐ βασιλεΤς δπερορίους 
άναδέχονται κόπους, τά δΐ έκ τοσούτων προσκτώμενα 
μόχθων καΐ κόπαν ένλς ευνούχου (33) γίνονται κτή- 
μα, » Και ό μίν βασιλεύς ταΰτα, τών τις δΐ παρόν- 
των τψ Βασιλείψ τδν του βασιλέως λόγον διαπορ- 
θμεύσας άνηρέθι« '»ίρ^< όργήν. ΚαΙ έκτοτε εύκαιρίαν 
Ιζήτει τον βασιλέα άποσκευάσασΟαι. Θωπείαις ούν 
δπελθών ποτέ και δώροις έξαπατήσας τον έγχεϊν βίω- 
θότα τον οΤνον τψ βασιλεΐ, καΐ δηλητήριο ν κερασά- 
μενος ού τών δραστικωτάτων καί ταχύν έπιφερόντων 
τον κίνδυνον, άλ)ά τών σχολαίως καί κατά μικράν 
άναλισκόντων τήν του πεπωκότος δύναμιν, χεράν- 
νυσι τψ βοσιλεΤ. Και πιών καί κατ* δλίγον νοσηλευό- μενος και τής οΙκείας δυνάμεως άποπίππο>ν, τελευταΤον δε χαί τους ώμους άνΟραχιάσας, α^'ματος πολ- 
λού ^υέντος αύτψ διά τών οφθαλμών, είσελθών έν ηί βασιλίδι κατέλυσε τήν ζωήν, βασιλεύσαςδτη ς' τοσ- 
ούτους τε μήνας και προς, διαδόχους καταλιπών της βασιλείας Βασίλειον καΐ ΚωνσταντΧνον τους παΤδβς 
τί)υ Φωμανου. 

41β Αοοο Ο3ϋθά15484, ίοάϊοΐίοοβ ι^ΟΒΓίβ, Π3β08β Ο Το μΙν ουν Ιωάννου τέλος τ6ν είρημένον σονηνέ- 
Ι>6θβηι1)Π^ Βα8ίΙίυ8 οΙ ΟοοβΙαοϋοοδ Ηοιο&οί βΐϋ χθη τρόπον, τ^ δΐ τής βασιλείας κράτος §1< Βασίλειον 
ίαιρβηοηι ίοίνβΓυοΙ. Αοοαπη βΐ&ϋδ νίοβ8ΪΠ)ϋΠΐ μβτήχθη καΐ Κωνσταντϊνβν τοΙ)ς υίοιίς 'Ρωμανοΰ, Βιίβίΐίοβ Ιαιη &£;β1)&1 : ίπθοηίο 3αοίθΓ βΓ&ί ΟοοβΙ&ο- 
ϋοοβ. ΑΙςοο 1ιί ςαίάοιιι οοιηβο βΐ ίίςαΓ&ηι ίπαρβΓ&• 
ΙοΓοπι βθΓβΙ)&ο( : οοοοίυπι ρβΓοοι ρβοββ ΒαΒίΙίυπι κατά τό ,ςυπδ* Ιτος, Νδικτιώνος δ\ μηνΐ Αεχεμ- 
βρίψ • ων ό μΙν Βασίλειος τ^ν κ' ήνυε τής ήλιχίας 
χρόνον, ίτεσι δΐ τρισΐ τούτου νεώτερος ήν ό Κα>ν- ΧΥΙ-ΑΝΏΚΙ ΕΤ ΟΟΑΕΙ ΝΟΤΛ:. 
(33) Παρακοιμωμένου, άο Π10Γ6 βοηοοίιΐ. Οοαη. 149 ΗΙδΤΟΗΙΑΒϋΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 150 

βταητΐνος. Σχήμα μκν ούχ χαΐ όνομα μ^νον .τοΤς Α. ρΓΦβΙάβαι ίηίβηιη &(1πιίηί8ΐΓ&ϋο βΓ&Ι, ϋ8 βάΐιαο βΐ 
βανιλκοσι πιρικτέθκιτο , ή §λ μεταχκίρησις των «ίΑ(6θ1ρΓυ(1βηΙί&ιηίηοηΙ)υ8.ΐ8ρΓ8?8θ8,8ίπιυ1&Ιςυθ 
ιτραγμ^τα^ν παρά του προέδρου ένηργεΤτο Βασιλβίου &ά 1ΐ08 &(1οΐ68€6ηΙβ8 8υιη[η& ΓβΓυιη (]6νοΙυΙ& 6θ(, 
οιζ τ& νκάζον της ηλικίας των βασιλέων χαι άπαλον ιη&ΐΓβιη βΙοΓαιη εβίοοβ αΙ) βΧ8ίΗο ΓβνοοαΙ. δοΐΐΐεϋαβ 
χαΐ μήπω βεβηχ^ς του φρονιζματος . Ός άμα τε ροΓΓΟ ηβ ςυί8 αΐίαβ ιαιρβπυηα ίον&άθΓθΙ, αο ΧΏ&χίιηο 
περιήλθκν εΙς τους παΐδας του Τωμανου το χράτος, οιηοίαΐΏ Β&Γά&ζη δοΐβπιπι 417 ιη6ΐυ6η8 (η&ιηςυβ 
χαι &μα ταχυδρ((μους έχπέμψας άγει τήν αυτών ίβ θί 86ΐηρβΓ ίηΙιί&νβΓ&ί, 6ΐ Τζίαιί80& ίΐΏρβΓ&ηΙβ 
μητέρα άπ^ της 6περορ{ας εΙς τά βασίλεια. Δεδιώς ΙγΓ&ηηίάί8 &11θη1&ΐ£ οοηνί6ΐ;υ8 οευϋβ ΐηυ11&1υ8 
δέ χαι τάς χατά της βασιλείας επαναστάσεις, χα2 ίυί886ΐ, ηί8ί βϋΐη ίρ8θ ροΒηο 6Γίρυί88βΐ;; Ιιυηβ βι^Ο 
μάλλον των άλλων Βάρδαν μάγιστρον τον Σχληρ&ν, χη&χίιηθ 8υ8ρ6θΙυπι 1ι&1)βη8, π! ουί ίυηο υοίνθΓ889 
άει ττ^ βασιλείς έφεδρεύοντα χαι δια παντός τήν εορί» εθ[ηιαΐ88β6886ΐι1, Γ&0^Iβςα6 6&8ςα&V6116^^Iη- 
άπο3τασ(αν ώδίνοντα (Ιάλω γάρ χαΐ έπι του βασι- ρβΙΙβΓβ ρο$8θΙ» υΐροΐβ 1οϋυ8 ΟΓίβηϋβ άυχ άββί^ηα- 
λέως Ιωάννου έπιβουλεύων, χαΐ χαταδιχασθεις ϊυβ, θχ ιΐ8ΰ Γθί ριιϋΗοβ ΓοΓθ β( &(1 ίιηρθΓίιιΐη οοιη- 
έξορυχθηναι τους οφθαλμούς έξε|&ρύσθη παρ* αύτοΰ ηαυαίβαάυιη Γ&οΙαΓυιη ^αά^^&ν^ι, 81 θ^υ^ροιθ^^^&α1 
της ποινής), τούτον μάλιστα δεδοιχώς πασαν τηνι- &οοίάβΓ6ΐ ίρ8υιης[ϋβ 60 ίηΟηηίοΓβιη αά γθ8 ηον&8 
χαΰτα την 'Ρωμαϊχήν Βύναμιν έγχεχειρισμενον χαΐ |ν ΙβηΙ&ηά&β Γθάί^θΓθΙ. ΙΙ&ςιιβ 61 0η6ηϋ8 ρΓφίβοΙαΓ&ιη 
{Ιπη χαι βούλοιτο ^^δ(ως ^οντα χαΐ μεταχυβεύοντα &άίΐΒίΙ (1υθ6ΐηςυ6 οοη8ΐϋυϋ Μ68θρο1&ιι>ίο, &ο ιη&η- 
(ήν γάρ στρατηλάτης προβεβλημέ^ος πάσης Άνατο- (Ια! ΰΐ άίΙί^θΐιΙθΓ α(1νβΓ8υ8 8&Γ&6βηοΓαπι 6χουΓ8Ϊοιΐ68 
λης) συμγέρ•ν εΤναι τχί βασιλείς χαΐ ασφαλές έν^μισε θΧ0ΐιΐ3βΙ. Εοάθΐη ιηοάο Μίοΐι&θΐβχη ςιιοςαβ ΒϋΓίζ&αι 
το πολΰ της δυνάμεως άχρωτηριάσαι χοι άσθενέστε- βΙΜ βυβρβεΐυιη ΐΓ&οΙ&Ι; ςυβζη υί α Ουη (η&ιη 61 
ρον αύτον άποφήνασΟαι πρ6ς τήν 6ποπτευομένην αάβΓ&Ι ου^α8(1αIη οο1ιθΓϋ8 άαοΙΟΓ) 8θθί6ΐΑΐ6 &ν6ΐ1θ- 
άποστασίαν. Και γοΰν χαι παραλύει τούτον της του ΓϋΙ, αά ΐη&^ΙβίΓί 6ν6θ(υ(η άί^ηίΐαΐβιη (Ιυοβιη Αηΐίο• 
στρατηλάτου άρχης, δουχα δλ άποδείχνυσι των έν οΐιίφ &ά ΟγοοΙθπι βΐΐβ οοα8ΐϋαϋ. ΙαβρβοΙίοηβιη 
τί{ Μεσοποταμία ταγμάτων, έπαγρυπνεΐν χελεύσας αίςυβ ϊιηρβΓίυΕΏ ίη οιηπ68 0Π6η1α1β8 60ρί&8 ΡβίΓΟ 
τάς έχδρομάς των Σαραχηνών φυλάττοντα. Τό δ* άβΓθΓΐ ρ&ΐΓίοίο, Ρΐΐοο» οΐίιη ί&πιυΐο, βυχη({υθ βχβΓ- * 
αύτο τοντο χαΐ εΙς Μιχαήλ τον Βούρτζην ζ>ποπτον οϋυυαι ρΡίβΓβοΙυαι ηοιηίη&Ι; 6ΐΐ8ΐΓ&1υιη ςυίάβιπ' 
οντά έμηχανι{σατο, διαστησαι τούτον της του Σχλη- βθό 8ΐΓβηυυ[η 6βΐ6Γ04αί6ΐΓ6ίΙ)6ΐ1ί6Φρβπϋ88Ϊΐηυ[η. 
ρου Ιταιρείας σπουδάσας (συνήν γάρ χαΐ ούτος αύτφ Ιηάί^ηο βαΐβιη \ά Ιυΐϋ ΟυΓυ8, ιιάθο υΐ ηβ αρυά 86 
τάγμοττ^ς τίνος τΜχάρχω^ί στρατιωτιχοΰ). 6'νπερ τψ (|υίάβιη Εη&£;ηο αηίιηο οοουΐΐ&ιη Γ6ϋη6Γ6 6&η] ρό- 
των μαγίστρων τιμι{σας άξιώματι [Ρ. 685] δουχα 1υ6Γϋ Φ£^ΓίΙΰάίη6α), βοά ίην66ΐα8 418 ν6Γΐ>ΐ8 ίη 
της παρά τ& Όρ6ντ^ Αντιοχείας προβάλλεται. &αοΙθΓβπι 6οη1υιη6Ηθ8ί8 8ϋ, ςυί ίρβυζη ρΓΟ Γβηιχη 
Έφορον δΐ χαΐ έπιστάτην των ιψων (34) άποδείχνυσι Ο ρΓβοΙ&Γβ §;68ΐαΓαιη νίοίοπ&ηιπκιυθ ρ&Γΐ&Γαιη ιη6Γ- 
πάντων ταγμάτων τον πατρίχιον Πέτρον τ^ν του 06ά6 &1) βςυίβ (ςυοά αίαηΐ) &(1 α8ίηθ8 άβΙραάθΓθΙ. 
Φωχα δουλον, στρατοπεδάρχην αύτον 6νομάσας, το- 86ά ρηΒ8θ8 ίβία νβΐ ρ&ΓυΐΏ ¥61 ηίΐιίΐ ουΓ&νϋ, οοη- 
μίαν μ^ν άνθρωπον, δραστήριον δ* άλλως χαΐ τά Ιθηΐυαι βυιη 6886 ^υι>6η8 ηβ ςυο άβώ&αΙυΓ η6(]υ6 
πολεμιχά έμπειρ^τατον. Τοΰτο δΙ τον Σχληρόν σφύ- Όϋ6Γίΐ]8 ςυίάςυαίΏ ί6θΙ&Γ6, ηίβί ν6ΐΐ6ΐ Εΐηί880 ιη&- 
δρα έλύπησεν, ως μηδΐ παρ' έαυτψ δυνηθηναι συγ- ςίβίΓ&Ια ρπνϋΐυβ ίη άοοίιιΐΏ 8υ&ιη οοηοΐυάί. 
χαλύψαι τήν άνίαν μεγαλοψύχως, άλλ* έπεγχαλέσαι χαΐ κροσονειδίσαι, ε? άντι των 6π* αύτου γενομένων 
ανδραγαθημάτων τε και τροπαίων τοιαύτας άντιλαμβάνει τάς άμοιβάς, έπΙ τ^ χεΤρον προχβτπων , χ&ν 
ολίγον 1\ ούδεν τφ παραχοιμωμένφ έμέλησεν, άγαπ^ είπ^ντι τοις δεδομενοις χαι μή έπέχεινα πολυπράγμον εΤν, 
εΐ μή που μέλλει άντι άρχοντος οίχουρ&ς εσεσθαι της Ιδίας οΐχίας. 

Τούτων δΐ οΰτως οΙχονομηΟέντων τφ παραχοιμω- Ηίβ ίΙ& & ρΓ8β8ί(1θ 6οη8(ϋυΙί8 ΒαΓ(1&8 ΟθΓυ8 οβίβιτ 

μένφ άπάρας 6 Βάρδας της βασιλίδος συν τάχει τίαιβ ίη 8υ&ιη ρΓΟτίηοίαιη ρΓοβοίβοίΙϋΓ. ΕΙ οηοι βα- 

πολλφ τήν έγχειρισΟεΐσαν αύτφ καταλαμβάνει άρ- ρ6ΗθΓί1)υ8 ί6ΕηρθΓίΙ)α8 §68ΐί8 ιηα£;ί8ΐΓαϋ1>υ8 ^Γ&νί- 

χήν. Έν δΐ ταις προηγησαμέναις στρατηγίαις έμ- Ι&ΙβίΏ &1ςυ6 6ίΩο&οϋ&1βιη βυ&ιη 88Βρ6ηυπΐ6Γ0 άβοΐα- 

βριοής πολλάκις φανείς χαΐ δραστήριος, χαΐ 6πό Γα88β(, ηβςυ6 Γ6Γ6 ςυΐβςυααι ίη 6Χ6Γ6ίΙα βαιη ηοη 
παντός, ώς Ιπος εΙπειν, του στρατού φιληθείς, χαι ]) &ιη&Γ6ΐ,&(1 1ΐβΒ03&ιη &ηΐ6 Ιι&υά ρ&υοί8ςυ11)υ8 Ωά6ΐ)&1 

πρ^ς πολλούς ους έθά^ρει το της μελέτης πάρα- αΓ6&ηυιη8υυπιρ6Γ&πιΙ)&^6308ΐ6ηάί88θΙρΓθρ08ί1υπι, 

γυμνώσας μυβτήριον, και μάλλον τφ τάγματι των ρΓΦοίρυθ άυοίϋυβ ιηίΐίΐυιη, Ιυηο 96 Ι6α)ρϋ8 Γ&1υ8 

στρατηλάτων (35), £ρτι τε καιρόν οίηθε^ς έπιτή - ορροΓίυηηοι 1ια)3θΓ6 θ]υ8 ναΐ^&ηάΐ, Γ6 ουπι ηβοθβ- 

δειον εΙς τ6 άναχαλύψαι τό σπουδαζ($μενον , μετά ΒΑπίβοοοαπιυηίο&Ια,Ιά ςυο(1άίυραΓΐιΐΓί6Γ&Ιίαιρ6ήί 

των επιτηδείων σχεψάμενος, ήν έχ μιαχρών ώδι- οΙ:>ϋη6ηάί 8ΐιιάίυιη Ιαηάθπι ίη 1αθ6ΐη 6(1ί(, &ηη&ςιΐ6 

νεν άποτίχτει άποστασίαν, χαΐ κατά των βασι- οοηΐΓ& ίΐΏρ6Γ&ΙθΓ68 θ( ρορυ1&Γ68 βυοΒ ο&ρίΐ. Ιΐϋοο 

λέων τοΛ των ομοφύλων αΓρει τά δπλα. Βύθυς ούν Αη(1ΐ6ΐΏ,οο^ηοηιίη6 Αΐγ&1&ηι,πιίηίΒΐΓ0Γυαι 8αθΓαιη 

ΧΥΙ,ΑΝϋΗΙ ΕΤ ΟΟΑΗΙ ΝΟΤ;Ε. 

(3\) Ουαίβιη πια^8ίηιπι οίΏοιοΓηιη 0η6η1ί8 ά6- η8, ^βηθΓοβίβ βο ίθΓΐίΙ)υ8 βΓ&Ι οοΐΐβοΐαπ), υΐ βίη^ΰΐί 
8€ηΙ>ι( οοιηπιβηΙαΙοΓ Νοίίΐίββ ίοαρβηί ο. 62. Οοαη. αυίςυβ στρατηλάται, πιίΐίίχιτη τηαρήίη οβηββΓβηΙΰΓ. 
(35) Οαοπιιη κ^αιβη γίη8 ]}6ΐ1ΐ6& Ιαυάθ Ιαιη οία- Οοαε. 151 ΟΒΟΑΟΙΙ ΟΕΟΗΒΝΙ 15< ιχι&χίιη6 ίηάιιβίηιιιη, ΟροΠη ιηΗίϋ, ςαί βΐίοιη Βαρ- ]^ "Ανβην τινά τουνομα, Άλυάτην τήν προσηγορίβν, ά&ιη Ηοοααηυπι Ιηηο ιη υΓΐ>6 άβ^βηΐβιη βά 86, πιοάο 
ίά 6εη ροββθΐ, αάάυοβΓβΙ. ΑηΙΙιββ οαιη 60 νθοίβεβΐ, 
οιπηία ηβ άβρΓβΙιβηάβΓβΙΰΓ οοιηαιβηΐυβ, ΒίηίθίΓΟβ 
ά& ΌυΓΟ ΓυιηοΓββ βρ&Γ^ξβηάο οιηηί ββ βυβρίοίοηθ 
6^118 ςυοά ιηοΙΐ6ΐ)&1υΓ 1ίί)6Γ&νιΙ : ϋ&ςυβ ηβιηίηβ ο1)- 
ββΓναηΙβ Αοιη&ηαιη βυΙΓυΓ&Ιυβ 6χ υΓΐ)β η(] ρ&ΐΓβιη 
ρβράυχΊΙ. Τυηβ ^βιηυιη ΟυΓαβ ία &ρθΓΐυαι 419 
ρΓοΙυΙϋ 8υ& οοιΐ8ί1ί8ΐ, βΐ (Ιίαάβιη&ΐθ Γ6Ηςυί8ςυβ ίιη- 
ρθήί 81^1)18 8υιηρ1ί8 αίο οιηηί δοο βζβΓοίΙυ ββΐ 8α1α• 
1&1υ8 ίοαροΓ&ΙοΓ, ρπιηοςυβ οιηηί υ ιη &1> ΑηηβηϋΒ. 
Εχίη(!Ιθ αά οο^βηά&αι ρβουαίαπι (ηβςαβ βηίπι ίΠαά 
Ββιηο8ΐΙιβηί8 ί§ηοΓ8ΐ)αΙ, 8ίηθ Ιι&ο ηίΐιίΐ γθοΙο ςβη 

ρ0886, ρΓβΜβΓίίΠΙ ΥβΓΟ Οϋί <1θ 1&ηΙ& Γθ ^α^(& 68861 

&1β&) ίΙΗοο οοηνβΓβηβ, ρυ1)Ιίο&ηο8 οοιηρΓ6ΐ]6η()ί(, &Ι) τά μάλιστα δντβ αύτψ των 8ραστιχωτάτων δττηρε- 
τών, ές τήν βασιλίδα πέμπβι, βπως, ιί Βύναιτο, 
*Ρωμαν6ν τ6ν Ιαυτου κλέψας υΐ^ν (?τυχε γάρ ένση- 
μων τ^ βασιλευούση) ιτρός α6τλν άφίχηται. Ό δΐ 
γενόμενος έν τ^ πόλει, και πάντα τρόπον λαΟεΤν 
έπειγόμενος, φήμα^ ού καλάς κατά του Σκληρού 
ένέσπειρε, δι' ώ λαθεϊν τε ήδυνήθη ανύποπτος φά- 
νεις και τον 'Ρωμανόν άποκλέψας προς τ&ν Σκληρον 
άγαγεΐν. Ό Βάρδας δΐ τό βουλευθϊν εΙς τούμφανίς 
^δη έκρήξας διάδημα τε περιβάλλεται καΐ τά λοιπά 
της βασιλείας αναλαμβάνει παράσημα , κα2 δπ6 
παντός του συνόντος στρατού Τωμχίων αναγορεύε- 
ται βασιλεύς, των Αρμενίων καταρξάντων της 
ευφημίας. ΈπεΙ δΐ τψ τοιούτον άνα^^ίψαντι κύβον ϋ8ςιΐ6 ρβουηίαηι ρα1)Ιίοααι θζΙθΓ8ϋ; &1ίθ8»ςυί ά Ι- |. χρημάτων δεΐν πολλών ήπίστατο, ών δνευ ούδλν 
νίΐ68 ρυΙ&1)&η1υΓ, 0&ρ1ο8 ρ66υηί& βπιιιηχίϊ : ςυίά&ιη Ιστι γενέσθαι των δεόντων, καθά πού φησιν 6 ^ι{τωρ, 

πρ&ς συλλογήν τούτων παραχρήμα έτρέπετο, τους 
τε των δημοσίων πράκτορας φόρων κατέχων καΐ τά 
κοινά εισπραττόμενος χρι{ματα, καΐ τους άλλως όΗγο, 8ρ6 ιη&]θΓ& Γθοίρίβηάί, 8ΰ&8 Γ&ουϋ&ΐ68 βΐ 
ο1)1ιι1θΓυη(. ΙΙα βχΐ^αο 1θηηροη8 βρ&ϋο ίη^βηΐ6πι 
νίιη ρ66ϋηί88 006^11;. Ρροίηάβ ίη ΜοΒοροίαζηία οα- 
8ΐ6ΐΙυαι ν&ΐίάυιη οοουρ&Ι, οηί ηοπιβη βΙι&Γροίθ; 
ςυοά οακη υηάίςυ6 οοηιιηυηίνίΒββΙ β^ρΓ^βΐάίο 8ηΓΩ- 
οίβηΐί &πη&886ΐ, 60 ρβουηί&πι οοη^ββίαο) άβροηϋ; 
ςυοά ίρβυπι βΐίααι ΓθΙ)υ5 &(]νθΡ8ί8 ίρ8ί ρΓΟ ροΓίυ 
(ςιιοά αίυηΐ) ία ςαβιη 86 Ιαίο ΓβοίρβΓβΙ, ΓοΓβ βρβ- 
ΓαΚ)&1. Οηίη β\ ουπι νίοίηίδ δ&Γ&οθοί8 ά&ιΐβ Εεο6ρί&- 
ςυθ ϋά6 ρ&οΐα ίηίϋ, βαςαβ ηαρ1ίί8 οοηίΓ&οΐίβ βπηα• 
νϋ^ η6ΐΏρο ουπι &ιη6Γ& Ααιίά» (ίρβί ΕπιβΙ νοοααΐ) 
Αροΐαΐρΐιο 6ΐ Βΐη6Γα ΜαΚγΓορο1ί8 (β& ίρ8ί8 ΜίβρΙιβΓ- 
Ιιίη άίοίΐυρ) Αροΐα^ΐθ; α1) ίΐ8(]ΰ6 ουπι ρβουηίβ ιηυΐ- 
Ιυιη ίυΐΏ Αγ&^68 βςυϋββ ΐΓθ6θηΐ08 αυχίΙ1αΓ68 αο6β- 6πόνοιαν παρέχοντας πλούτου συλλαμβάνων τε καΐ 
τ• μωρών, ένίων δΐ καΐ αυθαιρέτως προσαγόντων τόν 
Ιαυτών βίον έλπίδι του άπολήψεσθαι μείζονα * και 
οΰτως έν ού μακρφ τψ χρόνψ πλήθος χρημάτων 
συνάγει πολύ. [Ρ. θ86] Φρούριόν τε κατασχών 
έρυμνόν τό λεγόμενον Χάρποτε, έν Μεσοποταμία κεί- 
μενον, καΐ παντοίως άσφαλισάμενος και φυλαχήν 
Ιπιστήσας τήν επαρκούσαν, έν τούτφ τά συναγόμενα 
άπετίθει χρήματα, καΐ όρμητήρ ιον έξ αποτυχίας 
και λιμένα σωτηρίας £χειν έταμιεύετο. ΚαΙ προς 
τους γειτονοΰντας Σαρακηνούς, τόν τε της Άμίδης ρϋ. Ραιηα 1ια3υ8 Γ61 1αΐ6 άΙβδίραία οοηΩυχβΓυηΙ &(1 Ο άμηραν ΆποτοΙ^λφ, ήτις Έμετ καλείται, καΐ τόν βυαι ηιυΐΐί &1ίί, ηυί Γ6ΐ)υ8 ηονίβ καυά6ΐ)αηΙ. ^&Π1 
«8ΐα8 &ρρθ(ί6Γ&1;, ουιη Β&γ(1&8 ουιη 490 οπιηίΙ)υ8 
βηΐΒ οορη8 ν6Γ8υ8 ΟροΗη ίΐ6Γ ίη8ΐίΙϋίΙ, ρίβηυβ βρβί 
6( ΙαηΙυηι ηοη ίη 8ο1ίο ίηιρβΓ&ίοηΒ ββάβΓβ 8β 6χί8ίί- 
ιηαηβ. Είβηίιη αηίοαυπι ίΐΐί &ά(]6ΐ}&1 &(](ΐυ6 ΙαηΙαπι 
Γ6Π1 ιηοΐίθηάαπι &υ(!α6ίθΓ6πι Γβάάβϋ&Ι ηιοα&οΐιί οη- 
^υ8(^ι^Π1 νίΐα ρΓοΙ)» ίη8θπιηίιιπι. Ιβ ρ6Γ ςυίβίβηι 
νί8υ8 ΒίΙ)ί ίυβΓϋΙ νίάθΓβ νίΓοβ ί^ηθ08, ςηί Β8.Γ(1&αι 
ΑΓΓβρΙΰΐη ίη 8υΙ)1ίηιβπι ςυαιηάααι αάάυοβΓβηΙ βρβ- 
οαΐ&ο) : ίΐ)1 6ααι οοηνβηίΓβ οιαΙίθΓβπι ηυαακίαιη 
Ιιαπι&ηα ρρβοίβ ^ΓβηάίοΓβπι, ςηββ βί ίπιρ6Γ&ίοηυίη 
ρΓ»1>6Γ6ΐ Ο&^θΐΐυαι. Ιά Ο&ςβίΐαηα ίιηρβηί 8ί£;ηυοι 
ΒαΓ(1&8 ίηΐ6ΓρΓ6ΐ&1)&ΙυΓ : 86(1 ηΙπαίΓαπι οο ίΓ& Οβί 
ίη Ηοπιαηο8 ηοί&1)8ΐαΓ. της Μαρτυροπόλεως *Αποτάγλε, ήντινα Μιεφερχιν 
όνομάζουσι, πίστεες δους και λαβών, και μετ* αυτών 
κηδεύσας καΐ δια του κήδους τά τής φιλίας άσφαλι- 
σάμενος, χρήματα τε λαμβάνει πολλά καΐ συμμα- 
χικών "Άραβας Ιππότας τ'. Τής φήμης δΐ πανταχού 
διαδραμούσης συνέ^^εον προς αύτ&ν όπόσοι νεώτε- 
ρο ι ς χαίρουσι πράγμασιν. "Ηδη δέ του θέρους επι- 
γενομένου £ρας παντι τφ στρατφ ήπείγετο προς 
τήν βασιλεύουσαν, μεστδς ελπίδων κα^ μονονοί» τοΤς 
βασιλείοις καθήσΟαι δοκών. ΚαΙ γάρ δη καΐ έθράσυ- 
νεν αύτ^ν κα^ τολμηρότερον έτίθει προς τ6 εγχείρημα 
μονάχου τίνος αρετής άντιποιουμίνου οψις νυκτε- 
ρινή. Έδόκει γάρ ο^ίτος Ιδεΐν &νδρας πυρίνους , 
οίτινες τ^ Βάρδαν λαβόντες άνάγουσιν εΓς τίνα δ<Ιηλοτάτην περιωπή ν έντυχεΤν δ* έν αύτ^ γυναικι άνθρωπίνης δψεως στε^(5οτέρφ, καΐ τήν μάστιγα (3β), 
αύτψ έπιδοΰναι βασιλικήν. Ταύτην τήν μάστιγα 6 μίν Βάρδας σύμβολον έλογίζετο βασιλείας, ήν δΐ άρα ή προ^ 
*Ρωμαίους Οργή του θεού. 

Α11&1α8 αυΐοοα 1ιυ]υΒ Γβί βροΐίη ηυη1ίυ8 ουηι ίιη- Ο Άρτι δε τής φήμης και τήν βασιλίδα καταλαβού- 
ρ6Γαΐ0Γ68 ιη χηλ^ηααι ^οη^6^^ι Βοΐΐίϋίΐηάίηβαι, Ιαπι σης, οΐ βασιλείς τε έν άγωνίφ καθίσταντο , χαι 
ορίίαιηαι Βί(ΐαθ 60Γά&ϋ88ίαιυηι ςυβοιςυβ οίνίυπι άθυμία κατέσχε τ6 νουνεχές του πολιτεύματος χαΐ 

ΧΥΙ.ΑΝΟΕΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤΛ. 

(36) 06υ 6ςαί8θη68 Οα^βΐΐίβ ίπιρ6Γ&ΙθΓ68 ίηβίΓϋίΙ Γθγγθ εΙς δείγμα τ^ς εύσεβείας &886η1, καΐ Ιτι 

ΧγΙ&ηάβΓ, βοάιηυβ (Ιυρίίοί 80βρΐΓ0, ογοοο ηίηιΐΓυιη ^άβδον λαμβάνει, 8η]^(]ϋ ί1ΐ6, ού βαρεΐάν τίνα καΐ 

6ΐ {6Γυ1&, 0. 17, η. 3δ : Τ^ μίν δεξι^ χειρί κατέχει σκληράν, άλλ* έλαφράν κα> μαλακήν. Διά τό παι- 

τ^ν σταυρόν, τ^ δΐ άριστεο^Ι κατέχει νάρΒηκα. δευτικον έν πραότητι καΐ μή 6ργίλον και φθαρτιχον» 

υίΓαςαβ 80βρΐΓϋΐη ββΐ, βί υ1 ιοςυΙ1υΓΐ.βχιοοη λπο- μηδΙ συντρΤβον καϊ άφανίζον. Ε8ΐςα6 ϋΐα βασιλική 

ηγπΐϋΐη 1>ίΙ)1. Ηβ2. 930; σκήπτρον βασιλική (5άβδος• μάστιξ ΒαΓάφ ρβΓ βοπιηαιη ΟβίθηβΛ. Οοαβ. 
8γιη6οη (ΐυίά6αι ΤΙΐ688&1οηί668 οΐ6ΐΓορο1ίΙ& θΓυο6ΐη 153 ΗΙδΤΟΚΙΛΒϋΜ εΟΜΡΒΝΟΙϋΜ. 184 άχέραι«>ν, μ($νους βλ ηδφρανκ τους Βαοχ ταΤς Ιναλλα-'Α ^Γ&νί αίΓθεϋ πιοθγογθ : ϋβ βοΗβ νοΙορΙ&ΙΙ ΓαίΙ ςυί γβΐς ^[δονται των πραγμάτων καΐ χαφουσι ταΐς λεη- 
λανίαις. Ταχύ τε οδν γράμματα «ρός τον στρατο- 
πεδάρχην έγένοντο Πέτρον , και ταχύ τ6 ύγιαΤνον 
του στρατού μέρος ήΒροΙζετο ε?ς Καισάρειαν . Έν 
Ησψ Ζϊ ταΰτα έπράττετο, δ σύγκελλος (37) Στέφανος 
χαΐ της Νικομήδειας πρόεδρος, άνήρ έλλ6γιμος καΐ 
έπΙ σοφία και άρετ^ διαβόητος και πειθοΤ μαλάζαι 
Ιχανδς γνώμην σκληράν και άτ(θασσον, πρέσβυς εΙς 
τον Σκληρόν αποστέλλεται, ι\ πώς δυνηθη πεΤσαι 
τούτον άποθέσ^αι τα δπλα. *Αλλ* ο\5τος πρδς ίν έχων 
τήν διάνοιαν τεταμένην, τήν της βασιλείας βρε^ν, 
έλθ<5ντα προς αύτον και πολλά εΙπ(ίντα επαγωγά καΐ 
θελκτήρια, λ^γων μλν πολλών ουκ ήξ(ωσεν, άνατείνας 
δι τόν δεξιδν π6δα καΐ τδ κοκκοβαφίς δείξας πέδι- π)υΙ&ΙίοηίΙ)ϋ8 ΓβΓαιη ^αυάβηΐ βΐ ρ&ρίο νίνβΓβ &χη8ηΙ. 
ΙΙΙίοο αά ΡβίΓυΐΏ βχβΓοίΙυυιη ρΓββΓβοΙυιη ΙίΙίβΓ» 
ΐΏίΙΙυαίυΓ; β1 βχβΓοϋυβ, ςυίάςυίά ΒάΙιυο ία Ωάθ 
ρβΓίΏαηβ^Γ&Ι,ΟφβαΓβαζη εο^Ηυρ. ΙηΙβηαι δίβρίι&ηυβ 
Β^ηοθΙΙυβ, ΝίβοΕηβάί» ρΓ8Β8υ1, νίτ βαρίβηΐία &(ςυθ 
νίΓΐυΙθ ρΓ«8ί6ΐη9,6ΐν6Γ5ί8 6ΐηο1ΗΓ6&ηία)υηα άαρυχη 
&1ςυθ ίπάοοαΐΙαίΏ ^α&Γυδ, &ά Β&Γ(]&ιη Ιβ^αΙοΓ, βο- 
η&ΙϋΓυβ βί ρθΓ8υ&(]6Γβ υΐ αΐ) αηηίδ άίβοθά&Ι. Αί βηίχη 
ΌυΓαδ υηιοοΒ ίιηρβΓϋ ουρίάίΐαϋ αηίιηιιιη ίηΐβικίβηβ, 
βυιη αά ββ ρΓοΓββΙυαι θ( πιυ11& &ά ρβΓβυ&ίΙθηάυιη 
491 ί(1οη6α ΙοουΙυιιι Ιοη^ο Γββροπδο ηοη άίβηαΐυβ, 
άβχίΓυιη ρβάβαι ρΓοΓβΓοηβ βΐ οοοοίηυιη οδίβηάβηβ 
οαΐοβυαι : « Ρίβπ ηοη ροίβΒΐ, ίηςυίΐ, βίβρίι&ηβ, ό1 
Ιιυηο 86Π161 ίη οοηδρβοΐυ αιυΙϋΙαάίηίΒ ίηάυΐαβ Γαοΐΐε λον, « Αδύνατον, ώ άνθρωπε, εφη, τδν τούτο ά'παξ ρ θχυαί. 8ί^ηίΓιοα ΟΓ^ο Ιιίβ ςυί 1θ ιηίβθΓΐιηΙ,νβΙ βροαίβ περιβαλύμενον έπ' $ψει π<:>λλών ^^δίως άποβαλεΐν. 
[Ρ. 687] Φράσον τοίνυν τοΤς άποστείλασιν ώς ή 
έκοντί με παραδέχονται βασιλέα, ή και μή βουλομέ- 
νων πβιράσομαι λαβείν τήν αρχήν. » Ταύτα ειπών 
καΐ προθεσμίαν ημέρας τεσσαράκοντα δεδωκώς 
απαλλάττεσΟαι κελεύει . Έπαναδραμύντος δΐ του 
συγκέλλου καΐ την άπύκρισιν άποκομ(σαντος του 
Σκληρού τοΤς βασιλευσι και τφ τήν βασιλείαν Ιθύ- 
νοντι Βασιλείψ, γράμματα έφοίτων πρ6ς τδν στρα- 
τοπεδάρχην εμφυλίου μίν μή κατάρχειν πολέμου, 
τάς δΐ παρύδους τηρεΤν ασφαλώς, και ήν τις έπί^ 
πολεμήσων, άμύνεσΟαι. Ό δΐ Σκληρές άπιών προς 
Καισάρειαν προδρύμους Απέστειλε καΐ κατύπτας, 
έφ' φ κατασκοπεΤν , καΐ δπηπέρ είσιν οΐ έναντίοι 
μηνύειν, καΐ προομαλίζειν αύτψ τήν όδ^ν. Έξαρχος χηβ ίπηρβΓ&ΙΟΓβιη αςηοδο&ηί, νβΐ ίηνίϋβ ίρΒίδ ίπιρβ- 
Γίαιη ΙΏ6 ηιίΐιί νϊηάίο&Γθ οοο&ίυΓυιη. >« Ηοο ΓαΙυβ, βΐ 
ςυαάΓβ^ίηΙα άΐβρυπι Ιβηηίηυιη ρΓβΒβοήΙΐβηβ, βυιη 
&1)ίΓβ 3ϋΙ)βί. ΗβνβΓΒΟ βγηεβίΐο, 6ί ίιηρβΓ&(οη1)α8 αο 
ςαί ίηαρβπυαι αάιηίιιί8ΐΓ&1[)&1 ρΓββίάί ΒαβίΗο Β&γ(3ο 
Γ68ροη8αΐΏ θίΤαΙο, ΙίΗβΠΒ ιηίΒΒίβ ΡβΙΐΌ ιη&ηά&Ιαρ 
ηβ 1)θ1Η οίνίΐίβ ίηΐΐίαιη ίρ8β ρΓκΒβ&ί, ββά ίΙίη6Ρ& άί- 
ϋ^βπΙθΓ ου8ΐο(]ί&1 βΐ νίιη ίηίβΓβηϋ νί ΓββίβΙ&Ι. Οα- 
Γυ8θΦ8αΓ6&πι ίβηάβπΒ Βρεουΐαΐυιη ςϋοβά&πι ρΓΦΠΐϋ- 
ίϋ, ςυί 8ίΙ)ί ςυο Ιοοο α^οΓοηΙ (ιοβΙθβ ίαάίο&ΓβηΙ γί&ιη- 
ςοθ αρβηΓβηΙ. Ουχ εοΓυιη Αη11)68 ΑΙγ&Ια. Η! ίη ςαί- 
^υ8(Ια[η αη^υδίϋβ (Ηαου1ί11ιυ8, ίά 68( Βυοοί Ββζαιη, 
βί Ιοοο ηοίΏβη) ΙηοίάιιηΙ ίη ρ&Γίβιη ϊηαρβΓΒίοηί βχβρ- 
οϋυβ,ςυ&ιη άυοβΙΐ&Ι; ΕυΒίαΙΙιίυΒ ιηα^ίβΙθΓ Μαΐβίουβ; 
Ιονίςυβ ρρβθΗο οοοαιηϊθΒΟ,ουιη &ΙίςΌ8ηάίυ ρυ^ηβΐιιιη δι των πεμφΟέντων προκέκριτο "Ανθής 6 Άλυάτης. ^ 68861 &ο ηοαίπ ΙβΓ^α ά&Γβη(, Αίγ&ία &ΓάθΓ6 αηίιηί Ο'τινες κατα^^υήσαντες Ιν τινι στενοχωρί^ (Βούκου 
λίθον τόν τύπον κατονομάζουσι) καΐ μέρει της 
βασιλικής στρατιάς έντυχύντες άρχοντα έχούσης 
ΚυστάΟιον μάγιστρον τδν ΜαλεΤνον, άπεπειρώντο 
του συναντήματος καΐ άκροβολισμους έποιουντο. 
Έπί τίνα δΐ καιρόν άχροβολιζομένων άλλήλοις τών 
στρατευμάτων, καΐ μηδενός νώτα διδύντος, ό *Αλυά- γίοΙυΒ αο Ββ ίρβαιη ηοη οοηϋηθΠΒ, βςυο ίηοίί&ίο ιη- 
οοηθίάβΓΒΐβ ίη ΒάνβΓΒΟΒ ΐΓΓυίΙ, ηυΐΐαςυθ γθ πιβοιο- 
ΓαΙ>ίΙί ^68(& (Ιβ]ίοϋαΓ. 499 Οαοβ άυχβΓαΙ, π ίη 
νίοίηοβ Β&ΗυΒ άίβρβΓ^υηΙυΓ. ΤαηοβΙΙ&ιη ιηάίοΒίτιιη 
ίυϋ ΟϋΓΟ δοά&ΐίΐ&ϋδ ρρββΓββΙυιη Βΐ&Ιυίδβθ&ά ίαιρβΓα- 
ΙοηοΒ (ΓαηδΓυ^βΓβ θχβΓοϋυθ. Ουβιη ίβ &(1 βθ νοο&Ιαηι 
θΐ οΙ)]υΓ^&1υιη^ ηίΐιίίςυο ρΓ«ΙθΓ6& ίη βυιη θΙ&Ιαβηβ ΧΥΙ.ΑΝΟΗΙ ΕΤ ΟΟΑΗΙ ΝΟΤ>Ε. (37) δγηοβΙΙυιη, Β&θ6Γάο1θπι, βρίπΐυβ ραΐΓβιη, ρα- 
ΙπΒΓοΙι» Βοβίυαα αο οοη1ιιΙ)θΓη&ιβιιι ρηιηίΒ Ιβωρο- 
ηΙ)ΰ8 ίϋΐΒΒβ ηο(8 ρ. 1 οιιιιιίΓβΒίΗνίΙ;. Ευπκΐθΐη άβίηάβ 
αηηοΓατη ρΓ00688α ηοη οβίΐιβ ΐΒοάο βί ΙιαΙϊϋαϋοηίΒ 
εοπδΟΓίθχη, ββά βί ραίπΑΓοΙι» δυοοββθΟΓβζη άβΒί- 
]^αΙαοι ρΓββάίοαοΙ βχβΐΏρΙα ρΐυηαοι & βγηοΰΠί άί- 
^αίΐ&ΐβ &(1 ραίή&ΓοΙι&ΓυΕη Ββάβιη βΥθοΙορυπι ; ίρΒβ βχοΓάΙο, ίη ρυΒΙίοίδ ΕοοΙβΒΪββ οοην6ηΙ|1)υΒ, ηαυΙίοΒ 
αηηοΒ ρΒΐη&Γοί^βΒ ρΓβο&π βοΙβΓθί, αο ίη ιηίδΒ&ηιαι 
8οΐ6ΐηηι1&ΙίΙ)υ8 β& νθΓΐ)α ββογΙβ βχ αάγΙΐΒ ρΓοηυη- 
ϋ&Γθ, ςυίϋυβ αά ΟΓ&ηάυιη ρρο ραΐΓί&ΓθΙι& ρορυΙυΒ 
οοιηηιοηβΙυΓ, ίβ ίάβο βΐ β&οβΓάοΒβΒββ βί ραίπ&ροΐΐφ 
οοηοβΙβ^Γ&Γθ Ιβη6ΐ>&1υΓ, &ο ίρΒβ ίάβπι πρωτοσύγ- 
κελλος 6Γ&ί( ίη Μα^ηα Εοοΐ6βί&,<)υί Ιιυ]υδΐηο(ϋ ηαυ- ΒΟΟίΟΓ ρβΓβρίουΐΒ υθγ1)1β ΙββίαΙυΓ {ηΓβηυβ ρ. 775. τ^ ηυΒ, νβίαΐ ΒγηοθΙΙοΓυσι βρβοΙαΙίΒδίιηυΒ οΜγθΙ, &ο 
^8III οααι Ιιιο $ΙθρΙΐ8ΐηο8 ηβο Ι^ροηί βιιοοθββογ Γηο- ^ πατριαρχικός σύγκελλος &υάί6ΐ>&1, ^βΐίοϋβ ίη βγη- Ηΐ, ηβο ββββΐ ρ&ΙγΙ&γοΙιιβ οοηοθΠ&ηβυβ, υ1 ςυί Νί- 
οοτηβάί» οβη ρΓΦΒυΙ ρπο βοΗΐο ΓΡΒίάβΓβΙ, ςυί βνη- 
οβΙΠ οοιηβη βΐ άί^ηϋ&Ιβιη ^βΓίΙ? ΗοηοΓββ ίιηιηοαίοθ 
ΒοιηρβΓ &ιη1>ίβΓαη1; βΓ»οί, ηβο οίΒοϋ οηΐαβρι&ιη ίυη- 
|(6η(β8 ηιίηίΒίΟΓίο, άί^ηίί&ΐίβ ηοπιβη 1η1>αι Βίϊ)ί ηοη 
ιαίϊτβςιιβιιΙΟΓ οαρΐθΚ>Αα(; Όη(1ο ιη&^ίΒίΓΟΓααι αρυά 
ΒΟΒ, άθ0Γ6809ηώ ίιηρθΓίο, ίηΐ6^Γ» οοΙιοΓίβΒ, ςυί 
τί^βοΐθ ίη ίοί ηβ^οΙιΟΓορ ϊϋΓΐϊίΒ αηυθ θγ&(, βΐ Αρυά 
0)θίηπιη ρΙαήβΒ ΓθρβίίΐΑ νοχ τδ δέ γε ύφφίκιον ούκ 
ενεργείται, βυοα ίΐΒςαβ νϋα ίαηοΐο ρ&Ιη«Γθ1ι& βθάΐΒ 
8αοο«88!οηθΏ ρΙοΓθΒ βχρβΙβΓβηΙ, ρΙοΓβΒ ςαοςιΐθ 
βγηοβΙΗ Ιϋηΐο Βρβαι αΙθγθ ηϋβΙ)&ηίυρ αυΐ ΒΒΐΙβπι 
ΙιοοοΓΪβ ναηΐϋΐι ουρίάίηοιη. Ηίηο Β^ηοβΙΙοΓαιη βχα- 
πιΙη&, 80 Γβηαοϋβ & ραΙπΑΓοΙι» άοηιο ρΓ£ΒυΙίΙ)υΒ, 
ςοί ηπΒςπαπι ββάίβ ΙιοΒΓβάβΒ ΓοβΓυηί, οοηοβΒΒυηι 
βγηοοΙΙ! ηοιηβη : ςηί οοιη &1> ίπιροΒίϋ ηοηαίηΐΒ οβΙΙοΓυαι ΙυΓΐ)&, οαιη ηοπαβο οοηαιηυηθ ΓαοΙαπι θβΙ, 
ΟδΒίβηβ, ςυΐ ρπν&ΙΐΒ ίο βοείοβίίδ ίά θχβοςαβΓβηίαΓ 
χηυηβΓίδ. Αάαο βί δρίηΐυαίβδ & οοηΓβ8ΒίοηίΙ)υ8 ρ&- 
Ιγ68 ίπιρβΓ&ΙοΓθηι υοΐςαο οοπιίΐ&ηΐβδ, αο ίη ραΐαϋο 
(ου.ίαΒ ιηίίαιυιη βΐ ββοΓβϋιΐΒ ουϋΐοαίυοα νοοα1>αΙθΓ 
κελλίον θχ Οοάίηο) ϋοιηιηοΓαηΙθβ, υΐ ίρΒΪ ΰοην^ΙΙα^ 
ηβο$, δγηοβΙΙοΓϋΐη αρρβίΐαΐίοηβ ΟΓηαΙοδ. ΤθβΗβ ββΐ 
ΡΙ]Γαηζ68 ^οαηπίΒ αά οοηοίΐίυηλ ΚίοΓβηΙίηηπι ρροΩ- 
οίβοβηΐτβ (ΙβθοηΗβηβ οοιηίΐαΐηιη. ΑάβραηΙ ^', ΙηςυίΙ, 
$α€€τάοΐβ» ηιι (α ραΙηαΓοΙιίοίΒ άίνβΓΒΐ) €ί $ρίηΐ9ΐαΙί$ 
ραΐ6τ βτβροηηϊ, ηια(ΐηη$ ρτοίοίί/ηΰ^ΙΙηΜ. Μβι^οβ Ιιίο, 
υΐ α ραΙηαΓοΙ]» ρΓοΙοβγηοβΙΙο αΐίο άίβϋηοΙυΒ. ΗίΒ 
αάάθ ίηί'θΓΐυβ Ιβ^βηθα ρ. 723, ηβ ρΙβήΒςαβ ΒΥηοβΠί 
γοχ ΐ^^ηοΐα (1υΙ)ίυαι ίη^βραΐ βχ ύίοΙίΒ ηοη θγοίαΐυοα. 

