Skip to main content

Full text of "Patrologiae cursus completus: seu bibliotheca universalis, integra ..."

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (3ί§ίΐ3ΐ οορ^ οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓθκοΓνθ(3 Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο3ηηο(3 Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρω-ι οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋϊκοϊνεΓΒΐιΙο οηΐϊηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Λε ςορ>τϊ§1ιΙ Ιο οχρϊτο 3ΐΐ(3 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΠς »1οπΐ3Ϊη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ>οΙ: ϊκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςοργΓΪ§1ιΙ ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τϊ§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρϊταί. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ϊκ ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς »1οπΐ3Ϊη πΐΒγ νΒτγ ςοιιηΐτγ Ιο ςοιιηΐτ^. ΡιιΒΗο (3οπΐ3Ϊιι Ιχ»οΚκ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3γ5 Ιο (1ΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙϊη§ 3 \ν63ΐ(1ι οΓ ΙιϊκΙΟΓγ, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 (ΙΐΒΐ'κ οΓίδο (Ιϊίϊϊςιιΐΐ Ιο ϋϊκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐϊοηκ ίΐηύ ο(1ι6γ ιηω^ϊηΒΐΪΒ ρτεκεηΐ ϊη (Ιιε 0ΓΪ§ϊη3ΐ νοίιιιηε \νϊ11 3ρρε3Γ ϊη (Ιιϊκ ήΐε - 3 Γ6ΐηϊη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιϊκ Ιχ)οΚ'κ Ιοη§ ιουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ρΐΐΒΙΪκΗΟΓ Ιο 3 1ΪΒΓ3ΓΥ 311(3 Γιιΐ3ΐ1γ Ιο γοιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

(Ιΐοο§1ο 15 ρτοιιά Ιο ρ^τΙηοΓ \νϊΙΙι 1ϊΙΐΓ3ηβΒ Ιο άϊ$ϊύ2β ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη πΐΒίεΓΪΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& Λέπι \νϊ»ΐ6ΐγ Βςςεκκϊΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 311(3 \νο 3γο πιογοΙ^ ΙΗοϊγ οιΐ5(θ(3Ϊ3ηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιϊκ λνοΓΐ: ϊκ «χρεηκϊνε, κο ϊη ογ(36γ (ο Ιιεερ ρΓονϊ(1ϊη§ Ιΐιϊκ τεκοιιτί^, \ν6 Ιΐβνε Ι2ΐ:εη κίορκ ιο 
ρΓονοηι 3Βιικο Β)- 0Ο1Ϊ11Ϊ1ΟΓ0Ϊ31 Ρ3ΓΙΪ0Κ, ϊιιο1α(3ϊιι§ ρΐ3θϊιι§ Ιθ£;Ιιιιϊθ3ΐ ΓοκίΓΪοΙϊοηκ οη 3ΐιΙοΐϊΐ3ΐα3 ςιιοΓ^ϊιΐξ. 
\νο 3ΐκο 3κ1^ Ιΐΐ3ΐ )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ϋοηιηΐβΓϋϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (3οκί§ηθ(3 Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β^ ίιΐ(3ίνί(3ιΐ3ΐ5, 3ΐΐ(3 \νο Γθ(}ΐιθ5ΐ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρεΓΚοηΒΐ, ηοη-(Χ)ΐηιη6Γςϊ3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοιηαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ 56η(3 3ΐι1οιη3ΐθ(3 (^ιιογιοϊ οΓ 3η^ κοΠ Ιο Οοο§1ο'5 κ^κίοπι: ΙΓ ^οιι 3γο οοιΐ(3ιιοΙϊιι§ γοϊο^γοΙι οη ηΐ3θ1ιίηο 
ΐΓΒΠκΐΒΰοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γ6(Χ)§πϊ(ϊοη ΟΓ ο(1ΐ6Γ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 3(Χ^55 (Ο 3 ΐ3ΐ§ο 3πιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ 15 ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ 115. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς (3οπΐ3ϊπ πΐΒίεΓΪΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ 3η(3 πΐ3γ 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊπίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:"γοιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ϊκ εκκεηΙϊ^Ι ΓθΓίηΓθΓηιίη§ροορΙθ3ΐίουΐ ιΐιίκ ρΓοίιχιΐ 3η(3 ΙιοΙρίη§ ώοηι ί]ηά 
3(3(3ϊΙϊοη3ΐ πΐ3ΐ6ΓΪ3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: 863Γς1ι. ΡΙβΒκε ύο ηοΐ Γβπιονε ϊ(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΐΐ3ΐονοΓ ^οιΐΓ ιΐ50, ΓοηιεπιΙιεΓ (]ΐ3ΐ γοιι 3Γ6 Γεκροηκϊΐιΐε Γογ εηκιΐΓϊη^ Ιΐΐ3ΐ \ν1ΐ3ΐ ^οιι 3Γ6 (3οϊη§ ϊκ 16§31. ϋο ηοΐ Βκκιιπιε (]ΐ3ΐ ]ιΐ5ΐ 
Β(χ;3ΐΐ50 \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; Ϊ5 ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιικβΓΚ ϊη Οίε υηϊΐ6(3 8θ(65, (1ΐ3ΐ (Ιιε \νοΓΐ: ϊκ βΙβο ϊη Λβ ριιΐίΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιΐΒβΓΒ ϊη ο(1ι6γ 
οοιιηίποϊ. \νΐιοΙΙιθΓ 3 Βοολ ϊκ κΐϊΐΐ ϊη (Χ)ργΓΪ§1ιΙ νΒΓΪεκ Γγοπι (Χ)ΐιη(Γγ Ιο (Χ)ΐιη(Γγ, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓβΓ §υϊ(33ης6 οη \ν1ΐ6(]ΐ6Γ 3ηγ κρεςϊίΐς ιικο οΓ 
3ηγ κρεςΐής 13(Χ)1: ϊκ 3ΐ1ο\ν6(3. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε (]ΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5ο3γοΙι ηιο^ηκ ίι 03η Βο ιικο(3 ίη ^η^ ηι^ηηοΓ 
αηγ\ν1ΐ6Γ6 ϊη (Ιιε \νοΓΐ(3. €ορ>τϊ§1ιΙ ϊηΓΓϊη^εηιεηΐ ΗβΙιϊΗ^ ς3η 1>ε ς|ΐιϊΐ6 κενεΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

(Ιΐοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§3ηίζο ΐΗο \νθΓΐ(3'κ ίηΓοΓηι^ϋοη 3η(3 ιο ηι^Ι^ο ίι υπίνοΓΚ^ΙΙ^ ^οοοκκίΐίΐο 3η(3 υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3θ3ΓθΙι ΗοΙρκ [ΰ3(3θΓΚ 
(3ίκοονθΓ Ιΐιο \νθΓΐ(3'5 ΙχιοΚκ \νΙιί1ο Ιιο1ρίη§ 3ΐιΐΗθΓΚ ύηά ριιΜίκΙιΟΓΚ γοβοΗ ηο\ν 3υ(3ίοηοοκ. Υου ο^η κοβγοΗ ΐΙΐΓθυ§Ιι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

^| ||11I1Iρ://130ο]ΐΒ■^ίοο^ί16■^οτα/| ΟΟΚδϋδ αΟΜΡΙΕΤϋδ 

δΕΧ} ΒϊΒΙΛΟΤΗΕΟΑ ϋΝΙΥΕΚδλΟδ, ΙΝΤΕΟΒΑ, ϋΝΙΡΟΒΗΙδ, βΟΜΜΟΟΑ, (ΕΟΟΝΟΙΟΟΑ, 

«ΡΗΟΜ 8$. ΡΑΤΒΟΜ, ΟΟΟΓΟΜΙΜ 1$(»ΙΡΤ(ΙΚ0ΝΡ ΕΰΰΙΕϋΙλίίΤΙβΟΜΙΙ 

8ΙΥΕ ΙΑΤΙΝΟΗυΜι 8ΙΤΕ ΟΙΙβΟΟΒυΜ, 

ΟΌΙ ΑΒ ^ΕVΟ ΛΡ08Τ0Ι.Ι€0 ΑΌ ^ΕΤΑΤΕΜ ΙΝΝΟΟΕΝΤΗ ΠΙ (ΑΝΝΟ 1216) ΡΗΟ ΙΑΤΙΝΙ8 
ΒΤΑΌ αΟΝαίΙΠ ΕΙΟΒΕΝΤΙΝΙ ΤΕΜΡΟΗΑ {ΑΝΝΟ 1489) ΡΗΟ 0ΐυΕαΐ8 ΓΙΟηυΕΕϋΝΤ : 

ΚΕΟϋδΙΟ ΟΗΚΟΝΟίΟβΙΟΑ 

ΟΜΝΙϋΜ ^^3Μ ΕΧδΤΓΓΒΒΕ ΜΟΝϋΜΕΝΤΟΚΟΜ ΟΑΎΕΟΙΛΟΜ ΤΚΑΒΙΤΙ0ΝΙ8 ΡΕΗ ΟϋΙΝΟΕαίΜ ΡΚΙΟΙϋ 

Ε€€Ι.Ε8υΞ 8^ευΐ.Α ΕΤ ΑΜΡΟυδ, 

^υΖΤΑ ΚΟπίΟΝΒβ ΑβαυΑΑΤΧββΙΜΑΒ, ΧΝΤΕΗ ΘΒ (ΐυΐΙΟυΕ ΝΟΝΝυΐ.1.18 ΟΟΟΙΟΙΒυβ ΜΑΝυββΗΙΡΤΙβ ΟΟΙΔ^ίΊΑΒ, ΡΕΚΟυΑΜ 

ϋΐυΟΚΝΤΕΚ βΑβΤΙΟΑΤΑ; ΟΙββΒΒΤΑΤΙΟΝΙΒυβ, 00ΜΜΒΝΤΑΚΙΙ8, ΥΑΒϋδΟυΚ Χ^ΕΟΤΙΟΝΙΟϋβ ΟΟΝΤΙΝΒΝΤΕΗ ΙΙ^Ι,υβΤΚΑΤΑ ; 

ΟΜΙΙΙΒυ8 0ΡΕΒΙΒυ8 Ρ08Τ ΑΜΡυ88ΙΜΑ8 Β0ΙΤΙ0ΝΒ8 ^υΜ ΤΒΙΒυ8 ΝΟΥΙββΙΜΙ.β 8^Β0υΐ.Ι8 ηΕΒΕΝΤυΒ ΑΒ80Ι^υΤΑ3 

ΟΒΤΒ(ΠΊ8 ΑυΟΤΑ; ΙΝηΐΟΙΒυ8 ΡΑΒΤΙ0υυΑΒΙΒυ8 ΑΝΑΙ,Τηαΐβ, ΒΙΝΟυΐ.08 8ΐνΚ Τ0Μ08 βΙΥΕ ΑυαΤΟΒΕΘ Αΐ.ιαυ4υ8 

ΜΟΜΒΝΤΙ 8υΒ8Β0υΕΝΤΙΒυ8, ηΟΝΑΤΑ; εΑΡΙΤυΐ.18 ΙΝΤΒΑ ΙΡ8υΜ ΤΕΧΤυΜ ΒΙΤΕ ΟΙ8Ρ091ΤΙ3, ΝΕΟΝΟΝ ΒΤ 

τιτυυ8 8ΐΝουυΑΒυΜ ραοιναβομ μαβοινβμ βορεβιοβεμ οίδτίΝΟϋΕΝτίΒυβ ΒυΒ^ΕατΛΜαυε ηατε- 

ΒΙΑΜ 8ΙΟΝΙΡΙβΑΝΤΙΒυ8, ΑΟΟΒΝΑΤΑ; 0ΡΒΒΙΒυ8 βυΗ ΟϋΒΠβ, ΤυΜ ΑΡΟΟΒΤΡΗΙΒ, ΑΙ,ΙΟυΑ ΥΕΒΟ 

ΑυΟΤΟΒΙΤΑΤΒ ΙΝ ΟΒηΐΝΒ ΑΒ ΤΒΑΟΙΤΙΟΝΒΜ Β0αΐ^ΒβΙΑ8ΤΙβΑΜ Ρ0ΙΧΒΝΤΙΒυ8, ΑΜΡΙ.ΙΡΙΟΑΤΑ ; 

θναΒ1ΤΓΙ8 ΕΤ Α1|^Ι.ΐυ8 Ι.ΟθυΡΙ«ΒΤΑΤΑ ΙΝΟΙΟΙΒυβ; ΑυΟΤΟΒϋΜ βΙΟυΤ ΕΤ ΟΡΕΒυΜ, Αΐ.ΡΗΑΒΕΤΐαΐ8, εΗΒΟΝΟΙ.θαΐΰΙΙβ« 

8ΤΑΤΙ9ΤΙ0Ι8, 8ΤΝΤΗΒΤΐαΐ8, ΑΝΑΙ.ΤΤΙ0Ι8, ΑΝΑΐ«0βΐαΐ8, ΙΝ ΟυΟΟΟυΒ ΒΒΙ^Ι0Ι0ΝΙ8 ΡυΝΟΤϋΜ, ηΟΟΜΑΤΙΟυΜ, ΜΟΒΑυΐ, 

υτυΒΟΙβυΜ, ΟΑΝΟΝίαυίΙ, ΒΙ8βΙΡυΝΑΒΒ, ΚΙβΤΟΒΙΟυΗ, ΕΤ ΟυΝΟΤΑ ΑυΑ 8ΙΝΒ υΐ.Ι.Α ΕΖΟΕΡΤΙΟΝΕ ; 8Ε0 ΡΒ^Β- 

ΒΕΒΤΙΜ ΟυΟΒυΒ ΙΝΟΙΟΙΒΟΒ ΙΜΜΕΝ8Ι8 ΕΤ ΟΕΝΕΒΑΙ^ΙΒϋδ, ΑΙ«ΤΒΒ0 80ΙΙ.Ι0ΒΤ ΒΕΗΙΙΜ, ΟυΟ εΟΝδυΐ,ΤΟ, 

^υI^^υI^ νον 8οι<υΜ ίαιλβ ται^ιβυβ ρατββ, ΥΒΒυιι ετιαμ υΝυβουιβουΒ ΡΑΤΒϋΜ, νε υΝο ουιηεΗ 

0ΙΙΙ880, ΙΝ ΟυΟηίΙΒΒΤ ΤΗΒΜΑ 8βΒΙΡ8ΕΒΓΓ, ΟΝΟ ΙΝΤυίΤυ €0Ν8ΡΙβΙΑΤυΒ ; ΛΙ.ΤΕΒΟ βΟΗΙΡΤΙΙΗ^Έ 

δΑΟΗ^Ε, Βχ ουο ι,εοτοβι οοηρεκιβε βιτ ΟΒΥΐυΜ ςυΐΝΑΜ ρατβεβ ετ ιν ουίΒυβ ορΕΒυΜ 

ΒυΟΒΟΜ Ι.00Ι8 8ΙΝ0ΌΙ<08 βΙΝΟυΐ^ΒυΗ Ι,ΙΒΒΟΒυΜ 8. 8^ΒIΡΤυΒ^Β ΥΕΒβυβ, Α ΡΒΙΜΟ 
0ΕΝΕ8Β08 υ80υΕ ΑΟ Ν0ΤΙ88ΙΜυΜ ΑΡΟΟΑΙ,ΤΡβΙΒ, αΟΜΜΒΝΤΑΤΙ 8ΙΝΤ. 
ΒΟΓΠΟ Αε0Τ7ΒΑΤΙ88ΙΜΑ, (ΙβΤΕΒΙΒΟυΕ ΟΜΝΙΒυβ ΡΑΟΙΙ«Ε ΑΝΤΒΡΟΝΒΝΟΑ, 81 ΡΒΒΡΒΝΟΑΝΤΠΒ ΟΗΑΒΑΟΤΒΒϋΙΙ ΝΓΓΙίηΤΑ• 
ΟΗΑΚΤΑί ΟϋΑυΤΑΒ, 1ΝΤΕ0ΒΙΤΑ8 ΤΕΧΤυΒ, ΡΕΒΥΕΟΤΙΟ βΟΒΒΒαΤΙΟΝΙ8, ΟΡΕΒυΜ ΒΒ0υ80ΒυΜ ΤυΜ ΥΑΒΙΕΤΑ8, ΤϋΜ 
ΚτΤΜΕΒΌβ, ΡΟΒΜΑ ΥΟΙ^υΜΙΝϋΜ ΡΒΒΟϋΑΜ ΟΟΜΜΟΟΑ ΒΙΒΙΟυΒ ΙΝ ΤΟΤΟ ΡΑΤΒΟΙ«ΟβΙ^Β ΟΕΟϋΒΒυ €0Ν3ΤΑΝΤΕΒ 
8ΙΜΙ1.Ι8, ΡΒΕΤΙΙ ΒΧΙΟυίΤΑΒ, ΡΒ^ΒβΕΒΤΙΜΟυΒ Ι8ΤΑ ΟΟΙ^Ι^ΒΟΤΙΟ, ΙΤΝΑ, ΜΕΤΗΟΟΙΟΑ ΕΤ ΟΗΒΟΝΟίΟΟΙΟΑ 
ΒΕΖΟΒΝΤΟΒυΜ ΡΒΑΟΜΕΝΤΟΒΟΜ ΟΡυ80υΐ.ΟΒυΜ0υΕ ΚΑΟΤΕΝΌΒ ΗΙΟ ΙΙ,υΟ 8ΡΑΒ80ΒυΐΙ, ΡΒίΜυΗ ΑυΤΕΜ 
ΙΝ Ν08ΤΒΑ ΒΙΒΙ.ΙΟΤΗΕβΑ, ΕΧ ΟΡΕΒΙΕΟΒ ΒΤ 1188. ΑΟ ΟΜΝΕ% ^ΒΤΑΤΕ8, 1.0008, υΝΟϋΑΒ ΡΟΒΜΑΒΟϋΒ 

ΡΒΒΤΙΝΒΝΤΙΒυ8 ΟΟΑΟυΝΑΊΟΒυΜ. 

^ δΕΚΙΕδ βΒ^ΕΟΑ 

ΙΝ ΟϋΑ ΡΚΟΟΒυΝΤ ΡλΤΒΕ8, ΟΟΟΤΟΚΒδ 8βΑΙΡΤΟΚΕδθυΒ ΒΟΟΕΒδΙ^Ε ^Κ^ε^^£ 
Α 8. ΒΑΚΜΑΒΑ ΑΟ ΟΟΝΟΐυΐ ΡΙΟΚΒΝΤΙΝΙ ΤΒΜΡΟΚΑ; 

ΑΟΟυΚΑΝΤΕ ^.-Ρ. ΜίαΝΕ, 

5ΐνΕ ΟυΕβυυΜ ΟΟΜΡίΒΤΟΚϋΜ ΙΝ 8ΙΝβυΐ.08 βείΒΝΤΙβ Ε(ΧΧΕ8ΙΑ8ΤΙ(υΒ ΗΑΜ08 ΕΟΙΤΟΒΒ ΡΑΤηΟΙΟΟΙΜ βΚΜΟΜ Τ0Μϋ8 ΟΧΧΧΙΧ. ΝΙ(ΈΤΑ8 (ΏΟΝΙΑΤΑ. 10ΕΙ. (ΏΗΟΝΟΟΚΑΡΗυδ. Αυΐ. ΡΑΒΙδΙΙδ 

ΑΡυΟ ΟΑΒΝΙΒΗ ΡΒΑΤΒΕ8, ΕΟΙΤΟΗΕδ ΕΤ ί.-Ρ. ΜΙΟΝΕ βυΟΟΕβδΟΚΕβ» 

ΙΝ νΐΑ ΙΗΟΤΑ: ΑΨΕΝΌΒ Οϋ Μ ΑΙΝΕ, Μβ. 

1894 


€1131.,. ~& !»<; Ι^Μ όΐίΡάΐΐϊ. ϋ, ν^ ίίεΐΐ 6.ί^•ϋί»ϋ. ί#ϋ(λ.93. ΤλΑΟ^ϊΤΙΟ 0ΑΤΗ0Μ€1. 

&^Ε£ΰ^Λ χα,'Χηι^ ακνι ιβοβ^βοβ;. 


ττ 

£1 

ΤΟΤ Χί»ίΙΑΤΟΤ 

Τλ ΕΥΡΙΣΚ.ΟΜΡΝλ ΠλΝΤλ» ΝΙ€ΕΤ^ ^ΗΟΝIΑΤ^Ε 

ΟΡΕΒΑ ΟΗΝΙΑ. ΜυΜΙίττυννοι Ι0Ε118 ΒΥΖΑΝΐΙΝΙ ΟΗΚΟΝΟύηΑΡΒΪ, 

Ι8ΙϋΟΆΙ ΤΗΕ88Α10ΝΚΕΝ8Ι8, 

ϋΚΕΤ^ ΜΑΆ0Ν1Έί<ί8Ι8, ^0ΑΝΝI8 ΟϋΆί, ΜΑΛΟί ΑίΛΧΜίΒΙαία, 

« ■ ΜΊΑ αν« «ΟΜΗβηπ, ΤυΜ ΕΙΟΓΑ, ίου ΙΙΙΒΙ8ΙΧ{, ΗΗΐΜίΜβ» ΰΙβΗ ΊΐΒίνβη», 

8*1 εΟΜΟΟΗ ΟΟΜΡΙΧΤΟΗΟΙίνβηΜΟΟΟβ βΟΒΝίτΒ ΙΟαηίΑηίΟΒ .ΜΜΜ 


■•• ΡΑΚΙδΙΙδ 

ΚΡϋΌ βΑΒΝΙΕΗ ΡΗΑΤΗΕβ, ΕΟΙΤ0ΗΕ8 ΕΤ ^.-Ρ. ΜΙΟΝΕ βυΟΟΕββΟΚΕδ, 

ΠΙ νΐΑ ΟΙΟΤΑ : ΑΥΕΝΌΕ 00 ΜΑΙΙΤΕ, Μβ. 

1894 α ΙδΙΟΟΒΙ ΤΗ£δ8ΑΙΧ)ΝΙ0ΒΝδΙ5 16 άίδ €οηάί(θΓ ρίαιιβ οοβίΐ&δδβΐ. Οαβθοαηςαβ ίςίΙαΓ χ, προϋπάρξβντα δια ταύτης υπέστη* και -ζν άρα τα 
»ηΙβ βαιη ΓαβΓαηΙ, ΐρβία» ^ΓαΙία δαΙ)8ΐίΙβπιηΙ ; βΐ γεγονότα παραδόξως της γενηαομένης προς το γενέ- 
ΐάοίΓΟΟ ίίΐαοοΐ δαηβ δΙυρθΓκΙαιηβδΙ) (IαίΒ^α^η ΟΓβαΙα σθαι δεόμενα, χαι μόνη χαινώς τους πατέρας προ- 
6Γ&ηΙ, ίρδα, ίΐαδο αάΐιαϋ βΓίΐΙ ΟΓβαικΙα, ιιΐ οοηοΙβΓοη- έτεκε* τοσούτον ή Παρθένος των τον βίον προειλη- 
ΙιΐΓ, ίιιι1ί§ρ1>αηΙ ; αο ηονα ρποΓδΟδ ΓαΙίοηο ίρδα δοΐα φότων ούδενός έδεήθη. 

δυοδ ίη αηίοοοδδαπι ρβροΓϋ ραΓβηΙβδ. λάβο πεπιίηβ βοηιΐΏ, ςυίϋαδ οοηϋ^ϋ βηΐβ ίρδαιη νίνβΓΟ, Υιγ^ο 
ίηιϋ^υϋ ! 

IV. δθ(1 ρΓββΙβΓβΛ οΙίνβΓδα ςυοίΐαβ α οίοίβρίδ 
ςυίΐ^υδοαηςιιβ ρβηϋυδ ίρδα βδΐ. Οιιίά βδΐ βηίιη 
ίηΙΟΓ ΟΓοαΙαδ τβδ οπιηβδ, (|ΐιο(1 ρΓορβ αοΐ αίΙιηίΓβη- 
άαπι Ιιοϋ αΗίδ οραδ αοοβιίαΐ, οαίυβ ραΐοΐιπίαάίηβ 
νβΐ ίρδβ οαρίυδ ΓυίΙ (^οικΙιΙογ, υηάο βΐ ίΐίαιΐ δί1)ί 
οαιηίυπι ίίΓοίίδδίιηνΐ 00^:5 ααΐίοηο (1ονίηχίΙ? ΕΙβηίπι, 
ο Γβιη οιηηί ίκΙιηίΓαΙίοηβ Iηί^^0Γ6Γη ! αΐ ίΠα δί1)ί 
ιηαΙβΓ Οδδοί, ίρδο οοιίδΐίΐυίΐ, νβίαΐί ταΐαδ, Ιιααά Δ*. Έτι οε και προς πάντα παρήλλακται* τί γαρ 
των γενομένων πώποτε γένοιτ' αν παραπλή'ΐον τψ 
ξένψ τούτψ τεχντι5ματι, ου του κάλλους και ό πλά- 
στης Ιάλω, και εις μεγίστην Ιαυτω συνέδησε τούτο 
σογγένειαν ; Μητέρα γαρ το παραοοξο'τατον γενέ- 
σθαι παρεσκεύασεν δαύτου, ώσπερ ουκ άποχρήν 
£λλως ηγούμενος ένδείζασθαι την της πανάγνου μεγαλειότητα, εΐ μη τ(ί πρώτοι των έκ συγγενείας 
θΙίΙβΓ ίηηοοβηΐίδδίιηα» ίΠΐαδ ιηα^ιιίβοοηΐίαιη βαΐίδ ρ ο'κειώσει χρήσαιτο προς αυτήν, λέγω δε ττί της 
Οδίβηάί ροδδβ, ηίδί δυπιιηα οιηηίαπι ηβοβδδϋαάο, μητρός, ί^ς ουδέν ουτ' οϊκειότερον κατ' ανθρώπους ιηαΙβΓηα δοϋίεοί, ςυα ηίΐιίΐ αΓοΙίυδ ίηΙΟΓ Ιιοιηίηβδ 
ααΐ }ιοηοΓ&1)ίΗυδ βδδβ ηονίπιυδ, δί1)ίπΐ6ΐ οαιη βα 
ιηΙβΓοβάβΓΟΙ. 

Οαο(1 νβΓΟ ηοδίΓββ ςυοςαβ ίοηη£β ίΐΐα ίαοΐα δίΐ 
ραΓίίΰορΒ, ί ^ δαηβ ηιιΐΐα αΐία άβ οααβα ΓαοΙαιη ίαίδδβ 
άίχβπιη, ({παπι ιιΐ ϋδ, ςαίΜίδεαπι οοιηιηυηβιη Ιια- 
ϋυϋ ηαΙαΓατη, ίοηηα ςυοςαβ δ<ιηε1ί(α(ίδ αίφιβ 
Ιιοηβδίαΐίδ ΓιβΓβΙ : υΐ δίεαΐ οοχυρίαπίαΐί ίαείί δυΐΒΐΐδ 
δίιηίΐίΐυάίηί ^ ϋβαίο} ίΙΙίυδ (ϋνίηβθςαβ ίιηαβίηίδ 
(ΙίοβαΙ οιιίηι πιίΐπ 1)οηα ουπι βχίιηϋ Ρααΐί νβηία ίη 
Ιιαο ΓΟ νοΓΐ)α ο]ϋδ υδϋρραρβ), ίΐα βΐ ^ΓαΙίαΓαιη 
ίρδίαδ ραΓίίοΐρεδ βδδβιηυδ (4). Οαοιΐ ίΐαςτιβ βχίιηίιιιη 
Ιιοο δαρρα υηΙίηείΏ ηαΐαΐίθ οραδ, ςτιοά δίιηιιΙαοΓίιιη 
}ιοο ηονο (ΙβεοΓθ ίιιΐ^οπδ, ςαίΒ βο υδςαβ ^1οπ£β "ισμεν ούτε σεβασμιώτερον. Ει δι και της αυτής ήμ^ν μετέσχε μορφής και 
παναγνος, όι ουόεν, ειποιμι αν, έτερον αλλ η 
πάντως 'ίν' αγιασμός και σεμνότης, οίς κίκοινώ- 
νηκε, μορφωθώ* '^ν', ώσπερ σύμφυσοι γεγόναμεν 
τψ όμοιώματι της μακαρίσς και Ο^ί^ις εκείνη; ει- 
κόνος (συγχωρήσέιε δ* αν μοι καΐ Παύλος ό λάμπρος 
δπερ τούτου τοΤς εκείνου χριζσασθαι ρ^ίμασιν), οΰτω 
και των χαρίτων κοινωνήσωμεν ταύτης. Και γοΟν 
τό 6περφυές τουτι μεγαλούργημα, το καινοπρετες 
£γαλμα, ή εις τοΰτο έφθακυΐα δόξης, ως κα». οικη- 
τήριον θεψ χρυσουργηΟήναι προσήκον, δ'τι γεγέν- ρΓΟΟβδδίΙ, πΙ αΠΓβπηΐ οοηδίπίβΓβΙυΓ ϋβο άίβπΐυη ^ νηται πανηγυρίζομεν σήμερον, και των ταύτης γε- 
νεθλίων τήν τελετήν Ιορτάζομεν, μυστήριον υψηλόν 
και σεβάσμιον, το τής Παρθένου γενέΟλίον πά^ι 
πιστοΤς καταγγέλλοντες. 1ι&1)ίΙαοα1υπι, ςυοιΐ Υιγ^ο, ίηςυαιη, ρρο^βαΐΐα Κο• 
άίβΓπα άιβ ίυεπί, \ιοο βδΐ, ςηοά δαίβιηηί οοηνβηία 
06ΐ6ΐ)Γαπιαδ, ίβδίυπι α^ίιηυδ Ναΐαΐίδ 6^αδ (Ιίβιη, 
ρΓ&θοβΙδίιιη αίςτιβ αα^ιΐδΐυπι ιη^δίβπιιιη, ΥίΓ^ίηίδ 
ηαϋνϋαίβηι, ίΐάβϋίαδ οΐΏηί1)υδ αηηιιηϋαηΐβδ. 

V. ^αIη^[α6 &ά Ιιοε πιγδίβιίιυη αηίιηυπι αιΙνβΓία- 
ιηυδ. ϋαηι πηίνβΓδα Ββυδ οΓβαδδοΙ, ρΓοηυηϋανίΙ 
68.ναΙ(ΐ6 1)οηίΐ βδδο (ο). Ηοιηίηοπι ροιτο ΓβΓαιη 
Ιιαιαιη οιηηίυιη δρ60ΐα1)ί1ίυηι βΐ δρβοίοδίδδίηιαηιιη 
ρπηοίρβιη ϋοηδϋΐυϋ ; ηοηυο Ιιοο δοΐιιηι, δοά ρΓβθ- 
ΙβΓθα ιηοΓίο οΐ οοΓηιρΙίοηο δαροηυΓβηι βίΤοοίΙ, 
βίοπαιη (|ΐιοςυο, β ςυα δβάυοίυδ (ΠίαΙ)οΙί) ίηνίάία 
6χεί(1ίΙ, α3({υα1ίΙαΙοιη ηεπιρβ οιιιη Οβο, (ΐααηίαιη 
οαρ&χ β]αδ οδδβΐ, ({αί β Ηπιο 6(1αοΙυδ ΓυορηΙ, οοη- Ε'. Σκοπώμεν δε ήδη* τα σύμπαντα παραγαγόίν 
6 θεδς, δ'τι καλά μεθ* 6π3ρβολής ψηφίζεται περί 
αυτών των δΐ δρωμένων τούτων και καλλίστων 
απάντων τον ^θρωπον άρχοντα καθιστοί* και ού 
τοΰτο μόνον, άλλα και θανάτου κρείττω και φθοράς, 
και δόξης, ής άπέτυχεν φθονηθείς, άπολαύσοντα (0), 
φησί δΐ τήν Ισοθείαν, δ'ση χοΥκω ττροσήκ-ν, ε• μή 
τής δοθείσης άποπηδήσειεν εντολής. Άλλα του 
πλαστού μεν ούτος άποσκιρτήσας, τψ δε πλάνψ δβςααΙιίΓαιη, δί(|ΐιί(1θηι ίιηροδίΐαηι δίΐί ιιιαπάαΐυιη Ο τήν υποταγήν έγχειρίσας, γυμνός, ελεεινός, αΓ/.μά 
ηοη ρι•£θΙθΓ§ΓβάβΓβΙυΓ. Υβηιηι (ίΐιιιιη ίΠβ ΟρβαΙοΓΟίη λωτός, ο7μοι Ι προΰκειτο, τής προτέρας ευγενεΤας 
δαυιη (ΐ6Γ6ΐίη(]αοηδ, δβάιιοΐοπ δβ δυ1))βοίδδβΙ; ηα- πάσης άφτρρη μένος• κ»ι τά καλά πά^/τα έκεΤνα και 

' Κοπι. VI, ϋ. 

ΑηΙ. Βαΐΐβΐίηι ηοΐ8Β. (4) Οαοά ρ1ιΐΓ3ΐ άίοΐα άο ΟβίραΓα ΓβρβπΛηΙιΐΓ, 
ςιιπΒ ρΓΟΓδυδ βοΐί Οΐιπδίο Οοιηίηο οοηνβηΪΓβ νίάβη- 
ΙυΓ ηίΐιίΐ ίΐΐβ ιηίΓα1)ϋυΓ, ςαί υηίνβΓδίδ ΕοοΙοδίβΒ 
ΡαΐΓΪϋυδ Ιιαηο ηονοπΐ οοιίδΙαηΙβΓ Γυίδββ δβηίβηϋβιη, 
ΓβάβιηρΙίοηί^ οραδ οπηη ορβΓβ εΓββΙίοηίδ ίΐα οοηι- 

{)&Γαπ,α( (ΐηεπι&άιηοάιιιη βΐ) Αάαιηο βΐ ΕνααηίνβΓδα 
ιοπιίηυηι βοηβΓ&Ιίο ίαΙυΓα βΓ&ί, βίε βι ΟΚιγιβΙο 
Βοιηίηο βί ΰβίρ&Γα, ςαί ρΓορΙβΓβα 6ΐ ηονί Αά&ιηί βΐ ηονβ) Ευλ ηοιηίηί1)ΐΐδ οοιηρβΠίΐηΙαΓ, ηονα Ιιοιηί- 
ηηιη ^βηβΓαϋο ΓβρβΙβηάα δίΐ. Οιια άβ γο ίη Οοηι- 
ιηβηΐ&ηο. 

(5) 6θη. Ι, 31. νίάίίςηβ ϋβια οηηοΐα φιχ (€€€• 
ταΐ, €ί εταηΐ ναΐάβ 6οηα. (6) Οοά. ίηνβΓδο ΟΓάίπβ 
θείς. άπολαύσοντα χΟονη- 17 8ΕΚΜ0 ΙΝ ΝΑΤίνίΤΑΤΕΜ Β. V. ΜΑΚI^Ε. 18 λ•1α-< χχ>ι Χυτά τήν ο^πταιστον του Δημιουργού ψή- Α οΐιΐδ, ιηίδβΓα1)ί1ί5, ΓαρΙίναϊί (οΐιου) ! ρΓί•ίΜηαίΐυβ •50* ϊ-^ χζτιζοειβν ώσανεκ μετεποιήθη, τον οιχεΐον 

οΐΐϊ^.την, τον άνΟρωπον λέγω, περιηγκωνισμένον 

«ίϊΤ£5 εωρχχότα τφ πολεμ(φ* γη γάρ, και θά- 

.ζ;;3, χζι αστέρων χύχλος, χαΐ βουνοί χαι 6'σα 

το 3 Κτίττο•^ προς αΐνον ό προφιίτης καλεΤ, σιγήν 

£^τ/*ΐΐ, μή τον Ομνον άναοαλλόμενα, ως του πλή- 

x':;'*^, •ηιχ'. δε τήν γλώτταν, τήν του άλλοτρίου 

κ/ίίρ-ν κρούε:ν βιαζομενου* άλλα και οι της του 

Θ£'/3 ο'^;ης κιζουχες ουρανοί σχολήν ήγον, κάί του 

κ:οτί•ν χα: διηγευθαι τα λαμπρά προς λήΟη^ 

ΊΑ.Ί' κα: απλώς άπαν δ' τι καλόν τήν Ιδίαν ώραν 

ά-έΟετο, μή έχοντα δ τι ©ανήναι καλά, του διερ- 

μ/νί-υς, δ:' ίίν εκείνης Ιξκουίίαν της φωνζς, έτέροις 

π:οτε7/ηκ•ίτος ήΟ^^'-ν. ρΐΌΓδα» βχιι1ιΐ8 ηο1)ί1ίΐΛΐο 3ίΐοο1)ίΐ( ; αίςαβ οπιηία 
ίΠα Ιιυηίΐ αο ναΐιΐβ 1»οη3, (ΐααιη ίΐιυηι ίρ8ύΓαηι άο- 
ΐΏΪηαηι, Ιιοιηίπβηι, ΐπί^υαιη, νίηοΐίδ νοίυΐί ροδΙ ΙβΓ- 
|Β;υπι τηαηίϋυ», αϊ) ίηίιηίοο δΐι1)3αβα1αιη οοΓηβΓβηΙ, 
δβευηάυιη ίαΐΐί ηβδοίαπι Ποιηίηί ^ηίρηίίίΐιη, Ιηςη- 
1)Γβηι €ΐιιο(1αιηιηθ(1ο 1ια1)ί1υπι αδδίπηρδβΓαηΙ. Ναπι 
ΙβΓΓΖι, οΐ ιηαΓΟ, αο δίβΐΐαηιιη οοΓοη.ι, οΐ οοΠοδ, βΐ 
(ΐυίυοαπίΐαο αΐία ΡΓορΙιοΙα α<1 Ιαυίίαικίυιη ΟΓβαΙο- 
Γοιη ίπνίΐαΐ ^, ,]αιη ί>ίΙο1ϊηηΙ, πρ^ιηο τοΓβΓοΙιαηΙ 1ι^- 
ιηηοδ, δίοαίί ρΐβοίπιηι,ΐίπ^'υαιη (ϋοο/μιοοΐ θχίΓαηοί 
οίΙίΐι'ίΓαιη ριιΙδαΓβ ροΓ νίηι οο^αΐυι•. δοιΐ (Ί οοϊΐί, 
ρΓίηοοηβδ ίΙΙί ^Ιογϊγβ ϋοί •, 1αημιιο])αηΙ οϋο, βί ιΐί- 
νίηα πιαρπαΐία θϋ1οΙ)Γαπ' λΙγιιιο οιιαπαπ• οΜίνίδΟΟ- 
1)αηΙιΐΓ. Αο άβιιίςαο νοιπίδίαίι^ιη δυαιη 1)υηίΐ οιηιιί& ■» • 

εκΐ:'νη 
•*» - • χιΐ'.ταϋΐ, ({αυΐΏ οααδα, οπγ βο νοίυβία βχΙιί1)θΓθηΙ, ί&ιη ηυΐΐ.ι ϋδ οδδοί, ροδΙ<ιιΐίΐιη ίηΙβΓρΓΟδ ίΙΙβ, ρρορΙΟΓ 
»\α«^ηι (Οέί) νοοί'ΐη 8β 1)οηα ρροείαπι&ηΐβιη ααάίβΓαπΙ (7), αΐϋδ αίΤθϋΙί1)υδ (ΙβδΟΓνίοΙιαΙ. 

Έκε'.το τοίνυν πάσα ή τερπνή ποίητις β VI. Οιπιιοδ ΐΐίκιυο ΟΓοαΙιιπυ, ιΐυΐΌ ίκΐ ^υΓαπι^^ια- 

ίβηι οιναΐοί ΓυοιαηΙ, οΐίπριιοδ, δίΐυίΐϋιΐίΐ», αο νβΐυΐί 
ιηοΓίηοο ^α^θ^)^ιη^. ΑΙ (ΐαοπίαπι Ιιοιηο, (μιί οΐ δίΙ)ί ο1 
Γθ1ί(ΐυίδ οπιηίΐιαδ εαίαιηίΐαΐίδ αυοΙοΓ οχδΐϋοπιΐ, 
Ι&ιη ίηδίςηβ βΓαΙ Οβί ορυβ, βΐ οοηνοπίοιίδ βραΐ, υΐ 
βχοβδδυ ηιίδθποοΓάίηο βίιΐδύοιη 1)οιημ'ηίδδίιηί 0(ίί 
ΓβνοοαΓβΙαΓ ; ςαίάηαιη ΓιΙ? βΐ ιιυαίο ρΓ0Γ^^ι1δ αάπιί- 
Γαηάυιη ραίΓαΙαΓ ρΓοάί^ίυιη *? ΰοαδ ίρδο ίη ΙβΓΓ&ιη 
ρβάβδ ίηίβΓΓβ (ΙβοβηιίΙ: αΐ^υβ ίηΙοΓ Ιιοπιίηβδ <]υίδ- 
ρίαιη ΓοςυίπΙιΐΓ, ςιιί ΐΙΙιιιιι οχοίρίαΐ, υΐ μ«»ηιΐδ οιηιιο 
α δΟΓνϋυΙο ΙίΙ)θΓθΙ, οΐ ΓΓ^αΙαυαδ ιιηίνρΓχαδ ίκΐ ρΓΐ- 
δΐίηαηι ρυΙοΙίΓίΙϋάίηβηι γοΓογπιρΙ. Νλπι οαιη αΐία^ 
αΐϋ αο ρΙυΓΟδ ίΐΐί ςιιίάβιη οχίιηϋςυο αρραπαίδδβαΐ 
νίΓΐ, οα]α^ιηοι1ί ίαβι-αηΐ ιηίΓαΙ)ίΗυιη ρΓοάί^ίοΓϋΐη 
ραίΓαΙοΓ ίΐΐβ Μογδβδ, θ(Γΐίι]αβ ίΙΙβ, ιιΐ ίΐα άίοαιη, άφωνος, άχαλλής, και οΐον νεκρά. Έπε^ 
παράσχων έαυτφ τε και κτίσει ττΐ λοιπξ της 
7>;ι-^οο5ς τήν αιτίαν, το μέγα τοΰτο πλάσμα, ό δν- 
ίΐοωπος ην, έδει ο* ελέους ύπερβολτί του άγαθοΰ 
β- ου τούτον έπανελβεΐν τί γίνεται ; και τί τερα- 
•:Γ..>:--•εΤται θαυμάσιον ; Γήν αΙρβΤται πατήσαι θε<5ς* 
κα: ό τούτον ύποδεςάμενος άνθρωπος ερευνάται, Ινα 
κι'. τί. ς ^ουλίίας λύστ[^ το γένος, και τήν καΑλονήν 
ΐί'ΦΊΤω-'ΖΊοτ'Πί τη κτίσει* άλλοτε άλλων πολλών 
κ7' μεγά/ων έπιβανέντων, οΓος ήν ό παραδόξων 
ίΰτουργδς Μωϋτης θεαμάτων, και 6 του ουρανού 
ί'3ρωρός, ώς εΙπεΐν, Ηλίας, και ό πολύς άλλος 
των σιμνιυν εκείνων ανδρών και προφητών κύκλος, 
2ντ''ρ£οπος 7,ν ούοεις του ζητουμένου. 
3:έΐιϊΙοΓ ΕΙίαδ, αο Γβΐίςαα ίηδί^ηίυπι ϋΐοηιιη νίΓοπιιη αο ρΓορΙιβΙαΓυιιι ίηροηδ οοΓοηα ; η«•ηιο (απιβπ 
ΐρ>0Γυηι α(1 ί(1, ({υοά ορυβ βΓαΙ, ίάοηβαδ τερβΓίαδ βδΐ. 
Ό'^ε δε κα: μετά πολλήν ήλΙου περίοδον και ό β δβρο Ιαηιΐβπι, βΐ ροδΙ ηιυΐΐοδ δυΐίδ ΓΟΓΠίτοηΙίδ καινός άνθρωπος, το μέγα καΐ ζωογόνον αληθώς 
τΓοιχίΤςν, ή ουράνιος δρόσος, το θεοδόγον σκεύος, 
/ καλλίπαις έπιλάμπει τψ βίψ Παρθένος* και λύβ- 
'Ζ'. μιν δια ταύτης της συμφοράς άνθρωπος, και 
τό πρώτον αναιρείται αξίωμα, και ββσιλινώς έπι- 
κίοΓ,τα•. διαπαίζων τον πλάνον, και ά'περ, ώς διν- 
ορά^οδ'νν, πριν εΤλκε δεσμά, βύτδν δή τούτοις τον 
':/:άτ3ντα περιβάλλει* ή δΐ ποίησις πάσα τήν εβυ- 
τ/.ς έπιδείκνυται αύθις εύπρέπειαν, και τήν του 
Κ-'ηου ήητορεύει μεγαλουργίαν* δ'τι τον υμνοπλό- 
;".ν Ξυο:, τον σοοόν καταγγελέα της έν αύττ| έπι- 
":/.ατ,ς. και νυν άτεχνώς τοις προφητικοΤς υπείκει 'ί""» / -^γο : ''•"'•;, §γρθ8 ηονυδ ίΐΐβ Ηοιηο (8), ιηα^'πυηι αο νοιο νίνίΠ- 
οαιίδ οίοπιβηίαπι, τοδ οσ?1Ρί;1ίδ, ναδ Πβο οχοίρίβιιάο 
ραΓ, νβηυδίίδδίιηα ιιβιηρί• ρυοΙΙα, V^I•ί^:ο ίη νίίαιη 
αίΤυΙδίΙ ; ροι* ({υαιη Ιιοηιο (|υί(ΐ6ΐη βΐ α οαίαιηίίαΐθ 
ϋΐα 1ί1>6ΓαΙιΐΓ^ βΐ ρπδΐίπαηι τβδαιηίΐ άί^ηίΐαΐοπ), βΐ 
ιΙοοβρΙοΓβιη δΐιτιαι ΐΓπάβπδ τβ^ίο Ιοοο οοηδΙίΙαίΙϋΓ, 
βΐ ϋδάοηι νίηουΐίδ, ΐ]υίΙ)υδ ιιϋ ιηαιιοίρίυιη αηίβα 
οοπδΙποΙαδΓαβΓαΙ,ηαηο ουιικΙοΓπ ρΓΛ•(ΐΛΐθΓΡΐη δΐιααι 
ίρδβ οοιίδίπη^ϋ. ΟιοαΙαΓΟ) ηα((Μη ϊ^υαιη ίρδαΓυηι 
άροοΓβπι ϊΙβΓαιη ΟδΙοηΙαηΙ οΐΏΐιοδ, βΐ (ΐΓοαΙοπδ δυί 
βΙοίΐαοηΙβΓ ρΓα?(ϋοαπ( ιηαμηίΓιοοηΙίαιη. Ιαηι οηίιη 
Ιιγιηηοΐο^αιη,δαρίβηίοηιςιιβ ΐηνβιιβΓαηΙ ϋΐΐυδδοίοη- 
Ιί» ίιιΙοΓρΓοΙβίη ςιι» βχ ίρδίδ οπιίοαΐ, οΐ ηυηο υϋ* προ; αΓνον του Κυρίου διανισταμενη. Και 
Ρ-,ίΙ. Γ.χίνιιι, 1 δβςς. • ΡδαΙ. χνιιι, 1. 

ΑηΙ. ΒαΙΙβΓΪηί ηοΙοΒ. 
ί~ι Ρ^χίιηία ρΐαηβ δβηίβηΐία, ΟΓοαΙηπαδ οιηηοδ £) ΓαίδδβΙ?Νοηηο ρροΐηοΐο οΐ ίρβα οχδροοίαδδβΐ ηοναιη η•>>«β 4ΐαϋ(1αιηιηοάο, ρΓορΙΟΓβα δβ ϋοηαδ α Οβο ίρδο 
Ι•Γο•:ΙϋΐιιαΙ<ΐ'>δ6 Γαίδδβ, ({αοά αά οηαΓΓαηάαπι Ιιοηιίηί 
ιΙί»ΓΪαηι οΓβίΐΙοΓίδ ίιΐοηβαϊ ΓοΓβηΙ ; ί^υί ίΐηίδ δίιηυΐ 
;ι<. ιΐβϋοίαΐ, ίπυΐίΐθβ βναάαηΐ αο δ(|ΐιαΐ6Γ0 νιάβαη- 
Ιυι. 

Η; ήαοΓηοάυ ηονχι% Ηοηιο βχοΓία ΥίΓμο, δί Α(1α- 
ΓαιΙίοΦ νοίαδίαΐίδ οΐ ίρδα ραΓίίοβρβ ίαίδδβΐ ?Νοηιιο 
(ΐίκυι 111 οαάϋΐη, αο Γβΐίςαι,οοικίιϋοηβίρδαςηο^ιΐθ ίΙΙιιπι Ιιοιηΐηοπι, ιιοναιη(]ΐιβ οΓοαΙιιπιιη, ςυο; (αϋ 
οοηίοχίϋδ οίαιηαΐ) ίη Ιαρδίδ ΑίΙίΡ ΙΗιίδ ηβο ίηνο- 
ιιίοΙιαΙαΓ, ηβο ϊηνβηίΓί ροίοραΐ, (Π^ιια δοΐΐίοοΐ €|αβ3 
(ΙβδΟίίπιΙοιιΙοηι ο οοϊΐΐδ Ποιιιη ο>:οίρ«'ΓθΙ? λοχαδ 
ίΐαςπϋ ϋοπίοηΐϊαηιπι ιΚΌΟδδαηο ροδίυΐαΐ. ηΐ \\. 
ΥΐΓ^ο αϊ) ΐηίαιίδία ρππιί ραΓβιιΙίδ ΙΐίΡΓοιΙίΙαΙο, ρρο- 
ρΙΟΓ ίΐααηι ηβιηο βχοΐρίοηίΐο Οβο νρηίοηΐΐ ραι* οδδο 
ροΙβΓαΙ, ίηιιηαηίδ ρΓΟπυηΙίθΙαΓ. 19 ΙδΙΟΟΒΙ ΤΗΒ»3ΑΙιΟΝΐαΕΝ8Ι3 20 '-ν-. 

« 

1 4 ςυο ίηνίΐαηΐί ρΓορΙιβΙί» ο1)δθςιιαηΙηΓ αά Ιατίάθΐη Α 'ί^« συνβλών β'ιΛω, ή τής άε -.παρθένου καί Θεοτόκου Μαρίας γέννησιί αναγεννηφίως πασι και αναπλά- 
σεως καΐ ώραΐσμοΰ χαΐ άνακχινίσεως πέφηνε πρό- 
ξβνος. Τοσούτων ή τζς Παρθένου πρόοδος γέμεί 
χαρίτων ! Ούτως ή των γενεθλίων αυτής ή μέρα ^^ρ^ 
μόαυνα χαΐ νικητιχα Ο'.εσάλπισι πήσι ! Τοσούτον ή 
παρούσα παντξγυοις μυστικτ.ς θεωρίας ττροτίΟησιν 
ϋψος 1 ας ι αν Ζ'. Άλλα τις ΪΙν ισ^τύσειεν ή /ατ* ας ι αν εν- 
νοήσαι, -ζ γλώττης έργον ο-κονομήσαι, "?) τήν σε- 
μνότητα, ήν πάσα ή ποίησις δια ταύτης δή της 
παμβασίλίδος έχει λαμπρώς περιβαλλόμενη, "ί) τήν 
ταύτης μεγαλειότητα, δι' ήν και θεον έ'νοικον αύττΐ 

τα Οοιηίηί &35υΓ§6ΐιΐ68. ΛΙςπο, \ι( υηο ν6Γΐ)0 (ϋϋαιη, 
0Γΐυ8 ΜαπΦ, ΒβιηρβΓ ΥίΓ^ίηίΒ αο Οβί 66ηί(π6ί9, 
ιιηίνβΓβαΙίδ οηιηίυιη Γο^βιιΟΓαϋοηίδ, Γ6ίοηηαΙίοηί5| 
ίη ρπδΙίηαΐΏ νοηυδίαΐβιη Γ65ΐ11αΙίοπί8, αο Γβηονα- 
ϋοηίϋ ΟΓΐ^'υ αρραιιιϊΐ. Ταηίαιη ηοιηρβ ^ΓαΙίαπιιη 
οορίαιη ΟΓίαβ ΥίΓ^ίηίδ δβοαιη αϋυΐίΐ. Ι Αάβο υαΐαΐίβ 
6)118 (1ί68 ςαιιάίυιη νίοΐοηαηκιυβ οιηηί1)αΒ δοΐβηιπί- 
16Γ αηηυπίίανϋ 1 Αάοο 8υ1)1ίιιΐ6 ιηγδίίοα) οοηίοιηρία- 
ϋοηίβ αΓ^αιηοπΙυιη ρΓ8386η8 ΓβδΙί νίΐαβ ηο1)ί8 οΙ)ίίοϋ Ι 

ΥΙΙ. Υοηιιη ςαίδηαιη ρΓΟ (1ί(ζΐιϋα1β ναΐβαΐ ααΐ 
χηβηΐβ οοηοίροΓβ, ειιιΐ Ηη§ιι& εηαΡΓαΓβ βίνο άβουβ 
ςαο οΓβαΙυΓΦ οιηηβδ ροΓ Ιιαηο οιηηίυιη Γβ^ίηαπι 
οΐΓϋαιηνβϋΙϋα) δρι6I1^^5^αI1ι, δίνβ Γβ^^ίπίυ ίρδίαβ 
ιηα^ηίΓιεοιιΙίαπι, ρΓορΙΐτ ^υαιη βί (ΙαΙιιιη οδΐ, υ1 οί 

ίρδα ϋβαιη ίη δβ βχοίρβΓΟί 1ια1)ίΙαΙθΓ0ΐη, βΐ οιηιιία η σχεΤν έξεγε'νΞτο, και πάντα εκείνα π,^οαγαγεΤν, 
ίΐΐα δρίοηοΐϊάα αο ιηίΓα1)ί11α Ιαηι δίΙ)ί Ιηιη ΟΓϋαΙαπδ τε αύττ^ και τ^ κτίσει λαμπρά και περίδοξα ; 
οοπιραΓαΓοΙ ? 

ϋαηι βηίπι, ςυο ιηα^ίδ δβββ ςαίδ οχροΐϋ υΐ ϋβο 
δίιηίΗδ 6ν&(1αΙ, βο ιηαίοΓβηι εαιη ϋβο ίρδο οοιι]αιι- 
οΐίοηβιη, βΐ εοηδοηίαηβα ιΐοηα ίηάβ ιιαιιοίδοαΙαΓ ; 
6^0 νοΓΟ αΓύίίΓΟΓ, ΟρβαΙΟΓΟιη, ιιΙ; ΙιοΐΒίιιί1)αδ ραίαιη 
ίαοβΓβΙ ςιιαιη δίιηίΐίδ Ώβο βδββΐ Υιγ^ο, ρρορΙβΓβα 
βίΤβοί δβ, ιιΐ ηονα ρΓΟΓΒαβ βαηι ίπΙοΓ αο βθπιθΙ 
ϋοιΐ)αηοϋοηίδ ταΐίο ΓοίαΙ^^βΓΟί, οΐ ΟΓβαΙιίΓη) υηίνβΓ- 
8» βχίιηίει ροΓ ίρδαιη ^Ιϋπα οίΓοαιηνβδϋΓβηΙυΓ. 

ΡγοΓθοΙο (Ιο ίρ^α νίοΙβΙαΓ ιηίΐιί ρΓΦπαηΙΐ&δδβ 
ρΓορϊιβΙα ΟανίιΙ, υ1)ί οιιπι όκΙιηίΓαϋοπβ οΐ6.πιειΙ: 
0ΐέί5 ίη ηι^6ί&ι/5 χ^ηαΙχΙηΓ Όονηχηο, ΒΐηιΐΗΒ βήί Ώβο 
ίη ρΐα» Ώβί (0) ? ΝιιΙΙα θπίπι ϋΓβαΙαΓαΓυιη 1)6α1α 
ΥΪΓ^ίιιβ δαρβΓίοΓ 68ΐ, πυΐΐα βυρρα ιιαίιίαιη αΐΐίΐαάί- 
η6ΐη αά (ϋνίιιαπι βίπιίΐίΐαάίηθίη ρΓορίαβ α8ϋοη(1ί(. (^ 
δβά ηβοιυβ ίιι ροδΙθΓαιη ρΓΟΓδίιβ βχ οιηηί1)υδ βήΐ 
ιιΙΙαδ, ςαί αά δπΜίιηβιη αάβο οβίδϋυοίίηβιη ρΓονβ- 
ΙιαΙιΐΓ. Ιρδα βηίπι αΐϋδ^ίιηιΐδ ιηοηδ ίΐΐθ ββΐ, ίη φιο 
ΙβηβρΙαάίητη €8ΐ Ώβο ΚαΙχίανβ χη βο ^^. Ηίηο βΐ ίΐΐαά 
ιηβΓίΙο, πιοα (^αίάοπι δβηίοπίία, (1β Ηβ^^ίηα ηοβίΓα 
ςυίβρίαιη άίχβπΐ, (|ΐΐ0(1 (1β Οοιηίηο ρΓΦοΙ&Γαδ ρΓο- 
ηιιηϋανίΐ Ηα1)αοΰθ : Ορ€ηιίί οιαΙοΒ νίνίΐί» 6/ϋ$, βί 
$αρίβηΙχ35 β^xι$ ρίβηα €$ί ίβττα (10). Οαοά βί, Γ[η6ΐη- 
&(1πΐ0(1υπι (ϋνίηιΐδ ρΓοοΙαπιατίΙ Ι.Π6&8, ςινοά Ηοπιχ- 
ηι6ιΐ8 αΙΐΗΐη β8ί, αΙ>0ΊηχηαΗο βίί αηίβ Ββητη ^* ; ({ηαπι 
8ΤΐΙ)1ίπιβιη ί§ϋαΓ ποη δοΐαιη ρΓ» ΙιοπιίηίϋιΐΒ υηίνβΓ• 
βίβ, νθΓαιη βΐίαπι, α( β^ο ςαίάβιη άίχενίπι, ρη» 
αημβίίβ βχίδΙίιη&Γβ οροΗβί; &11ί1α<1ίπθΐη ίΙΗιιβ, ςιι» 
Οβηιη Ιιι ΙβΓΓαβ αΙίΓατίΐΥ ΟιιοοίΓοα ϊιιγθ τηβηΐο Έπει γαρ, καθόσον αν τις Ιαυτον άποξέ^ προς 
γε το ίοικέναι θεφ, κατά τοσούτον και συμπλοκής 
και δώρων κατάλληλων έκε"ίΟεν τυγχάνει, 'ίν' 6σον 
ή Παρθένος θεψ προσωμοίωται, τουτ*, οΤμαι, δείςη 
τοΤς άνθρωποι; ό Πλάστης, δια τούτο και ή ξένη 
(χετ' αύτης αύτοΰ διέλαμψεν ενωσις, και ή δημιουρ- 
γία πάσα τήν Ιστουργίαν δι' αυτής περιβέβληται 
τήν σεμνοπρεπή. 

ΙΙερι ταύτης, εμοι^ε δοκεΤ, και ό προφήτης Δαο-δ 
συν θ^ύματι προδιεκωδώνισε, Τίς εν νε<ρέλαις 
Ισωθήσεται, <ράσκων, τψ Κυρίφ, όμοιωθήσεται τω 
Κυρίψ έν ϋΐοϊς Θεού ; θΰδέ γάρ έστιν ο των γενομέ- 
νων τήν μαχαρίαν ΰπερ, και υπέρ το των νεφελών 
ίίψος προς όμοίωσιν άναβέβηκε θείαν αλλ* ούδ' ?ιν ειν 
των έσομένων ίσται, των απάντων ουδείς, τοσούτο^ 
ϋψωθ^^σόμενος* αΰτη γάρ εστί το μετεωρότατον ορός, 
δ εύδόκησβν ό θεός κατοικεΤν εν αύτω. "ΚνΟεν και 
τουτό τις άξίως, οΤμαι, προσερεϊ τζ βασιλίδι, ο προς 
τον Δεσπότην 6 θεσπέσιος Άββακούμ• Έκάλυψεν 
ουρανούς ή αρετή αυτής, και τής συνίσεως αυ- 
τής πλήρης ή γη. ΕΙ δέ, καθάπερ έν Εύαγγελίοις ό 
θεΤος έχήρυξβ Λουκάς, τυ έν άνθρώποις ύψηλον, 
ρδέλυγμα ενώπιον του θεοΰ πόσον αρα το υττεο 
πάντας ανθρώπους, φαίην δ' δν εγωγε, και αγγέ- 
λους, ύψηλον παρ* αυτής, δ καί θεδν ε•ς γήν κα- 
τήγαγε, λογίζεσΟαι χρή ; Δια ταύτα καΐ μάλα σφύ- 
ζων αν τις το δέον επάνω πάντων, θεοΰ πλην, το 
ύψηλότατον τοΰτο καλέσειε γέννημα* εΐ δε τοΰτο, 
φΐίδρίαπι Βΐι1)1ίιηί88ίιηαιη Ιιαηο ΟΓβαΙιΐΓ&ηι οιηηί1)τΐ8 ]) κα^ ήκβιν Ιξ ουρανού* έπε) και ή Οεολογικωτάτη 
€|ηίΙ)τΐ80τιαςη6, Οβο δοΐτιιη βχοβρίο, βυρβποΓβπι καΐ πάντα περιηχοΰσα ςράσκει φωνή* Ό εξ ούρα- 
αΓΟΓΠίανβΓίΙ. ΑΙςπί δίιηυΐ αο ίά δΙαΙααΙυΓ, 3απι βΐ α νοϋ ερχόμενος επάνω τ.άντων εστίν. 
οοβΙο ββιη αάνοηίδδβ άοοβπιβηίΐυπι βδΐ. ΟααίΐαανβΓβυδ βηίηι ΓβδοηαΙ ιηαχίπιί ίΠίιΐδ 11ιβο1ο{,Ί νοχ, ίπίΐυίοη^: 
Οηί άβ οαίο νβηχΐ, 8ΐιρβ}' οιηηβ8 βδΐ ". 
" Ρδαΐ. ι«νπ, 17. ** 1.110. χνι, 15. ** ^02ιπ. ιπ, 31. 

Αηί. Β&ΙΙβΓίηί ηο1{ο. (9) ΡβαΙ ι,χχχνπι, 7. ΐΒΐάοΓαδ Ιιίο ιηα^δ οαιη 
Υιιίςαΐα ίαΐίηα ςααιη οηπι (χΓδβοα Ι.ΧΧ βάίϋοπβ 
οοπδβηΐίΐ ; Ιιςοο βηίιη ίΐα 1)ίδ ΓβρβϋΙ τδ τίς• Τίς έν 
νεφέλαις ισωθήσεται τψ Κυρί(|> ; και τίς όμοιωθή- 
σεται τψ Κυρίψ έν υΙοΤς θεού ; Οαω ίαηιβη Γβρβ- 
ϋΐίο αΙ)6δ1 οΐίαηι η1) Οοιηρίαίβηδί αο ΑΙιΙίηα, βΐ αϊ) 
Αΐβχαικίηηο οοάίοβ. (10) ΗαΙ)αο. ιπ, 3. ΙδίάοΓαβ Ιιίο ηβο ρΐαηο ουηι 
ΥυΙςαία ηοδίΓα οοηδβηΐϋ. ίΐιι,Έ Ηα1)οΙ : ΟρηηχίΙ 
οα'/οδ βίοΐ'ία ^^η$: βΐ Ιαυιϋδ €]υ8 ρΙβηα €ί>ί ίοτα: 
ηβ(|α6 ουηι Ι.ΧΧ, ςυί Ιο^^πηΙ : Έκάλυψεν ουρανούς 
ή αςετή (ΟυπίρΙαΙ. δύναμις) αύτοΟ, και αίνίσεως 
αύτου πλήρης (ΰοπίρΐυΐ. έπλήσθη) ή γή. 21 βΕΚΜΟ Ιίί ΝΑΐΐνίΤΑίΒΜ Β. Υ• ΜΑΙΙΙ.Έ. 31 \ν. Έγω^έ μην, Ιπει ιτάλαι χαχώς εΤχβν ή γη, Α VIII. δαποοαπι Ιβιτα οΐίιη ιηβΐβ ρΓΟΓβαβ 1ια1)βΓθΙ, χα\ ^ν «τασχ σάλου καΐ μαν(ας έμπιττλ^μένή, Λ4ΐ 

ο>»:£: «10 μένη τ^ άμαρτί^, και παρ' εαυτής 

ζτα^ζ τ: ^λβστήσειεν απορούσα φάρμαχον, ^ν* έκεΤνο 

Τ3 οεινον κατακλυστώ κάΙ άποχα6άρ^ τήν ν(5^ί6ν, 

5 ουρανός εΓποιμ' οίτι περ Ιλείϊτετβ, καΐ χείρ* 

.ΐ«ί;αι, και παρ* Ιαυτοΰ τι χορϊ^γησαι -^τΐ καμνούί^ 

5ί«ττ2ΐον• ώατ* ε? τίζ τον κλ<5νον έχεΤνον Ιατηα* 

και το της δαμής άπήλασεν άχαρι του 38ΐνοΰ, ούτος 

Γϊ τ,ν ό λαμτ:ρός ιατρός ή Παρθένος, και ουράνιος 

χ-/ εϊκότως κληθειη. 

Έμο*. γαρ κΐί ττρός τούτο φίρεΤν έχεΐνο δοχεΤ του 
6ί:ου Ααβίο• Γη έσε(σΟη, και γαρ οΐ ούρανο! 
ετταςχί- οΤμαι δΐ, και της Πάταξαν λέξεως διά βΐ \οίΛ 1ιιιηϋ1ίΐ1)ϋ9 ίηδαηοςαθ ίιίΓοιβ α?δΙαΛΓβΙ, άο 
ρβοε^ΐο νβΐιιΐί €|αα99αΐ8ΐ βδ3βΙ ; ίη 8β αυΐβιη νίαι 
ηοη 1ια1)βΓβΙ αΐκιυοά ρΓο^ίί^ηβηοΙί ρΐιαππίίοπιη,ςαο 
πΐαΐαηι ί11α(Ι βίαβρβί, αο ιηοΓΐ)απι άβρβϋβΓβΙ; ©ρο 
βαίιβ άίχεπιη, Ιιοο ηηιιιη ΓβΗ(ΐαιιΐΏ Γυίδββ, υΐ; οοβ^ 
Ιΐΐιΐι Γη&ηηιη ρΓοΙβηάβΓβΙ, αο Ιθγγοθ 1&1)0Γ&ηϋ 8α1α^ 
ΐ£ΐΓ6ΐη πιβάίοίηαιη ίρβαιη ο ρβηα βυο βυρρβάίΐα•* 
ΓβΙ; {ί\)ί Βί (ΐαίδ ί^ιίαπ οοηιιηοϋοηθηι ϋίαιη 9β<1ανϋ, 
6( ίη^ΓΑίαιη <ϋπ ιηοΓΐ)ί ίφΙοΓβιη άβραΐϋ, ρΐαηβ 
6^Γβ^ία9 Ιιΐο ίυϋ ιηβάίοαθι ίρ9α βείΠοβΙ Υιγ^ο, αο 
0(Βΐβ5ΐί9 ρΐΌρΙβΓβ» 3αΓθ γοοαικία. 

Ναιη ίΠα ςηοίριβ (Ιίνίηί Οανίάίβ Ιιιιο βρβείαι'β ιηίΐιί 

γίάβηΙΐΐΓ! Τβττα ηίοία ββί; Βίβηΐηι οίχϋ ά($αΐΙαΌβ• 

ΓΜΠί ^'. Εχΐβΐίιηο αιιΐβιη, ρΓορΙιβΙαιη ρρορΙβΓβα 

το^τ* έοέητ* τψ προφήτη, "(ν* δποφήνη ώς ου θινι- |^ ϋ9απΐ βΒδβ βΛ νοοβ, άΜαίΙανβτυηί^ αΐ ΟθΙβηάοΓθΙ, 

β(Εΐο& ηοη ({αΐάβηι αρβΓίοδ ηΐ οΐίιη ηΐ0ΓΐίίβΓ&9 
βΙΤϋδθ ρΐανίαβ (ΙβπιίβίδΛβ, ίΐάρο ιιΙ ρΙ αροα, ιιαω ββ- 
ηεπΒ ραηοα ββπιίηα 96ΓναΓ0() Ιιοπιίηοδ ίηάί^βΓβηΙ 
(({ΐΙίΒ Ι&πιβη ίΐΓΰα ρο9ΐ αΐΐαίαπι 9α1α(6πι αΐίαηι ϋβρυπι 
(ΐΐΜίαΓαηι Β^πβηι, (ΐαβθ βχ 6ΐ)η6ΐαΙο (ΙαχίΙ ίηίΐίυπι, 
ίη ίθΓΓβηι ^1θ^β^^ι) ; 8θ(1 ΙβηίΙβΓ ςυοάατηπιοάο αο 
ρΓορθ άίχβΗηΐ) (]υα9ί βυατβοίβηϋδδίπιαπι ΙΙοΓβπι 
ΐΓΓΟΓΑηίοΒ) ]αευη(1ί89ίηιαπι Ιιοο ηη^αοηΐυηι, ίηηο- 
ϋβηΐίβδίπιαηι ηοηιρβ ΥίΓμίηθπι, Ιιοηιίηίϋαβ ίηβΐίΐ* 
Ιαβδβ (12). 

ΡΓα3ΐΘΓθα οαπι ΒαΙίδ πιαηίίβδίιιηι δίΐ, Πβυηι 1)6- 
πί^ηο ηο9 ναΐΐα ρβΓ ίρδαηι Γβ9ρβχί$8β, ρροΓθϋΙο άβ 
ίρ9α 6( ϋΐαά άίοίαπι ίιιίΐ : ϋβ ϋοαίο τΒΒρβχϋ ϋοιην' 
ηη$ νίάϋ οίΗΠΰέ ίΙΗθ8 Ηοτηίηητη άβ ρτδβραταίο Λα5ι- 
ίαοαίο εηο ^*. Οχθη ααίβηι ΚαικΙ αηι1)ί^αυηι βΒββ σιμούς ί^ειοώς άνοιγνύμενοι, οΤα πάλαι κατέ άραξαν 
όετους ο'^ρτ^οι, ως δν καΐ κιβωτού μικρ^ -ίου γένους 
77ζίρμ2τχ δίασωζούσης &νήρωποι δέηθέΐεν, 1} μετά 
ΤΓ,ν σωττ^ρ'.Λν σάλον άλλον εις γήν άπέΟετο τον άπδ 
ττ; ττα^Μίνίας, άλλ' εύλαβώς πως δν εΓποις, καΟά- 
Γερ ο'ί ούρανο! διηθούμενοι το εύωδεστατον 5νΟος, 
τ'* α=^π->ον δή τοΰτο, τήν Πάναγνον, τοις άνΟρώπσις 
Γ#ϊτ^ΐ;ΐν μύρον. 2>': δ' ουκ αδηλον ευμενώς δι* αυτής προς ήμας 
:ηολίψαι θεον, ευδηλον αρ' ως κάκεΤνο περί 
ι^της- Ές ουρανού έπέβλεψεν 6 Κύριος• οΤδε 
τ,τΓ.ΐζ τΌ•-»ς χ>\ους των ανθρώπων έξ Ιτοίμου Χατ- 

:κτττ,ρ'!ου αύτου. Ει δ* δ'τι ναός θεοΰ και θρ^^νος ν^ 

τ; Πχ,αγνος, λναμφισοήτητον πάντη καΐ τοΰτο ^^ ρθ99ίΙ, ίηηοοβηΐίβδίπιαπι ίΠβπι Ιβπιρίυηι ςαοίΐαβ αο -χ/τω; οι αυτήν* Κύριος έν ναψ άγίψ αύτου• 

Κ^ρ•.η; Ιν οΰρα*;φ δ θρύνος αύτου* δι* α δήπου- 

ν-« -ν-α•. ΐ»^>ρανόν και ουρανών κύημα ούκ αν τις 

ίμαρτο:, κατά γε τον έμδν λ^γον, τήν Παρθένϋν 

τ.ρ '>α ο> ο μαζών . 

£: δέ του τυηλοΰ καΐ της Άδαμιαίας έκε(νης 

;Λ'".'ιας οί της Ηαρθένου γίννήτορες, ουδέν τι δέο^ 

"'Ύ λένίρ, ούρανδν κάξ ουρανού τήν μακαρίαν άνα- 

/τ:^ττοντι. Έπεί και γη μίν άνίησι φυτά, της 

Γ••ί οε το παν δρύσου, 'ινα και τέκη, κα? χρήσιμον 

'^Ην-ντ, τίΛρτζ^'^' και ανδριάντα μίν έχ χρυσού ΙΙίΓοηηπι Οβί 6996, ]απι 6( ίΐΐιιά ρυΐαηάηπι ββΐ άβ 
ίρδα άίοίαπι ίαίδβο : ΒοτηίηηΒ ίη ίαηρίο βαηοίο 8ΐιθ| 
ϋστηίηη» ίη €(βΙο »β€ίβ8 βΐη$ **• ΟααρΓορΙβΓ βί ςαΐβ 
ΥίΓξΙηβηι αρρβΠβΙ οφΐυπι, αα( οο[?1θΓαπι ίίϋαηΐ|ίδΐ6 
ρΓοίβοΙο, ηιεα (ΐυίιίβηι 9οηΙβηΙία^ ηβ πιίηίηιυπι ςιιί• 
άβιη α νβηίαΐβ α1)6ΓΓαΙ. 
Νβςαο ΥΟΓΟ ςασπιίηυδ 1)βαίαπι ϋΐαηι νϊΓβίηβπι 

βΐ ΟΟΒίηΠΙ 6996) θ( α ΟΟΒΙο ρΓ0(1ϋ996 αίίΐΓΠλβαιιΐΒ,άβ- 

ΙβΓΓβΓθ ϋοβ ά6ΐ)βΙ,(ΐιιοά ραΓβηΐ68 6]αΒ β ΙυΙο ίυβπηΐ) 
βΐ 6χ ΑάαηιίΙΙόα ρΓορα^ίηβ (οΓί^ίηβπι (1αχοπηΙ).Ν&ηι 
ΙβΓΓβ ςαοςηβ ρΐαηΐ&δ αΐίςηβ βαΓΒαπι 6πιϋ(ί(;β.( 
άβ8υρ6Γ οαάοηΐίδ γοΗβ ρΓ0Γ8α9 68|, φΐοά 1)οηαπι -ν ο; χ^νεστ/σατό, ού παρ' Ιαυτοΰ δΐ χα! τον Β αΐίίίϋβπι ίηίοίαπί βΐ ^θΓΠΐίηοΙ θ* α<1 πίαΙαΓίΙαΙοπι 
'^ Ρ54ΐ. ΐΛΥΐι, 10. «* Ρβαΐ. χχχιι, 13, 14. ^^ ρ3α1. χ, 5. 

Αηΐ. ΒαΙΙβΗηί ηοί»^ .11; ΡοΓρβηίΙο, ςυίΒδΟ, νίπι αΓβυπιβηΙί ςαο Ιδί- 

: ΐϋ- ονίιιοίί Μαπαιη οδδβ ο οοβΙο. ΤβΓΓα, ίηςαΙΙ 

-ΐι.ΐοΓ, ροοοαίο ΙηίοοΙα 1αη^ηοΙ)αΙ, αίςυβ αάβό 

ν-ιϊΠΐαοαΓη πιογ1)ο Ιιαίο (ΙβρβΙΙβηύο ίίΙοηοιίΓη βί- 

*.. ::ϋ ^ιηρο^^ βΓαΙ. ΕΓί^ο ηβοβδδο ΓαίΙ, υΐ οοοίυπι 

!•. :ν οροπι ροΓΠβΟΓβΙ. Ει-^ο ο οα;1ο Μαιία άαΐα οδΐ. 

' ^ }αίί1^;ηι Ιδί(1οι•αδ. ΑΙ νβΓΟ ραϋίαπηβ Ιΐ3Ρ0 αρρα- 

:>Μα.Ιϊο, υΐ Μάπα αηοίΐυβ ίηίοοία ροοοαίο (Ιίοα- 

: :' >^αηβ δί ΙβΓΡα ρηαΓπιαουπι πιαϋ9 9αί9 ΐάοίΓοο 

: αΓ'.' ηοη ροΙοΓαΙ, ςπία υβηηίηα ςαο! ίη βα ηαδ- 

ίιί.ΐυΓ, ουηοΐα ροοοαίο Ια1)0ΓαηαηΙ, ίηβρίαηι 

■ ι.Γίΐ ν>ίΐΌ θίαΐ β οίπίο ςηβΒδίνίδδβ τβπιβίΐίαηι, 9ί 

ι:--ΓΕα«η, (ΐυοά Ιιίηο άαηάαηι βδδεί, βοοίβηι ρΐαηβ νίΐίο 1αΙ)0ΓαδδβΙ. 

(12) Εη ςααΐίδ β οορίίδ (Ιβδοοίιάοπΐ ϋβίραρη, ί]ΐια- 
1ΐ9 η^ίηρβ οοηάίΐΛ ΓαοπΙ, /?05 $ιιανβοΐ€ηίί$$\ηΐΗ$^ 
ίΗθηηάί8$ίϊη\αη ηηηηβηίηιη^ νίτρο ίηηοαΊΗίαξίηια. 
ΟαίΒ (|αί(1οιη αρρπιηβ οοηδοηαηΐ οηηι ίίίί, ί[αα3 ίη 
ρΓΟϊΐηίδδίδ (Ιο νίΓφηίδ ΟϋΠϋορΙίοπο δθΓηιοηί1)η3 
]αηι 1ο§ίΙ)υδ, υΙ)Ι ρπιηα Μαπίο οοικΙίΗο ΓοςυίραΓα- 
ΙΠΓ ΐΏοάο δοϋ, ίΐαί οχοπΙϋΓ ^ΜαΙίο} ίηΙ{;ίθπΙ)υ9 
δρΙοηάίάίδδίπιυδ, ιτηοάϋ οοΰΐο, φΐο(1 ^^ΓαΙΙα ηίίοδοθη» 
οοηδΙιυίΙαΓ, ίποίΐο Γ08ί6, (ία» ^'βπηιιηαΐ ίΓα^ΓαηΙίδ- 
δίιηα, ηιοιίο Ιοπιρίο, ηυοιΐ νίνίίΐοο βαηοΐο §ρίΓίΐα 
οοοροΓαηΙβ ΰθάΙΠοαΙαΓ, οΙο. 1 23 ΙδΙΟυΗΙ ΤΗ£εδΑίΟΝ10ΕΝ8Ι8 24 &(1άηεα(. Νβςυβ &1ϋ6Γ 86 Γβ5 1ι&1)6(, 51 ςυί8 Ιιοιηίηίδ Α. ΧΡ<>^ον συνεισήνεγκε, τήν δΐ της τέχνης έπιτηδει- 
8ΐ&1ααιη βχ ααΓο εΓΟηχβηΙ ; ηβςαβ βηίιη ατίΓυιη, ^τητα μ($νην. 
ςτι&δί Ιιοο οχ δβιηβΐίρδο Ιι&αηβηδ, ρΓφΙ)6ΐ, δβά ιηβ- 
Γ&ιη βίΓΐίδ ίικΙαδίΓίαιη ίρδβ οοηίβΓί. 

IX. Ουοά νβΓΟ υηίνβΓδίδ φΐίύιΐδουηςηβ, υϋ 
(Ιίχίιηαδ, ΥΐΓ^ο Ιοη^β ρΓΦΟβΠαΙ, ηβςαβ ίπια^ο ιιΐΐα 
ίρδί δίιηίΐίδ ΓβρβΓίπ ίη ΙβΓΓβδΙηϋιΐδ ροδδίΐ, Ιιίηο 
1ίθ6( άίςηοδοαιηιΐδ. Οιηηία βηίιη ςαοθουηςηβ ηα- 
δοαηΙυΓ, β^ηβΓαηΙίϋυδ οριΐδ 1ι&1)6η( ; βΐ δίη πιίηιΐδ 
&<1 αΐίηά (ΐαίθρίαηι, οβΓίβ ϋδ ορυδ 1ια1)6η( αά ίρδαπι 
^βηβΓ&Ιίοηβη), ςυβπιαάπιοάυπι βΐ ρΐαηΐ» βΐ αηί- 
ιηαηΐία οηιηία ηι&ηίίοδίβ βνίηευηΐ. 

ΟοηίΓα νβΓΟ Αηπα, πιαΙβΓ νβηβΓαηάα, ουιη ^βηβ- 
Γ&ΓβΙ, β'' ^αα ίπάί^βϋαΐ, υΐ Γβ^βηβΓδίΓβΙιΐΓ ; βΐ βηπι 
ίη υΐι.* ;...'ί*ί!ΓβΙ, ίρδα ηονα ςυαάαιη ταϋοηβ θ'. "Οτι δ', ζπερ Ιφημεν, πάντων τε ή Παρθένος 
επάνω και γηΟεν ουκ Ιστιν εδρεΤν έμφερη προς 
ταύτην εΙκόνα, γνοίη τις αν ένθένδε* απασι μεν 
γαρ τοΤς γεννωμένοις ανάγκη των γεννώντων, ει 
και μή προς ούδεν Γσως έτερον, άλλα δ•.' αυτήν 
δι5πουΟεν δεΤσθαι τήν γέννησιν, ώς ά'ρα ουτά τε και 
ζώα πάντα τρανήν κηρύττει μαρτυρίαν. 

"Αννα δέ ή σεβάσμιος μϊίτηρ άναγεννηθήναι της 
παιδός έδεϊτο γεννώσα, και ήν, δτ' έκύει, καινόν 
τίνα κυοφορούμενη τρόπον. Και ούχ ή προσευ^τής ίη υΙβΓΟ ς. .Ια1)αΙιΐΓ. Νβςυβ ίρβα δοΐιιπι, ςα» ρβΓ ρ λ^χτι μήτ^ηρ μ<5νον, άλλα και τψ προπάτορι ταύτης ρΓβοβδ πιαΙβΓ βί ίαίΐ,δβά 6]α5(ΐ6πι βϋαπι ρΓο^εηίΙΟΓ 
οραβ 1ια1)υί(, ηΐ ίρδαηι νβίαϋ πιαίΓβπι ηαηοίδοβΓβΙυΓ, 
αά δοΐίάαπι δοϋίοβΐ ΩΓΠιαπιςαβ ίοπηαΐίοηβπι αδδβ• 
ιΐυβηάαπι, ςαοηίαηι ρππια ίΐΐα πιαΙβΓ (13),6υπι ΙβΓΓα 
θβδβΐ αο ραΐνίδ,ϋυχοί βΓαΙ οοηάίϋοηίδ,αο νβηΙοΓυηι 
ίιηρβία οίΓοιιηια^θΙΐ&ΙαΓ. Νβςυβ τυΓδαβ Α(1απι Ιαη- 
Ιτιπιπιοάο, δβά ηαΙοΓυπι αϋ βα ίη^βηδ πιαίΐίίικίο 
ιιβςιΐθ α(1 ρηείίαπι Ιιαηο άίνίηαηι δα&δ (^τιίδςυβ ηια- 
ΐΓβδ, ηίροΐβ ίπιρβΓΓβοΙ&πι αο νβΐυΐί οα3ε3ΐηι ρΓοΙβπι 
βηίχαδ (14), ουηι Γβρικίίαδδβηΐ, οοπιπιυηβπι Ιιαηο 
ιη&ΐΓ6πιςυ»Γ6ΐ)αηΙ,ςιΐίΒ αά ρβΓίβοΙαηι Γογπι&πι ρΓοΗ 
1ηΙ)ΐΐ6η(1απι, βί αά Ιυοβηι ίιηρβΓίίβηάαπι ιηαχίπιβ 
ραΓ ίοΓβΙ. ΜαΙβΓηο ίΐαςαβ υίβρο ^βδίαϋαηίαρ αο έδέησεν, δ'σαπερ οΙονει μητρι χρτξσασθαι, προ; στερ- 
ράν τε διάπλασιν και άμετάπτωτον, ώς της πρώτης 
εκείνης μητρός έρείψιμον έχούσης τήν σύστίσιν, 
έπβίπερ ήν χους, και βολαΤς ήττωμίνην πνευμά- 
των και ού *Αδάμ μ<5νον, άλλα και ό πολύς των 
έξ εκείνου σύλλογος της θείας ά'^^ρι ~α••δός ταύτης, 
καθάπερ οΙκείας έκαστος έζωβελικοτες μητέρας, 
ώς ατελή τικτούσας, και οΓον πηρά, τήν καινή ν δή 
ταύτην έζτ^τουν και τελεσιουργικωτάτην και φωτο- 
δότιδα μητέρα• δ'Οεν ώδίνοντ($ τε και διεμορφουντο* 
και τότ* αληθώς προήλΟον εΙς φως, δ'τ' εις γήν αϋτη 
προελθεΤν έξ αυτής και τον ίμόν έκαινούργησε Σω- 
τήρα. ίθΓηιαΙ)αη1αΓ; ίαπιςυβ ΓβνβΓα 1η Ιαββηι εάίϋ δυηΐ, ςυαηάο ίρδα ηονο ΓβΓαπι οίάίηθ ηίθαηι (]αοΓ[υβ 
δαΙναΙοΓβπι βχ δβδβ πιυηάο ρΐΌίαΙίΙ. 

Ηίηο βϋαηι αυδίΐ ]απι ςυίδρίαπιβχίπιίαπι ίΐΐαάάβ Ο Ένθεν τοι και κατά τήν Ρροντ6φωνον γλώττα^ βα ρΓοηυηϋαΓβ, ςυοά Ιίη^αα ΙοηίΙπι ίΓΟ^ΟΓβ Γβδο- 
ηαηδ άίχϋ : ν%άίηιΐί8 ρΙοΗαηι 6^η$ φια$ί ςίοτιατη 
αηίββηίΐ» Οβί ΜαΙπδ ; ρίβηα ςναϋχβί νβτίΙαίχΒ (15). 
Νοη ϋ αυίβηι δοΐυηι, ςυί οΐίηι βί αηΐβ ίρδ&πι βχ- 
βΐϋβηιηΐ Ιιοο 1)βηβί)είυηι δΟΓίϋί δΐιηί, η1 βα ταΐίοηβ, 
ςτιαηι (ϋχίπιυδ, αΐ) βαάβιη ίη Ιαοβπι β(1βΓβηΙαΓ ; δβά 
αηίνβΓδο ςαοςπβ, ςαί ροδΙ ΐρβαπι ίιιίΐ, βίβοίοπιπι 
ροριιΐο ΓβςβηβΓαΙίο β Ι νβΓα νίΐα, αο δρΙβηάοΓ Ιαοίδ 
ρβΓ ΐρβαπι 1η1)ΐι1α ΓαβΓαηΙ. δβ(1 βΙίηδίιρβΓ 6^αδπ1οά^ 
ΒβηβΩοία βίΤαηάβΓβ Ιααάαΐίδδίπια Υιγ^ο οβδδα1)ί( 
ηυηςπαπι, ςαοτίδςηβ πια^ηιΐδ ίΐΐβ βί ηονίδδίπιυδ,βΐ 
ίηαοοβδδίϋίΐίδ δρΙβηάοΓ βίΤαΙδβπΙ, ίδ νίάβΐίοβΐ, ςαί 
ίβουηάίδδίπι») 1ια]ιΐδ βΐ Πΐίο) βΐ πιαίΓΐδ βί νίΓβί- 
ηίδ ίρδβ (^αοςυβ ίαοΐυδ βδΐ ΩΙΙυδ. Οα^ρήσειεν αν τις λαμπρδν φθέγξασθαι και τοΰτο 
περί αυτής* Έθεασάμβθχ τήν δίξαν αυτής, 
δόξαν ώς μονογενούς Μητρός θεού• πλήρης Χάρι- 
τος και αληθείας. 

Ού τοΤς πάλαι δε μόνον και προ αυτής ή εις το 
φώς παρ* αυτής δν εΓρηται τρόπον δεδώρηται πρό- 
οδος, άλλα και παντί τω άπ* εκείνης Ιερω συ στη - 
μάτι άναγέννησις και ζωή αληθής, κ^ιι οωτος ελ- 
λαμψις* ϊτι δε και έσαει διατελέσει ολύζουτα τά 
τοιαύτα ή πολυύμνητος, ?ως δν τδ μέγα κα». τελευ- 
ταΤον αδυτον Ιπιλάμψΐ[^ φ^γγ^^, δ δή της πολύτοκου 
ταύτης και τοΰτο, και παιδδς, και μητρός, /.αΐ 
παρθένου πέφυκε κύημα. Οηαηιο1)Γβηι Γαβ βδΐ, νβρίίίδ ρααΐαΐαηι ίπιηιυΐαΐίδ, ^, "Οθεν εΙπεΐν εξεστι περί αυτής μικρόν παρωδή- 
I ίρδα ρΓοηυηΙίίΐΓβ, ςιιοά 1)βα1ϋδ Ρααίιΐδ άβ δαί- σαντας, δ περί του Σωτήρος δ μακάριος εφ/,κε 

Παύλος* δτι *Ι! ζωή ημών έκέκρυπτο συν αύτ/1. <1β 

ταΙοΓβ ίηςιαϋ : Υϋα ηο$ίΓα αΐάοοηάίΐα β^αί βιιια ίρβα; 
6ΐ φιαηάο ίρδα αρραηιίΐ Υϋα ηο8ΐνα, Ιηηο βί ηοδ 
αρραΓηίτηί48 €ηιη ίρ$α ίη ρΙω*%α *•. ΡΓβΒίβΓβα ηβςυβ 

•• Οοΐοβδ. ιΐί, 3, 4. 

Απί. Βαΐίβηηΐ ποΙβΒ. καΐ "Οτε αΰτη πεφανέρωται ή ζωή ημών, τότε 
και ήμεΤς συν αύτ^ έφανερώθημεν έν δόζτ^ καν. (13) ΤβΓΓαπι ίηΙβΠίββ, β ςιια Αάαπι ίοΓπιαΙιΐδ 

681. 

(14) νίοΐβίίδ Μαπαιη ηοη οοπιραΐαπ ίη ρΓοίβ ίΐΐα 
ίιηρβΓίβϋΙα βΐ οιβοα, ι^ϋ» ηονο) αο πιβίίοπδ ηιαίπδ 
ίηα[^β\)3ίί. (15) Ιοαη. ι, 14. ΑοΙνβΓίβ Ιιίο (ΐαοι^υο ιμι.ΐΓπϋίΐίη 
οτί^ίη ί«ρΓβ?ΓθβαΙίναπι οο1οΙ)Γαπ, οιιΐίτ^ ηοιηίπί ρι•;ο- 
ΙβΓ Μαπαπ) βοπιηιυηίδ δίΐ, αο ρρορίοιοα Ηηίι/ι^ηΊΐ:^ 
αρρβίΐαϋοηβηι ίρδί ΐΓΐ1)ΐιβΓίΐ. 23 8ΕΕΜ0 ΙΝ ΝΑΤΙΥΙΤΑΤΒΜ Β. V. ΜΑΕΙΛ. Μ 

τιυ6α χβΛ ^ τυυ «μνοΰ Άβδβκουμ ουκ ά.πΐιγ.ότωζ, Α ίιηπιβπίο ({αίδρίαιη,ιιΐ ιηίΐιί Γ[υίάθΐη νίίΙοΙυΓ, ρροΒ- 
Ι,^οι ^οχβ, μεβοφμ.<5«ιεν αν τις* 'Εξήλθες εΐΓ 8βη1ί Γβί ίΠαά&ρΙαΓβΙ νοηβΓαπίΙί II αΙ)αοαο : /•Γ^Γ«5Λ 
αωτη,3;4ν λάου σου, του σώσχι τους χριστούς β8 ίη ίαΐηίβτη ρορνίί Ιηί ; αά 'αιίναίηΐηηι €ΐίή$ίθ8 ίΗ0$ 
σου £ί.ϊ5)αβας. νίΛ«/ί (16). 

^λ« δή και ό ΖαΧαρίας εφησεν ό βε(^πνευστος• δβά βΐ ΖαοΙιαπαδ α ϋβο ίηδρίΓαΙυδ ίη({υίο1)α( : 

ΐκεσχέψατο ήμας ανατολή έξ ΰψους, έπιφαναι νίίίΐανίί ηο$ ΟΓΙ^ΠΒ βχ αΐΐο, ύίχυίύηατβ 0$, ςηί %η 

τοΤς εν σκ<5τει και σκιφ θανάτου καΟτ,μένοις. ίβη€ΐ)Ηί βί ίΐτηδναπιοΠίδ $6ά€η Ι ^"^ Λ) ιη\)νΐΐ οηϊνηρίίΐηβ 

ϊχιά γαρ άτεχνώς εκείνα τ^ πάλαι, και σκότου βΓ&ηΙ αηΐίςυα ίΐΐα, β1 ηίΐιίΐ α 1(•ηβ1)Γί8 ι1ίδΙαΙ)αηί. 

μτ^οεν άποδέοντα• αΓ.ερ άπαντα και Δδινε πάρα- Ουα» ςυίάθπι οιηηία ιιιίΓ&1)ίΙί (|παι1αιη ταΐίοηβ, υΐ 

οόξως ή μακαρία προ του φανηναι, καθ» προέφη- ρΓδθΓαΙί δυηιυ8,1)οαΙα Υιγ^ο ^6δΙαΙ)αΙ ίη υΙΟΓΟ,ρππδ 

μεν, και γεννηθεϊσα, προς αληθή γέννησιν ίγαγε βΐί&ηι ({αατη ίιι Ιαοβιη ίρδα ρΓΟίΙίΐ'βΙ.ΡοδίΓΐυαιιι νβΓΟ 

κα: γα>ς ώσπερ ουκ άνασχο μένη, μή καΐ δλλοις ών ββηίΐα θδΐ, νθΓδίη ϋδ ηαϋνίΙΜβηι νθραιηςύο ίιηροΓ- 

έπλούτησε μεταδουναι, λέγω δΐ τήν φωτεινήν ΰπαρ- ϋνίΐ Ιαοβπι, ςηοοΐ ίοΓΓβ ηβπιρβ ίρδα ηοη ροδδβΐ, υΐ 

ςίν, οΤόν τι κάλλιστον μύρον, οΤς αν κοινωνήσειε, οβΒίεπ ςυοςυβ οιηηβδ ίη ρίΐΓΐβιη ηοη νοοδίΓβηΙϋΓ 

ττ,ν παρ• έαυτοΰ χορηγούν άρετήν. Εντεύθεν τοίνυν, βΟΓυπι 1)θηθΓαπι, ςηΟΓαπΊ ίρδα άίνθδ Λυρ-'ΤΗϊ ΟΓίΐΙ, 

μυστικόν τίνα λ(5γον, ού χαλλίπαις μόνον, άλλα και ^ α1}ϋη(1αηΙίίΒ δοίΐίοβΐ ίΐΐίυδ Ιυοίδ (ΙΤΡ^^' -αδΙαΓ ορ- 

πολύπαις γεγονεν ή Παρθένος, 'Αχαβ εκείνου και ιίιηί υη^'ηοηΐί δΐιαιη βίδ, (ΐαί1)υδ ΓυοπΙ ΊπιρβΓίίΙα, 

Γεοεών κρ«{ττβϊν τ$ πολυτεκνί^ε γνωριζομένη- νίΓίαΙβπι ραΓϋοίρΕί. Ηίηο νβΓΟ ρΐαηβ οοηδβςπίΙυΓ, 

β2υ/χ»στόν ίέ ούδεν, εΐ τόκους ούτω καινούς, οδτω δρίηίααΐί ςααίίαπι ταϋοηβ νίΓ^ίηβηι 8θ1)θ1ίδ ηοη 

πολλούς καινοτοκεΐν 6 λόγος δε(κνυσι τήν Παρθέ- πιοάο ρρδθδίαηΐία,δβά βΐίαηι οορία ίηδίρηοιη οχδΐί- 

νον, ίίτι και, το καινότατον, τον των απάντων ετεκε ϋδδβ,αοπιιιΚο ΩΙίοηιπι ηυηιβΓΟ Αο1ια1}ΐιιη ίΐΐυπι αο 

δταιουργον κα? τοκέα. Οβίΐβοηοηι ηιαηιΓβδΙβ νίοίδδο. Νβο ηιίΓυπι νίάοη 

<ΐ6ΐ)6ΐ, ςαοά ρΓοίΘΐη Λ<1βο ηοναπ), αάβοςυβ πιυΐΐίρΐίοβηι β ΥΐΓ^ηβ ρΓο^βπίΙαπι πονά ίΐΐα ταΐίοηβ (Ιίοα- 

ιηαδ, ροδίςα&αι (ςυοά ιη&χίηιβ ηονυπι βδΐ) Γβπιπι οηαηίαηι εοηοΙίΙοΓβηι αο ρ&Γβηΐρπι ίρδα ^βηοιανίΐ. 

Γ. 'Αξιον δε κάκ τίνων, και δπως έ'φυ διαλαβεΐν Χ, Ρογγο ορβΓω ρΓβΙίυπι ΓιιβΓίΙ ίΐΐϋίΐ ίηδυρβΓ 

το πάστας ηλικίας νουνεχέστερον βρέφος, το γης ρβΓρβηάοΓβ, β ςυί})ΐΐδ βΐ ςαο ραοΐο ηαΐα δίΐ \ιαίθ 
ατεάττ^ς χλι ουρανού πλατύτερον γέννημα, ή ύπερ- ίηί&ηδ οπιηί φΐαΐβ δαρίβηΙίοΓ, Ηλό δθ1)θ1θ8 Ιοιτα 
ο^ήςκαί άπό^^ητος Μητρόπαις. αηίνβΓδα αο οα?1ο αηιρΙίϋΓ,δαρΓα ηαίαιαπι βΙίηοίΤα- 

ΙοίΙίΙβΓ ΥΐΓβο ΜαΙβΓ. 

'1α«ακειμ και "Αννα δυάς έτύγχανον πάλαι τψ /οαοΐιίπι βΐ Αηηα οοπία^^θδ βΓϋηΙ ςυί,ρβΓΟΠίηοπι 

βίφ δικαιότατη• νόμου τε φύλακες ακριβείς και δαηβ (ΙίηΙαΓηαιη νίΐαηιίαδίίδδίπιί,ουδίοίϋθηίΐίηΐββίδ 
φιλοσοφίαν φιλοΰντες, δ'ση τβ ήθος ευ ζωγραφεί, και δΐιιοΐίοδί,ΐΐΐαηι άίΗββ1)αηΙ δαρίβηΙίαηι,ίϊϋβΒβΙ πιΟΓβδ 
ο'κον εΙρηναΤον τίθησι και άστασίαστον σφόδρα τε ρ ο^Γββίβ βίΓιη^^ϋ, αο άοπιηπι ραοίβοαπι αίςαβ άίδδί- 
περίδλεπτοι δια ταύτα, καΐ το περιόν εις μετάδοσιν, άϋδ ίηαοοβδδαπι δβΓναΙ, ΥαΙιΙβ αηίβηι οοηδρίουί 
οΤς Ιδίησεν, ών έκέκτηντο* ήσαν γαρ και πλούτου βΓαηΙ Ιαπι Ιιίδοο (Ιο οαυδίδ,Ιηπι οΐίαπι ςυοιΐ δβπιρθΓ 
μετείΛη^ύτες ββθέος• Όθεν των μίν άλλων έκαστος ρροϊδίο ίΙΠδ βδδβΙ,(ΐυΰ(1 ϋδ οΙίδΐΓίΙ:)υβΓίηΙ, ί]υί Γαοαί- 
>πέρ έαυτοΰ μόνον τα δώρα τψ Κυρ'ψ προσήγον ΙαΙυπι δααΓυπι ορβ ίηο1ί|^βΓβηΙ ; ηαπι θΐ ίη§6ηϋ1)Ώδ 
οντοι δ' άοθονί^ βίου, μάλλον δε γνώμης έλευθερί(3Γ, αΓ11ιιβ1)αηΙ άίνίΐϋδ. Οηάβ ουπι ρΓΟ δο ΙαηΙυηιηιθ(1ο 
κα\ προς το γένος φίλτρψ, εαυτών τε ένεκα καί του πιυηοΓα Βοπιίηο οα?Ιοπ (^υίςαβ οίΤοιτβηΙ, Ιιί ρΓδο 
/αοΰ παντός διπλήν έποιοΰντο τήν προσένεξιν διύ (ΙίνίΙίαΓυηι οορία, ίΐΏΟ ροΐΐαδ ρΓα3 απίιηί 1ί1)βΓα1ίΙαΙβ 
7(λ\ εις πρώτους • έτέλουν της Ιουδαϊκής εκείνης και βΐ οΐιαπίαΐβ ίη ββηΐίΐβδ δαοδ,Ιαπι ρΓΟ δο (ΐιιαπι ρΓΟ 
ραη/ ικωτάτης φυλής. ηηίν6Γ8ορορυ1θ(1ηρ1ίοαΙαπΐ6χ1ιί1)6ΐ)αη1ο1)1αϋοηβ]Ώ. 

ΟυοοίΓοα ίηίβΓ ρππιοΓβδ ρΓίΒδΙαηΙίδδίπια? ίΙΓιαδΙη- 
1)αδ ^αάβ) ίηδί^ίξηβδ οβηδβΙ^αηΙυΓ. 

ΤοΛοις ουν γάμου μεν ήν έπιπολύ κοινωνία, ΠΙ ϋαίΐυβ,φίαηςηαπι οοηηηΐϊίί ί\ΐΓ6 ίαηκίίυ οοη• 

ταιοός δ' εύκληρία πρΟσην ούδαμοΰ* τοΰτο δΐ λίαν 3ηηοΙί,ρΓθΙίδ Ιαπιβη δοΐαΐίο ρΓΟΓδΠδ ο1θδ1ί1ιΐθ1)αη1ηρ, 
τ^'.χρον εοόκει, και πλήττον ού μικρά τήν καρδίαν* ο[ΐιο<1 ςαίάβπι ναΐάβ ^Γανβ νί(1β1)αΙηΓ, ΘΟΓϋπιςαβ 
κιϊ ποτέ γουν, της μεγίστης παρ' έκείνοις εορτής οοΓάα 1ιαη<1 πιθ(ϋοα ίπδΐίΐία αΓΓιοίθΙιαΙ. ΑΙςαο ίη(1β 
επιστάτης, τάς έν Ιερψ κατά τ6 ειωθδς έκόμιζον ^ 6ΐίαπι αΐίςυαηάο οοηΐί^ίΐ,υΐ οιιπι οβ1βΙ>6ΓΓίιηα ίβδίί- 
προτφοράς• ό δε της Ιερατείας τότε 'Ρουβιμ πρδς γίΐαδ αραϊ ίΠοδ α^βΓΟίιΐΓ,αΙςαβ ο1)ΙαΙίοηβδ (1θ ιηοΓβ 
>ειτουργία> τελών ούτε λαμβάνει τά δώρα, και όνεί- αά Ιβπιρίαπι αΙΤβΓΓβηΙαΓ, Κα1)ίπι ί|ΐιί(1αηι (48), ςυί 

»' ίυο. Ι, 18, 49. 

ΑηΙ. Βα1ΐ6Γίηι ηοΙεΒ. 

(ίβ) ΗΛΐ)αο, ΠΙ, 13. υίπιπι ΙδΙάοΓίΐδ το έλήλυ- Ιαρδαπι αο ΟβίραΓαπι αηΐίΐΐιβδίπι, υΐ ΙΐίΒΟ οβη νίΐα 

ήα; ςιιοά α ίΧΧ α1)β8ΐ, ίάβο αάάίάβπΐ, ςαοά ίΐα βΐ Ιυχ αΐίίδ βΐίαπι αοίη οοιηηιηηίοαηιία βχ1ιί1)βα1ιιι•, 

ίη Οοάίοβ Ιβ^βΓβΙ, ίηοβΓίαπι; ςυοίΐ νβΓΟ δοπρδίίπΐ ίΐΐυά νοΓο ίη ΐΘηβ1)Γί8 βΐ ίη υπι1)Γα ηιΟΓίίδ δθ(1βηδ 

■/3•.στούς σου, οοηίίοί ροΐββΐ ίΐα βυπι Ιββίδδβ, οαηι οβπιαΙυΓ. 
*τί Αΐίίχαηάήηαδ οοάβχ ίΐα Ιια1)βαΙ. (48) ΙδίάοΓυβ, αΐ νίάβΙαΓ, Λιιί/ΐ>η Ββη Ηιώβιι βχΊ- 

ί 17) νίάβ οοηδίδηΐβιη ΙηίβΓ ^βηιΐδ Ιιηηιαηαηι δΐίπιανίΐ ηοπιβη ρΓορπαοι βαοβΓάοΙίδ , (Ιαω αΐίΐ 29 8ΕΚΜ0 1Ν ΝΑΤίνίΤΑΤΒΜ Β. Τ. ΜΑΚΙ^Ε. 30 5ου *, νεηΐ'.ς, ©ησιν & άγγελος Ιχατέρψ, )ΐα• τε- Α υΐπςιυβ α%'βΙυ3 αιΐδίαπδ : ΕχαηίϋΙα β$ί, ιη({\ιϊί,ά€* ■^ί^ήϊΕτίϊ ύμΐν πα ίδιον, ου ή ίίξα εν 6'λ^ οιοδρα- 
με'-α•. τη ο'κουμε'ντϊ. Έκβαίνει μίν ουν εις ίτέρας 
10 τζΊ αγγέλου μήνυμα* χα! ή ^ιότζαις τδ κιΐνδν 
'ζ}2^^Λ, το νεοφανές υπέρλβμπρ^ν Ο^^^Η^^ι "^^ νεοθαλες 
ί^Γαιοτατον βλάστη μα, το άειθαλίς ψυχαγωγικώτατον 
?χ:3σμ3, τό παγχοαμιον περιήΧημα ^ο Ιαματιχώτατον 
{τέ/_Βη φυτόν. Έςεττ» 0£ αρα Οαρρούντως τοΤς δικβίοις Ικείνοις 
το τοΰ Οΐ-Όυ οάναι ττερ•. αυτών Έσαίόυ* Δια τον 
'^ί^^οον του. Κύριε, εν γαστρι Ιλάδομεν χαι ώδι- 
•,τ'ίαμεν κιί έτέκομεν ττνεΰμα σωτηρίας σου, δ' 
εκ^ήσ2μεν επί της γης* γέννημα γαρ -ζν αληθώς ευχής ρΐ'ΰΰαΗο ίηα : βί ηη^ο^Ιην νοΙ>ί$ ρύβΙΙα, οαβια (βοηα 
ρ€ΐ' ίΐηίνηΐίχιιη ονίετη (/ί^ΐιη(/ι'/Μ/•. ΕΙ ΐοΐρΒα 5υ1)ί;ο- 
ςαίΐυπ, ηηοιΐ ηη^οΐα» ηυηΐίανοταΐ ; αα ιιαδ^ΐΐαι• Ι)βί 
ΠΗα (22), ηονα ίΐΐα ΟΓΡαΙΠΓα, ηονυπί βά οαηι (Ιίβήι 
δΐϊβϋΐαοαίιιηι 8ρ1βιΐάί(1ίΒ8ίηιυΓη, ηονο ΩοΓβηδ βρο- 
οίοδίδδίπιαίη βοπηβη,δοηιρβΓ νΪΓοιίδ (23),αηίηιο€ΐϋβ 
3ΐιοαιΐ(ϋδ8ίΓηαιη ιιιιι1)Γα€υ1αιη, ηοηιοη ΐϊεινηιΐοηδ 
υηίνοΓδαιη οιΐίβπι, ρΐαηία δαίυΐβιη οιηιπ1)υ8 οοη- 
ΓβΓοηδ. 

ΕΙ δαηο Ιίοοΐ ]υδΙί8 ίΠίδ άο δβ Ιρβίδ οοηίΙϊΙοηΙοΓ 
υδυρραΓΟ ϋΐιιά ΙδαίίΟ (24) : ΡνορΙβτ ίίηιονοη Ιιιιιηι, 
ϋοτηίπΰ^ ίπ ηΐονο ϋοηνορνηη^^ εί ραΗηνίνιΊην!; Η ρβ- 
ρβΓήηχια ΒρίνΙίητη Βα1ίΐα$ ίυχ, ^ηοά χιΐβνο (/ΰ$8υηυ8 βαρεί* ίειτωη, Υβγο βηίιη ριοοαηι βΐ Ιίηαοπδ Βοί 
ΧΙ- -ςόβου θεού το σωτήριον τοΰτο κύημα, 6' θεού ^^ ΓηίοΙίΐδ ίϋΐΐ Ιίίύ ίίίΐΐΐδ, ςηί ι1ί§ίΙο ϋοί ΙηοίΤαΜϋ 
Ιχ/.-.Άΐγ α-^εκ-^ρίττοις χαρίτων κάλλεσι οιεζωγραφι^θη ^ΓϋΠαιαιη νοηιΐδίαΐβ δϋΐΐΐρΐϋδ οδΐ ιΊ ηΐϋΙΙίρΙίοίΙΟΓ τε κα: κατεποιχίλθη. 

ΪΓ. Α':>ηΟεισης 81 της φαεινότατης και θε(ας ταύτης 
ι•κ'>νος, εστη και *Αννα του χύειν οΰτε γαρ έδει τη 
μ/τρ' ταύττ, τΓροσθή^^ΐς Ιτέρου παιδος, λειτουργήσον- 
τι; ο'ονΐί το του ττρωτοτίδκου υστέρημα, ατε δή τδ 
-ϊν ο^νσμένου του γεννηθέντος, ουτ* εΤχε τ'κτε•.ν τα- 
ρζτ.λήσ-.ον ττ| Πανάγνψ. Ει ουν και δεύτερον ετικτεν, 
ϊ'Α/Λ'. 'Α^-ηρ όττοτέρου αν ε*ίη παιδός αμφιβαλλομένη• 
ο'-'Λ γΐρ οιόν τετής Παρθένου την άρετήν ε'γγιίν που 
52ν^ν3: των εν γ^ννητοΤς έτερον* εκ οΙ τούτου μέγα αν 
ΐζΓ,ρζίτο της προσούσης νυν αύτ^ οίξης παρά της 
υοννΓ#οΰς. Ά/Α^ς τ» ουτβ άνθρωποι, ούτε άγγελοι, 6(>τε τις '-' 
£Τ£ρα κτ'!σ*.ς της ούτω χαλλιτόκου μητρός και δεύ- 
τι:ον Ιξαγαγεΐν εδεΤτο ΥΛρτζό^* γέγονε γαρ αυτάρ- 
7.η; ί^ •^ι.ϊ.'^ανΛΐι'ίβμος και δπερφυής μ^νη παις προς 
χ2λ/.9ψτ> άΐΐΊΤτ^ζ ποιήσεως* Έν αύττί γάρ είσι, 
«τ ζ το-# ^α•^μίΊ\\)'9 Παυλον εΙπεΤν, πάντες ο\ θησαυροί 
τ7,; σο^ίχς κα: της γνώσεως απόκρυφοι* δια ταΰτα 
•«/ίός "Αννα ποιούσα ούοένα τουτ(κτεινΙξης πεττοίηται 

Ά)/" έπηει μοι και τοΰτο Οα'^μάσαι, δπως κχτ' 
'.;'•//.» ή ''5'^ οικαίου επωνυμία τοις Οεοπάτορσι ~::Γ#Ενέμηταΐ| ώς έν ταΐ< ^κρ^Τς δείκνυται τελεταΤςι 
■•"» τοΰ καταλόγου μεμνηι^ένοι των άγίων^ παρά 

» ^:.Λο%%. II, 3. 

ΑηΙ. ΒαΙΙβΗηΙ ηοΐεε. 

±^ι ν'ιάβ ρΓβΒΟοηίιιιη^ «^αο Ματία \χί Ββί βΗύ ι^ ά'κΜχιίϊ 8€ηιρ6Γ νίνβπΒι οχοΓΠαΙϋδ (2")). 

Χ1Π. ΡΐΌ{;οιιΙΙα ροΓί-ο Γα1»;ίι11δ5ΐ»Ία ίδΙα αο (ϋνίηα 
ίιηαρίηβ, .)<ιιη α ^ίρΐιοικΙΙδ Ιίΐιβπδ Αηηη οοδδανίΐ, 
Νοιίυο οηίηι οριΐδ ογλΙ Ιηιίο ίηαΙΗ, αΐ αϋα δίΙ)ί ιαιί- 
(ΙοΓΟίϋΓ ρΓοΙοδ, ίΐιΐίυ, Γ|αοι1 (ΙβοδδοΙ ρπηΐϋ^α*ηί1α3, 
ί|υαδί •>1ιρρΙβΓβΙ. Ναπι (ίΐια; παΐα ΓϋίίπιΙ, ουηοΐίδ 
ίβ^ία^ρο11^1)αι : αΐίαΐη νοιο ^ίίβίκ^Γβ ί(αίΐ' αιΐ Ιιηπϋ αΐ- 
οιιηοΐιιο αΰοβ(1θΓοΙ, ]αηι ηοη ροΐοΐϋΐ. ΙΙ.αίΐυίϊ δί οΐ 
αΙΙοΓαιη ίζοηαίδδοΙ,άιώίΙαΗ ηιοιίΐο ροΐαίδί^οΐ,ιιΐηαδ 
ιηαΙοΓ βδδοί 8θ1)υ1ίδ. Νοςπβ οιιίιη Ωβη ροΙοΐΜΐ, υΐ 
ίΐΐίίΐ ρΓοάίΐοΙ ρΐΌΐβδ,(|υ£ϋ αά ηϋ1)ί1ί8δίιηαηι νίΓ^ίηίβ 
1)ΓίΓ8ΐαηΙΪ{ΐιτΐ αΗ(ΐπο ιηοάο αοοβάοίβΐ ; αο ρΓορΙβΓοα 
πια^ηίιιη ραδδα οδδεί άβΐηιηΰίιΐΐιιτι ςίοπο) ίΙΗιΐδ, 
ςαα^ ΐΏοάο ίη ίρδαιη βχ Ιιηι^βηα ίΐΐα Γ6(1αηί1αΙ>α(. 

ΡΓίΟδθΓΐίιη νοΓο ουπι ηοίίαβ Ιιοπιίηοδ, ηοοιαο αη- 
βοΐί, 110(1110 υΐΐα ΟΓβ&ΙϋΓα αΐία ορίείτοί, ιιΐ α τηαΐΓβ 
Ιαιη οχίιηία} ρΓοΙίδ αΙΙοΓ ίαιη ΓιυοΙιΐδ ο(1ογοΙπγ. Α(1 
υηίνβΓδίΐΓΠΠΐ οηίιη ΟΓοαΙυηίΓυϋι (Ιοοιίδ Γηα^^ηίρο- 
ίοηδ ϋΐα, αο ηαίιιπϋ δυροΓοιηίηοιίδ ραοΐΐα, δοΐα ροΓ 
δο δυίΟοίο1)αΙ. Μ ιρ8α εηίτη ΒΐιηΙ,ηί ομϊά •άάΏ\η\\ηάο 
Ραιιΐο 1οΓ[υαΓ *^, οηιηβΒ ίΗεΒαηη δαριεηΐίο! εΐ Ηοίβη- 
Ιιχ αΐΒιΌπάϋίΛάοίΓοο δαρίεηίβι* ο^ίΐ Αηπα, άαηι άβ 
αΐία {)Γθ1ο ιΐθίιιοορδ βί^ηοικία ηϋιΠρΓΟΓδίΐδοιίΓανίΙ. 

δού βΐ ίΙΙυά ιηίΐιΐ δβ οίΤβΓΐ αάπιίΓαΙίοπβ (ϋμηυηι, 
ς[ΐιο ΐΏθ(1οΌοίραΓίΕββηίΙθΓί1)ΐΐδ 1ια?ο αΙΙηΙ)υ1αίϋβΓίΙ 
αρρβίΐαΐίο, υ( ςαοπιαάιηοάαιη ραΐβΐ οχ δαΰπδ Ιί- 
1αΓ§;ία? ρΓβοί])α8 (26), ρβΓ βχοο11βιιϋαηι^κ9ίίοο^ο- 'ίιΐ'.-τΊ'ζ] εβΙβΙΐΓ&ΙτίΓ, ύοη3υηο1ιιΐη οαπι ίρβίαβ 
>Ί5Π)Ί(ίοαο, €α]υ9 ^ΓαΙία άίοίΙυΓ ηονα ενβαίΐίί^ 
II »9> τλ^αμ*) ; α( βοίϋοβΐ ρ&ΙβαΙ, δροοίαΙβιηΗαηϋ 
.ëÕ.•ί!α(ίναιη, ςαα Οβίραρα Οεί βία (Οεόπαις) ηο- 
τιΐϋΐν^ Λά ίρ9&ιη ίΐϋαβ ρΐαβιηαΐίοηβπι ΓβίβΓβα- 
ϊτ&.αοιι αιιαβί ηαΙιΐΓβ βί( ίιΐία Αΐϋδδίιηί, 86(1 ^αία 
'ΐΐ 1^^:05 α1τίηβΒ« ςιι&ηίαιη ριίΓα ϋΓβαίυΓα οαρ&χ 
'.^ί^^ γκΛ9ηχ α1> ίρια βαα οη^ίηβ ραρϋοορβ ΓιίίΙ. 

2Ί /ιηιΐί&β ίηάίεανίιηϋδ, ηίΐιίΐ αά ρΓΟθΐΙίοαη- 
ΐΐτι ιαιαίΑεοΙ&ΙιΙπι ίρβυιη ςυσ<]ΐιο εοηοορίαιη 0οί•• 
?ιι^ /υί^:;^βηι^119 (Ιίοι ροβ&β^ αααιη ιι1 ίρβα ιιαίΐο 
-' :. Ι-αιροΓβ Ποο αιηίοα ρπΒαΐοβίιΐΓ. Ηοο ααΐβιη 
α•.Φ2ϋαια βΐ Ιιΐο Ιι&ύθ», α5Ι Ιδίάοηιβ ουαι Μαηαιη 
ϊ;ρ^Η&3^1 ^«^Γΐηβη δρβοίοδδίηιαπι ηονα ναίιοηβ 
-ΓΐΓΤΐϊ, 1)02151 ί<1 δαίίδηοη βδάβΐ, ί(1οπι^ΌΓΓΐιοιι ρπ::- (24) Ιδ. XXXVI, 18, δθουηιΐ. ΙΛΧ. Υαΐ^αΐυδ αυίοιη 
νβπίαΐί Ι1βΙ)Γαίο«} οοη^ηιοηΐίαδ ι 8^^ (ανίί 8ηηιιΐ8 α 
(αοίε (ιια, Οοιηίηβ. €υηϋερίίηΐί8 εί ^ηα8ίραΓίιΐ)'ΐννΐίη8^ 
εί ρερενίηΐίΐ» βρίΐ'ϊίηιη : 8αΙη(αη ηοη ("ενίηιιι» ίη (ιητα, 

(•2ο) δαηοΐίδδίηια Υιγ^ο ίϋβΐιΐδ άίοΐΙαΓ {,ταΐίίϋ 
δρΙοη(1οπ1)υδ 0οί ίρδίιΐδ (Ιί^ίΙο οίΤθΓΐιια1.ιΐ9. ΙΙππο 
ααΐβιη α(1 αιήιηαιη ΥίΓ^ίπίδ οχ Ιδίάορυ ΓβίβΓοπάα 
βίίδβ, ραίαιη οδΐ βχ ϋβ,ςαο) βυροπυδ (οαρ. θ) ρι•®- 
ηιΐδθΓαΙ. Ιϊίοιη βν^ο ίαίΐ ΜαπΦ αηίηιο) οοικίί οΙ ρα- 
ΙίίΒ ^αι)α^^ οχοΓπαπ.ΜοΓΟδίβ ααίοιη ρΓΟοΙοπΙ ααηο- 
Ιαδδβ, ΙίΦο 8α^)^^^^ ροΓ ιηοΛαιη ^ίίοδδίυ αιΐ ουιη 88. 
ϋΙΙΟΓΟΓαπι Ιοοϋπι,ίη (ΐιιο (ΙίδδβΓίβ ϋΐ ιηοηΐίο 6'ο»ι- 
εερίχοηί» »* Ρινρίβτ (ίίηονείη ίΐίΐΐίη, ϋοιηίηβ, ίη νίενο 
€θηοΒρίτηη8ι 

(20) Ιη Μοηίοίδ α(1 άίοπι Ο δορΙοιη1>πδ ίη ίρδο 31 ΙδΙΌΟΜ ΤΗΕ88ΑI^ΟΝI^ΒΝ8I8 33 ΐΐιίηβηΙΐΐΓ. Ναηΐ ρτο) πΊί(|ΐΐίϊ^ οπίηί^ΰδ, ({υί ίη ΟΛία- Α "^ο'"»^ λοιπούς μί$νους τούτου; αγίου; όμοΰ χα; οι- 1ο{ξο δαηοΙοΐ'αΐΏ ηιοιηοΓηι•οηΙυΓ, 1ιο8 ίαηΐυιηπιοίΐο 
8αηο1θ5 βίιηυΐ βΐ ^η$Ιο& αρρβΙΙ&Γε οοηδίιονίιηιΐδ. 
Ναιη ί^ίΙπΓ ίιΐοο, ςυοά ροδίςιιαιη 5ί1)ί οτβ&ΙαίΊδςυβ 
ηηίνοΓδίδ ηοεβδδ&παιη δΐι1)ΐηίηίδΐΓαΓυηΙ,&Ιί£ΐιη ρΓΟ- 
Ιθΐη αιηρίίυδ ηοη ροηυβΓαηΙ, ίρβί δοΐί οοβηοηιίηβ 
ίιι$α ιιιγδίίοβ αρροΐΐβΐί δυηί ? Υοΐ υΐίςυβ ρΓορΙΟΓ 
ίδίαηι οαυδαηι, νβΐ οΗίΐτη ΓοιΊαδδβ ριορίβρ Ιιαηο 
αΐίαηι (ιιΐϋΐίΐο Γ|ηίδρίαιη (1ίχβηΙ),4ΐιίαοΙ Ιιοοοομηο- 
ιηίιιαίί δαηΐ, (ΐυοοΐ νοπδδίηιβ οΓαηΙ, οιηηί χοίΗοοΙ 
νίΓίαΙο, ^1ιι^111α^1η1οι1υIη βχ ίρδΟΓυιη ίιιιοΐα οοΐΐί^ϊ 
ροίοδί, ρΓίΕδΙαηΙίδδίιηί ; νβΐ ϋβηίίΐυβ ςαία Γιΐία δρο- χαιου; χαλεΐν εΙώΟαμεν. Μή ποτέ γοΰν, ως το δέν^ 
ΙαυτοΤς τε κχι τ^ κτίσει διανενεμηκότες, τψ μή 
τταιδα λέγω τεκεΤν έτερον, μόνοι δίκαιοι μυστικώς 
προσηγορεύΟησαν ; "Η τούτου τοίνυν ένεκεν, ή και 
δια ταΰτ', αν 'ίσως ε^πόι τις, ώς •ζ τούτο προσωνο- 
μάσθησαν, ίί καΐ έτύγΧανον έναργώς, δια ττάστ^ς 
αρετής ευ ήχοντες δηλαδή, δήλον δ* εκ του καρττου, 
■ζ 6'τι τους γεννι^τορας ή καλλίστη Ουγάτηρ της 
εύτεκνίας αμειβομένη, η μόνη διέκυψεν αληθής εν 
άνΟρώπο'.ς δικαιοσύνη, της τοιαύτης μετέδΐυκε 
προσηγορίας. οίοδίδδίιηα, (ΐυίβ δοΐα ίηΙβΓ Ιιοπιίηβδ ογΙα ^^ίνβΐ'α ^ιι8^^ί^α [21]^ νίοβιη ραΓ6η(ί1)αδ ΓβάιΙοΓβρΓΟββηβΓαΙίοηίδ 
1)βιΐθΠΰίο νοίοη^, ϋΐοδ αρρβίΐίΐΐίοηίδ Ιΐϋ^ιΐδ ραΓίίοίρβδ βίΤβοίΙ. 

