Skip to main content

Full text of "Patrologiae cursus completus: seu bibliotheca universalis, integra ..."

See other formats


Τΐιΐδ ΐδ α άΐ^ΐΐαΐ οοργ οί α ΐ3θθ]<: Ιΐιαΐ \ναδ ρΓ^δεΓνεά ίοΓ ^εηεΓαΙΐοηδ οη ΙΛιαΓγ δΐιείνεδ ΐ3£ίθΓ6 ΐΐ \ναδ οαΓείιιΠγ δοαηηεά \)γ Οοο^ΐε αδ ραΓί οί α ρΓθ]£θΙ 
ίο ιηα]<:6 Ιΐιε χνοΓίά'δ ΐ3θθ]<:δ άΐδθον6Γαΐ3ΐ6 οηΐΐηε. 

ΙΙ Ιιαδ δΐίΓνΐνβά 1οη§ εηοιι^ΐι ίοΓ Ιΐιε οοργή^ΙιΙ ίο εχρίΓ© αηά Ιΐιε ΐ3θθ]<: ίο εηΙεΓ Ιΐιε ριιΐ3ΐΐο άοιηαΐη. Α ριιΐ3ΐΐο άοπιαΐη ΐ3θθ]<: ΐδ οηο ΙΙιαΙ \ναδ ηενεΓ δΐιΐ3]60ΐ 
ίο οοργή^ΙιΙ ΟΓ \ν1ΐ0δ6 Ιε^αΐ οοργή^ΙιΙ Ιεηη Ιιαδ εχρίΓεά. λΥΙιεΙΙιεΓ α ΐ3θθ]<: ΐδ ΐη Ιΐιε ρπΐ3ΐΐο άοιηαΐη ηιαγ ναιγ οοπηίΓγ ίο οοιιηίΓγ. Ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ 
αΓ6 οπΓ §αΐ6\ναγδ ίο Ιΐιε ραδί, τερΓεδεηΙΐη^ α λνεαίΐΐι οί ΙιΐδΙΟΓγ, οπΙΙιίΓε αηά ]<:ηο\νΐ6(1§6 Ιΐιαί'δ οίΐεη άΐίβοιιΐΐ ίο άΐδοονεΓ. 

ΜαΓίίδ, ηοΐαΐΐοηδ αηά οΙΙιεΓ ηιαΓ^ΐηαΙΐα ρΓβδεηΙ ΐη Ιΐιε οή^ΐηαΐ νοίπηιε \νΐ11 αρρεαΓ ΐη Ιΐιΐδ βίε - α τεηιΐηάεΓ οί Ιΐιΐδ ΐ3θθ]<:'δ 1οη§ ]οιΐΓη6γ ίΓοηι Ιΐιε 
ρπΐ3ΐΐδ1ΐ6Γ ίο α 1ΐΐ3ΓαΓγ αηά βηαΐΐγ ίο γοιι. 

υ83§6 ^αίάεϋηεδ 

Οοο^ΐβ ΐδ ρΓΟίιά Ιο ραΓίηεΓ \νΐ1β 1ΐΐ3ΓαΓΪ£δ Ιο άΐ^ΐΐΐζε ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ηιαίεήαΐδ αηά ηια]<:6 Ιβεηι χνΐάεΐγ αοοεδδΐΐ)!©. ΡιιΙ)1ΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ ΐ36ΐοη§ ίο Ιβ© 
ρπΙ^Ηο αηά \ν6 αΓ6 ηιειείγ ΙβεΐΓ οιΐδίοάΐαηδ. ΝενεΓίβεΙεδδ, Ιβΐδ \νοΓ]<: ΐδ εχρεηδΐνε, δο ΐη ΟΓάεΓ ίο Ι^εερ ρΓονΐάΐη§ Ιβΐδ ΓεδοιίΓοε, \ν6 βάνε Ιαΐ^εη δίερδ ίο 
ρΓενβηΙ αβπδε βγ οοηιηιεΓοΐαΙ ραΓίΐεδ, ΐηο1ιιάΐη§ ρ1αοΐη§ Ιβοβηΐοαΐ ΓεδΙήοΙΐοηδ οη αιιΐοηιαίβά ςπεΓγΐη^. 

λνε αίδο αδ]<: ΙβαΙ γοπ: 

+ ΜαΙίβ ποη-αοηιπιβΓοίαΙ Η5β ο/ίΗββΙβ^ λΥε άεδΐ^ηεά Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ ίοΐ ιίδε βγ ΐηάΐνΐάιιαίδ, αηά \ν6 τεςπεδί ΙβαΙ γοιι ιίδε Ιββδε βίεδ ίον 
ρεΓδοηαΙ, ηοη-οοηιηΐ6Γθΐα1 ριίφΟδεδ. 

+ Κβ/Γαίη/Γοηι αηίοηιαίβά ρΗβΓγίη§ Όο ηοΐ δεηά αιιΐοηιαίβά ςιιεήεδ οί αηγ δΟΓΐ ίο Οοο^ΐε'δ δγδίεηι: Ιί γοπ αιε οοηάποΐΐη^ τεδεαΓοβ οη ηιαοβΐηε 
ΐΓαηδΙαΙΐοη, ορίΐοαΐ οβαΓαοΙεΓ Γεοο^ηΐΙΐοη ογ οΙββΓ αιεαδ \νβ6Γ6 αοοοδδ ίο α ΙαΓ^ε αηιοιιηΐ οί ΙεχΙ ΐδ βείρίιιΐ, ρΐεαδο οοηίαοί ιΐδ. λν© οηοοιίΓα^β Ιβε 
ιίδε οί ριιββο άοηιαΐη ηιαίεπαΐδ ίοΓ Ιβεδ© ριίφΟδβδ αηά ηιαγ β© αβί© ίο ββίρ. 

+ Μαίηίαίη αίίήΒηίίοη Τβ© Οοο^ΐε "\ναΐ6ΓηιαΓ]<:" γοιι δε© οη εαοβ βίε ΐδ εδδεηΐΐαΐ ίοΓ ΐηίθΓηιΐη§ ρεορίε αβοιιΐ Ιβΐδ ρΓθ]60ΐ αηά βείρΐη^ Ιβεηι βηά 
αάάΐΐΐοηαΐ ηιαΐ6ΓΪα1δ ΙβΓΟίι^β Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ. ΡΙεαδε άο ηοΐ Γεηιονε ΐΐ. 

+ Κββρ ίί Ι6§α1 λΥβαΙεν^Γ γοιίΓ ιίδε, τεηιεηιββΓ ΙβαΙ γοιι αΓ© τεδροηδΐβίε ίοΓ εηδίιήη^ ΙβαΙ \νβαΙ γοιι αΓ6 άοΐη§ ΐδ Ιε^αΐ. Βο ηοΐ αδδΐιηιε ΙβαΙ ]ιΐδΙ 
βεοαιίδε \ν6 βεβενε α βοο]<: ΐδ ΐη Ιβε ρπββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη Ιβε ΙΙηΐΙεά δίαΐεδ, ΙβαΙ Ιβε \νοΓ]<: ΐδ αΙδο ΐη Ιβε ριιββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη οΙβεΓ 
οοιιηΐήεδ. λΥβεΙβεΓ α βοο]<: ΐδ δΙΐΠ ΐη οοργή^βΐ ναήεδ ίΓοηι οοιιηΐΓγ ίο οοιιηΐΓγ, αηά χνε οαη'Ι οίίεΓ ^ιιΐάαηοε οη χνββΙβεΓ αηγ δρεοΐβο πδο οί 
αηγ δροοΐβο βοο]<: ΐδ αΠοχνοά. ΡΙοαδο άο ηοΐ αδδΐιηΐβ ΙβαΙ α βοο]<:'δ αρρβαΓαηο© ΐη Οοο^Ι© Βοο]<: ΞοαΓοβ ηιοαηδ ΐΐ οαη β© ιΐδεά ΐη αηγ ηιαηηοΓ 
αηγ\νβ6Γ6 ΐη Ιβο \νοΓΐά. Οοργή^βΙ ΐηίήη^οηίβηΐ ΗαβΐβΙγ οαη βο ςιιΐΐο δονοΓο. 

ΑβοαΙ Οοο§ΐ6 Βοοίί δεαΓοΗ 

Οοο^ΐο'δ ηιΐδδΐοη ΐδ ίο ΟΓ^αηΐζο Ιβο \νοΓΐά'δ ΐηίοΓηιαΙΐοη αηά ίο ηια]<:ο ΐΐ ιιηΐνοΓδαΠγ αοοοδδΐβίο αηά πδοίιιΐ. Οοο^ΐο Βοο]<: δοαΓοβ βοΐρδ ΓοαάοΓδ 
άΐδοονοΓ Ιβο \νοΓΐά'δ βοο]<:δ χνβΐΐο βοΐρΐη^ αιιΙβοΓδ αηά ριιββδβοΓδ Γοαοβ ηοχν αιιάΐοηοοδ. Υοιι οαη δοαΓοβ ΙβΓΟίι^β Ιβο ίηΠ ΙοχΙ οί Ιβΐδ βοο]<: οη Ιβο χνοβ αί |]ιίίρ : //]οοο1^3 . α^οοα^ΐβ . οοιη/ ΡΑΓΚΟίΟΟΙ^Ε 

€ϋΚ8ϋ8 €0ΜΡίΕΤυ8, 

^νΧ ΚΙβΙ-ΙΟΤΠΕΟΑ ϋΝίνΚΚδΑυδ, ΙΝΤεβΚΛ, ϋΝΙΡΟΗΜΙδ, αΟΜΜΟϋΑ. ΟΕΟΟΝΟΜΙΟΑ. 

ΟΆΝΟ 88. ΡΑΤΚΙΙ. 00(]Τ0Β11 8(]ΒΙΡΤ0Β1101Έ Εϋ€ΙΕ8ΙΑ8Τ1€0Κ(1. 

8ΐνΒ ίΑΤΙΝΟΚΟΜ, βΙΥΒ βΙΙ£€ΟΚΙ)Μ, 

Οί:ΐ ΑΒ ΜνΟ λΡ08Τ0υ€0 ΑΌ ΤΕΜΡΟΚΑ ΟΟΝαίΙΙ ΤΚίΌΕΝΤΙΝΙ {ΑΝΝΟ 1545) ΡΒΟ ίΑΤΙΝΙί 
ΕΤ €ΟΝ€ΙΙΙΙ Ι^ΙΟΒΕΝΤίΝΙ {ΑΝΝ. 1439) ΡΗΟ ΟΚ^ΕΟίΒ ΠΟΚϋΕΚΟΝΤ : 

ΚΕευδίο εΗκοΝοι,οβιεΑ 

ΟΜΛΙΠΙ ανΜ ΕΧδΤΙΤΕΚΕ ΜΟΝυΜΕΝΤΟΚΙΙΜ ϋΑΤΗΟΜΟΛ: ΤΒΑΟ!ΤΙΟΝΙδ ΡΕΚ ΟυίΝΟΕΟΙΜ ΡΚΙΙΙΑ 

ΕΟΟΙ^ΕδΙΛ δ^Εαυί,Α ΕΤ ΑΜΡΙΐυδ, 

ΐνχΤ% η«ΙΤΙΟ!«Ε9 4εΰΠηλΤΙ89ΙΙΐ49, ΙϋΤΕΚ ΒΒΰυΐΙΟυΒ ΝΟ?(ΝυίΙ.Ι8εθΙ)ΐεΐΒΙΙ8 ΙΙΑΝΙ)8€ΙΙΙΓΤ1{( εθίΙ.λΤ49, ΡΒΒΟϋΛΐΙ ΜΙ.Ι€ΒΙΙ- 

1ΐ:Κ Ολ%Τΐς4Τλ ; 1)Ι88ΒΗΤ4Τ10ΝΙΒυ8, Γ.0ΜΙΙΕΝΤΑηΐΙ8 νΑΚΙΙδΟυε ίεεΤΙΟΜΙΒϋδ εΟΝΤΙΝΚΝΤΕΙΙ Ι1Χ118ΤΙΙ4ΤΑ ; ΟΜΝΙΜ'• 

ηΐΚΒϋΐ-ς Γ08Τ λΙΙΓυ$8ΙΙΙΑ8 Ε0ΙΤΙ0ΝΕ8 ^υ^Β ΤΚΙΒυ8 Νθνΐ$81ΙΙΙ8 8.Βευυ8 ΟΒΙΐΒΝΤυΚ ΑΒ80Ι.υΤλ8 ΠΕΤΡΧΤΙβ, 

ΑΙΧΤλ; !Νηΐΐ:ΐΒΙ)8 ΡΑΙΙΤΐευΐ.ΑΒΐηυ8 4ΝΑΐ.ΤΤΐεΐ8, 5ΙΙΙ60Ι.Ο8 8ΐνΒ Τ0Μ08, 8ΐνΒ ΑυεΤ0ΒΕ8 Αίίευΐυβ ΝΟΜΕΝΤΙ 

ΒΓΒ^ΕΟΙίΕΝΤίΒυδ, ΟΟΝΑΤΑ ; εΑΡΙΤΙΙίΙΚ ΙΝΤΗλ ΙΡβΙΙΜ ΤΚΥΤυΜ ΒΙΤΕ0Ι8ΡΟδΙΤΙδ, ΝΕεΝΟΝ ΒΤ Τ1ΤΙΙΙ.Ι8 81Ν6υ- 

1.ΑΒΙ1Μ ΡΑβΙΝΑΒυΜ ΜΑΒβΙΠΕΜ $υΡΚΗΙΟΒΕΜ 01$ΤΙΝ61ΙΕΝΤΙΒυ5 δυΒ;ΕεΤΑΙΙθυΒ ΜΑΤΒΒΙΑΙΙ 81βΝΙΡΐεΑΝ- 

τίΒυβ, αοοβνατα; ορεβιβ»» ευΜ ϋυΒΐΐ8, τυΜ ΑΡοεΒΥΡΗΐ8, Αΐ-ίςυΑ υββο ΑυετοκιτΑΤΕ ιν 

ΟΚΜΝΕ ΑΠ ΤΒΑΒΙΤΙΟΝΚΜ Εεεΐ.Β8ΐΑδΤΐε4Ν ΡΟίΙ.ΕΝΤΙΒΙΙδ, ΑΜΡίΙΡίεΑΤλ ; 

01 χΕίΊτΐδ ΕΤ ΑΜΡίΐνδ ίοεϋΡίΕΤΑΤΑ ΐΝοιείΒϋδ ΑυετοΒυΜ δίευτ ετ οΡΕΒυΜ, Αΐ.ΡΠΑΒΕΤιείδ, ειίΒηΝΟίοειείδ, βΤΑΤί- 

δτιείδ, δΤϋτιίΕτιείδ, ΑΝΑίττιείδ, ΑϋΑίοοιείδ, ιν ουοηουε πΕί.ιειΟΝίδ Ρΐ-Νετυιι οοοιίΑτιευιι, μοβαι.ε, υτιΐΒ* 

ειεί'ΐι, ελ:«0ΝΐεΐΊΐ, οίδείΡίΐΝΑΒΒ, πίδτοΒίεειι, ετ ευχετΑ Αίΐλ 6ινκ υιχΑ ΕχεΕΡτιοχε; δεο ΡΒ^€δκητιιι 

ΐιΐΟΒί'δ ΐ50ΐεΐΒυδ ιιιιΐΒΝδίδ ΒΤ 6ΕΝΕΒΑΐ.ΐΒυ8, λίτΕΒο .πείίΐεΕτ ΚΕΚΙΙΜ, ςυο εοΝδυίτο, ςυΐΡουι» 

ΝΟΝ 801.υΜ ΤΑίΙδ ΤΑίΙδΥΕ ΡΑΤΕΚ, νΒΒΙΙΙΙ ΕΤΙΑΜ ΙΐΝϋδΟυίδΟΙΙΚ ΡΑΤΒυΜ, ΝΕ ΙΙΝΟ ΟυίΟΕΙΙ ΟΗΙδδΟ, 

ΙΝ ουοηυΒΕΤ τββμα 8€Βιρ8ββιτ, «νο ίΝτυιτυ εοΝ8ΡΐεΐλτυΒ; αι,τεβο δυΚΙΡΤυΚ^β 

δΛΓ.η^ϋ, ΒΙ 000 ίΕεΤΟΒΙ εΟΜΡΕηΐΒΒ 81Τ ΟΒνΐυΐΙ 0υΐΝλΙΙ•ΡΑΤΒΕ8 ΒΤ ΙΝ 0υΐΒΙ)8 

οΡΕΒυΜ δοοκυιι ι.οεΐδ 8ΐΝεΐ]ΐ.08 δίΝβιΐίΟΒυιι ι.ΐΒΒΟΒυΜ 8εΒIΡτυΒ^Β νεΒδυδ, α 

ΡΒ1Μ0 ΟΕΝΒδΒΟβ υδΟυΒ ΑΟ ΝΟΥΙδδΙΙΐυΐΙ ΑΡΟεΑίΤΡδΙδ, εΟΗΜΚΝΤΑΤΙ 8ΙΙΙΤ. 
ΓΜΤΙΛ λεεί'ΒλΤΙδδΙΜλ, ε^ΕΤΚΒI$^υΕ ΟΜΝΙΒϋδ ΡΑείΙ.Β ΑΝΤΕΓΟΝΕΝϋΑ, 81 ΡΕΒΡεΝΟλΝΤυΚ ΟΗΑΒΑεΤΒΚυίΙ Ν1ΤΙΡΙΤΑ<9 

ιιιχκτι: 0Ι1ΛΙ.1ΤΑ8, ίΝτεαΒίΤΑδ τΕίτυδ, ΡΕΒΡΕετιο εοΒΒΕετιοΝίδ» οΡΕκυΜ ΒΒευδΟΒυιι τυιι υαβιβταβ 
τι Μ Νΐ Ηκκίδ, κοΒΜΑ νοι.υΗΐΝυιι ΡΕΒοιίΑΜ εοΗΜοοΑ δίΒίουΕ ιν τοτο ΡΑΤΒ0ίυ^1^Β οεευΒδυ εΟΝβΤΑΝΤΚΚ 

«ΪΙΜΙΙ.Ι5, ΓΒΕΤΙΙ ΕτίευίΤΑδ,ΡΒ^ΕδΒΒΤΙΜΟυε Ι8ΤΑ εΟίΙ,ΕΟΤΙΟ υΝΑ, ΜΕΤΙΙΟηΐεΑ ΒΤ εΐΙΒΟΝΟΙ,ΟβΙΟΑ , 

8Κ\0ΕΝΤ0Β|;|| ΡΒΑ6ΙΙΒΝΤ0Β|]ΙΙ ΟΓυδευίΟΒυΜΟϋΒ ΗΑεΤΕΝυβ ΙΙΐε ΙίίΐΟ δΡΑΒδΟΒυΜ, 

ΓΒΙΜΙΙΜ ΑυΤΕΙΙ ΙΝ Ν08ΤΒΑ ΒΙΒίΙΟΤΠΕεΑ, ΒΙ ΟΡΒΒΙΒυβ ΒΤ Μδδ. ΑΟ 0ΙΙΝΒ8 

^ΤΑΤΕδ, Ι.0ε08, ΜΝΟΟΑδ ΓΟΒΜΑδΟυΕ ΡΕΒΤΙΝΕΝΤΙΒυδ « εΟΑΠυΝΑΤΟΒΓΜ. 

δΕΒΙΕδ ΟΒνΕΟΑ ΡΚΙΟΚ, 

ΙΛ ΟΙΙΑ ΡΒΟΟΚυΝΤ ΡΑΤΒΙΪ8, 0(Κ:Τ0ΒΕ3 3^ΒIΡΤ0ηΕί^^υI£ ΕίΧίΕδΙΛ ΟΒΛΓ-*: 
Α 8. ΒΑΒΝΑΒΑ Αυ ΡΗΟΤίυΜ, 

ΑΟΟϋΚΑΝΤΕ α. -ρ. ΜΙβΝΕ, 

ΒΙΙιΙΙοΙΙΐ€€ΐΐβ €ΐοΗ ηιι^τ^^β«, 

δΐΥΕ ευιίδυυΜ εοΐίΐΡΐ.ΒΤοηυΜ ιν δίΝουι,οδ δοΐΕΝΉΛ ΕοοίΕδίΑδτιοΛ ηΑΜΟδ βογγοκβ. ΡνΤΒΟΙΟΓ.ΙΑ, ΑΟ ΙΝ8ΤΑΒ ΙΡ8ΐυ8 Εεείβ)>I^Β, ΙΝ ΟϋΑδ ΡΑΒΤΕ8 ΒΙΤΙΜΤΙΙΒ, ΑίΙΑ ΝΒΜΡΒ Ι.ΑΤΙΝΑ, ΑΙ.ΙΑ €Β>β€0-Ι.ΑΤΙΝΑ. 
ΙΑΤΙΝΑ, ΙΑΗ ΡΒΝΙΤϋβ ΒΧΑΒΑΤΑ, ΟΓΟΑϋ ΡΒΙΜΑΜ δΕΒΙΕΜ ΥΙβΙΝΤΙ-ΟϋΙΝΟϋΒ ΕΤ ΟυεΒΝΤΙδ νΟίϋΙΙΙΝΙΒϋδ ΜΟΙ.Β •Ι!Α 

δΤΑΤ» ιιοχνε ροδτ ΡΕΒΑετοδ ΐΝοιεεδ δΤΑΒίτ, Αε ουίΝΟίτε-νιαίΝτι-εεΝτυιι βτ Μΐίΐ-Β ΡΒΑΝεΐδ νεΝίτ. βΒ^κεΑ 

1)νΓυεΐ ΕϋΙΤΙΟΝΕ ΤΤΡΙβ ΜΑΝΟΑΤΑ ΕδΤ. ΡΚΙΟΒ βΒΛευΐΙ ΤεΧΤϋΒ «να ευΜ νΒΒδΙΟΝΒ Ι-ΑΤΙΝΑ ίΑΤΕΒΑΐ.» ΑΜΡΙ,Κ- 
Γ.ΤΙΤΙίΒ, ΕΤ Αϋ ΝΟΧΈΜ ΕΤ εΕΝΤεΜ νΟίΙϋΙΝΑ ΡΕΒΥΕΝΙΤ, δΕΟ δΙΝΒ ΙΝϋΐείΒϋδ ; ΡΟδΤΕΒΙΟΒ ΑΟΤΕΜ ΙΐΑΝε ΥΕΒδΙΟΝΕΙΙ 
Τϋ.•«ΤΙ]Μ ΕΧΠΙΒΕΤ, ΙΟΕΟςυΒ ΙΝΤΒΑ ΟϋΙΝΟϋΕ ΒΤ ΟϋΙΝΟΜΑβΙΝΤΑ ΥΟΙ-υΐΙΙΝΑ ΗΚΤΙΝΕΤυΒ. υΤΚΑΟΰΕ ΥΙΟΕδΙΜΑ ^υΑΒΤΑ 

ϋΐΕ ι.εεΕΐΐΒΒΐδ 1800 ομνινο ΑΡΡΑκυΒΒΑΤ. «ΝϋΐιουοοοϋΒ νοίΐΐΜΒΝ ^ι»^Εεο-ι.ΑΤIΝ«ιι οετο, ι^Νυιι(ιι^οϋ^υΕ νκβκ 

ΐΑΤΙΤίϋΜ ΟΙΙΙΝΟυΒ ΡΒΑΝεΐδ ΒΟΙ.υΜΜΟΟΟ ΕΜΙΤυΒ : υΤΒΟΒίΟϋΒ ΥΕΒΟ, υτ ΓΛΕΤ1Ι Πυΐϋδ ΒΕΝΕΡίείΟ ΚΒΰΑΤϋΒ Β»- 
Ι•Τΐ•η. εοίΧεεΤΙΟΝΕΒ ΙΝΤΕΓ,ΒΑΜ. »ΙΥΕ 6Β^ΕεΑΜ δΙΥΕ Ι,ΑΤΙΝλΜ, 326 ΥΟίϋΜΙΝΙΒϋδ ΡΒΟ ΑΜΡίΙΟΒΙ ΕΠίτίΟΝΕ ΒΤ^ΙΙ 

ΡΒΟ ΜίΝΟΒΐ ΑΒδουε ΐΝοιείΒϋδ εοΝδΤΑΝΤΕΜ, εονΡΑΒΕτ ΝεεεβδΕ ΕΒίτ; δΒευδ ενιμ ειυιΐδουε υομιμινιβ αμπ-ι- 

ΐυίΜΝΚΜ ΝΕεΝΟΜ ΕΤ ϋΙΡΡίευΐ,ΤΑΤΚδ ΥΑΒΙΑ ΡΒΒΤΙΑ ^ΕΟυΑΒυΝΤ. ΑΤΤΑΜΕΝ, 81 Ουίδ ΕΜΑΤ ΙΝΤΕΟΒΕ ΕΤ 8ΒΟΒ8ΙΙΙ 

€ου.ι;ετιο.ΝΕΜ ΟΒ^εεο-ίΑΤίΝΑΜ, υει. εΑΜοεπ εχ εΒΛεο ι,ατινε ΥΕΒδΑΝ, τϋΜ ουοοουε ΥΟΐ,υιίΕΝ ρβο νουιλ νκι. 

Ρ«(» δΡ.Χ ΓΒΑΝεΐδ ΟΒΤΙΝΕΒΙΤ. Ι8ΤΛ εΟΝΟΙΤίΟΝΕδ δΕΒΙΕΒυδ ΡΑΤΒΟΙ.ΟΟΙΑ ΝΟΝΟυΐΙ ΕΧΟυδΙδ ΑΡΡίΐεΑΝΤϋΒ. ΡΑΤηΟΙΟΟΙΜ βΚΜΟΜ ΤΟΜυδ Χ€ΐν. δ. αΟΑΝΝΕδ ΟΑΜΛδΟΕΝϋδ. ΕΧΟϋΟΕΒΑΤΙΙΚ ΚΤ ΥΕΝΙΤ ΑΡϋΟ Ι.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, ΚΟΙΤΟΚΕΜ, 

ΙΝ νίΛ ΠΙΓ,ΤΑ Ι^ΑΜΙ10Ι8Κ, ΟΙΑΜ ΡΚΟΡΕ ΓΟΚΤΑΜ ΐυΤΕΤΙ/Ε ΡΑΚΙδΙϋΙΠίΜ νΐ31-«0 /ΓΚ/νΓΛΗ 

ΜΟΜΙΝΑΤΑΜ, δκυ ΡΕΤΙΤ-ΜΟΜΗΟϋΟΕ, ΚυΚΟ ΥΕΚϋ ΙΝΤΚΑ ΜΟΕΝΙΑ ΡΑΚΙδΙΝΑ. 

180^ 


ι Ανίδ ΙΜΡΟΚΤΑΝΤ. 

0*ιρτ(ΐ αοβ όβ•Μ9 ρτον1()6ΐΐϋβΠβ3 ηυΐ τβ^βββηΐ 1β ηοΐΜΐ•, ηΓβηιβηΙ 1μ αηινΓββ κικ^β&ιυι ά» ΓοΓαίηαΙτβ •& Γοηΐ 
ηηβ €0ΐιΐΓ>(<ΐ€ϋ0Μ ρ^Β5 μ ιάο\ολ ΓοΓίββ 61 «οιηΚ)Γ6υ36>. ίβ• Λΐ€ΐΐ€τ$ ΰαΰΐφΐίφΐί» ιιβ ρουνΑίβηΐ ^&Γϋ έεΗβρρβΓ )ι εο 
«λ€ΐΐ6υίτΙπ ιΐβ ΐ6ΐιτ«ΙίΗΐ«. ΤηιΙόΙ οη Λτήέ Ιοηγ 6χί•1βηε6 ου ΙβιΐΓ ίιηροη3Βε6; Ιβηώΐοη & ϋίΐ ςυΊΙβ όΐλΐ^υΐ Γβηη^β 
> .1 οα αυΊΙβ «ΙΙλίβιιΙ ΓέίΓ6. ΓβρβηϋΑοΙ Πβ ρουτβυίνβηΐ ΙουΓ οβΓή^Γβ ϋβρυΐβ ^\ λμ, εΐ 1ρ» ρπκΐυείίοοβ ςυί οιι χοποια 
: ι ιΙβνΐ6ηιΐ6ηΙ <16 ρΐιιβ 6η ρΐιιβ ^ηγββ βίβοΙ^η^β : βοββΐ ρ>πιϋ-Ι1 οεΠβΙη ςυ'ΐι ιηοίηβ (Ι'όνέηβιηβηΐβ ςυ'βυουηβ ρΓυάβηοο 
ΙιυηλΙηβ ηβ Μΐιι^ΐ ιτόνο^ηί 6πιρ^€)ΐ6Γ, Γ€8 Αΐβϋβη ηβ 86 ίβπηοΓοηΙ ςαβ <]υιΐΜΐ Ιι ΒίΰΙΐοΐίι^αηα ύα είοτί^έ 86γ3 
Ι6πη{ηέ6 6η 568 2,000 νοΗιιηο ίη•4". ί^βρβδβύ ρβηΐΐ υη ιΔγ ι^λΓϋΟΐ ϋ6 Ι'βτεηίΓ, ροατεβ αυΊΙ ]τ β ^ ΟϋμόΓΟΓοιι !» 
«ηΙικίΓβ. ε6ρ6ΐΐ(Ι•ιιΙ, ρατηή Ι69 Ρβίοιηιιίεβ^λυχηηεηοβ ί]« ιβ ιοηΐ Ιτοιινύβ 6ΐ 1>β11β, 11 6η β»1 άβυχ ςυί ηηΐ ύιύ οοηΐί- 
ηοβίΐβπιβιιΐ τ6ρ6ΐ6β8» |ΐ«τε6 ςυ*ύΐ«ηΐριΙΐΓ8θρΙΐ«ΐ69, ΐ6αΓ 60Γ61 6ηΐη1η»ίΙ ρΐυβ άα ΜΒβέςυβηεββ. 06 ρβΐίΐβ βι ί^η»Γ65 
«οη€ϋΓΓ6Β(9 86 ΐθπΐ (ΙοΜ χΗιτηέβ, ριτ Ιβυτ εοπεβροηιίληββ ου Ιευη νο^τβ^β^ιη > ^ ?6ρ6ΐ6Γ ρίΓίουΐ ςηβ ικ» Εϋίιίοη» 
^ΙιίβηΙ πίλΐ 60Πΐκ^68 6ΐιη»1 ίπιρππι668. ΝερουναηΙ αΙΐ8ηυ6Γΐ6 Ιόη<](ΐ69 0υτηβ[68, ςυι, ρουπ !> ρΙυρβΠ, ιιρ κοιιΐ 
ςηο Ι68 €ΐιβΓ8-<)'φηνΓ6 όυ ΟΑΗοΐίοΙβπιε Γ66οηυυ8 ρουτ Ι6ΐ8 ό•Μ Ιοβ9]68 Ιβηρβ 61 (]8ΐΐ8 Ιουβ Ιβ» ρ3}-9, ίΐ ΓβΙΙαίι 1)ί6ΐι 
•6 Γ6]6ΐ6Τ 8ΗΓ Ιλ ίίοπΜ (1*08 ΰβ <|υ'βη6 8 <1β ρ1υ8 86Γ{θϋχ , ]8 6θΐτ6θϋοη 6ΐ ΓίπιρΓ658ίοη ; 6η 60*61 , 168 ε1ΐθΓ»-<1'αΐυΥΓ6 
ηβιηβ η*8ΐΐΓ3ίοηΙ ςυ*ιπιβ (]6πιί-ν>ΐ6«Γ, 8ί 16 Ιεχίε οη έΙαΙΙ ίηβχιοί ου ΙΙΗβίύΙβ. 

II 68ΐ ΐΓέ8-?Γ« ςυε, όΜΐβ'Ιβ ρτΗιήρβ, υη 8υοΰ^8 Ιηουϊ (]8η8 168 Γ88ΐ65άβ !« Τ^τρο^ηρΗίβ 858ηΙ ΓοΓοέ ΙΈιϋΙβυΓ ϋο 
κοουπΓ 8υχ ηέαηίςυη, ιΟη όοτηβτεΐΐθτ ρ1υ8 ηρΜοπιβηΙ βΙ(ΐ6 ϋοηηβΓ Ιββ οηνη^ββ ^ πιοίηϋΓε ρΓϊχ, ςυβίΓβ νοΙυπιο<ι 
<1υ «ΙοηΙιΙο €οηγ$ ^^ύήΐκη μιΜ βΐ άε Τ1ΐ£ο1ο§ί0 ίυΓοηΐ ΐίΓ08 ινεε Ιι €θΓΓ6ΰΐΙου ίη8υΓΒ88ηΐ6 άοηηέε ϋαη$ 1θ8 ϊπιρΓΐ- 
ιη6Η68 Ιι ρΓ68ςυβ ΙοοΙ 06 ςΰΐ -8*Μί(β; Ϊΐ 68ΐ νη! 3υ88ί απ'υη 66Γΐ»ιη ιιοπ)5τβ ά'8υΐΓ68 γοίηπιββ, ^ρραΠβπαηΐ ^ (ϋνοηββ 
1*α5Π€8ΐίοη8, Ι^ΐΓβηΙ 1π)ρΗπιΑ8 ου ΐΓορ ηοΐΓ ου ΐΓορ μλμ. ΙΙ«Ι8 , ά6ρυΐ8 068 Ιεπιρβ ύΐοΐ^^ηύδ, 169 πιόοπίι^ιιο» οπί 
«£(1ό Ιο ΐΓ8¥8ί1 8ΗΧ ρτ688β8 ^ 1ΐη8, 6ΐ ΓιηιρΓ688ΐοη ςυΙ 6Β 80ΓΙ, κιηβ έΐΓ6 ϋυ Ινχ6, »α6η()υ ςυ6 Ιβ Ιυχ6 ίαΓετιιϋ ϋβπ^ί 
<)68 ουνηβ68 (Γυη6 Ι£λΐ6 ηιΐυΓβ, 68ΐ ρβΓΓβΙΐοηβηΙ εοην6η8ΐ)ΐ6 80»8 Ιοο» 168 Γ2ρροΓΐ8. (}υ2πΐ ^ι Ια οοΓΓοείΐοη, ίΙ ο<$ι 
<Ι6 ί«ί( ςυβΙΙβ η*8]8Πΐ8ΐ5 'όΐέ ροήύε βΙ ΙοΙη 0808 βηουηβ έϋίιίοη βκίεηηβ ου εοηΐβπιροΓ8ίη6. Εΐεοπιπιβηΐ οη &0Γ3'.ι-ΐΐ 
«»ΙΓ6πΐ6ηΐ, 8ρΓέ8 ΐοιιΙβ&ΐ68 ρβίπββ 61 Ιουΐ68 168 (]έρ6η868 ςιΐ6 ηου8 8υΙ)ΐ88θη8 ροϋΓ λΓΓίνοΓ ^ ρυΓ^ΟΓ ηο8 έρΓουνιβ ϋβ 
ΐουΐ68 Γ8υΐ687 1.1ΐ8^ΐΜΐ(}6, Ρϋ ΐ^ρο^ΓβρΙιίο, ηι6πΐ6 (1808 1ϋ8 πΐΓϋΙευΓ68 ηαίδοηβ, 681 όβ ηε οοΓΓί^βΓ ςυβ ϋευχ έρΓευνε» 
61 (1*εη εοηΓϋΓ6Γ υΜ (τοίβί^ο βνεείβ βεεοηόβ, 83Β8 8νοίΓ ρΓύραΓό εη ηεη Ιε πιβηυβΟΓίΐ όβ Ι^υίευΓ. 

1)808 Ι68 Α4€ΐΐ€η €αΙ/»ύΙήια€$ Ι8 ϋίίΤύΓεηεε 08ΐ ρπεβςηε ίΒ6ΐ>αιΐΒ6η8υΓ8ΐ)ΐ6. Αυ πκ)^εη άε εοΓΓεΰίβυΓβ Μβηοϊιίδ δουβ 
1ΰ Η8Γη8ί8 61 όοοΐ )6 60ΐιρ (1*α•ι1 ΐ.νρο^Γ8ρΙιίςυ6 681 88113 ρίΐίέ ροοΓ 1ε• ΓβυΙοβ, οη εοπίΒίοηοε ρβΓ ρΓίφαΓεΓ Ι8 τορίο ()Ίιιι 
ίιουΐ ^1 Γβυίτε 88Β8 6η-6Χ66ρΐ6Τ υπ βευΙ πιο(. Οη 1Η εη8υΐΐε εη ρΓεηιϊέΓβ έρπίυνε 8τεε Ιι ευρΐε 8ΐιι»ί ρη'ρ.ΐΓύε. Οιι ϋΐ 
€» 86ί*οη<ΐ6 46 18 πιέΒίο ΟΜίιΙέΓε, πΐ8ί8 εη οο1ΐ8ΐίοηη8ηΐ βνεο Ια ρΓ6πιΐέΓ6. Οη ΓαΐΙ 18 ηι^ιηο ε1ΐ08ε εη ΐίοΓεε, επ οοΙΙη 
Ιίόιιηβηΐ «?6€ Ιι «εε^ιηάε. Οη 8^11 (Ιε ηι^πιε 6η ςυχπβ, εη εοΠαΐίοηηιηΐ 8τεο 18 ΐΐοΓοε. Οη Γοηοπχείΐ» 1^ ηι^ηιε ορί• 
Γ8ΐίοη εη ηυίηΐε, 6« 6θΙΐ8ΐΊηηπ8ηΐ βνεε 18 ςυβΠε. Γε» οοΙίΒΐΙοπηεηιεηΐβ οηΐ ρουΓ Ι)ΐιΙ ϋε νοίι 8ί 8υ€υυε ϋε^ Γβιιΐοϋ 
•ίρΐ8ΐ668 8υ 1>ηΓ6«υ ρ8Γ ΜΗ. Ιεβ €0ΓΓ6εΐ6υΓ8, βατ 18 πιβΓαε ϋεβ ^ρΓευν68, η » έεΐιβρρέ ^ Μλΐ. Ιθ8 οοΓΓίμειιη 8ιιγ Ιε 
ιιΐ8Γΐ>Γε 61 Ιε πιέιβΙ. ΑρΓ^ εε8 είιις ΙεείυΓεβ εηΐΙ^Γε8 ΓοηΐΓθΙέε8 Γυυε ρίΓ ΓβυίΓε, εΐ εη άεΐιοη Ηε Υλ ρΓύραΓβΐίι π 
«ί-(]ε88υ8 Βΐ6λΐΙοΒη66«ν1βσΙ υηε Γέ¥ΐ8ΐοη, ει 8ουνεηΙίΙ εη νίευΐ (Ιευχ οα (Γοίδ; ροί8 Γοη οΐϊεΐιε. Ιε εΐίεΐια^ι* ορύΓύ, ραΓ 
εοη8εφΐ6«4 18 ριΐΓ6ΐέ άο ΙεχΙβ 86 ΐΓουτ8ηΙ ίιηπιοΙ)ί1ί8έε, οη ϊλΜ, βνοο 18 εορίο, ικιε ΒοιινεΙΥβ ΙυείυΓε ιΓυη ϋοιιΐ (Ιε Ι 'ό 
ρτεοΛ-ε 4 Γ8υΐΓ6, οη •6 Ηνη λ υο6 ηουνεΠε Γένί&ίοη, 61 Ιε Ιίηι^ε η*8ΓΗ?6 ςυ'βρτέβ 668 ΙηηοπιΙ>Γ8ΐ)Ιε8 ρΓύεαυΙίοπδ. 

Αυ88ΐ γ 8 ι ΐΙ ίι ΜοηΐΓου£[β άεβ οοΓΓεεΙεηη ϋε ΙουΙεβ 1β8 η3ΐίοη8 εΐ εη ρΐυβ §Γ8ΙμΙ ηοιηΙ>Γ6 ςυε ϋ^ηβ νίη{;ΐ-Ηη(] 
ΙβΒρπηιεηε^ ϋε Ι*8Π8 Γέυοίβ8 1 Αυ85ί εηεοΓε, 18 εοΓΓϋεΐίοη ^ οοΔΐε-ΐ-6Πθ »υΐ8η*. ςυο 1ι εοπιροϋίιιοη, Ι3η(1ΐ8 ςιΓαίίΙουι» 
6ΐΐ6 ηε εοΑίεαυε 1ε<ΙΙχΙ&πιβ Ι Αυ8«ίεηηη, Ιίοη ςυε Γ888εΓΐίοπ ρυίβκε ρβΓβΙΙτε ΙέπιύΓαίΓε, ΐνχαεΐ{ΐη(1ε οΙ)ΐεηιιε ραπ 
Ι8η1 (Ιε ΓΓ8ί8 εΐ άο 8θΙη8, ί8ΐ(-ο1Ιε ηοε Ι8 ρΙυρβΓΐ οβλ £ι1ί1ίϋη8 (Ιεβ ΑίβίΗΤΒ ΟαΙ/<ο/ίακι>8 Ι8ί88εη1 1)ίίΜΐ ΙηΙη ϋοΓΠίτε οΙΙο8 
€61168 πιΑπιο <Ι68 ο^Ι65γ68 Βόηέ(]Ιοΐ!η8 Ν3ΐ>ιΙ1οη εΐ ΜοηΐΓβυοοη εΐ (1ιΐ8 οόΙέΙ>Γε8 /ύ8υίΐε<$ Ρείβιι οΐ δϊπηοηιΐ. Ι^υϋ Ι*οιι 
€0ΐηρ8Γε, εη εΙΓεΙ. ηΊπφοηβ (^υεΙΙε» ΓευίΙΙεβ άβ Ιεοη έ()ίΐίοη8 βνοε 06ΐΐ68 (Ιεβ ηδίΓεβ ςυί ΙευΓ οοΓΓΟδροηιΙεπί, ειι {$γγ€ 
^ηπιβ εη ΙβΙΐη, οη 86 οοη¥8ίη6Γ8 ςυβ νΐιινΓ&ίΜ!Βΐ5ΐ85Ιβ ε8ΐ υηε ΓύβΗΐέ. 

Ρ*8Πΐευη, €68 88ν8ηΐ!ΐ έπιίηεηΐβ^ ρ1υ8 ρΓ00(χ:υρέ8 (Ιο βεηβ (168 Ιεχίεβ ςυβ άΒ Ι8 ραΠίε Ινροβ^ΓβρΗϊςυε οΐ η'όίβηΐ 

ΕίοΙ εοΓΓοεΙευη (Ιο ρτοΓεββίοη, Ιι^ίεηΐ, ηοη εε ςηε ροπνίεηΐ 1ε8 έοΓουνεβ, πιβίβ εε (ΐηΙ ()εν3Ϊΐ 8*ν ΐΓουνοΓ, ΙευΓ 
υΐε Ιηΐ6ΐ1ίΚ6ηο6 βυρρίεβηΐ 8υχ Γ3υΐ08 ιΐε Γειίΐΐίοη. 1)ε ρΐυβ Ιο» 0όηέυί€ΐίη8, εοηιπιε 1ε8 ΙέβΜΐΐεβ, ορόΓϋίεηΙ ρπ-8ςιιβ 
Ιου]ουΓ8 8ϋΓ (1ε8 π)8ηυ8€Γίΐ8, €3υ8ε ρεΓρέΙοθΙΙε (]ε \λ ιηυΙΙίρϋΐΊΐέ ()ε8 ΓαυΙεβ, ροη(]8ηΙ ςυε Ιε8 Αΐ€ΐ\6τ$ €αΙΙιοΙϊηΗ€$, 
άθΏ{ Ιε ρΓορΓε εβίΒΟΓίουΙ (Ιε Γ688υ8ΓΐΐΡΓ 18 Τπκϋϋοη, η'ορειεηΐ Ιε ρ1υ8 8ουνεηΙ ςυε 8ιιγ (1(>8 ίηιρΓίπΊύδ. 

ίε Η. Ρ. Οε ΒυεΙι, ϋ<ί8υ1ΐε Ι!(>Π:ιη(ϋ8ΐ6 (Ιε Βτυχείΐθ», που8 ι'εηνβιΐ. ϋ ^ 8 ςυεΙ(ίπε Ιοπιρ», η*3\ΌΐΓ ρυ (ΓουνοΓ οη 
(Ιίχ-ΙιυίΙ η)οί8 (1*έΙη()6, Κιΐ^ $€Ηΐβ [αηΐε (Ι8ΐΐ8 ηοίτε ΡηΙτοΙοηίβ Ιαίιηβ. Μ. Πεηζίπ£:6Γ, ρτοΓεβδΟυΓ (Ιε ΤΙιόοΙο^Ιε α ΓΙΙηί• 
νεηίΐέ (]ε λΥιιηϋηυΓ^, εΐ Μ. ΙΙοίββιη^ηη, ΥΐοβίΓε 6έηεΓ3ΐ (Ιε Ι8 πιεπιε νΠΙε, ηουβ ιηβηιΐβίεηΐ, ^ Ιβ (Ιβίε (]ιι 19^υ^ιιει, 
η'βνοΪΓ ρυ έκ^Ιοπιεηΐ 8υΓρΓοη(ΐΓ6 ηηε ΜηΙβ [{ΐΗΐ€, 8οίΐ (1;ιιΐ8 Ιε ΙβΙίη 8()ίΐ <ΐ8η8 Ιε ^Γεο (1β ηοίπε (ίου1>1ε ΡαΙτοΙοφ. ΕηΠη, 
Ι6 83ν3ηΙ Ρ. 1ΜΙΓ3, ΒόηύϋίοΙΙη (Ιε δοΐεβιρο, οΐ Μ. Βοιιείΐ^, (ΙίΓεοίευΓ άν9 Ληηαΐ€$ ά€ ρΐΐίΐοίορίύβ οΜιΊβηήί, πιίβ βυ 
ϋόβ (Ιε ηου8 ευηνΐίηςρο (Γυηε 8ουΙε εΓΓουΓ Ι,νροι^ΓϋρΙιί^ιιο, οηΐ έΐ6 1οτ€έ8 (3'3νουοΓ ςυε ηοΐ)8 η*3νίυη8 ρ38 ΐΓορ 
ρΓέ8υπιό άε ηοίΓΟ ρ3ΓΓ3ίΙε εοΓΓΟΟίίοη. Οβη» Κ; ΟΙογ^ο. 8ϋ ιτοι.νεηΐ ιΐε 1)οη!9 Ι3ΐίηί8ΐε8 εΐ (1β Ι)οη3 ΗείΙόηΐΗΐεβ, οι, οο ςυϊ 
«8ΐ ρΐυ^ Γ8Γ0, (]ε8 )ιοπιπιο8 ΐΓύΑ•[κ)5ΐΐίΓκοΐ Ιι ι;Η-ρΓ;ιΐΐ(]πε8» εΐι Ι)ίεη ! ηουβ ΙευΓ ρποπιεποηβ υηε ρππιε (Ιε 25 ιεπϋυιε^ 
Ρ8Γ οΗ:ιςυε Γ3υ1ε ςυ*ίΐ8 (ΙόοοιπτίΓΟπΙ ιΐβπ» η'ίπιροηϋ Ιε(]υε1 (Ιε ιθ8 νοίυηιοβ, βυΠουΙ (1;ιηδ 1θ8 £[Γοε8. 

ΜαΙ^Τι• 60 (|«ιΙ ρΓέεέ^ε» ΓΕ(Μΐ6υΓ (1θ8 €οηη αΛηρΐ€ΐ$, 8οηΐ8ηΐ άβ ρ1υ8 εη ρΐυβ ηη)ρθΓΐ8η€ε 61 πι^ηιε Ιβ ηόεε88ίΐ6 
ι!'υηε οοΓΓεειίοη ρ;•ΓΓ8ΐΙε |)Οιιγ ςυ*υη ουνΓβ^ε 8θΗ νεπίβύΐεπιεηΐ υΐϊΐβ εΐ β8νΐπ)3ΐ}1ε, βε Ηυγο (ΙερυΙδ ρ1α8 ι1*υη ηη, οι 
681 Γύΐίοΐυ (Ιε 8ε ϋ\τοΓ ίυν^υ'» Ια Ππ λ υηε ορ^Γ;ιΙί(»η Ιοη^^υε, ρόηΙΙ)Ιε οΐ οοΔίευβε, βανοΐΓ, Ιβ Γένΐ8ίυπ οηΐίοΓε ε( 
υη{νεΓ80ΐΐ6 ιΐε 868 ίηηοηιΙ)Γ3ΐ»1ε8 οϋεΙιύΗ. Α1η8ί οΙΐ3θυη (Ιε 8οη νο1υηιε8, 8υ ΓυΓ εΐ λ πιεδυΓΟ (]υ*ΐΙ 1θ8 Γοπιεί πουβ ρΓ085ε. 
ΜΙ οοΓΓί^έ πιοί ρουΓ π)θΐ (Τυη Ιιουΐ λ ΓβυΙπε. 0η8Γ8ΐιΐε }ιοηιηιε8 γ βοηΐ ου ^βεΐΌΟΐ οεουροβ ροη(ΐ3ηΐ 10 αη^. οΐ υηο 
Βοπιηιε ςυί ηε ββυΓβίΙ 61γ6 πιοίη(ΐΓε (1'υη άβνηί ιηίΙΗοη (Ιε ΓΓ3η(» ε8ΐ εοηι^ΑΟΓεε ^ εεΐ ίπιροΓΟηΙ ουηΐπόΐε. 1)ε οεΐΐε 
ΐηαηίόΓβ, Ιε8 ΡυΙ>Με3ΐΙοη8 (1ε8 Αΐ€Ϊ\€η €αΐΗοΙ\φΐ6$, ()ΐιί (Ιύ]^ 80 (ΙίϋΙΙηκυβΙεηΐ βηΐΐΌ 10υ1ε8 ρβΓ 13 8υρόπθΓΐΐύ (Ιε 1(;υι 
εοιτεοιίοη, η8υΓοηΙ()6 Ητ3ΐο8, λουβ εο Γβρηοτΐ, ()αιι8 βυευη ΐοπιρ8 ηΤ (1ιυ8 βυουη ρα^δ; εβΓ ςυεί (»1 ΓύιΙίΙευΓ ςπί 
ροΒΓΓνίΙ εΐ νουιΐηίΐ ββ ΙΙυγογ ΑΓΚΚ8 ΟΟί-Ρ 2ι (Ιεκ Ιγ8Τ8οχ μ ^^β^ηΐεΜ^υεδ οΐ (ΙΊιη ρηχ 81 6Χ0Γΐ)Ιΐ3ηΙ ? II Γιυΐ 
€6Γΐθ8 (>ΙΡ6 1>!εη υάηάΐπ^ 4Ήη6 νοεβίίοη ϋίνίηε Ιι εεΐ οίΓεί, ρΐΗΐΓ ηβ τεουΙεΓ ηί (ΙενβηΙ !« ρείηε υ1 (]ο\»πΐ Ι3 (Ιύροπδο, 
ΒυΠιιΐιΙ 1(ΐΓ8(|υθ ΙΈυΓορο 88ν3ηΐε ρΓοείβπιε ςυε ]8πΐ3ί8 νο!υπΐ0Η η*οηΙ όΐέ έ(1ίΐΟΗ 8νεο Ιβηΐ (]*εχ3ε1ί1υ(1ε (]υε εευχ (]>• 
Ια ΒΜοϋιϊιΐΜβ ΐΜΐνέη^ΙΙ^ (/ιι ^ι^^9^. Ι^ε ρΓύδοηΙ νοίυηιε ε8ΐ (Ιιι ηοπιύπ' (Ιε εουχ τύνΙδό», εΐ ΐου8 οουχ ςυί Ιε βΟΓΟίιΐ 
,^ ΓβνεηΐΓ ρ(ΐΓΐ6Γ0ΐιΙ εεΙΙε ηοΐο. Κη εοηδύςυοηοε, ροιίΓ ]υ^0Γ Ιθ8 ρΓθ(]υεΓΐοιι<« ι^επ ΑΐΰΙίοη ΟαΙ/ωΓαμίΦ* 50Π8 Ιε γ3Ρ[Κ)γΙ 
'ιΐε 1ι εοΓΓοεϋοη, ίΐ ηε Γ3υϋΐ8 ρΓεη(Ιτο ηυε οευχ ςηΙ ροΠείΌπΙ οη ι^ΐο Γ3^^8 ΐυί ΐΓαεέ. Νουδ ηο ΓΟΓυηηβίϋΗΟπβ ςπο ιεΐκ^ 
6(ΙΙΙίοη ει εεΙΙεβ ςυΐ 8υΐ\Γοηΐ βυΓ ηο8 ρΐ8ηε1ΐ08 (Ιε ηιέ(8ΐ 8ΐη<;{ εοΓπμ^ο8. Οη εηοβίι βυίΓείοίβ ςυε Ι3 βΙύΓόοΙ.νρϊϋ 
1ηιηιυΙΰΙϊ.<(8Η Ιε;» ΓβυΐΟδ, 8ΐΙοπ(1ιΐ ςιΓυη οΐΐεΐιύ (Ιε ηιύΐαΐ η*08ΐ ροίηΐ ύΐ38ΐί(ΐιιο; ρ38(]υ ΙουΙ, ϋ ίηΐιχκΐυίΐ Ια ρεΓίοοϋοη, 
68Γ οη 8 ΐΓουνέ Ιε πιο.νοη (Ιε Ιο ιυπη^ΟΓ ]α8<4υ*2ι εχΐϊικηίοη (Ιε ΕιυΙε•. 1/Η(Η)Γου 3 όΐύ τενυ (>3γ &Ι. ϋΓ3ε1ι, Ιε ϋΓοο 
μ8Γ (1ε8 (ΪΓεο^ι, Ιε 1.3ϋη εΐ Ιε ΚΓβπε^ιίδ ραΓ Ιε8 ρπειπΐεΜ εοΓΓοείεπηι (Ιε 13 ε3ρΙΐ8ΐε εη εο» Ι3ηβ(ΐ08. 

Νοιΐ8 3νοηΗ Ι3 ε<>η<(θΐ3ΐίοη (Ιε |>οΓι\οίΓ ΰηΐΓ οοΐ ανί$ ραΓ Ιε^ ΓόΠοχίοηδ ϋυίνβηίοΐ) : ΚηΠη, ηοίτο εχεηιρίε η Γιιιί ρηι 
ύύηηΙοΓ Ι68 ιπ'νηιΐε» ρυϋ1ΐε3ΐΐοιΐ8 οη ΙΐΒΐΐε, οη Αϋοπιβ^ηε, οη ΒοΙ^ί(]υε ει εη ΚΓ^ιπϋο, ραΓ Ιεβ €αηοίΐ$ ρηί'$ (Ιο Ηυιπε; 
1β ϋο'άΐΙ (Ιε Ν3ρΙθ8, ιβ 5αίιι/ ΤΙιοηια$ (1β Ρβπηε, V Εη€ΐΐ€ΐορέάΐβ ηΙίφ€Μ6 (Ιο ΜυιιίοΙι, Ιο ΓοοαεΐΙ (Ιθ8 αέάαηιΐΊοηί^ (Ια 
τίΐβ» (Ιε ΒΓυχεΙΐ68, Ιθ8 ΒοΙίαηΦϋα, Ιε Ξιαιηζ οι Ιε ϋρηΜέρ^ (Ιο ΡβΥίδ. ^υί^(^υΊΓ^, υη ιΓβνβΐι 8υ ΓΟίηιρΓϊηιοΓ (ΐυο ιΐο* 
ουνη^ε8 (Ιε εουπε Ιιβίεΐηε. 1.ο8 ιιι-4% ού 8*εη^ΙουΙΐ8«ίοηι 1ο8 ίη-ΓοΠο, ΓίΐίκΗίοπΐ ροπΓ, οΐ οη η*ο<!3;ι γ ιοιιοΙιηγ, ρ3Γ 
Γπΐΐιΐε (Ιε 86 ηο3'6Γ ιΐβπδ 668 8ΐι1ιιιε8 8308 Γοη(1 εΐ ί^βΟΗ τίνεδ; πιιΐ8 οη 3 Πιιί ρ3Γ 8ε π:»(|υεΓ α ηοιι» ίπιίιεΓ. Ηίοη ρΐιι», 
8008 ηοίΓε ίπιρυΙ»ίοο, (1*3υΐΓ08 Ειΐίΐεπη 88 ρΓόρ3ΓεηΙ 8ΐι ΒηΙΙωτβ ηυΙνοΓδοΙ, 3υχ ΌέΜοιη (Ιο ΐου(08 1θ8 Γ.οιι^Γύ;:3ΐίοη8, 
λ υηε ΒΊο^ΓαρΙίίε ^Ι Ιι υηε Ι/ί•ΐοι>« Η6ηόΓ3ΐο, εΐε., εΐο. Μ3ΐΙιοιΐΓεπ8θΠ)οηΐ, 13 ρΙπρβΓΐ (Ιεβ ό(1ίΙΐοη8 (1(']3 Γ:ιίΐ08 υυ ηυί 80 
ΓοηΙ, 80ηΙ 8808 3υ(οπΐ(ί, ρ3Γεε ηυ'είΓεδ βοηΐ 8808 εχβΠίίικΙε; Ι8 εοΓΓεεΙίοη 80ΐηΙ)1ε εη βνοΐΓ έιέ Ι'πίΐβ ρβΓ (1θ8 ϋΥοιι^^Ιε^, 
Βοίΐ ςυ'οπ η*εη «Η ρ38 κεηΐί Ιβ ^Γβνίιό, 8θΙΐ (^υ'οη αίι τεευΐέ (Ιενβηΐ 1ε8 ΓΓ8ί8; πΐ3ΐ8 ρΑ^εηοεΙ υηε ΓερΓθ(1υ€ΐ4θΒ 
«'-οΓΓοοίβ ιυτνίΓΑ 1)1611161, ηε ίύΐ-εε (^υ'Α Ια ΙυιηίεΓβ ϋε• έοοίεβ ςυΐ 86 8οηΐ (ίιίΐ68 ου 'ί^υτ 86 ΓογοοΙ εηοοτε. ΤΒΛ01ΤΙ0 0ΑΤΗΟΙ.Ι0Α. 

8Λ€υιυΜ ηυ. ΛΝΝυε 756. 

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΖ ΠΑΤΡΟΐ ΗΒ1ί»( 

ΙΩΑΝΝΟΥ, 

ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, 

ΒίΟΝΑΧΟΥ. ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΙΕΡ',ΟΣΟΑΥΜΩΝ, 

ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. δΑΝετΙ ΡΑΤΚΙ5 ΝΟδΤΚΙ 

ΙΟΑΝΝΙδ ΒΑΜΑδΟΕΙΝΙ, 

ΗΟΝλΟΗΙ. ΕΤ ΡΒΕ5ΒΥΤΕΒΙ ΗΙΕΒΟδΟίΥΜΙΤΑΝΙ, 

ΟΡΕΚΑ ΟΜΝΙΑ Οϋ^Ε ΕΧ8ΤΑΝΤ, 

ΕΤ Ε/υ8 ΝΟΜΙΝΕ αΚϋϋΜΕΕΚΌΝΤυΆ, 

ΕΙ νΑΚΙΙβ Ε01Τ10Χ1ΒΙ)•, λ.Τ €00Ι€ΙΒΙΙ8 ΗΑΧυ ΒΧΑΒΑΤΙβ/ 6ΑΙΧΐ€ΐ8, 1ΤΑίΐεΐ$ ΕΤ ΑΝβίΐεΐβ, εΟίΟΜΠΆ, ΚΕ€Β!αΐΤΑ, 
ΐαΤΙΧΕ ΤΕΚλΑ, ΑΤΟυΒ Α!Ι3Ι0ΤΑΤ10ΝΙΜ;8 1Ι.1.υ$ΤΒΑΤΑ, ευΐΙ ΡΒ£νΐ1$ Μ88ΕΕΤΑΤΙΟΝ1Β08 ΕΤ εοποΜβ ιχριείΒΐτ»» 

οκλΑ ΕΤ βτυοιο 

ρ. ΒΠΟΗΑΕΙιΙβ ΙιΕφυΐΕΝ, 

ΙΙΟΐαΝΟ-ΒΟ£ΟΝΙΚΚ$Ι8, 0Ε0ΙΝΙ8 ΡΡ. Ρ11£ΟΙ€ΑΤθητΐΜ : 

ν&ηοΓυιη ουΗ» Ε(1αιΐ€(&, ηοιηρβ, 
ΑΝΟΚ. ΟΑΙΙΑΝΜΙ. ΑΝβ. Μ ΑΠ, πΕΟΚυΜ : 

ΑΟεϋϋΑΝΤΕ ΕΤ ΠΕΝϋΟ Κ£00Γ.Ν08εΕΝΤ£ α.-Ρ. ΜΗιΝΕ, 

ευΚΗΙτυΗ ΓΟΒΙΡΙ.|ζΤΟΗυΜ ΙΝ 8ΙΝ0υΐ.08 8εΐΕΝΤ)^^^ ^η:(:;^Β£ΙΑβ3ΓΙ0.4( ΚΑΜ05 ΚΟΙΤΟλΒ. • . Ι *• • • • • ^.• Τ0ΜΙΤ8 ΡΙΙ Ι Μ υ8. 

— ■ ι ΐΒΟίΙΒΘι ■ 

νκΝΕυκτ 3 τοι. 35 ηΑΜα• ολιχιοι•. ΕΧεΟΟΕΒΑΤυΚ ΕΤ ^ΈΝΙΤ ΑΡΟΟ ί.-Ρ. ΜΙΟΝϋ Κ01ΤΟΚΒΜ, 

ΙΝ νΐΑΟίεΤΑ ΙΤΑΜΒ0Ι8Ε. ΟϋΜ ΡΗΟΡΕ ΡΟΚΤΑΜ ΙΧΤΕΊΙΛ ΡΑΑΙβΙΟΒΟΜ νυίΛΟ Ο'ί,ΝίΒΛ 

ΙΗΗΙΙΙΙ&ΤΑΚ, 8ΒΙΙ ΨΕΤΙΤ-ΜϋΝΤΒ»ΰ€ε. ΝυΝβ ΥΕΚΟ ΙΝΤΕΑ 1ΜΕΝ1Α ΡΑΚΙ8ΙΗΑ. 

1861 Τ&Α01ΤΙ0 ΟΑΤΗΟΜΟΛ. 8Μ€υΐυΜ ΥΙΙΙ. ΑΝΝϋδ 756. ΕΙ,ΕΝΟΗϋδ ΟΡΕΕυΜ ΟΌΛ ΙΝ ΗΟβ ΤΟΜΟ ΧΟΙΥ ΟΟΝΤΙΙΙΒΝΤυΒ. δ. Ι0ΑΝΝΕ8 ΌΑΜΑδίΈΝϋδ. ΝοΙϋία. 

ΡτοΙβρονηβηα ΐΑοη%$ ΛΙΙαίη. 
Πί§$ΰτίαίίοη€$ Ώαίηα$€€ηί€αί «φ/^ιη. 
Πίαΐβοϋββ. 

Εχροδίϋο Ρίάβί θΓΐ1ιθ(]οχ». 

Ργο δ&οηδ Ιιηββίηίϋυβ Οτθίίοηοδ Ιγ65. 

1)β ΓβοΙβ 8βηΐ6ηϋ& ΙΛβΓ. 

ΤπβϋΐΑίιώ οοηΐΓβ ΙιιοοΙήΙββ. 

ΠίαΙο^δ οοηΐΓ& Μ&ηίβΙι«ο$. 

Οίδοορίθΐίο εΐιπδΐίβηί οΙ δοΓβββηί. 

ΟρυδβιιΗ (16 θΓα6οηϋ)υ$ 6ΐ δ(Γ^βίΙ:)υ5 ΓΓβςηίίβηΙυιη. €οΙ. 9 

66 

118 

194 

518 

578 

790 

1227 

Η21 

1433 

1503 

1585 

1598 

• • • • • Ρ&ΓΙ81Ι8. — Ει ΐγρίβ Ι-. ΜΙβΝΕ. ΝΟΤΙΤΙΑ. (Ραβμιο. ΒίΙ>ΙίοίΗ€€α Οτωω, 6(1. Ηλπίβ», Ιοιη. IX, ρ. 682.) Ια&ηη6δ1>&ιη&506ηυ5, ρΓ6δΙ)7ΐ6Γ 6( ΐΏοηΑβΙιυδ, ηοη βοηίαηοίβηοΐαβ 6$1, υΐηιιιΐΐί ΓβοβΓυη!» 
(α) ουτη Ιοαηηβ Μβδυβ, ϋ&αίθδοβηο, ιηβάίοο (6), νβΐ οαιη Ιο&ηηβ Οβιηβδοβηο, 86Γ8ρίοηί& Ρ. 
ίΐίάβτη ίηΜ^ο (ο), ηβο οαιη Οαωβδοβηο, βρίδοορο ΚΙιοηάίηβηδί (ά)^ νβΐ θΙΙβΓΟ βρίδοορο Οα- 
τηβδοβηο, βίνβ Οβπίθδβί υΓΐ)ί3, ηυΐ δθΒβιιΙο ιηβάίο (Ιββίιηο $6χΙο αβ βηίΐΏ&ϋϋαδ δοήρ^ίΐ βά Μί- 
οΙΐΑ6/6ΐΏθθη(β€ΐΑΖοηυΐΏ (β), ηβο ά6ηίς|ΐΐ6 οαιη ΓβοβηϋΟΓβ δοηηΙΟΓβ Οβωοδββηο, ιηοηβοΐιο βΐ 
ήνροάίίίοοηο δίαάϋθ, Τηβδδΰΐοοίοβηδΐ (/}• (α'^ ^\1β1η:ι(1Iη<κ1α^η ΙιοιηοηγιηΊ& ΤΙιβοάοΒϋ ίιηρ., 
φΐ\ »ηΐβ 1»βοη(;ιη Ιδ^υΓαπ) 6Χ$ΙίΙίΙ« ΥίηοβηΙίο Ββΐ- 
ΙοτΑΓβηβί , Αηίοηίπο ΡΙοΓβηΐΐηο, Αη(ΐΓ6« Ο&ικΙοΙο, 
^09ηη^ ΝιυεΙ^ΓΟ, Τήΐΐιβιηίο Αΐϋβαυβ ίυίι ΓΓβικΙΊγ υΐ 
/οιηηβιη 02ΐη3ΐ5€βιΐ!ΐιη βΦουΙο IV, 8ΐι1) Τΐιοοάοδίο 
ρΓΐηιο τίχί&&6 $€ηΙ)«ιτηΙ ; ίΙ& &Ηο& (ΙβεβρΊΐ •1πιί1ί- 
ΐ8<1ο ηοπιΊηίδ, ιιΐ Ιοβηηβιη 0ληίΐ38€6ηιιιιι ηοβίΓυιη 
ΓοηΓυηόβΓΟίιΐ ειιιη Ιο&ηηβ Ο&ιηΑβΰβηο» ιηβίϋοο• 
Υίϋβ Ιαίίηΐ Ιαίίηϋ ΒΜ. 83€γ&πι βΐ ρΓθΓ8η3ΐη ρ. 79 
1ι. 61 81 3; ΡβίΓΐ ΒφΙϋ 1.βχί€οη ΙιΊδίοηουιη ίη Ολ- 
πυδοβηο, 61 1«6οη. ΑΙΙαίΊαιη «ραά ΜΊοΙι. Ιιβςαίβη 
ίη ΡΓοΙβι^ιηβηίβ 8ϋ ϋ3ΐη38€6ηυηίΐ, υΙ)ί 6ΓΓ0Γ68 ί1• 
1ο8 ΓβΓβΙΙυηΙ. Ινίβαι Α1ΐ8ΐίυ8 οοηΓυΐΑΐ 6ΐί8ΐιι 61 ίαίιυ- 
Ιο$2 6δ$6 βνίηοίΐ, ςιιχ ι]6 θ8ΐη8866ηο ΒαρΗ. Υοΐ8- 
ΐ6ΓΓ2ηυ8 ΗΚ)Γ0 χτι ΟοιηιηβηίαΓ. υΓΐ)8η. Γα180 
ΙΤΑ<16Π8, βυιη ^ιιάx^5 ραΓβηΐίΙ>υ8 η&Ιυπ» βΐ βχ ^α- 
(Ι2ΐ&πλ0 Αά €1)Η8ΐίαηί8πιαηι 6οην6Γ8υιη 688β, βΙ 
Οοηδί^ηΐίηοροΙϊη Τ6ηί886, εβρίυιηςυβ & ρΊΓ8ΐί8 
ΗαΓϋϋβηί»^ ρο8ΐ68 8 ΤΙι6(μ1ο8Ίο Γ6(ΐ6ΐηρ1ιιιη πια^ί- 
βΐηιιη β]α& βρίβΙοΙαΓυπι ίυί&86, ιηοχ 8ΐ>β€ί882ΐιη βΐ 
4ΐ€ΐΐ€Γ:ιΐΩ, ςαοά ίη βιΐδρίοίοηβιη ρΓθ(]ΊΓιοηί8 ν6ηί8- 
$6ΐ. Νβ (ϋεαηι (Ιβ ί85α1ί8, ςυαβ 8(1(1υηΐ «αοΐΟΓ 86γ- 
ριοηίδ ϋ6 08ηΐ8806ηί €οιιν6Γδίοιιβ , ΥίπΰβπΙίυβ 
Ι(€ΐΙον3€6η$ί8 δμ6€υ1Ί ΙιΊβΙ. XVII, 103; ΡβίΓυβ 06 
Ν;)ϋιΓιϋυ$, 6ρί$α>ρυ8 εςυίΐίαηυβ, Ίη ΗΊ8ΐ0Γί8 88η- 
εΐοΓυιη,ΐν, 135; 3ο. Ν8υΰΐ6Γυδ ίη ΟίΓοη. Αϋίςυβ, 
Γ6&ιίΐιιΐ8Π) 61 ηιαηυπι 1)6η6Δ€ίο Μαπφ^ νΐΓ{;ίηί8, 
Γ6(ΙαοΙυιη εΡοΙίη. Ηο. 

{1>) ^ο^ηη65 08πΐ88ε6ηυ8 , ιηβάί€ΐΐ8, 6θ(;ηοιη6ηΐο 
1ΐ68υ6, 85η6ρο8 Α1κΐ8ΐΐ2Ρ, 08ΐη380ί Γ6(|;ί8, 860ΐ8 Μα- 
Ιιαπιηΐ6<ΐ8ηυ8,;6ίΓ€2 8. 12(Κ) ΩοΓοίΐ 61 ΑΓ8ΐ>ίθ6 8ϋΓί- 
ρ$ίΐ, ηυβρ δ€πρ(8 6]α8 άβ\ηύ•ί βτ ΑΓ8ΐ)ίοο ίη ΟΓΛΟΑίη 
61 Ι^ιίηΑΐη 1ίη(ΐ;υ8ΐα οοην6Γ88 8υηΙ. Εχ ίΗί8 βϋςαλ 
8. ^08ηη^ ΠΑΠΐ8δ€6ηο, ρΓ68ΐ)Υΐ6Γ0, η)8ΐ6(η5υί υοΐ8ΐ 
Ι.2ΐηΙ)6είιΐ8νΐ.ρ.1Ι8.ΐ5ΐ.ί3*.6ΐ6.ΡΑΒΐι.— Μβ(Ιίοΐ3ηΙ 
III (ιίϋΙ. Απι1)Γ08. Ι68ΐ6 ΜοηΐΓ8α€. ίη 1)ίΙ)1. 1)ί1)1ίοΙΙι. 
Μ^8. ρ. Λ99. — 61 ρ. 1199. €. περΧ φχρμάχων !η 
1)ί1>1. ΟϋίΙ. Ρβ11ί86Γϋ.— ίΐ). ρ. 384. Λ. 38^. Β. 435. 
β, Αρ^οτί$ηΐί. — Ιί(ΐ6ΐη οΊΐιη οοηαπιβηΐο Ιβίάοη, 
Ιίρ$ίω\η 1)ί51. ΡιυΙίηβ, 16816 Ρ6ΐΐ6Γ0 Ιη 68ΐ8ΐ. οοιίά. 
ίΐΐίυβ Ι)ί51. ρ. 277. — ΑρΙιοπ8ΐηοηιηι 1ίΙ)6Γ : ρ6Γ 
ΡΙαίυη. 06 Ββηβϋίηίβ. Βοηοη. 1489. 4. — Ιη Φοά. 

(ΙΧ89Γ60 XXV. η. 7, 681 ίηΐ6Γ Οθ1ΐ6€ΐ8η64Ι ιηβάίοΑ 

βΓ£0(•-Ι)3ΓΚ)αΓ8 , Ιο. Β8πΐ88€6ηί Γ6Π)6ϋίυιη ρυΓ- 
(3ηιΙί 03ρί(ί8 6ΐ 8ΐοπΐ86ΐιί, ΙηδΟΓίρΙοπι Ίοοίημα ΰοη- 
ρο»ίΐ90 ^ο, Όαιηα$€€ΐά. ν. ί,αηιύβΰ. οοπιπι. VI. ρ8Γΐ• 
II. ρ. 269 . — Μ8ΐ6 3υΐ6πι δ. ^ο. ϋ8ΐη8866ηο ίη 
εοϋϋ. 2δ8βΓί(ιΐΓ 4ο8ηηί8, Οΐϋ Μβδυχ, 8. Μογβίβ, 
ϋ3ΐη3&€6ΐπ, ηιβϋιοί ΑΓ85ί8, ΙίΚ>6Γ Ώε $ίηφΙί€ίδιΐ9 ιιΐ€- 
έΜΜ€ηΐί$ ρΜτ^αηα(>Η$, ίη (|αίηςυβ 86θΐίοη6δ (Ιίνί* 
805. ίη οοίΐίΐ. ΟίΒ^βΓβίδ XXIX. η. 4. XXX. η. ι. 6Ι 
XXXI. η. 2. ν. Ιωη(>€€. VI. ρζ%. 297 βς. (ςηί 6υπι 
Ιηύίί, ίΐαοβ €οΜΓ. 6β8η6Γ0, νίχί{»86 οιγο. 8. €. 
1458, 61 8ΙΙ8 ϋ6 60 ηοΐ8ΐ : ίϋ βί ίΐ8 681, ]υηίθΓ 1116 
ίηΐ€ΐΙ>κ6ΐι<Ιυ8 681 4θ8ηη68 1165068 ϋ;ιπΐ88εβηυ8. ) 
^ ρ. 299 βς. 61 303. βϋ. ΚοΙΙλΓ. — 06 Π)6<1ί08πιβιι- 
Ιίδ, 3ϋ ριΐΓ|(2η<1υπ) ίπφππιίδ ΜοηβΙδ, ίη III €(μ)<Ι. 
Ρβη<. ΙιίΜ. ρυ1)Ι. — Ι>6 βηΙί(|ΐιΙοτ« Ιοαηπ6 Οβιαίλ• 

Ρατεοι.. οβ. χαν. 866ηθ, Μ65ΙΙ26 ΓΐΙίΟ, Π)6<1ί€0 8χΓ0 €ΐΐΓί8Γΐ3ηθ, 6ίΓΓ. 

8. Ο. 845. ▼. Ηαηι^€τρβτ Ζ. Ν. III. ρ. 183 δας. 
61 ά6 υίΓοςιιβ ρ1υΓ8 ιηΓγο ίη νοί. XIII, ίη είβηοηο 
ηΐ6(Ιί60Γ. Υ6ΐ6Γυπι ρ. 257 βς. (ιώΐ βυο ΐ6η)ροΓ6 
ρΙυΓΑ 8ΐ1ηοΐ8ΐ>ΜηΐυΓ, ) ίΙ)ί(1. ρ. 259 8(]ς. 61 273. 6χ 
*}ο. Ιι6οηί8, ΑΓηο8ηί, 1ίΙ)6ΐ1. άβ νΐηβ ςυίΙιυβϋΑπι ίΙ- 
1υδ1π5. 8ρυ^ Αγ81>68• — Αά^βΐυΓ ^ο. 08ηι&δ06ηί 
όβ δ86Γ8 βΠβ 1ίΙ)6ΐ1. ν6Γδί1)υ8 ροΐίΐίοίβ, ίη 6(Μ|. 
ΜΜεεεΧΧνίΙ, η. 37. Ραή$. ϊ^ΙϊΑ. ριι1>1. οοηΓ. Β.•ιη- 
(Ιίη. 081. οο<1(1. ΙιβυΓοηΐ. ΙΙΙ« ρ. 357. 6ΐ Ρ«1)γ• Β. 
6γ. XII ρ3|(. 774. ΗατΙ. 

(ΰ) ^08ηΗ68 08ηΐ8δ06ηιΐ8, 86Γ8ρίοο!8 ρ. ίΐίίΐβπι 
ΜυΙΐ8πιπΐ6()3ηυδ, πΐ6(1Ιουβ, 8 ^08ηη6 Μβδαβ Ι8υ(ΐ8- 
ΐυΓ. ΓαΙίτ. ν.ίηΓΓ8, τοΙ. XIII. ρ8£[, 299 βς. 61 8υ- 
ρΓ8 ίη 1ι. νοί. ρα^. 156. ΠατΙ. 

\Όβ Οαϊηα$€ίθ δγΓο, Ρ6πρ8ΐ6Γιοο ρΙιΠοδορΙιο, 
τίαβ 8υρΓ8, νοί. III. ρ• 483 84]. — Οβ /)αιηαιπο, 
ρο6ΐ8 6ρί9Γ8η)ΐη«ΐ8πο, 8υρΓ8 γοΐ. IV, ρ• 470 δς. 

(ά) 1^60 ΑΙίΑΐίυδ ίη ρΓοΙβ^οπιηι. 8(1 ^ο. 08πΐ8δ0β- 
ηυπι, υΙ)ί (16 ν8ήίδ Ιιίδοβ 08Πΐ8δ06ηίδ όίδδβπΐ, πιβ- 
Π)0Γ81 Μ5. Δαμ«σχηνου Ιπισχόπου Τονβίντ.ς βιάλο- 
γον μ£τά του ήγου^λένου της &γ(ας * Αναστασίας* ήτοι 
ταλανισμδν χατά των νυν της Ελλάδος έπισιοόπων 
ΌαΜα$€ΒηΙ, Εοηάίη€η$Ϊ9 «ρίκορι\ άίαΙο^Ητη οη» 
α66α(«5. Αηα^ίαίίω^ ιίν€ άβρίοταίίοηεηι ερηοοροτηηί 
ΟπΒΰίίΒ ιΐΜ ορίαίβ. ΙηείρίΙ : Προσαγορεύω. ΡαΙ^τ. \λ 
οοΑ, Ναηίαηί» ΙιΧΧΧΫ. η. 5. βί €ΙιΧ• η. 9 : 
Παρα£νεσις πρ6ς ρους θέλοντας σωθήναι μονάχους 
ώς &ν ΟΜ^άτνιψ * του Ιπισχόπου λογια»τάτοιι Κυρου 
Δαμάσκηνου Αϊτής χα\ Τενδίνης * χαΐ προέδρου Οο- 
λιανής * ίηίΐ. : *Αβελφο\ χα\ πατέρες, έ^τειβη τ6ν χά- 
σμον άφήσαμεν, 6ΐο• Ιη οο<ϋθ6 ροδΙβΓίΟΓβ η. II, 6δ( 
ςιιοςυ6 6]υδ((6ΐη λόγος πεζ^φρασει εΙς τ||ν βκχάλο- 
γον του Μωυσέως - ίηη. : Δέχα παραγγβλίαι εΤναι. 
ν. 631. οο(Ι(]. 6γ. Ν8ηΊ8η. 173. 61 561. ΊηΜβη. 
εΓαδίί ΤαΓ00^Γ»0ί8, 1ί1)Γ• ιν, ϋΐ(6Γ 8υοΐθΓ6δ 6ρίδ1ο- 
ΐ8Γηπι ΙιΧ, ηοπιίηαηΙυΓ βΐίππι 08πΐ8806ηυ8, ϋΐ» 61 
ΒΗβηάίη» αίςυβ Ο8πο8βοβη«ΐ8, Ββπιοηίοί 61 £188— 
δοηίδ. τ. δυρΓ8, τοί. VIII, ρ. 94. Ηατί. 

(β) 08πΐ8δ06ηί, βρίδοορί, ΙΙΙ>Γαπι, οοιηιηυηί 6γ3β- 
οοΓυιη <1ί8ΐ6θΐο βοπρίαιη, 0$ ηαίπτα αηίηιααηη^ 
οοηδίβηΐβπι 10 08ρίιίΙ)α8, ςιιβιη βχ ΑΗδίοΐβΙβ « 
^ε1ί8ηο 61 ΡΙιίΙβ οοΙΐ6|;ίΙ, 8ΐςυθ ΜίοΙΐ86ΐί ε8ηΐ8ου- 
Ζ6ηο, πΐ8|ριιο (ΙοηιββΓιοο, ΐΓ8ΐΐ8ηιΐ8ί1, Ιο^Ιδββ 8β πιβ» 
ίπιρ6ΓΓ60ΐυπι Ι8πΐ6η Λρηά ΡβίΓυπι ν6ΐΙί8ηι Βοπΐ8ηιιιιι 
ΐ6δΐ8ΐυΓ 1•60 Α1ΐ8ΐίυδ Ιοοο ]8Πΐ ΐ8υ(ΐ8ΐο ; Ιηοίρίι : 
Συνήθβιαν Εχουσιν οΐ Ανθρωποι δταν θέλουσι νά 
{^υσ{ τίνα μέγαν Αρχοντα. Ραύτ. Ιη οο<1. Ταηήη. 
εθΧΙ.νΐ11 , ίοΙ. 35. 68ΐ : ΟαΜα$αηϊ Δρχιερέως Στου- ~ 
β£του συνάθροισις βΙο., ερηοορϊ είπάϋοί ΙιΜΙη* 
ίη ςΗΟ €οΙΐ€€ία $Ηηί βχ ν€ί€ΤΗίη ρΗίΙαορΗοτΗΐη /ί- 
Μ$, ^ωϋαηφα άβ ανί^Μ, £ί ίβνγαΐη^νί αΐί/ιιβ 
ίηαΗηί$ αηίηιαηΐί6Μ« α6 /ιμ άίΰία (ηετπηί €ί ϋοιιιΐΜΐι- 
ηϊοτ ιηΐΒτρτβίαύο «μΜϊ^ιιγ. Αίςυβ 8υοΐθΓ ο8ΐ»1ο«Ι 

^οάα. 

(Ο Ηί6 681 Π8πΐ880θηυ8, 0Η]υδ ΤΙΐ€$ΛηνΗ$ Ηοιηΐ' 
/ίαπΜΐι ίϋ $αη€ίο$ Ιίη((υΑ 6㻣« νιιΙ|{8Η ιχρίιι• 

1 Λ 9> η ΝΟΤΙΤΙΑ ΕΧ Β1ΒΙ.ίΟΤΗΕ€Λ ΡΑΒΜΟϊΙ. !2 Ιΐίο Ιοδπηοδ οχ ηοΙ)ίϋ ^οηβΓΟ (λ), ρηίπα ϋηπίίΐδοοηυδ, ϋί^ηίΐαίο ρΓ08}))Ί0Γ (!>) οΙ νίΙίΌ ίη^Ι:- 
Ιαίο ηιοπΛοΗιΐδ, οοιιίαπιοΐίφ οβαδα 8ΛΓαΙ>αίΐΛ (ΰ) οΐ ριο Μαη$ΗΓ€, Μαγηζη (ά), αΐ) βΐϋ^ Λποΐβδ (ε) 
βΐ ρΓορΙΟΓ οΙοφίοηΙίΛΠΐ (:ΐΐΓ)^δθΓΓΗθ3δ {() ϋΟδηοαήηβΙυδ Ιοι^ίΙϋΓ. ΠηηιηδΟϋηαδβΟο^ηια, ιώο- 
ηηοΐιο άοοίοβχ ΙΙαΙί/ι, οηρίίνο ίΙΙιιο βίΐϋυοίο, βπαίϋΐυδ υηη οαηι Οοδίηβ, ΗίϋΓΟδοΙγπιϋθηο ((]υί 
ιηοΙθ(3ί ηοΐΏΐηο (Ιβίηάο οβίθΐ^πδ οΐ Μθ]υπΐϋηδίδ βρίδοορυδ οχδΐίΐίΐ). Ηίηο ηϋ•?1οοΙίδ, ςυβδ Όίίηι,ι- 
801 δπίΓορα 0ΐΓϋΓΰΐ33ΐ, ιτιαικίίαΐίΐ^ιΐδ ϋί^5ηί1π1ϋ)υδ, ΗίβΓΟδοΙ.νιηαί* ίή δβϋίΒ ηιοπηδίΐίπιηιι (ΐοηοο^- 
δίΐ, ϊΐίίοιαο ίη ]ίΙΙθΓ«Γαιιι, δαοΓαΓυιη ρρωδΟΓϋω, ιιΐϋοΐίΐαΐίοηο οοπδοηυίΐ βΐ ρΐΌρ^ δαηοΐυιη 8α- €(κ1ϋ. Ογ. Ταιιπη. ρη^. 507, ριιΙ:ιΐ, Ιιαηε οοΙΙοοίίο- 
ηβιη 03ΐηιΐ6ΐιι 65&ρ, ςαοιη 1.ϋθ ΑϋηΓπιβ ( α Γα1)Γίοίο 
βΐίαιη οίΐίΐΐιΐδ) Ιθ($Ί$$β 5β δοπϋίΐ ; οαηκίβιη Ιβιηρη 
ΑΙΙαίΊιιηι, »(1(ϋΐ, 5υΙ)(1Ί(ϋ836, ηοιι β'ώί €οη$ΐ3Γβ, 
ηπιη Π3ΐη3δ€6ηυ8, 6ρί5€οριι$ ^ΙικΙίια, αΐίιΐδ δίΐ α 
Ι)3Πΐ»80βηο ιηοη&οΙιο, Ιιγροίΐίβεοηο δΙυϋίΐίΐ,ΤΙιβδβΑ- 
ΙοιΓιοβπδί (οπ]υδ Τΐιοδαιιπιιη ΡαϋΓ. (ίη ηοΐ. /*) ιιιβ- 
ιηοΓ3ΐ ) ; 311 νβΓΟ ρΓΟΓδίΐδ ίίΐβπι, ςιιί, ροδίοα ίη 
^ρ^$^ορ^ιυη1 3δ£ΐιη)ρ1υδ, ίΐΐ£;6ηίυιη ΓΰΙ)υ8 ΙιίδίΟΓΊοίδ 
οο11Ί§6η(1Ί8 βχοΓΟπβΓίΐ. Τυιη οΙ)δθΓν3ΐ οοιιΓβείΟΓ 
€«ΐ3ΐθ{;ί, ίη οοιί. Τ3ΐιπη. €3ρίΐ3 ηηηΐ6Γ3π ΧΓΊ, ίοΓ- 
ΜΠ (ΐυί3 ΙίΙ)Γ3ηιΐ8 €3ρυ( ςυο(1ιΙ*<ιπι ϊη II ββοΓιυηβδ 
ύΐνίδοπΐ : ^βηΊηυο ίάοιη 3υοΐ. ε3ΐ. 3(1ηοΐ3ΐ, ίπ 
00(1. Τ3υΓ. ηυ1ΐ3ΐη ορβη ρΓ2ΒΐηΊ883ΐη βδδβ ρΓχΓαιίο- 
ηεπ) ; 86(1 ρπιηο €3ρϊΐί />« αφύΐα, ΐ6ΐΓ38ΐιοΙιοη 5ί- 
ιηοοπΊδ, Ιΐί6Γθ(Ιί3εοηί (ςυθ(1 6γ. ουω νβΓδίοηβ 
1.31. βνυΐ^ανίΐ 3(ΐεΐ. εαΐ.), ρπ^Αχυπι, 3ΐςυ6 ρπιηυπι 
€ΑρυΙ ίηοίροΓβ : *0 άετ6ς είναι βασιλεύς εΙς δλα τά 
τϋΐτόμενα, βΐϋ. ΗαΗ, 

ρπχΙΓιΐ ΥβηβιΊΊδ, ηΐ 1Γ>05. 4618. 4. [ ΥοηβΙ. 1528. 
4. Ογ. ν. 1)ί1>1. ΑδΙιολν. ρ. 49. — ΥίίηβΙ. 1(528. 8. 
ϋρ. ΑηΙοη. ΡίπβΙΙ. — ΤΗβ$αννα$ ηιοηαεΗί Βαπια- 
*€€ηί, ίηί)άία€οιιί €ί 8ΐηάίΐ<Β Τίΐ6$$αΙοηί€βη$, ίη ςυο 
βιιηΐ 6κρο8Ίιίοη6*$ 6ν3Π2ΡΓιθΓυηι. βηβο. νιιΙ(;. Υαιεί, 
ί642. 4. ν. ΡίηβΙΙί €31. 11. ραζ. δ. η. 2288. 3(1(1. 
ββρΓ3 νοΙ. ΥΙΙΙ. ρ. 88. (1β ΙίΙ»Γ0 Ι. ΤυΓ€θ-{^Γ3βοί« 
Μ3Γΐ. ϋΓυδΠ, ϋΐ ίηίΓ3, νοΙ. Χ, ρ. 501. νβΐ. 6<1Ίΐ. 
— Οβ ΡϋίΓΟ ϋ3ηΐ3δ€βιιο, ν. ρ3αΙο ρθ8ΐ 3(1 η. 2ϋ. 
ΗαΓί.] — ΟιιΓιΐΙο (Ιίεβτβ (1β »Ιϋ8 03ηι:ι$06ηί8, υΐ 
Νί€θΐ30 θ3ηΐ38€βηο, θ3ηΐ3δ€ίθ 03ΐη3806η0, βΐ 03- 
ιν380ϋπο, (:(ΐ]ιΐ8 δραίμα Σωσανίδος ΐ3ΐΐ(ΐ3ΐυΓ 3ΐ) Ειι- 
βΐ3ΐΐΗ0 3(1 ϋίοηχδίυιη ΡϋΓΐβ^οΙβηι ν. 970. Ι*\ώΓ. Οβ 
ΝίεοΐΛο 1>3ηια$θϋπο, ςιΓι 3 υ. 747. 3π1β €1ι. η3ΐ. 5, 
α^ ΙΙοΓθ(ΐ6 0Γ31ΟΓ ηπ8δαδ 65( 3(1 Οοΐ3νί3ηυιπ ΟΛ" 
«3Γ€ηι, 61 ηυιη 3υοΙθΓ Γυρτίΐ (ΐΓ3ηΐ3ΐί8, £ω(ταν\ς, ?. 

5ΙΐρΓ3 νοΙ. 111, ίη €3ΐ3ΐθ{;θ ΡβΓίρ3ΐ6ΐίθΟΓυΐη, ρ3|(. 

500 5(1. 6ΐ ίη ηοΓαΐ3 ΐΓ3);ίεοΓ. (Ιβρ^ΓίΙίΐΟΓυιη ρ3^. 

313 ; 3ΐ(]116 ΙΙΙΓ0(|(16 Ιοϋϋ 1•'31)γΊ0. 3886Γυίΐ 61 (ΐΓ3ηΐ3 

Ι11υ(1, (]υο(1 3ΐϋυΐ3ΐ6(πΙ)υ6ΓυηΝθ3ηηί θ3ΐα3δθ(Μΐο, 
ρα^. 3υΐ6Πίΐ 742. Ιΐ9β8ίΐ3νίΙ ; 8(^(1 ν. ηοΐ. («ι. — ) 
νοΙ. 11. ρ3^ 179. — νοΙ. Ι. ρΛ%, 726, ίη 6ΐ6η6ΐιο δοπ- 
ρίοηπη, οοΙΙβεΙίοηί £;ιιοηηοοΓυιη ΡΓθ1)6ηΪ3Π£ ρτχ- 
1111880. δοΓΪρδίΙ ιριοιιυβ (Ιβ Απδίοΐεΐίδ ρΙιίΙοδορΙΓια 
•ι ίη (ριθ8(ΐ3Π) ί11ίυ& ΙίϋΓΟβ, 31 ^03ηηί ϋ3πι»866ΐ)θ 
ΐΗϋυιιαίιΐΓ 8€ΐιοΠ3 ίη Απδίοΐβΐίδ κατηγορίας, (ν. γοΐ. 
11. ρ. 209.) ; — βρίΐουΐΰ 0ΓΚ3ηί Αηδίοΐβΐίοί ( ίΙ). 
)ΐ3|;. 220. ) 3(1(1. ίηΓΓ3, νοΙ. IX. ρΆ%, 440 νβΐ. 6(1. ίη 
£3ρ. (Ιβ ΡΙιυΙίο, ϋΓυ6ΐί6π Ι1ί8ΐ. οπί. ρΙιΙΙοδ. Ιοιη. 
11. ρ. 469 8ς(ΐ. δ3χίί Οηοηι. Ι. ρ»^. 200 8ς.6ΐ ςυοδ 
ίΙΙο οΊΐ3ΐ. ύΰ 03ΐη38€ίί 0301380. άτΓορίαις βίο. ν. 
Υίΐΐοίδοπ. Αη60ΐΙ. 6γ. Η. ρΛ%, 253. 6ΐ€. ΒαΗ. 

[Μίο1ΐ3β1 03ηΐ38(ΐ6ηα8. ΟΓβίοιίδίδ, 86η1)3 οοιίίουιη, 
Υ. ΜθΗί(αιΐ€οη.ν•Λ[•Λθ%τ. 6㻀. ρ. 104. ίιπρπηιίδ ρβ^. 

^1^. 8(1- υΙ>ί ΡΓ011161Ι1Γ, 86 3613 8ΥΠ0(1ί 01ΐ3ΐ€£(1θ- 
116118(8 6Χ8€ηρ8ί886 3• ΟΐΓ• 1525. ΗοτΙ. \ ^ 

(α) ΡϋΐΓ6ΐιι 1)3αΐ3866π1 86Γ$$ίιΐ(η τδν του Μανσουρ, 
ςαχκίοΐ'βιιι ξ6η6Γ3ΐ6(υ, γ8νιχ6ν λογο&έτην Αΐχίοΐ- 
ηιβίεεί Ο^ΐίίίϋ !^3^3(^6ηο^αη1 , 6χ Τΐΐ6θρΙΐ3ηβ νβΓί- 
•ίιπίΙΙΙβΓ 6θη]ίοϋ Ι3υ(ΐ3ΐιΐ8 Ι^βφΐίβη . ΡαΙ^τ. Οβ 
^03ηη6 θ3Ηΐ36ϋ6ΐιο, Ιιοηιίηβ ςυί(1ϋΐη δυρεΓδίϋίοηβ 
1130(1 ηΐ6(1ίοοΓί, 6ΐ 3θ6Γπηιο ίπΐ3^1ηυαι (ΙοίϋηδΟΓβ, 

νίΐΟ Ι3ω6η 8αΐ 86ν1 6ΓΙΙ(1ίΙί8^ίΠ10, 8γ8ΐ6ηΐ3ΐί(» Ιϋ60- 
Ιν^ίΰβ εθη(ϋΐϋΓ6 61 86ΐΐθΐ38ΐίθΟΓυηΐ ίη(6Γ Ογ%608 

ρΓ^ΒουΓδΟΓΰ, οοηΓ. ΙΐΗίηβοαί Ηίδΐ. βεείοδ. 6γ96(:φ, 
ρ•η. 1. ε3ρ. 2. §. νΐΐ. — εβνοί 11ί8ΐ. ΙίΐΙ. δ8. ΕοοΙ. 
10(11^ Ι. ρ. 621 $β(|. — Ο. Οΐκίίη. οοιιιηιοηΐ. (16 δδ. 
£1^1. 1. ρ32. 1713 86ς. ςυί ρη^. 1717 80(ΐ. υιοηνΐ οΙΐ3ΐβ (ΙίίΐδβηΙ, Ι«>. Π3πΐ38ε. ρπηιιιιηεχ 6Γ3ΐεί$ Ρα- 
(Γ'ώιΐδ 6Χ5ϋιΐ886, ςυΐ ευο1ΐ3Π8Γΐ3ηι βδδο νβηιπι 
εορριΐδ 61 83η^ηιη6ΐη €ΙΐΓί8ΐί ΙίΙ). ιν, Όβ βάβοηΐιοίί, 
εβρ. 14,(1οευ6ΓΐΙ.— Ι. ΕΙΙ, άα Ρϊη Νοην, ΒίΙ}ΙίοΐΗ. 
Ιοίϋ. ΥΙ. ρ. 101. — υιυιΙίβΓ., //ίίί. επί. ρΗΗο$. 
111. ρ3^. 534 86(|. 6ΐ ίη 3ρρ6η(1ΐ(>6 δίνβ νοΙ. ΥΙ. 
ρ. 554. — Κ. ΟιΙΙίεΓ. Ώηί, ρβη. άβ$ αηί. βηΐ, ιοπι» 
XVIII. ρ32. 110 δβ(ΐ. — //ΛίΐιάβΓ^βΓ ζιινβΓί.ΝαεΙιτ. 
ρ3Γΐ. 111, ρ. 528 86ς. δαχϋ Οηοιη. II. ρ. 84 δ(|. οΐ 
ρ. 543, 3ΐςιιο ;ιΙίθ8, (|ΐΐ()8 ίΙΙί (Ιυιιιηνίη είΐαηΐ ; — 
δεΙίΓοεΙ^Η. //ίβ(. βΰοΐ. Οιήζί. Ιοηο. XIX, ρ3^. 00 §(]. 
0υ38(ΐ3ηι ^ο. Ο3ΐη38εοηί 8βηΐ6ηϋ3δ ρβΓδβηπίΙηι- 
Μθ8ΐΐ6πι. ίη ηοΐ. 3(1 Γ.υ(]νοΓΐΙιί 83Τ8ΐ6ηΐ3 ίηΐβΙΙροΐ. 
Ιοηι. Ι. ρηβ. 765. ηοΐ. 8. 0(1. Ι.βί(1. 1773. 4. (Ιο ϋοο 
οηιηί3 ροτιη63ηΐ6 ; — ρα^. 921. (16 8Ίηιί1ίΐυϋίηίΙ)ΐΐ8, 
ςπί1)ΐΐ8 δ. ΤΓίηίΐ38 (Ιορίη^ίΙυΓ ;Ιοιη. II. ρβ^;. 473 ϋε 
Ι131ΠΓ3 3η£6ΐθΓΐιηι.^ΰαΓ/. 

(^ϋ) ΡΓ685^ΐεΓυηι ίιιίδβο, ιη3ΐβ ηί^^βΐ Ρθ886νίηιΐ8, 
ςυί εοη8ΐ3ηΐί5υ8 νείβηιηι ΐεδίίιηοήίίδ ΓεΓεΙΓιΐιΐΓ. 
Υί(ΐ6 ^ο. Ηί6Γ080ΐγΐϋίΐ3ηυηκ ίη νίΐ3 Ο3ηι.38εοηί 

ρ. XXI, 61 ί1)ί 110138. 

(€) Αρϋ(1 Υίηεεηΐίυιη ΒεΙΙον. ΧΥΠ. 103. ίπιρ6Γ3- 
ΙΟΓ Τΐΐ6θ(1θ3ίυ8 Λά 1θ3ηη6ηι : 8αναΰαίία ρβ$$ίηιε. 
Νΐδί ΐ6^6η(1υιη 8αΙραίΐα^ η3πι ίη δ. δβΙΐίΒ 1.3ηΓ3 
ϋ3ηΐ38ε6ηυιη (Ιία νίχΐδδε εοηδΐ3ΐ ; βΐ διιϋαίΐα (1ί- 
είΙυΓ δΐ6ρΙΐ3ηΜ8, 6]ιΐδ Γγ31π8 ΓιΙίιΐδ. ϋχίεπίΐηι δ;ΐΓ3- 
1)3ΐΐ!ε δ. Ηί6Γοηγιηο βρίδΐ. 22 Α(Ι ΕπδίοεΙι. (6(1ι(. 
ηον£ 18. Ιοηι. II, ρ. 43. ) ΗβιηοΙ^οΐΗ, ταοηαοίιΟΓηηι 
ρέηηί άβίβνήηιαηι αίηνβ ηερίεανιη :Ηί 6ίηί, νΰΐ Ιβτηί^ 
ηοΰ ηιηΐΐο ρίητ6$ ίίηιαΐ Ηαΰίίαηί, $αο ανΰίΐναΐη η€ 
άΗ\οη€ ν\νβηΐ€9, Οε Ιιίδ νίπ (Ιοείί 3(1 Κβ^ιιΙ^ηι δ. 
β6η6(1ίίΓι ε. 1. €388ί3ΐιυ8 εοΙΐ3ΐ. ΧΥΙ1Ι. 4 εΐ 7. Ρρ- 
Ιτηι ΟίηίΠΜ 111. 15. (Ιβ ΙιοηεδΙ» (ϋ8Γίρ1ίιΐ3, ηΙ)ί 

Αΐ1£;ΐΙ8ΐίηί ΙΟΟυαΐ ί1ΐΜ8ΐΓ3ΐ (Ιε δ3Γ3ΐ>3ίΐίδ {>3€6Γάθ- 

Ιίϋυδ. 

(ά) Υβριστικώς, βίνβ ρβΓ εοηΙιιπΐ6ΐΐ3ΐη (ΙίοΙπτη 
6886 Μανσουο 3ΐ) Ιοοηοηΐ3εΙιί8, ΐΓ3(1ίι $ψιοάη$ 80- 
ρΐίηΐ3 ΑεΙ. ΥΙ. ΐοιη. III 6<]ίΐ. Βίηί3η£6 ρ3^. 078, Γ3ΐ- 
1ίΙιΐΓ(]υ6 ϋ3η^ίυ8, (|ΐΐ3η(Ιο <1β βϋο , ιιεδοίο ί|ΐιο, 
1θ3ηη6, 1ι»ΐΓ6(Ιεο ^£βγριίο, 61 ϋ^κε ν6Γΐ)3 ει 3εεΐ3ηΐ3- 
Ιίοιιεαι Ιεοηοπ)3ε1ιθΓυπι ρ. 677. Μανσον>ρ τ(]> κακ- 
ωνύμω κα\ Σαρακηνέρονι ανάθεμα ίηΐ6Πί£εη(ΐ3ΐη εδ<;β 
ρηΐ3ΐ,*.);Ι()8$. βΓχεο ίη Μανσουρ. Ι Ιη οοιΙ. \βη€ΐο 
Μ3Γε.€Χ•ΧΧνΐ11. ςυί εοηΐίηεΐ ΡαταΙίβΙα^ 03ΐη38('('ηο 
3αΓίϋυΐα, ρΓΟ ΜανσοΟ ΐ6|;ίΙυΓ Μασου, Ιεδίε εεΐ. Μο- 
Γ6ΐ1ίο ίη ΙοίΙ)!. Μδ, 6γ. 61 1•.ιΐ. ρ3^. 83. Α(1(Ι. 4ο. 
Ρ3ΐ)Γ. ίΙίϋοΓ, ΜΙ. Γαΰν. Ι. ρα^. 152. ΗατΙ.] Αδ- 
86ηΙίθΓ Ι3ΐηεη Τ1ΐ6θρ1ΐ3ηί, ςυί ρ»^. 350. ίο, Παηιβ- 
βεεηυιη (Ιίεΐιιηι β88β,3ίι, ϋίαηιιΐΓ παππικψ ονόματι, 
ςυοιΐ 3τυ8 6]υ8 ίΐ3 (ΙίεεΓεΙυτ. Α(1(1ίΐ Τ1ΐ6ορΙΐ3ΐΐ68, 
νο€6 ΜανσοΟρ 8ίκηίΠε3Γί λελυτρωμένον, τύάβηφίηιη. 
Ργο ςυο δεγίίΐζΰβεΐ 66(ΐΓοηί ευιΙ. ιηοηδίΓυηι ΙιαΙ)6η( 
τοε3ΐ>ιι1ί λέντραβον, 8ε(1 λελυτρωμένον εβδε 8εΓίΙ>6η- 
άαπι, Γεείε 1(ΐ6πι €3η{;ίυ8 3(1ηοΐ3νίι. Νοη Ι3ηι ίΐ3ςιΐθ 
εοηΐυιηείίοδυπι εΓ3ΐ υοηιεη ίρδυηι ΜβιιβιΐΓ, ρΐιΐΓί- 
^υδ 3Γιί8 εοπιπιυηε, (]υ3ηι ςαοίΐ ρεπ εοηΐυη)εΙί3ΐη 
ίΗυ(1 €οιΐ8ΐ3ηΙίηυδ ΟορΓοηγηιπβ εοΓΓυροΓβΐ ίη Μαμ• 
ζηρ6ν, <ρΜΠΜ»ι, ςιιβιη3(1ιηο(1υπι εχ εοίίειη Τΐιεο- 
ρ1ΐ3η6 ϋεΊπεηυδ εΐ 3υεΐοΓ ΗίδΙ. ηιίδεείΐ» (ε8ΐ3ηΐυΓ• 

(£) Ί(λ>άννου του ^Αρκλόί κανών διΔ στίβων Ιαμβι- 
κών εΙς την &γ{αν ΙΙεντηκοστήν. 1ΐ3 ιιΐδειίϋίΐυΓ 
ΐα3ηηί8 03ΐη38εεηί Ιιγηιηιΐδ ίη ΡεηΙεοοκίεη , εΐ 
&βηο8είΐ ηοωεη άκλαν, ςυο<1 ΛτεΗίαήπηι 8ί^ηίΙίε»1 
Οαιηβδεεηο ΐΓίϋυίαιιι ΕηίΐαΐΗίυ$^ ΤΗ€$$αΙοηί€€η$ί$ψ 
ίη εοιπηιεηΐ3Γίο 3(1 ίΐΐυιη Ηγηιηυιη, 3ρυ(1 Α1ΐ3ΐίυιιι 
(Ιβ βεοΓ^ϋδ ρ. 320. 

Φ ΤΙλ6ορ1ΐ3ηε8, €64ΐΓεηη8 ΙίΙ). Λιιεί. ΗΊδΙ• 
Μί8ί•6ΐΐ£ XXI. 26. ρ. 1004. εΐ XXII. 6, ρ. 1015. V /Γ. « ΝΟΤΙΤΙΑ ΕΧ ΒΙΒΠΟΤΗΕΟΑ ΡΛΒΚΙΟίΙ. II 

1)801 βδΐ $6ρυ11υ5 (ο). ΟβπΙβ Ιαπιαίυηι ϋβιηβδοβηί βΐ εοδίηΰο δρβοΙ&Ιυηί βο Ιοοο, Ιοβηηοδ ΡΙιό- 
€«$-{6) ιηβιηίηίΐ. Όίδοίρϋηίδ ρΗίΙοδορΙιίδο β^Γβ^ίβ βχοαίΐαπ) οΐ ΟΓϋϋίΙίοηβ οιηηίνβπβ υΙΐΓβ ίΐ- 
Ιίϋδ δΦουΙί βϊβιηρίαπι ΟΓηβΙαίΉ οηοποδ ίοΙβηΙυΓ : ί]7ηιπίδ (Ιαΐοίδδίιηίδ, δοπρϋδςυβ ςυβιηρίϋ- 
πωίδ, άβ (ΐαίΙ)ΐΐδ ά^ίηοβρ^ (ΙίοβΙυΓ,οοΙβΙ)βΓΠΓηαιιι. 1η Ηίδ ίίαυά νοίδβΐϋδ (ΐυβηϋοςυβ ηοη ^Ιβύηδ 
ρα^^βΐ, ηβπβΐίοηβδςυβ ρηπαιη 0Γ0(1ίΙ)ί1βδ ίηββηΐ, υΙ)ί ρπο ίπιβίζίηυιη ουίΐα οΐ ρρθοίΙ)υδ ρπο (1β- 
ίαη€ΐίδ(ΐ6δθβη(1ίΙίη οβΓίβωοη, «ϊΐ3ΐί ροΐίιΐδ, (ΐαβ νίχίΐ, ^ιιαπι ίηι^βπίο ϋ]ιΐδ Ιπουοηιΐυπι βχίδΐί- 
ιυο. Βίβιη οΜίδ'ίβ νίάοΐαπ ηοη βηΐο α. 0. 756 (ο). Ι.οοηίδ Ιδβαπ οΐ ΟοηδΙθπίίηί,ΟορΓοη^αιί ιγλ^ 
ρβΓααι, ςυο8(1 νίχίΐ, ΓονοπΙϋδ. ΜοσιοπΛ οίαδ ίηΙθΓ δθηοΐοδ βΐ) Εοοίβδία ίβΐίηβ οοΙίΙαΓ 6 ΜβιΙ, 
Α Οηβοβ 29 Νον. βΐ 4 ΒβοβπιΙ)Γ. νίίΑπι β3ϋδ, οοπιηιοηΐΛποδ οίο »ΊΙ3, ΑΓβΙ)ίοο δοπρίοδ, ηββίυδ• 
ΐΓ&ι1ίί1\1 Λίφΐβ βχ ίΙΗδ, υ1 νίιίβΙαΓ, Λιΐίυΐβιη ίΐίβπι ρβΓϋΐη €Γβ(1ίΙ)ί1βπι (1β πίΛπα ϋδπίΐαδοβηί, ρβΓ 
δ. Μ»Γίβιη ΓβδίΗαΙβ, ΙιβϋδΐΙΙοβηηβδ ΗίβΓΟδοΙχηιίΙβηυδ, ροδΙ ηιβάίαπι δΦΟϋΙί (1(?οίΓηί οΙθΓυδ (Λ), 
ΕΛίη Ι^Ιϊηβ β Ι,ίροηιβηηο Ιοιη. V. βΐ δαπο βά6 Μβί. Ογλοθ Κοηι. 1553, 8, ουηι ογλΗ. ύο ΐωβ- 
είηίΙ>ιΐδ βϋίΐθπι, οαω ΙβοοΙ)ί ΒίΙΙϋ νοΓδίοηβ «ΙοοΙβΓβ ίη Ββπιβδοοηί βάιΗοηβ Βδδίΐββηδβδ βη. 
1575, ίοΙ., ϋβίηάβ θΓ®οοΡβρβΙ)ΓθοΗίαδ Ιομ. Η ΑοΙ. δβηοΙΟΓ. Μαϋ, ρβ^. 723, βχ οοάίοβ ηΐδ. 
Μ^όϊνβο, οοΙίΑΐοουηι οοάίοβ Κβ^ίδ ^^1ηδι^βη^δδ. βΐ Ι,βΙίηο, ρ. πι ; βχ νβΓδίοηβ Αηίοηϋ Ργμ- 
οίδοί Οοδίΐβυ, δ. 1. ΙηοίρίΙ : τοΙς τβτηρηκίίΐι τ<5. 1(1βηι ΡθρθΙ)ΓθοΙιίαδ ΟοηδΙβηΙίηί ΑοΓΟροΠίβο δβΓ- 
ηιοπϋοι άβ ^οβηηβ Ββπιβδοβηο, ρβ^• 731, βχ πίδ. νβΙίοβηο(1θ(1ίΙθΓ®ο€,υηΛ οιιπι νβΓδίοηβ ίο. 

νΓβηοίδΰί άβ ΗυΙ)6ίδΙ6ΐί. ΙηβίρίΙ :τφ Ιωάννη τ6ν λόγον, τφ έκ Δαμουχοΰ τά εγκώμια. ΝβΟ ηοη βΧΟβΓ- 

ηΐθ β ΟΓβοοπιιη δ^η&χαήο βΐ Μβηβΰίδ, ΟβίηΛδββηαπι δρβοίβηΐίβ. ΟοηδΙβηΙίηαδ ΑοΓοροίίΙβ νβ- 
1υ(ι' ρβΓ&ρΗΓαδΙβδ Ιοαηηίδ ΗίβΓΟδοΙγπιίΙβηί, ίη β(1ίϋοηβ ηονβ ΟρβΓυπι ΟοπίΑδοβηί οιηίδδοδ, &1 
^αβηη€δ« ΗίβΓΟδοΙτιηίΙβηυδ, α Μίοη. Ι.βσυίβη ΟπΦββ β( 1.&1ίηϋ (όπιο ρπωο ρπΰΐηίΙΙϋυΓ ηο- 
Ιίδ βΐίθπι ίΠαδίΓΑΐυδ, ({αίΙ)υδ ηοηηαΙΙβθ ίΐιίαδ Ιιαίΐυοίηβΐίοηβδ 03δ1ί^αηΙαΓ. Ηίηβ ί()ί€ΐβσ) βχ β^ί- 
Ιΐοηβ Ι>3ΐηβΗβ6ηί 1«&(ίηα £ο1οηίβηδί βΐ οοάίςβ Κβ^ο Ρβπδ. 1.3ΐίηο ΜΜΜΟΜΙΧνί. δβηαίΙαΓ Ναγ- 
ΓΛίίο βχ Ογ«οο, αΙνίάβΙυΓ, οοηνβΓδβ, άβ δ! Ιοβηηίδ Βδίηβδοβηί νίΐΛ βΐ οοηνβΓδβΙίοηβ, ςυφ ίη- 
οίρίΐ : ^η€ηίαάη^αάΗίη άΗΐ€€ ρΜΙοϋοβίηίΒ (χ$\$ΐα. Ρρ«ΙβΓββ βχοβπρίβ β ΥίηοβηΙίο Ββΐΐονβοβηδί, 
β Μβηφίδ, νΛήβςαβ νβηοπιιη, νβΙβΓϋοι ρΓβοοίραο, (1β Οβηιβδοβηο Ιβδϋπιοηίθ. ΕΙ ρΓΦβΙαΓβ 
Ι^οαίδ ΑΙΐΛΐίί (1β Οααιαδββηί δοήρΐίδ οοηαηιβηΐβΐίο βχ ορβρβ β^ϋδ ίηβίΐίΐο άβ ΙίΙ)ηδ βροοιγ- 
ρΐιίδ. 

Αηιίοί(ί& οοη]υηο1θδ {έ) %\\Α Ηβ1:)αί1 1. ΌβίηΛδββηυδ πΓβΒίβΓ Οοδπιβηι, ηιβίοάυηι, βί, η συο 
€ΡββΙυδ βδΐ ρΓβδΙ).γΙβΓ, Ιοαηηβπι, ρβΙπβΓοΗβηι ΗίβΓΟδοΙ., ΡοίΓϋπι Μβ]υηιβηδβηι βΐ ΡβίΓαπι Οβ- 
η1Α5^οηαα1 :(1^δ^^ρα^Οδ({αβ,^03ηηβη11.αο^1^^βηαα),ΤΗ60^IοΓυη1 Λ1)υο&Γ&ηι(€αΓθΓυη)βρίδθορυιη), 
6ΐ δίβρΙιβηαΐΏ , Εοβίβδ. ΗίβΓΟδοΙ. ρΓβδΙ)γ1βΓυηι βο δγηοβΠαιη, ΑηβδΙβδίυηιςυβ , οιοηΑδΙβ- 
Γΐίδ. ΕυΐΙι^Εηίί ρΓΦροδίΙαπι, βαοΙΟΓβω ΙίΙ)ποοηΐΓβ ΙϋάΦΟδ, (ΐιιβπι 1.8ΐίηβ βχ Ταιτίβηί νβΓδίοηβ 
ϋ. €βηί5ί\ΐ5ΐοιη. \ύ ΑηϋίΐΑΒΟΙ, ρ. 67, βάίιΐϋ. 

ΟΟΟΙΟΕδ Μδδ. ΕΤ ΕΟΙΤΙΟΝΕδΟΡΕΚϋΜ ΙΟΑΝ. ΒΑΜΑδΟΕΝΙ. 

[ΡΗιηαιη οοάά. πίδδ. ηοηηαΙΙοδ ρβαοίδ οοπιιηβπιθΓβΙ}θ. Οαηι βαΐβαιαιβ^ηθ οοάά. νίδ ίη τβ- 
πί5Γ6δΙβ11)ίΜίο1Ιιβοίδ, 1)Γ6νί(β1ί οϋπι πι&χίιηβ ίηδβΓνίβηάυπιβδΙ. ΑοΙάβ οΐβοοιίά. ΟυοΙίη. ρ. 1730 
δί^η. δβοαηάαιη οβί&ΐ. οοοΙά. Αη^Ιί», βίβ., ιηοάορΙυΓα, πιοάο ρβυοίοΓβ, ηαοάο δίη^υΐβ ΟβπίΑ- 
5€βιι1 ορρ.,&υΐβΐίαπι ρβΓίίβαΙ® βο ίρβ^αιβηΐθ δβΓν&ηΙαπ ίη οοάά. νβήβηιπι 1)ίΙ)1ίο(ί)βοβΓυ[η.Νο- 
πιίη&πΙαΓ ί^ΐαπ ίηίοπιο 1, ίη 1)ίΙ)1. ΒοάΙβι,^ ίηΙβΓ οοοΙά. ΒαΓοοηαηοβ, ο. 5, βχοβρρίβ; η. 10 
βρϊΜοΙίΒ β1Ι)ίδ άβ 6άβ ; η. 15ίΓαηη. άβ βρβο11δ;η. 49 άυο ορυδο., η. 85 άβ Οβο υηο ; η. 107 
άβ ηιίΓΑουΙο δ. ΜίοΗββΙίδ; η. 196, άυο ίρβ^ηιη).; η. 197, άβ ρβδδίοηβϋοπιίηί βΙβΙίΑ : — 
ίηΙβΓ οοάά. ΤΗ.Λθ€, η. 251. ηβΓΓβΙίο (ί. Λ1)ΐιΐ3) άβ β1)δβίδδ3 πιβηα Ι. Οβηιβδοοηί βΐ ςυοπιοάο 
βνίτβΐηβ Μβπβ δβηβΐθ ίυβηΐ; — ίηΙβΓ οοάά. Ιαηάί η. 506, Οαοά ρβηίδ βΐ νίηαιη οοηδβΟΓβίΑ 
ηοη ^ίηΐδίκηυηι Οοπιίηίοί οοΓροπδ, δβά ίρδαηιοοΓραδ βΐ δβηςυίδ ΟΗπδΙί ; η. 698, άβ 22 Ιϋ- 
Ιβπδ 8ΐρΙΐ8θβΐί (ν. ίηίΡ8, η. 30; ; η. 1229, ν8η8 ορβΓ8 ; — ίηΙβΓ οοάά. ΒοάΙ, η. 2877, άβ ίιηβ- 
^ηίΙ>ιΐ5,ά6 οπιθθβάθΓ8αά8, άβ Γιάβ , άβββηοΐίδ,βίο. —ίηΐβρ οοάά. 5ί/ίί«η. η. 3216, 1ί1)βΙΙ. 
Ηα$»ί€Η$^ οοηϋηβηδ 8ΐίςαίά, αΙνίάβΙαΓ, βχ Οβπ^&δοβηο, νβΐ άβ βο. — Ιηίοπιί Ι. ρβΓίβ ιι. 0&(. 
Οχοη. ίηοοΙΙ. ΜβΓίοη. η. 612, φΐίηηυβ ορυδο, — ίη οοΠ. Μ3γ. Μβ^άβΙ. η. 2333. ςυφάβοι 
ορυδο. 1.8ΐίη6. — Ιη ΐοιηο II, ίηΙβΓ οοάά. (;αη/α6Γ. η. 279, άβ ^^υί^)υδά8Π1 δβηοΐίδ, βΙο.— ηαπι. 
1;Η)2,ορα5ία IV 1ϋ)Γ0δ άίνίδαιη : ρΓ. Ώ^νι,ίΛηβνηο ΜίΥηφΑαιη νίάιί. — η. 2117, δυΐ) ίηάίοβ νβςο 

δί£βΙ>€Γΐυ• 66011)12068818 ο. 75 Οβ 8€ηρΐοπ1>υΒ 8. 0. 830, ρΓΟ 750. 1.ί1κί11υ8 €]υβ ΑϋνβΓδυβ Οοηβΐιιι• 

βο€ΐ«8. Ιίηυπι ΟορΓοηγπιαπι βΟΓίρΐυβ 68ΐ ρο8( βγηοιίυαι 

(α) ΟοπΓβΓ 1.8πι1>β€. οοιηπ). ΥΠΙ. ρ• 620 56ί|. υΙ)Ί €ορΓοηγηιι&η8ηι, Ιΐ3ΐ)ίΐ8ηι 8. 754, αίςιιβ βϋνοΓΒυβ 

ρηΜβηίΐη 108888 10088 ^6 Ιο. θ3ΐηΐ8306ηίρΓθΓ(^Ιίθ- ίΙΙα81 8)'80<1υ81 8ΐηηχί$86 €3ΐ2ηΗ1Π1 1)8ΐη35061ΐυΐ» 

ι>« ίη υΓΐ)6ΐη Ηΐ6Γθ8θΙ]ηηίΐ883Πΐ βΐ ϋβ 8αΙ>86<|8β8ϋ οΙΙαπι βχ »υϋΐ0Γ6 ΥίΙϋΒ 5ΐ6ρΙΐ8ηί ]υοίθΓί8 ηίΑΠγΓίβ 

£€€€588 18 ΠΙθ888ΐ6ΓίθΙ8 δ. δαΙίΧ 6Χ 0818880681 Υίΐ» ΟΟΚίΙΟδϋίΐΐΙΓ. 

9 ^08ηη6, ρ8ΐΠ8Γ0ΐΐ8 ΗίβΓΟβΟΐ^ηΐ., 0θη80ηρΐ8, Γ6ά- {Η) Υίΐ8 α Ιο. ρ3ΐΓί8Γθ|)3 ΙΙΙ6Γ08. 008)ρθ8ΐΐ8 Ιο 

<ϋΐα8 Ιββ^ΐυΓ. Ηατί. οοϋ. €οι$αη. ΟΧίνΐΙ. Ιηίΐίο νΙιβΓοηι 88ηϋΐθΓυιιι ηι. 

(*)αϋ. ΡΙΙ0088, 8»θ8ΐ1χιΐ8θπρ1θΓ, ίη(ΐ68οηρΐ1οηβ 0β068)5Γ. ν. Μοηΐίαηο. ϊ}ώ\, ΟοιβΗπ. ρ. 214. — 

Τ«Τ3Ρ. λΐηοΐφ ρ. 28. Ιη δχηιιιιίοΐίδ ΑΙΙαίϋ. ϋβίηάβ ΜοηαΰΗΗ [η οοά. XXXIX. οΐ XII. ν. €:ιΐ. οοϋιΐ. Ορ. 

εΡοΙίσι 8<Ιϋ80ΐ;ΐ8 ^ο. ϋ8ηΐ88068ί ΓβΗς8ί88, 6Χ Ρβ- Βαν3Γ. ρβ^.ΙΙ. βΐΐδ. — Υιηάοίίοηα Ίη οοϋ. ΙΙμ. 

ίΙτ^τΜ^τΜ Αη<)Γθηίοο 111). Ι. ο. Ιδ. ο1)86Γν8ΐ Μΐοΐι. ΟΟΙΥ. η. ν. Ιαηύ€θ. ηοΐαηιςυβ ΚοΙΙλγ. οοηιιη ϋβ 

Ιλϊΐ|βΐ6ΐι Ι,ίΙ,Ι. 03Β8. γ. ρ. „. _ ρβ„,. ί„ ^^^ Μουχ 1^114, 

\€) \η €018868811 Βΐ1)Ι• 0θη€1θη8ΐΟΓί8 6ΓΓ0Γ6 08ΐ8- ΗατΙ. 
ηί» ΐΗ ΙΤΡ0|Ρ8ρΙ)Ι, 08818866088 ΐΡλάίΙυΡ 6ΐ8Ρυΐ886 (ή Υί(1θ 80118 8ά Υίΐ8Π1 0881880681, ρ3|;. 29. 45 ΝΟΤΙΤΙΑ ΕΧ ΒΙΒΙ^ΙΟΤΗΚΟΑ ΡΑΒΒΙΟΤΙ. 16 

-βαΐίθΐ^ο (οοηί. η. 26. (ΙίοΙβ), Η1)βΓ, ςαί Μαηβητ άιοϋχχΓ, άβ Ογφοο ίη ΐΛΐίηυιη ΐΓβηδΙβΙυδ. — Ια 
νοί. II, ίη ναπίδ ΜΙ^ΗοΙΙι, η. 828, ΠοΓθδ βχ ΒβΐϋΛδοβηο α1ϋδθ|υβ α Μβ^. Τΐιοιηβ άβ Ηί1)βτηίο, 
βοοίο δθΓΐ)οηί«, οοΙΙοοΙί. — η. 1608, οροΓ& συδθϋβιη : — 189, άο νορβ ΐΓαϋίΙίοηβ ; — η. 5958, 
5959, 9079, 9291, ναπΑορρ. — ΡβΓ^• »» ΒαοΙΜ, βΙο., η. 507. ηβΓΓβϋο ί8ΐ)υ1βΓΐιιη δβΓβοεηίοβ 
'ύΪΑΐβοΙο ρβΓ Ι. ΟΛίηαδΟ. —η. 1019, ΙβοΙίοηβδ βχ Οαιηβδο. — Ραη8. ίη 1)ίΙ)1. ρυΐϊΐ. άβ νβπίδ 
ιηοάίβ ηαί&αδ τβδ υηα βΗοή οοη3υη^ί (ϋοίΙυΓ, ίη οοά. ΜΙΧΥ. — άβ δ&ΟΓίδ ηι^δίβπίδ, ίη ΙπΙιυδ 
«οοάίΙ. — ^ο. ΒβΓΠΛδο, βχοβΓρΙβ β ϋΙίΓγδΟδΙοαιί Ιιοπ)ί1ίίδ ίη βρρ. ΡβαΙί, ίη II οο(1(1. (ν. ίηίΓ& βά 
η. 4, δοιίρΙΟΓίιη^ ςϋΦ ίη βα. Ιβςυίβη ηοη βχδίθηΐ), — άβ ηοπιίηίδ ηβίαπα βίαηίαιί ρβΓίίΙ^αβ, 
ίη Π βοάά. — βΑρρ. άβ ϋβί ίηβοίηρΓβΗβηδί1)ίΙί(αΙβ, ίη II οοάίΐ. (ηββ ηοη ίη βοά. Ναηιαηο 
ΟϋΚΟΙ, η. 6, δβο. οβί. οοάά. Ογ. Νβη. ρ, 488). — άβ οοΓρΟΓβ βΐ ββηβαίηβ ΟΙιήδΙί ίη οοά. 
ΗΜΟεΟΧν. — άβ 1ίΙ>βΓ0 ΛΓ^ίΙπο, ίη οοά. ΜΙΧ)ΙΙΙ. — ίπα^βηίαηι άβ Γβ1)υδ ^βοβΓβρΙιίοίδ, ίη 
οοά. ΜΜΟεΟΟΧΙιΥΙΙ ; βΐ ρ]ιΐΓίιη& Οβηι&δβ. ορβΓΑίη$6Γΐ& δυηΐ οοά. ΜΟΥ, υδςαβ βά οοά. 
ΜΟΧΧΙΥ ; ηβο ηαυοίοοάά. Ροπ5. άβίηοβρδ ΙβυάβϋαηΙιΐΓ. — Μοηί/Όηοοη, ίη 1)ίΙ)1ίοίΗ. 1)ί1)1. 
Οοίδΐίη. ρβρηιαίΐοδ νβποΓυηι Οαπιβδο. ορρ. τβοβηδβΐ οοάά. ηυοηιπι ηιο^η&ηι ραΓίβιη, αυίβ ^8η1 
οοηδαΐυίΐ Ι.βςιιίβη, Ι)Γβνί1αΙί$ δΐυάίο &ά ραςίηαδ ΙαηΙαπι 1)ίΙ)1ίοΐΗ60β) ΰοίδΐ. ηΜίΙΙβ αάάαουη- 
ΙϋΓ, ρΓονοοβΙ^ο ; ρβ^. 143, πιυΐΐβ Οδίπιβδοβηί ορβΓΛ ίη οοά. Χ01Ι. — ρα^• 271 1>ίδ, 274 1)ίδ, 306, 
404 — 407, 412 δς. 581 βΐίςυοίίβδ. — νβηβίηβ ίη οοάά. ^Vαη^«η. 1.ΧΧΧ11Ι, ορβρβ Οβιηβδο. 
•οαπι θ^αδ ΥίΙβ, δβυ ροίίαδ δΟΓΠίοηβ άβ βίυδ 1βαάίΙ)ΐΐδ. — βΐ 00X01, ορυδ ααοφίαπι δβουηάαηι 
ϋΙοΓϋΟ) ΟΑΐβΙ. ρβ§. 170 βΐ 488. — ίη 1)ίΐ3ΐ. ΜαΓΟ. ρβπηυΙίΑ ορρ. ίη οοά. ΟΧΧΧΙΧ. — περί τών 
4β(ων καΐ άχράν-ων |Αυ(Γτηρίων, ίη οοά. ΟΟΟΟΧΟΥΙΠ. — βρίδΐ. ΑΟ ίιηρ. Οοηδίαηΐ. ΟορΓοη}'ηιυηΊ ; 
θχρίαηαΐίο XII οαρίΙυΙοΓαω ί. αηβΙΙιβηι&Ιί^πιοΓυηι, θίαυβ βρ. &ά ΤΙιβορΙήΙ. ίπ)ρ. αβ ίηιβ^ηί- 
1)08. ν. οβί. οοάά. Ογ. Μλγο. ρββ- 79 δα. 261, 301 β1 302. — Οα«άβπι ίη €θάά. 1)ίΙ)1. δ. Οηι- 
618 ΡΙΟΓβηΙίβϊ, ΙβδΙβ ΡΓβηο• ΑηΙοη. ΖΛοηβπβ ίη ΙΙίηβΓβ ΙίΙΙβΓ. ρβΓ ΙΙθΙ. ρ. 97, 98, 99. — Αυ- 
«οΐΟΓβ ΜοηΙί&υο. ίη άίαήο ΙΙβ], ρβ^. 13 (βΐίη 1)ίΙ)1. 1)ί1)1. ηΐδδ. ρ. 499 €. ν. βο ρ. 528 1>, ίηΐίί- 
1)115 οοάά.) : ρΐυπα ορβΓβ Βααι&δο. ΜβάΐοΙαηΐ ίη 1)ί1>1. Αη)1)Γ0δ. -— ρ. 62. ορρ. ρΐιϋοδορίιίοβ βΐ 
χΐιβίατίοβ, ν€η€ίη» ίη 1)11)1. ΟοηΙβήηβ ; — ρ. 216, βΐ 217, βΐ 337, νβΓίβ ορρ. Κοτηο! ίη οφηο- 
Μο δ. Ββδίΐϋ βΐ ίη άαοΐ3υ8 οοάά. πιοηβδίβήί 0ΓγρΙ« ΡβΓΓβΙ» ; — ρ^. 392, ΓββηΙί ίη 00Βηο1)ίο 
ΟθηοηίοοΓ. Γβ^ιιΙβΓ. ΒδίαιβδΟθηί ςυδθάβηι ίβΐίηβ ; — ρ. 408, Βοηοηίωλη ηιοηβδί. δ. δβίνβίοπδ, 
Πβϋβδοβηί τί έστι Θεός; — ρ. 433, Υβη^ί. ίη 1)ίΙ)1. ΙϋΠί ΙυδΙίηίβηί, ρροοϋΓΛί. Οβπιβδοβηί οΛποη 
β1 βΐίςαα ΑδίΓοηοπιίΦ οριΐδουΐβ. — ΑΙ) βοάβω ΜοηΙίβαο. ίηΙ)ί1)1. 1)ί1)1ίοΐΗ. πίδδ. ρβΓΠΐυΙΙί νβ- 
ΓίΛΓαιη 1)ίΙ)Ιίο11ιβοβΓαπι οοάά. ςαί ϋβωαδοβηί ορβρβ νβΐ ρβαοίοΓβ νβΐ ρΙυΓβ οοηΐίηβηΐ, βηαηιβ- 
τβηΙϋΓ. Ηίο πιβιιΐίοηβηι ίαοίβηι ρΙαΓίαω ορρ. ΚοηιοΒ ίη 1)ί1)1. ΟΙΙοηοη. (Ι, ρ. 184 Α. 6.) ίη 
1)ί^1. δΓοΓίίβηα (ϊ, ρ. 703 Α. Β, ρ. 705 Β, β1 ρ. 706 6). — ΥβηβίϋΒ ίη 1)ίΙ)Ι. Μβίβΐίί Τνρδίάί, 
Βαηιβδο. ρΑΓαΙΙβΙ&βΙ θΐίδΐ (ρ. 478 €) ;— νβνοηαΒΪη Μαδβο Ιο. δΗί1)βηΙβΒ, βΐ ΑίΛρη$(€Β ΥχηάβΙ. 

?α®άαηι Οδωοδοβηί (ρ. 4901>, βίρ. 593^).— Ραη'ί. ίη 1)ίΙ)Ι.0οίδ1ίη. ορβΓα, δίβνίοβ (ρββ. 
042 Β). — Υ&Γίβ ορρ. ίη οοάά. Βανατ. ν. ^βΐ. οοάά. Ορ. Βαυαγ. ρ. 10, 11, 12 δς. 18, 51, βΐ 
ρΙιΐΓίΙ)αδ Ιοοίδ. — Βί1)1. Υίηάούοη, ΟφδΑΓββπι αΙ)αηάβΓβ οοάά. ςυι πιαίΐθ ν&Γί&ηαβ Ό&ηιαδοβηί 
ορρ. οοηΐίηβΐ, αηο οΙ)ΙυΙα νίάβ1)ίδ ίη ίηάίοβ βά ΝοδδβΙίί οβίβΐ. 0»8βΓ. ρ. 75 δΐ]. Ηίο ηοηηυΐ- 
1θ9, ρρϋθοίρυβ ςαί ραΓίίοαΙβδ ααΐ Γπα^ηιηι. Οβηιβδο. οοηΐίηβηΐ^ οοάά. άαοβ 1.βαιο6Όίο, άοοίίαδ 
6ΐ οορίοδίοδ βοδ Γβοβηδβηΐβ, ίηάίοβΕο. Ιη νοί. 111, οοά. XIX Γιη. Ο&πι&δοβηί ρτβοβδ δΑίτθΒ (ρβς. 
95) ; — ίη οβίβηίδ ίη ίαοΛπι, Ερ. βά Κοπίδίηοδ βΐ ίη ρρβίοίρϋβ V. βο Ν. Τ. ίη οοάά. Χ£ΙΥ, 
Χίνΐ βίΧΙ^ΥΙΙ. (ΙΙβ Ιιβυά ίηίΓβαιιβηδ ΰΐηιβηΐίο Οβηιβδοβηί ίη οβίβηίδίη 1ί1)Γ0δ δβΟΓΟδ, δαρρβ 
ίη νοί. VIII, ρ. 679, βΙο.) Ιη νοί. V, ρ. 245 δα. ; ίηοοά. ΟΟΧΙ^ΥΙ, η. 12 (ου3υδ ΙβοΙ. ίηΙβΓάυπι 
ϋίδΟΓΒρβηΙ βΐ) βά. ΡβΓίδ. 1619, Ρ, ρ. 931 δ(ΐ9.) ; β* νοΚ VII, ρ. 227 δς. ίη οοά. ΙΧΙΥ, η. 3. οπα- 
ϋο άβ ίηοοΓΓαρΙίϋίΙί οορροΓβ ΟΙιπδΙί, ηαοά ιη δβοπβ δγηβχί βοοίρίωαδ. — ψΓαίί$Ιαυί€Β ίη Ι)ί1)]. 
ΙΙβΙιάίηςβτ. ορρ. ν. Κναηζ ΜβωοΓ. ίΐΐίοδ 1)ί1)1. ρβ^• 83. — Μοηφια ίη 1)ί1)1. δγηοά. ίη οοά. 
XIII, δ. νβΓίίδ δΟΓίρΙίδ οοηΐΓβ ΐΑΐίηοδ, ίΓβρηπί. ίη δρβοίβ ίη ΟΓβΙ. εΙς Ή^ν θεόσωμον ταφήν ν. 
ΜαϋΙαζί ηοΐίΐ. οοάά. Ογ. Μοδη. ρ. 21 βΐ 22. — ΕχοβΓρΙβ δυπί βυΐ ίΓβςαιη). ίη νβηίδ οοάά. 
ίαατβτΚ.^ 8ίοίη οοά. XX, η. 8 β1 9, ρΐαΐ. 71 Ώβήρητα ίβίτοί^Χ οβραΐ άιβίβοΐίοιηη Ώβ ηοπιχ- 
ηί6ΐΜ, βΙο. ν. Βαηάΐη. οβΙ. οοάά. Ιμ%λτ. III, ρβ^. 14. — οοηί. ρβαίο ρθ8ΐ βά η. ι. — ΟίΙβΙΟΓ 
ΙΧιαιβδο. β Ι. ΟβηΙβοαζβηο οοηΐΓβ Ρβίβπιβηι, ιη ΟρβΓβ βηυη^ηη βάνβΓδΟδ βαηιάβπι βΐ ίη Τΐιβ- 
8ΑΙΙΓ0 ΟΓΐΙιοάοχβΒ &άβί. Οοηί. Βαηάΐη. οβΙ. οϋ. Ι, ρβ^. 254, 358 βΐ 433. — Ιη ηυοΐ οοάά. Εί- 
ύοτίαΐ. πιαίΐβ ΥΑΓίβςυβ Οβηιβδοβηί ορρ. ΓβρβΓίβηΙαΓ, άίδοίπιυδ βχ ΡΙαβή ΙΙίηβΓβΓ. ρβΓ Ηίδρβη. 

Ι). 175 δς. — Ββ αυίϋαδάβπι οοάά. Όβηιβδο. πιβπΐ0ΓβΙ)ί1ίβ ςϋκάβπι βάηοΐβνίΐ Μοηΐίβυο. ίη Ρβ- 
«ο^Γ. Ογ. ρ. 58, 65 δς., 303 δ^. 6ΐ ρ. 404; ίη άίρίοωβίβ ςυοάβπι Ογφοο ηοοιίηβΙϋΓ Οβηιβ- 
80βηί άίβίοκϋδ. — Εη ηυ1)6ηι οοάά. Ι βΐ Ιβηιβη άβίηοβρ» νβτίΟΓυηι ορρ. οοάά. Ιιβαά ρβαοοδ 
λάΐιαο δαίδ Γοοίδ βχοίΐβϋύηοδ. ΗατΙ.] 

ΟτΰΒΟΰΒ €άίΙ%οη€$. 

1.ί1>βΓ άβ βάθ ΟΓΐΙιοάοχβ, οαπι ΟΓβΙ• άβ ϋδ, φΐί ίη βάβ οϋίβπιηΐ, ρΓοάίίΙ Οπβοο βϋδρίοϋδ 
Ιο. ΜβΙΙΙΐΦί ΟίϋβΓίί, ΥβΓοηβηδίδ βρίδοορί, οαιη ρΓφΓβΙ. ΟοηβΙί ΥβΓοηβηδίδ βά Οΐβιηβηίβηι ΥΠ, 
ροηΐί&οβω, ΥβΓοη» βραά δΐ6ρ(;βηαπι βΐ ίΓβίΓβδ δβΙ)ίθ8, 1531, ίη-4, (γρίδ Ιαοαίβηΐίδ. ΡαύΓ. 
ΗβΓίδδίηΐβΒ Ιΐμίυδ βάίΐ. ηυβΠΙ ΙΐΑΐ)βΟ, ίηδοηρίίο βδΐ: *Ιωάννου του Δαμάσκηνου Ιχβοσις της ορθοδόξου 
«(οτεως. Του αύτοΰ, περί τών έν πίστει χεχοιμημένων. /οαηη{$ Όαΐηα$€€ηί βάίίίο οτΐΗοάοχ€Β βάβί. 
ΕρΜάΰτη άΰ α$, <ιη% %η βάβ ^Iοηη1>^ι«η^ ΥβΓΟηϋθ, ΜΟΧΧΧΙ, 4. ΌβάίοαΙίοηβοο Ιβϋηβηι δβςυίΙυΓ 
ΡτηΓβΙΙο ΟοηβΙί ΥβΓοηβηδίδ, 0Γ£30β $οηρΙβ, ίη ςυβ ΙβυάβΙ βΐ Οβηιβδοβηαηι β1 Ιοβηη. ΜβΙΙΙιββυηι 
ΟίΙ)βΓ(υα), βρίδοοραηι ΥβΓοηβηδ.» ομίυδ ^ιιδδα βΐ ίωρβηδίδ, 8β, ίβΙβΙυΓ, οοΐΐβΐίδ βχβηιρΙβΓίΙ)υ8, 
οραδ ά680Γίρδΐ88β βΐ & ιηβηάίδ ραΓ^βΙαιη άβάΐδδβ, οΙιβΙοοςΓβρΙιίδ Ιγρίβ βχρήηιβηάϋαι. Αάά. 19 ΝΟΤΓΠΑ ΕΧ ΒΙΒΠΟΤΗΕΟΑ ΡΑΒΚΙΟΠ. 20 

01500 εοΐΏΐ>66$1ο 6ΐ ΡΙιίΙίρρο 1^1)1)60 (α) (Ιβδί^ηβΙα νίάβϋ&ΙυΓ, οοουρβνιΐ ουηι δαίΏΐΏα Ιαυ(]6 (ΰ) 
βΙφΐ6 6§Γ6^6 οΜνίΙ, ρυοηο&Ιίδ Ογ6Θ06 6ΐ 1.&1ίη6 1. 08ΐΏα5€ΰηί ΟροπΙ)υ5 5)0, ιι( ηοη ιιιθ(1ο 
ρΙυπα ίηοάΐΐΑ βχ ηιβδ. ίη Ιαοβιΐ] ρΓϋΙαΙβήΙ ρπιηιΐ5, ουί Ιοϋηβ Ιβηίαΐϊΐ νυΙ^&Ιίδ θΓα?ο& αάάίάβπΐ : 
56^ 6(ίΑΐη, ςαβθ αΐταςυβ ίαιη ϋη^β 6ΐ5ΐθΙ)βη(, ο&βϋ^ΑΥβΓϋ ΓβάάίϋβήΙςυβ ηονα νβΐ οβδίί^βία 
νβΓβίοηβ ί1Ιιΐ5ίήθΓ8, 6ΐ αοοίίδ ηοΐίδ, ρρΦίΏίδδίδφΐθ ρρβθΙβΓ ρηοηιιη ρΓ0)ίαΙίοη65 οάίΐίοηυπι 
1υοαΐ6η(ί5 ρροΐβκοιηβηίδ βίςαβ ϋβ οίοοίήιΐθ Οθΐη&5θθΐιι (ϋ556ΓΐβΙιοαίΙ)υ8 (ϋ) οχρίίοαοήΐ, Ραηί. 
1712, ίοΐ. 11 νοΓυηι. Νοη ιώθ Γυ^Ι, Ιιοο ορυδ οοΓίβΙίιη ΙααάβΙαπι οδδβ, βΐ ΙδυϋβΙυη] Οδδο οχ 
ιηβηΐο & Μβηοπιΐϊΐ βηκΙΗοπιπι δοπρ1οη1)υδ, ιη ΕρΗβιηβπ(1ί1)υδ Ρδήδ. α. 1712, ιηοηδβ ΙδηυδΓ. 
ίη ΑοΙίδ θΓϋάϋ. αυΐΒ ίβϋηβ οάυηΙυΓ β. 1713, ρ. 1, 6ΐ αα» ΟβπΏβηίοβ, Ιοοα. Ι, ρ. 311, 365, ίη 
ΟΪΑπο, ςαοά 8υυ Νονί Μοδβί ϋΐαίο, ϋΐάβηι νβΓηαουΙα ϋη^α £ίρδί«ί ιηοηδίΓαίδ ίηΙΟΓνβΙΙίδ 
ρΓοάϋ (ηβνβΓ ΒϋοΙιβΓ-δββΙ) ρβΓίβ χχχιιι, ρ. 600, βΙο. {ά), δοά ραίο Ιβηιβη βϋ ίΐΐίδ ιηίΐιί ΓβΙίοΐυιη 
6866 Ιοουιη οΐ^οςαοαίΐί ίοδίίΐαίο ιώοο, ςαοά 1η βΐϋδ 5οπρ1οη1)υ5 Ορφοίδ ΙιαοΙοηυδ οΙ)δθΓν3νί, 
υ1 Οβηιβδοβηί δοπρίβ δοοαηϋαιη ΟΓάίηοηι οάίΐίοηίδ I1υ^ϋδ ορΙίΐΏΦ ΙοοΙοπ ΑοΙηαιηοΓβΓβ, ιώΙΙιι 
Ιίϋβαί. 

ΤΟΜΟ Ι. 

Ιη Λοο ίβιηίϋβΕη (ΙϋοίΙ ΠΗΓΗ ΓΝΩΣΕΩΣ (θ) δίνβ ορυδ ΙπρβΓίίΙυπ), ςυοϋ Ιιΐιιΐο Ροηίχβ Βηβηίΐω 
βυοΙΟΓ ίρδο οοοαηιβηάβνίΐ , Ιιοο Οδΐ ϋίαΐβοίχοα, Ιιύβν άβ ίΐΰΒτββϋΜβ, οΐ ΗϋοΓ Όε οπΗοάοχα 

1. Κβφάλακα φιλοσοφικά, ϋαρϋα ρΗϊΙοΒορΗίοα , δίνβ ΒίαΙβΰίϊΰα, ουηι ρΓΟ^ϋχθ ορίδίοΐβ β(1 
Οοβιη&αι, Μβ^αη1βΒ ]βπι βρίδοορυπι, βάβοαυβ δοπρίβ ροδΙ β. ο. 743, ρ. 1-74. Ηυ3υδ οΐίβίο- 
εΐίοο, ίη ςυβ ΡοφΙιγηυπι άο (ΐαίηο^υβ νοοίηυδ βΐ ΑπδΙοΙβΙίδ Ιοβίοβ δοπρίβ δβοαίυδ ϋοηιοδοβηπδ 
€5!, οοηιρβηάίυιη ίβΐίηβ ρΐΌάίβΓ•! ι η &η1ίςυίδ 6<ϋ(ίοηίΙ)υδ, βχ νβΓδίοηβ ΓοΓίβδδίδ ΒυΓ^ιηοΙίοηίδ, 
Ρίδβηί. [ν. Βαηάίη, οβί. οοάϋ. 6γ. ΙβυΓ. Ι, ρ. 273.] Αο ίη βάίΐίοηβ ΒβδίΙ. 1575, ΟΓββοίδ ίυδίο- 
Γί1)υδ βρίΐοαιβ 1.&ΙΦ& πιβίβ βοοοπιηιθ(1&1αΓ. Εαακίβπι βρίΐοηιβη ίηΙβΓρΓβίΑΐίο ΑΓαΙ)ίο8 γ6])Γ(υ*- 
86ηΐΑΐ Ιβδίβ Ιεηαίηίο, ςα» ηοη βδΐ βϋίΐθ. Ιάβηι Ογαϊοα ίηΐβ^α βχ ρ1αΓϋ)ΐΐδ οοάίοϋ)υδ Γ0(;ϋ$ 
ηΐ88. 6( 6(1ίΙίοη6 Βαδίΐ. τβοβηδυϋ, ηονβααβ νβΓδίοηβ άοηβνίΐ. Ψαον, [Ιη 1)ίΙ)1. ΒπΐΗηηίοίδ 
86€υη(1αηι οαΐ. οο(1(1. ΑηβΙίθΒ,βΙο.,ίη Ιοηι. Ι, ίη 1)ί1)]. Βο(ϋβί. δυηΐ η. 298, 702, 1882, ορβρα η. 1 
βΙ 3 (θ Ρ3ΐ)ηοίο δίβηαΐβ : — ίβαάβηι ίηίβΓ οο(1(1. 1)ί1)1. ΗανΙβιαηΰΒ, η. 5649, βΐ ίη οοϋ. Βαναν, 
€Ι.ΧΙ, ΙβδΙβ οθΐ. Ογ. 00(1(1. ΒβνοΓ. ρ. 62.) — η. 2524, Βαωβδοβηί. 1) £ο^ίοά; δβ(1, βοίηοίβηΐβ 
€βΙβ1ο^ί οοηΓβοΙΟΓβ, ογοΙο οβρίΐυηι 8 25 α(1 32, ηοη ρΐΌΓδυ;> ίοΐοηι βδΐ, (|υι ίη βοΐίΐίδ, υΐί οο(ΐ6Χ 
Ιιίοηίδ., ίΐβ βΐ βΐίί ρΓΟ υηο βοοϊβπιςυβ ορβΓβ 1ιβ1)6ηΙ, ςαη) ίη βοΐίΐίδ ρΓΟ 1)ίηΙδ (ιβϋβηΙυΓ, β. ζ. 
ίΐίβίβοΐΐοβ βΐ (1β θΓΐ1)θ(1οχΛ β(1β. ΕΙ οβπΐβ ορίδΙοΐΑ β(1 Οοδηιβηι βρίδο. ρΐ&ηβ βνίηοίΐ, ηοη βδδβ 
(ϋβΐίηοΐα ορβΓΑ : 1)οΙ)6η1υΓ ίη ίιοο οο(1. ηοηηυηςυβηι βΐίβηι δοϊιοΐία, δίνβ ηοΐ« Ιοη^οπβδ, δ6(1 
ΓΑΐίοΓβδ, υοί αϋοαΐ)! ίη δυηιαιο ηΐΑΓ^ίηβ Ιβ^ΙϋΓ τοΟ αύτοΟ Ιωάννου βίο. 2) (Ιβ 011110(10X8 Γΐ(1β. — 
Β. 3614, (Ιβ θΓΐ1)θ(1οχΑ Οιΐβ : Ιο^ίοα; ίηίΓΟίΙαοΙίο (Ιοςηι&Ιυηι, β(1 Ι. βρίδοορ. ί.3θ(1ίοβδΒ, (]υβΒ 
ΐΕΐιΙ(υη) (ΙίΰΓβΓΐ αΙ) 6(1ίΙ&; βρίδΐ. €ΐβ Ιπδαςίο &(1 ΙΟΓοΙβηβιη, αποΙιίηίθηοίΓίίβα), ςιυ» ηοη οοηοοιάθΙ 
οαιη βχοϋδβ. — ΙηΙβΓ οο(Γ(1. οοΙΚ Εΐοηβηδ. Ιοιη. II οβί. η. 1823. Ι-ο^ΐοβ, βΙβωβηΙβΓίαπι, (Ιβ 

(β) 1.&1)Ι>6υ9,Ραη<,ί6ο2,ίη-4,6(!Ί<1ϋ€θη$ρ6ΰ1υηι οΐ (Ιβ οχροδίΐίοηβ ηίΙ(<ίί ΊηΐβΓ ΙιιβΙίηί, ϋΐΑΓίγηβ, 

ιιρβΓυηι Ι>3ΐη»$06ηΊ, Ίη ςυαΙυοΓ ραποδ ΐΗΙιιιΐΟΓΜηι, ορΓ3. V, (Ιη οΓΟίίοηβ 03ΐη3806ηί (Ιβ ϋβ, ςυΐ ίιι Γκίο 

Ιη ςυο ηοη νυΐΐ ν'κίοπ υβυβ ΐΓ8ΐιΐ9ΐηί88ί8 &1) ΑΠα- ουϋοτηιίβΓυηΐ οΐ ύο ρυΓκαΙοΓίο 8€€ΐιη4ΐιιιη οηβηίΑ- 

Ιΐο, »6ίά (Ιβ Ί11ί8, νβίαΐ ηβ€(]υιη 8ί1)ί νίδί», Ιο<]υίΐυΓ, ϋδ ΕοοίΓδί» ββηδυηι. VI, (Ιβ 3ΐ^ηιί8 οΙ ροβίΓβιηο 

ΰΓ6ΐ ΑΠαΐίυβ ίη βρίδίοΐβ 3(1 ΝΊΙιυ8ίιιιιι, ςιι»3 δ^ιη- ΟΙιπδΙί ΡοδοΙιαίο, βι VII, «Ιβ €ΙΐΓίδΙίαιιίδ ΝβζβΓβηίδ 

ιηίοΐίδ ρ. 446, ίηδβΠίΐ βδΐ, Ιιαικί ο1)δϋυΓ6 ρΐ3(;ιυιη ϋΐ βοηιηι Ωϋβ, ηβο ηοη (Ιβ ΕΙ)ίοπίιί$. [Ιη ίηΐΐΌ<)υοΙ. 

Ιηί ••> η(»ηιίηβ οΙ)]ί(ϊ6Γ6ΐ. Ι(ΐ6ηι Ιι3ΐ)Ι>6υδ Ιοιιι. Ι ΙΠ)π δ. ρΓ»Γ. Γ(Κΐθη86ΐ ίϋβη) οηιηβδ νβΓδίοηι^δ Κα(. 3Κ)υβ 

ύ$ $€ΗρίοΗ^Μ$ β€€ΐ€$ία$ΐιά$, α. 1660 βιΐίΐί, ρ. 556, οά\α. ιβηι 1.&ΐίηα8, ςυβηΓΟΓχεα», 6ΐ θΓΧΰθ-1.3ΐΐί- 

6θη8ρ6θΙυπι βυυπι ηον» 6(1ίΐίοηίδ Οαπίίΐ&οβηί πΐ6- η«8. Κΐβπι ]η(ϋθ3ΐ ά^ ϊ>Λ\ϊίΛ$οβη\ 1ί1)Γί8 «ι 8εΓί1)οη(ϋ 

ηοηηδ, ηηαιη Ιπηι άβηίΗΜ, ιηςυίΐ, αρί^πάίατ, ειιηι |[6ηβΓ€, οΙ Βατοηϋ ββηίβηΐΐαιη, ίη ηΐΗΐιί$ 03ΐιιι&« 

Μ β/ιίβ οΰοιραϋοηίΰΗΛ Ηΰ€Τ βηΐ€η€το^ βΙ €ηιάΐίο$ 8(^ηί $€ηρΐί$ 'βίίβηι ναάΙΙατβ €ί €0ίηρ1ντίύν$ ίρ$ηιη 

νίΓΟί, ηηοτΗψη ορβταηι αηχίΙίΗτηηαβ εΐίαηιηηηι ίιη- 9εαί€Τ€ ηιβηάαάη, οοηΙγα €»8αυ1)θηυπι βΐ 06γ1ι• 

ρίοτο, ίη ΛΗύηιίηίΛίΓαηάη αά βαηι ρετβήβηάοΜ $ηΙ>• νοβι^ίυπι (ΙβΓϋηιΙβΓβ βΐυιΐβΐ. ΗανΙ. 
•Η<ίι< ραταΐίυτα (ηβτο βχρβΠΗΛ, [Οοιιί. Οπάιη. 1. ο. (έ/) \όά. ο^ηβυΓΑδ ίη : ΒαΗηιρατίΜΗ ΝαοΙιποΙιΙοη 

ρΜ. 4 736.] νοη ηΐ6Γΐ\νύΓ(1ί8€η ΒάοΙιΟΓΟ, ΐοη». VIII, ρ. 5! 7—520 

(9) €οιΐ8ρ6οΐυ8 ορβηιιη Παπίίΐδοοηί 2 Ι.6ςιιίηίο ίη ρπηιίβ Ου(1ίη. 1. ο. ρας. 1762 δ()(ΐ. ιη €&ρ. 6 6χ 

8.1700 Γ3π&ίΊ8 86ρ3Γ3(ίηι 6<)ίΐυ8 681^ &1(]ηβ 6Χδΐ3ΐ Εοοίιηο Γβρβϋΐυδ 681 εοηδροοίιΐδ ορρ. Ο^ηιαβο. & 

ρπΒίβΓβα ίηΟίΑπο ϋΓυϋίΙοΓυηιΗ3ηον6Γ&ηο Ι.ΟβοΓ- 1.6ςυίηΙο 86ρ&Γ»ΐίπ) βιΐίΐπδ ; ουηι αυείαΓίο ϋείη ίη 

|Η ΕεοίΐΠί (ΜοηΑίΙιΙίΓΗοη Αυβχιις) 3. 1700, ηιβηδβ ο&ρ. 7 Η^ί^^^^ ^^ Φ^^ ΜίοΙ). ^^6(|υί6η βϋίΐ. ίίδςηβ 

Αιΐ|[υδΙο ρ. 526 86η. νίϋβ οΐ Μ6ηιοπ28 ΙίΐΙβΓαπαβ Β^πιβδοβη! βοπρίίδ, (ΐυ» ίη υΐΓ0(]ΐΐ6 νοί. οοηΐίη^η- 

ΤΓ6νοΙΐίη38 4709 ιηυηδβ Αυ^πδίο, ρ. 1440 δος. 61 ΐυΓ; Ιυηι ρ»^. 1767 δς(|. ίη εαρ. $ (Ιβ ρΓ36Γ0Κ3ΐίνί8 

8. 1713, ρ. 1 86(|. $^6πρΐ3, ςϋ» ίη ιΙπο1)ΐΐδ Ιοηιίδ 3ΐ(|υ6 (ΐ6Γ60ΐί5υ8 ίΐΐίυβ 6(1ίΙίοηί$, οΐ ρπ^. 1774 8(](|. 

1•6(|υΙηίί ηοη ς\8ΐ3ηΙ, 61 ίη εοηδρΰοΐιι, Υΰΐ ίεςυί• ίη εαρ. 9 ΙββίΙπΓ (Ιίδοηδδίο ορβπιιη, (ΐυ^β ΐοηιο 11 

ιιίβηο, νεί 1.3ΐ)563ηο, 3υΙ|ΑΙΐ3ΐίί ε3ΐ3ΐο{;ο, εοηιηιβ- θ(1ίΐίοηί8 ίΙΙΙυδ εοηΐίηβηΐηΓ. — 111α Μίεΐι. Ι.οιριίεπ 

ηιΟΓαηΐΜΓ, ΓβΙβΓβηι ίηΓΓ3 ροδί ηοΐ11ί3ηι οϋίΐίοηίδ 6(1. Γ6εη83 6$1 Υϋηί^ΐίίβ 1748 Γοΐ. οι Ιη ίΓοηΐβ ΐ3η- 

Ιι6ςιιίηί3ηχ. (ΙαΐυΓ : Εέίΐίο ηυνηδίιηα Υεηαα Ιοίΐρβ αΐϋί αοοητο' 

(ο) Οί8$6Γΐ3ΐίθη68 θ3Π13806ηίθ.Τ, οΙ) 6(Γΐΐ0Γ6 Οροπ <ίϋΓ. Βατί, 

ρΓχηιίδΗΦ, 8\ηιΐ 86ρΐ6ΐη. 1, (Ιο ρΓοεο88ίοη6 δρίπΐυδ (β) νϊιΐβ ηοΐ38 3ΐΙ νΐΐ3ΐΜ 1)3ηΐ3806ηί , 8εΓίρΐ3Πΐ 
Β. Π, (Ιβ 3υ6ΐοπΐ3ΓιΙ)υ8, (ΐυίΐ^υβ Κυ1γε1ιί3ηί Ιιχγο- 3 ^. Ηϊ6γο»ο1. ρ3ς. χη, ^χΑΙΙαΙνιηι (16 ΟαιηαδΟβηο 
-δίη 8η3ηι ΐυοΙ)αηΐΗΓ. 111, ϋβ ορίδίοΐ», ϋΙίΓγβοδίοιηο § XX. 
Ιπ1)αΐ3, 3(1 ϋ3883Γίιιηι Π)0η3ε1ιυηι, οΐ 3ΐϋ$ (]ηίΙ>υ5- (() Ηίηε οΐί3πι ϋΐ3 Ιπ3 ορυδο., ρΓβΒείριιβ η. Ι 

61 5 η)6ηΐ0Γ3ΐ3 , ίη 3ΐίςυοι εο(1^. ]ιιηοΐίιη ι>0δίΐ3 

βυηΐ. ΗατΙ• 4ΐ3νι, 3θ8ηΐ38€6ηο ρππιηηι Ι3ΐιιΐ3ΐίδ δοπίρΐίδ. IV, (Ιβ 
€ΙΗ8ΐο11δ 3(1 ΡβίΓυηι ΡιιΙΙοηοιη (Ιο Τπδπςΐι 3ιΙ(1ίΐίυηο» <1 ΝΟΤΙΤΙΑ ΕΧ ΒίΒϋΟΤΗΕΟΑ ΡΑΒΗ10ΙΙ. ^ ξϊ 

1«ι«1>ιΐ5 ηαΐυηβ βΐ υηβ ΗγροδΙβδί; — ΟβηΐΛϋη^. ίη 1)ίΙ>1. ραΐ)!. η. 2297, ίηίΓοϋυοΙίο ϋοβηιβίϋΐυ, 
^ΙβαιβηίΑΓίιιαι α νοοθ 8. υαιη&δοβηί &(1 Ι. βρίδο. 1.α(>(ϋοο8ί, βο η. 1, 2, 3, & ΡαΙ)Γ. δί^ηαΐί. — 
ΐίίΐη. ΙΓοβΙ. η. 2276, ίη!βΓ οοάά. Υοδδ. (ΙβΓιηίΙίυηβδ ρΗϋοδορΙιίοω. — Ια 1)ί1)1. ρυΐ)!. Ρηγϊ». άο 
(ϋαίβεΐίοβ ίη νΐ^ηϋ βΐ (1αο1)υδ οοάά, — άβ ΙΐδθΓβδίΙ^υδ ίη ν.οάό. (^ϋαΙαοΓ. — ΟρΛοάοϊΦ ίίϋβί βχ- 
ρο:§ί(1ο ίη οοάά. ή^χηύ β1 δβρίβηι, δβοαηάϋπι οαΐβΐ. βΙο., Ιοηι. II.— Ιη ΟοίδΙίη. οοά. ΟΟΟΙΧΧΥ^ 
ιϋίΐΐβοΐίοθΐ οβρρ. ΐέΟ, ςυοΓυηι ςυφϋαηι (Ι65:υη1 αΐ) ίηίϋο, ςυββοΐβιη δυηΐ ΐΓβπδροδίΙα. — ίη οοά. 
(ΧΧΙ,ΧΧνΠΙ, ΐΓί1)υί1αΓ Οβηιβδοοηο 111). Όβ αζ}μηί8 (άβ ςαο νιάβ ίηίΓβ, η. 24.) ΙβδΙο ΜοηΙ&«ο. 
ίη Ι)ίΙ)Ι. ΟοίδΙίη. ρ. 584 βΐ 585. — Μβΐπΐί ίη οοά. Γβ^. ί-ΧΧΧΙΙ άο Γιϋβ οπίΐιοίίοχβ, βΐ οοά. ΟΧΥ, 
Ι,οςίοβ : <1β 0[αίΙ)αδ οοϋά. αιαΙΙαδ βδΐ Ιπ&ρΙο ββΐ. οοάά. ΜβίΓ. ρ. 303 βΐ 455 δςς. — Αυ^δΐφ 
Υίηιΐβΐ. 1χ)^08, ίίβηιπίφΐβ οααι ορ. άβ οπΛοοΙοχα Γιάβ, ίη II οοάά. — Ιη 1)ίΙ)1. 0»δθΓ. Υίηϋοΐ). 
νοί. V. ΐΑθΐ\). η. 1, 2, 3, ίηοοιί. ϋϋΐΐ. — η. 1, βΐ οΙβΟηίΙίοηθδ Ιΐιβοΐοβίο®, ίη οοιί. 001. — η. 1 
βΐ 3, \η οοά. (XIII, βίςυβ ΟΟΥ, β1 ΟΟΧΟΙΙί, βΐ η. 1, ουηι ^ηϋ^υίδ θΓ&οίδ δοΐιοΐϋδ ηιβΓβίη. 
ΐΛ\)\ι\ίδ δ/ηορίίοίδ βΐ ρΓθ1θ]5θπιβηίδ 8βηθΓβΙίΙ)υδ άβ ρΐιϋοδορίιίβ , αϋ η. 3, ίη οοιί. ^^IV. — 
Ι^ο^ίοΛ ίη εβρίΐΑ Ι. άίνίδβ, ίη ουά. ΟΟΧΟΙΥ, ν. ΙαιηΙί€€, οοηιιη. Υ, ρ. ^ δί]. υ1)ί ΚοΠβΡ. ίη ηοΐΛ 
όϋ γυ€. Μα]ίΜία^ 1ι. β. ροΓία πιβηδ, β1 ίβδίίνίδ Ιυίΐίδ, ίη ΙιοηοΓβπι Οίοηίδ Υβηβπδ ρήωο νβΓβ α 
ϋ9ζχΊ5 ρΓΦδβΓίίπι οβΐ6ΐ)ΓδΙίδ ηοπιίηοοιαο Μα]ϋηΐΛΓυαι ίηδίβηίΐίδ ωυΐΐϋδ βδΐ (ο),— -ρ. 1 δ(|ίϊ., ρ. δ 
5([. υΙ)ί ΚοΙΙαγ. (1β ίΙΙο οοά. β1 άβ 1)Τ€ν\οτ€ Οαωβδοβηί Ι,οί^ίοβ οαΓβΙίυδ άίδδβπΐ; ρ. 9 δς. υ5ί 
ηοΐβΐ ΚοΙΙβΓ. ρΓοΙβ^ΟΜ^ηδ ^β^βπ. ίη οοά. ΟΟΙΥ, ηβςυβςυαηι βδδο ίη ΟααιβδΟΰηί Ι,ο^ξίοθΐη, δβά 
ία ΡϋΓρΗγηΐ Ιδβ^ο^βη (ίο ςαίπΓΐυβ αηίνβΓδίΐΙ11)υδ ρΐδθοίίοβπιοηΐίδ; ρ. 12 δς^ϊ. αΙ)ί οοηί. Κοίΐαηΐ 
η«ίΙ. ρ. 323, ρ. 535 βΐ 539. — Τυιη ίη νοΙ. 1Υ η. 1 βΐ 3, βο 21, ίΐβπι (ΙββπίΙίοηβδ Ιΐιοοίυ^ίοβθ ρβρ 
ίπίβπΌ^ί&Ιΐοηβδ βΐ Γβδροηδίοηβδ, ίη οοιί. ΟΧΙ,νΐΙ. — ΕχοβΓρΙθ βχ ορβΓίΙ)υδ, η. Ι βΐ 3 ίηάίοαίίβ, 
;/ί οοϋ. ΟΙ,ΥΙΙ. — Εχ ορβΓβ άβ ΟΓΐΙιοάοχβ 0(1β ίΓβ^Η^βηΙαηι (Ιο ρροοοδδίοηβ δρίρίΐ. δ. ίη οοά. 
(XXI, βΐ οβραΐ άθ νίρβίηίΐβΐβ, ίη οοά. ΟίΧΥ, — Ρρθ^ωβηΙβ (ΐαδοάαπι ηιίδοβίίβηββ, ίη οο<1. 
ίΧΧΧΧΥΙΙ. — Ρρίπίθθ ίηδίίΐυΐίοηοδ άβ άβορβίίδ β1 ρΐβοίΐίδ, β1 (ΙίαΙβοΙίοΦ οβρυΐ ι άβ οο^πίΐίοηβ 
ίη €(κ1. ΟίΧΧΧΥΙΙΙ. — Ν. 3, ίη οο(1. ΟΧΟΥΠΙ, ίη ςαο ορυδ (Ιίνίδυπι βδΐ ιη οβρίΐβ αχΜν βί 
ϋυο1)υδ 56φΐ6αΙίΙ)ϋδ, 6ΐ ίη Ηοραπι υΐϋπιο ορυδ (Ιίνίδααι βδΐ ίη ββρρ. αϊ; 6ΐ ηι&Γ^ίηί ΑρροδίΐΑ 
δυηΐ 3η1ί(|ΐι& ηοηηυΙΙα δβΗοΙία; (Ιβηίιιυο ρ. 177 δ<]. βχδΙ&Ι βρρβηάίχ ςαφίΐβπι άβ (Ιίνίαίδ ηοαιί• 
πί5αδ. ν. ίΜνηδββ.ν, ρ. 268 δβς. οΐ 270" δβς., ρ. 340, ρ. 358 δβς., ρ. 384,447, 450 οΐ 478 δςφ— • 
Αΐ(|υβ ίη νοί. ΥΙΙ, ρ. 382; ία οοά. Χ€Υ, 6, Ι,οδίοβ ουηι ρρφίβΐ. θά Οοδίηααι, βρίδο. Μ/ί^υη1«, 
ρορίϋδ 6ΐ βπιρορίί Ρβ1«δ1ίη®. — Υϋη^ίϋ» ίη οοϋ. Μβρο. (^ΧΙ.. βΐ Ο. Ορρ. η. 1 βΐ 3. — ίη οο4, 
ΟΧΟΧΟΙΧ, Οραδ η. 3 ίη οβηΐυπι οβρρ. (Ιίνίδυπι : — ίη οοά. ΟΙ,ΧΧΧΥΙΙ, Οίβίβοΐίοβ, ουηι βρί- 
$Ιο\α &(1 Οοδοιβα) : ν. οβί. οοάά, Ογ. Μβρο. ρ. 80, 265 οΐ 308. — νίοτβηϋοΒ, ίη 1)ίΙ)1. ίβυΓΘηΙ. 
δυηΐ ίη ν&τίίδ ^οΛά. ηιοάο οβρίΐα ρΙιίΙοδορΙηοΑ 6ΐ Ιΐιοοίο^ίοα; ιηοΛο βχϋϋρρία 6χ (ϋαΐϋοΐίβο 6ΐ 
^^ρίι^ι)υ$ ρΗΠοδορΙιίοίδ; βυΐ βαρυΐ (Ιβ ηοιηίηίϋυδ; βυΤ οχοορρίυπι ϋβ Οβο; ηιοϋο ιΙίαΙοοϋοΑ 
δ«ΐ€ΐιη(1ιιιη 1)ΡβνίθΡβπι πιβίΗοιΙυηι; πιοοίο βχροδίΐίο θΡΐ1ιθ(1οχ» Γιάβί; ηιοάο οίΐαΐυρ Οβηιοδο. ίη 
θΐίβηΐδ ορ6Γί1)υ5. Βρβνίΐβΐίδ δΐυιΐίο &1)ΐ6^ο ΙβοΙορθδ βά Βαηάίηι βαΐβΐ. βθ(1ά. 6ρ. ίαυρθηΐ. (υ1)ί 
ίηίβηίιιω ίΙΙβ α1)6Γίυδ ρβΡδβςυίΙυρ ορϋίηβπι ρβρυω βρ^υηίθηΐβαυβ βυΐ (ίίίϊθΡβηΙίβϊη οοϋίΐ. αΐι 
β^ΙίΚι'δ θΐίαςιιβ ηοΐΑΐυ άί^ηίορα), Ιοηι. Ι, ρβς. 255, βΐ 273, βΐ 422, 1 βΐ 2; Αβ Ιοιη. III, ρ. 375 
56(1.; Γαρδϋδ ίη Ιοηι. Ι, ρ. 492, 3, Ιοηι. III, φ. 4, η. 7. ρ. 11 δ€[€[. η. 1, 2, βΐ Οβ (Ιίνίη. ηοηιιηί1)υδ 
η. 9. — ρ. 34, η. 2. — ρ. 324, η. 20. οχ Ι. Οθωαδοοηί οβρρ. Ιΐίθοίο^ίοίδ βΐίίδοιυο ΡβΐΓίΙ)υ8 
οχοβρρίΑ ϋβ δρίρίΐυ δ. — ρββ. 394, οο(1. ΧΙΥ, η. 2. 8(1(1. δυρρα ίη ηοΐίΐ. €θ(1ίουη] ^ξοηβρβίί, δυϋ 
Οηβιη. — ΤαΗτιηί ίη 1)ΐ1)1. Κββίβ, οβρρ. ρΙιίΙοδορΚίοβ ίη οοάίΐ. ΟΟΧΥ οΐ ΟΓΧΧΧΧΥΙΙ. 
— Υϋβ Ι>&πΐΑδ06ηί β Ι., ρβίρΙβΡοΙίΛ ΑηΙίοοηβηο, δορίρΐβ; — (Ιο δ. ΤρίηίΙαΙίί (δ. οβρυΐ VII, 1ί1)ρί Ι, 
1)6 ίΐίΐβ 0Ρΐ1ΐ0(1. Ιοπι. Ι, ρ. 131, βά. Ιβηυίβη). 06 αίνίηίδ ηοηιίηί1)αδ 6ΐ (Ιβ Ιοϋο 0(ίί, ίη οοά. 
Ιΐν. ν. οβί, 00(1(1. Ογ. Τβυρ. ρ. 308, 384 βΐ 157. ΗανΙ. 

2. ΠερΧ αίρένεων έν συντον{2, πόθεν ήρξαντο χαΐ πόθεν γεγόνασιν. Ββ ^^η^ι^ιη Η(ΒΤ€$\()η$ οοοίρβη• 
(Ιίυαι, υηάβ ορ(«& δίηΐ ο1 (|υοα)θ(1ο ρροίΐίορίηΐ, ρα§. 7ϋ-118 (6). Εχ δ. ΕρίρΗαηίί Αηαοορίιβ- 
1»υδΐ β(1 νβρϋαπι ίβΡβ ρβροΐιΐυπι, ουί βχ Τ1ιοο(1ορί1ο, Τίιηοΐΐιβο βΐ δορίιροηίο ρβυΐο ρ1υδ(|αβιη 
ιίξίηΐί δβοίβρυαι βη&ρρβίίοηβιη βΐ (Ιβ Μοίιαηιηιβεΐαηίδ ηοηηυΐΐβ ΟΑΠιΟδοοηυδ δυΙ)ί6θίΙ (ο). Ιη 
νήοΓίΙ^οδ β(1ίΙίοηί1)υδ οοουρρίΐ Ι,&Ιίηβ (ΑηΙυιη, βχ νβΡδίοηβ Ιο&ο1ιίπ)ί Ρβρίυηίί. Ιη ΟοΙοηίβηδί, 
βΓιβ Ιθ^Ιυρ ίηίβρρρβίβίίο ίηοορίί βυοίορίδ, (|υβηι 1.ο(|υίηίυδ ρυΐαΐ Βυρ^υηιΙίοηβπι Ρίδβηυμ). 
ΡθΓίβηι ροδίΡβπιβαι (Ιβ ΜοΙιβαιπιβίΙβηίδΟρβΒΟΟ β οοίΐίοο Αυ^δίβηο δυρρίβνβρβί ίβΐίηβηκιυβ νβρ- 
δίοηβπι Λ(1(1ί(1βρ»1 ΡροηΙο Ουοδθυδ ίη οάίΐίοηβ ΟαπίΗίϊΟβηί 1.3ΐίηα. ΡατίΒ, 1619, ίη ίοΐ. ΟρβθΟβ 
1ίΙ)Γαηι ίηΙββΓυαι ρρίπιυδ βχ οοοίίοβ Κββίο ΡαΗδ. ΜΜΟΟΟΧΧΧΥΙ, νυΐ8&νίΙ 1. ΒβρΙίδΙβ ΟοΙβΙβΗυδ 
ουηι νβΡδίοηβ δαα βΐ ηοΐίδ, ίη Ιοωο ρρίπιο ΜοηίπιβηΙορ. Εοοίβδίδβ Ορφοφ, Ρατχ$, 1677, ίη-4ν 
ρ. 278, 337. Ι,βςυίηίοδ ρρφΙβΡββ οοηΐυΐίΐ ουηι οο(1ίοί1)υδ Ρβ^ίδ ΜΜΜΟΟΧΙΙΥ βΐ ΜΜΟΜΧΧΧ, 
αΐ4|υβ Αυ^$1&ηο, ηβο ηοη ίΐΐο, €[υο Ρβρίοηίυδ βοΐ νβΡδίοηβπι δυαπι οοηοίηηβηιίβηι βδΐ υδυδ, βΐ 
ουαι Ερίρΐιβηίο οβΒίβρίδφΐβ ΙΐίΒΡβδίοΙοκίδ, β* υϋβρίορβδ ηοΐβδ β(1,|υηχί1. ΡροΓίίδδίο Γκίβί, άυβ 
Ιίϋρυπι <1β 1ΐΦΡβδίΙ)υδ οΙ)$ί8ηανίΙ Οβπιαδοβηυδ, Ορφοβ νυΐ^αΐα βδΐ β Ι,δηιϋβοίο ΥΙΙΙ, ρ. 426. ΐαοτ. 
δ. ρί5• 898 δί|(ΐ. β(1. ΚοΙΙορ. ου]υ5 ηοΐβδ ρββ. 901 βΐ 903 οοηίβΡβδ, (Ιβ οο(1. €ίβδ«Γ. ΧΙΙΥ, η. 43, 
υΙ)ΐ βχδίθΐ Οβιηβδοβηί βρίΙοη]β Ραηβρϋ δ. ορβρίδ Ερίρΐιβηϋ δκίνβρδαδ 80 ΙΐίβΡβδβδ ουιη οοηΐί- 
ηυαίίοηβ β(1 δυβπι υδφΐβ ίβίαίβηι. ΙΙΙυηι οριΐοί^υπι ΙοΙυιη , (ΐυβηι 1.ηηι})οο. ΟρΦοβ βναΐ^ηνίΐ , 
Γβ(1(1ί(1ίΙ (ΐυο(|υβ Ορ. βΐ ΙβΙ. ί.βίΐυίβη ίη δυα βίΐίΐ. Ιοαι. Ι, ρ. 117. Μβηι 1ί1)βρ (Ιβ 1ΐδΒΡβδί1)υδ βχ- 

{α) Ιι3ΐηΙ)€0. ά^ ίΐΐίβ 1υ<1ί$, (Ιβ Μ3]υιυα, οΐ «Ιβ €ο- ΒίΙΙϋ ναΐιΐβ (]ί50Γ0ρ3η$• 
βίηι», βρί$€ορο Ιΐ3]πηίΐΦ, Ιαιβ (ΙΊ^ρηίαΐ ίιι οοιηπι. (Ιι) ΓοπΓ. (Ιβ 3(1(1 ίίαιηβη Ιο ςυοιίβηι ρ. 115 $(|. 

τοΙ. IV, ρ. 27θ8ς(|. <)β γοιΙ.ΟΧΙιΥΠ, ίιι ςιιο, ιι• 14, \\'αΐ€Η. \\\%\, Ιιχγ68. Ιοηι. XI. ρ3|$. 352 άθ(|, ΙΙατί» 
ΰΐ 03αΐ3$£6ΐιί Οίαΐβαίεϋ, αϋ ΰ(1ίΐ. 1.3(. ^3^. (^) Γοιιί. 5πρΓ3, νοί. ΥΗΙ ρ. 2ϋΰ $1]. ΙΙατί. 23 ΝΌΤΙΤΙΑ ΕΧ ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΟΑ ΡΑΒΚίεΐΙ. 2* 

δίβΐ ίη οοά. Οω&αν. ΟΟΙΙ, η. 3. ν. Ιβιηϋββ. V, ρ. 5 δς ίωςυβ ηοΐ. ΚοΠλγ. Ιη βοά. νοί. ρ. 257, 
ίη οοά. ΟΟΧΧνίΙ, η. 16, δΐιηΐ οβρίΐΑ ίΑΐβοηιιη αοςαΐΑΐυαι £»Γ65ίυιη Μ855β1ίΑηοηιΐΏ, βΐ ^αάίοβ 
Κοίίβηο, Ιιοο δγηΙβ^Α 6χ ϋδοβιη 8αο1οη1)α3 βοπυηςυβ 5ίαιίΙί1)ΐΐ5 οοη^βδίαοι βδδβ νίάβΙυΓ, 
ο ςριίϋαδ ΌΑΐηβδοβηί οοιηρβηάίυιιι άβ ΙιβθΓβδίύυδ 65ΐ οοΐΐβοΐυαι, ςαΐΑ οοάίοίδ ίΐίίυδ Οφδ. ϋβ 
ΜββδϋΙίΒηίδ 6Αρϋ& 6&(ΐ6ΐΏ, 56(1 οοΓΓθοϋοΓβ βΐ ρΙβηίοΓΑ, οωηίηο δίηΐ ουιη ϋδ, σα» ΟοΙοΙβπυδ ίη 
Κβοΐβδ. Ορ. ΜοηαιηβηΙ. Ιοιη. Ι, ρβ^. 278, ίη Ιυοβιη ρΓΟίυΙίΙ. Ιη βοϋ. οοά. (ΧΧΙ,νΐΙ, η. 25, βδΙ 
ΌβαΐΑδΟ. ΙίΙ)6Γ 6οηΐΓ& ΙιβΒΓβδβδ, Αϊ ηιαίΐο θυοΙίοΓ. V. Ιατηύ. V, ρβκ. 266 δ((. ί1)ί(|α6 ΚοΙΙ&γ. •— 
νβΓίιι Όβηι&δββηί Ατβηηη). βχ οΐ)βΓ6 οοηΐΓβ ΙιβθΓβδβδ βχδίβηΐ ίη εοα. €61.1, δίνβ 8ηοη^π)) ευίϋδ- 
4απι Ιοοίδ οοπιηιαηίΕυδ βδοβίίοίδ. ΡΙυΓΑ (1ο1)ϋ ΙαπιΙ>66. V, ρβ^. 324. δ(ΐ(|. — Ι)βη)&δ06Ηαδ ίη 
ΙΙΙ). άβ ΙΐΦΓβδίΐΜΐδ Ιοηι. Ι, ρ. 302, βά. ΟοΙβΙβΓ. €οΙΐ7η(ϋβηοΓαη) δ. εοΙΙ^'παΐΑηβηιηι, πιβηΐίοηοηι 
ϋιοΗ : (Ιβ ςυο Ιοοο βΐ ΙιΐΒΓβδί εοΙΙγηάίβη. φιββϋοηι ΑάηοΙβ^ Κο11«γ. α(1 Ιβηιΐ). ΥΙΙΙ, ρ. 303. 
ΐΛΐη1>66. Υ6Γ0 ίρδθ ΙαΙβ άβηιοηδίΓδΙυπι ίΐ, βΡΓ&δδβ ΟοΙΙγηϋίβηοδ, ηοί, Β. Μαπβηι ρρο α6& Ιια- 
1)6ηΐ6δ, π)0Γϋ 6&Π1 ηοη ίυίδδβ οϋηοιίΑοι ίβίδο βΓθϋίϋοπηΙ. οάάΛΥαΙοΙι. Ηίδΐ. Ιι«βΓ6δ. Ιοηι. 111, 
ρ. 625 6(|(:[. άβ δββίβ ίΙΙβπιηι ίοηιίηοηιηι, βΧ ίηίΓβ, η. 31 (α).— Ιη ΤΙ). Ο&Ιβ οοά. XX. δ. ββΐ. 
οοάά. Αηςίι®, βΙο.,ΙΙ,η. 5855. οβίβίοβυδ ΙιβΟΓβδβοη βχ 1. Οαπιβδοβηο. — Ιη οθ(1. Γοίδΐίη. XXXIV, 
ίοΐ. 195, (Ιβ αηο ν. δυρΓβ, νοί. VIII, ρβ^. 265. ηοΐ. €β. — \ϊά. ςυοςυβ ΜοηΙίβαο. ίη Ι)ίΐ3ΐ. 
ϋοίβΐίη..]). 111 (Ιβ βοά. XXXVII, δίνβ Νίοοηίδ βοΐΐβοΐίοηβ Ιοοοπιηι ΐΑηι 8. 8εηρΙαΓβΒ, ςυβηι 
Ρ&Ιηιη), ίη )ιίδ 1. Ο&φβδββηί βηιρΙίδδίηίΑ. — Ρατί^^ ίη ςαβΙαοΓ οοάά, Ι)ϋ)1. ρυ1)1. Λαοί. Ου4ίη. 
1. ο..ρ&β• 1''38. (Ιβ 00(1(1. ΗατΙ, 

3. ΊΞχδοσι; άχρκβής της ορθοδόξου πίστεως. ΟτίΗοάοχίΒ βάΗ α€€ΗΓαία βΧΏοΗίίο , ρΑξ. 123-304. 
£8ρίϋ1)υδ οβηίαηι (α) , ηοη ({υβΙαοΓ 1ί1)ηδ Ιιοο ορυδ & Ο&ωβδοβηο (ΙίδΙπϋαΙιιΐΏ βδΐ, υΐ βχ 6γ»- 
€θηιηι οο(1ίβαια ηΐδδ. ίηδρββίίοηβ ίβηιϋβοίιΐδ β1 Ιβ(ΐιιίηίιΐδ Ιβ^ΙβηΙυΓ (6). Αά(1ίΙ Ιιίο νίρ 
(Ιοβϋδδίηηΐδ, ηββ ίηβ(1ίΙίοηβ βπΒοβ ΥβΓοηβηδί 1531, ίη-4, ΐ)ΑΓΐίϋοηβηι ίη1ί1)Γ0δ ({υβΙυοΓ βχΐιί- 
1)611 : (ΐαοά (Ιβ οοηΐβχία ίρδο νβηιπι βδΐ ; δβ(1 ίη δυηιηιίδ ρ&^ηίδ ρβΓ (οΐυηι ορυδ, ςυβίυοτ 
]ί1)Γθπιηι ηιΐΏβΓί ηοΐβΐί οοηρβπυηΙαΓ. Νββ ϋΐα (Ιίνίδίο ίη νβίοδίίδ ρπδο» νβΡδίοηίδ Ι.&1ίη» 
ΙΙ3ϋ8 οβοαΓήΙ, ηίδί ίοΓίβ δββιιή(1& ΓβοβηΙίθΓί(ΐαβ ηΐΑηυ β1 ΑίΓΑηιβηΙο ίη η)ΑΓΏηΑΐί1)υδ ({υοΓυηι- 
(ΙαιηοΓίδ Α(Ιηοΐ8ΐΑ. (Ιη 1)ίΙ)1. ΤΑΓνίδίΑΠΑ Κηϋηΰα Ιι&η ^ο. Ώατηα$€€ηϊ, ρνββοι^ίβτί, ιη ^ιιο €8ί 
Ιταάίίίο ΰβτία οτΛοάοχα /Μβί, ίταάηοία άβ Θπβοο %η Ιαίϊηηιη α ΒΗΓαηηάίοηβ ^ηάιοβ είνϋ 
Ρ%$αηο ηι& Ευαΰηίο III Ροηί, Μαχ. Αρα(ί ΜοηΙίΑίιοοηαηι ρ. 75 ΟίΑήί ΙΐΑΐίοί, [βΐ ίη 1)ί1)Ι. 1)ίΙ)1. 
ιηββ. Ι, ρ. 482 Ε.] ΥβδΙίςίΑ (ΙίδΙίηοϋοηίδ ίη αυΑίυοΓ 1ί1)Γ0δ 3Αηι (ΐ6ρΓβΙιβη(1αη1υΓ Αρυ(1 δ. ΤΙιοηίΑηι 
ΑοριίηΑίβηι, βΐ νίηοβηΐίαπι ΒβΙΙον. XXVII, 102, 8ρββυΙί ηΑΐυΓβΙίδ, .(^υί νβπδίοηβ Ι,ΑΐίηΑ υδί 
8υη1. ΟηαίηοΙ)ν€ίη βχ%9ίίηιο, ίη(ΐυίΙ Ι.β({αίηίιΐδ, €}η8τηοάί ραΓίίίΐοηβίη α ίαίίηίΒ ^χοορίίαίατη 
ίη(τοάη€ίαηιςη€ (ηΪ99€ αά χταίαν ^ίΐαίηον Ιίϋοπίηι Ρείή ΐΛηιΙ'ατάί. ΝΑηι υ1 ίηΙβΓ Ι,Αΐίηοδ 
δΟΐιοΐΑδΙίβΟδ ΡβίΓϋδ Ιιίο, ΜΑ^δΙβΓ δβΙιΙβηΙίΑΓΟΠΐ, ΙοΙ Αΐίίδ ρΓΦίνίΙ (υ); ίΐΑ ρηηΐαδ ίυίδδβ 

ΙΧυΠΑδββηαδ ϊηΙβΓ 0Γ»β0δ Εβοΐβδί» άΟβΙΟΓβδ ΟΟςηΟδΟίΙϋΓ, ςαί ρίβηίαδ β^ αωματιχώτερον δυΐ)- 

ΐυία8(ΐυβ υηίνβΓδυηι Ιΐιβοΐο^φ δγδΙβηίΑ 0Γ(1ίηβ ίαίΐ βοηιρίβχυδ, ιρδίδ ρίβηιωςυβ νβΓΐ)ίδ, ςυί- 
1Μ13 αίνΙηΑ π)>'δ1βΓίΑ β(1ίδ5βη(, υδυδ ρπΰοΐΑΓΟΠιω ΡΑίΓυηι (ΒΑδίΙίί Μ.,6Γβ£;0Γϋ Ν^δδβηί, 
Νοπίθδίί, ΑΙΙίΑηΑδίί, ΚρίρΙίΑηίί, ε^ΓγδΟδΙοηιί, ΟγάΙΗ ΑΙβχ., ρβΓδοηΑΐί Οίοη^δίί ΑρβορΑς.» 
ίβοηίδ Η., ί.βοη(ϋ Βγζ., ΜΑχίηιί βοηίβδδοήδ, ρΓβΒοίρυβ νβΓΟ ΟΓβςοΓίί Ναζ.). ΑοΙηοΐΑΐίοηβδ 
ΗηΙ)βΓΐί 0Γ0δ1)βΑ(1, δίνβ ΟΑρϋοηίδ,ΙίηβοΙηίβηδίδβρίδβορι, ςυί δ^ουΐο XIII ίη ΑηςΙίΑ β1&Γαί(, ίη 
Ηϋηιηι ΒΑωΑδοβηί (Ιβ θΓίΙιθ(]οχΑ Γκίβ, ιήΑΐβ β Ορββοο ίηΙβρρρβίΑΐυιη, πιβπιΟΓΑ^ Ιο. ίβίΑηιΙυδ, 
ρΑ|ζ• 285, Οβ δοηρίοηϋυδ ΒήΐΑηηίβίδ. δβά ηβο Βαρ^ηάίοηίδ [ά) ίηΙβρρΓβίΑΐίο, ηβο ΙΙοΙ)βΓΗ 
«(ΙηοΐΑΐίοηβδ ΙΐΑβΙβηυδ 6(1ίΐΦ δυηΐ. ΙΙβηι Ηοϋβρίοδ ίη 1ίΙ)Γ0 άβ οβδδΑΐίοηβ 1β£;Αΐίυπι ρΑς. 92 
6Ι 167, οίΐΑΐ ΙοΑηηβπι ΟόηΐΑδοβηααι ίη 1ί1). 8βη(6ηϋΑηιηι, οραδ Ιιοο ίηηυβηδ. ΐΑβ. ΡΑΐ)η, 
8ΐΑρυΙβηδίδ, νβΓδίο οαω Ιοάοοί ΟΙίοΙιΙονβί οοηιηιβηίΑπίδ ρΓ0(1ιί1 Ρατ\», 1507 ; ίη-4 ; αο (1βίη(1β 
ΜΒριαδ1αηιθΓ»οίδ Α(1(1ίΐΑ, Ιηπι δίηβίΠίδ,υΙ δυρΓΑίη β(]ί1ίοηί1)αδ ορβρυηΐΟΑπίΑδοβηί τβΐυΐί. ΡοδΙ 
ΕβοηιηινβΓίίυΑβ. ΒίΙΙίηδ, Οϋίοδ ίηΙβπρΓβίΑΐίο ίη β(1ίΙίοηί1)υδ ΐΑΐίηίδ Ραη8, α. 1577, 1603 βΐ 
1659, ίοΐ. οοβιίΓΓίΙ, βΐ δα1)ίη(Ιβ ίηάί^βΐ οΑδϋ^Ιίοηβ, υΐ ΗίβΙι. 8ίηιοηί βΙίΑηι ηοΐΑΐυηι (οηι. II 
ΒίΙ^Ι. δβίββίβθ ρ. 35. Ξ^άβΙίαί αηίιηο , ίηςιιίΐ Οοηιϋβ&δίαδ, ϋΙίοΗίονΰΧ ΗονηίηΐΒ ηχΜΙ Οναα, 
€οηχΜϋη(αηχ$ ν€ίηοίχ$, αχΛχϋη$ οπεναίχ ροίίη$ Ηδή άβ βάβ^ ^xΑα^η $βν\ο χΙΙίΑ^ίταΗ, ρηηοΓβηχ 
ΙβορίΜΜ ηχχΛίίίρΗοητη οοαίοηηι ΰοΙΙαίχοηβ, ηονα €ίχαϊΛ 5βι« χηίβνροΐαία (Βίΐΐίί) υβηχοηβ αηοίηίη 

(β)ϋΐϋιι οο«1• Ιαηνεηΐ, XVI. 2, ^. Βαπάίη. Ι. ίηςυίΐ, βία» βχοΓόίυιη ΑίΓύΓ2ΐ Ζ8ηοΙΐυ8 (1. ο.)« 

ρ. β55 !ΜΙ. ΝατΙ. βίςυβ ίΠυα βκο οοηΐυίβηιη €υπίΐ νβΐυ&ΐίβδΐιηβ ο(1ί(• 

(Φ) Α(1ϋ. Ββικϋη. Ι• ο. Ιοιη. Ι. ρζ^. 274, υΙ)ί €0<1. νβιιβία, α. 1Μ4, ςιιχ βχ νβΓβίοηβ ^«^οίι^ ΡοΙγΊ 

Ι^ΑΟΤ. 1X111. Χ)Αΐ)€ΐ• ΟΑρρ. ϋΙΙΙ, υΐί Αΐϋ : οοιιί. Α(1. δίβρυΐβηβίδ βχρΓββββ Ιβ^ΊΐυΓ Ιη Ιίΐυΐο, υη» 6Α()6ΠΚ 

Β. Ι• άβ €0(](1. ΗατΙ^ ςιιβ ουιη ίΙΐ8 ηιίΐιί νίβ» β8ΐ. — ΡοΓίβδββ ΡαΙιογ ίη- 

{€) Ι&€. ΤΙιοηίΑβίυδ ΒΊββ. (Ιβ 4ΐθ€ΐοη1>υ8 βοΙιοΙα• ΙβΓρΓβΙίβ Ρίβαπί νβΓβίοηβιη ΓβΓοηηίΐνίΐ, αΐηυβ Ιιίηο 

βΙΙβίβ ΙιλΓιηίβ, Ι*ίρί» 1676. Ίικίβ ϊηΐβΓροΙ^νίΙ. » — Ιη 1)ΊΙ)Ι. ριιΙ>1. Γαγι!;. ίηίβι 

(ι() Οοηί. Ου(1ΐη. Ιοηι. Η. ρ»^. 1296 8(]η. — Εχ- €0(1ϋ. 1.31. €31. νοί. 111, οοιΙ. ΗΜ€ε01.ΧΧν, βΙ 

δίΑΐ ηβΒΟ ίηιβΓρΓΟίΑίΙο ίη ΑΐΊαιιοί π)$8. €0(Ι(1. Υβηβί. ηυαίυοΓ δβςυβηΐΐΐ)!!», οοοιιγγΊΙ ΒυΓ^υηάΐοηίδ ίηΐ6Γ• 

ία 1)11)1. Μ&Γ€. ίηΐβΓ οοάά. ίαΐ. ίη οοά. Ι.ΧΧΧΠ1. ρΓβΐ. αΐηαβ ίη €0(1. ΥΙΙΜΟΓΧΧ. πι. 9. νοί. IV. ρα^. 

ορυδ ίη ΰβηΐιιπι (»ρρ. (1ί8ΐπ1)υΐυηι 041, δίηβ υΙΙα 587. ηοΐ&ηΐο βαοΐοΓβ ϋ2ΐΐα1θ(;ΐ. ι 03ΐη380. ΐΓβθίΐιο 

ΙίϋΓΟΓυηι (ΙΊνίΒΊοηβ; Γυ|υ8 ίηίΐίυηι 3ΐΐυΓα Ζβηοΐΐί ογιΙιο(1οχ£ βιΐβί, βυίϋοηβ Βίνβ ροΐίιΐδ, ΒηΓ^ηπ- 

Ιη €ΑΙ. ίΙΙΟΓυπι ΰοάιΙ. ρ3(|;. 59, (Ιβ ςυο οοά. α ΒυΓ- ϋίοπβ, ]υ(ϋ€6Ρί83ηο, ίπίβΓρΓβΙβ. ι Ιη οοϋ. ΜΜΟΕν, 

κηη(ϋοηί8 νβΓβίοηβ ()ί8ρηΐ3ΐ Ιο. Οοπιΐη. Μ3η8ΐ 3(1 βπΐ νβΓδίο, ηιι1ΐ3 ίηΐ6Π)Γ6ΐΐδ ιηβηΐίοηβ. — Ιη οοϋίΐ. 

ΡβΙιποίί ΒίΙ)1ίοΐ1ι. 1^31. ηιβά. α ίιιΓ. »ΐ3ΐί8, Ιοπι. Ι. ϋχοηί^ηί. η. 607. 612 βΐ 1609. ^Λ^Ά\. -- Ρ Ιοταη. 

η»^. 305 (υ1)ί (Ιβ ΒυΓ|;ιιηϋίοη6, β. ΒυΓ)|;ιιηι1ίο €ο- ίη 1)ίΙ)Ι. δ. ϋΓυείδ, 1)18. V. ΙαεΗατχω ΙΐβΓ ΙίΙΙβΓ3Γ. 

ρίοβίιιβ ιβίΙιΐΓ )ι β( €0ηΐΓ3 Ρ3ΐ)Γίοηιηι, ηββ&ηΐβπι ρβρ ΙιαΙ. ρθ^. 97 βΐ 98, βΙο• ΒανΙ. 
νβηίοηβηι ίϋίυδ ορβπ• υηςυαηι ραηιίβιβι « βυηι. 25 ΝΟΤΓΠΑ ΕΧ ΒΙΒΙΙΟΤΗΕεΑ ΡΑΒΒΚΠ. 2β 

€<!βτ€, &ί^ηε Λά(αηί€$^ Ραίνα »€%1ί€€( αη^ί^ιιιοΓβ^, ιι\Μ$ζοίο$ Όαιηα$€βηΗ$ ΙοςηΗητ, α$€ ηιΜ 
%€Τ\1>€Τ€ρτο(€$$%Λ$ ίρ$€, τ€άη€€Γ6. Οχιοά €οω5ββ8ίαδ Λΐϋδ οοουρβίυδ ίπιρΙβΓβ δυρβΓδβάίΙ,ιηβκηο 
δίικϋο Ι^€ςαιηίυ5 βχδβουΐυδ 65ΐ, ηαΐ ϊϊοο ΟαΐΏβδοβηί ορϋδ, 86ΓνβΙ& ιιΐΓ&ςυβ βΧ οβρίΙαίΏ βΐ ]ϊ1)γο- 
πϋο (Ιί^Ιίηοϋοηβ, &(1 6γ6Θ0Ο8 οοάίθ65 ηοδδ. βοοαρβίβ ΓβοβοδίΙαιη Όαιη πουα νβΓδίοηβ $υ8 6ΐ 
£ΐύ(ί8 ρχ)ιίΙ>6ΐ. Νοη οιηίΙΙβηϋϋΐΏ, ςυοά βρϋοιηβη ιιηίνβΡδ» ΙΙιθοΙο^φ βχ ϊιοο Όβιηβδοβηί ορβΓβ 
οοηΙβχΐΒΐη τιιΐβ&νίΐ 01ιπ8ΐορΙΐϋΓϋ8 ΡβΙβΓβϋδ ΡΓβηοοί. βά ΥίβίίΓϋίη 1605ίη-4, ςαί ουιη ίη 
ΓβίοπηβΙοηιαα ρΑΓ(68 ΐΓΑΐΐ6η(Ιυω ϋίαιη δοπρΙΟΓβηι (ΙυχοηΙ, 6χ ηο5ΐΓα(ίΙ)α8 Β. Ό. ΒβϊΐΗβδΑΓ 
Μ6ΙΙΙΖ6Π15, Λνυδ, 01688» β. 1614, βάίίΐίΐ βΐ Γβδροϊκίβηΐβ Ιο. δβυΙ)βΓΐο ΑΐΐάοΓβηο ρυϋΐίοβ 
(Ι6ίβη5ί1ατί1 ά€ΐίΛ€ααοη€9η Ι)Γ€Όί$»ίΐηαϊη ΙΛη III Όαηια8€^ηί άβ οΠΗοάοχαβάβ, ίη φέα οηω 

τηΜίη ΐΗεοίο^χζαιηαη οτϋίϋΟΒ αά οοηίητη ΟΒίβηάίίητ, ΟοπδΙβΙ βΐίδιη Β. Ό. £1ΐατη ΥφΙναιη^ 
£ε€ΐ68ί«13\ηΐ6η5ί5Βηϋ8ΐ1ΐ6ΐη ιηβπΙίδδίηιυΐΏ, β Ιοη^ο ΙβοαροΓβ ίά β^ΐβδδβ οοηδϋη, υ1 Οοιώα- 
δΰβηΐ Ιιοο οροδ θίΐηίδδ. οοάίββδ Αυ^δΙβη» (α) βΐ ΟβθδβΓβ® 1)ί1)1. Γβΰοηδϋαιη Ογ^βοθ 6ΐΙ.οΙίη6 
εαιη εοιηωβοίθπίδ βάβΓβΙ ; δβά ρΓβΒοΙβΡΟ ρΓοροδίΙο ίβΐυπι νίπ ρΓβΒδΙ&ηΙίδδίπιί ίηΙβΓοβδδίΙ. 
Οαίϊδ ίο(6Γροίβ(ίοη6$, Η5. ηι ο. 3 βΐ 7. ίη οοάίοίΐ^αδ βϋςαοί πίδδ. ΓβρβΓίβδ βΐ Οβιηβδοβηο 8ΐ) 
3]ΐ€ΏΛ ΏΐΒΏΐχ ίο$6Γΐβ8, ΟΓβΡΟβ βΐ ΙβΙίπβ (ΙβϋίΙ ΙβςυίΕπαδ, ρβ^. 659-661. Οιμβ ροΓΓΟ δα5 
Πνπ//ί. Α]βχ., ηοαιίηβ Ιο. ^νβ^βΐίηυδ βάΐάΐΐάβ δδ. ϊήηϋβΐβ, βΐ ΑυΙ)βΓΐυδ Ιοωο υΐϋιηο ορβΓυιη 
ΟνηΙΓι 6χ1ιί1)β1, ]8ΐη δυρΓΑ ρ. 571, ηοΙ&Γβ ιηβ ιηβιηίηί βδδβ ϋΑΐΏβδοοηί, ϋθ6ΐ 6 €7η11ί 8οπρΙί9 
ιηΒξηθίη ρΑΓίβπι ΓβρβΙιίΑ. 