ΟΟΑΒ. 15β βΕΟΚΟΙΙ ΟΕΟΚΒΝΙ 156 

άίπχίβίΐ. Οοοϋΐίθ Ιαιηβη θ&Γ&οθηίβ ιηί1ϋί1>υ8 ιηβΓΟβ- Α '^^^ ΐΆ η>ρι^(ι>ν (αυτόν, κιριχαρ((φ ^Ι ζέηι 

η&ηί8Γ6(1βΐ60ΐ& βυχη ίηΐ6ΓΓβοίΙ:η&ιηί]1υιηΙ)ϋΓ&η8• ληφθείς, μυωπ(9α^ τόν ^ιτηον συν άλογίστφ ρύμ^ 

βυηΐβιη ιηθ(3ίο άίβ οίΓευοαΓυβί ^1α(1ιί8 οοηοίάθΓΐιηϊ. τοις έναντίοις προσρήγνυται . ΜηδΙν δΐ 6' τι χαΛ 
λ(5γου διαπραξάμενος βξιον, πίπτει χαιρίαν τυπεις, χ«1 τδ άμφ' αύτδν βίπαν εΙς τά; εγγιστα νάπας καΙ λ6χμα< 
διεσχεδάσθη. Διεμηνύθη δΐ τ6τε αλ\ ό του Βάρδα έταιρειάρχης ώς μέλλων αύτομολεΤν τφ του βασιλέως στρατψ* 
6'ν παρζστησαμενος 6 Σκληρός χαΐ προ σον ε ι δ (σας, και μηδίν πλέον φανερώς εΙς αυτόν δεδρακώς, απέλυσε, λάθρα 
δι τοις μισθοφ($ροις ΣαρακηνοΤς (38) μηνύσας άνεΤλεν* ούτοι γαρ διι6ντα τον άνδρα μεσούσης ημέρας περιχυθέν- 
τες ταΤς μαχαίραις κατέκοψαν. 

€»ΐ6Γ0ΐη άυοΙθΓ68 ίιηρβΓ&Ιοηί 6ΧβΓθίΙυ8 βυιη 01 δΐ των βασιλικών κατάρχοντες στρατευμάτων 

^8^^^&Iη &(1ν6ηίυΓαπ) Β&Γάαιη ρυίβΓβηΙ, ορροΓΐυη& τήν του Σκληρού 6'σον ούδέπω έπέλευσιν προσδοκών- 

ΗίηβΓυζη οοουρ&ηί, ιιηίνθΓ8υιηςυβ βχβΓοίΙυιη ηαο- τες, τά καίρια της όδοΰ κρίνουσι προκαταλαβείν , 

▼βηίβδ 6&8(γ& 61 ορροηυηΐ, ρΓΟΒΟοουραΙίβ ςυΐΐ3υ8 61 χαΐ αραντες παντ2 τφ στρατεύματι στρατοπεδεύου - 

νβηΐβηάϋΐη βΓ&ϋϋηθηΙ)υ8. Ουο εο^ηίΐο, ΟυΓϋΡ ρΓ0• σιν απεναντίας έκείνφ, προκαταλαβοντες &ς Ιμελλε 

βΓβάί ηοη &υ8υ8, ουηοΐ&ικίο 1βιηρυ8 (βΓ6η8 θχϋυιη διοδεύειν οδούς. "Οπερ μαθών ό Σκληρός νωθρός ήν 

Γβί ρΓ9Β8ΐο1&1)&1υΓ. Αά 60111 ΐΓ8η8ίυ^ϋ άυχ ςυίά&πι καΐ ώκνει τήν εΙς το πρόσω πορείαν, μελλήσει δΐ 
8αεΙΐΒθίυ8 ηοιοίηο, ΒΓ&βΙι&ιηίυ8 οο§[θΐηβηίο. Ι8 βαιη ώ τρίβων τον χρ6νον έκαραδ<^κει τό μέλλον. Άνερεθί- 

βχοί^αΐ 6ΐ &1&οηοΓ6ΐη ΓβάάίΙ, 1)0Γΐ&Ιυ8 ηβ Ιβαιριΐδ ζει δΐ τούτον καΐ προθυμότερον άποδείκνυσιν αύτ6• 

ηυΐΐο ίΓυοΙυ ΐΓ&ΙΐθΓβΙ, ςυοά 6& ιηοΓ& 8υί οοηΐβπι- μολ6ς τις Ιλθών στρατηγός , Σαχάκιος τουνομα, 

ρΐυιη ^ίς^ηβΓθΙ. £308 οοηβίΗυιη νίβυπί ίβΐΏρβ8ϋ- Βραχάμιος τήν προσηγορίαν - παρηγγύησε γαρ 

ναιη, ιβςυβ άυχ ίϋηβπδ άβ8ί^&1υ8 68ί. ΕΙ ΟυΓυ8 έλθ^^ν μή τηνάλλως τρίβειν τόν χρόνον χαταφρ<ί- 

ουιη 6Χ6Γθϋιι ίπάυί 8ρ&1ίο 1•&ρ&Γ&πι ρβΓνβηίΙ. Εί νησιν γαρ Ελεγεν έμποιεΤν τήν τρ(6ην. Δ6ξ«ς δΐ 

Ιοοο οΐ) ρίης^υβ(1ίη6ΐη βΐ ΓβΓίίϋΙ&Ιβιη 8θΗ ίά ηοπιβη λέγειν εύκαιρα ήγεμών καΐ οδηγός άποδείχνυται χής 

ίϋϋ; ηυηο 1.γο&η(1υΐΏ τοοαηΐ : ρ&Γ8β8ΐΟ&ρρ&(1οβΐΐΒ. όδου. Και ό μίν ήγείτο, οϋ»τος δΐ εΓπετο. ΚαΙ διά 

ΡβΐΓυ8 β& Ρβ 60^ηϋ8, ηβ ρΓβνβΓίβΡβΙϋΓ & Ουπο, τριών ήμερων καταλαμβάνει τήν Αάπαραν (39)• 

ΩΟΟίυΓηο ίϋηβΓθ βοάβιη νβηίΐ. Οαιη β886ηΙ 498 τόπος δΐ οΰτος μέρος της Καππαδοκίας , τό νυν 

0&8ΐΓ&ε&9(Γί8 ορρο8ϋ&,αΙίςυ&η(]ίυ υΙβΓηϋβ &ρ6Γΐ&ιη λεγόμενον Λυκανδόν, διά τό λιπαρόν και πάμφορον 

ρυ^ηβαι (ΐ6ΐΓ6θΙ&η8 νίοίοπ&ιη &Γίθ 8υίΓυΓ&η ίηΐεη- οΰτω κατονομασθείς. Τοΰτο μαθών στρατοπεδάρ- 

άθΓυηΙ. 0&1]ί(1β (αιηβη ΡβίΓυηι Β&Γ(]&8β1α8ϋ.ΜαΗ&8 χης, νυκτοπορί^ χρησάμενος δέει του μή άντιπαρ- 

ίηθίΓϋχϋ οοβη&8, νβΐυΐΐ βχθΓοίΙαί βραΐυιη ά&ΙϋΓυ8; ελθεΐν τόν Σκληρόν, άντιστρατοπεδεύειν τοΤς έναν* 

ςυο ΓαοΙο ίααρβΓ&ΙοΓΪί άβοβρίί, βο άΐβ ρυ^η&αι ίηί- τίοις. ΚαΙ μέχρι μέν τίνος άνεδύοντο, και παρεΐλκον 

ΙυΓυιη ιηίηίπαθ ορίη&η1β8, ίρ8ί ςυοηυβ οοηνΐνία τήν εΙς τούμφανίς συμπλοκήν, [Ρ. 688] καΐ κλέψαι 
α^ϋ&ΓυηΙ. Α10υΓυ8, ςαί 8υο8&(1 ρΐ]£;ααιηίη8ΐΓαχί8- ^ τήν νίκην διηγωνίζοντο . Κατεστρατήγησε δΐ τους 

86ΐ, άβρΓθΙιβηβο ςυίά αρυά 1)08ΐ68ΩβΓβ(, 8υ1}ϋο1υΙ)α εναντίους ό Βάρδας, δείπνα πολλά παρασκευάσαμε- 

8ί£;ηο (Ιαίο ρΓαηάβηΙβδ αοΙοπΙοΓ 1ΐ08ΐβ8. Οαΐ 6ΐ ίρ8ί, νος ώς τάχα τόν οίκεΐον έστιάσων στρατόν, καΐ ούτω 

Ιηορίη&ΐα Ρβ ηοη ρβΓίβΓΓίΙί, 00ΓΓ6ρϋ8, ϋΐ ουίςαβ θα τους πολεμίους έξαπατήσας, ΊΤπολαβόντες γάρ χατ' 

ΓθΓ8θ1ΓβΓβ1)&1, &Γαιί8, ΓθΓΐίΙβΓ&1ίςυ&ηϋ8ρθΓΓ6ρυ^&• έκείνην τήν ήμέραν μή κατάρξασθαι μάχης, αυτόν, 

ΓυηΙ : ββά υΜ Ρ1ιοε&8 βχ1θη1ί8 βθΓηί5θ8 θ08 βΪΓβυπι- καΐ αύτοι προς εύωχίαν έτράποντο* ό δΐ Σκληρός 

νβηΪΓθ οοβρϋ, Η&όΙ ίη ρβηβαίο 6886η1 ηβ &1) 1ΐ08ΐί- ώς ίγνω τοΰτο (εΐχε γάρ καί προς πόλεμον παρ- 

1)08 βοηοΙαάβΓβηίυρ, ουαιβίί&ιη &ΙβΓ^οχηβΓββηαηθ8 εσκευασμένχ τά στρατεύματα), αίφνίδιον τη σάλ• 

ίΐηπιίϋβΓβί, πι&^ηα 8υθΓΐια3 οβΒάβ ΓαβΙβ Γυ^ ββ πιγγι ση μήνας τό ένυάλιον εμπίπτει τοΤς πολεμίοις 

ά&ηΐ. Ρηοαυ8 οιηηίυΐΏ ρβάβαι Γβΐυΐϋ ΑηϋοοΙιίβΒ άριστοποιουμένοις. 01 δΐ, ώς Ιτυχεν ίκαστος, τό 

άυχ ΒυτΙζα, 8ίνθ ρΓ8β ηαβίυ 8ίνβ Γρ&υάβ : υίΓυπιςυθ παρατυχόν άναλαμβάνοντες ό'πλον τους προσι6ντχ< 

βηίιη ΓβΓίυΓ. €&8ΐη8β11&ιη ί[ηρβ(ϋηαβηϋ8(]υβρο1ϋυ8 Ιδέχο^το, μή τφ αίφνιδίφ καταπλαγέντες. Και Ιπι 

Β&Γ(1& ίοαιηθη8&8 β8ΐ ίΙ)ί οοη8βου1υ8 ορθ8. Ιηάβ αά χρύνον μέν τίνα εύρώστως ήμύνοντο * είτα όπερχ»- 

Τζαηα&ηάυπ) (υΓΐ)8 68ΐ Τζ&πιαη(1υ8 8ϋ& ίη ρΓβΡΓυρΙο ρώσεις ποιησάμενος ό Βάρδας καΐ ίνδον ήδη συναπο- 

88X0, Ιιοπιίηυιη άίνϋί&Γηαιςυθ Βΐ)αη()&η8) ρβΓ^ίΙ, λαμβάνειν τους πολεμίους φοβών, έπαφείς δ^ κ«ι 
Μίηςυθ άβάϋίοηβ ο&ρϋ, β1 Ιιααά ρ&Γν&8 (ΙίνίΙί&β Ο κατά νώτα τους μισθοφύρους, τρέπει τε εΙς ^υγήν 

βθΙΗ£;ίΙ. Ηβο βία8 νίοίοπα ιηα1ίθ8 ίηαρθΓ&ΙοΗ βάβχη και πολ^ν εργάζεται φύνον, του δουκός Αντιοχείας 

ΒβΓναηΐ68θοηου88ϋ,ιιΐ€[υβ&(]ΟαΓυιη ΐΓ&η8ίΓβηΙβ£Γθ- του Βούρτζη πρώτον έκχλίναντος, εΓτε διά δειλίαν 

βίΐ, ςηορυηι ρηηοβρ8 Γυϋ ΒαΓίζΑ, Ιηιη Αη(ΐΓοηίου8 ε?τε διά χακουργίαν* έλέγετο γάρ &μφ^ερα. Κατ- 

ρ&1πβ1υ8 494 80 άυχ, οο^οοΐηίηθΙιγάΐ28,Οϋη[ΐβ1ϋ8. έσχε δΐ καΐ τό στρατύπεδον £παν συν τζ αποσκευή, 

Αϋ&ΐ6βη8θ8ςαοςιΐθΜίοΙΐ8ΐβ1υα)ΟυΓϋο&η[ΐο1&88ί8ίιη- χαΐ πλοΰτον εντεύθεν περιεβάλετο £πειρον• ΈχεΤΟεν 

ρ6Γ&^οηορ^οΓβ^^υIη^^ν^η^υI8^οη^θ^β^υη^,βι^α^ο αδΟις έπΙ τό λεγ^ενον Ερχεται Τζαμανδόν. Η^λις 

ουαιυηίνβι*8&οΙα88θ&οοβ88θΓΰη1,]α88ίςυθ βυηΐ ΠΙο δΐ ή Τζαμανδός έν άποκρήμνφ πέτρ^ κειμένη, πο- 

ίρβο άυοβ οοηΐΓ& Οί1)γιτβΒθΙ&8 1)θ11υιη £;βΓ6Γβ. λυάνθρωπος χαΐ πλούτφ περιβριθής . Έντινα παρ* 

ΧΥΙ-ΑΝϋΚΙ ΕΤ αΟΑΚΙ Ν0Τ^Ε. 

(38) Ραοθ 0Ι1Π1 ίΐϋβ βοιηρο8ϋ8 ίηΙβΓ Ιταιρείας, άβ ηίοΓ, β( ΟΌΐη θίγιηο βΐ οππι 1ίης;υ& Ογ»οιι πι&ι^β 
ςυίΙ>α8 &αο1θΓ ΙοςυίΙυΓ αηηιιαοβΓ&Ιίβ. βΟΑΚ. βοηβοη&Ι. Νίβί ΓογΙθ εαρρ&άοο68 άίοβ1)8η1 λαπαρο•^, 

(39) 8ίο ηοβίβρ οοάβχ 1)&1)θ1 ρβΡ8ρίουθ. Αριιά Ζο-* ςυοά αΙϋΟΓΦοί λιπαρύν. θβά θ1 Ιιίοληάυιη ρβΓ ^* 
ηΒΓΗΐη Ιίρανα Ιβ^ίυτ, ςυ» νοχ χηυΐΐο β8( οοηοίη- 8θπ5ϋαΓ ίΙ)ί, Ιιίο ρβΓ Ζ ψιλύν. Χυι.. Ιώτ οι 157 ΗΙδΤΟΚΙΛΕυΜ βΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 158 εχόντων λαβών των εντοπίων πλουτον συνέλεξαν ούχ ολίγον. Αίίτη ή νίχη ιτολλονς των τφ βασιλεΤ προσκειμέ- 
νων χχτέ9βΐ9€ χχΐ βύτομολήσαι πρλςτλν Χκληρλν ήνάγχανβν* Η τε γάρ Βούρτζης πρώτο< αυτομολεί τψ Σχληρφ 
ΧΑ•. 6 ιητρίχιος Άνδρένιχος χαι δουζ ό Αυδός συν τοΤς υΐέσι* Και 'Ατταλεΐζ (40) δεσμά περιΟέντες τφ ναυάρχφ 
τοΰ βασιλέως τψ Κουρτίχη Μιχαήλ προσχωροΰσι μετά παντός του στόλου, στρατηγεϊν παρά του Σχληρουπεμφ- . 
Οέντι των Κιβυ^^αιωτών (41). 

'Ον άγγελοέντων τψ βασιλεϊ χαΐ τψ παραχοιμω- Α Ηίβ ίααρβΓ&ίοΓί 6( ουΙ)ί6υ]ιιηο ηαηϋΕϋβ, ΙιαΜΙο 
μένψ, βουλής προτε0^ίσης Κοξε των τψ βασιλεί οοηβϋίο άθΟΓβΙαιη β9ΐ οΐ ςυίάαιη ίααρβΓ&Ιοήβ Γαιηϊ- φχειωμένων τινά Ισοτύραννον ειληφότα αρχήν χαΐ 
άνεύθυνον, λοΙ έξουσ(αν έχοντα τιμαΐς τε προβιβά» 
ζειν χαι δώροις χαταπλουτίζειν τους προσχωρούν- 
τας, χωρίζσαι χατά του τυράννου. Ήρεσεν ή γνώμη, 
χαι πέμπεται Λέ^^ν 6 του βασιλέως πρωτοβεστιά- 
ριος, σύμβουλον ειληφώς χαι Ίωάννην τινά πατρί- 
χιον^ δνδρα έπίσημον χαΐ έπι λόγων ίξει βεβοημέ- 
νον, έζουσίαν έχ βασιλέως διξάμενος (42) πάντα 
άδιστάχτως ποιειν βσα ίζεστι βασιλεί. Έζελθών ούν 
χαΐ χατά τ& της Φρυγίας γενόμενος Κοτυάειον χαΐ 
τψ στρατοπεδάρχιι ενωθείς Ιΐέτρψ έχεΐσε τήν πα« 
ρεμβολήν έπήζατο, χατεσχηνωμένου του Βάρδα 
τυγχάνοντας εν τψ Διποτάμψ (43)* χωρίον δΐ βασι- ΗαΓυαι, φςυαίΑ 6305 ου πι ΐιηρβΓ&ΙοΓθ ροΐββίαΐβ, 
ουοα ρΐβοο ίιηρβηΌ, βΐ ουί ρβπηίβδυζΏ ββββΐ ΙιοιιογΙ- 
1)ϋ8 &ο ΐΏυη6πΙ)υ8 αά 8β ςαοβ ροβββΐ αΙΙΐοβΓΟ, 1η 
Ιγπληηυιη ιηίΙΙβΓθΙυΓ. ΜϋΙϋυΓ θγ^ο (ΙϊοΙ&Ιογ Ιιβο 
ρΓΟΙονβθϋ&ηυβ,ΑϋάίΙο βί οοηβίϋαηο ^ο&^η6 ςυοάαιη 
ραΐηοίο, νΪΓΟ ίη3ίςηί βΙ βίοςυοηϋο ηοΐ^ιΐίβ, ά&ΐΑ &Χ) 
ίιηρβΓαΙοΓθ ροΐββίπΐβ οιηηί& ΙίϋβΓβ α^θηάί ςυβ9 οχ 
υβυ ίιηροΓ&ΙοΓίθ 6886αΙ. 1.60 αρυά ΟοίγΦΪΟΕη Ρ1ιΐ7£;ίο 
οοΗΐ ΡθΙγο 86 ^ο^^υ^x^^,^ι)^ςο6 0Α81γ& 1οο&(. Β&γ(1&8 
60 ΐ6πιροΓθ ΟίροΙαιηί 6θχηζηοΓ&1>&ΙαΓ.Ιά ββΐ ο&βίΓυιη 
ία)ρ6Γ&Ιοηιιιη, Μβββη&οΐΑ αΙ) ίηεο1ί8 &ρρ6ΐί&1υιη• 
060ΐι1ΐ6 &υ1θΐη 1•60 οοη&Ιυβ ιηηηθΓΏζη οΙ Κιοηοηιιη 
ρο1Η6ϋ&11οηί1)α8 ρβΓάυβΙΙββ α Β&γ(1& ανβΠβΓΟ 6ΐ8ΐΜ λιχ^ τό Διπόταμον, δ Μεσάναχτα χατονομάζουσιν οΐ _ ίιηρβΓ&ΙοΗςυθ 608 οοηοίΙίβΓ6, Γαΐβαβ 68ΐ &ηίιηί ιηα- εγχώριοι. [Ρ. 689] Λάθρα ουν 6ποσχέσεσι δωρεών 
χαΐ τιμών προβιβασμοΐς έπειράτο διασύρειν τους 
άποστάτας χαΐ προς Ιαυτόν Ιπισπάσθαι χαΐ ευνους 
τιΟέναι τψ βασιλεΤ» «λάνθανε δΐ μάλλον έπι^^ωννυς 
τό άντίπαλον , ασθενείας σημεΐον λογιζόμενον τήν 
παράχλησιν . Όθ^ν χαΐ άπογνους , £ρας έχ Κο- 
^^αείου χαΐ τόν Σχληρόν νυχτός παρελάσας έχώρει 
πρ^ς τήν άνατολήν. Τούτο τ& {ργον λίαν τους περί 
τόν Σχληρον έδειμάτϋ>σε, δεδιότας οό περί χρημάτων 
χαι χτημάτων μόνον, άλλα χαι περί των τιμιωτά- 
των αυτών. Πολλοί μέν ο^Ιν έξομνύμιενοι τήν άπο- 
στασίαν τψ πρωτοβεστιαρίψ προσέ|&^εον , ώς χινδυ- 
νεύειν χονιορτο'ί δίχην διαλυθηναι τ6 άποστατιχόν. 
*Οπερ ?να μή γένηται φοβηθείς 6 Σχληρός τόν μά- 
γιστρον Μιχαήλ τλν Βούρτζην, δρτι, ώς ειπομεν, £^18(106 1ΐ08ΐθ8 οοηΟπη&νίΙ, ςυΐ Ιιαβ 6309 βοΐΐίοίΐαίίο- 
068 &Γ^υΐΏ6ηΙυΐΏ ίηϋπηϋ&Ιίβ Θ88Θ ^υ(^^^&I)&η^. Ι1&- 
ςιΐ6 1•6ο ίβία ταϋοηβ 86 ςυί6(]υ&ιη οοη866α1υΓαιη 
€ΐ69ρ6Γ&η8, ο&8ΐη8 ιηοϋβ ηοοίυ ΟϋΓοιη ΐΓ&η8ϋ βΙ υθγ- 
8υ8 οη6ηΙβιη οοηΐ6η(1ϋ. Ιό Γ&οΙαιη ίο χη6ΐυιη Μ$ 
ίης6ηΐ6ΐη οοη]6θίΙ 608 ςαί οτιιη ΟϋΓΟ 6ΓΑηΙ, ςιιοά 
^&[η ηοη ά6 ρβουηία β1 Ι>οηί8 βαΐβ Ιληΐυιη, 86ά 
6(ί&ιη άβ 0ΐ)&Γί88ΐιηί8ν6ηίΓ6ηΙ ίη ()ί8οηιη6η. ΙΙ&αιιβ 
χηυΐϋ 6^υΓ&(& ρ6Γ(1υ6]1ίοη6 αά ρΓθ1ον68ΐί&ηυιη 86 
οοηΙυΙβΓοαΙ;; ^&I^ςο6 ίη 60 ρ6ηου1ο Β&ράαβ 6γ&( 
ηο ίρ8ίυ8 οορίβ ρη1νθΓί8 ίη8ΐ&ρ €ΐίθ8ίρ&Γ6η1υΓ. Ιά 
6γ§;ο ηβ βθΓ6ΐ, ΜίοΙι&6ΐυπι ΒοΓίζαπι χη&^ίβίΓυπι, 
ςυβιη ηυρ6Γ 6ί &6ε688ί886 άοουίπιη8, βί Ηοαι&ηυπι 
ραίποίυιη Τ&Γοηίίαιη ου πι βχρβάίΐο βχοΓοϋυ πιϋ- 
ϋ(, ηυί 1.6οηί8 ρΓ0^Γθ88ϋ>υ8 οΙ)8(&Ρ6ηΙ, βυιηςυθ προσχεχωρηχότα αύτψ, χαι 'Ρωμανόν πατρίχιον τον ^ 8υΙ)ϋί8 ίηουΓ8ίοηίΙ)υ8 νοχαπβηΐ 6ΐ ρ&1)υ1&ίίοηίΙ)υ8 Ταρωνίτην μετ' εύζώνου έχπέμπει στρατιάς , έμπο- 
δών ιστασθαι τψ πρωτοβεστιαρίψ χελεύσας, επιτι- 
θεμένους έξ εφόδου, χαΐ τάς έχδρομάς χωλύειν ώς 
δύναμις, συμπλοχής δΐ χαθολιχής χατά τό έγχωροΰν 
φείδεσΟαι. Ιίλησιάσαντες δε τψ βασιλιχψ στρατεύ- 
ματι οΐ περί τον Βούρτζην ήναγχάσΟησαν χαι αχον- 
τες πολεμήσαι παρά τήν του Σχληροΰ παραγγελίαν, 
άπό τοιαύτης αΙτίας. Σαραχηνο'. έχ της πρ6ς Έψαν 
Βε^ροίας τά ετήσια τέλη 'Ρωμαίοις κομίζοντες 
ήγγέλλοντο προς τήν βασιλίδα άπιέναι, χαΐ ώς μέλ- 
λουσι χατά τίνα ^ητήν ήμέραν διά μέσων ιέναι των 
στρβηευμάτων. ΚαΙ επειδή παρήν ή χυρία χαΐ Ιμελ- 
λον χατά τ4 λεγόμενο ν Όξύλιθον ©ρούριον οΐ Σαρα- ρΓΟ νίπΗ ΒΓοβΓοηΙ, οαιηίηο αυΐβιη ςυ&ηΐυιη 6^υ8 
&6Π ρο886(, ]Ώ8ΐ&[η ρϋ£;η&πι νϋ&Γ6ηΙ. ΒυΓΐζ&8 6ΐ ςαί 
οααι 6θ6Γ&ηΙ,ουιη ^&Π1 &ρρΓορίηςυ&88θη( ίηροΓ&Ιο- 
ΓΪο 6Χ6Γθϋυί,οο&οΙί βυηί ν6ΐ ίηνιΐί οοπΙγα Ουπ πιαη- 
(ΙαΙυπι ρρίρΙίυΓη ίηίΓ6. ΝυηΙί&1)&1υΓ6ηίπι 8αΓ&06ηθ8 
&ηπυυπι &1) οηβπΐ&ΐί Βογγοββ ίπϋυΐυιη ΗοΐΏ&ηί8 

&£Γ6Γ6ηΐ68 Οροΐίη ίΓ6, 80 ΟβΓίΟ (116 ρβΓ ΐηθ(ϋθ8 6Χ6Γ• 

οίΙυ8 ϋ8 {Γ&ηδβοηάυοα Γογ6. ϋΐ 6α άί68 8ρρβ(ϋΙ,θ&- 
Γ&οβηίβ ρβΓ οαβίβΐΐυπι ουίΟχγΙϋΙιο ηοπαβη ΐΓ&ηβΚυ- 
ηβ υΐηηςυβ ίη8ΐΓυοΐ£ βυηΐ α€ίθ8,6ΐ ζηα^ηο ιοαρβία 
&ηία]0Γυιη &ά ρυ^η&ηι οάυοΐ», ρΓβοαϋ Ιοοο νίοΐοη 
ρΓοροβίΙο, ^υοά δ&Γ&οεηί ΓεΓβΙ^αηΙ^ αυΓο. Οοα&ί- 
οίυιηςυβ, ο1 ριι]8υ8 ΒυΓΐζ&8, π)ηΗί8 &1> β^υ8 ρκΓΐβ ΧΥΙ.ΑΝΒΗ1 ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤΛ). (40) ΑΙ) ΑϋΑΐί& Ρ&πιρ1ιγϋ89 υΓΐ)6, Βίοιιί 6ΐ Οί1)γΓ& 
ηαίηοηβ Αβί», η&ν&Η ρρβοΐΑη. Οοαβ. 

ί41) Ηίο Ιοοαβ ββΐ οοηΓιιβυβ οί ιη&ηουΒ» ό( ςυίάβιη 
ϋοο. Ηοο βχ 86ςη6ηΙ!1>υ8 άίάίοί, Ιιυηο ίρ8υιη 
ΟυΓϋοειη Ουη 6ΐ&886ΐη (]αχί886, νιοίποασυβ &ο ίαι- 
ρβηΙοΗ» άαοβ ΤΙίθοάοΓΟ η&^Βΐί ργ(βΗο ιυίββο. δβά 
Οί1^^Γ&1« αη ρΐΌ ΒυΓΟ 8ΐθ(6ηη1, εο ν6Γ0 (αυοά ρυ- 
1«γί) &1> {ηρβΓ&ΙοΗβ ο1«8ββ, οαιη 6& &α ΟοΓαιη ΐΓ&η5!ι^ί88βΙ, ^υ88θ^^^ 608 ΌυΓαβ ορρη£;η&η, ηοη 
βαιη 06Γΐυ8. Χυι.. 

(42) 8θΓίΙ)ί1: ίηΐ6Γΐ)Γ68 δεξάμενος* Γ6ϋη60 δε^με- 
νον. Αά ^ο&ηη6η) 6ηίιη &υοΙθΓ ίρ86 Γβΐυΐϋ τό οεξά- 
μενον, 81 ου ι 6ΐ τ6 βεβοημένον. ΟοΑΗ. 

(43) Βίροΐ&ιηαηι νίάβΙυΓ άίοΐυαι, ςηοά ίηΙβΓ άυο 
&ααιίη&, αυΐ ροϋυ8 &ά οοη&υοηΐθβ (Ιαοπιιη αιη- 
ηΐαηι, Βϋηιη οββοΐ. Χτι.. ι^. 18Θ βΕΟΑΟΙΙ εβΟΚΕΝΙ 160 οοοίβΐβ, ιη&χ!πιβ ΑΓΟίβηίβ : η&ιη άο Ιιίβ ςαοβοαοςυθ ^ χηνοί ^ιαβαιν^ιν, χαθο^λίσαντκ οΐ ιηρΐ τόν Βούρ- 
βοιηρΓθΙιβηάβΓθ ροΙυβΓοηΙ Κοιοαηί, ΜΒ ίαΙβΓΓβοβΓΟ τζην τους άμφ' αυτούς, τ^ $' αύτ& τούτο χαΐ οΐ του 
αΙ)8(]αβ υΐΐα χηίββηιϋοηθ, ςυοά ϋ ρπιηί οιηηιυπι ββ πρωτοβεστιαρ^ου πεποιηκ^τβς , μάλα όρμητιχώς 
ΙγΓ&ηηο &(ΐ3αηζΪ88βοΙ. ιτρ^ς τήν μάχην Ιχώροον* ττρουχβιτο γάρ έχατέροις 

ώσπιρ τις ίολος 6 παρά των Σαρακηνών χομιζ<^μενος χρυσές. Και έπείπερ '^γγισαν, συμπεσέντες έμάχοντο. 
Τρέπεται γοΰν ό Βούρτζης, χαΐ πολλοί των συν α6τφ έπώλοντο, χα) μάλλον των Αρμενίων* πάντας γάρ τους 
άλ({ντας των Αρμενίων άπέσφαττον οΐ 'ΡωμαΙοι, μή λαμβάνοντες οΤχτον δια τ^ πρώτους προσχωρησαι τψ 
αποστάτη. ΝυηΙίοθ3α8 6ΐ&(1ί8 &006ρΙο,ΒΑΓ(1&β ηυΐΐα ίοΙβΓρο- 
βϋο ιηοΓΑ 8(&ϋιη ουιη βυο ρχβΡϋϋυ 8υΙ)8βςυϋυΓ, βί 
ουιη &ά Ιοουιη ουί Η&§;608 ηοιηεη ρθΓνθηί&86ΐ, ϋ:)ί 
οβ8ΐΓΕΓΗθίϋθαιρυ8ςυβρυ^η»οοιηιηοθιιΐΏ6Χ8ρββ1&1. 
ΟυηβΙαηϋϋυβ &αΐ6ΐη ίιηροΓβΙοηίβ, βΐ ρηςη» ορροΓ- 
1ΰηίΙ&ΐ6 βζίΓαοΙα, ιηιιΐϋ & ΒαΓ(1& &ά Ιιβοηβαι άθΓβοβ- 
ηιηΐ ^&ζη οίαάβ βαρβποπ αηίπιίβ βοΓυιη τιυΙ&ηϋΙ)υ8. 
8βά ςυί !η βχθΓοϋα ΙιθοαίββΓ&ηΙ ΓβΓυηι 1)6ΐ1ίο&Γυιη 
πηροηΙίοΓββ, ϋ απίπαΐβ Γεοβηβ ρ&Γί& νίοίοπα βχβαΐ- 
Λ&ιι1ί1)υ8 ρυς^η&ιη βχρ6ΐβΙ)&ηΙ; ηαίυ §^Γ&ηάίόηΙ>υ8, ΆγγελΟε{σης δΐ της ί^^ττης ό Βάρδας χαιρον ανα- 
βολής μή δεδωχώς, άγείρας το2>ς άμφ* αύτον 6πήντα 
δια ταχέων, χαΐ κατά τίνα τ<5πον 'Ραγέας ένομαζ6- 
μενον γενόμενος στρατοπεδεύεται, έπιτήδειον μάχης 
χαιρδν έχζητών. Χρονοτριβούντων δΐ των βασιλιχων 
ταγμάτων 6 της μάχης χαιρός παρετε{νετο, χαι πολ- 
λοί των αποστατών ηί προηγησαμένη ήττ^^ σεσβ- 
λευμένοι τφ πρωτοβεστιαρίψ προσέτρεχον. *Όσον 
μίν ούν σφριγών ην έν ττ) στρατί^ του βασιλέως χαι 
άπειροπέλεμον , τζ έξ 6πογύου γαυρούμενον νίχ^ β1 ςυί ιηυΐΐίθ 06Γί&ιηίηίΙ)υ8 οχθΓοϋαΙΐ ββββηί, άβ- " ώργα πρ6ς σομπλοχήν, οΐ γηραιότεροι δΐ χαι χατ- 

ηθλημένοι τοΤς άγώσιν ώχνουν χαΐ άνεδύοντο τη ι μά- 
χην [Ρ. β90] Άλλ' έπβΐ χατά τόν εΙπ<^ντα, « Τα- 
χεία πειθώ τών χα^ών άχολουΟεΐ, » πείθβται τοις 
νεωτέροις χα) 6 πρωτοβεστιάριος , χαι ^& ένυάλιον 
σημήνας εξάγει τά στρατεύματα πρλς τήν μάχην. 
Και 6 Βάρδας δ^ "^Ρ^χή διελών τόν ο^χεΤον στρατον 
το μίν μέσον εΤχεν αυτές, του δεξιού δΐ χέρως Κων- 
σταντϊνον τ6ν άδελφον, του δ' ευωνύμου Κωνσταντΐ- 
νον τον Γαβραν δρχέιν επέστησε. Συμβολής δΐ γενο- 
μένης χαι τών περί τά χέρατα στρατηγών τήν ^ππον 
έπισεισάντων τοις έναντ(ο(ς, μή ένεγχέντες τήν 
^ύμην οΐ περ) τ6ν πρωτοβεστιάριον τρέπονται, χαι 
γίνεται φύνος πολύς. Ενταύθα χαΐ Ιωάννης Ιπεσιν 
6 πατρίκιος χαι & στρατοπεδάρχης Πέτρος χαΐ &λλοι ΐΓ6οΐ&ηΙίΙ)υ8 λίςυθ (1ϋΓ6Γβηϋ1)υ8 : οαιη Ιι6ο (νβΓππι 
βηίιη Πΐυά ΙπΙαιη 68ΐ : « Ηοιηΐηββ ΐΏ&Ηβ οίΐο βοη8Ϊ- 
Ιηβ ιΐ88θηΙίαηΙ•) ]αηίοηΙ)α8 οΙ)(βιηρ6Γ&η8 βυοβ &() 
ρτι^αιη ίη8ΐΓυ6ΐθ8 ά&ΐο 1υ1)8 8ί^ηο βάυοϋ. Οιιτυβ 
οορίΐ8 $υί8 ίη ΐΓβ8 ρ&Γΐββ (1ίνί8ί8 χηθάίυιη α^πιβη 
ίρ8θ άυοίΐ, άβχΐΓϋχη οοηια Γι&Ιη 8υο ΟοηδΙαηίίηο, 
βΐηίβίηιιη 0οη8ΐ&ηϋηο 0&1)γφ οοιηχηϋΐϋ. ΙΙΙ οοοουρ- 
ΒΌΐη 681 β( Β&Γάο 00Γηϋ)υ8 ρπρΓββΙί θςαίίοιη 1]08ΐΐ 
ίπΐΕηί8θΓυηΙ, Ιιβοηίβ ιηίΐϋθβ {ιηρβίυιη ηοη 8υ8ϋπβο- 
168 Γυ^ιη Γ&οίαηΙ, βΟΓυιηςυβ ιπα^ηα βάΙΙΠΓ οβάοβ. 
ΙηΙθΓΩοίΙαΓ ^ο&ηη6Β ρ&Ιήοίϋβ β( ΡβίΓυβ ο&βΙγογιιπι 
ρΓβΓ60ΐυ8 497 ιηαΐϋςαθ &1ϋ ϋΙα^Γββ νίη. ίβο ρΐΌ• 
ΙονββΙίαηυΒ τίνΰβηηαοαιη &1ϋ8 ιηΑ^8ΐΓ&1υιη ^θΓβη- 
ϋΙ)α8 νίηβ ίη Ουη ροΙβΒίβΙβοα νβηϋ. ΑΙςυβ Ιιυηο ςαίάβιη ΟοΓΟδ ίη ουβΙοάΐΑΐη άβάίΐ. ΤΙιβοάοΓΟ &α1βιη Ο πολλοί τών διαφανών. Έάλω δΐ χαΐ 6 πρωτοβεστιά- 
6ΐ ΝίοβΙ» Η&^ίοζαοΙι&ΓίϋΒ ^βπη&ηΐΒ ίΓ&ίήΙ)υ8 ίη ριος μεΟ" Ηέρων ανδρών αρχικών. Τ^ν μίν ουν 
οοηβρβοΐυ ίοίία8 βχβΓοΚυβ 6^Γο(1^ο^υ1ο8^υι)θ^,ςαοά πρωτοβεστιάριον φρουρεΤσθαι προσέταξε , Θεοδώρου 
ίί ηίοαΪΓυιη νίοΐ&ΐο ^υ^6^υΓ&η(1ο, ςυο 8β ίρβί οΐ)- δϊ και Νικήτα τών αύταδέλφων τών *Αγιοζαχαριτών 
8ΐηηχβΓ&ηΙ, αά Ιιθοηβιη ΐΓαη8ίνί88θηΙ. έπ' ^ι παντός του στρατεύματος έξορύττει τους 

οφθαλμούς ώς παραβάντων τάχα το^ς όρκους ο($ς προς αύτον Ιο^ντο και τφ πρωτοβεστιαρίψ κροσχω- 
ρησάντων. Η»ο νίοΐοηα Β&γ(1φ Γ6ΐ)α8 ρΐυήαιυχη &11υ1ί1 ίη- 
ΟΓβπιβηϋ, οιημββςυβ &(1 θιιοι ιηα^^ηί ραΓνίςηο άβΟ- 
οίθΙ)&ηΙ; ίΐΏρ6Γ&(οπ8 Γβ8 υηα, β&ςυβ 8&ογ& 6ΐηοΙ)θΓ& 
Βυ8ΐίη6ΐ)&ηΙυΓ, (Ιΐνίηο ηίοαίΓυαι αυχίΐίο. ΑΙ ουΙ>ίου- 
ΙαπϋΒ ΡΓ8Β868, ςυ&ηςυ«ιΐΏ β( 1θΓΓθ8ΐηΙ>υ8 ηο^οΐϋβ 
ουπλοα ίηαρθηάβΓοΙ, χηυΐίο αι&£;ί8 Ι&αίΘη αι&πϋηΐΦ 
Γθί θγεΙ ίηίβηΐυβ. Ν&ηα ΙιοβΙιΗβ ο1&88ί8 ρΓΦίβοΙυβ 
ϋίο1ι&β1υ8 ΟαΗίοβΒ, οιηηβΒ ίη8υ1&3 άβρορυΐαΐαβι 
^&η1 ίρ8&χη ςυοςαβ ίη ΗβΙΙβΒροηΙο βϋαιη Α1)γ(]υαι Έκ ταύτης τής νίκης τά μΙν του Βάρδα όψουτο 
και έπΙ μέγα ξρετο, πάντων, ώς ε!πεΐν, μικρών χα Ι 
μεγάλων προσρυΐσκομένων αύτφ, τά δΐ του βασιλέως 
έπΙ μιας Ισάλευεν , Ιερ&ς μέντοι άγκυρας , τής του 
θεού βοηθείας. Ό δΐ παρακοιμώμενος έφρύντιζε μΙν 
καί τών κατά χ^ρσον, πλέον δ' έ μερίμνα τών χατά 
θάλατταν • έλύπει γάρ αυτόν 6 του εναντίου χχτ- 
άρχων στύλου , Μιχαήλ 6 Κουρτίκιος, πασαν μεν 
νήσον πεπορθηχώς, ήδη δ' επίδοξος Λν χαΐ τήν έν νί(ΐ6ΐ)&ΙυΓ ορρυ£;η&Ιυηΐ8. Ιί&ςυο οΙ&886ΐΐ) ρΓθΙ)θ ίη- «ν Έλλησπύντψ πολιορκεΤν "Αβυδον. Ούκοΰν καΐ στύλον βίΓυίΙ, β&ηιςαβ οοηΐΓ& ΟίίΓαοααι βαιϋΐϋ, ρΓοβίβοΙο 
ΤίίθοάοΓΟ Ο&ΓβηΙβηο ρ&ΐηοίο. Ι8 ΤΙιβοάαΓΟΒ ρβΓ 
ίλυοββ ΗβΠββροηΙί νβοΐαβ βρυά Ρΐιοοβ&πι ουιη βυ> 
ΙίοΕ η&ν&ΐβπι οοη8οπΙ ρυ^η&ιη νβΐιβιηβηΐβιη : €& 
νίοΐυβ ΟυΗίο68 οίαββίςυο €\)θ8 <1^8^60^&, βί Ο&Γ&η- 
Ιβηο βχίηάθ [Ώ&Γθ οΙ>1ίηθη(θ Γββ χηαηϋτηβ ςυίβία 
ΓυβΓυηΙ. ΡΓοίαάβ ΐ6ΓΓ68ΐΓίΙ)υ8 ηΓ^οΙίίβ ίηίβηίαβ 
ΡΓ0868 Μ&ηυβΙυιη 49β ΕΓΟίίοαηι, ηοΒίΙί ^[βηβΓθ 
ΟΓΐυπι 6ΐ νίτΐυΐβ &ο ΓοΓϋΙαόίη» «Ι&Γαοο, βιηΐηϋ &(] έξαρτυσάμενος μάλα καλώς εκπέμπει χατά του 
Εουρτιχίου, ναύαρχον Ιχοντα βεύδωρον πατρίχιον 
τον Καραντηνύν. Ούτος δ* έκπλεύσας και τά στενά 
διαβάς του Ελλησπόντου χατά Φώκαιαντφ Κουρτιχ'φ 
πρ(>σρήγνυται, χαΐ γενομένης καρτεράς ναυμαχίας 
οΐ περί τ6ν Κου^τίχιον τρέπονται χαι σχεδάννυνται, 
καΐ λοιπδν 0αλασσοκρατήσαντος του Καραντηνου τήν 
έπεχειρίαν Ισχε τά τής θαλάσσης. *Ηδη δε τών χατά 
θάλατταν έχύντων καλώς ύ π«ρ«χθ(μώμιν&ς τών χατά 161 ΗΙδΤΟΑΙΑΗϋΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 162 τήν ^ιηιρον έτίθβτο Ιπιμέλιιαν . Κ%\ $ή Μανουήλ Α οιιβίοάίβηά&χη Νΐοο&χη. Ραυίο ροβΐ &ά βαιη ώγΙμοι πτερίχιον τον Έρωτιχόν , έκ γένους τ& £νδρα χαΐ 
έπ' άρετ^ διαβόητον τμϊϊ άνδρ(^, φρουρκΐν έχπέμπει 
τήν Νίχαιαν. Ηετ^ μιχρ6ν 81 καταλαμβάνει χαΐ ό 
Σχλγ^ρ^ς, χαΐ τ3^ πέριξ της Νιχα(ας ττυρπολήσας χωρ{α 
τελευταΐον χαΐ έπ' αυτήν τήν Ν(χαιαν άρχεται, χαΐ 
έλεκόλεσι χαί μηχαναΐς έκπορθήσαι ήπείγετο. Γεν- 
ναίως δΐ του Μανουήλ ύποΒεξαμένου τήν πολιορχίαν 
χαι τάς προσαγομένας τφ τείχει κλίμακας καΐ μη- 
χανχς αχευαστφ πυρί πυρπολήσαντος, τήν έκ πολιορ- 
κίας αλωαιν άπογνους 6 Σκληρός ένδεί^ των 
αναγκαίων ήλπιζεν αίρησαι τήν π6λιν, Χρ6νοο $^ τρ 
πολιορκία τριβέντος πολλού και των Ενδον πιεζόμε- 
νων τ^ σιτοδεί^, [Ρ. 69Ι| μή Ιχων 6' τι και δρά- 
σειεν 6 Μανοοήλ μηδ' 6'θεν είσκομίσεται τα πρ&ς τ6 αοοβάϋ ΟϋΓΟβ, βΐ ίηοβαάίο βν&3ΐ&^& νίοίηί& 1&ηά6ΐη 
ίρβ&ιη ςαοςυθ ιηαο1ιίηί9 αά1ιϋ)ίϋ8 ορρυ^ηαΙ.Εί οαζη 
ίοΓίίΙθΓ άθΓβηάβΡβΙ Μαηυβίιιβ, ΒοαίΑβ^υβ 6( ιη&οΐιί- 
η&8 &(1αιοΙα8 ί^ηί αΓϋΟοίοβο ΟΓβηαβΓβΙ, νί 8β υΓ[>βαι 
βχρυ^η&Γ6 ρο88β (1β8ρ6ΓΑ08 Β&Γ(1&8, ο5 ρθηυπ&ιιι 
&υΐ6αιάι><ϋΙαιηίπ Ιαοάβαι οο^ϋ&ηδ, άίϋ ο1)3ίάίοη6ΐη 
ΐΓ&χϋ. 0ρρί(1&αί8 &1ίιηθηΙθΓυιιι άβΓθοΙιι ρΓβββίβ» Μα- 
ηα6ΐυ8 ςιιο βθ νβΓίβΓβΙ ηββοίαΒ, οιιχη ΟαΓο αάϋαβ 
01*1)18 βοοαηιΐθ οιΐΒίοάίβηΙβ ίηνβΐιί ηίΐιίΐ ροββοί, άοΐο 
οίΓουιηνθηίΓθ 6Όΐη βίαΐυίΐ. Ορβοαπα Νΐοβ» οΐ&ιη 
ΐλΓβη& οοη^θ8ΐ& ίιηρίθΐ, ία βυροΓϋοίο ίταιηβιιΐο οοη- 
•ΐΓ&ία, υ( αΓβηλ νίβιιιη ί&ΙΙβΓβΙ. Τάχη ςυβιηά&ιη άο 
1ΐ08ϋ1)υ8 οαρίυιη βο &άάϋοϋ, βΐ ίΠα άβαιοηβίΓΕί;, βΙ 
&(1 Ουρυιη θΐηίΗϋ, οαιη Ιιίβ ηι&ηάα1ί8, 8β ρΐαηβ &1^ ζ?1ν αναγκαία, επιμελώς του Σκληρού τάς εΙσ^δους η οΙ)8ί(ϋοηβ ρβααη» ε&α8& αίΐιίΐ 8ίί>ί χηθΙαβΡβ, ίαβίΓυ* 
τηρουντος, άπάτ^ τον Σκληρ6ν Ιγνω περιελΟβΤν. οΐυιη θΐίαιη 1}!θηαϋ ίηΐθ^π Βΐΐιηβηϋ8 : Ιαιη ιΐΓΐ>6ΐη Άμέλει χαΐ τους τής Νικαίας σιτοβολώνας ψάμμου 
λελη66τως πεπληρωκώς, καΐ σίτψ ^ωθεν τήν έπι- 
φάνειχν έπιχρώσας, ώς κλέπτεσθαι τάς βψεις τών 
Οεωμένων, τινάς τών ήλωκ^των άπο της τών εναν- 
τίων μοίρας προσκαλεσάμενος έδείκνυ τά ταμιεΐα , 
καΐ προς τόν Σκληρ&ν έπαφίησιν, εΙπεΤν έπισκήψας, 
δτιπερ, Τήν έκ του λιμού πολιορκίαν ο6 δέδοικα (άπο- 
χρώσας γαρ Ιχω τροφάς και έπι δυαιν 6'λοις ίτεσι), 
πολιορκίς^ δ^ άλλως ή πόλις άνάλωτος* τά σα δ' έγώ 
φρονών Ιτο'.μ^ς ε^μι ύπεκστί^ναί σοι της πόλεως, ε^ 
έμοί τκ καΐ τοις μετ' έμου δι' 6ρκων δοίης άπιέναι ίρβαιη νί ηο<|ααςηαιη βζρυβη&τί ροΒββ. Τ&αιβη 

ςυοά ίρ8ί 1)606 νβΠθΙ, υΓΐ)6 6Ζ0Θ(16ΓΘ ρΑΓ&ίϋΐη 6886, 

8ΐ Ιιοο ο5ΐίη6&1 υΐ ^α^&Iηβηιο οοηΟηηβΙ υαΓα8 ββ 
ίρβί θΐ 8υί8 1ίΙ)6ΓΑΐη ςυο νβΙΙθηϊ &5βυη(1ί άΕΡβ ροίθ- 
8ΐ&1βιη. 1•ίΙ>βηΐ6Γ βαιη οοαάίϋοηβιη &χηρΐ6Χ0 Ι^αρο, 
θΐ β(ΐ6ΐη ίΐΓκηαηΙθ, ΜβηαβΙυΒ οαιη Νίο«βη8ί1)α8 6ΐ8αο 
βχ6ΓθίΙαοαιαί1)α8ςα6499ίιηρ6ά1ιη6ηΗ8θρο11α&1)ϋ• 
ΗοορβοΙο Νίοβα ροϋ1α8θαΓα8, ΙαοιβΙβί ν&ίΓ&αιβηΙυαι 
ίΐΐαά άθ ΐΓοιηθαΙο άβρΓ6ΐΐ6η(ΐ6α8 ιηοΐ68ΐ6 Γθγγ61, ν&• 
ΙίοΙαπι ηίΐιίίοιηίηαβ αΓΐ)ί βί ρΓ«8ί(1ίαιη ίιηροαίΙ,(1α66 
ςαοάααι Ρβς^&βίο, 6ΐ ίρββ Γβΐίςυα ρβηβςαϋϋΓ π6£;οϋ6 δπη δή και βΙρούμεΟα. Ασμένως δΐ του Βάρδα δεξαμένου τον λόγον καΐ πίστεις πααεσχηκ<5τας, τους Νικαεϊς 6 
Μανουήλ είληφώς και τον άμφ' αυτόν στρατβν μετά πάντων ών είχον, είιεισιν εΙς τήν βίσιλεύουσαν. Τήν Νί- 
χαιαν δι παρειληφώς δ Σκληρές, καί τό περί τόν σΤτον εύρων ($φδιούργημα ήνιάθη μίν έφ' οΤς έζηπάτητο, 
ορουράν δ* δμως άφείς άξιόμαχον έν αύτξ, καΐ στρατηγδν Πηγάσιόν τίνα έν αύτοΐς έπιστι{σας, αυτός τών έφ^ής 
βίχετο Ιργων. 