XIV. Ηοο ίΐαοιυβ ηιοιίο βΐ οχ 1ιυ3ΐΐδΐηθ(ϋ, αΐ (Ιίχί- β Ι-^'. Άλλ* ούτως ^δη και εκ τοιούτων, ώς ό λόγος έδειξε, πατέρων ή καλλίστη • εγεννηται βλάστη, ή 
τήν οικουμένην εύωδιάσασα, και του καύσιυνος 
κατασκιάσασα των παθών, και τροφήν ήδίστην υπέρ 
νουν Ορέψασα και άπ«5ρ(5ητον, ό καινοπρεπης και 
εξαίσιος άνθρωπος, 6'ς δη μόνος τον ανΟρωπον 
νλεεινώς θεού χωρισθέντα, δ'ν οΰτε ουρανός, οϋτε 
ήλιος, ούτε τι τών δρωμένων, ουτ' εΐ' γε πάσα ή 
χτίσις συνήρχετο, ή συναγαγεΤν, τ} μικρόν τι ψυχα- 
γωγησαι δεδύνηνται, τούτον υπέρ λόγον εις μέλη 
θεού μετέπλασε* τών γαρ «ύτοϋ μελών κεφαλήν 
έπεκάΟισε τον Λεσπότην. 

δβηΐ, ίρδα ίηο1ΤαΙ)ΐ1ί ιηούο ΐΓαηδΓοΓπιανίΙ ίη 0οί ιηοΓη1)Γα, ουιη δοϋΐοβΐ (Ιίνίηο Ιιηίο αο ηιγδίίοο οοΓροπ οχ 
ΙιοιηίηίΙιιΐδ Ιαιιςααπι ηιβιηϋιίδ οοιηρΐιιροηιΐο ίρδα ϋοιηίηυιη (αιιςηαπι οαραΐ ίιηροδυίΐ. 

1(1 νΟΓΟ Ιιοο ραοΐο ΙίοβΙρΟΓδρίοβΓβ.ΑΙϊ ίηίΐίο ϋβϋδ Ο "Ο δή συνιδεϊν οϋτως έ'νεστι. ΙΙλάττει μεν εκ γή<ί ιηυΗ, βοηΐίοιίΐίπδ νοηυδίίδδίιηυιη βχοΓίυηι βδΐ ροΓ- 
ιηίίΗ, ίμιοί! δίπινί οιΙογο δαο υηίνβΓδαηι βχΙιΠίίΓανίΙ 
1θΓΐ•αΐ'αηιθΓΐ)θΓϊΐ,ίΐΐΓ[αο3ΕϊδΙιιιη ΓΟδΙίηχίΙ ουρίιϋΐαΐυιτ, 
βΐ αΐίιηβιιίαηι δυρρα οιηηβιη ίηΙο1Η{;οη(1ί αο (Ιίοβικϋ 
νίιη δπανίδδίιηυιιι ριβϊΐίυίΐ : Ιιαιηαηα δοίΐίοβΐ (ρΓΟ- 
ά'ύί) ρΐΌΐβδ, ηονίίαΐβ δαα ρβιτβΐίοπδ, αο δΐυροηάα 
ρΓΟΓδαδ : ηα» δοΐα Ιιοπιίηοδ α Οοο ηιίδβΓαΙ)ί1ίΙβΓ 
βχΙΟΓΓβδ ("28), ςυοδςαβ ηβηαβ οα^αιη, ηοίΐυβ δοΐ, 
ηοςυβ αΐία ιβδ υΐΐα νίδίΐήϋδ, ίηιο ιιοςυβ οιηηβδ 
δίιηιιΐ οΓοαΙιΐΓίο ίιι Ιιοο οοιίδρίΓίΐηΙβδ, (ϋΐΐ Οβυηι) 
ααΐ ΓΟοΙυοοΓΟ ααΐ δαίίοιη ρααΐαίαιη ΰΙίΓαΙιΟΓΟ ροίηίδ- ΑιΙ.ιιηιίΓηο ΙοΓΓαΓοηηανίΙ, αίςυβ 1ια3υδ οοδία Αά• 
^υ,ίοΗ'ι (Ενϋθ) πιαΙβΓ (29) ίαοΐα ΟδΙ. ΡθδΙ(ίααηι νοιο 
Ι&ρδί ϋ δΐιηί, ϋουδ, αΐ ηονυιη εοηοΙοΓοΙ ΙιοιαΙποπι, 
ηοίΐυο ΙβΓΓαπι ίΙΟΓυιη αδ5υπιρδί(, ηαιη οοηίΓα Ιογ- 
Γίΐηι ιιΙ ηίηιίδ Ιαίιίίοιη 8ΐα1)αΙ ρΓα?δθΓίρΙίο, ηο(ΐιιο 
ιη3ηι1)ηιηι αΐίίΐαοά Ιιοιηίιπδ (30), νοί υηίνβΐδίιιι 
αΐίςιυίοΐ 1ιυ]υ8ΐιΐ0(ϋ ; υαηι (ιιΐί (|υί(1οιη νίιΐοΐιπ) 
ίρδο ςαοςπο νίΓ, υΐροΐο οοδΙα ίιητηίηιιΐυδ, ρΓδΒίΟΓ- 
ιηίΙϋΙυΓ. ΥοΓϋπι οηίηινοΓΟ ίίυίοΐρίαιη ίΐΐΐςυίίΐ, (|υο(1 
ηοςαβ β Ιογγλ ρπιηο οοιηραοΐυιη βδδβΐ, τιβί^υβ ό θεός εν άρχγι τον *Αδάμ, της δε βοηθού μήτηρ 
ή τούτου κατεβλήθη πλευρά. Έπει δ* Ικπεπτώκασιν, 
ούτε γης αύθις έδειίΟη θεός, "να νέον άπεργάσηται 
δνθρωπον ώς γάρ εΰπτωτον οΙονεί τον χουν παρε- 
γράψατο, οΰτε μέλους ανδρός, ή δ'λου τοιούτου• ώς 
Ιοιχε γάρ, ατε δή τήν πλευράν ελλιπής ό άνήρ, παρ- 
οραται και οΰτος. Άλλ* δ μι5τ' έχ γης πρώτον 
συνέστη, μήτε τι τών μελών άφήρηται, ε-.'η δ* ούδ' 
αν εν, ούχ Ην τι τών απάντων προς ταΰτ* οικειότεοον 
Ι] ή Παρθένος* οΰτε γάρ έχ γης, ως ε•.πεϊν, δι' 6'ν ιηοιηΙ)Γίδ άβίιοοΓβΙ, ηίΐιίΐ βχ οιηηίΙ)αδ αιΐ ί(1 ιηαμίδ Ι'οημεν τρόπον, και ύπίρ άπασαν κτίσιν τελειότατη, 

ΑηΙ. Β&ΠβΓίηί ηοΙ(Β. 

ϋΐυΐο ίβδίί ρβΓαββικΙί ΙβρίΙιΐΓ : Τών αγίων και δι- £) ϋ ϊηΙβΓρΓΟίοηΙαΓ ΡαίΓυιη δβηίβηΐίαδ, ςαί ρΓοροδί- 

καίων Οίοπατορων Ιωακείμ καΐ "Αννην ; $αηοΙοηίϊη Ιίο 

€ί]Χί$ίοηίηι ^οα^Η^^η^ βί Αηηχ Οοιηίηί ρνοί/βηϋοηιιη. 

ΕΙ ίηΪΓοραπο αά ϋιιοιη νοδροιαι*. : Τών δικαίων 

σου,^ Κύριε, τήν μνήμην Ιορτάζοντες, δι' αυτών 

σε δυσωπούμεν, σώσον τάς ψυχάς ημών. ^χι$^0' 

νητη Ιχιοτηιη τηβηιοηαηι αΊβΙ>ναήΐ€.$, ρεν {ρ$ο$ Ιβ 

Λι/ληι7ί7βί• ί^χοταιηΐία, $ηΙνα αηίηιαβ ποδίταΒ. Ιιΐβπι 

ραδδΪΓη ΓοοαΓπΙ ίιι άίΐΏίδδοπίδ ΙίΙυΓ^ίβΓυηι βΐ οίΩ- 

οίοηιιη, υ1)ί Ιοαοΐιίηιππι βΙ Αηιιαιη αηίοηοιηαδίίοο 

^ιι$ίο$ αρροΐΐαΐοδ νίάοΓβ βδΐ. 

(27) νί^ϋαηϋδδίιηο νθΓΐ)ο διέκυψεν υβαβ βδΐ Ιδί• 
άοΓαδ,ςαοά δοϋίοβΐ αίΐ Γοί.ςαα (Ιο α^ίΙαΓ, οπίζίηβιιι 
αίςιιβ βχοΓάίιιιη ΓβίβΓίαΓ. ΕΙ δαηβ ηίδί ,ιά οπμίηουι 
Μ&Π83 ίά ΓβίβΓαδ, ςαί ίαοίΐβ αάιηίδβΓίΙ, υΐ ίρδί 8οΙί 
3υδϋ(ία ΙπΙ^υαΙυΓ ? Υβπιιη ηβο ϋΐαά οοηδίάβΓΛίίοηβ 
ναοαΐ, {|ΐΐ0(1 Μαρία ηοϋ ^η8ία 8βά^ιι8ί^^^α ίρδα αρρβί- 
ΙαΙαΓ, ςυο ηβιηρο ίηιυιϋυρ, ΐιΐδΐίΐίαηι ίΐα ϋβίραρί» 
ίηΐιηβδίδί^ο δβηιρβΓ,υΙ ιιυηςυαηι Μαπαπ)ηίδί,|υδ(ίΙία 
βχοΓηαΙαίϋΓοροπαδ,αυΙοο^ίίΙαΓβροδδίδ.ΟοηίφίοΙίοβΙ 
Ιιίο ΓαΓδίΐδ ροΓρβπάοΓθ (1110(1 αΐίαβ ιηοηαί,ςααιη ναηο Ιίοηοδ ίϊ;Γί;ΖΜ*'ίυαδ Γίβίάίδδίαιβ βίο αοοίρίιιη!, υΐ ί•ίΐ^ 
αιΐ οοιηιηυηοιη Γκίβΐίαιη, (^υοΓυιη αιιπ1)υδ Ιη^οιια- 
1)αηΙ,δθΐΐδηΓη οχίμοΓβ ηβ^ΐίίξαηΐ. Νοηηο οιιίηι ρ1ίΐη•> 
1)1αδρ1ιβιηα (Ιίοοικία θδββΐ 1ϊ8ρο Ι.-ίίάοπ ρΓοροϋίΙΐο, 
ςυα (1β δουΑ Μαπ% άίοίΙΟΓ, εχοΓίαηι νοΓωπ μι$ΐαΊωη 
Γυίδδβ ? Α ραη ί^ίΙαΓ ηοη αά Μαη» ί^ηοηιίηίαιη 
ροΓίΓαΙιβηαα δϋΓ 1 ςυ» βχοΐαδίνο (ίβ ΟΙιΓίδΙο Οοηιίηο 
βΐίαηι ίη δαοπδ ΙιίΙΙβΓίβ (ΙίουηΙιΐΓ (/ ΡεΙτ. ιι, 22) : 
Οηχ ρβοοαίητη ηοη /"βοΐί, η€0 ίηνβηίηε 08ΐ άοΙα8 ίη ω'β 
β^η8, 

(28) Εη 1ί})ί ΓηΓβαδ ΥΐΓςίηβπι Οβίραραπι ρΐαηο αΐ) 
ίίδ δβ^αηοίαπι, (ΐυί α Ββο βχίοιτοδ υΐίίΐιιβ ο^ ρπ- 
ιηαηι οπμίηαίβηι 1α1)6πι (ΙβδοπΗυηΙυΓ. 

(29) δίουΐ δυροΓίαδ (ο^ρ. 9) ΙβΓΓαπι ααοΙΟΓ θίχοραΐ 
ραΓβηΙοηι Αιΐβθ, ςυία Ιιίο β ΙβΓΓα ρΐαβπιαίηδ ΓυίΙ, 
βαπκΐβπι ίη ιηοϋΐυιη Ιιίο ϋοδίαπι Α(1αηιί, βΐ (ΐυα Γογ- 
πιαία βδΐ Ενα, ίρβίηδ Ενα» (α^ίυΐοηί ροίΐίοβΐ α ϋοο 
ΑάίΒ ρρονίδί) ιηαΐΓβιη αρροΙΙαΙ. 

(30) Νβηιρβ ?ίουΙ οοηάίΐα ΓυίΙ Ενα β ιηβηι1)Γ0 Αιΐιυ . 33 δΕΒΜΟ ΙΝ ΝΑΤΙΥΙΤΑΤΕΜ Β. V. ΜΑΚΙ^Ε. 34 

•το-ίτο ττ,ς νέας λαμβάνει δημιουργίας όργανον, "ίνα Α αοοοιηιηοίΐαΐυιη ρΓβΒδίο βδδβ ροίβΓαΙ, ςυβη! ΥίΓβο, 

χ«\ μεΐ2 λβμπρας τ?^ζ προσθήκης τ6 δάνειον άπο- ηβςιιβ βηίιη, ιιί ίΐα άίοαιη, β ΙβΓΓα Ιιβθο Γυϋ, (ΐαβιη- 

?φ, λέγω δ« ττ,ν πλευράν• και δια τοΰτο γεννάται αάπιοίίαπι ρΓβΒίβΙΊ δπιηυδ, βΐ ρρδβ οιηηίΙ)υδ οΓβα- 

&νέοί "Αδχμ, ό έμος Χρίστος, οα τέλειος μ6νον^ Ιυπδ ρβΓίβοΙίδδίιηα ΓυίΙ. Ηοο βΓβο Οβυδ ηοχο) ΟΓβα- 

έλϋ οή χαΐ υπερτελής, παρά της άρτι γεννηθείσης ϋοηίδ ίηβίΓϋΐηοηΙυιτι αδδαιηίΐ, ςιιο ίΐΐιιά βΐίαιη, 

τ-Λείας, ί δσα φημι κατ* ανθρώπους, 0ε6παιδος καΐ (|ΐιο(1 ίρδβ αοοβρβΓαΙ, οοβίαιη νίάβϋοοΐ, ΐΏαχίιηβ 

αΓ.τρος, ηπερ έντευ0εν μέλη θεού ήμας άπειργά- οαιη ΓοεηοΓβ ΓβάάβΓβί (31).Α1(ϊαβ Ιιίηο ηονπδ Αθαιη, 

η-το. ΟιπδΙαδ ιηβυδ ηαβείΙυΓ ηοη δοΐαιη ρβρΓβοΙαδ, δβά 

ορρίάο βΐ δπρβΓ ρβΓΓβοΙϋδ βχ βα, ςαβΒ ρβΓΓβοία (32) (ςαοαίΐ δοίΐίοβΐ ρΓο Ιιιιπιαηα οοηάίΐίοηβ ΙίοοΙ) Γοοβηδ 

ηαΐα βδΐ, ςα 13 Οβί ΟΙία ββΐ βΐ ιηαΙβΓ, ςαω^ϋβ βχίπίΐθ ιιοβ Ββί πΐ6ΐη1)Γα βίΤοοίΙ. 

Ιϋ*. ΕΤεν. Άπασι μεν ουν τοΤς γενομάνοις και τό χγ. ΗίΒΟ Ιι»οΙβηιΐδ (ϋεΐίΐ δίηΐ. ;αηι νβΓΟ οιηηία 

λεΤττον άκολουθεΐν ανάγκη, ή φθορά δηλαδή, άνευ (]α;Β0ΐιη€[υβ εοικίίΐα δαηΐ, (ΙβΓβοΙίοιιί δβα οοΓΓίιρ- 
μΙντο'.ν£ των ασωμάτων, οις ό Πλάστης υποστήσας Ιίοηί ηβοβδδαπο δυΙ>)ίείαη1ιΐΓ, δί ίηοοΓροΓοα Ιαιηβπ 
χαι ταύτα, μή προς τέλος δρ^ν έχαρίσατο, "ιν' ή οχοίρίβδ, (ΐυίΙ)υδ ΟγοεΙογ ίη ίρδΕ βΟΓυιη οοικϋΐίοηβ 
πολυττοίκιλος αύτου σοφία καντευβεν, οΤμαι, φάνε- Β ΐΗΓ^ίΙαδ βδΐ,ιιΐ ηιιΐΐυιη ιιηςυαπι Γιηοηι αΙΙίιΐββΓβηΙ : 
ρω^τ^, δτ•. των δπό γένεσιν Ινια μίν φθοράν έπι- (ΐυοά ίάβο ίαοΐιιιη ρυΐο,ιιΐ Ιιίηο ςνιοςυο ιηιιΙΙίΓοΓΠΐίβ 
σπεύδειν, των δ' άύτών^τερα διαμένειν έδημιούρ- ίρδίιΐδ βΙιιοβδΟβΓβΙ δαρίβηΐία, άαιη βΟΓίιιη, φίνο 
γησεν άφθαρτα. ΟΓΐυιη 1ιβ1)ΐΐ6πιηΙ, ςτίίηάαιη ο,ά οοΓΓπρΙίοηβιη ρΓΟ- 

ρβΓαΓβηΙ, ςαφάαιη νβΓΟ ηΐ ρβΓρβΙιιο οοηδίδΙοΓβηΙ 

ίη€0ΓπιρΙί1)ί1ία οοικϋάίΐ. 

Τήν πίναγνυν δΐ, ει και μηδενι των γενητών την Υεπιπι θΐί&πίδί ηιιΐΐα β ΟΓβαΙίδ Γβ1)ΐΐδ Ιιαίο δβ ηβ- 

το•.αίττν ανάγκην διαφυγεΐν ένζν, πόθεν αν τις οβδδίΐαΐί δΐιΙ)άαοβΓβ ροδδβΐ ; ςυοιηοάο (]υίδρίαιη 

-ούτω '/ε υποπίπτειν τψ πάθει δοίη δικαίων, ή^ς οοηοβδδβπΐ, Ιιυίο ιη&ΐο ίηηοοθηΐίδδίιηατη ί]ΐΐ0(ΐαθ 

γενομένης, αληθής πάσιν άνάπλασις έπτίνθησε ο^ηοχίαπι θχδϋΐίδδθ νίΓβίηβπι (33), ςαα οχοηβηίο, 

κα\ ζωτι, ήπερ ό λόγος έδειξε φθάσα ; *ϋς γάρ ού- ςυοιηαάιηοάαιη ^αIη οδίβϋδϋπι βδΐ, .νβΓα ΟΓβαΙίοηίδ 

οενός των ούκ έπαινουμένων άνθρώποις δέδεικται ΓβίϋηβΓαΙίο, αο νβΓα νίΐα οηίΐηίΙ)ΐΐδ βίίΙοΓαίΙ ? Ναπι 

κοινωνός, άλλα και αγγέλων άγιωτέρα μόνη, καΐ ({ΐιβιηαίΐιηοίΐιιια ρΓΟΓδυδ 6ΧδθΓδ6θΓαιηοπιηίυπι,(ΐυ» 

μόνην έχρήν μή τοις άλλοις της κοινής κοινωνείν ίη 1ιοΐΏίηί1)υδ ηοϋ οβηδβηΙυΓ Ιαικίο (1ΐ§[ηα (34), αΐ- 

5>τκΑηρίας• άλλ' έδει γ*, έπει τηλικαύτη γεγέν- ςυβ ίπδυρβΓ δοΐα ίρδίδ αα^βΠδ δαηοΙίοΓ αρραΓαίΙ;δίο 

νττ2• μϊ^τη ρ ο'.ονει γενέσεως καΐ πηγή, δι' 6'ν εφη- η βΐίαπι οροΓΐ6ΐ)&1,ιι( δοΐα εοιηιηυηίδ Γβϋςαίδ οιηηί- 

721 λόγον, γένεσιν μόνον ά%\ το κατ* αυτήν και 1)υδ ϋΐίδβπα) βχρβΓδ βδδβΐ (35) ; αίςυο Ιιοο δαΚβιη 

Ε'νι: καΐ όνομάζεσθαι* καθά και άγγελοι, ων υπέρ- βί ά6ΐ)6ΐ)αΙαΓ,υΙ (]τιοηίαπι δίη§α1απ βα οοηιΐίΐίοηβ 

τέρι καθίσταται, γέγονότες, αθάνατοι μένουσι καΐ ρΓΟββηίΙα βδΐ, ιιΙ νβΐιιΐΐ ιηαίβΓ αο Γοηδ (ςιια δΐιρβ- 

ςθορα; ανώτεροι. ηπδ (Ιίχίπιυδ ταϋοηβ) βχδίδίβηΐίφ οτηηίιιιη βδδοΐ,δίο 

ρδϋ Ίη ρβΓρβΙααιη,ςτι&αινίδ ΟΓβ&Ια, βχδίδίβηΐία βΐ βδδβΐ βΙρΓίΒίϋοαΓοΙπΓ ; ιιοη δβουδ αο ίρδί ςτιοςυβ αηςβίί, 

ίςυο5 ίρ53 5υρ6Γ6Χ66(ϋ(, ροδίςιι&ιη δβιηοΐ ί&οίί βααΐ, ίιηπιΟΓί&Ιβδ ρβηηαηβηΐ, β Ι οοΓΓαρΙΐοηίδ ίιηιηυηβδ. 

Ιζ'. Άλλ* 6 λόγος, ί?τι ούχ οΰτως, V ηλίου δια- XVI. ΑΙ ταϋο, (ΐααΓβ Ιιαο ηοη ίΐα δθ 1ια1)6Γβη(, 

^-'Χθτι τηλαυγέστερον ήτής Παρθένου μελαλειότης• 6]αδΠΐοάί βδΐ, υ( δοΐβ 1τιοί(1ίαδ δο ρΓοάβΙ νίΓ^ίηίβ 

ότ£, της ένύλοϋ λαχοΰσα μοίρας, δήλον δ* 'εξ ων τον ιηα^ίΠεβηΙία.Ναηι οοΓροΓβαπι ηαΙυΓαπι δονίίΐα (ΐ(1 

ΑαΙ Βαΐΐβήηί ηοΙβΒ. 

131) Ρ1α5 δβιηβΐ αρηά Ρ&ΐΓβδ Ιαπι (]ϊΓ8θ60δ Ιυιη αΐΒ^ηβ ρβοοαίο» 

1^ϋηοδΙ]»€ δβηίβηϋα ΓβοαπίΙ, ηβπιρβ όγο οοδία, (35) δαπιηια }ιυ]αδ αρ^αιηβηίαΐίοηίδ θί>1 ; Νίΐιίΐ 

Αάίχ: &αΙ)ΐΓ&εΙα, β ςηα ιηυΠβΓ βδΐ φάίποαϋι, ίρδί οπιηίηο βοηιπι, ({ΐΐδθ ίη Γβΐίςαίδ 1ιοηιίηί1)αδ δυηΐ 

λ<\» χιΙ>βΓβπι Γροΐαηι ίαίδδβ ΓβδΙίΙαϋοηθπι, εηηι νί- νίΙυρβΓα1)ΐ1ία, ίη Μάπα (ΙβρΓοΙιβηδυπιΙ θί>1 ; βΓβο 
οΐϊ^ίτη βτ &ο1& 8α1)5ΐΕη(1α πιαίίβπδ, Μαπο) νίάβΐίοβ, ρ. Μαρία ίηίαιίδΐφ Ιιοπιίηιιηι δΟΓίίδ ραρίοορδ βδδβ 
Ώ0ΤΌ3 ΑάΛΏϊ εβ(ϋί1εα1ιΐ9 βδΐ. " ηοη (ΐ6ΐ)ηί(, δοίΐίοβΐ οστηιρΗοηίΒ, άβ ςαα Ιιίο δβΓπιο 

(32) Εοοβ ΐΠ>ί Μ&Γίαπι, ΏΆίατη ρβΓ^βοΙωη, οιχια βδΐ. Ιάβπι αρ&υηιβηίαηάί ^βηυδαδαΓραΙτιηι νίάίΓουδ 
Γβΐιςιιοδ οιηηβδ δυρβπτίδ (οαρ. ιχ) αυοΙΟΓ (ραάηοο• α ΡαδοΙιαδίο Κα11)βΓΐ;ο(νί(1.Λίοηίί. αά ΟΗαΗαιη άοηα- 
τ*:\ Ιαηςυαηι ρΓοΙβιη ίπιρβΓίβοΙαπι. αο7ΐί8 ϋροπίβ άβ8ηηιηιο,η.Η, δτιρ.ρα^. 10] ίΐα αΓςιι* 

(33) ΟβηΙίβδ αο ιηίΠίβδ αρτιά ΡαΐΓβδ Ιιοο ρηηεί- βηΐβ : ΜαΗα ίτητηηηίβ Ιηϋ; α ρβοοαίο οήρχηΐΒ ; βτρο 
ρΐαιηΙαηαυαιηίηοοηοιίδδβπίΓβρβΓίβδ,βχίδΙίιηαηάααα βί α ροίπή ββνί&άβΐη ρβΰοαίι, ρανΙηΒ ΒοίΗοβί άοΐστίδηε 
Ώοη 6556, ΥΐΓ^ηβαι Ββίραπιιη ίΐδοααΐΐβ ο1)ηοχίαα: βδδθ χγηηιηηχ8 (ν,ϋ, 

ροΙαί556,&άςιΐΦά6ρ6ΐΐ6ηάαάίνίηί(τΐ8(αηαηαιη Ρίΐϋ Οααηςτιαπι νβΓο ΙδίάοΓαδ ηοη ίΐα άίδρηίβΐ, υ( 

^τιϊ εαορβΓαΐΓίχρΓφάββΙίηαΙαίαβΓαΙ.ΟαοαςυαηΙαιη άβπιυπι οοηοΐαάαΐ, ΒβίραΓαηι Γβίρβα πιοπ ηοη (Ιβ- 

ίπτ^ιη ρΓ8Β8βηΐ6ΐη ίαοίαΐ, ίαοίΐβ (ΐαίδςιιβ ίηΙβΠί^ίΙ. 1)αίδδ6,υ(ί βχ δβ^αβηΐί ραρα^ΐ'αρηο αρραροί; ηοη 

''33} ΑτιΙ άβ1)β5 αΓΩΓΠίαΓβ ρβεεαίυπι οπ^ίηαΐβ ηοη Ιαπιβη ίΐίικί ίηΓιοίαΙυΓ, (ϊϋοά Ιιίο Ιοοο ρπηοΐρίί ρο- 

ί'ίϊ^ρ Γθΰβπδβηθηπι ίηΐβτ βα, ςαοο ίη Ιιοπιίηί^αδ δυίΐ,αΐ) οαδοίΐίοβία^ίαίδδβ οιηηία (ηιη?€υη(^αβ ίηηο- 

1ιυ<1β εαΓ6ηΙ, αηΐ οβΓίβ ΓαΙβ1)οπδ, Ηίο (Ιίί^ΟΓίίδδίπιβ πιίηί1)υδ1αυάαΙ)ί1ίαηοηοβη8βηΙιΐΓ.Ιιηο ΓαΙιοηβδΙιιπι 

^ίϊΐΓΠίαπ, ^βαίαπι ΒβίραΓαπι ροοοαίο οπ^ίηαΐί ο1)- αΐ) ΙδίάοΓο,ΙιιπιαΙ) αΙϋδΡαΐΓίΙ)αδ Ιιαο οοοαδίοηβ βχ- 

ποχϊαπι ϋοη ίαίδδβ. Πιο ααΐοηι α(1 Μαπαηι αρβιΐβ οορίΙαΙίΌ,υΙ οαιίδαπι ηιοΓίίδ 1)βαΙ;ο ΥίΓρίηίδ αΐίςααπι 

ΐΓ^η^ΙαΙαπ) ίΠυά οβρηίιηαδ,ςαοά άβ01ΐΓίί>Ιο Οοηιίηο ίΐδδί^'ηβηΙ,ονίάβηΙΟΓ οδίβηάιιηΐ, ίηιπιιιηίΐαΐβπι ^^υ5- 

ϊΟΓίρδίΙ Λροδίοΐαβ [Ηβ*)Τ. ιν, 15) : Λ'οη βηίιη Λα6β- άβπιαΐ) οπιηί ρΐαηορβοοαίο ίίδάοπι ρίβηίδδίπιβ ρβΓ- 

ΐΛη$ροηίίίΙΐ€€τη,^ηί ηοη ρθ8$Η ϋοπιραϋ ίηβνηιίίαίίΙιΐΒ δααδαπι Γαίδδβ. 
ηΜίτι»^ ί€η(αίιιηι αχΛίΤΛ ρβτ οψηηία ρτο ΒίτηίΙϋηάίηβ 35 ΙΒΙΟΟία ΤΗΚ88ΑίΟΝΙί]ΕΝ8Ι8 36 νοΓΟ ιηαιιίΓβ&Ιηηα οχ βο θβΙ, ςυο4 εοηιιηιΐηϋπι Ιιοη Α '^^^ άνθριί^πων άδιάβλΐ)τον ου διέφυγε νόμον, της ηιίπιιιη οοικίίϋυηοπι ίη ϋ&, ηνίβ) <ν Γορ{'θ)>θη!»ίοηβ 
ίΐΙ)5υηΙ,ηοη αυίϋβίΐ) 8μ1)ΙίΐϊΐίθΓ4 Ιααιβη ςιιαιη ρμΓί^ 
ϋΐϋ :ΐΰ ρΓΟίΟ^Ι&α ιι&ΙαΓα, απ^βΐίοο ϋοίΐίουΐ, ίρ^& 
ρπΒδΙίΙβνίΙ. δί ρηίιη οοΓΓυρΙίοηί ην»11θ π»ριίο οΐί- 
ηοχ:ίαΓαίδΐϊθΙ,]αηΐ(ϋνοΓ3ίΒ αΐ) ΙΐϋΐηαηΕ, αο ίηιηιαίο- 
ΓΐαΙίδ ί'3δ6 ιιαίιΐΓΦ νίιΐβπ ρύ(αί8ϋθΙ(30), ιΐ43ΐ|υ6 ΙαηΙα 
α(1ιιιίΓαΓιοιΐθ ιϋ^^ηβι ίοΓθηΙ δΐιΐιΐίπαίδβίηια ίΠα» ηαο) 
ίηηυϋ6ηΙΪ8!}ίιη& ΥΐΓ^ο μβδβϋ. 

Οαοιΐ 51 Ιιαπιαδ ίηηοεβιιΙίδδίπϋΒ ίΠϊιΐδ αοΓριΐΒ &α- 
ΟΓαΙΐδδίιηιιπι οχοορίΐ, ηοιι ίρϋμηι Ιατηυη, δίουΐ 
οοΓροΓα ποδίτα, α1)δμΓηρδΐΙ ; νοηιιη οχορρίΐ ΠΙμίΙ 
(ΐαίιΐΰπι, ιιίρυΐϋ οχ δβ ίρδα οοιίφαοΙϋΓΠ ; 80(1 ηί 
δίιηιιΐ ραίαιη ίαοοηα, ϊιιΙργ Ιιυιηαηα ροΓμοια ρβοα- 
Ιίαπ ίΐίαιΐ βχοϋΐΐϋΐιΐΐα ρΓβαιΙίΙαηι, βΐ ({ΐιαιη δίιηΐΐϋ- ά,αιγοΟ; κβΐ υψηλής, λέγω δΐ των αγγέλων, ύψηλάτ 
τ&ρα διεπιάξατο (ρύφεως* ει γαρ και οΟορας 
εόείχνυτο χρείττων, ετέρας αν είναι πάρα τον αν- 
θρωπον αϋλου δημιουργίας έδ<ίχεΐ' και ουκ 
οϋτω Οαυμαατόν, τα υψηλοί της παναμώμου 
γασμενης έχεινα. αν ί^ν 
διειρ- £1 δΐ τς παναγέβτατον ύποδεξάμένη γη της παν- 
άγνου σώμα ουχ άνήλωχεν, ώς τα χα6' ήμας, άλλ' 
6'τι μεν παρ* αυτής, δια τουτ' Ιδέζατο^ οτι δ' Γνα 
δε(ξ^ χρεΐττον ή χατα τα ανθρώπινα σώματα, και 
ύΐον καταπολυ τφ δεσποτιχψ έοιχεναι σώματι, ο^ 
παρακ:(τέχεΐ4 εσ/εν έπιπολυ, ώς διεςοο'.χώτερον ηίαιιι 1)οηιίπίοο οοιρυΐ-ί ίαίδδΟ, ηοη ιϋα αρυιΐ &β ρ εν τώ περί της κοιμιζσεως της μακαρίχς δε(κνυμεν 
ΓβΙίιυη^ϋ ϋΐιΐίΐροΐαΐΐ, ιΐηΰΠΐΗίΙηιοιΙαιιι ΙαΙΐαδ ίη δΟΓ- λογφ. ηιοηο (16 1ΐ6α(<ρ ΠοπΏίΙίοηβ 3{ΐιη ϋδίβικίίιηιΐϋ (37). 

δί ({1118 ροΓΓο Ιιίο ούΐιίβηιία^, οοιτυρίίοηΰίηι ρΓΟ- 
ρΙΟΓοα Υίΐ'^Μηί (Γί1)ΐΐ6ΐκ1ίΐιη ηοπ βδδο, (]ΐπα ιιβπιρβ 
εορρυδ ΐΠίαπ, δοοαδ αο ιΐο ηοδίπβ ϋΟΓροΓίϋαβ ϋα(« 
εοηαρίίοηί Γβίρδίΐ υΐιηυχίιιηι ηοη ίαϋ, ηοδ ιιΙΙηιΐΘ 
οοηίΓαιΙίοβαΙβδ ηοη 1ια1)θΙ)ϋ (3Β). 

Χνπ. €(υΐ6Γαηι ηοπιβη οοΓΓίιρϋοηίδηοη ίΐΐίίβα• 
Ιυηιηιοάο Ιπ1)υίΙυΓ, ηαΐΒ οονροια ίΐίδ^οΐνίΐ, δ€ΐ1 
!λΙΐ6π (]αο(]αο, Γΐαοβ αηίιη&δ ίηΠείΙ. £( οοιροπδ 
(]αί(1βιη οοΓΓαρΙίο ^ίϋ^ ιΐϋΐιβΐ ΟΓάίηίβ, ςτιο ίρδίιηι 
ουηΙΐηβΙαΓ, (ϋδίηρίίο, 6ΐ ίη βα (βΙοηΊβηίΑ), β ηαϊ- 
1)ΐΐδ οοηδίαΐ, η^δοΐυΐίο. ΟοιταρΙΙα νοΓο αηΐιηαι Γυοτ 
ΓΪΙϋΙιαΙϊβηί^ϋο α Πβύ,βΙ αΠ'εΰΙίύ ϋορίια ηαΙυΓαπι ϋδ 
αιΙΙιαίΓβηβ, £[ΐιίΙ)αδ ρβιΤπιοηίΙίδ ηαΐα ηοη 6δΙ ; εΐ Ει το (νυν δια ταύτα μή συγχίορει'ν τις ενταύθα 
βούλεταιτήν φΟοοάν, λέγω δε, τω μή καθάζε: τα 
ημέτερα διεφθορέναι χάκεΤνο, ουκ αντιλέγοντας εςΞΐ 
και ή μας. 

ΙΖ'. "Αλλως δΐ και ή της φθοράς προσωννμία ουκ 
έπι σιυμάτων μόνον, αλλά χαι έπι ψ'->χήί κατηγο- 
ρείται. Και σοψατος μεν ή της σονεχούσης τάξεως 
διάλυσις, και προς έκεΐνβ, 6θ*ν συνέστηκεν, άνα- 
χώρησις: ψυ/γΐ δε τούτ^ αν εΓη φΟοςα, ή Θεού 
άλλοτρίωσις, και προς α μή πέφυκε πάρα φύσιν 
οιχείωσις* χαι οΤον είπεϊν, τουβ* Ικατέρψ θάνατος, 
ή της χαταλλ|χλου διάζευζις αρμονίας, ει και προς άλληλος Ικατέρψ συμβέβηχεν ή τελευτή* έπείπερ, 
ώς έ'φημεν, σο)ματι μεν φθορά ή προς την στοι- 
χειώδη και πρώ«ην αΰτρΰ αρχήν άνάλυαις, ψ'-^'/τΙ δε 
θάνατος τού^αντίρν ή τη^ πρώτης ρντως αρ/η; 
άπέστα^ις. Ιιού, υΐ ίΐα ιΐΐοαιη, αίΓΐίΐαβ ηιΟΓδ ΟδΙ, οοηιραμίηίδ Ο άλληλα τρόπον έτερον, ώς αν φαίη τις ίσως, άκατ- 

δί1)ί οοηδοηίαηυίκ (ΙίδδοΙαΙίο. ΰυ&πίΐυαπι δί ίηνίοβίη 

ίίΠο ιηοάο (:οηΓ(ίΓ&ηΙιΐΓ, Ιιααιΐ ίηΰοηΰΐηηο (ΐυί8])ί(ΐηι 

Γοι-Ιβ (^ίχβπΐ, ^^η(Γ€'ιπι1 ταϋοηβ ιηοΓίοπι υΐΓΊ(]ΐιο 

οΙ)ΐΊη^'βΓθ. Ουαηιΐοίΐιιίιΐυηι, ηΐί (ϋχίη)α8, οοτρϋπ 

ηιοΓδ βδί ι-θδοΐαΐΐο ίη οΙβπιοηΙαΓβ αο ρπηηιπι &υί 

ρηηοΐρίυπι ; β ΰοηνοΓδο αυΐβπι ιηοΓδ αηίηι» βδΐ αΐι 

60, ςυί ΥθΓβ βδΐ ρπηοίρίιιπι ρππιαπι, Γβοββδίο. 

ΡοΓΓο, ιαΐίοηο ΙιαΙίίΙα 1»ιΐ3α8 οοΓΓυρΙίοηί» ι}η«) 
ίη ίΐηίιπίΐ οοπί^ίάοΓαΙιΐΓ, »ί (ΐιιίδ αΙΙα», οβνίο ίηηο- 
εϋηΐίδδίιηα ΐΐΐα οοιτυρίίυηίίηι ηηΐίαιη αιΐηιίδΐΐ. ΕΙ 
δαηο ηβηιο Ιιοιηίηυηι βχδΐΐΐίΐ, ([ΐιί ά1) οιηηί ρβοοηΐο 
ρΓ0Γ^^ιιδ ίιιΙο^'^Γ ίαοΓίΙ, ρΓΟθΙβΓ ίΐίππι ηοναπι, ίη- Ιΐλήν χατά γ» τδν είρημένον τζς φθοράς, δ'ς έν- 
Οείι^ρείται ττί ψυχό, ^όγον, ^Γ^τερ τις, ή πάναγ^^ο; 
φθοράς ανεπίδεκτος. 1ΐ4ν*η μΐ^ γάρ ^ών ανθρώπων 
ουδείς αμαρτίας ήστινοσοΰν άψαυστος γέγονεν, 
έχείνουν δίχα, τόν καιρόν φημι της μακάριας τόκον, (ΐυαπι, Ιιαίιΐδ ϋοαίω ΚΙΙίηηι, (|υί δοΐιΐδ (^311), υΐροΐβ Ι' 6'ς μόνος οΐα θεάνθρωπος άμα^ρτίαν ο'υχ έποίησεν, 

ΑυΙ ΒαΙΙοΓΪηΙ ποίκ. (36) Εη Ιίΐπ ΓΐίΓδυΐΏ ίηαιίϋαΐυπι, οιηηία (|η;υ 
ηΗΐηΓΟ) ΙιηηιαηίΒ δπηΐ ρνορπα, ίη Μάπα Γυίδδο, 
οχοορίο Ιίΐιηβη ροοοαίο, Πίίβο υΐ, δΟΓναία ρΓοροΓ- 
Ιίοηβ ύο ϋβίροΓί! ίΐΐηά ναΐοαΐ, ςηοά ιΐο ΟΙπίδΙο 
δοΐοηιηο ΓαίΙ οβΙβΗιβΓβ, Ιιιιηκιηαηι βιιιη ηαίυπβηι 
αί?δαηιρδίδδο, ηυη ουίραηι. 

(37) Εχ Ιιίδ ρ.ιΐοΐ, Ιηιηο δοιπιοηοηι αϊ) ΙδίίΙοΓο, 
ροδίπιΐίΐιη αΐίιπη ίη ΠβίρίΐΓίπ ϋορηιίΐίοηοηι ((ΐυοιη 
ιηίοηιΐί^ (Ιίΐίιίηιυδ) ,ίίΐιη οοηδοπρδΟΓαΙ, 1ΐίΐΙ)ίΙυπι 
Γϋίδίϋο Μ νοίΌ ^ο<1υ1ΰ ηοΐαηϋιιηι ο^Ι ; ηαηι, ηΐ ^;υο 
ΙοίΜ) ν^ι1<■1)^Iιη1^^, ιιονηιιι ίικίο ηο1)^^* ρΓίΐ•ΐΗ?1)ίΙιΐΓ ίη- 
ιΙΙοΙιΐΓΐι. «ριο ρΐΌΐ)ΐ.•ΙϋΓ, ηΐΐ'πιοιαίαπι Ιιοιηίΐίαιη ίη 
ΥίΓ^Μπίί^υοΓΠΐιΙίοηοηι ΓοοοηΙίοη» α1ί^υ^υδ βΓΟίοαΙί 
οροια ί]ΐί;ρΙ'^>ί'"'^ ίηΙοΓροΙίΐΙαηι ίϋίδί>ιβ, 

(38; Λΐίοδ ινρ(ίΓϊΙο Ούί ίηΙοΓ Ραΐρβδ, ^ηί ίίΐοο α πιΟΓίϋ ΌβίραΓαηι βχβιηρίαπι ηοη ίηίδδβ ηίίΐι ιηαηΐ, 
η6 ρΐιαηία^ίαδίίδ οοεα^ιο ηβ^&η(1ί ίηεαΓηαΙίοηΙδ 1)ο- 
ιηίηίοηθ νβπίαίβρι ρΓίΐί1)βΓοίυι•. |Ιη?ο ροΓΓΟ ο Ι βΐια 
Ιιυ3ΐΐδπιοθί (άβ (^υίουδ ίη 6οπιπΐ6η(αΓίρ) (:[αοβ Ρα- 
ΐΓΟδ (1ίδρυ(8Γ6 δοΐβηΐ άβ ΟϋίραΓΟ) πιοπίο βίοοηάί- 
Ιίοηο οοΓροΓίδ β)υδ ίη δβρυΙοΓΟ, ηι&ηίίθδίο ο^Ιοη- 
άαηΐ, ίάβο ΡΕίΓβδ ηΐίαβ Λίςυβ αΐίπδ οαηδ,ΐδ, ρΓορΙβΓ 
ςποδ ΒθίραΓδί πιογΙοπι §:α»ΙίΐΓθΙ, οχϋο^11ίΐ>δο, (]υία 
α οοπιπιυηίδ οπιηίυηι ηιΟΓίίδ οίαιπα, ρππι.τνΛ δοί- 
Ιίοθί ουίρα, οαπι α1ί• ικιηι οχί<ΙίηιαΙ>αηΙ. 

(30) 1 ΡοίΓ. η, 22. Εη ναΙΙϋίϋίΗηιυηι ίΐΐυιΐ. τιί 
ραΐαηί, ΛΓ^ΊΐηιοηΙυιη αϋνοΐΜΐδ ίηιηιηηϋαίοπι Πβί- 
ρ&Γ«3 α Ιαηο οΓίρίηαΙίδ ρβοααΐί : ηοι|υο α<1νοΓΐτιηΐ, 
οοιίοηι ]υΓ6 οα νοΓίία μΓ^'βπ ροδδβ ςαο οοηίΙοίαΙιΐΓ, 
ΟβΙροΓ^ηι ρβϋι'αίηηι /6α$5β βί φίηίη γινβηίντη ε^αβ 37 8ΕΚΜ0 ΙΝ ΝΑΤίνίΤΑΤΕΜ Ρ, V. ΜΑΕΙ^Ε ούοε εύοίθη δ«$λος έν τφ στάματι «ύτο5• )ίατ> δΐ το β 0βμ3 1)ΡΓρο, ρ6(:οβίηηι ηβΠ ίβΰίί, η^^μβ άοίμα ίην 
μηον^ βμΛοτιιν ουδείς της πανάγνοα μάλλον την προς ίη$ β8ΐ ίη ογβ βμι^. Ομρά Υϋρο ρβΓΠηοΙ α4 ^ί ^ριτϊόν Ε^Λφβρειαν φέρει• Ιδεί γαρ μεϊζογ η τίνα 
των ΊΖΖΤζίΛ'^ την τεχοΰσαν άφομ^^οΰ^Οαι τψ έξ 
αύτηΓ οΰχουν ανθρώπων μεν πάντων ή πάναγνος, 
Μ:" ούδ' 6'τον λογίσασΟαι, άνωμολ(5γηται κ^Οαρω- 
τΪΓΐ, χα•. δ IX τοΰτο μόνη προς τούτους άφθαρτος 
ίτίντως. 

Άγγελοι δΐ π^Λα^ μίν §τι περιπίττυβίν εΤχον τ^ 
κχτι ψ'-'χή'^ προαποδοθείστ^ φθορ9, δ πάντων των 
της εκείνου μχνίις έξ έχε(νου χίί δι' εκείνου μετ- 
ειλη^ότων έπέχεινα θεοΰ χωριτΟεις δείκνυσιν έναρ- 
γώς άτώμζτος, δ'ς έκ της αν ω και φωτεινής άξιας, 
την κάτω και ζοφεραν ει^ηφε τάξιν' 6'τι δ' οίτρε- 
πτοι μενουσι νυν, μετά τον απόρρητον της Παρβέ. 
νί)\» τόκον ευρηχέναι πκιτεύεται. ζΐ δ' ψ και άγγ-.λοι 
συνεπεσον, τούτου κρείττων ή πολυύμνητος πεφα- 
^έ:3<ι^τα^, Ιτι δε και ^ζρΐ'^ίζν* παρέσχεν έκε^;οις, 
ταντο ο* ειπείν άφ^αρσίαν, καΟ' δ'ν φαμεν επί ψυ- 
χής της φθοράς λόγον κάκείνων άρα μακρψ μέτρφ 
^ΐλτίων ή πάναγνυς. και τούτψ γε άφΟαροτέρα τφ 
αϊ^ε:. 38 4ΐ)οιη|ΐϊ ροοραΐρ ίιηπινιηίΐαΐβιτϊ, μόριο ηιιι§ί»,ΐ]μί^ρι 
ίημοοορΜδδίηα^ ϋΐα, ί3}ΐϊΐί1ίΙιΐ(ϋροηι οαιη ϋΐιιίδίο 
βΡδδίΙ; οροΓΐβ1)αΙ βη}ιη, μ1ρ)υϋ (^μαρι αΐίμδ ([ϋίΐίτ 
1)βΙ;, βορίΐο (ίοηίΐπ^ αδδίμιϋαΓοΙμΓ. Α{ρΓίΙο ίβΙ^μ^* 
βαάβηι ίΐΐα ίηηοοβηΐίδδίηια ίίυίΐίαδϋΐίοΐ Ιίοιηίμί})μδ, 
ςυαμ(,μ|ϋ ηορ ϊΐ^τ\ )ίρ6ΐ, ρυΓ}ρΓ ρΓρβ4ί^ΛΐυΓ ; αο 
ΡΓΡίμίΙβ δρία ίηΙβΓ Ιιριμίηβδ ΓμίΙ ρΐί^μο ίμοοΓΓμρΙα. 
Οιιοί} ααΐβιη ρβΓίίμβ^ ^ αη^οΐοί^, ^αIη υθιό ίη 
βαιμ, ίΐμαμι ^μροπμδ ίημμί}μυδ, αμίιμίυ οοΓΓυρΙΐο- 
μβΐΏ ρΓρ}α1)ί οΐίιη 603 ροΐμίδδβ, Ιαομίβμίορ δαηο ο- 
δίβμάίΐ α1ί6ηί:ι1ιΐδ α Οβο δρίπίμδ ίΠο ((ϋα1)0ΐυδ), 
εαμοΐίδ ίιΐδαιιίβ} ίρδίυδ δοεμδ ο( ΐΰχ ίΠο αΰριτί1|υηι 
ΐΒίΐΙΐ ορηδ(μΙί1)μδ δμροΓβμιίμοηδ, ({υί β δυρβπια αο 
^ δρίθΐκΐίάα φ^^ϊΐαίο Ιαρδίΐδ α^Ι ιμίθ^ί^ιμ αο Ιοη(?1)Γί- 
^ βοδαμι δβάβπι άβΐηίδΐΐδ βδΐ. Οιιοί νοΓΟ μυηο αη^βϋ 
ίΐϊΐηιιιίαΐϊίΐϋδ ροΓδβνοΓρηΙ, ί4ρβΓίηβίΤα1)ί1οηινίΓ£:ί- 
ηίδ ρ^Γΐμηι αδδοομΜ ρυΐαηΐί (40). δί θγ^^ό Υί^-βο 
οιηηί Ιαμάβ 4ίί^μίί>$ίη^(^ ρΓΟίδΙϋμΙΙοΓ ίΐΐο ^^ρραΓμϋ, 
^ιιοεαιη αη^εΐ^ Ιαρδί δπηΐ, ιηδυρεΓ ν6Γο ΐ'ο1ί(|ΐιίδ 
ορμίηΐίΐ ίιηΐΏμ|χι1)ί1ϋα1;οπι (αί; δβπιρΰ 3υχ1α οα, ςιΐ89 
άβ αηίπΐφ οοΓΓμρΙίοηβ ρΓφμιίδδίπϊυδ, δίο οαπι ίηοοΓ- 

ΓυρΙϋ>)1ίΙ<ιΐ6ηι αρρβΠοηι), ρΓοίβοΙο βΐίαιη ίδΐίδ Ιοη^β βχοοΙΙβηΙίοΓ ίαίΐ ίηηοεβηΐίδδίμια, 6ΐ βχ Ιιαε δαίίβηι 

ραΓίέτ ίαιΐ ίιιεοΓΓαρ(ί1)ί1ίθΓ (41). 

ΑηΙ. Βαΐίβηηί ηοΐφ. 

ιη οίτ τρ,ήϋί!. λί ηοη ίΐα ΡαίΓαπι ηοδίΓΟΓαηι δα- Οηίαίη Ιΰαίανίνοίηβ ί^αϋάβρηναΐίο αΐ οίηηίραοαίο, 
ρΊβηΙια, ηοη ίΐα δβηδίΐδ πιαίπδ Εοείβδίβθ. Εοοβ ίάρο ρβτνβ^ιΗ αά Βΐιηαηηιη ρηνίί(^(μ> ; δίο Ιδίιΐυηΐδ 
ΐιΜ άυο ίΙΙα ίηνίοβπι ουη]υηοΙα: €ίιΗ8ΐη8 8οΙη8 α6 ρΓοηηηΙίανίΙ (δυρρ.^: 8οΙα (Όοίρανα) ίηΐεν Ηοίπίηββ 
\ΐίηηΊ ρίχναίο ρΓθτ$ιΐ8 ίηίορβτ (υίΐ : θΐ ρααίο ίηίρα : η (αιί ρΐαηβ ίηβΟΓπιραίίΙί^, Ροπό δί 8ητητηητη ριιή- 
5ί'^α νΐΓ(^ο Οβίρανα (ηϋ Όΐαηβ ίηεοηΊΐρίίΰίΗ8^ δοί/ΐ- ίαϋε^ ρΐαηβ χηοοίΎηρϋύϊΙβ οοηδίίΐυίΐυι• ίη οηΐιΐδνίδ 
Γί / ίηία^να α ρεοοαίο : αβ Ιιαο οηίαι οοπαρϋοηο ρβοοαίί ίΐ1)δοηΙία, ]απι δί ρίαρβ» δίηΐ (|υί οηιηί ροο $6Γΐΐιο 65(. Ιιηο 6Χ ΰο ςμο(1 50ίυδ ΰΐιπδίμδ ρροΓδοβ 

ϊϋΙβϋβΓ ίιιβΓϋ α ρβ(χαΙο, οβΓμί^ ααοΙοΓβιη ερηείη- 

»1».•Γ»_*, ΟίϊΐραΓαϊη ςυοςαβ δοι,ΑΜ ρβεεαίο εμίνίδ ίηαο- 

ο^ί•<<ίϋηοχδ'.δΙβΓβάθ1)αίδδβ. ϋιΐΓηαπι?ΡΓορΐ6Γ0&, ίη- 

•\αΐΐ, ί^αία ιααχίιηα,ς^υ® Ιιαύβπ ρΓοΙηίΙ. εμμιΟΗιίδΙο 

Μτη|1ϊ(υ()ο Ό^'ψΐϊτδΒ ιηηδδο (1βΙ)τιϋ, ρΓθίηάβ(}ΐιβ 1ΐ8Βε 

1-ΙΐΓί>Ιί Ώοτα\ί\\ ρΓβΒΓΟ^^αϋνα ροΐίυδ ({ΐι&πι α δυί εοη- 

^οΗίο ρβίρβΓΕΟί β&ηοΐ&πι τβρβίΐαΐ, ίηιο ροδίυΐ&ΐ 

«ιΙ ΐρ»! (<|α&αίαμι βοπιπι, £[υφ Ββί δίμιμίβΐ αοιηίηίδ 

ρρορπα ίίΐιμί, ραιίίεβρδ ββδβ ροΐβδί ρμηΐδ Ιιοπιο) 

ίϋίίΓίΙ ο«'>π]Π)αηίδ, αε ΒοΙί ΟβίραΓ^Β ίηΙβΓ ριίΓΟδ 1ιο- 

ιη\η«^!» 1ήΙ)υΙατη ίά ΓυβηΙ, ςυοά δοίί ΟΙιηβΙο, (ϊαα 

1>€ϋ^ Ιιοιηο βδΐ, Γβ86ΓναΙαΓ. 
εαίο εαΓμβΓΪμΙ, ρΓρίβεΙο βχ Ηαο ρανίβ ηοη ροΐοδ^ 
βδββ αΙΙβΓ α1ΐ6Γρ ρυποΓ 2ΐυΙ ίηεοιτυρΙίηίΙίοΓ, 
ευιη αΙ)δαΓ(1β Γιη^αΙαι• δαηιηιαπι δυηιηιο ηια3μδ. 
ΑΙίΐυί δαηείί αη^βΐί ηηΙΙο υηςααπι ρβοεαίο ίηί]ηί- 
ρμΐί δυμί ; ΟΓ^ξο, δί(ίμί(1οιμ ιαΐίο δοΐηιη ΙιαΙ)ϋίΐΙαΓ 
αοϊυαίίδ α ρβεεαίο ίηιηιιιηίΐαΐίδ, οαιη αη^^βϋ αϋο- 
(ΐυβ δαηιηιυηι ρηπίαΐίδ αΙΙίροπηΙ, εοηείρί υΐκ^αο 
ηοη ροίβδί ({αίδρίαπι ρυηοΓ αη^βΐίδ, δίουΐ ηβε αη- 
Ι^ζβίαδ αηαβίο ριιπρρ. ]£δΙ Ιαηίθη αϋα ταϋο, ρρορΙβΓ 
ςηίΐμ^ νβΐ ίμΙβΓ βρδ, αηί ηυΐΐο ιιηςη&ηι ροεοαίί 
ηοϊνο ίηΓβεΙί ΓηβΓίηΙ, αΐίαδ αΐίο ρηΓίοΓ βδδο οΐ (Ιίεί 
ροδδίΐ. δροεΙ&Γί βηίπι ροΙβδΙ Γοεβδδυδ α ρβεεαΙο 
ηοη πιθ(1ο ςυοαά αοίατη^ δθ(1 βϋαηι (ιποαγΙ ροίβη- 
ϋαηι. Εί βίε ρμποΓ 6γ|1, (]υί α ρβεεαμίΐο τοηιοΗοΓ, 
αίαμο ίη ][)οηο ΓίΓπιίοΓ βχδΐίΐυπί. Ριοΐηοΐο δ. ΐΐιο- 
πιαδ (Ι. ε.) : Αηρτηβηΐηηι ρηΐ'ί(αίί8 ('.$1 δύειαηίιιηι ^λ\\^•λά ροβίίοβ ρρο €0 αδυρραΙυΓ ηυοά βδΐ Ι,αϋηβ τν Γ6€6$8ΐηη α οοηΐναρο ; βί φιία ίη 1)βαία Υχνοχηβ (η\% 
;ϊ>Γ'/ρ(<τ ; Ιϋΐη (|ΐιί8., βϋαηίδί νβΐίδ ΥβΓίβΓβ ρο8ΐ^ τβ- ^ άβρηναϋο αϋ ί*^ΓΓί ιά Βοη ίηεοιηιηοάο ροΐββΐ &χ1 .0Γ(ϋη6)Ώ μοη 
ίϋί.Ιί'πι ίετηροη8, δβ(1 οαΐί8αΙίΙαα8, ΙΙοε ραείο ρρο- 
Ρ<•ηίΐαΓ Ηίε ηϋ1)ίδ δ6η(οη(ία,ίη^υίΙ)υδ(1αηι βΐίαπι εα- 
Ιϊ;•Ίί«.ϊ> ϊοΐιοΐίδ ΓβεορΙα, (1β ^ραΐία αηβοΐίδ ίηίαίΐιι 
ιΤ'ΐτϊίοΓυπιΟΗΓίδΙί εοΠαΙα, ηοηνβιοορίηίο ηαδρίαιη 
ιηάιία (Ιβ Λη\^φ& αη(6 ΟΙλΓίδΙί δ&ΐν^ΐρπδ αάνοηΐμαι 
ΐι ΓΐίΙϋΒϊ ίη ^αΙΙα ΠΓρι^Ιίβ. 

\*\)Ζητ, ]η(^μίβ8, Ιδ^άοΓΟδ, νβΐμϋ δβηίοηϋαπι 

δΐιΐλφ εο3ΓοΐΑη5, (}ίείΙ Ώβίρατατη δΛΐ.ΊΈΜ εχ ηαο 

ί'Λκτι\η£οη'ηρΗΗΙβϊη ιηαρί$ ςιμαη/ι βηρ€ΐο8 ^ηί886? 

Πί*5/>οη5ίο ρβίβηιΐίΐ ββ^ β εοηΐβχία, ίη" (ΐαο νίίΙοΓβ 

Ιΐ€&ί άοΓ,ΐΓίη'ίϋη ε^ΐΐιοΐίείδδε^ιοΐίδ εοπιπιυηίδδίπιαηι. 

>^*? ςο£ΐηαϋπιθ(]υιη δοΐ^οΐ,» ρηηίαίβτη αΐίβηίΐηηί 

ρετΓ Γί^οβδδυηι α ρβεοαίΐο ; }ί^ {δίάοΓμδ εηπι αηίπΐίΒ 

ίΐΐϋΐίίτΤΒ αε εοΓπιρϋοΒβχη ίμ ρβεεαΙο εοίΐοεί^δδβΐ, 

/ι/ ^'η-αρϋοη €ηιιΙ(ίΐιηΊΐ ροι- Γοεβδδαπ) ίηρβεεαΙο.Ηίηε 

.^Ιοιιΐί δαηοΐϋδ Τΐΐοηιαδ (1, 4^3ΐ, χγρ, α. 2. αρί. 4, 

ρο5ΐ Γ05ρ. αά 3) βχ 60 ρΐΊηοίριο οοηοΙτίδβΓαΙ : οτηηίρβοοαίο, ίάΰο ρβι^βηίί αά8ΐιιητηηιη 
ρύήίαϋΒ ; $ϋ6 Ββο Ιωηβη^ ίη φιο ηοη 68ΐ αΐΐ^ιια ρο- 
ίωιίια άββοίβηάί, (^χιχ €8ί ίη ί/ηαΐώεί ανβαίηνα^ ([ΐχαη- 
ίητη ίη 8β €8ί. Οαο(1ί(1βυι δίε 4βίη(1θ τοροΐίΐ ^1 άίδΐ. 
44, ({. 1, αΓί. ί αά 3) : ϋχιναα8 ίηίβηαΊίιιν ρβν νβ- 
€β8»Ηΐη α οοηΙναΗο : Η ίάοο ροΐ€8ΐ αΐίφιίά ονβαίηηι 
ίηνβηίη, ^ηο ηϋιϊΐ ρηΗη8 6886 ρο88ίί ίη νβΐιΐδ 0Τ6αΙί$ 
81 ηηΙΙα όοηίαρχοιιβ ρ606αΗ ίη^ηίηαίητη 8ίί ; βί ΙαΙί$ 
(χάΐ ρχιηία^ ΰβαίοε νή^χηχ8^ φΐ3ί α ρεοοαίο οηρΐησΗ 
6ΐ αοίηαΐί νηιηηηί8 γαχΙ, ΨιχΗ ίαηιεη αηΐ) Πβο, χη 
(^ηοηίητη 6Γαί ίη αα ρο(6ηΙία αά υβοοαηιΐηιη. Εγ^ο 
δίσυίίΐβπι ρροΓιΙεηοΙυπι δίΐ, (}αο(1 οχρΙοΓαίίδδίπιαπι 
ΙιαηβΓΐ ίΙο1)βΙ, Ι)οίραΓίΒ ΓιηηιοΓοηι, φίαπι αημοΗδ, 
ίη 1)οηο δΙα1)ί1ίΙαΙοηι α Οβο εοΐΐαίαπϊ ; αο ρροίηιΐβ 
ΓβπιοΙίοΓΟπι ίρδαηι, ςοαπι αημβίοδ, α οοηίταίιοηίΐα 
1α!)0 δΟΓΥαΙαπι Γηί<ίϊ«; ; βο ί[)δο1ιαί>οηιυδ, ουνρυηοΓ 
ίρδί.•^ ί»η^5βΙίδ ίυπ' εβ1βΙ)ΓαΓΐ ροδδίΐ. ΑΙι^ηί Ιιοε ηίηιί- 
πιηι βδΐ, (^αοα Ιδίάοιαδ εοηώηιΐϋ, αίσμβ αά ίά οοη- 
Αείβηάαχη βο ηϋΙιΐΓ ατς^πιηβηΐο, ίηιηίηίαΗΙιοτβτη β< 39 Ι3100ΗΙ ΤΗΕ58ΑΙ,ΟΝΐεΕΝ81δ 40 Οιηηί1)υ8 ίςΐΙαΓ Γα(ίοηί})α5 ρ6Γρ6η8ί9, Ιααά&ϋδ- χ Πάσαις τοίνυν ψήφοις άφθαρτος ή πανύμνητος, 8ίιη& ίΐΐα ηοη πιοάο ίηοοΓΓαρΙιΜΗβ, ςαο άίχίιηαβ 
ιηοάο, ρΓΟϊάίοαηάα 6^>ι, 86ά ίηβυρβΓ άη^βΗοίδ ({υο- 
ςυβ 0Γ(1ίηί1:)υ5 1ια]υ5, ςααιη ιηβιηίηίιηυδ, ίηοοΓηι- 
ρΙίΙ)ί1ίΙαίί8 ΓαίΙ αυοίπχ, (^υβιη&άιηοάιιιη ρΓβθΙβΓβα βΐ 
ΓβΙ)α5 οιηιηύαδ, άβ ({αί1)υ8 άίβΐυιη θβΙ, βχίδίβηΐί» 
εαιΐ8α βχδϋΐίΐ. 

XVIII. Υβπιιη ςαο Ιβηάβιη (^υίδρίαιη ηοπιίηβ,ηβ 
ςαίά ηίιηίδ ίηίΓα άί^ηίΐαΐβιη Γαη νίάβαΙαΓ, βαοΓα- 
Ιίδδίιηαηι Ιιοο αο ρΐ&ηο άί^ίδδίιηιιΐΏ, ςαοά Οβυδ 
βίΤοΓχη&νβΓίΙ,^βΓίηεηοοιηρβΙΙαΓβ ροδδί(? ΑυΙ (}ΐιί1)α8 
βαιη 1αυ(1ί1)υδ υηάίςαβ βχοΓΠβπιυδ, α ςαα 1αη1ί3 
1)6ηβΩ€ϋ5 οαιηυΐ&ΐί δαιηυδ ? δί ιΙλ νο1)ίδ, ΓΓαΐΓβδ, 
Γ[ΐΐ6ΐηα(1ίηο(1υιη οθγΙθ οΐ ιηίΐιί, νίάβΙπΓ, ρΓΟ αοοβ- 
ρΐίδ αΐ) βα 1)6η€ΩοίΊ8 δίπιαΐ ουπι αη^βΐίδ (ηαιη 6( 6'ν είρήχαμεν τρόπον και συ τοΰτο μόνον, άλλα κα? 
αφθαρσίας, ήν ό λόγος Ιδείξεν, αιτία τψ νοητώ φαί- 
νεται διαχόσμψ, ώς και γενέσεως, οΐς 6περ τούτο 
δέδεικται πασιν. ΙΠ'. Άλλα τί αν τις το θεουργικώτατον τούτο 
προσειπών και ιτλαστουργικώτατον, ώς ειπεΤν, γέν- 
νημα, μή πό^ρω του ιτρος άξίαν δόξειε φράζειν ; "Ε 
τίνα αν τον σίκότα πλέξαντες άποδοίημεν επαινον. 
δ'θεν τοσαΰτα εύηργεττιίθημεν ; Άλλ' ε Ι και ύμΤν, 
άδελφο!, ώς γε κσμοι συνδοκεΤ, υπέρ μεν των ταύτης 
χαρίτων κοιν^^ μετ* αγγέλων πείθομαι γαρ κάκεί• 
νους την πάναγνον συνυμνεΤν το ΟεΤον έκεΤνο μή- αη($ο1θδΙιγπιηίδραπδ8ίιηαιηί11ίΐιιιοβΙβ1)Γ&ΓβίηίΙιίοβΓ-|. νυμα ττΙ θεοτόκψ προσείπωμεν ΧαΤρε κεχαριτω- Ιυιη βδΐ) (ϋνίηιιιη ϋΙαίΏ ηιιηΐίαιη ΟβίραΓΟθ ΓβρβΙαπιαδ 
Ανβ, ^^α^^α ρίβηα '^, ρβΓ (^ιιαιη οιηηίδ οΓβαΙυΓΕ §δΐα- 
άβΐ; ΟοϊϋίηΗϋ Ιβοητη, ςαί ϋΜ αάίαίΐ οΐ αηΐβ νϋαηι, 
βί ουιη ξβηίΐα βδ, βΐ αηίβ δαίαΐαΐίοηβιη, ο( ίη ϋΐα 
οΐ αΐίο ιηοάο ροδΙ ίΠαιη (42). Ργο 1)βηοΓιοϋδ αυΐβπι, 
ςαίύυδ αϊ) βα (ΙίΙαΙί δΐιιηαδ, ηοδπιβΙίρδΟδ ίη βα δβΓ- 
νβιηιΐδ ηονίΐαΐθ, ςυαιη ρβΓ ΓββοηβΓαΙίοηβιη α(1βρ1ί 
δυηιιΐδ ; ηβοιτιο βηίπι πΐία τβ ηιαςίδ ίηηοοβηΐίδδίπια 
ίΠα (ΙοΙβοΙαΙυΓ. Οαοά ηΐίηαηι 2ΐδδθ(ΐυί πιΟΓβαπιαΓ, 
ρΓθοίΙ)υδ ίηΙβηιβΓ&Ιΐδδίπΐίϊϊ αίςαβ ίπιπιαευ1&1<Ί3 ϋβί 
Γίΐία;, αά ςίοπαηι οπιηίροίβηΐίδ αί δαηοΐΰβ ΤηηίΙαΙίδ 
ειιίς1οηαά6ΐ)βΙυΓ ίη δβηιρίίβρηα δββοαΙοΓυπι δδοουΐα. 
Απιβπ. 

8ΕΗΜ0 II. 

Ιη ίηι^Γ68$ηηι ίτητηα€ηΙαίί8$ίηΐδΡ Ώογπίιιχ ηοΒίνχ ϋβί ^ ^\ 
Οβη'ίΙήΰίΒ €ί 8€ηιρβν νίτρίπΐΒ Μανίχ αά 8αη€(α 
Βαηοίσΐ'πτη, μένη δι* "ίζ Χ^^Ρ^' πάσα ή κτίσις* ό Κύριος μετά 
σου, δ'ς σοι παρήν και προ του βίου, και γεν- 
νηθείστρ, και πρό γε του ασπασμού, και κατ' εκεί- 
νον δή, και μετ' έκεΤνον τρόπον έτερον. Άνθ' ών ο' 
απελαύσαμεν δωρεών έκεΤΟεν, ήμας αυτούς διασώσων 
μεν, ο*ίους δια της άναγενν τάσεως ένεούρησεν ου 
μάλλον ούδενί των απάντων ή πάναγνος χαίρει* ου 
και τυχεΐν άζιωΟείημεν λιταΐς της πανάχραντου κα? 
άμωμι{του θεόπαιδος εις δόξαν της πανσΟενους και 
αγίας Τριάδος, 9^ πρέπει δόξα εις απέραντους αΙώνας 
των αιώνων. 'Αμήν. ΑΟΓΟΣ Β'. ε'ίσοδον ς την εις τα Άγια τα ν αγίων εισοοον της 
πανάχραντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και 
άειπαρθένου Μαρίας. Ι. Οαοηιαάηιοάαπι δί δαοραπι ηιβηδαιη ίυηο δοΐυιη 
αάβιιηάαηι ςηίδ αΓ^ίΙιαΓβΙΠΓ, οηηι βα οπιηία, ({ηω 
Ι&πι δΐιΜίηιΙ ηιγδίβπο οοηδβηίαηβα δυηΐ, αεοαΓαΙβ 
8βΓν&Γ6 δί1)ί νίάβΓβΙαΓ, ηιιηςπαιη, ιι(; ορίηοΓ, αά 
οοΒηαηι (Ιίνίηαπι αοοβίΙοΓβΙ : ((ΐυοπιοάο βηίπι Ιιοπιο, 
ςπί ηβςηβ δί υηαηι ΙαηΙηπι άίβηι νίχβπΐ ^*, ηΐί 
8αοΓ& οΓαευΙαΙοςηιιηΙηΓ, δίηβ πιαεαία βδδβ ΟΓβίΙίΙΠΓ, 
ηιηηάίδδίπιυπι ίΠικΙΙβΓΓβηίδςαβ οπιηί1)α8δΐιΙ)1ίηιίϋ8 
οοηάίςηβ αΙΙίη^βΓβ υηςη&πι νίΰίβαηΙαΓ ?) ίΐα ςαίδ- 
ςυίδδβΓπιυηβπΐδίΙ)! ρΓβθδΙίΙιιαΙ βίΤβιτβ,ςαί ρυΓίδδίπι& 
(43) ίΐΐα βΐ ϋβί νβΓΐ)ί ΟβηίΙποβ οοηάί^ηιΐδ δίΐ, Α'. Καθοεπερ τ^ \ερ^ τραπέζι εΐ τότε μόνον δεΐν 
τις φετο προσιέναι, ήνίκα δν προς έκεΤνο το ΰψος 
Ιαυτόν ακριβώς συνορφη τά δέοντα σώζειν, ούδέ- 
ποτ* &ν ^γγιον, οΤμαι, του θείου γένοιτο δείπνου• 
που γαρ άνθρωπος, 6'ς, ούδ* ει μίαν βεβιωκώς ήμέ- 
ραν εΓη, ώς τά θεΐά φησι λόγια, ρύπου μένειν Ιςω 
πεπίστευται, προσομιλεΐν αν τότε προς άξίαν οα- 
νείη τψ παναχράντψ έκείνφ και περιπεζίου παντός 
άνωτέρφ ; οΰτως ό την άξίαν άποδουναι φωνή ν τζ 
παναμώμψ ζητών και μητρι του θεοΰ Λόγου των 
άλαλων Ιχθύων ούδΐν άρα διοίσει* άλλ' ώσπερ τφ ηίΐιιΐ βηίπινβΓΟ α πιηΐίδ ρίδοίΙ)υδ (ΙίδΙαΓβ νί(1β1)ίΙαΓ. Ο γαληνφ του Σωτήρος τεθα^ρηκότες, της απορρήτου 

^ Ι,υο. τ, 28. «» }ο]} XIV, 4, δβο. Ι.ΧΧ. 

ΑηΙ. Β&ΙΙβΓίηί ηοΐ». ιηοοτηίρίΜΙίοτβηι αη(ΐ€ΐ\& βατή €8$6 6χί$αηιαηάαηι, 
^η3β αηρβίοτητη ίηΰοηαρίίΜΙχίαΙί$ αΐ^ηβ βνταϋαϋε 
αηοίΓΐχ βχΗΐΐΙβΗί, Νοη 6Γ20 ΙδίάοΓυδ δα^πι δβηίβη- 
Ιίαοι ί(& οοαΓοΙαΙ, ηί ίη αΐίςαο αηξβΐίδ οβδβίβδβ Μα- 
Γίαπι δίρηΙΓιοβΙ. ΙηΙβηηι ουπι β χ αίοΐίδ ρΐαηβ 8ΐ)- 
δαηίαπι δί(, αη^βΐίδ ριιήΙ&Ιίδ δαιηπιαηι αάβρίίδ 
ροδδβ βιιπι ραηοΓβπι ρΓαάίοαπ, ςαί ηβ βαπι ςαί- 
άβηι δϋπιπιίΐαίβηι αίΐί^βηΐ, ςυββ ίη ίπιτηηηίίαΐβ 
αοίηαΐί α ρβεεαίο οοηδίίΐϋ ; οαπιςυβ Οβίρ&Γα ΥΙγ^ο 
ηοη ηηίτΐδ ςιιίάβπι αηΐ αΙΙοΓίηδ, δβά οπιηίαπι Ρα- 
Ιπιηι οοηδβηδπ Ιαηςυαπι βυηοΐίδ νίΓΐαΙίΙ)ΐΐ8 ρυη- 
Ι&ΐθ αηΙβοβΠβηδ 0θΐ6ΐ>ΓβΙτΐΓ ; βο ίρδθ ιιηίτοΓβΑΐη ΕεοΙββίβ ΐΓ&άίϋοηβπι οπιπίπιοά» ΥίΓ^ηίδ ίπιπιυηί- 
ίαΐί α φίοτίδ ρβοοαίο 8α£ΓΓ&β&ηΙβπι 1ι&1)6πιιΐ8. 

(42) Ρ&Ιαπι βδί, &ιιο(θΓβηι δί^ίΩβαΓβ νοίυίδδβ, 
Οβαπι ηυηςη&πι ουπι ΜαΓία ηοη ίυίδδβ : ςηοά βχ- 
ρΓβδδαπι ραΐαΐ ίη ίΐΐο Εναη^βΐί, ΌοτηίηΐίΒ ίβοηιη. 
Αϊ ^890 ςαοςαβ δβηίβηΐία, υΐ αΐί&δ νίάίπιαδ, ηβοβδ- 
8&Γίο ροδίαΐαΐ, ηβ ίρδαιη νί1(ρ ίηίΐίυπι ίη ΜαΓίΓΐ 
&]ί6ηιιπι α Οβο βχί^ΙιπιβΙαΓ. Αάβο δβ υΙ)ίςπα6 βροηΐβ 
ρΓοάίΙ 1ι»οΡα(Γαπι πιβη1ί1)αδ &11β ίηΠχ& ΒοοΙπηα ! 

(43) Υίάβ Π10Γ6ΠΙ ίη Εοοίβδία ΓβοβρΙαπι, υΐ ΜαΓία 
αηίοηβπιαδίίοβ τής παναμώμου, οϊηηί τηααϋα βα- 
νβηί%$, ηοιηΐηβ ίηάί^ίΙαΓβΙιΐΓ. 41 8ΕΒΜ0 ΙΝ ΡΒΛ8ΒΝΤΑΤΙ0ΝΕΜ Β. ▼. ΜΑΕΙΛ. 41 γιν^με^α διαίτης έχ«(νης, καΐ δια τούτο μάλιστα, Α νβΓαπι δίοαί &£ΓαΙ)ί1ί δαίναίοπβ 1)6η{^πίΙ&ΐ6 οοηΩβί Ιν" ^τι ^ύκος είδότβς ήμεΤς τξ χοινων((|^ χαθα- 
γ#ΐ9θώμιν^ τ&ν *ΐ9ον δή τρόπον χάπι της μαχαρ(ας 
λογιστέον ΙΙαρθίνου* χαΐ διά τούτο ταύτ^ προσ- 
Χαλ^τέον εις Βύναμιν, ώς &ν δι* ών αυτήν προ9- 
ομνο'3μεν, ών εΤργασται παραδόξων μεμνημένοι 
Γ»γμάτα>ν, αγιασμών χαι χηλΐδος άποφερώμεθα 
Ιχζλυαιν. ίηί»ηδΐΓΓΕΐ)ίΙβιη ίΙΙαιη οί1)ΐιιη άβ^βΐ&ιηυβ, ίάςαβ β& 
χη&χίιηβ άβ οαηβα, υΐ α χη&οαίίβ, ςααταιη οοηβοϋ 
ηο1)ΐ8 3ΐιιηαδ,ρβΓ οοιηιηαηίοηβιιι βιηαηάβιηαΓ ; βαιη- 
άβιη ίη ιηοάαιη βΐ άβ 1)βΕΐα ΥίΓ^ίηβ βχίδΐίιη&ηάιιιη 
βδΐ ; Εο ρΓορίθΓββ δβΓίηο ρΓο γίη1)ΐΐ8 ίηδίϋαβηάαβ 
άβ ίρβα βδΐ, αΐ οαιη ιηίΓ&1)ί1ί8,, ςιΐΦ9β83ϋ, οοιηιηβ- 
ιηοΓαγβΓίιηαδ,ρβΓ Ηβο β&άβιη, ρρορΙβΓ ςα» Ι&αάββ 
€ι^αδ 06ΐ6ΐ)Γαπιυ8, ΐρβΐ β&ηοΙιΩοαϋοηθίη βΐ ιη&οαΙ&- 
Γπιη &1)1αΙίοπ6ΐη οοηββςααιηαΓ. 

II. ββθΐβπιιη ουιη βΟΓηιη,ςα» αά ίρβαιη 8ρ6οΙ&η(, 
ηίΐιίΐ οιηηίηο βίΐ, (^υοά, βί ιηβηΐβ άίΠ^βηΙβΓ υο1υ&• 
ΙιΐΓ, ίοΓίη&ιη βαηοΙίΩεαΙηοβιη οουΐβιηρίαηΐί ηοη 
ίη^βΓαΙ (44) : ίυιη ΥβΓΟ ηίΐιίίοπιίηυδ ίά ίρβαιη 
ρρΰθδίαΐ β( ίη^Γβδδυδ 63α8 ίη 8&ηο(& βΑηοΙΟΓαιη. 
Ρ Ηοο 8ί(|υίά6ΐη ιη^δίβπυιη αειπιο ο1)Υ6Γ5&η8, οοηϋ- 
ηαοίά,ςαοά ποιηίηθρΓβθδβΓβΓί,Ι&Γ^ίΙυΓϋδ οιηηί1)ΐΐ8, 
ςυί ϋΐυά ίάβιη ρβηίΐίαδ ίηίΓΟδρίοίβηάί ίαβπηΐ δία- 
άίοδί. Οβ ςυο ουιη ίτηρΓΦδβηΙίαπιιη ςιιοςιιβ άίοβΓβ 
α^^Γβάί&ιηυΓ, αΐίηαπι ηο1)ίδ οοηΐίη^αΐ,αΐ ιηβηΐβ δί- 
ιηιιΐ δ&ηοΙίβοβπιυΓ β( Ιίη^α, βί αΐίςαίά. ςυοά β3ΐΐ3• Β*. 'Βστι μίν ουν ούδ' ίν Ιν των χατ* αυτήν, ού- 

δίν, 2? μή μόρφωσιν έντ(θη9ΐν άγιαστιχήν, φ λόγος 

τβΰτα λογ(ζεσ6αι, ούδεν^ς δ* ήττον χα? ή εΙς τλ των 

ίγίων "Αγια είσοδος* ^ τψ νψ παραστάν, έχ τούτου 

γ* εύΟυς, δ χαλεΐται χαρ(ζεταί, φ προίίργου περιε- 

λίττειν ένδον βυτό• περί οδ χαΐ νυν ήμΤν εΙπεΤν 

ε*ιη χεκίΝτ,μένοις χαΐ νου; £μα χαι γλώτταν άγια- 

σΒηναι, χαΐ «ιι χατάλληλον «ρθέγξασΟ^ι^ τ^ τούτου 

προσωνυμί^Ε, άλλβ^ μή τφ ΰψει παντάπασιν άπ^^δον 

τζς παν αχράντου, εΐ χαΐ του πρ6ς άξίαν, 6' πάντως 

ΙτζΛΐ, άποδεΐν συμβα(η τψ λύγφ. 

άβαι πΐ75ΐβΓϋ ηοιηβηοΙαΙιΐΓ» Γββροηάβαΐ, &ιι( δ&ΙΙβιη ({υοά αϊ) ίιηιηαοαί&ΐίδδίιη&θ ίΐΐίαδ (45) οβίδίΐαάίηβ 

ηίιηίδ ηοη &1>Ιιογγ6&1, βΐΤαή ροδβίπιυδ ; ςτιαπιγίδ, ςαοά εβΓίίδδίηιβ ΩβΙ, αϊ) βο ςαοά άί^ιηίΐαδ τβί ροδΙυ1&(, 

{αίαταπι δϋ, ηΐ ββΓηιο Ιοη^δδίπιβ &1)806άα1 1 

III. δαηϋϋ ίΐαςαβ Βαηοίοηιιη ηοπιίηβ ρηηβ ςαί- 
άβιη ιηβηΐο δαοΓαηαιη ίΠαά 06ΐβ1)Γ&1)α1αΓ, ςηοά βΐ 
&Γ0&ιη βΐ (Ιβ^δ) 1α1)υΐ£ΐδ, βΐ οηιηία ίΐΐα γβηβΓ&ηάα 
Μογδίδ ΐΓορβθα &ο ΙβδΙί[ηοηία(46)οοηΙίηβΙ)αΙ:ίη ςαο βί 
βιηυηάαΐίο ρ&Γβώ&ΐΏΓ αοο6άβηΙί1)αδ, λο Υβίαϋ ο1> 
οοηίοδ ροη6ΐ)2ΐη1αΓ βΙ,ρΓορβ άίχβππι,6η&ΓΓ&1)&η(ιΐΓ 
αάηιίΓαηάα ίΐΐα ρΓοάί^ία, ςα» οΐίηι ρβΓρβίΓ&Ια ίαβ- Γ. *Αγιβ το (νυν Άγιων πριν μίν & νεώς διχα(ως 
ΙχεΤνοο όμνεΐεο, £ς χαι χιβωτ&ν Ιφερε χαι πλάκας, 
χαι τα σεμνά πάντα έχεΤνα Μωσέως τρόπαια χαΐ 
μχρτύρια, Ιν φ χαι τοΤς προσιουσιν ή χάθαρσις, 
Χ2{ των πάλαι Οαυμαρτουγιών παραδόξων Ιχθεσίς 
τ£ Χ2'. διασάφησις ΙτελεΤτο* χαΐ ήν ούδΐν αληθώς 
Ιτιρον, ϋίν γης περιείχε χύχλος, του θείου μάλλον ιχείνου τεμένους άγιαστιχήν Ιξιν ή χλήσιν αυχουν. Ο γαπΙ.- ΕΙ ρΓοΓβοίο, βχ οιηηί1)αδ ςιΐδθ Ιβιτ» απι1)ϋα 
€οηΙίηβ1>&ηΙαΓ, ηίΐ αΐίαά ΓβρβΠΓβ βΓαΙ ςαοά ρρβ άίγίπο ίΐΐο δ&οΓ&ηο δ&ηοίίβοαηάτ γί, βαΐ ΒαποΗ &ρρθ1- 
Ι&Ιίοηβ βΙοή&Η ροδδβΐ. 'ίΐτπερ δ\ λυχνιαΤον μλν φως, σφόδρα φοατειν&ν 
χαι χρηστον,Ιως δν τλ λειτουργικών 6 μου και δρ- 
χον της -^μΙρΛζ καλύπτεται σκεύος, του δλ μεγάλου 
προκύψαντος φωστήρος περιττή τε ή φωτοποι&ς 
Ιχε'.νη δχπάνη χαΙ μικρού λόγου πάντως άξ(α τψ 
υπ^ρττλήρει της ήλιανής άκτΤνος• ούτως "Αγια 
έγίων 6 χώρος, δς τοΰτ* ήκουεν, εκείνος νυν έκρύβη 
τι χϊΐ χρησιν ούδενι παρέχων άπέσβη, δτιπερ Άγια 
βγίων έτερος έκε(νου μακρψ παναγέστερος οίκος 
ένηγέρθη ι% και άπήστραψεν, ή πάναγνος, φημι, καΐ 
^«η^ειδεστάτη θεού νύμφη. ΥβΓυιη ({υβιη&άπιοάαΓη Ιαιηβη ΙαοβΓηο γ&ΐάβ ίαΐ- 
^ίάαιη ςυίάβιη αίςυβ ηϋΐβ βχίδΙίιη&ΙιΐΓ, ςαοηδςαβ 
γαδ ίΠηά άβΐίΐβδοϋ, ςηοά άίβιη ρΓβοδίΑΐ δίπιαΐ βί 
ίηοΐιο&ΐ ; ιη&^αο αυΐβιη Ιυιηίη&Γί βχοπβηΐβ, 3&ιη 
ρΓορίβΓ Γαάϋ δοΐλπίδ βχιι1)6Γ&ηΙί&ιη δαρβΓΥ&ο&ηβα 
ρΓΟΓδϋδ ηβ€ άί^ηα, οη]α8 Υβΐ ιηίηίιη& Ιι&1)βα1ιΐΓ 
ΓαΙίο,βδΙ Ιαιηραάίδ ίπιρβΠ8& : ίΐα 8αη6ΐ£ΐ3ΗποΙοπιιιΐ| 
Ιοοιίδ δοίϋοβΐ φΐί Ιιοο ηοπιίηβ &ρρ6ΐ1&1)αΙιΐΓ, ηαηο 
βΐ &1) οουϋδ δα1)1&1αδ βδΐ αο άβίβΐυδ,υΐροΐβ ηυΐΐαοι 
ουίρίαπι οοπιπιοάαπι απιρίίαδ οοηίβΓβηδ, ροδ(ςυ&ηι 
α1ί& άοπιηδ, (^υ» ΥβΓβ 8αηϋία ζαηοίσηίίη άίοβηάλ, ρηοη ΊΙΙα Ιοη^β δ&ηοϋοΓ βχοϋαΐα βδΐ βί ΓβΓηΙδίΙ, ραπ3δίπι& βοίΐίοβΐ αο Ιΰοίάίδδίπια Οβί 
δροηδβ. 
Δ\ Άλλα δή καΐ τά ποώην Άγια αγίων, έγώ IV. Οαίηίπιο ρηοΓΑ ίΠα Βαηοία $αη€(οΐΊΛτη Ιι&ηβ 

Αηΐ. Β&1ΐ6Ηηί ηοΐ». ;44) ΕΙ Ιι»ο ρΓοροδίΙίο ροδίαΐαΐ υ( Υιγ^ο β,Ϊ) Ο 
(τΓϊ^μηαΙί 1&1)β ίιηπιυηίδ ρΓΦάίοβΙαΓ.Οτιοπιοάο βηίηι 
Ι&τί» εοαεβρίίοηβηι Γβοο^Ιαηϋ &ηίπιο δ&ηοίαπι 
^4ΐρίβιη ο1)Υ6ΓδαΓ6(υΓ, δί ιη ρβοοαίο οοηοβρία Ωη- 
ρΐατ ? 

!45) Εη 1ί1)ί ηίΓδυδ Μαπίαπι αηίοηοπιαδϋοβ τής 
73ν3χράντου, ίηίτηα€ΐίΙαα$$ίηΐ3ε , αρρβίΐαΐίοηβ ίη- 
ίκΑΐΑοα. Ηίηο βγίηοίΙαΓ, οοπιαιαηβ ίά ίηΙβΓ Ωάβίβδ 
Ιοίδ^. 

•46) Τβδϋηιοηία δοϋίοβί. φΐφ ίη πιβηΐβπι ΓβΥο- 
ΐ«1>Αηΐ, &6 γβΐιιΐί οοαίίδ ο1)3ΐοίβ1)&ηΙ πιίΓ&ουΙα οΐίιη 

Ραταοι.. αι. €ΧΧΧΙΧ. α ϋβο ραίΓαία, ουιηδίηοάί βΓαηΙ να^οηίητη τηαηηΛ, 
ία})ηΙχ 16^18, νίνοα Λατοη, ΐρβα ατεα, ίη ςα& 1ι»ο 
οοηΙίηβύαηΙυΓ. Οιια άβ Γβ Εχοά. χυι, 32 : ΙτηρΙβ 
ςοηιοΓ βχ βο {ηιαηηα)^ βί ϋΗ$ίοάίαίιιν ίη /ύίηταΒ ιν- 
ίτο ρβ7ΐβΓαΗοηβ8 : ηΐ ηονβνίηί ραηβτη, (]ηο αΐηί νο$ 
ίη ΒοΙίίηάιηβ, ςιηαηάο ΘάηοΗ ββΐΐΒ άβ ίβττα ^ρ^Η. 
ΕΙ ΟβϋΙ. XXXI, 26 : ΤοΙΗΐβ, ΗΙ>Γντη ίΒίητη βί ροηίίβ 
βίΛΐη ίη Ιαίβτβ ατοχ [<χάβτί$ Οοτηίηί Οβί νβδίη, ηί ίϋ 
»6ί Γοηίνα ίβ χη ίβείίτηοηίιιτη, ΕΙ Νυπι. χγιι, 10 : 
Ηβ^βτ νίΓρατη Αανοη ίη ίαΙ)βνηα€ηΙηηι ίβ$ίίηιοηί%^ ηΐ 
8βη€ίΐίτ ι6ΐ χη $ίρηηιη νβΜΙίηηι ρΐίοπίηι ΐΒταβΙ, 

2 47 Ι81Ό0ΙΙΙ ΤΗΕδδΑΙΟΝΙΟΕΝδΙδ 48 αρρ&ΓβΓβΙ, βΐ Οφίββίβιη β^αδ οπβίηβιη βΐ οωίαιη Α •^ ϊ* Ι^ή '^Ρ^^^ιος οΰτο; έπραγματεύετο σωτήριας τε ρΐΌρηααι 6^υ3ά6Π1 ββ^β ββάβιη,ΌΐροΙβ ςυβ αη^βϋοα 
οοηάΐϋοηβ (54),ίιηο βυρΓα αη^βΐίοαιη οοηάίΐίοηβηι 
ΟΓβ&Ια 8ϋ.Νΐ8Ϊ ςαοά 6^α5II)οά^ ορυβ 6γ&( (£θοηοιηία, 
ςα» βίηιυΐ β&ΐαΐ&πδ ίοΓβΙ, βΐ ηιιΐίαιη ν&ηίδ άβΗΓα- 
ιηβηΐίδ Ιοοαιη ΓβΙίηςηβΓβΙ. ΕΙβηίιη βΐίαιη δδΙν&ίοΓ 
Ιιηιη&η&ιιι ηαΐηηιιη ρρορΙβΓ ιηβ αβδίιιηβΓβ νοίαίΐ ; 
Ιιαηά ρατ αυΐβιη Γυίβ&βΙ 6^η8Iηοά^ ίοηηαιη ίη οορΗβ 
ιηάυβΓβ.ΡΓΦίβΓβ&,&άτβΓβυβ βοδ ςηί ρΓ&νβ άο^ιηα- 
ϋζαΐΰη βΓ&ηΙ ίΐίαιη ηοα τβίρδα ίαείαιη ίυίδδβ Ιιοιηί- 
ηβιη,ίητίοίαιη οχ1ιί1)6ΐ)α( αΓ^αιηβηΙυιη,ίΙΙαιη ηβηηρβ όμου χαΐ χενών ^ηπτος ληρημάτων, δτι κ:(ΐ αίν- 
6ρωπος 6 Σωτήρ εΓλετο δι' έμλ γενέσθαι, άνω δΐ ούκ 
έντίν τήν τοιαύτην άναλαβέσθχς μορφιζν και οτι 
τοΤς, μή δτι τουτ' έγεγ^νει, κακώς δογματίσασιν, ούκ 
Λσθενη τήν ΙΙχρθένον πεπο(ηκεν Ιλεγγον, ή τούτον 
Ιτεκε. Σαφής δ' βυτη πηλδς, ώς έκ γήινων ούσα, και 
του χοός, οΙκεΤον εΤναι και τήν Πάναγνον κύημα, τρα- 
νότατα διβκωδωνοΰντος, οδττερ ήκιστα πέπτη (55), 
άλλα κατά τους όμοφυεΤς ταΤς εκείθεν, ώς εΙπεΤνς, 
εΤκε πέδαις τοΤς κάτω προσγειτονουσα. ΥίΓ^ίηθίη, (ϊϋίΒ βυιη §;βηαίΙ. ΜαηίΓβδΙβ βηίιη ίρβδί ΙβΓΓβηίΐ αρραΓθΒαΙ, (^ιιίρρβ β ΙβΓΓβηίδ ραΓβηΙί1)υ8 
θΐ βζ βοΐίιηο βχοΓία,ςυί νβΐ Ιιαηοίηηοεθηϋδδίιηαιη (βΓΓβηηιη ίοβίηιη βδδβ βνίά^'.ιιΐίδδίιηβ ρΓοοΐ£ΐιηει1)α(. 
Ε ςαο ςυίάβιη Ηπιο Ιι&αάςυαςααιη βνοΐανίΐ ; βοά ηοη δβειίδ &ο οβΒίβή 6]υδά6ΐη ηαίιΐΓ® Κοιηίηβδ, Ιιίδοβ, 
η( ϋ& άίοαιη, οοιηρ6άί1)αδ αά Ιΐδθο ίηΑιηα οοηδίποΐα ί6η6ΐ)αΙαΓ. 

IX. ΟυοηίαιηίΙ&ςαβΙιίδοβ άβ οαυδίδ ηοη βχρβάίβ- Β θ'• 'Έπεί τοίνυν ούκ ήν δια ταύτα της ύπ^ρ γην 
1)&1,τΐΙ Υϊγ^ο 8υ1)ΗιηίθΓ6Πΐ Ιοη^β α ΙβΓΠδ ο1)ΙίηβΓβΙ τυΧεΤν κληρουχίας, ής, εί'περ τις των αγγέλων. 86ά6ΐη,(}Όα 81 ςαίδρί&ιη αη^ιβΙοΓαιη,οβΓίΘ 1)6α(α ίΠα 
άί§ηί88ίιη& βΓαΙ (56) ; δαίΐβπι αϊ <Β(ΐ68 νβΐ ΐρδίδ Γβςα• 
1ί1>ιΐ8 ηοϋίΙίοΓβδ, ηΐιηίηιαι δαηοία εαποιονητη^ δβΟΓ- 
8ίπι α ΙβΓΓβηίδ 6( οο^ηαΐίδ ίηοοΙβΓβΙ,Όβαδ φςιιίδδί- 
πιαιη ^αά^^αν^^. ΑΙςηβ ίηίΓα δαοΓ&Γίυιη ίΐΐαά άίνί- 
ηαπΐ| ηΐροΐβ δοΗ ίΙΗ ίηηοεβηΐίδδίοΐδθ οοηνβηίβηδ, 
ρΓορΙβΓ (}υαιη βΐ 8αηοΗ Βαηείοπίηι αρρβίΐαΐίοηβιη, 
6ΐ ΥΪΓίαΙβηι Ιιυίο ηοιηίηί οοη£;Γυ&πι, υΐί οδίβηδηιη 
^&Iη βδΐ, αοεβρβΓαΙ, ιηαηδίδδβί βα ηΐίςηβ, τι( ο^ο 
ςαίάθπι &Γΐ)ϋΓ0Γ,α(1 &1ΐ6Γαπι ιΐδςηβ αο Ωηαΐβπι 6^αδ- 
άβιη ίη οοΒΐοδίη§Γ6δδΐιπι. ΥβΓυπι, υΐ βΐ νίαπι ηοΙ)ί8 
ΟδίβηάβΓβΙ, ς^ι/ατη, ^αxιαάίν^η^ Ρ&υΙί νοοβιη, \ίηχΗ'ΐ' 
Μ χη χηίνοχίιι 8αηείοΐΜΐη ίη ηοπιίηβ ^6δυ*^ ; Ιηπι ή μαχαρ(α δικαιότατη, άπό γε των περιγείων και 
συγγενών τα τών ανακτ<5ρων οΙκεΧν υψηλότερα τήν 
ΙΙαρθένον, τα "Αγια τών αγίων φημί, 6 θιός έδΐ- 
καίωσεν Εμεινε δ* &ν, οΐμαι, μέχρι της άλλης καΐ 
τελευταίας αυτής προς ουρανούς εισόδου του Ιερού 
δνδον τεμένους, ατε δή μ<5ντ[^ τ^ Πανάγνφ πρέποντος 
Ικείνου, δι* ην καΐ κλησιν εΓληΧεν έκείνην και τήν 
φερώνυμον ένέργειαν, ζτίζρ 6 λόγος ίδειξεν. Άλλ* Γνχ 
και όδόν ήμΤν υποδείξω, ήν ένεκαίνισεν εΙς τήν είσ- 
οδον τών Αγίων έν τψ ονόματι 'ίησοΰ. Παύλου 
τούτο του θείου φωνή, ^τι δλ και γην αλλην χλ\ αέρα 
αροκαΟαγνίσ{), α δήπουΟεν μετά μικρόν ό Δεσπότης 
δι' αυτής Εμελλε τελεώτερον άγιάσειν, ούτος δΐ, καΟά βΐίαιη αΐ ΓβΙίςτιαιη ςαοςυβ ΙβΓΓΟίη αίφΐβ αβΓβπι ρ μοι εΓρηται, θειο; νόμος, άπό τών απλούστερων χω- ρΓββηΐΌηύαΓβΙ,ςαβθΟοπιίηαδρααΙο ροδΙ υΐίςυβ ρβΓ 
ίρδααι ρβΓίβοΙίτΐδ δαηοΙίΩοαΙαΓΟδ βΓαΙ : Ιιφο βηίιη, 
φΐβιηαάπιοάυπι άίχίπιυδ, (Ιίνίηα βδΐ 0Βεοηοηιί&, υΐ 
& 8ίηιρ1ίοίοηΙ)υδ ^Γ&άυδ ΟαΙ εκί ρβΓίβοΙίοΓα ; Ιαπι 
άβηίςυβ υΐ ο1)8ί^η&Ιυ8 Ιιίο 1ί1)6Γ (57) ΐΓαάβΓβΙοΓ 
^08βρI1οί11^ νβηβΓαηάο αο1ί1)Γυαι1β§;βηάίςηαΓθ,ςιιί 
ίη 8αοπ8ρ6ηβΐΓ&ΙίΙ)αδπιθΓ&ιί ηοη ροΙβΓ&Ι,βΙ πιγδίί- 
ουηι Ιααιβη ίίΐαά βΐ ίηβίΤει1)ίΐ6 νοίαπιβη ίηΙβΓρΓβΙ&Η 
<ΐ6ΐ)αίΙ ; Ιιίδεβ άβ οααδίδ βΐ β Ιβηιρίο ίΐΐο ίρδα β^Γβδ- 
88. 68(, β( δβπιβΐ ΟοηάίΙοΓίδ ίηεοηιρΓβ1ΐ6ηδί1)ί1ί8 
Ιβπιρίο (ο Γβπι ρΐ&ηβ αάαιίΓαηάαπι !) ρΓβοδΙίίίΙ. ρειν έπι τα τελεώτερα, καΐ V Ιωσήφ, τψ σεμνφ 
έκείνφ καί ε!ς πεΤραν ^κοντι γραμμάτων, τό έφρα- 
γισμένον δή τούτο έγχειρισθήναι βιβλίον, δς, ουτ* ήν 
χανός τοΤς άδύτοις ένδιατρίβειν, και εΤχ«ν άλλως τό 
μυστικόν έξηγεΐσθα'. καΐ άπό^^ητον έκεΤνο βιβλίον* 
διά ταύτα και του νεώ μίν Ιξήλθεν εκείνου, {ναόν δ' 
Ιαυτήν, ώ ξένον θβΰμα ! του αχώρητου Δημιουργού 
κατεσκεύασεν* ου χάριν ούχ "Αγία αγίων μόνον, 
άλλα και ει τι τούτων αΐδούς άξιώτερον, τών ευλό- 
γων άν εΓη τό άνέκφραστον τούτο καλεΐν Θεού κατοι- 
κητήριον. Ου&ιηο1)Γ6Πΐ ηοη οιοάο αρρβίΐαΐίο 8αη€ΐί Βαηοίοπίΐη^ ββά βΐ δί ςη» α1ί& νβηβΓ&Ιίοηβ (Ιί^ίοΓ οοουΓΓβΓβΙ 
" Ηβ1)Γ. χ, 19, 20. 

Αηί ΒβΙΙοιίηί ηοΐ». (54) Ι&ιη αΐίαβ αυοΙοΓ άίδρυΙατβΓ&Ι (ΟγαΙ. ίη- 
Ν&ΐίγ. Οβί., §8, βυρ. ρ&^. 222),νίΓςίη6ηιθ6ίρ&Γ&οι 
ηοη β ΙβΓΓΛ, 8βά β οορίο οπυηάαπι ί&Ιβπ οροΓίβΓβ. 
Ναηο νβΓΟ άίββΓίίυβ λΓΩγπι3ιΙ, βαπιάβηι ηοη αΐίβ, 
&1(ΐαβ &η^β1θ8, οοηάίΐίοηβ ίυίδδβ ΟΓοαΙαπι (κατ* αγ- 
γέλους δημιουργηθείσης). ΡοΓΓΟ Γβδ ίρδα βΐ ΟΟηΙβΧ- 
Ιυβ αρβΓίβ οΙ&πιαηΙ,ίάάβΟοίραΓΦαηίπιαίηΙβΙΙίξβη- 
άαπι βδδβ. Εγ^ο αά αηίηιαπι ΜαπΦ ρβΓίίηβί, ηηοά 
άθ αηςοίίδ ΐΓαάΙΙυΓ, άίνίηα δοίΠεβΙ ^ΓαΙΐα βΐ οΐιαπ- 
Ι&Ιβ θχοπηαΐοδ άίνίηίδ β πιαηί1)υδ ρΓΟίίϋδδβ. Οίδοη- 
ιηβιι νβΓΟ, ^υοά νβΐιιΐί δυαάίοΐα οοΓπ^οηπ αυοΙοΓ 
8α1))ίοίΙ (ή οτΙπουΟεν όπίρ τούτους), ςαίη Ιιυίο 8βη- 
ΙβηΙίο) ΓβρυςηβΙ,ίπιο βαπι ουηΩΓΠιαΙ.δί βηίπι Μαηα 
ηοη ηιοάο ραΓ,δβά ροΙίοΓ αη^βΐίδ βδΙΟΓβαΙα ;ρ1υΓ& 
6Γ^ο ρΓβθ αηρβίίδ ίρδίδ ^γ&Ιι» ηιυηβπι ίη ίρβα βπΑ 
οηβίηβ & άίτιηα 1)οηϋ&(β ΓβοβρίΙ. 

(οο) ΙΙ&οοάβζ, αΙ νίάβΙαΓ, ρΓΟ Ιπτη. (56;Νοη δβηιβΐ ^&η1 αάτβΓίίηιαδ,ίηηοοβηϋαηι,ςυββ 
Ιήηιαΐ» ίηΓαηΙί 1ηΙ)ΐιίΙαΓ, δίη^αΓβηι 1ια1)βΓί ηοη 
β ροδδβ,ηίδί αά)ίείαδ ρΓΟϊΓΟ^&Ιίταπι αΐίίβ ίηίαη(ί1)υ8 
ηοη οοπιηιηηβπι, αΙ)δβηΙίαπι δοίΐίοβΐ ίΐΐίαδ Ιαύίδ, άβ 
ςυα ίη ίο\)ϊ 1ί1)Γ0 8βουη(1απι ΙβεΙΙοηβπι Ι.ΧΧ (οαρ. 
XIV, ν. 4) ΙβςίΙαΓ : Νείηο ΐίηιΐ7ΐάΐί8 α Βονάβ^ ηβο χη- 
(αη$^ ο\ήη$ βαί ηηχη8 άχ6ί νϋα 8ΐιρβΓ ίβΐΎαιη, ^\1οά 
βΓβο οοη§Γη& ΒβίραΓ» αάΐιηο ίηιαηΐί δβάβδ,ρΓορΙβΓ 
δΐηι^υίαπδδίιηαπι β3ϋ8(1βπι ίηηοοβηΐίαιη, οοΒίυπι 
ροΐίαδ ςυαιη ΙβΓΓα άίοαίαΓ,ίάίηηοοβηΙίαπι άβηοΐαΐ, 
ςαβΒ &1) 0Γί(ζίηίδ αιιθ(]ηβ νίΐΐο ίηίαβία ροΓπιαηδβπΙ. 
αυοίο] 

Ιβ^ίΙαΓ 

ίίοΜί νβνία ΙχΜ, Βίρηαίχ, ςαβηχ οηιη άβάβτΊηΙ ΒοίβηΙί 

Ηϋβτοδ^ άχοβηί : Ιβρβ %$ίιαη ; βί νβίροηάβΐίί : Νοη 

ροιίϋΐη, 8χοηαίΐί$ €$^ βηίηι. 49 8ΒΚΗ0 ΙΝ ΡΙΙ>Έ8ΕΝΤΑΤΙ0ΝΒΜ Β. Υ. ΜΑΙΟΜ. 80 ηΐθήΐο ίηΙβΓ ηοχηιηα ο^ηβΟΓβΙυΓ, ςηφ αρΙίοΓα Αά ίη6ίΓα1)ίΐ6 Ιιοο ϋβί άοπιίοϋίαιη (ΐ69ί^η&η(1αιη τίάβΓΐ 
Γ. Δοχώ δέ μοι χαΐ τούτο, ώς ου της ι'σης &ν ένε- Χ Χ. ΙΙΙαθ ίηβαρβΓ ρβΓ5υ&8αιη Καϋβο, δαιηπιαίη ^ρίΐτο Ο«οπτ(βς 6 £παξ τά άίδυτβ εισιών Ιεράρχης 
οαινα, της τε παμβασιλ(δος τοΤς ο^χείοις παρούσης 
^7ΐλε{οις, χαΐ Ζτ% μή το\>τ' έγ(γνετθ* άλλα πολλφ 
κρείττονος $ι* έχεινο μετειλήφει θεωρίας ή της 
ΔετποΝης απούσης* ΈπεΙ γαρ πάντων ανθρώπων χαΐ 
Ιεραρχ^ών έξ άνάγχης πλησιεστέρα βεψ, ού$' 6σον 
ειπείν {νβστιν, ή Ηαρθένος, αναλόγως χαΐ πάντων 
Ιπέχιινα θεαμάτων αν υψηλών ετύγχανεν εόμοι- 
ρο^>σα* ος $* έχείν^ συνην, τηλιχούτων άπολαβούσ^, 
βελτίων &^ ήν Ιαιττου πάντως, χαθάπερ φώτων 
6πλρ βασιλέως προκειμένων (ρωτειν^ερον οΐ παρ- 
όντες όρώσιν. 8βθ6Γ(1οί6ΐη, φΐί ββιηβΐ ρβΓ αηηαιη ΐη βαοΓα ί11& 
ρβηβίΓαΙία ρβάβιη ίηί6Γ6ΐ)αΙ, Ιιαυά ρατί χηβη8ΐΧΓ& 
άίνίηίβ γί8ίοηί1)τιβ οοηβιιβτίδββ ίηιί, ςυ&ηάο 8α& ίΙ1& 
Γβ^α ρΓ8θ86η9 ν6Γ8α1)αΙυΓ οιοηίυηοΗβ^ίηα,&β ({α&ηάο 

ίη(ΐ6 ίρ5&&1)6Γ&1 ; 86ά Ιοη^ιβιώβπυ» άοιηίηαρΓ6θ86ηΐ6 
(ΐα&ιη θ&άβιη &1)8βηΐ6,οοΒΐ68ΐί1)ΐΐ8 Γ6Τ6ΐ&Ηοηί1)η8 άϋ&• 
Ιυιη ίιιί836. Οαιη βηίιη Υιγ^ο ρΓβΒ οιηηί1)Ό8 ρΐ&ηβ 1ιο- 
χηίηί1)Ό8^ αο ρΓοίηάβ ρΓ® βαιηιηίβ ςαοφίββ&οβΓάοϋ- 
])ΐΐ8,ςα&ηΙυιηη6ς[α6 ν6Γΐ)ί8 βίοςαΐ ία3 βδΙ^ρΓορίπβ &<! 
Οβυιη αοοβάβΓβΙ ; ρΓ» οιηηί1>υ8 οοηββςυβηΙβΓ βΐίαιη 
8ηΙ)1ίθ[ΐί1)α8 τίβίοηίϋτΐδ ίηιβ1)&1αΓ (58). Ρογγο ςπίβ- 
(^αίδ 6^α3Iηο^ι^ νί8ίοηί1)ΐΐ8 ίπιβηΐί ρΓ8θ86η8 ΑάβΓ&Ι, ρΓ0Γ5α8 86 ίρ80 βρϋοΓ βτ&άβΓβ ά6ΐ)ΌίΙ, ηοπ 36003 &0 ςυ&ηάο Ιαιηίηοηα ρρο γ6£|6 αοοβηάηηΙαΓ, φΐοΐ- 
ί^αοί ρΓ»8βη(68 &ά3ηηΙ, οίαπαβ τίάβηΐ. Ια*. Άλλ' όμνητέον μιχρον έινωθεν τά περί αυτήν, 
Γν* ατώ της θείας αύτης έν β(φ προόδου εΙς τήν εΙς 
τα Άγια των αγίων εΓσοδον άχολούθως 6 λόγος τήν 
Πάνσγνον φέρη. Γεννάται το(νι>ν τ& θββ^γέστατον τούτο χάΛλος, τ6 
θεοπτιχώτατον Ισοπτρον, τ& θεοιδέστατον χάτοπ- 
τρον, ή θεολαμπής α'ιγλη, ή θεοτερπής λαμπηδών, 
ή θ<οπρεπής άγλα^α, ή θεόνυμφος χαι θεόπαις Μα- 
ρία, έχ στείρας μίν χα2 άγονου γαστρος^ πολυτόχου 
δε ψ'<>χ^ς χαρπών θ^ρέστων, χαΐ μάλα γονίμου 
γεννημάτων ένθέων, χαΐ οΓς Ιντρυφ^ θεός τιχτο' 
μένοις. 

ΙΒ'. ΊΞδει γαρ ήγήσασθαι τούτο χάνταΰθα, ώς ^ 
άπο μιχροΰ θαύματος, τήν παιδοτόχον ^ρήμ1 στιίροη, 
το μίγα χαι παραδοξότατον, ό της Παρθένου χαινο• 
τομηθβίη τόχος, Να χαΐ παΤς χατά μητρός ο^ω XI. ΥβπιΐΏ ρΓβϋΌΐη ορβΓ® ία6Γϋ βα, φΐβθ αά 
ίρ8απι (ΟβίραΓαιη) 8ρ6θΙ&η1, ρ&υΐο αΙΗιΐδ Γβρ6ΐ6Γβ ; 
αάβο υ(, ΐηίΐίαιη άαοβηβ & ρπιηο ίηηοο6η(ί83ίιηο 
ίΠίαδ ίη Ιιαηο νίίαιη ίη^688υ άίγίηο, ββπηο βχ 

^^ ΟΓάίηβ 6&ιη αά ίηίΓοϋαιη ίη δ&ηοΐα δ&ηείοηιιη άβ- 
άηο&Ι. 

ΟβηβΓ&Ιυτ ϋαςαβ ρηίοΐιηίαάο 1ι»ο (Ιίτϊηΐδδίιηβ 
8ρΐ6]ΐά6η3 (59), 6χρΓ688ίδ8ίιη& Οβί ίιη&^ο δροοαίαιη 
Οβί δρβοίθΐη αά γιγιιιη ΓβΓβΓβπδ, βρΙβηάοΓ άίτίηϋα8 
βΐΏΐοαπδ, 3ΐιΙ)&Γ Οβο ^αΐίδδίιηαπ), νβηαδί&δ Οβτιιη 
οοηάβοβηδ, Οβί δροηδα, βΐ Όβί ΩΗα Μαηα ; βχ ιη&ΐΓβ 
8ΐ6ΓίΙί ςαίάβιη υΙβΓο βΐ ίηΓοΒθτιπ(1&, τβΓαιη ςηο&ιΐ 
αηίιη&ιη ίΓαοΙααιη ΟβορΙαοβπΙίυιηίαΒοαηάίδβίιηα,βΙ 
^βπηίηαιη άίνίηοπιιη, ςαοηιιη ρ&Γία άοϋοί&ΙτίΓ 
Οβηδ, ίβΓαοίβδίιηα. 

XII. ΕΙίαιη Ιιίο ρΟΓΓΟ, βαιη δοηταη άβοέϊ)Βΐ (Βοο- 
ηοπιί&ιη, όΙ β ιηίηοη ιηίΓ&ουΙο, δίβηΐίδ νίά6ΐίθ6ΐ ρ&- 
ΓίβηΙίδ, ιηα^ηυιη ίΐΐυά αίςυβ δβηδυιη οηιηβιη 
ΐΓ&ηβοβηάβπδ ςβηβΓαηΙίδ ΥίΓ^ίηίδ ηονυιη ρΓοάί^υπι λάμπρος, οδτω θ««μ«τουργοΰ, φέρη τά {νιχητήρια' β ίηίΙίαΓβΙαΓ, ςαο ηβιηρβ χηαΐΓβιη ςιιοφίβ Ι&ιη ίηβί• 
Άννα γαρ, ή μετά βραχύ χαλλίπαιδος μήτηρ έχείνη, ^6ΐη, Ιαιηςυβ οίΕΓ&ιη ιηίΓ&οαΙίδ ΠΙία δυρβΓ&τβΙ. 
χαι Ίωαχειμ ό θαυμάσιος, το θβόλεχτον χα: διχαιό- Ι11& δίςαίάβιη Αηηα, ςαο) άβίηάβ 8ρ6οίθ8» 1ιπ]ιΐ8 
τατον ζεύγος, ταλλα μίν πάντων εΙς εύδαιμονίαν ραβίΐο) ιηαΙβΓ βν&δίΐ, 6( αάιηίΓ&ηάιΐδ Ιο&ο1ΐίΐηΐΐ8 

ΑηΙ. Β&ΙΙβήηί ηοΐ8θ. (58) 1.6τίοη8 ιηοιηβηΐί τίά6Γί ροΐαβπιηΐ, συβο 
αποΙοΓ Ιια1>βΙ άβ δ&ηοΐΑ ΥίΓ^ίηβ, ΟΓβύπδ νίδίοηίϋΐιβ 
εφϊβδίίΐ^αδ,ίΐίγίηίδςυθ Γβν6ΐαΙίοηί1)αδ ρβΓίπιβηΙβ.ΑΙ 
ηοη Ιβτίδ ρΓοίβοΙο ιηοιηβηΐί βδΐ άοοίπηα, οαί ίΙΙ& 
σα(κΐΑπιιηοάο δαρβΓδΙταιιηίαΓ, ςααπκ^πβ α δαηοΐίδ 
£001681» Ρ3ΐη5ιΐ5 3βα ρΓ»δΙίΙυΙ&ιη δβαρΓθΒδαιηρΙ&ιη 
ΓβρβπΓβ 63ΐ, ιι1)ί άβ ςααρίαιη ρΓβθΓΟ^αϋνα ΥίΓ(;ίηί 
τίαάίοαοάα &£ίΙαΓ. ΟαοΒηαπι νβΓο βα βδΐ άοοίπαα ? 
Νίιηίπιιη ηαΠαιη οοΒίβδΙβ ύοηυιη, ηυΐΐυιη ^Γαϋββ 
ιηιιηιΐ8 Ιαιη ρΓΦοΙ&Γαιη Ιαιηςυβ βχίιηίυιη βχοο^ίΐαή 
ρο886, ςαοά 6ΐηίπβηϋ88ίπ)& ςυαάαιη ταΐίοηβ Μαπφ 
οοΐΐαΐυιη βχίδϋηααή ηοη άβ1)6α1. Οαββ ςαίάβιη άο- 
οΙτίοΑ σιίΑιη ΙαΙο ραίβαΐ. €[αί1>ιΐ3τβ αρ^ιηβηΐίδ βχ 
ίρ5ί8 βαβί ηοβίΓ» ρηηοίρίιβ ρβΓ ΡαΐΓβδ βπηβΙαΓ, 
οοιηιηβηΙιΐΓϋ ροΐίαδ σααιη ηοΐυΐβθίαβπΐ (ΙίδδβΓβΓβ. 
ΙΙΪηά ίηίβηιη ρβΓρβηαβΓβ ηβ ρΓββΙβΓβαβ, ςααηΙορβΓβ 
ϋ βΐ άβοίρίαηΙαΓ βΐ άβοίρίαηΐ, (}ΐιί οατη άβ δ&ηοΐββ 
ΥίΓ^ΐηί8 ρητίΐβ^ϋδ αο δρβοίαίιιη άβ β]υ3άβιη &1> 
οΓϊ^ία&Ιί τίΐίο ίιηιηααίΐαΐβ δβηηο βδΐ, αρ^απιβαΐα 
Ι1ΐ6οΙοβί8 ϋδϋαΐα, βΐ α άοοβηΙίΑ δβα οοηνβηίβηΐία, 
νΐ &ίαηΙ, άα6ΐΑ, ραττΐ &άβο ρβηάβΓβ νίάβηΙαΓ, αϊ Ι&ηΙΰΐη ηοη αά ςηίδςαίΐίαδ Γβ^^^ί2ιη^.811&Iηίρ80Π1Iη 
δοίΐίοβΐ ίηδοίΐίααι ΙαοαΙβηΙβρ ρΓοάυηΙ, οαηι βιιΜίΙί- 
ΙαΙί1)αδ δοΐιοΐαδίίοίδ ϋΐυά αΓϋυπιβηΙί ςβηαδ αοοβη- 
δβηΐ, ςποά αρυά δαηοΐοδ Εοοίβδί» ΡαΐΓβδ ΓβοβρΙίδ• 
δίπιιιαι ίυίδδβ ί^ηοραηΐ, ααΐ άίδδίιηιιίαηΐ. Οαοά 81 
β^ΰ3άβα1 &Γ£;απιβηΙί νίπι αο Γθ1)αΓ υΙχ &τι1 ηβ νίχ 
ςαίάβηι τβνβΓα ίρβί δβηΐίηηΐ, ηίΐιϋ δ&ηβ ββς^αυβ 
Γβπιπι δΒδΙίπιαΙΟΓ &πιΙ)ίβ6ΐ, ίά ηοη Γβί ίρβί Ρ&ΐη^αδ 
πιίηαδ ρβΓδρβοΙ® (ΙβραΙαηάυπι βδδβ, δβά τβηα8 
Κβ^βΙί ίδΙοΓαπι πιβηΐί, αυί, ςαίά 8ί1)ί Πβί Οβηίίτίχ 
τβΙϋ| ςηίάνβ ΐΓβπιβηάα ηκο άί^ίΐΕδ ηιβηΐο ρο8- 
ΙαΙβΙ, ηβ ΓβηιοΙίδδίπιβ ςπίάβοι δΐΐδρίοαηάο ραΓ68 ββ 
Ώ βχδΐίΐίδδβ ΐ)αΐ£ΐπι ίαοίαηΐ. 