4. Πρ^ τους βιαβάλλοντας τάς άγίσς εικόνας. ΑάνετίίΐΒ βο$ ςηιί $α€να$ χτηαριηα οαίητηηιαηίιιτ. 
λόγο: άιζοΧοχτιτίχοΧ ΐΓβΒ ρβ^. 307-390. έπιστολιμαίους λόγους ΥΟΟβΙ Ιο. ΗίβΓΟδΟΐ^ΐηίΙβηϋδ ίη Οβ- 
ιΐ](ΐ5οβηί ΥίΐΑ ΟΑρ. 14» ΐΏ6ηιίηίΙ(]τιβ βοηιιη ίΐβπιπι ο&ρ. 33. ΡΗηιυδ δοΗρίοδ βδΐ ροδΙ &. 0. 727^ 
Ιοοηίδ Ιδβυπ άβοίαιιιαι, ςαοίΙΙβ βάίοΐααι ΑάνβΓδϋδ ίηιο^ηβδ ρροηιυΐ^&νιΐ, δβϋ βηΐβ ςυΑηι χαλ6ς 
ϋΐ€ τ»ιμήντης λογκχ^ς ΧρυτοΟ ποίμνης, ςριΐϋϋδ ΥθΛίδ Ο^Γίπαηηηι, ροΙπ&ΓΟίι&ηι €οη8ΐΑηΙίηορ.,(6| 
Ι)8ΐηα8€6ηυ5 ρ. 308, ιηΙβΙΗ^Ι, β Ιβοηβ άβροδίΐυδ βδδβΐ, φΐθ(1 θβοίάίΐ δαί) βχΐΓβαιυηι Αηηι 
729. δβοαηάοδ ρθ8^ Οβπη&ηυπι ίη βχδίίίαιη ραΐδίκη, ουίαδ ηιβηιίηίΐ ρ. 336 : Κα\ νΰν ό μαχάριος 
Γερμανέ, ό βίφ χα\ λόγψ έξαστράπτων, ί^^π(σ6η, χα\ έξόρκιτος γέγονΕ. χαΐ Ιτβροι πλβΤστοι έπίτχοτϊοκ 
χα\ πατέρες, ώνούχ ο(Βαμ«ντά ονόματα. ΤβΓίίϋδ, ααβίη ΙΟΑηηί Ι)&Π1Αδ06ηθ δίηβ Πίδ^ηα Οβϋδβ 
3ΐ)|υ(ϋ6β1 ΗαηιΓΓβϋιΐδ ϊίοάγ ρΓθΐ6£;οπι. Αά Οηποηίβοη ΙοΑηηίδ ΜαΙαΙ» ΟΑρ. 32, δβοαηάο 681 
5ίαιίΙΙίΐΏα5, 61 δοήρΐυδ αίβηςυβ Αόΐιαο ΑηΙβ ΑηΑίΙ^βηίΑ ΑΐΙνθΓδίΐδ Ιβοηβπι ρΓοηυηΙίΑΐυηι ρυϋΐίοβ, 
1ΐ0€ 651 Αηΐβ Αοηυαι 6ία3 ΐ6Γΐ1ααι (ΐ6οίΐ[ηαηι, ΟΙιπδΙί 730 (ο). ΡΓ0(1ί6Γϋη1 ρήπιαπι οαηι ΥίΙβ, 
Α 1θΑαη6 Ηί6Γθ$ο1. δοηρίΑ Ογ®06 , 6ά6ηΐ6 ΝιοοΙαο ΜαΙογαπο, ηαί 608 0ΑΓ(1ίηΑΐί, ^ΟΑηη^ 
ΡβίΓΟ Οαγα^Γ» (ΙβάίοΑνϋ, Λοτη. 1553, ίη-8. Ι.8ΐίη6 ν6ΓΐιΙ Οοίΐίηάυδ ΤίΙπίΑηηιΐδ, 0ΑΓΐΙιυδί« 
ΡΑΐίδΐβηδΐδίηοηΑοΙιαδ. ΡαΗ». 1555 ίη-4 (β); Αηίνοβνρ. 1556, ίη-12. Αηΐ6 βαω Ρ6ΐπΐ8 ΡγαποΙ- 
56118 Ζΐηυδ, Ύ€η€(. 1554, ίη 8 (η), ου3υ8 νβΓδίοηβοι Α(1(ϋ1ί8 ΟΓββοίδ ΓβοϋδΑΐη ίη Βα$%ΐ€€η$ί^ 
6(ϋΐ. 1575, βϋλΐη Ιαο. Βίΐίίαβ ίη Ι,ΑΐίηΑ δΐι& 6άίΙίοη6 δ6Γν&νίΐ, Αάάίΐίδ ρΑαοίδ 0Αδ1ίβΑΐίοηίΙ)α8, 
Ραη$, 1577, ί603, 1619. Οβηίηαβ (ηβ άβ ΟαΙΙΙοα ν6Γδίοηβ άίοΑίη ναΙ^ΛίΑ Υιπίαηί 1573) , 
Ι^(|ΐιίοίυ5 βχ ιιΐΓΑςα6 ίηΐ6ΓρΓ6ΐΑϋοη6 ΐΑΐίηΑ ηονΑ ΐ6ΓΐίΑηι οοηοίηηΑΓ6 ορ6Γ® ρΓ6ΐίαπι 
ϋυχίΐ, &(ϋιϋ)ί(ί5 6ΐίΑαι 6θΐ6η(ΐΑΐίοηί5υ8 ΒίΙΙϋ (/). δίη^αϋδ Ιιίδοβ Ιίϋή» α ΒΑηΐΑδΟβηο δαΙ^αηοΐΑ 
5υηΐ ΙοοΑ ΥΑΓΪΑ ΡαΙπιοι ρΓΟ ίπΐΑ^ηίΙ)ΐΐ5, ααοπιπι ίηάί66Πΐ Ιιοο Ιοοο 8ΐι1)]ί6ΐΑΠΐ [ν. ΨαΙοΙι. ΒιβΙ. 
Α<ΡΓ., XI, ρ. 322 δ<ι.1 

(α) Ι>6 Αυ^οιίΑπίβ ^οάά. ϋάβ Β. ΑηΙοηίί ΚβίββΗ Βαηάιη. Ι. ο. ιτοΐ. 111. ρ3|^. 44. — Εχ ρτίαι• ορϋβ 

€^ΐ2ΐο^αι πΐΜ. 1>ί5Ι• Αυ;υ»ΐΑη», ρ^α. 29. 1)6 €»- ορβΓίβ άββυιηρο ββΐ ρ^η θΓ9ΐίοηΊ8, φίοά ϋαα €6Μ^ 

εΐΓ€ί$ 1.3ΐιι1>β€ίυπι ΠΙ), τ. ρ. ι. 6ΐ€. Ταίτ, Τυπι ίη ρτ€ΐΐ€ηάί ηοη ροίέϋ, ίη €θϋ. ΡΙοηηί. 1•&υΓ6ηΐ. ΧΗ. 

€ΐκ1<1. (XII, €1 Ιή1>υ8 ββας. ϋ. ίη 60<Ι. εβΧαίΙΙ η. 25.ρΙυ1.6. ν. Βαηάίη. 1.€. Ι. ρ. Ιϋ•Α<ί<ΐ6 βιιρη, 

ήη»(Ι. νοΙ. — Ιη 1>ίΙ)Ι. Ταηηη. απίύ. ΟϋΧΥ. βΙ ίη ηοΐΊΐΐΑ «βηβΓίΙί οοϋά. — βΐ ^ίαΙΰΗ ΙιίδίοΓ. Ιι»- 

Ο Ι.ΧΙΧΥΙΙ. ν1(Ι. €31. οο(Ι<1. 6γ. Τ^ιιγ. ρ. '508 61 Γ68. Ιοπ). ΥΙΙΙ, ρΑΚ. 616. βίο. 619, 8(|ς. 652. 660. 

384. - Ραή$. ΪΏ 1)ίΙ)1. ρυΜ. οοάά. XXVII. Αϋϋ. Αά 666 βς. ΗαΗ. 

η. ί. $€ΓΊρΐ2. — Εχ (»ρ. 15 1ίΙ)π ιν. (Ιβ οιίΙκκΙ. ((ρ) V. ιαΓγα, νοΙ. Χ. ρ. 206 βςς. ΥίαίΜι Ηίϋ. 

ΓιΛ« τ«(:«ρΐ9ΐ 681 ραΠίουΐΑ Ιη ί,ίίηταιη 55. Ραίτηηι, ΗφΓββ. οΐΐ. ιοη. Χ. ρ. 152. 166 βς. 725 βςα. Ιοπι. 

ΡαΗ<« 2ρ. 6οί1. ΜοΓβΠ. 1560 ίοΙ. ρ. 125. ^ο />α- XI. ρ. 270 8ς. 577 βςη. 587 8ς. βΐ (Ιβ Β&ηίΑ- 

Ίηα$€€η% φ^οά ραηίί ίί ήηηιη ίη 8. Εην/ιαΗβίία ηοη 8€6ΐιί 0Γ311. ρ. 288 «(|(]. &ο ββς. ηοΐ. ΗατΙ. 

λίιιΐ ΐνρΜ$, $€ά ίριιιηι ϋοτρπί α $αηαη%$ ΟΗτηύ. — (<;) Εχί-βΓρΐ» 6χ ϋίβ 111. ογγ. 61 8ΐιηιπ)&ηι ιΐίβηιηι 

Ιο οο^. Βοάΐ€ί. Χαν. 8ίτ6 η. 2877. οϋΐ. οοϋ<1. (Ιβϋίι ν^οΐοίι. 1. ε. Ιοπι. XI , ρ&«;. 502-525. ΗατΙ. 

Αηι^Ι. 6ΐε. 1Ιυ6ςυοοιΐ6Γ6Γ6ΓΠ ροΐ6βΐ4ο. 08πι.ορΐηίύ (ά) V Μαχίΐαίτβ Α. Τ. ίη ίηιΙΊΰβ, ρ. 524. Β• 

ίο 1ΐΙ>. ηι ϋ€ οτίΗοα. βά0, €&ρ. 28, 61 Ίη Ι'ώΓΟ ιτ, (β) Ιη 4. τ. ΡίηβΙϋ 621. 1. ρ. 71. Β. 

ορ. 14; «Ιςυβ &ίηιίΓΐ8 8Γ$υηΐ6ηΙί ΟΓβΙίο ά€ ίηϋΟΓ- {() }ο• υΑΠΐ386600 ΐΓί5υΙ& 68ΐ πογγαΓιο (Ιβ οΗ• τΛριϊύίϋ €οτροτ€ Ο^ΓΜ/ί, οΗοά ίη %α€τα $ιιηαχί αεϋί• ^\μ ηιοΐυυπι ΙεοηοεΙλβίΑΓ., 8ΐ> 8ΐϋ> ^ο^ηη^ , 

ριηΜί, ίη 64ΐίΐ. Ρανη. 4619. Γοΐ. ρ8)ζ. 951. 6γ. «6 ιιαοΙιο Ηί6Γθ8θ1., 898ίκη9(Α ; τ. 8ΐιρΓ&, νοΙ. VII. ρ»^. 

ΙΛΙ. — 61 ίη €0<1. 0»83Γ. €εΧΙ.ΥΙ. η. 12, (ΐυί 3Γι- 682. § V, 6ΐ ηοΐα €. ά^ οοίΐϋ. — Π^πι. Οβ β^ηείΐΑ 

ηυϊηΐυιη 4ί56Γ6ρ&Γ6 (ΙίοίΙυΓ & ί,αηώ€€. Υ. ρ»^. 245 ίηΐ3Κίιιί1>υ$, ίη ςιιίηηυβ οοϋϋ. 6γ. 1>ί()Ι. Ραν'αϋί. 

54|. ίΚιία. η. 45. ρ. 246. 651 03Πΐα$6. όοοίΓίηη ϋβ — Οχοη, ίη οο<1. ΒοϋΙϋί. Χ€ΐν. βυηΐ η. 55. Οαηι• 

ιιιιΐΐ2ΐ6 6ΐ(Ιί(Γ6Γ6ηΐί2ΐ δ. Τπηί(2Γι$6ΐ ίη οο<1. ΟΟνίΙ. Οβ ίπ)α^ίηίΙ)υ8 , η. 41 ό^ 0Γυε6, εΐ ςυοά 6» 8ϋ II. 9.ρ:•|;. 25. ίΐ. ίη οο(). Ι.ΙΧ. η. ιι (γ. ΙαηιΙ). III. &(ίοΓ3ηϋα, ίη ηυ» 6ΐί&ιη Ιπαϋΐαΐ. (16 Πϋβ ; η. 42 ϋο 
ρΑ£. ίβϊ. ) Γγ2|;πι. ά€ Τήηϋαίβ — Ταηηηί ίη οοιί. 53ηοΐίβ βοΓαπιςυβ ΓεΓκιυίαηιπι νοηβΓΑΐίοηβ 6ΐ ηιΙ- 
ϋν άβ 8. Τήηϋαίε^ 8. οβρ. 8 ΙΙϋΓί ρηηη (16 Οιΐβ, ΓαευΙίβ , 45. (Ιβ δδ. ίη)3^ίηίΙ)υ8 ; η. 14 θ3ηι«866θί 610. 6ΐ €9ρ. 12 1ί5π ρπηί, ά€ ά\νίηί$ ηοηηηϋ^ια^ 6ΐ βϋοΓυπι Ρ^ίΓαπι ρΓβε68 βηΐβ οοωηιυπίοηβπι 66< 

η•^€ ηοαεαρ. 45 6]υ8(1. ΠϋΗ, ά$ Ιοοο Οβί €ί ηαοά 1βΙ)Γ3ΐαπ) Γβοΐΐαΐ». ν. ε^Ι. οοάϋ. ΑηβΙίί6,6ΐο..1. ρ9ΐ|;• 

<ο/«« Βηί$ ηοη αηΜηι$€ηρ(η9 $ίί. — ίη 60(1. Μίάιο, 450. — Ιο^οΗ. ΟαιηεΓ&πυδ ίη ΟίβρυΙ. (Ιβ ρίί8 βΙ 

Ιύΐίτ. XXII. η. 9. ρΐυΐ. 71. οΑρυΐ άε ηοηιίηί^ιιι εαΐΗοΙίοίβ βίςυβ ΟΓΐΙΐοϋοχίβ ρΓ€6 1)υ8 βΐ ίηνοοΑίίοηβ 

βοτϋΓβ/ΐΜ. ν. ίταΐ. α)άά. Οτ. Ύαητ, ρ»^. 457. 6ΐ ηοηιίοίβ «ίίνίηί , 6ΐο. Ατ^€ηα>τ. 4560. 8. 6γ«06 ίΤ ΝΟΤΙΤΙΑ ΕΧ ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΟΑ ΡΑΒΜΟΙΙ. 
ΙΝΟΕΧ δΟΚΙΡΤΟΚϋΜ 28 ίΐιο^ ίη ΙίΡη$ άβ ίτηαρίηίδηβ Ιαηάαί ΙοαηηβΒ ϋαιηαίοβηη» 
ΑηιΙίΓΟδΙα» , ορίβο. Μβ(ϋο1»η6η5ί$ , έκ της πρδς 
ιτίσον Ίταλίαν επιστολής, 544 ζά 6Γ3Γΐ3ηυηι ίηιρ. 
ΊΛοΧ της έν^άρχου ο1χονομ(ας του θ€θϋ Α4γου, ΟβτηαηΗί, ραίηατ€ΐ»α€οη$ίαηΐίηοροΙ. 308, ιιι}<5Γ4 
Ιη βχ$ίίίΗηί, 356. Αη2ΐ8ΐ2βίιΐ8 ΒίηβιΙλ, του αγίου βρους Σιν5ί, 578. 
Ια ηονΑΐυ 1>οιηίιιίθ3ΐη βΐ ^ροβίοΙαιη, ΤΗοηιαιη, 588. 

Αη»9ΐΑ$Ίΐ18 , »Γ€ΐΐί<'ρίβ€. ΤΙΐ6θρθΓΐ8 (ΑΐΐΙίθ€ΐΐί9Κ), 

61 ρΑΐΓί3Γ€)ΐίΐ τίζρΧ Σίχββάτου χα\ πρ^ς Συμεών, έπί- 
σκοπον Βόστρης, 544, 586. 

ΑηοΜίΜίΗΜ, ίιηρ. 577. 

ΑΓΟίίϋπδ, 3Γ0ΐπβρ. €γ»Γί, ίη Υϋ» δ^ιηοοηίβ, 
ΙΙι&ιιιηαΙιΐΓβί, πμγαοιιΙο εΧΧΧΙΙ, 378. 

ΑΐΙιαηλδίηβ, 519. 

^ΑΙβιαικίΓΐηυ» III). III, κατά 'Αρειανών, ^85. Έχ 
των τραφέντων έχατ^ν χεφαλαίων πρ6ς Άντίοχον 
τ^ άρχοντα κατά πεΰσιν χα\ άπόκρισιν, χεφάλαιον 
λη% 566, 585. Ηα* ηυβΡβίίοηββ )ιιηιοπ8 ΛΐΙιοπίΐδΊί 
βιιιιΐ, ςαβηι ροβΐ 2. €. 700, νίχί$86 1.6ςυίιιίυ5 ηοη 
«ΓιίΠίΡΐυΓ. 

Β&8ίΓπΐ8, 517, 562 : έκ της εΙς τ^ν Ήσαίαν έρμτϊ- 
νείας, 566, ίιι Β&Γίααιηυηι, ιηηηγΓβηίΐ, 520, 542, 
365. Ιη Οοηΐίππι, ηιαΓίγΓΟΠ), 522, 542. Α(Ι 8. ¥\Λ' 
νίαηιιιη ϋβ δαηιαηίαηα ηιυΙίβΓβ, 584. 

Β38ίΓπΐ8 έν είχοστφ έββόμφ των πρ^ς *Αμφ(λ<5χιον 
πιρί του άγιου Πνεύματος τριάκοντα κεφαλαίων, 
318. 524, 542, 564. — Ιιι XI. ιηϋΠγΓββ, 522, 525, 
342.564,581. 

^Iι31^^(1οη6η86 οοηοίΐΐυπι, 580. 

€Ιβπιβη8« Αΐ6ΐ»η(1ι*ίηυ8, του αρχαιοτάτου Κλή- 
μεντος προς *Αλέξα*>^ρον , έκ του έβδομου βιβλίου 
των Στρωματέων, 582. 

€οη$ίαΗίίηία, ίηιρ. 570. 

ΟγΓϊΙΙιιβ ΑΙβχ., ίκ τον» προσφωνητικου πρ^ τ6ν 
βασιλέα θεοδόσιον, 567, έκ των θησαυρών, 567, 
έχ του πονήματος, δτι 5ιά πά(Π]ς της ΜωΟσέως 'ϊΡΛ" 
φης τδ του Χρίστου μυστήριον ένσημαίνεται, 567. 

€χΓίΠιΐ8 , ΙΙΐϋΓοβοΙ^ , έχ της βωδεκάτης κατηχή- 
σεως, 585. 

Βίοπ^8ίυ8, 554, Αρβορ^ι^Η», δ πολύς τά θεΤα, 555. 
Κα\ κατά θεού τά περ\ θεοΰ διασχεψάμενος, 51. — 
Περί θείων ονομάτων, 520, 742. 

ϋ'ιοπγδίυ». περ\ εκκλησιαστικής ιεραρχίας, 520, 
342, 565. Ερίβΐ. 2(1 ΤίΙυιη, 519, 542, αϋ ^ο^ηη6η1, 
Ι1ι«ο1θ{[αηι, 365. 

Βίο%οοηί$, 580. 

Ερίιββίη» βγη(Ηΐυβ ληστρική. 529. 

ΕρίρΙι&ηίί 1ϋ)6Γ, β ςυο €οηΐΓ3 ίπι^ι^ίηββ ρΓΟίΙιι- 
οίΐυΓ ΙββΙίιηοηίυπι, τυχ^ν παρεγγεγραμμένο: κα\ 
επίπλαστος, 519. γνώίι ώς άπόπλαστος ό λόγος, 
359. υΐ)ί €0πΓ(;Γ6η(ΐ2β ηοΐΐβ. 1.6οηΓιυ8, όγρηιιβ, 
οηιηπκΝίυβ νβΓΐΜ>Γυιη ΕρίρΙι&ηϋ !πΐ6ΓρΓβ8 , 526. 
ΕρίρΙιαηϋ 6Γ.οΐ€8ίΑ ίη €3^ρΓ0, ίπιαβίηίέυβ 6Χ0Γη3ΐ3, 

ΟΟν. 

Έιΐ8θΙ)ΐιιβ ΡΛΛίρΙΓιΙί Η1). V, των έν Εύαγγελίοις 
^Ηιοβείξεων, 567 ; ΗΙ). ΥΠ, Εθϋί€$ΧΜΐΊθ(Β Ιϊί$ΐοτ\(Ρ, 
369 ; 115. IX, 570. Υίΐα €οη8ΐιιη(ίηί, 571, 572, 580. 

ΕνιΑ^Ίΐίκε, €ΧατϋΗη%, Αήαηα$, 376. 

Κηίι^ΜαπΗΒ^ 577. 

ί'ίανίαηΗ9η ιναπι/γ, ίη ίί^ηοάο ΕρΗ€$ίηα ληττρική 
»Λί€τ[β€ίηί, 529. Λ/ΐΗΐ ^4η<^ο^/ιβιι«ε, 381. ' 

ϋβηηαιίίυβ, 2ΓοΙπ6ρ, Οοηβίαηΐίηοροΐ. 586. 

ρ. 71 8η(|. Γβ4]ιΙ{(1ίΙβχΗΙ)β1Ιο ρΓ608Γιοηιπη,ςιιο6Γ3ΐ• 
€9β ΕοεΙβδί» ιιΙιιηΙιΐΓ, ϋο. Παιπαβοβηί 61 ΑΐίοΓυιη 
ΡλίΓΐιιιι βοοΙ. Ρτβεη, — Νυπι βυΐβιη ΐΓβδ ΙίΙ)Γί ίΐο 
ΙιηΑ^ίηίΚ)υ8 |$6ηιιίιΓι 8ίηΙ, η^οηβ , οορΐοδβ ίηηυΐΓΊΐ 
Οιιϋίη. Ι. €. ρα^. «747 βηπ- ^^ ΰοηίπα 6υΊΙ. ^Λ' 
νβυπι 86ηΐ6ηΐίαιυ ΡγκΙ. δρ^ηΐιβηιϋ 3ΐ(|ΐΐ6 ΕΙ. Ουρίη. 
ΡβπίΜΟβηυπι ηοβίΓυπι ιιοη ίυίβββ ΰΓοΙιίΐοοίυιη Ιπυιη 
ΠΐΑΓυιη οηιΓιοηιιαι , ρ1υπΚ)υ8 2ΐΓ{;αη)6ηΙί8 , ρΓ»8βΓ- 
ϋιη ηυοϋ βΟΓίρίΟΓββ , Βαπι&δοβηί βΒίαΙβ Ιοη^β ίπΓβ- 
ΓίθΓ68, αΙβηΙϋΓ, εθΓΓθΙ>ΟΓ3Γ6 , ΙΙιιπιίΓβίϋ &ιιΐ6ηι 

Ηο47 ίυ(1ίοίιιηι., » Ρ&ΐιπΰίο ορρυςηλίυηι» (1οΓ€ΐΐν 6γ6|;ογ{ιι8, 6 θεοΑΛήμων ( Νίΐίίηζβηϋβ ) , 312 
355; 6 θεΤος, 316. 546; 6 θεολόγος, 519; έκ του 
περ\ ΤΙοΰ, λόγου β', 567 ; έκ του λόγου του κατά 
Ιουλιανού του παραβάτου, 571 ; έχ των έπων, 581, 
382 ; εις τδ βάπτισμα, 584. 

6Γβ|;0Γίυδ Νγβδβηυβ, Βαδίΐϋ Γγ^Ιρτ, 525. — ανα- 
πληρωματικών (δυρρίβπιβηΐυηι Πεχαρπιβη Πα$ΊΓι»ιιΐ), 
περί κατασκευής άνθρωπου, 324, 542. — Οπαΐίο (Ιβ 
<1ίνίηίΐ3ΐ6 Ρίΐϋ 61 δρίπΐυδ δ. ^Ιϋβ ΑΙ)γαΙι3πιο 524, 
342, 364. 

ΙΙβΙΙαιϋιΐδ ίη ΥίΙ» δ. Βαδίΐϋ, 527, 565. 

ΠίβΓοηγπιυδ, ρΓβ8ΐ)>Ί6Γ ΙΐΜτοδοΙ., 585, Ιοουβ. 
ςυί αίίβΠιΐΓ, βδΐ ΗίΰΓοηγπιί, Οτχό δεηρίοπδ, άβ 
ςιιο 8αρΓ9. 

Ιωάννου Αντιοχείας του κα\ Μαλάλα Χρονο- 
γραφία, 568. 

1ο:ιηη6δ ΟΗΓγδηβΙ. άβ υηο ΐ6£;ίδΐ3ΐ0Γ6, 545. 

Ιοβηπρδ ΟΙίΓγδΟδΙοηιιΐδ έκ τής ερμηνείας του 
δικαίου Ίώβ, 371. Έκτου λόγου, τοΟ, Έπίγνωσαι, 
δτι έν μέσφ παγίδων διαβαίνεις (Χ Υ, ΰβ {»1»ΐυΊδ), 
379. Ιη Μ&€ΐΐ2ΐ)9Β08, 584. Κατά Ιουλιανού του άθεου 
έκ του πρώτου λόγου, 584 ; εΙς τ^ν νιπτήρα, 584. — 
Ιη Μυΐοΐίιιιη, ΑηΐϊοοΙι., ίηοίρίΐ : Πανταχού τής Ιεράς 
ταύτης, 545. Ιη 5. Ρΐ3νίαηιιηι, ΑηΐΊοΓίι. 581. Ιη 
ΓοΙοδδβηδβδ. έκ του τρίτου λόγου, 567. Ιη ΕρίδΙ. ζΛ 
ΤΙηιοΙΙι. κεφάλ. η', 582. — Ερμηνεία ίη ΕρΊδΙ. »(1 
Π6ΐ)Γ9β08, 524, 542, 564, 567. Ιη ρ3Γ3ΐ)οΐ3Μ) δΡη)ί- 
ηίδ, 545. Οβ ρΓοϋίΙίοηβ ΙικΙ» βΐ ίη Ρ3δο1)3, 543. 
Ιιι ρ88ΐ. ιιι> (Ιβ 08νί()6 6ΐ ΑΙ)δθ1οιΐ6, 567. — Αρυ(1 
Ειιαοχί8Π) ϋβίαίιΐδ, βο βί ϋπι^βηίβ ΙιΧΓβδίη 8€ςυβ- 
ΓοΙπΓ, 585. 

Λοαηη€$^ άία€οην$, 577. 

ΙδίάοΓυδ, (ΙίΑεοηυδ. Ε]ιΐ8 Χρονογραφία, 585. 

^ΗιίαηΗ^, άθεώτατος κα\ αποστάτης , 527, 565. 
ΑΙΙαδ, 580. — Τδ κατά Αέοντα Εύαγγέλιον, αί) ίεο- 
ηοιη&οΐιίδ Εν3η|ζρΠπηι Ι^ϋοηίβ ΙδβυΓί 8€ΓίΙ)ί ]ιιΙκ3ΐ 

ρ(ΐΓ 8&Γ035ΠΐυΠ), 558. 

1.6θηΐίί, ΝβΑροΙίδ ίη ΟγρΓΟ βρίδοορί, έκ του χατά 
Ιουδαίων λόγου, 525, 326, 342. Έχ του ε' λόγου, 
575. 574, 375, 576. 

Μα€€άοηίΗ$^ 580. 

Μα§ΗΗ$^ ρταΐίυιβτ^ 376. 

ΜαοΙοΙι»!, 514, 556. ΑΙσχρά κα\ μυσαρά χαΐ 
ακάθαρτος γραφή Μανιχαίων τε καΐ Ελλήνων χα\ 
των λοιπών αΙρέσεων, 544, 550. Μανιχαΐοι συνέγρα- 
ψαν τδ κατά Θωμάν Εύαγγέλιον, 558. 

Μαχίηιί, ρΐιίίοδορίιί 61 εοηΓβ&δΟΠδ, έκ των περ\ 
αύτου πεπραγμένων μεταξύ αύτου τε καΐ Θεοδοσίου 
έπισκόΐΕου, 544, 587. 

ΜβηητίΗί, υπογ/^^γ, 565. 

Μ6ΐ1ιθ(ϋί, ΡΑΐΑΓβηδίδ ερίδΰορί, περ\ αναστά- 
σεως, 589. 

0/ι^»ηρίιιε, 576. 

ΡαηίαΙβοηΐΒ εί Ιίαπηί, ιηαΓίι^ιη, τβΐιφίία, 577• 

ΡοΙγοΙίΓοηϋ ερμηνεία ίη ΕζβϋΙΓιβΙβιη, 572. 

ΡΓΟοΙιΐδ (Οοπδΐ&ηΐίηοροΐ.), 528. 

δύνρπ3ηΐ, 63ΐ>3ΐθΓυιη βρίδβ., είςτά εγκαίνια τοΖ 
σταυρού, 527, 545, 565 ; έχ του λόγου τετάρτου εΙς 
τδν σταυρόν, 585. 

(ΙβΓββΙ βΓηΐίΡβ, όβηίηυβ οοηοΙυιΙβΓβ δΐυιΐυίΐ, »ιι- 
οίοΓβηι ΐΓίιιηι ίδΙ^Γηιη 0Γ311. ηοη ροδδβ 3η1ίςιηο- 
Γβη) 6886 νβΐ Οηβ δχευΐΐ χ , νβΐ ίηίΐίο δβςιιβηΐίδ χι. 
— Οβ ΟαηΐΑδΟβηο , ρΓ£θίρυο οιιΐΐυδ ίπΐ3|;Ίηιιπι ρ3- 
ΐΓοηο, ρ)ηΓ3 Ιβςβδ ίη \ν3ΐοΙιίί ΒΗίοτ, ΙκκτβΒ. Ρίο. 
ΐοπι. Χ, ρ&((. 150 8ςς. 156 βςς. 168 δαα. 176 δςΐ|. 
235 8ς(ΐ. 599. 725 βί^ί]. βίο. οι Ιοηι XI, ρ^^ΛΊΟ 
8ςς. ιιΙ)ί οΐίαπι €οηΐΓ3 ΙιβςΗίβη. άβ ΙοοιροΓΟ, ςυ3η- 
ίΐο II. λόγος δΟΓίρΙυδ βίΐ , ςυφ()3ηίΐ πιοηβΐ βΐ ΐτββ 
ΟΓΓ. οοηΐΓ3 Ουϋίηυηι, οίο. νίηϋί^βΐ Γ)3Πΐλ8€6ηο,η6ΰ 
1ΙυιιιΓΓ6<ϋ υο<Ιγ ρΓοΙαΐ {υάίείαιη. ΠατΙ, 29 ΝΟΠΤΙΑ ΕΧ ΒΙΒϋΟΤΗΕΟΑ ΡΑΒΒΙΟΗ. Μ Μϋξΐιί δίτηβοηίβ, του θαυμα^ττοΟ 6ρους, τζερΧ εΐ- 
χίνων, 386. 

5θΓΓ3ΐί$ ΐα$ΙθΗβί €€€ΐ€$. Γιΐ). Ι, 570. 

δορίίΓοηϋ , ΗίβΓΟδοΙ. ΑΓοΚΙερΊδο., λειμωνάριον, 
328, 544, 552. 1>6 πΐ2ΐη7π1)υ$, €υγο 6ΐ Ιο&ηηβ 6( 
Γ}ι«ο4)θΓθ Ητικκϋ^οοηο, ρο(ΐ2βΓ3 ΐ3ΐ)θτ&ηΐβ, 387. 

5(βρΙιιηΙ ΒοβίΓβιιΙ εοηίπι αυϋχοβ χεφάλαιον 8", 
370. 

8νιιιΙκ>1αη, 509, 545. 

δγηοϋνβ ςυίηΐι, $86 ; ςυΐηίδβχία, 389. 

ΤΙΐίοϋοΓίΙιιβ , €ρί»€οριΐ8 €γή , έχ της Φιλόθεου 
Ιτη^ίας , εΙς τί^ν ^Ιον του άγ£ου |1υμ•ωνος, Κιον^- 
του, 566. Τ1ερ\ Ηαχ6<ον{ου Άσιανίτου, 580. Έρμη- 
νε{2 ίη Εζ6€ηΊβΙΡΐΒ, 372. 

τΗ€οάοτη$, ^Εϋοΐέί, α66έΜ, 328, 544, 552. 

ΤΗ€οιίοΓΜ$, Μβρ$η€9ί€ηΛ$, 586. 

η^ούοή^ ίΜΚοιϊβ ΟοηβίληΓιηοροΙ. Ηίδίοηα 6€- £ΐβ8ί28ΐίοα, 580, 386. Έχ του ^ τ^μου, 376. 

ΤΙΐ6θ<]οηΐ8 (8.), βρί8ϋοριΐ8 ΡβηίΑροΙίΑ. Είιΐ8 ηηΓ- 
ΓΑΐίο ραηιηι €Γ6€ΐΊ1)ίΙί8 άβ Οίοηβ, 8€Γνυπι Γιΐ|;ίιίνιιιη 
ιηαΓΐ)τί8 ίιη9^Ίη6 βΟΙεία αϋ Γβάίΐυιη οο^εηΐϋ, 582 

86(|. 

θεολογιχώς εΙπεΤν, ηί ΰηηι ΐΗβοΙορο ίοηηαΓ. 54 0« 
549. ηββρίείυηΙιΐΓ Ναζ'ΐΑηζβηί Ιοοα. 

Τ>ιοιη2β 6ναη£;6Ηυπι 3 ΜαηίοΙιχΊ8 βυρροβιΙυΒί, 
558. 

ΤίηίθίΚβΜ$, ϋοηϋαηίίηοροί, 580. 

Υίΐα δ. Β9ΐ8ί1ϋ, 8ΐ> ΗβΙΐ8()ίο βετίρΐ», 527. ΟΗγγ- 
8θ8ΐοιηί, 528, 543, 365ί. ΑΙ)Ι)2ΐΙίβ , Β^ηΠίβ, 588. 
ΕυρΜχί», 528, 545, 589. Ευ^ΙΚίιϋ του χα\ Πλα- 
χΐδα ιηαΓίγπαιη, 572. ΜαήβΒ, ^Ε^γρΙί», 528, 345, 
588. 

δίιηβοηίδ, ΐ1ι&υιοαΐαΓ|[ί , βεπρία »1) ΑΐΐαιΙκι* 
578. 5.Α{6ελλος περ\ όρθοϋ 'ηροψ>'ί\ματοζ, ΠϋβΙΙηί άβ Γ€€ία $€η(βηΐία^ 8ίν6 οοηίβδδίο 'Οάβί, (ϋοΙ&Ια β 
Ό^ιηαδοεηο βΐ &5 Εϋβ βρίδοορο, ΙπβιΙίΙα Ρβίπο, Όβωβδοί ηαβίΓοροΙίΙ®, ρ. 390-395. ΙηοίρίΙ : (Ι6 
μιχίΑς άμφοτέρωθεν οόβος. Ρππιυδ β(1ί(1ίΙ Ι,βςϋίηίαδ β οοίΐίοβ νβΐίοβηο Μθ€1.}ϋΙ, 6ΐ ΥβΓδϊΟηβΙΠ 
Άάάίώΐ. Ιη Ιιοο Η1)6ΐΙο οοπιρΓοϋ&ΙϋΓ (ΙοοΙηηβ δβτ 5)^ηο(1θΓυΐΏ, ^^^^^^^υηιυ^ςυ6 ουπι Η«βΓΘ- 
5]ί)ϋ5 ΟΠ]ΟΐΙ)υ5 β δίΐηοηβ Μβςο, μέχρι τήν νυν χινηΟεΖσαν χατά της άγ{ας του Χρίστου χα\ θεοΰ ημών 

Έκχλη^ίβς, ίιοο βδΐ υδςυβ βά Ιοοηοιηβοίιοδ, βΐίθΐη Οπ^βηίδ ληρήματα, ΡβΙη Ραΐΐοηίδ 8(1(1)Ιλ- 
τηβηΙιΐΏΐ &ά Τηδ3^υΐΏ, ΜοηοΙΙιβΙίΙ» δθΓ^ίαδ, Ογπυδ, Ρ&υΐυδ, ΡβίΓϋδ, ΡγρΓίΐϋδ, Μ&οβηαδ βΙ 
5ΐ6ρΗ8ηΐ]5, 6]υδ άίδοφυΐαδ, ηοο ηοη ΜαΓοηίΐΦ. [ Οοηί. Ψβίοΐι. Ηύί. ηοετα. ΥΙΠ, ρ. 480 δς. 
6ΐ ηοΐ&αι δβς. &(! η. ο. ΙίατΙ,] 

6. ΤόμΑς. 5ίτ6 Ι.ίΙ)6ΐΙυδοοηΐΓΑ Ιβ6θΙ)ίΙβδ, Μοηορίι^δίΐβδ,δίγβ ΕυΥγοΙιί&ηοδ 6χ Ρβΐη, Οθΐηβδββηί 
ερίδοορί, ρβΡδοηβ βά ΤαάβΓδΒδΒ,Ιι.β.ΌβΓΰΒδΒ (α), ορίδοορυιη ΐ8θθί)ίΐ8ΐΏ,ρ.397-427.Ιηοίρ11 : ΟύΛ 
7^ Χ3λ>ϊν δτε μή χαλώς. Ε(1ί(ΐ6Γ8ΐ Ι.8ΐίη6 6χ ΡΓβηοίδοι ΤαΓΠ8αί ΥβΓδίοηβ, δβά ιηυΐίΐυαι, δΐιΐ) ϋΐυΐο 
Βαιηθδοβηί οοηίΓΑ Α66ρ})8ΐοδ, Ηβηήουδ ε8ηίδίυδ Ιοοι. IV, ρ. 173 ΑηΙίςαβΡ. Ιβϋΐ. Ιη^ο1δΐ8(1ϋ 
1604, ίη'4. ΙηΙεβποΓβπ) 6( Ογ£606 ρηπιυδ γαΐ^θγϋ Ι-βςυίηίυδ β εοάίοβ Υ8ΐίθ8ηο, &ο ςυβΒ Ιιαίο 
βΙίΑπι (ΙββΓβηΙ, 68 ί8ϋθ6 δυρρΐ6ΐ8 άβόϋ 6χ γβΓδίοηβ ΛΓ8ΐ)ίϋ8, ςυ8ΐη ΐΏδ. δβΓΥβηΙ Ρ8ΐΓ6δ Ογα- 
ΙοΓίΊ Ρβήδίβηδίδ (6). Ουοηίβαι πυίβ 1ίϋ6ΐ1ο Ιοο8 ρ1υΓ8 άοοΙΟΓοαι ΕοοΙβδί» 08ΐΐ)8506ηυδ ΑϋηβχαίΙ, 
ϋοηιτη φΐο(ΐαβ 1)Γ6Υ6ΐη βΙβηοΙιυΐΏ Ιιοο Ιοοο 8βοίρ6. λιηΙ>Γ06«ιΐ8 , 1ΜΙοΙ&η6η8ΐ8 , έχ του πεο\ άίν^ρω- 
^,σεξ^ς, Ψ^τσι ιβατά *Απολιναρ<ου λόγου, 425. Ε]ιΐ8<1. 
^ βηιίαουαι, ίιηρ. 425. Οιιβη 1θ€αιη ΙηηάαγιΙ 
^^^^I1υ$ ίη ερ5€8ίη& 8Υηοϋθ, %Μ. έχ της ερμη- 
νείας του συμβόλου, 425. 

ΑιιιρΙήΙοοΙιπ, Ιοοηη €ρΊ8€., βρίβίοΐα 3(1 δβίβυουκη, 
4^5, 424. 

ΑΓίδίοΐΰΙβδ» ΐ6Γΐίυ8 (Ιβείηαυβ «ροδίοΙοΓυπι, 1ι£Γ6- 
ι1α8, 599. 

ΑΓίϋ8« 596, 599. 

Αΐ1ι:ιη28ίυ8, ΑΙβχ. βρίδΰ. 408, 409, έχ του χατά 
αίρέτεων. 420. Ερί8ΐ. 3(1 ΕρίοΐβΙυιη, 422. 

ΒΐδΊΙίυδ , €19Β83Ι«6ΙΙ8Ί8, έχ του χατ* Εύνομίου λό* 
^3•^(^^, 421. έχ της διαλέξεως (ζ) πρ6ς. 'Αέτιον τ6ν 
'Λρειανύν, 421. — ΕρίβΙ. 3ϋ ΑηιρΙιίΙοοΙιίυπ). 508. 

€νπΗιΐ8, ΑΙβχ. 406, 408, 409, 410, 411, 415. 
Ιη £ρ1ι«&Ίη3 βγηοάο, 425. Έχ του προσφωνι^τιχοΰ 
τοΰ τ.^ "Αλεξανδρεις, 424. Έχ του περ\ πίστεως 
\όγ*}•^, 423. — Ερΐ8ΐ• 3(1 4θ3ηϋ6ΐη, ΑηϋοΓίιβαυηι, 
425. Α(1 Α€3€ίυηι, Η«Ηΐ6ηβ8 βρίδο. ί6ΐ(/. Έχ του 
ύς τ6 Λευϊτιχ<$ν, 425. Περ\ Τριάδος λόγος, ί6κ<. 3(1 
^υοε(;ιΐ5υηι Ι βΐ II βρίβΐ. 426. 

0ίο<1οΓυ8, ^8. 

ΟΊο8€θΓυ8, 398• 

Ευοοιηίαβ, ΙιβΡΓβΐΙβιιβ» 597. 6Γ6βθΓίυ8, 11ΐ6θ1. 598, 410, 411, 412, 418, 41•• 
Ερί8ΐοΐ3 π 3(1 €ΐ6(1οηίυιιι • 422. ^Αικολογητιχός;, 
422. — δβΓίηο Π (1β ΓίΙίο, 422. Έχ των έπων, 425• 

6Γ6^όΓίυ8, Νγ88βηυ8, Ερί8ΐοΐ3 3(1 ΡΙιϋίρρυιη» 
ηιαίΐ3εΗυιη, 421. Έχ του χατά Άπολιναρίου , ίΜ. 

ΐΓοηχιΐ8, 6ρί8εορυ8 1•υμ(Ι. έχ των χατά Ούαλβν- 
τίνου , 420.. — ΑΙ (στοριχαΐ διαγορεύουσι βίβλοι» 
419. 

^03ηηβ8 €1ΐΓγ8θ8ΐοιηυ8 έχ του εΙς τ6ν Λάζαρον 
λόγου, 526. Έχ της πρ6ς Καισάριον τδν' μονάζονιαι 
Επιστολής, 427. 

4υδΐΊηυ8/ ρΐιίΐοβ. βΐ ιη3ΓΐγΓ , έν τ^ έχθ^σει τ^ 
περί της ορθής ομολογίας, 410. Έχ του τρίτου βι- 
βλίου, του πβρ\ αγίας Τριάδος, χεφάλ. ιγ*, 4«>. 
Κεφάλ. ιζ* χΜ. 1,β(ΐυίηίυ8 ο1)8βΓν3ΐ, ρβΓ Ι^Πχηηι, ά€ 
ΤΗηίΐαΐβ ίιιΐβΙΓΐ([ί βχροβίΐίοηβηι Ιί(ΐ6ί, ^υχ ίηΙβΓ 
δ. 4υ8ΐίΐ)Ί ορ€Γ3 ΐ6ο;ίΐΗΓ, 61 8ΐιΙ)]υηοΐ3 ΓαιΙ (1ηοΙ)ο• 

1ί1»6ΐ1ί8 3(1ν6Γβυ8 ίΐΐά260% 6ΐ 6Γ9Βε08 3(1 Ρ'.Ιΐρ1ΐΓ3• 

δίυιη, 8θρΙιί8ΐ3ΐη, ι|υ?β οιηηΐ3 ^υ8ι^ηυη1 ]υηΐθΓ6ΐιι 
3υ€ΐοΓ6ΐη 1ΐ3ΐ)6ηΐ, ΙΠιιιη Γογ13886, €1ΐ]υ8 6ρί8(θΐ3 3(1 
ΡβίΓοιη ΡαΙΙοαβιη 6Χ8ΐ3ΐ. 

ΗεΐΐΜχΙίυβ, ΡαΙβΓβηβίβ βρίδΟ. έχ του λόγου βίς 
τήν ύπαπαντήν, 421. 

Ν68ΐοηυ8, 3ηΐΙΐΓοροΐ3ΐΓ3, 598, 402. 

ΡβίΓϋβ ΡιιΗο^ 419. — Κατά τους φυσιχούς, 405% (β) Ι>6 ςαο Ιοοο τ. ίαμιϊέη, ίη ΟΗβοΐ. ΟΙιγΙ- 
5ίί3η. Ιοιη. II. ρ. 1427. ΗαΓί. 

(6) Εχ β(Ι. Μί€ΐι. Ιιβςιιίβη. Οιιιη ΗΙ)Γ. 6γ. 3€ 1.31. 
α ίηΐβκτίοΓβιη 6χΙιίΙ)(;1 Βββηβ^β ίη 3ΐΐ6Γ3 03ηί$ϋ 
ηΙ. 8. ΐΓΙιβ83υΓο ΐΒοηίηιβηίοΓ. βεείΰδ. Ληιααί. 1725. 
ίοΙ. (οιη. Η. ρ32. 29 8ς(}. - ΙηΐβΓ οοίΐιΐ. Τ1ι. (Ιοο 
ί.ι \ή[}\. ΒοϋΙβί. η. 272. 03ΐ. 03η)350. (κ)ηΐΓ3 Ευΐγ- 
οΐιβη 6| 0ίθ8€θΓυηι , ΑΓ3ΐ>ί€β. εοηΓ. ΙηΓΓ3, νοί. ΙΧ, 
ρ2^. 510. 6ΐΙ: γρί. €!ΐΓ. 6αίΙ. ΡΓ3ηε. \ν:)ΐ€ΐ]. ΗίδίοΓ. 
■3ΒΓ€8ΐυιη,οΐ€. ΐοιιι. VIII. ρ3|;. 842 5(](ΐ. ςιιί ουιη 
Οαιϋοο 1. 0. ρ3|(. 1756. ίΙΙυιη ΓιΙ)€ΐ1. ς*οιιΐΓ3 ΕυίγεΙι. 6Κ Οίθ8€θΓυιη ίη€6ηί8 3υΐ8υρρο$ίΐίΐΓΐ8 ορρ. 03ΐη38€«. 
3(1ηυιηβΓ3ΐ. Ιη8ΐιρβΓ, \ν3ΐοΙι. (Ιυϋίΐαΐ ηυιη οριΐ80» 
άβ άινίηίΐαίβ βί ίηεανηαΐα (Βοοηοηιια ΟοιηΜ ηοίίτί 
/£ΐκ €Ηή$ίί , οοηΐτα οχ$€€ταηάα$ ^α^οδ^^α^ηηι ιμ• 
ρβΓ$ΐίίίοηβ$ , 61 ορυ&ο. 3 03ΐη38ΰ• (Γιβΐ3ΐαιιι , βΐ 3|^ 

ΚΙί3 βρί8ΰ. ΐΓ3(1ίΐυΠ1 Ρ6&Γ0 , 3 03Υ60 Ί» Ηίίί. Ιίΐίβτ^ 

88, ΕοζΙ, Ι, ρ»^. 626. ίιιΐβΓ ίη6(1ίΐ3 Ιο. Οαηι. ορρ^ 
ιιΐ6ΐοθΓαΐ3, 8ίηΙ ι^βηιιίηα. ΙΙατΙ, 

[ο) δβΥβΓΟ, 1ΐ3ΒΓ68ί3Γ€ΐΐ3 , Γ606η1ίυ8 δεΓίρΐυΐΒ» 
3(ΐ€οςυο 5υρρο8ίΐυηι Βαβίϋο Μ. η6€ ΙΐΑΟίβηιιβ ο(Ιί«^ 
Ιιιιη. ΐ€ημ\€η. 31 ΝΟΤΙΤΙΑ ΕΧ ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΟΑ ΡΑΒΚΙ01Ι. 32 

ΡΓΟΰΙυ», |Μΐ(Γί3ΓθΙ)α €οη&ΐΑηΙίηοροΙ., Τπ32|;ίυιη δβτβΓυβ, 598. 
Ιΐ5ΐηηιιιη »Ι) 9η{;β1ί8 β<1ο€ΐυ8, 419. ΤΙιβοάοΓυβ ΙΙορβυββΙβηυθ, 598. 

8αΙ>6ΐ1ίιΐ9, ΑΓβΓ, 598. ΤΓΐββκίο «(1]θα« ίαιρΓοίΜϋΐΙυΓ, 418 8€({. 

7. Κατά Μανιχα((ι>ν διάλογος. ΏίαΙο^η$ €οη(τα ΜαηϊοΗΰΒο», δίνβ Ρ&αΐίοίθαοδ , ρλς. 429-465. 
Ιη6ίρίΙ:Έπειβή συνβλτ^λύθαμεν.Ια £[υιΐ3ΐΐ5άαιη 6θ(1ίοί1)ΐΐ5 ρΓΦίβΓ Γβιη Γ6ί6ΓΐαΓβ(18.ΑηΑΐΙ)Α5ίιιιη(α). 
Οβω&δοβηί β55β άαοίΐβνίΐ ΒίΙ1ιιΐ5 β&ιη ΐΑΠΙαιη οΐ) Γ&ϋοηβιη, φΐοά ίξηβπι, ΙΟΓίΟΓβιη άφΐΰο- 
ηυιη ίιηρίΟΓααιηιιβ Ιιοιηίηαιη, βχροηΚ ηοα ά& νβΓΟ ίςηβ, δβά άβ ηβςυίϋβΒ ίυήίδ βο ρβοοβίί 
ϋβ^ταπίβ ίΓυ^ΐΓ&Ιβηαβ Ιίϋίάίηβ. Υκΐβ ρ&ξ. (46, 448, 460, 463. 86(1 ίάβηη νί$υιη &1ϋ§ Εοοί^δίβο 
άοοίοηϋαδ, βΐί&ιη &ηϋ(ΐαίθΓίΙ)α$, ηοίθπιαΐ 8ΐχίίΜ 8βη6η$ί$^ Μ\). γι Βί1)]ίο(Ιΐ6θΦ 8. &(1ηοΙ. 40, 
6^ ΒβηβάίοΙίοί Αά ΑιηϋΓΟδίαπι Ιοιη. Ι, ρ. 1460. Ρήιηιΐδ ίυηβ άίαΐο^τη ουιη νβΓδίοηβ 6ΐ1ί(ϋΙ 
Ειη&ηαβΙ Μ&Γ§ιιηίυ$, ΟρβΙβηδίδ, Ραίαν. 1572, 8. (Ιβίικίβ αίΓβςαο Ιίη^Α ΓβουάβπιηΙ Ββδϋββηδβδ 
ίη 5υα Οαιη&βοβηί βάίϋοηθ α. 1575, ίοΐ. €υιη &1ίβ νβΓδίοηθ 5υΑ Ιο. ίβαηείβνίαδ &(1^αηx^ι ίιηρ. 
ΜΑοαβϋδ Οοοαηβηί, Ιβ^Αϋοη! βά Αρπιβηίοδ, Ι.βοηί5 Μ. βρίδΙοΙβΒ ϋβ βάβ, ΙβοηΙίοςαβ βΐ Οοηδίαη- 
ϋηο ΗβΓΓΠβηορυΙο (1β δβοΐίδ, β1 ΠβΓΓηβηοραΗ, ΑϋβαδΙίηί Λΐ()αβ ΗίΙβηί οοη£θδδίοηί1>υδ β(1βί, 
Βα$ίΙ. 1578, ίη-8. ΤβΓίί» Ιβο. Βϋΐϋ νερδίο ©χδίβΐ ία βάίΐίοηώυδ Οαιηβδΰβιιί Ι-βΙΐηίδ Ρβπδίοη- 
δίΙ)αδθΐ. 1577, 1603, 1619, Γοΐ. 

8. Διάλβξις Σαραχηνου χα\ Χρκηιανοΰ. ΏΜβρίαίιο ϋΗΗίίιαπί βί 5αΓαΓ6ηί, ρβ^. 466-469. Ιη- 
οίρϋ : τί λέγεις τδν Χριαττόν. ΡΓοάίβΓΑΐ Ι^&Ιίηβ βχ νβΐβπ ΥβΓδίοηβ ίη ρΓίοπΙ)υδ β(ΙίΙιοηί1)αδ. Νβςαβ 
Ι^βααίαίο αά ιηβηυδ Γαϋ ΟΓβθοαδ οοάβχ, ςιιβιιι βχδίΟΓβ Ιη 1)ί1)1. 0(Βδ&Γ6α Ιβδίίδ 1.βιη1)6θίαδ V, 
ρ. ΐ26 ϋ) ; ΐΑΐηβη ΟΓΦοβ ςαββάβη ίΓβ^πιβηΙβ βδοηρδϋ 6χ Όί&ίοςίδ Τ1ιβθ(1θΓί Α1>ϋθ&ΓΦ, βχ ςαο 
6ϋ<λΐη ρ. 470, Ογφοθ βΐ ΙβΙίηβ δυι)^αηx^1 5Γ6Υβιη άιβίο^αι εΐιπδΐί&ηί 6ΐ 8βΓ&06ηί έχ τών πρ6ς 
τους Σα^^αχηνοΟς αντιρρήσεων δ(ά φωνής ^Ιωάννου Δαμασχηνου. ίηοίρϋ : 'είπέ μοι, ώ έπίσχοπε, ου 
χατείδωλος ήν ό χόσμος. [ Υοί/', Οαάίη. 1. 0. ρβ^• 1745, ίηΙβΓ (1ΐΐΙ)ί& Ορρ. β1 ρ. 1760, βΐ Ρθ1)Γίθ. 
Οβ ν€Ηίαί€ ΓβΙχρ. ^/ι^ι>^ ρ. 119 βΐ 122 δς. ΗανΙ.] 

9. Περ\ δραχ4ντων. Ι>β'(ίΓαϋοηί6ΐΐί ΓΓββρβηΙϋΐη ρ. 471, 473. Ιηοίρϋ : Έπειδί) χα\ δράκοντας 
άναπλάττουσ^. ΕΙ περί στρυγγών, ά6 8ίΤ1/ρίΙ>η9, ρβξ. 473. Ιηοίρίΐ : θέλω δε ?να μή. ΗΦΟ άΐΙΟ ίπΛ- 
βαιβηία, (:]αίΙ)υδ νΐ(Ι^ βΐ ΙιοβΓείίοοΓυιη ίβϋυΐ&δ ήάβΧ Όοηιβδοβηυδ, βηΙβΑ ίηοαίΐο, 1.6(]αίηιυδ βο- 
Οβρϋ Α Μοηΐί&αβοηο. Ρβ^. 472, ΙβαάοΙαΓ Δ{ων ό *Ρωμα(οις συγγραψΔμενος περ\ βασιλείας χαι περί 
της Δημοχραχίας 'Ρώμης, χα\ διηγησάμενος ΐΓερ\ του πολυθρυλλήτου πολέμου του Καρχηδονίου, (ΐυίΐ3ϋδ 
ΥβΓΐ)ίδ ηοη Βίοηίδ 01ΐΓ3ΓδθδΙοπιί «ερ) βασιλείας λόγοι , δβά βΐίβηυδ Όίοηίδ Οβδδϋ Ηίδίοη» 
Κοιηβα» Ιί^Γΐ ίηηααηίαρ. Ραύτ. ΕδΙ ίη οοά. ΞβΙάβη. XV, ολΙ. 1)11)1. ΒοάΙβί, 8. οοάίΐ. 
Αη^Η» η. 3403. — ίη 1)151. 88η-&6Γηι&α6η8. Υ. Μοηΐί&αο. Βί1)1. 1)11)1. ηΐδδ. ρ. 1157 Α. 
ΒατΙ. 

10. Π£ρ\ άγ£ας Τριάδος. Ώβ 5. Γπηίίοίβ, ρβΓ οριβθδΐΐοηβδ β1 Ρβδροηδίοηβδ, ρ. 474-477. Ορυδοα- 
Ιαπι ρΓίαβαι βάίίαιη & Ιο. Ψθββίίηο ουπι νβΓδίοηβ βΐ ηοΐ1δ,ΛΗ^ϋ#/(τ νίηά^Ι* 1611, 1η-8. ΙηοίρίΙ : 
ΠιρΧ μέν τ1\ς άγιας Τριάδος τής ομοουσίου. Ραύτ. ΕχδΙβΙ Ραή8» ίη 511)1. ρυΙ)1. 00(1(1. €0 βί 
Μ0(:ΐ.Χνΐ1. — νχηάοδ. ίη οοά. €©δ&Γ. αχίνπ , η. 10. Υ. Ι.λπι1)60. IV , ρβ^. 268. 
Όβ 00(1. ΚΧίνΐ, η. 13. Κ ΙλμΙ). V, ρβζ. 246, βί δαρπΛ β(1 η. 6. Α(1ά. Οαάίη. ρ. 1764, η. 8. 
ΒαΗ. 

Η. Πε,ο\ του Τρισαγίου ύμνου. Ώβ Ηί^νηηο Τήβααιο, «ά 1θΓ(1βηβπι ΑΓοΙιίιΠΛηίίΓΗαΐη, «(ΐνβπδαδ 
βοπαπι δβηίβηϋαπι, ααΐ Ιι^ιηηαπι ίΠαηι ηοη β(1 88. ΤπηΗβΙβπι, δβά β(1 δοΐαηι ΟΙΐΓίδΙαηι Γβί^- 
Ρβ1)&η1, βΐ ΛάνβΓδαδ ΡβΙπ Ραΐΐοηΐδ βά(111βπιβη1απι, ΙθθοΙ)111δ εΐ ΜβΓοηΙΙίδ (ν1(1β ρβ^. 485), ρρο- 
ΙΐΑίαπι, ρ. 480-497. ΡροίϋβπβΙ ΙιβΒο βρίδίοΐβ ΟΓβΒοβ βΐ Ι,&Ιίηβ ηβδοΐο ςαο Ιηίβρρρβίβ, ία β(1ϋιοηβ 
Οβαιβδοβηί Ββδϋ. 1575, δβ(1 α 1.β(ΐα1η1ο Ιοη^β οβδΙΙ^Λΐίορ βΐ οαηι ηονβ ΥβΓδίοηβ βχΙιίΗβΙπΓ βιΐ 
ςυαίυοΓ οοάά. πίδδ. ΙηοίρίΙ : Τοϋ πρ6ς σέ μοι πόθου (ο), Ι,οο& Ρβΐηιαι, ςυ© νίηάίο&Γβ Λά οβΙοβω 
Ιιμίαδ δοήρϋ ίηδίϋαίΐ Οαπιβδοβηαδ, ρας. 488 δβ(ΐ. 5φο δαηΐ : 

ΑΐΙι&ηβδπ έν τω περ\ σαρχώσεως χα\ Τριάδος — *Απδ θ' λόγου περ\της &ν πνεύματι προσχυνή-^ 

>όγω ρ. 448, οΐ ή αρχή • 01 χαχοτέχνίος ρ. 495. σεως, ρ. 490. Έχ τοΟ πρ6ς Έρμείαν δ* λόγου, οΐ ί| 

ΒαβιΓιί &χ τοϋ τετάρτου λόγου του χατ' Κύνομίου, αρχή * Τ6ν δέ Θε^ν έχ Θεού, ρ. 491. Άπ6 του 

ο5 ή αρχή • ΕΙ φύσει Θεδς ό ΤΙός, 495. Έχ του πρ6ς πέμπτου λόγου του πρ6ς Έρυ^ΙαΊ^ ο^ ή αρχή • Είεν 

*Αμφΐλόχιον περ\ του αγίου Πνεύματος ρ. 495. έχ τεαντ^ς ήμ^ν, ρ. 492. Έν τω περί Πνεύματος 

ΟΗΓγβΟλίοηιί εΙς τδ ευλογημένος^ ο^ ή αρχή • Έχ λόγψ πρδς Έρμείαν, οΐ ή άρχή' Πόνον αγαθών, 41)4. 
τών θαυμάτων εΙς θαύματα (Ιοιη. V 8ανί1. ρ. 882) 
ρ. 489. ΕρΊρΙΐϋηΙί έχ του εΙς τήν άγίαν βεοτόχον λόγου 

ΟνΓΐΙΠ, Αΐβϊ. άπ6 Ιχτου λόγου το3 περί της αγίας ρ. 498 : Ό άγιος κα\ θαυμαστός Έπιφάνιος έν τφ 

Τριάδος, (Λ ή αρχή - *1σότητος μέν οδν, ρΑ{;. 490. έπιγεγραμμένφ Άγχυρωτφ λόγφ, 494. 

(α) Οαπϋλβοθηο 3δθπ1>ΗυΓ Ιη €0(Ι. νΐηιΙοΗοη. 6χ ΰοό. Ταπτιη, €€, η. 17. βυρρίβή ρθ886 βάίΐ. 
Οχίδ. €01.. η. 2, ιτ. 1.ιιηι1)βο. οοπιηι. V, ρ3|;. 507. ηοΙ&Ι οοηίβοΙΟΓ ο&Ι. οοίΐϋ. Τ^ιιγ. 'ρ9Κ. 298. ΗαΗ. 
-^ ΜοηαΜί ίη 1)11>1. βίβοΐ. οοιί. €Χΐν, τ. 081. {ΰ) ΒβροπίιΐΓ ίη οοά. εχ53Γ. ϋ€Λΐ.νΐ, η. II. €βά(1. Ογ. Β&υ&γ. ρ&§. 44. — Ρίοτβηίΐω ίη οοάά. V. 1.30)1)60. V, ΌΛβ. 244 βα(ΐ. — Ιη οβί. οοίΐίΐ. Αη- 

1.2ΐιΐΓβηΙ. Μβίΐίο. ΧΠ, η. 22, ρΐυΐ. 4, ν. Βιιηϋίη. ^Ιίκ,βίο. Ιοπι. Ι ίη 1)ίΙ)Ι. Βθ(11. η. 5614, οΐ οοηΓβ* 

οαΐ. 00(1(1. 6γ. ι, ρ3|[. 555.— Ραηι, ίη Κ>ί1)1. ρυ1)1. οίοΓ οαΐ. 3(Ιηοΐ3ΐ, οοά. ηοη οοηεοΓϋαΓβ οιιπτ ίπι- 

οοάά. Μ0Χ1 61 ΜΟαεΧΧΥίΙ. Λάά. βυρΓ», νοί. VII, ρπβδδο. Οχοη. η. 612, ίηΙβΓ οο(1ά. οοΗβ^ϋ ΜοΠο- 

ρ3§[. 526. 1η(6Γ ίηοβΠΛ νβίδπρρίί^ίΐίΐί» ΓβΓίνΙ Οικίίη• ηβιΐδ.— Ρβη'ι, Ιη (ΐϋ«ΙυοΓ οοίΐιΐ. 1)11)1. ριιϋΠο». — 

Ι. ο. ρΛ%. 1745, η. 2. ΗατΙ. ΡΙοτβηΙία, ίη οοάά. 1.3υΓ6ηΙ. XII , η. 21 , ρΐυΐ. 4 , 

(») Ραα. 267, βιΐ. ΚοΙΙ&γ. ά^ οο<!. €€ΧΙ.νΠ, Ι68ΐβ Βαη()ίη. ο&ι. οοιίϋ. Οτ. ΪΛύτ. Ι, ρα^;. 555, 

η. Μ, Μϋ ίη 00(1. Ονδ. οι^ίηβιη Ιοη^β ΙιΗυιη βδδβ, λϋά. Οαάίη. Ι. ο. ρ8«; 1740, βΐ \ν&1οΙι. Ηηΐ. Παπί. 

«ο Ιη 64. Ιιαί. Βίΐΐί&ηλ. Ραπ«. ;ο1)86Γν&( ί9αη1)βυ.— Ιοιη. IX , ρα^• 480 8()(ΐ. ύβ Μ8Γυη1ΐΐ8. Ηατί^ η ΝΟΠΤΙΑ ΕΧ ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΟΑ ΡΑΒΚΙΟΠ• 34 

Οι«|θηί• Ν^βΜΐι!, Ιχ του χ«τ* Εύνομίου κρώτου ΡγοοΓι, Οοηβΐ^ηΐίηοροΐ., Ιχ του λ^υ του εΙ^ τ4ιτ 

Μγοα, ρ. 4Μ. άγίαν Θεοτ'5χον, ρ. 492. Έχ του έγχωαίου ιΐς τίν 

Τ&6θΙθ|{ί (Ογ6|(ογ. Ν2χΊ^ηζ6ΐΓι), έχ του λόγου εΙς άγίαν θεοτόχον^ ον» ]|) αρχή • Πάίσαι μέν αΐ μαρτυρίαι 

(^ γενέθλια ρ. 495 5β<(, χαΐ πανηγύρεις, ίΒίά, 

ΙοοΑ 1ι»ο ρΓ0<1υχβΓ&1 Αηβ8ΐ&$ίαδ, α1)1)&5 δ. ΕαΙΙι^ιηϋ, 86(1 βΐ) 1ΐ2βΓ65ί ΕυΙ^οΙιίβηΑ βΐίεηαβ, 
00)05 οαιη ΐΑυάβ Γ&οίΙ Ι)ατη3806ηιΐ5 ιηβηϋοηβιπ, ρβ^. 481 βΐ 495, ο1 6Υίη66Γ6(, αά Ρϋίοιη 603 
ΤπδΑςίοιη Γ6(οΚ856, (]οο(1 ΙοΑοιο,ριιΐΓίΑΓεΗφΗιβΓΟδοΙ.,ηοΙΙοΐΏοάο οοιηαιίΐίβηϋυιη νίδριη. 

Ώβηίηοβ 6Χ 8θΐ6ΐηηι ίοπηοΐΑ θ6ΐ6ΐ)Γβϋοηί8 ιη78ΐ6ηθΓαιη Οβτηβδοβηοβ Τπ8β^οιώ ρΓοϋΑΐ άβ 
58. ΤπαίΐΑΐβ οΐίηοβ, ηοη ϋβ 8θ1ο Ρίΐίο Αοοίρίβηάοιη 6$8β, ρ. 496. Οοβιη Ιοοοιο 6χ ϋΙοΓ^ίβ, 
ςοφ 8οΙ>* ]&οοΙ>\ φθ5ΐο11 ί6ΓΐθΓ ηοαιίηβ Γβρβϋΐοω βδδβ, Ι^βςιιίηίοδ βάηοΐβνίΐ. 
ϋ.α&ρ\ των &γ{ων νηστειών. ΏβΒαηοίΐί ^^^ηη^^$, βρίδΙοΐΑβά ΟοίηοΙβίη, ΐηοηβοΙίυΐΏ, τψ εύλογημένφ 
χα\ γνησίψ δοϋλφ Χρίστου, χύρψ Κομήτη πνευματιχψάδελφφ, Ιωάννης ελάχιστος, ρβ^• 499-505. Ηοοβ 
ρτίΐΏυ5 Ιβςϋΐ'ηίοδ 6(1ΐ(1ί1 6 ιώ§8. Μβάίοβο ( α ) βΐ ΒβΓΟΟοίβηο, ςοοΓοιη θρο^Γβρϋβ βοιη 60 
οοωωυΏίοδπιηΧ }ο. ΕρηβδΙοδ ΟΓβϋβ 6ΐ Αηδβίπιυδ Βοηάοηοδ, οαιη ίΓβ^βηΙο ρπάειη βχ ίΐΐθ 

ί>Γ0(ίυχί556( ΤοΓπ&ηοδ ίη Αροΐο^α ρΓΟ ερίδίοΐίβ ροηΐίββοίη 6ΐ ηοΐίδ βά ΟοηδΙίΙοποηβδ βροδίο- 
ίοθδ. Β63Ϊ€ίΙ ίη ΙΐΑΟ βρίδίοΐβ Οβιη&δοβηοδ ιηοΓβιη Ββνβπ&ηοΓοίΏ, ςοί ]6ΐ'υηίυΐΏ ο()56Γν&1)βο( ρβΓ 
Ιΐ6Μοιη&(1β5 οβίο, α δβρίυβ^βδίιηβ υδουβ 8(1 ΡβδοΙίΑ. Ιοοβ, ςο® β(1 οαΐββίΏ 8α1)]'ί6]υηΙθΓ, 8θθΙ 
Ι9ΐη ({άΓα{ις αροΒίοΙίΰα, 00305 βΐ &ρο(1ΕρΙρ1ιαηίυιη ίΧΧ, 12, ΐΏβηϋο, (1οοΙοη]Π](ΐθ6 Εοοίβδίφ» 
δ. Ββ5ϋϋ έχ του χατά μεθυόντων λόγου, ΟΙίρνδΟδΙΟίηί έχ του πρ^ς τψ τέλει της νηστείας λόγου,ΑηβδΙβδίί 
ρβΙπΑτεΙίΦ ΟοοδΙβηϋηοροΙ. βχ βηο^βϋοβ βρίδίοΐα, Ερίηΐι&ηϋ,ε/ρή, έχ τοΟ εΙς μονάχους ( ίηΐ6Γ- 
ρΓβδ : 6Χ 6ρί5ΐοΐΑ Α(1 ιηοη&οΐιοδ ), ^08ηη^δ, βρίδοορί Αΐηϋηβπιιη, ΑηβδΙβδϋ , ραΙηαΓοΙίφ ΗίβΓΟ- 
5θ1. !ιιηι 1ι«ΒΓ6ϋοθΓθΒΐ, 86Υ6ή, ΑοβρΙίΑΐί, ΑΓοηίβρ. Αηΐίοοίιβηί, βχ δβπηοηιυοδ ένθρονιαστιχοΤς, 
δβπηοηβ εΙς τήν των νηστειών τέσσαρα χοστήν, άίοΐο ίη €βδδίβπί Εββίβδίβ, ςοί ίποίρίΐ : Νόμος έστ\ 
χα\έ?εΙ τών σωματιχών παλαισμάτων, βΐ βΧ ϋΙ)ΓΟ τών ύποσημειωθέντων ΕΟ!οχείρ(ι>ς διαφόρων χεφαλαίων, 
060 ηοη Ββι^βηήηίδ, δβΥβήβηί, ρδβθ(1οβρίδβορί ΑΙβχβααπηί, βχςο&ρίο ΙίΙ)Γ0 τών έοοταστιχών 
αύτώ, ψευΙΙεορταστιχϋ ταιαχοστυ^ ής αρχή ' Φαιορά χα\ άξιάγαστος • ψευδεορταστικ]) τριαχοστ|| πέμπτη , ί^ς 
άρχη * ΚαΙ νυν άχούειν οοχώ. 

13. Περί τών οχτώ της πονηρίας πνευμάτων, ϋβ Οΰίο 8ρ%ΗίίΙ)η$ ηβςηϋίΰΒ, άβ ςυίΙ)υδ βηΐβ ΟβΠΙβ- 
866ηααι ΕνΑ^οδ, Νίΐοδ, Οβδδίαηοδ, βίο., &(1 ηιοηβοΐιυο] ςοβηκίβπι, ρ. 506 508, ΟΓΦββρηιοοβ 
6 α». Α1>ιιι1ιβαιί δβΐΐβιί άβάϋ Ι,βοιοίηίυδ. Ι^ΐίηβ ΥβΓίβΓβΙ Βί1ί()βΙ(Ιοδ ΡίποΙιβίηιβΓυδ, 00305 ΥβΓδίο 
€χάίΥ6Γδθ ίηπιο11ί8θΓ»βοβθ(Ιίοββοπιροδϋ&ρ. 508 δβρΑΓ&Ιίπ) 5οΙ)3ί€ίΙθΓ. Ιηοίρίΐ : Πνωσχ<, 
όβελφέ, 2τι οχτώ είσιν. δβαοίΙΟΓ (1βίη(ΐ6 πε^Ι αρετών χα\ χαχιών, ψυχιχών χαι σωματιχών βί πβρί του τρίμε- 
ρους της ψυχής β€νίνΜί6η$€ί νίίηΒ αηχιηαί, ϋθΓροη>σΐ4β €( αε ίΓψΙία ρανίβ αηίνικτ. Ογ6θοθ β 
€θ<£ίθ6 Ηβ||ίο οααι ΥβΓδίοηβ Ι,βοηΐδ ΑΙΙβΙίί ρ. 509-514. Ιηοίρϋ : *Ιστέον ούν δτι διπλούς ώνό 
Λνβρωπος.Όβ πίδ. ΟΦδβΓβο γί(1β Ι.8πιΙ)βοίοϊη, ΐν,ρ8Κ.ΐ97. ΡαΙ)ν. δ. ρβ^. 434, βά. ΚοΙΙβΓ. ίη οοϋ. 
α-ΧΧΧΐν, η. 3. — Ιη οο(1. Οοίδΐίη. οαΟΙΧΧΙν. ίοΐ. 343, ΙβδΙβ ΜοηΙίβοοοη. ίη Ι)ί1)1. ΟοίβΙ. 
ρ. 564. — ΥβηβΙίίδ, ίηοοά. Μλγο. αΟΟαΧΟΥΠΙ. V. ΟΛί. 00(1ί1.Μ8Γ0. ρ. 261. δς[. ΗαΗ. 
1 1 ΕΙσαγίιΐγή δογμάτων στοιχειώδης. Ιη8ίίίηί%ο ύΙβϊΛΰηίαΗ» αά άορτηαία^ &(]Υ6Γδ08 ΑοβρΙΐβΙοδ, δβυ 
ΜοηορΙΐ7δΐΙθδ9 Μοηο11ιβϊίΐ8δ, β1 ΝβδΙοηοηοδ, &(1 ^οβηη6Π1 Ιθθ(]ίβ6η£θ ΟΓϋίδ βρίδοοροηι. ρβκ. 
515-5ζ1. Ιη(ήρί1 : Έν ονόματι τον» Πατρ6ς χαι του ΥΙοΰ χα\ τοΰ αγίου Πνεύματος. ΥβΓίβΓβΙ β. 1544 
ΙοΑοΙιίπιοδ ΡβΓίοηίοδ. ΟπβΒοβ βΐ ΐΛΐίηβ ρροοΙίβΓβΙ ίη βίϋΐίοηβ ΒβδίΙ. 1575. Ραύν. V. Οο(1ίη. 
Ι. 0. ϋ88. Π43. ΕχδΙβΙ ίη ΒίΙ)!. Βοάΐβί. η. 3614, βίςοβ βοά. πΐϋΐΐυπι όίϊβΓΓβ β1) ίωρΓβδδΟ, 
δοηΐηΐ ΑοοΙΟΓΟΑί. οθ(1(Ι. Αη8ΐί®»βΐο. Ι, ρ. 173. — Οχοη, ίη οοά. ΟΧΐν οοϋβρί ΜβΠοηβηδίδ, 
5. η. 612 Οιΐ. οίΐβΐί. — Ιη βοά. ΤΛοήη. ΟΟΟΙΛΙ. 7. οβίθΐ, οοάά. Ογ. Τβοπ. ρ.485. — ΕΙονεη- 
ϋΐΒ ίη οοά. Μ6(1ίβ.ΧΧΙΧ, η. 5. ρΐυΐ. 8, βΐ οο(1. XX ( ίη ({οο πϊοΙΙα 5οη1 Οαπιβδββηί ρρρ. ) » 
η. 3, ρίοΐ. 71, V. Ββηϋίη. €81. οοίΐϋ. Ογ. ΐΛΟΓβηΙ. Π, ρ. 272 ; βΐ Ιοω.ΙΠ, ρ. 13. — Ραη$, ιη 
ΙήΙ>1. ραΙ>1. 60(1. ΜΟΧΧΙΙ, ίη ςοο βΐί&ηι δοηΐ, (ρΜθ πιοχ α Ρα^γ. ηιβπιΟΓ&ηΙοΓ, η. 15, 16, βΐ 17. 
ΗοτΙ. 

Ι5.ΙΙε(Α συνθέτου φύσεως, χατά *Αχεφάλων. Βΰ ηαίνοτα ΰοηκροίϋα , 00ηΐΓ8 Αθβρ1ΐ8ΐθ8 ρβ^. 521 - 
527. £(ί&αι ΙίΦο άίΛΐήΐΜί ϊοοβπι γΐ(1βΓ8ΐθΓβθθβ β1 Ι^Ιίηβίη ί8Πΐ (1ίοΐ8 Β8δίΐ6βηδί. ¥αΙτ, Οχοηί» 
ίη €0(1.8η1β8]80(ΐ8ΐ0 οοΐΐββίί ΜβΓίοη. ^Ραη9^ ίη οο(1. ΜΟΧΙΧ, η. 3. — ΓΙοτϋπί. ίη οοά. 
ΐΑοτβηΙ. XX. η. 4. Ιοπι δβίΐοοηΙϋΓ 68 (Ιοο οροδοο. (ΐοβθ 8 Ρ8ΐ)Γ. η. 16 β1 17 τβοβηδβηΙΟΓ. 
Γ. Βωκίίη. 1. ο.ΙΠ, ρ88. 13 ; βΐ Οοίΐίη. 1. ο• ρββ• 1739 δς. ΗατΙ. 

16. ΙΙερ\ τών έν τψ Χριστψ δύο θελημάτων χαΙ ενεργειών χα\ λοιπών φυσικών Ιδιωμάτων. Οβ άίΐαΙ)η$ 
%* €Κτχ$ίο νοΙπηίαϋδΗΜ βί ορβναίίοηχδΗΒ, βί ίβ ηαίηναΙιύίΜ ΓβΙίηηί» ρτορτχ€ΐαίίΙ>Η$. ρ.. 529- 
5». Ιηΰίρί^ : ΟΙ δύο φύσεις χα\ μίαν ύπόστοσιν. Εχδΐ8ΐ Ογ«ΟΘ β1 ί8ΐίη6 0ΟΠ1 Ρβήοηίί ΥβΓδίοηβ ίη 
«ϋΐ. 1>8πΐ8δ6βηί Ββδίΐββηδί 8ηηο 1575. Ρβιίοηίοιη δοΜηίΙβ ίη ΡθΠδίβηδϋηΐδ ΙβΙίηίδ 088ΐίκ8ΐ 
ΒίΙΚαβ. δβ(1 ΡΓβηοίδοοδ Οοπι^ββδίοδ οοπι ηον* νβΓδίοηβ ηο1ίδ3η6 6(1ί(1ί1ίη ΙιίδΙοτί8 ΜοηοΛβΙί- 
Ι8πιηι, δίνβ Ιοπι. Π ΑοοΙθήί ηογί, ρ. 466. Οοπι1)ββδίί γβΓδίοηβηι Ιβίριίηίοδ δ6ΓΥ8Υί1, βο(8« 
οαιίδϋ. ΡίΛτ. Εχδίθΐίη οϋ(1. Γαιιηη. 8(1 η. 14 οίΐ8ΐο, βΙ ίη δβχ οο(1(1. Ραή$, 1)11)1. ροΙ)!. ν. 
βϋθοι 8(1 η. 14 βΐ 15 ; βΐ οοηΓ. ^8ΐο1ιίί Η\$1. Λ€ΒΤβ8. Ιοω IX ((1β οοηίΓΟΥβΓδίίδοοπι Μοηο11ιβΙβΙΐ8, 
φιοδ 08πΐ8δ€6ηο5 ίη Ιιοο Η5γο ορρο8η8ΥίΙ ) , ρ. 498 δ(ΐ.οοπι ρΗωίδ ρ. 540 — 556 ; ο1)ί Ιοη^οηι 
βχ ίΙΙο Ιί1)Ρ0 (1β(1ίΙ βχοβΓρΐ8. Α(1ά. Οο(11η. ρ. 1738 δ€[. (^οί 8(1ηοΙβ1, ίηβ(1(1. ΒΛδίΙ. 1548 βΐ 1575, 
ΜΐϋηβοΙί 1ί1>β11. (1β €ΐθ8ΐ)0δ 1. 0. η8ΐϋΠδ, (ΐοί νβΓΟ ηυη ρβΓϋηβθΙ 8(1 Β8ηΐ850., 86(1 8(1 5. Λίααη* 
ηιοηβοΐι. ΗανΙ. (α) Υ. ΒβΐΗΐΙη. €&(. αοάά. 6γ. ί,ααΓ. Ιΐ€(ϋο. Ιοιη. ΠΙ, ρ. 29486(|. Ηακι.. 1» ΝΟΤΓΠΑ ΈΧ ΒίΒΠΟΤΗΕΟΑ ΡΑΒΚΤΟΠ. 36 

17. "ΊδτΛς άκριβέστατον χατά θεοττνγοΰς βΙρέ^Ξως των Νεστοριανών. ΜβδβΡίΑΐίο Α00αΓ&Ιί$8. αάτεν^ 
$Η$ βχοδβιη Οβο ΝβίίοηαηοΓίιηι Λατβίίη , ρββ. 555-571. ΙηοίρίΙ : πρ^ς τους Νεστορίου 
όαόφρονας, Ογ®ο« ρποιυδ β οοάίοβ Κθ^ίο ΜΜΟΜΧίνΐ. ρροΓβΠ Ιβςαίηίϋδ, θϋάίΐΛ ΡΓβηοίδοί Τυι- 
ρΐθπΐ νβΓδίοηβ, ςααπι ναΙ^ξ^νβΓβΙ Ηθπγ. Οηηίδίυδ Ιοιη. Ι ν ΑηΙίίΚΗαΓ. ίβΓ.ίίοηητη, ρ. 212, ΙηροΙβίαίί, 
1603, ίη-4 (α). Εΐίαω ΑρβΙ^ίοδη) Ιιμίυδ 1ί1)Π ίηΐβΓρΓθΙβΙίοηοια ωδ. δΟΓνβιϋη ΒίΙ)ΙίοΙΐΊθ03 Ραίρυπι 
ΟΓβΙορϋ Ρβπδ.βϋάβπι 1.β(ΐαίηίο «(ΙηοίΛηΙβ άίάϊ(:ί. ΡποάϋΙ βΐ ΤαΓΠβηί νορδίο ουίΏ Μβποί Ββαω- 
ΙβπηοΙίδ Γέ^'ί^π, 1605, ίη-8, δυΐ) ΙίΙαΙο ΐΜΟΐβΙίαηουΙδΒ άβ €ΐα3ΐ)αδ ία ΟΙιπδΙο ηαίαπδ. 

18. ΡΓβδίΏΰΠΐβ νβπβ, .ίαβηΐίίΐϋίδδ. αοάά. Γβρβηβ. [ Υαρίθ ίΓββοίθηΙα ίη ηοΐίΐίβ οοάϋ. ββηβ- 
Γ&ΐί 6ΐ ροδδίαι οίΐβνίιηαδ. 

α ) Έπιλυσις Γβδροηδΐο 8(1 βοδ, ^^ί (Ιίοϋηΐ, δί (ΙϋδΒ ηβΙαΓθθ οοηδίίΐυιιηΐ Ιιοωίηβιη, ηεοθδδβ 
^δΐ, υΐ ίη ΟΙιπδΙο ηαίαπβδ ΐΓθδ, 1οΙί(ΐ6ΐης[υβ (Ιίοβϊηιΐδ δοϋοηβδ ( ϋ\, \χί ο^)^^^^ι 8βνβΓυδ. ρβ§. 572 
8ϋ(ϊ. ίηοίρίΐ : Ό γάρ δΟλιο; οδτος Σεβήρος, ίη Γΐηβ Ιβ^^ΐΙαΓ : Τέλος εΓληφε ή βίβλος τοΟ αγίου χαΐ μακα- 
ρίου Ιωάννου του Μβνσουρτου Δαμάσκηνου, ή λεγομένη Π άνδεκτος. ΤβδΙαΙΟΓ δ«ρο Ι^ϋίΐβΐυδ ΓΏΐΙιί 
ΜοηίίαηοοηηΒ, ρβ^. 62. Οίβπί ΙΙ&Ιίοί, νβηβΐϋδ «ραά ΐ)θ1)ί1ίδδ. ΟοηΙβπηυιη βχδίβρο οοϋΐοοω χπ 
8©οαΙί αιβαιΙΐΓϋηδίββυιη , ίο ςαο Ιο&ηηίδ.Ββπιβδοβηί ρΐιίίοδορίιίοβ βΐ ΛβΙοποβ, ίη ^υ^ϋδ ίΐίϋϋΐυ 

βηβ Ιββ'^^^ ' Τέλος των έμπονημάτων *Ιωάννου του Μανσουρ, της Πανδέκτης λεγο^χένης βίβλου. 

1)) Ι1:ρ\ θεολογίας, πώς είχονίζει τδ θείον άνΟρωτιος, (16 (Ηβοΐοκία» φίδΐ Γβΐιοπϋ ϊίαΐΛ^ηοιη ϋοί 
ΙΐΟαίΟ ΓβΓβΓβΙ. ΙηοίρίΙ : Τ6 κατ'εΐκόνα καΥ όμοίωσιν, ρ. 573, 574. 

Ο ) Οβ βηίηιβθ ρβΓΐίΙ)υδ 1π1)ΐΐδ, νίΓΐαΙίΙ)αδ ςααΐυορ, ί9ουΙΙθΙίΙ)ΐΐδ ςμίηςυβ. ΙηοίρίΙ : Τ^ς δέ 
ψυχής μέρη γ* ρ. 574 δβς. 

α ) Ι1ερ\ ενώσεως (1β οηίοηβ, νβΓΪδΒ (ΙβΟηίΐίοηβδ. ΙηοίρίΙ : "Ενωσίς έστι διεστώτων ρ3§. 575. €οη- 
ΓβΓ δ. Μαχίηιί ΟρβΓβ Ιοηι. Π, ρ. 115. Ραύν. Ια οού. ΟωδδΓ. 001, η. 29, βδΐ βχ Οθηι&δοβηί ί.ο- 
βίοα( ρ. 651 δ(ΐ. 6(1. Ραή8. 1619) βχοΐίΓρΙααι 2)β άφτΰηϋα ηηίοηίβ. V. Ι.&η35βο. V. ρ. 323 
βς. ΙίατΙ. 

β ) ΡΓβ^ηιβηΙαηι 1)Γβνβ ϋβπιβδοβηί, δβΓΥβΙυπι β ΝίοβΙβ ΟΙιοηίαΙδί Ιώ. XXIII ΤΙιβδ&ιιπ, ϋΙ)ί 
άίδραΐδΐΐ οοηΐΓβ δοΐβηοααι ΡαηΙουεβηυηι, ααί δΛοηβοίυπι Ρ&Ιη δοΐί οίΓοΓή & ΚίΙίο• άοοβίϊαΐ. 
ΙηοίρίΙ : Ό τών δλωνθε^ς ρβ^ξ. 576. ΕΐίϋβΓβΙ ΑΓΙδΙίαδ ίη Υίηίΐίοίίδ δγηοςίί ΕρΙιοδίη», ρΛ^ 596. 

ί ] ΑΙιβ(1αο ίΓδ^ίτιβη^Λ ^^ οβίβη^ Γβ^ίβ ηΐϊ>. &(1 ίαοφ ιιι, 13, ρ. 576. ΙηοίρίΙ : Κα\ έπίτους 
αποστόλους. ΕΙ : Επειδή πολλαχώς. ί Γ. 8βηθΓβ1. 00(1(1. ηοΐίΐ. (δϋρΓθ οοΙ. 14).] 

ζ } 0(3 ηΐβηδί1)ϋδ Μαοβ(1οηίοίδ, Κοιηαηίδ, Ιαίΐαίοίδ, ΟηΦοίδ βΐ ^Ε^γρΙίϊδ, ρβ^. 577, 578. Ιηοίρ. : 
♦ασ\ ^αρ (Λ "Ελληνες είναι. Λ6Γ. Ιη 00(1. Οοίδΐίη. ΟΧΧ, ΓοΙ. 214, ΥβΓδΟ περ\ τών Μακεδόνων έκ 
της εκκλησιαστικής εκδόσεως. Κ. ΜοηΙίβυοοη. ΒίΜ. Οοίδΐ. 09{{. 193. — Ιάθοί ΓΓβ^ηΐ. ΡΙονβηί. ίη 
00(1. Μβ(1. VI, η. 7. ρΐαΐ. 4. (ν. Ββηίΐίηί οβί. οίΐ. Ι, ρ. 525.) βΐ ίη οο(1. ΟνΐΙ Τΐιοπι. ΟδΙο, {Πά. 
οβί. 00(1(1. ΑηβΙί®, II, η. 5941) ηβο ηυιι ΚβηβίιΪ5ίη ΒιΙ)1 Μαπο. ΟΧΧΙ, δβά.ίηΙββΓαπι ορυδο. άπο- 
Λβΰίηι ίηβη$ίη$η ηοτηίηβ^ 6( ααοτηοάο νο€€ηίΗΓ ^Ερι/ρΙίοηΐ7η Ιίηρηα εχ βάΐϋβίαεαοα ίτσάϋίοηβ, 
\η 00(1. Μβρο. ΟΟΟΧΧΧν (Κ. οβΙ. οοά(1. Ογ. Μλγο. ρβ^• 280 οΐ 154); βΐ ίη οο(1. Οοίδΐίη. 001.νΐΙΙ. 
(ν. ΜοηΙίβαο. 1. ο. ρββ. 304,) ΗατΙ, 

19 ) Πασχάλιον, δίνβ οαηοη ρα$οΗαΙχ$ ρ. 580, 491, βχΙδβΑοί ΑΓ8)τί, πιοηβοΐιί, οοηαρυΐο οβρ. 
10, ςαί οίΓΟβ β 0. 1373 δΟΓίρδϋ. ΟφΙβηιαι, Ιβςαίηίο ηοίβηΐβ, /οαηηβί, ΗίηοΒοΙι^ίηΗαηη», ϋα- 
ΜΛΟΜοβηίΐτΛ (ΜίΓοηοτηιοΒ ρβτίίάέίτηηιη (η%$8€ Τ€[ΒΤί χη €^η$ Υίία ( οβρ. 11 ) , ίάςηβ ΰοΐϋρί ρο8$€ 
ΜΐΙ €Χ ραποίΛ %11ί$^ ^ΐΜΒ αά νηάιοτηίη βηΑάίίίοηβιη 8€ηρ$χί : ίη ςηίϋχΜ αίίςηβ [η€η( Ηχο σαηοη 
ρα$€Μί$. ΗΗ{α$ροΓΓθ€οηά€ηάί$ίΌβ ροίίι^άβΒοήύεηαι θ€€<ΐ3ίοη€η^ [οτίαΒ8Β Όατηαβΰοηο ηο- 
Μίτο άεάβηί αί$$6η$ίο ΗαατβΙκοηυη α €αίΗοΙί€Χ8,ςίΛαψη ΤΗβορΗαηα α. XX. ϋορτοηχ/πιχ αβοιάιε^β 
τφη^ χα ϋαίΗοΗΰί άίΰ VI ΑρΗΙί» Ρα^οΚα ούΐβϋταηηί, Ηοη-βίχοχ άχβ XIII, ψΑοά ίαηΐ6η άοαί$8, 
ΑηίοηΐΐΜ Ραβί ίη αηηχίΐη XIX 6]α$ά€ίη Οορτοηψηχ α ΟιτχβΗ 759 ν€Η€χεηάχίίη οϋ^ετναί. Βο 
Ιββαοί Αγ^π, αιοηβοΐιί, οοαιραίο, (^βω ροδΙ ϊαο. ΟΙιήδΙίιηθηηαιη, £/(?ί(/6ΐ6. 1611, 4, βίΐίίΐίΐ 
ΡβίΑνίαβ ίη ϋΓΛηοΙοβ- Ρανΐ^^ 1630, ιοί. Αηΐ8ί. 1703, ίοΐ. ίΐίχί 1ί1). III, οβρ. 5, ρ.96 [ ίη ηοδίΓβ 
6(1. ο«ρ. 18, νοΙ. IV, ρ. 29 ηοΐ. /Γ, /Γ• 1 • 

20. ) Ερχ$ΙοΙα^ πιίδδαβ(1 ηβδοίο (ΐαβπι, δβ(1 πΐ830Γβ ρβΓίβ ωβηοβ, 1>β ηαίηταΗοηιχηίβ, ρ. 582. 
ΙηοίρίΙ : Ό Ανθρωπος έστι ^ώον λογικ6ν Ονητόν• ΡΐΉΠαδ &ά\(\{Χ £6(ΐυίηίϋδ Ο ΟΟάίοβ ΒοΓΟΟΟί^ηο. 

21. Περί τών έν πίστεί κεχοι ιιη μένων, δπως αΐ ύ τ:! ρ αυτών γινόμεναι λειτουργίαι κα\ εύποιίαι τούτους 
^ίνησιν. Ζ>βιΐ<, 9ΐα χη βάβ οοαατηίΧ€Τχιηί, (/ηοιηοάο ηιχ8$χ8 Η €ΐ^.€ΐηο$ί^ηχ8, (ΐχΑΟβρτο χΙΗ$ βηηί, 
ύά]αν€η(χΑΤ. Ιη οοάίοί1)αδ αΐδδ. 6ΐ β Γβοβηΐίοήϋαδ ΟπδΒοίδ ηι&ςηο οοηδοηδα /ο. Οβαιαδοεηο 
ΐΓίΙ>αίΙαΓ. Ι^β^ϋαΓ βΐ ίη βοοίβδίίδ ΟΓβθοοηιαι ςυοίβηηίδ 8θ1)1)αΙο τίς Απόκρεω, δίνβ ΟΛΓηΙδρήνϋ, 

(α) 6ηΜί# λοίβαι βχ οοά. Εβ|;Ιο, η. 29^6,•ιI^Α- &. ΐοιη. Ι. €<ν1(1. Αο^Ιί», η. 297. ΙΙυο ηιιοηυβ γ6- 

Ιίηβ λ 4810. Βίίβηακί οίο ηον& βίΐιΐ• ΛηΟ'^. ΙβαίοηκΜ ΓβΓΓβ Γΐ06ΐ)ΐΙ ϋαιοαβο. ΓΓ2{(ΐη6ηΐυπι ϋβ νΐΐγίαηβΐίζ, 

ί9ΐηί>η, Αηιΐ6ΐ.ΐ795, Ιοπι. II. ρ. 66. Ααϋ.^αΙοΙιϋ ΓΙοτφηΐ. ίη €0(1. Ι^αΓβπΙ. XXVII. η. 3. ρΐυΐ. 28. 

^ΙιΙ. ώ;Γ«<. (οιη. Υ. ρ^β• 755 &ς• αΙ>ί ίβ ηβ^αΐ, βΐ 6]υ8(ΐ6ΐη Γγ^κπι. ύβ ίηεβ : ίη ουίαδ Γιηβ αΐΐίηςιιη- 

β2Πΐ:ι>οΐιιιη, <ιυί(ΐ6 Μ68ΐοη»ηί8, ηοιι, (Ιβ ΝοδΙοπο, ΙυΓ ηοηηυΙΙ» άο ζο(Ιί3€θ, 8θΐ6, Ιιιιι», 3ΐϋδςη6 ρΙ:«- 

€Ι 60 ςαίίίβηι Ιβηιροίβ, ςυο ηυΙΙί £;οηαίηί 3<1Ιιυο ιιοΐΊβ, θΐο. ίΙ)ί(Ι. ίη οοΛ. ΧΧΧΥΙΙ. η. 16, ρΐηΐ. 31 

ίΒίδββηΙ ΝββίΟΓίι Μ9βοΙ»» ΙοςιιηΐυΓ, Ιββίοπι 6896 (Βαηϋίη. ΟβΙ»!. άΐ. Ιοηι. III, ρΛ%. 53 βΐ 118). Ει 

Ιθ€ΐιρΙβΐ6πι. ΕχβίΑΐ ίΙΙα 4ί396Γΐ. ΥίηάοΙίοηίΒ ϊη^ο^\^ 8υΙ) ηοηιίη6 6]υδ οριΐδο. 3ΐία$ ηοπ η)6ΐηοΓ»ΐιιπι £>« 

0β8. Ι^ΥΙΙ. η. 108. V. 1•8πιΙ>β€. III. ρ. 250, ίΙ)ίςιιβ τβυοΐΗΐίθΜΟΗ$ οβΗ €ί Ιεττω; ίη γο(Ι. Ταππη. 001.1, 

ΚοΙΙλΓίί οοΐ. Οβ οοιί. Ι1β(1ίθ. τΐάβ 8(1 η. 15. Ηατί, ίη οοςιιβορυβϋ. ηαϋΙΙββ ΐΓ8ΐ1Ί ΓηΓιοπ69€χ€ΐί€ί ΙυηαΓίδ 

(6) ΟοηΓ. 08πΐ886.0β (Ιυαϋυβ νοΙυηΐ8ΐ. €»ρ. IX. 61 δοΐατίβ, ιηυΙΐ08(ΐιΐ6 €:ιποη68 ίηνβηίβηίϋ ϋίβηι Ρβ- 

Ιοπι. Ι Ορρ. ρ. 534; 6ΐ οοπίΓ» Νβδίοπαη. Ιοηι. Ι. 8€ΐΐ3ΐί$ ΐΓϋϋίΐ αυοΙΟΓ οαΙ^Ι. €0(1ϋ. Ογ. Γα/Γηη. ρπ(^. 

Ορρ. ρΑ^.'555, 30 ^8ΐεΙι. ΗίΒί. Ιι<βτ€$, Ι. ρ3([. 776 Η. 368 5Γ[. ΙΙύΙ. 
(ΰ) 1)3111180. €3ηοη Ρ3»οΙΐ3ΐί8 ίιι 031. ϋίΙ)Ι. ΒοιΙ1<)ί. η ΝΟΠΤΙΑ ΕΧ ΒΙΒΙΙΟΤΗΕ€Α ΡΑΒΑΙΩΤ. ί^ 

ψϊοάΒάβΜηω ά^ΐααοΐοηιιη οοιηΐΏβαιΟΓβΙίούί (ΙίοβΓϋηΙ. Τθΐηβη ΟθΐΏΑ^οβηο &1>ίϋ(ϋβ&η(ίϋΐιι 
ι;:»»^ εοαΐ6ΐι<1υηυο. Ι^ηδωοδ Ββ Ιίω^ο ΡβΙπιπι, 111, 12; ΡΓβηοίϋΟϋδ 8υβΓ€ζ. ίη 3 ΤΙιοηιβ 
4^. 52, ΛΓΙ. 8, <1ίδρ. 45,8601. 3; βΐ Κοί). ΒΘΐΙ&Γΐιιίηυδ, 11, 8 Όβ ρυΓββΙοπο,ςυοΓϋω Ιοοβ ίβιο «Ιΐαϋΐ 
Ηυίί. Οαου$ ίο Γί?ηδυΓ& δοπρΙΟΓυο), ρ. 427 δβς. ΡοδΙ ΐΙΙοδΡβίΓϋδ ΑΓΟίιιΙίυδ οοηΐΓβΒβΓίββηιυπι Βο 
ρυΓβλίοπο,ρ. 396 βΐ 402 ; ΑΠβϋυδ, Ββ Ιί1)Πδ θοοΙβδίβδΙίοίδΟΓΛϊοοΓ. 270 δβα. βΐίη 1>ί8ΐπ1)8 άβ Ιΐα- 
ΐύβ5€6αορ. 21, 30 ηονίδώιηβ ίβίΐυίηίυδ ίη (Ιίδδβιΐβΐίοηβ ςυίηΙβΟβηιβδΟϋηιοβ (α). Αο ίβίβοΓ, ηοη 
Γοηΐ6ΐΒη6η4&5 βδδβ ΓβΙίοηβδ άα^ίίβηΐίαηι βΐ Οβπιβδοβηο Ιιοο δοπρίαιη βπρίϋηΐΐϋΐιι. Οϋ&ηάο 
ΐθοιβη οοκηρΑΓΟ, (]"6θ ρΐΌ ίΐΏ8^ηί1)υδ Μοαι ΟΑΟΐΑδΟοηυδ δοππδίΐ: ιηβ^ίδίηοΐίηο ίη οαω δβη- 
ΙϋηϋΑΐη, 0οιηΙ>6β$ΐο ίηΒίΜ. οοηοίοηΛίοη&βΙίΛηιρΓΟίιβΙβω,υΙϋαηιβδοοηΐΗηβυοΙΟΓβϊη βδδβΐΰίΐιί 
ρβΓδαβό^&ιη. Υ^ί^νβνη ίναίϋΐαίιοηβίη Ιαίίηαηι, ίη(ΐυί11-οςυίηίιΐδ,/7ΐ*βηι $αη€ί%Μ Τίίοηια$ €οη$^ 
/ΜβΓαί, Τ€ρ€ΤΪΤ€ ΛΐϋφΜηι ροίηί. ΑΙίατη αάοτηανχί Ιο, ΟΕνοΙατηραάίίΜ βίέοηναάο Ρ€αίίηρ€ίν 
ηΗη€ηρανίί α. 1520 ίιι-4, ααΗΗ€ τηοηαοΗιΐβ ΒΗρίίίαπία. ΛΙίβταηιροΒίβα ΐΜάονχοίΜ ΝορακοΙα €ο§^ 
άίάϋ. ν^τοη^, 1532>. ΟηοΠαπι 3α€οΙ)ηί ΒίΗχίΜ^ φΜΥη ϋοτηύββίίχΜ Ηίηο ιηάβ ροί^ίνη τηιααηάαΜ 
€€η$Ηα €α$αραία άίΰίίοηβ θναΰα αά ιη$$. €θάί€€$ αΙίφΛοέ : ρηοΓΗτη ίαδοη ηιαηηψη ίίβταίο αάάϋΤϋ 
ρΓο 9ηοΓ€ ηοη άαύϋανι, (ΕοοίΛΐηρΛίΙϋ νβΓδίο ίη ΒΛδϋββηδί^υδ, ΒίΙΙϋ ίη Ρβρί8ίοη8ίΙ>υδ Οαιηβ' 
δοβηί 6<ϋϋοιιίϋιΐ5 δφρίυδ ΓβουδΛ βΐ βραά ί>ϋρίαιιι 9α\ 2 Νονβηι1)Γ. Νθ}$βΓθ1β δΟΑίο ϋϋΐιιβηΐί VII 
ίοςοΓίρ^ΙΙ, 6(ίί<ϋ1ι|υβ ΚβΓοικίβ 1532, ίη4; ΓθΟϋδααι Γβηβ^. 1541, ίη 8, οαω Ογ6θοο ίοχία, ςαο^ 
ν<τοιι<τ ίβηι Α(1 όαΐοβιη 1ί1)Γί άβ ΟΓΐΙιΟίΙοχβ β(1β ρΓΟίΙίβΓαΙ 1531, ίη-4. ΟίΙβηίυΓ ίη ήοο δοηρίο ; 

ΑιίΐΜΐ>5ΐιι>, 6 «άνυ έν τώ εΙς χοιμηΟέντας αύτοΟ 8»1ιιΐ6 ίηΐ6Γ€6(]6η8 βΐ βχιικίίΐυβ, ρ. 591. 

τηνχρμονίφ λάγφ, ρ. 591, 597. βΐ'βκοηυδ, Νακ., οτ3ΐ. ίη Γυικ^Γβ €%8αΓίί, ΓΓαΙπ»^ 

&ι&ί1ίιι<, 595, (ΙιοοιίΙίϋ ίη Αν&ΐΌδ) 596. ρ. 586. 

Οΐοην&ίυβ , ίν τ^ πκρί των χεχοιμΓ^ένων μυ• 6Γ6|;οπυ8, Ν]Τ8$6ηυ8, ρ. 586. 

βτ(χ!^ 6εωρίχ, ΓβδριοίΙυΓ 1ί1)• 1)6 οοβίβδίι ΗίϋΓ^Γοίι. Ιο, €ΙΐΓν8θ$ιοιιιυ8 οπηγγ^Ι ίη βρίβΐ. 2ΐΙ ΓΙιίΙΙρ- 

€. 1 ρ. 685. ' ^ Ρ6ΙΙ863 6ΐ ύ^Ι^ΐαβ, ρ. 586, 593, 596. 

8. £ρΙιηΒΐη, ό τής του Χρίστου δευτέρας παρ- ^(>2ηη^8, του ελεήμονος, νίΐ3, ρ. 595. 

ουσίας άχο*.6έστατος μύστης ΈφραΙμ ό μαχάριος, Μ8Γΐΐ2ΐ)3Βοηιηι ΠϋΓΐ ή θε(α Γραφή, ρ. 585. 

ρ. 596, 597. Ρ^ΙΙ^ϋϋ, ^ρ6ς Λαυσον ϊ^χορι^ βίβλος, βχ ιίΐο 

Ι>6 Ρ2ΐ€οηίΙΐ8, ρι^1>α8 8. Τΐιβο!» 88ΐυ1ί ΓββΙί- ί»5ιι1α (1β ΟΓβηίο ΙοςιιβηΙβ ουπι Μαγαγ'ιο, ρ. 587. 

Ιιιΐ3 ρ. 585, 591 ; βχ Αϋΐί> ΤΗβοΙχ. 8ί1)?Π3Γυιη (1β €Ιιη.Ηΐο νβ1ΐ€ίηίλ νίϋΟιίΓ ΐαιΐ8€Γ«» 

0Γ€|θπα8, ό Διάλογος, ρ. 591, ρΓοΤΓφηί, ίπιρ., ρ. 589. 

22. Έρ%$ΙοΙα β(1 φιβηκίαπι, ςυί βά ΑαοΙΟΓβσι δοηρδΟΓβΙ ικερί έξομολογήσεως» ά^ €οη(β$$ίοη€ 
βίςυίοβιηϋ δίηΐ, ({υί ροΐβδίβίβω Ιί^ηόί β^ 8θ1ν6ηοι βοοβροηηΐ, ρ. 601—610. Ιποίρϋ: Έπ- 
έταζις τ?ί ι^λεί^ ήμων, πάτερ χα\ αδελφέ. Ηαπο βρίδίοΐβπΐ, (}υ& ΐηοααοΙίΟδ Οΐίβοί, ΙίοβΙ δΑΟβΓϋΟΐββ 
Ώοη 5]η(, ροΐ65ΐβΙβ ^υιΐβπβ οοηίβδδίοηβδ ΟΙΐΓίδΙίβηοΐ'υηι βιοίρίβηάί, ΑυοΙΟΓ, ς[υίδ(|αί$ οδΐ, 
(ί/5ρα(θ(, ρήαιυβ ουαι νβΓδίοηβ Τΐιοιηβθ Ο&ΐοί, άοοβηί £1)θΓ806ηδίδ [οχ οοά. ΧΙΙΐίΐ ΟβΙβ, 8• 
π. ο927 €αΙ. οοιίά. Αηςίίφ, οΙο.], & ςυο βάβηϋβηι ΑοοορίΙ, ίη Ιυοϋΐη ρροΐυϋΐ Ιβι^αίηίυδ, δβίΐ, 
(\\ή ηβκβΐ, ΑοοίΟΓβιη 6886 Υ6ΐ ΟπηίΑδοβηυηι ηοδίηιπι ν6ΐ &Ιίααι 8)^Γααι Ραΐβθδΐιηααινο, δθ(1 
ρυΐίϋδ &Η6Γίιΐ8 Γ6^οηίδ, ςϋΦ ρβΐπ^οΐΐφ ΟοηδΙβηΙίηοροϋΐΑηο δϋ^βδδϋΐ. 

23. Λ^γος άποβειχτκχ^ περ\ των άγιων χαΐ αεπτών είχ^ων. ΟραΙίο δίν6 βρίδίοΐβ (ΐ6Π10η£ΐ]Γ&(ίνβ ά€ 
9Λ€τί$ €ί ν€η^αηάί$ ίηΜριηίϋηΜ &(! ΟΙΐΓίδΙίβποδ οαιηβδ, β(1ν6Γδϋδααβ ίηιρ6ΓβΙθΓ6ΐη, όοηβίαιι^ 
Ιίηυιη τ^ν χαβαλίνον, (>ί1)β1ίηυπι, αο 1ιβ6Γ6(ίοοδ υηίνοΓδΟδ, ρ. 61^-638. ΙηοίρίΙ : Έπειβι^περ 
ζτΛμΑ επε2^ε^ρ1)σαν. ΕϋίάβΓβΙ ουηι ΥβΓδίοηο 8ϋΑ 0οΐΏΐ>6(ίδίυ8 ίη ΙοίΏ. II ΑυοίΑΓίί ηονίρ. ο63, 
Ρατί4^ 1ο48 ιοί., Ι68ΐ&1υ8 ίη βΐίο οοιίίοο γ6^ο [ςαί 68ΐ ΟΜ. δοουηϋ. οβί. €θάά. Ρβπδ. Γ69^ 
Ιοαα. II, ρ. 174], 6χδίΑΓ6 8αϋ ϋΐαίο βρίδίοΐ» ^οθηηί8 Ηί6Γθδθ1νιηί(Αηί, βΔ ΟοηδΙαηΙίηυηΐ• 
(^1>θΚηαιη. £€Γί6 δοπρίΑ 68ΐ ροδΙ δγηο<1υηι ΟορΓοηγπιί&η&ηι ΙιβηίΐΑηι α. €. 754, ίηιο ροβΐ 
(ΙβροδίΙίοΒβιη ΟοηδΙ&ηϋηί, ρ&ΙηβΡοΙίθΒ, ίΑοΐΑΐη 8. 76ο. Ραδτ. Ιάβο ηβ^βνίΐ βΐίβιη Οαϋίη. 1. ο» 
ρβξ. 1749 3α. 8υοΙθΓ6ΐη ίυΐ886 Ιο. 08Π)8$06ητιπι, οιιί ΐΑπιβη 8ΐΙη1)υίΙαΓ ίη οο(1. νιηάοδ. €(η. 
ΟΧίΐν. η. 27. V. ΐΒπύ)βο. ΟοηιωοηΙ. IV, ρ. 235.— ίη ααΐ. οοάά. Αη8Η«3,βΙο.,1οηι. Ι, η. 274 ΒίΙιΙ. 
Βοό1(^ίϋιΐ6Γ οοάϋ. Τΐιοιη. Αθ6. — Ι6(^υί6η. δΐΐδρίοβίυρ, ρ8§. 611, Ιοπι. Ι, 8αο(θΓ6ηι ίυίδδβ 
7ο«α. φίδο. ΕυΙκΒΦ. €οηΓ. ^^αΙοΙι. (ςυί βΐίβπι Ιο. Οβπιβδο. ηοη β^ηοδοίΐ 8αο1θΓ6Π), ίηΗί$ί. 
Ι^€αΓ€$, Ιοιη. Χ, ρ. 151 δς. Ιοω. XI, ρ. 279, 288 δα. 363 — 367. Ηανί. 

24. Ερί5ΐοΐΑθ(Ι ΤΙΐ6θρΙιίΙααι ίωρ., Μίοΐι&βΐίδ Β&Ι5ί Ρ. (ΐ6ίηΐ8Κίηί1)ΐΐ3,8θπρΙ&οίΓθ& 8. 845, 
κΐβοφίυ βαοΐΟΓβ ηοη Χ. Ι>&αΐ8806αο, οαί ία οο(ϋθ6 Μ8Ζ8Γίηο [6ΐ \ βηβίο ΜβΓΟ. ΟΙ.ΧΧν ν. ο&Ι» 

(β) ΟυιΙίαη» φίοςυβ Ι. ο. ροβ• 1719, 8ΐιΙ>$οΗΙ)1Ι βΐ γοΐ. V. ρ. 580» €υπι Κ•1ΐ2Γ•ηοΐ3• — ίη οο^Ι. 

]«Ιίαο ΝαιαΙ» Αΐ€ΧΐικΙτί βΐ οοικλβιιιηβιΐίοηί ρτορίβρ ΟοίβΙίη. εΟ&ΧΧΗΙ βΐ £01. Χ&ΧΥ, 16816 ΗοηίΓαυο• 

»οηιΐ6• ί»ΐΜΐΐ88 <16 Γι1)6Τ&ΐίοη6 βηίιη» Τπι]Αΐιί ίιι 5ι5Ι. Οοί>Ιίη . ρ. 295 »€ 401, βουβοί ίηάίΰβ ί» 

Ιβρβπιΐ. «Ιι ίηΐβπ», 6Γ6β<^> * Ρΐρβ » Ρ*'^*^"< * ^^ί^'* 1>ί1>ΗοΐΙι» ιη»•. Ι, ρλ^. 19ί6 Β. βΐ ίη Οίντίο 

€1 Ρ»ΐ€θοίΙ1», ηιιϋβΓ», ρΓβοίΙιυβ ΤίιβοΙ^Β , ρηοα 1ΐ9ΐ1.'ρ•({. 215. Αομιρ ίηΙβΓ (μΛΛ. ηιοη&βΐ. ΡλΐηΐΒΐ 

Βαηχηβ, €ΐιιιτ»ΐ38, κί€ϋΐ|ΐΐ£ ]αι1ίεί2•Β»ΓοηΊί β 8. Βϋ^ϋϋ. — ίΛϋω ίη Ιν51. ριι1>1. ίηΙβΓ οοίΐϋ. Υο^ 

9. 1. Υοιβη Οβ ΙϋβίοτίοΙβ 6γ. ϋΐι. ιι , ε^ρ. 24. ^Αά. βίαπ. Υ. €βιΙ• 1>ί1>1. Ιιβίά. ρ. 401. η. 4, ϋαπι Ιίΐυ- 

ΟίΗΐΊη, ρ. 1744 »ς. ίηΙβΓ ^υ1ιί9ΐ 1>>ηΐ3&€€υί ορρ. Ιΐβ Χ1Υ οηηίΓΑ Χ<1θ8ΐθΓί2ΐηθ8. — ΜοηαεΙιϋ, ίη ειχί 

1>3ΐιΐ48€6οοΙιι黀ΐΐ8•εΐΊΐΜΐιΐΓίιιεθ(1.Ν;ιοίΑηοΙ.ΧλΥ, Βαν^Γ. Ι.Χ1ΙΙ. ν. ε^ΐ. ψζ%. 18. — Μο$φκΕ^ ίη 1)ϋ>1• 

II. 73, τ. <»Ι• οοάό. 6γ. Νβιη. ρ. 156. — ίη €0«1<1. 5γηθ4ΐ. €οά. ΧΧΥ1. « ιιι^ηιι 9ηΙίςιΐ8 Ιωάννου τα^ 

Γανπκ. ίΧΧ, €ΟΧΥ «Ι €£ΟΧΧ. τ. οιΐ. ο<ν}(1. 6γ. πεκνοΰ μονάχου χλΙ 2 ιυΑηυ αιιίβηι ΓβοβηΙΐοΓβ τοΰ 

Ταβγ. ρ»^. 164, 308 61 402. — Ιη οοιΙ. Μβϋίο. 86- έν άγ^οις Πατρίς ^ών Ιωάννου του Δαμασχτ^νοί 

ολίκΙαίΒ ιηιΙί€. εαΐ. Ββηϋί•. — Ϋίηάο^οη^, ίη εοϋ. λ^γος ηοΐαηΐβ όΙ. Μ&Μΐι«ί ίη Νοίίΐ. οοάά. ύΐ. Μο8<^ 

Ι^ΧΙ^ΥΙ. ■• 22. €θά. €ΧυΥ. η. 42 βι (ΧΟΧΥ. ο. 2. ρ^Μ(. 37. Ρατίί. 6Χ>121 ϋΐβ ΐ6Γηιθ ίηΐ|υίΜΐ6€ίηΐ€0ιΙΑ• 

ν. ί>ιυ1κ€. 1Υ• ρ. 261 €Ι 241. ειιαι ιιθ4. Κοίΐνϋ, ίιι 1>ϋ)1. ριώΙίοΑ. II βτ^. Ι» Ν0Τ1ΤΙΑ ΕΧ ΒΙΒΠΟΤΗΕεΑ ΡΑΒΗΚΊΤ. 40 

0(κ]<1. Ογ. ρ. 302], ΙηΙ)ΐιϋαΓ, δβϋ, βΐ) &Ηο, η68€ίο ςαο, ϋία ροδΙ ίΙΗυδ οΜίαιη, Ιηαπι Ορίβηΐίδ 
ρβΙηβΓοΗΑπιχη ηοιηίηε, εΐιήδίορίιοη Αΐβχ., 1ο1)ί ΑηΙίοοΙιεηί βΙΒβδϋϋ ΗίβΓΟδοΙ. Αΐίοηιπιςυο 
βρίδΟΟρΟΠΙΙΏ (ο). ΙηοίρίΙ: Έπε\ τοιγαροΰν κατά τήν θεόλεχτον, ρ. 629 —647. Ρπηίϋδ β(ϋ(1ίΙ €οΐΙ1- 
1)6Γΐδία5 ίη ΜΑπίρυΙο οη^ααιη Γβιαιη εοηβίΑοϋηοροΙ. Ρατίί^ 1664, 4, αΐ άίχΐ νοίαιηίηβ 
ΟβίΑΥΟ 110305 Β)1)1 . ρΑβ• 83. 

25. ΠερΙτώνΑζύμων. Β€ αη/ίΛΐΒ, οραδουίαπί άαρίβχ, ρηαδ ίηοίρϋ: Ί<ιτέον, δτι οΐ τά Λζυμα 
«.οοσχομίζοντες, ρβ8. 674. ΑΗβηΐΙΏ ίηδ6ηΙ)ϋυΓ: "Εχτη αιρ«σις Αρμενίων, βΐ ίηοίρΗ : Τόάζυμον 
τήν νεχρλν Ουσίαν, Ηο$ίίατη$ϊηβ ίίπηβηίο ψηοτίπαίη ίίηρήά€η(ί [τοηίβ ο^^τΜηί Ββοαηάηηι {τσάι* 
<ίοη€Λΐ ΒβΛΓβοηιιη, ρ. 648-651. ΑαβΙΟΓ ηοη Χ. ΌΑΠίΑδΓ.βηαδ βδΐ, δβά (ροδίβήοπδ δβΙΙβιη), 

Μίΐβΰαδ ςΐΐίάΛΐη, Ορίί ρ. 648 Ε , νΟΟθΙαΓ θιβφόρος άνίιρ χα\ τών Γραφών άχριβής εξεταστής. Εΐίβπΐ 

Ι>&ιη&δ66ηο ηβαΐΓβιη 1υοιι1)Γ8ΐίοηβιη Ιπϋιιβηα&ιη ρΙαηΙ)ΐΐδ άβοΐΛΓβΙ Ιβςυιηίυδ άίδδβΓίθΐίοηβ 
δβχΐΛ ϋΜηβδοβηίοβ, Οδίθΐκϋΐςαβ δ&αοίαια ίΐΐυιη άοοΙΟΓβιη δυβΓΓβ^θΙυιη οοωαιυηΐ ΡβίΓοτη 
ίΡΛοΙίΙίοηι, βΐ δίβίαίδδβ, ηϋΟ^Ι αΗπδΙιΐδ ίρδο ρπΛβ, ςϋβαι ρβΙβΡβΙυΓ, Ρβδοΐιβ Ιυίίβίουιη οαπι 
(Ιίδοίρυΐίδ οοιηβάβήΐ. Μ νβΓΟ ίη υΐροςαβ Ιϊοο οριΐδοιιΐο ηβκβίατ. Ροδίβπίυδ Ιβαάβΐ ϋθϊη1)βΓι*?ίυδ, 
ίοιη. II ΑαοΙβΓ. ηονί, ρβ^. 427 . ¥α6τ. ΜοηΐΓβαο. ίη Βί1)1. Οοίδΐιη. ρ. 585, ηοΐβΐ ίη οοό . ΟΟΟΙ,ΧΧνίΙΙ, 
ίοΐ. 180, οοουΡΓβΓβ ςηΐάβαι 1. ϋβπιβδοβηί ϋβ βζ7πιίδ, δβα βδδβ Χοβηηίδ Ρΐιίίοροηί 1ίΙ)Γυίη, 
βάίΐαηι & ΒβΙΛβδβΡθ ΟοΓάβήο οαηι β3αδ(1. Ρΐ^ίίοροηί ΟρβΓβ ίη ΗβχββιηβΓΟη, β1 ίηοίροΓβ, 
•Εζήτηται πβρί του δείπνουτοΰ Δεσποτιχοΰ «ολλοΤς.— Ραη'ί, ίη ΟΟά. 1)ί1)1. ρυ1)Ι. ΜΟΟΧΟν,η. 18, ίηβδδβ 
(ΙίοίΙαΓ Ι. ϋΛΠίΛδΟβηί ορυδοαί. 1>β αζί/ηιχί, ίη οοά. βαίβπι ΜΟΟΟΧν η. 2, Ιβοηίδ Λοπίΐοηί, 
ΒαΙ(5βή« «Γοΐιίβρίδοορι, Όβ αζί/ίηί$€ί 3αΙ>1)αίί$ βρίδίοΐβ, β1 η. 3 βΐίυάοραδο. Οΰαζι/τηίδ, ηοιηίηβ 
ΑυοΙΟΓίδ ηοη ΛϋαίΙο : ίηο. : Τά άζυμ* ούχ 4ρτο;. Η(ΑΊ. 

26. ΕρίδΙοΙα ΡθΙγΙ ΜβηδαΓ (ΐά ΖβοΙίΑΓίΑαι, 6|3ίδοοραηι Δοάρων, ΟοβΓΟπιη), ίηοίρίΐ: ΕΙχαΙ 
βιιστώμβθα τοΙς σώμασιν ρ9ίζ» 655. 8αΙ)3ίθίΙαΓ βίϋδίίθηΐ χεφάλαιον περ\ του ά^ρίντου σώματος ου 
μεταλαμβάνομεν, άΰ ίτηηίαοίΗαίο €ονροτβ{ϋ)^ ΰμίίΜ ραταοίρ^β νβάάίϊηητ, ΙηοΐρίΙ: Τ6του Κυρίου 
χα\ Θεοΰ ημών σώματος, ρ. 656 — 659. 8υ1) 1, υΑΠΙθδΟβηί ηοπίίηβ ΙβυάβΙ ΜίοΙί. 01)Χ8'δ, 
δίο^€ΐϋ&, βρίδΐ. βά ΝβοΐΛΓίαπι βΐ Ιο&ηηίοίαπι ; β1 δυΐ) Ι. Οβωβδοβηί ηοηιίηβ β(1ίάθΓ»1 ΡείΓϋδ 
ΡβηΙίηιΐδ, ΑηίίββΓρ. 1601, ίη 8 ; ουηι 1ιοπ3ί1ί& άβ δ&1)Ι)έίΙο βηοΐο, ίηάβ ΡποηΙο ΟαβΦυδ ίη οάί- 
1ίοηί1>α3 Ι)Αωθ56βηί, ΡαΗ8, 1603, 1619, ίοΐ. Ρβίρυω ίΐΐϋπι Μβηδαπ, Ι, ϋβηιβδοβηί οοηδβη^ί- 
ηβαηι : ηοη ρηίο (ίηςυίΐ Ιβηυίηίυδ) (αίδδθ Ρβΐηιπι, ΌβπΐΑδοί ηιβίΓοροΙιΙβηι, €η]η8 ηοηίίη€ 
Όαίηα$€€ηΗΐη ηοΒίηίίη ορίΜούΐα ^ηαάαιη ΰοηάίάιββΒ οβνίηίη β$ί, ηπίφα^ $%Λ €ίίαΙ\ρΗα ψαΐίά, 
αδβοίαα Ηηρηα τηίδίη» ίη €Χ8ίΗαηι /Ίιιϊ, φιια Αναύηηι €( ΜαηχοΚοεοτίΑΐη βττοΓβ» $€ήρίί$ τβάαΓ' 
ρίΛΘταί. ΤΗ€ορΗαηβ8 ϊη$ηρΰτ ηιαηι/νίηϊη νβΰϋαί Ρ6ίνΐΜα]ηιηβη8%8, φΑβηι α ΌατηαΒΟβι^ηηοΒίΓο 
ραη^ρψΓΐϋα οναίχοηβ Ιαηάαίηηί ηανταί €ηη% ότο βά€ α ΜαΗονηβάαηχΒ οΰοιβηβ €88€ί. Ρηϋ αΐίεν 
ΡβίτίΜ ΟαηΜ8€βηηί, οι«;μ# α$€€ίί€α ορ€τα ίη Ό\Μ%οΐΚ€€χ$ α$$ΒτναηΙητ ηοηάηηχ εάχία {ο) : αηί 
ν€νο$%Μρΐ€χηίοηα€ΗχΜ βταί^ βί χηίβτ 0ταί€08 Βι/χαηίχηδ8 ηχυναϋαίχΑΤ. Υχυβδαί αηηο τηηηάχ 6695, 
$βχί €Ηη$ίχ Ιΐϋ ^ ηί χρ8€ ί€$ΐαΐχΛΤ %η βηβ Κδη ίβτίϋ Ηχ8 νενδίΒ, ςικΕ βχΰβνρίχ βχνβρχοΰοά, 
ΜΜΟΜΧΐν, /οί. 122 : 'υ γάρ νιχήσας χάριτι Χρίστου τά οκτώ πάθη ταΰτα, φιτσ\ν, ένίκησε κα\ τά λοιπά 
^ντα λτινα προεγράφησαν έν τφ πρώτφ βιβλίφ ύτεό του συγγράψαντος αύτ6ν Πέτρου ταπεινού μοναχού 
τοϋ Δαρασχηνοΰ κατ' αύτ6 ,ςχ\^* ί•ϊος, Μ. ε'. 

27. Εχροίϋχο 6/ ά€€ΐαταίχο (χάεί βχ Αι^Μβο τβΓδΑ 1.8ΐίηβ 61 8 1.6ςαίηίο ρηηιαπι βάίΐβ, ρ8£;. 
663 — 6Τ0 Ιηοίρϋ . Οη%$ $αρ\€η$ αί, ιιΙ ιηίϋΙΙιραί Τ &\ι\)}\ιη^Χ ίάβηι ρ8Γΐ6πι ΟΓβΙίοηίδ ΰοηίΓα 

(β) ΟοηΐΓ» €οιηΙ)6ββίϋΠΐ ι^ητίΐβΓ (1ίιηΊΰ3ΐ Οαάίη. 6χ$ΐΑηΙ Ιη ΰθ(Ι(Ι. ΜΟΧΧΧνίΙ βΐ Μεΐ,ΧΧΧΥΙΙΙ. Ιη 

Ι. ^, ρλ|;. 1753 βςς. βΐ οβίβικϋΐ €θρίο&6, ίιΐ ορυδο. Ιιοο οοά. ρΓΧίβΓβα ΓβρβπιιηΙιΐΓ β]ιΐ8(Ι. άβ οβπΑπιιΐιβ 

8€ηΙ»ι ηοη ροΐυίβββ λ 1. Β3ΐη&8€6ηο, ΊιΙβπιςιιβ 8ηίηι- βΐ 1>6ΐΙο 8ρίηΐυ8ϋ , άβ ηυΐΐο ρβΓίευΙο ρΓΟ τβΓίΐ&ΐίδ 

ιϋνβτΐίΐ « Ουειηα• ίη ϋβΐ»!. δΟΓίρίΟΓυπι 6γ«οογ. (Ιβίβη^ίοηβ Γβουβ&ηϋο ; ίΐβπι άβ τίΐαηιΐο ρ6€€3ΐο 

αυβσι 8υ1)]υηχίΙ Οίοββ&ηο ^η6^ο , οοΙ. 28, ίά »αΓί- βΐ^βχροδίΐίο Γ6|;υΙ» ^ο. βΓβιηίΐΦ : ίη αοά. ΜϋΧΧΧ V 

ίαβκ 1θ2ηηΊ, λΓ€>ιί6ρΐ8€θρο ΗίεΓΟδοΙγιη , Ιυαι &1ρ1ΐ3ΐ)6ΐΗηι ; Ιη €(μΙ. ΜϋΧΧΧΥΙ Συνοτετικόν. — Ιη 

€θ1. 52. ϋο&ηηί ηοηλοΐιο. Αάϋ. >ΥαΙοΙι. ίη Ηί$1, Ιιίοΐ. Βο<1ΐ6ί. ίη οοά. ΒβΓοεο. XIII. ΡβίΓΟδ Ο^ηίΑβύ. 

ΛοΓΓ. 1001. Χ, ρ. 453 βςς. (υΙ>ί «υαοΓβητ ορυβο. άβ (ΙΊδΟΓβΙίοηβ; Ιη οο(Ι. εΧΧΧΙΙΙ αυοίηοΓ οριΐ8€. 

6580 ί|;ηοΙυιη 61 νίχίδδβ δχουΐο ηοηο βΟΓίΙιίι) ρ. 725 8. 6ο\ο%λ; β ν&ηΐ8 8€Γίρ(οτί1>υ8 , 1 ) πιί806ΐΐ3η63 , 

8ςς. (υΐιί οορίθ8ίυ8 αςϋ ϋβ 8υοΐθΓ«, $. 8υοΐοΓίΙ)υ8 2) βχοβΓρΐ» βχ Ιο. εΐΐΓγ$ο$Ιοπ)ο (Ιβ Ιιυη)ίΙίΐ8ΐ6, βΙο., 

ιΐιπιβ 8Γ(|;υηΐ6ηΙο Ηυ]υ8 βρίδίοΐββ , &ιιΐίςα» ςιι'κίοπι , 5) (Ιβ ηΐ8ηϋ3ΐί8 όιτίηίδ , 4) ϋβ ΐΓίΙ)υ8 Γ8ευΙΐ8ΐίΙ>ιΐ8 

ββϋ 8ΐιρρθ8ίΙίΙί« ) , Ιοιη. XI , ρ. 288 84. βΐ 368 ιηίηιί. — Ιη €0(!. εΧΟΥΙΙ. βχ 1ίΙ)Γ0 Ρβίή ϋωηαΐο. 

6(|. ΒατΙ, άρχή μέν παντδς άγαθοΟ. — Ε8(1βπι βχοβΓρία οχ 

(6) Ρο8ΐ ΓβδΟΓΓββίίοηβηι βΟΓρυδ €1ιπδ1ί 88η§[υί- Ιϊογο Ρβΐπ Ο^πι. 88€ϋΐί€8 8υηΙ ΜηάοΙ>οη, ίη €θϋ• 

ηΐ8βχρβΓ8 βδδβ 8ίβΓπΐ8ΐΗί€ δΟπριΟΓ βοηίΓΕ 08ΐη8- ε^βαΓ. εεΐιΧΧΧΙΧ. η. 20 δββ. Νβδββίϋ ^2^^. εοίΐϋ. 

8ΓβηΊ βΐ ΡίΗΓυΗΐ, βηκοοΓυπι ρηκβίρυβ, δβηΐβη- ΟοΒδ. ριΠ. Ι. ρ. 397•— ίη.εοιΙ. Βατοβο. 60X111. άβ 

Ιίιιη. Υιϋβ ^8^. ΒοΗλνΙΊ <ϋ8<|υΐ8•ΙΙοηβπι ΐΙιβοΙθ($ί- ββρίβηι ορβΓ^ΐιοηίϋυδ , (|ΐιίΙ)Ηδ πιβηδ 3<1 Οβυηι βίβ- 

€8», ορρο8Ϊΐ8ηι Ρβΐη ΑΙΙίχϋ <1ί88βΓΐ8ΐίοηΙ (Ιβ 88η- τιΙυΓ.-^Ιη οο<1. 09Κ88Γ. 6ϋ. η. 2 8ρ. Νβδββί. 1. ο, 

ειίηβ ^β8η εΐιΗδΙί ροβΐ ΓβδυιτββΙίοηβηι , 8ϋ βρίβίο- ρ. 293 βΙ βρ. 1.8πι1>β€. νοί. 1Υ. ρ. 441. ίη οοϋ. 

ηι Αιι^ιιβίΙηί ΓΛΙ.Υ1, Ρατί%^ 4681. ίη-8• [ΜαΙήχΙ €ίΧΧΧΥ11 βχ 1ίΙ)ΓθΡ. 08ηι. Μτηιοηε^ αηίηιο ν(ίΐ€$. 

\η 00(1. ΓβχΙο ΙιΧΧΥΙΙ. ίοΙ. 330. ν. Ιπ8η. ΟβΙ. οοάά, Ιηο. Τρίτη έστ\ν αγρυπνία σύμμετρος — Ιη βθ(1. Ν8- 

ιηβίΓ. ρ. 286. (Ιβ ΗΐΙβΓίΒ 8(1ρίβ(ΐ8, γράμμασι κατοι- ηί8ηο 60ΧΧΙΧ. βη. ορυδε. (Ιβ νΐΓΐιιΙί1>υ8 βΐ νΊΓπ8• 

(τίγλοις, βΐ νβΓ8 υΐΐίωί νοβ. Ιβοΐΐοηβ 8Κ|υβ ίηΙβΓ- τ. 081. οθ(1<1. Ον. Ν8η. ΥβηβΙ. ρ. 423. — Ηαίπΐί ίη 

ρΓβιι^ΐίοηβ. ΰατ/.Ι οθ(1. ΧΙΥ. 38. ΟαπίΒδο. βχοοΓρΙυπι ()β πιοϋο , ςιιο 

(ρ), Ρατ\$ , ίη Βί1)1• ραΜ. βθ(]. δβουηά. 08ΐ8ΐ. ςυίβ (Ιβϋβ^Ι 8(1 8. 8]τιΐ8χίηι 8οο6(ΐ6Γ6 , οΐ η. 92 δ()(|. 

€θά(1. Ρ8Η8. Ιοη. 11. ίη οο<1. Μ6ΧΧΧ1Ϋ Ρβιη Οα- (ιιι81(ιογ οαρρ. 88οβΐίθ8. ιτ. ΙπαΓί. Οαΐ. οο(1(]. (Κγ. 

ιη880βηί,4) οοηιηιοηίΐΐο 84 8υ8π) ίρδίηδ 8ηίπΐ8ηι , Μ8ΐπΙ. ρ. ο6. 37 8ς. — Ροΐπ ΟαηιβδΟ. Ιίΐχτ (Ιβ 

θα» βϋ8ΐη ββΙ ίη οο(1. ΜΟΧΧΧΥ. 2) (Ιβ €1ιπ8ΐ1 ΐ8υ(1ίΚ>υ5 80 ΓβδΙίδ ΥίΓ^ίηίδ ΜαΓί» , 8ΐί8δ Ματ)οηαΐ€ 

ι>οηιίηΙ ηβη^ιΓίδ, 3), βχρΙίθ8ΐίο (Ιίοΐί 8. ΟΙΐΓ^δο- ιΐίοΐυδ , 8. Ι. βΐ8. ΓοΙ. Ρ8ηζβΓ. Α. Τ. IX. ρ. 170, οχ 

ϋοαΙ ά» τί18 ηιο1ΐ85ΐί08, 4) 88€β1ί€8 , ςικβ βΙίΑη ΤΙιοΙΙ. ΟλΙ. Υ1Ι. ρ. 35. ΗατΙ. *' λϋΤΓΠΑ ΕΧ ΒΙΗΙ-ΙϋΤΗΕΟΑ ΡΛΒΠίαΠ. <2 

ίΜηρ§. 5ϊιιιι1ίΙθΓ οι ΛΡθίΜΟΟ νοπεβη), ίη φΐθ οίΥβΙυρ Ιοοπδ οχ ΟΗΓ^δΟδΙοηιί Ιιοπηίίθ ιη ΓηζΛπιηι. 
φΐβ ίποίρίΐ : Οηιηί» 50ΐ>ηίια α Οβο €${. ΡθΙΙϋυΓ &αΐ6Γη νίΓ ίΐοοίιη, ί]ΐιί Ηοηηίΐίιιπ) ιΜϋΐτγ 
ιιοη^υηι ρΓΟίΙϋδδΟ ραΐβΐ : θχδίδΐ οηίιη Ιοηι. VII δΛνίΙίαηΦ βΛίΙ. ρ. 524, €ΐ ηοη ρηοουΙ αΙ) ίηϋίο 
ιΐϋαβ Ιβ^ηΙΟΓ νβΓϋβ, β ΟαΙΏΑδΟΟηΟ βΧ ββάοΐη οίΐθΐθ : Ό γίρ τους έχ2{ν«υ φίλους τιμών ε(ς έΐ€€7νον , 
«χρχχίμπει τ6 δω^ον • φιλάνθρωπος γάρ ών εΓωΟ^ν 4ε\ τάς ύτυέρ έχ£(ν«ίΐν ο^χειονιβαι τιμϊ;. 

48. ΰαηηίηα ιαΐη^ιοα, εΙς τί^ν θεογονίαν, ρ. 673, ιΐς Θεοφάνια («), ρ. 676, εΙς τήν Πεντηχοιιιήν, 
ρ. 679, οϋΐη νοΓδίοηβ ρΓΟδθΠΑ ΑΙΰί ΜΛηυήι. Ηιο ΥβηεΙϋδ ρπαιυιιι β<1ί<ΐ6Γ8ΐ βπβοβ βΐ ΐΛΐίηβ 
€ΐιιη ηοηηυΐΐίδ βΐίοηιπι τηβΙοάοΓϋΐη ΟηΒοοί-υπι, Οοδίη» ΗιβΓΟδοΙ., ΜβΓοί Η]τϋηιιι1ίηί, ΤΗβο- 
ρίΜίηίδ 6Ι δοΗοΙ&ηί «ι. 1501 , 4 (/) : πτκΐβ ΐΜιηβ άβίηάβ ίη βάίΐίοηΐϋαδ ί)βιη8506ΐιί, αΙ ίη Β&- 
δΟββη» Α. 1575, ςΐιβπιβ(1ιηο(1υπι ο1 ίη ροβΙί3 Οτ^Βοίβ ΟΗπδΙίβηίβ, Ραη». 1709, ίη-8, υΐΓ&πυο 
Ιίη^ηβ ίίβηιπ) ρροοίίβηιηΐ. Υβπιηι ίη βαίϋοηίΒα^ Ι)απ)β5ββηί, ΡΛτίί. 1577, 1603. 1619, Ιβ- 
βυηίαΓ ΐΑ\\ηο6ΐ ηιβίΑρΗΓβδί ροβϋοα Ιαοοϋί ΒίΗίί, (ΐυβαι ρ. 681 εοη. Ι,θηιιίηίυδ ί(ί(ί6ΐη βχΐή- 
5βΙ. Αρα(1 Ιιυηο βπ^οβ βΐ ίβηηβ ά^ίηοβρδ δβςαυηΙυΓ οάβθ ΕΙς τήν Κυριαχήν του Πάτχα, ρ. 684 : 
ΕΙς τήν άνβλΐ5ψιν του Κυρίου ημών Ίησου Χρίστου, ρ. 686; ΕΙςτήν μεταμέρφωαιν του Κυρίου Ίησου 
ΧριτίοΟ (^), ρ. 688; Εί ς τ6ν ευαγγελισμέ της ύπεραγίας βιογεννή του, ρ. 690. Τοπίυω θΐΑυ(ϋΐ 

Γ3/ή, 5ΐ>β ρτϋΰαιΐο νοΓδίΙ)υδ ΑηβΟΓβοηΙίοίδ, ουιη ηιοΙβρΙΐΓβδί ΙββοΙ^ί Βιΐΐϋ, ρ. 691 — 693. Ουα- 
€«πι βΐίβπ) ίη ρο6(ίδ βΓβδοίδ αιπδΐίβπίδ, Ραη-Β. 1609, ίη-8, Ιβ^ϋαΓ, ρ. 202. Ιη ΟΓβΒοοιυιη Η- 
ί)ή5 βεοΐβδί&δΐίοίδ 6ΧδΐΑ( ίη οίΏοίο δβηϋΐ® ΟΟΠίηίαηίοηί § έχ τών Οε<ων έρ(ατήσεων της άγ<σς μεταλήψιως 
Συμεών τοΰ νέου θεολόγου. Γα^Γ. Οβπιβδββηί Ηγωηί,ΡαΓίί. ίη ςυλΙυοΓ 00(1(1. 1)ίώ. ρυΙ)Ι. ί&ηιηί ία 
ΝθΜίβαι Οοιηίηί, ίη οο(1. οΐβοΐ. ΒβνβΓ. ΟΟΧίν ; ν. ϋβΐ. οούύ, Ογ. ρ. 83. — Αα(1. ίηί'Γθ ίηΐβπ 
5θπρΐθ Ε)Απΐθ506ηί ίηοϋίΐβ, η. 9. Ηίο (^υοςυβ οοπιαιβπιΟΓ&Γβ 3ανβ1 ^. Ι)Ααΐ8δ(^ηί 6χ Ώιορίτα 
νβΓδϋδ ρο1ίΙί(τθ8 XVI, ίη 00(1. ΚΙοΓθηΙ. Μ6€ΐίο. XVI, η. 47, ρ1υ4. 86, <ιυο8 ίηΙΰβΐΌδ (ΙβάίΙ Ρβ- 
ΙιΗο. ίηίΓΑ ίη τοΙ. ΧΤΙ «Ιο οοΐΐβοΐ. αΐδδ. οΐιβηιίοοπιαι ΟπΒΟΟΓυηι : ίΐβαι ιη οοΐΐοοί. δίηιίΐίδ αγ^ιι- 
ιηβηΐί, οο(1(). Ρατί9. \Α\Λ, ραΙ)1. ΜΜϋβΟΧΧνΠ βΐ ΜΜΟΟΟΧΧΙΧ. 1. Ββηιαδο. Ώ€ $α€τα ατίβ /<- 
*«Γ, ν6Γ$ί5αδ ροΐίϋοίδ. ΗλΗ. 

Τοηίο //. . 

29. Έχ της χαΒ^υ ερμηνείας Ιωάννου του Χρυσοστόμου έχλογα\ έν επιτομή έχλεγεΤσαι * £χ νηί- 
ν€τ$α ίηίετρτβΜιοπδ ίοαηηχε ϋΚη/ΒΟΒίοιηχ βχεβτρία ΰΟψηρβηάίαΗα ίη ΧΕΥ €ρ\$ίοΙα$ 5. Ρα ν/ι, 
«ηΙβΑ 1η6(1ιΐΑ 6ΐ ηυηο ρηαιαηι β οο(1ίθ6 ΙΙβ^ο ΜΜ(ΧΧ'ΧΧΧΙ, & Ι^βςυίηίο ρροΐβία ίη Ιυοβπι βΙ 
ΐΑϋηβ ΥΟΓδίοηϋ (ΙοηΑΐβ, ρ. 1—274. ΟροΓίβ^ ΟαπίΑδοβηυσι αΐίίδ ρπΒΐθίβΑ οοπιπιβηίβηίδ £ρί- 
&ΙοΐΑδ Ρ&αΚ, ¥61 Ερίδίοΐβοι δβΐΐβπι αά ΗβϋΓΦΟδ, ΑαΙ 6{υδ ρ&Γίβηι, ίΙΙαβίΓβδδβ, &(ί ααοδ ΓββριοίΙ 
ΡοίΓΟδ ^ιβδβηβίδ 1ι1)Γ0 οοηίΓΑ (ΙβρΓΑν&ΙΟΓΟΠι ορβπιπι δαοΓαπι Ιοηι. XXIV, ΒίΙ>1. ΡβίΓυπι βοΐίΐ. 
ΐΛίςά. ρ. 1187. Η. < Ιοθηηβδ βηίπι Όβηι^δοβηυδ δυροΓ υ6γΙ)0 ΠΙο ίη Ερίδίοΐβ &(1 Ιΐ6ΐ>Γ(Β0δ (τ, 7) : 
ΕχααάιίχΐΒ €$ί ρτο βχΜ τβνεηηίία^ ίηΐβΐΐί^ο, ίηςαιΐ, Ιιβηο ΓβνβΓβηΙίθΠΐ Ιοίίυδ Ιίπιοηδ βχροΓ* 
Ιβηι. Ι)€νι €ηίηί ΰΗατίίαί €8ί^ €ΐιαηία$ αηίϋτη ϋτηοτχΒ €οη$στίίυ9η ηοη «ιίιηίΜί/. » Ηιβο ίη 
οοπιαιβηίΑήο ίΐΐο ίηοθδδυιη (}αΦδίνί. [ν. Οα(]ίη. ^α(1^^ίαη1 8(1 η. 30.] 

30. Ιερά, ιεαιοάλληλα. 8α€τα ραταΙΜα, δίνο Ιοοοηιηι οοπιηιαηίυη) ορυδ βχ (ΙίοΙίδ 8. ^>οηρΙυΓΑ^ 
οΐ ρήοπιαι Εοοίοδί» άοοίοπιαι δαί) οβΓίίδ Ιίΐαΐίδ η)8Βηο άί^βδίυπι δ(α(Ιίο, 8ΐςυθ αΙφ βυοΙΟΓβ 
ίηίΐίο ία ΐΓ6δ <1ίδΐΓίΙ>υ(υαι 1ίΙ)Γ0δ, (ριοηιπι ρΓίιηο άβ Οβο βΐ Τ6ΐ)υδ (Ιίνίηίδ ; 86ουπ(1ο (Ιθ γ6- 
ηιηι Ιιυαιαη&Γαα) δΙ&Ια &ο οοηάίΐίοηβ ; (βΓΐίο άβ νίΓίυΙίϋαδ βΐ τίΐίίδ ΐΓΑοΙαηάαηι δϋδοβρβΓΑΐ 
8^(1 ροδΐ6θ βχίδΙίπίΑνίΙ, ΙβοΙΟΓϋπι αδίϋοδ 8000η)ηΐ0(ΐ8ΐίαδ ίοΓΟ, δί ϋΐαΐοδ αηίνβΓδΟδ ΟΓάίηβ (Ιίδ- 
ροηβΓβΙ Αΐρ1ΐ8ΐ)6ΐίοο, ςυί ίη ΙίηβΓΑ α/ρΑα, δυηΐ υηυδ 61 ςυίηςα8ηηΐΑ ; ίη Ι)€ία XIII; ίη ασηί" 
Μα XV; θΐηυβ ίΐθ ίη οθΒίβπδ. Ηοο ορυδ ρΓβθοίΑΓαπ), 61 9^0 ωυΐΐοηιηι ββτοβίοπιπ) δοηρίο- 
ηπη, ςα» ρήοΙβοι ίηΙΟΓοίάβΓβ, ίΓ8^οηΐ8 δβΓνβηΙαΓ, Ι,βΐιηβ Ι8η1ααι 6χ Ιβο. ΒίΙΙίί ν^Γδίοηο 

{ή Ιη ΙΙ& οο<ϋ€6 β1ΐλΓΐ806θ , <|ΐΐ6ΐη 1ιαΙ)6• βοΐιο• βοβηι αΙΊοΓυιηηιιβ ιηοΙοϋοΓυιη Ον. νοΜ^αιοπανη ιιΐιο- 

Γιίδ «^ηκί* ίΙΙϋδίΓαΐυπι, ΊηδθΗΙ)ίΙυΓ ΕΙς τά λγια παδ ΓβοοηδυίΙ Ρ&1)Γ{ύ. ΐπίπα νοΙ. Χ, ρα^. 352 Ηηιΐ. 

φώτεα. 8(ϋ]θΠι (ΙηρΗοΪΑ δαηΐ, ίηΙΐ:τΠπ63η3 βΐ λ\ιλ , βΐ αοοΙογ Π1)6ΐϋ : 8βΗβ άβΙΐ€ βάίηοηί ΑΙ(1\η€^ βιΙ Κ, 

ηιι« ερμηνείας, δίνβ ηιβΐ3ρΙΐΓ&5€0$ Ιοεο 5αΙ)]ίεηιιι- Ράίαν, 4790 12. ρ. 12 >π. Ηχιηιηΐδ ίη ΤΙιβοαοηίαιιι, 

ΙυΓ. ^ιρβείιηίηίδ 02υδ& (Ιυο (Ιίδΐίοΐΐλ ρηοΓα ουιη βΓ.Ραη'β.&ρ. ΟιιϊΙ.ΜογοΙΙ. 1551.8, — ΙιΙοιιι ΐιγιιιιιιι<( 

οΐΓίδ^ιαβ ΐ€ΐιο1ϋ5 &δ€ΓίΐΜΐιη. 30Γθ8ΐί€ΐιιΐ8, ουπι δγηοδίί, €}Τ6η6δ βρίδυορί, ΙιγιηπΚ 

^ , . , « ., Λ ±•. - ίΐβοβιη, 61 ϋΓββΟΓϋ Ν;ΐ£ίΑηζ6ΐιί οιΐ'ΐδ αυαΙιιοΓ : Ογ. 

Σήμεροτ άχράττοιο βοΜύτ θεο^εγγ^ι, Λυρσφ ^^ χ^^^ ρ„^^ ^ρ. 4^. Βοπ^η&ΐιιιη 1570. 8.--Ιιι 

ΎμνηταιςμεΛέωτ τωτδε ϋίδωσι χάριν. ||. ρ. 489. βΐ 757. Η. Ιη Τΐιβοβοη. ρ. 739. Η. ε?ς 

Ιΐ9ΜΊη δ€ΐΜ>1ϋ> ίηΐ6ΓΓιηβ&ήΙ)υδ 6χρΙί€ϋηΙηΓ Ιιυηο Ιη τά Θεοφάνια* ρ. 741. Η. ίη ΡβηΙβοοδΙ. 61 ρΓβΜΐίο 

ηοιίυηι : ΐΗυν του &|ΐιάντου μίζας της θεότητος τφ Τ6Γ>ίΙ>α8 ΛηϋοΓβοηΙίείβ, ρ»^. 743. — Βϋΐιϋίηΐ ίη 

κυρ\ του αγίου Πνεύματος χαλύτττει τοΙς Οβασι τήν Ο&Ι. €θ(Ι(ί. 6γ. I^&υ^. Μβιΐίο. Ιοιη. II, ρ. 204, Γοοβη- 

ά(ΐαρτ(αν- χαύσας του παμβασιλέως άγαθΛςό ΥΙ^ δίΓιΙ 6(1ίΐ. ΙΙχηιηΟΓϋΠΐ ηιιΟΓυηιϋληι δβκοηΐο Χ Υ β. ». 

των ταπεινών το?ς ψΔλταις ψβων τούτων τεαρέχει βΙ Ι. ηοΐΑ ίη 4. ΙηβιιηΙ νοΓΟ ρηκίΟΓ ςιιθ((1&ιη €θ' 

<ωρεάν. δοςυίΙΟΓ ΜΐβΓΑ ερμηνεία. Σήμερον ό του δηια ΗίοΓΟδοΙγπι. ΜαΓοΐ βρίβοορί, €ΐ ΤΙιοορΙίΑηίδ 

«αμ6ασιλέ€ι>ς Θεοϋ κα\ Πατρός μίγιστος «αϊς τήν Ιιγπιηοβ, ^αίηα$^€ηί Ιινιηηί εΙς θεογονίαν, είς θεο- 

άμαρτίαν βαλών έν τψ θεοφεγγίΐ πυρ\ )ςα\ τψ κε- φανίαν, εΙς Πεντηχοίΐτην, είς τ^Ί Κυριαχήν τοΰ Ι!ά- 

ραυνφ του θείου Πνεύματος, τοΙς τοΰ Ιορδανού νά- σ^^α, εΙς τήν άναληψιν τοΰ Σωτηρος ήμων 'Ιησου 

μααιν ένθάπτει, χαταφλίξας πρίτερον ταύτην ύπ6 Αριστου, είς τήν μεταμόρφωαιν τοΰ Κυρίου ημών 

της χεραυνώαεως. ΤοΙς <}/άλταις βΙ τών πραΟτάτων Ίησσΰ Χρίστου. ΙΙατΙ. 

τ^ύτΐιΐν μελών, ήτοιτοίς ^υσι πρίως αυτά τήν χΑ- (ί§) ΕχβΙΗ βΐ οΛ θΑΐο«ηι ΗοίηίΐΗΒ ΒληΐλδΟβηί ίη 

ρ^'χαΐτήν βωβεάν τοΰ αγίου Πνεύματος βίβωβιν. οϋίΐ. ΗοβδοΙιβϋλη»» ρ. 63. 

(Ρ Αιηηι Ιΐϋηο Ρηκίοηΐϋ, ΡιοδροΓί, Ι. Βαιηα- 

Ρατκοι,. ο». ΧΟΐν. 2 41 ΝΟΤΙΤΙΛ ΕΧΒΙΒΙΪΟΤΙΙΕΓΑ ΡΑΒΚΙΟΓί. 44 

οχ1ιί1)υ6ΓΑηΙ β(1ί1ίοηοδ ΟαιηβδοβηΙ ΡΛΠδΙβηδΟδ α. 1577, 1003, 1629. Μοβη® ίΐΛφίο βΓΟίίΦ 1.ο- 
ηυίηίο άβΐ3θηΙαΓ, 0(ΐι; Ογ^βολ ρπηιαδ άβάϋ β οοάίοο ΥΛίίοαηο, νοίδίοηοΓηίΐυβ ΓοοβπδυίΙ, ϊη ηυ* 
ΒίΙϋυδ άίϋΐΛ δ. δοπρΙυΓ® οχ νιιΙ^ΐΛ Ι^ϋπΑ 1ΐθυ(1 ρΓθ1)βη(1ο ΟβΓαίΤω οοηδίΐίο «ϋϋίάοΓβΙ, οϋηιη 
υΙ)ί ΒβΓΠβδΟβηί ΟΓβϊΟΛ βΐίαά ϋηηιιιηΐ. Μβω Ιβςαιηίαδ ροδΙ ΡβΡβΙΙβΙβ, ρββ. 278-730, βχ οο- 
ά\ο& ΥΜίοβηο ΓβρΓ«δβηΐ8ΐβ, βχ1ιί1)βΐ άοίοάβ, ρ. 731-790, οχοορρίβ ουιη ΐηϋίοο εοΓυηιοΙβη) βχ 
ΛΐΙβΓΟ ρΓβΒοΙβΓΟ βΐ ΐπ οΐϋΐΐίδ (ΙίνβΡδΟ ΡΛΠίΗβίΟΓίΐίη οοώοβ , ςαοΐϊΐ ΟΐΛΓοωοηΙίΐηο ΙθδϋίΐΛΓϋΐη 
ΡΑΓίδίβαδίαιο οοΙΙθβί^ άοηανίΐ ΗυρβίαοβΙάυδ, οατάίοαϋδ, 64 ςαοηι βχ βυοίΟΓβ βηϋςιιίοΓο, ααΐ 
δυϋ Η6Γθ6ΐίο νίχοιίΐ, ίηΙβΓροΙ&Ιοΰΐ ΑάηοΙ&ηιηΙ νίΓί άοού. Ιη Ιιοο ρΙϋΓβ βΐίβια οΐ ρΓΦδίΑπίΐδ- 
βίιηοΓαιη βΐ &ηϋαιιίδ8ίηίΐ0Γαιη δΟΓίρΙΟΓυχα ίΓ8^6ηΙ& οοηδβρνβίΑ Ιβ^απΙαπ, ({υβωβίΙΐΏΟ^αιη 
ιηβΐίαδ ίβιη βοηδίωϋ 6χ ίηόκο• ςιιβιη Ιιίβ ρβΓ οϋαιη οοηίθοίαηι & ιηβ δα1)^^^^8IΏ, ουιη ρηαβ 
τηοηυβΓΟ, βχίιηίιιιη ΙιοηιΐΏ ΡθΓ&ΠβΙοηιπ) οοαίοβιη ιώ5., ηυι ίαίΐ βΐιϋβΐίδ ΟοΓβδίηί ΒΙβοε})ί, 3&ιιι 
οχδΙβΓβ ίη ΜΜίοΛβοΛ Μβίΐίοββ. ΡαΙτ. — Ια 1)ίΙ)1. Μβόίο. οοά. XXII, ρΐυΐ. 8, δυηΐ Οθΐηβδοβηΐ 
ί^αοτα ΡαΓοΙΙβΙα, ςιιβιη οο<1. ιιΙ)βΓηιηβ ΓβοβηββΙ Ββηάίη. ίη €&!. οοάά. 6γ. ΙαυΓ. 1, ρ. 367 δθ(ΐ. ; 
61 ρηιηυιη Α€ΐηοΐ34 ίηάίοβιη οιπηίαιιι ΙίΙαΙοηιΐΏ, δαί) υηβςυθςαβ 8ΐρΙιοΙ)6ΐί ϋΐίοπι οοηίοηίο- 
ΠΙΠΙ. βΐίηίΐίο οιυΙίΙϋΐη,ίβΓβ οοηνβηΐΓβ ονιιη οοά. Κυρείϋοβίαίηο, ηυειη Ι^βςυΐβη, ίη δυβ 0(Ι. Π, 
ρ. 731, ΓβΙιιΗΐ ίηΐεςτυιυ; &11&ΐΏ6η ίη πιαίϋδ, δ Βθπάίηίο ΐΑΐβ οαΓβΙβοιαθ βχροδίϋδ, (ϋδθΓ6- 
ρβΓβ ; Ιαα^ οΙ)δ6Γνβΐ (Ιαο αϋοδ οοοαΓΓβΓβ ίηάίεβδ : άοίη ΐΓ&(1ίΙ, ίη ΐρβδ ρβιίεδ άίνίδα βδδβ ^υ- 
3υδ οοίϋϋίβ ΡβΓ&Ιΐ6ΐβ, πιιβΒ ηαοιηοάο οιιοαι οοϋ. βιιΐ ΚαροιαεαΙάίηο βιιΐ ΥδΙίεβηο οοηνεηίΑηΙ 
βαΐ α5 αηο αΗβΓονβ ύίδοβάβηΐ, οορίοδβ θπίηιβάνβΓίί^, οοαιρβΓ&Ιϋΐ οά\{. ίβςυίβη., ςυβπ] ίηίβρ- 
(Ιιιηα εβδίί^αΐ. Οοηίααβ δαρρίεΐ ίηιΐιεεα) δοι*ίρΐθΓαηι & Ρ&ϋήοίο εοηΐεχίαηι : οωυδ δυρρίοηιβηία 

βΟδΙΟΑ ΓβρβΙβιηιΐδ. Οαάίηοδ, ρ. 1773 δς. Ιοβηπί Οαηιβδοοηο ^υηίοΓ^, ςιιί ιηοοο β Γοεο ηβίΑ* 
υπι ^. ΒαηιỀ€η%ί§, ιηο(1ο 8 δβ€ΐθ ριιΙηβΓοΙίΒΐί, (|α&αι ρβΓ ρΐυπ^δ αηηοδ Οθ€ϋρα1)α1, /. Λη- 
ίίοϋΐίβηΐίί ίη οο<ί(1. άίοίΐαΐ', βΓαάίΙίοηβ βΐ δθηοΙίΐΑΐβ ρπβοΙβΓο, ϋίΓΟ. & 1090 6ΐ δεοις. αηηίδ β^Ι 
άΏ. οΙγο. 1120 ίΙοΓβηϋ, βΙΐΓίΙ)αοη(1β οεηδοί, ρι•«ϊΙβΓ Ιί1)Γ0δ Ζ>β ίτηαρίηίύηί, οπιηίβ οριΐδοαία, 
ςϋΦ Μίοΐι. Ι,βςυίβη. Ιοωο II δυ© βάίΐ. ΟρβΒοο-Ι,βΙ. Οαηιβδοβηο, ωοηβοΐιο β1 διίηίοπ, δδοπρδίΐ : 
η. 1) Κρίΐοωβη οοαιπιβηΙβποΓυηι Ι. •€ΙΐΓνδθ8ΐθϊηί ίη Ερρ. ΡβηΚ; 2) ΡβΓίΐΙΙβΙβ πιοΓαΙίβ; 
3) ΕβΙοΒ&Γηηι ΙίΗροδΙΙ 6)υδ(ΐ6ηι πιβώοάί ; 4) ΟΓβΙΙ. ΐΓβίΙβοίπι άβ \Β^ή^β βρ^πιεηΐίδ, ίη ΰείβΐίπο- 
η1)υ3 Εοοίβδί» δο1θα)ηί1&ϋΙ)αδ νεί δ&ηοΐοηιαι ίεδϋδ ρΓοηυηΙΙβΙαδ. Τυηι Οαοΐίη., ρ. 1775 δ(](ΐ., 
6οηΐΓ& ίοςαΐβη. ρα^^η&ηδ, δβηίβηΐίβηι δυαιη (Ιο ηιεαιΟΓβΙίδ 1ί()Γίδ υΙ)οηαδ βχρίίβυίΐ εΐ οορίο- 
$ίιι& (ΙβωοηδίΓβΙυηι ίνίΐ, Ι. Οθω&δοεηιπη δεηίοΓβηι ηοη ροΐαίδδε ίΙΙοΓϋχη βαεΙΟΓοηι εδδε : ίη 
ρηιηΐβ βνίηοεΓβ δίαόαίΐ, ΡαταΙΜα $αοτα ηοη ροΐυίδδε δεηΐ^ί & Όβηι&δεεηο δεηίορε, δειΐ 8 Οα- 
πιβδοεηο ίυηίορε, δίνβ Αηϋοείιεηο, εδδε οοη^εδίβ; εΐ ΕχοερρΙβ ίη οο(1. Υίηάοΐ). ΟβθδΑρεο (Α) 
^ίδερίβ Ιριϋαί ί. Ι)βαι&50. ίαηίορί, ρ&ΙρΙαροΙιφ ΑηΙίοοΙιεηο, βΐηυε ίη ίΐΐο οοά οίίβρί Λη(1ρε&ηι» 
Οόδ&ρββθ ίη ΟβρρΑάοοίβ ΑΡοΜερίδοορηπιοίΓΟ. &. 850 ; Τΐιεοϋορυω 8ΐα(Ιίΐ8ηι, δ«>ο. ιχ, Αΐίοδοιιβ 
Ρ606η1ΐ0Γ6δ; ηβε εοϋίοβαι ΕοΙο^ΑΓϋΟ) 01&ΡοαιοηΐΑηιιαι, οθ(1ίεε Οφδ&ρεο ρεεεηΐίορεπι, ευηι Ιε- 
«]αίεη. αϋεο νείαδίαηι εδδβ οεηδεηάυω. Βεά ίρδυηι οοηδίιίεδ Οικίίηυιη, ρIαρ^^υδ δυυπι ία(ϋ- 
ϋίυπι οοηβρπιβηΐεπ). — ΡβρίΙεΓ ίη οοώ. Οοίδΐίη. ΟΟΧΟΙΥ, δαηΐ ΕεΙοββΒ, δεα εχοερρίβ δοπρίυ- 
ΓΦ, Ρ&Ιηιη) ε1 βΙίοΓυηι, ίη ν&ρίθ ε&ρο. ε1 ατκυηιεηίΑ 0Ρ(1ίηε &1ρΙΐ8ΐ)οϋοο (Ιίςεδίθ, ΐ]^» ίο- 
ιηεη, (|υί3 ηοη δεπιεί Ιβαιίεΐαρ ίη ϋδ Ι. Ο&αι&δεβηυδ, (ϋίίερρε & ΡβΡβΙΙεΙίδ Ι. Οβαιβδοεπί, βάηοίθΐ 
ΜοηΐΓβυο. ίη ΒίΜ. ϋοίδΐίη. ρ. 432. — Γ«ηβίιϊ* ίη οοά. Νβηίβηο, ΟΟΧΧΙΙΧ, η. 37, 1, ϋηηηβδεεηί 
ΡαταΙΜα, ςυεηι (Μίη^:αρε11.) ίη ο«1. ςοϋϋ. Ογ. Νβη. ρ. 422 δς. ρυΐβΐ ίΙΙυπι εδδε οοοίίοοηι, (1θ 
αηο Ι,εσυίεη. ρ. 277 εώίΐ. ϋβηι. Οορ. ΥεηεΙίΒ, 1748, Ιοπι. II, εΐ ςοεπι Ιιίο (ΙΙχίΐ εδδε 1)ΐΜΙο- ΐΗβοΦ ίΐίοδίρ. «ΓοΙιίερίδοορί ΡΙιίΙπαεΙρΙιίεηδίδ ίί), βΐίΐυε, ροδίαυαπι βΐΐβ ηοίθνίΐ, υϋΐεπι ίορβ 
βχίδΐίπιβΐ Ιώορβω, δί (ΐαίδ Ιεααίεηί ε(1ίΙ. οηπιηοο οο(1ίοε οοηίερβί. — Ι1)ί(1. ίη οοϋ. ΟΧΧΧΥΙΙΙ 
ί)ίΙ)1. Μδρο. εχδίβηΐ ΡαΓαΙΜα.Υ. ϋβΐ. οοάά. Ορ. Μόρο. ρ. 79, δεά ευηι ρρΐιηίδ οεΐ. ΜορεΙΙ. ίη ΒίΙίΙ. Ορ. 6ΐ ίβΐ. ηΐδδ.• Ιοπι. Ι, ρ. 83 δοα., ςαί όοείε ιΙΙυπι οοά. ρεοεηδεηάο οοπιραρβί ευηι 
ουιη οο(1ο1. Ηυρείαο&Ια. ίβιίΓεηΐίθηο ε1 ΥΔΐίοθηο; Ιυπι Α(1ηοΐ&1 1ί1)Γ8Γίθδ ίη ε^υδ^6η10(1ί ρο- 
ϋδδίπηιηι δορίρΐίδ ααδΟδ ίαίδδβ Ιιβυά ρβυοα άεηιεΓε, 8(1]ίοερε, &υ1 ίηηηυΐ&ρε. Ηίηο, ίϋ ςυοά 
Ουιΐίηί 3α(1ίοία[η βΐίφίβηΐίδρερ ίη&ρηιβρο γΐιίεΐυρ, &ηίιηα(1γερίί(, 5ΐι1) Μΐίερβ α ίηεδδε ηαίάεηι 
$€ίιο1ίοη ίθ ΟΓΐιοβ ΟίΐΓίδΙί, Ηερβεΐϋ. ίπιρ. Ιεπιρορε & Οΐιροδρυε ίη Ρερδίβπι θΙ)]βΙβ, β Ιεςυίεη. 
ρ. 275 εόίΐϋπι; λΙ ηαΐΐβ Αηάρε» ϋβΒΜΡίεηδίδ, ΤΗεοάορί δΙαάίΙίΒ, ΑηΙοηϋ ΜεΙίδδ», ΜίοίιβεΙ. 
Ρδείΐί, βΙίθΓυπιθ|αβ ρεοεηΐίορυιη Γρβ^ωβηΙα, ςυίϋυδ οϋϋυοίαδ Ουάίηϋδ ϋΐαω οοΠεοΙίοηεπι 
(θϋ]αδ Ιβπιεη αυοίορ ηεςαο οηιηίηο οερίαδ βδδε τίάεΙϋΡ, ηεςυε, ηυιη οο(1. Μβροίβηυδ εβπι. 
ψΐέίΐίδ ρρίιηαηι & Ι. ΟΛπιβδο. δβη. ρροάίίΐ, οοΐΐεοΐίοηεπι, βη ϋείεοΐαω εχ ορερε υΙ)εΓίορο 
6θηϋηε<ι(, οο^ηίΐαηι οπιηίηο οδΐ εχρίοπβΐυπιςυε) , β(]^ϋ(1^οβι)βι Ι. Οβπι&δοεηο, ρΑΐρί&ροίιβΡ 
ΛηϋοοΙιεηο. Οεηίηυε (ΙοοεΙ ΙιηηίΑηίδδίαιυδ ΜορεΙΙ. 3οβηηίδ εΐί&πι Όβηιαδοεηί ηοηηίΐιίΐ ίΐΐί οοά. 
ϊυίδδβ ίηιωίδΐυη), εΐ ρρφίερ Ρ^ΐΐιαςοραπι ίη 08ΡηιίηίΙ)υδ αυρείδβοΟεωοορίΙιιηι, ςηί^δεαιεί βί- 
Ιεπυηΐυρ, 1.ί1)Γ0Ρυηι δθΟΓΟΡυιη 1(>ο& εΐ εοοίεδί&δΐίοορααι δορίρίορααι, ςυοδ ηοηιίηαΐ ΜοροΙΙ. 
ίρ&^ΕηεηίΑ ΐΑη1αη)πΐ0(1ο ίηβερίιι Ιε^ί. Ου» ουπι ίΐα δίηΙ, Ι. υαηιβδο. δοη. νίιίεΐαρ ουί ραΐα- 
Ι)&ΙαΓ οΐίηι, ε3υδηιοι1ί οοΐΐεοΐίοηεηι ίηο&οβδ«ε; ςααηι βΐϋ άείηοβρδ νεί ίηίερροίηρηηΐ, νεί Αΐίο- 
πιηι δορίρίοραηι, εϋβηι ίρδίυδ Ι. ίΠίυδ Οαηιαδοεηί, α((]α6, υΐ ίη ΙεΠίβ ΡβΡθΠεΙορυηι ρβρίε ίη 
βοά. ύιαρεηΐ. ροΐίδδίηιυπ) ίαοίαπι εδί, ρροίΑποραω δορίρίοραηι Ιοοίδ βο δεηΐεηΐϋδ βηιρΗΩοΑ- 
ηιηΐ : εΙίΗΣηεη οο(ϋοί1)υδ ηοηιεη Λ. Οαηι., υΐροίε οε]ε1)ΐ'ί9 βυοίορίδ, β ]ί1)Γ8Ρίίδ Γυερίΐ ρρο>- 
&χαη] (((αθ(1 ειίβηι Ηεδίοάί αΠοραω^υε δορίρΐΐδ ενεηίδδε οοηδΐ8ΐ); άεηίςυε Ι. Οαπι. ρβίρίβρ- 
οΙίΑ Αηΐιοοίιεη. νίάεΙϋΡ νεί δίηιίίειη οοηιρίΐαδδε εοΠεοΙίοηεπι, ςαΑηιηΙηρίΐΏίδ εχ δΐιρβρίορβ 
Γ6ρ6ϋϋ8, ¥6ΐ ΔηΙίςηίοΓβω Ααχίδδβ αο ρερίεοΐδδε. Ηίηο Οερί ροΐυίΐ υΐ α Ιίϋραρίίδ ε3υδηιθ(1ί Ρα- 
ΓΑίΙείΑ ^0Αηηί ηιοάο δεηίορί, ΟισίΑδοεηο, ηιοάο ίυηίορί, ΑηΙίοοΙιεηο, ΑδΟΡίϋοΓεηΙϋΓ. ΠατΙ. 

(/Ο Οοα. ΟΟΧΙ^ί, η. ι. Υ. 1.αιιιΐΜ>ο. V. ρ.ΐ£[.2ϋ »(|(ΐ. (ι) V. ΜοηΐΓϋαο. Οίαρ. ΙΜ. ρας. 46, (ΐ€ ί11Ια$ εοϋϋ. 4'4 ΝΟΤΙΤΙΑ ΒΧ ΒΙΒΙ.ΙΟΤΗ£€Α ΡΑΒΒΙβΙΓ. 46 

1Ν0ΕΧ ΒϋΜΡΤΟηνΜ 

/η 5. ^οαηη^8 1>αηηί§€€ηί ΡβΓΑίΙβΙί.^ 5θοη5 Ιαηάαίστηηί, 

Μμφι黀Λίίίοηη ΜκΗ^ϋίη ΙΰηΐΜη, Ιοιμο //. Εχ€6τρία €Χ€αάϊ€€ ηηψ€μοαΙάίηο νιάρίαπί α ραρ, 751. 

ΙΜΜΤΜ ηοΜϊηα, α Ββηάίηίο €Λ ϋοά. Ιμγ., ΜίφαρΓαίαηι μομιϊ, μΙ^^^^Αι. Ηαμ. 

Α Η€9Ηΐα ^Γ€9ίόΤ€$, 506. 548. 658.-- Α^«ν/« Γκιίικ άί»- 

ρΗίαΐ0, 405. 558. 564. 611. 646. 658. 678. — Οβ 
βάβ, 298. 502 5. -- ΕχΗοΠοΗο αά 6αρΐ/«Μΐιιιι, 556. 
580 •6(|. 587 Μο. 450. 045. 656. 712. 728. ^ Μ 
αάύί€Λ0βηΙδ$, 579. 564. — /μ %ΙΙμΗ, ΑΐΐϋίκλβΙίΜ Ιμι. 
511. 310 86(|. 557. 400 ββα. 580. 607. 656. ώ5. 
655. 660. — 1^ (ηατϋίΛ, 490 ββς. 492. 575 ββπ.- 
Εές τ^ν ΚαΙν, 550. — 0$ ΟαΜ$ $ί 8αΗΐ€, 569. — 
Ι η ίΙΙαά, 06$ΐΓυ3ΐη Ιιογγ62ι ιηοα, 475 ββ^. 485. — 
Οιΐ(;4< ΟβΜΐ ηοΗ έ»ί αΜίοΓ ιιιιι/ο]ηιιι•,508.5Ι1..^ ΑεΐαΜη\4β8, ^. 121 Η. 

£\\ΐΜ», ρ. 92. 97 »>. 104. 196. 109 ϋ. 112 1). 
125. 1%ν. 425 Ι>. 144. 146. 

.ίΐαϊίΐιβι. ρ. ΙΟΙ 1>. 178. 

ΑβΛτΙιβ,ρ- 79. 99 5. 117. 177 Ιι. 

£§βρα,ρ, 175. 

ΑίπαΐΜ, ρ. 465. 

ΛμΐΐΝ),ρ.74. 161 1>. 

Α|;€μ)ιμ$, ρ. 1499. 

Α(<λΜΜ, ρ. 166. 

ΑΙηιηΙβΓ, Γ6Ι, ρ. Μ8. 

Αΐ6ΐΐ$,ρ. 1071). 44οΙ). 1721>. 

ΑηΙιτοΜίκ, ΙΙΐΜΐιιι&ΙαΓ|;υ8, τζερΧ ααρχώσζως χαΐ 
ττίπίΐβς, 775. 

ΑσρΙιί1οεΙιίιΐ9, 6ρΙβ€ορο5 ΙοοηΜηβίδ, 785. 

Αιηιίξοηβ, ρ. 164. 

Απ2Ηηύη(Ιβ$, ρ. 141. 168 ϋ. 

Αιυχΐιηβηβφ, ρ. 111 Ι». 

Αη1ί{οηιι$, ρ. 121 1>. 

ΑηΐίριΐβΓ, βρ^β^ορυ$, 785. Β<>ίΐΐΓβιΐ8ί6. 747. 754. 
Ιχ τη; χατά τόν -βλασφημιών Όρεγένοος «ραγμα- 
τ«^, 769 Μα. Ιν χιφαλα'.Μ ιζ\ 762 768. &ν Χ€φαλα(ω 

ΑιΗίρίΜΐιιββ, 145. 

ΑηιϊρΙιυη, ρ. 146. 

Αιϋ&ιΙΐ6ΐιβ8, ρ. 146. &. 146 ^. 147. 154. 175. 

ΑροΙΙβ^οπιιι, ρ. 107 Ι». 172 Ι>. 181. 

Α^Ιο•ία$, ρ. 406. 144. λ. 144 1). 187. 

Ακ6δί1«ο«, ρ. 146. 

ΑηΙίγΐΜΒ, ρ. 149. 
Απ$υι%Ηΐϋ, ρ. 168 Ιι. 
ΐΓίβϋρρυβ, ρ. 154. 
Αήδίο, ρ. 122 1). 147. ». 147 λ). 
Αη'&ΐοιη5ΐΌΐυ8, ιηρ\δψεως, ρ.ηι Ικ 
Αη§ΐοητπιυ&, ρ. 122, 147. 
Αη8ΐορ62η6β, ρ. 121 Ι). 145 Ι). 
ΑηβίορΙιοη, ρ. 172 1). 

ΑΓίδίοΐΰΙββ, ρ. 104 Ι>. 118. 146. λ. 1461). 154. 
164. 165 Ι). 166. 181. 
Αη•ΐοιβηιι«, ρ. 149. 

ΑιΙιαηαβίυβ, 559. 444. 571. 595. 612. 674. 691. 
έχ του ι:ερ\ άνδ&είας. 515. 780. 
Αϋΐ€θ<ΜΐθΓυ&, 752. 167 ϋ. 

Β 

Β3ΐε€ί7νΜΐο8, ρ. 177 Ι). 

Βιιίϋυ• Μ. ο47 ββη. 567. 568. 575. 585. 594. 
400. 405. 427. 450. 454. 455. 437 ββα. 448. 458. 
460. 505. 506. 507. 5^1. 522. 557. 560. 562. 565. 
566. 567. 571. 572. 599. 608. 614. 615. 627. 635. 
640. 676. 679 ϋί8.680. 682. 685. 687. 694. 696. 
699. 700. 702. 705. 709. 715. 716. -- Ιη ϋβοίΜίηβ- 
η», 501, 312. 518. 519. 529, 357. 548. 563. 395. 
424 8Μ. 427. 457 ββα. 495 ββα. 525 ββα. Βά 550. 
580. 625 Μς. 626. 642. 65^: 662. 670. 685. 689. 
729. ΙΙοΐϋ'ιΙ. Ι ίη ββιιββίη. 592. — 1η ΡζαΙίηοί, 
502. 514. 318. 529. 556 ββα. 569 ββα. 570. 572. 
416. 427. 451. 454. 460. 461. 494. 555. 559 6θ<ι. 
568. 569 ββ4|. 580. 611. 654. 655. 642. 678. 691. 
722. — Εη ντίηάρίηιη Ρτο9$νΙ)9σηίΜ,1ί09. 519. 545. 
562. 565. 437. 443. 446. 504. 520. 555. 560. 658. 
665. 6«5. — Ιη Ειαίαιη. 301 557 ββη. 404. &24. 
§α.'-Ώ€ 8ρίήίΗ 8. 309. 425. 649. 727. — Ερί- 
βΜΟν, 508. 519. 320. 554. 592. 512. 564. 611. 677. 
680. 689. 694.— Λ<ίΡ<ι<ΓορΑί{ιιιη,448.~4(/ 5ίΝΐρ/•' 
ηοΑΜΜ, ΗίττβίίΰΗΐη, 522. — Κ«ν•νιχα\ 6ιατάξ<ις. 
666. 937 8•^. 365. 576 8β<|. 511 8^9.517. 58((. 64!^.-- 4Μ. 524. 541. 673. 696 ββα. — Αά άηϋίΜ, 9&4. 
411. 476. 483 δι>ς[. 493. 728. — Αά €ΜύΜ$, 545. 
411 86(|. 602 86(|. 605 ββς. 629. 658. -- Ιη (λμφ €1 
8ί€ήΙαί€, 491 86(1. ^'74. 660. — Αά ΐ£η£ταΙοτ€9, 
431 8β(|. 434, 474. 660. — Ιη ϋ^Μαη ίηηηντΦΜ, 
329. 656. 705. 712. -^ Οβ ^Γαΐίβτκηι ααίοηί, 542. 
545. 610. — ^1^ Ηα^ίίαηΜ ίη ΙύΛΐ€. 443. 652. 655. 
720. — 1>€ )£]Ηηίο, 365. 404. 417. 580. 602. 603 
8β(|. 605. 618 δβα. 622. 651. 676. 699 ββς. - />« 
ίηρίηι^. 417. -^ Β€ ιηΜΙα^ 442 8β(]. 450. 470 ββη. 
534 635. 100. 717 ββς. -- ύ# %ιη, 651 ββς. 658. 
600. 705 •6ΐ|. — /ν 5. ^ϋϋΐΐβ» νμγΙ^γ^ιν, 459. 
.471 86(|. 545 δοη. 548. 680. — Οεΐ€α€ηάι$ α^ηΐίιιιιι 
/ι^πι. 564. 417. 642. 68 Κ 727. — /η Μαηιαηΐίηι, 
302. — Αά ηοηαϋΗηη Ιαρ$ηη, 580 ββς. — Ιη ρα- 
ταΰφίανι ά€€ία ηιίΙΐΛ ίαΙβηίοτΗηι^ 600. — /η (ξαοάτα- 
^ίηία ηιαΠιινβί^ 570. 

β&85υ5, έ;}μην£ύς, ρ. 154 Ι). €9ί&ηυβ, ρ. 168 Ιι. 

Οβίυβ ΟβββΓ, ρ. 75. 

ΟϋΙΙίεΙββ, ρ. 108. 

€Μ8ί«Βυβ, 9ΐ1)ΐΜΐβ. έχ του ηρΐ οχτώ λντιναων. 
δ60 8βς.540. 

ΟΙΐΓ^^βίρρυβ, ρ. 91. 108 ^. 110. 164 ί. 166. 

Οββηΐίββ. ρ. 108 1). 146 Ι). 172. 174. 

€ΐ6ΐιιβιΐ8, 575. 593. 598. 402. 420. 455. 452. 520. 
551. 535. 558. 570. 594. 628. 640. 762. 740. 741. 
— ΑΙβχ&ιι<ΐΓίη•β« 307. 657. έχ τον α' του ΠαιΙαγω- 
γοΟ. 594. έχ τοϋ 8*. 559. 579. 564. 725. -- 84το- 
ΐΜία, 480. 638. ΙίΒβτ Π, 556. 570. 575. 408. 414, 
III, 458. IV. 556. 480. V, 569. 572. 11, 454. 649• 
657. ΥΙΙ, 599. 648. 

€Ιβιιιβ•ϋβ 1(^ Υϋΐ, 643. 751. 753. 774 :<?«ιι 
άΐνα $αΙν€ΐΗΓ. 515. 542. 572. 598. 448. 480. 502. 
506. 594. 684. 715. βχ ΕϋΙοψίΛ, ρ. 341. 

€ΐ6ΐΒβη8• ΚοπΜίηυβ, 752. ΚρίβΙ. Ι, 310. II αά £ο• 
ηηϋιίύί, 783. 787. •ΟΙίΙοκΙιαβ, ρ. 171 Ιι. 

ΟηΐΗίΟΓ, ρ. 146. 

0Γ»Κ3β, |;Γ9ΐηιιιβΐίοιιβ, ρ. 118 1>. 181. 

Ογρπ&ιιυβ, ΕρίίίοΙα ααΡιάπηι (πρ6ςτ^νΦ(&ϋνα), 
776. 

€τπ1ΐΒ8, Αΐβχ., 308. 418. 422. 458. 446. 447. 
470. 479. 502. 308. 523. 556. 558 Ι>. 564. 559. 600 
8β(|. 612. 699. 701. έχ των χατά Ιουλιανού. 409. 
/ΐ6βΓ Ι, 339. 754. V. 477. 478. Χ. 657. XII. 595. 
XV. 755. XVI. 662. XVII. 515. 780. 782 ββα. 
ΧνΐΙί. 654. 752. 778. — έχ του ιε* των έν πνΕυματι 
λατρείας. 564. \\^ι^. ις<ρ\ τ^ς β. π. λ.) 

ίη ϋορηί XIX ίοηηηΜ , 408. — £ίς «αρθβνίαν. 

Ο 

ΟβιηχΙββ, ρ. 154 Ι). 

ϋβΐΜβΓαΐΜ, ρ. 146 1). 

ΒβηοοτίΐΜ,ρ. 79• 94. Η90. » 100 ϋ. 104 Ι). 105. 47 ΝΟΤΓΠΑ ΕΧ ΒΙΒί,ΙΟΤΗΕσΑ ΡΑΒΚΤΟΠ. α 110. 117 5. 122. 147. 161 Ι). 464. 165. 171 Ι». 
472 5. 

ϋβιιιοηιιι, ρ. 454. 168 1». 

Ι)6αιοβ(1ΐ6ΐΐ68,ρ. 100. « 100 1). 108. 122. 146. λ 
146 Ι). 102 5. 

5. ϋΐλ4θ€ΐιιΐ8, 751. 752. 

ΟίιΙτιηυβ. 501. 504. 509. 405. 425. 458. 455. 
Λ81. 515. 520. 557. 562. 570. 575 ββα. 594. 650. 
657. 645. 654. 675. 677. 678. 684. 687. 695. 699. 
γιο. 721. 727. 787. ρ. 169. — Ι» Ε€€ΐαίΛ$ίΛη, 
685. — Ιη ΙμΙαμ, 507. 545. 677. 721. 781. — 
ΙηΟααΜ^ 778.— /β ΜΜύίαηη, 676. - Ιη Ενβη-^ 

?€ΐηίΜ ^0ΛηΗί^9 754. ^ /ν £ριι(. αά €φΗη9Μ»$^ 
21. — ΏλοΧ Αοωμάτου» 780. — Έχ του λάγου του ιΐς 
τ^ν Ίώ6, 789. ^ ΕΕ< τ^ν Λώτ χαΐ τ^ ΔαβΓΚ, 789. 

Οίθγηιυβ, Πρ6ς φιλό^οφον, 645. — Κατά Μανι- 
χα(ων, 507. 

Οίο, ΕοΐΜηιι•, ρ. 75. 99 1). 122. 147. ι 147. 1ι. 

1>ίθ)$6ΐΐ€§, ρ. 78 Ι). 100 Ιι. 118. 122. 146 Ι). 147. 
166 Ι). 172 1>. 175. 179 Η. 

Ι>ίοηγ&Ιυ8, 559, 674. 679. ΑΙοκ&ικίΓίηυβ, 559. 
480. 6&. 780. 784. 788 1)18. 

Οίοηγβίνβ, ΑΙβίληϋΗηυβ, Περί ψύξεως, 752. — 
ΕρΪΛίοία Ι Υ έορταβτιχ!), 755. 

Ι>ίοιιγ»ί«ΐ8, ΑΓβορ•ιτίϋι, θ€ Λϊήηί» ηοιηΜ^, 549. 
710. 

ΟίρΙιίΙιι•, ρ. 162 1>. 

ΟοΓοίΙΐθΐΜ, ρ. 750. Ι&ϋάϋιΐΓ !ιι1«γ «ο•, β ςηϋ»υ8 
0«ιιι«80€ΐιυ8 ΡλΠίΙΙβΙ• 8υλ «οη^^β'ιΐ » ΙΙΰβΙ ηοπιβη 
«]υ8 Ιη ορβτο Ιρβο ηΐΜφίΜη ηβιηοΓλίυηι ΓβρβίβΗιη. 

Β 

Εΐβα11ΐ6Γίθ8, 515. 

ΚηιρβάοΰΙ^, ρ. 90 1). 110 111 1>. 145. 154 1>. 
164. 165 Κ). 166 5. 

Ερ3ΐη{ηοη(1&8, ρ. 118 Ι>. 

Ερί€ΐ)3πιια8, ρ. 99 Ι). 

Ερί€ΐ6ΐυ8, ρ. 100. 105 1). 107 1>. 117. 172 1). 174. 

ΕρΙΐΓ&Ίιηυβ, ΐΓΟίιΊβρίδΰορυβ ΑηΙίοοΙιΊ», *£χ του 
€\ς τ^ν Κο^ν, 755. -*- Έχ του γ* χ«φαλα(ου του ιαρΧ 
τοΰ γραμματιχοΰ ^Ιωάννου χοι\ Συνόδου, 754. 

Εριευηιβ, 759. 90 Ι). 110. 154 5. 164. «. 164 5. 

ΕρίρΙ)»ηίυ8, €]τρηυ8, ί» Απΰοταίο. 299. 

Ε83Ι88, &Μ>λ8, 677, 698. 721. 

Εγ32ηυ8, 507. 551. 541. 556. 562. 565. 575. 
597. 402. 404. 419. 427. 447. 448. 406. 481. 
(Π5. 518. 565. 570. 615. 629. 650. 650. 654. 661. 
704. 707. 715. 714. 711. 725. — /ν ΡΓονβτΜβ, 509. 

Ε•€Η(1β8, ρ. Ι4β 5. 156 Ι>. 174. 

Ε«ΗρΙά68, ρ. 74 1). 79. 99 1>. 104 1). 108. 116 1ι. 
121 ^. 144,145. «. 1451). 146. 156 Ιι. 161 1>. 162 1>. 
168 5.172. 1771). 

Εα8β5ϋ ΡΓκραΓΑίΙο θΐτβΜβΠοΑ. 657. 122 1>. 175. 
174. 

Εα$6ΐ)Ίυ8, οριβοορυβ Αΐ6χ. ΥίιΙβ ηο(88 1«ςιιίιιϋ 
8(1 Ρ3Κ. 666 860. 516. 551 8βα; 591. 595. 422. 425. 
43δ. 470. 472. 561. 576. 597 β€<!. 1629. 657. 665 
βοα. 666 -6ϋ8. 671. 675. 697, 701. 777. 785. 

8. Ευ8ΐ3ΐ1Γιυ8, 788. βρΊβοοραβ ΑηΐΊοοΙιβηυβ, 752. 
»— ϋοΗΐνα ΑΗαηα^ 514. — ηιρΧ ψυχ^^ς, 752. 

σ 

Γέςοντο; , 562. Έχ του Αγίου Γέροντος, 455. 
«χ του γλρόντων, 646. 1ιιΐ6ΐ1ί|;ΊΐυΓ ββΓοιιΙίϋυαι, βίνβ 
ΙίϋβΓ, ςυο &ρορΙιΐΙΐ6§πι&ι» 61 ηλΓΓ8ΐΊοη68 ά€ ρίίβ 
. 1^αΐιϋ)ΐΐ8 6Ι ηιοη&ΰΙιΊβ οοηΓιηςυΙυΓ. 

6Γ62θηυ8 Μ&ζί8ηΐ6ηυ8, ίΐιβοΐοβυβ, 529. 557. 
359. &Ί. 578. 597. 405. 425. 455. 458. 440. 444. 
416. 465. 495. 506. 508. 517. 552. 556. 558. 560. 

505. 566. 567. 571. 655. 654. 640. 662. 664. 674* 
700. 709. 720. — Οταΐίο 1. 506. 512. 595. 402. 
404. 458 ββς. 512. 517. 525. 629. 685. 686. 687. 
691. ό μέγας άπολογιτιχός, 550. ΟγΜιο Μ 505. 

506. 591. 421. 550. 111, 565. 612. 688. IV, 530. 
448. IX, 479. Χ, 520. 585. 429. 548. XI, 598. 558. 
XII, 552. 448. 451. XIII, 298. 559. 402. XV, 512. 
551. 477. 494. 574. 581. 656. 674. 8ΐ|. 685. 685. XVI* 520. 529. Γι83. .%0. 674. 670 δα- XVII, 550- 
505. Χνηΐ, 572 521. XX. 552. 572. 540. 574- 
669. 671. 685. XXI, 299. 565. 729. XXIII. 505. 
656. XXV, 520. 565. 575. 590. 418. 615. XXVI, 
505. 512. 548. 420. 552. 679 86ΐ|. XXVII, 418. 
427. XXVIII, 729. ΧΧΧΠ. 581. XXXIII, 570. 
555. XXXIV. 512. XXXV, 559. XXXVIII. 418. 
XXXIX, 298. 505. 585. 581. XI., 298. 588. 505. 
567. 581. 661. 662. 701 86π. Χυΐ, 515. ΧΜΙΙ, 
596. 655. Χυν, 655. — Ιη $, Βαύί^ΙαΜ, >- 714. 

— ΕρΪΜίοΙα^ •— 275. — Έχ των Ιπων ίαιη6ί, 520. 
521. 650. 655 661. 689. 720; Α^χαΐΝβίΓί, 628. — 
ϋηοτηΛ^ 564. Μοιιθίίί€Μα^ 505 8€<|. 707. 750. Τβ- 
ΐΓαι(ιν;Λα, 529. 550. 575. 579. 596. 402. 408. 454. 
457. 444. 447. 458. 478. 494. .';05. 517. 564. 570. 
608. 615. 617. 627. ββς. 628. 646. 657. 661. 082. 
691. 729. 8θΙυΙο ρ&88ίιη ββπηοηβ Γ€<1(1ίΐ3 βχΐι'ώϋπ- 
ΙυΓ. νί^6 ηοΐ28 ίβςυίηίί ρ3(;. 650. — Ροεηια Ιιβ- 
τοΗηηϊ άβ νεΰνα «Η», 701. ϋ€ $€α$$ίοη€ ιιια. 612. 

— ί,αΜβηίαϋο αά ΓΑπιΙκπι, 627 8ος. — ϋατίΜπ αά 
0/νιηρ. 617. — ΡτΛο^ρία αά χ%τα\η$%^ 642. 

&Γ££0Γίιΐ8 Νν886ηυ8, 515. 521. 575. 585. 401. 
4^8. 458. 465. 504. 515. 568. 570. 615. 657. 674- 
702. 709. — Ώ€ 9μίβ€ί4> ϋιοήΐΜΜ, 700. — Ιη €αηίί' 
οηη €αηίί€θτ. 559. 458. — Ιη ΗΙαά : ΙΙίϋ 65ΐ ΡίΗυ» 
ιηβυβ ϋίΐ6€ΐιΐ8, 775. — Ιη οείο ίί€αίΗαάίη€$, 572. 
ΗοπϋΠϋ Ι, 458. ΠΙ. 505. 656. IV. 418. VII, 554. 
572. — Ι η οταίΐοη^Μ ΟοίΜηίϋαη^ 559. 572. ΗοηιΊ- 
1ί« Ι, 465. 478. 111, 565. 581. 465 ββη. IV, 406. 
V, 581 1). 418. 750. VI, 495. VII. 589 8«ς. — έχ 
του χατηγητΐ3€ου, 657.— Π1ρ\ τελβιότητο; βίου, 559. 
Πβρ\ της (V Κωνσταντίνου πόλε ι χαταατάφεως του 
αγίου Γρηγορίου, 775. ίη &1ίθ €0<1ί€6 : ΕΙς τήν εαυ- 
τού χειροτονίαν. -— Ιη 8. Ηοηιαηηηι. 751 

Γίυβ, ΐ1ΐλυιηαΐιΐΓκυ8, ΰ$ Ι«ιιι^ί4ι«β ΟΗα€ηΗ^ 568. 
477. 554 8θα• — Έχ του δτι ουδέν είοωλον Ιντφ 
χόϋμφ. 655. 678. 

Η 

ΗβΓ&οϋίΙββ, ρ. 164. 1) 171. 

Η6Γ8εΠ(υ8, ρ. 106 Ι>. 

ΗβΓπιίρρηβ, ρ. 118. 

ΗβΓ<κ1θΓυ8, ρ. 85 5. 107 1>. 108 ί). 162. 6. 
179. 

Η68ίθ(1υ8, ρ. 108. 161 1). 168. 

Ηβ87€ΐιΙθ8, 525. 

Η'ιβΓΑχ, ρ. 118. 

ΗΊ€Γθοΐ68, ρ. 102 1) 156 1>. 

Ηί6Τοηγιηυ8, ρ. 1491 1). 

Ηίρρθ€Γ8ΐ68, 514. 122. 

ΗΊρροΙγΙυβ, 6ρί8θορυ8 Βοιη», 787. — Περ\ Χρί- 
στου χα\ του ^Αντίχριστου 781 . 

Ηοιηβηιβ, 758. 161 1>. 162 Κ). 177 1). 

Η}'ρ6ή(ΐ68, ρ. 147. 

Ηχρ8χυ8 έχ των ύποθηχων περ\ του εύεργετεΤν, 
ρ. 144. 

Ι 

Ι8ΐη1»υ€ΐιιΐ8 , ρ. 116 ϋ. 118. 144. 146. 119. 
150. 

Ι0ΐΐ8ΐίυ8 ΤΙίθορΙιΟΓυβ, 558. 702. 777. -^ ΕριιίοΙα 
αά Αηίίθ€Η€ηοί 642. βϋάβ ηοΐ&8. — αά Ερίΐέ$ίο$^ 
687. 750. 772. 775. 777. 778. 779. 785. — Ιηί^τ- 
ροΐαΐα, 554. — Αά Μαρηβίίο$, 779. 785. 789. — 
Αά ΡΗίΙαάβΙρΗίβη$€$, 775. 780. — Λ (< Ρο/υ^α φ» ιη, 
515. 642. (ΛάΛβ ηοΐ8$) 724. 779 86(ΐ.788. Αά 8ηΐΜΤ' 
ΜΆΜ, 514. 514. 747. 779. -< Αά Ττα11βηίβ$. 650. 
172. 780. — Ιηϋτροΐαΐα, 522. 

Ιηοβπυβ, 565. 515. 567. 585 ββς. (ΓοηββββΝίΙυβ, 
νβΐ 86Γ8ρίο), 429. 454. 566. 617. 651. 655. (Γοι8»β 
Ν&ζ1αη«(:ιια8) 688. 707 86ς. (ίοΓδ&η εΐίΓγβοβίο- 

.ΠΗ18)• 

Ιρ1ΐί€ΓΑΐ68, ρ. 154. 

ΐΓ6ΐ»α8, 501. 596. 425. 650. 657. 724. 769.788. 
789. Ν0Τ1ΤΙΑΕΧ ΒΙΒΙΙΟΤΠΕΰΑ ΡΆΒΗΙΟΙΓ. Ιτηβ Πτττος ΐϋα\ Ανατροπή τ?ίς ψευ&ινι3μου 
γ«««ς, 747Λ5ί. 753. 758. 775. 778: 78!Γ. 756. 
737.-Ιίβτά αΐμ<Λ»ν. 572. 747. 755, 781. — Έκ 
(«νΪΕΐλέξείιΐν, 724. >- ΕρίχΙο/α α^ νιΧοΓ^πι, 480. 

Μοπι», ΡΐίΙιιβίοΐΑ. Υίύ6 βυρπι ίη ΟθΓθΙΙΐ6θ. 

Ιΐ0(ηΐ£5,ρ. 14<^ 1>. Ι^Τ. 149. 

)οιιιη6ΐ€ΙΐΓ78θ8ΐοιηυ$, 513. 515.350. 331. 348 
•Μ. 357. 358 Μ. 3(8. 381. 386. 593. 398. 402 
κα. Κ». 414 415. 418. 421 §μ. 425. 427. 
ΐ^. 435. 436. 438. 444. 447. 456. 458. 460. 466. 
478 Μ. 493 Μα. 306. 508. 509. 515. 517 518. 
519. »3. 540. ώΐ. 542 βεα, 548 5€α. 557« 562. 
365. 370. 372. ύ. 595 ββο. 605. 628. 642. 646 86α. 
630. 653. 670. 677. 680. 681 583. 694. 700. 705. 
707.709 «βς. 711. 712. 714. 715. 720. 722 βος. 
727. 

Ιοβηηίβ εΐΐΓ]Γ$ο8ΐοιηί ίη Αοία αΌοζΙοΙοτ. 339. 517. 

6Π5. ΕΙς τ6ν έν Π^ιάξ^σι δβΦΐ&οφύλαχα, 456 %α\. — 

11ι^πνςΜπη(,355. — Εις τ^ *Α0ανΑ9ΐον» 444. 

— Ιη 5. Βα^ι/ΙαΜ. 653. — Αά τεεβη» ^α^ΐΙ«ιΐο• 

(ν$θ!;ρωτ^ονς), 536. Πρ6ς τους φωτισθέντας 389. 

461 — Ιη ά€€οααίίοη€Μ Βαρΐί9ΐίβ, 412 δβη . — ££ς 

τ)ρτ ^ Βΐ9ΐλειονν, 4β2• — Έχ τής βίς τδν Βχσίλεκον 

ΙμιΧίΛς 462. — Ιη ΟϋΜίαηίίηηίη ίηιρ. 396. 775 — 

ΙΜ ϋηα. 697. — ΗοιηΗ, III, άε €ΐβετηο9ΐμία, '496. 

— /Ι^ιβιγίΜ £ιιΐΓορίιιιιι« 321 β€ΐ|• 637. (^υί Ιοοιιβ 

ία Μ\$ ά6€•Ι• ) 669. — Ιη ρ$αΙηιηΜ &ΐ«ιι?. ά€ 

ΕΜίηφω, 462 Μα. 499 8«(ΐ.— Ζ>« «ταΐίαηιιιι ιμΙμιμ, 

515. - ΗομΗ. ΎΙΙ, ά$ άί9€η%$, 467 ββς — Ηο- 

να,ΧΧΥΙΙΙ^ (ΐοιο. V 5ανϋ.)684.— Ι)βιν/ιιιιίο, 

ΙϋΙ. 622. — βοΜί/. ϋ/, ά€ {η€θΐηψτ€Η€η$ίΗΙ\^ΖΗ. 

- ϋοΐΜ/. ί. XX \1Ι, \η Ιοαηη€ΐη, 299. — ΕΙς τήν 

κροΚοβίχν του *1ού6β. 330 — αί πρ6ς Ίουλιανόν, 

3ο9. ((οιΐΜΜ €]τπ11ί). — Ιη ηιαΠψτεη Μίοηκη^ 

636 (κκη όού^Ι ίη βϋίΐίβ)• — Ιη Ιαχατπιη^ 63ο 

(<Ι6«1 Ίβ €^115). ϋοΜ. XIV, ίη ΜαΗίίωηηι, 375. 

— 1>€ εαηΐΜηίοΛ€ Μαίύι§ή, 698 — Περ\ μετανοίας 

325. 466. 533• 593. 648.. Ιη ιιαΐίνί<α(«ιιι ΟΑγμ^, 

384. £2^ τά 6<οφάνια 462. 536 βος. — Ι>€ ραηρετ- 

ΐΜί€ {οτίίί€ν (ετεηάα, βτ» χοή γενναίως φέρειν πε• 

νίιν, 355. 648. 657. 661. Ιη ρ$αΙηι. χχχνιιι. 

324. 392 Μ. 497. 498. — Ια ρίαΐη. ι.. 513 ββο. 

382-590. 595. — Ιη 5. ΒοΜαηηη ηαΠντβηί, 372. 

-Αβ 9Λ€€τέοαο, 330. 403. 513. 653. (ί54. — Έχ 

τοΰ ιερ^ς Σταγείριον 560. — θ€ ιμΙιιμ, 576. ΕΙς 

φ άιηβηαίαν έπι^χόχων, ΜΙ. 354. 514. ΧΥ. 306 

αψ\. — Ιη 8. 8ί€ρΗαηΗηί 304. ^ ΕΙς τοΟς Ιγοντας 

βννειβάχτους, 330. — Ιη ρητίώοίαιη άΗί€$ ηΛΐ€ Ια^ 

ΙίΜίοηίΐη^ 354 Μ^. 518. 710.— "Ότι επισφαλές 

^ εΙς θέατρα άναοαίνειν, 330. 535. » Αά ΤΗβοάο^ 

τηη Ιαμ$αιη, 569. 581 ββς. 600. — Ιη Ι αά ΤΗ^»- 

Μΐ. 545 Μς. — ϋοΜ•/. ίη Τητίητ€Μ (Ιοιη. VII 

^▼ΐΐ•*)* 592. — Ιη «ί(ίιΐ4ΐιιι,^ιι« άηο ηιϊηηία οόίηΐίί, 

661. ^χ τής ιη/ έ«ιατολής* 712 (ηβ€ Ιη θ^ίΐΐβ, 

Ββ^Μ ίη 1118. €(κϋθ6. φΐο υΐΟΓ, Μηίοηΐίλΐη ίΐΐιιη 

(ΛτγκοΛίοΐύΐ Ίο €ρί8ΐ. 88. ΓβρύτΙο). 

4ο>Βΐιβ8 Οίοιαουβ. Υί<ΐ6 βυρηι ίη Οοτοϋΐύο. 

^08^I1II8, 278. 280. 359. 444. 458. 502. 506. 

315. 523. 556.649. 665 >)Ι8. 692. — Έκ τής Ίου- 

Ι^ς Ιστορίας. 669. — Οβ ΜΙο Ιηάα\€θ, 575. — 

ΰί ίΜφ€ήϋ ταϋοΜί, 570. — Έχ του λίγου του άνα- 

γιτραμμένου χατά Πλάτωνος, 789, 6Ι Γοπββδβ, 663. 

ίοΙίιΐ8, «ρΐιεορυβ Κοιιι&ιιιΐ8 (8Ίν« ΑροΙΓίΒ&Γίβ ρο- 

ΙπΜ, 8ΐ €Γθ(Ιίιιιιΐ8 ΜίοΙι&βΙί 1.6ςιιί6ΐι.), ΕρίαοΙα αά 

ΙΗ&ηψίίΜΜ, 775. 

^•ιιΐΐαυβ, 339. 357. 362. 398. ΡΙιίΙθ5θρΙιυ8 βΐ 
■ΜΙ?Γ. δΙ5. 600. — ΑροΙο^Ία Ι, 446. 569. — Έχ 
«υ ρτ χ&έρους τής απολογίας αύτοΰ , 387. — Έχ 
^ε* μέρους, 754. — πρ6ς Άντωνίνον αύτοχράτορα, 
^. — Εχ του πρ^ Τρύφωνα β' λόγου. 357. 754. 
— ιβρί Λναστάοίως, 754. 756 ββςα. &<1 763. — 
«ρ6ς Έλληνας παραινετιχός, 381. 518. 

. . Ι- 

Ι^βιιαρρυβ, ρ. 110. 164. 
Ι^γαβ», ρ. 100 [ι. Ι^^τοοη, ρ. 154 1». 
1*γ€αη^νί9^ ρ. 107 1). 50 Μαοτυρολι^γιον^υ Αγίου Βαβυλ^ 785. 

8. Μ4χίιηυ8, 520. — Περ\ το& αυτεξουσίου 340. 

Μβίβΐίυβ, βρί«εορ«8 ΑΒίίοϋΙιβηυβ, 75ί• 

Αΐ«ϋ85υ8• ρ. 164. 

ΜβιιαηϋβΡ,.ρ. 74. 79. 99 1>. 100. 104 Κ 116 Ι».; 
ίίί• 1*5 Ι). 1561). 161 Ι>. 162 1). 168 ^. Πίϋ. 
177 ο. 

Μβη6ΐΐ6ΐηυ8. η. 117* 

ΜβΛοίΙΙαβ, 304. 35Κ 438, βρίβοοροδ ΡβΙβτοΗδίκ*, 
703. Του αγίου Ιερομάτυρος Μεθοδίου Οατάρων, 684. 
•— Έχ του περ\ (]ιγνείας συμποσίου, 645. — €υηηα 
ΡοιτρΗι,ήΗη^ 778. 784. 785. — Οφ ^€^η^^€€I^οι^^^ 
310. ββς. 

Μ6ΐΓθ(ίοηΐ8, ρ. 90 1>. 146 1). 164. 

ΜΐΙβΙυβ, ρ. 168 1). 
- .Νοηίιιιυβ, ρ. 137. 

Μθ5θ1ιίοη, ρ. 171 ϋ. 

Μϋδοιήϋδ, ρ. 102., 117 1). 15(1 151. Α 1511». 
157 1). 161 1). 172 ί). 

ΙΜ^Γδοη, ρ. ΐι•υ.] 