Ό δι παρακοιμώμενος τοις δ'λοις άπορηθείς (ήδη ^ 
γαρ ό Σκληρός έπλησιάζε τ^ βασιλίδι] μίαν έγνώκει βοι(θειαν άπο'χρώσαν, Βάρδαν τον Φωκάν μεταπέμ- 
ψασθαι της 6περορίας, μόνον άζιόμαχον οίηθεις 
τοΰτον άντίπαλον Εσεσθαι τψ Σκληρφ. Λόγου δΐ 0^*^* 
τον μεταπεμψάμενος και δ'ρκοις άσφαλισάμενος, καΐ 
ιτλοΰτον παρεσχηκώς δαψιλή καΐ τφ τών μαγίστφων 
ίξιώματι τιμήσας^ δομέστικον προχειρίζεται τών 
^^ολών κχ\ κατά του Σκληρού άφίησιν. Ό δΐ τόν 
ϋπίρ τώτ^ δ'λων άναδεξάμενος αγώνα πρώτον μίν 
έπεχε(ρησ<ν άπό Θράκης περαιωθήναι εΙς "Αβυδον• 
^υλάττοντος δΐ τά έν Έλλησπόντψ χωρία 'Ρωμανου 
του υΙου του Σκληρού , αποκρουσθείς έκεΤθεν έπ- 
άνεισιν εΙς τήν βασιλίδα, έκεΤθέν τε πλοίου έπιβάς 
χαΐ τους εναντίους λαθών πρδς τήν άντίπορθμον ΕηΙιηνβΓΟ ρΓΦ868 Β&8ί1ία8 Γ6ΐ)α8 Ιαηίααι ηοη (16- 
8ρ6Γα(ί8 (οαιη ^αηι αά ίρβααι αΓΐ)6ΐη αοοβάβΓβΙ Ώα- 
τ\ΐ3) αηαιη Ιιοο οο^ίΐανίΐ ρΓΦβίάίαιη 8αρ6Γ6586, 81 
Β&Γά& Ρ1ιοο&8 &1) βχδίΐίο ΓβνοοαΓβΙαΓ, ςαβαι 8ο1αιη 
οβη86ΐ>αΙ Οαπο ΓβοΙβ ορροπί ρο88θ. Εαιη θγ^ο άΐοΐο 
οίϋα8 βνοοαΐ, 3αΓ6]υΓ&η(1ο βί οαν6η8 αίςαο &ηιρ1ί8- 
810183 οοηΓ6Γ6α8 ορ63 ; 0Γα&1αιηε[αθ ηι&(;ί8ΐΓί (Ιί^ηί- 
Ι&ίβ άοαΐ63ΐίοααι βοΙιοΙαΓαιη ίαοϋ β( οοοΙγα Οογοπι 
βπιίΙΙϋ. Ρΐιοοαβ βαοιοια 8ί5ΐ ΓθΓυζη ΟΓοάίΙα ρηιηο β 
ΤΙΐΓ&ΰΙα αά Α1)γάαιη ^^α^^οθ^θ οοηα(α8 θβΐ. δβά βα 
8ρ6 άβ^β^^α8, ςαοά Ηοαιαπαβ Οαη βΙία8 Η6ΐΐ68ροη• 
Ιαπι ΙβηβΓβΙ, Οροΐίη ΓβάϋΙ. Ιαάβ ηανί^ίο οοη8θ6η8θ 
Ιιθ8ϋΚ>α8ηοη&ηίαιαάνθΓί6η1ίΙ)α8α(1 ορρο8ΗΑοι οοα- 
Ιΐαβαΐβιη ΐΓα]βοϋ, ηοοίαΓηί8']αθ ίΐ!α6ή5α8 6φ8&- 
Γβαιη ρβΓνοηϋ. 1ΐ9ί 8β οαιη οΐΒ^ίβίΓΟ Εα8(&ϋιίο Μα- γίνεται γην, καΐ νυκτοπορίαις χρησάμενος δπεισιν -^ Ιβΐηο θΐ ΜίοΙίΛβΙο ΒαρΙζα (ηααι βΙ 18 πιαίαΐ» νοίαη* 
εΙς Καισάρειαν , έκεϊσέ τε Εύσταθίφ μαγίστρφ τφ Ιαίο αά ίπιρθΓ&ΙθΓί8 ραΓΐ63 ΓβάίοΓαΙ) οοη]αηχί( 6ΐ Μαλεΐνφ καΐ Μιχαήλ μαγίστρφ τψ Βούρτζ^ συμμίξας 
(έφθασε γαρ καΐ αύτδς έκ μετανοίας τά του βασιλέως 
«άλιν Ιλέσθαι) μετ' αδτών πρδς πόλεμον έξηρτύετο. 
Και δή λαδν ώς δ καιρδς έδίδου άθροίσας, καΐ τοΙ>ς 
{χ της φυγής έ^εδασμένους άλίσας, πρδς τδ Άμώ- 
ριον γίνεται. Κα{ δ Σκληρός δί τήν τούτου ίξοδον 
άχηκοώ<, καΐ νυν πφώτον οίηθείς τδν αγώνα ίσεσθαι 
αύτφ ιιρδς &νδρα ΐ^ολε^ιστήν )φ\ ^έρειν ΐΐδότα 
γ^ίναίως κυϋΐ ταλ^ιχώς ^ίς πολ«μ(θυς ^ρ6φά<, χαΐ 1)β11ο ^βΓβηάο ραΓανϋ. Βγ£;ο οοαοΐίβ αϊ ροΙβΓαΙ ηιΐ- 
1ίΙί1)α8, οοΠβοϋθςαο ϋβ ςαο8 Γαςα άΙβρβηβΓαΙ, αά 
Αιηοηααι αοοβάίΐ. ΟαΓαβ αΙ)ί Ρΐιοοααι αά 480 1)θ1« 
Ιααι βχϋ88θ οο^ηονίΐ, ηααο άοιηαπι ταίαα ΒΐΙιί Γ6σι 
ίθΓ6 οαιη νίΓο 1)θ111οο8θ βΙ ίαΚϋοΓ αίςαο οοχηροβϋβ 
Γθγγθ νίθ68 1)θ111 ^ηαΓΟ, οαιη ΙιαοΙοηαα 8ί51 ο1)]6θϋ 
6886η1 Ιιοιηαηοίοηοβ οααίΓαϋ, ίη (Ιιαίαιηία νβΓβαϋ 6ΐ 
ίη απι1)Γα άθ^οΓβ 8θΙϋί, α Νίοβα βχβΓοίΙαχη α<! 
Ααιοι*1αιη άαοίΐ. 11)1 οοΐΐαΐίβ ΒΪ^ιη ρας^ηαΐαχη ; οΙ 163 ΟΕΟΒΟΙΙ ΟΕΟΗΒΝΙ 164 Ρΐιοοο βχβΓοίΙΟβ, ςαι 3υρθΓ!οηΙ)υ8 ρΓβοΙϋβ νίεΐυβ Α ^^Χ ^^ '^^ πρ6τ<ρον προς άνθράρια Ιχτκμημένα 

θαλαμβυ(5μ6να καΐ σκιατραφή , αρα< άπό Μικχίας 
προς τ6 Άμώριον άπεισ; [Ρ. 692] και συναντιίσας 
συμπλέκ»ται τψ Φωχ$ . Ούκ 6ποστάντων 8λ των 
περί τον Φωκαν δια τό ταΐς προηγηααμέναις ήτταις 
χαυνωθηναι τόν της άνδρ(«ς «ύτοΤς καί τόλμης 
τ6νον, επικρατέστερος γίνεται 6 Σκληρός. Ού μέντοι 
καΐ παντάπασιν ές ύπαγωγήν ίικοσμον έσκέδαττο ή 
στρατιά τψ Φωκ^, άλλ* ύποκλίνασα μίν ένέδωκε, 
σχολαίαν δΐ έποιεΤτο τήν ύποχώρησιν^ ως μή 6πο 
δειλίας δοκεΤν έλαύνεσθαι , άλλ* έξ έπιτάγματος 
ύπείκειν στρατηγικού μετ* εύκβσμίας κιιι τάξεως. 
ΚαΙ γάρ δή αυάαοίιιιη βηίααίςαθ νί^ΟΓβιη άίιηίΒβΓ&Ι, ρβάβιη γο- 
Ιυΐϋ, &ο νίοΙοΓία ρβηββ ΟαΓυαι Γυϋ. Νβςιιβ Ιαιηβη 
ΙυΓρίΙβΓ ΑϋΙ (1ί88θ1α(ί8 οπϋηϋ)υ8 Ρΐιοοβ ιηίΐίΐββ 
06886Γυη1, 8βά Ιβηΐβ βΐ οοιηροβίΐβ, ϋα υΐ οοη ρΓ9β 
ιηβΐη Ββά ^υ88υ άαοΪΒ οβάβΓΘ νίάβΓθηΙυρ. Είβηίιη 
Ρ1ιοο&8 πιίϋϋΙ)υ3 ΙβΓ^α ΙιοθΙί (]&ηϋ1)α8 βΐ ίυ^αιη 
ρ&Γ&ηΙΐΙ^υβ, θχΐΓβιηυιη εΙ&υάβοΒ αςιηβη ΪΓΓυβηΙββ 
ρΓορυΐ8αΙ)&1, ηβηυβ β08 ουιη ίιηρβία ΐΓΓυβΓβ εβάβη- 
ϋϋυβ 8018 βίηβϋ&Ι. ίϋί ΟοηβΙαηΙίηο ΓβΓυηΙ 6&1}Γδθ 
βυαι 8υΐ8 ΙιοβΙβιη ίηββςυβαΐί οοη&Ιαιη θ^Γβ^ίυιη 
&ηίιηο 1061(11886, ΡΙιογ» ΟΑρίβηάί, ςααιη Γβιη θίΜ 
βυοαιηβ^ Ιαιιάί ίοΓο 8ρ6Γ&Γ6ΐ. Ιί&ςυβ βς[αο ο&Ιο&Γΐϋυβ 
ίηεϋ&Ιο αοβΓΠΐΏο ίη Ιιυηο ίοαρβίυ ίηνβοΐυχη. Ρΐιο- 
ε&ιη 60 οοοδρβείο βΐ &£[οίΙο ΙβνίΙβΓ βςυυαα ί1βχί88β καΐ νώτα δόντας τοός στρατιώτας 
καΐ πρ6ς φυ-^,ν ώρμημένους , όπισθεν ουραγών 6 
Φωκάς τους έπκίντας ήμύνετο και ού μετά σγοδρο- 
βΐ 86 οΙ)νίαπι 1υ1ί88θ; ίΐ&ςαβ βίαναπι ίο ^αΐβ&αι τάτης εια βίας και ($ύμης προσφέρεσθαι. 'ΕνΟα χαΐ 
Οοηβΐ&οϋοί ίιηρβ^ί88β, οΙ ίβ θ1) ίθΙυ8 ίοΙθΐ6Γ(ΐΙ>ί1θΠΐ '' λέγεται ΚωνσταντΤνον τ6ν Γαβραν μετά τών άιχφ* νϊηιι 8ΐ&ϋιη αοίπιο άβΗοςυβοΙβ &1> 60 άβϋίάβΓΟί. 
Οαβιη άυιη 8θί οπιί88& 1ΐ08ϋοιη ρβηθοοϋοοθ βϋοΐ- 
]αοΙ Αίςοθ οοΓ&οΙ, ίοίβηιη Ρΐιοο&ιο ΒβουηοΓβιη 
481 ^&Iη Γ&οΐυηα, 86(1 οοο ]&χ&ϋ8 6(ΐυο 1)&1>6οί8 

ΙθΟίθ ρΓ0(^Γ6880Π1, 6νΗ8ίΒ86. 8ίθ ΡΙΐΟβαβ 60 ΙΏ 8013 
6Ι&Ρ808, 0660 ρ&ΙΟ ΟΙΐ&ΓθίβΟΟ 6ΐ 6881 Π8 ρ08ίϋ8, (Ιθ 
ΓοΙΟΓΟ 60^1&νί(, ίθΐ6Γίΐη ΙΟΟΗΟΘ 8(1 86 &066ά6Πΐ;68 

]*ωρθΓ&1οή8 0001106 1ιοηοπ1>υ8 βΓΩείβοβ» βοογοοι- 

ηοβ 8ΐΗ6ΓίΙ&ΐ6ΙΙΙ Κ>606βθϋ8 6Χ6ί1αθ8. ΕΟΙΏ 8θΙ)866θ1θ8 
ΟΟΓΟΒ, 088ΐη8 Α(1 ΤΙΐθΓΐη&8 ία]ρ6Γ&1θΓΪα8 (1θ6ί Ιιοο 

001060 68ΐ) 1θ6αϋ8, 6θ^οοηιίο6θΐ 80001 (οΙη(ΐυθ 
601Π1 Β&Ρ(1» 6ΓαΙ 000360) &ά ρο^οαπι ρΓονοεαΙ. Ουο 

&1&6ηΐ6Γ 8886θΙί6θΐ6 ΓΟΡβΟσΐ ρΟξΟΑ 6θα3Π)ί1ϋΙϋΓ.Αθ 

1&πΐ6ΐ8ί &1!ςα&ο(]ίο Γ68ϋϋ8β6ο1 ιηι1ί1β8 Ρϊιοεββ, ίρβο 
υο(Ιίςυ&ςο6 6ίΓθυα[ΐ6ςοίϋιοίθ 6ΐ ΓβΓΓ6Α εΐανα 1)08- Ο 
Ιίυπι (Ιίθθίρ&οίθ 0Γ(]ίη68 β 
0Φ(1θ8, 1&0160 Γυβί 8(1 βχΐΓβπιαοι 
τας, και τών 
τίνα τ-ίπον Βα Γαβραν μετά τών άμφ' 
αύτον τό φεΰγον διώκοντα φιλοτιμί^ρ χρησάμενον 
άκαίρίρ, και μεγάλην εΰκλειαν Ιξειν οίηθέντα εΐ 
*ίχμάλωτος 6π' αύτου γένοιτο ό Φωκάς, μυωπίσαντα 
τον φ έπωχεϊτο Ίππον, μετά μεγίστης όρμ^ς προσ- 
ενεχθηναι τψ Φωκζ. "Ον ούτος Ιδών και δ'στις ε'ίη 
κατανοήσας, ήρεμα τ6ν Ιππον παρενεγκών καί 
ύπαντιάσας παίει κορύν^^ κατά της κόρυθος. Κα? ό 
μίν λειποθιιμήσας τ^ άνυποστάτψ φορ^Ι της πληγής 
πίπτει παραυτίκα του Ίππου, ό δΐ Φωκάς αδείας 
μείζονος τυχών της έπι τά πρόσω πορείας εΓχετο, 
σχολί »»ί βάδην Ιών, άλλ' ούκ άνειμένος τοΤς 
χαλινοΤς• οΐ γάρ συν τψ Γαβρφ τδν οίκεϊον πεπτω- 
κότα Οδβσάμενοι στρατηγών, και έπιμέλειαν τούτου 
τιθέμενοι, άνηκαν τον διωγμόν, Ό δΐ Φωκάς άμι 
τοΤς συν αύτω τόν λεγνόαενον Χαοσιανον κατκιΑτ>η«^^ λεγνόμενον Χαρσιανόν κατειΛηφώς 
1(506 ίηουπΐθΓ88 6(]6θΐ6 κάκεΐςε αυλισάμενος έσκόπει τό μέλλον, τιμαΐς τ» 
ϊΠίοπΐ Γϋβαπί Γ&οίοοΙ. ταϊς έκ βασιλέως δεξιούμενος πολλούς προσφοιτών- 

συνόντων εύεργεσίαις παραθερμαίνων τάς προθυμίας. Επόμενος δ^ τούτψ και 6 Σκληρός, καΐ περί 
ασιλικά θέρμα καλούμενον κβτασκηνώσας, εΙς μάχην τήν όμώνυμον έξεκαλεΤτο. Άσπασίως δΐ χλΙ 
τούτου δεξαμένου τήν πρόκλησιν αύθις έτερα συνίσταται μάχη. Και χρόνον μέν τίνα άντέσνον οίπερι τον Φωκαν 
αύτου τούτου παριππεύοντος απανταχού κα? ττΐ σιδηρές κορύντ[ϊ τάς τών εναντίων |3ηγνύντος φάλαγγας και μύριον 
εργαζομένου <ρ£νον• όμως δέ και πάλιν νώτα δεδωκότες οΐ περί τούτον έτράπησαν. 

ΈκεΤθεν ούν 6 Φωκάς, ως εΤχε, διά ταχέων &νεισιν 
εΙς τήν Ίβηρίαν, κα? Δαβίδ τψ τών Ίβϊ5ρων άρχοντι 
προσελοών εΙς έπικουρίαν ^τει στρατόν τού δϊ μετά 
προθυμίας υπηρετούντος (έπεφιλίωτο γάρ τψ Φωκ^ι 
4ί ού δούξ ήν έν Χαλδίί^ί), λαδν εκείθεν είληφώς ούχ 
ολίγον, άθροίσας δε και τους μετ' αυτού έσκεδασμέ- 
νους δντας έκ της τροηης, κάτεισιν εις Παγκάλειαν^ 
ϊνβα στρατοπεδευσάμενος ήν ό Σκληρός. Τόπος δΐ ή 
οκηοί νί ρυ£;ο&(υιη. 499 ΑΙςοβ Ιιίο Ρ1ΐ06α8 06Γ0608 ^ Παγκάλεια, πεδίον άναπεπταμένον τε και Ιππι'λα- 
8008 ρΑοΙαϋοα 8θ66υηαΙ>6Γ6Βΐςο6 &ά Γο^&αι 8ρ66ΐ&Γ6, τον, Ιγγιστά που τού ποταμού *Αλυος κείμενον. ΚαΙ 
ΙΐοοββίΑΐη πΐ0Γ(6ΐη ΙοΓρΐαίςοθ ίοΓ&ααίνίΙφρΓΦβΙ&Γθ γίνεται πάλιν καρτερος άγων. Ενταύθα τόν έαυτον» ΑΙ) Ιιοο ρποΐίο ΡΙΐύ6α8 ςοαοΐβ βοή ροΙβΓ&Ι οβίβ- 
ηΐΕΐβ ίο Ιύβπααα &ΒίΙ, β1 α Ο&νίιΐο Θ^υ8 Γθςΐοοί8 
ρηοοίρο βυρρ6ϋ88 ρείίΐ, βΐ ίιηρβίΓΑΐ 8&οβ Ιιαοά 
οχίκυβΡ.ΕΓαΙ 6θίπ] Ρ1ΐ06&8 &ΐΏίοίΙί&]αο6ΐι:8 Ο&νίάο 

οχ 60 ΐ6Εαρ0Γ6 ςΟΟ ΟΙΐ&Μίφ (]0Χ ίοβΓΑΐ. βΟΠΙ 1ΐί8 6ΐ 

8018 ςαο8 βχ Γυς;» οοΙΙβ^βΓαΙ, αά Ρ&06&ΐ6ααι (6αχηρα8 
θβΐ 1&108 80 Γβί 6ςυθ8ΐη αρ1ϋ8, ρΓοχίιηβ Λίγο Ωυ- 
ιηθο 8ϋυ8) (1ϋ6ΐ(, οΙ)ί Οοη ο&8ΐΓα 6Γ8οΙ. ΙΙοΓ8οαι Γ8ΐθ8, (1^8^66^^8 1ιθ8ΐίοαι θΓάίοί1)θ8 ίο ίρβοιη νβΐιβ- 
ΐηβοϋ ίιηρ6(υ ΓθγΙογ Οογοιο ΓοΓίίίβΓ 8υ1)8ί8ΐ6ο1θθΐ, 
η6ζηίο6 αιΠϋοοι ορίΐυΐαοΐβ, ςαοά οη[ΐο68 66Γΐβπ)ίο6 
άαβοιη (ΐ606Γθί 1>6ΐ1οιη 6ορβΓ6οΙ. Ε( ςοί(ί6ΐη ροΐ- 
ο1ΐ6Γηιηοαι νίά6ΐ>8ΐυΓ 8ρ66ΐ&6ϋ1οηι, οοα^^οΑίοςυο 

α(]ηΐίΓ8ΐίθ0601 8ρ66ΐ&1θΓίΙ)08 βΧ6ίΙ&ΙθΓ0Ο1, 8ΐθ£^θΐ8Γ6 

οβΓίβιοθο ία1υ6ή άυοΓοιη νίροΓΟίη αο(1&οί& αίςοο 
ληίπιί Γθ1)θΓ6 ρΓ»8ΐΑηϋ88ίιηοΓθΐη.Ηί8 βτζο οοπιίοαβ 
Αθ8ΐ1απι Ιηβυηϋϋαβ, Οογοβ Ρ1ιο6« 6ςοί αοΓβιη λαόν θεασάμενος ό Φωκάς κατά μικρόν ένδιδόντα καΐ 
«ρλς φυγήν βλέποντα, [Ρ. 693] βέλτιον είναι κρίνα^ 
τόν εύκλεη θάνατον της άγεννούς και έπονειδίστοο 
ζωής, τάς τών εναντίων συγκόψας φάλαγγας πρό^ 
αυτόν μετά σφοδρότητας "ιεται τον Σκληρόν. Εύρώ* 
στως δέ κάκείνου τήν αυτού ύποδεξαμένου 6ρμήν, 
καΐ μηδενός τών στρατιωτών έπιβοηθούντος, άλλλ 
τψ τών αρχηγών άγώνι κριθήναι τά πράγγβχα 
^ουλιυομένων (καΙ γάρ δή χαΐ έφαινες πάγκβΛίν τι 165 ΗΙδΤΟΗΙΑΗϋΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙΟΜ. 166 θίαα3 χαΐ χ«ταπληξ•.ν τοΐς όρώσιν έπάγον ανδρών ^ άθχίΓΑΕη αη& εαιη ΓΓβαο θοθθ &ιηρυΙ&1, Ρΐιο &8 ο&• δύο μονομαχία έπ* βύτολμί^ καί ^ώμ^ ψ^Χ^ζ μέγα 
ορονουντων), δποστάντες αλλήλους συστάδην έμά- 
χοντο. Καΐ & μ^ν Σχλροός του ^ππου του Φωχα τό 
διξών ους συν τψ χαλινφ παισας άποχ^πτ^ι τφ 
ξ(φβι . ό δ^ Φωκάς τχΐ κορύν^ πατάξας αύτον ναταΐ 
της κεφαλής τονυον μίν έπι του τραχήλου τ•ΰ 'ίππου 
(ίιπτει τψ ράρει της πληγής κατενεχθέντα, αύτος δΐ 
τον "ίΐΓπον κεντρίσας και τάς των εναντίων διατεμών 
φάλαγγας εξεισι, καΐ πρ4ς τίνα λίφεν άνελθών τους 
έχτης τροπής άνεκαλεϊτο. 01 δΐ περί τ6ν Σκληρ&ν 
χχχόάς Ιχοντα τούτον έκ της πληγής θεασάμενοι 
χαί Ι^δη λειποψυχοΰντα τψ τραύματι έπί τίνα πηγήν 
τγουσι τον λύΟρον άπονιψβμενον * 6πώπτευον γαρ 
χχΐ τον Φωχβίν τελείψ ^δη παραδοθήναι άφανισμψ. ρυΙΟυπ οΙαν&Ηα ΓοΗΐ,υϋβνί ίοΐα ρποβίΓ&Ιυβ οοΠο 
βςιιί ιοοηιηΙ>θΓ6ΐ : ίρ9θ ΟΓιϋηϋ^αβ ΙιοδΙίυιη ρβΓΓυρΙίβ 
οϋαίο βςυο βν&άίΐ, βί ίη ίιιιηιιΐυιη ςυβπιά&αι βνθ- 
οΐυβ 81108 6 Γυςα οοΐΐί^ίΐ. ΟυΓϋΐη δυί ^ρ&νίΙβΓ βχ ίοΐα 
1&Ι30Γ&ΓΘ ]&αιςυβ ιιηίΐΏΟ άβΙίηςυθΓθ νίάβηΐββ, αά 
ίοηΙβίΏ ςαβπκίαιη αάάυουπΙ ΟΓοοηβ βΐυβηάί ο&αβΑ : 
η&ιη αοΙυΐΏ ΐ&αι ρροΓβυβ β88θ άβ Ρ1ιοο& ρυΙ&1)αη(. 
Ι1)ί ουιη βςυιιβ Οϋπ, Μζγ^ϋιΐΒ ηοιηίηθ, αΙ) θο ςυΐ 

ΐρβαΐη 1βαθ1>&1, ΘΘ &ν6ΐ1ίβ86ΐ, &0 βΐοβ 8β830Γβ ροΓ ΟΓ- 

άίηββ ίποβΓίο ίπιρβίυ ΟΓαοΓθ ορρ1θΙυ8 άί8ουΓΓ6Γβ1;, 
&§ηίΙο 00 ιηίΐϋβδ ΟυΗ, 8ΐιηιη ίιηρβΓ&ΙοΓβαι οοοα• 
1)υί8β6 Γ&ϋ, ίυ^&(η ίαοΓάίηαΙ&Ση ΓαοίυηΙ, ρβΓ ρΓ»εί- 
ρΐΐία 568Θ βΐ ίη ΑΙγη &ζηα6ΐη (1β]ίοί6αΐ68 488 &ο 
ΙυΓρϋοΓ ρβΓβυηΙθβ, ηβοαίηο ία86(ΐα6η1θ. Οαοά ,άβ Του Ιππου δΐ άποσκφτήσαντος καΐ τόν κατέχοντα -. οοΐΐθ νίόβη8 ΡΐιοοΕβ, Οβίςοβ Ιϊοο Πβπ, υ1 βαηο Οβ- άποδράντος χα^ διά των στρατευμάτων έπιβάτου 

χωρ^ς θ^οντος άτάχτψ ^ύμτ^, καΐ τψ αί'ματι πεφυρ• 

μένου (Α^γύπτιον τ6ν Ιτκπον Ικάλουν), καΐ καταμα- 

Οόντες οδτινος ό Ίππος, και νομίσαννες τλν Ιαυτών 

Ιρχοντα πεπτωχέναι, άχόσμως τρέπονται προς 
ς>•^γήν, χρημνοΐς καΐ "Αλυϊ τψ ποταμψ ^ιπτοΰντες 

εαυτούς χαΐ άκλεως άπολλύμενοι, μηδεν($ς 6'ντος 

του διώκοντος. Τούτο κατιδών 6 Φωκάς απ6 του 

λι^φου, και θεΤον (ργον εΤναι το πράγμα, ώσπερ ήν 

ΐ{χος, 6ποτοπάσας, κάτεισι μετά των συν^ντων έπι- Ι)&1, ηυΐα ββηΐίβηβ, ουιη βαίβ άβδοβηάϋ βί Γο^βηϋ- 
1)υ8 ΙηβΙ&Ι, 8β8θ ίηνίεβιη οοπου1ο&ηϋ1)υ8 βΐ οιηηΐβ 
άθΓβαβίοηίδ οΙ)Ηΐί8, οοΓΟίηςΌθ &Ιίθ8 ίοίορβοϋ, &Ηθ8 
ο&ρίΐ. ΟυΓαβ οοαι ρ&υοί8 6ΐ&ρ8υ8 Μ&Γΐ^ΓοροΗιη οοη- 
ίυ^ίΐ. Ιηάο ΓγαΙγοοι 8υαιιι6οη8ΐ&αϋηυιη &ά ΟΗοδΓΟβη 
ΒΑΐ)γ1οηί8 ρπηοίρβιη ιηίΗϋ 8θοΐβΙ&ΐ6ΐη οΙ &υχΐ1ία 
ρβϋΙηΐΏ. Ουοαςαθ 18 ιιΐ0Γα8 ηβείβπδ ηβςυβ αηαυβΓθί 
ηθςυο άοηβ^&ΓβΙ ςυοά ρβΙβϋ&ΙυΓ, ίάοοςυβ 6οη8ΐ&η- 
ϋπυ8 (1ίυ1ίυ8 &1)β886ΐ, οο&οΐαβ ίρ8β ςαοςαβ ουιη 
οιηηί1)υβ 8υΪ8 βοάβιη &1)Η. οιώκων τους φεύγοντας 6π' αλλήλων συμπαλου μένους αοΐί αλκής δλως μη μεμνη μένους, καΐ τους μεν άναι- 
ρών, τους δΐ χειρού μένος. Ό δε Σκληρός μετ' άλίγνν διασωθείς φεύγει προς Μαρτυρ6πολιν* εκείθεν δΐ πρεσβευ- 
τήν εκπέμπει τόν Ιαυτοΰ άδελφόν ΚωνσταντΤνον προς Χοσρύην τόν τής Βαβυλώνος άρχοντα, έπιχουρίαν καΐ συμ- 
μαχ(χν αϊτών. Παρέλκοντος δ' εκείνου κα2 μήτε τ^ δ($σει συντιθεμένου μήτ* άπαναινομένου, και τοίΐ Κωνσταν- 
τίνου χρο^οτριβουντος, ήναγκάσθη καΐ αυτός ό Σκληρός μετά των συνόντων απάντων προς Χοσρ^ην φοιτήσαι^ 
Τής Λ του Σκληρού τροπής άγγελθείσης τψ βα- β ΙιιιρβΓαΙΟΓ Ρ1ΐ0089 1ίΙΙβΠ3 άβ Εϋή οίαάβ βΐ ΒλΙ)^- 
σιλε^ δια γραμμάτων του Φωκά, καΐ τής εΙς βαβυ- 1οαίο& ρΓοίοοΙίοηβ οθγΗογ Γ&ε(υ8,(ίΙΊςηί8 Ι]οηοη1)υΒ ΧΓανα αναχωρήσεως, τούτον μίν 6 βασιλεύς άποδε- 
ξίμενος άζίως έτίμησε, προς δΐ Χοσρ6ην τόν τής 
βαβυλώνος άμερμουμνήν πρεσβευτήν εκπέμπει τόν 
Βέστην Νικηφόρον τ^ν Ούρανόν, ^.κετεύων μηδεμιας 
επιστροφής άξιωσαι τόν άποστάτην, μηδΐ θελήσαι 
παράδειγμα γενέσθαι τοΐς όψιγ^νοις φαΰλον, άμε- 
λήσας μίν βασιλέως αδικούμενου βασιλεύς και αυτός 
ων, [Ρ. 694] προσθεμένος δΐ τυράννψ άδίκψ καΐ άπο- 
ττάτ^• Ένεχείρισε δΐ καΐ γράμματα βασιλικά 
ένσεσημασμένα, δι* ών συμπαθείας άπάσης κακών 
ήξίου τόν Σκληρόν καΐ τους συναντάς αύτψ, εΐ με- 
ταμιαθ^ντες τό δέον τόν τε εαυτών έπιγνωσι δεσπο- 
την και προς τά οικεΤα 6πονοστήσουσι. Διασωθέντος ΡΙιοοΕίη ΓβιηαηβΓ&Ιυβ αά 01ιο8Γ06η ΒίΐΙ)^1οηί8 αιηβΓ- 
ιηυιηα&ΐΏ ΙίΙΙβΓαδ ποίΙΙίΙ, ΙοςαΙο &(1 βααι τβιη Βθ8ΐα 
ΝίοβρΙιοΓΟ, ουί ϋΓ&ητίδ (ίά ββΙ; 0(Βΐα8) οο^αοΐΏβη ; 
&1) οοηυβ εοηίβηάίΐ; ηο ςυαπι ροΓάυοΠίΒ Γ&Ιίοηβιη 
1ι&1)β&1, ηβςαο ρο8ΐβη8 χη&Η βχβπιρΗ αυοΙοΓ Θ880 
νβΐίΐ, Γθχ ίρβθ Γβ^ί ίη]υηα8 Γ&οΙ&8 ηβ^1ί§;βη8, 1γ- 
Γ&ηηο αυΐοαι ίη]υ8ΐο θΐ ροΓάαβΙΗ ορίΙυ1αη8. Ο&Ι 1ο- 
ςαίο οίίαιη 1ϋ1θΓα8 &1) ΐιηροΓ&ΙοΓβ οοη8ί^η&1ΐλ8, ηυί- 
1)08 ΌϋΓυιη οΐ ςυοβ βοοαιη 18 Ιι&1}θΙ)&1 οοαηίυοα 
ροοο&ΙοΓυιη νβηια (ϋ^α&1>&1υΓ, 8ΐςΰί(ΐ6ΐη Γβ8ίρί800- 
?οοΙ &ο ουυιη άοπαίηαιη &£;ηο8θβΓθηΙ οΙ άοιηυιη 
484 (|υί8(ΐαο 8υ&πι βο οοηΓοΓΓβηΙ. €αιιι αά βΐιοβ- 
ΓΟβη ρθΓνθηί88βΙ ΟραουΒ ΗΗοΓ&ςυο ίιηροΓ&ΙθΓί8 ίη- 01 πρ^ Χοσρόην του Ουρανού καΐ τών βασιλικών «^ ηο1ηί88θη(, βΙΐ08Γ0θ8 8ίηί8(Γ& 8η8ρίοαη8 οΐ Ιβ^αΙυιη Φωραθέντων γραμμάτων, 6 Χοσρ6ης καΐ τόν πρε- 
τοευτήν καΐ τόν Σκληρόν κα2 πάντας τοός συν αΰτψ 
'Ρωμαίους 6πονοήσας φρουρά παραδίδωσι. ΚαΙ τού- 
τους μλν εΤχεν ή φρουρά, τών δΐ μή συνανελθόντων 
αποστατών τψ Σκληρψ Αέων μίν ό αιχμάλωτος καΐ 
οΐ του δοΰκα Άνδρονίκου τοίί Λυδού παίδες Χριστό- 
φορος ό '£πείκτης καΐ Βάρδας ό Μογγός (εφθη γάρ 
έχεϊνος άποΟανεΤν) τό Άρμαχούριον καΐ τήν Πλα- 
τεΤαν πέτραν κλΙ άλλα τινά φρούρια έφυμνά έν τψ 
Οέματι χείμενα τών βρφιησίων κατεσχητότες άντεΐ- 
χ<η ϊως όγδοης Ινδιχτιώνος, καΐ έπεχδρομάς έχ 
τούτΜν κοιούμινοι τά βασιλέως έλύπουν * χαΐ ού βΐ Οαπυτη οιηη68ςαθ ςυί ουιη ίρβο ΟΓ&ηΙ Κοοα&ηοβ 
ίη ου8ΐθ(1ί&ιη ΐΓ&άίάίΙ. Ώβ ρ6Γ(ϊα6ΐΗΙ)υ8 ςυί ουιη 
ΟαΓΟ 60 ηοη νοηοΓ&ηΙ, Ιτβο οαρ11νυ8 οΐ ΑικίΓοηίοί 
Ι,γάϊ άϋΟΦ, ςυί ^&α) β νίνίβ 6Χ06880γ&1, Ωΐϋ, 01ΐΓί8ϋ- 
ΓθΓ ΕρβίοΙα θΐ Β&Γ(1&8 Μοηου8, Αππαοαποιη, ΙαΙαιη 
Β&χυιη βΐ αΠα ιηιιηίΐβ, οββίβΐΐα ίη ΤΙΐΓ&06η8ΐ ρρονΐη- 
οία οοοιιραΓυηΙ; ίηάοςηο Γ&οΐίκ θΓυρΙίοο11)θ8, άί- 
ϋοηοιη ίιηρβΓαΙοη8 ίηίοβί&ηάο υβςαο &ά ίηάίοΐίο• 
ηβιη 8 ροΓβονβΓ&ΓαηΙ, ηοςυβ βηοιη &ηϊβ ίοοοΓαηΙ 
Ι&ίΓΟοίηΙοΓϋΐη ςυαιη ρΐΌΐηίββα ίρλίβ ροΓ Νίοορίιο- 
τυιη ρ&ΐΗοίΰΐη Ρατβ&οαΙίηαιη Ιοαρυιιϋ&Ιβ ε(1 Ιχηρο• 
πιΙΟΓΟίη ^^&η8^ν6η1ιι^• 167 βΕΟΚΟυ ΟΒΟΕΒΝΙ 168 πρίν Ιπβύσαντο τας χώρας λβηλατουντες, πριν &ν άμνηστίαν βιληφ^τις χαχανν δια Νικηφόρου πατρι- 
κίου το\ί Ιίαρσακουτήνοΰ τψ βασιλεΐ προσεχώρηυαν. 

ΟωΙβΓϋΓη ΑηΙοηίαβρβιΙπιίΓοΙιιι Οϋπο ΒΛΟβΓάοϋο Γβ- Α Τ(5τ6 δή καΐ Αντώνιος ό πατριάρχης χατα τήν ηααϋ&86βΙ, ΟαΓΟ ΓβΙ)6ΐ1ίοη6ΐη ιηονβοΐθ, ίυζη Ιβααρο- 
ηβ ιηοΓίυυβ 6βΙ; ΟΓβϋΙυβςυβ ρ&ΐΓί&ΓθΙι& Νίοοί&υβ 
€1)Γγ8θΙ)6Γ3ΐυ8, ευζη ρβΓ 4 βηηοβ Εθ€ΐ6θί& ραβΙΟΓβ 
ο&ΓυΪ886ΐ. 8ο1 θϋ&ιη πιβΓίάίθ άθΓβοϋ βί βίβΐΐ» οοα- 
βρβοΐφ βυηΐ. δίιηυΐ αίςυβ (ϋβχη βχΐΓβιηυπι οΙ&υβΗ 
Τζίτηί80&8 ίιηρβΓ&ΙοΓ, Βυΐ^απ άβΓβοβΓυαΙ βΐ ίιηρθ- 
ήυιη ίη ββ ςυαΙυοΓ ίΓ&Ιπ1)υ9 οοηαιηίθβΓαΌΐ, ΟανίάΟι 
Μοδί, Α&Γοηΐ βΐ δαιηυείο, Γιΐΐυθ υοίυβ βαί βραΐ ιη&^ηα 
ΐηΙβΓ Βυ)^&Γ08 ροίβηΐία οοιηίΐίβ, & ςυο. γ6 βΐ 
435 εοιηίίορυΐί &ρρθ11αΙ)&ηΙιΐΓ. ΕΙβηίζη άβ ΡρΐΗ 
£;βηΐ6 Γθΐίςαοβ χηθΓ8 &1)5ΐα1θΓ&1 : Βοηβθβ &ϋΐ6ΐΏ 6ΐ 
Ηοιη&ηυβ 1ιυ]υ8 ήΐϋ αΐιόυοϋ, υΐ &η1β ΓβΙυΙΐιηυβ, ΐη 
υΓΐ>6[η 'Μ (]6^6ΐ)&ηΙ, ΒοΓΪΒββ ιη&£:ί8ΐΓί άί^ηϋαΐβ & 
Τζίιηί80& ΟΓπ&Ιυβ, Κοζη&αυβ & ^08θρι10 ουΙ>ί6υ1&Γίο του Σκληρού άποταζάμενος άποστααίαν τζ Ιερατείφ, 
άπεβίω * υλ\ χειροτονείται πατριαργης Νικόλαος & 
την έπωνυμίαν Χρυσοβέργιος, της Εκκλησίας άποι- 
μάντου διατελεσάσης έπΙ ετη τέσναρα πρ^ς τψ ήμί- 
σει. 'Βγένετο δΐ και Κκλειψις ήλ(ου περί μέσην ήμέ* 
ραν, ώς καΐ αστέρας φανήναι* Τών δΐ Βουλγάρων 
αμα τ^ί τελευτ^ τοΰ βασιλέως Ιωάννου αποστάτη - 
σάντων, ^ρχ^^^ αυτών προχειρ(ζονται τέσσαρες 
&δελφοι, Δαβίδ, Μωϋτης, Ααρών και Σαμουήλ, Ιν^ς 
των παρά Βούλγαρο ις μέγα δυνηΟέντων χομητος 
βντες παΤδες και διά τούτο κομητόπουλοι κατονομα- 
ζόμενο . Τών γαρ κατά γένος προσηκόντων τψ Πέ• 
ιρφ οΐ μεν άλλοι θανάτφ διεκόπησαν, Βορ(σης δΐ 
καΐ 'Ρωμα/^ς οΐ τούτου υΙοΙ εις τήν πόλιν εισαχθέν - Ιηϋιηο οαβίΓ&Ιυβ. ΜοΓίυο Τζίιιι!8οα βχ υΓΐ»θ ρροΓα- η τες, ώς έν τοΤς έμπροσθεν ειρηται, £μενον έν αύτ^, 
ςβΓαηΙ θΐ ίη ΒαΙ^&Γίαηα οοηΙβηάοΓυηΙ. Αο Βοηββη ό μίνμά γιστρος παρά τοΰ βασιλέως τιμηθείς Ίωάν- ς[υί(]6ΐιι Βουιαηο ΙιαΚΐίΙα ίοάυΐηιη, άυιη ρβπ βϋν&ιη 
ςα&ιηά&ηι ΐΓαπ8ίΙ, Βυ1^&Γυ8 ςυίά&ζη Εοχη&ηααι ββΒΟ 
Γ&Ιυβ ίηΙβΓίβοίΙ. Ηοηααηυδ ίηοοίυιηίβ ιη&η8ί(, 6( &Η• 
ςυαηΐο ροβΐ ίη υΓίβαι ΓοάϋΙ, υΐ βυο ]οοο ιΙίοβΙαΓ. 
Ββ ςυ&ΙυοΓ &υ1βιη ί8ϋ8 ίΓ&ΐΓΐύυβ ϋανΐιΐυβ ςυίάβιη 
8ΐ&ϋιη οϋϋΐ, Μθ868 αυΐβιη 86γγ&8 ορρυ^ηαπδ βαχο 
& ιηαΓΟ ίβ1υ8 ρβΓϋΙ. Α&ΓΟοβιη Εοιη&ηίθ Γβύυβ, υΐ 
ίθΓβΙ)&ΙαΓ, Γανβηίβω ΓραΙβΓ δαιχιυβίαβ οαιη 8θΙ)θ1β ίη- 
ΙβΓίβοίΙ, 8θ1ο Β1ΐλ(1θ3ΐΙι1αΙ)θ , ςϋί βΐίααι ^01^υηββ 
υβαΓρ&ΙυΓ, 61 ίο θ]υ8 βρβρίο α Η&άοηιβΓο δαπιυβΗ 
Ωΐίο, ςαβιη βΐ Βοιη&ηυιη νοοαηί. Ι8 δααιαβίυβ Ιιοηαο 
1)θ11ίοο8υ8 αο ςαίβΐίβ ίαιραΐίβηβ, η&οίυβ ϋββηΐίβοι 
Ηοιαβηίβ 6ΧθΓΓίΙί1)υ3 1)θΗο &<]ν6Γ8α8 Βηρυπι οοοα- 
ραΐίβ, 436 ΙοΙυοι ΟοοίάβαΙθοι ίηουΓ8ίοηίΙ)υ3 νθχα- νου ό δλ 'Ρωμανος έκτμηθεις τά παιδουργά μόρια 
παρά τοΰ παρακοιμωμένου πρότερον Ίωσι{γ; ΚαΙ 
ΙπεΙ συνέβη τον βασιλέα 'Ιωάννην άποθανεΤν, εκεί- 
θεν άποδιδράσκουσι, και τήν Βουλγαρίαν ^θάσαι 
ήπείγοντο. ΚαΙ 6 μλν Βορίτης τόξφ βληθεϊς έν τψ 
διιέναι κατά τίνα λόχμην παρά τίνος Βουλγάρου νο- 
μίσαντος αύτ6ν Τωμαΐον εΤναι (ένεδέδυτο γάρ στο- 
λήν Τωμαϊκήν) άπόλλυται, 'Ρωμανος δΐ διασώζεται, 
κα2 χρόνψ {>βτερον Ιπάνεισι πάλιν εΙς τήν βασιλίδα, 
ώς έν τφ 1δ(ψ τόπψ λελέξεται. Τούτων δΐ τών τεσ- 
σάρων αδελφών Δαβίδ μίν ευθύς άπεβίω αναιρεθείς 
μέσον Καστοριάς και Βρέσπας καΐ τάς λεγομένας 
Καλάς δρυς παρά τίνων Βλάχων όδιτών, Μωϋσης 
δΐ τάς Σέ^3ας πολιορκών λίθψ άπ^ τοΰ τείχους νίΐ, ηοη ΤΚίΓαοί&πι τηοάο βί Μ&ββάοηί&πι αο Τΐιββ- ^ βληθεις έτελεύτησε * καΐ τον Ααρών δλ τά 'Ρα» 8&1οηίθ8Β ρρορίαςαα» θβά ΤΙιβββαΙί&ω ςαοςυβ, Ογ»• 
οίααι θ( Ροίοροηπθβυπι. Αο πιυΐΐα οβρίΐ ο&8!ρ11&, 
ηαοΓυαι ρΓΟΒοίρυαηι 1.&Γί88&. υα^υ8 ίηοο1&8 οαηι 
(οΐίβ Γ&ιηί1ϋ8 ίη ίηΐίαι&πι ΐΓ&η8ΐηΙϋ Βυ1§[&Γί&πι βΐ 
ΒϋΟΓυπι ιηΐΐϋιιιη 1&1)υ1ί8 ίη80πρΒΐ1, βοΓυπιςυβ ορβΓα 
οοηΐΓ& Ι\οω&ηο8 υβυβ ββΐ. ΑνβχίΙ οΐί&ηι Γβΐίςυίαβ 
βαηοΐί ΔοΙιίΙΙβί, ςυί 8β(1βΓη 1.ιΐΓί89βθ ΙβηυβΓ&Ι ίπιρβ- 
Γ&ηΙβ Οοηβΐ&ηΐίηο Μαςηο, βί Πΐα)0Γΐ βίαιαΐ βΐ ρηοι» 
8γηο()ο &(1ΓυθΓ&1 ουαι Βοςΐηο Βΰορβίβηβί βΐ ϋϊοάοΓΟ 
ΤΓίοοβη8ί, βαβςαβ ΡΓββρφ, υΙ)ί Γβςίααι Ιιαί^βΐ^α^ 
βυαιη, άβροβυίΐ. μαίων, ώς λέγεται, φρονοΰντα ή τήν αρχήν εΙς 
έαυτον σφετεριζόμενον άνεΐλεν ό αδελφός Σαμουήλ 
παγγενεΐ, κατά τήν ιδ* τοΰ Ιουλίου μηνός, έν τ^ 
τοποθεσίί^ της 'Ραμετανίτζας, [Ρ. 695] μόνου Βλα- 
δοσθλάβου τοΰ καΐ Ιωάννου διασωθέντος, τοΰ υΐοΰ 
αύτοΰ, παρά Φαδο μηρού τοΰ καΐ *Ρω(λανοΰ, τοΰ 
υΐοΰ τοΰ Σαμουήλ. ΚαΙ καθίσταται μόναρχος Βουλ- 
γαρίας άπάσης ό Σαμουήλ. Οΰτος πολεμικός άνθρω- 
πος ων και μηδέποτε ε!δώς ήρεμεΐν, τών 'Ρωμαϊκών 
στρατευμάτων ταις προς τόν Σκληρόν μάχανς ασχο- 
λουμένων αδείας τυχών κατέδραμε πασαν τήν Έσπέ- ραν, ου μόνον θρ^ην καΐ Μακεδονίαν καΐ τά τ^ θεσσαλονίκη πρόσχωρα, άλλα καΐ θετταλίαν και 
Ελλάδα καΐ Πελοπόννησον * και πολλά φρούρια παρεστήσατο, ων ην τό κορυφαΤον ή Λάρισσα, ής τους 
εποίκους μετψκισεν εΙς τά της Βουλγαρίας ενδότερα πανεστίους, κζί τοΤς καταλόγοις τών Ιαυτοΰ κατά* 
τάξας στρατιωτών συμμάχοις έχρητο κατά 'Ρωμαίων. Μετήγαγε δλ κα2 τό λείψανον τοΰ αγίου *Αχιλ. 
λείου, επισκόπου Ααρίσσης χρηματίσαντος &πΙ Κωνσταντίνου τοΰ Μεγάλου κάν τη μεγάλη και πρώτ^) 
συνόδψ παρόντος συν 'Ρηγίνψ Σκοπέλων και Διοδώρψ Τρίκκης, καΐ ε(ς Πρέσπαν άπέθετο, Ινθα ήσα^' 
αύτψ τά βασίλεια. 