(59) Ιηβρίοβ, ςηαΐίδ &8αί3 ϊρδίη8 ρπηιοΓάϋδ Μ&η& 
οοαίίδ ηο3(Γί8 βχ1ιίΙ)βαΙαΓ. Αη νβΓΟ &ηίηΐ89 βζ ρή- 
χηίΐίνα 1β1)β άβΓοηηί οοηδοηαπιΓαβΓίΙ, υΐάίνίηα&ρ* 
ρβΙΙβΙαΓ ραΙοΙίΓίΙαάο ? »η Αά» ΙβΓΓβηί ίηι&^ίηθηι 
^βΓβηϋ οοη(][Γαϋ, υΐ 6χρΓ688ί88ίπι& Οβί άίο&(υΓίπι&- 
αο ? αη ΐ6η6ΐ)Γίδ ρβοοαίί ο1)υο1ιιΙφ, υΐ βρΙβηάοΓ 
Εα1)6α(αΓ άίνίηίΐαδ βπιίοαη8? αη Οβο ΐηνιβ», οί 
^α1)α^ Οβο ^ΓαΙίδδίηιιιπι βΐ Οβί ΟΙία ηοπιίηβίατ ? 11 ΙδΙΟΟΠΙ ΤΙΙΕδ8ΑίΟΝ16ΕΝδΙ8 52 ρΛΓ (ϋνίηϋαβ οίοοίυιη βο 3υδΙίδ8Ίπιιιπι, βίβί ςυοαά Α. ^ρ^τουν πρλς δέ γε παιδοποιίαΑ πενιίτων ήλέγχοντο ο»ΙβΓαοιηηθ3 ίβϋοίΐαίβ νίηοθΓβηΙ, ςυοαά 1ί1)θΓ08 
Ι&χηβη βί^βπάοδ 0|υίΙ)ΐΐ5νί8 βςβηίδ ίηΓβΙίοίοΓΟδ ηο- 
1&1)αη1υΓ. Ιΐίπο νοΓΟ (^υοϋίΐίαηιΐδ βχ 3υδΙθΓΐιιη ίΠο- 
πιιη οοηΐίδ 1αοΓ>'πΐ9ΐΓυιη ίιη1)θΓ (ΙεΩυβΙϊαΙ,Ιιίηο αδδί- 
άυ® βηιπιρβΙ)£ΐηΙ ριιπδδίηια3 ρΓβοβδ, Ιιίηο ίΠα ςυο- 
ςαβ, ςιι&ΐίδ α Οβο ηυιιςυαιη (ΙβδρίοίΙυΓ, δοά ίη δυστυχέστεροι• ΙνΟεν τοι και ρεύματα μίν άπε'^ρει 
δακρύων όσημέραι των δικαίων οφθαλμών εκείνων, 
συχνή δ' άνεπέμπετο δέησις θολώσεως αμικτος, και 
οΤαν οΰτε Θε6ς τταρορ^^, και ώς οσμή ν εύωδίας όρ^ 
επαγγελία συμβολαίου παντός πιστότερα, τό τεχΟη- 
σ($μενον άντιδώσειν τφ δεδωκότι. οάοΓβιη δα&τϋΕΐίδ αάιηϋΙίΙυΓ, ρΓοιηίδβίο, ςιιοουικ^υβ &Ηο ραοΐο ίΙπηίοΓ, ρΓοΙειη, δί ςιιβθ η&50βΓ6ΐιΐΓ, 
86 άοηαηΐί άοηαιη ΓβάάϋΰΓΟδ. XIII. Ο νβΓβ 3ΐΐ8ΐα5 ρΓβοβδ, ςα» νβίοοίΐαίο δυα 
οιηηβιη ρβηη&Γαιη νοίαίαιη δΐιρβΓ&ηΙβδ ρβηβίΓ&ηΙ 
θ(£ΐθ8, αά Οβιιιη οοηΩάβηΙβΓ αοοοάυηΐ, βΐ αϊ) ίρδο, 
ςηβθροδίαΐαηΐ, οαιη (ζ&υάίο ΓβροΓί&ηΐ! Ο εοΓ(1α ίΐΐα 
ρτιπίαϋδ ρίβηα, ςυ» ρΓορΙβΓβα Οβυιη νίάβηΐ, βί ΙΓ\ Άλλ' ώ δικαίας εύχης, πτερών άπαν έλεγ- 
χούσης τψ τάχει, ύπίρ ουρανούς ανιούσης, θεψ 
προσιούσης θα^($ούντως. καί παρ' αύτου προσδεχο- 
μένης ήύέως ! *ϋ καρδιών εκείνων, μεστών καθαρ($- 
τητος, καΐ δια τούτο θεδν όπτριζο μένων κάκεΤ- ίηάθ Γβϋοβιη αράβηΐίυιη τοΙοΓαιη βχϋυιη ίηνοηίυηΐ ! Β Οεν άντιδεχομενων τήν των θερμών έξαλμάτων Ο ρΌΓ& 1αΙ)ία ρρορίβρ Όοαιη ιηοΐα, αο νβΐυΐί αά Ιιοο 
οοη<ϋΙα, υΐ ρΓδοβηίΙαπι ιη^δίβπυπι &(1 βοΓαιη ρβΐί- 
ϋοηβιη ίιηρΙοΓοΙιΐΓ ! Ο αηίπΐίΐδ δίηβ ιηειουΐα, ςυαδ 
Οβαδ &066ρ1ίδδίπιαδ 1ια1)ΐιί(, &(ΐ6ο υΐ ίη βΟΓυιη οο- 
§;η&(ίοη6 οβηδβΓΐ νοίαοπΐ ! 

δρίβηάίάίδδίιηβ νοίί οοπιροΐβδ ΓιυηΙ, αο ςίςηυαΐ 
ίΓυοΙιιιη^ ιηίΓα1)ί1ίδδίιη\ιιη ίΐίαιη δειπο, ςηί ριιίεΐιη- 
Ιιΐ(1ο 6( άβοοΓ ΙοΙίυδ 0Γΐ)ίδ ΙβΓΓ&Γαιη (60), βΐ ιηγδίί- 
οαιη αΐίιηβιιΐιιιη ιηβΠβ δυρρα ςυαιη ίηΐβΐϋβί ροδδίΐ 
άιιΐοίιΐδ, δρβοΐαοιιΐυπι ρρ® ςυανίδ αρ1)0Γ6 υιη1)Ρ0δα 
Γβορβαηδ, αίςηβ οηαηβιη δυανβοίβηΐίδδίιηοραιη Ωο- 
Γαιη ςραΐίαιη βχδαρβραηδ, αρρ&ραϋ. 

ΕΙ 9&η6 ά60β1)αΙ, Όΐίΐΐί ςυί ΙαηΙααηίιηί ηο1>ί1ϋα1θ 
ρρ89δΙαΙ)αη(, ςαί αά ίαηίαιη 3υδ1ϊ(ία) εβίδίΐαίΐίηβιη περαίωσιν ! "ύ χειλΙων αγνών, δια Θεόν κινουμένων, 
καΐ ώσπερει διά τούτο ττεποιη μένων, Ινα τ6 προωρι- 
σμενον μυστήριον τούτων αΐτου μένων έκβ^ Ι "Ω ψυ^ών 
άμωμων, ας ύπερηγάσθη θεός, καΐ τελέσ^ιν εις τήν 
τούτων ήγάπησε συγγένειαν ! 

Τυγχάνουσι μάλα περιφανώς της αΙτήσεως, καΐ 
τίκτουσι καρπόν, τούτον δη τ^ν καινότερον, δ'ς της 
οικουμένης άπάσης καλλονή και σεμνότης, και 
τροφή μυστική, μέλιτος όπίρ νουν γλυκύτερα, και 
κατασλίου δένδρου παντός ψυχαγωγικώτερον θέαμα, 
καΐ ανθέων πασιίν ευωδέστατων χάτω τεθείς πέ- 
φηνε χάριν. 

Έδει γάρ μι{τ' εκείνους^ ούτως εύγενεΤς τήν ψυ- 
χήν γεγον(5τας υ{>τως εΙς ϊ^ρον δικαιοσύνης έλη- ρρογβοΐί ίιιβραηΐ, ςυί ΙβηΙο δΐυάΐο Οβί ο1)δβ(ΐαίαιη Ο λακ(5τας, οίίτω παντός τών ύπ' ούρανόν Θε6ν προτι- 0ΐηηί1)ΐΐδ, ςαα; δυΐ) εοΐΐο δυηΐ, ρρφίυίβραηΐ, ςυί 
ιηβηΐβιη άίνίηο Ιιιιηίηβ α(1βο ϋΐαβίραίαιη β6Ρ6ΐ)αη(, 
ηοα αΐίαιη ρροΓβοΙο ςυ&ιη ίδίαιη δορίϊρβηΐυρρροΐβιη ; 
βΐ πίΓδυδ {άΰοα\>ΰίί) αΐ 1)6&1α ίΐΐα, ευ3υδ Ιαυάοδ, 
οαιη ίρδί ραρβδ αίίθΡΡβ ηοη ροδδίΐ, ορ&Ιίο ρρφίβρ- 
ιηίΙΙίΙ, ηοη αΐίοδ, ςυαπι ίδ(οδ, ρ&ρβηΐβδ δορίίρβίιιρ. 
Ορορΐ6ΐ)£ΐΙ ίηδυρβρ, ηΐ αά οοη^ρβδδαπι ίΐΐυπι, απάβ 
ΥΐΓ^ίηίΒ οοηοβρίίο ρροοβδδίΐ, ηοη αΐίυίΐ ςηίάρίαηι, 
φΐ&ηι οοηςρθδδυβ ουπι Οβο, ίιηρβΠβΡβΙαΙςυβ αάάιι- 
06Γ61 ; υΐ, ςηβηιαάπιοάαπι οοηδβηίαηουπι βραΐ, 
ρηρίδδίηια ϋΐα (61) δοΐα βΐίαπι ρρορίιοϋοαηι ϋΐαά *' θέντας, ούτω θεολαμπεις τον νουν, άλλης ή ταύτης 
χρηματίσαι πατέρας, μήτε τήν μακαρίαν, ής τό 
σεμνόν ουκ έχων 6'σον εΙπειν ό λ^γος έ^, έτερων 
παΐδα παρ^ τούτους γεγονέναι• ίτι δέ μήτε της 
ομιλίας εκείνης ^ ττί Ιίαρθένφ συλλήψεως αΓτιον, 
&λλο τι ή θεού όμιλίαν πρωταίτιον εΤναι και 
προηγούμενον, ϊν', ώς οΤ^ν τε ήν, ή πίναγνος 
Ιχοι μ<5νη και τλ προφητικών έκεΤνο διαφυγεΤν, 
χαΐ, Ουκ έ; άνομίαις συνελήφθην, ουκ 
έν άμαρτίαις έκίσσησέ με μ6νην ή μήτηρ μίίυ, 
περί Ιαυτής φάσκειν^ έκείνφ και τούτου συμπε- •* Ρβαΐ. Ι.. ΑηΙ. Β&ΙΙβηηΙ ηοΐ». (60) ΟοηΓ. απδθ (Ιβ Ιιαο δβηίβηΐία άίχίιηυδ ίη 
ΡΓ»Γα^ίοηβ αα ίρα^ηιβηίαηι οραΐίοηίδ Οβορςϋ Νίοο- 
ιηβάίβηδίδ, &αρ. ρα^. 149. 

(61) ΑαεΙορβπι ηα1)6πΐΰ8 (Ιίδβρίβ ρροΠίθηΙβηι 
βαηοΐφ Υίρςίηίδ ίπιπιαηϋαίβηι αϊ) ορίμίηαΐί ρβοοαιο, 
Οαο Ιιίο αηΐπιαάνβρίαπι. 1^ ΑιΐΰΙορ ηβςααςααπι, ιι( 
8&Βρ6 αϊίαδ Ιυπι ίη Ιιαο Ιαπι ίη αΐϋα Ιιοπιίΐίίδ δοΐβΐ, 
ΙϊΒΰΟ 80 βχ ορίηίοηβ δαα αΓίΙρπιαΡθ αίΐ ; δβά ηίΐιίΐ 
Ιιοθδίΐαηδ ίαηςπαπι άβ δβηίοηΐίαοιηηίύαδ οχρίοραΐα 
βαάβ Γβ άίδδορίΐ; 2® ΟοΓίυιη βδδβ άβ1)βΙ, αηοίοροπι, 
οηπι ίηηοοθηΐίαπι, ρυρίΐαΐβπι, αο δαηοΐίΐαίβηι Οβί- 
ραρο) αΐϋδ ν0Γΐ)0ΓυΗΐ Γοριηηΐίδ θ6ΐοΙ)ρα(υΓαδ οβδβΐ, 
βαβ ΙοοηΙίοηβδ νίβίΐαηίορ δβίοβίδδβ, ςυαδ αρίίορβδ 
άϋχίΐαά ρηπίαΐβπι,ίηηοΰβηΐίαιη, αο δαηοΐίΐαίειη αΐ) 
ορί^ίηαΐί ςηοςηβ νίΐίο ίηίαοίαπι δί^^ηίΩοηηάαπι : 
ουπιςαβ αιηϋί^βηάαπι ηοη δϋ,οαπκίβηι Ω(ΐ6Η1)υ8,α(1 
ςυοβ Ιδίίίοηΐδ νβρ1)α Γα^^β^ίιι, άο δαηοΐω νίρβίηίβ 

ί>ηρί(αΙο δβηίβηΐίαπι ίηΐΐίυβί^δο,ραρδηδ (ΙυΙ^ίΙαρβ ηοη 
ίοβΐ, ςηιη οοάθΐη δβηδα ΙοοηΙίοηοδ ϋΐωα 61ιπ5ΐίαη& Ο ρΐ6ΐ)β αεοβρίοθ ίαβρίηΐ, 6ΐ οοη)πιπηϋ6Ρα1)οπ)ηίΙ)υδ 
αά οαπιάβπι Ιιαηο ρηΗίαΙβηι αΐ) ορί^ίηαϋ ({υοςυβ 
γίΐίο ίπιπιηηβπ! βίΤβρβηάαηι ηδηρραροηΙηρ.Οηπι Ιιιεο 
πιαηίΓβδΙίδδίπια ρβΓ 86 δίηΐ, ιεηηθ ιηάυ1)ίηπι ί11αά(ΐαθ 
^ανίδδίπιαπι ίηαβ ρΓοίΙηίΙ οοηδβοίαρίυηι. Εα$άβπι 
βηίπι, ςυαβ α]6 Ιβίάορο αά1ιί1)ϋαδ οβρηίοιαδ, ν6Γΐ)ο< 
Γυπι ΓορπιυΙαδ, βαδάβπι Ω^ραδ, βαδάβπιςαβ ίηια^ί- 
ηβδ αά Υίρςίηίδ ϋβαΐίδβίπια) δίη^ίαρβπι ρυρίίαίοπι 
06ΐ6ΐ)ραηάαηι υδορραΐαβ Γβρβρίπιηδηοη πιοάο αρβίί- 
ςυίδ ηηίνβΓδίηι ΡαΐΓί1)α8, ββά ίη βοοίβδίαδίίοίδ ςυο- 
ςιιβ αο ΙίΙυρ^ίοίδ Ιίύρίβ Εοοίβδίίιραπι οηιηίαηι ϋρο)- 
οβΒ, δγριαο®, ΟορΙίο», Αρπιβηίοβο. Οηίδ ρορρο ηοη 
νίάοΐ, Γ[ηίά δροηΐβ Ιιίηο οοηδβφΐαίυρ? Λϋοιηο βηίυι 
α νβρί δρβοίβ άαο Κβθο ρρορδυβ α1)1ιοΡΓβηΙ, ηβπιρβ, 
απί ΡαΐΡβδ ρβΐίςαοδ αΐίΐορ ςαίάοπι άβ νίρρίηίδ οοη- 
οβρίίοηο δβηδίδδβ, βχηηί^ίΐίδδίηιαδ (αιηοη Γορηιυΐαδ 
αα βίηδάβπι ςηοςηβ ΟοηοβρΙίοηίδ ρυπίαΐβπι δΐ^ηί- 
βοαηάαπι ίάοηβαδ ηβηρραδδθ, αηΐ (δίςηίάβηι ({υίδ- 
ρίαοι οοηΙοηάοΓΟ νβΙΚ, οοδ ίοΓπιηΙαδ ηοη οο δρο- Μ 8ΕΚΜ0 ΙΝ ΡΗ^ΕδΙΝΤΑΤΙΟΝΕΜ Β. V. ΜΑΜ^Ε. Μ 

ρκιλημμένοο τψ χβΕταλ($γφ, ών μοι μβγβλ»(ων Α βνιΙαΓβΙ, αο άβ 8Θ ίρ8& &ίί1πη&Γ6 ρθ986ΐ : 1η ίηχςηί' 

1•ΛοΙη«ν 6 δυνατός. Τούτο δ' Ιξ ών ϊπρβξβν, ίαϋΙηίΒ οοηοβρία ηοη /ϊιί; βΐ πΐΓ8α3, 8οΙατη ηοη 

ϊδείςχ» 0^ γεννήτορες, άφ' οίας έκ Θεοΰ χαταβεβη- ΰοηοερΗ χη ρεοοαΙίΒ τηβ τηαίβτ τηβα ; ςαοηίαιη Ιιοο 

-Λοτίζ 6μιλ(ας, προς την της πβιδοποιίας άιτ(αν ςαο(|ϋβ οοηρΓβΚβηδΠΐη ββΐ ίη ηυηιβΓΟ ιη&^αϋυιη ί1• 

6/4•/ -αν συνηλβον. "Αριστα τοίνυν καΐ τουτ' βδ \οτν^XΆ(\ί1ϋ^ΐ6^^ίηι^Κ\^ηα^ηα(\ηψύ^)^[η^ροιΒη$€Η^^. 

Ιχον τφ χύχλφ των περί αύτη ς παραδόξων συνέ- Οηοά (|υί(ΐ6Πΐ οδΙβηάβΓυηί ββηϋθΓ63 ίρβί ρβΓ βα, 

ξραμεν. ςαοο ρΓβδΙίΙβΓυηΙ ; ςχιίρρβ (|ΐιί αά οοη^βββιιιη, ςπί 
οή(*ο 65ΐ ρΓοΙίδ δαβαρίβηάδθ, 6 οοη^ββδα ουιη Οβο (ΙβτβηβΓαηΙ. ΜβηΙο ίςίΙυΓ Ιιοο (|υο(|α6 ίαυβΙίδΒίιηαιη 
θτ«ηΙτιιη ϊηΙβΓ &άιηίΓ&ηά&, ςιιβθ 8ρβοΙαηΙ αά ίρ3&πι, οοιηηιιιηβΓ&ηάυπι νβηϋ. 

ΙΔ'. Έπει δ' εΙς φως ή Ιαμπρ^ πεφανέρωται XIV. ΡοδΙςααιη ί^ίΙαΓ ΐη Ιαοβιη Ββί βϋα (62) 

θεόπαις, ή μάλλον ή ?ως άπαν διαυγεστέρα, ης ρΓοάίϋ βρίβηάίάα, ίιηο ΐρβα Ιαοβ δρΙβηάίάίοΓ, 

χοαρις ουτβ φως, ουτ' ούρανδς, ουθ' ή ποίησις πααα βίηβ (|αα ηβςηβ Ιυχ, ηβςαβ οοβίπιη, ηβςαβ οηαηββ 

των δυναμένων ψυχήν αληθώς λαμπρΰναι χαΐ δίιηιιΐ ΟΓβαίαΓ» τίιη Ιια1)6η1 ββα Ιυπιβη &ηίιιι® οίΤαη- 

οΤχεεώσαι θίψ, έπεί τοίνυν ή τηλιχαύτη γεγέννηται, άβηάί, αυΐ ΐρβαιη Οβο οοηοίΐίαηάί, ροβίςα&ιη, 

χαί τά ύπεσχημίνα τοΤς τοχεΰσιν ή μνήμη περαναι ίηςιιαπι, ί&ΐίβ ραβΠα ηαΐα βδΐ, άβ ρΓθΐηί88ίοηθ 

μηνύει- οί δ' εΙς έργον δν, οιμαι, εχώρουν, ίίμα τψ ίιηρΐ6ΐιά& ρΓβθδβηβ ιηβιηοπ& ρ&Γβη(68 ιηοηβΐ. Ιρδί 
γεννη^,νβι τψ νεψ την παΤδα προσάγοντες, εϊγε ^ αηίβιη, υΐ αΛίΙτοΓ, ίη οριΐ8 Γβιη ά6άαχί886η1, 

μή τδν καιρόν προαρπα'ζειν των ούχ είχότων έδόχει, ΟΙίαιη,δίιηυΙ αΙ(|αβ η&ίΛβδΙ,αά Ιβιηρίαιη (ΙβΓβΓβηΙββ, 

χλΘλ χα( ό Σωτήρ {ίστερον πάντα χατά χαιρ6ν, χαΐ ηίδί ρΓ0Γ8α8 ίηοοη^Γαυιη νΐδαιη ίαί586( Ιβιηραβ 

θαύματα, χαι το θ*ιον έπεδείξατο λουτρόν, ψ πάν- ρΓίΒΥβΓίβΓβ ; ςαβιηαάιηοάαιη άβίηοβρβ βΐίαιη 8&1- 

τως Ιδεί τελεΤσθαι ακόλουθα χαΐ Ιπί της εκείνου ν&ΙΟΓ οπιηίαορροΓίυηο ΐ6ηιρθΓ6 6(;ΐηίΓαοη1&6άί<ϋ(, 

μητρός κα: πρ:ν τούτο φανηναι* σφόδρα γαρ αν βΐ ΙαναοΓαιη (Ιίνίηιιιη βχΙιίΙ)υί(; 6υ|ιΐ8 βχβπιρίίδ 

τι τερατουργεΐν έδόχουν, βρέφος, πριν άποστήναι βΐίαιη ρπαδςυαιη ροδδβηΐ οοηδρίοί, οοη^ηιυιη θγ&(, 

τίτθης, ^ λόγου χαΐ ακοής είληφέναι πεΤραν, εΙς τά υΐ 6& ςαοςυβ αδβίιηίΙ&ΓβηΙΐΐΓ, ςυ® ίη ιηαΐΓθ οοιη- 

&δυτα έηχειροΰντες εΙσενεγκεΤν έκεΤνα* ή, ως τις ρΐ6ΐ)αα1ιΐΓ. ΕΙ γ6 (|ΐιίά6ΐη ν6Γ& ροΓΐ6η1θ8ΐιιη ςΌΐάά&αι 

Ιφη των προ ημών, ή τριετία διετηρεΤτο, την έν τοΤς γίδυπι ίαΐδδβί, (|αοά ίη δ&ΟΓα ίΠα ρβηβίΓαΠα ίηΓθΓΓβ 

άέχτοις εΓαοδον παρασχεΤν τζ ΙΙαρθένψ, Ίνα τό μέλ- γβΠβηϋηίαηΙβιη ρυβΠαΙαιη,&ηΙβςιιαιη αΜ&οΙαΓβΙυΓ, 

λον προγράψει, δτι μόνη τ6ν &βατον καΐ άπερίλη- βΐ αΠ(|αβιη δβη Ιοςαβηάί δβα αιιάΐβϋάί Πδαιη βάβρία 

7Τθν Ινα βεόν της αγίας Τριάδος καινότατα τέξεται, βδδβΐ. Υβΐ ΟθΓΐβ, Όΐ φΐίά&ιη β ιη{ΐίοη1)ΐΐ8 άίχί(, 

χαΐ ΰκερ απαντάς αγίους της 6'λης φρικτΓ,ς Τριάδος Ιηβηηίυιη αά ραΓ&ηάαιη ΥίΓξίηί ίη δαοπι αά^ΐα 

μονή φανεΤται και σεβασμιώτατον οικητήριον. ίη£;Γ6δ8αιη ίηΐ6Γροη6ΐ)αΙυΓ, η( ρΓββδί^ηαΓβΙυΓ, β&ηι 

Ού&£ γαρ ήν οίκοι μένειν τών αναγκαίων, δ'τι θηλής δοΐαιη ΰηηιη β βαηβία ΤπηίΙ&Ιβ, ίηαοββδδαηι θ( 
ή πάναγνος Ιδεϊτο* ώ; γαρ και τριετής, ένδιαιτω- ^ ίηοοΐΊ]ρΓβ1ΐ6η5ί1)ίΐ6Πΐ Ό6αΐΏ,ίη6ίΤ&Ι)ί1ίπιθ(1οραη(ιΐ• 

μένη τψ θείψ περιβόλψ έκείνψ, της παρ' άνθρώ« ταπί 6δ86, βΐ ίηδυρβΓ ίρδ&ιη δοΐαπι ρΓ» οιηηί1)ΐΧ3 

?:ων ού μετείχε τραπέζης, μυστικψ δΐ λόγψ ούρα- βαηοΐίδ αη^δϋδδίιηιιιη ίοΐίυδ ΐΓβιηβηάβθ Τηαάίβ 

ν ιαί ή επουράνιος μετελάμβανε τροφής• ούτως, εΐ άοιηίοίΐίυιη βδδβ. ΕΙ δδπβ ιιΐ (Ιοπιί ιη&ηβΓβΙ ηβςαα- 

χα: γάλακτος Ιτι δεομένη, τά άβατα οικεΐν εισή« ςιιαπι η606δδ6 ίάβο ΓιιίΙ, ςαοά ρηΓίδδίιη& (63) ίΐΐα 

» ΙιΤίο. ι, 49. 

Αηΐ. Βαΐίβηηί ηοί». 

εΐ&τβ) Ιδίάοπιιη, ςπί άίτβΓδβ &1) &1ίί8 δβηΐίρβί, &ά 1)6α(ί88ίιη&ιη Μαη&ηι ίηάίήΐ&ηάαιη &Ι)8θ1αί& τής 

(ΙίτβΓδΑδ ςαοςαβ Γοηηαΐαδ ηυΐΐ&δ αάΐιίύαίδδβ. Οοιη- πανάγνου τοοβ, ςαοθ ^ΰx(α ΗβδγοΙιίιιιη ναΐβΐ κατά 

πιαοίδ βΓ^ο οιηηίαιη οοηδοηαηϋα ία ΥΐΓ^ίηίδ ρηή- παν άγνόν, αυοΙοΓ υΐαΐυρ. Οβ Ιιαο ααΐβπι Γβ ίΐΐαά 

Ι&ΐβ αίςαβ ίηηοοβηϋα ρβΓ βαδάβιη ρΙίΓΑδβδ, Ω^αΓαδ, δίη^αΙ&Γβ ηοΙ)ί8 οοοαΓΓΪΙ, ςαοά ΡΓ&ηοίδοαδ Οοπι1)β&- 

ιιη&^ηβδτβ βίΤβΓβηάί αο οβΙβϋΓ&ηάί, οοπιπιιιηβιη δίυδ ίη νβΓίβηάίδ γβίβραοι δοηρίοπιπι άβ 8&ηοΙ& 

οπιηιαχη άβ βαάβηι ριιηΙ&Ιβ αίςαβ ίηηοοβηΐία δβη- ΥίΓ^ίηβ Κοπιίΐϋδ, ίη νοοβδ αγνή, νβΐ πάναγνος άβ 

(θοϋ&ιη ΙαοαΙβηΙβΓραΙβΓαοί!. ΟβίραΓα άίοΐαδ ευπι ίηοίάίΐ, 6&8 οα$ία Β,ηϊ €α$Η8$ί•' 

(62) Ιη ηοΐίδ &ά Οη&Γΐ&πι ϋ^οηίδ άβ δαπιπιο (δαρ. τηα, νβΗβΓβ οοηδΙαηΙβΓ πι&ΙυβΓίΙ Ν&αι βδίο, (}ηοά 
ρβ!ς. 23. ηοΐ. 2) ^αηι ίηηαίηααδ, ϋΐυΐυπι ΌΗ βΗ^β^ άίΓΓιΙβίυΓ ηβηιο, αγνός ηοη δοΐυηι απιρΗοη βί^ηίίΐ- 
ςιιο αηίοηοοιαδίίεβ Όβίρ&Γίΐ αρυά ΡαΐΓβδ βχοΓηαη Ο οαΐίοηβ ρΓΟ ρηνο ^βηβΓαΙίηι βΐ ίτηροΙΙαΙο αοοίρι, δβά 
5οΙβΙ, βΐίαπι αά ρΓββΓοααΙίναπι ίπιπιαοαίαΐ» Οοηοβ- βΐίαπι δΙποΙίοΓΐ ρρο οαβίο δρβείαΐίπι ΰδυρραή. ΑΙ 
ρΐίοηίδ βρβοΙ&Γβ. Ιη ίάβπι ίαοβΓβ ροΐβδί, ςαοά αη- ρβΓνίάβπΙ νβΐ οωουδ, οαδίίπιοηί&πι ηοη 6)υδθΐοάί 
€(0Γ ηοδΙβΓ νβΐυΐ οοηδβςυβηΙβΓ βά βα, ςα® άβ βδδβ νίΓίαΙοπι, β Γ[αα ραΓδ11δίη§ιι1αΓίδΙαυάίδ εγ^τι- 
ρππ55ίιηα ΥΐΓβίηίδ οοηεβρίίοηβ άίχβΓαΙ, πιοχ βαπι πιβηία ρβίβπβ, 8ίοα1)ί άβ ίηίαηΐί ρηβΠα Ιααάαηάα 
ηοο ηοπιίηβ &1)δο1ηΐ6 ίηάίβίΐαΐ. δδά αάνβΓίβ υΐΐβπαδ, αςαίαρ. Οηί βηίπι ίηίαηΐί Ιΐίβο Ιαυδ, δ1 Ιαπιβη Ι&πδ ίη 
σηοπιοάο βαάβπ) άοοίπηα Ιιβίο ρροροηαΙυΓ. Ναπι ίηίαηΙίΙ)υδ Ιΐδΐ1)βΓί ροΐβδί, ηοη οοπιρβΙίΙ? Εαδ βΓΟΟ 
ϋβί 61ί& άίοϋαΓ ρΓθάα$$β $ρΙβηάΊάα, Ουίά ροΓΓΟ βδΐ νοοοδ αά οαΒϋΙαίβτη δμβοί&Ιίπι οοηίΓαΙιβΓβ ίη ίΙΠδ 
ΟΓίαδ δρίβηάίάοδ, ηίδί δρΙβηάοΓ ίρδππι ΟΓΐυπι οοη- ΡαΐΓππι δοπρίΐβ, η1)ί Μβι-ί» νβΐ οοηοορίβθ, νβΐ ηΛ8• 
εοιηίΐΑαδ? Αο πίΓδαβ ςυίά ίδΙΙιίο βδΐ δρΙβηάοΓ, ηίδί οοηΐίδ, νβΐ Ιππιυΐβ) ίηίαηΐίδ αά Ιβπιρίαπι &άάΐΐοΐ8θ 
5ρ1βηάθΓ άίνίηίβ ^αΐίφ, (^αα Μαπω ίη ρβοοαίο (υΐί βηοοπιία ΙβχηηΙυπ, ηίδί αρβΓίβ οοηδίβΐ, βα αά οοη- 
ιηοχΑΟοΙΟΓάίχβΓαΙ) ηοη οοηοβρί3?αηίπιαΓβΓιιΐ8β1)ίΐΙ? δβςαβηΐΐα ΥΐΓβίηίδ ββδία ΓβίβΓΓί, ρΐαηβ ΓίάίουΙιιπι 
1ά τβΓΟ ίατβήΐ πιβπιίηίδδβ : δδρρβ βηίπι αΐίαδ β3α8- νίάβπ άβ1)βΙ•ΥβηιπιαηάβηαπιΙΐίΒΡδΐΓορ1ΐ8ΒΓβρβΙβηά» 
ιηοάί ββηίβηΐία ίη τβΙβΓαπι δοηρίίδ οοουΓΓΪΙ. δίηΐ,ηβπιίηί ούδοαΓυπι βδΐ. Οαοά ηβπιρβ Ιιοηιίηβιη 

(63) ΙιβοΙΟΓβιη, αΐ ρυΐο, ηοη βϋη^ίΐ, ςμαηι δφρβ ρβΓπιονίΙ, η( ίη ρΓβοίαΙίηηουΙα &ά θΓα(ιοηβ8 Ο^οτρϋ 55 Ι3Ι00ΚΙ ΤΗΕ8δΑΙ.ΟΝΙ0ΒΝ8Ι8 56 ΐη&Ιβπιίβ υ1)6Γί1>α8 ίηάί^βΓβΙ. Ναιη βίοαΐ ουιη Α Ύ^*^^} >^'^^ '^ο ('^ον έχκΤνο θαύμα, ύπερφυεΤ τινι &ν 
(τίβηηίβ ίη βαοΓΟ ίΐΐο αηι1)ί1υ νβΓδΕΐ)αΙαΓ, ΙιααοΙ έστηρίζετο κβί ά^ρήτψ τρ6πφ. 
1ιτιιη&η& 3.1θΙ)αΙαΓ οιβϋδα, 86ά αΓ6&η& ςααάαιη ταϋοηβ οοβίββίβιη οί1)αιιι, ςαίρρβ ςα® δυρβΓΟΟθΙββϋβ 
ββββΐ, &οο1ρίβ1)&1 ; ίΐα βίςαΐάβαι &(1 ίηΙιαΙ)ί(αηά& β&ΟΓα αάγία αάάαοΐα ΓυίβββΙ, ουπα &άΙιαο ΙαοΙβ 
ίαάίβ6ΐ)αΙ, ιηοάο (^αοά&ιη δαρβΓααΙαΓοΙί αίςαβ ίη6£ΓαΙ)ίΗ Ιιααά άί38ίιηί1ί ιηίΓ&οιιΙο βααΐηία ίηίβ- 
86 1. XV. Υβΐ βΓ^ο Ί\Λ ΓαοΙυιη β8ΐ ρΓορΙβΓ ίΐΐαδ οδίαβΛδ, 
ςιι&9 άϊχϊ, νβΐ βΐίαιη ςιιίίΐ βΒςαυιη βΓ&Ι, υΐ ρΛΓβηΙββ 
ςαοφίθ 5&1ΐ6ΐη αά 1)Γ6νβ ίβιηραβ ίηίαηΐϋί τβηυβίαΐθ 
έΐί», (}υ» ραυίο ρο5( Οβο (ΐ6άίο&η(1& 6γ&(, ηβο 
αΐΐτα 0^0115910118 ^βηίΙΟΓϋ^αβ οοιίδρίοίβηάα, Γηιβ- 
ΓβηΙιΐΓ ; β ςαα ουιη ιηαχίιηαιη ΙιαυπΓβ 8θ1&Ιίυιη 
ΙίοβΓβΙ, ρΓβΒ Ιιοο Ι&ιηβη πκΒΓΟΓβηι ρήνδίϋοηίδ βίβ- 
ββπιηΐ, ΗοβΙ ίρβαιη οβη ρΓΦΐηίιιιη ΐ8ΐΙ)0Γαιη ίΐίοπιιη ΙΒ'. 'Αλλ' ^ Χ^ριν ών βίρητα( μοι, τοΰτ' έγεγ6- 
νει, ή 6τι χαι ηρ^ς ΡΡ^Χ^ βρεφιχής ήν είχ^ς 
τοΤς τοχευσι χ&ν άπολαυναι χάριτος παρά της 
παιδδς, ή μετ* ολίγον έκποίητος μίν ίμελλεν εσε- 
9θαι θεφ, τοις δλ φίλτάτοις τούτοις &6ρατος πα- 
τράσιν ύπίρ τ^ς, έν6ν τρυφ^ν, εΐλοντο χαχοπαθεΐ- 
βθαι, χαΐ τ&ν χαμάτων έχε(νων χαι πολυ^^ρύτων 
Βαχρύων ταύτην Ιλαβον ΕπαΟλον* ών, Εμοιγε δοχεΐ, &0 ιηΐιΙΙ&Γαΐη ΙαοιγηιαΓαιη ΓβοβρίβδβιιΙ ; ρΓΟ φΐιΙ)υ8, |^ των τοσούτων Ιχείνων, λέγω, πύνων, ταύτην Θεδς αΐ ιηίΐιί ςυίάβιη νίάβΙιΐΓ, ηβιηρβ ρρο ίαηΐίδ ίΐΐίδ 
ΐΑΐ)οη])ΐΐδ άί^ηαιη Ιιαηο Οβαβ νίοβιη Γβάάβηάαιη 
]ιι<ϋε&γϋ, ηΐ αά Ιηβηηίυιη Ιαιη βχίιηίδΒ βΐί» ^α(ϋ< 
^ι1^I1ηάαΓ6η^αΓ. 

Οΰ&ηΙαιη βηίιη νοίυρίαΐίδ α^ΓβΓΓβ ρ&Γθΐι(ίΙ)υδ &1ϋ 
βΐϋ πΐαΐ δρβοίοδίδδίιηί ναΐβηΐ ρβΓ ιηιιΐΐοηιιη ειηηο- 
πιιη οοηνίοίαιη, ΙαηΙαιηάβιη Ιπβηηϋ δραΐίο ίηηο- 
οβηϋδδίιηα ίΠα ρΓ»Ι)6Γ6 ροΐαίΐ, ίιηο (Ιίχβπιη 
γοίαρίαίβιη 60 υύβποΓβιη αίςαβ βχοβΠβηϋοΓβιη, 
ςαθ βιηίηβηΐίαδ οαίοαιιςαθ ρροΗ ίρδα ρΓΦ0β11β1)α(. 
Ρπηοίρυιη βηίιη Γ6ΐπ1)υΙίοη6δ πιει^ηίΩο» δοηβ δηηΐ, 
βΐ 1&Γ£;ίβηΙίαπι ΧΆ^ιύίϊο^ηύΒΆ ΓβδροηάβαΙβδ.Οααα αα- 
ΧϋΟϊ 3αδ1ί ίΐΐί βδδβηίαο 3α8(ί τοεαΓβηΙπΓ,ΙιααοΙ οοηδβη- 
Ι&ηβΰπι ίαίδδθΐ, α( ηοΓηιαηι οο^οπιβηΐο δί£;ηίβοα- 
Ιαιη ρΓ2θ(6Γ£;Γβ(ΐ6Γ6ηΙαΓ. ΟααρΓορΙβΓ, οηηι 3ΐΐδΐΕθΐ 
ΙβαιροΓίδ πιβηδαΓ&ηι αδδβεαίί ίαίδδβηΐ (φςιιιιιη Ο χαι τήν έπαγγελίαν. 
&τι(6αι δραϋααι Ιπβηηίιιηι βΓαΙ, ΓββΙβ άβ ρροηιίδ- 
βιοηβ ίπιρίβηάα οιΐΓ&νβΓυηΙ. 

XVI. Οηοηίαπι νβΓο Γαπια τβ^ίηβθ αο Οβί βΐίβθ 
ραοΐο ρο8( ρβΓ Οηθδ υηίνβΓδΟθ ΙβΓΓβθ ροΓνει^αΙαΓ& 
βΓ&Ι, ^6η18&16Π1 &η(6 αΐί&δ οπιηβδ Γβςΐοηββ οοΓοηαηι 
Ι&ΰάαϋοηίδ ΙβχβΓβ, βΐ δ&οηιαι ΥΐΓ^ιίηί Ιιγπιητιπι οα- 
ηβΓθ, &ε άβεβηΙβΓ πιο(1α1&η ρΓορβΓαί ; ίάςαβ ]αΓβ 
ορΙίπιο.Νααι βΐ ^€8ιι^η ιηβητη, ίηςιιίΐ '^ ΙηΙ^Πίηί ίη 
^βΐΊΐΒαΙβτη ηΐ ύ$ίβτ€ηΙ βητη Βοτηίηο ; εα3υδ ηΐίςυβ 
οΙιαταοΙβΓβδ πιαΙβΓ ίη δβιηβΐίρδα ρΓβθίβΓβύαΙ, ίίξίαν $ιέγνω τήν άμοιβήν^ τήν άχρι τριετίας άπύ- 
λαι>9ΐν των της λαμποοτάτης χαρίτων παίδες. "Οσην '^αρ {χουσι των παίδων ^λοΐ χαΐ χάλλιστοι 
ήδονήν τοϊς πατράαιν ένθεΤναι άπ6 γε της συνοί- 
χου πολυετίας, ταύτην εΤχεν ή πάναγνος χαταΟεΐναι 
τ^ τριετί^^ *φαίην δ* &ν χαΐ δαψιλεστέραν χαι μείζω 
δ'αψ χαΐ γεννητών δπέρχειται πάντων αΐ -^αρ παρά 
των μεγίστων άντιδ($σεις φιλύτιμοι χαΐ τφ μεγέΟει 
των χορηγούντων χατάλληλοι* διχαίους δΐ Βντας 
έχείνους χαι καλουμένους ούχ ήν βν των ακολού- 
θων τήν στάθμην υπερβήναι τής επωνυμίας* διά 
ταϋτα το του Ετους δίκαιον μέτρον άπειληφ'^τες, 
τοΰτο δε ήν ή τριετία, μή διαπεσειν ε^ πεποιήκασι Οΰο1<ιαοΙ 6Γ^ο β ηο1)ί1ίοπΙ)α3 ιΐΓΐ>6ηι ίΠαπι ίηοο- 
1β1)&ηΙ, θΐ τίΓΐ, 6ΐ πιηΙίβΓβδ, βΐ ριιβίΐ» νίΓ§;ίη6δ, ίΐΐί 
ςυίάβιη ίηίαϋη ραίπδ, ίδΐ» ίη ^ΓαΙΙϋπι ^βηίίποίδ, Ιζ'. *Επει δι μετά μιχρδν των τής οίχουμενης 
έπιβήσεσθαι περάτων 6 της βασιλίδος και θεύπαι- 
δος Εμελλε κρύτος, φθάνει τά *Ιεροσύλυμα πάσης 
γης άλλης προπλέξαντες τήν εύφημίαν, χαι τον 
Ιερδν υμνον έπφσαντες τ^ Παρθένφ, χαΐ σεμνώς 
τερετίσαντες• χαι τούτο ειχύτως* δ'τι και τον 
έμδν Ίησοΰν άνήγαγον, φησιν, εΙς Ιεροσόλυμα 
παραστηναι Κυρίφ, οδ τους χαρακτήρας ή μήτηρ 
έν Ιαυτ^ προέφαινε. 

Και γοΰν δσοι των έκκρίτων τήν πύλιν οίκουντες 
εκείνη ν έτυγχανον, ανδρών τε χαι δυναιχών και 
νεανίδων παρθένων, το μίν τον πατέρα, το δε διά τήν Γθΐίςιιβθ ΥθΓΟ ρΓορΙβΓ ΙαηάαΙίδδίιη&πι ριιβίΐαηι, ίη Ι) μητέρα, τδ λοιπδν δΐ διά τήν πανύμνητον, τήν εΙς τδ 
αηυπι οοηνβηίβηίβδ &ά Ιβιηρίυπι ΟδοβηάβΓυηΙ, ουπι ϊερδν ξεσαν συνελθύντες, μετά λαμπάδων ενταύθα 

^ Ι-αο. II, 22. 

ΑηΙ. Βαΐίβηηί ηο(86. ν%β(ηη6ά\βη$%& «η ΟσηοβρΙχοηβτη ΟΗυαΓδΒ [ΒΐΜ. Οοηο. 
το1.νΐ.ρ&β•β^) 8ο11ίοίΐ6 ΙβοΙοΓβαι ααιηοηβΓβΙ, νβΙβΓβδ 
ίη 06ΐ6θΓ&η(1ο Οοηεβρϋοηίδ ίβδίο ηΙΙιϋ αά οοηοβρϋο- 
ηβπι ίρβαηι Γβδρβχίδδβ,ίά Ιρβαιη αά ίηνίδυιη ριιηίαΙίΒ 
γοοιιΙ)αΙυαη,8ίοα1>ί ίίβη ροδδβΐ,βχρυη^βηάαπιίωρυΐίΐ. 
Ε&άβΓηρΙ&ηβε&αδ&ίηνίδαπιΙιΟΓΡίηίβίίβοίΙίτητηαοϋ/αίβί 
τοο&1)υ1αιη; αίςηβ ίάείΓοο ευιη 6γφοφ νοεβδ άμωμος 
&αΙ πανάμωμος άθ Μ&γΙ& υδυΓρ&ΙβΒ οεεαΓΓβΓβηΙ, ηοη 
ήηνηαοιιώία, αχχίρίαηβ ίτητηαοιΛαΙα, ςα8Β.εα)υδνίδ Γβα- 
!α8 α1)86ηϋ&ιη ^βηβΓαΙίιη ίηάίε&ηί, ββά νοοαύαΐα 
ρΓβθ6ΐ6βϋΐΓΓβρΓ6Λ«η$ί6ί/ί$ ΒΛίίρΙαηβ ίΓτβρτβΗεη$ΜΙί$, ςυφ δοίΐίοβΐ αά &1)86η(1&]η Γβ&Ιαβ ρβΓ αοίαδ ρΓορρίοδ 
ίηάυείί 8ί§[ηίβοαη(ΐ8Πΐ&ρΙίΰ9&(11ιιΐ)6η1αΓ. ΑΙ ΓηΓδίΐδ 
ςυδθηαπι, ςαοβδο, Ιααδ ίοτΒί Μ&π® &η( ηαδεβηΐίδ &υ1 
αάΐΐΰε ίηίαηΐίδ, ς^υοά ηυΐΐο ρβΓ αείπδ δηοδ Γβ&Ιυ δβ 
ροΙΙηβΓίΙ ? Ηβθοοιηβ Ιαπι ρΓββοΙαΓα Μβριφ βΓ&ηΙ βη- 
εοιηία, ςυ» βαηοΐοηιηι Ρ&ίΓυπι δ&ρίβηΐί» ορβ ίδία- 
Γυιη 6 Ορφεο νβΓβίοηυιη 1πΙ)υ6Γ6η(υΓ ? Αάβο δείϊίεοί 
ίηβρΙΪΓθ τβΐ ιη&ςηί τίπ δοΐβηί, ηΙ)ί ροϋιΐδ ςααηι 
▼βπίαΐί, ρητ&Ιίβ ρΓβθ)α(1ίείί8 δΐηύϋδςαβ (ΙββθΓνίΓβ 
αηίιηιιιη ιηάυοαηΐ Ι 57 8ΙΙΙΜ0 ΙΝ Ρΐυΐ8ΕΝΤΑΤΙ0ΝΒΜ Β. V. ΜΑIιI^Ε. 88 τήν κάναγνον £γοντκ<, χαΐ μέλος ^ιάρ ταύτης έπΙ Α Ιβΐιηρ&άίϋαδΐηηοοβηΙίβΒίιηαιηΠΙαο άβάαοβηΐββ, αβ •γλώττη; χ«ι μιτ' ευφροσύνης $νματα φέροντες, τά 
«Τχότα τζ Οεονύμφφ ιιάντως διαπραττ^μβνοι. Περί 
ών. μοι $οχώ, δι3ί τούτο χαι τ^ν μαχαρισμον προει- 
ρηφθχι έχεινον. Μοηιάριος ό Λα^ς, & γινώνχων άλα- 
λιγμ^ν* και τοις προοιμίοις δή τούτοις τ6 μίλλον 
βιζσημαι(νοντες, &ζι χαΐ πάντα χρύψει ιιυρσον τ6 
της έμψύχ^ου ταύτης λαμπάδος φως άπαστράψον, 
χαΐ ^^μβτων αδτη πλήσει ψοχάς ταύτην ύμνούνας 
χαι τ^ σΐύτήρια μελφδούνας. 

ΟΤμαι δΐ, χαΐ & νοητ6^ &πας τύτε διάκοσμος τοις 
λαμχαδοφοροις &ν έχε(νοις χαΐ συνζδε χαΐ συνεφώ- 
τιζε, χαι συνεβάδιζε τοις προπομποΤς, ίσον της 
προαγόμενης δειχνύντες τ6 σέβας τοΤς τφ σαρχίψ 
τούτψ, οΙονεί τινι νέφει, τήν αίγλην της παμβασι- ιηοάαΐοβ άβ ίρ8& βΐ ο&ηϋοα οαιη ΐ8ΒΐίΙί& ρροιηβη^ββ. 
οίβοία βοίΐίοβΐ, ςαο Οβί βροηβ» άί^ηίΐ&ϋ οοηβθη- 
Ι&ηβα βΓβηΙ, ρίβηίδδίιηβ ίϊΐί βζ}ιί1)6α1β8. ΕΙ ΐάοίΓοο 
άβ 1118 αΓϋίίΓΟΓ ρΓββηαηΙί&ΐΑΐη ίΙΙαιη 1>6&ϋ1ιΐ(ϋα6ΐη; 
Β€αΙη$ ρορηΙΐί$ ςηί βη'^ ^^^Μια^^οη€^η '*. 0αί1)υ8 8&ηθ 
ρΓ»1αάϋ3 ίΰΐαηιιη 8ί£;αίί1οαΙ)&η(, αΐ 1ια]ΐΐ3 αηίιη&ΐα 
Ι&ιηραάίδ ^α1)&Γ6ίΓι11ς6η8 Γ6ΐί<ιιι&8 οιηη68 ί&β63θ1>• 
ΐ6η6ΐ)Γ&ΓβΙ, β&βςαβ αηίιηαδ ^ιώίΐο οαιηαΙαΓβΙ, ςαβθ 
βαιη οβΐ6ΐ)ΓαΓ6ηΙ Ιΐ7ΐηηί8, αο βαΐυΐ&τία οαηβΓβηΙ. 

ΡΓΦίβΓβα αη^βΙοΓαιη ςαοςαβ υηίνβΓβοβ ΟΓάίπββ 
οαιη ϋ8, ςηί 1&πιραάβ8 Γ6Γ6ΐ)αη1, 8ηο8 ρυΐο οοη- 
]αηχί886 οαηΐιΐδ 8ΐΐ08ςαβ 8ρ1βη(1θΓ63, βΐ οοιηϋαη- 
ϋ1>03 ίΠαιη 3θοίθ8 868Θ αάάίάίδΒβ, νίάβϋοβΐ ιιΐ 1ιο- 
ιηίηίΙ)α8, ({ΐιΐ Ιι&ο οατηβ ςαοά&ιη ςη&δί ίη(6Γ3θρΙο λίδος €ρ|ν διαφραττομένοις, εΐ μή χαΐ αγγέλους » γβίο ίπιρβάίβΙι&ηΙηΓ, ηβ βρΙβηάοΓβιη ρΓβθΟβΙββθ 
^Εγνοεΐν τ^ μυςτήριον τοΐίτο προώριστο δι* οίχονο- Γθ^ίη» ίηίαβη ροβββη!, ίρβί οβΙβηάβΓβηΙ, ςυαηία 
μίαν, ή με διέσωσε, χαΐ τής αίσχρουργου χαΐ τι>• ϋΐί, ςαβ άβάιΐ06ΐ)&(υΓ, ΓβτβΓβηϋα ά6ΐ)6ΓβΙιΐΓ : ηίδί 
ροΐτ^ιχτ^ς άφήρπασε χειρύς. ίοΓίβ «( ίΐΐαά άίοβηάαιη δίΐ,ΐιοο ιηγβίβηαιη αη^οΗβ 

Ιαηο ίηοοιηρθΓίααι β&ιη 86Γτ&88β ρΓοτίάβηΙί&ιη, ςαο πιβ β&ΐναιη Ιβοίί, αίςαβ & ΓοθάίΟοα &ο ΐ7Γ&ηιιίο& 
(<ϋ&1>ο1ί) ροΐ68ΐ&Ιβ βηρηίΐ. Ι2Γ. Έν τφ ναψ το(νυν, ^περ εΓρηται,, φέρουσι 
τ^ Ιερώτατον ίμψυχον σχευος έχεΤνο, τ6 θεοπο(ητον 
αγγος των θεουργιχών λαμπηδόνων, τ6 πολυτ(μητον 
χαι Βεΐον άνάθημβ» οΙ> πάσα ή ποίηνις Ι[ττων 6μου 
προς λύγον άξ(ας. Ό δ' άρχιερευς άπί γε των 
δρωμένων τ^ε, οτι πλέον έχεΤνα ή έδε(χνυτο τά 
εΙωΟότα, χαι θείας ίνδον αυτ^ν συναισΟήσεως, έγώ 
νομίζω, περιλαμψάσης, 6ψηλότερον των φθασάν- 
των,Ιτι δε χχΐ των έςομένων, τη^ έπέλευσιν αΐ- 
β^μενος της ΟεΟνύμφου, ούδΐν ήν, δ' του Ιερου μή XVII. Εο ί^ϋαΓ, ςηο άίχίιηυβ, ιηοάο 8Α0Γ&ϋ8- 
δίπιυιη ί11ΐιάαηίπι&1υιητ&8βιι1απι,(ΐ6ίβοοπιιη 8ρ1βιι• 
άοΓυιη Γβοβρίαουίαιη α Οβο οοηβίΓαβΙηιη, υτη&ιη 
& Οβο οοηΓβϋΙαηι (63), ΙιοηοΓβ (1ί§[ηί88ίιηιιιη αο άί- 
τίηιιιη άοη&Ηαιη,οαίυβ άί^ηίΐιιΐί βηαΓΓ&ηάο οιηιιίβ 
ραηΙβΓ 0Γ6&111Γ& ίιηρ&Γ ίηνβηίΙυΓ, αά (βχηρίαιη &ά- 
άυοιιηΐ. 6υιη ααΐβιη δΐιιηιηυ8 βαοβΓάοδ Ιηιη βχ 
ϋ8, ςυβθίαηο 06Γη6ΐ)&η(ιΐΓ, υΐροΐβ φΐ® νβΐ ίρβα 
ηοτϋ&ΐ6 Iη&^α8 ςαίάρίαιη ίηπηβϋ&ηΐ, (υτη βϋ&ιη 
(ϋνίη& ίη1ιΐ8 Ιαοβ, ιιΐ ραίο, ιηβηΐβιη ίρδία3 δρίβηάί- τζ ΙΙαρβένψ άνέφξε, χαι οΙχεΤν αυτήν οΊχειύτερον ΰ <ϋυ3 ςιι&ιη αηίβα Υβΐ 'ροδίβα οοΙΙαβίΓ&ηΙβ, &ηίιηα(1- 
ΐάνιτοΰ, εΓ τι χαι £βατον, διεψηφίζετο• Έχ δΐ τού- Υ6Γΐί886ΐ ]&]η &άτβηΐ886 Οβί βροπδοιη ; ηαΐΐα Ιβιηρίί 
του δήλον ως χαι χαρ«ς ^ ήν Ιμπλεως πάντως, ρ&η ίαίΐ, ςυοιη ΥίΓ^ίηί ρβΓΥίαιη ηοη ΓαοβΓβΙ, β( 
«ροορων ώσπερ τήν περιελευσομένην τά σύμπαντα Ιοοαιη, 81 ςαίδ 6Γ&( ίη ςαβιη ίηίβιτβ ρβάβιη αΐϋβ 
χαράν διά της έπιδημησάσης £ρτι τφ νεφ χ<$ρης. ί&8 ηοη 638βΙ, Ιιαηο ϋϋ ροϋαδ ςα&πι 8ί1)ί αά ίηΐια- 
ΙιίΙ&ηάαιη ά68ί^&1)&(. Ε ςπί1)α3 ρ&ίαιη βΑηβ οβΙβηάίΙαΓ, φΐαηι ίη^βηΐί ίρ36 ΙβθΙϋία ρΓβΙβΓβα ρβΓΓηηάθ- 
ΓβΙοΓ, ςοΑ^ί ρΓβδβηΙίβηβ νίάβΐίοβΐ, ςπ&ηΐυιη §^&α(1ϋ ιιηίνβΓδίδ ραΓαΓβίιΐΓ ρβΓ βαπι ραβίΐ&πι, φΐ» οιοάο &ά 
σοαιιηοΓ&ηάαιη ίη Ιβοιρίο αάνβηβπιΐ. ΙΗ'. Και το\η^ άν προσεφώνει τζ πανάγνφ, 5 χαι 
ή άδολος πληΟύς Κπειτα προς τ^ν Κτίστην* Εύλύ- 
γημένη ή ερχόμενη βασιΛις έν όνύματι Κμρίο^' 
Ειρήνη έν ούρανφ χαΐ δύξα έν 6ψίστοις. Άλλα 
χα• τήν χαροποιον δή ταύτην αν προσεΤπε φωνή ν, 
^ν ί βλέπων Σοφονίας προεφθέγξατο* Χαίρε σφί• 
δρα, ^^^ο^τ€ρ Σιών, δι* ής δ Κτίστης χαΐ νυν μέν 
χαίρει, σΐ τον λαμπρ^ατον οίχον περιχαλλώς όρων ΧΥΙΙΙ. ΙηδηρβΓ ΟΓβάίάβηπι, &(1 ραβΠ&ηι ραπδδί- 
πι&ηι 1(1 ϋίαπι ίηοΐ&ιη&βδβ, ςηοά άβίηοβρδ 6ϋ&πι 
ίηηοοβη8 (ραβΓΟΓαπι) 1υΓΐ>α αά €γ6&Ιογ6Π1 : Ββηβ' 
άίΰία 5ΐ/3? νβηϋΓβρίηα ίη ηοηιχηβ Βοηιιηί •• : Ραχ ίη 
€<αΙο βί ρίοήα ίη αΐα$8ίϊηί8 ^. Οαίη βΐ ίΠ&πι βαηβ 
1»1ί8δίπι&ιη(αΙρΰΙο) νοοβιη αάάίάίΐ, ςυ& ο1ίηια8ΐΐ3 
68ΐ ρΓορΙιβΙα δορ1ιοηί&8 ιίχίατβ υα/(ίβ,/Ι/ία8τοη(65}, 
άβ ςαα Ογθ&Ιογ βΐ ηηηο ςυίάβσι §αιιάβΙ, ίβ ^&αι '^ύμενον '^δη χαΐ συναρμολογούμενον προς οΓχη- •0 ββπιβηβ 8ρΐ6ηάίάί83ίηι&πι 8ί1)ί άοοοηπι Γβΐίοίδβίπιβ 
Ίν* Ιχντου' χαρήσεται δ* έναργέστατον, δτε τοΰΒΊ &85αΓβ6Γ6, βΐ &ά ίηΐιαϋϋ&ηάοπι αρίβ οοηοίηηοΗ ; 
ότι χΛΐ^%!ί τ^ σζ συνοικήσει, δεικνύων, τήν χαράν 9&αά6ΐ)ί( Τ6Γ0 νβΐιβπιβηΐίαδ, ςυ&ηάο αά ίά ρ&ΐαολ 
σοι δΓ αγγέλου μηνύσει, δ ι' ήν χαΐ ν<$ες άγαλλιά- ίαοίβηάαηΐ, £Η^αϋ38ίιηιιαι δΟλϋοθΙ 8ί1)ί 6886 ίη Ιβ ίη- 

*Ρ8α1. υαζτιυ, 15. '* ^θ&η, χιι, 13. "^ \λχο. ιι, 14. 

ΑηΙ. Β&ΙΙβιίηί ηοΙβΒ. (64) Εοοθ ίΓβςαβηΙίδδίπιιιιη ίΠαά &ρυάΡαΐΓ68 βη• 
€οαιίυπι,ςιιο ΟβίραΓα ΰϋ & 060 βθάίίΐ6&1& δίη^αΙαΓί- 
16Γ ο«1β1>Γα1ΠΓ, ςιιοά(ξυβ &ά 6]α8άβιη οη^ίη6ΐη 
ιρΜΐ«τ6 «ΙίΑ• ]«ιι ΑηιιηβιΙτθΓϋιιΐΐΐ•• Οοηί. ογαΙ. Ιοίιαη. ΕαΙχΒβηδίβ. § 23,8ηρ. ραβ. 103, 104. 

(65) δορίι. III, (3. §ίο νβΓδίο Ι.ΧΧ βάϋα &1) ΑΙάο: 
ΧαΤρε σφόδρα, θύγατερ Σιών. ΥαΙ^αΙαδ ηθ8ΐ6Γ : 59 ΙδΙΟΟΚΙ ΤΗΒ8δΑΙ/}ΝΙ0ΕΝ8Ιδ 60 -]ΐ&1)ϋΑΓ6,(ζ&τιάίιιιη ϋΜ ρβΓ αη^βίαιη άβηυηϋ&Βϋ : Α σονται καΐ άνθρωποι σχφτιζ^ουσι, καΙ πα^α λαμ- 
ρΓορΙβΓ ςηοά βΐ &η^6ΐί 1δΒΐ&1)υηΙιιτ, βΐ Ιιοιηίηββ πρυνΟήσκται χτίσις. 
βΧ8α11α1)ΐιαΙ, βΐ ηηίνβΓβ» ΟΓβαΙατ» ΙιϋαηΙαΙβιη 6Ζ- 
ρ1ίο&1)υη(. 

υΐ(6Γία9 ςυ» ροδίβα α<1 8&1τ&(θΓ6ΐη Οβαιη αΐηίβ 
βαίβ ΓβοβρΙαιη &£Γ£ΐ(ιΐ9 ββΐ δίιηβοη, Ιιββο β&ηβ βϊ 
ΜβΓαΓβΙια ΟβίραΓ&ιη 6Χθίρίβη3 ορροΓίιιηίββίιηβ 
άιτΐί : ΐν^ηο νίάβτηηί οοπΗ τηη $αΐΗΐανβ, ^ηοά ρα- 
ταΐΗΥη β$ί αηΐβ (αοΐΒτη οτηηϊΗτη ρορΗίοπιτη, Ιητηβη αά 
νβνβίαΐίοηβτη ρβηίίηηι,βί ρΙοΗατηρΜχηίηίβ ΙίταβΙ ''. 
0αί1)ΐΐ9 θΐ ϊΐΐηά αά']βο[ί, φιόά άίνΐηυδ Ιδ&ία ρΓορΙβΓ 
ΟοιηίηΌΐη (ΙίχβΓαΙ (66) : Ναηο, ο ραβΠα, ρβΓ Ιβ 
νίάβΰϋ οηιηί$ οανο ίαΙηίατ€ Ββχ, Ιη^βάβΓθ ί§[ϋυΓ 
οοηΩάβηΙβΓ ίη Ιβπιρίϋΐη β&ηοίαιη Ιααιη ; ΥβΓβ βηίιη 
Ιαηιη ροϋαβ ςαααι αΐίβηηβ οα3α8ίί1)6ΐ ββΐ Ιιοο (Ιο- *Έτ( δ^ χαΐ οΤον 6 6εοδ($χο< Συμεών {ύστερον προς 
τον Σωτήρα, τοιούτον χάνταυΟ^ι χα^ ό την θεοτ6- 
χον όΐΕοδεχόμενος Ιεράρχης χατά χαιρον ει^ρηχεν 
&ν* Νυν εΤ$ον οΐ οφθ'λμο^ μον το σωττζριον, ^ 
ήτοίμαστχι χατά πρόοωπον χάντων των λαών, 
φως ι•ς άιτοχάλυψιν εθνών, χαΐ δόξαν λβοΰ 'ΐσραήλ* 
σύν τούτφ τε χαΐ τ6 παρά τϋΰ θείου ΉσαΙου διά τον 
Αεσπ^την* νυν ^ψεται, χ6ρη, πάσα σαρξ διά σου 
τ6 σωτήριον του θεού* εντελθε ούν θα^ρούντως 
ι*ς ναό ν £γι6ν σου, τούτο δή τ6 σον 6π^ρ πάντα ς 
αληθώς χαταγώγιον, χαΐ έπιλάβου του οιχου 
ΏήοίΜητα^βί οΗ%ν%$θ0Τβ άοτηητη ρα(ή$ ίηί, ^^^/α ^αη• η του 'κοηράς σου, 8τι 6 βασιλεύς του σου χάλλους 

• Λ •_1 -•^ ί• Λ •• " 1 Λ Ι ^Ηρ^8^€^ νβχ ςιηΙϋΗήίιιάίηβτη ίηατη '*. 

Ε( ηαηο β^ο ςαίάβιη οιηαββ 11υ^α8 (βιηρίί ροΓί&β 
ϋ1)ί 8θΙί &ρβηο,6( υ( Η1)βΓβ ίηίαδ βαοΓα ρβηβίΓ&Ιία 
ρβάβιηίηίβΓαδ,ςαο 1ϋ)βαΙ,ρβΓΐηϋΙο.Τα νβΓΟ ηηί οοη- 

άίΙΟΠ ΙΐΙΟ ΟΟΓάίδ Ιυί ρΟΓίαβ ΓΘ56Γ&1)ί3, 6ίίΐ6ί65ςΐ16, 

η1 1ί1)6Γ6 ιηοΓ&π ίηΐΓ& Ιβ ρο8βί(, ίη ςυα βοΐα ίηΐια- 
1)ϋαΓ6 βίαίιιϋ, 6( ςα&ιη βζ οιηηί1)η9 βΐίοώαβ 8ίοη 
βί1)ί (ΙβΙβ^Κ. 

Οαοά 81 6( ηοναιη ιηοθο βί οιηηίηο ρΓοΙβΓ ιηο- 
Γβιη αβοίάίΙ,αΐΓ656Γ£ΐΙ»οχηη68ϋ1)ί ρ&ίβ&ηΐ Ιβχηρίί 
^αηα» ; αΐ ηυηορ&ΓϋβΓ ιηα]η8 αΐίςηίά ά6 Ιβ Οβαδ 
ίη 0(Βΐί9 άίδροηϋ, βΐ οοβίβδίββ ΙίΙ)ί ρθΓΐ&9 &11ο11ί 
3ηΙ>6ΐ, Όΐ &(1 ίΠιτηι ίρ8αιη ίη&οοβ85ί1)ίΐ6πι, ηβπιίηβ 
(ί])ί ο1)9ίδ(6ηΐ6, αοββάβΓβ ρΓορβΓβδ, ρυΐβΐιηΐηάίηβ 
1η& βΓΩοί&β (67), η( ίη (6ΓΓί9 δβδο οοηδρίοίβηάααι επιθυμήσει. 

ΚαΙ νυν έγο) μίν τάς του νεώ τούδε μ^ν^ σοι πύ- 
λας άνοίγνυμι πάσας, χαι μετ' ελευθερίας των άδυ- 
των ίνδον χωρεΐν, 6'ποι βούλει, παραχωρώ* συ δε 
μ6νφ τφ πλάστη τάς πύλας της σ^ΐς άναπετάσεις 
καρδίας, χαΐ Ινδον Ιλευθερίως ένοιχεΤν σοι παρα- 
σκευάσεις, έν ^ χατοιχεΐν ήρετίσατο μ^ν^, χχΐ ίζν &χ 
τών θυγατέρων Σιών έξελέξέατο. 

Νυν, εΐ χαι ξένον χαΐ παρά το εΐωθ^ς, Ητι χλει- 
δος Ιλευθέρα του Ιεροΰ πάσα καθίσταται πύλη, 
άλλα τι μείζον 6πΙρ σου χαΐ νυν άνω Θε6ς διατίθεται, 
καΐ τάς ούρανίοος αΓρειν σπι προστάττει πύλας, Γνα 
πρόςτόν μ^νον αυτόν άβατον, μηδενός σοι ιτροσιστα 
μένοτ, φθάσ^ς, κα2 κάτω πείσης διά τήν σήν άγλαίαν 
τούτον φανηναι, χαΐ 6π1ρ ήλιον λαμπρΰναι ττ,ν γην. ίρβο βχ1ιί1)6&1, 6ΐ Ιιιοβ 8υ& πηίνβΓθυπι 0Γΐ)6ηι ρΓΟ ^ τυν μίν κατοικεΤν σε έν οΓκφ Κυτρίου εΙς μακρ6- 

τητα ήμερων, ψαλμικώς εΙπεΤν, ένδίδωμι, Ινθα του 
Ινιαυτοΰ άπαξ είσιέναι τόν αρχιερέα νομίζεται* 
συδλμετ' ολίγον τόν μέγαν αρχιερέα Χριστόν ίνδον 
Ιξεις σαυτής, και τούτον βαστάσεις παραπολύ. *1θι 
τοίνυν, ώ θ^ατερ, εΙς τά των αγίων "Αγια, ή τών 
αγίων απάντων άγιώτατον ύποδεξομένη, και τό παν 
άγιάσουσα* πρ^σιθι, βασιλίς, τά λαμπρά δή ταύτα κβτΐ 
τά βασίλεια δεχόμενη, ή τόν του παντός βισιλέα βα- 
σιλικάς τοις έν γ^ παρασχεΤν χάριτας άναπείσουσα. 1αο6 δοίαη ίΐίαπιίηβΐ. Εοοβ άοπιαπι Οοοιίηί, ίηΐΓ& 
ςΌ&ηι δβπιβΐ (αηΐηπιίηαηηο βυπιηιο δ&οβΓάοϋρβάβπι 
ϊηίβΓΓβ ρβΓ Ιβςβπι Ιίοβΐ, ΙίΜ ΐΓαάο, αΙ]αχ1αΡ8&1ϋ8 
τοοβηι %η βα ιηΗαΜίβΒ \η Ιοηριίηάίηβτη άίβτητη ^, Τα 
Υ6Γ0 ηοη ηιυΗο ρο9( ίη1ιΐ9 1βπΐ6ΐίρ8&ηι ηιβ§ραιιιη 
ΡοηϋΟββηι βΐιηβίαπι }ΐΕΐ)6ΐ)ί8, ίρβαπιςηβ &ά ιηηΐ^ 
(ηηί ΙβαιροΓίδ ς69(&1)ί9.Α1)ί ίςϋιΐΓ, ο ΩΙία, ίη δαηοΐα 
8αηοΙθΓαπι, ςιιο) δ&ηοίοπιπι οπιηίαπι 8&ηο(ί99ίπιηπι 
69 6χε6ρ(αΓ&, 6( δοηοΐίΐαΐβπι οπιηί])α8 Ι&Γ§ί(υΓα. Αοοβάθ, Κβ^η&βΙ Ιιαηο βαηβ βρίβηάίά&ηι &ο Γβ^&ιη δβάβπι Ια αοοίρβ, ααβθ Κβ^βπι αηίγβηοηιιη 
•* Ι-αο. π, 30-33. " ΡβλΙ. χι,ιν, 1|, 12. » Ρ8α1. χχη, 6. 

ΑηΙ. Β&ΙΙβηηί ηοΐ». (66) Ι9α. XI, 5, 960. Ι.ΧΧ : Καΐ δ<}/εται πάσα ]) 
σαρξ το σωτήριον του θεού. Υυΐ^αΐαβ 3αχ1& Ηβ- 
1)Γαιοαπι ΙβχΙυπι Ιβ^ίΙ : Εί υίάβΐϋ οηιηίε οανο ραΗΐβτ. 
ςηοά 08 Οοτηίηί Ιοοηίηηι €$(, 1.αοα9 Ιαπιβη (πι, 6) 
6γοβο(ό νβΓδίοηί δαίΤΓ&ς&ΙαΓ. 

(67) ΓΓβςαβηθ αραά ΡαΐΓβ8 οοοαρπΐ 56ηΐ6η1ί&, 
δοηοΐφ ΥίΓ^ίηίθ ρυΙοΙίΓίΙαάίηβπι 6£Γββί996, α( αά 
ίρ8απι ίη 16ΓΓ&3 Οθί νβΓΐ)υπι ά6906ηά6Γβ(. δίο, α( 
ηοηηαϊΐα βοπιηιΐοοαίηηυαηι, ααοΙοΓ Ιιοηιίΐί» ίη 
Ληηηηί. Ββΐρανχ ίηίβΓ ΟρβΓα 01ιΐ78θ9ΐοπιί (Ιοπι. 
XI, ραβ. 840, β(ϋΙ. Ραπδ., <728) : 8ηρνα οχηηετη 
οτβαΐΜΓατη οτηαΐα ^5, Βηρετ οχΙο$ άβοοταία, ρΙΐ[$ 
ςηαϊη $ο1^ηΙρβ8, $ηρΓα αηρβΙο$ βχαΐίαΐα 65, ηοιι α$- 
$ΐίΐηρία €8 ίη οοβΙοΒ^ $6ά ίη ίεττίΒ ηιαηεη$ ΰαΙβΒίβηι 
Βοτηίηηηι αο Εβυβτη οπιηίηηι αά ίο αΐΐταχίίΐί (άλνέπΐ 
της γης Ιστάμενη τόν ούράνιον Αεσπ^την καΐ 
βασιλ^ τών απάντων έπεσπάσω προς Ιαυτήν). Αη(ΐΓ6&9 ΟΓβΙβηδίδ (ίη Ναίίν, Όβίρ. αραά Οοηι- 
1>6Ω9. ααβί. νοί. Ι, οοΐ. 1324• 1325) ^ ^η^Η8 αηί- 
ϊΜδ ^ηίάβτη νβηηΒίαπΒ ίΛ$ςΐίβ αάεο ίη ίηιηΐ€η$ηηί ρι*ο- 
ν€θία €81, ηί €Ηνί$Ιΐί8 ίρ8β, χηιηιβηΒαίΙΙα ρηΙοΗηίηάο, 
β/ιΐθ ά€8ΐά€τίο €χατ8€Ηί^ 8€€ΐίηάαηιςιιβ βχ ίρ8α ηαΗ- 
μηχανον 
του ταύτης κάλλους έλθείν...). Ιά ββηΐίβδ βΐ ίη Μβ- 
ηοθίδ βΓβ360Γυπι ΙοςίΙαΓ. δίο αά άίβπι 29 ΡθΙ)γ. Οάβ 
ζ' : Οητη Ιβ ηίροΐβ ρηΙοΗπιηι, ηΐροίβ νεηιΐΒίατη, ο 
€μ)Η8νΐ8 ίαΰί$ ρβηίΐΜ €Χ8ρβΓ8^ άίΐ6χί886ί Ι^ΒίίΒ ριιΐ^ 
οΗΗΐηάίηίΒ άοηοΐοτ^ βχ Ιβ 8€0ΐιηάη^η οανηβτη ηαΙη$β8ΐ, 
βΐ ρηφΐβΐ' ίτηηιβη8αηιρίβΜβηι 8ηαπί ηιβ αά άβίίαίβηι 
βνβΗϋ* ώς καλήν, ώς ωραίαν ποθήσας σε 6 παλλ οποίος 
Ιησούς, παναμώμητε, έκ σου σ&ρκι γεγέννηται, και 
θεοΤ μεδιΌΤκτονάμέτρητον}. 61 ΒΒΒΜΟ ΙΝ ΡΗ>Ε8ΕΝΤΑΤΙ0ΝΕΜ Β. Υ. ΜΑΒ1^Ε. 63 λά Γ«^&9 ^Γ&ϋ&3 ΐ6ΙΤ65ΐΓΐ1)τΐ8 Ι&Γ^Θ λίπρβΓϋθηά&Β ρ6ΠηθΥθ1)ί8. 

Ιβ'. Τούτοις οδν ή θ^ότζΛΐς λ6γοις δποσχοΰσα τήν Α XIX. Ηίδ ίΙ&(ΐαβ άίοΐίβ &υΓ6ΐη ροΓΠ^ιβηδ Οβί Οϋα λχοήν, χαι ώσανει πκιθομένην Ιαυτήν παρατχοΰσΐ, 
των εύγκνών νεαν^^ων έχε(νων, αϊ ταύτην λάμπα- 
^ουχον>7α( περι{στ2ντο, ήρεμα διαστασα, χαΙ 6'λη 
χ^χρίισ^α σβμνφ ^ανεΤσα καΐ σχήματι και φρονή- 
μζτί, ΐΕρ<$σεισιν ασμένως τφ Ιεράρχη, περιχαρώς 
«ροσλ αλουνα, χαι χινγ{μασιν, οΤς κίχι* χαΐ ψελλ{- 
αμαβχ τ*^ τούτου ψήφψ συν^δειν 6πο$ειχνυσα* χαΐ 
2ντι των πατέρων χαΐ τής χατ* οΤχον θεραπείας 
&λλης τήν εις τα Άγια των άγ{ων οΐχηνιν αΙρεΤσΟαι 
προθύμως Ιμφαίνουσα* χαι, ΕΙσελιύαομαι, εΤπεν ^ 
το τοΰ 6ε{ου Δαβίδ, προς τό θοσιαστήριον του θεού, 
πρλς τον βεον τ^ν εύ(ρρα(νοντα τήν νεότητα μου• 6'τ•. συ 
ή έλπίς μου άπό μαστών τής μητρός μου* έπ^ σΐ 
Ινε^ρίφηνέχ μι{τρας, άπ^ γάστρας μητρός μου, βε6ς 
μου ει σύ. ϋ 

Κ'. Λιά τούτο χαΐ εΤσεισιν εΙς τά £$υτα μ^νη του 
Χιροΐί χαταλ'.ποΰσα γεννήτορας χαΐ πατρφας εστίας 
«υνι^βειαν, ής ού$* εΙς φρονούσαν ήλιχίαν τελούντες 
ΟΓεριδεΐν ε^ουσι, τρία ούσα υλ\ ταύτα ή πάναγνος 
ετη, έν φ τής ήλιχίας δηλαδή ταύτης ούχ &ν Ιχανός 
ειπείν εΤη του θαύματος τήν δπερβολήν, ε7 τις λο- 
γ:7αιτο, ο*ιων ατε δή βρέφος δεομένη, οΐ2 ήλλά- 
ξατο, 

Έχείσε γουν, εύαγγελιχώς ειπείν, ηΰξανε χαΐ τ6 
παιδ^ον τοί3το, χαι έχραταιουτο πνεύματι, πλη• 
ρούμενον σοφίας, χλ\ χάρις Θεού ήν έπ' αύτψ* 
ή, Ίνα χαι τούτο προσ6ε(ην, προέχοπτε σοφί^ χαι 
ήλιχ{7 χ^ι Χ^'"^^ παρά θεφ χαΐ άνθρώποις* περί ού 
μι^νου ι^οσφυώς εχειν εΤπέ τις &ν, ήν είρηχε φωνήν 6 &6 τβΐυΐ οϋδβςυβηΐβιη 8β 6χΙιίΙ)6η8,6 ηοΙ)ί1ί1)α8 ί11ί3 
ρυβίϋδ,φΐ» Ιβιηραάοδ ΙβηβηΙββ βαιη οίΓοαηίδΙβώαηΙ» 
ΙβηΙβ άί^Γβάίβηδ, βΐίοΐα ^[Γαϋοδα ^ανβιη ρΓφίβΓβηδ 
6ΐ 1ι&1)ί1αιη Βί ββηδαιη,οιιιη^ααάίο&άίΐ ροηΙίϋοβίΏ, 
Ιιίΐαηβ βυιη αΙΙοςυίΙυΓ,βΙ ηυ(ϋ)α8 νβΓΜδςυβ,ρΓοαΙί 
ροΙβΓαΙ, ίηΓαηΙί1ίΙ)α3, &886ΐιϋΓλ 86 ίΠίιΐδ δβηίβηΐί» 
άβοΙ&Γ&Ι, δβςαβ ραΓβηΙίϋαβ αο άοιηββίίοίδ Γβΐίςαίδ 
οοιηπιοάίδ ρΓ&οίβΓΓθ ιηοΓΟίη ίη δ&ηοΐίδ δ&ηοΙοΓυιη 
ρΓΟΠιρίβ 8ί§ηίΩο&(, 6( Όΐί(ΐιΐ6 ίΐΐυά άίνίηί Οανίάίδ 
υδυρρ&ηδ, ίη&οίΐο, ίηςυϋ, αά αΐίατβ Ββί, αά Όβητη 
ςν% ΙδΒίιβοαί ^ηνβηΐηίβίη τηβατη ^, ςηοπίατη ίη €$ 
$ρ€$ τηβα αδ ηΙ>βτίΙ>η8τηαίΓί$ τηβχ ; %η ίβ ρτοί€θία$ηίη 
βχ Ηΐ€το^ άβ νβηΐΓβ ηια(ή$ ίπβχ ΟβιΐΒ τηβια 6$ ΐη ". XX. Ιη^ζΓβάίΙαΓ ρΓοίηάβ 8θΙα ίη ίβιηρίι αά^τία, &ο 
ρατβαΐβδ βΐ ραΙβΓη&ο άοπιιΐδ εοηδίιβίυάίηβιη, β ςα& 
βθ^Γβ αγθΐΐί δθ δίηυηΐ νβΐ ςαί ^αιη ιηαΙαΓα δίηΐ 
8θΙ&(6, &(1Ιιηο (ηιηιι1& ίηηοοβηϋδδίιηα ιβϋηςαϋ» 
ου3α3 8&ηβ οβΙ&Ιίδ Γ&ϋο βί Ιιαϋβ&ΙαΓ, νίχ βίίαπ ςαίβ- 
ρΐαιη ροΐβπΐ ιηίΓ&οιιΙί ιη&^ϋαάίηβοι, ςηί ηβπιρθ 
ρβΓρβηάβπΙ, ςαίϋιΐδ Γ6ΐ)α8 υΐροΐβ ίηί&ηδ ίικΙίςβΓβΙ, 
6ΐ ςιιοάη&ιη νϋ» ββηηδ ηΐΐιίίοιηίηαδ δίΙ)ί αδδΐιιηρδθ• 
ηΐ. 

ΙΙΙίο ί^ϋαΓ, υΐ νβΓΐ)ί8 ιιΙ&γ βταη^βΐίοίδ, Ιιβθο φΐο- 
ςηβ ραβίΐα ονβΒΰβΙαί, βΐ €οη(οτΐα\>αΙητ ίρίήίη,βί ίιη- 
ρΜαίην εαρίβηϋα^ βί ρΓαϋα ϋβί βταΐ %η χΙΙα '*. δευ, 
πΙ ίδΙα ςυοςαβ &ά3ί€ί&ιη, ρτο/ίείβίαΐ Βαρίβηϋα βί 
ΛίαΙβ €ί ρναϋα αρηά Όβντη €ΐ ΗοτηϊηβΒ ^, Αο ίη 
ίρ8&πΐ8θ1&ηι αρΙβςυαάΓ&Γβ ςυίδρίααι άίχβηΐνοοβδ. £«τήρ ύστερον *Λφετε τά παιΒία {ρχεσθαι πρ6ς με, Ο (]α&8 άβίηοβρδ δαϊτ&ΙΟΓ ρΓοίυΙίΙ : ^ίηίίβ ραΓνηΙο$ 
χαι μή χωλύετε χυτά* των γάρ τοιούτων εστίν ή βασι- 
λεία τ£ιν ουρανών. 

ΚΑ'. Έδει 81 αρα χαι τ^ τής εΙσόδου τούτο χαινδν Ιπ\ 
τξ Ι/αρΟένφ γενέσθαι, 'ίνα δχ^λουθον ε'ίη τζ τε παραδ<5ξψ 
τχΛης εΙς βίον προ^δφ χαΐ τοΤς ϊτι παραδοξότερον 
έσομένοις αύτ{, ώς άν άπ' αρχής θ^^μα^ά μίν ^ τά 
χατ* αυτήν άχρι χαι πέρατος, τά δ' Ιΐίΐάηα των πρλ 
αυτών ^ηλ^τερα* νεηινβ αά νηβ, βί ηβ ρνοΜΙηβήΗε βο$ : ΙαΙίιιηι €$ί 
βηίτη Γβ^ητη οοίΐοηιηι **. 

XXI. ΡοΓΓΟ βΐίαηι ίηδοίβηδ ίδΐβ ΥΐΓ^ίηίδ Ιη Ιβπι- 
ρίαπι ίη^Γβδδυβ ρΓΟΓδαδ οοηνβηίβηδ βΓ&Ι,υΙτβδροη- 
άβΓβΙ οαηι &άηιίΓαΙ)ί1ί 6^α8^16η1 ίη νϋαπι ίη^Γβββυί, 
Ιυηι ϋδ, ςαοθ αάΐιυο &άπιΐΓ£ΐ1)ίΗθΓ& ίαΐυρα άβ ίρδ& 
θΓαηΙ ; αάβο α( αΙ) ίηίΐίο εΐ(1 Ωηβπι ιΐδςαβ οηιηία ίη 
βα (ηίΓαηάα 6δδ6ηΙ(68),ροδ1θηοΓ& αηΐβιη ρΓίοηΙ)Ό8 
Όδςαβ 3Όΐ)1ίπιίθΓ& ΓοΓβηΙ. 

£( δ&ηβ δίη^υΐαη ρΓΟΓβυδ ταϋοηβ αο ρρφΙβΓ τβ- 
Ιίςυοηιηι Ιιοιηίηηπι οοηδυβίυάίηβπι ίρδ& ρΓο^βηίΙα 
ίαίΐ. ΙΠαά υθγο πΐ£ΐ]0Γί &(1πιίΓ&1ίοηβ άίςηαπι, βΐ α ΚχΙ γάρ γβγέννηται μίν χαιν^τερον ή χατά τους 
λοιπούς τών ανθρώπων* τούτου δΐ Β^ομαστ^τερον 
χα* μή χατά τάς &λλας τναρθένους, δτι περ τριετής 

•* ΡβλΙ χϋΐ, 4. » ΡδΛΐ. XXI, 10, 11. •• Ι,ιιο. π, 40. " Ι1)ίά. 52. »•Μλγο. χ, 14. 

ΑηΙ. Β&ΙΙβήηί ηοΐ». 

(68) §ί Λ ΡΓ&ηοίδοο €οπι1)β6δίο βοίδοίίβηβ, ςαίά Ο ^ηαπι. ΡΙαΓβδ δοίΐίοβΐ ίηνβηίβδ ίΐα πιβηΐβ οοπιραρα- ά^ιηαιη ιηίπιπι ίη ρήτηστάϋί Μ&Γίεο ΡαΐΓβδ δυδρβχβ- 
ηη( αο τβαβΓαΙί ία«πηΙ, ρΐΌΐηρΙβ τβροηίΐ (ίη ΡΓίοΓ. 
94 ΟταΙ 660Γ§ϋ Νίο. ίη 6οηο6ρ(. Πβίρ. ΒΜιοίΗ, 
Γ^Μϋίοη. τοί. VI, ρα^. 82, ηοη αΐίηά αηΐχςηα νβΐί' 
$νΜ€ ϋοΙεηάίΐΜ €0$ 9η^ΰ€ρί$$€^ ςηατη ςηοά ΰοηοβρία 
ϋταοίΐο, άίυιησςηβ ηιίτααιίο βχ 9ΐβτ%ΙίΙ)ΐι$ 8η$€η>1α 
ϋ^ϊρατα ίιι^Ι. ΑΙφίί δΐιρ6Γίυδ(§ 13) τίάίπιιΐδ. Ιδί- 
«Ιοπιαι• ϊηΙβΓ ιιιίΓ& ςαβθ αά ίηίΐία Μ&γϊφ ρβΓίίηβηί, 
ύΐαά ροϋββίιηυιη Γ666η8ΐιίδ8β« ςυοά δοΐα άβ δβ 
«οηηΙί&Γβ ροΐαβήΐ : Ιη ρ€θΰαα$ ηοη οοηοβρίί ηιβ 
ΐΛύίετ ηιεα ; βΐ ίά αά βα οιαβηοΐία ρβΓίίηβΓβ, άβ 
ς•ίΙα5 ΥίΓ^ο οο€ίηί1(1ιαο. ι, 49) : Έβοιί ηιίΗχ ^ηα^ηα 
ψά ροίαι$ €$ί• 
50ά €ΐ Αΐίηά Ιιίο οοοαιτϋ αηίιη&άγβηίοηβ άί- Ιοδ, αΐ δαηοΐβ) ΥΐΓ^ίηίδ ίπιπιαηίΐαΐβπι αϊ) ΙιβΓβάίΙα- 
πο Αά® ρβοοαίο Ηα1)6αη1 οβη ρΓοάίςίυπι οπιηίαπι 
ηιαχίπιαπι,ςαοά ίη ηιαΙηδ δη» ^Ιίαπι άίνίηα νίΓ- 
Ιπδ αο ΙαΓ^ίΙαδ ρβΓρβίΓανβπΙ. Ε οοηνβΓ^ο ΙιαΙ)6δ 
Ιιβίο ΙδΙάοΓϋπι, (ΐυί ροΓίβηΙα αά ΟΓίρίηβιη ϋβίραΓ» 
δρβοΐαηΐΐα Ιοηςβ ίηίβΓίοΓα ϋδ ρΓοεΙαιηαΙ,(ΐαα) άβίη- 
οβρδ δυ1)86ου(α δΐιηΐ. Όαο οοηοΐαάί Ιιίιιο ροδδυηΐ : 
ί^ ίπιπιαηίΐαΐβπι ΟβίραΓΦ α ρπηίφνο 111ο ΓβαΙυ βχ 
δαηοΙΟΓΠπι ΡαΙραπι ηιβηΐβ αάβο ΓβΓαηι ηαΐηπδ 
οοπδβηίαηβαηι βδββ, αΐ νίχ αιιΐ οβΓίβ πιίπηδ ρρ» 
Γβΐίςυίδ β]υδ ρΓδΒΓΟ^αΙίνίδ Ιιφο πιίΓα νίάβή άβ1>βα( : 
2• Ιιΐηο ΓοΓίβ ρβΐί ταϋοηοπι ροδββ, οαΓ ΡαΐΓβδ αΐία 
ρΓ» ίδΙο ΥΐΓ^ιηίδ ρΓοάίςία Γαβίαδ οβΙβ1>ΓαΓβ οοηδηβ- 
γβΓίηΙ. β3 ΙδΙΟΟΜ ΤΗΕ33ΑΙ.ΟΝΙβεΝ8Ιδ 64 

οβθΙβΓ&ηιιηγίΓςίηηιη ηβη&Ηβηίββίιηιιιη,ςαοά&άΙιηο ^^ Ιιηδήμηνι τφ νεψ. Ό δβ χαι εις τά ^υτα ιΓσοδος 

Ιηιηυΐβΐ αά ίη1ιαΙ)ίΙ&η(ΐ!ΐπι ίη ίβιηρίο οοηοββββήΐ. ποΤον ού χάτω τίθησι θαύμα ; Πάντα μίν ιιάντως 

ΙΐιβΓ683ΐΐ9 Τ6Γ0 ίη ίρ5& ςαοφίβ β&ΟΓΟΓϋ ίηαοθβ89& τ&λλα, μένων δΐ Β(χα των ιταρ' ιαυτη^ έφκξης, ών 

ρβηβίΓαΙίανςιιοάηαιη &1ίυά» φΐοβο, ροΓίοηΙυαι ηοη ήττώμενον ούχ αΙδεΤται τήν 9ζτταν. 
τίε6πΙ? ΡΓΟΓβυβ Γ6Ηφΐ& οιηηία, 1ιί& Ι&ιηβη &ο1τιιη βχοβρίίβ, ςαα» άβίηοβρβ ρβΓ&οίΕ ίη ίρ5&8υηΙ, <ιηί1)ΐΐ9 
ουπι ίηνβηίαΙαΓ ίηΓβπυβ, ρρίπιαβ βίβάβιη οβάβΓβ Ιιααά νβΓβΙυΓ. 

XXII. ΥβπιπιΙαπιβη ηβηϋςηαπι & νβΓΟ, ιηβα ςαΐ- ΚΒ\ *Αλλ* Ιμοιγε δοκεΤ, τούτο γα\ βεμέλιον και 
άβιη ορίηίοηβ, ϋΐβ &1)1ηά6Γ6ΐ, ςηί Ιιοο βΐ ίαηάα- ρίζα^ των έσχατων και 6ψηκών ουκ αν τις άμάρτοι 
ιηβηΐυπι βΐ Γ&άί€6ηΐ9ΐι1)ΙίιηίοηιΠ),<|αβθ άβίηάβοοη- χαλέσας* ούδΐν μίν γάρ &ψηλ({τερον, ή τι των κατ* 
ββοηΐιι δπηΐ, αρρβΙΙδίΓβΙ. Νίΐιίΐ βηίηι, βΐΥβ ίη ίίδ αυτήν, ή τι των απάντων ϊτερον, ή Θεον καθ' ήμας 
ςηοθ αά ίρβαπι βρβοΐαηΐ, βίτβ ίη Γβΐίφΐίβ οιηηί1)ΐΐ8 Ιξ α^ις μορφωΒήναι- προς δΐ τούτο εκείθεν ή 
Πΐ8.]υ3 ΓβρθΠΓβ ββΐ, ςη&πι ςαοά Οβιΐ9 βχ ίρ9& Γογ- πάναγνος Ισχε τήν έπιτηδεκ^τητα. 

ιηαπι ηο9ΐΓαηι &88ηπιρ8βΓϋ λί υθγο η( Ίά &<1 ίάοηβα 
βταάβΓβΙ, ίηάθ ίηηοε6ηΙί88ίπια ^άβρία 68ΐ. Β 

Οαπι βηίηι 8&0Γ£ΐΙί88ίπια9 ίΐΐί ίη Ιβπιρίί Γβ0688ίΙ)α8 Έν γάρ τοΤς άβάτοις ή πάνσεμνος διατρίβουσα, 

άβ^βηίί, ηίΐιίΐ βχ 1ιηπι&ηΐ3 ίη 06αΐ08 ίηοηιτβΓβΙ, αά Ιπεί οόκ ήν τι των ανθρώπειων ΙδεΤν, φ £ν Ιαυτήν 

ςυοά δβηιβΐ ΓοΓίβ βίίΙη^βΓβΙ, δβά Οβυπι δθΙαπΐ3!ΐ§ί- όμοιώσειεν, άει δΐ Θε^ν ήν μ6νον φανταζομένη. θεφ 

16Γ ηιβηΐί ο])Τ6Γ9£ΐη(6ηι 1ι&1)6Γ6(, Οβιαη δοΐηοι αΙΙο- μένφ προσλαλοΰσα, και ή μελέτη τής καρδίας 

ςηβΓβΙϋΓ, βί τηβάϋαίίο €θτάί$ θ;ΐέ$, Ιΐ1 οαπι Ο&τίά αύτης, κατά τ^ν προ(ρήτην φάναι Δαβίδ, ενώπιον 

ρΓορΙιβΙα Ιοςα&Γ **, ίη οοη$ρ6€ίη ϋβί $€τηρετ 6986(, Θεού διαπαντ&ς, θεέθεν μένη τυγχάνουσα τροφής 

ΑΟ 8θΙ& οί1)ο άίτίηϋαδ ρ&ΓαΙο αΙβΓβΙητ ; ρροίηάβ &(1 και προς όμοίωσιν θεού 6π1ρ ά'παντας, ανθρώπους 

Οθίδίπιίΐίΐαάίηβηι 6Χ06ΐΐ6η1ία8 ςαίΙ)ΐΐ80Όη<|ΐιβ&Ιίί9, φημί και αγγέλους, Ιφθασε μορφωθεισα, τούτφ δή 

βΐ 1ιοπιίηίΙ)α8 5θίΙίθ6ΐ βΐ &ηςβ1ί8,ίοπη&ηι ίηάαΐα 68ΐ, μένψ τφ συχνά προσομιΛουμένφ, καΐ οίον είπεΐ^ 

ίΙΙί ςυίρρβ 8θ1ί οηηι ίρ8& ^α^^β^ οοηνβηαηΐί, βΐ» γνωριζομένφ, έαυτήν, ως οΐέν τε ήν, έμφερή ποι- 

(]υ3.ηΙαπι άίοί ροΐββί,αΐ) ίρ8& οο^ηί1ο,86ηΐ6ΐ,ς[ΐιο&(1 ησαμένη σαφώς, 
έβη ρθ356(, ρΐαηβ δίπιίΐβπι βίίιοίβηδ. 

Ηίηο ΥΘΓΟ βΐ βΓβαΙΟΓ, οαηι ορτίδ Ιιοο βηοπι (89) Αώ καΐ & Πλάστης εΙς τοσούτον υψηλού τε καΐ 

66Γη6Γ6( (&αι 9υ1)1ίπιί άίνίηαςαβ ριιΙοΙίΓίΙηάίηβ ηίΐβ* θε{ου κάλλους Ιωρακώς το οΙκεΤον λαμπρυνθίν 
806Γ6,1ΐ8ΐα(ί ίηάίςηαπι άαχίΐ, ιι( τβΐ Γοπηαηι ίαοίητ» ρ ποίημα, ούδΐν άνάζιον φετο καΐ αυτ^ς τήν τού πλά- 

8Ό» ίρδβ ίηάαβΓβΙ, δοίβηβ βςηίΙ&Ιίδ 6986» ίηιο σματος περιθίίσθαι μορφήν, δίκαιον μάλλον ή, V 

πια^ίδ ρΓορήβ άίχβΓίπι, ])6ηί§ηί1&1ί8, αΐ ί11ί« ςηΐΒ οικειέτερον εΊπω, φιλάνθρωπον έγνωκως, Ιν' δπερ, 

φΐίάβηι, ςααηίαπι ΟΓβαίαΓββ Ιίοαίΐ, 60 α806ηάϋ αΐ 6'σον έξήν, άνήλθεν, ώς κατ* αυτόν γενέσθαι, τούτφ 

Πΐαχίοιαπι ουηι 60 8ίπιίΙϋυ(ϋη€Πΐ β6Γ6Γ•1,Ιιαηο ^α- χαρίσηται τό κατελθεΤν, τής τε εΐκένος αύτφ κεκοι- 

ϋαηι ίηνίοβπι τβρβηάβΓβΙ, υΐ βΐ ίρδβ (ΙβδΟβηάβΓβΙ, νωνηκέναι και τής άλλης διαίτης* Ενθεν και γέγονε 

6ΐ οαηκίβπι οηηι βα ίοΓΟί&ηι,βΙ ({υβΒοηηςιιβ αΐία αά δια τήν τής Παρθένου προς Θεον όμοίωσιν Θεός ήμΐν 

νίίαπι βρβοΐαηΐ, 6οηιαιηηί& οαπι ίρ8& ΗαϋβΓβΙ. ΕΙ Ιξ αυτής δμοιος. 
θχίηάβ ρΓορΙβΓ ΥΐΓ^ηίδ οηηι Οβο 8ίπιί1ί(αάίη6ηι, 
Πβυ9 ςαοςαβ βχ ίρ5& ί&οΐυβ 69ΐ ηο1)ί8 δίπιίΐίδ. 

XXIII. Οιιοά 91 ριΐΓί98ίηΐ(» ίΐΐί Ι&ηΐιιοι ίηηοοβηΐίβ ΚΓ. ΕΙ γάρ καΐ τοσούτον τχΐ πανάγνφ περιήν ε^ς 
8ΐιρρβΙβ1)3ΐΙ, ϋ1 υ1)ίοαη(ϊΐιβ άβπιαπι νβΓδΛΓβΙΠΓ, άγνείαν, ώστε 6'πη περ 5ν καρτ^^*^ "Αγια είναι τόν 
1οοαπιίρ5απιίηδαηοΐ2ΐ8αηαοΓαπιοοηνβΓΐβΓβΙ(70), χ^^ον αγίων εύθυς, και βραχέα ή ούδΐν άναχο>- 
βΐ νίι αιιΐ ηβ νίχ ιΐιιίάβπι ββοβδδυ δίαΐ ςαονίδ αΐίο, ρ^^^^ς ή τής έκ τ<5που δεΤσθαι συνεργείας ετέρας, 
ςαοά Ιοοαβ ρΓ8Βΐ)βΛΐ, ρΓβΒδίάίο ίηάίββΓβΙ : ηβςαΛ- ^χχ» ούκ δν Ιχοι τις καΐ άπ6 τής άβατου καΐ των 
ςααπί Ι&πιβη οοηοβάβΓβ ςυίδρίαπι ροίβηΐ. ηίΐιίΐ άνθρωπείων έρημου διατριβής εκείνης μή προς 
ρΓΟΓδαδ πΐ&ηδίοηβπιίΙΙ&πι,ίηα00688&πιβΙα1)1ιιιπι&η& Ο 9((θ(ν υψωσιν ίόύναι συνεργεΤν τ^ Παρθένφ, Ιως οδ 
οοηβυβίικϋηβ ΓβπιοΙαπι, αά άίνΐηαπι δδοβηδίοηβπι χβΐ χζ γ^ ^αρών ό Σωτήρ αναχωρήσει δείκνυτα* 
ΥίΓ^ίηί ρΓοΓυίδδβ, ςυαηάο ίρδβ ςυοςαβ δαΙναΙοΓ, ίη χ^Ιρω^ί καΐ δρει, τής προς τόν Πατέρα καΐ θεον ευχής 
*βΓΓίδουπι ΥβΓ8&ΓβΙαΓ, Γβοβδδα βΐ ιηοηΐβ, ιώίΡ&Ιτβηι Χάριν καΐ ομιλίας. 

ΑΟ Πβαπι ΟΓαΓβΙβΙ &11ο<|α6Γ6ΐαΓ,(1βΙβο1αΐΌ8 οβΓηίΙαΓ. 

Κβ ίρδα ί^^ίΙΠΓ 8Α0Γα ίΐΐα ρβη6ΐΓ&1ί& ΒβαΙο οοηΐη- Εκείνα τοίνυν βντως τά άβατα τζ μακαρί^ί παρ• 

ΙβπιηΙ,Όΐάοπιυηι 8η&ηι&(1οιίηί8ΐΓ&Γβΐ8&ρί6ηΐ6Γ, βΐ έσχον φρονίμως οίχονομήσαι καΐ ταΐς θεραπαινίσι, 

•» Ρβαΐ. χνπι, 15. 

ΑηΙ. Β&ϋβήαί ηοΐ». 

(69) ^&η^ 8»ρβ &1ί&9 ίηηηίιηηΒ, Μ&η&ιη ίάβο βίη- ρ&β• 311), οαπι βαοθπΙοβ ραβΠαΙ&ιη αΐίοςυβηδ αίΐ : 

§[η1&Γί ςα&άαπι Ι&ηάβ αΐί Οβί όρια οβ1βΙ)Γ&Γί οοηδυβ- αοη €ηηη ίβ αΐίανβ ίοπΰΗ/ίοαΙ, ίηιο νβτο α Ιβ ηΙβΤ" 

τίδδο, φΐοά δίη^&τΐ ρΓβΒΓ09αΙίγ& ίη ίρ8& 9ΐια οοη- ήτηβ $αηοΗ/ίΰαΙνΓ, ΥίάβΒ &ηΐ6αι Ιιβθο αά ρηηίαΐβτη βξ 

άίϋοηβ ίαβηΐ βχοΓηαΐΑ. ίηηοοβηϋαίη ραβΠαΙο δρβοΙ&Γβ, ςα» 8ίηβη1&η8δίπι& 

• (70) Ηίδ οοηδοηα βα δοηΐ, ςηβθ ίη 8. ββηη&ηί ΐιίβο ΙΡαίΙ, ςιιια, αΐ ίηςηίβύ&Ι § 13, Ιδίαοπίδ ίρββ, 

Ιιοπιιΐία β^α8άβη1 &Γ£[ηπΐθηϋ Ιβ^ηιαι ^ 10, βαρ. ηση (η (ηί^ηϋαϋΐηα αοηοβρία ψ$α ίύ&τα$. β5 δΕΗΗΟ ΙΝ ΡΒ^ε8ΕΝΤΑΤI0ΝΕΜ Β. Υ. ΜΑΒΙ^Ε. ββ ι τΐζ «&βα9μ(ους λέγω ταύτης αΙνΟήσιις, Ιν χαφφ» Α 8^^^ &ηοίΙ1ί9, τβηβΓ&ηάίβ, ίηςα&ιη, 86Π8ίΙ)α8 βαΐβ, χα-:^ τλν 4»ΐον Λουχαν, δούναι τ6 νιτομέτριον. 
Το Β^ σιτομέτριον, ώ< & έμ6ς λ6γος, ή εύχαίρως 
ΙχάτΕτ^ των χινήσεων διανεμηΟεΤσα μελέτη £ν εΐη 
χαΐ τι{ρ7^9ΐ<* β $ή χα^ ώ< 90(ρώς οΰτω χαΐ θαυμά- 
σιων ή Πχνχγνος οίχονομι^αχαα, έφ' απατι τοΤς 
&ιτηργμένοις βεφ δέσποινα δέΒειχται. Προς τοϋτο 
γαρ έχεΤνα βζλλειν του Σωτηρος Βοχω μοι τα |$ι{ματα* 
Τίς αρα Ιστιν & πιστές ο(^ν<$μος χαΐ φρ<$νιμος• 
&» χαταστήηι 6 Κύριος ϊτζΐ της 6κραπε(ας αυ- 
τό^» του δούναι Ιν χαιρφ τ6 σίτο μετρ ιον ; Μα- 
χάριος & δούλος έχείνος, δν έλθών δ Κύριος' αύ• 
το^ ιύρήαει «οιουντα ούτως. Αληθώς λέγω 6μΐν 
δτι έπΙ ιτααι τοΤς δπάρχουαιν αύτου καταστήσει 
βύτύν ρΓοαϋ (Ιίνίηιΐδ 1ια1)6ΐ 1.ιιο&8 *', άατβί ίήΐίοί ΜβηΒΗ- 
νατη ίη ΐΒτηροτβ. Ίήύοϊ ροΓΓΟ ιη6Π9υΓ&, υΐ ορίηοΓ, 
οοηβΐάβΓαϋο ίαβπΐ αο οαβίοάία αά δίηςαΐοβ ιηοΐυβ 
ορροΓίηηβ α(11ιί1)ϋα. Ουαιη 5&ηβ αάιηίηίδίΓαϋοηβιη 
οαιη ίηηοοβηΐίδδίιηα ϋΐα Ιιιπι ρΓαάοηΙβΓ, ίαιη βϋαιη 
βχοθϋβηΐίδδίιηβ ^69313561, ΟοΗΐίηα οοηδίϋιιία ββΐ 
βαρβΓ οιηηία ςιι® Οβο 8υΙ)9ΐιηΙ. Ηιιο βηίιη 3ρ6ο1αΓβ 
ιηίΐιι τίάβηΙιΐΓ ίΐΐα δαίναΐοηβ τ6Γΐ)α : Οηί$, ριιία$, 
β$1 /ίά€ΐί5 Αί$ρ€η$αίστ βί ρτηά€η$^ ςιιβτη οοη$<ί/ιιβί 
Οοηιίηη$ ηιρετ ^ατηχϋατη $ηαηι, υί άβί χη Ιβιηροη 
ίήϋοχ πί^ίΒυναιη ? Ββαίη$ χΙΙβ $6τνν$^ ςηβιη ααη 
νβηατχί ϋοτηχηιΐΒ β;ια, χηυβπβτιί 8χο [αοχβηίβιη. ΥετΒ 
άχ€ονοΙ)χ$, ςΐηοηίαηι ίΐιρτα οηιηχα, ςηχ ροΒΒίάβΙ,οοΠ' 
ϋϋηβί χΙΙητη **. Ηερι ταύτης, Ιμοιγε δοχεΤ, χαΐ δ θειος έχεΤνο η Οβ ίρβα ρΓδβΙβΓβα βΐ ίΙΙαά ρυΐο Οανίάβιη ρΓΦ' 
(οεΐιη Δαβίδ* Συ, Κύριε, χαταμύνας έπ* έλπ(δι <ϋχί586 : «ροε.ιιη 

χατφχισάς με* έχείνη γάρ ή μ^νωσις τ^ Παρθένφ 

γέγον* «ρ^ζενος της αληθινής άλπ^δος τυχεΤν, χάχεΐ 

τοΰτο χρο^ητιχως ^ εΤτιεν ή ΙΙάναγνος, ώς έμαυτδν 

«είθω- Ήχουσεν έχνχου αγίου αυτού φωνής μου* χαι 

ή χραογή μου ενώπιον αύτοΰ είσελεύαεται εΙς τά ώτα 

αύτου. 

ΚΔ'. Έγωγε δλ χαΐ την μυστιχήν έχε(νην χαϊ 
ι^υφζωδεστάτην έν τοις Ιεροΐς οΐχησιν της Παρθένου 
χζΐ "χρ^ τήν ε1χ(ίνα ταύτην οΐομαι φέρειν του υΐοδ 
χαα Σωτηρος αύτης. Καθάπερ γάρ δ Δεσπύτης, δτι 
μεν £νθρ(ι»«ος παρ* αυτής, χοινωνων ^ν χαΐ δρώμε* 
νος τοις άνθρώποις, αθέατος δ' ώς θεδς, χαΐ συναυ- 
λίας άμοιρος ανθρωπείας* οΟτως ή των μεγαλείων 
τυχούσα του δυνατού όρωμένη τε (τύγχανε χα2 Τκ, Οοτηίπβ, ΒχηρηΙαήΙβί' χη $ρβ οοηεΙϋηχΒΗ 
ηιβ (71). ΠΙα βηίπα βοϋΐυάο ΥίΓ^ίηί οοηΙυΗΐ,ηΙνβΠΒ 
βρει θίίβοίηιη οοηββςηβΓβΙυρ ; αάβο υΐ ί1)1 ρυη85ίιη& 
(ρΓοηΙ ιηίΐιί ρβΓβυαάθο) ρχΌρΙιβΙίοαιη ί11α(1 α3υΓρ&Γθ 
ροΐαβηΐ : Εχαηάχνϋ ά€ ίβτηρίο Βαηοίο ^ηο νοοβη 
ϊΜοχη : βί οίαηχοτ τηβπΒ ίη €οη$ρ€ΰΐΗ €)η$ χηίνοχίί^ 
χη αατβί β/ιι$ (72). 

XXIV. ΙΠαά ίηβαρθΓ ρΐ&ηβ 6χί5ΐίιηο, ιη78ΐίο&ιη 
ίΠαιη 8β0Γ6ΐί89ίιηαιη(ΐαβ νίΓ^ίηίβ ίη ΙβηαρΙί ρβαβ- 
Ιπι1ί1)ΐΐ5 ιη&ιΐ8ίοη6ΐη ρβΓίίηβΓβ αά ίιη&^ίηβιιι,ςτιαιη 
^6ΓβΙ)&(, Οΐϋ αο 8&1ναΙοη8 βαί. Ουβιηβάιηοάαιη 
βηίιη Οοπιίηηβ, ςη&Ιβηαβ Ιιοηιο βχ ίρ8& §6ηί1α8, 
οιιηι 1ιοηιίηίΙ)ΐΐ8 οοη8η6ΐυάίη6ΐη Ιιβύβϋ&ί, αο 86 νί- 
άβηάυηι ρΓ6θΙ)6ΐ)&1,ςα&ΐ6ηα8 &αΐ6ΐη Πβυδ, ίηνί8ί1)ί1ί8 
βΐ Ιιηιη&ηί οοη(ιι1)θΓηϋ 6Χ50Γ8 πιαηβϋαΐ ; ίΐα βΐ ί11&, αόρατος- χαι ώς μεν άν0ρώπων χαι χαθ' ήμας ^ ημα πιαρηαΐία ροίβηίύ ^* ηΰίοίΛ ^3{,\Ίάίί\)ΒΑχΐΓ ύϊηηΐ 1ωρά0η τε τοις πολλοίς μέχρι τριετίαν, χαΐ μετά τήν 
του Ιερου ζξοδον άχρι της εΙς ουρανούς άνύδου* ώς 
δε την άρετην ύπίρ ήμας, χαΐ τδ χαινδν της ψυχής 
χάλλος, χαι, οίον εΙπειν, Θεδς Ιπίγειος, αθέατος ούχ 
έχ' δλίγον χατέστη, τδ έίβατον οίχούσα χαΐ θβ^ον 
ίοαφος* ώς 5ν, δ προϋπέγραψεν έν Ιαυτ^ δρατή 
9ΤΛΐσΛ χαι άύρατος, {περ ίφην, τούτο του φανέντος 
παρ* αυτής αοράτου τε χαι δρατού θεοΰ είχών εναργής 
«ροτεθείν. βΐ ίηνί8ί1)ί1ί8 6Γ&1. Νίοιίηιπι, ςη&Ιβηυβ βχ Ιιοοιίηι- 
1)118 ΟΓία 65ΐ, 6( ηούίβ 8ίαι11ί8 ΓαίΙ, νί8α (^αοςαβ 68ΐ 
Β, πιιιΐϋβ αδςυβ αά Ιπβηηίιπη, βΐ άβίηάβ ρο3ΐ β^ββ- 
βηηι 6 Ιβοιρίο ιιβςαο αά βα&πι αδββηβίοηβπι ίη οοβ- 
1θ8 ; (ΐα&ΐ6ηα8 νβΓο τίΓίαΙβ 8υρ6Γΐιυηι&η& βΐ ηοτ& 
αηίηιί ραΐβΐιπίαίΐίηβ ρΓ»06Πβ1)&1,&Ιςα6, βί ίΐαίοςιιί 
ί&8 63ΐ, άίνίηί(&3 6Γ£ΐΙ ΙβΓΓββΙηβ (73), ί(ΐ60 Ιιααά 
])Γ6ν6 Ιβπιρυβ ίηνίδίύϋίβ 1&ΐ6ΐ>&1, ίη&εο635ΐιηι αο άί* 
νίηαηι ίΐΐηά (Ιοιηίοίΐίαοι ίηοοίβηβ : &(160 ηΐ ςηοά ίη ΜηιβΙίρδΑ ίη &ηΐ60638υπι 6χρΓ688ί(, νίβίΜΗβ 6ΐ ίητί9ίΙ)ί1ί8, ηΐ άίχί, 8ρρ8Γβη8, Ιιοο Πβί βχίρβα ββηϊίί 
τΐ&ϋ»ϋί5 €ΐ ίητί9ίΙ)ί1ί8 αρρ&ΓβηΙίδ, νίτίάα Γΰβηΐ ίαια^ο. *• 1-110. XII, 42. ** Π)ίά. 43. ^ 1-αβ. ι, 49. ΑηΙ. ΒαΙΙοΓίηί >\ φ. (71) ΡμΙ. IV, 10. Οαοά Υαΐβαΐαβ τβΓίίΙ ίΐηοηίατ'- Ο 
ηϊ^, [ΛΧ Ιβ^ηΙ χαταμύνας {ποηίηι), ϊάψχβ 
ΐ5ί<1οπΐ3, υϋ ρΑίεΙ, (Γ&ηδΓβΓΐ αά βοΐίΐαάίηβιη Υίρ^- 
ΠΪ5 : Αΐίαιηβη ]αχ1α τίιη οοηΐβχίπβ Ηβ^Γαΐοί τοχ 
ττ^'ΐ ',$οΐααή€ 9611 $οΙν$) ΓβΓβΓβηάα ροϋτΐ9 νίάβΙαΓ 
λά όβτιαι, ςτιί βοΐαβ ίη 8ρβ οοηβΐίΐαίΐ. 

1 72) Ρ5α1. XVII, 7, 960. Ι.ΧΧ. Ναιη η1)ί Υαΐ^ίιιβ 
1ιδΙ)&1 χΆίΓοΐνϋ, ΟΓ&Βεαν6Γ8ίο Ιβ^ίΙεΙσελεύσεται. 

(73) Γίηςβ, &ιιοΙθΓ6ΐη ηίΐιίΐ 8θΓΠΐοηί ίη96πιί99β, 
ψπίοά ραηίαΐβιη Οβίρ&Γβθ ίη 9α£ΐ ίρβίαβ οπ^τηβ 
«χρΓ6596 τίηάίο&ΓβΙ. Νοηηβ &<1 Ιι&ηο ορίπίοηειη αη- 
ϋ(οη1>α9 ϊη^βΓβηά&ιη 8&1ί9 6& βΓ&ηΙ, ςυβθ Ιιοο Ιοοο 
^ νίΓ^ηί9ρα1ο1ιΗΐαάίη6ΐ>Γ6νί89ίπΐ6 1&ηβίΙ?Ν6άηιη 
αήπι ρα1ο1ΐΓ&πι, 86(1 ραΙοΗηΙίίάχηίτη ίρ9Α Μ&παιη 
^ρβΙίΑΐ, β1 ςαίάβιη ρνΙΰΗνϋνάίηβϊη ηουατη^βί Ιαΐβοι 
αΐ]η§ ςτ&ΙίΑ (ϋτίηίΐαϋ «χβςα&ηάα ςαοάαιηιηοάο νίάβαΙαΓ. Οαβ ςαίάβιη βά6ΐβ9 άαιη αηάΐΓβηΙ, ηαιη- 
({αίά 1οου8 Γ6ΐίςηιΐ8 βΓ&Ι 8υ9ρίο&ηάί, Ιι&ηο ςαοςυβ 
ρηΙοΗήίηάχηβτη ΙυΓρί33ίιηαρβοοΛϋ ιηαοαία,ηοη ββουβ 
αο 0β?ΙβΓ08 Ιιοπιίηβ9,ίθΒ(1αΙαπι βΧ9ΐιΙίδ8β ? ΑΙςαί Ιι»ο 
νίΓβίηβίΓρα1ο1ιπΙαάίηί9 βηοοιηίίΐρβδδίιη αραάΡα- 
ΐΓβδ βΐ ίη 1ί1)Π!> βοοίβδίβδίίοίδ ΓβοϋΓΠΐηΙ. Εγ^ο, 
βΙίδΐω9ί άοοίΓίηαπι άβ 9αηοΙα νίΓ§ίηί9 οπβΐηβ βχ- 
ρΐίοίΐβ ΐΓΕίΙίΙαιη ΓβρβπΓβ ηοη ββδβΙ,ββΓΗΐιη» Ιαπιβη, 
6 σηίΙ)α3 9ροηΙβ βΠΐθΓβ90θΓβΙ, ρ»93ίπι ίη άβροδίΐο 
ΙπιάίΙίοηίδ ρΓΟδΙ&ΓβηΙ. ΟδθΙβΓαπι, οιιηι βαπκΐβιηιΐ- 
Ι&πι άοοίΓίηΛπι αηοΙοΓ άίδβΓίβ ρΓοβΙβαΙηΓ, ιηάβ ηο- 
1)18 οβΓίίβδίιηυιη δυρρβίίΐ αΓ^πιβηΙαιη, ΙΐΕδοβ Λίςαβ 
αΐίαδ ρΙαΓββ Ι&τιθβδ, (}αί1>α9 Μ&Γίο) 6ΐ ρυΓϋ&9, 6ΐ 
8&ηοΙι(α9, 6ΐίηηοο6ηΙι&, 6(ν6ηα9ΐα9 οοιηιηοηά&ΙαΓ, 
αΙ) οα δβηίοηΐία ρΓθΩεί9θί. 67 ΙδΙϋΟΒΙ ΤΠΕ88ΑΙ.ΟΝΙ0ΕΝ8Ι8 68 XXV. νβηιιη βΐ ςαοά ρβΓνία Υϊτ^ηϊ 5Λ0Γ21 Λάγία Α ΚΒ'. Άλλα καί τ6 τξ Παρθένψ τλ άοβτα άνΟεψχη- ραΐαβηηΐ,βΐ ςαοά αη^βίαδ β οοβϊο <ΐ6366ηά6η8&άρα• 
Γαηάαιη οί]}ΐιιη ίΐίαιη ιηίΓ&1)ϋ6ΐη αβϋΐβπΐ,ΐιοο ιηίΐιί 
ρΓΦΠοΙαδδβ νί(1βΙαΓ, οοβΙοβ (Ιβίηάβ αρβΓίβηάοδ 653β, 
&ο δρίπίαιη δαηοίαιη οοΓροΓ&ϋ βρβοίβ, (Ιίνίηυιη 
Ι&ναεΓυιη ίη ^ο^άαη6 Οοιηίηο 8υ8€ίρί6ηΐ6, άββοβη- 
Βππιιη. Οαβιηαίΐιηοάιιιη βηίιη ηηί ΥίΓςίηί,ηοη νβΓΟ 
οαίρί&ιη αΐΐβπ βχ υηίνβΓδίβ ιηοΓΐ&1ί1}ΐΐ8, Γ686Γ&1& 
ίυβηιηΐ ρθηβίΓαΙία 8&6Γα ; Βίοαπί ςαοηαβ δαίνθίοή 
οοΒίαιη ββιηβΐ αρβΓίαιη Ιαηο 6χ1ιί1>ιιί(. 

Οαοά νθΓΟ αϊ) ηηο 8υιηιηο 8α66Γ<1οΐ6, 86ΐηβ1 ρβΓ 
αηηιιιη ίη 8αη6ΐ&8&ηοΙθΓαιηίηΐΓθ6αηΙθ,ίηηοο6ηΙί8- 
8ίιηα οοηβρίοβΓβΙαΓ ; ίά ΓαΓ8υ8 Ιιαυά ραπιιη οοηίβιΗι 
υΐ 6χρΓ68θίθΓ6ΐη ρΓ»Γ6Γ&1 οιιιη Οβο 8ίιηί1ί1υ<1ίηβιη. 
Ναιη δίοαΐ αά 0οί αδρεείαπι, ςυαηίαηι Γα8 68ΐπΐ0Γ- ναι, κβΐ άγγελον ούραν(5θ»ν κατιόντα συνεΤναι, του 
δείπνου χάριν εκείνου του παραδόξου, έκεΐνέ μοι 
προγράφειν απαγορεύει, τ6 τον ούρανον άνεφχθήναι, 
καΐ καταβηναι σωματικφ εΓδει το ΙΙνευμα το αγιον, 
καταδεχομένου τό θεΐον έν Ιορδάνη λουτρών του 
Δεσπ^του* ούτε γάρ, ώς τζ ϋαρθένψ^ έτέρφ τψ των 
απάντων άνέφγε τά &6ατα, και 6π1ρ μόνου του Σω• 
Όηρος γυμνών ουρανός τότε προίίθηκεν εαυτόν. 