Ν [Νίΰοίαυδ, ρ. 84. 117. 125 1).] ίΝίΰ02»ΐΓ8ΐυ8, ρ. 121 1). 
^ίΐαβ, 316 86α. 340. 341| ( ιι1>ί ρΙυΓΑ ΝΐΙΙ, Μ- 

8€Γ{ρΐΐ8 11ΙΙΙ1ΜΠ8 Οπκίβ 86αΐ€ηϋαΓΟΙΙΙ, ΟΓβϊΙο, Ϋΐΐΐ 

€ρΐ8ΐο1«ηιιιι •<1 ου»ΐ«ΓηηίΗ€8ΐαΐ!ΐιη ίβΓο), 365. 376. 
381 8βα. 386. 392. 392. 404. 418. 419/ 420. 435. 
447. 460.461. 471. 472. 481. 495.502.506.507.508 
ΜΟ. 522. 549. 560 8(ίΐι. 565. 569. 572. 576. 594. 
600. 606. 612. 629. 631. 638. [ρ] 648. 664. 681. 
687.691. 704.705. 706. ΜοηαοΙιυι, 397. 400. Αβΰΰ- 
12• 343. ίη «ρΜ{ο/ίε,323. Έχ του πατρ5ς 453. Υιϋο 
$ιιρΓ« Γέρων.— Έχ της διδασχαλίας Πέτρου, 475. 
Ο 

Οΐ7ΐηρί»<ΐ68, ρ. 1771). ] 
Ρ 

Παμβλίων (βίο), Μαχε6ονΙφ περ\ 6αονοίας, ρ. 104 

Ρ•ΓΠΐ6ηί^68, ρ. 111 1). 164 . Α 164. ο. 

ΡΙΐ8ΐ»η8, ρ. 100 1>. 

ΡΙιϋβιηοη, ρ. 99 Ι). 121 1>. 145 1). 172. 

Ρ5ί1θΐα8, ρ. 144 1>. 

Ρ1ι11ί8Γιοη, ρ. 6Α(1. 

ΡΙιΙΙο, αυιίβυβ, 278. 280. 301. 304.326. 341. 313. 
349. 556.• 359 1). 367.^370. 372. 376. 378. 379, 
387. 382. 405. 427 434. 435. 436. 438. 418 1). 
481. 502. 520. 531.533. 556. 563. 567. 613 Ι». 
630. 663. 675. 681. 683. 692. 705. 710. 711. 715. 
730. 776 1). — Οβ ο\ηβ€%ο ηηφ 514. 407. — Ώ€ 
ΑΙηΌΜαηω, 693. έχ του βιοσάφου. 404. — 0$ νίΐα 
ΜθΏ$ί». 363. • - Περί των εν Γενέσει ζητημάτων, 36ί. 
(οΐΜ νί<)6 ηοΐΜ ), 363. 396. 658. 748. 749. 750 ί). 

751. 754. Τ72. 774.775. 776. 777.782. 784. 
787. 788. —Περί των έν Έξόδω ζητημάτων, 748. 
8θ(ΐ. 751. 752. 75. 772. Τ75. 777. 782. 784. 789.- 
ΪΜαίίο αά Οαίϋΐιι. 564. 

ΡΙιί1οχ6ηυ8, ρ. 121 1). 147. 

ΡΙΐ0€γΙίϋβ8, ρ. 99 Ι>. 

ΡΙ]<»ηί€Ί(ΐ68, ρ. 172 1). 

Ι^^ίιΐΜ, ρ. 156 1>. 

Ρίΐΐ8ου8, ρ. 125 Ι>. 147 Ι». 

ΡΐΑίο, 313, 759, 762, 790. 

ΡΙυΐ2ΓθΙιυ8, ρ. 85 Κ). 94. 155 1). 157 1ι. 169. 171. 
173. 177. 1). 

Ρο1γ»ηυ8, ρ. 100 1). 

ΡοΓρΙι^Ηυβ, ρ. 169. 

Ρο$ΐ(Ιοιιίυ8, ρ. 181. « 

ρ. 164. 
Γ62. ΡγοΙ&§[Ογμ, ρ. 
Ργ(Ιΐ8£;θΓΜ,76! 5ΰΐ€υ€υ8, ρ. 181. 
δ€Γίιινιί, ρ. 85 1). δ 117 ^. 122 1), 149. !Π 51 ΝΟΤΙΤΙΑ ΕΧ ΒΙΒίΙΟΤΗΕεΛ ΡΑΒίαςυ. 8<^Γ3ρίοη, 339. Του άγιου Σεραπ^νος, 61%. ^ 
ΕρΗίοΙα XXIV, 774. IV, 575. 754. 

δ€ν€Γί2ηιΐ8, 63ΐ)ΐΙθΓυηιι «ρίβοορηβ, 789. — *£χ 
γοΟ χατά τώναΙρετιχών,δΒΰ 66ί|. 755. 

86νΙυβ, (Ρ5ΐΙι&2θΗ6«8 ρΙιΙΙοβ.), 41 1 . 4^. 440. 65Ι>. 

βίιηοιιΐΐβ•, ρ. Ιθβ Ιι. 

8ίχΐυ8 Εαη&ηιη , 3Μ. «Μ υΜβ ηοϋι$. 

δοοηΐββ, ρ. 100. 107 1). 117 λ». 1Μ Ι). 147 Ι>. 
1711^. 47ϋι. 175. 177 Ι>. 

8οΙοιι, ψ. ««. 14711. 114 1^. 17« |>. 

δορΙιΠιιβ, ρ. 107 1). 121. 

8ορ1ιθ€ΐ6β, ρ. 79. 99 1>. 100. 16β. 11β Ι). 144 
1451». 1Μ.^. 173.177 11. 

8ο•ΐηΐυ8, ρ» 15βΙ>. 

8ΐοί<^, 759. 

{}3τ«ΜΐοοΙ»οιι, ρ. 180. 

&7η68ίυ8, 532. 614. Τ1ΐ€ΐηί8ΐοε!68, ρ. 144. 

ΤΙΐ60€ΓίΙυ&ν ρ. €&(!. 

Τΐιβοϋβΰΐββ, ρ. 108, 
ΤΐιβοϋοΓϋυ». Τ\άβ βιιρΓα ίη ΟοΓΟίΙιβο. 
Τΐιβοάοηιβ, Έκ τοΟ αύτου των Τέλγίτος Ιπιτομής 
ιαρ\ του ΒοχεΙν, χα\ του είναι, ρ&χ. 10Ι• 
ΤΙΐ60|ηί8, 364. ΪΛ ΤΐΜΗ>ρ1ιί1«8, 339, 6ρί&£ορυ& ΑΙβχΜί^Ηηιιβ» 601• 

7οΙ• 7ο7• 

ΤΗβορΙιίΙιΐ8, Μτο Ι αά Ακίο/υηιιιι, 564. 

ΤΙΐ6ορ1]ΓΜΐυ8. ο. 85 5.4^)0. ΐΐβ. 151. 1561). 1611». 

Τ1)6οΓιιηιΐ8, 640. 675. 694. 785. βρί8€ορα8 8051110- 
ροΐ6θ8, 381. (»η δεγίΗ», υΐ 8υ8ρίε8ΐυΓ Μί€>ι. Ιλ- 
ςαΙβη. βχ 8οζοιη. VII. 25.— Εις τίιν Γένεσιν 675. 
— Περί ντ[(η&1ας 645. — Έκ του, Εάν πρόσφερες 
τ6^ρ^ν σου,' 581. 

ΤΙ)υΰ7(ϋ(Ι«8, ρ. 117. 146 Ι). 162 1). 

Τίιη»α8, ρ. 181. 

Τίιηα|0Γ38, ρ. 116. 

ΤίΙιΐ8, Βθ8ΐΓ6η8ί8, 747. 785. — Έχ του περ\ 
ΐϊρονοίας 785. 788 &β(|.— Έχ τοο κατά Μαν(/α{«ιΐν 
λίγου βί» 763. — Έχ του «* λ<5γου. 785. 

Χ 

Χ6ηο€Γ&ΐ68, ρ. 116 5. 149. 
Χβηοη, ρ. 164. 
ΧβοορΙιαηβδ, ρ. 90. 164. 
ΧβιιορΙιοη, ρ. 103. 117 Κ). 144. 152. 153 1). 157. 
1). 1621). 169. 

Ζ 

ΖΑΐ€υοο8| ρ. 79 1). οιι]υ8 ΓΓΐ^ιηβηΐυιη Βίϋύ& Ιοη- 

Ι^Ιΐηΐ 681. 

Ζβηοη, ρ. 147. 31. ΒοίηΙΙια %η αετα^λδρφωβιν, ίΓαηίβρυταίίοηβτη ΟίτίΜϋ, 
ΐΜνηγυρίοιονιιν. ΗΑη9^ΰ1ια5 61101 νβτ$ίοηβ βιιιι ρηιηυβ βάΐόβη!, 'β. 1577, ίη ΟβίΏΑ^οβηο $ϋθ, 791-804. Ιηάρϋ : ΔεΟτβ Γβουδο Α. 1003. 1β19. ΚοαοικΙθϋοΓΘΐη βι οοίϋοβ Αυ8;υ$1&ηο ταί^τΐΐ Ογφοθ βΐ ίβΐίηβ οιιπι ηο- 
ίί» ΟΑνίά Ηΐ)Β8€ΐ)6ΐια5, ^1ΐ4^ΐίΐ^ίΐ νίηά€ΐ.^ 1588, ίη 8 ; βαίι^υηοΐβ ίοδΐ^ηί οΙ)$6Γν&ϋοηυιη Αρρβη- 
ϋΐοβ, φΐιΐΜΐβ ρΙυΓΑ ΡΜΙοηίβ, Ββδίΐϋ Μβςηΐ, ΝΑζίΑΠζβηί, ΑΐΙιβη^ή βΐ «ΙίοΓυιη δΰήρίοπιηι ΐυοθ 
6Χ ιη85. βιηβηόβηΙιΐΓ. €<Ηη1)6β6ίη5,1θ]Β. VII ΒίΙ)1. οοηοίοοαΙΟΓί» Ιιαηο ΙιοιηίΙίβπ), ςαββ ίη οοά. 
δβηιΙβΗΑπο Ρ6ΓΡ6ΠΙ1Β 8(1 Ιοβηηβιη ΑηϋοοΗβηαπι τβίβΓίαΓ, οοηΙϋΙΚ οϋηι πι$. δβ^ίβΓίβηο, 
ββα 6( Ηβκϋδ (]αοΙ)υ5 Ι^ΙΜΧΧΙΧ τβΐυδίί^ίιηο 6ΐ ΜΜΧΧΥί. 1.6(]ΐιίηίυ8 βΐί&ιη ουιη ΟοΙΙ^βΓίίηο 
ΟΜΕΧΧνίΙ. ΛίΓ. ΕχδΙβ1ΡσΓί5. ίη ςυίηςυβ €0(1(1. ΜΜ. ρυΜ. — δβύ ίυν«1, ηβ ηίιηίβ οβίβίοβο- 
Γυαι ΓθρβΙίΙίο ίβθίΐιυαι ΟΓββΙ, δβοαηίΐυιη ηυπιβΓΟδ, α, ο, βΙο. β Ρβ1)ηοίο ηοΐΛίΟδ, Ποιηίϋβπιπι 
ίηοϋοβδ ϊϊ, ι. δΐιηυΐ οίίβΓβ. Ιη οο(1. Οοίδϋη. ΟΟίΧΧΧΙ. δΐιηΐ ςιιβΙυοΓ 1. ϋβωβδοβηΐ δοπηοηθβ 
ΛδΟίίΙΙοί, ηβοηοη οβρίΐβ οοΐο ίη (ΐαδΒάβπι 8. δ. Ιοοβ (τπδθ ρυΐαΐ ΜίοΙ). Ι,βίΐυιβη. βδδβ Ι. ϋβπΐ8- 
δββηί. V. ΜοηΐΓ8ΐΐ(5οη. ΒίΜ. ΟοίδΙίη., ρ. 393, βΐ ρ. 182 βο 183, η. σ. βί ί; ίη οοά. ΟΥΙΙ, 11. ρ. 
388 δ({. η.^. Α. β, &οΐΓ6δ η. ι. Ιυω ρβ^. 425 δ(ΐ. η. α. βΐ ΐΓβδ η. ί. — Μοηα€ΐιη, Ιη οοϋ. βίβοΐ. 
ΙΧΙΙΙ, δαηΐ Ιιοπιΐΐ. »ΡαΙ)πο1ο άβδί^ηαΐ®, η. ο. βΐ ι. — ίη <Μ>ί1. ΙΧΧΥΙΙΙ, οΐ οοίΐ. ΟΙΥ, νηρϋ δβΓ- 
πιοηβδ.— ίη 00(1. ΙΧΧΧ, η.*.— ίη οοά. ΟΧΐν, η. Λ.— ΚιηΛοόοη. ίη οοά. 0®δθΓ. XXXV, ΟγβΙ. 
η. Α. — ΟΓίΐΙ. η. Α. βΐ η. 6. V. ΚοΙίβΓ. δαρρί. ρ. 262 6€[(ϊ. — η. Α. ίη οο<1. €ΧΙ., 7, 1.βτηΙ)βο. 
IV, ρββ. 205. — η. ά, ίη οοά 00ΧΙ1Χ, 14, Ιβπι1)βο. V, ρθ8• 305. υΜ ν. ΚοΙΙβΓ. ηοΐ. — δβϋ. 
€βΙ. οο3(1. Ληδίίφ* βίο. νϊϊ^^βπίΟβηιβδοβηΙ δεπηοηββ, Ιοπι. Ι, ίη ΒίΜ. ΒοάΙοί. η. 148, 196, 
199. (ΐυ1η(ΐϋθ, η. 234. 274. 1)ί5. 283.290. 688. 726. 2500. 3383. 5824.-θΛτοη. η. 211, ίη Ιοιη.Π, 

Ϊ. 5865 βΐ 5950. — Γααηηΐ, η. α. βΐ Λ ίη ^ο^^- ^ΧΧ ©^ ΟΧίνϊΙΙ; ν. οαΐ. οοιίά. Ογ. ΤααΓ. ρββ- 
66 61239.— Ρα;, βαΐβαι 398, ίη οο(1. εεεΧΧ, ίαΙ. 12, ΙπΊ^υίΐυΓ Ι. Ώ8^ϊηβ^&^^ηο Εηοοηιίηηκ 
ανοΗαηρβΙοηιιη (ιαη^βιο^^Μη, €υ]αδ ίηίΐίιιπι τ6ν μλνλόγον ^ προΟυαία χινεΤ. Ιη ρηηιο Ιαπι^η Ιο- 
ιηο ΑυοΙβιϋ ηονι €οπιΙ)66δίαηί,ρθβ• 2^25, βχδΙβΙ&Γ. βοίθΐ. δοί) ηοηιίηβ ΜίοΙίΑβΙίδ δ^'ηοοίϋ. 
— ίη 60(1601 00(1. ίοΐ. 398, 1. ΟαηΐΑδΟβηο &5€η1:)ίΙαΓ δύΓηιο ίη νβΰβραοηαη ηίαηη$ /. ΒαρΙΐ8ΚΒ^ 
€μ]ϋδ ΐΑΠίβη ΑυοΙΟΓ^πι ΑΐΙβΙΙυδ ίη (1ίΑΐπ6« άβ δ7ΐηβοηυπ] βοτίρΐίδ, ρ. 90, ίΑοίΙ Τ1ιβθ(]οηιηι 
Π&ρΙιηορΑΐΑη), δηΐ) ομ}υδ ηοηιίηβ Ιθ^ί^απ βϋ&πι ίη οοά. Οεΐ,ΧΧΐΧ €Α9δΑΓ.,ρΑΓ(. ι, ΟαΙαΙ. ΙιίΜ. 
Υίηάοΐ). Γ. €α1. 00(1(1. Ογ. ΤΑίιηη.ι ρ. 400, δίηβ ΑαοΙοΗδ ηοηιίηβ Ι,&ΐίηβ Αρ. δυΓίυηι βΐ ϋρο- 
πίΛηηυηι. Υ. ΙπΓγα νοί. IX, ρ. 101 β(ΐ. ν6ΐ. — ΡΙοΓβηίίΰί, ίη οο(1. ΐΑαΓβηΙ. Μβ(1ίο. XXXIII, 28, 
ρΐαΐ. 9., η. α, βΐ ΐΓββδοηηι.ΟααΐΑδοεηί ίη Οοπηιίΐίοηβπι Μαπφ ; ίΐβιιιηι η. α. ίη οο(1. XXXI» 
19, ρΐϋΐ. 10. Κ. ΒΑη(ίίηίθΑΐ.Ι,ρ. 456 βΐ 496.— Υϋηβίϋί, ίη οοά ΝΑηίβηο Ι.ΧΧΠΙ, 18, ΟγαΙ. 
η. σ. — Ιη οοά. ΟΧΧΥΙ, 16, η. ί. V. ΟαΙ. οο(1(1. Ογ. Ναπ., ρ 149 6ΐ 348. — ΝβαροΗ, ίη οοά. 
)ήΙ)1. Ι. €ΐ6 €θΓΐ}οηΑΠΑ, βΙο. Ηοηχίΐίφ (ΐιΐ£Β(ΐΑη), ΙβδΙβ ΜοηΙίΑαο., ίηΟίΑτίοΙίΑΐ., ρ. 309. — Ιλι- 
ά(τ, ίηΙβΓ οο(ίά. νοδδίΑη. ΙΙοπιίΙ., η. α. 6^ !ιοηι. ίη 8€ρηΙίηΓατη Όοιηιηι ηο»ίη,€( €α$^ οχλλ /*<?- 
νώαηί %ίη^^Α€η^ηίη. Υ» ΟΙ. 5ί1>1. \Μά. ρ.403, 29. — ΜαΙτιΐΊ, ίηοθ(1. Κβξήο Ι.ΧνΐΙ, Ηοπι. η. 
ά. Κ. ΐΓίίΓΐ. ΟαΙ. 00(1(1. Ογ. ΜαΙγιΙ., παβ- 280.— Ου(1ίηα3, 1. ό., ρΑβ. 1780 δί((ΐ.,οηιη68, ^υω 
ίηβ(1ίΙ. Ι,βίΐυίβη., Ιοπι. II, ρ. 791-910, δυΐ) Ι)8πΐ8δθβηί ηοηιίηβ οοηΐίηβηΐυπ, 3υ(1ίθΑΐ υΙ)βηυ8- 

2υ6 0δΐ6η(ί6Γ6 δίαοΐβΐ; ίηοβΓίΑδ βδδβ, νβΐ ^. ΟΑΐήαδοβηο δυρροδίΐΑδ αο ]υηίθΓίδ δοηρίοπβ. 
\ατΙ. 

ϊήΐη βαιιη ατ€(α€ίαηί βΙ ίη ρατΛοΙοΛΛ νίηβΟΒ^ ρΑ^. 804-810. Ιηείρίί : χινβΐ μ* '!Ζ(,Ιίς τ6 
λέγβιν. ΡΓ0(1ϋΙ 6χ (1αοΙ)αδ οο(1ίοίΙ)υ$ Οο11>6Γϋηί5 βΐ ΙβΓίίο ΤΙιοοιφ ΟαΙοι. Ιη ίη5θΓίρϋοη6 Ιιμίυβ 

ΙίΟΠίίΙίΦ ΟΑηΐβδΟβηυδ (ΙίοίΙϋΓ ίηοηαοΗηβ Η ρν€$1)\βί€Τ της άγιας Χρίστου του Θεοΰ ήΐλών αναστά- 
σεως, Ε€€ΐ€8ΪΰΒ $αη€(<Β €Ηη8ίί Β€% ηο»ίή τβίϋΓΓβεΐίοηΐβ [ΕαϋΓ.) ΕχδΚιΙ Ρανίδ.^ ίη πίϋΐ. ριΛΙ. 

00(1(1. ικχοϋυϋϋ^νίβΐ Μοοίχχνι. πατί. 3 ΝΟΤΠΤΙΑ ΕΧ ΒΙΒΙ,ίΟΤΠΕεΑ ΡΑΒίαΟΙΙ. 51 

Ο /λ 5. /νΐΓ<ΐ«<Γ^Γ6ΐη «Πη €ΓΜ€^9η ρθ^. 810-815. Ιηοίρίΐ. Πβπλήρωται ή{Λών λοιττόν. Ρπιουβ 
5υ1)ΰΐΓ5505ΐοιιιί ηοΐΰίηβ βάίϋίΐ βΓβΒοβ ίΙ<Β$ο]\β\'\\ι$ ΑηρΗ8ί€Β νίηάβΐ, 1587^η 8, ΟΗη^Γνβ- 
ΓΜδΡίΙηΐΗΐ 1ιοιηίΙί85, ρ. 490. Εΐ5ΐ3ΐ 6ΐίηΟΗΓ}'$θδ(οΐΏθ §&νϋϋ, Ιοτη. V, ρ. 906, βΐ ίη Οηβοο- 
ΙιϋΐΜΐ β(1ίΙ•€υαι ΡΓοηΙοηί$ ΟαβΦί νβΓδίοπο, Ιοιη. VI, ρβς. 336. £1 5α1) (:ΗΓ)Τδθ5ΐοιηί ηοιηίη« 
Οηβοβ 6ΐ ΐΑΐίηβ θ$Ι ϋρυά Ιββ. ΟΓβίββΓυηι, Ιογώ. II, Όβ οτίΛοβ, ρ. 460. δβά Οαιηβδοβηο ι*β8ΐί- 
ΙιιίΙ Ι6(ΐιιίηίιΐ5 6Χ οοιίιοβ Η6@;ίο ΜΜ6€00ΧΠ1Ι, βΐ βΐίβρο ΙΙοιηβηΗί, ςυί ίϋάβιη ΐΓβηδπΙ ίη Ηβ- 
^Αΐηΐιίϋΐίοαιεοβιιι. ΡαύΓ. Ιιιοο(1(1. Ραπδ. 1>ίΙ)1. ριιΙ)1. ΟΧΧ ϋΙΜΟΧβΥ, ΟβΙ&Ι. οοάά., Ιοω. Π. 
ύατί. 

ά)Ιη5ΛΙ)αΙητη $αη€ίΐίηι,ρ.915 — 833. Ιηοίρίΐ : Τίς λαλήσει τάς δυνατςείας τοΟ Κυρίου ; Ρπ- 
ιη\ΐ5β(ΰάβΓΛΐ(>Γ«οβουιηνβΓ5ίοηβΡθΙπΐί»Ρ8η1ίηυδ, Αηίίβετρ, 1601, ίη 8, βχ 1«ΐ3ΐ. Αηίοηϋ Οο- 
τβΓπιτί», ίηΐ6Γ Ηοαιίϋβδ ταηοδδ. ΟΙιπνδΟδΙοπιί, ΑηΙίοοΗί οΐ Οβπηβηί (Λ). Ιηάβ Ρβρβίϋΐ Ουοβ&ϋδ 
ίηθ<1\ΐίοηίΙ>υδ()ι»ιΙ>υδ ΙΗιπίθδΟβηί,β. 1603 οΙ 1619. ΡβηΙίηί νορδίοηβηι ίη ΒίΜ. οοηοίοπΛίοηβ 
€ΐη«ηι1βϋθΓβηι<ΐ€(1ίΙ €οαιΙ)6Ηδία:$.1.6φΐίηίυ5 θΓβ}βα οοηΐιιΐίΐ βΐίβπ) ουηι πίδδ. Ββ^ίο ΜΜΟΜΙΙΙΙ 
βΐ €οΙ5βΓΐίηο »1Μ00ΧίΠ. ΡαΙ)τ, δοο. ΟβΙ οοϋά. Ραήί,, νοί. Π, ίη οο(1(1. ΜΟίΧΧν οΐΜΟΟΧΟΙΙ ; 
ΙίΜίοδ., Ίη οοά. €®δβΓ. XXXV, η. 36. Κ. ΚοΠβΓ. δυρρίοπι. δά Ιβηιΐ). οοηιπι. ρββ. 264; 
εόά. Ουϋία., ρΑ^. 1740 54. 

6) ίη Αηηηη(ί€αίοη€ηι, ρβ^• 833- 835. ίβΐίηβ ΐΑηΙυιη 6ΐ ΑΓ&1)ίεο. ΙηοίρίΙ : ^α^η (€Μρί»$ αί^ 
(τΐΛτα αΐ€€α$$ίίηΐ.^οη βηΐ6& βάίΐβ. 

ί) ίη ΑηηΗηίίαϋοη^ϊη ΗοπιίΙίβ βΙΙβΓα, ρ. 835-841, 0γ(Β06 ρηηιαηι νυ1§8ΐ& 8 Ι.6συίηίο 6 οο- 
<ϋθ656^ί6Π8ηο, β(1(1ίΐ8 1.&Ιίη&Υ6Γδίθηβ. Ιηοίρϋ : ΝΟν ή της βασιλίδος βασιλική. Ραοτ. Εχ ίηίϋο 

θΓΑϋοοίδ(φ]» 651 ίη όαοϋυδ οοάά, 1)ί1)1. ρυΜ. ΡαγχΒ.) οοΐΐίςίΐ Οαϋΐη. 1. β., ιΐίαιη εδδβ Ιι&Ι)!- 
Ιθω ίη ΓβδΙινίΙδΙβ οβΙο1)ή ιηβιηοΓβΙί μ} δΐ^ίπί, ςυ© δ«€α1ο ιχ, Λπηίδ οοηΐυπι ροδΙ 1. Β8πια- 
δτβηίδβη. δΒίΛίβιη, ίηδίίΐυΐθ ίαίδδβΐ. Ιη οο(1. Ραή$. 1)ί1;1. ρυΜ. ΜΟίΧΧΙΧ, 3, βδΙ Ιοβη. πιοηβ- 
οΜ βιρΓβδ^^I^ή Ευ1)0Β3Β ΗοπιΠιλ ίη ΟοηοβρΙίοηοπι Β. νίΓ^^ίηίδ. ΠαΗ, 

ί)ΙηΝαία(€¥η 5,ΜαήΛ, ρ. 841-849. Ιηοίρϋ : ΛεΟτε, πάντα ίθνη. Ρπίπιαδ 6(1ί(ϋ( ουοη τεΓδίοηβ 
$111 ΐ8ο.ΒίΙΙίυ5, ίη βίΐίΐίοηβ Οβπΐβδοβηί , Ρατίί. 1577 (ρεοαδα βηη. 1603, 1615 εΐ 1619). £85ΐί- 
ρΐίοηεδ Ρείπ ΡβηΙίηί ((^υί βχ (1ϋθ1)υδ ιηδδ. νείοδϋδ εΐ ρποί)© ηοΐ» εβιη (ί) νεΓίίδδβ δβ ΙεδΙβ-^ 
ΐϋρ) Ι^υαίαΓ ιηΙβΓ νβπ8δ Ρλιπιπι ΛοπιϋίΛδ, ρ. 380 δβς. δτιοοεδδθηιηΐ άείηάε ποτ» ΟϋΓΐΒ 
εοπώββδίϋπΒίΜ. οοηοίοηαΙοπΛ 6 οοάίοε Μαζβηπίηηο, ε1 ίεφίίηϋ ε πίδ. ίΐΐαβίπδ Ρίδδίο- 

061. 

1ι) II. Ιη ΝΛΐαΐ€9η Ε. Μαηοί, ρ. 849-857. Ιηοίρϋ: Ααμπρώς πανηγιιρίζκ ή χτ(σις 
^^^' Ρπιηυ5 Ρίάίάα Ι.εςιιίηία5 ε οοαίο^ Βε$. ΜΜΟεεί^, οο)ΐ8ΐο ουιη νεΓδίοηβ 1ηε<1ϋ8 Ι,βοηίδ. 
Α1ΐ8ΐη, 56(1 ααί Ιιβηο Ιιοοιϋίβηι ΤΙιεοόοΓΟ 3υηίθΓί δΐυάίΐφ Ιήϋυϋ ίη 1ί1>Γ0 Οε §ίη)εοηίΙ)αδ 
ίΌύη ΌιχΒ ίοταίΐΜ ΐΓΪϋαυηΙϋΓ Ιοβηηί Β&ωβδε., ίη οοϋ. €οί5ΐίη. ΟΟ^ΧΧίν. V. ΜοηΙίαυο. ίη 
Βι5Ι. Οοίδΐ. ρ. 388, εΐ ίη εοά. οοά. ίόίβί., ρ. 389. ΗοπιίΙίδΒ η. /*. οΐ Ιιοδ η. ί, δίβηβΐ», ρ. 421 ; 
Ιιοωίΐ. η. ;., ίη οοά. ϋΟΟνί. — Ποπι. ίη Ναί8ΐεαι Μβπφ ΥίΓρίηίδ 6δ( ίη οεΙο οοάά. Ρατίβ., 
Ι)ίΜ. ρϋ1)1. — Ιη 00(1. εϋβηι. ΟφδβΓ. XXXV, η. 34, βδδεηίαρ ίΐία ^. Ββαιβδοεηο, ηεο (ϋδδ(?ηΙίΙ 
ΚοΙΙαγ. ίη 8υρρΙ. 8(1 1.8ηιΙ)60. οοπιιη., ρ. 262 δ<][. ΑΙ, πιοηεηΐβ Ου(]ίη.. 1. ο., €θΐ8ΐε Οδοιαδοεηί 
005(π ηοη(1αηι ίηδίϋυΐυπι εΐ'8ΐ Γϋδΐυηι ΓίδϋνίΙδΙίδ Μαπφ νίρ^ηίδ, (|αο(1 δΦοαΙο (Ιεπιαω ηοπο, 
νβΙ πΐ6<1ίο, νεί Ι8ΐ)βηΐε, ρΟδΙ ΤΙιεορΙιίΙί 1αιρεΓ8ΐοπδ πιΟΓίβπι Γαοΐυω εδί. — δαί) ΤΙιεο(1οή 
δΐΰ(1ίΐΦ ηοπιίηε ίηΓΓ8 ίη νοΙ. IX, ρ. 112, 8(1ά. ίΙ)ί(1. ρ. 246 ε(1. νεΙ.— Ιη οο(1. ΟφδδΓεο Υίηίΐοΐί. 
ΧΙΧΙΧ, ςιιο οοηϋπεηΙαΓ Εχοερρΐ8 πιίδοείίβηεβ εχ (ΙίτεΓδίδ ?8ΓίθΓυπι «υοίοπιπι δορίρϋδ, δαηΐ 
611810 ΕχοεΓρίΑ εχ 1. Β8Πΐ8δο. 0Γ8ΐ. ίη Ν8ΐίνϋ&1βαι Β. Μ8ΓίΦ, εχ. οραδο. Ώβ νο1αηΐ8ΐε ϋΐιήδΐί» 
6( άβ (ΙυΑίΗΐδ ΟΙΐΓίδΙί ΠΑίιΐΓίδ, εχ εο(ΐ6ΐη τκρΧ του μνημονευτιχοϋ, 6χ ε3αδ 0Γ8ΐ. ίη οϋϋυηι ε1 85- 
ηωρίίοήβαΐ Β. Μ&ΓΙΦ, ϋεηί(ΐα6 ίπΐ^ΐη. Περ\ «άΟους χα\ ενεργείας. ΗανΙ. 

ί) είς τήν χο{μησιν, ίη ΌοτηιίίιοηεΜ Β, ΜαηαΒ^ ΗοηιΙΙίφ ΐΓεδ. Ρπαΐ8 ίηοίρϋ*: Μνήμη βικαίων^ 

Ϊ^ί' εγκωμίων γίνεται, ρ8{5. 857-868. δεοαη(ΐ8 ίηοίρϋ : 6στι μέν άνθ()ώπων ουδείς, ρββ. 868-882. 
εηίθ ίηοίρϋ : Έ6οςέστ\ τοίς ερωτικώς, ρβ^. 882-ο86. Η85 ΐΓεδ Ιιοαιί1ί&δ ρηπιαδ εχηίδδ.Κε^ίδ 
ΜΙΧΧΧΧΧ εΐ ΜΜΧΧνί ; Οο11)εΓΐίηο ΟΜίΧΧνίΙ ; δεκϋίεπβηο εΐ πίδ. δΑηβεΓΠίβηεηδί Ρ8Πδ. 
ΟηΒΟβ τυΙς8νίΙ ίεςυίηίαδ. Βα8δ ρποΓεδ εχ Ββρίι. νοΐ8ΐεΓΓ8ηί γεΓ5ίοηε(}η} ΙιβϋεΙ ε(1ί(ίο Β8δί1. 

//) ν.•Γ•ίο Ριηΐιιιί Ιυ€6ΐη ηοπ Ύΐάϊί. VIII. ρ. ^0 β(|(|. βθ. ΚοΙΙβΓ. ({ΐιΙ ηοΐαβ 8ΐιΙ)](^ϋ 

^ (/) ΤιΐΗΐυβ 6θΙΐ6|ΒΐΊοηΊ8 ΙΙοΒίοΙιβΙηηβ 6»1 : 'Ομι- ρΙυΓ6«.1.3ΐη1^66. Μ!]ιιηιϋ Οί&86η2ΐΙ. (Ιε (ΙοΓίηϋίοαι*, 

λίαι θεοφόρων τινών Πατέρων. ΙιιΙ^^ηΓηι ΓιΙ)γο νι, 8. »8δΐιιηρΓιοηο Β. Μαπχ ΥίΓ^;. ίη οοβΙιιπι ηιΐΓβ Ιοη- 

ι»ρ. 10 Γ€€6ηδΰθ. [ίηΓΓ3, νοΙ. XIII. η.ι^ 534 δ(ΐ<ι.Ι β^η) βΙ 3 οοιίδΊΙίο οοιηπΐ6ηΐ3Γ. (Ιβ 1)ίΙ)1. ΟοΡβ. ηΙίε- 

\ίή V. ίηΓΓ». ▼οΐ. XIII, ρ. 750 βς. Μ. ηηιη (υΐ ίρδβ Κο1ΐ3Γ. ρί^. ί85. ιιοΙ. Α. ΙιηϋίΙ (ΙΐΠΗο- 

(Μ) Ρήυδ ρτοϋίϋΐ.»!. νβΓβίο Ββρίι. νοΐ3ΐ6ΓΓαιπ, Ιηγ), (ΐπ8ηι οΠιη ΒΙβΗο δβΰπ Ηίιιοπ* ΟοΠυηδίδ , 

ίο Ιιυ]υ• ορ€Γβ, Ίηδοήρίο : Ββ ίηϋίίηϋοηε ΌΜ' Υνιάνο. 1666,4, ίηβείυεΓΟί, ρ»;. 67•!202; ίη οοιη• 

$Ηβηα ; II. ύ^ρηίΝορΑί/οιορ/τία. ^ο^ηη68 ϋβιη&δοβ- ιη^Ι. υοιό (Ιβ 1)ί1)Ι. 0x8. Ι. ε. ρ. 283-410, γογο- 

ηιΐ8 θ€ 4οηΛ9ίίοη€ Μανία, Λ\}&οά6η\ Ιιΐΐίηβ γβΓβιΐδ. {ζπίΐηιη οΙ ηοηηιιΐΐίδ Ιοοίβ ΑϋςηαηΙιιΙιιπι ιηιηαιπιπ, 

Ιΐβαι ε:€Γ«ηιοηΊ3Β Κ€θΙβ8ί3Β, ]ιΐ88α 1*«οηίβ Χ βιΐίΐ»*, ίΐ^ηιιη €χ1ΐ!ΐ)υί(. ΚοΙΪαγ. ίη ηοΐ.ι ρήιηπιη πιίΓηΐιΐΓ, 

Ι'Μβϋίε. 1516, ίοΙ. V. Ο&ι. 1>ί1)|. Ι.6ί<ΐ€η8. ρηκ, 97. Ι. ΑΙΙι. ΡοΙιγΙο. ηηί 1.3ΐηΙ)6(1ί ΡΓ(ΗΐΓοη)ΐιιη Ηί8ΐο- 

— Ιη ϋιΜ. 5ΓθΓϋ3η36 €θ4. βδΐ ^. Οβηιββο. δοτηιβ Ηββ 1ίΙΙβΓ3Ηχ μμ ουσι ϋ\ητ\ο 8ίΐοΗ ΙΐίηβΓίβ ΟβΙ- 

|• οίΝΜιαι ΝλΓίχ* γίΓ{[. Ιβ8ΐιι ΙΙ<>ηΙίΜο. Ιη ΙιίΜ. Ιμ- ΙβιΐδΙβ, £#^ί. 1720, !6Ι. Μΐΐ) ΟΓβΙηηι ΓβτοϋίνίΙ. ηπΙ• 

|»Ιίοι^. Βΐ8λ. Ι. ρ. 700 Ο, — Υ%ι/ο(τ(ηιατ, Ιη €<η!. Ι3ΐη Ιιαπιπι 1.8πιΙ>ε€ϋ ροδΙοποΓυπι ειιΤ9Γηιη Γοοί^δβ 

Ι^3Γ. ΧΙΥ, η. 36-58. δΐιπί ΙΓ68 ΟΓαιΙ. ίη Ποηυί- ιηοιιΐίοηβιιι : Πιπί 8(!ηοΐ3ΐ, ηΐ) 1ι»ϋ αΙΙοΓβ οΓΐ3ΐη 

ΐκιιΐ6η,€ΐε.,Μ3πχ, ϋβ (ΐυίΙ>υδ εορίοδα» γ.5( 1.3ΐϋΙ>οο. 1.αιιιΙοςΊί Ιίιιια ηιυΐΐα ΑϋΙιυο ΙΗιιαιιιΙα ΜψεΓΟδδο• εΐ 55 Ν0Τ1ΤΙΑ £Χ ΒΙΒΙ^ΙΟΤΗΚΑ ΡΛΒΒίεΐΙ. 8β 

1575 ; 61 Ρ£ΐΠ5ίοηί>65, αη. 1577, 1603 αΧ 1619, 6χ ΐηΥοΓμη^Ιβϋοηβ Ιβο. ΒίΠη. Ιηϋβ 0:οΐΏΐ)οβ:»ία5 
ΙϋΙΙίαη» ίΠβΓυηι Υ6Γ$ίοηί €β$1ί83ΐβ> Ιιοιηίΐίβιη ΙβΓϋ&ιη οχ Ι,βοηίδ ΑΙΙβϋί γβΓδίοηβ &(1(1ί(1ίΙ ίη 
ΒίΜ. οοηβίοηβΙΟΓΜί. ]ΐ6ςυίηίυ8 αϋ Ιιοιηϋίβιη 86ουη(1αιη πΐ60ΐ0Γβ( ςυοςυβ Ιϋ[)6Π0Γ6ΐη 1.ίρο- 
ηοβηηί ίηΙβφΓβΙβΙίοηβιη. ςυβ βχ&ΐΑΐ ίη 6]α9 νίΐί5 8θηοΐθΓ., ΐοιη. VI, εΐ θρυϋ 8υπυιη βά 15 
Ααβυ^ϋ. Ρ&ΙηΙιιτ εβνβαδ, (^υί οθΐη ΙιοιηίΙίΑΐΏ ίάβο ΐΏ&ηίίβδΙο δραΗ&ιη ρΓοηυηϋβΙ, ηυοιΐ ΐιι 
ίΙίΑ οΚβΙυΓ ΕυΐΗγιηίυδ, ςιιι 5υ1) Αΐβχίο ίιηρ. τίχθΗΐ : ηαιη ρβΓ εύθυμιαχήν (στορίαν, ρβ;. 879» 
Γ6$ρί6ϋαΓ Α<) βϋαιη £α11ΐ)^ωίυιη, Ιοιι^β ν^Ια&ΙίοΓβιη, &1)1)βΐ6[η, ςυί εΐοίυηοΐυδ β. 0. 473. ΕαΙητ. 
ΑΙ ΐΑΐηβη Ι-δΐΐ3ΐ)ϋαδ ίη Νουλ ΒίΙ)1ίο11ι. πίδδ. βΙο., ρΛΓί. π, ρ. 81, οΙ Οϋάιη., 1. ο., ραβ. 1746 δη., 
υ1)ί ααο(ΐιιβ άο οοάϋ. Α^ίΐ, ίη 9ΐιί1>ιΐδ ί11«θ ^ρβτδοηΐ,ίη ρπίπιίδ ρβς. 1721 δςα. εΐ 1781 βη.,ίάοο 
ςαοα ίθδίαδ άίβδ Αδ$υηιρ(ίοηΐδ Μαγ1& βηηΐδ οβηίαιη ροδΙ 1. Οαω&δοβηί οοίΐυαι ΓυβΓίΙ ίηδίί- 
ιυΙιΐ5, οοηίβηάαηΐ, Ιιοηιίΐίθδ ίΙίΑδ ηαΙΙαΙοηαβ ροδδβ &(1 Οαωοδο. ΓβίβΓπ. Οαόίη. ρΓβΒίβΓϋβ 
βηίαΐΑάγβηίΙ αΙια» ίηβδδβ ορίηίοηβδ, Ι>Ααι&δ66ηο ίη^ί^οαδ, 6ΐ ίη ηΐδδ. οοάά. ίΠβδ πκκίο 
βΙΐΗϋαί ΑηΟΓ6» , €£θδ&Γ6« βαρρβϋοοαιη θΓοΗίορίδοορο , δφοαίί ιχ δΟΓίρΙΟΓΐ , ηιοίΐο 
ΟβΓΠΐ&ηο II ΟΡοΙίΐΑοο Ατοΐιίβρίδοορο, δΦο. υιι, ίΙ& υ1 αυοΙΟΓ ίΙΙβηιαι δί( ρΐαηβ ίηοοΓίυδ. 
ΗανΙ. 

V) Ιη8. Ιοαηηβτη 6Ητί/8θ8(οηιηϊη, ρ. 886-895. ΙηοιρίΙ : "Εδει μίν, 2> Ιωάννη. Ρππίϋδ οϋίαίΐ 
Ι.βπαίηίοδ οχ αΐδ. ΜβϋΓΐΙϋ 1^6 ΤβΠίβΓ, βΓο^ίβρίδοορί ΙΙοιηβηδίδ, ΐΑϋηΑφίβ ΥΟΓδίοηο (Ιοη&γίΙ. 
ΓαϋΓ. £(ίβαι Ιι»ηο ΙααάαΙίοηβαι οδδβ Οαηιβδοοηί, αυΙ)ίΐαΙ Οιιάίη., ρβκ. 1755, η. 12 , οίΙ&Ιςυβ 
€0(1(1. αϋϋδ(1απι πίδδ. ίη ςιιί^ϋδ ίΐΐβ τοροπΙαΓ. Α(1ϋο δυρΓβ, υοΙ. VIII, ρ. 459 οΐ ΙβιιιΙχίο. 
οοιηιη. νΙΙΙ, ρ. 635 δςη. — ΕχδΙ&Ι ΥβΓΟ Ρανίβ. Ίη 1)ί1)1. ρα1)Ι. οοά. ΟΧΧΧνίΙ. — Ιη οοίΐ. 
1)ίΐ3ΐ. 8ΓθΓΐί8ηθθ ΙβδΙο ΜοηΙίααουη, Βί1)1. 1)ί1)Ιίο11ι. ηΐδ.. Ι, ρβ^. 702. Α.— νϊηάούοηα^ ίη οοϋ. 
(ΙϋΟδ. XXXV, η. 33. Υ, ΚοΙΙ&γ. ίη 8υ[)ρ1. θα Ι.αηι1). οοπιπι., ρ. 262, ςυί δκΐηοίθΐ, ίΙΙβηι βχ οοίίΐ. 
1.0(ΐυί6η. Α 81ί1(ίηΒ0 (ΙβρΓΟίηρίΑηι οΐ ίη βοΐίδ ΟΙίΓγδΟδΙοαΜ ιηβηδ. δβρί. Ιοηι. IV, ρ. 700, 02>δ0 
γυΙ{$β1&π). ΗανΙ. 

1} Ιη 5. ΒατϋαΓατη υιταίηβιη^ ίΛατί^τ^ιη, ρ&δδΑΠί δοΐ) ΜΑΐίπιίβηο, ρ. 895-920 .ΙηοίρίΙ : Τπέρ- 
χειται μλν ομολογουμένως. £&Ιίηθ (ΙβάβΓβΙ ΟοηίΟβΟδίυδ ίη ΒίΙ)Ι. Οθηθίθη&1θΓί& Α(1 4 ΟθΟ. ΟΓδΒββηΐ 
ρππιαδ ].οαυίηίυδ β οοςί. Ββκίο ΗΟΟϋΟΧΧΧΙ. Γαίν. δίγο βοοαηά. οβί&ΐ. οοςΙά. ΡατχΒ. Χονα, II, 
ία οού. ΜΟίΧΧΧ, 13. — /6ια. ίη οοά. ΗϋΟΧεί, η. 16 , πιοπιΟΓαΙυΓ Ι. Όαωοδοβηί ΟπαΙ. ίη 
Ιαυιΐβαι 8. ΑηβδΙ&δί» ; 8ΐ(]αβ ίη Ιηάίοβ ΙήϋαίΙαΓ 8. 1. Οθπιβδοβηο ; δοϋ ίη οοά. Μεΐ.ΧΧΙΧ, 8, 
υΙ}ί οβίίβηι οοουΓΠΐ, βάϋίΙυΓ ηοπιίηί βρίδοορί Ευ1)0Β®. ΒθΓϋβΓδβ Ιβωοη ΙβαάβΙίοηθπι €οπιΙ)θΓι- 
Μϋδ ΝίϋθΙβΒ ροΐίοδ γίηάίοβηάβϋΐ ρυΐθΐ (ό. δϋρπΛ, νοί. VII, ρ. 749) ; οοηΐρβ Οαάίηαδ, ρ. 1753 , 
ΟβΟΓ^ίο, Νίοοπιβάίοηδί βρίδοορο, ουί 1η1)υί1ιιτ ίη 0(κ1.* £υδ6ΐ)ϋ Κοηβαϋοΐί, βΐ ρΑ^. 1725, 3υ€ΐί- 
ϋβΙ, οβπι ρρορ^βΓ ΓβΙουΙοδβδ οπ>η6Πΐ<ια6 βϋοπι ρβΓάβηΙβδ ρΓοάί^ΟΓυηι η&ιτΑΐίοηβδ Οβηιβδοοηο. 
ουί (ΐυίϋβω ΑΙΙαΙίυδ βΐ ΒοΙΙ&ηάίηί ίη νίΐίδ δ&ηοΐοηιπι ίη ρΓοΙβςοπιβηίδ &(} νίΐΑΠ) 1. Οβπι. θ(1 
(Ιϊβιη VI Μβϋ, η. 16 ίοΐ. ηι, οοαι θδδθΓΟΓο κηαΐίηΐ, οηιηίηο βδδο ίη(1ίβηβαι. εοηί. ίηίπβ, νοΙ. IX, 
ρ. 60. 6(1. Υ6ΐ. ΗατΙ. 

Οΐβϋΐΐαηΐ γοΐυπιβη, ροδΙ ίτΑβηιεηΙυηι οχ δβπηοηβ Οδωβδοοηί ίη Β. νίΓβίηοηι βχ Οβ- 

Ιοηβ ΓΟ^θ ίη ίυΟδθ ι, 35. 00(1. Βββ. ΜΜΟΟΧΙ.., ίηοίρίβηδ : Ό των ουρανών δημιουργός τβ 
καΐ συνοχεύς , ρ. 910. Ρτ€€αίίοη€8 ίνα ίη ΙΐΟΐΌίο^ίο ΟΓϋθΟΟΓΟΠΐ θ1)νί®. Ι ίηοίρίΐ : 
Δέσποτα Κύριε Ίησου Χριστέ , II : Πρ6 των θυρών του ναοϋ σου , 6ΐ III : Τετρωμένος χαρδ(αν ε1μ\ 
έγώ, ρ. 911, 912. 

Ξΰηρία €άίία ϋα>Βα$€€ηί^ νίΐ ΟαηΜΜοεηο ίήύαία, ^πα ίη 0άΗ%οηβ Ι^^Μίηιαιια 

ηοη €Χ4ίαηί. 

1. Ηίβίοτια ^^α^^α άβ ΒατΙααηίο «ΓβΐΜΐϊα, €ί ^08αρΗαί, δΐΥθ ροΐίυδ Ιοδβρίιο, Γβ^ο Ιη(1ίΦ, 
(ΐυ» (ίχ Υβΐ6Γί Εθϋηβ νοΓδίοηο 6ΧδΙθ( ίη &η1ί(ΐαί5 οϋίΐιοηίϋαδ Ο&ηι&δοβηί βΐ ιη νίϋδ Ρβίρυιη 
βχ ΟοΙοηίοηδί βόίΐίοηο, 6ΐ «ρυά ϋροπιαηηυιη Ιυηιο V. ΑυοΙοπιο ΥΟΓδίοηίδ ίυοΓίΙ ΛηηδΙβδίιΐδ 
ΒίΜίοΙΙιοοβπϋδ, αΐ ροΓδυβδίιηι Οαδρθπ ΒβΓίΗίυ ίη ηοΐίδ 3(1 Ηθγπιφ Ρα8ίθΓ€ΐη, ρ. 910, γίίΐβππΐ 
αΐίί : οβΓίο ΓβΙΙυηΙαρΓίιιί ΟβΟΓδίο ΤΓοροζυηΓιο ίΙΙβηι ίηΙβΓρΓϋΙαίΐοηβπι ΙπϋιιαηΙ, ηαπι ίοοία ιβηι 
δίΐ νίηοβηΐίο ΒβΙΙοΥβοοηδί χν, 64, 8ρ€€ηΙί Ηί8ΐοΗαΙ,, Ιθοο1)θ (Ιο νοΓα{$ίη6. ΗΐΒί, ΙσνηϋαΓαίνα 
Ο. 175, 61 ΡΰίΓΟ (1β ΝΛΐβ1ίΙ)ΐΐδ χ, 114. νί(1β ΑΙΙβΙίιιιη Ώε θ€οταχχ8, ρ. 376, Εχ αΙία ΥΟΓδίοηβ 
δυβ ίιαηο ΙιίδΙοπθπι ίη δαο Βίΐηιβδοοηο ΒίΙΠϋδ (ΙοοΙίΙ, ϋΐ 6Χ Βϋίίί γορδίοηο 8υπυδ ο(Ι 27 Νον., 
βΙ Κθδν6ί(Ιϋ8 ίη νΐιίδ Ρ/ιίΓυιη. ρββ. 186. 0Γβ?€6 ηοο(1υηι ηΓ0(1ϋΙ ( Π, ΙίοοΙ οΐ^νία ίη Υίηϋί Ιή- 
Μίοΐΐίθείδ. Οβ ΟαδβΓοίδ ηΐδδ. νί(1β ΐΛπι1)6θίαυι νίΠ, ρ. 289, 293, 294 (η). ΙηοίρίΙ: "Οσοι Πνεύ- 
ματι βεου Αγονται. Ο&ιηαδοοηο ρίαπηιί οοίϋοοδ ΙπΙ>υαηΙ, 6ΐ ΜβΓ()ΊΌΐοςίυηι Κοπιοηυαι 27 Νο- 

ΜΊοβ, ρΓΧ&6ΓΐίΐΜ 1»3ΐιιΙ)6Γΐίηυαι, ρο8ΐΰ» ^^βηβϋίΰΐυιιι ιη&&. ΙιΐϋΙ. ριιϋΙ. €Χί»ΐΑηΙ ίΙΙ;» ΙιοπΓιΙ. 61 νΐοτ€ηΐίίν 

XIV. Ρ. Μ.ίϋβΓβυιηβηΐυιη ηαΐΐο ί6ΐί€ίυ$ΐΓ&α38»ο. ίη €(μΙ. Ι^ιυηΗΐΙ. XXXIII, 55-36, ρΐϋΐ. 9.ν. Β;ιιι- 

ΙιΙβιη ΚοΙΙ. (]υθ8(1αιη εΑ&Ιί^Αΐ Ι4ϋΐυι1)0ΰϋ 6Γγογ68. (Ιμη ΟαΙ. αοάά. Ογ. Ι^ηυΓ. Ι. ρ. 45(ί. Ι/αΗ. 
ΜιιΙία 1>6η6 <1ϊ8ρυΐ&1 1.3ΐη1>. (χ)η(ΓΑ ^οII>π(I^3ηο5, (μ) Ρ»|;. 014-625. Ι>6 οοιίιΐ. XXI, ιι. 10. XXII. 

Μ:ΐΓί» (Ιίνίηιιιι ιΐΑΐυΓΑίιι ^(π1)υ6θ1ο« α1(|υϋ δοΐϋ- XXIII. XXIV 61 XXV. η. ι, ηοΰ Ιαηιβη ΚοΙΙ^ιγ. ^α^. 

ηίαιιΐββ, Μ:Απ;ιιη ηιοΠίδ ρΓ0Γ8ΐΐδ Γιιί886 οχρΰΠϋΟΐ, 619. ίη ηοΐ. ^υιη ΟΓβϋυΙο Ι.ίΐιηΐΜ:ΰίο, 63ΐη, γίιΙΐ^ιΐΓ 

Μ(1(1. 8υρΓ8 2(1 η. 5, ^β ^^ΠίκκΙοχ» ϋϋβ. δκ^ , ευί ^. 0;ιιΐ)980. ΑββίβηαΓϋ. - • Εα(ΐ€ΐη ΙιίβίοΐΊα, ηυ^ Ι»• 

νοίυρφ 6Γϋ, 18 Ι«^9( (1ί88. (ΙοοΙποΑ ακ|ΐιβ €Γυ(1ί- ηιβι» ίηΐ«|(Γ9ΐ, οοευΓΓϋ ίπ εοϋιΐ. ϋ3!8. ΓΛΐ.ν. η. 20. 

ιίοηβ ηου ιιιίαιιβ ςιίΑΐη ορίηίοιιίΐΜΐ• βαίιηο ρΓ;6• 61 (πΙμμΙιιγ ίοΜηί, ηκΜί^οΙιο μονής του αγίου Σάβα 

οοιιοβρΐί6 9ΐΐΜΐιΐ(1αιι(οηι. — Ραήι. ία (Ιϋ€6ΐη ύΜ, V. Ι«αιη1>. IV, ρ. 254 8(ΐ. — Ιβ εαΐαΐ. €υιΙ(1. Βϋν^Γ. 

(Ι) Ει$1λ« ΟπΒοβ 61 ΐΑΐίαβ ία Ιμιο ηοτΙ$8ΐιηΑ Ραιιη8€6ι» ζάιΜοΏΖ 6χ 1η€Γ(/ο(»Βοί$5θ&&<)ϋ. 1:^>ιτ. 51 ΝΟΤΓΠΑ ΕΧ ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΟΑ ΡΑΒΚίαΐ. 58 τβα1)Γ., β1 Γβ€6η(ιθΓ65 βΓΦοί « ιιΐ ΟβηοΑ^ΐυβ ρρο οοηοίϋο ΗοΓβηΙίηο , ο. 5. Οΰχ 

^πον Α χαΐ ό Ιωάννης ό μέγας τής Δαμασκού όφθαλρΛς έν τψ βίω Βαρλαάμ κα\ Ίωαάφατ των Ίνβων 
ρα^^Ι. Οαύϋο &ΙίΑ βΓβαπϊβηΙβ, αυ» βρυά ΑΙΙ&Ιιυπι. § Χίΐν 55β(ΐ(ΐ. Μδ1η1)« Λβ Ο&ιηθδοβηί 
«πρΙΐ5 ρο$8υηΙ νϊίίβρί, βχ ςαίβαδ ίοβηηβιη Οίιη&ουιΐ], νβΐ διηΛίΙβιη, ηοη βδδβ ϋϋυδ ΗίδΙοΗο 

ί.Ρ^$ί€Β$ €οηιρ€ηάιηη%, φχοά δϋΐ) ϋβιηβδοβηί ηοιηίηβ Γβρβηΐ β1 βχθΓ®€θ νβΓδϋΐη ίβΐίηβ 
6<ΐΗϋ( Βι11ίυ$« βυοΙοΓβιη 1ΐΛΐ)6ΐ Νίο€ρΙιθΓυιη'Β1θΐηιη7άβιιι.νίσβ 1. ΤνβββΗηυω, ρΓ»ί. βά ΡΗγ- 

ΠηάιΙ., 1606, ίη-β; &* τ ΐί 

3. Υχία 5. 5ΐβρΑαηί ιι«ηιοη#, ςαί 5υ1) (Ιοηδίθοΰηο €ορΓοη7ΐηο ρπ) ίιηθ£^ηυιη ουΙΙα ιηοΓ- 
Ι6ΐα ρβΓρ6$5υβ 6$1 αη. 766, Ι^ϋηβ βάίΐΑ α Βϋΐίο, ςυί θ 6γ«οο ΥθΓϋΙ, &1(ΐαβ ίικίβ α δατίο 29 
ΝονβιηϋΓ. ΑΐιοΙΟΓβΐΏ Ι)&1>6( ηοη ΠΑΠΙΑδοβηαηΠ δβά ΓβοβηϋοΓβπι Αϋουβαι, αυί ϋοηδίΑηϋηο- 

Β>ϋ 5θπρ»1, βίςαβ, υ1 Α1ΐΑϋυ$ ίη Οία1ηΙ>& άβ ΟααΐΑδββηί βοηρϋβ, $ ΙΛΧ, βνιαοίΐ, δίαιβοηβπι 
6ΐΑρίΐΓ85(6ΐη. ΙηοίρΗ : βιι<5ν τι χρήμα ή αρετή. 0Γ©0β Π13. ΐη ί)ίί)1. 0«5ΑΓ6Α. ΥΜβ ΐΛω- 

ύβϋίίΐω, νΐίΐ, ρβ8. 376 (ο). ΑίΐβΓβ ΛυΙβιη Υϋ» βίϋδάβπι δίβρίιβηί, ςυ» ίηοίρίΐ : Αγαθόν 
χα\ δ^χαιον χα\ π5σι τοΙς εοβεβέσιν προαιρουμένοις αποδεχτών χατά τήν του μεγαλοχήρυχος 

Βαύΐου, βυοίΟΓβιη 1ιβΙ)βΙ δίβρίιβηυπι ςαβπιαβπι Β/ζβηϋηυιη, αυί ίαδδα ΕρίρΙιβηϋ , βΙ)Μ65, 
φίΜίη^βδίηιο δθουηάο ροδΙ ίΐϋϋδ, οιηυδ νίίθω ΙπΛάίΙ, οοίΐυιη δοΗρδίδδΟ δβ ΙβδΙβΙιΐΓ. 
Υμ16 ΐΑαάΑΐΑΐη ΑΙΙαΙπ ΟίαΙηΙ^π), § ίΧΠ, βΐ άβ δίπιβοηιϋυδ, ρ. 81, 61 οοηίΓΑ ΟΓβ^β^Ιοηαηι, 
ρ. 336. 

1 Οε/ο^ολια, δίνβ ΙίΙ)βΓ ρβτ οοΐο ^ηβΓΑ Ιοηοηιιη, ςυίϋα» υΙαηΙϋΓ ΟγιβοΙ, άίδροδίΐοδ οοη- 
ΙίοΰΠδ οΑαοοβδ 6ΐ ΐΓορΑΠΑ, Ιιοο βδΙ Ιι/ηιηοδ δβΰΓΟδ βΐ οΑηϋοηβδ, ςυω α ρηιηίδ νββρβΓί^ 
Βοαιίηίο» Αϋ βηβιη υδςυβ Μίδδ» ΟΑηαηΙατ. Υίάβ ΑΙίΑΐίαπι, Όβ Ηδτίβ 6€€ΐ6$ια$ίί€ί8 Οηβ€οτ\ηη^ 
ρ. 6λ δβς. ϋθ6ΐ ΑυΙβαι Οβπιβδοβηο Ιιίο Ιίϋβρ ΙήΙιαΑΐαΓ, ^ι1^ι15 ίαΐΑ^ΐηοιη βΙίΑω 6(1ϋίοηε$ 
6η80ΐΒ 76061(9 ρΓ8β6χβπι 1)Αΐ)6η1 ηκΐί (ΙβΙίηβΑΐίοοβ 1ί{(ηο βχρΓβδβΑΠ); ΐΑΐηβη ηοη οια^ 
08ΐηθδθ6ηιΐ5 ΑυαοΓ ΟοΙοβοΙιί ίη πιαΚίβ ιαπι α1> Αη(ί(]ΐιο αίδδίάβηϋδ, Ιοϋυδ 6δ(, Ηββΐ €Αηοη€9 
ιηυΐϋ ρΓ05Α ΟΓΑΐίοηβ, ςυί ίη 60, ςυβαΐΑΟκηοάιιαι βΐ ίη Ρατα€ΐ€ίί€€^ 6ΐ ίη Αΐίίδ βΓ^θοοΓυπι ΙίΙιηβ 
6(οΐ6$ΐΑδΐία5 6οηΐίη6η(αΓ, ΟΑΠΚΑδοβηυπι ΑαοΙΟΓβιη 1ΐΑΐ)6ΑηΙ, οϋΑΐη Μβηοΐοβ» βΓ«θοθΓαηι« 
φκχΐ Ο&πΐΑδΟοηο ΐΗϋυίΙ Ο&ΐβϋηυδ, ΥΠ, 51 Όβ ΑΓΟΑηίδ β&ΙΙιοΙίοβθ ηάβί, νβΐ 1;^ρίβαιη, ηυαά Α 
Ββιοβδοβηο Γ6δΐΑαΓΑΐααι Αιί^6 δβηρδίΙ 8ίηΐ6οη Τΐιβδδ&ΐοηίββηδίδ. Υίϋβ ΑΙΐΑ(ίυπ), Ι>ίΑΐΓί1)θ (Ιο 
Ι)(ΗΐΐΑ$€6ηί 56ηρ1ί5, { ΙΧ1Χ (ρ). ΡΓοάίϋ ^Οχτώηχος βΓβΒοβ, ΥϋηβίΜ, 1523, 1543, 1584, 1602, 
1610, 1624, ίη-8. 

δοηρία Βαιηία€€η% αάΐινΰ ίη€άΗα (9) 

1. ΑίΜΐίΖίβφίΜΐΐΜΓ Α8€θ1ίο« φΐΑ5 6 1)ί1)1. ΟοΐΑΐίηίΑη» 6θ(1ίθ6 οάιΐϋπηη 86 ρΓ«δΐΑηϋ8$ίαια8 ρ. 5, ά€ €0(1. ΐνΐΙ, §ίο €ΐΙ«1•Γ : • ΝαγγαΙμ) υΐΗιβ 
€% ΪΒίβηοΓβ ^ειλίορυι^ Γβ^ίοηβ, ςυχ Ιικϋα (ϋ£ίΐυΓ, 
χΙ Μοοίιιιι είνίΐΑΐβιιι Ρ6Γ1&1» ροΓ Λοαηηβηί ατΜ- 
ΜΛΛάήίΛίΛ ΜΜΛΜίβήί 5. 8β^ιτ.1.ί1)βΓ Ιιίΰ ϊηίοΓ'ώ'ιΐυΓ 

ΒλτΙλοΜ, βΐ 681 ίΐΐΐ ίρδ» Ηί8ΐΟΠ9Ι <|υ» 03ΐη38ΰ6η0 

ηιΙ^ο ΐηΐΗΐίΙοΓ. ι Ρΐαη ]ιιιι κΙηοΐαΐΑ βυηΐ βυρΓα 
«Φΐ. VIII, ρ»({. 444 86(|. — ΑΙ> οΐίοβο ιηο绀ΐιο ί1- 

ΙΙΙΙΙ ΙΐΜΐθη»αΐ 6886 €0η8ΰΓίρ(8Η1, €60861 Ουιΐίη. ρ. 

ΙΤϋ, 62ΐηςαβ ρ« 1729, νο€3ΐ ορυβ ΓΑΐ)υ1θ8υιη; 
ρι^. «ϋίβηι 1753 61 1755 6Χ€ίϋιΐ φΐ05(]2ΐιη οοόά. 
■18.; ρ. (ΐ6ηΝ|υ6 1750 86ΐ|. οορΊοβιυ» (1ίδ86Π( <]6 
ϋΐι «1^ 46 €<νΙ(1. 61 <ϋν6ΓδΑ νλΓίοπιιη ν ν. ΟΒ. 
\•ύκ\Λ Γ66ϋΑ4. ΗοΗ. 

(ο) 8. Ρ8^. 479. 6ϋ• ΚοϋΐΓ. άβ €0(1. €9Β8ΑΤ. 
XV. η. 14. α1>Ί 1•ΑΠ1Ι>6€. ά6 3υ€ΐ0Γβ Υίΐ26 &5861ΐΐί- 

!•Γ Αϋ^ϋο. Α4ΐ<1. Ονϋίιι. ρλ^• 1752 $ξ\. υΙ)ί, ι (Ιυιη 
Μτϋκ), 911, 1812, ορυβϋυΐυιο ίδΐυϋ 6γ. έΐ 1•ιΙ. οχ 
ιιι$ις. οαάύ, Κεςίίβ 68Ηί€ί8 6ΐου<1ί1αΓ ίη 4, Ιιοο 8. 
1688, ΡαΓίε, €θΐη Μί8€6ΐΐ8η6ί8 «Ιίίκ, &ριιϋ 1. Βου^ 
ιΙοί, €ΐΐΓΑ 61 8ΐυϋίο σιοη^οΚιΟΓαπι ΒβηοϋίοΙίηοΓ. 
(οη^τβ^^ΐ. 8, Μλΐιτί ίη 08ΐ1ί8, 8«]Η6 ίϋυϋ 8αΓίΙ)υ• 
ΐυΜ 8ΐ6ρΙ>8ηο, Οοη&ΙαηΙίηοροΙίΐΑηβΒ £€€1681» <ϋ8- 
οοηο, 9ΐα <ΐ06ΐιι ρβπίηβΐ, ιιοη, 8(1 8. ^08ηη6I^ 08- 
Μ88Γ61ΙΙΙΙΙΙ. > Αΐςιΐ6 8υρΓ3, νοί νΐΙΙ* ρ• 549, νίΐιιη 
8ΐ€ρΙΐ8ηί ίυιΓιοηβ 3 5ΐ6ρΗ8ηο. (Ιΐ8€θηο €οη8ΐ8ηΙί- 
ιιθ|κ>Ηΐ. 6886 €οη8οπρΐ2ΐιιι, 61 8 ποοπβοΐιίβ Ββιιβϋίοΐί- 
ηί$, Ρατί*. 1692. 4, 6<1ίΐ8ΐη, 8€Γίρ86Γ3ΐ Ρ8ΐ)Π€ίυ». 
Ροτ88ΐι 8€ηΙ>6η(Ιαπι ΓυίΓ, 1682. Μ8πι 1ηίΓ8, νοΙ ΧΙΙΙ. 
ρ. 855 8ΐ|. Γ666η86ηΙυΓ ΙΙοηΐΓ8•€θη. ΑηΛίβΰΐα 
€η^€α, 8ίνβ ν;ιπΑ ορυ8€αΐ8 βηκο Ιΐ8€ΐ6ηιΐ8 ηοη 
Α^ίΐΑ, Ρλτ9$. 1689, 4 ; ίη φΐίΙ>υ8 ιιΐΐίιιιυηι 1υ€υιη 

β€€1ΐρ8ΐ νίΐ8 8. 8ΐ6ρΙΐ8ηί ]ΜηίθΠ8, δίγΙίΙ», 8υ€ΐΟΓ6 

8ΐ6ρΐΜΐαο, (Ιί8€οηο Ε€€ΐ68ί» €οη8ΐαη(ίηοροΙ. €Ηΐη 
τ6Τ8•οη6 Ι86. Ιιορίηί, υ. 596-551. υΐΓ8«(υ6 8ΐο• 
ρ^8ΐιί νίΐ3, ίΗί», ίπ νοΓ. IX, ρ. 144 οι 145 6^. νυΙ. 
ΐιιΐ€Τ 6ΐο{ί8 νίΐα8(ΐιΐ6 58. €οιηηΐ6ΐηοΓ&ΐαΓ• ΗατΙ* (ρ) €οηΓ. ΟυιΙΐΗ. Ι. 6. ρ. 4741 $<τ. ίη ρηπιΐ9 ρ8{ζ. 
1771 8(1• — θ€ίο€θΗη$ ^ηη\ 8ΐηρΙί88ίπιο ^. Ζοιι8γ» 
Γοηιιη6ΐιΐ8ηο 6Χ8ΐ8ΐ Υίηάο^οηοί ίη €0(1• €9Ρ88Γ. 
€ενΐ. Υ. Ι.8η)1>6€. €θη)η6ηΐ. V. ρ. 17 8ς. υΙ>ί ΚοΙ- 
ΐ8Γίυ8 ίη ηοΐ8 6χ 1•8πι1)6€ίί 8(1(1ίΐ8ηΐ6ηΐο τβΓβΠ, Βυ- 

ρβΓ68β6 ίη 1ΐΟ€ €0<1. Γ6€6ηΐίθΓ6ηΐ 1ΐ8η€ Π18ηυ Ιΐ8Γ€ί 

Μ8πιυη«, 0Γ6ΐ6η8ί8, ίη8€ηρΙΐοη6Πΐ *Ι(οάννου Δαμα- 
αχηνοΟ ή Όχτώηχος, ή^ουν Τμνοι βίς τήν ανάστα- 
σιν, χαΐ έξήγησις εΙς αυτήν πάνυώρα^α* Ιι. 6. ^. 

Ι>8Π188€6ηί ΟοΙΟβΰΙΐΗί^ 8ΐν6 ΙΐγΠΐηί ίη Γ68υΓΓ6€ΐίθ- 

ηβπι €ΙΐΓί8(ί, €υπι 6χρθ8ίΙίοη6 ν2ΐΙ<ΐ6 ρυΐ€ΐΐΓ8. — 
ΙΜ. ίη €θ(1<1.0ϋθνΐ,€;θ€νΐΙ,6ΐ ίηΐβΓ «118 ίη €0<Ι. 

0(ΧΙΧ, (ΧΧΧΧΙΠ, €θηΐίη6ΐυΓ ΙίΙ)6Γ 60€ΐ68ί88ΐί6ΙΙ8 

€υπι βηΐίςυίδ ηοΐΊδ Π)α8ί€ΐ8, Οοΐο€€Ηη% ίη8€πρΐυ8, 
61 ΗΐΑχίιηιια ρ8Γΐ6ΐη 8 8. Ι, ΒΑηια8θ6ηο €θΐηρο8ί• 
108. Κ. Ι.8ηιΙ)6€. Υ. ρ. 571. 572 6ΐ 574 δ(|. — Ηίά. 
ρ. 6ά3.« (Ι6€0ΐ1. ϋΟϋΧΧΥ, ίηςυθ68ΐ ΗηΜίΙορηιη 
ΌταεοτΗτη €οηΐίη€η$ οπιηβδ ΟαούΜ ΰίηηΜ, 8ίνβ 
€8ηΐιΐ8 ίΒίΙί8ΐ68. — ίι^ίάω, ίηΐ6Γ 60<Μ• νο88ί8ηο$, 
ΟαοβΰΗΜΜ, €0» ρΓθΐ68θΐη6ηί8 , 6Ι €0ηιιη6ηΐ8ηί8 
^^^ί Τ^6θ<Ιοή 64 ί. ΖοηαηΒ, (]ΐι« 88ΐιηΐ ιΐϋ ίιΐ€8Γ- 

η8ΐίθΒ6, ρΑ88ίθη6 61 Γ68υΓΓ6€ΐίθη6 ΒοΗΐίηί 1.8ΐίη6. 

ν. ϋ3ΐ. 1)ίΙ)1. 1.61(1. ραβ. 596. η. 27. — Ιη 8ΐί(|ΐιοΙ 
€0(1(1. Υ8ϋ€8η. 1>ίΙιΙ. Ροΐ&νϋ, ΰΓββοβ, 61 ίη ιηο Ι^α- 
Ιίη6. — ΜεάίοΙαΗί, ίη 1>ΊΙ>1. Απι1)Γ08. Ιη (Ιυο^νι 
€0(1(1. 6ΐ ιη 8ΐϋ8. 08Πΐ88€6ηί ορρ. 6]υ8(ΐ6Π)ςιΐ6 ορρ. 
πιυ$ί€8 €υηι ηιυ8ί€Ί8 ηοΙί8, 16&16 ΜοηίΓαυο. ΒιΙιΙ. 
Μ1>1. ΠΙ88. Ι. ρ. 66, 7^ 64 528 ϋ. 56(1 (Ι6 8υρρθ8ί- 
ΐΗίίδ 8ΐίί8ςυ6 8€Γίρΐί8 8ΐκιικΐ6 (ΙίδρυΐΑγίΐ Ου(1ίηιΐ8. 
8(ΐΙ) ηοοιίη6 1>8ΐη88€6ηί οίτουηΐϊβηιηΐυΓ ςιιο(ΐιΐ6 
8€ΐιοΙία ίη Ερρ. Ρ8υϋ ; 8ΐ6ηίηι 61 (Ι6$υιι1 ί1ΐ8 ίη 
€0(1(1. 8ηϋ(ΐηιοΓίΐΜΐ8 6ί 6>ΙΙ8 ΒοηίΑ6 ίη(1ίμ[η8 €ΟΙΙ- 
86ηΐυΓ. Πβ ΐ}«ίυ«ΐ8(ΐ8πι 8ίίί8. ν. 8ηρΓ8 ίη ΟαίαΙ. £6- 
η6ΓαΙί 00(1(1. 6ΐ δΐιρΓΑ η. 6. ΗλτΙ. 
(η) Α(1(Ι. α8ν61ΙΗ1 1. Ι'. ρ88• 626. //. (9 ΝΟτπίΑ ΕΧ ΒΙΒυΟΤΗΒΟΛ ΡΑΒίααΐ. 60 

Ι^βςιηηίυδ ΓβοβρίΙ ίη Αρρβικίίοβ, ςυ&ιη όθΐυηΐδ ογ&Ι, Οβιηαδοβηί ορβΓαηι. ΥΜβ Θ^υ5 ηοΐΑ8 α() 
Οβιηββοβηί ΥϋΑΐη, β Ι, ιιΐ€Γθ8θΙ]^π)ΐΙβιιο βοηρίΑΐη, ρ. χν. 

2. Ό€Μ€ ορΐΜρι»/ΐ4ΐη« ηυοά Α11«ϋα5 βά ΑαΙιΟΓίααι τηίδβΓαΙ ( ιΙίνθΓβυτη βΐ3 6<1ϋο, Ιοιη. '» 
ρ». 390.) βΐ €|6 ηαο νΐάβικίαδ ία ΟίΑΐΓί1)Α (Ιβ δοήρϋδ Ι)&ιηΑ&66ηί, $ ΙΑνίΙΙ. ΡαΙν. — Ιη 6θΙ• 
οούά. Αη^ΙίβΒ, 6ΐο. Ι, η. 1882, οίΐΑΐυΓ 1. 1)&ιηβ56. ϋβ {ιάΰ; δβά ςαοάηβαι δΗ οροδουΐ. ικ>η 
βάηοΐΑΐυΓ. ΗατΙ. 

3. ΐΑΧΐοοη €ίΐ^ίηοΙορί€θη. Αεξιχλν γηιρά του άγιωτάτου χα\ σονωτάτου χυροΰ Ιωάννου πρ£- 
σ6υτέρο*.^ του ΔαμασχηνοΟ βιορθωθέν, χα\ άπδ βιαφ^ρων βιβλίων τάς λέξεις εΙς έτυμολογίαν έρμηνεύσαντος. 
Ιηοίρΐΐ : Ά, Ιπί^όηάά έστινίπιπληκτικόν. Άατοςό άβλαβης, άτη γάρή βλάβη. Ορη» ^η^βΜ , ίη<|ϋί1 
ίη Συμμ(χτοις, ρ. 451. Αΐΐβΐίϋδ, ϋορχοΒίίτη €( ΒίηρηΙαπ {Ραϋτ,), — ΡΙυΓβ αβ Ιιοε Ιεχίοο ^3Iη 5υηΙ 
ιϋβραΐβΐβ δϋρπι, γοΐ. VI. ρ. 602 8<ϊ. βαπΛίιιβ Ιβιηβη ββίΐ οοΐ. ΜοΓβΙΙί ία ΒίΜ. Ογ. βΐ ΙλΙ. πι8. 1, 
ρ. 85 δςς., υ1> ηοη 5θ1υιη ρΙαΓβ$ οο(1ίββ3 φνθΓδβδηαβ νν. ΒΟ. άβ βίυδ βυοΙΟΓβ δ^ηΐβπϋβδ 
ΓθοβηδβΙ; δβ<1 βϋβαι βνίηοϋ, 8υ€ΐ0Γβπι ίΙΙίαδ ββδβ Ιοαηη. ΖοηβΓβπι, β1 αοοβΐ οοπίρβ Ββπίΐιη. 
(3«ί ιηβ Λ(1 1ι»8ϋβη(1ααι αίΐάαχβπιΐ δυρΓβ VI, ρ. 633 δ(ΐ.) Ιβχίοοη, ςαοά Μβχίπιο βδοιί- 
ΐΜΐυΓ, (ϋνβΓ δίπη βδββ β Ιβχίοο 1. ΖοτιαΓ^ρ, ύβ ςυο ίΰΐά. ρ. 634, ηυιβίΐ&πι δυαΐ ΑοίηοΙαίΑ. 
ΗατΙ. 

4. ΕΙςτήν ύνακαντ^^ν του Κυρίου ήμων Ιησοΰ Χρίστου. — ΗοίηίΙία ίη 0€€Ην8%Μη Όοηιιηι, Ιηεί|ΐίΙ : 
ΕΤγε μένη των γενεβΓλίων πανήγυρις, ΙΙίδβΓαΙ ΟΟΠΙ ΥβΓδίοαβ δυΑ β(1 ΑαϋβΓίΐΙΠ) 1.60 ΑΐΐΑΐΐυδ. 
^αθΓ. — ΕδΙ ΓίηέΙούοΐΜΡ ίο οοά. ΟφδΑΓ. XXXV, η. 35. δ6(1 Κοίΐβπο ία δαρρί. βά 
ΐΑχη]}. οοχηιη. ρ. 263, άαΜαπ) 6$1, ηυιη ββ ογαΙΙο ΓβνβΓΑ δίΐ Ιο. Οβιαβδοοπί , ηββηβ. ΗατΙ. 

δ. ΕΙς τό γενέΟλιον Κυρίου λόγος Ιστορικός. Ιη ΝαίαΙβτη €Ητχ»α »€Τηίθ ΗίΒίοτίοη». ΙποίρίΙ : Όπόταν 
τ6 Εαρ άπέλΙη. ( ¥α\)τ. ) Ταυτχηί^ ίη οοά. ςιιοηϋβηι Ηβ^ο είΧΥΙ ( ΟιΙ. οο(](1. Ογ. ΤβυΓ. 
ρ. 253. ) — ΥϋηίίϋΒ, ίη οοά. Ναηίβη. επν, α. 9; βίςαβ ΜίηκβΓβΙΙ. ίη ΟιΙ. αοάά. Νβη., ρβ^. 
5*7. ΝοηηαΙίΑ ίη Ιιβο Ιιοηιίΐίβ Ιβρ ΛΛυΙοδβ, βυΐ βχ βροοΓ^ρηίδ ιηοηυιηβηΐίδ ϋβδυιηρίθ. — 
ΐΊοΓϋηίΐϋί, ίη οοίΐ. ΐΛαΓβηΙ. ΧΥΠ, η. 5 ; β( Ββηάίη. οβί. Ι, ρβ^. 416, 1γα(1ιΙ, ίη οβίοβ ρ. 15, 
Οπβοαίαπι ΑάηοΙβδδβ , λαηο δβπηοηβπι ηοη 65$6 Ι. ΟΑΐη&δοβηί , 56(1 άλλου τινός ;^ονβρου 
άνθρωπου χσ\ άμαθους. ΑΙηυί ΡΑΐ)ηο. ίηίΓΑ νοί. IX, ρ. 86 Τ6ΐ. 6(1. βυιη 6δδβ ΙοΑηηίδ, βρίδοορί 
ΚυικΒΦ, δίηβ αΙίΑ ΙιοοβΗΑϋοηβ δβΓίρδϋ : βΐ ίη υΑΐ. 60(1(1. Ρανί», Ιοπι. II, ρ. 235, 6ΐι οο(1. 
ΜΟίΧΧΙΧ, οίΐΑΐυΓη. 14, Ιοωηίδ, Εαο(Β6Β βρίδοορί, ΟΓ&Ιίο ΜδΙοηοΑ ίη ΠΑΐίνιίΑΐβιη Οοκηίηί. 
ΗατΙ. 

6. Αόγος περ\ της αγίας συνάξεως τ9ίς αναστάσεως του Κυρίου περ\ του αή χρίνειν μηδέ μνησιχαχεΓν• 
Ιηοΐρίΐ : Άε\ μέν ή του αγίου Πνεύματος χάρις βιά πάσης της του βεου Γραφής. ΈλΟ^Πϊ ίθΓβ , δ6(1 
ρΑϋΙο υΙ)6ηθΓ, ΙιοιηΙΙίΑ δυΐ) ΑηαδίΑδϋ, ΑηΙΙθ6ΐΐ6ηί« ηοωίηβ 6(ϋΐΑ Ογφοο εΐ Ι,Αΐίηβ ίη Ιοιη. III 
Αηϋςηαταηι Ιβΰί, Οβηίδϋ (γ). 86(1 Ιιφο, ([ϋβΒ ίη πίδ. ΡΛίαΙίηο Α(1 ΒΑΐηΑδοεηαιη ΓβΓβΓίαΓ, ηιαΚΐδ 
όβίΓΑΟΐίδ ^6ρΓββδίθΓ ΒΛ, Β( (οΠβ Α^ηοΒίαίϋ €94, ίηο[αϋ ΑΙίΑΐίυδ ΟίοίΓί^Α (1β ΟΑΠίΑδΰβηί δοπ- 
ρϋδ, § Ι,ΧΧΐν, α Ιοαηηβ ίαιηβη Παιηα$θ€ηο ίη βαιη (οτγηατη οοηίταοΐα : €Χ Αηα$ία8ϊθ 
ηαΛη(ΐη€ νΛΐύία ίη. «Μα οοίηιηεηίατια ίναη$[ηάΊ»$€^ άύϊηρίίβ^ ςίΑΰΒ Βίδί νιάΰϋαηίΗΓ^ άερτ^Ιί^Π" 

άίΐίΛΤ. 

7. Διήγησις περ\ τοΟ μεγάλου Αρτεμίου Ικ των Φιλοστοργίου. Ιηοΐρίΐ : Τά του μεγάλου κα\ Ινδόξου 
μάρτυρος ^Αρτεμίου διηγεισθαι μέλλων ανδραγαθήματα. 

8. ΓαΓΔοΙβΙίοθ ίη Β. νίΓβίηβαι, δθ6υη(1υηι οοΐο Ιοηοβ Ογ^θοοπαπι (Ιίδΐίηοΐιι : ορυδ ηΐΑςηαπι 
€1 ΓΑΠίαι, βΐ ΛΙίΑΐίο ίυ(1ί66, φιλοι^αρθένοις ίαίαραιη ^^ΓΑϋδδίαΐϋοι. ΗΑηο 1.6€[α1αίαδ ίη Ορεπαπι 
Ι)ΑχηΑδ€6ηί Αρρ6η(1ί66 (1αγ6 νοίαϋ οααι τβπδίοηε 1.α(1ονίοί Μαγαοοιι, εΐεήει Γ6£αΐΑήδ. Ι Οοηί. 
οΙ. ΜθΓ6ΐ1. Βί1:)1. Ογ. θ1 ΙλΧ. ηΐδδ. Ι, ρ. 29. 

9. 0&1Ι0Μ8 {ή νΑΓίί ίη βαηοΐοηιηι βοΙβηιηΙίΑΐΜ• ΕΙς Άρτέμωνα τ^ μάρτυρα , κατά άλφάβητον. 
Ε(ς τους ασωμάτους. Ιη ιηκβίο*, ίηοίρίΐ : Πάντες ΙηείρΊΐ : *Ανοίγω της γνώσεως θησαυρούς. 

άνυμνήσωμεν πιστοί. Κίς τ6ν μάρτυρα Θεόφιλον. Ιη€ίρίΙ : 'Αρχή έχρη- 

Εές τ^ι» μάρτυρα Κόνωνα. ΙηοίρίΙ : Ό καλλίνικος μάτισαΐ. 

νυν μάρτυς ύμνείσθω. ΒΙς Εύφημίαν τήν μάρτυρα. ΙηοΊρΙΙ : "Ελκει πρ6ς 

ΚΙς τ6ν Λάζαρον. ΙμοίρΙΙ : Ό πρ\ν έχ μΙ] δντων ύμνφθίαν η άκροστιχίς. Εγκωμιάζω τήν πανεύ- 

Μοαγαγών. φημον κόρην. 

ΚΙς *1ωάννην τ^ εύαγγελιστήν κα\ είς τόν άγιον Είς τήν χοίαησιν τ^ς Θεοτόκου. ΙηοίρίΙ : Πεποι^ 

*Αρσένκον• 1ιΐ€ίρίΙ : Ό καθαρά ήγαπη μένος. κιλμένη τΨ^ θεί^ δόξη, η άκροστιχίς. Πανηγυριζέτω- 

Είς τ^ άγιον βεόδωρον τον Τήρωνα. ΙηοίρίΙ : σαν ο! θε^ρονες. [V. &<] η. 40 Λ^Γβ^οπί ΡΑΓάί.Ι 

βεοΰ σε, Θεόδωρε, άχροστιχίς. Θεοΰ , σε μέλπω, Είς τήν α&τήν κοίμησιν τής Θεοτόκου. ΙηοίριΙ : 

^ρεών επώνυμε. Παρθένοι νεάνιοες. 

Είς Έπιφάνιον Κύπρου. ΙηοίρίΙ : Έν %ψ του θε- ΕΙς τ6 γενέΟλιον του προδρόμου. ΙηοίρίΙ : Ός 

ράποντος πισνως. θρθρος ευπρεπής. 

(γ) Ρϋ^. 67. οχ 0(μ1. Β>ν9ΐΓ. ΑΐιΙ ίη οιΐ. ηον» πιίΐιιηιιιη ιη Ι)ιπϋ506ηΙ ΥίΙι, ο οί βΐΊΆ ; διιίϋΑηι 

Βαβηαο;!!, Μνβ 7ΑβεαιΐΓ. ίΛοηίηΐέηίοτ,4€€ί€$, Ιοπ). III, ίη Ίιαάννης. 8β(Ι ΙΐΑ0<ΐ6Γβ ρΐυηΐιυβ, ηθ5, υΐ βρ6Γ(Η 

ρ»^. 465,01 β<1. Οοιη^οίΙβίβΜΒ» Γθθοη$ϋ» Αϋ €θάά. ρΓορο(ϋοιη οιΐοοοϋίΐ Βΐ'ν. 1]Γΐ)ίΐηιΐ8β<Μΐίη(Ιιΐϋ δίϋβ- 

1ηΙ)1. Ρ:ΐΓί8. ΗλτΙ, ηΐ8, Εοοίι^ίβί^ οΐ 2θΑ<ΙοηΓΐ9β Ι/ιρδίοηβίβ (ΙοοΙθγ ο^γο- 

(ε)01)1ιγη)ηοΓΐιηι»8θΓθΓΐιπιιηηΙΐίΐυ<1ίηοιηοΐ5ϋΑνί- βίυβ,ίη πιοίοιίοπιηι (]υΑηι ρ»Γ&Ι Οποοογηπι ΙΙίβΙοηα. 

ΐαΐοηι, ςυο« ρΓ0•λ οι ο&Γπιίηβ οοπιροδαίΐ Οαπτ^βοο- αιιιηΐιιιη οςιι'κίοηι βοιο, 1ιιο(»η ΐαηΐυιη νκΙοΓυηΙ 

ηιΐδ, ίιιΐοΓ ρΓΧϋίρυοβ Οτχοχ Εοοίοβκ•» ηιοίοιίοβ οιιπι ΓΓθΙο{;οηιοπ3 9(1 ΙΙί&ίοπαιη ηιοΙοιΙοΓίιπι (^γ9β<όγιιιν« 

^υδι»^ι ]3ηι ρΓΐϋοιη οοΙοΙ>ηΐιΐΓ. Υίάο 1. ΙΓιθΓθ»ο1γ- Ι.ίρ5. 1714. Ιη ^ο^^Η^Γ^ Ιαιηοη ι.^^^^ϋΟ ΟΓυιΙίΐοΓυιη, 61 ΝΟΠΤΙΙ ΕΧ ΒΙΒΟΟΤΗΕΓΛ ΡΑΒΚίΟΙΙ. ε(ς τήν ΓνΙΐ3(τον. Ιη€ΐρίΙ : "^^σωμ^ν, ιφτζί^ ΪΛοί. 

γι. μΙ β. 10 6Γ€βΟΓΗ ΡΐΓ4ΐί •ΐ€.] 

ΕΙς βεοβδφίον «ί^ «οινοβιάρχην. ΙηείρίΙ : *0ς 

ΒΙς Ιωάννην 'Λ>» χ«λυβ(την. ΙαοίριΙ : ΙΑουτ»β6λ\ς 
ταΖς ΙκΕαις. . 

ΕΙς Ιωάννι^ν τ^ν πρέδρομον. ΙηΰίρΙΙ : Δ£υτ<, 
εύοήμφ -Λ γλίιίχτη• 

Είς τ^^Ιώβ. ΙοοίρίΙ : Τ&ν χαρτβροών &^αατα. 

ΕΙς τ^ «ροφήτην ΈβαΙαν. Ιιΐΰΐρϋ ; Φώτιβαν με» 
Κύρκίΐ). 

10. ΤτοριτΙι, ρτορβ ίηιιηιηΰΓ9ΐ, ιη ?2ΐπΑ&ΓβδΐΊ- 
τΗΗΜ («V 02 λΜ βίς τ^ «ΐ)Τήν τ9|<ς γνι2>«βως Ιωάννου του Ααμοι• 

οΓχηνοΟ. ΙηβΙρΗ : Τα ιΐωθ^α ζητεΙσΟαι κεφάλαια. 

βΡβ|[0ΓΊΊ ΡίΓίΙί, ΓρηγορΙου Πάρβου, μΐϊτροικ>λ(του Κορ{ν6ου έχ των ΙξτιγήαΐΜν βίς τ•υ( )(αν^ς των 
Λ<αποτ(χών^4ορτών, ^ξηγή€ε(( εις τοΟς χαν(5νας τ£)ν 
αυτών εορτών *Ιωάννου του Δαμάσκηνου. Ιηοί^Ι : 
Ό τϊαρών.ο^χος χάνων (ν). 

ΤίΜΟ^οτί^ ΡΓοόΓΜηί, Θόδωρου του Προβρ^μου 
έξήγηακ εΙς τοίις έν ταίζ ΙβραΥς ΔεσποτιχαΓς έορτάΤς 
έχτεθέντας χαν^ς ιταρά των Αγίων χα\ σοφών 
ποιητών ΚοσμΑ χαλ Ιωάννου του Δαμασχηνου. Ιη- 
οίρίΐ : "Εοιχας, Δν6ρωπε του Θεού, ^ρ^ τήν των 
έν ταΖ( ΔεσποτιχαΙς χαλ ^μοτελέσιν έορταΤς (χ). ρβιη. ιτ, ρ. 5β5, ίηίΑΓ βοηρία δΐΐκίπ, βεά $ίη6 ύιβ 
βΐ ΟΜΜβΙβ, «ΜΜΠΙΙ«Γ Ηίιίοιΐ• ιιι«Ι(ΜΐοΓαιη Εεοΐ€- 
Μβ 6γ. 60Τ0«Ι^Μ6 ΙΐΜβΙΟαίΒ ρΟβίίΟΙ € ΠΚΜΙφίΒ Κ- 

Μβ^ικ Μΐ«νροι•; »Ι ΡΐΗΗβιοβΜπ. «α ΗΊβΐ. ιηβΙ• 

(ι) Λη#. ΜΙ ΜΜ. ριιΐιΐ. €0<Ι. ^0€ΤίΙΑ\\, η. 2, 
Ολκομ^ ΒβΙοιΚ, €Ι ^. {>•ιη»Μ. ΙιγπιιιΙ : βϋϋ^ίΐ 
ΰοπαηβηΙιΗοβ ίη εο(1. 1Ιΰ1.1Υ , η. 7, /. ί>βιιι. εΑ-> 
ροΜΟ* Λτβ ΗγΜΒί\ Μ^νϋαΓ Ι?ρΐ€αιη, 8!τβ οπΙο 
<&?Ίιιί 0(Βήή ίη βπΜοπιιη •€ΰΐ68ίΙ« ΓεεΗαη^ί : — 
ΪΛ €οά. ΜΟΟΟΙΙ, ■• II 9 ΟλποιίΜ. β. €»η1υ8 βοοίβ^ 

&ί>8ΐίΓ4 Α€Γ08ΐίθΙΐί IV. ΡτίΟΐί «Ι ΐ€ΓΐίΙ βυεΙΟΓ ϋοβΙΗΜ 

ηηΜ€ΐιιΐ3, Μοιηιϋ οΐ ααβπϋοιιι. ΟΑΠΜΒεβηιι^; ϊϋκ 
ο••ίι €ΐιη Οτ^αήι , ΟοΗηΐΙιΊ &Γε&ιί«ρί»«ορΙ, ιηΐέτ- 
ρτβιϋοιιβ 8. £οηιιη€ηΐ8τίο.^1η οοό. ΜΜΟΟΟΟΙ•!!!, 
η. 7, ειηοη Ι2ηι1>ίευ$ ίη Γββίυπι Ρβηΐεεοβίβδ : ρη8- 
ιΊπι ίηΐβτ Ιίηβ28 βίοβ&ρκ, εοηίβεΐ» νβΓΟ λο ιη&Γ{|;ίη6πι 
μΙιοΓια. — ρπΒίβΓβΑ Ίη <]υοΙ)υ$ οοάύ. ΐΛηιίή άβ 
αηίπι». — Μ2ΐηιΊ ίη 1)Ί1>Ι. Γβ^. οοά. ΟΥ, ΓοΙ. 46, 
^. Π2πΐ25ε. Ηττηηυβ ίη η3ΐίνίΐ3ΐ€πι €ΙΐΓί8Γι, νβΓδίϋυβ 
ί^ηιΐιίαβ, βΐ ίοΐ. 49, Ιη ίαηοΐα Ιηιηίηα αενοίΐκΗίί^ 
ΙιβΓοίεο βίβ^ίαουπι ΙβίΓΟδΙίεΙιοη : ηυί άυο Ιιγηιηί ίη 
ηοτεηι (κΐαβ, ΙηΙ>υ8 ΐΓοραπίβ ρβηΐ35ΐίεΙιί8 (ΙίβΓπι- 
αι%, 8οηΙ <]ί8ΐΓί5υΙί ; ΓοΙ. 52 η, ϋαηοη ίη ίαεταιη 
τηηττ€€ίίοη$Μ, Ίη 6X00818, ίη Οοιηίηίεαηι ΡỀίΐ(ΰ : 
Ιΐ7πιηυ§ ρΓθ82ίου$, αυί βΐίβπι ϋίνίιΙίΐυΓ ίη ιι οόζΒ ; 
^ ηκΗΐο ΐΓίΚ>η8, πκκίο ςυαίυοΓ ΐΓορ^ήίδ εοηβίαηΐββ; 
ίοΙ.55,£3ηοη ίη 8.Ρ€ηί€ύο$ΐεη^Νβτ%ϊ\}η$ ί&ηι5ίπ5/ιη 
ιχο(1ΐ8ρ&ΓίΙεΓΐπ5υΙα8, βΐηαηο ΐΓίΙ)α8, ηυηο ηιιβίυοΓ 
ΐΓοραπΜ εοπδΐ^ηδ, ίοΐ. 58. ίΐ6Γυπι €3ηοηί8 ίη 5. τε- 
&ηιτ6εΐίοη6πι ΐΓορ^ή» ρποΓ^; ΓοΙ. 59. ϋαηοη ίη άοτ- 
ΜΐΐοηβηΛ Ι>€ίθ€ηίΐτΊοί$9 ρΓ083ίευ8, ίΐίόεηι (ϋ8(ΓίΙ)ΐιΙυ^ 
ίιιθ(Ι»8 1, ΐΓορΑΓίίβ πκκΙο ΙηΙ)υ8, πιοάο (|υ;ιΐ0Γ(1ί8ΐΊη- 
εΐΐ8.Ηυηο1ι^πιιηυοι,ειιίυ5ίηίιίυπι : άνο{ξω τ6 στ6- 
μαείε., εΐηυΙΙι Γιΐ πιεηΐίοίη ε(1.1•«ςιιίηίαη3, Ιπ^Πβ, 
ςυί Γε1ίςυο8 εΐί&πι Ιιγπιηο5, εχ Ιιοε εοάίοε ηιεηιο- 
ηιο8 ρ^αίο υΚιεήυβ ρ6Γ8εςυίΙιΐΓ, ρ. 418 8ςς., 
Οπκε οαηι νεΓβίοηβ 1•3ΐίη3ΐ ίη Ιηοεπι ρΓΟίιιΙίΐ (λ(1(Ι. 
ρηαίο ρο8ΐ 9ϋ η. 10. 6Γ6&οπί ΡΑπΙί εΐε., <16 €0(1. 
ΥΐηΥκινι.) ίιίεπι εχ €9ΐη{;ίι 6Ιθ88ΑΓίο Ογχοο, \0€. 
Κανών, ΓείεΓΐ νεΓΐ)8 : €αηοη€$ άίνίάηηίΗτ ίη ηονβη 
οάα$^ ίΛΐ€τ ψία$ ίοΜίη $€€ηηάα ηηίΙιΗ αρρατβί (ηεε 
ίη εοίΐϋ. ΜλίΓΐΐεηδ.), $€ά €θηίροη€ηίίί ίη ρεοίοτύ τε- 
ΜβΜΐ.— νίηιίο6οιΐέτ, ίη εο<1. 02Β83Γ. €ΧΙ.νΐΙ, η. 9, 
^. 0>ηΐ38€. ε.ιηοη6< 8. ε^πηίοι \τ\λ ί9πιΙ)ίε3 ρβηίΑ- 
»ϋ6ΐΐ2, ο. ίη Γθ8ΐαιη Ρ6θΙεεθ8ΐε8 ; ίη Ν^ΐίνιΐ&ΐεηι 
εΐιΠ8ΐΊ, 61 ίη ΓεβΙυιη Β3ρΐί8ηΐ2Γΐ8 01ιπ8ΐί, εαιη ρ.ν 
ηρΐιηβί 6η£ε3 ΤΙιεο<1οΗ ΡΓοόΓΟπιί. V. ΙιΑπιώε. 
€θαιιη. IV, ρ. 267 βς. — ίη οοό. €εθΙΧ, Οληοηεβ 
8ηΐ8ΐ38ίπιί, 8. ό^ Γ68υΓΓ6εΐίοη6 €1ιη8ΐί ευπι εχρο- 
Βίϋοηε 2ΐιηρΓΐ88ίιη8, 1.3ΐπιΙ). V. ρ. 586 8ς. — Ο^ηο- 
1168 ίη <1ίν6Γ8ί8 Γε8ΐί8(1ί6ΐ)ΐΐ8 ίη εο<Ι. Βαγοοο. 1•ΙΧ, εΐ 
η. 2906, 8. είΜΐ. Βοόίει. €ΧΧ11Ι. ΗαΗ. 

(η) Υίηάο^οηα ίη εο<). 69Β8&Γ. (ΧϋΙΥ, η. 2, δυηΐ 
Στιχηρά, 8. Οαηίίοα ουοι 3η1ίςυί8 ηοΐί8 πιιΐ8ίοί$ λ 
Οοηίηίο^ι Ρυ1)1ί€8ηί εΐ ΡΙι&Γΐβχί η&ςυε αϋ Γεβίαηι 
Οαιηίυαι δ8. 5υΙ>]υη€ΐ2 ίί8(1εηι 8υηΐ 2ΐί& ν3Γί3ΐ 
αηϋοΆ 6θοΐ68ίΑ8ΐίε3, ίηΙβΓ ([ηχ Ττορατίηη 8• Λ, 
ΰαΜα9€£Μί. ν. Ι^ιηϋεε. V. ρ. 569 δεη.; Άάά. οοά. 
Νιηί2η.εΐ.ΧΧνΐΙ,6ΐ€2|. 6γ. €ο<Ι<]. Ν2η, ρ. Ζ^.ΗαΗ, 

(ν)€οιιί. ηοΐ.λϋ η. 9. νίΝ(<ο6οη^,ίη εοϋά.ΟεΟΧΥ, ι, ε^ €(Χ:ΧΥΙΚ 6χρο8ΐΙίο ίη 5δ. ΡαΙπιπι εοβίΜΒ, 
ερ!8θορτ Μ8]απιβη8ί8. 61 ^. 0λΐ»986εηΙ ε^ηοηεβ, 8. 
β^ηΐΐοα εοϋΐ68ία8Γιθ2, ίη ρηροίρυ]8 88εη8 βοΐεηηίΐ»- 
Ιί1)ΐΐ8 €8ηΐ8Γΐ 8οΙΐΐιι. Ι.8πιΙ)6€ίυ6 <ιηί<ΐ6πι οοβιΐΗ• ν. 
ρ. 579 ; Ιΐ6Γυιη^ρ, ρ. 585, ερίβΓβρΙιβ Ογ8Β€1• α Γεεβη* 
ΙίθΓ6ηΐ8ηυ 8οποΐ»> (1ε€βρΐυ8,ΐποιιίΐίΙΐ3ΐη6χρθ8ΐϋο<-Γ 
η6Πΐ|ΤΗ6θ(1οΓθ ΡΓΟίίΓοηιο. ΥεΓυαι ΚοΙΙ&γ. ίη ηοΐί8 8(1 
υΐηιηιπυβ Ιθ€υπι (Ιοεεί ε&πι ε88ε660Γ(ίί, ιυΐθΓ«• 
%θΐϊϊ ?Άτά\, ιηείΓοροΙίΐχ Οοπηίΐιί, υΐί οο^ιΙ. ΥαΙι- 
63ηί 1ΐ9ΐ)εηΐ, 8ΐ> ΔΠ8ΐίο ίη Βί8ΐηΙ>« (16 06θΓ|ίί8 6Ι 
εοηιιη 8θΗρΐί8, ρ. 418 ει 419, ΐ2υ(1αΐί; οΐ 60(ΐ6ΐ 
ΟδηΛΤ. (Χ:€ΧΧ, πιοχ ιηοπιθΓ•η(1υ8 (1ί86Γΐ6 &68ΐ2ΐυν* 
ΙιΙειη ΚυΙΐ8Γ. 8(1 ρηοΓβπι €0(Ι. «ηίιηαόνεηίΐ* Ιγ6» 
Ο0ηοη68. 8. ε8ηΐί€8 ίη ίβίο οο(]ίεε οεουΓΓ•Γ6* ςίΜΒ 
ίη «θίΙ. ΑΙ(1Ιη8 8)ίίδ(|υε ηοη ίηνεηίυηΐυΓ, ηίπιίΓυηι, 
υΐ νεΓ|>ί8 ιιίαΓ ΚοΙΙαπί, εο(]ί€ί8 ΓοΙ. 105, ρ. ι, ίη 
0οπ)ίηίθ3ηι του άντίπασχα, ευ]ιΐ8 ίηίΐίυιη : "^^σωμεν, 
πάντες λαο{ * ηυΙ (*^ηοη, 8ΐί88 θ8πΐ38Γεπο ΐΓίΙ)υΐιΐ8, 
ίη8€πΙ)ίΙυΓ : ΕΙς τήν ίνβιχτον - (1είη(!ε ΓοΙ. 160, ρ. 2, 
€θ8Πΐ9Β ΗΙοΓΟβοΙ^πιίΐαηί ίη οΙχΙοΓπιίΓιοηεηι Β. Υ. 
Μ3ΠΧ, €ΐι]τΐ8 ίηίΐίιιπι : Πεποιχιλμένη τ^ θείςι 6όξη. 
Ιη 3ΐίί8 ηΐ88. €3ποη ίδΐε Οαπιβδοεηο αδοπΙ)ίΐυΓ : (1ε- 
η'κιπε ίη βΛναάβνη οΙχΙοΓπιίΐίοηεηι θ3η)38οεηί, υΐ 
νί(1εΐΠΓ, €υ]ιΐ8 ίηίΐίυιη : "Ανοίξω τ6 στόμα μου. 
Ηιιηο Ιιγηιηιιηι αΐ) 1π3γΙο βιιΐ) 0αη)38εεπί ηοιηίηε ίη 
031. 00(1(1. 6γ. 6Γ9Βοε ρυΙ)Ιίοί ]ιιπ5 Γαοΐιιηι βδδε, 
ρ3υΙο αιιΐε οΙ)δεΓν3Υίηιιΐ8. — Ιη οάά. ε€€ΧΙΧ» 
1. Οαηι. θ3ηοηε8 3η38ΐ35ίηιί, 8. (1β ΓεβιίΓΓεοΙίοηβ 
εΐΐΓί8ΐί ευηι εχροδίιίοηε 3ηιρΙίδδίπΐ3. 1.3ΐηΙ). ίη 
ρ. 586 8ς. •— Ιυ οο(1. ΟβΟΧΧ, 6Γε|;οΓίί, αΓοΙιίερ• 
ΟοΓίηΐΙιί, εχροδίΐίο ίη θ3ηοηε8, 8. 08ηΐί08 εεοΙε8ίϋ- 
8ΐί68 ΓεδίΟΓυπι ΟοηιίηίοοΓυπι ΐοΐίυδ αηηί, αΐ εΐ ίη 
ΤΓίθ(1ί3 ει θ3ηοηε8 πΐ3(|[η8β ΙιεΙ)(1οπΐ8(1ί8 εΐ ΓεδίΟΓυηι 
Β. ΥίΓ|{ίηίδ Οείρ3Γ2β. ι.8η1^. ίΐ). ρ. 587. — Ραή$. Ιη 
1)ίΙ)Ι. ρυ1)1. 00(1. Μ[>€εΧΧ. η. ιι, οαηοηεδ βΟΓΟδίί- 
οΐιί ςυΑίυΟΓ : ρΓίηιί εΐ Ιεηϋ 8ϋ0(0Γ 0οδπΐ33, ιηο«- 
η3θΙιυ8, 8ε€υη<1ί εΐ ςιίΑΠί ^. 08πΐ3306ηυ8; Ιι»6 
οπι/ιί3 ευπι ϋΓε|;οηί, ΟοηηΐΙιί 8ΓοΙΓιερ. οοιηιηβηίΑ- 
Γίο. — ΓΙοτεηύχ^ ίη εο<1. 1•3ηγ. Με(1ίοεο ΧΙ•ΥΠΙ, 
η. 4, ρΐυΐ. 57, βΓε^οπί Οογ. Εχροδϋίο ίη ΟοπιίηΙ• 
008 €8ηοηεδ ΓεδίΟΓυιη,είο., 5υηΙ νοΓΟ ΐΓε(1εοίιη 08- 
ηοηε8 ρλΓίίιη 4. 03πΐ3δ0εηΙ, ρ3Γΐίιη εο8Π)3β, ιηοηΑ- 
οΐιί ; δίηι^αΐοηιηι ε&ηοηυπι Ιίΐυΐί βΚ^υε εχροδίΐίοηηηι 
ίιιίιίΑ οοηοοΓ(ΐ8ηΐ ουιη η8ΓΓ8ΐίοηε ΑίΙ•ΙίΙ (Ιε 6εοΓ|;ίο, 
ΟοήηΐΗ. ηιείΓοροΙ., είιιβςιιε εβιιοηυιη εχροδίιίοηε 
(ίηΓΓΑ ίη νοΙ. Χ, ρ. 801 8ςπ. νεί. €(1.) οΑηοηυηι 
ΐΑπιεη 8εηε8 οπιη εο<Ι. Ρ3ΐ3ΐίη. 06€Ι<Υ (ί1). ρ3|μ 
804), ΑυοίΟΓΟ β3η(1ίηο ίη 03ΐ. οο^ϋ. ϋΓ. ί•3ΐΐΓ. Π, 
ρ. 428 8ς. ΗατΙ. 

{χ) Υίηάο^οηα, ίη 00(1. ϋ»88Γ. €ΧΙ•ΥΙΙ, η. 9, 
^. Ι>3Π)380. οβηοιιοδ, 8. 03Γηιίπ3 ΐΓί3 ί3ηιΙ)1ο3 ροη- 

ΐ3δΓΐθΙΐ3, ΟτΐΠ) ρ3Γ3ρΙΐΓ3δ1 ΟγΦ08 ΤΙΚ•0(1θΐί ΡΓΟ(ΐΓΟΠΐί. 

ν. Ιι3πιΙ)βε. οοιηιη. ΙΥ, ρ. 267 8(|. — ίη οο(1(Ι. 
ΟΟϋΧΥΙ ει ΟααΧΥΙΠ. Τίιβθ(1ορί εχροδίιίο ίη Οο- 
8ΐη» 3ΐςυε ^. 1)3πΐλδ06ΐιί ΟΑηοηεβ, εΐε. ΙιβπιΙ). V, 
ρ. 584 8(](ΐ., ουηι ηοΐα ΚοΙΐ3πί. — Ε3(1επι ίη οο(1. 
Τ3ΐΐΓίη. ςιιοη(ΐ3ΐη Κε£;ίο €€1.11, τ. €3ΐ. οο(1(1. Ογ. 
Τ3υΓ. ρ. 569. — Ιη οα(1. Βαγοοο. 1)ΊΙ>1. Ποϋΐεί. οο(1« 
εΧ,Τΐιεο(1.ΡΓθ(ΐΓοιηί^ρθ8ίΐΙο Οοΐοεοΐιί ΟοδΠ)» αν 
ϋλΐηβδοεηί ; ε]υδ(1ειη ΕχροδίΙίο Ηγηιηοπιηι ϋοδπο» 
80 Οαιηαδο. ςυί ίη ΓοδΙίδ ολοιιηΐϋΓ; 4. 1)^ηι;λ80. 63 

ΕΐΙ5ΐ3ίΐΚΐϋ , 6ρί5€σρΐ Τ1ΐ6ΜΑΐθθίΰ€Μΐ• , • 

Ι«Η<Ι9 &Αΐίβ Ιοη(|^υ• βΐ ύοοίιι» Ιη οληοιιβηι Ιο. Οα- 
ιηΜ€6ηί ίη Ρβηΐβοοβιαι {§). 
^ο^ηη^8 Ζοπαγ» 1η Οίείοβΰΐιαηΐ• ^<Μιιι^^^ Ο&ηΐίΐ- 

ΜαΓΰί ΕΗ^βηΙΰΊ « ία ^υοΜίιιη €•10ΙΙ€Ι Ολίηλ• 

(Α1> θοϋβηι ΑΙΙι^ιίο ρΓ»ΙβΓ «ι, ςο« ΙιβςιιΐιιίιΐΒ 
«χΙιΊΙ>6ΐ (Ιβ θ2ΐιιια8ΰ«αο• ηίβ&Α (Μτβ λ4 ΑνΙ^βηοαι : 
Ι) ΠοηβΙ^ηΐίοί ΑοΓοροΙίΙΐΒ ΟγΜϊο , του σοφντάτοο 
χυροΟ Κωνσταντίνου Αογοθέτου του *Αχροπολ(του 
^^70% ^^^ ^^^ ^"^^^ Ιωάννην Δαμασχην^ν. ΙικΐίρίΙ : 
Τφ Ιωάννη τ^ν λόγον, τφ έχ Δαμασχοΰ τΔ έγχώ- 
μια. 2) 06 οοϋβιιι Ι>ίιηΐΜθβηο βχ Μ9ΐ<»Ηο Αιι€]γ• 
ηηο. 1η€!ρίΙ . Ή τοίνυν ^θεΤσα &γ(α χα\ οίχου- ΙΚΧΠΤΙΑ ΕΧ ΒΙΒυΟΤΗΚεΑ ΡΑΒΒίαΐ. 64 αινιχή. () Άχολου(Κα εΙς τ^ δ^ιον ϋατίρα ήμων 
Ιωάννην τον Δααασχην^. 1ΐΐα[Ηΐ : Πο(οις Ομνφβων 
{ΙνμαΦί του χανονος. ΑΙ. τ^ν ρίουνιχδν τής Έχχλη- 
αίας τέττιγα. Α) *Αχολουθ(α &λλη ε\ς τ^ν αύτ<!ν. 
ΙοβίρΙΙ : χαίροις, Έχχλησίας βργανον. Του χαν<5νον 
ή άχροΦτίγΧς χατά άλφάβητον , χα\ έν τοί^ θεοτο- 
χ(οις γιλοββιη»• ΑΙ. *ΑδωνάΙ σοι τήν ^υσαν σεπτ^^ν 
χα(. Α) "Αθανασίου του χατζύχη μεγαλυνάρια εΙς 
*Ιωάννην τ^ Δαμασχηνόν. ΗΐΰΙρΙΙ : Μαχαρίζωμέν 
β«, Ιωάννη σοφΙ, ώς χαρίτων λογιχων. (6) Βίος χα\ 
πολιτεία χα\ μεριχ^ θαυμάτων διήγησις τοΟ Ιν άγ{ο^ς 
Πατρδς ήμων Κοσμά του τιοιητοΰ. ΙηεΙρίΙ : Τςμ^ν 
έατιν άξιον τους έφευρηχέτας τά χάλλιστα. δοτίρΙΟΓ 
ρΓοίΙΙβίαΓ, 86 η8ΓΓ8Τ6 (Ιβ ^ο^ηη6 Οαιη^βεβηο, ηυ» 
ρπκΐϋπίΐ ίοααηββ Ηί6Τθ8θΙγιιιίΐαηυ8 ία 6]υ8 Υίΐβ. \αΗ{ ΙιγιηηΙ «χροι'ιΓι/εοήΓ. βαρπι, νοί. νΠΙ, ρ. 141 
ΜΝ|. β€€ΐ. 7. — Ιη €0(1. €ο!8ΐίη. ΟΟΧΙΧ, Τΐιβο^. 
Ρ^Ο(IΓοιιΗ Εη3ΐτ9ΐΓιο Ιη €«ηοη68, βίο. ΕιρΠοΑηΙυΓ' 
οαηΐίαι €Ι ΐίοριΗ», 8. ν6Τ8ΐ6υ1ί, αυβΒ \η βΐηι^υίλπιπι. 
8«ι<βπιιιΗ9ΐιΐπι οΟΙοΊΙβ θ€ηιιτηιηΐ. V. ΗοηΙίβιυο. ΒίΙ)1. 
θΝ8ΐ. ρ. 275. — νβη€ΐ. Ιη ^^ά, ΝληΊληο ΟΙΛΙΥ. 
ν. €»ι. ^οόό, «Γ. Νβη. ρ. 584 8α. 61 ρ. 586 άβ εοϋ. 
ϋΙι)ίΧνΐΙΙ ΗβτΙ 

(ψ) Εΐ8ΐ8ΐ ΥίηάοΙ^οη^β \η ^σά. ΟχΛ9ίΤ. (ΧΧΟΎ^ί, 
άβ (ΐη• Ηιΐ6 <1ΐ89βπΐ 1.3πιΙ>60. Υ, ρ. 556 86ς. ΗατΙ. 
'(») ΟοηΓ. ΙηΓη, νοΙ. Χ, ρ. 245, 6 (μΙ. τβΐ., βυρΓΑ 
8Νΐη. 4 8€ηρΙθΓ. ςιΐφ ίη ^ά. Ιιβςυίη. ηοη(1υιη Γθ- 
ρΐίτΙβηΙΐΜ*. — Εχ8ΐ8ΐ νβΓο ΥίηάοΙ^αί ίπ οοά. €λ~ 
9$ψ. ΧΧΥ, η. 4. - εοϋ. (ΧΥ1. — εοαα. (χοοα 61 ϋΟεΧΙΥ. τ. Ι^ΑΐηΙ>06. οοπιβι. τοΙ. Η1, ρ. 404. — 
νοί. Υ, μ. 17 8ςς. 4^^*^ ΚοΙΙαγ. ςα^ηι οΐί&ηι εοη- 
ί6Γ68&ιΙ νοΙ ΙΥ, ρ. 55 Μ|.— «οΙ. Υ, ρ. 577 6ΐ 578; ίη 
€0(1. ΟοίβΙίη. €ΟΙΧ. ν. Μοη£8ΐΐ6. ΒίΜ. €οί8ΐ. ρ. 
275 8ς. ίη £θά. ^αηίιηο 01.ΧΧΥ. — ^. Οιιηια&ΰ. 
ΓΓλ^^Ηΐπ). 8ΙΙΑΙ Μθ8αΐΜ8 ίη €0(1. δ]Γη. ▼. Μ8(ΐ1ι«ί Μο- 
Ιϋ. €θάά, 6Ι6. ρ. 21 8<|. ΗβτΙ. 

ίι') ΜηΓοί Ειι^ΟΒίεί» 6ρί8€ορί ΕρΙιββίιιί, ΤπΑίΙίοί; 
Ι6 8. ΤηοίΐΑίο 01 0610 οβηοη^β, 8. οιηΐίο» ίη Β. 
ΜοΗοιη ΜΐηΙ ΥίικΙοΙ). ίη €θά. θ8«Γ. ΟΙ.ΧΧΧνΐΙ, 
Ι68ΐ6 Νθ8•β1ίο ίη €Λί. ϋοάά. €λ»λτ, ρβΠ. ι, ρ. 275, 
3111 86θηη4αΗΐ Ι.»πι1ΐ66. νοΚ. Υ, ρ. 598 8(ΐ. ίη εο<Ι. 
€€εΧΧΥ. ΟοηΓ. ίηίπι ιοΙ. Χ, ρα^• 651 6<1ίΐ. τοι. 8ΑΝ€ΤΙ Ι0ΑΝΝΙ8 

ΒΑΜΑδ€ΕΝΙ 

ΟΡΕΒΑ ΟΜΝΙΑ ΟΌΜ ΕΧ8ΤΑΝΤ ουκΑ Ετ δτϋϋΐο Ρ. ΗΙΟΗ. ΙιΕφυΐΕίν 

ΟΒ01ΝΙ8 ΡηΑΤΚυΜ ΡΒ.€ΟΗ:λΤΟΚυΐΙ 

(ΡΙΤΗ09 »|Μ]ά ΙοΜίηβη Β«ρυ•Ι•Βΐ 1>6ΐβ9ρίηβ, τΙ« ΙβοούβΒΐ, 3(] ίηβί^ιιβ άϊνϊ Ρ«οϋ, ρΓορβ ίοηίβηι δ. δβνοηηί ΜΟΟΟΧΙΙ 

οοιη ρπνίΐ60ίο ΒΓ^ίβ. 2 νοί. 161). νίΚΟ Π,Ι,υβΤλΙββΙΙΙΟ ο. ο. ΙθΑΐΙΙΙΙ-ΡΑϋΙ.Ο 

ΒΙΟΝΟΝ 

ΑΜΑΤ1 β. ΟΟΙϋΤΙΗΙ, ΒΕ0ΑΙ4• ΒΤ €ΟίΙΛ€ΙΑΤ^Ε 8. «ΕΚΜΑΝ1 ΑΝΤΙ8$Ι01Κ)ΚΕΝ518 ΒΕΰΑΝΟ 

ΟΟΜΓΠ εοΝβιβταλίΑΝο, 
ντΜοκιο Α^ΑΜηα^1 υιιαιιτηοΐΗ» κτ ιςίΒίΓηΑΜίιι ηυηΐΜ, ιτο. £ί<ί ρα/Γοαιιί•/ΜΓβ ίηα, ΥΙΚ ΡΕΜ8ΤΑΝΤΙ88ΙΜΕ, €€η$€Η άύΙβηίψΑοίίρίοί ΙϋΙ^ταϋ ηο8ίη 
(ψ€τα ίη Ιίί€€ΐη ΰνηίίίηηΐ^ ^ορίετ ίηΰτβάιδΐΐβ ιΙΙίΑά 8ίηάίΐΜ% ^ηο, ίη%ςίΛί88ίίηί8 €ίίαη% ί^νηροΗϋίί8^ 
ιίίιιι/ΓίΜίιηί αναηϋηΐί /ιιί, Γναηοία ΰαηοβΙΙατϋ ίηίϋρβττίτηί, ρτον%Λΐ8 €οη8\Η\8^ •η ΙϋίβηΒ 
ΙηναηάίΒ ρτοηιον€ηάί8ςηβ ού8€€Ηηάα8 : βατή αΙοτχοτΛ λ<Μ 5ΐ6ι ρτ9 αΒίβτχ8 νιηάίοαί, ^^ιη ρ»- 
6/ίΓΐ ^νν%8 (αϋίο^ 8€Τ%ρίοη»ηί 8. ^οαηη^8 ίΗηηα$€€%% €θΙΐ€€ίίο. 1ά 8%Μίά€9Λ ορβηβ^ ςηοά 
ινΛΜΛχ αίΜΐιίιιιιι 0Γ(ίίιιΐ4θΐ νίΓΐ, α€ ίίΑίη €€€ΐ€8ΐα8Η€%Λ ίη/Ί»1ι>, /ιιιη 8ίηρίΛΐαη άοΰίτίηα 8ρ€€ία'' 
αΜ8ίη^%, άΐΗ α8$%άΗί$4ΐΗ€ νοϋΜ €χρ€ί%€ταηί^ φΑθά^Η€ ρτορί€Τ ςτανχοτεηκ ηίοΐ€τη βτηάιίί αΐη 
ά€$€ηΑ€ταηί^ αικίοΰίοΓ ερο ΐϋΐη αρρτ688η8^ €α αη%ηΜίίη8 8ρ€, ί€ ίηχΗχ ΙαΙ)οταηΗ εί οοηίεηά^ηξι 
/αιιίοτβιη, οίβ€χο8Χ88ΧτηηηχαχΛ€ Μεαχηαίβτη αά/ύίίΛτηίη. Ν€€ ψηβ (φΗίί €Χ8ρ€€ίαασ. Υχχ αχχηχ 
χΙΙπά ρτ€ΐο ρατατχ α€€€9Χ8ίχ, αιιη ίιηιιη ιηίΑι ραίτο€χηχα9η8ΧίΙ)8χάχύΜφΑ€ ρτορ€η8ΐ88χηχα 1)€η€νθ' 
Ι^ηίχα 9ροροηά%8ΐ%, ΟΐΜη €ί €α ςχΜ χη ηηχ ΙχίίΦτατχαηί α%ί€ίοτιία(6 ναΐ€8^ (χρεάϋαηχ (αοίίζηχίξηβ 
η'οΜ βρ^πΜ^/ι, 0110 χά ίαηάύίη (ί^ρΐ8 βαχχΛάετείΗΤ, ϋηάε ιηβοηιιιι Χ8ί€ ΙαύοΓΧίτη ρατίηβ, ί^, 
Μη αΗ$ρχ€€ίη8οΙχ¥ηχ Αα6ιιι7,«αί 8€Χ€€ηίχΙχΙ)η αΐχχ (ξαχαρηά ηο8 ρτο8ίαηί^ 8βά €( ού8ί€(Η€αηίβτη 
1)€ηίρηαηχ ηιαηχαη Ιχίοηχ €χρ€Τίη8 €8ί. ΟχΑχηαηχ νβτο αΙχοφΛί /Ιβπ ροίεναί^ ιχ( ηονα ρταοχρίίΐ 
0τχ€ηίαΙχ8 £ο€{β5ΐ« άοαοτχ8 {ΐΜτιιάΓαίιοιηιιιι βίΐίΐιοηι, χη φΜ χηηχΜΜτω €ί άχν€Τ8Χ88ΧΜ<Β νψ8 
(χρεηάαηίχίΓ η€ ι^Μοιαιιιη^Γ, ρτοίεοίοτΗηαΙίχΛΜ αΜ&ΐΓπη, ηχ8Χ ίβ^ Β0€ΤΙ88ΙΜΕ α(φΐ€ Βϋ- 
ΜΑΝΙ88ΙΜΕ νή-οπιοι, ςτιΐ€«ιι, ρταΐετ τοτομ €ί ρα%Μ:χ8 οοοιιιιιιη^ι» ι» η^^ο^ίιι €χρ€άχ&ηάί8 
ίοΙ^τίίαηχ [αεχίχίαί^ίηφίβ, ίνιιιιΐ€η#α ρεηβ οηχηίχΛτη βαβηίχατχΜηχ ρετχίχα ρτχάχίηηχ €88€ ΒχρΙονα- 
ΙΪΜίηχΗηχ €8ί ? Ημηο ηο8(Γαί€8 [αχΑ8ίχ8 νοοΛχΜ ρτο8€φΛΧβη(ΐίΤ^ 8χδχςΗ€ ά€ ίβ {ηταίχιίαηίχίτ €ί αρ- 
ρΐαηάχίηί, 8χν€ί€ β 8αοτο ρχΛρχίο ΓΛγΜιοιμρ μάβχ €αρχ(α (ΐιιΙ Τ€ρχΛΐα8 νηοτχΜη ρτο χηηαία (ηα 
ίΛον€ηάχ8φΑ€ αηχτηχ8 αρίίιιιιΐΗΐ /ίββιιηιίια €άί8$€Τ€ηί€ίΛ αχΛάχαηί^ 8χν€χη 8ϋΧ€ηααηαΛ €( Ιη8€Τί' 
ρίχοηπηχ υ€ί€η$ηχ ΑΰααεηχΜ^ φίί^Η8 α ΐΜ4ΐουί€0 Μαρηο ρΓ<»/Ι«« νχ€τχ(χΐ8 ««, 8χηρχΛΐα άέ ςχΛίύχί8 
»€ΐ€€ίιοτχ8 €τχίάχίχαηχ8 νχΓχ €ορίθ86 α€ΰΧΛταί€^ΧΑε € 8€ΐί€άχ8 8ΧΑΧ8 άχχεπιηί, €Χ ίεηχροτε νβίΓα- 
€ίαηΐ€ΐη, Λονχ8αΗ€ αηχίηαώΐ€ν8ΪοηχύίΑ8 χΙΙχΑ8(Γαηί€ηχ^ α€ 8Χ βα^Ιβιη χώ8€ ατρίΑηιβηία ά^άχίίοΓβ 
ορϋτα €ΐ}Λ€χάαηαα 8ίΛ8€€ρχ88η. 8€ά €ΐ φΛΟίΟΗοί €Χί€τατχΑτη ρβη^ίπηχ ηοηχχη€8 βπίάίΐχ ΙηίβΗατη 
ίήχάχψί€ αάνεηχχίηί, ΐ€ ρΓ€αο8{88ίηχΗηχ βαΐίχαηηη ηο8ίΓατΗίη ίΗβ$αχ»ηηΛ €ί οτηαηχ€ηξί»ηχ ψχοΰχΒ 
ρ€η€ΐί^ά€ψα,ν9Μηχχνα€¥ΐθ9χηΜ€ηί^φηά$ίΘ$9χά€Τί ά%€ίχίαηί€89 ρτΜ8ίαηίί$8χηηΛα^ αΙ>1)αΐ€ηχ 
^οαηΛ€ηx Ρ0ίΜΐχ8ίη Βχφψ^σηίχΛΜ, (^ οΐΜί€8 ίαείο νβΐΜί α§ιη%$^ €0Ψία»τΓ€ηΛί. 

Νοη 8ύΙχ8β% ^»^$Λ €χφΛΪ8χΗ88ίαιααχ χΙΙαηχ βτίέάχίίοηΰτη ίχμιηχ, ρηί4^ηίναηχ^ «τοίΜίαΙ^η, €ί αίχοί 
ραοΜ άχχι νίτΐΗί€8 πιχναΙηΜάχ οίηη€8 $χΛ8ρχ€χχιηί; 8€ά βΙ, ^χμΛ ί11α8 βίεραηίχ ά€€0Γ€ εχοτηαί, 67 ΡΚΛΙΡΑΤΙΟ ΟΕΝΕΪΙΑΙΙδ. 68 

αηαΓατη ρί^ίαίαη, νΰΐί^ίοηβιη, ηιοάβΜίίωη, αοίαηάΰηι ίηρβηηηιη ίΙΪΗΐη αηιγηΐ ΰάήάόηνη^ €ηι%^ 
ίρΜα ίηα [τοη$ ^€^ιίί9^τΗΗ$ Η1ί$ ^ϋΐ (€ ΰοηνβηίηηί, ηαη/ίιΐ5, Ι^Βϋε, αο »ροη8θτ πΛ 8ίο ροττο^ 
ΌΪΓ ι7/α5/Γί55(«ι«| ηίΗΗ φ^ 9νί0α ρ§ί€ΓΛθψίΦβΙονία, ηφϋ 0^€ΦΤψηι ίΒΚοιψραηαΙ^ίΙί ίπνη ρτοδι- 
ίαί€, (ητη ρηφΙπάΙρν^ΐ ρίΛϋίίο^ ΐΛβφίφτα άΰ$€ί$^^η8^Μία ά^ΦΚ^ι^αηίΙ^ ηοφ^ηηάαίη ηιαρηί 

ίη^ηατη, βίαβττηαηα^ η€€ (\Α€αίαρτοτ$\ΐ8 %$ηαρο 68, ρτ(ίΒ8ίαηΗ88ίιηοηΜη νΐτοτίΜη, ΗίβΓοηι^ίηι 
ίΛίηΜ^αβ Βίρηοηϋ^ ραΓ€ηίΐ8 €ίανί ίίΐί {ηίηοηα(ανο8 Ιοηρίοή οτάίηε Γ€αη8βαίη), οηοΓαηι 
άίρηί88ίΐηα8 ΙαΗά68, ςΗα$ οΙ ρψαφητη ^\9ά ^άΒ τβύμϋϋΰΒ 6| Ιψ^^ ηι^ήία 5ΐ6ι ΰοηάΗοΓΗηί, 
ηΜωίη ροχίβτηίη €Βΐαίβ8 ν€ίφΐηί%1/ ξάαιβ8 ηίπΐΐό ν^ϋίΜ.^ηό^ Μηίν€Γ8α ίΙΙα ηαίηπΕ αηιηιί^β 
ρτα8ίάία<ΐΗίΙ>Η8 αη%ύο ρτΰΒ^πίΜβ, ίη (€ 1ρ88 Η<ΒΤ€ά\ίατ(ο Ψ€ίΛίΙρ8Τ€ €ίίθΐΗΐαΗ88ΐτηβ ΰοηΰΐαίϋηβ ; 
ιιΙ 9ΐ«ί €Χ ϊη8ίρηί.αά/ηοάΐΛηι αβηίβ Ό€8ΐτα η<ΐ8€ί(ηή 8ηηί, (€ ρβηηάβ %η€Χ8η%ρΙηιη 8\ηί ΑαύιΐΜΠ, 
ςμοά άβδβαηί ΐίηίΐαή. {^ιαΜΤ/ούρι^ <Ζ>«ιμ, ψ$^ά Αά; νιαβ^Η8,8ίαΙ>ίί ,|^(β ν^ο, ιηίβΓίιη Ηίίβταίο 
οτϋ Ιοηρο8αηηοΙιρίΓαίίάΐτ^€άΗ9'^ϊ(ΐί^ΥαΙ$%Λ ϊρίΗιΙΤψ νν^^IιΛί^^^8%8Λ^^'€ίψ|ί}^ιΗΜ^ι^ιαηι Ιίίί^τα^ 
νίπηι ςποά ηιβα 008€νναηί%<κ ρταΙ\φΐ€ αηίίηί ρίρηΗ8 βηί, 8ί ρηα <β ηίϊΐϋαίβ (Η€ίην, €α φίΛ 
€(Βρί8ίί ϋΐίΓα αίφΛβ Ηητηαηίίαίβ €θίηρΐ€ςί€η. 

0^8^ρη€ηί^88^Λ^Iί^α(^^^€άΛύ^^^^ Ργ, ΜΚΒΑΕΙ Ι^ϋΙΊΕΝ, ΡΚ^ΕΡΑΤΙΟ 0ΕΝΕΚΑΙΙ8 

ΙΝ ΝΟΥΛΜ ΟΡΕΚυΜ 8. ΙΟΑΝΝΙ» ΙΜΜΑδΰΕΝΙ ΕϋΓΠΟΝΚΜ. Ι. Ιοαηηχ8 Όαϊηα80Βηί ορενα άίη ανχάε €χρβίίία. -^ Ιο&αηβιη 0βιη&80βηυιη ΙηΐβΓ ρΓ£θ5ΐθη(ί5- 
ήΐΏΟδ (1θ6ΐθΓ68 δαθ8 ββηδβΐ £οοΐ65ία Οτί^ηίΑΐ», «€ ρΜΜίραο δβΐΏροΓ ΙιοηοΓβ οοΐαίΐ, οαιη ρΓΟ- 
ρΙβΓ βΙβββηΙίδδίαΐΛ ΟδηΙίοβ ρΙϋπίπίΛ, φΐ» νίΓδβηοΙϋδ βόιάιΐ, βΐ ςυίΙ)αδ πιβ^ηβ ρβΓδ ΟίΗοϋβοοΙβ- 
δίβδίίοί ΟΓδΒΟοηιιη οοηδίβΐ, ρΓορΐθΓ φΐ© βΗβΐη 1ω4ννη< ιβηιτϊ^• 7οβιιηϋί ροεία ηυηοϋρβίυδ 
βδΐ, Ιαπι ίη ρηηιίδ ρπορΙβΓ ίη^βηΐβιη ΓβΓαω ρΓθΒδβΓίίηι (ϋνίηβΓυηι δοίβηΐίαιη διίςυβ ΟΓϋάίΙίο- 
ηβιη, ςαδ οιηπία ίοΓβ βΐδίη^υΐ» ΟΗπδϋβηδθ βάοί ιη^δίοπβ βχίηιίβ ροΓδρίοαίΙβΙβ, βυΐ ΟβίΗοΗοίδ 
βάίδδβπιΗ, &αΙ ΑάνβΓδϋδ ΙιβθΓβίΓιοοδ ρΓΟρυςη^νΚ. Οαοά ίη οβάδα ίαίΙ, ιι( Χρ^ηρρ^ας οο^^ηοιηί- 
ΟΑΐοδ δϋ, δΐιωρίο νοοΑΐ)υΙο Ιαω αΙ) ααΓβίβ άοΰΐιίηφ ϋυθηΐίδ, φΐιϋυδ ββΐυίΐ, ίυηι βϋβιη ο1) θα• 
ηβη 01ΐΓ3τ$θΓΓΐιοβπι ςαο Οβιηββουδ βίνίΐιι» €^ιΐδ ρ&ΙΗβ δΐΐυϋατ. ΟιίΑΐηοϋΓ^ιη 6Χ οιηηίΙ)αδ Εοοίβ- 
9ίΑ ΡβΐηΐΜΐβ νίχ αΙΙίυδ ορβΓΑ β Ιΐιβοΐο^β ιι?ί€ΐίϋ8 οιρβϋΐθ δϋηΐ, ({ΐΜβα ςυ» Ιοααηβδ ΐ)3ΐηθδ66ηυδ 
ροδΙθΓΐΙαΙί οοη$!ςη8Υί1. ΟηΒοοδ οιβϊΚο, ηυίϋπδ οΐΒίβΓΟΓαιη ίηδΙιΐΓ ίρδβ δβιηρβΓ υηυδ ίυϋ. ΑΙ 
ια&ςη&ιη ςαοφίβ βχίδΙίιη&Ιίοαβια ίη Οοοίϋβηΐθ ΙΐθϋαίΙ, οχ φΐο 6^αδ Ιϋ)Γί Ι,&ΐίηβ Γβάάί οωροπιη^. 

Π. Τναη8ΐΒία ρτίιηαχη ίαίίηδ α Βι^τρηΛάιοηβ Ρί$αηο. — &8€υΙο ΕοοΙβδί® (Ιαοάββίπιο, Ειι- 
^βηίο 111 ΚοπΜΐη» Εοοίβδί» ροηϋϋο&Ιαιη ςβρβηΐβ, Ι111>6γ €|]αδ Ό€ βάβ ονΛοάοχα^ φχΐ οΦίβΓΟΓυηι 
ρπΒΟίρααδ βδΐ, βΐ) Βαρ^πίίίοηβ ^α(!^^6, οίνβ Ρίδαηο, ΡΓθόβποί ΛηοΐΜίΑί ρτφίββίο, ίη Ι&ϋη&ιη 
Ιίηκυβίη Ιαηι ρηωαπι ΓβϋΛΐυδ ΓαίΙ» δβ(1 1)»ρΙ)8Γβ ρΓΟΓδυδ β! ίηοΐοοίβ, ςυίρρβ φΐβπι ίηίβρρτββ 
ίδΐβ, αΙΙοΛηηίδ Οοηοηίδ, ΝιΐΓίιηΙ>βΓ8βηδΐΒ ΌοωίηίΜίηί, νβΛΛ αδϋΓρβπι, νβΓδίοηβ δυθ, ηβάίοηηι 
ίηνοΓίίίοηβ, γβρίκικη β νοΓϋο ιβάάβηδ» άβ ηΜ>Γ6 δοο ίοβιίανϋ, θΓ»οα 1)οηβ ^1 Ιβρίιΐίδδίαια δΟΓ- 
ϋκΚδ Ι.α11ηίδ ίιηηιβΓββηδ. Ηοο τίπ βρρππιβ ^οοϋ ίυάίοίαπι ΛιίΙ, άβ νβρϋδ Ρ&ίΓυαι ΐΓΛηδΙβϋο- 
ηίΙ)αδ, ορίθδ ΒυΓριηάίο βΐίβηΐβτίΐ. Ηιτίϋδ βυΐβπι ΒαΓ^ιιηάίοηίδ ιηβηΐίοηβπι 1ι&1)6Π)ΐΐδ ίη $βουη(1ο 
Αηδβΐηιί ΠβΥβ11)θΓ8οηδίδ βρίδοορί (Ιίβίοβο, ςαί ΙθδΙβΙυρ ευπι Οοηδίωΐίηοροΐί ίηΙβΓΛιίδββ οοΙΙα- 
ϋοηίϋυδ $υ1δ ηνίΑδ ΙιβϋαίΙ εαω ΝιοβΙβ Νίοοαιβώβαδί &αΙ} ΟΑΐο-Ιοβηηβ εοηιηβηο ίωρβΓβίΟΓβ, 
οαπι ίΐΐίο Ι^ΙΙίΑΓϋ Οβπηθηί» ίωρύπιΙΟΓϋ οηίοτ «(^θγβΙ. Λάβταια, ίηηαϋ, ηοη ραηεί ΐΜχηχ, 
ίηίβτ 9(405 $Τ€8 ίχΑβΠχηί νχη 9(ψί€ηί€8, ίη χανα^Η€ Ιίηριχα ρ€Τ%α, Η Ηίί^ταηίΐη άο€ίχ88Χίηχ, ^α'' 
€θΙ)Η8ηοπχχη€, Υβη€ίχοη8 ηαίχοηβ: Βυχνρχηχάχο ηοιηχη$, Ρχ$αηϋ8 ηαΗοηε; $€τίχΗ8 ίψ^ΰτ οΙχοβ ρΓ€^ 
οίρχίχα, Οτοϋατιχτη βί ΙαίχηανχΜη ΙϋίΒτατχΑίΐχ άοΰίηηα χηίβν ΗίΓοηχφίβ ρ€η(€τη €ΐαη88χηχίί8, Μο^- 
$€$ «οΜίίιιβ, 1ίαΐΗ$ ηαίί4^Μ^ $χ €ίνχίαί€ Ρίτραα^. Έ&ά&οα νβΓΟ ΒαΓβαηάίοηι βδοηΙ)βηίΐ8ΐη οβη- 
•60 βΗοπαιη φΐοηΐΒκΙβηι Οαααββοβοί Ιο&ηηί» Ιπμ^Ιιιιιιβ Ιτβη«1«ϋοη6ηι, ςυοπι ίη οοάίο% Κββίο 
β96β ΓβρβΗ, ςιιΐιιη<ΐιΐ6 Ηβητίοαβ ηοδίβρ βρβτίυβ ίη βαβ «Μίοηδ «ιυκίβαι βοΗβοΐίοηβ, όβ ςυ• 
ρβυΐο ροδΙ (Ηοβιηυδ, β(1ί(!ίι. ΕβηκΙβπι βπίιη ιώίςυβίηϋίβίβπι βΐ πκΐβιη (ΚϋΗοηβη βΐίίιιΙ)βΐ. 

III. ΑΙ^αί ΐΡβηδίΛΐίοηβ ϋΐβ 1ιΙ)Γί ΙΗ βάβ οτίΛοάοχίί, ςυβπι ΒϋΓβυΙιίϊο β1βΙ>οπιτ€ΓΒΐ, Ρβΐηιβ β9 ΡΒ.€ΡΛΤ10 ΟΕΝΕΚΑΙΙδ. 70 

1^οι^ιΜIΓ^υ^ Ηβ^ιιΙβΓ ββηίβηΐίαηιηι, δαηοΐυδ ΤΗοι1ι&§, αΐϋςυβ ^θθουΐί ίΐβοίιηί ΙβΓίϋ βΐ ^βηοιοτί:» 
«τί άβ $οΙιο]α <ΙοοΙθΓ6$, 081 $υηΙ. ΟθΙβΓββ νβΓΟ 0«η«506ηί (Ηβ^βΠΜίοηββ, ρπΒίβΓ ίΙΙ&πι ίη ηαβ 
όβ ΡΓ6<π1μι5 ρΓΟ Ιιίβ φΐί (ΙοπηίβηιηΙ Ηβ1>βη<Κ9 <Ι»ρυΙβΙυΓ, ηβςυ&φΐ&ιη ηάβηιηΐ, ηβο υ^ςυαιη 
ηΐίβω «Ι) βίβ οίΐβί» ΓβρβήυηΐυΓ. ΡΙβηβ δ. ΤΙιοηιββ, ςυ! Ιοαηηβιη Οβιηββοβηυιη ββαιάβιη, ςοΑπι 
ΤΙΐ6ο<1θΓ6ΐιΐ8, ορίηίοηβιη βΓΓοηθΑίη ά& 8ρίή1ιΐ9 Μηοΐί ρΓθ0688ίοηβ Ιβηαίδβθ β556ηιί(, ώ Ιιαο 
εήοαίΒΑϋοηβ ίβιηρβΓβ99βΙ, δί ίη βηβ βρίδΐόΐθβ (Ιβ Ιιγιηηο ΙήΜ^Ιθ, 16{^861 8ρ%η(ίΛΛη Μαηΰίαη^ 
ίχ ΡαίΓ€ ρ€τ Κ%1ί%ΐ)»η ρΐΌΟβίΙβΓβ; ςαοϋ βΐίβιη ΤΗβΟίΙΟΓβΙοδ Ώβΐξβί^ίϊ, ηβο ΓβοΙ» βύβΐ ββηβυί ι»- 
ςυβφίβφιο Γβρυβοβ^* ςυβίΜάηκκΙυπι $υ)$ Ιοοίβ β ΐΜ θβπλοηβίΓβΙαιη 6$1. 

ΙΥ ^α^ο^\¥αι)^^8ίαμιιΛ€η${8 ίταηΜίαίίϋ ΙϊΜΌβ ϋϋό οτ(Ιιθ(1οχ9. Ε]η$ρτίηΜ ϋάΗχο^ $€€}»ηάα^ 
ί€ταα. — Αΐΐύπι ηοη ρΓ0(1ίϋ ΟλίΟΑδΟβηί ϋΐΜΓΟπιιη ί&ΙίοΑ ΐΓ&ηβΙιιΙίο» υβςυβ &<! 8βΒ(ηιΚ άεοΐιηί 
κχϋ ίοίϋιιαι, φιο ΐΑΟοϋαι ΡιΙ^βΓ 51βριιΐ€ΐι&ί9 ΙίΙ>τυιη Οβ βά€ στίΗοάοχα «ηηο 1506 ίηΐ6Γ βυ- 
Ηοοβ, ϋΙ Βϊ\^ Ιιιιηα11α5 αιβ)θΓ6 ίκΐθ ({υΑηι βΙβ^Β^οϋβ οοητβτϋΐ, 6]υ$ιΐϊΐβ ίιιΐβΓρΓβΙβϋο ΡΑήδίΐΒ 6Χ- 
0(ΐ5β ύ5Χ ία 4*, «ρικί Ηβηηοιιαϊ ΒΙβρΙίΑηυπι &ιιαο Ι&ΟΤ. Αηηο $ιιΙ:)ίη€ΐ6 1512 ΙίϋβΓ ιά&αι ΙαΙιιμ 
ΐίβηιΐΏ 6(ϋ1ϋ5 68ΐ, ορβΓα Ιαϋόβί €Ιίΰ1θΥ6ί, οαί βρί^ΐοΐλΐη «ά Ιβοοϋαιη ΑωίΜβί&ηαιη €ρί$ΰορυιη 
Ο&ΓΟϋαοηίΑηαιη ρπΐθΰιίΙ , $ιΐΔφΐ6 οοιηιηβηΙ&πΑ , ςυβ &(1 Ρθ1>Γί νβηίοηβΐΏ β€θθΐηιηο(1βνθΓ&1 , 
Μπ^ίβ ο«ρίΙίΙ>ϋ5 ίηίβηββίΐ. ΟϋΑΐη 6(ϋΙίοα6ΐη Ραηδίοηδίδ βΗ6Γ& δίαϋΐίβ ββοαίΑ 6$1 βηηο 1519* 

Εάίιίο ΟτΛοα Υ€Γ09ίβη$ί$, ^ Οιιαι βυΐβιη ααΙΙααι 1>&ηυι$66ηί ΙοΑηηίβ οριΐ5 ΙυοβίΏ ΙίθοΙβηυ^ 
0γ«€6 γιάίδδεί , βηηο Οοπιίηί 1531 ΟοηβΙιι» ΥβΓοηβηβίδ. ϋ1)ηιηι ϊηΙββΓοιη />« βύ€ ο^ίΚοΛύχα^ 
πΑΐίνβ ίρ§ία5 Ηηςυα Ογφοα, ρπΐΌβ νίοβ 6ΐ€υ(]ίΙ οαπι δβηηοηβ Όϋ α$ ςπί ίη βά€ άοΓπΐίβνηηί^ 
6(ϋϋοη6ΐη(ΐυο 5ΐι&πι ΟΙβηιβηΙί βορίίαιο ροηϋβοί Κοω&ηο ηυηοαρανίί, Ιο&ηηβ ΜβΚΐίΦο βίίιεηο 
ερΐδοορο ΥβΓΟηβηδί ίΐβ Οβπ οοηδυΐβηΐβ. Οαί ({αίάοπι ρρ^δυΐ Ηοο ρναίενεα είίατη αίςηβ €ΐ\αη% 
€ϋηίίά€ταηά^ίη ά»χ0ταί^ ίηςαίΐ, ηα//ι αρηπβ ορίΜάβ οτΙΗοάοχα βά€ ά\€ατί ροίΗ%$8€^ ςπατη ίρβί^ 
€Μαάτ€ηα9 ηανοΜ ά€$€Γίατ€» νηίίαϋί, ςπί ΐΜίΗ^νσηί νοΰαηίατ, ϋίνίαηιβη α$$ίάΗηηί €8$Η. Λά- 
ιΐίΐ: ΗΐΑηο Ι>αΜα$€βηιηη Αα6(&2> ςτΜα^ί ίεΐηηι αϋΗίί$8ίίηυίη , ^ηο $ί ηοη ρτχοτ€8 ιΙΙοβ, 8αΙί€η% 
λΜ ροΛί€τίοτ6$ €οη(οά%α8. εα]α8 φΑΪάβΐη 8ϋτίρίοτί8 Ιαη(ίε8 Ηο€ ήι ϊο€θ εΚύ8χα$ ρταάίόαητη^ 
9•ΜΜ/ΐ9Ηβ Β^ηψΦΤ «οηιίηά, ηοη ίαούο αριιϋ ίΗβοΙοροΒ, Βϋά είιαηι αραά ρΗΗθ8ορΗο8 εΙ η%εάί€08 
[ΐΛβτϋ^ ψχρσηετΦβΛ, Η νϋΐ ΒρίιίοΙαΒ 6Γ«νίΙα# ραί€Τ€ίην, νεί Ηοο ίία ο&ΐϋΐιηιηι €88€(. ΗβΒΟ ΟοηβΙι» 
ΡοϋΙί&ϋΑ Μλχίαιο, (|υϋηΐ5 βίβηίββΑΐ ςυβηΥηηι ιιϋΐίΐήΐίδ ΈοοΙβδΗΐ οηιηί» &006ρ(ιΐΓ8 6$56! 6Χ ορβ'^ 
ΓϋΜΐ5 »οοϋ Ιολπηίβ Οαπιαβο^ηί. 

V. ΕάαίΜ»$ αΐίφ £αΙΐΐΜΡ. -- Αηηο 1535 6^ 1539 βάΚίοηβδ βΚββ Η1)π Οβ βάε οτίΚοάοχα ουπί 
ΙΐΓβτίοπϋΐΒ βηοο1«ϋοηί1ηΐ8 ΙβοοΜ Ρ&5η 8(8ραΐ6ΐι&ί$ Βαδϋββηβίϋαδ ΐ7ρι$ θναΙ^Αΐοθ δαηΐ, ηοο 
ιιοιι οηϋοΒ» Β^ ϋζψΛ ^η βά9 άοηηίβτηηί, ουιυδ ΐΓοηδΙθϋοηβαι «(ΙΟΓη&νβΓθΙ Ιοαηηβδ (Εοοίβπι- 
{Μ(1ίιΐ5, ΑΟΐβφίΑΟί «Ι> ΒοοΙβδίλ οβΙ^οΗοθ (ΙββοβΓβΙ ; ίΐ6Π)φΐβ ΗίδΙΟΓίΦ ΙοδαρΙιβΙ βΐ ΒβΗαιιπ), ({υοθ 
Ι)&ιη&5ΰ6ηο ηο9ΐΓθ νυΐ^ο βΐΐήΐκιΐβ 6Γ&1, ρΓΦηηβ» ίηβυρβτ 6]α5(ΐ6ηι Ιοαηηίδ 1)&ιηα566πί Υίΐβ α 
Ιο&ηηβ ΗίβΓΟβοΙχΕΗίΜΟ ρ&(ηβΓο1ιβ οοηδοήρία» ςα&ηι ίάβηι (Εοο)βαιρΑ(1ία5 ίη Ι^ΐίηβηι ϋη^ηαπι 
ρβήηιΐθ ΙηηδΙαΙοηΙ. Ου» οη)ηι& Ιβϋηβ (Ιυηίαχ&Ι ρΓΟδΙϋβΓαηΙ. 

VI- €οΐ9ηί€9ΐ9ί8 €αίίο. — Ρο$1 δβρΐ6ηη1αηι, Λπηο υΐιςυβ 1546, Ηβηπουδ ΟΓβνίαδ Νονίοπιβ- 
^βηδίδ, οπίίηίβ ΡΓΦ(ϋοβ(θΓυπ), υϊγ (Ιοοϋδδίπιυδ, βο ηιιιΐΐίρΐίοί ηοηιίηβ, Ιηω άβ Εοοίβδίο, Ιαηι άο 
η ΙίΐίβηήΑ 1)6η6 ηιβιϋιΐδ, οόΐΐοοϋοηβπι ηονβαι ρυυίοβνϋ ορβί-υαι δαηοϋ Ιο&ηηΐδ Ο&πίθδοβηί, 
ςυ£ ΟοΙοηί» ρΓοάϋΙ βχ οίΟοίηΑ ΡβΙή ΟαβηΙβΙ ; ίη ηυα ρΓΦίβΓ ΙίΙ>Γ0δ ςυί ίη βηΐ6ηοπ1)αδ βχ- 
δίΑΐΜίηΙ, δβπηοηοιη ιΐ(]3βοί1 Όβ €οηνεΓ8αΗοηβ 8.^οαηη^8 Όαιηα8€€ηι^ 6^αδ Ι.οςί68α), ΙηίΓοάυ- 
οΐΐοηβηι βΙβπιβηΙβΓβαι αά ΙοΑηηβαι Ι^οάίεβ® βρίδεοραω, ΐΓβοΙαΙυιη άβ €ΐυ&1)αδ νοΙαηΐθ1ί1)υδ βΙ 
ορ6ηϋοηίΙ)ΐΐ5, ΕρίδΙοΙαηι βά Ιοπίβηβηι αροΙιίηιβηάΓίΙαηι (Ιο Ιι^ιηηο Ιρίδαςίο, Ιϋ^Γ^ιη <1^ Ιι»γ6- 
»ΐΗϋ, ΡΓΑ^ηιβηΙυηι δβηίβηϋιιπιαι εΐο οοΐο ρβδδίαηίϋυδ, ΑΐΙβΓΟ&Ιίοηβδ βυω 8αΓ&οθηο, (Ιβ ΐηοΐί• 
οίο, οΑπηίΗΑ (Ιβαίφΐβ βΐ οβηϋοα θ]α8 νηίθ , ηβΰηοη (;ο$η}φ Μβ^υπιβηδίδ, ΤΙιβορΙίΑηίδ 6ΐ $ο(ια. 

VII. ΕϋΗο βτωύοΊΛίιηα Βα8%ΐ€9η8Ϊ9 ρτίηπ», 8€€%»ηάΛ, ίετϋα. — Καρδαπι βηηο 1548 ίδΐΐιββο 
Μϋθοι ορβτλ άβηυο θχοΐϋβ βυηΐ ΒββίΙβίθ β ΜβηΐίΦο ΗορρβΓΟ, 8(1]6θ1ο 6 τβ^ίοηβ 6γ£&οο οοη- 
ΐ6Χΐα 1ί5ή Βφ βά€ στίΚοάοχα^ βΙ δβπηοηίδ Ββ %%$ ηιη Μ βάβ άύνψηίβΠΛηί^ ρρουΐ ΥβΓοηο βηίο- 
Ιμι6 Μΐϋιιβ ίαοτ&Ι. Ουίη βΐίβηι βηηο 1559 οοηδίιηϋίδ βάίϋο Β&δίΐβιβ ϋβηιπι ρΐΌοΙϋΙ, βιυδςυβ οα- 
ηαι 86βΐλΙ ιά&αϊ Ηορρβηίδ. Τ&ηάβαι βηηο 1575 βιΐίΐίο βΙΙβΓβ ίΙ)ί(]6πι ΐ^αδάβηι ΜβΗΐιβΒί Ηορρ6τ{ 
ευτή ύΙβίΜΓβΙβ βδΐ, €ΐ«ΐ6Γί8 0ΐΒηίΙ)ΐΐ5 (οη^ο βαβΙίΟΓ, β^ιβοΐο ίηδορβΓ β<1 οηιηβδ ίθΓβ ΐΓβοΙβΙαβ 
(βΐω€ύ «υοΙΟΓΪβ €θΐιΐ€χ(α. 

VIII. Εάαίοη€9 Ρητί8%€ηα§ ΐΜίηω, ίη$€τρτ€(€ ^^^οI>ό ΑϊΜίο. — Ουίβ Τ6γο ίη 0ηηί1)υ9 ίΙΜδ 
βΑΐίοαίΐΗΐβ, βϊΒβιιΙοηιιη ΙΰΜΌΠΐηι ΐΓλη^βΙίοιιβδ νβΓίΙδ ηβηάίβ βοβΙβίΜίηΙ, Ιιβπιηΐφΐβ ηοη 
ΡΜΟί ΐΜτίΜΐη ρτοκϋβ άίοΗοηβ ΚίηιιΐΦ βτβιιΙ, η«ο ίηΙβΙΙβϋΥυ, ίηκο ηβο Ιβοΐα Αοϋβδ; υ)τ 71 ΡΚΛΡΑΤΐΟ ΟΚΧΚΚΑΠδ 72 

ι1θΰϋ9βίιηυ$ ΙαοοΙ^α^ Βί11ίυ5 Ρη]η»σ8, δ. Μίΰή83ΐί& ίη Εποικο οηοηοΙίΜΓοΙίθ, ορβτβηι ροϋαίΐ 
&ΙΙΑΠΙ ίο ηονΑ νοκίοηβ οιηηίαηι ΓβΓ6 Ιυουϋτ&ϋοηυηι ςιιικ ίη β9$ϋ6οη$ί ρο$ΐΓθΐιιιι εϋϋίοηβ 
6Χ5ΐ«Γ6η(, &(1θΓηαηάβ, βοΙΙβΙο ρήιηαιη αΐ€|υο βηιβηϋβίο (οχΐυ ΐϋΐ οο<1ίθ68 8Η(|υοΙ πιηηυ 
6ΧΑΓβ1ο». ΤΓ&η5ΐ«ϋοη6ω ίηβυρβΓ ΑήίβοίΙ ]ίΙ)Π ΡαταΙΜοη^η, βϋβηιηιςυβ Ιαοα1)Γ8ΐίοηαΐΒ, (]ιιφ 
τϋΐ 1θ(ΐηηί8 ΟαιιΐθδΟϋπί ηοωοη ρτοίβιτοη!, νβΐ ίρΜίιη ςαοιιιοόοουιιςυβ βοηοεΓηβΡβηΙ. Η.-υο 
ροΓΓΟ Ιαοοίιί ΒϋΓιί ίηΙΟΓρΓβΙ&Ιίο ριώϋοί ^^1^^5 ίΑΟΐα 65ΐ Ρβηβϋδ βηηο 1577, &1 δίιιο Πγφγ<ι 
μ>ΐΓα8ί, ηίδί ςαβΙϋΟΓ Ιιοιιιίΐίβηιηα, <1β ΤΓ&η^ιβιίΓαΙίοηβ, θΐ άο Ν&1ΐνί1β(6 Β. ΙΙ&ηιβ νίΓ{;Ίηί&. 
Και^αηκιιΐϋ Απηίδ 1603 βΐ 1619 ρο6ΐβή(Μ*^ άυ» 6(ϋ1κ>α6& Αϋοηιηι ορ^πιπα^ ςυ» ίιι ρποπ 
(ΙββΓβαΙ, α6ρβ88ίοαβ ΙοαυρΙβΙ&Ι» Βΐιηΐ α Β. Ρ. ΡΓοηΙοαο 1)υ(»ο 5θΰ. Ιβδυ. 

IX. ϋΐέτί βαΙΙϊοαηι ρταοβρίΗΜ ά€ €ά€ηάί8 ΟτύκΒ Η ΐΛαη€ ορ€τί(Ηα Μαηύίί Ιοαηηιΐ Όα- 
•ΐΜΜ06•ί. •— 86<1 €ριίΑ ^ίΐίοηββ ίβΙΐΒ υΐΐίιιι» βαίβ ηυιηβπδ βΙ>δθ1υΐ4θ ηοη βηιηΐ, βΐφΐβ ίη οί!« 
βποοβ (]68ί(1βτ»1)>ηΙυΓ, ίάοίτβο ίη οοπήΐϋβ εΙβΗ (ιβΙΙίοβηί ^βηβπιΗΐΗΐβ (]υ«Β ΡΑπ'δϋβ βηηο 1635, 
•αϋίηϋβφΐβ 1636, 06ΐβΙ)Γ«ΐΑ 9ΐιηΙ, άθΟΓβΙυιη ίυί(, υ( Ιοβηηιβ ϋοπχιβοβηί ορβτΑ 1νρί$ (Ιβηυο 
6ηκ6 ΐϋιϋιΐ6€|αθ θοουΓηϋιΐδ 6ΐ βυοϋιΐΒ ηυβιη ιιηίβα βάβΓβηΙυρ. Οαΐη ο1 βάίΐίοηΐδ ΑθοΓπηηνΙαι 
εαΓθ νίΓΟ αΐτίϋδςαο Ηπ^γθ ροΓίΓ)58ίιηο ^οβηη^ ΑυϋβΓίο , Ιϋβοίοςο ΡΑΠ^ίοη»! , βΐ €θ11οςί{ 
ζ\Μθά Ι.θυ(1\ιηβη56 άίοϋαρ, ίη ογΙκ) ρρβθΓοβΙο, ςαί Ο^ηΙΙί ΑΙβιβπϋηηί ΗΙ)γ08 ππροΓ Ογλ^οο εΐ 
Ι^ϋηο ραϋΙίοΑνβΓβΙ, (ΙβηίληάΑΐΑ ίυίΐ. ΟβΟΓβΙυηι ΟβΠίεΑΜΒ Εοοίβδίο ρΓ8Β5υΙυηι οχ$Ια1 ίη οο* 
ιηίϋΟΓϋΐη ϋΐοηιαι Αοϋβ αά (Ιίοαι χχι ΙβηυΑήί «ηηί 1636. 

ΪΗα ΐΜίίάί νιηαί'-ηηαηιε Ιαηνίϋτ ά ΛηίΙ Ηεητα άη ιηαϋη^ Αίοηβϋίαηΰΐίν ΓΑτοΗηίαηΰ ά^ΛΗα 

ΡνΜάβηί, 

Μοη$ειρη€νατ νΑΓ€ΐΐ€νίςΗ€ άβ ΤΗοΙοζβ α ταρροτίί^ €ί άϋ^ ^β /ιΐ|^ Η Μοη$€ίρη€ΗΤ ά^ Ξα^χ 
ανοί^ηΐ, ΜϋΙοη ΙΊηίεηίίοη άβΓΑΒΜίηιΙΙέύ, οοη(€τί ^9βίηϋΐ€^ βί ρη$ ΓανίΜ άδ ^ηβΙφίΦΒ νο€ί€%Ατ$^ 
ιΐιι οΐίοΐχ ά€8 Ιίντ€$ ά€8 Ρβτϋ θΓ€α ςηΊΙ Μ€νοίί ρΐια ά ρτορο$ ά€ (αιτ• ίΐϋρτιΐΝ^Γ. Οη'Η% 
αΐύθΐ€ηί ί^Λί/έ ^ηε /μ ΟΕπττα ά€ ΒαίηΙ 3€αη Βαίηα40€Η€^ ά'Οτι^βηε^ άε ϊίαχιιηιυ, εί ά'ΚρΗτείΛ 
8^ηΑΛ, €8ίοί€ηί ΐ€8 ρίπί η€€α8αίΓ€$^ €ηίτ€ €<:Ιΐ€Λ άε ίθΗ$ ΐ€$ αηοίεηΜ^ ρονο' Μεννίτ ά Ια άεύέή&η 
άα οοηίτον€Τ»€8 άε Ια Πεϋρίοη^ ΙαφίεΙΙεβ η^αηιηοίνυ η*βίΡθί€ηίρα$ €%14 ιιηρπΐΝ^«#|«α9Η«# ίτ]^ 
€η ΐ€ΗΤ Ιαηρίίΰ στί^ίηεΙΙε ; νοίτ€ ^^ Ά ρΐαβραψί άε Ιβ¥ΤΛ ον»να^ε$ ηοηί ροίηί ΐΜΐέ νηρηιηβζ 
ροΗΤ ίοΗί, Ιβί^ηβΙ» 86 ρεηνεηΐ ΙνοιινύΤ €η άίνετ888 ΒίύΗοΐΚεςηεΒ^ €ί ψΗ€ ροιιτ εβία %ί ίαηάτθϋ 
οΑοΐίίΓ ςπείξ/ηε ρενβοηηε Ιίύη εηίβιιάιιέ' βη Ια Ιαηρπε 6η€^ν€ φέί ρΓί8ί€€8ο^η ; ά ^ηο^ Μοηβη- 
ρηεην άε 8εεζ α α^ούίέ^ ^>Μβ Γοη ροηυοϋ ρήετ Μοη8ε\ρη€ΗΤ άε ΤΜο%€ άε ρτεηάτε Ιε 8ί€Ητ 
Ληϋετί Οοείεητ άε Ξονύοηηε, ροητ Γιμι ά€8 άεΐίχ, φοβ Ια ϋοιηραρηΐε ία ει^-άεΌοηΙ ρτί^ άε 
ϋΗοίεΐτ ροητ ίΓαυαίΙΙεΓ <αΓ Ιε Οτου ϋαηοη^ εί ευτ ΓΗίείοίτε ΕεεΙε8%α8ί8φΛ€ , Μ Ιηρ άοπη^τ 
Ιε 8θίη άε εείΐε νηρτ€88χοη^ ρο%ιν ηε οΗατρετ ρα8 Γεείαί άε ρΙΐΜ ρναηάε άήι>εη8ε, 

Ιεάϋ ταρροτί οοηοετίέ εί αρίϋ^ Με8άίί8 8είρηειΐΓ8 άε ΤΗοΙοζε εί άε 8εε* οηί εεϋ ρήνζ άε 
ίτα'ϊίετ αυεε ηηεί^ηεε ΙηιρητηεηΓε φιί [ετοηί Ια οοηάίίίοη Ια ρΐΗ$ αναηίαρεπεε^ εί εη Ιεην 
ρτεείαηί Ια ιοι»ιη« άε Ιίηιί νιιΐ ϋντεε, ςηί €8ί εηίνε Ιεε^ίηαίηε άε €τανΛο\$ρ^ Ιεε οδΐίρετ ά Πηι- 
ρνεε'είοη άε8άίί8 ΑπίΠεητε^ εί αΐίχ αηίΓ€8 ςαιίε {ορενοπί ηεεεεΒαίτεε ; α^Η€ΐ ίναϋέ ϋί [ενοηί 
εηΐτετ ρατ ρνφνεηςε Ιε 8ίεητ ΙΊ7γ^, Ιηιρηηιεητ άη ΓΑετρί : Εί εη «αίΓβ Ια ϋοβίραρηΐε α 
άε8ίκ^, ^αε ΙεάϊΙ 8ίεΗΓ ΑηΙ)ετί (μεί ενηρίοχ^ί αν 80\η άε Ιαάίίε ίΐ/ίιρτε88Ϊοη ; εί ροπτ οε^ α ογ- 
άοηηέ^ ({ηΊΙ εετα εοΗΓΗέ εντ 1>8ίαί άεε ρΓαίίβεαίίοηε, ανεε Γαοίνε ςηε ΜοηεείρηείίΓ άε ΤΗο- 
Ιοζε ηοηιηιεΓα ροητ Ιε Ότοίί Οαηοη. 

ΟοηαϋίοΓυιη ροΓΓΟ ρΓΦδβ3 6γα1 ί1Ια8ΐη85ίΐΏΐΐ5 βΓοΙιίβρίδοορυδ Αρβίβίοηδίβ ΙοΑηηοδ ΙουΙιβΓ 
ϋο ΒΑΓΓοαΙΙ; &Γθ1ιί6ρί$6θρυ8 υογο Το1θ3Αηϋ5, ςυί ίη (ίεοΓβΙο ηοηιίηβΙυΓ, ΓβΓΟίυδ ϋο 
ΜοηοΙίΑΐ, νίΓ οχίηιίβ) 6Γυ(1ίϋοηί5, βΐ Γοί 1ϋΐ6ΓΑηΦ δίυάίοβίδδίπιυδ,' δβ^βηδίδ ιίειηαηι 
ορίδοορπδ ΐΑ0θ1>α3 Οβαιαδ άβ ΡοπΙοαγγο, νίΓ ίϋιίβηι ροΙίίίοΓΟ ΙίΚβΡΑΐυΓΑ βχουΐΐί^δίιηϋ». 
ΥθΓαιη ΑυΙ)ϋΓ(ιιβ, €ΐαηι οααίδδο Ι>ΑΏΑ5θοηο ΕρΙΐΓβαι δ^ηιηι οιΙοΓβ ρηηιιηι ρροροηβΓβ!, 
ηουίΓαιη ροΓίοοίΙ. ΟοΑΟίοΙίίΓοαι ίΙ1ιΐ5ΐη55ίαιυ3 (1οιηίηϋ$ βΑΓοΙυβ άβ ΜοηοΙίΑΐ, ΑΓΓίιί- 
ορί5θορυ5 Τοίοδαηαδ, αοοηοη ί11υ9ΐΓί55ίη]ί 00. Οοπιίηίοαβ 86|^ί6Γ Μβΐάβηδίδ, Αη1οηίυ$ Οο- 
(Ιοαα Υβηοίοηδίδ, 6ΐ ΡΓβηοίδοαβ Βοβςαβί Μοη5ρ6ΐίοη3ί3, βρίδοορί, οίΑΓί&^ίπιΙςυο α1>1μι165 άβ 
Βαηοό, οΐ άβ ϋ^η/, ςυί ρο$11ΐΑ0 ΜβΜβη^ίβ ϋίάβηι &ηϋ&ΐ68 (αίΐ, εοάοιη Αυϋ6Γΐο Αηηαβηΐβ, 
δρΑΓίΑΐη ΙΐΑηο Α(1θΓηΑη(ΐΑθΐ Β. Ρ. Ργαποιβοο (Ιοιη1>βθ8^ τφ μαχαρ(τη, οΓάΙηίδ ΡΓ»(1ίθΑ(θΓαηι, 
οοηιηιΊδΟΓαηΙ. ϋοπιΙ)6β8ΐαίΰ, Ιυηι ρΓΦβυΙβ^ ίΐΐί ηαοβ ηοηιίηΑνί, Ιιπη ίΐΐυδίηβδίσιυβ (]οο(ί<^ί- 
ηΐϋδίΐυβ 8ιΐΑΓβ8ία8, νΑδίοηεηδΙααι βρίδοοριΐδ, Ιαιη βΙίΑΐη ΟοιηίηίοΑηί οπίίηίδ ΐΏΑςίδΙπ ^βηο- 
ΓΑΐ68 ΤΗοαίΑδΤαΓουδ 6ΐ Ιοαηηεβ ΒΑρΙίδίΑ άο Μ&ηηΐδ,ΐυηι (ίβηίηαβ, υΙ αΐιοδ ΐΑοβοσι, νίΓ Ιοίη 
ογ1)6 ο6ΐο1>εΓΓίιηυ8, «ο άβ Εοοίβ^ία ορίίηιο αιβΓϋιΐδ, ίβο Α11α1ίιΐ8, Αά \ά ορβΓί^ οΐ8θ(|υοη(1αηι 73 ΡΗΛίΑΤΓΟ ΟΚΝΕΚΑΙΚ. 7* 

•αηιηιι^ βίαϋΰβ βχοίίβηιηΙ. Ιά ΙββΙαηηΐΓ βτβφίθηΐβδ ίρβοππη 6& άβ τβ Βίά βΧΛύά^ϋί ύρί^όΐ® 
φΐ&$ Ιιοίΐίθ ρβηββ ιηθ Ιι&ϋβο. ΙΙΙο τβΓΟ 1η]υηοΙυιη $ιΙ)ί ρβηδοιη αάοΓδαβ, (Ιΐιιη Αά1)6Γ(ύ«ι ^χ- 
ΟΓ&Γβ ηοη ροΙβ5(, υ( 6& 566ΐιιη οοιηπιαηίεβΐ οροδουΐα, ςυβθ ΑΙΙαΙίυδ ίίΐί Βοπι]( τηββτήΐ, βά 
ιΐίοδ ΟήοαΙαϋδ £€θΐ65ίΦ ΡαΙγ65 ίΙΙυ5ΐΓβη(1θ5 β\ βάβικίοδ θτιίαιυΓη Αρ'ρβΠβτβ οο^ί^ΐΓ. 

Ι. €οη$ρΦί(ιαη ορ^ήΑηι 8αη€Η Ιοάηηίζ ϋαηιαβοβηί ΡΜΪιρρηη ΙαΙύβ βνηΐ^άί, — ΙηΙβΗιη 
βηηο 1652 Κ. Ψ. Ρΐιΐΐιρρυδ Ιίιί)1)β, δοοίβίβΐίδ Ιβδα ρί'βδ1)γ1βί, ΓοΛ^ρβοίώηι ηον(έ βάιίίοηΐΜ 
ΟΜηΐΗΐη ορέΐΊΛίη 5. ίοαηηί$ 1>ύϊηα$€€ηχ τηοηαοΗι βί ρί•€$Ι)ί/ίβτί, (][υβιη βηίϊηο οοποβρβΓΛ ίη 
τυΐ^δ βαιίδϋ, ηβο νβπο ιηβάϋαΐύιη ορϋδ ρβΓίβοίΐ. Οιηϋία Ϊ)βιη8δ€βηί ορβΓβ ίΐι συβίυοΓ Ιοίηοβ 
(Κ5ΐΓα>α6ΐ)&1, οαιη ίθΐηβη δίϊΐ8^ΐΛ βοουρβίβ ηοηΑιιη ΙββΐδδβΙ, 'βαΐ ΓίΤοβηδυι^δβΙ. Ιϊίηό 6Μ ς[\ϊθ(1 
εοηιιη άΐδίΓΛαϋο ηοη δβΐίδ οόπδυΐΐα βΐ δρροδίίβ νίάβαίαπ. ^δΒίβΓυΙη ιη§ΓβΙυ^ 68δ6ΐη, ϊιΐδί 
ΛϊΌ Αοοϋδδϊιηο πιβ πιυΐΐιιιη (1β1)βΓβ ΙβδΙίβοαΓόΐ, ςυό(1 ηιαίΐβδ βΐιοΐοηδ ηιβί 1υο\ι1)ΓΗΐϊοηβΐ5 ίίι- 
άκανβίϊΐ, φΜΒ Λβ ΓοΓδίίΛη βΗβδ Γυ^ίδδβηΐ, ιηαΙΚίδ ίηδύρβΓ πι^ηϋδοήρΐόδ οοάιοβδ, ςυοΛίηι 
αυχϋιο βάίύο ιηθΑ &(1ΐΏ0(1υηϊ αιιοΐθ ίΙΙοδίΓ&ΙΑςιΐβ ίαίΐ. δρ6Γ&ί>άΙ ίόρβ υΐ είι ορϋδουΓα ηα» ί'6ο 
Α11αη'α5 Αα^βηο ιηίδέΓβΙ, £ΐ11φΐ&Η(}ο ΐΑηάοιη ΐΐΗηοίδοβΓβΐυΓ, δβά δρβ 2;α& οβοίϋίΐ, Α-αδίΓί&ςϋβ 
Μ ρβΓρβίνιη ΟοΑΓίαδ ηοδίβρ δΟδρίοβΙύδ βδΐ οοηι1& αά 63αδ ΏΐθΏαδ ρβηνβηΐβδβ. Αΐιϋβτίο Βί(ΐ\ιί- 
ά^ ύΟα ΑιηοΙο οιηηβδ 6]α5 6ΐι&ι1«^ ίη Ιοίυπι ίιΚβίτίβΓβ. 

XI. Ιη ίη(1ίθ6 ϋΙπΌΐ^ηι πι&ηαδοηρίοηιηι ΒίΙ)1ίοΐ1ΐ60^ Αύξάδίαηώ, ςη® όηηο 1675 βϋΑΰβ 
68(, Λά οοάίοβηι 29 δβοαηάί δυ1)δ6Ηϋ, ίη ςοο Ιι&1)6η1αΓ Ιο^οα Ββιη&δοβηί βΐ ΗϋβΓ 0$ 'βά€ 
νΠΚοάοχα^ οΙ)ίΐ6Γ πιοήβαιαΓ ρας. 29 : ΙΙίτχιι^φΑί οοάίοΐΒ ορβ ορηβ Ηοο ύαϊηα$€βη% άε οΥΫΙ^ό-^ 
4νχα βά€ βάϋαηιηη €986 ρΙτοΰΗτηβ οητη νβΥΒίοηβ «/ ηοίϋ Ζ>. Γβι>?ίΐ«ηι ΕοοΙβ^ίϋΒ ΙίΙίηβη'ίίΒ ήοη 
$0^αη, β€ά ίητη υηχνετεοί οτίΜΐϊηβηέηίη $%η§ίΐί1άτ€. ^\1οά βη & Υβίβΐίο Ιβηάοιη ρΓβΒδΙίΙυηι ^ίί, 
ιηβαιίηβ ΙιβοΙβηυδ (ϋδοβτβ ροΐυί• 

III. Οαπι ροΓΓΟ €οα)1)6βδίί ηοδίή δοΐιβά&δ 6ΐ βάνβΓδοηα ρβΓίαςίΓάΓβΰα, ίη 6βπι ςυ&ϋΐ ίΗ- 
οΙιΟΑτβΓαΙ ΙοΑηηίδ Ο&ηι&δΟθηί 1ί1)Γ0Γααι οοΐΐβοϋοηβιη ίηοίάί, ςυοιίΐπ) ςιιίηηαβ άυϊιΐθίαΐ )ϋλΙίΆ!$ 
ΤθάάίάβηιΙ, ηίηιίπιπι Οί&ΐβοΐίβαπι, Η1)Γυπι Ββ Ηοη-βεΛίΛ^, Η1)πιηι ϋβ βά€ στί^οάοα^, ρπΗΰΙΐι 
ώ&ΙοςΙ οοηίΓΑ ΜβηίοΗ^βΟδ, βΐ οραδοαίυπι οοηιροηοηάίδ ηΐ0ΓίΙ)υδ ρβηιΐίΐβαι, οιπη ρτϊθβίΒΐ^ 
ί. II ΑιιοΙαηϊ ΒϋΙιοίΗΰοΰβ ΡΡ. (Γβοίθίαηι άβ άΜϊ)\\^ νοίυηΐβΐίύΐΐδ ^Ιςυβ ορ6Γ&Ιίοηί1)υδ €{ιϊ*ίδΐί 
βΠΒΟθ Ι.Αΐ1η6(ΐα6 ]&ηι 6(1ί(1ί5δ6ΐ, νβήβδςυβ ίϋάβηι Ιιοωίΐίβδ Ι,αϋηβ ίη ΒίΜίοίΜηα ΡαΙηηη νο^ 
αοηαίοτία. ΟαοοίΓΟβ ρήοηϋυδ Ιιίδοβ νίη (ΙοοΙίδδίπιί ουηδ ροδΙβποΓβδ πκτ&δ &(ΐ36θί, &(11]ί1)ίΙο- 
ςυβ ϋοαιρίυτίαηι π)&ηα 6Χ&Γ&Ιοπιηι οοάίοαηι δΐώδίάίο, υηίνβΓδυαι αιτΰΐοηδ ΙβχΙυΙη Γβϋβηδίιΐ, 
Βϋΐϋηαβ Αο 6οηιΙ>6(ΐδίί ΐΓβηδΙβΙίοηβδ ςαα ροΐυί (1ϋίβ6ηϋ& οθδΐί^νί^ &!φΐ6 βάηοΐβϋοηίϋιΐδ ίΐ-^ 
Ιυ$ίΓβΓ6 €0ηΑΐα3 δαπι. Μυΐΐίδ ίηδυρβπ ΙαβυϋΓΐίΙίοηίϋυδ βχίιηίί ΟοοΙοιίδ, φΐ» η:οη(1υηι Υ6ΐ 
βηΒΟβ δΑίΙβηι ρΓΟάίβΓβηΙ, ΓβρβΓίίδ, ιιηίνβΓδυηι ορα$ &(1 ΙήΑ ί^Γβ νοίηηιίηίΐ δβηδίϊη δ\ιοϋΓ6νϋ. 
Οαοηιιη ρήαιαηι ΐΓ&οΐΑΐυδ αά άοςηιβία Οάβί ρΒΓίΙηβηΙββ οοπιρΙβί^ΙίΙυΓ; δοείιηκίιιη) ύ6Η) ύοηι^ 
ηκηΐβήοδ ίη Ερίδίοΐ&δ Ρβιιΐί, ΡαΓ&ΙΙβΙα δ&0Γ& βΐ Ιιοηιίΐίθδ : Ιβιϊίυπι ά'βίιίςαβ δβπηοηβδ βΐίφιοί 
•5θ6ΐίοοβ, 6υηι 5ΐ]ϋ]6β(ί1ϋδ ορ6η1)υδ νβήίδ, ςιιί&θ β^υ8 ηοαιίΐιβ ί)1δοΗρ(& δαηΐ, 6χΙΐϋ36ΐ)ϋ. 

ΧΙΠ. Β^ ΐΛίίηα ίναηβίαίίοηβ Ιαβοϋ ΒίΙΙϋ. — Νβηιίηβπι ϊηίήί νίΐίο νβΓδυηιΐη δρβίΌ, 
φΐοά ΒίΙΙίί ΐΓ&πδΙ&Ιίοηβιη ηιυΐϋδ ίάβηΐίάβηι ίΐ) Ιονίδ ίπιΐηυΙβνβΗηι. ίββοϋυίύ ηΐιίρρβ 
ΒίΐΙίαιη οηιηβδ ίηΙβΓ ρπΒδΙβηΙίδδίιηοδ Αυοίοηιηι ΟΓΦοοΓϋΐη ίηΐ6ΓρΓ6ΐ6δ Ιι&ϋεηί : α'ο πΐΒΓίΙο 
ρΐΑη6. ΟΒίβηιαι Οοπιέβ&δίοδ , νίΓ Ογοθοθ ρβήΐίδδίϊηαβ, πιίΗί ρι^ίνϋ (ο), βίςαβ ΒίΙΗΐΙηι ίη 
ΙοΑαηβ ΟιυΏΑδοβηο γβΓίβηάο ΙίΓοοίηίααι ροδαίδδβ, Αΐίήα&ηάο ρ&Ιαπι βΟίΓΐηΑνίΙ, Αϋ ίη δυα 
ςιίΑΐη βίΐηοιβίίοηίϋαδ δαίδ ρΓ6θηιί(ΐ6η(]&πι ρβπΐΥβΓ&Ι, ρηΒΐ&ΐίοηβ βηίηίΑάνβΓίίδδβ δίβ &ί6ΐ)ΐι1, 
βχοίϋίδδβ ΒίίΠο οοπιρΙαΓβ ηιίηιΐδ βοοαπαΐβ, « ηβο δβΐίδ &€| άπιυδδίπ) ρ!ιί1ο3ορΙιίϋ&ηι βΐ ϋΐ6θ1(Η 
βίοΑω, ίη (ΐοΑ ρΓβθοίρυυβ Αβ ρήηββρδ ίαίΐ ΟΑωβδοβητίδ, βχΑβίΑ : ί(1(}\ιβ δίΙ)ί ρηΰβηι ρηηΐί 
οηΐίηίδ ΡΑΐΓβδ Αίςαβ νίΓΟβ άοοϋδδίπιοδ ίηΙβΓ ίΑϋυΐΑηϋυπι άίοΙίΐΑ^δβ. ΙΙα ηίπιίιΐιπι ΑΓ(ίαΑαι Γβιίι 
€886 Αΐ»οΙαΐί ρΐιίίοδορίιί Αο Ιΐιβοΐο^ ΟΓΦοί ίη ίΑΐίηΙαη δβΓΟίοηθη) Αΐ)ΐίθ1αΐΑΐ1ι οηιηίηο ν6Γδίο« 
ηβαι 6Ι βχροδίϋοηβίη οοηάβΓβ. » ΟυΑηιίαΑηι ϋοο βΰΑπι ίη βίΑΐΐδδίηιί ίI1ι6^ρ^6ιί3 βχουδΑΐίοηβΐΐι 
Αΐΐ€ΐ6η(1ιιαι ρυΐο, εααι ίη ΙοΑηηίδ ΟΑΐΏΑδββηί ΐΓΑηδΙ&ϋοηβ ορβΓΑηι ροδυίδδβ, ύιχιη ίηβΓΟίΑ ΥΑΐβ- 
(ικΐίηβ υ(6Γ6ΐυΓ, (ΐα6ηΐΑ(Ιηΐ0(1αηι ίρδβ άεοΐΑΓΑΐ ίη ηαηουρΑίοπΑ α(] δβΓβηίδδίηιυπι ρηηοίρβηι 
εΑΓοΙαηι ΒθΓΐ)οηίαηι ΗοΙΙιοπίΑββιΐδβηι ΑΓοΜερίδοορυπι. Οαίηίηιο οαπι 6^υδ τβΓδίοηβηι Γβεβη- 
$βΓ6η], βΐ ουαι ΟΓΦοίδ ΑυοΙοπδ νβφίδ εοηιρΑΓΑΓβηι, (ΙαηίΑΧΑΐ οϋδ^ΓΥίλνί ίη Ηοο ΐΑηΙαπι γίηιηι 
βηιάίΐααι ρβοοΑδδβ, ςυοά ρβηρΙίΓΑδίϋυδ βΐ οίΓοαπι1οου1ίοηίΙ)ΐΐδ ηίπιίαπι ίηάυίςβηιΐο, ΑοοοΓΑΐίβ- 
«αίΑηιηι αο δίηιρΗοίιυη γοοαηι ςαββ ΟΑΟΐΑδββηιΐδ ΙοΑηηεβ υδαρρΑΥΟΓΑΐ, γίαι ςηΑάΑΟΐΙβηυβ 
«ΙβτβΥβήΙ^ ΑΟ ΥΑΓίΑΑ η^ς ΐΑηαΑηι ρπορπΑδ} ηβο ΐΗβοΙοβίδ δΑίίδ ίΑηιίΙίΑΓΟδ ΑίΙΙιίΙ^υοΓί^, ρΓΟ αΚΙα 

(«) ΟοβΛΛ. ΒΜ. εοΜίωι. Ιοιη. VIII» ο. 457. 

ρατκοι.. α», χαν. 3 75 ΤΚΛΡΑΤΙΟ ΟΕΝΕΚΑΪ-Ιδ. 7^ 

.ιι&ίΐΑϋ55ίιηί$»<ιιΐ8$ ρυηι$ &6πηο 1&ϋη\ΐ5 ηοη βίο ίβδρυβΓοί. Ιη 1ιι$ βηίιη 5ρ6βίιη6η βΙόφίβη- 
Ιϊφ ιηίηίπΐθ ({ύβθΓθΐκΙαιη β$1, \ιΙ)ΐ δ&η» Οάβί €ΐο^&(«, ηα)1& ΥβΡϋΟΓαιη θΐΏ^θ^β, ηιιΐΐο &οο 
(ΙοοΙ&γαικΙα «Ιςυβ 6χρηιηοη(]& δυηΐ. 

XIV. Ώβ ί}Λμα\8 ί€ΧίΗί αη€ίοη8 αηηοίαίχοηιύΐΜ. — Εχ β]ΐηοΐ8ΐίοηί1)υ5 ηαβδ άοοίίδβτιηυδ 
ηο$(6ΓεοΐΏΐ)6&$ία5ΐαΙ)βΐΏ8506ηί ΟίαΙβοΙΙο&ιη β1 ρηοΐΆ 1ί1)η ϋβ οτίΗοάοχα {ιάβ οβρίΐα ΓβΗςιιίΙ, , 
ρ&υοβ$ 6Χ06Γρ5ί, ουπ) ΟΦίβΓδθ ηΙΜΙ ηΐδί &ηίιη&άν6Γ^ίοη65 β^δβηΐ ίη Βϋΐϋ ΐΓαηδίΑΐίοαβίΏ, ηθο 
ΟΓβββοπιπ) ΡαίΓΟΠ) ιΙοοΙήη&Γη, ρ1&οίΙ& βο ΙοβαΙίοηβδ §&1ί5 βηαΓΓ&Γβη^. Ιά ηυοιΐ Ιβιηβη υΐ ίρ56 
ρΓ»5(ΑΓ6ΐη, νίπδ βΓυάίΙίδ οοηδα1βηΙί1)ΐΐ6, βαΐ θηηυβη1ί1)υδ, ορβΓδοι ρρ«δβΓΐίϊΏ ροδυί, υΐί ΙοοΙογ 
1)6η6νοΙιΐδ 6Χ βηηοΙ&Ιίοηίϋαδ ιηοίδ ίβοϋβ οοπιρβΗθΙ. ΟαοοίΓοβ ηοη βχ βϋίιίδ δοΐυιηαιοάο ϋΐ^πίδ 
ρπδοοΓϋΐη ϋοοίοπιπι δβηίβηΐίβδ βΓυβΡβ ουΓ&νί, νβπιπι βΐ βχ οοπιρίυηΐίυδ βΐϋδ ηυ» Ιυοβιη 
ηοηίΙαΓη νίάβηιηΐ, ςυοπιπι ρΓοίηιΙβ ρΓοΙίχβ ΓΓβ8ΐηβηΙ& ΓοοίΙαΓΟ ηοη (ΙϋΜΐβνί, βχ ςυί- 
1)υδ ΕοοΙβδί» νβίβηδ ΟήεηΙ&ϋδ^ Ιυιη όο^ωβία, (υηι ηιΟΓβδ, Ιυηι βΐίαηι τβδ ^βδΐ® ΙβηΙίΙ- 
Ιυκη Ιυοίδ βοοίρίβηΐ. Αά ϊιωο, ίη ϋΐίδ ηοΐίδ άβ ν&Γϋδ νθηοππη ΑΐιοΙΟΓαπι βο ΡβίΓαηι ηοωίηΰ 
ίηδΟΓίρΙίδ 1α6υ1)Γα1ίοηί1)αδ, ςα&δ βυοΙΟΓ, νβΐ β1) ΙίΦτβϋοίδ ο^)^6^1βδ ΙβηςοΔηι δίηοβΓβδ βάαιίδίΐ, βο 
ρβοίοδβηδα ίηΙβΓρΓβΙβΙοδ βδΐ, νβΐ (ΙβοβρΙαδ ίρδβ βΙΙβββνίί, οήΐίοοπηη Π10Γβ^α(1^^^υπ1 Ιυΐί, αΐ βθδ 
ςυοαϋ ρβΓ πιβ 1ίθ6ΐ)Αΐ ςβΓωοηίδ ρβΓβηΙί'ηυδ δΐιί$Γ6(1(ΐ6Γ6ΐη.ε€θΐ6ηιπι ςυΐΑ ρΓΟρΙβΓ βηορϋδδίαιβαι 
άίοβηάί δβ^βίβηι άβ ηααΚίδ (ΙοοΙηηΦ Ο&πι&δοβηί ο&ρίΐίϋαδ, άβςυβ δρυηίδ ίΐΐίδ νοίαηιίηί^υ» 
Ιοη^θ ρΙαΓθ πιίΐιί βχρϋοαηάα δυρβΡβΓβηΙ 6( οοουΓΓ6))βη1, οροΓΦ ρΓβϋαηι ηιβ ίαοΐυπιηι βχίδΐί- 
πίΑΥί, δί πιοηΐ6ηΙ& οηιηία ίη άίδδβΓίθΙίοηίϋαδ ηυίϋιΐδ(ί&ηι, ςαθδ ίίΐβίτοο Όαηια8€€ηί€α$ ηαηοα^ 
ρ&νί, 6Χ 0Γ(1ίη6 οοηββΓβΓβαι. Οαοά υίΓααι ίβΙίοϋβΓ ραίΓανβΓίηι» ^ιιιϋοίο δαο δ&ηοίβηΐ ρερΚί. 
ΟυοοΪΓΟβ, ουπι ηιυΙίΑ ορεπΑ, ςυ^ δΑηοΙίδδίηιίδ ΕοοΙβδί» πια^δίτίδ βδοήρία ίαβΓ&ηΙ, ηοη ηίβι 
θ1) ΚβΒΓβΙίοίδ ΑροΙΙίηθΠδΙίδ, ΜοηορΙι^δίΙίδ, βΐ ΝβδΙοηβηίδ θάίΐα βδδβ οοηίβηάβήπι, ςαδΒουηιιυβ 
ββιη ίη Γβπι Λ ιηβ άίοΐα δαηΐ, βΓυςϋΙοπιηι ΙΙιβοΙοβοΓϋΟΐ οβηδυΓ® ρβπηίΙΙο, ςυί Ιβωρυδ δ&ΐΐβπι 
θΙίθ[αοά οοηΐήνβπηΐ ίη Γίαιαη(1ίδ ςβηυίηίδ δβοΙ&ήοΓυαι ηαί ΟΓίβηΙαΙεηι ΰοείβδίβηι ίηίεοβ- 
ταηΐ, ρΐβοίΐίδ 6ΐ ΙοςαβΙίδ , ({ΐιίϋηδ οτΓΟΓβδ δυοδ βχροηβϋαηΐ ΙαβΙ^&ηΙαΓςαβ, Αυΐ ςα&ηϋοςαε (Ιίδ- 
8ίπ)αΐ8ΐ)βηΙ. 

XV. ΝηηιβηΜ ΗδνοΓΗϊη 3οαηηχ3 Όατηαβΰβηί ιηο6Γ/ιΐ5. — ΝαηιβΓαδ 1ί1)Γ0Γαηι βαΐ ορυδοαίο- 
Γυω οπιηίδ ςοηβηδ ςαβθ Ιο&ηηοδ ηοδΙβΓ Γβΐίςυίΐ, οχ ηαΙΙο οογΙο 6^υδ φςυΑίί &α1 δαρρ&τί &α- 
οΙοΓΟ δοοίρί ροΐ6δ1. Εο ({αίρρβ δβθοαίο, αΐ^^β ίη 68 ρΓ^θδβτΙίαι Γβ^οηβ οηιηβιη τίΐ» «ΙθΙβηι 
β^ϋ, ίη (1118 ρΓορΙβΓ (ΙαΓίδδίωαηι 88Γ806ηοΓαηι ιυ^αιη 80 ί6Γθοίδδίηΐ8αι 1)8Γΐ)8Γί6ηι, ρβυοίδδίαιί 
1ηΐ6Γ εΐΐΓίδ1ί8ηοδ 6Γ8η1 ς[αί ϋΐίβρ^δ δ80ΓΑδ Ααΐ 6θ<;ΐ6δί8δΙίθ8δ οοΙβΓοηΙ, Ααΐ Γβδ &ρυ(1 δβ ^βδίβδ 
50ΓίρΙίδ €οηδ1βη8Γ6ηΙ. Εχ δθΐ8 ίςίΙυΓ (ΙίϋςβηΙί ςβΓΟί&ηοΓαίη ς[αοΓααΐ(1&ηι 63αδ ορβΓαπι ίηδρβ- 
€ϋοη6 6ΐ &δδί(1ϋ& ηιβάίΐΑΐίοηο &ά 8ΐίΑ (1ί£ηοδθβη(ΐ8, βίςηβ 8 δρατίίδ δβοεΓηοηάδ ρΐΌνοοίυδ ίαί : 
Αά ςαοά 611801 8άηιοάυαι οοηίαΐίΐ τοπιοΙίΟΓ οοάίοιιηι δϋηαοί ηι&ηα 6ΧΑΓ8ΐθΓαπι 8η1ίςυί(85 
56υ νίοίηίοΓ 8ΐιο1οπ 6Βΐ8δ. ΟΦίβΡυπι, ουηι πιυ1ί8 ^βηαίηΑ 80 δίηοβΓΑ οοΙΙεςβηοι, ηιιι1ΐ8 ΐ8η)6η 
ίηΐ6πίδδ(^, βιιΐίη Ι)ί1)1ίο11ΐ6€ίδ ΟΓϋίδ Ι&Ιετε ρΓΟ οοτίο 1ΐ8ΐ)60. Αο δβηβ ({υίάβηι, ίη νίΐΑ 8. 8ΐ6- 
ρΙ)8ηί^αηίοηδη28Γΐ7Γίδΐ6^αιαδ 1θ8ηη6θΐθ8Πΐ8δθ6ηυηι, ςαίοααι 8ΐ6ρ1ι&ηαδ 8Γ6(ίδ5ίπΐ8 ηβοοδδί- 
Ιυάίηβ οοη]υηοΙηδ (αοτ&Ι, (Γ&οΐ8ΐυδ ν8Γίοδ ρρο ίηΐ8βίηίΙ)υδ δ8οπδ βάνβΓδίΐδ ΟοηδίΑηΙίηυηι €ο- 
ρΓοη7ηιαπι δοπρδίδδο, ηαί πιίηίηιβ δαρβΓδυηΙ Ιιοάίβ. ΤΙΐ6ορΙ)8η6δ ςυοοιαβ Αά βηηυηι ίηιρβΓβ- 
Ιοήδ Ιιμίαδ ΙβΓίίαιη ΙβδΙίδ 6δΙ, ίΐΐιιαι ίη Ι&αάθοι Ρ6ΐΓί, Μβ^απιβηδίδ ερίδοορί, ςαί ρρο ΟΙιπδΙί β(1θ 
ιη8Γΐ)ΓΓ ηυρβΓ οοοα1)α6Γ&1 ΟΓαΙίοηεηι ρΓοηιιηΙί8δδ6 , ηαβθ ηιΐδςυ8ηι οοωρ&ΓΟί. ΑΙςυί ςαοδοαη- 
ςυβ 63αδ ϋϋποδ, ΐΓ&οΐ8ΐαδν6, &ο δοηηοηεδ , &ιι1 Ιιοηιίΐίβδ βάίάί, ίη ρΓ£6αιοηίΙίοηί1)υδ ςιΐ8δ υηί- 
€αί(|α6 ρ8δδίαι ρΓββηιίδί, νεί ίη δηηοΐΑΐίοηίϋοδ δεουηάαηι 806αΓ8ΐίθΓ6δ οτίΐίο» 8Γΐίδ Γοςυΐ8δ 
(ϋδρυ(8νί8θά6&ηίνί ςαίηΑπι ςεΓηίΑηί εδδβ ωίΐά νίάβΓβηΙατ, 6ΐ δίηοοη, αο φχ\ νίοίδδίαι δαί)ίε- 
οΐίΐϋ, 8αΙ δϋΙ)ΐ6δΙ«θ 8ϋ (ΙαΜβθ β46ί. 

χνΐ.^ />β 8ίΙ^Ιο αηοίοηβ. — ΑυοΙοήδ ηοδίτί άίοΐίο, δβα άίοεηάί δ0Γί1)βη(1ίν6 Γ8ΐίο, υΙ)ί άο^- 
χπΒΧα βάβί «άίδδθΓίΙ, ααΐ ΙαβΙαρ, δίηιρίεχ 62>1 εΐ ρεΓδρίοαΑ. ΤοΙαδ ΟδΙ ίη τε ςυδηι β^ίΐ 
νοοίΙ)ΐΐδ ρΓορήίδ εΐ οδίΐδΐίδ εχρ1ίεβη(ΐ8. ΟαβαιοϋΓειη ίη ΙίϋΓΟ ρΓθΒδΟΓίίιη Όβ ^άβ οπΗοάοχα, 
ηοη Ι&ηι δυίδ , ηυδοι 'βηΙεποΓαηι δε Εοείεδί» (ΙοοΙΟΓαηι νεΓΐ)|δ ίιίεηΐίάεπι υΙϋυΓ. Ιη 
θΓ8ΐίοηίΐ3αδ νβΓΟ &ο Ιιοπιίΐίίδ δίωρίεχ ςυίάεηι εδ(, ηεε εοιήρίαδ Αϋηιοϋυπ) εΐ Ιδοοηίευδ, αΐί 
ηεο ε^αδ «θΐοδ εΐ ρ&ΐΓία Ιαηο ίεΓε1)8η4, Αδί8ΐίε&ιη νεΓΟ είοςυεηΐίαω ηοηηί})ί1 τβάοΐεΐ. Ιη (οη^ίδ- 
&ίπΐΐΐ8 ρεήοάοδ ς[α8η(1θ()αε εΰΓαηάίΙΟΓ, ςυ8ηιηι οοηίεΓίίηι οοη^εδίδ δίϋίςαβ δαοοε(1εηΙί8 ηιεαι• 
1)Γ8 αοεΓπαιυπι ΑΓάεηϋ^δίιηυπκιαθ ε3αδ ίηβεηίαηι δρίΓοηΙ, βεεερϋδςυε αΐ ρίαπηιαηι ε 
56ηρΙαΓ& ΙοοαΙίοηίϋοδ βίςαε βεηΐεηΐίίδ οοηδΐ8ηΙ. Ιη νεΓδί1)αδ ε( θ8ηϋοίδ δ80Γίδ ίρδε, αΐί Οοδοι^δ 
Μβ^ικηεηδίδ, δυαδ (ΐαοη(ΐ8α) δΙικΙίΟΓυηι Αίςυο εάυοδΙίοηίδ ίηδίίΐαΐίοηίδςαε δοοίυδ , ηεαιίηειη ο 
ΟΓΦοίδ δυρεηοΓβιη 1ΐ8ΐ)αίΙ, ηοη ρ8Γβηι βΚεΓαπι, ίρ$ο ί8ίεη(ε 8ιιί(ΐ8. Οφίεπιιη ιηαΐΐβ &1ί& ορεΓΑ 77 ΡΗΛΡΑΤΙΟ ΟΕΝΕΚΑΕίδ. 78 

«χ €θη58Γθίη&Ιί!$, βΐφΐθ &(1 ββιίΑ οβρϋα οοη€ίηιιβ1ί8 άίνιη» δοΓίρΙυπΒ βΐ δβηοίοπιιη ΡβΙιυηι 
βχο6Γρϋοβΰ)ΐΐ5 €θΐΏρο$αϋ, ίη ςαίΙ)υ5 ηϋιΗ ηί» ρΑίιοα ςυβ&άΑΐη Ιιίηο ίικίβ 5οΗοΙί& αο^θοΚ, οα- 
]ιΐ5ΐηο(1ί β5( Βαΰτατηηί ΡανάΙΜονητη ΙίΙ)6Γ. 

ΧνΠ. Λ ίρνηίί Μβίοτϋί ςχΛΪδίΜάαίη (/ηΰΒ ίη ϋαιηα3€6ηί ΗΜ$ οΰοηττυηί. — ΜϋΙΜ Ιοθηπί 
ηο5ΐΓθ γυΐ^ο οιίαιίηί <]&η1, €[ΐιθ(1 Ια1)βηί» ϋιΙ>υ1α8 ηαΐΐο (ϋδοήοιίηο αάιηίδβηΐ : ίηΙβΓ φΐο$ €β5βυ- 
1)οηυδ 1ΐ6ΐ6Γθ(1οχυ5 ία 5υί$ ίη Β&ΓΟίιη Αηηβ1β$ 8ηηοΐ8ϋοηί1)α5 άοο(ί$$ίιηο οβΓόίηθΗ ίη Ιιοο 5&Ι- 
ίβιη ^αΙιιΙ&ΙαΓ βΐ βρρ1&α(ϋΙ, φΐοά βά βηηαιη ΟΙΐπδΙί 31, η. 75, δβηρδβήΐ ά^ Ιοθηηβ Οβιηβ- 
$€6ηο, ίη ίη%ίΙίί3 ς;ιΐ5 ΒΟΤχρϋΒ {ιάενη ναυιΙΙανβ, €ί οοίηρίΜτχΙηΜ %ρ$%αη ίοαίβτβ τη^ηάσοιη, θα» 
τβΓΐ>Α Λτιϋβ βχοβρβαιηΐ »1ϋ ΡΓθ1β$1&η1βδ, ςιΐ)1)ϋδ Ιοβηηίδ Ο&ιη&δοβηί ηοαίθη βΐ άοοΙτίπΑ ιηαΙ- 
1ίρΙί€ΐ άβ οθυ$& αο ΙΚυΙο (ΙίδρΗοβηΙ, ραΐβ ϊοβηηβδ ΟβΓβράαδ Υοδδίυδ, νίπ βΗοςυί ιηο(ΐ65ΐίδ$ί- 
ιηοδ, 61 &αϋΐ6ΐιηυς€ΐΑν6. Οααιη νβΓΟ 5α1)ΐ65ΐβ 6άβ ϋ1\ΐ5(π$5ίιηί οβΓάίηβϋδ ν6Γΐ)ί8 ΐ»1)α5ί ίΙΙι $ίηΐ, 
Ιβ^βοΙί ΰΐιίτίδ ηΐΑηίίβδΙππ) ΟβΙ. ββΙθϋβΓΓίιηιΐδ ({υίάβαι ίδίβ Αηηαΐίιιιη ββοΐβδί&δΐίοοηιηι ρβΓβηδ, 
ροδίφίβιη τ6ο11&γί( ϋίαιη Ειΐδ6ΐ)ϋ Ιοοαιη βχ ΙίΙ>. νπι Ηχίίοτία βΰοΙβ^ΐΜΗοη^ ςαο ηβΓΜίυΓ Ρβ- 
η6Α<1β ίη Ραΐβθδΐίηα βΓβοΙβαι Οοωίηο δίΑΐαβπι ίαίδδβ 8 πιαΙίβΓβ 6η]α5 $8η{;υίηίδ ίΐηχυηι ουΓβ- 
Υ6Τ&1, δΐι1)]αη^1, 8(1 08ΐ66(η 0Γ8ΐίαηίδ ΙβΓίί® δ. Ιθ8ηπίδ Ο8αΐ8δθ6ηί Γβοθηδβιίβχ εΐίΓοηΙοο Ιοβη- 
ηίδ Μ8ΐβΐ8θ ΑηΙίοοΙιβηί δυρρίίοβηι 1ϋ)6ΐΙαηι 8ΐ) ίΐΐβ ο1)ΐ8(υπι βδδβΡΗϋίρροΙβίΓβΓοΚβθ Τηοΐιαπί- 
ϋϋδ Γ6^οηίδ, ιιΐ άβ Ι)6η6θοίο ςαοά βοοβρβτβΐ , ΙίοβΓβί ίη ρβΓρβΙυυαι 6^αδ Γοί ω^ηυηιβηΐυηι 
€ης6Γ6$(Αΐη&δ. Τυηι (Ιβίηάβ 8ϋ : Ξβάαιηι χη ίηΗΐίχ$ ς;ΐΜ ΒΰτίρΗ βάα υαΰίΙΙ^Λ^ €( οοπΛρΐΗηύχΐί 
καί€τβ ιη€ηάα€α3€ορηο$€αίητ, ίηάίρηχίίη ρχ44αν'χ9ηχΜ$ Ηχ3 ηο8(η$ ΰΗατίΐΜ χηδενετ^. 1]ϊ>ϊ δίηββπιηι 
(&η(1ί(1αΐΏ(ΐυβ ΙβοΙΟΓβηι αρρβΙΙο, ηαηι Ιοβηηίβ ίρδίιΐδ 08Π}8δ66ηί βοίβηι ίη 6^υδ δοηρίίδ τ&οίΙΙβΓΘ 
ϋίοβΐ ΒθΓοηίυδ, 63υδςα6 δοηρ(8 60ΐηρ1αΓϋ)αδ δοαίβΓθ ηΐ6η(ΐ86ίίδ : βηηοη ροΙίαδ> δοΐίαβ δοήρΐί 
ίΙΙίαδ βε ηβιτβϋοηίδ Ιθ8ηηίδ Μ8ΐ8ΐ£θ άβ δΐ8ΐαβθ Ρ8η68(ΐ6ηδίδ βΓβοϋοηβ, φΐ&ηι ίηάί^Απι ρυ(8Γ6( 
Μδ δΐιίδ εΙίΑΓίίδ 8(1 1οη§;αιη ίηΙβχβΓβ. 