Ρροίηάβ ΒΑβίΙίαβ ίιηρβπιΙοΓ, ηΐ ρπχηυιη Ουπ ηβ- «χ 
^οΐίο 86 θχρθάίϋ, υΐοίβοί δ&ιουβίι πιαΙβΟοία ουρίβηβ, 
εοΐΐβοΐίβ Βοιηβηΐβ θΧ6ΓβΗί1>υ8, ίη Βυΐ£;αη&ηι ίρββ άαοθΓθ βίΑΐυίΙ, ηβ οοπιιηυηίοα1& ςαίάβιη γθ βυιη 
ΒαιηΙα Ρΐιοοα, ββ!ιο1&ηιπι βϋ&ιηηΌπι άοπιβΒίΙοο, βΙ 
ι^ίςρΐΒ οήβηΑβΐυ>«ι« Ααοίϋαβ. Ει^ ρβρ Ηΐιοάορα 
&ο ΒοΓΟ Οαιηίηΐ ρβ^ίοηββ ρτοριηςπΜ Βα1β«ΗλΐΑ Άμύνασθαι δΐ τοΰτον ό βασιλεύς τών είργασμένων 
γλιχόμενος, έπείπερ άπετινάξατο τάς περί του Σκλη- 
ροΰ φροντίδας, τάς 'Ρωμαϊκάς όθροίσας δυνάμεις 
αυτός δι' έαυτοΰ ε'ισβολήν Ιν Βουλγαρί^ έδόκειποιή- 
σασθαι, Βάρδαν τόν Φωκαν {τι τών σχολών δομέ- 
στικον βντα %λ\ το^ς λοιπούς Ιφοος δυνάστας μηί• 
άξιώσας λόγου. ΕΙσερχόμενος δ^ έν Βουλγαρία δι 469 ΗΙδΤΟΚΙΑΗϋΜ εΟΜΡΕΝΟΐυΜ. 170 της ιηρα τξ 'ΡοΜιηϊ καΐ τψ ποται^ψ "Εβρψ, τλν Α. ίηβΓβββϋβ, ιηβ^ίβίΓαιη ΐΛοηβιη ΜθΗβββηυιη α Ιβι^ 
μάγιβτρο/ Λέοντα τον Μελισσηνον κατόπιν •?α(τ», ροΐίςυϋ, ςαί αη^αβϋαδ οαβίοίΐίρβ* : ίρ8β Γ8αοί()ΐΐ8 τζς $υ9χωρ(ας φυλάττειν κροβτάζας, αύτ6ς £& τά 

μιταζα Τρια^ίτζης, '^τις πάλαι Σ«ρ8ιχή έπων^μαβτο, 

9Τ(ν2^ βι^λΟων χαΐ τάς λ(^χ[4ας, χαΐ Ι!ν τινι τ^πφ 

Σταηεωνίψ λβγομένφ γ€ν<${ΐενος, ίΟβτο χάραχα, έχιΤσέ 

τβ δι&νοεκο πώς Αν έπιχ«ιρήσ)[^ τ{1 πολιορχί^ της 

Σαρ8ιχης. Ήχούκτο δΐ χαΐ 6 Σαμουήλ τάς χορυφάς 

τών χύχλωΟκν 3ρέων κατέχων (προς φανεράν γαρ 

συμπλοχήν χαΐ άγχέμαχον έδβκλία) χαΙ πάντοθεν 

ένεδριύων, ιΓ πως δυνηΟείη βλάψαι τους εναντίους. 

Έν ψ £% ταΰτα έγ(νετο χαΐ τοιο{ίτος ήν τψ βασιλβι 6 

σχοηό^, ΣτΙφανος ό δομέστιχος τών σχολών της 

Δύσεα»ς, Ιίν 8ιά το βράχο της ήλιχ(«ς Κοντοστέφα- 

νον (44) Ιπωνόμαζον, άτηχθίατατος ων Αέοντι τψ βΐ βΠνίβ <ΐυ«8υηΙβ(1Τπα(ϊίΙζ&ιιι(οΗιη 1)«ο8&Γ(ΙίθΑ 
άίοβΙ)ΛΐϋΓ) ρβΓββΓΗΐίβ, ίη Ιοοο οαί βίοροηίο ηοιηβη, 
ΟΒβίΓΛ ροηίί, ΐύΐςυβ άβ ορρυ^^πΕίκΙβ ββΓάίοΑ οο^Ι*• 
Ιίοηββ ίηβΐίΐϋίί. ΑαάίβΙΐίΐΙϋΡβΙίαπι 437 βΛίπϋβΙϋΐη 
ιηοηΙβΒ ςυί ο^^^ϋΠ)^α^βηί Ιβηβπί, &1) ΗρβΓίο ρτ»\[ο 
ιηβία 3ΐ)1ΐ0ΓΓβηΙβπι, βΐ υικϋςυβ ίηβίάίαβ Ιιοβϋβ 1»• 
άθΐΐίΐί οΛυβΑ Ιβη<1θη1βηι. Οϋΐη Ιιίβ ίηίβηΐυβ οβΙ ίιη- 
ρβΓαΙοΓ, 81βρ1ιβηα8 βοΙιοΙβρπιηοοοίάβηΙβΗϋΐη θοαι»- 
8ΐίοο8, ςαβιη ο1) βΙβΙϋΓββΙιυιηίΙίΐΛίβιη Οοηίοβίβρίιβ- 
ηυιη βρρβΠαΙϊΛηΙ, Ι,βοηί Μβΐίβββηο ϊηίιηίβίΒΒίπιυβ, 
^ο^^β ββ 3οιη ΐηίβηϋεηΐβ ίπιρβΓβΙοΓβιιι Λ^ίί, 1ιοι1«^ 
ΙϋΓ(ίϋβ υΙ,οιηηί1>υ8Γο1>ϋ8ρο9ΐΙΐ8ΐ)ίΐί8, ιηοϋβοββίηβ 
Οροϋη ΓβουΓΓαΙ:Μβ1ί38θηΰΐηθηίιηίηΙιίΕΓθ ίιηρθπο. Μβλινσηνφ πρ^ΐφΐ νυχτός ήθη χαταλαβούσης τψ -. βΐ Ε(1 υΓΐ)6ΐΏ 8αιηιη& οθΙβηίΑΐβ ρΓθΑοί8θί. Ηοο ββρ- βασιλεΤ, χαΐ άναζευγνύειν α>ς τάχιστα παρεχάλει, τα 
άλλα λογιζ^μενον δεύτερα, χαΐ την βασιλίδα χατα- 
λαβεΐν, ώς του Ιίελισσηνοΰ έποφΟχλμιώντος τ^ βασι- 
λείς χάχείσε άπι<(ντος άρτι συν τάχει πολλψ, Έθρό^- 
σεν 6 λ^γος τον βασιλέα, χαι αναζυγήν ευθέως έχι{• 
ρυζεν. Ό δ^ Σαμουήλ τήν άσύνταχτον άναχώρησιν 
^υγην, ώς ειχος, εΐναι, όποτοπάσας, έπεισπεσών αθρό- 
ως μετ' αλαλαγμού χαι βοής τους τε 'Ρωμαίους χατ• 
έπληξε χαι φυγεΤν ήνάγχασε , χαΐ τό στρατ^πεδον 
χατέσχε, χα2 της άποσχευής άπάσης έγένετο χύριος 
χαΐ α&της της βασι)ιχής σχηνης χαΐ τών βασιλιχών 
<αρασΊΐ{μωνι Μ6λις δΐ & βασιλεύς τά στενά διελθών 
εΙς Φιλιπποιίπολιν διασώζεται* [Ρ. 696] έν { γενό- 
μενος, χαι τόν Μελισσηνόν άμεταχίνητον εύρων χαι 
τήν έμπιστευθκΐσαν αύτψ φυλαχήν επιμελώς τη- ιηοηβ οοαΙϋΓ^βΙυβ ίπιρβΡαιΟΓ βίβϋιη οε8(ρ& ιηονβη 
^αι)β^. λί θΕΐηυβΙυβ ίηοοπιροβίΐυπι ΙιοδΗυιη (Ιίδοββ- 

81101 ρΓΟ Γϋ>5Ε, αϊ ρΕΓ βΓΕί, 1ιεΙ)6Ι18 8α1)ίΙθ ίη 008 

οιιιη οΙεπιογθ εο 8ΐΓβρίΙα ΐΓΓαίΙ, ΙβΓΠίοβιιιιβ ϊη Λι• 
£;Εαι 00031011, οεβΙγιθ βοΓϋΐη ροΙίΙϋΓ βί ίιηρβάΐπίθη- 
ϋ§ 0ΐηηί1)08 ίρ8ί8ςϋβ Ε€ΐβο ΐηιρβΓΕΐοηί8 ιηΜ^ϋ)α8. 
ΙηαρβΓοΙοΓ οοτη ββ^Γβ ρρΓ ΓβυοοΒ Ρΐιίϋρροροΐίιη ρβΓ- 
νβηίβββί, ίηνβηΪΓβΙςυβ Μοϋ88βηϋπι ίη 8αΕ 8ίΕϋοηβ 
ιηοΓΕηΙβιη, άίΠ^βηΙβΓβϋ)! (ίβπΐΕη<ίΕΐΕΠΐ οόιρβ ου8ΐο• 
(ΙΐΕπι, βχρΓθ1>ΓΕΐ ποβοόβοίοπι Οοηίθ8ΐβρΙΐΕηο, ςηοά 
ΐΕηΙί ιπεΗ 0ΕΙΙ8Ε ίυί88βΙ. Εαιηςυβ ηοη ίβΓοηΙβιη 
ρΐΕοΐάβ ο1)ίϋΓ8;Εΐίοηβπι,8θ<1 ίοΓοοίΙοΓ ΓΟβροηβΕπΙοια 
βί οοηίοηάθηΐϋοι ββ γθοΙθ 4<β οοη8υ1οί88θ, ίοιρα- 
(ΙβηΙί 1ιοπιΐηί8 ρβΙυίΕηΙΐΕ ΐΓηΐΕΐϋβ βοΗο άθβίϋοηβ 

ΟΓίηίΐ3η8 ΕΟ ΐ3ΕΓΐ)Ε ΕΓΓίρίΙ βί ίπ ΙβΓΓΕΠΙ ρΓΟΒίβΓΠϋ. ρουντα, τψ Κοντοστεφάνψ έλοιδορεΐτο ώς ψευσαμένψ χαΐ παραιτίψ γεγον<5τι τοσούτου χαχου. Ούτος δέ μή ένεγ- 
χών πράως τήν έπιτίμησιν, άλλ' ϊτι μάλλον τραχυνόμενος χαι δίχαια συμβουλεΰσαι ισχυριζόμενος, ήνάγχασ* 
τδν βασιλέα διά τήν άναίσχυντον Ιταμότ^τα άναπηδήσαί τε του 0ρ<$νου, χα2 τών τριχών αύτοΰ χαι της γενειάδας 
λαβύμενον χατασπάσαι εΙς γη ν. 

Ίνδιχτιώνος δΐ ι•τ\ Ιτβυς ,ς^Ι^δ'» 'Οχτωβρίψ μηνΐ Ο 
έγένετο κλόνος μέγας, χαι χατέπεσον οΐχίαι πολλαΐ χαι ναοί χα2 μέρος της σφαίρνς (45) της του θεού 
Χεγάλης Έχχλησίας* 6'περ πάλιν δ βασιλείς φιλο- 
τίμως έπηνωρθώσατο, δαπανήσας ε^ς μύνας τάς μη- 
χανάς της ανόδου, δι* ων οΐ τεχνΤται Ιστάμενοι χα) 
τάς δλας άνβκγομένας δεχόμενοι φχοδόμουν τ6 πεπτω- 
χος, χρυσίου χεντηνάρια δέχα. 

01 δ^ τών 'Ρωμαίων μεγιστάνες μηνιώντες τψ 
βασιλεΤ, 6 μίν Φωχας Βάρδας χαί τίνες συν αύτψ 
οτιπερ εΙς Βουλγαρίαν έχστρατεύσας 6περεΐδεν 
αύτοΰς, μηδ' έν Καρδς λογισάμενος μοίρς (46), 
«λλοι δ^ χαΐ ^λοι δι' άλλους προπηλαχισμούς τε χαι 
παροινίας, δ δΐ μάγιστρος Ευστάθιος 6 ΜαλεΤνος 
ί;1 τό άτίμως άπδ της είρημένης έχστρατείας άπ•- 

«εμφθήναι, συναθροισθίντες έν τψ Χαρσιανψ χατά 8^υ8ΐί 15, ίηάίϋϋοηβ 15. Βερ^επι ΡΙιοοΕχη ίπίροΓΕίο- 
τέν ο^ον τοδ ^ηθέντος Μαλείνου, ιτ του Αυγούστου ^ Γβηι <1β8ίβηΕηΙ άΐΕάθίΠΕίβςηβ οίΕΐϋβ ϊιηρβΓϋ ίηΒί^• 
μην^, της ιε' Ινδικτιώνβς, Βάρδαν τδν Φωχαν άνεΐ- ηίΐιυβ βχοΓΠΕηΙ. βίιηυΐ ηυηϋΕϋΕΐαΓ ΟυΓϋΠΐ β δγρΪΕ 

χγι,ΛΝϋκι ΕΤ οοΑΚί νοτλ:. 

(44) Κοντός βηίαι Οη?οΐ8 ραη;ιιιη, ηιοάΐαιτη, 6γ€- 

ν€η ΒΪβ^ηίβΟΕί. ΟΟΑΒ. 

(45) ΐν»//!. 6θΑ8. 

(46) Ιη πίΕΓ^Ιηθ οβί βββο Ιιοο ρΓονβΓΜυιη. δίο 
λοίοπι άϋ Λ£[Εΐηοχηηοαβ Εριιά Ηοιηοπιαι ΑοΜΠοβ, 

ΡΑηοϊ• Οι» ΟΧΧΙΙ. ΙηάίϋΙίοηθ 15, Εηηο ιηαηάί 6494, ιηοοΒΟ ΟοίοΙιΗ, 
ΙβιτΕ νβΙιβηαβηΙθΓ οοηοη88Ε οαυΚο άοαιυβ Είςαο 
ΙβιηρίΕ οοΓΓίιβΓυηΙθΙρΕΓΒ βρΙιβθΓβ ΜΕ^^ηββ Οβί οάίβ. 
ΟϋΕΠί ίηαρβΓΕίοΓ πίΕ^ηίΟοβ ΡβΓβοϋ, ίχηροη8ί8 ίηβο- 
1ε8 ΐΏΕοΙιίηΕβ ςυί1)υ8 ΓεΙ>Η ίηβίβίβηίοβ πιεΙογΙεβι 
8υΓ8υπι ΕΐίΓΕΟΐΕηι οζοίρίβ^ΕηΙθΙορβΓί ΕάΙιίΙ)οϊ)Εη1, 
οοηΙβηΕπίβ Ευ ή άβοοηι. 

ΙηΙβΓίπι ΗοιΠΕηί ίηαρβΓΠ ρΓ00θΓβ8 ίπιροΓΕίοΗ 
8αεοθη8βηΐ68, Ρΐιοοββ Βεγ<1ε8 οΐ ςυίάΕπι οιιπι Ιρβο, 
ςυοϋΙ ΒαΙ^ΕΓίοΕπι ίηΕϋΙϋβηβ βχρβ<1ϋίοηθΐη ίρβοβ 
8ρΓ6νί88βΙ ηηΐίοςοθ ηυηιβΓο ΙΐΕ[)υί886ΐ, Εΐίί εΙϊεε 
οΐ) οοη(υηα6ΐίΕ8, Εα8ΐΕΐΙ)ίυ8 πίΕ^βΙβρ ΜΕίβίηυΕ, 
ςυοά ίκηοΓηίηίθ8θ ε άίοίΕ οχρβάϋίοηο ΓοορεΙ άίιηίΕ• 
808, 0Ι)ΕΓ8ίΕηί ίη (ίοπιο ΜΕίβίηΐ οοουηΐββ άίβ Αα« Τίω δέ μιν έν χαρδς α^σ^. ϋ1)1 ςυίίΐΕΐη έγκαρός Ιο- 
καηΐ ύφέν. δβά υεπεβ β^α8 ^ίοΐοηί 6ζρο8η1οηο8 
οαο ΕίΤθΓΓθ ηοη 1ί1)βΙ, οαπι ρο88ίη1 βχ 8ο1ιοΗε81ε βΙ 
ΕαβίΕΐΙιίο ΕΟ αΐϋβ Γορβϋ. Χυι«. β 171 ΟΕΟΚαΐΙ ΟΒΟΒΒΝΙ 172 Α<)ν6χι4&Ρ6. Ιβ βηίαι α ΟΙιοβΓΟβ, υϋ βχροβαίαιαβ, ία Α πον βααιλέα, διάδημα %% πιρι^έντβς αύτφ χαΐ τά 0ΑΓ66Γβιη οοηιραοΐυβ Β&Ι^γΙοηβ ίη ουβίοάία νίχθΓαΙ, 
οαιηί οοΓίλ οοΓροηβ άββίϋυΐαβ, οαΓΟβΗιςυβ ίηβοιη• 
ηιοάΐβ β( ουβίοάαιη οοηίαπίθΐϋβ άίνβχαΐαβ. 8αΙ>ί(ο 
61 &£Γαΐ8ϋ ΓθΓΐιιη& ρΓορϋία, ίρβυιηςαβ ουιη βαίβ 
ο&τεβΓβ 6(1 αχϋ. Οαο &α(θΐη ιηοάο νίηουΗβ 430 
1ίΙ»6ΓαΙιΐ8 ίη ΗοαίΑη&β ρΓονίαοί&β ίαοοίυιηίβ ρορνβ- 
ιΐ6Γϋ, ^&Iη ηυηο η&ΓηιΙ^ίιηυβ. Λοιιτά της βασιλε(α< γνωρίσματα. Τούτου δ^ άναγο* 
ρβυ0έντος ήγγέλληο και 6 Σκληρές 1{χων άΐ(6 Σο- 
ρίας. Καθιφχθείς γάρ, ώς κΓπομ&ν, ιναρά του Χο- 
«ρ<(ου μιτά τών ν%ρ\ αυτόν έν Βαβυλωνι Ιμ•ν• 
τηρούμενος έν τη φρουρά, κάσης επιμελείας Ιστε- 
ρη μένος χαι τ^ έχ της καθείρξεως χαχουχί^ χαΐ 
ταΐς τών φυλαττ^ντων παροινίαις τετρυχωμένος* εξαίφνης δ' έπέλαμψεν αυτφ τύχη λαμπρά, χαΐ της φυλαχής έχβάλλεται σί>ν τοις άμφ* αύτον παραδύξως. 
ΟΙφ δλ τρύπφ των δεσμών ήλευΦερώθη, χαΐ 6'πως εΙς τά 'Ρωμαίων -ί^Οη διεσώθη χαΐ έπανήλθ<ν| βπεισι λέξων Α 
λόγος. . ΡβηίοΕ ^608 Γ6£;ηο & 8&Γ&06ηί8 6χα1α ηαοςα&αι 
ηοη 118 ΐΓΑ806ΐ>&ΐυΓ, Ιαοϋβςπθ 60§^ΙΙ&1>&( 6ΐ οοοαβίο- 
Β6αι (ϋ8ρίοί6ΐ>&1 608ά6^^ο^βηά^ ανίίαπκιπβ ροίβηϋ&ιη 
Ρβοαρβτ&ηάί. Εγ&Ι ίιιΙβΓ βοβ ςυίιΐ&ιη βΙίΓρβ ηοΙ)ΐ1ί8- 
βίαια ΟΓίοβ Ιη&Ρβαβ, βΐ θΙοηαθηϋΑ βί Κ>6ΐΗοιι γθ ο1&• Τό τών Περσών γένος τήν Αρχήν της βασιλείας 
άφαιρεθίν 6π6 τών Σαρακηνών άεΐ μ^ ένεχότει 
τούτοις χαΐ ένεδομύχει, και καιρόν έζιζτει καΐ μη• 
χανήν δπως τους τό κράτος Ιχοντας χατασπάσ;^ καΐ 
τήν πάτριον πάλιν άναλαβ)|) ^ρχήν* ήν δέ τις έν Γηβ Αΐηαβ 8(Γθηυα8. Ι8 ΟΙιοβΓΟβη ββηϋβηβ <]ί880• Β αύτοις άνήρ έξ ευγενούς σειράς καταγόμενος. "Ιναρ- 1α(6 Αΐςΐ]6 ΐηβρΐ6 ίοαρβηυιη ^βΓβΓβ, ]&ιη ηυηο ςυο• 
«ΐίαιη (Ιίυ ορροΓίυηίΙ&ίβπι ΡθΓβίβ &άθ886 Γ&1α8, 
οηίνθΓθαίΏ ΑοΙ)οοα6ηί(]αΓυηι ς;βηί6πι «ά άβΓβοϋοηβπα 
Α 8βΐΓαο6ηί8 οοηοϋ&Ι, ΤυΓΟ&Γυιηςυθ οπβηΙαΗοαι &<1 
▼ί£;ίηϋ χηί11ΐ& ζηθΓ66(]6 0οηάιΐ0θη89η8 8&Γα66ηοΓυιη 
6^ί( 6ΐ(ΐυ6 ΓβΓΐ, 81 ςτΐ08 0βρί886ΐ, 608 ΏΟΓίθ !ηα1ι&η8, 
&ο ηο ρα6η8 ςαίάβιη ρ&Γ€6η8. Οαω Ιιοο 01ιο8γο68 

βΒρ6 ίρ8θ, 8Αρβ ρβΓ (Ιυοββ 8008 ρΓβΗ&ΙΟΘ 86ηΐρ6Γ 

Βαοουϋυϋ. 0β8ρ6Γ&ί& 38αι νβ, &ο ροιτο ββηΐίβηβ 86 
Βηη& οοηΐΓ&ΡθΓ8&8 Γθγγθ ηοη ροβββ, ευιη 88βρ6 οοη- 

0181 ίρ8ίθ8 6Χ6ΓθίΙυ8 ]&ΐη 06 ηθΠ16η ςϋί(ΐ6Ι11 Ρ6Γ8ΙΙ- 

ηχιη ααάίρθ βα8ϋη6Γ6ηΙ, Εοιη&ηοΓυηι, <]ώο8 οαρΙίνο8 
Α6(ια6])8ΐ,|Γ800Γ<]αΙυΓ. δυΙ>ϋςαθ βί ρρυάοηΙθΓ αάπιο- 
άαιη Γ&Ιίοοίηιιηι ηί8ί δοΙβΓυβ ίΐΐαβίπυιη υηυ8 ββββΐ γος τουνομα, λέγειν τε δεινός καΐ &λλως πολεμικός 
καΐ δραστήριος άνθρωπος. Ούτος τόν βασιλέα Χο- 
σρόην χατανοήσας άνειμένως και φαύλως έχοντα, 
χα2 νυν παρεΐναι ό'ν έζήτουν οΐ Πέρσαι καιρόν οΙη• 
θείς, άνασείει τε τό γένος τών 'Λχαιμενιδών άπαν 
κα^ άπύστασιν χινεΐ κατά τών Σαρακηνών. Προσλα• 
€6 μένος δλ και μισθοφοριχόν άπό τών έφων Τούρ« 
κων (47) άμφι τάς είκοσι χιλιάδας έδ^ου χαΐ χατ- 
έτρεχε τα Σαρακηνών/ [Ρ, 697] οίρδην άναιρών τους 
&λισκομένους καΐ μηδΐ παίδων φειδόμενος. Προς 
τούτον 6 Χοσρύης πολλάκις καΐ διά τών οΙκείων 
στρατηγών καΐ αυτός δι' έαυτου αντιπαρατάξαμε• 
νος έν πάσαις ταΤς μάχαις ήττήθη^ Άπογνους οδν 
λοιπόν και είδώς μή ων Ικανός Οπλα άπδ τοΰδε κινίί- «ο 8υπΐίηοΓαιη νίΓΟΡαιη βί ληίαιί 0θΓροπ8ςυ6 Γογ- (> 9λι κατά Περσών, τών αύτου στρατευμάτων πολλά- 1ϋα(1ία6 ρΓ4ΒβΙαη8, ηαηςυ&ιη 6αιη ρροίβοΐο οοηΐΓ« 
άοωίηαιη βαυοι ίη8ΐ]ΓΓ60ΐυΓυηι, 440 βυαιςυθ ίη 
1&ηΐΑ8 αης[υ8ΐί&8 οοηαρυΙβυΓυΐΏ, ηβηυο άβίηάβ βχ- 
βηΐί 6ϋηίβ1ίθ6χη ΙοΙβΓ&ηϋ νϋαιη Ιοϋαηίοβςυβ νίΓ08 
ίιηρ6ΓαΙοηηηι ΙιοηοΓοιη 1ια[)ί(αΓ08 ίΐ]ί886. £γ§;ο γ6 
οηπι 8ηο ββη&ΐα οοπιπιηηίο&1& ΟοΓυο) βϊ οοτηί1θ8 
6]υ8 6 08Γ06Γ6 βάυοϋ οοαηίςυβ ουρά ΓβΩοϋ, (&η(ΐ6αι- 
ςυ6 &1> 6ορ6ΐίΙυ1 8ίΙ)ΐ ίηΡβΓ8ί8 (ΐ6ΐ>θΠ8η(1ί8 ορβΓ&ηι 
η&ν6ΐ. 8ίαιυΐ8ηΐ6Γ ίοϋίο ΌιΐΓα8 ίά Γοοαβ&νίΐ, ο&υ• 
8&1118 νίΓ08 Ι&ηΐο ΐ6χηροΓ6 ίη ϋυ8ΐθ(1ί& (Ιείβηίοβ 
6&Γ06ηθςα6 «Γυοιηί8 αΗΓΐΙθ8 ηοη ρο88β απαια ΓβΓΡβ. 
01)08ΐΌ68 ααίθΐη πΐ6£;ί8 οι&£^ΐ8ςαθ ίη8ΐ&1)αΙ, ί)8^ϋ&- 
1>Αΐςυ6 υ^ ρ6ουηίαιηίηηυιη6Γ&πΐ6ΐ 6ΧθΓθϋυ8 ηοιη6« 
Γθ8ίΒ8ίιηο8 Θρΐ6ηάί(ΐ6ςη6 ίηβίΓηεΙοβ &οοίρ6Γ6ΐ βϊ κις κατακοπέντων χαΐ μηδ' ^νομα στεγύντων άκουσκι 
Περσών, εΙς Ιννοιαν Ερχεται τών έν τζ φρουρά 'Ρω• 
μαίων, έπιλογισάμενος λίαν, έμφρύνως ώς ε! μι{ τις 
τών έπισι(μων ήχ και έμγανών ό ναθειργμένος χαΐ 
κατά ψυχήν και σώμα γενναίως ίχων, ουκ &ν του 
οΙκείου δεσπ^του κατεξανέστη καΐ ές τύδε ανάγκης 
σηνήλασε τούτον, και μετά ταΰτα φυγάς και βίον 
διαντλών άτυχη 6πό τοσούτων και τηλιχούτων ώς 
βασιλεύς ανυμνείται. Κοινολογησάμενος μετά της 
έαυτου γερουσίας έκβάλλει τε τόν £νδρα τούτον χ«1 
τους συν αύτφ της φυλακής καΐ πάσης έπιμελ&ίβις 
καταξιοΐ, και τελευταΤον τήν περί του πολέμου προσ- 
φέρει άξίωσιν. θρυπτομένου δλ κατ' αρχάς του 
Σκληρού, και μετ' ειρωνείας πώς &ν δυνηθείεν λέ- 1>6Παπι ίη Ρ6Γ8&8 ς^6Γ6Γ6ΐ, ηβςαβ ίο^υ^ί&^απ1 πιβοί- ρ. γοντος 6'πλα κινησαι &νδρες έν τοσούτφ χαιρφ καθ- ιιί88θ( 6^ 6&Γ0ΘΓ18 ιηοΙββϋαΓϋΓη, ςα&θ ίρββ ίη ροβίο- 
ηιζη &πιρ1ί88ίηιί8 ιη6Γϋί8 699βΙ &()0ΐίΙυΓυ8. Ταηάβιη 
βΓ^ο |>υρα8 &ηηοϋ βΐ 1)6Πί αάαιίηίβίΓΕίίοηβιη ίη 86 
Γ6θίρϋ. Νβςοθ ¥6Γ0 Λγ&1>68 αυΐ 8αΓ&6θηο8 ααΐ αΐίοβ 
ΟΙιθ8Γθί 8υ£(1ίΙθ8 ρορα1θ8 άαοοΓβ 8υ8ΐίηοΙ, 86(1 8γ- 
ΗαοΑΓίιιη υΓΐ)ίαοι ρβΗοβίΓ&ή 3υ&>6ΐ ο&γ66Γ68, 6ΐςυί 
!η 118 (1θΙίη6ΐ)&η(υΓ οβρίίνί Ηοπιαηί βάυοί αίςυβ 
ΕΓαιαη, Ιιοο βΐ ηυΠο αΐίο 6Χ6Γθϋα 86 Γοιη οοηίΓα 
Ρ6Γ8«8 β68ΐιΐΓαιη &{1ιηη«η8. Ρΐαοηϋ οοηβΠίυηι ειργμένοι και κατακύρως μετάσχοντες τών έχ της 
φρουράς χακοπαθειών, ό Χοσρ<(ης καΐ πάλιν ένέχειτο, 
και χρήματα λαβείν αυτόν Ικέτευεν άριθμοΰ διεκπί- 
πτοντα και στρατεύματα πλήθει τε άπειρα ναι λαμ- 
πρά ταΤς παρασχευαΐς, καΐ στρατηγησαι τόν πύλε- 
μον, καΐ μή μνησικακήσαι της καθείρξεως, ώς δυ- 
ναμένου χαΊ αύτου τοΤς μετά ταΰτα χαλοίς και ταΤς 
φιλοφροσύναις έπηλυγάσαι τά προφθάσαντα κακά 
και τάς έχ της φυλακής αηδίας. Πείθεται τό τελευ- ΧΥΙ.ΑΝΒΒΙ ΕΤ ΟΟΔΗΙ ΝΟΤ^Ε. (47) ϋηάθ ΤαΓοί ΓθάάΙΰ 0η6η1&ΐ68 6χροηϋ βυοίορ ρ. 768. Οοαβ. 173 ΗΙδΤΟΗΙΑΑυΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙΟΜ. Π4 τιΐον 6 Σκληρές, χαΐ έχτβλέσβιν όπέσχκτο τό χεχε* ^^ ΟΙιοβΓοί, ιηοχςαβ &ρ6Γί] ΟΑΓΟβΓββ, θΐΐαοΐί ΑοιηΑΟΪ, λΐΰσμένον. Στρατεύματα μέντοι λαβείν Αράβων ή 
Σαρακηνών ^ Ιτέρων εθνών τών τψ Χοσρ^^ υποκει- 
μένων ούδ' δΤ,ως ^^^^'^ο» '^^ ^^ φνλαχάς τών Ιν 
Σ^ρί^ πόλεων άναζστήααι ήξίωσε, καΐ τους εν αύταΐς 
χρατουμένους 'Ρωμα(ους Ιξαγαγεΐν χχΐ κατοπλίααι, 
μενέ τούτων χαΐ ούχ ί'λλως λέγων εΤναι δυνατόν 
αύτφ τ^ν κρ^ς τους Πέρσας άναδέζασθαι πύλεμον. 
Έδέζατο 6 Χοαρύης τ&ν λύγον, χαΐ αΐ φυλαχαΐ ταχΙ> 
ίνεφγνυντο, χαι οΐ έν αύταΤς ήλευθεροΰντο *ΡωμαΤοι, 
χ«ϊ συνηβροίσβησαν άπ6 τούτων άνδρες 6μολ τρισχί- 
λιοι • ους εΙς ^αλανεΐα έχδους χαΐ τον έχ τηςχαθ- 
ιιρζεως ^ύιτον άτιοχαθάρας , έ96ή9{ τε χαι ιτεριβο- 
λιχ"ίς χαιναΐς άμφιάσας , χαΐ έχάστψ τήν προσήχου- 
σβν χαι άρχουσαν δους παντευχίαν, οδηγούς της &1ηυβ Ιιοο ιηοάο λά ίη» νΪΓΟΓΟιη ιηιΠία φοΠθοΙ&• 
Ουοά ΟαΓοβ ία Κ)&1η6& ιηίβίΐ, βΟΓάίϋαβςαθ β1 Βςυα- 
1θΓ6 ίη νίχλοΰΐίβ οοηΐΓ&οΙο 441 λϋΐαϋβ ηονίβνββϋ- 
1>υθ ίηάϋϋ, &ηη&1;ο8(ΐυβ αϊ ^υ^α8(}ηβ Γλϋοηββ ροβία- 
1&1>&ηΙ, (]αοΙθΓί1)υ8Ηίη6Η8&ά8βίΙΐ9, Ιιαηο θζβΓοϋυπι 
ίη ΡβΓβαβ άυοϋ. 111)1 &(1νβΓ8ί8 βί^αίβ ρυ^Α ϊηίί» 
Θ8ΐ, Ηοιη&ηί &ογθοι ίωρβίαιη ίη ΡβΓ8&8 άαηΐ. ^αί 
βΐ ί^αοΐο ΑταΐΑΐηΓίΒ ^βηβΓβ βί ίπΒυβίΑ νοοβ &ο ηοη 
αηΐβ νίβα οΓάίηυηα &ο ρυ^ηβ Γ&ΐίοηβ, ρΓβοίρηβ τβΓΟ 
νίοΐ6η1ι& ίηβυΓ8υ3 ρβΚβΓΓίϋ, Γαβί βΐ α(ϊ υηυιη 
οιηαββ 0Φ8ί 8υη1, ηβ ηηηΐίο ςαίάβιη, υΐ Θ8ΐ ία 
ρΓθνβΓ5ίθ| ο1β(ϋ8 ΓβΙΐοΙο. Ιρκθ θϋ&οι ΙηΑΓ^υβ ίη 
ρπιη& αοίθ οβοίάϋ. Β,οιηαηί ίη^9π1βΓΏ ρΓοάααι θ^ 
ρΙυΓίΕηοβ θςαο8 &(1βρ1ί ηοςααςααιη Εά ΟΙιοβΓΟβη 6δου λαβών ίξειαι μετ' αυτών κατά τών Ηερσών. ^ ΓβνβΓίβηάυιη 8ίΙ)ί άαχθΓαηΙ, 86ά νίαιη ςηο ίη 

Γενομένης δΐ άντιπαρατάξεως, χαΐ μετά |5ύμης σφο- ° -* — :* ^ί^χί « .• .•_ 5-.ί — : 

δρας τών ιτερί τλν Σχληρόν έιτιθεμένων τοις Πέρ- 
σαις, έχεΤνοι τψ ξένφ της χαθοιτλίσεως χαι τψ άήθει 
της φωνής καΐ τψ άγνώστψ της παρατάξεως, τ^ δΙ 
«λέον χαΐ τί (5αγδα{<> φορ^ χαι ^ύμ^ τών 'Ρωμαίων 
χαταπλαγέντες τρέπονται χατά χράτος χαΐ πίπτουσι 
πχναυδί, ώς μηδ' ίγγελον (τούτο δή τ6 του λόγου) 
περιλειφθήναι της συμφοράς, [Ρ. 698] πεσόντος 
χαι αύτου Ίνάργου χατά τήν προςβολήν. Αείαν δ' 
δτι πολλήν περιβαλύμενοι χαι 'ίππους συχνούς ούχέΒ' 
όποστρέψαι πρ&ς Χοσρόην Ιγνωσαν, άλλα της Μ Ηοαι&α&ιη άαοϋ άίοϋοηβοι ίπ^Ρθ88ί ιη&£^ηί8 ΙΙίηβΓί- 
1>υβ οΐ&πα 8αι*&0θηί8 βίΤη^ΓυηΙ, ίηηηβ βατή ρβΓΤβηβ• 
ΓαηΙ. ΑΗυ8 ΓβΓίυρ 8βΓΠ)0, Ηοιη&ηο8 ντοϋβΡβηΐΒλά 
0Ιΐ08ΐΌβα Γοάϋβββ βΐ Ιιυαι&ηϋβΓ Γαί88θ βχβορίοβ. 
Ευιη ρ&υΐο ρο&Ι νϋα θζοοάβηίβηι ΟΙιοβΓοί βϊίο β1 
8υοο688οη βυο οΐΑηάα88β υΐ Ηοπιαηοβ &ά1ιίΙ)ϋο 
ρΓβ8ί(1ίο ία ρ&ΐΓί&αι άβάυο&Ι. 8ίνθ Ιιοο βίνβ ίΐΐο 
οιοάο, ίη ΚοπιαηοΒ ςυίάβαι &ηβ8 ρβΓνοηίΙ Οαίυβ, 
ουιηςαβ Β&Γά&αι Ρΐιοο&πι 688Θ ϊπιρβΓαΙοΓθΠΐ όεβί* 
^οαΙαίΏ ίηνβηΐΓθΙ, ίρ9β (]αο(|υβ & βηίβ ββί βαΐυΐ&ΐαβ 
ίαιροΓ&ΙοΓ. *Ρωμαίο\>ς άγούσης άψάμενοι χαι συντόνψ χρησάμενοι τ^ 6δοιπορ(^ έλαθον διαδράντες χαΐ ε(ς τά 
βφέτερα 1)0η διασωθέντες. Έτερος δΐ λόγος έχει ώς μετά τήν χατά Περσών νίχην έπανελθόντας έδέξατο 
φιλοφρόνως αύτους 6 Χοσρόης, χαι έπεί μετ' ολίγον τό της ζωής αυτόν έφθασε τέλος, έπέσχηψε τψ υΐψ 
χαϊ όμωνύμψ χαΐ μετ' αυτόν βασιλεΐ συμμαχίαν δούναι τοΤς 'Ρωμαίοις χαΐ οΓχαδε πέμψαι. Και & μίν 
Σχληρός ένι τών είρη μένων τρόπων τήν 'Ρωμαίων χαταλαμβάνει γήν, ε&ρών Βάρδαν τόν Φωχαν ώς 
βασιλέα άνευφημούμενον, χαΐ αυτός ομοίως παρά τών συνοντων άνευφημούμενος. 

δΐ τά πράγματα εόρηχώς διαχείμβνα διά- Ο Οαιη &αΐ6ΐη ία ίιυαο ΓβΓΟίη 8(&1ααι 1αοί(ϋ886ί, ίη 

νκΓί&β Βάοιοάαπι ρ&Γΐ68 &αί(ηυαιοο^ϋ&Ιίοαίϋα8άί- 
8ΐΓαζϋ. Ν&ΓΠ 8βςυί(ίβπΐ8θΙυιη&(1 οΜίηβηάυιη 449 
ίπαρβηηηη νίάβϋαΐ ηβ(ΐυ&ςυαπι δ&ϋ8 Ιι&1)βΓ6 νίπυιη, 
θ1 νβΐ ΡΙιοοΦ νβΐ ίηηρβΓαΙΟΓί 86 α(1^υηκβ^θ ίηάίςουοι 
^υ(1ί^&ι)α^ θϋβιηία&Ιίςυβ 1ιοιηίαί8 ί&οίου8. Εβ άία 
αιυΗυηςυβ ()β1ίΙ)βΓ&1& οαιη 8υί8 άβΟΓβνί^, 8ί 8θ1η8 
ίιηρθηυπι 8ί1>ί νίηάίοαΓβί, βαιη οοααίυη,ςαί&ίβαβΓί 
ρΓορο8ίΙηοι ηυΐΐο ιηοάο ρο88θ1, ηίαιί8 ΙβαιβΓ&ηηοΐ 
ίηυΐίΐβπιςυβ ίορβ : Ιαιη ΡβΓϋΐη άϋ1)ίο βζϋα οΙΙθγΙ βο 
θοτυαχ ρ6ηβ8 ςαθ8 8α[ηζηιι βΓ&Ι ^οη^υη9θ^θ, &ΗβΓ0 
8ρΓ6ΐο, 688Θ ρ6ηου1θ8ηαι. ϋ&(|ηθ8ίΙ)ί, ςη&ηΐυπι 6^υ8 
ΟθΗ ρο836(, υίΓυαιςυβ οοηοίΙΙαηάυιη, υΐ &1ΐ6ΓαΐΓ0 
βυοθ68βυ οαΓβηΙβ &ραά αΙΙθΓυαι Ιοουαι ΙιιιΙϊθγθΙ βί 
ιιυχϋίαα)• Εγ^ο 1ϋ1θΓί8 &ά Ρ^οο8.πι πιί88ί8 8θθίθΙ&- 09τω 
φφρος ήν χαι ποιχ(λος ταϊς γνώμαις • εαυτόν μ^ γαρ 
έσθβνέστατον Ιχρινεν εΙς τό χαθ* Ιαυτόν μόνον συν- 
έχειν χα^ διαχρατεΧν τήν άποστασίαν ' προσχωρήσαι 
δι τψ Φ«Χ9 ^ '^Ψ βασιλει λίαν άγεννίς φήθη χαΐ 
Ινανδρον. Ιίολλά γσυν γνωματεύσα^-^χετά τών συνον- 
των, τέλος τό μίν μόνος άνευφημεΐσθαι ώς βασιλεύς 
παράβολον χαΐ άλνητελίς διά τό αδύνατον έλογίζετο, 
ΙνΙ £¥ ιιροσφοιτησαι τών δυναστών χαΐ του έτβροο 
χαταγρονήσαι χατεγίνΜΟχ• διά τό τον μέλλοντος 
αδηλον. Ύγνω οΰν χατά τό δυνατόν χαι έιμφω προσ• 
κκήσασ6«ι τάς αρχάς, ^ν' έξ αποτυχίας τήν Ιτέραν 
Ιχ^ βοηθόν χαΐ συλλήπτορα. Γράμματα μίν ουν 
αώτος Ιχπέμνβι προς τόν Φωχαν, χοινοπραγίαν 
έξακτων χαΐ της βασιλείας διανομήν, εΐ χαταγωνί- σα^θα^ δυνηθεΤεν τόν βασιλέα. Λάθρα δΐ 'Ρωμανόν |^ 1601 οηιη 60 ίηαρ6Γ&1οη8 ορρΗσιβοάί ίπιρβηίςοβ τόν ι>1όν Ιχπέμπει προς τόν βασιλέα ώς τάχα αύτο- 
μολήσαντα, λίαν έντρεχώς λογισάμενός τε χαι χρί- 
νβς, ^ν' εΐ μ^ν ό Φωχάς 6περέχτ[^, αυτός εΐ'η σωτήρ 
το^ -καιδός, εΐ δι έπιχρατέστερα τά τοί3 βασιλέως 
δπάρζει, αυτός δι' έχείνου παραιτηθείς του χινδύ- 
νου ρνσθείη. Και ό μίν. Τωμανός δόχησιν φυγής 
παράσχων ίπεισι προς τόν βασιλέα • ό'ν οδτος φιλο- 
φρόν<ϋς άγαν δεξάμενος χαΙ περιχαρώς μάγιστρόν 
τβ εύβέως έτίμησε χαΐ συμβούλψ διά παντός έν τοις 
ιτολέμοις Ιχρήτο. ΚαΙ γάρ δή μετά τήν εΙς Χυρίαν ρ&ΓΐίΐίοαβίΏ δβοαΓθ ίηίΓ6 βί^αίΓιοαΙ. ΟεοαΙΙβ αοΐβαι 
Εοπιααυιη βΐίυαι, 8ίπιαΙ&Ιο βααι ΐΓ&η8ίυ^ί886, «ά 
ίαιρθΓ&ΙθΓ6ΐη αιίϋίΐ, ο&ΙΙίάίβδίπαο Ιιοο πιβάϋ&ΐυβ, ηί 

8ίνβ Ρ1ΐ06&8 νίθί886ΐ, Οΐίο ίρ8θ Υβηί&ΠΙ ίπΐρβΐΓΑΓ6ΐ, 

8ΐν6 ίΐηρβΓ&ΙΟΓίβ Γ68 ρΓΦν&1υί836η1,61ίί<]6ρΓ6θ&1ίοηβ 
ρβπουΐυαχ βνϋ&ΓβΙ. Ηοπι&ηυ8 6Γ£;ο 8ίαιυ1&Ιο ρ6Γία• 
^ίο &(1 ίηιρθΓ&ΙΟΓβαι &1)ίΙ, βΐ) 6οςυθ1>βηί9αί88ίαιββ1 
οΰοι ^&υάίο 800θρ1υ8, 8ΐ8ϋα) ιη&^8ΐ6ηί αά άίς^ηί• 
ΙαΙβπι βνβοΐυβ, αρυά 6υαι ίη 8υπιηιο άβίηοβρβ 1ιο- 
ηοΓβ ΓαίΙ 1ι&1)ί(αβςηθ ίη 1)6ΐ1ί8 οοηβΠί&τίηβ. Βίβ&ίια 175 ΟΕΟΚΟΙΙ ΟΕΟΕΕΝΙ 17β ίηαρβΓβΙΟΓ ΟοΓΟ ία θγΓΪααι ρΓοΓβοΙο βοΙΗοϋαάίηθ Λ. ^ποχώρησιν τοί3 Σχληρου των φροντίδων 6 βασιλεύς 1ί1)θΓ&Ιυ8, οαιη ΓβΓοιη &(1ιηίηί8ΐΓ&Ιίοηί ίοαρβηΒίυβ 
8686 ά&Γ6ΐ, Β68ϋίοιη ου1>ίου1&ηυιη, ββηΐίθηβ βυιη 
βαα &6ΐα ίιηρΓυ]>&Γ6 βΐ πιυ88&Γ6 &1ςυ6 Ιι&υά (]υΙ)ίβ 
οο668ΐοη6ΐη λΐίςα&ηάο η&οίαιη ίαοίηυβ αίΓοζ οοοΙγα 
86 &υ8υπιχη, ααΐα άίοαονβΓ&Ι 448 όοαιίςυβ 8υΦ β6 
οοηϋαβΓθ ]υ88θΓ&1. ΕαΓβαιη νίάβηΒ Ιιοααίοθπι ηοη 
ςΌίθ866Γ6, 8βά 86αιρ6Γ πιαίβ οοηβίΗλ ιη6<1ί1&η αο ά6 
ρΓί«ΙΙο& ροίθοϋα ΓβουρβΓαηόα οο^ΙΙαγο, ίο δίβηηιη 
Γοΐβ^ατ&ΐ, &<ΐ6ΐηρϋ8 βϋ&αι ρ]6η8(ΐα6 Γαευ11&ϋ1)υ8 : 
η&ιη 8υΐΏρϋ1)υ8 8υρρβ(]ϋΑη(ΐ5υ89Γ&νβ λΐίςυοά ιηο- 
ϋη ρο886ΐ 0&§;ιϋυιιι. Ρροίοάβ ι1υ^υ8 οοηβίΐϋθ θοβίί- 
1αΙιΐ8, Αΐηίοίβςυθ οραβΙι&ΙΐθηβςυοΓυπι 0(161 Ιύΐηρο- 
ΓΐΙ>υ8 (1α1>ϋ8 86 6γθ(16Γ6(, νβΓθ Ιυηο Εοιη&ηυΕη 
&οαρ1θχυ8 68ΐ, νίΓϋΠΐ βοΙθοβ 688θ νθΓΒυΙυηα &6 8(γ6- 
ηαυιη βί ϋβΐΐίοα γθ ρΓβΒ8ΐ&ηΙί88ίπιαιη. 