Τ6 δέ γε μόνφ τφ ^ιράρ')(^^ £παξ είσιόντι ταί έιδυτα, 
όρασ^αι τήν πάναγνον ούκ ολίγον, αύτ^ και τουτό προς 
θείαν 6μο(ωσιν είκονίζενθαι δίδωσιν* ώσπερ γαρ 
ανθρώπων μόνον των Ιερών θεόν όρςτ^, ώς έ^ρικτδν 
άνθρωπο ις, ούκ άει δΐ και τούτο, ίλλ' δταν της κάτω 1α1ί1}ηδ, α(1ιηί111, βίβοΐίβ ΙαηΙαιηιηοάο εοηΐίη^ίΐ Ιιο- ο χωρίζόμενοι πολυειδοΰς και σκιώδους πληθύος, καί 

■ ;_:ι ..^ :^ ^- ^^Λ ^..»»^^ « ^ .» Λ Τ7.. _Ι 1 1 -.τ- 1 -Τ Ι' ιηίηίΙ)Π8, ηβςαο νβΓΟ ίά ββιηρβΓ, ββά ςααηάο α 
ΙτίΓύαΓαιη ιηηΐΐίρΐίοί αο ΐ6η6ΐ}Γί608α οοηΓυδίοηβ 
δβχηβΐ ρΓΟΓίρίβηΙβδ, 8ί1)ίςυ6 υηίεβ,ςααηΐιιιη Ιίεβ&Ι, 
ταοαηΐβδ ίη άίνίηίδ αο 0<£ΐ68ΐί1)υ3; ςυο ηΐίςυβ ηοη 
&δε6η(1αηΙ ΙαΓΐ>α, οοηνβΓδαΓί ρΓθ1)6 (ΙίάίοθπηΙ ; 
ρ&Γί πιοάο, αΐ βΐί&πι ίη Ιιοο οδΙβηάβΓβΙΠΓ ΥίΓ^ίηίβ μόνοις, ώς οΤόν τέ έντιν, ΙαυτοΤς συνόντες, ευ ^χωσι 
τοΙς θείοις ένδιατρίβειν και ύψηλοΤς, και ά μή βά- 
σιμα τοΤς πολλοίς• οίΐτως, Ίνα το προς θεον έοικός 
κατά τούτο δειχθ^ της Παρθένου, διό καΐ θεόν ήνεγ- 
κεν, ώ φρικτού μυστηρίου Ι και απα{ ήν θεατή, καΐ 
μόνφτφ Χι,ρόίργ^ι^, ουπι Όβο δίπιίΐίΐαάο, ρΓορΙβΓ (]α&πι (ο Ιτβηιβηάυπι πιγδΙβΗηπι !) βΐ Οβυηι ςβδίανίΐ, ίρδ&φίοςυβ δβπιβΐ ίη 
αηηο 06ΐ}&1 τίδί1)ϋίδ βΐ α 8θ1ο δπηιπιο 8&06γ<1ο1θ νί(ΐ6ΐ}αΙηΓ. XXVI. νβηιπι βηίπΐΥθΓΟ ηβηηθ άηηι ίρβα οοηδρί- 
οίβηάαπι δβ ρΓα1)6Γ6ΐ, ςυίάςηίά ίη 6& 6Γ&1 βχοβί' 
ΙβηΙίβΒ,οοηρΓβΙιβηάβΓβ δρβεΙαΙοΓ ναΐ6ΐ)&1. Οηβπιαά• 
πιοάαπι 6ηίπι δί οαί οοηοβδβαπι ίαβηΐ, υ( ίη Οβαπι 
ο1>ΙαΙαη[ΐ άβΩ^αΙ, ηοη ίάθο οπαηία ςηοΒοαηςαοίη Οβο 
βαηΐ,ίδΐθ ρβΓνίάβηΙ ; Ιιααά &Ιίΐ6Γ, δί ςαίβ νίΓ^ίηβιη 
ίηΙυβΓβΙΟΓ, ηβηααςααπι Ιιίο &886ςη6ΐ>&ΙυΓ, η( ηαίά- Κζ*. Άλλ' ουδέ γε καΐ όρωμένης συνόρων εΤχεν ό 
θεατής όσον τό κατ* αυτήν μεγαλεΤον. Καθάπερ γάρ^ 
φτινι θεοπτείας τυχεΤν έξεγένετο, ου πάν δ'σον περί 
Θεόν Ινενόησεν, ούτως ούκ ήν ^, δς, έκείνην ^υρα- 
κώς, τό κατ' έκείνην ειχεν ά'παν ΰψος καταληπτόν* 
ούτω γέγραφεν Ιβυτήν ή Παρθένος χρώμασιν, ώς 
ειπείν, θείοις* ούτω κατά τον Δαβίδ έπ' αυτήν αληθώς ςηίά δα1}1ίπΐ6 ίρβί ίηβΡ&Ιι ρβΓδρβοΙυπι 1ια1)βΓ6ΐ. γ έσημειώΟη τό ;ρώς του προσώπου Κυρίου, ώστκ σαφείς 
Αάβο ηβιηρβ νίΓ^ο άίνίηίδ, υΐ ίΐα άίο&πι, οοΐοηύαβ έν έαυτη σώζειν θεοειδείς έμφερείας. 
86πΐ6ΐίρδ&πι 6χρΓ6δδίΙ, 2ΐ(1βο, ^υxια ίΠαά Οανίάίδ ^, $χοηαίηηί γα€ταΧ Βΐφβτ βαίη Ιιαηβη νιι11η$ Ώοηιιηί, ηί 
τίναπι ίη 8β Οβί δρβοίβπι πιαηίΓβδΙίδδίπιβ ρΓβθίβΓΓβΙ. νβηιηιίαπιβη αίΩΓπιο ςαίάβηι, πιβηΐί ίηοοηιρΓβ• 
1ΐ6η8ί1}ίΐ68 6(1ιαπι&η6θ Ιίη^βθ ρρορβηιοάυηι ίηοίΤαΜ• 
168 &ο άβίβο&β ίρδί ρΓΦΓο^&Ιίν&δ ίηβδδβ ; &1>δίΙ 
Ι&πιβη αΐ ραΓβπι ηηςααπι β&πι Οβο 1ι&1>αβΓί8. δβά 
ρηηβδίπι&ηιίΐΐ&πι Οβαηι αΐίφΐβ άίχβπδ ρΓορΙβΓνίρ- 
ΙαΙίβ 6]υ8 6πιίη6η(ίΑηι, δί ηοΙ)ί8 βαπι οοηιρ&ρ&νβ- 
Γίβ (74) ; δί νβΓΟ βαηιάβπι οηηι Οβο οοηΓβΓαδ, Ιιοο, 
ςηοά Γβ ίρδα βδ(, νίΓ£;ο &ρραηιβΓί(, ηβηιρβ Ιιοπιο. 

XXVII. ΑΙΙαηιβη δπΜίπιίοΓ βδΐ, αΐ άίχί,υηίνβΓδίβ 
ΟΓβαΙαΓίδ ; βΐ ίαοίΐβ αο βίηβ βΓΓαηάί πιβία οοπιβΓβ 
ςαίδρίαπι ροΐβπΐ, ίρδαηι δοΐαπι ρΐαδςααπι Γβδ ΟΓβα- 
Ιαδ δίπιηΐ οπιηβδ, Ιιοηιίηίύυδ αά Οβί ^Ιοηαοι βνβ- Λέγω δΐ άπερινόητα μίν καΐ &νθρώποις σχεδόν 
αφραστα θεουργικά καΐ ταύτ^ προσεΤναι πλεονεκτή- 
ματα, θεφ δ* έξ ('σης ουδέποτε* άλλα γε προς μίν 
ήμας Θεόν 5ν εΓποις τήν πάναγνον τη καθ* 6περ6ολήν 
αυτής άρετη, προς δε Θεόν, τουτ* αυτό όπερ έστίν- 
^θρωπος ή Παρθένος. ΚΖ". Πλην, δπερ ^φην, κτίσεως άπάσης ύπερκκι- 
μένη, καΐ μό/ην ίχειν Γδοι τις &^ άτεχνώς προς 
δόξαν £γειν ανθρώπους θεοΰ, μεΤζον ή πάσα ή 
ποίησις δαναται* είπερ γάρ άγγ&λοι, ουρανός τε και Ιιβηάίδ ραΓθπι βδδβ. ΕΙ δ&ηβ ΙίοβΙ αϊ) ίηίΐίο ηβςιιβ Ο ήλιος ή χορός αστέρων, και γή κα'ι θάλασσα, καΐ 
αη^βΠ (75), ηβςαβ εωίαηι, ηβςαβ δοΐ &ιιΙ αδίΓοηπη φυτών παντοδαπή καΐ παράδοξος Ιστουργία, ταύτα 

*» Ρβαΐ. IV, 7. 

ΑηΙ. Β&ΠβΓίηϊ ηοΐοβ. (74) δί ίηβ£Γ&1)ίΙβδ αάβο &ο πιβηΐί ίηιρβΓνίβθ εβ1β• 
1)ΓαηίαΓ 1)6α1ίδδίηι» νίρι^ίηίδ ρΓβΓο^αΙινβθ ; δί εοπι• 
ρ&Γ&Ια αά Γβΐίςαοδ Ιιοηιίηββ υβ&(ίδδίηι& νίΓ^ο ίηδ- 
ΙαΓ ηαπιίηίδ 1ια1)6ηάα άίείΙαΓ ; ρρβροδΙβΓβ βΓ§ο 
&§;υηΙ, ςυί ρβΓίίηβηΙίααά δ&ηοΐφ νίΓβιηίβ οη^ίηβπι 
βοάβπι ραίπιο άίηιβίίπ ρΓΦδυηιυηΙ, ςαο οααι οο- 
Ιβπδ 1ιοπιίηί1)αδ αΐηηίαρ. 

^ (75) ΑΓβηπιβηΙαΙίο &αο(οη8 ροδίαΐ&ΐ, ηί 6ΐηίηβη- 
ϋοη ςηαα&ιη Γ&ϋοηβ •ρ1βο(1β«ηΙ ίη Οοίρ&Γ&ι <ΐν»- εαη<}υθ βΓ&Ιίββ πιυηβΓΑ &η^β1ί3 εοΠ&Ια ίαβΓίηί. ΑΙ- 
ςηί ιΠαα αηςβίίδ βοςαβ αο ρηπιί» 1ιοπιίηί1)αδ άο- 
ηηπι οοΠαΙυηι ίαί(, υΐ £ΓαΙίαπι (ϋνίηαηι δίιηυΐ εαηι 
ηαΐΗΓα & Οβί §;ΓαΙαίΙα ΙιοβΓαϋΙαΙβ αεείρβΓβηΙ. Εγ^ο 
Ιιοο άοηαηι ΌβίραΓΦ ηβ^ιατβ ηβίαδ βδΐ : ίπιο εαπι 6( 
αχ^βΐίβ β1 ρΓοΙορατβηΙίϋαδ 1οη£;ί8δίπιβ νίΓ^,Ό ρΓβθ- 
06ΐΙβΓ6(,η1>βΓίη8 ίΠηά ίάβπιβΐ ηοΙ^ίΠαβ ίπιρβΓϋΙαιη 
Ιρβί ίαΪΜο ρΐ&ηβ βχίβϋιη&ηάαπι. 8ΕΒΜ0 ΙΝ ΡΗ^Ε8ΕΝΤΑΤI0ΝΒΜ Β. Τ. ΜΑΜ^Ε. 70* 

(λ |ΐή τί^ν πρώτην διτέφτη, ούχ 4ν Ιλβττον ^ ν5ν Χ οοΓοη&, ηβςαο ΙβΓτα λο ιπ&γθ, ρΙ&ηίΑΠίιηςϋβ Ιβπι 
ίρρον«« ίχον άνθρωποι θεού, της άπαραμΙλλου μ^ ταπηβ αβ βίαρβηάαδ οΐΌ&ίυδ Ηοβ», ίηςηαιη, Ιΐδθο 
ση< φ€ηΕ{9ης Παρθένου. οιηπία οοηάίΐα αϊ) ίηίΐίο ηοη ίαίβββηΐ :ηί1ιί1ο Ιαιηβιι 

ιηίηη» ςπ&ιη ιηοάο Ιιοιηιηβδ, Ιιβθο 8θ1& ΥΐΓ^ηβ ίηοοΐΏραΓαΙ)ί1ί 08ΐθη3α, αά ίηΐ6ΐ1ί^6η(1α ςηοθ Οβί 5αη( 
ρβΓτβηΐΓβ ροΐαίβδβηΐ. Ταχρείττω 81 μάλιστα ΧαμΊζρά μίν χαθ' αυτά, 
καΐ θαύματος ού μκχραν άφιέντα φω\ΐ{ν* προς £1 
γε τήν βασιλίδα, ^ νόν του παντός ίτεχε βασιλέα, 
χβΐ τα λυσιτελέστατα πασι παρέσχεν, ούδ' 6'σον 
ύκοβέβηχεν, ίνεστι συνιδεΤν* Ης δ' Ιν μείζονος 
{ργοο χαθ* ύπεροχ,ήν εΓη δημιουργός, ούχ £ρ* άνάγχη 
χαΐ ήττ» ποίησιν εΙς Ιπαινον τούτφ προσεΐναι* τφ 
γάρ μεγάλα τεχνουργείν δυναμένφ χαι των έλαχί- 
βτωνάπας £ν εΤναι ποιητήν ουγχωρήσειεν. 'Πρχει 
το^νυν ή πάναγνος, ώς εΐρηται, μ^νη, χαι μηδενός 
τών γβνητώς ύποστάντος έτερου, τήν μεγαλουργιχήν 
του Θεοΰ χηρύττειν δ6ζαν, ώσπερ &ν εΐ χαι τά 
λοιπά πάντα παρησαν. ΡΓ2Β36Γΐίιη Υ6Γ0 ςπίΒ ποΒΠίοΓββ ίη ΟΓβαΙαπδ Ιια-• 
ύβηΙαΓ,δρΙβικΙίάβθ ϊΙΙφ ςαίάβιη ίηΙβΓ Γβϋςυαδ βαηΐ, 
αο νοεβ ηοη ίβηηί αάαιίΓ&ηίΙαηι ΟΓβαΙοπβ ςΐοηαπι 
άβρΓφάίοαηΙ ; αΙΙαπιβη β! αά Κβ^ίηαπι,ςα» ηηίνβρ- 
•οπιπι Κβςβπι ρΓοςβηηϋ &ίςη6 ηηίν6Γ8ί9 βυιηπιυηι 
1>οηαπι αάάαχίΐ, οοπιρ&ΓβηΙαΓ, ηω ίΐΐβθ τίΐ68οαηΙ« 
φΐαηίΰπι ηβο εο^ίΐαΐίοηβ &896φΐί ίαδ βδΙ.Ροιτο ςαί 
ρΓ8θ8ΐ&ηϋ38ίηιίου3α3άαπ)ορ€η9&ΰ€ΐθΓ6Χ5ΐίΙθΓϋ,1ιίο 
ρΓοίβοίο ηοη ίηάί^βΐ, ηΐ βχ ί^ο1}ί1ίοη1}α8 ίαοΐαηι 
8ί1)ί Ι&ηάβδ αοοβάαηΐ. Ραοίΐβ βηίηι ςυί8ςαβ (1α1)ϋ| 
βαπι φΐί πια^ηα ροΐαίΐ βίίΙεβΓβ,βϋαπι πιίηίηια ρΓ8θ• 
8ΐαΓθ ρο886.ΕΓ|ζθ βΐίαηίδί ηηΐΐα αΐία β εΓβαΙίβ Γβύαβ 
Β 6Χ8ΐίΙί88β(, 8θΙα ρυη88ίπια, ηΐί άίοίαπι βδΐ,αιΐ ρΓΦ- άΐοΛηάΔΒΐ άϊγΪΛω ιη&^ηίϋοβηϋο £;1οη&πι, ηοη ββοοβ αο 8ί 6( Γ6ϋςιι& οπιηία αάβδδβηΐ^ ρίβηίδδίηιβ δοίβ- 

ε6Γ6ΐ. Γέγονε δΐ διά τουτ', Ιν φαίην. χάχεΤνα, Γν' ^πως 
ε*ηπολλ&ν χαι τηλιχούτων χαι Ις δσον χρείττων 
ουτη ^βνείη• Ιτι δΐ χαι 7ν' Ιχοι θεδς δι* αύτης, οΤς 
^ περι^χνεστέραν χορηγήσειε τήν παρ' έαυτυυ 
αγαθότητα• ής πάσα μίν ϊργον ή χτίσις, αύτξ δ* 
εΓτι σεμν&ν τουτ' ε'ίληφε διά της Ιίαρθίνου* ούτω 
θαΰμχ θαυμάτων ή πάνσεμνος, χαΐ τών $ντων ούδΐν, 
Θεού δίχα, μεγχλοπρεπέστερον ταύτης, Υβπιηι Ιιβθο ΐάοίΓοο οοηάϋαάίοβΓβπι,ηΙαρρ&ΓβΓβ 
ρο886ΐ,ςαο1 βΐ ςηαηΐίδ βΐ ςηαπι πιαςηο ίηΙβΓναΙΙο 
ίρ8& οπιηί1}υ8 Ιιίδοβ βχοβΠβΡβΙ (76) ; γβΐ ρΓ£Βΐ6Γ6& 
Ιιαο βΐί&πι (Ιβ οαιίδ&,αΐ αΐία ςπφρί&αι αάβδδβηΐ, ίη 
ςυβθ Οβιΐδ 1)οηίΙαϋ3 δηβο βίΤβοΙαδ 8ρΐ6ηάί<ϋθΓ68 
βίΤαηάβΓβ ρβΓ βαηιάβηι ροδδβΐ. ΕΙ Ιιυ]η8 ςηίάβπι 
ύοηίΐαΐίδ ορηβ βδΐ οηιηίδ ςυβθοηηςηβ βχδίαΐ ΟΓβα^ 
1αΓ& ; νβηιπι δί ςαίά αα^δΐί ίη ίρδα τβίαοβί,ΐιοο ρβΓ νϊΓςίηβιη &386οαΙ& βδΐ : &(160 &α^8ϋ88ίαιο ίΐΐα πιΐΓ&οαΙαηι 68( ηιίΓαοηΙοΓαπι, αο ηίΐιίΐ βοΓαηι ςαο βχδί»• 
ΙηηΙ, 6Χ€6ρΙο Οβο, βδΐ ίρ8& πια^ίΩοβηΙίαδ ? 

ΚΟ'* Όθεν εΐ /άχεΐνο θαύματος ού μιχρου, δ νυν (] 
ήμοίς θ^υμάσαι χεχίνηχε, λέγω δλ τήν χατ' έχεΤνο της ήλιχίας εν τοις άδυτο ις παράδοζον είσοδον της 
πανάγνου, έμο^ δΐ ού τοσούτον τούτο δοχεί θ^^μβ* 
στον, δσον εΤ μηδΐ τήν αρχήν τουτ* έγεγ(5νει• ού -^αρ^ 
τά μέγιστα ένδειχνυμένου του δυνατού, θαυμάζειν 
χρι(* άλλα τουναντίον, εΐ χαινά πράττειν εξόν τφ 
ιχχυρφ, 6 δε τήν αυτήν τοΙς πολλοίς βαδίζειν αΐ- 
ρεΤτα:. 

Έπεΐ δλ ούδ* αν, ει τι χαΐ φαΤμεν άνθρωποι περί 
α^της, τύν εΙκότα &ν ποτέ πλέξαιμεν χρ^τον, έπι δΐ 
τ&Γι» μεγίστων ή σιγή θαύματος ενίοτε μήνυμα 
γ(>ετ» Χ2ΐ νυν, τά της ύμνουμένης δτι θαύματος 
βέρα, 9<γήν ημάς αίρετέον. ΕΤη δλ ήμΤν χαΐ φθέγ- XXVIII. ΡΓοίηάο βίδί Ιι&ιιά ΙβνίΙβΓ βίαρβηάαηι 
ίΠαά 8ί!,ςαοά ηηηο ίη αάηιίΓαΙίοηβπι ηο8 ταραίΐ, 
ίηηοοβηΐίδδίηι» βοίΙίοβΙΙβηβΠα αάβο οίαΐβ ίη &&0Γα 
Αάγία ίη^Γ638α8 ; πιίΐιί Ιαπιβη ηοη αάβο δίαρβηάαιη 
Ιιοο νίάβΙαΓ, αο βί ηβ ίά ςηίάβπι ίαοΐιιπι Γαί89θ1« 
Νβςηβ βηίπι 6δΙοηΓηιίΓ6ΐηαΓ,ςαο(1 ηιαχίπια 08ΐ6η« 
<1α1 ορβΓΔ ςτιί ροίβηβ ββΐ ; ίΠαά ροΐίαδ εκΙπιίΓαΙίοηβ 
άί^ηαηι, ςηοά οοηιπιηηβπι οαΐβπδ νίαιη ΙβΓβΓβ ίβ 
ηιαίίΐ, οα]η8 νίρΐηϋ ρ&Γαϋβδίπιιιηι 68ΐ δΙαρβηάΑ 

ρβΓΟ^βΓβ. 

68βΐ6Γηηλ οηηι ςηίάςιιΐά άβηιυηι άβ ίρ8& άίϋβΓβ 
Ιιοηιίηβδ τ&ΐβαπιιΐδ,ηαηςυαηι ρ&Γβπι πιβπΐίβ οογο- 
ηαπι Ιαυάιιπι ΙβχβΓβ ροβδίπιαδ, ίη Γ6ΐ}υ8 νβΓΟ πιαχί- 
ηιίδ (}ΐιαη(1οςυ6 δϋβηΐίαπι ίηάίοίιπη βίΐ αάαιίΓ&Ιίο* 
ηίδ ; ρΓορΙβΓβα οιιηιβίίαπι ίη ρΓΦδβηΙί ρΓ8θΓ0^&Ιίνα γεσθίί περί αυτής, χαι σιγ$ν δτ' δμεινον τζ τής λ ί11ίη3,(ΐΐΐ€Β οο11ααά&η(1& ββΐ, ςα&1ί1)6ΐ αάπιίΓαΙίοηβ Γβνυμνήτο•^ δή ταύτης χάριτι, ήν ώς ϋγωρα^ί 
Ι/ομεν τής ψ'^χή^ι ^^'^ά τδν μαχάριον Ιίαυλον 
ε!?ε?ν, ασφαλή τε χαι βεβαίαν, χαΐ εισερχομένην 
ιΐς το ίσώτερον του χαταπετάσματος, οπού 
πρόδρομος 6π1ρ ήμων εΙσηλΟεν *Ιησους, ψ τό τε 
χράτος χοΛ ή προσχύνησις ούν τφ ΙΙατρι χαΐ τφ βίηΐ πΐ2λ]θΓ68, ρΓ8θ8ΐαΙ αΐ 6&8 βϋβηΐίο νβηβΓβπιιιτ• 
υΐίηαπι Τ6Γ0 ηοΜδ οοηΐίη^αΐ, ηΐ βΐ ΙοηυαηιυΓ άβ 
ίρδα, θΐ Ιαοβ&ηιυδ,ρΓοαΙί Ιβπιρυδ βχί^ίΐ, ίάςυβ ρβΓ- 
^αϋαπι βιιΐδάβηι οπιηί Ιαυάβ (1ί§ηί38ίαΐ€Β, ςιαατη α| 
οαπι 1)βαΙο Ρααίο Ιοςη&Γ, $ΐοηί αποΚοταπι ΗαΙ)βηΐία 
αηχτηχ ίχϋατη αο ίχηοατη, €ΐ ίηοβάθηίβιη η$ςιη€ αά Αηί. Β&ΙΙβηηί ηοΐ». ί76) 5ί Β6Π9 αΐία οοηάίάίΐ, ηΐ βχ οοπιραρ&ϋοηβ 
«1ιιο65ΰβΓ6ΐ,φΜη1ο Οβίραπι οβίβηβ οπιηίοηβ πηάβ• 
ς«&ςαβ 6Χ€6ΐΐ6Γ6ΐ ; ί||ηο1)ίΐ6Πΐ βΓ^ο βΟΓίίιί ηοη ροίτιίΐ οΓίβίη6Π),(;[ηαηιηο1)ίΐ6Πΐ&(ίβο βΐ δρίβηάίά&ιη 
Ιϋπι Αηςβη Ιαπι ρηπιί Ιιοηίηββ βοΓίίΙί βηηΐ. 7* ΙβΙΟΟΚΙ ΤΗΕ88λΙΟΝΙΟΒΝ8Ιδ 7» ίαίετίοτα νβΙατηχηχΒ^ ηΐί ρνχοιιηοτ ρτο ηοΙί$ ίηΐνοί- ^ άγίφ ΙΙνεύματι βίς άτελευτι{του; αΙώνας των αΐω- 
ίίΐί /««ιι*^, οιιί βΐ ίιηρβηαιιι βΐ αάοΓ&ϋο οαιη ΡαΐΓβ νων Άμιζν. 
6( δρίηία 8&ηο(ο ρβΓ ίηβηίΐα δίβοαία Μθοαίοηιιη. 

Αιηβη. 

δΕΗΜΟ III. Ιη Αηηηηϋαϋοηβηι ρΙοηο$χ βί ρταΟα ρίβηκ Όοτηίηχ 
ηοίίνχ Όβίρανχ €ΐ $€ΐηρ6Τ νΐνριπίΒ Μαήχ, 

\,1χΐ€η1ητ ο<βΙ% βΐ €χ»ηΙί€αβηα ^; ρΐ&αάαηΐ &η§θΙί 
6ΐ Ι8θ1ί1ί& ([ββΐίαηΐ Ιιοιηίηβ8, βΐ οηίνβΓδΦ ΙιοάίβΓηΑ 
άίβ 1ιί1αΓ650&η( οΓβαΙυΓββ ; ςη&ηάοφίίάβιη Οτβ&ΙοΓ 
οιηηιαιη ηιιαο §&υάίο Ιιαηο Γβραιη αηίνβΓδίΙ&Ιθίη, 
β&αά6η& ίρββ, Γ6ρΐ6(. Ναηο ίρ&β νβηϋ, αΐ ςηο 
ίηίιηίοΑ ΐρβί βΓαηΙ, άβηαο 5ί1)ί ΓβοοηοίϋβΙ : ηαηο 
ΐΓίβϋΙίαιη β ρβοοαίο βη&Ιαιη &ο1νϋ; ηαηο ΙβθΙίΙίααι, ΑΟΓΟΣ Γ. 

Βίς τον Ευαγγκλισμόν της πανυπερκνδόξου χ*\ 
χεχαριτωμένης ΔεσποΕνης ημών Θεοτόκου χαι 
Άειπαρθένου Μαρίας. 

Α'. ΕύφραινέσΟωααν οΐ ουρανοί χαΐ άγαλλιά«6ω 
ή γη* χροτείτωσαν άγγελοι* χαΐ σχιρτάτωσαν άνθρω- 
ποι, χαΐ πάνα ή χτίσις φαιδρυνέσθω σήμερον, 5τι 
ό πάντων Κτίστης νυν χαράς Ιμπίπλησι χαίρων τό 
παν. Νυν εΙς διαλλαγάς Χωρεί των άπηχθη μένων 
νυν λύει την έζ αμαρτίας χατήφειαν* νυν, ώς £λλον 
^έρα, πασιν εύφροσύνην έξέχεε* νυν 6π1ρ ήλιο ν ▼βΐηΐ ηονιιηλ ςαβηκί&ηι &6Γ6Π1, οαιηίΒιΐδ βίίαηάίΐ : Β λάμπει τοις πέρασι θυμηδίαν Νυν Ιμάτιον ένέδυσε ηαηο ρρ» βοΐαη ταάίο αηίν6Γ5ί8 (βΓΓββ 0ηί]»ιΐ8 
]ηοαηάί89ίαια Ιαοβ βρίβηάβΐ. Ναηο, ]αχ1α (ϋνίηίΐαβ 
ίη8οη&ηΐ6ηι ΐ8&ίοθ νοοβιη, ίηάηϋ ηο8 νβεΐίηιβηΐο 
ζαΙηϋΒ, βί χηίΐηηιβηΐο ΙχΙϋίχ οχτοητηά^άχΐ ηο% ^'. 
Ναηο ^6Γ6Iη^3ι8,1απι6η^α1)^Iο3 ί1Ια8θϋπιοί6η8 νοο63, 
ρ&1ίηθ(ϋαιη ΓβοίρίΙ,βΙ ορροΓίαηβ, Οβί νβίαΐ ρ6Γ80- 
η&σι α^βηδ,ίΐΐαά (Ιβηιιηϋ&Ι ; Ρτορϋχια βτο ιηί^κί- 
^α^^ι>η$ Ηοτηίηητη^ €ί ρβοοαία βοταηι ηοη πΐβτηοτα" 
1)θτ αηιρΙΐΗΒ *''. Ναηο οα^Η νβηαβί&β αο Ιαοίάα 
&8ΐΓ0Γαηι οοΓοηα δρ1βη(1οη8 ΙιοάίβΓηί ]αοαη(1ίΙα1θ σωτηρίου χαι χιτώνα ευφροσύνης περιέβαλεν ημάς, 
πάρα την Οεόχροτον Ήσχίου φωνήν. Νυν 6 θρηχ^- 
φθογγος Ιερεμίας, παλινφδίαν πλάχων, ώς εχ θεοΰ 
χατά χαιρόν έρεί* Ίλεως Ισομαι ταΐς άδιχίαις 
των ανθρώπων, χαι των αμαρτιών αυτών ού 
μη μνησθώ Ετι. Νυν ουρανού χάλλος χαι γωτοειδής 
αστέρων χύχλος, ήττων νίς τέρψιν της προχειμέ- 
νης λαμπρ^τητος. Νυν ευχαιρον εΙπειν τ^, Δ6ζα 
έν 6ψίστοις Θεψ, χαΐ Ιπΐ γης ε1ρι{νη, έν άνθρώποις 
εύδοχία. ▼ϊηοαηΙαΓ. Ναηο ορροΓίαηαπι Ι6ηιρα8 63( ίΐΐαά οίαπιαηάί ; ΟΙοαία %η αΐα$$ΐτηί$ ϋ€0 €ί «η (€ίτα ραχ, 
ΗοτηίηιΙίϋ 1)οηα (Οβί) νοίΗίΐΙαβ (77). 

Ναιη φΐί ΟΦίαπι,ΙβΓΓ&πιςαβ, βΐ 8θΐ6ηι ρπαβ βίίβ• 
οίΐ, οΐΒίβΓαςαβ πιαςηίΩοβηΙίβθ 8α(Β ορβΓα βρΙβηάβΓβ Ό γάρ ούρανον χαι γην χαι ήλιον πριν 6ποστι5 
σας, χα^ τά λαμπρά της άχλης μεγαλουργίας, νυν, 3α88ίΙ, ηαηο,ίίΐ ςαοάαΐ) ίηίΐίο ΟΓβαΙαιη ηοη ΓαίΙ, -, ώς ειπεΤν, δ τήν αρχήν ούχ υπέστη* ή χτισθίν ού ▼βΐ οΓβαΙαπι ηοη ρθΓάαΓ&νίΙ, ^αυάίπηι, η( ίΐα 
άίοααι, οοηάίΐ ΕΙςαβπι&άπιοάαπι,Ρίαί /ϋχ, άίχϋ^, 
βί [αϋία β$( Ιηχ^ βΐ βοάβπι ρΐαηβ ηιοάο οβθ(6Γ&8 Γββ, 
▼αηαβ ςαίάβπι 86<1 πιιγθ ίηΙβΓ ββ οοηηβχαβ,β ηίΐιίΐο 
βάαχϋ ; δίο ηαηο ρβρ αη^βίαπι, Αυβ,άϊχϋ ϊϊϊϊ ζτ&ύα 
ρίβηβθ. 

II. Ηοθ νίάβϋοβΐ Λνβ ςαοά&αιηιοάο ηαηο ίρββ 
ΟΓβαΙ,βΙ αϊ οπιηββ αηάβςααηαθ ρβΓν&ά&Ι ΟΓβ&ΙαΓ&β 
ηιαηάαΐ, ροΐβδί&ΐβπκ^αβ οπιηί1>α8 ςαί αηίηιααι αά- 
τ6ΓΐαηΙίαοί(, αΐ ίρ8&Γαπι νβηαδίαΐβπι ααΓβαπιςαβ 
ίη ίρδίδ ραΐοΐιβιτίπιβ ίηΐβχίαπι ορηαΐααι, ςαί ^ααάϋ 
βΙΓβοΙαβ 68ΐ ίΠίδ οοπνβηίβηδ, ρβΓοίρβΓβ δοηβα 
φΐβαηΐ. Ν&Π1 φΐί 3α£;ί αΐίςαο πι&ΐο οΓΩί^ΐΙαΓ οΙ 
(ΗδΙϋία οοΓαρ&ΙαΓ, ηοη ίΙ& οοπιρ&Γ&Ιαδ βδΐ, αϊ 
ΐΐΑΐαΓοραΙοΙιηΙαάίηβηι βΐ πιίΓα1)ίϋΙ&ΐ6πιίηΥ68ϋ^&η- 
άο ρβΓδβηϋΓβ ροδδΗ ; αάβο αΐ,ηίδί Ιιοο Ανβ ηαηο 
ρΐΌάϋδδβΙ, (ΙββοβΓβΙ δαηβ βΐ ίΐΐααάαΐαηι ]αο6Γ6ΐ 
ςαίάςαίά πια^ηίΑοβηΙίΐΒ ίη ορβΓβ οΓθαΙίοηίβ βίαοβί. 
Οαοηίαπι ν6Γ0 ηοη Γ6Γ6ΐ>&1 Οοπιίηί 1>6ηί§;ηίΐΑ8, αϊ 
ςαοαά ηοΙ)ίΙίθΓ6πι Ιιαηο ραΓίβπι, ςαοαά ^ααάίαπι τί• 
άθΙίοθΙ,ΟΓβ&ΙαΓαδ βααβ πιαίβ 1ι&1)6Γβ ρβΓωίΚβΓβΙ ; 
ίάοίΓΟΟ ηαηο βΐ §αα(1ίαπι οοηάϋ, ςαοά Γ6Κ)α8 ^&Π1 διέμεινε, τήν χαράν ύφίστησι. Κα) χαθάττερ, 
Γενηθήτω φώς, εΤπε, χαΐ έγένετο, χαΐ νήν ποιχί- 
λην δλύσιν πάσαν των γενητών τούτον παστξγαγε 
τδν τρύπον* οίίτω νυν, ΧαΤρε, φησί δι* αγγέλου τ^ 
χεχαριτωμέν][^. 

Β'. Τούτο τή τδ Χαίρε νυν ώσανεΐ πλαστουργών, 
χαΐ περιλαβεΤν πέμπων άπασαν χτίσιν, ής τήν 
χάίΐν χαι τήν χαλλίπλοχον έν αύτξ χρυσουργίαν ή του 
χαίρειν αίσθησις αΙσθάνεσΟαι τοΤς προσεχουσι χορη- 
γεί. Έπείπερ το πάσχον ΙιεΙ λύπ^ συνδν φύσεως 
χάλλος χαΐ ^ΤίμΛ ού πέφυχεν ερευνών* ώστε χα2 
εΐ μή τδ χαίρειν τούτο νυν έγεγύνει,($έον &ν άχήρυχτον 
διετέλει τδ φαιδρδν άπαν της δημιουργίας. ΈπεΙ δ' 
ούχ ήν ο({τω του άγοΒου Λεσπύτου τήν χρείττω μοΤραν, 
λέγω δΐ τήν χαράν, περιιδεΤν δυστυχούσαν τήν χτί- 
σιν, διΑ τούτο χαΐ δημιουργεί νυν τδ χαίρειν, 6' πά- 
λαι μλν έφίλει τοις ούσι προσθεΐναι, τδ δ' Ιχχνδν 
ούχ ε{>ρισχε σχευος, 6' χΐι φυλάξαι τδ δοθΐν χαι μετα- 
δοΰναι δυνατώς ΙΙξει, Νυν γάρ τφ ύπερφ^εΤ τούτψ 
φανέντι χαΐ εύρυχωροτάτφ δοχείφ ή πολυύμνητος 
θε τούτο πάντως Ιίαρθένος, μηνύει μίν τδ ** Ηβ1)Γ. VI, 19,20. ** ΡβΛί. χον, 41. ♦« Ι?α. ιλι, 10. ^' ^θΓβΠ1 χχτι, 34, 8βο ίΧΧ οαρ. χχχνιιι, 34 
♦• Οβη. Ι, 3. 

ΑηΙ. ΒΑίΙβηηί ηοΙοΒ. (77) 1.αο. II. 14.ΝοΙαπι βδΐ, ίη Ιιοο 1.αο8θ τβΓδί- 
οαίο ΙαηΙίδρβΓ & Ογφοο ΙβχΙα <ϋ£Γ6ΐτβ ναΐ£;&1&πι υ6γ- 
ιίοηβηι.ΟοηΓβιτίροδδαηΙι ςαο (1« βοάβπι τΰΓδίοαΙο θηιάϋβ ρΓΟ Π10ΓΘ δαο δοηρδίΐ ΡΓ&ηο. Χανβηαβ 
Ρ&ΙτίΙίαβ {Ββ ΘναηρβΙϋΜ, ϋ1>. ιιι, <ϋ88βΓΐ. 24, § 12, 
6<ϋΙ. Ρη1>ιΐΓβ. 1853.) 73 8ΕΒΜ0 ΙΝ ΑΝΝϋΝΤΙΑΤΙΟΝΕΜ Β. V. ΜΑΚΙ^. 74 χιΤρε, ο'.ονεΐ ττί ττροσρτζσΐΐ ταύτΐ(^ δεικνυς, οτιπερ το Α βΧ5ί8ΐβηΙίΙ)υ8 5αηβΙα1)βηδα(1]υη^(»ΓβαηΙοανο1υί88βΙ; 

•ι.λούμίνον εύρε• καΟα χοιι ήμεΤ; τοΤ; φίλοις οΰτω 5Ρ(1 νίΐδ ίίΙοηβυΓΤΐ ηοη ίηνβηίθ1)αΙ, ςυοά βΐ ά&Ιιιτη 

-Γΐροτανορεύομεν έντυχόντες. οϋδΙοθίΓβ, οΐ ίη α1ίθ8 ί11α(1 ροδδβΐ ΐΓαηΓαηάβΓβ. ΕΙ 

ϊ^αηο οπιη αρραΓαβίΙ ηαηο δυρβΓπαΙυΐ'αΙβ Ιιοο βΐ αιηρΙίί^δίΓηιιιη ΓΡοβρΙαουΙυιη (78), ςιιαϊ οιηηίηο βδΐ 

ΥίΓ;:ο ίΠα οπιηί Ιααάβ (ϋ^ηίδδίιηόΐ, Ιιυίο αΙΐΓίαβ ραυίΐίυηι ίδΐϋά αηηυηΐίαί, νβΐιιΐΐιαο δαίιιίαΐίοηβ οδΙβηάοΓβ 

νοϋΐ, δβ άοπιαια ίηνβηίδδβ ςαοά άία ουρίβΙ)αΙ; ςπίρρβ ηοδ ςυοοιιιβ αιηίοοδ, δί ΓογΙο ο1)νίαπι οοουΓΓβηΙ, 

I^ο^ πιοάο 5θΙβιηαδ οοιηρθΙΙίΐΓβ. 

Γ. Ό δε Λόγος ούτος οΤόν τίνα ούσιν αλλην το"ίς ^ 1ϊ1• Ηοϊο ροΓΓΟ νοχ, βυιη §αυάίπιη οΓοαΙ, Ιαπι 

χϊί το χαίρειν προσέπλασεν υποσττ;- ηααηάαιη αΐίαηι νβΐιιΐί παίαραπι βχδΙαηΙΐΙ)αδ Γβ1)ΐΐδ 

Λ'-α τοΰτο στίμερον χαίρει μεν ό Κτίστης, τδ α^^1^ ^^ι. ΟιιοοίΓοα ϋΓοαΙΟΓ, άυιη ρααίΙίιιιη ΗοάίβΓηα ΓρουτΓίτιασ:, /αίρειν παράγων, υώς "^λο ου ; δπότε καΐ δ μυρον 
συνΟεις μυρίζει δια το ττλάττειν. Χαίριι οϊ καΐ ή 
χοίητις ττασα, το εύωδέστατον δή τοΰτο μύρον, (ρημι 
0£ ττ,ν χαράν, έπ' αυτήν υ-οδεχομένη χεόμενον. 
0^δεν ΛΖτΛ των ύντων χαράς αμοιρον σήμερον. Άλλ' "ίνα τοΰτο σαφέστερον γένηται, και δια ττολ- 
/οΰς μίν άλλους, ουκ ακβιρον δε και δι' δν εφηται 
λόγον, δηλον μεν ότι χαίρει θεός, Χαίρουσι δε και 
α-;";Ελοι, της δημιουργήθίί^η^ πεφηνότες διάκονοι 
■/ι:άς. Άλλα και άνθρωποι χαίρουσιν έπείπερ ά-^ΐλ:κής φύσεως, ουκ οίλλου του των απάντων ά'ιβ ρΓοάαοίΙ, ζαηάβί αί ίρδβ. Οιιί(1ηί βηίιη ? (^υαηίΐο• 
ςαίιίοπι βΐίαιη ςπί υηραοηία οοηΩοίΙ, οχ ίρδΛ βίΤβ- 
οΐίοηβ υπβυβηΐί οάοΓβ ροΓίιιικϋίιΐΓ. δοά υηίνβΓδβθ 
δίιηυΐ ΟΓοαΙυΓίΒ ΙαοΙίΙία βοδίίυηΐ, ίΓα^ΓαηΙίδδίιηιιιη 
Ιιοο ιιιΐβΐιβηΙυπι,^'αα(Παιη δοίΐίοοί,ίη δοίρδϋδ βίΤαδυαι 
οχοίρίβηίοδ. ΟϋαιηοΙ)Γθΐη ηϋιίΐ βχ οηίΐηί1)υδ ςαοΒ 
θχδίαηΐ, 110^^βΓηα (Ιίβ ^αυάϋ βχροΓδ οοΓπίΙυΓ. 

ΑΙίΐυβ, υ ι 1(1 ιηαηίΓΘδΙίαδ βίαοβαΐ, βχρΙοΓαΙαπι 
δαηο οδΐ, βαυίΙοΓβ Οεαιη ουιη ιηυΐΐαδ αϋαδ ο1) οαιι- 
δαδ, Ιιιιη οΐίαιη ηοη α1)δΐΐΓ<1ο ρρορΙοΓ ϋίαιη, (^υαηχ 
(Ηχίιηιΐδ. Οαυιίβηΐ ροΓΓο οΐ αη^οΐί, οιαί (τοαίί §αυ- 
(1ϋ βχδΙίΙοΓυηΙ πιίηί:ί1π. δβά βααάβηΐ αί Ιιοπιίηβδ ; 
ου/ ήλιαχοΰ δίσκου, ου καμάρας ουρανίου, ούκ β (ΐηίρρο Οβϋδ αά ηονυπι Ιιοο ίζαυίΐίυπι οχοίρίβηάπηι 

ηοη ογΙ)θπι δοΙδίΓβπι, ηοη οοοϋ οοηνοχα, ηοη αη^β- 
ϋοαπι ηίΐΙιίΓαιη, αυΐ αΐίαπι ί|υαπιρίαπι β οεοΐβπδ Γβ- 
1)ΐΐδ οπιηίΙ)α3, δθ(1 νΪΓ^ίηβπι ΙαηΙαπιπιοάο ραπδδί- 
ιηυπκιιΐθ (79), οΐ βαπιάβπιοαπιΙιοηιίηί1)ϋδ ηαΙυΓαηι 
1ια1)6ηδ, 1ιαΙ)ίΙαου1υπι (ΐυΗ3δίνίΙ. >Όη βδΐ αυίοπι αΙ)3 
Γο υΐ βΐ Γβΐίοιυο} πιαΙβΓίαΙβδ 0ΓβαΙυΓ£β ρααύβαηΐ, 
(Ιαπι δΐιυηι ίρδαηιηι (Ιοηιίηηηι, Ιιοηιίηβιη δεϋίοβΐ 
(ηαπι ριορΙβΓ Ιιαηο ΟΓβαΙα) ίΠίο ίιΐθΓαηΙ), βΓανβηι 
δυρθΓοίΙϋ ηκΒΓΟΓβηι άβροδίιίδδο ςυοάαηιηιοάο δ6η• 
ϋυηΐ. ΜοηΙβΒ βηίπι βΐ οοΙΙβΒ, ίηςυίΐ αάηιίΓαύίΠδ ίΐΐβ 
Ιδίΐίαδ, εχ$\1\βηί €Χ8ρίχίαηί€8 ηο8 ίη ραχιαίο, βί οτη- 
ηία Ιχ(]ΐηα α^Η αρρίαηάβηί ναηιί8 (80). ΡΓίΚδβΓίίηι 
γβΓΟ (ίυο(1 δί ονεαίαΐ'α ο/;ιηί5, (ϊΐιβηια(1ηιο(1αηι ίη- 
ςυίί 1)οαΙυδ Ρανίΐυδ, ίηρβηιί8θίί*'\ ηβοβδδο οδΐ ρΓΟ- 
ΓβοΙο, υΐ θΐίαπι βαιιάβηΐίΐϊυδ οοη^αυιΐοαΐ ; οΐ ςυαη- 
ίΐοίΐαίοΐϋΐη οοιταρίίοηί δα1)3βοΙα ΓιιίΙ ρΓορΙβΓ Ιιοηιί- 
ηοπι, 810 βΐίαηι α οοπΊΐρϋοηΐΒ Βϋηίίιιίΰ ΙϋϋΓαΰίίην, τ.ζ'ας ΰποδοχήν της καινής ταύτης χαράς έόέησε τψ 
βεα, άλλα του παρθενικού δή μόνου και πανάγνου^ 
κ2• 6 χο^υίΐΰς τούτοις οΤκου. Ουκ άπεικός δε και τήν 
λοιπήν χαίρειν υλην, τον εαυτής δεσπότην, τον άν- 
Ορωπον λέγω, δια γαρ τούτον εκείνη, το βαρύ τής 
ίζζ■^'>ζ^ ώς ειπείν, αισΟομένη περιδυόμενον. Τα γαρ 
ο^η και οΐ βουνοί, φησιν ό θαυμάσιος Ησαΐας^ 
εςίλοΰνται, προσδεχόμενοι ήμας εν χαρ^• και 
ζάντα τα ξύλα του άγροΰ επικροτήσει τοΙς κλά- 
δο'.ς. Άλλως τε και εΐ πάσα ή κτίσις συστενάζει, 
ή οτσιν ό μακάριος Παύλος, και συγχαίρειν ανάγκη 
•/αί^ουσιν. Έπει και φΟο?3ϊς μετέσχε δια τον ά'ν- 
Ο-ωπον και έλευΟερωΟήσεται άπδ τής δουλείας 
τής οβορας, κατά τον θεΤον και τούτο Παυλον, 
ή'χών, οΓ ους νυν ττ| κτίσει το πάσχειν, κόμισα- 
αένων τι υψηλά. Λοιπόν αρα μεστά σήμερον άλη- 

*» Κοω. VIII, 22. 

ΑηΙ. Β&Πβηηί ηοΐοΐ. (78) ΰίδβΓίίαδ Ιιαηο άοοίΓίηαπι ααοΙΟΓ βνοΙνβΓαΙ 
!:; ν, VI Ιιοπιίΐίαΐ, ςηα ίαυδίίδδίιηυπι ΟβίραΓίο (Ιίβηι 
ηιΐϊιΐβπι οβΙβϊ)ΓαΙ (δΐιρ. ραπί. ι, ρα2. 214 219), οί 
1ϊ3?ο 5πιηππι& β^υδ ΟδΙ, ηιιιίαπι βχ Α<13β ΓιΙϋδ, ^(υιρρβ 
«ίαί οιηηβ» ραίβρηα Ιαϋβ οοΓΠίρΙί ΓαβΓαηΙ, ΐηνβιιΐΓΐ 
[•υ(αίδ>β, €[αί ϋβο αά δαίναηάυηι Ιιαηιαηαιη ^οηαδ 
•!<^-0ί'η(ΙβΓ6 ροΓουρίβηΙί (Ιί^ηοπι ρΓαϊ1)0Γ0 ΙιοδρίΙίαπι 
ίο^><ίΙ, ίΐοηοο ΜαΓΪΛ ίηηοοοηϋδδίιηα αίΤαΙδίΙ. ί|ϋ{υ, 
ϋΐρΰΐβ 1αΙ)ίδ ίΐΐίαδ οχρβΓδ, πιοπίο οΐ Ιιοο ίη Ιοοο 
. *ιι » α,< ηαΐΜπε οοτητηηηβΒ ΐ€()€8 ΟΓάίηοιπίΐιιβ βχοβάβηΒ^ 
ν-!ί4»ΓαΐαΓ. 

7ί*; νίίΐβ ςυοπιοίΐο δυηπηα ρυι-ΐΐαδ, ((οαπι ίη 
ΙΚ:ίί.:ΐΓα δϋ'^ρϊοίηηυδ, α νί%'ίηίΐ€α1β (ΙίδΙίηρα&ΙϋΓ ; βΐ 
*ίπΐϋΙ βύνβΓίο, ίΐηοπιοάο βά ριιπίαΐβιη ίΐ νί镧ίηίΙαΙο 
'ϋ-ΐΐηοΐ&ίπ »ί$ίηίΓΐ03η(1αιη αιιοΙοΓ ιιΙδίΙυΓ νοοο 
-τι^ά-Λίου ; 6χίη(1β 0ι)ηΓΐΓϊηαΙαΓ ίά, ςαο(1 αΐίαδ (ίη 
η.Λ. ϋά § XIV β]υδάβπι ΙδίάοΓί ΙιοιηίΙίίΒ ίη ΡνχΒβηΙ, 
ϋ*φαΓ9, ραΓί. ι, ρβξ. 447) &άιιο1ανίιηυδ, ηυβπι 
Ιοηί:^ αΐ) €χΙήΙ)βη(1α δίηοθΓα δδ. ΡαίΓυπι δβηίοηΐία 
αί^€δ56ΓίΙ €οιη1)βθ8ΐιΐ8, ςαί νοοβδ ϋΐαδ αγνή, 

Ρατκοι. Οβ. ΟΧΧΧΙΧ. πάναγνος ύπέραγνος άβ ΟβίραΓα υδαρραΐαδ, δΐηάίο- 
δίδδίπιβ αίΐ οαΜχίαΙαη δίβηίίιοαηιίαηι ηυιη<:[ΐιαπι ηοη 
ρ(Μ ΐΓαΙιίΙ. €η]«δπιο(ϋ ροτΓο ίηΙβΙΙί^οηάα δίΐ ραπίαδ 
νίΓ^ίηίδ, ςπαπι ΙδίιΙοπίδ Ιιοο Ιοοο οβΙβΙΐΓίΐΙ, ηοη 
οϊςιιίνοοβ (ΙοιηοπδίΓίΐΙ οοηιραΐ'αΐίο ί1)ί(1βιη ίηδίίΐαΐα 
οϋπι δοΐβ, οϋπι οαΊΙδ, οιιπι αη^οΐίοίδ οΓοαΙαπδ : 
ηΐΐπΐ οηίηι ΙιΙδ αρίίαδ οοουρπΐ αιΐ δυηιηιαιη, ςαο) 
οχοορίΙίΙΓί οιηοαί.αΐ) οπιηί ηίονο ρϋπίαΐοηι ίηιίίοαη- 
ιΐαηι. ϋαςηβ δί Ιιίδοβ, ηΐοηηςαβ ρυπδδίιηίδ, ρυποΓ 
Ιαηβη ρΐίΓδρίοαοίδδίππϊ^ Πβί οοαίίδ νίδα οδΐ ΥΙγ^^ο 
^^αι^δδί1ηα,^^π1οιίο ογ;^ο ίΐ!> οιηηί ΙαΙ^οοιιΚι ρΐίη δοΓβ, 
ρΓίΐ3 0(ΓΐΙδ, ρπΒ ίηψβΐίδ, ρπυ οΓβαΙυπϊ^ (]ΐιίΙ)υδνίδ 
ΜαΓία ίυίΐ. Εχίικίο νοίΌ μΙοΓία ίΙΙα Ιηιηιαηα• δΙίΓρίδ, 
ο|αοά ιΜαρΙαπι οοη§:οηβΓβίπ ΗαΗυβπΙ; ί]ηαι1β τβ νίάβ 
(ΐυίΒ ίη ΡΓδρΓαΙίοηβ αά ΟβΟΓβί Νίοοπιβάίβηδίδ ΓΓαρ- 
πιβηΐυιη άίχίηιιΐδ (δηρ. ραΓί ι, ραρ[. 149). 

(80) ί.'ία. ι-ν, 12 8βο. Ι.ΧΧ ; ηαπι Υυΐ^αίιΐδ : 
Μοηίί'$ 6ί οοΙΙβΒ οαηίαΐηηί ϋονατη νοίΐΒ ΙαηάΰΥη^ βΐ 
οτηηία Ιί(/ηα Γ€ςίοηΐ8 ρίαιιάβηΐ τηαηη. 75 Ι8Ι0ΟΕΙ ΤΗΕ88Α1.0ΝΙ0ΕΝ8Ι8 76 ςαοά ραπΙβΓ αΓΩηηαΙ άίνΐηυδ ϋΙο ΡαυΙϋδ ", ουπι Λ ^ως εΤναι πάντα χαρά;, άγαλλιάσεω; πλνίρη, φαι- 

ηθ3, ςυοΓϋΐη οααδα ηοηο οιηηίδ ΟΓβαΙαΓα ραΙίΙΠΓ, δρότητι δίΛλάμποντα, άγλαΙ^ παντοοαπτί καί χάοιχι 

οοοίβδϋα αάβρΙΊ ΓαοΓίΓηυδ. Οηιηία ίΐαςαβ Ιιοάίβηια στίλβοντα. 

άίβ βααιίΐο οχυπάαηΐ, οηιηία οχδαΐΐαΐίοηίδ ρΐεηα δυηΐ, Ιιίίαπίαΐβ Γαΐ^^οηΐία, οπιηί δρΙβηοΙοΓβ αο νεηαδίαίο 

Γυΐίΐαηΐίη. IV. Ουο(1 νβΓο ίη οοπιπιαηί οιηηίαπι, ςαοίςποί 
ρχδίαηΐ, ΙίυϋΙία, ίΐΐβ ηβ(]υίΙίίΕ αΚιΓοχ ηο ρΓορβ ςηί- 
(Ιβπι αοοβίΙοΓΟ αά Ιιαπο 3αουηάίΙαΙοηι αικίβαΐ, ηίΗϋ 
θδΐ ηιΐΓίΐηάυπι.Οαηι οηίπι δροηΐβ βυα Ιβηθ^ήδ ίΙΙίδ 
8696 ίρδβ ίπιηιβΓδΟΓίΙ;, δδίηβ νοίβπδ ρΓανίΙδίΙβπι ηοη 
βίΤαριΙ, ηβο οίαπίαΐβπι (ΐυίΕδίνίΙ, 36(1 ρβΓδΙΐΙίΙ ϋΐίδ 
ίρδίδ δ6δθ οΒΙβοΙαηβ πιίδβηίδ, ίη Γ|αα9 υΐίςυβ ρΓΟ- 
Ι3ρ8ΐΐ9 βδΐ. Ουίουηςυβ ροΓΓο πιοηΐβ ρροίίϋΐί δΐηιΐ, 
1ιαυ(1 οοηδοηαηι ΓαΙίοΛΐ Γιΐ6πΙ, υί νΰΐ ίηνίΐΐ οα 
αάίρίδο&ηΙυΓ, ςυοθ νοίυηίαΐίδ αΓΐ)ίΙηο δυηί δπΐ)- Δ'. Ει δΐ, πάντων μίν των ίίντων χαρχς άπολα- 
βνντων, ούδ' έγγυς γίνεται της ώρας 6 της κακίας 
δημιουργός, Οαυμαστδν ουδέν. Εκών γαρ ούτος το 
σκ<5τος παθών, Ικών, ου διέφυγε τήν μοχθηρίαν. 
ούδΐ τήν λαμπρότητα έπεζήτησεν, άλλ' εμεινεν 
έντρυφών, ί^περ έμπέπτωκεν άθ>ΐ(5τητι. Ά δΐ των 
Ικ(5ντων έν τοΤς νοί3ν ίχουσιν, ευρειν άκοντα, λόγον 
ουκ δν εΓη σώζον δ γάρ τις άπωΟ»ϊται, λσβεΤν 
ουκ ένι. ΚαλβΤν 3ίρα προς ευωχίαν, 9) μήτε χαίρων 
ό αποστάτης, μτίτε γνώμην διδους ήν, τ:6(>6ω των 3βοΙα ; (ΐιια? βηίπι (]ΐιίδ(ΐυίδ Γοίίοϋ, ηοοίϋίκιυιίπι ραΓ " ακολούθων. Έγίνετο γαρ δΐν παραπλ/σιον, ώσττΐρ βδΐ, υΐ οοΓϋηι ραΓίίοορδ ίρδβ βναίΐαΐ. Νοη ογςιΙ ίρί- 
ΙιΐΓ ο Γβ, αά Ιοϊΐίΐίοο οοηνίνίυιη αροδίαίαπι ίΐΐϋπι 
&(1νοοαΓθ, ςιιί ηοο βααάίο ίηάε αΙΤβοίυδ ίρδβ ΓαίδδβΙ, 
ηοο αδίίΐίδδβΐ 1α1)βηδ. ΡοΓίηάο οηίπι ρΓορβ ίυίδ- 
8βΙ, αο δί ςαίδ δαβπι οα?ηο ςαυοίβηΐβπι ]υουη€ΐίΙα1ί 
ίΐοηιπι ίπιιηίΙΐ6ΓβΙ; ςιιο δαηβ ηοςυβ βΓαΙιιπι ίρδί 
α1ί(}αί(1 Γαο6Γ6ΐ, α δυίδ ίΠυπι (Ιοίίοίίδ νί α1)δΐΓαΙιβηδ, 
βΐ ρΓαΙΟΓϋπι νβηυδίαΐί ίηΓβΓΓβΙίηίαπαπι. ΡΓορΙβΓβα 
Ε οοηιπιαηί οωηίυπι β&υάίο πιαηδίΐ βχοΐυδπδ,ηυίρρβ 
ςηί εΐίαπίδί ΓαίδδοΙ νοοαίιΐδ, αίΤυίδδβΙ ίηνίΐυδ, βΐ 
ρΓθΙ)Γθ ίυΙυΓυδ βδδοί ; δοΛ ίη βΐάίοιητη τηαοηί άίβί 
νίηαίΙί$ 8!(6ΓηίΒ δΐ/6 ΰαΐίρίηβ ^* Γ6δ6ΓναΙα8 οδΐ, ίη- 
(ΐυίΐ, αροδίοΐαδ Ιυάαδ, βΐ ίη ίοιιβϊη ίρδί ραναίιιηι, εΐ' τις χοΤρον, βορβόρφ χαίροντα, έπ' ανθέων άγοι 
τερπνότατα, μήτ' έκεΤνον εύφραίνων, των φίλων 
άφέλκων, καΐ των λειμώνων υβρίζων τήν χάριν 
Δ'.ά τοΰτο έξω μίν της παγκοσμίου χαράς, ώς ούτε 
Οέλων, καΐ προσυβρίσων, εΓγ' έκέκλητο, τετ/Ιρηται• 
εΙς δι κρίσιν μεγάλης ^ιμίρα^ δεσμό ϊς άϊδίοις 
ύπδ ζόφον, Ιούδας φησίν 6 απόστολος, και το ήτοι- 
μασμένον πυρ, ώς έν Εύαγγελίοις άκούομεν. 'ί>ν 
γάρ απειλουμένων ή' καλουμένων ή διόρΟωσις τίκτε- 
ται, καί τοΰτο, καθόσον έκατερον έγχωρεΤ, {■ και 
αμφω, τούτων άει τω θεψ μέλει* οίος δΐ μή το 
σωφρονείν εκείθεν, όλεθρος ή έπίκρισις. και τού- 
των έκατέρου ΝινευΤται μάρτ^ρίζ και Σοδομΐται. δίοιιΐ ίη ΕνΣΐη^'οΙίίδ Ιοβίΰΐπδ '*. ΕΙβηίπι δί (ΐιιίδ βπιοηάαηΙυΓ, νβΐ ηίηιίδ οοηΙβΓΓίΙί νοί δυανί νοοαίίοιιο 
αΙίΓαοΙί, υΐουηςυβ ίά δίνβ αΙίβηιίΓο ΙαηΙυπι, νβΐ αίΓΟ^αβ πιοάο οοηΐιη^αΐ, βΟΓΟπι ϋοαδ ηαηοιπαηι οιίΓαπι 
ηοη ββπΐ ; δί ςυίδ αηΐβπι ίηίΐο ηοη ΓβδίρίδοαΙ (81), ίη ροπιίοίβπι 3ηάίείυιη νοΓίίΙυρ; βΐ Ιιοο (|υί(1οπι 
υίΓυπιςαβ ΝίηίνίΙδο αο δοάοπιίΐο) ΙβδίαηΙαΓ. 

V. δβά ρΓδΒδΟΓίίπι ηυΐΐο ρροΓδίΐδ πιοίΐο (Ι60β1)α1,υ1 β Ε*. "Αλλως τβ καί ούδ' ίιν είκοτως τφ χορώ συν 
βχδίαηΐίηπι οπιηίυπι οΙιογο αοΙ)αη§βΓβΙαΓ ίΐΐβ, ί^υί δεΟείη των όντων, του μαχαρίου και παμφαοΰς ον• ουπι αΒ 60, ^αί δΐια ηαΐυια 1)6αΙίΙυ(1ο 6δ(; αο ρίβηα 
Ιηχ, Γβε6δδ6ΓίΙ, βΐ οα1ί§ο ίρδβ βίΤβοΙαδ οδΐ, οΐ <1α- 
Ιαπι δίΐίί ηαίαΓαΙίΙβΓ ίηΐβΐΐίββηάί νίπι, ίη ίά, φΐθ(1 
βδΐ ηίΐιίίαπι, ίηδηπιίΐ, ςαβπιαάηιοάυπι (Ιίνίηαδ οιυο- 
ςιΐ6 ίΐΐβ Μαχίηιιΐδ α1ίοϋ1)ί (ΙίχίΙ; ροπηάβδϋϋίοβΐ αο 
ΙυοίοΙαιη ηοη 6δΙ, ίΐυίάηυίίΐ 6ο οαΓοΙ, α οιαο Ιαπιοη 
αοοίρίαΐ, ηβο νίνβηδ οδΐ, (^υίδοιαίδ α νί1α3 ρπηοίρίο 
86]ιιηςί(;αΓ. Οααπι οίίαπι ο1) οαυδαηι, ηΐ αΓΐ)ίΙΐΌΓ, 
Όοϋδ οηηοΐα ναΐάβ δοηα αρροΠανίΙ ^^ ροδΙ ίΐΐαηι 
αροβίαίοο τυίηαπι, ριορΙβΓβα δοίΐίοβΐ ({αοά α 1)οηο- 
ηιπι οα3ΐυ αυοίοΓ ίΠθ πιαΙοΓηπι ανυίδυβ βδββΐ, αο τος άποστάς, ζόφος τε γεγονώς, και περί τδ μή δν 
τήν δοθεΤσαν αύτψ κατά φυσιν νοεράν δαπανών δύ- 
ναμιν, ώς που καί Μάξιμος 6 θεσπέσιος ΐιοτ^χζ' 
καθάπερ ου φωτεινον, δ του φωτίζοντος ερημον, 
ουδέ ζών ό μή τψ της ζωής α!τίψ συνών. Δι* δν, 
οΤμαι, λόγον καί μετά τον κρημνόν έκεϊνον του 
&ποστάτου κατά μεΟ' υπερβολής ό θεός πάντα 
προσεϊπεν, ά'τε του κύκλου των καλών Ικραγβ'ντος 
του άρχεκάκου, καί οΙονει τεθνηκότος, ^ μάλλον 
διαφθαρέντος, και διά τοΰτο πασι μή περιγραφο- 
μένου τοις οΰσιν. ρΓορθπιθ(1ηπι πιοΓίααδ, δβα ροΐίαδ οοΓΓυρΙυδ αίςαβ αάβο ίηΙΟΓ ΓβΙίςυα οηιηία, ^π«5 βχδΙαΓβηί, πιίηίηιβ 
Γβοβηδϋαβ (82). 
»» Βοιη. νιπ, 24. •» Ιαά. 6. " ΜαΙΙΙι. χιν, 44. " 6βη. ι, 34. 

ΑηΙ. Βαΐΐβήηί ηοΐφ. 

(81) Εχ Ιιίδ ραΐβΐ, ΙδίάοΓαιη αΐ) ίίδ ηοη άίβδβηΙϊΓβ, Ο ηοπιίοθ, (ραπι οαη) δυίδ ΟΓβαΙαπδ Όουδ δβηαπί.), ίά 
ςυί ρυΐαηΐ, βΐίαηι άίαΚ)ο1ο, άυηι αάΐιηο νίαΙΟΓ βδδβΐ, ηοη άβ ηβ^αΐα αΐίςαα νοοαίίοηβ αά ροΒηίΙβηΙίαηι ρβΓ άίνίηαπι βίβπιβηΐίαηι,ηυασ) ρβΓνίοαχ οοηίβηιρδίΐ 
αΐίφίοπι Γβδίρίδοβηάί Ιοοιιπι ΓβΙίοΙυπι Γαίδί?β (νίά. 
δυαΓβζ, Οβ αηοείία^ ΙίΙ). νιιι, οαρ. ί) : οΐΐιαο δρβίΐαΐ, 
ψχοά αυοΙοΓ ραιιΐο αηΐο ρητπιΙ^ΟΓαΙ ίηςαίβηδ : 
Ραι.^ίαΐί ίΙΙίί; «(' τ}^»^^^)•!!.*! ηΙίίΓοΙαίϊΒ, ίη ηΗα!> ρρυΐαραιια 
[ιιβι'αί. (}αοιΙ ατι^ο αίΚΙΐΙ Ιπίάυπίδ, (Ιίαύοίαιη αά 
οοηιπιιιηβηι ΙωΙίϋαηι νοοαίυπι ηοη Γυίδδο (ηυ!» 
φΐίάβπι ροϋαβ ςιιαηι αι1 Ιβπιραδ άοηιίηίοδο ΙηοαΓηα- 
Ιιοηίβι ΓβίβΓβηάα ^βηβΓαϋιη 8τιηΙ αά οΓοΙίηβιη »οο- αοείρίβηάαηι βδΐ, δβ(1 άβ βχοΐυδίοηβ α ραρίίοίραηάο 
ςαυαίο ςυοά τοοοηοίΐίαΐίοηβηι δ6(^υίΙηΓ. 

(82) Ηδοο δοίΐίοβΐ βο δοηδα αοοίρίοηάα δπηί,ςαβηι 
8. ΤΙιΟΓπαδ (ί><? τηαΐ. ς. 10, ίΐιΐ. ο, αά Ι) δΐο βΠοΓΐ : 
Βοηα ηαηέΓαΙία ίη αη(]βΙί& \7ηαΙί$' ηιηΐ ίηίομί'α ^ιιαπ- 
ΐΗ*η αΐίίηβΐ αά ηαίιινχ ονάϊηβηι ; δΐί;ι/ ίαιηοη οοη-υρία, 
νοΙ άβρναναία, Ββη ιγητηίηιαα ρβν οοιηραηιίίοηαη αά 
οαραοΗαΙβηι ρναΟ^Β νβΐ ρΐφήχ. ΤΙ 8ΕΗΜ0 ΙΝ ΑΝΝϋΝΤΙΑΤΙΟΝΕΜ Β. V. ΜΑΗI^Ε. 78 ς'. 'Βς' ών δι χαι ανωτέρω ιτρίίεοημεν, 6'τι τη; Α VI, Εχ ϋδ ροιτο, ςτιω βΐ δυρβπυβ (1ίχίπιιΐ3, άτιΟΝτιγοϋ ν.αδοθεί^ης χ«ρ5ζ μόνος 6 δόλιος άγευ- 
ττος, των τε ήδη όηΟηυο μίνων, τουτ* ά'ν τ•ς αίτιον 
Γδο: σκοττεΤν, υλ\ 6'πως τον άνΒρωπον θεός μεν 
Ιταίτεν έχπεσόντοί, τον δε τύραννον ουκ άνώρΟωσεν. 
Άδΐμ μΡ' γάρ χχί ή βοηΟος οΰτε παρ* εαυτών 
έκα'.νοτίμηταν το δεινών, και κλαπέντΞς ουτ' άλ- 
λοι; 5θονε:;ον έτταοηκαν βέλος* κιι έκρύβησαν, 
€-£ρ όδυρο μένων ίζν τήν άπάτην και την συμφορών. 
'^τ'/ύνοντο γάρ δια τήν γύμνωσιν, ώσανεί εαυτούς 
ά'^Πίίταί ττειρώμενοι, οία άνθ' ο'ίων, αΓσχιστα δπως 
ά•*τ: τέμνων ε•λοντο, δακνόμενοι. ςιιοά ηβΐΏρβ δοΐαδ ίΐίο (Ιοίοδϋ» βαυίΐϋ υ1)ί(ΐυβ άϊΓ- 
ίιΐδί ραΓίίοορδ ηιιΠαΙοιιαδ ΓυβπΙ, βΐ θχ ϋδ, ςιι» 
ιηοχ ίΐίοβυϋα βΓαηΙ, οααδΒπι, ουρ ϋουδ Ιαρδυιη (ΐιιί- 
ιΐβιη Ιιοιηΐηβιη ΓβδΙίΙυοΓϋ, Ιγραππαπι νοΓο α Ιαρδίι 
ηοη 6ΓθχβηΙ, Ιιαηο ςυίδίΐαίδ ρβΓδρϊοβΓβ ροΐβπΐ. 
δίοιηΐάβιη Αάαιτι, οΙ ςυα; ίΐΐί (ΙαΙα ίυίΐ αά^ηΙονίπΏΐ ^^, 
η6ΐ]αβ οχ δ6 ίρδίδ ηιαίυιη δΐιηΐ ιηοΐίΐί, η6(]ΐΐ6,ροδΙ- 
ςυαίΏ ιίβεβρίί δαιιΐ, ϊηνί(1ϋηι ίη αΐίοδ Ιβίαιη οοπΙογ- 
δβΓυηΙ ; α(1 Ιιοΐο, αΐ^δοοηοΐβιαπί δβδβ, ςαο(1 ίιηπιο 
ρΓορπαηι ϋΙοΓαηι 6δΙ, (}αί ογγογθπι βΐ οαΐ&πιίΐαΐβιη 
ρ1θΓβη1.νβΓβϋΐιη(1α1)αηΙαΓ βηίιη ρ^ορ(6ΓI1υ^^ιαι6Iη, β1 ρΓορβιηοάαηι δβ ίρδοδ β πιοάίο ΙοΙΙβΓβ αάηίΙοΙίαηΙαΓ, οαιη ααίδ βοδ οιίΓα ιηοΓάοΓβΙ, ςαοά ΙιβΒΟ 

ρΓΟ ί11ί5, ΙϋΓρίδδίιηΕ δοίΐίοβΐ ρΓΟ ΙιοηβδΙϊδδίιηίδ, δί]}ί οΐβ^ζίδδβιιΐ. 
Ό δε κακούργος καΐ πρώυος έτόλμησε τήν κα- β ΑδΙ ϋΙο ίιηρΓοΙίυδ βΐ ριήπιαδ (ΐυί(ΐ6ΐη ηβςτιϋί&ιη 

βδΐ αυδίΐδ, ουιη ςαοάρίαιη 6]αδΐηο(ϋ ίαοίηοηβ 
βχοιηρΙ&Γ ρΓΟϊ οουΐίδ ηιι11υιη1ιαΙ)υίδδ6ΐ,ςηίηιιια11α 
ροΙίϋΛ 1)οηα ίη οοηίΓαηυπι ίρδυιη ίΓαΙιβΓ6ηΙ,(]ΐιαη• 
άΰοιυίάθπι οοηοΐίίοπδ νοίαηΐβΐί ο1)δθ(ίΐιβ1)αηΙαΓθΐη- 
ηία, 6ΐ ρΓβοίβΓβα αΐϋδ ςιιο(]ΐΐ6 ροουίητη ίηίςτιίΐαΐίδ 
ρΓορΐη^νί!;. Νβςαβ νβΓο β]αδΐηοάί βαιη οοϊάβδ βα- 
ΙίανίΙ, ιιΐ υηαιη αιιΐ άηοδ, αιιΐ οϋαιη εβηΐιιιη ργθβ- 
οίρίΐβδ άαΓβΙ, δβά ηοΓίυβ δί ροΐαίδδβΐ οπιηβδ ρροΓ- 
βαδ Ιιοιηίηββ ιηίδβΓαηάα Γαίηα ίηνο1ιιΙ«)δ οδΙβηάβΓβ, 
6ΐ Οβο ρτίνίΐΓθ, θΐ ίη ββΐιβηηαιη ρΓΟταιΙβΓβ, βαββ 
δίΐΐίδ ρπανϋαΐί ΓαοΙυιη θχίΐίοδυβ ίΐΐβ ραΐ&δδβΐ ; ({υίη 
ϋΐίαιη ΙαηΙο) ιηίδβπα) ουιηαΐυιη δυαδ ίΐΐο (Ιοίίοί&δ 
δΐιηιιηαΐΏοιαυ 1)οα(;ίΙα(;6πι άαχίδδβΐ. Ε( Ιιοο ςιιίιΐβιη κ'ιν, ττρος μηδέν τι τοιοΐ3τον άπιοών παράοειγμα, 

ά•'χΠ?Λ ου•/ ήκιττα πολλών άνΟελκόντων, άπαντα 

γ^^ ήν τήν του πλαστουργού σώζοντα ψήφον, καΐ 

ϊ}.Α^^',ζ τοΰ ποτηρ'ου της μο'/Οηρ'-ίίς μετέδο)κε. Και 

^^/ Γ/α ί δύο κρημνίσας, ή και Ικατδν, έ'στη κο- 

ρ-^'ΐί:; τοΰ φόνου• άλλ* ει οΤόν τε ήν, πτώμα 

Ι) εεινο•» ανθρώπους προΟεινα» πάντας, καΐ θεού χω- 

:τ7Ί•. καΐ νεένντ^ παραπέμψαι, ουκ αν εΤναι τήν 

χτα'.χ* ί άλιτήρ'.ο; Ικανήν έν(5μ•σε• τρυφην δΐ μαλ- 

λν/κιΐ ήδονήν τον πλυΰτον της συμφοράς. Και τοΰτ* 

τ* έ-ρί-/;^^• "^Η» 7- έκε(νου μέρει, ει μή θεός τήν 

τ^του χαΒ' ημών έπιΐγε μαν(αν, τήν ύττίρ ημών 

άί! ΐ:ρό•#οΐ3η# ένοεικνύμενος. 

ι^ηΑΏΐηιη €χ ίρδο βΓαΙ, οοηΓι^ίδδβΙ, ηίδί Οβυδ, (ΐυί δυαιη ΟΓβα ηοδ ρΓονίάβηΙίαιη ^11β^ιθΓ οδίβηάίΐ, ίΐΐίυδ 

Ε:ηΐΓα ηο5 ΓαΓΟΓβιη οοΙιίΐ3αίδδβΙ. 

Είτα οΐχ αίσχύνεται τοιαύτα πράττων' ούδ' έλέου Ο 
ϊ ε^οη^^η ρι^ματα, ούδ* δ'τι τά δρώμενα βδελυκτα, και 

παντός, κρύπτβσΟαι μεμελέτηκεν 
έ*/>.2 παρρτ,σιάζεται, καΐ χαίραι ττί κακουργι'ίρ, και 
τεμ-.ίνετα•. τοΤς μηχανήμασι, και άναισχύντως τους 
^^ιί^τ:τ'>υς επιζητεί, ώς κα'. ή κατά τον *Ιώο παρ- τν* Ιττοοια. ΙπδαρβΓ νβΓΟ ηίΐιίΐ ίρδτΐίΏ 1»1ία ρβΓροίΓαιιΙβπο ρη<1β( 
ηβηιιβ νθΓΐ)α, (ΐυίΒαδ ηιίδβποοΓάίαπι ρβΙβΓβΙ, οο^ίΐα- 
νϋαιΐ(ΐιιαπίϊ,ηο(ίΐιβ 1αΙθ1)Γαδ,αΙαΙ θΧδβοΓαηάαδίηΙ β^υί 
ΓαοίηοΓαΘΐβχδβοΓαη(1ίδοη[)ηίΙ)υδάβΙβΓίοΓαα1ί(ΐυαη<1ο 
(ϊϋίΒδίνίΙ;δβ(11ίΐ3ΘΓββχδυΗαΙ,βΙίηΐς[υίδαιΐδίδΙίβΐ£ΐΙυΓ, 
βΙδϋίδΠΐίίοΙιίηαπιβηΙίδ^Ιοπ&ίυΓ,θΙ ίηουΐρ&ΐοβίιηρη- 
ίΙβηΙΟΓΟΧίΐ^ίΙαΙ, ρΓθΐιΙθΙίαητ)1ιίδΙοπα]οΙ)ίραΙαηο£αοίΙ. 
νπ. Οααπίΐο1)Γβηι Ιιοιηο ςυίάβιη» ςιιί ηο^υβ ροΓ 
6β ίπί(]υί1αΐ6ΐη βχοορίΙανβΓ&ί, ηβςιιβ ίη ραΓίβπι 
ίΙΗηδ, ςηοθ αάηιίδδα ΓαβΓ&Ι, αΐίοδ νοο&1)α( (83), 86<1 
ίη ηιαίαηι ροΓίΓαοΙιΐδ ίαβΓαΙ, (Ιβςυβ ίρβο ιΐβίηάβ 
άοΙβΐ32ΐΙ, Ιιίϋ, ίηςιιαηι, οΐ ιηί^οποοΓίϋα (Ιίρηυδ ΟΓβΙ, 
βΐ ίρδαιη αάορίαδ 6δΙ. 8ίη ιηίηυδβηΐηι ν6Γΐ)ί5, οοΓίβ 
ίαο(ίδ ιηίδβΓίεοΓάίαπι ίπιρ1θΓα1)αΙ. Νβοη (]ΐιο(1 ΙαΙβ- 
1)Γίΐδ ςυαϊΓΟΓοί;, ΓαΙβηΙίδ οΓαΙ, ιηα^ηυιη ββ δοβίαδ 
;ΐαϊ.φ, κα: των άλλων, και μηδ' ότιοΰν ίξ εκείνου -. ρθΓρβίΓαδδΟ. ίΐα 1ΐΙ ηοί^πο νοοοπΐ βΐηίΗΟΓΟ ατκΙβΓβΙ, 
χιβ^ϊέ/τ: της μανίας, στέργοντι οε τήν νόσον. και ηοο^αβ Ιη αΙΙοΓϋηι οοηδρβοΐυπι ρΓΟίΙίΓβ. ΑΙ νβΓΟ 

ίπιρΓθΙ)ί5«>ίπιο ίΙΙί, ςαί ρβδδίπΐίΓ ({αφςπβ βΐ βχοο^- 
Ιανίΐ;, 6ΐ Ιη δΐιί ίρδίυδ ]υχ1α αε αΙίοΓυπι ροΓηίοίβηι 
ιηοΐίΐυδ 6δΙ, βΐ ηβ Ιιίίαιη ςαΐάοιη τβιηίδίΐβχ δαοίΐΐο ϊ . ν.α τούτο δνΟρωπος μεν, μ/τε κακ(αν έξευρη- 

ϊϊι»;, μητβ φανεισης μεταδιδους, άλλα και παθών 

Μ. ίν^ρόμενος, οΓκτου και ήν αςίος, καΐ τετύχηκε. 

Π-ί-ματι γαρ, ει και μή ρήμασι, τον ελεον έξε- 

«νε'το. Το κρυβηναι γάρ δεικνύν-.ος Ψ^^ μέγα τι- 

Ι-.3• "Λ αδίκημα, ώ; μηδέ φωνή Οαρρεϊν προϊέναι, 

ί. ϋ-τόν ΐϊβραδεΐξαι. ϊψ δε παμπονήρψ, τα κά- 

2ΐ:ηί τε διανοησαμίνψ, και καΟ' εαυτού διαπρα- 7ζζ'.$ παροριυντι, και τον ελεον άποστρέφομένψ, 
-^-^ τ. -αΗη^αι γένοιτο ποτέ, δ'; γε και τα τοΤς 
ίί.ίΐ-; ςάρμακβ οικείχ^ ^ϊγηται βάσανον ; Τί γάρ, 
»,»-», έμοί κ«ι »οί, 'ίησοΰ ; Έλθες προ καιρού ίαΓΟΓβ, ςαίςηβ βΐ ιηοΓύαιη δαυιη ΙιαύβΙ ο1ιαΓί38ί- »♦ Οβη. π. 18. Αη(. ΒΑίΙβηηί ηοΐ». Αί) Νοη οα ιηβηΐβ Ικιό αΐ) ΙδίίΙοΓΟ άίοαηΙιΐΓ, αΐ 
ί»ίαϋ ΑάαπιίΙίοί ρΓορα^ξαΙίο ίηροδΙβΓΟδάβηβββΙιΐΓ; 
*λ::ι < αΐΚοΙίοιιιη άο^ωα άβ ροοοαίο οπ^ίηαΐί ραδδίπι 

'^.^«•Γ^^ί^¥^^Π1β αΐ!ΐ)ί ρΓοΓιΙβΙαΓ,δίοαΙ βΙίΙίδβΓίίδδίπιβ 
^ ^]ιιμ1«ιιι ρθοοαίί οοιηιηιιηίυηβ ΥίΓβίηβιη ΟβίραΓ&ιυ βχοΐαάϋ (νίά. Ηοτη, ίη Ρι•3?5^ί, Ώβιρ. § 43, ραΓί. 
Ι, ρα^. 442-445) : δβά (αηίαπιιηοάο ίηίΙοιαΙαΓ, Αάα- 
ιηιιπι ίΙΙαά ςαοί^αβ, ςυοά άίαΙ)θ1α3 ίβοβΓ&Ι, ρΓθβδΙί- 
ϋδδβ, η ι αΐίαδ οΓβαΙυΓαδ δβάυχβπΐ, αίςτιο αά Γ6ΐ)6ΐ* 
Ιαιιάυιη αάνβΓβαδ Όβαιη βχοϋανβηΐ. 7» ΙδΙΟΟΚί ΤΗΕ88ΑΙ.ΟΝΐαΕΝ81δ 80 

ΐΏΐιιη, βΐ ιηβάίουιη οοηίοιηιηΐ, βΐ ιηίδβποθΓ(1ΐαπι Α βασανίσαι με, τήν υπ' αύτοΰ κατασχεΟεΤσαν νόσον 

ανβΓδαίιΐΓ, ςυοηαιη ραοΐο ιηβάβία οιαδορίαιη αάΚι- έλαυνομένην όρων. ΕΤτα ά^εις τον Σωτήρα, έπιζη- 

1)β2ΐΙυΓ, ίίαπι ίπδυρβΓ ςαοθ αΐϋδ δαηΐ ιηβιϋοαιηβηία τεΐν έλαυν^ίμενος τόπους εΐ,; οΓκησιν εύανΟεΙς, ή τι 

8υα ίδΐβ ρυΐαΐ βδδβ δϋρρΗοία?Οι^ίίί ^«ί'Λ, ΐΓΚίυίΙ'^ των άλλων τερττ^ών, 6 δΐ λαμπράν οΐκίαν α^ρείτβι 

ηιχΗί οΐ ίί6ί, ^^8η ? Υβηηϋ αηΐβ ΙονηρχίΒ Ιοτ<ιη€νβ τους χοίρους. Οΰτω χοιρώδης χαΐ βορβύρου μεστός 

ΐΛβ ; ουπι ηβηιρβ νίάβΓβΙ βχρβΙΗ ιηοΓΐ)αιη, ςυοιη ό πανάΟλιος, καΐ αεί μεν τήν κακίαν όρύττων, 

ίρδβ (ίη Ιαη^ιιϊίϋ οοΓρΟΓβ) οοηΙίηθ1>αΙ. Εχίηάθοιιηι, έπεντρυφ^, άνανεΰσιι δέ %α\ τήν 6γε(αν αΊαχα* 

δαΙναΙΟΓβ οοηίρηιρίο, οο^βΓβΙυΓ Ιοοα βχίΐιιΐΓβΓΟ »(! λέσασΟαι ένενόησεν ούδεπώποτε. *ΟΟεν και κεΤται 

ίη1ιαΙ)ίΙαη(1υπι Ιΐοηάίΐ, νβΙαΙίαάςυί<1ρίαιτΐδΐιανίΙαΙβ δυστυχώς κάμνων, λαλλονήν τήν πονηρίαν ήγούμε- 

άβίοοίαηδ, ίδΐβ βηίιηνοΓΟ ροΓΟΟδ, δρίβηίΐίάαιη δαηβ νος, καί χαριζομέντ,ν άποστρέοεται τήν θεράπευαν 

(ΙοιηίοίΙίυπι, ρΓίΕοΙββίΙ (84). δίο ροΓοίηυδ οΐ οοριιο ό υπερήφανος. Άλλ' όύχ οϋτως ο1 πεσ(5ντες ήμεΤς• 

ρΙβηυδίΠβΓηίδβΓΠΠίυδ οΙρβΓροΙαο (ΐυίάβιηίηιιιαΗδ δεξαμενοι γάρ τήν πληγήν, τον φιλανθρωπότατον 

βίΤοάίοιιάίδ 1οΙα5 ιΙοΙίοίαΙυΓ ; δΐΐΓ«3ΐιιτι ααίβηι αδρί- ιατρόν έπεβοώμεΟα συχνά, και τούτον έπιστάντα 

06Γβ, 6ΐ δαηίΐαΐοηι αάνοοαρο, ίρ5ί ηο ίη πιβηΐβιη ιδόντες, δουλικώς ύπεοεζάμεθα, και πάντα γενέσθαι 

(ΐαίάειη υη^υαηι νβηϊΐ ! ΟαοοίΓοα ίαοοΐ ηιίδθτβ εύξάμεΟα, όσα τω Σωτήρι διανενίηται. 

αϊ§Γθ/αηδ, (Ιοοοπ δίΙ)ΐ (Ιιιοβηδ ρΓανίΙαΙοιη δυαιη, οΐ ο1)ΙαΙαιη ιηβάοΐίΐιη δυροΓΐ)αδ ΓβΓυβϋ (85). νοηιιη 
ηοη ίΐα ηοδ Ιαρδί ; αοοβρίο βηίηι ναΙηοΓΟ αιΐ 1)6ηί§ηίδδίπιυιη ιηοάίευιη νοοβηι δβερβ αΐΐοΐΐίιηιΐδ, βΐ 

ροδΙ(ίΐιαΓη ]αιη αάνοηίδδβ νίίΐίπιυδ, ίρδυιη Ιαηοιααιη δβΓνί βυδοβρίπιαδ, αίςυο οηιηία,ςαοϊοαηςυβ δαΙναΙοΓ, 
ρΓοροδυίΙ;, βα υΐ ίη ηο1)ίδ ίπιρΙοΓβηΙαι•, βηίχϋ (ΙβρΓοεαΙί δπιηιΐδ. 

νΐΙΙ.ΕΙίά ςυίιΙβηιτηαηίΓοδΙβ ΙβδΙαηΙυΓΡυπδδίιηοϊ Β Η'. Και δηλοΤ τοΰτο σαφώς τής Πανάχραντου ταΐ 

ίΠίυδ νΡΓΐ3Ε : £θϋο, ίηςυίΐ, αηοχΙΙα ΰοπΏΠΪ^ [ιαί τηχΐιί ρήματα• Ίδου ή δούλη Κυρίου, οησι, γένο•.τό 

Ββοηπάχιτη νβτΐίχΐίπ Ιιιυτη^^. Οα|αδ δαοβ νΪΓΐυδ ιηα- μοι κατά τό ρήμα σου. Ές ή αρετή το μέγα τοΰτο 

ςηυιη Ιιοο ΐΓορωαπι, ηοδίΓαηι δοίΐίοβΐ δαΙαΙβπι,βΓβ- τρόπαιον, τήν ήμετε'ραν άντ|5οηται σωτηρίβν. Έπει- 

χ\ί. ΡοδΙςυαπι βηίιη ηοδ οορίΐ νοίυρίαδ, βΐ 1)θη6Γι- δή γάρ ειλεν ή μας ηδονή, κα: θεόν, οΓμοιί τον εύερ- 

ουιη Όβιιηι, Ηβί ιηίΐιί ! αιιΓϋ^ίβηΙβδ, ίπ)ρΓθ1)θ δβΓ- γέτην, διαφυγόντες τψ πυνηρψ προσετέΟημεν δφει, 

ροηΐί ηοδίιιβΙάβάίπιυδ,ρβΓίΙυθΙΙΐδ ί11ίυδθΩ*βοΙίδ(?Γνί έλεεινώς αιχμάλωτοι γεγονότες, και ταΤς του δοα- 

δυπιυδ, β3υδςϋβ αΓΐ)ίΙπο δυ1)300ΐί ; βΐ ηίΐιίΐ ίιιίΐ πέτου καΟυπεί/οντες γνώμαις, και ούδεν ήν ότου 

ου]υδουη(ΐυο ιηαΐί» &ά (ΐαοά δβ(1υοΙοι• ίΠο (Ιοίοδίΐδ των κακών μήτε σύμβουλος ό πλάνος και ή μας υπό 

ηοδρίαηβ ΙγΓαηηίάβ δυα ηοη αίΙί^βΓβΙ ; υηύβ οΐ χείρα μή εΤχεν όθεν χειμών μίν ασέλγειας έ(^£άγΓ,, 

1ίΙ)ίί1ίηίδ βπιρίΐ ρΓΟΟοΠα, βΐ οχαηόαΓυηΙ ίηίςιιίΐα- και κυκεών ανομίας έξεχύθη, και ζάλη τά πέρατα 

Ιίδ Πϋοΐαδ, οί ΊηίηΒύίϊΰβ Ιυΐ'Ιο ίίηοδ ΙβΓΓΟί οοη- διέσεισεν αδικίας, θεός δϊ ζητών διέκυπτεν ούραν6- 

οαδδίΐ. Ββΐΐδ ααίβηΐ β ΟΟϊΙο ρΓθδρίοίβΙ)αΙ, (ΐυδΒΓβΠδ Οεν, εί' πού τις αύτώ κατά γνώμην έπι γης εΓη, ό' αν 

81 ςυίδ δβουηάυηι οογ βίαδ βδδοί ίη Ιβιτα, ςυί ίϋο- Ικανός άπαλλάςαι φανείη τής πλάνης εκείνης και 

ηβϋδ νίάβΓβΙυΓ ίΐ(1 Ιιοωίηοδ αϊ) ίΐΐο βΓΓΟΓβ βΙα δβΓ- τών δεσμών τους ανθρώπους• κα: ήν εύρεΤν ούχ 

νίΐαΐίδ νίηοϋΐίδ Ηΐ3βΓαη(1θδ ; οΐ ηβ υηυδ ςυίάβΐη -, εως Ινός, απάντων δήπουβεν προκειμένων αχρείων, 

Ιηνβηΐη ροΙβΓαΙ, ουπι οπιηβδ υ1ί(ΐυθ ίηυΐίΐβδ ίαοβ- και τίό του ύφεως κατιωμένων \ψ. 
ΓβηΙ, β1 δβΓροηΙίδ νβηβηο ίηΐβοΐί. 

ΑδΙ ροδΙ πιυΐΐαδ Ιαηάβπι §ρηθΓαΙίοηοδ, ροδί^ηαπι Μετά πολλάς δΐ γενεάς, έπεί τό υπερφυΐς άγαλμα 

ίΠυά δυρΓΕ παΙυΓαηι άοΐίοίυπι, Ρηπδδίπΐ£ΐ,ίη(}υαπι, ή πανάμωμος ανεδείχθη, ής ή αρετή καί ουρανούς, 

111α (86) αρρ&πιίί, ου] ϋδ ΐΊΓίΐίθβί €α?/θίί, υΐ οαπιρΓΟ- προφητικώς ειπείν, έκαλυψεν, αλλά και ή γη πλή- 

" ΜαΙΙΙι. νιπ, 29. »« Ι.υο. ι, 38. 

ΑηΙ. ΒαΠβιίηΙ ηοΐίε. 

(84)Λία?•ο. ν, 12. Εί άβρνβοαίαηίην βχιτη $ρ\ήίη$ βχοπιρία νίΐίο οοΓαηι Βοο αρραΓυίΙ. δβά βΐ ίΐΐυίΐ, 

άίϋβηίβΒ : ΜίΙίβ ηο8 ίη ροτοοΒ, ηΐ ίη €0$ ίηίνοέαηιιΐδ, ςηοοΐ ρβΓρβηάαΙπΓ, ρΐαηβ άί^ηίδδίπιυιη Ιιοο ίοοο 

(85) ΕΙυοβΙ βχ Ιιίδ, ίδίίίοπιπι ίη βα Γυίδδβ ββηΐβη- υοοιίΓΓίΙ: ηοηιρβ ηυϋάηαηι οΠίοίαπι δίΐ, αά ςυοά 
Ιία, (1110) βΐίαπι ηοηηυΐΐίδ βδοΐιοΐαΐΐιβοΐοί^ίδ ρΐαοαίΐ, Ιιοιηίηοηι Γΐυοηιρϊαηι ί(1οηβυπι Γ0^πίΓΰ1)αί Πβυδ : 
ίηΙβΓ ροοοαίυπι ίΙία1)οΗ οΐ β^υί^(1ίί1η ιΐαηιηαΐίοηοιη Ιυηι υθγο ουτ θ]υ8ηιο(1ί ηβ υηυπι ςυίάοηι ίηΙβΓ Αιΐιο 
α1ί(ΐυοί1 ίηΐβιοβδδίδδβ Ιοιηρυδ, (μιο {»ΓαΙία α(1ίυ1ιΐδ ίιϋοδ ΓβρβπΓβ βδδοΐ. ΕΙ οΓΠϋίυπι (ΐυϊάβπι ηυίΐηηι 
ροβηίίβηΐίαπι α^βΓβ ροίηίδδβΐ. αΙίυάρΓοροηίΙαΓ,ίΐιιαππΒβοοοορδΓαηίΙίΙηΙιοπιίηίΐϊυδ 

(86) νΐιρο ΒβιραΓα, αίραΐβΐ, Ιιίο (ΙβδίβηαΙαρ, ςυοϊ α δβι νίΐηΐβ ίηίοΓηί βχίηιβπίϋδ.ϋαυδα νβΓΟ ουρ ηβιηο 
αηίοηοηιαδίίοβ ρί'Οϊδί/δ χπιιηαοηίαΐα (ή πανάμωμος) αά ί(1 αρίηδ οοιίδΟΓοΙΠΓ, ίηίοοίίο (ΙίοίΙαΓ β νβηβηο 
αρρβΙΙαΙυΓ. ΕΙ αΐίαδ δαηβ αυιΙΙνίηιηδ (ραιί. ι, ρ. 441) Ο δΟΓροηΙίδ οοηίΓαοΙα Αίςυί ηίΙιίΙοχρΙοΓαΙυιη πια^ίδ, 
ΙδίαοΓϋπι άίδΟΓίίδ νβΓΐ)ίδ αίΠηηαηΙοπι,νίΓρίηθπι Μα- ηίΐιιΐ ηιαςίδΙβδΙαΙυπιίηυηίνβΓδαΕοοΙβδίΦίΓαίΙίΙίοηβ 
Γίαπι ίη ίηχφιΊΐααΐιι$ ηοη ί'χιί886 οοηοορίωη, ΑΙ βηίηι οοοϋΓΓίΙ οα (ΙοοΙτίηα, ςυοϊάοοβΐ, Μαπαπι αά οοορβ- 
ςυαιη\ΊδΙαπιαρβΓΐαρΓθΓοδδίοαδ€Γίρΐίδβίιΐ8α1)βδδβΙ, ταηίΐυπι βΐιΐ'ίδίο ίη τοραΓαηιΙο Ιιοηιίηαπι §βηθΓβ 
ηοηηβ βαάβπι δοηίβηΐία οχ Ιίοο Ιοοο ιηαηίίοδίβ βίβοίαπιαδδυπιρίαηιςυβ ίυίδδβ, αίΙοουΙραδδίηίδαϊυ- 
βπιβΓ^ίΙ ? Οτιπι βηίηι (ΙίοΛί, ηοπιίηοηι ίηΙβΓΗοπιίηβδ ΙβΙυΓ Ιαπίςπαπί κόσμου άνάκλησις, παντός κόσμου 
ίηνβηΐπ ροίηίδδβ, ^αί Οβο βοοβρίαδ βΐ ^^ηδ(^βΠ1 σωτη^:ία, λύσις κατάρας, πεσόντων έπανόρθωσις, 
οοηδίΐϋδ ίθοηβΠδ βδδοί, ρΓΟρΙβΓβα (ΐυοοΐ δβρρβηΐίδ ανθρώπων, λύτρον, κόσμου άντίλυτρον, ζωής δβα 
νβηβηο ίηΓβοΙί οηιηβδ αά υηηπι ^α^β^βηι ; ρΐαηβ σωττρίσς πρόξενος, μεσιτις, Ιλαστήριον, βΙο., 
εοηΠοίΙιΐΓ, ίίΐο ίβίΐιιτ νοηοηο ίηίβοΐαηι Μαπαηι ηοη νίάβΐίοβΐ ιηι/πίίί ίοίίηΒ νβραναΐίο, 8αΙη8, ΒοΙηίίο ιηα- 
ίαίδδβ, ίΐαο) δοΐα ροδΙ κίτιΐΐαδ ^'βηοραΐίοηββ εοιηιηυηί ΙβάίοΙίοηχΒ^ ΙαρΒοηιηι )•€5/ί<«ίίο, ΗοηίΧ7ΐΐίΏΐ νοάΰπιρϋο^ 81 8ΕβΜ0 ΙΝ ΑΝΝϋΝΤΙΑΤΙΟΝΕΜ Β. V. ΜΑίΙΙ^. 82 ρτ^ς ΤΓ,ί έχδΤθεν έγεγόνει λαμπρότητο;, ώς μικράν ^ ρΐιβία ΙοςυαΓ, ορβηήί (87), 86(1 βΐ ΙοΓΓα δρίβηάοπ- εΤναι ττ,ν ^(αλάμψχταν ακτίνα ττ^ της Πανάγνου 
μτρμχρυγζ, έπεί τβΰτα ούτω συνέοη, τερατουργίΤ 
θεός ίςχΙ^ΪΛ διά τής Παρθένου* και λύει μεν τών 
το*3 τυράννου χειρών τους δέσμιους, και δέσποτας 
άντ: δούλων, ου πριν δτ/δράποδα, καθίστα• ζάλης 
δί χα: σκότους άπαλλάττει τ6 γένος, και τήν πάντα 
νουν υπερέχουσαν ειρήνην χαρίζεται, και βεοει- 
δΐΐς απεργάζεται τους πολεμίους. Οϋτω λαμπρώς 
αηζστραψεν ή Παρθένος, οΰτω ναραδόξως κατηύγασε 
τους ανθρώπους Ι 1)υ5, οιαί αϊ) βα 6ΐηίοα1}αηΙ;, ίΐα Γβρίβία βδΐ, υΐ ρΓββ 
ίΠίαδρΙβηβ ίιηπιαουΐαΐα ίχιΙβΟΓβ ]α1)αΓ αδίπ, ηυοά 
0Γΐ)βπι οοΙΙυδίΓαΙ, οχί^ιιυπι βρραΓβΓβΙ. (88) ; ροδΙ- 
ηααΐΏ, ίπίΐααηα, Ιιοϊο ίΐα οοηΙίβΟΓυηΙ, ρΓ3Ρ{»Γαη(ϋα 
1)βιΐδ ροΓίβηΙα ροΓ νίΓβίηβηι ορβιαΙιΐΓ, βΐ νίηοΐοδ 
ςυίάβιη ίγΓαηηϊ ϊηαηί1)ΐΐδ βηρίΐ, βοδίίβηκίυβ ρΓο 
ρΓίκοούβηΙί δβΓνίΙυΙβ (Ιοιηίοοδ ίΙΠαδ οοπδΐίΐαίΐ, οα- 
^υδ ρΓΐιΐδίηαηοίρία ΓαβΓαηΙ ; α ρΓοοοΙΙα αο Ιβηβ- 
1)Π8 ϋΙ)βΓαΙ υηίνθΓδίιπι, ρβηαδ, βΐ ραοβιη οΙαΓ^ίΙαΓ, 
(^ηχ '€χ$ιιρ6ΓαΙ ογηηβϊπ Ββηεητη^'^, αο δυο» αηίβα Ιιο^Ιβδ (Ιίτίηα δρβοίβ αο δίιηίΐίίικίίηβ βχοΓπαΙ. ΤαηΙο ηβαιρβ βρΙβηάοΓβ νίτ^ο οοπίδοανϋ, 1αηΙ& δΐιρρα 
ιηβηΐίδ οαρίαιη Ιηοβ Ιιοιαίηβδ ρβρίυείίΐ ! 

θ'. Οΐμαι δε δτι και προς μεγίστην ούτως εΤχεν XI. Ουοηίαπι νοΓΟ αύνβΓδυδ δΐιιηιηαιη ιηαΐίΐίαιη 

βντικαταστήναι κακίαν, δια τοΰτο μετά πολύν τον Ιιοο ραοΐο ρυ^ηίΐΓβ οροΓΐβ1)αΙ, ί(1οίΓθθ, ηιβα (}ΐιί(Ιβιη 

ρεύσαντα χρ^ίνον ή Πάναγνος τετήρητο, ώς αν το δΟπΙβηΓια, ροδΙ Ιοη^αιη ΙοπΊροηδ άοοαΓδυπι ρυπδ- 

ττ,ς αρετής υπερβάλλον τψ πλτ(θει της κακίας δια- β δίηΐΒ, ίΐΐα δοτναΐα βδΐ, υΐ νίιΐυΐίδ β]αδ βιηίηθηϋα θχ 

δίίχθί' δ'Ρΐ τοσαύτην ένίκησεν, ούτω μίν πολλών ίρδα ίη[ΐρΓθΙ)ίΙαΙίδ ΓΏββηίΙυιϋηβ ΟδΙοηϋβΓβΙαρ ; ςυοά γενεών, ούτω δΐ ποικίλην, οΰτω δε ανοσιωτάτην, 
ατε του χρόνου ττ, κακ(^ προσεξευρτ^ματα μεταχορη- 
γοΰντος. Ε* γαρ μή φυναι εμελλεν αΰτη, πάλαι αν, 
οΤμαι. μεχΛ τον Άδαμ'.αΤον έγγυς δλασΟον δυνάμει 
μεν ετέρα, μιχρ^ δ' 'ίσως, τα της ανθρωπείας έπαν- 
νρθώσεως έπραγματεύετο• τής θείας άγαθότητος, 
Οΐ' "ζν τ« πάντα, μή είσέπειτα μεν προειδυίας 
μεγάλα και οΤα τα κατά τήν Παρθένον, κατορθουν 
ετεσθαι σκεύος, δτ/θρωπον δΐ το τιμιώτατον κτίσμα, 
Οθεν και Θεώ τ^ θαυμβστον, ουκ αν άνασχομένης 
οια^θαρηναι. Και ει μή θεδς και γης πατήσα' 
-χροεΟεσπίτατο δι' αυτής, ούδ' αν εΤχεν ή γή τόν 
Οπερ τα Σερα^ιμ ανθρωπον φέρειν. Κι 31 καινο- δθί1ίοοΙ,α3ΐαΙί1)υδ υβςυβ πιαίοΓα,ίηΙοΓ ΙαΙϊοηάαπι,ηο- 
νίΙΟΓςαο ίηνοηία ίηί(ίΐιί1α1ί ίηοΓοιηβηΙα δυρβΓ&ά- 
άβηϋΙ)υδ, ίρδα Ιαιη ίπιιηαηειη, Ιαιη ιηηΐΐαηιηι ^β- 
ηβΓαΙίοηυιιι,;Ιαηιςαβ ναπαηιαο ιηαΐΐίρΐίοβπι, αίο[α6 
α(ΐ60 Ιαιη ίιηρϋδδίιηαιη ηεςαίΐίαιη νίηεβΓβΙ.Εΐ δαηβ 
ηίδί 1ΐ8?ο ΟΓίΙϋΓα ίαίδδβΐ,ίαιηοϋπι, ηΐ ραίο, ρααίο 
ροδΙΑάοί Ιαρδαηι αϋα ςυίάβιη νΪΓΐιιΙβ, δβιΐ βχί^υα 
ΓοΓίαδδθ, ΗιιιηαηίΒ [ΓβραΓαΙίοηίδ οριΐδ ρβΓΓβεΙυιη 
ίαίδδ6ΐ ; δίοιαίάβιη (Ιίνίηα 1)οηίΙαδ, ρπορίβρ ο{υαιη 
οιηηία ΓαεΙα δΐιηΐ, ηίδί ρρ^ΒνυϊδδβΙ, ίαίαρυπι άβίη 
ίηδίΓϋπιβηΐΌΐη,οιυοίΙΓβΙίοί δΐιοεβδδα ηια^ηα ίΠιι, αϊ 
ςυαίία (Ιβίη 6χ1ιί1)υϋ Υιγ^ο, ρΓΟΐδΙαρβΙ;, ηηηςιιαιη 
ραδδα ίαίδδβΐ, αΐΐιοιηο, ηο1)ί1ίδδίπια ίΐΐα οΓεαΙυρΒ, «ρΐπώς Ιμεγαλουργείτο θεψ και τούτο, άκλ' ουκ η ρΓορΙβΓ ςηαπι βΐ Οβυηι αάηιίΓα1)ΐιη(1ί ε6ΐ6ΐ)Γαιηα8, 
ιν 7οινας τάς διατριβάς τοΙς άνΟρώποις έπιπολΰ ίη ΙαηΙαπι εοΓΓυρΙίοηβηι ρΓθ1α1)βΓβΙυΓ. Νίδί νβΓΟ 

Οβυδ ίρδβ ρβΓ Ιιαηο βαιηάβηι ογΜ Ιθγγο) ρβίΐβιη αν 70ΐνας τας οιατριί>ας τοις ΑνΟρ 
ποιοομέ•<η παρέμεινεν. ης ούδεν ήν κατ* αυτούς ή 
δ:άνοια• άλλ' όσον δ'τι πλάττειν θεδς έκ τής γης 
χα• ΰπερ τους μή εκείθεν έχει γεγεννημένους, δεΤξαι 
ςανείτα (ίτζϊρ τους ουρανούς τάχιστα αν ά/τέπτη, 
δν αυτ^ προσήκε χώρον κατειληφυΐα. ίηΓθΓΓβ ρΓβΰδΙίΙιιίδδθΙ, ηυηςυαηι εαηβ βίυδπιοάί 
δοιίεηι (βΓΓα αδδεειιία οδδβΐ, υΐ ΙαΙβπι Ιιοπιίηβπι 
{ νίΓ^ίηβηι),ςιιί δΐιροΓίοΓ βδΐ δθΓαρΙιίπι,ροΓΐαΓβΙ(89). 
^\1οά δί Οβυδ ηονο ηια^ηίΓιεεηΙίο) ορβΓβ Ιιοε εΐίαηι ροΓίβηΙιιπι ρερρβίΓαδδβΙ ; ηοη (Ιία Ιαπιεη ίηΙεΓ Ιιοπιίπεδ, εοπιπιιιηί εοραπι εοηδαείυίΐίηβ υΐεηδ, νβΓ- 
»αΙα ίυίδδβΐ, ςαίρρβ ευ]υδ δεηδίΐδ ηίΐιίΐ ευπι ίΐΐίδ εοιηηΐϋηβ 1ια1)β1)αΙ ; δβ(1 ροδίβαοιυαπι ραηιπιρβΓ 
αρραηιίδδβΐ, αΐ οδΙοηύβΓεΙ, ροδδθ Ββυπι β ΙεΡΓα ςυεπιρίαηι βίΤοΓαιαιε (90), ςαί ίΐΐίδ βΐίαιη, ςαΐ β 

» Ρΐιίΐίρ. IV, 7. 

Αη(. ΒαΙΙβπηί ηοΐ6&. ρηϋίίίη Γ€άεηίρίχοηι$ τηηηάί, οοηοίίίαΐΓΐχ νίίχ $βιι ]) 
$ίΐΗΐί$, πιβάίαΙΗχ, βχρίαϋο, ΤεδΙαΙίδδίπιαπι θγ^ο ί(1 
1ι«ι5βΕηα$ ίη Εοείβδίϋβ ΐΓ&(1ίΙίοη6, (}αοά ΥΐΓ^ίηίδ 
ϋ'^ίροΓΦ ίπιιηαηίΐαίβηι αϊ) οπ^ίηαηο νίΐίο υΐί 
οβΓίαπι 6ΐ εχρΙοΓαΙαπα ρρφδαπιίΐ. 

(87) ΗαΙ>. 111, 3 δβο. Ι.ΧΧ : αΙΙβΓαηι ααΐβιη 1ιβ• 
ηιΐ^Ιϊο^ίυπι, ({αοά αραά Ι.ΧΧ δίε Ιβ^ίΙαΓ, και αινέ- 
ϊίίυ: αύτοΰ πλήρης ή γη, α(1 δοηδίιπι ααεΙΟΓ α11ε§[αΙ. 

ΐ88;ΕηίΙα<:|ΰβ ςααΐίδ ΜαπαοΓΐ)ί ίΙΙαχίΙ,δρΙοηάοΓΟ 
«οϊΐίοβΐ αιηίοΐα,ςαί δοΐίδ 3ιιΙ)αΓ νΙηεεΓβΙ, βΐ ςαίίίβηι 
ί'ρΙ^ηιΙοΓβ ςυί 6Χ δυπιηια ίηηοεβηϋα αε ραπίαΐβ 
τίΓιι1|§6ΐ. ΕΙ Ιιαηε δαηβ Μαπο) εοηάίΐίοηβιη βνίάοη- 
Γ:ιΐ5 εοςηοδ€69, δί εαηι ευηι ΙοΙίιΐδ Ιιαηιαηΐ ςβπεπδ 
οοοιίίΐίοηβ οοηΓβΓΟδ,ςαοίΙ ρρορΙβΓ λάο) ρΓδΒναιίεα- 
Ι:••πβηι ΐ6ηβ1)Γί5 οΙ)δίΙαπι ηιοχ άβδεπύΙΙαΓ. 

«!); Πίηο άίδοβ, ΥίΓί^ίηβπι ΟβίραΓαπι εα?1βδ1ί1)ϋδ 
«ρΪΓΪΐίΙίαδ ρΓίυεοΐίβιιΙίοΓβπι ρΓΐΒάιεαιί ηοη ΓαΙίοηβ 
Ιαιιία.ιιιαοΐΐο (ίί^^ηίΐαΐίδ ({ΐιχ ίΐϋ οΐχΐίνίηαπι πιαίβρ- ηίΐαΐβιη αεεβδδϋ,δβά εΐίαηι ΓαΙίοηβ βπιίηβηϋο) ({ΐια 
β3αδάεπι άοΐβδ ίηΐΓίηδβεο) ςΰαπι1ί1)6( αη^βΐίεαηι 
ηο1)ίΙίΙαΙβηι ΐΓαηδεβηάβύαηΙ ; αάβο υ1 (απι εχίπιίυπι 
Οβί οραδ ίη ΙβΓΓα Ιιαε ηοδίΓαεοΙΙοοαηάαπι ηυη(]υαπι 
νυβΓβΙαΓ, ηίδί αά βχείρίβηάυπι Ββί νεΓΐ)ϋηι Οεαδ 
ίΙΙαίη ρΓίΒάβδΙίηαδδοΙ. ΑΙ δί β3αδΐηο(1ί ορυδ Όβαβ 
εοηίΐίιΐίΐ, ^Iυο^^ αΐίαπι, αε ίηΓιηιαιη Ιιαηε ΙβΓΓαπι, 
8β(1βπι, εα3ΐυηι δείΐίεβΐ, υΐ ραυίο ίηίΐΌ (ΙίείΙϋΓ, ρΓο 
ηο1)ί1ίΙαΙβ δυα ροδΙϋ1α1)αΙ,οιαί Ιοεαδ βδδβ δυδρίεαη(ϋ 
ροΐβδί,ςαοίΐ άθΙεΓΓΪιηαηιβδΙ ίη ΙετΓοηίδ ίρδίδ νίΐίυπι 
Ιιοε βοάβηι ίηΐιοηβδίαΐϋπι β άίνίηίδ ηιαηί1)αδ οραδ 
ίΙΙυά ρροάϋδδβ ? 

(90) νί(1βδ, εχεβίίβηΐίαηι ςυα Υίτ^ο ϋβίραρα ίΐΐίδ 
οΐηοΐ|ΐιο ρΓίΒδΙίΙίΙ, ίΐηί β Ιειτα ΓοηιιαΙί ηοη δΐιηΐ, 
ρΐαηβ α(1 ε]ιΐδάβηι (Όηηαίΐοηβίη,'ΜύΙϊχιυΐΐ δεϋίεβίβχδί- 
δίβηίΐί δρβεΙαΓβ. Ε (ίϋο ραΐοΐ, ίη δυα ίΐΐαηι ΟΓί^ίηβ 
ηοη πϊοάο ραπαπι βΐ δαηείαιη, δβ(1 ίηδϋρβΓ ΙοΙ Ιαη- 
ϋδΐ|αβ (Ιίνίηίδ ηιιιηεΓί1)αδ ααείαπι ρΓΟίαίεαπ, αΐ βχ 83 Ι8Ι00ΗΙ ΤΗΕδδΑΙ,ΟΝΙΟΕΝδΙδ 84 / • . ΙβΓτα ηοη 5αη1, βαρβΓΟίηίηβίΐΙ, οίΐο δΐιρΓα οοβΙοβ βνοΐαδδβΐ, δβάβιη ίΙ)ί, (ΐπο) δίΐιί οοη^ΓαοΓβΙ, τβοβρ- 

ρίητα. 

δοίΐ ίΐαοηίαιη οριΐδ 6Γ3ΐ ιηδυρθΓ, ηΐ θΐ ρίαπιηαπι Α. 'Λλλ' Βτι καΐ πολλήν εΤχεν άζοΊβέίται κακ(αν, ίΐίαιη ρΓανίΙαΙβιη βχβΙίπβυβΓβΙ, βΐ Ι)οιιπι βχοίρβ- 

ΓβΙ ίη ΙΟΓΓΒδ (ΙβδοοηάβηΙοιτι, οΐ βυιη,Γ[υί ίηοοιηρΓβ- 

1ιβιΐί5ί1)ί1ί8 οδΐ, οοΓπρΙοϋΙΟΓβΙυΓ, οίάοηκϊυο Ιιοηιίηβδ 

ΓΟΟοηοίΙίαΓοΙ : ρΐΌρΙθί-οα οΐ δθΓ» Ιαπίΐοηι ιΙίυΙυΓπί 

ΙβηιροΓίδ α3ΐα8 8ΐοποδίδ5ίηιαιη ΐΠαιη ΙυϋΙ, βΐ Ιογγε 

δρίθηάίάυηι \ά οίπίθΗοιη ροΓίανϋ, ίη οοΓίαιη ίηδυ- 

ρβΓ δροιη νοοαία, δβ βΐ ίΠυά, ηυο(1 ρΓβΙϊοδίτΐδ 

βδδοΙ,ροΓ οαιη ίρδαπι ιηοχ ηοοορίυταιη. Ουιη Ιιαο 

ίΙα(}υ6 ροΐίΐηοδδοί, ηθ(ΐιιβ αΙίΙοΓ οδίβικίβιο ροδ5θΙ, 

ςυα ΥίΓβίηοηι ΓβνοΓοηΙία ρΓΟδθίΐυοιβΙυι•, δΐιΐβαΐα- 

πδδίιηυπι οί Ιοΰαηι α(1 ίη1ιαΙ)ί(αηύυηι 1αί1)υίΙ,ιιίΐΏί• 

Γυιη δαηοΐα δαηοΐοηιιη, βΐ οχ Ιιίδ ςυίάοιη βαιη 

ρΛΓίθΐη,ςιιβ) ιηαχίιηανοηβΓαΙίοηβ άί^'ηα βδΐ. Νβςιιο 

νβΓο Γαδ βδδβ άαχίΐ, αΐίίΐυβιη βχ δο ίρδα ΓΓαοΙηπι 

ίΐΐί αά αΐίιηοιιίαπι ρΓα3ΐ)βΓ0,€υΓη οοιίδΙβΓθΙ, ρυπδδί- ^^ μεταμικρον εύαγγίλ'.α τ^ραδοξοτέοου διαζονν^σειν 

ιηαιη ίΙΙυιη αηυιη βδδβ Ιιοπιίηβηι, (1β ηαο βΐίαιη αύτΓί μυστηρίου, καΟά δήπουθεν σφόδρα μαρτυρεί 

ρΓορΚβΙοθ Γβνβίαίιιπι βδΐ, (ΐαοά ραηαη αηςβίοηιτη ττεριφανώ; τα -παρόντα. 

ηιαηάηοανίΐ^^, Ηοο βΓ§ο πιαηυδ οοβΙο βοιηπιίδίΐ ροΓ αη^οΐοδ αάίιηρΙοηάιίΓη, ίΐυοδ βΐ ιηαηβΓβ Εΐιηπηϋαπίϋ 

βίάβιη ιηγδίοπί ιηαΐΐο ιηαδίδ αάιηίΓίιικΙί ρααίο ροδΙ Γαηςί οροΓΐοΙ)αΙ, οίαβπΐίΐάιηοάαιη ιηαηϊΓβΐΙίδδίπιβ 
ΙιβΒο (Ι,ιιοίΒ νβΓΐ)α) ΙβδΙαηΙαΓ. και ε•. ς γήν υττοδέξασΟαι θεον κατιόντα, και τον 
άχώρητον δή τούτον χωρζσα•., και αύτω τους ανθρώ- 
πους προσοικε•ώ::αι, δ•.ά ταύτα και πολύ; ύστερον ό 
χρόνος τήν υτΕρένδοξον ηνενκε, και γη το λαμττρδν 
έβάστασεν εκείνο κειμγ^λιον, και το μείζον δέςασΟ^ι 
περιμένουσα δι' αύττ,ς. Δεξαμενή δΐ άρα, και μή 
άλλως ττί ΠαρΟένφ τα της εύλαοείας ί'πως δν έχουσα 
σώσειε, τον έςαίρετον άύτης κατοικεΤν άποδίδοίσι 
τόπον, τα των αγίων "Αγια, και τούτων τον σέβα- 
σμιώτατον. Κα? ούδε τον παρ* Ιαυτης καρπόν χο- 
ρηγειν οσιον ί^ετο προς τροφήν, τούτον εΤναι μόνον 
τον άνΟρωπον έγνωκυΤα τήν ΙΙάναγνον, περ'. ου φα- 
γεΤν ά'ρτον αγγέλων και προφήτης μεμύηται. Ού- 
ρανψ γοΰν δι* αγγέλων τούτου ταραγωρζΧ, οις έδει Χ. ΙηςυίΙ βηίιη : Λ/ίθδί/δ €8ί αηρεΙνίΒ ΟαΙνίβΙ α 
Ώβο αά νίτοίπεπι ά€$ροη8αίαιη ιίγο, ηιί ηοιηοη €Γαί 
^ο$€ρΗ, ϋβ άοτηο ϋανίιΐ, €ί ηοιηαι νίΓβίηί$ Μανία, 
Εί ίηρν€8$η$ αηρβΙιΐΒ αά βαηι άίχϋ : λν€, ρτα- 
ϋα ρΐεηα, ΟοτηίΐίΐΐΒ Ιβοηηι^ Ιβηοάίοία ίη ίη ηιαίίβή' 
Ιη8 ^». 

ΟβηίΙποί ΟΓοαΙΟΓίδ, (^αορ ίΐΐί δυρπα ηαΙυΓαηι 
ιη^'δίβπο αάαιίηίδίΓαΙιίΓα οιαΐ, ρΓα?οίρυα) ο ΟΓβαΙα- 
ΠδΙαικίυαπι Γβ^ΐηο) άοΙ)ίΙυιηο1)δβ(ίαίαιη Γ0ΐ1ι1βΐ3αιιΙ. 
ΤβΓΓα ηο1)ΐ1ίδδίιηυιη οιηηϊϋηι (ρΓα?1)θ1)αΙ) (Ιοιηίϋί- 
Ιίαιη ; οαΊί (δυρρβο1ίΙαΙ)ίΐηΙ) αΐίιηοηΐϋΐη ; απββίυδ 
αΙίιηοηίίΒ ρροιηυιη δβ δίδΙβ1)αΙ : δοιΐ οΐ αρρβίΐαΐίο- 
ηβιη Ιιίο δααιη, ςααίοιη ηαηοιυαιη αηίοα, ρυΙοΙιβΓ- 
ηιη&ιη ηιιηο ρΓδΒδοΓβΓΐ ; ΙαηΙοΓίιπι βηίηι 1)οηοι•υια 
ηυηΐίυδ ηαη(|ααιη οχδΐίΐβταΐ. 

νβΓίιιη α Όβο, ίηηιιίΐ "^, ηΐί$8ΐί$ €8( αη^οΐαβ, Ηοο 
&ϋ(]αο ιηοάο ίηάίοαΐ, (|υαιι1υιιι ρΓα?ί?βηΙΐα αηΐίίΐαίδ 
ίΐΐίδ δίηΐ οοηίΓαπα (91).Νοη οηίιη δροηΐβ δυα παπα 
(αά ΥΐΓίξΐποιη; Οα1)πο1, δίοαΐ οΐίιπ ύοΐο^υδ ΐΐΐο αιΐ 
ρπιηαηι πιαίΓβιη, αοοβδδΐΐ, ηο(ΐιιο Οοί Ιβ^βδ οοη- 
οιι1ο&η<1α8 ρΓοροηίΙ ; ί^βιΐ βΐ ηιίδδΐΐδ οδΐ, βΐ ίΐΐα 
ο1)ίνίΙ, ςαο) (Ιίνίιια} οΓαηΙ νοίαηίαΐίδ. Μίδδαδ υοιό 
β3(, υΐ ρβΓ Ιιοο ιηίηίδίβηαιη &β ίρδο ϋΙαδΙποΓ 
βν&άβΓβΙ. Νβςυβ βηίιη, ηίδί ίη Κυηοίΐηοιη ί(1 ΩοΓβΙ, 
ϋΙα^τίΦ ρπα ΟδΙ ροδΙΡι-ίπιαπι (92), ίηΓοποπ αΐίςυο 

•• Ρδ3ΐΙ. ΐΛΧ, 25. •• Ι.αο. ι, 26-28. <^« ί1)1(1. 26. 