νβηιυι, ίη(ΐαί6ΐ ίθΓδ8η 8ΐίςυί8, 58Η6πι δρυΓίαπ) Ιιαηο ΙίΙ>6ΐΙαηι δαρρΗοβιη βχ Ιθ8ηηί$ Μ8•« 
ΐ8ΐ« ΟίΓοηίοο ρΓΟίαΙίΙ Γ6οίΐ8νϋ(ΐα6 1>8πΐ8δ06ηαδ ίηΙβΓ 8αο(οήΐ8ΐ6δ 6ΐ (θδ(ίπιοηί8 νβίθηιπι €ΐβ 
ίΐΏ8ςίηίΙ)αδ βή^βηςϋδ, 8€ΐ60€[αθ ραϋ(1ίδδίηΐ8δ ί1ΐ8δ ί8ΐ)υΐ88 (^αίϋαδ ίδΐβ 1ίΙ)6ΐ1η3 $(^161, 8ρρΓθ• 

1ΐ8τϋ. Οαβδί Υ6Γ0 ΟβΓίΟ &01Γηΐ8Γ6 (|ΐιίδ ροδδίΐ οπιηβδ 6ΐ 8ίηβαΐ8δ 8αθ10Γίΐ8(68 ({αφ 8(1 68ΐε6Π1 

οτβϋοηίδ ρΓβδβΓίίηι ΙβΓίίβθ άβ ίΐΏβ^ίηίϋαδ δλοηδ Ιβ^μιηΙυΓ, Ιο&ηηβαι ίρδαηιπιβΐ ηοδίπιηι οοΐΐβ^ 
ςίδδβ, 86 ηοη €[υ88(ΐ8αι 8 1ίΙ)Γ8ηίδ, υ(ί δη^ρβ 8ΐί8δ οοηϋ^Ι, ίηδ6Γΐ8δ ίηίδδβ. Ρίβηβ ίηΙβΓ ί1ΐ8 6χ<• 
ε6Γρ(β Ιΐ8ΐ)6ΐυΓ θ8ηοη 82 87ηο(1ί Τηι1ΐ8η8θ, δβυ, ηΐ ναΙ^ο Υ0<>8η(» ΟαίηίδβχΙ») ςυβηι 1θ8ηηί 
ΟβηΐΑδοβηο, Ε^Ιβδί» Ηί6Γθδθ1;ηιίΐ8ηο 1ιί6ΓθΠ)οη8εΙιο, ίςηοΐαηι Χηηο ίαίδδβ 6χ βο ίηίβΓΟ, ςυο(Ι 
ΑηβδίΑδίιΐδ Βί1)1ίοΰΐ6(^ηιΐ8 ίη ρΓΦϋοιΙίοηβ ΐΓ8ηδΐ8ΐίοηί8 δαθθ I^8ι^η8β 86ΐοηιηι οεΐ8τΐΒ δγηοίΐί 8(1 
Ιοβηηβαι ΥΙΠ ρ8ρ8Πΐ Ι6δ1ί668(αδ δϋ Γθςαΐβδ ίδ(88, ΰηιη οηίηβΛ €χ (οίο ιηαηβαηί αρηά ΐΛίχηοί 
χη€ορηα<Ε, ςίίχα ηεϋ χηίβτρνβίαίίτ, ίία η€€ ίη εαϋ^ταπίτη ραίηατοΛαΙχχΛτη ί^άίχιπί , Ηαί βπΒΰα 
ΜίαηίχΑΤ ΗηρίΜ, τ^ρ^ήη ατοΜνχΒ. Νχη^χπΜη φΑχα ηι«/{α βαΓχιτη^ ΰΐιιη «(Ι^ΓβηΙιΐΓ, απέ ρτοίηχΛΐραη$^ 
ΛΧΛί €ση8ίη(Χ6η8, αηί ΒαΙίβτη ρτΛΒ^ηε %ην€ηία €Η. ΟΗαηί/ηαϊη βοΒάβηχ Ραίνε» χΗομ ρτοίηι^ρα$$$ 
ρηΜΰοηί, φ𠻀χία $ι^ηοάο ηιη^ ιηνεπΗ, Ι!\)ί 1γ68 ΟηβηΙίδ ρ8ΐη8Γθ1ΐ8ΐα8, Α]6Χ8η(ΐΓίηιιπ), 
ΑηΙίοοΙιβηυηι , β! ΠίβΓθ8θΙ}ταιίΐ8ηυπι Τηι11&ηθ8 08ηοηβ8 ί^ηορβδδβ ρΓΟΡδΟδ (ΙίδβΚβ (ΐ6θΐ8Γ8( 
Αη8δΐ8δίυ5 : ηοη βηςο ροΐαϋ 1θ8ηη68 08Π)88€βηαδ οοΙοβ(3δίΐΏαπ) 86εαη(1υπι ΙβΓίίβθ θΓ8ΐίοηΐ 
δα» δα1)^^^6^6. 

ΟιιιιηΙο ηιίηαδ νβΓΟ Ιθ8ηηβδ ηοδΙβΓ 6Χ06Γρ1αηι βχ Μ8ΐ8ΐφ εΐίΓοηίοο ρΓοίβιτβ ροΐυβήΐ, βΐ 
Ιθ8ηη6δ Μ8ΐ8ΐ8δ Ο8ηΐ8δθ6ηο ροδΙβποΓ ΓβοβηΙίοπςίυβ δίΐ, ί(1 (ΐυο(1 ςαί(ΐ6αι νίη ρβΓβπιάίϋ ίη*• 
ηυί 8556νβΓ8ηΙ Ιιί$ Ιθ8ηηίδ ΤζβΙζ» νβΓδίϋυδ, ιιϋί άβ ϋΐβοραίτα βί ΡΗατο. 

Μέμνηται μέν Βιογ(λιος ταύτης της Κλεοπάτρας, 
' :,καΙ Γαληνός, χα\ 

ίωρος, Γιώργιος 6 χρονι 

. Ίωά 

ΜεηχΊηϋ €ηίηι νΐν§χΙίη» χ$ΐίΐί$ ϋΐΒοραΙτα^ 
ΐ^»^ίαην$ , εΐ ΟαΙεηιι», εί ΡΙηίατεΗν» επηι £^<, 
ΙΗοάοτΗ$, Ο&οτφΗΐ (ΙΗτϋηοαναρΙιια εηηχ α/ίί<, 
Εί ίοαηηεε ροείεοε ΑηύοαίεΜη» ρυείτεηιχίηί* 

Ουοά δί ββΟΓ^αδ ίδΐβ ο1ΐΓθηοβΓ8ρΙιτΐδ β^ηί^Πηβ βδΐ ΤβΓβδίί ρ8ΐη8Γ6Η«θ €οη8ΐ8ηϋοοροΙί-* 
<8η1, βχίπι (1υΙ)ίιηη βδΐ Τζβίζβηι εβηδοίδδβ Ιοβηηβηι Αηΐίοοίιβηυηι, ({αϊ νίχ 8ΐίυ8 6δδβ 8 Μβ** 
Ι8>Α ραΙβΙιίΙαΓ, Ιοιιηηθ Ι)8αΐ8δ€6ηο Ιοη^β ΓβοβηϋοΓβαι ίαιβδβ. ΟυίοίςιυίίΙ ίά βδΐ, βδίο 1θ8ηηί5 
Τζ6ΐζ8θ Ιβδϋωοηίαπι Ιιοο ίιτ6ίΓ8β8ΐ)ί1β ηοη δί( (Ιιοο βηίαι 1υΙ>6ηδ 8(1σιίδβηαι, ηβε 8 υθγο 8ΐ>• 
ΙιΟΓΓθΓβ βοηοββδβηαι), αΐ φςτβ 8ΐΐ8ρί(»Γί ςαίδ ροδδίΐ, ηοηο Εεείβδίφ δφοαίο, €αΐΒ Οηβηδ οιη« 
«Β ιαΙ> ΙήδΙί δλΓΑοβηοπιηι }νί^ο βϋΐίβΐυδ 80 (ΐ€3θΐ8ΐϋ8 ςβωβτοί, βχδΐϋίδββ υΙΙνιη ΑηϋοεΙιίβΐ Νεμνηται μέν Βιογίλιος ταύτης της Κλεοιτατρας, 
Λουχιαν6ς,χαΙ Γαληνός, χα\11λούταργος συν τούτοις, 
Διόδωρος, Γεώργιος 6 χρονιχδς συν &λλοις, 
Κβ\ Ιωάννης μετ' αύτους Άντιοχευς ύστέρως. 79 ' ΡΚΛΡΑΤΙΟ 0ΕΝΕΗΑΗ8. 80 

βΟΓίρΙΟΓβιη, ςαι υΐ Ηοιη&η&5, 516 βΐ ρπΒδβΓίίιη Αηϋοοίιβη&δ γ65 οοΙΓι^ογθΙ, θο Ορφοίδ 1ί1ΐ6η$ 
οοηδίκηθΓβΙ, ιηίΜ βϋοςιιί νβπδίαιίΐβ ηοη βδΐ, ϋ&πίδδοβηαιη ΙοΛηαθΓΠ Γοηι βαηιϋοπι, ραΐα Ιιίδίο- 
Γΐβιο βΓβοΐΦ ΟΙΐΓίδΙί δΐ3ΐυω Ρβηββόβηδίδ, ΙβδΙίιηοηϋδ (]υο1)υδ οοηΓίΓΠίβΓΟ νοίαίδδβ, βά ου3αδ 
&(ΐ6ΐη ίββίβπίΐβιη Ιυοαίβηΐβ £αδ6ΐ)ϋ εδβδθΓίβηδίδ ηβΓΓ&ϋο ροϋΟΓ ΟδδβΙ, ςυβπ) οΙ)δοαΓί ίΙΙίυδ &ο 
ηιιρβΓί οΙίΓοηο^Γ&ρΚί Ιοβηηίδ ΜαΙθΙβΒ. Νβιηο βδΐ ςαί 6|αδΐηο(1ί ΑϋοΙοπΙβΙυιη οοΗοοΙΐοηεδ ςαβδ- 
ουηςαβ, ςυβίβδ ίη ΰβίβηίδ, ΡαΓβΙΙβΗδ, β1 ΡβηάβοΙίδ νβήίδ νίδϋπίαρ, ρΓΟ οοάίουιη νβηθίθΐβ, $ί 
60δ 3θοαΓ&(6 ΓβοβηδαβήΙ, τηοάο δίρίοΙίοΓβδ ββ ιηοοίο θΐηρΗοΓβδ βδδβ ηοη ΓβρβΓβηΙ. 

ΧνΐΙΙ. ίι«Γ /α/ίίί ηατΓαίίοηίδιίί Όαηια$€€ηΜ8 βάβτη αάΗϋηβτίί, — ΟδΒίβπιπ) ηοη θο ίπβοίθδ 
βυοΙΟΓβπι ηοδίπιιη, ί&ΐδβδ, ίηιο δραπδδ ςυ&ηάοςαβ ηβΓΓθΙίοηβδ 8(]π)ίδί5δβ : αΙ Ηοο υΙγο αΐίο- 
ςριί (ΙοοΙίδδίηιο ίηύϋΐ^βηοΐαηι βδΐ, ςαί ββ ίΒίδΙβ νίχοπΐ, οαηι ηυΐΐβ οηΐίοδθ &Γΐίδ οαΓβ Ιΐ8ΐ)βΓ0- 
ΙϋΓ, ^υ^ι15 βΐίβιη ιηβχίπΐθ ρβΓδ ΡβΙπιαι ΐηοϋΓίΟδί δβπιρβΓ ίαβΓυηΙ. Ρίβηβ δί ϋβπιαδοοηαδ ιηβϋδ 
β&ιη οϋ Γβιη οοηάβιηηβηάυδ νβηίΓβΙ, ρθΐί 3αΓ6 ρΓδθδΙβηϋδδίιηοΓαπι Εοείοδί^β ύοοίοπιπι βο 
δΰπρίοηιπι ίβοι» 6( ηοιηίηί (ΙβίΓβΜ ροδδβΐ, Γ[ΐ]θπιια 1ϋ)ή αϊ) 63ΐΐδπΐ0(1ί ίβ1)υ1ί5 οοηΓιοΙίδςυο 
ΐΓβοϋΙίυηοαΙίδ ίιηπιαηβδ ρΓΟΓδίΐδ ηοη δυηΐ. ϋΐ βηίπι ροδΙβήοΓυαι δδθουΙοΓυιη (ΙοοΙΟΓβδ δοΐιο- 
ΙβδΙίοοδ οιηιΙΙβιη, ςαΐά Ιαδϋηαιη ΜαγΙ^γθπ}, βίοτηβηίβηι Αΐβχβηάπηαιη, Οηςβηβπ), £ρίρΙΐ6ΐ- 
ηίυιη ΓβΓβΓΛίηΫ ΗοΓαηι ΙίΙ)ή Λάυΐΐβπηοπιω ΙώΓΟΓαω οίΙβΙίοηίΙ)αδ βο ΐΛοίηϋδ δοαίοηΐ. ΟαοΙ 
Ευδβϋίιΐδ δΐιρροδίΐϋίοδ ΐΓβοΙβΙαδ θΐΐβ^ανίΐ ίη 1ϋ>Γίδ Όβ ρτϋΒραταϋοη^ βναηρβίίοα, β\ ιη ΐα$4οηη 
€€€ΐ€»ία$ίΐ€α? ^\1\ά βρίδίοϋδ Α13^&γ1 &(1 εΐΐΓΪδΙυπι, 6ί ΟιηδΙί αά Αϋς&ηιη) ηυ^ββίυδΤ ςυί(1 Ηβ- 
ββδίρρί (1β Ιβοο1)θ Οοαιίηι ΓΓβίΓβ ηβΓΓβΙίοηβ, φΐβπι δβηο Γβΐυΐίΐ ΕυδβΙ)ίυδ, β νβΓΟ πιβ^δ β1)- 
Ιΐ0ΓΓβηδ? Αηηοη ΝΑζίβηζβηυδ, ΗίβΓοηνοιαδ βΐ ΟΙΐΓ^δΟδΙοιηυδ δρυΓϋδ ϋδίοπίδ βάβηι βΐίςυβη• 
Ιαιη θ(11ιίΙ)αβΓΐιηΙ? Ουίη ηβο ϋΙίΓί ΤΙιβοίΙοΓΘΐί βΐ) Ιιοο η«νο 1ί1)βΓί δυηί. Ρβΐΐίκΐίαιη, δορΙίΓο- 
ηίαπι 6ΐ Αΐίοδ δβςαίοΓίδ βθνί νίΓΟδ, βΐίοφιί ηοη ρρΟΓδυδ ίηάοοίοδ, δίίβο, ςαίΐ3υδ ρΓορΙβΓ ηιοιακη 
δίοιρίίοίΐαΐβιη βΐ αηίιηυιη β ηιβηάαοίο βϋεηίδδίηιυπι ίιηροηΐ ί&οίΐβ ροΐυϋ. ΐϊηαδ βά 6Χ6ιώ- 
ρΐυιη δαίΠβί&Ι ΡΙιοΙίυδ, θ6ΐοΙ)ΓΑΐίδδίπιυδ ίΐΐβ οηΐίουδ, ΐΏδίχιωβ βρυά ΙιβΙβΓοάοχοδ ; ηοηηβ ίη 
5υα δ6ΐ6€ΐ0Γυαι οοάίοαηι Βίΐ3ΐίο11ΐ60β οοπιηιβηΐίΐίβ ορ6Γ& Ιαηςηαιη δίηββΓα ροδίβήΐθϋ οοηδί^Α- 
τίΐ βο οοιηπΐ6η()Ανϋ? Ραΐβ Νίβδθοί οοηοίΐίί αο1& ΟβΙβδίί Πχζίοβηί ηοτηίηβ ίηδοηρία, αη^ρία ίΐίάβι» 
€Χ€€ΓρΙβ βχ βοΐίδ 8§. Αΐβχαηάή ΑΙβχαηάπηί, ΜβίΓορΙιβηίδ ΟοηδΙθηΙίηοροΙίΐΑηί , ΑΙΙΐδη&δϋ, δβρίβιη 
ιηβΓί^ταιη, ςυοδ ΰοΓτηίβηΙββ βρρβίίβηΐ, ρΓβΒίβΓ δβχοοηΐβ ίιίηο ίηάβ βΓΓβΙβ, ςυβΒ ίιοιηίηβηι ΟΓί^ίο» 
ΛΓΐίδ ρβΓυκι ρβπΐυπι ρποάυηΐ, αΐ βδ νίχ ιιΙΐΡβ β^'^^'^^^ίβ® δρΙιβϊΓβηι νίχ θχΙβηάβΓβΙαπ : ςυίη 
οοωρβΓδΙίοηβ $1^Ιί βΐ άοοίηη» δίηοβΓΑ βαοΙΟΓυιη δοηρία β ίαΐδίδ γαγο δβββΓηίί. Ηί οηιηοδ 
βΐϋςυε ςυοδ Ιιίο Γβοβηδβπβ ηοη νβοΛί, Ιι»ιΐ(1 δβουδ βίςυβ ϋ&ηίδδοβηυδ, ηοη Γ8ΐ)υ1βδ πιθ(1ο, 
ςυΐη 6ΐ 5ΐιΙ)]οοΙίΙί& δβηοίοπιιη ΕοοΙβδί» άοοΙΟΓαπι ηοπιίηΐϋϋδ ίηδοΗρίΑ ορβΓβ, ηαΟΓυαι ηοη 
βΐίί αΐ ρΐυήηΐαπι ηίδί ΙΐϋθΓβΙίοί ρ&ΓβηΙβδ βΓδηΙ, 1)οη& βάθ/ ηυΐΐα ΙβΙβηΙίδ νβηβηί δυδρίοίοηβ ίη- 
ουηοΙβηΙβΓ δόωίδβΐϋηΐ : οαπι υΐίςαβ ηίΐιίΐ ίη βίδ άερΓβΙιοηίΙβΓβηΙ, ςαοά νβΐ δ&ηδπι άοοίηηδηι 
ΓβοΙβ ίβΓίΓΘ νίάοΓβΙαΓ, ΛοΙ ρΓορΙβΓ ρΓδΒοΙ&Γδ ποπιίηβ ςαίΐ^ϋδ ίηδί|5ηίθΙ)βηΙαΓ, δί ςυίύ ίη βίδ 
•«ΓΡοηβαω βρρΛΓΟΓΟί, βΐ) ΙΐΦΓβΙίοίδ ίηίΓΟδυΐη βχίδΙίπιβΓβηΙ. Όθ δραπίδ β]υδπιοάί 1υοαΙ)ΓδΙίοηί- 
Ι3α5 βοιηρΙαπίΒυδ ίαδβ όίδρυΐδνί ίη (ΙίδδθΓίδΙίοηίύαδ ς[α&δ Βαηια8€6ηΐ€αί ηαηουρβνί, βο ρη»- 
8€Γΐίπι ίη δβουηάδΐ, ΙβΓίΙβ βΐ (ΐαβιΐβ. Οαο(1 δί δυιηηιΟΓυπι νίΓΟΓυπι ίΐΐοηπη ηοπιίηί βΐφΐβ βαοΐο- 
ήΐ&ΐί ηϋιίΙ ρΓορΙβΓ 6]αδπΐ0(1ί Ιβρδαδ άβΓοςβΙααι βδΐ, ({αί& Έ€€ΐ6δί6θ οαΐΐιοΐίοϋθ οαυδβηι ίβΙίοίίβΓ 
Αΐί&δ ββδδβΓαηΙ, βοοαΓ ^οβηηί ηοδίΓΟ ίάοίΓοο ϋβίΓθΙιβΙαΓ, ςυί ρρορΙβΓ β^Ρβ^β ορβΓβ, ςυίΙ^ϋδ 
βΙαβαΐΑ €1}ήδΙί8ΐη8Β βιΐβί πι^δΙθπΛ ίοΗοίδδίηιβ, βο ρΐιΐδφίααι ΟΦίβή, βηβΓΓβνίΙ, ΙαίΙυδςυβ βδΐ, εΐ 
ρτορΙβΓ αϋΐίδδίοΐοδ Ιτ&οΐβΐυδ ηΐ0Γί1)υ8ςα6 οοπιροηβηάίδ θρίίδδίηιοδ ςιιοδ βιίίάίΐ, άβ ΕοοΙβδίΑ 
ορίίιαβ πιβπΐυδ ίϋίΙ? 

XIX. €ηΓ ΌίαΙβΰίκοΒ ν^ρηίαί αάΜύηβηί. — 5ιπ>1, ςυί δβοοϋδδίοιυπι ϋοοΙΟΓβπι ουΙρβΓβ βο 
ίΙΰΓαιη ηοΜίηβ θΐιάβαηΧ, ςαοά (ΙίβΙβοΙίοίδ Ιηοίδ ηίωίυΐΒ ίηάιιΙδβΓίΙ. ΑΙ ηβ ίΙΙί ςυίοΐβπι β]αδ 
Φίαΐίδ ΓΑΐίοηβπι 6ΐ οοηάίΐίοηβηι ηοηιηΐ. Εο ςυο ϋ&αιβδοβηιΐδ ίη Ρβίββδίίηα βοπιίΐ δθΒουΙο, Οήεηδ 
ΙοΙϋδ η)υΙΙίρΗοί ΙΐδβΓβΙίοοπια) Ιαβ ο1)δίΙυδ ογαΙ, ίη ρηηιίδ νβρο ΙαοοΜίβπιηι δβα ΑοβρΙιβΙοΓυηι, 
ΜοηορΙΐίδίΙβπιπινβ, φΐί, δβνβΓΟ Αηΐίοοίιβηο ρΓΦδβΓίίω βαοΙΟΓβ, β ιΓ^1)υδ^8η1 δδΒουΙίδ, Εοοίβ- 
δίδΒ ΟβώοΗο» βίαωηοδ νβρίίδ δορ1ιί$ηΐ8(ίΙ)ΐΐδ ΰβιηβηΙδΓβ €0η1βη(1βΡβηΙ, δυπιρίίδ ρρφοίριιβ νί- 
ΙίΙίΐί^αηάίβΓ^ζααίθηΙίδβχΑρίδΙοΙβΙίδ ΟΑΐβςορίίδ. Ιηςρυβϋ&ηΐ ρβΗΙβρ ΙηοορραρΙίεοΙβΒ, Α|;ηο6ΐβ?, 
Μοηο11ΐ6ΐ6ΐΦ, ΤρίΙΙιβίΐΦ, 80 ΝβδΙΟΓίβηί άίβίθοϋβίδ βΓΐίΙ>υδ &€ οβνίΐΐίδ, ίίδςυβ δοΐίδ, ρβρίηάβ ίη- 
*ΙηιοΙίδδίπιί. Ηίηβ ορβρ» ρρβίίαηι ΓυίΙ ί11ί§ ςριί δ&η» β(1βί οβαδβηι 38βΙ)8ηΙ, υΐ (Ιίβίβοΐίοδο Ιβ^βδ 
(ΙβΟηίΙίοηβδςϋβ βά ίΗοδ Γβίβΐίβηάοδ β(11ιί1)€ΓβηΙ, ςυ8« Ιβωβη βά Ιρίίβηι ρροΙ)8ΐϋΡυπι Εοοίβδίβ 
ιη88'"*^'*'5''*^"^ άοοίιίηβαι ^ηφΐ&πι θά οβΓί&ιη ΓΟβ^ιΙωα ηορηιβηιςυβ βχί^βΡβηΙ. δίο νβρο αηΐβ Οβ- 
ιηβδοβηιιηι Μ&χίωυδ οοηίβδδΟΓ οοηΐΡΔ δβνβΓίαηοδ ϋβ ΜοηοΙΙιβΙβΙβδ βορυιη δοϋοίβηι ρυ^ηανθ- 
ι«1; δίο ΙβοαΙίϋδ Β)τζ8η1ίηα5, ηοη ίβηοϋίΐίδ δβχϋ δοοαίί δοΗρΙορ, 60δ(ΐ6αι δβΥθΓίθηοδ ΓβίβΙΙίΙ; Μ ΡΚ/ΕΡΑΤΙΟ ΟΕΝΕΚΑΙΤδ. 62 

$1*0 Ευίοςίϋδ ΑΙβχβηάήηυδ. δίο Ε»ιΙΐΓ(Βΐιιίϋδ β1 ΑηβδΙδδίαδ ΑηΙίοοίιβηί, δίο ΙΙυδΜουδ άΐβοοηιΐδ^ 
ΓϋΙ^βηΙίοδ, ΒοθΙίαδ, Οοΐβδίυδ ρ«ρβ, βΐϋφΐβ, ςυοΓυω νοίατηίηδΐ ίπΙβ^Ρβ βυΐ νοίυπιίηυιη Γγλ* 
ριβηΐβ Ηοιίίβςυβ δυρβΓδυηΙ. Ουίη ιωο δίο Ορβ^οπί «ιηΙ)θ, Νβζίβϋζβηυδ βΐ Ν}'δ5βηαδ; δίο 1η 
ρήωίδ ΒβδίΙίαδ ΑβΙίυω βΐ Ευηοιηίαπι ΑηβηοΓίιαι νβΓδυΙίδδίιηοδ δορΜδΙβδ θ^το^ρβ οοηΓαΙβνβ- 
ΓΐιηΙ. ΡΙβηβ Οίοη^δίαδ Ρβίβνίαδ, νίΓ ρπίδοοπιπι Εοοίθδί© Ρβίρυαι ΙΙιβοΙοβί® δΙϋ(1ίθδυδ ςυβπι 
ςυί ωβχίΐΗο, ηοη Ι3ΐη ωοΓΟδϋαι δβ ρΓβΒΐ)υίΙ βΓβ» -^ΙοοΙοΐ'βδ άβ δοΐιοΐβ, ςυί ρ!ιί1θδορ1ιίοο ωορβ 
(1β Γ6ΐ>αδ άίνίηίδ ϋίδδβΓβΓβηΙ, ςυίη ροΐίυδ Ιιοηιιη ρβίΓΟοίηίυιη δαδοίρβΓβ ηοη άϋΜΐβνϋ ίη Ργο- 
ΐ6§οιηβηι§ ίη οραδ ΤΗβοΙοςιοοηιιη άορηιαίατη^ οβρ. 4 6( 5, αΐΐβΐβ ρΓ^ΒδβΓίίηι Ο'&οΐΟδΟβηι ίρδίυ^ 
8α€ΐοπ1ιιΐ6. « ΝίίιίΙ ΛοοΙο^υπι ίπιρβάΐΓβ ροΐββΐ, ίηοιυίΐ, ςιιοπιίηαδ δίϋοβΓβΒ βο ββπηβη» ρΐιί— 
ΙοδορίιίδΡ βΐ <1ίβ1βοΙίο« ρΓ«δί(1ϋδ πιιιηίΙίοΓβπι βΐ ΟΓΠ&ΙίοΓβπι 1ιβ1)βδ1 άίνίηηαι βοίβηΐίβπϊ. δβ(1 
Ώθ€ ΐρΐίΤΓίχήν ίΙΙβοι βΐ σοφιττικήν ήιηϋίΐυδ 3δρθΓηθ1)ίΙαΓ : ηοη υΐ ββ δίο υΐβΐυρ, ςιιοπιοίΐο ΙΐδΒΓβ- 
(ίοί βο Γοΐίςαί ΙιοδΙβδ ΕοοΙβδίβΒ βά ορρυβηβηάδπι νβηΐΛίβαι,• δοά βά ρΓορυκπδηάηπι ροΐίυδ, βΙ 
«<1 ίΙΙοΓυηη ρβρρίβχοδ ηοάοδ 6ΐ Ιαςυβοδ 63υδ()6πι, υηάβ ίπιρΗοαϋ δυηΐ, βπΐίδ ορβ δοΐνοηάοδ. 
Οιηηίδ δτΐίίβι, Λϋ β^Γβ^ίβ Ββιηβδοβηιΐδ (α), βΗίΐαίΙ)υδ ίηδίΓοπιβηΙίδ οραδ 1ΐ3ΐ)θΙ βά ορβπιαι 8ΰθ- 
πιιο ΑβΓβοΙίοηοπι. Ρογγο Γ6^ίη&ηι άοοβΐ βηοίΐί&Γαηι ηααηιηιοΙ&ΐΏ υΐί ηαίηίδίβήο. Αοοίρίθΐηυ5 
ί^'ίυΓ άοοίΗηβδ ίδίβδ, Ιβηςαβηι νθήΐβΐίδ ίοηιαίβδ^ 61 ίηιρίοΐβίοηι φΐ® 1}ΤΓ8ηηίοο (ΙοηιίηΑΐυ δίΜ 
63δ οδαΓρβνβΓδΙ, ρΓΟΟϋΙ Λπιβπϋβπιυδ : ηβςαβ 1)οηο πιβίβ υίβηιαρ, ηβο βά οίΓουηινβηίβηίΙο^ 
δίαιρΙίοίοΓβδ οοηνβΓίθπιαδ βρίεπι ίΐίβηι (Ιίδρυΐβηίΐί ; ΙβπιβΙδί ηβυΐίςυαπι νβΓϋδ ίδΐίδ δορίιίδΐίοίδ 
ίηνβηΐίδ νβπίδδ οραδ 1ΐΛΐ)β3ΐ, ηίΙιίΙοίΏίηαδ αά βνβΓίοηοΙοδ ωβίοδ ίΙΙοδ ρυ^ηδίΟΓβδ, βΐ βά ί&Ιδ© 
ηοωίηβ θρρβΠβΙβπι ίδίαηι ΓβίοΙΙβηϋαιη δοΐοηΐί&ιη, ϋΐίδ αΙβπιαΓ. » ΟβρίΙβ δβςαβηΐί ΑΓ^απιβη- 
Ιαιη ίϋοΐΏ ρβΓδεφίίΙατ νίπ (ΙοαΙίδδίαιαδ, βδδΟΓίΙςαο, ΐ3πι ίΙΙβδ ςαβθδϋοηβδ ςαδδ ΕΓΟδπιαδ άβη- 
$6ΓΑΙ, ηυ&οι ηιαίΐβδ οδβ(6Γ3Γαια, ηαβδ οηαίΙΙβΓβΙ, α ΡαΐΓί1)αδ ίρδίδ, ΑΙΙιαη&δίο, Ββδίΐίο, ΕρίρΙίΑ- 
ηίο, 0Γ6§0Γϋδ (1αο1)αδ, Ναζίβηζβηο οΐ Ν)Γδδβηο, 0)^π11ο, ΤΙιβοϋοΓβΙο, Μβιπηο ΜβΓίγΓβ, Νβ- 
10(^10, Ηίΐθτηο, Αυ^^δΙίηο, ΑπιΙ)Γθδίο, ΗίθΓοη7ΐηο, Ραΐ^οηϋο, βΐ οΦίβπδ Νίο»η3 δ>'ηο(1ο ρο- 
δ(6ήοή1)αδ ρβΓίΓΛΟίθΐΛδ ΓβρβΓίπ, βΐ πιαίΐο <ια3πι ίη δοΐιοΐίδ δα1)1ί1ίαδ 30 (ΙίΕΓαδΙαδ. ΑΙ νβΓΟ νίχ 
\ιΙΙ\ΐ5 ΡβίΓοπι ΙοΛηηβ Οβπιβδοβηο ίβΐίοίαδ οδΙΙιοΗοβπι Γκίβαι βύνοΓδαδ θΓΓΟΓβδ ςαοδοαηςαβ 
ΐΓΛίΙίΙίοηίδ ορβ 30 δβηοΙΟΓαπι ΡβίΓαηα 3αοΙθΓίΙίΐ1β ρροραβηδνϋ ο1 βχρίίοδνίΐ ; ςαίρρο οα|αδ 
ορβΓθ ηοη ηίδί βχ οοηΐβχΐίδ δοΓίρΙαπ® βΐ 3ηΙβΓίθΓαπι ίρδο άοοίοραοι (Ιίοϋδ, δβηίβηΐϋδ 6ΐ βρ- 
^αιοηΙδ11οηίΙ)αδ οοηδίβηΐ. Ιιΐ ςαοά ίη ρρίαιίδ ρπΒδΙίΙίΙ ίη 1ίΐ3Γ0 Ββ ράβ οΠΗοάοχα, ςαβωδά- 
ωοϋαπι ίη ί'3αδ πίδΡ^ίη^αδ ίηάΙοδΓβ οαΓδνί, Γαδίαδ δαίεω ίη δηηοΐδΐίοηίΐ^αδ δά οαπκίβηι ϋ- 
^Γαηι, οΐ 3(1 ςαοδάδοι δΐίοδ, ίη ({αίϋαδ Εοοίβδίϋΰ άοοίπηδπι βάίδδΟΓαίΙ. 

XX. ΝοηηηΙΙΰΒ $ηρρΐ€ηίΗΓ ^ηίΒΗιηο χηάβ ίη ηίνο^αβ ίοηιο ίχάάβΤΗηί*. — Οαίδ νοΓΟ Ιαηι ίη 
ίηηοΙδΙίοηί1)αδ, Ιαιη ίη άίδδβΓΐδΙίοηί1>αδ ϋδωβδοβηίοίδ, άαπι άβ οοπιρ1αηΙ)αδ οαηι ϋοοίΓΐη», 
Ιαω ΙιίδΙΟΓίδΒ 30 άίδοίρΐίη® βοοίβδίαδίίοφ 03ρίΙίΙ)αδ πιίΐιΐ ΐΓ30ΐ3ηάαπι ΓαίΙ, ποηηαΙΙδ δ πιο άίοΐδ 
δδδβΓίδηαβ δηίωβιΙνβΓίί, ςα» δδΐΐδ δοοαπδΐδ ηοη βδδοηΐ, δάβοςαβ δοΐ Γβ^ρδοΙδϋβωο, δοΐ οπιοη- 
ώΐίοηβ οροδ Η3ΐ}βΓβηΙ, έοδ ύβίβοΐαδ δαρρίοπ άοΙ^βΓβ ραίο ίη Ιΐδοοβ άα αηίνθΓδο οροΓθ ρΓ«- 
ΓβΙίοηο. 

^οαηη€$ €ί Γ^γιιλ ^ρβαίίΒ α Ιοαηηβ ββΓϊηαηΐοίω βί Οχίτο ΐ€$1)Βη$% άίνεκβι. — ΟίδδθΓίδΙίο- 
ηβ ΙΟΓώρδ^. ι-ιι, οοΐ. 2, αΙ)ί οοηΐΓδ (ΙοοΙίδδίπιαηι ΟδΡηοπαπι οδίβηάο ΟγτίΛχη βΐ Ιθ3ηηβπι, 
φιοππη πιοη3θ1ιί Ρβΐφδΐίηω ίη βρίδίοΐδ δά Αίοίδοηεηι, βΐ ΥίοΙΟΓ Ταηαηβηδίδ ίη ΟΙίΓοηίοο, 
ωβηιίηοΓΟ, ηοη βδδβ 0}ταπι Ι-βδΙ)ί ίηδαΐ© πιοηδοΐιαω, οΐ Ιοαηηυπι ΟβΓΠίδηίοίφ, δά ηυοδ βχ- 
5ΐ3ηΙ ΤΙιοοίΙοΓβΙί ορίδίοΐ» ; δάΐίφο νοΛδ ςα® 1ΐ3ΐ)6ηΙαΓ Ιίη. 14 : Ι^ηο ηβίΐηβ €Χ 135, ([ηα 8θΙα 
€ίί αά Ιοαηηβιη Οβτηιαηίαω, ρνυείβηοίηι ί$(ηά ραίτοάηίητη χηβττε ςπίΒ ρο$$\1, Ιιοο ΙβοΙΟΓβαι 
3(]οιοηίΙαιη νβΐίπι, ροδίοιαδπι ΙιωορΓοΙο βχρροδδδ ΟΓδηΙ, πιβ ίηοίϋίδδο ίη δΙΙβραΐΏ ΤΙιβοάορβΙί 
ορίδίοΐδπι δά Ιοδηηβπι ΟθΓη)3ηίοί8&, ςα» δβορδίηι βάίΐδ ίαίΐ Ι. IV οροραηι ίΐΐίαδ, ρβ^. 702, 
ίίοδδί οβηΐβδίπΐδ νίοβδίπΐδ ςαίηΐδ οβηδβηάδ βδδβΐ ίηίορ 6|αδ βρίδίοΐδδ. Ιη Ιΐ30 ρδαοίδ ηδΡΡδΙ, 
<]αφ 3 Οίοδοορο ΑΙοχδηάρίηο ίη Ι,δίροοίηίο Ερίιβδίηο ρβρρβίΡδΙδ ίαβΡδηΙ, Βοπιηαπι Αηΐίοοίιβ- 
ηαπι άβροδίίαω οδδβ, ΐ|ϋί3 0)^ΓίΙΙί οδρίΐαΐδ ηοΐαίδδβΐ δάωίηβΡθ, δΐίδςαβ οοηΐΡδ Ιβββδ δάωίδδδ 
ίδοίηοΓδ : άβηιαπι Ιοδηηβπι δάΗορΙδΙαρ, ηβ δβ άβοίρί ρδΐίδίαρ, βΐ αΐ ίπιρίβίδΐίδ οοωπιαηίοηβπι 
άβνίΐβΐ. Οιι» οωηίδ δοΐαωπιοάο δΡ^ααηΙ, Ιοδηηβηι Οβρπίδηίοί» δπιίοίΐίδ Γαίδδβ οαηι Τΐιβοϋο- 
ΓβΙο ^οη^αηοιαπ1, ηοη δϋΐβαι ΝβδΙορίδηί βΡΡΟΓίδ ρδίροοίηίαπ) ρρορδίδπι δαδοβρίδδβ. Νδω δΐίο- 
<|αί ίηάίοΐδ οδαδδ αάηιΐδδαδ ηοη ΓαίδδβΙ δ οοηοίΐίο ΟΙΐδΙοβάοηβηδί, οα3αδ δοΐί&οιηηίϋαδ δα1)δ0Γί-' 

(α)/Ηα/«Γΐ.€.1. 

Ο ϋιιίειίΜίαβ Ιοοο 1ιί€ ηΐηοϋιΐο ΐΜΧιηι •ρρθβαίπιιη «ιιι» ΙβοΙοτβιιι «α Ιημ• ΡτβΙϋίοΒί• ρβηβηρίιιιαι κνοαιΐ» «3 1>Κ.€ΡΑΤ10 ΟΕΝΕΒΑΠδ. Μ 

ρ$ΐ556ΐ6^ϋαΓ, Βοη ν6ΐϋϋΙ)&$ 6( ΤΙιβούοΓβΙαβ, ρΓουαηΙίαΙα ρπιΐ5 οοηΐία Ν6$Ιοπυιη θηβΙΙιβοχΑ* 
Ιϋ. Ει ςαο βνίηοίΐαΓ πιβ^$ Ιοαηηβηι ΟβΓηα&ηΐοΐΦ (ϋνΟΓ^αιη ίυί$36 & Χο&ηηβ Μξο&Χ^^ ςαβιη 
β(1ν6Γ5α5 5^ηο(1υπι ΟΙι&Ιοβάοηβηδβια οβΙ&ιηαΐΒ 5ΐηηι!556 ροδίΐι&ο οδίβηοΐο, ςυβακιαβ νΐχ άιιΜ- 
ΐΑΥΟί'Ο φΐίη 6Χ ίΙΙίδ Νβδίοήβηίδ υηυβ 6Χ5ΐΐΐ6ΓίΙ, φΐ08 £ν&ςηα$ ϋϋ. π Ηΐ8ί, ο&ρ. 2, ΓβίβΓΐ 
0)β1οο(1θΒ6ΐη νβηίδδβ, 6( οοΒίπβ οοηοίϋιιιη 6θηοΙ&ιιΐθ5$6» (ΐικκΐ νίΓΐδ 5&ηοΙί5, Νβ^Ιοήο δοΠίοβΙ 
&ο ΤΙιβοιύοΓΟ Μορ8ΐΐ6$ΐ6ηο, &ηΑι^)6I^& άίοοΓβΙιιτ^ 

Υίία δτΰνίον 8. 6τ€ρονα Μ. ΡανΛο Όίαοοηο α6}^ΜΚ€α(ΗΤ. — Ι)ΐ5$6Γΐ&Ιιοηο (ΐαίϋΐ2ΐ ρ. ι,ιιγ, 
οοΙ. 1> ο1>86Γ¥ΐυκ1υια ιηοηυίγ ίοβηηβιη ΙΜ&οοηαιη ΙίΙ>. ιι νίι» Οτβ^οτη Μ&^ΐ, ο«ρ. 44, ηοη- 
ηί$ί 6Χ ΑηβΙοηιιη θΐ δ&χαηαια (ηιόίϋοηβ ρβρίΗΐ^υίδδβ, 5ΑηοΙαπι Ροηϋβοβιη, ϋιιω ριιΐ^ΐίοβ ρΓο- 
ο«(1θΓ6ΐ, ίαβίβ Α(1 Οβιαη ρΓ6€ί1)ΐι$ ΐιηρ6ίτ&856, ΐλΐ Τ^8^Αη^ ίιηρ6ΓΑΐοη$ Αηίιη& θϋ ίΒίβηιί 8υρρ1ί- 
0113 6ηρ6Γ6(αΓ, (ΐχίθοςαβ Ιοβηαίδ 6&(&16 ηαΙίΑ λΐΐα ΙΙοπ}£»&υΙ αραά ΙΙα1ο5 ιηοηυιηβηίΑ 6Χ5(ίΙί85θ, 
ςαίϋαβ 6Α Ιί1)βΓ«Ιιο ββίΓαβΓβΙαΓ. ΟαοοΪΓθ& ίη (Ιαίπαιη υθγΗ ρθ58ί( ιιυαι ΥίΐΑ ι^Ιθγα Ορβ^οπί 
έρβΥΐοτ^ ίη ςιη ρβηηοΐθ 1ίΙ)6ΓΑϋ Τπι^&ηί αιβαΐίο ΓιΙ, Ρ&αίο Οίβοοηο βΐ αιοη&οΐιο 0β$δΐη6η$ί 
ΐΓίΙιυί (ΐ6ΐ>6Αΐ ; οαιη οβπίααι $ί( ΙοβηηΘπι ΙΜΑΟοηαιη βάυΓη&Ιβπι α ΡαιιΙο Ορβ^Ηί ΥίΐΑΐη ρπθ 
αιβιιϋ)ΐΐ5 άυαι Ηί5ΐοηΑηι 8υβχη 50Γίΐ3£Γ6ΐ, Ι)β1)αί$$6 βο οοηβαΐυίδδβ. δοηφιιΐυιη Λχΐξβί, ημοά 
ΡΑαΙιΐ9 ΟίΔΟοηιΐδ ςαβοϋ&ιη ηι Ηι$ίοΗα ΙαηροΙ>ατάοτΗτη ΑθοαΓΑϋιΐ5 εβίβΓΑ^, ςιι&ιη Γβρ&τίΑΟΐυΓ 
ία ίΙ1& ΥίΐΑ ηα» ίρβίυβ ηοΐΏβα ί» οο(ϋοίΙ)υ5 ςαίΐΜΐδάΔαι ργφΓθγΙ : ριιίΑ δβρϋίοπηιβ ΙίΙβηΐ» ογ- 
<ϋηβια; ςαίά Αρα(1 ΤΙιβοάβΙίηά&αι ΐΑοβοϋβΓάοηπη Γ6($ίηΑΐπ β^βή!, αικίβ ρΑχΒβοΙβδίΰθ οαΙΙιθ- 
1\ο» 060 ηοη ιΐΓΐ)ί ΚοιηΑαθ&οοηοϋίΑΓβΙατ. 

ΡβΦανίΗ3 ρτίίίίηαίη Λβ ηΗιτηο ϋΗτίβΗ ρΜΰΗαίβ $€ηί€η(ίαηι ηοη άαβγνΛΐ. -*» Οαιη άηββΡίΑ- 
ϋοαβ τι, ίη (^υ/ι (Ιβ Αζ^πιίδ, ηβο ηοη άο ροδίΓβαιο Β. Ν. Ιβδα ΟΙιήδΙί ρΑ$ο1ι&Ιθ (ϋβραΐΑνί, Κο- 
ηγ$1ί ΡβΙβνϋ 6χ 6ία§ ίη ΕρίρΙ)Αηίυαι ΑηηοΐΔΐίοηί1>α5 Ιοοααι βΚαΙβηοι, φΐο α1Βγπι&γ6 ηοα (1α- 
1>ί(Ανίΐ, Υ6Π8ίπιίΙ& οπιη3αο 69$6, ρ6ΓΐυΓΐ>Αΐίοη6αι 6χ$ϋϋ556 βρυά Ια(1»05 βο (|αο 0>η$1α9 ρβ^^ 
8α5 681 Αηηο, αΐ&ΐίί (ϋΥ6Γ8σβ ο»ΐ6Γί8 άίβ ΡβδοΙίΑ 0€ΐβΙ)Γβηη1, Ιιαηοςαβ ίη ύιοάυαι βχρΙίοΑίΑΟί 
€ΐ6£βη8ΑΠ](ΐυ6 οοηιιηαηβοα ββηίβηϋαπι πιαΙίσρΓούΑϋίΗοΓβπι γιάβη, ρΓορΙβΓ άί86ΐΐΑ βΐ 6χρΓ688β 
Ιο&αΐ)ί8 ΐ68ΐίη)οηίΑ » ςαβΒηαΙίΑ ΟΑΥίΙΙ&Ιίο ρο$8ΐ( βΙαάβΓβ ; ορβΓβθ ρΓβΙίααι ί6Γ6 άαχί, 8ί ΙβεΙο- 
Γ6ΐη ί^Γϋοι πιοη6Γ6πι» γίηιοι 6Γα(11ΐί88ίιηυηι 86ηΐ6ηΙίΑΠΐ Ιιβηο δυβηι ηαηςοΑηι Γ6ΐΓ&οΙβ$$6, 56(1 
68Π1 ίη8αρ6Γ αΐί οβΓίΐοΓβηι οοηιπΐ6η(1&8$6 1ί1>Γ0 χιι Όβ άοοίτΐηα ((τηρονυαη, οΑρ. 18, βΐ Βαϋοηα-' 
πϊ Ιβη^ροτητη ρΑΐΙ, π, ΙίΙ). ιν^ § 4. 

8αΜη€<βί ίη ΚαταϋαΒ τηΐίίαίί ; ηηο ίβτηροτβ.^ Οαοά ίη 6Α(ΐ6Πΐ (1ί886Η&(ίοη6 ρ8^. ι,χχχπι, 

ΟΟΐ. 2, άίαΐααΐ 68ΐ δ60ΐΑή08 ί1Ιθ$ ΙαόβθΟδ, ({ΟΟβ ΚβΡβθΟδ Υ6ΐ ΚΑΓβίΐΑδ ΥΟΟΑ»^, 8α00655ΟΓ65 βο 

η6ρο^68 6886 8Α(](1αο£θθΓαπι« Ιιοο ςαίόβπι ΗβΙ^ΐαίδίΑΓυπι οοηιπιαηβ ΑδδβΓίαπι 68ΐ : ο«(θΓαπι 
οοΙΙί^ ρθ886 γί€ΐ6ΐαΓ6χ Αα11>6ηΙίο& ΙαδΙίοΐ&ηί ίοιρ., (ίΐ. 29, ηογ. 146, Ώβ Η€ΐ>Τ€ή$, ςυα βαΙαπι 
ιηΐ6Γ 608 ΙίΙθΟλ (1ίρ6ΐηί(, οαπι βΐϋ, ρΓ»ΐ6Γ Η6ΐ)Γ»βπ> δοήρΙαΡΑΠ), ΐΓ&η5;ΐΑΐίοη6ηι Ορφοαπι ίη δγ- 
ηΑ^ζοςίβ 16^ γβΗοηΙ, Αΐϋ Γ6οα5ΑΓ6η1 : βΐϋ πίΓδυοι (ΓαόίΙίοηοδ ηΐβ3θπιπι, 86α δευτερώσει ι|ϋδ9 
Η1)Γ0 λΚδηίοο. οσηίίηβηίατ, 8ΐΑΐα6Γθ Υ6ΐΐ6ηΙ, Αΐϋ ηο1ΐ6η( β(1α)ίΐ(6Γ6.Τυη)αΐ!απι αΐ 6οωρ68€6- 
ΓθΙ ]]Βρ6Γ&ΙθΓ, Ηλο 1686 8βηχί1 ςαί(ΐ6αι οροΓίβΓΟ οηιηίηο ρΓ»ΙβΓ ΗθΙ)ΡΦυπι δοπρΙαΓδο ΙβχΙϋοι 
ΐΓ&η5ΐΑΐίοη6α) βΓ€θο&ηιία5)^ηΑ3θ§ί8Γ66ίΙαη,Ιιιχηί11βΏςα8)δ6ρΐυΑ^ηΙα 6556 ίηΙβΓρΓβΙαχη ί6Γ6ΐ)Α- 
!αΓ, ΙαωίΜΑαι φΐοηαβςα&πι Αηαίΐβ ρΓ056ΐ^Ιυδ β(1θΓηΑΥ6ΓΑΐ : ΤΙίΑίαιυοΙίδΙβΓίιιη •υ6γο βευτερώ- 
σιις Γ6θίρί6η€ΐΑ8 ηοη 6556, αΐ ςα«θ ίη 111)Π5 5Αοη5 ηοη οοηΗη6ΑηΙαΓ, ηβο δίηΐ βΐ) ρπορίιοΐίδ 
(Γ8(ίί1/Β. Οβίηόβ δυΙ)|υη^Ι 08ρ. 2 :ΕΙ δέ τίνες τταρ' αύτοίς κενοφωνία; άθεους έπάγειν έγχειρήσαιεν, 
ή άνάιτασιν, ή χρίσιν αρνούμενοι, ή τδ ΤΜίημα του θεού χα\ χτίσμα τους αγγέλους ύπαρχε ιν, τούτους 
χα\ άπελαύνεσΟακ βουλέμεθα τότοου παντδς, γ,οά μή άφιέναι φωνήν βλάσφημου οΟτω χα\ αύτης τί)ς ?7ερ\ 
ββοΰ χαθάπαξ έζολι^ήσασαν γνώσεως. Έγχειροΰντας γάρ αύτους παραφΟέγγεσθα£ τι τοιούτον, ταΐς 
πασών έσχάταις ύιτοβάλλομεν τιμωρίαις, της έπεισαγομένης πλάνης έχ τούτου τ6 των Έβροιίων πε- 
ριχαθαίροντες ΚΟνος. 5ι ςπϋαιη νβνο αρχιέ βο» ιηφια ναη€Β νοϋίε βίοςηία %%(€ϋΤ€ ρτΰΒΒΗηιρ$ϋτίηί^ 
α\Λί Τ€»ίίΐΎ€€Ηοηβιη $ί /Μ^/οίιΐ9ΐ ηβραηίβ», ηβο ηοη α秀ΐο$ Όβχ βΰίητσηι €ΐ οτβαίΗταΜ ^λ8€^ 
Ηο» €ί βχρβΙΗ νοϊί^ηηΛ Ιοΰο οτηηί, Η ηοη τβΗηφίί νοατη ΜοίρΗβτηια 9ΐ4(? α Ώβι ηοϋΗα βχΰί- 
άβτίί, Οηί βίΗΜί βμί9τηοάί αΗφίίά Β/Ιανί ρτ(Ε$Λ»η^ΗηΙ, ηΙίίηΐί$ 8ηύάίηΐΗ» η^ρρΙΜί»^ α& ίΙΙαίο 
^χιηάβ ϋίΎοτ€ ΒβύπΒοπίψη ρ€η(0ίη €χρΗΤ§αη(9». Εχ Ιιιηαδ 16^8 ίη^ρβοΙίοΒβ βρρΑΓβΙ ίΐΐοδ 6Χ 
]υ(1»ΐ8 φΐί Ηίδηίοββ ΐΡΑάίϋοηβδ ΑάηιίΙΙθΓβ Γ6οα88ΐ)8η1, δβάάαοβΟΓαπι ΙιβθΓβδίαι 860ΐΔΐ05 6556 
αΐ ηαί ΓΟδαιτβοΙίοηοπι Αίφΐβ βης^βίοηιπι φή 8α1)8ΐΑηϋφ δρΐηίαβίβδ ογοαΙ» βδδβηΐ, βχδίΑαΙίβπι 
ώηβββΓβηΙ.ΟαοοίΓΟΑ άί8(ήοϋαι]α1)6ΐίη)ρ6Γβ1θΓ,υΐ ΙιβΒδβϋίΙαοΑίδίηί Γ6ΐί(ΐαί«ρΓ050Γί1)&η1αΓ,6χΐΓ6- 
ηιίδςαβδαρρΗοϋδ&ίΙάίοΑηΙαΓ, ςαί ίηιρίαπιί1]απΐ6ΓΓ0Γ6πι ββοΐβή ΓβρβπΓβηΙυΓ. ΟυοίβοΙυπι 6δΙ, 
αϊ φΐϊ δαροΓΟΓΑΒί βχ δΒΐ1<1αο€Βοηιπι ίβοϋοηβ, βμιΙαΙι δίηΐ ίη ΚβΓβίΙβδ, ςαί, Γ636ο1ί8 ΐΓΑ<1ϋίο- 

ΐάίΜΙΙΐΙίαβΜΙΐίβ Πνη ρη8θί$ θΓΓ0Π))α8, δοηρΙνίΟΒ 8Α0ΓΦ8Ο1α ηΑΐίΥΑ56η8Α ΟαΤΑΓΟΟί. ΝΟΥβΙίΑ ί . ΡΚΛΡΑΤΙΟ ΟΕΝΕΚΑΙΙδ. ^ 

ίΦ ώίβ βδΐ βηηο ΙϋδΙίηίβηί χχν, ροδΙ Ββδϋϋ V. Γ., οοηδίιΐβίαιη οηπο χπ, ΟΗηδΙΙ ηίιοίΓυιη 548, 
Λ φκ> ρΓοίπίΙβ Γ6ρ6ΐ6η€ΐβ δυηΐ ραή ριιϋ ΚβΓαίδααί ίοίϋβ. 

Ερί$ίοΙ{Β ΓΑέτοΓίοηί αά ΒαοβνάοίβΒ ίχοΓάιηηι. — Ιη θβόθΐη (ΗδδβιΐΛΐίοηβ δοχίβ ρβζ^ 
ιχχχτιπ, οοΐ. 2, θΓβΒΟβ ΙβΙίηβςαβ ίπβ^αιβηΐυπι βά\ά\ βρίδίοΐ» Τΐιβοηβηί ρΙιίΙοδορΜ βύ δβοοπ- 
(ΙοΙβδίη ιηοηΐίϋαδ (Ιβ^βηΐβδ, φΐθ(1 βό βρϋο^αιη β]υδ ίοΓδβη ρβΡίίηβΓβ ιηίΐϋ νί(1ΐίΙ)8ΐυΓ. Ροδίΐιβσ 
τβΓΟ Η. Ρ. Ι&οοϋαδ ΕοΙιβΓΐ, υιγ βοοατδΐίδδίπι© βΓϋίΙίΙΐοηΐδ, ςυίουιη ίάβηΐΐίΐβιη άβ ιηαΐΐίρϋοί 
ηοδίΓΟΓυω ΡΓβάίοΛίοπΗη οαιη ΟρθΡοίβ οοηοβΗβΙΙοηβ οοηΙυ1θΓ«ιη , ιηίϋυιη οιαδάβω βρίδίοΐ® 
ιηίΐιί δαρρβάί\3ΐνϋ , αΐ &1> ίρβο ΓβρβΓίαιη βδΐ ίη οοϋίοϋυδ ιηδδ. ΐΛΐίηίδ β^ά οβίοθΐη ΐΡΛοΙβίυ» 
Οοιΐδ\αη\ίτιορο1ί οοη!τβ (τΙ'βΒΟΟδ 1ιβΙ)ίΙί, ςυί β δίβνβρίίο βχουδίΐδ Μ\; υηοΐβ οοιηρθπ βχοβΓρ- 
Ιαιη ίΙΙΐΜΐ βρίδίοΐ» βχοΓάίο ρΐΌχίιηβ δαοεβίΙβΓβ. δίο βηίιη 1ιβ1>θ1 : ίηιΗηιη βρι^ίοΐκ ΤΙι^οΗαηί 
ρΙήΙο$ορΗ%αά $α€€τάοίβ$. Ιηηοίηίί ηοΙ)ί8, βάοϋΐί άίρηί $α€€τάοία, αρηοάατη τηιΗίε, (/ηοηίαψη 
€οη$€ηΗση€Μ χηΐ^τ το8 Λ*ηί, βΙ άβ ^Μίϋηβάατη φΜΒΒαοηχδηΒ €€€ΐ6$ία8ΐΐ€ί$ : άίοο αηΐβτη άβ 
)ήνΐΛίο Ξαύύαϋ, άβ βαΰτα βοιηιηΗηίοηβ, βί ϋονία^ίο πιαίηϊηοηίαΐί ΒαοενάοίΗτη , βί να$ηΓα Ιαν-^ 
6αηιιι•, €οψημ 8€ίΙί€64 ςιιιί ίη έαοη» οΓάίηιΰίίβ $ηηί οοηβΙίίΐΛίί. ΝατταΙ^αί ΐΜηρβΓ ίάβτη τηϋβΒ 
ηο^ί» ίηνΙίΟΜ οοηίβηϋοηα αΙία$ ίηίβτ νϋ$ βί ΙαΗηο8 (αβίαβ, Γοραύαί^ιηβ ούηίχβ ηο8 αϋί/ηίά 
ίΟΊ'ύβτβ νοΙ>ί8 ΒηρβΓ Η8, Νθ8 αΐίΐβϊη ρτορίβν ΰΗαηίαίβτη (7ΑΓί5/ί, βί νβδίναηι ηίίΐΐίαίβίη οοπΒβη^ 
ίί9ηα8 αιηί€αύίΙι ροβίπίαΐίοηί νίη Όβο άβνοΗ. Εΰΰβ 50Π&ίιηιΐ5, &( ρηηΐίίτη τορΛΥηηβ νο8 ιιί 
€οηί€Ηίΐοηβ8 ηοη Τβ€Ϊρχαί%8^ χα\ πρώτον 7ταραχα).ουμεν ύμδς φ(λονε(κε{ας μ^ χαταδέχβσθαι, βίβ. , 12( 
ίη β(1ϋί5 βχ ΑΗθϋο, υδςυβ βά σχάνδαλ<5ν τε κα\ πρόσκομμα, 8€αηάαΙυ,τη βί ο/ΓβηϋοηΙητη, 

Όβ αάάίίαηϊβηίο αά 8\ιηοάχ 8αΓά%οβη$\8 βρί8(οΙαϊη Βρηηατη. — Ρββ. 37 ορβΓαηο δβηοίΐ 
Ιο^αιηίδ Οθΐηβδοβηί, ίη ΛηηοΙβϋοηβ 4 βά οβρ. 30 ΌχαΙβακΰΒ ^ οοΐ. 1, ιχΐή ΟδΙβηάο ΡβΙπβδ Νΐ- 
€ΐηιθ5 ίη θρι>€α(ϋθ6 αά 8;ιηΙ)θ1αΓη υποστάσεως νοβ&1)αΙο, ηοη δΐιΙ)δίδΐ6η(6ΐη ίη δβ βΐ ρβπ δβ 
ροΓδοπΑοα, δ6€ΐ η&ΙυΓβω, βδδβηϋααι, δυ1>δΙ&πϋ&ηι δίςηίΟοβδδβ, Ιιοβ οοπΒπηαΓί ρο^δβ ραΐβνΐ 
ΑυΰΙΟΓΪΙβΙβ βρίδίοΐφ οοηοίΐίί δβΓάίοβπδίδ, ίη ςαβ,αΐ&ρυό ΤΙιβοάοπβΙιιαι ΙίΙ). π Ηχ8ί,^ οβρ. 8, Ιβ- 
ρΙϋΓ, ββάΰΛ ΡβΙη, Ρίΐίσ βΐ δρίηΐυί δβηοΐο Ιΐ)^ροδΙβδίδ βΐφΐβ &(1βο βδδβηΐίβ ΙπΙ)υίΙυΓ. ΥβΓυπι γ©- 
ιηβΐίυδ Λΐί^αβ Λΐίβηΐίαδ οοηβίοΙβΓ&Ια , Ηαηο αηηοΐβΐίοηίδ ρβρίβπι άβωβηίΐβαι οβηδβο, (ΙοοΙίδδί- 
ιηί5ΐ|υβ οΓίΐίίίδ βδδβηΙίοΓ , φΐί βχ ΑΙίίΛηΛδϋ Λά ΑηΙίοοΙιβποδ βρίδίοΐβ ίηΙυΙβΓαηΙ, ροδίπβπίΛαι 
Ιάάώο ΒγΏοάλΟΒ ρΑΓίβαι πιβΓαηι βδδυηιοηίααι 6δδθ, φΐοά οοηεϋίυπι ηοη ρΐΌΐ)&ν6πΙ, ςαίη ρο•^ 
ϋαδ ουπι β ςαί1>άδ(1&πι ίηδϋΐδβ οϋδίπϋδαηι βδδβΐ; Γ63666ΐϋ : αϊ ηβπιρβ δοΐβ Οάβί βχροδίΐίο ςαο 
Νίο5ρ« (»η(]ί1α βΓβ!, νβΐυΐ βωρίβ δβΐίδ , ίηΙββΓα β1 ρβΓδρίοιιβ, βΐ) οπιηίΙ)υδ ΙβηβΓβΙαΓ. ΟϋοοίΓΟβ- 
5υίΒοίΛΐ ηο1>ίδ, ΑΛβηβδίυαι ςυί ΝίοβΜΐί οοηοίΐίί πιβ^η» ρΛΓδ ΓαβΓβΙ, οοηιηιυηίοΓβ δυο οδυ, 
ΙινροδίΑδίπι^ ηοη ρπο ροΓδοηβ, δβϋ ρπο ηΛίυρβ, βδδβηΐία λο δΐώδΙβηΐίΛ ρπίδοό ηιΟΓβ Λοοβρίδδβ , 
Ηΐ ίη<1β ίπΓβΓδπι, ρΗηΐθΒ ίΐΐίαδ δ^ηοοίί ΡθίΓβδ βΐίβρο δ^ηδα νοββΙ)υΙυιη ίδΐυά ηοη αδαΓρδδδβ. €«• 
ΐ6ηιηι ρΓοΙίχα ίίΐα βρρβηάίχ ηβςυαηααπι ΙιβΙ)6η(]& ίθΓ<^1 τιΐί ίοπηυΐΑ Βάβί βΙΙβΓβ βΝίοΦηβ, δ6(} 
ΐΑπι^υβαι βίυδ βΠΛΓΓΛίίο (ΙίβαδίΟΓ: δίοιιΐ ηβο ίοπηιιΙδΒ βάβΐ δρβοίβιρ βιιΐ ΓοΓπιβιη ρΓ«ΓβΓυηΙ ΙϊβΒβ 
δίηοοΓδΒ βρίδΙοΙΰΒ νβΓίΜΐ, (ριβ ΡαΐΓβδ ΟθΙΙιοΗοβηι βάβπι δίο βάίδδθπιηΐ : Νατη φιί ΡϊΙίιιηι α Ραίη8 
8Ηΐ)ίίαηί{α βί άίνιήίίαίβ ββραταηί. ^οί Υβνίητη αΐιβηητη α ΡαΙνβ ανϋίΓαηίχΐΓ, Αί οτηηιηο 
^Χ€ΐηά^ηάί $ηηί α6 ΕοοΙβΒία οαίΚοΙχοα βΐ ΟΗηΒϋαηονητη ηοηχχηβ ρΓχναηάχ. Ου® ςυίίΐβπι ϋοβΐ 
ίΓ(ΐ\ιίνβ1ββη! δρρβηοΐίοί δ}^ηι1)ο1ί ΝίοδΒηί, ηοη ΐΛωβη νβίαΐ βχροδίΐίο βάεί βΚβΓβ » δδΓ(ϋοβηδίΙ)ΐΐδ 
Ρϋΐπΐ^ιΐδ 1)»!)ίΐΛ δυηΐ. Οαβηςυβη! πιίΓαΗ δα1)ϋ ΤΙιεοάοΓεΙαπι, Αηΐίοοίΐίίηδθ δβίΐίδ ο1>ηοχίαπι 
ρΓ»5υΙοιη, οΐ Μβίοΐίί ΑηΙίοοΙιεηί ουΙΙΟΓβω^ βδδααιβηίαηι ίΠϋά &ρρΓθΙ)βδδβ, ηοη πιοάο αάνβηίϋδ 
€βΗίδδίπιυπι ΑΙΪίβηβδϋ ΙβδΙίιηοηίαπι , ςαο ΓβρΓθ1>Λΐαπι Ιιοο ίαίδδβ β οοηοίΐίο οοηδίαΐ, νβΓϋω 
βΐίβπϊ οικη 60 ροδ11ϊ8ΐ)€ΓβΙαρ Οπβηΐβΐίαηι δίςαβ ΑηΙίοοΙιβηοπίϊη υδυδ, ςαί & Μθΐβΐίί 1βπ)ροπΙ>ϋδ 
οοηΐΓβ Ρβϋΐίηί 6]ΐΐδ(|α6 δβςυαοίαιη πιΟΓβηι ίην&ΙαβΓβΙ, ουσίαν βΐ ύπύστασιν ηοη βοϋβω δβηδα 
Λτοίριοηάί. 

ΡΙοτχηΗ8 ναΙβηΙχηχαηχΜ (ηχί, ηοη Ματΰίοηχία,-^Τα^. 88,ίηβηηοΙβΙίοηβΛ(1 Ιι«Γβδίπι ΟαβΠο- 
(ΙοοίπίθηοΓϋΠ), ΡΙοΓίηυπ), οοηΙπΛ ςυβω ΐΓοηκαδ Ιυβίΐυηοιίδίδ Ιί1)Γυπι δοπρδίΐ, ςυο ϋβυιη ηΐΛία 
ηοη ρθίΓβΓΟ οδΙβηάβΓϋΙ, ΜβΓοίοηίΐΑηι Γαίδδβ άίχί, ςυί Ιβηιβη, Ευδβ1>ίο Ιβδίβ, Υβίβηΐίηί ροΐίοδ 
βιτοΓί^ιυδ ίπ)ρ1ίο&(υδ ίαίΐ. Ρΐωβ δί(ΐυίά6αι ίη Οβυπι ηιυηοΐί οοηάίΙΟΓβπι Υβίβηΐίηίθηί ρβηηϋβ 
άΐίΐαβ ΜβΓοίοηίΙ» πιβίβ ΓβΓαη<1βΙ)ΛηΙ. Νβο οραβ ίυίδδβΐ ΐΓβη®ο βόνβΓδαδ Ρίοήηαιη άβ θ8(1οβ(1β, 
δθα ο€ΐο ρΓίωίδ Λί)ηίΙ)υ8 άίδραΙ^Γβ, ςαβπι ΜβΓοίοη ηίΐιίΐ ουΓδΓβΙ , δβά νΛίβηΙίηυδ. ΟηοοίΓΟΛ 
ρββ. Π3, ίη βηηοΐβΐίοηβ» οΙγολ βηβηι, βΓΓΑίαπι πιβαω βΐίαά βπιβηάθηάυηι γβηίΐ, ιώί βχΗίβΐΌ- 
η νΜΟ- άίχί ΐΓβηΦυπι άβ οβίίχυα δβρίρδίδδβ, ςιΐθδί άβ δβρΙβΒΐ ρηωίδ οοηάίΐί οΛίδ (1ίβΙ)αδ , β1 
οτίβνβ ςα® βοδ δβουΐα βδΐ άίθ ΐΓβοΙβνβηΙ, οαω οοΙλυλ ίΙΐΛ ηίΐιίΐ Λΐίικί βδδβί ηίδί όγδοάς δβα 
θ€ΐο ρΓίπιί .ΐοηβδ ΥβΙβηΙίηίβηοηιαι. 
ΜααάοΛίοηί &ιιιίαη'αιιθΓΜΐ βττΰτβηχ ηοη τβΙίφΛβηφ^. — Ρβ^, 93, ίη ΛπηοΙβϋοηβ βά 1ι»Γί.- 87 ΡΙΙΛΪΑΤΙΟ ΟΕΝΕΚΗΙδ. 88 

ρίαι 74, φΐΑββί ΡηβιιΐΒβ1οιηθο1ΐοηιιο$6νι.Μ9ς6(1οιιΙθηοΓΐιιη, Ιιθ€ΐ»£ΐαοήα βχοίιΙΗ, φΐοά οϋ- 
ιβΓ?θΙίοη6 άΐ^ηαπι οΗιη Φ5(ίιηβΥ6Γβφ, λΤ&οβάοηϋ ρ&Γΐιυιη. ρπΒβιιΙβδ ΟΓΓΟπβ 8ΐι] ίοηηυΐθΐη 
ρΓ(Β$ΟΓΐίιη 6(]μ]ί556 ίιΐ; οοχιβίΐίο ε^ζιββηα, ςυβ^ ν^ί Β6$ϋίυ5, ηβΓΓ&1 ορί^Ι. 82^^, ι^ 4μοοΰ9(ον χατα- 
^γίΐβμγκς^ τ6 χατ* ούσίαν δμοιον έπιφέ^υσι, χα\ τάς εΐ^ τ6 &γιον Πνεύμα βλαοφημίο^ς μετά Εύνομ(ον 

β^νΐίηβηηί βΙ £Μηο«ιίί ίη 8ρ%νίΝτη $αη€ίηιμ Ι^ΙαβρΗβηιΐαΜ οοιμοηΙίεΓύηΙ : αά^οφι^ βΐ) ίρ5ίυ$ 
1|9ς6(]οηη ββΐηί^ηβυαί ρβΓΥβΓδΟ δθΠδυ ι^υΐΐβ ικΙΙιυο ρ&^ι^& ίΐϋ (1ί$0Γ6ρΑΐ)^η(. 

Οηαηάο ^τηιαη ιαντραία νοχ μετουσίωςτιςαά ίΤβηκΒηύΒίαηϋαίιοηβΐη ΦηοΗαηΒϋοαηί Μΐρηίβ- 
όβγιάοϊμ, — Ουφ ^ά ο^ραΐ 13. 1ΐΙ)Γί ιν ^Ρ« βά. οΠΗοά,^ ρ^ζ. 27^0, οοοηυΙίΑ άβ ραηίβ βΐ νίηί ίη 
Οΐιτί^Ιί, ροΓρϋ$ 6^ 5θ.οβαίθ6ΐΏ |Γ9η5$τιΙ)§1βηϋ9ΐίοη6 όίχ^ηπι, φΐ&ιη οΐίιη ΟΓΦβί νοοίϋΐΒ Υβιϋβ 
β£ΓβΓ6ΐ)9ηΙ, ρ08ΐ1ΐ(|0 βαΐβφ μετουσίωσιν (ΙίδθΓΐΟ 00ΙΏίη&Γ6 ηοα (1αΙ)ί1&Π|ηΙ, Ώ60 άνΛάΐΛΌΐ, Ιιίο α1> 
^ η,οη 6η( ΙθοΙογ^ιώ βηκϋίαιη η^ιροηβΓβ, ςιμίά άξ^ νοεί» Ιιυ3α$ βμοίοπϋϋδ βοιηρβΡβηιη. Νιι11ο$ 
ρΐ^ηβ βΐίο^ ίμί5$6 ραίο ρΓΦίβΓ ίβΐίηοδ ςμί (}6 Εοοίβδί&ηιιη ιιηίοηβ ιιραά ΒγζΑηϋηοδ 1ωρ6Γ&- 
ΙθΤ68 ^Ι ρ(^(ηαΓθ1)&& ^ββηιι^Ι, οοβφ^ιβ νβΐ βχ ΡΓκάίοαΙοηιιη οπϋηο νοί 6χ Μίηοπιιη. ΕχδΙβηΙ 
ΙηΙβι; βοΐβ. ύοηςίΐϋ Ι^υιςάυιιβηδίδ ι; ΙίΚβι;® Μιοίαβίίδ Ρβίβοΐοβί ίΒ)ρ6Γβ(οη$ βά Ορβ^οηιιιη Χ, 
ϊη ςιιίϋυδ ίηΐβρ βϋα Κοπιβη® βάβί 08ρΐΐ8> οΐΐ^οο ςμοςν^ββ Α(ΐ9ΐίΙ(6Γβ ρΓοβΙ^ΙαΓ (Ιο ρ&ηβ 
ηοα ί6Γαΐ6η(&1θ ρβηαάβ βΟ ίβπηεη^ΑίΟ, δτι ΙναύτΤ) τΙ) Ιεροτελεστίς^.ύ 9ίρτ^ άΐηθ&ς μετουαιουται εΙς 
σώμα, χα\ δ οίνος εΙς αίμα του Κυρίου Χρίστου. Ραηετη ίη ίρ$ο »α€Γαηί6ηίο νβΤ€ ίναη9$ηΙ)$ίαηίίαη ίη 
€0ΓρΗ9, €ί νίηίίτη, ίη «αη^ιιίηβηι ϋοτηίηί ΐ€$η €Ηη$ίί. Η&Γυιη ΗΐΙβΓ&Γυπι βοηάίΙΟΓβδ ίαίδδθ 
Ργ&Ιγ65 ίΙΙοδ ΜίηοΓ63 ςιιί ίη ββΓυπκΙοιη ρηηοίρίο ηοηιίηβηΙαΓ , ρρο οβΓίο Ιβηβο. Ιη ίΐΐίδ βηίιη 
η/;)αβΓ£θς» Ηη^Φ (ϋοΐίοηεπ:^ βΙ ρίλτ&δίιη βηίηι&άνεΓίβΓβ 65( , 86(1 Ι^Ιίη» ρο(ίιΐ8 ίπάοίβηι. 
Οάβπουδ Υξ^ΓΟ Κ^^η&Μιιβ βά βαηυπι ΟΐΓίδΙί 1277 δ^ηοάίε&δ 1ίΙΐ6Γ&8 Ιο&ηηίδ Βεοοί, ρβΙπαΓοΙι» 
εα9.8(&][)ΙίηοροΙίΙ&ιμ οΐ 8;οο£ΐί ΟηβηΙ&Ιίδ Ι&ΐίηβ θίΐίάΐΐ (αΐίηβπ) βΐ ΟΓβΒοβΙ) ίη ςαίύαδ ρβήηάβ 
\βδΙί/1οβΙ)|ίηΙαΓ δβ οβΓίβ βάβ ΟΓβϋβΓβ, αζί^τηιυη. ραηβνι, \χΧ βΐ ΓβΓΠίβηΐΛΐυπι, «βΓβ (Γαη88ηϋ8ίαη(χαΓΐ 
{η ΰοτρχΛΛ Ώρηαιηί ηο»(^^ Ιβ^ι^ϋΗφΗ^ €ί νίπητη ίη &αηξ^ηίη6ηι ζ/ΐί|, ρβτ $αη€ίι$8ίηιί 8ρίη(η$ 
%%Τίηί€ψ ξί^ οροΓα(ίοη€ΐη ; υΙ)ί (1νιΙ){ο ρΓΟονιΙ νβΛυπι μετουσιουαΟαι &(11ιί1ϊυβπιηΙ, υΐ 3&0θΙ ίη ΙίΙ- 
Ιβπδ ίφρβΓΑίοπδ, φΐξΐβ 0(1 &α)ΐΐ85ίπι ίωίΙβΙ^^ιηΙϋΓ, &ε ροηβ βχδεηΙ^εϋΑηΙ. Ουίηίιρο όυιη ΟΓθβοοδ 
Ι[^ίιΙ)1ίο(Ιΐ6ς£θ ΟοΙΐ36Γΐίηφ ρα88. ρβΓίυ^ίΓΑΓβΕ), ίηςίάί ίη οοΑ, 3285 ςυί οοΐίβεΐίοηβο] ΐΑΐίηο-θΓ£θ* 
ςί^ιη οοηΐίηβΐ ναπΛπιρ Ιξοίηίβπιμι βχ ΡδΙπαοι δοπρΙοΓαπινβ βοοίβδίβδίίοοπιιτ^ , βο ρΓΦδβΓίίαι 
Οπί^ςοιταιρ, ρρβΓίΙ)αδ οοη^βδίατυαι, ςιιβδ ΒοηβςυΓδίυδ, οτάΐαίδ ΡρδΒίΙίοαίΟΓυίη &1αηιηαδ, §«- 
ςαΐρ XIII ηιβ^ίρ θχ ί(1ίοιηβ1β Ιδίίηο ίη θΓ®ουαι ΐΓβΗδΙιιΙθΓβΙ, μΐ ηοδίπδ υδυί β^δβηΐ «άνοΓδυδ 
&6ΐιίδΐη&Ιίοθ8• Ιη ίδία βη^βπι ςοΐΐβοΐίοηβ ίΓβ^βηΙααι τερβή ίΙΙίυδ ερίδίρΐφ , ^υ^υ3 εχοΓάίαιη 
9Ρΐ6 Γβΐυΐί , ΤΙιεοηβηί ρΙιίΙοδορΜ 3ά δβοβράοΐεδ ε1 π)οη&ρΙιθδ, δεά Ιο&ηηίδ ΟΐΓ^δΟδΙοιηί 
9Ρΐη}η6 ίτ^δοήρίαπι, βΐ ςα&ΐβ ΥΐδΙΙαΓ. ίη βοΙΙ&Ιίοηε ερηδίβηΐίηοροΐί οαφ 6Γ8)οίδ }}θ1)ί(& ςιιαηι 
$1^γ&ι:(ίυ§ 6(ϋ^ί1 : ίη ({υο ρρο Ιιίδ ΥβΓϋίδ ςυ» Ι^ϋηβ ΐΓ&ηδΙαΙίο Ιι&ΙιεΙ, ίΓαη$ιηη(αίι*Γ αη(€ηί 
ύίνίηα νιτΜ^α δριηίη $αη€ίο ίη €ονρΗ$ βί 8αηςιηίη€τη 1β$η ΟΗηίΙί^ Ιβϋηυδ ίηΙεπρΓβδ Ογ^οο 
ρρδΙίΗ μβτορσιουται δΐ τά θεία δώρα παρά του Πνεύματος αγίου ε(ς τδ σώμα χα\ αίμα του Κυρίου ήμων 
Ίησρΰ Χρίστου • Τταη8$ιιΙ}»ίβηϋαηίηΓ ζίηί€νι ^Μηα άοηα α ΞρίτίίΜ 8αηφ ίη οοΓρίίί €ί <αη(/ιιί• 
η^,ηι Ι^οηιιηι η68^ή ^^8Η €Η%ί$ίί, Β[α«?ο ρατΓΟ οοΐΐβοΐίοηεηι ββω^εω εδδβ ςαβρι ΙΙΛαηιΐδ ΪΥ 
£Αηΐβΐο ΤΙ^οηΐΦ δΐιρρεϋίΐβνίΐ, αΐ ορυδουΐιμχι εϋ^ΓεΙ εοηΐΓ& εΓΓΟπεδ ΟΓδΒεοΓύηι, ηαΐΐυδ (1υΙ)ϋο ; 
βο πίΛχίιηβ φ]0(1 ίη βΛ οεςυΓΓθηΙ Ιοοα ί,ΙΙβ Ιβηςυαιη βχ.0γπ1)ί Αΐεχβηάπηί ΤΗβδαμτο εχοερρίβ, 
ς|.υίΙ>ρδ Κοιηαι^ί ροηΐί&οίδ βυοίοπίβί^ β(1πιθ(1απι οοοαηιεηοΙαΙυΓ. Ιβπι υογο ουοι Γεοοηείΐίβϋοηειη 
01 Μί(?ΙΐίδΐοΙε Ρβίωοίοβρ ίηίΐ4πι ρβίΓβΙβπιςυβ θΓ©οί δοΐιίδίηβΐίοί άείοοερδ ηιιΙΗδ ηοη ιοοίΐΐδ άβ- 
^εδί^βΐίδίιιΐ, βΐίϊϋβ ίάοίΓΟΟ 1ιΐ[ΐρεΓβΙοι:εα) ίδΐυρ), Ιοβηηεηκινε Βεοουπι βοεΛίδδίιηίδ φΐί1)υδγί8 
οοηνίοϋδ ρροδοίίΐεπηΐ, εΐ Ιιοϋίεςυε ρΓΟδοίη^επε ηοη (Ιεδίηηηΐ : οϋοι βάνεΓδυδ νβπα οοηΓεδ- 
δίοηίδ ίΙΙίαβ αά ΟΓε^οπυιη Χ ρβρβ^ιι ητίδδΦ , ηεοηοη δ^ηοάίοβΠΗη. Βεβοί ΙίΙΙεΓβΓααι οΑρίΙα, 
ίη^ρπιηίδςιιο δοΙγεΓδυδ ο^ιίΑΐυοι• ίΐΐβ ρΓ^οίρυα ςυι© Εοοίεδίαηηη αηίοιιί ρΓ» ΟΦίεπδ οΙ)εδδε 
ί^ίινιί, ρηίδΐ δρίήίαιη. δ^ιηςίυπχ. ει^ ΡαίΓε Ρϋίοφίε ρροοείΙεΓε, βηίηιβδ (ΙεΓυηοΙοιιιιη ραΓβδΙοιίο 
ί8ΐ]^ί? εχρί^Γΐ., ΛΖ7Π(>υηι ραηεηι Ιερϋπιβιη εδδβ ΕαοΙίΛΠδΙίδΒ ιχΜίΙεπβηι, Κοχηβηαιχι ροηΐίβοειη 
ρήθ9&Γίιιι^ ΛαςΙΟΓίΐΛίεφ ίη ΕοοΙεδίει ΙιβϋβΓ^ ; ςαίηίωο βάνερδαδ ρεοιιΙίΛτίΛ ςηφουηςιαο ΙβΙί- 
ηοπφΠί. ^ΟδίΓΟΓαρι ρΐ&ρίΐα &ο πΐιΐδ γίηιίεηΐο Φ8(υ (1εΙ)ΐ9ΐεΓ&γε]:ίι\1 : ηίΐιίΐοηηηυδ 1&η(υπι βΙ)εδ(, 
ιι( ί^ζαη88νΛ8(βηΗ<^ίίοηί8^ μετουσιώσεω;, γοοεπι βχΙιΟΓΓαεηηΙ, ηεάαηι ίρδαωπιεί Βόεί ο&ρυΐ 
ςαοΑ^Λ δίβαίβ.οΛϊαΓ , αΐ εβιπκίθηι ίρδί άείηςερδ δοΙιίδαΐΛΐίοί Ια^εηΙίδδίιηε ϋδαπρβγεπηΐ , γείυΐ 
6χ (Ι^Γ^ϋ.δοΙιρΙβηί, δεη Οεηηβίΐίί, άυρίίά άε ΕιιοΙίΛΠδΙί® δΛΟΓβαιεηΙο ΟΓΛίίοηε οοηδΙ^Ι. Γφ- 
^6Γυιη Ι^εΙδί ΒοηβουΓδίαδ Ι&ΐίηβιη γοοεαι, ίΓαη8ηΐίΑίαίίΐτ^ ηογο γεΓΐ}0 Ογο^οο μετουσιουται 
^(^^ί^$Η^)(ί(μιΙίαίμτ ]^το οοιηαιαιιίρΓθ ^ταβι^τίΜ, Γ^^Μ^^ήΙ, 0(»ι^ ({οπραηαορ ΑαρΜ>φ » ΡΚ^ΕΡΑΉΟ ΟΕΝΕΚΑΠδ. 90 

ρΛ 560$ιιιη, Ααΐ ΙΐιΙ)6ίβοΙ&$$6, αιιί ίΐΏΐΏυΙβ$$& οβπδβηάυδ 65ΐ : ςα&ηάοηαιϋειη ίρ8οηΐ6ΐ ΤΙιβο- 
ηβηυδ 5α1)5^βη1ί&ΐ6ΐη ρΓΟΓδϋδ βδδβ ρβηίδ βΐ νιηί ίη ΟΙιπδΙί οοΓραδ βίδβη^ϋίηοιη οοηνβΡδίοηβιη 

ΐΙίδβΓίίδδίοΐβ ίΙ)ί(ΐ6ΙΙ1 (ΙοοαβΓϋ, Ιΐΐδ ηβπίρβ ΥβΛίδ : Ό θειος άρτος πρό μέν του άγιασΟηναι, ειτ' άζϊ#μος, 
«Γτ' Ιν^υμος ην,&διαφ^ρως Αρτος ίατ^τεχαλ λέγεται ύτώ των θείων Λογίων, ώς Οιτερον δείξομεν μετά δέ τ6 
άγιασβηνακ, ο&τε Ενζυμος, οΟτε &ζυμος, άλλα σώμα χαΧ Κυρίου ή αυτή έστιν, οΟτ' άλλη άντ' άλλης. ΒΜηηβραηίΒ 
αηίεφΛατη ΰοταβατβίΗΤ, βίνε- (^ίη€ηί% βχρβη, βένβ (εττηΒηΙαΙηΜ »%ί^ %ηάχ8€Γ%γηχηαίχιη ρβτίχφιε 
ραηΐΜ €$ί α€ άΜίην α άίνιηΐδ 8€τίρ(ηη$, ηί ίηίύίηάβ 08ί€ήά€ΐηη$. ΙΙϋι νβτο €οη3€€Γα(η$ €8ί^ ηβ- 
φΐ€ αχψΠΜϋ €8ί^ ηϋφ*€ (€ηη€ηΙαΙ%ί8^ Ββά €0Γρη8 €ί οατο %ρ8αιη€ΐ Ώοιηίηί, ηοη αΐία ρτο αίχα. 
ΡΙβηβ φΐί ρ&ηβιη €[α6ΐη€υης[Η6 οοηδβΟΓ&ϋοπβ δίο πιαίβή ίη ΟΙΐΓίδΙί οαπηοιη οΓβάίΙ, υΐ ηβςαβ 
]απι βζ^ΐΏΟδ δίΐ , ηβςαβ ίβπηβηΐ&ΐυδ, ίδ ρτοίβοΐο ίη 6β ορίηίοηβ ηοη 6δΙ, δαΙ)δΙβη(ίβιη ρβηίδ 
ροδΙ οοοδβΟΓ&Ιίοηβηι τβτηβηβΓβ ; ^(Ιβοηυβ ΤΙιβΟΓίαηαδ οθΐΐιοΐίοαπι (Ιο^ωβ ςυοί! ίΓαη^5ΐ»65ίαη- 
ϋαϋοηίί γοοβ1>α1ο βΕΓβΗϋΡ, Ιιβο ίη βρίδίοΐβ οοηΓβδδΐκ βδΐ : ςυίη β1 ίΙΙαά οβα ίηίαιη ΟΓβθβίδ 
ηΐιυηςιιβ ΑάΙιίϋαίΙ, 6χ ςυο ?&Ιί(1αηι 6ΐ βίδοβι βΓ^^αιβηΙιιπι Αδδαπΐ6Γ6ΐ , &(1 δΑε6ΓόοΙίΙ)υδ βΐ 
ιηοοΑοΜδ δοΐιίδπιβίίείδ ρβΓδϋΑάβηόαπι υ1 οοηοθΓ(1ί&αι ουπι ΕοοΙβδία Κοηιβηα ηοη (ΐ6ΐΓ£οΙβΓ6η(. 
Ειυη ρτ/ΓΓΟ ΤΙιβΟΓίδηί βρίδίοΐ® Ιοοααι (ριβω πιοίΐο τβίαΐί, Βοηβουρδίυδ βχ Ι&ϋηδ ίηΙβΓρΓβΙβ- 
Ιίοηβ ίΐΑ Ογ«0€ ΐΓβηδΙυΙϋ : Ό θεΤός γε άρτος πρ^ του ΙερουργεΤσθαι κα\ χατασκευάζεσΟαι, εΓτβ άζυ- 
|ΐος, εΓτε ζυμοτλς, άδιαφ^ρως άρτος έστ\ χα\ λέγεται ύιΛ των Ιερών Λογίων , χαθώς δστερον άποδείξομεν. 
Μετά & τ6 ΙερουργεΙσΟαι χα\ χαθιερουσθαι, οΟτε άζυμος, ούτε ζυμωτδς λέγεται, οΟτε υπάρχει, άλλα σώμα 
χα\ σαρξ του Κυρίου ίΙ) αυτή, ήτις άη6 της άφθαρτου Παρθένου χα\ Θεοτόκου ύ?ι;ό του Θεοϋ Λόγου ληφθείσα, 
χαΐ έν τ|{ δεξιςί του Πατρδς συνεδρ^ζο\Ασα, άφ* ημών τών ορθοδόξων μυστιχώς λαμβάνεται. 

Οτ\€ηίαΙ%$ Ε€ϋΐ€8ί(β άβ /ΐ6η'ί €αηοηΐ€ΐ8 άϋονεία. — Ρβ^• 283, ίη βηηοΐβϋοηβ, υ1)ί δοπρδί 
Κοη7δίϋπι εοηδΙβηΙίηοροΙίΙαηΐΗΏ ρθΙή&ΓοΙι&πι ουπι ηιυΐΐίδ δα® άίοοβδίδ βρίδοορίδ δυβΓΓβ^β- 
Ιιπη 6δδ6 δβηοΐίοηί ΒβΙΙιΙββπιίΙίοβθ δβα ΗίβΓΟδοΙγπιίΙ&ηΦ δ)^ηο(1ί άβ 1ίΙ>ηδ 8οπρΙαΓΰθ οαηοηίοίδ 
θάτβΓδΟδ ε^ήΐίυηι ΙυοβηΏ, ίά β η)β ηοη δβΐίδ βοουρΑΐβ άίοΐιιπι πιοηβο. Ν&πι εοηδίβηΐίηο- 
ροΙΗθηυηι άβοΓβΙυπι (Ιβίαηι βδΐ, &ηηο ηυίάβπι 1672, ηιβηδβ νβΓΟ Ιβηυβηο, Ιτει,αχοβ', μην\ 
Τανουαρίφ, Ίνδιχτιώ*Λ)ς ι'. ΑΙ δ)^ηο(1υδ ΗίβΓΟδοΙ^πιίΙβηΛ ηοη ηίδί ΜβηδΘ ΜβΓϋο β3αδ(1βηι Ληηί 
66ΐεΙ>Γ&1& Γυίΐ, έν 2τει σωτηρίψ ^αχο^', μην\ Μαρτίψ ις*, αηηο 8αΙηΗ8 672 , άβοιγηα 8βχΙα Ματίϋ : 
θ(ΐ60φ]6 (ΙβοΓβΙυηι εοηδίβηΐίηοροΐίίβηυηι Ηί6Γθδθ1)^ηιίΐ£ΐηο εοηοίΐίο &ηίθΓίιΐδ ίιιίΐ. Ουπι νβΓΟ 
ΡάΙέΡδΙίηί βρίδοορί ίη δυ& δ^ηοάο ρρΦίβΓ Ιίϋποδ οαηοηβ Ιβυάίοβηο οοηίβηίοδ, ίΐΐοδ βΐί&ηι 
(|υοδ Ι^ιΙίηΑ οοηδαβίαοΐο τβοίρίΐ, ριιίΑ δβρίβηίίβηι δαίοπιοηίδ, ΤοΙ)ί&πι, Ιυάίΐΐι, ΒΓ&βοηίδ βΐ 
8αδ8ηηΐΒ ΙιίδΙοηβδ, Μβ€ΐιβ1)βΒ0δ, βΐ δβρίβηΐίβω δ^ΓβοΙι δβιι ΕοοΙβδίβδΙίουπι, ΐΛηςαβπι ββΡπιβηΛδ 

δΟΓίρΙαΓδθ ρβΓίβδ 1ΐβΙ)αβΓίηΙ , κα\ ταΟτα τής Γραφής μέρη χρίνομεν , ςαβωβάοΐοάυαΐ βΙίΛΠΙ βΐ) ίρ- 

9οαΐ6ΐ Ιυοβή νθπίδ ίη Ιιοηιϋίίδ δβουηάιιηι Οηβηΐβΐίδ ΕοοΙβδί® ηοΓΟίαιη Ι&υόθΙί βρ&ηΐ ; ίη 6οη- 
δίΑηΙίηοροΗίβηο (ΙβοηβΙο Ιιοο δοΐυπιαιοάο δβηοίΙαΓ, πιίηίπιβ Γ6]ίοί6η(1θδ ίΐΐοδ βδδβ, ςυίη ρο1ία9 
Ώΐί 1)θηθδ 61 ρΓββΟΐβΓΟδ ΟΟηΐηίβηάθή , άλλα χαλά χα\ ενάρετα προσαγορεύεται. Οθθΐβπΐηΐ ηοη Ι.βΟ- 
(Ιίοβηυιη άαηΐβχβΐ 1ίΙ)Γ0Γυηι δβΟΓΟΓαηι οβίβίο^πι ίδΐί οοηιπιβηιΟΓΑηΙ, αΐί Ρο]δΒδΙίηί ρΓ6βδα1βδ, 
δβ(1 βΐ ίΙΙυαι ίη ρππιίδ ςυί υΐΐίπιο δου οοΐοββδίπιο ςαίηΐο οβηοηβ βροδίοίοπιπι 1ι«1)€ΐϋΓ, ηβο 
ηοη βΐ ΟβΓίΙΐΛ^ηβηδβηι, ίη ςυοΓΟΠΐ ρποΓβ ρΓ«1βΡ ΠΙ)Ρ0δ ΥβΙβρίδ ΤβδίβωβηΙί, ςαίΙ)αδ Η6ΐ)ΓβΒί 
Ι2η(ΐυ&πι (Ιίνίηίδ αηιηΙυΓ, 1ί1)Γί Μβο1ιβΙ»«οηιηι ΐΓθδ βΐ Εοοίβδίβδίίοιίδ ηνιιηβΓβηΙυΓ, ίη ροδΙβήοΓΟ 
▼βΓΟ ίΐΐί οωηβδ (ριοδ ΗίβΓΟδοΙ^πιίΙβηβ δ7ηο(1ϋδ ρβηηϋβ βάωίδίΐ. Ουω «ηίβιη Οβπΐίΐδοθηηδ οθ- 
ηοηβδ ίΙΙοδ ςαί Αρο8ίοΙοτηίη άίοΐί δαηΐ, (Ιίνίηίδ δοηρίαπδ Νονί Τβδίβηιβηΐί βοοβηδθΓβ ηοη άϋ- 
ΙϊίίΛνθπΙ, ίηάβ οοΙΙίβθΓβ ςαίδ ροδδβΐ βιιαι υΐί ϋίνίηοδ 1ΐ8ΐ)ΐιίδδβ 1ίΙ)Γ0δ Μβο1ΐ8ΐ>δβθΓϋΐη ΐΓβδ, υ1 
βίΕοοΙβδίδδΙίουηι. ΙΙΙοηιπι νβρο ηυδςυβπι πιβπιίπίδ^β ΓβρβήΙαΓ οβρίΐβ ίΠο 17 1ίΙ)Γί ιν />« βά€ 
οτίΗοάοχα, Ουίη ίπιο ίη ΡαταΙΜ'ΐΒ 8α€ή8, Ιαπι ΚιιρβΓαοβΙίΙίηίδ (ΐυβαι ΥβΙίοΛηίδ, βϊοβΓρίΛ ηΐίΐΐβ 
οοοϋΓπιηΙ βχ υΐΐο 1ί1)Γ0 Μβο1ΐΛΐ:)«οηιπι. Ιά ςαοά βΓ^υωβηΙο βδδβ ροδδίΐ ΓβπιίΙίβΓβδ ίΙΙοδ βΐί- 
ςαθηάο ηοη Γαίδδβ ΟΗπδϋβηίδ άβ ΡΛίβΒδΙίηΛ. ϋΐ βαΐβπι Ιο&ηηβδ ϋβπίδδοβηαδ Οδηοηβδ βροδίο- 
ΙίοοδΝονί ΤβδΙβπιβηΙί 1ίΙ)ηδ βηηυπιβΓδΓβΙ, νίχ οβηοηβω ΤηιΠβηυπι δβουηάυηι οοηΐυΐίδδβ βδ- 
δβνβΓβνβΓΟ, ςαβκίρδθ ίόΓδβη ηαΐΐαίβηαδ Ιβ^βΓ&Ι. ΟαορΓοίηάβ ΛυοΙΟΓβ ίιοο δοηρδβΓίΙ,πιβρΓΟΡ- 
δυδ ηβδοίρβ οοηβΙβΟΓ. ΟοβηςυΛπι ίη ρΓΟΠίρΙα ίΐΐί βΓβΙ, ιι1 βΦ Γβ^υΐβθ, ςαβδ ΟπβηΙίδ Εοοίβδί» 
νβίαΐ θΐ) βροδίοΐίδ βοΐίΐθδ νβηβΡΛίΜίηΙαΓ, ίηΙβΓ ϋίνίηβδ δοπρίυπθδ τβοβηδβρβί. 

Ώ€ ιηΒϋΗρίίοηβ ίτα€ία(ΐί8 €οη(Γα ΙαοοΜίαΒ.•— Ρά8. 396, ίη αάωοηίΐίοηβ βά ΐΓβοΙβίυπι οοη- 
ΙΓ3 1β€θΙ)ίΐ8δ, υΜ άβ νοοβ τοϋ Δαραία;, ςϋ® ίη ορβΓίδ ίηδΟΓίρΙίοηβ ΙβζίΙαρ, ίηςαίπο ηηπι 
τοΰ βΓίίουΙαδ δίΐ, βη ρβΡδ ηοπιίηίδ οίνίΐαΐίδ, €υ]υδ βρίδοοραδ ΙβοοΜίίο® ΗδΒΡβδί Λά- 
4ίο1αδ Ιαηο ΓυβΓίΙ, Ιιοο Λ(1(1βη(1ϋηι ηβο οπιίΙΙβηϋαπι ρυΐο, βρίίουΐααι του νυΐ^ο ρρβΒπιίηί 
ϊΐοωίηί ιΐΓΐ)ί5 Δαρά,-, ΒαΓα8, ςυ» ίη ΜοδοροΙβιηίΛ δίΐβ βΡβΙ : υηάβ οοΙΗ^βΡΟ Ιίοβ&Ι βαπκΐβιη 
^ιορ^Ιϋάΐΐο ρΓΦ&ββηάαηι νίάβπ αοιηίηί ορρίϋί, (^αοίΐ Όαταβ νβΐ Όατα νοοαΙ}Αΐΐ]^Γ , ηβο ρροοαΐ 91 ΡΚ^ΕΡΑΤΙυ ΟΕΝΕΚΑΙ.Ι 92 

0θπΐθ5€0 (1ί$(8ΐ3&1, ηαοάςυο ΓΟΓυιη Οήβηΐ&ϋυιη ρβάΐί αυοίοιοδ γ.6]61)γο 8α(ί5 ίυΙ<ΐ3β ρΓΟ- 
άυηΐ. 0υβίΏθΙ)Γ6[ΐι ίη ϋΐαίο Ιβςβηάαΐη νίάοΙαΓ, ΙΙρ6ς έπίσχοπον του Δαραίας *1αχω6{την« αά €ρχ$οο^ 
ρηιη ΒαΓΰΒΟΒ ]αϋοΙ>Ηαηίϊ, 

ΡαναΙΙβΙα Βαρ^ίηοαΙάιηα αύ αποίονε $<Ε€ηΙί 36ρίίτη% ιηβηηίίΒ οοηΒαηίηαΙα. — Τοω. Π, 
ρβ». 730, ίη βηηοΐΛΐίαηβ οοηΠηηβΓβ οριΐδ ίυίΐ, ςαοά ίη ρΓΦΐηοηίΙίοηβ Λ(1 δθεΓΛ ΡβΓΛίΙβίΛ Υλ- 
Ιίοβηβ (ΙίχβΓβω, ηίαιίΓυπι Ραγ&ΙΙθΙα Κιιρ6ίϋθΑ)(ίίη&, $6ΐι ςυ» ίη 1)ίΙ)1ίοϋΐ66Α οοΐΐβ^ί ΡαγΙ- 
5ί6η$ί5 8οο. Ι6$υ βχ βαιίηβηΐίδδίπιί οβΓ(1ίη&1ί5 ΗυρβίαοΑίάίηί άοηο &$$6Γν8η1υΓ, ουιη&νΑΐίοΑ- 
ηίδ, ΥβηβΙίδ &]ϋ$(ΐα6 (1ίΥ6Γ5ί$8ία3& δίηΐ, οοηοίηηαΐα ίαί$86 &ηΐ6 1οαηηί5 Οαπι&δοβηί φΙα- 
Ιβιη, ΙβιηροΓβ 1)6ΐ1ί ΡβΓδίοί, ςαο ΟοδΓΐιοβδ ΡβΓδ&ηιΐΏ Γβχ βΓαοβιη ϋοπιίηί Ηί6Γθ5θΐ7ηιί$ 
α1)1&1&πι ίη Ρ6Γ5ί(ΐ6Πΐ ΐΓ&η5ροι1&ν6Γ&1 : ηοη βηίηι €1ΐΓί5ΐίβηί$ βΑΐη βάβτηρίθΐη ίαί556 α δ&τΑοβηΙδ 
ΜοΙιβπιπιβάΑηίβ, ρο5ΐ€[α&πι ιιγ1)6 δβηοΐα δΐώ Οηιαγο ο&ΙίρΙίΑ ροΐίΐί 8αηΙ. Ιιηο Ιβπιβίδί Τΐιβο- 
ρΙι&η6$ η&ΓΓβΙ Π6Ρ&οΙίιυη ροδίΓβιηο 5αο ίη Ρλίφδϋη&ιη ίϋηβΓβ, ςυ&ηάο δ&Γβοβηΐ ΗίβΓΟδοΙ/• 
ιηοηΐΕη οΙ)8ί(ϋοη6πι οιοΙίβύβηΙαΓ^ ΙίςοΑ δΑηοΙΑ 56βυηι βοηδίαηΐίηοροΐίηι β(1νοχί$36 ; ίη^ίβηβπι 
8βΗ6πι Οοηιίηίοββ οηιοίδ ρβΓίβηι ίΙΙίο ΓβΙίςαίδββ ηιαίΐίδ αΓ^^απιβηΙίβ βοιηρΓθΙ>Αν1 : ίη ρΗηιίδ ηί- 
ιηίΓυπι θχ δβΓΠίοηβ 8. 8ορ1ΐΓοηίί, ςαί 60 ΙβαιροΓβ ρΓοηαηΙίβΙυβ ίαίΐ » ηυο οίνίΐΑ5 δβηοΐΑ οϋδί- 
€ΐ6π Α 8ΑΓβ06ηίδ 0(ΒρίΙ, (Ιαάυπι ροδΙηαΑΠί ΗβίΑβΙίαδ ΡΑΐβθδΙίη» ΙοΙίςαβ 8;Γί® ΥΑΐβάίχβΓΑΐ; ηβο 
ηοη βχ φΐί1)ΐΐ8(ΐΑΠ) ΙοΑηηίβ ])8πιβ$06ηί ορβπιηι Ιοΰίδ, ςαίϋαβ οοηδίΑΐ, 6305 βθίΑΐβ ρΓβΙίοδυηι 
εηιοίδ Ιίςηυηι ΗίβΡΟδοΙτπιίδ α^ογαιι 8θ1ϋαπιίαί5$6. ΤΑηάβπι ΙβδΙίηιοηίαπι Α(]^6^ί βαίΙΙβΙαιίΤ^ήί, 
φΐί 1ί)}. IX Ό€ ΜΙο $α€το, €Αρ. 4, Ιιοο Α ΟΙιήδΙίΑηο φΐθ€ΐΑπι Αριιά ςυβοι ΓβοοηάίΙααι ίαβΓΑΐ, 
ΡΓβηοίδ ηοδίπδ δίΑΐίπι Αίςιιβ αΛβπι ΓβουρβΓΑ^βηιηΙ, Γβδίίΐιιΐυπι ρβΓΐιί1)β1. Ηυίϋδ ροΓΓΟ ροΓίίο- 
ηβπι ςαΑηιάΑπι ίηδί^βηι ραυίο ροδΙ οΜίηυίΙ ΑηδβΙΙοδ, οΑηοηίοιίδ ςαοηάΑΠ) ΡΑΠδίβηδίδ, Αίςαβ 
6χρυ|{ηΑΐΑ υΓΐ>6 δΑηοΐΑ Ηί6Γ0δσΐ7η]ίΐ8ηθ& ΕοοΙβδί» ρΓΦΟβηΙΟΓ, ΙΐΑηοφίθ ΡΑπίδΐοδ ηιίΙΙβηάΑΐη 
•υΓΑτίΙ. εμ|υδ δυδοβρίίοηίδ ΓβοοιχίΑΐίοηειη ΑηηυΑπι ΡΑΠδίβηδίδ ΕοοΙβδίΑ Γβοοίίΐ ΟοηιίηίοΑ 
ρηπίΑ ροδΙ ίβδίιιπι 8. Ρβίτί Αά ΥίηουΐΑ. ΟθπΙίδδίπιίδ ΑΓ^αηιβηΙίδ ίδΐίδ Αΐΐεηιαι Ικ>ο Αΐίιιά Αά- 
άΑΏ, ηίη)ίπιπι ΐρ$Α ΙΟΑηηίδ ΟΑΠίΑδββηί «ΐΑΐβ Αβ άβίηοβρδ, ΙοΙο δΑίΙβηι δφοαίο οοΙαυο, Αάβίβδ 
υηάίςυβ, ςιιΟΑά ρβΓ ΐ3ΑΓΐ)ΑΓ0δ ΡΑΐβθδΙίη» άοιηίηοδ 1ί66ΐ)Αΐ, άβ πιοπβ ςαοΐΑηηίδ Ηί6Γθδθ1)ταιβ 
οοηνβηίδδβ Αά βΧΑΐΐΑΐίοηβπι Οδίβπδίοηβπινβ οπαοίδ ϋοωίηίο», ρβιΐηάβ Αίςαβ οΙίπΐδα1>Ηο- 
πΐΑηίδ Αο εΐιπδϋΑηίδ ΐΐΏρβΓΑΐοπΙ:)ΐΐδ ββιί οοηδϋΘνβΓΑΐ. Μ ΙβδίΑΐαΓ δΟπρΙΟΓ ΥίΙω βΐ οβΓίΑηιίηίδ 
8. ΒΑοοΙιί 3υηίοηδ, ςαί 8®οιι1ο οοΙαυο ΐΑΐ)βηΙβ ΐΏΑΓί^ηυπι ϋ1)ϋΙ ίη ΡΑΐ«δ1ίηΑ δαί) ΕΗα ραΙγΙαγ- 
οΙίΑ. ΝαγγαΙ βηίηι ΑαβΙΟΓ, Γβηιηι ςβδίΑΓαηι «βςιίΑΐίδ, ηιαίΓβηι ίΐΐίαδ ΑΐίςυΑηάο άβαιυιη Αά αΓΐ>βηι 
δΑηοίΑπι ρβΓΓβχίδδβ ρτορΙβΓ βχΑΐΐΑΐίοηβηι δίγβ Οδίβηδίοηβηι ρΓβΙίοδΦ ορυβίδ, εΙς Ίιροσδλυμα 

&φ(χβτο της ύψώσβω; Ινεχβν του τιμίου σταυρού. ΗβΟίηΐΙβ ίη ΥίΐΑ 8ΐ6ρ1)&ηί 8Αΐ>ΑίΐΦ, ({ΐιί ΟΙίυδ ίαίΐ 
ίΓΑΐηδ 8. Ιο&ηηίδ ΟΑηΐΑδββηί, ίΗβ ρΓ6δΙ)}^ΙβΡ ΟΓάίηΑΐυδ ίυίδδβ ίβΓίατίη ίΐΐίδ άίβΙ>υδ (ΐυίϋιΐδ ΟΓϋχ 
6 δυς^βδίυ ροραΐίδ 0δΐ6ηά6ΐ)Α(αΓ (Ιιοο ςαίρρβ βδ(» ς[ΐκ)ά νοββ ΕχαΙίαίίοηί$ ρτΗχοΒω οτηΰΐε 
δί8ηίβθΑΐ)ΑΐϋΓ) έν ταΐςήμέραις δή της ύψώσβίος του τιμίου <τταυροΰ. Ββηίςαβ Τ^ρίβΟΙΙ ΗίβΓΟδΟΐ^Πΐί- 

ΐΑηυηι, ςυοά α 8ορ))Γθηίο ραΙπαγοΙια ρηηιαηι, Αβ δυΙ)ίηά6 α ΙοΑηηβ ΟΑηΐΑδββηο ηοδίΓΟ, Υβΐ 
«άορπΑΐηπι, γβΐ ΓβδΙίΙυΙϋω, γβΙ ΑαβΙυπι ίαίΐ, οδίβηδίοηίδ 1ιυ3ϋδ ήΐαηι, βΐ βΑηα» άίβΙ)υδ ίδΐίδ 
βΑπβηάΑ ΑαΙ ΓβοίΙηηάΑ βδδβηΐ, βηβΓΓΑΐ. Εχ ςαί1)ϋδ οβΓίίδδίιηβ βγίηοίΙιΐΓ, άία ροδΙ ΗβΓΑοΙίί Ιβαι- 
ροΓΑ δβπΓβΙαηι ΑάΗυβ ΗίβΓθδο1)τηιίδ ίυίδδβ ρρβίίοδυηι βιυβίδ ΟΙΐΓίδΙί Ιί^ηυαη, ςιιοά βάβίβδ δίΑ- 
Ιίδ Αηηί 1βπ)ροη1)ΐΐδ ΑάοΓΑίιιπι ΥβηΐΓβηΙ. 

XXI. ΗβΒο ροΓΓΟ δυηΐ ςυ^θ ρρ» οββΙβΓίδ ίη υΐΓ0ς[υ6 γοΐαωίηβ ορβΓαηι 8. ΙοΑηηίδ ΌβηίΑ- 
δββηί, Ιυηι ίη άίδδ6Γ(ΑΐίοηίΙ)υδ, Ιυπι ίη ρΓ£θηιοηίΙίοηίϋυδ> Ιιιηι άβηιιιηι ίη ΑηηοΐΑΐίοηίΙ)υδ, Υβΐ 
βηιβηάΑηάΑ, ΥβΙ ίΙΙαδΙπΑηάΑ ηιίΐιί γίδΑ δυηΐ. Οβ δίη^Ηδ δΑηβϋ ΟοοΙοΗδ ΐΓΑβΐΑΐίΙ)αδ, ςυοδ 
υίπιπιςαβ γοίαπιβη οοωρΙβοΙίΙυΓ ίη Ιιαο ρΓ®ΓΑΐίοηβ ^βηβΓΑΐί δίηβΐιίΑΐίαι άίοβΓβ ηοη 1υ1)οΙ, ηβο 
ίαΥΑί. Οαβθ βηίηι άβ αηοςυοςαβ άίοβηάΑ βδδβηΐ, γβΐ άοοίίδδίαιυδ γίρ ίβο ΛΙίΑΐίυδ ίη ΟΐαΙπΙ>Α 
6\X9^ άβ Ιοαηηβ Όαΐηα8€βηο €ί ϋίηβ ορβτϋηδ βηΑΓΓΑΥίΙ, ΥβΙ ίη Αάαιοηί(ίοηί1)υδ ηιβίδ ςαβδυηί- 
οιιίςριβ 1ί1)Γ0 ΑΟ 1αου1)ΓΑΐίοηί ρπωροδαί, Ιβ^ί ροδδαηΐ. ΟΦίβΓαω ορβΓ6Β ρΓβΙίηηι βδΐ ΙβοΙορβω 
|ιίο ρΓΦηιοηβΓβ , ηιβ ρηηιο γοΐααιίηβ οοηοΐιΐδίδδβ ςαΦουηςαβ ΙΟΑηηίδ ΟΑηΐΑδοβηί ίηδΐ^ηίΐβ 
ηοιηίηβ ορβπΑ βχδίΑπβηΙ, ίη ςαίΙ)αδ άβ βάβί άοβηΐΑΐίΙ)ΐΐδ Α^βΓβΙυΓ, δίΥθ βΑ ^βηυίηΑ αο δίηοβΡΑ 
βδδβηΐ, δίγβ άαΙ>ί% ΑυοΙοήΐΑΐίδ, Αα( δραπΑ αο δαΙ:)|60ΐίϋΑ. 8βοαηάο οοηΙίηβηΙΟΓ ςα» άβ ΥΑρίίδ 
ρίβίΑΐίδ βΡβυπιβηΙίδ ΙΡΑΟίΑΥίΙ, οοΐΐβδίΐ, αο ρβΡΟΓΑνίΙ. 

ΟΐΜΒ αρρβηάίΰί ορβνηκη Ιοαηηΐ» Οαιηα$οβη% τβεβτναΐα $ίηί. Ιη βάίΐίοηβ ροδίΡΟΠίΑ Βϋδίΐββηδί 
βΐ ίη ΡΑΡίδίβηδίύυδ ΙαεαϋρΑϋοηβδ αΗ» δΐιηΐ, ΙοΑηηίδ ΒΑηΐΑ.«^06ηί ηοηιίηβ ίΑίδΟ ίηδί^^ηίΐ», ςαω 
ίη Αρρβηάίοβ δβα ΙβΡίίο γοΐιιηιίηβ ορβροηι β3α4 ςαοά ρΑΡΟ (α), δααω ρβρίηάβ Ιοοαηι ο1:)ΙίηβΙ)αηΙ 
«υαι ββηαίηίδ ίΙΙίαδ ΑΐίςυοΙ δΟΓοιοηίϋιΐδ Αδοβίίοίδ» (^ϋοδ ηυρορ ρβρβρί ίη οοάίοβ ηΐΑηα οχαγαΙο 

(α)1»ιιθ€ΐιι ιιοαγΜιΐ. ?3 ^ Ρί^ΕΡΑΤΙΟ ΟΕΝΕΙΙΑΙ-Ιδ• 94 

ΙώϋϋΙΙίΘο» ΐΙΙϋδίπδδίιηί ςΐυοίδ βρίδοορί Μβίοηδίδ. ΟυίΙ)υδ αϋοΓϋΐη (ΐυυΓυωϋβιη βαοΐοηιιη 
Ιηοΐβΐυδ ίηβϋίΐοδ β(1^υη83^η, φΐοδ νίη βΓαϋίΙί ρρβίο (ϋβηΐδδίιηοδ βχίδϋιηαΓυηΙ. Ιη ρπιηίδ νβπο 
Ιωίο βρρεηιΐίοί (1θδϋη&1)&ιη ΙβοηΙϋ Β)ΓΖΛηΙίηί 1αου1:)ΓαΙίοηβδ ςα6Β ιηνβηΐΓί ροΐαβπηΐ, θχ «ιαίΙ^υδ 
ΛςιιοΙ ςίΜΒ ΟπίΒΟθ^ ηοηίΐαϊη ρΓΟίΙίβΓαηΙ, »ρα(1 ιηβ Ιΐδ1)θθ ; Γβϋςϋβδ υθγο ιηβδηίδ δαΐΏρΙίΙ)ΐΐ8 
βχ €θ(1κ;β νβΐίοβηο βρυΐ οαι-βΐ ΓβνβΓβηάίδδίπιαδ ΟΓοΙίηίδ ηοδίπ Γηβ^ΐδΙβΓ Οοπεπαϋδ ΑηΙοηίηυδ 
εΐοοίιβ, ιιΐ ϊρδβ ηαρβΓ δυίδ βά ιηβ ΗΐΙβπδ ΙϊοηίκηίδδίΓηβ δί^ηίβοβνίΐ. Ο^ίβηςαβιο νβΓβΟΓ ηβ 
ρΐΌρΙβΓ ηίιηΐβιη ΐΓΛοΙβΙυυιη βωρίΐΐαάίηβιη €ΐ ρΓοΙίχίΐΛίβιη &«ο ίβοηϋί ορβΓβ δίηβυΙαΓί δβΟΓδίπι 
τοίυιηίηβ βάβΓβ οροιΊββΙ. 

Ι}θ€ίίΜ$ίίηοηιηι αΐίςηοί νχτοτητη ύηπηι^ταίίο ηηι ορδταιη ίη Βατηαίοβπί Η1η$ αάθΓηαηώ'$ 
ψθ9^€Γηηί. — Ιώ Ιοβηηίδ ϋίΐπΐδίδοβηί οοπιιηβη(1δΐΙίϋηβιη &(1ιηο(1ιιπι οθάίΐ, ςυοά ίη ^^αδ ορβΓί- 
Ιίϋδ τβΓίβηώδ, Γοοβηδβηάίδ, ίΙΙυδίΓβηόίδ βΐβάβηόΐδ νίή ϋοοίίδδίωί ορβΓβω ϊηιρβΒϋοπηΙ δΐΐθΐη, 
ςυοπιω β^βροδ 1β1)0Γβδ ηίΛχίπιο πιίΐιί β(1]υπ)βηίο ίιιίδδβ 1α1)6η1ίδδίαιβ ΓβΙβΟΓ. Ιλπι ΒιΐΓβυηάίο- 
Β6ΐη ]υ(ϋ€6ΐη οίνβπκιαβ Ρΐδβηαπι, ΡΓβίΙβηβί ^Εηο1)βΓΐ)ί ρΓδβΓβοΙίΗη, βηΐββ ηοωίηβνί, ομ^υδ 
ΙηαδίΜίοοβδ ΙβιηοΙδΐ Ιοβηηβδ Οοηο ΙιΟΓΠδοηβδ βΐ ίηοοιηρίβδ βδδβ οΐβιηβνβπΐ, ΛβοΙοβίδ Ιβπιβη 
άία δοιηαιβφΐβ αΐίΐβδ Γυίδδβ ββηονίΐ ΐρδβ, ΙβδΙθΙαδηυβ βδΐ. Ιβοο1)ϋΐη ίηδυρ«Γ Ρβ1>Γυηι δίβρυ- 
ΐΒη56ΐη ιηβιηοΓβνί, & φιο Ρ&αΐοδ Ιονίυδ ίη βίοβϋδ η, 121 δοπΜΐ, Μιαβ βαΙΗω ^ΗΌβη^Η$€Υη αά 
€νΙίαη»9ΐ ΙϊίίεΓατητη 3ίηάϊα βχοιίαίατη βί5β, αητη ίη οτηηι (ηβ άοοίηηα ρβηβΓ^ αά άοοβηάηιη 
αρϋΜίηηί Αα&^Γβ^κΓ. ΙΙΙίηβπι ηοη ίη ΙαΙΙιβΓ&η» Ι>6βΓ6δίδ δΐΐδρίοίοηβ δβηβχ ιηοΓίυυδΟδδβΙ• 
Ι^ΕοΰΙβδί» ΟΑδίΓΐδ ηιοηβοΐιαδ Βρί^ΙΙβηιΐδ βςβϋ&Ι β(1Ιιαο Ιοαηηβδ ^οοΐαωρθάίιΐδ, ςυβηάο νίΐβπι 
Ιοβηηίδ Ο&ηιαδοβηί βί οΓβΙίοηβηι Όβ α$ ^ηϋη βάβ άοττηήνηηί Ι&Ιίηβ βδΐ ίηΙβρρΓβΙβΙιΐδ. Ιθ(1ο- 
€αιη ϋΐίοΐονβαηι ΝβοροπΙαβηδΘΐη , Ο&Γηαίβηδβπι οαηοηίοααι, (Ιβ Ιί1ΐ6Γίδ 6ΐ Γβΐίςίοηβ ορϋαιβ 
Ββηίααι βδδβ οιηηβδ ηοηιηΐ. ^υ^ι1δ εοπιηιβηίΑΓίοδίη ΙίΙ)Γΐιπι Όεβάβ ονίΗοάοχα ουριη Ιιαοοβηιββ 
^(Ιίΰοηβ οιηίδβΓίπ), οαοδ&δ αΐΐαΐί ίη ρΓϋβπιοηΚίοηβ αά ρΓδΒοίρααπι ίδΐυά ΙοΑηηίδ Ο&ιηαδοβηί 
οροδ. 

Ηοδ δβ<|αιιη1αΓ Ρβΐπΐδ ΡΓ&ηοί^οιίδΖίηαδνβΓσηβηδίδ, υΙγ ιιΐΓίαβηαο ϋη^αββ, Ι&Ιίη» θΐ Ονωοω 
«Αΐίβηϋδδίιηιΐδ, ςριί ηοη ρ&αοβδ ΕοοΙβδί» ΟρβΒΟββ ΡβίΓαιη ΙυοιώΓΑΐίοηβδ ΐΑΐίηβδ ίβοίΐ ; Ηβηηουβ 
λΐεοι ΟΓΑΥίυδ, οτάίηίδ ΡΓβΒάίοβΙοηιηι, ου3ΐΐδ ίηδίςηβηι δαοΓβηιηι ΙιαιηαηίοΓυηκιυβ ΙίΚβΓβπιπι 
ρβπΗίοη €0η(6δ1βη(υΓ βΓυϋίΙΙδδίωδβ , ςυαδ δοπίρδίΐ ^ηηοΐβϋοηβδ ίη 8. ΗίβΓοη^ηιί βρίδίοΐοδ 
ΰβαΐυη) ; Ιοβοΐιίαιιΐδ Ρβήοηίυδ, ΟοΓΟίβπ&οβηδίδ, ΟΓΐΙίηίδ 8. ΒβηβάίοΙί οοη^Γβββϋοηίδ ΟαηίΑ- 
βεηδίδ αιοηβΰΐιυδ, πιηΙΙίρΗά Ορφοοηιηι βαοίοπαιη νβΓδίοηβ οίαηδδίαιαδ; (}θ(ΐ6ΓΓί(1αδ ΤίΙ* 
ιηβηηυδ, €βΓΐΙ)ΐΐ5ί£θ ΡβΓίδίβηδίδ ηιοηαοΐιαδ» Ογφο6 βί Ι.&11ηθ (ΙοοΙυδ, ςαί δαηιαίθΠ) δίΜ βχ 
«οΰΙβδίΑδΙίοΦ αηϋςιιϋ&Ιίδ ίηνβδίί^ίοηβ Ιβυάβηι ρροαιβί'υίΐ. Ουί()υδ &(1ά&αι ΒίΙίΐ3&1(]απιΡίΓϋ1ΐ67- 
ηθπιηι, Μθ1ΰ)«)αηι ΗορρβΓυιη, ΑΜυηι ΜβηυΙίαηι, ΡβίΓαηι ΡβηΙίηυηι ΤϋβΙαηΐΗη, ΒΓαχβΙΙβηδβιη 
άβεβηυηι, ΡΓοηΙοηβπι Βαοδθαπι, ΡΙιίΙίρραίη Ι3ΐ)1)6ΐιπι. 

ΟπιηίΙ)ΐΐδ νβΓΟ ίδΙίδ ρΓδΒίΙ Ιβοο1>ϋδ ΒίΙΙίαδ Ρραηωαδ, 8. Μίοΐι&βΐίδ ίη Ερβπιο ίη ΒρίΙβηηίθ 
Εύηορί &1)1)Αδ, ςΐΗ ο1) δίηβΐιίβρθπι Ιίη^η® Ορφο® ρβρίΙίΛπι άοοίορααι νίροραιη νβηβΡΛίίοηβπι 
ιηβχίπιβηι δίΜ οοωρ&ρβνίΐ. ΡρίορΛιΐδ β]ΐΐδ ίη Οδίηβδοβηί ΙίΙίΡΟδ ΐΛΐίηβ ρβϋάβηάο ουρίδ δβουηϋδΐδ 
$αβδ Ρρ&ηοίδουδ ηοδίβρ €οπιΙ:)6βδίαδ θϋ^6^ίι, ^υ^αδ βΐίαπι ηοη βχί^υα Ιβυδ βδΐ αρτιά βρικίίΐοδ 
οΐ) πΐϋ11& ίΠβ ς[υ£& βόίάϋ \ο1ιΐΓηίη&, ςαΙΙ^οδ Ρβδ ΙίΙΙβρατίΑ αάιηοοίυαι Ιοοαρίβίβΐβ 6δ1. Νβε νβρο 
ιι^ίηοΓβδ ίΐΐίβ οηιηίύαδ ίη ηοδίρο αιιοίορβ ίΐΐαδίρβηάο ρ&ρίβδ δαδίίηαίΐ Οίοη^δίυδ ΡβΙβνίαδ, 
ίϋΙ^βηϋδδίωυπι δ^οαίί ηυρβρ βίαρδί Ιαηιβη, ου]ιΐ5 ςαίηςαβ Όβ άοριηαΜΗ8 ίΠβοΙορΜε Ιοηιί, 
Ιοβηηίδ ρΓ6Βδ6Γΐίηι ΙΜαιβδοβηί (ΙίοΙίδ δβηίβηΐϋδηαβοοηίβρίίδδίπιί δαηΐ; ςαίΙ)αδ ρροίη(1β βχίπιίβηι 
δβηοΐί Οθ€ΐορίδ ίη Γ6ΐ)αδ (Ιίνίηίδ βηβρρβηόίδ βΐ άβΟηίβηάίδ βυοίορίΐβίβηι δαππαιβ οοπιηιβήό&Ι. 
Αΐίοδ ίηίβρίορίδ δυΙ)δ6ΐ1ίί δοριρίορβδ οπιίΗο, ηβ ρτοΐίχίΐ&ΐβ ηίπιίβ Ι^θόΙαπι ίίδ ςυί ρρδθίαϋοηβιη 
Ηβη€€β αιββηι Ιβ^βΡίη!, βίΤβΡβηι. 

^η^ (κ2 Ηαηο βάίίίοηβγη ίη ρν4ϊηΐ8 ΰοηίηίβτίηί — Μοόο δυρβΡβδί, ιι1 ίΐίορυπι, ςαοΓίιπι ορβΡβ, 
€οηδί]ϋδ βο ηιοηίΐίδ ίη Ιιβοοβ ηιββ βάίΐίοηβ 6ΐ&Ι)0Ρβηά& αδαδ δυηι, δίηςαίβρβπι βά πιββ δΐυάίβ 
ρροπϊονβηίΐΛ 1)βηβνοΙβηΙίβπι ΙβδΙβΙβηι οπιηίΙ)αδ ίβοίΛΐη, βΙ(ΐυβ ίη ρρίπιίδ βοραω ςαί οοάίουπι 
ιηβηυδΟΓΪρΙοηιπι ρβηβδ δβ βΡβηΙ, πιίΐιί ρβρ δβ βαΐ ρβρ βωίοοδ οορίβπι ίβοβριιηΐ. Ιη ρρίωίδ 
ςιιβηΐμρι ίΐίοδίήδδίπιο Ό. ώ^βΐί Όβ Ι-οανοίδ, 1)ίΙ)Ιίο11ιβοβΓίο Γβρο, άβ^βΛπι (Ιί^ηβ δβΐίδ β πιβ 
δίςηίΓιοβρί ηοη ροΐβδί, ςυο, ρρο. οοη^βηίΐβ δίΜ ΙιιιωβηίΙβίβ, ^βηίκηβ ίβνβηΐβ βΐ βηηυβηΐβ, 
ϋϋροδ ςυοδνίδ Γβ^οδ, δβα ιηβηα βχ&ρβίοδ, δβα βχοιίδΟδ βάβυηάί, οοηδαίβηάί, Ιβ^βηοΐί βο 
ύοηιααι &5ροΓΐ&η(1ί ρβρβιηρίβ ωίΐιί 1ίΙ)βρρίπνβ(ΐιιβ Γβουΐΐβδ ίαίΐ. Νοο νβΡΟ (ΙβίυβραηΙ νίροραπι 
ηοΐίδδίπίθΒ ογΜ ΙίΙΙβΓβρίο βραάϋίοηίδ βΙ(ΐιιβ ΙιιιπίθηίΙβϋδ, ςυί ρβηιι ίΐΐυά νβρβ Ρββίαω άίριίδδίηΐθ 
οοΓβηί, οΙβΓίδδίπιοροιη 00. Νίοοίβί ΟΙβωοηΙ βΐ Ιοβηηίδ Βοίνίη ρρορβηδίδδίηιβ οΙΕοίβ, ({αϋιαβ 
&(1$ιΐ5€6ρΙιιπι ορυδ ρβΓδβφίβηάαηιίηοίΙβΙοδίαί. Ιάβαι ρρφδΐίίβρβ (ΙοοΙίδδίιηί νίΗ 00. 8ΐο• 95 ΡΚ^ίΡΑΤIΟ σΕΝΕΚΑΙΙδ.. »α 

ρ!ιβηιΐ8ΒΛΐυζίυδ βίεβΓοΙυδ Όαοΐιβδηβ, ςυί βΐίυδ ρο3ΐ /κϋαιη οοηίβΓίίδδίαιβθ ΜΜίοΛβο» Οοΐ- 
1)βΓΐίη© ρΓδΒίβοιί ίαβπιηΐ. 

Νοηάυιηνοΐυιηβη δβουηάαπι βΙίδοΙνβΓΛίη, ουιηϋΐιΐδίπδδίιηί ηοΜίδδίπιίίΐυβ βρΐδοορί Μβίβηδΐδ, 
Β. Ηβηήοί ΟβΓοΙί (1υ Π8αι1>οιιΙ, άυοίδ άβ Οοΐδΐίη, βΐ ρβΓΪδ ΡΓβηοί®, δίη^ΐίΙβΓβπι ΙιυιηβηίΐΛίβιη 
δυιη βχρβΓίαδ, ςυβ ίη 1)ί1)ϋο11ιβθΛΐη δυβιη, φΐβιη δβ^αβηβη&ιη οΗπι νοοΛΐ)βηΙ, βχςαίδϋίδδίωίδ 
ιηβηυδΟΓίρϋδ ΙοουρΙβΙοηα, ίθοίΐβιη ΛοϋΙαιη ιηΰιί ρ8ΐβΓβ3αδδίΙ. Μ (ΐαοά ρβΓβπιβηΙθΓ ρρο ιώογο 
δυο βχδβουΐϋδ βδΐ (Λ, Ό. ΝίοοΙβυδ ΒΙβηοΙιβΓά, 8β0Γ« ΛοαΙΙβΙίδ Ρβπδίβηδΐδΐη Λβοίορβ άοοΙΟΓ, 
1ιυ3υδςυβ 1)ϋ)1ΐοϋΐ60© ρΓδΒίβοΙυδ ιηβπΐίδδίιηυδ. 

Μ&ςηβδ ίϋάβηι δαρρβίιβδ βΐΐαίβηιηΐ ρΓβθδΙ&ηϋδδίΐΏί €0(1ΐ66δ οοΐΐβ^ΐ Ρ&τίδίβηδίδ δοο. Ιβδυ, 
ςυοδ ιηίΐιι β(] αδυηι ρρ^βϋαΚ νίΓ βχίιηίβ άοοίοδ, Ηβν. &€ΐίηο()υ[η Ρ. Ιοαηηβδ Ηβράυίηαδ, 
οι^ίιΐδ ρβΓβηηΙδ βΓ§δ ηαβ βιηοΓίδ 6ΐ 1)βηβνο1βηΙί© ηιιηίιαβιη ηοη γ600Γ(1λ1)Ογ. 

Ουίά νβΓΟ (ϋοθΐΏ (1β ΓβνβΓβηάίδδΐιηο οπίίηίδ ηοδίη ιπΑκίδίΓΟ ββηβΓΛίΐ, Αηνοηίηο ΟΙοοΙιβ, ςαί, 
ά606δδ0ΓαπΐδΐιθΓΐιιηνβδ1ι^& ρτβαιβηδ» ηαΐΐίδηοηιηοάίδβςίΐ, υί&ΙΐδοΙαΙαιηηυιηβΓίδδαΐδ Ιοαηηίδ 
Ι)&ΐΏ&δ€6ηί 6(]ιΙίοη6ΐιι (ΙβΓβιηΤ Ουοχ^ίΓΟΑ ρΓΟ ίηοΓοάίϋίΗ δΐιο ίηΐϋΐβήδ αρυά ηοδ βφ'ιινβηάίδ 
ρΓοαιονβτκΙίδςυβ δίικίίο, ίη8βη1ί1)αδ ηοη ρβρβΓοίΙ βχρβπδίδ, ςυο βχ ν&ϋοβηα ρΓθΒδβΓίίιη 
1)ίΙ)1ίοΐΗ6εβ βιιβίοπδ ηοδΙή ςιΐΦ άβδίάβΓ&ϋβηκ νοΙυιηίηΑ, &ο ρΓδΒδβΓϋιη αιηρΙίδδίΐΏυιη ΡαΓαΙΙβ- 
Ιοτητη υρυδ, ρποΓβΓΓβηΙϋΓ, ηιίΐιίςιιβ ({α&ηίοοίαδ ΐΓβηδοιίΙΙβΡβηΙαΓ. Ιααι βπΐβ ΓβΙαϋ ςαίά 
6ΐίβαιηυπ) Ιιοάίβηαβ ρρφδίβΐ, ςαβηίοδςαβ δααιρίιΐδ ββΤυηύαΙ, ιιΐ 1.6οηΙϋ πιοηβοΜ, όοοίίδδίτηί 
Α0βαΓβϋδδ!π)ίφΐ6 , β6 (1β £θ6ΐ6δί& &(1ν6Γδΐΐ5 Ιΐ86Γβ$6δ ΝεδΙοΗθηοπιοι βο ΜοηορΙΐ7δίΙθπιπι 
ορϋωβ πιβήΐί δοπρΙΟΓίδ, 1ί1)Γ0Γαιη οοιηροδ Οβω. ΥοΙίδ δΐιίδ 30 οαπδ υΙίΓΟ βίςυβ 
ΙΐιιηιβηίδδίΐΏβ ί&νεηΐβδ ηαοίυδ 6$1 (Ιοβϋδδίιηοδ 1)ίΙ)1ίοΙ}ΐ60Φ ΥαΙίοβηββ ρΓΦίβοΙΟδ Ι&αΓβηΐΗΐιη 
Ζ&οβ^ίυηι, 6ΐ Ό. &1)ΐ3&ΐ6ΐη Ιοαηηβιη Βθρίίδίβιη (Ιβ ΜΙγο, νίΓΟδ, υ1 βπιάϋΐοηβ, ί1& 6ΐ ρΓορβηδο 
1η Γοιη ΙίΙΙβΓβήβαι θηίιηο €β1βΐ3βΓπωοδ. 

Α(11ι®ο πιβϋΙυδίΓίδδίηιο βΙ)1)βΙί Ιαΐίο Ιιηρβηβΐί, δυαιπιί ροηϋΟοίδ ηυρβΓνίοβΙβ^βΙο ΡβΓΓβη®, 
ροδΙ νβΓΟ δβάίδ ίΐροδΙοΙίοδΒ Λά δυρΓβωυπ) Μβΐιίβηδίδ ΟΓίΙίπίδ ιηβκίδίπιπι ηυπίίο άβδίβη&Ιο, 
ηαυίΐίρΐίοί ηοωίηβ οϋδίποΐίδδίπιυίη άβΜίορβπι ρροβΙβΟΓ, ςυί ρΓορβηδβ βΓ^β ωβ 1:)βηβνο1βηΙίθ, 
οιή ά\ξη6 δβΐίδ οβ1β1)Γβη(1φ πιβ ιιηρβΓβπι δβηΐίο, ο1)ίοίΐ3ηδ τοιηοϋδ ςυί ιπδυρβΓβΜΙβδ νίάβΙ)βη- 
Ιαπ, ΙβΓ^β βο Ι^βηοβοα ιηβηυ Ιρβοΐβΐυδ αΐίςυοΐ Οδπίδδοοηί πιίΐιί ρροουρανίΐ, δΐηβ ςιιίΙ)υδ ββρί 
ηυΙΙο ωοϋο ροίβρβί, αΐ Ιιβπο ςαθίπι ρβρβ1)βιη βάίΐίοηβιη, ίη ρυΜίουπι οΗ'βρρβπι. Ε^υδ ρορρο 
Ιιοοίη ηββοΐίο οοηδϋΐορυω βχ^οουίορβιη δβ δυωίη» βίβορίΐβΐβ ρρ«1)αίΙ 01. ΙαδΙοδ Ιαΐίυδ ΡοηΙβ- 
ηίηαδ, ΙιηρβΡί&ΙίοΦ Μ^ΗοΙΙιβε» ουδίοδ, ς[υ6Π) οΐ) δίη^Ι&ρβπι 6Ρΐΐ(ϋΙίοη6αι, αΐι^υβ ίη Βοαιβη« 
Εοοίβδί» ]αρίΙ)υδ νίηόίοβηοΐίδ β^Ρβρβ η&ν&Ιαιη ορβΓαηι δαπιαια$ ΡοηΙίίβχ ΟΙβιηβηδ XI Ιιοηο- 
ΓΛτίυπι οβπιβρβρίιιπι δυυοι Γβοϋ. 

Νβϋ αιβ ηΐΡδαιη ίηβΡδΙααι ρΓ»1)βΙ)0 νίρίδ βρυά Αηβίοδ οίβρίδδίηιΐδ βο Ρβί ΙίΙΙβρβΓίβΒ δίπάίοδίδ 
€|υ&ηι ςυί πι&χίπιβ,ΡβίΡΟ ΑΙΙίχίο, Ιο&ηηί Ηαάδοηο, βί Ιοαηηί ΕρηβδΙο Ογ&Μο, ςυί, ρβδβρβίίδ 
Μθ^βθ ΒρίΙβηηίβΒ πιαδβίδ βο 1)ίΙ)1ίοΙΙΐ6θίδ, ςυδΒουηηαβ Ιο&ηηίδ ϋΑΐη&δεβηί δορίρία, ηυ» 
ηοπίΐυπι βχουδβ βδδβηΐ, βρυά δβ ΐΛίΟΡβ οοπιρβρβραηΐ, ρροωρίθ βΐ βίβορί δοΐΐίοίΐαόίηο &ά ωβ 
Ιρβηδηιίδβρϋηΐ. 

Ιηδυρβρ οοηδί1ϋ§ιβο (ΙοουπιβηΙίδ δαίδ ρρ^Βοίρνιο πιίΐιΐ Λ(1]απιβηΙο ίυβρυηΐ ρρφδίβηΐίδδίωί άαο 
νίρι βο ΙοΙο ορΙ)β ηοΐίδδίωί, Ό. βΙ)1)βδ Ιΐίάονίοϋδ (Ια Ροιιρ ίβ-Ιοη^αβρυβ, βΐ Ό. ΕαδθΙ)ίιΐδ Κβ- 
ηοιιάοΐ, (ριοραπι βχίηιίΛπι βρυάίΐίοηβπι, ωβχίπιβ ςυοά βά Γβδ Ορίβηΐβΐίιιιη βΙΙίηβΙ, ίηάίββη» 
£ΐΙςιΐ6 βχίβρί οηιηβδ δϋδρίοίαηΐ : δβά βΐ &αιΙ)θ ίη οραδειιΗδ ς[αίΙ}υδ(]&ηι οχ ΑραΜοο ίάίοιη&Ιβ 
νερίβηάίδ βΐ Γβοβηδβηάίδ ορερβηι δαθηι Ιιαιηβηίδδίπιε ροδαβριιηΐ. 

Ιηΐβρ Ιοί ίΐΐαδίρβδ νΐροδ, ςιιί δίαιίίοραπι 1βΙ)θραπις[υβ πιβορυπι Γβυίορβδ δβδβ ρρ«3ΐ)υοραηΙ, 
ροδίβρίορβω ποη ΙβηβΙ Ιοουπι (ΙοοΙίδδίώυδ πιβίςαβ βηίθηϋδδίπιυδ, Κ. Ρ. β(1αιθ(1ααι Ρ. ϋ. Ββρ- 
ηβράυδ (1β ΜοηΙβ&Ιοοηίδ, φΐί, οιιπι ίρδβ ρβί βοοΙβδίΛδΙίοδ^ βΐ ΙίίΙθΡΛΡίδΒ, ρρδθοίβρίδ ορβΓί1)υδ βΧ 
ρρίδοοραπι ιηοηαπιβηίορνιιη βνυΐββίίοηβ Ιοουρίβίβηόφ δβ Ιοίαπι ίωρβηϋβΐ, ηίΐιίΐ ηοδίρί ίπιηΐΘ- 
Π10Ρ, ηαίάςιιίά 1)ίηο ίηάβ β(1 Ιοαηηίδ ϋαπι&δεβηί βάίΐίοηβπι ί11αδ(ρβιΐ(ΐ8ηι 6( αυςβηιΐβπι βρίιπη 
β1 ίϋοηβιυη ρβρβρίΐ, Ιιοο πιβοϋηι οοωπιυηΙοθΡβ ίηίβηΐβ δοΐΐίοίΐυάίηβ δΐυάυίΐ. Νβο πιίηυδ βΙίΛπι 
ρροΐίχβ ρβω πιοβηιββίΐΚ. Ρ. Ό. Αηδβίπιυδ Βαηάυρί, Κα^νίδΐηϋδ, β]αδ(1βπι ίηδίΐΐαΐί βΐιιπιηαδ, ΙοΙί 
^Λπι ορΜ δίηβυίΛΡί δαβ βραίίΐίοηβ οΐ&ρίδδίπιυδ, €υ3υδ ορβΡβ , βχ ςϋο Ραήδίοδ βρρυΐίΐ, ςυίίίοιαίίΐ 
ΐιαοίορίδ ωβί Ιρ&οΐβΐιιαω ίη νβρϋδ ΙΙλΙμβ ϊοοίδ βο Ρ1θΓβηΙί«β ρραδβΡίίηι βΐ ΥβηβΙϋδ άβΐίΐβδοβρβί, 
οοηδβουΐυδ δΐιηι, βίαδ (ΙβδίάβΡίίδ &β ρ6ϋΙίοη1Ι)υ5 πιΟΓβπ) αΐίρο β6Ρβη1ί1)υδ ίΠοδίρΙδδίαιο Β. Μβ- 
ΙβΙίο Τ)^ρ&υο, ΡΙιϋΛάβΙρΙιίβηδί πιβίΓοροΙίΙβ, ηβο ηοη νίρίδ οίδρίδδίαιίδ (1οο1ίδδ1ηιίδ.(ΐιιβ Β. Ρ. Β• 
ΑΟΒ^Ιο }Ι&Γί& (/πΐρίηΟκ ΟΓϋίηχβ 8, Ββαβάίβ^&ΐααιηο, βί Αηίοηΐο Μ&γΙα 5Αΐνίΐ]ΐο.. 9Τ δΕΙΕΟΓΑ! ΡΗΛΙΡΑΤΙΟΝΕδ. Μ δΕΙΕΟΤ^Ε ΡΚΛΙΡΑΤΙΟΝΕδ Αυ'τ ΝϋΝΟϋΡΑΤΟΚΙ^Ε ΕΡΙδΤΟΙ,^Ε ΟϋΛ ΑΝΓΚλΙΟΒΙΒϋδ ΟΡΕΚυΗ 8. ^0ΑΝΝI5 ΟΑΜΑ^ΟΕΝΙ Ε!)ΓΠ0ΝΙΒυ8 ΡΕ^Ε^^ΙΧ^Ε δϋΝΤ• 

αΑεΟΒΙ ΡΑΒΚΙ 8ΤΑΡυΐ.ΕΝ818 
ΕρίΛίοΙα αά £φάίηηι ΟβΙ[ο άοαοτβηι ΐΗεοΙοβΗηι^ ά4 $Ηα ΗΜ Ώβ βά€ οπίιοάοχα ίναη$1αίί&η€ Ιαΐίηα, 

Ιΐ€ο1>ο& Ρ3ΐ>«Γ >ε(;Ίιϋο ΟβΙΓο <1οε(οη ΐ1ΐ6θΙθ([θ. 

Ρ^ή&ΊοΓυιη ΑεαιΙβιιΓίΑηι , εοηιιηιιηβπι βίικΙίοΓυιη ηο$ΐΓθΓΌΐη ρ^Γβηΐβιη , ευηι Γιι]ο τυιηοΓβ Γβρβίϋβ&ύ Ιβ 
ηι^ηονΙ : ηιΊΙιίηβ , 3η 1ΐ1)ί ϋΐΑ^ίβ |^Γ8ΐυΐ3(υ8 ίυεηιη, ΙηοβΠυι βιιιη. Ουίβ βηίιη Αΐΐυ8 ίη8Ί((ηίθΓ Ιθ€υ( ? Οαίβ 
ΗΐοΗΙιυβ Ιυ'ΐδ ΐυοηαβ Αεοοιηιηο<ΐ2ΐίθΓ ίη^βηίο ? δοΐβηΐ βηΐιη ρΓ6ΐίθ8ίθΓ68 ρΐ&ηΐ» ίη 8ο1ο ιιαίυηΒ δυ» εοη- 
8«ιιΐιη6θ, ηοη πκνΙο θΓΐι«ιη€η1ο βδββ, 86(1 βΐ ρΓ6(Ίθ8υιη ηοη ιηίηυβ &0(6Γγ6 ΓΓαεΙυηι. 1•οευηι ϋβ ιηβ οοη* 
τβηίβηΐβιιι (?), ηβςυβ οηΐίΐιηβηιο ΙιιβΓίηΙ, ηβςυε (|υθΗ (Ιβ^αΙ ρΓοΓβΓβηΙ Γηιοΐιΐδ. Νοη δβευβ Ααΐβιη αγΙιΊ•• 
ΙΓΟΤ 16 Ιοευηι ίΐΐιιηι Γον6ΐι(1ί8 1)οηί$ οιηηί1)υ8 ουιη Ηΐ1βπ8, ΐυπι ΐη{;6ηϋ8 «ρΐΊ88ίηιυιη Γβ06ρί886. ΥβΓυιιι 
ςοΊ^ι υιιηβ ίιιΙβΓ ρΙοΓίιηοβ ν6ΐ6Π8 οοηδυβίυιΐίιιίϋ 2πιίοθ8 16 ίβδίίνβ ςυ&8ί 6χ 1οηβ;ίιιςιιί88Ίιη3 ρ6Γ6§πιι&• 
1*1006 τ6ν6Γΐ6ηΐ6ΐιι 8υ8είρΊ6ηΐ68 , 6856 ποίι ροΐυΐ : Ιιοο 3<1 16 ιηυηυ86υ1ο ιη63ΐιι 16810Γ 2ΐ1)86η8 ϋεηενοΐεη* 
ιίϊπι : οριΐ8€ΐι1ο, ίηφίηιιι , 1)63ΐί Ρ2ΐΐΓί8 ^ο»ηη^8 02ΐιη&866ηί, ςιιοά 8Ηρ6ΓΊοπ1)υ8 €ΐίϋ1)ϋ3 ΊηΙβΓ αιιΐΐοοβ ΐυ- 
ιηυίίυ5 6 6Γ26εο 1•»ΐΐηιιιη ί6€ί : ηοη 681 , ΓαΐεοΓ, ςυ2ΐ (1β€6ΓβΙ (1Ί£;ηίΐ3ΐ6, ηοη 6ΐ6^2ΐηΐί2ΐ : 86^ Ίη &η(;υΙο 
ραιιΙί8ρ6Γ 86ΐηο(υ8 , ηΓΐ86πα8 ουπβΐίυιη (Ι60ΐΐη8ΐη8, (|υ& ν3ΐυί 0Β6ΐΗ8ΐ6 ΐ66ΐοη1)ΐΐ8 βυείοπδ ηιβιιίεπι ρβΓ- 
¥1301 Γ^αβαβ. Τη» ί^^ΐΐαΓ ρ^Γΐββ 6ΓυηΙ βΐ ΟΠοΙιΐονβΐ, ςιιί, 16 3<1]υΙθΓ6 ( ραηοΊ 0υχ6Γ6 <1ΐ68 ), δ3€Γ0 (1θ€ΐο«* 
ηιιη €06ΐαΊ ίη86Γΐυ8 68ΐ , 3(;ηθ866Γ6, 3η ορυ8 ΓοΠο Ι3ΐ6 8ίΙ , ςιιοϋ η8υΊ , 66ΐβΙ)6ΓΓίηιο ίΐϋ Βΐυαίο 6886 ρο88ίΐ• 
£υπι Ίρβυιιι ηΐ3χΊιη6 ΐΙιόοΙοκΜΚ ρΓοϋβΙυΓ 8ΐιΐ(1ίθ8ΐιπι , 6ΐ 3ΐ) Αΐ1ΐ6ηί6η8ί 0600X1886. Οαοιΐ υΐΓυιηςιΐ6 τΙ(ΐ6ΐιΐΓ 
ΡΓΧ96ΙΙ8 03αΐ3866ηΊ ορυ8€υιαπι ργ2βΓ6ΓΓ6• Ν6(ιιι6 6ηίπι ίη Ογχοογοιπ ((χπιη38ϋ8 3Ηο ίη 0ρ6Γ6 9 λ(1 ΜΟΓληι 
ϋΐ6θίο{;ί96 ρ3ΐ9Β8ΐΓ3υι 8θΐ6ΐ)3ηΙ ίηίιίΑΓί. Υ3ΐβ. Αρυ(1 ΒίΙυΓίβ68 , Ιάίϋυ» Ρ6ΐ)ηΐ3Τίί8• 

ΒΕΑΤ1 ΚΗΕΝΑΝΙ ΑίδΑΤΤα 
Οατ^ηϋη αά ΙΙοΙ>€τΐΗηι ΓοτίΜηαίπηι Μα€ΐουΐ€η$€9η• 
Εοο ρτορΗοΓ Γ3()ίυ8 ςυ'ι %\ϊτ%\Κ 3ί) 3Κ6, Τγ3(1ΊΙ οηίηι Οάοί ρηιη3 ίη6υη3ΐιαΐ3 Γβοΐβ , 

Μ'ΙΓ. ρΓΐΙΑ Ρ1|<βΙμΒ3 1υ06 ηίΐΟΓΙβ Ηα1)6ΐ. ΑΟ ρυΓ3Κ ΗΙ6ηΐ68 Π)]Τ8ΐί€3 83εΓ3 (1θ€6ΐ. 

Η3α(1 3ΐίΐ6Γ ρβη1θ€ΐ3 ηΐ3((ί8 8α866ρΊΐ 3ΐ) 3ΐΐΟ " υΐαυ6 83ΐυ1ί8 ίΐ6Γ.,ΐ6η63ΐ, Ιθ€3 ϋ6Υί3 νίΙ>η8 : 

Ρηπ)3 οοΙιΟΓβ, ρορυΐο ροβΐ6ΓίθΓ6, ΡαίΓυηι. δίη€6Γ3 ςιιβπινίδ ΐΓ3<1ίΓιοη6 ηιοηοΐ. 

Οη3ΐί3 λΐΐηΐ ίαΛ%η\ 06ΐ6ΐ)6ΓΓΊΐη3 ΐ1θ^Πΐαΐ3 Ρβυΐί , Η36 Γ6ΐίΧ 86Πΐρ6Γ ]36(61 86 0Γ9Β0ί3 ρΓΟίβ (2ιι« ηονυβ ίη Ιοιο Ι6((ΊΓ6Γ ογ1>6 Ιυΐίΐ : ΰυ» ςιιοη(ΐ3ηι €ΐ3Γη8 εόίιΐίΐ 3ΐπ)3 νίΐΌ8. 

ιΠ8 Ιο3ηηί8 βηΙιΓιιηί ψΆ%\\\Ά 86η8υ Έ»τ%ο ρΊ38 86€ΐ3η8 \^^% 36 ]υΓ3 Τοη3ηΐί8 

€υ1ΐ3 03ηΐ3906ηί9 ΓυηαίΙ ιιΐ 38ΐΓ3 ]υ1)3Γ. Ηοο ορυβ 6Χ3013 86<1υ1ίΐ3ΐ6 Ι6|;3ΐ• ιυοσει €ι.ιοτουει 

ΕμίίίαΙα αά 1α€θ(ίΗηί €ΙατονΛοηίαη%ηι^ βρίίύορηηι^ άε ίηη ίη /ί^ηιικ Ού βά$ 1>ηΗοάοχα ο6ιηταΙίοιιί6κ«. 

Ιΐ6Τ6Γ6ηάο ίη εΠπδίο Ρ^ΐπ 36 Βοηιίηο 0. ^α6ο1)0 ΑηιΙκΐ8ί3ηο, 6ρί86ορο εΐαΓθΐηοηΐ3ηο όί{;ηΐ88ίπιο ^ 
^υ<Iο^υ« €Ιΐ€ΐον6η8 Ν6οροΓΐυ6η8ί8• 

1)η3 οιηηίυαι ςυί Γβοΐ6 83ρΊυηΐ, 6Ι ν6Γ3 6&1 83ρί6ηΓΐ3» 83θΓα(ί88ΐπιο ρηΒβιιΙ, ηΙΙιϋ οεΠιαβ 3υΙ βΓπιπι» 
αηίπιίβ ηθ8ΐη8 6ΐ&6 ιΐ656Γ6, (ΐυ3πι 63ΐΙιοΓΐ6;β ύά^ϊ ϋοοαπ)6ηΐ3, Γ69αΐ38 61 3Γΐίοιι1θ8, ςυίϋα» βίηε 6«8ίΐ3• 
Ιίυη€ 3υΙ θΓ3Γιοιιί8 6ίη38ΐΐ3ΐΙοη6 3886ηΓιπ (Ι6ΐ)6π1 οπιη68 , ςυθ(1 ϋϊνίη3 ίΓΓ3<1ί3ΐίοη6 3 οοβίο ίη Ιιοπιίη6§ 
ιί<:αιιχβΓϋηΙ. 5ί 6ηίπι ΐ3ηΓι ίυίΐ 3ριΐ(1 (ΙίβοίρυΙοβ Ρ]τιΙι3|$ογ9β 3υοΐθΓίΐ38 , ηΐ πιΐ6Γρ6ΐΐ3ΐί 3(1 Γ6(!(!6η(ΐ3ΐιι 
βοπιαι ςυ» 3•β6Γ6ΐ>3ηΐ €3υ&3ΐη , 3ΐίικ1 ηίΙιίΙ 3ρρΓο1>3ΐίρηί8 3αϋΐ6ήηΐ » ςιιιπι πιαβΊδίπιπα !(3 ιΙίχί886, η6ί33« 

ςΐΙ6 ΙΗΙΐ3Γ6ηΙ , ςυχ βΐ) ίρβΟ 3666ρ6Γ3ηΐ, ίη <1Ϊ806ρΐ3ΐίθη6Π1 3υΙ 60ηΐΓΠν6Γ8ΐ3ΠΙ (ΐ6<Ιυ66Γ6 : 81 ΓΟΓ&ηιη Ι3ηΐ1 

ιραϋ ΑιΙΐ6ηί6η56» ηιοηΐ6ηΐί ίυίΐ 8886ΐ'Ιοπα8 Χοηο6Γ3ΐί3 86Γΐηο , ηΐ ευιη 86Ηΐ6ΐ ίη ]υ<1ίείο ιιΐ3ηαιιι β•86ΐ 3Η9 η «ΕίΕΟΤΛ ΡΚ^ΒΡΑΤIΟΪΪδδ ' ίί» 

&<Ηηο(υΓν8, ({ΟΟ Οβ ιηοΓβ ]υΓ3ηΐ6η(υιη ρΓ«£8ΐ3Γ0ΐ, οΙ> 5ρ60ΐαΐ3πι Ιρδίυβ ίοΐβ^πίαΐβιη 6Ι |[Γ&γίΙ&Ιβπι β'ι ίιι- 
€ϋθ€$ ]ιΐ8]υΓ3η<1υηι ΓβιηίΙΙβΓβηΐ , νβΓίιΟΓυπ) βυοΓυπι 8θ1» αΟίΓηιαΓιοηβ €0ηΐ6η1ι ; ηοηηβ ιη3]οη8 &ριιά |ιο• 
ηιίη6$ ροηϋβΓίβ βπΐ <1ίνΊη& βΐ βιιπηηα νβπίαβ, ςυχ ηβο Γ&11ί, ηβο ΓβΙΙβΓβ ηονίΙ? Ε$ί /)έηιβ, υΐ λϊΙ ΑροδΙοΙυ», 
νβναχ : οηιηϊ$ αηίβηι Ηοτηο ηιβηάαχ *. <}υΊ8 ί^ίΙυΓ 8(1(1υ1)ίΐ3ν6ΓίΙ , 3υΙ ^ηοίριΓι &(;ίΐ3ν6ΓΪΙ αηίπιο, ςυ» λ Οεο 
ι*βν6ΐ&ΐ& βιιηΐ, 8»θΓθ8αηοΐΰβ Πϋβΐ ηιγδΙοΓία , ρΓ?(!56ηίιη ουιη ΐαιη δοΓκΙί ΙίΛβί ηίχ» δίηΐ βΐ ίυηϋΑΐ^ι 8ΐιρΓ3 ίΐΓ- 
ιπαηι ρ6ΐΓ3ΐη ? ΝΙ1π1θ86('ίυδ 1ΐ2ΐυ(1 αϋδϋΓίΙυιη ΓυβΓίΐ ΐ1ΐ3 ίηΐ^Γϋυηι γαΓιοπαΙι νία ηιοϋοςυβ ΓυΙαπ , €ΐ «αΐνα ΓβΙί- 
ςίοιΓίδ ρΊβΙ&Ιβ ροΓ8υ88θπί8 2ρρΓο(>απ Γ3ΐΊοηίΙ)υ8, ^ά πιβπΐίδ ηο$ΐΓ96 3ΐιν&η()§ηι ίιιι1)6ϋΠ1ίΙΜ6ΐη , ςα» Ιυπι 
ί:ΐ€ίΙβ »ιΙ Ιμδ» 0Γ6(1βη(Ι» δυ1)νβΙιίΙυΓ, ΟϋΐΏ βη ρβΓδρβχβΓίΙ α Γ&ΐΊοηβ ηοη βδδβ αΙΊεπΑ. ΟυοείΓοα «υιηιηο δίο- 
&\ο νβΓδϋΐκϋ δυηΐ 1ίΙ)ΓΊ, ςυΐ ^Ιιίδδ'ιιηα ηοδίΓΧ Γιάβί 83€Γ3ηι<;πΐ3 ΐΐβίβ^ιιιιΐ» 3ΐςιιβ 3(1 63 εΙβΓΪυδ ηιΙβΠΊκεηίΙλ 
ρΓ36$ΐ3ΐι( 3ά]ιιιη6π1υιη : ρΓοίδβΓίίπι &ί 3ΐ) 3η1ί(]ϋίδ , ρΓθΙ):ιΓΐ8, άοεΐΓΊη3 οΐ 83ΐιοΓιΙ;ιΙβ ρΓ»:εΐ3ΐΊ8 3αεΐθΓίΙ)ΐΐδ^ 
ι:ΙαΙκ)Γ3ΐ3 δΐιιΐ. Νοη βηίιη ροΐβδί Γίνιΐδ δυΐ ΓοηΙίδ ηοη δ3ρ6Γβ.η3ΐυΓ3ΐη « ηοςυβ ΓρυοΙπδ 35 3ΓΒθΓβ δυ3 (ΙΊδ- 
£Γθρ»Γ6. ΡΙοηβ ίηΐ6Γ ίΙΙοδ 6ΐ Ηοε (|ΐΐ3ϋι ίΓιϋιιηι βχίηιϋ Ρβίρίδ ]οηηηΊ$ 03ΐη3δεβηί οραβ 1ΐ3η() πηηιβπίο 3η- 
ηιΐίηοΓ3π<1ιιΐΏ βδΐ, (|ΐιοι1 ϋβ οπίιοάοχα /ϊί/ί •ιηδθΓίρδίΙ , οορΊοδπηι δηηβ, Γοουηόϋπι βΐ αΐΐΐβ, ηΐΙιΊΙ βοηιηι 
ςιιχ 3ϋ Γιϋβί εΐιιείάβΐίοηβιη ρβΐ'1ίικ*π1, οηηίΙΙεηδ. ΕχοΓευδ εηίηι 3•ρΓίιηο ΓβΓυηι οηιηίαιη ρΓΊηε'ιρΊο, ροΓ 
ηιυηιϋ ^εηεδίπι , ει ηοδίΓΐ ΙβρδΠδ Γερ3ΐ'3ΐίοηεη) , Ίη ηιυηιΐί οοηδυωηιβίΊοηειη , δυ3πι ε^ίΐΐοηβιη ρεΓρβίιιο 
<1ε€ΐυείι οηΐίηο, εοπιρίβίοιιυβ εοηάίΐΐοηίς Ιιυπΐ3ΐΐ2β 0Γ)>β βΐ^'ίΓουΙο, ιιθ8 ίη β3ΐη τείΐιιείΐ Γιηεηη ρεΓ 1)ε3ΐί« 
Ιαϋιηΐδ ρ3Γΐίείρ3Γιοηεπι , 3 ηυο ρΓΊπ)8βν3Π) (δίουΐ εΐ τεδ οπιηβδ) δυηηρδίπιυδ οη(^Ίηειη : ίρδυιιι νίϋεΐίεεί^ 
(|ηί βδΐ ΑΙρΙια εΐ οηΐ€ρα , ρπηείρΐυιη εΐ Γιπΐδ, ρππιΐΐδ ει ηον'ΐδδπηυδ. ΕπΊηινεΓΟ ρΓ2Β$εη(6πι είΙΗίοπειη , Ιιί 
ϋ3η)3δεεηί Τΐιεοΐοξίοιη , ίΠί 1ίΙ)Γΐιπ) δεηΙεηΐΊβτυιη ε]υδ, εΐ υΐΓκμιε τεοίε ςαίϋεηι, 3ρρε1ΐ3ΓυηΙ. Α ςυο ηΙ 
3ΓεΙιεΙ>'ρο ειεάίϋεΓίπι , ηίδΐ ηιε Γ3ΐΐ3ΐ €οη]εοΐυΓ3, άοοίΓΪηβ €ε1ε1)Γεπ) νίΓυπ) Ρείηιηι ΙιθΐηΙ)3Γ<1ιιπι δυηιρδίδδβ 
εχειηρίιιιη δυί ορεΓίδ ε1υΜΐ1)Γαη(1ί , ςυί δεηΙεηΓΐ3Γυηι Π1)6γ νυΐ^ο ηυηευραΙυΓ. Ιάειη εηίιη υίπυδςιιε ε:»! 
ΙίϋΓοηιιη ηυηιεηΐδ εΐ ογ<1ο εβϋεηκιαε ηΐ3ΐεΓί3. Πίε 3υΐεηι ίΐΐο Ιοη^ε ροδΙεΓίΟΓ. Ο^εΙβπιπι υ1 Ιιοο ρΓχεΙβπίπι 
θ3ΐιΐ35οεηί οριΐδ ιιΐ3|;Ίδ ρεΓνίυιη εδδεί Ιε^εηΓι1)υδ, 3^]εεί ΓβοίΙεηι 3(1 1ιΐΙεΓ3πι εοίηηιεηΐ3Γίηιη , ςυ« ο1)δειΐΓ3 
8ε οΟεπιηΐ, ρΐ3ηΊθΓε ϋεεΐ3Γ3ΐΐοηε (1ίΙυεΊ(ΐ3ηΙεηι, ε( δί ςα3 οεευΓΓυηΙ (Ιίδευδδίοηεπι ελρο$οεηΓΐ3, (Ιοοίη^ 
υαΙΊ ι)ί»οερΐ3ΐΊοΐιε »§ϊΐ3η1ειη. ΥεΓυηι 1ΐ38εε 3πηοΐ3ΐίοη6δ 3(1]υηχΊ ροιίιΐδ 3(1 ΓεοεπΓιοΓειη 03Π)3δεεηΐ ε<Γι- 
ΐΊοπειη, ςιιθ(1 πΊΐί(1ΊοΓΊ 1.3ΐίηΊ δεΓπίΩηίδ ε1ε£;3ηΓΐ3 βχοΓηεΙυΓ (]η3ηι νεΙυδΙίοΓ, εΐ ΓκΙβΙίυδ νβπυδςυε ωεηΐεΐΗ 
ίρβίυδ 3υοΙθΓίδ ειρρΊπιβΐ, δίίςυε ηιαίΐο ηρεηΐοΓ 3(ςυε »ε€υΓ3ΐΐθΓ. δί()ΐιί(1εηι 3ηΙί(|ηίθΓ ε]ιΐδ(1εηι β ΟΓχεο ίιι 
ΐΙαΓιπιπη ΐΓ3(1υοΐίο ρ1εΓίδ(]ΐΐ6 ίη Ιοοίδ ηιυΐίΐ3ΐ3 νί(1εΐυΓ εΐ π)3ΐΐ03 , πκΙίοΓε εοηΐεχίυ, ηες ηοη ιΐδ(|υ6 3(1εο 
οΙ) δεΓηιοηίδ οΙ)8ευΓίΐ3ΐεηι ΐη(εΓ(1ιιιη 3ΐ>δΐΓυδ3 β% ίηΐεΐΐεοΐυ (ΙΊΠιοΊΠβ, ιιΐ 8Χ(>ίιΐ8 γεί 0Ε(1ίρο οοη]6ί'ΙθΓ6, 3υΙ 
δί1)^1ΐ3 ίηΙϋΓρΓεΙε Γοπεί ορυδ 3ά δβηβυιη ΙΐιίεΓΧ ρεΓείρίεηιΙυηι. Γογγο βιΐίαηοΐΐ 3(1 ιηΓεΓίοΓειη πΐ3Γ^Ίιΐ6ΐη 
ηπηιεπ ΐ3ΐεΓ3ΐεδ , (^υι εΐ ΙιΙΐεΓ3πι 3υεΐοπ8, εΐ εοπιιιιεηΐ3Γίυπι ίΙΙίυδ 0Γ(1ίηύΐη οοηΙΐηιΐ3ΐ3 Γ6Γ6 86Π6 3 €ΐ• 
ρίΐε 3(1 ε»1εεηι υβςυι* ρποροιηοιίυπι &6ί|υεηΐεπι, εοηδίηιίΙίΐεΓ ίη ρ3Γΐε8 ηιίηιιΓιθΓ68 άί^εΓαηΐ, 61 ουί Ιϋ* 
ΐ6Γ2ε ρ3Γΐί υπ3ςυ3βςυε ευιηηιεηΐΗΐΊοηίδ ρ3Γδ Γεδροη(ΐ63ΐ , βχ εοΓϋηκΙεαι ηυηιεΓΟΓυπι 3(ΙηιοΙίοη6 €ΐ3πυ8 
ΐη(1ίε3ηΐ. Οεηιπηι Ιΐ3ηε ηοδίΓαπι ςυίΐη1πΐ3ΐηειιηφΐ^ εχρΐ3η3ΐίοηεηι Ιυί 3ΐηρϋδ8ίηιί ηοπιίηίδ ρ3ΐΓθ€ίηίο 61 
ηυπεαρ3Γιοη(*> ίη Ιιιεεηι ρΓΟίΙ'ΐΓβ νοίυί, $;Γ3νί8δ;ιηε 3ηΓΐδ(εδ: αΐ δί (|α3αι δ3εΓ3ΓΜΐη 1«ΐΐΐ6Γ3ηιιη 8ΐυ(1ίο8ί υ1ί1ί« 
Ι3ΐεηι ((1(10(1 νεί ηιβχίηιε νείίηι) εχ ε3 1ΐ3υδεΓΊηΙ, ε3ηο ΐοΐ3Πϊ ΐυ« εχίιηίββ ρ3ΐβΓηίΐ3ίί 3οεερΐ3πι ΓεΓεηηΐ, 
αιί ηιε Γ»Ιοογ ίη ρπιη'ΐδ οϋηυχίυιη ε( ρεπρεκιο ο1>$εςυίο ^ενίηοΐυιη• ν3ΐ6, Ιίΐΐ6Γ3Γυηι 61 νίΠυΙίδ «ιιΐ3ΐ0Γ 61 
ουΙΐοΓ. Ραπδϋδ ρπίΐίβ Κ3ΐεη(ΐ3δ δερΙεηιϋΓεδ ΜϋΧΠ. 

ΠΟΝΑΤΙ ΥΕΒΟΝΕΝδΙδ 

ΕρηίοΙα ηηιΐ€νραΐοηα $άίΐίοηι Οταΰω ϋδή $, ^οαηη^$ Οαηια$ε€ηί Βί οτΐΗοάοχα )Ι^/«, βΙ οταΐίοηί$ Οο 0^ 
ηΐΛΐ ίη βάΰ άοτηΐί^Γηηί^ ρηΒϊΗί$»α , εηιη ρτ<ρίαίίΗηϋηΙα ΟτίΒοα αά Γιηρηχ ϋταοΛ ΛΐαιΙίο$οί. 

δληοΐίδδίηιο 30 1>63ΐίβ8ίπ)0 Ρ3ΐΓί ηοδίΓΟ €1εηΐ6η(ί βερΓιηιο, ΡοηΓιΓιοί Μ3χίηιο , Οοπ3ΐυ8 νεΓοηεπδίβ• 
Μί8ί 6Γ96ε3 Πη^ηβ, δ. Ρ. ΟΙεπι. δερί. , ηοη η)0<1ο οΐίηι ειιπι Ίη δίοίΙί3πι 3ΐ(|υε 1ΐΜΐί3ΐη , 30 ροΐίυδ Ιη 
0Γΐ)επι ΙεΓΓ3Γυηι ΙΥεςπεηΙεδ οοΙοηί38 ηήΐΐε1)3ΐ, δε(1 ίρδίδ ςυοι^ηε Κοηΐ3ηίδ ΐειηροΓίϋυδ , ευηι ]3ηι εοΓυηι 
ίιηρεΓίο οιηηί3 ΙοηεπεηΐυΓ, οηιηί 3Γΐ3 1ίη£;υ3 Ι3ΐίϋ8 ρβΚΓίδδεΙ; ηηηςπ3ηι Ρ^υΚίδ δΟΓίϋεηί 3(1 Κοιηαηοδ, 
1ΐ30 ίρ83 υδυδ εδδεί ροΙί(ΐδ, ςυβηι ςυ» ίΙΙοΓυηι ρΓορΓία εΓ3ΐ 1•3ΐΊη:ι. ΡΓ9ΒΐεΓε3 ηοη ηιθ(1ο Ηυηο ίρδηιη 
ςιιεηι (ΙΊοο , Ρβυΐυη) , νεπηιη εΐ Γε1ί(]ΐιοδ ίΙΙοδ, ςυί ρΓίηιί 3ΐ) ίρ80 ΟΙΐΓίδίο, (Ιυπι ίη Ιιυπΐ3ηίδ (Ιε^εΓεΙ» 
ΗΐδΙίΙυΐί δϋηΐ , εΐ ςυίϋυδ 3υεΐοη1)υδ ϋ1ιπδΐί3η3 τεδρ. , (\\ΐ2& ΕΓχ1(?8ί3 (ΙΊοίΐυΓ, ρπιηυηι ίηίΐίυηι 3οοερίΙ , 
ηοη 3ΐί3 ίη 8θΓίΙ)εη(1ο Ηη^υ» ι1ε1εεΐ3ΐ08 ςυ3ηι 6γ9ρ.03, ίΐΑ ριχοΊρυε οοηιρεΓίιιηι εβί υΐ (ίη1)Ίΐ3Γί ηοη 
ροδδίΐ. Ουθ€ίΓε3 ηβ ί\ιυ^ ςυ'κίεηι ΓεΙΊηςηίΐϋΓ (1υΙ>Ί(3η(1υπι , Ι3ηΐ3π) Γιιίδ$ε Ογφο» Ιίη|;α9β 3πιρΓαυ(1ίηεπι , 
υΐ υη3 εχ 0(ηηί1)υδ ηιεΓίΐο νίδ3 δίι , ευΐ ροΐίδδίπιυπι π)6(1ίΐ3ΐ3 δυ3 οιηηί3 , ςα» ροβίεπδ ηοΐ3 εδδβ νεί* 
ΙεηΙ , (Ιίνίηί ίΙΓι νίπ οοπιπιίΙίεΓεηΙ. Νβπι ςυο(1 ί(1ειη ΡαυΙυδ Ερί8ΐοΐ3ηι 3(1 ΗεϋΓββοδ , 61 Μ3ΐΙΙΐ2Β(ΐ8 Εν3π- 
([εΐίυηι δΐιυπι 1]ε1)Γ3ίε3 1ίη|;υ3 εοηβοηρδεΓίηΐ , ςυβηΐί Ι:ιη(1ειη 'ρυΐ3η(1αιη 6δ( , δί ΓεΙίςυίδ ρ3ΓΐίΙ)υδ οοπι- 
Ρ3Γ61ΙΙΓΤ ουη ρΓβΒδεηίιη ί11υ(1 οοηβίαΐ , εϊηκίεηι Ερί8ΐοΐ3πι ί(1επ)ςυε Εν3ηβ6Γιυπι 3 γίηβ ε]υδ(1επι «13118 
83ηοΐΊδδΊιηί8 ιΙΙΐοο 6χ Ηε1)Γ»ο ίη βΓΧοαπι Γυΐδδε οοηνεΓδ3 » ηεο ρεΓνεηίΓ6 3(1 ροδΙεΓΟδ ίηίΐίονβ Ι3ΐία8 
ρΓθρ3§3π 3υΙ (1ΐ886ηιίη3Γί 3ΐί3 (Ιεπιοπι Ηη§ιΐ3 ροΐαίδδβ. δεειιΐί δυηΐ ρΙοΓεδ 3ΐίί 8εΓίρΐ0Γ68 €|ΐΐ3δί ρΓίοΓυηι 
ιιιΐεΓρΓ6ΐ68 , «δςυε 3ά ΟΓΐ^εηειη, β3δίΙίηιη , ύΐίΓγδΟδίοπιιιπι , 3ΐίθ8ςυ6 6]υ8(ΐ6ηι 9Βΐ3ΐί8 ; ςποδ (Γεΐηοερδ 
ηοδίη ρ3Γΐίιη ίαιίΐ3Γί οοβρεΓπηΐ» ραΓίίηι οοηνεΓίεΓβ : ηεο ροδΐ63 ^εΓυ6Γυηι, ςαΐ ίη ηΐΓ3ςυε Ηηξυ3 ρΓϊο- 
Γϋΐη 80Γίρΐ3 ίπιΊΐ3ηΙβ8 , βεηιρεΓ 3ΐίςιιί(1 ηονί ίη ιη6(1ιυηι ρΓοίεπΓβηΐ. Αιςαε Ηίο ε^ο ςυί(1εηι , υΐπ ρπϋκ- 
8ΐ3ηΙΙυδ, βΓχείηε 3η 1.3ΐΊηί ίη (1οοΐπη3 δ30Γ3 δυηπι ηιιιηιΐδ<ι1)δο1νεΓΊηΐ , ]υ(1ί€3ΐυΓΐΐδ ηοη δυιη , υΐ δίνβ 
Ιιοδ , δίνε ίΠοδ , βΐΐεπδ 3ηΐεροη3ΐη , 3ΐΙεΓ08 ηοη ο0Γβη(ΐ3πι. Ι11η(1 ςυ'κίεηι ρΐ3ηβ 3(ΙίΓηΐ3Γε ηοη (1υ1)Ίΐο , 
03 ςη» (Ιε 6γχοο οοηνείβα δΐιηΐ, 3ρυ(1 ίρδοδ βτ^βοοδ ιηυΐιο ΙιβϋβΓί ρυΓίοΓ3, ηιαίίοςυε ίηΙε£;ΓΊθΓα• ςιΐ3ηι 
8ρυά 1•3ΐΊηοδ. Οηιηίδ (ΐα'ϊρρε (1οο1ι*ίη3 νίηο ({ΐιαηι δίπ)ΊΠίιη3 εδδε οοηδίιενίΐ, Πΐ1επ8ί|ηε (ΐπ3δί ναδε οοη- 
Ιίηεπ. Υίηϋηι δί (Ιε Ιιοο ν3δ6 ίη ίΠυ(1 ΐΓ3ηδΓεΓ38 , νίηι δηβηι ε( ΓοϋηΓ 3ΐηίΐΐ3ΐ ηεεεδδο εδί; εοςιιβ πΐ3(ζί8 
δί (Ιε δαα ίη 3Γιεη3πι Γε^ίοηειη ΐΓ3η8\εοΐυηι ΓυεπΙ. δίο (1οοΐΓίη3 , δί (!ε δΐιίδ ίη ςυίΐχΐδ ε(1ίΐ3 εδΙ , 1ίΐΐεπ& 
ίη (1ίν6Γδ3δ ι^3^ϋ^3ιϋ^ ςιιίη (ΙείβΓίοΓ πιυΐΐο 30 δΟΓ(1ί(1ίθΓ εν3(ΐ3ΐ Ωεπ ηοη ροΐεδί. Μεήΐο ^ν%ο ΙιΊο »Ιυιη- 
ηηδ Ιυυδ , 5εαΐίδδΊηιε Ραΐεπ, (ΐυί Ιί1)ί ςυυ(]ΐΓκ1 αρυά δείρδυπι 1)θηΊ 3^ηοδείΙ, ηοοερίυιη τεΓεΓΐ , ^03ηη68 
Μ3ΐΙΙι;£υ8 6ί1>6ΓΐΗδ, ερίδοορυδ ΥβΓοηεηδίδ, 4θ3ηηειη Ιιηηο ϋ3ηΐ3δ06ηυπι 63 ίρ&3 (|ΐΐ3 δοπρδίΐ ϋη^υλ, 
Ιιοο 6δΐ 6γ9803 , οαιη 3ηΐ6ΐΐ30 ίη ηο8ΐΓ3ηι ^υηι3X3( οοηγεΓδυδ Ιε(;εΓε(υΓ, 3ριΐ(1 ηο8 ρη1>Ιίθ3Γί ηυιιο ρπ* 
ηιυηι νο1ηί( , Ιίϋίίΐυβ οηιηίδ ηοδίΓ» Γείί^^ίοηίβ , ΐοΓΐϋ8(]υ6 ΟΙιπδΐίβη» τείρ. ρπηείρί (1ίθ3η(1πιη ουΓ3νί( : 
υΐ ΐαΐΒ ίρ8β νί(ΐ6ΐίοεΐ ({0381 ε§Γ6^ΐυ8 βΠίΓεχ ρΓβοΙβπβ ορβΓίϋυδ ΐ3:ΐ3Γ6Γβ : 61 ςυο(1 ηυρεΓίιι €1ΐΓΥ$θδΐοηι*ι 
ΟΓβΒΟΑ ίη Ραυίί Ερί8ΐοΐ3• 6(1ί)ίοηβ , «ΰ (Ιείοοερπ ίη ΕυΐΗγιηίο ρ83ΐιηθΓυπι 1ηΐ6ΓρΓ6ΐ6 , ςυειη 1.3ΐίηαηι 

^ Ηοηο• 111 , 4. ΙΟΙ 8Ε1Ε^Τ^Ε ΊΡΚ^βΡΑΉΟΚΕδ. 1« ϋΐϋΐιιη Μ€6ρΙ»ΐΙ , βχρεΠιιβ γ5 , ηυηε ίΐβιη ΐη Οαηιαβοβηο βυα 1!η^3 ΙοςυβηΙβ , βίλ ηο1)Ιβ Ιη βο ογο υΙγϊΙιΜ 
ΟΒΟΜίβίο, €θΗιΓΐ8ου6 ρ1υΓΊΙ>ιΐ8 6Χ6ηιρΙ&π1)ΐΐ8 811» ίιιΐββπΐηΐί Γββίίΐυΐο, βχρβΠΓβΓβ. ΙΙΙυά ρΓβΒίβΓβ» νίΓ 
ΙίΐΝ 8<1ιΙί€ΐί88ίιηα8 υΊ1)βΓΐυ8 5ίΙ)ί βΓιαπι 8ΐ(|ΐΐ6 βιίαιη/ΰοιιβΐϋοπιικίυιη άιιχίΐ , ηυΙΙΊ 3ρ1ίυ8 ορυβ <16 οηΐιο- 
4οΐλ β<1β ι1ί€3Γί ροΙυί886 , ςοαιη ιΊϋί; εαί ηοη δοΐυιη ϋ(1ν6Γ5υ8 1)&γΙ)3γ38 ηαΐΊοηββ, ςυχ Ηοο ΐβπιροΓβ 
10018 ΠΙιπι ηιιηςυλίη ορριι$η3Γβ (ΐ68Ί$1υηΐ, ββιηρβΓ &υΐ6ΐη οοηαηΐυΓ βνϋΓΐβΓβ, 86ά εΐί3ΐιι η(]Ύ6Γ8υ8 ηονοβ 
468£ηβΓ€βτ€ΓΊ 181*18 « <|υί ίϋΐΗβΓ&ηί νθ€3ηΙυΓ, οβηβιηβη &8δΊ(1ιιυιη 68ΐ : ςυοηιπι υΐιίδςυβ Η» οηιηί (ϋΐί. 
ΙκεηΓιι οιηηίςυβ γί2ίΐ3ηΙΪ3 ΓοβΊβΙί», υΐ βρεπε ρΓοηυηΙΐαΓβ ποη νεΓε&η» ηιιΙΙο ηο1)Ί$ ε^βε ΙβΒίαηϋυιη νεΗε. 
ηεηϋυ», ςυοά η3ΥΤδ ί8ΐ2 ςιια οιηηΊβ ηυπε €1ιπ8ΐί&ηυ5 ρορηίαβ νεΙιίΙυΓ, Ιαΐεπι (|^υ1)εΓη3ΐθΓεηι βοηίΐα 8ϋ, 
ιΐυιιη ιΐοΐεηϋυιη , ΐ]υο<Ι Ίη ΐαιη &<)νεΓ328 ΐειπρεβίαΐεδ, ι^ηίοδςυε ρΐΌεεΙΙίίΓυηι ίιΐιρείυδ ίηοίιΙείΊΐ, ςιιαηίοβ 
ει ςοο ίιηρεπυιη ΑεεερίΙ , ηιιηςυαιη εχρεΠα εδί. ΙΙυηο ί^ΊΐυΓ Οαιη^βοεηιιιη 1ΐ3ΐ)ε1)ί8 (|ΐΐ3$ί Ιοίιιιη »ειιΐί$- 
ιίοΝίιη, ςιιο 8ί ηοη ρποΓεβ ίΙΙοδ, 83ΐ(εηι Ιιοδ ροδίεποπεδ Ιιοδίεβ εοιιΓο(ϋ38. €υ]υ8 ηιιΐϋειη δεΓίρίοΓίδ Ιαιιϋεδ 
Ηοείη 1θ€θ Γυδίιιβ ρΓ»(Ιΐ03Γειη, ςυ^πϋςπε δεπιρεηιοπιΊηίδ, ηοη ηιοιίο »ρυ<1 ΐΙιεο1θ£;οδ, δεϋ εΓιαιη 3ρυ<1 
ρΙιίΙθ8θρΙιο8 εΙ ιηείϋεϋδ ίιιεΓίΙ, εχροηεΓεπ), δί νεί ερίδίοΐχ Κ)Γενίΐ3δ ρβίεΓοίιΐΓ, νβΙ Ηοε ιΐ3 ο1)δευΐ'υηι ε^δει , 
Βΐ εχρο&ΊΐίοιιΊδ ΐπ(Ιί£;6Γε νί(1εΓ6ΐιΐΓ. ^αιη εηΐπι ςυίεηηςαε νεί πιεϋίοεΓΐΐΰΓ $8οιΊ8 1ε(;εη(ϋδ 3ΐΐ€ΐοη1)ΐΐ8 ίη- 
δϋενεΓ'ιΐ, ί^ηοΓΑΓε ηοη ροΐεδί, Ιιυιιε α 1.3ΐίηΊδ ΐβηΐί δοιηρεΓ 3ΐι>ιίιη3ΐ«ιηι Γηίδδε, ιιΐ ηοη δοΐυπι εοηνεΓδυηι 
ΐΜΐΙιβΓβ ¥θ1ιιεηιιΙ , δειΐ είκιπι Ιοη^ίδ οοπιπ)εηΐ3(ίοηίΙ)α8 εχρΐ3η3ΐυπι : ςυοϋ ρβυοίδδίηιίδ βΓχεοΓυηι , ρηείεΓ 
λρο»ιοΙθ8, εοηΐίκίΐ. Ηίο εΓ§ο δίΐ Ιιιι]υ8 ερί&ΐοΐϋβ £ηί8 : ιηί1ιί(|υε, ουπι ΐαχ 8ΑηεΐίΐΑΐί8 ρεϋεβ 3ηίηιο εΐ οοιτΊ- 
13110116 ΓοθΓΟ 0€υΙ&Ιιΐ8 , Ηοεαΐ (ϋοεΓε : Υαΐε. Ό αυτός τοις ΦιΜΧΧησιν, 

'Οιαρ ήβη τερ^σΟεν έπ\ της άλλης των Ελλήνων 
ηιίείΛς Ιποιήσατδ, ώ φιλέλληνες, χα\ νυν έπ\ σεμνο- 
τίρας ταύτης, τουτέ(ττκν αληθεστέρας ποιήαασΟβ. 
Ιεξάμτνοι γαρ πρό τούτου τά των (Ρητόρων, χα\ φιλο- 
β^^αιν, χα\ ποιητών γράμματα, μηδέ τά των θαυ(Αα- 
βτων τούτ«>ν, χα\ θειων άνβρων αποβάλλετε, άλλα 
τοβούτφ μάλλον χα\ άγαπόίτε, χαΐ οίχειουτε, δοτω τά 
ΙεΖα των ανθρωπίνων τιμιώτερα. Κα\ μή όμοιουσθβ 
ή τοΙς άνοήτοις, οΓτινες χρυσίον ή άργυριον, ή των 
«ιιούτΐιΐν χτημάτων τι άνευρόντες χα\ άναχτησάμε- 
ΥΜ• σφόδρα χαίρουσι χαΐ ευφραίνονται, φρόνι^σιν δέ 
Μΐ\ Ιπιστήμην, χαι τ6 της δόςης όρ06ν, χα\ την τοι- 
βυτην πασαν χοσ|Αΐ6τητα, χαϊ, τδ τελευταίον, βασι- 
λε{αν Ιν τφ ούρανψ άΐδιον δυνάμενοι (ολίγου περιποιή• 
σαβθαι, όχνοΰντες διατελοΟαι, χαΐ μηδ' δναρ άξιοΰσι 
τά τοιαύτα ζητεϊν. Ίδου γοΰν ύμϊν τούτον τδν περ\ 
πάσης ευσέβειας τής χαθ* ημάς μάλα σαφώς διαλε- 
γ4μ&νον χζριζ<5μ€θα Δαμασχηνόν * δς μόνος έχείνο τδ 
υπό πάντων των σπουδαίων άε\ ζητούμενον κάλλιστα 
τε χαΐ ευδαιμονέστατα , χάν έν τ^) ημετέρα παιδεί^ 
Ιςε'.ργάαατο. Ί ( δέ τούτο ; Τδ χατά πάσαν πράγμα- 
τε(αν Ιχειν τι έγχειρίδιον πάντων τών έν αύτ^ άναγ- 
χαιοτάτων χα\ χαλεπωτάτων μνημόσυνον. "Οπερ ό 
Λαμασχηνδς, οΟτω μέν σαφώ> απετέλεσεν, ώστε χα\ 
τάς γυναΐχα^, ώς εΙπειν , ήδη, χα\ τους αγράμμα- 
τους τών ανδρών, εί γε μή τκάνυ της Ελλάδος φωνής 
άνήχοοι δντες έτύγχανον, τδ πάν μή χαταλαβειν 
άχριβώς* ούτω δε συντόμως χαΐ συνοπτιχώς, ώστε 
ολίγων ωρών αναγνώσει έπεξελθείν. Και γάρ ο^τος 
τά Οπδ τών άλλων θεολόγων, χα\ της Χριστιανικής 
ααθήσεως διδασκάλων έν πολλοίς χα\ άναριθμήτοις 
ριβλίοις περιληφθέντα, όλιγίστοις χα\ Βραχυλογωτά- 
τοις χεφαλα(οις έξηγήσατο * μάλλον δε, τό γε έμοί 
δοχοΰν εΙπεΐν, τά ύπδ τών λοιπών απάντων ούτοσ\ 
άτάχτως χαΐ άτέχνως περί Χριστιανισμού συντεθέν- 
τα, ούτω σοφώς χαΐ διδασχαλικώς εΙς Ιδίαν τάξιν τε 
και τέχνην ανήγαγεν, ώστε πάντας έν\ τούτψ μόνον 
έντυγχάνοντας, έπισϋημονιχώς ήδη άπδ τούτου χαΐ 
τεχνικώς περί τώ*^ θείων απάντων διαλέγεσθαι. Ύί 
οΰν έτι όκ^/ειτε, μή οίκειοττοιησάμενοι τδν τοσούτον 
Ιησαυρόν; Δράξασθε ήδη, δράξασΟε παιδείας, κα\ 
μΓ|Χέτι βραδύνατε αναστρεφόμενοι έν ταΐς ύμετέραις 
ήδοναις, μήποτε όργισθ]} Κύριος, κα\ άτυολεΙσΟε έξ 
ώού διχαίας. Ό μέν γάρ βίος ο^τος βραχύς, ώ βέλ- 
τιστοι 1 τά δέ μετά τούτον αγαθά η κακά, άΤδια. 
Οολλήν μέντοι χάριν έχετε τού πόνου τούτου, ου μό- 
νον τοίς πάλαι συγγράψασι τά τοιαύτα, άλλα κα\ \οϊς 
νύν έπανορθώσασιν, ούχήχιστα δέ καΙ τφτής τοιαύ- 
της δαπάνης χορηγφ καΐ χυρίφ Ιωάννη ΜατΟαίφ 
τφ Γιβέρτφ, τφ εύλαβεστάτφ καΐ μεγαλοπ^πεστά- 
τιρΟύηρωνη; έπισκόπφ. Ούτος μέν γάρ τω μακα- 
ριωτάνιρ ΟατρΙ, χαΐ άχρφ άρχιερεί ήμων Κλήμεντι 
έδδόμφ χαρισάμενος, χα\ Ομίν δηλαδή ούχ ήττον 
έχαρίσατο. ΚαΙ ήμεΙς δέ τού αυτού Γίβέρτου δαπα- 
νήοαντος χα\ χελεύσαντος, πολλά αντίγραφα, κα\ Ιά€ηι Ιίηρηω Οταοε ατηαΙοήδνΜ. 

Οποθ ]3ΐη 3ηιε Ίη 3ΐϋ8 θΓ»ΐεοΓυηι άίδοΐρΐίηίδ ρΓβΡ- 
8ΓιΙίδΙίδ , ο (ΪΓΦεχ Γιη^ιι» 3ηΐ3ΐθΓε8 , Ίιΐ ηυηο ίη 
Ιΐ30 ε1ί3πι 3η^ιΐδΐίθΓί, υΐ ροίε νεΓηειοη , ρΓ968ΐ3ΐι*. 
£υπι εηίπι 3ηΐε Ιιβε τΙιείΟΓυηι , ρΙιί1οδορΙ)οηιπιςιΐ6 
30 ροεΐ3Γυπι 8επρΐ3 βυδοερεΓΐιίδ : ηεο ε3 ρΓΟ- 
ίηάε ςυ» 3ΐ> ίδΐίδ 3άιηΊΓ3ΐίοηε ιΐί^ηίδδπηίδ 30 γεΓβ 
(Ιίνίηίδ νίΓίδ εχ3Γ3ΐ3 8υηΙ , Γ6]ίοίΐε : ςυίη ΙαηΙο 
πΐ3)$ί8 (ΙίΙί^ίΐβ «Ιςυε «πιρΙεοΐΊηιίηί , ςυβηΐο άίνίη» 
Ιιυηιβηίδ εχοεΙΙεηΙίοΓ3 8υηΙ. Νεο νεΓΟ δίηιίΐεδ νο8 
ίηδίρΊεηΙίΙυδ ίΠίδ ρΓ£ΐ)ε3ΐί8 , ςιιί, 3υΓ0, 3υΙ 3Γ- 
{;εηιο , 3υΙ ςιιβτνίδ τε 3ϋ3 τερεηα εΐ εοιηρ3Γ3ΐ3, 3ιΐ- 
ιηοϋυηι (;ε&1ηιηΐ εΐ ΙβΒίβηΐυΓ : οιιηι νεπο ρπυϋεη- 
Ιί&ηι, 30 δοίεηΙί3ηι, ββηβηιςυε 8εηΐεηΐί3Π) , εΐ οηι- 
ηεπι είυδπιοϋΐ 0Γη3ΐυπι , 3ε Ι3η(1εηι βΒίεΓπυπι ίη 
εοΒίο Γε^ηιιηι εχί^υο ρΓείΊο βοςυίΓεΓε ν3ΐε3ηΙ, <1ε- 
81013 ΐοΓρεηΐ, ηεο ροΓ δοηιηίαηι Ι3ΐί3 εο((ΐΐ3ηΐ. Εα 
ί^ίΙιΐΓ Ιιυπο ϋ3ΐη3δοεηυηι νοΙ)ίδ εΐ3Γ£;ΐη)υΓ, ςυΐ άβ 
οιηηί €1ΐΓί8ΐί3η3 ΓεΙί^ζίοηε εχρ1ίε3ΐίβδίιηε(ϋ8δεπΙ: 
ςυί δοΐυδ ίΐΐηϋ ςιιοϋ βΐυιΐίοδί οιηηεδ ορίΊπιο Γείίοί- 
ςαε οοη3ΐϋ δειηρεΓ ςυχπιηΐ , ίη ηοδΐΓ3 (ΙίδοίρΙίηα 
εχδεοιιΐϋδ εβί. Εεςυο(Ιη3ηι νεΓΟ ί8ΐιιο? ιιΐ ρΐ3ηε ίη 
οπιηί 3ηε εηοΐιίηϋίοη 3ΐίςυο(Ι Ιΐ3ΐ)€:)ΙυΓ,ςυοάεθΓυπι 
ςυ» ίη ί1ΐ3 ν3ΐ<1ε ηε€ε883Π3 3ε (ϋίΒ€ίΙΙίηΐ3 8υη(, ηιε- 
ηιοΓίΑπι ΓείΓίοεΙ. Η«εο ροΓΓο ϋ3ηΐ3δοεηυδ εα ςυίϋεπι 
ρεΓδρϊ€υίΐ3ΐε οοηΐεχυί(, υΐ ]3πι ηιυΙίεΓεδ , δί ίΐ« 
1θ(|υί Γ38 δίΐ, ε( Ιιοηιίηεδ ΙίΐιεΓβΓυιη τυϋεδ,πιοϋο 
Οτχ^ϊ ί(1ΐοηΐ3ΐί8 ΡΓΟΓ8118 6χρεΓΐεδ ηοη δίιιΐ, υηί- 
νεΓ83 3οευΓ3ΐ6 ρεΓ€ίρί3ηΙ : εβ νεΓΟ 1)Γενΐΐ3ΐε 30 
οοηιρεηάίο, ιιΐ ρ3υθ3Γυπι Ι^ΟΓβηιηι 8ρ3>ίο εβϋειρ 
Ιε^εηάο ρεΗυδίΓεηΙ. ΕηίπινοΓΟ 3ΐίθΓϋΐπ Ιίΐΰοΐο^ο- 
Γυιη3ε 0Ηηδΐΐ3η2ε άοοίΓΐηχ ηΐ3([ί8ΐΓοηιηι δεηΐεη- 
1138, ςυ» ηΐϋΐιίδ ίηηυηιεΓ3ΐ)ί1ί1)υ8ςυε 1ίΙ)Γί8 οοηιί- 
ηεπίπΓ, ρΗΓρβυοίδ ϋΓβνίδδίιηίδηαε 03ρίΙ)1)υδ εη3Γ- 
Γ3νίΐ; ςυίηΐπιο, υΐιηίΐιί νίιΙείϋΓ, αυΦουηςιιε ε^Ιεπ 
οιηηοδ ηυΙΙο ΟΓϋίηε, ηυΙΙβ 3ηε αε €1ιπβιί3η3 ύάβ 
δΟΓίρδΟΓυηΐ , ε3 83ρίεη1ί3 &ο ϋοείΓΐη» ηιείΐιοϋο , 
3(1 δυυηι ΟΓάίηειη 3Γΐεπιςυε Γενοο3νίΐ , ιιΐ οηιηββ 
ςιιί Ιιοο δοΐυιηηιοιίο νοίυιηεη Ιε^^επιιΙ, εΓυϋίΙβ 
άείηεερδ ει 3εουΓ3ΐε άβ τεΙ»η8 (Ιίνίηίδ οπιηίΙ)υ8 
4ίδρυΐ3Γε ροδδίηΐ. ΕοουΓ ογ^ο Ι3η1υπι (Ηε83υ- 
Γοηι ίη υδυιη νεβίΓυιη οοηνεπερε ουηοΐ3ηιίηί ? 
ΛρρΓεΙιεηϋίΐειηο(1ο,3ρρΓεΙιεη(1ίΐ6 (1ί8είρ1ίη;ιιη, ηεο 
Π10Γ38 ίη νεδίΓίδ νο1αρΐ3ΐίΙ)α8 νεΓδ3ηΙεδ ΐΓ;)1ΐ3ΐί8 , 
ηβ ΓοΓίε ίΓ38ε3ΐυΓ υοιηίηυδ, εΐ ρεΓε3ΐΊ8 άβ νίλ 
]υ8ΐ3. νίΐ3 ςυίρρε ρΓ3:8εη8 ϋΓενίδ εεΐ, 3ηιίεί1 
(|υ3Β νοΓΟ ε3ηι 8ε<{ΐιιιηΙιΐΓ, δίνε ()οη!ι , δίνε ιιΐ3ΐ3 , 
δειηρίΐεΓηα δπηί. Αίςυί ρΓορίεπ Ηυηε ΐ3ΐ)0Γεΐϋ 30- 
ηιοϋυιη νοδ (ΙεΙ)εΐί8 , ηοη ίΐϋδ δοΐαιη ςαί Ιιβεο οΐίοι 
οοη^επρδεΓαηΐ , δειΐ εΐ ϋδ ςηί ηυηε ε3(1επ) τεδίί- 
ΐιιεΓυηΐ : ίη ρΓίπιίδ γεΓΟ Οοπιίηο ^03ηη^ Μ3ΐΐΙι»ο 
ΟίύοΓίο • ΓεΙί^ίοδίδΐίιηο ίΙΙυ&ΐΓίδδίπιοηυε ΥοΓΟοβη• 
βίιιπι ερίδοορο , ςυΙ ΙΌΙ 30 Ι3ηΐ38 εχρεη838 Ιυΐΐΐ 
Ιρδβ εηίηι ςυοιΐ Ιιεβίίδδίπιο Ρ^Ιγϊ δυ^ηιηοςαβ Ροη- 
ΙιΗοί οοδίΓΟ ϋίβηιεηΐί δερίίιηο ρΓ2β8ΐίΐίΙ εοηοελδίι- 
(|υ6 , 1(1 (|υο<ιυε τοΙ)ί8 ηίϋίΐο δεοί«& εΙλΓκϋυΓ. Νοί 10} ^Βυβετ/Β ρβ>ερατιονε:&. ΐοΐ, 

νβΓΟ 6{ιΐ5(1βιη 6ΐΊ3ΐΙ)ίι 6ί))ΰΥΐί βχρ6η&Ϊ8 ΆΟ ιιιιΐυ βχβιη- παλαιά συγχρίναντες χα\ ήαοαβάλλοντβς, Ιν τοίίτο 

ί>Ι:ιΠ3 ναΗα αονβΙιι&Ια Γ6£βη86ηΐ68 6ΐ €0ηΓβΓ6ηΐ69, β'.εγρ^ψαμεν , χαΐ των σφαλμάτων έχχαθήραμεν^ 

ΐϋο υηυιη (Ιβδοτίρβίηιιιβ 6χραΓβ8νίιοιΐ8ςυ6, 30 είτα το?ς νυν λεγομένοις χαΧχογράφοις έξεδώχαμεν, 

Ιαικίβιη ίΊ$ ηιιί Ιιοιίίΰ οΙιαΙοο^ΓΑρΙΓι (ΙίευηΙυΓ, ΙΓ3- ώστε αηδέτδν Δαμασχηνον αύτον του πόνου χα\ τη^ 

(1ί<]ίη)υ8; 3ΐΙ«ΐθ ηΐ ιιβο 03ηΐ38€6ηυηι ρΓ0Γ8ΐΐ8 διορθώσεως λυτρή σε σΟαι. "Αν δέ ταϋταέν τφ παρ6ντ% 

(ΙοΙυβΓίΙ 1)081 γΊ ΐ3ΐ)υΓί8 εΐ ΓβδίίΙϋΓιοη'ΐδ. ΟιΐΟα 8ί 1ι960 ήδέως χα\ προθύρω; έχχομίσησΟε, χα\ πλείστα ΙτερόΙ 

ιηθ(1ο ΙιίΙ&π 31ςυ6 βΙαΰΓΐ 9ηΊιηο θχΰβρβπΐίδ , ρΙυΓ3 έν τοΐς μετά ταύτα χαιροίς χα\ αύτους τέροθυμέτβ- 

δΐι1»ίπίΐ6 αΐία α ιιο1)ί8 ρο8ΐ1ιαο 60 1υΙ>6η(ίυ8 βαβικία ρον έχδωΦαμένους ελπίζετε. 
$ρ6ΓαΙο. 

ΗΕΝΛΙΟΙ ΟΚΑΥ» Ν0ΥΙΟΜΑ€ΕΝδΙδ, ΟΚΟΙΝΙδ ΓΡ. Ην^ΕΟΙΟΑΤΟΚυίΙί, 

ϋβ η<α ορ€ηηη 8, Ιόαηηη Οαηιαίοβηΐ ΰάϋίοηε^ ΟοΙόηίω 1545. 

ΙΙΙιΐδΐπ ρπηοΐρί 30 (ΙοΛιίηο Ο. 0δν3ΐ(1ο οοτηΐιί ΜοηΙβηδί, άοιηΊηο ίη ΒΗλπΙ, ΗοάοΙ, ΗόηιοοΙ, 1¥ί8θΗ| 
ΒοχιηβΓ, Πββρδ, ΟΙΟ., Γ. Πβηποιίδ 0Γ3νίϋδ, ΐ)θη)ΐηΊθ3ΐιαδ, δ. 0. 