Β&τά&Β ν6Γ0 ΡΙιοε&8 υΙ>ί (16 Γβάϋυ Οαη οο^ηονίΐ, 
1ίϋ6Πΐ8 &ά 6υιη ιηίϋίΐ, Ιιοο Ιρβυιη ςαοά νο1βΙ)&ί 
ΠοΓϋΒ ίηΐ6Ρρο8ίΙο 6ϋ&ιη ^υ^θ^υ^&^άο ο^6Γ6η1θ8. 
ΡΓ0ΐη11ΐ6ΐ)&1 ΑΟΐβιη,Γβ 6Χ βηίιηί 8βαΐ6η11& οοηί66ΐ&,86 
ΟϋΓΟ Αηϋοΰΐιί», Ρΐιοθηίβΐ», 6(Βΐ68γηο, Ρ&)8Β8ίίη» 
βΧ Μ68ορο1&ιιιί8Β ΙχΏρβηαοι 0688αΓυαι, 8ίΙ)ί €ρο1ί βί 
Γ6ΐίςυί8 £^6ηϋ1>υ8 8βΓν&ϋ8. 1>»Ιθ8 αάααοίίυιη ΙΐΑβ 
οοαάΐϋοιΐ68 αοοβρίΐ ΟαΓυβ; ^υΓβ^αΓ&η(1οςυθ ϋ()6ΐη 
Αά1ιΙΙ>608, ίη ΟΑρρΑάοοίΑΐη Αά ΡΐιοοΑίη Αΐ)ϋ1, υ( 
ςαοά (16 αοοιθΙδΙα οοιηροηβηάΑ ΓβΗςααιη θγαΙ ροΓ- 
&06Γ61. Ι8 οαιη6αιη ίη α&88Αΐιι ί11θζί886ΐ, ίη8ί§^ηίΙ)υ8 
ίιηρ6Γϋ 6ζυ1υιη ίη 0Α8ΐ6ΐ1υπι ΤγΓορββυαι ιηΚΙϋ, 
νΑΐίάΑ Αβρίυιη 6ΐΐ8ΐοάίΑ. Ιηάβ ρΑΗβιη βχθΓοίΙυβ 
ΟαΙοο^γο Ββίρΐιίη» ρΑίποίο ΐΓΑάίΙ 6ΐ Αά ^ι1^^8ορο- 
Ιίη, ςυβθ α5 ΑίΙβΓΑ ΓΓβΙί ραγΙθ βοηίΓΑ ΟροΗη αιΙα Θ8ϊ, άπαλλαγβις χαΐ των δίουχήσκων άπτ($μκνος άνδριχώ- 
τκρον, έπεί Ιγνω τον παραχοιμώμβνον μή'^^'άρκνχ^• 
μκνον τοις δρωμένοις, Αλλ' ύποτονθορύζοντα χαΐ 
δεινά δράσειν, εΐ χαιρου λάβοιτο, έλπιζ^μενον, το»- 
τον μλν χττάγει της εξουσίας χα{ οΓχοι μένειν προσ- 
τάττει, [Ρ. 699] αυΒις δΐ μή ήρεμοΰντα όρων 
άλλ' άε^ μελετώντα άλλύχοτα χαΐ την προτϊραν 
άπειληφέναι σπεύδοντα έξουσίαν 6περέριον λνά τ^ 
Στενον τίΟησιν, άφελ($μβνος χαΐ τα πλείω της ου- 
σίας αύτου, ώς μή χεχορηγημένην Ιχων δλην φΟασαι 
τι δρασαι των ίνηχέστων ' αυτός δΙ της έξ αύτο5 
μονωθείς τυμβοΰλης, χαΐ φίλων δε($μενος χαΐ συνερ- 
γών έν ταΤς ιεεριστάσεσι, τ6τε γνησίως τόν 'Ρωμα- 
νόν προσεδέξατο, άνδρα εΙδώς έντρεχη χαΐ δραστικ- 
ή ριον χαι τά πολεμιχά Ιχανώτατον. 

Βάρδας δέ δ Φωχας ώς τήν του Σχληρου Ιπάνοδον 
προσαγγελβεΐσαν έπυΟετο, γράμματα τε έχπέμπει 
αυτά έχεΤνα δηλούντα τά έχείνφ προς τρόπου, χα2 
δρχοις έπιστουτο τάς υποσχέσεις , « ΕΙ τών ήλπι- 
σμένων τυχωμεν, λέγων, σίι μίν δρξεις Αντιοχείας 
χαι Φοινίχης χαι Κοίλης Συρίας χαΐ Παλαιστίνης 
χαι Μεσοποταμίας, έγώ δλ βίρχων Ισομαι της βασι• 
λίδος αυτής χαΐ τών 6πολοίπων έΟνών. » Δεξάμενος 
δΐ περιχαρώς 6 Σχληρός τους λίγους, χαΐ τοις βρχοις 
Οα^ρήσας, απεισιν έν Καππαδοχί^Ε προς τόν Φωχάν 
ώς τάχα πληρώσων τήν χοινοπραγίαν. Έχεΐνος δΐ 
τοΰιον Ινδον της σαγήνης λαβών άπαμφιέννυσί τε τά 
της βασιλείας παράσημα χαι εις το φρούριον τό Τυ- 
ροποιον έχπέμπει, φρουράν ούχ άγεννή περιστήσας 
αύτψ, Αυτός δΐ μέρος του στρατού παράσχων Κα- πιίϋϋ : ίρ8θ 444 ουπι ΓβΙίςηο Αΐ)γ(1υχη ρβΐϋ, 8ρ6- Ο λοχυρψ πατριχίψ τφ Δελφιν9ΐ έχπέμπει χατά τήν 

άντίπορθμον τ^ βασϊλίδι Χρυσόπολιν. Τό δέ λοιπόν 
άπαν τή€ στρατιάς άγων μεθ* έαυτοΰ χάτεισιν ΐίς 
Άβυδον, έλπίσας ο(»τω χατεχο μένων τών στενών 
πεπιεσμένους ένδείφ παραστήσεσθαι τους ηολίτας. 
Ό δΐ βασιλεύς πολλά παραχαλέσας τόν Δελφιναν 
άπαναστήναι της Χρυσοπ($λεω< χαι μή άντιμέτω- 
πον τ^ βασιλίδι ποιεΐσθαι στρατοπεδείαν, ώς ούχ 
ίπειθε, πλοία παρασχευάσας νυχτός χαι τούτοις έμ- 
βιβάσας 'Ρώς (Ιτυχε γαρ συμμαχίαν προσχαλεσά- 
μενος έξ αυτών, χαΐ χηδεστήν ποιησάμενος τόν άρ- 
χοντα τούτων Βλαδιμηρόν έπΙ τ^ ΐαυτοϋ άδελΜ 
•Άννιρ), περαιωθείς μετ* αυτών άνοήτως επιτίθεται 
τοις έχΟροΤς χαΐ ρ$ον χειροΰται. Τόν μλν ουν Δελφι- ΓΑη8 1)00 ιηοάο Αη£;υ8ΐπ8 Ο00θρΑΐί8 86 ΟροΙίΐΑΌΟΑ 
ΓΑΓίιοι η60688ΑΠΑΓυηι ίηορίΔ8αΙ)ΑθίυΓυπ3. ΙορβΓΑίΟΓ 
ιηυΐΐίβ ίΓυβίΓΑ ΙιοΓίΑΐυβ ϋβΙρΙιίηΑΐη αΐ α ΟΙίΓγΑοροΙί 

(ΐ606<1θΓ6ΐ η6(|υθ ΟΑβίΓΑ 6 Γ6^ίθηθ υΓΐ)ί8 ΗΑί)6Γθ(, 

ηοοίυ ηΑνί1>υ8 ΑάοΓηΑΐΐΑ Ηθ88θ8 ίααροηίΐ (ηΑΐπ α5 
118 βυρρβΙίΑΑ ίιηρθίΓΑνθΓΑΐ, ςυοά 80Γ0Γβχη 8υΑαι 
ΛηηΑΟ) ΒΐΑάίη)6Γ0 βΟΓυπι ρηαοίρί οίΑΐηαιοηίο οοη- 
^ι1ηx^886^), οϋπιςυθ 1)18 ηοη 86η1ί6ηΐ6 1)08ΐ6 ΓγθΙο 
ΐΓβ^βοΙο, 608 ΑάοΓίυΑ ηυΐΐο ηβςοϋο ορρΓΪπιίΙ. ϋβΐ• 
ρΙιίηΑΐη ίη ρΑίο 8αΓΩ£;ίΙ βο ίρβο Ιοΰο, υΙ)ί ΙιώβΓηΑ- 
οηΐυηι ί8 άθΩχβΓΑΐ : ΓγαΙγθπι Ρΐιοοββ ΝίοορΙιΟΓυηι 
ΟΦουιη ίη ουΑίοάΐΑΐη οαΙ, θΙ Γ6ΐί(ΐαί8 ΟΑρΙίνίβ βυο 
ΑΓΐ)ϋΓΑΐυ ρυηϋΪΑ ΟροΗη Γ6(]ί1:. ν αν έπΙ ξύλου χρεμ^ χατ' έχεΐνον τόν τόπον ίνθαπερ εΐχε τήν σχηνήν πεπηγμένην, τόν δέ άδελφόν του 
Φωχα Νιχηφύρον τόν τυφλόν φρουρά παραδίδωσι, χαΐ τοις λοιποΐς τοις άλούσι ποινάς έπιθείς τάς δο- 
χούσας όπέστρεψεν εις τήν βασιλίδα. 

ΙηίΑπηα Ρ1)00Α8 Α1)γ(1υπι 8υπ)ΓηΑ ορβΓΑ ορρυ^ηΑ- Β Ό δΐ Φωχάς τήν Άβυδον χαταλαβών Ιπιμελώς 1)α1, ορρίάΑηί8ΓθΓϋ1βΓ86{ΐ6Γ6η(ί6ηΙί1)υ8 : ηΑπα (Ιγοπ- 
βΑΓίυβ Γ6ί ηΑν&Ιί8 ΟγπΑουβ ρτηιηίβθυΒ 6γα{, ςπί ορ• 
ρίάΑηοΓυιη ΑηίιηοΑ οοηΩπηΑΓβΙ. Ρ&υΐο ροδΙ (Γβ^βοΐΙ 
αάΑ1)7(1οπι€οη8ΐΑη1ίηυ8ίιΐ)ρβΓΑ(0Γ,θΐ8υ1)θ66υΙϋ8 68ί 

ΑίΑΐίπΙ ΓΡ8ΐ6Γ6]α8ΒΑ8ί1ίυ8.Ηί8ίΐΑ^Θ8ΐί8,ΡΙΐ00Α8 ρΑΓίθ 

6Χ6Γθϋυ8 Α(1 ο1)8ίάίοη6ηα Αΐ)γ()ί γθΙϊοΙα, ουπι ΓβϊΐςυΑ 
ρΑΓΐ6 ίπ)ρ6ΓΑίοη1>υ8 οοοϋΓΓίΙ. ^Αη) Αά ρυςπΑοι εοη- 
Β6Γ6ηάΑΠΐ ηίΐχίΐ ρηΒΐ6Γ οίΑΑβίουηι Γβ(]υίΓ6ΐ)Α(υΓ, 
οαιη Ρ1ΐ06Α8 1)οη68ΐ6 ροΙίη8 ορροΙβηάΑοι ηοΓίβπι 
ςηΑΐη ΙαρρίΙβΓ νίνοοιίαηι ΓΑΐαβ, ουιη νίάβΓθΙ ίχηρο- έπολιόρχει, (^ωμαλέως όφίσταμένων χαι τών 2νδον 
τήν πολιορχ(αν, του δρουγγαρίου τών πλωίμων £ν- 
ριαχοΰ προεχπεμφΟέντος παρά του βασιλέως χαι 
τους Ενδον παραθαόρύνοντος. Μετά μιχρόν δλ έπ• 
ραιώθη χαΐ Κωνσταντίνος ό του βασιλέως αδελφός^ 
χατόπιν δ* άφίχετο %α\ αυτός ό βασιλεύς * ων π•- 
ραιωθέντων ό Φωχας μέρος μίν της στρατιάς προν- 
εδρεύειν έπέταξε τ^ της Αβύδου πολιορχί^ρ, αύτ^ς 
δέ τοΤς λοιποΤς του στρατού άννιπαρατάττβται τοΤ< 
βασιλεΟσι [Ρ. 700] Κ«1 μελλούαης ήδη άρχην λαμ• 177 ΗΙδΤΟΒΙΑΒϋΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 178 βάνκιν τής μάχης 6 Φωχ21< του ζζν άγκννώ< τό ^ 
γβννα{ω< άποΒβτ^Τν ευγενώς προχρίνας, τό^ βασιλέα 
θβασάμενος ««^^^ωφεν τ^δε χάχεΤσε χαθιπιιαζ^μενον 
χβΐ τάς των ο?χε(ων Βιτχοσμοΰντα τάξεις χαΐ πα• 
ραθα^ρύνοντα, χαΐ προς Ιαυτ&ν λογισάμενος ώς εΐ 
τούτου επιτυχής γένητχι, ^$ον 21ν χαΐ τους λοιπούς 
χατοΕγοινίεΐται, τον Κππον μυωπίνας ^αγδα{ως Ιχετο 
χατ' αύτου, τάς έναντ(ας φάλαγγας διακόπτων χαΐ 
άνυπ^ατοκος τοις πδσι φαινόμενος. "Ηδη δΙ τφ βα- 
αιλει προσεγγίζων εύθυς αποστρέφει χαι εΙς τίνα 
λ^φον ανεισι, χα) του Ιικπου άποβάς χαι πρ6ς γην 
έχτε£νας Ιαυτ^ν άπέλιπε τήν ζωήν, εΊτε παρά του 
των στρατιωτών έν "τφ άτάχτως φέρεσ^αι χαι• 
ρίαν τυπείς, είτε χαΐ &λλως άπ6 σωματιχής ατα- 
ξίας χατιργασ•ε{ς* ηληγήν μέντοι ούδ^ βλως ευρέθη 
Ιν τφ σώματι Ιχων, χαι διά τούτο 6 λέγων λ^γος δη- ^ 
λητηρ{φ αυτόν άναφεθηναι χρατεΤ. Φέρεται γάρ δτι 
Συμεών 6 πιστιχώτατος των θεραπόντων αύτου, δώ- 
ροις όπ^ βασιλέως άναπεισθεις, φαρμάχφ τούτον 
άπέχτεινβν. £(ώθει γάρ ό Φωχας έν τφ πολέμφ 
5δΑτο< ψυχρού πρ6 της συμπλοχής άπογεύεσθαι ' 
Β χάν ταύτ^ τζ συμβολή ποιήσας ϊλαθε συγχα• 
ταπιών τφ (>δατι χαΐ τό δηλητήριον. Έπι πολύν δλ 
χρ^ν έν τφ λ^φφ χειμένου του Φωχα φόντο πάντες 
διά τίνα σωμτκιχήν μαλαχίαν αναπαύσει μιχ.')9ΐ Ιαυ- 
τ&ν έχδεδωχέναι* ώς δλ έχρόνιζε χε( μένος χαι προσ• 
ελθών τις νεχρόν αύτάν εύρε χαι οίναυδον, χαι δι* 
εγνώσβη τοις πάσιν 6 τούτου θάνατος, οΐ μ^ν άποβτάται 
ιύθυς ε^ς φυγήν όρμησαν, τά δ^ του βασιλέως έπε^- 
^ώσθη στρατεύματα, χαι έδίωχον άμεταστρεπτί, χα2 
ζωγρουνται μίν Λέων χαΐ Θεόγνωστος οΐ ΜελισσηνοΙ, 
βεοδύσιος 6 ΙΙεσανύχτης χαι άλλοι πολλοί. Ούς μεθ' Ο 
^υτου 6 βασιλε{>ς εΙς τήν π((λιν είσαγαγών διά μέσης 
έθριάμβεοσε της άγορας ^νοις έφεζομένους, μόνου 
φεισάμενος Λέοντος του Μελισσηνου. Λέγεται γάρ 
ο*>εος έπ2 της παρατάξεως τφ οίχείφ άδελφφ Θεο- 
γνώστφ, έπιχλευάζοντι τους βασιλεΤς χαΐ ΰβρεις απρε- 
πείς ές αυτοΙις άπο^^ιπτουντι, έπιτιμήσα{ τε μετά 
δακρύων πολλά, χαι παραχαλέσαι παύσασθαι της 
αθυροστομίας χαι μη άναιδώς ένυβρίζειν ε^ς τους οΐ- 
κείους δεστιύτας* έπεί δΐ μή (ίπειθε, χα2 τόν σειρο- 
μάστην (48) έχτείνας δούναι τούτφ πολλάς, ώστε χα2 
τον β«σιλέα θεωρών ^ντα των γινομένων άνειπεΐν 
πρλς τους παρύντας* « *1δετε, ώ οδτοι, άφ* ενός ξύ- 
λου χαΐ σταυρέ χαι πτύον (49)• » Διά ταύτη ν οδν τήν 
α'τίαν λέγεται τφ Λέοντι συγχωρηθηναι τ6ν θρ^αμβον. ηΙοΓβιη θΐηΐηηβ Ιιίηο ιηάβ οΙ)βςοϋαηΙβιιι οΜΙηθβ- 
ςαβ 8αοΓαη3 ίη8ΐιηΐθη(6ΐη 445 βΐ αηίιηοβ άίοϋβ 
Γθ1>οΓ&ηΐ6αι, βββαοα οο^ϋαηβ, βίςυίάβιη Ιιααο (^θ^θ- 
018961, 86 ΓβΗςυΐβ ίββίΐθ νίοΐοηβιη 6ΐτ6ρΙαΓΌΐχι, οβί- 
€&ΓίΙ)ΐΐ8 &ΓΐαοΙο βςιιο ρβΓ &(1ν6Γ808 0Γ<ϋη68 ί&ηΐο 
ίιηρβία ίη ιΈηρβΓ&ίοΓβκη ΓβΓίυΓ υΐ βυιη ΒυΚ>8ί8ϋ 
ροβ86 ηβιηο ριιΙ&πθΙ.ΟυΐΏ αοΙθπι ηοη ρΐΌοαΙ ^&III &1ι 
ιιηρβΓ&ίοΡθ 8 1968861, 8υΗϋο 6οαν«Γβυ8 ία ςαβοαάααι 
ΙΰΐΏΌίαιη 6τ&(]ίΙ, ί1>!()υθ &1> 6(]υο (ΐ6866η(1ί(,6ΐ Ιιυιηί 
βχροΓΓβοΙυβ θΖδρΪΓβΙ.Οβ ΐΏΟΓίβ 6^I13 τϋΓΐλ ίβιαπΙΟΓ. 
Ουί(ΐΑΐη, άυιη ρ6Ρ ΙιοβΙβΒ ίηοοιηροβϋο ίπιρβία ηιϋ, 
Ι6ΐ&ΐ6 νυΐηυβ &606ρ{886 ρυΐ&ηΐ, &1ϋ &1)8ςυ6 Ιιοο οΙ> 
οοπρυβ η6(^1ί£^θηϋυ8 βαπιίαιη ρ6Γϋ886.0θΓΐ6 ηυΐΐιιιη 
ρΐΒ§[» βι^ηαιη ίη 6&ά&ν6Γ6 6^υ^ θΧ3ϋϋΙ; ςαο ύΐ υΐ» 
ν6η6ηο 6χβϋη6ΐυιη Γιη886 ί&ιη& ο1)11ηυθΓϋ. ΛίηηΙ 
θηίιη 8ίιη6οη6ΐιι, οαϊ οιηηίαιη ίαιηαΙοΓυιη ιη&χίιηθ 
ί)(ΐ6ΐ>&1,&1> ίπιρβΓ&ΙοΓ6 χηϋη6η1)α8 οοΓΓυρΙηιη &<]α&ιη 
ροΙιίΓΟ ου πι ρρ&ΐίυιη ίηΐΓβΙ (οχηηί1>α8 6ΐιίιη ρΓββΙϋβ 
οι*η8υ6νΪ88θ Ρΐιοο&ιη &ηΐ6 οοηϋίοΐυιη Γιί^ιΐ&ιη 1>ί- 
1)θΓθ) ν6η6ηΌΐη Ι6ΐ&ΐ6 ^I]^Θ0^886, ί(1ςυ6 αΙ) 60 βίιηυΐ 
ονιη 8ςα& 1)&υ8ίΌΠ). €υιη. &ΙίςΌ&η<1ία ίη Ιυχηηΐο 
ίβίο ]&ουί886( Ρ1)οο&8, υηίνβΓβί ρηΙ&1)&η1 βηιη οΙ> 
οοΓροΓΪβ αΐίςυοπι 1&η^υοΓ6πι ςυί6ϋ 86 β1ίς[ααη1α- 
Ιαπι (ϋοάίβΒθ. 8β(3 ουιη (]^υ^^υ8^8^θ^βι6ι &^£;Γβ88υ8 
ςυίεΙ&ιη ιηοΓίααπι 6υιη (ΐ6ρΓ6!)θηάί886ΐ&ο ά6 ηαοΓίθ 
6]υ8 Γ0Π10Γ ίηοΓ6ΐ)υί886ΐ, θΐ&ϋαι 6^υ8 χηίΙίΐ68 ίυ^ 
86 (Ι6ά6ηιη1; 6ΐ ίίηρ6Γ&1θΓί8 οορί» &η1ιηί8 λυοΐ» 
80 η1. Ιοΐ6Ρ οβρϋνοθ ΓυβΓβ 1ι60 Τ1)6θ9ηο8ΐηΒςαθ 
Μ6Η88βη!, Τ1ΐ6θ(1θΒίυ8 Μββ&ηγοίοβ, βΐ βΐϋ ιηυΙΗ, 
ςιιθ8 Βαβϋίαθ ίπ)ρ6Γα1θΓ ββοαιη ίη 449 ιΐΓΐ>6ΐη &<1- 
νβοίοβ ρ6Γ ιη6(1ίυΐΏ Γορυαι ίη Ιπυιηρίιο άηχίΙ,ΟΒίηίβ 
ίιηροβϋοβ.ΒοΙυιη ίη ϊϊλο γ6 βχίπιίυπι 1ΐ8ΐ>υϋ 1•6οηβιη 
Μ6ΐί886ηυπι. Ιβ 6ΐ6ηίπι ΓβΓίοΓ, οηηα ^απ1 &οίθ8 ίηβ- 
ΐΓαβΓβηΙοΓ, Τΐιβο^αοβίυπι ΓΓΑΐΓ6αι 8υηαι 8θΙ>8αη- 
η&ηΐθΐη 6ΐ ΙυΓρίΙ>υ8 πιαΐ6<1ίοΙί8 ίη86θίαηΙβχη ίιηρβ• 
γβΙογ68 1&0Γγιη&η8 ^Γβνίΐ6Γ οι>^η^ς;&886, βί Ηη(^α« 
181:8 ρ6ΐα1&η11& &1)9ϋη6Γ6 ]093ί886, η6ηυθ ίΐιι ίαιρα• 
(]6η(θΓ <)οπι*ηί8 8υί8 οοηνίοΐ&η; ουιηςιαο 18 ηοη 
οΙ)ΐ6[ηρ6Γ&Γ6ΐ, 86ΐΓ0ΐη&8ΐ& ίηΐ6ηΐ8ΐο &1ίςηοΙ 6ί ρΐβ- 
^88 ΐΓηρο8υί886; &1ςυ6 ίρβύΐη ίΕηρ6Γαΐ0Ρ6ΐη Ιιοο 
8ρ6θ1&ηΐ6Πΐ ρΓ«8θηϋΙ)υ8 (]ίχί886 : « νΐ()6ϋ8η6 βχ 
βικίβαι Ιί^οο 0Γυ06αι οί νβηΙίΙαΙίΓαΐΏ ? » ΕΙ Ιίληο 
ίυΐ886 0809801 00 Γ 1.6οη6Πΐ ίη Ιηοηαρίιο ηοη άοοο- 
^θ^. ΧΥΙ.ΑΝΟΕΙ ΕΤ ΟΟΑΜ ΝΟΤΛ. (48) Σειρά ββί Γ68ΐί8. 86ά ςοίά, 8ϋ σειρομάστης {) 
ηββοίο. Ρβη6 8θθϋο&ηι οοην6Γ(6Γ&αι. Χυε.. — ^η^ά 
ΐϋ σειρομάστης, (1θ06η1 Ηβ87θΙιίυ8 : εΤδος λόγχης, 
8αίά&8 : είδος άχοντίου, ΤζθΙζοβ : άχύντιον. 1.6^1 Ιο π 
ηαιη. & Ρίιίο668 ΙβΓ&βΙίΐ&ιη βοοΓίοαιςυο 1θΓρίΐ6Γ 
οοροΐΑΐοβ σειρομάστη οοοί6θΐ886; ρΓο ςοο Αςυί1& 
ροηίΐ χοντόν. 8γαιπΐΗθΙιοβ δύρυ, νυΙ^8(& ρηρίοη€ίη, 
ίοχίοοη αηοηγπιοαι α111>1 ^&η] οϋ&Ιοοι είδος άχον• 
τίου, λόγχης. ΟοΑΑ. 

(49) Οοοά άβ 61*066 β^ νοηΙίΙ&ΙίΓΟ θίοΙίοΓ ςο&βί 
ιάλβιο, Ιιυηο βΟΒρίοοΓ ΙιαΚιορο 86η80Π], ςοοά ογοχ 
8ρυα ίηίοΒ γογοοι ρΓθΙίθ8ί88ίΓη8 λάβοςοβ 8Αηοϋ88ίιη& 
Γ68 1ΐ8ΐ>6Γβ1αΓ, ν6ηϋ1α1>Γοηι νο1^απ8 6( νϋίβ. Ηυίο 
61^ ιη&Ιβάίοαιη,ίΙΙι ηιοάββίαζη οοιηρ8Γ8ΐ}&1 ίΓ&ΐΓ68, ςοΊα βί ΙίΦΟ 6χ βοάβπι (]|00({06 Π^οο ΟθγΙ ρο886 ηοΠα 
68ΐ Γβΐί^ίο, βΐ ηοΐα τ&Ιιβ άινίοα βθηίβηϋα. Χυι.. — 
βθΠδαηι (^οΐάβΓΏ, ηοη νβΓ5α ρ&Γ(ΒΠΐί89 Χγΐ&πάβρ 
&98θου1θ8 68ΐ. Ουίά βηίπι ίη νβηϋΐαΰνο νϋ6. &οΙ ςοίά 
α 0Γυ06 810 αϋοουπι, υΐ ουηι άο ρΓβΙίο ΩΙ ΒβΓοιο, 

6ΧΐΓβΠ10Π1 ορροβίΐυΐη 160681 ? 8ΐ Ι6η6))ί1 ΟΘΓΐΟ, 81 

^βηηαηο ίη βίβηίΓιοαΙο ρΓο Ιΐϋηβο 6αίί//ο,ςοο ΙβΓΓ&, 
ΓθάθΓ&,8θΓ(ΐ68 βχροΓίβπ Υθΐ ΐΏονβπ βοΐβοί, 8οαι&ΙθΓ. 
8608010 Ιιοηο 38ΐη 8ΐ> ληΙΙςοο Ιι&1)οί886 1691&10Γ 
Ευοίιοΐο^ιιπι ίο ίί6ΓποοΙθΓυπι οίΏοίο, ςοο 8806π]08 
16ΙΤ&Π1 ίη^6^1υΓα8 οβΐΙονβΓί πτύον &8Β0Πΐ6Γβ 6ΐ πτύφ 
6&Π1 &9ρβΓβ:βΓ6 Ιβ^ϋοΓ. Πτυάοιον Βϊ οοΓτορΙίαβ 
πτυάρι π)θ(]θΓοί ρΓοηυοΙίαηΙ. ΙΙ& 1•6χίοοη Αηοηγ- 
ιηοπι ΐ3ίί)1. Β•8• ιηύον^ πτυάριον. Οοαη. 179 αΒΟΚβΠ ΟΒΟΕΕΝΙ 180 ΕιήιηνθΓΟ Ρ!ιοο« Αρηϋ ΐηβηββ πιοΚηο,Ιηάίοϋοηβ Α [Ρ• 701] Άρτι βΐ του Φωχ& ]1πο^^ντος χοττά ββοιιηάΑ ; αηηο αΙ) 0Γί$^η« ΓβΓυιη 6407, 63υΒςαθ γο« 
Μϋοοθ οοαιρΓθββα, ϋοΓυβ ΗΙλβΓίαΙβοα οοηββουΐυβ 
86 ίρβαιη Γβοοίΐββ;!!, βί ρηβϋααιη βοη&ΐυηι ρβΓββ- 
ςαί ΟΦρϋ. Οαοά υΙοί ΓββοΙνϋ ίηαρβΓ&ίΟΓ^ ρβΓ ΙιΙΙθγμ 
•υιη ΙιΟΓί&ΙοΓ ιιΐ ΙαηάβΕη Οΐιηβϋ&ηί Ααη^αίηίβ Γυα- 
άβηάί βαβιη Γ&οί&Ι Ιιοιηο βΐ ίη 3υ()Ιβίο νϋ« §^θ8ΐο 
ηιϋοηοοι Γβά(1ϋΐ2Γυβ:νο1 8βΓ0 ίηΙβΠίκαΙ ςυίά θζρβ- 
άΙ&Ι,θΙ ιη&^ίΒίΓ&Ιυιη βίΐ)! άίνίηίΐαβ ρΓββΙίλΙυιη α^οο« 
■οαΐ. ΗΪΒ ΙίϋβΗθ ΟυΓοβ βπαοΐΐϋηβ, ουπι βί βάβ ρυ« 
Μίολ άβ ίιηριιηϋαΐθ οααίυιη ββββΐ «ο ββοαρϋβΐ^) β^ 
€«ΐΌρΕΐ&ΙΐΒ άί^ηϋ&β Ιη ίρβυιη οο11α1&, οΰΐη ίιηρ6Γ&• 
ΙΟΓθ ίη {^ηΐί&οι κάίϋ. Νοα Ικιηοα άί^&ίιιβ βαπι 
ΟβιΐΒ ββΐ υ1 οοηΙΐΒ βοίβ ίαιρβΓ&ΙΟΓβαι ιηΙαβΓβΙυΓ ι 
η&ιη ίο 447 ϊΓιηβΓβ νίβαβ Ββηβυιη «χπίβϋ, ο«ουΒ« τόν Άιτρ^λλιον μήνα τής δλοτέροις Ινδκκτιωνοζ τοα 
,ςυΐ^ζ* ίτους, χαΐ τής χατ* «ύτόν αποστασίας βιαλο• 
θ^ίσης, άδβίας λαβ^μβνοζ ( Χχληρ^ς πάλιν αναλάμ- 
βαναν έαυτον χαΐ τήν προτέραν έσωμάσχιι άποστα- 
σίαν. 'Όπβρ πυθ^μινος & βασιλι^κ γράμμασι παρι(1ν«ι 
χ<ίρον λαβλίν της των Χριστιανών χΰσβως αΐμάτΐιΐν, 
&ν6ρωπον χαΐ αύτ^ν βντα χαΐ θάνατον προσ^ιχόμενον 
χαΐ χρ(σιν, χαΐ 6ψέ ποτ« μ<ταμα9»1ν το συμφέρον, 
χα) τον Ιχ β«οΰ $»{ομένον Αρχοντα Ιπιγνωναι. Τού- 
τοις δλ τοις γράμμασι μαλαχΟιΙς &χ»ινο<, χα) π{« 
στιις λαβών ώς ούδΐν όποστήσιται φλαορον, χατατ{- 
θιται τά 5πλα χαΐ τφ βασιλλί σπένβηαι, κοοροπα- 
λάτης τιμηΟκ(ς• Ού μέντοι γ« χα) ^φθαλμοΤς τ^ν βα* 
σιλέα Οβάσασθαι ήξιώ0η* χατά γάρ τήν 6δ^ άορα- ςαβ αά ΒοΒίΗαιη θβΙ ίηΙΐΌάιιοΙυΒ. Εί ίβ οοηβρβοΐο η σ(^ πληγιις τήν όρατιχήν άπέβαλη οΑσ6ησιν χαΐ 
ΒιίΓΟ άίζΪΒΒθ ί6ΓΐαΓ &8ΐ&οϋΙ>α8 : « Οαβιη ίΙ& ιηοΐαβ- τυφλ&ς εΙσήχθη πρ&ς βασιλέα. *0ν χβιραγωγούμλνον 

έχ«ινος Θ«ασάμιν6ς φησι πρ6ς τοος παράντας * 
Μ *0ν έφοβούμην χαΐ Ιτριμον, χκραγωγούμινος ίρ* 
χιται. » 

Άπολυθκις (λ των εμφυλίων πολέμων χαΐ φρον- 
τίδων 6 βασιλιος, πώς &ν διάθηται τά χατά τ^ν 
Σαμουήλ έσχ^πει χα) τους λοιποί) ς τοπάρχας, οίτινις 
ταΐς άποστασίαις ενασχολούμενου (50) ^ίδειον κΓλη- 
ψ6τΐζ ού μιχρά τάς τών 'Ρωμαίων ίπιχρατκίας 
έλυπησαν. *Έ(ιισιν ουν >ίς τάπΙ Θρφκηζ τμΛ Μακε- 
δονίας χωρία, χαΐ χάτεισιν εΙς Θεσσαλονίχην, άπο• 
δώσων τά ευχαριστήρια τφ μεγαλομάρτυρι Αημη- 
τρίφ* έχεΤσέ τε Γρηγ^ριον μάγιστρον τ6ν Ταρωνί- 
την βίρχειν λιπών, δούς αύτφ χαΐ στρατών άξιόμα- 
χον έφ' φ ε'ΐργειν χα Ι άναχ^πτειν τάς έπιδρομάς του 1)αιη υΐ οοηίΓΟζηίβοβΓβιη, ίβ αΗοηιιη ιηΕηϋ>ϋ8 <1β- 
άαοΙιΐΒ νβηϋ. » 

βίνίΐίυιη 1>θ11θΓυιη ιηοΐβ αο ουήΒ ΗύοΓαΙυΒ ίιηρβ- 
Γ&ΙοΓ άθ υ1οί8?ν)η(1ο $8ΐηυθ1ο &1ϋΒςυθ Γβξ;ιι1ί8 οοη- 
ΒΪΗα ίηϋί;ςυί ίρβο Γ6ΐ)6ΐΗοοίΙ>υ8 οοουρ&Ιο ΙίεβηΙίβιη 
ηαοϋ Ιι&ϋά οχΊ£[ΰ& ά&ιηαα Εοιη&αο ίαιροπο Ιηΐυΐβ• 
ηιηΐ. Εζϋ 6Γ£;ο ία ΤΐΐΓ&οΐ8.πι β1 Μ&βεάοηίαπι, ο^ 
ΤϊιβΒβ&Ιοχλίο&ιη άθβ06ηάϋ, ^Γ&ϋιΐΒ αοίηιη ιηα^ηο 
ιηιιτΙγΓί Οβαίθΐηο. Τυαι αι&^ΐΒΐηιιη ΟΓβ^οήυιη Τλ• 
ΐΌηί(&χη ίϋί οαπ) ν&Ιίάο ρρβηίάίοΓθΙίηίΐυϋβθ Γβρη• 
ηιβηάββ βλίηποΠ ^Γ&ββ&ϋοηββ .Ιρββ ΟροΙία ΓβνβηοΒ 
ίηάβ ίη Ι1)6Γί«τη ρΐΌΗββίββϋυΓ : ηβαι 6^υΒ Γβ§;ίοαί8 
οαΓορλΙ&ΙθΒ 0&νίάα8 οιοποηΒ ίιηρβΓ&ΙοΓβπι ΒΐΐΒΓαπι ρο8Β6Β8ίοηααι ΙιβΓΟάθοι βΟΓίρβθΓ&Ι. Εο ί^ϋοΓ ρρο- ^ Σαμουήλ, αύτ^ όποστρέψας χάν τζ βασιλίδι γεν<$- 

μενος άνεισιν ε^ς Ίβηρίαν* ήδη γάρ χαΐ 6 χουροπ«- 
λάτης έτε6νήχ•ι ΑαβΙδ, χληρονύμον των αύτ^ προσ^ 
ηχόντων γράψας τ^ν βασιλέα. *ΕχεΙσε δλ γενύμενος^ 
χαΐ τήν δοθεΤσαν αύτφ χλτ^ρονομίαν χαταστησάμενος, 
χαΐ τον του χουροπαλάτου ΛαβΙδ (51) Γεώργιον τον 
της ένδοτέρω *ΐβηρίας άρχοντα τοις οίχείοις άχρεΤ- 
σ6αι πείσας χα2 μή έπιβαίνειν τοις άλλοτρίοις, σπει- 
σάμ•ν<$ς τε α&τφ χαι έίμηρον εϊληφώς τ^ τούτον 
υΐον, άπεισιν εΐς Φοινίχην, Κχων με6* Ιαντου χβ! 
τους έν τ^ χατ' αύτον Ίβηρίφ χατά γένος πρωτεύον- 
τας, ών ήσαν χορυφαΐοι ά Παχ^οριάνος χα) Φεβδά- 
τος χαΐ Φέρσης οΐ αύτάδελφοι, ους χαΐ ε!ς τδν των 
πατρικίων άνεβίβασε Οώχον. . Έν Φοινίχρ δΐ γεν^ 
μένος, χαι τ&ν Τριπύλεως άμι^ραν χαΐ τόν Δαμασχοΰ ΙβοΙϋΒ. οοήΒϋΙαίΑ ΙιβΓβάίΙ&Ιβ,οΙ ΟβοΓ^το ΟΑνίάί Γγ&• 
Ιη 00 λάάυοίο η^ ίβ βο ίηΙβηοΓβ 11>βΓί& οοηίβηίυαι 
ΙοΓθ ηβηυο λϋοπλ ΐηναβΟΓυπι ρΓοιηϋΙβΓβΙ, ίοΐο Γ(β- 
άοτθ 6υηι οο β( Βοοβρίο Θ3η8 ίιΗο οΙ)8ί<1β, ίη ΡΐΐίΒ- 
ηίοί&ιη ρβΓ^^ΐ, ββοηπι (Ιηοοηρ βϋαπι βυβ ΙΙ>6Γί« ^ο•• 
ηβΓθ ηο1>ίΗ88ίιηο8 ; ςηοΓοαι ρππι&Γί βΓαηΙ Ραου- 
ηΕηυΒ,ΡΗβ1>(!Α)υ8 βΐ ΡΙιβΓβββ ΓηιΐΡβΒ ^βΓοιαηί, ςυοΒ 
βϋαηι ρ&ΐηοίο ΙιοηοΓβ άβοοΓ&νϋ. ΡοβΙςπιπι 44β 
ίη ΡΙκΒπίβί&πι νθοίυπα 08(, ΤΗροϋΒ, Οααι&βοί, ΤγΗ 
ΒβΓγΙίςαβ ΒΐηβΓ&β (ηαιη 1ιί ρ&υΐο &αΙο ίρβο οίνϋί 
οοαίΓΑ ΡΚιοοΕΟί Ι)οϋο άβίβηΐο, ίηίΐο ΓβάβΓβ οοηΐΓλ 
ΑηΙίοοΙΐ6&αι ΒηΏ& ΙαΙβΓ&ηΙ,βΙ Ο&πιίαηυπι ραΐΓίοΐοιη 
ο^υ8 αΓΐ>ί8 ρΓβΓβοΙυαι ρυ§;ηα οοο^ΓββΒυιη ίηΙθΓίβοβ- 
Γαπ(, υΓΐ)ί(ΐυθ 1)&α(1 βχί^υυηι ρβηουΐυηα οI3^^οθ^&^ι) οοβ^ίί ΗοΐΏΒηίβ Ρ&Γ6ΓΘ.ΕΙ ςυαηίαπί ^ιιβ ίΙβή ροΐβ- χαΐ Τύρου χαΐ Βηρυτού (ο5τοι γάρ προ ύλίγου &μο- 
Γ&Ι ΓβΙ)υ8 ίβΐίβ ίη ΙηΙυιη Γβά&οϋβ, αοοβρίίβ βϋβιη νοήσαντες χαι δπλα χατά της Αντιοχείας χινήσαν- 
«ιΙ>8ίά!1)ϋ8, ΓβάίΙ Βγζ&ηΙίυπ). τες, του βασιλέως τφ πρό< τ6ν Φωχαν πολέμφ σχο- 

λάζόντος, Δαμιανόν τε τόν πατρίχιον ^ς ήρχεν Αντιοχείας πολέμφ συμβαλύντα τούτοις άνεΐλον χαι χίνδυνον 
ού μιχρδν τ^ πύλει έπέσειον)[Ρ. 70. [ ώς ένήν άσφαλισάμενος μένειν ττί δουλώσει 'Ρωμαίων^ χαΐ βμηρα λ«6<ι>ν 
έπανχζευγνύει προς τ6 Βυζάντιον. 
Ιη ΓοάίΙα οαπι ρβρ Ο&ρρ&άοοί&αι ϋβν ΓαοίβηΙβιη Αιιύντα δΐ τούτον Ιχ Καππαδοκίας ΒύστάΟιβς μά- 

ΧΤΙΑΝΟΕΙ ΕΤ αΟΑΚΙ ΝΟΤ^Ε. (50) ΗβΜ νοχ ςυ&ηΙηπι1ίΙ>θ( Γβοΐ&ηηαηίθ ΧγΙ&ο(!Γθ 
Γβϋη^ηάΒ, βί νοΓδίο Ιιοο ρ&οίο βορπ^βη^β : ^«ί γ^ 
ύ0υ4οηίΙηα αααεϋ Η $χ€τΗΐαΗ^ άαία ϋοΰαιχσηβ, βΙο. 

ΟΟΑΑ. 

(51) *Λδελψύν (ΙθβΒΐ : ββά θ^ Βοηβαβ Ιιοο ΒΟβββ- Γβ1}&1 6ΐ 1]&1>6ΐ ΖοηΒΓ&8. Ηοο 6Χ Ιοοο «ρρλΓθΙ τβ^ο- 
1θ8 ΪΒίοΒ, 860 Ρβ^ίοηηιη Ηοιη&ηΐΒ νίβίηβπιπι (ίοιηΙ- 
ηοβ, νοοβΗ σοΓοραΙβίΑΒ, βί βηρη φίοςαβ ί^οΙ& ββ* 
&1ίουΚ>ί Ι58η« οοΓορ&Ι&ΐΑ ιηβηΐίο• Χτ£. 181 ΗΙδΤΟΗίΑΕϋΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 181 γι«τρο< ό ΒΙαλβΤνος Ιν τοΙς •Ιχ((οις 6ιη$έ{ατο παν• Α ιη&β^β^βΓΕαβΙ&ίΜιιβ Μαίθίηαβ ΙιοβρίΗο βιθθρ{1θϋπι στρατί, «οηνν αντψ τ& χαΐ τφ στρ«τ»ύματι άφ06νω< 
ικαρ<9χηχώς χορηγίβν * βν ώς τάχα άπο^κξάμινος 
χαΐ έπαινέΦας χαΐ μβτ* α^οο προσλάβω μινος ιΐς τήν 
Βασιλίδα Εχτοτβ ύποστρέψαι ού σονεχώρησιν, άλλα 
χορηγών α&τφ δαψιλώς τα ηρ6ς τήν χρβ^αν χαι ώσ• 
ιηρ τι Βηρ(ον τρέγων Ιν τινι σηχφ χατκΐχβν, Ιως αύ- 
τ^ν χαΐ τ& κέρας του βίου χχτέλαββ. Τούτου δΙ απο- 
θανόντος ή χτήσΐ( αύτου πάσα δβδΐ)μοσ(ευτο. *Έγραψ• 
δι χαΐ ν6|Αον 6 βασιλιάς «Γργοντα τοας δυνατούς έν 
ίμάδι χ»ρ(ων αύξάν«σΟα( (^). Τούτο δέ τωΧ πρλ αηΙνθΓβο θχβΓοίΐα, οοαηί&ςαβ !ΐΙ>υο(1β βπρρβάΗ&τίΙ• 
Οαο(1 οίΗοίΓΐΏ βθ ρΐΌΐ>&Γ6 βίαιυΐ&ηβ ίιηρθΓΕίΟΓ βθοαιη 
βαιη ΟροΙίη &ϊ>(]αχί1, ηβςΌβ Ιηάβ άοιηϋιη υηςο&ιη 
ΓβΤ6Γ(ί| ρβββυβ Θ8ΐ, ίη υΓΐ)β οπιαΐα οορίοβίββίιηβ 
βυρρβάίΐαηβ, νβΐυΐί ΓβΓ&ηι ίη ο&νβα αΙθπβ, &ά ιηορ- 
(θΐη θ|α8 υβςυθ (ΙβϋηυιΙ.ΜοΓίυί οΐΏπία 1)θη& ρυ1)Η- 
0&1& 8ϋη1. Ι^β^θ 6ΐί&ιη β&ηχίΙ; ηθ ροΙθοϋοΓββ ιηυΐΐΐ*- 
ρΙίο«η(]ί8 ρΓ8θ(]η8 &υς6806Γ6η1, ςυ&ηςα&πι θλάβιη 
βΐίαιη 8ΐ) &νο β^α8 €οα8ΐΑηΙίηο 1ιπ]ιΐ8ςαβ βοοβίΌ 
Ηοοαβηο Ιαία ίαϋ. 

α^ον Κ«0νσταντΐνος 6 πορφυρογέννητος, ό πατροπάτωρ του βασιλέως, χαΐ 'Ρωμαν^ς 6 έχ«(νου πιν^βρ^ 

έποΓηιπχντο• 
Κιχαλάου δλ του Χρυσοβέργη έπΙ χρ<$νοος ιβ' χαΐ Β 

)&ην«ς η' τήν Έχχλησίαν Ιθύνοντος χαΐ χαταλύσαντος τήν ζ«ιήν 9 χιιροτονειται Σισίνιος μαΐστρος, άνήρ 
έ).λ^γ(μος και Ιατριχής τέχνης ήχων κΐς τ6 άχρύ- 
τατον, έν ίτει 'ςφΥ, Ινδιχτιώνος η** δστις χαι το2>ς 
διακρινόμενους ήνωσ» διά τήν τκτραγαμ(αν . ΚαΙ 
ο&Γος έί(1 τρβΤς μ<$νους ένιαυτολς τήν Έχχλησίβιν 
ποιμάνα< έξέστη της ζωής, χα( προ•βλήΟη Σέργιος 
ηγούμενος ων της μονής του ΙΙανουήλ χαι τό γένος 
ίναφέρων προς Φώτιον τόν πατριάρχη ν. 

Του δλ Σαμουήλ έχστρατεύσαντος χατά θεσσαλονί- 
κης, χαΐ τδ μίν &λλο πλήθος εΙς λύχους χαΐ ενέδρας 
διαμερ(σαντος, άλογους δέ τινας εΙς έχδρομήν άχρι 
Θεσσαλονίκης αυτής πεπομφότος, έπιγνους τήν Ιφ• 
οδον ό δουξ Γρηγι^ριος τδν μΚ ο^κεΤον υΐόν Άσώτην Νίβοΐαο €Ιιΐ7βοΙ>βΓ(ζΐο ροβΐ &<]ιηίη{8ΐη1πιη ρβΓ 
8ηηο8 άαοΗβοίιη ευιη 1>β88β ραΙη&ΓβΙι&ίαιη νϋ« 
Γυηοίο 8Όΐ)8Η!ηϋυρ 8ί8ίηηίυ8 ιη&§;ί8ΐθΓ,νίΓ ΙηβΙ^Ιβ 
440 θ( ιπθάίοβ &Γϋ3 ρ6ΓΗί88ίιηυ8, αηηο ιηυη(){ 
8αρΓ& 8θχΐ68 ζηϊΐΐθβίαιααι 503, ίοίΐίοϋοηβ οβί&να. Ιβ 
άίβοίίϋυιη ρΓορΙβπ ςηαΓΐβ8 αυρίί&β άιιάυζη οΚυπι 
8ηΒΐυΙϋ,οοηοοΓ(3ί8 Γ8οΙ&.€υιη(|υ6 1γ68 ΙβηΙϋαι Αηηοβ 
Εοβ1θ8ί<Β ρΓΦ Γυ 18861, τίΐΑΐη ουζη ζηοΓίβ οοζηκηηίΕΥϋ. 
Ε( 8α£Γθθ1α8 68ΐ δθΓ^α8 Η&ααθΙίοι ιηοα&βΙβΓϋ ρΓθ« 
8θ1, 9θηη8 Α ΡΙιοΙίο ρ&ΐΗ&ΓοΗα (Ιυοβηβ. 