ΑπΙ. ΰαΐίβηη! ηοΙ(6. Γ. ^Απεστάλη γαρ, φησιν, υπο του θ30\3 ό άγ- 
γελος Γαβριήλ προς ΙΙαρΟένον μεμνηστευμίνην 
άνδρι ψ όνομα Ίωστ,φ, έ; οΐ'κου Λαβίο, και το όνομα 
της Παρθένου Μαριάμ• και εισελοών ό αγ^^ελος, προς 
αύττ,ν είπε* ΧαΤρε, κεχαριτωμένη, ό Κύριος μετά σου. 
ευλογημένη συ ένγυναιξ(. 

Τα με(ζω των μεγαλουργημάτων ττί του Κτίστου 
ΜητρΊ τήν όφειλομένην, ως βασιλίδι, λειτουργ'αν 
άπεδίδου το ύπερφυες διακονησομένγ, μυστήριον 
ρ Γη τήν σεμνοτάτην οΓ/.ησιν, τήν τροφήν ουρανός, 
άγγελος της τροφής έδείκνυτο ταμίας. Άλλα και 
τήν έπωνυμίαν εαυτού νυν, ως ουδέποτε, καλλίστην 
άπέδειξεν αγαθών "^οίρ τοιούτων άγγελος ουδέποτε 
έγεγόνει. 

'Αλλ* υπο του θεού, φησίν, απεστάλη ό άγγελος• 
Τούτο τοις πριν ώς εναντία τα παρόντα αίνίττεται 
Ου γαρ παρ* εαυτού νυν ό Γαβριήλ, καΟάπερ ττ^ 
προμήτορι προσηλΟεν 6 δόλιος, ούδε θεού πατεΐν 
υποτίΟησιν όρους• άλλα και απεστάλη, και τα *κατά 
Οει'αν έξεπέρανε γνώμην Απεστάλη δε, 'ίνα ττί δια- 
κονία ταύττ[ι λαμπρότερος εαυτού γένηται. Ούδε 
γαρ μέσου άν, εΐ μή τούτο έ'μελλεν, ή πρώτη 
μετά το πρώτον ΙδεΤτο τού έλάττονοί, τήν προσ• 
λαλιάν έκείνην άκούσαι δεήσαι δεήσαν. "11 γάρ αν ό Ιαηο(Γ(απΒίαίΙ δαρίβηΙίδδίιηοΓαπι Ιΐιβοΐοίζοηιπι δθη- ηοη πιο(1ο α ρΓα?δβηΙίΙ)υδ αΐίδίηΐ, δβιΐ ορροδίΐβ δβ 
1θηϋα)ίϊαΛπι111)βΙ; οοΒίοδΙΙυπι (ΐηοςαβ δρίπίαυπιοχ- β ίηνίοβπι 1ια1)βαηΙ. Νοη ροΐβδί βτ^'ο Μ;ΐΓία, (ΐαίυ ρι-ο 
οβίίβηΐίαιη Ιοη^Ό ρΓίΕίΟΓί^ΡΟίΙβΓΟίαΓ. Ενα άαΐα οδΙ, Ενα3 Ιαρδαδ υΐοαπίριο ραΓίΙοορβ 

(91)0υΓη ϋβαδ ίη Ιιυιηίηο ^^ραΓαη^ο οίοοηοιηίαιη 1ιαΙ)βΓί. Λ... δβίο^βηΐ, ί^α^ο (Γοοηοπιία) ριίιηαί ^οη^^ι^οηίδ ρΐαηβ 
Γββροπιΐραΐ ; η.ιηι.ιιΙΟΙΐΓ>'ϊ^θδΙ.θ!ηπδ ίηηιιίΐ (Ιιοιη. ίη 
8. Ραδ«ιΙια. ΐί,2. Ορρ. Ιοπί. ΙΙί, ραίί. 7;>•2. ρην φιτ 
άίαΙ)οΙιι$ 1106 ΰχριιφίΊνίΙ,ρρν οα ΐ/ίΝα αΐ)Ί8ΐιι$ ίρ^ιηη 
ΒΐίρϋΓαιίΙ ; ίΐα Ιαιιιοη ν(ί1βπ1)ϋ^ ριαϊδοηΐίιι Γθί>ροη- 
ύβηΐ, ιιΐ ΓΐιΐίΕοαη^ιιβ αίΙρΓίδΙίηυηι Ιαρδυηι ϊρβς-ΙαηΙ, (92. II;ιι)ο^^ Ιιίο οοπιηιαηβπι 8ί^. ΡαΙηιηι (ΙοοΙπ- 
ηιιη, ρο8ΐ Πουιιι ηίΗίΙ Μαιία ηια^υδ, ηίΐιϊΐ ηυ1»ί1ί•.δ 
(*χδί>;ΙοΓο ΛΙ ίπ^προΓ Γίΐο ΛίΙνοΓίηδ, Ιι.ίό ιΐβ !>πη«^1α 
ΥΐΓ^Ιηο αΓίΐΓΐηίΐΐ'ί,ίΐιιΙΐ'ηυαια βΐ πυιιΐίυηι αϊ) αημίίΐο 
(ΙιίΐίΓΓβΙαΓ.λοη βΓ^'ο αιΐοοίδίδδίηιαιηοιηυίυιη <ϋ^ιιί- 
Ιαΐΐ'πι ιΐίνίηοϊ πιαίβπιίΐαΐίδ ί(1 δρβυΐαΐ, δοιΐ αύ ίηδί- 85 8ΒΒΜ0 ΙΝ ΑΝΝϋΝΤΙΑΤΙΟΝΕΜ Β. V. ΜΑΚΙ^Ε. 86 θ£ο;Λόγο^δΓ^Ια•^ου προσηγ(5ρευ«ν,ή' τούτον ^νεγχεν, Α ςααδί ίηΙβΓηαηΙίο ίηάί^βΐ)^!, βί(ϊαί(?βπι ορυ» ΓοΓβΙ 
α-αν -ο τιλήρωμα ττ,ς θ£<5τητος. υΙ; βαιη αΐΐοουΐίοηοιη αυάΪΓβΙ. Ιρδο 6ηίιη, ςαί οδΐ 

υ^αδ νβΓΐ)αοι, ρβΓ δο ρΓοΓοοΙο &11οοιιΙαδ βαιη ίαίδδβΐ, ηοίο Ιιαηο βαιηάοιη, οτηηβιη δοϋίοοΐ 0\νίηίίαα$ ρΐβ- 
ηίίΗ<αη£!ΐη •', ροΓίανίΙ. ΙΑ'. *Αλλ* ει φαιδρυνΟηναι τον δίΛΛον^Ισοντα προΰ- 
κείτο, τον μείζονα τονίτο παθεΐν έχρην, φα(η τις αν, 
ήχ-.ττα δΐ τον Γαβριήλ, ώς αν εΙς του€ ήττου; και το λζ'αποόν διαβτ\. Τίς οΰν ό λόγος ; *Ότι τοΤς χάτω χοινωνον ι να 
«οιγ[τ^ τον 6π1ρ απαντάς ή δπερύμνητος δοθείσα 
τψ 3ίψ, κλίμαχι χαθάπκρ έχρι^σατο τψ παντί προς 
άνίουιν. Γτ^ν το(νυν έπείπερ πρώττ^ν εΤχεν ή μα- ΧΓ. ΑΙςαί, (ϋχοηΐ ΓοΓίοδδο (ίαίδρίαηι, δί ρΓοοδΙί- 
ΙυΙαιη οΓαΙιιΙ ίδ, οιαί δυιιιηοχ1ιϋ)θΓοΙιηίηίδΙοπαιη, 
ίΙΙαδΙποΓ (ϊναάβΓβΙ, δαηο δαΙ)1ίηιίοΓθΐη αϋςαβιη Ιαΐΐ 
ΙιοηοΓο αίΠοί οροΓΐοΙ)αΙ, ιηίιιίΓηο υογο Οα1)πο1βπι, 
ςυο οΐίαπι ίη ιηίηοΓΟδ θ3ΐΐδΐηο(1ί ηοΙ)ίΙίΙαδ άίίΤυηίΙβ- 

ΙβΙϋΓ. 

Οιιίςΐ ίβίΙαΓ άίοοωαδ ? Ηοο ηβιηρο, 1)οηβ(ϋοΙίδδί- 
ιηαιη ϋίαπι, (ΐιιο) ΐάοο ίΐι νίίαιη ρΓΟίΙίΙ; υΐ βαιη, 
(Ιϋί δυρβΓ οπιποδ οδΐ, οοπδΟΓίβιη ΙΟΓΓβδΙπϋιΐδ Γ6(1- 
(ΙοΓϋΙ,Ιιαο ΓΟΓαιη υπίνοΓδίΙαΙο οβα ςααάαιη δοαία αά καρ'.α βαβμ^δβ, ιζ προσηχεν ουρανός ςρέρειν τήν ^ αδ^6η^^η(1ϋIη ιΐδαιη βδδο. Οαοηίαιη ί§ίΙιΐΓ 1)6αία 
π^όοδον, τΐ, εί τι άλλο και αύτοΰ όψηλότερον, ουρα- νός γαρ αυτή του ουρανού, μόνφ προστ5''^'^'''^* "^Ψ 
Κυρίω κλήρος, ήν αν και τούτο των ακολούθων, ό' 
χαΐ Ι^εοη, τζ •πρώτγι μετά τήν γη ν των ασωμάτων 
έντυχεΤν αυτήν τάξει. Άλλως τε χβι έπει τήν γήν ή πολυύμνητος ου- 
ρανών έποιησι, τοις προσεχώς ύπερ τήν γτ,ν έδει 
-;ο3ομιλεΤν ιιρότερον, καί μετά τοΰτο τοΤς άνωτέ- 
ρ'^'.ς ττ,ν χ^ινήν 6ποδειχνύειν όδόν. Προσεχής δΐ 
ή|ΐΤν νοερά τάξις ή του θείου είναι λέγεται Γαβρίϊζλ. Ε*τα Οχυμαστόν ούδΐν, βΐ τοΤς όποβεβηχέσιν Ο 
έγγέλοις τφ λαμπρφ μυστηρίφ πρώτοις διαυγα- 
ϊ^τναι συνέοτ^• έπει και άνθρωποι κατατρυφ^ 
ή;•.ώθησαν, ών τοΤς άγγέλο'.ς μήτε γευσις συγκεχώ- 
ρτ,το, και σφοδρός έρως εις έχεΤνά γε παρακύπτειν 
ένίττι* καΐ ταύτα των άύλων πολλφ τψ μέτρφ τήν 
τϊ άςίαν και καθαρότητα διιστάμενοι, ΚαΙ ι^Λ^ίτι&ρ 
ιΓ τις Ι'τιοΰν έπιζητο(η λαμπάδι, τα παρακείμενα 
τών πόρρω δείκνυσι φωτεινότερα* τον ίσον τρόπον 
•^ής δραχμής ευρεθείσης εκείνης, 6π1ρ ής ό πβμ- 
φιέττατος λύχνος άνήφθη, και δ'σα του φανέντος 
•λησίον μάλλον ή τα μακράν του φωτός ήν εΙκός 
Β-τολαύειν. Της δε βασιλιχωτάτης εκείνης εΙκόνος, 
τήν Οάναγνον λέγα), ή μέσον άπήστραπτε των ββ- 
002^0 3*4; μένων ομογενών, ουδέν ές εγγιον ά'λλοι -ί) ϋΐα, οαί ρΓο^ΓΟίϋοπίϋ ίηίΐίυιη οδδβ οοίΐιιιη άβ- 
ΙίΐιίδδοΙ (93), ααΐ δί ςηίά αΐίαά ίρδο οοεΙο δα1)1ίιιι]αδ 
δίΐ (ιΐίίπι ίρδα ΓαίΙ οα?1απι οοίΐί, δοΠ Όοιηίηο οβιι 
ραΓδ ϋϋιΐδ ρΓορήα οοηνοηίοιίδ), ΙοΓΡαπι νοίαΐί ρπ- 
ηιαιη ^ταάαιη 1ια1)α6ΓαΙ, ΐάοίΓΟο οΐ Ιιοο,ο^ιιοίίΓοίρδα 
οοιιΐίί^ίΐ;, οοηδοηίαηοαιη ΟΓαΙ,υΙ οαιη ίΐΐο δρίΓΐΙααπι 
ΟΓάίηβ,ςυί α Ιβπ-α ρπηαιίδ οδΐ, οο11θ€[υίιχιιι 1ια1)βΓθΙ. 

ΡΓίΒδβΓίίιιι νοΓΟ φιοά οαιη (ΥίΓδο) οηιηί Ιαιιάβ 
(ϋ^ηίδδίιηα ΙοΓΓαηι ίη οα;1απι οοωηιιιΙανοΓίΙ (94), 
ρΐαηβ ραΓ βπαΐ υΐ ρππιαπι οαηι ίίδ νοΓδαΓβΙαΓ, (^υί 
ρΐΌχίπιο δυροΓ ΙοΓΓαπι δυηΐ, οΐ ιΐβίηοορδ δα1)1ίιη1ο• 
Γί1)αδ ηοναπι νίαιη άβηιοηδίραΓοΙ. ΡιορίϋΓ αυΐβιη 
ηο1)ίδ δρίπίααηι οιάο ίΐΐο βδδϋ ΓοιΙαπ, ίη (χιιο άίνΐ- 
ηυδ βαϋποί εοηδβΙαΓ. 

ΰβίηάΰ ηίΐ πιίΓϋπι βδδΟ (1υ1)6(, ςηοιΐ ίηίβΓίοπΙιιΐδ 
αη^οΐίδ δρίβηάίάο Ιιοο ηιγδΙοΓίο οοΙΙυδίΓαη ρππιίδ 
οοηΐίβοπΐ; (ΐααηάοςυίάβπι οΐ Ιιοηιίηοδ ιΐίβηί 1ια- 
1)ίΙί δαηΐ υΐ ίίδ αίΤαΙΐηι ίΓαοΓβηΙιΐΓ, άο ςα11)ηδ ηβ 
ραηιπιροΓίιαίάοηι ιΙο^υδΙαΓΟ απββΙίδοοηοβδδΐιηιΓυίΙ, 
ίίοοίδαηβ νοίιοιηοηδίιοδ άοδίιίοπαιη αΛ βα νοί ΙβνίΙβΓ 
αΙΙίη^θηάα ίπιροΐΐαΐ, οΐ αίαΐ πιαςηο ίηΙΟΓναΙΙο αΙ> 
ίηοοΓροΓοίδ δυΐΐδίαηΐίίδ Ιιοπιίηοδ Ιαιη (ΙίβηίΙαΙο Ιυπι 
ριιπίαίο ^^δι^ηι.Ει; (ΐαοηιαάΐΏοάυπι δί ί|υίδ αοοοηδα 
ίαπιραίΐο ςαίρρίαπι ροΓίιαίΓαΙ, ηια3θΓί Ιαοο, ςυ© 
ρΓορο δαηΐ ρβΓίαηάυηίηΓ, 4^2^»^ ςηο} δαηΐ ρΓοοαΙ 
ροδίΐα ; ^απιάβηι ίη ηιο(1υηι εαηι (ΐΓαοΙηηα ίΠα ίη- 
νοηία βδΐ, ρΓορΙοΓ ςααηι αοοβηδα βδΐ ΙιιοοΓηα ίΐΐα 
υηάυςααίΐαε ίαΐ^βηΐίδδίιηα, οοηδοηίαηοηηι 6Γα(, αΐ 
ςηοΐςαοί ρΓορίηδ Ιαηιοη ίϋαά ΰΓαηΙ,α1)ηη(1αηΙίοπ, άν^:»ποι• και ή προσεχής αύτοΓς ασώματος του η ςυαπι ςαω Ιοηββ ]αοοΙ)αηΙ,ΙαοβίΓαβΓ6ηΙϋΓ.Οοηίςηβ 
Γαοριήλ ιΊρηται στρατιά. Δια ταυτ' ουν εΙκός και αά ηοΐίίΐίδδίπιαοι ίΐίαπι δρβοίοηι, ρηπβδίπιαπί Υιγ- 

'* Οοίοδδ. II, 0. Αηΐ. ΒαΙΙβπηί ηοίεβ. Ιιιη νίΓίίηί βχούΠοηΙίαπι. ΑΙί^ηί οαπι ηοΐίοηβ ορο- 
ΓΪ*. ςαοα ίηΐηπδβοα δί1)ί ηοΙ)ϋίΙαΙο ρβΓίροΙί^δίηιυπι 
4 Γηιιίυηι, υηο Ώβο βχοβρίο, οχοβΠβηΙίδ5ίηιαιηο|υο 
Ιϋί'-τΊ ί1ρΙ)βιιΙ, ρΐαηβ ηο^οίΐ αηιΐοο Γα'άοΓβ δοοίαιί 
ΐ-•.ϊι.Λ νίΙΙΙαδ, ηαίη βΐ ΙαηΙα ΙιίΓρίΙαΛο, αΐ^ιυβ αΙ»ο- 
ΐί.;ΓιάΙ;θ, ςααηία ίη ροοοαίί 1αΙ)ο, οΐ ίη ϋοί ίηίπιί- 

» ίΐΜ ί •>ίι1ι•1. 

■''/•*, 1Ι;-•ο ηποςαβ πιαπίΓοδΙβ ονίηουηΐ, Γ[ΐΐίΐπι 
ί^ιΐν.ϊαΐα ίαοηΙ (ΙυοίΓίηίΐ (Ιο δαηοΐΐΐαΐι• (μια ίη ίρ^ύ 
<τχ^2«^1«'ηιϋ ίιιίίίο ΥΐΓ^^ο 1)6α1α ίαίΐ οχοΓπαΙα. ^ϋ^^ 
*:-ι::; αΙ»ΓαΓν1ίαδαΓΠΓηιαΓοΙϋΓ,ςυαιΐϊ α οαΊυ ίηοΐιυαίϋ τίαδ δααβ άϊΊιαίδδο Ιιοηιίηβηι ροεοαίο ίηςυίηαΐυπι, 

οΐ (]υί«1«'Πΐ 00 ροοοαίο, ρΓορΙοΓ (ΐαοιΐ πράϋπι «α οιρίο, 
«ηοΐο (ίΐ αημοϋ ριορΙΟΓ ρροοαίυπι (1«•ΙυΓΐ}αΙίΓυβΓ3ηΙ, 
δί'(1 ο ΙίίΓΓΟϊΐΙιί (]ΐιοφΐβ ραΓαίΙίδΟ Ο]οο1υ5 Ιιοιηο 
ίιιοΐ'ίΐΐ ? 

(94) Ι II οαίιπη Ιοηα οοηνοΓδα βδΐ, οιιηι Ιιαο ίη δβ 
ϋουιη ΐηοίππαΐυπι ροτ Ματίαιτι οχοβρίί. Α(1 (^υοά 
πονιπηνοΐιιΐί οΓπΙαίη αη•^βΙθ5 αοοπηίδ^θοί οχ Ραυίο 
ιϋίίΐΜίηάδ ίποίίποηΐο {Ιίείν. ι, 0) : Εί οηηχ ϋβηιηι 
ΐηίνοάΐλοϋ ρήιηοί/ΰηϋηϊη ίη ονίαη Ιαΐ'χ^ άίάΐ : Εί 
αάύνοιΐ οιΐιιΐ ϋηιιΐ€8 αη(;€ΐΊ ο]ιΐ8. ί 87 Ι8Ι0ΟΚΙ ΤΗΕ88ΑΙ-ΟΝΙ0ΕΝ8Ι8 $< 

§ίηβιη άίοο, (]πα3 ίηΙοΓ οο{];ιιαΙθ8 δυο8 00βηοο1)ΓυΙθ3 Α '^Ρ^ γε πάντων των ν<5ων τον άρχιστράττ^γον δή 

οοΓΟδοανϋ (Οο), ηίΗίΙ αΐίυά αοοβάίΐ ρρορΊαδ, ςυαιη φαιδ,ουνΟήναι τούτον. 

Ιιοιηίηοδ ; Ιιίβ νβΐΌ ρΓοχίιτιιΐδ οδδβ άίοίΙαΓ ίηοοΓροΓβαδ Οα1)πβ1ίδ ογΛο. ΙΙαδ ίβίΙαΓ οΐ) οααδαδ ρροΓδΟδ ραΓ 

βΓαΙ, ρΓέΒ οιηπίΙ)αδ ίηΐ6ΐ1ίρβηΙίΙ)υδ δυ1)δ1αη1ϋδ Ιιαηο οοϊΐβδίίδ ΡχβΓοίΙιΐδ (Ιυοοηι οοΙΙαβίΓαπ. 

XII. Ρηιηυδ βΓβο Ιιίο ίΠυδΙί'αΙαΓ Ιυηι ο\) ρΓορίη- ΙΗ\ Φαιδρύνεται τοίνυν ούτος πρώτο; ττί τε έγ- 

(ΐαίΐαίοπι,ίαιη βΐίαιη ρΓορΙοΓ ίΠαά ^αυάίαπι, ςιιοΛ γύτητι και πρ6ς γε τούτψ, δι* ήν έκόμιζε ^^αράν, 

ίρδίϊ αΐΐαΐίΐ, ςαίρρβ ^υί ραΓίίοορδ βΠοοΙυδ βδ11)θηί ατε του κομιζομένου και αυτός μετειληοώς. χαΟά- 

ίΠίυδ, ςυοίΐ αάάαχίΐ ; ηοιι δβουδ αο (^αί αΐΐβπ υη- περ ό μύρου μεταδ-.δους τής έκεϊΟεν άρετης κοινο^νεΤ 

^αοηΐυιη ρΓ8βΙ)6ΐ,υηα ουπι βο,ηιιί ΓβοίρίΙ, νίΓίαΙοιη τω δεχομένψ. 
οχ αηςαοηΐο βιηαηαηΐβοι ραΓίίοίραΙ. 

Ιηφιϊί Ί^ϊΙμγ: ΑνβρναΗαρΙβηα^ Οοηιίηη8 ίβοηηι^^. ΧαΤρε ουν, χεχαριτωμένη, <ρησιν, ό Κύριος μετά 

Νοη ροΙοΓαΙ 0&1)Γίβ1 ιηαβηίΐιιάίηβιη βίΐιιάϋ ΓβΓΓβ ; σου. Ούκ εΤχε φέρειν ό Γαβριήλ το της χαράς μέ- 

αο νοίυΐί ίοδίίηαπδ ιηόίςηυιτι ίΠαιΙ βδΐυάϋ ροηάαδ α γεΟος* και ώσανεϊ σπεύδων τό μέγα έκεινο της 

δβ ίρδο ίη βυιη, (ΐυί Γογγθ ιΠυά ροδδ(ίΙ, άβροηβΓΟ, χαρα^ ΧΡ^ίΙ-*•* *?' Ια^του έπιΟεΤναι τψ δυναμένψ, 

ρυηδδίτη» ίΠίαδ ηοιηβα ο1)1ίΙα5 βδΐ, οΐ Υβίαΐί οοηα- Β του ονόματος έπελάΟετο της Πανάγνου* και χαΤρε 

ρβϋαικΙοΒ ίΐΐίιΐδ ίιηιηβιηοΓ,δΙαΙίιιι ίΠαά Ανβρονή^χί, δίδωσιν εύΟυς, δπερ ήν φέρων, της προσηγορίας 

ςαοά ββΓβΐ38ΐΙ. Τα ί^ίΙυΓ, ίηςυίΐ, β^ ρναίία ρίβηα^ ώσπερ άμνημονήσας. Συ ουν εΤ κεχαριτωμένη, 

ίΐί ιη τηηΗβΗδια ΙβηβάίοΙα,βίΊάο'ίΓΟΟ ^αιιάβ, Ύ^οιπα <ρησι, συ εν γυναιξιν ευλογημένη, και δια τούτο 

βηίιη υηίνοΓδοηιπι βδΐ Οοιηίηιΐδ, ηβο ςυίρρίαιη χ^^φε- Μετά σου '^αρ 6 των δλων Δεσπότης, και 

δρΐίαδ, ηυο Ιο αΙΙοςααΓ,οοοπΓΓίΙ, ςυαιη Ανβ. δίςαί- ούδεν οίκειύτερον ί] χαίρε σοι προσλαλεΐν οίδα. 

άβιη (^αβιη οαΐΐαηι βΐ ΙοΓπα οαροΓΟ, ^ιιαπινίδ οίδ Η- Όν γαρ ουρανός και γη, και ει πολλαπλάσιον εαυ- 

€βΓθΙβΙ;ί8ΐιηΐ8ΐΙία8δβρΓθΐ6η(1βΓ6,ηοηροδδ6ηΙ,β]υδΙα των εΤχον διαταθήναι, χωρεΐν ου δεδύνηνται, οΤκον 

άοιηιιιη &υΓ6αιη(ο ηονυιη ροΓίβηΙαιη !)1βπιβ1ίρδαιη εκείνου, ώ θαύματος παραδο'ξου ! σεαυτήν έχρυσούρ- 

β£Γβοί8ΐί. Τβ ί^ίΙαΓ, Ιαπο^υαιη οιηηίαιη Γβςίηαιτι, γησαί. Και ώς απάντων τοίνυν βασιλίδι προσκυνώ, 

νβηβΓΟΓ, βΐ, δίουΐί 3αδδυδ δυιη, Λνβ ί\ϊ)ϊ αηηαηΐίο. και ως προσετάγην, Καιρέ σοι προσφωνώ. 

6απάβ, ηαιη ρπορΙβΓβα οΐ ίρδβ ηηηο §αα(ϋο Καίροις, δ'τι δια τοΰτο νυν χαίρω κοΊ αυτός ού 

^βδϋο, ηοη δοΙιιΐΏ ρΓορΐ6Γ6αιηίηηιιηΙίδη(1θ3υουη- τω τερπνψ μ<5νψ της αγγελίας, δ' πρφσιν έπεται 

άίΙαΙοτη,ΓίαααιςαίδΓΐηβΙδθΙίδδίιη&ηαηΙίαηδοχροπΙυΓ, δια*ρ^έλλουσιν ήδιστα, άλλ' δ'τι καΐ έμαυτοΰ βελτίων 

86ά οϋαιη ςυία ιηβ ίρδΟ ρΐαηβ πιθΗογ βναάο, αιη- άπάρτι, και νοείν υψηλότερα διαυγέστερος γίνομαι• 

ρΐίοπςυβ Ιαιηίηβ οοΙΙαδίΓΟΓ αά 8υΙ)ΙίΐΏίθΓα οοπίβπι- Ο ταΰτα δΐ τα σά, ων ούτε παραδοξότερον οΰο' ύπέρ- 

ρΙαπΓία. ΙιΟΒοροΓΓΟ Ιαα ρροίβοΐο δπηΐ, (ΐαίΙ)υ8 ηίΐιίΐ τερον ουδέν. ΕΙ δΐ τοις ήδέσιν ε'ι τις προσομιλοίη, 

ιηίΓα1)ίΙίυδ &ο δυΐϊΐίιηίυδ βδΐ ηίΐιίΐ. Ουο(1 δί ςυίβ, χ«ί?ει, '/αν β?ς αυτόν ή τέρψις έλίττηται μόνον, 

ςιιαχκίο δαανία ρβΓίταοΙβΙ,ξαυάβΙ^ βΐίαπίδϋη ίρδαηι δ'ταν γλυκασμου μίν ύπίρ ^ννοιαν άπολαυτρ^ς, συν 

βοΐυιη Γβίΐαηάβΐ ςααοΐίιιιη ; οαιη Ια άαΙοβάίηΘ ρβΓ- σοι δΐ και κτίσις απασα, και ό Πλάστης χαίρ^ 

ίπιαηδ, ςυίΒ οο^ίΐαΐίοηβιη οιηηβιη οχδυρβιαΐ, Ιο- θεός, τ ί αν τις περί σου ©αίη ; 
ουιη νοΓΟ βααάοαηΐ βΐ οιηηβδ δίιηιιΐ ΟΓβαΙαΓΦ,βΙ ΟγθλΙογ Βουδ, ςαίά άβιηαπκΐβ Ιβ άίοβΓβ ςαίδρί&ιηρο8δίΙ? 

ΧΙΙΙ, Ανβ ϊ^ϊίητ, ρναϋα ρίβηα, βΐ ραυάίο, οιηηβ ΙΓ. ΚαΤρε τοίνυν, κεχαριτωμένη, και χαράς 

§αα(1ίαηι βχοβάβηΐβ, ίρυβΓβ, ο ΰσηβηΐΰΐα. δαίυΐα- υπέρ άπαν τερπνόν απόλαυε, ευλογημένη. Τούτων 

ϋοηβπι, ηαα Ιβ οοιηροΐΐβπι, Ιιίδ ηοΙ)ίΙίθΓ€ΐη ηαΐίαπι σοι των προσφωνημάτων ούκ εχω προσαγαγεΤν 

1ια1)βο.Εΐ£θίο β(ΐϋί(1θηι, ςιιοά ρΓορΙθΓ, οιιηι, ςυοιη τιμιώτερον. Και οΤδα μεν ότι και μακάρια άκούσγ,, 

3ηχΙα ίοΐίχ ιηοϋΐη ηυηΙίιιιηυΙβΓΟ ^ΟΓθδ, 1)βαΙδΐρΓδΒ- δι' δέκατα τά έμά βαστάσεις ευαγγέλια, και με- 

άίοα1)βΠ8,βΙιαι»^ηίΠοί8ΐαυ(ϋ1)υ8 ίηοπιηβίβπιριΐδ α γαλοπρεπώς μέχρι παντός ύμνηΟήσ^ παρά πολλοίς, 

ιηαΗίδΟοΙοϋΓαπδ,ηαβιηαάιηοάυιηπιίΓαρΓΟΓβαδίΙβΙο καΟά δ>ίπουΟεν συν θαύματι περί σοΰ τά παράδοξα 

α ρΓορΙιβΙίδ ουιηα(1ηιίΓαΙίοη6ρΓ8θ(1ίοΙα ίϋοπιηΐ.δοοΐ ρ προκεκ^ίρυκται τοις προφήταις, Άλλ' ούτε τις των 

ηβςιιβ 6 ν6ΐ6π1)ΐΐ8(ΐυίδρίαιτι βαιη,ςαοθ ΙίΙ)ί ο1)ν6ηϋ, πάλαι τήν γιγνομένην διέσωσεν εύβημίαν, ούτε τών 

ί&αδίαιη αοείαιηειίίοηβιη ΓβδβρνανίΙ, ηβςαβ ρρίΒ- παρόντων η έσομένων, ως προσηκέ σοι, φθάσει τον 

ββαΐίαπι ααΐ ΓαΙαΓΟΓυιη αΐίςαίδ ϋΙ>ί ρΓΟ πιβηΐίδ κρότον ετί, και ούδ* ει πάσι, τοις τε ούσι, πρό τε 

ρίαυβαδ άα1)ίΙ, ίιηο ηοςηβ δί αά Ιιοο ρΓα?δΙαη(1ιιπι ούτι, τοΤςτ' έσομένοις, ύπερ τούτου συνελΟεΤν έγεγόνει, 

οιηηβδ δίιηυΐ οοηνβηίιο οοηΙίη^βΓβΙ, ςυοίςαοί νβΐ τόν εΙκότα αν ΰμνον έςεγίνετο πλέξαι. 
5αηΙ νβΐ ΓαβΓαηΙ νβΐ 6πιη(, Ιβ (απιβη άί^ηαβ ηβοϋ 
Ιιγηιηιιβ ροδδβΐ. 

6&α(1β ί^ίΙηΓ ρΓορΙοΓ ΙιΟΒΟ οπιηία,ο δοίοηΙίίΒ ρΓο• ΚαΤρε λοιπόν δια ταύτα, ω βάθος γνώσεως, καΐ 

ίαηάίΐαδ αο δαρίβηΐίβθ αΐΐίΐπάο,βΐ οραΐοηϋα ςαυάϋ* σοφίας ΰψος, και χαράς πλούτος, και γ^χρίτω^^ οά* 

«' ίυο. Ι, 28. 

ΑηΙ. Βαΐΐβπηί ηοΐφ. 

(95) Ιπια^ίηοΓη ]ιαΙ)θδΙαευΐ6η(ί95ίπΐ3Γη ,ο\ι]υδΐηοάί οοηίϋΙίοηοΓη : ίηΙβΓ οτηηβδ δοίΐίοβΐ οορπο δοηΐβπίβδ 

ίαοπΐ οοπίίίΐίο νίΓ^ίηίδ αά ΓΡίίςυοΓϋΐιι Ιιοιηίηυιη δοΐα ηιιιηίΐίδδίπια Γοίαΐδίΐ. 89 8ΕΚΜ0 ΙΝ ΑΝΝϋΝΤΙΑΤΙΟΝΕΜ Β. V. ΜΑιιI^Ε. 00 Χι^τχ, χα•. 02'^ί^>.3^^ων μέγεθος, κχΐ πέλαγο; καλλο- Α βΐ ^ΓαΙίίιΓυΓη ΓηαΓΟ,βΙ ιηίΓαουΙοΓυιη ιηα§ηίΙιΐ(1ο, οΐ νΓ,ς, χϊΐ μυστηρίων Οησαυρ4ς Ι Ό Κύριος μετά 

<τοΰ. Τις ουκ αν έκτιλαγείη το καινον της σης με- 

γϊλί'.ύτητος ; Ποίος νουν τοις παραδόξοις τούτοις 

ίξιως εμφιλοχωρήσει (^ιάμαα ; Ποία διάνοια προς 

υψος άμιλληΟήσετβι των νύ^ ΰπερ πασαν πτήσ.ν 

τΜρ'ϋοζ διαβε^ντων ; Τις λογισμός, τοις απόρρητο ις 

τούτοις έμπετασΟείς, τφ Ικχνφ της μυ/,σεως κατα- 

βας, σεμνυβήσεται : Ποία γλώσσα, φωνών ανΟη, 

χρυσαυγή τον φθόγγον, κα? πολυτ3ρπή την λέξιν, 

προσηκουσχν άπανΟισαμένη τοΙς παρο'3σιν Ιστουρ- 

γίβν ες•>ο«νεΤ ; 

Ό Κύριος μετσ σου, ου καΟάπερ μ(5νον έν τοΤς 
λοιποΐς κτίσμασι συνογευΓ ών, ούδ' ώσπερ Μωυσιΐ, νβιΐϋδίαΐίδρβία^'υδ οΙηι^'δΙοΓίΟΓυιη 11ιβδαυΓαδ,Οο?Λί• 
ηη$ ^6^α^η,^[1Ϊ3 ηοη οΙ)δΙυροδοαΙ ιηαρηίίίοοιιΙία3 Ιυο) 
ηονί1ίΐ1βιη(96)?0ϋίρηαη[ΐ πιοηδραΓΟδδβίΐαβ&ΙυΙοοη- 
Ιβηιρίαηίϋδ ροΓίοηΙοδίδ Ηίδοο δρθοί&οαϋδ ίιηηιΟΓβ- 
ΙαΓ?Οιιίδ ίηΐβΐΐοοίαδ ροΙβπΙηιΙοοΙδίΙαοΙίηοΐΏ οοηιιη 
Ββδβ 0ΓΪββΓβ,ί]υ3β ί^υρΓα οηιηοητι οαΊβδΙίυηι νοίαίαιη 
θχουΓΓΐιηΓ?Οιια? οοκίΐΛΐίο, ουιη αά ίηθίΤαΙ)ίΙία Ιιοϊο 
8ΐδ3υΓΓβχθΓίΙ,ι1θδ€οηι1βηδ βίοηαπ ροδδίΐ,δαΐίδ δβ ϋδ 
πιγδΙβΓϋδ ίιΐδίΓαοΙαιη βδδβ?Οαοο Ιίηε^αα ΠοΓθδ οο1• 
Ιί^οηδ νοοαηι,βιίΓΟίϊΐιβ ηϊίβηίοιη δβηηοηθίη,δυανίδ- 
δίΐΌαιτΐ(]υβ άίϋΐίοηβπι, οοικίί^ηυιη Ιιοο αΓ^'πιηβηΙο 
ορυδ οοηΙβχαΓ? 

ΟοηιίηιΐΒ ίίοιίίη,ηοη ηιβΛουΙ ίη ΓοΗοίΐιίδ ΟΓβαΙυπδ 
οιηηία οοηΐίηβηδαο Γββοηδ,ιιεςύβ δοΐυιη δίουΐ οαπι 
χαΐ 'Πλί^. και τοις άλλοις συνήν άγίοις, μεγαλουρ- β Μογδβ βΓαΙ βΐ οαπι ΕΗα,ουιηςαβ αΐϋδ δαηοΐίδ νίπδ, γών οικήσει μετά σου θαύματα* ουΟε νυν μεν 
οίκίν σε προσευρηκώς έαυτψ λαμπρύνει, την δ* 
οιχονομ'αν έπειτα τετελεκως, ουκ έσαει «ρωτιεΤ 
μιτα σου τα σύμπαντα δ9ίδουχών• άλλα μετά σοίΐ 
ό Κύριος ξένον δητα τρίίπον, ου μήτε οφθαλμός 
τ,σθετο, και οΤψ θύραν ουκ άνέψγεν ώτα, άλλα καΐ 
αναβάσεως κρείττω ανθρωπεία; καρδίας. Μετά σου 
γαρ, δια την έςαστράπτουσα ώραν της θείας σου ψυχής, τάς της άρρητου θεϊκής φύσεως τοΤς άν- δ^ώποις ακτίνας έπιλάμψεί' δια το φαιδρότατον 
Λολλος τής τής αρετής, την σ/)ν, ήν ήγάπησε, μορ- 
στ,ν φανεΐται περιβαλλόμενος• και τοίς σοϊς 
άχ:,άντοις αΓμασιν ενωθείς, ώ μυστηρίου ξένου ! δ' 
ούκ ίν, έχ σου δια δΐ γενήσεται, τήν σήν τε δλ/^ν 
φέρων εικόνα, του τε θεός είναι μή επισταμένος, ρ 
Εάντεΰθ^ν θεϊκώς τε καΐ μεγαλοπρεπώς άντιφιλο« 
τι αού μένος, δπερ εστίν ό Δημιουργός φύσει, τοΰτύ 
σοι χάριτι χαινοπρεπώς άντιγαριειται, καί ε*ς 
αγώνας μετά σου, δι' ών σοι κεκοινώνηκεν, έν 
τοΤς του αοράτου Πατρός μενεΐ κόλποις άναπαυ- 
<ί μένος. 

£υ και γάλα παραδόξως βλύσεις, έπει και πάντα 
(^ιυμάτων γέμει τα σα, ή εΙς ανθρώπους πρόοδος, 
τ του τόπου διατριβή, ή εΐ τήνδε τήν ήλικίαν αϋ- 
ςησις μή κατ* ανθρώπους χορηγ/ιθεΐσά σοι, ό νυν 
απόρρητος ασπασμός, ό μετά τούτον Ιψόμενος 
>α•.νος τόκος• και τψ γάλακτι ποτιεΐς, δς άπαν 
ευδοκίας έμπίπλησι ζώον, έλευθ&ρίαν χειρι συγ• 
'/ωζίπ' σαι χείρες οΓσουσιν, ου και σε χείρες 
^ιέπλαςαν, όρατόν τε κόσμον ϋτ»έστησε χαι άόρατον, δίο Ιβουιη Ηα1>ίΙα1)ίΙ ιτιίΓαΐ3ίΙία ορβΓ&πδ ; ηβςαβ 
ροδΙ(]ααιη Ιβ, αρίαιη δί1}ί (Ιοιηιιιη ίηνβηίαηι, αά 
Ιοηιραδ ίΠυδίΓβνβπΙ, ρβΓίθοΙα άβίη (Εοοηοπιία α 
ετβαίιιπδ οιηηΐΙίαδ Ιβοαιη ίΙΙαπιίηαηοΙίδ ε6δδα1)ϋ ; 
δοιΐ ΒοτηιηιΐΒ ίοοιαπ ηονα ρροΓδαδ ΓαΙίοηο, ί{υατη 
ηβ(|αβ οοιιΐυδ νίάίΐ, ηβςυβ αιιπδ αυίΐίνίΐ, (ρικςυβ 
Ιιυπιαηίοοηϋδαδοβηδίοηβ δυ1)ΙίιηίθΓ6ΧδίδΙίΙ.Τ6ουπι 
οηίιη,ρΓορΙθΓ βίΤαΙρβηΙί'ΐη (Ιίνίηα) αηίιηαΒ 1υα3 δρβ- 
οϊοϊΐΐ ίιΐ6ίία1)ί1ίδ (Ιίνίηα) πίΐΙυΓαί ταάίοδ ΐ3οηιίηίΙ)υ8 
βΠ'αηάβΙ ; ρρορΙβΓ δρ1βη<1ίάίδδίπιαϊη νίΓΐυΙίδ Ιυω 
ρυΐοΐιπίυίΐίηβιη, Ιυα Γοιπια, (|ααιη αάαιηανίΐ, οιγ- 
ουπκίαΐαδ αρραΓ6ΐ)ί( ; βΐ «υπι ίιηιηαουΐαίο Ιυο 
δαη^αίηβ δβιιιβΐ οοη3ΐιη^6ηδ, (ο ίηαιιάίΐυιη ιτιγδίβ- 
Γίαιη ! ) φιοά ηοη βΓ&Ι, οχ Ιβ ρΓορΙβΓ Ιβ, αί ίοίανα. 
Ιααηι ^θΓβηδ ίαΐόΐςίηεπι. αο ρρορβπιοάυηι δο Οβιιιη 
βδδβ ο1)1ίΙαδ, ίιβί. Ει οχίηάβ (Ιίνίηα ρροΓδϋδ δρίοη- 
άί(1α({α6 ΓαΙίοηβ Ιοοαπι ηιηηίΓιοβηΙία οβΓίαηδ,ςαοά 
ίρδο ΟΓοαΙοΓ βδΐ ηαίαρα, Ιιοο ΙίΙ)ί βχ §ΓαΙΐα ηο νο 
(ΐαοάαπι πιοάο νίοίδδίπι οΙαΓ^ίβΙαΓ, βΐ ρΓορΙοΓ οα, 
ςαιΈ Ιβεαηι 1ια1)6ΐ οοπιηιαηία, ίη δίηα ίηνίδί1)ί1ίδ 
ΡαΙπδ (ΐυίοδοβηδ ίη δίΒΟπΙα Ιβουπι ιηαηβΐίϋ. 

Ι,αο (ΐαοςυβ Ια πιΐΓα1)ί1ίΙβΓ βίΤυη(1βδ/(ΐιιαηάο(ΐυ1- 
άβιη Ιυα οπιηία πιίΓαοϋΙίδ ρίβηα δυηΙ,Ιαηι ίηβΓβδδΠδ 
ίη Ιιοπιίηυηι νίΐβπι, Ιυπι δβάβδ οοηνβΓδαΙίοηίδ Ιυββ, 
Ιιιπι αά Ιιαηο α)ΙαΙοπι ρΓονβοΙίο ηοη Ιιαηιαηο 1ί1)ί 
πιΟΓβ οοπιραραΐα, Ιαπι ίηβίΓα1)ίΙίδ ΙΐίΒΟ δ&ΐαΐαΐίο, βΐ 
ςιιί ροδίοα δυ1)δβ(ΐιιβΙαΓ ραΓίυδ ; βΐ ΙαοΙβ ροΙα1)ί8 
6απι, ςαί 111)βΓα1ί ηιαηα ΐΓϋ)ΐΐ6η8, ιτηρίβί ογηηβαηί'- 
ίπαΐ 1>6η6άί€ίίοηβ^^ ; ηιαηαδ ΙυίΒ ίΠαηι ροΓΐ3ΐ)αηΙ, 
οα)α5 ιηαηιΐδ Ιβ (ΐαοςαβ ρ1αδπιανβΓυηΙ,(ΐαίςαοδοΙο £τ*όημα μόνον άλλ' ει μετά σου ό Κύριος, τί δει ^ ιυοηΐίδ δαα3 ηαΐα ν]δίΙ)ί1θΓη ραπΙΟΓ αΙ(ίυβ ίηνίδϋ)ί- 
ττολλά λέγειν ; Παράδοξα πάντως, και διανοίας Ιοπι ηΐϋη(1ϋπι β ηίΐιίΐο οίΐυχίΐ. ΥοΓϋπι, δί Όοηιίηαβ 
ί. ψηλότερα πάσης και ήλιος οψίται, καΐ κροτήσει τά Ιθοιιαι, (ΐαίίΐ ρΙαΓα ορυδ βδΐ ΓαΓί? Ρΐαηβ ηϊίΓαΙ:)ί1ία 
πέρατα δια σέ. ΧαΤρε τοίνυν, κεχαριτωμένη, χαίρε, βΐΓ[αονίδ ίηΙβΙΙβοΙιΐδϋΜΙιηίοΓα δοΐ νί(1β1:)ίΙ,βΙρΓορΙβΓ 

«^ Ρ-αΙ. εχΐ-ΐν, 16. 

Αη(. ΒαΙΙβπηί ηοΐ26. %ι ΝίΙιϋ βαηβ ΓΓ6(|α6ηΙία3 αραά νβΙβΓβδ δοπ- 
ρΙοΓ'?!> ΓβοαΓΓίΙ, ςααπι υΐ ΟβίραΓα, οειιηονι/ίΛ ορυί^, 
ηοΓίί ιη;ΐί;ηίΓιοβηΙία, ηονηηι ρονίεηίηηι οο1θΙ)ΓβΙυΓ. 
Αΐ>ΡΐΌ ί4»ΐϊ*1 ίι^ Γβ πόνα (|ϋ.τππιαδ ςαοίΙίΙίίΙβΓπηιμιη 
*?ί ΑάαιηίΙίοαϊ ν6ΐαδ1α1ίδ? Οαίιΐ ιΐΓ^'βαΙ ςυίδρίαπι οοηιιηυηβπι 1ιιιπιαηα5 ηαΙαΓ® οηϋηβπι,οοπιπιιιηβδ- 
ςυβ ΑιΙαπιίΙίοδΘ δΐίτρίβ Ιβμβδ, ςυαηάο οοηδίοΐ, ηο- 
νιιιη ίίΙοίΓοο ρΓίΒ(1ίοαπ ορυδ. (]υο(1 αοοηιπιυηί ογ- 
άίηο €οη9υρΙί5ί|υθ Ιρ§Ι5υ3 (Ιίδοβιΐίΐ ? 91 ΙδΙΟΟΚΙ ΤΗΕ8δΑ1.0ΝΙ0ΕΝδΙ3 92 Ιβ ρΐααβαδ αΙΙοΙΙβηΙ ίΐηβί» ΙβΓΡΟθ. Ανβ ί^ϋαΓ, ρταϋα Α. ευλογημένη, της μετά θεον (φέρουσα κατά πάσης τά 
ρίβηα^ ανο, Ιοηβάΐοία^ ηυο) παίαραιη οΐΏηοιη Ββο νικητιίρια φύσεως. ιηΓβπϋΓοηι βχ^υροια^ (97). 

XIV. Οηχ οηιη νίάΐ88β(, ϊηφιΊί '*, ΙηνΙαΙα €$ί 
ίη Ββηηοηβ β]ηίί^ βΐ οοοίίαΐαί ςιιαΙΐ8 €$8€ί ί8ΐα εαΐη- 
Ιαϋο, ΡοΐδροχίΙ 5υ1)1ίιιιί58ίιηα9 ραπΒδίτηα) ί1Ηυ8 
ίηΙοΠοοΙαδ (χαίά (ΙίίΤβΓαΙ ίηΙβΓ Οΰαιη αί Ιιοπιίηβδ ; 
Ιϋΐη Υ€Γ0, (^ααπίυιη βχ 1)6ηί^ηί1αΐ6 5αα 368β Οβαδ 
(ΙοίΏΐΙΙβΓβί,αο ηιγδίοπί 8αΙ)ΙίπιίΙαΐ6ΐΏ ο1)5ΐυρβδΰ6η9 
60ΐι&ί(ΐ6Γ;ι1)αΙ.ΡΓα3 ^ααάίοαυίβυι βχ^υΐΐανίΐ ΓβΙιμίοββ 
ηοιίΥθΓΟ ΓοΓΠΐίίΙανϋ, ηβοιαβ οοιηηιοΐα, ιΐ0Γ[υβ ρΓΟϊ- 
ΙβΓτηοιΙϋπι απίιηο οοηΐυιΐίαΐα βϋΐ. ΕραΙ οηίιη ρροΓ- 
δυ8 ρβΓδρίοαοίδδίΐΏα,αάοο υί;,ί]ΐιίδ ίΐ(1νθΐιΙα»δβΙ,Γαοί1- 
Ιίπιο ηοδδβ ροδδβΐ ΕΙ δαιιβ ϋΙαιΙ,οκ/Μ νίάΐδαβί^ΐηνίαΐα 
€^>1^ Ιιαιίΰ ιηίΐιΐ δθΠδαηι βχ1ιί1)θΙ, ςααδί άΐοβΓΟί: 
Ουιη ρ6Γν^^^δδ^ι, αο ιυοιιΐο (ΙίνίηίΙιΐδ οοΗαδίΓαΙα ΙΛ', Ή δε Ιδουσα, φησι διεταράχΟη έπΙ τψ 
λόγψ αύτοΰ, κα: διελογίζετο ποταπό; ε^η ο ασπα- 
σμός ούτος. Άπεΐίεν ό της Πανάγνου νούς υψηλό• 
τατος θεού και ανθρώπων τυ διάφορον ιΤτα προς 
την τοιαύτην συγκατάβασιν, δση, και το μυστήριον 
έςεπλάγη κατανοούσα. Και ύφ* ηδονής έσκίρτησεν 
εύλαβώς, άλλ' ούκ έοειλίασεν ούδΐ διεσείσθη και τή* 
ψυχήν άνώγαλος γίγονε. Πάνυ γαρ ην διαβατικω- 
τάτη, ώσΟ' δ'στις 6 προτελθών, βάττον εχειν εΐδέναι. 
Το γχρ Ιοουσα διεταράχΟη, τούτο μοι νοε^ν δίδω- 
σιν, οΙονει άποολεψασα και λογισμψ θεόφρονι συν- 
δ'.ασκιψαμένη τ( μεν θεοΰ μεγ&Οος, τι δε ανθρώπων 
ούοένδία» έπάλλετο χαίρουσα τήν καρδίαν πρ6ς τά ρβΓδροχΐϋδβΙ, ^υ^αδΠ10^ι^ δίΐ 1)ϋί ηΐίΐ;ϊΐπΙυ(1ο, βί " Οεΐά τβ έξεθβμβεΤτο και έκρότιι Οαυμάτια, τηλι- (]ααηΙα Ιιοιιιίηαιιι α1;3οοΙίο, ΰοΐίΐο ^αα^6I19 οχδαΐΐα- 
1)αΙ,Π6υιηςυ6 οβΓηοηβ ΙαηΙορβΓβ δοδβ (ΙβιυίΙΙβηΙϋΐη, 
α(1 (ϋνίηα Ιιιρο ροΓίβηΙα ο1>δΙϋρ6δοε1)α( ρΙαυ(ΐ6ΐ)αΙ• 
ςιΐ6. ΟιιοοίΓοα οϋαπ) οο^ίΙα1)αΙ (]υα1ίδ βδδεί δαίαΐα- 
ϋο, ςυαιη ιηα^ηα, αί ςυαιηΐίΐ^βΐ Ιιαηιαη» ιηβηΐίβ 
νίιη βχοβάοηδ. Ναοί οοηνηονοΗ, ηαοίΐ ίάβιη ναΐοΐ 
αορβΓίι^Γ&απ,ίηδαοπδ ΙίΙΙοπδ βύάτη 0αηά€ηάί ^ϊ^ηϊ" 
ίΐΰαΐίοπθπι Ιια1)6ί,δίοαΙ ουηι (ϋοίΙϋΓ^^ : ΟοιηηιονβαΙην 
ψπανβ €ί ρίβηίΐηάο β^'κβ ; οααάΰΐηηί οαηιρί εΐ θ)ηη\α 
φιχ ίη €18 8ηηί, Εί Ιιοο ί^ίΙαΓ Ιοοο ροΓ ίΠαά ίιΐΓία" 
ία 68ί, δίιηαΐ οδΙβηάίΙαΓ οΐ βχδΐιΐΐαΐίο, οΐ Γοηβη- 
Ιίδδίιηυδ &(1ιηίΓαη(1οβ ϋΐίιΐδ αηίιηω ίπιροΐαδ Ιυηι 
ρΓορΙοΓ δΙαροΓβίπ, Ιαιη ρΓορΙβΓ ρΐ&ιΐδαιη αά ίΠα 
ϋβί ροΓίβηΐΛ, ηηα Ιαηιοη οαιη βο, ςιιί ιηαχίιηβ καύτην βεοΰ συγκατάοασιν άκούουσα. Δ•.ά ταϋτι 
και ποταπός αν εΓη, ο;ς μέγας 6 ασπασμός, και κάτω 
τιθε'.ς άνΟρώπειον διελογίζετο νουν. *Εστι γαρ παρά 
ττΐ θεί^ Ρρχοίί "^^ σαλεύεσΟαι, ίί ταύτόν δύναται 
τψ ταράσσεσΟαι, και χαράς έννοιαν ύποφαϊνον, ώς 
το, ΣαλεύΟϊ^τω ή θάλασσα και τό πλήρωμα αυ- 
τής* χαρήσεται τά πεδία και πάντα τά έν 
αύτοΤς. ΚάνταύΟα τοίνυν άπ<5 γβ του διεταράχθη 
και ή άγαλλ(ασ:ς, και το της β^υμασίας εκείνης 
ψυχής βερμ(5τατον εμφαίνεται ίξαλμα προς εκπλη- 
ξίν τε και κρότον των του θεοΰ τεραστίων μετά γε 
ευπρεπέστατου του φόοου. Ει γαρ απαράμιλλος τήν 
άγνείαν ή ΙΙάνσεμνος, και έαυτζ μΤίδέν εΙχε> φ αν 
συνδρψη μή και Ικανώς εχειν προς θεού σφόδρα 6θη^Γυο1)&1, ΓβνβΓοηΙί πιβία (98). Είδί οηΐηι ίΠα Ο φιλεΤσΟαι• άλλ* άνθρωπος ήν, δς ^χει προς θεον ώς υηιΐοίϊααίΐυο δαιιοΙαίηοοιηραΓαΙ)ίΙί ρυΓίΙαΙο ίαΙροΓοΙ, 
οΐ ηίΐιίΐ ίη βο ΙΐίώβΓβΙ, (|αο(1 γοΐ Όβαβ ίρδο οοπδρί- 
οίβηδ ρΓΟ ιπϋπίο νοΙιβιηβηΙθΓ ηοη α^αιηα^^ι ; αβί 
Ιιοηιο βΓαΙ, ςαί ηβπιρβ α^ Όοιιηι δβ 1ια1}οΙ) υΐί αά 
γβΓίίαΙθίη ιηοηάαοίυιη, ^]α6Iηα^η10^ιυIη βΐίαιη ρρο- 
ρΐιοΐα ίη πιβηΐίδ οχοβδδΐι ρΓοηαηΙίϋνίΙ (09). ΜβπΙο 
ίςίΙαΓ βα άβ οαυδα γ6Π1 ρΐαηβ ίηαυάΐίαιη αΓΐ)ίΐΓαΙ)α• 
ΙαΓ, ηαοίΐ νβιιΙβΓ,αη^ίαδΙοδ Ιια1)οηδ Γιηοδ, ϋίαιπ ηυί 
ίιηιηβηδυδ ββΐ οΐ ίιιΩηίΙυδ, οοηίίηοΓΟΙ, οΐ οίΐια 
οπιηβ πιίΓαοαΙυιη οδχο ραΙα1)αΙ, (χαοά ίαϋΙοΓ ονιπι 
ίαοΙιίΓα δααηογαιη ίΐίαιη οοπιιηαιιίοηβηι ίπίρϋΐ. ΕΙ 
ςυίιίβηι οαπι οορρυδ οοηδίιΙβΓαΓβΙ,ηαοιΙ βχΐιίδοβ ίη- 
Γιπιίδ βδΐ, ο1 β ΙαΙο οοπιραοίαπι, αίςηο ο ραΓοηΙο 

5*1x10. Ι, 29. «5 ΡδαΙ. χον, 11. 

ΑηΙ. Β&ΙΙβπηΙ ηοΐα^. πρδς άλήΟειαν ψευδός, χαΟά που και προφητική 
διορίζεται εκστασις. Δι* έκεΤνο τοίνυν καινότατον 
επιεικώς φετο, τον ύπεράπειρον γαστέρα, 3ρ*χυ 
πέρας εχουσαν, ένεγ/.εΤν και θαύματος πέρα διε- 
νοεΤτο, τήν καινήν συν τψ τεχνήματι κοινών (αν 
του ϋλάστου. "Εως μίν οΰν προς* το σώμα, δτι των και ρ < κάτω, και του πηλοΰ, και του πχραοαντος εσκοπιι 
γέννημα εκείνου πατρός, φοβερον ένόμιζε τήν υψη- 
λήν αγγελίαν έκείνην, και ήν ολη θάμβους μεστή, 
δπω; εκ πηλοΰ, και οΤον ή πτώσις κατεαςε σκεύος» 
άρα τοιούτον, τον άχιόρητον ^νδον χωρήσει* καΐ 

εννοίας 
δ'πως τ ν πάντως το διαλογίζεσΟ^ι άπό γε τής 
εκείνης* Ότε δε προς τήν Ιαυτης ψυχήν, (97) ΗίΕΟ ουιη ΒΐιρβποΓΐ οοη^τυυηΐ δβη1βη1ί& β γίοοηΐ : ο]αδΓηοάί θγ^ο ^ΓβΙίαηι Λη^^οϋοα δΗίαΙαΙίο 
(βϋρ. § 10), αυα Υιγ^ο ΟοίραΓα ρνίιηα «ο«ί Ρήίηιαη οηαηΐίαΐ, αιια Μαπω δαηοΐίΐαδ ΐΓϋ)ϋίΐΙϋΓ ηοη ηιοίΐο 0βΙβΙ)ΓαΙϋΓ. ΑρΙίδδίπιο ν(;Γ0 οίκίοηι οιιιη δίΐΐαΐαΐϊοηβ 
δΟϋίαηΙαΓ, ςυα αΐ) αημ«Ίΰ οοΙοΙ>ΐΜΐίΐ 08ΐ ^ναΐία γΛαια. 
Ουαηοιυαπι βιιΐιιι (ΙίΠΙΐΊϋΙιιιη ιιοιι δίΐ, ηαΙυΓαΠ1)ΐΐδ 
(ΐαοηαβ ιΙοηίί> δαηοΐίυ νίΓίζίηί^ αιιίηι<ιηι ηιίηιηι ίη 
πιοάιπη βχοβΙΙιιίδδΡ ; αΐίϋνίηίδ ηιαχΐππί οΐΐίΐηί^ηιαίί• 
1)αδ ΐΓίΐ3ϋοη(Ιαιη ρΐαηο ο.^Ι ί|αοί1 οΓ/ϋ οΓοαΙίδ υπιπί- 
1)αδ ρΓορίιΐδ α(1 Ιίβυιη ίΐοοοδ5(ίΓί1.ίΠηο ροιτο ιΗ{|ζΐιο- 
800ΓΟ ϋοοΐ, οα]α:^πιοιΗ οχ ιηοηΐο ίΐοϋΐοΐϋηι ΓιιοπΙ 
ρναίίχ ρΙοηΐΐηΊυ ί.[\ιιη Λα νίΓ^ΐηβ ρΐ'ίΐϊίϋοαΙιΐΓ. Τιιΐίδ 
οηίηη ίιιΙοΙΙί^^οικΙίίοιίΓΠ δίΙ,ςαίΐοΓοαΙυΓαΓϋΐη οηιηΐυηι 
θχοβίΐοηΐίδΐίιιιαιη (ΐυαπιςαβ βίαΐίαιη Λίατίδο βΓαίία οιίμίπϋΐίδ, ηο άοΙοΓίοΓίδ, ιραπι οα^Ιο^Ιοδ δρίιίΐαδ, 
οοπιϋΐίοηίΗ ίϋοιίΐ, δϋΐΐ ίη ίρδα οημίπο δαηοΙίΐΛίο 
ηικιΐίΐίθΐ ίΐιιμοΗοα οηιίηοηΙίοΓ. 

(98) ΠίΓΟ 8ηΙ)ΙίΙίιιχ ίοΓίη ί|ηαηΊ νοιίυδ άίίίριιίαΐ.ι 
νΊ(ΙοΙ)ΐιηΙυΓ ; ίΐΐ οίηοοΐ ίη ϋδ,Ιαηα δπΜίπιίΙίτ Ι^ιίΓΟδ 
ι1»ί Όβί λΙαίΓβ δΰΐι>^ίδϋθ, ιιΐ ιΐαοιΙ ιιο1»ΐΙίδ^ίηιυηι 
οπϋΐίϋηι νίιΙϋίοΙαΓ, ίιΐ ϋο ί11;ι Ιοηοηϋυιη αο ρΓίΐ.Ηΐί- 
εαηοΐιιηι υδ<|^ο οβπδΟΓϋηΙ. 

(99) νίίΙοΙιΐΓ αηοΙοΓ ΐ)Γα? οουΐίβ 1ιαΙ)αίδδθ ϋΐαθ 
ρδΛίπιί ςχν, 11 : Εοο ώχί ίη €Χϋ€86η ηχβο : Οιηηΐ8 
ίίοιηο τηοιάαχ. 93 8ΕΚΜ0 ΙΝ ΑΝΝϋΝΤΙΑΤΙΟΝΕΜ Β. V. ΜΑΠΙΛΙ. 94 «Γ'.λον, δ-ως οπέρ2γ•ίον εσωσεν, ίίπως ατταν ί^λεγξε Α ίΐΐο ρροϊναπϋαΙΟΓΟ (ΙυοΙυπι,ΙιΟΓΓθηίΙαηι α1^(ίυ^^ ρρω- τ.-:ερο•# ταΤς υψτ,λβΤς όνχβάσε^ι της καρδία; ε•"; 
ύψ•;; άνβτηϊτα ούράνιον, την ίκπληξιν ύποχούοεϊν 
έοίοου, χαΐ Ιαυτήν άτιράχως υττετίΟει τω μηνύ- 
αατ•.• χα•, 45ου ή δούλη Κυρίου, έβόα• γένθ'.τ(5 ϊ « μτ κατϊ το οηαα σου. οοΐ^απι ϋΙαίΏ αηιηιηΐίαΐίοηοηι οθη8θΙ)αΙ, αο ΙοΙα 
ΒίαροΓβ ρβΓϋβΠοΜΙιΐΓ, (ΐηοιηοάο ναβ ΙαΙβυιη,αΙςυβ 
α(1βοίιΐ5ΐιροΓΐαρδΐιο()ηΓΓϋθΙιιηι(1),ί11ιιιη5οίΠορΙ ΐΓβ- 
ιιιοη(1ιιπι αίΓίαο ϊπΓΟίηρΓοΙιοιίίϊίΙιίΙβηι ίηΐταδθ οοιη- 
ρΓοΙιοιίδαΓαηι οϊ5>^οΙ ; οΐ οχ Ιιαο ρποΓδυδ οοπίδίίΐβ- 
Γίΐϋυηο 6ΓαΙ, ςυο<1 ((Ιο βαΐυίαΐίοηβ ίΠα) οο^ίΙαΓβΙ. ΑΙ ιππι &^ δΐιαηι ίρδίαβ αηίιηαηι οουΐοβ οοηνρΓΐβ1)βΙ, 
ί^ποπιοιίο ίοϋίοβΐ βδίη ίιηιηαειιίαΐαηι, οιηοιηοάο ρυιαιη ρΓΟϊ ΟΓηηί ρυιίΐίΐΐο 5θΓναΙ)αΙ, (ΐυοηιοίΐο, οογ- 
«1ί< α•?οβη5ίοηίΙ>α5 βά οορίοδίοιη βνοοία δυΙ»1ίιηίΙαΙ(ίΐπ, ου]ιΐδνίδ νοίαίιΐδ οηιιιοδ 1οηα(» ρΓϋοΙοΓμίΓθάβΓβΙυΓ, 
Ιϋπα <1(.*πιαιη ΛνΙιβίΏβηΙβιη ϋίαιη Ικητογοπι ι1βηιίΙΙο1)αΙ, αο δοΛαΙο αηίηιο δβ ϋδ, (Ιπρβ ύοηηηΙίαΙ)2ΐηΙυΓ, 
δυΙ^]ίοίβΙαΙ; βΐ. Εο'ί, ίηΓ[υίΙ, ωκιίΙΙα Οοτηίηί ; βαί ιηίΜ ^ονιηϊάιιη} ν€Γΐ)ΐυη ίηιιηι^*. 

ΙΕ'. Οίαχι δε ώ; εΤχεν αν καΙ εκ τή; ημετέρας XV. 1ζ;;ο νοΓΟ δίο δΡπΙίο, οχ Ιιυιηαηα ς!ΐθί]ΐιο 

τ>/θέ«Ί»ς ή ύτΓίρσμωμος βριχεΤαν ύττανοίγειν Ο-»- ηοδίπι οοα^ιιη^^ιιίαΐίοηο 1ια1)ΐιί5δβί11αιη ρΓα)0Πΐηί1)α8 
ριν τίο υτε-ουεΤ άιπασμίο. Καοάπερ γαρ ήμΤν μίν ίιηηΐΛΟΐιΙαΙίΐηι, ίμιο ίΐιΐ δίΐΐαΐαΐίοηίδ ίΐΐίιΐδ ΓαΙίυηβιη 
ί'τ\'Ζ λόγον ό της ψυχής και σώματος σύνδετμος, β ϊηΙοΙΙί^Όπάαιη α1ΐ<ΐ«<?ηΐ δί})ί Λ(ϋΙΐΐηΐ αροΠΓθΙ. ΟϋΟΠΙ- 
γΛί'. δι όμως λογιτμοΐς ττ^ν τοιαύτην άνομολογου- ^ι^ι110^υπι οηίηι ιιηίιτίίΌ οαηι οοτροΓΟ οοηίϋηυΐίο αΐ'* συνάτειαν ούτως 5ν καΊ περί της μείζονος 
ένΐιό:ΐ σ^λλογίζε70αι κοινο^νίας, ού μ:κραν έκ της 
έχείΟεν συ μουλάς και πίρι του καινού τοΰδε μυ- 
ιτ/ρ'ου νεΰτ'.ν ποριζομένη. Έμοι γαρ δοκ•Τν, και 
ιύχ ώς το ποικίλον 'ίνα μ^νον διαδειχΟτί '^^ή '^^'** 
Λτ,μιουργου σοοίας ακάτου, την διττήν άνθρωπος 
•'^Λτοϊ σύνθίσιν, άλλα καΐ του μυστηρίου τούτου 
ΐίίτα 'ΐ•.'/.ζ\^ Ιαυτώ ττίστιν δπως παο' Ιαυτου συν- 
Γ.ί^ίρτι. Και εΤγε μή και δ•.ά τούτον τον λόγον, 
(ί.; ό εμος λόγος, άνωθεν ή ανθρωπεία διεπλάττετο 
τ:ιγματε(α, ουκ δν ό χυΰς έδίησε τψ θεψ, ώς αν 
έχ το'Λου το βραχύ τι «αρ' αγγέλους φεροιμεν 
ί>.λ* ίμεν αν τοις αυλοις προσΟτ'ίκη, μικρά ζις Γσως 
ετέρα τάς•ς, καΐ της γης δίχα. ηοδίΓη» Γ[ΐιίι1οιη ιηοηΐίδ οαρίαπι οχοοίΐίΐ, νυι αιηία- 
ιηοη οοιι]αιιο1ίοιιθίΐι 1ια]α5[ηο(1ί οιηηίΐ^υδ αηίιαί δβη• 
8ΐ1)αδ οοπΓιΙοιηιΐΓ ; δίο οΐ ιΐο ρΓα»δΙαηΙίοπ Ιιαο οοη- 
ίαηοΐίοηο ΓαΙίοοίηαηοΙϋηι ταΐα, Ιιαιιά ηιοίΙίοοΓΟ οχ 
Ιιιιιηαηο Ιιοο οοιηροδίΐο αϋχίΐίαητ αά Ιιαίο ηυοςαβ πιγ- 
δίοηο αδδβηΐίοηάιιαι δί1»ί οοπιραΓαΙ)αΙ. υΐ βηίπι ιηίΗι 
νίάοΙυΓ, ηοιι ίάοο ΙαηΙαιη Ιιοιηο οχ (Ιυρίίοί δυ1)δ1απ- 
Ιία οοΓηροδίΙυδ οδί, υΐ οχ ναΐΊοΙαΙο ορβί'ίδ αρραποΓοΙ 
ίηοίΤαΙίίϋδ αο ηιιι1ίιίΌ)Ίΐή8 ί^αρΐαχίχα "'. ΟοηιΙίΙοπδ ; 
νοΓϋπι οΐίαηι ρρυρΙΟΓ Ιιαο πινδΙβΓΪιιηι, αΐ δοϋίοοΐ 
811)1 ίρδί ίυοιη αΐίίΐιι&ιη οχ δο ίρδο (Ιιοιηο) ΓαοοιοΙ. 
ΕΙ δίίΐαί(1οηι, υΐ πιοα δο Ιια1)βΙ ορίηίο,ηοη ίη ίδΐιιπι 
ί^αοί^αο Ωηβηι Ιιιιηιαιιυηι Ιιοο οοΓηροδίΙαπι ΓαίδδβΙ 
Ο ρΐιΐδίηαΐηιη, Ιιααά οραδ Οοο ίαίδδβΐ ρυΙνοΓΟ, αϊ 

ΓίΐΙίυηο Ιιυμίδ ραυίο ιηίηοΓΟδ οδδοιηιΐδ αϊ) απροΐίδ ; δβίΐ ίηιπίίαΙοπαΓιΙιυδ δρίΐΊϋ1)αδ, αΐίιΐδ (]ΐιί(1αιη Γογ- 

^α*δβ Ιιαπιϋΐδ, Ιθγγοβ Ιαιηοιι βχροΓδ ογ(1ο, αάάίΐί Γιιίδδβηιαδ. 

ΡΓα?ΙθΓοα δί νοί (ΐαΛηύο ηίΐιίΐ ηοδ ρκυδΙίΙβΓαπιυδ» 
(Γΐυίιΐ βηίηι ρΓΟίδΙίίΓΟ ρυΐϋίδδοηιυδ ςιιί ηοικίαιη οι-α- 
ηΐϋδ?)οχ ίπίΓηοηδΟ) 1)οιιίΙιΐΠδ δαιο νίδθθπ1>α8 ηο3 
Ιιαο δοΐα ιΐο οααία (2) ο ιιίΐιίΐο ^^αx^ι, οΐ ιηυιιίΐΐ- 
οαιη ηοΐιίδ νοίαΐί ιιιοπδαιτι, οιηιππιοάα 1)οηοΓηιη 
οαΊοδΙίαιη οΐ ΙοιτοδΙι ίιιιιι οΐ οοΓαιη, ςυο» ίιιΐοηηο- 
(Ιία δαπΙ, ναΐ'ίοΐαίο οΐ οριιίοιιΐία ΓοΓοΓίαπι αρροδυίΐ, 
ί]ΐιίΙ)α5ΐΐΛηι, (ΐιΐίτδο, ιΐϋηίδ Γΐ'αί ιΐϋΙ)ίδ ηοη ιΙαΓοΙαπ, 
δί 4υΰϋ ^^11^^ιοΓ^ αοχορία δαηΐ, ροιΤιοοΓοηιυδ ? ΕΙ 
ϋΙα(1 ί^'ίΙαΓ ναδ η^ι^I1ι^δ^^ί11ιι^η, Υιγ^^ο, ίηΐ|ΐιαΓη, 
δϋροΓ οηιηοδ (^Μυτίοδα, (]ααηιΙο(ΐϋίι1οιη ηβο ιηοηΐο '->/, αν 
ν.2τ:5α;2α.ενο*ς Έτ: δε χαι ει μηδέν ττροίΐσενεγκόντας (τί γαρ 
:>ΛΟντες ε'.σενεγκεΤν εΓχομεν) ; τα ύπεράγαΟα σττλάγ- 
/;ί2, δ'.α τοΰτ' αύτο μόνον και τταργ^γαγε και φιλί- 
-.'.μον ΐίαρέΟηκε τράπεζβν, τήν ?ς ουρανού και γης 
ΧΛ• των εν μίσψ ττοικιλίαν τε και δαψιλειαν, τίνων 
άπολαΰσαι γένοιτο δωρεών, φίλα τω ττοιηττί 

ουν έ/.£Ϊ'*ο 
Λΐ-'^ς, ή υτιερένδοςος, έπει μηδέν εΤχεν έννοεΤν, δ' 
μτ γ•.λοτ:μίί)ς εις άγνείχν προσν^γαγε τω Λεσπόττ,, 
'/Α' 1ν ίΤ'χε 1^άν^ διαπορεΤν, των υπέρ νουν Ιαυτήν 
2Λ0 >ουσα λ ζ ιτουργόν. 

•ρϊ»1 'ΐη <ίΐιί«1ρίαηι νοΙνβΓβ ροδδοί, ο}υθ(1 δΐιιτιπιο ουηι ριιιίΐαΐίδ δΐϋΐΐίο ηοη οΠΌγγοΙ Όοιηίηο, ηίΐιϋ 
>αη* ίααΐίοΐ^αΐ, οαρ, απίΐίοηδ δοπιοί αίΐ ηιΐηίδίΓ&ηίΙαπι ίη'?Ω*αΙίϋ1)υδ ιη}•<Ιοιϋδ οίοοίαηι, ΙαηΙοροιο ΙΐίΕΓοηδ 

Ιζ . ΙΙλήν δια τον λ<5γον έκεϊνον, δ'τι μηδ' δ'σον XVI. νοΓίιπιΙαιηβη ούιη 1ιαΙ)ίΙα ΓαΙίοηο ίπιηΐ6η5ΐ 

'■' Ειΐϋ. ι, 38. •» Ερίιοδ. πι, 10. 

Αη(. Βαΐΐβπηί ηοΐδΰ. 
1 V^^.?, Γ|αααι αρίβ ΥίΓ^ίηίδ ΟβίραΓ^Β ^οη^^ι^ο• Ο ροΓΟ, συοιΐ ηοη ναδ πιοίΐο ΙϋΙουηι αρραιοί, δοιΐ ίη- 'Λ η.-πϊ ΑΐιοΙοΓ (1ο:ΐοπΙ)αΙ. ΕαΙβΙοΓ οηΐπι, ϋΐαηι Αάα) 
ί•\*?ϊΙΪ3ϊ'? ίίΐίαπι, α!ςαβ αοίβο ο ραπβηΐο ρΓίηναποα- 
ΐυΓι* Γ•χυΓΐίΐιιι, ϋΐ ίΐνιΐί Ιαρδυδ οΙΓοοΙα ηοη ροηίΐιΐδ 
ίίίιι«ΊίΠΐ- ΑΙ ιιαο ίδΙα ραοΐο οηηι οίδ οοηοϋΐοηίαΐ', 
•ίϋα! ΐ^••ιιι αϋίΐ3 ΐΓίκϋΐ (νίιΐ. § 13, Ιιυΐιι. ίη ΡίοϋδοπΙ. 
Ι'-ιρ ρ νίΐ. Ι, ρι^ 444, 445), ρυΐαίδ^β ηοηιρο άο δο 
^ Γ-•ίη'•ηίΐ ρΓο<:ΙαπιαΓβ : Ιη ίηί(^ηίΙαΙίΙαι-^ οοηοβρία 7ΐοη 
\ίΐ-, κΐ ίοΙ'ΊίΛ ηοη ΰοηνβρίΐ ίη ρβο€αΙΐ$ τηβ ιηαΐντ ιηβα ? 
^,\ \ : αΙθ4 ϊ:> Λ ςία; ηοιηρο ίΐΐίαηι οο^ηοδοίδ ίη οογ- 


δυροΓ Ιαρ$ιι οοηΡ'αοίιαη, οιαίρρο (]V10^ ρΓίυΙί^ιηίΐΙιίΓα- 
1ΐΙ)υδ (Ιηηίδ ρπδΐίπίϊ) ρΐαδηΐίΐΐιοηίδ ριορπίδ οαι-οαΐ ; 
αΐ ϋοηίοδ αιΐ αηίιη.ιιιι δί οοηνοΓί.ΐίί, ιιυΙΙαηι ραίοπκο 
ίηίαυί>1.ίΐί Ιιυτοιίίΐαΐίδ νοϊ,Ιί^ίηηι οοοιιιτίΙ, 4υίη οαηι 
ηοη δυΐϋΐϋ ίηηιιαϋϋΐαΐαηι, δοιΐ ρυιίΐ.ιΐ^; ραιίυΓοηι 
οοπιίδ. 

(2) Κχ δοηίοηΐία ί^ι^ίΐα. ααοίοπί ηιν^ΙοΓίαπι ΐηοαν- 
ηαΐίοηίδ δοοραδ ίαίΐ, ι^αοπι δί1)ί ίη οοηιΐοηιΐο Ιιοηιίηο 
ΰοαδ ρια'ίτΐίΐυίΐ. 95 ΙδΙϋΟΚΙ ΤΗΕδδΑΙΟΝΙΟΕΝδΙδ 96 ίΙΗιΐ8, ςυο Οοπδ αϊ) ΙιοιηίηίΜδ (ΙίδΙαΙ, ίηΙβΓναΠί Α λογίσασΟαι θεού π,οό; άνΟρώττου; το μέσον, ^ν δΐ ηαΐΐα δαιιβ 1ιιιιηαηα3 ιηβηΐίδ νί ρΓΟ άίβηίΐαΐβ (Ιίιηο 
Ιίβηάί, ΥΐΓ^,Ό ηιΐίΒ ιιΐίίΐιιβ Ιιοιηο ΟΓαΙ, ίι1 ςαοά ίη 
ιηγδίβπο ΙιοΓΓθΐκΙαπι οδΐ, ^οη^^^^Γα^^ι, οΐ Γυίδΐΐδ 
{ΐη^βΐίοαιη αηάίΐ νοοοίη : Λν ΗηιεαΒ, Μανία; ίηνβ- 
ηΐ8ΐί βηχτη φ-αΐίαιη αρηά ΰαιηχ «**. Νιιηο άοΓπυιη ίη 
ιηοιηοηαιη ΟαΙ)ΐΊθ1ί ν^Λ\\ ηοηιβη νίΓβίηίδ. Όορο- 
δυβΓίΐΙ οηίιη ςαυά ββδίαΐαΐ ^;αυ(1ϋ ροπάαδ ; αο νοί- 
ηΐί βο ύβροδΐΐο ίααΐίαδ ΙιαΙίΙαπι ιΙιιοβΓΟί. 1ίΙ)βηαδ 
βαιη βΙΙοςυίΙαΓ ; οΐ. Νβ ίί/Λβαθ, ίποιαίΐ, Μαήα^ δυο 
ίΐίαιη δοίϋοοΐ ηιιηο ηοιηίιιβ οοιηρβίΐαηδ. 

ΤΓβιηβηίΙιιιη δαιιβ ιη^δίβρίαιη, βΐ αάηιίΓαΙίοιιίδ 
ρίβηαπι Ι Νοο ίη ηαίαπδ οΓβαΙίδ ΓβρβπΓβ βδΐ, οιυί 
άβ ϋΐο, υΐί ραΓ οδΐ, ϊαάίοίηηι Γβιτβ ςυοαί. Τα νοΓο 
δοΐα, ίη(|αίΙ, ο Μάπα, ηβ ϋτηβαΒ. Ρογγο ΓβνβΓβηΙίαιη άνθρωτΓος, προς το φοβερον έπε^περ έώρα του μυ- 
σΓηρίου, άγγελικτ,ς ακούει γλώττ/,ς και αύθις* Μή 
οοβου, Μαριάμ• εύρε; γάρ χάριν πάρα τ φ θεψ. 
Νύν της επωνυμίας εις μνήμην ό Γαβριήλ έρχεται. 
Άπέβετο γάρ ό'ν άνεΤχε φίρτον της χαράς, χαΐ 
ώσπερ κούφιος μετά τήν κατάΟεσιν διαπνεύσας, 
έλευΟερίως προαομιλεΐ* και, Μή οοβοΰ, Φησ', 
Μαριάμ, αυτό δή το ύνομα νυν προσειπών. Φοβερόν μεν ούν το μυατήριον πάντως, και θαύ- 
ματος πλήρες• και ουκ εατιν εν κτισττΐ φύσει, δ'ς 
αν, ώς προσήκε, λογίτα'.το περί αύτοΰ. Συ δε, 
φησι, μ^νη, Μαριάμ, μτ, φόβου. Το προς εκπλήξιν ίΐίαπι νίΓί?ίηίδ δΙϋροΓβ ρίβηαπι,βΐ πιίδίαπι οΙ>δβοιυίο |> £ύ/ββές, τ<5ν τε σεμνοπρεπή της Παρθένου κρότον, ρΐααδαπι,αο νβηβΓαϋοηί ^οη^ϋη^ιαπ1 βχδαΐΐαΐίοηοπι, 
ηυηο ΟαΙ)ΓίβΙ ύϊποτβιη νοοαΐ, ςαβηιαάιηοίΐϋηι οΙ 
Οανίά άίχΐΐ : Εχ$η11αΐ€ βι οητη ίνβηιοΓβ ^^, Νβ Ιβ, 
ίηςυίΐ, ρβιχοΐΐαΐ ίπιηιοηδα Γοί ^Γαηςίίΐαδ, ηο^αβ 
ρυΐ63 16 α(1 ΙαηΙο) ηια^ηΐβοβηΐίο) ορυδ ίπιραΓοηι 
οιηηίηο βδδβ ; ηοςηβ, ιηχδίοπί οοΓηοηβ ^β15^ια^^- 
ηβιη, δΙαροΓβ αο ιηβία νίηοαπδ ; ηβίΐαο ρΓορΙθΓβα 
ςιιοά Ιιοπιο δίδ, ίοΓΠΐίάαηύαηι ΙίΙ)ί οιαοοιιιβ νοί ίη- 
ροδδίϋίίβηι βδδο ίΐαοαδ Ιιαηε δαίαΐαΐίοηβηι. ΕΙ ναΜβ 
ςαίάβηι οοη5οηΙαη6α δαηΐ, ςαο) αηίιηο νοίνίδ, βΐ 
ρΓδθΟβΙδα ηαβηΐβ Ιαα ηβί^ααίΐυαηι ίηάί^ηα. Νβάαπι 
οηίπι Οβυιη Ιιοηιο ίβπ'β ναΐβαΐ,δααςαο ίρδίϋδ οαΓηβ 
ίΐΐαηι είιοαηινβδΙίΓβ, (^ιιί βδΐ αηιί€ίη8 Ιητηίηβ εΊοηί 
νβΒίίηιβηΙο'^^^ 8β(1 ηβ πιο(1ίοαπι ςιιί(ΐ6πι ρΓορβ αοοβ- 
άβΓβ αύ ίΐΐαηι ροΐβδί, ουί αάβίαιιΐ τηίΙΙία ηιίΙΙιηηι και τήν μετ' αιοούς άγαλλίασιν, φόοον ό Γαβριήλ 
ενταύθα καλεί, ώς και Δαβίδ, ΆγσλλιααΟε, εΤπεν, 
αύτιυ έν τρόμψ. Μή ούν ξενίζου, φησί, τήν υπερ- 
βολγ^ν μηδέ νόμιζε προς τηλικαύτην άδυνάτως 
εχειν μεγαλειότητα* μηδέ, της τελετής άφορώσα τ6 
μέγεθος, ήττων εκπλήξεως γ(νου και φόβου• μηδ' 
δτι άνΟρΛ)πος, διά τούτο' σοι και φοβιρδν ή αδύνατον 
ο*Όυ τον άσπασμόν, Ηάνυ μεν ούν τά εικότα λογίζτ^, 
και της σης υψηλής ά'ςία διανοίας. "Ανθρωπος μέν 
γάρ μή δτι γε θεδν ένεγκεϊν, και ώς χιτώνα τήν 
εαυτού σάρκα πέριβαλεΤν τον άναβαλλόμ•νον το 
φως ώς Ιμάτιον, άλλ* ούδε καταμικρδν έγγισαι δύ- 
ναται, ψ παρίστανται χίλιαι χιλιάδες αγγέλων, 
%χ\ μύριαι μυριάδες λειτουργούσι, και άπδ προσ- 
"* ρ ώπευ της δυνόμεως αυτού πάντα φρίσσει καί τρέμει. 
αηββΙοΓυπι, βί ά€0ΐ6$ ιηΗΙΊοΒ οβηΐβπα ηιίΙΙία τηΜ- ^ χΰ δ^, ουκ ο•δα πώς αν ε!'πω, ουκ άνθρωπος, ούκ 8ίΓαηΙ '*, βΐ β οοηδρβοΐα νίΓΐυΙίδ β]αδ ΙιοΓΓβηΙ οπι- 
ηία οΐ ϋοηίΓοπιίδουηΙ. Τα νβΓο, (|αοπιο(1ο βΙοςυαΓ 
ηβδοίο, ηοη Ιιοηιο βδ, ηοη αη^βίαδ, δοά αΐία ςαοΐ- 
άαπι ηαΙαΓα δυ1)1ίηιίθΓ, βΐ β]υδΐηο(ϋ, ουί ροδΙ άίνΐ- 
ηαιη ηαΙυΓαπι ηϋιίΐ νβΐ Γ[αοα(1 αΐίςυαηι δίηιίΐίΐηιΐί• 
ηβπι οοπιραΓαη ^υοαΐ (3). ΡΓορΙβΓοα Ιίΐ^ί ιιηί, ο 
Μαιία, ηηηΐίί πιβί οο1δίΙα(1υ ίοΓηιίάαηάα ηοη βδΐ. 
'Νβ()αβ οιηηίηιοάα νΪΓίαΙίδ Ιοφ ριιπίαδ Ιααι άίνίηο 
ίπιραΓ οδΐ ηαηΐίο : ηβςυο αιΙηιίΓαηάαδ αηίηιοο Ιαο) 
δρΙβηάοΓ ϋδ, Γ[υα) ηαηΐίαηίαρ, α^πιίΙΙβηάίδ ηιίηυδ 
ΰοη^ηιίΐ : ηβςαβ ρηίοΐιπίικίίηβπι Ιααπι δβδβ ίηάί- 
«» ίυο. Ι, 30. «» ΡδαΙ. π, 11. ^ο Ρδαΐ. οπι, 2. '* Οαη. νπ, 10. 

ΑηΙ. Β&ΙΙβήηί ηοΐδβ. άγγελος, αλλά τις υψηλή φύσις Ετέρα, και οΓα μηδέ 
προς παράδειγμα μετά τήν ^ιίαΊ παραβάλλεσΟαι 
φύσιν. Διά τούτο σοι μόν^, Μαριάμ, ου φοβερόν το 
της έμής αγγελίας ϋψος, Ούχι το πάνιγνον της σης 
άρίττ.ς προς τηλικούτον άνεπιτήδειον μήνυμα* ούχι 
το λαμπρδν της ξένης σου ψυχής τήν ύποδοχήν απω- 
θείται τών ευαγγελίων* ου το σον κάλλος άνάξιον 
δ δημιουργός Ιαυτού Ο^^ϊ^ίζει* ου το φαιδρον της 
σης άγλαιας παρέοραμεν ό παντέπόπτης• ου τό 
διάλαμπρον της σης καΟχρότητος άπροσπέλαστον ό 
υλάστης έαυτίί) ψηφίζεται. Μή φοβού λοιπόν, Μα- (3) Ιη Οπβηίαΐίδ ΕοοΙοδίο) δαοπδ οΓΠοϋδ ηοη ταπο β δϋί© βπιίηβηΐία ςη«άαηι ηαΐηνα ^χιΙΙιηύοτ (ϋοβη(1α οοοϋΓπΙ ((|ϋΗ άβ Γβ ίη ΟοπιηιβηΙίΐΐ'ίο), υΐ Όοΐραπα 
νβΐ Α/ι.νβ/ί, νβΐ Οιβι-ηΜπι^ νοί 8€ΓαρΙίϊηΐ ίβ)Ύ6αΐΓί8 
ηοπιίηβ ^0δί^»ηβΙιΐΓ. Οαοοί ςυίιίβηι, υΐ ιηαηίΓβδΙηηι 
βδΐ, ηοη βο δρβοΐαΐ, αΐ 1)β2ΐ1ίδδίηι® Οβί (ίβηίΐηοί 
Ιιιιπιαηα} ηαΙϋΓω νβΓΪΙαδ άβηβ^βΙυΓ, οιιπι β οοηνβΓδο 
δδ. ΡαΐΓθδ αά ΙαβηοΙαπι αάνβΓδϋδ ρΙιαηΙαδίαδΙαΓυηι 
άοΐίπα άοπιίηίοο) ίηοαΓηαΙίοηίδ νβπίαίβηι δυ1)ίηάβ 
νίΓ^ίηίδ ςυοΓ[υβ πιαίπδ νβΓ&αι ηαίαραηι Ιιυηιαηαπι 
ρΓορυ^ηαηά&πι 3ίΙ)ί αδδαπιαηί ; δβά υΐ τβπιοΐίδ α νβ- 
ηδδίπια Ιιαπιαηα ίΠίαδ ηαΙυΓα ίίδ οηιηίΙ)υδ, (]αη3 ίη 
άβάβοαδ ϋβάαηΐ, β)ΐΐδηΐ0(ϋ ίΐΐί αδδβΓαΙΟΓ ηο1)ί1ίΙα8, 
€ϋ3ϋ8 ^ιαΐία αηί^βίαδ νβΐ ο!ιβΓαΙ)ίπι, ροΐίαδ ςυαπι 
Ιιοηιο, νΐίΐοή ο|αβίΐΙ. Α1ί]υί οαπκίβηι οΐ) οααδαηι 
ηιΟΓίΙο αποΙΟΓ ηβ{^ΊΐΙ νβΐ αη^βΐίδ Μηπαηι οοηιραΓαη- 
άαπι 0556. §ί ρπϊπι (ςηοά βχ βοηίβηΐία οπιηίυπι 
ΡαίΓαπι ί(1βπιααοΙθΓ αΐΩηηαΙ), νίτρο ρΓο ηο1)ί1ίΙαΙίδ βδΐ, οηί ρο8ΐ άίν.ηατη ηαΙιίΓαηι ηιΗίΙ νβί ([ΐιοαά εχί- 
0ΐιαιη αΐίφιαίη 8ίιηίΙίΙιιάίη€τη οοτηραταη ρθ88ίί ; 
οο(1οηι ρΐαηο ιυΓβ, ςαο ΙιοηιίηΙΙίη^, οΐίαηι ηηρβίίδ 
αεοοηδβηάαηι βδδβ ηοβα1>ίΙυΓ, αΐ Ιοευηι δοΐί δίΙ)ί 

δΓορπαπι ΟΓβαΙυΓίδ οπιηίΙ)υδ δυρβποΓ, υηί αηίβηι 
βο ΙηίβποΓ, δβη'βΐ. Ουπι νβρο β3α8ηιο(1ί Ιιοηιο &(1βο 
αϊ) ΙιαηιαηζΒ παίπρο) νίΐϋαΐβ Ιοη^'β (Ιίδοβά&Ι, υΐ βΐ 
ηο1)ί1ΐδδίπΐ3ϊ οορίβδίβδ νίιΐυΐβδ αιί βαπιάβηι οοπιρα- 
ταΐβ) νίΙβδεβΓβ (1ίεβη<ΐ2Β δίηΐ, ςυίδηαηι δβρίο βΐ ίΐΙυ(1 
άίδρηίηηάυπι οβη^βαί, βη νίΐίο ίΙΙο, ί]αο(1 α1)]ο€ΐαπι 
ηαίαραα) ηοδιΓαη1IαηιορβΓβαι)^β^ιIΟΓΡη1ν^ι^οΓβπ1(^υβ 
βίΤβοίΙ, ρΙοΓίοδίδδΙπια νίρμο βχδΐίίοπΐ άβΙϋΓρα1α? 
ΡΓΟϊδβΓίίπι νβΓΟ ςυο(1 δί (^αί^ βχρΓβδβο άβ νίΐβίηίδ 
βχεβίίβηΐία πιοχ αυεΙοΓ εοπιηιβηιοιαΐ, ίη ρηηίαΙί8 
Ι&υάβδ βΓΓυη(1αΙαΓ, ςυαπι ΙιοΓΓβηάο ίηεαρηαΐί Οβί 
ιηγδίβηο ραΓβπι αΓΓίΓΠίαΓβ ηοη (ΙαϋίίαΙ. 97 δΕΠΜΟ ΙΝ ΑΝΝϋΝΤΙΟΝΕΜ Β. V. ΜΑΕΙ.Ε. 08 ριάα• Ευοες γαρ χάριν παρχ τψ θεψ. Δικαστήσ ό }^ βηαπι ΟΓβαΙοΓ οβηδοί : ηβςυβ νβηυδίαΐίδ Ιηού ίιιΐβο- θ*ο; γίνΐτα: των σων και ίτζύ ουκ ειχεν άντίχ»- 
ριν άςίιν εύρεΐν 1τε::αίν των τροπαίων της στ,ς λαμ- 
ίτηδίνοί, εαυτόν ό Δεντι^της επαθλον σοι παρέχει• 
Ου γαρ παρατρέχει τους άΟλητάς ό αθλοθέτης* ούοε 
γε:βς των καμάτων έλάττω δίδωσιν ούδε στεφάνους 
πλέκει των άθλων άποδέοντας. Σου δε μήτε εν- 
εστώτα, μήτε μέλλοντα, μιίτι ύψωμα, μήτε βάθος, 
μΓ^τϊ κόσμος άπας, μήτε τις έτερα κτίσις, έπείπερ 
οΰχ ήν αντίρροπος, ή; μόνης ά;ία εΤ, ταύτης δή και 
τ>γχ2*/είς της άμοιβ/^ς. 'Π δε έστιν, ώ της αρρή- 
του σου δόςης, ΙΙάναγνε ! δ'τι 'ΐδου συλλι5ψτ[^ έν Τϊστ^ι, και τέςτ^ υιον, και καλέσίΐς το ο/ομα ] αυτοΰ 'Ιησοΰν. ϋυτος 

9 

Γψίστου κΑηθήσεται* κα: εσται μέγας, καΐ Γιος 
δώσει αύτψ Κύριος Γβηι 15 ρΓ3ϊΙβΓίΙ,ο|υί ΟΓπηία οοηδρίοίΐ : ηβο|υο ιηίηιΐδ 
(Ιί^ηιιηι, ςυααι υΐ ίρδβ απι1)ίαΙ, ραπίαΐίδ ΙαοΒ ηίΐο- 
Γθΐη 3α(1ίεαΙ. Νΰ ΙιτηβαΒ ογ^ό, ο Μανία, ιηνεπίβΗ 
€η\ϊη ρναΐίαια αρηά Ώβηιη. ΰβ Γθ1)υ3 Ιαίδ ]υάίοίυιη 
Γοιτο ^αIη ΰοΐ ΩΙ ; βΐ ςααη^ο(Iυ^(1^Iη αΐίαιη ςαα3 
ΐΓοροϊίδ δρίβηίίοπδ Ιαί αρίο ΓΟδροΓκΙοΓβΙ, Γοιηυηο- 
ΓαΙίοηοπι ίιινβηίιβ ηαΐίαιη ροΐαΐΐ, δο ίρδϋηι Οοπιΐ- 
ηυδ 1ί1)ί ρΓΦΐηίαΐΏ ρΓαΒΐ)βΙ. Νβίΐυο οηίιτι ςυί ρΓίΒ- 
ιηία οοιίδΐίΐαΐΐ οοΓίαπιίηίδ, ηβ^Ιί^^οιβ οοιίαηίοδ ρο- 
ΙβδΙ ; ηβίίΐιβ ρΓοοιηία ίΐΐβ (1ίΓϋ)βΙ, ςυω 1α1)οπ1)υ8 
δίηΐ πιίποΓα ; ηβςαο οοΓοηαδ ηβοΐίΐ, (ΐαοϊοβΓίαηιίιιίδ 
ΓιαΙίοηρπι Ιιααοί βχίρςιΐθπΐ. Ουίδ νβΓΟ ηβοιιιο ρΓσ3- 
δοαίΐα, ηοίΐαο ΓαΙυια, ηοίΐυο αΐΐίΐυοίο, ηβίΐαο ριο- 
ίϋΐκίαηι, ηοο^αο ηιαικίαδ ΙοΙϋδ, ηοΓίυβ αϋαοΓβαΙυΓα ό θεός τον θρ'^νον Δαβίδ του πατρός αύτοΰ• και ηιΟΓΟΟδ βδΐ Ιυίδ πιοηΐίδ Γβδροικίοπδ, Ιιαηο, ςυο) 
βζσιλεύσει έπι τον οίκον Ίακώο εις τους αιώνας, δοΐα (ϋβηα Ιο ΟδΙ, ΓΟΠίυηοΓαΙίοηοπι δΟΓίίπδ. ΕδΙ ,, σοι της υπερουρανίου και Οεοπρεπους 
ινζόάσεως ή άντίγαρις• τοΰτό σοι •ι::ο£'.κ(5νιζεν ή κι: της βασιλείας αύτοΰ ουκ εσζαι τέλος. Αυτή 
τών φαεινότατων αχτίνων της σης ψ'^/ής ή άντίδο- 
σ.ς• αϋτη 

ίι άντίχαρις 

έν τοϊς άβάτοις διατριβή, ότι τψ μ<^νψ προσεντυ- 
χείν άοάτψ και ξενοτερπή καΟάπερ λειμώνα την 
ϊήν έμελλες παρασκευάσειν γαστέρα τ»ρός ο'ικησιν, 
και βατόν μεν ούρανόν τοις κάτω καΐνοτομήσειν. 
ο:ς δε μή κλήρος ό χους, καινδν περίπατον υπο- 
ττρώσΐΐν την γήν. Τοΰτό σοι και ή ουράνιος υπέ- 
γραφε τροφή, "ίν* ές ύψηλοτέρας διαίτης παραΟεΙ- 
νΐί δίΪ7Γ/ον εύπορήσΐ[^ς τψ 'Γπερτάτψ. ααΐοηι (ο ίηοΙΤαΙ)ί1οιη Ιυαηι, ριιπδδίηια ΥίΓβο, βίο- 
ΓΪαιη) ίΐΐα νοχ : Εοοβ €οηα'ρί€8 ίη ηίβνο, α ραη68 
βΐίιυη, €ΐ νο€αΙί$ ηοτηαι β^ιί8 ^^ί^ι^πι, Πιο €ηΙ ιηα^ 
0ηιΐ8' €ί ΡίΙίιΐΒ Α1ίί88ίτηί νοοαΙΊΐηι\ βΐ άαΜί οι Ώο- 
ίηίηιΐ8 Ώ€Η8 δβάαη Ώανίά ραίη8 €^ιι8, οί ΐ'βρηαΐίΐ ίη 
άοτηο ΙαοοΟ ίη ίείβνηιαη, βΐ ^^^η^ ^^Ίι8 ηοη βήί βηί8 "• 
Ηφο δρίοηύΐιΐίδδΐιηίδ αηίιηιο Ιαιο ταθϋδ ΓβΐΓί1)α(ίο 
ΓβάάΐΙιΐΓ ; ΙΐίΡΟ 1ί1)ί ρραΐία ρΓο αδοοπδυ ειτίοδ δορβΓ- 
§Γβ(ϋοηΙβ, ϋευιηςαβ δίΜ άειηβηϊηΐβ ΓοροικΙίΙϋΓ.ΙιΙ 
Ιί1)ί ρΓ0βδίί5ηαΙ)ΐΐΙ Ιυα ίΠα ίη δαορίδ ροηοΐΓα1ί1>υ3 
εοπιιτίϋΓαΙίο (4), Γογο δοίΐίεβΐ, υΐ αά βυιτι, ςυί δοΐαβ 
65ΐ ίηαοϋβί>δυδ, αοοούθΓθδ, αΙ(ΐαβ ίΐϋ αά ίη1ια1)ί1αη• 
ιΐιΐιη, οβα ρραΙαίΒ ίπδοΐίίαπι αβάοίθΐΐδ δαανίΙαΙοΓΠ, είηυιη Ιϋϋπι αιΙοΓηαπβδ, οΐ ηονο ροΓίβηΙο ΙβΓΓβδΙπ- 
Ιιοδ ςυίάβιιι οίβίαπι αοοβδδα ΓαοίΙβ ΓβάάοΓβδ, ϋδ νοΓΟ, ςυοΓυιη δοι-δ ηυΐΐαίβηαδ Ιοιτβηαδ βδΐ ρυΐνίδ, 
ηο^τιιη απαΙιαΙαοΓαιη Ιοη-απι 5υ1)δΐ0Γη6Γ08. Ιά ΙίΙ)ί οΐ εαΊβδΙίδ ίΙΙα α^αIηι)Γαν^ι αΙίΐΏοηία^ ι.Ι β 5αΙ)Ιί. 
ιηίθΓί1)α5 ίίαρΐύαδ εορίοδαηι ΑΙΙίδδίιηο εοίπαΐΏ ροδδββ αρροηβΓΟ. 

ΙΖ*. ΕΤπε δε Μαρ'.άμ προς τον αγγελον ϋώς β XVII. Οίχϋ αηίβτη Μανία αά αηρβίηηι : Οαοτηοάο 
Εσται μοι τοΰτο, έπει άνδρα ου γινώσκω ; Σύλ- βνίΐ τηίίιχ \8ΐηά, ([ηοηχαηι νίηηη ηοη €θ§ηο$€θ ' ? 
ληψιν μηνύεις, υιδν εύαγγελίζτρ, Γαοριήλ* ταΰτα ΟοηεβρΙυδ ΐΏβηΙίοηβηι Γαείδ, ο Οα1)ΓίβΙ, αο ΩΗαηι 
0£ τρόπος οΤδεν οικονομεϊν έτερος, ου πάντως αγευ- ιηίΐιί αηηαηϋαδ ; νοΓαιη 1ια3ε αΐίαιτι, ιιΐί ραΐβΐ, νίΙίΒ 
στος εγώ. Πώς οΰν εσται μοι το σον εύαγγέλιον ; Ει ΓαΙίοηβηι, αΐίαιηςυο 3υΙ)δθΓ[υί δοΐβηΐ (ΙίδρβηδαΙίο- γάρ κα: μ^γα το τεχΟησόμενον και παράδοξον διαγ- 
"Ι^έλλίΐς, άλλ' άκολουΟί^ φυσικτι τινι μικρ$ και άν- 
|:ωπικτ|, τών θαυμάτων εγνωμεν όσαπερ έν γζ 
Γ.ς δεΰρο τερατουργηθεντα, κεκαινοτόμηται. Οϋτω 
χι: Μωΰτής, Οάλατταν τέμνων, έδεήΟη ράβδου• και 
Ηλίας ελαίου και βραχέος άλεύ|:ου, τήν ΣαρεφΟίαν 
ίππο/ υ οιατρεφων* και τφ Τωοητ Ραφαήλ Οι 
!-/0>^ς διέΟτ/κε τήν άνάολεψιν δια τοΰ αύτοΰ και 
ςα-μονα άπήλαιε. Και ου λέγω ράοδον, ή '.χΟ'^ν, ή 
τ: τών λοιπών έκε'ϊνα διενιργεΤν τα Λαμπρά, άλλ' ηοηι, ευ3υδ ορο ρΐαηβ δπιτι ηοδεία. Ουοτηοάο ίβίΙυΓ 
εοπίίη^οΐ ί(1 ηιίΐιί, ςυυά (ΙεηυηΙίαδ ? Είδί βηίκη εΐ 
ιηαςιιυΐΏ βΐ αάπ)ίΓα1)ίΐ6 ρΓΦίΙίείδ ίοΓβ, ςυοάηαβοο- 
ΙυΓ ; αΐ (ΐαοςυοΐ Ιιιιευδίΐιιβ ίη ΙβΓΓα πιίΓα1)ίΗΐβΓρ2ΐ- 
ΐΓαΙα ηονίπιυδ ΓηίΓαουΙα, ηΛίυΓίΐΙί οιυαοΐ&ιη, δίιηρΗ- 
οίοΓΐ, 1ιυΓηαηαοιυί? ατοηοηπα, οίΤεεΙα ϋΐα ΓαθΓΐιηΙ. 
δίε οΐ Μονίίπδ, υΐ πιαΓΟ ιϋνΐάοΓβΙ, νΐτ^ίΐ ορυδ 1ια- 
1)υίΙ ; βΐ ΕΙίαδ οίοο, πιοάίεαίΐυο ίηοΐίβΐηΐ ΓαηπΛ, αΐ 
8αι•ορ1ι11ηΛηηαΙοΓοΙ,1\αρ1ιαοΐΓ|υοί]ΐιοορ6ί11ίαδρίδείδ 
νίδυιη Το1)ίίκ ΓοδΙιΊυίΙ, αε νίτίπίο ΐρδίυδ (Ια?Γηοηοιη 


Θεός παραδοςοποιών διετέλει, χρωμένχν τοΤς ^ βχριιϋΐ. Οιιοίΐ (]αί<1θΓη ηοη ίίΐοο (Ιίχοππι, ςπαδί ηΛ 

νίτςαιη, νοί ρί^οοπι, νοΙ α(1 α1ίυ(1 ί^υί^ιρΐαπι Ιιίδ 
δίηιϋο, νίδ ΓθΓθΓοη(.1α δίΐ ροι-ίοηία ίΙΙα ίίρίοηάίιία 
ορβΓαηάί ; δοά (ΐυία Βουδ ρΐΌ(ίί^Ία οροΓα1)αΙιΐΓ,(1υπι 
Ιαπιρη Ιιοηιίηο» εοηδυβίίβ αίίπιίπίεηϋδ υΙθΓοη!υΓ. ε'ο>^όσι τών ανθρώπων. *Ως εσται μεν οΰν η κα' 
έπ* εμο:, θεοϋ βουλομένου, τών απορρήτων, δ:α- 
ηστεΐν ουκ εχω* σύλληψις δΐ και υιός, οΤς δή που- 
%ί« κίχρησαι, ανθρώπεια ρήματα και κοινωνίαν 

•Μ.αο. 1,31-33. "» ίΗίά. 34. 

ΑηΙ. ΒαΙΙοπηί πυΙδΒ. 

(4) ΗίΒΟ βΐ ςαίΒ άοίη δοςηιιηΙπΓ, αά οα δροείαηΐ, ΥίΓβίηίδ ίη Ιβαιρίαηι αοΐάαείφ, οΐ Οβο α ραΓβηϋΙ)ϋ3 
ηϋ ρ&(€ΐ, ςα» ίη δδ. Ραίπιπι Ιιβιηίΐϋδ άβ πιγδίοπο ο1)ΐΛΐα? εοπιπιυηίΙβΓ Ιβ^^ίπιαδ. 99 ΙδΙΟΟΚΙ ΤΗΕ88ΑΙ-ΟΝΙ0ΕΝ6Ι8 100 ίΙ&0|υο ηοη (3υ1)ίΙο οιαίίίοιη, ίη ηιο ΓΐυθΓΐιΐί>, Οβο Α άνδρος το άκόλουΟον έπιζητεΤ. Πώς ούν εστα μο\ τ^ 
νοίβηΐο, ίηοίΤαΙίϋο α1ί(ΐαοιΙ ρβΓΓβοΙυιη ίπ τη^'δΐβ- μV,γ^μΊ, μή μέσου παραληοΟ^ντος εκείνου, σύ 
ηηπι ; νορυπι οοηοορίίο βΐ ΩΙίαδ (ΐαϋ)υ5 υΐίςιιβ μοι δ/ζλωτον, άγνοούστ^ τον τρόπον. 
νοοί1)υδ ίρδο πδΐΐδ οδ, ΙιυΓηαη3ΐ $αιιΙ ορβΓα, οΐ νίπ εοιητηβΓοίαπι οοηδθΓίαοηΙθΓ βχίβαηΐ. Οαα ί^ΐΐαπ 
ΓαΙίοηο, Ιιίδοβ ιηοάϋδ ηοη ίΐάΙιίΙ)ίΙίδ, ίη πιο ίαίαπα δίηΐ, ςιΐίΒ άίοίδ, ίρββ πιίΐιί, φιω ρΐαηβ ΐιΐ ηοη νίάοο, 
Γαο οΊίδδβΓαδ. XVIII. ΕΙ Γ6$ροηά€ηΒ αηοβΙιΐΒ άίχίί βί : ^ρίήίη$ 
δαποίι/δ ξπρβννβηίβί ίη ίβ, €ΐ νίνίηΒ Αΐίία$νηί οίητη* 
δναΐα (ιΜ ; ίάβΟί^ηβ βΐ ςιιοά ηα$ϋ€ΐχιτ €.ν Ιβ 8αη€ίιιηι^ 
νοοαΜΙην ΡίΙΊυ& Ώβί '*. ϋοη^Γϋο;, ίηηυϋ, νοοοδ άβ- 
βηηΐ, ςυί1>υδ πιγδίβρίυπι οχρΓιοβπι ; βΐ ρΓορΙθΓοα 
νβΐ ίη ϋδ, ςαπϊ οοηάίΐίοηοηι ΙιυπίΛηαπι βχοβοΐυηΐ, 
νοοοδοχ Ιιαπιαηίδ ΗοδυπιρΙαδ υδΠΓρο.ΛΙίοίΐυίη Ιιαυά 
ίηοοη^Γααπι βδΐ, υΐ νοοοδ ο]υ5Πΐθ(ϋ άβ ίΠο ηβηΓ- ΙΗ'. Και άποχριθί^ς δ άγγελος, εΤπεν αύτζ• 
Πνεύμα ά'γιον έ-ιτελεύσεται έπί σΐ, χα: δύναμις 
Υψίστου έττισκιάσΕί σοι• οιο και το γεννώμενον 
ά'γιον, κλτ,Ο^ί^τε'αι ϊίος θεού. Ουκ Ιχω, φϊ,σ;, κβτ- 
αλλτίλους δούναι τφ μυ-τηρίφ ίριονάς* και δια τούτο 
τοΤί έξ ανθρώπων εν τοΤς υπίρ ϋ^νθρωπον χρώμαΐ' 
"Αλλως τε καί άττεικό; ούδεν των τοιούτων κοινω- 
νεΤν ονομάτων, 6'ς ύπίρ άφράστου φιλανθρωπίας ρβηΙπΓ, (ΐυί ρΓΛΜη^ίΤα^^1^ δΐια ίη Ηοπιίηβδ οΐιαηίαίο ^νΟρωπος και κλτ,Οζναι κατηξίωσε, και γενέσθαι. 
Ιιοπιο βΐ αρρβίίαιί οΐ ίΐβπ (3ίρηα1ιΐδ ΟδΙ. " ΥβΓβ ί^'ϋυΓ οοηοίρίβδ, βΐ (ίη ςυο ρΓβϊδοπδ τηγδίο- 

ηυπι Γβδ^^^ι) νοΓβ ΙίΙ)ί Πΐίυδ ογιΙ. Μοίΐιΐδ αυΐβπι, (1θ 

(ΐιιο (ΐαα3Γίδ, Ιιίο οδΐ : 82)ίπίΐί5 δαηοίηα ΒΐιρβτνβηίβΙ ίη 

ίβ; ίάβοςηβ €( φιοά ηαδ^ϋίπΓ ΒαηοΙητη, οίδί Γιΐίϋδ 

Ιυυδ, Ιαπιοη βΐίαπι Όβί ΠΙίίΐΒ χοοαίϋητ, Αχιάχ ίβίΙαΓ, 

^Ιια (ηαπι Ιο πιβοηπι εΐ ρΓορΙιβΙα βχοΓίιΙ '^, ίαπι 

οΐίπι (1υΙ)ίο ρΓΟουΙ Ιιοο οΰοοίυδ, (ίυοά ηιιηο α πιβ 

άο Ιιοο πιγδίβηο δοίΙ&Γΐδ), ί?ί νιείίηα αητβίη ίιιαηι^ βί 

οΙΙίΐΊΒεβτβ 1ιυηΐ3η& ΓαΙίοοίηαΙίοηο βα ροΓρβηίΙβΓβ, 

(|αα)1ιαπιαηιιηι θΓ(ϋηοπι ρΓαΊβΓ§Γ6ιϋυηΙυΓ,βΐ5ίπιηΙ 

οΙ>1ίνίδ€βΓβςηίΤοαηΓ[αβ αάραΙοΓηαπι Ιααηι οΐ οο^πα- 

Ιαπι 1ί1)ί άοιηιιηι ροιΙΊηβηΙ, φόα οοηοιρίνϋ νοχ ύβ- 

€0Γ6ΐη Ιηηιη^ οΐ ρΓορΙοΓ Ιο ρβηιΐδ Ιιυπιαηιιπι αΐ) 

αο€Γΐ)£ΐ δβηίβηΐία οΗπι ριοΐαΐα 1ίΙ)0ΓίΐΙ (ο), οΐ δπροΓ- Σύλληψις ουν αληθής, και σός έττιν υ^.ος άλτ,Οώς» 
το παρόν μυστί^ριον. Ό οε τρόπος, Πνεύμα αγιον 
έπελεύσεται Ιπ•. σέ, διο και το γεννώμενον ά'γιον, 
61 και σδς, υ•ός άλλα και Γίος θεού κληΟ^ί^ϊ^ίται. 
Άκουσον τοίνυν, Ούγατερ, μ^,τ* έμοϋ σΐ και ό 
προφήτης άξιοΤ, τήν σ/,ν προς έμΐ περί τούτου 
ζτίτησιν πάντως προμυηΟείς, και κλΐνον το ου^ 
σου, και έπιλάΟου του κατ* ^νθρωπον τά υπίρ 
ανΟρωπον συλλογίζεσΟαι, καΐ 6'σ« τζς πατρικής 
έστι σης και συγγενούς οικίας, δ'τι 6 βασιλεύς 
του σου κ^ϊλλους έπεΟύμησε, και δια οί τ^ ν|νος 
της πριν δδυνηρας λύει ψν^φου, και ΟπερφυεΤς στ5-• 
μερον έπιλάμπει τοΤς πέρασι γάριτας, Ίδου δΐ, 
πίστις σοι των έμών (βημάτων, και Ελισάβετ ή συνειλτφνΐα υ^δν 
έκτος έστι έν 

γγ^ρει αύτης• και ούτος μην Ικτος εστίν αύτζ 
τΤΙ καλουμέντ[ϊ στείρα* δ'τι ούκ άδυνατι5σει παρά 
τω θεώ παν ρήμα. Μη τοίνυν, έπιδημίαν έν σο ι 
θεοΰ πυΟομένη, το πώς Ιπιζητει. 
"•^, Νβ Ι^ίίΙαΓ, Όβί αικίίβηδ ίη Ιο αάνοηίαηι, πιο- ηαΙϋΓαΙίπΓη ρπαΙιαΓαπι ΓιιΙ^ΟΓοηι ρβΓ 0Iηη^δIηυη^^ Ο συγγεννξς σου, καί αυτή συνειλ 

Οηβδ Ιιοάίθΐηα άίβ άίΓΓυπάίΙ. ΕΙ εοοβ, ςυοά Ιίΐίί 

αι•βαπιοηΙο δίΐ νοΓα βδδθ (|ΐια) 1ο(|ιιογ, βΐίαπι Ε1ί8α^ 

ΙβΙίι οοφχαΐα ίηα εΐ ίρ$α οοηοερϋ /ιΐίηηι ίη ΒεηοοίηΙβ 

$ηα ; βΐ Ηιο τηβη8νί $€χΙη$ €$1 χΙΗ, ^ηχ νοοαίχιτ βΙοΊ- 

1\$, ςιιία ηοη εήΐ ίηίροΒΒ'ιϋΙΰ αρηά Όβηιη οτηηβ νβνΐηίη 

άιιπι οχςηίραδ. 

XIX. ϋίχίί αχιίβΏΐ Μαήα: Εεοβ αηο'ύΐα Όοτηίηί^ 
^αΐ τηϊΜ $€€ηηάιιηι νβνΐηιη Ιηηιη "^. Ε%'0 ρΓα?οΙ&Γαπι 
ΓΟδροηδίοηοηι ! Ειι^β ρΓίΕοΙαποΓβπι οοίζίΐαΐίοηοιη, 
ςαο) αά ιηΐταουΐα 6(1οη(1α 3αηι ρΓ(Β0Γ<1ίηαΙα αη(οα 
ίαβραΐ ! ΟααΙίδ, ίηςιιίΐ, ΓϋΙΠΓα ΟδδοΙ οοηοβρίίοηΐδ 
Γαϋο, δοίδϋίΙα1)αΓ, ουιη Ιιοο ίρδαπι, οοηοβρίίο δοί- 
ΙίοβΙ, αυπ1)υδ πιοίδ ίηδοηαΓβΙ. Ουηι νβΐΌάοδρίπΙαδ 
βαηοΐί αάνοηΐιι αυιΐίνβππι, ηίΐιίΐ 9ηΊρ1ίιΐΒ ϋαΙ)ίΙο. 
01)5β(ΐαβηΙβηι ^αη1 ίια1}θδ ; α ΙβηβΙΙίΐ οηίηι αΊαΙο ίη ΙΘ'• ΕΤπε δΐ Μαριάμ• Ίδου ή δούλη Κυρίου, 
γίνοιτό μοι κατά το ρήμα σου. Εύγε της άποκρ'σεως, 
ύτέρευγε της διανοίας, ή τά θαυμαστά προηυτρέπιστο 
τίκτε'.ν ! Πώς εσται, φησ:ν, δ τρόπος της συλλϊ^ψεως 
έζητουν, τοΰτο αύτδ, σύλληψιν, ένηχονμένη. Έπει 
δε Πνεύματος αγίου έπέλευσιν άκήκοα, ούκ άμφι•- 
βάλλω, ΠειΟομενην έχεις, έχ νέου θεδν ποθούσαν, 
κα•. θεοΰ πλν,ν άλλο φαντιζομένην μ^^δέν• και δου- 

^ ^« ..„ , „ „^ ^ λεύσειν θεού ^ουλήματι πάλαι προελομένην. 'ΐ2ς 

Οβυπι ΓβΓβ1)αηΙϋΓ άθδίάοπα ηιβα, αο ηίΐιίΐ αΐΐυά δούλη τοίνυν Κυρίου, ίδου προΟύμως υποπίτττω τψ 
ρΓΦίβΓ Πουπι αηίπιο πϊβο ο1)δβΓναΙ)2ΐΙυΓ ; Ποί(ΐιΐθ άσπασμψ• γένοιτο μοι λοιπδν το σον εύαγγέλιον, 
νο1αηιαι^άβδ^ΓV^Γβ^^Π1άία^β^1α(1β1^^)^Γαι^οη^ρΓα3- άγγελε• 'ΑδυνατεΤν γαρ παρά τώ θεψ μηδέν, συμ- 
δΙίΙαβΓαπι. Ταηςιιαηι ίβίΙΠΓ Οοηιίηί αηοίΠα, βοοο φΟέγγομαι καί αυτή. 

δοΐιιίαΐίοηβπι ρΓοηιρίο αηίπιο απιρΙβοΙοΓ : ίίειΐ ]απι ηιίΐιί, ο αη^βίο, ςυοά ηυηΐίαδίί. Νίΐιίΐ οηίπι Οβο 
ίπιροδδί1)ίΐ6 6886 βΐ ίρδα Ιβοΰπι ρΓΟοΙαπιο, 
'* Ευο. Ι, 35. Οοάβχ οπιίΙΙίΙ νοοβδ εκ σου. '^'- Ρδ&Ι. χι,ιν. 44,12. '« Ευο. ι, 30, 37. '^' ίϋίά. 38• 

ΑηΙ. ΒαΙΙοηηί ηοΐοί. 