ειιιτ) ΙοΙίοδ 61 13(1) (ΙΊνοΓδίδ 30 ^Γ3νίΙ)υδ 0(161 η3υΤΓ3^ίίδ, ΑροδΙοΙοΓυπ) η3νίοιιΪ3ΐη Χ3η) ίΐ\άβ βϊ) ΕοοΙβδί» 
η3δ06ηΙί8 ίηίΐΊο ρ6πο1ίΐ3ΐ3ΐη ΓονοΙνίηιυδ, Ιΐ3η(1 ίιηιηείΊΐο Κβί Ορ(. Μ3χ. νίξίΐ3ΐι1ί3η) ηοη δοΐϋπ) 3()ιηί- 
Γαηϋαιη, δθ() 6ΐ 3(1θΓ3ΐ)ά3ΐη οοηδοιηιΐδ, ουπ) ίΠβ ΐ3ηου3ηι η3ΐιοΐ6ηΐδ 3ΐΐ6ΐιΐΊδ8ίιΐ)ΐΐδ, 6»η) ΗοοΙ ΐοΐ Ιβιιιροδίη•» 
Ιίϋυδ :ι«^ίΐ3ΐ3ΐ)), ΙοΙ ρΓοοβΙΙίδ οοιηηΓίδδβήο^ ΙοΙ δοοριιΐίδ ίΙΓΐδ3ΐη, ηοιι ητοιίο ιΐ)6Γ|[ί ηιί?)ίη)6 ρ3δ8ΐΐ8 δίΐ, τιτιιιη 
βΐίαιη 3(ΐ βχίΐΊιιη) υδηυο ΐ3ΐ)0Γ3ηΐ6ΐΐ), ά68Ίίΐ6Γ3ΐ3 αίυ ιηυΐΐυιηιμιβ ΐΓ3η(]ΐιί1Ιίΐ3ΐβ Γ6ϋυοΐ3, 3(1 Ιιιΐυιη 83ΐυ(ί8 
ροΓίυιυ ΐΓ3ΐΙυΧ6πΐ. 0υ3η)νΊ8 6ηίπ) ορίΐιηηβ ί1ΐ6 ί)3ν3ΓθΗ3 3ΐίςιΐ3ηϋο οοιίδϋΐΐο, 3ΐη οοηαιΠ6503ΐ, 3ΐιΐ ϋοΓ- 
11)131, ιιΐ Ι6ηΐ6ΐ βΐ βχρΙοΓβΐ, ηυη(ΐυ3ΐη ΐ3η)οη νεΙ (1οηηΊΐ3ΐ)ίΙ, νεί (ΙοηηίβΙ 0ϋ8ΐθ8 ΙδΓβεΙίβ, υΐ ρ6Γ<Ϊ3ΐ νο! 
ρεΓίΓβ 811131. €π]η8 Γβί ρ1υΓΊη)3 ίιι 830γΊ8 Ιιίδίοπίδ ρ3δ8ίιη ο1)νί3 δυηΐ οχβιηρίη. ΟυοΙίοβ 6ηίη) 3ίϊΙίοίυηι 
ρορυΐηιη, ουιη 1ιΐ()3Ίοιιηι. Ιυιη €1)ΠδΓΐ3ηηιιι, €ΐβ 3(!ν6Γ83Γϋ8 δυίδ νίικίίοβνίΐ ? Νοηιιβ €οηΐΓ3 ΡΙ)3Γ3οη6ΐη, 
€Ιΐ3ηαηΰ60Β, ΓΙιίΙίδΙββοδ 61 3Ηθ8 Ι)ΧΓ6(1ίΐ3ΐί8 $ϋ» ίιηρυ^ηΜΟΓββ 6Ι (ΐ6ν38ΐ3(0Γ68« Μοββη» ^0δι16, ΓβΓιςιιοβςηβ 
3ϋάίί*6δ οι Γβ^βδ, νίηάίοοδ 6χοΊΐ3νίΐ : <]ΐιίΙ)υδ οου 1>Γ3οΙ)Γΐ8 υδαβ, ίηιρ6ΐυιη ίη)ρί6ΐ3ΐ6η)ςυ6 ϋοδίίιιηι 3ΐ(ΓΪνΐι 
βΐ οοηΙυϋίΐΤ Αηηοΐ) 6ΐ οοηΐΓ3 Αηαπ), δ3ΐ)βΙ1Ίυιη, Ευηοιηίιιπ), Μ3(•6(1οηίαιη , ΡΗονιηυιη, ΑροΙϋη^Γβπι, 
2ΐΠθ8ί|ΐΐ6 ίιιηυιηβΓΟδ ΕοοΙοδί» ίηδί<1Ί3ΐ0Γ68 6ΐ ρΓ9β(Ιοη68, 6 βΓΧοίβ ΑΐΙ)3η3δΊαηι, ϋί(1γπ)υιΐ), ΕρΊρΙ)3ηίυιη, 
Β38ΊΓιιιιη Μ3{$ηιιπ), Ν3ζί3ηζ6ΐ)υηι β( Νγδδβηυηι 6Γ6{ζ0Π08, 6ΐ6ΗΓ^δθ8ΐοιηυπ); 6 1.3(Ίηί8 3ΐιΐ6ΐη, Ηίΐ3ηυΕη« 
ΥίοΙοΓίηυηι , Αιΐ)1)Γ0δΐυιιι , Αυ^πδΙίηυιη , ΙϋβΓοηγιηυη), 6ΐ ρΙυΓ68 3ΐίΌ8 οπΗοιΙοχοδ 3η))3νί( : ςυοΓυιη 

εΠίϋίΐΊοηβ ρηηΙβΓ 6ΐ νίΐ^ί 6Χ6ΐηρΙθ, 1)!6Γ68Ί3Γθ1)3Γαΐη νΡΓδΙίΙίβδ, !1183ΐΐί38 61 1)ΐ38ρΗ6ηΓΐ38 (ΙβΙβχΊΐ 30 ρΓΟ-* 

ΐΓΊνίΙ? Οβίικίβ οιΐΗ), ραοβ 3ΐί(ΐυ3η(ϋιι ΕοοΙεβΊ» Γ68ΓιΙϋΐ3, οηιηίιιπι ζίζ3ηΊθΓαιη 86ΐηίιΐ3ηαπ) ίηίοΙΊχ (;6ηίυ8^ 
ρίβ οΓ6(1οηΙίιιιη 83ΐυ1ΐ τυΓδυπο ίηνΜΊδδΟί, &ο Ν€διο^^υIη, ΕηΙγοΙΓιυη), ΜοηορΙ)}'8ίΐ38, 1οοηοιη3θΙιο8,3θ ρΐυη 
'κΙ ^οπυδ ρθΓΐ6ηΐ3, 3(1 οοηοΊΐ3ΐ)(]3ΐη 61 οοηνβΐΐοηιΐβιη ίίίΐοί ί3(1)οΓΐ036 ογιηΙ>3ΐη 6χοίΐ38δ6ΐ, οοΓυηιϋυιηηυβ 
ορο 6ΐ ορ6Γ3 Ιοίαπι ΓβΓπηβ Οπβηΐβπ) οοπΙαΓΐ)3δ86^ ιηοχ δυρρβιηιΐδ ίΐΐβ η3νίοιιΐ3ΐθΓ, 8ΐΓι ιηιιηεπδ ιΐ6ςιΐ3(]υΑηι 
οΙ)Γιΐιΐ8, δρ60ΐΑΐίί>$Ίηιυιη ΊΠυιιι Ιΐιβοΐο^υπ) ^03ηη6ιη, 3 ιιιείΓΟροΙί δγΓίχ 03ΐη380θ οοροιηοηΐο 03ΐη3806- 
ηηιη, οιΙ)Ί βχΐιίϋυίκ, ςαβπι τβΐιιΐ ΗοΓουΙβπιη {|ΐιβιη(]3Π) ίίιΐβ'ι ποδίΓΰΒ ύπερασπιστήν, Ιοί ΗχΓ68ί3ΓθΙ)3Γαηι 
ιηοιι^Γΐδ υΙ)]6θΊΐ, νίΓυηι, ιΚ δυ'κΐχ (ΟδΙίιηοηΊο υΐ3Γ, έλλογιμώτατον, ούδενδς βεύτε^ των χατ' αυτόν Ιν 
παιδεία λαμψάντων. Ρυίΐ οηίπ) ίΙΙβ ίηοΓ64ϋΙ)ί1ί (Ιίοβοάί νί 61 Γ6δΓιν3 ▼3ΓΊ6ΐ3ΐβ ιηίΓ3ΐ)ΐΙίβ^ τ6Γ6 χρυσΙ>νυμος, 
η60 πι*Γγ3 ηοιηβη δυιιπι χρυσό^(&ους, υΐ ροΐ6 οιι]υ8 6χ ογο 3ιιγ63 ςιιχάβιη δοαίυη^ο 388Ί(1υ6 ρΓοΠυβΓεί» ςυί 
χατά τήν μίλιτταν Ι3ΐί8δίιη3 ρΓ9β(ΐ606880Γυιη δυοΓυιη νοΙυιΐ)ίη3 ιΐιοοίο^οιυιη Ι3ηςυ3η) ρΓ3ΐ3 άπανΟισάμενο^ 
€Χ 6ΐ6β3ΐ)1ίδ$ίιιιίδ ρ3δδΜη ΙβοΓίδ ΟοδουΙίδ άνθολογίαν ςιΐ3ηΐ(ΐ3Π)οοηοΊηη3νίι, ιΐ)ίΓ3ουη) ίηύυ8ΐΓΊ3, ΐυιη 3Γΐ6| 
3(]νοΓδΐΐ9 01ΙΙΙΙ68 Γ6ΐΓ0 Β^βουΙοΓϋπι 1)».'Γ6868 (Ιερυ^ϋΑηδ. Α(1 ΐ]υ3ΐη 83116 ρ3ΐ9Β8ΐΓ3ΐη ηοιι &νοπλος, υΐ ίαοάο 
ιηυΐΐΐ, 86(1 6Χ(|υίδίΐ3 ρΐ3ΐΐ6 δ30Γ3Γϋΐη 1.ίιΐ6Γ&Γυιη , οη1)θ()οχ3Γυιηαιιβ 86ΐιΐ6ηΐΊ3Γυιη πανοπλία ίιΐδίΓυοίυβ 
ΑοοβδδίΙ. €υ]υ8 Γβί δρβοίιηοπ 3ΐ)υιΐ(ΐ6 ρΓ2Βΐ>6Γ6 ρο(6δΙ ν6ΐ υηίουπ) Έχδοσις τής ό|)θοδόξου πίστεως, ίη ςυο 
υηΊν6Γ83 ΓοΓβ ΟΙιπδΐίβηο νοί Ιΐ)βο1θ£;ο ΐ)6068δ3ΓΊ3, ίΐ3 ρΓΟ Γβηιη) ροη(ΐ6Γ6 6ΐ (Ιί^ηιΐ3ΐ6 ρβΓΐΓ30ΐ3ΐ, υΐ ίη^6« 
ιιϋηβ 3ουπ)βιι, 3ΐι Ιίη^υΦ Γ30ϋΐΐ(Η3ΐη ρΐυδ 3(1ιΐ)ΊΓ6Γβ, ρροΓδΟδ 3()(1υ1)ίΐ68. Ου3ηςιΐ3πι ί11α<1 ηοη ΐηπ) οΐ3Γβ ει 
1•3ΐίη3 ΐΓ3(1υοΐίοη6, ςαβαι βχ 6η60θ ορβΓε 6ΐηίθ3ΐ) ςυοά ηυρΰΓ όίνΐηο 1>6η6ΐιοίο 3(1 8ΐυ(1ίθ8θΓυπι ιη3ηιΐ8 
ροΓγεηΊδδο, ιη»ι;ηορ6Γ6 £3υ(ΐ6ΐηυ8. 

Ουιη 31116111 8υρ6Π0Γί1}υ8 3ηηΐ8ίπ 3Γΐ3 ςιιββιίβηι Ιιυ]ιΐ8 νίη ορυ8θυΐ3, 63(]6ηΐ(|η6 Ι^3Γιη3 Γ3013, ίιιοΐιϋδδοηη 
ηιιοπιηι Ιοοίίοηε ηιΊΓ6 ϋβΐ6€(3ΐυ8, 3Γιςυβηι οηΙυΓαιη 6Χ8ρ60ΐ3Γ6ηι, ςυί (Ιε ρο8ΐ6ηΐ3ΐ6 Κ>6η6 πιεΓίιυΓυδ, 1ΐ39 
ε Ιεηεϋπδ βίΐυςαο νίη(1Ίθ3η(ΐ38 3δδ6Γ6Γ6ΐ, ηεςαε Ι3ΐ6ηι ΓεροΓίΓοιη ν'πκΐίοβιη : 6|;ο Ι3η(ΐ6ΐη ίηιΙΊκηυιη, Ιηιο 
6^Γ3ΐΐ(1β ηεΓΑδ Γ3ΐα8, ςυ» ίηεχ1ΐ3ΐΐδΙο 13Ι^0Γ6 Ιιΐηο 1η(ΐ6 επαΐα ρ3Γ3ν6Γ3ΐη, οιιηι η)32ΐΐ3 Γείΐβίυηΐδ ηο^Γββ 
330ΐυΓ3 8ΐ]ρρηιηί,ιιοΙιπ (ΙπιΙΐυδ 1ιιοεπΐ3ΐα Η3ηο 8ΐι1) ιηοάΊο οοουΙΐ3ΓΊ, υΐ νβΐ Ιιίπο, ςιιβηΐυβ <]υ3ηΐυ6 δίΐ ίΐΐβ 
νεΓίΐηΐίβ βρΙοηϋοΓ, οιηηίΙ)ΐΐ8, ρΓΧδοΠΊιη ΐΙ)6θ1θξί2Β 03ΐΐ(ΙΊϋ3ΐΊδ, 8ΐ3ΐΊιη 3ίΓυΐ£;6Γ6ΐ• Νβςιιβ (166Γ31 Ιιίο 3ϋ1ιοι^ 
ΐ3ΐοΓ ροΓΟΓ^εηδ ΡείΓϋδ ΟυεηΙϋΙΐυδ, η)ΊΓ3 Ιιοϋίε (ϋΙΐι$6ηΐΊ3 1^ρο^Γ3ρΙ)υ8, ίη ρΓθν6Η6η(Ιί5 ϋοηίδ 3ΐιοΐθΓΠ)υ8 
ηβ(ΐυ6 13Ι)0Γ68 (1κΐΓ60ΐ3ηδ, ηεςυβ δυαιρίυΐ ραΓΟβπδ, υΐ ρΓχοΐ3Γΐ Ιιυΐυβ 3ΐιοΐοπ8 1ί1)Γ0δ, ηηοδ 3 δ(υ(1ίθ8ί8 
ρ388ίηι α3(;Ίΐ3Γί 3ηΊιη3ϋτεη6ΐ'3ΐ, δυίδ ρΓοΙΐδ εχοικίβηιΐοδ ρΓοΓεΓΓβπι. ίΐ^ο 3υΐ6ηι ιηίΐιί βιιύίηιΐβ ΐ30ΐΊβ ιηεηΐβ 
Γερυ(3ηΙί, ]3ΐη(ΐϋβ (Ιε ρ3ΐΓθηο, ου]Ηβ 3αδρί€ϋ8 Ιιοβο (1οοΓΐδδίη)3 ν6ΐιΐδΐ3ΐί8 πιοηυιη6ηΐ3 ίη Ιυοειη ρΓοιΙίΓβπΐ» 
οίΓουιηδρεοΐαηιί, ΐα, ίΙΙιΐδίπδ 3(1ιηοι1υιη ρπηοβρδ, ηηυδ β ιηυΙΓίδ οοουΓΠδΐΊ, ου]πδ οεΙδί1υ(1ίη1 0αιη3δΰ6ηυ8 
Ιιίο ηοδίβΓ ΐοιυδ 1ΐ3ΐΐ(1 ίηοοη^Γυε €ΐίθ3ΓεΙϋΓ. Ι(1(4ηε νβΐ 63ΐη η)3χΙιΐ)βοϋθ3ΐΐδ3ΐ)), υΐ Ι)30 ί|ΐΐ3ΐίοπηςυ6 30068*- 
8101)6, 8ίη(;ιιΐ3Γεηι 3η1ιηί Ιυΐ ρΓορβηδίοηβηι ει ι;» ρΊ6ΐ3ΐειη 30 830ΐ'38 1111εΓ38 ρΓονεΙιεπεδ : 1)00 εβί^ υ( 
Ιβοΐίοηε Ι3η(ί (Ιοοίοπδ, οίΐΓ3 οοηίΓονεΓδίβιη ίη Εοοΐ6δί3 06ΐ6ΐ)Γ3ΐίδ8ίηιί, ηοη ηιυιΐο η)εη1εη) εΓυ(1ίΙαα) 6( 
ϊηκεηίηη) ιηίΓεϋβχίΓυιη, ηυώιΐδ υΐπδςυε Γείίοίΐεΐ' ρρβΒίηίηεδ, Γείΐοίυδ εΐ 3ου6Γ68 εΐ ο1)ΐ6θΐ3Γε8, νεΓυηι ε1ΐ3ηι 
Γείΐβΐοδυιη ρεοΐυδ Ιυυιη ίη Ο3ΐ1)ο1ίθ3 Α(ΐ6 οοηΒΓΐη3Γε8. Εςυίιίβηι Ιιίο ΓοΓβΓΓε ροδδοηι νείυδίίδδίιηβιη ^εηεΓίβ 
Ιϋί ηοϋΠίΐ3ΐειη, οΐ3ΓΪ88ίιη3 η)3]θΓυηι 8ΐ6ΐηΗ)3ΐ3, (Ιίΐίοηίδ ηηιρίίΐηίΐίηεη), 0Γη3ΐη6ηΐ3 ε3,ίΙΐ38^υε(1οΙε8,ςιι;ΐ2 
βχίιηίυηι ί3οίΐ6 ρΐΊηοίρειη ΐε8ΐ3ηΐηΓ ; ηίδί ηιε 3άιηίΓ3Π ηιβ^ίδ (ΙεοεΓΟΙ, 1»η)εΐ8ί ρΓ!6ί1ίθ3Γε ^31η οοιηηκ>ιΐ6 
ηοη 1ίοβ3ΐ, ρΓΰΒοίρυυπ) Ιιοο ρί6ΐ3ΐί8 8ΐα(1ίαπ), ςηο(1 βίο 3ρυ(1 Ιβ νί^εΐ» 8ΐο ΟογοΙ 3ρυ(1 ίηίεβΓυιη τείρ. ρΓΐη- 
οΐρεηι, ηΐ Ι)3ο οιηηίυιη ΐυΓΐ)υΙεηΐί88ίπΐ3 1ειηρε8ΐ3ΐ6 ίηΙβΓ Γ3Γ0δ ρπηοίροδ ίρβε Οαεί οαΐΐιυΐίοχ Γοηίδβίπιηβ 
ρΓορυ^η3ΐοΓ ΐοΐ ]3Π) 3ηηί8 ρ^ΓδενοΓεβ 6η)ίη638ςυ6 : ηίιηίΓυιη ςυί, οηιίδδ^ 1>6ΐ1θΓυιη Γ^Ι^ίε, ηίΐιίΐ ρΐ'ίυβ, 
ηίΐήΐ ΒϋύίΙιηϊΜΒ Ι)3ΐ>08, 3ΐςυβ ίιΐ ςυο(1 3(1 «Εοοίεδίχ 03ΐ1)ο1ίο» (1Ι|!;ηίΐ3ΐειη 61 οοοοοηΐίβιη ]αν3η(ΐ3ηι 1υεη(ΐ3ηι- 
ηαβ βρβοΐ3ΐ, υΐ νβΐ Ιιοο ηοηιίηε 03ΐη3806ηυηι ςυ6ηΐ(ΐ3Π) τεΓεΓΓε ηοΐιίδ νίιΙεαΓβ. Ου3ηςυ3ηι 1)£0 3ΐΐ38 Γογ13886 
ίβιαρβ3ΐ»ν'ηΐΒ ΓβΓεΓοηΐυΓ, εΐ, υΐ &γΙ>Ιιτογ, αΐϋδ Γ60ΐίυ8αα3ηι 1ί1)ί. Ναιιο υι (1ε ηοδίΓο ΐεουιη Ο3ΐη3κο6ηο 
ΛοΙαιη βββιηυβ» ΐΓ3(1υηΙ 3ηη3ΐ68 Ιιυηο οΙγοβ (ΪΓε^οπί Πι ρ3ρ;6 .βΐ ίεοηίδ ίΙΙίυβ Είχονομάχου ίιηροΓ3ΐοΓίδ 
ΐ^αροΓΛ ΟοΓυίδβε, 3 ου]υι ΑΙίο ΟοηβίαηΙίηο ποιχιλο-βροπου παρδάλεως νίΓ Ιιηΐυβ υηα οαω 06Γΐα3ΐΐϋ 145 8ΕΙ.ΕεΤ/Ε ΡΗ^ΕΡΑΉΟΝΕδ. 1Μ 

ηΐΓίΑΤ€ΐΐ9 α ϋτϋ^οτίο ΓΛ'ρπο, \ΊγΙ» ίΐ'κίοηι ηιηηί βαηείίΐαΐβ Γ6νβΓ6ηΓια(]ΐΐ6 εοηβρίΰυιβ, ρηίαηι 3ιη»ιΗθIη^ιι^ 
ηιίΐ »(Ι(!ί€ΐιι&, ϋ3€θϋοχΊ$ πιΐοηηι ίΐά Ίηιιοοοη1ί$8ίπιί νίΓΐ εοηϋ€ΐηη»ΐίοιΐ6ΐη 8ΐιρπι ηκκίιιιιι αρρίαικίοιιΐίΐιιιβ 
οαιηί5ιΐ5. ΟαιηηαΙίοηίβ Γαιιβ» ιιίΐιίΐο ]ιΐ8ϋθΓ 3ρρ3ηιίΙ, ιΓίδί ςικκΐ 8ίηΰ6Γίβ&ίιιιιΐ8 Γβ1ί£;Ίοηί8 αββοΠοΓ Οαιηαίοβ. 
ηυ$, 6Γ€ΐ(•8ί38ΐΊε9ΐη Γκίβιη άαιηηοΓβ Ιοΐί8 Ιρββ ηεΓνίβ αο νίπϋυβ Γβειιβ^ΓεΙ. (}υο ςιιίόοπι ιιοιηίηβ οι α 
γ^τΜο ϊπιρεΓ3ΐθΓβ ΓεΓιοβιη ρΓϋ εΐιπδίο €0ΐι1ιιιη6ΐί3πι ΗΙϋΐιι βίϋί ΓοροΓίΑν'Κ, ιιΐ {{[ΐιοιιιΐηίοββ Μβη^βΓοιι 
3ρρ(:1ΐ8Γ6ΐυΓ, ςυί ρΓΟ αν'ιΐο ηοιηίηβ Ι1:ιη$υΓ ΛΊαι εοΠίυβ βΓαΐ» ΐ(] β8ΐ Κίά€ίηρΐηί, 9ρο(1 1•3ΐίηθ8. ΕΙ ίη Ιιυιιο 
ίρ&ιιιη 1.0(>ιΐ6ΐη, Ιβιιηίη» εβΠβ ΓβΓΟοίϋ ίη8ί(;η6τη, :ιΊυηΐ θ2ΐη88€οηυηι ιγ68 €0η8ΰΓίρ8Ίδδ« ΠΙ)γο8 , ςυοηιιιι 
ηιίΐιί ηηΙΙαηι Ιι^οίβηιΐδ ίηνβηΐΓβ ΙίειΓιΙ• €!6ΐ6ηιιη ίΙΙοδ ηβΓ|ΐιηςιι»ηι βυϋίβικίοδριιΐο,ςυί, ιη»^ηο(Ια€ΐί 6π-ογγ, 
3αι Ηιιηο δοηρΙΟΓεαι «ΐαΐβ Τ1ΐ60<]οδη δβηίοπδ νίχίβδο αΟΙηηαηΙ, &υ( ηυί» ευιη ^οαηι1β ΤΓΐΐΙιβιηίο, 8ΐ5Ιι»Ιο 
$ρ:ιηΜιη6η5ί, άυοδ ^ο«ηιι6δ Οαιηβδοβηοδ βχβΐίιίβδβ βοτηηί^ηΐ. Είβηίηι ρΓΧίβπιιΐϋΐη ςυοϋ ορεπίιιΐδ ΐρβίδ, 
ςη«3ϋ1ιυ€ ηοΙΓίδ οίδίηηΐ, 6ΓΓθΓθ]ιιβιηοϋΐ ρ3ΐ3ΐη εοηνίηοίΙυΓ, δ^ηβ οοηβίαΐ οχ ρΓοΚηΙίδδίιηοΓυιιι ςιιοηιιπ- 
τηηηηβ ΙιΊδΙοποβΓ^ρΙιΟΓοη) Γιϋβ, υιιιιιη βΐ βυιηϋεηι ΑοοΙΟΓεηι οβδο Ιιυυο Οβιη&δεεηυιη, ςυί δΐι5 Ι^βοηο III 
Ι^αήεο ν.*)αΐ ςυοϋ()2ΐιη Κε^ΙβδίΦ Ιυιιιβη ρΓΧοίριιυιη βΟυΙβίΙ, οιιτα »ηηυιη ΓβδΙίΙυΙ» 83ΐυ1ίβ 750 ]&ιιι ΐιιηι 
οΗή ιιοΐίδϋίιηυδ. 2ΐε βεηηοιιε οπιιΓιυιη ΓΓβηιιειιΐί υ^υο αιίεο εε1β1>Γ&ΐιΐδ, υΐ ίιι ΕεεΙε^ία Οπεηΐ&ΐί ιιοη ηιΐιιιΐδ 
1103111 ΟοοΜεηίΑΐί, ροδίε^ι δβηοροΓ δρβεΐ&ΙίδδίηιΊκ ΕεεΙβδίφ ϋοείοηϋυβ ρΓΟ δυο ιηβπι^ βίΐ Αηηιιιηεπιΐυδ• 
λπΙ 61 ίϋοιηβτΓΟΓ ρΙυΓΟδ εχ υηο Παιηηδοειιοδ Ωη^εηΐίηηι, ρΑΓίΐιη εχ Υίΐα ίρδίυδ, ςυ«ιη Κ. ^ο8ιιηο ΟΕοο- 
Ηβημύάϊο (ρ6Γ ΐιΐ Ιειηρυδ ηοηάυιη ΙιχΓοϋεο ) ίηΐεΓρΓβΙε Ιε^ίιηυδ, ρΓΦδεΠίηι εχ ευ]υ8(]&ιη δοπρίοπι» 
άνω*/ύμου, β«<1 βηεεί, δεηηοηε, ουί Ι)€ ΡΑί/ο^οιιηίι «ι ΡΗΗοιΗμ κίΐυΐυδ εδί, οπαηιηο ρεΓδρίευυδ εβββ 
Μΐεδί : ίη ευ]αδ βοπιιοηίδ ΙΙιιε (αυίδουίδ ιβικίοιη ε]υ8 ίηΙβΓρΓεδ Γιιίΐ, (|υΐ ροΠίο ιηΐηυδ 8ΐ>Ιο υδυδ, ιιίΐιίΐο 
κΓιεΐιΐδ τοΓίεηΐ) ρπείβΓ ΐη(τε<1ίΙ)ίΐ6ΐη ϋαηι^^δεεηί νίΐ.'Β ίηίοςηίαίειη, ιηίΓε οοιηιηείΗΐβία ε]ιΐ8(1ειη ΓεείίαιιΐυΓ 
ιιιοηαηεηΐ3. Οοοηιιη οιηηΐυιη Ιο§ί<β9 ορυδ ρππιυιη οδΐ, ρΓΐιηυιη εΐί8τη, υΐ ορρατεί, ΐη^ρηίί αυείοηβ 
ϋοΰοηεηΐυιη, ΙιΙςηε ηοη νυΙξ«Γε, ιιΙ ίη ηιιο |[6ΐιυΊη&ιιι ίΙΙβιη όίδβεΓβικΙί Γβΐίοηειη, ουΙΙίβ βορίιίλίαηιηι 
ίτριΐη% οΙΓﻀ9ΐ&ιη, εοιη|^η(Ιιο ηικκίαιη ΐηϋίΐ, αυ8ΐ6ΐιιΐ8 εαιη Ιΐιεοΐο^ίφ δβΐΊδ ΓυΐιίΓανη ρπενίίϋΐ χειραγωγώ; 

ίτίΐίδδίπιυ•, τΐρ^ τήν των βογμάτοιν της εύσεοείας είσαγωγήν, (Ιεάίεαηδ ίϋ οριΐδ ϋΟδΠΜΒ βαιιείίι&ίηιο 
ι]αΐΒ3Κ ^ρΐβοορο. ΐΛρΰα δΐιΙκΙιΐιΐΓ Ε1σαγωγ)\ ά(ιω/ΜίΓωτ,.»ύ Ιοβηηβιη Ι)62ΐΙίδδΊιηυπι 1.8οάΐεε8: ερίβεορυπι. 
υιηε δβςυϊΙΟΓ εβ1εΙ)Γ«1«ιιη ίΙΙυά ορυβ, Οβ (1υ8ΐ)ΐΐδ ίη εΐιπδίο νοΙυηίΑΐίΙιυβ εΙ ορβΓαιίοηίΙιυδ, Γείίςαΐδςιιβ 
ΜΐηηΙίΙιΐΜ ρΓορΓίεΐ«ΐϋ>υ8 «ε ίΙυ«1>υ8 η^ΐυηβ εΐ υη• Ιι>'ρο8ΐ88ΐ, ςυο 1ί1)ΐΌ &<1νεΓ8υηι Ιι«Γ€8εβ ΐιιηε τεοβηβ 
εχοΓίχι, ΐητιοιαδ ίΠβ ΟΙΐΓίδΓι ρηι^ίΐ ΓοΠίδδίηιε (Ιερϋ^ηβΙ. &υεεε<1υηΙ (|«ι&ΐηθΓ ίΙΙί ηυηίΐυαηι ιαΐίβ Ι8ϋ(ΐ8ΐϊ« 
Οίοπίΐόάοχα βάβ 1ί5π, ίη ςυίΐυδ Ι>8Π)3δεεηη8 ηΐίοηβ ηιίηΐηΐί οπιηια ςιι« ΟΙΐΓίδΙίΑηο νεί ρίε εΓε€ΐβη<ΐ8• 
τΗ 8Γΐΐη ηεεε889Γία δΐιηΐ* δυεείηείε ρεΠΓΑείΗΐ. Ν^ο ηΐΜ Γβ τίδαπι εδΙ ΐίΙίυηκβΓβ ρβΓεηιϋίΐα ^«εο^»^ 
δΰρυΐειιβίβ «€ΐιοΓΐ8, ςυί εΐ εοδάεπι υ€ οηΗοάοχα βάέ 1ίΙ)Γ08 1.&1ίηίΐ9ΐΐ6 (Ιοη&νίΙ. Ν&πι ψΛοά ηοι ΑΐίευΐΗ 
ΜτνΓεν^8 &ηηοΐ«ΐίοηε8 ίηβεΓυίηιυδ, τβΙ ρετ εΓυϋίΐυηι ςυεπ)<)8πι βε ΐΙιεοΙθ£;ί« δΐηόΐοδηηι ίηδεπ νοίυίιηυ», 
ΙατεΙίειίηιπι ίιΐ €»ιΐ88 Γβείαιη εβί, ροΐίδβίιηυηι υΐιί (Ιοοίηηλπι Εεείεβί» ρεΓ ΟΑπι&δεεηυπι «δδεη^πι ίρδί 
ηεςαΐΐεΓ οοητβΐΐυηΐ. Ταιηεβί ςιιίϋ ίΐιί Ιιο<Ιίε, ςοληΐυηιτίβ ε&ιΙιοΗειιιη βε ρίιιηι, ιιοη εαΙιιηιηίιηΐιΐΓ, ρΓο δη» 
ΙίΜά'ιηε (ςυί ηιοβ ΙιΧΓεΙίείβ δεπιρεΓ ΓυίΙ) ρηκίπιείΐβ &ηίηιίβ ΐπιρΓοίΜίηΐεδ, ιηκίυεειιίεδ* ϋεδρίοίβηΐεβ, 
ίίάεηΐε». 6ΧδίΙ)ίΐ9ηΐεδ, 8ΐΜ>π)ίηηηΐεδ, εγεπεηΐεβ ςυίιίςιπϋ ίη ΕεεΙοδί.α γεί δίηοεΓε (ΙοεείπΓ, ?6ΐ ρίε «εΓν^ΜΐΓ, 
νεί 4εεεηΐεΓ βχί^ίΐυτ, πιοιίο ίρδΟΓϋπι δεηδοί, ςυο ευηοΐα γεΙΙεηΙ ίηηονηΐβ, ίηιο ροΐίηβ ίηνεΓ&β, ηοι. 
Γε8ροιιΑετ6 89118 νίόε&ΙυΓ ? 5ε^ Ι]9:€ οϋίΐετ ^ίεΐ8 δίηΐ. Νεηυβ εηίπι οπιηία, ηη&ιηνίδ οηροτίπηβ, ερΐβίοΐβη» 
3ΐΐ9:ΐ8ΐΊι άϊεί βίηίΐ. ΟοΙιΧΓεΙ ςπ8ΐαθΓ Οη/ιοάοχϋί βάΗ ΙίΙΐΓίβ ορυδουΙυπι βίγεερίδίοΐβ ϋ€Τη$αοίο^ δεηρίιιιη 
ρετυΙίαπίβΓ Α<ΙνεΓ808 Ρείπ ΟηδρΙιεί ρεδίίΐ^ηΐεη εΓΓοπεπι , ςιιο εχ ΤπηΙιβίε ηηαΐεΓηίΐ&ΐεπι ΓβιΐίΙοΓβ 
ΓοααΙκιΐιπΓ : €ΐι]α8 ηεηΐίοηεηι ΓαείΙ ει Ιεπίο ΟπΗοάοχω /Μ«ί 1ίΙ)Γ0, ε^ρίΐβ 40. ΤΓίβ.ΐ|(ίο δΐιεεεϋίΐ Γ8Γηηι 
ίΐΐυϋ ορυδ, Μ ηαηε ρπιηιιπ) ίη Ιυεεηι εηιει^εηδ, Οΰ €€ηΐη9η Η<ΕΤβ$α»Ηί ίηδοηρίυιη : ίη ΐ|αο «4 ίιηίΐ&ιίοηείΗ 
ΕρΐρΙιιιιίΙ, δαίααιίηχ ίη ΟγρΓΟ ερίδεορί, ευηεΐ8δ ίοΓβ Ιΐ£Γεδεβ 8(1 δΐΐ8ηι υδίπιε βκίΑίειη βυοείιιείίπι 
ρεΓϋπη^ίΐ. Ηυηο (1ε Ιι«Γεδί1)υδ ΙίΙιηιιη, βεςυίΐπΓ ΓηςπιεηΙηηι βεηΐεηΐίαηιιη εχ ΟαηίΑβεεηί δεΓηιοηίΙιυδ, 
μαδΠΙυιη ςυίάεπι ίΠυϋ, δε<1 ίηϋΐΕηπιη Ιαπιεη είαπδδίηιο ίΙΙί νίΓο ϋίΙίΐΜΐΙϋο ΡίΓεΙιε^πιείΌ η6υΐί(]υ8ΐη νίδΜίιι, 
ςιιΐη 803 ίρ^υηι ίηΐεΓρΓεΐ8ΐίοηε 1<8Γιυίδ ηιιπίιυδ ρη^ΠεαΓεί, Ιι&ηά (ίιιΜε ρΓ» βε ίεΓεηδ ίηι^εηίειη «Ιίςιι^ηι 
ϋιεδλυΓυοι ΓερεΠυιιι ίπ, δί δεΓΠ)οηεδ ίί πηϋε δεηΐεηΐί» ίΙ1« δοηΐ εχεεΓρΐ», δΠευΐΗ ΐληάεπι π•ρ«^ΓΐΓί 
ρι>88εικ. Ροδί Γη^πιεηΐιιπι ίδΐυιΐ δηΙι]6εΐ8 εβί οοηΓυΐΒΐίο δ8Γ8εεηίβηιί, ίηδεΓίρΐ8 ΛίΐβτεαΟο ϋΠάϋίαπί «ι 
ΛΛταϋύΛί; ίη αο8 ΓοΠίδδίπι» ?εΓίΐ8ΐίβ ΓοΠίδ 9ΐ1ι1εΐ8, ίηερίίδδίιηΐδ Α^8Γεηοπιπι ΙηερίίΑδ δίπιυΙ εΐ ίηΐ|Ηΐ- 
ϋεηΐΐδδίαΐΜ 1)ΐ2ΐδρΙ)επιί3δ ΓαΓιοηίΙ)ϋδ νΑΐίιΙίδδίπιίδ ρεβδίιπκίαΐ. ΑΙΙεΓε&ϋοηΙ δυΙκΙίΐιΐΓ ίοδί^ηίδ ΙΙΙε 8ε ρίιιβ 
8^π&ο, ΐδβετβηδ εοδ (|ΐιί ίη Αϋε ΙΓπιε ιηί^Γ8ΓυηΙ, δ8εΓί8 ορεΓ8ΐίοηίΙ»ίΐδ δετίνοπιηι ϋεηεΠείίδ ηιαίΐυηι ]υναΓί• 
Εααι δεηηοηεηι (ΙοεΙίδδίπιε 1.8ΐίηυηι ΓεάάίϋίΙ Ρ. 4θ8ηηεδ (ΚοοΙβιηρα^Ιίυδ, Βίη^ίΙίβηί οιχίίηίδ ρροΓεδβοΓ, 
ρεΓ Ίά ΐεπιριΐδ ηοηάυιη ΙιΧΓεβί υΙΓι Γε]εεΐο ευευΐΐο 8(Ι(1ίεΐιΐδ, 8Ηθ(|ηί Ιδίεηι δεΓηιοηεπι ηυηςηιιη εοηΐΓ8 δβ 
8€ «108 τεΓδυΓϋδ. Ηαίε δεπιιοηΐ ρΓΟχίηιε δυοεεάίΐ ιηίηιΙ)ίΙίδ Ί1ΐ8 8ε ρία ϋο ΒεΓίιΐδηι εΐ ^088ρIι;•ι ΠίβίΟΓία, 
Γε1ί|ίο8ί8 ραΗΐεΓ εΐ 89Κου1ατί1>υδ 3(1εο υΐίΐίδ, αϋεο ]πουη(ΐ8, υΙ Ιΐδΐιϋ Γ^εΐΙε ίηγεηί^δ ηυί(Η]ΐΐ8πι δΐιρΓη. 
Ι1ΐϋοπ2 8ΐιΐΜΐί(1ίιηιΐ8 υοδίΓειηο 1θ€θ Εύχατάνυχτα 03πιΐ38εεηί εΙ .ιΐίοηιπι ςΗοηιπκΙηπι ϋ•π)3δεεηο ρ&ηιιιιι 
€3ΓΡΐίίλ3, ρεί' Α1<1υπι Μαπιιΐίυπι 1.3ΐίηίΐ3ΐε (1οη8ΐ3 : ηε <^ηί(1 ιιοδίπ 03πΐ3δεεηί, φΐοΟ υβρίβη! ρΓοβίοΓΚ, 
Ιιίο ϋε8ίϋεΓ3ΓεΙυΓ. ΙΙΙυιΙ ίηςοηιιε ί3ΐεπ εο^ΟΓ, (ΐαχ(ΐ3πι Ιιιε χαχοζήλως ε βΓβεείβ Ιοηίδ, ιιΐ ίΙΙε 3ίι, Ι.αΐίιΐ3 
(3013 οοη Ιιοηβ, ηε(|υε 3(1εο ρυπείη ηοδίΓβπι Ιίη^υβηι ΐΓαηδΓοδβ, <Ιυπι ΓεΙΊ^ίοδηδ ηίηιίηηι ίηΙεΓρΓεδ, οοπιγ» 
{ηνίδδίιηί 83ΐ)τΙεί ρΓΧοερίαπι, νεΓϋυιη ν«:Γΐ)ο τειΙάοΓε οπΓλΐ, ηεο δε εοηδυείυϋίηί Ι)εηε ιηΐεΓρΓείηηόί 
ΐϋΐιιΐΒ 3€€θιηηιο<ΐ3ΐ.\εΓυπι ηΐΐιίΐ Ιιίο ΐειηεΓε οοΓΓί(;εΓε, ηιιιίαιε απί εχριιη|;εΓε ϋεεΓεΙιιηι εΓ3(, είΐΓ3 Οτχ- 
ευπιαι €Χ€Π)ρΐ3Γίυπι ρΓΧδίάίυηι, ςικε ΓθΓΐ38δε 3υΐ γ:ιγ3, 3υΐ ηυΙΐ3 Ιιο(1ίε εχδίαηΙ. Ουοό δί ηηί ε8 άοπιΙ 
ΙαΙιεΙ ίιΐ€ΐυ83, 3υΙ 3ΐί€ΐιϋί αδδεΓνβΓΐ ηονίΐ, ίδ, οΗδεεΓΟ, ε3δΙί§3ΐίθΓ8 ρΓθΓεΓ3ΐ, πιεευηιςηε ίϋεηι, Ιιοε ε^ΐ, 
(οιαηιαηευι εΐ ρπεδεΓίίπι ΙΙιεοΙο^ίχ δΙικΙίοδΟΓυηι Γηι^^ειη, δρεϋ(βΐ. 1ΐ3 ηι^ε ίοδβ δΐΐ3 βρικΙ Ιιοηιίηεβ ^ΙθΓί&« 
ικτε 8ρυ<1 ειιηι ςυί ]η(1ίε3ΐυΓυδ Οδΐ γίνοδ ει πιοΓίυοδ, ρΓΧπιίο ίΓ3υ(ΐ3ΐ)ίιυΓ. ΜίΙΓι ροιίδβίπιπηι εοΓ» Γιιίι, υΐ 
<|υίϋι|νΊ(Ι €1 οιοηίΐιυδ Ι)3ηΐ38εεηί 0[>επ5υδ υηϋεευηςυε εοη^νίΓεΓΟ ροδδεηι, νδπίδ οΙ) ί<1 1>ΐ1)ΙίορΗ?ΐ3Γίί8 » 
ΐΜΐ: ρεΗυ8ΐΓ3ΐί3, ίη ρυϋΐίευπι ΕοεΙεδί:ε εοιηηοο(1υηι ρΓοίεΓΓεπι, ΐβηΙυηιηυείΙοείοΓεπι ; ιΗεοΙο^^οπιηι Ιηηιεη, 
ογΙη (ΙΙιπδΐί3ηο Γεεεηδ ίηΓεΓΓεπι» δΐυόίοδίδ οπιηίΙ)υ8 εΐ3ΓξίΓ0Γ, Ιηο άειηηπι ηοηιίηί, ρΓίηεερδ ίΙΙηΗΐΓίβ, 
ίιΙ«ιΐΗ|οε ρ3ΐΓθηε δίη|;υΐ3ηδ, ίηδεΓίϋεΓεηι, εΐ, (|υο(1 ίαείο, ηυηουραΓπη <1ε(1ίε3Γεηι. Πεηε ▼«Ιε, ρηηεερ8 
οριίη^ε, ιιοδίΓαπ) ιΐεϋίεβίίοηίδ Ιιυ]υ8 εΐ εϋίΐίοηΐδ δΐυάίιιπι 1>οηί οοηδυΙΐυΓυδ. Οοιηίηαΐίοηεπι Ιυηηι οιηπί- 
ροΐεΐιδ α πιίδεΓίεοΓδ Οευδ, Γεδΐ3υΓ3η^?6 €ΙΐΓίδΐί3η2ε Ιί(1εί Γερ3Γηηϋ]εηιιε εοαοοΓίΙίχ ίηοοίαηιεπι ϋίιι εοα• 
ιβττει. ΝυνίΗΐ3§Η 6εΙη», 3ηηο 4ϋδη εΐιπδΐί η3ΐί ΜΟΧϋΥ, ςυ3ηο Κοηαδ Οεοοηιΐ). 

ΜΑΚα ΗϋΡΡΕΚΙ ΒΛδΐυΕΝδΙδ 

ϋ€ €άίίίοη€ €τα!€θ'ί,ηΙΐηαορβΤΗηι8. ^οαηη^$ Παηιαίαηί^ ΒαίίΙβίΒ 1575. 
ΒετεΓβηϋο Ρ3ΐπ δεόοπΓιηο, (Ιοπιίηο ΤΙιοιηχ 3 Ρΐ3ηΐ3, ερίδεορο Ουπεηδί, δευ ΒΙιχΙίχ αΐΐχ, Μϊίχιΐδ 
ΗιιρρεΓυδ Β38ίΓιεη8ί8. δ. Ρ. Ο. 

ΡΑΤλΟί. Ο», χαν. 4 107 8ΕΙ.ΕαΤ/Ε ΡΗΈΡΛΤΙΟΝΕδ. 108 

8ι 6οηιιη ηιίιπηιο ηο^νι<;οη4ΐ.ι ηιιοΐοηιιη ΙϋοΓιο βπΐ, αηιρΓι&8Ίιιιο ρΓΧδπΙ, ηπΊ οΐ Ι)οη6 νινβικίί ρΓβΒΟβρίλ 
ΐΓΑϋυιιΙ, «Ι »1)&ΐΓα$ΐθΓ8 νοΓ» ΡΰΓι^ΊοιΓίδ «Ιο^^ηιαΐ» εχρίίοαιιΐ, οχρΠΰί^ηιΙίηιιο οα ν'ιιιιη ιηοη&ίΓοηί : €ιιγ νίπ 
Ιηι]ιι8 8αηεΐκ0αιηα5€6ηι, Ίηηιιαιη, ηοδίπ ρία ^ίιηιιΐ ϋΐ <Ιο€ΐ.ι \<)1υιιιίη3 ο ηΐ3ηΊΙί)η$ 3ΐ)]ίπηιηυ&? Ιη ςϋ!1>ιι&, 
(|ΐΐ!β «Ιίιΐ ριιι, ρΓορρ οπιπΊα Ιιηυιΐ ιηοϋΊοΰΓΐ (ιιΐο ρΓΧ&Ιί)2 5ΐιηΐ. Οιΐλ ϋβ ΰ»υ53 ΓβρβίβΓΰ οοΓυιη βιΐίΐΐοηβιη 
πίοικίντβςιιο ρϋ κΊΐ οίΤιεϋ αροΠβΐ. ^ι1^31 ΑΐιΙβιη βυρβποΓΰΐη Ρ]ΐΐ5ΐ1οιη 3υο1οπ5 βϋ'ιΓιοηοιη Ιυο ίιι 6ΐιί§€οραΐυ« 
(Ιί^ηΊίαΙβ ιηΐϋ€ύ5&οπ, ϋυιιΓιιιο ΓΰΙκίδ Γβοοηΐ3Γιοιιΐ$ ίηοΊο ΥΐΟΓο ]αιη 2ΐΪ4ΐιιαη(1ο ϋ6(1ί€3νΐ, Ιιααα τζΛρί τ4 
πρέτεον ΓαοΙυηιιη ιι>6 €ΐΊ&ΐΊυι&νί, 8ΐ ΊοΆ Λιηρίίΐηιΐίηί Ι&ηςιΐλΐη 6]ιΐδ(ίοιη ΚΰΰΙο&Ί» 3ηΓΐ8(ίΐΐ οίΗΐκΙβιη 
αυεΙοι*6Πΐ ΊΐΟΓυιη €θΐ)δθθΓαΓοιη. Ουοά ςυ'κΐβιη ίιΐδΓιΙιιΙυιη ιηοιιω, ρΊοδ ρΓϋβ(1ο€β$$οΓΊβ Ιυί πι&ιιβ$ λύβο ηοιτ 
.τ^Γ6 ΙαίιίΓοβ οοηΟϋο, ιιΐ οΐΐαιη ηυ^πι ιιαχΊιιιβ 3ρρΓθ1)3ΐ(υΓθ8 605 ηοη ϋυϋίΐβιη. Οιιοιιιοιίο (κιΊπι, ςυβηι ίιι 
«Ιίςιιίΐηΐ» ί.ι^ϋ|:Ίο 8υΓ€β&&0Γ0.ιη Ιΐ3ΐ)6Γ6 τοΙυβΓυηΐ, ηοη βΐΊαηι οιϋβιη ραίΓΟΰίιπ» α (1οΓυιΐ€ΐο ΓοΓκϋΙα οοηιηιϋ- 
Ιαηΐ? Υοηιπι ηο &ΓΐΓ)υ1 ίηνίάίοββ πιίΐιί οΙ>ΐΓ€εΐοιιΙ, (|υ.ΐ8ί άβ υη» Α(ΐ6Π& (<ιαο<1 πι ρΓονοΓΐ)Ίο 69ΐ) άηο$ (ΙβιτΙ- 
ΙΐΑΓβ ρβΓΊβΙββ ν^Γιιη, &εΊπηΙ ίΙΙί ουιικΙβη ηυίιΐβιη πΐΰοΙϊβΓΓβ 3ΐΐ€ΐθΓοιη, βΐ ηοη $ο1υιη βυπι, υΐ »ηΐβ3, βοιΙ 
θ£ΐ88Ϊ9ηο βγπιπι^βΐη «ηο οοίΗΐΐαίιιηι ^ηΙβΟΓα νοηΐΓβ Ιιι&, υ1 ]3ηι ηον3 Ιιχε ειΐΐιίο ηον'ι ορβΗβοβββ τίά^ιί 
φΐΟΑί. Α(1 €ΐι]υ8 ΙβοΓιοηοΗΐ, (|ΐιο ίηδΐηΐ€ΐίθΓ ιη.Ί)οΓ6ςιιο νοίυρίαΐβ Τιΐ3 Αιηρίίίικίο αοεβα^Ι, 8ΐη^α1θΓυιιι 
:«Γ^ιιιιιοηΐ;ι ΓιΐΗΌηιηι, ηυα ροΐβΓΟ Ι>ΐ'ϋνΊΐ»ΐο, ΙΓιο ρβΓΒίπηςϋπι. Οαηιαδοβηί ίΐαςιιο ρππιαιη βί ηιβχίηιιιπι 
(|υί(ΐ6αι ορυβοδί "Εχδοσις τίις όρθοδνξον πίστεως \η8€τ'\ρ{\ΐϊη^ ςυοϋ 1.3Γιηα$ πιΙΰΓρΓββ ίη (|[υ3(υθΓ ΙίΙ^ΓΟβ 
«ΙίβΙίιιχΊΐ, (ΐυΊ Ιαιηβη ία Ογ«γο ο.οιιΐβχΐιι απΊουβ 6ΐ οοπίίυυ&ιηβ 08ΐ : υπάβ βΐίαηι Πι ιιΐ 1«9ΐιηιι« ύΐρίΐυηι 
ηυηιβηιι ίη ΐΓ'ώιΐδ ρο$ΐ6πθΓΪΚΜΐ8 1ίΙ>π$ ηαίηίιηβ 6㻀0 Γββροηιΐββ^ΐ. Ιιι Ιιοο νβΓΟ, ρίαβ ΑηΓιβίΡβ, νοίυηιίηβ» 
βΐ ποιηίηΑΐΐιη ηιΓιϋβιη Πί^ΐΌ ρποηο (ϋ&&βπΙ ϋο €Γ63ΐθΓΰ ίρβο. Οβο ιιηίίποο, ΡαΐΓβ, Ρίϋο, βΐ δρίΓίΐιι βαβοιο, 
ταΗ& <1ο 8υρβΓ6:ιηοΐΑ ΤπηίΙαΙβ ηιγιΙβΓίο βχρΓΐ€3η5 ηιιχ Ωϋβ ςυβιηΓι1)6ΐ Ιιοπιίηβιη ϋΙΐΓί(Ιίαηυπ) λρρΓβΙιβηιΙοΓβ 
ιηβηΙο<)<ιβ ΙβηβΓβ οροΓίβΙ : νβίαΐίϋβ 0(Η πιοοπιρΓβ1ΐ6ΐΐ8ΊΙ)ΐΙί 6δ9βηΐίη,(ΐ6 ΙπΙ)υ8 Ιιγρο8ΐ88ΊΙ>υ£ ίη αηαη&ΙϋΓ>« 
•ΐ6»ηιβΗΐβιη3 ββββιΙί&ΟΓϋΙίοηβ, η^ ηοη 6]υ8(1βιη ^6η6ΓΊ83ΐί3. Ιιιβϋουηϋο 3ΐιΐβιη ρο•1 6Γ63ΐθΓ«η) όβ €Γ63ΐυη8, 
8χευ1ο &η|(6ΐί8, (Ιχηιοηίΐιυβ, οωΐο, Ιογγα ΐΐΐ Γβΐίςυίδ πιιιη(ϋ οΐβιηβηϋβ, ρ.'ΐΓ3(1ί80, ΙιοηιΊηο, βΐ ςιι» ίη ίρβυιι• 
οα(1υΒΐ,6ΗηιρέΓΐυΓΐ>3ΐΐοηίΚ>η8, Ινπι νίιΙΐΜίΙ>υ8.ΙηΙβηΐθΓ6<1ίΐ3ΓΐνβΓΐ>ιψ)06ί ίηοβηιβίυιη, άίββεΓβηβ άο €]υβ 
εοηΰ«ρΐΜ>ηβ»υΐνίιΐιΜ|αβ πΑΐαΓ» Ίη υΒ3 ]ιγρθ8ΐ35Ί€θΒ]ΐΗΐοΐΊοη6, (1β 3θΓιοηίΙ>α» ίη δαΙναΐΟΓΟ ηο8ΐΓθ« άβ ρ388ίοπβ 
6]ιιβιΙβιη,πΐΑοβΒΐο Ίιΐ80[κΐΓ&1)ί1ΐ 3€ίηιρ88βίΙ>Ί1ί β]υ8 «ϋνίιιίιηΐβ, ο( «Ιϋβ ΙιυΙηβ ({€ηείΪ8ρΙυηΚ)υ8. Ια ςιιβΓίο ιΙβηΊφιβ 

ΡΚ^Η ά^ΐΪΜΐΪΗΙΒ ίη€}ΐίί8ΐ0 ΟοηΐίαΟ ΟΑίητίβ ρ09ΐ ^β8IIΓ^^^I^0ΒβηI Λά ββΧΐΓ^ΠΙ Ρ3ΐΓί8 8€4ΐθηΙβ νΑΤί&8 ΓβίβΙΙβΓβ 

οϋίθ€ΐίοηο8 ; ίΐ6πι άβ ΙΜφ ίη ^«8υπι €ΙΐΓί8ΐυηι, άβ [ιαρΐί8ηΐ3ΐ«« (1β ίΜίΟΓΟίΙΐηηε, (Ιβ οηιοο, (Ιβ δοΓίρΙοΓα, <1β 
1600 ΙΙβί α ροεο3ΐύ• 4ΐβ ΑηΙίΰΙΐΓί8(ο, άβ Γ6$υΓΓ6€ΐίο瀫 61 &Γιί8 1ιυ]ιΐ8 ΒΓςαηιοηΐΊ ΓβΙιηβ. 1ΐ3€ΐ6ηιΐ8 ϋβ Ογ- 
ιΙιθ(1οχ» βιΐβί ομβΓο; εοι 8υϋ|)ίοΊΐΗΓ ΟερΙ τώτ 6τ πίστει χΛκοψημέτωτ^ 1ΐ0€ 681, ΰβ ίΐί$ ηηί ίη βά€ ο^- 
έοηηίβτνηί^ οηΐΐο, ς υ» (1ίΒρυΐ3ηι1υιιι β'ιΙΐΜ 8ΐιηίΙ« 3η ρί» νίνβηΐιηηι ρΓ6€β8 ]υν6ηΙ 3ΐί<]ΐιίι1 608 ςυί οχ ιτίΙ« 
Ιΐ3€ ΙιΙβΙββ ιηί((Γ«ηιηΙ. ΤβΠίιιηι ΙοοίΗη ΐοηβηΙ ο^3ι^οηο8 ύηχ ΰ$ οδάοτηΐίίΐοκβ $αη€ΐα: ϋά (•'ϋΐιίΐηπ<, ίη ςιιί- 
1)η8 οηοοπιίοη 61 ΙβμιΙι» 6)υ8(1οηι οοΙοΙίΓαηΙΐΜΓ. Ηί» ΒοαβαΙΙιΐΓ 86γπιο ύε ΏΉ €ΧίτΜύ )ιι<(ινίι\ υΐ^ί ουηιΐΐ 
Ιιοιηίη68 3<1 ρί3πι οΐ Γο1ί|;ίοβαηινίΐ3ΐιι €ο1ιοηΒηΙιΐΓ• 0υ3ΐΐυιιι ίη ΟΓάίηβ ορα^οαίυηι οβί 3*1 1»30(1ί66η8ίυιη 
6ρί90οριιπι Ά^ιω/ιάΓω»* 8ΐσαγωγ}\ ίη8€Γίρΐυιη, 04ΐο2 ιηοΐ3ρ1ΐ!Γ3βΐ68, !>€ (Ι^εηιύ €1 ρΐαάΐη ρτΐηοΜ /ιμΙϊΙε- 
1109»$ νοτίΊΐ : ηυο(Ι ίη οο ρηιιι» ιΚιβοΙοαίφ ίοδίίΐαΐίοηοβ, ςιια οι ρβΠβ ϋίνίηηηι ιΐ3ΐιΐΓ3ηι 61 1ιγρο8ΐα8ίσι 
€θη8ίϋθΓ3ΐηιΐ8, ΰοηΙίηοαηΐΗΓ. Οπίκΐυπι Ι>#(ίιια6ιιι Οντΐίίΐ οο/κΝίαΙίίικ, Γ6ΐί(|ΐη8(]ΐΐ6 6]ιΐ8 &€ΐίοηί1>υ8 οΐ ρΓΟ- 
ρΓί6ΐ»ΐΊΙ>α8 ίιιΐϋπΐΗΐιΐΓ, (|υο, <|ΐιί(1 ίηΙβΓ η3ΐυΓ3πι 6Ι Ρ6Γ80ΐΐ3ηηηΐ6Γ8ίΐ,ςυ% ν6ΐ η3ΐυΓ3ΐη ρ6Γ&οη3Π) ρΐΌρπβ* 
Ιαΐ68 6αΐ€ί3ηΐ, βίηΐιιβ 6Α, ψι» ίη ϋοιηίηο ηοβίΓΟ Χρδίι 01ΐ4*ί8ΐ(# ίη^υΒί, (ΙιιρΙίοί3« βιι 8ίΗΐρΙί€Ί3 : 8ίιιΐιΐ6, ιιΙ 
(Ιυαβ ηΒΐιιη», ίΐ;ι (Ιη^β (]υο(ΐυβ νοΙιιιιΐ3ΐ63 ίη 01ΐΓί84ο» βΐ (]ΐϋ(1 Ιιυιη3αΔ 3 ϋίνίη3 νοίιιηΐ^ΐβ ΟίΟβΓβΙ, 61 βΠβ» 
Ιιιι]ιΐ8 πΐ3ΐ6ΓίΑ ρΙϋτΐκίΒ ΟίίοοοιηυΓ. 11)ΐιιΐ€ 864(ΐιίΐιΐΓ ΐΓ3€ΐ3ΐιιβ, ({πα ταΐίφΜ αά ίιηα^ηεηί ΒΗ [α€ΐί </ιιικ<, 
ιηΐ6€6(ΐ6ηΐίυιη <|υΑ8ί ιορβϋιΐο 61 6.\ρΐ8η3ΐία. ϋιιί αηηοχ3 681 ηαοςυβ 6]ιΐ8<ΐ6ΐη αΓ^^υηιοιιΓι θΓ3ΐίο Β. Μβχϊ* 
ηιί, ηοιηρβ Λβ άηαΙίΜ ίη €/ιπαι<) Οοιιήαο ηαίΗτί» 6 Οτοκοο ίη 1«3ϋηαηι οοανοΓδΒ. Ιη 86χ1υηι 681 Γ6]66ΐιΐ8 
ΙοειίΒΐ ΠβρΙ τον Τρΐ4Ταγίου^ Ιαοα 681 , /^ Ιφψάλ $αηαί τβΏϋίΐίοηε οοπιροεΗο ίιι^ηιηο ΙίΜΙπί^ ουοΤρισάγιον 

ίΙΙΐΗΐ 66ΓΑί88ίΐθυΐ» 836Ι*083η€ΐ.'β ΤΓ'υΐίΐ«|ί8, ί(1 6&1 ΙΠΙΙΠΙ ηγρθ8ΐ3860η ίη υη3 η3ΐΐ1Γ3 8}Ίηέθ[υΐη 6886.3(1- 
ν6ΓβΙΙ$. Ρ6ΐηΐΜΙ €ΐΙ»ρ)ΐ6ΙΙΙΒ, 61 ΙΐφΓ•ΐ4€Ϊ Ιΐ•]ΐΙ8 38866138 08ΐ6η(1ί Ι, (]ηί ί|Ι13Γΐ3ηΐ 0ΐγίηΊΐ3ΐί ροΓ8οη3ηι ίη83ηο 

6ΓΓ0Γβ ΒίΒηρ^ΓΟ ηΚΜί. ν6Ρ6ί»αη(ιΐΓ, (Ι6 (|υο «Ιίαιη ΙιαίΜΐυΓ €3ρ(ΐΙ 10 ΓιΙ)Γί ιιι. ^Ορθοδόξου χΐ€ΓΤ8ως, 56ρΓΗ 
ιηηηι Ι6η6ΐ Ιοουηι Οπ/Μάοχί^ι Μαηΐ€ί*4Βί ϋίΛΐορη$^ ίη (^υο ΜληίοΙιχοΓυιη ϋο ϋυοϋυ8 Γβηιυι ρΓΐηείρηβ 61 

ΐη3ΐ6Γί3. ηυαίΙΙ. νίΐοηΐ •1 ΙΙΜΙΙαΗΙ 8191ΙΙ6Κ)ΑΑΙ, (ΐ6ΐίΓί3 Γ6€6η86ηΙυΡ, 3ΐ(|υθ 3Γ911ΐη6ηΐί8 6Υί(ΐ6Ι\ΐί88ίΐηί8 Γ6Γυ- 

ΐ3ηΐυΓ• ΟβίΑΥΛίιιι Ιθ€Ηΐΐλ «ίΐΝ νίηιΐίο^ΐ 86ηιιο 04 ηαίητα οοηιροίΐΐα οοηΐτα Αθ€ρΙιαΙο$. Νοηυαι οιχηραΙ Ιοουηι 
04 /ιαγμιΑμ Ιί\»€Ψ^ ()ΐιο 8061Α& 6ΐ 1ιΧΓ«66β, ςιι» ρο8ΐ ίΑθΐιιιη68 η3ΐο8 3(1 8υ3ΐη υβςιιο 9Βΐ3ΐ6ηΐ 6Χ8ΐίΐ6ηΐηΙ» 
1)Γ6τϋοτ (|υί(ΐ6ηι, αΙ ρόηρίουβ (Ι689'>^^• Ι>ο£ΗΐΗΐηι οΙ»ΐίπ6ΐ 1θ6ΐιη) 6ΙλΠ8ΐί3ηί οι 83Γ366ηί ϋ6 ν6Γΐ)ί Ι)6ί ίη- 
€3πΐ9ϋοηο• ρΒ88ίαη6« π»0Γΐ£« ϋβ Ιιί)6Γ0 1ιοηιίηί8 3Γΐ>ίΐπο, άο €3083 1)οηί 61 π)3ΐϊ, ά6 Ιιοηαίηιβ ίη υΐβτο 
ΓθΓυΐ3ΐΐοη6, 6( 3ίίί8 ΐΜΐ]α8 |;6Β6Π8 Γ6ΐ>υ8 6θ11οςπίυιη : (|ΐιο 6ΐί3Π) πιοη8ΐΓθ8ί 3Πςιιοΐ Α|;3ΐ6ηθΓυπι 6γγογ68 
6οηΓαΐ3ΐι4υΓ. ΙΙΐΜΐβοίπιυιη 6$1 «6ηΐ6ηϋ3ηιιη ςηο<1ϋ3πι ΓΓ3(;ιη6ΐιΐυπι : ηυο 3(Ιν6Γ8υ8 οοΐο ρηηοίρ3ΐίυηι υΙ- 
ΐίοηΐΗΐ |[6η6Γ3,. (|4ΐ£ 61131» 8:ΐίηοΙθ8 υΐ ρΐυριηιιιιη ΙηΓοδΙηΓΰ δοΐβηΐ, 3πη3ΐη4ΐΓ. Ουοϋοοίιηυηι 8υιιΙ 80ΐ1ί1ι 
Ιοοιιηι Εύχατάνυχτα ίη86πρΐ3 €3ΓΐιιίΗ3, (|υί1ιιΐ8 61ιπ8ΐί Οοιηίπί ηθ8ΐτί η3ΐίνίΐ38• ΐΓ3η8β^ΗΓ3ΐίο, Τ68υΓ- 
Γ6€ΐίο• 8ρίπ1ιιβ 83ΐΐ6ΐί ιηί88ίο, 6ΐ 3ΐία ηυ]υ8 £;6η6ΓΪ8 <1ίνΊιΐ3 ιηγ8ΐ6τί3 ι*οΐ6ΐΐΓ3ηΙυΓ. Οοείιιιηιη Ι6ηίυπι 
ορυ84;«ιΙυΗΐ 68ΐ Ι^αΠβ άη^πιχάί^ ηυο (ΐυ3ΐι1υιυ ΐ1)6θ1θ£Ί» 03η(Ιί(ΐ3ΐο 83118 Γοιο 6χίί»ΐίιη3νίΐ, 6]υ8 3ΓΐίΒ 
ρΓ£06ρΐ3 ΐΓ3(ϋΙ. ϋοείιιιο ηυβΠο Ιοεο ροπΐΐιΐΓ, &αηΓ.ιί ΡαΐΓΐ» οΐ 6οηΓο88θΠ8 ΤΙιοοϋοΓΐ• 8ΐιΐ()ΐθΓηιη ρπ6Γ6<Ιί, 
οΓ3ϋο (Ιθ{νη3ΐ«€3 (16^ Ι10Ι10Γ6 3ΐ(|ΐΐ6 3(1θΓ3ϋοη6 8:ιηοΐ3ηιηι ίιηη^ίηυιιι. Οεείιηο ςυίηΐο Ιοεο (ΐ656ΓίΚ)ΙΙυΓ 
1}6αΐΑ ^03ηη^8 ΟΔίηοΒεοπί .Υΐΐ3, ροΓ ^03πη6Π1 ρ3ΐΓΊ3ΓϋΙΐ3ΐιι 1ϋ6Γ050ΐγιηίΐ3ηυπι €0η80Γίρΐ3. Ρεηυΐΐϊιηιιηι 
Ιοευιη βΟΓίίΐΦ 8υηΐ θΓ3ΐΐοηβ8 ΐΓϋ8 (Ιο 83ηαΐ8 ίιηη2ΐηί1)υ$ 6θΐ6ΐιϋί8, ίη (ΐιιΐϋυβ Ηφο 8υπιπΐ3Γιπι ΐΓ36ΐαηΐυΓ : 
ρτίιηυπι ςιιί^ 8ίι ίιηββο, ηυαηιοΐίΓβπι δΙι €οη8Γιΐυΐ3; 5€ΓίρΙιΐΓ32 61 Ρ;ιΐΓυπι ΐϋ8ΐίηιοηΐ3 (ίβ υ8υ ιηιβ^ίιιυιη; 
α6η) ήΐιοί ίαΐ3((ίηυυι βίηΐ (μϊΐΐ6Γ3, ηυ» ρο88ίηΙ, (]υχν6 ηοη ρο88ίηΙ ίιιΐ3^ηί1)υ8 οχρππιί : ρο8ΐΓ6ΐηο <|Μί8 
ίιη3|[ίηυπι βυοίοτ 6Χ8ΐίΐ6Πΐ. Ιΐίιΐ6ΐη (Ιο 3ίΙθΓ3ΐίοη6,(|ΐιί(Ι 8ίΙ 3ϋθΓ3ΐΊυ : (]υοΙ 8ίηΙ 3(1οΐ'3Γιοηί8 ςεηοΓ» : ροβΙοΒ 
ςιίΒηι ηιυΙΐ3 8ίηΐ ςυ» ίη δεπρΙυΓ3 ίηνοηίιηιΐ8 3(1οΓ3ΐα : 3(1 Ηχο οιηηβπι 3^υΓ3ι^οηϋιη ρπορίΟΓ ίΠυπι, ςιιϊ 
η«1(ΐΓ3 06ϋ8 681, 6886 οοη8ΐί1υΐ3ΐη : ρο8ΐτβηιο 3υΐ6Πΐ ΙιοηοΓοηι (^ιιίΙΐ3ΐ)6ΐιΐΓ ίιη3βίΐΗΐ)ΐΐ8, 3(3 Ίρ8υιη 6Χ6ηιρΐ3Γ 
ρ6ΓΤ6ηίΓ6. υΐϋιηιιιη 8ϋ>ί 1ο6υπι 6ΐ6|;ίΙ Ι)ί8ΐθΓί3 (ΙαοΓϋπι ΟΙΐΓίδΙι ηΐ3Γΐ)τυιη : ςιΐ3ηαυ3η) (Ιο 3υοΐοΓ6 η(ΐη- 
ηυΐΐί (Ιυϋίίοιιΐ; «{υίβ Ι3ηΐ6η (Ιί^ιίΑ 681 νί83 ΤΓβροζυηΐίο, (]ϋ3ΐη 3 86 €οηνοΓ83ΐη 1•3ΐιηί8 Ι6β6η(ΐ3ΐη βχ1ιίΙ)β- 
ΓοΙ, Γ6ΐί(|υί8 Ιιυ]α8 3υοΐοπδ οροπϋυβ 8υΙ)]ί6ί6ηιΐ3ΐη ϋυχίιηυ8. 1ΐ36ΐ6ηυ8 (Ιο Οαπΐ38€6ηο. €λ88ΐλΝΐ υογο 
6]υ$ιΐ6ΐη, ηπΐ 8:ι1ΐβιη 3 8ηρ6Π0Γβ ηοη ρη)Γ8υδ 3ΐί6θί 3Γ8υιη6ηιί ορ6Γ3 8ΐιηΙ, ν6ΐυΐί «Ιυοίΐοοίιη ίΙΙί 1ί1)Γΐ 
€)υθΗ ίη ρΓίιη3 ηοίβ Ιιίο Γθ1Ιοεα(θ8 Τ. Α. γί(ΐ6ΐ, ηυΟΓυπι ηυιιΐΟΓ ρΓίΟΓΟδ (16 οοΒηο^ίοπιπι ίη8ΐίΙιιΓΐ8 οοη* 
ιΟΓίρΙί 8αηΙ, Γϋ1Ι(|(ΐί 3ΐαοηι οείο 3ΐ)8θ1ιιΐ3ΐη ηοϋίδ ρ6ΓΓ6€ΐ3ΐη(|η6 06 οοΐο ρπη6ίρ3ΐίΙ)υ8 ν11ϋ5 (ΐ!5ρυΐ3ΐίοη6ΐη 
Γυ(1(Ιυηΐ, ςιΐϋΐιι νίχ ίη6ΐιο3ΐ3ΐη ίη ρΓΧ(ϋοΐο 80ΐιΐ6ηΐί3Γυιη ίΓϋ^ηιεηΐο 03Π]3866ηί Ιβ^ίιηυδ. δβςυυηιυρ 603 
γίβίηΐί(|ΐΐ3ΐηοΓ ΡιίΓηιη ΟϋΙΐ3ΐίοη68, 8ίν6 (1ί8ριι(ηΙίοη68 ίη Ιιηηο ηυοςυο Γιη6Πΐ οηιη68 ίηβΐίΐυΐ», υ( 3 γίΐϋ^ 
3(1 γίΓΐα(68, 3 νίΐ;6 Ιΐ(ΐ](ΐ8 ί1Ιθ66ϋΓί8 3(1 $3ηεΐίΐ3ΐ6ΐη, 3 826€υ1ί ηυ]υ8 Υ3ηίί3ΐίϋυ8 ^(1 4Ιγίη3Γυϋΐ 61 606ΐϋ• 109 8ΕΙΕ0Τ/Ε ΡΚΕΡΑΤΙΟΝΕδ. 110 

ιϋυηι Γοπιιη οοηΐβιηρίαΐίοηθίη οΐ ^κκϋαιη ηο8 ροΠΓαΙιαηΐ : βΐ υΐ ηοβαιοΐΊρ^ο» &!)ΐι«|$9ηΐ6β, ΟΗΗβΙιιη• 
Ροηίηιιηι «Ιυβΐοι 8€ςιΐ2ΐιιιΐΓ, οχ 6]υ5 ρΐ'α;€βρΐί8 νίίαιη ιιοβίΓαιη ΰοιηροηαηπι». Ι*08« ί1Ι»β Ιβ^βηϋιιιη βββο 
•&η ρί6ΐαΐ6 6Ι €<Εΐ6βΐί8 83ρΐοιιΐί9β ρΓοίιιπιΙίΐίΐΐβ ίπ^ί^ηβ (Ιβ Ι>οιηΐηί ηο9<η ^6βι1 €ΙΐΓίβΐί ΙηοαΓΠΑίΙοηβ ορη» 
Μρΐ€ΐιι Ιιοιηίΐϋβ, «ίνβ ΗΙν-ι^ ϋί$ΐίη(-1υιιι : ςυο ρίυ« ϋΐ6 9ΐιϋ8ΐ(ΐ8 ΓοπΊβϋΐηιίβ Γ9ΐίοιπΙ)ΐΐ9, βρβΓίίββίπΗβ ρΓΟ 
ρΜιηιιιι, ιροβίοΐοηιιη 61 €ν&ιικ€Π«ΐ3Γαηι ΐβ^ϋηοοηΓιβ οοιηρΓοΙιαίίδ, ίιηρΊβιη ίΙΙιιηι Νβ&ΐΟΓϋ ΗβΓβΙίοί ορί 
■ίοΜίο πΐΑΐ^ηο χβίο ίιηριιςηβΐ, νοίβηΐίβ ιιιια €υιη Ρ6ΐ<^ί.ιιΓι$, Μαπαιη νίΓ^ίηβιη, ηοη Θεοτόχ^, 86<1 Ι&η 
ΜΜ Χριβτοτ^χον αρρβΙίΑίιϋβιιη «βββ, Ιιοο β8ί, ΟΗΓίβΙυαι ϋοηίηιιιη, ηοη Οβιιιιι, ββϋ Ηοη>ίη6ηι 1&ιιΗιιηη)(Νΐ« 
ιοϋΐΑΓίιΐϋΐ βχ νίΓ^ιηθ βίίαιη 688«; (|ΐι^ υΐ νβΓίίβ ιιΐ3Γ αοοίοηβ, ρο8ΐο& (Ιβηιυιιι νΐΠιιΐίβ νί« ρίβ Γ6ΐί|Ιο- 
κηυβ νίν^ηιίο οΙΚίιιυβΓίΙ, υΐ (1ί(;αιΐ8 ρβΓ Ιΐ3η€ υιΚφ 8ΐηοΐίπιοηί»!Π ΙίβΓΟΙ, €υί 86 πΐ3]68ΐα8 (Ιίτίηα 80€ΐ«ΓβΙ : 
αϊ 8ίε €ΐ€ΐυ8β α1> «ο ρβηΊΐυ8 8&£Γ3Β ΟΓΐ^ίιιΙδ (ϋ^πϋλΐβ, 8θ1& θί ΙιΐιΐαιηιΑο<Ιο ΗΐβΓίΐοΓυιη ηΐίηααβτβΐιιν 
Ηβϋΐίο : ςυ3 ν'ιχ ηΐλ]θΓ ίη δαΙν^ΙΟΓβηι ηο8ΐΓυιιι (1ί€ί ^Ι^ιβρΙιβηιία ροϋιιΐ. ΝαΙμΑ ηυπε Τ. Α. οιηηιυπι γο- 
Ιαιαίηί» Ιιυ]ΐΜ ορβΓΗΐο ρβηοΰΐιββ, ςιιίΐιυβ αά Ιβοΐίοηβηι βΟΓυιη ίΐϋΐΐιιηι 61 νίαηι ΓϋοϋίοΓβηι ρ»νζτ^ νοίιιί : 
ΐ|ΐιχ, Βοη ί3»ΐΝΐΐθΐιΐί 8ίη€6Γ0(|ΐΐ6 βιηίιηο Ιβ^οηΐί, «Ι β(ΐ6πι, ο( βΓϋιΙίΙίοηβπι, τϋ»<^υβ ρΓθΙ>ίΙ&ΐ6πι ηΐδ^Γβ 
|ΐ04Μΐηΐ. Τι» Κ. Ρ. \χΐΛ ίΜΕϋ βιήηιο 8ΐι$εΊρ«Γ€ Ι>οΐΗςιιβ οοηκυΙβΓβ νβΐίΐ. Οιηηίροίβηβ 6Ι πιίδΓΓΜΟΤβ Ό^οΜ 
\Άτ%ίΛίυιτ ΐίΐιί, ηΚ 3(1 8υΊ ηοιηίηίβ ^ΙοίΊΗΐη οΐ Εοοίβδί» 8&1υ(6πι ρ&ΐβΓ 61 ρ»8ΐ0Γ ΐΜΜίυβ ϋιν ρπΒ689€ Τ3ΐ«88. 
|{ά•ι1«9Β ΚΜΐίαΛύ• Αυι^υβίί, ηαμι ΓΟδίίΙυΙβ 8ΐιΐ4]1ί8 4575. 

ΜΟΟΒΙ ΒΙ1ΧΙ1 5. ΗΐεΗΑΕϋδ ΙΝ ΕΚΕΜΟ ^α^:ΝΟί»ΑΚ^Η^ε 

ϋ£ ιΐΜΐ ορϋΤΗϊΛ $, ^οαππΗ ϋα{ηα$€βηί ΐναΗ$Ιαΐίοη€ Ι^ΛΙίηα. 

Β£νβΓ6ΐιάί08Ίπιο €«ΓάίπιΠ«.αΐηυβ ί11οδΐπ88ΐηιο ρΓΐηοίρί, ΟαΓοίο ΒοΓΐ)οηίο, Ηοΐΐιοηι^ηβι &Γ€ΐιίβρί8οορο, 
1ΐ€θΙια$ ΒίϋΜ88, δ. Ι1ί€ΐια€ΐί$ ίη «Τ€ηιο €0Βη•ΚΗ2ΐΓ€ΐΐ3 δ. 1). 

ΙηΐβΓ ρΙϋΓϊιηΜ ηοΐΒβ, ςιι» οπίκκίοιοβ 9ΐ> 1ι»Γβ(ί€κ (Ι'ινίιηυηΐ, 1^3 ηο τβΐ ίη ρηηιίβ η!ΐιηϋΓαηιΐ3πι Ιηιηιβ- 
τϋο ^«ί»ρΐαιυ «βιΐ8α6ΓίΙ* αυοιΐ ίΐϋ Τ6(βη•9 Ιΐιβοΐο^οβ, Ιαικιπαπι ρχΓβηΙββ, οοΐυηΐ «ο βυβρίοίαηΐ, βοπιηι Υβ- 
«(ί|ΐί9 ΙυΒΓ^ηΙ, ίη «οταπι ΐΗοιιΐΜΆίοηίΙιυβ ίη|βηϋςυθ ηιοιιιιπιβιιΐίβ Ιϋ)€ηΐ6Γ νβηιηίοΓ, &Ι) 6θηιπι ρΐαοΐΐ'κ 
^ ΐηη»τ«Γ8«η υη^υβηι 8ϋ>ί ιιιίηίιηβ (Ιΐββθάΰηϋϋΐιι ριΐιηιΐ : ίιί ΓοηΐΡϋ €Γΐ6ΐ>6ΓΗιηο8 βΐίαηι <|πο8(|υο ΡβίΓββ, 
ιΐ^ΐΜί ΙΐΜΐ (ΙοοίπΜΐ, Ιυηι ΑΐΙπιΊπιϋίΙί νΐιβ 83η€ΐίΐ»ΐ6 30 ρίβΐιϋβ ρπ«(1ΐΐ08, ίηλυάίΐο ς»ο<ΐ3ΐπτ βυροΓοΠΙο 
Μ^ίΤΒΜίλιΐΓγ ΐ€ Τ6ΐ«1 ιΐβ ροπίβ (ΐ6]κίιιιΚ, 008 ηυιΐ€ •ΓθΙ>ΓΪ8 6ΐ ΗΐιΙβϋΙύΐΙι ίηοΜβηηΙ, ηηηο 83ηηί8 30 άίοΐβ- 
ή» ίβιρβίνηΐ, (ίθΓΗηίςιιβ, ηοη "«βΓβιιϋα, ηΙ ϋβ^βη^Γ ΗΐβΟΗ3πι, 9^6 πιυΙΙο ηαβηι ίΙΙβ 8ΰ6ΐ6Γ3ΐίυ8, ΙιοηββΙί88ΐ- 
■138 €θΓ^οτί5 ΜΠββ, Ιιθ€ 681 (|^ανίλ•ίηΐ3 6ΐ 83ΐκΓ»8ίπι• (Ιο||[ΐιι»ΐ3 Γί8αί 3€ Ιιΐ(Ιί1>ηο Ιΐ3ΐ)6ηΐ : Ίά (Ιβηίςιιβ 
ΜηίΐΗΐ6 ηι•άι• 3Κ•ιΗ« ιϋ €Μ ςαο8 οτΓΟΓυιη 84ΐθΓαιιι Ι3ΐΐιιβί« ίιηρΠείΐοβ ΐβΜηΐ, 3 ρηκίβηΐιββίηιοπιπι 
33(Ιοηιιιι ΙββίΜΐιβ υβΙιΟΓίβιΗιΐΓ• ΒίοθΓΟία Ίά ΐρβίβ 3ΐ) ίηιοΙβΓβηϋο ηηοιίβιη ί38ΐιι 30ο8ΜΟ 8ΐιί αηιοτο ρΓοβαββί, 
Μ«ΐ34αιο«1ιιιη 6ΐΐ3ΐ» κτβτ» ρτοϋοίβοϋυΓ. ^ιιΐ βηίηι Ηί8 νϋϋδ ΐ3ΐιθΓ3ΐ (ΐ3ΐκ>Γ3ηΙ 3ΐιΐβηι οιηηββ, ςαί νά 
Ε€€ΐ«•ΐ3Β €«1υ Β6Γ3Γίβ 86 ρηβοί(ΐ6ΓαηΙ) ηιίηίπιβ δβηβ πιίΓυπι ββΐ, 81 Γ6ΐίςι•ο8 0Ηΐη68 ρτ» 86 «Ιβνρίοίβΐ, 36 

^«Γ6Μ 6111 60111106103 (|υαηΐ1ίΙ[)64 6ΓυΟίΐί8 36 ρΊί8 3ΐίθΠΙΐη 60ΠΙΠ16Ιΐΐ3Γϋ8 3ΙΙ1βρ0ΙΙ3ΐ. ΒβΐΙ 3ΐί3 ίη8ΐιρ6Γ Ιιιι- 

ίιΐΜβ ηΐ« 6Ι ςιΐΜλ6ηι Κηι|^ {Γ3νίοη8 ηιοπιβιιΐί 6αυ83 681. Ιϋ βηίιη ροΓβρίηηβ νί(ΐ6ηΙ Κοιηίηββ 63ΐΙϊιϋ88ίπιί, 

•ί ρΜβΟηίΒΙ Ε€6ΐ68ί» Ρ3ΐΓαηΐ 3Γΐ>ίΐηΐ^ Γβΐΐ^ίοοίβ €31183 (ϋ8€6ρΙβΙυΓ, 6«ρ1θΓ3ΐ3ΠΙ ΑΟΜδ 36 (3η(|ΙΙ3ηΐ Ιη 
Ϊμ 6•ΙΜΐΊ*Αη Τί6ΐθτί3ηΐ 6886. 0ΐΙΟ8 βηίπΐ 6ΓΓ()Γ68 Η30 ηΐί86ΓΓίΐη3 ΐ6Πΐρ68ΐ»Ιβ 3ΐ) ΟΓΟΟ Γ6ΥΑ63Γυΐα, Ηθ8 Ζ 

Υ6ΐ6πΐΜ8 ΐ1ΐ6οΙοκί» ]3Πΐρτί(ΐ6Πΐ οοηίο88θ8 οΐ ]υ§[ΐιΐ3ΐτ08 6886 ηιίηΐπιβ ΐ^ΗΟΓβηΙ: ηΐ ]:ιηι ηοη Ι3ηι 1ι;«Γ68ηηι 
ίατ6ΐιΐθΓ6• (ςιιοϋ ϋ8, ςα^^ίοπαιη ίη οοηΓιιβίοηΰ ((ΐιβηιηΐ, ηοηιίηίδ 3ΚςιΠ(Ι 3ίΓΰΓΓ6 ροβββΐ) ςιιβηι 86ρυΙΐ3ηιηι 
€ΐΕΜθΤ6•ιΙΐ€ΐ ροΜίιΗ. Οιιπι ■{^ίΐιιτ ίϋ 83η€ΐί88ίηιοτπΗΐ νίΐΌπιηι 8€πρΙΐβ ηο1)ί8 66Γΐΐ88ίπ)υηι ρι-»8ίϋιυπι 6οη<• 
ιΐϋαΙιΐΜΐ, 9Μ οτυοβπι ϋβΐίιβιη, [^Γ3ΐ3πιςιΐ6ΓυΊη3Μ 6886 ρ6Γ8ρίοί3ηΐ, ί(ΐ6ίΓ60 608ΐ*ης«•3πι ΙΝ-ηιίβδΐηιΟίΟβ- 
ΐαΙ•€9Β Μ6• ρη>ρυρΐ3ΐ0Γ68 ίη{6η8Ί88ίηιυ 3ηίπιο 3ν6Γδ3ηΙυΓ, 36 άβ οπιηίιιπι ηΐ3ηίΙιυ8 8ΐι1)ΐ3ΐ08 ηιρΗιηΐ• 
Τβ8ΐί& €•! ΙΐΜ ίη Τ6 1οοιιρΐ6ΐί&§ίΗΐ<ιβ β<]6<|υ6 <1ί^ιιί88ίιιιυ8 ί1ΐ6 ΗβΒΓβΐίοοπιπι ηοδίΓί ιβιηροΗβ 8ίκηίΓ6Γ 1•υΙΙΐ6- 
ιν»4ΐΗ €«Μ νί€6ΐίιιηι (810 6ηίηι •1θ€ΐί88ΐηιιΐ8 ί*ρΪ86ορυ8 ΝονίοιΙυηοηδΐβ ηυρβΓ 6Χ1Γ6ΠΗ> γίΐ» <ϋ6ρ6τΓυη- 
€1118, Ιβ »ΐΝ|υ3η«Ιο 3ΐ) ίρ&οηΐ6ΐνίθ6ΐίο 3οο6ρίδ86 ηοη 86ΐη6ΐ ηιίΐιί η3ΓΓ3νίΐ) 3<1Ιιιιο ίη 638ΐη8 δυίβ ν6ΐ'ηηΐ6ηι« 

ρή8€ΙΜηΐηΐ 4ΐθ€ΐθηΐΠΙ Ι664ΐ0η6 ίηΐρ6Β8ίΐΙ8 (]υ3ΐη V6116^, (ΐ6ΐ60ΐ3Γί ρ6Γ8ρί€6Γ6ΐ, 10366108 8(3ΐίηι ίρ^ί ηΐ6ΐυ« 

«II, ο€ » ιηΗίΐΜΐβ &οΊ8 ί1ΐ6 (ΐ6£6ί8ε6Γ6ΐ. €υηΐ(|ΐΐ6 61 ηΐ3^ηορ6Γ6, 86(1 Γΐ'ο$ΐΓ3 ΙαίΜο, οΙ Ηυίοδηκκίϊ Κ1)γο8 «τ 
ΜΑιΙμΙ• €Ζ€0ΐ6Γ€ΐ, 3Ο0ΐΟΤ Γθί886ΐ ; ΙΟίη (Ι6ΐ1ΐς06 06 60 ρΐαηο (1ίΑί4ΐ6Γ6 οοβρίΙ, 8νιιιιιι^Η8ΐ;ίΐ6 δοίδ* 3ρ«ηβτ 
ρηιϋ»1• οαη ΐ(Ι ρ3ρΊ8ΐΊ6υιη £<Βΐυηι (βίο 6ηίιη 608, ςυί (Ι6 Γ6Γΐ($ίοη6 Ι'60ΐ6 86ηΐί*6ΐ>αηΐ, ροΓ οοηΙυιη6ΐηιιι 
ίηιροπ» 3ρθ8ΐ2ΐ3 ιτο€3ϋ3ΐ) 1>Γ6νΐ Γ6ϋίΐυΓυηι. Ιη ςυο 6(ί«ιηι Γ3ΐ8Η8 Τ3Ι68 ηιίηίιηβ Γυίΐ. Νβηι 11X6 83^η3 Ιη- 

|6ΒΙ6«Ι ΐΐΐυΐη ρί&66ΐη 6Χ 6€βη080 1Κ£Γβ8ί8 1.αΙΙΐ0Γ3η9Β (|ΟΓ||ίΙβ ίη 3ΐΐ0ΠΙ ΐΓ3ΧίΙ, 36 ν6ΐθΙ 3Ι16ΓΙΙΠΙ Μθ86ηι 

«Ιία 3 Ρΐιαηοιιί& Γι1ί3 βϋυ63ΐυηι, 36 ρ68ΐίί6Γ3 Μ%γρ^\ ϋοιίΐΓίη» ίηΓβοΐυηι, 3(1 ν6Γ3β ηιαίΓίβ ^Γ6Αΐίιιιη Γ6(Ιβι^ίΙ• 
3ϋ66 Υ6ΓΟ Ιιοο νί€6ΐΐο δοΐιιπι υ8υΥ6ΐιίΐ, 86(1 ρΐ6ΓΪ8(ΐ4ΐ6 3ΐϋ8, ({υί 6]α8(ΐ6πι ΙίΙί 3(1]αιη6ηΙο 6χ ριχκΙΙ^οβοηιη 
«ττοπιαι I2ι)^Γ^οι1ιο 1>6ί 1κϊηί8ηίΐ3ΐο ΐ3Π(1οηι οιιιοΓδΟΓυαΐ : φΐ6πΐ3(Ιιηο<Ιαιη 6οηΐΓ3 ίηηυηιΟΓίβ Ιιοιηπι1Κ«§ 

«138 »ΙΐΐίφΙ3^ Οΐ δΟΓίρΐΗΓΧ ΥΟγΙΚ) ΟίαΓ *, η6{(ΐ6Χί&86<-30 ρΓοΓ^ηίδ ΥΟΟΜΙΙΙ ηθν11»ΐϋ)υ8 αΐϊίηΐΙΐΙΙ 3(|]«6Τ896• 

<3ρΐΐ3ΐΐ ΪΓ3α(1ί ΓυίΙ. 0"ί<1 οι^'ΐο ίρ^οιη 6ΐίηηι ΑιιβυδΙϊηυηι ίηιραΙΙΙ, οΐ (16 ΟΙιηβΙίβη» ρίβ1.ι<ί8 6ΜΤΓΐ6όΙϋ 
«ΐ6ΐΙθ€ΐ£Τ6ΐ, Βο ιΙίοΙοΓηο ΐ6η)μοΓ6 ΜαηίοΙίΦΟΓοαι, ηοο Ι3ηι (160Γ613, (]03πι ροη6ηΐ3 δβηυοΓ^Ιιη", ηΐβί'ονο^, 
*ιΙ ίρββΟΜΐ 6θπ6ΐ6Γ6ΐυΓ, 111 Ιίιΐοί 8Αΐϋ (18(106 η6|{οΐι»οοη$οΐ6ΐΐ(1ο8 81 6ί ροΙΐυ8ΐι^βΓβΙί6(>8(|α3ηι οηΐΜϊσονοίΐ 

€η8ΙΐίΜ6λ. Οθ06ΪΓ03, ΟΟΐη ΐί, ςοί ονοΙΙοηΙ 36 (ΐ64ΐΓ00ηΙ, 0ΙΐΓί8ΐίΐ|Ο6 (0ηί03ηΐ ίη 86Χ66ηΐ3Β ρ3Γΐ68 Ι»Τ6Τ3Μ« 

Μο^ ςοΜΟ ηΐ3χίηΐ6 ρο68ηηΙ, α νοίοΓοιη Ιοοιίοηβ 3¥066ηΐ, 36 Ρ3ΐ£βιίηοΓοιη ίη πιΟΓοιη 83ΐοΐ3Γ68 ρηΐ60• 
ογ4ιι8 οΚ»6ΐΓυ6Γβ ΓΟηοηΙοΓ \ ηιι ηοη ίΐΐί, ςυί ρΐ3ηΐ3Γ6, 61 »(1ίί2€3Γ6, 3ΐ(|06 βοιη, ηοί Πΐίοβ ΟβΙ <1ί8ρ6Τ808 
13 •Β«οι €οη3Γ6^νίΐ ^» ίηιΐΐαή 8ΐθ(ΐ6ηΙ, Ιιίηο ;φοΓΐΐβ&ίηΐ6 ίηίοΙΙί^βηΐ, ςϋβιη Εο6ΐ68ί(Β οΐίΐ6 36 ίηΐΓίοοδοιη» 
ιβο ^ιιαιη η6€6883ηοιη 8ίΐ, ςοο(1 ϋϋ, υ1 809β οαο8» (Ιοίηιηοηίοη 36 ρ6Γηί6ί6ΐη ϋΙΙβΗίΓοιη , Γη|*ίηιιΐ, Μ 
ιβ(|ηί 3ΐ4)αβ 3ηρΐ66ΐί, ρίθ8()θ6 Ρ3ΐΓβ8, 36 (Ιο Ιοΐ3 ρο8ΐ6ΓΊΐαΐβ ομίίιηβ ηΐ6Γίΐ08 , ηοοΐοηΐ3 νβΓ83Γ6 ηΐ3ηη, 
ν6τ•>Τ6 <Ιΐυ4οΓθ3? ΙΓοο οίγρβο, οΐ 6ΐί3ΐη οΐίιιι δΊ8ίηηίο8(β)3ηίηιαϋν6ΓΐίΙ, ΙΐΦΓΟίΐοοΓυηι ηΐ(ΐ6Γ0Π68 ΓΟΐοηιΗν 

3υΙ, &ί ν6ΐ6Γ0ΗΙ 30€ΐ0Γίΐ3ΐ6ΠΙ 3ρ6η6 Γθ]ίθίυΐΐΙ (οΐ ρΟΓΓκΙυδ ΙίΟΠίίπβδ ί30βΓ6 ΟΟη ρΐ1(ΐ6() 8ίΐ1|[θΐ3Π8 6ΟΓ0ΐη 
3Β^€ίΑ 603Γ{θ1 Γΐςθί(]θ ρθΐ68ΐ. 111θ(1 (]ϋί(ΐ6Π1 8106 60ηΐΓ0ν6Γ8Ί3 68ΐ, 03ΐ)]θ1ίυθ8 0Πΐη68, 0181 ςοο8, οΙ ιη3Γθ 
(3ιΐ3ΤβΓ3, »Ϊ0 ίθΐρΓθΚΗ66Ϊΐη3 νίΐ3 6 ρίΟΓΟΠΙ ΟΟΒίΟ 6^1611, Ιΐ36 11)3X1106 ΠΐΙίΟΠΟ ίη θηΙΐ0(ΙθΧ3 Γβΐί^ΐοηβ ϊβΐΙ- 

Μή ρο&86• £ο«|θ6 ιιοηιίο6 ιιοη ρ3Γν3ΐη 608 Ε6616819Β οΐίΓιΐ3ΐβοι 3ί]^ΓΓβ ]ιΐ(Ιίοίο, ςοι ΥβΙΟΠΙΠΙ ΙίΙ»Π9 6ηΐ6Β- 
ιίΜΜίί• 61 6λρΐ3η3η4ΐΊ8, 2Ηΐΐ 6ΐί3ΐη (16 Ογφοο ίη ΐ43ΐίηοπι 6οην6ηΐ!;η(Ιί8 , 36 ηογίδ 36θ688ίοηίΙ^ο8 3ΐηρΙίη- 
6»Μϋ«, οα^ίοη 80001 3ΐςο6 ορβΓ3αι ίωροοάοηΐ , Ιΐΐ60ΐ0{;ί84ΐ06 αΐΆΐβήβηι 8υ1>ηιίοί5ΐΓ3ηΙ, ςοβ, Ιουι 3(1 

* ι ΤΐΒ. τι. ' 06α. Χ1ΥΙ. ^ 4θ3η. χι. 
(■) Ι/ιΙ>. ν ΒίίΙ. €€εΙ. 63ρ. 40. ηΐ 9Ε^Ε^Τ^Ε ΡΚ^ΕΡΛΤΙΟΝΕδ. 112 

ρΓορβΙΙοηϋοβ λϋνβΓΜΓίοΓαηι ΐιηρ«1α8• Ιυιη 3(1 ρΐ6ΐ)€ΐη ορίίηιίδ ηιοηϋυδ ίηϋΐίΐυοη(Ιιιιη, υΐι 4>ο$βίηΙ. Ονο ίο 
ΒβηοΓο ουπι ιηυΙΐΟΓϋπι ίικΙιιβΙΠΑηι βΙυοβΓβ ρβΓβρίΰβτεηι, €|;θ(]ΐιβ οΐί^ιη αΐίςυ'κΐ μη, ςιιοα 3 ρίΐι αυίΐιυ•- 
ϋαιη οΙ .6Γυ(1ίΓΐ5 ν'ιπδ ηοη ι1ΓιΙ)βηΐ€Γ βχοβρίιιιη ΓυΊ$>£ΐ, ίη Ιιΐΰοπι €(1ΐ(1ί580ΐη, ίη^^ηβ Ιιίηο ιηίΐιί οβΙοιιγ »ι1 
ιιΐβπι βΐυιΐίΐ |;βηυ8 ρΓ086<|ΐΐ6ηϋυιιι 3(1<1Ίΐυιη νί(1οΙ)αΙυΓ. δειΐ ραη'ιιιι Γοηυη»; ηιβ», ρβΓυιη βχ 3πίιηΐ ββηίβηΐι• 
€0η8ΐΙΐιιΐ9Β• ρ^ΠΊπ) άλλδτώλληλα ΙιβΙΙα, ραΓίΊηι ν^Γη» ιηοΓϋΐ8 ΕΐΙπΙα βΐ |ΐ€ηβ ρΐΌΐΙΐ^ηΙ» νΑΐβΙικΙο, ουΓΓβη* 
Ι6ΐη, Ι3ηςα3ΐιι ίη]6€ΐα ηβαηυ, Γ6ρΓβ886Γυηΐ, &ο ηβ ιηβ αΐΐο οοιηιηίαβΓβηι, νβΓυιη €χΐΓθΗΐ8ηίΐ Ιίΐΐοπ8 ΟΓαηι 
\β%^τ^ιη : Ιιοο 68ΐ ηβ ςιιίϋ Ιοη^^ίοπδ ορβΓ» «^^ΓβϋβΓβΓ, 86(1 ίη ϋβ, (\ηχ ιηίηοΓί ΐ3ΐ>0Γβ 80 Ιι^θνίοη ΐ6ΐηροΓί• 
βραΐΊο αΙ>8θΙνΙ ρθ88€ηΙ, αηίηλυΐϋ βχβτΰβΓϋΐη, Αίΐιηονβηιηΐ. Ν€€ Ιβηιβη εοΓροΓίδ ίιηΐΜ^οίΙΙίΐαϋ 1•ιι1ιιιιι ίπ ηιβ 
]ιιγΊ8 6886 ροΐυίΐ, <]υίη ίο (ϋνο ^ο^ηιι6 Οβαοαβεβηο ιιΙιγα €0ΐΐ8ΐίΐιι(ιιιη ρι-ο^ΓΟίΙβΓΟΓ , ιι1ΐΓ»ςιιο ββρί», ιι( 
ρΓονβΓϋίο ΛιΟΛ εοη8ΐι^νΙΙ, ρΓΟβίΙΐΓβιη. Οιι(μ1 Ιβιηβη αΐ8υ ροΐίυ8 ςυ^ιη ϋοιΐ8υ1ιο 61 ιιιβιΐίΐαίο οοηΙίο^ίΙ. Ναηι 
οιιιη ΠΙ)Γ08 ϋυηΐ3Χ8ΐ ΟηΙιοάοχα βάβ^ ςυο8 ηοη 88ΐί8 ρβΓδρ'ιαιβ, ηοο ίηίβηΐυηι ζά ΟηβοΊ οοιίίοιβ βϋβιη 
83118 Γ6εΐ6 &1(|ΐΐ6 ίπίβ^Γβ οοην6Γ8θ8 €886 ποηπυΐΐί ςυ6Γ6ΐ)3ηΙιΐΓ• 1•3ΐΊηθ8 ηίΓδυπι ΓαεβΓβ ιίβΟΓβνίδδοπι, ροΓ- 
ίη(ΐ6 ιηίΐιί νΐ Γ»8ΐΊ(ϋο8Ί8 »(|[ΓθΙί8 36εί(1ίΙ, ςιιί, δίηιυ1ΐ08 ίρβίδ εοηΓβηίπι οϋ>ο$ ίη(;6Γ38, υηίνβΓ808 ΓβδρυυηΙ, 
^ί αιΟβιη (Ι6ίηε6ρ8 608(ΐ6ΐη 3<11ιίί)638, οιηη68 ρΙβΓυιηηυβ 3(1ηιίΙ(υπΙ. Εοϋβιη βιΓιηι πιθ(1ο ουπι, ΙίϋπδίΙΠβ 34ΐ 
ιιιηϋίΐίουιη ]3η) ρβΓίΙααίβ, ορυ86υΐ3 ()ΐι«ϋ3πι 3ΐ) βΓυιΙΐΙίδβίπιο €3Γ(Ιΐη3ΐί δίΗοΙο 3ε6ορί886Π)« ίίδςυβ ίΐ6ΐη 
»ΐ)8θΙυΐΊ8, ΡαΓ.ιΠ€ΐθΓυιη ορυ8 8ίη^ΐ]ΐ3Γί ε3η1ίη3Γΐ8 ΟΛΤΛί» Γιυϋίΐίδδίιηί 30 (1θ€Λί88ίιηΙ νίπ ίιβηββοίο βΐ Ιιυ- 
ιηαιιίΐαΐβ Π9€ΐιΐ8 6886Πΐ, 3(ςυ6 Ιιίδ ΓϋΓβηπι ΙιβΙίηϋβΙβ (1οη3Γι$ , 3ΐία ςιΐ8β(ΐ3ΐη 3 ρΓΧ8ΐ3ηΐίδ8ίιιιο ]ηΓί8 ρΓο- 
ΓοδδΟΓβ ^α^ο1κ) 6υ]3είο» 3€ ροδίΓβηιο Β3Γΐ33πιί Ι]ί8(0Γί3ηι 3 οΙβπδδΊιηο νίΓο ^03ηη6 δηηεΐ3η(|Γ63 ηιυΐιιηΐυδ 
688βιη, ίΐ3 ΓαοΙιιιη εβί, υ1 εΐιΐυιη ηιίΙΓι ίη δίπ^υΗδ ορυδευΐίδ Ιαϋοηδ Γιηειη ρΓοροηβΓεηι, 1ί6(1ίυηι ιιπη(|υ3πι 
8υΙ)Γθρ86πΙ, εΐ ορυδ Ι3η(!6ΐη Ιη^υδίυηι τοίυηκϊη βχεΓβνβηΙ. Οβ θ3πΐ38ε6ηο 3υΐ6ΐη, Ιρδίιΐδαυββηκίίιίοπρ, 
(Ιϋίιΐ Ιοη^βηι θΓ3ΐίοη6πι εοηιρ3Γ3Γβ 3ΐΙίηβΙ• ευιη βΐ ςιΐ3ηΐυ8 ρΐιίίοδορίιυδ ΓιιβΓίΙ, βΐ ιΐ03ηΐ3 ΙηεοΙο^;!» Ι3ΐι^6 
βχοβΙΙηβΓίΙ, 6ΐ ηπ3η) 8ΐυ(1ίο$6 ίη 3υεΙθΓυηι ςιΓι 3ηΐ6 ίρδυπι ΩοΓυεΓυηΐ ΙβεΙίοηβ νβηβΐυδ 8ίΙ ιύιιηιΐβ ίρβίιι» 
8^Γίρΐ3 ΐ68ΐ3ηΐαΓ? ΙΙΙικΙ ςηί(ΐ6Πΐ η€|$3Π ηοη ροΐεδί, 6υηι ρΓΐιηυπι βχδΐίΐίδδβ, ςυί 68, αυφ ρηυδ Γιΐ86 βο 
ΙΊΙ)6Γ6 (ΙίδριιίΑΓί 8οΐ6ΐ)3ηΙ, ίη υηυηι οοΓρυκ εοεκβΓίΙ, Γ6η>(|υ6 ΐΙΐ6θ1ο^ε3ΐη τί3 6ΐ Γ3ΐίοηρ, ίοη^εςιιβ εοηιηο- 
ϋίΟΓΐ ΛΓ()ίη6 ΐΓ3(1ί4ΐ6πΙ. Ηοο βοίπι ίρββ 3ρυ(1 υΓ96εο8 ρήηιιΐδ ρΓΧδΙίΐίΐ, «ιυοιΐ ηιυΐΐο ρο8ΐ 3ρυ(1 1•3ΐίηο8 Ρβ- 
ΐΓϋδ 1•οπιΙ>3Γ(1α8 α&ΐϋπςυο 8εΙιοΐ38ΐιεί• Ηυηε ί^ϋοΓ 8υοΐθΓ6πι, είδί ηιίηυδ 3ΐηρΙυπι ςυ3αι ευρβΓβηι (ιηυΙΐ« 
οηίιη ίρδίϋδ 6ΐί3ηιηιιιη 3ρυϋ βπΒοοδ βχδίλΓΟ 3ΐΐ(ϋο, 6ΐί3ΐιΐ8ί ΙεπιροΓίδ ίη]υΓί3 πιυΙΐ3 ίηΐ6Γείϋ6ΠΒΐ), Ιι3ιηΙ 
ρ3υΙο Ι3ΐη6η ΐ|ϋ3πι 3ηΐ6ΐΐ30 αη(ΐιΐ3ηι 3η)ρ1ίθΓ6ηι, πΐ3χΙπΐ34υ6 «χ ρ3Γΐ6 3 ηιε ΐΓβηδΙβΙυηι, 3ΐςυ6 ίη ϋδ 6ΐΐ3ηι 
<ΐηχ λ ΡβήοιΓιο 61 Ζίηο εοητ6Γ83 δυηΐ, ηοη η6{Ιί{|^ηΐ6Γ Γβεο^ηίΐυηι 61 ε38ΓιΚ3ΐυηι, ευη ίη Ιβοβηι οπιίΐ- 
16Γ6 ρ3Γ3ΓβΗΐ, δοΐ) υιι]ϋ8 3υ8ρίείί8 ρΓΟίΙίΓβΐ, ποη πιίΐιί όΐυ ΓυιΙ εο|;ίΐ3η(1υπ). Ν^ηι ειιηι πιβ ηυΐΐΐδ πΐ3κηί8*» 
ςα6 ϋβηεβείίδ ΙίΚ>ί ]3ηιρΓί(ΐ6ΐη οΙ>δΐΓίηχ6Γί8, πιυΐίοςυβ 6(ί3ηι ρΙαΓ3 ηΐ63 ε3υ83 ειιρβΓβ ρΓ» 16 8€πιρβΓ Ιυ- 
Ιβτίδ• ηιοη3ΐίαιιι οαιηΐυιη ίη{;Γ3ΐί8δίηΐϋδ βδδβπι» δί, εαηι πιίΐιι ρβΓ εοΓροπδ ίηβΓΠΐίΐ3ΐ€ηι ηβε ίη Ιυο εοιηί- 
ύιΐιι 6886, 066 ιι1ΐ3 ΐίΐιί οΙΒείΑ ρΓ2Β8ΐ3Γ6 1ίε63ΐ• ςυ3 003 ίη Γ6 ροδδοηι, {;Γ3ΐί 6Τ93 16 3ηίΐΒί 8ίβηίΑε3ΐίοη6οι 
Ιΐ3υ(1ςα3(|υ3πι 6χΙιίΙΐ6Γ6πι• 1ά 3υΐ6πι υηοπι ρ4>8δυιο, (|υο<1 Ιίΐΐ6Γ3πυπι οΓιυηι 8υρρβ(ϋΐ3ΐ. ΡΙιιγ3 βηΐκηι 
Γοη3δ86 8υρρ6(1ίΐ3886ΐ, δί ιοίΙΓι ίη ΜίεΙΐ3βίΊΗ0 οοδίΓΟ 3η§οΙο, 3ο( ίη Ι1β£;ί3 ίη8αΐ3, Ιιοο εδί ααχάρ«ιν 
νήφοις, οι ρΐ'ίοδ 8θΐ6ΐ)3πι, (ΐ6ΐίΐ68ε6Γ6, 31(|06 ίπΙβΓ ΟοεΙιΐδ 61 ηβηιθΓ3 ρΙιί1θ8θρίΐ3π, εοηΐίβίδβεΙ. ο6<1 ιηίΐιΐ 
ΐΓοεοΐ6ηΐί 3ρη νίη6» ηοβίΓ» ρ6Γν38ΐ3ΐυΓ68 6( ίοΑ3πιι»3ΐθΓ68 1ιυ]αβπιθ(1ί Γ6ΐίείΐ3ΐ6ηι ίηνίιίβηιηι. 0υ3ΐηοΙ>- 
Τ6ΐη , ιικίΐνί Ρείπ Υ6Γΐ)ί8 ιι13γ' ςΗ0(1 ΙιαΙιβο, Ιιοε ΐίΙ)Ιι1ο, οβυιρβ ^03ηη6η) 03οΐ38ε6ηυπ), εΐ3ΓίδδίΗΐαπι 
6Γ9£€ί9Β Ιοηιβη, ςοί εοηι Ηΐ3χίιπίδ ίη ραΐΓί3 δΜ3 ηιοηεήίοιίδ Οί8ηίΐ3ΐί1ιυ8<]06 3ΐίηο3η()ίιι ρβΓΓοηεΙπδ, (ΙβχΐΓβ- 
^06 ηΐ3ηα τεΓιβίοοίδ ε30&3 πιοΙΐ3(θ8 ΓοίδδβΙ, 63πη|06 ραδΐ63 (Ιίνΐηο πιυηβΓβ ΓβεβρΊδδβΐ, 86Πΐρίΐ6Γη3Γνηι 

ΤΰΠΙΐη (ΐ68ί«ΐ6Γίθ 106608118, ΟΟη ΙΐΟηΟΓβδ (1υηΐ3Χ3ΐ 36 νίΐ2Β 0Γη3ηΐ6θΐ3, 86(1 0ρ6δ 6ΐίαΐη 3ε (3ΓυΙΐ3ΐΡ6, 3Πΐί- 
€05, ρ3Γ6ηΙϋ8, ίρδΑΟ) (ΐ6θί(|06 ρ3ΐΓΐ3Π1 Γ6ΐίςθίΐ, Πΐ ΟΙ6ΐίθΓ6ΐα ρ3ΐΓί3ΠΙ ς0ΦΓ6Γ6ΐ, 6ί(|υ6 ΙΟίΟΟΙ 86 €0η86εΓ3- 

Γ61, ίο ςυο ςοίϋ(|θί(1 ίρδίοδ 63083 Ηίε ΓεΙίηαοίΙοΓ, ηιοΐΐο εεηιαβ 3οεΐίοδςο6ίην6ηίΐθΓ.0ύ() 6Γΐ3πι ηοηιίηβ, 
Ι|03ϋΐνί8 0)6 οΟίοΐί 0161 ΓΟΐίο 3(1 ί(1 π)ίηίο)6 ιηιρ6ΐ1βΓ6ΐ, πιβηΐο 83η6 31(|06 ορίίηιο ^0Γ6 ίρκίοδ 0ρ6Γ3 ΙΙΙιι- 
βίτίδδίοια: Ιοα Οοη)ίη3ΐίοηΊ ηοηεΗρ3Γο (ΐ6]φ6Γ6ηι. 11ο1ΐ3 βηίιη ίη 16 ρίι οπιηβδ 3ηιπΐ3(1ν6Γΐιιηΐ, ίη ς\ιΐΙ>08 
3(1 ρΓΦ6ΐ3Γί85ίιηΐ νίπ 8ίη)ί1ίΙθ(1ίη6η) 61 Ι30(ΐ6ηι ρΐΌχίηιε 3εε6(ΐ3δ. (Ιοί(ΐ6ηίπι? Αη ηοη ίρδβ ςοοςιΐε (Ιβχίπβιη 
10301 Π13000), φΐ3β 1ί1)ί 8630(131001 3α6Γ6ΐ>3ΐ, 3ΐ)8εί(1ί8ΐί, 3ΐςο6 3 Ιβ ρΓθ]6εί$ιί ; εοιη βείΠεεί ϋδ, ηηοΓοη» 
Ιί1»ί ^3^(16ηιίδδ^ιηοη) 3ηΐ0Γ6Π) ίρ83 ςοο<|θ6 η3ΐθΓ8 ίη ίηΐίιηίδ τίδεβηΐίοδ 3ε ηιβ(1οΙΙίβ ίηΓιχεηΐ, ςυ3ηι 060 
€3ΓβΓ6 ηΐ3ΐοί8ΐί« η66 600)0)1 1160(1 ΠΙ ροΐ38ΐί, οΐ 63Γηί 61 β3η||[θίηί ρΐιΐδ 3ρθ4ΐ Ιβ νίποηο 6βδ6(, ηο»π) βί, ςοί 
ηοη θ)θ(1ο 8ορτ3 ε3Γη6ΐη 61 83η^ίη6Π), 86(1 8υρΓ3 εΐίαπ) 3ηίιη3ΐη 3η)αιΐ(1υδ οΐ βχρβίβηώΐδ 68ΐ? Αηηοη ίο 
ΙΠο η)6η)0Γ3ΐ)ί11 δορεΓίοηδ 3οηι ίβείηοΓβ οευίοο) 6ΐί3ΐη ιίϋί ίρδί εΓοίβιί, ευπ) ΚοΐΙ)οιη3^ , Ιβ ρΓΦδβηΐ6, 
ίοροδ ΓοηεδΙίδδίπιί ηάϊαϊ 1ί(1οεί3 Γγ6(08» ίη Ιοοηι, ία)0 ίη Οοηιίηί ΐιΓι, ονίΐβ Ιί1)6Γ6 |(Γ3δδ3Γ€ΐυΓ, 3ε ΓιΙη 
Τ9φ% )ΐΜΐί|{η3ΐίο• ςο3Π) η)οηί8 ηυηΐίοπι 6886 δβρίβοδ ρΓοηοηΐί3ΐ*, Ι3ηςυ3η[) Γοηίδ 3Γηΐ)3ΐοδ οεεοΓΓοκί*. 
Ροη6α) 60101 ίΙΙυο) δΐιρεΓΥβηίβηδ ΓογΙιογ 3ΐίίβ3ν)ΐ, χβίοδ ηίηιίΓυηι (Ιοπιοδ Οεί, ςοο Ιοηι 3ηίπιοδ Ιιιοδ ίΐ3 
Γ6ρβοΐ6 6οηα3βΓ3γίΐ, οΐ, οη)ηί οβίβοδί(ΐηί8 Γβ^ί» η)6ΐο ρΓορυ1δ3ΐο , δΐ3ΐίιη ίη ΐ3ΐί1>ο1υη) ίίΙυ(1, Ίη ςυο 
ίοιοΐ3θΐ8 ί1ΐ3 ί6Γ3 ρΓ8Β(ΐ38 3((6ΐ>3ΐ, 16 εοηΓ6ΓΓ€8, ίΠίεςοβ «(1 οΓΓοηΐ6δ ονίεοΐ38 6301 6Χ Ι^οιροΓβ οΓαιίοηοηι 
1ΐ3ΐΐ6Γ68, αο9Β, (ΙοείίδδίοιΟΓοπ) Ιιοοιίοοπ) , ςηί ΐοειιπι 3(]6Γ3ηΐ, ]ο(ϋείο, οοη Ι3ηι εχ ιβ η)3η3Γ6 πυππι ο 
δρίπίοδ ίΐΐίοδ Τ6ΐ)60)60ΐί8, οοο ροΐΓ» εοηΐ6ΓοηΙθΓ, 3ΐΟϋΐο 3ΐςυ6 ίοδίίηείο ρΓΟβείδεί τί(ΐ6Γ6ΐ0Γ. Ουοιΐ δΐ 
0301386600 80ΠΙ0)£ Ι3υι1ί (1οε6η(1υη) 6δΙ. ροΙ>ΙίεοΓθοι θ6((οΙίθΓοη) ευΓ3ηι ει 3<1ιηίοίδΐΓ3ΐίοο6ΐη 3ΐ>]66ίδδ6, 
οΐ(ϋνίθ3Γοιη Γ6Γ0ΙΟ εοοΐ6Πΐρΐ3ΐίοηί ββίοΐυιο 3(1ϋΊΓ6Γ6ΐ, ηοη ηοΐΐο ίηΓβποΓεηι ΐ3οάβπι ίδ π)6Γ6ΐυΓ ςαί, ίη 
Ιΐΐΐΐδδίοιο (1ί{ηίΐ3ΐΐ8 ^Γ^^ΐυ εοΙ1(»ε3(08, ίοΙβΓ η6|[0ΐί3 οϋυιη δίΙ)ί ίαείΐ , ηίΙιί1ςθ6 Π)3|$ί8 ίη τοίίδ 1ΐ3ΐ>6ΐ, 
<|03Ηΐ οι 6χ 3υ1ί6οηιπι Ιουιαίΐοοα) οοίΐίδ, δί ΕεεΙεδίβΒ οΐί1ίΐ38 ίΐ3 ροδίοΙβι, ίη ΐΓ3η<|θίΙΙίΐ3Γΐδ ροποπ) δβδε 

3886Γ3Ι. Ν6(|06 60101 |$Γ3ΐί3 6ΐ 30εΐ0Πΐ3ΐ6 ίΟ 3θΐ3 ΟθΓ6Γ6, 800)0)30) Γ6ΐί6Ϊΐ3ΐ6Π1, Οΐ Ιΐΐοΐΐί δΟΐβηΙ, 86(1 νίη- 

6θΐ3» 86(1 60ΐηρ6(ί68 86 δρβείοδοηι ε3Γε6Γ6η) 6886 3Γΐ)ίΐΓ3Πδ. Ουίιί ςυο(1 ίΐ3 ίο 3οΐ3 ά^\%, οι ΐ3Π)(ΐο ηιΗΐΙ 
3οΙί€00), 1)06 6δΐ οίΙ)ί1 ν3ΓΓοιο, οίΐιϋ 8(ιι>^οIι1η), ηίΐιίΐ Οπουλον, ίπ ΐε η)0Γΐ3ΐ68 εοοδρίείαηι! Νεςυβ οηίιη 
οΗίδ 8018 νεηεβείίδ ί)οε, ίο(|υ3θ),6ίΓε6 ίΙΐ3 είΒοεΓε ροΐυίΐ, οΐ άα η3ΐίν3 Ιυ3 ιηοηιπ) 8ίηιρΙίείΐ3ΐ6 ϋβηιίκΓα- 
Γ6δ, 31(|[06 Ιπιχώρκον τρόπον, οΐ ΑπδίορΙιβηίδ ν6Γΐ>ο υΐ3Γ, ΙίΙ>ί εοΐ6η(1οιη 6χί8ΐίθ)3Γ68. Ουο<1 ιιΐ 3ριΐ(1 
10(^60160) 6ί 130(160) εοηοίΐίλΐ» ςοίδ 130) ίοίςοοδ γθγοο) »8ΐία)3ΐθΓ εηΐ, ςοί ηοη ΐε 8υη)0)ί8 Ι30(1ί1)υ8 βίΤθ- 
Τ6θ(1οο) ρυΐεΐ, εο]θ8 οροη 6ΐ εοοίεοΐίοοε β»ρ6 ροτΓβειοοι εδί οΐ εοο)ρΙθΓ6δ Ιιο]οδ ίοβίίΐοΐί 1)οπ)ίη68 63 
υοϋο 800 ΐ3ΐ)0Γ6, ουΙΙο 800)ρ1υ, ηυ1ΐ3 Ιειηροπδ η)0Γ3 εοηδοεοΐί βίπΐ, ςυ», ηίδί Ιοοδ ΓανοΓ 3εε6δ$1δδ6ΐ, 
ηυηί|ΐΐ3η) οϋΐίοετε ροΐοί886ηΐ? ϋΐ εηίοι οΐίηι ΐ3ΐ>6Γ03ευ1ί ' νείίδ 6Χ 1>χδ8ο εΐ εοεεο 61 1)}'3εΙο11)ο εοοίβχΐίδ» 

' ΑςΙ. III. * Ργου. χνι. * Μ3ΐΐΙι. χιι. ' ΕχοιΙ. χχνι. 111 δΕΙΕΟΤΛ ΡΚΛΡΑΤΙΟΧΕδ. 11!4 

ν•£ €ΐΚ(ίη9 «οΙα 6ΐ ρ6ΐΙ(*5 6\Ιοηΐ6 ρπ)Β$ΐ2ΐ1)&ηΙ, αΐ τβηΙΟΓαηι Αίςαβ ΙιηΙ)ηυηι νίιη ρΧ ριιιVΑ^6ιη αΐι ίρ$ίβ 
ϋΦοαιΙ : βοιίβηα πιθ(1ο , ςυο<1 ρίβίαΐίδ οοίβηϋ» βίαϋίο (Ιβνοΐί Ιιοηιίηββ 8ρίπΙιι»ΓιΙ)υ5 ιΙύΓιοϋι βίιιβ υΙΙο 
ΛκψίΛΜ ΓηίΑΟΙΟΓ, 8θ€υπςυβ, ιιΐ Ο. 6γ6|{0γΠ νοΓίή» υΐ3Γ (α), ΊιιΓιηια ρβηβίΓβιιΙ, 6χ (ΐιο ρβΓΜΒρβ 8(}]ιιιη^ΐιΐο 
βΐ, <|«ΐ λβτ6Γ»ιΐ5 Ιιιι]ιΐ9 8»ΰυΗ ρΓΟΰβΠαδ βχΐβππ» ΙαΙιΟΓ^β. ΙΙίβ ραίΓοηυηι, 1Γΐ5 ορίίηιυιη ρ8Γ6ΐιΐ6ΐ)ΐ Ιβ 
^πΕλ»;Ιιΐ8ρηηί(Ιϋ, Ιιίβ «λογχ αποογ»• ΗΊβ ροΓίιιβ Ιοεο 68. ΙΠδ ιιοη ιηοιίο (Ιοιηιιβ ΐυα, ιβά βΓίΑΐη αιίΓο• 
ΙΗΒ ριίβηΐ. Ηΐ8 βΐίαιη Ιβιηρία, 1Γι& ϋοιηοδ ιηαχίιιΓίδ δΐΐϋΐρ(ί|ιυ$ 6Χ8ΐΡθί8. Ηοο ()6ηΊηυ6 Ία βπβ βηίηιο 68, 
« ΒϋιίΙ ΐ|»οηιιη ύαυδα Γ»06Γ6 (]ΐΐ605, ςιιο νοίυηίαδ (ιΐλ 6χρΐ6π ροδ^Ίΐ. Οιιφ οηιιι ίΐ» βίηί (ηιιΐΐα βηιιη ρρφ- 
Ιβηο, <|«ικΙ 16 τίΓΐιιΙβ ίρ8& ιιΐ3}ΐ(ΐ5 {|ΐΐ8ΐη νίΐ'ΐιιΓίδ ρΓ»εοηΊο (Γϋΐοοί^π 8οί&ιιι), Γβπι ιιίβ Ιιιιο &1) οΟίπο ιηβο 
λθβ «Πμμιιι, Ιυιη ΐρκί ςυοςυβ ί>απιαδ66ηο ^παίαιη ηίςιιβ ]υ€ΐιιΐ(1αηι Γ^^οΙπτυπ) 6586 ρυΐΑνί, δί ίρβίιι» ηιοηυ- 
■αιίΑ ίΙΙν&ΐΓί$5ίιη9 Ιαο ηοιηίηί ('0η866Γ3Γ6ΐη. Οαοά Ιυ, νβΐιιΐ ευχάριστη ριον ιηιηιιΐδ, βΐ) &€ΐ(ϋ6ΐί88Ίιιιο Ιίΐή 
«Ιίτηΐβ ρΓοίΒοΙυηι, υΐ ^ηιΐο ΑίΓιιηο αοοίρίαβ, Ιβ δυηιιηορβΓβ το^α αο βυρρίβχ οϋ866Γθ. Οοαιίηυδ Οΰΐιβ 
01ιι«ΐηβ»ιη»ιη Τιιαπι Ι)οιιιίη3ΐίοη6ΐη ^(Ι Ε6θΐ68Ίΰβ 3ΐΐ36 ιιΐίΐίΐαΐβιη ςυ3ΐη (ϋαΜΒβίυιβ ίηοοίυιηβιη δΟΓν^Ι. Εκ 
ΜοηγΜίιο €<ΒηοΙ)ίο, ΝοηΊ& Μαπ 4577• 

ΕΧ ΥΟΙϋΜΙΝΕ 

α.. Τ1Β1 ίΕ0!(ΐ8 λΐ.ι.4τιι, ουοο ΣΥΜΜΙΚΤΑ ίΝδεκίΡδίτ, ρα6. 446. 

Ι.4Η> ΑΙΙλΙίιιβ, ΒαΠίιοΙιΙο ΝίΙιυδίο. 

1θ3ηΗ€8 Αυ1)6Γΐυ8, νίΓ ρΐ3η6 (ΙοοίίδδΊιηιΐδ, ροβΐ 1)οη>πι η&ν&ίαιη ορ^Γ&ιη ΤΗβοάΟΓίΙο €γΓ6η8ί, €ΐ Αΐ€Χ3ΐι- 
4ήιιο ϋγήΠΟν Ιοίιιιη δυυσι 8ΐυ(1ίιιπι οοηΐυΐβρ»! ίιι ϋαιη8806ηο οοΐβπίίο, υΐ Ιήο, χαυβ ιιΐηυβ Πϋ, βυίβ ογπ•- 
ιιΐ6ΐΐί« ιΙ«€θΓ3ΐιΐϋ 0|>6 ΐγροπιπι, ίηΐ6Γ 83ρΊ6ηΓΐ38ίιηθ8 ν6Γ83Γ6ΐυΓ. δίοϋΐοπι ίαυα^πβ €|;ο, ιη69ΐη ςυο||ΐΐύ 
ορβηβ ««ΙϋιιΙί, ρΐ ςοίάςυίϋ ίη Κοιη2ηί5 1)ίΙ)ΓιοΐΙΐ6α8 βιιϋ β]υ8 ηοιηίηβ 1αΐ6ΐ)&1, 6ηΐ6η8, ςυ^ιίΓυρΙο ιηιιιί- 
ηοη•• 5οηιρΐιΐ8 ηΐ3§;ηα 6Χ ραΓίβ βΓΟ^^βηϋο, Γβοί ΑΐιοΐίΟΓβιη : ςνΐη 6ΐ 1&Ικ)Γβιη >(](1βη8, βχ ίίδ ιηιιΙΙ;ι ίη 
ϋιιΐηιη 1.2ϋη2ηι τ«Γΐ6Γ3ΐη : 6ΐ, υΐ ορυβ ΑυΙ)6Γΐΐ, ϋΐΑ^ί» €οη8ρΊουιιιη, Ιυοβιη ΒΟοίρβΓβΐ• (Ιβ οιιιηίΐηιβ 
ήώ^Λ Ι>3πη35εεηΊ οροπ1)ΐΐ8, Ιυιη βίΐΐΐΐβ, Κιω βϋβηϋίβ, 8ηΐ|^ιι1& 6χ»ηιίηΑη8, β(8ρυπ» & Ιρ^ίΙίπΓΐδ 86ρ9Γαη<» 
)»ΙίΗιιιιι 9€ΐιΐ€χυΊ. Ου» οηιηί» (;Γ9ΐί88ίπι& ΑυΙ>6ηο Α€€658βΓ6. 86ΐΙ, ουπι ]αηι ρΓΐηιο Ιβηιροι-6 ιηεάίΐΑΓβΐιΐΓ 
«ιΙιϋοηβιΗ νϊΓ ίΠβ ρΓ;ηΐ3ηΧΊ88ίηιιΐ8, Γ^ιο «ΙβΓυη^ζίΐυΓ, 6ΐ ίηιαιηΐυΓοίΙΙίυβ ιηΐβΓίΐυ γ68 66€ΐ68{α8ΐί6α βΐ ΗΐίοπίΓίιι 
^ιβηοιη ΐπΐ|ΜΐΓιΙιιΙβ Γβοίΐ : 61, υηα 6υηι 60• 08ηΐ38ε6ηυ8 ίη ρπνΑίοππη (ΙοηΓιΙιυβ βΐΐο βΗβηΙΙο ίηνοΐβΐιιβ 
]ΐαιίΙ. Ναηε Ι^ηϋβηι 6χ ΡβΓίδίηίδ υηυ8 8ΐίΐ|υΐ8, υΐ ιηΊΙΓι δί^ηίβο&νίΐ ποδΙβΓ (νοαΓ, ΓιΙ)6ΐΙυιη 6(Ιί(1ιΙ βιιΙ) Ιιοο 
ΐΗιΙο : €οηΜρ^€ίΜ$ ηονω €άίίίοηη οπιιιίιιιη ορβτπιη 8, ^οαηη^$ Οαίηα$€βηί^ πιοηαΜ €Ι ρτ€$^^(€ή, ίη ηηα^ 
ΐηατ ΐΦΐηοΜ άι$ΐίη€ΐοτνίίΗ; ίη ςυο βςηίίΐοηι ηοΐΐα ηΐ6ί ηιβηΐίο 68( : ίπιο ίη Αηβ, 8(υϋί& ιηεα οηιηία ϋΐηιιβ 
ΙιΙιοΓαιι ίη ίΙΙιΐ8ΐΓ3Β(1ο Ι^ηΐο (1οοιογ6 Τ6ΐ1ίθ8ΐ, 80Γϋ)6η8, 6ΙΙΠ1 Γ68 68861 ρ(*Γ(1η€ΐΑ «(Ι υπιϋίΐίουηι, «Ι 
Ι^ρίκ ιη9ηι]9ΐ9, Αοεβριβδε 86 3ΐι 6πι<Ιί1ο τίπο, ΑΙΙαΓιοπι 85 Αΐίςιιοί 8ηηί8 Βοπΐ8 1•υ1β1ίιπι ηιίδίδββ ηοη- 
■■Ο• ΙΗιαιβΜΟβηί ορυβουΐβ ουηι ιΐοοιίδδίηιίβ 86ΐιοΓιί8• Εα ζϊ α^ βοάβηι^ ηηϊ ιηΜίΊ, ΐηρέίταν^ο, ίη<ιυϋ• εηΜ 
ηι, ψΜΤΛίΛ €άΐίίοηαη αϋαηάβ ραταΌίηΐΜζ^ αά ηία)οτ€ηί β}Η$ α^ίοΙηύοΜ-ηι αά)ηη^€ηάα €Ηταί»ίηιν$. ΟυοΓβ 
33ΙΙΙ, Βΐ νΐιΐ68, ιηί ΝίΙιυδί, οίβυιΐλ 6ΐ 0|)6Γ8ηι ρβιϋίϋίηιυβ : 61 8ΐί6ηθ8 13Ι>0Γ68 8ΐιΙ)Γίρί6η8, 8β (;Γ36αΙα8, 
86500 ςυΐ8. ο'ίΓουπινί'δΓιΐ. Ιϋ δαηβ ηιίΗί ηοη ιΐίδρίίοβΐ, ουηι 86Π)ρ«Γ ρΓ£ οουΐίδ ηιιΗί Γη6ΓίΙ, ηοη ηΐ88 
ιΙατΜ», δβϋ Ιιοηυπι ριιϋΐίοιιιη υΙίΙί(6Γ ρΓΟπιονβηιΙυπι. 131 Ιαηιβη 81ί6η8 ΓΑρίβηιΙί 8τί(1ίΙ&3 ςυοςυο ηιθ(Ιο 
Τβ1ιιΙμ8Ιιιγ, τί8υηι 68ΐ ιιιίΐιί, 0αηΐ8δ€6ηί ορ6Γυπι, ΑιιϋβΠο πιίδδΟΓυηι α πΐ6, ΟΒίαΙο^υπι ίη(6\6Γ6, 61 ΙίΙΐί 
ηι•ΐι«ιν, Βΐρο8ΐ 8ΐί8 ίη 8ΐβηιηιί€ΐί$ βϋαίιΐΓ. θα πιίΐιί Ιιαηο &(Ι]ιιΐΑΐ)ίΐ6Βΐ ορβΓααι, 6ΐ ιχ>η8υΐ6, ιίπιη ταΐββ, 18- 
Βοτί ΒΜΟ. €ιιρ€Γ6ηι βπίπι» &ηΐ6(|υ8ηίΐ ίΙΙβ 03ηΐ88€6ηυΐΗ 6ά6Γ6ΐ, ρηΐ^ΐίεβ οπιοί1)ϋ8 ίηηοΐ6866ΐ^θ« «ΐηίιΐ !α 
— ίρ8« εοηΐυΐβήιη. ΥαΙβ, ΚοηιβΒ 19 θ€ΐο1)Π8 εΐο \ο € ίΐι. δαηϋϋ Ιοαηηι$ Βαίηα8€€η% ορβνα άο^ί$8ΰηο Ιοαηηχ ΑαΙ)€Γ(ο ίχίίβΗαίη $ναη8ίη%88α ρΰτ 

ΐΛοη^ιη ΑΙΙαίίητη. 

Ι. ΈγχώαιιονρΚςΙωάννηντ^νΧρυβ^τεομον. Ρηπ- ΙαηΙυηιηιοίΙο 1•8Γιη6» 6ΐιιη αΐίίδ (]π3ΐ)υ8 ΤΙ^βοιΙατΊ 

ορΚιηι: Τβει μίν, Εβει, ώ Ιωάννη πάγχρυσε, ουιη ΑΐΗιοϋΓ», <ιιΐ88 βκΰοαβ ίηνβηΐΓβ ηοη ροΙυοΓυιιΙ. 

ίΒίβτρτοΐΒΐίοηβ 1.9ΐίη8 ΡΓαηοίδά ΑΓοηϋϋ 6ρΐ86θρί Μοϋο 6χ ιη^ηυδΟΓίρίο Α1ΐ8ΐϋ (ΙαπΙορ 6γ8ϊ66 61 Οβ- 

ΝΒΚ8ηί• €οΙΐ8ΐυηι οΙ €0ΓΤ66ΐυηι βχ €0(1ί06 ηΐ9. 1.60- η)38€6ηΊ 6ΐ ΤΙ)6θϋοΓί. 

ηΐ8 ΑΠίϋί. Χ. "Οροι. Ρ. Πο^ς άκριβεστέραν παράδοσιν, ΟΗΐη 

II. είς τ6 γινέσιον της Θεοτόκου. Ρπη6. Λαμ- ίηΙβΓρρβιαίίοηβ Μ8ΐ3ΐ68ΐ9β ΑΙΙιαηί. 

«ρώς ΊΜΕνηγυρίξει ή κτίσις σήμερον, ουω ίηΙϋΓρΓ6ΐ3- XI. "Οροι 4λλοι. Ρ. Άνάγχη έστΙ βίας α1τ£«• Χτοι- 

ΐίοηβ Ιι6οηί8 ΑΗαΙίι. χείον Ιστί, 

III. ΕΙς τΐιν ύπαπαντήν του Κυρίου ήμων Ίησου XII. Περ\ θεότητος χα\ ένσάρκου οΙκονομίας Ίη- 
Χριβτοΰ. Ρ. ΕΤχβ μέν ή των γενεθλίων πανήγυ- σου Χρίστου. Ρ. Τους εύσεβείν αίρουμένου». 

ρις, €αη ίηΐ6τρΓ6ΐ3ΐΙοηβ 1.3ΐΊη8 Ιιβοηίδ ΑΙΙηΙίί. ΧΙΐΙ. Π8ρ\ του σώματος του Κυρίου. Ρ. Περ\ του 

Ι?. Είς τήνκοίμησιν της Θεοτόκου. Ρ. Έθος έστ\ Κυριάκου σώματος, οϊί μεταλαμβάνομεν. 

νΟς Ιρωηκώς προς τι διακειμένοις, ουπι ίηΐ6ΓρΓ6- λΙΥ. Κατά της θεοστυγους των Ίαχωβιτών 6ρη- 

ΙαΙίοηβ Ι4ΐ1ίη8 Α1ΐ8ΐίί. σχείας. Ρ. ϋυδ& τ6 καλ6ν καλόν έστιν, δτε μή κα>ϋ;ις 

V. ΕΙς τ^ ξηρανθεΐσαν συκην, 6ΐ€. Ρ. Κινεί αε γένηταχ. 

«ρ^ τδ λέγειν 6 ίνυπόστατος του θεοΟ κα\ ΠατρΟς XV. "Ίσον Αιβέλλου ύπαγορευΟέντος ύπ6 Ί(ι>άννου 

Αόγος, 6αηι Ιηΐ6ΓρΓ6ΐ3ΐίοη6 1.3ΐίη3 ΑΙΙβΙίί. του Δαμάσκηνου, έπιδοθέν δ& παρά ΊΙλία επισκόπου 

ΥΙ. Αίβελλος ορθοδοξίας. Ρ. Πιστεύω εΙς Ινα θεδν Πέτρω μητροπολίτη Δαμασκού. Ρ. Ου μικράν άμφο; 

Πατέρα ««ντοκρατορα, ϋϋπι ίηΐ6ΓρΓ6ΐ3ΐίοη6 1•3ΐίη3 τέρωθεν φόβο;κα\4πορ<α. 

Αΐΐ8ΐϋ. ΧΥΙ. Κατά Νεστοριανών. Ρ. Πρ6ς τους Νεστορίου 

ΥΙΙ. Π8ρ\ αρετής καΐ χανΑας. Ρ. Ίστέον δτι δι- 6μ5φρονας ούτως άρκτέον του λόγου. 

ι:λσ3ς&ν ό &νθρωπος ευιη ίηΐ6ΓρΓ6ΐ3ΐίοηβ 1.3ΐίη3 ΧΥΠ. Περ\ πίστεως κατά Νεστοριανών. Ρ. Έδιι ΑΙΐ8ϋί. _ αέν ήμοίς τους ύπ^θεοΰ σεσωσμένους. 

ίΥΙΙΙ. Του αΟτοΟ χρήσει; αγίων Πατίζων. άπο- 
3οός. Ρ. Όπόταν τδ ίαρ άπέλθη, ουηι πιΐ6ΓρΓ6ί3- δεικνύουσαι ώς εΤς έστινό Χριστός, έκ δύο φύσεο]ν. ΥΙΠ. ΕΙςτλγενίΟλιον του Κυρίου λόγος Ιστορι- * ΧΥΙΙΙ. Ιίοηο Ι.8ϋη8 Α1ΐ3ΐϋ. κα\ δύο φύσεις. Ρ. Του λγίου ΕΙρηναίου επισκόπου 

IX. Διάλβξις πρ^ Σαρακηνόν. Ρ. Είπε μοι, ώ Αουγδούνων. 

£π(σχο«8. ΕΐΐΒ 6<ϋ(ΐ6Γ3ηΙ, 3ΐ)8ΐ]υ6 ΙβχΙυ Οΐίεοο, XIX. Περ\ των εν Χριστώ δύο θελημάτων, χαι 

(α) Ι.ί1κ XXV ΜοναΙ. 115 δΒ^ΕΟΤΛ Ρ11.£ΡΔΤ101ΝΚδ. ίίΐί !ν2|9Υβ(ών, χα\ λοιττων φυσικών ιδιωμάτων. ΕδΙ ραΓ;) 
βΐΜΐΐίβ , ςιΐΦ ροΐ68ΐ οοηΓβΓΓΪ ουηι «άίιίβ, ςυ^ί €ογ- 
ηΐΜίηΊιηλ βιιηΐ. 

αΧ. Του βύτοΰ Πασχάλιον. 

XXI. Του αύτοδ Εδχή. Ρ. Κ-ΰριβ 6 βε^ς ημών, δ 
Ιν έΧέβι πλούσιος χα\ Ιν οΙχτιρμοΤς. 

XXII. ΕΙς τ6ν εύβγγελ:σμ6ν τϊ[ς ύπεραγία; βεοτδ- 
^Χ9υ. Ρ• Νυν 1 της βασιλίδος βασιλική τε κα\ ύπέρξε- 

νος &ο0τ4], και πανήγυρις. Ρπη^ίρΊυπι Ι3η1υπι. 

ΧΧΙΗ. Κγβ'. Πρ^ς τοΟς εύσεβώς κα\ θεαρέστως 
λέγοντας δύο φύσεις έπ\ Χρίστου, ομοίως χα\ τάς 
Ινβργβίας κα\ τί θελήματα. Ρ. Ίστέον κα\ μή άγν«η- 
τέον, δτι ο6 δεΙ ήμίς άβασανίστως κα\ άπερισκέ- 
«τως. 

XXIV. Γεωργίου του Χιονιάδου σχόλια εΙς τήν 
Πηγήν της γνώσεως Ιωάννου του Δαμάσκηνου. Ρ. 
ΤάεΙϋΐθδτα ζητεισΟαι κεφάλαια. 

XXV. Γρηγορίου Πάρδου μητροττολίτου Κορίνθου 
έχ των έ^ήσεων εΙς τους χα^^νας των Δεσποτικών 
εορτών, εξηγήσεις εΙς τους κανόνας των αυτών εορ- 
τών Ιωάννου ι:οΰ Δαμάσκηνου. Ρ. Ό παρών οΐΐτος 
χανών• 

ΧΧνΐ.Ε]ιΐ8(ΐ6ΐη Υίΐ» βΓ»€8, ρβΓ Ιθβιιηβΐϊΐ ΗίβΓΟ- 
»οΙ}ΊΐΓιΐ8ηυηι €^ίΙ&, Κοπι» €ητβ ποπηβοηρίο ίβο- 
ιιί< ΑΙΙαΓιί οο1ΐ8ΐ& βΐ οοΓΓβεΐΑ. Ρ. Το?ς τετηρηκδσι 
τ6 κατ* είχόνα Θεού. 

XXVII. Ε]α9<ΐ€ηι νίΐα βχ Μβηοΐοκίο Υ&Γιοηο 
ΒΑκΙΙί^ιηη. Ρ. Οίτο; ύπήρχεν έπ\ της βασιλείας. 

XXVIII. Του σοφωτάτου κυροΰ Κωνσταντίνου Λο- 
γοθέτου του *Αχροπολίτου λόγος είς τδν &γιον Ίω- 
άννην τ^ν Δαμασχηνόν. Ρ. Τψ Ιωάννη τ6ν λόγον, 
τω έκ Δαμασκού τα Ιγχώμια• 

'ΧΧΙΧ. Οβ €0<ΐ6ΐη ΙΗιη&βοβιιο, ρχ Μ«€&Γίο Αη- 
€3ΓΐΓ»Μ>. Ρ. Ή τοίνυν (Ρηθείσα αγία χα\ οΙκουμε- 
^χή• 

XXX. *ΑχολΑυθία εΙς τδν δσιον Πατέοα ημών 1ω« 
άννην τίν Δαμασχηνόν. Ρ. Ποίοις ύμνϋ^οιών Ασμασι 
του κανόνος. Ρ. Τ^ν μουσικών της Εκκλησίας τέτ- 
τιγα. 

XXXI. *Ακολουθία Αλλη εΙς τδν αυτόν. Ρ. Χαίροις 
Ιϋκχληαίας βργανον, του κανόνος ή ^003τιγ\ς κατά 
άλφάβητον, κα\ Ι ν τοΙς θεοτοκίοις Φιλόθεου. Ρ. Άδω• 
νάί σοι τήν ^^δουσαν σεπτί^ν καί. ^ 

XXXII. Αθανασίου του Χβτζύκη μεγαλυνάοια εΙς 
Ίωά^ην τ^ Δαμασχηνόν. Ρ. Μαχαρίζομεν σε, 
*!ωάννη σοφέ. ώς χαρίτων λογικών. 

XXXIII. Βίος κα\ πολιτεία καΐ μερική θαυμάτων 
διήγ^,σι; του έν άγίοις Πατρίς ήμων Κοσμάί του 
ποιητου. Ρ. Τιμ^ έστιν άξιον τους έφευρΐ]χότας τά 
κάλλιστα, δοπρίορ ρΓοίίΙβΙιΐΓ Μ ηβΓΓ&Γβ αβ Ιοβιιηβ 
0»ιη99θ6ΐιο ({11» ρΓ26ΐ6Γί6ΓίΙ ^οαηη68 Ηΐ6Γθ5θΙγιηΙ- 
Ιαιιιιβ Ιη «]ιΐ8 Υίΐλ. 

XXXIV. 1.60ΐιΐ9 ΑΙΙαίΓι, <Ι6 ^08ηη6 Ο8ΐη9»ο<>ιιο 
Μ •]ιι* ««Ηρΐιβ, βχ ορ6Γ€ β]ιΐΜ(1βπι Ηθη β<ϋιο, Οβ 
ϋΜ» Λρο€ΤίίρΗί$.) ^ΜX ί11υ8(Γ3ηΙ βιΐίΐίοιιβιη Οα- 

XXX V. *1νΐ3τασ ίου μονάχου πρ6ς τοΟς λέγοντας 
μία> φύσιν 4π\ Χρίστου. Ρ. Α• ΑΟτι^ή μία φύσις 
του βεου Αόγου σεσαρχι^μένη. 

XXXVI. 'Ανοιστασίβυ πατριάρχου Αντιοχείας 
διήγησις περΥ της έν Περσίδι γενομένης συνόδου τών 
άνατο)(χών έπισκόττων, έν ^ χαΐ περ\ τών έν τ^ 
αύτΙ) χώρ^ γεγονότων τεράστιων κατ3ί τήν του Χρί- 
στου γέννησιν. Ρ. Βαίτιλεύοντος 'Α^^νάτου της Περ- 

. σικής χώρας, 

XXXVII. Τιμοθέου πρεσβυτέρου περ\ τών προσ- 
ερχόμενων χ^ Έκκλησί^. Ρ. Τρεις ευρίσκομεν τά- 
ξεις, €θΙΐ6€ΐί,' εοΓΓβεΐί «ι αικίί βχ ηΐ8. ίβοιιίβ ΑΙ« 
Ι:ιΐϋ. 

XXXVIII. Φωτεινού Μανιχαίου πρότασις, *Αντί^- 

{ηβις Ζαχαρίου επισκόπου Μιτυλήνης. Ρ. ΕΙ τά 
ναντία αυτά, αΰτοΓς ο6 λέγεται εναντία. 

XXXIX. €ιιιη 8ΐ6ρΙι&ηυβ ηΐ6ΐΓορο1ίΙαΝΊοοιη«όίρη• 
^ 818 ορα80ΐιΙο 800, Περ\ του τρίμερους της ψυχής 

(Ρ. ΐΗι τρία μέρη τής ι(^χήί), οιιιιιΓ» 6Χ&€ηρ5β• 
ΓΪΙ 6Χ οριιβΰΐιΐο Ο^^ιηαδοβηι θ€ υίηηΐίΰΗί εΐ νί(ΐ», 
6ίΙΰΐΐ(1θ568ΐ ίϋΰΐϋ 5ΐ6ρ1ιαηιΐ8, υΐ Γβηιιη 1οβί(ίΐΗΐΐδ »αΓ(^98 Ιια1)6αΙυΓ. ΙιΙβοςυ^ ηιΐΒβικ 681 ^ΓΧΰβοί 
1.:ιΓιηβ. 

ΧΙι. *ίωάννου ρ>ναγού κα\ πρεσβυτέρου Ηύοίας 
λόγος εΕς τήν σνλληψιν τής αγίας Θεοτόκου. Ρ. Ό 
αέγας άτέόστολος Παύλος, ό των μεγάλων μυστηρίων 
εξηγητής. 

ΧΙ.1. Του αυτού λόγος εΙς τά Νήπια «ά ύπ^ *Ηρώ^ 
δου άναιρεθέντα. Ρ. Πάλιν ό τάλας έγώ τ6ν νουν έπ\ 
τήν Βηθλεέμ έχπετάσαι βούλομαι. 

ΜΙΙίεηάα €ταηΙ. 

ΧίϊΙ, Λεξικών παρά του άγιωτάτου κα\ σοφωτάτου 
κυρου Ιωάννου πρεσβυτέρου του Δαμάσκηνου διορ- 
Οωθέν, καΐ άπ6 διαφόρων βίβλων τάς λέξεις εΙς έτυ- 
μολογίαν έρμηνεύσαντος. Ρ. Α, έπί(^όημα έστ\ν 
έπιπλι^κτιχόν. "Αατος ό άβλαβη;• άτη γάρ ή βλάβη. 
Ορπ$ ιη£;6ΐΐ8, €ορίθ8ΐιιη βΐ 8Ίη|[ΐι1αΓο. 

ΧυΐΙ. Θεοδώρου του Προδρόμου έξήγησις είς τους 
έν ταΤς ΙεραΤς Αεσποτικαίς έορταΐς εκτεθέντος κανό- 
νας, Ίζαρ^ τών αγίων καΐ σοφών ποιητών Κοσμδ χο\ 
Τωάννου του Δαμάσκηνου. Ρ. Έοικας, άνθρωπε 
του Θεοΰ, πρ6ς τήν τών έν ταΐς ΔεσποτικαΓς και 
ίϊημοτελέσιν έορταις. 

Χίΐν. Ρ»Γ8οΙ(ΗΓ€6 1η Β. ν'ΐΓ^Ίηβιη, εβευικίυηι 
β€ΐο Ιοηθ8 6Γ»οοΓΐιιη (Η^ιίηοΐ» : ορπδ πΐΑςηυηι €1 
ΓΑΓυιη 6Κ φιλοτΐαρθένοις ΓηΙυπιιη ^ΓβΙίδβίηιυιη. 

XI• V. Λόγος εΙς τήν μεγαλομάρτυρα Βαρβάραν. 
ΡπηοΊρ. Ύπέρκειται μέν όμολογουμένιος ΐπασαν 
εγκωμίων σύνθεσιν. 

ΧΙιΥΐ. Λόγος περ\ της αγίας συνάςεοις της ανα- 
στάσεως του Κυρίου περ\ του μή κρίνε ιν, μηοέ μνη- 
σιχάκε7ν. Γ. 'ΑεΙ μέν ή τοΟ «γίου Πνεύματος χάρις 
διά πάσης τής του θεού Γραφής. 

ΧΙ,νΐΙ. ΔιήγησιςπεΛ τού^λεγά).ου Αρτεμίου έκ 
τών Φιλοστοργίου. Ρ. Τά του μεγάλου κα\ ένδοξου 
μάρτυρος ^Αρτεμίου διηγεΤσθαι μέλλων ανδραγαθή- 
ματα. 

Xι^VII^ βΑποηββ ταηΐ ίη βοηβίΟΓοπι βοΐεηιηί- 

13168. 

Είς τους "Ασωμάτους. Ρ. Πάντες άνυμνήσωμεν 
πιστοί. 

Είς τ6ν μάρτυρα Κόνωνα. Ρ. Ό κα)^ίνικος νυν 
μάρτυς ύμνείσθω. 

ΕΙς τ6ν Λάζαρον. Ρ. Ό πρ\ν έκ μή δντων παρ- 
αγαγών. 

ΕΙς •1(•)άννην τ6ν εύαγγελιστήν, κα\ εΙς τίν αγιον 
Άρσένιον. Ρ. Ό καθαρές ήγαπηαένος, 

ΕΙς τΙ>ν άγιον θεόδωρον τ6ν Τήοωνα. Ρ. θεού σε, 
Θεόδωρε. Άκροστιχίς. θεού σε μέλπω δωρεών επώ- 
νυμε. 

ΕΙς Έπιφάνιον Κύπρου. Ρ. Έν τψ τοΰ θεράπον- 
τος πιστώς. 

Είς *Αρτέμωνα τ6ν μάρτυρα κατά άλφάβητον. Ρ• 
*Ανοίγω της γνώσεως Θΐ5σαυρ^ύς. 

Είς τ6ν μάρτυρα θεόφιλον. Ρ. Αρχή έχρημάτι- 
σας. 

ΕΙς Ευ φη μίαν τίιν μάρτυρα. Ρ "Ελκει πρ?/ς ύμνψ- 
δίαν • ή άκροστιχίς. Έγκωμίαζω τήν πανεύφημον 
κόρην. 

Είς τήν κοιμησιν της Θεοτόκου. Ρ. Πεποικιλμένη 
τή θείςι δόξη, ή άχροστιχίς. Πανηγυριζέτωσαν οΙ 
Οεόφρονες. 

Είς τήν αυτήν κοίμησιν τη; Θεοτόκου. Ρ. Παρθέ- 
νοι νεανίδες. 

Εις τ'-» γενέθλιον τοΰ Προδρόμου. Ρ. Ός δρΟρος 
εύπρεπ^^ς. 

Εις την "Ινδικτον. Ρ. '^σωμεν, πάντες λαοί. 

Είς θεοδόσιον τδν Κο'.νοβιάρχην. Ρ. Ός σοφ^ 
ταξίαρχος. 

Ει; *1ωάννην τ6ν Καλυβίτην. Ρ. ΠλουτισΟε\ς ταΐς 
θείαις. 

Είς Ίωάννην τ6ν Πρόδρομον. Ρ. Δεύτε εύφήμφ 
τή γλώττη. 
* ΕΙς τ6ν Ίώβ. Ρ. Τ6ν καρτερικά άδέματα. 

Εις τόν προφήτην Ήσα(αν. Ρ. Φώτισόν με, Κύ- 
ριε. 

Εΐ{)1οπ(Ιι:6 Αΐϋ, 117 ΙΕ0ΝΙ8 ΑΙ-Ι.ΑΉΙ ΡΗΟΙΕΟΟΛίΕΝΑ. 118 

ΐυΧ. ΤΓορίΓΐβ, ρτορο 1ιιηαιη6Γ3, ίη ν&ΓΊ&β Γβ- ^ο&ηη^δ Οβιηαίΐΰβηί ίη Ρύπΐούοδίοη. 

5ΐίνίΐ9ΐβ». . « ^^'• ^οαηη^8 Ζοιιαγ», ίη 0Γΐ»ΐ6ΐι<:1ιιιηι ^α2I1^υί$ 

ι. Του αύτου λόγος περ\ των χεχοιμημένων, με- ΡαιηαδΟβηί βχροδίΐίο μυΐ€ΐ)6Γπηι». 9£ρμηνεύτη εΙς τίϊνήμετέραν Ιδιωτιχίϊν τί)ν των Κυ- Ι,ΙΙΙ. ΜίΓοί Ειι^οπίοΐ, ίη ςυοδϋαιη ϋαηοηβ» ]θδ!»- 

χ:ρέαν γλίττί, και τυ^τον Ι^η άρχεύη. Η γλυχύμ- ηίδ 0αηΐ3$€6ηί 6χρο$!ΐίο. 

ψατες τρΟτραΤς,τά δειλίχατα χαι\ τ£μ•.α φάγια. Ι,ΐν. Ορβ^ΟΓϋ Ρίπϋ, ίη ηοηηηΠο» 9ΐΙίοδ οηηοηοδ 

ΙΛ, £ιΐ5ΐΐΜΐΙιϋ• θρΐ5θορί ΤΙιβς^αΙοη'ιοβηβίδ, οαηι- 0;ιιΐ)λ9€6ηί «λμοβίΐίο. 
Μοηϋιηιιβ ηϋβ ρΓοΙΐχυβ 61 ϋα€ΐυβ ίη €;ιη6ιιοιιι Ι.Υ. ΕΐαΓίϊ. Ι.ΕΟΝΙ8 ΑΈΛΑΤη 

ΌΕ δ. ΙΟΑΝΝΕ ΟΑΜΑδΟΕΝΟ 

ΡΒΟΙ,ΕβΟΜΕΝΑ 

Εχ ορ€Γε €]αίά€Ίη χηβάίίο « Όο ΗΙ)Γίδ άροοΓ^τρΙιίβ . » Ιο&ηηειη Ι)3ΐΏ3506ηιιιΧ! , ςυβιη ίηΙβΓ (ΙοοΙοΓΟίη εθΙΙιοΗοοηιιη &11)αιη οοΐΐοοβΐ Εοοίββίβ, 
4ΐΥ6Γ5ΐιιη 6556 & ΙοΑπηβ θΑΐΏβ506ηο , πιβάΐοο , ηυίά(]υί(1 8}ηΏρΙιοηβηα5 ΟΙιβπιρθηυδρ ΟβδρβΓ 
εαηπιϋυδ βϋίηυβ ίη οΌηΐΓβΓίυιη βϊβπιηΐ, βάβο ωβηιΓβδΙυιη βδΐ, υΐ δί (}υί8 Μ ρΙυηΙ)υ8 ρρο- 
ΐΜΓβ, Ιιιοβπι δοΗ Βάάβτβ οοηβΓβΙυΓ. ΙΙΙβ , Γ.ΙΐΓίδΙίβηίδ οΠυδ ρΓΟΚβηίΙοηΙϊυδ , ΟηπδΙο ηοιηίηβ 
άθάίΐ, 6ΐ 1βη(ΐ6ΐη ιηοηβοΐιυιη ίικίαϋηδ ίη &5δθ1αΙΐ5δίΐΏθ νίΓΐυΙυιη οιηηίιιαι ουηιυΐο » βΐ ρβΓίβοΙα^ 
εΠΗ^ϋ&ηΐΒ ρίβίβϋδ ταϋοηο νΚαιηροδυίΙ, βΐ ίη!6Γ δβηείοδ, ηοη βΐ) Οήβηΐβΐί π)0(1<ι, ίη φΐα 
τίΙ&ιηβ^Γβ!, δβά Οϋοίοίβηίαΐί βΐίβιη Εοοίβδί» οοΠοοβΙαπ. Ηίο , 8βηΙί1ίΙ>υδ ρποβηαΐυδ ρβΓθηΙίΙ)υδ, 
ίηΐ6Γ κεηΐίΐβδ βΐΜαΙιυιηβί&ηοδ, ΜβΗυπιοΙο ίη ίρδο βΐίαιη νίΐφ βχίΐα α(](1ίο1ίδ5ίπιιΐ8 ωορΚυπ. ΙΙΙβ 
%\ ηοοί1ί5υδ βΐ (11νίΙίΙ)αδ ββηϋδ β^οδοίΐ, Ηίο βχ Οαπίθδοί Γθ8ίί)υδ; βίβναδ ηβπιςαε ίΙΠυδ ΑΙ)- 
<1»1»δ Οαιη&δοο ίπιρβΓθτί!, Ηΐβ δΐιΐ) Ι,θοηβ ΙδααΓΟ , δυΐ) ςυο πιαΚα ρΓΟ νβηβΓβΙίοηβ ίιηαβίηυπι 
ρβΓίυΙϊΙ, οίΓΟΛ βηηαπι Βοπιίηί740 ΟοπιίΙ, ίδΐβ ροδΙ πιίΙΙβ^ΐηιυιη, βηηο 1158; ίδΐβ Ογοβοθ 
50Γίρ5ί1« Ηίο ΑΓβΜεβ : δεπηΐ» ροδίαιοάαπι βχ ββ Ηη^η» , βΐ ίηΙ.&ϋη3αι , βΐ ίη ΟρβΒεβπι ΐΓβηδ- 
ηίδδθ δαηΐ. Οβ ςαίΐιαδ ίη ^οθηηβ Μβδαβ ίαδίαδ ϋίεβπιυδ. 

II. ΒίτβΓδυδ βΐίθπι βδΐ β Ιοβηηβ βΐίο Οδίηβδεβηο, ΒβΓβρΙοηίδ ΓιΗο, ςυί Ιεπιρορβ Ιδηβε Βοί- 
πιίΓαιη , ιι1 ηοηηυΐΐίδ ρίβεβΐ , ηοη βηΐβ ηιίΠβδίπιυιη δεπΙ)6ΐ)βΙ , ΜθΗυηιβΙίε» δβείω ευΚορ, 
ΐΒ:(υΑΐί5 νβΐ ροδΙβηοΓ Ιοβηηβ Μβδυβ. Ουαι βηίω αΙΙβΓ ίη βΙΙβπυδ δεήρΐίδ ΙβικΙβΙυΓ, ηβεβδδβ 
ΛιβΓίΙ , νβΐ βοϋβιη ΙβηιροΓβ νίίβπι β^ίδδβ : νβί, δί δβΜρίοηίδ ΓιΙίυδ Οΐίο Μβδυβ ροδΙβηοΓ βδΐ , 
3ΐ> βχοβρΙθΓί1)α8 , δίνβ ηοΐΛΐοηΙ)υδ, ίη ΙίϋΓΟδ Μβδαβ άιείβ βΙΙβηαδ δβηίβηΐίβδςυβ Γυίδδβ ίηνβ- 
εΐ3δ, νβΐ ροδίπιοάυπι θΐ3 βχδεηρίορίΐίϋδ , ί|ϋα5 πιβΓβίηί β ευηοδο Ι^είορβ ίυβΓβηΙ βοΙηοίβΐΛ, ίη 
Ιβχίαπι ιηβΐΛ βάβίαίδδβ ίηδβΓίβ; υηάβ ροδΙβΛ ϋβ βοραπι «ΙβΙβ (ΙίδδίάΐΛ ίηΙβΓ ρΠϋοΙο^οδ ογΙλ 
δυηΐ. 

ΠΙ. ΕΙ ρρδΒίβΓββ βΠυδ βδΐ ηοδΙβΓ Οβηιβδοβηυδ β Ββηιβδεβηο δεπρίορβ ΟπβΒεο η?οοη1ίδ8ίηιο. , 
Ηίε ηθοίφΐβ Οααι&δεβηυδ ηοωίηβ, ηοη εοκηοηιίηβ. δίε βηίηι εοηείρϋϋΓ : ΜοναχοΟ Δαμάσκη- 
νου τοϋ ύποδιαχένου χα\ Στουδίτου, τοΰ βεσσαλονιχέω;. ΜοηαοΗί ΒατηαΒΰβηί, ηχ/ροάΐαοοπί €ί ΞίηάΙΙοε^ 

ΤΗ€ΐ$αΙοηί€εη8ί$. ΡΙβΓβδςυβ ΟΡβΙίοηβδ ίη νβπβδ δ«ηεΐ0Γυπι εβ1βΙ)ΓίΙδΙβδ γυΙρΗ ΟΓδΒεοΓυηι 
(Ιίοβΐ βΐίφίαηάο, άαω ρΐυδ ηίπιίο βηΐίςα» 0Γ«είδΒ Ηη^ηδπι 3πιΙ)ίΙ, ^Γβ^ίβαι εοηιπιυηίδίΙβΙαΓρβΙ»^ 
ββηΐφΐβ ηοΙ)ίδ αΐ ρΐυηπιυπι ΓβρΓβΒδβηΙβΙ, φίβηι βύ βχείίβηάυιη δα(1ίΙοπ1)υδ τίδυπι ίη δεβηβ βΐ 
ΐΙιββίΓΟ ρφάβξο^, ββηυδ ΐιοπιίηυιη δΐυΐΐίδδίωυπι, ΓβΙ)θβηΙ), εοηιροδυίΐ, βΐ ΓΑβίακη Ιίΐαίο ορυδ 
ίηδίςηίνιΐ : ββδ ρο^Ιωοάααι ίωρΓβδδΟΓβδ ΥβηβΙί Ιγρίδ δδΒρίυδ βνϋΐββπϋηΐ. Οραδ, δί ςυωοίβηι 
<ϊΧϋίρί8$ , β1 Ηη^βηι ίη ΜβΗϋΓβω ίπι^βπ! Γβάυχβπδ , ΐβηυΐ0Γί1)υδ 1ιοπιίηί1)υδ ηοη ίηεοωαιυ- 
όυιη,ηβςυβ )η3υευη(!υιη.[1Ι]0ίνβΓδυδ ίίβηι βδΙθΌβηιοδεβηο βρίδεορο, 9111 Οραεοπιπι εοωπιυηί 
άίβίβείο ν&ΓίΑ βχ Λΐίβηο, ΡΙιίΙβ βΐ Αήδίοΐβΐβ, βίβΐίίδϋβ ηβΙυΓβ βηίωθΐίυπι οβρίΙί1)αδ ηοηαβίηία 

(α) θΓ€|(θηαδ Α1)υΙΓ3ΐΓ2ΐίίη8 ^ο^ιηη6ιη Ωΐίιιιη Μ&βα- Γπιη Μοηάίηυδ όβ [.βηΐίίδ ίη 9ηΐί(|υ3πι νοΓ&ίοηβια 

ιτλίΗί, Μα Μουβ τί&ίβββ θΐ Β:ιςι1»(ϋ αΠεπι ηιβ- οαηοηυπι β]υδ , ».'§Γ6 εοηοβϋίΐ ϋοαηηβηι Μοβυβ , 

4ΐ«θ(1Ί(Ιθ€υί686ΓβΓ6Γΐ5Η5ΙΙαΓοηβ ΑΓΓα^Ιιίϋο ΓϋΙΊρΙι^ι (ίΙεί ηβροίβηι ίυ1&&6 ΑΙχΙ^Ι;» γρ^ϊ^ 0&ηΐ28εί, εΐ ιίΐυ- 

ο&ςικ; ζό ΙβιηροΓ» Λΐιηοΐαναοοϋ, ηηί ΓγαΙγΊ $υο ΑΙ- Ιππι βίε ίηΙβΓρΓβίαΙιΐΓ, ηποά ΙϊΰβΙ Ιιαο νβνΰα /ιιι/ιιι 

ιτιΐΗβοο 8υ€0βδδίΙ «ηηο Ηβ^ΐΓ» 230, αΐιπδΐί 816 , ΙίΜ [ηβήηί Λοαηηη βΐη Με^ηβ, ίαηιαι ίιιβταηί ίιι/ί- 

ίπιρβΓ3η(β βηΒΟΪβ ΤΐιβορΙιίΙο : «(Ιοοςιιβ 4οαηη6 ίηίαΐα, $ίν€ ηιιΠΓΐιραία, βΐϋ Ηηηιηίί, βΐη ΙΙεΙ]!, ηηί 

ηοβίΓΟ Ι>3ΐη.Ί$€6ηο ΓβοβηΐΊορ ΓυίΙ. ΟοΒίβΡυηι ΟΙιπ- εναί βΙίη$ ΑΙ^άβΙω ηρίί Βωηοεά, ββη οηΐίρΐι» Ι)λ- 

»ΐί9ΐππ9 6ΓλΙ. ΜβπιΟΓαΙυΓ αΙΐ6Γ 1ο»ηη€$ /!/}ΐιβ Ιί^βιι^ , ηιββοί. Ει εβΠβ ^0&ηηI8 ηοηιβιι ΟΗπβΙίΛηί ροΐίυδ 

βΙηΒαΜα€Η, βΙ'ύΗεΙί, βΐη ΑΰάεΙίΒ τε^'η Οαηια$€ΐ, ιΐιΐ8πι ΜοΙΐ8ηιιη6<ΐ3ηί ΓυΰήΙ. Ι.ίηϋ3ηα8 αΓιεο1>ι εαπι 

φΐΐ ίιΙΰίΓεο θ2ΐη38εοηυ9 681 εο^ηοπιίηαΐηβ , ηποιη ιηοηαεΗυιη Βεηβϋίεΐίηυιη ΙαοΊΐ : ςυαηι Γ2ΐΙ>υΙ&ιιι 6Χ-' 

€ίΓϋ αοηυιη 1160 &υΐ 1168 , δΟΓίρδίϊδβ αΐυηΐ. Υο- €ϋΐ€Γϋ ηοη νδοαΐ, ηοιίϋω €οηΓυΐ;ΐΓο. 119 ΙΕΟΝΙδ ΑΙ1ΑΤΙΙ Ι» 

οοηοίηηανίΐ, οΐ Μίϋ1ΐ36ΐί ΟθπΙθοαζβηο ιώα^πο ϋοηαβΓίηο ΐΓβη5ΐηί$ί1, ςυββ Ιβ^ί ιηθ^ηο ΙβπκρΟΓβ 
βραιΐ νίΓυω ηοϋίϋδδίιιιαιη ΡβίΓαιη νβΠΐβιη ΕοΐΏβηυπ) , ίιηρθΓίοοΙα Ιβιηβη. Ρ. Συνήθειαν ξχουσιν 
οΐ άνθρωποι, δταν θέλουσι νά Ιδοϋσι τινά μέγαν Λρχοντα. Νίδί 1(1 (ΙίοΟΓΘ νβϋπίαδ , ϋΠΟΠΙ βδδβ ευω ^βοΐ 
(ΙίεΙο οοηοίοηυπ) δοπρίοπο, αυί ροδίεα ίη 6|)ίδεοραΙυιη βδδαΐΏρΙυδ , Γ6ΐ)υδ δίπιίΐίϋυδ οο11ις;6η- 
(Ιίδ ίηςβηίυιη βχβΓόαίΙ : ςιιοα ηοη θΓ6(ίο, ηΐδί αΐίυηάβ βοευΓβΙιυδ βάοϋεοΓ. 

ΐν. Ι,οηβϋ βΙίβΐΏ (ϋνβΓδΟδ βδΐ βΐίαδ Βοιη&δοβηιΐδΗοΓκΙίηβοδίδ βρίδοορυδ, ςυί (Ιίβίοκυηιηοη 
ίπϋΙββθηΙϋΓ οοαιροδυίΐ, ςαο δίθΐυιη οΐ ιηοΓθδ ΓβοβηΙίοΓϋΐη βρίδοοροΓυαι Ογλοϊ© αβρΙοΓβΙ. 

ΗβΙ)αίΙ Οϋΐη θΙ>1)3ΐΙβ δ. ΑηβδΙθδίβΒ. ΤίΙαΙϋδ ίΐβ ΟΟηοίρίΙαΓ, Δαμάσκηνου^ επισκόπου Τονδίνη,-, διά- 
λογος μετά του ηγουμένου τής Αγίας Αναστασίας , ήτοι ταλανισμ^ς κατά των νυν της Ελλάδος επισκόπων. 
Ρ. Προσαγορεύω. 

V. Οαβϊηβ(1ιηο(1υιη βπβο Ιοβηηβδ Ηίο Οβιηβδοοηυδ & ρΓδ6(1ίο1ίδ (ΙίνβΓδυδ βδΐ , ίΐΛ υηυδ βΐ 
ίίίβηι 6δΙ, ηβο (ΙίνβΓδυδ θΙ> βο ςυβιη οίΓΟβ ΤΙιβοίΙοκϋ δβηιοπδ ΙβιηροΓδ νΐή ηοη ιηΓιπιί ηοαιίηίδ 
ΐΓδίΙυηΙ νίχίδδβ , νίηοοηΐίυδ ΒβΙνβοβηδίδ 8ρβϋηΙ, Η%9ΐον, Ιί!). χνυι , οθρ. 100 , βΐ βχ ΥίηοβηΙίο 
ΑηΙοηίηυδ ΡΙΟΓοηΙίηυδ ίη ϋΗτοπίοο, ΙίΙ. 40, εβρ. 10, § 4; Ιοβηηβδ ΝηϋοΙοΓϋδ ϋΗτοηοΙορ. 
νοΙυΐΏ. II, βΐ ρροϊΐΘΓ Ηοδ ΑπίίΓοαδΟδηίΙοΙαδ ίη ΟίίΓοηίΰο ΥβηεΙο δαί) ΤΙιβοίΙοδίο δΐίηίοΓβ : 
^οηηη^$ ρΓ^^Ιχ/ΐετ Όαγηα$€€ηΗ9 Ηοο (βνηρονβ νίρηίί , ^ηί %η[τα άηοάβοϊίη αηηο$ ΙίϋβΓοΙίηηι 
ατίίϋΐη 8€ί€ηίίαη\ αρρΓβίιβηάίί , €( ηιοηαοΗηί [αοΙπΒ, αρηά χτηρεΓαίονετη άε οηνηχηε (Ιι7/*αιηα- 
(113 , τηαηΐλίη αιηΐΒΗ ^ ηααιη Β,Μαήα αχ Γ€8ίχίχιχί. ΟοδποΓϋδ ίη Ιοβηηβ δβΓβρίοηίδ, δ€Γί1)ί1 
ουηι νίχίδδβ βηηο β ΟηπδΙο ςυβίΐηη^οπίβδίιηο. Ιοβηηβδ ϋρίθίΐο Βε άοοηχαίχϋχΜ ναήχ$ €ΐ ΙχΜί 
αρο€Γ}/ρΜ3 \\ϊ). IV, ρροχίηιυηι Ιβιηροπϋαδ Αυ^ιΐδΙίηί ΓαίδδΟ ΐΓ3(1ίΙ. ίιΐβπι δοηΐίΐ Τπΐΐΐθΐηίαδ. 
Νηο Ιοβηηοηι ΡΓ&ηείδοαπι Ρίουπι θ5 Ιιαο δοηΐβπΐία αΐίοηυαι ίαίδδβ , άαιη άβ ηιίπαεαίο Τ^β^αηί 
^^Βδβ^^δ ευηι ϋΐίο ΟΓββΟΓίο ΟίρΰΙίΙο δβππιοηβπι 1ΐθ1}β1)θΙ ; γθΓογΙ ίίίβωιηβΐ ΟίΓβΙίΙαδ Ώε ροεία^ 
ναηχ Ηΐ$ίοΓ,^ άίαΐο^ο 5. 

VI. ΗοΓυηι δβηίβηΐίβηι ρππίϋδ,σϋοι] ίρδβ δείβπι, β^αηάο ΓβΓαΙβνΙΙ ΟίΓβΜιΐδ , ροδίιηοάαπ) 
ΒίΙΙίαδ, θΐ βχ ΒίΙΙίοΡϋδδβνίηυδ, ΒΘΐΙβΓηιίηυδΛΐϋςυβ ΓοεεηΙίοΓβδ. ΜβηίίβδΙο ηβπιςιυββχ δεη- 
ρΙΟΓβ ίΐΐίυδ νίΐ£3 ΙοβηηβΠίβΓΟδοΙχιηίΐΑηο, Μβηοΐο^ϋδ ΟρφεοΓαιη, βΐ βΐίΐδ εοΗί^ΙαΓ Ο&ιηβ- 
δεβηιιιη δαΙ) Ι,βοηίδ Ιδβαπ ίηιρβπο νίΐβπι εςίδδβ , οΐ βχ Αηοηναιο εΐίαιη (]ΐιί ΥίΐΑΟί ΟΙοδίηΐΒ 
Μ&Ιθ(1ί (ΙβδεηρδίΙ. Οαοδ δβεαίί δαηΐ βΠί τβεβηΙίοΓβδ , δβικΙοΓυδ ίίΐ). νιι Όθ νι$χΙ)χΙί ηιοηαΓΰΗία^ 
ΒβΓοηίοδ βίαίιί, ηβ δίηςαΐοδ Γεεεηδββπιαδ. ΙρδβΓίαοφίβ Οαπι&δεβηυδ βαο ΙβδΙίπιοηίο &ρρΓθΙ)Αΐ, 
({υί ΙίΙ). υι Οβ οΠΗοάοχα ^άε^ οηρ. 10 , εΐ ΙίΙ). υβ ΤνίΒορχο , ΡβίΓΐ Οηβρίιβί πιβιηίοϋ, ααί ίπ 
<|υίηΙβ δχηοϋο δυΐ) ΙυδΙίηιβηο (ΙβηιηβΙαδ 6δΙ. Ιϋ). ιν, εαρ. 12, αάνερδαδ Ιεοηοιηβεΐιοδ αΐδρα- 
ΙλΙ , βΐ \\\}. ϋ€ ΗατΒΒώηΒ ρΓοΓβΡί Ογρϋΐη , δερραιη βΐ ΕαδΙβΙΐίίαηι , 9«ί ίπ δβχΐβ δί^ηοάο εοη- 
(Ιεπιπ&Ιί δυηΐ. Ιηιο οΡΑΐίοηβ ιι Όβ χηχαρχηχδχα ιηεωίηίΐ Οβρπι&ηί ρβίρίαρείΐβθ , (^υβιη ϋίεϋ οοΙα- 
ρΐιίδ εΦδυπι & 1)^ραηηο , βΐ ίη εχδϋίυηι πιίδδυιη. Νοη βρ^ο ααί Όβ-οτίΠοάυχα βάε Υώνθ3 βάϋϋ, 
βΐίαδ βδΐ βΐ} 60 ςυί ρρο ίηαββίηίύυδ ϋίωίεβνίΐ. Η&υά εηιιη περί ροΐυϋ , &ιιΙ ςυί παΐ) ΤΙιβοάοδίο 
νίΐβιη ββεΐΜΐΙ , Ιίφρείίεοραιη πιιιΐΐο ροδΙ ΤΙιβοίΙοδίαηι Ιεωρορβ ίη Εεείεδίβ (Ιβηαη&ΙΟΓυιη ιηβπ- 
Ιίοηεαι διεβρεί; βΐ εαπκίεπι ίυίδδο , ςαί ρρο ίι竧ίηί1)υδ βάνερδυδ Ιεοηοείαδίβδ, εΐ ΙΛροδ Οτ- 
(Ηοάοχοί βίΙΗ εοπιροδαϋ , βρερίο Ιοβηηβδ ρβΐή&ρείιβ ΗίεροδοΙ^πιϋαηυδ , αηΐίςαυδ δβηε βα- 
εΐορ ίεδίαΐυρ, ςυί (ιορυαι οπιηίυπι Ιοβηηεπι ϋοδΠ)€θ δοείυιιι, αοιίευπι εΐ ίραίρεηι , αυοίορεαι Γ&είΙ. 

VII. δβ^ εχαωίηβηίΐδ δαηΐ οαιηίηο νερ1)Λ νοίβίερρβηί, δηΐεςυιηιαιΐ οραδεαίδΐ ίρδίυδ Οαπιβ- 
&εεηί εοηνβρίοαιυδ ορ&Ιίοιιεηι , υΐ πιβςίδ ΐ6εΐ0Ρί1)υδ ρβίεβΐ οιαβηίαηι ίη Ιιυηε δΑηείίδδίηιυηι 
νίραπι Ιΐδ&ρεΙίεοΓυαι οϋδΐίηαΐβ ρερνίεβεία, υΐ ΓΑωβπι (Ιεηί^ΓβΓεΙ, εοηιηιεηΐδ βδΐ. δερίύίΐ Υοΐβ- 
ΙΟΓΓβηαδ : Ιοαηηε» Β^ηχα8€€ηχΐ8 ϋακησεοχ ηαίΗ$ , ΗβύΓΦία , ρχΛ€Γ €οη$ίαη(ίηοροΙχιη νβηίί : ηϋχ 
Ιίί)6ΓαΙίϋχι$ ατΙιΙ)\ΐΛ Ιερχίίηιβ χηιϋη(Η$ , €( αά €Ητί8ίχιιη €οην€Γ$ηί^ ηιοηαοΗί ΗαδΗαίη Βαηχ- 
ρ8\ί , ΒΐηχηΙ €ί άοΰεΟαί, €αρΙ\ι$ άείηάβ ίη ΙΐΗοτβ ηιανί» α ρίναίχε 8ατα€€ηχ$; [ΙίΙ] ρο8ί€α ^ 
α ΤΗβοάοίχο τβάβηχρίη», ιηαρχ3ί€Γ β;α5 ορχΒίοΙαηιηι [χαχι, Ιη βΗ5ρίοιο7ΐοη ρτοάχϋοη'ΐΒ νεηίβηΒ, 
άεχίετα €% αϋΐαία €3ί. νετχιηι ρο3(^Ηαχη άβρτεΗεηΒΧΐΒ^ ({ηί ίίΙ(€Γα3 ρτοάίίοτχαΒ $ίΐ{Ιο Ώα- 
Ώΐα3€€η% ρτοϋβ αΒΒίηχχΙανεταί^ ίη ΗοηοτΒ αρχιά χηιρεναίονεηχ [αΐΐ, Αί χΙΙβ χη οωηοΰχχίηι ^^- 
ρΓ€33Χί3, χϋί ά€€€33χΐ. Εϋ^ε, ηιί νοίαίερρθηβ, ΙιίδΙορίθδ ηοΙ)ίδ, βη ηυ^Λδ εοη}§ερίδ7 Ιεευηι 
ηηίΠΓίπε ηιίΐιι ίηίορ βϋοδ ροδ υδΐ, αηί οηΐ(ΒηίθΓίΙ)αδ ρείρα1)Ιίε3Β ΙίΙΙερβρί» Ιεωρορί1)υδ, εχ 
οΗϋίδδίηιίδ ρρβίίδ ίίοδευΐοδ ηο1)ίδ ουηοχίοδ βχεερρίδ αίςαε άεΐίϋαδ. 3οαηη€3 ναηκίΒοβηχιβ, 
ϋαηχοΒΟί ηαίΗΒ, Νοη ροΐαίΐ, εΙίδπίδΓ νοίυίδδεί,βΐίίεραίεερε. Νεο θΐίβηι οΐ) εβαδαπι 03η)θδε6ηυί> 
(ΙίοΙυδ εδί, ηίδί ({υίβ υβαιβδεί ηαΐυδ. ΗεύΓΰΒηΒ. δί βηΐβ ββρίίδηιυπι ί(1 βδδερίδ, Φ^ρε; ηίΐιίΐο- 
ιηιηυδ ηιορεηι §εραη) : ςια^ηίΐο εΐίαηι ρρονερϋίο (ρίΐαηι εδί, ηειηχηβηι 6Ηη$Ιχαηηηι ηα$€% : 
«ΙΙβηιεη ΗεΙ)ΡΦυπι εδδε, ςυί ηαδοίΐυρ, δί α ρβρεηΐίίιαδ Οΐιρίδΐίοηίδ ορίαηι άυεβΐ, ΙίεεΙ α(11ιυο 
ΙιορΙίδπιο ηοη βϋΐυΐαδ δϋ, δίηβηιυδ βΐίοδ (Ιίεερε, ηοη ίΐβ ΟΙΐρίδΙίβηο ηοπιίηί αιΐϋίείοδ : ηοδ ςαί 

«1 ίΐ(1εϋΙ)υδ ηβδείπυρ, εΐ, δί (ΙΙεί Γϋδ εδΙ, ιιπ» ευηι Ιιβε δοΐίδ Ιηοε Γκίεηι ρβρεηΐυηι βωρΙεεΙίηιιΐΓ, 
ιιυη(|υ«ω ΙΙεΙ)Ρββί (Ιίεεηιαρ βηΐε 1)βρ1ίδηιιιηι, ΗεεΙ 1)3ρ1ίδπιυπι ρροΐρβίιί εοηίίηζβΐ. ϋπιηεδ εηίηι 
οηιηιυηι ςεηΐίαηι ρυερί, αηΐβ δεεί^θ δυδβ δί[$ηυηι ΗεΙ)Ρδθί εδδβηΐ, εΐ ^εηΐίΐεδ ίρδί βηΐε ΟΗρίδΙί 
ηϋνεηΐιιηι. ({υοά ηεε 3υ(1θΒί ίρδί εοηεεάεηΐ. δί άίεβδ βϋαΐίαπι Οβωβδεεηυιη ΙΙεΙ)Ρ3ίδηιο ηο- 
ιηίηβ (Ιεόίδδε, ίϋεο^υβ ΗεΙ)Ρ»υπι ίυίδδβ : Ιιοε, ρβεε Ιϋβ ^ίχερίιη, ΓβΙδυηι εδΙ. Ββιηβδεεηυδ 
εηίηι αϊ) ίρδθ ρυορίΐίβ ΟΙΐρίδΙίβηα ρείί^ίοηε ίπιυαίυδ, εΛΠΐ δειηρερ εοΐυίΐ, εΐ ίη εα βριηυδ εΐ . 
δΙίΐ1)ίΙίδ, εχίρειηο ςαοςυβ δρϊρίΐυ, ςυειηα(1ιηϋ€ΐυπι ρερ Ιοίοίη νίίθηι, ίΙΠΙ)βΙαπι εοηδερνβνίΐ, ^ 
αηίπιβηι εΙΠβνίΐ. ϋΙ ΙιΙηε νίαεβδ βάνερδβρίοΓαηι άεΐιρβωεηΐβ, ψιί, ηεδείο εχ ςυο ρεηυ, ίη 
εοηιηιεηΙβΓϋδ $αίδ Ρβίερρε ηοη δυη( νερίΐί, Ιοαηηεηι, ευηι βϋΐιαε εδδεί αρυά δ&ραεεηορυιη 
Γβ^βαι ίη ρρείίο; δίοιυΐθδδβ θ ΜβΙιυαιεΙί ρείί^^ίοηβ ηοη β(ϊηιθϋααι οϋΙιορρ^Γβ. Ναιη Λΐηα εαηι 
60 &(1 δεραίερυηι Μ&ΗυωεΙί ρροΓοεΙαω, εΐ εχ Γβ^δ ^αδδα, ηιεία ρβρεαίδααι, Μβΐιυιηείαιη 

(α) £]υ&«ΐ6ΐιι αιιΐο ηιβιιιίιίοραΐ ΟΓαΙ. \. ϋ€ ΙιηαβίΜια^ ιιΐ6ΐ Ι,οοηίδ Ι&Ααιίι ΙςοηοηιαςίΑΟΓυοι ρΓίιιοΙρίδι εΐ'. ^ 121 ΡΙ10Ι.Ε00ΜΕΝΑ. 122 

Λ'ΙοΓβδδβ, βΐ βι1 Ιβα^βτη ίΙΙίυδ δο ίηοΐίηβδδβ, βΐ βυω ρυϋΐίοο ρΓϋΟίϋοβδδβ. 0ϋθΐηο5Γβι» Ιίοηορι- 
[Μίδ βο τηυπβηΙ)ϋδ & Γβ^β βοοβρϋδ Οαπιαδουιη Γυίδδο ΓβνοΓδυηι. Ηοοςυβ ΙοΙυηι βι οοηιιηοη- 
ίίπο ρίβηο ΓβϋυΙοδο άβ €)η$ οοηνβηίοηβ ρποΓοΓαηΙ (ο). Πβοο Ιηηιοη πυςηΓηοπΙβ βδδο (ΙβίΓθοΙο- 
ηιαι, ιηίςαβ ΙθπΙί νίιί ρρο οβίΗοϋοβ τεϋ^^οηβ βΐ ουίΐυ ΐΐΏβ^ίπαοι οοηαΐυδ βΐ δΐυάίβ οβίυηι- 
ηίβιιΐίυιη, βχ βΐίοηιιη δοπρΙΟΓυπι ρΓοέβΙίδδίιηίδ ΙβδΙίιηοηϋδ (ΙορπβΙιοικΙοΙ. ΙΛοβΧ θπίπι ία 
ρ$€α(1θδγηο<1ο δβρ1ίιη& βοΙνβΡδυδ ίΓϋββίηβδ β ηβίαήίδ ίΙΙίδ βνίΐο) ΓοΙί^ίοηίδ 1ΐ0δ1ί1)ϋδ Σαραχην4- 
φρων θρρ6ΐ1&1α5 δΐΐ, ποπ ίάβο ίΐβ (ΙίοΙϋδ βδΐ, ςυαδί υΐΐο υπηυδίη ΙβηηροΓο δ9Γ«οβηοΓϋηι γοΗ- 
^οηί βάιϋοΛυδ ΛιβπΙ, δβά ςυοά ίηΙβΓ δβΓβοεηοδ ίυηο ϋβιηβ8ουηίΐ οοουρβηΐβδ ηαΐϋδ, ηοη υπ» 
οϋπι ϋ1ί$ δθΟΓΑΓυπι ίΐΏβκϊηυιη ουΚυαι βίϋΓβδδβΙ. Ρβροηίοδ ίΙΙίυδ €1ιπδΙίΛηοδ ααοςαο Γαίδδβ 
5€πρΙόΓ 105103 νίΐ®, βΐ βΙΙβΓ ΟοδίΒ©,^ βρβΓίίδδίπΐΘ ΓβΙβπΙυΓ, βΐ ΟιβΒοί 4 Όθ06αι1)η^, ίη Μ(ίη«ο. 
Ουιος Ι^ν \τΛ της βασιλείας Λέοντος του 'ισαύρου χα\ Κωνσταντίνου του υΙου αύτοΰ έκ Δαμασκού της 
ιτΛεΛας, έχ γένους περιφανούς, κα\ τή όρθοδ<5ξω διαπρέποντος πίστει * Ηίο €Γαί $ηΙ) ίίηρβΗο ί,ίοηίί 
/«αιΐΓΪ, €ί €οη$ίαηί%ηί ήΐα ίΙΗα$, €Χ ητύβ Οατηα8€0 ί11η8ίη ρβη^νβ €ΐ βάβ οΓίΗοαοχα οοηβρι^ 
Γΐια. ΜβαοΙοψΧϊΒΙ Ββδίίίηηυΐη, γένου; ττεριφανοΰς, κα\ ένδοξου, κα\ πιστοί». Θ^ΠϋΤβ ΐ7/ιΐ5/Γ!, €ί 
ρίοπΌ^ο^ €ί ηά^α. δοίΙ Α-υδίΓΑ ηίο βϋοπυαι νβηβιηυρ ΙοδΙίωοηίθ, ουπι Ιοβηηβ.ϊη ίρδυιη Οβ- 
ιηβδοβηυιη αβ δβιηβΐ Ιιοο ίάβιη βδδβΓβηΙβιη 1ΐ8ΐ)β8!Ώΐΐδ ίη δϋ« Πϋοί ρΓοΓοδδίοηβ, ίη ςυα βροΓ- 
Ιίδδίαΐίδ νβΛίδ ΓβΙβΙϋΓ : Αδτη μου ί^ πάσα ομολογία έν ί| έγενήθην • αυτή μου ή πίστις, έν ^ βεβάπτίΓ 
σ.ιαι, χα\ αύτη μου ή δόξα, έν ^ συνανετράψην, χα\ ^ συνέζησα. ΙΙοΒΰ αί ηιβα ίΛηίν€Γ$α βάβί ρνο(€$ηο 
ΐΛ ραα ηαίΗ$ «ιιιη; Η<ε€ ίη€α βά€8^ ίη ααα ύαρίίζαίοί 8αηι, €ί Ηχΰ ηιβα ρίοηα,οαηι ^ιια €οηηη(Ηί%$$ 
/νυν, €ί ραοϋηηι ϋοηνχχί. Ιη βίΐβ ΟηπδΙίαηΑ ίΐΐβ η&δοί ηοη άίοίΙυΓ, ςυί αΐ) ίη1ΐ(ΐ6ΐί1)αδ ρβΓβη- 
Ιί5ϋδ, 56(1 €{01 8 €Ηπ5ΐί&ηίδ οΚααι 1ΐ8ΐ)6(, ϋββΐ βϋΐιαο 1}8ρ1ίδη)0 8ΐ}1α1α5 ηοη δί(, ίη Γιάθ ΟΗη- 
$11808 (ΙίβϋαΓ, αιΐ8πι ίη ρ8Γ6ηΙίΙ)ΐΐδ 1ΐ8ΐ)θΙ βΐ ίυΐυρο 08{)1ίδηΐ0 8ΐΏρΐ6χ&1)ί(υΓ : ββαιςυο βί 
ςίαητβΓίΙ, ρβΓβαίβθ 86 ρβΓααβΙΙίοηίδ Γβοδ, ηοη πιίηαδ ίίδ ςυί δο β(ΐ6ΐ ρβπ Ι:)8ρ1ίδηιυηι δυυϋίίΐβ• 
ηιηΐ, οοιιά6ΐηη8ΐ)ί(αΓ οαιηίηο. Νοη ηβπιο Ι8ηΐ6η (Ιο Ρ8ΐΓβ 8ΐίΐ6Γ 6ηυηΙί8Γ8(, οιιίυδ ΙιίδΙοηο- 
Ιθοα, οαιη ο^νί8 ηοη δϋ, ορβΓβθ ρΓβΙίυηι ηιβ ίβοίαπιπι βχίδΐίπιο, δί Ογφοθ ΐΓ&ηδθΓϋ)8αι. 

Άξιον 8^ μηδέ τ6 μετ^^ ταύτα γενόμενον [Ι Υ], ώ; φασ\, χαταλιπείν άδιήγητον* ού γάρ πολύ τ6 έν μέαυι, 
χι\ δ το'^τωιν τητ^ρ -^ τούδε βίου μεθίσταται * χα\ θάνατον, οΓμοι, θνήσκει διπλούν, τόν της ψυχής κά\ 
του σώματος. Τί δε ο( χρηστοί παΖδες ; τά άγαθώτατα Ικγονα * Ούχ αχάριστοι περ\ τόν εύεργέτην φανήναι 
Ι|νέτχοντο* ούδΐ τής μεν οικείας σωτηρίας φροντίζειν, τ6ν δΙ οΟτως αύτους έλευθερίως θρεψάμενον καρ- 
ΜεΙν, ώαττ• τ^ τί{ς ασεβείας χαρπδν έχε?6εν τρυγςίν, κα\ τφ αίωνίφ πυρ\ ταμιεύεσθαι. Κα\ τοίνυν τω διδα- 
σκαλία κροσελθόντβς άναμιμνήσκουσί τε των πατρικών άγαθουρ][ΐών, χα\ βπως περ\ τήν πίστιν χωλεΰων. 
οίχΐ 3»1 χατά τους τρόπους ΰπ^σκαζε, χα\ λιτιαροΟσι χοιν^ βεου δεηθήναι, ώς συγγνωμονήσει τουτιρ, και 
μή τηςάηβείας λήψοιτο τάέπίχυρα. Πείθεται τούτοις εκείνος * χαΐ πως γάρ ούκ έμελλεν ο5τω χρηστδς 
β^ρ, Χ3λ ιοολυ οέίρων τδ συμπαθές ; Κα\ δέ συντδνοις άγρυτυνίαις, χα\ δεήσεσιν εαυτούς έπιδδντες, υπέρ 
του τεΟνηνίτος έδίοντο. Ό δέ γε διδάσκαλος κα\ ταΰτα ποοσετίΟει ταΤς προσευχα?ς ^ ι Κύριε ό βε^ς, 6 και 
Τραΐανδν τδν δυσσεβή βασιλέα, κα\ κατά Χριστιανών άμετρους λυττήσαντα, ταΐς του σου θεράποντος Γρη- 
'{*>ρ•.ν^ δε^^σεσκ της γεένντς του πυρ^ λυτρωσάμενος, χαΐ Φαλκονίλλαν τήν Ελληνίδα τα?ς της πρωτομαρ- 
Γϋοο; ΘέχΑης εύχα^ςτψκλήρφ των σωζο]Λένων συγχαταλέξας, αύτδς έπάκουσον κα\ ήμων, καΐ ταΐς των 
εκλεχτών σου σχηναΐς τ^ν των σων οΕκετων γεννήτορα κατασκήνωσον. ι Ή δέ μεγίστη ή πρωτόμαρτυς 
Θεχλα, μέγας δέ δ θείος Γρηγδριος, χα\ διά τούτο παρά σο\ δεδυνημένοι τά μέγιστα • άλ)ά γε πρόσεισι 
κάΙ κμίν αΓ τε του τεθνηκοτος άγαΟουργίαι πρλς άντισήκωσιν, κα\ προσέτι τά εύγενη ταυτ\ νεόφυτα, κα\ 
χαλλίχαρτεα, χάν έχ φαύλης ^ί^ης έκολάστησαν, ώς τ6 ενδέον έκεΤΟεν, Ινθεν τήν άναπλήρακιιν δέχεσΟαι. 
Έγίνοντο ταύτα δΓ δλων ήμερων τεσσαράκοντα, κα\ ^σαν ούτως συντόνοις δεόμενοι , κα\ τήν έκ βεου ^ 
χήν έχδεχόαενοι * άλλ* ήν άρα πάντων ενεργής δίκαιων ευχή, κα\ τδ, τδ θέλημα των φοβούμενων αυτών 
ΓΟΛίν τ^ ββ^ν, κά'ηεΰθεν πιστούμενον. Της γάρ τεσσαρακοστής ληγούσης ημέρας, γίνεταί τι κάνταΟθα της 
«ολλη; σου. Χριστέ βασιλεΟ, φιλανθρωπίας έργον άξιοΟαύμαστον. Νυκτδς γάρ επιγενόμενης, κα\ τψ πολλφ 
καμάτίζ πρδς ύπνον τραπέντων των άγαθων Ικετών, ό τεΟνηκως έφίσταται τοΤς τρισ\, καΐ πολύς ήν ευ- 
χάριστων, χαΐ χάριν τούτοις ομολόγων, άιά των υμετέρων, φάσχων, ευχών του σκότους, καΐ του πυρ6ς 
ήλευΟέρωμαι. Ταύτα άμα εΐδον, κα\ ό δπνος ^^ιεΟήκεν αυτούς, κα\ τά όραΟέντα πρ^ς αλλήλους διηγησά- 
μενοι τ^ιν εύχαριστίαν άξίαν τψ της δεήσεως των επικαλουμένων αύτδν έπακούοντι βεφ άπεδίδοσαν, Κα\ 
τζΟτα μέν τά παρά πολλών μέχρι της οεύρο θρυλλούμενα. Όιρηηηί ροττο €8ί, ^ηοά ρθ8ΐ€α 8ηύ8€€Η^ 
ηοη Γ€/'εΓΓ$ αναϋαηι ; ηβφζβ ίαηίηηι Ώτορτχαιη ρτοΰπταηί $αΙη(€ΐη, €ί ρατ€ηί%8 ίαιη ί//Ίι«β 6βηβ- 
/ίίί, €ΐ ίη Μ%ίη€ηίχ8 ρτ(Β8ίαηάχ8 ηβρίιραηί, η( χιηρί€ΐαίί8 %1ΐ€ [τχΑΟίχιτη ρ€ΓροίχΑΧ8 %ρηχΙ)Η8 αά- 
άίϋίηΜ ά€€€τρ€Τ€ί. ^^ία^€ ρταοβρίονβϊη ΰοηνεηχχΛηί, ρα^ΰτηοη^ηχ ύβηεβοχοΐΊΛηι ηίβηχοτχαίη Γβ- 
Γο/ιιη/, €ί ^ααηαηχ ραΓ€η8 ναίχοηβ^ ϋοβί χη Γ€ΐ)ΧΜ (χάβί να€%11αη8 ο/αιιίίοαΓβί, βνηχο ίαηχβη 
ρ(€ίοΓ€ εταί, €ί χηρβηχο ρΓοΙ)η8. Ηίηο 8ΗρρΙί€€8 βχοναηί, ιιί ]ΧΑη€(χ8 ρΓβοχΰίΜ Οβχίτη άερτύοα- 
Γπι/ιΐΓ, ηί ίΙΙίχΜ ιηχ8€Γ€Γ€ίητ, η^ςταβ 8ηρρΙί€ΧΧΑίη ίΙΙί ρ€βηα8φιβ ρτο χηχριβίαίΰ €οη8αίηαί. Ηΐ8 
αΐβ χηάχ»€χίχίΓ, (?ί4ί βΛίιη αΙχίβΓ βετι ροΐβναί αρχΑά υίταιη ίηρ€ηηχ8 πιοήδΐΜ, βΙ ρηαηί ηχαοήιηβ 
αά ηίί$€τί€οτάίαίη ρΓορβη8ηηί ? ^Ηα^€ €οηίχηχιΪ8 νίρχΐα8 €ί οναίχοηχύΗ8 8€ΐη€ίχΌ80$ ίταά€ηί€8^ 
ρτο ά€[αη€ΐί 8αΙίΐί€ ρτ6€€8 [ηηάχΑηί. Μαρχ8(βΓ χΙΙα ριιορηβ 8ΧΐρρΙχ€ααοη%1)η8 αάάίΐαΐ : « Όόηκχη€ 
1^11$^ ^αϊ ΤναΙαηηίη νερβϊη χηχρχχΑϊη^ ριιί χη ΟΗή8ααηο8 ιτηηχοάβταίε ίαηςτιιαίΛ ταδΜικ €αη%$ 
84ΐνί€Γαί , 8€ΤΌί (πί βτβροηι ρΓ6€χδΗ8 6 ρβΗδηηα ίρηχ8 ΙχΙ)€τα8ίί , €( ΡαΙοοηίΙΙαηι ρβηϋΐβΐη 
ΤΚ€€ΐ(Β ρτοίθίΜη^τΪ8 8ηρρΗοαίχοη\1)\Μ 8οη% ^χΜίοηΐίη αάηχΛΐη€τα8α, ίπ χρ8€ εχαχΑάί ηο8 ςηιο- 
9Μ«, €ί ίη €ΐ€αοΓΧΛτη ίχΛΟΓΧΛτη ίαδβΓηαοχΛΐχ8 <βη?0ΓαΐΛ /αοΓΜίη ραν^ηίϋΐη οοΙΙοοα. Ιίΰβί «ηιΐΛ 

(α) Ουίύηι Γογμπ βΐ, 6χ ί绀ίΐί8 Γβηιπι 6Ι Ιβιηρο- οβηδβο 8 Ιί1)6Πο Οϋβί, €υ]υ5 ΑΙΙλΓιυβ ΙοΓγα ιοβηιί- 

ΠΙΠΙ 58Ι•€ΐί88ίΐΙΙ0 ΐΙοοίΟΠ 68 8ΐΐΓί5<Ιΐ8 «ίπΐ, ςυβΒ ϋίι η<> 62. 