Ηοο ιηβχΐπιβ ΙβζηροΓθ θαιηαβΙυΒ ιηοίο ίη ΤΙ)Θ88&- 
ΙοηΙο&ηι 1)β1Ιο, οαρϋβ 8ΰί8 ίη ΙηβίάίΜ θΐ8(η1)α1ί8, 
ρΐλυοθ8 ςηοΒάλΐη θζουΓ8ίοηθοα υβςυβ αά θ&πι οΓΐιβπι 
ϊιιββΓθ ^αι>θ(. Ουοθ υΐ ΒβηβίΙ ρΓββΓβοΙοΒ Ορβ£[οηαΒ| 
Αβοίθη βΐίυπι 8υυιη ΤΩχϋχΙ, ςηί βχρΙοΓβΓθΙ Ιιοιίίηηι £χεμψεν ΙδεΤν χαΐ χατασχοπήσαι τό πλήθος χαΐ αύτφ ρ ιηηΙΙϋυάίηβπι βΐ 81*1)1 ίη(1ίθ8Γβ1.ΐ8 ίη 6Π)ί88βηο8βθ8 
γνώσιν δούναι, αότδς δΙ όπισθεν εΓπετο. Ό δΐ έξελθών ίηοίάθη8, Γυ808 ίηββουΐυβ, ίηαρΓαάβηΒ ίη οαβϋίίω χαΐ τοις προδρ<$μοις συμπλαχείς χαι τρεψάμενος έλα- 
θεν ε^ς μέσοος τους λόχους περιληφθείς. Τοδτο ώς 
& Γρηγ^ριος (μαθεν, έβοήθ^^ διά ταχέων τ^ παΤδα 
της αιχμαλωσίας γλιχύμενος «έχλοτρώσασθαι* άλλα 
χαΐ αύτος κυκλα>6ε2ς 6π6 των Βουλγάρων χα) γεν- 
ναίως χα2 ήρωΐχώς άγωνισά μένος Ιπεσεν. *Αγγελ• 
θείσης δΐ τψ βασιλεΤ της τοΐ^ δουχ^ς αναιρέσεως 
πέμπβται πάσης Αύσεο>ς οίρχων δ μάγιστρος Νιχη• 
^ρος 6 Ουρανής * Ιφθασε γαρ χα) ούτος τήν έχ 
Βαβολ^νος γυγήν ώνησάμενος χαΐ τήν βασιλίδα χα- 
ταλαβών. 'Οστις έν βεσσαλονίχΐ) γενύ μένος, έπεί 
ίγνω τδν Σαμουήλ χγ^ του δουχδς Γρηγορίου του Τα• 
ρωνίτοι» σφαγζ χαΐ τ^ αλώσει του υΙου αύτοΰ έπ•(ρ6• 
μενον, χαΐ διά τοΰτο τά τε Θετταλιχα διαβάντα ίηείάϋ ίη8ίάί&8. βΓβρ^οπυΒ Γβ οο^ηίΐιι ίΙΗοο &θ ίβ- 
Γβηάυιη &ιιζΙ1ίυιη Γ68(ίη&(,η1 Μίητα 1ΐ08(ίυιη ιηβηί- 
1)η8 θΓϊρβΓβΙ. δοοΐ θΐ ίρββ & ΒιιΙ^&ΓίΒ οίΓΟίιιηΥθηΙπβ 
ΓοΓίίΙβρ ρυ^η&η8 ίηΙβΓ&οίΙαΓ.Ηαο άηβίΒ οΐ&άο ίηίβΐ- 
Ιθοία ιηίΙϋΙΟΓ 1ο1ίυ8 Οοοίάβηϋβ ρΓββΓθοίυβ ιηβ^ΒίβΓ 
Νίοβρ]]θΓυ8 υΓ&ηυβ : η&ηι θ( Ιιίο ρΓΟίίο άαίο ΒαΙ)^* 
Ιοηβ Οροΐΐη ρΓθΓυ^6Γ8(.ΐ8 υ( ΤΙ)β88Αΐοηίο&ιη ρθητβ- 
ηίΙ,οθΓΐίοΓ βΐ δαηιυβίυιη &ηίιηο βΐ&ΐηηα,ςηοά άαοβιη 
βΓθ^οΓίαπι Ταροηΐίαπι ίηΐ8ΓΓβοί88θ1 ίιΙΙηπκιυβ 6^α8 
0Ρρί88β1, ΤΗβ888ΐίο& ]Αΐη Τβπιρβ ΐΓ8η8^Γ688αΠ1 βΐ 
Ρβηβηπι λίπηβαι ΐΓαη8ΐηί8ί880, 6ΐ ίη Τ1)β88&1ί&ιη, 
ΒωοΙί&ηι «Ιςαο ΑΙΙίο&πι, 450 βΐ ρΟΓ Ιβίΐιπιυπι Οο. 
ήηΐΐιί&ουιη βΙίΑΠί ίη ΡοΙομοηηβΒυηι ξ;Γ&88&Γί.ϋΑςαβ 
θΐ ίρ$ί 8018 ουπι οορΙΪΒ 8(1 Γβάίοββ Οίγηαρί ΓβοΙο Τέμπη χαΐ τδν Ιΐηνειδν περαιωσάμενον ποταμδν, ^ ίΙίηοΓθ ι^&η88&Π) νβηίΐ; ίΐ&ςηβ ίτηρβάίηαβηϋΒ ΓβΗ- 
θιτταλίαν τε και Βοιωτίαν χα2 Άττιχήν είσβαλύντα οϋ8 Τΐιβ88&]ίαπι ηα^ΐΒ ίϋηθΓίΙ>υ8 ]Γ»βΓβ^ηι(, Ολίη* 
τε καΐ έν Οελοποννήσφ διά του έν Κορίνθφ (σθμου, ρΐΒςαβ ΡΙι&Ρ8&Ιι8Θ β1 ΑρίάΑηο &πιηβ (Γ8ΐη5Πΐί88ί8 ίη 
χαΙ πά^α ταύτα δηοΰντα χα2 λη\ζ6μενον [Ρ. 703] Γίρα 8ρθΓθΙ)6ϋ &τηηί8 088ΐΓ& ροηίΐ,ίη ορρθ8ί(& Γΐρ8 

ΧΤΙΑΝϋΕΙ ΕΤ 60ΑΚΙ ΝΟΤΛ. 
(52) Ηοηβ ρηΐο ρο1ίυ8 ςο&αι 8θίο 8βη8υπ3 Θ88β Ι^οηα ίη αιατη τβτη τβάί^βτβί^ άαηι αΐία ίηίηηάβ αϋύ Ι6({ί8,ςα& ΓβρποαβΓβΙυΓ ηίαιί& ρηναΙοΓησι ροίβηΐί», 

δα1>Ιίοβ ςαοςαβ 1)οη& ίη 8υαπι γθπι Γθ(ίΙί^θηϋυαι. 
αοά ραίο ίοίβββ έν όμάδι χωρίων αύξάνεσθαι, αΙία 
8η6ίηαβ λΐϋβ ρΓβΒ<1ί& &άμο6Γβ.0υο<1 βΐ Ιιυηο Μβίβί- 
ηοαι ΓβΰίΜ• νιάοαιαβ, οΐ ίη ΒαβϊΙϊο ρΓββίίΙθ Τζίαιί- 
8Μ8 ηα&ΐο 800 ηοΙβΥθΡΑΐ, 8ί ςαίΒςυίά ΓβοΙίυβ αίΤθΓθΙ, 
ηοα ΙιβΗϊβιη β! 8θά εοΓοη&πι ρΓ«Ι>θΙ)Ιηΐ08, ηοη αί 
νίοΐοη 8βά αΐ 1>6ηο ιηβΓϋο. Χυι.. — Ββηο ιηβΓίΙοΓΟΒ 
ιΐβ ΧγΐΑηΑτο,βτ<^Ιί&ιη Βίςοίάβοι (>ο1Ηο6ΐυΓ ίη &(]ηο* 
ΐΑϋοαί1>α8»1ι«ο Ιβςβ άίοο 8&ηζί88β ίααρθΓαΙοΓβιη,ηοη, 
αϊ 8οη1ιϋ ίρββ, ρΗναί<η%νΛ ρ^ίάηΟα ρπΐ^ϋζα ςιίβΡ^ΐΜ φναϋα αάιίοχο-ιτβΐ : τβΓΟπα ηβ ρυΙ)11οί ιη8£[ί8ΐΓαΙθ8, 
άηπι (ζβΓθΓβηί οΙ'ίΙοίυιη,ρήν&ΙοΓυπι ύοη&βΙΐΒΠΐ θ&ΐο 
ρροϋο 8ί1>1 οοηαρ&ΓΑΓβηΙ &1ςοθ θχΐηάβ «Ιί» αΗλ 
ρΓβάίΒ ί&οίΐβ οοβοθΓν&ΓβηΙ βΐ οοο]οηκ6ΓθηΙ. Β1ε• 
8ΐβΓβ8 ο. 4, του Α στοιχείου βχ ρο1ίϋβί8 1β^1)08 Ιΐ&ηο 
ΓθίθΓΐ περί άγορας χαΐ πράσεως* Ό κρατών 6φφί• 
χιον έν έπαρχί^ ού δύναται χινητόν ή άχίνητον άγο• 
ράζειν έν αυτ^ι πράγμα ή δι' Ιαυτοΰ ή δι' έτερου, 
εΐ μή παρά του δημοσίου. ΚαΙ γαρ χαι του πράγμα• 
τος έχπίπίει χαΐ τδ δοθέν τίμημα ουκ αναλαμβά- 
νει. ΟΟΑΒ. 183 βΕΟΗβΠ ΟΕΟΗΕΝΙ 184 βλίηυθίο βαΑ ^&8^^& ]ι&Κ>6ηΙβ. Ιη^θηίθθ 1ιηΙ)Γ68 Ιυχη Α. ^β< ^ οΛτ^ς μιτά των κ*ρΙ αδτ^ν 9τρατ«υμάτω άβοίάθΓ&ηΙ, θ1 Ουνίυβ αΐνβο Ιαπ^βοΙο 8ΐ&^ιι&1)β1 : 
ίΐαςαβ βο ςυίάβιη ΙβιηροΓβ ρΓφΙίυιη ηαΐίαιη 8ρβΓ&- 
1>&ΙθΓ. Ββά ΙΐΓ&ηυβ 8υΓ80ΐη (1β0Γ8υΐΏ(]υβ ΙβηΙ&Ιο 
Οιιιηίηθ ν&άαπι ίανθηϋ ; βαηυβ ίηΙθΙΙί^βΓθ 8β οχβΓοί- 
ίηπι ία ορροβϋ&ιη πρ&ιη ΐΓ&ιΙυοβΓβ ρο88β,ηοο1υ ουιη 
βαίβ βιηηβιη ΐΓαη8Η, ΒυΙ^βΓοβςυο βθβοΓθ ^Ιοηηίβη- 
168 &ι1οηΙυΓ| ίηηυαιβΓοβςυβ ιοΙβΓΩοϋ, ηβπηίοβ ββ 
άβΓθΐιάβΓβ 8υ8θ.Ιρ8θςυοςυ6 8ΑΐηυβΙυ8βΙ ίιΗα8 6^υ8 
Βοχηαηαβ ρΓοίϋηάα &οοθρθΓυη( νυΙηβΓα; ίυίβ&βηΐ- 
ςυ6 οβρίί, ηίθί ίηΙβΓ οβάβνβΓα (1θ1ί(υΐ886η1 βΐ ηοοίβ 
ίη8βςαθηϋ οοευΐΐβ ίο ζηοηΐβδ ^ΕΙοΙίοοβ &υΓοςΪ836ηΙ, 
ρβΓ ςυοΓυιη άβίηάβ ο&.ουπιίη& &(1 Ρίηάυιη ιηοηΐβχη 
Αίςυβ Ιιΐηο ίο ΒοΙ^απαιη θνα8βΓυη1.υΓαηα8 ϊηΙβΓίιη 
ΒοΐΏαοθ8 08ρ1ίν08 ΜΙ)6Γ&1,οοοΐ8θ8 Βυ1^ΑΓ08 &ροΗβ1, και τάς 6πωρ«(ας διβλ0ών το» Όλύμπον και ίν Α«- 
ρίσση γεν^μινος, χάχκισβ λιπών τήν άπο9χ«νήν χα Ι 
•δζωνον λαβών τ^ν στρατον, τήν θετταλ^αν ό^οιπο- 
ρίΰ/. συντ^νφ δικλθών χαΐ το της Φαρσαλίας πεδίον 
χαΐ τόν Άπιδανον διαβάς ποταμον, χατά τ& χείλος 
του Σπερχειού ποταμού πήγνυσι τήν οτρατοπεδείατν, 
εις τήν πέραναν χαΐ α^ο5 του Σαμουήλ αύλιζο με- 
νού* ομβρων γαρ άπλετων 6σ6έντων έζ ουρανού, χλ\ 
του ποταμού πλημμυρουντος χαΐ πελαγίζοντος » 
άπέγνωστο τ^ νυν Ιχον ή συμπλοκή. Άλλ' ό μάγι- 
«τρος &νω χαΐ χάτω τ&ν ποταμών περισχοπήσας, χα( 
τίνα τ^πον εύρων δι' ου ψήθη δυνατόν Ισεσ(^ι το->το> 
περαιωθήναι, ίγε(ρας νυχτ&ς τ6ν στραττον περαιοΰ- 
ται τον ποταμών χαΐ τοις περί τον Σαμουήλ άμβρ(• σ&8(Γ& 60Γυιη (ΙίΓίρΐΙ, ίοςβηΐίςυβ ρ8Γΐ& ρΓΦ()α 8υθ8 η μνως χαθεύδουσιν επιτίθεται * χα^ σφάζονται μίν 
Τ1ιβ88&1οηΙθΒΐΏ Γβάαοϋ. άριθμοΰ χρείττους, μηδενός πρ&ς άλχήν άπιδεΤν 

τολμήσαντος, έπλήγη δε χαΐ αύτος 6 Σαμουήλ χαΐ 6 τούτου υΐ^ς ό 'Ρωμανος βαθείαις πληγαις. Και έάλωσαν &ν, 
εί μή τοις νεχροΤς συ;Αμ(ξαντες Ιαυτους εχειντο ως τεθνεωτες, χαι νυχτ6ς επιγενόμενης Κλα0ον διαδράντες εΙς τά 
δρη των Αΐτωλών, χάχεΤθεν δια των χορυφών των τοιούτων ορέων δ•.ελθ6ντες τδν Πίνδον διεσώθησαν έν Βουλ* 
γαρί^. Ό δΐ μάγιστρος τους αιχμαλώτους Τωμαίους έλευΟερώσας, σχυλεύσας δΐ χαι τους πεσ^ντας Βουλγάρους, 
διαρπάσας δΐ χαι το των πολεμίων στρατ(ίκεδον χαΐ πλουτον δτι πλεΤστον περίβαλε μένος, συν τ^ στρατί^ Ιποινέ• 
ζευξεν εις θεσσαλονίχην. 451 $&ιχ:ιΐ6ΐυ8 άοχηυπι ΓβνβΓδυβ ΠΙίαιη βυαιη 
Α8ο1φ ΤαΐΌπϋθβ ΩΗο 1ί1)6ΓΐαΙβ ΓβάάίΙα ίο ωαΐηιηο- 
ηίαπλ οοΐΐοο&ΐ : ηϋοι β^ϋ8 αιηοπο ραθΠα οοΓΓορΙα 
ζηοΓίβιη 86 8ίΙ>ί οοηβοίΙυΓαπι ιΐ]ίηβΙ)&1υΓ,ηί8ΐ βο ααα- 
ηΐο ροΙίρβΙαΓ. Νυρίϋβ οοηΓ6βΙί8 ^βηβΓαιη ουιη ΓιΙία 
ΟγηταοΙιίιιιιι ηαίϋίΐ βΐ Γ6^ίοηί8 ^^υ8 οαβίοάί» ρΓοβΰ• 
οί(. ΥοΓΟίη Α8θ1θ8 60 ρΓϋΓ66ΐυ8, αχοΓθ ςυοςυ6 ία Ό Σαμουήλ δΐ προς τά ο^χεΤα άνασωθείς γαμ- 
βρών άγεται έπΙ τζ αύτοΰ θυγατρι Άσώτην τδν του 
Ταρωνίτου υΐόν , των δεσμών έλευθερώσας * πρδς 
γάρ ή παις έρωτιχως διατεθεΐσα έξάξειν τούτον (αυτήν ήπείλει, εΐ μή νομίμως αύτψ συναφΟ*ίη• 
Έχτελέσας δΐ τους γάμους Ιχπέμπει μετ' αύτης 
τούτον εΙς τ6 Δυ^ράχιον , έπΙ ιρυλαχζ '^^Χ' '^^( βα&αι ίβηίβηΐίβσι ΐΓ&(1υο1&, ου πι 68 Ιη Εοηα&ηβθ η χώρας* ό δε έχεΐσε γενύμενος χαι τ^ συζύγφ χοινολο• 1ηΓ6χηο8, (ΐυβΒ ίιηίυπι ΙυβηάοΓυαι οαυβα 1ϋ1υ8 ίΐίικί 
1θ^6ΐ)&α1, 6οηΓυ^ϋ; ϋεςαβ αά ιΊηρβΓαΙΟΓβαι ρβΓΓβπ- 
ΙυΓ,&ϊ) βοηυβ ιη&^ίθίΓί ίρ86, υχοΓ ζοβίβ ΗοηοΓβ&Γίί- 
βίΙυΓ.Ιάβιη 1ϋΙθΓ&8 ίωρβΓ&Ιοπ &{ΐυΗ( α ΟίίΓγβθΗο, 
υηο βΟΓίιιη ςηοηιπι 8υιηιη& θγεΙ ΠνπΓαοΙιϋ ροίβηΐίβ: 
18 ρΓΟ ιθ6Γ0β(1β 8ΗραΙ&1υ8 8ίΙ)Ι βΐ ΗυοΙ)Π8 βιιίβ ί11ϋ8 
ραΐΓί€ίθ8ΐιοηοΓβ8•ρΓθΐηίΙ(6ΐ>αΙίιηρ6Γ&1οπ 86 αΓΐ)6ΐη 
βαιη ΐΓ&(]ίΙυΓυιη. Ουοηςυβ ρβρ ΙίΙιβπιβ ίαιρ6Γ&(0Γ 
6θηθΓηι&886ΐ 86 ρΓοπ)ΐ89& οτηηίηο ρριτΒΐϋαΓυιη. 
Ι>γΓΓ&οΙιίυιη Βυ8ΐΗΐΙιίο ραίποίο Οβρίιοοιηθίφ Ιγα^Ιϊ- 
Ιυιη 68ΐ, 6ΐ 0ΗΓγ86ΐϋ Ωΐϋ ραΐΓίοίαΙα8 1ιοεογ6 άβοο- 
ΓΑϋ 80 α(, ίΠο ιηοΓίβ ρΓβνβηίο. 

8α1)ίάβιη 1βαιρυ8 Ρ&υ)α8 οιο^ίβΙβΓ ΒοΙ)α8, νΪΓ 
ΤΚιβββαΙοηίοΐΒ ρπιη8ηυ8, 6ΐ ΜαΙ&εβίηυ8 ρΓθΙθ8ρ8- γησάμενος χαι πείσας φεύγει μετ' αύτης εΙς τάς έν 
τφ τ^ίπφ φυλαχής χάριν παραπλέουσας 'ΡωμαΥχας 
τριήρεις, χαΐ δι' αύιών εΙς τόν βασιλέα άνασώζεται, 
τιμηθείς μάγιστρος χαΐ ή τούτου σύζυγος ζωστή. 
Αιεχόμισε δ^ ούτος χαΐ γράμματα δυνάστοο τιν^ς, 
Ινος τών έν τ^ Λυ|&,^αχίφ, Χρυσηλίου τοΰνομα, 
6πισχνο^μενου παραδουναι τήν του Αυ^|$αχ(ου πύλιν 
τψ βασιλεΐ, εΐ τιμηθείη αύτ^ς τε χαι οΐ δύο υΙοΙ 
αύτοΰ πατρίκιοι. Γράμμασι δλ του βασιλέως έπιτε* 
λεΐς τάς υποσχέσεις ποιήσαι βεβαιώσαντος, προεδ($6η 
το Δυ(&|3άχιον ΕυσταΟίψ πατρικίψ τψ Δαφνομήλ^β, 
χαι οΐ του Χρυσηλίου υΙοι τετίμηντο πατρίκιοι, εκείνου 
φΟάσαντος καταστρέψαι τήν ζωήν (53). 

Τούτψ τφ χρύνφ Παύλος μάγιστρος 6 Βωβός (51), 

. , , ^_ άνήρ τών έν θεσσαλονίχ^ τ* πρώτα, [Ρ. 704] κα^ 

Ι1]8ηυ8,ρΓυ()6θ1ί8β 80 ίαουηάίβθ ε6ΐ6ΐ)η8,(ΐ6ΐ&(ί ςαοά Μαλαχηνος πρωτοσπαΒάριος ΙιΛ συνέσει και λ^(|> 
Αηίπηί8&(1 Βυΐ3αΓ08 ίοοΙία&ΓθηΙ, Ιιίο Β^ΖΑΠίτυΐΏ,ίΙΙο έμπρέπων, διαβληΒέντες ώς τά Βουλγάρων φρονούν - 
ίη Τ1ΐΓ806η80Πΐ Ρβάίαάβιη ΐΓ&οβΙαΙί 8υη1. Ι(ΐ6Γη η6 τες μετφχίσθησαν, ό μίν Παύλος εΙς τήν έν βρφίησί<|ΐ 
8ίΙ>ί 6ν6ηίΓ6ΐ νβΓίΙί ^υΐάβο) ί1]υ8ΐΓθ8 Α(ΐΓΐ&αορο1ΐ, πεδιάδα («^'). ό δΐ Μαλαχηνός εΙς Βυζάντιον. Τοϋτο 

ΧΥ1.ΑΝΌΙΙΙ ΕΤ 60ΑΪΙΙ ΝΟΤΛ. (53) Νοη (1υΙ)ίΙο ςυίη Ιιΐο Ιοοαβ βϋ ιηαηουβ. δβη- 
Ιβηϋαιη^αβ ίυί886 οοη]ίείο, ηοη 8υο66$8ΐ886 ϊβίβαι 
ΟΤΤΓΕοΙίΗ ρπχΐίϋοηεπι οΐ) ρρ»ρΓθρ6Γ&ιη 61ιι<ν86ΐίί 
ιηοΓίβχη. 86(1 Γυί886 60 ροϋΐυιη Β&8ίΗυιη, πιοίΐβ 
^α<1ί6ανθ^ί8 βχ 86ςυ6ηϋΙ)υ8,υΙ οαιη Β88ί1ίυ8 (ϋοίΙοΓ 
ά6Γ6α(]6ηάί & ΙθΕΒη6 ΟγΓΓαεΙιίί 6&υ:<& ίη8ΐίΙυΊ886 
ρΓοίβοϋοηβιη, ρ1 (]6 ^08η^^ ίΙ>ί ΓΒ8ί πιοΓίβ α ρκΐηοίο 
Ρ6£^ηίΐΑ ίλβίηβ 06Γϋ0Γ,6ΐ6. Χυι.. — Νί^ίΐ Ιιίο ιηαη- 
οαπι ααΐ ιηυΐίΐυιη ΧγΙαηάΓο βθηβιιοι ρβΓοίρΙβηϋ; 5ι ηιοίίο ναΐΗάύ Ηοηοτίδηί αΐίρ6Τ€ΐην,ςηαιη €αηιά^ιη 
^νοςΗ€ αίρηίΐαΐ6ηι, μ νίνα €Γ€ρίο, ανο €ψ$ βΐϋ 
€θη$^ςη^€ηΐίίτ, Η&οςυβ οοηιΐίΐίοηβ βΙίΓγββΙίαΒ ιιη- 
ρβΓ&ΙοΗ ΒνΓπιοΙ)ίαιη ρΐΌάβΙ^βί. Οοαη. 

(54) δίϋ οαΐδητη βΐ ηινίατη νοοΑΤίΙ Ογκοι. Οοδβ. 

(55) Ρ6<]ί&8 ρΐ8ηί1ί6ηα β{^ηίίΐ€&ΐ. 8β<1 ρΓορηιιιη 
8ΐΐ8ρί6&1υ8 8Όΐη.Ίλλουστρίους θίοίΐ ηιιί ι1π ίΠαβίΓββ 
ίηοΐίη&ΐο ίσιρβηο 8θΐ6ΐ>&αΙ (ϋοί, βίοαΐ 8ρ6€ΐ8ΐ>ί1β8, 
ο1&η88ΐιηί, βίο. Βββ 68ΐ ηοΙ«, ο1 ηοΐλϋοηβιη νοοίβ 185 ΗΙβΤΟΕΙΑΗϋΜ €0ΜΡΒΝ01ΌΜ. ΙΜ 


λκΐι>< Ιλλούατριοι χαΐ οτρατηγιχαις άρχαΐς διαπρίψαν- 
τκ δια το 6ποΐΓΓ«ύ6(τ6αι τψ Σαμουήλ προσι^(3ύησαν, 6 
μίν Βατατζής πανοιχι* μ<$νος 81 Βασίλ&ιος ό Γλαβας' 
ού τόν υΙΛν ό βα9ΐλει>ς χαΟ•φζ< χαΐ έπΙ τριΐς θλους 
ένιοη^τοος χ«τ«(χ•ν» είτα &πέλυσι. Τ^τ• χαΐ τψ δρ- 
χοντι Βενετίας γνναίχα ν^μιμον {δωχεν & βασιλεύς 
τήν θυγατέρα του Άργυροΰ, Α^ελφήν δΙ 'Ρωμανοΰ 
του μετά ταύτα βααιλεύταντοΰ, τ& ^^ος ο5τως 6πο• 
κοιούμενοζ. Έποιήνατο δΐ χαΐ ε^σβολήν έν Βουλ- 
γαρία (ιά Φιλιππουπ^λεως 6 βααιλευς» ταύτην φρου- 
ρεΐν χάξμς τόν κατρ(χ(ον θεοδωροχάνον. ΚαΙ «ολλά 
τών Ιν Τρ<αδ(τζ|| φρουρίων χαταστρεψάμενος Ιπ• 
ανηλθεν εΙς Μοβνν^πολιν. 
Τφ $1 ,ςφη' Ετει, Νδιχτιώνος ιγ , 8ύναμιν βαρειαν βαβρίβΐοηβιη βΐ ίρβί νβηΐΒβθοΙ, &ά Βαιηυβίυιιι Μββ 
ΰοηΙιιΙβΓυηί» ΒΕΐ&Ιζββ οαιη ίοΙ& ΓαααίΗβι, Β&βιΗαβ 
Θ1αΙ)Αβ 8ο1αβ.^υ^υ8 ϋΐίυιη ιιηρβΓ&ΙΟΓ ρ6Γ ίαΙβ^ΓΟίη 
Ιηθηηίατη ίη ουβίοάία άβίβηΐυιη Ι&οάθΐη άίιηίβϋ• 
Ταοο βϋλΐη ρΓΐηοΐρί Υβηβϋ» ίιηρβπ&ίορ ηορίοιη 
ΐΓΐΐ(1ί<3ϋ βΠ&ιη Αγ^, βοΓοηχη ^^^ Ηοιη&η{ ςηΐ 
ρο8ΐ ίοαρεηο ροϋΐυβ ββΐ, Ιιοο οαοάο 8ίΙ>ι ^ηίοιη 
όθνίηβίθηβ ΥβηβΙ&ιη. ΡβΓ ΡΙιίΙίρροροΗη ςαοςιιβίιη• 
ρΓ688ίοη6ΐη ίηΒυ)^&ηαιηΓοοϋ,ου8ΐοάί& ]^υ^08α^ι>^8 
οοιηαιί88& ραΐΗοΙο ΤΙχβοάοΐΌΟΕοο ; ιηυΙϋΒςιιβ Τγ{α- 

άϊ\Λ» βνβΓ8ί8 6Α8ΐβϋί8 ΜΟΒγηοροΠϋ Γθάϋ« Αηηο ιηιιιιάί 5508, ίηάίοΐίοηβ 13, β^τ&τθχη βχθΓοί- (χπέμψας ό βασιλεύς χατά των πέραν του Αίμο^ η ^υπ1Β&8^1^I1ΒI^^^^^1&(^νβ^8α8Βα1£[&^^^&^^&αΒ^εI^υιη 

ο^..Λ .- .. ^Ζ 1 ?.- Ι' _!.. / ** . , ,ν ._. ._ Γηι ^ * Μ2^^ Ι.-..^ Βουλγαριχών χάστρων, αρχηγούς έχουσαν τ&ν πατρ(• 
χιον θεοδωροχάνον χαι Νιχηφ^ρον ικρωτοτπαθάριον 
τ^ν Ξιφίαν, τι{ν τε μεγάλην εΤλε Περσθλάβαν χα2 τήν 
μιχράν χα( τήν Πλίσχοβαν,χαΙ άσινής χαΐ τροπαιούχος 
ή *Ρωμαΐχή ύπεν^στησε δύναμις. 

Τφ V έπι^ντι πάλιν ίτει &πε(σι χατά Βουλγάρων 
• βασιλεύς δια θεσσαλονίχης, χαι προσε^($ύΐ) αύτφ 
Δοβρομΐ|ρ6ς 6 της Βε^^οίας χατάρχων, παραδούς 
χαι τήν π^λιν τφ βασιλεϊ χαΐ ανθύπατος τιμηθείς. 
Ό δε τά Σερβία γυλάττων Νιχ6λαος, δν Νιχολιτζαν 
&ποχοριζ<$μ8νο( διά τό βραχύ της ήλιχίας έχάλουν, 
έχθύμως άντεΐχε χαι τήν έπενηνεγμένην αύτφ γ<γ^* 
θδτως 6πέφερε πολιορχίαν . Φιλοτίμως δΐ του 
βασιλέως χρησαμένου α&τ^ Ιάλω τό φρούριον χαι 
αύτος 6 Νιχολιτζας * χα2 μετοιχίσας έχεΤ6*ν το^ς ο&8ΐρ&,(3αβί1>υ8 ρΑΐηοίο ΤΙιβοάοΓΟΟ&ηο οΙ ΝίοθρΙιοΓΟ 
ρΐΌΐθΒρα11)&ηο ΧίρΙιΙα. Οαρία &1> 1)18 I^8^ο^ ιηΐοορ- 
ςαο ΡβΓ8ΐι1αΙ)& αίςιιο Ρϋβοοίϊβ, νίοΙΟΓςυβ (Ιοιηυοι 
Γοάίϋ ΗοιηΕίιυβ βχβΓβίΙυβ. 

Ιηβοςαοηϋ «ηηο ταΓΒυιη ίααρθηΙοΓία Βυ1§^Η&ιιι 

&1>Η ρβΓ Τΐΐθ88Αΐθηίθ&Π1. ΙΜ 86 ΌΓΐ>6ΐηςΌ6 ΒβΓΠΒΑΐη 

€^υ8 ρηηοβρβ Οο1>Γθΐη6ηΐ8 άβάϋ, βΐ ρΓΟΟοηβΰΙίβ 
κΠΙοΙΙυρ ΙιοαοΓβ. ΑΙ ςυΐ δ6Γνί& ρΓβΒβΐάίο ΙβηβΐΜΐΙ 
Νίοο1&α8, ςυθη (1ίιη1ααϋν& ΓθΓΐη& ο1) βΙ&ΙαΓΟ 1>γ6• 
νίΙ&Ιβιη ΝΐβοΗΐζΑΐη νοο&1>8ηΙ, ορρυ£;η&1ο αΙ> ίοαρθ- 
Γ&ΙοΓθοαβΙθΠο ΓοΓίϋοΓ &ο βΙαοΠΙβρ Γβ8ί8ΐ6ΐ)8ηΙ,(1οηθθ 
459 &1> ίχηρθΓ&ΐΟΓθ νί ο&8ΐβΠο θχρα^α&Ιο 8ΐιηα1 βΐ 
ίρ8β ίη Θ^α8 ροΐββί&ΐβαι νβηίΐ. Ιιΐ οαΒίβΙΙϋΐη, Ιγεοβ- 
1&1ί8 &1ίο Βυΐββπβ, ϊιηρβΓ&ΙΟΓ Βοχηαηο ιηυηϋ ρρβ- Βουλγάρους ό βασιλεύς 'Ρωμαίους φυλάττειν έπ- Ο Βΐάίο ; 80 ΐηάβΟροΙίη ΓβάίΙ,βΟ θΙίβΐηΝίοοΗ^ΙζβΕΜα 

έστησε. Και ταύτα δράσας έπάνεισι προς τήν βασιλίδα, 

επαγόμενος μέθ' εαυτού χα2 τ&ν Νιχολιτζ^, δν χαΐ 

πατριχι^τητι έτίμησεν. Άλλ' άβεβαίου γνώμης 

ούτος τυχών, έχειθεν άποδράς, (λαθεν άνασωθεις 

προς τ&ν Σαμουήλ, χαΐ μετ' αύτοΰ έλθών έπολιέρχει 

τά Σέρβια. Άλλα πάλιν 6 βασιλεύς 6ξύς επιφανείς 

τήν της πόλεως Ελυσε πολιορχίαν, δρασμφ χρησα* 

μένου του Νιχολιτζά συν τφ Σαμου]{λ. Άλλ' ούχ εΙς 

τέλος διέδρα ό άπιστος* )^χφ γάρ τινι 'Ρωμαϊχφ 

περιπεσών συνελήφθη, χαι πρ&ς τόν βασιλέα δέσμιος 

άχΟεΙς ε!ς φυλαχήν ένεβλήθη έν Κωνσταντινουπ'^λει 

πεμφθ«ί<- Ό δΐ βασιλεύς ελθών εΙς θετταλίαν τά έν 

αύτιρ φρούρια ήδη παρά του Σαμουήλ χατασχαφέντα 

ένωρθώσατο» χαι τά παρά των Βουλγάρων χατεχ^• οίο ϋο ρλίΓίοϋ ΙιοηοΓθ ορη&Ιο. ΥβΓυαι Νίοο1ίΐ8&8 
Ιιοιηο ίηοοο8(αη8 υΓΐ)β ρΓοίυ^^ϋ, ΓυΓίίηιςυβ βά 8α- 
ιηΌβΙαιη βΐ&ρβαβ ουιη βο δβΓνία ορρα^^α&Ι. Οιι&ιη 
ο1)8ί(1ίοηθηι οβΙβΓίΙθΓ ΒυρβΓνβηίβηδ ίιηρβπιΙΟΓ Γ&οϋβ 
άίβοϋΒβϋ, Νίοοίαο βΐ 8Αΐιιιΐ6ΐοάί^αβί6θΙϋ>ϋβ.ΕΐΝί- 
8θ1ίΙζΑ α ςυοά&ιη Βοχη&αοΓαιη ιη&ηίραίο, ίη ςυβιη 
ίηοίάθΓ&Ι, ο»ρ1υ8 οΙ ίη ▼ίηουΐίβ βάάαοΙυΒ, Οροΐίη 
πιίδβϋΒ ίη ^&Γ^6^βα1^ο^^^ο^ι^^. Ιηάο ίη Τΐΐ688&1ί&ιη 
ρΓοΓβοΙυΒ ϊηρβΓ&ΙοΓ 0Α&ΐ€ΐΐΑ & 8&αλη6ΐο (Ιίηιΐλ ΓβΒ• 
οϋ, ηαβ & Βυ1«(&τί8 Ιβηο1)αηΙθΓ βχρο§μι&1, Βαΐ^α- 
ΓΟβηηβΒοΙθΓϋΐη (Ιοοί Ιιοο ηοπηβη) ΐΓΕη8ΓθΓΐ,οπ)ηί1)η8• 
ηηβ βΑβΙβΙϋβ ρΓ8Β8ί(1ίο ιηυηϋΐΒ «ά Βο(Ιθη& ρβΓνβηίΙ. 
Βοάθηα οαβΙοΠυω Θ8ΐ βοχο ρΓ^πιρΙο ίηιροΒίΙυιη, 
ρβΓ ςοοά β&χηαι&ςυα ρ&ΙυάΐΒ ΟβΙγοΙ)! οοοηΙΙβίηίΓ» μένα έχπολιορχήσας τους μέν [Ρ. 705] Βουλγάρους ]) ΙβΓΓΒΐπ (ΙθΟαίΙ, ίηάβςαβ ΓυΓβυπι Ρΐη6Γ£;ϋ. Ουηςαβ 
Ις τ^ λβγ^μενον μετφχισε Βολερδν, φρουράν δΐ έν άβάίΐίο ηοη ΟθγθΙ, νί θχρα(ζη8ΐ, Βυΐ£;αηευοι ρΓβΒί- 
«ασι χαταλιπών ά{ΐ((μαχον έπανήλθεν εΙς τά λεγ^ (Ιίυαι ΒοΙβΓαω άβροΓίΗΐ, 6ΐ οαβίβΐΐο ρΓββίάίο ναΐίάο 
μένα Βοδηνά' φρούριον δΐ τά Βοδηνά έπι πέτρας ίοαροΒϋο ΤΙιβΒΒβΙοηίο&ηι 8ΐ>ϋ. 
αποτόμου χείμενον, δι' ίίς χατα^(5»Τ τ4 τής λίμνης του Όστροβοΰ δδωρ, 6πο γής χάτωθεν ^έον άφανώς 
κάχεισε πάλιν &ποδυ(^μενον. ΚαΙ έπεί μή έχουσίως παρεδίδοσαν εαυτούς οΐ ίνδον, πολιορκΐ^ τοΰτο χατέσχε. 
ΚαΙ τούτους ομοίως είς τδν Βολερόν άποιχίσας, φρουρά δΐ τούτο όχυρωσάμενος άξιολύγφ, έπάνεισιν εΙς 
θεσσαλονίχην. 

ΧΥΙ.ΑΝΟΗΙ ΒΤ 60ΑΗΙ ΝΟΤ^. ίρββ ΝοβΙΟΓ 8η1>^αηx^^. Χτι«• — Ίλλούστριοι ηοδίΙ$$ 
Ιιΐο ίηΙθΓρΓβΙΟΓ. Ι*ΊνβΙ «υεΙΟΓ ΒοΙχίΒηΒ, αο στρατ- 
ηγιχαΐς «ρχαϊς διαπρέψαντας νοο&ηβ 1ΐ08 ΐΙΙίαΐΓβΜ, 
$οΙΙηβ[«ηΙθΓ ΒΜίΙίο. ΟΙοββο, ςαβ Ιλλούστριον οβυ ευγενή βχροηυηΐ. ΟοηΒΓΟίΑΐ ΒΙ&βίβΓΟβ, ο• 17 το^ί 
Α στοιχείου οιυΗβΓβαι ΨΜΗΙΐίη Ιλλουστρίαν Αρρβί- 
Ι&ηβ : Ή δέ Ιλλουστρία νομίμους^ (χουσα π«ιδ«ς χαΙ 
πορνογενεΐς. ΟοΑΚ. ΜΙ ΟΒΟΜΠ εΚΟΒΙΕΙΧΙ 188 Οΐιΐ ρΓ»Αΐ0ηιλθΐΜ0ΐ6ΐ1οθΓ•ζΑΐηιι•,νίΓΐ)βΗ1οο8α8» Α. ^ ^^ "^^ φροορ(•Β χννβρχων Δραξάνος, Μ^ρ Λ ΙιηρβηΙοΓβ 454 ^οαρ6^ηι^ αΐ ΤΚιβββαΙοοίβα 8ίΙ>ί 
ϋοθΓΟί άβ^Γβ ; ίΙ)ίςιΐθ ιιχοΓβαι άυοϋ βΐίαιη ρηωί 
ρ6η1>αΙ&ΓίθΓυιη .οάίβ πΐΑΓίγΓίβ ΟβααβίΓϋ. Οαοαςυβ 
Ϊ»ί8 β& ιη&η^ιη ρ&ίΓβιη Γβοΐβιβΐ, ΐρββ ρΓοΓοκϋ. 6θ• 
ρΓθίιβηβυβ 800ΘΓ0 ίηΙβΓ0β(]6η(β νοηι&ιη ίιηρθίπινϋ. 
ει οοιη άβαηο ρΓοίύ^ΐΜβΙ,ραΓβιιιη οβί θοάβιη ιηοάο 
^ιηίηιιβ. Αΐϋβ «υΐβχη (1αοΙ>α8 ϋΙ>6Π8 ρΐΌΟΓβ&Ιίβ, 
Ιβτϋβιη υ1ρΓθΓυ^ϋ,θ8ρΙα8ίηςυ6ρ&Ιυιη 8αίβζυ8θβΙ. 

ΙαΙβΗιη ΝυιηβπΙ» β1 ΑΙ&ρ1ιίΙ« ΛΓα1>68 βαιη Οο- 
ΙθβγΓί&ιη ίρβ&ιηςαββϋ&αι ΑίΓίβ&ιη βιηινϋβΓνβχΑΓβαΙ 
ΙηβυΓ8ίοηί5ΐ]8,πιιικίΒΐΓυη3ΝιοθρΙιθΓυιη ϋηιηυιη ίιη• 
ρβΓ&ίΟΓ ρΓβΙΟΓβιη ΑηϋοβΙιί8Β ιηϋίίΙ,βυοββάβΓθ βϋα 
ρηοΐιιτ&ιη Τ1ΐθ88&1οιιίθ68]α88θ ρ&ΐηοιο Ολνιάο Απα- ιτολκμιστής, ιΙ^τήσκτο χατ& τήν β«99κλον(χην οΐχή• 
σαι. Έικινεύσαντος δΐ του βασιλέως ήρ μεσάτο γυ- 
ναίκα την θυγατέρα του πρώτου τών ιτ&ρι&ηα- 
ρ (ων (56) του ναο5 του αθλοφόρου Δημητρίου, χα) 
ιιαΐδας έν αυτής {σχκ δύο. ΕΓτα άποδράς Ιάλω, χαΐ 
Ιντεύξει του χηδεστου συνιχωρι^θη. Και δεύτερον 
άιτοδρά< όμο(ως ^ψε(6η, ΚαΙ Ιτερα δλ τέκνα δόο 
ΐΕΟΐήσας τό τρίτον άκέδρα, τμΛ συλληφθείς άνεσχο• 
λοΊτίβθη. 

Των δλ Νουμεριτ&ν χαι Άταφίτων *Αρά6ων δ•ι• 
ν<0ς τήν τε Κοίλην Συρίαν χαι α6τήν κατάτρεχαν• 
τΜν τήν Άντι^χειαν, τ^ν μάγιστρον Ν(Χηγ6ρον τ^ 
Ούρανδν ό βασιλεύς άρχοντα Άντιοχε(ας (75) έχ• 
«έμπει, διάδοχον αύτου της Θεσσαλονίκης «εκοιηχως ηϋα.ΕΙ Ρ1ιίΗρρορο1ί8 ρΓβΙαηιιη οΙ> βΓ&νβιη βίαΐβαι η τον πατρίκιον Δαβίδ τ^ν Άριανίτην. '£ν δΐ Φιλιπ- 
^ ^ *_ η«ι__ .. ».τ-.___•_ ._ ΊΓουηόλει τήν ΐϊρωτοσ«α0άριον Νίκη φίρον τλν 8ιφ(αν 

βτρατηγεΝ Χταξε, τοΐ» βεοδωροκάνου διά γ^ρας 
ικαραιτησαμένου. Ό δΙ μάγιστρσς Νίχη φόρος 6 Ού• 
ραν^ς έν Άντιοχεί^ γεν<$ μένος χαΐ δυσΐ χαΐ τρισΐ 
μάχαις συμπλαχείς Κισιρινι^τη τ^ των Αράβων Γβ8ί|^0Αη1β ΤΙ)βο(1οΓο ε&οο« βαπι ΝίοβρΙιοΓΟ ρτοΐο• 
8ρΙ)&11)8ηο ΧίρΗίο ιη&ο(ΐ8ΐ. υΓ&ηυ8 αϊ Αηϋοοίιίαπι 
νβιιΗ άυοϋυβ αώΙ Ιηϋαβ ρΓφΙίίβ ΟίδίΓΪηίΙ&ιη Αηώαιη 
άαοβιη οοηίαάϋ, ίαβίΐβςαβ ρθΓβααβϋ υΐ 18 ροΓΓΟ 
ςαίθ806Γβί, οηαηίαηυβ Γθ(](Ιί(1ϋ ρ&ο&(ί88ίΐΏα. οτρατηγφ και τρεψάμενος Ιττεισεν ήσυχίαν ^ειν, καΐ τά πράγματα ε^ς βαΟεΤαν ε^ρήνην χαΐ γαληνιωσαν 
μετήγαγεν. Αηηο ίη86ςυθηΙί,ίη<1ίοΙίοηθ ^βοίπια ςυΙηΙβ,Βίάγ- 
η&ιη ηΓΐ>βπι οΜύβί, θί οοΐο ιηβ0808 ορρα^λϋοηβ 
1πιοΐ8, βΑΐη νΐ βαρίΐ. Οατη Ι}«ο &^1 ίηιρβΓβΙοΓ, 8β« 
χηαβίαβ βχρο(ϋΙθ8 άαοβηβ Αάη8ηοροΙί1αηο8 οΙ)ίΙθί 
λάοηΙαΓ, 455 θίβ &88ϋΐηρϋοηί Οβίρ&Γ» ίθ8ΐο, ςαο 
ρυΜίβ&Ιαπι (Ιβιηοτθ ρθπι§^βΙ)αίυΓ8θΐ6ηιηϋ88. βαΙ)ϋο 
ϊ^ίΟΓ ΐΓΓυβηβ ιη8^η&ρ(ΐΗ8ρΓβ(ΐΑ^ΐ8θ6(1Η.Ιιηρ0Γ8ΐ« 
ΙΟΓ Βί(1γη& (1!Η^ηϋ88Ϊιη6 οοιηιηυηίΐΑ ίη υΓΐ>θΐηίη• Ό δ^ βασιλεύς κατά τ^ έιιι^ν 2τος Ινδιχτι&νος ιε' 
έκστρατεάει κατά Βιδύνης, χα) έφ' δλοος δχτώ μήνας 
έμφιλοχωρήσας τ^ ιτροσεδρεί^ α\ρεΤ χατ& κράτος 
τήν ιτόλιν. 'Κν φ δλ τ^ ιιολιορκί^ οϋτος ιιροσήδρευεν, 
6 Σαμουήλ εύζώνφ χρησάμενος όδοιπορίφ επιτίθεται 
έξ εφόδου τ^ Άδριανουπόλει κατ* αυτήν τήν ήμέραν 
τής κοιμήσεως τής όπεράγνου Θεοτόκου (58), καΙ τήν 
τε πανήγυριν, ήτις ε^ώ^ει ετησίως τελεΤσΟαι δημοτε- οοίαπιίβ ΓβάΚυιη ίη8ϋ1αϋ, ο1>ίΙθΓ οπιηί& Βαΐ^&ηοβι ρ λής, αΙρεΤ εξαίφνης έπιπεσων, καΐ λείαν πολλήν όπερ* 

_. Α-11 & Λ. 1>ί α^^ ^ ι \λ ί ί__ί Λ... ^1 Α «*.- •Λ ^V Ο ^^Κ- οα8ΐβΙΐ8 ν&8ίΑα8 Αίςαβ 8θΙ>{9βη8.ββ(1 οοοα &ό υΓΐ)θΠΐ 
8οορίιΐ8 &β06(ΐ6Γθ1,άβρΓθ1)θη{]ί11ηιη8 ΑχΙαιη Οαιηθη 
(ηυηΰ«Àΐαπυ8 &ρρβΙ]Αΐ)&1υΓ)8&Γηυ6ΐυιη ιιβ£;Π£;βη- 
16Γ 0&81Γ& 1ι&1)βΓθ.Ηίο βηίαι ίΓ6ΐι;8 αιηηί8 8ΐ>υηά&α« 
Ιί&, βΐ Θ11ΠΙ οΙ> αςυβΓαιη ίηβοίβηΐβπι &ΓΟαχυιη Ιηη• 
βΙΗ ηοη ροθββ Γ8ΐιΐ8,86ουΓυ8 θγα^. Μ ιηρβΓ&ΙΟΓ ρβρ 
ΤΑ4ηιη&<ιυο€ΐ&ιη8υοπιΐΏίηνθη1υχη οορ!&8 (Γ&^ηοιΙ. 
ΙΙ&ςοθ Γβ ίηβρβΓΑΐα οοα8ί6Γηιι1α8 &&ΐΏαβ1α8 ίΐΑ 
6!Ρϋ8β Γα^Ι βϋΐη 8ΐι!8, ιι1 ηοιηο βΟΓοπι Ηθ8ΐί ρβοκοβ 
οΐ](ΐη&ιη θ8ΐβο<ΐ6ΓβΙ. Ιρ8ίη8 (Αΐ>βΓηΑ€α1υιη Ιοίλςυβ 
ομΙπι οαρί&. 8θά βΐ ιΐΓΐ)θΐη $(5ορί&8 ίοαρβΓ&Ιοη (γα- 
άίάϋ β1 & β&ιηαθίο ρΓβΓβοίαβ Ηοζη&ηαβ, ΡβΐΗ Βυΐ- 
Ι^ΐΌΓαιη Γβκί8 ίΐΐίυ•, ΒθΓί8θ Α^ΙβΓ, δίαιβοα βϋιιιη 
ανί ηοιηίτιβ 8ρρβΙ1&Ιυ8.0υ6τη 63118 οίβοίί ο&υ88 ίοα- 
ρβΓ&ΙοΓ ρ&ΙΗοΙαπι ρΓβροβϋοΐΕςυβ (1β8ί^&ί, ΑΒγ- 
(Ιοςιιβ ρΓφβοϋ. ποιησάμενος άπέστρεψεν εΙς τά ίδια. Ό δΙ βασιλείς 
τήν Βιδόνην μάλα καλώς δχυρωσάμενος ΙπΟνηλΟεν 
άσινής ε'ις τήν βασιλίδα, έν τφ διιέναι πάντα τα έν 
ποσΐ Βουλγαρικά φρούρια δηων καΐ χαταστρεφόμβ- 
νος. Τη πόλει δέ των Σκοπίων έγγίσας εδρε πέραν 
Άξιου του ποταμού, ^ νυν Βαρδάριον όνομάζουσι, 
κατεσκηνωμένον άμερίμνως τ^ν Σαμουήλ* 6α^{$ων 
γαρ τη πλημμύρ^^ του ποταμού, καΐ ώς ο6 διαβατός 
τό νυν έχον Ισεται, ηύλίζετο άμελως. [Ρ. 706] Τι- 
νβς δ% τών στρατιωτών πόρον εύρόντος χαΐ δι' αύ• 
του τόν βασιλέα διαβιβάσαντος, ό μίν Σαμουήλ τφ 
αίφνιδίφ καταπλαγείς Ιφυγεν άμεταστρεπτι, έλήφ6η 
δι' ή τούτου σκηνή καΐ τό δλον στρατύπεδον. *Ε•ν- 
εχείρισε δέ καΐ τήν πύλιν τών Σκοπίων τφ βασίΛεΤ 6 
ταύτης δρχβιν παρά τ<>υ Σαμουήλ τεταγμένος *Ρω- 
μανδς, 6 Πέτρου μίν του βασιλίως τών Βουλγάρων υΙος, του δέ Βορίσου αδελφός, Συμεών τφ του πάππου δνύματι μετονομασθείς* &ν 6 βασιλεύς άποδεξάμενος τ^ς 
προαιρέσεως πατρίκιύν τε τιμ^ χαΐ πραιπύσιτον, καΐ στρατηγεΤν εκπέμπει *Αβύδου• 
ΙηβύίιηρθΓ&ΙΟΓ&άΡβπιίουιηάυοϋ,ςαοά Ιυβ1>&ΙαΓ 'ΕχεΤθεν 6 βασιλεύς διαβάς Ιρχεται προς τδν Ηέρ- 

ΧΥΙΑΝΟΒΙ ΕΤ ΟΟΑΗΙ ΝΟΤ^Ε. (56) Ηοο (^πίά 8ϋ, ηοηάυχη άίάΐοΐ. Οαίά 8ΐ Αΐίςυίά 
ΡΓβΒίϊοηιϋ&ΓίΟΓίιΐΏ, ςιιοβ Ιιοάίθ νοοααΐ. 8ίιηίΐ6 ίαϋ ? 
Νβςαθ η68θίο 1> ρΓΟ υ ροηί 8θΐ6Γβ, ιιΐ ρΓπαΙβηιιη 
ρο88ί8 ΐ6£;βΓ6,ςυο(1 ΙαηΙιιηάθηι ιηϋιί β8ΐ αοΙυπα.Χγι*. 
— υ< ϋοχηίίβηι ρήνΑΐαΓΰοι Γθίααι β( ρθ6θ1ί&Γί8 ββόΐ 
ίιύρβπιΙΟΓ 1ΐΑΐ)6οαΙ, ρΗναΙί 8ΒΓΐΐΓϋ ρηοίβοΐυιη άβίη- 
έβρ8 (Ιίβΐιιπι, ϋ& 8ΐ οεοΐββία 8αο8 βαηΙοΓββ, άβίίβη- 
80Γβ8, Οθβοηοχηο8, βΐ, ιιΐ &αο1θΓ ΙοςηϋαΓ, πριβατα- ρίους, &»ιζορΙιγ1&οϋ ρΓ»8ίά68. Οοακ. 