(5) Εοοο 1ί1)ί δοηίοηΐία, 1π1ίδί>ίιηνΐ ίΠα ςιιΐ(1οηι ίη οχδοοΓ&Ιίοηί ο1)ηοχία ουπι ΓοΙίίΐηίδ ιΐΐα οοηδβαΙαΓ, 

βοοΙβδίΛδΙίοο) ΐΓαίΙίΙίοηίδ πιοπαπιβηΐίδ, αΐ 8ίηια1 (1ί- οα)υδ ρπΙοΙίΓίΙυάίηοπι γοχ οαΊβδΙίδ ουηι (Ιίΐίβαΐ νβ- 

δΟΓίίδδίηιο α τοαίαδ ίη ροηπδ Ιιαηιαηαπι ριορα^αΐί ΙιβπιοηΙίδδίπιο,αάοοπιηιυηβπι ίΠαιΠδΟΓάοπιαϋΙυθη- 

οοηιιηυηίοηβ ΥίΓβίηβηι 1)οαΙαιη βχίπιοηδ. Νοη οηίπι άαπι, βΐ αοοιΦαπι δβηίοηΐίαιη δοΐνοηιίαπι ροΓπιο- 

ραΙίΙιΐΓ Γβί παΙηΓ», υΐ ν6ΐβπ τεαίη δΟΓάβδοβηδ βΐ νβαΐΜΓ. 101 δΕίΙΜΟ ΙΝ ΑΝΝϋΝΤΙΟιΝΕΜ Β. V. ΜΑΙΙΙ^Ε. 402 

Κ'. Τοιαύτα τνί; εύλογημεν/^; ή καινή • π^ος άρε- Α XX. Ταΐία ηίιηίηιπι ρνοοΙί^ΊΛ, οαςυο αϋο οιιιονίβ 

τήν άνοδος ανώτερα τιαντος έτεχτήνατο Ο^ίύματα Ι δΐι1)ΙίΐϊΐίθΓΛ ραίΓανί!: ηονυβ ίδΐθ 1)θΐΐ6(ϋο!80 ίΐΐίυ» 

Ο'^τω; άτ:ο του καρπού των έργων ο'ύτη;, έργα δε αά νίΓΐιιΙοιη αδΟβηδίΐΒ ! Ιΐα ιΐο ίηΐϋΐα ορορϋπι δΐιο- 

λεγω τάς ΰψηλάς θεωρίας, ων καρπό; ό γλυκύτατος ηιιη (ορβΓα νοίΌ 5ΐι1)1ίιτΐθδ (Ιίοο οοηίοιηρίαΐίοιιβδ, 

'ίϊ;τοΰς, και γην και ούρανόν, και τα σύμπαντα ςιιαΓυηι ΓηιοΙυδ (ΙυΙϋίδδίιηυδ ΙοδΠδ βχδΐίΐίΐ) ίρδα οΐ 

χοίταιτΟζναι πεποίηκεν. Αΰτη οντω; ή γη, ή[ς άσφα- ΙβΓΓαπι βί οα»1αηι, (ίΐ υηίνβΓί^α δαίίανίΐ ! ^ίο ίρδα 

/ΐΤς οί θεμέλιοι, και άκλινεΤς ε^ς α*ώνας, και δια ίαοίζι βδΐ Ιβιτα ΐΐΐα, ^υ^υδ ΓιηκΙαηιοηίΛ Γιηπα α((]υο 

τι3το και τήν υπίρ ουρανούς οΙκοδομηΟει^^'αν έοάττα- ΐΓΠΐιιοΙα ίη ίκΙΟΓηυιη οοηδίδίαηΐ, οΐ (ΐυίτ» ίίΙοίΓοο 

σε-/ Ιίψω^ιν παρελεύσεσθαι γαρ γην άλλην κα? αΐΐίίαιίίηοιτι Ιιιΐίΐ δΟδί* δαρτα οοϊΐοδ ΟΓΐίΓοηΙβπι : 

ούρανόν άκούομεν. Αυτή ή γη, εξ ης άνέτειλεν ή ηαιη αΐίαιη ΙθΓΓαπι αΗα(1(|αβ οίρΐυιη ΐΓπηδίΙιιπι αιι- 

άληΟε'.α, κα: δι* ήν εκ του ουρανού δικαιοσύνη άίΓηιΐδ (6). Πη^ο Ιβιτα ίΙΙα βδΐ, άβ ^ηα νοϋαβ ονία 

ο'.ίκυψε. €Μ, οΐ ρΓορΙΟΓ (^υαιη ^νιΜίίΊα άβ οαιίο ρνοΒρεχϋ "^", 

Κα: Λαο'.δ μεν ό μακάριο; ματακίτητι έοικένάι ΕΙ 1)θ(ΐΙιΐδ 0{ΐιί(1οηι ϋανίοΐ Ιιοηιίηοιη ν.'ΐηίΐαΐί δίηιί- 

τόν χ*0ριο7:ο'^, και ψεύστην αποφαίνεται πάντα, Ιοιπ (ΙίχίΙ; ^^, οΐ ηιβπίΐαοοδ οΐΏΐΚ'δ ΙιοηιΐηοδαΓΩηηα- 

ταύτον, οΓμαι, ματαιότητα τψ ψεύδει τιθέμενος. Τ6 νίί, ^^, ίιΐοηι, αΐ ΒρΙιίίΓΟΓ, Οδδο δίαΐυοιίδ ναηίΐαίβηι 

Ι' Ιςίίρετον ά-χ-νΟ'.σμα τοΰτο, ως α> μή κατ' άν- ,^ οΙ Γποηάαοίαηι. Ηίο νοΓο ηηΐιπίυ Ποδ οίοοίαδ υΐ 

Ορύπους εΤν^ι σαφέστατα μαρτυρήστ^, τήν μόνην αρβΓίίδδίηιο ϋίΚτη ίαοΐ'ΓοΙ, δ(ί ΙιαιίίΙι^αΛΓίιιαΓη αΐϋ^ 

ζν/κεν άλ>;θϊ•.αν, τήν άληΟινήν γεωργησασα 'αμπε- Ιιοηιίηί1)ΐΐδ δίΓηίΙειη ΟδδΟ (7), νοΓαιη νίΐοηι οχοοίοπδ 

λον. Έγώ γάρ ειμί, «ρησιν ό Χριστός, ή άμπελος δοΚιηι ρροΐυϋΐ νοπίαίοιη. Κί)0 εηίαι^ Ίησ^η'ύ ΟΙιη- 

τ^ άληΟ:νη. Αϋτη ή γη τον άληΟινδν αρτον έςΐί* δΐ^δ, "•, δίί/71 νίΙΊ8 νΰΐ'α. ΙΙηίο (ΐΊτα ναηιη ραηαη 

γ-γε και τον εύφραίνοντα κα;.δίαν οίνον άν- ΰάίάίί, οί νίηιηη ΙχΙιβοωη οον ΚοΏΐίηχΒ ^' ; Ιΐδοο 

'):ίυ-ου, αττερ ήμΤν σαοώς ό έμός Ίησοΰς, καΐ ηυίρρο ίη ^οδπ ηιοο Ικώβηιυδ, (^αί 6ΐ ΓιπηαηιοηΙαηι 

7τ/>:γμα και ευφροσύνη. Δια ταΰτα περί αυτής ηοΙ)ΐδ βδΐ εΙ ΙαΗίΙία. ΡΐΌρΙΟΓοα ^^Γη οΐΐπΐ ύο ίρδα 

Λ3ο•ο δ ττροφν-της, και, ΙΙλησΟησόμεΟα έν τοϊς ρΓορΙιοΙα ςαο^υο ΌανίίΙ ρΓαίοΐηυοταΙ : ΠΰρΙαΜηηιν 

ΐ.ϊΟοΤς τοΟ οΊκου σου, προδιεσάλπισεν. Αϋτη ίη ΙοηΐΒ (ΙοηιηΒ ίηα' '^. Ηα)ο <'δΙ βί νια οί νονίΐαίί αΐ 

/ι• όοίς. και αλήθεια, και ζωή, δ'τι ταΰτα και 6 έξ νίία **\ ςαία Ιΐίϋο ΟΓηηία ΟδΙ, (]ιη βχ θ;ι ηαίιΐδ βδΐ. 

ίύτής. Λ•.* αυτής και τό φοιτών τιρος τον ούράνιον Ρβΐ' ίρδίΐηι οΙΐΛΐη α(.1 οαΊοδΙβηι Ραίΐ'οη ΙίαΙοηχιι$ 

ϋιτέρα -έπει ούδεις προ; αυτόν εΐ μη δια του και- σοοοδ5Μ7/ι ^^ ; (ίπαπύοοιαίάϋΐΏ Ώβηιο α(1 ίΠαιη αοΰθ(1ίΙ 

νού τόζου, ουδείς δε προ; τούτον είσεισι της μητρός ηίδί ρβΓ ηοναπι ίΐΐαηι ρΓοΙοιη,ηοΐϊΐο αιιίοιηαύΐιαηο 

^νς.>. αοοβίΐίΐ ηίδί ροΓ ΜαΐΓβιιι. 

ΚΑ. Κα: θεό; πλάττων, οΤμαι, τόν άνΟρωπον, 
::2 ταύτην έκεΙνό γε και ένενόησε και έφΟέγςατο* 

0'-:ήσωμεν ανΟρωπον κατ' εικόνα και καΟ' όμο{ω- ιηοηΐίδ 1ια1)υίΙ θΐ ρΐΌηυηΙίανίΙ ίΐΐυά : Γαοχατηιΐ8 

ζ'.Ί ή;χ&τέραν. "ϋστε γαρ άπαντα; ταυτγ» συνδικά- Ιιοιηίηετη αά ίίηα^ιηβϊη οΐ ξχηάΐίίχιάίηοηι ηο8ίναηι^^ ,^ξ*- 

Γ25^!α: ν'!?Ψ βέβαιο);, ω; άνΟροίπο; έφθασε λίαν πιο οηίπι α δοίοιιΐϋ, ρΐ'ΟϊΙθΓ ίδίαιη αη(1θ€[ΐιαςυβ 

τπρ'.ςανΊς προς Ο^'-^ίν ^μοίωτιν, όσον 6 πηλός έδί- ίηιωαοιιίαίαιη, οχδΐίΐίΐ, ηβςαο βΐίιΐδ υΐΐυδ ίη ροβίβ- 

'-ου, δΟεν τό άκατάλληλον προς τε θεόν αύτψ και ηιιη οχδίδίβΐ, ρΓυρΙβΓ (]υθΐη αΓΓίΓΐηαπ 3υΓ0 αΐ) οιη- 

έγ-;ίλους, ούτε των άπ' αιώνος γέγονεν, ή ή Πάν- ηίΐιυδ ροδδίΐ, ΙιοΐΒίηβιη ^ι1xια ϋίνίηαιη ϋΐαηι δβη- 

ιγκ/ς, ουθ' ζ-ζζρος Ισται μέ/^ϊΐ παντός, ϋύδΐ γαρ ΙοηΙίαηι αά 0οί δίηιίΐίΐυίΐίηοιη,ίΐιιαηΐϋηι Γιΐδ Οδΐ ρθΓ 

Άίαμ, οΰκ άλλος τις των έ; έκ=.ίνου, τό του δινΟρω- ΙαΙϋΐη, (|ϋθ οΐ α Όοο οΙ βί) αη^'οΐίδ ύίδίαΐ, ρίοηο 

μέτρον πεπλήρωκεν εντελώς ΰψους. Ει δε αο ρβΓδρίοπβ αΙΙί^ίδδΟ. Νείΐιιβ οηίηι αυΐ Αιίαιη αιιΐ XXI. δβ(ί βΐ ϋϋΐη ϋβϋδ Ιιοηιίηοπι ΟΓοαΓβί, ρρο- 
^ ρΙΟΓ Ιιαηο (ΥίΓβίηοιη) αΓΐ)ίΐΓ0Γ, οΐ αηΐο οοιιΐοδ ■- •> ν τ'.ϋτο μ£ν τό μέγεθος, έπει και έγεγόνει νοείν άν, αΐίϋδ 4ΐι*^Ρ'ίΐ"^ ^'Ο^πηι ςυί α1)θο ιΙυχοΐ'υηΙοΓί^ίηοηι, 

ε'/ομεν χτ\ ζητε^ν, ή δΐ πεϊρα τό γνώριμον ουδέ- οχοβίΐοηΐίδο Ιιαηιαηο) ηιοιίιιιη ρβΓίβοΙβ ίιηρίονϋ. 

^οτ άν παρεΤ'/8^, ούδΐ ύποπεσεϊν τρανώς εδωκεν ΡοΓΓΟ δί (ί3υδΓηοι1ί οπιίηοηΐί&ηι, ροδΙςααΐΏ οΐ οοηΐί- 

ό^^α/μοΤς, μή του χοό; δηλαδή τήν πάντιμον δια. βΟΓαΙ οαιη πιοηΐϋ αδδθ€[υί, βΐ ίίαπκΐβιη ροΓί^υίιοΓΟ 

«>>ίώσχντος, διαπεσείν άν ή θεία έδόκει φωνή. ροΙΟΓαπιαδ, ηαΐΐα βχρβπβηΐίίΐ ηοΐ3ί3 ρβΓ&ρίουαιη 

Λια ταυττν αρα της υψηλής εκείνης τυγχάνειν δική- " υη(ΐα&ιη ρΓβϊΐ3υίδδβΙ, ηοςυβ, ΙβΓΓοηο ριιΙνοΓβ Ιιαηο 

κ-^εν άνθρωπος όμοιώσεως. Καΐ ο5τός έστι λοιπόν δαπιιηβ νβηβΓαηάαιη (ΥίΓρΙηοΐΏ) ηοη ριοάυοοηΐβ 

"'ΡϊαΙ. υιχιν, 12. ^^ Ρδαΐ. αχυιι, 4. «® Ρβαΐ. ι,χι, 10 ; αχν, 11. ** ^οαη. χν, 1. " Ρβαΐ. οπι, Ιϋ. " Ρδαΐ. 
ιχίν, 6. »* ^οαη. χιν, 6. «^ ΕρΙι. π, 18. »« Οβη. ι, 26. 

ΑηΙ. Β&ΙΙοπηι ηοΐδβ. 

%; δοπρίαιη βδΐ ηεαιρβ άο οοείο βΐ ΙΟΓΓα Ιιαο οχιιηίυδ. ΑΙαυί οογ ναηίίαίί αο ιηβηάαοίο οιηηίδ 

1ιο-ι'γ3 ,ΛίαΓβ. XIII, 31) : (Μητη βί Ιβιτα ίταηΒΐΙυ,ηί ; Ιιοπιο αδδίιηίΙοΙαΓίπ Εοοίοδίο) ι^α^^ι^οη^, βχρίοια- 

ί1 Γ:οη Ιυίο ίαίο Ιβιτα ΠΙα βίβοΐα δι1^)^α^^ι, (ΐυω Ιαπι 3αηι βδΐ ροδίςυαιη Αροδίοΐα» ιιΐ ονίηοβΓΟί 

;:^ί-ΐίιίη'αΛίΐ ?>α1ναΙθΓθπι. [Κοώχ. ιΐί, 0) θΊηηο$ <?*•.<;(? $ιώ ρβεοαίο, Ιιηο Ρδαΐΐίδ 

Τ. Ιη (ΐυο (ΙίδδίπιίΙίδ αϊ) αΐίίδ 1ιοπΗηί1)υδ 1)οαΙα δοηίοηΐίαιη ΓονοοανίΙ (ίϋά ί2^ : Οηιηο.8 άβοΐίηανο- 

^ί/ο ΓΐίΐΙίΙοΓίΙ,πιαηίΓθδΙίδδίπΊο αϋοΙΟΓ βίΐίοίΐ, ουπι ηιηί, 8ίιηαΙ ίηηϋΐείί [αοί ί 8ΐαιί .ννήιηΐκι οαί^ν^ι^ο Μτ^ι- 

ΐκ,\\ΐΛθ^ ϋπιηοδ Ιιοτηίηοδ ναηϋαΙΙ αο πιοηάαοίο οααι ηοιηϋοίραιαπι αΓθ1ί4ϋίδΙιοιηίηίΙ)αδ1ιοίο(1ίδδίπιί1οηι 

•5<:ΐ5 ϋΙΙυΓΪδ αδδίιηίΐαΐ, ΥίΓβίηβπι νβΓΟ οίοοίαπιηα- ρΓα}(1ίοαΓθ,αο ίρδαηι αϊ) οα δοηίβηΐίααΐίοηαηι ΓαΙΟΓΪ, 

*Λΐ« ΟοΓβιη δρρβίΐαΐ, ιιηάβ ΟΙΐΓίδΙιΐδ ΓηιοΙαδ δαηο ςαα Αροδίοΐυδ ρΓΟοΙαωανϋ οη\ηΒ$ 8χώ ρβοοαίο €$$€. 403 Ι8ΐηθΗΙ ΤΗΕδΑΙ,ΟΝΙΟΕΝδΙδ 104 βαηι οοιιΐίδ ιηαηίίοδίβ υηςααιη 5ΐιΙ>3βοί8δβΙ,ρΓθίοοΙο Α ^ θησαυρό;, δν έν ^^στρακίνοις Ιχομεν σκιύεσι, τοΤ; 
ίηοαδδΐιιη νοχ (Ιίνίηα οχοίαβΓβ νίδα βδδθΐ. Ηυ^υ8 άρχεγ(5νοις, φημι, δέρμασιν. 

ΐβίΙαΓ νίΓβίηίδ βΓαΙία (8) Ιιοπίϋ αικίίνίΐ, α(1 ρροϊϋβίδαπι ιΐΐαηι δίηϋίΐαίϋηθπι δβ ροΓνβηΙιίΓαηι. ϊδΐβ ί^ιίαρ 
βδΐ ΐΗβδααΓαδ, ςυοΓη ΐη ναδίδ Γΐϋ1ί1ί1)υδ, ρο11ίΙ)υδ ΐη^υαιτι ρηιτϊίίίοηί'δ, 1ια1)βιηαδ. 

XXII. δβά ίηδυρβΓ οΐ αϊ) ίηίΐίο β3υ8άβπι βΓαΙία ΚΒ'. "Ετι δε και δ•ά ταύτην άνθρωπος άνωθεν ρΐαδίηαΐϋδ βδΐ Κοιηο, βΐ οχίβηδί δαηΐ οορΗ, οΐ ρΓΟ- 
άαοΐα θδΙΙβΓΓίΐ ουη ϋδ οιηηίΙ)υδ, ςπίΒουηςυβ δυηΐ 
ρΓορΙβΓ Ιιοιηίηοπι οοικίίΐα. Ουιη βηίιη Οβυδ, ςυαη- 
(1θ€[αίάβπι1αρδυΓαπι Αάαπι ηοιι ί8ηοΓα1)αΙ,ηυη(ίυαπι 
οαπι ΟΓβαΙυΓΠδ ΓιιίδδοΙ, ηίδί δίιηυΐ θ3υδάοπι ΓοραΓΛ- 
ϋοηβιη ρΓαοΓάΐηαδδβΙ ; Κοβο αυΐβιη ιηβάβία αϊ) ίΠα 
ρΓΟΓδυδ Ϊ!ηΓηα€α1αΙαρ6ηι1ϋΓ6ΐ^9);ρ1αηο ρθΓδρΐουαιη 
βδΐ, βΐιαπι ΚοίΏΐηοΐϊΐ ρΓορΙοΓ ΐρδαηι οΓβαΙυιη βδδβ, ίιηο βΐ ςηίοΐ^υίά ρΓορΙβΓ βυΐΏ, αηΐβ ίρδτιιη, βΐ ροί^Ι 

ίρδίιιη, ΓαοΙαιη ΓαΐΙ. 
ΡΓΟίδΟΓίίπι νοΓΟ οαιη οροπΙβΓβΙ υΐ Ιιοιηίηοια α Β *Λλλω; τι καΙ Ιπει τον άνΟρωπον λυσαι της δυσ- τέπλασται, κα*. ουρανός ηπλωται, κα» γη, και πάντα 
δ'σα υτιέστη δια τον ανθρωττον. Ει "^αρ δτι ττεσεΤται 
μεν *Αδάμ, ουκ ήγνίει θεδς, του δΐ τροορισθηναι 
την έπαρνόρΟΐυσιν δ (χα οίίποτ* αν 7:αρι5γαγεν, ή 
πάναγνος δετής Ιατρείας ύπόΟεσις* ευδηλον δτι κά- 
κεΤνος δι* αυτήν, και {% τι δι* αύτον προ αύτου και 
μετ' αυτόν. πιίδοπα ηοη αΐίυδ οιυαπι Ηοιηο β^αδ^β^η ηαΙϋΓω 
ΗΒβΓαΐ'βΙ, οΐ ίδ (|υί(1θΐη ρΓορΙβΓ νίΓΐυΙίδ ειηίηβη- 
ϋαιη ίϋοηουδ, (ΐυί Βοο οοορβΓαηΙί (ηαπι ρΓανίοΓ 
Ιαρδαδ ΓαοραΙ, ςυαπι ηΐ Ιιοηο δί1)ί βοΗ ΓοΙίοΙυδ 
1ίΙ)βΓαΙίοηίδ Ιίθηθβοίαπι ρΓα3ΐ)0Γβ ροδδβΐ) αδδοοίαΓβ- 
ΙϋΓ ; ορυδ ριοίθοίο ΓυίΙ υΐ ηονυδ (ΙΟ) αο ρΓορβ οά 
ϋβυπι αοοβιίβηδ Ιιοηιο οοηάοΓβΙυΓ,ςυί ιιβΓηροαάΙιί- 
1)βΓβ ΐΏοιΙίοίηηΓη ροδδοΐ. 

Ηίο νβΓΟ ρίαπβ ΓιιίΙ δΙυροΓκϋδδίπιυδ ίΐΐβ ΙιΟΓηο, 
ΥΐΓ^ο Ιΐ3ϊο, ΐηςααιη, οηιηΐ Ιαυιΐβ (ϋ^ηίδδίπια, ςααπι 
8Ληβ ΙοΙ ΙαηΙίδςυο ρΓΟϊδΙαικΙίδ ραΓοηι ΓοΓβ δοΐΐίοίΐα 
Ι)οιΐδ ίρδο οαΓα ρΓίΟίϋχίΙ (11), οαιηςίιβ ίβοίΐ Ιιοηιί- 
ηβιηαά δίιηίϋΐυάίηειιι δυαιη, ςιιί ίπδίαρ 0οί, δίιιιυΐ 
οαπι Όαο οροΓαηδ.Γηβρηαπι Ιιαηο οιβαΙαΓηπι, ΙιοΓηί- πραγ(ας όμοφυής δνΟρωπος εοει, και οΤος αν Ικανός 
εΐη δια το τής αρετής υπερβάλλον κ χι συμμάχψ 
χρήσασΟαι θεψ* μείζον "^αρ ήν το ττυαίσμα, ή ώττε 
ανθ,-ωπον μόνον δυνηΟήναι την έλευθερ'αν ευεργέ- 
τη σαι* καινδν αρα εχρήν δνΟρωπον διαπλασθήναι, 
και πολύ προς θεον φΟάνοντα, δς αν εΐχε το φάρμακον 
έπιΟεΤναι. 

Και ήν πάντως δ καινότατος άνθρωπος, ή πολυ- 
ύμνητος ήδε, ύπερ ής, δτι τοσαυτα δυνήσεσΟαι 
έμελλε, και θεφ προειπεΤν έμέλησε, και πεποιη/έ- 
ναι κατά τήν Ιαυτοΰ όμοίωσ-.ν ανθρωπον, δς οΤα 
θΐος συμπράττων θεφ, το μέγα αν δυνηΟείη πλάσμα 
σώσαι, τον ανθρωπον. **12στδ έςίστι καί ταΟτα ηβηι ίη(|ϋαιη, δαίναπβ ροδδοΐ. Λ1(]υΐί αοΐοο οχ Ιιίδ η συνάγειν, ώς ουκ αν εξαρχής το 0εΤον άγαΟον 
βΐίαπι ίηΓβΓΓβ ΙίοβΙ, ΓαΙυΓαπι ίαίδδο ηυηςιιαιη,υΐαΐ) έχύΟη, ουδέ τι τών δημιουργημάτων θεού διηγεΤτο ίηίΐΐο (Ιΐνίηα 1)οηίΙαδ δβιπβΐ οίΤιιπίΙεΓβΙ, αιιΐ υΐ οΓοα. 
ΙαΓα ϋΐα βηαΓΓΛΓοΙ βΙοΓίαιη Όοί, ηίδί ρπυδ οοιιΐίδ 
ορίΩοίδ ίαΙβΟΓ β ρίβηίΐαάίηβ ρΓαϋαΓυπι νίΓβίηίδ 
βτηίοαηδ ίΠυχίδδβΙ. Νθίΐυβ οηίίη Οβυδ ΊΑ οΓΟΟδδοΙ, 
Γ[ΐιοά αά δΐιί ροΓίθοΙίοηοιη, ηααηΐυιη Ποη ροδδβΐ, 
ρβΓίίη^βΓίί ηοη ναΐαίδδβΐ. Οαηι ροπΌ ηοπΊο αΐίυδ 
ααΐ Ιιοπιίηβπι ογθχοπΙ, ααΐ ίηοοΓροΓοοδ δρίπΐυδ 
βρΙβηάίίΙίοΓΟδ θίΤθΟθπΙ, αυΐ αΐίαπι ςυαιη1ίΙ)οΙ β 
ΟΓβαΙυηδ αά ηο1)ί1ίοΓβπι εοη(1ί1ίοηοπι ρεπίαχοπΐ, δόξαν, εΐ μή τών γαρίζω^ αυτής ή πληΟ?>ς έν ττ^ 
δημιουργική προδιέλαμψεν έννοια. Ούτε γαρ δν ό 
θεδς τούτο υπέστη ιεν, ο μή εΤχε καθόσον οΤόν τε 
Ιαυτοΰ τήν βελτ'ωσιν φΟάσαι. Έτερου δΐ μήτε και 
ανθρωπον έπανωρΟωκότος, και άσωμάτο•.>ς λαμπρό- 
τερους έργασαμένόυ, και δ τι τών λοιπών εΊς γε το 
υαιδρί^'τερον διαθεμένου, πλην τής ύμνουμένης 
υπερφυοΟς και ^ιίαζ ψ'^χής, σαφές πάντως δτι και 
δημιουργός δ θεδς δι* αυτής πεφανέρωται, και δ'σα ΑπΙ. Βαΐΐβπηί ηοΙίΕ. (8) νίύο, ςυαπι ΙαουΙοηΙβΓ αΐίια ηοΙ)ίδ ΓβΙίοηο 
ρΓοροηαΙϋΓ οαάβιη κίοοίπηα άο οιηηίπιο^€Ί νίΓί»ίηίδ 
»15 οιηηί ρβοοαίί ηίονο ίηιπιυηίΐαΐο. I1ι1^υδ, ίη(|αίΙ 
αιιοΙοΓ. ΥίΓ^ίίηίδ ^ταΐία Πουδ ΐΐίαιΐ ρΓοηυηΙϊίΐνίΙ : 
Ραααηιΐι^ Ιιοηιίηαη αή νηηοίηϋΐη Η ϋίηιίΙιΊυάίηβίΠ 
ηοΒίτατη. ΟϋΓη&πι νβΓο ? Ουία, ίηςιιίΐ, ηοφίο Αίίαιη, 
ηβοίυβ αΐίϋδ ίΐαίδρίαηι οοΓυιτι, ςυί αϊ) ίΐΐο άυχβΓαηί 
οπβίηβπι, Ιιαο υηίοα νίΓβίηβ οχοβρία, οχοβίίθηΐίο) 
ίΙΓιυδ πιβηδυΓαηι ροιΤβοΙο ίπιρΙονίΙ.ΕΐΛ(Ιαηΐ(ϊΐιί(1ϋπι 
ιηβηδηΓαπιροΓΓβοΙοηοηΐιηρΐ6νϋ,Γ|υίαδϊηιίΙίΙυ(1ίηοΓη 
ΕΟϋβρΙαπι, ηΐ ίηο(υϋ; ΟγρΓίαηυδ (1)β Ιοηο ραΐίβηΐίχ 
ρβρ. 248, β(1ΐΙ. Ραπ8, 1720,} ρεοναίο ρενάΐάίΐ ; οιιηι 
Αάαπιο νοΓΟ βαπι ροΓίίίίίβΓυηΙ,οιυοΙίϊυοί ίΐΐΐιΐδ ΓοαΙυδ 
ραΓίίοίροδ βχδΙίΙΟΓυηί. δοΐα οπρο ΒοίραΓα ίΙΙΐυδ 
ρβΓΓβοΙΐοηίδ δΐιπιπιαηι ηάορία οδΐ, ςυί.Ί οΐ δοΐα ρίΐ- 
ΙθΓηί βχροΓδ νίΐϋ ίυίΐ, βΐ ηαίιίΓαΙβτη ΐΙΙαηι, \ιί οητη 
ηιβ^ηο Ι.βοιιο (Ιίοαπι (δβΓΠίο 11. ^β ί^ΐηπ, (Ιββίτηί 
τηοΗΒΐβ Ι, οαρ. Ι], ηο$ίΗ ^βηθήΒ άίρηίίαίετη δίο 
ίηΙοβΓαηι ουδΙο(1ινίΙ, υΐ δοηιρθΓ ίη οα ςιιιαβί ίη 
ςηοαατη ΒρβοηΙο άίνίηχ Ιεπ^^πϋαΙίε (οι^τηα νοΒρΙαι- 
άβτβί (0) Οοαδ, ίπί^αίΐ βυεΙοΓ, Ιιοηιίηβπι ςυαπινίδ 
Ι.ιρδΠΓππι ΟΓβανιΙ, ηπία Ιαρδυδ [ιυ]αδ Γβιηθάίιιηι 
νίίΐίΐ ίη ΥΐΓΐ^ίπο ίΠα ρΓ0ΐ'8υ8 ίηιηιααιίαία, ΑΙ νότο 
Ο οίδί Ιαρδο Ιιοπηηί αυοΙοΓ ηοη ορροηβΓοΙ ΥΐΓβίηβηι 
ρνονίΐΐΗ ιηιηιηαιίαΐαηχ. ηοηηο δαι^^^ ροΓ δο ΓΟδ Ιοηπί- 
ΐαΓ, βαπι, ιμίΓο Ιηρδπδ ηιοΛοΙα 0*^1, ίρδο ίη Ιαρβα 
οοηδΟΓΐ ηοη ροδδβ νΗίοο νοΓΟ οο (ϋΙΙςβηΙίαβροΓρβη- 
(Ιοηιία οοηδοο. Γΐιιία ουηι ραδδίιη ίη δΟΓίρΙΙδδδ. Ρίΐ- 
Ιιπιη ,ίιιχία αίςηοίη «ίΐΰΐίδΕοοΙοδίίΓ οΓΓιοϋδ6]υ8ηιο- 
(1ί δ(?ηΙοηΙΙίο ιοοιίΓΓαηΙ, ρηίαπι ηρβΓίυπι οδΐ, Ιιαηο 
ιΐοοίπηαπι ναΐίοηβ υΐίίΐαο αΙΐΓίυαΙοηιΐδ ίπιρΙΙοίΙα,οΙ 
ναΐ^αΐίδδίπιαηι δοπιροι* ίη Εοοίθδία Γυίδδθ. 

(10) νίίΐο, ηοη νοίοιοπι Ιιοηιΐηοηι ίη Αίίαιη 
Ιίΐρδυηι, δοιΐ ηονιιτη οοηάβηοΐαηι Γυίδδβ, (ΐηί 1>θο 
ΟϋοροΓαιοΙιΐΓ α(1 Ιαρδυηι Ιιαηίδηιιηι μβηπδ δαίναη- 
(Ιυηι. ΙΙΟΓαΙαηι ορρο ρΓοΓβδδίοηοηι }ια1)θδ ΟΓίρίηίδ 
Μάπα; αϊ) οπιηί νοίυδίαΐίδ νίΐίο αΐίοηοί. 

( 1 1) Αρηοδοο οΐίη Ιπδηβ νθΓΐ)ίδ οοπιηιυηοηι ΡαΙππη 
δοηΙοηΙίαπι,νίΓςίηίδ ΟοίραΓΟί πιαρηαΐία (Ιίνίηοδρί- 
ΓίΙα ΓονοΙαηΙο ίη δαοπδ ι^ΙΙοπδ Γαίδδο ρΓαϊδί§;ηαΙα, 105 δΕΠΜΟ ΙΝ ΑΝΝϋΝΤΙΛΤΙΟΝΕΜ Β. V. ΜΑΒΙΛ. 106 διότι τούτον έτ^χεν, τζς άγιθότητο; ήμΤν εκείνου διαζωγραφοΟσι τΐ Χ ρΓίκΙβΓίΐααιη αηίιηα ίΠα ςυω βΐ ηαίαΓ&Ιί ΟΓάίηβ 
πίλιγος. βιηίηβηΙίοΓ βΐ άίνίηα ιηβπίο οβΙβ^Γ&ΙυΓ (12) ; ιηα- 

ηί{θ5ΐΐ55ίιη6 οοηβΙ&Ι, ίρδί (16])6Π| ςαοιΐ βΐ ϋβυδ αρραΓαβπΙ ερβ^ΙοΓ, βϊ οιηηια βχδίδίβηΐίαιη τβοβρθ• 
ΓΪηΙ, φΐοΐςαοί 1)οη1ΐ3ϋ5 β3α3 ροΐα^β βχρΓβδδί^δίιηα ίιη&^ίηβ 6χΙιί1)6ηΙ. 

ΚΓ. Κ«1 ου του δημιουργού Λόγου μ^νου μι^τηρ, XXIII. Νβί^αβ νβΓΟ Υβρί)! ΟΓβαίοπβ ίάβο ΙαηΙοΐη 

πιαΙβΓ βδΐ, ςποά βαιηάβιη ρβρβΓβπΙ ; δβά ςυαβι 
ιηαΙβΓ 65ΐ ίηδυρβΓ ΟΓβαΙηείδ 1)οηϋαϋ8 63ΐΐ8(ΐ6Πΐ 
Υβρί)!, (|ΐιίρρ6 οία» οοηάίΐίο βΐ οαυδα βχδΙίΙβΓϋ. 
οαΓ νίΓΐυδ β^α8 1)οηοΓηιη βίΤβοΙπχ Γιΐ6πΙιη2ΐηίΓ65ΐ&1&. 
Ει, 81 ςηί(1 ααάαοίαδ βίοςαί ίαβ 6δΙ, δίιηιιΐ οαιη Οβο 
οοηοΓβαΙποβιη νβΐ αηΐβ δΐιιιιη ίη 0Γΐ)βηι ΙβΓΓ&πιιη 
^(ΙνβηΙυΓη,θΙ ερθαίαραιη ΓβΓαιη Ιυιη νίδί1)ί1ίιιιη Ιαιη 
ίηνίδί1)ί1ίαπι αάΐιαηο ραΐοΐιιϋαάίηβιη οαιη ίρδο Οβο 
ρβΓάυοΙηοθΐΏ 1)6α1αιη ίΐίαιη άίχβπιη, €[ΐΐ6ΐηαάιηο- άλλα και της δημιουργικής 
άγ30ότητος ώνανεΐ μή'^ηρ έχείνου, ώς ύπόθεσις 
Χ2ΐ αΐτίχ του την άγαθουργδ; φανήναι δύναμιν. 
Κα: ε* τολμηρον, συμπλάστης αν β'ίη θεψ και 
ι:ρο της εΙς γην ή μακαρΊα προο'δου, κα? συμπαρα- 
γωγευς των ε^ς τούτο κάλλους όρωμένων τε και 
αοράτων χτισμάτων, ώς αρΛ και «ρανεΤσα, αυμ- 
«Οίχιλτής και συγκαλλοποιδς του προαυνεξυφανθέν- 

τος ιταγκοσμίου γεγενηται πέπλου. Και ου τα παρ- ^ 

ίντα μόνον ετχε την γένεσιν δι* αυτήν, άλλα και ^ άιιιη α1ίς[υ6 βΐ ροδΙ αίΐνβηίαιη δΐιιιιη Ιιαηο ΓβΓαιη δσα των μενόντων είσέπειτα λαμηρά, κάκεΐνα ταυ 
της χατεόρΟωμα. ΈπεΙ κάκεΤνχ δι* ή μας, ήμεΤς δΐ, 
ώς δέδειχται, δι* αυτήν μάλλον δε των έσομένων 
ήμίν το τερπνότατον του νυν αύτ?1 μηνυθέντος εύ- 
ττ^ιλίοΜ το πέρας. Ου τ{ αν γέ'/οιτο φανερώτερον, 
δτ•. και τα μέλλοντα χρηστά δι' αυτήν ; πηίνβΓδίΙαΙθίη, οβυ ρβρίυιη ]&ιη αηίβα εοηΐβχΐιιιη, 
υηαουΐΏΟβοηοναοΓηαΐΏβηΙΟΓυιην&ηβΙαΙβηοναςαθ 
αυχίΐ νεηπδίαΐβ.ΐιηο νεροηοη βα ΙαηΙυηιιηοάο,ςα» 
ηυπε εχδίαηΐ,ίη ^ΓαΙίαιη ίρδίαδ ΙιαΒυβΓοηΙ υΐ βδδβαΐ, 
νοΓϋΟ] βΐ ςαοΒευη€[α6 ίη ροδΙβΓυιη δρίβικίίάα ΓαΙαΓα 
δυηΐ, ίη 1)6ηεΓιεϋδ 6]αδ ευηΐ Γοεβηδβηάα. Ναπι ί8ΐ& ςαοςπβ ρΓορΙβΓ ηο8, ηοδ υθγο, ηΐ 3ααι οδίεηδααι βδΐ, ρρορίερ ίρδαηι δαπιαδ ; δβυ πιβίίαδ (ϋχβρίηι Γαίιιρο- 
Γαιη οπιηίαηι 8αIηIηα^υεαη^1^ια8 3(ΐιηρΓ0δΙαΙ ηοΙ)ί8 ίη βχίΐα ίΐΐίαδ ηαηΐϋ, ς[αο(1 &ά ίρδαηι ηυηε ρβρί&ΐίηι 
«3|. Οαΐά 6πίπι Ιιοο ιηαηίΓβδΙίιΐδ, ςααιη ςαοά αηίνβΓδα, ςαα3 ίαΐυρα δαηΐ ϋοηα^ ρρορΙβΓ ίρδαηι ΓαΙαρα 

511θΙ? 

κν. Τούτο τδ μήνυμα και τέκνα ήμας θεού XXIV. Ηοε ηιιηΐίαηι βίΤβοίΙ, υΐ ^Ιϋ ςαοςαβ θ€ί 

χχί άκούειν και είναι παρβσκεύασεν. "Οσοι γαρ ^^ ηοτηίηβτηιιν βί $νηΐί$ «^, ΟιιοΙ^ιιοί επίτη, ίηςυίΐ, 
ϊλϊδον, «ρησιν, αύτδν, ίδωκεν αύτοΤς έξουσίαν « γβο^ρβτηηί βαηι, άβάίί €18 ροίβ$ία(βίη βΙΊθ8 Ββί /ϊβτί, 

. ..- -.« ^.^ ^^^ η'βάηηί ίη ηοηιχηβ 6)ίΐ8 ". ΕΙ δίειιΐΐ ηοη βχ 
νοίηηίαίβ Γαπιΐ5, η€^ι^β εχ νοίηηίαΐβ νιή αά Ιιαηο τέχνβ βεου γενέσθαι, τοις πιστεύουσιν εις το 
Ονομα αυτού. Και καΟέτιερ ουκ εκ θελήματος 
σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός & ασπασμός 
έ»ηλβε τ§ κεχαρίτωμέντ[^, ούτω καΐ ήμΤν δι* αυτής 
ή άνχιιλασις σαρκικής άμικτος Οεουργείται (ίίζης 
ά^άσης. Και καΟάπερ τον ήμέτερον προγον.κόν 
/.ιιώνα, ου και αυτή μετέσχεν, δ'λον θεφ καθιέρωσε, 
τον Γσον τρόπον, δν 6 καΟ' ήμας έκύκλωσε κόλπος 
βεόν, ΊοΤς όμΟΦυέσιν έσπευσε μεταδούναι, δ'τι τού- 
τον ελαβεν έν έαυττί. ΚαΙ ήν μεν ουδαμώς άκόλου- 
Οον« οιότι δίρμα κοινδν ίσΧομεν, δια τούτο και ων 
έ-λούιησχ Οεουργικών λχμπηδόνω/ επίσης αύτξ 
χ&•.•#«Γ^εΤν, ή ολίγου δεΤν προς αυτή. Άλλ* ώσπερ 
τωτ/ ϋ^}τηλών ούδεν ήν, 6 τήν έπιΟυμίαν εκείνης 
έ'#έπλησεν, ίως αν κα) θεόν αυτόν καταπί^, και ^^α^^α ρίβηατη ^ άβίαΐα β8ΐ δαίυΐαΐίο ; δίο β1 ηοβίΓα 
ρθΓ ίρδαηι Γβςβηβραΐίο, ηαΐΐα οηιηίηο βί αάαιίδία 
εαρηαΐί ιαάΐεβ, (ΙίνίηίΙιΐδ βΓΩείΙαρ. ΕΙ ςαβηιαάιηο- 
άαηι α ρρίηιο ραρβηΐβ αεεβρίυηι ίηάαηιβηίαπι ηο• 
δίΓυπι, (^υηά ίρβα ς[αος[υβ ηο^ίδεηηι 1ια1)αίΙ εοιη- 
πιυηβ, ΙοΙαπι Βοο εοπδβερανίΐ ; ραρϊ ραΐίοηβ Οβαπι, 
ςυεηι δίηαδ Ιιυηιαηαδ αηιρίεχυδ ΓηβΓαΙ,ςαοηίαπι ίη 
δβιηβΐίρδα βαηι ΓβεβρβΓαΙ, ηαΙαΓ3Β δϋα3 εοηδθΓΐίΙ)υ8 
ραρίίείραΐ'β δΙυάαίΙ.ΕΙ εοηδβςυβηδ ρροΓεεΙο ηυΐΐα- 
Ιβηυδ θΓαΙ, υΐ ςυία νβΠαδ εηπι ίρία εοηιηιαηβ ββ- 
Γβΐ3απιυδ, ίάείρεο βρίεη Λογιη ςυοςυβ άβίΠεί, ςαο 
ΙοευρΙθΙαΙα βα εδΙ,ΦίίϋβαείρδαραΓϋείρβδβδδβπιιΐδ, 
αυΐ πιοάΐεαπι ςυί(1 αϊ) ίρδα άίδΙαΓβηιιΐδ.νβΓϋηι δίε- τουτο Δαοιο περί αυτής εναργέστατα προεκρότησε, ^ χχ[χ ηίΐιίΐ νβΐ ίηΐβρ δα1)1ίιηία ςυα}ς[υβ ΓυίΙ, ςαοά Χορτασ^ήσομχι έν τψ όςρΟήναι μοι, φάσκων, τήν 
ίόζαν σου, ενταύθα μόνην ευρούσα στάτιν της 
οίψης των αγαθών ούτως ούδΐν τφ πελάγει της 
«ρός τό γένος αγάπης τής πανάγ•/ου προσίσταται, 
μή των ΐσων έοέλειν αυττΐ μεταδούναι υλ\ ήμΐίν λαμ- 
ροτήτων. άβδίάβρίαηι ίΙΙίυδ βχρίβρβ ροδδβΐ, άοηβε Οβυοι 
ίρδυηι βΙ)ίΙ)ίΙ, ί(1(ίυο άβ ίρδα Οανίά βνίάβηΐίδδίπιβ 
οΐίπι ρΐααάβηδ ρραϊάίχβραΐ, ίηςιιίβηδ : 8αίαΙ>ον^ εητη 
αρραιαβίΊΐ ρίονία ίηα ^, οΐ ίΙ)ί δοΐαπι 1)οηοΓαπι δίΐΐ 
ΙβηίπιβηΙυηι ίηνβηϋ ; δίε ίΐΐαά απιορίδ ρβίαραδ,ςαο 
ραΓίδδίπια ϋΐα Ιιαπιαηϋπι ^βηαβ ρΓΟδθςαίΙαΓ, ηαβ- 
ρίααι δίδΐίΐαρ, (ΐυοπιίηϋδ βοδάβηι δρΙβηάοΓβδ βΐ 
8ί1)ί β( ηο^ίδ εοπιπιιιηβδ βδβ νβΐϋ. ^Ιοζη.ιη,ί. •• Ιοαη. ι, 12. •• ί1)ί(1. 13. •• Ρβαΐ. χνι, 15. 

ΑηΙ. Βαΐΐβπηί ποΙφ. (12; Εοεβ ΙίΙ)ί, ΒβαΙίδδίπι© Οβίραροϊ αηίτηατη 
(οιητηιαιι ηαίιΐΓΧ οτάχηβ βΜίηβηίίονβηι αε ρρορβ άίχβ- 
ιίτη άίνιηαηϊ ΟροαΙοΓ εοηάίΐ,πΐ εοΐίαρδαπι Ιιοηιίηβηι 

ΡιτεοΙμ Οβ. ΟΧΧΧΙΧ. ίρδα ΟΓίί^αΙ. ΡαϋΙαρηο ρβί ηαίαρα, υΐ β]ιΐ8πιοάί 
αηίπια ίη β,ιυδάεπι Ιαρδυδ ηιίδβΓΡΪηιο δίαΐα εοηάϋα 
βχίδΙίπιβΙαΓ ? 107 ΙδΙΟϋΚΙ ΤΗΕ38ΑΙ-ΟΝΙ0ΕΝδΙ8 108 XXV. Υβιαιη αΐ ΐρβα, ρΓορβωοθαιη ίηδΙαΓ θΓβα- Α ΚΕΓ. Άλλ' V ως νζρ\ μιχροΰ και Αημιουργδς ΙοΓΪδ αίςυβ Ποιηίηί 1)οηί, ΟρβαΙοπ αο Γίΐίο βυο δί 
ιηίΠδ ορραΓβ&Ι, πιαχίπια (|υα}(ΐυβ Βοηα οίΤιίδο οιιιη 
αΐϋδ οοιηπιιιηίο&Ι. Οαίηίπιο (ΐαο οδίβηάαΐ ρΓορΙβΓ 
ηοδ ίη Ηαηο νίίαιη δβ βάίίαιη'βδδβ, ηΐ ηο1)ίδ α Ποο 
δβ3υηοΙίδ τηαηυιη ροΓΓίβαΙ, ηοδίίαο Οθο ^οη^11η- 
βαΐ (13), 1)6ηίρηο αηίπιο ροΓ Γίϋιιαι δαυη ηοδ ίη 
ραΓίβιη νοοαΐ υηίοηίδ οιιιη ϋΐο ; αΐ Γ[αο(1 ίρδί Γαϋ 
Ββυδ ρβΓ ΛίΙιηίΓαηάδίπι ΐΐίαπι οοηοβρίίοηβπι (ίρδίιπι 
βηίιη ςυο(1αιηπιθ(1ο α1)δθΓρΙυπι αο δί1)ί οοα^ηιοηία• 
Ιυιη ροΓΐανίΙ),Ιιοο ιρβαιη βΐ ηοδ ουιη Οβο οχρβπα- 
ιηαΓ ροΓ δαιηρΙίοηοΓη οαΓπίδ,ίίυαιη υηίρβηίΐαδ ο]υ3 
ΡίΗαδ βχ ίρδα αίδατηρδίΐ. ΕΙοηίιη Οηί τηαηάιιοαί^ 
ίηςαίΐ, τηβαιη οωτιβιη βί ΙχΙΗ τηβητη εαηρηίηετη, 
ίη τηβ τηαηβί^ βΐ ορο ίη εο **. ΕΙ, Λ'ίίί ιηαηάηοανβήίΐΒ και Δεσπότηζ άγα66ς, κατβ τόν ϋλάστην χβι Γΐον 
αύτης, άνα^ειχΟείη, πάντων άφθ6νως μετα$($ωσι 
των μεγίστων. Μάλλον δΐ Ιοα δε(ξ{^ ίίτι δι' ήμα< 
εις τον βίδν ήκεν, ώς αν ήμΤν χεΤρα βρέξασα συμ- 
πλές:^ θεφ εκείθεν διαστασι, προΟύμως δια του 
ιδίου τ<5κου κοινωνούς καλεί της ττρδς τούτον ενώ- 
σεως, 7ν* δ'περ αύτ^ γέγονε θεδς διά της ξένης 
εκείνης συλλήψεως, Ι^νεγκε γαρ αύτδν ώτανβΐ κατα- 
ιτιοΰσα και αύτψ συμφυεΤσα, τούτο και ήμεΐς ιτά- 
θο'.μενττρδς θεδν δια της των σαρκών μεταλήψεως, 
ων ό Μονογενής αύτΤίς παρ* αύτης ττροσελάοετο. Ό 
τρώγων μου γαρ, φησί, την σάρκα και πίνων 
μου το αΤμα έν έμοι μένει, πάγω έν αύτψ* και 
Έαν μη οάγητε την σάρκα του Γΐοΰ του άν- οαΓηβτη ΡίΙϋ Ιιοηιϊηί$ βί ι^ι^ι^ι^&]^^ι^8 βαηρηίηβηι^ γ^ ^ζώ'::ο'^, καί πίητε αύτου το αΤμα, ουκ έχετε ηοη ΙιάΙώχΙΐΒ νίΐαηι %ηνοΙΊ8 ^*. ΙΙαηο ροΓΓΟ δυανίδ- 
βίιηαιη, νίΐίοςαο ΙαΓβίΙποοηι οαπαιη ίδΙο νβΓβ δα- 
ρβΓΟϋρΙβδΙίδ ΙιοΐΏο (ηειηρθ Υίίβο) ίη δίηα δυο Ιαη- 
ςηαπι ίη ίβΓίΙΗ ΙβΓΓα οχοοίαίΐ, αίςυβ ίά, ςυοιΐ ίη 
οοΒοαηι ηοδίΓαηι οοοΙβΓβΙ, αρραΓανίΙ. ΛΙΐ]ηο αάβο 
ουπι οίυδιίοιη Γίΐίυδ βΐ αάΐιαηο πιοηδαπι ηοδ αΙίΓα- 
ΙιίΙ, οΐ άο οαΓηΙ1)υδ δυίδ οορίοδο ηοδ ραδοίΐ, ηοδ- 
ςυβ οβΓηοηδ οαδ άββαδίαηΐβδ ΙαΙαΙϋΓ, Ιιϊόο ςπο€[ΐΐ6 
αοοβρία ΓβΓβΓοηάει δυηΐ Μαΐπ ; ςυοηίαπι βΙ ίρδα 
Ιαηςυαηι ΓπιοΙυδ Ιιοηιίηιιπι ί<3οο βίίΙοΓπίΙ, υΐ οαΓ- 
ηίηπι ίρδίαδ Οβυδ ΩβΓβΙ ραπίίοβρδ, οΐ πιαίπδ δυίη 
ΰθ[;ηαΙοδ βχ ίίδάβπι αΙΙοΓβΙ. Νβςυο βηίπι, ηίδί Ιιοο 
ΓΰΙυΓαπι βδδοΐ,ίη ναδ ίδΙηοΙδυρβΓοπιυβηι ηιαίοπαηι ζωήν έν εαυτοΤς. Τον δΐ ήδιστον καΐ ζωοπάροχον 
τούτον δεΤπνον 6 ύπερουράνίος όντως έγεώργησεν 
άνθρωπος οΰτος, καΐ τοΰΟ* 5 τι δεΤττνος ήμϊν γενέ- 
σθαι παρεσκεύασεν. 'ϋσΟ' 6'ταν 6 ταύτης Ιΐδς και 
π,:δς τι^νδε ήμας ελκτ[ϊ την τράπεζαν, και των Ιαυ- 
τοΰ μι^τβ φείδηται σαρκών, και χαί,'^ γενομένους 
όρων, και τ^ Μητρι ταύτα δοτέον, δ'τι καρπός άν- 
Ορώπιον έξηνΟουργτζθη καΐ αύτη, Ίνα των μεν αυ- 
τής κοινωνγ5στ[^ θεδς σαρκών, Ορέψτΐ δΐ ταύτα: ς τδ 
συγγενές της μητρδς. Ούτε γαρ, Ιΐ μή τούτο 
έμελλε, τδ 6περ πασαν Ολη ν περιφανέστατον τοΰτο 
σκεύος χο'ίκδς αν διεικ(/ν'.σεν άνδριάς, οΰτε τδν χουν 
ύπελΟουσα, έπει μέγα τδ έοικδς είχε πρδς Θεδν, 8ρ1βηάί(1ίδδίπιαπι οοηΓοΓΠίαΙυπι υηίίυαπι ΓαίδδοΙ ^ άλλου του δν ήν έφιεμένη, ή δ και θεδς έπ^θει. 
ρυΙνβΓουπι δίπιυΙαοΓυηι (14); ηοςαη ροδΙ(|ααπι ίη ΙβΓΓαπι αάνοηίΐ ςιιαηίίοςυίάβπι Ιηπι βχρΓβδδαιη αά 
Οβαηι δίηιϋϋυιΐίηβπι ρΓΦ δο ΓβΓαΙ>αΙ, αΐίυά ςαίάρίαπι ςυαπι ςυοά άίδουρίβϋαΐ Οβαβ, βχορΙβΓβ ροΐαίδδβΐ. Οαιη ροΓΓΟ Ιί^ηί άο^αδίαϋο ίά βχδΐίΐίδδβΐ, ςυοά 
Ιιοπιίηεπι α Οοο, ρΓοΙι ^οΙογ ! α1)α1ίοηανβΓαΙ, Υίρρο 
αυΐβιη δααιη ίρδίυδ οαπηοπι αά ΓβεοηοίΓιαϋοηβπι 
άίνίηαπι ίάοηβυπι ίίδ, ςυί βχ βα νίοίδδίπι άβραδίαδ- 
8βηΙ, ρΙιαΓπιαοαπι (15)ΓθΓβ ρβΓδρίοβΓβΙ (ςηοά δαηβ 
ρΙιαΓΠίαουπι εοβΓοΙαηΙί ρρω αηιΟΓβ δυο ουρί(?1)αΙ 
£;Γ&ΙυίΙο ρΓίΕΐ)βΓβ) ; ίά Ιρδυιη νβίο βΐ Βουδ ^ταΐυιη 
1ια1)βΓβΙ,δβ ίρδυπι δοϋίοοΐ, ςυοαά Πβρί ροδδβΐ,ΐηρδο 
Ιιοπιίηί αΐίπιβηΐυπι αρροηβΓβ ; ηοη ρο55βΙ αυίοπι 
Ιιοηαο τοηιβύϋδ ίΐΐίδ, ρβΓ ςυο} ίη νίαηι Γβ^^Γ^^, 
3υναΓί, άαπι δβ^υη^ιί ίηνίοβπι πιαηοΙ)αηΙ, δβά 
υίΓηπίίΐυβ υηίπ οροΓίβΓβΙ,υΙβΙίαηιρΓορΙβΓηαΙιίΓΟ) Και έπεϊ ξύλου μίν ήν γεΰσις, ζ θεού τδν &ν- 
ωπον, φευ ! ήλλοτρίωσεν, έώρα δ^ την έαυτης 
σάρκα φάρμίκον Ικανδν άντι^^ευσαμένω πρδς θείον 
οίχείωσιν, δ και παρασχεΤν τψ νοσουντι προΐκβ 
ήγάπα, το δ* αύΐδ και θεδς έ'^ίλει, τροφήν, ει οΓ<5ν 
τε, έαυτδν παραΟεΐναι τφ π£-τωκ<5τι, αλλ* έκατέρψ 
μ^ν αμιγώς ουκ ή ν ά'νΟρώπον ^ρήσα^Οαι τών δυ 
νατών, ώστε έπανελΟεΤν, ^δει δέ συνελΟεΤν αμφό- 
τερα, ω; αν και δ•.ά τδ συγγενίς εΰ/ρηστον τϊ τψ 
χρωμένψ τδ οάρμακον, και τυΰτο πάντως ουκ 
αγνοούσα ή ύπεράμωμος, θίού αν έδεΤτο κεράσαι 
την ίατρείαν. Δεομένην δΐ παριοεΤν ου θεοΰ, οτι οοβηαΐίοηβπι ηιβάβία αρρππιβ ρροβουα υΙβηΙίΙ)υδ Ο "εε τυχεΤν ήν αξία, τούτου τε ήρχ θεός. Διά τοΰτο τδ 
ΠβΓβΙ ; 11030 οπιηίαουπι ιηίηίπιο ίΠαπι ριΟΒ υηίνβΓδίδ παράδοξον ψχονομτ^Οη μυστηριον και σαρκών θεού 

8* Ιοαη. VI, 56. " ί1)ί(ί. 5ϋ. 

Αη(. Βίΐΐΐβπη! ηοΐδβ. (13) δί Μάπα ίϋβο ο(1ίΐα βδΐ ίη Ιυοβπι, υΐ Ιαρδο 
λυπιαηο ^βηβΓί ηιαηυηι ροΓπ^αΙ ; βρρο ίηΙοΓ Ιαρποδ 
ίρδα ηοη βεΐ: δβουδβηίηι υηαοπηι Γβΐΐίΐυί» ιηαηυπι 
ίΐίαπι ροΓΓί^οΙαπι,ηυα βπ^οιοΙυΓ,βΙ ίρβα βχδρβοΐαβ- 
8β1.0οϊη(1»»δ03υποΙοδ Ιιοηιίηβδ ίρδα ίη ραιίβίη νοοαΐ 
οοηίυηοΐίοηίδ 0ΠΠ1 Οοο.Νυηςηαηι βρρο ουηι ΓβΠ- 
ςυίδ (ϋ^ΐυηοΐα ίρδα ΓυίΙ α ϋοο ΟυοπιοοΙο βηίηι οο- 

δηαΐοδ δυοδ α(1 Οβυπι νοοαδδβΐ, δί βΐ ίρδα βπαΐ α 
'βο αΐίβηα,ηβσ-νοοαπ ηίδί ουηι αΐϋδ ρο1υίδ5;οΙ? 

(14) Η£Βο, υΐί ραΐβΐ,αά Μαηο) ρΐ&δπιαίίοηβπι Γβ- 
ίβΓϋηΙιΐΓ ; ΟΓ^ο αϊ) ίρβα δυί οοηάίΐίοηβ Υιγ^ο Ββί- ραΓαναδ ΓαίΙ ηίίβηΐίδδίπιυπι, αίςυβίη ΙβΓΓΟβ αάνβ- 
ηίβηδηοη ΙοΓΓοηί Αιΐο) ίπια^ΐηοιη, δβά βχρΓβδδαηι 
Ββί δίηιί1ίΙυ(ϋηοπι, υΐ πιοχ αυοίοΐ' δυΒάίΙ,ρρΗ) δβ Γβ- 
ΓθΙ)αΙ. 

(15)Νοη πιίηυδ Ιυουίβηΐυπι Ιιυίο ΙιαΒββ ΙβεΙίπιο- 
ηίυηι ΥίΓβΐηίδίπιπιυηίΙαΙίδαοοηιπιηηίοπιηίυπιοοΓ- 
ΓυρΙίοηβϊίαπι ςυοηαπι ραοΐο δαηοΐα νίΓ^ίηίδ οαΓο 
ρΙιαΓπιαουηι ΙιαΒβπ αο οϋοί ροδδβΐ αάνβΓδίίδ νίΐίαπι, 
ςυορΓορΙβΓ βδυπι Ιί^ηί ίηΓιοίβ1)αη1υΓ Ιιοηιίηβδ, βί 
βοάβπι ρΐαηβ π)ογ1)ο 6;α5ά6ΐη οαΓο οοΓΓαρΙα ΓοΓβΙ ? ΙΟίτ δΕΒΜΟ ΙιΝ ΑΝιΝϋΝΤΙΑΤΙΟΝΕΜ Β. V. ΜΑΕΙΛ. 110 χοινωνουμεν βτ^Ορωποι, δς ή πάναγνος έςίστούρ- ^ ίιηιη&οαίαίαιη ρΓΟϊΙοπΓβηΙ, Οευιη ρΓβοί1)υ3 βχοΓα- 
γτ,σί, χβΐ τον Σωτ^πΑ ένέδυσεν. 1)αΙ, αΐ Ιιαηο ιηβάίοίηαιη ιηίβοβΓβΙ. Οβί ροΓΓΟ ηοη 

βταΐ Γο^αηΙβιη (ΙββρίοβΓβ, Ιυιη ςηία άί^ηα βραί ςαω νοίίβ ηοη ΓρϋδίΓίΐΓβΙηΓ, Ιυιη ςαία ίά ΐρβαπι Οβαβ 
&π1βη1βΓ 6χορΙ&1>αΙ. ΙάοίΓοο αάηιΪΓαηάυπι ίΐΐαά ρβΓαεΙιιπι 6δ1 ηιγδίβπυηι ; βΐ ραΓΐίοίραπιη3 1ιοπιίηβ9 
11109 Οβί ΟΑΐΌββ, ςααβ ρηηδδίπια ίΐΐα οοηΐεχηίΐ, βΐ ςυί1)η8 ίηάυίΐ δαΙναίοΓβπι. 

Κζ.' ΟΤμαι δί, καΐ δυοΤν τούτοιν ίνικβ ανθρώπων XXVI. Ρογγο βΐίαπι άυρίίοί Ιιαο άβ οαιίδα, αΙ 

Ι[χου« -πΛΤς ή τλν ύτΓίρώνυ;ιον κυιξσασβ, "ίνα τβ ςηίάβπι αΓΐ)ίΐΓ0Γ, ΩΙία Ιιοηιίηαπι βα νοοαία ββΐ,ςαο θεφ κοινωνιζσ^ χαι τζς έπι γτ,ς δ<5ξης, δόξα γάρ τψ 
^ΐΊκότ^ χαι &χιρ ήμΤν ταπεινά, χζΐ λοιπόν όπως 
τοΤς άνθρώποις γένηται δήλον, μέχρι τίνος 6 πη- 
λός άναπτηνβι δύναται. Ούτε γάρ βεψ, και της 
δπεράγνου δίχα, £πορον ήν ή του γένους βοτζΟεια, 
και ουδέ τις »Τλκ»ν ανάγκη μή δν ^λλως Ιχειν τήν 
«αναγνον δαψιλώς έμ^ορηΟηναι των θ&•<ον, μή 
τυχ,ουσαν των κάτω. *11ν γαρ καί τοΰτο θεψ ρ^Ε- ίΐΐυπι ςυί βδΐ βαρβΓ οπιηβ ηοπιβη ρβρβπΐ, νίάβ- 
ΙίοβΙ ίυηι α( οοηιπιαηβπι οαπι Πβο ΙιαΙ)6Γ6ΐ βαιη 
ςίοπαπι ςηβΒ ΙιυΐΓ. α ΙβΓΓβηίβ Ιπ1)αίΙαΓ, ηαπι ηοβίΓα 
ςηοςυβ ηιίηίηια ίη ςίοπ&ηι ΏβΊ οβάηηΐ ; ίηπι βΐί&ιη 
ηΐ Ιιοπιΐηί^υβ ηιαηίίβδίαπι ΩβΓβΙ, ςαοαδςιιβ βνοΙ&Γβ 
οοΒηυπι ηοδίΓηηι ςυβαΐ. Νβςιιβ βηίπι αηίαΰπι Οβο 
ίϋίδδβΐ,βΐΐαπι α1)3βη1β ίΐΐα ρΓ® οωηί ρηπίαΐβ ραΓ&, 
Ιιαηιαηο ββηβη ορβηι ροΓΓί^βΓβ, αο ηυΐΐα ραήΙβΓ διον, £ν(»0(ν μετρησαι τξ ΠαρΟένφ τήν τέρψιν, εΐ Β οοβοΐ^αΐ ηβοβδδίΐαδ, ηΐ ηοη αϋΙβΓ ραπδδίπια ϋΐα άί- 

χβι μή γης έχε(νη γε έδεήΟη, ^ν ή παρ* Ιαυτής 

λαμνηδών τοΙς άυλοις συνηπτεν. Ει δέ καΐ μή 

γνώριμος άνθρώποις, ο7ων ^,ν άςία ή μακαρία, έν- 

5άδε χαΟ(σιατο, ούΒΙ πάρα τοΰτο τής προσηκούσης 

5ν βπετύγχανε δόξης εν ούρανφ. Άλλ* Ίνα το (νυν 

δτι θεός έν ύψηλοΐς, και τοΤς γη*ίνοις δοξάζεται, 

το»Λθ κ3ίκε(νη γένηται έκείνφ καταπολί) έοικυΤα, 

χα'- μηδενός δν άμοιρουσα προς δόξαν τυγχάντρ, ο5 

»Βΐ Θεός, και όπως άνθρωποι μή τοσούτον, δ παρ* 

Ix'^1Μ, ώτιν δψος ήγνοηκότες, δια ταΰτα καΐ γήν 

Ιπάτη»» ή υπερένδοξος, καΐ τψ έξ αυτής έλύτρφ 

περ'.εβλτίβτ^. νίηίδ πιηηβπ1)ϋδ οορίοδβ οηπιηΙαΓβΙαΓ, ςυαπι βΙ 
βΟΓϋπι ςαο) αά Ιβιταπι ρβΓίίηβηΙ ρΗΓίίοβρδ βχβϋ- 
ΙίδδβΙ. ΕΙ Ιιοο βηίπι Ββο Γαοϋβ βΓαΙ, ΥίΓ^ίηί, ςααπι 
δαυδ δρ]6η(1θΓ ]απ) 0(Βΐ6δΙί1)ΰδ αδδοοία^αΐ, εοη^Γϋ&ιη 
6 δυρβΓπΊδ ίυοαηάίΐαΐβπι ίηιρβιΐίπ, ηίδί βΐ ίβιτα 
ίρβα ίηάί^υίδδβΐ. Είδί ροΓΓο ίηεοπιρβΓίυπι Ιιοπιίηί- 
ΐ3ΐΐδ ρθΓΠΐόΐηδίδδοΙ, ςυί1)αδ ίΐϋο 1ιοηοη1)ΐΐδ ύβαΐα ί11& 
(Ιίςηα 1ια1)6Γ6ΐαΓ, ηοη ίάοίΓοο Ιαηιβη οοηδβηίαηβα 
δίΐ3ί ρίοπα ίη οοβίίδ ΓπααάαΙα ΓυίδδβΙ. Υοπιπι βηίπΐ' 
νβΓΟ αΐ, ({αβπιαάπιοάαπι Οβυδ ίη δαρβΓηίδ βΐ ίη 
ΐ6ΓΓβδΙπ1)υ9 ςΙοπΩεαΙϋΓ, ίά ίρδηπι ΥίΓ^ίηί αίροΐβ 
Οβο δίηιίΐΐίπΐφ οοηΙίηςβΓβΙ, ηβνβ βχρβΡβ Ιΐϋβο ίορβί &!ίεα3α9 §Ιοη9, ςηα Οβυδ ΙιοηοΓαΙΠΓ, Ιηπι βΐίαπι ιιΙ; Ιιοπιίηίύηδ (απι ρΓΦΟβΙδαπι Ιιοο δηιιηι ίρδοηιηι 
άθοαβ ηοη ρβηϋαβ ΙαΙβΓΟί, ρΓορΙβΓβα ^Ιοηοδίδδίπια ίΐΐα βΐίαπι ΙβΓΓαπι Ιιαηο οαΐοανίΐ, 6ΐ ΙβΓΓβηο ίηάιι• 
ιηβηΐο 63ΐ οίΓ6απιτ69ϋΐ£ΐ. 
ΚΖ*. Και δια τοΰτο, ΜεγαλεΤα, φη^τιν, έποίησέ Ο XXVII. ΕΙ ίάοίΓΟΟ, ^βΗΐ, ίηςυίΐ, τηίΗί ηιαρηα ^ιά μοί & δυνατός. Ταΰτα δΐ έναργώ; εΤχε, και ουκ 
εδεΤτο ποιηΟηναι το γεγονός* άλλ' εφανέρωσε, σαφή 
«σι κατέκτησε, δηλοΤ το έποίησε. Και δι' α*τ(αν 
?ί»ς τοιαύτη ν ό Γαδριτζλ, κατά τήν της γλώτης 
8:χ«εονίαν, ΧαΤρε, έφώνησε, κεχαριτωμένη^ καΐ εύ- 
>.ογι;μ1νη, ίν' ήμας, τε διδάξτ[^ οΊαις δει χρήσθαι 
^ΐυναΤς «ρος αυτήν, καΐ οΤον, αύτ^ τδ μεγαλεϊον, 
4νάγραπτον ττί έξαγγιλί^ ταύττ^ προθείη. *Ηδύ- 
νατο γαρ και ταΤς άγλώττοις του νοΰ λαλιαΤς τήν 
λειτο•^ργ(αν οίκονομήσε'.ν έχε'νην, και τψ αΰτψ 
χ^ίομίνης δργάνψ των λαμπρών της Παρθένου δια- 
χ^ίύσΕ'.ν ρημάτων. Καΐ ι?^γε μή τρόπος ήν έτερος, 
ουτ^ς δΐ, "ίνα, τ6 ταπεινόν ί Δεσπότης αναβαλλόμε- 
νος, μή σφόδρα ύψηλώς καΐ μή καταλλτ5λως διασαλ- ροίεπΒ 68ί •'. ΗίΒΟ ροΓΓο ηια^ηαΐία α1)δςηβ άυΙ>ίο 
ίΐΐα ]απι ροδδίάβΒαΙ, ηβο ορυβ δαηβ βραΙ αΐ ΩβΓβΙ 
ςαοά ίαοίαπι ΓαβΓαί ; αΐ νοοίδ ίΐΐίαβ, ^βαίΐ, δβη&ιιβ 
θδΐ, ίηαηί(€$ίανα ^ βΐ 0}ηηχ1>η& ρβνερίαια β^οοϋ. ΑΙ- 
ςηβ βαάβπι ίοΓίαδδβ άβ οαυδα βα^πβΐ ηιίηίδΙβΓ ο 
1ίη8ηα3 ηδΠδ βχείαπι&τίΐ, Ανβ, ρταίχα ρίβηα, Η Ιβηβ- 
άίοία^ ηΐ δοίΐίοβΐ ηοδ άοοβΓβΙ (ίαί1)αδ βαπι νοοΛιΐδ 
οοπιρεΙΙίΐΓβ οροΓίβαΙ, υίςαο δαο Ιιαίο ηαηΐίο νβίαΐί 
ίηδοπρίιιπι ρΓοροηβΓβΙ, ςυαηία ΥΐΓβίηί ίηβδδβΙ; 
βχοοΙΙβηΙία. ΡοΙβΓαΙ βηίπι δρίπίαΐί δίηβ νοοί1)ΐΐδ Ιο- 
ουίίοπβ πιίηίδίβπαπι ίΠα(1 ο1)ίΓβ, βΐ νίΓβίηίδ, ίη- 
δίΓυπιβηΙο νοοίδ ηίβηΐίδ, βχίπιία νοΛα ρβΓοίρβΓβ. 
Οααη(|ααπι ηοη αΐίαδ ςαίδρίαπι δβά Ιιίο πιοάοδ 
(Ι60β1)α1, ηβ Οοπιίηυδ, άαπι ηοδίΓαπι ΙιυηιίΙίΙ&Ιβιη τ'τ^ τφ πράγματι, και άλλως, 6*τι και ημάς λ ίπίΙαοΒαΙ, ταΐίοηβ ηίπιίδ δηΜίπιΙ, βΐ δβοηβ αο Γββ 
Ιδει μυεΤαΟαι τά τλν ύπερήφονον πλνίττοντα, ύπερ ροΓ δβ βχίββΓβί, ίαοΐυπι νβΐηΐί 1υ1)α βηηηηΙίαΓβ ^ν }^ ο!χονομ(α και τοιαύτη. ΚΗ'. Πάσα δν και ή αγγελική διακόσμησις, οΤ- 
μα:^ ουρανός τε και ήλιος, και γή κα» Οάλαστα, και 
πάσα τότε ή κτίσις, ίχαστα μετά γλώττης άναπλα- 
Λ*γτα, τδ Χαίρε τζ Παρθένφ συνεξεβόων τψ Γα- 
€ρ•.ήλ• χαί καΟάπερ έπι χοροΰ, τό μελψδημα δια- 
^Γ/όμενα του ΐϋρωτοστάτου, τά αυτά δν πολλάκις 

» ΙΛ€. Ι, 49. νίάβΓβΙυΓ ; ρΓΟίδβΓίίπι νβΓΟ ςαοά βΐ ηοδ, ρΓΟ (|υϋ)α8 
Ιιοο πιγδΙΟΓίυπι ρβΓαββ1)αΙιΐΓ, άοοβπ οροΓΐβΐ3αΙ ςηί- 
ΐ3αδηαπι αΓπιίδ νιιΙπβΓβΙπΓ δυρβΓ^Πδ. 

ΧΧΥΙΙΙ. Οπιηοδ ίΐαςαβ, υΐ αιΙϊίίΓΟΓ, αηββίίοί ογ- 
(Ιίηβδ, οορίαπιοιυβ βΐ δοΐ. βΐ ΙβΓΓα, οΐ πιαΓβ,βΙ ςα©- 
νΐδ αΐία ΟΓβαΙιΐΓ», ςιιαδί δίη^αΐοο ΓυΓδίΐδ οοηθίίίΒ 
1ίη§υα δαα πίδίηιοΐο), αηα οπιηβδ ουπι Οα1)Γίβ1β, 
Ανβ, ΥΐΓ^ίη! αοο1απι&1)αηΙ ; βο νοίαΐί οΙιογο ίαοΐο, 
πιβίοάίαπι 6 οΙιοΓαςο βχοίρίβηΐβδι ίάβπι δφρίπδ ίη [ ίϋ ΙδΙΟΟΚΙ ΤΗΕ88ΑΙ,0ΝΙ0ΕΝ818 112 §γηιιη ΓβρβΙβ1)?ιηΙ βΐ βίιηαΐ ουιη οΐιοπ ρπηοΐρβ Α *«^ άνείλιττον κχΐ ανυμνούν, καΐ συνεφβέγγοντο αοοίη6ΐ)αη(. ΤαηΙα δοίΐίοοΐ ρυπδϋΐΓΏίο ίΠίιΐδ ιηα- 
^ίΟοβηΙία 6ΓαΙ, β Ι Ιιοο ραοΐο α οΓβαΙαπδ υηίνβΓδίδ 
νίΓβίηοιη δαίιιίαή οροΓΐβ1)αΙ. Οιιοά δί ηοη 1ίη§υα, 
ρΓορΙβΓ βαιη (ΐπαηι άίχίιηυδΓαΙΐοηοιιι, αΙοβΓίβ Γαο- 
Ιίδ ^ααάίαπι δυιιιη ουηοΐα ιηαηίίοδΙανοΓαηΙ, βυιη 
αά δρΙβηάίίΙίοΓβηι οοηϋίΐίοηοιη δβδβ ρΓονβοΙα ροΓ- 
δβπδβΓυηΙ ; 3.(ς[α6 ίΐα ΟΓβαΙϋΓαΓαπι υηίνβΓδίΙαδ οία- 
ηαδ €ΐί3.πι (]ααιη ροΓ Ιίηςυα; πιίηίδίοπαπι ΙαυάίΐΙΐδ- 
δίηιβί ϋΙίυδίηαβηαΙίαοβΙβ^ΓανίΙ. Οαοίΐ οηίπι ηβ(ΐαβ 
ΟΓβαΙαΓίΒ ςυδοςαο ΙοΓΓβδίΓβδ, ηο(ΐυβ αΐίοί, δί ηα» 
6Χ8ΐα1)αη1 ΟΓβαΙαΡίΒ, ροΙβΓαηΙ, Ιααι ρΓορβ δοίΐίοβΐ 
αιΐ Οβαπι αοοβάβΓβ, αΐ Ιιοίο ςυίάοιη δοιηβΐ Ώαο δβ- 
(Ιβιη δαρροηβΓβΙ, ίΐΐα νβΓΟ δίΓαΙαπι, αί αΐία εί^υιη, 
αϋα ροΙαίΏ, βΐ αΐΐαοι αΐία υδυιη ρΓίΒΐ)6Γ6ΐ, αί αΐία τψ χο;:άρ•χψ. Τοσούτον γάρ το της τεανάγνου μ&γα- 
λεΐον,- χαΤ οΰτω πάσα ή χτ{9ΐς προτειπειν ώφβιλκ 
ττί ΠαρΟένψ. *Αλλ* εΐ μή γλώττ^, δι' δν εΓρητβι 
λ6γον, πράγμασι δε έδήλωσαν την χαραν, δι' ων 
ξσΟοντο προς το φαιδρ'^τερον Ιαατών μεταποιηΟ^ν• 
των και οϋτως ή δημιουργία πάσα τά μεγαλεία 
της πανυμνήτου γλώσσης τραν<5τερον διεκιζρυξεν. 
*Ό γάρ ουκ δν εΤχε τών έπΙ γης Ικαστον, ούδ* Λν 
ει τι και έγεγ(5νει, έγγυς οΰτω θεοΰ γενέσθαι, ώστε 
6' μεν Ιαυτό καΟέδραν ύποθεΤναι θεφ, Η δΐ κλίνην, 
και τροφήν άλλο, ποσιν δέ Ιτερον αλλην τε άλλο 
χρήσιν καΐ άλλο γλώττης άκούειν Οΐΐκήν διηχούσης 
ένέργειαν, άνθρωπος δε και λ($γων καΐ διαίτης 
κο'.νωνησαι θεψ, και οΰτω πάντα τφ ξ-ίνφ 1ίη8ααιηάίνίηίδΠΐοΙίΐ3υδΓβδοηαιιΙβιη ααίΙίΓΟί,Ιιοιηο β λαμπρυνθησαι άγιασμφ, τούτου ^^στα και δτουοΰν νβΓΟ οΐ δβΓίηοηβδ βΐ οοιηπιυηοπι νιΐο) ΓαΙιοηβιη 
οιιιη ϋοο ΙιαΙ)βΓβΙ, βΐ δΐο οιηπία ηυνα Ιιαο δαηοΙίΩ- 
οαΐίοηβ ηο1)ίΙίΙαΓοηΙυΓ ; ΙΐίΒΟ οιηηία Γαοΐΐΐίιηβ ο1 αΙ)δ- 
ςαβ υΐΐο 1α1)0Γ6 ρβΓ ρατίδδίιηαιη ίΠαιη οοηδβςυί 
ροΙιιβΓυηΙ. Οιιαικιααιη βηίιη ηβςυβ αΐίο Ιι-αηδίαΐα 
ίαοπηΐ, ηβςαο α οοπδαθίο βαραπι δίαΐα (ΙίδίΓαοΙ®, δίχα π^νου τυχεΐν διά της πανά•ρ>ου δεδύνηνται, 
Μν^τε γάρ Ιτέρωσε μεταστάντων, μιίτε τώ; ειωθ6- 
των διαζευχΟέντων, μήο* έτέρψ συντυχόντων ά•/βΐί 
τ<5πψ -ζ τρ^πψ, άλλα πάντων έφ' άπασι κατά χω- 
ράν μεν<5ντων• μετ* αυτών ή πολυύμνητος καιν(^ν 
τίνα τρόπον Ινωθήναι τον Κτίστην πεποίηκε. ηβςυβ αιιΐ Ιοουαι αΐίαιη αυΐ αϋαιη δβ ΙιαΙ)οηάί ΓαΐΊοηβιη δθΓΐίΙα3 δίηΐ, δβά οιηηβδ ίη δαα δβάβ ρβηηαη- 
δθΓίιιΙ ; ίΐΐα Ιαιηβπ οηαηί Ιαικίβ άί^ηίδδίιηα Υιγ^ο ηονο ςιιοάαιη πιοάο βίΤβοίΙ, υΐ ϋΓβαΙΟΓ ουιη ϋδ οοη3αη- 

ββΓβΙϋΓ. ΧΧΙΛ. Ηΰθο ροΓΓΟ δυηΐ ΗοάίειηΦ δοΙβπιηΊίαΙίδ βΐ 
άοηυιη 6( ίΓαί-Ιυδ. ΙΙοάίθΓοα 1ΐ83ο δαίαΐαΐίο ηονο- 
Γυιη ιηίΓαειιΙοΓαιη βίΓβοΙπχ βχδΐίΐίΐ. Ηίο ίαυδίυβ 
6α1)η6ΐίδ ηυηΐίοδ αΙΙβΓυιη ρποΓβ δρΙβηάίάίοΓβιη 
βοΐβιη Γ6ΐ)αδ οιηηίΒυδ ίβοίΐ ίΙΙυεβδοβΓβ. Ηφο οοιη- 
ρβΠαΙίο, ΙβΓΓβδίΓΟίη (ϋδοίηάβπδ ΙυηίουΙαιη, ίηάα- 
ΐηβηΐο άίνίηίΐιΐδ 6ΐα1)θΓαΙο Ιιοιηίηβδ είΓουιηνβδΙίνϋ. ^ περιέβαλλε τους ανθρώπους. Τούτο το πρόσρημα Κθ'. Ταύτα δε της παρούσης δώρον και γέννημ» 
πανηγύρεως. Ό νυν ασπασμός τών καινών γέγονε 
θαυμάτων δημιουργός. Το του Γαβριήλ εύαγγέλιον 
ήλιο ν άλλον, τον προτέρου λαμτρότερον, πασιν 
έπιλάμψαι πεποίηκεν. Αυτή ή προσλαλιά, τδν χοι- 
δια(3ρι{ξασα χιτωνίσκον^ θεουργικ&ν ίνδυμα κον Η(Βο αΐΐοοηΐίο οδΐ νβίβηιπι Φπί^ιηαΙυιη οχρίίοαίίο. 
6ΐ ηοναΓαιη ηονβΐΐο) οθίαΐίδ βΓαΙίαΓαιη οχδίδΐίΐ 
8ρ1βη(1θΓ. Ηα?ο νβΐ αηΐο οΒΟοηοιηίφ βχίΐυηι, δαίνα- 
Ιοπδ δοίΐίοβΐ ΓβδίίΓΓβοΙίοηβιη, νοηβΓαηοΙίδ ϋϋδ νίπδ, 
€[Όί 8ρυ(1 ίπίβΓΟδ δοίΐεΐ^αηΐ, ^α^υηά^ιαιίδ οααδα 
βχδϋΐίΐ βΐ 1ί£ΐίΙί(Β. δίευΐ βηίιη ίη ΙβΓΓα άβ^βηΐββ 
Ιιαηε δαηβ οηιπίαπι ]υεαη(ϋδδίη)αα] αηηυηΐίαΐίοηβηι 
ρΓΦοίηαοΓοίηΙ, δίο Ιιαυά ρΐαηβ ροΐυίΐ, υΐ ρυ(ο, βοδ 
νβΐ ίη ίηίβπδ δπανίδδίηιυπι Ιιοο ηι.ηΐίαπι ΙαΙβΓβ. 
Οηπι νβΓΟ α^'ηονβΓαηΙ άβ ηονα ίΐΐα αΐΐοευΐίοηβ, 
αίςυβ βαηι, ουπι (ΐαΙ)ΓίβΙ νοοββ ίΠαδ ρΐΌΐυΙίΙ, ςαο- 
άαπιπιοάο αυάίβΓοηΙ, ραΓ δαηβ βΓαΙ, ηΐ ςαυάβΓβηΙ 
βΐ βχδυΙΙιΐΓβηΙ, ηυίρρβ ς[αί ρΓοχίιηαηι οοηδρίοβΓβηΙ 
1ί1)6Γΐαΐ6ηι. Ηοο ηαηΐίυπι ^6ηί4υ6, ηβ ρΙυΓα (Ιίεαηι, 
€Γ6αΙαπδ οπιηίΙ)αδ ΙιίΙαπΙαΙοιη οοηοίΐίανίΐ. 

XXX. 1(1 νβΓΟ ρβΓδρίουβ ΙοδΙαΙιΐΓ βΐ Ιΐίοο ίηΙβΓ ^ 
αηηί ΙβπιρβδΙαΙβδ ρυΙοΙιβΓΓίΓηα, ςυοο Γΐί1)υδ οπιηί[)υ8 
ρΓίΒδΙαηΙίδδίπιαη] δίαΐαδ πιαίαϋοηβπι βΐ νβΐϋΐί νίΐ» 
ΓοάίηΙββΓαΙίοηβπι 1)βηβίιοβ βΙαΓ^ΙΙαρ, (]υοάίΐηηπιοάο 
ηβπιρβ βια^βδοβηδ, δί οιυίΐαδ ροίοδί ίηοΙΙοίίδ, ίΐΐαά 
£;&αάϋ ηαηΐίυηι δρίβηάίάβ εβΙβΙ)Γαη(1ϋηι ηοη οδίβη- 
άαΐ; 210 ηβ ςυίδ βαπι, υΐ ίΐα άίεαηι, ίπιρΓθ1)ίΙαΙί3 
ίηοηδβΐ, αηηηηΙίαΓβ ρβΓδρίοαβ δηα νβηιΐδίαΐβ δΐιι- 
άβΐ, ηαηο ίΐΐαά ΓβάίΓβ (οπιριΐδ, ςαο εΓβαΙυΓίδ οπι- 
ηί1)αδ βαυάιηπι αίΤυΙδίΙ. 

ΕΙ δαηβ ηυηε ηιι1)βπι, νβΐυΐί §Γαηιίαπι ςααηκίαπι, 
6 Γαίϊίίδ δαίδ δοΐ α1)Γαο1ίΙ, δρΙβηάίάίοΓβηκιιιβ βπιίΙΙίΙ τών πριν μίν κήρυγμα αΙνιγμάτων νέων δε νυν 
χαρίτων άγλάϊαμα. Τοΰτο και πρδ του συμπερά- 
σματος, λέγω δε την του Σωτήρος άνάστασιν, τοις 
κάτω σεμνοΤς άνδράτιν ήδννή και χοιρίεν κίνημα, 
'ϋς γάρ έπι γ/^ς οια ποοφηται τοΰτο δη το πάν- 
των χαριέστατον διάγγελμα προηγόρευον, οϋτω 
δή και Ιν ζβτ^ άγνοεΤν, οιμαι, ουκ εΤχον το τερ- 
πνότατον εύαγγέλιον. ΕΙδ^τας δΐ, και της καινής 
ώσπερ άκηκοότας προσρήσεως, 6'τε 6 Γαβριήλ έφώ- 
νει, χαίρειν εικός και σκιρτςίν, δ'τι τήν έλευθερίαν 
•ζγγικεν ένοπτριζόμένους. Τοΰτο το μι5νυμα, "ίνα 
μή πολλά λέγω, φαιδράν άπειργ^σατο πατάν τήν 
κτίσιν. Α'. Παουπογράφει δΐ το σαφές καΐ ή καλλίστη 
τών ωρών ή δε, δι' ων πασι βελτίστην μεταβολή 
και άναβίωσιν οΙονει χαρίζεται, ώσττερ οίδουμένη, 
ε*ί γε μή λαμπρον, δι' ών έχει φαίνειν, τ^ της χα- 
ράς έκεΤνο μτ{νυμα Ιπιδείξτι^* και ώς εΙπεΐν, ινα 
μή τις άγνωμοσύνης αυτήν γράψαιτο, τ^ παρ* Ιαυ- 
της καλλονζ σπεύδει τρανώς διαγγέλλειν ώς οΰτός 
έστιν ό καιρός, καθ' δ'ν ή παγκόσμιος Ιπέστη- 
χαρά. 

Νΰν γάρ ^λιος της όκτΤνος ώσπερεί λήμην τ4 
νεφώδες άποξέει, και διαυγεστέραν άφίησι τήν λο^μ•* 113 8ΕΚΜ0 ΙΝ ΑΝΝϋΝΤίΑΤΙΟΝΒΜ Β. V. ΜΑΠΙ.Ε. 114 «η^^νχ, και ύπίρ γην ίίρχιται πλίϊον ιτροσγειτο- Α ίυΙβΟΓβιη, αο ρΓορίυ3 ΙβΓΓ&ιη οαΓδαιη δΐιαιη ίηοίρίί νι,Γ#, ^891 μονονου προσφίιΐνών την του νέου χαΐ 
μιγάλου του$β φωτός έπιφάνκιαν, χαΐ ως ^ρτι χχΐ 
«ύτος τήν ίναχαίνισιν δέχκται, χαι ύπο νώτα χού• 
1ΓΓΕΓ» της γζς βραχέα βούλεται, τήν αχτίνα. 

Ννν ουρανός, οίον Ιμάτιον 1αυτ6ν περιβάλλων 
χαινον, σχυθρωίΕ^ητα μίν πκριδύκται, διαύγειαν 
(Ι άμφιέννυται, χαΐ ώσανεί τίνα χ6σμον της οΐ/.είας 
ΙνΟητος τους αστέρας προβάλλει, ποιχίλου τβ χαί 
{ιαλαμκη είχόνα προΟβις 1αυτ6ν, οΤς Ιπιπλα ποι- 
χ{λλ»ν έσπού^ασται* χαΐ νυν μάλλον ή πρΙν θεού 
{ιηγηαΟαι $6ζαν γράφει. 

Νυν γη βοτάνας άν(ησιν εΙς κάλλος ξένον χαΐ 
οΤον άμ(μητον, τφ πολυειδεΐ των χροών έζυφαί- ίηβΙίΙηβΓβ, οΐΏηί})α9 ρΓορβιηοίΙϋΐη βΙαία νοοβ 3η- 
ηυηϋαηδ ηονί 1ιυ)ΐΐδ αο ιηαβηί Ιαιηίιιίβ ΟΓΐυιη, β1 
ςυοιηοάο ίρδβ οιηοςυβ ηαηο ίηηονβΙιΐΓ, πϋο ταϋΐοδ 
βυο8 δΐιΐ) ΙβΓΓΟ) άοΓδυηι 1οη§ίοπ1)αδ ΙιΟΓίδ ραϋαΐαρ 
α1)δοοη(1ΐ. 

Ναηο οφΐυιη νβίαΐ ηονο δβ ίηάυιηβηΐο αιηίοίβηδ, 
ΙβΙποειηι άοροηίΐ ίαοίβιη, ΙιϋαπΙαΙβπιςαβ αδδαιηίΐ, 
βΐ (ΐυβιηάαιη νοίαΐί δυΐΒ νβδίίδ ΟΓηαΙαπι δίβΐΐαδ ρΓΟ- 
ΓβΓΐ, 8636 ναηβίαΐβ νοηυδίυιη αο ηϋί(1αιη 6χ1ιί1)6η5 
ίη 6Χ6ΐηρ1&Γ ϋδ ({υί δυρβίΐοοίίΐί γαπβςαικΙίΒ ορβΓ&ηί 
ηαναηΐ ; 6ΐηυαοιΐ]α^ίδς[ααιη αηίβα 8β Οβί^Ιοπαιη 
βηαΓΓαΓβ ΙβδΙαΙΠΓ. 

Ναηοΐβΐΐαδ ^αιηίηαίη ιηίΓ3πι &β ηαΙΠ ίιηίΐαηά&η) 
ρυΙοΗπΙυάίηβιη ρΓοΓβΓΐ, πιαίΐίρΐίοί ναπβίαΐβ δΰαιη νουφχ, και τοις ζωγραφεΐν αίρουμένοις άνΟουργιχά ^ οοηΐβχβπδ δαρβΓΩϋίβιη, αίςαβ ίΐΐίδ, ςυί οιιρίαηΙ βάμματα χορηγούσα, 8* ών τοις ζωγραφιχοΤς ενεστι 
«λάσμασι διαμιλλασθζι προς τήν άλήθ^^βν* ϋάσι τε 
^οτοις άναβιωναι πχραχελεύεται, και το λαμπρών 
έξομνεΤν της πανηγύρεως. Χαίρει δΐ τοΤς παρ* 
Ιαυτης ανθεσι στόλιζα μένη, χαΐ Ιαυτήν στρωμνήν 
{»χοτ{6ησιν επιεική, ή πριν ανήμερος ήν. 

ΙΙύν θάλασσα, οΤα προ μικρού πολεμία, τοΤς κύ- 
μασι τήν γείτονα τύπτουσα γήν^ άπειλεΤν τά δεινά 
«χυσαμένη, γελώσα, τάς διαλλαγάς έπιζητεΤ, ώς 
βρτι πίσιν έπέδραμε μαρτυρούσα, ή πά'/τα νουν 
ίχερέχουσα είρτζνη. Νυν αήρ Ιϊπιον διηχεί τήν οφι- 
λά^ριυπον πνοήν, καΐ μεγαλ^κροτον έκτινχξά- 
μενος βρϋντήν, και οΙονει τιφασσώς έπιπνέων, των 
οικίσκων πάντας καΐ καταδύσεων έκκαλεΤται, ^(λα 
κροστνιΤν ύπισχνούμενος. 

Νυν τετραπόδων μεν άγέλαι σκιρτ^ν, καΐ τ9| 
μητρί γζ προσπαίζειν, καΐ πωλικώς ένάλλεσ6αι 
διζνίστανταΐ• Νεοττών δέ γένη τό πτερον απονον 
έφαπλοΐ «θός αέρα* και μουσικως κιθαρίζειν ετοι- 
μάζεται τά «οικιλόφωνα, χαίρειν έκ τούτου πάντχ- 
διχσημαίνοντα. Καθάπερ καΐ άνθρωποι, δι' ών νύν 
]ΐ£ν του σώματος άποτιθέμεΟα τών ενδυμάτων τά 
χλιία», δι' ών δέ πλεΐν καΐ στρατηγεϊν άρχ^μεΟα, 
καΐ «ρ^ς αποδημίας Γεα6χι, και δ'λως χείρα καίνοΤς 
εχι^άλλειν εργοις• δτι νυν τό βαρύ της παλαιότη- 
τας, διχγγέλλομεν, άπεξ^σθη, καΐ άνάπλασις διηρ- 
τίσθι;, και χαρά έζεχύΟη, δι* ήν άλλος άλλφ, καθά- 
περ %ήρ'<>; τοίχους διιών, χαίρειν διχκελεύετχι, ρΐη§6Γ6, οχ ίρδίδ 11θπΙ)11δ ΟΟΐΟΓβδ ρΟΓΠ^βΠδ, ρβΓ 

ςυοδ ο1{ΐΙ)θΓ3ΐα ρίεΙΟΓαιη ορβΓα οιιιη ίρδα ΓβΓαιη 
νβπΐίΐΐβ οοΓίβΓβ ςαβαηΐ. Τυιη ιιΐ 3Γΐ)0Γβδ οιηηββ Γβ• 
τίνίδοαηΐ, αο δοΐοιηηίΐαΐίδ ΙιοάίβΓηο} οοηοβΐ6ΐ)Γβη( 
δρΙβηάοΓβιη βάίοΐΐ. Ι.αθ1ί1ίαιη νβΓΟ ρροάίΐ, δαίβ ββ- 
ιηβΐίρδαιη 11οηΙ)αδ βχοΓηαπδ, ςυδΒ^υβ Ιιογγογθ δςαα- 
ΐ6ΐ)α(, δβδβ ηυηο δίΓδίΙαιη οοη^Γυιιηι βυρροηίΐ. 

Νιιηο ιηαΓθ, ςιιοά Ωυο(ίΙ)αδ α(ΐ3&06ηΐ6[η Ιβιταιη 
ίπδΙαΓ ΙιοδΙίδ ραηΐο αηίβ ί6Π6ΐ)α(, ςρανία ιηίηαη 
οβδδαηδ, αο πάβηδ, ΓβεοηείΠ&Ιίοηβπι ςυαβπΐ, δίο 
Ιβδϋιηοηίο δυο οοηβπηαη3,]αιη ραοβιη ίΐίαιη οπιηι- 
1)αδ αάνβηίδδβ. ^ηχ οτηηβηι $6η8ΐΐϊη βχδηρβναί ^*. 
Νυηο αβΓ, ίηοΐβπιβηΐβδ νβηίοδ αο ρβΓδίΓβρβηΙβιη 
ΙοηίΙπιηι α1)ΐ6ς;αηδ, ΙβηίΙθΓ δαδίίΓΓαΙ, αο ιηαηδυβίβ 
αβρίραηδ οπιηβδ ςαοάαιηιηοάο βνοοαΐ β άοιηαη- 
^ οΰΐίδ αίςαβ 6 1α(6ΐ)Πδ, ^ηοαηάβ δβδβ ρΓοίΏΐΙΙβηδ 
αδρίΓ&ΙαΓϋΐη. 

Ναηο ςυαάΓυροίΙααι ^Γβ^βδ αδδΠΓ^βηΙβδ βχδπΚαηΙ, 
βΐ πιαίη ΙβΓΓΟθ αΐΐαάυηΐ &ο ριιΙΙοΓαπι πιοΓβ Ιηρα- 
άίαηΐ. νοΙυοΓυηι νβΓΟ Γβοβηδ εηαίαπίίπ ς[υοΙςαοΙ 
δΐιηΙ^βηθΓΕ, αίαδ ρβΓ αβΓβ δίηβ ΙαϋοΓβ βχραηάαηΐ ; 
βΐ οιυα3 δαανίΐαΐβ ναπί οαηΐυδ βχοβΠυηΙ, 3αοι]3πι δβ 
ραραηΐ, υΐ ηιαβΐεοδ εοηοβηΐυδ νβίαΐί αά είΙΙιαΓ&ηι 
πιοάαΙβηΙαΓ,δυαηιςαβ ρβΓίκΒΟ ^αυάίαπι υηαοιηηβδ 
δίμηίΟοβηΙ. Νβο άΐδδίπιίΐί ταϋοηβ ηοδ ςυοςυβ Ηο- 
ηιίηβδ ρβΓ Ιιαηο αηηί ΙβπιρβδΙαΙβηι Ιιίηο ςυίϋβπι 
ρίαρα ίΐΐα εοΓροπδ ίηάυιηβηία α1)^^^^ίηαδ, ίηάβ αα- 
Ιβηι βί ηανί^ατβ βΐ 1)6ΐΐ3 δΐΐδοίρβΓβ, βΙίΙβΓ ας^Γβάί, 
βΐ υπίνεΓδίπι ηονίδ ορ6πΙ)αδ ηιαηαπι αάπαοΓβΓβ ίη- 
είρίιηυδ; ςηαηάοςυίίίβηι ηαηο νβΐαδίαΐίδ ροηάιΐδ, 
χβ'. της ενώσεως δίδωσι και άντιλαμβχνει τά συναλ- {) αΐί αηηαηΐίαπιαδ, δυ1)1<ι1απι βδΐ, αϊ ΓβηοναΙίο ρβΓ- 
λάγματα. ίβοΐα, βΐ (Ιίίίαδαπι βδΐ ^ααάίυπι, ρΓορΙβΓ ςαοά αΐίαβ 

«ϋαιη, τβίαΐί ρΓΦεο νατΐβδ ρβΓο^ζΓ&ηδ Γβςίοηβδ, §;αα(ΐ6Γ6 ^α1}6^, ίωιΐβπδςαβ αίοιαβ ατηίοίΐί» ρί^ηοΓα 
άΛΐ 6ΐ τίοίδδίιη ΑοοίρίΙ. Άλλα τχυτα |α^, *ίνα τήν έκκενωθείσαν έκείνην 
δείξ^, και τά πέρατα διαλαοουσχν χαράς εύωδίαν, 
τι^τον έχει τον τρόπον κχ? ούδεποτ* αν μηνύειν 
τά της χάριτος σύμβολα κκτοκνήσαιεν, ϊως αν ή 
κχ-.νοτάτη και γήρω% κρείττων άνάπλχσις έκδέξη- 
ται τελευταία, ής ?^ "Ρ'^^φή του μυστηρίου τούδε 
καρπός. ΕΙ Ιΐδθο ιιαίιίοπι ίΐα δβ [ιαΙ)6ηΙ, αΐ ραίαπι ίΕοίααΙ, 
δυανοιη ίΐίαιη ^αικΙϋίΓαρΓαηΙίαιιι βίΤαδ^απ1^α1ηβδδβ^ 
βΐ αά ΙΟΓΓ30 υδΓ[ΐιο Πηβδ δθ»6 ρροίβηίΐίδδβ ; ηβο 
υη(ΐυαιη ίδΙαοοΠαΙο) ρραΠφ δγπι1)θ1α α πιοηβηιΐί ο£• 
Γιοίο ρί^ΓίΙαΜιηί, (ΐιιουδςυβ ηονίδδίηια ίΙΙβ βΐ δβιιβ 
οίαΐίδ ηβδοία ΓοςβηοΓαΙία άοιπαιη αάνβηβπΐ, οιι]υ8 
ίΓαίϋο βδΐ 1ια]αδοβ πι^δίβπί ίΓαοΙαδ. •• ΡΙιίΙίρρ. IV. 7. 115 Ιδίηοηΐ ΤΗΕδδΑΙ,ΟΝΙΟΕΝδΙδ 11β XXXI. Νθ8 αυΐβιη, β €[αί1)ϋ8 ΟΓία βδΐ Υϊγ^ο ϋΐα \ ^^' ΉμεΤς δΐ, έξ ων ή πολυύμνητοζ, το κοίνδν οιηηί Ιαυάβ άίβπίδδίπια, οοιηπιυηβ ίΙΙυά οιηαίυπι 
άβϋοίαπα, βΐ ρΓορΙβΓ ςαο3 ίβοϋ ίΐΐί ιηαςηα ςαί ρο- 
ίβηβ 63ΐ, δίουΐί ςαικίίαιη Γβοίρίπιαβ, δίο ίΐΐί, ςαββ 
^αηάβΓθ ά6(1ί(, νίοβιη Γβάάαιηυδ, ηοη ιηοάο βα 
ΓαΙίοηβ ςααιη α 6α1)Ηβ1β βίΐοοϋ 5αιηιΐ8, ϋίαπα οοιη- 
ρβ11αηΐ68, δβάίηΙβποΓα ςυοςιιβ ηο5ΐΓ2ΐ 6χρυΓςαηΐ63, 
βΐ οιηηβ α ηο1)ί5 τίΐίιιιη ρροουΐ βχρβίΐεηΐβδ ; υΐ ρα- 
ΓΐΟοαΙί ο®ηαπι ρο5$ίηιιΐδ {^υδΙαΓΟ,άαρββ,ίηοιααιη,ίΙΙαδ 
ηον&8 βΐ ρυπδδίιηαδ, ςυαδ Ιιχο δαίυΐ&ΐίο ιηίΓΟ ιηο(1ο 
αρρ&Γ&νίΙ. 5ίο βηίιη ςιιαπι ιοαχίιηβ ςαυάβΐ ίΠα δυρβΓ 
οιηηβδ §;1οποδ&, δί άβ ιηβηδα ίΙΙα, άο 0£ΐΓηί1)ηδ δοί- 
ΙίοβΙ υηί^βηίΐί Ρίΐϋ δαί δαϋαΐοδ ηοδ νίάβαΐ. 6υιη 
βηίιη Ιιαο άβ οααδα ρυη3δίιη& ίΐΐα ία ΙβΓΓαιη αάνβ- 
ηθΓΪΙ, 6ΐ δυα ίρδίοδ οαΓπβα Ιιιηίο& δαΙναΙοΓβπι έντρύφημα, χαι ύπίρ ών 6 δυνατές τά μεγαλεία 8ιέ• 
πλεξί μετ* αύτης, καΟάττερ εδεξάμεβα τήν χαράν, 
οϋτως άντιδώμεν τ6 χαίρειν τ^ πβροσχούατ[^, ου τήν 
του Γαβριήλ μ<5νον μύησιν προσφωνουντες, αλλά 
χαί ή μας αυτούς ?νδον έκχορουντες, χαΐ 6περ6ριον 
πάντα ποιοΰντες χίβδηλον τρ(^πον, ως αν του δείικνου 
γευώμεθα καθαρώς, της ξένης και πανάγνου τρυ- 
<ρής, ^ν ό άσπααμος Ικαινούργηαεν ούτος. Ο'ΙΙτω 
γαρ ή όπερένδοξος μάλιστα χαίρ&ι, της τραπέζης 
εκείνης, των του μονογενούς αύτης Που σαρκών 
έμφορουμένου; όρώσα. Έπει γαρ δια τούτο καΐ εΙς 
γήν ήλβεν ή ΙΙάναγ*;ος, και τον σαρκικδν Ιαυτης 
χιτώνα τον Σωττ,ρΛ Ιφέρεσεν, ΐν* ήμ'^^ ^ Σωτήρ 
τούτο γένηται δείπνος, και δια τής συγγενούς ήμϊν ίηάπβπΐ, υΐ ίάβιη 8αΙνα(0Γ 6]ηδΐηο(ϋ οοειι» ηο1)ίδ ρ αύτης σαρκός Θεψ πλησιάσωμεν, ου τυχεΤν δίχα της ββΓθΙ, 6( ρβΓ οο^ηαίαιη ηοΜδ 6^ι1δά6Π1 ΥίΓςίηίδ 
0&Π16Π1 &ά Οοαπι (ςαοά αδδβςαί βίηβ ΟβίραΓα ηοη 
ροΙβΓ&πιαδ ρΓορΙβΓ ρβοοαίαπι] αοοβάβΓβηιυδ,ςααάβΙ 
β&ηβ, οηπι ηοδ βαάβπι ηιεηδα ίΓπίπιυΓ, ςιιαπι ίρδ& 
ΙάοΪΓΟΟ ραΓανίΙ, βΐ ρπορΙβΓ ςααπι οηηοΐα ίΠα 1ιογ• Θεοτόκου δι' άμαρτίαν ούκ εΓχομεν, χαίρει πάντως 
ταύττ^ χρωμένων ημών τζ τραπέζ^, Ι|ν ήτοίμασκ 
δια τούτο, και δι* ήν τα φρικτά πάντα έκεΤνα έτε- 
λεσιουργι',θη μυστήρια, και δι* ής έξ ανθρώπων εΙς 
Οεους τφ δώρψ μχταπο ιού μέθα. Γβηάα πιγδίβπα πιίΓαΙ)ΐ1ίΙοΓ ρβΓαοΙα δαηΐ, β Ι ρβΓ ςηαπι 6χ Ιιοπιίηί])υ8 ίη άβοδ ίρδίαδ άοηί νίΓίαΙβ 
ίΓ&ηδηιυΙαηιαΓ. 

ΧΧΧΠ. ΡοΓΓΟ δί ΥΐΓ^ίηί Ιιββο βΓαΙ ^ι&αάβηάί ΓαΙίο, 
£;Γανβ ρΓοίβοΙο Ιΐ£ί1)6Γ6ΐ ίΐΐα ^Γ&ϋα ρΐεηα, δί οοηίΓα 
ΑθΓβΙ, δί ηοδ νίάβΐίοβΐ ρροοαΐ α δ&ΟΓα ηιβηδα δβάβα- 
πιαδ, οαπι ΐΑπιβη ίαιηβ 1&1)0Γ6ηιαδ ; ςυοά δαπβ α1)- 
αΐίοηαΐίο βδΐ α Οβο, βΐ τίϋΒ αΙ)1αΙίο. Οπί βηίηι,ίιιφιϊί^ 
ηιαπάπεαί τηβαιη οαιτιβτη βί ΜΜ ψπαιτη 8αη^ι^^η€^η 
ίη ηιβ ηιαη€ί €ΐ ερο ίη ιΙΙο ^. ΕΙ : Οηί ηιαηβί ίη τηβ 
€ί βρο χη 60, Μο (βτΐ (νηοίητη τηηΐΐιιηι^ ςηία 
$ιηβ τηβ ηϊΗϊΙ ρο(€8ίί$ (αοενβ ^. ΕΙ : 8ί ([χιί$ ίη γηε ηοη 
νααιίΒβήί^ τηϋΐβΐητ (ονα$ Βίαιί ραΐϊπβε, βί αν€8€6ί^ €ί 
οοΙΙίρβηΙ βατή, βί χη ίρηβηι τηίΐίβηί, βί ατάβί ^^. Ουί 
ιΐ&ςαβ ΙιΟΓηπι ηοη ίΐΐ ραΓίίοβρδ, Ιιίο ςυίάβπι α Οβο 
ί1( βχΙΟΓτίδ, βΐ, β1ΐ6α Ι ροΓΟΟΓοαι βΓοιβηΙαηαδ ηηα 
€υπι 806ΐ6Γα(ο (Ιφηιοηβ βναάίΐ, αηΐ βΐίαπι ροδίρβπιο 
ιηαΙβΓία ςβίιβηηβθ ίηοβηάίίδ αρΙα. Ε( ΓϋΓδίΐδ : ΛΊη 
ηκχηάηοανβτίίχΒ ϋατηβτη ΡίΙίί Ηοτηίηίβ βί 1)0)6 ήίί$ €^ιι$ 
Βοηρίίίηβτη ηοη ΗαύβΙίίίΒ νίίαηχ ίη νοΙί$ *^. ΕΙ ηιβ- 
τίΐο ςυίάβαι ; δίουίβηίηι ςαί οοηδυβία αά νίνβηάααι 
&(1πιίηί6υ1& ηβςΐί^ϋ, οοΓροΓαΙβπι ςυοοιυβ νϋαιη 
αηιίΐϋΐ , ραπ ιηοάο ςαί ίδϋδ ηοη ραβοίΙαΓ,ηιΟΓίυηδ 
θδΐ, ηιίδ6ΓαΙ)ί1ίδ, βχρβΓδ νβΓ» νϋοο, βΐ ΙΟΓηιβηΙα 
6ί1)ί ίρδβ ραΓ&Ι ΦΐβΓηα. 

XXXIII. Οαοηίαηι νβΓο ^αηάίαπι ίηάαχϋ βαάβπι ΑΒ\ ΕΙ δι το χαίρειν έκεΤθζν, άνιαρ6ν £ν εΓη 
τουναντίον τ^ κεχαριτωμίίνη, δ'ταν της Ιεράς τρα- 
πέζης πο^ρω λιμώττοντας καθίσωμ&ν Ιαυτους, 
6'περ έστι θεοΰ άλλοτρίωσις και ζωής άναίρεσις. Ό 
γαρ τρώγων μου, <ρησι, τήν σάρκα, και πίνων 
μου το αΤμα, έν έμοι μένει κάγώ έν αύτψ* και, 
Ό μένων έν έμοΙ κάγώ έν αύτφ, ούτος φέρει 
καρπον πολύν, 6'τι χωρ'.ς εμού ου δύνασθε ποιεΤν 
Λ ουδέν και, Έχν μή τις μείν^ έν έμοι, εβλήθη 
εξω ώς το πλήμα, και έξηράνθη, και συνάγου• 
σιν αυτά, και εΙς τδ πυρ βάλλουιι, και καίεται. 
Ό δι μή τούτων αρα μεταλαμβάνων θεού μίν γίν»- 
ται μακράν, χοίρων δε, φεύ Ι μετά του άλάστορος 
άγελάρχης καθίσταται, ή το τελευταΐον φεέννης ΰλη• 
Και πάλιν Έάν μή φάγητ» τήν σάρ^κα του Ιΐού 
του ανθρώπου, και πίητε αύτίού το αίμα, ούχ 
{χετε ζωή ν έν ΙαυτοΤς. ΕΙκ^τως* ώσπερ γαρ & 
της συνήθους άποστάς διαίτης και της σαρκικής 
δ'.ίσταται ζωής, τον Γσον τρόπον 6' γ» μή κάκεΤνα 
αιτούμενος νεχρος, ελεεινός, ζωής άμοιρος αληθούς, 
καΐ βασάνων Ιαυτψ πρόξενος αΙωνίων. 

ΑΓ. Έπει δΐ χαράς μΙν πρόξενος ό νύν άσπα- ΙιβΒΟ δαίηίαΐίο ςαο) βΐ ηονηπι ραι Ιαπι ίηΐηΐίΐ ; Ιιίο σμος, δ'ς και τον καινον προήγαγε τόκον, ούτος δΐ 
▼ΘΓΟ ρατίαδ ίαοΐαδ βδΐ ηο1)ίδ ηιβηδα δα&νίδδίπια, βΐ ^ τράπεζα ήμΐν ήδίστη, και ζωής άληκτου αΐτίβ 

κατέστη, χαράς μΙν και ήμεϊς τάς ημετέρας έμπλή- 
σωμεν ψυχάς* ΧαΤρε, τ^ μη'^Ρ• "εού βεου, τψ Γα- 
βριήλ συμβφθεγγόμενοι• Χαϊρε, λέγοντες, κεχαριτω- 
μένη, ό Κύριος μετά σού* ευλογημένη συ έν γυ- 
ναιξί, 

ΔεηΟώμεν δΐ της πανάγνου, ώστε καΐ της ζω- 
οποιού τυγχάνειν άξίως τροφής, ήν ή παρούσα άνήχε 
χαρά, και δι' ήν ήμϊν αιωνίως το χαίρειν. Χαίρει 
δε Ηρα και ή ύπερένδοξος διά τούτο, και ό ταύτης ίηάβδίηβηΐίδ νϊίω ρπηοίρίαπι ; ηοδ ςυοηηβ βααάίο 
ηιβηΐβδ ηοδίΓαδ τβρίοαπιιΐδ, αηα οιιπι ϋα^πβΐβ ϋΐυά 
Ανβ Οβί πιαίη αοοίαηιαηΐβδ, αίςηβ Ανβ, άίοβηΐβδ, 
βΓαίία ρίβηα, ϋοτηίηιΐΒ ίβοηηι^ Ιβηβάίοία ία χη πιηΐίβ• 

01)δβθΓ6ηιυδ ααΐβιη ραπδδίπιαπι ίΐΐαηι, αΐ βΐ νίνί- 
Ωοαπι ίΐίαπι άί^ηβ ραΓίίοίρβπιιΐδ αϋπιοηίαπι, ςηαπι 
ρΓΦδοη^ ηοΐήδ ςααάίυπι αΐΐαΐίΐ, βΐ ^υ^ηδ νίΓΐυΙβ 
ηο1}ίδ <1α1)ίΙυΓ ίη οΒίβΓηαπι ^αηάβΓβ. ΡΓορΙβΓ Ιιοο •5 ;οαη. VI, 57. ®« Ιοαη. χγ, 5. •^ ΙΒίά. 6. ^ Ιοαη. νι, 53, 117 8ΕΗΜ0 ΙΝ Ό0ΠΜΙΤ10ΝΕΜ Β. V. ΜΑΕΙ^, 118 Τΐ^ς• κβΐ εΓτ, πάντας ήμας κοινωνούς της άλτ5κτου Α ροΓΓΟ βΐ δΰροΓβΙοποδα ϋΐα ςαυθβΐ, 6^υ8(IΤ1β ίι1ίυ3, γΓ/ΙσΟαι χβρϊς, τρεσβείαις της κεχαριτωμένης και 
Θιου μητρός του Σωτηρος ημών Ίησοΰ Χριστού, φ 
τζρέτηι τ:5σα δόξα, τιμή και προσχύνησις συν τψ 
α^τρχψ αύτοΰ Πβτρ•. και τψ παναγίψ καΐ άγαΟψ και 
ζωοποιφ αύτοΰ Ονιύματι νυν και άει και εΙς τους 
»{ώνας των αΙώνων. Άμι{ν• βΐ υΐίςαβ οοηΙΊηξαί, υΐ ηο5 οιηηβδ ρβΓεηηίδ ^ααάϋ 
οοπιροΐοδ βΓΠοίαιηυΓ ; ρΓβ€ίΙ)η8β]υ5(1βιη ^ραΐίαρίβ- 
ΠίΒ αο ηια1π3 Οοί 8α1ναΙοπ8 ηοβίπ Ιβδυ ΟΗπδΙί, 
(ΐιιβηκίβοβΐ βίοπα. οτηηίδ, ΙιοηοΓ βΐ αάοΓαΙίουηα 
ουιη δοιηρίΙβΓηο β]ιΐδ ΡαίΓΟ, δαηοΐίδδίιηοίΐαβ βΐ 
1)οηοηιιη αο νίΐο) άαΙοΓβ 63αδ δρίπΐυ, ηηηο βΐ 
56ΐηρ6Γ 6ΐ ίη δφεαία δΦοαΙοηιιη. Λπιβη. ΙΝ 8Ε0ϋΕΝΤΕΜ 8ΕΚΜ0ΝΒΜ Ε0ΙΤΟΚΙ8 ΡΑΤΗΟΙΟΘΙ^Ε ΜΟΝΙΤϋΜ. 

Οααηφίατη ^ςηβηΒ ΗοτηιΗα ηοηηηΙΙα ρνχοΐανα ίβΒίιηιοηια άβ ΒαποϋίαΙβ €ί οίοήα Β. Μ. V. ϋοηϋηβαΐ βχ ^τ. 
η• 2, «ι6ί Ιίβαία Υχτ^ίΟ άχοίΐητ μετά θεον πρώτη, ΡοδΙ Οβαπι ρΓΐιηΕ, δβα αΙΙβΓα α Οβο :η\ΚχΙοιη\ηη$ (αΐεπάιικη 
αί ϋοη ρΙβηΜίηηηβ ΗητηίΙβτη €ί νΗΐ0ανβϊη $βη8ητη Γβ^εττβ ; ηβ^ιιβ ηΙ){(ίΐιβ €οη$βηίίΐΓ€ άοοίτίηχ ςυαηι ΙεΐάοτηΒ 
ιηΗρΗ ηουα ηατταίχο α ρτχοβάβηΐβ οναίιοηβ ρΓ0Γ$ι/5 
ΐχοτϋΗΓ ηατταΐίο άβ η^»ηΙ>οΙο ραΐηια ςικΒ ρΓ(£06ά6ηαΐ>ιι$ ηοη οοΗ(£Τ€ί \ βΐη^ 2 - 1)6αία ΥίΓρο άίοίίηΓ οίηοχια 
Ρίν$€ ρ€€€αίο οτίρΐηαΐί, ςηοά ^ηίάβϊη Ι$ίάοηί$ ΎΗ€$$αΙοηίοεη&ί$ οχ ίηάιΐΒίνία ηβραϋη ΗοτηίΙίαΙΙ, ςιιιοβ β$1 
ίη ΡΓ»36ηΙ&ϋοη6ΐη ΟβίραΓ», ραρ. 36, βά. Ματαοοί, ιώί αεδβτίΐ Ιβαίαιη νχνρχηβτη βχ τηοΗαΙχΙ)η8 δοΐ&ιη β$$6 

φαΒΰηιη Οαυίάε άχο€Τβ ηοηάβίβαί "' * ''' '■" — — * '^-'^ -'-'™ ».™•'™ ."™ 

ρτοιιΧ α Α. Ρ. ΒαΙΙβτίηχ βάϋα β8ί^ 
μίχί$ $α. Ρ1α€€ί ίατηβη βατή Ματη 
§6ί(ιι^ιΐ(Ιί^αΓ€ ρο$$α, Ι.-Β. Μ. 
ΑΟΓΟΣ Δ'. 

Βϊς τήν πάνσεπτον κοίμησιν 
ΑκΦπο(ντς ημών Θεοτόκου 
Μαρίας. της πανάχραντου 
καί άειπαρθ^νου Β 8ΕΚΜ0 ΙΥ. 

Ιη Βΐιτηηιβ νβηβταηάατη άοττηίίίοηβτη %ηιηια€χιΙαα$Η'' 
τηχ ϋονηχηχ ηο8ΐνχ Ββί 6βηί(νίο\8 βΐ Ββτηρβτ νίΓ- 
ρίηΐΒ Μαήχ, 

Ι. §ί €[ΐιίδς[υίδ ρυΐοΐιπίαάίηβιη εοοίί βΐ ίηΐ^ίάηπι 
δοΐίδ ^υ1}αΓ οοηΙοιηρΙαΙαΓ,βΙδί,άυιη δΙυροΓβ ρβΓΟβΙ- 
ΙίΙαΓ, ΙιααάραΓβδ ιηαςηίΠοθηϋδβ ορεπδ ΙααάβδρβΓ- 
δοΐναί, οοηΙίηβΓβ ίαχηβη Ιίπςααηι ηοη δοΐβΐ, αίςιιβ 
&(160 ςηαηάΐα βα εοηΙαβαΙυΓ,ηιίΓαοαΙυπι νβΐίηνίΐιΐδ 
βχΙοΠίΙ ; ςαοηιοάο ηοη £3ςυυηι ίυβπΐ οπιηί Ιαιιάβ 
άίίζηίδδίπιω ΟβίΜαΙπ ίηάβδίηβηΙοΓίιγηιηοδηβοΙβΓβ, 
ι1ιυ(^αη1 δα'ρίιΐδ 1ιυ]υδπιο(11 (ΙβϋίΙαπι αΙίςιιαβχρ&Γ• 
Ιίουΐα δοΙνβΓβ ςηίδρΐαπι δΐυάαβπΐ ? Ναπι βί 8θΙ, 
ρΓορΙοΓοα ηιιοίΐ Ιυοβπι δυρρβιΐίΐαΐ, αο ^βηίΐαΐίβ νίΓ- 
ΙηΙίδ ίβουηάαπι 6&1 ίηδίΓαπιβηΙαηι» οοαίαπι υθγο, 
ςιιία ναηο αο ηιυΐΐίρΐίοί ηίΐβΐ βΙβΙΙαΓαηι άβοοΓβ^ αο 
Γβϋςυαο ηιηία ηιαρζηίΐαάίηβ Ιοη^β δΐιρβΓαΙ, 8ΐιαιη 
ΐάοίΓΟΟ Ιαυάβπι 1ιαΙ)6ηΙ ; αά ςα^θηαπι βηίηινβΓΟ βα^ 
ρΓΦΟοηία ίη οπιηβ Ιβπιρυδ ίΠα ηοη ρΓονοοαΗΐ,ςιιο 
αά οχΐΓβηιοδ ηδςυβ Ιογγ^β Οηβδ νβΓααι βΐ βχδΐίη^αί 
ηοδοίαπι Ιαοεπι βίΏίΙΙίΙ, αο δοΐ δρίβηάίάίδδίπιυβ (1) 
Ιαι1«6οί6η1βιη τίΐ&ιη ΐΓί1)α6η8, αρραπαίΐ, αο οοβ1ο8 άβηίςαβ Ιιιπι νβηιΐδίαΐβ τίηοίΐ Ιυηι αηιρίίΐιιάίηθ (2}, 
ροιίςιιαιη 6ΐ αά αιαοΓβηι βυί ρβΠβχίΙ, 6( ίη ββ οοη(ίητιί( βαηι ςαί ηΰ1Π1}ί οοηΐίηοπ ροίοδί ? 