?βΙ βΐίβ Μ€&ιιβ 08θΐ88€€ΐιο, νβΐ Οΐίο δοΓορίοπίβ οΐιΐί- (ή ΕιοβΓρΙ» ΥβΓο οδδβ βχ νίΐ» 5αηοΐιΟθ8ΐη8β Μθ- 

Ι«Γ3ηΐ? Ιο<ΐί , οβΓίυιη βι «χ ίρδοιιιοί 1.60ΐΐ6 ΑΠαΐία αι&5€ΐΐ. η, 

(^) ΡΓθί«ΜΊοο«ΐΏ Ιΐ8α€ ήά^ϊ (ϋν6Γ&8ΐη ηοα 02>&6 ΰβ ΙχΙ^ν. Ε€€ΐ$8. 6γ<κ<:.,Ρ• 120- 1ϋ8. 123 ΙΕΟΝΙδ ΑΙίΑΉΙ 124 

ΤΗ€€ΐα ρνοΙοιηαΠίβΓ ηχαχιηια ^ηβηί^ ηιαρηη$ ροτνο €ί άίνίηηί βτβροηηΒ^ ίάβοφιβ νηαχίίηα 
ςαοαηβ €Χ (€ βχΒοηΙρΒΰΠίηί : ηιΗίΙοτηίηη$ Βαρρβίηηί βί ηο6/5, ςηω αρροηαϊηη$^ €ΐ άβ^ηπΰίΐ τ^$ 
ρΓθυ€ ρ€$(ίΒ, €ί ηουίΐ€$ Λί Γ€€€ηΐ€Γςη€ ηαϋ, βί ^νηοϋοοΒΧ, ηπατηνίβ €Χ ιτηρτοδα ταάίΰβ οηΊ 
$ηηΙ^ ίητοηΐι, ηίΐίϋηβ, $ί αηίά /ιιβηϊ, ςηοά %η ηοΙΐ8 τηίηηβ 5ΐ7, 3ηρρΐ6Γ€ ρο$9%ιηΐίΐ$. » Ρβν ^να~ 
άναρίηία άία {ηΙερτοΒ Κί$€€ ρ€Γ$ί3ί€ϋαηί ιηάΰηιίβΒβ θΓαίίοη%δη$ ιηοηϊηύύηία , ηϋτηχηίΒρΗβ 
€Χ8ρ€€ίαη(€$ ΰΙβηιεηίίαϊη.ΕΓαηί ν€Γθίη8ίοΓηηιρτ€€€$ οπιηιηηιροίβηία, ίηά€(ξΗ€ οοηιρΓούαϋαίΐίΓ, 
Όβατη ίίτηίηϋαϊη $0 νοίηηίαίβηι ρβτμοετβ, Ιη ιρ$ο ηαηιςίίβ ^ηαάταρχηία άιετιιηι οοοαίΧΛ, ορηβ 
αάιηχναίίοηβ άίρηηιη ρτο ηχηιία ίηα, €Ηη3ί6 Πεχ, ΗχΛίηαηίίαίε οοηχρΙβίχΛτ. Ι/6ί ηαηαΐΜΒ ηοχ 
αάν€ηΐί, ρνοϋβ ίΓχϋχΐ8 8ΗρρΙί€ίϋχΐ8 ρΓΰΒ ΙαϋοΓβ άίχίίιηο 8θτηηο 8ορχίχ8^ ηιοΓίίΐΐί8 ιηρβηίβΒ ρταίχοΒ 
ί11χ8 ΗαίβΠΒ €ί Τ€(€ν€η8 αρρατ€ί. « Γ^ί/η'*, αχβΰαί^ 8ΧΑρρΙχ€αίίυηχδη8 α (βη€ΐ)ή8^ χρηβρηβ Ιώβ- 
ταίΗ8 8Ηίη, » Ηααο ΰατη υχάί88€ηί, 6 Βοτηηο βχοχίαίί^ φιω νχάεταηί^ ηηιΐ8ρχιΧ8(ΐ\Μ αΐΐβτί βηαηταί^ 
ά€ΐ)χία8αΗ€ Ώβο χηυοοαηαηηί 8β ρτ6€68 εχαπάππίχ^ ρναίχαΒ αρβύαηί, Εΐ ΙκΒΟ ρχΛίάβτη 8Χ*ηί ςηα 
ίηΐβτ ρΙβΓΟΒραβ αά [V] Ηημ άί€τη νχιίρο ΐαοΐαηίην, ΗδΒΟ ϋβ ΓϋοιΟΓβ ϋΙο, ηί νβΐίδ (ΙίοβΓβ, Γβ- 
1)6ΐΙβ, ςυΦ 5υα |βιη ΦίαΙβ ιτιυΙΙΟΓαιη βηίπ)05 οβουραπαΐ, βυοΙΟΓ ίΙΙβ. ΟοιηηαβηΙααι οϋβηι ίαί^δβ 
ρΓοϋβΙ, οοηίβηαίίςυβ ΟοαδΙαηΙίηυδ ΑοροροΠίβ, ΟΓβΙ. άβ ]8Λχά\\)\χΒ Ιοβηηίδ 0&πΐ8$οβηί : Ο^ζω 
μέν σ^ν έχ διαδοχής οΐ του &γίου γεννήτορες ευσεβείς, χαΐ τ^ν χατ' άρετήν βίον επιφανείς. Μή γάρ δή δε- 
ςώμεθα τινάς έτεροΐα τά περ\ αυτών Ιστορηχότας, άπερισχέπτως οΐμαι τά χατ' αύτους άχ«\χοότας, χα\ τά 
της αληθείας μή διηχριβηχότας, χαΐ των αγίων προγόνων. Κα\ γάρ άλτ;Οως &γιοι μέσον άσε6«^ν• βίλιχρινη 
τήν πίστιν τηρήσαντες, των αγίων 6ντων φυτοσπόρων του άγιωτάτου τοΰδε χα\ θειοτάτου χαταψευΟομενους 
άύρός • χα\ οίον ύπ^ρ αύτοΰ τοΟς έξ ών προσελήλυθε στηλιτεύοντας • άλλ' εύσεβεϊς μέν οΐ γενάρχαι τψ μα- 
χαρίω, ώς ή άλι^θής άνέχαθεν ίστορία παραδέδωχεν. Ευσεβείς δ& οΐ πατέρες, χα\ αρετής διλ ικϋσης άντι- 
ποιουμβνοι βιοτης * 8χ€ χίαρηβ ρβτ 8Η€€€88Χοη€τη 8αη€ίί ΌατβηίβΒ ριΗαίβ βί νχνΜε οοηφίοιιί 
/ΉβΓΗηί, Νβρχιε εηχιη %ΙΙο8 αάηιχηχίηχΐ8, ρχιχ άε ί11ί8 αο8ΧΛΓάα ρικεάοτη 8θήρ(ο ίΓοάχάεπΛηί, 
4η€οη8χάετα(β^ ηί ορίηοΓ, ^€^Η8 βοτηνη €ΐ εαηϋίοπίΐη ρνορβηιίοτχΜη €χαιη%ηαΙ%8 {νβνε ηΜί» 
ίαπΰϋ ίίΐίβΓ \η%ρχο8 χηίβίΛβταίαηι.Ιίάετη ΒβΓναηΑηή, 8αη€ίί88χηϊ% Ηη^ηλοβ αο ά%ν%ηχ$9%ίη\ νίη 
ίηβηάαοχο ρβηχΜ €οη8ρηΓ€αη(€8, €ί ρ^ιοΒΐ ιΙΙίίΜ οαχΜαχη αρηεηί, βοβ, ηηάε ιρεβ ηα$α$ €$%^ 
υχίηρ€Γαηΐ€8. Ξΰά δβαΗ ΗΗ]α8€€ ρ^ορ€η^(ο^β8 ρχβίαίβτη ϋο/αβηιη^, η( νβτα άβ %1ΐχ8 ]αηιρτ%ά€ίη 
Ηχ8(οηαίΓαάίάχί:ρΗ ριιοηΐΛβ ραΓ6η(€8ΌΧΓίί*Η8 οηχη€ρ€ηη8ρ€Τθτηη€ΐηνί((Β€ΧΜ'8ίΜη ϋοηΒβοίαϋίχίηί. 
νίΠ. δβφΐίΙαΓ νοΙάΐΘΓΓαηυδ. ΡιιβΓ €οη8ίαηίχηοροΙίϊη νεηχί, ΝίΙιΠ ιηίηιΐδ : ηυηςιι&ιη ΟβιιίΑ• 
δοβηαδ ΟοηδΙαηΙίηοροΙίΐΏ νβηίΐ, ςιιαιη ηβο βδρίοβπβ νίνο ρβΓβΠ&δ οοοιιρβϋοαβδ (Ι&Ιαιη 65ΐ. Ιρ5& 
ηβίΏςυβ Οβιηβδοί πθδοϋυΓ : ίΙ)ί(ΐ6ηι ΓηυηίΓιοβηϋλ, ηβ άίο&ΐΏ' ρΓοςϋς&ΗίθΙβ, ρβίτίδ & ΟοδίΏα πιο• 
ηιιοΗο ρίο οΐ (1θ6ΐηη& αίςαβ βΓαάίΙίοηβ πιβ^αο αηα ουω αΙΙβΓΟ ΟοδίΏθ ΜβΙοιΙο, Ιυιπ ρΓοί&ηίδ, 
Ιυιη ηοδίπδ άίδοίρΐίηίδ βρρήιηβ βχβοΙίΙυΓ : ροδίηιοάαιη βΙαΙο ίαηβΓβ ρ&ΐπδ, ίρ$Β (1ί&η11β1ίΙ>υ8 » 
ΟΑΐηαδοί 5αΐΓ&ρα οΜ&Ιίδ, δαιηωΑ βΐίβίη οοηΐβηΐίοηο, Γβϋυδςυβ αοιηβδΙίοΊδ ηββίββϋδ,.ροδί 
ΓβουρβΓΛίθΐη αί?« νίΓίμηίδ 1)βηβΓιοίο ωβηυιη, Ηίβροδοίτιηβδ ρποίβοΐαδ, ίη 8βΙ)« ιηοηβδΙβΗο, 
νίΙ« ψχοά 8υρβΓβΓ8ΐ, δαί) β^ΓβδΙί ηίιηίδ βί ΐΓδουπάο δβηβ ρβΓβ^ι, υΙ)ί Ιβηάβιη βηβ νίΐ® ροδίΐο 
δθρβϋΙιΐΓ; βΐ 1)β11υΓη Ιοοηοοίβδίίδ ίηϋίοίαιη, βχ Οαιηβδοο ρπωυηι, ροδίβδ βχ ΡβΙβΒδΙίηβ, Η- 
06ΐ οιηίηαδ, «ηίιηοδθ Ιβηαβη ρΓοβουβααβ Αάαιοάιιηι οοηίβοίΐ. Αη ονζο, αυί νίΐββ δαβθ Γβϋοηεια 
ίΐβ (ΗνίδβΓβΙ,ΟοηδΙθηΙίηοροΠηαι νβηϋ ΤΗαίο ΓβϋβδΙίδ βδίΤοαπηβδ ΗίβΓΟδΟΐ^ΉΐίΙθηυδ ρθΙήβΓοΙίθ, 
θβουΓβΙαδ δΑΠβ ^νίΐβ) ίΙΙΐΟδ βοηρίοπ. ΥβΡί^β δυηΐ : Ό δέ χαριτώνυμος οδτος άνήρ, ού τήν θράχη<» 
τότε οΐχών, εΙς Σαυρομάτας άπέτρεχεν, ούδ& Ιχ τής Βύζαντος εΙς Ήραχλείας στήλας άπέβυγεν, άλλ' έν 
Δα{/Ασχφ τ6 πρότερον, Ιν Παλαιστίνη τ6 δεύτερον ποιούμενος τάς διατριβάς, χα\ έν έρήμφ τοπφ άσχούμε- 
νος, άντεπαλαμίτο πρ6ς τ^ Αέοντα γενναιότατα. ΑίΌίΤ %8ίβ ρηί α ρναίια ηοηχ^η ΒοΠϋΗ» €8ί ηβρηβ 
ΤΗταοίαιη χηοοΙβηΒ αά 8αχΑΓθτηα(α8 ρΰΓΓ^χχί^ ηβφΑβ €Χ Β^ζαηίχο αά οοΙκηχηαΒ Ηετ€χύ%8 €οη[\ι^Η ; 
9€ά ΓΜνη ρτιιιι ΌαηιαΒοχ^ ροΒίβα %η ΡαΙοΡΒίχηα νχίαηι (ΓααΗϋετβί^ 8€ηΐί€ χη 8θΙχίατ%Χ8 Ιοοχ8 €Χ€Τ^ 
€€Γ€ί, 8ίΓβηΗΧί8 €ί χτηρανχάΐΑΒ αάΌ€Τ8Χί8 ΐΛοηειη άβρηρηαϋαί : £1 ίηίΓ&. Κα\ άπιών εΙς Ίεροσόλυαα 
χα\ τήν προσήχουσαν προσχύνησιν ποιήσαμε νος έν τόποις τούτοι; τβί; σεβασμίοις , ώς έλαφος οι- 
ψώσα τ^/ θεδν είς τήν 2ρημον Εξεισι, χα\ τήν τοΟ θεοφόρου Σάβα λαύραν χαταλαμβάνει, 8χων ύιταδ6ν, ού 
τής όδοΟ μόνον, άλλα κα\ του σχοποΰ χοινων6ν Κοσμδν. Εί χηάβ, Βαηια8€0 ρΓθ(βοί\Α8 Ηχ6Τθ8θΙρηχα8^ /α- 
ααφΑβ ίη νβηβΓαΰΐϋϋηΒ ίθ€Χ8 αάοΓαίχοηβ αβοβιιίί, ιηοχ νείχίί €βτνη8 8ΐίΧ€η8 ΒβχΑηχ, ίη άβΒβτία 
α6ίιί, €ί αά Ιεαίχ 8αΙ)(Β τηοηαΒίΰτίΗτη ρβννεχΗ, ηοη ίαηίηηι ί/ίηβΓίί, 8€ά β]η8ά6ϊη ιηΒίχίηίί οοτηχίβ 
ϋΟΒΤηα. Ει ΙαηοΙβίη : ΈχεΤνον δέ χα\ε1ς τούτο πέπεικβν όζίρ^οςό ένθεος, ώς ύπ^ρ τους θείους νόμους 
άγωνισάμενον έχ Δαμασχου μέν πρότερον, έκ δέ Παλαιστίνης τ6 οεύτερον βαλειν τους έν Κωνσταντινουπό- 
λει των σεπτών είχόνων χαΟαιρέτας χα\ ύβριστάς. Νατη (ξηοά €Χ ϋαιηα$€θ ρη\Λ8^ €ί•ρο8ί€α €Χ ΡαΙ<Ε^ 
Βίχηα, ίη 608 φιχ νβηεΓαδίΙχηηι χτηαρίηηίη €οη8ίαηίχηοροΙΐ άίΓβρίον€8 ΰΓαηί 6ί ΰοηίβηχρίοΓεΒ,χη- 
ν€€ίχΐ8 β5ί, ηχΗχΙ βιιιη αΐχηά χηιρηΙΗ αηαιη ζ€Ιη8 άίνχηη8.Έ^{ ουηι δβπιβΙ β Ιοοο ρΛίπθΓοΙίδΒ 
ΗίβΓΟδοΙγιηίΙβηί ^αδδα δβοβδδίδδβΐ, υΙ)ίθ1) οοϋβιη ΓαουΙΙβδ (ΙαΙθ θδΐ, γοοΙλ ίη ουπκΐβιιι Γβ^τβίΙίΙαΓ. 
Ίωάννην δέ δ τοΟς των ^ Ιεροσολύμων Ιθύνων οΓακας, έκ θεοπνευστία; μεταστειλάαενος , έν χαθέδρ^ 
πρεσβυτέρων αΐνείν τ6ν χύριον τούτον χειροτονεί• ό δ^ πρ6ς τήν του θεοφόρου Σαβδ λαυραν αύθις έπανκόν. 
Ιάβτη Ηΐ€Γθ8θΙιιη%οηχηχ ρχώενηαίοΓ, άχνίηα ΐη8ρχναίίοηβ βί'ιαιη 3οαηη€ΐη νοΓαί, βίαί €Χ οαΐΗβάνα 
ββηιστχΑϊΗ Οβχϋίη ΙαχΛάβί, ρτβΒύχ/ΙβΠίηι οτάίηαί^ ρηί ίαηΐβη ιηοχ αά άχνχ 8αΙΙ)(Β τηοπαεί^ηντη γο- 
<Ιίβη«,β(ο. Αη Ρθοϋιΐδ ϋβαΐδδοβηί ίΙίηβΓβ ιηοΓβδΟΐιΐϋ δυΜίδΙίη^υί ροΙαβΓυηΙ? Νοη ίη υΓΐ)β Βγζβη- 
Ιίο, δβ(1 βΐίυηάβ Ιοη^ο Ιοοοπιπι ίηΙβΓνβΙΙο (ίίδδίΐιΐδ, οβίβπιυπι θάνβΓδυδ [VI] Ι,θοηριη ρβΓδΙπη^ίΙ. 
ΡΓΟδίΓβ 1.60 ίη ρΓδΒδθηΙβπ), βΐφΐθΐη ίρδβ ρβηπιΟΓΟ ροίοραΐ, ΙίΙΙβΓΟδ βιΐ ΟβπίΛδοί ρΓΦδί(1βηίΐ οοη- 
βηρί. νοΙβΙβΓΓβηυδ,ηδί ίί6βΓσ/ί6η5 ατϋοηΒ Ιερϋχτηο ίτηΙ)ηίΗ8. Ουϋδ ροΐαίΐ ΗοβΓβ1ίΙ)ΐΐδ βιΐί- 
1)ΐΐδ ΟοηδΙβηϋηοροΗ ίπι5υϊ, ίη ςυα ηαη^ηβπι ίαίΐ Τ ί^υβπια(]ηηθ(1απι εΙ ςιιβΒ δυ1)(1ίΙ, ίύί Λαϋί- 
ίίΛηιηιοηαΰΜ 8ΧΑηίρ8Χ88β €ί άθ€ίΗ886, ΗαΙ^ίΙυο) πιοηαοΐιι δυηαρδίΐ ίη ^1)ϋΒ ηιοηθδίβήο, Ιη ςαο βΐ 
δΐυϋίίδ βΐ ωοηαπιβηΐίδ ϋοηδθΓίΙ)βη(]ίδ οροΓβαι (ΙβάίΙ. Εί αά ΟΙΐΓΧΒίηηι €οηνεν8ΧΛ8, Εγβο ηβία 8Γβη- 
ϋίΟΓ βΐΊΒίθΙββάαΙΙαδ,ίπίΐϋβ ρίοΐβδ οΙ ηιΐθδ ρίβοβΓΟ ροδδβΙ.ΑΐνΐΙΰΟ ίυίαδ βαοΙοΓβδ €ϋϋΐ « ραίνυΐο 125 ΡΒΟίΕΟΟΜΕΝΑ. 1Μ 

ρυετο, 6ΐ ίη ίς$ί8 ίηοΐΐηΐώϋΗδ 5βΟΓΟ ίοηΐβ θΙ)ΙαΙυαΐ ΐΓ&(ίαη(. Τίχτβται ουν αύτψ πα!; οϋτος ό λαα- 
«ρ&ς, χαΐ άπαλΐ|> τώ σώ|Αατι, Ιτι τϋ διά τής πνευματικής μητρός αναγέννησες, τέκνον φωτ6ς ό πατήρ το^ί 
υ!^ ίν&^άίζζται. Να8€ίίητ ιρίίηΓ ίΙΙι ρηβΙΙίϋ ρτωοίαηΐί ΐ»ί€^ ςι%ΐ€ίη ααΗχιο ί€η€Γ0 οοτρηΒϋπΙο νβ- 
ς€η€τααοη€ ρετ ίρίτϋηαΙύΜ τηαίΓβίη βΗηη% Ιη€%9 [αοϋ, νοΙαΙβΓΓβηυδ, €αρία8 άβιηάβ ίη ΙΊΐίονβ 
ηατύα ριταϋί 8αΓα€εη%9. Ουω ίδίαο ίβΙ)α1β β$1? ϋΐ 1)6ηβ οχ βΐΐο ^8ίϋ^δ^η ρβηΙυΓϋδ ϋΐ ΙιβΟΓοηδ, 
060 ίαοοιηιικΜίο Α^Η^ίο» ίη θςαβ, νβηΐο δβοαηάο ίη )ίι1υ5 ροΓίυαιηυβ 5υΙ}ααοϋυΓ : υηάβ ροδίεα 
ίηί1θϋοη1)α$ Υβΐίδ Αά δοιηηίαηάαπ] ηιβηΐίοηάααιηυβ ονβΓδίοηεηι Γθοϋ Ι Οαοηβτη ίϋ ίη ΙΙΙΙΟΓβ ββίαβι 
^ν^ Ιη π)$οηβ εοηδίΑηΙίηοροΙίΙβηο, &η Ιοη($ββΙ) εο βΙ)6ΓΓ&η5 ΙίΙΙΟΓβ ρίρβίίδ ρρφϋα ο1)]ίοίΙαΓ, 
ίΐϋθαυβ &ΐΓ806πί5?ΑΙ,ιηϋιοα)θ,1(1ΐ6η)ροη5,Ιί06ΐδβΓβ06ηοΓυπιηβΙίο(η6(:|α6 6ηίηι&(1 Γοηι ρβρ- 
Ιίηβί) ίη ΙΐΑβ Γ6ηηη Ιυοβ , Ιαοίδ υδυΓβίΓαβΓβΙυΓ ; βΙΙβηιβη ίπίπα ρΓορηοδ Γιη(?δ, δαα δΟΓίβ οοηίβη- 
ΐΑΐη ίηΐ6Γθ1ιι$Απι ίαίδδβ ,ηεοβΙίβηίδίηΙιίαδδοίοΓίαηίδ,βά ίΐΐβ ΙβηιυοΓβ, ηο ηοιηίηβ ςυίϋεπι, υΐ Ηα 
(ΚοΑίΒ, εο^ΐΑΐη οβΓίίδδίηιυιη βδΐ. ΙΙΙβ αηηο ίηιροπί ΠβΓοεΙϋ (Ιυοάοβίηιο, 0Γΐ)ίδ οοηίΐίΐί 6131, 
εΐΐΓίδΙί 622^^[>ϋ$ι ΤΙιβοίΙοδίϋπι ρπίπιυαι 227, ροδΙ Τ1ιοο(1οδίαία ωίηοΓβοι 172, αΐ Ιι&Γυπι Γορυπι 
59πρΙθΓ65 ΤοβορΗβηβ» ηιοηβεηυδ, Οοηδίβηΐιηοδ ΡοπρΗ^ΓΟ^βηοΙβ, ΟεοΓβίυδ ΗβωαΓίοΙυδ, ΟεοΓ- 
ριΐ5 66<ΐΓβοιΐ5, Αΐίίηυβ βδδβνεΓΛηΙ, άίδΡϋρίίδ ρΓορρϋδ ΓορΛ^αΙίδ ίη εχίΐυηι ροΐίδδίωαηι 0Γ®είω 
βΐ ίη^υΐατυηι, υλγιθ οειίαηιίηυηι βνεηΐυ δαί) (ΙινεΓδίδ (1υεί5υδ, Ιααι ρπηιαω είΤυδβ, ραΐεΐιεπη- 
ιοίίπι (ΐ6ίη<]6 ΟΗεηΙβΙίυαι Γεβίοηυπι Γβείεπι ίυηεδίίδδίπιΐδ ε1θ(1ί1)υί^ οοηδρυΓεθνίΙ. Ουο εΐίηιηβηηο 
5ΐ6ρΙιαηιΐ5 ΜΑίΙιεπίΑΐίουδ, σαί Ιαηο Ιεπιροηδ ΟθΓεΙ)βΙ, όε δδίΓβεεηοΓυαι εχίΐυ Λεηΐδ οοηδίίΐυίΐ. 
Νοη ροΐαίΐ βΓ^ο δυΐ) Τΐιεοαοδίο & δβΓβοεηίδ, ιΐυί ηυΙΙί εΓΛηΙ, οβρί. Ρθ8ί€α α ΤΙιβοάοβιο τ^άεΐΛ- 
ρίΜΜ, ψαςί$ί€τ €^ΗΜ ^ΏίίίοΙανητη (ηΗ. 5οηιηίΑ, εΐ ηονα οηιηία εΐ α δοηρίοπί^υδ δοίοΗδ, εΐ αΐίυά 
ουΜρίβηι 8ςβη1ι5υ$ (ηεςηο εηίηι δεπίο εα οΐίείβδδε νεΓΟδίπιίΙο εδί) ΐΓααίΙα. Ιη ΒαΒρίοιοηβτηρΓο* 
αίϊοηί$ τ€ηίβη$^ άβχΐίτα βι αΰΐαία αί, ΥβΓαϊη ροβίαηαηι άβρΓβΗβηΒία, αηι Ηίί^ναΒ ρνοάίίοηα$ . 
Μ^Ι^ο ϋαιηα$€€ηι ρτούβ α$$%ιηχΙαν€ταΙ^ ίηΗοηοτβ αρηαίηιρβταίοτβτη/'ηα,ύβ πίθηαρεΓηεΓάδ εχοί- 
$9θιιηΐθ5€βηίη)6ηϋοηεπιίη(1υχίΙ : εβηιϋεηε&οίο ΥίΓ^ίηίδ ηιίρε ΓΟδΙίΙυΙβηι, ςαοϋροΐίδδίηιυηι ΟΓαΙ. 
ΐΑοεΙ. δ&η6 Τΐιβοάοδίο ηαΙίΑηι οϋ οβαδΑκη ίηδί^ηίΙεΓ ίη]υΓίαηι ίβοίΐ : δοείαδ εηίω ϋΐί βρρίηβίΐ 
φΐο4 ηοη ρθίΓΑΓΑΐ. Νεε ίι:\|απβαι πιίηαίΐ ίΐΐί ΟβπΐΑδοεηυδ, ροδΙ άεΙεοΐΑΐη ίρβαάεηι Ιιοηοπ&οο 
θΧ€6ρΙϋ$. Ια ηβαΐί^αβ βΐ Ιιοκηο ίηιηιβηί•>δίη)υδ, εΐ ΟΙιπδΙίβηι ηοπιίηίδ ΙιοδΙίδ νεπίΑίε εοηιρεΓίΑ 
Ιιιοιιΐ6ΐιϋ5αηΐ6 ο1>ίΐ55εΙ. Όβίη ίΙΙε ίη ϋ<Βηο&ίιιιη γ^^γ^μιι^, ι6ί άβ€€38α, ΕΙ ίά ςυοςαε β νεπίβΐβ 
ΙοοβΒ 651. ΝαηςιίΑΐΏ βηίηη ε^Γβδδυδ, ηοη ροΐυίΐ Γε@Γε(ϋ ; εΐ ςαί ίηδίίΐαΐαοι ςυοά δίΙ)ί δειηκΙ 
ιηίηιοβχβΓΑΐ, ηυηςυβακΙίπιίδεΓβί,ηοη ροΐυίϋΐίικί 8ί1)ί (Ιεηαο Γείονεπε. 5€ηρία ηια αϋΙΊα 
Λ ΜίταφΛ€ ηηρίΗηίιΐΓ ΕαεΙαία, ϋίο Ιβηϋεω άυηι Οηίΐ ΥοΐΑ^ΓΓβηυδ, ίη ηιεηΐεηι ΓβάίιΙ , νεΓαηι- 
4^6 Ο6$οίο ςυθ πΑΐίοηε ίβδδϋδ δεαιεί ΟδΙ. ΡίηίδδεΙ ηΐίηαε οίΐίυδ. 8ίο εηίηι ηιίηαδ ίηερίίβραηι 
(Όη865βί586(, ηοδςυε &1) ίΙΙίδ τείεΐΐεηάΐδ ηιοΙεδΙίΑ Ιφίΐίοςαε Ηϋεηβδδεί. Αΐίί εΐίβαι οΑαΙίοΓεδ ουηι 
νοίΑΐβιτ&ηο ηιυΙίΑ (ΙεδίρίυηΙ, ςυε βυίΒοίΙίη ΥοΙβΙεΓΓαηο ίηΐρΓθ1)&δδε, ηε Γεοοοί&ηι οΓβηιϋεη 
Γβροοβτβ νίίΙεΑαιαΓ. 

IX. νβπιοΐΐΑηιεη ουαι ΙβηΙββ ίη ΥοΙαΙβπΓβηο οβΒοίΐΑΐίδ οΑυδβπι ηοη δίηε βάωίΓΑίΙοηε ρερςηί- 
Γβη^ηι, ΐΑη(1βηι ευηι εχ δίαΐΐίδ ^ιιίΙχίδ^ΙβίΏ άε Ιοβηηε Οβωθδοεηο ηβΓΠΑΐίοηίϋυδ δΐυΐΐίδδίηιυπι 
ΙκΙυηκΙβρΓβΙιεηϋί.Ρβεεαι ηιίΐη ριββίαΐίΐ Οιρβίάυδ Ώβ ροΗ., Μ$ίον. ΟίθΙ. 5. Ιπίετ ςιηο8 ίΐίβ €8ί 
ψα€}Μν%Ια9Λ€ορίθ8Βά€$ϋτίρ8Χί:€α)νί8ρχ^€ί[αίίΗΐ<ΐ8 ΗχϋνοΙίΒ Γ^/βΓΓβ. Ηίηβ ουω είαδεοηιθ(1ί 
\'ϊ\Μχη πιίΐιί οοηςϋίΐΌ, ίη ϋπβπι ίΙΚυβ ρβΓίεπι αίουηςαε ίηοίϋί βρυιΐ νίηοεηΐίυηι ΒεΙνΑοεηδεπι 
&ρ€€Μί. ΑάΐοΓ.ΙίΙ). χγΗ,οβρ. 103, εΐ ΡείΓααι Ειιυίΐίηηπι ΙίΙ). ιν, οβρ. 13δ. Νβακιυείιί οηιηίηο 
εχ ηυβυηβηΐίδ ίΙΙίδ δΟΑ οοηΐεχεπε νεπίί ηοη δυηΐ, ε1 ροϋδδίηιαηι ΟεηΙηήβΙοΓεδ, ςαί ρΓορΙΟΓ 
ΟΑΟΜβΰβηί δίαοΐίααι ίη ίη)8^ηίΙ)\ΐδ ρΐΌρυςηβηοΙίδ [VII] ίηίεηδί , ςυί(1 ηοη ίη Ο&ωβδοεηυηι 
<1«Μ3ΐβΓ8η<. ΒΙ, υΐ 8οεΓ))ίαδ υΓςεβηΙ, ϋεΓΠίοηεηι ϋβ «ιι* ΰοηνεηχοηβ άίνεΓδυπι, ηΐ εχίδΐίηιο, βΐ) 
ΙΐΑΟ ΥίΐΛ ( ηβηαε εηίηι ίΙΙυπι νί<1ί ), ίη πιεάίυηι ρΓοίεΓϋηΙ. δεοΙ δεηηο Ιιίε δα» ταίΐ ίηβηίΐβίε, 
βΙ αρ6Γΐ»»πιβ Α Ι)Αη)Αδοεηί ηοηιίηίδ 1ιοδΙί1)υδ οοηβοΐαδ (ΙερπεΙιεηϋίΙϋΡ, οηοι ε» οοηΙίηεΛί ςαω 
ιΐβ ϋ&οΜβοβηο (Ιίεί ηοη ροδδυηΐ. ϋεΥίΐΑ ςυίϋ δεηΐίεηϋυπι δίΐ, ρΑυοίδ βοοίρε. ΥίηοεηΙίυδ δυΐ^ 
Ί1κ6θ<1θ5ίο ΙίΙ, νεί ΑηΑδίΑδίο, α ςυο (Ιίοϋ, πίοηαοΗαίβτη Ηαϋϋηηχ 8ηηψ8ίχ8€. Νοναηι ΟδΙ Ιιοο, 
ίιηρ«ίΓΑΐθΓ6$ ηιοηΑΟ^ΐΑίειη ϋΑΐ>ίΙυη) άβΓε. ΥίηοεηΙίυδ ΑίΙ, ναρίητη α ΞαΓαεβηχΒ, ίη ΡηΒίάβϊβ άβΙα- 
ΙΜΜ ; Ρ6ΐηΐ8 ίη /{^^^ρ^ιιιη. ΥίηοεηΙίυδ, ϋΐιιτι ιη^βΓ ρΓωάοηβΒ ρΓαάΰΒάίνχΒίοΙίϋνβί, οοηίίρίί, ΐ4/ 
€ΗίάαΜίηί€Τ €08 άχΙί88Χίηο ^οαηη68 ίη ραΠβηι νβηίνβί ; ΡεΙπυδ, αά Μ^ι^ρΙη^ηι άαοβηίεΒ, €ηίάαηι 
8ατα€€Ψίύ άίνίϋ νεηάιάενηηί. ΥίηοεηΙίυδ, α ΤΗβοάοΒίο ϊηί88α Ιβραϋοηβ 8ΐίΰ ραηα οαριίί8 άο- 
■ι/λο ΨΛαίίάα88€^\Αί€Χ (ΐΗαηίθ€Χίΐ8 ιηιΙίβτΗ : ςΗχρναοβρίο χηχρβήαϋ εοηίναάίοβΓβ ηοη αΗ8Η8 €8ί; 
Ρείηιβ, ΤΗ€οάθ8χχΐ8, σιιί βί [χαταί ατηχ€ί88ίηιΐί8, Ιοαηηϋτη ρνεάύηΒ αο ρνβίιο ιηι»Ιίο α 8αΓα€€ηΪ8 
τ€άαηα. ΥίηοεηΙίυδ, νοηΒίαηΙίηοροΙιηχ τΰάιΐΰίητη^ ψηοη4ΐ8ί€Ηο ίηο/ΐΜΐιιη, βπηχ 5α?ρίι*5 ρνο ηβαο- 
Ιΐί8 βΜχίΜΪΜ χνηρβΓοίονβ €οη8αί€ηίίί. ΡείΓϋδ, ^Η6τη ϋοηΒίαηϋηοροΙχτη Γβάαοίηιη, 8ηΗίη €αη€€ΐΙα- 
η'ΐΜ» ί€€ίί^ €)η8ίΐχί€ ουηΛίΙχο €( χηάη8ίΓχα οητίαίη Μαηχ τβςίηάαηχ €0ΐηηιχ8χί. Νοο α1) Αΐίο ρεηυ 
δϋοΐ ςυ« ά^ ΙοΑηηε Ι)βπΐΑδοεηο ηαΓΓΑΐ Ιοβηηβδ ΝΑοοΙεπίδ, νοίαω.ΐΐ Οβρβηβταί. 14. Ουίίΐ ίη 
1ιΐ) ΐΑοι νβΙιεηιεηΙεΓ Γερυ^ηΑηΙίΙ)υ$ Αο δοουπι αάνεΓδΑηΙίϋοδ ΰΓΟίυη) αο δΐΑΐ)ίί6 άίοοδΤ Οΐιυηι 
ιύυΐεηΐίααι Ιιοηιαηοίοηυηι ηιεπΑ δοηιηίΑ, ηιίΐιί ΟΓΟοΙε. 

Χ. Ιΐΐιίιΐ <{υοςυεΑ(1ϋΑηι : ΙοΑηηεδϋΑΏΑδοεηυδ Αρυά ΥίηοεηΙίααι ρΓοάίΙίοηίδ τευδ, ρεδδί- 
ιηυ5 5αταΐΗη(α{α) (ΙεοΐΛΠίΑΐϋΓ. Οϋίά ίΐΐυά ηοηιίηίδ δΙΙ, εχρΗοΑηάυπι. 5αΓα6αίία« εοδ εδδε ωοηΑ- 
Λοδ, ίριί οοηδίΙίΑ ενΑη^εΙίοΑΒ άοοίηη» εΐ ηιοηΑδΙίοΑοι (ΙίδοίρΙίηΑΠί τεηυυηΐ, οοΙΗ^ο εχ δ. 
Βεηβϋίοΐο δα® Κεβυΐω ΟΑρ. 1 : Τβτίχηηχ ηχοηαοΗοηιηι Μεττχηχΐίτη ρβηχΐΒ €8ί ΞαΓαϋαχίαηαη^ 
φή^ ηχΜϋα ΓερπΙααρρΓοϋαίχ, ΰχρβΓΗηίχατηαρίΒίΓα Βίαχί αητΗτη [οτηαοχΒ, 8€ά ίη ρίπηχϋ ηαΙαΓα 

(β) Ιο «εΐίβ ίΙΗδ οοιηηιεηΐίιϋδ Υ'κφ δ. ^03ϋη^β ηυηι , ΓαΙ)ΐιΐ3ηιιη ί&1»Γθπι ίπάίο^Ι βυοΙΟΓΟίη , <)ΐιί , 

Ε^οιιβοεαί, ϊτλΙλιλ ίιηροηιΙοΓ Ιιοο οοιινίείο αιΐνβι-βιΐδ ουιη εκ Ηβ^υΐα 8. ΒβηειΙίοΐί ϋίιΐίοίδδοί ςυοιίϋαπι 

^ΟΑΒίιειη ΙΙ911Ι ΓεΓ^ϋαΓ : Ο ηβηηί$$ίαΐδ Λοαηιίβι^ 6«• εϋΐΐϋδ Γυίδβε ηιοηαοΗοπιιη ηυΙΠυδ ϋίβοίρΙίηχΝ ςΗΐ 

«/ίαί• ηΐΜ ΐηοταΐ€, ηιαίαιη πιίΑί ρτο ΙίΟΗΟ τβάάϊ^ δ;ιη1)»ίΐφ ηιιηουρ&ΓΟίιΙυΓ , βαηοΐυιη ιηοηαοΗιιηι 

ώΐί, Ββτ^αΗα ρ€$8ίηΐ€. ΟαΓ Ιοΰυ» Ιιοιηίηϋοι ' ι•• ^οαΡ1ι^ιη Ιιαο νοοϋ α ρπηϋίρο Ιαςεβδίΐιιηι ϋηχϋ. 127 ίΕΟΝΙδ ΑΙΙΑΤΙΙ ΙΓί 

ψηοΙΗΐί, αάίιαΰ ορ€τ'ώιΐ8 3€Γναηί€8 8(Β€ηΗ βά^ϊη, ηιβηΐίη Όϋο ρβν (οη$ΗΓα/η ηο8€ηη(ΗΓ, ηηι ϋηϊ, 
αηί (βνηί, αη( οηίβ 8ίηρηΙί 8ίη6 ραβΙοΓβ, ηοη ΌοιηΊηίϋη^ 86ά 8Ηί8 οοο/ιΐίί ονι7ι6ια, ρνο Ιβρβ €18 
άε8χάηιοταιη 68( νοΙηρία8, οηηι ςιιίάηηΐά ρηίανβηηί νβΐ εΐ^ρβήηί, Ηοο άίοαηί «απΓ^α/η, Η 
αΐίοάηοΐαβηηί ρηίαηί ποηΙίϋβΓβ. Οάο Οϋπίβοβηδίδ βΙ)1)αδ, ϋΐ). ία ϋοΙΙαί, , οβρ, 23; ΡίϊΙηΐδ 
ΐ)&ΓηίδηαδορΪ8ί. 4 ΙΛη ν ; ΙδίάοΓαδ ΗΙ). ιι Οβ €€€ΐ€8ία8ί. ο[β€. , οβρ. 16, Λΐδβ ΙιΟΓυιη 5αναΙ)αΐ' 
ίαναπι ββηίυιη βΐ ίη^βηίυπι δοοιαβ βο δ. ΒβηβϋίοΙϋδ βχρΙίοΛηΙ. ϋπάβ νβπο ηοωοη ΐΓβχβπΙ, ίη 
ΟΓΦοίδ ίραδίΓδ ςϋδΟδίνί. ΡαΙβΙ)&ΐϊΐ « βαίνω ροδίββ βάτης αηι^ηΙαη8, αΙ)€ΐΊΓαη8, ατάάΗη$^ υΐ β1 
ΙΙΙαά λαλοβαρυπαρο{χελο^^υΟμοβάτη;. ΑΙίΑπιβΐ! 8ανα αηηβχυιη ηαΙΙυπι Οδδβ ιη θα πηςαβ οοηιροηβ- 
1)Ληι. Νβςαβ βηιιη α αάραβος, ρυϋοηϋο ίηίβιηίςυβ ηοιηίηβ, βΐ λ ςυο ΙιοηβδΙβδ βΙ)Ιΐ0Γη]ί556ΐ 
ΟΙιπδΙίαηβ, άβηνβίαιη βχίδΐίηιο. ΟαβΓβ βά βχΙΟΓΠΟδ οοηίυ§ίο, βΐ β δγπδ βοοβρίαπι ηοιηβη ίυ- 
(Ιίοο. Ξατάδαϋα ηδίη^αβ βραά βοδ, δίνβ δοπρδβπδ οαιη 5, ηβρϋρβηίβίη, ΓεΙχηςπΦηί^ίη βο ο6- 
ηβραηίβηι άοπιηιη ; δίνβ ουιη 8αά^ 8Ηαάβη(€ηι άοτηηηι δίξ;ηίββα(. Ουθ(1 &5 1)0δΙίΙ)υ$ ΐη 0&ιηθ5- 
οοηαηι ρποΐδίυπι βδί, αΐ βααι β ρπορπίδ (Ιβδοίνίδδβ, βΐ ίη βχΙβΓβδβηίηιυπι βάνβιΐίδδβ ίηηαβπβΙυΓ. 
Ιάβοςαβ ρ6δδίιηυδδδΓβ1)αίΙβ, ςυ&δΐ άίοβρβδ, Γβ!)β1Κδ, βροδίδΐβ, δυοπιηι ρποάϋοΓ, ίηίοιίΰοηιπι 
ίαυΙΟΓ, βΐ ηυίϋςυάΐ βΐίαά βά ρΓΟΟβοθίη οΐ Γοϋβΐΐαηΐβπι βηίιηαιη άιοϊ ροδδοΐ. 

XI. ΟίϋΙϋδ ίαίΐ ΜαηδαΓ. ΙηοβΓίυω ωίΐιί, Λη» ΓβιηίΙίβ, νβΐ Ι,βοηίδ ίωρβΓΗίοηδ οοηίαιηβΐίιι. 
ΝίοορΙίοπίδ ΟοηδΙαηΙίηοροΗΐβΐΐαδ ίη ϋΗτοηχοο : Κϊ\Ίωάν^;ηντ^ν άτΛΔίμαίίχού της 1υρ{ας, τ^ 
έπίχλην Μανσουρ. Εί Ιοαηηβίη Όαηιαβΰβηητη, οορηοτηβηίο Μαη8υτ. δυιάβδ: Ιωάννης ό Δαματχην^ς 
δ έπιχλτθεϊς Μανσούρ. Ιοαηη€8 ϋατηα8€8ηΗ8, €θ(ΐηοηι%ηαίχί8 Μαηβητ. δοά })α}ο ί&πιίΚβ) ηοαιβη 
ηοη ίηιβραηΐ. Οο^ηοπιβη άαηΐβχβΐ ίΙΙυ(1 βΐίυηάβ οΐίβαι ίη Ιοαηηίδ ηοηιβη βΐ ΙοΓβδ ϋοηαβδίίοοδ 
σατο γράφειν. Ιηί€Τ φιο8 €( ρτ€Ρ8ίαηίί88Ϊίηιΐ8 Ιοαηη€8 [VIII] Βαηια8€€ηΐί8 ρΓ€8ύί/ίετ, ςηί α ί^ταηηο 
Μαη8ηΓ €οαηοτηίηα(α8, αριιά ηο8 8αη€ίΗ8 Η ί/βί/βΓ , ηηικιηαϊη €€88αΌίί 8€ηύ€Γ6. ΕΙ βραά δίιηβο- 
ηβΜ ΜβΙβρπΓ&δΙθηΐ : Μεθ* ών κα\ 6 τίιν γλώτταιν ε(ίχαρις Ίωάν^^ης ό Οεοφιλί); πρεσβύτερο;, βν ή λοίβορος 
εκείνη γλωσσά, χαΐ στενή |ΐέν τήν παίδευσιν, ιαριττή χα\ εΟθηκτος την χατηγορίαν Μανσουρ ϊτΛχάίΛΐ, 
€οη8ίτηιΙί ^χΑοφιβ ίηοάο ίΙΙβ Ιβρίάα ΙίηρΗα ρτ(ΒάίίΗ8^ αο Όίη8 ρΓ€8ϋι^ΐ€Τ Ιυαηηββ, ςη^τη ιΗβ ρ^^ιι- 
Ιαηίί αοτηαΐίάίοα ΙίηρίΑα ίί^ταηηίΜ, αίαηβ βνηάίίίοηβ φήαετη αηριΐ8ία, €(Βί€ηΐίη αά νίίΗρβταηάηηί 
€ορίθ8α €ΐ ρ€τα€ηία, Μαη8ητ^ αρρ^ΙΜαΙ. Ιη δβρίίωα βΐιαυι δ}'ηο(1ο βοΐ. 6 : Ιωάννης 61, Ις 
παρ• αύτου υβριστικώς Μανσουρ προσηγόρευται. 1οαηη€8 ί?βΓο, ςτΜΐ α 6 ϋΟίίεηι ρϋΤ ΟοηΙν,νΜίχανΛ 
ϋίαηβΜΓ ΰο^ηοιηιηα^ια 65/. Ρβαΐυδ ύίβοοηαδ, £ίι>^ ηιί5Γ^//. ΙίΙ). \\ι: ^οοηη^8,(|Μ\ι)^η8 οορηο^' 
ψηίηα(α8 €8ί 61^8οηΊιο<ΐ8 ρΓορίη αιιτβαΐη €ί [ηΐρίάαϊη 8ρίήίίΐ8 βοηοίί ^^α(^α1η, φΜ8 %η χρ80 
ίαη% νβΓΰυ ^ηαηι %η νιίω αοίη €[βοηΑ%ί^ ςαενη νίάίΐίοβί €οη8ΐαηί\ηχΐ8 ίχηρίχΜ ιτηρβηιίοτ αηηικι 
ρΓορίβν βηιίηβηίβτη €]η8 ονίΗοάοχίατη αηαίΗΰτηαΗ 8ηΙ)ΐηίίίβΙ)αί, ρτο Μαη8ητ, αηοά ς/ιι^ α(7ΐ7ιΐΜ 
ηοτηβη €8ί, ςποά^αβ ΓβοΙοαιρΙΟΓίδ χηίβΓρΓβίαίητ^ 8€η8η Ιηάαιοο ηουχίπι Ε€€ΐ€8ί(Ε ιηαρί8(ιτηΐΛ 
Μαηζ€Γοη, ηΐΗίαίο ηοηιίηβ, νοοϋα^αί. Εΐθ6(ΐΓβηυδ : Ιωάννης μοναχοί, κα\ πρεσβύτερος, ό χρυσο^ 
^όας 6 του Μανσο{>ρ, ^ ερμηνεύεται Λέντραβος, βνπερ ό ^σσεβής Μανζήρ Ίουδαϊκω φρονήματι μετω^μασβν. 
Ιοαηη€8 ιηοηα^ΑΐΜ βί ρτΜδί^ίβτ, 6Ηιη/8θΓΓΗοα8 ϋορηοηΐίηίο, Μαη8ατί8 'βΐίχίβ φίοά ηοίαί Ι,βη- 
ίϊΆΪΆΧ&,^Ηβηΐί9ηρ%Η8 Ιάάαίΰο 8€η8α%η Ι^ίαηχβνβϊη ίτητηηίανϋ. ΟβάΓβηιΐδ ίΐαο^υβ Οβπι&δοβηί ρβίΓΐ 
ΜβοδαΓ ηοπιβη ηιίδδβ, βΐ βχ βο ρθί βΙΙυδίοηβπι βΐ) ίπιρίο Μβηζβπδ ηοπιοη (ΙίδΙΟΓίαπι ίηάϋυωηυβ 

8ιπ)β80βηο ΐΓβίΙίΙ : Μδηδαπβπιςυβ ι€ηι^αι)η^η (ΙβηυΙβπΘ. Οηίϋ »α1βηι ΙβηίταΙ)η8 δίΐ, βάΐιυβ ςαβθ- 
Ι ΑϊουΓδίυδ, €ΐ οβο οαιη ρο. Οβ(ΐΓβηαδ ϋβηιβδοβηί ΡβΙπβπι Μβηδυπ ηυηουρβί. ΕΙ ΓογΙο ο1) πιυηι- 
βοβηΜΰπι, βΐίβςυβ ρΓββεΙ&Γβ ίβείηοΓβ, αυί1}υδ βηΐβ &Ιίθ5 Οβαιαδοί Ιοβηηΐδ ρθΙβΓ 6ΐηίηοΙ)8ΐ, 
Μβηδα^ίΙϋ οοαηοωβη ρρίαδ β οίνίί)αδ βάαίΐυπι βδΐ, ϋΐ ίηΙΟΓ ΑΓ«1)&δ Γιηπ δοΐΰΐ, οΐ ββο βρυά 
ϋΐοδ Γ6^1)υδ ίιίαάςαοςαθ οχ[)ί1)ίΙυπ), δί πιβ αιβαιοπΑ ηοη ίαΐΐίΐ, Ιβ^δδο νίϋβΟΓ (α), ροδίηιο- 
<1υηι ίη ρΓορηυπι (Ιβ^οηβΜΐΥ^Ι, ςυοιΐ άβίηάβ Ιοβηηί α ρδίβπίδΐ οοηίοδίαΐβαυο νίΓίαΙβ ηιίηίαιβ 
<1βί5θηβΓαηΙί ΙπΙ)υβραηΙ ? οο ηαηιςαβ υίοίοΓ,αά]ΗΌαη8, ηο(η8 δί^ηίΓιοαΙϋΓ. νίρίαΐίδ Ι&ηάβπι οο- 
^ηοηιβη Ιγρβηηαδ 63αδ(ΐ6ηι ΙίΙΙβπυΙφ ίωηιαίαΐίοηβ ίη ίηίαηιίβηι ϋίδίΓβχίΙ. ΙΙΙ βηίηι αιίΐιί Γβΐθΐυπι 
βδΐ, βΐ) βχροΓίίδδίωίδ ίη βα 1ίη*^α, Αίαη*ιΐΓ ουηι *, νβΐ 5θίη δοπρίυπι ηοίβρβ €ταάί€α(ΐίΐη, ί^ρα- 
Γα/αιη, βυιι/ίΐι/η,ίίοαία/η. Οαηρβ Ι^τΓβηηυδ βο ηοηιίηβ ίηηυίΐ ίοβηηοπι θ1) βο (1ίδδβηΙίβηΙ(?πι, 
η6(ΐα6 αη& οαηι βο ίηιο^ίηβδ ορρυ^ηβηΐβπι α βοηιαιαηί .^ιϋβΐίαηι Οϋβ ίυίδδβ βνιιίδυηι βΐ δβρηΓΟ- 
(υπι. Οαβηι ροδΙβΑ οοηίαωβίίδηι Όαηιβδββηαδ δίϋί βΐ) (ΐφρβίίοίδ οΙ)1α(βπι δυα (ΙοοΙηηα βο 
5ΑηοΙίηιοηία ίη ηιαχίηιαηι Ιβαι^ίδ ρρϋθοοηίυπι οοηνβΓίίΙ. υΐ Ιιίηβ νί(1βΑδ ηίηιί&ιη θΙίοΓυιη ίη 
<1ίδΟβΓηθηΐ1ίδ β]*αδηΐΟ(1ί νοοβ1)υΙ1δ περιέργειαν. 

ΧΙΙ. 1,οο[υβΓβΙαΓ8ΐίϋδ^ηβοίηνβπδίπιίΙίβ, δίοοίΐίοβδ αηΙίΓΐυίδδίπιί βΐ 11Ι)Γί Ογφοοπιπι βοοίθ- 
δίοδίίβί ηοδ ηοηίΑίΙαηΙ, οο^ηοπιβη ίΙΙίυδ ηοη βϋηοΙ ίαίδδβ ςυΑπι Ατ€ΐα, δίβ βηίπι ίρδβίη ίί$(ΐ6ηι 
Ιί^Γίδ οοβηοωίηΑΐϋΓ ΑηΙβοβηοηβπι ίη ΡβηΙβοοδΙβη, ςαβπι ίΙΙβ οΑρηιίηβ ίΑΚί^ίοο οοωροδαίΐ. 
11)ί βηίαΐ ηοπιβη βυοίοπδ ΙΐΟΟ ΠΙΟοΙο ρΓβδΙίδϋΐΙΓ, Ιωάννου τοΰ Άρκλί κανών διά στίχων ίαμββκών ε!ς 
τήνάγίζνΠεντηχοστήν. 7οαηηι> ^4^^/^Ρ ΰαηοη οαηηίηβ χαηχϋοο ίη 8αη€(αϊη Ρ€η(€€08ΐ€η, ΙΙΚιη 
βΟΓΟδΙίοΗίδ βδΐ, θειογεν&ς λόγε «νεΰμα, Είρπηοίρίυπί, βείφ καλυφθείς. ΕΙ ίβΓβ ΟΠίηβδίη Ιΐυηο ίίβΠΙ 
ΟΑΠοηβπι ίΙΙαπι ΒβαΐΑδοβηο ΙηΙ)υϋηΙ. ΟϋΑΓβ βπΐ ηοΙ)ίδ Ιοβηηβδ ΑγοΙα Οβπιβδοβηαδ ίη ροδίβηιπι, 
({ϋί Ιιυοαδςαβ Ιοβηηβδ (βηηυΑπι ηοΙίοΓ ίΙΙαδΙπθΓ([υβ βχ ρΑΐηβ, ςπΑηι δυο βο^ηοπιίηβ ϋΑα)&5- 

Οβηυδ ίηηοΐϋίΐ. δβ(1 νβΙΙβίη βΐίί βηΐβ Πΐβ ίά ΐΐίχίδδβηΐ. Έγώδέτοι ου ταχυπειΟή;. 

XIII. ΑΙ ιιηάβηΑΠί 1}βυδβΓίΙ Ροδδβνίηυδ βυπι δβοβΓάοΙβπι ηοη ίαίδδβ ; βΐ (^υίηβαι δϋηΐ ςαί ίά 
80ΓίΙ)υηΙ, (ΙίοΑΐ ίρδβ. Εβο δβηβ ίη πΐΑηϋδοπρΙίδ οοάίοί1)υδ, ίίδςαβ δβΐίδ βηΐίοιαίδ, βαω ρΓβδΙ)/- 

ΧβΠ ηοπϊίηβ ίηδί^ηίίαπί ΟΟωρβΠΟ. δοηϋίΙϋΓ ηβηκίαβ : Ιωάννου πρεσβυτέρου του Δαμασκηνοί}, 
Ιοαηηί8 ρτ€8ϋι^ί€Γί ϋαίηα8€€ηί . δίβρίιαηυδ ΙυηίοΓ βυηι βραιΐ ΜβίΛρΙΐΓβδΙοω,ό τίινγλώττβ'» 
(6; νί<Ιθ{»ί3 ΑΙ)ΐιΙρΙΐ2ΐΓ9]ιυιη , ΕΙιηαΙήιυιο, ο( αΐίοδ ΙΗδΙοιίφ ΛΓα1)υιιι β€Γΐρ(0Γ65. 129 ΡΚΟΙΈΟΟΜΕΝΛ. 130 

ΛχΛξΐς Ίωά/νης, ό θεοφιλής πρβσ€ύτερος • ρητοΐανα ϋηρπα ρτα^ύϋπηχ, αΰ ρίηηι ρτΰβΙί^ίβΓΗίη ; βΐ 

•ρϋα 8(6ρ1ΐ&ηυΠΙ Β^ΖβηΙίηυηΐ, έν οΓς χα\ ό τιαιώτατος Ιωάννης ό Δαμασκηνές πρεσ6ύτ:ρος• Ιηίβν 

$0$ €ί Γ^/ΛβΓτίΐΛΐΐί ^οαηη^8 Βαηια$€€ηη9 ρΓ€$θιβ€Γ. Ιοβηηοδ Ηί6ΓθδθΙ)ΤϊηίΙβηυδ : Τ6ν Ίωάνντν 

ϋότοΰςτών Ιεροσολύμων Ιθύνων οΓαχας έκ θεοπνευστίας μεταστειλάμενος έν καθέδρα πρεσβυτέρων αίνεϊν 

ν^ιηίριον τοΰτον χβιροτονεΐ. Ιοαηηβίη αηίεϊη ίάβτη ΕΰοΙαϊίΒ ΗίβΓοβοΙι^ιηιίαησ ςηύβΓηαίοτ άΐνίηχίνα' 

Λ£€€Τ$αίαη,ηί %η εαΛίάνα ΒβηίοπίϊηϋβΗτη ΙαηάαΓ€(,ρτ€$1)ΐ^ί€ΓΗηι οτάίηαιιί. [IX] ΕΙ ηο ρΓβ5ΐ)}1β- 

πιαίΓυω βρίδοορο οοηΓυη(1&8, ίίΙοηι ηυοΙΟΓ ρ^^αδΜ8^υη[1θ^ ορίδοορυηιβΐ) οο(1ϋηι ΗίβΓθδο1)^ΐϊΐίΐΑηο 

ιοΙί5ΐΐΐ6 €θ5ΐηβιη ΟΓβαΙαιη ΓβίβΓΐ, α οιι]υδ ΟΓόίηαΙίοηο ΟΓίΙίηαΙίοαοηι ϋΗΓηθδοοηί (Ιίδΐίη^ίΐ. €οδ- 

ιη«& $οί1ίθ6ΐ βρίδ€θριΐ8,Ιοβηηβδ ρΓβδ1)νΙοΓ ΟΓϋίηαΙϋΡ, ΡΓδΒίοιοα ΟΐίΒοί ίη δγηηχβπο 4 Ι)ϋθθΐΏΐ)Π8, 

Μνήμη του ότίου Πατρ6ς ήμων Ίιοάν^/ου μοναχού καΐ πρεσβυτέρου του Δαμασκηνού• €οηιηΐ€ΐηοταίίο 8, 

ΡαίΓΐΒ ηο$ίη ^οαηη^8 τηοηαϋΗί €( ρταΙφεΓί Βατηα3€€ηί. ΕΙ 0Γ0•{5θπυδ ρΓΟίΟδ.γηοϋΙΙυδ ίη Κβ- 

$ροα$ίθη6 αά βρίδίοΐβΐη Μαποί ΕρΙίΟδίηί : Έν τψ έπ' 'Κ'κκΑησίας άναγινωσκομένφ λόγψ τω έπιγραφί-ν 

Ιχοντι, Ιΐύάννου μοναχού καΙ πρεσβυτέρου τού Δαμα7κηνού. Χ,^^/ιΥπΓ ίη Εΰΰίβδία $€Γίηο οιι/η ηαο ιτι^γγι- 

ρααη€, β ΙοαηηΐΜ τηοηαοΗχ €ί ρνβίΐΐίίεή Όαιηα$€€ηί. » Ροδδονίηυδ δαηο ΛιίβυδΙίηί βο Πίοροη^ιαί 

ηιΟΓβ 1θ€υ1ϋ:5 ηοη οδ(, βραϋ ςυοδ εαοονάοΐχ» ηοιηοη βΙίςυαη(1ο θρίδοοραηι δΟΠΑΐ. 

XIV. δοΓίρδίΙ ίΐβςυβ ιηυΐΐβ βΐ) υΐΓβθ|αο Εοοίοδίη €οα)ρΓθΙ)βΙθ , ίη βοί^υβ ΙιοηοΓβ δΟίηροΓ Ιιβ- 
ΙιίΙβ,ςυο βΐ λΗοπιπι βοοΙβδίβδΙίοοΓαιη δβηοΙΟΓϋΐη ΡβΙραιη ωοηαηιοηΐβ. Όί βά€ οπΗοάοχα; €οη- 
ίη ΐϋκφΐηιιιη Αο«/^ί,θΓθΙίοηοδ ρβηββ^τίοαδ, οβηοηβδ (ϋνθίδΟδ ίη όίοδ ίοδίοδ δδηοΙΟΓυαι, Ιγο- 
εΐΑΐυδ ϋΟΐιίΓΑ ΙΐΦΓΟδΟδ,βΙίαςυβ ρ1υΓίπια,ς|υ« ραΓίίηη δυρβΓδυηΙ βϋΐιυο,ρβιΐίαι Ιβιηρυδ νυπιχ ηΙ>. 
ηιηρδίΐ. 8οηρΙοπιπι βίοβία 1ϋΙ)βηδ ρΓΦίΟΓΟο, €υαι ρβδδίπι ϋηιηίΙ)ϋδ οΐινία δίηΐ,ηοη ίΐΛ Ιβπιβη, 
ιιΙςίΜΒ ρ6η65 ΟΙΟ 1υο6Πΐ οχδρβοίβηΐ,δίΐοηΐίο ίηνοΙνβηι.Λποπ}ΐηαδ : 

'Οττίυς• Λοταμδς τυγχάνεις^ ^Ιωάνπ}, ΕΙ 9ΐϊϋ9 : η ό& «αηοηίϋυδ, ΨηγματΙας άΛΛος τις^ τ) ^ίΡνσορΡόας^ 
'Αρδων τοητώς τώτ :ζΐστων τάς καρδίας. 
Τχ^ χΛημμνρςί χαγτϊ μέ σου τώτ δογμάτοχτ, 

Ή β/Λδος αΰτηνοϋς ίτοροϋς ρέρβι Λόγοχ*ς 
Οΰς Ίωάνηχς της άαμασχον τό χΛέος^ 
'Έ)'ρα}Ιτβ χΛησΟεΙς ϋιτενματος χαταγίου. *0 Δσμασχτιτός καΐ σοφίς Ιωάννης 

Σαφώς έξνμνεΐ θαύματα τον άεσχότου. 
Λφίί ηοη Ηοη αυΐ ηυάίαδΙβΓίίυδ,δβιΙ ιηαΚίδ Αΐ)Ιιίηο βηηίδ βοδοΐβιη ΗΙ)Γθδ (ΙββϋΓίρδΟΓαΙ,ΙοΑπ* 
Β69 αιοοΑ€ίιυ$, ΑΓ$€ηϋ ίΓαΐ6Γ 

Τό του Λό^Όυ ξντεχνον κάΛΛονς ώς γέμων^ 

Ώξός τό Λαμπρόν νένενκε της ^ΕκκΛησίας, 

Των δογμάτων φέρων δέ Ηιν θεωρίαν^ 

Σεμνην^ άΛηΟη, χρός σοφοΊς τ/μωμέτην 

Ό ξε'ινυς είδώς χνρΧοΛοί* μένος ζι^Λφ^ 

Γράφος χροηγβην έκ Θεού Λαβών σθένος, 

Χένος γάρ εΙμι, Γης άχ" άΛΛης έν θρφκχι 

Μέτοικος ^Λθον, άΛΛά χρός χαροικίαν 

Σϋν ^Αρσενίφ Ιωάννης τφ χόθφ, 

Σνζών άδεΛφφ σώματος διαιρέσει. 

Τόν τών μοναχών στέργομεν δ* δμως βίον. 

ΆΧΙ\ ώ Τριάς χάνταρχε^ σϋν τούτφ τεΛεΙν 

Τά θεΤά μ" εύδόκησον έν χαντί χρ<5νφ. 
Ι•£•ήΐ15 Αη07Γ3ηΐ1δ ΟΟηίΓΑ ΒβΓίββηίαπΙ Οβρ. 35 : Δαμασκηνών μέντοι εΙπων, πάντας τού; διδασκάλουί 
αΙ Ιηλύγους συαπεριλαβών έβή^λωσα * στόμα γάρ κα\ διερμηνεύς ο^το; ό πάνυ πάντϋ)ν τών ΟεοΛ<5γων, ου 
|έριν «α\ οΓς γροφει, ού λέγω, αλλά λέγομεν <ρησ(ν • ούγε ήλ(κον τ6 τών λόγων ύλος, κα\ ή τών δογμάτων 
Η^ΙΙκιΑ τ« χα\ στάθμη, κα\ δσοντδ έν &πασι μέγιστον κλέος ή τών οικουμενικών άγιων συνόδων έβδομη παρ- 
Ιβη\;η9. Βαίηα8€€ηνϊη αίΐί€ίη οητη άίοο,οηιηβΒ άοοίοτα αίςχΛβ ΐΗβοΙορα χηηηΐίηι €οΙΙβ€ίο$ 8χρηίΗ•' 
«κί. Μ€ίρηα$ ΰίβηίηι Ηχο ο$ εί χηίηρτοΒ ΐΗβοΙοροΓΗτη οηχηχχίηι €$1. ρηαρνορίβν ίη α$ ([χκβ χΐΐβ 
ίίή^ίί^ψίοη^ άιοο^ 8€ά,ά\ο\ιη[χ$9 αχ(, €η]χΐ9 ςιιαηία 8Χί χη €ο θΓαίχοηί8 ^ηΙ)Ιχτηχία8 €( άορτηαίνηι 
ΪΛΛβψίία» €ΐ α¥ηΗ88Χ8,<ιχΛαηΙαηι 8ίί %η οηιηχΙ}ΧΑ8 ρ€Τ€βΙ$δη8 ρίονία, ίηίεν (Β€νηχβηχ€α8 8αη€ία8 
8ΐβοάοΜ Μ€ρίίΐηα ΰοηΐίηβηχοταί, ΟοοΓ^αδ €Ιιίοηί&(ΐ6δ ΕχροδίΙίοηίί)υ8 ίη Β&ηΐθδεβηυη) : [Χ] 
Ουης ό &γιος Πατήρ ημών συνεγράψατο καΐ λόγους δογματικούς περ\ της ακατάληπτου θεότητος, κα\ τών 
β9μίη &χι{ν«ιΐν Λέοντος τού *Ισαυρου υΙού Κόνωνος, κα\ τού υΙού αυτού Κωνσταντίνου τού Κοπρωνύμου τών 
κτηγορούντων αυτόν καΐ καλούντων βλάσφημον Μαναούρ κα\ τώνόμο^ρόνων αυτών κα\ άσεβων βασιλέων. 
Μχ€ 8αη€(ΧΛΜ Ραίΰτ ηο8ί€Γ €οηχρο8ΧΑΧί οταίίοη€8 άυριηαίχ€α8^ άβ χηοοηιρν€Ηβη8Λ\Ιί Όβϋαίε^ υΐ 
9Λ9€τ$ΜΜ €Χ$€θταηάθ8 χΙΙθ8 ίβοηβιη ΪΒαητχίτη €οηοηχ8 Ρ. βί χ11ίχΐ8 βΙίχΛηι 6οη8ίαηίχηχΑηι ϋορνο- 

ε Μ», 4^ί οΑϊη α€€ΧΛ8αϋαη(, υο€αΙβαηΙ(ΐΗ€ ΜαΒρΗ^τηχίΐη ΜαηΒχιτ^ βί αάν€Τ8ΧΛ8 €08^ ηχιι αηα επηι 
8€ηίί€ΐραηί, χίηρχο8 %ηχροΓαίον€8. Ηΐβ ο1>1(6Γ βηίηιβάνβΓίίπιυδ ΓαΙδΟ ίεοηοω Ιιαηο ΓιΗυαι Οο- 
■0015 α εΐ^ίοηίΑάΑ (Ιίοί. Ι.6θ ηθοιςυβ ίΐΐβ βΐ €οηοη νοοθΐ^αΐηρ. ΕΙοηίω ΜδΙοποί» οΐ ρΓ^βοίρυο 
βηκί ΐΓΜίαηΙ, ϋοηοη ίΙΙί ίυίδδβ ηοιηβη τό βαπτιστικ6ν, ίη 1)αρίί8ΐηο χηάίίαηι, 

ΧΤ. Εχ Ιιίδ (ΐυί(ΐΑαι οπιηίβ, βΐϋ ροΐίδδίπιβπι βΟΓυαι ρβΠΰπι β Ιοβηηβ Ιιοο ηοδίΓΟ, φΐί δυΐ) 
Ιβοηβ !1θΓ6ΐ)&1 θϋδοίηιίβηΐβδ, βά δβηίοπβπι ίΙΙαπι δυΐ) ΤΙιβοάοδίο, ςυβαι ίρδί δίϋί ίβρίϋίδδίηιβ 
Ιηιηΐ* ΓβίβηιηΙ. 1(1 υΐηΐϋΐίαδ ίηηοΙβδΟΑΐ, άβ δίη^ΐίδ δβρπιοηβπ) ίηδίίΐυβαι,βΐ ρηπιυηι ϋβ ϋδ 
φωΐΒ Ρίά€8 οτίΚοάοχα ηοιηβη (ΙοϋίΙ : βοδ ςυ1ρΐ)0 οηιηϋδ ίΙΙί (}υί άυρίίεβη) ϋαπιβδοβηυηι 
«αιαιίηί&οαοΙιΐΓ» δβηίοή 'αδοηϋυηΐ, ςυβπι ηοη βΐίη^υβκη ίηϋοοίαακιαβ, δβά ίΑουηϋίδδίπιυηι 
α κΙνι5 (ΚνίαΪ!$ θρρηηιο 6Γυ(ϋΙυηι ίαίδδβ ρΓοηαηΙίβηΙ. 
ΧΤ1. 1Ην€ηΗ» €8Iα^οαηη€ Μρψρίχο, Ε( ηιίΓαπ) δ&ηβ οδΐ, Ιιιιηο ηοΙ>ίδ Οβπιβδοβηυπ) β Ιοί ΐΑη- 131 ΙΕ0ΝΙ8ΑΠ.ΑΤη 13 

ϋ5φΐβ νίπδ ίηίΓυδυπίΐ, ουηι ηυδ(|υθηι ολ (βΙλΙο ΟαηιοδΓβηί ηοιηβηίη ΙιίδΙοηοίδ βΓΦοίδ ί&ϋηΐ£* 
(|υβ, νοί «Ιϋδ δ€πρΙοη5αδ, βηΐκιυίδ Ιαιπεη, οοουιτ»!. 1.ίοβΙ βιιίιη δϋΐ) ΤΙιβοάοδίο Ιοβηοίβ 
ηοηιβη, ίίΐΓΐιιβ εβΙοϋΓβ ο1> δβηοίίΐϋίβω, ςυα νίΓ ϋΐβ ρο1ΙβΙ)βΙ, οΙ>νίϋΓη δίΐ, ίΐΐιιιιι (βοηβη ί?χ Βα* 
ηΐ3δοο ίυίδδβ, ηοηοο βδί, ςαί ΛδδβΓβΙ : ϊχώο «Ιϋδ Γβ§ίοηί1)υδ ΟΓίαπι, ρβίβιη ΤΗβοάοτοΙυδ, ϋίίΐβη 
1)1). ν, οβρ. 24 ; δοζοιηθηυδ, Ιί5. νι, οαρ. 28 ; ωΐίδΐυδ, ]ίϊ). χι, οβρ. 34, ίβίοηίυι' , φιί βοηι Λβ^-^ 
ρΐίυιη ίβϋίυηΐ, βΐ ηυοά (ϋ^ηαπι «(ΙιιιίΓβΙίοηβ οδΐ, \Γ3(1υηΙ ηυηιιυβτη βυω βι Λ^^ρΙο, ηίδί βΛ 
Τίΐβΐ^βίϋβ,ίάςυβ ηυΐα (ϋνίηο ΓβΟβδδίδδθ. Διεπρεπε δέ, ίηΓ[υίΙ δοζοπίβηυδ, χατ^ τούτους ών Γσμβν, 
Ιωάννης έν Αιγύπτιο. /η !Ϊ5 αΐ4ί<»ιη, ςτιιοί %η Μ^χιρίο βοηιί88€ οορηονχηΐίΜ , ΙοαηηβΒ [αηίβρτί'^ 
τηα8 (€η€ΐ>αί, ΕΙ ρ&αοίδ ίηΙβΓ)β01ίδ : ΈπεΙ δ^ γέρων ί,ν, χατά θείαν ^ρόσταξιν μετοικισΟδ\ς βίς βηβαΐδβ^ 
πλείστων ήγεΤτο μοναστηρίων. ΙΉ αχιίΰΫη $αηεχ Ια€ίη$ €$ί,]ΐΐ8$Η άΐνχηο ίη ΤΙίβύαΐάα 9€ €οη(ηί^ 
€ί ρίητχτηί» ρννρίγχίγηοηαΗ^τχη, Ουί Ηυηο ϋθΐηοδοί ηβΐυιη, νοί ϋατΏβδβί πκΒηίΑ βοηίβηαρίβ- 
ΙϋΓπ (ϋοοΓΏϋδ ? ΙΙιηοΓβ Οβπιβδοβηί πΐϋΐΐο βΙ) Ιιίδ (Ιίνβτδβ δυρΓβ ουωιηβπιοΓβνίιηυδ, ςαί ιηοηβ• 
οΐιιΐδ ίαοΐυδ, δΟΐηρβΓ αΐϋδ δυΐχΐί νοίυίΐ βά υΐΐίπιαϊη υδςαο νίΐ© δρίπίαιη, ΙβηΙυιη θϋοδί, υ! 
πιοηαδίβπίδ ρΐυπτηίδ ρΓΦίυβηΙ. Ηαηο ηίΐιίΐοίηίηαδ Ιο&ηηοιη &Γΐ)ίΐΓαΙι δυη( &1ί(ΐυί, αΙβϋΔίη &(1- 
ηοΐανίΐ ΒαΓοηίυδ ίη Μβ^1^^ο1ο^. 6 Μ&ϋ, Ιο&ηηβιη Ι>8ΐηαδ66ηαΐΏ ίαίδδβ, Μβοςυβ Ι)ιιηΐ8806ηυηι 
θ(1 ΙβτηροΓα Τ1ιοθ(1θδϋ βιηβηίίβηΐ. 

χνίΐ. ΑΙ ςυοιηοάο Ιιίο ^Έ^^^ρΙίαδ, ίηίβηδ, βίοριβ ίπιρβΓίΙυδ, β1 (ΙίδοίρϋηδΓϋΠΐ θΐΐοφίίη ηιάίβ, 
οΐ ρρηβ (Ιίχοηηι αγράμματος, Ιηοοίο^οί ορβΓίδ 1>β /ίαβ ονίΗοάσχα (^υ^υδ ορβπδ!} (ΗιοΙογ βδδ© 
ροΐϋίΐ? ΟΐνίηίΙυδ ουιη βίΠβΙϋΠΐ, (ΙΐνίηίΙυδφΐβ δοίβηΐϋδ ίιηΙ)υΙυιη δοηρδίδδβ, ίηδίριβηδ ίρδβ Αιβ- 
ΐΌ, δί (ΙίχβΓΟ, ςαί (Ιίνίηβ οπαοαία βΐίβηΐβ ρβΓίββί, οΐ οίΓουιηδρβοΙβ οοηδίοΙβΓβνί, βΐ δι ημιά ροβΙ• 
ιηοιίυΐϊΐ Νυπαίηβ (ϋοίβηΐβ ίη οΙιβΓίδδ ΓβΙβΙυπι βδΐ. Βίοοηάί πιοάυδ, Ρβΰοςυβ, β1 οοΙογ, βο 9υβοιΐ9 
ΟΓΑΐίοηίδ, ίη ίΙΙίδ ηιυΚο βΙ) Ιιοο Οαηι&δοβηίοο όίνβΓδίΐδ 6δΙ, ίη ςαο ςυβπινίδ ηίιηίδ ρ&Ιοηδηυ- 
ηιοη, 6ί (Ιοοίπηα Γβνβίαΐα δίΐ, ββπι Ιβπιβη αΙ) ίη^βηίο άίοΐαηΐΐδ πιβηβΓβ, 6ΐ ρΓΟ οβρία ΙΙΗιη 
(Ιί^οδΙβπι βίςυβ ίκΙοΓηίΐΙδπι ηΐδίηίίβδίβ ϋοηδρίοίυ. 1.ί1)6Γϋπι δοπρίοπδ ίηββηίυπι, βΐ νΪΓβδ Ιιυ- 
ΐΏΑηβδίη Γ6ΐ)υδ &Γ(1υίδ, βΐηυβ δυρρβ οαπιπι οβρίαηι δβδβ οοηαηΐβδ, 64 Ιιαηίθηίδ (ϋδοίρϋοίδ 
δυ1)η'>χβδ, (Ιίνίηβ ςαφααβ ία οϋδευηδ,^ΐσαβ ίηβθηίβωβίβ ηοη β(1ηιθ(1υηι δεοαΓβ δρεουίβηΐβδ, 
(Ιβρπείιβηϋο. ϋηο νβΓυο, ίη Ιιίδοβ Ιί1)ηδ 1)^ /Μ« ΟΓίΗοάοχα,^δτηάβϊη ({υβηι ίη βΐίΐδ ΡλΙπΊ^υβ 
οΙοοΙπηίΒ πιβίβδίβίβιη αο (ΙίνίηίΙβΙοιη β^οοβοο, Ββο νβΓΟ (ΙίοΙβηίβ ίΙΙοδ βχδοήρίοδ ίαίδδβ ηιϋΐυδ 
βρρΓθ1)θ. δβα ςυίίΙ ίΠβ ^Ε^^Ρ^ί^δ δ€η1)βη(1ο ροΐαβπΐ βίΤβΓΓβ, όίεβί δοζοωβηαβ» Κα\ γράμμα^ 
μή μαθών, ούχ έδεϊτο βιβλίων εΙς άνάμντισιν, άλλα πδν δττερ Ιλαβεν εΙς νουν χρειττον λήθης έτύγ- 
χανεν. ^ΐέί Ιχ€€ί ΙχΙΙίνατυνη χρηατχί$^ Η(η'Χ3 (ατηεη ηοη ερχ^ίΐ αά νβοοτάαίχοηβψη^ εβά {/ίήάφΛίά 
ηΐ€ηί€ €οηιρΐΒ€ί€ΐ>αίηΓ, ιΗχιά ηιι/ΐα ά^Ιετΰ ροίβταί οΜΜο. Οιχοά οίηήαδ βχροδυίΐ €&ΙΙΐδΙιΐδ 1ί1). 
XI. οβρ. 34: Αμύητος δέ γραμμάτων ών, ήκιστα βίβλων έδεϊτο πρ<5ς γε [XI] άνάμνησκν • πδν γάρ διαρ 
άκούσειεν, χα\ εΙς νουν λάβ<)ΐ, χαΟάπερ υπέρτερος πάσης λήθης, ^ν ταμιευόμενος, χιΐ χαφφ της χρείας 
πρίχειρον έωρδτο, Εί οχιηι Ιίίίβνχί χηχίχαίχΐ8 ηοη €8$€ΐ, ηιχηίηΐ€ ίαηιβη αά ηχΰηιονχαηι ΙχΜί όρια 
ΙιαΙηίί. Οαιάςηίά βηχτη ΒβτηεΙ αχΑάίίχιτη τηβηΐβ οο^ηρΙ^χχΐΒ €38€ΐ^ χά $χΑρτα οΙ)Ιχνχοη€ΐη 0ίηη€ΐΛ 
οοηβϋΓΌοϋα^^ εΐ ^ΧΛ0€ηηςι*6 ίβηιροΓβ ηβιι β/ια όρια ββΒβί,ρνοηιρίχΛηι αά νηαηχΛβ Ηαϋβϋαί . Υίϋθδ 
ί1ΙίΙΐ6Γβ1υηι Ιιοηιίηοηι ηοη ίηϋί^ίδδβ 1ί1)Γίδ8α βχοίίβηάβηι πιβιηοπΑαι, ηυβηοίοςιυίάβα), ςαο 
δθπιοί ωοηιοποβ ηι»η(ΐ9ΓαΙ, ηαδςυβπι ίη ροδίβπιπι οΙ)1ίγίδοβΙ)δΙαΓ. ΡβρΙιΊιβχ δίααί(1βπι Γβϋ• 
ηβηϋί €{αίΒ δβηιβΐ οοηοβρίΐ ηιβπιοηβ, ηΙίοΓαιη ηιοηίωβηΐΛ ηββϋβ^*. ΑΙ ςαί ίΐβ θαοοίαδ βδΐ, υΐ 
ηΐ6πΐ0Γΐα Ιβηΐιιηι ροΠοαΙ, ηυοιηοοίο Ι'ώποδ, βΐ 1ί1)Γ0δ 1>β βάβ οτίΗοάοχα δοπρδίΐ : δβά ςυβ- 
ηβπι Γοϋοηβ, υΐ ί(1 ςποοιυβ οάίδδΟΡθπι, ϋΙΙθΓβηιπι ηιάίδ, εΐ Ιβ^ηίΐί ηοδοίυδ αΐί^υί^ πιβπΐϋη© 
πιαπάοΓΟ, οΐ ίΐΐυά ροδίοίΐ 3ΐ}δ(]ΐιβ Ιί1)Γ0Γυπι «κίπιίηίουΐο Ιβηάια ηιοωοπα ΓβΙίηβΓβ ροΙυίΐΤ • 
ΡαοίΙΙίηιο ί(1 ηο^οΐίο, δί πιΟΓοηι νοίβπιηι βδοοΙ&Γυπι οοηδίίΙβΓβδ ι ίΙΗ ηβπισυο πκΐίϋυδ βηί- 
ωίδ, ηΐ6πΐΘΓί€Β(ίυβ ηΐθβίδίΓω ορο, δβϋυΐβ ρδ»1πΐ0Γαηι ΓβρβΙίΙίοηβ ΡδΛίωοδ βΐίβςυβ δοήρΙυΓ• 
δδθΓ« Ιοοβ ίη§βΓβ1)βη1, αυβί ίΐίί ροδίοβ οοΐιΐίηαβ τοοίΐβΐίοηβ «1)δςυ€ 1ί1)Γ0Γυπι Αώηίηίουΐο πιο- 
ηιοηα ΓεΙίηοΙ)3η1. Υίϋβ ΕρίρΙΐ3ηιυπι ΟΓβΙ. Ββ βάβ ονίΗοάοχα €( αρο$ίοΙχ€α ΕοοΙΰΒΪα^ ίη βηβ, 
ϋΐ Ιβρίϋίίπι (1βΡίΐαι1)0 ηβΓΓθΙίαηοϋΙβπι βρυά δοοΓβΙβπι, ϋ1>.ιν. εβρ. 23,φιί ΡθοιΙκ) &γρΑμ« 
ματον νοοαΐ, ςυθηιβϋηιοίΐυη) Ιιίο δοζοπίβηυδ Ιοβηηβιη, γράμματα μή μα04ντα, βΙ Οβϋίδΐυβ, γρ€ΐ^-- 
μάτων άμύητον. ΟυβηΙϋπι νοίΌ »1)βΓΓ€ΐ ΒΐΙΙίιΐδ, ςυί Ιιιπιο >Ε§νρ1ίυηι Οϋπι δίη&ίΐα οοηίυΑάίΙ» ιη^ 
ΐΓβ Γϋπι ϋβ ΙίίδΙΟΓία ΒδίΓίδβπιί βΐ ΙοδβρΗβΙί δοπηο επί, (ϋοοιίηίδ. 

ΧνίΠ. 3οαηη€8 ^Ε^x^ρί^ί^8 Ιώτοε Όε βάβ ονίΗοάοχαηοη $αΓχρ$χί. — δβίΐδοπρδβηΐ Ιοθηηβδί^ΐβ, 
δίν6οχ8β,δίνβ(1ίοΙαηΙβΝηηΐ)ηβ1ίϋΓθδ,οοδςυβρΙαππιθδ,δβηο1ί^ΓθδίΙΙβ1)θ/ϊ<ί«οΓίΑο£ίοα:β,3^^ 
6Βΐ3ΐβπιηοηίβΓυηΙ, ηοο Τΐιβοόοδίί ΙβπιροΓβ,δεήΙ^βΓβ ηοη ροΐυίΐ. Ιοαηηοδβηίπι βηΐβ ΙΙβΗοΑοιβχ- 
ρβϋίΐίοηβπι ΤΙιβοοΙοδίί ίαιρβΓβΙοπδ οοηίΓ» Ευββηίαηι Ι^^Γβηηυπι ίη ΤΪΐθΙ}βί(1β οοπιπιΟΓΑΐΜΐΐυρ 
(δΟΖΟΠΙοηυδ !ίΙ). νΐΐ, ο. 22 : Έγνωχε (Θεοδόσιος) περ\ τούτου συμβούλω χρήσασθαι 'ϊωάννη τψ έν 
Θηβαΐδι μοναχφ. (^οηίίίίιιίί χη Ηαηο τετη ΤΗβοάθ8χιι$ ηϋ €οη$χΙίο Ιοαηηχβ ίηοηα€Μ, ήι ΤΚεΙ^αΐάβ 
ηίθναηΐΧ8 ; β1 €β11ίδ1υδ : Έγνω δή συμβούλψ περ\ τούτου χρήσααΟαι Ιωάννη τω έν βηβοΛδι διαλάμκοντι 
μο^αχω,^οη8^ι^ο^οαηηx8€η^(€η(^$xη ΤΗβϋαχάβ ηκοηαοΗχ 8X0% ΐΑίβηάητη €88^8ίαίηίί) ; ϋΐΤΙιβΜίάΘιη 
ίΐΐβ ρβΐίίΐ δβηίο 38Π1 ΟΟηίβΟΐυδ (δοζοπίβηυδ : Έπε\δέ γέρων ήν,χατάθείαν ι:ρ<5σταξιν μετοιχισ6ε\ς βίς 
θηβα'ίδα, πλείστων ήγεΓτο αοναστηρίων. ϋϋί αιιίετη 8€ηβχ (α€ί\Α8 β8ί, ;ια5α άΜηο χη ΤΗεδαίάα 86 
€οη[€Τί, €ΐ ρΐΜηηχΧ8 ρΓ(ΒΐΜΧί ηιοηαΒίεήχΒ ; €θΠίδΙυδ, Έπε\ δ^ π^εσβύτης έγένετο εΙς θτβΜα όμφί} 
τινι θεία μετοιχισθείς χαθηγεμών πολλών μοναστηρίων έγένετο. ί/6ί αΐίίβηΐ αά 8εη€€ΡχΛί€ίη ρετνβηίί\ . * 
νχ8Χοη€ ^ΐΜάατη άίνίηα ΤΗεδαχάβηι χηΰοίηβ ί\Α88Χΐ8^ ηχηΙίοΓΧΛτη πίοηαΒίβηονχϋΐη άχΛΧ ("ανίχΐΒ (8ί). 
ΟυβΓΟ Ιιιο νβΐ β(11ιαο ίπιρβΓβηΙβ Τΐιβοίίοδίο, νβ! ρβυΐο ροδΙ β^υδ οΜ^ιπι Λβτη οΙ)ίίΙ βχίτβτηυιο. 
ΝοηροΙυίΙ βπ^ο Ββδίΐίί, Οιββορίί Νβζίβηζβηί, Ορβ^οπί Ν^δδβηί, ίπιο νβΓΟ €1ιπ^οδΙοπΐΓ, ΡτοοΙί 
βΐ Π7ΓίΙ1ί ορβΓυπι πιβπιίηίδδβ, ςυοΓυπι θΐίβ ςριίίίβπι ηοη βάίΐ», βΐί» ηοη(1υπι βίϋουΙ>ΓίϊΙ» βΓβύΙ. 
Ηίηε υΐΐύπυδ απΒΐιπιβηΐΐίΙ^&ΐυΓ Νίεοΐκοδ Αΐβπι&ηηυδ,ςυί (Ιο ίδ(ο Ιοβηηβ ρΐυπ» άίδοβρίβΐ. 56(1 Αιο- ϊ 1^1 Γ1101.Ε00ΜΕΝΑ. 13ΐ 

ΠϋΙ Ιιβο οηιηίηο Ιχ^τα, οΐ )08ηηϋδ Ιιΐο αϋ Ϊΐ]00€ΐ05ϋ υδςυο Ιυπίοηβ ΙοηιροΓΟ, ΙίοβΙ ΤΗβοάοΓβΐΐϋ^ 
61 δοζοοιβηυδ, ίΙΙίυδ ΙϋΐηροδΙαΙίδ §οπρ1θΓθ$, οοηΐΓβπυιη δί^ηίΩεοηΙ, δυροΓδΙοδ ίαοήΐ, βΙΟγρϋ* 
Ιο «ςυ^ϋβ : (][αί(1 , (]υ®50, 1ΐ08 οηαηβδ οοίΒίαηοοδ, ίηιο δυοδ βϋοΐοδ ίΐβ ΓβΙί^^ίοδο νοηβΡβΙυΓ, 
υ( 605 5ία^Ιΐ$ ί6Γ6 0«ρί1ίί)υδ, αγίους, ίερους, μακάριους, δί υΙ)ί ίρδΟΓυπί δϋπρίβ ΙβϋίΙθΓΘ ΟΟΠίί- 
§6π(, 8ρρϋ11ο(? Ι(Α αΐηοη (ΙαΙήΙθΙ ΟγπΐΙαοι, 0IΏη^αIη^βηί1 (ΙίοΙΟΓαιη ΦίοΙο ιηίηίΐΏυΐΏ, εΐ 5ίΙ>1 
^ιιβίβιη, οιιπι ΑΚιβηθδίο δβηοΙίΐΛΐβ οΐβπδδίιηο, ίηπκϊυο ιηιιΐΐο βηΙβΛ νίΐΛ ίαηοΐο, οοιηροηβΓβ, 
6ι ρβΗ ρίβίαΐβ νβηβΓθΓΪ.ΚαΥ δσα εΓπομεν, ΙπςΐΐίΙ 1ίΐ3. III, τήν φύσιν του λ^γου σεσαρκώσθακ χατά 
ηυς μΛχαρίοΜζ Άθανάσιόν τβ χα\ Κυριλλον, τ4)ν θεότητα φαμέν ήνώνθαι σαρχί. Οαί(1 ρΓββΐ6Γ6& (]ί€6- 
ΓβηΙ 3(1τ6Γ5ΑΓϋ βά Ιοίδοοίβδ, ςαβδ ροδΙβρίοΓ «Ιβδ.νβΙαΙ 8ΐ)0Γΐιΐδ οβυόίΐ, ΐη (ΐυβδ βυοΙΟΓ ΙιΟΓυαι 
ΚΙ)Γθπιιη αϋρίΙβΓΪηνβΙιίΙϋρ: ΜοηοΙηβΙίΙθπιιη, ΝβδΙοπαηορυπι; ΜοηορΙι^'δίΙβΓυηι, Βίοδοοηβηο- 
υιη Τ Αηηοη ΡβΐΗ ΡυΙΙοηίδ, ςαί Ζβηοηβ βΐ ΑηαδΙ&δίο ίηΊρθΓαΙοπΙ>νΐδ. ΙεοηοιυβοΙιΟΓυτη (Ιβίηββρδ, 
]υί ίβοηβ Ιδ&ιιΐΌ ΕοοΙβδί«ίη νοχβΓυη^,Ιιίδοο ίη 1ίΙ)Πδ πιβηΐίο οδΙ? ΟυβΡβ δί ηοηηυΐΐβδ ορβίίοηοδ 
ίβ δϋΟΓβηιιη ίιηβ^ηυιιι νβηβΓΑΐίοπβ Οβαιαδοβηο ηοη (ΙβίραΗυηΙ, ρρορίορ ΐρβΐαδ* 6ΐΐ€οηοιηΑ- 
οΗοΓυιη «ςυβίίθ ΙβτηροΡβ, ββϋβπι ΓβΙίοηβ βΐάοΐΒ Ηϋροδ Οβ [XII] ονίΗοάοχα βάβ ΓβδΙίΙυαηΙ 
η6€βδ56 65^ ΐη ςαίΙ)υδ ίηίο^ρβ οοπΙγα ί)Ιοδ (ΙίδρυΙαΙίο οοηΐίηοΐυρ. 

XIX. Ξνήρύ $ηηί ατΰα ίίτηροΓα ΐ€οηί8 Ι$αηη, — Οβρίυπι ορβο βρΓηυπκιυβ ΟδΙ (Ιίοΐοδ Κ- 
^Ρ05 Ό€ Μ€ οΓίΗοάοχα^ ςαοιηαάπιούαπ) βΐ ρβΗααβ ορορβ ςυ» Ιοαηηΐ Οβπιαδοοηο δαϋ ΤΙιοο- 
<1οδίο Ιή&ααηΙϋΓ, Ιοβηηίδ ϋαιη&δοβηί 1ιμ]υδε6 δυυ Ιοοηβ βδδβ, βΐ οαια ηιιΙΙαδ βΐίυδ 1οβυη6$ 
[>3ΐηβ$€6ηϋ5 θΙ> Ιιοβηοδίρο δίΐ, ηαΐϋ ΰ1ϋρΓ£6ΐ6Ρ Ιιυίο ηυδίρο ΐρί1)ϋ6η(Ιοδ βδδο. Νβςαβ υηηυβιη 
ύϋΐϊοο Δρα<1 δ&ηοδ ρΓυ(ΐ6ηΐ6δ(ΐα6 νίροδ, οοηβυΡΓΌηΙίϋοδ οοαηίϋυδ 1η ΙιοοίιΙβπι δοηίβηΐϋδ, ϋί»- 
ρυΐΑΐϋοι 65ΐ. βΓΦοί, (]ΐιί1)ΐΐδ δβηβ ίη Ιιοο ηο^οΐίο ηιβ^ίδ ερβάθρο (Ιβϋθηιιΐδ, οηιηβδ υηο ορβ Ι)&• 
ιΐ]&506ηαιη ΙοΑπηβοϊ αηυκη ΐΑηΙαηι, ουη^ςαβ δαί) Ι.6οη6ΐ$&υρο Ωοραίδδβ Γβίβηΐυρ, ουί βί 1ϋ)Γ08 
ςΐΗίαοΓ /)β /ίάβ οτίΗοάοχα οδορίϋυηΐ. 

XX. ΤΗρατϋϋ αρ€η$ ίηΒΰτιρίία « Ροη$ €ορηί(ίοηΪ3, » — ΙδΙυά ςυοςυβ &ηΐ6 βΙίΑ ηιίηίηιβ 
Ώ^ί^Ώόυαί 6δΙ, φίβηιηθίη δοΐίεβΐ Ιϋυΐααι ορβΗ ρρΰθΟχθΡϋ, 6( ςυβδηαπι Αυοίορ ίρδβ ίη ρΑΓ« 
Ιθ5 (Ιϊνί56ηΙ ? £1 ρριηιο ςιιίϋβηι ΑδρβεΙα ρΐιίίοδορίιίοίδ 08ρϋ)1)υδ ϋίαΙβοϋοίΒ, τβΐ ίορίΰα ηο- 
ιηβη ρΓΦροηίίατ ; Ιΐιβοΐο^οίδ, ΰ« βάβ οτίΗοάοχα ; βΐ βΐίορί Αΐίαά ; Ιαηι ϋβπιυιη ίΡβοΐΑΐαί ία 
ςαο υ&γϊιι ΙΐΦΓβϋοοηιπι ϋεΐίτ&ηιοηιβ ροοβηδβηΐυρ, ϋ€ ΗοΒτβ^ίδίΑ». Ββηβ οδΐ : βρςυηιβηΐίδ Ιίίυΐί 
Γθ$ροη(ΐ6η1. ΟυΑΓθ «υ βιιοΙΟΓβ βοδ βχοοβίΐαΐοδ ίυίδδβ ηοη ηεωο (ΙίεβΙ. Υθπηηίβηιοη ουηι ίρ$ο 

ίοεοά. 1447 Ι)Η>Ηθ11ΐ^€Β Υ&ϋί-αη» Ιβ^ρδδβηΐ, Έχ της βέβλου *Ιωάννου του Δαμασχηνου, ής ή 
Ιτιοψυμϊα ΠΗΓΗ ΓΝΟΣΚαΐ * Εχ ΙίύΓΟ Ιοαηη\8 Βαηιαίΰβηι^ ομ^α^ πονηρή €$(, Ρ0Ν8 ϋΟΟΝΙ- 
ΤΙ0ΝΙ8, θΐίυά θΙ) Ιιίδ ηοδίρίδ οριΐδ δυδρίοαίυδ, (ΙίΗ^βηΙίυδ ρ6Ρ(]υίρα, ρααεβ Ιυηι ατ ρΐιίίοδο- 
ρΜοϊδ, Ιυιη 1ίιβο1ο§ίοίδ οβρίίβ οοοηρρυηΐ, βΛάβπι οηιηίηο ουπι οιϋΐίδ ; ςυβΡβ ορβπδ (ίΐυΐυηι 
6υπι βδδβ ιοίΐιί ρβΡδαβδί, Ροηίβτη €θ(}η%ί%οηχ8 : ηβο Γδίδαδ δϋΐη, ίίίςυο ροδίβ» β1) βΐίίδ ο1)8^Γνθ- 
Ιαπι θηίπι/ιϋνβηί. ΟοηδΙθηϋηυδ Αοροροΐϋβ ίη Ιαυό&Ιίοηβ δβηοΐί Βηηιαδοβηί : Έάσω τ' δλλα ' 
'πρίΐσω το'^ς έγχωμιαστιχούς των άγ(ων, τους αΐνετηρίους της θεομήτορος τους τάς σεβάσμιας έορτάς 
ΐίριχρατουντας, αϊ ^ πρ^ς χορείαν μεταχαλοΟντα*. Οειοτέραν 5ντως χαΐ χρείττονα. Τήν δέ ΠΗΓΗΝ πώς 
&ρα παραβραμοΟμαι της ΓΝΟΣΕΟΣ, ή πώς ούχ\ χα\ ϊχ παρ(^υ ταύτης ά^(&ύσομαι, ίνα πώς πρ6ς τ6ν 
ί^μΆς βρόμσ/ άχμαι^ερος γένωμαι ; 8ίΙβΙ>ο Γβίι^ια, βη€0ίηία$ί%€α8 €ί ίη Οβίραναίη ΙαιιααίοηαΜ 
οταίζύη€Μ. ΡΓ€Βί€Τ$αίη νβηβτοΜο» 8θΙααηΗαί€8 8οηοΓθ 8ΐΤ€ρί(ηρ€ΓίΓα€ίαηί€8, (/ηα αά όΗο^ 
ηαΜν€Τ€ άίνΐπίον^ΐΛ αο ΐΜΐίοΓβτη αάΚοτίαπίχιτ, ΡΟΝΤΕΜ νβνο €06Ν1ΤίΟΝΙ8 αηαηαιη τβ- 
ΐίﻀ 8ϋ€ηί%ο ίηνοΐναηί, ανί φΜχηοάο (ΐ\ια8\ αΐίηά αρ€η8 €Χ βα ηοη Ηοηνιατη, ηί αα €ητ8ηη^ φ^ί 
4€φί€ίΒΤ φωάαηίίηοάο ρτοη^ρΟοτ (ιατη αί^ηβ νβρβίΐοτΫ θβΟΓ^αδ ΟΙιίοηί&άιι ίη δοΐιοΐίίδ ο&αδθΐη 
<}υθφΐ6ίΙηυ8 ΡβάεΙίΙ : Έ αΙτία της επιγραφής* έπιγέγραπται δέ Πηγί} Γνώσεως τίΛΧ^ ^ξ'^χή^'τ <^( &•^χΙστ(ν 
Εςω ταύτης της βίβλου γνώσις» είτε άθρωπίνη, εΓτβ θε/α* χα\ απλώς εΓτε θεωρητική, είτε πραχτιχή, εΓτβ 
(τχ<^μιος, ιΓτι 6π<ρχόσμιος. Οαη8α ίη8€τίρίίοηί8. ΙηβνήδΗην βηίτηνβτο Ροηδ οο^ηίΐίοηίδ, 8€€ηηάη9η 
(Χ€€ΐΐ€Λίίαίη^φΛα8ΐ8ΧίΓαΗΗη€ΗδΓΗϊηηΜα8ίί οορηίϋο 8ίνβ Ηπίηαηα, 8ίν6άΜηα,€ί, ηί ίία άί• 
ΓαΐΜ, ϋ^^ΐΜ $ρ8€\άαΙίνα^ ηβαηϋρτανίίοα, ηβ^πβ τηπηάαηα^ η€(^κ€ Ηαΰοβ 8ηρ6Γίον. Νβο Ιβοαίίϋθηι&δ^ 
Γοηαδίρδβ ΙηΐΡ0(1υ€ΐ. ίη ρηίΙοδορίιίοθοαριΙβ.Ουηι εηίηιάο ϊ'ώή δοορο β^οροΙ οβρ. 2 (ΙίοίΙ : Σχο- 
τΑς τοΕνυν ήμίν έστι φιλοσοφίας άπάρξασθαι, χα\ παντοδαπήν γνώσιν δση δύναμις συντετμημένως τί) 
^χροΰση έναπογρίψασθαι βέλτφ* δι6 ΠΗΓΗ ΓΝΩΣΕϋΣ όνομαζέσΟω. Ρτορο8ί(ηιη χρϋπτ ηοΙ)%8 δ8ί 
ρίχίΙθ86ρΛία$η αΰΐίύανβ, αίφΐΒ οηίη\8 ρ€η6τί8 8θίβηαατη δνβνίίβΓ (ξηοιιά Γ/οθ /(βη* ροίετϋ Ηοο 
Γο/καιίΐΜ €οη%ρΙβαί. Αο ρτοίηά^ 60ΘΝΙΤΙ0ΝΙ8 Ε0Ν8 8αη€ ηΗη^^^ρ€ίίΑ^. Ρυουπι θυίβω δϋρί- 
ρ(θΓίΙ>υ$ Αοΐυηι ΐηάβ ααΐυιηο. Ναηιουηι ρρίηιο ορβρίδ οαρίΐί ϋΐαΐαβ Περί γνώσεως, Ώε ΰορηί^ 
ιΐοηβ^ ρΓ«ροο6Γ6ΐυΓ, ςαί ορυδ δορίρδορβ, ηο 1)ίδ ιάβω άίοβρβ νίϋβρβηΐϋρ, ορβρίδ (^υίϋβηι Ιο- 
Ιίοδ ϋΐυΐυιη βΐχΐίοιιραηΐ, ,βΐ, ςαί θγ&Ι εορίΐίδ, οοηδβρνθρυηΐ. Ηίηΰ ηονί ϋΐαΐί οροη βΡΑηΙ βδ^ 
$>ϋ6η(1ί, ςυί ΙπβοΐΑΐυδ οηιηβδ εοηιρίεοίβρεηΐυρ. [ηϋοΐαί ρρίυδ ρρφοίβρίδδίπιυηι Όβηιβδοεηί 
ορεπδ Ιίΐυΐαπ) α Οβηιαδοβηο ηα^υιη, Ο&ηιβδοεηο δυΙ)Ρορ(υηι εΐ Αΐιορυπι δυρροδίΐα : ^ανίδϋδ- 
(^υβ $υπι ρπΒ(6Γ6β τηίΐιί, ηυηβ (Ιεηαο ηιοβ ορβΡβ ρεηηΐηιη, ρβρεηΐί ρρορρίο ρβδίΐΐυΐυηι. Νοηιεη 
ΟΓ^ίο ορβπδ ίαίΐ, βΐ ηυηο Ιβηϋβπι εδδβ (1(ί1)θΙ Ροη8 €ορηίιίοηί8, Ουπι ίΐβςυβ Οβηιβ- 
δο^ηυδ, αϊ <^β ϋίνίδίοηβ βΐίβηι ορβρίδ θΐίηαίϋ (Ιίοαηιαδ, εΐιρίδίο β(Ι(11οΙυηι Ιιοηιίηεπ) β1) ί^ηο- 
ηηΐίβ, οοη Ιθηίαπι, ηα& ηΑΐυΡΑ δαα ςεηοδ άβίορπίθίαρ ΙιυηίΑηυηι, δοά βΐ) οβ εΐίβπ), ςυβηι 
ΦΑίε δβηί σιβ^ίδίΓί, βΐ εΐΐιηίοίδ (Ιίδβυδδ1οηί1)υδ ϋβάίΐί, ίηο&ηΐίδ Γκίεΐίαηι ηιεηΐίύυδ ίηςβρυηΐ, 
Ιϋ)βπ!Γ€ ρβΡουρβΓβί, βΐ οο^ηίΐίοηβ νβρβ οοΙΙαδίΡ&Ρβ, (ΙείραηϋβΙίδ (ϊοραιη ωοηαηιβηΐίδ, (^αΦοαη- 
ί]υ€ άοαήΐΚΒ ΙαΙΙΙ] βΙιΡίδΙιβηΦ οίΠοίυηΙ, δβίοοία ςυ«ϊ(1αηι, ε1 ωβχίπιβ ρροβουΛ ρρο οο^ηί- 
Ιϊοηβ 6ΐίΑΐη ϊιυηιβηβ, σπα Ιβηιεη αά ϋίνίηαηι υια δίραερβίαρ, εοηιρβηϋίο (|υο ροΐυίΐ, ίη οα- 
ρί!Α ηοη Α(1ηΐ0(]απι πιυΐΐα ΡβζΙβ^Ι : ίΐΐίδ δυΙ)ηοχαίΙ οοςηίΐίοηεηι (Ιβ Βεο, εΐ ρερυηι ορίβοβ, βΐ 
υΐ ςρΑΐίΐΒ ΑυεΙΟΓβ, βΐ βι δβηείίδ ΡβΐΗ5ιΐ5, ςυφ ίη Γβαι ίορο 6\ίδ(ίη)βΙ}3ΐ, εΐ βά (ΑηΙ&αι εο^ηί- 
ΐίοαεαι οοιορ&Γβηάθαι ίιΐοηεθ, ρεοίε εΐ οοηδρίεαο 0Ρ(ϋηε αηερίεηδ, εΐ εχρίβη&ηδ, ίη υηιαη 
135 . ίΕΟΝΙδ ΑίΙ.ΑΤ1Ι 156 

νο!υΙί ίβδοϋίη οοΙΠβίΐπδ, ϋχηοίηηι (Ιο Όαο οο^ηίΐίοηοηι,ρρο Ιιυιηβηο Ιαηιοη οθρίυ, 6χ1ιίΙ)υί(. 
ΙηΙΟΓ ρΐιίίοδορίιίο» ροΓΓΟ οΐ ΐΗθοΙο^ίο», ΙΐδΟΓβΙίοοΓυιη ηυ^βωβηΐθ, υΐ Ιοδβηΐβδ οααΐίυδ δίΐιί ρΐΌ- 
νίϋοΓοηΙ, ίηιηιίδουίΐ. ΡΓΓοροδαίΐ ϋαςαο άίαΐβοΐίοβ, υΐ οδδβηΐ νβΐυΐί ιηδίπϋΐηβηΐβ (ΐαί1)υ$ ςυΠί- 
1>οΐ8Γΐίίβχ οραδ Ιια5οΙ αά ΙοΙίυδ ορβπδ οοηδίΓϋοΙίοηβιιι, οίνβίαϋ δΐηοϋΐ® Γβ^ίη», τβϋυδ δοίΠ- 
061 Γκίβί (ΙβδΟΓΥίΓΟπΙ ; οΐ β[) ϋδ Ιαηηαθίη βϋ βίβιηβηΐίδ,ηυίύαδ ΙαοΙβ οραδ βδδβΐ^ίηίΐίυπι ίΑΟβΓβηΙ. 
Νβηυβ βηίΓΠ (ίΙίιηίοοΓϋπι άοοίΓΐη® δΟΗπδΙίβηβ νβπίβίβίη ιηυΐΐΐδ άίνβΓδω ήάβηιίαιη βδδβραίιιβ, 
βχνβΓ» δδρίοηΐίββ ίοηΐβ ΓβοΙβ ρΓθΙ)αΙα(]αο βιίαχίΐ. Οίθ6})βΙ ηβαιςαβ (Ιβ ηβίαπα ΐη (ΙβΟηίΙίοηϋιαβ. 
υΐ6ΧΙΐΟ0υηθ6ί8ΐ0Γ8(1ίδ0«ΐηυδ: Φύσις μένέττι κατά ψ^'^τιμα της Εκκλησίας άληθοΰς πράγματος Οπαρξις• 
χατάδέ'Αριστοτελην, και τους λοιπούς Έλληνας πολυτρ47π*)ς ή φύσις ορίζεται, ουστινας δρους οΐ ά7^Σ£υήρ(κ» 
κρατούντες άπεπλανήΟησαν.ΛΓαίϋΓα €8ί^ηΙ ά€€€Γηίί ΕοοΙαία^νετΦ Γβί €Χ$\$ίβηίία ; ϋί ΑνΪΛίοίβΙΰΜ €ί 
Τ€ΐί(ΐΗχ ρ€ηίίΐ€8^ ιηπί^β ίηοάΪΒ ηαίιιτα άφιΗην : ([παΒ άββηιίίοηβΒ π(/λ 8€ν€ηα$8€€ΐ<Ε8€θΙατβηίίίτ, 
α Τ€€ίο ίτανηίίί αϋεΓταηιηί, ΙηΙΟΓροδυίΙ ΙΐίΚΓβδυπι ηϋββδ, υΐ, Γοΐδίΐβίο οο^ηίΐθ, ρΓορβηδίοΓο 
βηίίπο 3ά ΥβπίΑίοιηΓθρϋΓβηΙυΓ.υΐΙιιηοΙοϋονοπΙ&Ιβϊη ίρδβιη, ϋΐ ροΐίδδίιηυιη ίβ Γούυδ ϋϋ^ίδοη- 
ρΙο (ΙίοΙβνϋ. ΑυάϋρδϋΐΏ Βοιηθδοβηυιη βρίδίοΐβ αά Οοδαιβιη Μ8^αIΏ£β βρίδοορυιη : Πρώτον μέν 

άληΟε 
ψευδ(ο 

μα'Ρα. . . -νό- 

τους ψεύδους έλάτειραν άλήθειαν, συν θίψ, ΙκΟήσομαι. Αο ρηιηαΜ Βοταηι ςηί αραά βτ(Β€08 άοβίτί' 
ηί^Ιαπάΰ 6Χ€€ΐΙα€ταη(ρν(Β8(αηίί88ίιηα^α(Βαη6ρΓοροηαηι^ αρ/θ(ΐ1(ΒΐηοΓβηιιιιιιϊαη«, βα φΑω νβηίίΐίί 
α[Ιίη\α 8^Ληί οοτηροηαγη, Η αϋ Ηθ8ίί!)η8 ΒαίηΙβιη ΰοΙΙίρατη; ςηΐάοίλΐά αηί^τη /'αάίΐιη α αιιιι 1^αΐ8α 
8αβηίία €οη]ηη€ίχιτη €8ΐ, ^ΐίοιωη.Μοχ ααίβιη Ηοη'βΒηηι, ςιια8ύ€η8 οάίο ΗαΙ}€ί, ηιι^αι ιιηο <70- 
Ιατηΐηβ οοτηρνεΗ^ηάαηι, ηί^ οορηίΐα (αΐ8Ηαί€^ νβΗίαίβίη ατ€ίιη8 αίηρΐ€€ίαίηίΑΓ. ΑίςΐΜ ίία ά€* 
ΓΛίιΐΛ βτΓοΗ ζχχίηιγη α/ρετβπίεηι, βί ίΗβηάαοιηίη ρΓορηΐ8αη(€ίη νβηίαίείη^ Ββο τηιΗί /αΓίηΙ<?, 
ΙίϋτίΒ ιηαηάαΙο.0\ι\3 βπ^ο ορυδίηΙββΓίιπι,βΙδυίδ ρβΡίίουδ οοιίδίβηδ, ίιηπιίηυΐυπι, άθβΗυβΙυιη βΐ 
«ίϋδ ίηΙβΓΌΟδίΙίδϋίδοίΙυΐΏ, οΐ ϋβίοηηβίαπι β(1 Υιβίο Ιοαιρορβ ηοη νίάοί 7 Ρπωυδ δίφΐίάβιη Ιοουβ ίη- 
ΙβΓίίο οοΐίοοβηάθβ ΙηΙ)αίΙαΓ : ρπιτιβ βΐ δοοαπίΐβ, Ηλο βίςυβ ίΠβο (ΙίδδίρΑΐΑ, α ρρορηο οογ- 
|)0Γβ βχΙΟΓΓίδ, υΐ ουίςαβ ρΐβοοΐ, (1ίδ]ίοίΙαΓ, οΐ ΓβοΙυδ δβηοΙαδαιίΘ (ϋνίηί δοηρίοηδ οπΙο οβοί- 
ΙβηΙβΓ ηΐιηίδ ίπνβΓίίΐυρ. Ηοο υϋαυβ βχδΟπρΙΟΓ ίΠβ οοά. 1077 ΥβΙίοβηί Γβοο^ονίΐ, βΐ οηαίθη, 
δί ΟΓίιηβη αΙΙυιη 6δ1 ίη θνβΓίβηαίδ αυοΙΟΓυιη δοηρϋδ, ί&δδϋδ δϋ Ηθ6ΐ, ίη ρήοΓβ ΐΑΐηβη δβη- 
ΙβηΙίβ ρβΓδϋΙϋ. (ο) ΕΙ κα\ έν τ^ έπιστολί) 6 παρών βύτοσ\ &γιος εΓρηχεν, δτι μετά τλ πβράθβ?ναι τί 
??αοά τοις σοφοίς τών Έλλήνιρν έχ^μενα, τί) τε, έκθήσομαι τά των αΙρέσεων • είτα τά της άλτ^Οείας. *Αλλ' δμως γε ένηλλαγαένως πεποιήχαμεν μετί τών Φιλοσόφων τά της αληθείας προθ&ντες, είτα τά τών 
αιρέσεων. Ούκ έναντιουμενοιτψ άγίφ * Απαγε, άλλα μαΰιλον αίρούμενοι χά της αληθείας άλι^Οώς χα\ άχριβώς 
εΐδέναι υπέρ τά τών αΙρέσεων. Πΰβί χη €ρί8ίυΙα 8αη€ίΗ8 ΑιΌ άίχβηί 8β ρηπΒ^ %18 ςηω αρηα «α- 
ρί€ηί68 (ττωοοπΑτη €Χ8ί8(ιιηί^ €χρο8%ίΐ8^ οοηϋηΐΜίο οτάίη€ Η(ΒΤ€8€8 βηηηΐΰΓαίΗΓηίη, (%ίίη άβ- 
τηηΜ ν€Γίΐαί€ΐη : ηο8 ηιΗίΙοτηιηηΒ %ην€Γ80 οτάΐηε άί^€88ίίηη8^ ρο8ί ρΗίΙοΒορΗίοα βα ηηω $Ηηί 
ν€τααίί8 αίί€Χ€ηί€8, ρο8ίΤ€ϊηα8 οιηηίαηι Η<βτ€8€8 , ηοη 8αη€ίο ααυ€ν8αηί€8 : αΐΒίί Ηθ€ ; 8€ά 
ροίίίΜ οηρχεηΙβΒ ^πΰΒ νβηίαίΪΒ 8αηί νβνβ αοΰητσίβ^πβ €ορηο8€€Γ€ ρΗ%ΐ8 ^ηαηι Κ€ΒΤ€8β8. 

ΧΧΚ 1>ί8ίηΙ>ηίίοηί8 ιη ΰαρΗα αίΛοίοτ ναίηα8€€ηη8 ίρ8€, — £1 })£β6 (ΐαίάβΕη (16 ίοΐο βΟΓροΓβ. 
Ονιίά (απι άβ 08ρίΙίΙ)υδ7 ΡβΓίβδ ίη εβρϋα οΐίνίδίδδβ Ο&ηαδδοβηυηαι ηαΐΐυδ (1υΙ)ϋο, βαιη ββιπ (ϋνί- 
δίοηβιη πιβηυδΟΓίρΙί οιηηβδ οο(ϋε6δ Ιυαι νβίβπβδ, Ιιιιη ΓβοβοϋοΓβδ ρΓβθίβΓβηΙ; βα Ιβωβη Γβϋο- 
116 , υΐ ρΙιϋοδορΙιιοΑ ΙΙιβοΙο^^ίοίδ 6]αδ(ΐ6ΐη ηυπιβή οοηΙίηυΑίίοηβ βοΙΙίββηΙυΓ ; 8(ΐ60 υ1 ηηο ίυιη 
ρΗϋοδορΙιίοα , [Χΐν] Ιυιη ΐΚβοΙο^ΟΑ, δίνβ ροΐίαδ ΐΓβοΙβΙυδ Ιίιο, ίη ηαο (Ιθ ρΐιίίοδορίιίοίδ 6ΐ 
ΙΙΐ6θ1ο^ί6ίδ β^ΙυΓ, ηυηΐ6Γ0 οοηβίαάΑίαρ. Ιη οπιηίΙ)υδ οοάίοίύυδ Ι&πιβη ηοη υηυδ οβριΐυιη ηυ- 
ιηβπυδ 6δ!, ίη ηυίί)αδ(1&ηι βηίπι βαιρΙίοΓ, ίη βΐίίδ ρβΓοίοΓ 6δΙ: ηβοιυβ ίάβιη ορ6Πδ βηίδ 6δΙ ; 
(ΐυοά ροδΙβΓΟΓυηι ηίηιία (ΙϋίξζθηΙίΑ ί&οΐααι 6χίδΙίηιο , ςαί οαρυΐ αηαηι , νβΐ Αΐΐ6Γααί, υΐ ιη&^^ 
υίδ(ίη^α6Γ6η(, δΐι1κ1ίνίδ6Γυη1 , βΐϋ υΐ ηιβ^ίδ βΓ^πιβηΙυηι υηΐΓβηΙ, άαο οαρίΐθ ίη υηαηι (ΙβουΓ- 
ΙβΓυηΐ. Ιι1 ηίΗίΙοηιίηυδ ουπι ίη ραυβίδ ραΐΓθΙασι δίΐ , ηοη ίθοίΐ αΐ 66Βΐ6Γβ ηυοςιυβ οβρίΙ& οιηηία 
αΐ) βΐϋδ δίηΐ ιϋδίυηοΐβ , βοηιηιςυβ βπ^ηιβηΐβ ίρδίδ ρρφβχβ. 

XXII. ΟυκΒάατη Ιαηιεη οαρϋα άΐΒίναΰία Η άχυυ.ΐ8α 8ηηί α ΙίύΓαηί8. — 01)δ6ΓνΑνί ίά (}αϋςιιβ 
ηοη ίη οηιηίΗαδ οο€ΐίοίΙ)υδ 6βηι ^6η1 δβηιρβΓ οοουρ&Γβ δβϋβηι ρρΰβάίοΐα οαρίΐβ , δβά ςυβΒ ίη 
ςαίϋυδϋαπι ρΓΦροηυηΙαπ, ίη θΐϋδ ροδίροηί : ηιυΚβ οΐίβηι 6χ ρηαιβ ρΑΓΐ6 βναΙδΑ ίη βΙΙβΓβηι 
(ΐΒροΓίβιί , βΐ νίοβ νβΓδθ , (ίη® ουποδαδ ΙθοΙογ, ροΓ δβ ΜβηυδΟΓίρΙβ 6νοΙγβη(1ο , ηβ ίρδβ ηιηιίιΐδ 
δίω, 3(1ηοΐΑΓ6 ροίβηΐ. ΡοΙίδδίωβ Ιθπιβη βΟΓυπι ρβπδ οαπκίοπι δί^ί Ιοοαω, βίδί ηυιηβπιβ ίπϊ- 
ιηυΐαίιΐδ δίΐ, δβΓνβΙ. Ουοά βχδοπρΙΟΓϋπι ίηοαή® βδ0Γΐ1)βη(Ιυηι ΟδΙ. ΤοΙίυδ 6ηίηινβΓ0 ορβπδ οβ- 
ρΚθ οβηίααι 61 ςαίηςυβ^ηία ΙαηΙυω ίαίδδβ ρΓθΙ)Αΐ)ί1ίΐ6Γ δβηβ βδδβνβΓ&Ι ΟΰΟΓ^ΐαδ εΐιίοηΙαοΙοδ : 
Διαιρείται δέ εΙς κεφάλαια ρν*. Ούχ υπερέβη τ^ν άριθμ^^ν τούτον, ώς σεβασμίων δντα Ιν άριθμοΐς. Κα\ γάρ 
ό αριθμός ούτος έχ τριών συνέστηχε πεντηκοντάδων • καθάπερ χα\ ή βίβλος τών Ψαλμών. ΒινίάίΐΗΓ 
ροίΎο ίη οαρχία οεηίηηι ςηίηρηαρίηία. Νείΐηε ηητηβπίίη Ηηηο νΰΐηίί νβηβΓαίίοηβ ιηίβτ αΙίθ8 
ηντη€Τ08 άιαηηίη ρΓΟΒίβτρνβΒΒαΒ €8ί ; ηαηκιηβ Ηίο ηητηβναΒ €Χ ίβνηο ςΗΐηηΗαρεηαηο €οη8ΐαί , 
φχβηιαάίηοαχΑηι βί Ιίί)€Γ Ρ8αΙτηοναιη. ΝοηηυΙΙβ ςαω ίη ιηβηαδοπρϋδ θϋ(ϋοίΙ)υδ ίηνεηίηΐϋδ 6Χ- 
ΐΓβ βόίΐυπιπι ηαηιβΡϋΐη , βχδοπρίβ 38πι ΐΓβηδωίδίηιυδ &(! Ι^ρο^πβρίιοδ Ρβπδίβηδβδ. Ηίδ βΐίβηι 
οοηοΙυϋίΙυΓ, (Ιίδΐίηοΐίοηβπι ίΙΙααι οβρίΐαηι ΐΗβοΙοςίοοΓυπι ίη ηυαΙυοΓ 1ίΙ)Γ0δ, ηαβηι&οίπιοϋαηι 
βΐΐίΐυΐυηι, ϋβ ράε οτίΗοάοχα^ Γ6οοηΙίδδίπι& 6δδ6, 6ΐ 6Χ ςβηίο 1ιυ3αδ δδΒουΙί ηοπιίηυη], ςυί 
νβΙβΓβ Γ60βηιίΙ)υδ βοοοωπιοιίβηΐ. 

XXIII. Ιί6€Γ Οβ ΟΓΐΙιοάοχα βάο €0ΤΓΗρίη8 ηοη (χιΗ, — Αη Ιβαιβη ςυί ηαηοίδυΐ) ίΠίοδ ηοωίηβ 

(η) Ιβΐΐιχ'ο Γηϋβπι Ιβ^υηΐυΓ ίη Ιΐ6|;. €θϋ. 2926, ίη οΙιαΓία ΓβοοηΙβΓ δαΐί8 βχλΓαΙο» &ύ £Αΐ€θΐη €αρ-ΙϋΐΒ 
ρ1λϋο$ορΙιί€θΓΐιιιι 8011 Οία1ΰ€ΐί€α2 03ΐιΐ3$€6ηί. 117 ΡΗΟΙΕβΟΗΕΝΑ. 138 

ιοιηίΐΜ]5 οιηηίϋΐη ιβπιηΙϋΓ, θ€ βά$ οΠΗοάοχα Μϊ>ή, ίηΐβ^, ηβο αϋ ΙίΦτβΙίοίδ οοΓπιρϋ θ(1 
Ιιβο υ^ηυβ ΙβοιροΓΑ ρβΠΏβηδβηηΙ, (ΙαϋίΙβπιηΙ, βίδί ραΓυαι οηυΐβ , ηοηηαΙΗ , ςαί ουια ίΐϋυδ 
ΰχΛΛ 5ϋ» 56η1^ηΙίΦ &(1ν6Γ5θηϋβ ιηίηυ$ ίαΐ6ΐϋβ6Γ6η( , 6β βϋ βΐϋδ Ι&ηΐί ΡβίΓΐβ 5οηρΙΐ5 1βη(ΐιΐΑαι 
ίο$6Γΐ& 6χρ1θ56ΓαηΙ. £1 6Χ βΓΦοίδ ααίοΙβω ΟβΟΓ^ία^ Μθ5οΙι&ιύ1)βΓ, £οοΐ6$ί» εοηδί&ηϋηορο- 
Ιίΐιο» οΙίΑΓίορΙι^Ιβχ, (}αο(1 ΓβίβΓΐ ΡβοΗ^τΓηβΓίαδ, βΐ οοηίαΐαΐ Η1). υπ Ζ/ί«/., οβρ. 35, ϋίοίαιη 
ΰΐηά^βχ ΡιΙίο ν€Τ0 Ξριηίηηί ηοηάίΰίτηΐϋ, βίο.,.υΐ δρυπαιη βχ 1ϋ)Γ0 Ιβηϋ Ρ/ιΐΓίδ 6^^^^βι)Λι (α) : 
ϋΑ κροβολ£υς 8ιά Λόγου έχφαντορικοΰ Πνεύματος. ΈντεΟθεν ό Μόσχαμπαρ Γεώργιος χαρτοφύλαξ ών της 
Έχχλι^σίας τω τότβ, νόθον Ιλβγβ τ?) ^τ(5ν• *Αλλά πρ^ς αυτόν ό μέγας Λορθέτης 4γχς σχών κεφαλήν, ?ναμί) 
9»νΛο!ατ ίΐ Αλλοι. Κα\ πώς, ώο(ίτοι, φησ\ν, Ισχυρώς λέγειν οόζομεν ούτως άτυολογούμενοι ; έπεί έν β£βλφ 
«ης Ιβρ^ς 6ΐ(λο6ήχης χατά [&ήμα χεΤται τ^ ^Τ|τ6ν ώς &γ(ου ^ητ6ν χα\ τοΰ μεγάλου Δαμάσκηνου. Ε( ρτο^ 
άϋείοτ Ό^τ Υ€Τθυιη% €χρΙαηαηα$ δριτϋίΜ. Ηχηο ββοτριηΒ ΜοεοηαιηδαΓ, βο (βτηρστβ ΕοΰΐεΒίΛ 
ΛατίορΗι/Ιαχ ^ $ρηΗηιη Μπά άίοίίΑίη α^βτίηαδαί^ αιχ ίηαρηίΜ ΙοροίΗβίβΒ ΰαρίίβ αρρνοχχηιαίο , 
η€ αΙηαηάίΓ€ηί, ^Εί φαοίηοάο^ αι7, λαβ ταϋοη^ Γ€$ροηάβηΐ€8 ρτοροβιίΧΒ $αα$/^αϋ€νβ νχάϋΙίΧ' 
«ΙΜΓ, €ΐι«» II» $α€Τί ΑπηαηχβηίατΗ οοάίΰβ άχοίχινη χΙΙηά αά νβΓϋατη βχίβηάαίηΓ, ίαηςηατη $αη€ίι 
άΐ€ί%»Μ, €{ ηχαρηϊ ροίΧΒΒχηχχίτη Οατηαβοβηχ ? 9^ ΕΧ Ιίϊ). νπι, οβρ. 1 : Τ6ν γάρ τ6ν Μοσχάμπαρα, χαΐ 
οΧίτοϋ^ς λέγειν ώς νόθον τ6 ^ητ6ν, χα\ ώς ίν τισι τών βιβλίων ού φέρεται τ6 κεφάλαιον , ού ξυνετόν έδόκει. 
Ο^οΙατατο γαρ ή της (εροίς οπλοθήκης β(6λος φέρουσα, κα\ τοΰτο μετά τών άλλων άνάγραπτον , χα{ γε τ^ν 
γκννήνορα ^ρτυρουαα. ΜοΜοΗαιηύατβίη νβνο ^ €(Εί€Τ08ηχί€ άίΰίχιηχ χΙΙηά ίρχΑήηηχ ααβΓβηίββ^ €ί ιτα- 
ρΜί Μνά ίη ηοηηχίΙΙχ9 Ιιϋηβ ηοη Ηαύβη ίϊηρταάβηίχα ΰοηάβηιηατηηί, Εχ$ίαΙαί βίβηχτη ίαννί 
ΛηΛαη^^ηίατϋ ΰοάβχ ^ ςαί Ηοο εοΒέΰτα^ΐΜ 8€τχρία οοηϋηβύαί, άϊοίίφΑβ ρατβηίβηχ χηάχ€αϋαί. £1 
«1 ΐΑΐίηί5, σαοά Ββ$5βΓίο 6βΓ(ΙίηΑΐί5 ΟΓαΙίοηβ ρο^βϋοα αοΙ δ^ηοάααι ΟηβηΙ&Ιβιη, οβρ. 6 , 

ίηηπίΐ, 6ΐ ΓβίαΐΑΐ. "Ο μέν ΑατΓνοί φασιν, έπ\ τούτοις ούχ &ν εΓποιμι κα\ αυτός, ώς οΟτε τδ του Δαμα- 
α 11 μένη ν 
... . . . • ..,.., οέξομαι 

της εκείνων είναι ταύτα φωνής τε καΐ διανοίας. ^XΛ€Β αά ΙΐΧ€ ΐΜίχηχ άί€ί$ηί , βρο ηοη ά\€αίη , ςχΑοά 
ΗίϋΰΗ , Λ€€ ίΐίαά Οαίηα$€€ηχ οαιηϋχΜ χη 6]Η8 Ιχδτχί χηνεηχαίίλτ^ ςχΑοά^πύ €ρχ8ΐοΙα Μαχχτηχ ηοη 
βιΙ ΐΓΐια , οΑΐη ηβΰ ηΰχςχιβ , ηβ€ χη αηίχ^χΑΧονώχα οοάίοχύχΜ , ηβϋ χηξ^τ ορβνα ^ίχα χηνβηχαίητ ; 
ψΛοα^Ηε ηοηηηΙΙχ ηο$ίΓοηίηχ €ίίαηι βατή ηοη €$$€ βηαιη ρπίαηΐ : Ηωο , ίη^ηαηχ , ηοη άίοαπι , 
ί€ά €οη€€άαιη , ^(Β^ ϋΐονηνη €886 άοΰΙοπΛηχ €ί ν€Γδα €ί 8€ηί€ηα(ΐ8, 

XXIV. ΡΓδΒΐβι%Λ Ηΐ3. IV, ΟΛρ. 14, νβΓΐ)δί ίΐΐβ, ςαίΐΜΐδ ηβ^βΐ Οβπιβδοβηπδ ρ«ηβπι οΐ νιηπαι α 
Βιβίΐίο ρο5ΐ οοπδΟΟΓβΙίοηβια νοοΑή Αηίχίχ^ρα^ Ιβηςυβαι ΒθΓπβδοβηί νθΓΐ)ίδ 6ΐ πιβηΐί Ββδίϋαηθβ 
εοοίητίΑ 6χμ1θ(ϋΙ Τυπίαποδ δοΐιοΐ. ΟΓβΒΟΐδ ίη ΙίϋΓΠΐη ν, €&ρ. 14 εοηδίϋαΐ. βροδΙοΚβ., βδδβ- 
η(ΐ}ΐιβ α $οίοϋδ ααίϋυδάβπι βΐ πι&1ονο1ίδ ΑδδυΙιι : η^ψχ^ βηίιη νβΓΟδίιπϋβ βδΐ Οβηι&δοβηυιη 
ίςαοηι$56 ν6Γΐ)Α ϋΐβπιβηΐίδ, ΝΑζί&πζβηί βϋοηιπισαβ Αϋοίορυαι, ηαί νοοβιπ 1ιβη€ ηοη ραηι 61 
▼ιηο, δβίΐ οοΓροπ βΐ δ&η8αίηί ΟΙπτδΙί αΚηύαυηΙ. ΤιίΓηβηο ΒίΙΙίυδ ίη ΟΓβΙ. Ορβ^οπί Νβζιβηζβηί 
ίη δΟΓΟΓθΐη Οογ^οπιαοι ΑάάίΙ έΑάβπι δβηΐίβηΐβαι ΒβδδΑήοηβηι, δβά Γ(υΑ 6(1β, ίρδο νίοίβηΐ. Ββδ- 
8&ΠΟ οΑοιςαβ ΙβηΙαπι Αΐ)6δΙ, πι ν6Γΐ)Α ϋΑοΐΑδββηί α ΓθΙίςυο ορβΓβ βχρΙοοίΑΐ, π( βοηιπι ίηηίχπδ 
βυεΙοήΐΑΐβ, Α ΟΑΠίΑδοεηο, ΐΑπηπΑπι α ραΙγθ ϋΐίπδ νβηίΑΓΠ ρβίβΐ, δί αυο1)υδ ρποροδϋΐδ Αοιίοίδ, 
ΠΜ|6 ρΓφΓβΓΑΐ νβήΐΑΐβιη, 6ΐ ΙηίΓΑ ΑπάΑΟΐβΓ βηπηϋβΐ : 8€ά ηΐ€ηχχηί8$ε οροτίβί λοηχιηβιη ύχιηι 
/ιιίΜβ, 9*ί^ιιιιΐ7ί« ιηΐΓβ 8αη€ίχ(αί6 ρτοΒάΗηηχ^ βί ββτχ αΐχ^χιαηάο ροίχΛΧ88€, πί ρτο χτηΐίοάΐΐααίβ 
ΑϋΟΜίηί ίηρ€ηη ηση ΰΐανε αΙχςχΑχά 8βη8€τχ(. £1 ν6Γΐ)Α ροΐίυδ ΒΑδίΙϋ ίπίδδβ α5 6ο Ιοοο, ίη (^υό 

η•ΐηΑ50βΐίί »ΐΑΐβ ΙβςβϋΑηΙΠΓ ΑΥΠίδΑ, 61 ίη αΙΪΠΠΙ ΐΓΑΠδΥβΟΐΑ ίπίδδβ. Οποά ρΟΓΓΟ (Ιο ΙΐΑΟ ηΐΑΐ6- 

ΠΑ $6θδβηΙ, Ηο6ΐ ίά οβΓίίδδίαιο δβ οοηβΙυάβΓθ βχίδϋπιβΐ ΤπΓΠΑηπδ, ίρδβ ΙαπΙποι (Ιίχοηιη, Γβπι 
Βοο 6586 Αάβο ίΑοίΙθΠΐ, ΟΠΟΙ ΟΑΠίΑδοβηί β)ΐΑΐ6 (ςπΑοι ίίΙ οϋ ΟΑΠδΑΠί βθΓβΙ Αΐίϋί άίοβηιπδ, οππι 
46 ΑαΙ}Γΐίρ)δ, 6ΐορίηίοηβ ΡΑΠίΑδοβηί ού περιέργως Α^βηιπδ), ηοη ΐΑηΙππι ΟΑπιβδοβηπδ ίρδβ, δβιί 
ιύίί 6ϋΑαι ΡΑίι^δ Γβίυςβηηΐ βΟΓρπδ νβηιπι Οηηδίί βΐ δΑη^ηβηι Αηΐχίχ/ρα ηπηβπρβΓβ. (^υοά 
Αρ6ΐ1ί58ίπιβ βνίηβϋπΓ βχ Νίβ£βηΑ δβοπηάΑ αοΙ. υι, βΐ ΑηΑδίΑδίο ΑϋνβΓδπδ ΟΑίβηίΙθδ. Μή γένοιτο 
ήιΑ^ς κίπείν άντίτυπον τοΰ σώματος Χριστού τήν άγ(αν κοινωνίαν, ή ψιλόν άρτιον, άλλ* αληθώς σώμα' κα\ 
^μα τ«ύ Χριστού. £1 Αΐϋ. ΑΓςπαιβηίΑ ρΓΦίβΓβΑ ΤπΓΓίΑηί πΐίιίΐ ρΓθΙ)ΑηΙ. ΝπδςπΑπι βηίπι Οαπια- 
Κ6ηιΐ5 ρΑηβπι βΐ νΐηππι ΑηϋΙγρΑ νοβΑνίΙ, δβά ΥβΓπιη οοΓρπδ ΟιήδΙί βΐ δΑπ^ίηβ'πι. Εΐ ΙίοβΙ 
ΑηϋΙγρΑ ίη ΒΑδϋίο ί(1 ίηηπΑηΙ, απ βΐ Αρπα Ι>ΑΠΐΑδθβηππι Ιάι ίρδππι ηοΐΑΓβ (Ιίοβηίίππι βδΐΤ βΐ 
ίΐϋι βά ΒΑΠίΑδοβηυπι Αϋάι ηοη ροΙπβΓβ, ηί$ί ροδΙ βοηιηι ΙΐβΒΓβδίπι βχοΓίΑΠί, ςπΙ Αά ϋοηΓιοίβη- 
<1ιιιη 6θΓρπδ βΐ δΑηβπίηβω ΟΗηδΙί, ηοη δοΐΑ ΟοηιΙηίβΑ νβΓί^Α, δθά ρΓβββδ βΙίΑπι δΑββΓάοΙπηι 
ιΐ6θ655ΑήΑ5 βδδβ βοη(βη(1βΙ)Αη(. Νοδ (Απιβη ίβΓβ ΙηηππιβΓΟδ ΟΑΟΐΑδββηί ΗΙ>Γ0δ, βοδ^πβ Αηϋ- 
0111381100$, οιπίΐοδ βΙΪΑπι ςπί ΟΑπίΑδββηί ΦΐΑΐβπι ΓβΓβΓβΙ^ΑηΙ, νίάίωυδ βΐ ο5δ6ΓνΑΥίπ)Πδ, βί ίη 
υΙί5 οοιοίΐιιΐδ γβΓϋΑ ίΙίΑ ηα» ΤπΓΠΑηπδ υπΗ ΑάοΙίΐΑ, βοάβπι ίη Ιοβο-Α€ΐΑα)Πδ5ίηι ΓορβπΓί. ΕΙ ηβ 
€θάϋ€^ οαιηβ8 ΓβοβηδβΑΠί, βΑ &Αΐ)6ηΙΠΓ ίη ΥΑΐίβΑπίδ βο<1ίοί1)Πδ 106, 492. 495, 496, 500, 501, 
1075, 1016, 1078, 1752; ΡαΙαΙ. 242, 334; ΒΑΓΐ>βΓίηί8 54, 55, 56, 57 (6). Ηίηβ βοηοίποΐο, δί 
ΙΟΦΑ (ΗΰΚοίϋΑ 61 δβοραΙοδΑ; δί οοηΙοιΙΐΒ δβηΐβοϋ» Αίςπβ ο1)δοππΒ ; δί φΐφ αΙ) ορίηίοηο πο- 
ία) Αι ίβΐΐιβκ ιΗΙιίΙ 3(1 Γβαι. Ν^ιη 1Ιθ86Η2ΐιηΙ)9ΐΓ ηοη ςαο<1 ηυΙΙίβ ίιι €0(1ί€ΊΙιυ& »1)β8$6ΐ : ςυοϋ ςυίΗβπι βΐ 
αραΙ β, ίη ςιιο Ιβ^ίιηιιβ, €Χ ΕϋΊο αηίαη 8ρχτίΐΗηί ηοβ ιηΜίυδεπρΙα Γβοοπββηϋο οΙ)86Γνανΐιιιυ8. ΕϋίΙυιη 
β0β Ηί€ΐΜΗ$^ €60 βριΐΓίιΐΒΐ Γ€]ί€Ί6ΐ>αΙ : δ€ΐ1 ουπι Ηχο €51 βηίπι ροδί €»ριιΙ 12 ΙίΙ>Γί ι Οβ βάΰ οτίΗοάοχα. 
•ΙίΑ ^βψ\Λ ορροηβΓβηΐυΓ 2ΐι ϋδ αηί • 1•αΓιιιοΓϋΐη €»ΐ€Γΐιιη ργιογα ΐΙΙ» νβΓΐ)3 , «Ιβ «ιυΐϋυΒ βχ ρΓοΓββ^ο 
ρΠίΐΗΜ ιΙιιΙ»2Βΐ, χα\ προβολεύς βιά Αόγου έχφαντο- ϋί•ρϋΙ«1 ΑΙΙλΙίυβ, Οϋΐηα8€€ΐιο δαίίβ δΐιρβΓςΐΜ 88$6• 
||ΐχοϋ Πνεύματος, €ΐ ρτοάΜΟατ ρ€τ Κ^ι^αιη εχρίαηαη- ΓυΊπιυδ. 

ι»»8ρνΓ9ίη»9 ζϊβ^Άϊ ίΙΙβ, οβρυΐ , βχ ςιιο ρΓοΓβΓβϋαιι- (6) ΙΓΐδ λάϋλβ οιηηβδ ^ιιοΐ(|ΐιοΙ νιΐΙΙ» βυηι €ΐΓ9Βΰθδ 
ΙβΓ• |€ηυίηϋΐη ιιοο β&δβ βυβίηΓΊ» ηο&ΐΓΐίβΐΜίη. «ο Ιυηι Ιι^ΐίηοβ; ίιι νϋήί» 1λ>1>Ιίοΐ1ΐ€€ίδ• 

ΡΑΤλΟΐ.• 6κ. χείν. 5 ΐηο Ι,ΕΟΝΙδ ΑΙΙ.ΑΤΙΙ 1!β 

ίΐΓβ (ίίδδίίΐοήΐ, οΐ ήι )Εΐ1ίΛω ρβΗβιη ΐΓβΙιυηΙβάνβΓδβηι, ο ΗΙιπδΓβίΓυπι οχρυηκβηϋβ δυη!, οοςυβ 
αϊ) βΐϋδ ηοη «Ρί^υβ δβηΙίβηΙίΙ)υδ ίηδβρίβ, νβΙ οοπρυρίβ, νβΙ ίηΗΐιιι!«ί« βίΠΓΓΏβΓβ νβΙΙ^ιιιυδ, 
Οουδ Ι)οηοΙ (ριοΐο οοΓυιηρβΓδ ίπΙβ^Γβ, ςιιί 1ίΙ)βΓ ίιηιιιοΐυδ, ςυοβ δβηίβηϋ© ηοη ίηΙβΓοίδθΒ ιβ- 
ιηβπβΙ)υηΐΤ Μυΐΐβ ϋϋ νεί ιηιΐυΐ^εηΐβδ ββηίο, νοί οοοβδίοηί δβΓνίοηΙϋδ, νο,Ι ορρυ^ηβηιΐί ΙΐΦΓβ- 
ϋοοδ ΓβΓνοΓβ 38ϋ1β1ί, φΐ8η(1ος[αβ οΐίβπι ςυοά ίΐϋδ ίΐα νίοΙεΓΟίυΓ, δοπρίίδ οοιηηαβηίΙηΓυηΙ αυω 
δβηαίοΓβδ ΙιοΐΏίηβδ νεί ποβϋ^υπί νβΐ οοηάοηιηβηΐ, ουπι ββ ρροϋηΐίδδίηιΐ δοηρίοΓΟδ ίη πιοΐίο- 
Γϋοι δβηδϋαι ΐΓβάυοΙ» οχρΐίοθηΐ νοί δυΙ)άίνί(1βη(1ο βχρίβηβηΐ. Οβ Ιιίδ ηβ βχβηιρίίδ Ιιίο θ^ίϊΐη, 
ρίβηί δυηΐ δοπρίορυω οωπιαιη 1ίΐ3Γ). ΟυίοΙ Ιιίο ΓβϊβΡβιη βϋΐΐβοίδδίιηονυηι Ιιοπιίηυιη οοηβΐυδ, 
<ΐυί Ώβο β (Ιίνίηίδ Ι,ίΙΙερίδ, ςυβηοΐο οηιηίβ ηοη ροδδυηΐ ίηΐβΐΐί^ί^ρβ, δυοςυβ ιηοΙίάηΙυΓ οωηίβ 
^Γβδδυ, ιηβηυδ δοβίβρβίοδ β1)δΙίηοηΙ? 

XXV. 1(1 ςυοαυβ ο1)ίΙβΓ \ί\ο ηοίβηάυω νΐάβίαπ, ερίΙοωβΙΟΓβδ Οβδηβηβηοδ ΟδοίΙθηΙβΡ ηίιηίδ 
•βχ Οβιηαδοβηί ΗΙ). ιιι, οβρ. 11, δ0ΓίΙ)0Γβ, ΤΗβοάοηοηε 6τ€β€η$,€οηΧτα ςηβτη [XVI] ίβοηίίαβ 
ΒΐίζαηίχΜ$ [ζοχί ΑροΙορίατη αά α€οη$αΐ%οη€8 ά€ί€$Ιαίίοηί3 ηη8. Ουιη βρυά βυαι ηυΐΐυ» δίΐ 
ΤηβΟίΙορίουδ, ςυεπι οιχω Τίιοοίίορβίο οοηΓυηίΙϋηΙ : ηβο ΙβοηΙίυδ Β^ζαηΙΐυδ ΑροΙοβίβω ίπ 
βυηι οοΐΏρθ5ΐιίΙ, δβϋ ΟνρίΙΙϋδΑΙβχδΐη(ΐΓίηαδ. Οβδπααδοβηυδ ίΐβςυβ ϋΙο €}τίΙΙΐ, ηηατη παίπτοαι ίη- 
€αηΜϊ/αιη, οχ βοϋβηι ΟντίΠο ρριαδ βχροδίΐο, δαΙ)3ϋη8ϋ, ΟγπΙΙυηι ηοη βΐίβ ΡβΙίοηβ ίηΙβΠοοΙυηίΐ 
ίϋίδδββ 1-βοηΙίοΒγζΛηΐ'ίο. ΕΙ ί)6ηβ; ουηι Ο^πΐΐϋδίρδ^ίη όο&ηδίοηο δοουηιϋ βηαΙίιβηιβίίδίηοΓυηι, 
ςαοδ ΤΙιοοάϋΓβΙϋδ »(Ιν(?Γδυδ ΐρδυπι ίηιραβηβνβΓβΙ, βθπκΐβπι δβηίοηΐΐθπι ΙυοθΙυρ. νβΓΐ>Λ Οβηαβ^- 
ϋηατη βηιηι Ώή Υ€νΙ)ί ρβνβοηητη αΐεοίηίβ άΐΰΰπίββ, ?ιαιιάη\ιαςΗαιη αδΰΤΓαηιηί. €οη8ίίηίΐ€τη 
βίίατη ίη ηιοάηγη ΐ€οηαη8 Βί^ζαηίίηβ άβ ηαίηνα Ηχίηΰ Ιοοηιη χηΙοΙΙίχΗ, ηοη άβ ρ€τ$οηα. ΑΙ 
ν€Το ΰ^αίηβ €ί^ή11η$ ίη οα αροιο^^α φια ΤΗβοάονβίί Ηΰηιηχ, ({ηΰηι αάν€Γ8η$ ίεοηηάηηι αηα- 
ίΗ€ηχαίί$ηιχΛηι βάίάβταί νεβΙΙΗ^ ίΐα Ιοςηιίητ : « ΝαΙηνα Τ>γ6ι, Λοο €8ί ρ€Τ8οηα^ » βΙο. 

XXVI. 3οαηη\8 Οατηαεοεηί %ηίηρν€ΐ^8 ΪΜίιηχ, — ϋΙ)Γ0δ Όβπιβδοοηί Όβ βάε ονΐΗοάοχα νβΓ- 
ϋΐ ίη Ιίη^βαι ίδΐίηβιη Βυι^ηοΙίυδ Ρίδθηαδ, ΐυρίδοοηδαΐΐυδ δυί ί^ηιροπδ ηοη ίηϋ€ΐϋΙ)Γίδ, δΐιΐ) 
Εϋδβηίο ΙΗ, βΐ δΐίθ βΐϋ. Ρο$Ιιηθ(1απι β ^8^οι)0 ΒΐΙΙίο πίθ^ηβ €χ ρηρίβ ϋβ ίηΐββρο οοηνορδβ, 
β(ϋΐ3 δυη* ΡβΓίδϋδ «ηηο 1577. 

XXVII. Όε οναΐίοηβ άβ άε(\νη€ΐχ8, — ■ ίί1)Γ0δ Ζ>6 (ϊάβ οτίΚοάοχα οχοίρϋ οροΐίο, ΙΙερί των έν 
^Λοτιι κεκοιμημέ^Λον, Οβ Μ ς^Ηΐίη (χάβ οϋάονηιχοΓηηί. Ηβηο οπιηεδ ςυοίςηοΐ ροδίΌβώβδοβηυηι 8€π- 

ί)δ6Γ6, €ΐαΐ(^ιηο(1ο ίΙΙίυδ ηιβπιίηβΓίηΙ, Οβιηαδοβηο νίηοΐίοαηΐ, 6χ Ορφοίδ οήβπι ϋϋ ςυί, δοΙιίδηίΑίί 
ανβηίβδ, ρυΡβΛίοριβδ ροΒηβδ άβ ηιοϋίο ΙοΙΙυηΙ. Εβηι υΐίςυβ, δί ροΐαίδδβηΐ, ηβ ρρορρίδθ ορί- 
«ίοηίδ ΓθΓβΙΙβηά» αηδβπ) βϋνοΡδβΓϋδ ρρδοΐ^βρβηΐ, νορίίδδβηΐ ίη (1υΙ)ΐυηι. Νοηηυΐΐί ίΐίΐ βδδβνβΡΑη- 
ΙΟΓ 1)06 ΐΓβάίϋβΓυηΙ, υΐ νβΐίοίηίο οΐΐαω οοηί)ρΓθΙ)βΓθ ηοη νβρίΐί δίηΐ; Ιρβάυηίςυβ α ΡβΐΓίΙ>υδ 
ςιιί ίη οοηοϋίο Ρβρρβποηδί βο ΡΙορβηϋηο ίηΙβρΓυβρυηΙ, ίηΐβρ οΦίβΡ» δβηοίοραπι Ρβίρυπ) Ιοδίί- 
ηιοηίβ (ΐυδΒ β(1 βδδορβηίΐοδ ραρ^βίορίθδ ροΒηαδ ίη ηΐϋάίϋαι βιΐίΐυχβρυηΐ, ΙιβΒΟ βΐίβιη Ββηί)«δοοηί 
Γβϋοηδίΐα ίυίδδίί, ςυ® οηιηοδΟρβΒοί, υΐ ρρο1)βΙθΓαπι οβΡίορυιηίΐυΘ βυοίορυπί) ροοβρβρυηΐ. Πολλάς, 
θίαηΐ, μαρτυρίας αγίων ανέγνωσαν. Α(ί Ο|αθδ ΜβΓϋυδ ΕρΙίΟδίϋδ ΡΟδροηοΙίΙ : "Οσα εΓϊτατε, χα\ τάς 
μαρτυοίας των άγιων, άς άνέγνωτε, στέργει αύτάς ή Εκκλησία των Γραικών, κα\ άναγινώσχει αυτά. 
Ει ίηΐΓ3 : Έν τί) είκοστ!) έβθίμη του αύτοΰ μηνί>ς πάλιν έκάΟισαν, κα\ ανέγνωσαν οι Ίταλο\ τ:ολ»ά^ 
μαρτυρία; αγίων, χα\ παραδείγματα, καΙ αποδείξεις. ΙηΙθΡ ςαβϊ ωίρυηΐ ίδΐίδ νίάθΙϋΓ, δί ΟβηίΟδεβΠΪ 
ΙβδΙίηιοηία ηοη ΓϋβρίηΙ ροοβηδίΐβ. €υπ) οΐ ΟβηηαοΙίυδ ρηΐρίβροΐΐδ, ίΙΙορυηι ΙβαιροΓυηι δορίρΙΟΓ, 
ίη άοΓοηδίοηβ οθρίΐυηι οοηοίΐϋ ΡΙοΓοηΙίηί, οβρ. 3, Ιοίβπι ίοπυο (Ιίοίβηι ορβίιοηβιη Ιίθηδοη- 
Ι)βΙ. ΙΙΙίιΐδ Ιϋδϋτηοηία οοηΐρβ Ορδθοοδ βιΐ ρρο1)αη(ίυηι ί^ηβη) ρϋΡ^Ιορίυηι οδυρρβί Ορβ^ορίϋδ 
ΙιίοΓΟπιοηβοΙιυδ ρροΙοδνηοβΠαδ Αροΐοβ. ρρο οοηοίΙΙο ΡΙοροηΙίηο οοηίρβ Μβροί Ερίιβδίηί βρίδίο- 
Ιβω. 0Ι}Ό3δ ορίδίοΐβ 50. αά Εδβίβπ) ηιοηοοίιυπι, ρΐυρδί βχ ββ. υΐί Όβωβδοβηί ^εηυίηβ, Ιρβη- 
«ορίρδίΐ, οΐ ροΐίδδίηιαηι ΙιίδΙορίίίσι ϋβ Τ^^^8ηο, βΐ ΡβοοηίΠβ, βΐ οΛίνβρίβ ίηΟϋβΙίδ : ηβο λ Ι)β- 
ιηοδοοηο θΙ)ΐ1ίθ3ΐ Εππηβηυβί ΟβΙβοοδ Υώ. ιν οοηΐρβ Ορφοοδ. ΕΙ οοπιπιυηίδ ίοίβ θΓ®οορυηι δβη- 
Ιοηΐίβ ββπ) Ιρβοΐίΐ Οαηι&.^ο6ηο, (]αί βΐίβηι ίη Ιίη^βηα οορυηι νβΡδβη] δυΙ> ηοηιίηο ΟΑοιοδοβηί Ιο- 
κιιηΐ. Εΐβΐίϋδ, ηββοίο ςυίδ, ίη Ιιη^υβπι Ο^ρρίορυπι νβρηβοαίβπι νβΓίίΙ, ΗθϋβΙαρςυβ ίη οοίΐ. 1171 
νβΐίοθηο, 00 ρρίηοίρίο,^ί^Ι γλυκομνίαται; τρο<ραϊς, κα\ τάδειλικάτα, κα\ τίμια φαγία. Αάίΐυηΐ ΟθΟΙθ- 
δοεηί «ΙβΙο ριπ-^Ιορίθδ ροοηβδ οοΒρΙβδ ίαίδδβ ίπιρυ§ηηΓΐ, αΐ βχ ΕυδίΡβΙΐο ρροδΙ))^ΙβΡθ ΟοηδΙθη- 
ΙίηοροΙίΙβηββ Εοοίοδί©, ου]υδ οη (Ιο γο οοηδορίρίοδ 1ίΙ)Γοδ ρβοβηδβΐ ΡΙ)θΙίυδ ίη ΒΜχοίΗβοα^ 
ϋηβιη. 171. ϋδυδ οΐίβηι Ιοςυοηϋί Βέΐιηβδοοηο ΓβιυίΙίορίδ Ιιοο ρροί)»!. ΙΙΙο οηίηι ηοιηίηί1)υδ 1ι«- 
ΓΟΐίοΟΓίιιη δυίο ΙοπιροδΙβίίδ ρβροοπδ, «ίΡΓΟΓΟδ ΙβηΙυιη ρρορυηίΐ ορραβηβίςαο. Ια'ώ. ιν ΟτΐΗοά, 

/?</., Οθρ. 17 : Επειδή τίνες ήμίν καταμέμφονται, ΟίΟ. Εΐ Ιΐίο 1)00 δΟΡηίοηβ ηοη βΙίΐβΡ, ένέσχηψέ 
ςΤ<ϊΐ>^ παράνομο; σκήψίν τίνα Ιχφυλον, βΙο. ΙΙαοβΙ βΐίη ρρο Οβπίθδοβηο 8 ρΙβΓίδςυβ οοηββριιηΐυρ. 

XXVIII. ΟρβΙδβρυδ ηοΐΐδ ίη Ιοαιαπη Π Ώε γγηγρ, ίη οΡ8ΐίοηοηι Οορπίθηί ρβίρίβΡοΗ®, (1β Ώχα-- 
Ιορχ ηοπιίηο Οροβοηο ρβρββ η Ορφοίδ Ιη5αΙο, (1υΙ)ίΐ8ΐ. Ιίίβΐ ϋαηια8€€ηΐί8, 8€χι [Χνΐί] ^χ^χε^ηβ 
χΙΐ€ αηείοτ €8ί οταΙχοηχ8 ρνη βάβΐχϋαβ άο/πηνίχε χηΙίΎ οροτα Οαηιαεΰβηχ, ΕΙ βηΐβ ΟρβΙδΟΡαηι 
ίτΓββΟΓίϋδ ρροίοδ^^ηοοίΐΐΐδ (ΙΐοΙΟ ΙΟΟΟ : Έν τφ Ιπ* Εκκλησίας άναγινωσκομενψ λ4γω, τψ έπιγραφήν 
?χο/τ•. : 'ίωάννου μοναχού καΐ πρεσβυτέρου του Δαμασκη^/ου. Ιη οταίΊοηβ^ (ξΧΜΒ ίη Εοΰίβεχα ίβξΙχίΧίΤ 8ΧΑύ 
Ηΐ€ ίη8€ηρΐχυη€ ^οαηη^8 ιηοηαοΗί Η ρταίιββή ϋαηχαεοβηχ. 5ί ^βηυίηυω Οβαιβδοοηί ίοΐυιη 
ηχίδΐίιηθδδβΐ, δορίρδίδδοί υΐίηυο, ^οαηη€8 ηιοηαοΗχΜ βί ρΓ68ΐί^(βΓϋαηια8Γβηχί8 ίη οταΐίοηε, βΙο. 
3θΑηη6δ Ι.οηδ£βυδ ϋβ £ίιη6ο, ΙίΙ). πι, οβρ. 12 : Ιχδτηϊη χ8ίχΑηχ ηοη 6886 Όαηχε^οβηί ηοη ίηίη- 
νια νχάϋνί ρο(€8ί, ΌιιΙ)ίΐ8νίΙ βΐίβπι πιυΐΐίδ Ιιίηο ίηάβ β(1(1αοΙίδ βΓζΐΐϊηβηΙίδ ΡβίΡϋδ ΑΓουαίυ5 
ΠΙ), οοηΐρβ Ββρίββπ) άβ ρυρ^βίορίο, ρθ^. 396. ΑΙϋ υΐ δραρίβπι Οβπιβδοβηο βϋρίρίιιηΐ, ίϋηυβΙίΑ 
6550 ηοη ίηναΐίάίδ Γ8ϋοηϋ)α5 οοηίβηάαηί. ΒιΐΡΐΙιοΙοπίΦΐΐδ ΜβοΙίηβ : Ρβηηάβ, ίηηαϋ, €8(, Ηαηο 141 ΡΗ0ίΕ60Μ£ΝΛ. 1^ 

μ^ Λι^αηοίΐΒ οναίιοηβιη Ώαηιαβΰβηο ίηΙ)Μ$ν€^ αα ηιοτίαοΒ βχοίΐατβ ρο$( Ιοηραιη αΙ οΐίίη α/ι- 
ηοηηη οηττίονΛίΛίη^ €ί αά ίίπάία ϋβταηι, εί ΙαοηΙναΙίοηβ» ΓβνοοαΓβ. Οίιι βηίτη αηΐβ ψηααπΗχη 
ατβροηΗηι, οιι/ια €0 ίη Μβτηιοηβ βΐ πιβηΐίο^ οϋηΐ Οαιηα$€€ηη$^ €\ΐ]α$ ωΐα$ αά ΤΗ€οάο$\% 5^- 
ΜΜΊΐ ίϋίηροτα ρ6Γίίηβ(. Ετρο ηοη ροίηϋ άβ βο ΒίτηίΙια βοηϋβΓβ^ €ί η€€€ί€6 αί χΙΙηά ορη$ αΙ* 
ίαίΜΜ €$$€, ΰ( ηοη ίηαρηί Όαίηα$€6η%. ΡΓ&ηοίδοαδ 8αβΓ6Ζ 1(1οο αϋάίββΐ, (^υοά (ίοο(Γίη&πι Οίη- 
αΪΒΟ Ι)«ηθ566ηο οοηΐΓβήβιη ρπο άβΓαηοΙίδ ΓβίβΓί. Οβ Τπ^βηο οηίαι, βΐ (1β ΡβοοηίΙΙα ίιίδίορί® 
ΙΙΐΰοΙοβίΰΐιιπ ίΗα(1 0ΑΐΏ&$€6ηι βιίοιηθ βνβΓίϋπΙ, ςυοά Ηο. π ϋβ βάβ οτίΗοά, ίΐ» βηυηΐίβΐ : 
Χρ)| 8λ γινώη»:ν, δτι δπερ έστΙ τοϊς άνθρώττοις ό θάνατος, τοΰτο τοΙς άγγέλοις ή δχπτωσις • μετά γάρ 
ήν έχιτηβ^ιν ούχ Εστίν αύτοίς αετάνοια, ώνπίρ ούβΐ τοις άν0ρώ7η>ις μετά τ^>ν θάνατον. 8€ίΤ6 απίβηι οροΓ- 
Μ, φίοηίαηί φΛοά Ηοτηίηίοη» νηοη, Ηοο αηρβίίβ €3ί Ιαρ8η3. Ρο$ί Ιαρεητη βηίτη ηοη €$ί ί11ί$ 
ροΜίίεηίίω Ιονηβ^ ηί η€<ΐΗ$ ρο$ί ψηοτίβηι ΗοψηίηϋΗΒ. 

ΚΧΙΧ. ΜβίϋηΦορίίΐΒβ δβΙίδΓβοΙαπι ριιίΛηΙ, δί (ΙίοβηΙ, ϋΙυπι βχ βο ςυθ(1 ρΓΟ οβΓιο δαρροηίΐ, 
ΓαΙΙϊ ιη&ηίίυδίο, <1αηι ΟαωβδΟθηυΐΏ ηοδίΓαω αά Τΐιοοάοδίυπι δβιιίοπβΐΏ βΐΏΑΐκΙβΙ, ηυί ΙοΙ βηηίδ 
ροδΐΤΙΐ60<1θδίαΐΏ νίχβΓβΙ, ροΙβΓαΙίΐαβ ορϋιηβ Γβίθίτβ ΓαοΙαίΏ Ορβ^οπί Μη^ηί, βΙΤΓ^δηί δβΐϋΐβπι. 
ΚΙβχ Ιιΐδ, ςυ® ηοδ δαρρ» βΙΙαΙίπιαδ αβ «οίαΐβ ΒΛΟΐβδοβηϊ, βυοαηηίδ ^Ε8Xρι^^, βρβπΐβ ουηδίβΐ 
Ι)ΐ8αΐ45€6ηαιη ηαΓΓιΐΙίοηϋΐη ίΙΙβίΏ (Ιβ ΤΓ8]8ηί βηίΐΏβ ροΐαίδδβ δοτί1)6Γ6, οϊ) ςααηι 6( οΐ) αΐίβηι άϋ 
ΡβΙοοηίΙΙθ, 8ΐϋ ΟΓβΐΊοηβιη ίΙΙαίΏ Οοηιβδοβηο, βίδί αοη ί(6 αίΙίΓωΰΐΙο, θί)|α(ϋ6αηιη( ; 6ΐ δί αοιι 
Α]3|ία\1ίεαα(, ΡαΙιβιη Ιαιποη ηίιιιίω 0Γβ(1α1ίΙαΙίδ οοίκΙοΓηπδηΙ. ΒβΙΙαηηίηαδ Όβ $€ηρίυΓίϋα$ εαοη» 
ϊη ^οβI1Π6 Ο&ΐΏΑδΟβηο : Οναϋο άβ Αι>, ςτιιί ίη βάβ ηιιρτατηηί, ΒΰΠΛρηΙαηι %η]βα(, ρηια ηατναί 
ΡαΙαοηΜατη ρτ€€ίΙ}Η3 Τ/ίβοΙωρνίηκΕ ηιατίρτίΒ, €ί ΤναΙαηί αηιτηατη ρΓ€€ίύη$ 5. βΓ€αοΗί ραρω 
ο& %η[€νηΊ $ΗρρΙί€α$ ΙίύβΓαίοβ, ςπο! ηατταΗοηβε [αΙβΟΒ €$8β νχάβηίηγ, €( [αδηΐί» βίηιίηοΓβΒ (μια/η 
Αι«/οη>. 8€ά /ίβη* ροί€8( ιι/ 5. ίοαηηα Όαγηα$οβηη$ , ^ηαπινίβ αΐιορηίη άθ€ί\ι$ β! ρηι- 
άεηΜ^ ί8ΐί$ ηαΓτα(ιοηΐδη$ βοίΐ^ηι βάετη Παδαετϋ, ηβ^ηΰ άβ νβΓίίαίβ εαηΐΜ ίηνββίίραηάα ΒοΚίοι- 
ίΗ$ (η€τΗ, ΟβΓβΓΓίυδ ΙοΛπηβδ Υοδδίαδ Οβ Ηί$Ιονί€ί$ βΓΰΒοχβ, ΙίΙ). ιι, οορ. 24 : Είβί νβνο Βαηχα- 
8€€ηΗ$ νιτ [οτ€ί βρτβριβ βΠίάίίΗ» αο ηιαρηί ηοτηίηίί^ ίαιηβη ίη ρΙβΓίβηαβ €Τ€άηΙΐί8 [ηίί ρΐΗ8 
8αίί$, αίαηΰ ιηίβν ϋαίηαΐηάίηαηί ά€8ΐά€Γ€8 ιη ηανναίχοηβ χΙΙα άβ αη'ιηχα ΓάΙοοηίΙΙοΒ ρτ€€ίϋη8 
Β. ΤΗ€€ΐ€Ρ, ρτχηκΒ ηχατΙρνίΒ, α6 χη/Ότοπιτη ΒΐιρρΙχοϋΒ Ιχΰβταίοί, 6ί8Χ ίη ρβηίίΐχ βτνοτβ €ΐ ΊάοΙο- 
Ιαίτχα οΰα88€(. Ιίβηι φιοά αίί, αηχτηαηι Τνα]αηχ χηχρβΓαίοΐ'χΒ 8ίηιχΙχί€Γ ρωηΐΒ ίη[€τηχ βχβιηρίαηι 
ρτ€€ίδη$ Οτβροτϋ Μαρηχ^ ςηοηχηι πίνηχη^ηβ ΙβςαΒ αρηά ΟαχηαΒοβηιιηι οναίχοηβ^ άβ Ηιβ ςαχ χη 
βάε ίηχρτανβηίηί, ΡθΓία88€ αΙχραχΒ αδ]αάχ€€ί ρΓορίβΓβα οναίχοηβηχ χΙΙατη ϋωηαδϋβηο, 

XXX. δαβΓΟδίο Γβδροη<1βηΙ, ΓβΙίοοίηβΙίοηίδ ίΙΗιΐδ νίιη ηοη βδδβ ΙοηΙθπι, ιιΐ βδδυηιρίαηι 
οοιορΓθΙ>βΙ. Ι.ίΙ)π βηίηι Οβ βάβ οτίΗοάοχα, φχν ρΐ^ηβ Οαηιαδϋβηί δαηΐ, ηοηηαΐΐα οοηϋηβοΙ, 
(|ΐΜΒ (ϊίοΐυπ) Οθοιβδοβηί Αχίοπια ίηίπη^ηΐ, βίςυβ ΓαάΐοίΙυδ εοηνβΠυηΙ. Ρπίδο (Τ^ο ΟθΐΏβδοβηο 
Ιι))Γί ϋβ οτΐΗοάοχα βάβ Ιηΐ3υαηΙυΓ. ίιηοίΐβ ίωβ^ίηίϋαδ οοηιπιοηίαποδ, ςαοδ ΤπΐΙιοηιίυδ οΐίβηι 
1>8ΐιηβδθ€αο ηοδίΓΟ οοηοβδδίΐ, Γ&Ιίοηβ δαβΓβδϋεπιαηοίρβηΙαΓ οοιπίηο, &1({αϋ αδέσποτοι βρυηΐ. 
βίςυί^βιη ίΙΗ ςυοςυβ ββ οοηΐίηβηί, ςαω ϋΐαό βχίοιη» Γβι1(1υηΙ ΐηαηο. Νβοι οαιίβπιοιοί ΐμδα 
36η(6ηίί&, <1β ιΠϋΗοΓυσι δβΐιιΐθ, Λίςαβ βΙ> ίηίβΓηί οπιοίθΐίΐ^αδ βνοοΛίίοηο, €[υ8ηι ίυδβ Οαπιβ- 
506ΐιυδ βδίπιίΐ ίη δβπηιοηβ ρπο (ΙβΓαηοΙίδ, βίςαβ ΤΡ3^»ηί, βΐ ΓαΙοοηίΙΙ© ΙιίδΙοπΐδ οοηΓιηηαΙ, ΗΙ). 
III Β€ βάβ οτΐΗοάοχα, ΰβρ. 29, βΐ 1ί^. ι Οβ ίτηαρχηχδχΛΒ Ιυουίβηΐίδδίιηβ βΙ> ϋοϋβιη ΑδδοπΙυΓ-. 
Ει 151 ίΧνίΙΙ] (ΐυί(ΐ6η) Ηίδ νβίΐΐίδ : Κάτεισιν ούν εΙς άδην ψυχή τεΟεωμένη, Γν' ώιπερ τοις έν γη ό της 
^xαιοτ^ν1\ς άνέτειλεν "Ηλιος, οΟτω χα\ τοΤς ύπ6 γην έν σκότει χαί σκιςί χαθημένοις έπιλάμψη τ<^ φως • ίν' 
ζίτκερ τοΙς έν γι) εύηγγελΕσατο είρήνην. αίχμαλώτοις άφεσιν, κα\ τυφλοίς άνάβλεψιν, κα\ τοΙς μέν πιττεύ- 
σβσι γέγονεν αίτιος σωτηρίας αΙωνίου, τοϊς βέ άπειΟήσασιν απιστίας Ελεγχος• οΟτω κα\ τοίς έν αοου, Γν' 
αύτώ πΐν γόνυ χάμψη επουρανίων, χα\ επιγείων, χαι καταχθόνιων • Οβ8€βηάχί χη χη/'βΓηιυη αηχηχα 
άβίβαΚα, νΐ ρχΑβηχαάνηοάηηι 1x8 ρχΑχ ίη ίβιτα ίιχΒίχίίυβ 0Γίιΐ8 β8( 5ο{, $χ€ βΐ χχ8 ςιιχ 8ηϋ Ιοτνα χη 
ΙβηβΙηίΜ^ βί χΑηχδνα ηχοτΙΧΒ 8βάβϋαηί, Ιηχ ίη/ιάρβΓβ(. ΕΙ ηί ρηβηχαάτηοάηηι χη Ιβντα βναηρβ- 
ΙχζανβΓαί ραββηχ, βαρΐΜ8 Γβηχχ88χοηβηι, €(Β€Χ8 νχ8ηηι, βί ίίί, ςηχ βτβάχάβτηηΐ [ανίχΐΒ €8ί βαπΒα 
ΒαΙχίίΧΒ αΐβτηα^ χηβτβάχΛίχΒ αηίβηχ χηβάβΗίαΙΧ8 χπιρΓορβηιιηι, βί τβάατρηίίο^ βΙο νί ί/5 ρηί ιη 
%η[βτηο ; ηί %ρ8χ οηχηβαβηχι βββίαίητ οφΙβΒίίηηχ^ βί ίβτνβΒίτχηηχ, βί Ίη[ηηοηιηι, Ηίο αυΐβιη : 
Καιάφ' ο{) χατελθών εις ίοην ταΐς άπ' αιώνος πεπεδημέναις ψυχαίς, ώς αίχμαλώτοι; έκήουξεν άφεσιν, ώ; 
τί>φλοΙς άνάβλεψιν. Εί βί ^αο άβ8€βηάβη8 αά χη(βνο8, αηχηχΐΒ α ΒΟίβΗΐο νίηοίΐΒ , χίί €αρίχν%$ 
Ιίδ^τίαίβηχ, Ηί €€β€Χ8 νχΒπηι ρτϋΒάχϋανίί, ΕΙ ΟΡθΙίοηβ ίη δ»ΐ3ΐ3δΐ1ιιηι δβηοΐιιιη, υΐ ^ίηο 
βΐίβιη ρβρρβίυβϊη ίη Ββπίδίδοβηο (Ιοοίρίηαηι βηίαΐΛ(1Υ6Ρΐαδ , ί(1 ί(1(?πι βδδοπΐ : Αύτ6ς δ^ 

τών πσ/ηρών τά σχΰλα, τους άπ' αιώνος θανό^Λας κεχληρον<5μηκεν, άπαλλάξας τούτους δσοι τω ζυγω τϊ)ς 
αμαρτίας κατείχοντο • έν γάρ άνόμοις χαταλεχθείς τήν εύνομίαν έφύτυε σε • τών δέ άπ&ι^ούντων τ6 
σικερμα γέγονΐν εΙς άπώλειαν, χα\ πένθος τών εορτών άντηλλάξατο, χα\ θρήνους ύμνων άντήχησεν ήαίν 5^ 
φώς έχ σκότους ανέτειλε, κα\ ζωή προ^ΙλΟενέχ ι&νήματος, χα\ έξ αδου πηγάζει άνάστασις, και χαρά, χα\ 
θυμηδία, χα\ άγαλλίασις. 1ρ8β αχΑίβηι χηχρτοοοτχΐϊη Χ8ίοη*ηχ ρταβάάηχ , β08 ηβηχρβ ηαχ αϋ ίηχίχο 
$€βαίίοΓΧΑη% ηχοΓίβηχ οϋχβταηί^ νβΙχΑί Ηΰβνβάχίαίβηι αάβρίχΐΒ β8ί, (ΐχΛΧοηηίΐΗβ ρβοοαίχ }ηρο άβίβηίι 
/ΌβΓαη^, ΙχΰβταηΒ, Ιηίβτ χηχραοΒ βηχτη τβραίαίϋΒ, ωφιίίαίβηι ρΓοάαχίί, βί [αοίαιη β8ί Ββηχβη 
ίηοΰβάιβηίχχίηχ ίη ρβτάχίχοηβηι, [β8ίχ8ραβ βοΓηηι χη Ιηβίαχη βοΐητηηίαίχΒ, ρΙαηβίΜΒ ρτο Ηρηιηι$ 
τβ$οηηχί. Νοϋχ8 ααίβηί Ιχιχ β ίβηβϋηΒ β8ί ονία, νχία β ηχοηιχηχβηίο ρΐουβηίί, τβΒηντββίχο αρ ίη- 
[βη$ ρνοηχαηανχί, ραηάίχΑηχ^ ΐψχρίΛαηχ^ αηχηιχνοΙι$ρία8, βί βΧΒΐιΙίαίχο. 

XXXI. £1 \ϊ8ί€ ορίηίο ηοη Όαιοβδοβηί πιθ(1ο, δβ(1 &Ιίορϋηι οΐίαιη πΐϋΐίοριιαι οοΓυηΐΓΐιιβ ρρο- 
ΙιβΙίδδίιηοΓαιπ ίη Εοοίβδία (ΙοοΙορυπι νί(ΐ6ΐυρ ίυίδδβ. Νο οπιηβδ Με ρβββηδβΑπι, βΐ (]|α(β βΙϊΜ 
Γιΐ5β ρβΚΓβοΙθνί, Ιιίο ΓβρβΙβο), γίίΐββίδ ΙρβηΦυω ΗΙ:). ιν, ο. 45; ΟΙβηιβηΙβπι Α1βχαη(1πηιιηι ΙίΙ). 
II 61 IV 8ίΓοηιαίηηί; Ιοόίϋηι πιοηβοΐιαηι αραά ΡΙιοΙίυπι ιη ΒχδΙχοίΗββα; ΑηβδΙαδίααι 5ίηΑίίΑΐη 

ΪϋβΒδΙ. 3; ΤΚβοάοηΐΏ 8ΐα(ϋ(βσι ΟραΙ. οαΐβοηβΐ. άβ ΡαδοΙια; ΤίιοοοΙοραπι ΑΙ)υοίΐρ&η) (]υδβδΙ. 12; 
Γοοίαχη ραΐΓίαΓοΙι&ιη ΰοηδΙθαϋηοροΙίΐΑηαηι, Οραΐ. άβ Ρβδαρρεοϋοηβ, βχ ηαο δΐια Ιραηδορίρεϋ, ιι( ΜΙ Τ.Ε0ΝΙ8 ΑΙΙ.ΑΤΙΙ 114 

ΓΟΙΟ δοΐβΐ, ΟβΙΏθδΟΘΠΠ», ίηςαίΐ: Άνάστασιν μεγαλοφώνως άνυανεΐ 8τι έν αύτ^ τοΤς έξ άιώνο; άβχμ- 
αλώτοις γέγονενάφεσίί, κα\ τυφλοί; άνάβλεψις • ΠοΒΗΓΓΰοίίοηβηι Μ^^ηη^8 ο^ΙβίΓαί, (^ηοηίαϊη ίη €α 
νίηάίοαίϊ $ηηί %η ΙίϋίΓίαίετη ιι, ςτιιί α8(ϋ€ΐιΙο άαίίηβΙαηίηΓ ΰαρΗυι^ οοΒαβςηβ Τ€$ίίίΐίίη$ €$ί υι^ΗΒ. 
ΕΙ οτηηίπιη βροΓίίδδίηιο ΕυδίΓηΙίυδ ΕοοΙοδίω ^οηδιβ^ιίηορο1^ιβη80 ρΓ0.δ1).γΐ6Γ, ΐΓβοΙθΙα νβΓβ 
θυίοο, άβ αηίιη8ΐ)υδ ροδΙ ΙιαηονίΙβπι, αη οΙίφΐΜ ορβΓβηΙυπ, βΐ βη δυίίΓθβίδΐ Ρ^ο ΐΏΟΓίυίδ 
&γ^ων των κεκοιμημένων ανέστη σώματα, καΐ ενεφανίσθησαν ίΓολλοϊς. Ίβου , έτε^ανίσθησαν, είπε. 
εΐ τοΟτο τότε γάγονεν, εΟδηλον δτι χα\ νουν έμφανίζουσιν. Άπί> τότε γάρ αρχήν είληφυΐαι των &γ£ι Κα\ 

'ο>να{ 
έμφάνίσαι «ερί των αγίων μόνον. ουχ\ δέ τ:ερ\ τάντιυν ό ευαγγελιστής άπεφήνατο. ΕΓτε δέ' χα\ των ηρΗ 
πολλού τελευτησάντων αγίων Ιστι τά σώματα, εΓτε των πρό ολίγων Ιτών, 1Λ χα\ μάλλον των προσφάτως 
αποθανόντων • δ καΐ άληΟέστερον είναί μοι φαίνεται, διά τ^ είπεϊν, ενεφανίσθησαν ινα τδ της μνήμης 
πρόσφατον, κα\ τ^ γνωρίζεσΟαι ύπ' αλλήλων σημαίνη, τοΰτο Γσασιν, ου πάντες, αλλ* οΤς, εδόθη Ιδεϊν, €ί€. 
τώί νντο οητη ίνβίποτ^ αρεηηηίητ ίηοτί\$ ροτΊ(Ρ, Η %η(ηοΓηΐίη ]αη\ίον€8, ίβ οοηβρεΰίο^ ίίίηον$ 
ρΒΤ€Ηΐ8ί $ηηί. Ηίη€ ίηαηχ(€$ίηίη /?ί, 'χη ν)Ρϊη%$ Ιοντω ραναΰιΐΒ οτηηιχιτη αηίίηα$ άβίβηίοί [ηί$8€^ 
ηΗα8 ΏοιηίηΜ8 ϋ€ΐΐ8 ηο8ΐ€Γ ηιοΓίε τηονίβηι ϋοηαιΐ€αη8, €οη[Γα€ΐ{8 ίη^^νοΓατη ίαηΗ\8^ €Χίτα3[ίΙ: 
(ΐπατβ Η ^ναη^€ι^8ία τββπ τηηΐΐα 8αη€ίοηίηι, ηηΐ οΜοτγηΗταηί, ΰοτροτα Γ€8ηιτ^χί886, ψηΗΐίΐΒ- 
<ξυί€ αρραηίί88Θ. Εοοβ, αρρΒΓυοραηί, άίχίί, Εΐ 8% χά ίηιη αοίητη 65ί, ηχαη\(€8ίΗΐη ΓβτηαηεΙ, ηηηϋ 
(ΙΧΜίΐηα αρρατηίί. ΑΙ) €ο ηατηςαβ ίοηιρονβ νχιιη δαηοίοηιτη αηχηιοΒ [XIX] €(Βξί88€ηί , αά ρηετη 
ι«5ήτΗ6 ηΐΗηάί ίά ίά€)η ρβταρβνε ηοη ά€8ΐ8ί€ηί. ΑίΗΙ)€Γα(α8 αηΐηία8 α ^αι^^^ηο8%8 ίΙΙ%8^ βί χηβιηί8 
Ιο€ί8, ηαίΰηηφιβ χ11ί8ίηί, άβ οηιηίϋΗ8 αηίιηαΙ)Η8 σ88€Τ€ηάηηί €8ί : ΟΛτη ρηη€€ρ8 αρο8ίοΙοηιηι 
άίχ^ηΐ : Οααιβ ο1 Ιιίδ, ουί ίη οαροοΓΟ ΟΓβηΙ, δρίήΙίΙ)ϋδ δοοβάβηδ ρΓδβίΙίοβνίΙ. ΑρρατΗί88β ν€Γο 
ά€ 8αη€ΐί8 8θΐΗηιηιοάο^ ηυη ά€ οιηηίϋη8, ϋναηρείίεΐα αΙ'βηηανίί, Υετηιηίαηιβη^ 8ίν€ ςχΑΐ]ατη τηχύίο 
αιύΒ οϋί$γαηί, βοηιτη οονρονα (ηβτίηί^ 8ίνϋ αηΐε ράίΑ€08 αηηο8^ 8ίυβ ροίίΗ8 ίπηϋ Γ€€6η8 ίβ/ιιη- 
ύίοτητη, ηηοάηιίΗΐ ν€ηη8νίά€ίητ, ΰητη άιχβνίί βρρδπιΟΓϋηΙ ιιί Γβοίηίβηι ηι^τηοπαιη, βί ίίΐηίχιαίη 
ΰορηίαοηετη ηοίατοί, ίά «παπί ηοη οιηη€8, 8€α (ΐη\1)\ι$ άαίχαηί €8ί €ορηο8ζβΓ€^ οΙο. Νβο &1) 1)ΐ5 
(ΙινοΓδυδ ΥΐάβΙυΓ ΟΓβ^οπυδ Νβζίβηζοηιΐδ Ογ&Ι. ίη ΡθδοΙιβ. Ιιώο ΟΓδΒουΓυιη Εοοίβδίβ ββηοίΐοηι 
ορίηίοηοΓη νίιΙ(5ΐαΓ βωρίβχβ, οαηι βαιιι δφρίδδίπιβ ίηΙΟΓοίϋοία ΐηΙώΓίδ βοοίβδίβδίίοίδβίΐ ΓβδΙίάίυπι 
ιΐδςυο ΐηοαίοβΐ, υΐ ίρδβ ίη Γβοβη^ΐοηο (ΙίοίΟΓυπι 1ίΙ)ΐΌπιηι αίΙηοΙβνοΓϋπι : υΙ)ί Ιοολ οπιηίδ, ς[ϋ« 
ΛιιίοορίηίοηίΓδΥΟΓβ νί(1β1}αηΙυΓ, ίη υηϋΓΠ ΓβοοΙΙβκί, βΐ ώοΐδ ΡβίΓϋΐη ίά Ίάβχη ββίΓΠίΛηΙίαα), υΐί 
ροίηί, ίη πιβϋοΓΟΠι δοηδαηι ΐΓβίΙυιί. Ο^βΓβ Ιιίο ϊτυδίΓΛ Ιοουηι θΐίβιη βχΕρίδΙοΗδ ΡοΙη Γβοβη- 
δΟΓβηι. Νοη οδΐ ί1β(}ϋβ νβΓβηϋϋΐη, ηιιοά νβΐάοΐίπιοί δυβΓβδίυδ, ηβ ϋβπιβδοοηυδ δυ® ΙοςυβΙυΓ 
(ΙοοΙπηδΟ οοηίΓΛπα; οιιηι βχίοπιβ ΙβυάβΙυπι, ονάχηανίαηι Όή, υΐΐΐιοοίοβί (ΙίουηΙ, ροίβηίχανη 
δίβΐυαΐ ; ηυ® υογο άβ Τηβΐβηο, βΐ Ρβίοοηίΐΐβ Γβ^ΟΓυηΙΐΐΓ, αΙ)8θΙχΛ(αγη οοηαιηβηίΐοηΐ. Οβνβη- 
(Ιαπκιιΐθ οδΐ ηβ, Ηαο οβοΐοαι τθΐίοοίηβΐίοηο ϋβηιβδοβίΊυπι, ηοη ΟΓβΙίυηοαίβπι ρΓΟ άςίαηοΐίδ, 
5β(1 ηιαίΐίδ βΐίίδ, θο ρΓδΒοίρυίδ ίρδίυδ ωοηυιηβηΐίδ βχδροΐίβαιαδ, ίη ςιιίΙ)υδ οοηδίΛΠδ 1ι©ο δβη- 
ΙβηΙίη, βο ΙοΙίβδ Γβροΐίΐα (Ιβ πιαΙΙοΓυπι βΐ) ίηίβΓίδ βνοοδϋοηβ οοωρβηΙυΓ, ςυηιη ίρδβ όβπιυιη 
ίη Ιιαο ΟΓΛίίοηβ ίαδίυδ ΓοηΟπηίδίΓβ νοίυίΐ : ηβ νβΐ άβδίοΐίοδί άα ίΐΐίυδ ορβπίδ βιιοΛοΓβ άυΜίβΓβηΙ. 
(ίαηδ οίοιηυπι ΟΙιπδΙυδ αΐ) ίηίβπδ θηίηιβδ βάαχβπΐ, βΐ ςαοϊηβηι ΓυβπΙ ίΐΐα βραΐ βοδοΐβιη β ΙοΙ 
Ρ&ΙηΙ)υδ αδδΟΓίβ ρΓωάίοβΙίο, βΐ βη υηα οαπι ]υδΐ0Γυη[ΐ βηίηιίδ ίηιρίοΓυιη ςαοςυβ βνβδβΓίηΙ, 
©ΙβΓη&ω δαίαΐβπι οοηδβοαΙυΓΦ, ουηι ρΓ«ΙβΓ ίηδίιΐυΐυω ηιβυαι δίΐ, βΐ βΙίΜ, υΐ ^βI^ άίχί, ρΐυπί- 
1)υδ ροΓίΓΟΟίανοηηι (ΐυβιηβ(1ΐΏ0(1υπι βΐ (Ιβ ΙιίδΙοΓίίδ ΤΓη^βηί, βΙΚαΙοοηίΠβΒ, ςυδΒ ΙβηΙορβΓβ, δθ(1 
ίη ΓίίοβηΐίοΓαπι δοι-ίρΙΟΓυπι ΟραοοΓαπι ιηοηαπιβηΐίδ ίηοαΙοβηΙϋΓ, βχρΙοΓβΙ, (ΐυί νοίβΐ. ΜβΓω 
1ΐιΙ)ΐι1<Β δυηΐ, βΐ ηυρω, ηιΙΜ ΟΓβίΙβ. 

ΧΧΧ11. Νορατοΐω ^ιιά^^^η^η άβ οναίίοηβ « ρτο ά€('χιη€ίΐ8. » — ΙυοΙονίευδ Νο§βΓθ1θ ίη 
)ιυ3υδθβ οραΐίοηίδ, ςυαηίΐ ίρδβ ίη ΙδΙίηυηι νβΓίβΡβΙ, ΡΓδβίαΙίυηβ β(1 ΟΙοωβηΙβιη ΥΠ, δοήΜΐ : 
Ταηΐ€ΐ8ί ηοΐιγη (ΐηετηρίαϊη ίί*5ρίοαη', Ηοο χρ8ΐίτη ηοη νβν€ (ηί886 ΒαηΜ8€εηο α8€Τίρίηηι, €0 ςχΑοά 
ΜαΰΗαϋίΡοηίΐη ΗίβΙοήα ρΐηνάηΐίΐη ίηηίίαίχίτ, ρηατη ίη νοίαηιχηβ Ββ ^άβ οηΐιοάοχα, ({ΧΛοά 
Ιβρίίχίηχιτη Β88€ ναχηα8€€ηί οηιη€8 Γβηίβηί, ίη 8α€Γ0Γχιιη 1\Ιτονηη% ηχβ,ηιετο ηοη νβροηχί. Καηι »ί 
^Ηί8 ϋίΓϋΐηί/ιιβ 8ίηάίο8β αο άχΐιρβηίεν ρηίταοίαύίί, νχάβΐχΐ ρτοϋπΐ ά%Λχο 8χηιχΗ οταίχοηβ /αβίΐΜϋ 
€886^ αο 8ΐί^Ιο, αίφΑΒ αά ηιαρηχ Όίοηί^8Η ΑΓεοραρχίω βίοαηίχοηαη, €μΙν8 βίία$η ρταν%88ίηχη8η 
ρΐ€η»ηιαχΐ6 (€8ίίΐ}*οηίχΛηι αάάί^^^xί, ρΓοχίνηε αοϋβαβΓβ. ΟρροδίΙίοηί άβ 1ίΙ)Πδ Μ3θΙΐδ1)ΦθΓϋΐη 
ΝοβΛΓΟίβ ίρδβ ηοη τβδροηίΐβΐ, βΐ τεδροηοίοι-β (1βΙ)υβΓβΙ; βοί^υβ 1ίΙ)βηΙίυδ, ^υο ίΐΐβ ΙβνίοΓ 
Ιυάίοβ^οΙαΓ, ηΐ ΟΓβϋοηβπι Οβιηβδοβηο ηοη οο^βΓβΙιΐΓ δΐΙ)]υ(]ίοβΓβ, ςυθη(1ο ιΙΐΛΐη Ιβηςυβπι 
Οβαιβδοβηί δυωϊηο ροηΐίβοί άίνβηάίΐ. ΡυβΓΟ ηβςαβ ηοδ Γβδροη(1βΙ)ίωυδ. ΗβδροηάββηΙ, (ΐυί 
ουτη Νο^δΓοΙβ υηβ δβηΐίυηΐ. Οαίδ νβΓΟ β1)δςαβ δίοιηβοΐιο, βΐ β?ςυο βηίιηο ΓβΓΓβΙ αίπιπιςυβ 
ορΗδ, άβ β(1β ηβπιρβ ΟΓΐΗοίΙοχβ, βί ίιοο άβ άβίυηοΐίδ, δίιοίΐί ΟΓβΙίοηβ, βο δίνίο, βϊςαβ βά 
ιηββηί Οίοηγδίί ΑΓβορβρ^ βίοουΐίοηβιη ρΓΟχίιηβ ιιθϋβάβΓβ? Ι.ί1)Γί Όβ ρά€ ατίηοάοχα ^Γβνβδ 
δαηΐ, άίνίηί^δυηΐ, ηοη δυηΐ βΐίηςιιβδ, βδδυπ^ηΐ ςυβηάοοιαβ, βΐ ηυΐ&ηΐβιη βχοίΐ&ηΐ, βΐ ΙΐΦΓβηΙβια 
βπηαηΐ, βΐ ΑάνβΓδβηαιη, ςαβώ βνίάβηΐίδδίιηθ, βΐ βάιηοαυιιι Γθ1)α5ΐβ οοηουΐίυηΐ. 8βά φΐίά Ιι«9β 
8ά θΓβορββίΙίοβτη ιη«^β5ΐ&1βπι, άί^ίι&Ιβπι ίοΓηίΑπιιη, ^Γβηάίΐβίβαι βίοουϋαηίδ, οοπιροδίΐίοηβπι 
ηοακίηυιη, ββΐδίΐυάίηβη) 5βηΐ6ηΐί«ηιηι? βΓβηάίδ βδΐ, βΐ Βυώΐίπιίδ, βΐ βίοςυβηδ, άυιηιηοάο βά 
Οίοηχβίυιη ηοη τβίβΓβδ, Ι)Αΐη«$€6ηυδ: δί ουιη βο οοηιρ&Γβδ, ςαβηινίδ νβΙΜβ β1 βουΐβ, τβρϋ Ιυηβη, 
βΐ, υΐ ίη δοΙιοΗδ, 0υίΙ, βΐ άοοβί. ΟυβΓβ ίη >ΐι>€ ^υάίβίυπ]ί Νο^οΙφ οβουΐίΐ οιηηίηο. 
ΧΧΧΐυ. Αη 8Η νϋΓ€ 3οαηηχ8 Όαιηα8αηχ. —Δη νοΓΟ ΟΓβΙίο ίΙΙα Οαηιβδββηί δίΐ, ίπΐδίτλ ίη Γβ 115 ΓΚΟΙΕΟΟΜΕΝΛ 146 

ίηο^Γΐβ ςιΐΦίίηιυδ. 0υο(1ίρ56 θΙί35 άοΐιββ βάϋβιη ίηβχβιυίηο ΟΐΦϋΟΓϋαι η1)Γ0ΓυηΊ οοοίοδΐβδίί- 
οοηιιη βηιιοΐίβνί, Ιιιο Η&Ι>6ΐο. Ρθ5ΐ βηίιη Ιοοα Οβαιβδοβηί, ΙαΐΏ^ίη ϋΙ)Π8 θ€ βάβ οηΗοάοχα, ΐυπ) 
ίη ϊϊΜ άβ (ΙβίιιηοΙίδ ΟγλΙιοιιο βϊροδίΐ», Ιιβοο δαΜίοΙί : Υβτηκηεηίηίνίτο ββτιηο αΐ€,η€$ήο [\%] 
ηηίά ιηιΛί $€τηρ€Γ $ιιΙ>οΙβνίί, «^ ηί νβπιτη/'αίβατ, ηηηψΛαίη Όαηια$€€ηί βίνιηι ΐ€(^%ί%ίηΐίΐη Γχ/βΙ{- 
ΐΜΟΓΐ; $€ά^ ηίαϋαε $αρΒ ^οηί^η^^ί^ α ηβύΐί/οηίύαβ, ηί^Γαίίατη αο ροηάαΒ οταίίοηΐ ίαηίι ΡαΙη$ 
ηοΜί'ιιβ Λάά€Τ€ηί^ ϋαΜα$€€Ψίο (μ$»6 αρρίϋίηΜ. ^ιιοά άηγητηοάο α Παίηα$€€ηί ορβηδη» €ΓΓο 
ηοη €9^ [αΜχιηο ηεροίΐο ρ$ν$€ηίί3€β$, ύνΐΒ ί$ί χηρήηιίδ, αο ηη^αx Ηίε αηοίοΓ^ (ΐαί άβ ρτανίΒ- 
$ίΜί$ Γτ6ιι« ορ€η$, φΑα$ϊ ρβΓ «α^ιιταιη 1%ίά€η$^ ϋανίηίηα βί ρνο$α, ηηΙΙο άίϋβηάί /¥ηβ οταϋοη^ΐΛ 
οαιιιηη ιη/οΓοίΙ. Όχούο ι7ιι\ αο νΛθάη8 , 5ί Τ€θίβ €οη$ίά€Γ€8, νιΐίβ, β( β ΐΓίνίο ΗίηΙν,α^ Ιαηρηίάα , 
αΚ'€€ίηία^ ρΐΑ€ΤχΙ%$, βί α Ώαίηα3€€ηί€α τπίΓητη ηηαηίιαη ύίνονβα ; ς%κΓ Ιίϋβΐ οταίονηβ (Ιο$€ηΙ\$^ €ί 
αοΜΓαία €χροη€ηάί (οπΛα ηοη ΙηχίΛήβί, βαίΐ ζαηιβη ίηοββηβα^ δηί [ααΐίίαίε άβϋονα, ΓοηΙβηίη 
§τανί$, $^ηί€ηίίαί^ιη ροηάβτβ οίατα^ ί€ν€Γα, (ρηηαϋΒ^ άχνίηα, ν€Τ8η& Βαιηα$€€η% , οητη αΙία$ 
€ί€ραηΐί$ίίηϊί 8ίηί, εείβοϋε 8€τηρ€Γ νβΓύια ηχΐιάχ, (ξΜαηΙχίαΙ^ ΒΧ^ίΙαΙανχΑΐη $€ηιρ€Γ ΰοηιχηούχ, ^τνο- 
η'6ια $€ΐηρ€Γ χηηοχχχ : Αί, ήτοι χη χΗο εβττηοηβ ΙβρηηΙητ, $'ί ηαχηβηαη ίαηίΧΑχη $\βΙαΙ)ανυ,χη άαηαί, 
Μ€Μρ€Τ ίηοονχρϋ, α€ ηΑΒίχοί, χη χρ$α (αηίαιη άβ[ονϊηίίαί€ €οη[οηη€$, Αά Ηοο ρτοΐαηάχιπι, ηι*/- 
ΙχΛΜ ατριαηΒηίιαη βηίνίΐΙίάίίΜ ίρ$α ΐ€€ίχοη€. ίβρβ, $χροί€$, βίηβ [(ΐΒϋάίο : ρβτ (β ίαηίιχηι, ηΗΐΙο 
αϋο άχίσρ, ψηΰ ^€^ο [αίβτι €ορηο$€€$. Αάϋβ οΐίθηι (\\μά ΐΓίκϋΙ ΑΓου(ϋυδ (Ιο Ιΐ30 οα(ΐβη) ΟΓΗΐίυπο, 
ϋβ ροΓ^βΙΟΓίο οοπίΓΛ ΒβΓίβοιπ (1β ΗίδΙοι ίβ ΤΓθ3αηί ΐΓθοΙαπδ : ΌαίηαΒονηιιβ ηοη ηηΙΙα ναίχοηβ €$ί 
(χύραηάχΐΒ. Οιμβ βηχηχ ωκίχνβταί, ΒΐηοβΓβ ΒοηρΒΧί, βάειη αιΙΜϋαηβ Ηΐ$ (/ια^ε (ΙίϋεϋαηΙιΐΓ ρτο ρχο- 
ίαί€, ψίοη άϋίρ^ηίδΓ βχωηίηαηΒ, ηεριΐϋ χηρηίνεηβ $€ΐΥο νβήΐαΐε^η, Εΐ ίκεο φιίάβηχ [αίεηιηΓ, βι, 
ύταίίο ά€ άοηηχβηίίϋα$ ε8ί ςεηηαηα Ώαιηαίοεηχ. 8χη ηιίηη$ , ηοη αί άί/ΊιοιΙίί [αίενί ηοη €$$€ 
χρήχΑ$. Ροί€$1 βηχηχ αΙίφΑί$ €$8β Ιοαηη€8 βί ΜοηαβΗηΒ^ βί βχ άνΗαΐβ ϋωηαΒοί ; ηοη ίαηΐ€Λ 
χΙΐ€ Μαη$ΗΓ, ΗΙβ 8€^οΙα8ίχ€Χί8 €ί 8ΧΛηχηιχί8 ΐΗϋοΙοριΐΒ. ^Η^ νβΓο αάαρίανίί άί8€ίρηίαιη 8€ηχ8 !«>, 
^ι»ί ίη ίη/'βτηο ρ^τραχιο ρηηχηηίιιτ νηα οηηι άχνχί^ρΑχία ραταΙ)οΙαιη αΐ Η^8ίο^^αίη^Η8^^ ίαζατχ , 
Τ€Τ0 Οαηχα8€€ηο ΰοηίτατιαίχΐΓ . Ι8 (ηίηι ίη Βνρίχηχο ϋαρίίβ Ββαχηάχ ΙώτΊ ίΐίβοίορίοοπλγη αχί : ^Ηοά 
€8ί ίίοίΛίηχΰχΜ ψηοτΒ, Ιχο€ €8ί αηρβίχΒ €(18Η8, 5ί χρίΙηΓ αΙχραχΒ αηρ€ΐΐΛ8, ροΒίρηατη εοοΙάΊΐ^ ηηηηαηι 
ίοΙχηίΜ (ΌΰίχΜ €8ί': βοΙόηβ βίίαηχ (αϋ Ηοίηο εχΒίΒίβηΒ χη ρτο[ηηάο χη[€Γηχ, ρπο χη Ιοΰο άβραηί 
ρεηϋΙβΜ ε( χη^άεΙεΒ ηηα οηηι ά(βΏΐοηχΙ)η8 , Νωη βαηΰίηΒ χηρχιίί, Ρθ8ΐ ΙαρΒίιηι ηοη €8ί χρΒΧΒ ρφηΐ" 
ίεηϋα, φΐ€ΐηαά}ηοάαηι ηίρηβ ΗοχηχιΜαΒ ρο8ΐ ιαοΓίβίη : (Ι Ηοο χΐίπά €8ί φχοά α'ιί Ξνηρίητα άί' 
νίηα : « Ιη ίη(€τηο ηη\8 εοηβΙβϋϋχΐΓ ίχΜΊ » ΒοϋΙΰβί ηβηχο, Ρ8€Χίάθ'Όαηχα$€€ηΐί8 ιύτο αχί : Ιη 
%η[€τηο ΟΜίηιηο (α€ία €8ί €οη[€88'χο, Ρηϋίετ^α ά'ιοχί 8αΙνα88β β08 ααχ ονεάχάηχιηί, ^α^8 χρχίχΛΤ 
χρηβ ή ΓοιηόϋΓοίιΐΓ, ηοη ονβάϋτβΐ ? Ρτορίβτβα αάηχχναίχΌΘ αχί, ίΐϊηά άίοί οαιη χηΐνττοραίχοηβ 
ραα€ί $αΙνα6ΐίηίΗΓ? ρχίΟΒΧ άχοαί ηηχΐίχεί ίηβηχίί δαίναηίητ ; ΰητη ίαηχοη οοηίνανίηιη Βαοη 
άθ€ίοτ€$ (αίεαηίατ^ ηί, ΕναηρβΙχο αί(€8ΐαηί€, α ηχιχίίι ρηίάβηι νοοαίί^ ραποχ νβτο εΐεοίχ; » βΙ 
« αηρίΜία ροτία, €ί ατοία €8ί νχα. ρ 

XXXIV. /)β άίαίορο οοηίτα ΜαηχοΗωοΒ. — ϋώΙο^ιίΓη οοηίΓα ΜαηίοΙιββΟδ δυΐ) ηοιαίηο Όαιη&- 
δοβηί 8«ρίυδ, βο νβπβ ίηΙθΓρΓβΙαϋοηο βάίΐαη], ίπίβΓίΐ βαοίοπδ οδδο βΠ'ΐΓίηβνίΙ ηοη ηβωο; 
ςαοΰ ίη Ρίηβΐίίβηθ ΜΜοΛβοβ δίηβ ηοιηίηο βαοίοπδ, νβΐ δυΐ) βηοη^ιηΐ ηοιηίηϋ Ιε^βΓβΙυΓ ; δβά 
φιβαι ίυΐίΐί βΓ^πιοηΙο 1 Ουίά βηίοι πβίοΓΐ, δί ΐραηδοήρΙΟΓ, αυΐ θπίίθηυοηδίδ, ηοηιβη βυοίοπδ 
ίη ΓγοπΙο ϋΙ}η ηοη ρο$ϋ11? Ιη αΐίίδ οο(1ίοίΙ)αδ, 111ΐδΐ]υ6 βηΐίίΐαίδδΐηιίδ, βΐ ορίίη)») ηοΐοί ηοηιβη 
ίΙΙαϋ Ηβ^ΙυΓ. ΟΓβΙίοηβηι Οβηιοδίΐΐΰηΐδ Ρτο ϋοτοηα δδθρίυδ ίη οοάίαΙ>υδ οϋοιη όρΐΐηιίδ δίηο 
ηοπιίηβ, ςυ6Πΐ3(1ιηο(1ϋπι Απδίοΐβΐίδ 1ϋ:)Γ0δ Ζ>β ρΗχ/Βκα αηΒΟχιΙίαίχοηβ , θΐ ΡΙβΙοηίδ αΐβΙο^οδ, βΐ 
ίηηυπΐ6Γβ θΐίβ ίηΗιίΙυδ δαηι. ΕρυηΙαβ ρρορΙθΓβα 6ΐ ΟοηιοδΙΙιοηίδ ΟΓβΙίο, 6ΐ 1ί1;χΓί Όθ ρίιι/ΒΧϋα 
σΗ$€Ηΐίαίίοη6 ΑήδίοΙβϋδ , βΐ όΐΛίο^ί ΡΙαΙοηίδ δραπίΫβΙ αΐίυπι βΟΓΟΠκΙεαι δοηρΙΟΓβηι οχρίδοβ- 
1)ίιηυ§? Νβίαδ. 

XXXV. ΒίΙΙίυδ, ηοΐίδ ίη Ιιαηο βηακίβπι άίβίοδαπι, άυΜίβδδβ νΐάβίαπ. ΡοπηίΓϋηι ηβωςυβ ίΙΙί 
β5ΐ, Ι)θηΐθδ€6ηαη) (Ιο δυρρΗοίο («ηι οΙΐΒπιοηαα) , ςιιαηι ίωρίοΓίιπι Ιιοηιίηυηι ίΐα δΟΓΠιοηβηι Ιιβ- 
ΐΜίΓβ , ςυβδί ροΒπβπι ϋιιηΐβχβΐ (Ιβιηηί , βο ηοη ίΐεηι δβηδοδ ίη ίίδ β^ηοδοαΐ, βΐηαβ ί^ηβη) ίΐΐααι 
νίηιΙίΓβαΐ ΐΓΟρίοβ δΟΐυΐη βοοΐρίβΐ. Ηαο βηίπΐ δρβοΐοηΐ Ιΐωο νεΓί^α,χόλασις εκείνη ουδέν Ετερον έστιν, 
€ΐ μή 7γ3ρ αστοχίας της επιθυμίας. Ρωηα ΗΙα ηιΗιΙ €8ί αϋηά, ςηαιη ίρηχ [τ\Α8ίταί(Β €ΧΑρχάχίαίΧ8, δίϋ 
τβΗοη(1ϋπι βδΐ, ηοη αίςιιίάααι υιγ θΐίοοιυίη ϋοοϋδδΐπιυδ, χρηίΒ χηοτάχηαΙοΒ αο %ηχηιοά€Γαί.(Β ϋΟΛ- 
€νρί8€€ηίχα, Ηυο ίΙΟΠίίΙΙβ, ςΐ1« Π)ΟΧ δβί|αιΐηΙυΡ : Επιθυμούντες ο3ν, καν μή μετέχοντες τϊίς έπιθυ- 
μ'ας. ^•>ίΑί δίκην ύπ6 της επιθυμίας καταφλέγονται • €οηαφχ8€6ηίβ8 Χίαριχβ, η€0 θΙ)ίχη€ηί€8 ρηω 
€οηηίρχ8€Χίηί, αά%η8ίαΓχρηχ8 α €οη€ΐιρχ8€βηαα οοιηϋαηχηίΗΤ. υΐ)ί βχ Ιιίδ ΙΧΧΙ] πρί>ς €ίκην, ίη- 
ΙθΙΚρ άΛίιΐΓ, ααοΙΟΓΟΓη νοοα1)υ1υηι χρηχ8 ίπιρρορπίβ βοοίρβΓβ. ΑΙοιυβ Θΐίοηι ίηΓΓ& άβ βαϋβηι γθ 
8§6η5, 1)3ηο υηβπι άβιηηδίΙΟΓααι ροθηθηι οοηδίίΐυίΐ, ηοηιρβ θεοΟ μή μετέχειν. δίο οηίαι Ιοοιαϋατ. 
"ΕτΓΐ δΐ ή μέν μετοχή θεού τρυφή,ή δέ άμεθεξία (νίΐίοδβ ηαπίςνίβ Ιΰ^ίΙϋΓ, ανεξικακία) αύτοΰ κόλασις ; 
Ου€ΐιΐΑ€ΐαιοϋυη! ρβυΐο ροδΙ ροΒηθπι (ΙίαΐίοΗ Ιίθηο οδδβ, βτερηΟήναι της άϊδίου τρυφής. Οβηίιιυβ 
Ιΐάκη €ΐ6 άθΟίη&Ιΐδ ΠΙΓδυω Ιοςυβηδ }ΐίδ ν6Γΐ)ίδ ΐαίΐυρ : 01 αμαρτωλοί πενΟοΟντες τήν άμαρτίαν, κα\ 
μή Ιχοντ£ς τάς δλας της αμαρτίας, ώς ύπ6 πυρ6ς καΐ σκώληκος κατεσθι^μενοι κολάζονται• τί γάρ κα\ κόλα- 
9ΐς, &ι μήτοΟ ποθουμ^νου στέρησις ; €[υί1)υ8 1ί(ΐϋίϋο ρ«ΐ6ΐ Ιιυηο θυοΙΟΓβοι , ίηιρΙΟΓυπι ροβηαοι ίη 
βηίιηί ΐΑΠίυηι επιοίβΐυ ροηβΓβ, ηοη βιιΐβη} ίη οορροηδ βΙίΛοι (ΙοΙοΓβ; (|υο(1 <|«ίι1βπι ΒίΙΙίοδυ- 
δρίσίοηβιη βίΤΘΓΐ , Όβπίθδοβηί Ιιυηο 1ί1)ηιπι ηοη βδδβ. Νβπι ίΐΐβ βΐ Ιίΐ). ιι ΟτίΗοά. βάή , οβρ. 4, 
βρβηίδδίαΐθ ΐΓαάίΙ , (1ί8ΐ)θ1ο, Λίςαβ ϋδ, ηυί ίρδυηι δθ({ϋαηΙαΓ , ρβΓβΙαηι βδδβ ίι^ηοαι ηυη(]ϋαηι 
εχδΐίη^βηϋυηι, δοπιρϋβΓηϋίηςυθ θΓϋοί»1υπι : β1 ίη ίιηο υΙΙ. οβρ. ΗΙ). ιν, Ιαω (ΙίΒηιοηοδ, Ιαω 
ίιηρίοδ βΐ δοβΙβΓΛίΟδ Ιιοιηίηβδ, «ΙΟΓηο ί^ηί ΐΓβίϋΙαιη ίπί, «ίΐ. Οβίηοβρδ ίορδβη, γθ ηιβίίυδ ϋοηδί- 
ιΙβΓβίΑ, ιηίϋιΐδ βςίΐ. ΑίΑί €ηί€ 8\ Ααηο άίαίοραηκ Βαηχα8€€ηο αΒΒβπΓβ νοΙαχϊχπΒ,άίεβίηιχΒ βιιιη,^αί 
α Ιο€ί$ ΜίΛρτα α η%€ ΰχίαίίβ ροβηαχη 8€η8η8 ρν(β€χρη6 €οη8ΐχίηί88€ί, Ηίο άαιαηχ ραηα/η άχίηίαχαί 
ίοηη/αηιοταηάαίη ά%Μη$8€. ΑΗοφΛχη ^ηίχη ιηχρίητη Ιιο€ άορηια, φχοά $€η$χα ροβηαη^ άαχΛηαίίΒ Π7 ΙΕΟΝΙδ ΑΙΧΑΤΙΙ 148 

Φ^χίηιΐί. €ηηι ίηηηηιβΓα ΒοηρΙηνακ Λαοτα ί€8ί%ηίοη%α ρ€Τ8ρί€Η€ τβ^ηίαηί , Ιιιιη νϋίΰΓηηι οίηηίηΜ 
ΡαίΠΛίη €οη$€ηίί€η$ άοΰίνϊηα 3€ΐηρ€Γ βχρίοβίί^ αϋ τ^ϊϋίί. Οηο άβίβίίαύίΗοτ €$( βονητη χτηρίβ" 
ία$ ηΐίοί Ηα€ ηοίίνα ρνοάί(ΐχο$οτ\ΐΐη βννοτηηι [6τα€Χ$$ίνΛα^ ρίήηάβ^ηβ νηΐΒβττιηΜ έ€ϊηρ€»ία(6^ 
ίά€ίη ηοη ηιοάο ίβηίΐΓβ, $βά βίίαγη ίητη ονβ, ίηηι ζοτίρίο ρτοβίβη ηοη ριιάίί. 