(57) Ρηυβ δοΰκα νοοΑνβηΙ. 6οακ. 

|5β) Κοίμησ(ς της Θεοτόκου νίάβΙΐΐΓ Θ88Θ Α88ΐιΐη• 
ρίιο, ηίβί 81 ααίά αΐίαά ββΐ : ηοη βηίαι 1ιαΚ>60 ααοΓΐ 
Α(Βπη«ιη. Υίαβ ίηί)Γ& ία Ιϋ&ϋο ΙχΙβΙοηβ, (|ΐιοα βιά 
^αηο Ιοουηι Ιηΐβΐΐίββιιάαηι ίλοίαΐ. £ι ιυατ €ίιυαΛ 18Θ ΗΙ8Τ0ΒΙΑΒΌΜ ΟΟΜΡΒΝΟΙϋΗ. ^90 

νιχον, ο5 ^ύλαξ ^ν & Κραχροζ, ^ήρ &ρι«τος τά πο- Α &&0Γ&8, νίΓ 1>β11ο βρίΐιηιιβ. Ι1)ΐ οπιη Ιιβαά ρ&Γαιη 

λβμιχά. Έν φ χρ^νον ούχ ολίγον $ΐΑτρ(ψα( χα{ λα&ν ΙβπαροΓϊβ Ιηνίββοί βΐ ιη ορρα^πλϋοηβ ιηαϋοβ &ιηΙ« 

έν ^ ΐ(ολιορχ(9 ούχ ολίγον άικοβαλών, ώς {γνω 818961, οααι β( Οϋβίβΐΐυπι ίηθχρΌ^η&1)ίΐ6 ββηϋρβί, βί 

χρκιττον υπάρχον κολιορχίας τ& ίρυμα, χαΐ ούί' δ 0Γ80Γ&τη 456 ηβςυβ 1)Ι&η(!Ιβηάο οβςυβ ροΠίοίΙαΙΙο- 

Κραχρ2< 6«>>ι»^ι< ^ &λΑαι< ύποσχέσεσιν έμαλάσ- ηίΙ>υ8 8α1)ί^βΓθ ρο88θ1, &(1 ΡΜΙίρροροΙίη ΐΓ&ηβϋ,Ια- 

οιτο χαΐ έπαγγιλίβΐ':, μκτέβη ιζρ6ζ ΦιλιΐΓκούκολιν. άβςυβ ία αΓΐ)βιη ΓβνθΓΐίΙϋΓ. 
Έχ«ΐθέν τ< άπάρβς Ιππινιν %1ς Κων^τκντινούπολιν. 

ΚαΙ τ$ αδτ{ έπινκμήσκι $6γμ« έξέΟβτο, τάς τ&ν ΕλάβιηΙηάίοΙΙοηβ Ιβ^βιη ίΰΙιΐ!ΐΙρ6η8{οηβιηςα&πι 

άΐΜλωλ^τών τ««»ινών σι>ντ«λΕία< τιλιίσθαι καρά των ρ&υρθΓθ8 ρβΓάιΙί άθΙ>6ΐ)&α(, (1!νιΐ68 ρβηοΙνΟΓβαί. Ιά 

^ννατ&ν . Κοττωνομά«6η ^^ ή τοι«<&τη σύνταξις &λ• νοο&1)&1υΓ Α11β1βη£;^α(η. ΕΙ ρ&Ιή&ΓοΙι» 8θΓ|;Ιο πιυΐ- 

ληλίγγνον (59). Τοο ικατριάρχου δΐ Σβργίου ΜαΙ πολ- ϋβί^υθ &1ίί8 ροηΙ1&ο!1>θ8&βιιιοηιιβ!ι!8ά6ρΓβο«ιηϋΙ)α8 

λΰν άρχιβρέΐιΐν χχι άσχητων άνθρων ούχ βλίγων ιιί &1)8υΓ<Ιαιη Ιιοο 0ΐιιΐ8 8ΐιΙ>(1ιΙί8 άβπίθΓθΙ, ηοα οΐ)• 

8βηθέντοιν Ιχχο«ην«ι τό καράλογον &χθος τοντί, 6 ΙβιηρΟΓ&νίΙ. 
Ρ«9ΐλι^ ούχ &πήχου«ιν. 

ΌγΜ\) Μ (νδι«τι«νι, ίν Ιηι ,ς?'^'> ^ "^^ Αίγύιηοο Ιη άΐοϋοηβ οοίΕνβ, ιιηιιο πιαπάί 6518, ^Κ£^^ 

Μττάρχων Άζίζιος δια^ μιχρ€^ς «Ιτίας χαΐ μηδιν^ς η ρΗηοβρ8 Αζίζίυ8 θΙ> Ιβνβιη β&υβ&ιη βϊ οΙΓβη888 ηβ 

λ^γου «ροσχρούματα £(ια τά< προς Τωμαίους λύ- γθΙ&Ιϊ ηΰίάθΐη (1Ϊ£^η&8 ίωάθΓθ ςαοά βί εαιη Ηοιη&ηίβ 

οα< σπον^άς, τ^ν τ$ έν Ίιροσολύμοις έν τφ τάφφ 6Γ&1 ταρίο,θΐ Ιβαιρίαοα |]ίθΓ080ΐγΐΏί8 α^ 86ρυ1θΓαιη 

του Σοιτήρος Χριντου άνογηγβρμένον πολυτελώς 6«Τον ΟΗηβϋ Βαιηρ(αθ8!88ί(ηβ οοηάϋϋΐη βνβΓίϋ,βΙ ΓβΙί^ο- 

ναον χβίτ(οτρέψ«το, χαϊ τά ιύαιγή έλομήνατο μυναοτή- 8& ρβΓάίάϋ χηοη&βΙθΓία, 6ΐ ςπί Ιη ϋ8 ρΐη νίΐβ βχβΓ- 

ριβι, χαΐ τους Ιν τούτοις άοχοομένους απανταχού γης οϋ&ΙιοηίΙ)υ8 θΓαηΙ άβάϋΙ, 608 ρ6Γ οίηηββ ΐ6ΓΠλ8 6Ζ- 

έφογάδβυοι. ΙθΓΓβ8 6^11. 

Τψ ^' έπι^ντι Ιτβι γέγον» χειμών επαχθέστατος, Αηηο Ιηββςαβηϋ 1ιίβπ)8 ίοϋ ς;τ&νΐ88ΐιη&, ςαο οιη• 

ώς άποκρυσταλλωΟηναι πάντα ποταμών χαΐ λίμνην ηβ9 £[υτίθ8 ρ8ΐθ(ΐ68 Ιρβτιηηςηθ ιη&Γθ !η £^1&6ί6ΐη οοβ- 

χα2 αυτήν τήν θάλασσαν. ΚαΙ Ίανουαρίφ μηνι της ^ί(. Μβηββ ^&ηα&^^ο 6^υ8ά6Iη ία(ϋοϋοηί8 αρρΗιηβ 

θύτης έπινβμ^σκως γέγονκ σιισμύς φριχω^έστατος, ^οζτβηάαβ ίαϋ ΐ6ΓΓθ ιηοΐυ8, ηαί άαπινίΐ υΒςιιβ &ά 

χαι ^ι•χράτησ« χλονουμένη ή γη μέχρι της θ' '^ού ηοηαιη ΜαΓίϋ άίβιη. Ε]υ8 βηίιη άίβί 1ιογ& (160ΪΠ3Α 

Μαρτίου μηνύς* έν ταύτ^ ^1 περί δεχάτην ώραν τ^ίς ίΓ&ς;οΓ ίυΗ β1 60060881 ΐ6ΓηΙ)ί1!8 6ΐ Ιη ώγΙ)Θ θΐ Ια 

ί^μ^ρας γέγονε βρασμ6ς χαΐ χλύνος φριχτύς χατά τε ρΓονίηοϋ8 ; &6 60ΓΓϋ6Γυη1 8ρ1ΐ89ΓΦ ίθΐηρίι $&ιΐ6ΐθ- 

τήν βασιλίδα ααΐ έν τοΙς θέμασι, χαΐ πεπτώχασιν αϊ τυπι 40 οΙ ΙοκηρΗ Οίηηίαιη 8Εη6ΐθΡυιη.0α&8 ΐιηρ6Γ&• 

σοαίραι του ναού των Αγίων Τεσσαράχοντα χαΐ των ΙοΓ 8ΐ&1ΐπι ίη8ΐ&υΓ&νϋ. ΗβΒΟ ίαβηιηί ΙΙ&Ηΰ! χηοΐυβ 

'Αγίων Πάντων* &ς 6 βασιλεΐϊς εύθυς άνεχτήσατο. ^ ρΓΦτί&Ιηάΐοία. ΟυΙάλΐη 6ηίιη τί? ροίοηβ, 0Ώτΐ8 (16 

Ταΰτα δλ προεμι[νυε τήν μετά ταύτα γενομένην έν 457 ιΐΒ ςυί ΒαΗα ίηοοΙθΙ)&η1, ηοιηίηθ Μθΐ68, 6θη- 

Ιταλί^ στάσιν. Δυνάστης γάρ τις των έποίχων της 6ί1αϋ8 I^0I1^^ί>Α^(]^8 αΓαι& 60ο(γ& ΗοΐΏ&αθ8 ιηονϋ. 

Βάρεως, τοβνομα Μέλης, παραΦήζας τύν έν Αογγι- Ουιηςυο ίαιρβΓλΙοΓ ΙιάνβΓΒυβ Ιιυηβ ιηίβίβΒβί Βββί- 

βαρδί^ λαόν δπλα χατά 'Ρωμαίων α^ρει. Και 6 βασι- Ιίυτη Αι^ΓΟίη δβιηί 6ΐ 0οη1ο]6θη6Πΐ €βρ1ΐ8ΐ1θΐιιβ 

λευς Βασίλειον έχπέμπει τύν *Αργυρόν στρατηγύν ρΓ»ί66ΐ08, Μ6ΐ68 ΠΙΰΒΐπ 608 ρΓβΙΙο τίοϋ, χηΐιΐϋβ 

οντά της Σάμου, χαΐ τ6ν λεγ^^μενον Κοντυλέοντα της εβδίβ, Ιι&αά ρ&ΐιοίβ 0&ρ(ί8,ΓθΙίςυί8 ίοΓρΐ ίϋ£;& νϋαηΐ 

Κεφαληνίας στρατηγούντα, έπΙ τψ χνταοτησαι 'Ρω- Ιυίλΐίβ. 

μαίοις τά πράγματα• [Ρ. 707] οΤς άντιπβραταξάμενος 6 Μέλης τρέπει λαμπρώς, πολλών πεπτωχύτων, ούχ 
ύλίγων δΐ χαΐ ζωγρηθέντων, των δΐ λοιπών τήν διά φυγής άσχήμονα προχρινάντων ζωήν. 

Ό δΐ βασιλείς ού διέλιπε χαθ* Ιχαστον ένιαυτόν Ρογγο 6&8ί1ίυ8ίπιρ6Γ&ΙθΓςαοΙ&ηηΐ8 2η Βοΐ^ηαιη 

ε^σιών Ιν Βουλγαρί^ χαΐ τά έν ποσΐ χείρων τε χαΐ 6Χρ6(ϋΙίοηβιη Γ&οίθίοάΐ θ1 ο1)νίιι ηυβςοθ ρορα1&1)&ΙιΐΓ 

δ^ων. Ό Σαμουήλ δλ μή δυνάμενος των υπαίθρων 66 ▼&8(&1)αΙ. Ιάβο δ8Γαυ6ΐα8 6α8(ηι 8όΙ> (Ιίο 1ο68Γ6 

άντιποιεΧσθαί μηδΙ προς εμφανή μάχην άντιστηναι &υΙ αρβτίο ρπβΐίο οοαοοΓΤβΓθ ηοη &υ(ΐ6η8, ηηάιςΌΟ 

τφ βασιλεΤ, άλλα πάντοθεν θραυ^μενος χα) τήν οΐ- &1ΐΗΐί8 νίηΙιυΒ &χηί88οςυ6 νί^ΟΓθ 8υο, βίαίιιίΐ ίθ88ί8 

χείαν άχμήν άποβάλλων, {γνω τάφροις χαΐ ΟριγγοΤς Ό 66 8βρϋ8 ίιΐ6ΐί8 βηιη ίη^βββυ ΒαΙ§;&ηο 6ΖθΙαά6Γθ. 

Ιπιτ^χίσαι τούτφ τήν εις τήν Βουλγαρίαν εΓσοδον. ΕΙ (|υί& ηΟΓβί 8θ1βΓβ ^ϋΐΏ ρβΓ ΟιιηΙ)Αΐη Ιιθη§[ΐ2ηα βί 

Βΐδώς ο&ν ώς (θος άει τφ βασιλεΤ διά τού λεγομένου βΙβίάΐΌΤΏ !ηΐΓ&Γθ,&η£;ϋ8ΐ{β8 111α8 86ρ1θ Ιαΐ6 ρΓΟάαβΙο 

Κίμβα Λόγγου χαΐ τού Κλειδίου ποιεΤσθαι τάς δι- ιηυηϋ αίςυβ ίηΐ6ΓθίρίΙ,]υ8ΐοςΰθ θΓΚύ&( ρΓθ8ί(1ΐ0,θΙ 

ελεύσιις, ταύτην Ιγνω τήν δυσχωρίαν έπιτειχίσαι χαΐ 810 1ιηρ6Γ&ΙθΓ6ΐη ορ6ΠΐυΓ.Ρθ8(ςα&ηΐ βο νοηϋ {ιηρβ- 

τφ ββαιλεϊ άποχλεΐίσα. τήν εΓσοδον. Φραγμών ούν γ&(ογ βΐ ιηϊΤΛΤβ 68ΐ 60ηα1α8, ίοΗΐΙΟΓ 6ΐΐιη &Γ606Γ0 

δομησάμλνος εΙς •6ρος πθλ6, χαΐ φύλαχας έν αύτψ 6υ8ΐοάβ8,6θ8ς[Ότνιρθη6ΐΓ&Γ6ηϋθΓοη1ιΐΓά68ΐΐρ6ΓΐθΓθ 

ΧΥΙΑΝΟΗΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤΛ. 

[50) Ια ιΐΜΐΓ£[ίηβ 10)Γ&ηα8 & τ^ς θαυμαστής έπι- βχ ^α8^^ο^&α^ Ιιί8ΐοη6 Η<ι«6ΐ. Νθ 60 ςηίιίΐβιη Ιβοΐο- 

νοιαςί Ουβ β! Γ66ί6 1ΐ6ΐ)θη1 ηαοα 6(1 βοπρΙΟΓΑΐη, ρβιη άθίΓ&ιιά6ΐ)ο, ςυοά ΕάβοηΜί ϊηοχ, υΜ (ΙορΓβ- 

χηίηΐΓΪ νίάβΙϋΓ 6χ&ο1ίοηί8 ΐΑΐη 8υ1)1ί1θΐιι ΓαΙίοηβιη. οαίοΓββ ροαΙΐΩοίΒ Γ6ρυΐ8Αΐη ρ&88ί άίευοΙοΓ : Άλλ' 6 

ςΐ]6 6ϋ«ιηρΓθϋβ8βϋ8βθΓ6ΐςαί ρβυρ6Γΐ6ΐβ 6Χ(Γβαια έμ&ς βασιλεύς Ίσαάχιος 6 άγγελος μηδενύς παρα- 

ΗΡθΙιιιβροΓάϋίβ ιΐηροιϋΓβηΙαΓ&ιιΙβϋαοαΗ&ιηοΓίυί χαλέσαντος πολλά των παράλογων βαρών τής 'Ρω- 

βοίτβτβ ηβςιιίΓοηΙββά Β&βΙΙίΏΐη Ιιοο ηοη Ιηνοηΐβββι μαίων γής έζετίναξεν. Χιχ. ΙΟΙ αΕΟΚβΙΙ ΟΕΟΗΕΝΙ 192 ΙΟΟΟ ΓβήβηίβΒ &1ςΌ6 νςίοθπ&ηΐββ. 11)1 άβ ΐΓ&οβϋα Α ^ιοιτριπ«Τς Ιπι^ήσας , προσέ|Μνε τ6ν βασιλέα • άββρβΓαηΙθίη ^&Iη 1ίηρ6Γ&Ιοι>6πι ΝίοβρΙιΟΓα^ι ΧίρΙιΪΑβ 
ΡΙιίΙίρροροΗβ Ιυιη ρρββΓβοΙοβ ιηοηβΐ υΐ Ιοοο βο ηα- 
ηββΐ, ββρίυιηςυθ ϋΐυά ορρυ^οαρβ οοηϋηβηΙβΓ ρβΓ« 
ς&Ι : 86 αΠο &1>ϋυΓυχη, ορβΓ&πιςαθ 45β ά&ίυΓυιη 
Ώΐβ&ΙυΙ&Γο&Ηςυίά οοηΟοί&Ι.Ηοο ιηοάο Γβοοαιρο8ϋ&, 
οααι βαίβ αιοηΐβιη βά ηαβπάίβαι οίαυβίηβ ϋβ οΙ>3θ- 
οΐυαι οβ1βί88ίιηυιη, οα! ΒαΙ&ΙΙιίβ!» ηοηαβη, ηαα^αίβ 
ΗίηοπΙ)υ8 εΪΓουίΙ ; βΐ 29 άίβ ^υ1^^, ίηάίεΐίοηβ 12, άβ 
8ηρ6ΓΐθΓ6 Ιοεο 8υ1>ίΙο ία(;6η1ί ουιη βίΓβρϋυ ΒαΙ^Ατοβ 
Ε ΐ6Γ£;ο βάοΓίΙΟΓ.Οαΐ ουιη γθ ΊοβρβΓ&Ιβι ρβΓίβΓπϋ Γυ- 
ς^θΓβηΙ, ΙηαρβΓβΙοΓ άβΓβη8οηΙ>υ8 ν&οαυιη 8βρ<ιιιιι 
άΪΓαϋ αο Γαρ'βηΐ68 ίαβθςυΙΙυΓ. ΜυΙΙί Ιαιη Βυΐ^&ή 
000181, ηιαϋο ρΙοΓΟβ οι&ρϋ. Ιρβθ 8&ιηϋ6ΐυ8 «£;γθ 
βναβϋ Οΐϋ οροΓΑ, ίΓΓυθΐιΙθ8 ίοΗίΙβΓ Γβρβίίθηΐΰ ρ&- Άφιχομένου δΐ χαΐ τούτου καΐ άποπ&(ρασαμ«νου 
της βΜδου, έπε£πκρ άντκΤχον γενναίως οΐ γολάν• 
σοντ«( ΊΛοί τους βιαζομένους έ( 6ΐΕβρδι{(ων άντφουν 
ράλλοντκ χαΐ τιτρώσχοντκς, χαΐ ήδη άπέγνωστο τφ 
βασιλλΤ ή διάβασις. Νικηφόρος 6 Ξιφίας της Φιλικ- 
πουπ^λ•ως τάτ^ στρατηγών τψ βασιλβΐ συνταξάμινος, 
χαΐ αύτ^ν μίν προσμένει ν χαΐ συν&χεΤς προσβολάς 
τφ δέματι ποικΤσβαι παρεγγυήσας, αύτ6ς δΐ Απιέναι 
φήσας, εΓ πως δυνηθε(η λυσιτελές τι διαπράζασΟαι 
χαι σωτήριον, τ6ν περί αύτ^ν είληφώς λαόν υποστρέ- 
φει, χαΐ περιοδεύσας τ^ πρ6ς μιεσημβρίαν χείμενον 
του Κλειδ(ου ύψηλ^τατον δρος» ο Βαλαθ^σταν χατ• 
ονομάζουσι, χαι τραχυπορίαις χαΐ άνοδίαις ^ησάμ»- 
νος, χθ' του Ιουλίου μην^ς, έπινεμήσει ιβ'. Ανωθεν ΐΓΟίηςυβ βςιυοίιηραβΗΌΐη ία 0&8ΐθ11αιη ΡηΙ&ρυηα &!)- ϋ εξαίφνης μετ' άλαλαγμ93 χαι δούπου χατά νώτου (ϋυοβηΐβ. ΟαρΙίνίβ Βαΐς^&ήβ, ςυί ίυίβββ 8(1 15 οαϋϋα 
ί6ΓυαΙαΓ,οοα1υ8 ίιηρθΓ&ΙΟΓ 6ΓαίΙ,8ίηβυ1ΐ84ΐ;θ οβοία- 
Γϋβ υηοοαίυοα ρΓοΩοίΙ,&Ιίΐυθ 1ιί8 (ΙαοΙοΓϋιαβ βοβ βΐ(1 
8&ιηαθ1υιη ιηί11ϋ.0υθ8 8&αια6ΐυ8 ί8ΐο ηαιηβΓΟ αίςυβ 
ΟΓΐΙίηβ νβοΪΓΟ νίάβηβ &η!ιηί &(1 ο&Ι&οαίΐΕίβιη βαπι 
ΓοΓίίΙβΓ ΓβΓβηάΑχη ηοα 1ι&1)αίΙ 8&1ί8, βοά ο1)ογΙ& νβρ- 
Ιί^^ίηβ 6χ&χιίιιΐΑΐυ8 ία Ιθγγ&πι οοΓΓϋϋ. Αςυ& ΑοΙβαι 
θ1 υη£[α6η1ί8& ρΐ8Β8οηϋΙ)υ8 υΐοαηςυβ ΓθΟΓββίυβ,ουιη 
8686 αΐίςυ&ηΐηΐυιη οοΜθ^ίβββΙ, ίη§;ί(1φ ΗβαβΙαιη ρο- 
ΙϋΙ ; οαιηςαβ 1)ί1)ί9β6ΐ, ο&ΓάΙα^ιηο οοΓΓβρΙυβ 1)ίάαο 
ρο8ΐ οΚ>ίί1. δαοοθ88ίΙ οί β1ίυ8 β&1)ηβ1υ8, ςαί 6ΐ 
Κοιη&ηυβ €ϋοβΚ>&ΙαΓ, ρΑΐΓβ ΓθΙ>α8ϋθΓ ίΐΐο, 8βά ρΓα- 
(1θη1ί& Ιοη^θ ίηίοηοΓ, οαΐαβ ο&ρϋτβ 41(9 ςυ&άΒΐη 
ί&η882Β&. ΙαϋΙ(ΐ6θΙαι& (ΐυίιιΙιι86ρΐ6ΐηΙ>ιί8,ίη(1ίο(ίοηθ 
άοοίαΐΑ ΙθΓΐίΑ.Ουπκιαβ ηοηάαιη ίηΙβ^Γυηι ίιηρβΓΑΑ- γίνεται των Βουλγάρων ' οΐ δΐ τφ άπροσδοχήτφ 
χαταπλαγέντες τρέ7ϋ(>νται πρ&ς φυγήν. Και 6 βασι- 
λεύς μονωθεν δια^ρήζας τ^ τείχος ^δ(ωχ«ν• 'Βπεσον 
οΰν πολλοί, χαι πολλψ πλείους Ιάλωσαν, μ^λις του 
Σαμουήλ διαφυγεΐν δυνηθέντος τον χίνδυνον συνερ- 
γία του ιδίου υΙου γενναίως τους έπι^ντας 6ποδεζα« 
μένου, χαι ^ππφ τούτον έπιβιβάσαντος χαι εις το 
λεγ6μενον Πρίλαπον τό φρούριον άπαγαγόντος. Ό 
δι βασιλεύς το^ς 1αλωχ6τας των Βουλγάρων άμφι 
τάς ιε', ώς φασι^, δντας χιλιάδας άπετύφλωσε, και 
Ιχάστην έχατοντάδα πεπηρωμένων 6φ' Ιν&ς μον- 
οφΟάλμου 6δηγεισ6αι χελεύσας εΙς τ6ν Σαμουήλ απο- 
πέμπει. Ους έχεΤνος άφιχνουμένους χατ' άρι6μ^ν χαι 
τάξιν θεώ μένος, χαι τ6 πά^ος ούχ ένεγλών νεανιχώς 
χαι εύψύχως, λειποΒυμί^ χαι σχ^τφ βάλλεται χαι 8θΙ Ααουιη, νοηΑίαιη 6ζίβη8 ϊηΙβΓβοϋϋΓ α ^0Αη^6, & εΙς γην πίπτει* Οδατι δέ αάΧ μύροις οΐ παρόντες τήν 
ςυ! θΐ ΒΐΑ<ϋ8ΐΙιΐΑΐ)υ8, βΐίο Α&Γθηί8, ςηβηι ίρββ η?ο1 πνοήν αύτοΰ άναχαλεσάμενοι άνενεγχειν μιχρ^ 
ΑΐιςίΐΑαάο 8υ1)(ΓΑΐθΓΑΐ. πεποιήχασιν. Άνενεγχών δΐ ϋδωρ πιεΤν Ιπεζήτησε 

ψυχρόν. Δαβών δΐ χαι πιών ελήφθη χαρδιαγμφ,χαι μετά δύο ημέρας θνήσχει. Παραλαμβάνει δε τήν Βουλγάρων 
Αρχήν 6 υ'ώς αύτοΰ Γαβριήλ & χαΐ 'Ρωμανός, ($ώμ^ μίν χαι Ισχύΐ του πατρίς υπερέχων, φρονήσει δΐ χαι 
διανοί^ πολλφ λειπ($μενος, τεχθείς τφ Σαμουήλ άπ^ τίνος α^χμαλώτιδος Ααρισσαίας. [Ρ* 708] "Ηρξε δΐ χατά 
τήν ιε' του Σεπτεμβρίου μην^ς, έπινεμήσει ιγ^. Καΐ μηδ' δλον άποπληρώσας ένιαυτον σφάττεται, εΐ^ 
χυνηγέσιον έζελθών, παρά Ιωάννου του χαι Βλαδισθλάβου του υ\οΰ Ααρών, 5ν αυτός θνήσχειν μέλλοντα του 
θανάτου άπελυτρώσατο. 

ΑηΙβςοΑίη Ιιοο ΩβΓβΙ, Τΐΐ6ορΙιγ1&οΙο ΒοΐΑηθίαΐΑ 
Τ1ΐ688Αΐοηίο« ρο8ΐ ΟΑνίάυιη ΑγϊαοϊΙαπι ρΓθεΓβοΙο δΑ- 
ιηοο1υ8 ΝθβΙοΗΐζΑΐΏ,υαϋΐη άβ ροΐ6αϋ88ίπιΐ8 ΒυΙ^Α- 
η8, ΐΏΑ^^ηο ουιη οχβΓοϋα Αά θΑΐη ιΐΓΐ)βιη ιηί8ϋ. 
ΟυοΓΟ ΤϋθορΙιγΐΑ0ΐυ8,ί1Μο 8ϋθ ΜίοϋΑβΙο οοιηίΐΑΐυβ, 
ρη^ΟΑ 0οη9Γ688α8 ΐιιάα ιΟΑ^ηαςυο ρρηάΑ ραγΙα βΐ {^ του Σαμουήλ* οΓς συναντήσας 6 θεοφύλαχτος συν τφ Πρό του δΐ ταύτα γενέσθαι, θεοφυλάχτου του 
Βοτανειάτου αρχειν θεβσαλονίχης μετά τον *Αριαν(- 
την πεμφθέντος Δαβίδ ό Νεστορίτζης, εΤς των παρά 
Βούλγαρο ι ς μέγα δυναμένων υπάρχων, μετά δυνά- 
μεως άδράς χατά θεσναλονίχης έχπέμπεται παρά φοΚΙα ΟΑρϋβ,οαιη Ιιίβ Α(1 ίζηροΓΑΐΟΓβιη Ιαηο86ρΙυιη 
ία Αθ^υ8ΐϋ8 Αραά ΟΙιΙίάίαιη ορρα^ηΑπΙοχη νοηϋ.Ιιη- 
ροΓΑΐορ Αη^υ8ΐϋ8 ςαο (1ίχίιηο8 ιηοάο βυρβΓΑίιβ, αά 
δίΓΟίηρϋζΑΐη Αοοβάϋ ; 6ΐ οααΙθΠο οόΙ ΜΑίζυοίυκη 
ηοχηοη ροϋΙυ8, δίΓαιηρΙΙζκ ^ΑIxι ρΓορίαςυΑαβ» 
ΤΙιβορΙι^ΐΑΟΙυαι ΒοΙοηοΪΑΐΑΐη ΤΙΐ688Αΐοηίο« άαοοιη 

ΟΟΐΙΟβ Α^ δίΓΌΠαρϋΖΑΐη 8ϋθ8 8υρ6ΓΑΓ6 ^υΙ)θ1 θΙββρίΑ 

οΙινΪΑ ίη66η(]6Γ6, 8ΐ^ί(|ηθ Ιιοο ιηο<]οϋθΓΤ1)6888)οη1- 
6ΑΙΙΙ άαοβηβ θζροιΙίΓΟ. ΡΓοΩοίβοοηΙθίη ρΓΟΒβίάΐΑηί υΐφ Μιχαήλ χαΐ συμπλαχεις τρέπει τε χχτά χράτος, 
χαι λείαν πολλήν χαΐ αιχμοιλώτους συχνούς προσλα- 
βέμενος διαχομίζει τφ βασιΛεΐ πολιορχουντι τ& Ιν 
τ$ χλεισούρα του Κλειδίου δέμα (60). Τό δέμα δΐ, 
ώς εΤρηται, διαβάς 6 βασιλεύς χατά Στρούμπιτζαν 
γίνεται. Καΐ πβφεστήσατο μλν φρούριον τ& χαλού- 
μενον Ματζούχιον, τ^ Στρουμπίτζ{) δΐ προσεγγίζον, 
μετά δυνάμεως δ' έχπέμπει τδν Βατχνειάτην θεο- 
φύλαχτον τδν δουχα Θεσσαλονίχης, ύπερβήναι χελεύ- ΧΥΙ.ΑΝΒΗΙ ΒΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤ^Ε. 

(60) Δέμα ΙυιτίΑ Ιν χλεισούρ^, Ια οΐί^α 8ΐνο ηιητο ίηϊβτ άαύ8 ιηοηΐββ ΑβρΟΓΟβ ογοοΙο, λά ςοαια Α(1ϋα8 Ιιιο 
ρΑ88ίιη άίοϋοΓ χλειδίον. Οοαη. 193 ΗΙδΤΟηίΛΗϋΙΙ εΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 191 σκς το6ς Ιν £τρουμ«(τζτ) βουνους, και τά έν ταίζ ^ ηίΐιίΐ οΙ)8ΐΑηΙβ8 ΐΓβ ςυο νοΐ6]>&1 ρΜ8ί βυηΐ. 86(1 ουιη χατ' α&τους ό^οΤς ιιυρπολησαι δέματα, χλ\ βύιτ^ρευ- 
τον αύτφ (Κ^ναι τήν κρ^ θεσναλονίκην «γουσαν 
6δόν. Ό δλ άπκλθών σον«χωρήθη μίν έν τφ εισιέναι 
ικαρά των τοιτοφυλαχούντων Βουλγάρων άνεμ/το- 
(ίστως διελθ^Χν, μέλλων 81 προς τ6ν βασιλέα ΐ(άλιν 
υποστρέψει ν μετά τ^ τά προστεταγμένα πλήρωσα ι 
περιπίπτει λιίχοις Ιπ' αύτφ τούτφ προσχαθημένοΐζ 
χαΐ έν<δρ<ύου<ιν Ιν τινι έπιμήχει στενοχωρί^* έν 
{ εΙσελΟων χλ\ πάντοθεν περιστοιχισθείς χαΐ &ωθεν 
ύπο λίθων καΐ τ^ζων βαλλ($μενος« μηδενός άμύνασθαι 
δυναμένου δια τήν πύχνωσιν χαι τό της στενοχώριας 
άδι<ζ6δευτον, αύτ^ς τε πίπτει , μηδΐ ταΐς οίχείαις 
χερσί δυνηθείς χρήσασθαι, χαι πόλο μέρος συν αύτφ 
όπώλετο του στρατού. *Απερ μηνυθέντα τψ βασιλεΤ ιη&ηάαΐίβ ρβηιοΐΐβ &(1 ίαιρβΓ&ΙΟΓθαι ΓθάΪΓβ τβΐΐβί, Ιη 
Ιηθίόίββ &(1 (ιοο ίρβαιη οοΐΐοβ&ΐββ ία ροΓΓβοΙίβ ίη Ιοη- 
^αΐΏ αη^τίθϋβ ΐηοί(1ϋ, 4βΟοίΓουπ)νβη(τΐ9ΐ|ΐΐθ βΐ άβ• 
ΒΐιρβΓ βαχίβ ίθΐίβςυβ ρβΐίΐυδ, οιηηι ββ άβίβηάοηάΐ 
ρΓΐΒΓ6ρ1& ίαουΐΐ&ίβ οΐ) οοοαρΓθββοβ ιη αΠυαι οηΐίαβι 
βΐ Ιοοί ιιη^αθΙίιιΐΏ οπαοΙ βχίΐυ ο&Γβηϋβ, €υιη ιηα^ηΑ 
801 θχβπυϋαθ ρ&Γΐβ ρβηΐ. ΙιηρβΓ&ΙοΓ βλ οίαάβ ηιιη- 
ϋ&ία ιη&χίοαυιη ρβΓΟβρϋ άοΙοΓβαι, βΐ ρΓ0β;Γθ(1Ι ηΐΐβ* 
ηαβ ηοα &ϋ8υ8 γθΙγο 8.1)ϋΙ &(1 Ζ&{ζθΓί&, υΙ)ί ο&βίβΐΐυηι 
θΓ&ΐΜο1βηίοϋ8ΐοη(;θΐηυηίϋ88ίιηαιη,8αχοίιηροβϋηαι 
6ΐ ρΓΟΒβίρίΙϋθ ν&)1ϋ)υ9ί[υ6 ρΓθΓυη()ί88ίιηί8 οΐηοΐαοα. 
Εο 6χ νίοίαί&ρ&88ία)θοηΓυ^6Γ&ηΙΒυΙ^&η, Αοιηαηο- 
Γυαι &(1ίηοάυ[η 8θθϋπ.Αάβθ8 ίιηρβΓ&Ιορ ζηίΙΙϋδβΓ- 
£;ίυιη 8ρ&(]οαθΐη,ιιηυΕΩθχ ίηϋα)ΐ8 8αί8 ου5ίουΗχηί• πολλής αύτ^ν ένέπλησεν άθυμίας, *Όθεν χαΐ πρόσω- «ν ηί8ΐπ8, ϋοοαΐοθοι οοΓά&Ιυπι αο ΓβευαάυΐΌ, ςαί ίρ 

τέρω χωρείν ουκ ϊχρινεν , άλλ' ύποστρέψας ήλθεν * -ι•. ^ 

εις τά Ζαγόρια, Ινθα τ6 λίαν όχυρώτανον ?δρυται 

ψρούριον 6 Η&λένιχος, έπί τίνος πέτρας ΐ'δρυμένον 

χρημνοΤς χαι φάραγξι βάθυτάταις πάντοθεν έστεφα- 

νωμένης* έν φ οΐ της περιχώρου πάντοθεν χαταφυ- 

γόντις Βούλγαροι δλιγά των 'Ρωμαίων έφρόντιζον. 

Ιΐρος ους 6 βασιλείας Σέργι6ν τίνα έχτομίαν, Ινα των 

οίχειοτάτων αύτφ θαλαμηπόλων , έχπέμπει, &νδρα 

<ρρενι{ρη τ• χαι δεινόν εΙπεΐν, άποπειρώ μένος της 

γνώμης αυτών. Ούτος δ' έχεΤσε γενόμενος χαΐ πολ• 

λαίς χρησάμενος πιθανολογίαις μεταδιδάξαι ισχυσ• 

τους ανθρώπους τ8 δέον, χαι τα £πλα χαταθεμένους 

παραδουναι τφ βασιλ&ΐ Ιαυτους χαΐ τ6 φρούριον. Ο^ς 

άποδιξάμενος 6 βασιλεύς χαι φιλοφρονησάμενος άξιο- 

πρεπώς, χαι φρουράν τφ φρουρίφ τήν άρχουσαν 80Γυιιι &ηίιηο8 ρβηοΙϋ&ΓθΙυρ. Ιβ ηααΗ& Βυαάβηάο 
&1ςυβ ρΓθ1)Εΐ>ί1ϋβΓ άίββθΓβηάο β08 βο &ά(1υχϋ,υΐΓ6ΐι^ 
Γ661& νία Γθρυ1&ηΐ68 ρο8ίΙί8 ΑΓοαΐβ 80 «ι οαβίθΐΐαολ 
ΙηαρβΓ&Ιοη άβάθΓβηΙ. Ουο8 ίιηρβΓ&ΙοΓ Ιιοιη&ηΪ88!ιη9 
θχοβρίΐ; 6ΐ οα8ΐ6ΐ1ο ρΓΟΒίάίο ΒαίΗοίοηϋ ίιηρο8ί(ο 
Μο8γηορο1ίη Γβάίϋ. 11)1 βί ιηοΓ&ηϋ ηαηϋυβ άβ οΙ)ϋα 
ί^^&ιηυθίί &£Γ6ΓΐυΓ, νίκ68ίπι& ςυ&ΓίΑ ΟοΙοΙιηβ <ϋθ. 
Εχίηάβ 8ί&ϋιη Μθ8γηοροΙί Τ1ιβ88&1οηί€8πι «1)ϋ, 
αίςυβ Ιιίηο αά Ρβΐ&^οηί&ιη υβςυο ρΓοΩοίβοίΙαΓ ηυΐΐο 
ουχη ζη&ΐθίΐοίο, ηί8ΐ ςυοά Γ6£;ί&ιιι 6&1)πβΗ Βυΐβΐίλ- 
ηααι 461 ίηββαΗϋ. Μί88ί8 θΐίαιη ιηί1ΐΙίΙ)υ8 οαβΙοΗ» 
ΡπίΑρυιη βΐ δίγρβίιιιη ο&ρίΐ. Ιικίβ &(] Ουνίοιη Τζθγ- 
η&π) νθπίΐ, βατηςυο Γ&ϋ5α8 βΐ ΏΐηΙ)α9 ίηϋ&ϋβ Ιγ&- 
μοϋ, αο Βαάβη& Γβάϋ ; βΐ ίη<]ο ηοη& ^α^υιλ^^^ <1ίβ 
Τ1ιβ88&ΙοιιΐοαΐΏ νβαϋ. έγχατατάζας, μιτέβη πρ6ΰ Μοσυνούπολιν* έν { διάγοντι τούτφ χαΐ 6 του Σαμουήλ άγγέλλεται θάνατος 
κατά τήν χδ' του 'Οχτωβρίου μηνός. [Ρ. 709] ΚαΙ εύΟυς ό βασιλεύς άπάρας έχ Μοσυνουπόλεως χάτει- 
σιν εις Θεσσαλονίχην, χάχείθεν απεισιν εις Πελαγονίαν, μηδίν λυμαινόμενος των έν ποσιν, άλλ' ^ 
μόνα πυρπολήσας τα έν Βουτελίφ βασίλεια του Γαβριήλ, Πέμψας δλ χαι στρατιάν χειρούται τ^ φρού- 
ριον Πριλάπου χαΐ του Στυπείου. Έχεΐθεν καταλαμβάνει τ6ν Τζερναν λεγόμενον ποταμόν, 6ν σχεδίαις χαΐ 
θυλάχοις πεφυσημένοις διαπεράσχς έπάνεισιν %1ς τά Βοδηνά, κάκεΐθεν τ^ θ' '^ου Ιανουαρίου μηνός ήλθεν εΙς 
Ο«σσαλον(χην. "Εαρος δ' έπιστάντος 6πέστρεψε πάλιν εις Βουλ- (] 
γαρίαν, χαΐ τφ φρουρίφ των Βοδηνών προσίσχεί' 
Ι^ρθασαη γάρ ο^οι, τήν προς βασιλέα πίστιν άπαρ- 
νησάμβνοι , έφαι κατά 'Ρωμαίων 6'πλα. Καρτεράν 
ούν ένστησάμενος πολιορκίαν ήνάγκασε πίστεις λα- 
βσντας Ιαι>τοΙ»ς έγχειρίσαι τους ίνδον* οίίς πάλιν έν 
τψ Βολερφ μετοικίσας, καΐ ίτερα φρούρια άνεγεί- 
ρας δύο έν τφ μέσφ τής δυσχωρίας , ών το μίν 
Καρδίοιν ώνόμασε τό δ' Ετερον όίγιον 'Βλίαν, 6π<- 
έστρβψαν «Ις βεσσαλονίκην. Έν { 'Ρωμαν6ς ό καΐ 
Γαβριήλ δίά τίνος 'Ρωμαίου Χειροτμήτου δούλωσιν 
χαι ύποταγήν ύπισχνεΐται . Ό δ^ ύποπτεύσας τά 
γράμματα, τ&ν πατρίχιον Νιχηφόρον τδν Βιφίαν χαΐ 
ΚωνστοΒντΐνον τόν Διογένην, μετά τόν Βοτανειάτην 
στρατηγέ γεγονότα Θεσσαλονίκης , μετά δυνάμεως 
έχπέμπ»ι έν τ^ Χ'^Ρ^ ^^ν Μογλέ^ων. "Ον τήν πα• 
93ν ληΐσαμένων έκείνην γην και τήν πόλιν πολιορ- ^ 
χουντών Ιιρθασε και 6 βασιλείς, καΐ τόν παραπλέοντα 
τ^ πόλβι μβτοχετεύσας ποταμόν, καΐ τά θ*μέλια των 
τειχών 6πορύξας καΐ ξύλα καΐ ευπρηστον άλλην ((λην 
ίποβαλαιν τοΙς όρύγμασι χαΐ πυρ έμβαλών, της ΰλης ΙηίΙίο νβηβ ηιηαιη ίη Βαΐ£;&Η8ΐη Η, αβ Βαάβηα 
οιΐ8ΐ6]Ιαιη (η&ιη ρΓββΙάίαιη βάθ νίοΐ&ΐα &Γαι& οοηίΓα 
Ηοαι&αοβ οβρβΓαΙ) ιη&βη& νΐ οΙ)8ίά6η8, βάβ ραΙ>1ιο« 
ΐΜ;66ρ(& 86 άβάθΓΟ ρΓ»8ίθί&ηο8 00^1, βοβςαβ ΒοΙβ• 
Γυιη (ΙβροΓίβΙ. Ταιη ΐη &η^α8ΐί&Γοα] ιηθ<ϋο θυο εα• 
βΐ6ΐ1& ΐΒ(1ίΟο8ΐ, ηηαιη Ο&Γάίο. ΑΐΙβΓυιη βΕηβϋ Βϋα 
ηοαιίοβ, 6( Τ!ιθΒ8α1οοίο&ιη Γβά'ύ. Ηιο άβ^^βηΐί (}&- 
1>Γΐ6ΐυβ,ςιιί β1 Ηοπι&αιΐ8 Αρρθ11α1>ΑΐαΓ,ρθΓ (ΐαθΐη()8ΐιι 
Ηοαιαηαιη ΟώθΐΐΌίαιβΙυιη (ίθ ηοΕηίηΐ8 &1> ίηβίβΑ 
ιηαηυ β8ΐ)ρΓ0ΐηίΙ(ίί βθ ίρβί 8θΓναιη αίςυβ 8η1>^θοι^ιη 
ίοΓθ. Ββά ίιηρβΓαΙΟΓ Γ&11&668 ΙίΐΙβΓ&β 6886 βαβρίο&ηβ, 
ΧίρΙιίΑπι 6ΐ0οη8(&α1ίηυιιι Οίθ96η6ΐη,ςιι{ Βοΐ&ηοί&ΐβ 

ίη ρΡβθΙυΓβ ΤΗ688&1θηίθ6η8ί 81]00688ϋ, 6οαι 6Χ6Γ6ϋα 

Ιη Γβ^ιοηβιη Μο^ΙβηοΓοιη ηιϋϋΐ ; ςηΐ οαιη 6&ιη ά6• 
ρορυΐαΐ! υΓΐ)6ΐη 0ΐ)8ίά6Γ6ηΙ,8υρθΓν6ηϋ!ρ86,6ΐ &ιηηί8| 
ςυΐ ηΓϋθΐη &Ι1υ6ΐ>α1,8ΐν60 αά ν6Γ8θ,8αΙΓθ88ί8 ζηηΓΟΓυηι 
ίαηάαπιβηϋβ, βϊ ^ηι6^^6^^ο 06ν6Γηί8 Ιίς^ηο •1ί•ςαβ 
Ι^ηΙβ 6&Ρ&6Θ ιη8ΐθη&, ίηοβηάίο ιηηΓ08 βνβρϋΐ. Οαο 
νί80 ορρίάΑηί ηιί8θΓ&1>ί1ΗθΓ 8αρρ1ΐ068 Γ«€ϋ 86 θ( ιηα• 
ηίΙίοη6ηι 469 (]6(1Ι<1βΓοηΙ. ΟβρΙιιβ 68ΐ !Ι)ί Οοηιέ• 
ϋ&ηαβ 66ηθ«ηηΒ, Ιιοοαο ροίβηι θΙ ΟΕϋΗβΙΙ βοηβΐ- 195 6Β0Κ61Ι 6Β0ΒΕΝ1 196 

]ίιιΗυ8, θΙΜο^ΙβηοΓαιη ρΗηοορβΕΙϋζββ αΙϋςυβρίΌ• Α )Μ'^«*Ρ^ν^<^^<ι χοκέστρκψβ ν^ τ$ΐχο(ν 'Οιαρ ιΒ^ν 
06Γααι ιηιιΗί βΐ ηΐΕαιιβ Ιι&υά ρ&Γν& ηιϋίΐυιη. Ατιηίβ τ&ς οΐ ^νδον πρ6ς Ιχκοίαν μκτ* όλο^υρμ&ν ϊτρέ' 
ίοΓβηάΐβ ίάοαβοβ ΑβρηΜ^ι^ίλΐη άοροΓί&Ι ίοαρβρ&ΙΟΓ : πόντο, χβΐ ^«οτους παρε££&€υν ν^ν τφ- φρουρ{φ. 
οοΐΐανίβιη Γβϋςααιη (!1ηρί ^αι)β^, β( 08ΐ8(β11αα), ου! Ελήφθη μίν ούν Δομιτιοίν^ς ^ Καυχάνος, άνήρ 
Νοϋα ηοοαβη, ίηεβηάί, Μο^ίθοίβ γίοΐουαι. (υνάατης χαΐ τφ Γαβριήλ συμπάρεδρος, χαΐ '11λ(• 

τζη< & άρχων Μογλένων, τμ\ βτβροι δονάσται πολλοί, χαι λα^ς πολιμιοτής ούχ ολίγος. Τους μΙν οδν βπλα 
βυναμένοιις κινειν •1ς 'Ασπρσχβινίαν έχπέμπ&ι ό βασιλεύς, τ6ν ολ λοιπ^ ανρφετώδη λα&ν διαρποεγηναι 
προβέταξεν, έμπρησθήναι δΐ χαΐ τ6 φρούριον. Έάλω χαΐ Ιτερον φρούριον Ένώτια χεχλημένον γειτονονν τοις 
Μογλενοις. 