Β*. Ε^ $1 τ& έπαινεΤν έκεΤνα θεψ προσάγει τον 11. Οαοά δί Ιαιίδ ίΐΐίδ 1πΙ)ΐιΙα ΙααάαΙοΓΟΠΐ ίρδππι 

χ^ρ^ηα- θνΛ γαρ δόξαν και ουρανός φιλοσοφεί, αά Οβιιπι βΓΐβίΙ ; ηαπι οα?1ί ςαοςαβ Οβί βίοπαιη 

ΑηΙ. Βαΐίβηηί ηοΐδβ. Α*. Ε*, δΐ ουρανού κάλλϋς και αυγή ν ηλίου φαι- 
Ιράν ουτ' έσίγησεν Ιωρακώς, και θαυμάσας ούχ 
^χαν^ν άπέδωχε ττ» μεγαλουργί^ τον κρότον, καΐ 
^ι^ τοΰτο, ^ως ^ όρ^, καί άκων Ικφέρει το Ο^υμα* 
ΐΛ*ς χ^ τ^ πολυυμνήτψ μητρί του θεοΰ ούχ Ικά- 
στοτη πλίχειν δίκαιον εΓη τον υμνον, εΐ καί τις 
«ολλχχις του τοιοΰδε χρέους έκτιννυς ίφΟασε κέρ- 
ματα ; Ε' γαρ, δτι φωτός μίν ήλιος έστι χορηγοί, 
βύ οαΰλον δε δυνάμεως όργανον ζωογόνου, ουρανός 
ί< τξ των αστέρων λάμπρος ποικιλί^Ε, και τψ με- 
γέ^ι εΐχοντα πάντα τιθέΐς έαυτψ, διά ταύτα 
ίχαινον ελκο•>σιν• ή τλ άληΟινον καί ασβεστον φως 
Μτέλλιι τοις πέρασι, ζωής τε της άληκτου δίσκος 
όΕδειχται Φαεινότατος, ουρανού δΐ και ώραν ήττα- 
«6αι ποκί Χ2ΐ μέγεθος, 6τι και έραστήν εσχε, καΐ 
«χντί τον άχώρητον έχώρησε, τίνα αν εύφημίαν ουκ 
έ»1 χαλΙτΕ α τίαρ* έαυτ^ ; Ι^'Ό β€ο<1. χαλέσαι. 

<Ι) ΥίάββαηοΙ® νϊΓ^ίηί ΐΓίΐ3ΐιΙαπι βαπι Ιαιιάβπι, 
^ο» ρΓορπβ 8θ1ί ΟΙιπδΙο ΓβδβΓταπ δοΐοΐ, ιι( δαί) 
»ρΙ«η<1ίάΐ55ίπιί βοΐίδ 8}Γπι1>ο1ο άβδίςηοΙαΓ. 

{^(>β1<μ τίοίδδβ άίοίΙΟΓ Μαήα ηοη 8ο1απι απι- 
ρϋΐιιάίηβ, ^ηίρρβ φΐ» 8ίηα βαο ίηοΐαβαιη ^ββίανίΐ Β βυπι, (ίαβπι (III Εβρ. νιπ, 27) οχΐιιηι β( ΰοίΐχ οο;1ο- 
νηπι βαρβτβ ηοη ρο$8ηηί, νβΓυπι οΐίαηι νβηπδίαΐβ. 
Ιά νοΓΟ Ιιαυά Ιονίδ οδΐ πιοΓΠβηΙί ; αιιαηάοςαίάοπι 
βχ οπιηίυιη δοηίβηΐία οα 1ια1)0Γί αο αίοί δοΐβΐ οοϊΐί 
νβηυδίαδ, ςα® ηαη(ΐααηι ρβΓ δο ηοη δίΐ ηίίβηΐίδβί- 
ιηα, 6( οαίνίδ οοΓπιρϋοηί ιηαοο6882ί• 119 ΙΒΙΟΟΚΙ ΤΗΕδδΑΙ-ΟΝΙΟΕΝδΙδ 120 βάοοβηΐ *, βί 1ΐ3βθ βίοπα οοΐΐααάαηΐβιη βκΐάιιοίΐ Α ^^"^^ ^^ ή δ6ξα προς θεον ανάγει τον Ιττβινέτην ίίταν ούχ αν τις Ιτέοου μζλλον ούδενός η δ'.ά τής 
πανάχραντου θεψ συναφΟείη, ί; ο5τε πβρσττλϊζσιον, 
ο^τ' ούδΐν των απάντων θεψ πλησιέστερον, σχολή 
γ' αν ευ φρονών χαι προσλαλεΤν και προσχεΤσΟαι, καΐ 
χοσμεΤν έγκωμίοις, άλλο πρότερον ήγήαχιτο της 
Πανάγνου. Κα^άπζρ το {νυν άνύστα^τος άγγεΤ,οις 
δόξα μελψδεϊται θεφ, 6'τι και κρεϊττον τ^ ήμεΤς διά 
το του Χοός οίμικτον Ικείνψ τό έμφερίς σώζουσιν 
ούτω δηπουΟίν την μετά θ^ον πρώτην, δι' ή< 
ήμΤνάφθ6νως της του θεοΟ τυχεΤν έξεγένετο φιλαν- 
θρωπίας, διίτι και ταύτ^ κατάλληλα τα ημέτερα, 
άϊίγητ' έξυμνεΐν, ει οΐ6ν τε, και πανηγυρίζειν 
δφείλεται. 

£;ίΙ, ςυοηΐαπι οοιηιηαηίδ ίηδίιρεΓ ειιιη ίΠα ηοΙ)ί5 βδΐ ηαΙαΓα, 1η€685αη(ί1)ΐΐ8, δί Οβή ροδείΐ, Ιιγιηηίδ βχίοΐ- 

ΙβΓβ αο οβΙβ1)ΓβΓβ <1β1)βιηΌ8. 
ΡοΓΓΟ ουπι ηααΐΐαδίηΐβΐιηαςηα,β ε[υίΙ)υ5ΐηηΙααπ 3 Πολλών δΐ όντων και μεγάλων, όθεν &ν τις &<1 Οβαιη ; ρροίβοΐο οαπι ηιιΐΐα αΐίίΐ Γβ πια^'ίδ ςυαιη 
ίηΙβιηβΓ&υδδίιηδθ 1ιυ]αδ ορβ ^οη^υη^^ Οβοςιιίδρίαιη 
ροδδίΐ ; Ιιαο ςαίρρβ ηί]ιίΐ6χοιηηι1:)ΐΐ5θ6θδίηηί1ίυ5(3), 
ηίΐιίΐ νίοίηίαδ Όβο ΓβρβπΓοΙίοοΙ; ηω ιηίηυδδαρίβη- 
ΙθΓ ίΐΐθ οββΓοΙ, ςιιί δΐίυά ςυίάρίαιη ρηυδςυδίη 
Ιιαηο ίιηιηαοιιίαΐίδδίιη&αι 6( αΐΐοοιαβοάυιη,βΐ οοίβη- 
άπιη, 6ΐ βηουιηϋδ βχοΓη^ικΙυπι αΓΐ)ίΐΓαΓ6(αΓ. 8ίουΙ 
6Γ^ο αη^βΐί, ςααπ(Ιοςυί(ΐ6ΐιι βχρΓβδδίοΓοιη αο ηοδ 
οαπι ΟβοδίΐΏΪΗίαάίηβιη,ηΙροίβ ιηαΐ6Π{Β6χρ6Γΐ6δ(4), 
§;6Γαη1, ηοη ίηΐεηηίδδα ίΙΗ Ιααάίδ εαηΐίοα ιηοάα- 
Ι&αΙιΐΓ ; ρ&π ρΓοίβοΙο ΓβΙΐοηβ βΐ ηοδ βαιη, ς[υ&ΐΏ 
&Ιΐ6Γαιη α Οβο δυδρίοίιηαδ (5), οΐ ρβΓ€|ϋαιη ίοιία- 
η&ΐ€ ηοΙ)ίδ α1)6Γ6ΐη Οβί Ββηί^ίΙαΙβιη βχρεπΗ εοηΐί• ςυίδρίαιη Ιηεοιη ροδδίΐ, άαιη αά οοΐίαιιάαηάβιη Υιγ- 
^ηβιη 6ΐ ιηβηΐβιη βΐ Ιίη^α&ιη βχοίΐαί, πιαχίπιααι 
5£ΐη6, 6( ΙααάαΙοΓαπι ιρδΌΐη &ά ΟΦίοδ αο άίνίηα β 
ΙβΓΓβηίδ βπββηδ,βδί βΐίαιη ΥΐΓβίηίδ ο,ά Οεαπι Ιραηδ- 
ϋαδ,αά (ΐυβιη οβΙβΒΓαηάαιη δοΐβιηηίδ Ιήο οοπνβηίαδ 
&§ίΙυΓ. ΒίοιιΙ βηίιη οιηηία, ςιιβθ αά ΙαυάαΙίδδίπιαπι 
Ιιαηο δροοίαηΐ (6), β]υδ ηεπαρβ ίηΙβΓ ΙιοιηίηοδΟΓίαδ, 
αάιηίΓαικΙαίηαυςαδΙί (βιηρίί Γ606δδί1>αδ οοΓΏΐηοΓαΙίο, 
αΐίιηβηΐυηι ηοη β ΙβΓΓω ΓΓαοΙί1)αδ δοά ο οα»1ί ρβηοΓβ 
δΐιρρβάίΐαΐυπι, πιίΓίΟοα (Ιίνίηί ηυηΐϋ 6αΙ)Π6ΐίδ δα- 
ΙαΙαϋο, ηοναδ αίςαβ ίη6ίΓα1)ί1ίδ ραπίαδ, Ιαο ρΓΦίβΓ 
ΐ6§;6δ ηαΙαΓΦ πιαηαηδ, 6ΐ ΟΦίβΓα αϋα, ςηο) ραΓίίπι 
ςαίάβπι,ηΐροΐβ ςυ&) νβΙοπιηβεχοοάαηΙπιίΓαουΙυπι, 
δρίβηάΐάίδδίπιβ 06]6ΐ)ΓαηΙυΓ,ραΓ(ίπι νοΓο ίηο6ΐ6ΐ)ΓαΙ^ διαυγασθε(η, και νουν και γλώσσαν περί αύτης 
διυπνίζο>ν, χομιδή μέγιστον, και άπο των γήινων 
προς ούρανέν τε και ΟεΤα φέρον τον ύμνητήν, και 
ή προς τον θεον της ΙΙαρθένου μετάστασις, δι' -ζν 
ή παρούσα πανι5γυρις. Καθάπερ γάρ τα κατά την 
πανύμνητον άπαντα, ή πρόοδος ή εις ανθρώπους, 
ή έν τοις άβάτοις του σεβασμίου τόπου ξένη διατρι« 
βή, ή ουκ έξ φν φύει Χους, αλλ* ουρανός, Χορηγη- 
θείσα τροφή, ό του θείου Γαβριήλ υπερφυής ασπα- 
σμός, ό καινός κα• απόρρητος τόκος, ή του γάλακτος 
παράδοξος βλύσις, και ταλλα, ων τά μεν ^^δεται 
Ίίεριφανώς, άτε δή και θαύματος πέρα, Ιστι οΙ ά 
κα' ακήρυκτα μένει, ώς ήττω των παρ' αυτής αψη- 
λών, εΐ και μείζω των άλλων ανθρώπων, ώς έκεΤνα βΐίαοι ηιαηβηΐ, ςαίρρβ (^α» βίδί αΐίοπιηι Ιιοπιίηυπι ρ τοίνυν τοίαυτα, οία λόγον έλέγξαι πάντα, κ&ν εΙς 
βχίπιία ς[ααϊςιιβ Ιοη^β ρΓαϊΙβΓ{5Γβ(1ίαηΙαΓ,ρΓαϊθβ1δίο- α*Θ^Ρ« >«»• ^^^^ ουρανού; ρητορεύτ^• τόν ίσον άρα 
Γί1)αδ Ιαηιβη β^υδά^η1 πια§ηαΙίΙ)ΰδ νίηουηΙαΓ;δίοαΙ τρόπον και ή λαμπρά κο'μησις της θεοδόχου κόρης 
ΘΓ^ο ί11αοπιηία6]αδπιθ(ϋ δαηΙ,υ(ς[αονίδαΙΙίθΓα δίηΐ ύπερφυέσι καΙ σεμναΤς συνδεδεται θεουργίαις. 
ββπηοηβ,υΐαΐ αά β)ΙΙΐ6Γα Ιιίο δΐιΜίηιίΙαΙβ δαα αο δαρβρ οοβίοδ άίδοοΓΓΟΓβ νίιΙοαΙαΓ; βοάοπι ρΐαηβ ηιοάο βΐ 
δρΙβηάίάαΥίΓ^ίηίδ Οβί βεηίίποίδ (ΙοΓΠΐίϋο βχοεΙΙβηϋδδίπιίδηια^ηίίΙοίδςυοΟβί ορ6ΓίΙ)α8θοηδ6ΓΐαΓ6ρθηΙθΓ- * Ρβαΐ. χνιπ, 1 Αηΐ. ΒαΙΙβπηί ηοΐββ. (3) υΐ ρΓθ1)6 αδδ6(]ααηδ. ηηί(1 δί1)ί νοίίΐ ϊϊιβο 
νίΓβίηίδ οαπι ϋβο δίηιϋίΐαάο, Γαο βα Γβίβ^αδ, οιαα; 
βχ β^ϋδ(^οπ1 Ιδκίοπ ΠοίηίΙία ίη ΝαίίνϋαΙβηι νίνρίιιί$ 
(§ ί8, ραΓί. Ι, ρα^. 238-2:^9) δα^^βο^δδβ 1ιίο3ανεπΙ: 
Οκοί/υβΓΟ, ίηςυίΐ, ρβτΐίηβΐ αά Ηαηο αΰ οιηπίρβο- 
οαίο ίιηηιηηΗαί€ηι, ηβτηο ίηαρί$ φιατη \ηηοοβηΙί$$νηα 
χΙΙα (δαηοΐα Υϊγ^ο Μάπα) ΒΐηύΙϋαΉηβΐη οασι €ηΓί8ίο 
0€μΗ ; οροΓίΰίαί οπίτη, ιιί ρΙΐ(8 φνιτη αΐίηα ί/αίΐίΐβΐ^ 
Ο^ηίίο ςβηΗνίχ α8$ίηιίΙαν€ΐιΐΓ. Μβνίίο ί(ίί(ην βαάϋΐη 
ίΙΙα ίηηοοβηϋΒϋίίηα (ΐηίΙιιύ'ώΗ ΗοηιίηίΙίη$^ (^ηαηΐιιιη 
η€0 ίανί Ιχοΰί, ρηΗον ρτχάχϋαΐητ ; αο ρνοΊηάβ $οΙα 
χηί€Τ Ηοηι\η€$ (ϋϋ ρΐαηβ ίηοονηιρία. 

(4| ΙηίβΓΓβ βΐ βχ ΗίδΙίοθΙ,ΟΓΟΒΟΟδρβΓίδίάοπ α?1α- 
Ιβπι ηϋιίΐ άβίαϋδδβ ορίηΐοηί ίΐΐί ςαοηιπκίαπι νβίβ- 
Γππι,ςαί α οοπιηιυηί δοηΐ^ηΐία άα ηαΙΟΓα αη^βΙοΓαπι 
ρΐαηβ ηαΙβΓίο) βχροΓίβάίδοβδδίδδβ νίιΙβιιΙιΐΓ. 

(5) Οοπιπιαηίδδΐιηαιη Ιιίο 1ια1)βδ οχρΓβϊ^δαπι δδ. 
ΡαίΓαιη δοηίοηΐίαπι, Υίτί^ίηοπι ΰβίραραπι ίηυηίνοΓ- 
δίδ ΟΓβαΙαπδ, ροί^Ι 1)βαπι, ρπηιαίιιιη ο1)ϋηβΓβ. 

(β) Ρβΐ'ρβηίΐο νίπι δοηίβηΐίπβ, ο/τί^ιία ηβιηρβ ςυο) 
αά ΥίΓβίηοηι βΙοΓίοδαηι ρβΓίίηβηΙ, οίυδπιοόΐί βδδβ, 
υΐ (ϊϋαηιΙίΙ)βΙ Ιιυηιαηαιη Γαιίίΐοηι ηοΙ>ίΙίΙαΙβ δαα νίη- 
οαηΐ. ΕπΙ βηίιη ΓοΓίαδδο, ηιί ν^^^^>^π^ϋΓ ηίηιίαιη 
ςαίά ηο1)ίδ ρΓο^δαπιβΓβ, δί βχ βο βίΤαΙο ΟΓίςίηβπι 
4αο(]α6 ΥίΓ^ίηίδ ΌβΐρακΒ ηοΐ^ϋίδδίηιαηι ίαίδδβ οοη- οίαάαπιαδ : ςηαδί Ιιοο ρβπηάβ δίΐ, αο ρΐυβ φςαο 
ααοΙΟΓαιη ν6Γ[)α αΓ^βΓβ,ίΙΙαδςυβ βίδάβπι δβηίβηΐίαβ 
αΠΙη^βΓβ, (Ιβ ςϋίΙ)αδ ηβ οοςίΙανβΓίηΙ ςηίιΙβηι.ΑΙςυί 
Π10Χ δΟΓίυβηΙία οδίβηάαηΐ ΙδίίΙοΓϋπι ίηΙΟΓ αάοιί- 
ταηάαϋΐα βΐίαπι ρππιοΓάίαδαηοΐΦ ΥΪΓ^ίηίδάίδβΓίβ 
βηαηιβΓαδδβ. Είδί αΙΙβΓίαδ ({αΦΓαδ ςιιίάηαπιπιίΓαη- 
άαηι ίηρΓίηιΟΓάϋδ ΥίΓ^ίηίδ ΙδίάοΓΟ νΐδηιη ίαοΗΙ, 
,. ίρδυηι αάί ίη Ιιοπιϋία άβ Ι^η^ϋβηΙαΙίοηβ ΟβίραΓΚ^ 
" αίςηβ ίρδο ρροοίαπιαηΐβ ααάίβδ (§ 13, ραρί. Ι, ρα^. 
434-435), ίηΙβΓηια^ηαΙΙα ίΐΐα, ρρο ςυΐ^υδ ^Γαά&- 
Γοηι οαηΐίοαπι Υίΐ'^ο 1)6α1α Οβο οοΐυΐϋ, βΐ Ιιοο 
βδδβ βπαηιβΓαηθυηι, σηοά αίίΐΓπιαΓβ άβ δβ ίρδαρο- 

ΙαβπΙ : Ιη ϊηίςηΗαΗοη$ €οηο6ρία ηοη (ηί 

8οΙαηί ηοη οοηαορϋ ίη ροοοαίίί τηβ υιαίβτ τηεα, Οηοά 
βΓβο δρβοΐαΐ αά ίηΙβΓρΓβίαηάαδ ββηβΓαΙίοΓβδ ςααδ• 
άαπι §8. ΡαΐΓϋπι δβηίβηΐίαδ, ςυββ άί^βΓίβ ηοη βχ- 
ρηιηιιηΐ οη§ίηβπι Υίρβίηίδ α ρβοοαίο ίπιηιυηβΓΒ, 
αρίΐ^δίηιβ Ιαηιοη ίίβηβΓαϋΙαΙβ δαα βαηιάβπι ρροΡΓΟ- 
ραΐίναηι οοιηρΓβΙίβηάαηΙ» ηοη ϋ ΓβρΓβΗβηάβηάί 
δαηΐ, (ΐαί ηα1ίνα? δβηίβηΐίαπαιη νί αάΙια^ΓβηΙβδ, βχ- 
ρΓβδδΟ βα οοηδοοίαιία βϋοίυηΐ, ηυίΒ νίΓίααΙίΙβΓ ίη 
ιίδ οοηΙίποηΙαΓ, δβά ίΠί οίΐίαδ άίοβηάί δαηΐ ρβο- 
οαΓο, ςαί ο1)νίαηι δοηΙοηΙίαΓαηι δβηδαπι, ηαϋναηι• 
ααβ ΑπιρΙΚαάίηβοι αά ΙαΜίαηι οοαΓΟίαΓβ ίαβ 5ΐ&ί 
ααοαηΐ. 121 8ΕΚΜ0 ΙΝ ϋΟΚΜΙΤΙΟΝΕΜ Β. ▼. ΜΑΚΙΛΙ. 122 Γ. Άλλ' Ινβ τι μικρόν 6 λόγος προθδίωρήίτη, ή \ ΠΙ. νβΓϋΐηηΙβη&ΓΓαηάοιηγδΙβΓίοηοηηαΙΙαδβΓίηο 

ρΓδΟΓπίΙΙαΙ, ςυαη(1ο(ίΐιί(1βπι ρυπδ5ίιηα ίΐΐα ίάβο βάίΐα 
ίη Ιιαηο νίίαιη ΓιιβΓαΙ, αΐ δΐιιρβηάαιη ίΐίικί ρΓοάί- 
βίιιπι οοηΙβχβΓβΙ, νίάβΠοβΙ αΐ Οοιηίηυαι ββΓνίϋ 
ίοΓίηα νβδϋΓβΙ, αΓοΙίδδίπιοςυβ εΐ ίη6ίΓαΙ)ίϋ Ββιΐθνο- 
ΙεηΙίο) νίηουΐο ΟΓβαΙοΓβπι οιιπι Ηοπιίιιί^ηδ ]&ιη οϋπι 
ρΓ08επρΙΪ3 6ΐ βΐίαιηααιη ίηίιηίοίδ άβνίηοίΓβΙ (7) ; 
ίη ίπααςίηβπι ίπίαβηδ €γ6&1οπ3 αο Ωΐϋ βαί, νβίαΐ 
6{ζΓ6§ίυ5 ςαίάαιη δοιιΙΙοΓ, &ά ϋΐυά ββββ βχβιηρί&τ 
βίβηςβΓβ, 6αιης[αβ ίη 36 ΓοΓΠίαπι βχρππιβΓβ άϋί^βη- 
ΙβΓ 8αΙ&^6ΐ)αΙ. Ε( βαηβ ςαοπιαάηιοάαπι £γ6&(ογ, 
ΙβΓΓβηαπι 6Χ ίρβα Ιυηίοαιη ίηάα1α3, Ιιιιπιίΐία ΙβΓΓβ* 
η€Β(ΐαβ οοηάίΐίοηί οοηββηίαηβα ίη ΙβΓπβ ηοη α1}ηυί(; 
ηαπι 6( /(ΐόη {ΙΙίηε αιχάϋί (8), άοπιαηΐφΐβ Ιι&ιιά 
δρΙβηάίάαηι ίηοο1αί1;φΐίη 6ϋαπι,να1ρί1)ΐΐ8ρααρθΓίοΓ, ΊζΤΦτχΊΟζ ϊτίίπερ εΐζ βίον ήκεν, Γνβ το πιράοοξον 

(χιΐνο 6ΐ«π>έξτ[ΐ τεράτειον, τ6 γε τήν δουλικήν τφ 

ύατΛΟζ^ περιΟείνβι μορφήν, καΐ εΙς Ινωτιχωτάτην 

χ«ί ι^-ίήρ λόγον ευνοιαν [/ΌΓίβ εννοιαν] τόν Πλβστην 

συνίψαι τοις πριν άποχηρύχτοις χαι πολεμίοις άνθρώ- 

ιτοις, έχυτήν έξειχίνιζε, χβί σαφώς διεμ(5ρφου, οΤά 

τις βγαθος ζωγράφος, προς τήν του Δημιουργού χαι 

Ποΰ αύτη ς εΐκίνα όρωαα. "Ωσπερ γάρ ό Κτίστης, τόν 

χοϊκόν αναβαλλόμενος παρ' αύτης χιτώνα, ταπεινά 

και τοΰ χοδς άξια εΙς γην ένεδείςατο* και τέκτονος 

γαρ ^χουσεν υΙός, και λαπράν οίίτ* φκείωσεν οΙκ(αν, 

έλλα και άλο>πέκων πενέστερος (6), που κλΤναι ουκ 

ιιχε τήν κεφαλήν, καΐ παΤδα πρδς υπουργίαν ουτ' 

Ιπρίβτο' αυτός τε ήν έξυπηρετών ττΐ μητρί, και 

πάντα ποιών, ών όλιγωρείν ούκ έ$ τ^ φίλτρον φίλο- « ιιοη Ιια1)6ΐ)αΙ ιιΐ3ί ΓβοΙίη&ΓβΙ οαραΐ (9) ; η6(ΐΰβ βθΓ- 

ντόργως τοκεΰσιν όποταασόμενον, και ετι πένησι ταΐυπι 8ίΙ)ί δα πιΐηίδΙβΓίαπι οοπιραΓανίΙ ; βοά β οοη- «ένητα, Πτωχός γαρ ειμί έγώ, και έν κόποις έκ 
νεότητός μου• ούτω και ή Ιερα Μητροπάρθενος, 
τών ^9ΐι>ν Ιχνών έχομένη, ογκον τε ήγάπησεν ούδένα, 
μήτε πβιιδίτκας, μήτε θεραπείαν ήντιναοϋν §8- 
σκοινικώς Ιαυτή παραστήαασα, καί βίον είλχεν 
ευτελή διαζώσα• Ιαυτξ μεν οΓχοι μον^ χρωμένη 
Ιαυτης διακόνψ* ήν δε ^ωΟεν έδεϊτο παρβαυΒίας, 
χορηγψ τψ πάντ* άρίστψ και ύπερ πάντες μαθηττί 
ΦίληΟέντι, Ίωάνντ^ τψ -καρ^Ίψ^ ον, κοθάπερ της 
Βανάγνου, και χαρίτων μίν Ινεκα άλλων, ούδενος 
δ' ήττον και του κάλλους της παρτενίας, υ\ου 6 
πλάττης Ιαυτον έκαινούργήσεν, οΰτω διά το ταύτον 
της άγνείας υΐον ύπίβέον ττΐ Οαρθένφ. ν6Γ30 ίρ8β πιαίΓί πιίηίδίβπαηι 6χ1λί1)6ΐ)£ΐ1, βαςυβ 
οπιηία ρΓα)3ΐ&1)αΙ, ςυβο ηβ^ΙΙ^ί ηοη 8ίηί( ίΐΐα ρίβίαβ, 
ςα» αά ο1)5β(ΐη6ηάαπι ρβΓ ΓβΓνβηΙίδδίηιαπ) αηιΟΓβπι 
ραΓ6η(ί1)α8, ϋβςαβ ίηβΰρβΓ ρααρ6π1)α8 Γιΐίιιπι ραα- 
ρβΓβπι 3οΐ6( ίοιρβΙΙβΓβ Ι Ραιιρβ^ι' βηίηι ίηςηίΐ % $κιη 
600^ βί \η Ια\)θτιΙ>η& α^ηνβηΐηΐβ ιηβα: ίΐα 6( &υςιΐ5ΐ& 
ίΐΐα ΜαΙβΓ ΥΙγ^ο ίίδάβπι ίηδίδίβηβ νββίί^ίίδ, ηβςηβ 
ηΐΐυπι αάαπιανίΐί&βίαπι,ηοοιαβ αηοίΐΐ&δ,ηβο αΐίςηβπι 
αΙουης[α6 ίαπιυΐαίαπι 5ίΙ)ί πιΟΓβ άοηιίηαΓηιη αβοί- 
νί( ; 86(1 ραυρβΓβηι οοηβΙαηΙβΓ νίίαπι ΐΓ&Ιΐ6ΐ)αΙ, 5β- 
ηΐθΐίρδα 8θ1α 5ϋ)ί ίαηιαία υίβηβ άοηιί ; ίη ίίδ τβΓο, 
ςαβθ 6χΙηη56οη8 αά ιΐ8υηι ςαεπιρίαπι 8ί1)ί οραβ 68- 
δ6ηΙ, ορβΓαηι α(11ιί1)6ηδ ορϋπιί ίΠίαδ αο ρΓ» οπιηΐ- ]>α5 (ϋίβεΐί άίδοίραΐί, Ιθ£ΐηηί3, ίηςυαπι, νίΓ^ίηίβ, ςυβπι ΥΐΓ^ίηί βΐίηπι ρρορΙβΓ οαδίίΐαΐίδ ρΓ8θΓ0£;&111)αβ 
€Γβ&ΙθΓ δηβΤβοβΓαΙ, ρΐαηβ 6&ά6πι δοίΐίεβΐ ταΐίοηβ αο ίρδβ ουπι ο1) αΙΙαβ ς[υίά6πι 6χίπιία8 άοΐβδ Ιιιπι ηίΐιίΐο- 
ιηΐηαδ ο1> νίΓ^ίηίΙαΙί8 ηίΙοΓβπι 56ηΐ6ΐ ραΓίδδίπι» ίΐΐίαδ βΐίυπι ηονο ροτίβηΐο βίίβοβΓαΙ. 

Δ'. Έζη το{*/υν, τόν νουν περιφέρουσα, ή των β IV. δίο ίβίΙϋΓ (|α® οοοίίδ ίρδίδ δυΙ)Ηπ)ίθΓ, 8θα ουρανών αψηλότερα, μάλλον δε ής ήττω μηδΐ μι- 
Χ2ψ μέτρφ τα Σεραφ?μ, πό^^^ω φαντασίας καΐ δόξης 
άχαβτ,ς κενής, λιττί και πενιχρά χαίρουσα διαίττρ. 
Κζ<^περ γαρ αυτ$ πρΙν δν έκεΤνα έπισττί τά με- 
γαλεία του δυνατού, καϊ Γαβριήλ τδ μέγα και 
^ηλ^ κομίσ^ πρόσφθεγμα, ουδέν τι των γτ^ΐνων 
ή λαμπρον έδόκει, ^ προς Ιαυτό μεταστήσαι τήν 
μχχχρίαν Γσχυσεν, άλλ* ήν μΙν απάντων ύπερορώσα, 
ούρχνια δΐ αυτής κατεκράτει μόνα. καΐ θεού θερμό- 
τατος {ροος* φ ^«ι ^τίίρ λόγον ήνωται* ούτω καΐ 
μετά το τον Θεον Αόγον τεχείν, υλ\ το γένος εις 
ούράνιον δόξαν άνενεγκεΤν, έκεΤ τε τον αυτής Γΐον ηιβίίαδ άίχεππ), ςα» Ιοηςβ δβΓαρΙιίηι ρΓ8θ06ΐΐ6ΐ)αΙ, 
αΐίβηιιηι αΙ) οηιηί οδίβηίαΐίοηβ, 6ΐ ςααπινίδ ίηαηί 
ςίοπα δβΓναηδ αηίηιαηι αο δίηιρϋοί ίβηηίςηβ ^αη- 
ά6η3 νϋφ ΓΕίίοηβ, (1ί63 δΐΐ03 α^6ΐ)α(. Οαβηιαάηιο- 
άηπι εηίηι &η1β€[α&πι τηαρηαΐία ίΙΙα ροίβηίίΒ^ ίη 
βαπι οοηίβΓΓεηΙαΓ, ρπαδς[υαηι δθίΙίθ6( ηια^ηηοι 
ίΐΐιιά αο ρΓΦΟβΙβαπι ηαηΐίυηι 6&Ι)Π6ΐ ίρβί άβίβΓΓβΙ, 
ηίΚΙΙ ίη ΐ6ΓΓ6ηί3 νβΐ δρίβηάΐάαιη ίΐΐί νίά6ΐ)αΙηΓ, νβΐ 
ΙϊβαΙαπι ϋίαπι ναΐ6ΐ)α1 αά 3β οοηνβΓίβΓβ, 36ά οαηοΐα 
ϊϊΒΒΟ ρΐαηε άββρίαβί)^!, 3θ1οςα6 οοείοδίίαπι ΓβΓαηι 
αΓΓβεΙη, αΓάεηΙίδδίπιοςαβ Οβί απΐ0Γ6, ουί 6ΐ ίηβίΤα- 
1)ί1ί(6Γ ^οη^υη^(α βπαΐ, ΐ6η6ΐ)αΙυΓ ; δίο εΐ ροδίςυαηι 
©εοΓ» άνβλβεΧν, ου μηδαμώς πώποτε κε;(ώρι- Οβηπι νβΓΐ)υπι §6ηυι(, 6ΐ αά οοβίβδίβπι ςίοπαηιΐια- 
βται, τών κάτω κρείττων ετύγχανε πάντων, και τών πιαηαπι ςεηαδ βνβχίΐ, αο βΐίαδ 63 αδ αο Οβαδ 60 
Α'^ομένοιν ούδΐν, έφ* οΓς ^θρωποι μέγα φρονουσι, Γ6ν6Γδαδ 6δ1, υηάβ ηιιΠ^ιΙβηαδ αΐίςηαηάο άίδοβδ• 
φ{λου τρόπφ τ^ Παρθένφ παρέστη. δ6ΓαΙ, ίηϋηια ΙίΦΟ οπιηία αδρ6Γηα1)αΙαΓ, 6ΐ ηίϊιίΐ 6 (6) Οοά. πενέυτερον, Απί. Β&ΙΙβηηί πο(». (7) §ί Μαγϊα ΟβηπιίηΙβΓ 6( Ιιηπιαηυηι ςεηηδ Οβο 
Ιρδί ίηίπιίοαπι αο άαπιηαΐηπι πιεάίαίπχ ίηΐ6Γ063δϋ, 
ηΐ Ιιοο ίΐΐί ΓβεοηοίϋαΓβΙ, άίδίαηβ ί^ϋηΓ αϊ) ίηίπιίοί8 
β( Οβο αοοβρία 6χΙιί1)6(υΓ, βΙ (;[υίά6πι αά Ιιοο βχοτία 
ώεϋαΓ. Α1<ΐηί άαηιηαΐίο 6( ιηίπιίοίΐία, ςιι» αηί- 
ν«τ8ααι ^60115 Ιιοηιίηαιη ίηνοίταΐ, ηιι11& βδΐ αΐία, ςυαπι ςαοΒ α ρηπιβενο Αάω Ιαρβα άαχίΐ οπί?|ηβπι. 
ΥΐΓ^ο ίςίΐαρ αϊ) ΙΐΦΓεάίΙαπα Ιιαο πιί36Γία άίδίαηβ 
αρ6Γ(6 ρΓΦδαπιίΙαΓ. 

^8) ΜαίΐΗ ΧΙ11, ΰο : ^οηη6 Ηχο 6$1 βΙ)ή {ίΙίίΐΒ ? 

(9) Ιμο. IX, 58: ΥπΙρβε /Όνβαδ ΗαΙ)€ηί... Ρι7ίι<5 
αηίβηι ΗοτηχηΐΒ ηοη ΗαΜ ηΗ €αρηί νβοΗηβΙ. 113 ΙδίηΟΗΙ ΤΗε88ΑΙ.ΟΝΙ0ΕΝ8Ιδ 121 ο&άαοΐ8 Γ60Τ18, <1θ ςιιϋ)α8 ΙαηΙορβΓβ βαρβΓΒίαηί ΙιοιηιηβΒ, αιηοΓβ ιιΐΐο τβΐ βχί^αο (Ιίςπιιιη ΥίΓ^ίηί 
&ρραΓ6ΐ)αΙ. Α Μαχίπιβ νβΓΟ, ηΐ β^ο δαηβ αΛίίΓΟΓ, ροδίί^υαιη 
ρΓΦΟβΙδίδδίιηαιη ϋίαιη αΐίΐαβ ίηβΙΤαύιΊβιη ^Γαϋαιη 
βΟΓίίΙα 65ΐ, υΐ 8οί1ΐΰ6ΐ Οβηιη είηα 5ΰο §65(αΓ6ΐ, 
Υ6ΐΐθΐη6η(6Γ αο πιιιΗο ιηαςίβ ςα&ιη ρπα9, ρηπ8$ί• 
ιη» ί1Ιία3 νοΙ& Ωα^ΓαηΙίδδίτηί αιηοΗδ ί^ηβ αά 5α• 
ρβΓπα β1 αά Οβυιη ίβτβΙϊαηΙυΓ. Αϊφιβ, υΐ Ιεηυίβδο 
ίβΓΓβηίδ ίπιαςο ρΓ£θ86η(6ΐη Γβιη ιι1)6ηυ8 οοηΩπηβΙ, 
«ΐαθίη&άιηοάαιη αηίςβηίΐί Ωΐϋ ιηαΙβΓ ςη®ρίαιη Ιιαηά 
ρ&Γβιη ίη ρΓοΙβιη αίΤεοΙαιη βχρβπίαιη, 8ίΥ6 βυιη 
Ιι&ηο 3αιη οου1ί8 8αί8 οβΓηίΙ, βίνβ οαιη γοΐίβ βαπι, 
&η1θ(|ηαιη οοηδβςαβΓβΙιΐΓ, 6χρ6ΐ6ΐ)αΙ,α1ιιΙ ιηαΙβΓ αη- 
<1ίΓ6 ουρίίΐίδδίιηβ ορΙαΓβΙ ; ρΓΟΓδαδ Αηίπι ιηαηίΓβδίΌπι 
68(, ηααΐΐο αιηα1)ίΙίθΓ6ΐη βδδβ δο^οΐβτη, ουιη 3αιη ίη 
Ιαοοηι τβηίΐ βΐ βχρβππιβηΐο βαανίδ ΓαοΙα βδΐ,ςααιη Μάλιστα δ^, κβτά γβ τδν έμδν λ^γον, και ματά 
τ^ παθεΤν τήν όπερφυα {ή και άρρητον χάοιν έκείνην, 
Ι[δ«, δ'τι θεον ^νεγκεν, έπΙ μέγα δν κα'. του προτέ- 
ρου μείζον Ι^ρίτο ιτόΟου ή της τανάγνου προς 
ύφηλά και τ^ βε^ν έραττικωτάτη <ρλ<5ς. Καί *?ν* 
κΓκών μικρ3^ χο\ν(5θεν βεβαίωση τον λ'ίγον, καθά- 
ιτερ τις μονογενούς μιξτηρ ουκ δν Γσον σώαειε 
(ρ{λτρον περί τόν πβΤδα, και δτβ τούτον εΤδβ, κβΐ 
βτ* ^τϋτο πρδ του τυχεΤν, εΐ καΐ καθ* ύπερδολήν 
^ουσαΐ μήτηρ έποΟε^ πάντη που γαΐρ δήλον βτι τ6 
φανίν και εΙς πεΤραν -ζκον ήδυ του μήπω τοΰτο γε- 
γονότος έρααμιώτερον ούτω δή καΐ μεθ* υπεροχές 
δτι πλείστης καΐ περί της ΙΙανάγνου λογίζεσΟαι χρι}. 
ΕΙ γαρ ταΰτα ό πηλδς Ισχύει, τί αν εΤποις έπΙ της ■βαιη ηοηάυιη ηαΙ& ΓυβΓαΙ; ίάίρδαηι ρΓοΓβοΙυ αο Β υψηλής εκείνης και θείας οΙκονομίας ; "Ετι δΐ, κα- 
δααιιηα ουιη ρηεεβΠβηΙία βΐίαπι άβ ριιπδδίιιι& ίΠα θάπερ ό το ΟεΤον ποίον ποθών λουτρον, μετά το τυχεΤν, 
βχίδΐίιηαηάυιη βδΐ. 8ί βηίιη ΙβΓΓβηπδ 1ια?ο αιηοΓ διαυγέστερος &'ν εΓη και θερμότερος εκ της τελετής 
θΓΩοίΙ,ςυίάβηίιηνβΓΟ άβ δα1}1ίαιί ίΐΐααοάίνίηα (£00- πρ6ς δρωτα Ο^ϊον• τδν 'ισον τρόπον και περί Ικείνων 
ηοιηία (1ίοβη(1αιη ? Αο Γυητίδ ςυειη&άιηοάιιΐΏ ςαί &ν τις ψη^ρίσαιτο. 

άίνίηυιη βχορίαΐ ΙαναοηιΐΏ, ροδΙςααΐΏ ίΐΐαά αδδθουΐιΐδ βδΐ εδ(, ΙαοίάίοΓ δαηβ ΓυβπΙ, βΙ; β δαδοβρίο ιηγ' 
βίβπο 0(1 061 αηιΟΓβπι ΓβΓτβηϋοΓ ; ραπ ηιοάο βΐ άβ Ιιίδ άβοβΓηβΓβ ββςααπι ίαβπΐ. 
V. Οηαηάο νβΓΟ Ιιίδ βΐ ί11α(1 αοοοδδίΐ, υΐ άίνΐ- ΕΓ. *Ότε δε και προς τούτοις τής \ιραζ άξεστη ηηβ ϋΐβ ΐΕηςαβ (ΙϋβοΙαδ ΡίΠαβ α νβηβραηάα 66ηί- 
ΐΗοβ Ιοηςβ &1)6δδ6(, ςηο Ιαηάβπι δβηδίι 6]ΐΐδπιοάί 
ιηαΐΓβηι αίΤβοΙαπι ριι(αδ? Νβπιο ρΓΟΓβαδ οχ Ιιοπιίηί- 
1)αδ, ηβηο, ίηςηαηι, αιιΐ βηαπαΓβ γβΓΒίδ, αιιΐ βχοο- 
^ΙθΓβ, πιβηΐβ ({ηίγβΓϋ, ςααηία ροδΙ δ&ίγαίοπδ ίη 
ο(β1ο8 αδοεηδίοηβπι απιοπδ 6]αδ γίδ ίυβηΐ ίηπι ίη 
Ιιαηο ίρδηπι,ΐαηι ίη βα ςαφ Ρίΐίυδ ίρδβ άίΙί^βΓβΙ.Ρηο- 
ηίαιη ΥβΐΌ αηΐβ &<1πιίΓαη(1ααι ραρίαπι δΐιπηι α ο(β- 
ΙβδΙί ίΐΐο ρΐ'ίποίρβ ααάίρβ ίΐΐαά πιβΓαβΓαΙ *, ΙηνοπίΒϋ μητρός ό θείος ούτω καΐ φιλούμενος Παις, πώς βν 
ο'ει διακεΤσθαι τήν τοιαύτην μητέρα ; Ούδ* αν εΤς 
των απάντων, ουδείς έξειπεΐν ή έννοεΤν ?χοι, οΤον 
Ικείντ^ το ©ίλτρον μετά τήν του Σωτήρος άνάληψιν 
πρδς αυτόν τε, και άπερ αυτός έφίλει. Άλλ' έπεί πρλ 
του παραδόξου τόκου, Εΰρες χάριν, ήκουσε παρά του 
αρχιστρατήγου, τής Οεοπρεπους άγάπ/;ς δηλαδή 
και αρετής, τήν του καινού τόκου άντι'δοσιν Εδει 
λοιπόν και λαμπρας Επειτα άλλης άπολαυσβι χάρι- ςίταΐίατη^ απιοπδ δοίΐίεβΐ Οβο άίβηί αο γίρΐυΐίδ, οβα ^ τος τξ πανάγνψ, πρις 6βί«ν άγάπην, ιξπερ (ά) ε^ηται, 

Φίλοσόφωτερόν τε και ΙνΟεώτερον άναβεβη/.υί^. 
Τούτο δε ου γέγονε* τό δε α'ΐτιον, ώς |]^κιστά γε των 
απάντων ο6δΙν, ου τετύχηκεν, εύρεϊν οΤόν τε ήν 
ύψηλότερον έν τφδε τψ βίψ• ώστε Ιπει λαμπρότε- 
ρον, ώ; ένήν ενταύθα, λόγος ουδείς συγχωρεί, λε(- 
πεται αρά μετά τήν εις ουρανούς έκδημίαν τρανό- 
τερον υπέρ ό και λογίζεσΟαι εξεστι, των χαρίτων 
άνω και λαμπηδόνων του ταύτης Που κατατρυ^^ν 
και θεού. "Οτι και ό Σωτήρ καινής] τίνος έν τ^ 
πατρικτί βασιλείς κοινώνησα ι τοΤς μαΟηταΐς έπί^γ- 
γείλατο πόσεως, τήν ^ΛΊζρΐι^ιί^α^ έκεΐθεν τής προς 
θεόν ενώσεως γεΰσιν καινήν, οΤμαι, πόσιν διαση- 
μαίνων, ης των δικαίων πινόντων, χαίρει θεός* 
κα^ τούτ' αυτό, τήν χαραν, πόσιν ηγείται θεός, και ηονί ίΐΐίυδ ραΓίυδ ΓβηιυηβΓαΙίοηβπι ; οροΓίοϋαΙ άο 
οοθΙβΓΟ, η1 ρηπδδίπια ίΠα, ςυ83 ρΓουΙί (ΙίοΙηπι βδΐ, 
&ά Οβί αηιοΓβηι δΐιΙ)1ίηιίθΓ6πι (ΙίγίηίοΓβπιςυβ εοη- 
δοβηάβΓ&ί, &1ίο ςυοςυβ βοςαβ δρίβηάίάο άοίηάβ 
ιηαηβΓβ άίΙθΓβΙαΓ. Ιά &αΐ6πι ΓαοΙιιπι ηοη ίυβΓαΙ ; 
β1 ΓαΙίο ίη ρΓοπιρΙα βδΐ, ςαΐα ηβηιρβ ίη Ιιαο γίΐα 
ηίΐιίΐ οπιηίηο ΓβρβπΓβ βΓαΙ ρΓΟϊοβΙδίυδ βο ςαοά 
3&ηι ίυβΓ&Ι αδδβουΐα. Ηαςηο οαηι ηίΐιίΐ, ςιιαηΐηπι 
ί&δ Ιιίο 6δδ6(« βχεβΠβηΙίιΐδ ταΐίο δπρρβάίΙαΓβΙ, δα- 
ρβΓΟΓαΙ οπιηίηο, αΐ ουπι οοίΐοδ οοηδοβηάβΓοΙ, οία- 
Γίηδ (]ααπι οοςΙΙαΓβ ΙίοβαΙ, δαρβΓηίδ ^παϋίδ, δαί- 
ςηβ ΩΙίί Εϋ Οβί δρίβηάοήύπδ ΓΓυβΓβΙαΓ. Οααηάο• 
ςυίάβπι βΐί&πι δαΙν&ΙοΓ ηογυπι ςιιβπιάαπι ροΐυπι ίη 
ρ&ΙβΓηο Γθ^ηο οοπιπιιιηβηι ουπι (Ιίδοίραΐίδ δηίδ δβ Ϊια1)ί1ηηιπι ρΓΟΠίίδίΙ^, ηογί ροίηβ ηοπιίηβ, ηΐ αρ- Β διά τούτο συμπίνειν άνωμολογεΤχο τοις κήρυξι. ΚαΙ 1)ί(Γ0Γ, δί^ηίΩοαηδ βχρΓβδδίοΓβπι ίηάβ ^αδίυπι οοη- 
3υηο1ίοηίδ οαηι Οβο,ςηο ροΐα,άαπι ίΓΰπηΙυΓ ^ηδιί, 
£;&τΐ(ΐ6ΐ Οβηδ, βΐ Ιιοο ίρδηηι, ηβηιρβ ^αηάΐιιπι, εβα 
ροΐΰπι Οβαβ ΙιαΙ)θΙ, αο ρπορΙβΓβα 8β οιιπι Εγ&ηςβίϋ 
ρπΒθοηί1}αδ 1)ίΙ)ίΙαΓαηι ρΓθΩΙβ1)α1υΓ. ΕΙ ςυοηί&πι 
* Ιαο. Ι, 30. • ΜαΓΟ. χιυ, 25 ; Ι,υο. χχιι, 30. ε'ίγε μή καρπός και ούτος έταμιεύετο, δτι και τό 
πριν ύττερβάλλεσθαι προς θεόν είχε φίλτρον, καΐ 
Ετι μετά τής αγίας εκείνης σαρκός, *ιν' αμοιβών 
ά|^ρήτων ανω έμφορηΟ^, Ετι δε και άλλοις ένταΰθβ^ 
παρασχεΤν όνησιν, άπαίρων αν ό μονογενής αυτής ΑηΙ. ΒαΙΙβηηί ηο(«. [ο) 11α οοά. οοηδΙαηΙβΓ ρΓΟ 6περφυή {ά) Οοά. ήπερ. ι» 8ΕΕΗ0 ΙΝ ΟΟΚΜΙΤΙΟΝΕΗ Β. V. ΜΑΠΙ^Ε. ϋβ Γί&; ο»ν«νελάμβθΕνεν| οΤμαι, χα^ τήν μητίρα πρ^ς Α &ηΐ0Γ ιηΟβυπ), ςηο ρπάβιη αΓ(1β1)α(, βΐιαιηηυιη, 
δψος. άυιη 8αηοΐ£ΐ ίΠα οΑΓΠβ (ΙβϋηβΒαΙιΐΓ, ίηςβηβ δΰπαβΓβ 

ίηοΓβαιβαΙαπι ροΙβΓ&Ι, τιΐ ίη6ίΓαΙ}ί11Ι}α3 ρΓΦΐηϋβ οοΒΐ68ϋΙ)υδ αΙ)υηά6 άΐΐαΓί ά6ΐ)6Γ6ΐ, ίηδπρβΓ νβΓΟ 
2αϋ$ φίοςαβ Ιιβίο αίΤβιτΘ ροΙβΓαΙυΙίΠΐ&Ιβπι ; 3αιη ηίδί ΓΓαεΙυβ, ίδςηβ ΙαηΙυδ, ΓβοοηάίΙπδ ΓαίδδβΙ, ΜαΐΓβιη 
ςηοςαβ, υΙαΓΐ)ίΐΓ0Γ, αηί^βηίΐαδ 6^ιιδ Ρϋιαδ, οαηι άίδοβάβι-βΐ, ίηοοβίυιη δβουιη δΐΐδ1η1ίδ<%6ΐ. 
'Οτι δι, χαθα προΕφημ&ν, δ•.ά τον περί τα ΟδΤα Ουοά αυΐβτη, δίεαΐ ρΓΦΐηίδΒίπιαδ,ρΓορΙβΓ (ϋνίη&• ιτ^6ον, ευτελή και άφιλ^τιμον άίν εΤλχε βίον ή ΙΙάναγ- 
νοί, κατενοεΤν Εξεστι κα: ώδε. Ώς εΐ καΐ μή ττ,λι- 
ιαύτη γε οΛοΟεν έτύγχανεν οασα, ώς δρ* έδείχθη, 
το ιεχν (^τηρ^χσα γένος τ^ των άστατων υπεροψί^* 
έλλ' δτι τουτδν ίτεχεν, ου τον της Ιαχύος ^δει μεν 
σαφώς βηααυρ^ν, τ& λιτον δΐ ούκ ήγν^ιι του βίου, 
χαΐ 5«ως, έζον διακονηθηναι, διαχονήααι ειλετο, τήν 
Ιοχάτην τε Εχειν τάζιν, τους των πρωτείων έφιε- 
[ΐένους Ιδίδισκε, πώς &ν άπ^δοντα τψ ταπεινφ 
Ειεπράςατο δεαπίττ^ ; Δια ταΰτα το(νυν αεΙ τά τε 
«εμνα χαΐ ών διτέρτερον ούδΐν, έφίλει* και των 
ρείντων όπερορ^ ήρεΧτο, και ταπεινώς άγαν, ώς 
ιΤρηται, χλ\ ά'^γκως βιουν. τυπι ΓβΓυιη άβδίάβηαιη ραηρβΓβπι βΐ αϊ) οιηηί 
οδίοηίαΐίοηβ αΐίβηαιη ρυηδδίιηα ίΠα νίίαιη (ΙαοβΓβΙ, 
νβΐ βχ Ιιοο ρβΓδρίοβΓβ ΗεβΙ.Οιιαηςυαιη βηίιη δυορίβ 
ίη§6ηίο αο βροηΐβ !ιιιηο αηιιηαιη ηοη ^ΟδβίβδβΙ, 
^υ^υδIηοά^ οδίβηδυιη ραίαιη βδί βί αάίυίδδβ, ιιΐ ίη 
Γβηιιη ΙαΙϊίΙίΌΐη οοηΐβχηρίυ ουηοΐοδ ρΐαηβ αηΐβοβί- 
ΙβΓβΙ ; αϊ νβΓΟ φΐοηίαιη ίΐΐιιιη §6ηυ6Γ&(;^υ^I18 Ιιίηο 
ςαίάβπι ίιηηιβηδαιη ροίβηΐίαιη ρΓο1)6 ηονεΓ&Ι, ίηάβ 
νβΓΟ Ιιαηαίΐβιη ηοη ί^ηοΓα1)α( νϋοθ Γαϋοηβηι, βΐ 
ςαο ραείο, οηηι πιίηίδίπδ ιιΐί βί ΗοβΓβΙ, πιίηίδίΓ&Γβ 
ίαηιβη ηιαίαϋ ^, αο ρΓΦΟβρβΓ&Ι, η1 ηονίδδίπιαιη 
Ιοοαπι ΙβηβΓβηΙ, ςαί ρππιί βδδβ νβΐίβηΐ "^ ; ςυοπιο- 
άο νίνβηάί Γ&Ιίοηβηι αϊ) Ιιυπιϋί Οοπιίηο άίδδοηαπι Ι^οίαΙα ιιη<ια&ιη ίαίδδβΐ ? Ηίδ ϋαςαβ άβ ΟΑαδίδ Ιιαηο ίρδαπι, ΙιοηοΓβ δαηβ άί^ηαπι βί ςαα βχοβίίβηΐίυδ ββΐ 
ηίΐιίΐ, ηαηςα&πι ηοη άϋβχίΐ ; β( οαάηοαηιηι Γβπιπι οοηΐβαιρίαηι, υϋ άίοίηπι βδΙ, νίΐαηιςηβ ναΐάβ 1ια- 
ιηΐΐβαα 6ΐ Ιαιηοηβ βχρβΓίβηι δίΜ β1β[ξίΙ. 1^. Ούτω δΐ εις γην αίθεροβχτούσ^ τ^ μακαπί^ 
άγγελος &ψηλοτάτην ανοδον μηνύει. Περί ου λ^γος, 
»ς Γαβριήλ ήν 6 Θ^Xο^» δς δή καΐ τάδε προσεΐπεν* 
Ό Κτίστης τών απάντων, και θεοΰ θεός Λόγος, καΐ 
Πός 9^ς, καλεί σε, Παρθένε, παρ' έαυτψ* καΐ εΙς 
τρίτην μετ^ τήν έμήν, ώ πανύμνητε, άγγελίαν ό 
αψηλός ύποδέξεσθαί σε διηυτρέπισται χώρος. Χαράς 
δι πλήρες καΐ τλ εύαγγέλιον τουτι, Πότναγνε, καΐ 
τον πρ{ν σοι δον άσπααμόν εκείνου μηνύσαντος εΙς VI. Οηαι ροΓτο 1>6&1α ίΠα οφίβδίβηι β^α8Π1οά^ νί* 
ίαπι ίη ΙβΓΓα άβςβΓβΙ, άβ αδοβηδίι β^αδ αά δυρβΓηα 
αηββίιΐδ ίΠί ηυηΐίαηι άβΓβΓί. ΕΙ Ιιηηο ςυίάβπι ΐΓα- 
άίΐίο ρβΓΐιίΙ)6( άίνίηυπι ίαίδδβ βαύπβίβπι, ςαί Ιιίδ 
ρΓΟΓδυδ ν6Γΐ)ί3 βαπι αίΤαΙαδ βδΐ : Ηβηιηι οηιηίιπη 
ΟΓβαΙΟΓ, Πβί ΥβΓϋυηι Οβυδ, β( ΩΙίυδ Ιηηδ, Ιβ, ο 
ΥΐΓ^ο, &(1 δβ νοοαΐ ; ραΓαΙαδςαβ δΰΜίπιίδ βδΐ 1ο- 
οιΐδ, ςυί Ιβ, ο Ιαηάβ οπιηί άί^ηίδδίπια,ΙβΓίίο αϊ) Ιιαο 
πιβα Ιβ^ιαΙίοηβ άίβ, βχείρίαΐ. Ηοο αυΐβπι ηηηΐίηαι, τέρψιν (νδέον ουδέν. Καθάπερ γαρ ευφροσύνης ήν ^ ο ρυπδδίηια, β Ι ίρδαπι ^αα(11ί ρίβηηπι βδΐ, ηβο πιί- Ιιιείνο το πρόσρημα γίίμον, δτι μ($νη τον πλάστην 
Ιβχατααας σίς γην κανιόντα, οΰτω καΐ νυν χαίρε, 
•νλογημένη, €τι μόνος 6 πάντων Αεσπότης εις ούρα- 
νοΙ>ς 91 δέζεται άνιουσαν. Ένθα θυμτ^δίας άφατου 
πλησ6ήστ[1, και θεοπΟεπους ομιλίας απολαύσεις. 
βείβι δέ σε &περλαμπρυνεΤ άίδιος άγλαΐα, και οΓον 
χ^ιτώνα λβμπρον ζωήν ένδυθήσ^ αΐώνιον, δ($(^ητόν 
σοι διδουααν τρυφήν, τήν εΙς αΙώνας απαυστα συν 
χψ Τ'φ σου και βεφ άγαλλίασιν. ΧαΤρε λοιπόν, 
ίγνείχς Ι|λιε διαυγέστατε* ΧαΤρε, άλάβαστρον ευω- 
διάς άλι^κτου πληρέστατον* χαΤρε, ζωοπάροΧε κήπε, 
της αθανασίας φύων καρπούς. Χαίρε, δ'τι και άσω- 
μίτους φαιδρότερον Ικστίλβεις {β) τοιαΰτά σοι κομί- 
ζοντας ευαγγέλια, ου μοι σαφής ή πείρα διδάσκαλος. ηπδ ΙΰΒΐίΙί» αίΤβΓΐ αο ρΓίαβ ίΙΙικΓ, (|αοί1 1ί1?ί εαίιιία- 
Ιίοηβπι ίΐΐαηι άβΐηΐίΐ. 8ίεΰ( βηίηι ΙφΙίδδίηιηπι ΓηίΙ 
ίΠυά αΠο.:ιυίηπ), ρΓορΙβΓβα ςυοά ΟΓβαΙοΓβηι ίηΙβΓ- 
Γαπι άβδοβηάβηίβηι δοΐα ροΓίαπάυοα δηδοίρί6ΐ)αδ, 
ίΐα β( ηαηο ^απ1 ςαιιάβ, ο ΒβαβάίοΙα, ςυοηίαπι Γβ- 
Γππι οηιηίηπι Οοπιίηιΐδ Ιβ αά οοΒίοδ αδοβηάβηΐβπι 
δοΐαδ βχοίρίβΐ. Ιί)ί ^ηβ^Τα^)^1^^υ^ηηάίιαιβ Γβρΐ6ΐ)βΓΐ9, 
άίνίηοςαβ εοηδΟΓίίο ρ6ΓίΓΐιβΓίδ.Γιι1ςβηΙίδδίπΐ8Β βηίπι 
Ιιιείδ Ιβ ρΙβηάοΓ ηοη ρβηΙηΓϋδ εο11αδΐΓα1)ίΙ, βΐ 
ςαοάαπι (^ηαδί ίαΐςίάο ίηάαπιβηΐο νίΐα είΓουηινβ- 
&Ιί6Πδ ΦΐβΓηα, ςα» ίη6ηαΓΓα1)ί1β8 1ί1)ί άβΐίείαδ, βί 
30^6 ίη δΟΒοαΙα εαπι ΩΗο Ιαο αο Οβο ^[ααάίυηι Ιη- 
1}ηαΙ. Ανβ ί^ίΙιΐΓ, δοΐ ραπίαϋδ ηίίβηΐίδδίηιβ (10) ; 
ανβ, 8ΐα1)αδΐΓΐιπι οάοΓβ ηυηςυαηι άββείβηΐβ ρίβηίδ- ης δλ αιιςώου χαΐ αειθαλούς, ής τεύζ^, γλυκότη- Ο δίπιηπι ; ανβ, ΙιΟΓίαδ νίίαπι ^βΓΠΐίηαηδ, βΐ ίπίπίΟΓ- 
* ΜΜϋι. ζζ, 28 ; ίαο. χζιι, 27. '' ΜαΙΙΙι. ζχ, 26. 

ΑηΙ. ΒαΙΙβηηί ηοΐ». {«) Ηβιιηοα8 81βρ1ι&ηιΐ8 (ΤΛ«5αιΐΓ. αά V. στ(λβω) 
τί(ΐ3ΐφ ΙβοΙίοηί ΙηοαβΓβ πιαίαίΐ βχβπιρία ςηα)(1απι 
λεΐΐν» «ί^ηίΟοαΙίοηίδ νβΓΐ)ί στίλβω : Ιιίε ροΓΓΟ 
ΐ5ΐ<!οή 1ο€ΐΐ9 οοηίΓΟΓίαηι βααάβΓβ νίάβΙαΓ. 

;10) ΑάνβΓίίιηιΐδ 8αρ6Γίιΐ3, βοΙίδ Ιχρο, ςηί ρΓο- 
ρποδ ββΐ€1ΐΓί8ϋ Οοιηιηί,βϋααι νίΓ^ηβπι ΠθίραΓ&ιη 
«ιΐαηι&πιπ. Ηίο νβΓΟ βχρΙίοαΙαΓ βχρΓββδίηβ,ςαο ίδΙα 
οοηρν&Ιίο «ρφοίβΐ. Υίαβίίοοΐ $ίοιι1 Οίχτίδίαδ <1ίοίΙαΓ ^ι^η$^^^^x, δίο νίΓ^ο 1)βα1ί8δίπια αρρβΙΙαΙαΓ «οίρα- 
ΓϋαΙίΒ^ ίδςυβ ηίΙεηΙι$$ίτηιΐ8. ΑΙ εαηι ϋΗπδΙιιηι άίε1-> 
πιαδ 8οιβ^η^η$^^^^:Β^ Ιιοε δί^ηίΠεαΓβ νοΙαπιαδ,3αδΙί- 
Ιίαιη ΟΙΐΓίδΙί ϋα ρβΓίβεΙαπι βδδβ. η( ηίΐιίΐ ρβΓίβοΙίυδ 
βχεοςίΐαπ ςααΐ. Εα ί^ίΙαΓ βΐ (Ιβ ΥΐΓ^ίηβ ραΗίαβ 
ηίίβηΐίδδίπια ρΓΦάίεαΙαΓ, ({υα ηίΐιΐΐ ρηπαδ οοηείρί 
ροδδίΙ,αερΓορΙβΓβα ςαο) ει1^αδν^5 ηοενίδαδρίοΐοηβαι 
ρΓοοηί α 96 Γβ^^ε^&(. 127 Ι8ΙΌ0Κ1 ΤΗΕ88Α1.0ΝΙ(}ΕΝ8Ι8 128 

ΙαΙίΐΑΐίβ ΓβΓβη3 ΓΓαοΙαβ. Οααάβ, ςαοηίαιη βΐ ιηοοΓ• Α "^^^ σύμβολον, τούτον! σοι τον βολλον δούναι του 

ροΓβοδ οοβΠ οίνββ, ςυί 1ί1)ί Ιιοο ίοΗχ ηυαίίαιη φοίνικος ιτροστάταγμβι. 

αίΤεηιηΙ, 5ρΙβη(ϋ(ϋοη1αοβ, ρπουΐ ίρδβ ηυηο οβΓία βχρβηβηίίβ άίδοο, ροΓίυικΙίδ. δ^π^^ο^ΰπι ροΓΓΟ ββιηρβΓ 

νίνβηΐίδ δβηιρβΓ^υβ νίΓβηΙΐδ, ςυα ροΐίοπδ, ^ι1^αηά^ιοι^δ Ιιυηο ραίιηββ ταιηιιπι ϋΙΊ ροτπ^βΓβ ^αδ5α5 

8υπι. VII. ΗοΒο υ1)ί (ΙίοΙα βροηδα αυάίνίΐ, Γβιηαιικϊυβ 
λ1) ίηοοΓροΓβο ηυηΐίο αοοβρίΐ, ίΐΐίοο ηονο (^αικϋο 
Γβάαηίΐαΐ, δυανίΐαΐίδ ΓΟΓβ αικϋίΐαβ ρβΓΓααάίΙιΐΓ, 
ΙβΒίίΙίαιη δρίραΐ^αοαηάϋαΐίδ (ΙαείΙ ΙιαΗίαιη ; αο ΙοΙα 
άαΐοίδδίαΐδθ νοίαρίαΐίδ δβπδα οοΓΓβρΙα, βχδοΙΙ&Ιιο- 
ηβιη δααιη οιηηίζηοάίδ ίηάίοϋδ βχΙβΓίπδ ρροπαίΐ. 
Οαίάηί βηίιη \ά ΠβΓβΙ, άαιη ΙαΙία ρβΓ Ιβδ&ϋοηβιη 
ϋίαια βί ο1) οοαίοδ ρΓοροηβ1)απΙιΐΓ, νίάοΐίοβΐ αΐία φΐίάβιη,&ο οΗηα, ταΐίοηβ,αΐ ηοη ηαίηυδ ηαηο ςαο- 

ςιιβ αάιηίΓαικΙαΟΓοαΙοηαο ΡίΙΐο δαο αροΐβ αάΐιβο- ^νωΟηνβι, καΐ θεοφθόγγου καΐ υΐϊκης αΓσΟέσΟα 

ΓβΓβ βΐ ^οη^υη^^ ΓαΓδαδ,βυπκιιιβ ΟΓβ ίΙΙο (Ιίνίηο αο ** γλώττης, 6π1ρ άπαν ήδυ Χαριέστβτα προς τή Ζ'. Τούτων ώς άκτζκοεν ή θί^νυμφος, και πχρα 
του ασωμάτου τον κλάδον εΓληφε, χαράς εύβυς πλη- 
ρούται• γλυκύτητος π-ρι^ίρείται ψεκάδι, ευφρο- 
σύνη ν Ιπνει, Ο υ μη δ ί ας άνέπεμπεν 5σθμα• και ή ν 
ήδονης δλη γέμουσχ, και άγαλλίάσεως πολλαχ<$θεν 
δ εικνυσα τα σύμβολα• Πώς δε ουκ Ιμελλε τούτο, 
τοιαύτα ζωγραφούσης τη αγγελίας, τρ<5πον Ιτερον 
ίίπερ εΤ/.εν ό πριν, παράδοξον δΐ κα? αύτον, τψ 
Δημιουργψ -και αυτής Γΐψ προσφυναι, και βυθις 

σΟαι Οΐϋ αίΤβοΙα 6ΐ νοϋί1)αδ ρρφ οιηηί δαβίνίΐαΐβ άυΐοίδ- 
βίιηίδ 86 ηααΐΓβιη δααιη αΐίοςυβηίοιη ααάΐΓβ ? 

ΙάοίΓΟΟ βΐ ιηοηΐεοι ΟΗναΓαιη οοηδοβηάίΐ, ιιΙ ίΙ)ί 
βΐ ρΓβοβδ βίΤααάαΙ, 6ΐ ^ΓβΙίαδ αςαΐ Οοιηίιιο, ςυοά 
αά δβ ϋΙαίΏ ]αη[ΐ αοοβΓδαΙ. 5οΐ6ΐ)αΙ θηίιη ίη εαπι δβ 
ιηοηΐβιη ιβοίρβΓβ, αο, νβΐϋΐ Ιιιιίο ςιιοςιιβ δβπδΐΐδ 
οοαδΙαΓβΙ^ οαπι ίρδο νβΓδαπ βΐ βυιη α11θ(ΐυί, αά 
]11αηα(|υβ, ίη ςυο ηιβυδςυοςαβ ^^$υδ ΙαΙο Ιιοο ηο5- 
ΙΓΟ (ο ίη6ίΤα1)ίΐ6πι εΐιαπίαΐβπι !) οίΓουπιΙβοΙυδ, Οβο 
αο ΡαΙτί ρρβοβδ οΙΓβΓΓβ οοηδίιονοΓαΙ, νβίαΐ αά άί- 
ΙβοΙί Ρϋϋ δυί 6ΐ Οοπιίηί αοιίουπι αοοοάοΓο. 

VIII. Αδοβηάίΐ ί^ΐΙαΓ, αΐ πιοάο άίοίηπι βδΐ, υΐ βί 
οοη^Γαα άίδοβάβηϋί οίΠοία βχρΙβΓβΙ, βΐ ρΓ6οί1)ΐΐδ 
€Γ6αΙθΓβπι βχοΓαΓβΙ. ΟβπιβΓβ βΓ§ο Ιυηο βπιί δρβο- μητέρα ρεούσης. 

Δ'.ά ταύτα και δνεισιν Ιπι το δρος των Έλαιών 
εύχην τε άπο§ώσουσα τφ Δεσπότη, και χάριν τ^ς 
προς αύτ^ν κλήσεως. ΕΙώΟει γαρ άναφοιτ^ν προς 
εκείνο τδ ορός, και ώς των έμψυχων ένι, καΐ προσ- 
ομιλεΐν και προσφθέγγεσΟαι, και οΓα φίλψ του 
φιλουμίνου Παιδος και Δεσπότου προσέρχεσθαι, έν 
φ και ό Ιμος Ίησους τάς εύχάς τφ θεψ καΐ ΠατρΙ 
προςηγεν, ω φιλανθρωπίας άφατου ! ?λυτρον έχ 
πηλοΰ φέΐων. 

Η'. "Ανεισι τοιγαροΰν, ώς εΤρηται τελευταϊον, τα 
έξιττ5ρια και προσεροΰσα και προτευξομένη τψ Πλά- 
στη. Έν ούν ΙδεΤν τ<5τε β^^μα ξένον, και φριχτδν •«^«.ν.^^.*™ ..»-, ~- , -^ άκο^, μ<5νης δΐ άξιον της μακάριας. 'Ανγ^ει γαρ, δ 

μοι ε'ιρηται, προσευξομένη• και Ιως μεν άνιοΰσβ 
Ιτύγχανε, τον οικεϊον έσωζε ν(5μον και των έκεΤσβ 
φυτών ή πληθύς• έποίει ^αρ ούδΐν τών αισθβνομέ- 
νων, ούδ* α τψ λογικψ συγκεκλτίρωται διακόσμψ. 'Π 
πάναγνος δε δτε κλίνειν και χείρας έκίνει, και γό- 
νατα συνέκαμπτεν εΙς γήν, ω καινδν Οαΰμα Ι τά 
φυτά τε πάντα έπεϊνα και δένδρα, καΐ οΤβ νουν φέ- 
ροντα, δοΰλα τ^ Δεσποίνρ συνδιηκίνει, ώσπερ αίσχυ- 
ν<5μενα, ει μή γε υπερφυΐς σώσειε σέβας, και δι' £ν 
ένήν δεΤξαι, κηρύξειεναδτι παν γ($νυ κάμυψειν και τξ 
πανάγνψ προσηκε δια το μέγα και Οψηλδν αύτηΓ 
δνομα. Ή λ<5χμη τοίνυν εκείνη, και συγκλίνασα, χαΐ 
ώσανεΐ τελευταίαν Ικδημούη^ ιήν προσκύνησιν αφο- 
σιωμένη, προπέμπειν μέν έδ(5χει• πενθεΐν δΐ οίον βοΐα 1)6α1α ίΠα οοηιΐί^ηυπι. Αδ06ηάβ1)α1 βηίπι, ρρο- 
11 Ιί άίχΐ, υΐ ΡΓ6068 βίΤαηάβΓβΙ; βΐ ςηοαά ίρδα 
αδοβηάβΓβ ρβΓςβ1)αΙ, βρίδδΟΒ, ςαφ ίΙ)ί βΓαηΙ, ρΐαηΐβ 
δηυιη δβΓνα1)αηΙ ιηοάυαι ; ηβο βηίπι ςιιίάρίαπι 
0δΐ6η(ΐ6ΐ)αηΙ, ςυοά ββπδα ροΠβηΙίαπι ρΓορπηπι δίΐ, 
ααΐ ςηοά αά Γαΐίοηαΐβπι ΟΓάίηβπι ρβΓίίηβαΙ. υΐ)ί 
ααΐβπι ρηπδδίπια, αΐ δβ ίηοΙίηαΓβΙ, βΐ πιαηυδ πιο- 
τβίαΐ,βΐ ββηαα ά6ίΓβο(6ΐ)αΙ Ιιαπιί (ο ηονυπι ρβΓ- 
ίβηίαοι !) ρΐαηΐφ ςηοςαβ 111» οπιηβδ αίςυβ αΓΐ)ο• 
Γβδ, ςιιαδί νβΐ ιηβηΐβ βδδβηΐ ρΓκάίΐΦ, ίηδΙαΓ αηοίΐ- 
Ιαραπι οϋδβςαβηΐβδ δίπιπί ουπι Οοπιίηα δβ πιονβ- 
1)αηΙ, ρα(1θΓ6 νβίαΐί δυίΤϋδίβ, ηίδί δΐιατιπια βαπι 
ρΓΟδβςυβΓβηΙπΓ ΓβνβπβηΙία, βΐ ςυί1)ηδ ροδδβηΐ 
δίςηίδ ρΓοοΙαπιαΓβηΙ, ρΓΟΓδυδ ραπ βδδβ, \ιΙ ρΓορΙβΓ ηια^ξηυπιβΐ οχοβίδαπι β^α5 ηοπιβη οπιηβββηαβΙΙαπι β και σκυορωπάζειν, ώς τής ξένης, ^ς άπήλαυεν άγι^ 
ραπδδίπΐίΐϊίΐΐί ΩεοΙβΓβίαΓ (11). ΙΙΙα βΓβο δ^ΐνα βΐ τητος παρά γε της Παρθένου, χωριζόμενη, 
δβπιβΐ ίηοΐίηαηδ,αο νβΐυΐί ροδίΓβηιυηι αάοΓαΙίοηίδ ο1)86ςηίυπι α1)ίΙυΓα) δαηοΐβ ρβΓδοΙνβηβ, αΐΐίπιυπι ίΐΐί 
ναΐβ (ΙίοβΓβ νί(1βΙ)αΙαΓ; Ιαπι ΙΙβΓβ νβίαΐί αο οοηΐπδίαη, ςυοά πιίΓα ίΠα δαηοΙίΩοαΙίοηο οΛαΓβΙΠΓ, (ΐιια ρβΓ 
νίΓβίηίδ ρΓΟϊδβηΙίαπι ΓΓυί δθ1β1)αΙ. IX. Οαπι αηίαπι δυρρϋοαηάί Ωηβπι Γβοίδ^βΙ, άο- 
Π111Π1 δβ ΙαυάαΙίδδίαια ϋΐα ΓβοίρΙο1)α(. Εοοο ροΓΓΟ 
6ΐ ί1)ί ςαοάάαπι ρΓΟΒίβΓ πΐϋΓβπι οπιηβπι βνβηΐηπι. 
Οοπιυπι βίβηίπι ΐΓβπιΟΓ ίηναδίΐ ; βΐ ςαοά αηίβα 
ραδδα ΙίΦο ηαηςααπι ΓιιβΓαΙ, ΙοΙα Ιαηο οοηοιιΐίβ- θ'. *Αλλ' έπει πέρας είχε τα της εύχης, ο^ικαδε ή 
πχνύμνητος έπαν/,ει. Κάκιΐ τι γίνεται τών ουκ 
εΙω6<5των. Κλ</νος και γαρ περιέσχε την ο?κίαν• χαΐ 
θ πριν ούκ εΤχε παθουσα, απασα τ<5τ8 έσείΟη. Έκώ 
νομίζω, στ&ναγμον τοΰτ' ήν αΐνιττομενης, καΐ άντ* ΑηΙ. ΒΑίΙβΓΪηΙ ηοΐ». 

(11) ΙΙοο ςυοςηβ νίάβδίδ ΐΓαηβΙαΙαπι αά νίΓ^ίηβαι άαίαιη ββΐ Οΐιηβίο Οοπιίαο : ϋ( ίη ηοίηίηβ ^η$ οηιηβ 
Μ&ΐΓβαΐι ςαοιΐ, Αροδίοΐοδ άοοβηΐβ (ΡΗιΙιρρ ιι, 9). ρ^ηη β€€ίαΐΗΓ. 129 3ΕΙΙΜ0 ΙΝ ΒΟΚΜΙΤΙΟΝΕΜ Β. V. ΜΑΗΙΛ. 130 έδίίρμου τον κλίνον πενΟικώ; προαρύσηε (/) ίίτε Α 1)αΙαΓ. ΕπαΙ ίϋ, υΐ ροΐο, ρΓΟίίβηΙίδ ΙιιοΙιιαι, βΐ Ιοοο δή της πάντων άγιωτέρας και ά^γκρίτως καλλίστης 
διετεαλμένης συνοίκου. ΟΤμαι §1 καΙ ώς, ('ίπιρ ε!ς 
γην πλείονος ίτι δ<5ξης ?5ει τ^ πβ^^άγνψ, και ούρανλς 
δν, χαΐ γζ, καΐ β»λασσα, και πάσα τότε ή κτίσις, 
ΙχαστΑ 6ρή^ον άναπλεξάμενα, δονηΟήναι εΤχον, και 
γοερον άνοιμώξαι, ττ,ν έκδημ(αν 6λοιρυρ<5μενα τί-ς 
Βαρθενου- καΐ 6 τελευταίος £ν έδόχ3ΐ σεισμός, ου τό 
ορικώ^ς χα! νεκρούς άκούομεν άνκψώσειν, ώστε γ,αΧ 
εΙς αΐ6έρα νε<ρελοβατεΐν« ως μικρά διαφέρων της 
έ«' έχείνην του θρήνου κυκήσεως. Ότι δΐ του μέ- 
γιστου χαΐ ού προς δόξαν περιφανίστερον ούδεν, τόν 
θεον τεκοΰσα τετύχηκε, λόγου λοιπόν ουκ ή ν άξιον 
τοιούτον τι γηθεν κβτα τήν θείαν έκε(νην κοιμησιν 
χαινοτομηΟηναι. ββιηίίαυπι ιηοίαπι ίΠαιη 1υ§υ1)Γβ βχ ίιηο οίθηΐίδ, 
ςυοίΐ δοίΠοβΙ οοηΙαΛοΓπαΙίδ ϋΐα βηα, δαηοΙίοΓ 
αηίνβΓδίδ, βΐ οΐΐΓΛ οοιηραΓαϋοηβιη οιηηβιη ραΐ- 
οΙιβΓπιηα (12) ^&Iη (ϋδοοδΒΐΐΓ^ βδδβΐ. ΕΙ δί(ΐυίάβιη 
ιηα]οπ ίπδυρβΓ §1οπα βχοΓηαη ίη ΙοΓΠδ ρυπδδί- 
ιη&ιη ίΐίαιη οροΓίπίδββΙ, βηίιηνβΓΟ, ιιΐ β§ο ςυίάβιη 
&Γΐ)ίΐΓ0Γ, βΐ οαΊιιπ) Ιυηο, βΐ Ιβιτα, βΐ ιηαΓβ, βΐ ΟΓβα- 
ΙαΓίΒ οιηηβδ, 1ιΐβα1)Γβ ςυίά δίη§υΐ89 οοηοίηβηΐβδ, 
οοιηπιονβΓί (1β1)υίδδβηΙ, βΐ νίΓ§ίηίδ (Ιίδεβδδίκη )λ- 
ιηβηίαηΐβδ ί1βΙ)ίΗ νοοβ ίηίξβπιίδοβΓβ ; &ο νίβα βδδβΐ 
ροδίΓβπια ί]1α3&ιη α(1βδδβ οοπιιηοΐΐο, €υ]αδ Ιιογγο- 
Γβιη νοί ίρδΟδ ιηοΓίαοδ ηονΐιηυδ βΓβοΙϋΓϋΐη, αΐ ίη 
αβΓα ΐοδίαρ ηυΙ)ίυιη (ΙίδουΓΓαηΙ ; ραΓυιη Β,άβο ίδΙα 
α 1\ΐβυ1)Γί ίΠα ρρορΙβΓ ΥίΓ^ίηβιη οοηΙϋΓΐίαΙίο νί- άβΓβΙαΓ α1>5ίιηί1ί8. ΑΙ ςαοηίαιη Υιγ^ο, υΐροΐβ Οβί ιηαίΟΓ βίΤοοΙα, άβοαδ οπιηίαιη ιη&χίπιαπι, βΐ ςυο 
δρίβηάίάίαδ ηίΐιΐΐ εοηΓθΓΓβ αά ςΐοηαιη ροΐβδί, δΟΓίίΙα ^απ1 ΓαβΓαΙ, ηαΐΐα ροδίιιίαΐαΐ ταΐίο, υ( ςυοά- 
ρΐΔίη β|α9αιοάΐ ηονηιη ροΓίβαΙαιη οΐ) άίνίη&ιη ϋίαιη άοΓπιίΙίοηβιη β ΙβΓΓα εάοΓβΙυΓ. 
Γ. 'Κπ»1 δΐ ό μα οΤκος ^στη του κλόνου. ή δε με- β Χ• Ρο^Ιςϋ&ηι βΓβο άοπιυδ οβδδανίΐ α ιηοΐυ, ουπι ήστασις οωτός έργον, και του λαμπρότατου, άνεπτη 
^ωτα ήκιστά γε βραχέ«, τοσαυτα δΐ, δσα πλήρη τόν 
αΐκον φιυτο; χαι όλολαμπή πεποίηκε* Τούτο δΐ ήν, 
ίμ^ιγε δοκεΤ, την τηνικαυτα των αγγέλων έπιδημίαν 
'^ΐΐοοαιτούσης, ατε καταλλήλου του φωτός οντος, τοΤς 
του βεου λειτουργοις, ώς πυρ φλέγον πεποιημένοις* 
•υδλ γαρ *ιχ«ν Ιτερον οικειότερον, ψ δν τους νόας 
γτ,θεν ξενί^αιτο* άλλως 6' δ'^ι >^«ι 9^61ρα ^^ν τό φως 
θ'α»Ιον αύτξ, πάντων οδστ[ϊ φωνεινοτάττ^. ΐΓαηδίΙυδ ίΠβ νϊΓβίηίδ αά ορβΓα Ιαοίδ βΐ ςυίοΐβιχι 
Γαΐββηΐίδδίπΐίβ δροοΙαΓβΙ, δίαΐίιη βχΐ^υαδ ίρβα Γα- 
οαΐαδ^ βαδ^υβ ΙοΙ αοοεηάίΐ, ςαοί &ο ίιηρίβικίαιη 
Ιαοβ (Ιοιηαιη,θαιηίΐυβ δρίβικϋάόΐϊη υικίίςαβ βίΓιοίβη- 
άαιη δαίίδ βδδοηΐ. ΡβΓ ΙιβΒΟ αηΐβπι, ιιΐ ιηΐΐιί ςαίάοιη 
νίάβΙαΓ, ίηδΙαοΐ6ΐη3&πι αηςβΙοΓυιη αάνβηίαιη ίηάί- 
£αΙ)αΙ, οαιη νίάεΐίοβΐ Οβί αάιηίηίδίηδ, ςαίρρβ ςυί 
ίαοΐί δυηΐ ί^ηίδ ιΐΓβηβ *, Ιαχ πιαχίιηβ εοη^,τυαΐ ; 
ηαιη ηίΐιίΐ 1ια1)6ΐ)α(, &1ίιΐ(1, ςυο αρίίυδ ίη ΙβΓηβ ΰ(Εΐβ5ΐβ5 5ρίΓίΙα5 ΙιοδρίΙίο βχοίρβΓοΙ ; ρΓωδβΓίίαι νβΓο ευπι βΐ ίρδί ΥίΓ^ίηί, ιιΐροΐβ ΓβΓαηι οηιηίααι 
1ιιεΐ(ϋ&3ίιηΦ, Ιαχ βδββΐ αοοοπιηιοάαΐα. 

£Ττ* έχχορήσασα τό δωμάτιον, καΐ τήν Ιεράν κλί- Οβίηάβοιυηάοπιαηεαίαηι νβΓΓβηάορβΓριΐΓ^αδδβίι 

νην, έφ' ^ το τίμιον διανέπαυε σώμα, ευ διαΟεΐσα, βΐ νβηβΓ&ηάηπι ίΠυηι ΙβεΙαΙυηι, ίη ςυο αΐίςηαΐη 

τάλλα τε ϊτβρασχευάσασα, δ'σα ταφτί νομίζεται, τάς βοΐ6ΐ)αΙ ρΓβΙίοδΟ οορροπ δΐΐο Γβ(ΐυίβπι άαΓβ, οοη- 
^ίλοες βύττί γείτονας συγκαλείται. Αι δε 7, σαν δύο η οίηηβ (ϋδροδϋίδδβΐ, ουαι-6ΐ αΙΙβ, ςαεΒουηςαβ ίη 

πενιχραι χηραι των ενδεών μεν δια προς βίον, ώς ίυη6ηΙ)υδ ηΐβ αάΙιί1)6ΐ)αηΙυΓ, αρραραδδβΐ, νίοίη&δ δε τξ πάντων οΙκεΤαι βασ'.λίδ'., και τών αύτης κλη- 
ρονόμοι, ώς α>α μετά μικρόν 6 λόγος δηλώσει, τών 
έχ λιιταρ£ί*ν χαΐ βαθέων ο!κων εύδαιμονέστε|ίαι. Γνω- 
ρίζει τοίνυν ταύταις τήν έκδημίαν* του αγγέλου 
δτ,λόΐ τά βήματα* τό τοϋ Ιαυτής Που και Σωτήρος 
λγγίλλει μήνυμα• δείκνυσι και τόν κλαδον, και λόγοις 
έξιτηρίοίς διηστιαζετο ταΤς γνωρίμοις• και ας είχε 
διττοί έσΟή'ζς» "^^^ Χ^ιΡ^^ ένείματο έκατέρφ* ούδΐ 
γαρ ην οσα γε εΙς θησαυρόν Ιτερον τ^ πανάγνφ 
η πλούτος υπερφυών αρετών, και 6' τι άναγκαΤον 
εΤλχεν ή "/ρεί»- 

ήάη^Β (ϋ5ΐΓί1>ηίΙ. Νβςηβ βηίηι ραηδδίηια) ίΠί αΐίαά ςυί(1ρίαηι (Ιιβδ&ΰπ βραΐ, ςιιαηι βπιίηθηΙίδδίηιαΓυπι 
τ}Γΐη(αιη ορ63, βΐ δί ςαίά νίΐδθ ιΐδαδ ηβεβδδαηο 6χίβ6ΐ)α(. 

Ι.ν. Έχει δε τούτων τά σεμνά εκείνα διήκουσε γύ• β XI. υΐ)Ι νβΓΟ 1ΐ(Β0 ααάίοΓαηΙ Ιιοηβδία) ί1Ι(Β ηια- 
ν^ία, γοερώς άνφμωςαν, πικρώς έκ βάθους έστένα- 1ί6Γ6δ,ίη1απΐ6ηΙα1)ίΐ65 ββηιίΐυδ ρΓΟΓίιρβΓαηΙ; απιαια 
ζζν, δακρύων ρύακας απέβλυσαν τών οφθαλμών και βχ ίηιο άαο6ΐ)£ίηΙ δϋδρίηα, ΙαοΓ^πιαΓυηι ρΓοΩυνία 

ΡμΙ. εΐΗ, 4. δί1)ί απιίο&δ οοηνοοαί. ΙδΙο) ροΓΓΟ άυχ βΓ&ηΙ ίηορβδ 
νίάαω, ρααρβΓβδ ςαΐάεπι (ΐαοά α(1 νίΐα; εοηάίϋοηβηι 
αΙΙίηβΙ, (^ααίβηυδ αυΐβπι Γο^ίηο) υηίνβΓδΟΓυπι ία- 
ηιίΙίαΓβδ, 6ΐ ίη Ρ3ΐΐδ(1οηι 1ια>Γ6άί1αΐ6πι, ηΐί ραυίο 
ροδΙ δθΓηιο 6ηαΓΓαΙ)ίΙ, αδοΐΐθθ, Γ[υίΙ)υδϋΙ)6ΐ νβΐ 6χ 
ορυΐβηία ηοΙ)11ίςαβ άοπιο ΓβηιίηΐδίοΙίείοΓβδ. Ηαδοβ 
ίςΙΙαΓ (Ιβ άίδοβδδα δυο πιοηβΐ ; βηαΓΓαΙ νβΓύα αη- 
^βΐί ; Γίΐίί αο 8αΙναΙοπ3 δυί ηυηίίυηι αρβπΐ ; γ&- 
πιαηι ςαοςαβ ίΐΐίδ οδίεηάίΐ, βΐ ν6Γΐ)ίδ άίδοεάβηΐί 
οοη^Γαίδ οοηδαβίυάίηβ δί1)ί άβνίηοΐαδ ροδίΓβπιο 
δαίαΐαΐ ; Ιυπι 1)ίηαδ, ςηαδ 1ια1)6ΐ)αΙ νοδίβδ, ηίηςυβ /] ΓοΓίο ίτροαρυούσης. 

(12) 0βΓηί3 άβ ΥίΓ^ίηβ ΟβίραΓα (ΙίεβηΙί νβΐ βροηΐβ 
&ε ηαΐίαροδοβηΐβ ε&α9& βχείαβΓβ Ιαηάοδ ίηεοπιρ&Γ&Ι 
ΜΙίί δαηοΐίΐ&ΐίβ βΐ ρυΐεΐιπίαάίηίδ : αάβο βείΐίεβ- νίχ άβ ΥίΓ^ίηβ Μάπα εο^ϋαρβ ΙίεβΙ, ςυΐη δίη^αΐ&' 
πδδίηια, ςαα ίαΐμβΐ, δαηείίΐαδ αε ρα1ο1ιπΙα(1ο ηιΐβη 
Ιίδδίπια ηιβηΐί οΒνβΓδβΙιΐΓ. 131 ΙδΙΌΟΒΙ ΤΗΕ8δΑίΟΝΙΟΕΝδΙ5 133 

βχοοαίίβ ρΓθΓαηά6ΐ)&ηΙ, οϊ ηοη ίβΓοηάο εοΓάίδ ^ ούχέτ* εΤχ^ον άνεχχην χ«ρδ(αν. ΙΙου δΐ άπαίρεις, 

άοΙοΓθ (1ί56ίη(ΐ6ΐ)&η(αΓ. Οιιο υογο, ίηςΐιί6ΐ)αηΙ, ο Ιφατχον, Κνρ{α ; Ποϋ τήν οΓχηνιν εΤλου, Δέσποινα» 

Οοηαίηα, α1)ί(αΓ& 68 ? υΐ)ίηαπι ηοναιη ΙίΙ>ί άοιηίοί- νεουργησαι ; Τίνα τ($πον σεαυτζ χζθιζχοντα παρ- 

Ιίυιη ΒίαΙαβΓβ, ο Οοιηίηα, (ΙεοΓβνίδΙί ? Οιιαιηη&ιη εσχεύασας ; ΙΙοΤος λειμών, παντερπνα φέρων άν- 
οοη^πιαιη (11)ί δβάβιη ραπαδίί ? Οαοάηαπι ρΓαΙαηι θέων χάλλη, τ& νυν ύποοέξετχι τίμιον χάλλος ; Ποίος 

^υ^αη(1^85^Iηα5 ρΓΦ 86 Γ6Γ6ηδ ΠοΓαιη νβηαδίαΐβδ, 1ιο• (ρα τ^πος του χρυσοει^εστάτου χα^ λαμπρότατου σου 

ηοΓαικΙαιη ν6ηιΐδΙαΐ6ΐη(ιιαιη6Χθίρΐ6ΐ? Οπίδ Ιαη(ΐ6ΐη σχ^ύαυς γένοιτ* &ν Ιχανός ; Πως δΐ ού γή υλ\ θά• 

1οοα8 οοΓροΓβ Ιυο ίαΐ^'βηΐίδδίιηο αο ηίΐίάίδδίπιο λασσλ^ χα2 6 περίγειος δπας xόσμο^, τήν σήν έχδη• 

άί^ηαδ ίιΐ6πΙ? Ουοιηοάο αηΐβιη άίδοβδδυιη Ιαυιη μίαν 6δύρ«τβι; Πώς 5σειστα μένει τά στοιχεία, τ^ 

ΙβΓΓα αο ιηαΓβ βΐ οηιηίδ, ςαο) ΙβΓΓαιη αιηΙ)ίΙ, ΓΟΡαιη μέγα χαΐ οιονεί τούτων συνεχτιχώτατον στοιχεΤον 

ιιηίν6Γ8ίΙα8 αοη 1απΐ6ηΐ6ΐυΓ? Οαοίΐιοάο ίηςααδδαΐα λυόμενον επιβλέποντα ; *Αλλ\ ώς ^οιχε, χαράν έλ- 

ιηαηβαηΐ οίοηιοηία, σαπι ηοΙ)ίΐ6ΐιοβ, ςυο πιαχίπιβ π(ζει ττΐ σ^ μεταστάσει, χτ,^εμον.χήν Ιαυτών συνο- 

βΐ ίρδα νοίυΐί οοηΙίηοηΙιΐΓ, βίειηβηΐυιη άίδδοΐνί οβΓ- χήν και μετά τήν σήν ά\>άλυσιν ιηριμένει. ΟύδΙ γαρ 

ηαηΙ? Α( (ζ&αάίαιη, \ιΙ ραίο, ρΐαηο βχ ΐΓαπδίΙα Ιιιο συμφοράς γέγονέ τι των σων α'τιον, ο» λύπην έδη- 

8ί1)ί ροΠίοβηΙιΐΓ, ροΓοηηβιη δοίΐίοοΐ 8ίΙ)ί οαΓαιη μιούργτ,σεν ού πάθος Ιίτεχεν, ούχ α1λγο< εφυσεν. 

βΐίαιη ροδΙ ΓΟδοΙαΙίοηβιη Ιυαιη οχδρβοΐαηΐ. Νεςιιβ |> ^χει τά φΟάσαντα πίστιν Ικανήν των μελ14ντ«>ν• 

βηιιη (ΐυί(1ρίαηι, ςαο(1 α(1 Ιβ δροοΙοΊ, οαΐαηιίΐαΐίδ Άλλ' εΐ χάχεΤνα χαίρει δια ταίίτα. άλλ' ήμΤν φευ τ«ί 

πηςαατΏοαυδα εχδΙίΙΊ, ηοη ίηνοχίΐ αϊΓΐιπιηαηι, ηοη πάθους ! "Ω τής συμφοράς! ΒχβαΙ τί)ΰ πιχρου χω- 

ίπδΐίΐίαπι ρβροΓίΙ, ηοη ρΓοΙπΠΐ άοΙοΓΟΠΐ ; βΐ ρρ»- ριαμου ! Ούαι ήμϊν της ίδυντ,ρας Ο^^ς 1 Τίς ήμας 

ΙβπΙα ςυίάεπι ^^οη^αη1 άβ Γαΐηπδ Γκίβπι ίαείαηΐ. έφεξης παραμυΟι^σεται ; Τίς άν ήμΤν γένοιτο παρή- 

ΑΙ 81 Ιιίδοο άβ οίΐυδίδ ΙφΙαη ίΐϋδ ΙίοεΙ, ηοΙ)ί3 νβΓΟ, γορος ; μάλλον δΐ τίς διδάτ^ίαλος χαΐ σωτήρ, ψυχήν 

βΐιβιι άοΙοΓ 1 Ο οαίαπιίΐαδ ! ΡγοΙι αε6Γΐ)α δβραι&Ιίο Ι λαμπρύνων, χαθαίρων διάνοιαν, νουν φωτίζων, βσα 

Ηβα ΙπδΙβ ηοΙ)ίδ δρβοΐαουΐαηι ! Οηίδ ηοΙ)ίδ ίη ρθδ• ήμΤν ετύγχανες, Δέσποινα ; Άνάβασις θεία, χαΐ χεφΐ 

ΙβΓϋπι Ι6ναηΐ6η αΐίςυοά ροΓΠββΠ Ουο) ηο1)ί3 βπΐ και γλώττ^ το σοφόν προαιΟεΤσα ; Πώς αν ήλιος, ί τι 

οοηδθ1αΙπχ? Ιπιο νβρο ςαίδ ηια^ίδΙβΓ βΐ αυοΙοΓ τών λαμπρών ετε;ον, τερπν<5ν τι χρήμβ φανείη της 

δαίαΐίδ, αηίπιαηι δρΙεηάοΓΟ βχορηαηδ, οο^ϋαΐίοηβδ σης γλυκύτατης ΙΙψεως στερηθείσαις χαΐ ομιλίας ; 

ρ6ΓρυΓςαη8, Πΐ6ηΐ6πι ίΐΐιιηίηαηδ, ςαοΒ οηιηία, ο *Αλλά σΐ μεν, ώ παντάνασσα θεού Μήτεο, χαράς 

Οοπιίηα, Ια ηοί)ίδ 6Γα3? Οαίδ ηο1)ί8 ΠαΙ {;Γα(1υ8 έ/.οέξεται καί περιπτύξεται πληΟυς άνεκλάλητος, ην 

αδοβηδίοηίδ αά Οβυιη, οροΓΟ ^η5ια αο Ηη§υα ρα- νου; άπορεΤ ζι^γραφεΤν, δγ' ελευθέρως πάντα σκ•.α- 

ρίβηΐίαπι βιΐοοοηδ ? Οαοπιοίΐο δοΐ αηίαΐίαςααίνίδ β γραφών, καΐ οΤ(5ν τι χορδς, ήδονήν τδ σύστημα συ - 

8ρΐ6ηάβηΙίΙ}ηδ €α»Η πιοΗΙ)α8 αΐίςυίά ηοΐϊΐδ 3αοϋη- ζεύςας, ακάματα διαπηδών (^τ) άϊδίωςκαιπεριχορευσει, 
άίΐαΐίδ οοηΓβΓαΙ, οαπι αδρβοΐα 6ΐ οοηδυ6ΐα(1ίη6 Ιυα ^ και γλυκεοώς περιελίξεται. Σον δΐ τούτο, πανθαύ- 

(Ιαΐοίδδίηια 0Γΐ)αΙα3 Γαβππια3? Τβ νεΓΟ, ο αηίνοΓδί μαστέ βασ:λίς, της τε λύπης τδ πολύ χαί άφ' ημών 

Γβ^ιηδΐ, Οβί Μαΐ6Γ, βχοίρίοΐ 6ΐ οίΓθϋΠΐ(1{ΐ1}ίΙ ίηβηδίΓ- άφελεΤν, χα: χσράν ήμΤν χορηγήσαι, καί μή, πά^ 

Γα1)ίΗ3 §ααάϋ ρΐεηίίικίο, οιι]υ3 νίνίάαηι δροοίεπι των χαραν καί έπι ττΐ σ^ 1ερ$ δεχόμενων Ιξ<ίδφ, τδ 

ιηβηδ, αίαΐ αά ςυίίΐΐίΐίβΐ δί1)ί ααάαοΙΟΓ είΩηρβηάϋπι της ανίας βέλος τουτι μίναις ήμΤν πχραδεΤν έμπη- 

ηαΐα, ηιιΐΐαηι ρυΐβδί οοηοίρβΓβ, αο νβΐυΐί οΐιοηΐδ, γνύμενον. 

νοίυρίαΐυηι οοΓοηαπι οοηΐβχβηβ, ηαΐΐα άείαΐίβαίιοηε βχδίΠοηδ, ίηοοδδαηΙβΓ ο1ιθΓ6α3 οίΓευιη Ιβ άα- 

€6ΐ, 6ΐ (6 δ\ιανίΐ6Γ αΓοαηιαηιΙ)ίοΙ. Τυυπι ροΓΓΟ βδΐ, ο ρποΓδαδ αάηιίΓαηάα Γ6$ίη&, 6ΐ ηο3 2ΐ€βΓΐ)α Ιι&ο 
ηιοβδίίΐία Ιοναρβ, ^αυίΐίαπιςαβ ηο1)ΐδ ίπιρεΓίίη, ηε^αβ οοηιηιϋΙβΓβ, υ1 άαηι οηιηία ίη δαοΓΟ ίαο 
6χε63δυ ΙοϊΙίΙία ςεδίίυηΐ, ηοδ δοΐο) Ιιοΰ άοίοπδ (εΐυπι ίηΩχυηι ^βραπιυδ. 

ΧΠ. Αά ΙΐίϋΟ ΥΐΓβΟ : Υοδ ςυίάεπι, ίηςαίΐ, ο (ϋ- ΙΒ'. Πρδς ταύτα, ΤμΤν μίν, ίφησεν ή Παρθένος, 

1οοΙα3, (ΙοΙοΓΟ ίΐΓΠοΙΙ πιΐβίαΐίο πιοα, ί(1(ΐυο ηιίΐιί ώ φίλαι, δδυνηρδν ή έμή μετάστασις, χαί τουτό μοι 

€6γΙο δηαάθΐ ίη^οηδ ίη ηΐ6 αηιΟΓ νεδΙΟΓ. Ε]1(]υί(1οια ποιεΤ σαφίς τδ μέγα περί έμΐ φίλτρον υμέτερον. Ε( 

81 (Ιίδοοδ^ίο ηιοα Ιιοο ίρδηπι (ΙηηΙαχαΙ, ηιαίυαηι μίν ουν τούτο αύτδ, διάζευξις μύνον ή άναχώρησις 

ηεπιρβ 363ΐιηοΙίοηβπι, δβοαπι ΓοΓΓβί, ^ι^η(1 ηιεάίο- ήν, ήλγησα αν ού μετρίως και αυτή, ων περιείχα• 
οπΙβΓ ίρδα(ΐαο(ΐαβ άοΙοΓβπι, οιιηι αϊ) ϋδ ρΓ0Γ8υ3 Π μην, ων τήν γνώμην έφίλουν, ών τήν πρδς τδ βέλ- 

ανεΙΙβΓβΓ, ({ΐιαδ ά1Η8θ1)απι, ςαΛΓΠπι δΐιιιΐΐϋπι πιϋιί τιον ^νοδον έμήν έν($μιζον, παντάπασι διισταμένη• 

εΙιείΓαπι οραΐ βΐ ςαίίΓαπι ίη πιοΐίϋδ ρΓοΓοοΙυπι ίρδα έπεΊ δε δ πάντχ περί ήμας ύψηλώς Οαυματοποιιξσας 

ηΐβαπι 1ιαΙ)6ΐ)απι. ΑΙ ςαοηίαπι Οοπιίηυδ, (ΐυίηοδίΓα Δεσπότης, και τδ τελευταΤον, ώς ευ οΤδα, τούτο τοις 

οηιηία Ιαπι δΐι1)1ίπιία αο ρΓΟΓδίΐδ κίπα ρΓίτδΙίΙίΙ, φΟάσασι κατάλληλον συμπεράνει, Γστε δε βεβαίως 

ροδίΓβηΐϋπι Ιιοο ςηοςαβ, υΐ ρποΐο δοίο, δυροπο- ώς ουΟ' υμών άποστ>;σομαι, φίλαι, και χαρπδν 

Γϋ)α3 οοηδοηίαηβυηι βΓίιοίεΙ; ρρο οογΙο 1ια1)οα1ί3 ηδονής συγκομείϊσΟε λαμπρόν. Του κόπτεσΟαι γούν 

νο1Ιπι,ηβ(ίϋβπιοανο1)ίδ, Οίΐίΐβοΐο}, ρβηίΐυδ (Ιίδοβδ- και περιπιΟώς παυσάμεναι ΟρηνψδεΤν, κοινή τφ 

δυΓαπι, οΐ υ1)0Γ6Πΐ 3ΐιουη(ϋΙα1ί3 ΓραοΙαπι Ιιίηο νοδ δυνατψ προτανάγωμεν αΝεσιν, πολλών τε έλλων 

ΑηΙ. ΒαΙΙοΓίηί ηοΐ®. 

(ρ) Οοά, διαπηδώντας : ηαπι τβΓΟ 87Πα1)α τας ιηβηάαιη 8ί(, &η βίΐ αρϋοαίαβ νοοίδ, ααι» οχοΐάβή! 
ίηοβΓίηηι νί(ΐ6η ροΐβδί. 133 δΕΒΗΟ ΙΝ ΟΟΠΜΙΤΙΟΝΕΜ 134 ίνεχϊ, χα• ών βίς έμΐ μεγαλείων μεγαλοφωνοτάτου Α ρβΓΟβρΙυΓίΐδ Οδδβ.ΑΙαϋΙα ίβίΙϋΓ αο πκτΒΐίδ ΙαιηοηΙίδ 
χώοΐιινο^ τραν(5τερον διεσάλπισε. ΙβιηρβΓαηΙοβ,δίιηιιΙ οιηηθδ ΟιηηίροΙβηΙοιη Ιαυάίϋαβ 

βχ1ο11αιιιυ8, Ιηοα ο1) αΙία ηιαΚα, ίιιιη οΐ) ιηαβη&ΐία ίη ιηβ ρβΓροΙί'αΙα, ςαω ίρδβ γοοί1>υδ ργφ ςυονίβ οαηο- 
Γβ (α1>β 3οηίΙα οίαηοηϋαδ ϋΙυδίΓανϋ. ΰ*. Τοιαύτα της ΙΙανάγνου διξιούσης, και ταΐς 
γηαρίμοις ήδονήν ένσταζούσης, οίτε, ττ',ς γλώττης 
Ιεοχ&>ι{ταις αυτής &πη χούνης, ρεΤν τε ήδέως δια- 
κλα^Οείσης, χα! τοΤς άχροωμένοις ; χάριεν έμφυ- 
τεύειν χίνημα, διηχεΤ μεν ουρανός έξα(φνης, β;3ον- 
τάς έπιβρέμων, χαί οΙονε{ τινί σημάντρψ τψ παρ* 
Ιαυτοΰ ι:ατάγφ τους τά έξ^δια τ'^ μι^'^ρι ^οΰ βεου 
χειτουργι{9θντας διαναστήναι κελεύει. 

Νε^έλαι δΐ πολλαχ^^Οεν διέΟεον, ^χημα ξένον 
Ιαυτας ύποχλίνειν σπεύδουσαι τοις διακονήσουνι τ^ 
τχθτι' Ένετείλατο γαρ νεφέλαις υπεράνωΟεν, 9^ φησιν 
& Ολΐος Δϊοιδ* χαΙ πάλιν* 'ΙΙ δύναμις αύτου έν ταΤς Χ1Π. Βαιη Ιιοδραπδδίιηαίΐΐα δβηηοηβδ 1ια1)βΓβΙ, 
βΐ ίαΓηΐ1ίδΐπ1)αδ άαΐοβ ίηιΊίΙΙαΓοΙ δοΐααιβη, ςαίρρβ 
^α^πδ Ηη^υ& (Ιίνίηπιη ςτιίά Γβδοηαηδ βΐ &ά βυανί- 
ΙαΙθίη θίΤυαάβηάαΐΏ, 6ΐ αά Ιη^βΓβηάαπι αυάΐβηΙίΙ>α9 
^α^ηα(1^ιαι^δ δβηδυιη ηα(α βπαΐ ; ίπδοηαΐ τβρβηΐβ 
οοΒίαιη, ΙοηίίΓαϋιΐδ ίΓ6Πΐ6ηδ, αο Γρα^ορβ δαο, ςαο- 
ά&ιη νβίαΐί δί^ηο (ΙαΙο, ηαίηίδίΓΟδ, ςυϊ 06ί ιη&Ιη 
6χΐΓ6ΐη& ρβΓδοΙνααΐ, ^ι11)βι οδδαΓςοΓβ. 

Νιι1)65 νοΓο β ιηυΐίίδ ραΓΐί1)υδ αοουΓΓβηΙβδ,ηοναιη 
ουΓΓααιη ςβηαβ δ6δ6ίαηβΓί8ουΓαΙοπ1)αδδυρροη6Γ6 
ρΓορβΓα1)αηΙ. ΜαιιάανίΙ οηίιη ηηΙ)ίΙ)ΐι$ ά€8ΐιρ€τ, υΐ 
υΐίηςυίΐ άίνίηιΐδ Ι)ανί(1 • ; βΐ τυΓδαδ *<^ : ΥΐΓίιΐΒ β^ηε νε^έλαις- τήν έντεθεΐσαν, οΤμαι, προγραφών Ίσχυν, Β ίη ηηΙίΙ)ΐΐ8 ; ίηάίίαπι νίίΐβϋοοί.ιιΐ ρυΐο, νίιη ρΓΦδί- ξ τους χι^ρυχας διεοάττανεν. 

ΙΛ'. Έδ&ι γαρ χινηθήναι τα &νω, χαΐ χαθάπερ τι 
ηινον ύποοέζενΟαι μέλλοντα χρήμα, τα μίν υπα• 
νο{γεγθ2(9 ευρύτερα εαυτών, εΐ οΐ^ν τε, διαπλαττ^- 
μ&'να, τζ 8* ύπ^χώρεΐν, σώζοντα τήν α'ιδώ, χαΐ τα 
|ΐ^ν τών Ιπο μένων, αίλλα δλ τών προπεμπ^ντων τάξιν 
Ιαυτοΐς διαΟεΙναι* χαι οΰτω θρουν, ώς εΙπεΐν, άνω 
2:αχ;υπεΐσΟαι. βηίΠοαπδ, ςιΐδΒ ΕναηβοΙϋ ρροίοοηβδ αδροΓίανίΙ. 

XIV. ΕΙ ραΓ βΓαΙ ρροίβοΐο, αΐ δυρβπια οογώιώο- 
νβΓβηΙτίΓ, βΐ ιιΐροΐβ (Iυ^^ά2ιιη ρΓΟΓδΠδ ηοναη ίη 96 
δπδοβρίαια, αΙία (ΐηίάοιη δβ ίρδίδ, δί Πβπ ροδδβΐ, 
ΙαΙίοΓα βίΤβοΙα νβίαΐι ραπίΙβΓβηΙυΓ, &Ηα βυΐβιη, 
νβίαΐ ο1)δβΓ[υίυιη ΓβνβΓβηΙβΓ βχΙιΛοηΙίδΐ, Ιοοο οβ- 
άβΓβηΙ ; βίΓαΓδΠδ υΐ ίδΙα ροδίΓβιηυιη δυΙ)δ6οιυ6η- 
Ιίηιη, &1ία τβΓΟ ρηηιαιη ρΓΦβυηΙίαιη ΟΓάίηοπι δί1>ί 
δυιηβΓβηΙ ; α(ςπ6 ίΐα ςαί(1αιη, αΐ ίΐα άίοαοα,ίαιηαΐ• 
ΙααηΙίαπι ίρβιηίΐυδ ίη βυρβΓηίδ ρβΓδοη&ΓβΙ. 

Ουοά νοΓο ίηΓβηοΓα 1ια)ο α Ιαπιαίΐυ β1 οοιηπιο• 
Ιίοηβ αΙ)δΙίηπ6ηη(, ηίΐ ιηίΓυπι τίάβπ ά6ΐ)6ΐ. Ναιη 
οφίαιη αίροίο ηοναηι οίπιβίΐυπι αε Ιΐιβδαηπιιη αά- 
ιηίΓαηάυπι βχοβρΙαΓυπα, ιηοπίο δΐΐδ (Ιβοιαβ Ιαρϋα• 
ί*ατερ ερευνών άναχυχών Ιαυτον, αν τήν άς(αν (| 1)αΙυΓ, ηβςαβ (Ιβ^θΓβ οΐίοδο ροΙβΓ&Ι, ςαίρρβ ουπι 86 βαυμαστον δΐ ουδέν, εΐ θορύβου ιζ6ρίω τα χάτω 
τετήρηται χαι σεισμού* Ό ουρανός μίν γάρ, οία χαι- 
νον χειμι{λιον, παράδοζον είσδεςομενος Οησαυρόν, 
ε1χότΐι*ς διεθο^υβείτο, χαι σχολήν άγε'.ν ούχ εΤχεν, Οίχηβιν τίξ Δετποίνΐϊ παράσχοιτο* γή δέ, οΤμαι, δια 
τοντο ακλόνητος Εμεινεν, δ'τι τε αυτή τον χαινόν 
άνήχτ» «νΟρωπον, τήν Παρθένον, χαι τούτον έπΙ 
«οΑυ ιαρι^τα έφερε* χαι ήν αρα τών ακολούθων 
μηδέν έπι τοις ειωΟοσιν, εΐ χαι άλλως παράδοξα, 
δ*.2?εράττεσ6αΐ' χαι 5τι περ ούδ' έπι μακρόν κατέ- 
χειν έμελλε τήν πάναγνον τελευτήσασαν, άλλα θατ- 
τ&ν τοΤς χ/ω παραπέμψειν. Ίνα τοις 6ψηκοΐς λαμ- 
τ:ώς άνΟαμ'-λληΟείη, δεικνΰσα οίον 6 ταπεινός γώρος 
ά-«Ορ<νπο:τρ£πτ, δ'.εμ^ρφωσεν ανδριάντα και τών ούρα- 
Αι^ιη υτΐέρτερον. ρ2ΐΓ(6δ ίη οπιηβδ νβΓίβηδ Γβ^αίτβΓοΙ, ςαα ταϋοηβ 
εοηάίςηαπι Γβςίηο) δβάβηι ρΓα?1)6Γ0ΐ. ΛΙ τβΓΟ (6γγ& 
ίάοίΓεο, ΏίρυΙο, ίπιρ6Γ(αΓΐ)αΙα ιηαηδϊΐ, Ιυπι ςπία 
ηονυπι ΙιυηοΙιοπιίηβπΐινίΓ^ίηοπι ηβπιρθ, ίρδα ρπ)- 
ΙηΙβΓβΙ, Ιυπι Γ{υΐα Ιιηηο ίρδίίΓη ]αη!ΐ(ϋα ρβηβδ 9β 
νίνοηίβαι ΓθΙίη6ΐ)αΙ ; 6ΐ εοπδοηίαηουαι α1ίς[υβ ίυίΐ, 
ιιΐίη Γ6ΐ)υ9 δί1)ί οοηδαοΐίδ, υΐυΐαΐίοςαίηδίαρβηάίδ, 
ηίΐιίΐ οοιηπιονβΓβΙΰΓ ; Ιυπι βΐίαπι άβηίίΐαβ €[ΐιία 
νίΓί5ίηβπι άοπιοΓίυαπι ηοη άία βρικί δβ δοηαΙυΓΕ 
βΓαΙ, δβά 1)Γβνί αά δυρβΓΟδ ΙπιηδπιίδδυΓα,υΙ οβΓβ^ία 
οοηίβηΐίοηβ δυρβΓηίδ οοπιυΙαΓβΙυΓ, αο ροΓΓΟΟβΙβη- (ΙβΓίΊ, ςααίβηαιη ΙιυαάΙίδ Ιήο Ιοεαδ οοικίίΐίοηίδ υϋςυβ ΙιυπιαπΦ &1 0Φΐ6δΐί1)ηδ ςυί1)υδνε ηοΙ)ί1ίΰδ δίπιιιία- 

επιπι βΟΌπηαδδβΙ. 
ΙΕ'. Δΐ9ε ταύτα τοίνυν, ώς ΐφην, ουρανός έσε(ετο Ο XV. 01) βαδ ί^ίΙαΓ, (ΐυαδ άίχΐ, οαιίδαδ οοΐίαιη 

πιαςηίδ αςίΙα1)αΙυΓ πιο(11)υδ, οίοΙ)αΙ(ΐιιβ ΙοηίίΓηα, &ο 
ΙοΙυπι δβδβ αά βχοίρίβηάαπι 1)6α(απι ίΐίαπι δΐυάίοδβ 
οοηΓβΓβ1)αΙ. ΕΙ αΐίςυο βχοίΐαΐίδ ίΐΐίδ ΙοηίίΓυαπι Γγε- 
βοπΙ)υδ, ηοη δβουδ αο ρβΓ Ια1)αΓυπι βΙαη^οΓβδ βχοΓ- 
οίΐυδ ίη οοηδυοίυηι ρυ§η© ΟΓάίηβπι οοηνοοαΙϋΓ, 
Ιιαυά αΙίΐβΓπιίηίδίΓί δ&ηοΐ» νίΓ§ίηίδ,ςαοΓαπιαυΓθ9 
ιηα^ηί 1ια)υδ πιυΓηιυπδ ίη(1ίοίυπι ΒβπονβηιηΙ,νβΙυΙί 
ρκοοΐηοΐί ΜΐΠίβδ ΛδδηΓμοηΙβδ, αο ηβ1)υ1αδ ςυαδί 
βςυοδ οοηδοοπίίβηίοδ, αοουΓΓοΙ^αηΙ, αιηίοο αβπήηί, 
ΕΠββΙοΓυπι δοϋίοβΐ βχθΓοίΙαί,δβπιοΙ αϋ[]υηββΓβρΓθ- 
ρβΓαηΙβδ. Ορβ θγ^ο ηυΙ)ίυπι αάιηίΓαηάαδ ίΐΐο οοα- ϊ Ιορ4ντα, χαΐ όλος ήν περΊ τήν υποδοχήν ασχο- 
λούμενος της μακαρ(ας. Και δή τών βροντια(ων 
Ιζείνων ήχων συ^ρηγνυ μένων, καθάπερ τΐ σάλ- 
Χ'.γγες νόμψ στρατού τήν παράταξιν διυπν(ζουσι, 
τό-ζΊ^ιν τρόπο/ οΐ λειτουργοί της όσ(ας, ών τά ώτα 
η•» χρότον έγνώρισεν, οΤον ευζωνοι καταστάντες, 
ία": κχΟάπερ ΐπττους τας νεφέλας άναβάντες, ήλαυ- 
ν*ν, σπί>δοντες Ιαυτους συντάςαι τή φ(λ^ παρα- 
Ι2;ί:, λέγω δε τψ στρατφ τών άγγάλων. Γίνεται 
τοίν-Λ ή οιά νεφελών παράδοξος έκε(νη συνέλευσις. 
Αλλου γαρ τών κηρύκων άλλαχου της γης τών 

' ΡμΙ. ι^χτιι, 23. >• ΡμΙ. υ^τπ, 35. ■ . •• 135 ΙδΙΟΟΙΙΙ ΤΗΕδδΑΙ/)ΝΙ6ΕΝδΤδ 136 νβηίαδ ΩΙ. ΡΓβΒΟοηβδ βηίπι Εναηςβίϋ, οαιη αΐϋ Α ττεράτων δι ιόντος, κα? τον βσηπτον και σωτήριον αϋοδ ΙβΓΓββ βηβ3 (ϋδοπΓΓβΓβηΙ, βΐ ίηοοΓΠίρΙιιιη αο 
δαίαΐατβ δβιηεη ίη &ηίιιι&8 ίηβάβϋυιη, τείιιΐί ία 
ςαοδάαιη δυΐοοδ, δραρςβΓβηΙ, Ιυηο οαίΓΟ ιηοάο αηα 
οιηηβδ ίη ρυπδδίαιο) άοπιΐιηουίαιη Γβρβηίβ άβίαΐί 
οοηνβηβΓίιηΙ ;η6(ΐυ6 ίρ3ί δοΐυιη, βεά βΐ οοβίβδίίιιιη 
δαρίβηδ ϋΐβ βη&ΓΓ&ΙοΓ Οίοη>'δίηδ ΑΓβορα^ίΙα, 3υΙ)1ί- 
ιηίδςπβ ΗίβΓοΙΙιβαδ,βΙ αάιηίΓααάυδ Τϊιηοΐΐιβυδ,ηβο- 
ηοη βΐ 66ΐ6ΐ)6Γ ϋΐβ ^α^οI)α3, δίοηίδ Εοοίβδί&θ^ίυηο 
ρΓΦδαΙ.δυηΙ ααΐβιη ςυί αίΩπηεηΙ ρΓΦίβΓβα δβρίιια* 
^ίηία (ϋδοίραΐοδ ίΐίάβαι αάΓαίβδβ ; ςυί δ&αβ βΐ ίρδί 
ίη ραΓίεπι 1ια]υ3 ςυοςτιβ πιίηίδίβπί ίάοο δυηΐ νο• 
οαΐί,ηΐ δίοαΐ βΐ αΐία ηιγ&Ιβπα &ο ρΓβΒΟβΙδα ροΓίβηΙα, 
ίΐα βΐ ςα» ηυηο ^βΓ6ΐ>αηΙαΓ, βοΓυιη ϋη^αα αΐϋδ 
ςαοςυβ βηαΓΓαΓβΙ. 