-ίΧΧνί. ϋατηα8€6ηο (ΐ8$Βν\ίητ. — ΥβΓυιηΙβπιβη οαιη (ϋβίο^ιιιη Ιιαηο, βΐ δβηίβηϋίβ, βΐ 
ΟΓβΙίοηο 8(ΐ8ΐϊΐαδδίΓη ϋβπίδδΟθηίοίδ οοηοίηηβΐυιη, β1 ρβρ οιηηίβ Οβιηβδοβηαηι ηοϋίδ, ςιΐ6ΐη- 
βίίπιοϋϋπι βΐ ΓοΗςυ» ίΙΗυδ δοπρίβ ΓβίβΡΓβ νίάββιη, ΒίΙΙίβηίδ οι)^β^ι^οη^ι>αδ δβΐίδ βήί, δί ({οφ 
ίρδο ΐηηίορβΓβ οχβυββΐ ίηηροοϋιηβηΐβ, ςυοτηίηυδ βί (Ιίδίο^δ βδο.η1)«ΙϋΓ, ηοη βΐίβηβ βδββ α 
Ι)8Π)ηδθοηί (ΙοοΙπη», βΙίθΓυπ)(ϊυβ δ«ηο1θΓϋπι ΡβΙπίΓη, δβΠ ρβυοίδ (ΙβωοπδίΓβνβΡΟ. Εβ η^ο 
ΙβηΙί ίϋοοΓβΙ ίρδβ ΒίΙΙίϋδ, υΐ ρπορΙβΓββ (ϋαΐο^υπϊ ηοη (Ιί^ηαπι Οβηιβδοβηο βχίδΙίιηβΓβΙ : ί/Ι- 
οιιη^ϋβ 8X1, θΐΐ, €ΐβραη8 Η ατ^ηία, αίηηβ βηχάϋα ^5^ Ηαο άί8ρχΛ(αΐχο, άχρηαφΑβ ρΙαη€ ^/ηω 
Βαίηα8€€ηχ ηοηιεη ρτίΡΙ'βταί : ηΐ5ί [οτία88Β χΙΙχιά, άβ ηηο αΐχηχίίά αύηοΐαίπηχ €8(, ρχίθίηχηΗ$ 
βχ άχαΙο^χΛ8 α8αΓχ6αίΗΓ, χτηρϋάίηιεηίο 8Χί, ΑΙ ίπιρβάίπιβηΐο ηοη θδΐ. ΟυδΒ Ιιίο (Ιό ρηπιο βΐ υηο 
ρηηοίριο βάνβΓδυδ ΜβηίοπΦΟδ ηοη πιίηυδ δοϋαβ, ςυβπι ρίβ (ΙίδρυΙβηΙϋΓ, ϋδάβηι ίβρβ νβιτΜδ, 
βΐ δβηίβηΐϋδ ίη 1ίΙ)?'ίδ Όβ (ιάε οτΐΗοάοχα οοωρβπβδ. Λβ οπιηίθ Ιιαο ΐΓ8(1υ«ί«η[ΐ, φίδΒ (Ιβ ίβηο 
βΐ ρ(Βηίδ (ΙβπιηβΙΟΓυηι, υΐ ςυβπι δίΐ ίηβηβ ΒίΙΙίβηαπι ίπιρβάίπιβηΐυπι €0αιρΓ6ΐΐ6η(1βπιιΐ5, 
6ΐ8ηιίηβηϋβ δθ]ιιηίΐηιθ(1ό ηοΙ)ίδ δυηΐ. ΡοθηΦ (ΐ8Πΐη8ΐοΓυη) δυηΐ ρ(£η8 €ΐ8η)ηί, βΐ ροΒηβ δβηδο». 
Νοη ΜΟΓΟΓ. Αΐϋ Ι8ηιβη ΙβΓΐί8πι βϋϋυηΐ, νβΓΠίβιη, ηοη €0Γρ0Γ8ΐβηι, €[ΐιί8 δίουΐ νβΓΠΐίδ ρυη^Ι 
βΐ οοΓΓΟοϋΙ, δίο Γβπιορδϋδ οοηδοίβηΐί», ιιΐ ίρδί άίευηΐ, ραη^ίΐ, ΙβοβΓβΙ βΐ 8(0ί^1. Αΐιί, ηβ 
ρβδδίηΐΛ (ΙβδίηΙ, ςυδρίδω , βδρβοίαιη δβαιρβΓ ρΓβΒδβηΙβπι ίυοΐίβη, βΐίοπιακιυβ (ΙθΒωοηυπι, 
80Γβδ€|υ6 άίίΤβΓβηΙίυαι οοηΐυπιβίίβδ. Οαί(ίί|αία Ιβπιβη δίΐ , ουηι ίη ρβοοβίο δίΐ βνβΓδίο «5 
ιηΩηίΙο 1)οηο, ηβοβδδβ 6δΙ ροθηβω δαΙ)δ6ςαι , 56(1 ίηΟηίΙβηι ; (Ιβαιηί, άυηι ίηΟηίΙυπι 1)οηυπι 
ΛπιίΙΐΗυΓ : δίΐ νβκο βΐ οοηνβΓδίο 8(1 1)οηυπι όηίΐυπι «ο ηυΐ8ηδ, ρπο οοηνβΓδίοηβ ϋΐα, ςυ» 
ίιηίΐβ βδΐ , ροΒη8 ςαθ(^υθ Οηίΐ8 (1βΙ>6ΐϋΓ, (ΐυ« δβηδυδ ηυηοιιρβΙϋΓ. δβ(1 ςιιί8 (Ιβϋηοριβπδ γ6- 
ωίδδίοηβ δβ ρπν8ΐ, ιωιηοΐαδςυβ 8(1Η®ΓβΙ; ίοΐοο ρ(Βηβ ιΙΙλ ίη ίηβηίίαιιι βχΙβηιΙιΙυΓ, (ία® 
(ΐαβηινίδ ηοη Γ6δροη(1β8ΐ ουίρ» ςα8η1ϋ8ΐί, τβδροηοίθΐ Ι8πΐ6η ίΓΓ6η)ίδδίΙ)1Η!8ΐί ίρδίυδ. Ου8Γθ 
αυρίθχ 6π1 ρα3η8, 8Ι16Γ8 (ΐ8πιηί, 8ΐΐ6Γ8 δβηδυδ. Οβ ρ(£η8 (ΐ8ηιηί ίη Ιιοο (1ί8ΐθξο βρβΓίίδδίαΐΑ 
ΐ6δΙίη)οηί8 δηηΐ ; άθ ρ(Βη8 δβηδυδ, ηυ1ΐ8. ΟυίοΙ ίη(]6Τ£Γ§;ο Οίβίο^υδ ίδΐβ ^8η18δ^6η^ ηοη βπΙ? 
Νοη οαιηίδ δίπ)υ1 Θάΐ0ΰη(ΐ8 δυηΐ. Νβο ΒίΙΙίυδ ουπι Γ8ΐΙοοίη8ΐυΓ, πιυΐΐδ δΐίβηδ ΓβρπβΙιβηίΙιΙϋΓ 
αυο(1 ηοη οωηίβ (ΙίχοπΙ. δβΐίδ βδΐ, δί ηβοβδδ8Π8 ηοη οπιίδβΓίΙ, νβΐ ρπο 8Γ8υπιβηΐο Γβί νβΓΐ)Λ 
ιβθ(ίΓί!. Α^Ι ουπι Μ8ηίοΙΐ8βίδ Ο8πΐ8δθβηαδ, €[υί ϋβο νίΐίο νβΓΐβ1)8ηΙ, ςυοά βηεβίοδ, Ηοπιί- 
ηβδςυβ ρποίΐυχίδδβΐ, (ΐυοδ δοίβ1:)3ΐ (ΙθΓβοΙυροδ : βΐ ροδΙθ8 ίΐΐοδ ρυηΐΓβΙ. Κβδροηαβί Ββαΐ8δθβ- 
ηυδ , ρ(£η8δ (Ιίθπαοηυιη οΐ (ΐ8πιη8ΐ0Γυπι ηυ1ΐ8 Γ8ΐίοη6 βδδβ 8 Όοο ; δθ(1 ίΐΐοδ δίΙ)ί ίρδίδ 6Α5 
ί1β1ίπ(}υβη(1ορΓθουΓ8δδβ, βΐ ροδίπαοϋυοι ϋυπ] οοηΐίηυο οοηουρίΐίδ ΓρυδίΓδηΙυΓ, εοηΐίηυο (|υο- 
ςυθ ΙΟΓίΐυβΓί. δβοΙ 8ίΙ θΓυοί8ΐυπι ίΐΐυαι ηί1ιίΐ8ΐίυ(1 βδδβ, ςυβιη [XXII] ΓΓυδΐΓ8ΐ8η) ουρίάίΐβίβω. 
ΙΐΛ βδΐ. ί5β(1 ρ(£η8πι ουΙρδΒ τοδροηίίβηΐβπι, β1 ροΙίδδίπΐ8Πΐ , βΐ πΐ8χίιη^πι ροδυίΐ : ίηβηίΐδπι 
ηβπιρβ βχ δβ, (ΐυ8η(1ο 8ΐΙβΓ8 βΐίαηοΐβ 1ΐ8ΐ)β8ΐ ίηβηίΐυηι. Ο^β ♦ νβΙ δοΐβ Μ8ηίο1ι«)θΓυπι οΙ)|6- 
εΐίοηΐ Γβδροηοΐβΐ. 08ΓβΓβ ηβηιςυβ νίδίοηβ (Ιίνίηβ βδΐ ρ(Εη8 οωηίυιη 8ΓΛν1δδίπΐ8, β1 πιβίΟΓ 

3υαουη(ΐυβ βϋβ ροΒηδ δβηδ!ΐ)ίϋ. Αυ^δΙίηυδ : ΑΙχεηατχ α νερηο ί>βί, οανετΰ ηχαρηα ηΐϋ/ίιίιι- 
ίηβ άίΗ€€φηχ8 Ό€χ, ίαηι ρταηάΐ8 ρωηα€8ί, ηΐ ηιι//α ρο88χηί βί ίονηιβηία, ςπω ηονχϊηη8, ϋοιη- 
ραταη. ΟΙΐΓ^δΟδΙοηιαδ : ΝοηηηΙΙχ χηχρβηίοπίΐη 8χ()ί 8αα8 688β ρηίαηί βί ορίαϋίΐβ νίάβή^ 8Χ ρΰ- 
ίίβηηα ίαηίητητηοάο οατεαηί : βρο αηίβηι ηιαίίο ρναν'ίθΤΒ8 ρβΗεηηα άίοο €88β €νχ4ααία8, Γβιηο• 
ιβΓί €ί αδ]ί€Χ αύ χΙΙα ρίοήα. Ροηβ χηχΙΙβ ρ6Ϊΐ€ηηα8, βΐ τηχΙΙβ οπιο/αίι**, ηίΐ ίαΐβ, ηααΐβ α ρίστία 
€Χ€€ά€Γ6, €ί α ΰβο οάχο Ηα()€ΓΪ, €ί αηάίτβ: « /ίβ, τηαΐβάΐείχ,ϊ* Ηοοίαηίχιηιραίβναί ΰπιαίαίίΑΐη, ρχΑοά 
$ί ηηΐία €χίτίη8β€ν>8 ρ(βηα ίοτραετεί, Η(Β^ 8θΙα 8η((ί€ετβί: οηιηβ8 βηνη ροΗεηηοβ 8\ιροταί ϋΓχιοχαΙχίΜ, 

XXXVII. Είδί (ΐυίδ (1ίθ8ΐ ίη Ιιοο βοίΐβιη (1^8ιο^50 ηαβπιίηίδδβ ίβηίδ. (ΐυ8Β ρ(Βη8 δβηδυδ νΐάβίαπ 
βδδβ ; Γβδροη(1βΙ)ίΙ ΒίΙΗυδ, 8υοΙθΓβπι νοο^1)υ1υπι ίβηίδ ίπιρΓορπβ 8θθίρβΓβ, ουηι 8ΐίΙ)ί Ι)8οα&- 
ροβηυδ (ΙβαιηαΙΟΓααι ί^η^πι, 0|^υ8 ΐΐϋ ρυηίυηΙϋΓ, οΐίοαΐ βδδβ ίηβχδΐίηδυίΐίίίβω. Μιγογ δβηο 
ΒίΙΙίυϊη Ίη (ίοβίπηα Β8ΐτΐ8δθβηι 8ίίβο νβΓδ8ΐυαι, 1)®ο (1β Βδίηβδϋβηο ρΓοΓβπΓβ. ϋοβΐ βηίιη 
Πθηΐθδοβηυδ Όβ (ιάβ ονΐΗοάοχα, 111). π, 08ρ. 4, δ0Γί1)ίΙ (ΐ8πιηαΐ0ΓυΐΏ ί^ηβιη βδδβ ίηβχδΐίηβυί- 
Ι)ίΙβπι, βΙθΓυοί8ΐυηΊ «ΒίβΓηυπι; ίη υΐΐίωο Ι8ΐηβη 08ρί1β ΙίΙ). ιν, ίη ςυο ()υ\δ δίΐ ίδΐβ ίβηίδ, 
ΐίχ ρΓοΓβδδΟ ΐΓβοΙβΙ', βροΓίίδδίηιβ ΓδΙβΙυΓ ίβηβπι ρΓδ6ρ8Γ8ΐυηι άί^Ι)θ1ο, βΐ βωΐβπδ ίιηρίίδ, ΙίοβΙ 
ιυΙβΓηυο], ηοη βδδβ Ιβηιβη ηβςυβ ω8ΐβΓί8ΐβιη, ηβςυβ ηοδίΓΟ δίιηίίβηι : Και παραδοΟή^εται 6 διά- 
βολο;, καΐ οΐ δαίμονες αυτοΟ, κα\ ό άνθρωπος αύτου, ήγουν ό Αντίχριστος, κα\ οΐ ασεβείς, χα\ οΐ αμαρ- 
τωλοί βΐ; τδ πυρ τδ αΐώνιον, ούχ ύλικδν, οΓον τδ παρ' ήμϊν, άλλ' οΓον βίδ^ίη ό θεός• Αΰ άχαύοΙίΜ, βί χρ8ΧΧλ$ 
ά(Βΐηοη€8, €ί χρ8ία8 Ηοηιο, Ηοο €8ί Αηίί€Ηη8ΐΗ8, Η ίηχρη αο βαρίίχο8Χ Ηοιηχη€8 χη χρηβηι ωίβΓηηηι, 
ηοηηχαίβηα χη8ί'ατ Κη]\Α8€6 ηο8ΐή €οη8ΐαηί€ΐη, 8€ά ^χιαίετη Ό€η8 ηονίί, οοη^ιοίβηίητ. ^^\ά\ϊ\^ 
οίΑπυδ οΐίβί ροΙυίΐΤ 8ηηοη ίοΐβαι 8υο(θΓ βδΐ, ςυί ίη Ιιΐδοβ 1ϋ)Πδ βΐ (1ί8ΐο^ο δίίιι βοηδοη8 1οηυίΙαΓ? 

XXXVIII. Μυΐΐί ρίβ θ8[Ώ8δοβηυηι βχρΗοαηΙ, ηοη ηβ§8δδ6 ί^ηβιη; δβ(] ί^ηβπι ίΙΙα(η Ι8ΐβαι 
βδδβ ορβΓ8ΐίοηί1)υδ, ί^υβίίδ βδΐ ί^ηίδ 8ρυ(1 ηοδ. δίςυίοΐβπι πιβ^ηυαι βδΐ ίηΐβρ Ιιυηο βΐ ίΐΐυαι 
ΓϋδΟΓίηιβη : Ιιίβ 6ΧδΙίη^ίΙ)ίΙίδ βδΐ βΐ 1υοί(1υδ, βοηδυιηβηδ β8, ίη ςυ® 8^11, βΐ ίη δρίη(υ8ΐβ9 
ίηοοΓρθΓβ8δ(|υΘ δυ1)δΐ8η1ί8δ ηοη ΙΐδΙιβηδ βοΐίοηβδ : ίΙΙβ β^ΙβΓηυδ βδΐ, ίηβχδΐίη^ιύίΐίδ, Ιβ- 
ηβϋΓΟδυδ, βΐ Ιυββαι ηοη (ϋΰΓυηΰίβηδ, ηββ βοηδυηιβηβ οθΓροΓ8, ηβο «ςυδ Γ8ΐίοηβ οηαηβδ 
ίΟίΐυβ ρυηίβηδ. Ι^ηβ θγ^ο (ΙίχίΙ 08ηΐ8δ0βηαδ, (Ιδωη^Ιοδ ΟΓαοίβΓΐ δίχην πυρός • ουηι ί^ηίδ ϋΐβ 
ηοη δϋ ίη οσιηίΙ}υδ ηοδίΓΟ δίηιίΐίδ : ηβςυβ ρΓορΙβπββ 8δ56Γβη(1υπι βδΐ βυπι ίΙ)ί ίαιρΓορηβ 
ί,^ηβηι βοββρίδδβ. Ου8πινίδ βηίηι ββΓίυπι βδΐ βηιηιοδ ρυηίΓΐίβηβ; ιηο(1υω Ι&ηιβη ρυηίΐίοηίδ 
ρϋΐ8ΐ}8ΐ ίΙΙβ, Ιαίβτβ οηχηβιη Ηοηχχηβνη^ οηχ ϋϋχΐ8 ηοη νβνβίανχί. Ι(1βο ηβπκιυβ ροηί βΟΓρΟΓβυαι^ 
(|υί8 ροδΙ Γβδυιτβοΐίοηβιη <ΐ8ΐηη8ΐοηιηι οοΓροΓΑ βίΟΙοΙυπίδ 68ΐ• Νυηο νβΓΟ βηίηιοδ ΟΓαοίβή 
ΑρρΓβΗβηδίοπβ πιαίί ίυΙιΐΓί, οοα$ί(1βΓδΐ^αβ4ϋβ| Αΐι^υο ΙίιηοΓΟ ίςηίδ ίαΐατί ΙκηοδοβΓΟ : βΐ Ιιοο 149 ΡηΟίΕΟΟΜΕΝΑ. 459 

Ϊαϊιΐβιη ρΐιΐδ, αιιΙ ηοίπα^ ρΐΌ ΐΏ03υπ ιηίηοπΓίαβ ΟΓαοίβΙυ, β(1 ήυοητι 56 $οΊαοΙ α(ΐ3α(1ίο/ι!θ8. 
αβπιβίίαιοϋυπι βηίπ) Κ)6&Ιοηιη) ρρΰβοαίαιη, ΑηΙβοιυβιη ίΙΙί 6θΓροηΐ3α5 αηίθηΙιΐΓ, 6β( ίη ξβαάίο 
Γβί (Ιβ (ϋνίπΑ νίδίοπβ, οΐ β^αάίο δρβί (ϋα βηίίη ΙοηυυηΙυΓ ΙΙΐΗθ1θ][ζί άο οθΓροη$ βΌγΙΟοα- 
Ιίοηβ), δίο βΐ ροβπθ ΓορΓίώΟΓαιη βδΐ νοίιβιηβηδ ΙπδΙίΙίβ ϋο βιηίδδδ νίδίοηο οΐίνίηβ, βΐ νβΐιβηιβηδ 
ιίιηυΓ ϋβ ίαΙαΓΟ οοΓροπδ δϋρρίίοίο. ΕΙ ίβπίδ Ιιίο ηΐϋπΐβ ΙδπΙαίΏ οοηοβρίαδ, νβ1ιβιηβηΙβΓί|αβ 
ίυΙαΓΑ οοΓροΗδ βχοδίίοηβ βηιιηοδ αΙ)δϋηδ βίΠίδβη^, ροδΙ ΓββδδυωρΙβ οορρΟΓβ, νβΓθ οορρο- 
Γ6υ5 ευΐΏ δίΐ, νβΓβ οοΓροΓβ βχυΓβΙ : δίο Θΐίααι άίουηΐ ίςηβηι δρίπΐυδ οοιηΒυΓβηΙβιη ρύι: 
δίιηίΐίΐαίΐίηθίιι οΐ βοίβρίβΐίοηθπι ϋίβί ί^ηβΐΏ : (ΙοΙογ ηθπιτιυβ ϋΙοραΐΏ δρίπΙοΑίίδ ηοη ροΐ6$Ι 
θΚΐβΓ βχρηιηί, ηίδί ρβρ ίβηβιη. ΕΙ δίοαΐ δρίπίαδ 1)ββ1ί δυυΐΏ Ωηβαι οοηδοηαβηΐβδ, ηοο ίο 
αΥΐΛ Γβ εοΓροΓΟβ δβ όβίβοίβηΐβδ, ρβΓ δίιηίΐίΐϋϋίηοηι άίουηΙυΓ βΐ νίιΙ^Γβ, 6ΐ ΓβΓιοί, ςϋ« οοΓρο- 
ΓβΑ δαηΐ : ρβη Γ&Ιίοηβ βΐ ϋωοιοποδ β Πηβ, ςαο δϋπιωο ρβΓίιοοΓβηΙιΐΓ, δοραΓβΙί, ηοη ίη «Η- 
ςαβ Γβ οοΓροΓΟβ, δβά ρβΓ δΪΗΐϋΐΙϋίΙίηβη) ί5πίΙ>α5 βΡίΙβΓΟ, 6ΐ ίοίοπϋαδ βΩΙί^ί, (ΐυω οοπροΓββ 
δαηί, άΙουηΙυΓ, βΐ ίη αηήδδίοηο, οΐ ρΓίναϋοηβ δϋί Γιηίδ, ηια3Γ0Γβ, <1οΙθΓβνθ οχοΓυοίαηΙυΓ. 
Ηίηβ ηοη ρβοΐβ Βίΐΐιυπ) α Οαηιβδοοηί ορβπϋυδ, (ΙίαΙο^ααι Ιιαηο Γ03ί66Γ6, ηιί^ιί ροΓδυο(ΐ6ο, 
β( αΐη 5ΐΙ>ί ρ6ΓδυΑ€ΐ6ΐ)υηΙ, δί ςυΰΒ (ιίβ π^ί^ταπΙυΓ οαπι βΐϋδ Οηιηβδϋοηί δΟΓίρΙίδ οοηίβΓ&ηΙ, βΐ 
Γβαι αοουΓ&Ιίιΐδ [ΧΧΙΙΙ] βχροηάβηΐ. Εοηυο ροϋδδίηιυπ), ηυοϋ νίϋϋαιη &ο αηΐίςιιίδ Οβφ&- 
5€6ηυπι οοηΐΓβ ΜδηίοΙιβϊΟδ οβίθωυηι δίπηχίδδβ αδδβΓίυιη. ϋαηοηβ ίη (ΙίοΙυιη Οβηιβδοβηηηι 
4 1)οθθηιΙ)Πδ, 0(1β 1, ΤπορΛΓ 2° : θερμώς έστηλίτβυσας των δυιωνύμο)ν τροφίμων του Μάνενιος τίξν 
ρΧάα^τ^μην ^σέβειαν, νοΟεΟσαι πειράαασαν τήν Έκκλησίαν Χρίστου , λόγοις τε και δ<$γμασιν όρθοις , & 
Ιωάννη, οΤιττερ συντέθειχας* ΑΰτϋβΓ ορρΗςηαβΙί ηβ/'αηάοτατη ΜαπεΙίε αΙαηιηοΓηίη υΙίίΒρΗεηιαίη ίοι• 
ρήίαίβνη ^πα οοηαία 6$1 €Ηη$ίί ΕοΰΙμίαηι $€άΗ€€ν€, οταϋοηίϋΐΛβ , €ί άορτηαίίϋαδ ΓβοίίΒ, ^ηα)η$^ 
ο^οαηη€», Μοτίρία (αα ίη$ρ€ν$€να$. 

ΧΧ!ίΙΧ. ΒΰΙίϋτο άβ ΙκΒταΛη», — 08η)35€βηυιη (1β 1)«θΓ08ίΙ)ϋδ δΟΓίρδίδδθ, ηυΐΐϋδ άϋΙ)ίΙο, ουω 
ίρδβ δβ (1β ίΙΙίδ δοηρίϋπιαι ροδΙ ρΐιίίοδορίιίοβδ ΐΓβοΙίΐΙΐοηοδ ΡΓδοΓβΙίοηβ β(1 Οοδηιαπι 1ϋ1β3αη)φ 
βρί>€θρΐΐηΐ ρΓΟηΐίΙΙ^Ι : Είτα τούτων έχό;Λΐνα των θεοστυγών αΙρέσεων συντάξω τά φληναφήματΛ, ώσα- 
ν^ν τ6 ψεύδος έπιγινοισκοντες , πλέον τί^ άληθεία; έξώμεΟα • Μυχ αηίβτη ΙιθΡΤ€$ηγη, ^ηαβ ΒβΗΒ οάχο 
9ιαΰ€ί, ηηρα3 ηηο νοίαππηβ εοηιρΓβηεηάαηι, ηί ΰορηίία ("αΐβίίαίβ, νοτίΐαΐεκη αΓ€ίίιΐ8 αιηρίεοία* 
«Ι4Γ. ΑΐΙβηιβη ΙίΙ)βΙ1ϋ5 Ιιίο ι1β 1)ίΒΓ0δίΙ)υδ ίΙΙίυδ ηοη οδδθ, ηοη Ιβνί βπ^υιηβηΐο οοηνίηοί ροΐβδί. 
δοπϋίΐ βηίηι ίη 4θπβηίδ, Λοπυπι, οαπι ίρδβ δοηΙ)θΐτΙ, νίΐαηι ίβηίανβ ; δοιί ηοη ροΐαίΐ , «[αί 
ΕρίρΙιαπϋ θΒίβΙβ βΓβΙ, υδ(ϊαβ &(1 ϋηηΐΛδοοηί ΙοηιροΓβ νίΐίπη ρποϋηοορβ. Ο^^^ηβ Βϋϋιΐδ , ίη ηοΐίβ 
8δδοηΙ, νβΙ ίΐίΒο νβΓΐ)α βό βϋςυο αδδϋΐ» ίυίδδβ, ςυί βα ίοπηδδβ βΐ) Ερ^ρ^ιαη^ο βοοβρίΐ. Νηαι ίδ 
!ΐίΐ?Γβδί 76, ςαδΒ βδΐ βάνβΓδϋδ Αοπβηοδ, ϋθ βο Ιθ(ΐιιοηδ Ιιίδ νβΓί^ίδ υΙίΙιΐΓ , 8ς κα\ δευρο ζή έν 
σαρχ\, χαΐ τζερίεστι τψ βίφ • ^α^ αάΚαο νίνίί ίη οανηε €ί $ηρ€ΤΒί€$ €8ί , νοί ρβΓ Αθπαη], Αβπί ΟΓ- 
ΓΟΓβιη ϊπίβΐϋ^ί. 

Χ1>. Οϋ\ά ροΓΓΟ ρ1υπ1)αδ ορυδ βδΐ ? ([υοηάο ρβπδ ρπηιβ 1ιυ]αδ ΙίΙ)ο11ί 3(1 ΝοδΙοπβηοπιπι 
ΙκΒΓβδίαι Πθπίθδοβηί ηοη ΟδΙ, δβίΐ ΙοΙβ νοΓί^βΙίηι, νοί βΐ) ίρδο Οπηίίΐδοβηο, ςυί δϋο/>β Ηωτ€8%1)η$ 
ρΓθΒΠχίΙ, νβΐ θΐ) βΐίο Οδπιβδοβηο αρροδϋ», υΐ βΙ>δο1ϋΙα ΙΐδΟΓΟδυηι ΙιίδΙοπθ δίηβ αΙίοΓϋηι Ιϋ^οταιη 
6ΐιιβη(ϋ€3ΐίοηβ 1ΐ3ΐ)0Γί ροδδίΐ, ηΐ» ΕρίρΗαηϋ Απΰτ^Γοίο βχδοπρίη ΟδΙ. Οϋοά Γορεή ροδίπιοϋικη 
ίΐηίπΐίκΙνβΓδυϋΐ 3ΐ) βΓϋίΙίΙΐδδίπιο ΡποηΙυηβ ΌϋοβΒΟ ίη ηοΐΐδ. Ρηηχηίπ αηίτηαάνβτϋ ηχΗϋ αΐίηά 
Ηαη€ ϋϋπίτη €οηίίη6ν€ , ηααιη βρίίοΜβη Η(ΒΓ€$Ηίη ίη Ραικιτίο ΕρΊρΗαηη ν€[ηΙαΙατΗΐη, απαίπ 
ίρ$αηΛ βρίίοηιβη άαούηί Ιοα$ οηεηά^Β ίη βάίίίοηβ ΟναΒοα ΒαΒίΙίβηεί β]ΐί3ά€ηι ΕρίρΗαηϋ 1544, 
ραρ. 2, €ί ραρ. 519. €ηιη νβτο ίαηίηηι οΰίορίηία Η(ΒΤ€8αη\ ϋηητηβταίίοηβίη , ηβ^ηβ αά 5ΐ<β 
(€ΐηροΓα ά€άαχί88€ί Ερίρίιαη\%(,8^ αΙΐα8 €οη$€ςη€ηί€8 αΐίεχηίί ϋαηια8€€ηη8^ α Ν€8ίοτίαηχ8 Μίίο 
άΗ€ΐο η$ηηβ αά ΜαΗαηΐ€ίαηυ8. 

ΧΙΛ. 0υ3πιοΐ3Γ6ΐη, ουω ρΓίβοθίΙοηΙίυιη Ι^^χΙυδ Οτίυοαδ ηΙ^ΕρίρΙιβηίο ροΐί ροδδίΐ, β» Ιηηΐυη), 
(|π« Λ 0αη)9δοβηο δΐιπί β(1ίΐ3, Ορθΰοβ οιϊί οιιγλυϊΙ Παο^ταδ, (ρι«* νοΓΟ ίη Ρβπίοηίί ίηΙ^ΓρΓβίβ- 
Ιιοηβ (ΙοβΓδηΙ, Οπίβοο θΙ Ι,βΙίηο : Ιυω δί ςυίίΐ οοουηοΓοί, (ίαιη ίηΙβΓρΓβΐ3ΐίοηβηι Ι.αΙίηοηι οαπη 
βυοίοπδ νοΓΐ)ίδ οοηΐυϋΐ, ίΐΐϋίΐ ηοΐίδ ίηδροπδίΐ, ςυΐΙ)ϋδ οΐ ναποδ οοΓίίϋίδ υΙπυδΓΐιιβ οχοιίδί, η!<]υβ 
ηιβηιΐδοηρίί, Ιοοίίοηϋδ οοηδϋίΐ ίη(ϋοαηα3δ. 1(1 ίίίοπι ιιοη ίη (Ιίδδίιηίΐί βΐ'δυηιοηΐο «Ιϋ (}υοφΜί 
ρΓίθ>111(3ΓϋηΙ. ΡποΓΛ η8Π](|υ6 δΙίοΓϋηι δΙϋ(Γιο οοηοίηηαίβ ηο (ΙίδροδίΙη, αΙ ΟΓαηΙ, οροπΙ^υδ πρβο- 
Γΐί^βπΙβδ δϋίδ, ίρδί ροδίβη , φΐ9θ 3(1 8ϋ3 υδ(]άβ ΙβίηροΓ3 οοπ1ΐί5«Γ3ηΙ, 3ΐΙβχοηΙθδ, υηυηι ηηδο- 
ΙηΙυπι ]υ6 ορυδ ροδίβπδ ΓοΙίςυβΓΟ. Ουο(1 ίη ΟΙίΓοηοΚ^^'^ "^^^ νί^ηίδδο δοορίυδ οοιηρθΗυηι βδΐ. 
ΙΙίηο 0αιη3δϋοηιθ3 3ΐ3 ΕρίρΗβηίηηίδ δίϊίυηββδ. Ιρδβ Ιβηιβη Ικιυιΐ (1υΙ»ϋο, ο(>ιηροη(1ΐυηι 
Ηοο α5 Ερίρ1ι?ηίο οΐ Βΐιίδ, Γ)υί (1β Ιια)ΓθδϊΙ)υδ δοπρδβπυηΐ, Οβηιβδοβηυηι οοηοίηηοδ^β. 
Ιρδβ δίίΐϋίιΐοω 3ρθΓΐο ίαΐοίηπ ηίΙιίΙ άο δυο, δΰιΐ οιηηίβ οχ Ρβίρυπι δοπηίίδ Ιιαυδίδδβ, Γβρ. 2 : 
Έί^ τοίγαροΰν, έμ6ν μέν οΰοΞν, τα δ^ σποράδην θϊίοις τε και σοφοίς άνοράσι λελεγμένα συλλή- 
β^-ηνέχθήσομαι- Λ7Λί7 ροΓΓο ηΐ€Ηΐη (Ιίοαίη, νεπΛηι αηα; χρανΒίτη α άίνίηΐΒ βί 6τηάίΙί8 ν\ή8 άίεία 
ίαηί, ίη αηηηι €οη(ΐ€8ΐα οοιηρβηάίο ά'ίΒροηαϊη. Οο1Η[$ίΙυΓ ρΓΦΐβΓβ3 βχ 1η(1ίϋΰ Αυ^υδΙ. δυΙ)δβΙΙ. 2, 
ΓίιβοΙο^. : ^οαηη^8 ΌαηιαΒοοηαΒ άβ ηων€8ί6Η8 , 8Ηίηρίΐί8 €χ ΕρίρΗαηίο, ΤΗβοάοτβίο , ΤχηκΗ 
/Λγο, 3ορβΝΓοηίο ατ€ΗΊβρί8€ορο ίΙί€Γθ8θΙί^ιηΗαηο. ΕΙ βχ οο(ίίοβ ν3ΐίο. 1182, ίη (ριο ΙΐίώβΙατ, 
Έιτιφανίσυ αρχιεπισκόπου Κωνιταντίας της Κύπρου • κατάδέ τίνα; του Λαμασκηνοϋ, περί αιρέσεων έν 
συντόμψ ρ' κα\ όθεν ήρξαντο, κα\ πόθεν γεγόνασιν • ΕρίρΗαηϋ αΓΰΜορίΒΰορί €οΐί8ΐαηίίω Οί^ρΗ , ίβ- 
ηηιάαιη αΙίθ8 ϋαηχαΒΰβηίάβ Ηωτ€8ίΙ)\Μ ίη ΰοηχρβηαίο €. ηηάβ οΗρίηβηι άαχβηιηί, α ηηάβ ονί^κ 
$αηί. £1 ί1)ί(1βπι ροδίββ £0(|υ6 3β ίη ΕρίρΗβηϋ Ιοηιίδ (]ίνοΓ5(υ ΙΐΦΓβδβδ (Ιίδροηυηίυρ, ςυοΐΐ 61 
ίη πιβηυδοήρίο οοϋίοβ ΒδΓϋβπηο 3άηοΐ3ϋ3ηι. Υοραω ίΐ3(ΐυβ ΟδΙ ίιοο ΗδΒΡΟδυηι ίίοιηρβηίϋυηι, 
ρρο οΐ2]0Γί δυα ρθΡίβίη Ερίρΐιοηίο 1(*.8ί - νβΓαηΐ(]αβ ίΐίϋβηι βδΐ, ίη(1β ϋαιηβδοοηυηι βχδορίρδίδδθ, 
9δδΐιίδδβί]υβ (ΧΧίνΐ ορβρί, (ΐυί1)υδ ροδίββ βχ βΐιίδ πιυΐΐαδ, ΐ|η«β ροδΙ ΕρίρΙιαηίυηι ίη ΕοοΙβδίβ 
ιοδϋΓΓβχβΓυηΙ ΙίΦΡβδβδ 3(1(ϋ(]ίΙ. 

Χυΐ. θ€ ΙίϋΓο ΰοηίτα Α€6ρΗαΙθ8, 8€η ροίίΗ9 ΙαοοϋΙαβ. -— Εθ(1ουι ςυοι^αβ ιηο(1ο (Ιβ Ιϋ>6ΐ)ο 151 ΙΕΟΝΚ Α1ΧΑΤΙΙ ΐεϊ 

ς}ϋ^(]6ΐη βοηΐΓβ Αθ6ρ?)&1θ5 ρΓ0β6(]6η(1υιη 69ΐ. ΜυΙΐβ βηίιη ίη 60 ΐ6Κ6$$ίηαίΗΑ Ι)ί$, φΐΐθ Ι<6θηίιιι8 
ύοηίηι ΑοβρΙΐΛΐϋ8 δθΓί1}ίΙ : υΐ ρΓοΜΜΙβ δΐΐ ϋαπηβδοβηυιτι βχ ΓοηΙίΙ)υ8 Ιβοηίϋ ΙιοΠυΙο» δυο» 
Ηβ^δδβ. νίίβ ΡΓίΒΓΛίίοηβπι Οβηίδϋ β(1 ΙβοΙΟΓοαι , ςυβω 111)β11ο ρΓβΒβχίΙ. Νβςυβ ίη Ιιοο ΗΜΙο 
ΐθπΐυιη β&ιη&δεβηαδ ίβοηΙίυΐΏ , δεά ίη βΐϋδ εΙίΑτη βΗοπιΐΏ δβηείοηιιη ΡαΙγογώ , 6! ΐΏβςπί ηο- 
ωΐηΐδ βυοίοπιπι δβηΐθπΐίβδ, βΐ οηρίΐα ίη(1β βνυίδβ ρρο ορροΓίυηϋθΙθ ιηβίβη» ςιιβπι ΐΓβοΙαΙιβΙ, 
6ΐ50η5βηδ, ίη ρΓορπβ δοηρίθ, δφρίδδίπιβ βΐίοιη.ΐβοίΐο ηοηιίηβ, Γβΐυΐίΐ. Ο&αίθδοβηΐ αογθ ίη^β- 
όίαια^ τίναχ, ρροωρίυω, οαποδυπι, νβϊιβιηΘΠδ, πιυΐΐβ δβωρβΓ μοΗΙιιγ, θορβΓβοϋ, ςυθβροδΙ- 
68 υΐ ΑηηίΟΓΑ , ΟΓηβΙίοΓβ , ϋ6δί(ΐ6Γβ1)ίΙ1θΓ8(]^6 (Ιοπιο βχΐΓβηΙ , (Ιίοϋδ βο δβηίβηΐϋδ ΡαΙπιπι 
ΰοηάεοοΓ&Ι. Ιά ηβο ίρδθ άβ 56 ηβ^νιΐ, ςυί $β Αρίουίθοι ίπιϋθη δ^ηϋϋ : Είτα τήν της ιτλά• 
γΐ)ς όλέ^ειραν, χα\ του ψεύβους Ιλάτειραν, ώσπερ χρο^σωτοΤς χρυσοΤς τοί; των Οεοπνβύβτων προφητών χα\ 
θε&^ιδάχταιν Αλιέων, χαΐ θεοφόρων ποιμένων τι %αί βιβααχάλων λέγοις χεκαλλωπισαένην, περιχεχο^μημέ* 
νην άλήΟειοΙν Φυν Θεφ• χα\ τή αΟτοδ έχθήβομαι χάριτι.•.. έρω δέ έμδν, ώςίφην, οοδεν, τ^ιδέ τοις έχχρ!« 
τθΐ? δί^αιχάλ^^ν τΕΕίτονημένα εΙς £ν συλλεξάμενος, δση δύναμις βυντετμημένον τ6ν λόγον ποιήσομαι» ΑίφΛ€ 
%1α άβτηηιή εΠτοτί βχίίιηιη αΙ[€Τίηΐ€ίη, αο ψηβηάααητη ρΓοραΙ$αηί€ϊη τβτϋαί^τη , ρτορΗβίατηίη, 
ςηί άίνίηϋηβ α[βαΗ [αβνηηί , $$ ρίΒοαίονητη φίο$ Ό^ηβ €άθ€ηίί , €ί άίνιηοτυηι ρα§ίοίΊ$ηι α€ 
αοΰίοτηίη ΒβΓήιοηιΙίηα, Ιατκ^ηαιη /ίηι6ηΊ> αηνβΐ8 ιχοτηαίαηι, Ώϋο, ίρ3ΐΗ$φΑ6 ρναίχα ηιίλι (αν^ηίβ 
Ιί$ί6Τί9 τηαηάαύο, ΕΙ : ΝιΗιΙ ροτνο , Ηί ]αίη άίχχ , ιηβιιηι αΙ^ετανη : ν^τητη αηω α ρτω8ίαηίί8$ί^ 
0Ι!# φΑίΙ)α$(ρί€ ΐηαρΐ8ίή$ εΐαύοναία 8ηη( , %η ίίηηιη €θΙΙίρ€η8, ςηοαά ηη8 ηβηροίβηί^ ύτϋνϋίΛ 
€ί €οτηρβηάιθ8ηιη Ββηηοηβίη (ααακη, Ουίδ (Ιοοίηηβηι δίβ βχΟΓηβΙθοι , ρπιαεηΙβΓςυβ ίυη(ΙβΙβΐΒ. 
ΙϋΙο, δβοϋπβφΐβ, 80 βρβΓίίδ υΐηίδ βχοβρίβπι, ίη ίηΙβηοΓβδ πιβηΐίδ, οοΓάίδφΐβ ρβΓίβδ ηοη %817 
Ηοο βδΐ ΥβΓβ, δβηοΐβαυβ δ€η1)βρβ. 

ΧΠΙΙ. Ό€ αβαχ8 ναηια8€€ηο βρΐ8ίοΙί8. — Ρΐυπβδ ίΐβπι δαί) ϋβπιβδοεηί ηοπιίηβ βρίδίοΐβδ, 
{βηΐ® νίΓίαΙίδ ηοδΐ69 οοηίιηχβηιηΐ , ςυ® ροδίηιοοίαηι ηοη δίηο π)ίΓ8οιι)ο ί8ΐδ1ΐ8(ίδ οοηνίοΙίΒ 
ίυοΙΟΓβιη ρΓοϋίάβπιηΙ. Ρπβυϋβαι , βΐ Ιβοηηβδ Ιβοηίδ Ιδβυη δίο βχροδαίΐ ΙοΑηηβδ Ηίοροδοίγ- 
ηΐίίβηυδ ίη β|ϋδ νίΐ8 : Ό βασιλείς παρήγγειλεν αύτοϊς τ^ της ευσέβειας πρόσωπον περιθεμένοις, διΑ 
στηυβής ποιήσασθαι, χαΐ διαλαΜ^ιν θέσθαε οίχειόγραφον εύρέσθαι του Ιωάννου επιστολήν. (η δέ της χαχίας 
ύΙίασπισταΧ ούχ Ανηχαν πάντα χάλων χκνουντες , τόν δόλον ύποχρυψάαενοι» χα\ αναζητούντες 9 προσετάγΐ)- 
σαν, Ιως εύρ^ντες τφ βασιλεΖ 1νβγε(ρισαν. ΚαΙ οίτος δέ προσχεχληχως τκνας των ύπογρα^έων αΰτου τών 
του Ιωάννου γραμμάτων, προετίθει τους τυτΛυς εΙς μίμησιν, τόν τε της Γραφής χαραχτηρα δσον έν διβ- 
νοία, χα\ δ7ον έν λέξε^ιν. Εζρεν ουν τους εΙς τούτο ύπηρετησοντας Ιχανους, χα\ δη χελεΰει, ως Ιχ του Ίωάν* 
νου πρ^ς αύτδν δή τ6ν δυσώνυμον βασιλέα έγχαράξαι γραμμάτιον τοιοΰδε του σχοτυοΰ έχέμενον • ΙηΐρΘΤαΙΟΤ^ 
α€€ΒΤ8%ί\8 φΛ%ϋη8άαιη 8€ηί€ηίί(β βικβ ραΠίηρίΙίΜ , ρπΐΰβρίί €\8 , μΙ α88υ,ίηρία ρχβίαΐίΒ ρ€Τ8σηα^ 
ηιαρηο 8ίηάίο^ ναηΐΒφΜ €θτηηΐ€ηί%8 οηΓατβηί, ηΐ €ρ\8ΐοΙα 1οαηη%8, φαατη νηαηΐΛ 8Ηα ΒΟΤίρΒΰταί, 
^ην^ηία 8ίΜ Τ6άάβΓ6ίίΛΤ, Μχηί8ίη ετρο, Η ρτορηρηαίονβΒ %γηρχ€ίαίί8 , ραν6η(€8 άκίο τ^ρχΜ, 
ηηΙΙηηχ ηοη άοΙχΑηχ 8ΐί6 ρχ€ία(Χ8 Βρ^οίβ βχοοαίίαοαηί , άοη€€ ίηνβηίαηί οη^ττβηί. Ροττο χρηο^ 
ιηίηιοηΜ τεχ οοηνοοβί ηοΐαηοε » €( €ρχ8(οΐαίΊΑϊη ^οαηη^8 €Χ€ΐηρΙαήα ρτοροη€η8 ρηοετϋ , Η 
$€τιρ(ητω οΗαναοί^τειη^ Ιαιη χη νβτύχ8^ ςχΑαιη 86ηί€ηία8 χηχϋαΗ ρο88Ϊηί. Οχιά χη νβ €ί ίηνβΨΜί 
Βίΰι τηοτβηι α6Γ€ηί€8, €ί ρηοά 8€ΤχϋβΓ€ηί €ρχ8ίοΙίιιηι αά βχΛίηάβτη, ίη λι^ηο ψηοάηηχ 86 Ηαύβη^. 
ΕΙ Ϊ1ίβ^ €[\ήα&ίη ΐΑηςαβιη 8 Ιοβηηβ 8(1 Ιβοηβαι &η^ί<ιΐΓ. 8υηΙ βΐ αΙιφ , ςυ8δ 8ΐ3 βοάεαι , ϋααι 
Β)^ζ8η1ϋ πιΟΓβΓβΙυΓ, 8(1 δ8Γ8€βηοΓυηι ρπηοίρβπι ηιίΙΙί (ΙίουηΙϋΓ, βΐ ρΐυπβιΐδ πιοοϋδ Γ8ΐδ© άβρΓθ- 
Ιιβηιΐυηίαπ : οιαοά ί^ΕοροΓβ Τ})6θ(1θδίί , βυηι Ιυηι ηυΐΐαδ βδδοί Οβηιαδββηυδ : (}υοά 8 Β}^ζ8ηΙίο, 
ίη ςυό ηαη(]υ8πι ία6Γ8ΐ : ςυοά 8ά ρηηείρβηι 88Γ806ηθΓαω , ςυί Ιυηο οηιηιηο Ι8ΐ6ΐ>8η1 : βΙ 
ςυο(1 Γ6ίβΓ8ηΙυΓ ίη ςβδϋδ 08ηΐ8δ06ηι ηυΐΐίυδ 8ρυά 60Γ(ΐ8ΐ0δ Ηοηιίηεδ 8ϋ€(0Γίΐ8ΐίδ , 86(1 ιηυΐϋδ 
ηο[ηίηίΙ)αδ ί8ΐδίΐ8ΐίδ (ΙβπιηΑΗδ. ΕΙ , υΐ βχ 68πιαι ΙβοΙίοηβ ίηείίοίαηι (Ιβ ϋΐίδ ρΓοηαηΙίβδ , β&ιη, 
σοΑηιΎίηοβηΙίαδ τβΙβΓΐ, 8ρροη8πι. 86πρΐ8 βδΐ 8(1 8η3ίοοδ ΡβΓδίεΙίδ : ΌίΙβ€ίχ8 αγηία8, ρηχ 8ΧΛη( ιη 
Ρ€Γ8χά€ , Βαηια8€€ηχΐ8 Ιοοηηε8 τηίηίιηη8 8αΙηί€ΐη, ΝονβνιϋΒ χτηρβναίοΓβτη νούητ ^χηοϋχΐΒ αά 
άχν€Γ8α ύβΙΙα χη ηαίχοη€8 €Χί€Γηα8 ηΗ8ί88€, χ$νΙ)€ηιριΐ€ νβρχαηχ €ί βηίίίηιαιη ίιοτηίηχύη8 Γαπιαηι 
Γ6ηιαη8ί88β. ^ηοη^α^η βτρο 8αρί€ηί€8 €8ΐί8^ Ββοηη ΐ6ηι(6, Η νίνΙοΓίαιη νούίΒ ραναίατη αΙ)80ΧΜ€ 
ιηοΓο ι?ίΓΐ/ι7βΓ οδίιη^ίβ. Ι8θθ1)υδ ΟΓβίδβΓυδ Ββ ρνοΗχύβηάχΒ ΙΛη8, ΙίΙ). ιι, 08ρ. 5,άβ [Χχν] 
ϋδ(ΐ6ΐη 6ρίδ)ο1ί8 : Ερχ8ΐοΙα8 8αη€ΐι Ιοαηηί8 Όαηια8€€ηχ ηοτηιηβ α& χιηρη8 ΐ€οηοηιαοΗί8 βοΙοΒ 
€χίΓ€ϊηχ$ίη ρτορε Όαγηα806ηο ρ^νίΰηΐΐίϊη <τ€α88€ , ρηχ8 χαηοταί ? 0βηϋίη8ΐ*υπ) νοΓΟ 6|ϋδ(1βπι 
βρίδΙοΐ8Γηηι ωβηιίηίΐ βαοΙΟΓ θΓ8ΐίοηίδ ίη Οοπιίηίο8ΐη ΟΓΐηοοΙοχίδβ, ςϋ« ηιβηυδοπρίΑ Ιβ^ίΙιΐΓ ίη 
Ι)ΐ1)Ιίθ11ΐβ08 Β3Γΐ)βπη8 : ΆφανίζεσΟαι δέ κελεύσαντος τά έν τοίς θείοιςναοίς έχτυπώματα, χα\ χελεύ• 
σαντος μηδαμώς σέβεσθαι ΧριστιανοΙς, έχ Δαμασκού δ Ιωάννης θείφ ζήλφ πυρούμενος άπέστελλεν έπιστο- 
λάς τοϊ; θρθοδ<5ξοις» έν αίς έδείχνυεν άναντι/ί^^ήτοις άποδείξεσι χα\ μαρτυρίαις της θείας Γραφής, ώστε 
άναγχαίως πείθεσβαι τους άναγινώσχοντας αύτάς, νέμειν σέβας τα?ς 1ερα?; είχδσι, χα\ χαταφρονείν της κε- 
λεύσεως του τυράννου. *0 μαθών 6 τύραννος, έχ συκοφαντίας τήν αύτοΰ χιιρΛ χοτεηναι έσκαιώρτ)σεν, ήν ό 
βε^ςταΤς της πανάγνου Δεσποίνης λιταϊς άπεκατέστησβν ύγιη* ϋηηι ν6Γ0 ρν<Β€€ρΧ88€ί χη άχΌχηχ8 ίβηχ^ 
ρΙχ8 χιηαρ\η€8 αΙ>οΐ€η, χιηρ€Τα88€ίφΐΒ €Ηη8ΐχαηχ8^ βαβ ηΐΑίΙο ηχοάο οοΗνε^ Ιοαηηβ8 ϋαηχα8€€ηχΛ$ 
άχνίηο ζβίο 8X^^^^η8x^ί8, ΟτίΗοάοχ\8 τηχίίβϋαί €ρχ8ίοΙα8, χη ρηχύχΜ άβηχοηΒίταίχοηχύχΜ ίΧΏΧίρηαίΐΛ 
άχ[(ιοχΙΙχίη\8 εί ί€8ίνηοηα8 β 8α€να ΞοΗρΙητα , αά€0 ηί η€€€88ατχο ρβΤΒΧΜάενβηίητ ΙεΰίοΓβΒ, 
ίίΗαρχη€8 χη νεηέταίΐοηβ ΗαΰβηάαΒ άειηοη8ίνατ€ί ^ ηβρΙχρβηάαρχΗ ί^ταηηχ ίχΑ88α, Η(Χϋ οχχιη 
αϊιάί88€ί (υταηηχΑ8, €0ίηΌ08Χί\8 οαΙητηηϋΒ, ηη8 ηχαηχΑΐη αΐ8€χάχ ρτΰΒΰΰρχί , φιαηχ Ώ€η8 χΙΗ Μαη- 
€ίΧ88χηί9 ύοτηχηω ρΓ€€χυη8 8αηαίη Γ€8ίίΐΗΧί (α). 

ΧΙΛν,ϋβ Μ8ίοηα ΒανΙααγη €$ /ο#α»Ααί.— Ηί8ΐοπ8ηι άβ Β8γ188πιο, β1 Ιθδ8ρ1ΐ8ΐο, ςυβΒ 1ΐ8ΐ)β!υΓ 
8ρϋ(1 νίηοβηΐΐυω ίη ξρβαύο ΛίβίοΓ.,ίίΙ). χν, ρβΓ ΰ8ρ, 64, (1ίδϋηοΐ8βχ8ηΗςυ8νβΓδ1οηβ ρ8αΙυ!ϋπι 
0ϋηΐΡ80ΐ8; πΐ38ΐδςαβοοηΐΓ8θΐ8 8ρα(1 ΡβΙιαπι (1βΝ8ΐ8ΐίΙ)αδ 1η€8ΐ8!θ8θ, Η1>.χ, ο. 114. ΙηΙββτΑβχ 

(α) Αριΐ(1 ΡβίΓυιη άβ Ν9ΐΐ8ΐί1)ΐΐ8 ίη€Αΐα1ο£[θ $8., 1Ι1>. ι. 138 ΡΚΟΙΕΟΟΜΕΝΑ. 154 

βηΙίφίΛ ΥβΓδίοηβίηνίιίδΡΛίραίπβχΟοΙοηίβηδί βάίΐίοηβ,βΐ βρικί 1.ί|3θΓη8ΐηυιη,Ιοπι. ν;δυΓίϋΐϊΐ, 
Ιοω.νΐ ; Αο$ίν6ί(1αιη ίη νίΐίδ ΡβίΓΐιιη ΟήθηΙβΙίαηι, βΙΐΛΐίηβ ΙβηΙϋΐη ίοΙβΓ ορβΓβ 0βιυ&566αί, βΐ 
ροδίακκίυπι βοβυπβΙίαΒ νβΓδ» β ΒίΙΗο ίηΐβπ β]ϋ8(ΐ6αι οροΓβ. ϋβπιβδοθηαϊη δοπρδίδδβ, ΐΓβάίΙΜβΓ- 
ΐ7ΓθΙθ8ίιιηι Κοπίη&ηυιιι 27 Νονβπιϋπδ ιΑρηά Ιηάο$ Ρ€Γ8Ϊ8 ρηχίίϊηοβ 8αη€ΐοτ\ΐίΛΒατΙααιη^ βί ^ο»α^ 
ρΗαί^ ςηστίΑΐη α€ίΗ$ ηιίΓαηάο$ βαηΰίαε Ιοαηη€8 Βαηϊα806η\Α8 €οη8€ηρ8ίί. £1 ΟβηΐΜκΙίυδ ρΑίπβΓ* 
ϋΙίΑ. ρΓΟ ΟΟηοϋ. ΡΙοπβηΙ., Οβρ. 5 : Ούχ^ττον δΐ χαΧ 6 Ιωάννης ό μέγας των Δαμασχοΰ όφθαλα^ Ιν 
χψ βίω Βαρλ33τμ χα\ ΊωσΑφατ των Ίνβών μαρτυρεί ώ6ί - Νβϋ τηιΠΜ Ιοαηη€8 τηαρη%ί$ ϋαηιαίϋΐ 0€ΐ^- 
/μ9 ίη Υίία ΒατΙααηιι^ €ί Ιθ8αρ}ίαίί ΙηάοπΛΥη ί€8ί\η%οηίίΛΐη Λί« ν€τΙ)ί8 €χΗίύ€ΐ, ΒίΠίυδ βΐή 
Ιεοίοιΐδ ηοη ίΐβ ιηΐβΓβδδβ ριιΐβΐ, ^υ^αδ βθ δί(, ιηοάο ρΐΑ, νβΐ ΙεβΙα άί^ηβ δίΐ, οι^β^^^^π^^χΐ^ιη 
Γβνβη β5ΐ« Υβηιηα Ο&Ηΐ&δοβηί ίβίαιη βδδβ &ίΒΓΐΏαΓ6 ηοη (1υΙ)ίΙβΙ. « Ν&ιη αΐ οΐΌίηβιη (βίΐ) ςικκΙ 
Τηρβζυηϋϋδ τιγ ηβΐίοαβ ΟΓβΒουδ, οΐ ιηβ^ί ηοη ίηΐβρ δυοδ Ιθηΐυηι, δβά βΐίβπι ίηίοι* ηοδ(Γθ5 
ικ>ιηϊηί5, ηοη βΐίυπι, (]υ&πι Οαηιβδοβηαηι 63αδ αυοΙΟΓβπι ΙβδΙ&ΙαΓ, (Ιβίηίΐβ θά οβηι ορίηίοηβπι 
οοηΟπη&ηά&ηι ίΙΙυά ηηΐιί ηΐθ^ί ηιοηιβηΐι 6δΙ, ςαοά ίη ΗΙ)Γίδ Ββ οηΗοά. βάβ, ββ τβϋςιυίδ ρβηβ 
οιηηί1>ο5 Οαηιβδοβηυδ ηιυΐΐα & Βδδϋίο, Ορβ^οηο Ναζί&ηζβηο, λΐϋδςυβ 63υδ(ίβηι ηοΐ® ΡβΙπ- 
ϋιΐδ 1ί1>βοΐ6Γ οοΓΓΟ^Ι, βίςιιβ ίηΐβ^οδ δΦρβ νβΡδαδ, Ίωο βΐίθηι ΙοίΑδ ρβήοϋοδ αΙ) ίρδίδ πιυΐυβ- 
ΙιΐΓ. Εοάβαι πιοάο ίη Ιιαο ςυοςαβ ΙιίδΙοπ& ηιαίΐα βχ ϋδάοηί &υ6(0Γί1)υδ, δυρρπβδδο ίηίβηω 
ηοπιίηβ ρΓθ(1αοί βηίαΐΛάνβΓίί, βο ρΓβΒδβΓίίηι βχ Νβζίδίηζοηο, υΐ οβρ. 7, 8, 10, 11, 15, 17, 20, 
24,Α0 ρ1βη5η\ΐ6 &1ϋ5 Ιοοίδ. Αϋάβ ςαοά ηοη δοΐυηι &!) ίΙΚδ ΗϋβηΙβΓ πιυΐυο δαηιίΐ, δβά βΐί&οι 
ιηυΙίΑ (]αο(ΐα6 βεΤθΓΐ 6χ1ί1)ΠδΖ>β οτΐΗοά. βάβ βά νβΓ^ααι ΐΓβηδοπρΙβ, ιιΐ βα οαιηία ςυ» οΑρ. 
15, (1β 3Γΐ)ϋΓίί ΗϋβιίΑΐβ (ΙίδρυΙθΙ. Οβηίφΐβ οαρ. 19, ϋίδρηί^ϋο θα ά& ίη)&^ηί1)αδ, αηβΒ Οβηια- 
$0Ρ.ηί ΦΐβΐΘ ί6Γν6ΐ)βΙ, ίη οβάβπι δβηΐεηΐία ηοη ρβΓαπι πιβ οοηΓίΓπιβΙ. υΐ βαΐβαι ηϋθο οπ]ηί& 
ρΓΟ ΒίΐιηθδΓ.θηο ΓβοίαηΙ, ίΐβ Ιιβηο ΙιίδΙΟΓίβπι ΙΟΛηηΐδ δίηδίΐ® πιίηίηιβ θδδβ βρβΓίίδδίπιβ οοηνίη- 
οαηΐ. Ν&ηι οαηι ίΐΐβ δεηίοήδ Τΐιβοάοδϋ ΙβηιροΓβ ίυβπΐ, ιι1 ρ&ΐβΐ βχ ΙίΙ). χπι Ηί8ΐοτ. ηιί8θρΙΙ. 
Ρ&υΚ ΙΜ&οοηί, ηυοηβηι ρβοΐο ίη Ιι&β ΜδΙοηβ, (|υ8πι αυοίΟΓ βχ Ιηϋίβ ΐΓαηδνββΙβηι ΙβδΙαΙυΓ» 
Νθζίβηζβηυηι, ουίιΐδ δοηρίβ νίχάυπι ίη Ιιοωίηαω ηιβηίϋιΐδ νοΓδθΙ)8η1αΓ, οίΙβΓβ ροίηίδδβΐ, Αΐ- 
(|ηβ βΐίθηι βο βηϋφΐίΟΓβηι βρίδβορυπι, ββ ΥΑίβηΙίδ ΙβηιροΓβνίΙβ ίαηβΐυηι ΒβδίΙίυηι,δυρρΓβδΒΟ 
ΙΐΰβΙ ηοηιίηβγ εβρ. 19, υΙ)1 άβ ίηΐΑ^ηί1)αδΐΓ&βΙβ.!,Λ9(0Αρ. 34, αΙ)ί ΙοδβρΙιβΙ β&ηι θά Οβαηι ογα- 
ΙΙοηβ 1ια1>61, ςια&αι βχ ϋοηβΜΗί. ΒΑδίΙϋοβρ. 1, |]^(η!0!Ι6 ΙΐΑαδϋΤ Ρυοηλη) ίΐβπ) ιηοάο Ββγ- 
Ιβ&αΐϋΐιι όβ ίπια^ηίΙ)αδ βά Γβ^δ βϋαηι οίδδβΓβηΙύΦ ΊικΙυοβΓβΙ, εηπι ββ ςυΦδΙίο ηοηϋαηι βο 
ΙβΏροΓβ βχοίΐθΐβ ίιιίδδβ1? » ΗββΙβηυδ ΒίΙΙίυδ. 

Χίν. ΒβΙΙβΓπιΐηυδ Ζ>β 8€τίρίοηύη8 €€€ΐ€8ΐα8ίία8 οΗτη^ φΐβπιβάωοίΙυπι βΐ ΟΓΛίίοηβπι ρΓΟ 
<]βίαηοπδ νκΐβίαπ ίη (1υΙ)ίιιαι τβνοοβδδβ. Ηίίίοη'ο ^ΒοΓ/αα?Λ, Ηΐο8αρΗαί [ΧΧνί] ίηβίρηίβ €ίίΑίίΙί8 β8ί. 
56(1 φίίαΒατΙααίη άηηι %η8ίΗη\ί άί8€ίρηΙηϊη 8ηηϊη ^08αρΗα^,^ίΑϋ6ί βητη ^Τ€ά€Τ6 %η 8ρίήίΗ9η 
$αη€ίνίΐη €Χ Ραίνβ^βΙ ΡίΗο ρΓΟΰβάβηίετη^ άιιΜίαίιο αχοΠα 6βΙ, αη Ηοο ορ\Μ €886* ροίηβηί Ιοαητ 
ηΐ$"Βαηία$€€ηί^ φιιΗύ. ι Όε βάβ οτίΗοά., €αρ, 11, άοοεί ΒρχτΗηηι 8αη€ίητη ηοη ρΓοοεά^Γϋ 
€χ Ρίϋο, $6ά ρ€τΡίΙίηΐη : 8€άτ€8ροηάβτίροί€8ΐίηΜ8ίονία Βατίααϊη ρατίίοηίατηχΐΐατη^ βχ Ρίΐίο, 
νιά€τί αάάίίαίη αύ αΐίςπο ; ηανη ϊη ηονα €άΗίβη€ ρ€Τ ΒίΗίΐΑηι €α8ίιραία ηοη Ηαϋβίην, βχ ΡίΗο. 
Ηίηο ιηΑΐβ δΑηυδ ηβδοίο ςυίδ, γί(ΐ6ΐυΓ δίΐή ΙπϋΐΏρηυηα β^βΓβ οοηΐΐ'β ΒβΙΙβπηιίηυπ), β1 ββηι γα* 
Ιίοηβπι 8(1βο βο^βηΐβπι βδδβ, βίΐ, υΐ βΐυοίί ηυΠο ιηοάο ροδδίΐ, ηίδί 8ΐ3Γ3ά6η(]ο βχ ΙβχΙυ νβπΐ^β 
ίΠα, ΡίΙΐο^χΑ€ : αηοά (60Χ88€ ΒίΙΗχΑΐη χη ηονα βάΐίιοηβ (68(α(χίτ ενχάϋηίχα [αείχ, €ί ΒεΙΙατηχχηηΒ 
ίρ$€^ φιι χιΐ Βίίΐχχ ίαηχω €οη8ΗΐαΙ^ ηβ ρ1αρχατχη8 νίάοαΙύΓ, ρατίχοχιίαηχ, (^χΈΊΜο, νχάεή αάάχίαιη 
α6 αΐίςηο ηχίραίητ. 86(1 ηυςβίοηδ ίδΐιαδ ροδδίωί ίη Ββΐίαιηιίηαηι εβίυηιηίδ, βχ Ιιίδ, ςυΦ ίηίπα 
(Ιίοβαιιΐδ, ρΐαδ δ8ΐίδ ρ8ΐ6ΐ)ίΙ. Νβο άίνβΓδΑ αΒίΙΙίο, βΐ ΒβΙΙηηυίηο Γββίΐδί Ροδδβνίηυδ ίη Αρη8- 
ΓϋΙα, ίη ίοΑπηβ θ8ηΐ8δββηο. Εΐ Υοδδίυδ Όβ Ιιχ8ίονχα'8 Ογ(ϊο%8, ΙίΙ). π, 08ρ. 24 : Ξεά Ηχο αΐχηά 
6(11111» ίη €οη(τον€Τ8χαιη υβηχί^ Αη Η(Β€ Όαηχα$€€ηί Ηχ8ίοτχα 8\ί ρ€ηηχηα. Υχχ νχάβίχΛΤ. Ναηι ίη 
Μ]αΙ>€ίχΑΤ /1/ίί« Τ€(ΐχ8 ΟΓβάΰτβ χηΞρχΓΐίαηχ βαηΰ/οιη 4ίΧ Ραίτΰ^ ΡχΙχοαΗ€ ρτοοβάβηίβνη. ^xιοά Ώα- 
ηία$€ύηί 8βηί€ηίχϋΒΓ€ραρηαί,Ηί Ιί^ΗΰΙ βχ Ιίύ,ι Όβ βάβ, €αρ, 1\. Νβαχίβ νχάεο,ηί άι/^βοηΐίαίί 
Λιιΐϋ οΓΓϋΓΓΐ (μχβαί, ηχ8Χ άχ€αηιχΛ8 α ίαί\η\8 εα €886 αάάχία, 8αηε χη ΒχΙίχαηα εάχίχοηε ηοη Αα- 
(ίεηίην, 8€χα εα ρτοίίετ οοάά. νεΙετχΑηχ βάεηχ ΒχΗχχμ 8η8ίηΙετΗ^ 8εη αάμΰετχηί Όηοτε8. 

ΧΙ.ΥΙ. ΜΑίΙΙιωοδ Η8(1βΓυδ Ιδ8§0ξβ8(1 ΞοαΙατη ^08ηηίδ ΟΙίηιβοί, 08ρ. 1, Βίΐΐϋ δβηΙβη1ί8πι (Ιο 
^0Αηηβ 8ίη8ίΐ8 βχ8ηιίη8ΐ, βί τβίβΐΐιΐ. Ν8ηι οηπιίη ρΙβηδ(]υβοο(1ίοί1)υδ η)8ηυδβπρ1ίδ β8 ΙιίδΙοήβ 
ΙοΑηηί δίηβίΐΦ ίηδ€π1)3ΐυΓ, υΐ ίη Ρυπι«ί οοίΐίοβ, ςαοά ΓβίβΓΐ ΒίΙΙίυδ, βΐ ίη δΓοΓίίβηβο οοάίοβ 
63, ςοοίΐ ηοΐ8ΐ Β8Γθηίυδ ίη ΜβΓί^ΓοΙο^ο, 8(1(ϋΙ Κβάβρυδ Β8ν8Γίβ8) 1)ίΙ>1ίοΙΙιβθ6Β οοϋ. 205,61 
Ηβί<1βΙΙ>6Γ^βηδίδ 200. Νοηηα11ίβχίδΙίη)8ΓυηΙ ΙιίδΙοΓίφ ίΐΐίϋδ δοπρΙΟΓβηι Ιθ8ηηβηι Οίπΐ8βιιαι, 
ααίδίηβίΐΑ β1ί8ηι δυοίίΐ, ίαίδδβ. Ιά ρΐυπϋυδ ίιηρΓθΐ38Γ8( ΒίΙΙίαδ, ιιΐ νίόίηιαδ ; βΐ Γ8ϋοβίη8ΐίοηβθλ 
ΒίΙΙϋ αΙ) 8υοΙθΓίΐ8ΐβ Ρ8υ1ί ϋί8Γ.οηί, Ββάβαΐδ. Ν8η) ηίΐιίΐ ϋβ δίη8ίΐ8, ηββ ρβΓ δοηιηίυηι ςαίάβαι 
ΒίΑοοηυδ, βΐ Ιοαηηβδ ΟίΑοοηί α δίηΑίΙα (ΙίνβΓδίδδίηιαδ βδΐ. Ναπ) ίΠβ Οί&οοηί ηιοη8β1ιυδ, νΑΐ6& 
Τ1ΐ6θ(1θ5ίί, ίη^ε^ρίο βΙΤ^βϊ)Αί(]β νίίΑΠί 8^1 : δίηΑίΐΑηιαΙΙυηι α ΤΙιβ1>Αί(1β Αϋίαϋ, αιοηΐίδ δίηο 
ίηοοίΑ, ίη ς[\ιο {>Γ£θίβοΙαΓΑηι ηιοηΑοΙιοΓαηι ηιαίϋδ 8ηηίδ 8€ΐηιίηίδΐΓΑνίΙ, ςαΑοι ροδ(β8 ΓγαΙΗ δυο 
(ζβπηΑηο Γβΐίςαϋ : ηιιη(}ΐ]8ηι νίχίΐ ουηι Τΐιβοϋοδίο, δβ(1 ροδΙ ΤΙΐ6θ(1θδίααι οβηΐυαι βΐ οο1ο<• 
κίηίΑ ηιιίηςιιβ Αηηοδ. Ηΐ8 βΑάίΙ γαΙιο ΒίΙΙίί, βιυη ίΙΙβ ΙοΑηηβδ ΤϋβοάοδίΑηαδ ηίΐιίΐ α(1 δίηΑίΐΑΐα 

ΙΑΟΙΑΙ. 

ΧίΥΙΙ. Ηίδ β1 Αΐϋδ ΗΑ(1βπΐδ οοηβΐυάϋ, ηβαυβ ΙοΑηηίδ δίηΑΐΐΦ, ηβ€|α6 ϋΑηΐΑδοβηί, πιυΚο 
πιίηιΐδ ΙοΑηηίδίΙΙίυδ Μζ^ρΧη ίβΐυω Ιιαηβ άβ ΒαγΙααπιο, β1 ΙοδΑρΙίΑίο γιόβπ; δβ(1 ΙοΑηηίδ πιο- 
ηθεΐιί 6 θ(ΒηοΙ)ίο δΑηεΙι-δΑΐ>»• ίάςυβ ίβδίΑΐί Π)8ηυδεπρ1υπ) δ^]ΐΑΐ)υπι Ι)ίΙ)1ίοίΙιβεΦ ΡΑΐΑΐίηο 
Ηβί(1β11)βΓ£;βηδίδ, ηυηι. 368, υ()ί ϋ^ε γβΓΐ)Α Ιβ^ηΙιΐΓ : ΒανΙσατηχ εί Ιοα8αρΜ νχία εχ ίηίεηοτί 
ΜΜορχίΐη^ 8εΗ ΙηάοηιηχΓερχοηε, χη 8αη€ίατη ητίετη ίναη8ΐαίαρετΙοαηηείΗΜοηα€ΗχΑηχά4 
€(ηίΙχώετηίο 8αη€ί%-8αΙ)(Β, 6Γ6βεβ δαηΐ : Ίτζορία ψυχωφελί^ς των ΑΙΘιόπων χώρ«< ιής Ίνδων λιγομέ- 
^(ι ^Ρ^ ^ν άγίαν πόλιν μ£τ€νεχθ€?9α διά Ιωάννου μοναχοί άνβρ6ς τιμέο» χ«\ ενάρετου μον|ς τ^ 15δ ΙΕΟΝΙδ ΑΙΧΑΤ11 156 

4^^ου Σάββα, έν ί ό ρίος Βαρλαάμ χαΐ Ιωσάφατ των άοιδίμων κα\ μαχαρίων. Ν60 βΐ) 0»β (ΙίβΤΟΓΓβ ηΐΙΑ 
ίη ΐ>ί1)Ηθ(Ιΐ60Α ΑΙΙβαΐρδίβηβ Ιβ8βΙ)»ΙυΓ : Διήγησις ψυχωφελής έκ της Ινδοτέρας των ΑΙΘιότπυν χώροις^ 
τής Ινδών λεγομένης, πρ^ς τήν άγίαν ^ετενερ^θείφα τώλιν διά 'ίωάννου μονάχου μονής τοΰ αγίου Σάββα. 
Νβο Αΐίυιη βδδβ,^^ί δοοπβοί ίη Ηΐδρβηια ίΙ& βχρππιϋαΓ ιΙοαηηΪΒ ΜοηαοΗί 6χρο$ίίίο άβδ^ 
ΒατΙααϊΛ, €( 3ο$αρΗαΙ, ΕΙ (ΙίδβΓίβ βχρΓβδδβςαβ ΐΓβάί ίη ΓβίραΙ)1ίθ8Β Αυ^αδίΛηδΒ Ι^ίΜίοίΗβοΐΒ, 
ηυπί. .79 : Ιοαηηίβ ΜοηαοίΐΧ^ άνδρδ; τιμίου χα\ ενάρετου {χονής του αγίου Σάββα, Ηί»ίορα %ηί€Ηοη$ 
Ιηάίω Ιηάοταιη ΜΛιορίοε, οοηίίηβηβ νίίαιη ΒατΙααιηχ εί ΙοαβαρΗί: ΕΙ ίη ΒβνβηοΑ ηυΐΏ. 17 : 
ΝαΓταί\οηίχΙϊ8εχ χηί€Γ\οτΒ ΜΐΗχορηηχ νβ^ίοηε, ((ηω Ιηάία αίαίητ, αά βαηοίαηι €χνιίαί€ία 
ρϋτίαία ρβν 3οαηη€ΐη ατοίχχιηαηάηίατη ηιοπαβίβηχ ί^αποΐχ ΞαύοΒ. ίχίεν Λίο χηβεηΜίχίΓ Βατ- 
Ιααηι, €ί ϋ$ί Μα %ρ$α ΗχΒίονία^ (/ηω Οαηχαεοεηο νιχίρο ίήΐΗΐίην. Ηϋβο, Ιίαοί ΒβηΐΑδΟβηαδ 61 
Ιοβηηβδ βα^ΐΛΐ, β1 ίη δ&1)8Β ίηοηαδίβπυω δβοβδδίδδβΐ, οαω ίη 0ΓηηίΙ)αδ Ι3ί1)ϋοΐ1ιβο&ηιιη ίηίΐίοί- 
1)ΐΐδ, αΙ)ίβ3αδ ορβΓβ ΓβοβηδβηΙϋΓ, [XXVII] δβηιρβΓ «ρροΙΙοίυρ Όαωαδοοηυδ, βι! Οβηιβδοβηυηι ηοη 
ΐΓβΗαηΙ. Νβιη ίη Ιίδο ςαοοιαβ ίΐϋβωβιΐωοίΐϋαι βΐίη αίϋδ Β^ιηαδοβηί ιηοπίηιοηΐίδ, ίη βρί^ΓΑρΙΐυ 
Οαιηβδοβηυπι Ιια1)βΓβηιυδ. δοηΙβηΙίβΒ ροΓπο, Ιοοα<.]αϋ άβρΓοηιρΙ» οχ Οϋπιβδοοηο , ΒαδίΗο βΐ 
ΟΓβ^οηο ηίΙιΙΙ ρΓϋΙ)αηΙ, οαπι, ^υω ραυΠοί 3αΓίδ ίαοΐβ δαηΐ, β ςιιοΐΐύυΐ αδαπρβή ροδδίηΐ. 

ΧΙ,νΐΙΙ. Ιοαηηε3 €ίΐηια€η8 Ηίίίοήω ΒατΙαατη εί 3ο»αρΗαΙ αηϋίον ηοη ε$ί. — ΕΙ Ιοαηηβηι 
δίηαίίβηι,δίνο ΟΙίαΐδΟϋΓη ηοη οδδθ Ιια^αδ Ηί^Ιοπω οοηίΙίΙΟΓβπι Γβοίΐβ ίηΐβΐΐίβίΐ Η«(1βΓυδ, ηοη 
ο1) ΓθΙίοηβιπ , ςυβη! ΒίΠίαδ «ΒΓογΙ, (ΐαι δίηβΙΙίΐη) ουηι ^ϊΙΐξ^'Ρ^ίο οοηΓαηάίΙ , βϋΐηιΐβπιςυβ βδδο 
βχίδΐίπιβΐ; δ6(1 ςυθ(1 διηοΐΐδό δδθοϋΐο ηυΐΐβ (|ϋίΒδΙίο βΐ οοηίβηΐίο ίη Εοοίοδίβ (1β δβηοΐίδ ίιηδ^- 
ηί1)υδ οοΐοηάίδ, νοί «1)οΙβη(11δ ηβΐβ βρβί, (}αδθ ©νο Οβωβδοβηί βΐ) ΙδΛυΗοο, βΐ ΟορΓοη^ιηο βρ- 
ΙθΙ)»ΙϋΓ : ουηι Ιβιηβη ίη Κίδίοπβ ΒβΗββπη €«ρ. 19, ρροΐίχβ άβ ίπιβ^ιηϋ^υδ βάοΓβηϋίδ (ΙίδραΙβ- 
ΙϋΓ. δϋδρίοβΙαΓςυβ ρΓδΡίβΓβα ίη Ιοβηηίδ δίηθίΐ® ηοωίηβ βΐίι^ϋίιΐ βδδβ ίπιπιυΐβΐυιη θ! δοπίΐβη- 
(Ιυηι Γϋίδδβ, Ιοαηη\$ 8αΙ)α\ί€ε, ςυοά ίδ ωοπΛοΙιυδ ίη 00ΒηοΙ)ίο δδίηοΐί-δβΐ}® νίχβπΐ, βΐ δΟΓίρδβ- 
ΓίΙ. Αάιΐο ίρδο δαΙ>3ίΙ® ηοιηβη ηοη βδδβ β(3βθ ροΓ^^δΓίηυηι ι;1 ηονυπι, δβά υδυ ^απ1 Γ60.6ρ1ααι 
ίη ΙιίδΙΟΓίίδ ΡβίΓϋπι; οΐ ηβ Ιοη^β 8ΐ)οβηι, ίη νίΐδΐ Ιοβηηίδ ΟΙίηΐΛοί, Ληοη)'ηιο βυοίΟΓΟ, Ιο&ηηίδ 
δαΙϊβΐΙΰΒ ΠΙοηΛΟΙίί ϋΙίΙΠδδίηή ΠΐϋηΙίο ΓΐΙ : Ό επιστάτης αύτου ό άββάς Μαρτύρ-.ος απήλθε πρ6ς τ6ν 
μέγαν Ίωάννην τ^ν Σαβαΐτην, έν τζ τοΰ Γουδδά έρήμψ τότε διάγοντα• ΜαΓίΧ^ΓΐΜί αϋϋαβ ρν(Ε[ε€ίη$ 
αίχοΒ αά τηαρηηιη χΙΙχΑηχ νχηιηι Ιοαηηετη ^αίαχίατη^ ηηχ χη βηάάαε «οΐίΐηάίηε άορ€ΐ)αί ρεννεηίί. 
ΕΐθΓ«οί ίη Μβηοΐο^ο 13 Ιυΐίί, β1 28 Οο!οΐ3Πδ, δίβρίιαηαπι δβ^αίΐβπι, ίηΙΟΓ δ.ιη€ΐοδ ΓοοοΙυηΙ, 
κα\ του όιίου πατρ6ς τ^μών Στεφάνου τοΰ Σαβαίτου, μαΟητοΰ τοΰ αγίου Σάββα • 5. Ρ. Ν, 8(€ρΗαηί 
8αΙ)α%ΐ€Β, 8αη€ίί Ξαοαε άίεηρηίχ : βΐ 16 βΐ 2 :Μαη\ίΓε8 Ξαϋαΐίαβ, Ιη ϋίΜίοΙίιοοβ ίίοπι ΒβΓ• 
1)6πηα οοϋ. 72, Ιβ^απίαπ ηοηηηΙΐΛ οχ οβηίυηι οαρίΐίϋαδ θ(1 ρβηΓοοΛίοηοπι ηιοηβδίίοθη: 

ΕβΓίίηοηΙίϋυδ Τήβοάοπ βρίδοορί δθΒαίΙ®. ΕΙ, ηί πιβ ΓβΠίΙ ηιοηιοηβ, ίηΙΟΓ οθΐηιίηα ΤζοΙζω 
βΙ^οηΙιΐΓ ίβιιιΙ)ί ίη πιοηδϋΐηιιη δ»1)ΛίΙ&ηι. Ξαϋαχίοε οΐίίΐηι ηοιηοη βΐ) ΙΐδΒΓΟίίοίδ ίη ορρΓθΙ)Γίυηι 
άαΐϋΐη ϋβΐΐιοΐίοίδ ΙιβΙ)θο οχ Ο^ηΙΙο δο^ΐΐιοροΐίίβηο ίη ΥίΙβ δβηοΐί δαϋω : ΚαΙ ει τίνα έν τή αγία 
πόλει μοναχ?/ν όρθόδοξον έώρίον, τούτον διά κοσμικών τίνων τύπτοντες, κα\ Σαβαΐτην άποκαλοΰντες, της 
αγίας άπήλαυνον πόλεως• ^αοά 81 ^Ηεηχρίαιη χη 8αη€ία οχνϋαίε τηοηαείιηηι νεοίε 8€ηΙχεη•' 
ίεηχ οοίΐ8ρ€χί88εηΙ^ εητη ρεν 8ΐε€Ηΐανε8 νεΓϋεναηίεβ, εί ΞαΙαχίατη ηχΛη€Ηραηίε8, α 8αη€ΐα ητϋε 
Β^ίεχεΰαηί, ^ 

ΧΙΙΧ. 3οαηηχ Οαηια8€€ηο αβ^ΰήίαΓ. — Ε^ο ηίΗίΙοιηίπαδ ουηι ΒίΠίο οΐ ϋθπιαδοϋηϋπι !1υ^αδ^(^ 
ΗίδΙοπ® δοηρΙΟΓοηι α^πο8(•ο. ΐ|ϋί(ίαυίά ΙίΙυΙϋΓαηι νβποΐβΐβ ίη ϋοηΐΓ&ιίυαι βδίΓϋβί Ηβίίοπίδ. 
Ηοϋ δαηβ ηβϋ ίΐΐο ηο8οΙ)ίΙ, ηΐϋΐΐο ρΐυποδ οδδο οοίΐίοβδ (]υί Οαωαδοοηαηι ηο1)ίδ ρΓ«ϊίβΓαηΙ ; εΐ 
ηο Ιοη^ίϋδ Λΐ)63ΐη, ίη €]υδ(Ιοια 1)ίΙ)ΙΐοΙΙιοοδΒ Ραΐαΐίηω οοίϋοΐϋυδ 59 εΐ 201. Τίΐυΐαδίΐβ οοηοίρί- 
ΙϋΡ : Ιστορία ψυχωφελής έκ της ένδοτέρχς των Αιθιόπων χώρας, της Ινδών λεγομένης, απελθόντων τιμίων 
άνδ,6ών πρ6ς τήν άγίαν πόλιν έν ττ) μονή τοΰ αγίου Σάβ^>α, και άπαγγειλάντων, συγγραφεϊσα παρά Ιωάννου 
τοΰ Δαμάσκηνου • ΙΙί8ίοΓία ηίίΙί8 εχχηίετιοτε ΜίΗχορηιη τερίοηε, ααοΒ άίεΐίαν Ιιιάία, ςχΛαηχ χηάε 
νεηίεηί€8 νίπ νεηεταηάχ χη βαηείαηι είνίίαίοη χη ιηοηα8ί€Γίο ^αηοίχ-ΞαϋοΒ εηαννανηηί, οοη- 
8€ηρίααΙοαηηεϋαηια8€€ηο. ΕΙ ίη οοιί. ΥαΙίοαηο 1724 : Ιστορία ψυχωφελής έκ τής ένδοτέρας 
Τον Αιθιόπων χώρας τής Ηνδών λεγομένης , Βαρλαάμ τε και Ίωσάφατ, συγγραφείσα παρά τοΰ αγίου 
Πατρίς ημών Ιωάννου τοΰ Δαμάσκηνου καΐ ποιητοΰ' ίΙί8ίθΓία ναίίΐβ Χ$ίίίί8 , ΘΧ χηί€ΤΊυτε ΜίΗχορΧΛηϊ 
τεαίοηε^ Βαήααηχ , εί 3θ8αρΗαί , €οη8€τίρίη α 8αη€ίο Ραίνε ηοβίΓΟ 3οαηηε Όαχηα8€εηο, είροεία, 
Α^Λρίϋδ (]υο(]ΐιο ιηοηβοΐΐϋδ, ςυί οηηι ίιίδίοηβιη ίη οοηιηιυίκηι ΟΓδ^οοιυηι Ιίη^υηηι νορ- 
δβηι ΥοηβΙϋδ βνυΐ^δίνίΐ , οαιη ^03ηηί Οβιηαδοβηο βδοϊίΐίίΐ : ηοη «δΟΓίρΙαρυδ, δί Ιη πιαηυ- 
δϋΓίρΙίδ οο(1ΐϋίΙ)ϋδ, βχ ο^υϋ^υδ δυβ Ι]8ϋυίΙ, ηοπίθη Οβπιβδοβηί οχρΓΟδδΐίΓη ηοη ίπνοηίδδοΐ. ΕΙ ςαί 
Ββηΐίΐδοοηί. ηοηιβη οαιίΙΙαηΙ, ηοη ββ ίκΐίίυηΐ, ψχω ηοδ 3 Πίΐηιαδοοηο ιΐίηιονοϋηΐ, οηηι οηιηίβ 
ϋίίαιαδβϋησ ΙιίΙίϋοηΙϋΓ. Ιρδϋ οηίιη ίη ιηοηβδίβι-ίο δβΐ)» ωοηθοίιαω ίηάαίΐ ; αηάβ νϋπθ, άνήρ τίμιο; 
χα\ ενάρετος αονής τοΰ αγίου Σά^;βα. ΚΐΓ !ιοηοΓαηάΐί8 , εί 8ίιιάίϋ8η8 ίηοηα8ίεΐΊΧ 8αη€ίΧ'5αϋα! : Εΐ, 
ηχοηαοΗχΜ αε οοηίηίενηίο 5αη€ίί'8αϋ(Β , (ΙίοίΙυπ. Μα^δ ίη (1αΙ)ίο βδΐ, ςαοηιοίΐο δίηβίΐη ιίίοί 
ροδδίΐ. δοΐοιηηβ βδΐ Ιιοο ΟροίΟΟΓυηι ηιοηηοΐιίδ, ηοη ηοηιοη δίΙ)ί βχ Ιοοο, ίη ςαο τβΐίβίοηί ηο- 
ηιίηίΐ (ΙβηΙ, ΙαηΙυιη θδοίδοβρβ, δβά βχ ίηδίΐΐιιΐο βίίηη], βΐ νίΙβΒ ΓοΙίοηβ, ςϋίΐηι βπιρΙβ€ΐ«ηΙαΓ. 
Οιιίηαηιςαβ Γβ^υϋδ ΤΗβοϋοπ δΙαοΗίδθ νίίβηι (ϋπβπη!, βΐ βοοίοδίθδΐίοβ ΐρηοίΛπΙ, νοί ί" ^οοο δία- 
ϋίΐίδ δϋΙ)ίοοΙο δϋωίδδί δυηΐ, ΙίοβΙίη δίαιίίί ιηοηαδίβπο ηοη [ΧΧΧνίΙΙ] ίηοΙυίΙδηΙϋΓ, δΙυιΙίΙβΓυηι 
ΐΛωβη ηοηιβη δίΙΜ νίηιΐίο&ηΐ. βο^ηογί πιαίΐοδ ίη ΟΙιίο ίηδυΐθ, (|ϋί ηβ(}υβ ρβΓ δοωηίυπι ηιοη- 
Ιβπι δβηοΐαηι ίηδρβχβΓβηΙ, ΗββίοπΙβδ Ιβηιβη άίοΐοδ, ί^ϋοιΐ ΙΙβ^ιοπΙβΓυηι ίηδίίΐυΐβ δβςαοΓβη- 
ΙαΓ : δίο βΐίβαι δίηβίΙίΒ ηοίίίδ ρΙιΐΓβδ δυηΐ, (^αί ίη δίηοίο ιηοηΐβ ηαηιιυαιυ Ι'υβΓυηΙ. Αη Ηαο 
οβιίβηι ΡδΙίοηβ ϋβηιβδοβηυδ (ίίοί ροΐυίΐ δίηβίΐβ, νβΙ ςαο(1 Ιοοαδ, ίη ςυο ίΙΙβ δβ ςχβΓ0βΙ)8ΐ δίηβί- 
Ιίδ δυ|)ΐΙβΓβΙαΓ, νβΐ ί^ηοιΐ δίηβίΐΛΓυηι ίηδίίΐαίβ ορηδΟοΙαΓοΙαπ. ΌΙοβπβ βΐίαίη ροδδυωαδ α δοίοΐο 
(ΐυορίβπι δίηβίΐβ) ίΙΙι ηοηιβη βρρβηδυηι : αποίΐ ηοη ΙθηΙί βδδβ ()β1)βΙ, ΙίοβΙ ίη ηοηηυΙΙίδ βοιίίοί- 
Ιίιΐδ ηαΙιβαΙιΐΓ, αΐ ςυαφρΙαΓίυηι ώιΟΓαω οοαίοαιηΐβδίίιηοηίϋηι ίηίήηδβΐ. Ρδΐΐ^αω ρρφΙβΓββδυρρο- Ι"»7 ΡΒΟυΚΟΟΜΕΝΑ. 1Μ 

Βΐΐ ΕΑ£ΐ6ηΐ5, ίη οιηηίΙ)υ$ ορ6ηΙ)υ5 Β&ιηβδοβηί, θ8ΐΐ)8$οβηί 56ΐΏρ6Γ ηοιηβη αίΓι^. \\ά\ ίρ$6 ρΐυ 

Ηηΐβ ίρ5ίυ5 0ρ6Γ8, ηυΟΓυΐη βΐίςυβ , Ιωάννου μονάχου, 7οαηηΐ> ΐηοηαϋΛι; Αΐί<ΐ Ιωάννου πρισβυτέρου 
ΙοαΛΛί$ ρτ€Λ\ιί€Τ\ ; &Η& Ίω^ννο'^ έλ2χ(<ΓΓου , 3οαηη%$ ψηιηίιηί ; θΐία ΙβηΙυιη Ίΐιΐάννοι», ΙοαηηίΒ , 
ηβ€ ρΓθρΐ6Γ6Α β ξβηαίηίδ ΟβιΟΑδΟΘηί δοηρίίδ βΐ3|ία(1ί€βηίαΓ, β1 ροΐίδ^ίιηυιιι δί ιη θΐϋδ οοάίοί- 
ΐΝΐδ* βΙδάβιη ΐΓβΰΙθΙίϋιΐδ ϋβιηβδοβηί ηοιηβη ρΓθθροηβΙυΓ. Οαο^ ΧΛϊΐάβχΏ ά\ο\Χ Β6ΐΙβπηίηυ$, 
ΆΙηά €χ #*ι7ίο, &€ΐ(]ί1υαι βδδβ βΐ) βϋςυο , ΥβΓαπι βδΐ , ί(]ς[αβ ίηΙοΓρΓβΙ&Ιίοηβ ΒίΠϋ, βΐ ωβηαδοΗ- 
ρΐίδ 6(Ηΐίοί1)αδ, ςαί ιΠϋά ηοη Ιΐθ1)θηΙ, ρθΐβιη 61. Ώβ Ιιβο ΐΛπηβη γθ, βΐ δβηίβηΐίβ ϋβιηβδοβηί άβ 
ρτοοβ^δίοηβ δρίπΐιΐδ δβηοΐί θχ Ρϋίο, νίαβ ςιιω ίαδβ ρθΓίΓΛοΙβνίπιιΐδ (1β οοπδβηδίοηβ υΐηυδαιιβ 
£ε€ΐ65ί»•Η1>. II, Οθρ. ϊ, ηυω. 8, βΙο. 

Ι. δοήρδίΐ ίΐΑφίβ Ιιβηο ΙιίδΙοπβιη Β&ιηβδοβηϋδ, οαιη δγηβ υηίνβΓδβ, ^Ε87Ρ<υδ, βϋαςυβ Αδί» 
ρΑΓΐ68 δΑΓβοβηοηιιη ίηίςυίδδίΐΏΟ ρβΓ6ΐ)βη1 ίιηρβπο : ιιΐ ίη οβίβιηίΐβΐίΐ^υδ 6ΐ ΓβΙί^οηίδ ββ ίοιίυ- 
ΐΜίηιιη άβΐηαιβοΐο ΗβϋβΓβηΙ, ςαο ρπκΙβοϋοΓβδ βίΤβοΙί, ηιίδβπβδ δυΜονβΓβηΙ δυβδ. Ε§ο άυαι 
Ιιίδίοήβτη Ιβ^ο, ιηίδβΓίβΐΏ ίΙΗαδ «νι, βΗπδϋβηοΓυπι δβοΓβδ «(ίβδ άβδβΡίβδ βο ^βδοΐβίβδ, ο»Γβ- 
ωοηίβ5 (ΙβρβΓάίΙ&δ, ηοη οοηΙβιηρΙοΓ ωοίΐο, δβά ίρδίδ οοαίίδ νίίΙοΓθ νΐάβΟΓ, 61 ίηΙΟΓ ρβΓόίΙίδδί- 
αιθ5 ΥβΠΒ Γβΐί^οηίδ Ιιοδίβδ (ΐυοϋβπιηιοοίο δρΜίβη. 

Ο. ν^ταηε 9ΗΗαο ΗηΙοτχα^ αη ΰοηβοία. — δβά πιβίοΓ ιΊΙβ (Ιαίιίΐθΐίο βπΙ : Αη ΙιβΡο ηοΓΓθΙίο 
ηΐ τβπι ΙιίδΙοηβ, βη ροΐίαδ ^οηίβ^{α αά βΓυοϋβηοίοδ ηοοίΐβδ βϋοΐβδοβηΐβδ, ςυθίίδ βδΐ νιΐβ Ογή 
βρυϋΧβηορΙιοηΙβπι,λΙβΓοί-ΑυΓβΙϋίαιρβΓ&ΙοηδβΙ Ρ3υδ1ίη® οοηία^δΑρυά ΑηΙοηίυπιΟυβνβΓβιη 
Μίηάοηΐβηδβπι βρίδοορυιη, βΐ ΤΙιοπίδβ Μοη Ι/ίορια, ηο Γβΐίςυοδ Γθοβηδββπι. ΙΙϋ ςαίϋυδ οπιηία 
δΐι1> δβηοίοηιηι ηοαιίηβ ρΓοάίΙβ πιβίβ οίεηΐ, φΐβπΐδάπιοιίυπι (1β δβηοΐίδ ΟβΟΓ^ίο, ΟΙιπδΙορΙιΟΓΟ, 
ΗίρροΙ^Ιο, ΟιΙβπηα, &1ιίδ(}α6, ηυδ^υβπι βοδ ίη Γβρυηι ηβίαπα βχδΐίΐίδδβ ίηιραϋοπΙΐδδίΓΏβ ηυ- 
2&η(αΓ, ι^υοδ ΓβΓβΛ βί.ΓβίίοιΙ δβΓΓβηαδ Ιίίοηβιιίίϋοη ΙίΙ). π, αυβΒδΙ. 16 ; ΗίδΙοπ«πι ΒβΓίββπιί, ι?1 
Ιοδβρίιαίι Ιοίβπ) 6χ ο6Γ61)γο θΐίβ 8ΐ(ΐιΐ6 βΗ3 πιοΗοηϋδ Ιοβηηίδ ϋβπιαδοβηί ρποαίδη&δδο : βΐ βυοίο- 
Γ6ΐη δϋΐ) ίδΐίδ δρθοίοδίδ ηοπιίηίύυδ,ΓΟοΙβιηίη Οβυηι β(ΐ6Π), ίπΐρίοΓυιηίη βθ βΙ)θΐ6η(1β πιαεϊιίηθδ, 
ρίοπιο) ίη οοηδβΓΥβΠίΐΛ ρβΓίίηβοίβω, ιυπι όθηιιιπι νίΐ® ΛυΙίοω ΙυΓΐ)βδ, ρβηοαίθ, (ΙοΙοδ, βΐ πιο- 
ηβδίίοφ νΐΐφ β€ δοΙίΙθπβΒ ςυίβίβιη, δβοαΓίΙβΙθπι, οΐίβ, βο Ιθηόβπι οηιηΐΛ, ςυί, ϋυηι νίνυπί.δίΐή, 
ςυίβ αΙϋίΙβΓ νίναηΐ, Ββο ίηδβρνίυηΐ, ρωηβδ οωηβδ βίςυβ βχβΓοίΐβΙίοηβδ ιηδχίηιβ δίΙ)ί ρποΠουβδ 
8Χ0δ€υΙβα1υΓ, βΐ (ΙβΓαηοΙί ίη «ΙβΓπίΙβΙίδ βο ββαιίϋ, ^αο Ββί δρβοΙβΙΟΓβδ ρβΓΓπυυηΙϋΓ, ρβιρβ- 
ΙοΑίη ροδδβδδίοηϋπι αάαιίΙΙαηΙαΓ ί^Ηββδ, 61 οιίΓβοιιΙΐδ ηοη πιίηοδ, ςυβηι άυιη νίνβΓβηΙ, 06- 

1β1)Γ65. '^ 

III. £ίο6( ίρδβ δ€ίΑηι ρΙβΓβςυβ βδδο οΛ) ίη^βηίο Ιιυηιβηο ίη δίπ)1)ί1)αδ πβΓΓ&Ιίοηίϋαδ οοη- 
&€ΐΐι, φΐ» Ρ&ΐΓ6δ όάπιηβΓαηΙ, οΐ ηοΙ>ίδ βΙίΙ)ί άβ ίίδ ίη Υιοο οοάβπι ορβΓβ δβπηιο ίηδΙίΙυίΙαΓ; 
ΜίΑΐηοη ουιΰ~ ηοη Ιβηΐυιη ίη Μβηβθίδ 0Γ£β0θΓυηι, δβά Ηοηίθηο ;6(ίβηι ΜβιΙ^ΓοΙο^ο Β&Ηββηιί 
6! Ιοδ^Ιιβϋ ηαβηΐίο Ιΐ8ΐ)6&ΙυΓ, ςαοΓυαι ηβπιρβ ΙιίδΙοΓίβπι δοηρδβΓΜ Οηηαβδοβηιΐδ; πιβηβΒβ 16 
Αυ^δΙι : τοΟ οσίου Ίωάσαφ υΙου Άβενήρ τοΰ βασιλέω;• 8αη€ίί 3ο$αρΗαΙί βΐϋ Αύδη^η τβα%8; ΜδΓ- 
Ι^ΓΟίο^'υηη 27 Νονβπιΐ^ήδ : Αρηά Ιηαο$ Ρβτ8%$ βηίίίϊηοΒ 8αη€ίονητη ΒατΙσατη Η 3ο8αρΗαί : 
Ιβ^ΙυΓ βΐίβηι ΡΙιίΗρρί ηβδβίο ^υ^υδ9 ίη βυηκίβηι δβηοίαπι Ιοδθρίΐθΐυηι οαηοη, ου3υδ οβ οβΓΟδΙί- 

ΰΐΐίδ, της των ΐϊαθών ^ύσαιί με άχλύος. Πάτερ (Νοοίβη ΡΙΐΙΙΐρρί βχρππίίΙαΓ ίη ηοπβ οϋβ : Ο^ηοηίδ 
ρ. τλντ^ άχλύϊ κρατούμε νον των παθών) ηαδςαβΠΙ ίηοΙυΟβΓ, ϋΐ ΟΓΘίΙβΠΙ , ΗίδΙΟΠδΠΙ Ιίβηο ΟΟηΓί- 
οΐθπι ίυίδδβ, (Ιβ ςαίΙ>αδ Θΐίβπι Ρίοηβπυηι αΐδ. ςυοοί γθΓογΙ ΚοδνοίεΙυδ, 29 86ρΐ6η)1)ηδ (ϋοίΐ : 
^ο$αρΗαί Τ€ρί»^ €ί €οηί€8$οη$. ΕΙ 27 Οβ06ηιΙ)Γίδ : ^08αρ}ια^ Τ€(ίί8, βί βνβτηϋω,αηηο 8αΙίΛΐί8 383. 
^ι^α^η αίαίαη αηάβ ΡΙοηαηητη Λαι*5βΓίί, η€8€ίο^ [XXIX] δαί^ώΐ ΚοδΥβίόυδ. ΕΙ β^ο βοδ άίοβΓβπι 
βηίίαυίοΓβδ, ςϋηηϋο 3βΗΐ Ιιυίο ηβπΓβΙίοηί βάβδ 1)8ΐ)βη(1β θδΐ. Τύπο βηίπι ΙοδβρΚαϋ οβΓίαπιίηβ 
ρΓ»αίοβη1ιΐΓ, ουω οηιηβδ 0Γΐ}ίδ ΙβΓΓβΓυω Γΐ^^βδ, βίνίπ ίΙΙαδίΓΟδ άβοδ οοίβρβηΐ. Οθρ. 26 : Οι*ο- 
ηίαηί ψηαρηί βί ^χίτηϋ νίη α </ιιιύΗ5 οηιηίδ 8αρί€ηίία, €ί βοίβηίία ίηνβηία €8(^ 8ΗϋΙίηΐ€8 ά€0$ 
αίςν€ ίηΐίηοΓίαΐ€8 €08 ηηηοχιραηί , οτηη€8(^Η€ οτ6ί8 ίεννω Τ€ρ€8, βί %11η8ίτ€8 νίη ίρ808 ΰοίηηί^ 
α€ νεηεναηίίΐΓ : ςηοηαϊη ηχοαο ίρ8β Ιίηρηαιη αάν€Γ8η8 €08 απ*!*, αίηηβ οτηηίηο €0 αηάααΐΐ ρτο- 
ηίηίρί8, «4ί ίκΒο ρνο[€Γα8? ΗβΒο νβΓΛ ηοηηίδί βηΐβ ΟοηδΙβηΐίηί ίηιρβΓβίοπδ Ιβιτιρορβ, ΐΓβοβη- 
Ιβδίιηυπι ΟΙιπδΙί &ηηυαι, νβΐ οίροβ, ουω ίοΓβ ΙβΓΓαΓϋΐη οπίίίδ υπίνβΓδυδ ΟΓβδδίδίϋοΙοΓαπι Ιβηβ- 
ϊ)ΐτδ οίΓοαωίϋηάβΓβΙυΓ , Οδδβ ηοη ροΙαβΓυηΙ. ΕΙ βηηο 383 , δαί) ΤΗεοϋοδίο ΟΙιάδΙί^ηβ τβΐίρο 
ηοη Ι3η1υπι ίπιρβΓϋ Ηοπιβπί ρβΓίεδ οοουρβνβΓβΙ, δβά βά Ιηάοδ ΡβΓδθδηυβ ρβηβίΓβνβΓϋΙ. 
ΗβϋΙβ ίίθοαβ Βίΐίίϋδ : ΟΐΜά απίετη αά ίρδαηι Ηχ8ίοή(Β νΰηίαίβηι αΐίίηβί^ ού ςΗα8άαιη €αη8α8 » 
φΑΟΜ ηίλιι Ηθ€ Ιοοο οοηιιη^ίηοτατΒ αίϋηβί, νίάβνί (οτία88Β ηοηηιΜί8 ροίίΑί88€ί, Ηο€ ορη8 ηοη 
ίαιη νεταηι Ηί8ίοτ%αγη €88€^ φΛατη 8ηΙ) Ηί8ίοη(Β 8ρ€€ί€ (αείΐατη νχίω ίηοηα8ίί€(Β, αίςηβ αά ΓΛη- 
αίαηαίη ρ€τ[€€αοηβιη €χα€ίαιη οοΙΙαηάαίίοηοηι^ ηί8% αηοίον 8ηύ βηβτη εατη 86 αύ Ηοηιίηίϋηβ, α 
ΐΛ€ηάα€Η ϋΗίΗίηβ αΙχ€ηΐ8 α€€€ρχ88€ ίβίίοΓ6ίι*Γ. Εχ ετρο ρτ€ε8€Γίίιη α88€ν€Γαηίχ άίίβάβΓβ ΗοηχιηΐΜ 
€88€ ΐΝίλι νχά6Γ€ίην, όΙχμ 8ΧΑΧ8 8ίΑ8ρί€Χοη%1)ΐί8, ςχΜίΤΗ €ίιη8ίίαηα! ϋίιατίίαϋ, φκΒ οηχηχα ονβάχί, 
ίήΙηί(ηίχ8. Αάίΐίΐ Ββΐίθρηιίηυδ : ϋωίοηι,ιη νβτατη Ηί8ίοήαιη €88Β οοη8(αί εχ βο, ηχΑοά 8αη€ίη9 
3οαηη€$ Οαιηα8€€ηχΐ8 ίη /ϊηβ Ηχ8ίοή<Β χηνοοαΐ 8αη€ΐ08 ΒατΙααηχ €ί ^08αρΗα^^ ςιιοτχιηι Τ68 ρβ8ία$ 
8€τχρ86ταί^ €ί Ε€€ΐβ8χα ΰαΐΗοΙχοα χη Μανίχ/ΓοΙορίο άα€τχρΐ08 νβηβΓαίχΑΤ. Ιρδβ οοηοΐυάο ουπι 
ΚοδΥβίίΙο ίη ΥίΙίδ ΡΛίΓϋΐη ΟΓίβηΙβϋυαι : Ερο νίχ άχώΗο ςταίη ίοίίχί8 Ηί8ΐοηΰΒ /ΉηάαηιβηίΗίη 
Γ^ηηιι ήί. Ροτίβ άΐ8ρηία$χοη€8 ρχκΒάαιη άβ φΑχυη8άαίη βάβί ιηί^8ί€ηχ8 αΐ) αχΑϋίοτΒ νβΐ αάάχίω^ 
τεί άΗαίαί€ί. Νατη φη ροίχιχί Ιθ8αρΗαί Τ6€€η8 αά (χάεηι €οην€Τ8χΐ8 ίοί 8οτχρίητ€Β Ιθ€Χ8 8€ €οη^ 
ΜΗη{ν€^ φίί ηχΑηαηαΜ εαηι Ιερεταί. Αηηοη άίβίβηΐβ δρίήΐυ, βαΐ Νυηιίηβ δυ^Β^^ΓβηΙβ Ιοηυί ρο- 
ΙιιίΙ? λίΑίΙΙΐφί χ, 18 : Εί αάρτ€Β$%ά€8 €ί αά Τ€ρ€8 άχΑατηχηι ρνορίετ ηχ€ ίη ί€8ίχίηοηχηηι ιΐϋί^ 
€ί Ω€Ψί{ίΙηί$. €Ηίη4ΜίΒίη ίτααβηίνο8, ηοΗίβ €ορχΙανβ, φιοηχοάο, αχιί ηχΛχά Ιοφιαηιίηί : άαΜ 
Μΐιη νο1^ί$ %η ιΙΙα Ηοτα φαχά Ιοηυαηχχηχ. Νοη €ηίηι νο8 €8ΐΧ8^ (/ηί ΙοφΑχηχχηχ ; 8βά 8ρίή(Μ8 Ραίτ%$ 
%€$ΐτί φϋί Ιοφίίίυτ ιη νούί8. Εΐ1.αο. χη, 2 : €ίΜΜ αχα&η ϊηάχΗβηί νο$ ιη 8ψΜ<ιορα$ €( αά ιηα- 
ρατ9ίΜ$ €ί ροί€$ίαί€$, ηοΙ%ί€ ιοΜίϋίΙί «Μ6, ^ίΜίαβτ, αίΛί φΛοά ν€$ροηά€αί%$, οΜ φΜ άίοαϋΜ. ΙΜ υκοΝίδ Αυν\τπ 160 

8ρίηίίΛ$ («11191 $αη€ίη$ ά(Κ6ΐ)ίί νο$ %η ίρβα ΑοΓα^ 9^^ οροΓ(€αί νοχ άΐ€6ν$, υΐ)ί διήήΐυβ ϋοϋοοι^ 
ΙίηςυβίΏ βά Ιοςαβηάυιη βτ&ουίΐ» ίπυδίΓα 8βπρΙϋΓ&πιιη ΐ6θΙίοηιΙ)υδ ρβοΐα^ οοΐΏΐηυηίπηίδ. 1.6^ 
ίηίδΐιΐβδ, ρυ6Γ0$, ίείηβΙΙβδ δίιηρΗοβΒ» ϊιοιηίηβδ Γϋάββ, βΐ Ιβκβιιάί ηβδβίοδ ίη οοηΙβηΙίοηίΐΜΐβ^ 
6ΐ 06Γΐβιηιηί1)υ3 οογαιώ νίπ$ 6ΐοαιιβηΙί$$ίηιί8, 6( ΙγΓθηηίδ Γοηυαοίδδίαιί» ο&α^βιη 5υβθ ύάβι 
ά\^Γα$&\ΐίϊβ, ίΐ8 608 ίτηρβΙΙβηΙβ 8ρίπ1υ , ο^^^^• Νοη οδΐ βηίιηαδ Ιβιτιβη, υΐ 1ιβ8, αυβ8 Ιιίο 
ίηΙβΓ86η( ΟαιηβΒβθουδ οοηοίοηβδ ϋδόβΐΏ νβΓϋίδ, βο ββηίβηϋίδ ίαίδββ & δρίηία δΑπεΙο αίοΙβίΑβ, 
ββδβΓΑΐη, ςυο(1 \\ο^Χ 68561 ά^ ίΐΐίδ, (]ΐιβ5 ΒβΓί&βιηυδ 6ΐ ΙοδβρΙίΑΐυδ )ιβΙ:)υ6Γ6, ηαΐΐο Ιθΐηβη ΤΩοάο 
(\α Αΐϋδ 1(1 €ΐί66η(1υιη β$86ΐ, ουιη αΙ) ίπιρΓοΜδ, ίιηρϋδςυο 6ΐΓα8Φ, ηοηηίδί β ιη&Ιβ 5βηο βρίπΙα 
βηιοΙβΓί ροΙιΐΘΓυηΙ. 8β(1 ςυ&οαηςυο ταίιοηβ 6&8 ηοιι ίηνοΓίδίωϋβδ οοηοίηη&πΐ, β£ΓοηηΑΓΐΙφΐβ 
1>8ΐη8δ66ηυ8, ββηαρβΓ νβΠΒ άίοβηά» δυηΐ» νβΓβσιιβ ΙιίδΙοήα, ίη ςαβ ιπδβΓυηΙυΓ : ί(1(}υ6 66Γί 
ροΐαϋ βχβηιρίο ηοη ρΓοΛηοΓυω ιηοάο, δ6(Ι βοοίβδίβδϋοοηιιη ςυοςυβ δοΗρΙοηιη), φιι Γβδ Υβ- 
Γ88 ηβΓΓθηΐ68 δίΐΏίΗ1>υδ οοηοίοηίϋυδ υδί δαηΐ; ηββ ρΓθρΐ6Γ6β, ηίδί α ιη&Ιβ δβηίδΙιοΐΏίιιώαδ, οοα- 
(ΙβιηηαΙί ίβΐδίΐαΐίδ δαηΐ. 

Ι.ΙΙΙ. ΟΐίίΒ ρήτηηβ χηίΰτρνα ΐΜΗηα$ Ηη)η$ ΗΪΒίοη'α. — ΕΙ Ικθε ρρο νβηίΑΐβ Ιιί^Ιοπββ. Ουνί 
ροΓΓΟ (16 ίηΐ6ΓρΓ6ΐβ ? βχδίβΐ βπΐίςαβ ν6Γδΐο ηοαιίηβ ΟβΟΓ^ϋ ΤΓΑρβζαηΙϋ β(1ίΐ8 υηβ οαπι ορβ- 
ήΙ)υδ Οθΐηβδββηί β Βδδί1ί6ηδίΙ)υδ βηηο 1548. £α ΙοίΏβη τηυΐΐο βδΐ ΑηΙίηυίοΓ ΤΓβρβζυηΙίο, οαιη 
6& υδυδ δίΐ νίη66η1ίυ8 ίη Ξρ^ουΙο Κί$ίον. , οοηΐυπι ςυίησυ&^ηΐβ βηηοδ βηΐ6 τΓβρβζυηϋιιιιι ; 
ηβο (ΙίνβΓδθ 6δ(, ςυφ ίη βηΐίςυίδ ιη6Π)1)Γ&ηίδ ρβδδίπι ίη ίΐβΐία 1)1Ι)1ίο11ΐ66ΐδ ωυΐΐο θηΐβ ΤΓβρβ- 
ζυηΐϋ «βίβίβπι (ΙβδοπρίΑ. 6δΙ, υ1 6χ 1ί()ηδ ίρδίδ, 6οη(1ίΙίοη6 πΐ6ΐΏΐ)Γ8η£θ, &1πδ(^ι16θρ6Κ6^ο^- 
^^^^(ιιΓ. £1 ο1) πιοηϋΑ , 68€(υβ ΓοΒϋίδδίπιβ (ϋβΐ» Υ6Γ$ίοη1δ ϋυΙ)ίΐ8Γ6 νίάβίυΓ Βίΐΐιυδ , βη ΤΓθρβ- 
ζυηΐϋ δίΐ, άβ ςυη Ιΐ& οβηδϋΐΐ : />β Τταρβζη,ηίϋ αη^^ίη νβηχοηβ ηϋιίΐ αΐίαά άίοατη, ηί$% βαιη ιηίΑϊ 

ΪΗΐάβνη αηΐ€α Β^νηρβτ ναΐάβ ναάβτη βί ίιηρβηίαϊη νίίαηι [ηιαβ : ρο8ί αΐίίβηι (ι«δί ρβΓ ^οαηηβίη α 
αηοίο-Αηάνβα νίνητη ορίίτηιιηι εί άθ€ίί8$ίηιηηι , ίία €ίίαϊη ορίίηιοτΗΥη αο [XXX] άθ€ίί$$%ηίθ' 
νητη /ι6Γοηΐ7η οορια ίη$ίηΐ€ί%κ8ίτη%ίηι , €Χ€ϊηρΙαΓ%8 Ογοροϊ ϋορχα (αοία €8ί) %ηηηιη€Τ%8 €ΐ%αηκ Ιο€ί$ 
νίίίθ8ατη. ΡίΑοά ^ηίάβηι ΙίΙ)€ηίίη8 ΓίΤ/β ηίνήίΒ [€8ίίηαίίοηί , ^ηανη Ονσοχ ΒβνηιοηίΒ ιρηοταίίοηί^ 
ίήϋηεηάκηι ρπίατετη , η?5ΐ ηίηιι'8 ηιαίΐα Ιονα €88€ηί , ίη ί^αιύίΛ8 νίχ [ΐ8ί%ηαΙίοη\8 6Χ€Η8αίίοηΦ 
ίη8€%ίί€Β ηοίαηι ίηίβνρτβΒ άβρνεναΓί ηηβαί. Οηω ν€8 8η8ρϊ€ίοη€ηι ψηίΗι ηοηηίΐΙΙαιη χηΐ%€€τ'€ί ^ 
Τταρβζηηίίηίη (Ότία88€ ν€Τ8ίοηί8 Ηιι]α8 ρατέπίετη ηοη €886, ηί8ί ιη φΛίΙ)%ί8άαιη Η\ανΛ(Λα$ ευ^Λ 
βτΓίΚΰα Ώ6Τ8€Ρρϋ ηοη 8(ία8 α88€€%ιίαηι €886 €οη%ρ6τί88€ΐη. 1]ί€ηηφΜ ν€8 8€ ΗαύΒαΙ , ηοναηι α ηο- 
ίί8 ίνααΗϋίίοηετη ΗαΙ)€8 , βί ηίΗΗ αΐηιά, ρνα'νβάβηίί Όνο(^€ίο^ ηχ8ί [αΙΙον, ραηΐο εΙαηοτΘίβ Η 
βάβΙίΟΓβηι, Ουτη ΒίΙΙίο οοπδβηΐίΐ Η6π1)6Γΐυδ Ηοδνβίίΐϋδ ηοΐίδ ίη νΐΐβδ ΡαΙπιπι : £χ8ίαί «ί αϋα 
ηηίιαηα ν€Γ8ίο ((ηαιη νοίηηί €88€ ρτο€\ιναΙαγη α 6€θΤ(ΐ\ο Τναρβζηηίίο , π^/αβ ηοηιίηβ ΰάχίίίτ 
ίη εαχίίοηβ Όαηιαβϋβηί αηηο 1548 Βα8χΙβ(Β €Χ ο(/χ€ίηα ίίβηήοχ Ρείη. ΜχΜ νίάβΐητ ό^Ιϊμ ίΓαιυ- 
Ιαίίο τηχίΐίο αηίίίίχΑχοτ ΤταρίζηηΙίο, Ναηχ ίηνΰηίίιΐΓ βα ίη ηχαηχΐ8€τίρα8 ηχβηχϋναηίΒ^ ^^ΙΡ'^ 
αηί€ αηηο8 300 , €α ίταηΒίαίχοηβ %ί8ίΐ8 €8ΐ νίηΰβηίίαί ίη ΒρεΰπΙο Ηχ8ίοτίαΙχ 8χιρτα οίίαΐο. Ττα^ 
ρ6ζηηίία8 νενο ραίτηηχ ηχβτηοτία νίχίί , ηοηάί^ίηx 150 αηηίβ ϋ/αρ^ΐί. ΟβδρβΓ ΒβΓίΗίαδ, Λά^ 
ν€Τ8ατ. , 111). χα , οβρ. 2 : ϋχιηχ Όαϊηα8€εηχ ορ^νίΰχΜ βάίίην Ηί8ίοηα άαονχιηχ ΟχτίΒΐί Ορί. 
Μαχ, ηιίΐίίχιγη αύ νβίβΓχ ηιοηοοΗο ίαίχηχί'αίε αοηαΐα , ρχιοηχ ίταη8ΐαίίοη€ηι ρ€88ίηχο €ΤΤ0Τ€ 
ΟβοΓρίο ΤταρεζχΑηίίο α8€νίΙ)ηηί , οχακλ 8ίχ^1χί8 6ί οηιηία άοοεαηί , ,ηχχίΙίίΒ *(ΡΓν/ΐί αηίίί/ΗχοΓβίη 
€886 ίταη8ΐαΙχοη6ηχ. ΕΙ ΗΙ). χι,νιι , οβρ. 10 : ϋηχη αίανοπΑηχ ηι^τηοηα ηοηχβη Τταρβζχιηίχί ν€η- 
άίύχΐββ (αοβΤΒί Ιίϋνο8 6Χ 6ηΒθί8 8€ηρΙοηύα8 6χρΓ€8808, ηχΗίΙ άηϋίίαηιηί ίχ/ρορναρΗοτχΛΜ 
ρίΗτί Ιίίΰτο 8ηο ρο8ί6τίίαΙί8 8€ί€ηΗαηι ροΒίΗαϋβνβ. Ιάβηχ αντίάίί Ηί8ίοη<Β ΒατΙααηχ βί Ιοία'- 

ί)Ηα( , ςχκΕ αιτη αηίβ αΐίφιοί 806€ηΙα α ηιοηανΗο (^ηοάσηχ βίί άβ Οτωοο ^οαηηί8 8ίηαίί€Β Ιταη$' 
αία, ηχχΑΐίΟΒ ίαηχβη νείτο αηηοΒ ίηίβΓ ορετα βΙ ε^ηχ ορ6τίΙ)χΐ8 Ιοαηηχ8 ϋαηχα8€€ηχ €Χ ίηίβτρτε^ 
ίαίίοηβ ΰΧΛ^χΜάαηχ , 8Χ άίί8 ρΐαοβί , ΤταρεζχΑηίίχ Ιβοία ^«Λ δθ(1 (1β ΤΓθΡβζαηϋο, 63ϋδ(ΐυβ δοή- 
ρ1ιΐΓ& ηο8 ίη Όί8ΐΓίΙ)8 ηοδΐΓ8 />β 060τ^χί8 βί εοπΑτη 8οηρίί8 , 3801 6αίΐ8 ουιιι Οθογ^ιο Αογο- 
ροΗΐβ. 

Ιΐν. Οταίίοη€8 άβ ίηΐαρίηίΰχΛ8, — />β οΓαίίοη{1)ΐΐ8 αάν€ν8%χ8 ά€8€Γίον€8 ιιηα^ ίηϋΐη ΙοβοΙιίηιυδ 
ΟθίΠίβΓβπαδ ΝοΙίδ ίη ΟΙίΓοηοΙο^ΐβω ΝίοορΗοή ρ8ΐΗ8Γθ1ΐδΒ δοηΙ)ΐΙ : Εχ8ίαί ΒοήρίχΛτη ΙίΙηΙο Ιοαη- 
ηί8 Ώαηια8€6ηχ άε νεηβναΐίοηβ ίηχαρίηχχηι, ίηαίρηηηχ [άηχα ρχ€ίαίί8 αο άοοίτίηίχ χΙΙίχΜ. δί 08υ- 
δβπι (ΙίοΙί 8 €απΐ8Γ6Γίο βχροδοβδ, 'βαϋί ςυοηιοίΐο 8Γ^η[ΐβηΙβΙυΓ ίηίβπιίδ Ιοοηοοΐ8δΐ8 : Ιηετβ- 
άχϋίΐβ αηί€ΐη €8ί , ςιχαηίορ6Γ€ ϋνενχ ίηίνΓάηηχ ορβτβ €τνοτε8 ηχαχχηχί ΰοντοΰοΓβηίην, ίχοηχχηηηι 
€οηί6ηίίθ8οηΛτη ρεηήοαοε Βΐηάίο ; ρτ€Ρ8€ν[ίτη $ί τεΙίρίοηί8 ορίηίοηί ναΐρχ αηίηχί οϋϋΐίρεηίχΑΤ, 
Ιία<^Η6 €%ίηχ α/ι6ι , ίιιιη ηχαχίηιβ ίη Ε€€ΐβ8ία τ€8 €8ί ρετηίείοΒα ίη ρνίτηί» ρτορτί(Β 8εηίεηΙί(Β , €ί 
ροΰΧΛίίαήΒ €•ορχ(αίίοηί8 α88βηίο αίφ^ε άε(εη8ίο^ ίη ςπο φιί ηίτηίί «ιιηί, η α Ον<Β€ί8 Ιδιογνώμ^νε^ 
ΐ'Οΰαηίχλτ; ίία ραναΐί^ηί αΙ)8ΧΑΓάα α()8ητάί8 €ΧΑηχιχΙαΓ€ ροίίη8 ΒΐίΛάεαηΙ,ηχίχαηι ΰοηοβάετε αΙίεΗ^ 
αηΐ αάηιίίίβνε , (/χΛοά 8$τη€ΐ οοιηρτεΗεηΒίΒ , ςηαηχ%Ί8 6( [χιΐίίχα αΐχ^ηαηάο ίΙΙα €( ίηεχρίίοηύίΐία 
τερετίαηίχΑΓ, αάνετΒαή ίηίεΙΙϋΧΘηηί, ν8φΑβ αάεο 8ηα ρτούανί ΙοείαηίπΓ, βί άοίβηί ίηχρνο- 
ίανί, ΌβίβνίοΓα αιιίεηχ 8%χηί οτηηία, 8ί (οτίβ αναεάυηί αΐίω βΐίαηχ €χιρίάίίαί€8 , οι*ιη Λι« ρνο- 
ρεηΛΧΟ ρναίίβοαηάί αΐί^ιύαβ, εί α88εη(αηάί ίηχρχχάεηίχα, 8εά ηίηχίβ εηίηχ Ιοηρε εναραίπτ ί8(α 
άίβρηίαηο : ρβΓ^αΐΛΐΐί αίί τβ/ί^ϋα. ΟοηΙΰηΙίοδΟΓυαι Ιιοαιίηυη» ρβΓνίοβχ δΐυϋίυηι, δβηίβηϋ® 
ρΓορη» (Ιβίβηδίο, βΐ ροΐίδδίπιυπι δί Γβϋβίοηίδ 68υδ8 βΐ, ουρί(1ίΐ8ΐ6δ3Η«, ίη^^ηδ δαηΐ ίη γ6- 
ρα1>1ίθβ ΠΜΐΙυπί. Εγ^Ο (ΐυίά, ΟβωβΓβΠΫ Εγ^Ο ΐ3Γ8δδίθ8 ίη ίΐΟΓίΟ άβΟΓβδΟίΙ , βΐ άτΛ ποταμών χω- 

ροΰσιιιηγαί; 1(1 βηίαι ροΐίπδ οοηοΐϋάί νίςΙβΙυΓ, φ]8ηι θΓ8ϋοηβδ (1β ίηΐ85ίηί1}υδ ίηι1ί8η8δ βδδθ 
^Γ8τίΐ8ΐ6 80 (ϋ^ηίΐΑΐβ Ό8ΐη8δ66ηί68. Ηβ(1(1βΓβιη Ιιίο ν6Γΐ)8 δΐΐ8 ΟηωβΓβηο, ίη ςυο βΐ οοηίβη- 
Ιίοηίδ 8Γ(1ορ6ΐη, βίορρυ^ηβηά» νοηΐβΐίδ, 1ι»Γ6δβοδθ|ϋβ ρΓορυδηβηίΙ» οοηβΐυδ νβίοαοί νίίίβηΐ. 
δβά ηοΐο ουη) οοηίοηΐίοδο , λο ρθΓνίοηοο οοηΐ6ηϋθδίυδ β^βρο. Κβπι ίρδβ βχβηιίηο , βχ ςαβ 
8βηΐ6ηΙίβθ ιηβ» Γοϋυρ &οο6<ϋΙ. ΒοτίρίχΜη χηάίαηΜίΛ β8$ (άηχα ρ%€ίαίί$ βί άοείτίηα ίΙΙίχΜ, Απ 
ίοΗίιριιαι , φκχΐ ουιη Οβπι&βοβηί ηοη δίΐ» ϊηέ& Ιβωβα &η &1ίί8.6Αθΐ&&ο6ηο ΐπϋιύΙαΓ : Υβΐ ίικϋ* 161 ΡΚΟΙ-ΕΟΟΜΕΝΑ. \ζ2 

^ιιιη , φΐαά ΙίοβΙ β θΑΐη&δ€6Τΐο βοηρίυιη $ίΙ, ίηίπι ΙβΓηβη βχΙδίίιηΜίοηβιη ΐΑηϋ νίπθβΐ, ηο1>ί5 
0&αΐΰπΐΓηΐ5 (Ιίνίη&ηιΐιιιη ΓβΙίηςαΙί. ϋίΓαιηςυΘ ηοδ Ιθΐηβη βΐ ΙβιηβΓβ ρροΐβίαιη , βΐ ιώ&Ηώιο 
<οίηι&(1τβΓ$αιη ββδο ρΓθ1)βΙ)ίιηϋ5. ΕΙ ρπιηυπι ΌβΓηαδοβηί δοηρίυπι «:>56 , ί(1φΐ6 ββηαίηυιη^ 
ρτΦΐθΓ Ιοβηηβΐη ΗίβΓΟδΟίγπΐϋβηυΐη ίη Θ3ϋδ νίίβ : Κα\ αύθις ιυξρΧ τής των θείων χαΐ σεπτών είχό- 
>Μν «εριφανοΰς «ρο(ΐκυνή<ιεω:, και^ δσον τδ έν αύτψ της θείας εΙκόνος χάλλος τ^ έξ αρχής άνβμορφώσατο 
χ^ΑΑΐον, τοσούτον χα\ τά πβρ\ της των σββασμίων είχόνων τιμής άνετάξατο ύψηλάτερον και φαιβρ^ερον • 
ΙίΟΛ ΚΙητΌΜ ά€ ρτΰηίατα αάοταϋοηϋ νεηβταϋΙίΗίη ίτηαρίηιαη , €( ρηαηίΐΛϊη ίη ίρ$ο άίίηη4Β 
ίΜορίηίΜ ρηΙΰΗΗίηάο ηΐ6ΐίη$ α ρήηϋίρίο %η(οτίηαταί ^ ίαηίχΜΛ άβ νεηεταύχΙίηηΛ ίιηα</ί- 
ηναη Ηοηστβ ηίΜίτη%η$ α€ βρΙίηάίαίίΐΒ οοηαηηανϋ; ΜβηοΙο^υΐΏ ΒβδϋίβηαΓη : ΌουνδσιοςΊωάν 
>ης τ^ των λίγων αύτου δυνάμει, χα\ ταίς έχ των Γραφών άποδείξεσι κατήσχυνε τήν τών είχονομάχων 
ι?ρ£σιν • 8αίΐ€ίΗ9 ίίαςη€ ^οαηη€8 ««τηιοηιιηιχιιοΓκίΗ τοίοτεεί βχ Ξΰηρίύηί $α€ήΒρ€Ηα$ άβηιοη^ 
ι^ηιΐίοηι&ιιβ ίύοηοίηαΰΗονΗηι ΙκΒταΐίη , ηοη ίΐηβ Η€ΒΤ68€08 ΰοηίΗτηβΙία ΰοη/Ίίάϋ ; ρΓΦίβΓ ββΟΓ- 
^υαι €Μοηίβ(ΐ6ΐη ΕχροδίΙίοηϋ)υ8 ίη ό&ιηβδοβηαιη , εοηδΙβηΙίηαΐΏ ΑοΓοροϋΙβιη ίη ΙβυείθΙίοηβ 
)08ηηί5 Οβιηβδοβηί , βΐ ρβΓρβΙυθίη άοοΧοηΐϊη οιηπίαιη ΐΓβίΙίΙίοηβιη, ηιοϋαδ ίρδβ (Ιίοβηάί, άοο- 
(ηπΑ θΐίίδ Ολίηβδοβηί ορβηυυδ οοηδοηχηδ, βπ^ααιβηΙΟΓααι νΐδ, βί ΐΏβΙΟΓίβ (Ιβ ςυα β^Ιυι-, Ιοθη- 
η€ΐη ηοϋίδ βρροδίΐβ βχρηιηβηδ , νβηιιη ίΐϋυδ ρ&ΓβηΙοω Ιο&ηηβΐΏ βδδβ οοηνίηοαηΐ. Ηοο 6ΐ 
<ϋ5ΓυΓ5υ$ ίρδίυδ ΟΛίηβΓβηί ί5ί(1βπι δυΙ)ηβχυδ βρβΓίίδδίιηβ όβηιοηδίΓβΙ. 

Ι,ν. θα» βΓ§ο οβϋδβ βηΐ, υΐ δοηρίυηι β Οβπιβδοβηο . ίηϋίβηαίη ΙβΐΏβη ίΐΐίαδ ρίβίβΐβ βΐ (1ο- 
οίπηβ 5ίΙ? Νίδΐ νβΐίιηυδ (ΙίοβΓβ δοπρίβ υιπηία Ρβΐηΐίη, ςα» οοηΐΓβ ηονβΙΟΓυΐΏ βΡΓΟΓβδ βίΓβηιη- 
ΐυη Ιιο€ ΙαηΙαιηΐΏοϋο ΙίΙυΙο, ςυΐβ ηονοΙΟΓβδ ίυ^υίδηΐ, 6ΐ βοπιιη ΙΐΦπβδΟδ οΐθπδδίαιβ Γβίβΐ- 
ΙυοΙ, ίικίί^θ βδδβ ίβηΐίδ ΡβΙηΙ>υδ δοπρΙβ. ΕΛάβιη ΓβΙίοηβ β1 δαοΓβΓαηι δοπρΙαΓβΓϋΐϊΐ ιΙίοΐΑ βΐ 
ΐτιη^Κοηιιη (Ιί^ίΐ&δ, οαιη ΗββΓβΙίβΟΓαιη ί[Ώρί6ΐβΙίΙ)υδ βϋνοΓδΑπΙαπ, ίηάί^ηβ βδδβ 6ΐ ρίβίαίο 
ΟιήδϋΑΐΐΑ βΧ (ΙοοΙηοΑ βοοίβδίβδϋοβ ϋίοβΓΟ ροδδυηυδ. ϋίββηΐ Εαηοιηίβπί ίικϋ^ηα θδδβ ΒβδίΗο 
χηρίΑ φΐ« ϋΐβ οοηΐΓβ ΕυηοίΒίαπι δοηρδίΐ. ΝβδΙοηαηί ίηάί^ηβ θδδβ Ονπΐΐο δορίρΐθ, ςυβ& 
ΝθδΙοπαιιΐΒ {ιβΒΓΘδΐ ορροηυηΙυΓ. Αιϊδίηί ίικίι^ηβ βδδβ ΑΐΗβηαδίο δοπρΙβ, ςυ» ιίΐο ίη Απβηοδ ηιβϋί- 
Ιϋικ 6$Ι, φΐ6ΐη2ΐ€ΐπ)οαιιω ηυηο (Ιβηιιιαι, ηβ Γβΐίςαοδ Γβοβπδοβπι, πβοβηΐΰδ ΙοοηοαιβοΗί, βΐ ίηια- 
^ηαιη Ιιο$ΐ6δ όίοαηΐ, ίηϋί^β βδδβ Οαιηβδουηο δοπρίθ, ςα® Όθπιαδοβηυδ ίη (ΙοδβΓίΟΓβδ ίπια- 
^;ίικιιη οοαιροδυβΓβΙ. 86(1 (ΐυ6πι&(1ΐΏ0(1ααι η6({αβ Ευηοηαίαηίδ, ηβςαβ Κβδίοπβηίδ, ηβιιαβ Αηβ- 
ΐΗ5(1θ€ΐί δβρίβη1βδ(}υβ νίπ «ηίπΐϋπι βηίιηβίΐνβιΐυηΐ, ηβο ρΓορΙβΓββ ςαοίί ίΐΐίδοπρίβ βΓΓΟΓοηι 
ρτοοπυαι ^υςυ18ηιιΑ (Ιβιηηβηΐ, Οβίΐιοΐίοί ίΐβιη βΑ(ΐ6αι ηβ^Ιί^υη! : ίΐΑ βΐ δβηρίβ Οβπιβδοβηί, 
φΐίύίΐϋΜ ^ΓΓίβηΙ ββ ηυ^ζβηίϋΓ Γβοβηίβδ ίδϋ Ιΰοηοβί&δίβο, βιηρΙβοΙυηΙυΓ β1 βχοδουΐαηΐυπ, β! 
ω^ίδ5ίιη& Ι&ηΙο ΡβίΓβ οβηδβηΙ,'βΟΓυπιςαΘ βυοίοπίβΐβ ίη ηυ^ΑΐΟΓβδ δίιηίΐβδ, βη1ί(]α8δ Εοοίβ- 
«» ΙηκϋΙίοηβδ, βΐ ΓββΙβ (Ιο^^ωβΙβ, φ]6ΐη8(1ηιθ(1υπ) βί βχ δβηρίίδ &1ϋδ 63ΐΐδ€ΐ6η) Ροίπίδ οογγο- 
Ι>0Γ8ΐιΙ. δθ(Ι ςυί(1 ΙβηοΙείΏ ίη βο δοηρίο βδΐ, (ΐαο(1 βδΐ ίη(1ί^ιυιη νβΐ ρίβίβΐβ, νβΐ (ΙοοΙπηα ί11ίυδ? 
«ηιιοο ί1)ΐ<ΐ6ΐη οΙδβοΓ® δοηρΙυΓ» δβηΙβηίίβΒ, βΐ νβίοπιπι λο δβηοϋδδίηιοπιπι ΡβίΓυιη Ιβδίίηιο- 
ηϋ ρΑ5»ίιη υΙ)ί(ΐυ6 βοοίβδίβδίίο&ιη ίποοίίΐίοηβπι €0Π)ρΓ0ΐ)Αηϋ& οβ€ΐΑΓΓυηΙ? Οαίβί ΑΓί$αηιβηΙίδ 8 
Μοηηιιη Ι.ίη6Γ8Γυπι ρβηυ (ΙβρποηιρΙίδ ν&1ί(1ίυδ? (]αί€ΐ Γ8ΐίοπίΙ)υδ 6νί(1βη1ίυδ? €|αί(1 οοηβία- 
5101111)05 56ΥβΓίαδ? (}υιά δβηίβηϋίδ (Ιίξηίυδ ? (ΐυί(1 δίΓοοΙαΓα τβΓϋΐη ί11ϋδ1πυδ? υΐίηαηα οβηδΟΓβδ 
ίδϋ $οηρΐΑ βιυδίηοάι Ιβ^βΓβηΙ, βΐ ()0ϋΐΓίπ8ΐΏ ροη(ΐ6Γ8ΓβηΙ Ι δαηβ βΐ ρίβΐ8ΐβ Οδίηαδοβηί, βΐ (Ιο- 
οίπηβ αίβηίδδίιηυα) οραδ ΓβΙβΓβηΙυΓ. Νίΐιϋ βηίπι ίη βο βδΐ, ςυοά ΙΜηιβδοβηαηι ηοη δρίΓβΙ, 
€πιο(1 1>8ηΐ8506ηυπι ηοη Γθί6Γ8ί, βΐ αο! 08πΐ8δ06ηί€8ηι (Ιί^ίΐβίβαι ηοη Αδδυπ^ί. ΡΓ(βΐ6ΐ'68 οιυη 
6υιΐ6Γ&ηα5 Ι8η1απ) άίοβΧ, ηβο (Ιίοΐυπι οοηιρΓθΙ)8ΐ, Γυουηκιαβ, ς[υοπι δίΙ>ί ρήαδ ΙβοβΓδΙ, ΙβϋΙοη* 
1νι$ βϋααι ί806Γ6 ίηδί(ϋθδ6 ίηΐ6η(ΐ8ΐ, ηοη οδΐ ουΓ ίη τβ ο]8ηδδΐπΐ8, ηβο 8ΐ) 8ΐίίδ οοηίΓονβΓδβ 
αΗηρΓθΐΜΐη(ΐ8 (Ιίυΐίυδ ίπιηιΟΓβηιυΓ. 

Ι.νΐ. ΙοδϋΓ^Ι Α^ί^δ €8ΐνίηίοοΐ8, βί ίΐιι8^ηυηι ΗοδΙίδ, βΐ ρΓορυ^ηδΙοή ίω8^ηαη) Ι>8η]8δββηο 
▼6ΐβΓ8ΐοπΑ 8Γΐ6 ρβΓδίΓβρίΙ , ίη Ιιίδ θΓ8ΐίοηίΙ>υδ 08πΐ8δ€βηαη) δδθρβ Γ8ΐ:)α1ίδ, βΐ βρβιΐίδ πιβηοΐβ- 
εϋδ 6(1βιη 8άΜΙ}αίδδβ, νβΙ ΒδΓοηίο βΐ ΒβΙΙδπηίηο ίβδίώαδ. Ιοδηηίδ Μ8ΐΛΐβο Αηίιοοίιβηί ΟίίΓΟ- 
ηίοοη Ι8α(ΐ8ΐυιη 8 Οβιηδδοβηο 0Γ8ί. 3, (Ιβ ίπιηβίηίΐιυδ, νοοβΐ ΒοΓοηίυδ ρίβηαπι πΐ6η(ΐ8ϋίίδ : βι^ο 
^«ιη185^βηυδ^α(1^^ίο β8Γοηίί δϋθρβδρβΓίίδ Γβΐ^υΐΐδ βΐ α)βη']8€ίίδ βδδβηΙιΙαΓ. ΑυοΙί, ηβ β^ο ρ1υΓ8 
<Κ€8ΐη, αιιί(1 08ΐυπιηί8ΐθΓί ΓβδροηαββΙ Ορβίδβπΐδ, (Ιβ ίηιβείηίΙ)υδ ηοη ωβηιΛοΙίδ, οαρ.θ: 
Ηθ€ ηέΜ αΐιηά €$$β ηίαί τηαηφίίατη οτχϊαχηαϋυηεϊη ίατη ίη υαηια8€^ηηιη, φΜϊη ίη ΒαΓοηίντη : 
ηοΜ ϋα9ηα$€€ηΗ8 ηοη α$$6ηαίην ΜαΙαΙω ίη χ%8^ ςχΜΒ νβΐ ϋΗνοηοΙορχοβ , νβΐ ΗίΒίοΗοβ βτταί: $€ά 
ίη ίί#, απα ά€ χηχααχηε ΒϋΒηιοττΗοχΜω ΐγαάΗ ; Λίο €ηχη\ ηοη €τταί ; ίΐιη» β/ίί Ηχβίοτίοχ, ηοηιί- , 
«αΐίνι £:ΐΜ«6ίΐΜ, «6. νιι Ηχ$Ιοτ. βοοίεε,, οαρ. 15, χάετη Ηηηη ηχαηάανύήηί. ΝχΜ αχΑΐ€τη 
αΐήιά μτοροΜϋ^αη €ναί Βαηχαβοβηο^ ([πατη άβτηοηΒίΓατβ [XXXII] ϋβαιη, βί ΟΛίίηνη ίηια^ίηι«ηι ίη 
Ε€€ΐ€$ία αύ ίρ$Χ9 Οινίβίχ ίβίηροηΙ>η$ ονίρχηίνη άχΑοατΰ ; φίβτη ηά βη^ηι τ€€ί€ ΜαΙαΙαηι ί68ί€ψη 
αάτο€ανα : φάάαηχά $χί ροβίεα ά€ οΚνοηνΙοαΜΒ- Βί Κχ$ίογχ€Χ8 ατΰα Ηβτοάβίη €ΤΤονχΙ)ΧΛ8, Νβρίβ 
ΒεΙΙαηηίηΜΛ ίη ίχδ€ΐΙο Ώβ ΒΰτχρίονΛχΜ €€€Ί€8χα8ίχ€Χ8 χά άχοχί : ^ηοά νβίβταίοτχϋ βχ ΰαΙνίηχΒία 
ίΜρσηίί, βχ Ηχ8 ΒβΙΙαηηίηί νβτΜΒ άβ Βαηια8€βηο χηίβΙΙχρββ ι « 8βά /Ιβη ροίβ8ί, χΛί 8αηοίχί8 
ΐ0βΜΛ€Μ Οωηα$€βηΜΜ, φίαιηνΐ$ αΙχοί/Ηχη άοοίχΜ βί ρτχΑάβηΒ, χμΙΊβ ηατταίχοηϋχΜ άβ ΐαΐοοηχΐΐα β( 
Ττα^αψίο βχ%η(βτηο ΐίοβΓαίΧ8 [α^Ηβ /ίάβηι ΙιαύχΛβηί [χη οταίχοηβ άβ Ηχ8, φαχ ίη Ιίάβ ηιχρτανβ- 
ηΜΐ;,η€θΐΐ€ ά€ ν€ήία$β βαηηΛ χηνβ$ίίραηάα8θΗχ€χίΗ8ίηίΛΐΐΗηιίίΐβτχί,ι>Ε8ίηβΗθ€ άχββνβ ϋαηχα- 
#ϋ€ΐιν«ι ΒβΙΙατΜίηο ]%Λ%0€ /α^Μ^ί^, βί αρβΓίίβ $ηβηάα€ΧΧ8 Βοφβ βάβτη αάΜΙη*ί83β ? Οηχά β8ί ρβτ- 
9βτίβτ€ αΚβηα νβτύα βί ιηβη^ηη, 8Χ Ηοο ηοη β8ί? ΟνΒ^&Άΐη ιίβηι ρβρνβΓδβπκΐυβ (Ιβ Ιοβηηβ 08- 
ιη8$οβαο ί^0Γ8ηΙί8αι , 8β ίπιυοίβπι (1βρΓβ1ιβπ(1ίΙ ΗβπΙ^βΓίιΐδ Κθ3νβί(1υ$ ίη Ι6{;β ΐ8ΐί(Μΐί$, 
Ι8ΐ>α1β 3, ίη (^α& $8ηααι Β8Γοηίί (Ιβ Ιθ8ηηβ 08ίη8δββηο ]υ€ΐίρίυΕη ; ίηίςυΑίη άβ ΒβΓοηίυ, β! 
Οιιηβδΰβηο οριηίοηβπι 6χρΓβδδ8Πΐ Η8ΐ)6δ. 

νίίΐ. Οβ Υχία Βαηαίχ 8ίβρΚαηί 7ιιηίοΓί«. — Εχδ(8ηΙ ιηΙβΓ ορθτβ 6]<»(ΐ60ΐ ΟβπΐΑδΟβηί, Μβ8 
9β$ίΛ Μαη€ίί 8ίβρΚαηί 1υηχοτχ8^ βΐ δΟοίΟΓαηι, (ΐαί ρΓΟ ίιηβςίκΐφ ουΙΙα «€ <Ιοί•η5ίοιιθ» ΟΰώλΜτ 
ΐη υεθΝΙ8 ΑΙΙΛΤΙΙ 161 

Ιΐηΐ €!ορΐΌη]ηηί (βιηρΟΓβ ΰηκΙοΚδδίιπΑ ιηοΓίβ βΐβοϋ 5υη1, οιηηί &ά& οοη3βΗρΐ8β. Υϋ» βοΗρίο- 
Γβιη βδ86πΙ νο5δία8, ϋ€ Ηί»ίοη€ί$ Οτ(Β€ί$^ Ιίΐ). II , ο&ρ. 24, 0&ιη8566ηϋΐη : ΡτΰΒίβτ'ύα $€Τίρ$ίί 
ΒαιηαίΰβηηΒ Υΐίαίη (Β'ΐίΑαΙίΒ ίπι Ξί€ρΗαη% ^ηηιοη», ^^^ ^^^ αοηίβτ ΐϊηαρίηΗίη οκ/ίιυΐι 
άβ^βηάβνβί, ψηηΙίΗΐη ρτορίβΓ€α 6οη8ίαηίίηο %9ηρ€ΓαΙοή €ΧΟ$\μ /Ίιι/, ρτανίαφΛ^ α6 €0 ρ6Γρ€Η 
€0α€ίη8 ΒηΙ. 

Ι,νίΠ. νβηίΓηΙβιηβη οαιη ϋβ ΥίΙβ Ηϋ^υ50β δίβρίιβηι όυβδ ηοΐ^ίδ ηβΡΓβΙίοηβδ ιη&αυδοηρϋ βΐ 
Απϋςαίδδίτηί οοίϋοβδ (ηβςαβ βηίιη ΙοΙ νΐΓΐαϋ1)υ$, ββ ΙβυοΙίύυδ υηιΐδ 8βΐί$ 6§56 ρο(βΓβΙ) &(ΐ6Γθΐιι« 
ςυβπι Ι.α1ίηβ 6χρΓ65$βιη ρήιηαΐΏ βάίίίίΐ ΒίΙΙίαδ, 6( βχ ΒίΙΗο 5αΓίυ5, 29 Νον6ΐιιΙ)Γί5 ; αΙ- 
(βραιη, ςυββ ηβο Ογφοθ, ηββ 1.2ΐϋηβ νιιΐ^βία βδΐ, (Ιβ ιιΐπβί^υθ ηοΙ)ίδ (]ίδδ(:Γ6α(1αιη βήΐ. ΕΙ ιιΐ γ68 
ηη&ξίδ ραΐοβΐ , ίΐΐυά ίη ρπαιίδ ίηςυίΓβικΙυιη, αη δΙβρΗ^ηί νίΐ&ιη δοπΙ^βΓβ ροΐαβηί ϋδΐΐΏαδοβηαδ. 
Νβο ροΐαίδδο, ωαηίίβδίο, δί Ιβπιρορα νίΐδθ υΐΓίϋδςαβ οοαιρϋΐθδ, βνίηωΐϋπ. Ουί ϋηίιη νίΐ&ιη 8ΐβ- 
ρΐιβηί, πιΟΓίϋυδ νινί δθπρδβπ1? ϋοΙΗ^β ΙθΐηροΓβ. δΙβρΗβηυδ, ίιηρβΓβηΙβ Αη&δΙβδίο, ςυί βΐ Αγ- 
Ιβπίΐίϋδ (Ιίοΐαδ 6δΙ, ηαδοϋαΓ δβουηείαιη ΒβΓοηίαιη βηηο ίΙΗαδ 2, (ΐαίβπΐ βηηαδ 0!ιπδ(ί714; 
δβοαη(1αιη ΤΗθορΗβηβω β1 ΟβϋΓβηυπι, αηηο 1, ΟΙιπδΙί 713. Νβςυβ ία Ιβιη ρ&Γνβ (Ιίβ^βΓβηΙίβ, 
αίΓδ νοηοΓ δίΐ, Θχβαιίηβηιΐυπι ιηοάο ίϋάίοο : ρβΓαΐΏ ηαιηςϋθ ΓβίβΓΐ δίνβ ίιοο, 9»νβ ίΙΙο βηηο δίβ- 
ρΐιβηυδίηΐϋοοηι νβηοηΐ. ΜοηΙϋΡ δβοαπίΐαίη ΒθΓοηίϋΐη βηηο ΟΗηβΙίΤβΤ, δβουη(1ϋΐιι βΗοδ 766, 
αηηο ηίίπιρβίιηρθπί Οοηδίβηΐίηί Οορροη^πιί, νβΐ νίοοδίιηο ίϊϋίηΐο, νβΐ νίοοδίιηο δβχίο, βηηο 
ΦΐβΙίδδυοϊ (ΐϋίηίιυβδβδίϊηο ίβρίίο. Υθραπι Ββωβδοοηϋδ βηηο Οορροη^ιηί 13, ]δΐη ίβΙοΓυηοΙαβ 
αηβ οαηι Οορωαηο, βΐ Οβορζίο ΟγρΗο ίη ρδβαίίοδγηοϋο οοηΐΡβ ιπίθ^ηβδ βηαΐΐιβιηβΐβ ίβρίΙιΐΓ. 
Νβ δΐίοδ Ρβοοηδβ«πι, ΙιαΙ^β ΙίΙ}ί ΤηβορΗθηίδ νβΓΐ)β ηοηάυιη β(1ίΐ3, δυΐ) βηηο Οΐιρίδΐί 547 : 
Τφ δ' αυτφ ίτει κα\ Κωνσταντίνος ό δυσσεβής χατά τώ.ν αγίων κα\ σεπτών είχόνων παράνομον συνέδριον 
τλη'έπισκόπων συνέλεξαν έν τω της Ίερείας τταλατίφ, φ έξήρχε Θεοδόσιος ό Εφέσου, υίος 'Αψιμάρου , χαΐ 
Παστελλαίςό Πέργης, οΐ καΟ' εαυτούς τά δόςαντα δογματίσαντες, μηδενδς παρόντος έκ των καθολικών θρή- 
νων, 'Ρώμης, φημί, κα\ Αλεξανδρείας , κα\ ^Αντιοχείας, κα\ Ιεροσολύμων, άπ6 £' του ΦευρουαρΙου μηνός 

4ρξ*} ' ' " - — 

θεοτό 
νον 1 
ίτη.1 

τοΓς : . 

τίσαντες Γερμανών τδν άγιώτατον, καΐ Γεώργιον τδν Κύπριον, κα\ Ίωάννην τ>^ν Χρυσο(^(δοάν Δαμασκηνών, 
τδν Μανσουρ, άνδρας αγίους, καιαίδεσίμους διδασκάλους • Ηθ€ €θά€ηι αηηο ιγηρίιι; €οη$ίαηΗη\Μ ίη 
ίαΰταΒ αό νβηεταηάα» ΐγηαρίηβΒ ρεΓυβτΒηιη €€€ΧΧΧΥΙΙΙ €ρί$€οροτΗϊη ΰοηαϋηύηΐΗϊη ίη Ι/ί>- 
η'ίΡ ραΐαίχο €οηρτ€ςανΗ. ΙΙΗ ρταβναί ΤΗβοάο$ΧΗ8 ΕρΗ€8\ηη$ αηίΧΒία, ΑρΒίτηστί βΐίια^ βί Ρα• 
$αΐΙα$ ΡβΓρβηβ, ηπί ρηναΐίϊη αηχάφΛίά ίΙΙίί νί$ηιη [ηϋ, ταίητη €8Β0ΐΊώ€ηί€8. ηβτηίηβ βχ χιηινβΓ^ 
$αΗϋη8 ίίινοηί8, Ποηιαηο ΒαΙίοβί, ΑΙβχαηάηηο, ΑηϋοΰΗβηο βί Ηί€Τθ8θΙί^ηιίίαηο ρτοΒΒβηίϋ^ α 
άβΰίτηα Ρβΰναανϋ ηί€η8ί8, ιι«^ι«β αά οοίανηηι ΑηρηΒίί άί€ϊη [ΧΧΧΙΠ] €^\Λ8ά€ίη8ΐρί%ΐίηΰβ χηάίοΐιονή 
8\βηοάΗΥη οοηίιηααταηί.Εο άίβ αιηχ ίη ΒΙαοΗβτηαΓχηη ί^ηχρίο οοηνβηχΒΒβηί ΟβχραΓΰΒ ΗοΒίζΒ^Οοη^ 
8ΐαηαη\ΐ8 αηιΰοηβτη αΒοβηάχί €οη8ίαηίίηΐίΐη ηχοηαϋΗαηχ (βηβη», ηηί ΞυΙΙαχ [ηίταί ερχ8€ορχί8^ 
ρν6οαίχΑ8φχΒ ηιαρηα νοοβ είαπιανϋ : €οη8ίαηίχηο αοχΑϊηβηίΰο ραίηαΓϋ/χα ηχαΐίχ 8χηΙ αηηί Ι Εί 
νχ€€8ίηχο 8€ρΗηχο €ίη8άβιη ηχβπΒΐΒ χηχρ€Γαίοτ ίη (Όηχτη ρΓο^τβ88η8 ηηα οηηι ϋοπΒίαηίχηο ά^ίβ- 
$ίαηάο ρτ(Τ8χάβ βί Γβ/ί^ιιί^ €ρχ8€ορί8, ρναναηχ 8χιατη ΗίΒΤ^ΒΧΐη ΰοταηχ χιηχν€Τ80 ρορηίο ρνοοίαηια' 
ηχη(, αηαίΗβηχαίβ [βτχβηί^Β βεηηαηηίη «αηοίί^^ίηΐΗΐη, βί ΟβοΓρχχχιη ϋχ^ρτχηηχ, €ΐ Ιοαηηβιη 
€ΗΓ\ι$οΐΎΗοαγη Οαίηα8€€ηηηχ, ΰορηοηχβηίο Μαη8ΗΓ, νίνοΒ ΒαηοίΗαΙβ €€ΐ€ΐ)Γ€8, Η άοοίηηα νβηβ- 
ναηάυ8. Υίιΐο ρΡδΒίορββ δγηοίΐϋηι Νίο«>πβιη π, βοΐ. 6 ; Νίοερίιορϋπι ρβίρίβροΐιβηι Βρβνίβιπο 
ΗίδΙορ. ; ΖοηβΓβηι βΐ Οβάρβηαπι. Οιη ίΐβςαθ ΙοΙ αηΐβ βηηοδ οοδδθΡβΙ β νίΐα, βπηοη ρίίϋοαίβ 
τίΐβπι βΗ6Ρίαδ3βηΐ(1ία ροδίββ δυρβΡδΙίϋδ δορίρδίδδβ (ϋθ6Ρ6ΐυρ?ΕΙ οβιη ροΐίδδίιηιηΐ) νίίβηι ίη ςυβ 
ίρδίϋδίβηίΐϋβπκίβηιορίυί,βίδβηοΐϋβΐβ βο οβΡΐβπιίηίΙ)αδ οΙβΗ,οβΙθΙίΡίδ βΐΐιοηορίβοβ βίίπιοάυιη 
πιβηΐίο β1) θοάβαι, 0ϋ3υδνίΐ8πι ίΐίβηιοοηΐίηυβδδβ βδδβρίΐϋρ,ΐιβίίϋίαρ. Νοη νβηόο ηα^βδ.Εη νΘρΙ>Λ : 
Μεθ' ών κα\ ό τήν γλώτταν εΟχαρις Ιωάννης, ό θεοφιλής πρεσβύτερος , δν ή λοίδορος εκείνη γλώσσα, κα\ 
στενή μίν τήν παίδευσιν, περιττή καΐ εΟθηκτος τήν κατηγορίαν Μανσουρ έπεκάλει • πληκτικώτερον έν δια- 
φόροις έπιστολαϊς εκείνου καθίκετο, νέον Μωάμεθ άποκαλών, Χριστομάχον τε κα\ μισάγιον. €οη8ΧΐηΊΙίφΛθ» 

ί^Ηβκηοάο ίΙΙβ Ιερχάα ΙίηρχΛα ρνοεάίίηΒ αο ρίχΐ8 ρν€8ϋυΐ€Τ Ιοαηη€8, ςηαη χΙΐ€ ρείιιίαηίχ «ο ίηα- 
βάίοα Ηηρχια ί^ναηηχΐΒ^ αίρπβ βηιάχίχοηβ ςιχ'ίάβιη αηρη8ία, ΰϋΒίβτητη αά νχΙχιρΒταηάητη €ορχο$α 
€ί ρβΓαοχΛία, ΜαπΒίΛΓ αρρβΙΙαύαί, ίη τηηΙίίΒ €ρχ8ίοΙί8 βιαη αοβιτίιηβ ρβΓ8ίτχηχχί^ ηονητη Μαηοηχ€^ 
ίχΜη €Ηηχαρρ€ΐΙαη8, ε^τίΒϋρηβ Ηθ8ί€ΐη, Η ΒαηοΙυηχτη χηχηχχοχΛηι, βΙο. Ρϋάορίδ βΐ ιηοοίβ,δΐί» ιηβ- 
κί»ΙθΓ ηυηαυβαι ΙιβΒΟ (1θ δβ, 1ίοβΙβ1)8ΐϋδ (Ιίοΐβ, ίη δορίρΐίδ, βΐίβκι οοβοΐϋδ, ΡβΙαΙίδδβΙ. ΕΙ ηβ 
ΙβαάβδβΙ) βΐϋδ ίη νίΐβ Γαίδδβ βηηβχβδ δυδρίοβρίδ, ίρδβ ίοβηηβδ ΗίβΓθδϋΙ)^πιίΙβηυδ ίη ΥίΙβΰβ- 
ΟΙβδΟβηί δίΐΡυρυΙυΟ) βάίΐηίΐ. Ένθένδε τ^τής μεγαλοπόλεως θρέμμα, ό τφ πρωτομάρτυρι ομωνύμων, 
χα\λίθοις, ώ; εκείνος υπέρ Χρίστου, ούτως ύπίρ της εΙκόνος εκείνου εΙς ουρανούς άναδραμών, μέμνηται 
των του Ιωάννου λδγων, κα\ των πό^^ωθεν κατά των ευσεβών, θείον καΐ θεοφδρον τδν άνδρα καλών* 
Ο^αο ααίάβηχ ηοηιχηβ χΙΙβ ρηορχΑβ ηχαρηοΒ χχγΜβ αΙχιηχηχΐΒ : </ι*ί χάεπι οαηι ρτίτηο ηιαΓίι/Γβ ηοπιβη 
Ηαύβοαί, 8αχχ8φΑ€ χαΙ χΙΙβ ρτο €Ηή8(ο^ 8Χ€ ρτο χρ8ίχΐ8 χηιαρχηβ οΙηχίηΒ ίη οαΙχΛηχ αΒοβηάχί^ 8€γ^ 
ηιοηχιχηι Ιοαηηχ8^ άχηχκαίχοηίΛηχραβ αάν€Τ8Η8 χη%ρχο8 ηχβηίχοηΰχη [βοχί, άχνίππηχ νχηιχη, βί ίίίι?ί- 
ηί/ι« α^βαίχινη βχιηχ αρρ€ΐΙαη8,Σ{ δβηβ ςυοηιοάο 6β Όβιηβδοβηί βρίΐ, ςαβηίΐο δορίρίορ δβ Β^ζαη- 
Ιίοϋπι ρροοΙβιηβΙ? Ουίά Β)^ζβηΙίο βΐ Οααιβδοο ουιηπιυηβ? ΝοΙβ νβρ|>α : ΜΙγαγε γάρ ουν τό καλ^ν 
ΙνβυπαΟοΰσα θρέμματι • ΤχίΙΗ ίρϋϊΑΤ β^Γβρχχιηχ Ηθ€ ρβττηβη άοηχχηα ν€Τ€ , αΰ Γίρχηαητύίηηι ϋοη- 
$έαη4ίηοροΙί8, Νθ8ίη$χη βηχηι αί^Η€ χηάχρΒηΐΛίη ρβτηχβη Ηοο αί, αο άίνίηχΐ8 χρ8%χΛ8 (εΙχίΒ ιΐ ρΐαηΐη 
5ΐ^ρ*αηιι• : φ¥Β€^γτ%ι»α νΐτίχΟί* ίρ<ίΐ4# /πιοΙιμ άερπβίανΗ, €ί ηιιηϋ €ίιαϊη χ»ΙχΗΐαί€ηχ ηχ^ξίί. 165 ΡΗΟίΕΟΟΜΕΝΑ. ,06 

ατ 0ΐίΓαη»//5 $ηιηηα ηιι» νοΙίΛρίαΙβ [τηίίητ^ αΐηηιηο νίάεΐκύί 9ηο ^η^Ηηά^$8^η^€ α€ςαί€8€€η$. 
Ι,ΙΧ• Μβ{αρΗτα8ίβ$ ΥίίίΒ 8αηοί% 8ίβρΗαη\ Ιηηίοηβ 8€Γίρ(ον. — δοηρΙΟΓ ίΐθςυβ Β^ζβη- 
ϋηα$ ΑιίΙ , ηοα βΐίαδ , υΙ ίη^βηυβ ίαΙβ&Γ , ςυβιη 0|υ1 ρΓΟ Γβοβπδβικϋδ οχροΐίοικϋδςυο 
Ιυοι 1ίη|ςιΐΑ Ιυαι οβίαιηο δβηβίοηιιη ΓθΙ)αδ ^βδΐίδ Ι&ηΙοροΓο (Ιβδϋοΐβνίΐ, δίηίθοη Μ6(βρ(ΐΓ&. 
δίβδ, φΐί β! ίρδβ Β^ηβΓβ βγζβηΐίυδ ίυίΐ, υΐ ίυδβ ρροί^βηαυδ ηοδίΓδ Ό6 5ίηΐ€οηίΰίΛ$ εί βο- 
πυιι $€τίρα8 αίβ(ηΙ)β. £&ιώ ΜοΙβρΙΐΓβδΙ^θ νιηάίοβΐ Οβηπθάίυδ ρβΙπβΓΟ^α ρΓΟ οοηοίϋο ΡΙοΓβη- 
ύηο Γβρ. 5, βχ αυβ ρΓΟ βυοΙοΓϋβΙβ Ηοιηβηί ροηΐίβοΐδ 1)βηβ Ιοη^υιη ΙβδΙιωοηίυιη €ΧδοηΙ>ίΐ : 
ΙϋλκΦτα δέ έν τώβιω του αγίου Στεφάνου του νέου, δνό Μεταφραστής άχριβώς γράφει τ^ χγ* του Νοεμβρίου• 
Εί ροα8$ίίηηηι %η νίία8. 8ί€ρΗαηί ΙηηίοΗ8,(ΐιιαηιΜ€ίαρΗτα8(€3 α€€ηναί6νί€€8ΐηιο ίετΗο Νουβηκ- 
6π> ά€$€Τίδίί. ΜβΙβρίίΓΛδΙδθ ροΓΓΟ ΓβΙϋοι βδδβ άίοοηΐ βΐ^δςυβ άιώιο, ςυί νβΐ ά\^Χο ΙβροΓβδ βΐ 
τβηβΓβδ ίη ΓβΙ)υδ εηδΓΓβηϋίδ ΜβΙβρΙΐΓβδΙΰΒ ιΙο^ιΐδΙβΓυηΙ. Ιη 1οΐ3 ηαιηφαβ Ηδο ΙιίδΙοπβ ΜβΙβρίίΓα- 
δίβοα, ίΐΐίυδφΐβ (ϋοίβικίί ωοάυα) δίη^ΙοΓΟίη βχςυίδίΐβ ()6ρΓ6ΐιοη(1ο ; ηεηυββίίαιη, ςυβηκιαβίΏ 

00115 ΜΊοΙι&6ΐ ΡδβΙΙϋδ οΡΛίίοηβίη βϋοκίβίη Ρβηββ^^ποβ, ηοικίαηι Ογοβοθ, ηαοά δοίβιη, 0(]ίΐΛ ρβ- 
ρΠΒδβηΙ&νίΙ : Δύο δέ ταύτας όδους αύτφ Οέμενος, μαρτυρικήν δνστασιν, και άσκητικήν χαρτερ(αν, τρέχες 
ηΐν έ«• &μφθ?ν τοίν σταδίοιν, ου μετά ποδών ώκύτητο;, άλλα μετά λογισμών ίξύτητος • μάλιστα δε τ6ν 
οαχητιχ&νδΜίθέων δίαυλον, εύτονώτερος έαυτοΰ χαΐ άγωνιστιχώτερος γίνεται. Πιαίνε» γοΟν μοι τήν άκοήν 
ύτηνίίχα δ λ^ος αύτφ άνεισ^ μέν δρη. [XXXIV] Οπεισι δέ σπήλαια, ύπό τε πίτυν Ι) δρΟν τίνα καθίζει τδν 
άηπιτήν, χαΐ σχεδιάζει αύτφ τροφήν την εκ βοτάνων, χα1π($μα τ6 έχ πηγών. Περιανθίζει γάρ τάς το'.αύτας 
ληγησκις λέξεσι τισι τ^ καλδν ανθού σαι ^, χαΐ σχημάτων ποικίλα:ς (^οδωνιαίς, κα\ ώς δρώμενα δε ίκνυσι 
τάτ^τε χαιρου πραττδμενα* ϋητη Ηα8 αιιίβιη άηα8 νχα8 8χΗ ρΓορο8ηί88^ί^ ηιατίι/ΓΚαηι €οη8ΐαη-^ 
Ιίβϊΐι, €ί ψηοηα8α€αϊη ίη^χετοϋαϋοηβ ίοΐβναηίίατη, οηγπΙ ρηίάΰτη ΙηιιίΓΟίΐηβ βίηάιο, ηοη ΰητη 
ρ€άΜΜ ρΘΤΨΗ€%{αί€, 8€ά €ηιη ΰβίβήίαΐΰ οταΐίοηχ8 : τηαχίηιβ αηίβτη τηοηα8ααΐίη ρβτοΛΓΤΰηδ οηγγϊ^ 
ηιίνηι, €ταά%ί 8€χρ80 Γούη8αοΓ αο [οτΐίον, Αην€8 (ξηίάβτη τηχΜ ΰβΓίβ ρίηρηβ/'Φήί, ρααηάο €]α8 
9ταίίθ α3€€ηάχ( ςηίάείη τηοηί€8, 8ηΙ)χί αηίβτη 8ρβΐΗη€α8, 8ηΙ)ρ\ηυ, αχιίετη, αηί φιενοη αΙχ^Ηα 
€οΗο€α( ^χ€Γ€ίίαΐοτ€τη, €ί νίΐ€ αΐχηχεηίιΐίη, βί χΙΙαοοναίητη €Χ οη€τί βχ ΛοΓδίί, €ί ροίΐΛΐη €χ /*οη- 
ίώχα. Ε^ΗΜίηοάχ βηχτη ηατταίχοη68 οτηαί ςηχΙ)ίί8άατη βοτβηίχοηδ ρηΙΰΗνβ άχ€ίχοηί6η8, €ί ναηί8 
Γ08ί8 βρχίΓαη/ίτη, βί βα, ρχΜΒ ίηηΰ ήβϋαηΐ, ςηα8Χ 8ηδ]Μί οαιΙχ8, 

IX. ΕΗχβΓβαι δυρΓβ, βηηοδΒίβΙίδ δυίΒ (ΐϋίηί^αβδβδίιηο ΙβπΙίο ύιοηι ο1)ϋδδβ ; Ιΐδΐ^υιςυβ βχ δί- 
ιηβοηβ ΜβΙβρΙίΓαδΙβ, ςυβη(1θ3ΛΠΐ ίΙΙίαδνίΙδΒ διωοοη δυοίοΓ βδΐ : Τελειοΰται δέ τφ διά μαρτυρίου 
ιέλει ό ιιολύαΟλοςδντως Στέφανος, τρία και πεντήκοντα γεγονώς 2τη, κατά τήν κη' του Νοεμβρίου μηνδς• 
ΜαχΙ}βΤίοροίΎορβτίηη€ίίΜί8ί ίΙΙβ €ρΓ€ρχΗ8 8αη6 ΙηΰΙαίοτ 8ί€ρΗαηη8 (βνΐίο β( αηχη(ΐιια^€8ίτηο 
9Μ\8 ΜίΜΒ αηηο^ΝονβηχΙ)νχ8 ηΐ€η8Χ8 οοίανο 6( νχ€€8Χΐηο άίε, ΕΧ οχ αΙΙβΓΟ ϋΐίυδ ΥΐΙδΒ δοπρΙΟΓβ, 
αυβπι βδδο δίορίίθηαιη ίηοηθ^^ιαIη ΟοηδΙβηΙίηοροΗΐίΐηυηι ίηΓπβ (ϋοβπιυδ : ΈτελεΜοθηό άγιος του 
βεοΰ, χα\ μ^γαλόμαρτυς Στέφανος, τφ πεντηκοστώ τρίτψ χρδνω της αύτου ηλικίας, μην\ Νοεμβρίου είκάδι 
^χ^' Οαα 8αη€ίχ/ί8β( ηιαρηιΐ8 Όβχ ηιατίχ^τ ^Ιβρίιαηχΐδ ςρΐα(χ8 8ιι(ιβ αηηο ι,ιιι, οοίανο είνίοε^ 
ίίίηο άί€ίη€η8Χ3 Νον€ίηΙ)ΓΧ8. δίνβΓβ Ιβιηβη δαηΐ, ηυβΒίΙβ βοοίριη ηβΓπβΙ ΰβίίΓοηοδ, Έξήκονταγάρ^ 
ΐοένους Ιποίησεν έντφ βουνφ του αγίου Αυξεντίου έγκλειστος• Ββχαρχηία βηΐτη αηη(>8 χη ηιοηί€ ΞαηοΗ 
ΛχΛχεηίϋ €η€ΐχ8ίχί$ ερβταί, ΥίΐΦ ΙαηΙί νΐή βηηί βΓοηΙ, ςυβιη ίιηπι&ηΐ άίδοηΐΏίηβ Ι δβρίυα^ηία 
οοτ6ΐη. Νβοα^υβ δί αηηοδ βϋϋβδ δβχβςίαΐΑ αά Αηηοδ δβχείθοίτη, Ιυηο οαΐΏ &(1 ΑυχβηΙίι [ηοηΐβιη 
βρρυΐίΐ, 6( αηποδ ΐΓβδ, βΐ άίβδ (Ιβοβιη, ςυοδ (ϋοίχυπ δυρβΓίυίδδβ, ροδίςααπ) άβ ΑυχοηΙίο ρυίδΐΐδ 
«ι, ]βιηβΓαηΙ βηηί δερΙαβ^ίπίΛ ηονβιη, βΐ (Ιίβδ ά^οαχη, νβΓϋΐηΙβίϋβη, οαιη βηηοδ ΙπβίηΙβ ίΓβδ 
(«ιΐιιιη ίη ΑυχβηϋαηοιηοηΙβ οοηιιηοΓθΙαδ ίαίδδβ^, ίΐυίουΐΏ δβχιίεοίιη βη(6 ρΓΟίβοΙίοηεπιβΙ (πΐ^υδ, 
β((1ί6ΐΗΐδά6€6ΐη ροδίβχδίϋυιη ηοηβΟιοίαηΙηίδίιιαίηςυΑ^ηΙαίΓΟδ,ΙίοβΙηοη εοιηρίθίοδ, νίϋθΐυητια- 
ιίπΗίαι ίη τΏοάαιη ίβΐϋ Οβάπεητίδ, δίνβ ίρδβ ΟδβίΙβηδ, δίνβ βχδΓπρΙΟΓίδ ίηοαπβ γϋΐαιη μ&δδυδ. δ6(1 
(Ιαεβιη 1ιαΙ)υίΙ, ςαβιτι ίρδβ, ϋυιη δβςαίΐαπ, βΐ βχδοπΙ)ίΙ, ρβΓυω οβυΐβ βΓΓΟΓβιη ςαοςαίί ΙιβαδίΙ : 
Μΐοφίβ ΤΗβορΙίΑηβδ ίη ΗίδΙοηβ, ηβδοίο&η βΙίοΓυιη, απ δυο νίΐίο, (ιοβ ίάβπι, υΐ οχ νβΐαδίίδ- 
ιίηιίδ οα(ϋ€ίΙ>υδ ηιβηυδβπρίίδ βοΐΐίαο, εηυηϋβΐ, ςυί ροδΙ ηΑΓΓ&Ιυαι Ιβηΐί νίιί ΐΏ8Γ(}πυπ)δΐιΙ)(ϋΙ : 
ΑΙβέαιμος γάρ ό άνήρ ύπηρχε πάσι, διά τό περ\ ζ χρδνους ποιήσαι αύτδν έν τζ έγκλείστρ^, κα\ άρεταΓς 
«αλλαΐς βιαλάμπειν • ν€η€ταηάχΛ8 βηίτη νχΓ ΌπιηχΰΐΜ €ταί, ςηοά 8€χααχηΙα οχτεα αηηο8 χη ο/αΐίί/ΓΟ 
ρ€Γ€ρί$$€ί^ €ί νίνίχΑίχύχΜ ηχίίΐα8 ^η^ια^68^€^^ί : Μ\ιΙ{οιη\η\λ8 : δβοΙ ίβΠίΙυΓ βΐίβηι ΟβΟΓ^υδ Η&ιώ&γ- 
ΙοΙΐ» ίη όοηδίβηΐίηο ΟορΓΟΠΤΠΙΟ : Ωσαύτως ού^ καΐ τδν άγιον Στέφανον έν τ|) άκρωρε ί(5ΐ του δρους 
Αυξεντίου του θεοφόρου ποιήσαντος Ετη τεσσαράκοντα έν οΐκίσχφ μικρφ, πολλά τιμωρησας έπέτριψε, συρέν- 
τα ^ιφέντα εΙς τά Πελαγίου , ώς ού μδνον άντιπίττεοντα, κα\ μαχόμενον αύτοΰ τ^ κακοδοξί^ι, άλλα κα\ πολλούς 
μτΕοφέροντα πρ6ς τδν μονήρη βίον, κα\ καταφρονειν πείθοντα βασιλικών άςιωμάτων τε κα\ χρημάτων* , 
Νοη άΐ88ίηιχΙ% χίΛρηβ ναίχοηβ^ €ΐ 5. 8ί€ρΗαηηη%, ραι χη βηηχηχΗαίβ ηιοηίίβ, οαί α άίνχηο Αηχβη" 

116 ΛθΜ€η €8ί^ ιιι ΰθάίοπία Ώανυα ρπαάταρχηία αηηο8 ρενερεναί, ηιη11ί8 ρτίη8 αΙ^εοίηηι ντη- 
παΙί6ια, αίίηίχίτηφΑβ αά ΡεΙαρχί 8ερΗΐοτα α6;ίοί ^ιι^^ιΐ ; ρηοά ηοη ίαηΐηηχ 8Χμβ }χοΒτε8Χ αΛνετ8α^ 
Τ€ίΜΤ,$€ά νΛΗΐί08<ίά ηιοηα8ίχ€ΧΑηχ νχίαρεηχΜ ίταη8[εΐΎεί, χηχρεΙΙετείρηε τερχα8 άχρηχίαίε8 αίφιε 
[ο£Μΐίαί€Μ ηερίχρετε. ϋκ Γβπι θοουΓβΙίυδ βχρβυαβδ. ΝθδοιΙυΓ αηηο ΑηβδΙαδίί ρπαιο, βηηο 
€1ΐΓί$Ιί 713, Ιαηο ουιη ββππιαηαδ ίη ρ&ΙπθΓοηίοαηι ίΙίΓοηυηι ΑδοβηάίΙ, α ςυο αάΐιυο νβηΐΓβ 
ίοείυβοδ ΙιβηβοΙίοΙίοηβπι βοοίρίΐ : άβοίαιαιη δβχίαηι νίΐΦ βηηυηι β^βηδ, ΙοηγΙοΙογ α Ιοαηπβ ίη 
αιοηΐβ δ. Ααχβηΐϋ, θο ηΐϋη&δϋοιι νβδίβ ίηϋυίΙυΓ ; βηηοδ ηαΐυδ θΐιηηαηΐυ ρΐυδ ηυβπι ςυβάρβ- 
ρηΧΑ ίο ^οβηη^$ άβηιορίυί Ιοβυηι δαΟΒοίΙυρ, ίΙΙίυδςαβ Ιι^βρβδ (Ιβδί^πΑΐυδ δαοοβιΐϋ : ροδίαιοάαπι 
ιαοο$ (Ιαοδ βΐ αυβιΙρβ^ηίΑ ηθΐυδ, ρβρβ^ΓβΙο πιοηϋδ οβουαιίηβ, ίη ρβρνβ οβίΐυΐα β δβ οοηδίΓυ- 
εΐβ δθίρδαπι ίηείυάίΐ : 1θη€ΐβηι βηηοδ ηονβηι βΐ ςυβάρβ^ηΐβ ]]θΙ)6ηδ, θ() ΑυχεηΙίβηο ηιοηΐβ 
ίη ΡΐΌοοηβδίιπι βχδοΐΑΐυηι πιΐΐΐίΐυρ, βίδυρβρ οοΙαηιηΑ ίη βηςυδϋδδίωβ «ΒοΙίβυΙβ [ΧΧΧΥ] ίηοΐυάί- 
(ατ : $€ουηύο βχδίΐίί δυί βηηο, ηιβΙβΓ, εί δορορ ί^ΐίυδ νίίΑπι ουη) πιογΙο οοιηηιαίβηΙ : ροϋυείυδ 
(Ιύίιΐϋβρδ Β^ΖΑηϋυη1^ιιδδα ίηιρβΓ&Ιορίδ ηιβηδβδ ύηάοοίιη ίη ρρφίορίο 0βΓ0βΓί1:)αδ ηι&ηοίρβίαρ, 
€1 μβη» υηοίφ 56Χ, 6ΐ Α(ιιι£θ ηοη ρΐιΐδ 1ρί1)υδ ροοαίίδ δίη{;α1ίδ Ιιβϋάοηιαϋίδ βίϋιιβ ίΐϋ 86 ροΐαβ 
ΙΐΗΐ. ΟιυκίΓββ^ίιηο ΑΟΐβ πιοι11$ $α& άίβ ρβΐίΐ, αϊ ηβο Ιαηίαΐΐ]^ ίΐΐί οίϋυδ λΟβΓΑΐατ. Ουπι οοΐΑ* 167 ίεθΝΙ8 ΑΙΧΑΤΠ 168 

^115 6ΐ 1πβ05ίιηυ$ <ϋβ9 ίηοΙιοβΓβΙ, 1ΐ05ρί1αΙβιιι ωυΙίβΓβιη ρηΒοΙβΓΟ (Ιβροβϋο ϋοηιιΐ. Ηαβ Αηηο» 
81 δίαΐϋΐ οοηίθΓβ5, βπιηΐ αηαί 53 ηοηάυιη οοιηρίβϋ. Αηηο5 νίίω 8ΐ6ρΙι&Ώΐ βκ ΜθίΑρΙίΓΑΒίθ 
ΰοΐΐίξο. ΕΙ υΐ ΐΏ3ςΐ5 νΐάβαβ, 1ιαΙ)6 605 ςαοςαβ 6ϊ δίβρίιβηο ιηοηαοΐιο ιίοηδίΑηυηοροϋΙκηο ία 
νίΐΑ 8(6ρΙ]αηί, ηαί ϋθ (1ί5ΐίηβαίΙ : Έν τοΙς χρόνοις Αρτεμίου, του χα\ ^Αναστασίου Αύγουστου, Ιτ» 
ιτρώτφ τής αύτοΟ βασιλείας άιν6 κτήσεως χόσιιου Ετους «ς'σχβ', έξαέτΐ]^ έληλαχ^τα χρ^νον, παρα$ι^ασ&ν 
αυτ6ν εΕς τήν τών Ιερών Γραμμάτων μάθησςν, χαι λαβών παρ^ τών αύτου χειρών τ6 φαλλίβιον άκέχεκρεν 
αύτφ τφ έχχαιβεχάτφ χρ^νφ της αύτοΟ ήλίχίας. Τ6ν τεσοαραχοστδν γάρ δεύτερον χρ^νον ήλαυνεν, βτε τ] 
χορυ^!| τοΟ δρους μετετέθη, Ιν Προιχονήσφ μκχρδν ίγχλειστρον 7;ο(ήσας τφ τεσσα^ραxοστψ έννάτφ χρόνφ της 
αύτου ήλιχίας. Έν τούτοις τοΙς προτερημασι τοϋ τιμίου Πατρός έν τ^ νήσψ τψ της χατοιχήσεως ουτοΰ βευ- 
τέρψ χρδνω, κα\ εξορίας ή μήτηρ αύτοΰ Ιζεβήμησε. Τ6ν ένδεχαμηναΐον χρόνον δνπερ Ιν τ^ ηραιτωρίί^ Ιποίησεν 
ΤβτηροήΟΗΜ ΑΓίβίηη, ^ι^ί €(Αηα8ίΜίη3 ΑηρηίίηΒ άί€ίΐί8 €$1, αηηο ρηιηο χΙΗηΒ ίνηρ^ι, α6 ατ(>€ 
€οηαίίο αηηο 6222 (ααΐϋπ1€1ιπ5ΐί 714], 3€χ αηηοβ βηιβηΒητη Ιβοϋοηί χαοτατΊΐηι ί,χίί€ταηίίη ίναάίί 
αο€€ρίο<ιη6 β ηιαηΐί ιίϋίΑδ [ονοίρβ (ΐΙαίι$ ιϊ/ίια αηηο εβχίο εί άβοϊηιο ίοίοηάίί. ίη Ιθ€% αηρΗ$ίί 
(ΒάιαιΙα, Η 8ηΙ)ίβΓταη€ο Ιαρίάβ $εηχΗχρ8ηγη οδβΒταηΒ αηηο α:(αίχ8 3χκβ ίΓχοεεχηχο ρνχτηο. ΟιιαΑ'α- 
ρ$$%ιηχΑΜ €ί Ββΰηηάχίΐη αηηχΛηι αρβύαί, οαηι χη νετίίοβη^ ηιοηίΧ8 8ε€€88χί. Ιη Ρτο€οηη€8θ αηρχαίο 
%η ΰΙαοΒίΓΟ αηηχΛτη ςχΛαάναα€8χηιιΐίη ηοηηηχ οείαίΧΒ βχκβ ϋχβρχί, Ιηίεν Ηοβ ρτοετοραϋναΒ υβηεταηάί 
ΡαίΓΪ8 χη χη8ΧΛΐα 8χμβ Ιχαοίίαίχοηχ8 αηηο 8€€χίη4ο^ €( βΧΒχΙϋ, ηχαίβτ χ11ιχί8 εχ Ηαονχία ίηχρταί, 
ϋηάε€ΧΜε8ίΓε ίετηρχΑ8 φαοά χηρηκίονίο Ιΐαη8ερχ^. 

Ι.Χ[. Ει ))Φ€ ά6 νίΐβ 5ΐ6ρ1ιαηί & ΒίΙΙίο βϋίΐΑ. Αη ίοΐ'ΐβ θΙΙβΓθ, ({063 ηοικΙαίΏ 1υ€6ΐη τίάϋ, φΐοά 
ίρδβδΟίθΠ), ηβΟ 6Γ6Θ06, ηβο Ιι&ϋοβ, 6ΐ ίηοίρίΐ : ^Αγαθόν χα\ δίχαιον, χα\ πδσΕ τοΙς εύσεβεΖν προαιρου- 
μένοις ίτΰοδεχ^^^ , χατί την του μεγαλοχήρυχος Παύλου. ΟδίηαδΟβηί 65ΐ? Μϋΐΐο Πΐίουδ. ΙΙΙίΐϋ» δΟπρΙΟΓ 
ΜβΙβρΗΓΑδΙβ βπΙΙςυίοΓ; ιηαΐΐο ΐΑΐηεη Οααι&δοβηο ροδΙοήοΓ βδΐ. Οιιαγθ ^ΑIΏβ8^6ϋι1I^&ι>^ιι(^1^&^. 
ΑαοΐοΓ ηθίηςαβ ιη&η<1θηΐ6 ΕρίρΙι&ηίο θΙ)1}8ΐ6 , Βίβρίιαηί ίη όίςηίΐβΐβ 8αΰ€β580Γ6, οοη^οπρβϋ : 
*0 Ιϋτερ τίμιε, χαΐ του αύτοΟ βουνού , χα\ του σπηλαίου , χα\ τρόπου διάδοχε όσιώτατε Έπιφάνιε , 6 χαΐ 
πρδς τ6τοιόνδε εγχείρημα έπιτάξας , χα\ προτρεψάμενος τήν έμ^^ν ταπεινότητα, παριδών τήντε 1διωτείαν« 
χαΐ ν^θρίαν μου , &περ χαΐ δχνου παντός δίχα έχ τών πολλών ολίγα συλλεξάμενος , έπιφέροιμι συνεργών • 
προχατασχών έν τούτοις τών σών εύπρβσδέχτων Θεφ ευχών τήν χαλλιέπειαν * Ο Ραίεν ΗοηΟΓαηαε^ €ί 
ε]ΧΑ$άεηί €θΙΙχ8, εί 8ρεΙηη€<Β εί ηχοταηι Η<Ετε8, 8αη€(Χ88χηχε ΕρχρΗαηχ, φιχ^ χΛί Ηχιηο €οηαίχίηι α88ΧΛ^ 
νΜΓεηι χηιρετα8ίί, εί αάΚοΠαίχΜ ε8 ηιεαιη νχΐχίαίεηι^ ηχεα αε8ρεεία ηχάχίαίε αε 8ερηχίχε , εα ηοη 
$ερη€8 εχ ηχχΛίΧ8 ραηεα οοΙΙχαεηίεε, ίηχ8α Ώεο 1)εηε εχοερίΪ8 ρτεαύχΜ χη αχΑΧχΙχηηχ αηίεα οβοχ- 
μέχρι της νυνί, 

χάχείσε πεόιθέοιν, 

Κ» χα\του θάνατον 

πάντερπνα, χα\ θαυμαστά διηγήματα • ΕΓηε άίχιίχχτηο ίεήίροτχ8 άε€ΧΑΤ8ΧΑ ίαηία εί ίαϋΒ νεηεναηϋ 
ΡαίΠΒ ηο8ίη νχία χη ούΙΜοηεηχ αύεαί : χιί εηχηχ 8θΙεηχ ηχίϋ€8^ χία ίεηιρχΜ^ ^ιιορ ηοη εηαίταηίντ 
αϋ8£οηάετε Βηενίί. Εί Ηεεί εχ ςηο 1)εαίχ88χηιχί8 χΙΙε Ραίετ ηοΗετ 8ίερηαηΗ8 ηχατίψτχο ΒΟοτε φι- 
ίαηχ ροΒΧΑΧί, αά Η<βο ηεςχΗ ίετηροτα αηηχ ^ατη 8\ηί εΙαρΒΧ ^χιαάταρχηία ά%χο; χρ8ε ηιαηάαίΧΒ ίίίχο'- 
Γΐιιη εοηχρχιΙεχΜ, α(α11ετε ηεεειεηίχΙχίίΒ νχτχΒ , χΙΙχχ/ΧΒςηε άΐ8εχρχ4ΐχ8 , Ηχιε αίφιε χΙΙΐΛ€ άχναραη$€Φ 
Ιερχ^ ΰοΐΙεείοΒρχιε, ρχΜΒ χΙΙε α ίεηεηΒ^ χχί αχηηί, χΛηρχΑΧ€χιΙχ8 αά Βεηεείαηχ χΑΒψίε^ χΙΗχΜοχιε ηαία» 
ΙχίΑηι, εί οΜί^, ^ηαηχ ηχαχχτηε ΙοείαΒ, αάχηχταηάοΒφΑε ηατταίχοηεε εετχρίο ηχαηάανχ. Μ ςαβαι- 
αϋΐΰοάΐΐΐη αΙΙβΓ, ίΐα βΐ Ιΐίο Β^ΖβηΙβυδ ίαίΐ : ούτος του τορωτομάρτυρος όνδματι, χα\ πράγματι 
ομώνυμος, χα\ όμότροπος, ού ξένος Βυζαντίων, ουδέ τών τήν βασιλεύουσαν πόλιν οίχουντων αλλότριος. 
'Ημέτερος γάρ ο£τος γέννημα χα\ θΰμα, χα\ τοΙς ημών γνώριμος, χα\ [ΧΧΐνΐ| αύτοπτιχόν όλοχάρπωμα* 
Πχ€ ρτοίοηχανίρτχΒ χΙΙχχΐΒ εί ηοηιχηε εί τε εορηοηχχηχΒ εί ιηοπόϋ^ ϋβάίΤΛ, ηοη Βρζαηίίχ αάυεηα 
εί ρετερτχηχΐΒ^ ηεσαε νερχηαηχ ΐ4Γ6?ΐ4»η εοΙεηίχχΛηχ αίίεηχίΒ. ΝοΒίη^ηι εηχη^ εταΐ Ηχε αετηχεη εί 
αίχΑηχηχΑΒ, εί ΒαετχηρχχΛηχ^ ηοΒίτχΒ ηοη χρηοίχΐΒ^ εί φΑοά ίρεχ οεηίαίχ ίεΒίεε υχάετχΜχί ΗοΊοΰαχίΒίχίΒη. 
Ια Ιΐαβ (Ιΐιοηυβ υ&ΠΙβδΟβηί ΐηεηΐίο ίϋ, ηοη δίηβ Ιβυαβ : Έν οΓς χαΐ ό τιμιώτατος "Ιωάννης 6Δα- 
μασχηνός πρεσβύτερος, ό παρά του τυράννου τούτου, Μανσουρ έπονομασθε\ς , παρ* ήμ?ν, δσιος χα\ θεοφό- 
ρος, ούχ έτϊαύσατο γρ&φειν αυτόν χα\ άποχαλεΤν * Ιηίετ εοΒ εί ηχαχχηιε ν^ηετοίχάχΛΒ ^οαηηεΒ Οοηχα» 
ΒοεηχΐΒ ρτεΒδρίετ, ρχΑχ αύ λοϋ ίρταηηο ΜαηΒχιτ άχείηε [χιχί^ αρηά ηοΒ νετο^ ΒαηείΗΒ εί άεχ[εν^ 
ηοη οεΒΒανχί εχΑίΐχ νε^εΙΙετε εί ηχΑηοχιρατε^ οΙο. ΕΙ υΐ Γιηβπ) ςυβΒ8(ίοηί ίιηροηβηι, ηοοαβη αυο- 
ςυβ Ιβηβ, Ιοη^β & Ιοαηηβ (1ΐν6Γ$υαι, δίβρίιβηυπι : ηθΐη Ιιίο 65ΐ, ςυί ςβ^ΐΑ ^ΑηΙί νίη βοΐβ ΜβίΑ- 
ρΙΐΓ&5ΐ6Π1 6Ι$60υΙυ5 65ΐ : Κα\ ώςέντώδε τφ βίφ τζ όνομασίςι της χλήσεως, παμμαχάριστε Στέφανε, 
συνώνυμος γέγονβ, χα\ της αύτόθεν όμόχλητος όρθψ δεξιάς παραστάσεως συν πάση ταύτη τ^ ό^τθοβόξφ 
όαηγύρει τ^ πιστώς εύφημούση σε μετά μαρτύρων αγίων μάρτυρα* Εί φ$εηχαάψηοαχΜΧ χη Αβο ΐηία εο-^ 
αεηχ αο ίχΑ, 1)εαίχΒΒχηχε 8ίερηαηε, ηοηχχηε ηηηεχλροΓ; χία χΗχχμ φια χΐχάεηχ €Βί άεχίετω $ίαίχοψ^Β 
Μΐια εχ$ηχ Ηοο οτίΗοάοχο οαίχΑίώχρΙαχίάεηίε^ είίηίετ ηχατίρτεΒ ίε ηχανίρτετη €οΙΙο€αηίε €οη$οτ$ 
/Ιαιη. 8ΐ6ρ1ιβηη5 ίΐβςυβ Β7ζβηΐ6ΐΐ8(ΐυβ(]Γ8^ίηΐΑ<1υθ5 ρο5ΐ β νίνίδβχβαιρίΐϊΐη δΙβρΗ^παιη Αηηο8, 
^ι1£8α ΕρφΙιαηίί ίη οί&ύίο αο (1ί{;ηίΐΑ(6 8ΐ6ρ}ιβηί 5αβθ65$οπ8, νίΐβοι Ιι&ηο οοΗβ^Ι, 6ΐ θοηρβίΐ. 
εοηοθΓ(1β 1]®ο 01101 1)Ααι&506ηο, εΐ ροΐιηβπυαι ΙίθΙιο. 