ΟυΙηίΑάίθΟίιθίτΌΙιηβΙϋβΗοπκιπηβΥβηιΙ, ^ιηαΐοβ 'Ημέρφ 81 πέμπτη ήχεν 6 Χειράτμητος ΎωμαΤος, 

8βουΐη αάάυοβηβ Ιο&ηηιβ Β1αάί3ΐ1ι1&ϊ)ί, ΛαΓοηίβ βΐϋ, Ιχων χαΐ θεράποντος Ιωάννου τοΰ χα^ Βλαδισβλά- 

01 ΙϋΙβΡ&β, ςαίϋηβ Ιιίο 8ίςηίΩο&1)Ηΐ Βθ 0&1>Γίβ1θ νϋατη βου, υΐοΰ Ααρών, έπαγ($μενος %»\ γράμματα δη- 

θΗρΰΐΒββ, ηαηοςυβ&ά 8βΓβάπΒ86Βυ]ς;&ηουιηίΐΏρ6- λουντα γονευθηναι ύπ' αύτοΰ τ6ν Γαβριήλ έν τφ 

Ηαιη ; ρΓθΐηίΙ(βΙ>&Ιςυθ 86 βθΓνϋΐη β( ΒαΙ)άϋΌ]Β ιπι-> ΙΙετρισχφ χαΐ τήν πάσΟν έ{ουσ(αν εις Ιαυτόν μετ- 

ρβΓ&ΙΟΓΪ ίθΓ6. 118 ρβΓίβοϋβ ίιπρθΓ&ΙΟΓ θΏαπι ββηΐβπ- ενεχΟήναι, ύπιαχνούμενά τε τήν πρέπουσαν ύποτα- 
ϋ&ζη &υΓβ& Ι)ΰ11& οοη8!£^α&ΐ8ΐη ^οαηη^ ιηίΙΙϋ. Ραιι- Β γή^ χβι^ δούλωσιν ένδείξασθαι πρ&ς τ6ν βασιλέα, 

οίβςυβ ρθ8ί άίβΐιυβ ΗοΐΏ&αυθ ΓβάίΙ, Ηΐ(βΓ8.8 ^ο&ηη^8 'Όπερ άναγνο^ς 6 βασιλείς, χαΐ χρυσοβούλλοις 

ό1ρΗηβίραιηΒα1^&Η(Β&£Γ6Γθη8,ςιιίΙ)υ8ϋ8θ8υΙ>άϋθ8 γράμμασιν τά δοχουντα πιβτωσάμενος, απέστειλε 

^Iηρθ^&(ο^^ΓΗίβ1)&η{υ^.Α<)^Ό^^^18θθ^ί&Π1^Iηρβ^&^ο^^ πρ&ς τ^ν Ίωάννην. Καΐ μκ' ολίγας πάλιν ημέρας 

Οαυο&ηοΒ, ΟοιηιΙιαηί αρϋά Μο^ΙβηοΒ β&ρϋ ΓγαΙογ, έπανήχεν 6 τετμη μένος τήν χείρα Τωμαίος, γραφάς 

68ΐςαβαΙ)βο1ιοηοηί1θ6ΐι&5ϋα8. βφΙβΓυιχι ίαιρβΓαΙοΡ χομίζων Ιωάννου τε χαΐ των άρχ^ντοιν Βουλγαρίας 

οβΓίίοΓ ΓβοΙαΒ ^ΟΒηηβ^α όοΐο &ο ΓαΙΙ&οίΙβΡ ί8ΐ& 8βΓί- άττηχ^ους όμολογούντων χαι δούλους γενέσθαι του 

ρ8ί88β 80 οοηΐΓ&η& 8019 ρΓοααίβΒίδ ΐεοΗπ, ίη ΒυΙ- βασιλέως ρί^. 710] 1Ιροσε6($ύη δΐ τφ βασιλεΐ χαι 

^&η&ιη ΓβνθΓΐίΙϋΓ ; βί Οη(γοΙ)0 δοΒΟΟηυβ α(!^&^6ηιθ Καυχάνος 6 αδελφές Δομετιανου του έν Μογλένοις 

Γβ^ίοηβ αβ ο&ιηρββίΓί Ρβία^οηία άβροραΐ&ϋβ, ςαοί- άλ^ντος* δν φιλοτιμησάμενος διά τιμίως ήγεν. ΈκεΙ 

ςαοί Βυ1^&Γ08 οβρίΒβθΙ, βίβ οοαίοβ βίΤοάϋ. ΕΙ υβςαο δέ {γνω τ6ν Ίωάννην δ({λφ χαΐ περινο((|ρ γράψαντα 

ύά ΌΓΐ>6ΐη Αοΐιηάβιη, Γβ£^ΐ8ΐη Βυΐ^αηο, &οοθ(ϋ(. <ίυ& τά γραφέντα χα! τάναντία ών δπισχνεΤτο διανοούμε- 

468 ροίΗαβ, Γ6ΐ)ΐΐ8 0ΐηηιΙ)α8 ΓβοΙβ οοπΒΐΊΙυΗβ, ρβΓ- νον, έπανέστρεψε πάλιν προς Βουλγαρίαν, χα! λεη- 

ΙΙ^θΓθ 6ΐ 8ά ΟγΓΓ&οΙιίυαι ρΓοΑοΐΒοί ίαίβηάίΐ, ςυοά θ1 λατήσας τήν περίχωρον. Όστροβου χα! του Σωσχου 

θ^Ώ8 Ιοοι Γβ8 ίρ8ίυ» ρΓθ8βηΙί8ΐη ΓβςυίΓθΙ>&ηΙ. Είβηίιη χα! τήν πεδιάδα Πελαγονίας τους άλισχομένους πάν- 
φΐ8ηάία Τΐ7Πΐ&1ί8 β( νίβίηΐθΓθ8 δβΓνίο ρλΚβ8 ΐη ρ τας άπετύφλου Βουλγάρους. *Απεισιν ο3ν ^ι της π($- 

ροΐββί&ΐβ Βίαάίΐηβιί (^βηβΓ 18 ΓυίΙ βαιηυβί!) ιη&ηβο- λιως Άχρ(δος, έν {τά βασίλεια των βασιλέων ?δρυντο 

ΓοηΙ, 1ιοιη1ηί8 ^υ81^ &0 ρ&θί8 β1 νΪΓίαϋΒ 8ΐυάίθ8ΐ« Βουλγαρίας * χα! τήν π($λιν παραλαβών χαι πάντα 

ρβοβίαιη ΓαβΓΑΐ Ο^ητ&οΙιΐαιη• ΑΙ ροβίςυ&ιη ^ο&^η68 χαλώς διαθεις ίμελλε χα! προσωτέρω βαδίζειν χαι 

ΒαΐΏαβΙαιη !η(θΐ*ίββίΙ, άβΟΑρΙυαιςυθ ΓαΙβιβ 3υΓ&ιηβη- τής προς τ6 Δυ^^^άχιον &'ψασθαι • Ιδεΐτο γαρ ττίς 

118 ΒίαάίηΐβΓααΐ 6ΐ ορθΓα Ο&νίάί ΒαΙ^&ΓΟΠίιη &ΓθΙ}|- επιδημίας αύτοϋ τά έχεΤσε. Έως μΙν γάρ Τρυμα- 

βρΪΒΟορί 86 άβάβαΐβιη ρ&υΐο ρθ3ΐ ρβΓΰιΙβ ηβο&νίΐ, λιας χα! των άγχοτάτω Σερβίας μερών ήρχε Βλζδι- 

ΠΜ^ορβΓθ ΡγρηιεΙίίΑαλ γΘ8 οοαουΒβΑ λίςαβ ρβΓ- μηρ^< ^ έπι Ουγατρ! του Σαμουήλ χηδεατής, άνήρ 

ΙηγΙμΙα 68ΐ, ςυοά ^ο&ηηβ8 αΓΐ)βιη οαιη ίάβοϋιΐθΐη επιεικής χα! ε1ρην»(6ς χα! αρετής άντεχ^μενος ^ 

ρβΓ (1ΐΐθΙθΓβ8 8008, λΗςαβίκΙο βϋλΐη ρΓ«86ΐΐ8 ορρα- ήρεμίαν εΤχε τ«^ έν Δυ^($αχίφ• επειδή δέ 6 Γαβριήλ 

Ι^ΟΑΤοΙ. 8θά ιιηρβΓΑΐοηΒ ία8ϋ1α1ααι Γβ8 Ιιαοά ρΑΓΥλ ηαρά τυυ Ιωάννου άπώλιτο, χαΐ ο^ος παρασπον• 

ίΐηρο<ϋϋ. Κίθηίιη ■<! ΑοΙίΓΪέΙθίη ρΓοΟοΙβΟβιΐΒ ροβΐ 86 δηθεις χα! τοις δρχοις πιατεύσας παρά του 'Ιωάννοιι 

η8ΐίι|ΰϋ οαιη ιη^ηα ιηίΐϋοιη 060ΐ*β>(ΐκη ΟοοϋζίβΙβαι δοθεΐσιν α6τφ διέ Δαβ!δ τον άρχιεπιοχέπον Βοολ- 

β1 0Γ684ιιαι ρΓ0ΐ08ρ8ΐ1ΐ8ηιιΐη ο&ρϋτυιη, ^υι>6^8 6()8 γαρίας εαυτόν ένεχείρισε χα! μετά μιχρον έπεαγά•. 

ί|ΐ οίαηροβίΓία ΡοΙλβοηί• §πι88&γ1• £ο8 ααίν6Γ808 γη, πολΙ»ν είχε τάραχον χα! χλ^νον τά έχεΐσε πράγ* 

Βο%ΑΤί άυο6 Ι5αΐ88, νίρο ιιθ1>ίϋΒ8ίιχιο 6ΐ 8ρ6θΐΑ(α ματα, έγχειμένου χαΟ* έχάστην χα! διά στρατηγ&ν 
νίΓΐϋϋΒ, ίη ίοΒίάίαβ &ϋπλ6ΐ08 ΐΓαοΐάλπιοί. Ε^υβ ο1ιι• Ο πολλάχις του Ιωάννου χα! δι' έαοτο^ πάλιν Ιλεΐν 

4ίβ4θ1θΓ6 6θαοί1α8 ίαιρ6Γ&ΙθΓίη Ρ6ΐ8^οηί&αΐΓ6ν6ΐ> τήν π^λιν. Κα! διά τούτο έβούλετο μΙν 6 βασιλείς 

ΙϋαΓ, Ι58ΐ2Ααι<ια6ρθηβοαΙυ8Τ1ΐ68β&1οηίο&πι νβαϋ, άπελθεΐν χαι βοηθήααι, έχωλύθη δΐ δι' αΚίαν ούχ 

]θ<1θςοβΜθ8γΒθρο1ία»ιηί88θ6αΐη6ΖβΓ6ίΙαα€ίδΐΓαιη• δλογον. Άπερχ<(μει^ος γάρ προς Άγρίδα κατέλιη» 

ρϋ8ΐΒ ορριΐ|'α&Ιίοη6ΐη Ο&νΐάο Αήαηϋβ. Ι8 8αΙ>ϋο χατ<^πιν μετά πλήθους στρατιωτών Γεώργιον στρατ- 

ί^ΓΟΜλβ 688ΐ6ΐΙυιη Τ1ΐ6Γΐηϋ2& οβρϋ. Μί8ϋ 6ΐ Εϋυιη ηγ^ν τον Γονιτζιάτην χα! Όρέστην πρωτοσπαθά- 

6^ι6Γ^^^αιII ία ΤήιιιϋΙ»Β 4β4 0&8ΐ6ΐΐ8, (1αθ6 Χίρΐιία• ριον τόν αίχμάλωτον, χατατρέχειν χελεύβας τά π«* 

Ουί οαιηί1»α8 ςαο βϋα 6Γ8αΙ ία ρ1&ιιί1ί6 8υΙ)(ΐο1ί8, δ(α ϋελαγονίας* ους έλλοχήσαντες Βούλγαροι £χοντ^^ 

088ΐ6ΐ1ιιιη ραί ΒοΙοη ιιοηΐ6η βζρυ^ηινίΐ. στρατηγών τ^ν Ίβάτζην, φανερώτατοιι άνδρα χαιΐ 

δεδοχιμασμένον, άν«ιρουσι πάντας. *0ν τ^ λύπ^ συγχυθεις 6 βασιλεύς έπανέστρεψεν εΙς ΙΙελαγον(«ν, 
χα! τ^ν Ίβάτζην χαταδραμών χα! διιΔίξας άπηλθεν έν θεσσαλονίχ^ι• ΚάχεΤθεν διέβη «'ς Μοσυνούπ^λιν, 

χβΤ^ Χΐρουμπίτζης λ«^ν πεπομφώς ηγεμόνα Ιχοντα τ^ν πατρίχιον Λαβ!δ τ^ν Άριανίτην' βς αΙ<ρνι8(Μς 
έιη<ραν$!ς είλι τ^ φρούριον δ θερμίτζα- κατονομάζεται• Κα! Ιτερον πάλιν λαον κατά των έν Τριαδ(τζΐ) 197 ΗΙδΤΟΒΙΑΒΠΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 198 

Ϋρονρίων, {ξαρχον Ιχοντα τ^ν Ειγίαν, έχπέμκιι• ΚαΙ οΖτοζ $ί «ά Ιν τοΧς 6ιια(Αρο(< ηάεΦχα κατβι• 
στρεψάμβνος ιΐλκ πολιορχ(^ τ^ (ρομα $ Βοιών χαλβΧται. 

Ό δ^ βανιλιυς άπιλοών έν Κωνσταντινονπόλκι, Α ΙιηρβΓ&ΙΟΓ ΟροΗη Γβν•Γ8υ9 ^&ηαβηο Βΐ6η«β| λαηο 

χατ^ τόν Ία>οι>άριον μήνα του ,ςφκδ' Κτου<, ατ^λον χουαάί 6524, εΐαβββιη ία ΟΙι&ίχ&Γίιιιη ιηϋϋΐ, άοοβ 

εΙς ΧΛζ*ρΙα}ί (61) έχπίμπκι, Ιξοφχον Ιχοντα τ^ν Μοηβ;ο ΑοάΓοηίοί άαοβ 1»γάΊ Οΐίο. Ιθ «()ίυν«ιι(ο 

Μογγόν, υΐόν Άνδρον(χου Βουχοζ του Αυοοΰ * χα*ι βρ^ιβα^ο ΓγαΙγο Β1&άίιηθη\ 6)υΒ ςυί ΒλβίΙϋ ίοιρβπΐ* 

τ^ βυν«ργ£^ Σφέγγοα του ά8(λφοΰ Βλαδίμηρου, του ίοηβ βΟΓΟΓθΐη ίη τηαΐηιηορίο Κι&ϋ6ΐ>&1, Γβ^οηβΠΙ 

άέ&λγου (62) του βασιλέως, υπέταξα τήν χώραν, β&ιη Βα^θ^ϋ, ρΓΪηοίρθ ^υβ ΟοοΓ£;ίο βζοίο ία ρήαιο 

τοΰ βφχοντος αύτης Γκωργίου του Τζούλου έν τζ ροαΟίβΙα οαρίο. Τυηο θϋαιη ββηαοίλβηκηιιβ» βαρβ* 

«ρ«^ «ροσβολ^ συλληφθέντος* [Ρ. 711] Τ^• χ«( ' ηοηβ Μβάί» ριίηοβρβ, ςυλίη Ιιο<1ίθ ΑβρΓ&ΟΑηίλΠΐ 

ΣνΦοχΊ^ρύμ 6 της ^ω Μηδίας &ρχων, ήν Άσπρα- ηοπιίη&ηΐ, ουοα υηίνβηα βιιιι ΓΑΐηίΗ& ίιηρβΓ&Ιοή 

χαν(αν βνομάζουσι σι{μ«ρον, τφ βασιλιΐ ικαγγιν»! «οοββδϋ, ίπΜΐίΙα θί 8α& άίΐίοηβ, ςυοά νίοίχιίβ Λ£;α• 

προσέδραμΐ| τήν 6πιίχουσαν αύτφ παραδλδωχώς Γβοίβ ίρβυιη ρΓβιηθηΙϋ)α8 &<Ι ΓθβίβΙβηάαιη ηοαβ&ϋ• 

£πασ€Εν χώραν, «ατρ(χιος τιμηθ«ις χαΐ στρατηγέ 1)&1)0ΓθΙ νΐήυοα ; βθίςιιο Γ&οΙυβ ρλΐηοίιιβ βΙ ΟαρρΑ^ 

ΚαιτκαδοχΙας, χαΐ χτήσ«ις άντιλαβών τάσδ» τάς άοοίο <]υχ,Γ6ββρ!Ις\ιβ βαβ <1ίϋοηί8 Ιοοο 86ΐ)ΐι•ΙβαιΙΐ| 

«όλαις, τήν Σεβάστκιαν, τήν Λάρισσαν, τήν *Λβα- ΐΑΓίιβαιη, Μ&ηιη ογ1)68 &ΙΙαςαβ αιαϋα ρΓ«<1ία• Α8- 

ραν, χαΐ £ΐλα< χτήσιις πολλάς. Στινοχωρούμ&νο*; ρηιο&αίο &υΐ6ΐη ΙιηρβΓΑΐοΓ ρΓοΓβοίΙ Βφίβίΐίυιη ρλ« 
γαρ όλος 6κ6 τών προσο{χων 'Αγαρηνών χαΐ μή η Ιηοίαιη ΑΓ^γΓΟίη ; ουί οΐ) Γβιη ιηβ^ο ^οβίαιη &5γο- 

οΓος ών έντέΧ<ιν κροσέδραμβ τφ βασιλκΤ, παραδο^ς ^Αΐυιη ίιηρθΗοπΐ, 6ΐ 8υοοθ88θΓ ιηίββυβ ΝίοβρΙΐοηι• 

τήν Ιαυτοΰ χώραν. Ές «ρχειν άποσταλλίς Βασί- Οοαααίθηυβ ρΓΟΙοβραΙΙιαΓΐιιβ, ςιιί ρρονίοοίλΐη ςιίΑ 

λιιος πατρίχιος 6 'Αργυρ&ς χαΐ τοΤς 6'λοις πταΐσας νοΓΐ)ί8 ςΐΐΑ νί α8α8 ίιηρβΓΑΐοΗ 8υ5^θΟ^^. 
«αρβιλύιται της &ρχη< * κα'^ διάδοχος αύτοΰ κέμπιται Νιχη<ρ6ρος πρωτοστιαθάριος 6 Κομνηνός, 1^ 
χατά χώραν γινόμενος χαΐ τα μ^ π«ιθοι τά δλ β^^ χρώμενος ύπήχοον τφ βασιλιΐ τήν χώραν Ιπο(ησε• 

Τφ δ^, ,ςφχδ' ίτβι, Ινδιχτιώνος ιδ', άπάρας της βασι- Εοάβιη απηο, ίηάίοΐίοοβ 14, ϊιαρβΓαΙΟΓ αΓΐ)β β^Γββ• 

λ^8ος ό βασιλεύς άπεισιν Ε?ς Τριαδίτζαν. Και το φρού 8α9 ία ΤΓΐλάίΙζ&Ολ 465 νβαίΐ,βΐ Οιιβίβΐΐαΐη ΡβΓηίϋααι 

ριον Οέρνιχον περιχαθίσας έπολι^ρχει, των ίνδον τε οϋβίάίοαβ οίηοΐαηΐ ορρυ^^ΟΑί. 0ίθ8 8θ1βα] οοΐοοοοΐ 

χαρτερώς χαΐ έχΟύμως αγωνιζομένων, χαΐ κολλών 15ί ρ6Γ86ν6Γ888β(, ρΓββίάί&τίίβ ΓοΗίββίοΐβ άβίβαάβα- 

'Ραιμαίων πιπτ<$ντων. Έφ' 6λας όγδοήχοντα χαΐ η' ϋ1)υ8 Πϊαΐϋβςαθ Κοαι&αίβ β&(1θα1ίΙ>08, ββαΐίθοβ 80 

ημέρας προσλιπαρήσας τζ πολιορχί^, ώς ίγνω άδυ• ςαοά οοα&ΐυβ βη&Ι οοα8βςαί αοα ροβ86, γθ ίαΓβοΙ« 

νάτοις έπιχειρών, απραχτος υπεχώρησε χαι εΙς Μο- όίβοβάϋ Μοβγοοροΐία. Ιϋί ςυίοΐθ ΓθΓθοΙίβ οορϋβ, 

συνούπολιν άπηλθεν. Έυ { τ6ν λαάν διαναπαύσας κρρβίβαΐβ νβΓθ ίη Βΐ]ΐ£;Αη&αΐ ίηΐΓ&Ι, βΐ ΟΜίβΙΙαηΐ 

Ιαρος έπιστάντος αράς Ιχ Μοσυνουπ^λιως εΓσεισιν Ι«οα£^υαι οίΓοααΐ8688υπι 6χρυβ;ηαΙ; &ο οιΐ8βί8 ία 

εις Βουλγαρ(αν, χαί περιχαθίσας φρούριον τ6 λεγό- οαιιιρβ8ΐη& ΡβίΑ^οαίβ Βλνίάο ΑρίΑαίΙα αο ΟοηβΙλα• 
μενον Αογγ&ν είλε πολιορχί^. Δαέΐδ δΐ τόν Άρια- ^ Ιίαο Οίο^βαβ αιυΐΐααι ρβοοήβ &(ςυθ Ιιοηίηαιη ίη<1β 

ν (τη ν χαι Κωνοναντΐνον τόν Διογένην εΙς τάς χατά 8ΐ>ί£;ίΙ. Ιηοβαβο β&8ΐ6ΐ1θ ελρϋνοβ ίη 1ι*68 ρ&Γΐ68 (Ιίβ• 

ΙΙελβγονίαν πεδιά^ς έχιιέμψας ζώων πολλών χαΐ 1ηΙ)υίΙ, ςα&ΓΟίη υπΗοα Βθ88ί8 8αχί)ί&Γίί8, εΙΙθγαοι 

σίχμαλώτων έγένβτο χύριος. Τό δΐ ληφθέν φρούριον Βοπιαοίβ, ΙβΓϋλΟί 8ίΙ>ί Μβί^αλΙ* ΡΓΟ^ΓΟββαβ ία<1θ ΑΐΙ 

έμπριζσας 6 βασιλεύς» χαΐ τριχή τους άλ6ντας μερί• ΟβιβΙοπΑΐα οβςυβ, ουηΐθβιη ογΑμοι 1θα1β88β( 80 ϊη* 

σάμενος, χαι μίαν μλν μερίδα τοις συμμαχοΰσι παρ- 6ζριι^ηΑΚ)ί1θΠΐ 8βηϋΐ*6ΐ. ΓβίΓΟ &5άθΧϋ. ΑοοβροτλΙ 

εσχηχως 'Ρώς, ίτέραν δΐ *Ρωμα(οις» χαι &λλην βοίπι 1ίΙΐ6Γ&8 α Τζϋζΐοίο ΒοΓΟβΙοΗ ρηοΓβοΙο, Τΐΐθΐι- 

έαυτψ παραχατασχών, έχώρκι προσωτέρω. ΚαΙ μέ- άαΙ«Ι1>θηρλΐΓίθίί β1ίθ,(ΐαί]:>υβία(1ίθ(ώ&ΙαΓθΓΗθηλαλ 

χρι Καστορίας έλφών χαΐ τΙ^ς πόλεως αποπειραθείς, ιιυηιβΓθ8ί88ίπιο «ΧθΓΟίΙα οοαίΓ&οΙο 8β οααι ^08ηη• 

ώς ||96ετο ένεπιχείρητον αΜ^ν ουσαν, υπέστρεψεν « οο^^^ηx^88«, οοβςιιβ κάβοίϋβ ίη ιοοίθίαΐβιη Ρ&1κί• 

έοέξατο γάρ χαι γράμμα του στρατηγουντος έν τφ α&οί8 ίη ΒοηιαηοΓηηι άίΐίοηβπι ίΓΠίρΙιίΓΟβ• Ηίβ 1ΗΙ•* 

Δοροβτύλφ Τζιτζιχίοϋ, τοϊ> υ\οΰ του πατρικίου θευ- η8 ρβΓίηΓ^Αΐαβ ίΐΐίοο οοηνβΓίϋ ϋθΓ, ίηςαβ 1ηϋΐ8ϋα 

δάτη του *1βηρος, ώς 6 Κραχρας λα&ν 6'τι πλεΐ- Βθ8θ£;Γ&(1&θ8Βΐβ11υηιο«ρίΙ%(ςηβίηοοη(Ιϋ, ΒθτπΒλΟί 

στον άθροίσας χαί τφ Ιωάννη) ενωθείς, προσλάβω• ϋβΑοίΙ ; βνβηίβςυβ οίι*οηιη θ8ΐτο5υηι οΐ Μοίίβοηαι 

μενοκ δι χαΐ Πατζινάχας, μέλλουσιν είσβολήν χατΑ βίΙΪΒ 0&8ΐβ11ί8 8θΙ>8ί8(ίΙ, αοοβρίο ηαηΐίο ΟηοπΒ 9/ί 
*Ρωμαίων ποιι)σασθαι• Τούτφ τφ γράμματι θορυβη- Β ^ο&ηαί8 ίαιρΓθ88ίοηβιη, 41ββ (|α&πι αιοΙΙΙί βηα4, 

6ε1ς έπαν^ει διά ταχέων. Έν τφ παριέναι δΙ τ^ τε ίαιρβάίΐβια 6886, Ρ&ΐ8ίη&οί8 608 αοχίΐίο Ι^α8ΐηιϋβ• 

ορούριον εΤλε τά Βοσ^γραδα χαί έ^έπρησε, χαι τήν Ιη Γοάϋα 0Α8ΐ6ΐίααι 6ζρη§^η&1 86ΐ«η&ιη, ηΙ>1 Ατοοηι 

Βέ^^οιεκν έπιχτίσας, δ^ώσας δλ χαί χατερειπώσας 8ααιηθ1θ8 1ι&1»θΙ>βΙ αο ρΐυπιαααι ίΓαηίθαΙί Γ6ρο8αο« 

τ^ πέριξ 'Οστροβον χαΐ Μολισχου, Ιστη του προ- ΓλΙ : ίΓυαίβαΙηολ ηιί1ίΐ68 άίΗροΓΟ ^α^)0^, οβίοπΐ 

σωτέρο» Ιέναι * άπηγγέλη γάρ αύτφ ώς ή μελετώ• οαιηίιι οροαίλΐ. 3βοαη(1αηι 1ιβ90 &άν6Γβα8 Ιο&ηηοαι 

μ4νη τφ Κραχρ^ χαί τφ Ιωάννη χατά 'Ρωμαίων ηοηρΓθοηΐΑβ6(1ί88ί1ηαι θπιϋΙίΙοο1ιθΓΐθ8 8θ1ιο1οη]ΐη 

ΧΥΙΛΝΒΒΙ ΕΤ 00 ΑΕΙ ΝΟΤ^Ε. 

Γβί) Υβηηβ Αίαηοβ ο1 Ταηλίη 8ίΐ6αι. Οοαβ. ΒΙαάίχηοΓο Βθ88ίοο ρηηοίρβ, ςηί, αΐ 06(ΐΓ6ηυ8^ 80* 

{6Ζ) Υοχ, αδελφού αιίτο οΙ)8οαπιΙ Ιοοοη. Ε^ο Βά ρη οβίοαάϋ, Β«8ίΐΠ ιοροΓΟίοηβ βοΓοηηι αχοτοιη 

ΙιίοΙοΗνη ιοβρίοίοηο Ιιιοοαι αάΐιιΐηιί. ίοςηϋαΓ βο Μϋΐ^υϋ. Χυι*. 199 ΟΕΟΗΟΙΙ βΕΟΗΕΝΙ 200 

0^^^ι1β1I^«ΗηIη β1 Τϋβββ&ΐοηίοβηβίυτη άυββ ΟοηβΙ&η- Α Ιγοδοςένιπο^ίσΟη, των Πβτζινάκων μή δ^ντων συμ- 

ϋηο ΌΙο^βηβ. Ιίβ ρΓοΓβοϋβ ίοβίάί&β ευαι ΙβηάβπβΙ μαχ{αν αύτοΤς. Δ(& κλ\ ύποστρέψας πολιορχκΧ φρού- 

^(Μι^αθ•,ίIXιρβ^Ε^ο^(1θ8υο^υIη8ο11ί^^^α3 8&Iυ(β,βς[αο ριον ^λο τήν Σέταιναν, Ια ^ βασίλεια ^σαντοΰΣα- 

&ηΙθ βυοβ ρΓοΓοβΙιιβ Μςυβ υηυιη ί&Ιυβ : « 8ϊ ςυΐβ μουήλ χαι σίτος άκέχειτο πολύς, δν τψ λαφ διαρ- 

5θ11•(0Γ ββΐ, ιηβ ββςα&ΙυΓ, » βιΐΓ§υηιι οοηΐβικίϋ. Ηοο πάσαι κελεύσας ταλλα πάντα χατέφλεξεν. [Ρ. 712] 

^1οοιηρ6^β^θ^ο&ηηί8βxρ]ο^Ε^0^68, ΙβΓΓΗϋηβαβ οα- Εξέπεμψε δλ χα? χατ^ Ιωάννου ού μαχράν άπέχον- 

8ΐΓ& ΓβίΙίβΓαπΙ, ηίΐιίΐ αΐίυά νοοιΓβΓ&ηΙββ ςαβίο « Ββ* τος τ6 τάγμα των σχολών τής Δύσεως χαι τ^ της 

ζβΐΐβ, ΤβΐΒ8&Γ. » 0ΐηηϋ)υ8 ουιη ίρβο ^ο&^^β ίΤιοοιη- θεσσαλον(χης, ήγεμ($να Ιχοντα ΚωνσταντΤνον τον 

ροβίΐθ Γυ9ί0η^ι]>α8, Οίο^βηββ ουιη 8υί8, &ηίιηί8 Γβ• Διογένην. Τούτοις άπιοΰσιν ένήδρευεν 6 Ιωάννης. 

06ρϋ8, Θ08 ίηββουϋ χη&£;ηαιη ΟΛάβΤΐϊ ρβΓ&^υηΙ, ' Μαθών δΐ τοΰτο 6 βασιλείς χα) μή τι πάθοιεν φο€η- 

ο&ρίααΐ άαοεηίοβ ^Γανί8 απηαΙυΓΦ^ βΐ 6ςυθ8 αο θκ^ς» ^ηίρ^ του λάου (ξιππασάμενος, χαΐ μηδΚ ^λο 

βαρβίΐθβϋΐβαι ]οαηηί8βΙ θ]α8ρ8ΐΐΓυθ1βιιι.ΙαιρθΓΐιΙθΓ βίπών αλλ* ή μόνον* «Όστις πολεμιστής άχολου- 

1)18 ΓβΚ>υ8 ^Θ8ϋ8 αά Βοάβηιι Γοάίΐ, ίηάβςυβ 0ΐηηί1)ΐΐ8 βεί'^ω μοι, » άπν^ει χατά σπουδήν. Τούτο γνύντες ος 

οοηβ1Ηυϋ8 Βγζ8ηϋυΐΏ, άίο ηοηο ιηθη8ί8 ^αηI^&^^^, του Ιωάννου σχύπο ι μετά φύβου πρ6ς τ^τοϋΜωάν- 

ίηάίοϋοπθ άθοίοια ςαίηία, «ηηο οαυηάί 6526. νου στρατύπεδον Ιρχονται, χαΐ δειλίας χαι ταραγ^ίς 
τούτο ένέπλησβιν, μηδέν άλλο βοωντες ε? μή, β ΒεζεΤτε (63], 6 ΤζαΤσαρ• μ Πάντων ο^ν φευγ<^ντων 
άχ^^σμως σ(>ν τφ Ιωάννη, οΐ περί τ6ν Διογένην αναθα^ργζσαντες χατ^ιν έδ^ωχον. Κα2 χτείνουσι μίν 
πολλούς, συλλαμβάνουσι δΐ χαΐ δισχοσ{ους πανοπλίτας χαΐ τους "Ιππους χαι τήν άποσχευήν Ίωάννοο 
χ«ι τ6 τούτου άνεψιύν. Ταΰτα δράσας έπάνεισι πρ6ς τα Βοδηνά, χαι πάντα τα έχεΤσε χαταστησάμενος 
έπαναζευγνύει πρ^ς τ6 Βυζάντιον, χατά τήν Ο' "^ο^ Ιανουαρίου μην6ς, τής ιε' έπινεμι{σεως, ίτούς ,ςφχς'. 

^οα^ηβ8 Ηοθηϋϋΐη οοη86ουίιΐ8 &() ορρυ^η&ηάυΐη Β Αδείας δΐ λαβύμενος 6 Ιωάννης &πεισι πολιορχή- 

ΟγΓΓ&οΜαΐη 1)&Γΐ)&ηοο οοιη Γ&8ΐυ ρΓοβοίβοίΙυπ, βΐ σων τ6 Δυ(&;3άχιον μετά φρυάγματος χαΐ βγχου βαρ- 

ίηίΐο ργιβΗο 8ΐθΠΐίΙαΓ, ίηοβΓίυπα α ςαο, 467 βυαΐ βαοιχου. *Έν0α πολιορχίας σύστασης χαι συμπλοχής 

ίιιιρθΓ&88θΙ Βΐ]Ι^&η8 Αηαθ8 2, ηαβηδββ 5. ΙοαρβΓαΙΟΓ γενομένης πίπτει, μηδεν&ς δήλου γενομένου του χα- 

Α ρΓβίθΟίΟ ϋγΓΓβοΙιϋ ΝίοβρΙΐΟΓΟ ραΐηοίο Ρβςοηϋα ταβεβληχύτος αυτόν. £ρξας Βουλγάρων έπ' ένιαυτους 

ΟθΓϋοΓ άβ ιηΟΓίβ ^οαηη^8 Γ(ΐοΙυ8 8ΐΑΐίιη 6χρβ<1ϋίθ- β'χαΐ μήνας ε'. Μηνυθέντος δΐ τφ βασιλεΤ του 0«• 

αθίη Γ&οϋ. ΟαϋΚ^υβ αά ΑαάΗ&ηοροΙίη νβηίββοί, οο- νάτου του Ιωάννου διά του στρατηγουντος Δυ^^α• 

ουΓΓαηΙ βίΓΓ&ΐ6Γθ1&1ία8Γ&αιθ8ϋ1Ηα8 0Γ&0Γ8Β,ΐ8Βΐυιη χίου Νιχήτα πατριχίου του Ηηγωνίτου, Ιξεισι παρ- 

ίθΓβηΙβ8η!ΐηΙίυιη, <1β(1βΓθ86](ηρβΓ&(θΓίοβΙθ1>Γβϋ1αά αυτίχα 6 βασιλεύς. Γενομένφ δ* αύτφ χατά τήν 

Ρβπΐίουιη β( &Η& 35 οιΐ8ΐβΙΙ& ; (ΐυίΙ)υ8 βυπι (!ί§ηο8 Άδριανούπολιν 6παντώσιν δ άδελγος του «ιοιφήμου 

1ι&1>αΐ88βΙ ΙιοαοΓθβ β1 ΟΓ&ΟΓ&ιη &ά ρ&ΐηοί&ιη βζία- Κραχρά χαΐ 6 υΙός, προσχωρειν εύαγγελιζύμενοι 

1ίβ8θ1 (1ί£;ηϋ&1βιη, Μθ8γηορο1ίη νβηϋ. £θ(]6Εη νβοβ- τύ τε περίιτυςτον φρούριον τον Πέρνιχον χαΐ ϋτιρα 

ΓοηΙ 6ΐ \β^9Λϊ β Ρθ1α((θηί& θΐ ΜοΓοΙιίβάο βί Ιιίρβαίο, πέντε έπΙ τριάχοντα. Οΰς τιμήσας αξίως χαΐ τ6ν 

ογΙ>Θ8 ίιηρβηΙοΗ <)θ()βη1θ8. Ιηάβ θβΓΓ&8 ρΓοΩβίβοί- Κραχράν ές τόν των πατριχίων θρύνον άναβιβάσας 

ΙαΓ. Βο<)βιη<|αθ νβηϋ ΟΓαοπιβ βυιη ϋ8 ςυί 35 ίβίΑ ήλοεν ε^ς Μοσυνούπολιν. Ένταΰ^α δΐ χαΐ πρέσβεις 

(ΙβάίΐΑ ο&βΐθΐΐα οΚ>ϋηυθΓ&ηΙ, βυαίςυβ ΙιοηοηΟοθ βχ- ρ ^χον έχ Ηελαγονίας χαΐ Μωροβίσδου χαι Αιττενίοο^ 

οβρϋ. Αοοβ88ϋ βΐί&η Ώη^οταηζνίΒ δίΓυαιρϋζαιη παραδιδόντων τφ βασιλεΐ τάς πύλεις. Έχε^Βεν £ρος 

άθίίθηβ, ββίςαβ ρ&ΐηβίο ΙιοηοΓΟ α£Γθΰ1υ8, ββουιη ήλθεν έν £έ(&(3αις, έν αΤς άφίχετο 6 Κραχρας μετά 

Α<1<Ιαοθη8 θϋ&ιη ^ΟΑ^ηθιη ΟΗιιΜϊιβ ρΓβΓβοΙυηι ριι- των άρχύντων των προσρυέντων λε' χάστρων, χα! 

Ιηβίαιη,ςαί Αθαιηιΐθΐο ο&ρΐυβ ίη 6υ8(οάί&22&ηηο8 χαλώς δπεδέχθη. Προσε^($ύη δΐ χαΐ Δραγομουζος, 

άβίβηΐυβ ίυβηΐ. δίιηαΙ&Ιςιιβ 8ΐΓυιηριΙζο ΙιηρβηΙΟΓ τά έν τ^ Στρουμπίτζη παρεσχηχώς χαΐ πατρίχιος 

«ρρΓορίηςυ&νϋ, «ά θΌΐη νβηίΐ ΠανΜυβ ΒυΙ^&ηβ τιμηθείς, £γων μεΟ' Ιαυτου χαΐ τόν πατρίχιον 

ΑΓθ1ιίθρΐ8θθρα8 ουιη ΙϋΙβπβ ΜαΗιβ πιογΙθ ^0811η^8 Ίωάννην τον Χα>δίας, τύτε της χρονίας απολυθέντα 

▼ΐ(1ΐΜΒ, ρΓθΐιιΗΐ6θϋ8 86, ιποάο οβγΙα ςυβά&ΐΏ ροβία- χαθείρζεως ' Ετυχε '^αρ άλους παρά του Σαμουήλ 

Ι•ΙΑ ο1>ϋηβΓθ(, ΒοΙ^ΑΓίΑ οβ88υΓ&χη. ΟοουΓΡϋ θϋαιη χαΐ έπΙ ε!χοσι χαΐ δύο χρύνους ών έν τ^ί φυλαχζ. 

Βθ9(ΐΑΐιυ8 ιηΙβΓίοΓϋΐη οβ8ΐθΙ1θΡαιη άοηαίηυβ; αΐηαθ *Αρτι δλ τ^ Στρουμπίτζ^ προσήγγισεν 6 βασιλεύς 

Ιρβββϋαιη ρΑ(^^^^οο^η&^υ^£^^&<1α,ςαο(1^&Iηρηά6ιη χαΐ ήχεν ό &ρχιεπίσχοπος Βουλγαρίας Δαβ2δ μετά 

ΓβΙ>υ8 ίιηρβΓ&ΙοΗβ ίΑνί88βΐ8υυιηςαβ800θΓυιηίηΐ6Ρ- γραμμάτων Μαρίας της Ιωάννου γυναιχός, δπ• 

ί6θί88θΙ. Ιηιΐθ δοορι&Αϋϋ, υΓΐ>ίς[αθ Γθ1ίη(|υ6η8ρτΦ• ισχνουμένης έχστήναι Βουλγαρίας, εΐ τεύξεται τών 

ΓβοΙοιη ΟΑΥίΗοιη ρ&Ιηβίοιη ΑΓΐαηϋβιη, 466 ρβΓ χατά σχοπύν. 'Γπήντησε δΐ χα2 Βογδάνος 6 των ένδο» 

0Α8ΐ6ΐ1& δίγρβίυκη βΐ ΡΓΟβλοαιη ΓβνβΓίίΙυρ, οοιηρι*θ- τ4ρω χάστρων απαρχής, χαΐ τιμάται χαΐ ο&νος 

0&ϋοοί1)α8β(9Γ&Ια1&ΙίοηίΙ)υ86θΐη ν6ηβΓ&ηϋΙ>υ8 8ΐιΙ>- Ι) πατρίχιος ώς χαΐ πάλαι τά βασιλέως φρονών χαΐ τλν 

(1ιϋ8. Ιηάθ Λά άβχίΓαοι ρ&Γΐβιη ίη6ΐία&η8 ΑοΙιηόβαι Ιαυτου πενθερ&ν άνελών [Ρ. 713] Έχείθεν &ηεισιν εΙς 

ίηΐ^ΐΌάΗαΓ, ίΙ>ίςυβ β&8ΐΓ& ίλοΐΐ, οιηηί ρορυΐο ουαι τά Σχ<$πια, χαΐ στρατηγών αύτοχράτορα λιπώ^ (ν τξ 

ρβΑηϋ)υβ, ρΐΑα8ΐι β1 ί&α8ΐΐ8 αοοΙ&ιη&ΙίοπίΙ>α8 οοοοΓ- πύλει ΔνβΙδ πατρίχιον τ^ν Άριανίτην όπέστρε^^α 

ΧΥΙ.ΑΝΌΗΙ ΕΤ ΟΟΑΗΙ ΝΟΤΛ. 

(63) Ιά νοοΑΐ)αΗ εκιΐο 8ί£[ηίβ6&τβ, (ό^Χβ. Οαοά ΥβρΜβ Ιι&ΐΐηίβ, νβΐ ροΙΙυβ ΙΐΑΐί8| Ρηρϋβ^ ο Οχ$ατ^ 
οΐΓοαιη8ΐΑηϋ«&τ£ρυιιηΙ Βϋςα^ηΐο 8υροπα8• Χυι«. — ρΓοηοηϋιιϋοηο 1\Μβ Μβάβοι ρΓορΗ»• Οοακ. 201 ΗΙδΤΟΑΙΑΕίυΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 202 ε<ά των φρουρίων £τυιςβ(ου τβ χα^ Προμάχου, μιτά Α. ΓβηΙθ. ίΐΓΐΐβ 6β1 ΑοΙιηβ ίη βυΐοΐίιηί ροβιίΑ οοΐΐβ, ΓΟ- λιτίύν χαι ΰμνων ε^φημούμενος χαΐ τιμώμενος. Α0. 
θις δι ικάλιν ηρός τά δεξιά νενευχώς άπεισιν εΙς 
'Α'χρίδας, χάχεΤσε σνρατοπβδείαν έπήξατο, του λαοΰ 
'ϊΓοντ^ς μετά παιάνων χα) χρ^των χαΐ εύφημιών 
ττροσυπαντώντος αύτψ' π^λις δε ή Άχρις έπι λ6- 
φου κειμένη 6ψηλοΰ, εγγιττα λίμνης μεγίστης, έξ 
ής ποιείται τάς έχβολάς 6 Δρΐνος ποταμός προς αρ- 
χτον Ιών, είτα νεύων προς δύσιν χαι εισβάλλων εις 
το 'Ι((νιον περί τον Είλισσόν τό φρούριον, μητρόπολις 
ούσα (64) της πάσης Βουλγαρίας, έν 9\ χαΐ τά βα- 
σίλεια των βασιλέων ?δρυντο Βουλγαρίας χα) τά χρή- 
ματα άποτεΟησαύριστο* απερ άνοίξας ό βασιλεύς 
εύρε χρήματα πολλά χαι στε'μματα έχ μαργάρων χαΐ 
χροοσοϋφεΤς έσ^ήνας χαι χρυσού επισήμου χεντη- χίιηβ ]&βυιη ηα&χίπιυιη, ϋα<]θ Οηηυβ Ουνίαβ νβ ^υβ 
θβρΙβηΙΗοιίθβ θίϋαϋ. Οθίηάβ νβΓβυβ οοοίάβηίοπι <ίβ- 
ϋβοίβηβ ίη ΙοηιυιηίηίΓ&νϋ,&ρϋάΗιββυιηϋ&βΙθΙΙυαι, 
ςυ» υΓΐ)8β&ρυ1βΓ&Ιίοϋα8Βιι1ς&η83 θ( Γβ^&Γβ^υιη 
ΒυΙ^αη®, ίΙ)ίςΰθ βΟΓυιη Γβροβίϋ Ιΐΐθβ&υή. Ουοβ ίιη- 
ρβΓ&ΙοΓ αρθΓαίΙ, οια^ηαπαςυβ ρβουηίιβ νίιη ίηνβηίΐ, 
β( οοΓοηαβ θχ υηίοηί^υβ. οοη8βΓ(&8, &ιΐΓοςυβ ίηΐθχ- 
1α8 νβδίβδ, αίςοθ αυπ οβηίθα&πα 100, ςυββ ίβ οοη- 
^ί&Γϋ Ιοοο ίη ηι11ί1β8 βαοθ βΓΟ^ανϋ. ΙΙΜ ρΓοΓββίί 
£υ8ΐ&1}ιίυιη ρΑίΓίοίυιη Ο&ρΙιηοΐΏθΙαιη, &ά^I1^ο^ο ν&- 
Ιίάίο ρΓΦδίάίο ; αίςυβ βχΐϋ ίη ο&δίΓα, βχοβρϋςυβ αά 
8θ &(1(]αοί&ΐΏ ^ο&ηπ^8 Βίαάίδΐΐιΐβΐ)! νίάυ&ιη οϋοα &- 
Ιϋθ Ιγ1Ι)ιι8 θ1 86Χ ΠΗ&ΐ3υ8 : &ά(]υοβΙ)Αΐ 6& ββουπ) βϋ&ιη 
βρ