Ι.ΧΙΙΙ. δβό ρρθΒδΙθΙ Ιιίο βΙίςυβηΙιιΙυΐΏ ίπιηιΟΓβη , ςυβηθο (Ιβ ιηοΗβ Ιοβηηίδ ΌοΙΙΙββοοηί ίβοΐβ 
ΐϋΟΓθ ΐΏ6ηϋο 651, φΐΑΠ) θηΐ6 0ορΓθη7ΐΏίβη&πι δ^τηοάυιη οοη]6θ1ιιη5 ηοη ΙβνίΙιυδ ρο8υίαι«ΐ3. 
Οώ)ίυια (θΐηΰη, ςυθ(1 Γβαι&ηβΙ &Ιπ$ βχΐηοβηάυχη, ίη^βηυβ ίη ιηβάίυηί ββΤβΓβηι , τιβ ςαίά ρπΒ'* 
Ιβήίδββ νί(ΙβθΓ. 0Γ6(86ηΐ5 βρίδίοΐβ (1β(1ίοβΙοπθ ίη Τΐιβοάοπιηι Α1)υΓ«Γβπι, ουιη ΙοηιροΓΑ Αΐιβ- 
ΟΑΓΦ ηυΐΒΓίΙ, Ιοβηηίδ ηυοςαο ΟβαΐΑδΟβηί ΙβηιροΓβ, ρβρρίβχβ ΙίοβΙηίιηίδ δίβΐιιίβδβ 56 ρυΜ. 
Νβπιςαβ, ουοι ΑϋυοβΓΑηι Οοιη&δοβηί (Ιίβοίρυΐυηι ΤυΓήοηιΐδ βΐίςυοίίβδ ηοιηίηεΐ, (Ιίοίοςυβ Τογ- 

Πληί ρΓΟίΜΐϋίΙίΐΑίβΟ) ΟΟηοίΙίοΙ ίΠαά βΧ ΙίΙαΙΟ ϋί556ΓΐΑΐίθηί5 (ΙβοίΠ)» ΟΟΐβνΐΒ, διά φωνής Ιωάννου 

«ου Δαμασχηνοΰ, εχ οτ$ άχοίαηίΧΒ Ι>αηχαΒ€εηχ, οΐ οχ θΐίβ ρβΓίο Τ(ΐ6θ(1οπΐ5 ε&ή® 6(»50θριΐ8 ΡΙΚΗ 189 ΡΚΟΙΕΟΟΜΕΝΑ. 170 

ϋβηβ8 ΐΜίΓίβδ οοηΐΓβ ΙριαΙιαπι ίαΐηΐιΐδ ΓπβπΙ, ροδίοθ, υΐ ίη Υίΐθ Ι^^ηηΐϋ 1(ί5ϊ!αΐυΓ Νίοβίβδ, Ρίιο- 
(ίβηϊβ ιηυ<ΚΙ)υ5 ίη βρβΓίιιιη ρποίηϋδ, βϋιηίδδΐ ρίββυΐί ίη οοίΛνβ ^^ηοϋο νοηίθπι ίιηρβίΓβνίΐ, 
6ΐί5ϋιηΜ ΟΓβΙδβπΐδ δυΐ) ΒΛδίίίο Μβοβίίοπθ , ΙβπιροπΙ)αδ οοΐβνβο δ}Ίΐο»]ί , (ΙοοΙπηβ , ηοηιίπίδ- 
φιβ ββίβϋηίαΐβ βΙβΓυίδδΟ. ΕΙ ουπι β δβουηίΐΑ «νηοίΐο ΝίοΦηβ, βηηο Οοπιίηί 787 οοΙβΗρβίβ, 
ΐΒήαβ «Λ οοΐΑνβπι δ^ηοίΙϋΠ), ςυ» ΗβΜίδΐ βδΐ θηηο 869, βηηί δορίυββίηΐβ (Ιυο ίηΙθΓίΙυχβηηΐ • 
Ιοβηηββ νβρο ϋ&ηι&δϋβπϋδ, υΐ ρΐβπδηυο οΙίΓοηοΙοδίδ ηο» ίιηρβΓίΙίδ ρΤβοθΙ, βηΐβ δβρίίπιβηι δ^^- 
πϋάυπι ίΐίβηι οϋίβΗΐ, βΙΙβΓϋΙπιπι ηβοβδδβηο βδδΟΓοηοΙυπι οδδο, βηΐ Α1)υοΛΓ8ηι ΓβΓπιβ βάΐιχϊβ 
[^ιβηιηι 0&ιη&5€6ηο ορβΜΠί (ίβάίδ50, βυΐ οοΐοβοδίιηυηι ίτίβΐίδ βηηιιπι Ιοηςο ίΓβηδοβηάίδίβ, 
ηιι&ηάο Οοηδίβηϋηοροΐι ΟΒουπίΰηίοδ δγηοοίυδ οηάίηβ οοΐβνβ οο.ιο!» ίυΚ : ηίδί ςυίδ Οβηιβδοβηί 
τίΐβπι υΙΐΓίΐ δβριίπϊβηι δγηοιίυπι ρΓοίβΓΓΟ νοίϋ. νίϋοΙυΓ Ιβιηοη βχ Ιιίδ, ςυΊ» δυρρβ άίχίπιυδ, ηοα 
ϋΙΐΓΛ $ΘρΙίπΐθηι δ^ηοίίϋπι ρΓοΓοΓοηϋβ. ΕΙ ΙίοβΙ ρΓθΙ)8ΐ)1Πδ νΐάοΛίαπ δοηΐϋπΐίβ ΟπβΙδβΓί <1β Τΐιβο- 
(ΙΟΓΟ ΑΙιυοβΓθ, ίη οοηίοοΙαΓβ Χ8τη ίαΜί, ςυίδ ίΐΐο ΓαθπΙ, ςυί Γιππιυίη ρΓ«ϊ1)ο1)ίί αδδβΠδυπιΤ ΕΧ 
([Χϊΐβ οοπίΓοτίαπ) δ!βΙ)ίΓίαηΙ €& νίοΙο.ηΙυΓ. ΑαοΐΟΓ νίΙ(Θ δθποΐί Οοδηιο), Οθηιβδοβηί ίΓβΙπδ, συίδ- 
φΐίδ ί\1β ίυβηί ηοη ίπβίβδβπδ, ο1 βοοίί^δίβδίίοδθ Ιιίδίοπίο νβδΙί§βΐ0Γ ηοπ ίπφΓυ(1βηδ, ςυιςπβ 
πηιΙΙβ €ΐβ Οαηιβδοβηο β Ιοβηηβ Η1θΓθδϋ1}'πηίΙβηο ϋβηίδδοβιηοω νίΐίβ δοηρΙΟΓβ ρΓβΒίβππιίδδθ, 
8υΙ ηβ^ίβοΐβ, δΟΓίρΙο πίθηάβνίΐ : 1δ ίίοςυβ (Ιβ Οοδπΐθ δβπιιοηβηι }ιβϊ)6ηδ, (Ιυπι Γ6δ ίΙΙίυδ ίη Β)γ- 
ζαηΐίηθ υΛβ^'^δίΛδ ρροδοςιαϋαΓ, ΐΓβάίΙ ίηΙβΓ «Ηλ, ςαφΤβΓβδίο ραΐΓΐβΓοίκΒ ΙπθηηίοβηΙοςϋβηι 
ΜΟΓβΓΟίϊΐΓ ρπΒΥβΙίοίηαΙαδ ΓϋβΓβΙ, ροδίββ 'υρβΓΟ 1θπιρ0Γ0]3ΪΒ ϋίοΐο βϋδοΐυΐο, ίϋ ααοςυβ πβίβΓΐ : 
Ά δΙ τφ άγ.'ψ προηγορεύθη, καΐ ^^ιέντο'. χα\ κατά χακρδν ε^ς Ιργον έχβέβηχε, ταΰτα χα\ λέγεβν &ναγχα?ον , 
Χ3ΐ\ χοάψει^ ο6 ί:εριττόν• τίνα ταύτα ; ΈμοΙ μέν, φησίν, & θείε άρχιερεΰ χα\ άριιτε διδασκάλων, δίλις τής 
ένταΟθα διατριβής. Δέον γάρ άφιχέβΟαι μοι πάλιν ίνΟεν χαΐ παραγέγονα, συ δέ τήν τοΰ Χριστού ποιμάνας 
ϊ&ίμνην χα>.ώς χαΐ Οεοφίλώς , μετά -τα^^ησίας έχδημήσας πρ6ς Κύριον, χα>.τδν της δικαιοσύνης στέφανον 
έ93λ:^^, δς σοι των ύπίρ της Εκκλησίας καμάτων άπίχειται ίπαθλον. Έσται δέ σοι τοϋτο μβτά διε ;£ας 
«ιρίοοον. (^ΗζΒ υ€Γο $αη€ίη$ ρτΰροο νααοίηαίαβ ^ΐίΰταί, εί ίετηρονε άίοίο [α€ίο €ν€ηίί, [ΧΧΧνίΙ] 
%ατΓαΓ€ η€€€$»αΓίαιη ιηχΗχ νίάβΙίΑΤ, €( Βϋτΐρίο νηαηάατβ ηοη ίΐιρβτναΰαηβηηι, ^ιι(^Βηα1(η ααίβίΛ 
λέΤΓ $αηί 1 $αΙί3 τηϋιί, ίη^αΐί, αϋηηάβ^ίΛβ^ ο άίνίηβ ρτ(Β8\Λ^ €ί ρτοζοβρίονηκη ορίίη^^ νηοηχ ίη ίΐαο 
χ\1α €$ί. ΌηιΙβ βηίιη νεηί^ €ο τηίΜ νηηηγη ί(€€ϋά€ηάηϊη ββΐ, Α( ίη , ΰητη €Ηη$ίί (/νερ^ηι ύβηε, 
ρί^φιβ ρατβνίί, αίαοήίετ αά ϋοϊΛΐηηϊη ρτορΓΰάίβηε , €ί ]η8ίίίί<Β οοτοηατη, ηηω ίίϋί ρΓΟ Ιαΰοτί" 
ΙρΗίΐηίΜ τύροίίία €8ί,α€€ίρϊ€8^ ηΐΑοά ρο8ί (ήβηηϋ ά€€ΗΓ8ηηί 8Η€€€άβί. ΜοπΙυΓ ΤβΓ&δίυ8 ροηΙίΟ- 
Γ^Ιϋδ δυί βηηο 21, βΐιπδΐί 806. ΥβΙΐΓίηΐαηι ίίβηηο ΟοδοιβθβηΙβ Ι^ίβηηΐαηι Γ&οΙυαι οπί βηηο 
ΰιπδϋ 804. 8606δδϋ ροδίββ Οοδοιβδ Β) ζαηΐίο, νβηίί Βοηι&ηι, άβίηάβ ^Ες^ρΙυηι βρρυΐίΐ, Ιβηάβηι 
8β1}« ιηοηβδΙβΓίυαι ΓβνΰΡΐίΙυΓ, οΙβΓϋδ αΙ>ίςιιβ ηιίΓαουΙίδ, ουαι Ιοοο ρρδββδδύΐ 61οηη&ηυδ Οοδηιβ) 
ίΓ3(ηδ ΓιΙίαδ, β ςυο 61 Ιοοηηβηι Οβπιβδοβηυπ) ρβιιΐο βηΐβ ο νίΐβ ηιί^πβδδβ βυαίΐ : ΓΟΓυηιηυθ 

ί;65ΐαΓαιη δβιϊοολ ίη 1)ΐ*6νίδδίωϋπι Ιβωροδ οοηΐΓβΙι&ηι , ηοη υΙΐΓβ Ι^ίβηηίυηι ρΓΟίΓβΙιο. Εγ^ο 
οβηηβδ Ι)8Π)βδ06ηυδ νίΐβπι Τβπβδϋ ρβίΓΐβΓοΙι» βοιιιαιβηδυδ, βοοΙβη) οαιη ΤβΓβδίο βηηο, νβΐ 
οίΓΟβ 6β(ΐ6οι ΙθηιροΓβ ηΐΟΓίβηι ορροΐϋΐ. Εγ^ο βηηο εΐιπδΐί 806, ροδΙ Νίοΰθηβαϊ δβοαηϋβω $)γ- 
ηοϋϊΐω βηηο 17, ροδΙ Οορηοη^'πιιβηβπι δ^ηοάαιη, ίη ({ϋβ Ιβηςυβηι άβηιοΓίαί, αί ηοδ ορίηβ1)β- 
ιηυΓ, ιηεηϋο Γΐ6ΐ)βΙ, βηηο 51; ροδΙ Βίθρίιβηί Ιαηίοπδ ηιβρί^τίιιηι βηηο 40, Ιυηι ί6πιιο, οαπι 
ΒνζβηΚίηυδ δίβρίιβηιΐδ δίβρίιβηί 63υδ()6ΐΏ τβδ ^βδίβδ δοιίρίο Π)βη(1β1»βΐ. ΟιιβΓβ δί ροΐυίΐ 5ΐ6ρΗβ- 
ηυδ Β^'ζβηΙίηιΐΒ Υίΐβιη 8ΐ6ρ1ιβηί ηΐβΓίγπδ δεπΙ)6Γ6, ροΐαίΐ 6ΐ Οβηιβδοοηυδ. Ιά Ιβηιβη δί Ι^ΌρΙΟΓ 
βίβίβια ΙίοΘΓβΙ, ρΓορΙβΓ βΐίβ (βηι πιυίΐβ ίη πΐ6(1ίαπι βΐΐβΐβ οβΓίβ ηοη ΙίουΙΙ. δοίο Οβηιβδοοηαω 
ρίοηαηι «1βΐ6, βΐ δυηιωβ δοηβοΐυΐβ οοπίβοίαπι, 1βη({ΐιβαι ηαί οβηίβηβηο η1»^0Γ οΙ)ίίΙ, δίϋΐ 
ιηοΓίβηι ηοπ ηιβΙαΓβδδβ; βΙ α(1 ίδΐβ ΐοαιροια ρβΓΥοηίδδβ, νβΐΐεηι, βΐϋ (1ίθ6Γ6η1 : 6^0 νβΐϋβ δυδ- 
ρβπδο βηίηιο δυηι. ΥβΙι, ςυππιοιίοιηο οχ Ιιαβ Ιαπί^β εχρβϋίβηιΤ 

ΙΧίν. ΙηΙβΓ ηηαίηοΓ οτΛίίοηβΒ^ φ\Ά$ ηο1)ίδ οχ οοάΐοθ Ιβοο1>ί ϋυ^)βοίί ίηΙβΓ «ρ^Γβ Οβηιβ- 
5ϋ€ηί ΒίΙΙίιΐ3 βρβΒοβ 6ΐ Ι.β1ίη6 βοπιηιυηίοβνϋ, (1υ» ροδίΓβπΐϋθ, ίη ςηιύυδ Ιαηι βχ νοίβπ ΙιίδΙο- 
πβ, ίϋπι 6χ ΥβΓίίδ ΐ68ϋη)οηίίδ, ΥίΓ^ηβηι βχ Ββνίϋίδ δβηιίηβ άοδοβηόβΓβ οοηΐΓβ ίίΐ ηβςβηΐββ 
ΗβΙ>ΓΦ05 ΟδΙϋΠίΙίΙϋΓ, βΙΙβΓβ ^υ^υ$ ρπηοίρίυηι, "Αλλοι μέν άλλα; εορτών υποθέσεις- βΙΙβΓβ, ^υ^υδ, πάλιν 
έ4ρτήχα\ πάλιν πανήγυρις. χα\ πάλιν έγώ, ίη πιυΙΐίδβηΙίιιυί$δίπιί6 0θ(1ί€ί1)υ?ιωβηυδθΓίρΙίδ, ηυηο δυΙ> 
Ββαιβδοβηί, ηαη€ δΐιΙ> ΑηϋΓβ» βΓβΙβηδίδ ηοηιίηβ βχΙιίϋβηΙοΓ. Νββ ηιίΓυη). Οβηυδ ηβηιηυβ Ιιιι- 
]υδαιο(ϋ ΟΓβΙίοηυοι βχδοπρίοηιηι ίηοαπβ ηιοοίο Ιιυηο ρβΓβηΙβηι, ηιοοίο ίΙΙυω, ςυβηάοςυβ 
βΐίβια βϋαπι β^οδβαηί : υΐ ρΐυηϋυδ ίη Ιοοίδ ηοδίή ορβπδ βϋηοίβνίηιυδ. Οαβδ δβηβ (ΙίίϋοίΙβ 
€δ( Γβοο^ηοδββΓβ, σιιιΗοαιιο (Ιίβίβίΐίυδ βδΐ ρβΓ6ηΙί1)ΐΐδ νίη(1ίββΓ6, ίίδςαβ ροΐίδδίηιαηι, ηαοΓυηι 
ιηοϋααι βΐ ίοΓπιβπι ϋίοβηαί βχρίδοβιβ ηαΐΐο ηιοϋο ροδδυηιυδ ; οαηι βΙία βΟΓαπι ρρίβίβΓ ιιηβπι, 
κΐ βΚβΓβαι ΟΓβΙίοηβη), ηοη δυρβπδίηΐ. Οαίά βαίβηι ίΐο Ιιίδ ΐρδβ δβηΐίβηι, ςαβηάο ^β^η Ι)βηιβ- 
5€6ηί ορβΓβ βχβιαίηβηιυδ, ίηυβηυο ίϋΙβΟΓ. Οοαΐί)θδί1ίο ηοη ίΐβ δΐιϊ)δΐϋ<βηδ, δβ(1 βϋδΙβΓβ ωβ^ίδ, 
(:1 5υΙ^!αΓΐ)ί(1β, βχ ρΐυπύιΐδ ηοίηίηίΙ)υδ ηοηιίηβ ίβοΐβ, ^οιίρΙιΐΓβΓυηι Ιοοβ ηοη (ίΐδβ βχροδίίβ, 
^(Ι Ιθηΐυηα, ιιΙ ίΐβ (Ιίοβίη, ρΓοροδίΐβ, ϋίδρυΐβΐίοηβδ δφρίυδ ίηβυΐοβΐ® (ίο Γκίβί ηοδίΓ» ϋοςωβ- 
111)0», €οηΐΓΑ βε Γιβπ δοΐβΐ ίη ηίδ οοηβίοηίΐ^αδ, Ιι«θΓβΙίοοδ βι ηιβίβ δβηΐίβηΐβδ, βΐ ρΓΦοίραο 
Αεβρ^Μΐο», β1 ^α(]φΟδ νβχβηΐβδ, τβρβίίΐίοηβδ δβθρίυδ βιΐηιίδίδβ, ςαίύυδ δβ βυοΙΟΓ (Ιίβίΐ β(1 ι)γο- 
ρο^Ιυηι Γ6ίϋΓ6, βΐίβςυβ πιίηυΙίοΓβ, ςυω ίη Όβηιβδοβηο, Ιβη^ιυβηι Οβαιβδοβηί ρΓορπβ ηαδ(]αβιη 
βοα &656 οΟβηιηΙ, ηιβ ίιηρβίΐιιηΐ, υΐ ββδ Οβηιβδοβηο νίηάίοβηι, ΟρβΙβηδί άβηβββη). Ηίο ηβακ- 
φκ ρΓΟ ηιθΓ6 5υί Φνί, ηοηηί&ί Γ]§:ϋΓβΙβ Ιοφχϊ δοίΐ, β1 νβΐυΐί βςυυδ ΙιβΙιβηίδ 1ί1)6Γ, ΙίΙ)βΓ6 (Ιίνβ- 
βιΙαΓ, 6Χ ιιηο ίη βΐίαά ρθάβιη πιονβηδ, ίηίίβςαβ τυΓδυοι β(1 ,ρΓίιηβ τβίβρβηδ : ^Χ Ιΐιβοΐοβίοββ 

3«5ΐίοη65 ά\\μίο Ιβηίαιη ηαοηδίτβΐ, βΐ υογΙ^ο βχρίίββί. 86«1 (1β ΟΓβΙβηδί βΐίυδ βηΙ ορροΓίυοίοΓ 
Ϊ€βη<1ί Ιοβϋδ. Νυηο ρΓΟ Ιιίδ θΓβΙίοηί1)υδ ΙιβΒβ δβΐίδ δίηΐ (α). 

(β) Ν6ΐιΐΓ»Βΐ Β8ΐιιιβ€€ηί ηοβίΗ «»8€ , Μΐΐ Αηϋη» ΟΓοίβηβίβ, €6Γΐι••ίιιΐ6 , ηί ίαΙΙαΓ , μιο Ιοφο ο»ΐ€«(Ιί* 

Ρατβοι. β κ. ΧΟΙΥ. 6 1ίΐ ΙΕΟΝΙδ ΑΙΙΑΉΙ ^ 172 

Ι,Χν. ΙηΙβΓ αϊίαδ οναϋοιη^^ ςυπδ ηυηο ρπίπυηι θΓ«οβ βΐ υιΐίηβ (ΐΑΐηαδ , 8υΐ3 Ιοθηιι» 
Οβαιβ^βηί ηοιηίηβ ηοη ώηίαηι ίη ΒαιΙχϋπηβ ΒίΙ>Ιίο11ΐ60β, 5^(1 αΐϋδ οΐίαιη €θ(]ίοίΙ)α8 Αηϋ• 
ααίδδίΐΏίδ χϊοηδρίοίΙϋΓ ϋΐβ, θϋ]υδ θδΐ ρπηοίρίυιη, Όπόταν τ6 Εαρ έπέλΟτ^ ουαι ιίΐαίο : Αόγος 
1<ΓΓορικ6ς βίς τ6 γενέΟλιον τοΰ Κυρίου κα\ Θεοΰ χαΐ Σωτήρο; ημών ΊησοΟ Χριστού. Ιη βΐϋδ : ΙΙ«ρΙ των Ιν 
Περσ£δι πραχβέντων. ΕΐΟβίΒβδΟβηο νίικϋοβπΐ.οοάίοβδ ΥβΙίίΛϊΐί 93, 555,1246, 1816. [ΧΧΧνίΙΙ) Οαιιι 
ρπΐΏΟ ρβΓουιτβΡβιη οΐ Γβδίη βα βχβοΐίυδ οοηδίάβΓαΓβηι, ωοοίαιιιςαο ββδ οχρίίοβηιΐί (1ίΙίςβηΙίυ$ 
ϋΧθίηίηβΓβηι, ηώΐο ιηοάο Οβιηβδοβήί βδδβ νί(1βΙ)βΙϋΓ. ΕδΙ οπιηίηο βΓβνίοΓ Ββιηβδοβηυδ, η©ο 
ίη ιηίηαΙίοΓβ, ηίδί αΐή δβ οοοβδίο οίΤβΓΐ, οίΓυικΙίΙυΓ : ιηβίβρίιοπδ, ϋδ(ΐιΐ6 Ιοη^β ρβΐίΐίδ ίη τβΐια» 
δθΓΪο βχροηβηιΐίδ ηοη β(ΐΓηο(ΐΗαι (ΙβΙβοΙβΙϋΓ : Ιοοβ 8οηρΙαΓ8Β, βΐ ροΐίδδίπΐϋηι οβρίΐβ ηοη βχ- 
8εήΙ)ίΙ : νοι•1)β Ι&ηΙυπι, βθ(ΐϋβ ΓβρΙίηι ίηίΐυοϋ: β οοωροδΐΐίδ, ςυ© ωοιίυηι €Χ€6€ΐυηΙ, θΙ)$ϋη6ΐ : 
ηαηςυβπι, βυΐ ΓδΐΌ βχ ΙπδίοΓϋδ βροοΓ^ρΙιίδ δυβ ρΓΟΟΛί. ΑΙ ίη οβ εΐ ραβπΐβ βυοίοπδ ΐη^β- 
ηίυιη ίη Ργο(Βιώκ> ρκΒΓ.ίραβ νίίΐβδ, πιίηυΓίδδίπιβ ςυβΒίιαο ρβΓΟΟΓΓυηΙυΓ, ηιβίβρίιοηδ βηοΓΠΐίϋϋδ 
οΐ ρΓ©ΙβΓ Γβιη ϋΙίΙϋΡ, οβρΐΐδΐ δοπρΙϋΓδο ίηΙββΡθ βχδΟπΜΐ, ιιΐ νβΓΐ)α1ϋΠ) βχρίίοβΐ, οοπιροδίΐίδ, 
ϋδί^υβ ίηοοαιρίίδ βΙίΟΐίΙϋΓ, οΐ ΙιίδίοποΙίδ βροοΓ/ρΙιίδ ΟΓΛίίοηβπι ίηίβΓοίΙ. Νυ^βχ ίρδβ βδδβηι, 5λ 
1)ίο οιηηίΛ ϋοϋυοβΓβπι, πιοηδΐΓβ1)θ ΙβηΙυπι ά\^\ο Γβηι. ϋΐ ρΗπιο υθγθ ωυΐβη οπιπΙλ ίη ραΐ- 
οΙΐΓίοΓϋηι βδρβοΐϋίη ίίίηιοηδίΓβΙ, ηοη βΐ) 1ιοιηίηί1)υδ ΙβηΙυηι, δβϋ & ίβπβ, βΐ) βνίϋυδ, β ωοη- 
ΙίΙ)υδ, βΐ) βΓΐ)ϋπΐ3ϋδ, δ ρ8δΐ0Γί1)υδ, λ δοΐβ, β1) β8"0ί>1ίδ, β νίΐβ, β ωβπ : υ1 ίηόβ ροδΙηιθ(1υπι 
οοΐΐί^βΐ, βχ νίρρηβ Οοο ηαίο οωηία αιβΙίΟΓβπι ίαοίβπι ίηϋυίδδβ. δβά ({υίά ί1Ι& βά 1ιοο? Ιηίβ^^τιι 
6Χ βνβηίζβΐίδΐίδ, βΐ Ιυάίουηι 1ί1)Γ0 οβρίΐα 6Χδ0Ρί1)ίΙ, ϋΙπιβηιΙ)Γυπι βχρίβηβΐ. Ουίά ίΐΐυά ρΓΦ(6Γβ& 
βδί ? ΚελαδδΙαν τ:οΐ£ΐν • στοργυλοκίστρεπτος, νβΐ ατοργογλυχίστρεπτος συριγγίίπλοκος τραγφ6(α • 6ρΐ| 
φυλλοβλαστουντα τ^ τοΟ δρυμοΟ πυκνοπλόκφ δασύτητι, ηβ δίη^ΐα Γ606ηδ6θηΐ. Οΐί© ρΟΓΓΟ 06 Όο* 
ήάά, αΧ Ρΐιίΐίρρο, βΐ άβοπαπι ΡβΓδίοορυιη οοηίβηΐίοηβ, βΐ Μβ^οραπι ίΐίηβρβ Ιβπι ρροϋχβ ηβΓ- 
ΓΑΙ, αηϋβηβαι ίρδβ Ιιβ^αίΙ ? Νοη όιιΐκίο Ιμβο ββόβπι , Γ[υβαιαάπΐ0(1ϋπι βΐ ρ1βΓθ(|αβ βΙία λ 
ηυ8«ΙορίΙ)αδ οοηΟοΙθ ϋβπιβδοβηο ίηηοΐαίδδβ, ςηί^ιΐδ Ιβπιβη ίΐΐβ δβπιρβΓ, ΗοβΙββ ρβοιίβηςίί ηοη 
υηβ ββϋδδΐ ίπιρυΐίΐ, ηβ ίηδαηϋδδο νίϋοΓβΐυρ, βχδίίίυηι ίηάίχίΐ, βΐ, βο δί ηοη βδδβηΐ, ηβααβ 
(ϋδΐβ, ηβςαβ δοήρΐΛ, ηβ^Ι^ίΧϋ. Η«ο οιιπι ίρδβ ωβουαι οορίβΡβηι, β1 β δίπιίΐί δοηρϋοηβ ϋβ- 
ιηΛ50βηυπι ίωωυηβηι βχρβηόβρβπι, αοοίϋίΐ υΐ ρβρ βΗορυω (^αοςαβ νί^ϋίβδ ο1)βΓΡβηδ, βυοίορθπι 
βΐίθΐη ΏοΙβηδ ΟΓβΙίοηίδ ίηνοηβρίιη. Ιη οαόθπι ηβαιοαβ ΒθΓΐ)βπηθ ΒίΜιοϋιβοθ, βΐ β1Ηδοο^ϊοί5υδ 
δβΐίδ βΒΐίοξίιίδ ββηΐίίβηι ορβίίοηβπι ίηνβηίίη οωηίηυδ δίηιίΐβπι, ηίδί υ1)ί 1ίΙ)ΡθρίθΓυπι ΐηουρία 
ΙβοΙίοηηω ναρίβίβδ, ςαοά β1 ίη &1ϋδ ςαοοιαβ 1ί1)ρίδ Γιβρί δοΐβΐ , ίρρβρδϋ. Εβ βυί ρβΓβηΙβω, ηοη 
Ιοβηηβπι ϋβιηβδοβηυιη, δ€(1 Ιοβηηβπι Εα1)(£6Β βρίδοορικη βςηοδοιΐ (α). Ι(1<;θϋαβ υΐ ωβΐίιΐδ 
ΓΟδ Ιβη^βΡβΙαρ, αΐίβδ β^αδοΐοαι ΕαΙχΒβπδίδ ορδίΐίοηβδ ρβΓίΐαίρο, ιιΐ ίηϋβ ίβοΐΑ εοΐΐβΐίοηβ ρβϋβπι 
ίΐ^βπι ; ηβο ίηίορίυη&Ιβ ί(1 8(1νβηί1. Ιη βοάβαι ηβηιςυβ οοάίοβ Ββρίϊβρίοο βδΐ θΐίβ 0]ϋδ(ΐ6ηίΐ 
ορβίίο ίη ηθΐίνίΐθΐβαι ΟβίρΑΡΦ, ςαβηι βνίάβ Ιβρ, βΐ οοηίαΐί, ηβςυβ ονυω ονο, ηβο Ιβο Ιβοϋ 
δίίηίΐίυδ νί(1ί. Ουίρρβ ςα» δΐιρΓΛ βϋηοίΛνβΡΛω ίη ρρίαια άβ Οΐιρίδΐί η«1ίνί1&(6, οωηία ίη Ηββ 
ϋβουηϋβ άβρρβΗβηαυηΙαρ. ΕΙ ςυβδί ίδΐβ βυοίορ βδδβΐ βροοργρΙιΟΓηπι Γιιη€ΐυ^, ωυΐΐβ βΐίβιη Ηίο 
βχ δίαιίΙίΐΗΐδ ΗίδΙΟΓίοΗδ οοηδβΡΰίηβΙ. ϋΐ νβρο Ια (ΐαθ€(υβ, Ιβοΐορ, νίάβαδ, βΐ δβοαριηδ (1ί]υ(ϋο6δ. • 
υίΓΑδςηβ 1ι&5 ΕυΙχΒβηδίδ ορ&ϋοηβδ βχ βοοίβιη οοάιοβ βχδοίίρίβδ, «1 βχ ηοδίρίδ οίιηβΐϋ» 
ΐοΓίίθοι^ίηΗβΡοάίδ ίηίβηΐίοίάίυηι οϋΡβνίιηυδ β(1ί ΟρβΒββ, βΐ βχ ηοδΙΡθ ΥβΓδίοηβ Ι^ΐίηβ, 

Ι.χνΐ. Αΐίυδ Ιιίο βυβίορ βδΐ δβΐίδ βηΐίςυυδ, Ιοβηηί Οβαιοδοοηο. Ουβωνίδ ίΙΙυιη ίηΐβρ β08 
δϋήρίορβδ Υοδδίυδ ΙίΙ). ητ, ρβΡί. ιπ, ΓβίβοβρίΙ, ςυοροηι ίηοο^ηίΐβ Φΐβδ βδΐ, σύγχρονος, 1«η(|υ2[ηι 
ςρίδΐιΐ) βηηο Όοπιίηί 744 ΑορβΡβΙ, υΐ βχ 63ΐΐ6(ΐ6ηι ίη δ&εΡΑΐίδδίαιοδ ίηίΑηΙβδ βΐ) Ηβροοίβ βοηΐρυ- | 
ΰ1(1βΙθδ ΟΡβΙίοηβ Πίβηίίβδίο ΟΟίΠβίΙΐΙΓ • ΕΙ καν ούκ ήμην παρών ίεΐσΐ γάρ άιΛ τότε Ιτη Ι^δη τεσσα- 
ράκοντα χα\ επτακόσια, άιώ μέν της παρουσίας Χρίστου Ιτη επτακόσια τεσσαρακοντατέσσαρα, άτΛ ^ϊ 
της ιναιδοκτονίας Ιτη επτακόσια τεσσαράκοντα δύο), άλλ' ώ; παρών έκεΐ δντως ταΟτΔ μοι κατά νοΟν 
πάρΜσιν* Ε4 Ιχ€€ί ίρ€€ ηοη %ηί€τα$€ίη {8ηη( βηινη €Χ βο ίετηροΓβ αηη% ]αιη φ^α^ηοΓ -^ί αΐΜάτα^ 
ρίηία $ηρ€Τ $€ραηρ€ηίο$ βίαρίί^ αύ αάνβηίη ^^ίρρβ ϋΜ-ίΒίί αηη% 86ρίιηρ€ηίί φίαατ^ρίηία 
^ίΜίΗΟΤ^ α6 ίη(αηίί€\Δίθ ν€νο αηη% ίβρΗη^εηίί φιααταρίηία άηο), Ββά αο 3% ίηίετ/'νχΒβείη, ίία 
ΫηίΗί οΙ)νοΙνυηίνΓ ιηηιεηίβ. ΕδΙ βίίβπι δβΐΐδ ρίυδ, ΙΐΦΓβδυη), βΐ ρρδΒβίρυβ βιροα ίηβιιρηθίίοηίβ 
π)7δΙβρίιιπι βχοΓίβρυηι, πυθβ δίΒρβ Γβίβΐΐϋ, βοβρηπίϋδ ΙιοδΙίδ, ηβηυβ ίη οχροηβηίΐίδ δ&€Γίδ Ι.ί1- 
Ιβρίβ ίηβρίαδ, β1 ο1) πιαίΐβ &1ίβ ηοη οοηίβηιηβηάβ, ςαίΐ^υδ ΑδρβΡ^Ι οΡΑΐίοηβδ, όί^υδ βδΐ, ςυί 
Ιο^βΙαρ. Εο ΐΐΑςαβ Ιβωρορβ νίτβΙ)Αΐ, ουω Αοβρίιβίορυη), θυβοοΙ)ίΐΛΡυα3 ΙΐδΒΡβδίδ, [ΧΧΧΙΧΙβΙΙθ 
(ΙαοΐΑ Ρβίίίοβ, (Βοοηοιηίΐθ άίνίη» πι^δίβρίυπι δυϋνοΓίβΡβΙ; φι» ίαβΓυηϋΙίΛ βθάβηι ΙβηροΡΑ 
Όβπιβδοβηί. 

ΕΧνί *. Ιΐίικί ί(1 ςαοςυβ οΜίβΓ θ(1νβΡΐβη(1υπι , δυ!) ΑηβδΙβδίί Τΐιβοροΐίίβηί βΓ€ΐιίβρΐδ€θρί 
ηοηΐΐηβ Ιβ^^ ΟΡΑΐίβηβηΐ, δβα ΐΡΑβΙαΙαΙυΐη ουαΐ ΙΐΟΟ Ιίΐυΐο : ΤίερΧ των έν Περσ£δι πραχίέντων • 
ϋε Η%$, ςηα ^€Βία ηιηΙ ίη ίετΒχάϋ. Ο^ί Ιβπιβη (ΙίνβΡίυδ βδΐ βΐ) Ηοο ηοδίρο, ΙίοβΙ ββόβσι υΐ 
ρΐυρίηηιηι οοηΐίηββί. ΤρββΙβΙ ηαηιαιιβ άβ ΙβηιρΙο βχ«(ϋβοβ1ο θ €)το ίη ΡβΡδίάβ, ίηΐβρ (1θο8 
(ΙββδΥβ οοηίβηΐίοηβ, βρρ&ρίΐίοηβ δίβΐΐ» , Μβ|;οηιηι νοοβϋοηβ, ίΐίηβρβ, «(ΙοΓβΙίοηβ, β1 ίη Ρ<?γ- 
δίϋβαι ρβ^Ρβδδυ, ςυ® βΐιηηι ΕυΙκΒβηδίδ ρβΡδβίΐυίΙηρ, ίπιο βχ }ιοβ ορυβόαίο Ηβυδίδδβ νί(ί6ΐ)ΑΐυΓ, 
ηβο Μβ ^οη^6^ια^& ίβίβΐΐίΐ; ουηι ίη οοάΐοβ νβΐίοβηο πιβηαδβρϊρίο 1816, ίδ ηιίΐιί ΙϋτιΙυΒ 
ϋίΤβΡΗίΡ : Ιωάννου αοναχου κα\ ελαχίστου τοΟ Δαμασκηνού λόγος εΙς τήν άγίαν Χρίστου του βεοΟ ημών 
γέννησιν, παρεχ6λη6ε\ς &π6 της έξηγήβεως *Αναστασ(ου πατριάρ)ςου ββουι^λεως, περί των έν Πκρσίδι 
πραχθέντων. Ρ. οπόταν τ6 £αρ επέστη * ^οαηη^» ΐΗοηοολί, Η ιηΐΥΐΗΐΐ} Οαξηα$€6ηί »€τηιο ίη βαηϋίαιη 
€Ηη$Η ϋΗ ηοΒίτϊ ηαίίναα($$η^ άΰΜοτηρί^Β α ηαη-αίίοηε Ληα$ία»α ραίτίαηίι^ ηΒοροΙίίαηί^ 

<«) Μβ. οβύ. €οΙΙ>. η. 7 , ν«ΐυΗί8»ιιιιι• , ογαΙιο- ΙνιιΙ. Ν«ο ρροΐβ ύ\%η» ρροΡβΗΒ $ηηΐ, ρΓορ(6Γ «ηΊΐ£δ 
κΐ6ΐη Ιιαιιο ουιη (Ιυαϋυ» αΓι]» 4οΑΐιηί ΕαΐΜΒβηδί Ιΐ'ΐ- ίαϋυΐαδ (|υ&5 ηΑπαπί. 173 ΡΚΟΙ.ΕΟΟΜΕΝΑ. 174 

Β€ •Υ#, ς\ΛΛ ί» ΡύΠίάβ ρ€$ία $ηηί. δθΓίΙ)ίΙ ρρδΒίβΓβα ΑηβδΙθ8ίυδ (α) άβ ϋίυη)δ3Γ0 οΐ ΡΙιίΗρρο 
ΙιίβΙοποςΓβρΙιίδ ίηΐ6Γ ρη^&ηθ5 βΐ ΟϊιΗδΙίαηοβ (1ί55ί(ϋυΐΏ. 

υ^νΠ. Ό€ άεβηίίίοηίύίΜ βΰοΙββίαΒίίοιβ. — ϋβ^ηίΙιοηβΒ €€€ΐ6$ία$ίί€α$, δίνβ 8(1 θπ^ιηβηίαηι 
1)}€θ1ο^ουιη δρβοίβηΐεδ» 6 ιηβίδ δ€ΐΐ6(ϋ$ (ΙβδοπρΙβδ, β! ουω &1ϋ5 οοόϋοίύυδ οοΙΙα(&5, βορ- 
ΓβοϋΟΓβδ ΙιβΙίηθδ ίβοίΐ αοήβοδ ΐΏ6υ5 Μ&Ι&ΙβδΙβ Α11)αηα5, Ό&ωβδοοηί ηοι/ 6$5β, ρΙυΓΑ, ηβο 
€0ηΐ6ΐηη6η€ΐ® εοηδίόβΓ&Ιίοηίδ οοΐΏρΓθ1)8Γ6 νΐάβηΐυρ. Νθΐη &1ϋ €0ί1ί€(;$ ΑΙΙ^απαβιο ΑΐβιβηίΙηηο 
ίηΐΝΐυηΙ, ί(ΐ6ος[υθ οαιη &1ϋ5 6^υ$(16^η ορβηϋυδ ναΙ§β(£θ δυηΐ. Εβδ Ι^αιβη ΑΙϊιαηβδϋ ηοη 6850 
ηοΐΑτίΙ Β6ΐΐ8ηηίηϋ5, ςυί 6χί$1ίιη&1 ΗΙ)Γυιιι ίυί8$6 δί^πρίυπι ρο5ΐ εοηοϋίυΐΏ ΟιβΙοβάοηβΠδΟ, 
(^Ι 6χ Ββϋβπηίηο Αηόπβββ ΗίνβΙυδ. Νοη ροΐαίΐ βηίιη Αΐΐιαη&δίυδ Ν}^$86ηυΐΒ, ςυί ρο8ΐ ΑΐΗβ- 
ΠΑδίυπι γιχϋ, νβΐ δΐιΗοιη ηυί ηοηάαω 5θπρ56Γ&1, (Ιυαι νίνβΓβΙ ΑΙΙιβη&δίαδ, ΙβυάΑΓβ. Ιάφίο 
ιό^ίίϊ ββΒάβιη άβΟηίΐίοηοδ ρΓοάυηΙ, <1υπι ίηίΐίο (ΙίβυηΙαΓ & ΟβωβηΙο οοΐΐοοίοθ, αΧ &1ϋ$ δβηοΐίβ 
νίΓ», 6ΐ 1)611(15 Ρβ(ηΙ)υ5. Ε( εΐεαίθηίβηΐγ ηοη Αΐβχθηάπηυηι ίΙΙυηι 0Γί[2;6ηί$ ρπ^οβρΙΟΓΟπι, δβϊΐ 
Κοωθηαιη δβποίοπιπι ΡβΙή βΐ Ρβυΐί όίδοίραΐυαι (ΙβΓιηίΙίοηβδ 6οοΐ6$ίβ5(ίβΑ$ οοηιροβαίδδβ β5$6' 
ΓίΙ ΑηΑ5ΐβ5ίΐ15 ίη Ηοά^ρο, Οβρ. ι : Κα\ (ιά τούτο χα\ Κλ^μης ό πολύς έν σοφ£^ χαι\ γνώσει πεποίηχβν 
12ιαζόντΐι>ς δρους έχχληαιαστιχών δογμάτων, ώς φοοτητής χα\ θρέμμα γνήσιον υπάρχων των αγίων Πέτρου « 
χαΐ Οαύλου μάλιστα τοΟ πανσό'^ου, χα\ άχούσας αύτοΟ αποβαλλομένου , χα\ λίαν μυααττομένου , χαΐ χα6- 
υβρί^οντος τήν 'Ελληνιχήν αοφίαν ΟααιηοΙ)Γ€ηι ρτ(Β$ίαηίί3$ιηιιΐ8 ίΙΙβ ΒαρΗίίϋα €( άοΰΐήηα ^/^. 
ίΛ€η$ €θ¥ηρο$αα ρτορηοί €€€ΐ6$ία$ίί€οηίηι άοατηαίηηι ά^βηιίίοηβί^ ίαη<ιηαη% ρβηηίηηΒ βαηΰίϋ- 
ηιΐϋ Ρ€ίΓ%^ ϋί ίηαχιηΐ€ 8αρίεηίί3$ίηιί ΡαηΙί αί$€ίρΗΐ\Μ, ο\αμ αηάχ8»εί ιρ$ητη ναΙά€ τερι^ίατε, 
η ά€ί€9ΐαΓί βταΰαηίοαηι βαρίβηϋαηι. Νβςυβ (1υ1:)ίϋαι 65ΐ, ουηι ίά 8586γ&( ΑηβδΙβδίυδ, ΟΙβοαβη- 
Ι6ΐη. υΐ ςβηΐΠίαιη ηα^βδ 6( ίρθαάβδ βνίΐβΓβί, ιηαΚβδ βτ ίηςβηίο 6( άοξξωαΐβ ΟιπδΙίαηο ν&Ιϋο 
ρΓΟ&οα&δ (ΙββοίΙίοηβδ <1ΐ6ΐ&δδ6, β&δςυϋ δίνβ ρεοαϋβη ορβΓβ οοιηρίβχυαι ίαίδδβ, δίνβ βΐίαηι 
ιη &1ϋ5 δυίδ ρΓοΙίχίοηϋυδ ορβηϋυδ, υΙ)ί δβ οοο&δίο ί6Γ6ΐ)&1, ίηδρβΓδίδδβ, ςυαδ (Ιβίηϋβ ςυί 
5υ1κ56€υΙί δαηΐ ΡΑΐΓθδ, ίαοΐβδ βυοΙίοΓβδ ίη οοιηΐΏ6η(βη& τβΙυΙβΓβ, νβΐ ββδ, ςυ» ίυοΓβ ΟΙβηιεη- 
ϋδ, εοΙΠ^βοΙβδ, ΑάάίΙίδ βΐιβαι βΗοΓυιη ΡδΙγοοι Υθπίδ ίη Ιοοίδ (ΙίδρβΓδβδ ίη υηυαι νβΐυΐί ίβδεβηι 
ΟΟΐΙες^ΓυοΙ. Ιη ΟΟϋ. 1445 νβΐίοβηο Ιβ^ίΙυΓ : "Οροι συν Θεψ διάφοροι χ4τάτήν παράδοσιν χα\π{στιν ττ,ς 
Αγ{αςχα6-»)Λχης χα\ άποστολιχής Έχχ).ησίας λεγόμενοι, συλλεγέν^βς τκίρίί Κλήμεντος χα\ έτερων όσιων μαχχ- 
ρ£»ν Πατέρω^/ - ϋίνιηα αά)Ηναηίβ ρναϋα , ναηω άββηίίΐοηεβ »€€ηηάητη ίταάϋιοηειη $αη€ΐ(Β 
βαΙλο/ΐΓ€Ρ, €ί αρο$ίοΙί€<Ε ΕοϋΙηχα, βί είβηιβηίβ, βί αΐϋί $αηΗ\$ αο 1>6αίι$ Ραίηϋηί νοΙΙεοίω. 
Άο βΐίβπι Ιΐΐαΐυδ οοηοίρίΙϋΓ ίη οοά. 1075, ίη ςαο οοπΓβοΙίϋδ ΙερΙηπ λεγομένης, άίϋία, ηοη 
λ<γ4α£νοι. Ιη εοά. νεΡΟ 1077, 1ΐβ1)ε(υΓ ΓΟροι διάφο^ι συνθεψ χατά παράδοσιν χα\ π£στιν της αγίας 
χαΟολιχης Έχκλησίας συλλεγέντες άπ6 Κλήμεντος Τώμης , Αναστασίου ^Αντιοχείας , χσ\ έτερων οσίων 
Χ2\ μαχαρίων Πατέρων ' ΌΜηα αά^ίίναηί6 ρΓαίια ναηοΒ άββηίίίοηα ίίΰηηάητη ίΓαάιίχοηβτη^ 6{ 
βά^ηί $αηα<Β οαυκοΙχοΒ Ε€€ΐ€$\(Β €θΙΙβ€ί<Ε^ €Χ είβηχ^πίε Ηονηαηο, Ληα$(α$ίο ΛηίΐοοΗβηο, ^ί 
αΐα$ $αη€ίί8, αο ίβαίΐΒ ΡαίηύχΜ, ΗθΙ)εδ Ιιίο ΟΙεπιεηΙίδ ρβΐπθηι, εΐ εχρρεδδο ΑηβδίΑδϋ ΑηΙίο- 
οίιεηί ηοηιεη, βχ ςαο εΐίθπι οοΐΐεοί® δυηΐ. ΕΙ εχ Ιιοο ορίηοΓ επΌΡεπι εχδοηρΙοΓυπι ίηοιιηιι 
[Χί-Ι ίΐτβρδίδδε, ϋΐ ρτο Αναστασίου •Αντιο)(είας, Αηα$ία$ίο ΑηϋοΰΗβηο , Αθανασίου Άλίξανδ^είας, 
ΑίΗαηα$ίο ΑΙεχαηάτίηο ρρωΓιχυπι ίυεηΐ. ΑηβδΙθδίυδ εηίπι 1)εηε ροΐυίΐ ωαΐΐβ βχ ΟΙεηιεηΙβ, 
Ν/δδβηο , Ο^πΙΙο , βΐίίδςηε ιηυΐυβΓί , εΐ ρΙεΓβςυε δυβ (1ε ηονο β(1(1εΓε. €θ(1βχ 495 , Ιοοο 
ΑΟΑδΙθδϋ Ιοβηηεαΐ Μηΐβδοεηαπί ΟοΙΙοολΙ, συλλεγέντες άπ^ του μαχαρίου Κλήμεντος, χαΐ Ιωάννου 
το» ΔαμασχηνοΟ, χα\ έτερων * Α Ιβαίο ϋΐΰϊηΰηίβ^ βί ^οαηηϋ Όαιηα$€€ηο^ €( αΙίί$ οοΙΙβοξαρ. 8ο1ιεάΐΒ 
ΤβΓΟ ΠΟεΦ ίΐβ βηαηϋ&ηΐ : Του Ιν άγίοις Πατρ^ ημών Ιωάννου του Δαμασχηνοΰ δροι διάφοροι χατά τήν 
ηράβοσιν, χα\ τά έξης * 8αη€Η Ραίή» ηοΒίτί 3οαηη\$ Όαίηα$€Βη%, ά^ρηϋχοηα ναη(Ε $β€ηηάίίνη 
ίΓοάϋίοίϋΐη^ εΐε. δοήρδίΐ ερ^ο ΟΙειηεηδ, εΐ ΑηβδΙβδίιΐδ Αη1ΐοο}ιεηϋδ, ε1 Όβωβδοεηυδ, βΐϋςυβ 
Ρ&ίΓεδ βοοΙεδίΛδΙίοβδ ίίεβηίΐίοηεδ : νεΓυω 1ι«, ςυβθ ηαηο ρπ® ηιβηί5υδ δυηΐ, εΐ θΓ«οε εΐ 
ΐΑΐίηβ ίηΙΟΓ ορεΓΑ ΟΑΠίΑδοεηί ε(1υηΙυΓ, ου^υδηΑπι ίυεπηΙ? Οαηι ηοηηυΙΙί οοάίοβδ ΟβωΑδϋοηο 
Αδ6ΓίΐΜίη«, ϋΑηΐΑδοεηί εδδε ηοη Ιενί οοη3εο(υΓΑ ίηάαοοΓ, υΐ ΟΓεάβηι. ΕΙεηίηι, ουιη συ£9 Οα- 
ΒΐΑδοεηο νίηάίοΑηΙυΓ, ρποϋχίοΓεδ δίηΐ, πιαΙίΑςαε ϋΐ^επ οοηΙίηεΑΐ, ςυω ηεο ΑΙΙίΑΠΑδίϋδ, δίνβ 
ιηβνΐδ ΑηΑδίΑδίοδ, ηοο ίρδε ΑηΑδΙβδίαδ ΙΐΛΐ^εηΙ, νεΓΟδίιηίΙβ βδΐ, ςα© δϋρερδυηΐ, εάίΐβ ίυίδδο 
8ΐ) ΙιοιηΙηε Ιιίδ οωηίΐιυδ ροδΙεήοΓε, ςαί Αΐ)δ(ΐυε (1αΙ)ίο, ουπι ηυΙΙαδ Αΐίυδ ΑάνοοεΙυΓ, ΟθηΐΑδοε- 
ηϋδ ΓυεπΙ. δοΐεηΐ εηίπι. υΐ ρΐυππιυπι ροδΙεποΓεδ, βηΐίςυίοη^υδ ΜοηυηιεηΙίδ ηονΑ Αΐ)δ δβ 
ΙηνεηίΑ Αϋόερε, νεί δί ρΓορπΑ ηοη δυρρείαηΐ, εχ αΗοπιπι ρεηα ρΙεπΑφίβ επυΐΑ ίη δοπρίΑ 
ΑΐίοΓυιη ίηΓεπΓβ : (Ιε ςαο ρΐυπ^υδ Αΐίϋί εβίπιυδ. Μοπδςυβ ία ΓαίΙ Οαπιβδοεηο, υΐ ρΓοΓιΙεΙιΐρ 
ίρδβ εχρρεδδε, ηίΙιΠ, βιιΐ ρΑυοΑ όε δοο δθΡίΙ)βρε; νερυπιίΑπιεη ςυίάσιιίίΐ δΟΡίΜΐ εχ Αΐίορυπι 
αιοηαπιοηύδ ρεοοΠίκερε. ΟιίΑΡε ωίραπι ηοη εδί, ΑάηοΐΛδδε ΐΑθοΙ)απι Ορείδέπιω ίη ΑηβδίΑδίο, 
(Ιυπι Ιρβόίΐ ίδίΑδ (ΙεηηίΙίοηεδ 0ρ»0Αδ ίηνεηίδδε ίη ΜΑηυδοΗρΙίδ οο(1ίοίΙ)ϋδ ΒβνβΓίοο, εΐ Αυ- 
ςυ&ίΑπο, θίΐίΐίοηεπι ηϋιίΐοωίηυδ ΑΙΙίΑηΑδϋ ϋίδΟΡβρΑΡε αΙ) ΑυκηδίΑηο, εΐ Ββνβποο οοί1ίοίΙ)υδ, 
β1 Ιοη8β βδδβ οοηοίδίορεηι. Ργιμα ηεπιρε ίη Ηοο δορίρΐίοηίδ ββηερε υΐ ρΐυρίπιυπι δυηΐ τοηοί- 
δίοΓΑ, ροδίρεπίΑ ρροΙίχίοΓΑ. Αά άοοΙρίηΑπι ϋΑπίΑδοεηί ορυδ ηεοεδδΑρίυηι εδί; ΓβοΙεςιιε ίοΐί 
ορβπ ρροΓι^ ροίερυηΐ, υΐ Ιερπιίηίδ εΐ τερϋπι ΓορπιαΙίδ ίίΑυδΙίδ ΙεοΙορ ρροωρίίορ, εχεροίΐΑ- 
ΐίοΓΓίυβ Αά αίνιη«Β δΑρίεηΙί» Λά^ΐΑ, ςυΑΠί ΟΑπίΑδοεηαδ ρρορίπΑΐ, ρεηβίΡΑΡε ροδδίΐ. 

ΙΛνΐΙΙ. θ€ ΗύβΙΙο ν€€ί<Ε βάβί. — ΙχύβίΙατη Τ6€ία βάεχ ηοη βδδε ΟΑίΠΑδοεηί, νεί ίηάε (ΐϋίδ 
εοΙΙίβεΙ (6). Οιιοπιθ€ΐο εηίηι ΟΑπίΑδοεηυδ δερϋηιβΒ δγηοάί ροΐυίΐ πιεηιίηίδδε, ςαί ΑπΙε δβρίί- 
ηΐΔίη ϋλίο ίαηοΐαδ εδ1? ΕΙ ΐΑΠΙβη ίη εο δΟΡίρΙαίη εδ( : Έτι πρ6ς τούτοις δέχομαι τάς Εεράς οίχου- 

(β) £χ, ηί ίιΙΙοΓ. «1β (|ΐιο ϋί8ριιΐ2ΐ Ι,εο ΑΙίΑϋιΐδ , βΙΐβΓΪιΐδ {βηεπδ βιΐ• 

(») ΙιΊΙιεΠυιιι Α<ΐ6ί ΑΗυιη , 9^η άέ νβαα $€ηΐ€ηίία Ν6ΐ|υβ νβΓίκι ςυ» Ιιί€ εΐ ηυιη. 7 ΙαυϋΑοΙυρ» ίη ηο- 

«ΜίΜΐυ» κΐηοερυπι, εχ εοάίεε Υαΐίΰαηο, ίη ςυο ββχ δίΓο Γβρβη'ρβ δΚ. 

^ηΐ9ΐΐ9ΐ δ^ΒΟκΙί, ηοη ββρίβιιι ιινιηβΓαηίαΓ. δε(1 ΐδΐβ 175 ΙΕ0ΝΙ5 ΑΙ.Ι.ΑΤΙΙ Πβ 

μενικ^ις χα\ αγίας επτά συν(5δους, ώ; ές αγίου Πνεύματος συγχροτηΟείσας • ΡτΰΒίβΤβα ατηρίβύίοτ $α€Το^ 
Βαηοίαβ (Μηνηβηχοαβ 8€ρί6ΐη 8\^ηοάο$ ν(ΙηΙ\ %η 8ρίη(Η βαηοίο οβίβϋταίαί. Ε\ Ό8Π)β8€6ηυ9 
υΙ)ίφΐ6, ουιη ιοβηΐίο δτηοϊΐοηιιη ίηοίάίΐ, δβχ ΙβηΙιιιη δβιηρβΓ οοιηιηβπιΟΓβΙ. Οίχίιηυ$ Ιιοο 
βχδοΗρΙΟΓυιη ηίιηία άίιΐββηΐίβ βοβίϋίδδβ. εαιη βηίηι ({υί ροδΙ δβρϋηΐθΐη δγηοάαηι Ιίϋβΐΐυιη 
6χ$6ηρ86Γαη1, &(! ρ&υοβ, ίιηο ηίΐιίΐ β(] βυοΙΟΓβδ βοΐνβπίβηΐβδ, άυιη ιηβίαιιιιΐ, ηβ &ΐ $οηρ1ίο 
ϋΐθ ραΜοβ Ιβ^βΓβΙιΐΓ, ίη ςυα ηοη ηί§ί (βηίαιη δβχ 5)τηο(1ί ρΓθ1>βΓ6ηΙαΓ, 16€ΙΟΓ68 βχίδΐίιπθηΐββ 
86ρ1ιιηβιη α Ι&ηΐο ΡβίΓβ Γ6]ίοί, Ιρ^ί ςυοςαβ ^6^^^6Γβη(, ςαοΐίΐυοΐ ρΓββοββββΡβηΙ $)Γηοάο$ βηα- 
ιηβΓδπιηΙ, 6ΐ ΙβιηβΓ&ήβ ιη&ηυ, δοορο Ιβοιβη ηοη ιηβΙο, 8οηρ(υιη ββηοΐίδ^ίπιί Ρ8ΐΠ8 ^ΓϋθνοΓ- 
ΙβΓυηΙ. ΡΙαΓίΙ)α5 ίϋ ροδδβηι οδίβηόβρβ, υηίοο (βπιι^η βχβιηρίο 6χ Αηθ8ΐ88ίο ΑηΙίοοίίβηο οοη- 
ΙβηΙαβ 6Γ0. Ι8 ηβοιςιαβ ιη Ηοάοςο οβρ. 5, υ1)ί (ηιοΙ&Ι άβ 8Αηβϋ8 οοηοίΐϋδ οβουΐΏ^ηΐοίδ (α), ουπι, 
(Ιυπ) ίρ86 8θΗ))6Γ6ΐ, ποπ 11181 ςαίπι^αβ 8θ1υιηπιθ(1ο 6886ηΙ οβίβΐιρβίβ, ί(ΐ6θί]α6 ηοη ρο886(, 
ηίδί ςαίηφίβ οοιηηιβπιΟΓ&Γβ, ηαοραπι ΐ8η(αηι βΐίβιη ηιβηιίηίΐ, βχδοτίρΙΟΓβδ 8υ1)86€α1ι, ουπι 
οΛ δβχΐυιη ίβοΐυιη ^βϊη δοΐΓβηΙ, ηθ ηααιβπΐδ Ιραηουδ εο πιυΐϋϋδ ΙβΰΙΟΓυπι &ηίιηο8 οίΙοηιΙβΓβΙ, 
δ6Χ ρΟδαβΓυηΙ : Φη(ΐ\ δλ τ6 περΧ των αγίων χα\ οίχοομβνιχών Εξ συνόδων. 8αη€ία , ϊηφΛοηί , €ί 
αοητη^ηίοα $€Χ οοηοΗχα. ΕΧ ίη 6η6 οβρίΐίβ ^αίηςυβ Ι&ηΙυηι ροηίΐ, ηο.ο βΐίβηυδ (Βουωβηίοί, 
(ΐυθ(1 η66 ροΐ6ΓΑΐ, πιβπιίηΗ. 01)ίΙ βηίια αίβιη ίρδβ βηηο 599, ΜαυηΙη ίαιρβΓθΙοηδ 14, 6ΐ δβχΐυηι 
ωβαηιβηΐουαι οοηοίϋυπι οοηΐΐθ ΜοηοΙΙιβΙίΐΑδ 66ΐ6ΐ)Γβ1υΓ θηηο 681 , εοηδίβηΐίηί ΡοςοηβΙί 
(ΐηηο 12, αηηοδ ρθ8( Αη^δίβδη οϋίΐυιη 82. Ιά ςυοηυβ Οαπιβδοβηο βΓθί(ϋδδ6 \Χ11\ πιίηιαι νίάβΓΪ 
ηοη (1β1)β1. ΕΙ δβχΐβιη δ^ηοίΐυπι θάάϋβαι οοπιρβπ βχ βΐίο ηΐδδ. ςυί ηοη ηίδί δ6χ ηυπιβΓθΙ : 

Δέχομαι βέ κα\ τλς αγίας Ιξ συνόδους• Άβΰίρίο αηίδτη βί $€Χ $ί^ηοάθ8. 0«ί ρΟΓΓΟ ηυοίβΓυπί 

δγηοάοΓααι βυχίΐ, ηοη νοΓίΐαδ οδΐ ίηΓΓδί Ι,οηδΙβηΙΙηοροΗίβηβθ δβάίδ πιβηΐίοηβαι ίη(6η(ΐ6Γβ : 
ΎποτάσσεσΟαί τε τ?| άγιωτάττί χαΟολικξ Έχχλησίςι της Κωνσταντινουπόλεως, χα\ έν πδσι πβίθεσθαι χαί 
άχούειν τ^ σ!) άγιωσύνη, χα\ τοϊ; μετ' αυτήν τη; άγιωτάττ)ς Έχχλησίβς προστατεύουσιν • 8ηΜ% ^αηΓίί«- 
Μχτηα οαίΚοίίαΐρ ΕοοΜχα €οη$ίαηΙχηοροΙχίαη<Β^ ^ί ϊη οιηηχοχΜ 8ηαάΒΓ% βί ο1>€άχτ6 Βαηεΐχίαϋ 
ία«, €( ίίηίν€Τ8Χί ίΐιι ρο$ί€α $αη€ίί8$ίιη<Ε ΕΰοΙαχα ρτϋΡβτϋηί. Ιη ΑηΙίφΐίθΓί1)υ8 βηίω ηβο Π)θ1« 
ηοΐ® οοάίοίϋιΐδ £Ιοηδΐ8ΐηΙίηοροΙίΙθηβ6 πιοηΐίο ηοη 1ΐθΙ:)βΙυΓ. Ηίηο νίϋββδ ίη βνβΓίβηώδ δβηοΐο- 
Γυπι ΡαΙπιπι δοηρίίδ δοίοΙοΓυπι Ιιοιηίηαηι ΙθηιβήΙ&Ιβπι. Ιη αΐίίδ ΗΙ^βΙΙιΐδ ΙοΙυιη Ο&πι&δοβηυοι 
ΓβΓβΛ β1 βίΒ βο βδΐ. 

ΙΧ1ΙΙ*. ΙηΙβΓ άχ$$€Γίααοη€$ ΤΗεοάοτχ ΑΙχΑϋαταρ, (ΙίδδβΓίθΙίο 18, Ιιβ1)βΙ δίΜ ΙίΙαΙαπι διά φωνής 
Ιωάννου του ΔάμασχηνοΟ, ςυθΠΙβάοΐΟοΙυΐη ίη &1ίίδ ςυοοίαβ βάηοΙβΙυπί ΟΟΠίρβηηΐυδ : ^Ασχληπιου 
άπ6.φωνής *Αμμωνίου• ΑΛΙερϋ €Χ 0Γ6 Ατηηχοηϋ. Ι,βοηΙίί Β^ζαηΙίί οοαιηιβηΐβπυπι ύβ δ6ο1ί&: *Απ6 
φωνής Θ€θδώρου τοϋ θεοφιλέστατου Άββαί * £χ οτβ ΤΗ^οάοη Τ6ΐχρχθ8Χ$8%ηχχ αύύαΙχβ, ΝίοβρΗοΐΊ 
♦έβΐΐΐδΐί ΘΧΟβπρΙβ ΙΐίδΙΟΓίθΓϋΠΐ, άπ6 φωνής Θεοδώρου• Εχ ΟΤβ ΤΗβοάοη : βΐ ίη ίρδΟ βΙί«Π1 Οβηΐβ- 
δΟβηο: ΕΙσαγοϊγή δογμάτων στοιχειιόδης άπδ φωνής Ιωάννου πρεσβυτέρου, βΧϋ, : Ββ αβ€Γ€ίΧ8 €( ρΙα€ίίχ$ 
ρτχηκΒ χη8ίχίχιίχοη€$ €χ οτε 3οαηηχ8 ρτ(8ΐ)\ιί€τχ^ 6ΐο. Ι(1(]υ6 βη θϋ ΟΓβ (ΙίοΙ&ήΐίδ πεηι βοοβρίδδβ, 
βη οΐίαηι θ5 ίΠίαδ δοηρΙίδ δοπρΙΟΓθηι β^ΟβΓρδίδδβ, ςυ» ροϋοΓβ 3υ(1ίοβ5βηΙυΓ, νβΐ ςυκϊ βο 
-ίΐίοβηάΐ ακχίο ίηηυ&ΙυΓ, α^^ηιαδ αΙί1)ί. Ναηο δυίΟοίβΙ ίηαίοβδδβ ίη 6& άίδδβΓί&Ιίοηβ ηοιηβη 
Ο&ωβδοβηί }ι&1>6τί ρΓβθΓιχυηι. 

ΙΧίν. Οβηη&ίίίοδ ρβίΓίΑΓοΙια εοηδίβηϋηοροΐΐΐαηιΐδ Αροίοςία ρΓΟ οοηςίΐίο ΡΙοΓβηϋηο ο. 4 : 
Πίν γάρ, ίη(11ΐίΙ» τ6 παραχλητιχίιν βιβλίον περ\ τούτου διαλαμβάνει, χα\ τάς ψυχάς των αγίων έν τφ ούραν$ 
εΤναι Δαμασκηνός τε χαΐ Θεοφάνης οΐ τούτου ποιητα\ διαπρυσίως άναβοωσιν ΟίηηΧ8 βηίηχ ΡαναοΙεΙίφχέΜ 
Ηοο ίάβηι οοηϋηεί, εί αηχη%α8 8αηο(οΓηΐη %η οαίο €886 ϋαη%α8€6ηη8 εί ΤΗ€ορΗαηβ8 χΙΙχχμ οοηχρο- 
8χίοτ€8 ΰΐατα υο€€ (αίεηίητ. ΡγοΙ)6 οηιηίΑ. Α( ίΐΐίυδ 1ίΙ)Γί οοπιροδίΙΟΓβδ ίαΐδδβ ϋΑηιβδοβηυιη 6Ι 
ΤΙίΘορΙι&ηβαι, ςϋβδί ϋ δοΐί ίΙΙίαδ βαοΙΟΓβδ ΑιβήηΙ, ηοη ρΓθΙ)6. Ιη βο η&ωςυβ ρβΓββίβηύο 
ρΐυρβδ βΐίί, ίίςυβ $&ηοϋ$8ί{η1 νίΓΐ, βηίπιυηι β1 ορβΓβαι ροδυβρβ; ςυοΓαπι οοηβίαδ, δί ευαι Οβ- 
ηιβδββηί βΐ ΤΙιβορίΜηίδ οοηίβΓβδ, ηβοιηβ ίΠί ρΙιΐΓβδ δϋηΐ, βΐ ροΙίοΓβπι 1ί1)Γί ρβΓίβπι 0€βα[)βη1 : 
βΐ Ββπιβδββηί ΙβοοΓ, δί πιοϊβιη 1ίΚ)Γί οίΓΰΐιπίδρβΰΙβδ, ςυθοινίδ δίΐ (ϋ^ίΐ&ΐβ ^Γ&ηάίδ βΙ ηιιιΚυδ, 
ουαηΐίΐβίβ Ιβπιβη ηοη Ιι&ϋβΐ πιαίΐυιη ςιιοά άβΐ. ^Ιίηο πιβίβ ίΑΟΙαηι οροδ (οΐυαι Οθηιβδοβηο βί 
τ1)βορ1]&ηί &8€η5ί. ΑαβΙΟΓβδ ορβπδ δυηΐ ρτβββίρΐιί, Ιοαηηβδ Οαωβδοβηαδ, ουαι Οοΐοββίιαδ Οα- 
ηιβδοβηί ίη βο ίηδβπαΙαΓ, ΤΙιβορΙιβηββ, Μβίτορη&ηβδ δαινΓηβθυδ, Ιοδβρίιυδ, ςυί ρΐυπωυδ βδΐ, 
ι4 Αΐίί. ΟυΦη&ηι νβτο βχ ύίδ Ο&ηΐΑδοβηί, ςιιββηβηι ΔΐίοΓαπ) δυηΐ. βΐίυβ βηΐ άίδββΓηβηάί^ 
Ιοουδ. 

ΙΧν. Ιη 1ίΙ)ΐ*ί5 ρΓδθΙβΓβΑ βοοίβδί&βΐίοίδ βΓ»βθΓαηι ρ1βη€[υ6 ο&ηοηβδ ρΓΟδΑ ΟΓ&Ιίοηβ 8υΙ> 
Ιοβηηί8 Ββιη&δοβηί, Ιοβηηίδ ηιοηββίιΐ, ΙΟΑηηίδ ηοηιίηβ ρροδί&ηΐ. Εοδ ηοη βδδβ οπιηβδ Οβιη&- 
8ββηί, νοί βο βνίηοί ροΐβπΐ, ο^υοιΐ ρΐβπηυβ βο ηοηιίηβ, βΐ Ιοβηηβδ ίρδβ ΜθυΓοροάα βΓ^αιηβη- 
ίυηι βίπιίΐβ ρβιΊΐΆΟΐΑΓαηΙ, ςυιίχυδ βχ ίίδ ρίβηςυβ, ηβ οιιηοΐα ίη υηυηι βοηίβΓπ νίάββηΙυΓ, Ιη- 
1)υβη(1ί δυηΐ. Οαίηθίη ροιτο Οβηι&δβοηο, βΐ (|ΐιίηβπι οΗίδ &δ6πΙ:)ϋη€ΐί δυηΙ? €βι1ο Οβηιβδοβηί 
δυηΐ, ({ΐιΐουηηυβ δυΐ) 6]αδ ηοηιίηβ ίη ΟβίοβοΙιο, δβυ Ρ&ΓαβΙβΙίββ Ιβ^ηΙ^Γ : ςηί ίη Ιιβίχίοηιβάο 
8Λ0Γβ βΐ ίρ80 ώβ Ρβδοη&Ιίδ, αΐίίδςΐϋβ ρπαοίρηίδ δθ1βπιηίΙδΐΙίΐ3υδ Ιυω ΟΙιπδΙί, Ιιηη Υίρρηίδ Γββί- 
(αηΙαΓ. Οβ Α(ίί5 ηοη ίΐα ίβοίΐβ βχΐήβο ηιβ. £1 ίοΓίβ δίηιίΐίδ οοη&ΐυδ ίη ΐΓΑβίΑΐη πιβο« Όε ηχβίοάί» 
ΟναΰΟΓΧΛηχ, ίη αηο ΙιβΒΟ ΑβϋυΓ&Ιίυδ 6χαηιίηαΙ)υηΙαΓ, ίβΐίοίυδ δαβοβάβΐ. 

Ι.Χνΐ. Νβ€ ΜεηοΙορϋ ηχΐ€(0Γ €8ΐ 3οαηη€8 Όαηια8€€ηχΐ8, — ϋαΐ&ΐίηυδ, Ιίΐ). νπ 1>€ αΓοσηιι, ο. 5, 
βδδβπΐ ΜΑΓί^ΓοΙο^ίαίΕ ΟΓβββΟΓαιη α Ιοαηηβ Οαηιβδββηο β(1ίίηπι ίυίδδβ. Ο&ΙβΙίηο &1ίί αυοηυβ 
8υΙ)δθΓίΙ)υηΙ, ηββ υΐΐααι Αΐίυηι, ςυαηι 03ΐαΙίηΐΗη ίρδαιη Ιβυάαηΐ ααοΙΟΓβηι : ίβοίΐβςαβ ίΙΙίδ ηοη 

(α) δοπρΙΟΓ Ηθ(ΐ6β;ι ηοη ββΐ Αη88ΐα8ΐυβ Αηϋθ€ΐΐ6• τη<^δ. Γβ^Ίί 1)ϋ1)6ηΙ, τεσσάρων συνόδων , ηοη έξ 
ηπ$ ; 86ΐ1 3ΐΐ6Γ, ςηί 8ΐιΙ) ΗβΓαοΙίο νΐχίΐ. ΟχΙΰΓυιπ συνόδων. 

* Γαίβυβ 691 Ιιίβ ηαπιβηιβ οαιη βοςαβυϋόυβ, ςηο$ ί(1οο ηοη ηιηΐ^τηηβ ςυίβ α<1 1ι«ηο φίλίβΐιι ςυΜβιιι ηαηβτοηιιη 96* 
ήβπι ΙβοΐΟΓ ιηαΚοΐίβ$ ία ηοΐίβ βΐ άίβ^βΠβΐίρηίϋαβ ΓβνοοαΙυΓ. Ιϋοιτ. Ρατιι. 177 ΡΚΟυΕΟΟΜΒΝΑ. 178^ 

1)60)0 θοςυίβδοίΐ, τυπι αΐίυηϋβ οοπδίβΐ Ιοβηηβπ) ΟβίΏΑδοβηυιη οίΒοίοπιπι 6οο1θ5ία$ΙίεοΓυιη 
Ι>οηαπι 5αο ΙβιηροΓβ ίοηοθίοκη) ίαίδδ^, βΐ^^υβ «κίοο Ωβπ ροΙυί556, ιι( (ΙίβΙυηι ΜθΓΐ)ΤΓθΙο^ίαιη , 
$6ϋ Ιΐεηοΐο^υιη, δβα ΟβΙβικΙβπυπι (1ιί$ βηίπι ηοΐΏίηίΙ>υ§ ορα8 ίΙΙυϋ βρρβΠαηΐ), νβΐ ρηιηυδ οοπ- 
ββνοπΐ, νβΐ δβΐίβηι οοΓΓβχθτίΙ θο ΡβρυπββνβπΙ. δβΙβζΛΓ, Ργο ΐΐΏπιβουίΛΐβ οοιιοορίίοηβ, οβρ.35, 
ηαιη. 21 , β(ΓΐΓΐη&1 ς[υη3(]Απα ίβ8ΐ& ίη Ι^βησΙο^ία ΙιβΙ>6π, ηαθβ ρο$1 ΟαΐΏαδβθηυηι οοθρία 1 ΧΙ.11] $υηΐ 
ϊα Εοοίβδία οβΐ6ΐ>Γ8Π. Νθω υτκίοοίιηο (Ιίβ ΟοΙοΙ)ηδ ρΓοροηίΙαΓ €βΐ6ΐ)πΐ8δ (ΐυ«5(1βιη Ιιίδ ν6Η[)ί8 : 
Ξβρίίηια ίρηοάί Νί€(Βη(Β αάνετίΗΒ ΙοοηοΜαοΗοΒ €ομτοηί/ηιηϊη^ βί €ρί3€ορο», αο ίαν^ηίβΒ €Χ»€' 
ΓΓα6ι7ί αίίάαηι ΰοπΰίΐίαΐηίΐο. Ηϋθβ βυΐβιη $γηο(1υδ ρο5ΐ ΟΑΐΏβδΟϋηί οίΗΐύιτ) 06ΐ6ΐ)ΓβΙβ ίυίΐ, υΐ 6Χ 
ίβοιροηιπι Γθ1ίυηί1)α5 οοΐΐί^ίΐ ΒβΓοηίικ, Ιοπι. VIII, β1 εοάβπι (Ιίβ ίηδΟΓίϋίΙαΓ : ΓΛβορΛαηΜ «ιί- 
$€ορα3 ΛΊοΰΡω, ηιηί €<Β$η$ αί βααεΙΙί» ΤΗ^ορΜΙο χκηρηαηίβ, ίΐ άβιηοευί 9ΜαΙο ΤΗβορηίΙο 

€Γ€αΙίΜ ($ί €ρ(8€θρΗ$ ΝίΟΰΒΟ!, Εΐ ό Αρρϋΐδ 6ΐΜΙ>θΙυΓ Νίΰ6ΐβδ βΐ3))βδ, 6ΐ ίπϋ βΙίβΙΏ ΟαΐΏβδΰΟΠΟ 

ιηίηοΓ, ςαί δαί) Ιβοηβ Αηηβηο ρβδδϋδ ϋδΐ; Τ1>οο(1οπΐ8 δίαϋίΐβ, Νίοβρίιορικ ραΙηαροΗβ €οη- 
δΙθηΐΗίοροϋΙαηαδ, 9 ΜαπΙπ βΐ 2 Ιυηϋ; ΤΑΓβδίυδ ρβΐπβΓοΗα ΟοηδΙβηΙίηοροΙίΙιιηυδ» 25 ΡεΙ^ρυΔίϋ; 
ΡΙβΙο 5(α(Ιί1β, 4- Αρπϋδ; Νίοο Μ}ΓΓθΙ)1γΙ&, ({υί α οοηδοβίβ δίΐΗ ίοηπι^Ιβ^ Ρα^χίβηϋαηί αρ\ΐ€^ του 
Μετ^ινοίΓτΕ, οο^οΐΏβη «άβρίυδ 6δΙ, 6ΐ δυΐ) Ιοβηηο Ζίιιιίδοβ, Ββδίϋο ϊυηίοΓβ, 6ΐ εοηδί&ηϋηο 
ΡθΓρ1)>το(ΐ;6ηη«1ίδ οίροβ θηηυηι Οοηηηί 985 ΠοπαίΙ, 26 Νονβπώπδ; δίορίιβηϋδ Νβοίακιρβδ 
(6ΐηροΓ6 Ηβΐΐιοίΐϋ ρθίΓίβΡοΗ» ροδΙ ΤΙΐϋορΙιϋυαι , 9 0ϋ06η)Ι)Πδ ; Τ[ΐ6ορΙιβηο Ι,βοηίδ ^ρίϋοΐίδ 
ίαιρϋΓθΙοηδ αχοΓ, 16 ΟβοοϊϊΐΙ)Πδ; ΤΙιβίχΙοΓυδ ΟπορΙαδ, 26 Οοοοηι1>Γίί>, οΐ δβχοοηΐί βΐϋ ίη οούβιη 
6ΓΦεοηιιη Μβαοίοςϊο οοιηΐΌβιυοΓαηΙυΓ, ςιιί ροδΙ Οθΐηβδϋοηαιιι (ΙοΓυοΓυυΙ, ηβ δίη^Ιοδ Γβϋοιν- 
5θ3υα. Ηίηο θπςαο ηοη β ΟβίΏΟδοεηο ΜοηοΙο{ζίυη) θΓα>οοΓυηι εοηοίηηαΐαηι, νοΙ ΓοίοπυβΙυιη, 
οιιο) ηαΙΙο ίά βυοΙΟΓβ (ϋοβίυρ. ΛΙ ροΐυίΐ ί(1 ίββΟΓΟ, ίαΙϋοΓ. ΡϋΙαυραπΙ υΐ Ββδίΐίυδ, βΐ Νβζίβη- 
ζοηυδ, €ΐ ΤβΓΑδίυδ, βΐ ίηηυπιβπ βΐίι. Αη Μΐίο ©Οδ οοηίΐβδδο ιϋο<;ιηυδ? Νυ^ω. ΥοΓυαιΙβίϋϋη (ΐκιι 
ΥΑπβ ^ηΐ ΜθηοΙο^α ββηοΐοηιιη βρυά Ορφοοδ, (ΙίοαηΙ νβΙίΐΏ, δί ροΙβΓυηΙ, βυ]υδη&Εΐι Όοαιβ- 
βεβαυδ οοηΟθΙΟΓ βίδΐίϋΐ, νβΐ οογγοοΙογ. Ιη ϋδ οιοηίϋυδ οιυΐΐα ιηδβΓίβ δυηΐ, (|υ£β ροδΙ ΟβυΐΑ- 
506Βί ΙβαιροΓΑ οοπϋ^πιπί. ΟαβΓΘ ϋοβΐ (Ιίχβήιη ροΐαίδδθ Ο&ιη&δοβηααι ίίΐυιΐ β(1 βαβ ϋδ(}υβ 
!βιηροΓ& οοπβίηηβΓβ, δυΐ^δοςυβηΐβδ Ιβηιβη βΐίοδ &ιί& Αΐ(|αθ αΙί& ρρο ορροΓίυπίΙβΙβ ΙοοιροΗδ 
&(1(1ΐ(ϋδ56; ηοη (θπιβη ίΙΙίυδ αυοΙΟΓθηι ΟβπΐΑδΟϋηααι β^ηοδβο : ηβο υηςυαηι ϋίιβπηι ίίΐίυδ^ 
400(1 ηυηο ρρββ ηιβηίΙ)υδ (χΓβΒοοΓυιη ϋδΐ, ιιαοΙοΓθαι ίυίδδβ. ΤάΙαπι ίΙΙαά ίαπδοοηδυΐΐοηιαι 
αχίοιοΑ : €ηηι αϋρηίά €Χ αΐί^ηο ορϋτβ ά€ίναΗίίηη$, νβΐ αάάίίηίΜ, βίβ., ίοΐβοςυβ εαηι δυΙ)δ6€αΙί5 
Ιβιηροηϋϋδ ί&αβηι, ΓοΓΟίαοιςϋβ ηιαί&νοπί^&ϋοδ ηοϋίδ ϋΐίυδ βαοΙΟΓ ηοδοίο &η ίΙ& ΓβοίΙίδ ίηνοηΐι;^ 
ηΐΜΒΓβηόοδ. 

υΐνπ. £ΐ ϋΐ ίά Γρΐ0(]υ6 βϋηοΐβιο , δαΙαζΑΡ δβΐίδ β€υΐ6 βρςυΙβΙυΓ, ςυ6πια(1αΐ0€ΐαα} δοηοΙΟΓυω 
^θι^ (ΙίοΙοηιηι ηοπιιηα ίη 03ΐθη<ΐ8Γίο ίΙΙο ροδΙ Ι)βηΐ3δ06ηαηι, ηυβηάο 3βηι ίΙΙί ροδ( [)«ηιαδβοηυιιι 
ΤίΧΏοϋ δϋηΐ, Οδδβ ίηδβπΐβ, ίία €ίίαη% ϋοηϋβρϋοηίβ (τ»1αϊη $(ηΐίΐ6ΐη αάτηοάηίη {η$6Τ€Τΰ ρο(αί8$& 
€χρΙοΓαίηηι €8$β. ΟιιβΡβ ΟοηοβρΙίοηίδ δοΐβηιηΐΐβίβηι ίη Εοοίοδίβ Ογλολ, ηοοιαβ 1.6οηο ιωρβΓΛ- 
1θΓ6 δ&[)ί<ΐη(6 (ΙίοΙο, ηβςυβ ΟβΟΓ^ίο ΝΙοοΜβάΙοηδβ, (|υοΓυπι ΟΓαΙίοηοδ ΐΡ8(1ϋ ΒβΓοηίυβ ίη 8Γογ- 
Ιίβοβ Βϋ)ΗοΙ)ΐϋεβ οοηδ^ΓνΑΠ (α), φΐθ(1 6δΙ βηΐίααΐδδίπιυιιι Ιιυ^υδ ίϋδΐί ηιοηυιηβηΐυπι Αρυ<1 
ΟπΒΟΟδ. 1.60 νβΓο οίΓΟβ βηηυΐΏ ηοη^οηΙβδίωιυΏ ΠοΓυΙΙ. Οαο βΐιβπι ΙβπιροΓβ, νβΐ ραυΙο αηΐο 
θραά Ι^ιΙίηοδ, Ιιοο ίβδίυιη ίηϋΐιοβίαιη βδδβ νιάβίαρ. Μ ροδίοιοάιπα ίάβηι χϋίαεηι Ιβϋιΐδ 

ρΓθ1)θ!. 

ίη$ίαυταίηιη, $€άηοίαοΙο, — ^\ήάαμ\ά (βπιβπδϋ (1β βοηιπ) δβηίβηΐίβ,ςυί ίββίυπι ΟοηοβρΙίοηί» 
θΙ> ίρδίδ Ε€€ΐ6δί£9 ίηοαηβΐιιϋίδ ίη Εοοίβδία β6ΐ6ΐ)Γβ1ιιπι ίαίδδβ δίΙ)ί βαΐυπι&ηΐ, βΐϋδηυβ 5υ&(1οΓβ 
εοη&ηΙαΓ, ηυοδ ορίίοιβ (Ιίοΐαδ δβίβζβρ, αΐίίφΐβ ΓβίβΠυηΙ, ίρδβ πιηΐΐο Ι^βοηβ, β1 Οβορρο βηΐί- 
ψιίοΡ6ΐη ίη Εβοΐεδίβ ίαίδδβ, βτί(1βη1ίδδίπια Ρβΐίοηβ ιηο ρροΙ)βΙυρϋΠΐ ίη βϊ'Λ^ίβπ^ φιλοτυαρθένων 
ϋχίδΐίηαο : ουπι βΐ βηΐβ βοδάβηι ίη ΟοηοβρΙίοηβπι Οβίρβρβο ορβΗοηβω οοηδορίρίαπι οοπιρβ- 
η?Γίηι. ΡϋίΙ ίΙΙίϋδ δορίρίορ Ιοβηηβδ, ςυί ηυηο ρρβδΙ)νΐ0Γ, ηυηο ΕυΙ)0Β« βρίδοορυδ, οροΐίοηίϋϋδ 
αΙ) 6ο οοιηροδίΐίδ ρρίΒβξίΙυρ, ου^υδ 6θδ οοπιρίυρβδ ίυίδδβ ηυΐΐυδ (1υΙ)ί(ο : Ιβηιρυδ Ιβηιβη ηοϋίδ 
ΓβΙί(|α8δ Ιβηΐυηο Ιρβδ ίβοίΐ, φΐβδ (υηι βοϋβπι Οβαιβδοβηο ίη Ιυοβω ΟρβΒοβ, Ι.3ΐίηβ(ΐυβ ρροΓβΡΟ. 
ΟυβηΙΐΒ ίρδβ ίη Εοοίβδίβ Λιερίΐ βυοΙοΗΐβΙίδ, νβΐ ίΙΙυά βνίηοβΐ, ορβίίοηβδ ίΙΙίυδ ίη «ΒδΙίπιβΙίοηο 
Αιί3δ6, υ( Α πιυΚίδ δυΐι Οθοιοδοβηί ηοπ)ίηβ ηι1[^ΡβηΙυρ. Εβδ (Απιβη Οβπιβδοβηί ηοη βδδβ, οΙια- , 
ηοΙβΓ ίρδβ άίοβηοΐί, β1 Γ^ηιπι βχροδίίΑΡυπι (ΙίδροδίΙίο βρβΓϋδδίπιβ, υ1 ηοδ δυρρα αάηοΐΑνίηιυδ, ' 
ρΓοίΜΟΙ. Ηίο ίΐβςυβ οΡΛίίοηβ, ςριβπ) άβ ΟοηοβρΙίοηβ ΟβίρΛΡ» 1ι&Ι)υίΙ, οιηυδ ίΐΐαά οδΐ ρρίηεί- 

Κίιιιη, Ό μ^γας απόστολος Παΰλος, ηβΡΡθΙ δυβ 8θ(Α(β ίβδίυπι αβ εοηοβρίίοηβ & πιυΐΐίδ οβίβοραΐυιη ' 
ιίδδβ, Α ηοηηυΙΙίδ ηυΙίΑ ΙΐΑΜίυηι ίη [ΧΠΙΙ] οοηδίάβρ&Ιίοηβ, 06ΐβΙ)ΓΑη(Ιυπι ΐΑΐηβη οωηίηο βδδβ, 
αΙΙιίηο τίϋβΑδ ϋΙίυΒ οβΙβΐ3ΡΑΐίοηβηι ^Αη) Ιυπι ίο Απι1>ίςυο, ροδΙηιο<1ιιηι α1> οπιηί1)υδ ΑνκΙίδυΙηίδ 
βΧΟββίΑΠ) , ΑΙ)ρΓθΙ)Αΐ8η)φ]β ίυίδδβ. ΥβΓΐ)Α ίΗίυδ δυηΐ : Έορτάσωιιειι χα\ ήμεΙς &παντε( , άγα7Εητο\, 
τ^^ της %αηΛάο Μαρίας πανηγύρι ις, πνιυματιχώς εύφραιν^μινοι, χα\ νοοΰντβς τ^ του «ροφήτου λόγιον* μ£ν6ς αε 4χ θλίψβως. » ΑΟτη οδν έξ Ιούβα, χα\ ό Κύριος έξ αυτής τ$ χαιά 9άάΜ. ΑεΙ ουν έν ΐαΤς θβίαις 
χα\ μ«γάλαις ΙορταΣς, χα\ χΛς της Θεοτόκου της ελπίδος ^μών πανηγυρίζεκν. Έχτ^ς ο5ν του πληρώματος 
τ«ν ίώβεχα εορτών τιανηγυρίζομεν χα\ τ4}ν ζωήφόρον αύτης χοίμηαιν. ΑΟτη ^Αετά τήν εις ούρανοΟς αΰτης 
4νο8ον του Κυρίου ημών (ησου Χριστού, χα\ τήν του παναγίου χαΐ ζωοποιού Πνεύματος έπ\ τους ααχα- 
ρίθΕ:>ς άποτιύλους χαθούν, τήν χαί έσχάτην χα\ μεγάλην όνοααζο{ΐένην έορτήν, πλήγμα τής χρηστοτητος 
του Κυρίου χαΐ Θεού ημών οίχονομίας, χα\ πάσης ύστερον την πανσεπτον αϋτης χοίμησιν παντιγυρίζομβν. 
Τλς & &νΐι»τΙρω χβ\ πόομνημοιιευοαένας χατά τήν βεχάλορν της χ^ Παλαιβς χιΐ Νέας Διαβήχης. τρεις 
γλρ βταβοχαί είσι τών Μχ« λόγων, απερ έβιδάχθημεν άτΛ ττ)ς παναγία; ομοουσίου, κα\ ζωοποιού, καΐ προσ- 
κυνητής Τριάδος. Ή πρώτη έχτοΰ νόμβυ • ι *Αγαπήσεις Κυριον τί»ν'Θεόν σου, ι χα\ τά έξης. Κβΐ μίΐίπειτα 

(α) 1>β3υηΐ Ιιίο ?•ΐ'€8 αΐίιιιιοί, ίοΓίο, ν€ΐΗ$ίίοτ€ηι ηοη ηκ €€η»€ΐ» 179 ΙΕΟΝΙδ Αΐυ^ΤΙΙ 180 

Ιν τ^ Νέ^, οΐ μαχαρΐ7ΐλο\« χα\ αύτο\ βέχα 6μο(ως. Κα\ τό, ι Πάτερ ήαών, >•€έχα λ^οι είσί * ταύτας δ^ τ3^ς 
δέχα ιτανηγύρεις γεραίοοντες έορτάζομεν. Τί|ν μέν «ρώτην , εΐ χαι μή παρά τοΙς πδσι γνωρίζεται, Ιν ^ 
ίβέξαντο οί μαχάριοι Ιωαχε\μ χα\ Άννη τα ευαγγέλια της γεννήσεως τής *Αειπαρθένου χα\ θεοτόχού 
Μαρίας τή έννάττ} τοΟ Δεχεμβρίου μην^ς * στ.μειοΟ νουνεχώς, αγαπητέ, οτι ούχ Αστΐονδον, ουδέ ανωφελές τ^ 
παρ* ήμίν γραφή παραδιδόαενον. ΕΙ γάρ χαι έγχαινιαμοί έχχλησιών επαξίως επιτελούνται, πέ^ψ μάλλον 
ήμεΙς όφείλομεν μυριονταπλασίονα μετά σπουδής, εύλαβείχς τε χα\ φόβου θεού έπιτελ^Τν τήν πανήγυριν 
ίου 
,έν 

αΟτή χατεσχήνωσεν, !να νόμον χα\ προφήτας πλήρωση, έλθών ε?ς τδ σώσαι ήμας • ϋ^ΜτϋηιχίΒ Η 
ηο$ οίηη€8^ σι/ίΓίίίίίιηί, Όβιρατα Υίτρίηίβ βοΙΰτηηίίάίεΒ, «ρχτίίη €Χ8ηΙίαη(€3, €ί ρτορΗβίω ροη^ 
ά€ναηί€$ ΰΙοςΗίητη. « €€ΐΒΐ)να (ηαηι^ιι^, αΐΐ), ^ν^άα, $οΙ(ΐηηίίαΐ€& ίΗα$: ςιιίρρβ α8€€ηάίί ίη/Ιαηί 
[αοχΒίη ίηατη, βί ΙϋβΓαπδ ί€ βχ ίηύΗίαίιοηβ \ » Ηοβο ίία<ΐΗ€ βχ 3ηάα €$ί^ €ί Όο- 
ίηίηυΛ €Χ ϋα Β^ύηηάΜίη ϋοτηβηι, ^ηα^€ ίηίβν αΙίοΒ άίνίηοΒ, ίοΐβτηηα^ηβ άιβ8 (€8ί08, €ί ϋή- 
ρατα οίηηνιτη ηο8ίη 8ρΒ\ (^8ία αΙΛταηάα 8ηηί. Ιάβοφχβ βχίτα άηοά€€ίΐη βοΐβψηηίίαίηίη ηιιιη^- 
νητη^ τίί>χβ€αϊη ίΙΗη8 άονηιίίίοηβτη οβΙβδΓατηηβ, Νθ8ψα€ ρο8ί ίη οαίητη α8€€η8ηϊη Όοηιίηχ ηο8ίτ% 
3€»\ι €Ηη8ί%, €( 8αη€α88ίιη%, αο ν%νΐβ€αηίί8 8ρίηίΗ8 ίη 1)βαί08 αρο8ίοΙο8 ά€80€η8ΗνΛ^ ρο8ίΓ€τηηηί 
οηιηίΗτη^ αάπίίταηάνιηαηδ (€8ΐηιη^ ίαικιχιατη ηηοά (ηηχΐ ύοη{(αίί8 ΏοτηΜ, €( Όοηιίηχονί άχερο^ 
8Χίχοηχ8 ίΑηχν€Τ8(:Β €θτηρΐ€ϊηέηίνίη, νβη€ταηά(Β χΗχιμ άοτηιίί{οηχ8 άί^ηχ αρίηχχΐ8 (ί8ΐΗτη : φΑα8 ν^το 
8ηρτα ϋοηχηχΒηχοΓαυχηχχί$ 8€€χιχηάΗηχ ν€ΐβη8 Νονχςηβ Τ€8ΐατη€ηίχ ΌβοαίορχΜη ΰίΙβύταηχχΛβ, Τγ€β 
^ψρ^ ά€€βηχ 8€ΤίηοηίΜΐχ^ άβ ^ϋίύα» ηο8 8αίΐ€ίί88ίηια, €0η8ηϋ8ίαηααΙί8^ νχνψοα, €ΐ αάοναήάβ 
ΤηηχίίΐΒ χηβίηχχϋ, $Η€€€88ίοη€8 οοηΒρκίχΑηίχΛΓ, Ρήπία €8ί ΐ€ρί8 : « Ααοτα(>ί8 ΏσηϊχηχΑηχ 
Οϋχιχηχ (χίΗΥη, ' » βΙο. Ό€χη€€ρ8 ίη Νορο, 1>€αίίίχιάχη€8 πχίηχβΓο βχηχχΐίίβτ άβΰεηχ; Η ΡβΙβΓ 
α^ηχ ηθ8ΐβΓ άϋ€€ηχ οοίηρίδίητ ΒβτηχοηϋχΜ, Ηα$ ροντο άεοβηχ ΒοΐΒπιηϋαία ηοη 8χη€ Ηοηοτβ βί 
((Τίχίχα αρίηχχί8. Ρτχηχαηχ ^αχάβηχ, Ηοβί α6 οηιηι6ιι« ηοη αρηο8€αίητ, ίη (/ίχα δβαίχ 3οα€Ηίηχ Η 
Αηηα ηαίαίχχιηχ 8βχηρ€Τ νχΓ^χηχΒ €( ϋ^χρατω Ματχ(κ, ηοηο Ι)β€€ηχΙ>η9 άχβ, ηιιη^ίιιηι αϋο^ρετχχιΗ. 
Νοία^νίΒ αίίβηίβ, άχΐ€€(Χ88χηχ€^ ηοη €88ε ρταί^ν {χάβτη, €ί /Γΐι«/Γα, (ΐχΑοά ηο8 8€ηρΙί8 ψηαηααηηίΛ : 
ηαηχ 8Χ (ΘτηρΙα^ ηβΰ ρτ(Εί€Γ Ιαηί(Β τεχ άχρηίίαίβχη άβάχΰαπχχΜ^ ί/χΑαηίο ηχαρχ8 βΓνβηίίοτχ βίχχάχο^ 
άβνοΗοηε χηβηχία, α€ Πεχ Ηηχοη 8θΐ69ηηχΐα8 Ηΰκ ΰβίβΰναηάα (8ί, ίη ^πα ηοη €Χ Ιαρχά€ /^πηάαηχηιία 
]α€χχληί%ν^ η€€ ηχαηχΑ ΚοηχίηχΛτη Πβχ ί^ηx^ίιxιίη βχα^χβΓαίητ; 8€ά ίη υεηΐτβ Όβχρατα α€ 8αη€(χ88χψηα 
Μοτχα Ρηίτχ$ ύβηερίααίο , €ί 8αη€α88χηιχ βί νχνχβΰαηίίβ 5ρχηίχΑ8 ορ€ €οη€€ρ(α €8ί, €Ηη8(χΜ Οϋχ ^ί- 
/ίκ5, 9111 Ιαρχ8 αηρχΑΐανχ8 εαηχ βχ^Ιηχχίί, ίη ηχΜ ρο8ί€α €( χΌ8β χηΗαΜίανβηί , ηί Ιερβηχ, €ί ρτΟ' 
ρΗΗα8 αά ηο8 8€τναηάθ8 αάνβηχβηΒ αάχηχρίβτεί, δυρΓθ νβΓΟ ίβ ϋδάβιο δθΙ(ϊΐηηίΐ8ΐίΙ)υδ δυπρδβΓβΙ : 
Ποίας Ιορτάς έορτάζ«ιν τ6ν Ίούδαν, ω προφήτα, βο^^ς ; € Είτα ό βλέπων, φησίν, ού τάς νομιχ3ίς έορτάς 
*1ούδας έορτ&σει μοι οδτος έν σαββατισμοίς, χα\ νεομηνίαις, χα\ σάλπιγξι. Καιρός γά^ τοΟ ποιησαι τφ 
Κυρίφ * διαβχεδασαι τ6ν νόμον σου. • Έορτάς δέ φηίμι έορτάζειν της χάριτος έλθουσης Ιν εύσήμοις, 
έορτάςδέχα* πρώτων πασών των ευσήμων έοοτών, &ν ή έδέξατο τά ευαγγέλια Ίω9χε\μ χα\ *Άν*/α τής 
γεννήσεως της πανάχραντου χαΐ Θεοτόχου Μαρίας * χα\ μετά ταΟτα τδ πάνσεπτον αύτη; γενέθλιον * έχεΙ 
σύλληφίς, ώδε γενέθλιον •^ μετά ταύτην έτερα πανσεβάσμιος, χα\ προσκυνητή, έν ίξ ό Γαβριήλ άθλους ποσ\ 

βασιλ 
δοχή ' 

ζωηφόρον - , 

Πατρ^ έν σαρχ\ χαθέδρας, χα\ ή έσχατη ήμερα, χαΐ ^ μεγάλη της εορτής, έν ή τδ πανάγιον χατήλθε έπ\ 
τους αγίους άτεοστόλους του Κυρίου ή;ιών Ίησου Χρίστου* € Εόρταζε, Ιούδα, τάς έ'ορτάς σου.• Λ?>ται ουν εΙσι 
αΐ έορτα\, &ς δ κροφήτης έορτάζειν τδν Ίουδαν βο^' ^x^^α8ηαηx ροττο 8θΐ€Υηη\ίαίΒ8 3\Αά(Β €ζΙώταηά(ΐ8 
«Μβ, ο ρτορΗβία, €Χ€ΐατηα8 ? « ΡοΒίηχοάχΑηχ ^χιχ νχάβί, αί/, ηοη ΙβραΙχα (€8ΐα 3χίάη8 οβίβύναϋί 
ηιιΛί, ηοη «α«, ςχΜΒ ίη 5α6&αη>, €( ηβοηχεηχχΒ^ εί 1x^^X8 βχΑηί. ΤζηχρχίΒ εηχηχ (αοχΒηάχ ϋοηχχηο, 
άχ88χρατ€ Ιβρβηχ ίχΜχη, η ¥€8ία νηο αρβηάα €88β αιο, οχΑχη ρναίχα αάνβηετχί^ χη8χρηχα 
άβεβηχ, ΡηηχχΑτηςχΛβ αηίζ αΐία ΒοΙβηχηχα, χη ρηο ΙοαοΗχτη^ εί Αηηα ριχη88χηχ(Β, αο Όβχρανω 
ΜαΗ<Β ηαίαΙχΗχη ηχΛηίίχΑηχ αοϋερχί. Ρθ8ίϊηοάχΑΥη 8χιηχηχ€ νεηβναηάαΒ χρ8ίΐί8 ηαΐαΐη. Ιδχ ϋοηοερίχο^ 
Ηχο ηαίαΙβΒ, ΡοΒίεα ηχαχίηιβ ΗοηοταηάχΛτη^ αάοναηάχΛηιςχιβ, χη ςηο βαΜεΙ ρ€άίϋΗ8 τηαίεηϋΒ βατ- 
ρ€ΤίώχΑ8 ίβττα οαΐεαία : Ανε Υχν^χηχ ρτοηιχηίχανχί. ΌεχηεερΒ ηχιχ ηχχιηάχΑχη Βεηνανχί εχ Υχτρχηε 
οηχηχχαη νερχ8 εΐ^Χ8(χ Όεχ ηο8ΐτχ 0ΓίχΑ8, ΡηεΙετεα ίη Ιεηχρίχλ,ηχ ρτορτε88ίο, εί χη ιχΐηχί 8ΐΐίηεοηχ8 
αοεερίχο. Κητίπηχ ΙχΑΟχΙ'ετα αρραηίιο, ΒερχΑϋην ίη ιηοη(« ΤΗαδοΓ ίναηφγηχαίχο : νχνχβεα ρα88Χ0, 
ΡαεοΗα νχίαηχ αί^ετεηίΐΒ τε8ΧΜΓΓε€ΐχοηχ8 :^εε ηοη χη εαΐνίηχ α8οεη8ΧΑ8, εΐ α άεχίτχ8 Ραίτΐ8 ίη οατηβ 
€αίΗεάτα, Ταηαεηχ εχΙνεηχχΜ^ ηχαρηχΜΟΧίε άχε8 (ε8ίχχ8, χη ρχίο 8αηαχ88ΧίηχΜ 8ρ{ήΙ\ΐ8 χη 8αη€ίο$ 
αροείοΐοε Βοηχχηχ ηο<^^ί/«<^ι^ΛΓ^«(ί αεεεεηάχέ, λ €εΙε})τα,ΙχΛάα,8θΙεηχηχΙαΙε8 ίχια8. » Πί χΐηραε 
$ηη( άχε8 ίε8(χ, ριχο8 ρτορΚεία α Ιχχάα αρεηάοε ε88ε ρνοοίαηχαί. Υίάβδ ΐΐβααβ &ηηο & Να1ίν11αΐ6 
0}ιη$1ί 744, &ηΐ6 Ιβοηβιη ίηαρβΓβΙΟΓβω (ιιυβαάο άβ ΟβΟΓ^ί Νίοοααβάίβηδίδ 8Βΐθ(6 ηοη οοηδίαΐ) 
&ηηίβ 156, ΟοηοβρΙίοηβιη ΥίΓ^^ηίδ, ηοη ηυ» εΐιπδΐί Οοιηΐηί ίη ίρδίιιβ Μβπ» υΙθΓΟ, δβ(1 ςαο) 
Μαγϊφ ίρδίαβ ίη ν]506η1)α8 Αηηββ εοηοβρίιιιη ίηίβΓΐ, ΙίοβΙ αρυά αΐίφίοδ ηοη β<ΐ60 ΙηηοΙαβΓβΙ, α 
ρΐβπβςαβ Ιβηιβη 06ΐ6ΐ)Γβ1θπι» β^υ^ηυθ 8θ)θπιηϋΑΐ6ΐη βϊ> Ιιοβ δβΗρΙΟΓΟ βηίχβ αοΐιηοίίαπι Γιάβ- 
Ιϋ)ΐΐ8 Ιηοιιΐο&ΐιιιη, θ1 ίβΐίοί ρο$Ιθ3θ€ΐαιη , ιιΐ ίβπι νίίΐβαιυδ, οϋπι ίη οπιηίυπι υδα δίΐ, βνβηία Γβ- 
οβρίβηι. Η&))68φΐβ ^&Iη 6Χ η)6, ψιλοπάρθενε, οοηοβρίίοηίδ άίβπι (βδΐυπι, πιυΚο ςυ&ιη βΐϋ Αδδβ- 
τβΓΑτίηΙ, &η1ί€(υΐ0Γ6χη. ευιη ίΐΑςαβ ΟΑοιβδοβηί «ΙβΙβ ΟοηοβρΙίοηίδ ίβδίαπ) οβΙβϋΓβπβΙιΐΓ, ροΐυίΐ 
ιΊΐ6 Αΐ)8φΐ6 (ΙαΙ>ίο ίη Μ6ηο1ο§;ίο. ίη φΐο ΓοΙίοιαβδ δοΐειηηίΐαΐΰδ δ&ηοΐοηιπι, βΐ ϋβίρβΓ» ροΐίδδί- 
ιηυπι 6ηαπΐ6Γ&Ι)&(, άίβΐ&πι εοηοβρίίοηβπι, ηί ίη ΥίΓ^ηβιη ίιηυηιΐδ 6δ$6 νβΙΙβΙ, οοιηπιβαιΟΓΑΓβ. 
Οα&Γβ Ιί66ΐ οϋ βΐίθδ ο&υ$8δ Μβηοΐο^^ίυαι ίΠικί ηββ ητιβίβ ύβοιβδοβηο &ϊ)]ιι<ϋβΑΐαΓ; ο1> 1ΐΑη<^ 

' ΝβΙιυιη. ι, !5. • ΟϋΐιΙ. νι, 43. • Οδοβ. ιι, 11. 
<8δ ΙΕΟΝίέ ΑΠΑΤΠ 1Μ 

ρΓβθδΟΓίρΐΛ ηοη ΓαβήηΙ, δοϋ αΙίοΓϋΐϋ, β ςυίΐ^υδ υΐυδ ίρδίδ βαοίοπίθΐίδ ροδδβ βοοοάβπβ βχίδΐί- 
ΐΜΐυιη ΓϋίΙ. Υβΐ ίοΓίβ βΐίβιη Ηοο ΓβδρβχίΙ ΒίΙΗαδ, ςυοά ρρίιηυιη οβραΐ ίίΐίϋδ ΡΪι^δίοβϊ ίη 
Οβιηβδοεηί 1.ο^οα 1)ίδ ΓβρβΙίΙυρ, 0Γ(ϋηβ ηίτηίαιη βΧ (βΓΐίατη, βΐ δβτβςβδίιηαΐΏ ςυίηΐυηα : υη^β 
βιίδΙίΐΏ&νίΙ 6^υδ(16^η ίοΓβ βυοίοπδ βΐίβιη δοςυβηΐίθ οθρίΐΔ δβχάββίιη, Οοιη&δοβηί ηίιηίηΐΕη• 
δβ(1 ηβο Ιιοο β(ΐ60 Βπηαπ) βρβαιηοηΐυιη βδΐ. ΥίάβΙαί θηιιη οβρυΐ ίδΐυά ρηπιυιη, [ΧΙ.νΐ]ηοη βϋ 
βϋΟΐΟΓβ ΡΙι^δίοδΒ, δβά β1) θΐίοιαο βΐίο 1ί1)ΓβΓίο, νβΐ ΙβοΙΟΓβ, ρΓΟίβ^οπιβηοπιαι νίοβ ρΓδΒροδίΙυπ) : 
φτίρρβ ιηβηίΓβδΙδπι οοηηβτίοηβΐη ουιη δβφΐβηΙίΙ}υδ οβρίΐώυδ ρπωαιη ίΙΙαά οβρυΐ ίη ΙετχΙα 
ηοη η&1)6ΐ; ςιιβιηβοΙίΏοάυΐΏ βΐίαιη ηοδίπβ ΡΙι^τδίοα οιηίδδο βο, δΙ&Ιίιη θ ο&ρΗβ ίηοίρίΐ, ςυοά 
ίη ίίΐβ δβουηοίαιη βδΐ. Οϋθ(1 βυΐβιη Ιιβ?ο ΡΙι^^δίοβ ΒΙοπιιηίίΙδβ δϋ, ηβϋ &11βηαδ βυοίοπδ, ηοη 
ΐΑηΙαιη βχ βο οοηΓίΓΠίαΐυΓ, ςαοά ίη πιαηυδοηρίίδ οο<ϋοίΙ)υδ ηοηιβη ΒΙβηιηιίάβθ βχρρβδδβ ρΓδθΟ- 
χαηι ^βΙ)6ΐ : δβοΙ ςαο(1 θΐιοΙΟΓ ίΐΐίυδ οθρΗο 4, ρβς. 46, ν. 5, 1.ο^οφ Βίβπιπιίάδθ ΕρΚοηιβη, βΐ 
ΟΑρυΙ ϋΐίυδ νΐοεδίηιυπι ςυβΓίυιη βΐΐθ^αΐ, δίΙ:)ίςυ6 1π1)υί(; ςυ&πι (^υίάοηι Εο^ο&πι ΒΙβιηηιίάΦ, 
ηοη Ο8πΐ3δθβηί βδδβ βχ πιβηίΓβδΙβ υΐπϋδίίϋθ (ϋβΓβπβηΙίβ, ου3αδ ΗςυΜο οοηδΙδΓβ ροΐβδί. Οιιίη 
δίοϋΐ βυοΙΟΓ 1ιυ3αδ ΡΙΐ)^δίθδΒ Ι,οβίοαιη ΒΙοωιηίϋίΒ αΙΙβ^βΙ,ΐΙβ οΐ ΒΙβιηοιίίΙβδ ίη Εοροβ βί ΙίΛηο 
Ιρδβηι ΡΚ^δίοαπι (ίυο1)αδ ίιιΐοβίδ, ηίπιίΓυΓη, ρβς. 118, βάοαρυΐ ρηαιυΐΏ Όβ ρηητΛρηβ ηαζα^ 
ταΙιύίΜ : 6ΐ ρβ£. 136, βοΙ 4 6(5 οαραΙΖ)^ τηοίη €( ^ηίείβ ΙβοΙΟΓβηι ΓβηιίίΙίΙ; υΜ ρΙυΓβ Ιιίδββ 
<Ι6 Γ6ΐ)υδ (ΙίοϋΓβ ρΓοροδλίΟΓ&Ι. Ε( δβηβ βΐίαπι οοη^πιυηΐ, υΐ ηυΐΐυαι άυϋίυπι ΓβΙίηςαβΙυΓ, ςυία 
ιιηί αιιβίοη, ΝίοερΙιοΓΟ ηίπιίΓαπι ΒΙβιηηιίϋφ, υΐΓ&ακιυβ ΕρίΙοπιοη, βΐ Ιο^ζίοβαι ρήοΓβιο, βί 
Ρ1ΐ3ΓδίθΛΠΐ ροδΙβποΓθπι ΙηΙιαβΓθ, β1 βοοβρίβηι ΓβίβΓΓβ (1β1)βθΓηιΐδ. Οοι^'βοΙϋΓβδ λνβκβίίηί, ϋοβΐ 
Γ6$ροηδίο ιηρΓοα)ρΙΰ δί(, οαιη ίβΓβ οηιηεδ πι&ηυδΟΓίριίί ο'οάίοβδ, βΐ ςυι βραά ηιβ βδΐ εΐβξβη- 
Ιίδβιηιβ ίη ρβι*^βηΐ6η& βχβπΑΐυδ , Βίεηιπιίοΐφ Ιακη Ι.οξίοβαι ΕρίΙοαιβη, (υω οοηρβηάίαηι 
ΡΗ^δίοϋηι 8ΐΐ3υαίοβηΙ, 1ί1)οηΙίδδίπιβ βχοδουΙοΓ, βΐυΐί νβΓβδ βνϋΐζο. Ο^^ηΙαπι νβρο Γθοβηϋορβδ 
ΟΓββοί ίη βχδοπί^βηάίδ θΙίοΓυπι ορ6πΙ)υδ, βΐ ρΙιίΙοδορΜβίδ ροΐίδδίηααπι, δίΐιίφΐβ νίηάίο&ηόίδ 
ίηββηίβηηΐ, ίυδβ 8ΐίΙ)ί (ϋχίιηυδ. 

Ι,ΧΧίν. ΗοηιίΙία άβ βαονα 8^ηαχί, — Ιη βοάίοθ ΡβΙθΙίηο 248, ΗβϋβΙυρ οπαΐίο $υ1) ηοηιιηβ 
3θθηηίδ ΟΑΓηβδΟβηί άβ δββΓβ δνηβχί, β( ηοη 3υ(ϋθΑη(1θ : Του (ν &γ£οι; Ώατρ>^ς ημών Ιωάννου του 
ΔοΜΑατχηνου, ηερί τής αγίας Συνάξεως, τής αναστάσεως του Κυρ(ου, περ\ του μή χρίνειν, μηδ^ μνησιχα- 
χείν * 8αη€ίί ΡαίνΊ» ηο8ίη ΗηιηΐΙί$ ΙοαηηίΒ Όαιηα8€€η%, άβ $αη€ία 5^ηαα;ί, Τ€$αττ€€ί%οη6 Ώο^ 
ΐΛίηί, ά€ ηοη ^xιΗ^^αηάο, ηβςηβ τϋτηίηίβΰίηάο %ηΐ%Λνί(Β, Ουηι ρη'ηοίρίο : Άε\ μέν ή του άγ{ου 
Πνβύματος χάρις δ•.ά πάσης της του Θεοΰ Γριφης. Εδίάβαΐ β(1ίΐ8 βδΐ υΓβθΟβ, βΐ ΐΛΐίηβ Λ Οβηίδίο 1. III 
Αηί{<ιηαηΑΐ(η ΙβοΙίοηηκη, δυΙ> ΑηβδΙβδίί ΑηΙίοεΙιοηί ηοηιίηβ (α). ΟίβΤβΓαοΙ, ςαοά ΑηβδΙβδϋ ρρο- 
ΙΙχίοΓ βδΐ, 6ΐ ν6Γΐ>1δ β1)αη(1θηΙίθΓ, ϋβπίδδοβηί ηιβηαδοπρία, ηιαίΐίδ (ΙβίΓβοΙίδ, οοωρΓβδδίοΓ. ΕΙ 
ίοΓίβ ΑηβδΙβδϋ βδΐ, 8 Ιθ8ηη6 Ιβηιοη θ8ΐΏ8δθ6ηο ίη 68ηι ίοΓηιβηι οοηΐΓ8θΐ8 : βχ ΑηβδΙβδίο 
ηβπΐςυβ ηιυΙΐ8 ίη δυ8 οοιηαιβηίΑηΑ ΐΓ8ηδίυ(1ίδδ6, «ΙβηιρΙίδ, φΐ£θ δίΙ)ί νί€ΐβΙ)8ηΙυΓ, θ8αΐ8&06ηυ$ 
(ΙβρΓβΙιβπϋίΙϋΓ- 

ΙΧΧν. Ποπιχϋα άβ 5. ΒατΙατα. — ΑηΙοηίαδ ΥβΡίΙβπιΐδ ίη δαρρίβπιβηΐο ΒίΜίοΙίιβο» Οβδηβ- 
ΗβηβΒ ηοΐ8ί, ΡβίΓυπ) ΟβΙβδίηαηι δβηοΐ» ΒβΛβΓ© Υίρ^ηίδ βΐ Μ8Ρΐγπδ νίΐ8ΐη 8 Ο8πΐ8δοβηο, β1 

ίρδβηίο θΓ«οβ οοηδοηρίβπι, Ι,βΙίηβ Γβάίίίάΐδδβ, 3υ8πι (Ιβίηάβ 1)Γβνί1βΓ βχρΙίθ8ΐ8ηι δυηυδ τβία- 
Ιίη νοίιιαιβη δβχίαηηαβ νίΐίδδ8ηοΙθΓυπι. νβΓδίοηίδ δυβΒ πιβωίηίΐ 08ΐβδίηαδ ίη Μ8ΓΙ3ΓΓ0Ι0- 
βίο (6), βοΙΟΓϋηι δθηοΙίΒ Β8Γΐ)8Γβθ 8 θ8ηΐ8δ€βηο οοηδοηρίοπιπι, ςυφ 8ΐϋδ β(1βΙιθΓ8 νιάβΓί, 
υΐ ςυδΒ ΓβΓϋηΙαΓ ηοηιίηβ ^08πηίδ Οδπιβδοβηί, δ€πΙ)ίΙ Β8Γθηίυδ ίη Μ8Γΐ^ΓθΙθί:5ίο 4 ΌβοβπιΗηδ. 
Ογ»08 θ8Γη8δοβηί ου™ 8ηχίυδ οοηοιαίδίνίδδβαι, Ιβηάβπι ίη ΥδΙίεβηο οοϋίοβ 679, ίρδο ίηίΐίο 
Ύΐάί ΑΓδβηίί εοΓογΓβηδίδ βΐ ΙοΑηηίδ 08πΐ8δ0θηί, ηβςαβ ίηάοοΐ8δ, ηβηυβ ίηβίβ88η1βδ οπβ- 

ίίοηβδ ίη β8ηΐ(1βΠ1 δ8η€ΐ8ηΐ. Απδβηβηίφ , ίΙΙυΐΙ ρπηοίρίαηΐ βδΐ : Επειδή μάρτυρος σήμερον 
επέστη πανήγυρις, κα\ τοσαύτη γέγονενή συνάθροισις. υαηΐ8δΟβηίθ« : 'Τπέρχειται μίν ομολογουμένως 
Λπβσαν εγκωμίων σύνθεσιν. βχ ςαί1)αδ 8ϋ8 Ιΐβϋδίδδβ 08ΐβδίηυΐη ΥβΓΟδίπΐΐΙβ θδΐ 

υίΧνί. 5ί/ηοΏ$Ϊ8 Υβίβηβ Τβ$ΙαηχβηΙ%, — Ιη Ιηάίοβ πΐ8ηυδοπη1ο 1)ίΙ)1ίο11ιβοβθ Μβ(ϋοβδΒ Ιιλ- 
1>θ(αΓ, Ιθ8ηηίδ ϋ8ηΐ8δ0ϋηί Σύνοψις είς τήν Πάλαιαν Γραφήν διασαφισθεΓσα φιλοσοφιχως• 8^ηορ$ί8 ίη 
νβΙα8 Τβ8ίαίηβηΙηπι ιηοάο ρΗχΙθ8ορΗίοο βχρο8Ϊία, ΙηίΟΓΟδδβΙ ΓβίριώΙίο», ϋΐ ίηάβ ορυδ βΓαβΓβ- 
ΙαΓ, βά6Γ6ΐυΓ€[υβ ρυΙ)ΙίθΦ οοηιπιθ(1ίΐ8ΐί : οαπι 08ΐ8ΐηα5 ΙβηΙί Ρ8ΐΓίδ ηυα(ΐα8πι ίηβρϋαΐ, βΐ α)&- 
(;ηιυη δβηιρβπ βΗςηίά η)ο]ί8ΐυΓ. 

ΙΧΧνίΙ. ΰβ ΙΛτο άβ νϋα βί ϊηοτΛΗ8 8αΐΌαίοη8. — ΡβΙπαδ Εςυίΐίηαδ Η1). ιν, 08ρ. 135, 
ίηΙβΓ 8ΐί8 ορβΓβ Ο8ΐη8δθοηί ίΙΙβ ί]υοι]υβ βοηηυπιβΓ&Ι : £ι6γι4ιι» βίχαιη οοηχρίΙανΗ άβ νΗα^ €ί 
ίηοτίδοΜ 8Μναίοη8 9 βί οτηηία €Ηη8ίι βί ββη€ίτΜ8 ρβ8ία αύ ίη€ανηααοη€ η8φΜ αά α8€€η' 
βίοηβηι 8βηο8β, βί ραΝίβηΙατίίβτ οοηϋηβηίβηί, Οαίόη&αι Ιιίο 1ί1>6Ρ δϋ, οαηι ίρδβ ηοη νίάβπιη, 
ίδίβορ ωβ ί8ηοΓ8Γβ. Οίιΐοηάυπ) [ΧΙ-ΥΗ] ΐΛΠίβη ββδβΐ ηοΙ)ίβ, δί ηο3 ηοη Ιαιίίΐ Ρβίρυδ, ορυδ 
•ΐ8ΐη ίηδί^ηβ 80 δίη^ηίΑΡβ, βί 8Γ8υπιβηΙί ρΓΦοίραί ίη Γβ1)ϋ8 β(}βί. Νβ(ΐιιβ βηίηι βΙϋβΓ άβ 
00 δίβίαβηόαηι βδΐ : δί βχ θ8ηΐ8δοβηί θ8ΐβηιο , βυ]αδ οηιηίΑ ρΓϋθθ)8Γίδδίιη& δυηΐ, τβηίΐ, 
ίηίυΓία Ιβωροπδ βωίδδίτηι ίαίδδβ, νβΐ ίηουηοδοηιηι ηβ^ϋ^βοΐί» ιμΙΙιιιο ίη Ι6η6ΐ)ήδ βί Ι)ί1)1ίο- 

ΙΙΐβΟίδ ΐ8ΐ6Γ6. 

ΙΧΧνίΙ. δαΙ)(1ίΙ ΕίΐυίΙίηυδ, Ιί6ηι/η άβ Ιαηάβ νίνρχηίβ τΗι^ίΗνηιβο 8ίί^Ιο ίαίίηβ οοηχροηίηηι. 
Ιη ΐβαίΐβπι ΥίΓβίηίδ βΐ 08ΓΠΐίήβ βί δθ1υΐ8 θΓ8ΐίοηβ πιαίΐβ δοηρδίδδβ Οβηιαδοβηυαι νβΓυπι βδΐ ; 
δβ(1 ΟΓβΒοβ. ί8ΐίηβ ίρδβ δΟΓίρδϋ , βίοαΐ β^ο πιοάο δορί1>ο ΑΓ8ΐ)ίοβ. Εαπι νβΡΟ βΐίσυίά 
ΑΡ8ΐ)ίοβ δορίρδίδδβ πιαΙΙο νβΡΟδίαιίΗαδ βδΐ. ΕΙ ίοΓίθ δβρίρβίΐ, βΐ ηοδ ίβι^στβιηυδ. 8βά Ιλ- 

(α) Ιΐοαιίΐίαιη Ιιαιιο ειΐίίϋι €οηιΙ)θΓι»ιι<% Οιβροβ οι ΐοιπ. Ι Απα.^ ρ. 86^ 
Ι^Ιίββ ι €υϋΐ ρΓ«;βχο Ααα$ΐ9§ϋ ΑιιΙίοοΚ. ιιοαιίιιβ (^) Ου«(ΐ9ϋη Ιιίο (1ο»υηΙ , υηϋβ 60ηδΐΐ5 οΙικογΙογ. 185 ΡΚΟΙΕβΟΜΕΝΑ. ^36 

ϋηβ βΙΐφΐίΊ 6υτη &οπρ8ί896 0Γ6(1&ι φιί νοίοΐ. Ε:^ο βιΐβιη ΕςαίΙι'ηί Παιβαι δφρίδδίιυο άβ- 
οκΚιβηάι. 

Ι,ΧΧνίΙΙ. ΙΙβ άταΥΑοίβ ά€ 8%Μαηηα. — ΟνπβΜαδ άβ ροβίθραιη Ηίδίοηβ Όίβίοβο, ίη Ιοηηηο 
Ι)Βΐΐ)Α§€6ηο $οηΙ)ίΙ : Είί$ία(Ηίη$ ^ηοφΜ ίη €0ίηΐίη6η(. ίη Όΐοηριητη Λ/'ηιηι, 8η$αηη(ΒαίΙ άτα- 
■Μ α ΙΗαηοΜΰβηο €θϊηρο$ίίΗτη. Απ ίάβο β Οβιη&δοβηο Ιοβηηβτ Ηοβΐ ίά β$56ΓθηΙ 6ρίΙοιη8ΐθΓθ8 
66§α6ήβηί ίη ΌβπίΛδοβηο, ίρδβηοη ραΐο. Οϋβιηνίδ βηίιη ρΓθ1)β ΙβηβΛίη Οβπιβδοοηυπι Ιοβηηειτι 
ίη εοιηρίη^^ηιΐίδ 0θΓαιίηίΙ>αδ εΰφυέστατον, πιαΙίΑφίβ ρΓΦΐθΓββ οβΓΠΐίηβ εοηδοηρδίδδβ, ευιη βυηι 
οοακεόιβδ δίνβ ΐΓβδΟΒϋθδ οοιηροδαίδδ«, ςυί βίυδ ιηοηϋωεηΐβ Γοοοπδβηΐ δοηρΙΟΓβδ ηοη ϋίοΛηΙ, 
οβφΐβ ίρδβάίχβΓΟ. δβά (ΐΓβπΐδ ιΙΙυά δϋδβηη®, Γ[υο(1 αίΐ ΕϋδΙβίΜαδ ίηΟίοη7δίυπι^.987,(ΐ6Τί|5π- 

(Ιΐδ άβοηη&ΐίοηβ βϋίδδβΓβΠδ : Ό μέντοι Ά^ίδςανδς διλ του δ κλίνει Τίγριδος, χαθώ; χα\ ό γράψας τ6 
<ρ2|ΐα ττ,ς Ι^οσάνιδος, οΤμα(, ό Δαμασχην^ς , ως έχ τΨ^ς επιγραφής φαίνεται* ΑΓΗαηιΐ8 ηηίά^ηι ρεν ά 
ίβΜηαί Τίςήάίβ^ ηιαίΐηαάηιοαΗτη €ί ηηι Ξϋίαηηα άναιηα €οη$€ήρ$χΙ ΌαιηαΒ€€ηη$, ηΐ εχ ίη- 
9€Γίρΐίοη€ αρρατβί, ΝίοοΙδΟ ΟαίΠδδοεηο δοηρίοη βΐηαβ ροβΙίΒ οβΙβΙ)π βδοΗρδβΓΟ. Οβ οο ηαηι- 
φΐβ &ρυϋ 8ΐ1Ι(Ιβΐη Ιβ^ί : Γραμμα^ιχή; γΑρ ουδεν^ς ήττον έπεμεμέλητο. κα\ δι' αυτής ποιητικής πάσης, 
α>τ6ςτε τ(Μΐγΐ|ΐ5£αςΙπο(ειχα\χωμφβ£ας ευδόκιμους- Ναηκ/Ηβ ίη ηαναηάα ρναηΐίηαίίΰίΒ ορετα εί ρεΓ 
€1111• ρο€ίί€9 %Ληίν€Τ»(Β α ρ,Μο Βηρεταύαίην : εί ίρ»ε ίΓαροίάία» βοτΛεϋαί, εί €οηιωάία$ ηοη 
ύσηί€νΛη€ηάα$. Η«ο (Ιαιη 50Γί1)βΓ6ω, ίηοί(]ί ία ΝοΙβδ Ηβηποί ΥαΙβδϋ ίη ΕχοεΓρΙα Νίοοί&ί 
ΟασίΑδοβηί, πιίΐιίςυβ βαπιΐΏορβΓβ κτ^^ηίαΐοδ δΐιηι ίη Ηββ γθ βαω νίπο άοβίίδδίαιο υηυηι βίςυβ 
Μΐβαι δ6η5ί$56. 8€τίρ$ίί, ίηςαίΐ, ΝιοοΙαηί ίτη^αάίαηί ίίΐυΐο 8ιι$αηηαηι, €ΐΐ]η8 νηεηιίηίί Εναία- 
Λίνα χ% ϋίοη^$ίηηι Ρεήερείαιη, αϋ άε Τίρτίάε. ΑΚαιηβη, αΐ ίη^βηυβ ίαΙβδΓ, ηοη βΐίυπ), 
ςιίΑοι Π&ηαβδοεηαηι Ιοβηηβπι Βηδβηη» άρβαιβίίδ βαβΙΟΓοαι ΙηηυβΓβ δβ ΕαδΙβίΗίυδ ίρδο ίη οοιη- 
ιηβηίβηο 5β1ίδ ρποϋχο βΐ άοβίο ίη ίΑηιΙ)θδ ίη ΡοηΙεβΟδΙβη ΙοδΙίδ 6δ(. Α ηυΙΙο ηβπκιυβ ποα- 
Ιίοδ, ςιίΑΐη Ευδί&ΐΐιίο ίρδο ΕαδίΑίΙιίί πιβηδ 6χρίδ€Αη(]β βδΐ. Ηίο ίίβηυβ άα Όβπιβδοβηο Τοαηηβ 
56Γηΐοη6αΐ Ιΐθϋβηδ, 6ΐ (Ιβ 60 (ΐΓ&ΠΙβΙβ ίΙΙα βηυηΐίβΐ : Ότι ό μέγας εκείνος ού λέληΟεν, ουδέ όποιος 
ήντην Ιποποιέαν. Ού γάρ απλώς μετοητάς άφ^χε σελίδας έιιών, άλλα κα\ έβραματούργησεν, ώς καΐ ήμ^^ς 
ή πείρα &({δαιξ»ν περιτετυχη κότας δραματι έχεινου, πεποιημένω μέν εΙς τά κατά την μακαρίαν σώφρονα 2ωΦάνναν, ικαρα9εσημειωμεν(|) δέ έκ πλαγίων ποίημα είναι Ιωάννου Μανσοΰρ* ήν δι ό Μανσοΰρ έπώνυαον, 
^^ <); ό ΙχάρατοςΚοπρώνυμος εκακολόγει σχώπτων εκείνον, οΤα γένο^ς ώρμηαένον Συριακού, και έσκευωρει 
π;ν 2ιάΑεσιν έχείνου του δράματος Ευριπίδειος αυτόχρημα μέθοδος. Έγενεαλόγει γάρ έαυτήν ή Σωσάννα, ζαΐ άνεχλα(ετο ε Ι περιπέσοι κακφ τήλικούτω (ντ6ς χήπου, κα\ βιασθείη £νΟα, χα\ τιαραδείσφ τ6ν τόπον 
β:χά7ασα« έν φ ή προμήτωρ ύπδ του δαίμονο; άπατηθείη, φράζει γλυκέως, ώς άρχέχακος δρά/.ων πάλιν 
«λαν^ν Ισπευδε τήνΐυαν έμέ * ούτως άστόμφαστος κα\ ή εποποιία, κα\ φωτΐ σαφηνείας διάλευκος, κα\ άν- 
ιπ(9χ^τος φράσει σκληρή τω λαμπρφ Δαμισχηνφ- ΟηαΙί$ α€ 0ΗαηίΗ$ /'ηετίί ίη ραηρεηάί9 ΰβτηιί' 
«ι6ια ιηαιιί/>«Ιο Ιίααβί. Νεςηε εηίηι €χίρ%Μ8 εί φκΒ (αοίΐε ηηηιεταη ρο8»ΐίηί, ραρίπα» εατπιί- 
ηΜη% ΓεΙίαηϋ, $€ά αταίηαία είίανη εοηιροβηίί ({^ΐίβηιαάΜοάΗηι ηο$ εχρετίεηίία ίρ8α άοεηίί^ σηί 
άταιηα αο €ο ίη ύεαίεΒ εί €α8ίω 8η8αηη(Ε νε8 ρε8ία8 €οη(εϋίηηί €0ΐηρετίΐηη8, ίη νίΐΊ8 ΙαίεήθΗ8 
ίοαηηί$ Μαη$ΐΝΓ ορη8 ίΙΙαά ε88ε αάηοίαύαίητ, ΜαηνΑΤ νενο εορηοηιεη ί11ίη8 εναί, 8ί€ εηίηι 
εχ8€€ταηώα €ορτοηψηΗ8 ηκύεάίοίΪΒ ίη€ε88αη8 εητη, ίαηςηαηι ρεηενε εχ 8ί/ηα οηαηάατη ηιιη- 
ϋπραΰαί. Εί άταίηαίί8 %11ίη8 ίταοίαίίο Εηνίρίάεα, ϋ^ ρΐαηε άίοαγη, τηείίιοάο οοηΐεχεΰαίην. 
Ο^ρρβ Μηο8 8η8αηηα ίη εο ρνορεηίίοτε8 εη%ΑΥηεταΙ)αί εί ΙαηιεηίαΙ>αίηΓ, 8ί ίη ίαηίηίη ίη(οηηηίί 
ίηίνα Κω'ίπηι ρτονεηίνεί, νίοΙανείΗΓφΛε : ιιΰί εί ραταάί80 Ιοοχίίη α88ίίηίΙαη8^ ίη (^αο ρτίηχα οηι- 
«ΐΜΐη ίηαί€Τ α άανηοηε ε8ί άεοερία, 8ηανίίετ εχρϋοαί; ηηαηαηι ναίίοηε ψηαίοτνηι οήρο 5^- 
ρεη$ ηΐΓ«ΐΜ» [Μ^τε ηίίεύαίπΓ νηε Ενατη, Ιία οατκηίηυ,ίη εα υαηρεηάί ναίίο τηοΙΙί8, 8ηανί8ηηε, 
€ί [ΧΙ.νΈ[1| ρ0Τ8ρί€ΐίίίαίί8 Ιηιηίηε $ρΙεηάίύα, εί(οτίηα άίεεηαί άητα, Ηαπά οΙ)8€Ηνα ίίΙν,8ίτί θα- 
Έία$€€ηο €οη9ρί€\ίντ. ΟϋβΓβ ΕαδΙ&Ιηίο ίρδΟ ίοΙ βδδθπβηΐβ, ηυί ηο1)ίδ βχ Ρβηβ^βΙ® δ€ΐιο1ϋδ Οα- 
ιηθ5€βηιΐ8 βρροηίΙαΓ, Τοβηηβδ βδΙ Ο&πιβδοβηυδ, ηοη Νίοοί&υδ. ΙΙβ βδΐ, ηοη ν6η(]ίπ)υδ ηυ^βδ. 
ΑΙ ροΙυίΙ ίβιΐι Ευδίθΐΐιίυδ, βΐ φίοιΐ Νίοοίθο Οαηιβδοβηο Ιη^υβηόαιη βπβΐ, Ιοβηηί βρρΐηχϋ, 
αιΐ6θΐ&(]ιηθ(1ιιιη βΐ βΐη βη(β βαηι. Νοη ηβ^ο. Εχ Ιιίδ ςυ® ΓβοίΙβΙ ΕοδΙαίΗίυδ, βαοΙΟΓοηι ίΙΗυβ 
0Γ9ΐηΜί5 Γβηιηι Ηβ^ΓβίββΓυπι οοςηίΐίοηβ δοίβηΐίδδίαιυπι ίαίδδβ, ηοη β Ο^πδΙο θνεΓδυηι ηοΐβΐ. 
ΚδοβΓβί ηββοίοςυίδ εΙ ΝίοοΙβαπι Όθωβδοεηυπι α ΓεΙ)ΐΐδ Ήε1)Γ&ίοίδ ηιίηίηιε βΐίεηυηι ίυίδδο, 
θοηιιη Η^ΓΟΠιιη Ιεοΐίοηε δυωηιορεΓε (ΙειεοΐΑΐυηι, ευπι ίη δυδβηη» ϋρβηίΑΐίδ εοηδίρυεϋοηβ 
όβ Ιυ<1θίοί5 89^61, 6 ΙυάβθΟΓυπ) ςυοςαβ ρεηυ, υΐ ηιοπεδ Ια(1»0Γυαι «ά βηιαδδίπ) Γεΐ)Γ£δοηΐΑ- 
Γ6ΐ, ηαιιΙίΑ ίη ίΙΙαά (Ιγαπια, ηυβΙίΑ δαηΐ. ^υ» άε δβπρεηΐβ εΐ Ενα ΓείεΓυηΙυρ, εοΓπν&δδε. Οα- 
Μαιη ιροφίβ βυςεί, ευω ηοηιβη Ιοβηηΐδ ηοη ίη ίροηΐε «υΐ ίη Οηε ορεπδ, υΐ Γιερί δυενεΡΑΐ, 
δεέ ίο ηιβτβίηβ εΐ 1β1εή5υδ 8(1ηοΐΗΐιιπι ίυίδδβ δοπίκιΐ Εαδίαΐΐιίαδ : εί ίοΓίε εΐίβπι εΥΐθΐ-βοΐεΓο 
ΙίΗβπίΓϋαι & ΓβΙίφίο (ΙπΑΟΐβίβ (ΙίνεΓδο, €|^0(1 ΙαοαίΙ Ευδίβϋιίαβ. Αηηοη ίά ηοΐ&ηιεηίαπι εχ δοίοΐί 
€υ)ΐΐ5ρίΑΐιι οβρίΐβ, ηίΗίΙ οβΓίί βδββΓεηΙίδ, δεά βχ ίη^εηίο (οαιεΓε ε^ίι1ι^εα^;5 ρποπίΑηΑδδε ρο- 
ΙυεηΙ : θ<1 ςυοά ρΑππη βηίηίΑάνεΓίεηδ ΕαδίΑΐΗίαδ, ηεςαε οβθΙεΓΑ εχααιίηΑηδ, ηοΑίε (^αΑίε ίΐΐυίΐ 
ίυεπΙ, ουιη ββηίβηίίΑηι δΐΐΑω οοπιρΓθΙ>ΑΓεΙ, ^0Αηη^ ΌαπίΑδεεηο ΑΐΐΓίΙ)υίΙ? βεά ςυίδ ηοάαηι 
ουΙΙο ίη ηο<1ο, οαιη ηαΐΐιιιη ίΐΐαά (Ιγαομ δίΐ, 6χΐΓίοεΙ? 

ΙιΧΧΙΧ. Ον^τναη ϋαηοηΐίτη αηείοτ Όαη%α8€εη\ιι,8. — ΟΑΓΠΐίηε ρΓ£9ΐεΓεΑ 8€ηρϋ, εοφίε ιαπι- 
1)100, Οιηοηεδ ίη εϊηήδΐΐ ΝΑΐίνίΐΑίεη), ΒΑρΙίδΏΑ εί ΐεπίίυδ ίη ΡεηΙεοοδΙεη ΗΑ^εηΙυΓ. ΟΓβΒοί 
Γβτ6 οπιηββ 609 ηίΙιίΙ υΙίΓΑ άίδςαίΓεηίεβ εοπιαιιιηί νοίο ΟΑΟΐΑδοεηο (ΐΑηΙ. Νοη ηεηιο άε ΙεΓ- 
Ιίο <!υΙ>ίΐΑνίΐ, φΐβπι ]οΑηηί ΐΑΠίεη, δεά ΑγοΙ» 6χΙιίΙ)υίί. ΟΓεβοηυδ ΡΑπάϋδ ΟοπηίΙιί ερίδοοριΐδ 
ίο ΕχρΟδίΙίοηβ €3υ$(ΙεΐΧΙ ϋΑηοηίδ : "Έτερος κανών εΙς τήν Πεντηκοστών ποίημα Ιωάννου μονάχου, ώς 

δ•σι, του *ΚρτύΛ* €αηοη αΚη$ ίη εανηάείη Ρεηί€€08ίεη ορη8 Ιοαηηίβ, ηί ίναάηηί, Αναα". Ε( 
3Γϋ»α5 ΕΐΙδεπίουδ ΕχροδΤΐίοηε ίη (ίίοΐυπί Οαηοηεπί : Έτερος κανών δμοιος, ώς τίνες λέγουσι, του 
αγίου Ιωάννου του Δαμάσκηνου ' έτεροι δέ, Ιωάννου μονάχου τοΟ ΆρκλοΙ, ο!ς χα% έγ^> συντίΟε^χαι, φέρων 
την ακροστιχίδα- ^1/ίιι# €αηοη 5ΐιηι7ι«, ΐΛί ^ηίάειη τε(ενηηί^ 8. ^υαηη^8 ΑΝΗο^βηί. ^1/ιί ^ααηη^$ 187 Ι.Ε0Ν18 ΑΙΙΑΤΙ1 188 

ιηοηαΰΗί ΑτοΙ(β ηηηοηραίι: ηηϋϋΒ βί \ρ$6 α$$Βη$ηϊη ρτ(Β$ίο, ΗαΙβΠΛ αοτοΒίχοΗχά^ηϊ. ΕΙ ίη Τ^- 
ρίοο ΥαΙίο&ηο ιι:ΐ5. $υΙ) ηυιη. 782, Οοωίηίβα δ&ηοΐίδδΐιηω ΡβηΙβοοδΙβδ, ουιη δβπΏΟ 65ΐ (Ιβ Ιιοο 

βΟςΙβΙΏ Οβηοηβ, ςηί ίΐΐο άίβ εαηί δοΐβΐ, ίη ΐη&Γ^ηο β(]ηθΙθΙαΓ, ού του Δαμάσκηνου, άλλ^ι έτερου 
είναι φασιν επιλεγομένου Άρχλα* Νοη Οαηία3€€η%, $€ά αΙί€Γίη8 ε»3β ίταάηηί^ ςηι ΰορηοτηίηαίητ 
ΑτΰΙα, Υίιϋςαβ ίρββ ία &η(ί(]αίδ5ίΐΏί5 ιη59. Οθ(ϋ6ίΐ3α3 ίΐϋ ΟαηοηΙ ηοΐΏβη Ιοθηαίδ ΑγοΙφ ρρφ- 
Γι^. Ου8Γ6 8ί οοιηιηυηί ΟΓδβοοΓαιη δβηίβηΐίβ βυοΙΟΓ Ημ]υδ Οέΐηοηίδ Οθπι&δοβηυδ 68ΐ, ηυ! 
$αΐ3 ΛγοΙ^θ 6ΐί&πι ηοιηίηβ ίηηοΐβδοίΐ, ]βιη ίβωίϋθΐη 6ΐ§6ηα§ Όβπιβδοβηί Ιβηβτηυδ, ςυί βήΐ ίοβη* 
η6δ ΑγοΙα Όασίδδοβηαδ, οο^ηοπίθηΐο ίΐΐί &1) ίιη&ςίηυπι Ιιοδίίϋαδ 1πΙ)α1ο ΜαηδυΓ. δβοΙ ο^ο ηυη 
ϋα ίδοίΐβ ρΓΟπυηΙίο. ΕοδΙβίΗίαδ Τϊιοδδβίοηίοβηδίδ, ςυΐ (ίίοΐυιη Οθηοηβιη βίεκβηϋδδίαιο βο 
6Γα(ϋΙί§9ίηιο, 5α1ί5ί]α6 ρποΗχο οοιηιηβηΙβΓίο ίΙΙυδίΓβνΙΙ, ΐΓβδ ίθπι άίοΐοδ (Ιβηοηβδ, $6(1 6υηο 
ροΐίδδίιηαω Όαιηβδοβηο &1)(1ί6βΙ. Β&ϋοπβδ ί11ία$ οοπιρίίδ νβΓυοΓυηι Ποδοαίίδ οίΓουιηνβδΙίΙθδ 
Αϋ Θ0(ΐ6ηι, ηο δΦρίυδ υηααι ίρ56 θ§6Γ6 νί(1οαΓ, βυάίθΐυυδ. ΙΙΙβ η&ιηςαβ άβ βυοΙΟΓβ εβηοηί$ 
(ϋδρυΙβΠδ 50Πΐ)ίΙ : Ένάρξομαιδ" ουπερ έζήτησας • χα\ δή έν πρώτοις παρασηιια^νομαι, δτι πολλών 
ύ -αγόντων τ6 του προκειμένου ήμϊν σκέμμα χανόνο; εΙς τ^ έχθέμενον τους Δεσποτικούς Ιαμβείους, τ6ν είς τήν γέννη σιν του Σωτήρος Χρίστου, κα\ τ>)ν εΙς τ2) βάπτισμα • εκείνους δέ αύθις εΙς τδν παμμεγαν 1 
ψψ τ^^ν Δαιχασκηνόν • έγώ ουκ Εχων γενέσθαι ^^ςιδίω; της τοιίσδε γνώμης διά τ6 μίϊ έξαχριβώσασθαι Ίΐιϊάν- 
τοϋ- 
σκην6ν λέγω. Τήν δέ σαφ^^νειαν αύτοΟ χίς έχμάξεται μιμησάμενος τ^^ν έν απασιν, οΓς γράψει * τοιαύτης δέ- 
Ιόεαςοί είρημένοι κανόνες πάνυ μακράν είσιν εΐ δέτις είποι εκείνον επίτηδες άλλάξαιτίιν οίχεΐον χαρα- 
κτήρα, έν οΤς Ιάμβισε, πρώτα μέν άκούσεται, δτι ό σαφίις (&ήτωρ πανταχού τοιούτος έμβαίνει, σχεδόν τι χαΐ 
&κων τυράννου σης αύτδν τη; εΙς τ6 γράφειν φύσεω;, χαι μάλλον έν τοις Ιπεσι τοιούτος εκείνος, διά τδ τί}^ 
ποιητιχην ήδονίίς εΙς τδ πλέον στοχαζεσθαι, χα\ ούτως αύχεϊν μάλιστα τδ έφολχδν * ήίυ δέ τδ σαφ^ς, α6 
[ΧΙ^ΙΧ] τδ μή σαφές. Ό γούν Πλάτων δτε πρδς μέτρον γράφει, σαφέστερος έστιν εαυτού χα\ γλυκύτερος» 
είτα έπακουσεται δτι ό μέγας εκείνος ού λέληθεν, ούοέ όποιος ήν τήν έποποιίαν • χα\ τά έξης. Εΐ : "Ιναγάρ^ 

σΐ του^ 

ο&τ<ι> 

•Τράφεσβα! 

σοι καΐ αύτδν κατ" εκείνους, ίνα παν'άριον, δ έστι 6ή6η ή άρχλίον, ήγουν χιβώτιον, χαρισώμεθά σοι τφ με- 
γάλω Ιωάννη τδ πόνημα τούτο, ώς φασιν οί Γδμονες Ί(οάννου ΆρχΙα ; χα\τά έξης. Εΐ : ΕΙ χαΐ γέγβνεν 
έθελί^σαντι χα\ τω έχ Δαμασκηνού φωστή(9ΐ της τού Θεού Εκκλησίας, άλλαξαμέν(|) τήν φΐλόσοφον Ιιάθεσιν 
Ιαμβισαι και τούτο, ού χατά τήν εαυτού φύσιν, τήν, ώς ούτως ειπείν, έν άγίψ Πνεύματι φοεσίμβροτον, άλλλ 
πρδς μίμητιν χαραχτήρος ποιητικού, Αλλως μέν κατ* έννοιαν σεανοτάτου, οΤς δ^ ψράζει αυστηρού, είτε χαΐ 
άτηρού, κατά τον ούτως έρούντα, καθ* δν χαρακτήρα χα\ αύτδς αλ)οίος ααίνεται ή πάροιθεν ώς δυσπρόσιτος» 
καΐ μαρτυρείται πόθεν τούτο είς άναμφήριστον • τίθημι βαΟείαν προσκυνη σιν χα\ δέχομαι ποδ; δμολογίαν 
τδ ιχαρτυρηΟέν • πεισόμενος μ^ν εύ οίδα μέυιψιν, εΐ γέρων άνθρωτυος ές βαθύ, ούτυω ΙμαΟον Ιστορίσας 
πραγαα ούτω καλόν * άνεξόμενος δέ διά τδ μη άμφίγνοείν, ώς ούτε πάσα ταύτα δίδωσι θεδς, ουδέ μην 4 
μάκρος χρόνος, δι* ου αθροίζεται πολυπειρία* πάντων αιπασι πείραν έντίθησιν. Έάν δέ οΐ μαρτυρήσοντες 
χαΐ πιστωσόμενοι τδ ζητούμενον ούχ εύρίσκοιντο, προσκυνώ κα\ ούτως χα\ τίθεμαι τή φήμΐ^ των πολλών• 
κα\ τού λοιπού γίνομαι τού φιλικού έπιτάγματος Αύ €0 νβΓΟ ςποά ρο$(αΙα$Ιί ίηϊίίίΜη 4ΐϋηαιΐι» 
€ί αηξβ οίηηία ιΙΙηά ίη ρήτηί^ ηοίο, ίίοΰί νηηΐίί ρνοροΒίίητη ηο6ί< €αηοη€ϊη, %η βηνη, 9^1 ή» 
ΠενίΙβί 8θί€ΐηηίίαί€8, ΝαΐαΙειη ηβιηρε ϋΗτίίϋ Ξενναίοήβ^ €ί Βαρα$9ηΐΜη, οαηηΐηα ίοηιϋίΰα άί- 
ρβ8$ί(, €( εα ίη ηκιχίηΐίΑηι Ιοαηηετη ΒατηαΒΰΰηητη Τ€[βΓηηί ; ίρίβ (αηίεη ί11ί8 Ηααά (αοίΐε α8^ 
Μεηϋτί ναΐ€η8^ ϋητη ηοη €Χ<ΐΗί8ίίβ €αηοηειη ίί/α/η εχατηίηαήηι, ίηάίΰίο ίατηεη α (οτίηα άί- 
οβηάϊ άβ$ηιηρ(ο, α6 ίαΐηδί€ί8 ι7/ΐ5 άαοϋίΜ 8€)αη^ο, εΐ ατίίβΰβιη αΐίιαη ί11ί8 άβά€η8^ αίίετί οαί- 
άαιη Ηηηο αρρίηρο, (^Ηί8^α^8 ίΐίε (Ήβηί, 8βά ηεο ίΙΙθ8 ηιαρηο Όαηια8€€ηο ίΓΐϋαο οΰ Ηαπο τα- 
ίίοηβιη. ΐΜΥηεη ίη άίυχηα8 ίίίΐ€τα8 εχ Όεο αάν€ηί8$€ €ΐαΓί88ίηιατη Λιιπΰ ϋαηιαδοεηαιη α88€Γο ; 
%11ίϋ8 νενο ^Ηί8 ίτηίΐαίίοηε εχρτε88ετίί ρετ$ρί€ηίίαΙειη, ηπατη ίη οτηηώαβ 3ϋΐ5 8€ηιΗί8 ϋοηίετ- 
ναΙΫ Αύ Ηαΰ {οηηα ίαίίάαίί €αηοηε8 ηπαηι Ιοηρί88ίηιε αΙ>8Ηη(, 8ί αηί8 αηίείη αίχετί$ βϋΐιι, 
άα(α ορετα, ρτορήαιη Λίεεηάί ^οττηαηι ίη ιΐ5, ηηο! ια>η6ΐΰΐ5 €αηηίηίυη8 εχΐΗΐίί, ίη αΐίαηί ιη»- 
ηΐΗία88ε, είξηίάεηι ίΙΙηά ααάίαί^ οτ(ΐίοτετη ρβΓ5ρΐϋαι«ιιι Ιθ€ί8 ίη 0ίηηίΙ>η8 (ετε, είίαιη ίηνίΐίαη^ 
εχΛίηάεηί ε88ε, ΰοίηρείΐεηίε βαιιι εί ^ηα8ί οορεηίε^ ^πω αά 8€ΗΙ>εηάϋϊη ρτοηα ε8ί ηαίχΛτα^ εί 
ρτωείρηε ίη €αηη%ηίΙ)η8 εαηι ίαΐεηι ε88ε, οητη ροε8Χ8 ίρ8α 8ΧΛαΌίΙαίΰ ηί ρ/ϋπ'ιηιιτη άείεοίϋίυτ^ 
εατηςχΛε 8ίΙ)ί ρνοοχΑίχί^ εί 8X1 ([ΧΑοά χγηρεΙΙίί ροίί88ίίηχιιη εοηερίεί ; εί ρετ8ρίεηίία8, ηοη απίεηχ 
οδ8€ηηΙα8^ 8ΐΜνίί<ιίειη ρίρηίί, ΡΙαίο ίρίίητ οηνη ΰατΊηίηε Ιηάίί^ ίηαρί8 εβί 8είρ80 ρετ8ρί€Ηα$ 
α€ 8ΐΜνίοτ, ΡοείτηοάχΑτη εί αΐχ*ά (ξΧΛοςαε αχΛάχαί^ ηχαρηχιηι ίΙΙχΑνη ΟαηκΜοεηχιηι ^χΛαΙί8 αε φιαη• 
ίΐί8 [ηενίί ίη ραηρεηάί8 €αηηίηίΙ>ν8, ηχαηί(ε8ίο ϋί^ηενε^ βίβ. Νατη ηε φΛί8 ηο8 αίί Όετίίηαοε^ 
τεάατρχΑαί ίη Αί<, (ΐαίϋη8 ηιίηίηιε ορΐί8 ε8ί, εοηοεαατηχΜ εί ίαηείχίηι ϋαηία8€εηα!η, αατη η^ξίο- 
άχ(Β ορεταηχ άαί^ ρτορνίαη% άίείίοηεηι νείηίί ^χιεηίρίαιη νοαίΐη ίηχίίαίοΓεηχ αά (εηχχιίαίίοηεηχ, ηοη 
(ΙΐΜΒ αρηά ηί\ιΙ(08 εοιηηχ'αηί ίη χμχα αο είηάχο ε8ί, ΰχιηχ ογχμο (ηενίί^ ηεςίΜ 8ε€αηάαηχ εείεδεντί- 
ηιαιη αε αΐίςπα Ηετοίεα ρετ8οηα ηαιτα^ίοΐΜΐη, $εά 8ε€ΐίηάαϊη αδ ίρ80 άεοαηίαίαηι αρο8ίοΙΪ€ωη 
εί ηιχΛΐίί8οηαϊη /ιη^οαΓΜίη Ηαηηοηίαηι ίηχηιηία8$ε : ηί αηίε εί χρ8ε νανίο 8εηηοηε εί ηιαηιηίι 
ίη8ίίη€ίχΑ τη%ίΙίχ8 Ιίηρηί8 οείεΰτατείατ» ΙρίίχΜΤ^ 8αη€ίί88ίιηε ΏαηχαΛοεηε^ Ηάδείο ρταίχαβ ί/5 ςαί 
αά ίε 8χη%ίΙε8 €αηοηε8 άεηιαηάαηί : εί εχ€ίρχεη8 Ηο8 8εηηοηε8, αε βί εο8 ρΓορεηεταη8 βΙίοηΛτη 
ίχΛοτχΑΜ ηχΑΜετχΛΜ αίΐχί88ε8, Ηαδείο εί ίετίίπηι ϋαηοηεηχ, (/ηϊ ίη ΞρίίίίΗηι 8αη€ίχΛηι εΙ[α8Η8 
ε8ί. Οηίά εηίίη ίνηρεάέί εί εχίΐη ίίϋί α«0Γΐ6ί ιΜογοι» 8εηίεηίία^ ιιί ίε Ραηανίο, ηαοά ε8ί Βντί- 
ηίχΛτη 8ειι αηηία^ 8αη€ίί88ίηχηίη Ιοαηηείη Ηοε ορετε άοηεηχΐίΒ, αί 8€ίεηί€8 [οΓχιπί ^οαίιηε^η Μ9 ΡΚΟΙΕΟΟΜΕΝΑ. 190 

Αττίν, βίο. ΕΙ : Ραϋίηηί €$ί η{ νβΙΜ νατηα8€6ηη$ Πβί ΕοοΙβΒίίΒ Ιιαηίηατβ^ ρΗίΙοβορΗίαα οοηίΗ- 
ύθΛ€ ρ€ΤίΛΗίαΙα^ ίατηΜοο οαηηίηβ Βοηύβνβ, χάςαβ ηοη Ββΰΐιηάηΐη 8ηί ηαίηναϊη ίη »αη€ίο Ξρί- 
τίίΛ, Ηί ϋα άίοαιη, (αιηηι ρηρ6βηίθ 8€ηίεηίη8 ρΓανί88νηΗΐη €( άΗΐ€ί88ίηιηϊη, άίϋίχοηε ίατηϋπ, 
ατ άί€€ηάι (οτηια αη8ΐ€ΓΗτη, νεί η[Ηθά αΗη8 άιχβήΐ, ίηίναΰίαϋίΐβϊη, ί^αο €ί ίρεβ α/ια«, ^ίίαιη 
9Λί€α [1.] Ηά^ίητ^ ίαηαηαιη φιχ ρβΓίίηρί ηοη ροίεβί. Εί Ηοο (^ηοά ηοηηΐΛΐΙοπΛηι ί€8ΐίη\οηχο 
χΛχΛϋ €€τα$8χηίχΑτη α(ρτηχαίχΑΤ 8ΐΑΐ)ηχχ88€ τβνβΓβοΓ, €ί ηηοά αίχοτατη ΐ€8ΐίιηοηχο οοϊηρΓοΰαΙιιν, 
^ΠΜίικι €Χθ8€ί^0Γ, ^x^αηxνx8 Τ€άαΓ§η6ηί€8 ηοη ε^^αρίατη, 81 8βη€χ Ηοηχο βί ο/^βία ]αιη ωίαΐβ 
ηίΗαο ιηιλί Γβιη αάβο ριΛοΗταηχ ηοη €οηφχχ$χβνχηχ, ηεφίβ άίάίο.βηηι: ςΐΛ08 Ιαηιεη ηοη (ρςιΐβ 
8Η8ίίηΜ€Τ%ιη, Γϋΐιι €€ΓΐχΜϊη χά Λα6βαηι, ηοη οτηηχα Κωο Οβηηχ οηιη^α8 βχΜϋβνβ, ηβί^ηβ Ιοηρητη 
ί€ηφοτΐ8 ίτααχίτη, ρβν ^α^ηι (χρβήβηαα ηχαΐίαταπι ΓβΓπηχ ϋοηχραταίχιν, ηοη οηχηίΙ>ιΐ8 οηχηίηηι 
€χρ€τΐιη€ηίχαη ίιηρ6Γ(ϊη. ^αοά 8Χ ηοη αά[η6τχηΐ ηηχ ίβ8ί\ηιοηίο 8ΐιο οοηιρΓούΰηί, βάβηιφ.ΐβ τεί 
[οϋΐαηί^ Ηα€ φΛοφπ ταίίοηβ υεη^τοτ^ τηχΜίίοπίηχζΗβ 86ηί€ηα(β ηιαηΗ8 άο, βοςηβ ίη ρο$ί€ΓΗ)η 
ΐΜΐυ β^τ ατηίΰοτχΜΠΛ €€β(χλ οΙ)€άχ€η8. 

υΧΧΧ. £χΜίαίΗη ^ι^ά^^^xΑηι άε οαηοηβ χη Ρ€ηί€0θ8ίβη χη/χηηαίαΓ, — Ηιιηο ίΐβφΐβ ίη πιο- 
(!ιιιη αι^ΙβΙϋΓ Ευ$1θ11)ίιι$, Ιιοιηο ίη αΐϋδ δβΐίδ €ίΓουΐΏ5ρ6θΙαδ; αΐ ίη ϊιίδ ςυβηΙυΐΏ ροηοΙβη» 1)α* 
Ιιββΐ, ]υ(ίίθ6η1 βΐίί. Μίΐιί δβηβ Γβδροπδίο ίη ρροιηρίυ βδΐ, δ1 ςυ^Β ίρββ βάβο βδδονοΓαηΙΟΓ ρπο- 
οαηΙί&Ι, υηίο& ηβ^βΐίοηβ άβ ναβάϊο ΙοΠβιη. Οαίδ βηίιη νοί ίοηυίΐβρ ίη ορβίοπία βΓΐβ ίηώα- 
Ιοδ οοηοβιΐβΐ, ροβδίω ΟΓθΙίοηβ ίρδβ δοΐαΐβ (ΙίΙαοίίΙίοΓβιη βδδβ? οΐ οΙ^ΙβοίβΐίοηβΓη, ^ιιαπι οχ οαΓ- 
ιηΙηίΐΗΐ5 οοη56(ΐαία)υΓ» 6ΐ δυβνίΐαίβηι α ηυΙΙο βΐίο, ηα^ηοι β ροΓδρίουίΙ&Ιβ Βί6ηί? ΡΙαΙοηβω ίη 
€«πηίαβ δαΛνίοΓβπι βΐ (1ί1ϋθίι1ίορβπι? βΐ ςϋΦηβπι ίρδθ ΡΙθΙοηίδ οβρπιίηδ ρρίΒίβρ ηβαοα ορί- 
^πιιη«ΐΑ οΐ) δυί δυβνίΐβίβηι βϋ αΐίίδ ίη πιοηυπιεηΐίδ ρβίβία, (^χ ηϋίΙ)υδ άβ ο&ρπιίηίουδ ΡΙβΙο- 
ηΐδηυηυΐΏ ]υ(1ίοίαπι ββή ροΐβδί, βΐ ρίβρβςαβ θΐίβ. ΟίοβΡβδ ρυβραπιοί ίη ορβίορί» ραΙίΒδίρα 
5β5β βχρβρίβηίβηι βΙΓαΙίίδδβ. Υβρυαι δβ δβηβω, οΐ ]βπι βΰΐβΐβ ϋϊβΙ& δορίϋβρβ ίρδβ (ΙίοίΙ, οΐ Ια, 
ΙβϋΙΟΓ, νίάβδ. ΕδΙο, ηοη ωίροΓ, ηβ ρβ30Ρβ άβ ΙβηΙο νιρο, ^ι1^ϋδ ΙοοΙίοηβπι βΐ βραοΐίΐίοηοια δΐΐδρί- 
αο, <Ηϋ&ιη. ΕΙ οοηοΐυιΐο ΟΛηοηβπι Ιιαηο ορίίωβ Οαηιβδοβηαίη ροΐαίδδβ δ0ΡίΙ)0Γβ, εΐ οπιηιπο 
ίη βο οοηδοή5βη(1ο ρρο ΛΓβηπιβηΙί (Ιί^ηϋδΐβ, ρρο η&Ιυρ» οβρπιίηυιη βΐ βΐϋ^βΐίορί^ϋδ όίοβηάί 
ίοπηαϋδ (ΙίοΙίοηβπι δαααι αρβρίβηι βο (Ιίΐυοίά&πι ίη οΐ^δουρίορβω 6ΐ ΐ6ηοΙ)Γί6θδίθΓβίη ίηιηιυ- 
ΐ»5β. ϋαπίΑδοβηιΐδ ηαωςυβ οαηι άοοβ^ ίοηΐίουΐίδ ίρδίδ ϋωρίάΐορ ΠαίΥ, ουπι ρρο δα§;^0δ1α 
5&ιΐ€ΐοηιπι Ιβυάβδ ρροδβηυίΐαρ, αδδαρ^ίΐ Ιαωίϋίορ, 6ΐ ίη εοηοίΐβΐίοηβ ίΐΐβ δαα ρΑαΙαΙαηι άβ οία- 
ήϊΛΐβ (Ιβρβπίίΐ. ΝιΙιίΙ ίίβηιιβ πιίρυηι ίη ρβΙ)υδ ο1)δ6υη5δίπ)ίδ βχροηοηάίδ 6 Ιθργα δυ1)1&1υηι 
«^ίΙβΓβ, οοιηρΙίοΑίίδφΐβ οβίοβρίϋαδ ίηιρβία ρροηα βΐ άίΐαοιάβ οοηίαηοίβρβ εΐ (ϋΐ^ΐ}^ραπ)1)ίείδ 
<»υΓ86ηΐ6ηα ιηοόυΐίδ, ΡβρΙυςυβ οβίβήορί οπιηία οοηΓαηάβΓβ ο^ΐ6ηε^ραΡ6(ΐα6. Οαο(1 βΐ ίη 
«Ιϋ5 βϋβπι θ(1ηοΙβΙ>βαιυδ. Ουίδ ηοη νίάβΐ ΤΙιιιογάίϋβαι η&ρρ&ηΐβπι βΐίυιη βδδβ βΐ:) εοάεπι οοη- 
εκ>παιιΐ6? Αρίδ ίΙΙβ ΑΗίοΑ πιβΗβ ηοΙ)ίδ η&ρρ&ηάο οοηδίρπίΐ, άααι βοηοίοηβίαρ αοαίοοδ ηαοςαο 
Γβΐίικίυίΐ, βΐ ηβΓνίδ ΟΓβΙίοηίδ δϋ1)δυΙΙβΙ. ΡοβΙ&ω 1ί1)ί Οβωβδοβηαπ) εχΚίΙίβ, ίαρορβί^υβ ηοη 
ΐβηΐυιη ηααιίηίδ, δεά ροβδίδ 6ΐί3πι ίρδίαδ εοηοίΙ&Ιυπι, ηοη (Ιίεεδ βυηι 1βη1υπιαιθ(1ο (Ιίοβηϋί 
(ΐΓΠίαΙίδ ίιηηιαί&δδβ 6ΐ ίβοΐαω ο1>δοαρίορ6Πΐ, δβά ςυ&δί βΐίβ Ιίη^αβ βθηαβ βε θΐίοδ ροβίβδ Ορφ- 
€0&, 5Ϊ €ίθ6Γοηί 0Γ6(1ίηιιΐδ Όϋ οταίοΓΰ, ΙοοαΙιιαι. ΡοΐαίΙ ίΐ3(]υ6 δορίϋορβ : ηαηι δΟΡίρδίΐΤ εοω- 
ηκιηί οιηαίιιαι νοοβ, Γβ Ιαηιεη ηοη Φςαα Ιβηοβ ρβηάβηΐίυαι δορίρδίΐ. Εαδίδίΐΐιίυδ, δοοΙ ηίηιίδ 
«ηιίβ, Ώβ^ί. Ιρ5€, υΙ ίη^ηυβ άίοβπι, ρβηίΐαδ ί^ορο. Ιοαηηβδ Αρείβ, ςαβαι αιαηυδορίρΐί οο- 
(Κέβδ βη(ί(]αί55ΐη)ί βΐ ορΙίπΐΦ ηο(Φ Οαηοηίδ ίΙΙίυδ δορίρίορβπι ρΓβθίεηιηΙ, βδδεηδυπι αοΐίηβΐ. 
ΑγοΙαιπ 6010(1 αΐιαηι & ϋβαιαδοβηο, ουπι ηηΙΙβπι ίΙΙίυδ ίηΐβρ ΟΑπι&δοβηίεα ΙίηβΑπιβηΙα ιηοηΐίο- 
0601 ίητβηίβηι, δαδρίοορ, ςαβω βΐ ορίίηΐϋπι δορίρΐυρβηι ίυίδδβ, ΙίοβΙ ηοίαπι ΙαηΙαηι άβ ηο- 
ιηίηβ, ΐΓβΙ ίδΐβ δοΐαπιωοϋο Οβηοη οοιηπιοηδίρβί, ςυί βχ δο δοΐο, βΐ δί ηηΙΙϋω ρΐΌΐιΙορβΙαρ 
ιαε(θΓ6ΐη, ΙβηΙοδ βδΐ, αΐ άί^ηυδ εχίδΐίηιαίυδ δίΐ ίηΐβρ βοοίβδίβδϋεβι οίΤιβίβ Ιοουω 1ΐ8ΐ)6Ρ6, βΐ 
βιοιβδοβηο β ρΐ6Γίδ(ΐυ6 βρριηΐζί. Όβ βο ορίίαια βδΐ δβηίβηΐίβ Ευδίαΐΐιίί : ΈχεΤνο χαλώς έπιλογι- 

αίιιενοΓ, δτι •Λ έχχλησκαζόμενον Ιζρώς, ώς ήοη χβ\ εμφανςσθέν κα\ δοχιμασΟ^ν, χα\ εγκριθέν, χα\ Βίς 
4ουΐμϋ»δ£χν χ2^όη9(αζόμενον οΰχ ίστιν ώσπβρ ούχ Ιξα^&ρίαΛί, οΟτω^ ουδέ άμφιβαλβίν μή ούχ'ι άγαθοΟ πα- 
τρ^; νο^ δηλζβη Εχγονον είναι • δΛ ουδέ χρήναι τεαρ^^έπετΟαι ώ; νόθον κα\ ύποβολιμαίον, χα\ δι' αύτλ 
«βλι^ν, {| άπόβλητον, άλλ' ^ΙσιζοιέΙ^Λΐ χβ\ έν λόγ •> τίθεσΟαι πολλφ. "Η πω; ούχ αν εΓη μβμπτέον , μάρ- 
τιρον γλρ λίθον χρηπίδος έxxλη(Γ.α^τιxής ί| ψηφίδός, ή έπίτϋλασαα τιτάνου μή περιορδν^ ώς παραπ:σείν_. 
ξΛς . χ»\ περιοχών δλην σώματος , χα\ ψυχήν αυτήν ; Ρ€Γΐ)€η€ 0θη8ίά6να ^αοά χηίβΤ Τ€8 8α(Τα$ 
Ιβιι^ιιαι» «αιτϋ/η Ιο€\Μη ΗαΜί, αιιη ]αίη ηοίχβΰαίαηι 8χί, Η ρΐαηε βχοβρίΗηι, βί χηΐη αΐία 
ΰύηηαηΛ^αίχίίη, βί οαη/ιι «Ι 8θΐ€ηχηχίαί6 οηχηχδιχ8 ρΓορο8ΧίχΑίη^ ίίίηά ΰοηιίβηιηαη ηοη ρο88€ : 
«V η€€ άχΛΐ>%ίαΓ€ ηο8 ηοη β88€ ρατ€ηΗ8 ορίχηχχ^ ηϊ€ηίχ8 8€χΙιθ€( ρνοΐϋηχ^ ρτορίβηαίΐηε ίσηςίΜΜ 

ΠΐΜΐη €( 8ΐφρο8Χ(χίΧΗηχ ά68ρχ€Ϊ6ηάατη^ χά€θ(μχ€ €]\€Χ€ηάηίη βί βχρεΙίβηάΗηχ, 8€ά αάορίαη- 
, ψηχΑΐίαςχιί€ ΚαϋϋηάχΐΜ ίη €οη8χά€Γαίχοη6. ΥβΙ ηηαηατη ταίχοη€ τβάατρχιβηάαηι ηοη €88€( : 
ψτηϊο$αιη φι\ά€ίΛ Ιαρχάβιη 6€€ΐβ8ία8ίχ€α δα8ΐ8 αηζ ΙαρχΙΙηϊη αηί οωτηβηΐηηχ, ^ιιΟΓίιη^ϋΡ ίΙΙα 
Μοάο €αάαη(, ηοη αβρβΓηανβ. 5ίϊηίΙβ8 νενο άβ Ττχαάβ ίνα€ίαίωη€8, άίνίηίβδϋηοΓηηχςαβ ανοσηο- 
ΠΜΐ $€Γ9ηοη€8 χηί6τρΓ€ί€8^ ^ΗχΙ}ΐί8€ΐίηι Μπα €ί 8αη€ίχ Οβχ 8€Γνι €οηχρΙχ€αΙί ΙαηάαηίΐΛΓ, ηοη Γ6Γβ- 
Τ€ηίη' €( άί€Χ εί ϋοηοχηχ^ τεοία/αβ βοτώχ, 8$€\μγ€(ιη€ χη ραίεηίχοτβηχ 8€ηί€ηίίαϊη ίναΜ, χίί εα 
ΐαίίαψί€ Η οΰηΐί^ ϋί 08^ βί *ι•αη<Μ, €ί νεΙχ^ΐΜ ϋοτροτί8 8ίηί€ίΗΓα, €ΐ αηίηχχΜ ίαηάβτη χρ8€ $αη€ία 

Ι.Χ1ΧΙ. ΑυοΙορνίΙ» δ.ΝίΙί ΙηηίοΗδ δθΓίΙ}ίυο3ηηβπι Όθπιβδοβηυπ) ίίι δπηοΐοδ Αροδίοΐοδ 
Ιλίκΐβΐίοοβηΐ ΟΑΓΟίίηίϋυδ ίΑηΐΙ)ίβίδ ΟΟηδΟΡίρδίδδβ ; Παραχαλεί ό μέγα; ΦαντΙνος τ6ν δσιον Νείλον 
έ^ηττψΛΐ χαί άναγνώναι έγ^ώμιονείς τους άποιτόλους συγγραφέν παρλ τοϋ έν άγ(οις Δαμάσκηνου Ιωάννου Ιί)1 ΙΕ0ΝΙ8 ΑΙ-Ι-ΑΤη ΡΚΟΙΕΟΟΜΕΝΑ. 1!» 

!αμ6(χοΙς χα\ έμμέτροις οτίχοις χαταττετιοιχιλμένον. Ό δέ μαχάριος Νείλος αη^έΐΜτβ πατ^Μχοΰβαι γινώ- 
σχων, χαίτοι σχββδν ώ; ήμίξηρος τυγχάνων, άν^ττη μβτά πάτης χαρ2; χλΙ προθυμίας αυτός τε της αναγνώ- 
σεως τήν αρχήν έποι^Γτο, χα\ή πονηρά έχείνη νόσος χατά μιχρ6ν του σώματος ύπεξήει • ΗοΠαίυτ Μα» 
ρηη$ Ραηίίηηβ Βαηοίηιη Νύπτη, ηί $ηΓρ6Τ€ί βί ΙβρβΓβί βπΰοηιιηΐη ιη αροείόΐοβ 8. Ιοαηηίί Ώα- 
τηα8€6ηί ίατηΰΪ8€ί ηιεΜί $αΙί$ ονηαίαιη, Β. ΝίΙη$, (ίηί ηΐΑηί/ηαιη ηοη ούβάΐΓβ ηονεταί, Ιχ€€ί)ίΐΜ 
€$$6ί ρβηε αηάηβ, οητη ραηάίο εί αίαΰήίαίβ ΒητΎβχίΙ^ ηί(ΐΗ€ ρηιηητη α§ρτ€8$η8 Ιΰΰίίοηβηι €8ί^ 
αΰενία χΙΙα (ΒρτοίηΙιο ραηίαίιτη β €ονροτ€ άββηβδαί. ΙηοβΓίυω βδΐ βη δοΐΐδ οθπηίηίΐΗΐδ 1&υ()8ΐίο 
ίΙΙα εοηδίαποί, θη δίΐΏίΙίαοθπηίηα ίη 6θΐη, υΙ)ί 6ΐ υϋί νίδυιη 65ΐ, 8ΐ)θυοΙθΓ6 ίπδβΓίθ, υΐί ίαβίυιη 
681 ίη ΟΓβΙίοηο όθΐηοΓίυίδδυΙ) ηοπιίηβ 6]α5(ΐ6ΐΏ Οααίθδοβηί νυ]§8(&. δίο βηίαι έμμέτροις χατα- 
ποιχίλλεσθαι (ϋοίΙυΓ. Οαοιΐ ίι-ίΐδίΓθ ροη6Γ6ΐυΓ 51 Ιοίβ ίΙΙα 61 ο&πηίηίϋυδ 65561 : 6ΐ ΙηηυβΓβΙ 

συγγραφών ίαμβιχοίς χα\ Ιμμέτροις στίχοις. Αη θάΐΐυο 6Χ5ΐ6ΐ, ΐηίΐΐί βςυίάοπΐ ί^ηΟΓ&ΙυΐΒ 65(. ϋΐί- 

ηβΐΏ ιηοηβδΙοποΓυΐΏ, ςιι«θ Ρθηϋηιΐδ 6ΐ Νϋυδ βχδίΓυιβΓβηΙ, ΡβίΓβδ ίά υηυιη δθΙθ^βΓβηΙ, αΙ 
ςαί(1(]υί(1 ίη ίΙΙίδ ϋβπιβδοβηί ΙβΙβΙ, ρυΙ)Ιίο(Β βοαιπιοάίΐαΐί 6(ΐ6Γ6ΐαΓ. ΡοΓίβ υηα οαω ίΐδ 61 6Αγ- 
ιηίηβ βίυδάοαι ίη βροδίοΐοδ ΙαοβηΐθδρίοβΓοηΙ. 

Ι,ΧΧΧΙΙ. Οναϋο άβ ΒαΙΙαΙο 8αη€ίο. — Αάάο ρΓβθΐ6Γ6θ ίη ίη(1ίο6 π)55. €θ<1ίουιη ΒίΜΐοΙ^οο 
υΓΐ)ίη&Ιί5 1ηΐ6Γ &1ίο Ιβςί, 5. Ιοαηηχ8 ϋαηία8€Βη% ΟταΙχο άβ 5. 5α6α : ςυοά (Ιία ιηβ βηχίιυη (β- 
ηυίΐ. ΡοΙυίΙ ηθοι^αβ Οβηιβδοεηιΐδ ββίοΐβ ροδΙβποΓ ίη δθ1)βηι δθηοΐίδδίηιυιη θηβοϋοτΘίΑπιπι 
ρθίΓβαι ΟΓθΙίοηβπ) 1)8ΐ)6Γ6. ΑΙ 6ΓΓ0Γ6ίη ίηοδδβ ίηοΐίοί δυΙ)θ(1θΓθΙ)βηι, 6ΐ Ξαϋδαίηηχ 8αη€ίηίη ββδβ 
ίΐβ ςαο β^βΓθΙϋΓ ; ^αοά οααι ηοη οΙορΓοΗοηίΙίδδβΙ ίηάίοΐδ δοπρΙΟΓ, 5α66α/η δυρροδυίδδβ. Οοη- 
δΐιΐϋί (ΙβΙιοο ΓβΙ)αδΐηΜδοβ οοηδυΙΙίδδίωυη) Ηοΐδίβηίηπι, (^υί βο ΐ6Πΐροπδ υΓΐ)ίι1ι ίη)ηΐ0ΓβΙ«1ιΐΓ. 

Ιδ άβάϋ ΙίΙαΙαηΐ υΐ ίη ΟΟάίεβ ΟΧδΙβΙ : ΤοΟ όσιου χαι θ£οφ<5ρου Πατρδς ημών Ιωάννου του Δαμανχΐ|ν4ν 
λόγος είςτδ δγιον Ιάββατον • 8αη€ίί €ί ΌΒχ[βτί Ραίή8 ηο8ΐη Ιοαηηΐ8 ϋΊηια8€€ηί οταίχο ίη ΞαϋαίΗΜ. 
Ρ. « Τίς λαλήσει τάς δυναστείας του Κυρίου ; Ακουστά; ποιήσει. Εΐ βδΐ ί11θ6β46ω ηυθηΐ 6Χ 1>ί][)Ιίθ- 
1)ΐ66β Αηίοηιί εονθΓπανίφ οάίάίΐ (τΓΦοβ 6ΐ Ι.α1ίη6 Ρβίραδ ΡθΠΐίηαδ. βοάβχ Ι3ΐχΐ6η Ιιίο ωυΐΐο 
^ονΛ^Γανίβηο νίϋβΙυΓ οοΓΡβοΙίοΓ, υΐ βχ ροδίΓβιηίδ ίΐΐίαδ νβπΜδ οοΙΙίβυ. ΝΑΐη αΙ)ί εονΑΓΓανίΑποδ 
ΙβξήΙ : Έπειτα δέ φαιδραΐς τα?ς λαμπάσι τφ νιχητ|) του θανάτου τφ άθανάτφ νυμφίψ ήμόΐς ό Αχραντος 
ύτ^ξετακ, ΟΟΓΡαρΙβ 6ΐ υΐυΐίΐβ ; υΓΐ)ίπαδ Η8ΐ)6ΐ : Έπειτα δ^ φαιδραΐς ταΐς λαμπάσι τφ νιχη^ϋ τον 
θανάτου τφ άθανάτφ νυμφίφ λαμπρώς ύτκαντήσομεν, χα\ ό νυμφών ήμ4ς ό άχραντος ύποδέξεται. Ορϋθ1& 

οαιηία. 

Ι,ΧΧΧΙΠ. Όί88βτίαίχο οοηΐνα Ν68ίοήαηο8.^^βο \\\\χά δίΐ6ηΙίο ρΓ®1βΓβιιΠ(1απι βδί, σιιβπι ηυηίτ 
ρπιηαπι ΐΓΑΠδηιίΙΙίαΐαδ (ΙοβΙίδδίαιο (Ιοηιίηο ΑιιϋβΓίο θχ ΥΑϋοθη» ΒίΙ)Ιίο11ΐ66βθ οοάίοίΐιαβ, υΙ 
ουαΐ &1ίίδ 6]αδ(ΐ6Π1 ϋβηΐβδΟβηί ορβηΐΐαδ βάβΓβΙαΓ 61 ίηοίρίΐ : Παλς τους Νεστορίου όμόφρίΛ^ας; 
8υΙ) 8ΐίο Ιίΐαίο Ιβαάθπ α Οηβ^οηο ΡΓθΙθδ)^η66]Ιο οοηΐΓβ βρίδίοΐβπι Μαροί Ερίιβδϋ, ηβιηρβ. 
Έπος άχριβέστατον χατά της θεοατυγοΰς αίρέσεως τών Νεστοριανών * Ξβτηιο €χα€α88ΧϊηηΜ ΰοηίτα 
Ό€θ χηνχ8αϊη Ηων68χιη Ν€8ίοήαηοτηϊη. 

Ι.ΧΧΧίν. ΜβαιΟΓβηΙαΓ ίίβηι |Ι.ΙΙ] ΙοΑηηίδ Οβηίδδοβηί ΟΓθϋοηβδ οοπΙγα Ιυ(1φ0δ, ΙηΙβΓ ΙίΙ)ΐΌ8 
6χΙιίΙ)ίΙθδ β ΟρθωιηβΙίοο βρυϋ Αηίοηίυιη Υβηΐβπυαι. 

ΙΧΧΧν. 06 ίρδίϋδ Ιί^ρο ΡβΡθοΙβΙίοο ίη ΐΑϋάβπι ΥΊΓβίηίδ ίηδίβπ Οβίοβοΐιί ίη οοΐο Ιοαιοδ <Π- 
νίδο, €ΐίν6Γδθ Ιβηιβη βΐ) ΟοΙοβοΙιο, ςυοιΐ ΟοΙοβοΗαδ άίβηιηι ΟοπιίηίοοΓϋπι β&ηοο6δ 6ΐ ΐΓορ&τί•, 
ΡΑΓ&βΙβΙίοϋδ δίη^ΙθΓαπι 6ΐίβηι ίβρίΑπυη), βχΐιίϋβΐ : 6ΐ ςυί θ[)αά ιώ6 65ΐ, νοίυωβη ίηκ6η& 6Ι 
ΓβΓαη. 06 ςαο βΐ βΐϋδ δίηιίΐίϋαδ Ι)θαι&δ06ηί ορ6ΓίΙ)αδ ορροΓίαηίοη ΙβωροΓβ άίοοαιοδ βΤίΙιί ίη 
ΐΓβοΙθΙαηοδίΓΟ Οβ $η6ΐοάί8 Ονοίοοηι,ίη. ΕΐΙΐΦο]8ΐα δοΐίδ δΐηΐ άθδαηοΐΐΐοβηηίδ ΟαΐΏΑδΟβηί δοηρϋι- Πχ8 ογηη\1}χΐ8 ({ίΚΒ ίβο ΑΙΙαίΐχΜά6 8αηοίο ^οαηη^Όα^ηα8^^ηο αίν^ςηε ορβήΐχχβ, ΰορίοββ αά- 
ηιοάαηι Η ^ταάίίβ €οη^€88ίί^ ρΐανα ηαω τηοάο 8\ώμ€χαιη ηοη Λαθ6θ. Νακη ^ηοβ νεί αάάεηάα ν€ΐ 
άεηηο ίναοίαηάα ηιχΗχνχ8α 8αηί^ οηιηία €Χ8€€Ηίη8 «ατη, ίαίη χη αάηο(α(ίοηίϋη8 αά νχίαιη 8αη' 
€ίί88Χΐηχ αη€ίοτί8 , €ί αά ναήα €]η8 ορβηΛτη Ιοοα, 1\Μη χη αάηιοηΐίίοηιΙ)Η8 ςηαβ 8ίηρηΙχ8 ρίηε 
ΐΗ€ηΙ>ταΙχοηχ()η8 ε^χΜ ρΓωηχίβχ. Είεηχηχ ρναίετ €ηηοη€8 χΙΙο8 εί Ηx^^ηηο8^ άβ ηηώχΜ νχτ άο- 
€ίΧ88ίιηίΐ8 8ε αίί6ί, ίη ίΓα€ία(α Όε ιηεΙοά{8 βΓαεϋοηχίη, άί^ίατΗτη ροΙΙ\€χΙη8 εταί, ηηΙΙχΑτη άε ηχχΑΐίΧΛ 
α/ίίί 8οη€ίχ άο€(οη8 άί88ετ(αίΐοηχδΐΛ8 θΓαίχοηχΙ>χΑ8νε 7ΐ*«5 ίρ8ετερετεΓαΙ^ εί €1. Ιοαηηχ ΑχΛετίο 
ί}/ρχ8 εάεηάα8 ηιχ8εΓα(, αα/ ηχί88χΐΓΧΛ8 ετα(, ίηάχαχιιη ίχΑίχί. Οχίίη ίαηιεί8Χ εχχηχίαηχ είχΐ8 εί ρεηε 
χηχηχαηετη ενχΑάχίχοηεηχ χτηρεη8ε €θΙο εί 8Η8ρχ€Χ0, χηε^ηε ηΐΗΐίΧ8 ηοϊηίηχΙ}χί8 χΙΙχχα8 άεΐχίοτειη Μεη- 
ίχο^ αΰ ε^ι^8 ηχΜΙοτηίηη8 ^νίά^^xο εί 8εηίεηίχα άΙχςχ$οίχε8 άί8€τερατε ηχε νεΓχίαίΧ8 αηχον οοε^χί 
ΟχΛαηχ ίαηχεη χΑίνηίη α88ε€αίιΐ8 8χηχ, αί^Ηχΐ8 Ιεείοτ, ροηάετβί\8 χΛίτχχΜ^χιβ ρατίχ8 ταίχοηχ^ηχ ηχο- 
ηxεηί^8,^x^άx^αι)^ί. €(Βίενηηχ([αχαχη ρτΰεηχοηχίίοηϋχΜ εί ηοίΐ8 οηχηχα ^χΜε αά ρταεοχρχίοτχΜ^ (/χμ 
ταηχάαηχ οαρχίαηχ εΙχΜχάαίχοηεηχ οΐ8εΓναίχοηε άχρηα ριχίαύαηχ, εχρεάχτε ηοη ροίηχ, ορετα ρτε- 
ίχχίηχ ηχε (αείπΗχηχ εχΐ8ίχηχανχ, 8Χ άε Ηχ8 8ευΓ8χηχ εί (χμχχμ ίταοίανεηχ^ χη 8ρε€χαΙχΙ}χΑ8 αΐχ^χω* 
άχ88ενίαίχοηχϋχΑ8 , {ΐκνοΜΟί Αίΐαίχχ Βχαίτχύα ρνοΙεροηχεηοτχΑΜ χη8ίαΓ ίοίχ εάχίχοηχ ρτοεχνεηί. 0Ι88ΕΚΤΑΤΙ018 0Μ8ΰΚη. ϋΙδδΕΗΤΑΤΙΟ Ι. 

ΟΕ ΡΚΟΟΕδδΙΟΝΕ δΡΙΚΙΤϋδ δΑΝΟΤΙ. Ι. Τιακίβι «ι νΜΛ Μηειί Ιοβηηίβ 02η)9ΐ8Μηί 

μΙΙι ] ΟΜΟΓΠΐηΙ, ρΐΌρΙβτ ςυ» όίβρυΐιιΐυιη 

«Ι4β ρτοεβΜίοΐΜ &ρΊΓϋυ• Μοαί βι ΡβιΐΓβ βΐ Ρί- «<]ηοϋιΐΙυη€υΐΑΓυιη ΙικνίΙαβ ίιηρβϋί- 

> ίιιίΙ, ςυίη οπιοίβ ςιΐφ 9μ1 ρΓΚΟίρυυηι Ιιοο 

ΟΓ&ηΐιιΙίβ ιηοοηβιιΐιιΐΒ 8ρθ€ΐαηΐ, ηοου- 

βηλτπιίΑ «ιΗ• υΐ ΘΓ|0 ςιι» άβ Ιιοο 9ιγ- 

• 4ΐί€6ΐΜΐΑ &αοΐ« ιηβΐίιιβ ρβΓβρίί-ΊϋηΙυΓ, άϊΛ- 

€πΙί€θ-ΙιίβΐΜΓίθ2πι 9ί%%ψ^ϊύτ; ςυίρρβ 

€ΜΙ ΙΜ£ 1Β€ΐ1|0<Ιθ 8ΐρΐΗΙ• ΙΐίΙΐίΙ ΑΚ^Μβ υΐίΐίιΐλ νί(ΐ€Α- 

•ν, ιιΙ οη1ιθ4ΐοχβ ΐηΜίΐϋοηιβ ϋβίβοάβικίλ βχρίί- 

€Μ4Μ|ΙΙβ €«ρίΙ«• 

II. 5ΐβΐΜ 9Μ?ι/<Μΐί<«— ΜβίΙίο 8»€υ1ο ΕοοΙ^β'ι» 
φηηο μμ:Ιιι• ΗίΐΑΗυ• (α) ρτοουηΐίβνί», ι αΐιβςιιβ 
•ΰ» €ΐ1«αιηΐ4, ιΊτε ίη]υή8, ίηΐβΙΙίικβηΐίίΒ Π1)6η«- 
4ΗΒ ι4ηιι Αη3ΐΗ8, υίΓυιη βχ Ρ»ΐΓβ, αιι 6χ ΡίΙίο 
5|Νΐϋ«Μ ΡΐΓλ€ΐ6ΐιιιιι ροΐβοί ΜΜ. Νοιι βηίηι ίιι 
ΐΜβηο μΙ Οουιίηυηι ηΐίιιυίλββ, (ΐηι ίΐ3ΐ Ιοουΐυβ βίΐ: 
ϋ*«« ΜΜίίΛ Αα6«ο νοΗί ά%€€ΐ€^ Ηά ηοη ροα$ΐί$ 
9§ηΛΓ€ ΗΙλ νΛύάο. Οημ ν€η€τα ΗΙβ 5ρι>ίΐιι« νεΗία- 
«ι, ώτ9§α 90$ ίη οηιιι^ιιι νετϋαΐίίη. Νοη €Μηι /ο- 

^ΜΙΜΓ Λ $£Μ€ί»ρ$θ9 $€έ φίΛ€ηηψΛ€ αΗάί€ΤίΙ /Ο^Μ- 

ψΛΛ έ€ Μ€θ αεάρΊφΙ^ €ί αηηΗηίΐΛΰΗ γο6μ. ΟαίΜα 
ψΛΛ€9»φΛ€ ί^ίώύί «Μ ΜΝΐΙ .' ρτορΐ€Τ€α άίχ», ^ιι/α ά€ 
«Μ Λ£^€ί^ €ί αηηηηίίίώα υο(^$ ^ Α Ρίΐίο ϊ%\ίητ 
8^ίΐα• >ΰ€ίρίΐ (ρβΓ^ίΙ ΗίΐΑΓίυβ) ^υί «1)60 ιηϋ^ 
ΙϋβΓ, «ι 1 Ρ^ΐΓβ ρΓ0€θ4ΐίΙ. Αΐ^αί ηίΙιίΙ (ΙίΟβΓΓβ 
«τηΙίΐαΓ, ίηΐ6Γ ΑοοΊρβΓβ α ΡίΙίο, 6ΐ & ΡαΐΓβ ρΓ0€6- 
4βτβ. Μ ίι1Ίρ5υηι Αίςυβ αηυιη 6886 6χί8ΐίπι«1>ίΙιΐΓ 

3£0^6Γβ 1 ΡϋίΟ, ^00(1 8ΐ( λ€θίρβΓβ λ Ρ^ΐΓβ. ΗοΟ 
^ΜΜΐΐΟαρίΐ, 8ίτβ ρθΐ68ΐΑβ 681, ΐίΥβ νίΓΐΐΜ, 8ίτβ 
4•εΐΗΐΜ, ΡίΙίΐΜ ζ 86 6υπι (ϋχβπΐ 36€ίρί6ΙΜΐΐΙΐη, Α 
86 πιηνΒ 1ιθ€ ίρβυηι 8ί§ηΊβο6νίΐ αοείρίβικίυιιι α 
Ρμτ€, 6ΐιαι 6ίΐ, οιηηίι ςα» Ρ6108 8ΐιηΐ, 8υΑ 6&86. » 
Τ•Μΐ6ΐιι €θΐΐ€ΐο(1ίΐ, Ι Ιιοο ίιι ββπ ρΓ0ρΐ6Γ παΐυΓΦ 
€ία8<ΐ6ΐιι υηίΐ2ΐ6ΐιι, ηβο ρβπηίΐίβηϋαπι αι1 ίιηρί» 
ί«1«ΙΓι§6η(ί« ΙϋΜ^Γίαΐβιη, ΙΐΦΓ6ΐί€Αηι Ιιαηο ρβΓνυΓ- 
8ίι«ΐ6ΐιι 6&&6, ςιιοϋ, (|υί6 οαιηία ςα» ΡαΐΓΐβ βυιιΐ, 

ΜάΓ€0 »€€ίρί6ΐ 8 86 δρίπίαβ Τ6ΓίΐΑΐί5, ΠΟΠ ΛΟ 

■8ΐΐαΐ6ΐιι εοοβΐ6α(αΓ 6§86 οαΙογχ. » Ηοο ραιίο 
ΗϊΙιΗμ 6χροαίι ί^ ςαο<Ι 3Π1)ί ϋίχβΓΑΐ (6) • η6(1υηι 

*}ο^η. χτ, 12-15. α) ΗΊ1. Γώ. ΥΙ1Ι Οβ Τήη.^ § 20. 
Μ Μβιη ϊΐ'ϊά. ΙΊΙ). ιι, $ 4 61 29. 
[η \ύαα Ιϋ>. χιι, § 56 ; ΕρίρΙι. Αη€οτ. α ΗίΡΓ., ΡίΙίιιιη 6586 Ιατρίίοτ€ηι δρίπΐυβ 82ΐ]6ΐί, ιτβΓυηι^Ι 
βηοίοτβηι : δρίηΐυιη 6586 βχ Ραίνβ α ΡιΙίο αη€(ο- 
τίΙ>α$; Ιαιιηυ&ιη 8€ίΠ66ΐ α5 υηο ρηηοίρίο, ο5 
ιιη;)ΐη &ιιιΙ)0Γυιη ηαΙυΓΑΐΐ) : Α(ΐ60(ΐυ6 δρίπΐιιηι αΰοί* 
ρ€Γ6, 6ΐ ηιίιιΊ 8 Ρίΐίο, ςυία 6χ ου υΐί 6χ Ρ31Γ6 ρΓΟ- 
06ί1ίΐ. 11266 ίη Οθ€ί(ΐ6ΐιΐ6 (Ιοουίΐ η(Ιν6Γ8υ8 ΑΓίαποβ, 
ςυί δρΊπΙυιη 6886 Ρίΐϋ €Γ69ΐαΓ3πι &ί6ΐΐ3η1, ςιιοβ 
8υΙ»ίη(ΐ6 Βΐ3664]οιιίΑηί ίηαίΐ&ιΐ 8υηΙ ; ίυιο 6ΐ ΜαΓ€6ΐ- 
108 Αη6γΓϋηυ8, ςυίΡίΙίυιη, 8611 ν6Γΐ)ΐιιη, 6χΐ6η8ίο- 

η6Π1 6&86 9ΐί6ΐ)Αΐ 8αΙ>8ΐ&Ιΐΐί36 Ρ&ΐΓί8 ; δρίΓίΐυΠ) Τ6Γ0 

6χΐ6η8ίοηί8 υΙΐ6ΓΊθΓ6ΐη 6χΐ6ΐΐ8Ίοη6ΐη. Ηχο οιπη6β 

ί8ΐί ϋθ€υ6ηΐΑΐ ΟυίΟ ρΓ»€0Ιΐ€6ρΙαΐη Εθ€ΐ68ί% Οϋ601 

ίοιρίβ ίηΐ6ΓρΓ6ΐΑΓ6ηΙυΓ. ΟααΐΒ ΠϋαΓίαβ ΐΗεοΙο^ίαιη 
6χρ1ί€3νίΐ, ςυ2Β<ιυ6 {6ηυίιια 68ΐ Ιιθ(ϋ6Γη» Εΰοΐβδί» 
ΐΛύηχ 0(168, Ι)αη6 οοηΟΓηιανϋ ΕρΊρ1ΐ2ηίυ8, 'Μτ' 
111308 ίιΙϋΐΓΰΟ δρίΓίΙυιΐ) 8ίΐιιεΐυιη ϋΐεί ηοη (1^ι>6^β 
ηΠυπι Ρίΐϋ, 066 ηοροΐ6ηι Ρ8ίΐΓί8, ςυ'ΐϋ βχ Ραίτ€€ί 
Ρί/ίο βίηιιι/ ρτοο€ά%ί, Εΐ ςυ6Π)8αιιιοϋυιπ ΙΙίΐ3Γίυ8 
ηΪΓ8ΜΠΐ ίη αΐίο Ιοοο δρίπίΐυιη ρβτ ΡΗίνηι εχ Ραίτ» 
ρτο€€ά€Τ€^ πιοϋο Γβίαίο 8εη8υ ρΓθΓβ88α8 681 : 816 
ςιι<Μ|υ6 ί(ΐ6ηι α ΒϋδΙΗο, Ν}&86ηο 61 2Γη8 (γ) 3886- 
ΓίΐυΓ, ςιιί 3ϋ(1υηΙ δρίπΐυηι 6886 ^ημα, ρ^γ^μπι, 
είχ^να, ίηια^Ίηετη Ρί/ίί. ΟιΓκΙ ρ1υΓ3? Ρϋίυηι 6886 
(οηΐΰΐη 8ρίηΐη$ $αηαί, 61 3ΐί3 ΙιΟΓυπι 8ίηιίΠ9. Νί- 
ηιίίυιη ϋοο ταίπηι εοΠιιπιηηβ 6Γ3Ι, $ΐ€ η &ρίτίίΗ9η 
$αη€ΐΗηι ΗαΙ^ετβ αά ΠΙ'ΐΗηι^ ηίί ΕΗίαηι αά Ραίν$η»; 
δρίπΐυιη 83Π€ΐυιη έξηρτησθαί, ρεηάβτφ 3 ΡίΙίο, 
δρίπΐυπ) 6886 Ρίΐίί, ςυΐ3 8ρίΓ3ΐΐ1Γ, υΐ ίΐ3 (ϋθ3ΐη, 
3 Ρίΐίο : Οηιηια (Ι6ηίςιΐ6, ^κα; /ια^β/, α Ρχϋο α^- 
αρ€Τ€, 56Χ06ηΐ38 οηιίιΐο ρΓΐβοοΓυηι Ρ3ΐΓυιη 60ΐι- 
8ίηιϋ68 ίοουΐ1οη68, ςυί1)α8 ίηηηίΐυΓ ρΓθ0688ίο δρί- 
ΓίΙυ8 83η6ΐί, ουιη 6χ Ρ3ΐΓ6, Ιυπι 6Χ Ρίΐίο. 

111. Οί^τίΐα Αΐ€Χ. ί€ηΐ€ηιΐα. ^ Ε666ρΐί88ίιη3ΐη 
|]3η6 ίη υηΊν6Γ83 Ε6εΐ68ί3 (1θ6ΐπη3πι ^^Γ^I1ιι8 
Αΐ6Χ3η(ίπηυ8 ρ388ίηι Ιη 8υί8 ορ6ΓίΙ)υ8 ()θ€υίΙ. Ιη 
6ρί8ΐοί3 8^ηο(1ί63 3(1 Ν68ΐθΓίυπι ΟοηδίΑπϋηοροΙί- 
Ι3ηαπι, 8υί 8υ3βςη6 Ε€6ΐ68ί£ ^ε§]^ρι^3^α: ηοηΓιη6 
ϊΐ2^ 1)3ΐ)6ΐ : $ρίήίνί ίΐιΙβΙΙψίΜΓ, 86€Ηηάηηι (/πόά 
$ρηίΐη$ €»Ι. α ηοη Ρί/ίΗ5, $εά ίωηεη ηοη €$ί αΐίε- 
ΚΜ» αΰ €0. 8ρηίΐη$ «πΐηι νεήΐαίη ηοηΐίηαΐην, €ΐ 
€Ηη»ΐα$ €$1 ^^^^/αβ, χα\ προ/είται παρ" αύτου, χαθά- 
πβρ άμέλει χα\ έχ Θεού χα\ Πατρ^, α ρτοβκιί ρ. 743; β38ΐί. ΗΙι. ν €οηΐ, Ριιιιοηι., ρ. 120 86ΐΐ(|. 
61 13 1 ; Νγ88. ορίί;!. ηιί ΑΙ)1. ; ΑιΗαπ. 3(1 δ«Γ3ρ. ; 
Β33. Ι. ν ΰοηΐ. Ειιηοηι, , 6( ο. ίΤ αά ΑηρΙήΙοΰΙί. 195 0Ιδ5ΕΚΤΑΤΙ0ΝΕ3 

«6 «ο, ϋΟίί €ί βχ ϋ€0 €ί Ραίη. ^^τ\\\νί% ηίιηίΓυηι 
810 ρΓχΙα(1«1ι»1 »ΐ2ΐΙ1ΐ€ΐη2ΐί8ΐηο 8υο βοιιο, ςιιο <16- 
ΟηίνίΙ εοηΐΓ9 ΝβδΙοη'αιη : &' 9*ί« ιμημ Β^ιΐΆπηι 
Λ6$ηιη €Ητί$ΐΗηι α Βρίτίίη $αη€ί0 €ίατίβ€αί*Μ έ/ίχβ- 
η'/, ρτορήα υίτΐηίβ ίρ$ίιι$ ίαηηηαίη αΐίίηα ηίβηίβηι, 
€1 ν'νη €ΐ β/βΰαάαιη αΰ βοάβιη αζϋφαβ, ηαα €οηΙτα 
ίηηηηηάο$ $ρΐήίη$ ορβτανβΐητ, €ΐ άίν'ιηα ίηίετ Ιιο• 
ίη'ιηβε ηΐίταοηία ραΐταιβί, αϋ ηοη ροίίηι ίρ$Ηηι 5ρί- 
Γί/ιιηι, ρ€Γ ηίί€ίη άίνίηα $ί(ΐηα βάίάίί^ ι7/ίιιβ ρΓορήηηι 
^€$€ €οη^£$»η» {ηβτίί , αηαΐΗύΐηα $ί(. ΑηαΙΙ)βιη3ΐί- 
&Ι1ΠΙΙΙ1 Ιιαηο ραπ 30 ϋΙΊοδ ηΐ0Γ0$ίΐ3ΐ6 ΤϋβοϋοΓβΙυβ 
ΰχοβρίΐ, 3ΐςυϋ ΑΙο\3ΐΐ(1πηο ρν»5υ1ί τΊΐίο νβΓίίΙ, 
ςιιθ(1 ι1ίε6ΐΐ(1ο δρίΓίΙυιη 88ηε1ιιιη 685β ρΓορπυιη 
ϋΐιπδΐί, 6υπΐ(ΐ6ΐη, $6α βχ ΡίΙΙο, 86υ ρβΓ Ρίΐίυπι 
6ΐ$ί8ΐ6Γ(2 ίιιΐ6ΐ1Ίκ6ΐτ(. ΡτορΗηηι αηΐβιη 8ρίτίΐΗΐη Ρί- 
/ίί, ίηςυίΐ | II], ίίηαΐάβηι έίηίάεηι ΰητη €0 ηαίΗΤΟί €1 βχ 
ΡαΙτε ρτοοεάεηίαη άίχΗ, ίίηιηΐ €οηβί€δίηιηΓ, €( ίαη' 
ηηαηι ρΊαιη βχΰΐρίβηΐΗΒ Ηαηε νοΰαη, εΕ δέ ώς Ιξ ΓΕου, 
δι' ΥίοΟ τήν δπαρξινίχον, ίίη νεη ίαηηηαίη βχ ΡΗίο, 
ακί ρβΓ ΡίΙίΐιηι €Χίί$ί€ηΓιαηι Ιίαΰεηίβιη , Ηοΰ ηΐ 6/α- 
ίρίιβιηΐίΐη βΐ ίηιριηηι τφάηΐΗΒ. ΤΙιβθ(]θΓ(:Ιιΐ3 ίΐαςηβ 
&ιΐ3ΐΙΐ6ηΐΛΐί8ΐηΊ ρΓχϋίεΐί δβηβυηι οο11ί|[θ(»2ΐ, 6Χ δ^τηο- 
θίθ3 ρρ'ΐδίοΐα, 0111 €]ΤΓί1Ιυ8 8η8ΐΙ)θΐη3ΐί$ιηθ8 νοίιιΐ 8ρ- 
ροηϋίϋβδ α(Ι]ιιηχ6Γ&(: ηίβί ΓοΠβ ΐΓα(Ιίΐ2ΐη 3 βγΗΠο ίη 
ΕρΙιο5ίπ& δχιιοάο ο]υ8(ΐ6ΐη αη^ΙΙιβιηαΓίδίηί ιιοηί (Ιο- 
οΙαΓΑΐΊοηοιη Ιο^βΓ3ΐ, ίη ςυα άίββΠίδ τθΓΐ)ί8 Ιια1)6ΐιΐΓ, 
Ρίϋιιιιι ρΓορΓίιιιιι 8υί δρΊι-ίΙιιιη 93ηοΐυη) ΙιιώοΓΟ, έξ 
αύτοΟ, Χ2\ ουσιωδώς έμτΓεφυχ^ς αύτφ, ηπί €Χ ίρ$ο 
*Ί(, ίρ$ί(ΐηβ ΰί$€ΐιίίαΙίΐ€ν ιηβί/ιιηι. ΟιιΙά τογο 03ιι89β 
ΤΙιοοιΙοΓβΐυβ οΙ)Ιϋΐΐ(1θΓΊΐ, ιιΐ οοηΐΓ3 Ιιοο ΟχΓίΙΙί (]ο- 
ΟΙπιι» 03ρυΙ ίιΐΒΐΐΓςοΓΟί , ίρδβιηβΐ 3ρ6Πΐ 6ρΊ$Ιοΐ3 
ςαηηι βοπρβίΐ 3ιΙν6Γ8υ8 ί11ίιΐ8 βηαΙΙιοιηαΙίΒηιοϋ 3(1 
η)θΐΐ38ΐ6ΓΊ3, ί|ΐι%<|ΐιο Γβοίΐ3ΐα 681 Ιη (|υιηΐ3 βγηοιίο 
{βηοΓβϋ (α). ΒΙαζρΙιβηιαΐ νβνο ( ΟγπΙΙυδ ) ίιι ΞρΊτι- 
/ιιιη $αη€ΐηίη^ ίιΐ(}υΊΐ, ηοη €Χ Ραΐτβ ίριιιηι ρτοοε- 
ά€Τ€ άκβια, $€€ΐιηάΗηί Οοηιίηί νοεεη, ηά €Χ ΡίΙίΟ 
€$$€, Ι$ί€ νβνο ΑροΙΓιηαήί $€ΐηΊηηηι [ηιαπε : ρτο- 
ρίηηηαί νηο €1 Μαΰβάοηϋ ηιαϋρηο! ονΙΙαΓίΒ. Εχ ςιιο 
ιη3ηΊΓο8ΐϋπι 681 ΤΙΐ6θ(1θΓ6ΐυιη €γπΙΙί ()ίοΐ3 άβ 
δρίΐΊΐαβ 83ηθΙί ρΓ00688ίθη6 6Χ ΡίΓιο 63ΐ6ηυ8 ίιη 
ρΓθΙ)3886, ςυ3ΐ6ηιΐ8 Μ306(1οηίί 3ΐςυ6 ΑροΙΓιη3Γίί 
ίιηρίοΐ3ΐ6δ 118 βχρπιηί 3Γΐ)ΊΐΓ3ΐ)3ΐυΓ. ΟυθΓ8υιη 
\έΓ0 ίη ργ1ιπι8 (ϋχοΓίΙ, ί$ίΗηι β$»β ΑροΙΙίηαήί $6" 
ηΐίηηηι (τπύΐΗηι, οοΙΙί({6Γβ (]ΐιί8ρί3Πΐ ροδ8ίΙ, 6Χ βο 
ςυθ(1 Αρο1Γιη3ππ8, βϋϋυοίο βχβηιρίο 8θΙΐ8, Γ3<)1ί 
61 δρΙβηϋοΓίδ, ςιιί 3 8οΐ6 ροΓ Γ3<)1υηι οηιίΙιίΙυΓ, 
δρίπΐυπι 83ηοΙυπι ίη3^ηαιη,ιΓΠίιιπι ηΐ3]οΓ6ηι, Ρ3- 
ΐΓβπι η)3χίπιυπι, βΓ3(1υ8 ίη ΤήΗίΐ3ΐ6 8ΐ3ΐυ6η(]ο 
ββΤαΐίβηΙ ; υΐ 8ίουΙ Ρί1ίυ8 ηιίποΓ 68861 Ρ31Γ6, ςυΐ3 
η3ΐυ8 68861 6Χ Ρ31Γ6, ίΐ3 (|ηοςιΐ6 8ρίπ1υ8 83η 
€ΐυ8 68861 Ρίΐίο ηιίηοΓ, ςυί3 ρΓ00Γ63ΐυ8 6Χ ΡΐΙΙο. 
ΤΙιοο(ΙθΓ6ΐυ8 βΐί3ΐη 3ΐίο ίη Ιοοο (6) η3ΓΓ3ΐ ΑροΙΠ- 
• η3Γίυιη ρ6Γ8οηαΓυιη ϋίνίη3Γΐιηι ρΓορΓΐ6ΐ3ΐ68 ίηνβΓ- 
Ιί•86 : ςιΐ3 Τ6Γ0 Γ3ΐίοη6, ηοη 6Χρ1ίθ3ΐ. ΕΧ8131 βχ• ^ 
ρθ8ίΙίο Οϋβί κατά μέρος, (|υΰ6 83η€ΐ1 Ογρ^ογιΙ Τ1ΐ3υ- 
ιη3ΐυΓκί ηοιηίη6 ίη8ί({ηίΐ3 681, 86ϋ ^6ηιπηιιηι ρ3- 
Γβηίβηι Ιΐ3ΐ)υί( Αρο11ίπ3πυιη, (|υ6ΐη3(1ηιοϋυπι 8υ5 ΟΑΗΑδεΕΝίε^Ε. 196 

1.6θηο ργΙπιο ίιηρ6Γ3ΐθΓ6 Ρ3ΐ9β8ΐίηί ηιοηαοΐιί οΐ 3ΐϋ 

6Ιΐ3ΐ€6(1θη60»ί8 ΟΟηοίΗί ρΤ0ρΐΙ|[η3ΐ0Γ6• 0ΜΐρΓ0ΐ)9- 

Γΐιηΐ, ρΓΟίΑίο ορβτυηι 1ιη]υ8 Ιι»Γ68ΐ3Γ€ΐι« ίηιΐίοβ, 
<|ΐΐ6ΐη Τί«ιοίΐΙιβϋ8 6]α8 ΑίιοίριιΙυ• οΐίιιι €0ηΐ6χη6* 
Γ3(. Ε3 ίη 6χρθ8ίΙίοη6 Ι6{;ίηιιΐ8 : Του τε Πνεύματος 
έχ της ουσίας του Πατρ^, δΓ ΥΙοΟ άΐδίως έχι:εμ< 
φθέντος " Εί 8ρίήίΗ $αη€ΐο €Χ $ίώ$1αηΐ9α ΡαίΗί '* 
ρ€τ ΡΗίΗΜ α!ί€τηβ €ηιίί$ο, Ι1ί8 3Γπ$τ6 άβ €Άηα% 
Τ1ΐ6θϋθΓ6ΐυ8 (1β1ίηί6ΐ)3ΐ, ΰΙαίρΗύηΐίαηι β$$€^ €ί ΑροΙ- ^ 
Ιίηατϋ αηιίηηηι [τνοίηηι^ οοηΓιΙβη δρίΓϋαιη 83η- 
οΐυπι Βίνβ €Χ ΡΊΙίο^ βμ ρ€τ ηΐίαηι ύΧίίίΙεηϋαΐΛ , 
Ηαί)(τε, Οιιο ηίιηίΓυηι 1ίνοπ8 268ΐυ ^χ%ζ ρΓ2^ΐ3η- ^ 
Γΐ88ίπιυηι (ΙοοίΟΓοηι 3β6ΐΜΐΐυΓ, η6ςυ3ςυιαι «ηίπίΑά- ^ 
ν6Γΐ6ΐ)3ΐ Γ3Π)ίΙί8Γ6ΐη ΡβίΓοιη Ιβπίί 61 ςα3Γΐι 8»• * 
ουίοηιπι 3886ηίοη6πι Γιιί886, εχ Ραίνε ψετ ΡίΗηΜ ' 
8ρίήίηηί ίαηείηηι εχ9ρΙεηάεκ€τε. \Λ ρ388ίη 6ΐι- ' 
ιη3ηΙ αιβ^ηυβ Βββίΐίυβ 61 βΓβ^οπυβ Νγβββηυ•, μ- 
οιιηάυηι ν6Γ3Πΐ ί1ΐ3ηι 6Ι βίηοοηιπη βίΐβί ίοπΒΐιΙιη, 
<)υ3π) ΤΙΐ3υιη3ΐυΓ§ο <1ίνίηί1υ8 1πΐ(ϋΐ3πι Αοοβρβ- 
ηηΐ. υηη$ 8ρνηΐΗ$ $αη€ΐΗί εχ ϋεο εχ$1$ΐεηβΛΜ 
ΗαΙίεη$ (▼6γΙ)3 ίβΐίαβ Γοπηυΐ» 8αηΙ)χα\δΓ ΤΙμ 
ικεφηνός, εί ηηί ψετ ΡίΙΐΗΐη ε/Ι'ηΜί. Ιη οο^ΙοΙΙμι• 
6Γ2Βθί8, ίη ςυο8 Ιΐ30ΐ6η«8 ίηοί«ϋ, ιάιΙΙΐυΓ, ^λ«ΙΙ^ 
τοις άνθρώτζοις, ΒΰίΙΐαί Ιιοηίηί^ηΒ. 0α38 τοοιιΐι• 
βΓ