υ Ιζ'. Και παρά μεν της γης ούτος ήσαν έπιδεδη- 

XVI. ΕΙ 1ιί ςϋίάβηι αύ ίηΙβπιβΓαΙίδδίπιαιη οοηνβ- Β ^^^^^τΐζ τ^ παναχράντψ• άνωφεν δΐ στρατιαΐ των 

ηβηιηΐ β ΙοΓΡα ; β οαΊίδ νβΓο ^υδια, υΐ ραΓ βΓαΙ, σπ<5ρον ταΐς των άπιστων, οΤά περ αυλβξιν, έντι- 
Οέντος ψυχαϊς, τότβ πάντβς παραδόξως συνηλΟον, 
άθρόον έπιστάντβς τψ της πανάγνου δωματιφ, χαΐ 
ούχ αύτο: μόνον, άλλα χαΐ ό των ουρανίων σοφός 
υφηγητής, Διονύσιος ό Αρεοπαγίτης, δ' τε 6ψηλδς 
Ιερόθεος, χχΐ ό Ο^^υ μαστός Τιμόθεος, ^τι δε χαι 6 
της Σ ιών τότε πρόεδρος Έχχλησίας, *1άχωβος 6 
πάνυ. Είσι δΐ ο'ι φασι χαι τους έβδομγζχοντα μαΟη• 
τάς συμπαρείναι* χοινώνοί δ^ οΰτοι χαι ταυτησι της 
διακονίας έκλι^θησαν, ώς αν £λλα τε μυστήρια χαι 
υψηλά ^ίάματα^ ταύτα δή τά παρόντα, ή τούτων 
γλώττα και άλλοις διαχοντζστ^. ρβΓδοΙαΙυπ εοηιπιυηί οπιηίαπι ΟοπιίηΦ, α^πιίηα 
αη^βΙοΓυπι, 3ιΐ5ΐθΓυιη(}αβ, ςυί αηίβα άβοβδδβΓαηΙ, 
πηϊνβΓδυδ οαΊιΐδ, ηιαίΐΐΐαάο ρΐααβ ίηηαπιβΓα, αο- 
οϋΓΓβΓυηΙ. κι δαηε (^ηο ΓιθγΙ ραείο ροδδεί, υΐ (Ιιιπι 
ϋΓεαΙΟΓ αο δαρίεηδ Ι,ο^ΙδΙαΙΟΓ Ιε^εαι, ςυο) ραΓεηΙεβ 
αΩΙϋδ ΙιοηοΓαηάοδ ρΐ'ΟϊοΙρίΙ,ίρδο δίαάίοδίυδ, ςΰϋΐη 
ςιιίδρίαιη υΐΐαδ, δεΓνα1)αΙ, αο ρΓορΙεΓεα αά Ιιοηο- 
Γαηάαπι ρΓορπαπι ιηαΐΓεηι,δαηοΙίδ8ίπιαπΐ(]υε ϋΐίαδ 
αηίπιαπι εχοίρίεηάαπι ρΓΦδεηβ ίρδε αάεΓαΙ, ηοη 
δίηιυΐ οαιηεδ αεευΓΓεΓεηΙ,εΙδεΓταΙοΓυαι ηιοΓε,ςαο) 
α(1 Γυηΰδ,άεάαοΙίοηΙδ ροωραπι,αο δαοΓΟδ εχδε<ιιιία- 
Γαπι ηΐΰδ ρεΓίίηεηΙ, ρηπ ρυπδδίαιΟΒ ηοη ρΓΦδΙα- 
ΓβηΙ ? ΡΓοίεοΙο εΐ ΙεΓΓα εΐ πιαΓε εΐ δοΐ, εΐ τεΠι^υα αγγέλων, και των δικαίων ό προμεταστάς σύλλογος 
άπας, πλήθος και άριθμοϋ κρεΐττον συνίδραμον, τζ 
των δλων Δεσπο(ν|^ άφοσιωσόμενοι τά εικότα. Πώς 
δι ουκ Ι'μελλε, του Κτιστού και σοφοΰ νομοθέτου 
τόν τους τεκόντας τιμ^ κελεύοντα νόμον μάλλον ^ 
πάντες σώζοντος, και δια τοΰτο τιμήσαι παραγί- 
νομένου τήν οίκείαν μητέ;5α, και δέξασΟαι παρβγε- 
νομένου τήν οΙκείαν μητέρα, και δε'ξασθαι ,τήν άγιω- 
τάτην αυτής ψνχήν, μή αν απαντάς συνδράμει ν, 
και δουλιχώς τους καθαρούς τ^ καθαρωτάτ^ϊ δια- 
κονήσαι τά τής εκφοράς και π,ί>οπομπής και τελετής 
Ιεράς ; Και γη δΐ πάντως αν, και θάλασσα, και 
ήλιος, και τά λοιπά των κάτω συγκινηθήναι είχον, 
εΐ μή, καΟάπερ εΓρηται, τής κάτω δόξης έπεί ουκ ωαηάαηαοιηηί&οοπιαιοΐαίαίδδεηΐ,ηίδί,ηΐΐ (ϋοΐυηι β 15,^ ^^5 πανάγνψ, ήρεμειν προσετάγησαν• άλλως 

τε κ χι τήν προς τά άνω μεθισταμένην των ακολού- 
θων ουκ ήν τής εκ των κάτω δεΐσΟαι διακονίας* (δει 
δε τους υψηλούς κατελθεΐν, Β και εξέβη, 'ινα ΐ'ήν 
άνω προσλαβίσθ^ι Ιμελλον, διακονήσωσι κατά τό 
εικός. Ε Ι δΐ καΐ γήθεν τής λειτουργίας ό των 
κηρύκων έκοινώνησε κύκλος, άλλ' ώς εφάμιλλοι 
τοΤς άυλοις* Χριστψ γάρ Ιζων μόνψ* τά άνω καΐ 
φ χουν τ φ πνεύματι* κάκεΐθκν αύτοΐ^ εΓ τις ή ν φί- 
λος, ει και ό χοϊκδς αυτών Χιτωνίσκος ^τι τ^ί γζ 
προσεσ'^ρετο* ουκ άρα διά τ^ΰτα φαίη τις άν ευ 
φρονών τών άνω λείπεσθ^' "^ούς λάμπρους άνδρας 
εκείνους. εδί, ^ΙογΙφ 6 1εΓΓεδΐΓΐ1)ηδ ρυΓΠδδΐηια ίΐΐα ηοη ίηάί- 
§εη1ε, ρΓΦεερΙυπι Ιιίδ ίηίδδεί, υ( ςαίεδοεΓεηΙ ; 
ρΓ(£δεΓΐ1πι νεΓο, ςυοά ηηΐΐαΐοηιΐδ οοηδεηίαηευπι 
ίυίδδεί, αΐ αά δυρεΓηα ΐΓαηδεαηΙί αΐίςυοά εχ Ιιίδοβ 
ίηΩπιίδ πιίηίδίεηυιη οριΐδ εδδε νίύεΓβΙυρ ; βειΐ 
εοΒίβδΙεδ, (|ηο(1 εΐ ίαοΐυπι εδΙ, άεβοεηιΙεΓε ραΓ 
εδδεί,υΐ ςυί εαηι ίη εοΒίοδ δυδοερίυπ εΓαηΙ, ίρδί 
εαπκίεηι άεΐίΐο Γαπίΰΐαΐαδ ΙιοηοΓε ρΓΟδεςαεί'βηΙαΓ. 
Οαοίΐ δί ε ΙεΓΓα ςυοςαε εΙιΟΓαδ αροδΙοΙοΓαηι ηιί- 
ηίδίεπί ίΐΐίυδ είΤεοΙαδ ε^Ι ραΓίίοερδ ; αΐ ίΐΐί^ ί(1 
Ιαηοιααηι ο(ΓΐεδΙίιιπι<ΒηιαΙίδ ΰοηΐίςίΐ; αηί ςιιίρρβ 
€}ΐΓίδΙο νίνε1)αηΙ, εΐ δρίπία ίη εχΊε5ΐί1)υδ νεΓδα- 1)αηΙηΓ, εΐ α εαΊο εΓαΙ δί ({ηίδ ίρδίδ οΓαΙ αηιίουδ, ςηαηςυαηι ΙεΓΓεηηπι εοΓππι ίηάηηιεηίυιη &(11ιαο ίη 
ΙβΓΓα νοΙυΙαΓεΙϋΓ : αο ρΓορΙΟΓεα ςαίδςαΐδ δαρίαΐ^ Ιιααά δαρεπδ οβδδίδδβ εχίηιίοδ ίΐΐοδ Ιιοπιίηβδ οΓΟγ- 
ηιανεΓΪΙ. ΥεΓυπιΙαπιεη άυρίεχ ςυο(ΐυε ρηπδ!<ίηΐ8Β ίΙΠυδ Ο 
δαΙ)δΙαηΙία, αηίπια ϋΐα νίάεΐίοεί ε( οοΓρυδ, εοη- 
^ΓαβηΙεΓ ηιίηίδίεπυπι Ιαπι α οα?1εδϋΐ3υδ Ιαηη α (ογ- 
ΓεδΙπ1)υδ εχί|;ε1)α1. ΑΙςαε ίΐα τείρδα ίαοΐαηι οδΐ. ΕΙ 
ίΠα ςηίάεπι ΙεΓΓΦΐυοιίηαπα υΐπΐ αά ρΓΟϊδΙαηΙίοΓεηι 
δυΙ)1ίπιεη}ςαβοοΙιθΓΐεηι δρεοΙαΓβηΙ, Ιαηιεη ηΐροΐβ 
ΙΟΓΓεηδβ εΐίαηιηηπι οοηάίΐίοηίδ πιίηίδίεπηπι εΓ^α 
αδρεοΙα1)ίΙεπι ίΐΐίπδ δηπιπίΦ νεηοΓαη(1δθ ραΓίεπι ο1)ί- 
1>αηΙ. ΟίνίπίΒ νοΓΟ ε]αδ(1εηι αηίηι» ίαηιυΐαίαπι 
οχΙιίΙ>υοΓαηΙ, ηυοίςηοΐ ΟΓαηΙοοίΙοΓϋΠΐ ΐηοοία», ΙεΓ- 
Γοηαηΐίίπε οοικίίΐίοηεπι ρΓβϊΙεΓβΓειΙίεηΙεδ.δείΙεΙεχ 
ίδΐίδ ηο1)ί1ίθΓθδ ρυΐο, ρΓαϊ^ΙαηΙίοΓβδίϊΐιβ εΓβα άί- Ού μήν άλλα και το διττδν τής πανάγνου, ψυχή 
γάρ εκείνη καΐ σώμα, καταλλήλως τήν λειτουργίβν 
έκ τε τών άνω καΐ κάτω έζήτει. "Ο δή καΐ γέγονε. 
Καΐ ο\ μεν φωστήρες εκείνοι τφ φαινομένφ τής 
παντίμου τήν διακονίαν άποδεδώκασιν, ο1 δήπουθεν 
Ιτ* έκ τών κάτω, εΐ και τής κρείττονος και υψη- 
λής έτύγχανον μοίρας• τή δΐ Οεί? εκείνης ψυχή τήν 
λειτουργίαν έτέλεσεν, δ'σον ούράνιόν τε καΐ γης 
δπέρτερονήν. Οΐμαι δΐ, και τούτων οΐ υψηλότεροι 
ά'ν και λαμπρότεροι διακονήσαι προσήλθαν ττί θίί? 
εκείνη και παναμώμφ ψ^χ^. Ου χάριν, έγώ τι νο_ 
μίζω, και 6 θειος ε^ρηκε Δαβίδ. Τδ πρόσωπον σου 137 8ΕΚΜ0 1Ν ϋΟΚΜΙΤίΟιΝΕΜ Β. V. ΜΑΙΙΙ^. 438 λιτα^εύουίΐν οΐ πλούσιοι του λαοΰ• τ^ του Α νίηαπι ίΠαπι βΐ ίιΠΓηαϋαΙαΙίόδίπιαιη αηίιιιαιη(13) Ιιοο 
τλουτίου οων^Ι το περιον δπίρ τους δίλλου; ττ]; ρβΓίιιηβί οΓΩοίο α^^Γββδί δΐιηΐ. Α1(ΐυβ, υΐ ιηίΐιί νί- 
άριττ.; υ^οραίνων. άοΙαΓ, Ιΐίΐηο ο^οαυδαιη θΙίαΓΠ (ϋνίηαδ Ό&νίίΐ ίηςαίΐ : 

ΥαΙίΜΐη ίιηαη άβρΐβοαΙίίηίΐίΓ άίνίΙβΒ ρΜίε *', βοδ δοϋίοβΐ (.ΙίιίΙιιηι ηοιηίαβ άοβί^'ηαηδ, ίΐυί Γβϋςαίδ 
τίΓΐυΙβ αηΙβεβΙΙβΓβηί. Έμο'.γε 8ε 8οχ£Ϊ ώς ού^ε τξς χάτω αίν των άπο- 
σιόλιον ή πολυύμνητος επιδημίας έοετζΟ'ί» >^^'• ούτω; 
ί'θίρίας, εΓ γε μή ούτος ήν 6 σκοπός, 'ίν' οτι και 
ίγγΕΛική ττρός τήν τοιαύτην λειτουρ^''αν συνέδραμε 
ίιχκόσατ,σις, δηλον ήμϊν γένηται. Έκ γαρ του φα- 
>ΐ3θΰ τοΰοε χ χι οΰτω παρχδόξου μένει και το μή 
ό:ώ•Λΐνον άναι•χ:5{βολον• καΟάττερ και δ Σωτήρ, 
*Α^έ'αί•Γ:3[{ σοι, τω παραλύτψ πρώτον ε-'ργ/Λεν, 
ί1 ααϊρτίαι σου• έκεΤνο δ' έπειτα σα::ες προτιθείς, 
η: Άρ^ι, προσέταξε, τον κράβοατον. ΙΖ, Έπει δε, δ'ν εΤρηται τρ<5πον, ο^ μαθτ,ται του 
λΕσπότου και ό λοιπός Ιερός σύλλογος, δ'ν φθάσας ό 
λόγος έγνώρισεν, υπεριρυώς παρέστησαν τ^ πχν- 
ίγικί), τίρ μεν παραδόςφ ττ,ς συνδρομτ.ς, όπη τε 
δντες ττ,ς γης παρ' αλλήλων μανθάνοντες, και δ'πως 
ίφρόον εις ταΐίτόν ττ» άερίψ συνήλθον διαρπαγίΐ, 
σοόδρα τεβαυμάκασι συν γε τ^ μακαρί(|ΐ Παρθένψ. 
Κ.1: τοΰτο δε Δαβίδ 6 μακάριος προεκρότηιεν έ/- 
9ε:2ζων* Τις εν νεφέλαις ισωΟήσεται τψ Κυρίψ ; Χχριτβς δΐ όμολογήσαντες τψ Σωτήρ ι της α'Οε- ΡΰΠΌ 6^0 ιιαίίΐβιη δίο δοηΐΐο, ηίΐιίΐ ορυδ Γαίδδβι 
υΐ (ΐιιβηΐίκΐιηοάϋπι αβΙΙιβΓοί οίνβδ, δίο βΐ βχ ΙβΓΓα 
α(1 ο1)ϊϊθ(ΐυοηϋαιη νίΓ^ίιιί οιηηί Ιιοπογο ιΐίβΐιίδδίιη© 
αροδΙοΗ οοηνοηίΓβηΙ, ηίδί Ιιοο δρβοΐαίαιιι ΓαίδδβΙ, 
υΐ ηοΐϋΐη ηο1)ίδ ίιοιβΐ, αιΐβοΗοοδ (ΐαοςαβ ΟΓάΐηβδ 
α(1 Ιιοο ο1)6ϋΐΐ(1υιιι ιηυιιαδ οοηοϋΐτϊδϋβ. Εχ βο βηίπι, 
ςυοίΐ ΐΏαηΐίεδΙαπίΐ βδΐ ίοίοπιςυβ αιίβο δΐυρβηάυπι, 
ίΐΓϋίαιη Γ1^^Iη ίηιΙίρίδοίΙαΓ βΐ ίΙΙαιΙ, ςυοά ίη οοϋΐοδ 
ποηίηοαΓπΙ; (ΐαοιηαοΐιηοάϋηίΐ οϋαιη δαΙναΙοΓ ρπυδ 
Β άίχΐΐ ραααΙ^'Ιίοϋ : ΆβηιίΐΙαηΙαί' ϋδί ρβοοαία Ιηα ** ; 
βΐ άβίηάβ ίΠϋά, οιαοίΐ ροΓδρίουβ 0βΓηβ1)αΙαΓ, ίη- 
(ϋοαηδ, ρΓΰοοβρίΙ : ΤοΙΙβ ρναΙαΙιΐΏΐ *'. 

XVII. ΡοδΙοΐϋαηι βΐ'^ο ιΐίδϋίρϋΐί Οοηιίιιί, ςαα 
άΐχίΐϊΐυδ ιαΐίοηο, οΐ ιβΐίςυυδ, (ΐαβηι ίη αιιΐοοβδδαιη 
δβΐ'ΐηο οοιηπιβηιοΓανίΙ, δαοοι* οαΐαδ, πιίΓαιη ία 
ιηοιίιιιη οοΓαπι ΥίΓ^ίηβ ρυπδδίηια αάδΙίΙΟΓαηΙ, βΐ 
αΙΙβΓςυίάβιη α1)α1ΐ6Γ0 αα(1ί6ΐ)αΙ, Ιαπι υ1)ίηαιη ΙβΓ- 
ΓαΓϋπι νοΓδαΓβΙυΓ, Ιαπι ςαοπιοίΐο ίη αβΓβπι ταρίί 
Π1ίιΌ^ι^η^^β^η^αιη^βIη Ιοοαπι οχίβηιρίο οοηνβηίδ- 
δβηΐ, νβΙιοηιοηΙβΓ δίηιυΐ οϋπι νίΓρίηβ 1ί)οαΙα οί)δΙα- 
ραβΓααΙ. Ροηο ί(1 (^αοοιαβ ϋανί(1 ναΐάβ αάπιίρααδ 
οΐίπι οβϋίηβΓαΙ ίαςαίεπδ : Οηί^ ίη ηζ^δΐόκ^ χ^ηαΙίΙηΓ 
Όοτηϊηο ** ? 

Οβίηάε ουπι ςραΐίαδ δαΙναΙοΓΪ οοηοοΓάί ααίπιο ρίις έχείνης πτιζσεως πολλών τε άλλων Ινεκοι, και (] ροΐδοΐνίδδβαΐ, Ιαπι ρΐΌ ίΐΐο ρβΓ οϊΙΙιβΓα νοίαΐα, Ιαπι δτι μή έχδημιζσασαν τήν πολυύμνητον κατέλαβαν, 
έλλχ -κ,ίΧ ιδεϊν Ιτι περιοΰσαν, και άγιασΟήναι ττί 
ΙίΊΧ'ί'ψΙ^ ήξιώθησαν έχε(ν^, τοιαύτα προσεφΟέγγοντο 
τξ βεοτόχψ. 

ΙΙΓ. Τ( »οι, Δέσποινα, έπάξιον αν ή πηλίνη προσ- 
χλ£ςεΐ£ν ημετέρα γλώττα ; Ποίον αινον, δ'ν δ καΟ' 
ή£ΐ1ς γεώργεΤ νους, ταΐς σαΤς αναλογούντα δώσομεν 
έγλ&^ις ; Τίνα κρ^τον μεγάλα δια^αλπ(ζοντα τοις 
τ*ΐς μεγαλουργεί μασιν Ιχανώς άντηχεϊν συγχωρή- 
Λμεν ; ΙΙο{ας εύπορήσαντες ευφημίας ταύτην τών 
»ών έξίίΡ* έπιψηφίούμεβα λαμπηδόνων ; 

Διΐ σϊ, Οάναγνε, ούρανόν δ Δεσπότης παρτ{γαγε, ρΓΟ αΐίίδ πιαίΐίδ 1)6η6Ωείΐδ, Ιαπι εΐίαπι ςαοά Υιγ- 
^ίηβπι ρΓΟΓδΠδ νβπθΓαηάίίπι ηοηάαπι β ΙβΓΓβηίδ άϊ- 
^Γβδδαπι ΓβρβΓίδδβηΙ, δοά βΐ νίιΙβΓβ αάΐιαο δαρβΓ- 
δΐίίοπι, βΐ πιίηίδίθπο ίΠο δαηοΙίΩοαιί (Ιί^'πί ΙιαΜίί 
ίαίδδβηΐ, Ιιίδοβ Οβίραιαπι νοοίΙ)αδ αΐΐοοαίί δαη(. 

XVIII. Ουαπι (ίΐ^ί, ο Οοηιίηα, εοΓοηαπι, ςαω 
οοηιΐί^ηα Ιβ δίΐ, ΙβχβΓβ ΙαΙβα Ιίη^αα ηοδίρα ςαεαΐ ? 
ΟαοιΙηαιη οίΓοΓοηιΙαηι 1ί1)ί βηοοηιίαπι Ιιαηι&ηο ιηβπδ 
ηοδίΓα 6ΐα1)0Γ6ΐ, (]αο(1 δρΐ6η(1θΓί1)αδ Ιαίδ ραΓ 
6ΧδίδΙαΙ? Οαοπι ρΐααδαπι ίπδΙαΓ (αΐ)» αΐΐβ ΓΟδοηοη- 
Ιβπι πιαςηίΓιοβηΙίίδ Ιαίδ αρίβ ΓΟδροηάβΓβ οβπδβ- 
1)ίπιαδ ? Οααδ βχοοβίΙαΓβ Ιααάβδ ροίβρίπιαδ, αΐ 
ςααπιρίαπι Ιαο οοη^Γπαπι ίαΐςοπ (Ιβοβρηαπιαδ 7 
ΡΓορΙθΓ Ιβ, ο ραΓίδδίπια, Οοπιίηαδ οωίαπι οοη- 
■νζ-ί έΒεμ&λ£ωσε, θάλασσαν, ήλιον, χϋριν τε αλλην Ο άίιΐίΐ, ΐΘΓΓαπι ΓϋηάανίΙ, ηιαίΌ, δοΐεηι αίοΐαβ αΐίαπι εζΐ σεμν(>τΤ|τα χαΐ χβσμον δπέτεησε. Δια σΐ καΐ 
ίτος ήμΤν εννοείται διάκοσμος. Συ γαρ ή παρα- 
Γ/ο^τα πασι τδ βέλτιον τοΰ δΐ βελτίονος Ινεκα, 
β: τ /υ εϊϊ εΤναι τυχεΧν, ή κτίσις έςυφάνΟ^ τψ 
Πο:ητ^• δ•.ά σε, πολυύμνητε, υλ\ ήμεΐς, και ου 
ν-/ϊο μ^νον, άλλα και τδν Θεόν εγνωμεν δια σε, 
α' «λάνης άπηλλάγημεν χαΐ σκ<5του, και τήν τών 
έ£ρ/τατ» αγαθών περιμένομεν χτήσιν' και εΐ μή 
τ»^ ζί^ο-ι λυθήναι, κβΐ οίίτω τών Οε^ων έμφορηθή• 

" ΡμΙ. χυν, 13. " ί-αο. ν, 20. " ί1)ί(1. 24, *♦ Ρδαΐ. Μχχνπι, 7. 

ΑηΙ. Β&]ΐ6ήη! ηοΐδβ. ςααπι1ί1)6ΐ νεηαδίαΐβπι, βΐ (Ιβοαδ, βΐ οΓπαΙαπι 
ΟΓβανίΙ : ρΓορΙοΓ Ιβ θδΐ ςυίι1(ΐυί(1 0Γ(1ίηίδ πιβηΐΐ 
ηοδίΓίΒ οΙ>νβΓδαΙαΓ. Τα βηίηι βδ, ςπί» αηίνβΓδίδ 
πιοΙίθΓ6πι δΐ£ΐ1απι οοαιραραδίί : ηαπι ΟΓβαΙαΓδβ 
οπιηοδ αΙ ίη πιβίίαδ ρροίιοοΓβηΙ, βΐ αΐ Γβΐίοίΐαΐβπι 
αδδβίιαβΓοηΙαΓ, α ΟοπίΙίΙοΓβ ρΓοάαοΙοϊ βαηΐ : ίά 
νβΓΟ θΐ ηοδ ρΓορΙϋΓ Ιβ, ο άί^'ηίδδίπια οπιηί Ιααάβ, 
οοηδβοαίί δαπιαδ ; ηβςαβ Ιιοο δοΐαπι, δβϋ Οβαπι 
ίηδαρβΓ ρΓορΙβΓ Ιβ οο^ηονίπιαδ, βΐ βΐ) βΓΓΟΓβ αο (13) Υίάβ 3αιηιη&ιη ίΠ&ιη ραΓϋ&Ιβπι Ιτίϋαί αηνη^ΰ ΥίΓ^ηίδ, 2ΐ(1βο αΐ ηίΐιίΐ άαΐ^ίΐαηάαιη δϋ, αη &<1 ίαΐβ- 
(πΐ&Ιβιιι τΪΓ^η&Ιβιη ίον\Λ \ϊχβ^ ΓβίβΓ&ηΙιΐΓ 

ΡατβΟΙ^. ΟΧΧΧΙΧ. 5 139 ΙδΙϋΟίΙΙ ΤΠΕδ5ΛΙΟΝΙ0ΕΝ8Ι8 140 Ιθηβ1)Γί8θΓβρΙί8αηιυδ, οΙίηβηαΓΓαΙίίΙίυηι 1)θηοΓυιιι Α ναι ήμΤν έξεγένετο (5ΐ2 σου, μηγΐ τήν ά^χήν (Α) αν ρο8368δίοη6πι οχδρβοίαπιαδ ; βΐ ηοοιαβ βχορίαικίαιη 
ηο1)ί3 ίπίδδβΐ, ηΐ α5 ίηίΐίο οΓοαΓβπιυΓ, ηίδί ΓυΙΟΓυιη 
ηο1)ίδ ΓυίδδβΙ, υΐ ροΓ Ιβ αϊ) ΟΓΓΟΠδ 1ΐ1)βΓαΓθπιαΓ οα. 
Ιίβίηβ, βΐ 810 (Ιοιηιιπι (ϋνίηίδ ιηιιηβπ1)α3 αίίαΐίιη 
(ΙίΙ&ΓβηιιΐΓ (14). ΡΓορΙοΓ Ιβ ρβΓρβίΓαΙα δαηΐ ιηίΓα, 
βΐ Ββϋδ ηοη άβάί^ηαΐαδ βδΐ ΙεΓΓΟίη Ιιαηο ρ6άί1)ΐΐ3 
οαΙοαΓβ, βΐ Ιιοηιίηβδ ίη ςωΐο 1&1)6Γΐιαοιι1α δί1)ί άβ- 
ΠχβΓαηΙ. Τα ΓβΙίοίΙβΓ αά Ββαιη ρΓορβΓαηΙί1)υ3 βΐ 
ίαΐοίιηβηΐυπι βδ, βΐ Ιιιπίθη, αο νβίαΐ απΓα ςαβΒάβιη 
δΐιανίδ, (11130 Ια1)0Γβηι αδεβηάοηάί αΐΐβναί : Ια οο8- εύζάμεΟα γενέσθαι περί ημών αύτου. Δ'.ί σε γέ- 
γονε τά παράδοξα, και θεός πατζσαι γην ούκ 
άπηξίωσε, καΐ Ιν ούρανψ σκηνάς βπηξαν άνθρωποι• 
Συ τοις ευ πλέουσι προς θεον έρεισμα, φώτισμα, 
οΤ<5ν τις ήδεΤα πνοή, τήν άνοδον εύμαρ•!ζου-α• συ 
τοΙς άπόροις Ιμπί5ροις προς θεόν κυδερνϊίτης. Σο 
τψ γένει γεέννης εγένου χωρισμός, και παραδείσου 
δ(5σις. Δια σε λοιπόν, ει' τι τρύγων ένταυΟ^ πάρεστι 
τε,^πνόν, και ήν ό μέλλων β'ος άρρητον ήμΤν ευφρο- 
σύνη ν παρέξει. άβαι ρβΓ (ΐ6νί& απι1)α1αη(63 άίπςίδ αά Οβαπι. Τα Ιιαιηαηαπι ^βιιαδ ίηΙβΓ βΐ ^βΐιβηηαιη δβραταΐίο, Ια 
ρ&Γ&(1ίδί ΙαΓ^ίΙίο εχδΐίΐίδΐί. Τί1)ί άβηίςαβ ΓβΓβΓβικΙαιη βδΐ αϋοβρίαιη^ ςαίάςαίά Ιιίε ΙιααπΓβ δοΐαΐϋ ΙίοβΙ, βΙ 
ςαίάςαίά ίηβίΤαΜΗδ ΙφϋΙί» ίαΙοΓα νίΐα ηοΙ)ί3 ρΓ83ΐ)6ΐ)ίΙ. 
XIX. ΕΙ αΐίίΐαβ (ΐααπκΐία ηο1)ίδ, ο Οοαιίηα, δαη- _^ Ιθ'. Άλλ' 2ως μίν, ώ Δέσποινα, τήν σήν άγιωτά• 

ΐη δαηοΐί- την μορφήν και όρ^Ιν εΓχομεν, και παρ* αύτης οΐίδδίιηαπι Ιααιη ίοηηααι ίαΐαβή, βΐ ρβΓ βαιη 
Οοαή, Ιαίδςαβ ρεΓίρυΐ §ΓαΙϋ8 (1&1)αΙαΓ, νί(ΐ6ΐ)αιηαΓ 
ηοΙ)ί8 οααι Ρίΐίο ΠΙο (αο αο δαΙναΙοΓβ ηοδίΓΟ δίιηαΐ 
νβΓδαπ, θΐ ίη6ηαΓΓαΙ)ί1ί1)αδ ίΐϋδ ροΐίπ άβΐίοϋδ. δί 
βηίιη ίΙΙβ αά οωίοδ αδοβηύοηάαιη 5ί1)ί βδδβ (ΙαχΐΚ, 
ίάςαβ Γβίρδα βίΤβοίΙ, βΐ δβ)αηοΙίο ίΐΐα Ιιαπιβηαπι 
6^α8 νίΐαηι ηο1)ίδ νοίυΐί α(1ίιη6ΐ)αΙ ; αΐ (Ιΐνίηαδ 
δ&ηείί δρίπΐϋδ αιΐνβαΐυδ, οί (αα, ο ραπδδίιηα ρΓΦ- 
ββηΐία, βΐ ηοβ 1ιαυ(1 Ιβνί ρ^Γίι1η^^1)αI1ι δοΐαΐίο, αί 
δαίναίοπδ α1}86ΐι1ί8 Ιοοαιη δυρρΐ6ΐ)αηΙ. Μαχίιηβ 
ΥΘΓΟ ϋδ βχ ηοδίπδ, ςαί1)ϋδ ^αιαηι ηοη ίαβΓαΙ, αΐ 
Οοπιίηί αδρβοΐα Γραί ροδδοηί, Ιοοο δαΙναΙοΓΐ» βιαί 
Ιαΰίάίδδΐπια Γαείβδ (υα, ίη ({αα ΟΙιηδΙί, Ρίΐϋ Ιαί, 
ίαοίβηι ίηΙαβΓβηΙαΓ. ΑΙΐ^αβ, αΐ ρροΓδαδ άίοαηι, ίαα 
οπιηία οοηδοΐαΐίοηβπι ίη ηοδ βΐ ίηοοαιραΓεώίΙβ Ιβνα- 
πιβαίαπι &1)υη(ΐ6 6ίΤυη(ΐ6ΐ)αηΙ. ^ 

Οααη(1οςαί(1οπι νβΓΟ,ΟιβαΙΟΓΟδίο νοίοηΐο, ροδίΓβ- 
Π10 ηαηε ηοδ εΐ α1Ιθ(|αεΐΊ8 οΐ οΐ) οοαίοδ ΙιαΙοδ, 
εηίπινβΓΟ νίχ ΓοΓεηιΙα ρΓΟϊδεηΙία Ιιοϊο ηο1)ί5 ραιεηΐ, 
Γεδςαβ ίη δαηιηιαιη οειίίΐ εαίαιηίΐαΐεηι. Λη^οΓ εηίπι 
ιη ηοδ ίηδΙαΓ Ιαηοοίυ ^^Ίηι ίηΙοΓςαοιΙ, οοκιαε ηοδ- 
ΐΓαπι αοοΓΜδ (Ιϋίοπδ Ιβΐΐδ ίηιρείί ηοΙ)ί5 νΐιΙεΙυΓ : 
ςαοάάαηι νείαΐί ίηοεηιΐίαπι νίιΙβπιυΓ ηο1)ί8 οεΓηεΓθ, 
ςαοά ηιίηαχ ^αη1 οαραΐ ηοδίΓαιη ίηναάαΐ : αηΐιηαιη 
ηοδίΓαιη ΐΓαηδνεΓϋεΓίΐΙ 3αΓη §$1α(1ίαδ, ]ιαυά ηιίηαβ 
ρΓοροηιοάαπι αο (1ε Ιε^ ΙιοηοΓαΙίδδίηια, 1)εα1υ9 
δ^ηιεοη ρΓΦηαηΙίανίΙ ι^. ^αη1 ηοη ε]υδΐηο(1ίθδ1ίδ1α 
οαίαπιίΐαδ, Γ[ααπι ΓοΓΡε ροδί>ίηιυδ : ηοη εα ^απ1 εβί 
ρπΒδεηΙίδ (1ο1οπ3 αοερΜίαδ, οαί πιεηδ οοοαιτεΓβ 
οοηδΙαηΙεΓ νϋΐεαΐ : ηοη δίηίΐ ]<Ίηι ΙιηιηεηδϋδπίΦΓΟΓ, άγιάζεσΟαι, των σων απολαύοντες χαρίτων, έκείνφ 
συνεΐναι και κοινωνεΐν ένομίζομεν άςράτου τρυφής, 
τψ σψ ϊΐψ και Σωτήρι. Εΐ γαρ οΰτος άναληφθηναι 
δεϊν ψετο, και πεποίηκε, και ό χωρισμός τήν καθ* 
ήμας εΤλκε ζωήν εκείνος, άλλ' ή θεία του ϋαρα- 
κλ>5του έπέλευσις και ή σή, πάναγνε, παρουσία, 
ήδοντ^ν τε ήμΤν ένέσταξαν ου μικράν, και τό του 
Σωτ/ίρος άνεπλ>5ρωσαν υστέρημα. Οις δε μάλ'.στα 
των συν ήμίν της δεσποτικής ούκ άπολαΰσαι γέ- 
γένηται ^ίας, ό φωτοειδέστατος σος χαρακτήρ άντΙ 
του Σωτήρος και ήν και έδοκει και σου σπλαγ•/νου 
Χρ',7το\!ί, Κα'-, καΟάπαξ είπεΤν, παραμυθίας εγεμε 
τά σα προς ήμας και άπαραμίλλου ραστώνης. 'Βπει δε νυν ήμΤν, του Πλαστού βουλομένου, καΐ 
τελευταία προσφΟέγγττ^ και προσβλέπεις, διοόρητ» 
μικρού δοχεΐ τά παρόντα, συμφορά μεγίστη τό 
πράγμα καθίσταται ΟΤόν τι δόρυ σείεσΟ^ιι τό πάθος 
ηγούμεθα καΟ' ημών, λύπης βέλη πικρά χωρείν 
κατχ της ημετέρας καρδίας* ώς φλόγα όρ^ίν κατά 
κεφαλής ημών απειλούσαν στρατευσαι νομίζομεν* 
ρομφαία τήν ήμετέραν ήδη διέρχεται ψυχήν, σχεδόν 
ούχ ήττον ής ό μακζριος Συμεών εμήνυσε, πάντιμε, 
περί σου. Ούκέτι τών ανεκτών ήμ"ίν ή τοιαύτη συμ- 
φορά* ούκέτι τών παρόντων αλγεινών ή δρι μύτης 
άσειστον έ^ τόν λογισμόν ούκέτι τό βάρος της 
ανίας μή κατάπεσε ϊν ήμας συγχωρεί, και άσθενε(ας 
έ'λεγχον παρασχεΤν. Πώς γάρ και γλώτταν σιγώσχν αϊ ηοη αηίπιο άεοίιίαηιαβ, αο ηοδίΓαραΙαηι δε ρρο- Ο όρ^ν ο'σομεν, ής 6 γλυκύς και μελίρρυτος φθόγγος 
^ί* ίαο. π, 3ο. 

ΑηΙ. Βαΐίοπηί ηοΙΰΒ. (ί) Οοά. τηναρχήν. 

(14) Η«ϊθ οαιίοηι δθη>α, ηίιηίηιπι ςυοιΐ ρΓορΙεΓ 
νίΓβΙηεπι Βείραΐ'αηιοοηιΙίΙα Ικτο γοπιιπ αηίνοΓδΐΙοδ 
ίαεπί, €[110(1 ε^^οη1 ΥίΓμίηί (1ο1)ο;ιΙιιγ ςηί(1(ΐυί(1 
Γείίςυίδ ΟΓεαΙαπδ ΙηοδΙ ^ε^01■^δ αο δρΙοιιιΙοπδ,Γίαοά 
άοαίςαε ΜαιίίΡ αοοορίαηι τοΓοΓεηάυηι δίΐ,, Ιηιη ί}αο(1 
οίοίοια οηιηία ϋηοηι δαυηι α*ίΐ5θ(ΐιιαηΙιΐΓ, Ιυιη ςηοοΐ 
Ιιυηιαπαηι μρηυδ ίη ρΓα.»οο|ΐ:> οϋιιι ρΐυΐηρίίΐιιη γο- 
δΙααΓαΙίοηοιη αο δίχΜίι δα1ιιι^^^ίηνοηοηι,^1α?οοη1ηία, 
ιηΓϊυαηι. ΙίίίοΙοηΐδ ιιΙ)βΓΐηδ (Ιοίηοορδ ]»Γθ8θ(•ηΙηδ θ!?ί 
ίη Ιιοηιίΐία, ^ηαπι ΙιαΙ^αίΙ ίη ΙΗίρανχ ^αίαΙβ^ο^Μάτα- 
ς-ιΐε δΐιροΓίιΐδ (ραΓί. τ, γοΙ. 000) ,ίαιη άοιίίηιυδ... 
ΡοΓΓΟ (4αο(1 ίη ηοΐίδ ΙιοοιϊΗφ ίΙΗ δι^^^^^ιίδ πιαηίίοδ- 8ίίδ3ίηιο οδ(οη(ϋηιαδ) 63α3Πΐο(1ί βδΐ ΙοΙα 1ΐ2Βθ(£θοηο* 
ηιία, αΐ είιίεηι ρποΓδαδ Γε[ α^ηεί. Μαπαιη βαάβη 
ίΐΐο Γϋίηα οΐ^νοΐαΐαηι ίαί33ε, ({υο} ΓεΙί({αοδ Λάεβ ΠΙίοβ 
ρ^ι•^^^ι^ι. Ιιΐ νεπο εΐ ρΓα3δεηΙί Ιοοο δα1ί3 βίαοεί• 
ΝοΓΙιιε οηΐιηοοηΐεχίαδ ταΙίοραΙίΙαΓ,αΙ νίτρο ςαοςαβ 
ίί'5ΐεηο1)Γί8εΙοα1ίρ;ίηεραΙε!αΓ,οίΓοαπΐδβρΙα Γ]ααΓαπι 
(ΙοραΝίο ρυΓ ΐρδαιη εχδρεοΙαηάαοΓαΙ ΕΙ οοηΠτπιαηΙ 
ίιΐΐρδυηι ϊίοιμιεηΐία, ϋ1)ί ΥίΓ^'ο δαΙαΙαΙαΓ οεα πιαραβ 
οΙίνί(1οηδ ίηΙΟΓ Ιιιιηιαηυπι ^'εηυβ αο ρ;ο1ιεηηαηι. δί 
οηίιηαηίνθΓδο Ιιαηιαηο ^'εηεπ ο1) νείερεπι Ιαρβαπι 
^εΐιοηηο) αάϋίοΐο Μαπαηι αοοεηδβαδ, ςηί ροδδβΙ 
ιρδα ίοΐεηι ροηυδ α βε^.εηηα δεραπαδδο ? 11! 8ΕΕΜ0 1Ν ΌΟΚΜΙΤΙΟΝΕΜ Β. V. ΜΑΜΜ. 112 β£ον τβ ίγαγεν εΙς γήν, κβΐ ήμΤν ετύγχανε π«ρ«- \ άαΐ ιΊιΩΓΠΐϋαδ. Οαο βηίπι ρ&οΐο ίβπαΐ απίπιαβ, αϊ μυθίΛ μεγίστη τοΙς «αρά των απίστων δεινούς έν- 
Γ/νγένου9ΐ ; ΙΙώς βμματα προσιδεΤν χιΊ ήλιος 
άοεγγη χαρτεριζνει, ών ή χνλλονή χαΐ λ«μπρ'ίτί)ς 
τψ άβύτ<ρ γ(>ιτΤ χαΐ προσεπλάχη χλΙ προσεφύη, χαι 
ι^ς τέ της γης έπέλαμψε πάρατα ; Πώς £υν ήμΐν 
βχ'.νιζτηυς ^ψεται χ«1 γή χεΤρβ;, αϊ τόν Κτ(στην 
ιβίττϊ»ατ*, δν βύτη χωρήσαι, χ5ν τοσαύτη μυριάχις 
?,ν, ώμολίγητεν δν άσθένειαν. ιηιιίαιη οαπι οβρηαπιαδ Ιίη^αιη, οιι]ιΐ8 νοχ άαΐοίβ 
βΐ ιηβΙΠίΙιια Ιυιη Οβυπι αΙίΓαχίΙίη ΙβΓΓίΐιη (15), Ιιιιη 
ηο8 (ΙίΓα αΐ) ίηΩ(1β1ί1)α3 ΙοΙβΓβηΙβδ ιηίΓβ ΓβίΙοίβ1)αΙ? 
Οιιοιηο(1ο νβΐ 8ο1 ίρδβ ραΙίαΙυΓ Ιυοβ 0Γΐ>αΐ03 βοδ 
οοηΙαθΓΐ οουΐοδ, ςυοΓυιη νοηυδίαδ αο δρίβηάορ 
ίη&οο€δί>ίί)ΐΗ Ιϋοί βΐ ΙοΙυδίηΙθη(ϋΙθΙ(1βίΙχαδ1ΐίΒ8ίΙ, 
βΐ αά ΠηοδΠδςαβ ΙβΓΓίο Γ6Γϋ1δίΙ?0ϋοιηο(1ο ηοϋίδΟΌΐη 
βϋατη ΙβΓΓα οαΓβηΙβδ ιηοΐα βαδ ηιαηυβ νίάβΐ^ίΐςαβθ ΟΓβΕίοΓβιηροΓίανβπιηΙ,ςαβιηοοηΙίηβΓβιρδα,βΙίαπίδίάβοΐβδίηίΙΙίβδΙαηΙαβδδβΙ,ΛίΙΙιαοΙαιηβηδβροδδβηββαΓθΙλ Άλλ', ώς Ιοιχε^ συμφοράν ήμΤν χαι ταύτην 6 
χρόνος έταμιεύετν, ΚβΙ γαρ πρώην τδν ϋλάστην 
Ιλχ^μενον, γυμνούμενον, ματνιγούμενον *, ώ της 
νης, Δετποτχ, μαχροΟυμίας Ι νεχρ^ν Ιωράχαμεν 
έχΐ ξύλο•^• χαι νυν, ώ πράγμα θαύματος πέρα ! 
νιχραν την έχε (νου μητέρα χαι 1$εΤν, χαΐ τφ τάφφ δοά ρΐαηθ Ιιαηο ςαο(]ΐΐθ ιώοργογοπι Ιειηρυδ ηο1)ί5 
3θΓνα1)αΙ. ^αIη οηίπι ΟΓβαΙοΓβιη ίρδυπι ίυηί1)υ8 
ρβΓίΓαοΙυιη, ηαάαΐυιη, ΠαβοΠίδ οωδυιη, (ο Ιυαιη, 
Οοιηίηβ, 'ραϋοηΐί&ιη 1^ ίη ϋρηο ΟΓυοίί ιηοΓίτιτιιη 
ρπάοΐΏ νίάίαιυδ. Νατη θγ^ο (ο ΓαοΙυιη δΙαροΓβιη 
οιηηειη νίηεβηδ !), ιηαΙθΓ βίυβ οΐ ιηοΓίαα Ιιίδοβ οουΐίβ χι).ύψαι πρόχειται. Πώς δρ' ου δακρύσομεν ; Πώς β αδρίοίοικία, βΐ Ιαιηυΐο Γβοοη(1βη(1α ΐϊΐαηβΐ. Οαο •ύ στενάςομεν ; Πώς ού πενΟήσομεν, τλ γλυχυ φως, 
το τερπνόν &νθος, το ευώδες μύρον, τ^ν περιχαλλή 
1ε'.μ«Νχ, το θεοδόχον σχήνος, τήν θεοφ^ρον φιάλην, 
τιν 6γβ«λμον του χ^σμου, τ^ φωταυγέστατον ίσ- 
οτΓτρον, το θεΤον χάτοπτρον, τδ παράδοχον άγαλμα, 
τήν άληαινης «βσι ζωής αιτίαν, χαΐ άλλου πχντός 
ζρίξενον αγαθού, πρό τών ημετέρων βοΟαλμών έχδη- 
μοΰααν, άπαίραυααν, μεθινταμένην, φευ ! αιτνοον 
4ρω-/τες ; Πώς ούχ άλγεινον ήμΤν ό σδς χωρισμός ; Πώς 
%ύχ ανιαρον ήστέρηαις ; Πώς ού χιχρόν, πώς ού φρ^χης 
γεμον, νεχρον, &χίνητον, ^φωνον τό ζωοπάροχον 
τχευος «αραδούναι τψ τάφψ ; Σείαθητι, γ/ξ, χαι ήλιε, 
μελανδύθητι, χα( ουρανού τάξις, ράγηθι, χαΐ οΐαν 
επι το^ Μονογενούς αυτής, δια τήν φριχωδεστάτην ίΙα(]υ6 ραοΐο α ΙαοΓ^ιηίδ ΐ6ΐηροΓ2ΐΙ)ίιηα3 ? Ουοιηοάο 
δυδρίπίδ ραΓοοιηυδ ? Οαοιηοίΐα α1)θδδβ ςυβαΐ ΩβΙυβ, 
άϋΐη (Ιαΐοβ ίδΐυά Ιαηαβη, νβηιΐδΐυιη ΠοΓβιη, ίΓο^Γοηβ 
υη^αβηΙαίΏ, ρυΙοΙιβΓπιηυιη ρραΐηπι, ΙβηΙοηιιιη 
Οβαπι οοηΐίπβηδ, ρΙήαΙαπιΟβο ρίβηαιη, ιηαηάί(16) 
ηϋθηΐίδδίιηαιη δρβοαίυηα, άίνίηαιη ίιηαβΐηβιη (17) 
δίιηυΙαοΓυΐΏ αάιηίΓαηύαιη, υογοβ νίΐο) οιηηίύυβ Λα- 
οίπεβιη, βΐ ου3υδνίδ αΚοπαβ 1)οηίοαιΐδαηιρΓ2)θ οοαίίδ 
ηοδίπδ α1)ίΓ6, άίδοβοΙβΓβ, Ιιίαο πιί^ΓαΓβ, βΐιβυ Ι βρί- 
ηΐυδ βχροΓίοπι ίρδί νίάοηιηαδ ? Ουοιηοάο ηοη αοβΓ- 
1>υιη ηο1)Ϊ8 ίαβηΐ αΙ)δ 1β 36^υηβ^ ? Οηοιηοάο 
ηοη πΐίοδίαιη Ιβ ρπναη ? Ουοπιοάο ηοη απια- 
Γππι, ςυοηιοάο ηοη ρΐβααοι ΙιοΓΓΟπδ, ν&8 ίΙΙαά νΚαπι ρΓ{Βΐ)6η8, πιοΓίηαηι, πιοΐα αο τοοβ οαΓβαβ, 
νέχρωαιν, τήν Γσην καΐ νυν βαρύτητα τής οφρύος ^ ββρυΙΙϋΓ© ΐΓα(1βΓβ? ΪΓβΠίΟΓβδ 3 &Π1 οίβΕδ, Ο ΙβΓΤα, 
ένδείξασθε. Ιυςυβ αίΓαπι, ο δοΐ, νβίαπι αδδϋπιβ, βΐ εοηδαβίαιη *Αλλί σΙ μέν, ώ θεού Μήτερ, ά^|$ήτών αγαθών 
έχδέξεται χύχλος* 6π1ρ νουν ευφροσύνη περιστοι- 
χιεΐ• "χαρά, ής ούτε νους μέτρον ώδ(νειν, ούτε γλώσα 
ζίοάγιιν οΤδε, χα) προπέμψει, χα) άχολουθοΰσα πε- 
ρ',ζητιζαει, χαι αιωνίως άναχλινεΤ παρ' Ιαυτ^• δι* 
τ α^α την της χαράς Ιχδασιν, ώς ηγούμεθα, όυτε 
τ•δε το παν έχλονήθη, άλλ' ο'.ονεΐ χαίρει, χαι χα- 
ί '•:ηρ μη χαινου τίνος τερατουργουμένου, τον ^ρον 
σώζε: τον ιοιον. Της σζς δ* δν ε*η λοιπόν, θεοχαρί- 
τώτε, χα; -παναγίας ψοχής χα) δυνάμεως χαι τ^ λυ- 
Γ^νν ήμα< έξιάσασθαι νέφος, χαΐ χαρίτων γεΰ σαι ΙίΙ)ί ΟΓάίηβπι, ο οφΐυπι, αΙ)Γαπιρ6, βΐ ςααΐβπι αά 
ΙβΓπίΙο&πι υηίςβηίϋ θ]ιι3 πιΟΓίβπι, ρίΐΓβπι ηαηο 
ςιιοςαβ ηκΕδΙίδδίηιηπι νοδίΓυπι Ιαοίηπι οδίβηάί^β. 

Υβπιπιί&πίθη Ιβ, ο ΟείΜαΙβΓ, ίη6(Γα1)ίΗυπι1ιοηο- 
Γυπι οοΓοηα βχοίρίβΐ : Ιβ οίΓοαιηοίηςβΙ ΙφΙϋία οιη- 
ηβπι πιβηΐίδ οαρίαηι βχεβάοηδ : Ιβ ^ααάίηηι, 0Π3α3 
πιεηδυΓίΐηι ηβςυβ αηίπιυδ οοηοίρβΓβ, ηβφΐβ 
βίοςυί Ιίηςυα ροΐβδί, βΐ άβάαεβΐ, βΐ Ιβ οοπιίΐαηδ 
είΓοηπι&ηι1)ί6(, β( ροηβδ δβ ίη δωοαία Γβευηι1)6ΓΘ Ιβ 
]α1)6ΐ)ϋ : βΐ ΙφΙίδδίηπίδ ρΓοΓοοΙο βίυδπιοάί βχίΐυβ, 
αΐ αΓ^ίίΓΟΓ, βΓΩοϋ, υΐ βΐ Ιιαιο ΓβΓυηι ηηίνβΓδίΙ&δ 
ηυΐΐαίβηυδ εοπιπιοΐα ΓυβπΙ, ίπιο ν6Γ0 ςαοάαπιπιοάο 
^αηάβαΐ, αο νβΐυΐί ηίΐιίΐ ηονί αο δίαρβηάί α^αΙαΓ, 
9υο 86 ΟΓάίηβ οοηΙίηεαΙ.Ουοά Γβϋςυαπι βδΐ, ςυαη- τ«Γ« τών, Ιπείπερ νυν εύ πράττει τά πάντα χα) τ^ ^ άοςηίάβπι εΐ αά ΐΓαηδίΙΰΠΐ Ιιιυπι ηαηο οηιηία 1)6η6 
ϊζ μεταατάαει. ί6ΐίοΐΙθΓςα6ΐια1)6ηΙ, δαηοΐίδδίηια) &ηίπΐ£θ, ο Πβο οΐια- 

ΑηΙ. Β&ΙΙβήηί ηοΐ». ^ Οοά. μα9τιγ^μενον,56ά ρΟδΙ. πΐαη.μαστιγούμενον. 

(13;θ6αιηίη ΙβΓΓ&αιαίίΓαχβΓβ ϋΐ» νοε6δΙϋ^.ι,38) : 
Ε£Τ€ αη€ίΙΙαΟσηΐίηί,Λα(ηιίΗί Μζυηάχιτη νβνΐηηι ίηητη, 

Ί6) Β^οοίβ ςοβ αβ Ιιαο ββηίβηΐία άίχίπιαδ ίη ηοΐ, 
»1$τιι ΙιοιηΐΠ» ΤΗεοάοΗ ^ίηαϋχ (δαρ. ραρ;. 223), 
ιι5ί ρλίΑΐη βίαοβΐ, οεηΐηηι τηιιηάι ίάεο ΥίΓ^ίηβπι 
λρρ•ίΙ1&Γί,(ΐαία εφοίΐαΐβπι ρβΓ ρηπιαπι Αάφ ρβοεα* 
ΐιιιη ΐηάαείΑΐη ηοη ίηοιίΓπΙ 
Π) Οαίά 5ί1>ί Υβΐίΐ Ιβίάοπιβ, οαιη ΥίΓ^^ίηθίη Πβί- ραΓαπι αρρείΐαΐ ίτηαρίηβτη άινίηαηι, άίδοβ βχ ϋδ,ςαα 
&ϋΙ)ί (Ιιοπι. ίη Πβίρ. Αηηηηί. § 21, δαρ. ρα^. 4Ι9| 
βίΩΓΠίανίΙ, νί(1β1ίεβΙ ίη $οΙα ΠείραΓα ίπιρίοίαπι ΠΙαα 
βδδο. ςαοά Πβαδ Ηοηιίηβπι ρΐαδίταίαιιΐδ άίχίΐ (Οβη. 
1. 16) : Ρα€ίαϊηυ$ Ηοηιχηοηι αά χηιαρίπΓϊη βί ήτηίΐίΐη• 
άίηβίπ ηο8ΐναηι ; ρΓορΙβΓεα ςαοά εΐ ίη δοΐα Οείραια 
ίπια^ο ίΠα αο δίπιίΐιίαάο ηυΐίαπι ραδδα βδΐ άεΐπ• 
πιβηίαπι, εΐ ίη δοΐα ΟοίραΓα ίηΐΕ^ο όίνίη& 8α&πι 
&886οαΙ& 68ΐ ρβΓίβοΙίοηεπι. 143 Ι8ΙΒ0ΚΤ ΤΗΕ§5ΑΙ.ΟΝΙ€ΕΝ8Ιδ 144 Γίδδίππίί, ροΙβηΙίίΕςιιβ ΙαβΒ ,ίαπι ΓυοΗΐ, οΐ ΐΓίδΙίΙίοθ, ςαα ηοδ βΓΩοίιηυΓ, (1ίδ]θοίδδβ ηα1)6ΐη, ^Γαϋαδφΐβ 1υ&8 
βΠδΙίΐηάαδ ηο1)ίδ ρΓαΦοΓβ. 

XX. Οαιη αυίπη ρ]αδΓηο(1ί αΐίοςιιία ΙαοΓνηιαηιπι Α. Κ'. ΈπΙ δε ταΐ τοιβΟτα ττροσρήματα δακρύων τ* πνοδ οχρΓίηιβΓβηΙ, ςυί ίηΙίιηαΓη ρΓ0(1ϋΙ)αιιΙ (Ιοίο- 
Γβιη, ςυο άίνΐηί ριοϊοοηβί» ίηΐυδ υΓθΙ)ίΐπΙαΓ, 1)οαΙ& 
ςαοςυβ ίΐΐα νΐΓί;ο ρηυΐιιίαιη βΟΓυιη δο ιΐοΐοπ οοηδο- 
οΐανίΐ, Ιαοργηιαδίχαο οοαίίδ οίΤυάίΙ. ΑΙ ΙπδΙίϋαπι 
ιηοχ νίιΐΰβηδ : Νοη ΙαοτγπιαΓϋΓη, ίηςιιίΐ, ηαηο 
(βπιραδ εδ^ ο β^Γβ^^ϋ ηηίιιΐδίιή εοιτιιηιιηίδ οιηηίαιη 
Οοπιίηί, ηοη οαυδα ΙαοΙυδ ηιίςΓαΜο ηιοα βδΐ ; ηοη 
ρΓονοοαΓο «ιά ρβηιίΐυδ άαϊ)οΛ ίιι οίτίοδ αδοβιΐδίο, 
ηβΓίαβ ΐΒΟΡίΌΓβιη ραΓΟΓβ αοΐ ΟγολΙογοιπ Γϊ1ίυΓαι]ΐιο 
ιηβιίΓη ρΓοΓβΰΙίο. ΙΙΙικΙ υηιιιη άυΐοηάυηι ΓπίΙ, ^α^ια?- 
ΟΓίητι δίΙνβΓδαδ δαΙναΙοΓθίτι ίηδαπία : ίΐΐα ρΓΟΓδίΐδ 
ΙπδΙία, αο ρΓίβΙοΓ Γα» οτηπβ αο Ιο^^οιη, ίΐαίΐ3αδ οϋίο 
ρβΓοίΐΛ ΟΓβαΙϋΓα ίη ΟΓβαΙοΓβιη ί^υυπι (Ι6ΐ)0εϋ1ια1α 
βδΐ : ίΐΐα δαηο ίη ΓηίδβΓΠΓπΐδ οβηδοικία (δαΙναίοΓΪδ) ρεύματα ττροσεζή^τλει, α της ένδον ολογος άγγελος 
•ζν των θεοκηρύκων, συντ^λγησε μίν έπι μικράν και 
ή μακαρία, και δάκρυον άπέςταζε των όοΟατλμών* 
κρείττων δε γενομένη τον» πάθους, Ού ^αxρ'^(»ί^, 
φησιν, 6 παρών καιρός, άγαΟοι του κοινού Δεσπ^του 
διάκονοι• ού πένθους ζ)7:ύ{^ισις ή έμή μεράστστις• 
ού ποιητικδν στεναγμών ή προς ουρανούς άνοδος• 
ού κατηφε(ας αΓτιον ή προς τον Κτίστην κσι υΐδν 
έμον άνα^ώρησις. ΈκεΤνο μ'^νον των σ/.υΟρωπών ήν 
ή περ! τον Σωτήρα π^ροινία των Ιουδαίων* τα 
αλγεινά έκεΤνα, κα• δίκης εξω καΐ νόμων, οία κατά 
του Πλαστού το απεχθές έςεοάκχευσε πλάσμα. 
έκεΤνο των σφόδρα ανιαρών, ή γύμνωσις, ή στρέ- 
βλωσις, α'ι μάστιγες, ο\ έμτταιγμοι, και τέλος, ώ άβηυάαΐίο, ΙΟΓίαρα, Ωα§Γα, 1ιΐ(1ϋ3Γία, αε ι1βιιί(ΐυβ β γή ^'*• ή^»^- • ^ άπίυκταιότατος θάνατος. Πού δε ή ο ΙβΓΓα οΐ <ΰΙ ! ιηοΓδ οιηηίιιπι ΙοΙβΓΠΓηα. υ^^ηαIη 
νβΓΟ ίη)υπα ϋδ ί11αΐ2ΐ? ΝΐίιίΙ δαηο Ιυηο Ηα1)ΐιοηιηΙ, 
ςυο(1 ςαοΓΟί οηΙαΓ ; βΐ ΒβηθΓιοίοηιπΊ οηηιυΐαδ αο 
ρβΓρ^ιΓαιοΓιι^1η1^^^^ι11οΓαIΏ11ον^^αδαI1^η^υIη^υ^υη1, 
υΐυΐ ρΓανίδδίΓΩαηι, αά οηιεηίΐαΐίοηοηι ρΓονοοαΙίαηΙ. ΰβρις ; Ένθα μηδέν μτ^τ' έγκαλεΤν εΤ-/ον• και τών 
ευεργεσιών ή πληβ'υί» Χ«'. ή "ών σημείων καινοτο- 
μία, καν την πονηροτάτ/)ν έπηνωρΟώσαντο γνώμην. 
Γα δε |Αετ' εκείνα και περί ημάς πάντα χαρά, ηδονή, 

τέρψις, εορτή, λευκή "^^^ ή,^^Ρ*• ΟϋίΒ ροιτο δαΙ)ί*οοαΐΛ δυη! βΐίαιη ςαοαΛ ηοδ, οιηιιία ραπάΐαω, νοίιιρίαΐβιη, 3αϋαηάΐ1α1ίϊπι, ΙφΙϊΙηπι, δβΓβ- 
ηιιπι (|αβπΐ(1ίΐιτι άΐοιη 1ιαΙ)βηΙ. Οαίιΐ οηίηι ? Ληηοη δαηοΐοδ αη^ρίοδ οοΓπίΙίδ 
ηιιηο αΙαοπΙοΓαίΙνοιπβηΙοδ, οΐ ΚτΙηηι Γ}υΐ(1 ιιπίΐίοιαβ 
βχρ1ίοίΐιιΙβδ,(ΐηύ οΐ (Ιϋΐοί'ίϋηοιη.οΐΐχ^η^ηίΐαίβηι.θΐ 
ΙβηϊΙαίΡΓΠ ρια» ί^οιηοΐ ΓοΓαηΙ, Ιιΐδίΐιιο ηοδ δυανϋοΓ. 
αΙΙοίΐυαηΙαΓ, οΐ ΐημοπδ ί]υί(1, ΐΏοαηι ηβιηρο Ιιίηο 
άίδοοδδαηι ηιιιιΙίαηΓ? Αηηοη 3ΐΐδΙοι•αιη νίιίεΐίδ βχοΓ- "^ Π ουχ οράτε νυν φαιδρούς τους Ίερούί παραγε- 
νομένουί αγγέλους, και πολλαχόΟεν το χάριεν έπι- 
δ=ι/.νυμίνους, δι* ων τε ή γλυκύτης και το προσηνές 
αύτοΤς έπικάθηται και πράον, και δι' ών ήμΐν ήδί) 
προσλαλοΰσι, και Ίερδν τι χρήμα τήν έκδημίαν μη- 
νύουσιν ; Ούχ οράτε στρατιάν τών δικαίων, λαμπρά οίΙυηι,δρΙβηάοΓΟϋίΓΟίιτηίΐιηίυΙοδ,αο νβΐυΐί δαίίοηΐβδ, β περιβεβλημένην, καί οΐον σκιρτώσαν, άγαλλομενην, 6Xδαιιαηιοδ,^Iη^^^αΠο<1αβηI^8,η1^;ι^ηί]υ^^^^δδ^)1αι^ο- 
η<»πι ϋΧόρο€ΐαηΙθδ? ΙΙαιιϋ οοηδοιιίαηβαηι οδΐ ιμΜίαΓ, 
& ρΓα!δθηΐΠ)υ8 οΐ αη^ίΊΐδ οί δαποΐίδ (ϋδ^οηα δβα 
δθΐιΙΪΓΟ δοα ροτα^ΦΓθ, αηΐίΐβικϋ αο ΙαηιοηΙαικΠ ΙβΓΠ- 
ρυδ οθϋδοΓΟ Ιαηε αιίοδ^ο, (|υαηοο οαΊοδΙοδ οπιηοδ 
δίπιαΐ ουιη ΟιβαΙοιβ ΙίτϋΙίαιη η^:ιιηΙ ; ηοςυο ραΓ οδΐ 
1υ§αΙ)Γ6δ οαηΐϋδ ροΓί5βΓ|υΐ, Γ|υαιΐι1ο Γοδίαηι οιιιη ραυ- 
(ϋο 06ΐβ1)Γαη(1ϋΐη οδΐ. Ηαικί ακιαιπη βδΐ, Ιια>ο (]υΰνί3 
ρίαυδϋ αΙ(ΐυβ οχδυΙΙαΙίοηβδρΙοπιΙίίΙίοναΙαιτ^ΊΤίΛΓυπι 
βίΤϋδίοηβ οΐ3ηαΙ)ί1αΓθ, ηβΓ^ιιβ νίΐβ ίΐιιίιΐ αο Ιπδίία 
ιηβηΐο α^ίΙαΓο ααΐ 1οί|υί οοιι^πιίΐ, (Ιαπι ταϋοηβ 
ίηβίΤαϋίΙί οΐ (ΐα«τ ϋβυηι ιΐοοβαΐ, ηαηο (ΐυοςυβ ίρδβ 
ηο1}ίδ ρΓα?δθΠδΓΐιηιίηηηηιβΓθδρίΓίΙααια οορίοδίίυπι 
βχβΓοίΙα ΟΓοαΙοΓαιΙοϊ^Ι, υΐ ιηίΙΓι, οΐ ο|ακ1οιη ίΐοηιηι Ουμήρη προσφφεγγομένην, και τήν έμήν έκδεχομίντ,ν 
άνάλυσιν ; Ούκ άρατάναντία και φρονεΤν και ποιεϊν 
τών έϊϊστώτων κ χι αγγέλων και άγίθ)ν προσήκεν, 
ού τραγωδίας /αιρόν τίΟεσΟαι και δδυρμών, δτε 
συγχαίρει τω Ηλέστ^ τά ύπερκόσμια' ούχ, 1>τΐ 
πανηγυρίζειν έδει χαρμόσυνα, πενΟι/.ήν ώδήν 
άναβάλλεαΟ^ι χρή. Ού τά κρότου παντός και σκιρ- 
τημάτων λαμπρότερα εκχύσει θρήνων άμαυροΰν 
άςίον* ούκ άύρήτω τρόπω, κα'ι ο'ίψ θεψ προσήκ•, 
του Κτίστου και νυν ήμ^ν έπισ':άντο^ μεΟ' υπερβ- 
πε'οου στρατιάς νοούμενης, (ίς αν μοι και αύθ'.ς, 
οία δυνατός, χαράς μεγαλεΤα ποιήσ^, ταπεινών τι 
και ταύτα τώ/ επώδυνων νοοΤν ή' φΟέγγεσθαι δεί- 
άγάλλεσΟαι δε μάλλον, και μουσικώς τερετίζειν εύ- ρΓουΙίροΙεηδΟδΙ,^ααιΙίαπιπιαίίπΐΩοοηΙίδδίηιοοοηΓβ- η φρόσυνα δίκαιον δτ ι και απο του νυν α\ γενεαι πα- ΓαΙ; 1Π10 νοΓο οχδαΐίαρο ^xρο^^ι, οΐ ΚτΰΙίδ πιούαΐΐδ 
οαηΐίοα ρθπηίδοοΓΟ, ςααηιΐοίίϋίϊΐοηι βΐ €χ ηηηο 
0€η€ταΙωη€8 07ηη€8 ηιβ 1)βαίαιη ίΐίΰωιΐ ", οΐ αη^ο- 
Ιοπιηι ηιαίΐΐίικίο ουπι δΐι1)Ηηιί1)Πδ Ιι^ιηηίδ οαυδα 
ηοδίπ υΙίΓ[αβ οχδυΐΐαΐίοηβ ςοδίΐοΐ, οί Ιιαπιαηαηι 
ραπ πιοίΐοββηαδ οοηί^αικίβηδ^οηοπδ νοοίΙ)ΐΐδ1ααι1οδ 
πιοαδρίφοοίδαδ οοΙβΙ>Γα1)ίΙ. Οαοιΐ δι νϋ1)ίδ, ο βΓοαΙοπ 
θοη]υ(1ίοβδ,(ϋδθβδδίο ηιοα ί]υ^^ ΙγΪϊ^Ιο ιηοίΐο νΐ^ΐοΐαρ; 
αίαά Ι)Γβνθηι ΙιΟΓαπι, ηιιίρρβ (ΐυί αάΐιυο Ιβ^'ί οαπιίδ 
θΙ)ηοχϋ, Ιιοο δϋδΙίηο1)ίΙί8 ; ραιιΐο ροδΙ νοΓΟ, βίίαπι 

" ί-αο Ι, 48. σαι μακαριούσι με, και νόων μεν πληΟύς συν φ'σμασιν 
ύψηλοΤς υπέρ ημών σκιρτήσει, άνΟρωπίνη $1 
γλώττα μεγάλα ομοίως ηχήσει εγκώμια χαίρουσα. 
Ει δ' 6μΤν, ώ συνδικασται του Πλαστού, \υν άνιαρόν 
ή άναχώρησις δοκεΤ, άλλ' έπί μικρόν τούτο, ως ετι 
τφ της σαρκός εΓκ^υσι νόμφ* μετά βραχύ δέ, μήπ€χ> 
και της γζς έκιτάντες, πείροι τό της χαράς ε-'σεσΟε 
μέγεθος• κχι τήν εντεύθεν εύφροσύνην και καλλο- 
νήν, και τό μέγα της αληθούς ηδονής πέλαγος, 
έξυμνεΤν ούχ οίοί τε δσεσθε. Άλλ' ώρα, φίλοι, τ^ 145 8ΕΒΜ0 ΙΝ ΒΟΚΜΙΤΙΟΝΕΜ Β. Υ. ΜΑΚΪΛ. 146 το•> Αημίουργοΰ λειτοοργήσαι ψϊ5φψ•καΙ το μεν Α. λΗ Ιιαο Ιοί ία ηοικίατη ο^Γβ^δί, αιηρίίΐυίϋηβπι §αϋ(1ϋ 
έ;ΐόν όμείς σώμα και κηδεύσατε, και συγκαλύψατε οχρ-ΜΊΓί ίηοίρίβΐίδ, 1ίΐΗΐΙίαπΐΓ[υβ αο ρΓίΒδΙαηΙίαπι 
τιφφ* ό δΐ ΙΙλάσττ,ς κ^ι Γίος έμό; θεοπρεπώ; πα- αΐ^υβ ίηιηιοη?ίΐιηι ηοη ναηαο νοίυρίαΐίδ ροίαριΐδ 
5ΐΑ7|ψεται το πνεύμα. Γ[Π0ί1 οχίη(Ιοο()ΐΐδοι]αοΙυΓ,ηβ(!ϋθ1ο1)ΓαΓθ ςαίάβπι ρΓΟ 

πιβπίο δΕί να1β1)ί1ί3. δβ(1 ]Λΐη ΙιΟΓα βδΐ, ο (Ιίΐοοίί, ΟΓβαΙοιίδ ΐ)αΓθΓθ νυΐιιηίαΐί ; οΐ νοδ ηιιίάθΐη οορρυδ 
ωβαπι βΐ ουΓΛίϊίΙίδ, αο δβρυΙοΓΟ τβοοηοΐεΐίδ ; δρίΐ'ίίαπι νοίΌ ΟγοπΙογ αο ΚϊΓιιΐδ ιτιβιι*ί. ϋίνίηϋαδ οχοίρίβΐ. 
ΚΑ*. ΈΐΓΐ τούτοις ευλογίας αύτοΐς ή ιιάναγνο; XXI. Ροί^!; Ιια^ο 1)βηθ(ϋοΙίοιιοπι οίδ ρϋΓίδδίΓηα ίΐΐα μιταοιδαισι καΐ τάς ψυχ^ζ είζ '^ο χάριεν μ«τατίθι^<^ι• 
τασί τε ειριζνην έπεύχεται και τα σωτήρια* καΐ 
μετά τούτο λύεται μεν ή παναγία ψυχή του πανα- 
γεστάτου σώματος Ικείνου, ταΐς δε του μονογενούς 
βύτης και παντοκράτορος έντίΟεται χερσίν. 

*ϋν ο'3ν Ιδείν εύΟυς τα των Οίοκηρύκων ώτα εκεί- 
νον ύμνων αρρήτων άοράτως πλη ρου μένα. Και γαρ 
ήν ο μέσον ούρανοΰ και γης χώρο: άγιοπρεπους 
βπας σ•^λλ4γοο γεμων, οΊ και τφ Δεσπότη φέροντι ΐιηρβΓίίΙ, ΠΊ(ϊτοΓβπκ[ηβ οοηιπι ίη Ι«1ΐ1ίίΐιη ΐΓαηδπιιι- 
Ιαί, θΐ οηΊη]1)υδ ραοοίΏ ρΓοοαΙοΓ ?ιο δαΙαΙβίΏ. Ταπί 
νοΓο α δαοΓαΙίί^δίιηΰ ϋΙο οορροΓβ δοΙνίΙϋΓ αηίιηα 
δαικιΙίδδίΐΏα, αίςηο υπί^οηίΐί βΐ οηιηίρυΐβπΐΐδ β]α9 
Κίΐϋ 1Τ1αη^^ιι5 οχοίρίΙαΓ. 

ΙΙίοβΙ θΓ§ο οοΐΊΐβΓβ ΟΓαΙ άίνίηοΓαηι ίΐΐοηιπι ρροΒ- 
εοηυιη αυΓΟδ ίηοηΓΐΓΓα1)ί1ΐΙ)υδ ιηοΐοθϋδ ίπνίδί1)ίΗ 
πιο(1ο ΓθΟΓοαΙαδ. ΟυαηΙυτη οηίιη οαΊππι ίηίβΓ αο 
ΙβΓΓΛΠΐ ηιοίΐίιιηι δραΐίιιηι ίηΙβΓ)ίΐοβΙ, ΙοΙυΐΏ δρίβηάί- Γ,ν θείον έκεινην ψυχήν συντ{5εσαν, Ιερά :^7μ7τα^ " άο Ιοηβ1)αΙαΓ δαηοΙοΓίιιη οςιηΐηβ, ςυί δίπαυΐ οαιη λίγου χρείττω, και μέλος ελέγχοντα παν, τ^ Παν- 
9μώμ<|> και Μητρι του θεοΰ Λ(5γου προσφδοντες. 
Έντεΰβΐν αΐ γνώριμοι των (^σμάτων εκείνων άκοαι 
ηδονή ν έδέχοντο, αγιασμού πλήρεις έγίνονχο, και 
οΰχέτ' αγειν εΤχον σχολήν διανίσθαι δΐ τάς Ιαύ- 
τών ψυχάς οΐ άπ($στολοι παρεσκεύσζον, τοΤς τε 
«^λοις κάτωβεν συνφδει>', κατάλληλα τε τοΤς νοουμέ• 
νοις, ώς δυνατόν, και προσπλέκειν και συμφθέγ- 
*εσ^αι, αελέττν έτίθίντο. ΒοΐΏΐηο (ΙίνίηαΓη ίΐίαπι βηίπιαιη ΓθΓβιιΙβ βδοβηάο- 
1)&ηΙ, βΐ Ιιηπιαουΐαΐίδδίίηα} ίΙΗ αο Όβί ΥργΙ)! ΜαΙπί 
δβοΓα οαηϋοα ςαο(1νίδ ιηοΐοδ νίηοβηΐία αο νβΛίβ 
ηοη βίΤβΓβηύα, ηιο(1υ1αΙ)αηΙαΓ. Αά ΙιοδοβροΓΓο οοη- 
οοηΐυδ αυΓΪΐ)υδ βχοίρίβηάοδ αάπιίδδί, ]αοαη(ϋΙαίβ 
ροΓΓυη(1ο1)αηΙυΓ, δ&ηοΐίδ ΓβρΙο1)αηΙυΓ δβηδί1)υ8, 
ηβςαβ <ιηιρ1ίαδ ]απι ϊηβΓίβδ ΙιαΙιβΓΟ πιοταδ ροίοραηΐ; 
δθ(1 δΐιαδ (]υίδφΐθ αροδΙοΙοΓαπι αηΐιηαβ οχοίΙαΓβ δαί- 
3ρο1)ίΐηΙ, βΐ αΐ) Ιιίδ ίπιίδ δΐιαδ ϋα?1θδ1ί1)υδ νοοοδ ίυη- §βΓβ, βΐ ρΓοαΙ νίΓΟδ άαύαηΐ, Ιααάβδ ϋδ, (ΐυίΒ απΓβ ρβΓθίρίβ1)αηΙ, οοηδοηίαηβαδ ΙοχβΓβ βΐ δίπιαΐ Ιιγηιηίδ 
ρ!&ιΐ(1βΓβ 5ΐυ(1β1)αηί• 

Αία ταΰτα και ό (^ΛΜμάιιος Ίερ<5θεος, κατά τον ΟυοοΪΓοα Η αάηιίταηθαδ ΐΐΐβ ΗίβΓοΙΙιβΠδ (\ιΙ νβΓ- 

•εϊον είπεϊν Αιονύσιον, δ'ς ά'περ ϊώροΆΐΊ άπαρά- 1)19 ιιΙαΓ άίνίηί Βΐοη^δϋ ""^, ςαί οα, ςαβθ ΐρδβ νίάβΓαΙ, 
γραχτα μαρτυρεί, Ικδημος γέγονεν δ'λος, έξιστά- δίηοθΓβ ΙβδΙίΐΙυΓ) Ιοίΐί8 βχίτα 86 Γαρίη$ €5ί, ςηίρρβ 
μένος Ιαυτοΰ, τήν προς τα ύμνούμενα κοινω- φΗ αά βα, ηηχ οαηβΙαηΐΗΓ^ ρανίίΰίραηάα [ηβταί 
>ίαν «άσχων, και προς πάντων ών ήκούετο ^ αΗ8ΓχΙιΐ8, βΐ αΙ> ο?λ7ηι6ΐί$, α ςιιίΙη8 αηάΜαίχιτ βί η'- 
Μΐ Ιωρατο, και έγινώςκετο και ουκ έγινώσκετο, άβίαίυ/ΐ' 8[νβηοΙ'ΐ8 8'ιν6 ί(}ηοίί8,άίννηοηυ.Ίηίηβ α(ΙίαΙιι$^ •εύληπτος εΤναι και ΟεΤος κρινόμενος 6μνολό- 
γα; (/'•. Ό οή και πασι δούναι ουκ άπεικός τοις τφ 
ζιυαρ/ιχφ χαι θεοδόχψ συνδραμουσιν 'εκείνφ σώματι 
χαΐ τών ουρανίων αισΟομένοις ΰμνφδιών. 

ΚΒ\ Τίνα γαρ μή χαίρειν και κροτεΤν και προσ- 
3μνεΓ» αν έκίνει, και τοις ύψηλοίς ποΟεϊν συντάτ- 
τΐί^ΐϋ μελψδοΤς, ε'ιγε ένήν άφίττταϋθαι '^Ά^ γή^ι 
^ 2 δΐΧ'.δής άχοή τάς εμμελείς έκείνας και υπερ- 
^•χΐς ^ηδέχετο Ιερουργίας, ας Χερουβίμ τε και Σε- 
ρσ^ΐμ, χαι ή αγγελική πάια διακόσμησις, ετι δε και 
ή τών πρωτοτόκων εκκλησία κατά τον μακάριίίν 
Οαΰλσν, «"ΐη δ' όίν τούτο πατριαρχών ψυχαί καΐ 
Γ505ητώ•* όμοΰ και δικαίων τών απογεγραμμένων άίνίηη8(}ηβ ΙαηάαΙοτ €€η86ΐ)αΙΐ(Γ, Ουοά ηιιίίΐβπι πιβηΐο 
οΐ ιΐβ ΓβΗ(ΐυίδ οηιηί1)ΐΐδ βχίδΐίπιαηάαπι βδί, ςαί αά 
οοΓραδ ίΙΙικΙ, νί1α3 ρΓΪηοίρίυηι ϋοίςαβ οαραχ, 
αοοαιτβηιηΐ, βΐ οίρίοδίβδ ίΙΙοδ αυάίβτβ οοηοβηΙ\ΐ9. 
XXII. ΕΙ δαηβ ί]υίδ ηοη αά οοΐΐδθίαηάιιηι ρβΓπιο- 
νβΓβΙπΓ, βΐ αά ρΐααάβηάαιη, Ιαπάβδςαβ οαηβηάαδ, 
αο οα»1βδΙίυηι ίΠοΓϋπι οοηοβηίαυηι, δίίϊυίάβιη θ 
ΙβΓΓα ανοίαρβ Γαδ ΟδδβΙ, βχορίαηάυπι οοηδΟΓίίαπι, 
ςααηάο ρΐϊΓ>ρίουβ ίβΓβΙιαηΙπΓ αά ααΓβπι δαίνίδδίπίδθ 
ίΐΐθβ αο δυροΓηδθ Ηγηιηοάίίβ, Γ[ηαδ οΐ 01ιβΓυΙ)ίπι, βΐ 
δοΓαρΙιΐηι, οΐ οπιηβδ αη^βΙοΓϋπι οΓάίηβδ, ηοοηοη βί 
ρϊΊτηίίίνοηιτη, ]ηχ1α Ι)6α1υπι Ρααίαπι ***, βοο/βδία, 
αηίπΐίΒ δοίΐίοί*!, υΐ ρυΐο, ραΙπαροΙιαΓηπι βΐ ρΓορΙιβ- έ» ούρανοϊς, ττί πανάγνψ και Οεοειδεστάττ^ ψυχή [) Ιαιαπι δΐπιαΐ βΐ ]αδΙθΓυπι οπιηίυπι ίη οοΒίίδ άβδοπ- χαλλιεπώς τε και ήδυφθόγγως έττζδον, και εμελ- 
τ-^ί, κα: σεμνώς, τελετουργικώς, άρργ^τως έξύοαι- 
«V ; "Οτε και του Δημιουργού προερχομένου, συν 
^ΐ^ν^ τε πλείστη και αγαλλιάσει τήν παναμώμητον 
τί.; τΛοΰ Μητρός φέροντος ψυχήν, ής ουθ' ήδύτερον 

" Ι>€ άϊΎ. ηοιηίη. οαρ. 3. ^* Η6ΐ)Γ. χιι, 23. 

Αηΐ. Β&ΙΙβηηί ηοΐδβ. ρΙοΓαηι, ρυπδδίηια3 ΐΠί αο Οθο δίπιίΠηίθο αηίπΐ£Β (18) 
οοηοίηηίδ αο άαΐοβ δοηαηΙί1)αδ νοοΐ1)ηδ οαηβ1)αηΙ οΐ 
πιοάηΙαΙίαηΙϋΓ, οί «Ιοοοτα (ΐυαάαπι, δαηοΐα, ίηοίΤα- 
1)ίΗ(ΐαβ ιαϋοηβ Ιιαιηιοηίαδ οοηίβχβ1)αηΙ;? Ουαηάο 
ΟΓοαΙοΓΟ ίρδο ρΓΟϊβαηΙβ βΐ δυπιπια οαπι 3αοιιηάίΙαΙβ ί;': Ιη βάΐΐίδ Οίοηγβ. υμνολόγος κρινόμενος. φΓιάβηι ουηι δαπιπια οοη]ϋηβίΙ ρυπίαίβ, αΐίαδ νβΓο 

!ΐ8ι Υίάβ ηιιιιη δφρίυβ αυοΙΟΓ ίηοιιΐοαΐ πιαχίαιαηι οχριο^δΐαδ άίχοταΐ, ίη ίπιπιυηίΐαΐβ ςαοςαβ α ςυανίδ 
ϊϋϊϋλ νϊι^ϊαί^ οαιη Οβο δΙιηΙΗίαάίηβη), (χυααι ωοάο δρίπίααΐί οοΓΓαρΙίυαβ αο 1α])6 οδδβ Γβροηβηάαιη• 147 ΙδΙϋόΚΙ ΤΗΕ85ΑΙ.ΟΝΐαΕΝ8ΐ8 148 θί §;&αάίο ίιηιηαοιιΐ&ΐίδβίοα&ιη (19) Μαίπδ 8υ£0 ςβ- Χ ο(>τ' αύτψ τιμιώτερον ούτε ήν, ούτε έσται των άπ^ν δίαΐλΐβ αηΐιη&ιη, ςυα άιιΐοίυδ ηίΐιίΐ βχ οηιηί1)α3, ηίΐιίΐ 
ΐρβί ρΓβΙίοβία» αυΐ ίηβΓαΙ αηΐ ίυίαπιιη ογεΙ, ουηοΐα 
ϊΙΙλ νβηβΓΛίκΙα Ιυηηα, αΐϋ ίΐαίάβιη ρΓίΕοβάοηΙθδ, 
αΐϋ 5υΙ)δ6ςυ6ηΐ68, ιπιγοπι δβρναηίοδ ΟΓίΙΐηβιη, δίιηυΐ 
οιηηθδ ηυΐΏβΓΟδαδ αο οοηδοηαδ νοοβδ αά ιηβίοάίαδ 
βυρρα ιηβπΐίδ οαρίυιη Ι)1ααάί8οηα8 ίηη60ΐ6ΐ)απ(;, αο 
Ιυυιη δυο ίρδΟΓυπι δΙαροΓβ, (υιη ^α^αη(1^δ οαηΐίοίδ 
ΙαυάαΙίδδίιηβ} ΐΙΙίαδίΏα^ηαΗα ρΓ83(1Ίοα1)αηΙ? Οααηάο 
ηΐίςαβ ααάΐΓβ βΓαΙ, βΐ ({υοιηοάο δαρβρηίδ νίΓΐιιΙΐΙ)υ8 
Ιιΐ(1ίθ6ΐ)αΙαΓ, α( ροΓίαδ οπιιΐθδ αΐΐοΐίβρβηΐ Γοςίηδβ, 
ςιΐ6ΐηα(1ηΐ0(1υπι ρΓΐυδ 6ΐ ΟΙιπδΙο αδεβηάβηΐβ ίαοΐιιιη 
ίαβραΐ, βΐ ΓΐίΓδαδ ςαοπιοάσ 3αηίΙθΓβδ οοΒίβδΙβδ ηο1)ί- 
Ιίδδίιηίδ βΐ ε&ηοπδ Ιιγηιηίδ Ιφϋδδίιηί βαιη,ςυΦ οοΒίίδ 
6ΓαΙ δαΙ)ΗπιίθΓ, 6Χ€ίρί6ΐ)2ΐηΙ, αε δυρβΓ ε(£ΐοδ άεάτι• των ούδΐν, το Ιερδν άπαν έχεινο σύνταγμα, άλλοι 
των προοδευόντων, των παρεπομένων Ιτεροι, ευ- 
κοσμον σώζοντες τάξιν, πάντες δΐ εύρύΟμως καΐ 
ομοφώνως μελίρρυτον 6περ νοΟν έξεβόων μελφδίαν, 
και συν Ο^ι^ματι και ςίτμασιν έκήρυττον τερττνοΤς 
της πανυμν/^του τα μεγαλεΤα ; "Οτε πάντως άν 
έξηκούετο, και δ'πως ταΤς οτ^ω δυνάμεσι πύλας 
αΓρειν άπάσας ττί βασϊλίδι παρεκελεύοντο, οΤ<5ν τ^ 
πρ'.ν καί Χρίστου γέγονεν ανιόντος• κα: αδ ύμνος 
υπερίρυτζς τε και εμμουσος των υψηλών ^Μρωρώ'^» 
ασμένως υποδεχ^ομένων την των ουρανών υπερτέ" 
ραν, και ύπίρ τους ούρανοδς παραπε μπάντων , και 
μεγαλοπρεπώς έκεΤνα τα παράδοξα Ο^'^μ^ζ^^ντων ; 
"Οτε καΐ δαίμονες εστενον μάνοι, πάντοΟεν έλαυ- Οβ))ΒΛϊί, ίηδβηΐίίΐυβ ιηίΓαουΙοηιιη ίΙΙοΓυιη δΙιιροΓβ ρ νομενοι, καί ώς άπδ πυρδς ωθούμενοι του αγιασμού. Γ&ρίβ1)αηΙυΓ ? Ουαηάο ρπΒίβΓεβΐ δοΐί 36ηιοΙ)€ίηΙ 
άφΐηοηβδ αη(1εςυαςαβ βχραΐδί, αε δαηεΙίΐΛίε, ςυα 
ΙοΙαβ ΛβΓ ρθρΓαδαδ ΓαβραΙ, ςαοάαιη νβίαΐί ί§ηο 
ίύςαΐί, αηιίεαδ δί1)ί ΙβηοΙραδ, αε δα1)ΐ6ΓΓ&η6αδ φάβδ 
Ι&ηςααιη άοιηοδ ναΐάβ ϋΐαδίτοδ Γ6(|αίΓθΙ)&πΙ? ΝίΙ 
ιηΐΓΠΐη ρΓοΓεεΙο αά ϊιωο οαιηία νίάβπ άεύεΐ, (ΐυο(1, 
ςιιβιη&άπιοάαηι άίχίιηυδ, ςυίδςυβ ϋΐοηιιη, ςιιί Ιιχε 
&υάί6ΓυηΙ, υΐίςυβ βχίΓα δβ ταρίυδ Ιυηε ιηβηΐβ 
ίιιβηΐ, 6ΐ ρΓοηΙ αά Οβαιη 63υδ(ΐιΐ6 ΜαΐΓβιη βίβνα- 
1)αΙαΓ, εωΐβδίβδ ίΐΐαδ 1α1)&8, άίνίηαδοιυβ Ιιγπιηοάίαδ 
ίιιβηΐ Φΐηυΐαΐυδ, &ε δυρβπιο οιηηβδ, υΐ άΐείαιη βδΐ, ουπερ αήρ άπας έμπέπληστο, το φίλον αύτοΤς σκό- 
τος, καί τάς υποχΟονίους οίκϊξσεις, ώς οικίας αν 
έζήτουν μάλα περιφανείς ; Λιά δή ταύτα πάντα ούδεν 
άπεικδς, ώσπερ εφημεν, ώς αρα των ακροατών 
εκείνων έκαστος, εξιστάμενος Ιαυτου τότε κατέστη, 
και ώς εΤχεν αναβάσεως προς τε θεδν και την αυ- 
τού Μητέρα, προς τάς ούρανίους διημιλλατο σάλ- 
πιγγας τε και θείας φδάς• θεόληπτοι δΐ πάντες, 
^περ εφηται, καινουργηΟέντες, ύπερφυα και τον 
καθ' ή μας υπερβαίνοντα λόγον τοΤς λσωμάτοις άν 
συνέψαλλον ^^σματα. ηυιηίιιβ αΓίΙαΙΐ, εαηΐίεα δα1)1ίιηίδδίπια βΐ εο^ίΐαΐίοηί ηοδίΓοο ίπίΐρβΓνία δίιηαΐ ευηι ίηεοΓροΓβίδ δρίπΙίΙ)υδ 
ρΓΟΠιρδοηηΙ. 

ΧΧΙΙί. ΡοΓΓο ευιη ΙΐίΒε ίΐα α^βΓοηΙαΓ, αροδίοΐο- (3 
ΓΠΐη ρπηιοΓβδ 1)6&Ιφ Πΐίυδ ΙοΙΙυηΙ εαάανβρ,δί (αιηβα Ιιοο Ιιοπιίηο ίαδ βδΐ αρροΠαρο ναδ ίΐΐυά δϋΐ^δίδίβηΐίδ 
γίΐβ) εαραχ, 1ιαΙ)ίΙαεα1ιιιη άβχΙβΓΦ Εχεβίδί, είιηοΐίαιη 
βρίεηάίάίδδίιηαιη, ηΐΐίάίδδίπιαιη πρηοιη, εοΒίίδ ρρχ- 
βίαηΐίοροιη, βΐ ^ρα^ία ρίβηαιη, αρεαιη ρπρίδδίιηαιη 6ΐ 
Ιαϋδδίιηαιη αϊ) ίπδίάϋδ, ({ααο ίΙΙυηι ίη δβ βχεορίΐ, 
ςαί δοΐαδ Οδΐ ίιηιηαειιίαίιΐδ ; Ιυΐΐυηΐ ογ^ο εαάανβρ ίη 
Ιβεΐιιΐο ]αεβη8, νοείβ ςυίάβιη οχρβΡδ, ηοη δοεοδ αε 
ςιιοίςυοΐ ογΙιιπι 6χ ραΐνορβ άιιχβρυηΐ;, δυα Ιαιηβη 
ίρδίαδ ιηαςηαΐία είαρίυδ ςιιαίίΐ^βΐ ΙτιΙ)α ιηαπίίεδίαηδ, 
6ΐ ^ραΐϋδ ρρο) δοΐβ ιηίεαηΐίύυδ Ρβίαεβηδ ; (ΙαΐΓκ^αβ 
αά δβραίεραιη, (ΐαοά ίη ΟοίΗδβηιαηβ βραΐ, οιιηΐο» 
αβροΓίαΙιαπΙ, δΐιανβδ ίηβοπιίηα1)αηΙ δαοροδ Ιι^-ηιηοδ, 
ηοη Ιαπιβη, αΐ πιορίδ ΟδΙ ίη αΐίορυηι ΓϋηοΓί1)υδ, ΚΓ*. *Αλλ* οΰτω τούτων εχόντων, αφουσιν οί 
προύχοντες τών αποστόλων τον της μακάριας νε- 
κρόν, ει τούτο χρή καλεΤν το ζωοδόχον εκείνο σκη• 
νος, τδ της δεξιάς ο'ικημα του 'Γψίστοο, τδ μέγα 
φωταυγες κειμήλιον, τδ φαιδρότατον καί υπερουρά- 
νιον καί κεχαριτοιμένον αγγος, τδ καθαρώτατον και 
άσφαλέστατον κιβώτιον, δ' τδν μόνον ύπεδίςατο 
άκηλίδωτον α'ιρουσιν ουν επί σκίμποδος κείμενον, 
ά'φωνον μίν, καΟάπερ οΐ έκ χοδς, σάλπιγγος δΐ 
άπάσης τρανότερον τα Ιαυτου μεγαλεΤα προφαί- 
νοντσ, καί 6περ ήλιον χάριτας άστρατττούσας έκλάμ- 
ποντα καί την πρδς τδν τάφον, έν ΓεΟσημανίΙ δΐ 
ούτος, έβάδιζον φέροντες, καί μελουργικους 1ε:ους 
συνέπλεκον ύμνους, ου κατά τυ είωθος Ιπί ταΤς τών λοιπών έκφοραΤς, λέγω δΐ πρδς θεδν πρεσβείαν, "ιν* 
ρρεεβδ δεϋίεοί α(1 ϋβυπι, ιιΐ άοΓυηεΙο ρΓορίΙίυ^ λ Κλεως ^ τψ μεταστάντι καί τών εγκλημάτων αφε- 
δίΐ, βί(ΐαβ Ρθπιίδδίοηοηι ρβεεαίορυπι, βΐ Ιοουυι σιν καί τόπον άπονέμτι ρ^^στώνης, δθεν άπέδρα 
ςαίβΐίδ εοηεειίαΐ, ιιη(1ο, δοευηίΐυπι 1)οα1υηι Ιδαίαπι, οδύνη, λύπη καί στενσγμδς, κατά τδν μσκάοιον 
/^ί(/ίί ίίο/οΓ, βί ίπδίίί ία, βί^^ΛΐίΜδ ^^ιςαοΡδυ πι εηίπι ΊΙσαιαν που γαρ ττΐ πανάγνψ καί ά^ρυπώτψ 
ρυρίδδίπια} ίΐΐί οί ίηεοηΙαπιίηαΙδΒ αηίιηω (20) Ιιίδ 
οραδ 6ΓαΙ?δβι1 δΐιΜίπιίορα δαηβ εαηβ1)αηΙ βΐ οχεεί- 
ΙβηΙίορα, βΐ ςααΐία δαηείίδδίπιαδ Ιαηε §ρίρί1υδ, 

*^ Ιδα. XXXV, 10, δβε. ΙΧΧ. τοιούτων έδει ψυχτί ; άλλα δή ώς ύπερφυέστερά τε 
καί υψηλότερα, καί οΤβ τότε πανάγιον Πνεύμα πλϊ{- 
κτρου δίκην, καΟάπερ άλλας κιθάρας τάς εκείνων ΑηΙ. ΒαΙΙβΓίηί ηοΙδΒ. (19^0αηι ίη εοίίοδηίΐιΐΐ ίηίΐυίηαίαπι ίπβΓβοϋ ςυοαί, 
]αηι δί ριιΐοδ ίάοο ϊιηπκϊίχιίαϋ^^ιηιαηι Ιιοε Ιοεο άίι-ί 
βαηείβ) ΥίΓ^ίηίδ απίπιαπι. (]ΐιία Ιυηε αϊ) οιηηί ηα;νο 
ιηυηιία οιαΐ, ηίΐιίΐ δαηο 1ια1)ϋ1)ίδ, ({αοά Ιη δίηςυΐα- 
Γβπι Μ«ρία3 ίαπάοιη εβίΐαΐ ; ςαίρρο Ιιοε (Ιβεπδ εοπι• 
ιηαηθ ϋβ οπιηί1)α8 βδΐ, (|^^ ευείοδ ίη^^ρβάίαπίαρ. Αιΐ δίαϋίαπι Ι^ίΙαρ ηιορίαΐΐδ νΐΐοθ ί(1 ροΓβΡβηίΙϋπι βδΐ ; βΐ 
Ιαηε 8ο1ϋ^η δΐη^αίαρίδ βρίΐ Ιαπδ Υίρβίηίδ, δί ηηΙΙα 
ίπιηιαεαΙαΙίδδίΓηαπι ^^υδ αηίπιαπι υηςυαπι 1α1)68 
ίπΓοοοΓίΙ. 

. (20) Ιηδρίεβ δίαάίαηι ρυρίΐαΐβιη δίη^αίαροιη 1)6α1φ 
ίΐΐίαδ αη1αΐ8Β 06ΐ6ΐ)Γαηάι. 149 8ΕΗΜ0 ΙΝ Ό0ΗΜ1ΤΙ0ΝΕΜ Β. V. ΜΑΕI^Β. 150 ψυχάς, μουίοοργεΤν θβοπρεπώς δπεχίνει, κβί ή Α ίηδΙίίΓρΙβοίπ βοπιιη Εηίηιαδ ςυαΒί ΙοΙίάβιη οίΙΙίΕΐ-. χειμένι; κα: Ιπ* ώμων φερομένη, προιβχορήγει τε χχι 
χβτηύγαζβ. ιαδ ρυΐηαηβ,αά ιηο(1υ1αη(1υη[ΐάίνίηίΙυ8ρ6Γΐιιον6ΐ)αί, 
αΐί^υβ ίρβα Υιγ^ό, ςαω ^α^β1)αι, βοΓαιηςαβ Ιιαιηβπβ 
§0»ΐ£ΐ1)αΙιΐΓ, ιηβηϋ1)υ3 βΟΓυπι Ιαπιβη αάβρβΓββηβ 
8υ§8βΓβ1)αΙ. 

XXIV ΡοΓΓο, υΐ βοπιιη 1)Γβνβ δοΐιβιηα βχ1ιί1)βα- 
ιηυδ, ο]ΐΐδηιο(ϋ ΓαβΓαηΙ ςυοίςαοί άο Ιαυά&Ιίδδίπια 
ΥΐΓ^πηβ βΐ νβΙΟΓΟδ ρΓί)θίΐ8αΓαΙ)αιι1; Ι^ρί, νίάβΐίοβΐ 
ΙαΒθΓηαουΙυηη, βΐ αΓοα, βί ΙΐΌροϊα Μογδίδ, βΐ ροΓ- 
ΙβηΙα, οΐ Γβΐίςυα, ςαοΓυιη βραΐΐβι Ηβ1)Γ8Β0Γαιη 
δ^ηα^ορα βΐ ΘπαΙ βΐ ραΙαΙ)αΙυΓ νβηβΓααάα, βΐ 
ςαοΒοαηςυβ (ϋνίηίδδίιηα αίΠαΙί ρΓορΙιβΙω ρΓβθάίοα- 
νβΓυηΙ (21) : (Ιβίηάβ βΐ ρΓβΒοΙαΓα ίΠα, ςυίΒ ίπιρίβία 
ίη ίρδα ίιιβΓαηΙ, ταϋο ηβιηρβ ρρίΒοβΙδα (22), ςυα βχ 
1ιοπιίηί1)υδ ΟΓία ΓαβΓαΙ, ίηαοοβδδυδ (Ιβιηρίί) Ιοοπβ, 
ίόςως ττχρ' βύτής 6 Πλάστης πεοιεβάλλετο έ'νδυΐΑβ, ρ ςυβηι ίη1ιαΙ)ίΙαν6Γα(, οοΒίβδΙίδ, ςυο ηιιΐΓϋα ΓυβΓ&Ι, ΚΑ'. Τβ δΐ ήν, ώς έν είχ^νι σχιαγραφήσαι μ'κρ7, 
ίτ2 περί ττ5ς τΓβνυμνι5του καΐ οΐ πάλαι προέγροτοον 
τίζοι, σχτ^ντ, χϊΐ κιβωτός, καΐ τρόπαια Μωϋσέιος 
ιχ: τέρζτχ χαΐ ταλλα, δι* ών Έβ,':αίοις καΐ ήν το 
βεμνόν χαι έδ^κει, καΐ 6'σα προφητώυ έμιινεύ^εις 
Ιε^οργικο^χτα διενωδώνινχν* εΤτα καΐ τα λαμττρά 
»τ' βύττ,ν έχεΤνα, όπως έξ ανθρώπων ύψηλώς 
«ροηλΟεν, άβζτος 6ν ψκει τ<5πος, δπως ούραν^θεν 
1:ρέ^»το, οΤος ασπασμός 6'ν έδέξατο, 6 ύπερφυής 
11*. αίφραστος τ^κος έκεΤνος, τδ ήμέτερον δ' πάρα• ή κβ'.ν/, γ* έξ αυτής έκβλύσασα τψ Δημιουργώ τρά- 
αζα. Έμοι δοκεΤν, περί αυτής μ^νης κα? ό Οΐ^ο< 
«ροέφησε Δαβ•δ, εΐ καΐ πασιν έπ^διται νυν, τδ, 
Μαχζ;^*.οι οΐ £μωμοι έν 68(ρ, οΐ πορευ^μενοι έν 
ν^μβρ Κυρ {ου* μακάριοι οΐ έζερευνώντες τά μαρ- 
τύρια αύτοΰ, έν δλτ^ παρ^'κ^ έκζητήσουσιν αύτέν. 
Τίνι γαρ αν οίκεκ^τερον ή τξ πανάγνψ γένοιτο 
ταΰτα ; Ήν αν αρα κα• τοΰτο ου ©αΰλον εΙς αίνου 
προζθιζχην τοις βεοκήρυξιν. Έτι δε, κατά τόν 
Ιερον Διονύσιον, την άπειροδύναμον άγαθ<(τητα 
της θεαρχικής εξυμνούν ασθενείας* δηλοΤ δΐ 
τοίιζο, 5ίΊζερ 6 έμός Ίησοΰς δι* έμΐ τά πάνδεινα 
έχε^να κζι ύβρΐ3τικώτατα έφιλοσ^φησε πάθη. 
Τοιαύτα τοίνυν, και ώς ήμΐιν έξυμνεΤν ουκ ϊνι, το 
γζρ ειπείν ίxζνώ^ τής εκείνων δεΐται φωνής, Ιερο- αί)υδ, δαίαΐαΐίο, ςαα ΓιιβΓαΙ ΙιοηοραΙα, δυρβΓηαία- 
Γαΐίδ ίΐΐβ αίςαβ ΐηθίΤα1)ί1ίδ ραρίαδ, Ιιαιηαηυιη, ςυο 
βχ ίρδίΐ ΟΓβαΙοΓ ιηίΓο ιηοάο αΓοαπιαιηίοΙυβ βδΐ, 
ίηάαιηβηΐυιη, πονατη, ςιιοά αΐ) ίρβα βίίΙαχβΓαΙ, 
ΟΓβαΙοπ αΐΐιηβηίαιη. Ε(, υ( ιηίΐιΐ ςυίάβιη νίάβΙαΓ 
άβ ίρδα δοΐα (ϋνίηπδ Βανίά ναΐίαηαΐαδ ϋίικί Γιι6γ&1> 
ςαοά ΙαΐΏβη άβ οιηηϊ1)αδ ηαηο οαηί δοΐβΐ : ΒβαΙί 
χτηηιαοΐίΙαΗ ίη υία, ^ηί ατηΐηίαηί ίη Ιβρβ Οοτηχηχ ; 
1>6αί% ^χιί ΒοιηιίαηΙυ,ν ίβΒίίτηοηία β^ΐί^^ ίη ίοίο 
οονάβ βχ^ηίηιηί βητη '^. ϋβ ςαο βηίπι οοη^ραβη- 
Ιίυδ, ςααιη (Ιβ ρυπδδίιηα ίΙΙα, (Ιίοί Ικβο ροΙβΓαηΙ ? 
ΕΙ Ιιίηο ί^ϋαΓ Ιΐϋπά Ιβνβ ρΓοίβοΙο 1αιΐ(1αη(1ί αγ^- 
ιηβηΐυιη (Ιίνίηίδ ρΓα3θοηίΙ)ΐΐδ αάίΙβύαΙαΓ. ΙηδίιρβΓ» 
ιιΙ βχίπιίιΐδ ίηοιαίΐ Οίοηγδίαδ (23), ίτητηβηΒα ροΙβηΗα 
ρτχάίίατη άίνίηχ ίηβντηχΙαίίΒ οοΐίαπάαΐαηί Ιοηϋα- τρεπίϊις άγχν ο\ λαμπροί νεκροπομποί δοξολογουντες ^ ίβτη ; ςαατη (ΐαίίΐβιη ραίαιη Οδίεηάυηΐ ραδδίοηβδ 
ίι^εσχν την όοόν. ίΠβ) ρΐβπφ άοίοπδ 6ΐ οοηίαηιβίίβο,ςυαδ Ιβδίΐδ πιβαβ 

ρΓορΐ6Γ ιηβ &Γ(ΐ6ηϋ δίπάίο βχςυίδίνίΐ. Ηφο ίΐαςαβ, βΐ βα ταϋοηβ, ςαα Ιιγπιηοδ άίοβΓβ ηο1)ίδ ηοη άαΙαΓ, 
({ϋίρρβ ςιΐ89 ηΐ αρίβ ρΓΟίηαηΙυΓ ϋΙοΓυιη δί1)ί νοοβιη ρο&ΐυΐαηΐ,ίαδΐ^πβδ ΙΙΙί (ΙβιηοΓίυί οοΓροπδ άβάαοΙοΓβδ 
1&α(ΐ65 {ΙβοβηΙίδδίιηο ηΐα 06ΐ6ΐ)Γ2ΐηΙβ8 νίαιη ρ6Γ&β6ΐ)&η1. 
ΚΕ'. Άλλ' ουκ ήν ανεκτά ταΰτα τψ φθ4νψ* ούδ* XXV. Υβιτιπι Ιιαυά ΓβΓβικΙα Ιΐδοο νίδα δαηΐ ίηνίάί©; ή «ονηρχ γνώμη φέρειν είχε τήν χύσιν του άγαθοΰ* 
ονδ' ό της χαχίας εφευρέτης ήσυχίαν δγειν ήγάπα, 
ύ; άλλον αέρα, τον άγιασμόν όρων έφαπλούμενον 
■αι δ'.α τούτο τό πρ6θυμον τζ χακί^ί διακονεΐν, το 
Ιίςιτν όργανον φαύλων συμπερασμάτων, τό εύφυ- 
χ•»>ότατον έργβστήριον και ζάλης και μάχης, και ηβςαβ βίΤαδίουβιη 1)οηί (οΙβραΓβ ροΙβΓ&Ι ρΓ&γυβ 
αηίηαιίδ ; ηβςαβ ηααΐίΐίδθ οιηηίδ αροΐιίΐβοΐο άβδβδ 
αΓΓίά6ΐ)&1 οϋιιπι, οαιη δαηοΙίΓιοαΙποβιη γίΓίαΙβιη 
ΙαηςΙιαιη αΙΙοΓαΐΏ αβΓβιη (ΙίΓΓαηάί οεηιβΓβΙ ; βΐ 
ρΓορΙβΓβα ΐά, (ΐαο(1 αρίβ ρΓ&νίΙαϋ ίαδβΓνίτβΙ, ίάο- 
ηειιιη ίΐΏρΓυ1)0Γΐιιη ΓαοίηοΓυιη ίιΐδίΓυιηβηΙιιπ)^ αιη- Ιορ-^οων χαΐ φ($νων το τελευταΤον, τον βάσκανον β ρΐΐδδίιηαηι 6ΐ ΙαΓύίηίδ βΐ ρα^ηο) 6ΐ Ιαηιιιΐΐιιαιη αο 
ίφ^Ιαλμον, τήν χαθέδραν του διαβόλου, το πονηρότατον ίίβηίηυβ 08Β<1ίυιη οΓΠοίηαιη, ΙίνβηΙβιη οουίαιη, άία- 
δημιούργημα, λέγω τους *1ουδαίους, έκμαίνει πάλιν, 1)θ1ί οαΐΐιβάραιη,ηιαίί^ΐδδίιηαιη ΟΓβαΙυΓ&ιη, ΙαάοίΟδ 
χχ^χερ κατά Χρίστου πρότερον, οίίτω χα2 νυν κατχ άίεο, ςαβιιιαάτηοάιιιιι αηίοα αάνβΓδυδ ΟΙιπδΙυπι, δίο 
νΛ νεχροΰ της εκείνου Μητρός. βΐ ηιιηο αάνβΓδϋδ Μαίπδ 63αδ οαάανβΓ,αά ίιηιηαηβηι 

ίΙβΓυπι ίαΓΟΓβιη ρβΓοϋ. ^ ΡδΕί. εχτιιι, ί-3. Αηΐ. Β&ΙΙβηηι ηοΙίΒ. ι21;0αο<1 θγ^ο αά νίΓ^ηβιη Οβίρ&Γατη ρΓδθδί§;η&η• 
άϋη 5ρ6ε(αΓβη( ςτιοΐςαοί ρβπεδ Ιαάφοδ δ&ΟΓα βΐ 
▼^η^Γ^ηιΙα 1ιαΙ>βΙ)2ΐηΙιΐΓ, ίΐβπιςιιβ ςαοά ίη νβίβπδ 
1?>(αιιιβηΙί ρΓοάίξϋδ, αο ρΓορΙιβΙαηιιη ΟΓαοαΙίδ 
644ΐβιη ρΓ8[;€β1δανΐΓ^ο &άυπα1)ΓαΓ6ΐαΓ, ί(1 βχαροδίο- 
Ιιεα. ηΐι ρ&ΐβΐ, άοοίηηα βΐ βχβιηρίο άβάυοϋαρ. 

,2^^ \ϊ«]β3ίδ ίηΙβΓ ρΓβΒοΙ&Γα νίΓ^Ιηίδ ροΓίβηΙα 
ρήιη^πι <]ηο<ιυ6 βίηβάβιη οπβίηβιη οβπδβπ : ρπ« τηατη, ίη({υ&ττι, οτίοίηβτη; ηβςαο βηίιη άβ ίρδίιΐδ 
ΝαΙίνίΙαΙβ δίη^'ΐιΙζίΓβ (^υίάρίΛΐη νοΙβΓβδ ΐΓαάίΓΐβπιηΙ. 
(23) Ώβ ΏΊν, ΝοίΥΐίη. οαρ. 3. Ηυηο Οίοηγδίί Ιοοαιη 
δίϋ βχρίαηαΐ 8. Μαχίιηιΐδ ΜίΐΓΐ>τ (ίη δ<:Λο/. αΛ 
βηηαύ. Ιοο.) : ϋίνίηαηι ίηώΰοίΐΐίΐαΐαη (άσΟένειαν) 
Μΰ νοοαί νοίηηίαήατη οοηάεβηβηΒίοηετη ΡίΙϋ Όβί αά 
€οιηρη$ αΙ)$(^η6 ρβοοαίο. 181 ΙδΙϋΟΐΙΙ ΤΗΕ83ΑΙ.0ΝΐαΕΝδ18 152 Ριΐ8ϋΙ)ΐΐ3 ίΐαςαβ ο( Ιαρί(ϋΙ)υ$, βΐ δί ςαίιΐ &Ιίυ(1 Α Και οή ροπάλοΐζ και λ(θοι; χαΐ τοις προτευχοΰ- &(1 ιηαηαδ νοηί6ΐ)αΙ, νβίαΐ ^ι^Iι1^5α^ν^η(]^^ιαπ1 αρίίβ, 
ίζηο, υΐ ηοηηιιΠί ηαιταπί, οΓιαιη μΐίκΐϋδ ίιι^Ιιυι Ιί, 
αάνβΓίϊυδ ΐ11θ5 δαοΓΪ Γυηβπδ ιιιίπίδίΓΟδ, ι»ι-οΓιθ5ίί^5Ϊ' 
ιηαιηςυβ, ςαού 6Ω"ϋΐ•^1)αΙυΓ, ΙαΙίοπιαοαΙϋΐη,ίΓΓίΐΙίο- 
ηα1)ΐ1ΐαδ ({ααιη ίβρα (ΐυα}111)6ΐ.5ίπια1 οιηηοδ ίρΓυαηΙ. 
Νβςαβ Ιαιηβη ααΐ β οα?1ϋ ΐ^ηίΐα ρΓοοοΠα δοοίοδίοβ 
&1)5ηπιρ5ΪΙ, αυΐ ίπΐ^υοδ Γυΐηήηα εοηι1)υ556ΓαιιΙ,α\ιΙ 
νβΐυΐ οΙίΐΏ ΌαΙΙιαη ίΐΐί εΐ Λ1)ίΓθπ εαίΙειη δΙίΓρβ 
ρΓ0§:ηαΙίδ ΓαοΙυΐΏ ηονίιηυδ, (Ιϋΐιίδοοπδ ΙβΠαδ αυιία- 
είδδίιηαιη ρΐΌ^βηίοιη άο^ΐαΐίνίΐ ; δοά αΐία ςιιοίΐΐ&ιη 
αυάαοβδ ίηνα(1ίΙυ11ίο, (ΐυα^ βίδί ίΐΐίδ αεθΓ^α ηιοΓίβ 
νίΐ&ιη ηοη αΙ)δΙαΙίΙ, δαίίδ (απίθη αάηιοηυίΐΐυηιεοδ, 
ςαί βηκίίΐί 810 δυηΐ, Ιυιη αΐίοδ, οιυίΙ)ΐΐδ ΙαεΙί νίη- 
άίοΐα ίαοΐιιαι οηαΓΓαΙ)αιι1, ηε δοοΙεΓαΙαιη ηιαηυιη ίη σιν άλλοις, οιά περ άμυντηρίοις χρησάμενοι, ϊτι καΐ 
ξίφεσιν, ώς φασιν ενιοι, 6μ(>7ε γωροΰσι θηρίου χαν- 
το;, άλογώτερον κατά των Ιερας ές άγο>γη; διακόνων 
έκΕ'!νων και του Οιαβασταζομένου χίμ'.ωτάτου σκί- 
νους. ΣκηιιτοΙ δε αίνωΟεν μεν ού κατέολεξαν τους 
άλιτηρίους, ούδΐ κεραυνοί τους παρανόμους ένεπρη- 
σαν, γη δε ού διηνοίχθη και κατέπιε το πάντολμον 
γίνος, ως πάλαι τους εκ πηγής της αυτής ΔαΟχν 
εκείνον άκούομεν και Άβειρών* &λλά τις ένήπτκι 
δίκη τοΤς τολμηταΤς Ιτέρα, ^ καΐ του ζζν ει χλ\ 
μή πικρώς εκείνους άφήρπασεν, αλλά γβ μή 
αδικον χεΤρα κινεΐν κατά των τοιούτων έπαίδευνεν, 
αυτούς τε του; μχθόντας, και οΤς το συμβάν οΐ 
πληγέντες έξέφραζον. 'ίΐ δίκη δε ήν άορασία δεινή, βοδ ((ϋδοίριιΐοδ) ηιονεΓεηΙ. Ποϊο αυίοιη υΠίο ΓαίΙ |^ και τεχνική τύςρλωσις, δ'περ δ'ντως έτύγχανον οντες εκείνοι κατά ψυχην, εΤπερ άλλο τι. Και ή πληγή 
της μεν άνοσιωτάτης απάγει τόλμης, του δΐ πλα- 
νάσΟαι και προικόπτειν τους πεπλανημένους ίίντως 
εκείνου; και μιαρους ού τζ6ρρω προτίΟησιν άλλ' 
άθλιοι, άλλων αύτοΤς ηγουμένων, της άσυμπαΟοΰς 
εκστρατείας τήν δικαίαν έκείνην μάστιγα οϊκαδβ 
φέροντες έΟησαύριζον. 

Κζ*. Εις δέ τις των βέβηλων Ιερέων του γριστο- 
μάχου συνεδρίου εκείνου, μή τψ ίσφ πάθει πληγείς, 
άφίησι τάς χείρας, άλλως ώς Όξάν Ιί εκείνος, 6'λη 
μωρ^ τη ^ύμτ), καΟάπερ μή νουν όδηγδν εχω/, 
ώσυε άπριξ λαβόμενος περιγράψαι, και εις γήν 
άτίμως χΑταγαγεΤν τήν πάντιμον κιβωτδν έκείνην, 
» ^ και τον έν αύτ^ τιμιώτατον θησαυρών, τον θαύμα- 
αο ρΓεΙίοδίίΐδίιηαϊη,ίίαϋη εαίβΓβΙιαΙϋΓ, ΙΙιεδααΓαιη, ^ χουργον εκείνον λέγω νεκρον, έκχέαι και τά δει- αίΓοχ Ιϋΐηίηίδ θΓΐ)αΙίο εΐ ιΐΓΐίΓιοίοδα οφοίΐαδ, ςυεπι- 
&(1ιηο(1υη[ΐ εφοΐΐαίε αηΐιηί ρρορδαδ αο ροΐίδδίαιυιη 
1αΙ)0Γ&1)αηΙ. Ιδία ροΓΓο οαίαυιίΐαδ α ηβίαηάίδδίιηο 
ςαίάειη αιΐδυ εοδ οοηΐίπεί ; ηεο Ιαηιοιι ϋΐοδ νεΓβ 
άεοερίοδ αο ίπαρίοδ αϊ) βπΌΓε εί ίΐοεΓΐ)οοιϋοα1)δΐΓα- 
ΙιίΙ ; δε(1 ιηίδεπ, αΐϋδ εοδ άοάαοεηΙί1)υδ, ]αδ1απι 
ίΠαιη ίπΐίΐιίΐίδ Γαοίηοπδ ρ(Γη&ιη, ρΓοιηεπΙυπι νεΓβ 
^Ιιββαιιπιαι, άοιηυπι τεροΓίΕΓυπΙ. 

XXVI. ΥεΓυιη υηαδ (]υί(1αηι β ρΓοΓαηίδ δαοεΓάο- 
Ιΐ1)υ5 δγηεόπί ίΐΐίαδ ΟΙιπδΙο ΐιιΓειίδί, ςυι οαΐααήΐαΐβ 
ίΙΙα ΙαοΙυδ ηοη ΓαβΓαΙ, αΐίο ςυαιη αη1ί(]υαδ ϋΙε Οζα 
οοηδΐΠο,δΙυΙΙο ρΐΌΓδυδ ίπιρεία, 1αη(]υαπι ί}αί ιΐαοβ 
ΓαΙίοηίδ Ιαηιίηε ύεδΙίΙιιίΙαΓ, πιαηαδ ίπιιηίΗίΙ, υί 
ΙεηαεϋεΓ αρρΓεΙιβηάεηδ ΓεϋηοαΙίη(]υεΙθΓΐ*αηιουπι 
ϊ^οπιίηίαενεΓίαΙαΓοαηι ίΐίαπι ρποΓδυδνεηεΓαηιΙαπι, ί11υ(1 ίηςυαπι εοΓριΐδ,υη(1ε ΙοΙ ροΓίεηΙα, (1ε3ίοίαΙ αο 
άΐΓΐδ οεηΙυιηεΙϋδαΓΓιοίαΙ ΑΙ ΥΐΓ^ίηίδ ]αοεηΙίδίηνίοΙα 
τίΓίαδ Ιιίο ({υοςαε πιίΓαπι ειΐίΐ ροΓίεηΙυπι.Οαεηιαά- 
ιηο(1αιη εηίπιεχ νίΙ)ΓαηΙίΙ)υδαΓοααιη ηεηίδδερίΌπ- 
ρίυηΐ δαςίΙΙδθ, εΐ (|υυ ΙαΙιυ ΓαεπηΙ, ΙιοΐΐεηΙ ίηΓιχοί > 
^ααά δοουδ ίπιραΓ2ΒΠ1α} ηιαυυδδίιηυ1αΙ(|αεδαοΓαπι 
Ιεοΐυίαιη αΙΙίςεΓαηΙ, ηοη αιηρϋυδ ίηιπιί11εη1ί8 3αιη 
βΓοηΙ, δε(1, ο ρΓΰ(ϋ§ίιιηι ! Ιοείαίο άοΓιχο), εΐ οοη- 
ΙηεηΙϋ)υδ ηονο} ίπιρϋ ααδα^ ρα^ηιυ ίηάίοίυπι ρεΓ- 
ηιαηδειυηΐ. Α^'μιεδδοΓ ροΓΓΟ δοεΙεδΙΐδίΙΗδπιυΙΙαΙυδ 
αηηίδ, εχ ΐρδίδοαΙ)ίΙίδ 0ϋΓπεΙ)ΐιΙαΓ ηιαηοαδ, ύυίοπδ 
δεηδαδ οΐΓαιηηοδαδ, ]αοΙυΓα ϊηΓεΙίχ. Νονυιη εηίηι 
νίάερε εΓαΙ δρεείαεαίηιη, ιηαηαδ δοίΐίοοΐ αϋπιίιαη- 
άαιη ίη ηιοιίαπι ε Ιεοΐυΐο ρεη^^ηιεδ, ^α1^^04ι16 νότατα έξυβρίσαι. *Αλλ* ή άμαχος της κειμένης 
ίσΧυς θαυματουργεί κάνταΰθα παράδοξον. Καθάπερ 
γαρ του κιντ^σαντος οργάνου τά βέλη διίστανται, οΤς 
αν έπέλθοι πηγνύμενα• οΰτως α\ βέβηλοι χείρες 
έκεΐναι 6μοΰ τε έφθασαν κατά του \ερου σκίμπο- 
δο;, και του βάλλοντος ούκέτ' ήσαν, άλλ' έμειναν, 
ώ του θαύματος ! έμπαγεΤσαι τφ σκίμποδι* και 
τοις όρώσι τήν της πονηρας τόλμης καινήν στη- 
λ'.τεύουσαι δίχην. Ό δε πολέμιος άχειρ έδείκνυτο, 
έ; αυτών αγκώνων τά άδικα βέλη ζημιωθείς εκείνα, 
ελεεινός του πάθους, άθλιο; τη; συμφοράς. Έν 
γάρ Ιδεΐν θέαμα καινον, τάς μεν χείρα; παραδόξως 
του σκίμποδος άτηρωρημένα;, και θ&ΡΗ•δν έκρεούσας 
αΤμα• τον δε πριν τολμητήν εκείνον κατά γης ΟΓαοΓβ πι&ηαηΐεβ ; εαω νεΓΟ, (ΐυί ρπϋδ δίεΐίταΐ ϋ τραυματίαν, α'ίμΛτι πε^υρμένον, έ(3^ιμένον / ώσπβρ ααάαχ, 1ιαηιί]αεεη1ειη δααείαηι, δαη^αίηε ίη<|ΐιίηα- 
Ιαπι, ρΐΌ)εεΙαιη νείαΐ οαιΙανβΓ (ΐυοάρίαηι Ιαεργηιίβ 
ρΙοΓαηϋυπι, Ιιοιηίηειη ΙηιηεαΙυιη ηιαηίΙ>αδ, εΐ Ιιαδ 
ςιιί<1εηι οοιαιη οοαϋδ αί»ρ^^^επιεηι,^^ ρπηιοααΐίπι 
βατυπι ηεχυ ρΓΟΓδϋδ (ΙβδρεΓαηΙειη, εΐ δίπιιιΐ δααβ τι πτώμα δακρύων άξιον, άνΟρωπον δίχα χειρών• 
αυτά; μεν όρώντα προ οφθαλμών, τήν δέ πριν συ μ- 
ου ίαν καθάπαξ άπειρηκότα, και μήτε θα|&ροΰντβ 
ζητήααι τά; χείρας, και αύ ττ, τών μελών συγγενεί^Ε 
προς τήν α'ίτησιν τυραννούμενον. ηοη αηύεηΐεπι ηιαηαδ ΓβςυίΓεΓβ, δίιηυΐιιαε ίρδαβ ΓεςυίΓεηάί (Ιεδίύεηο οΐ) πιβιη1)Γ0Γαπι οοβηαΐίοηβιη 
βχοπιοίαΐαηι. 

ΑΙ άίδοίΐ ρβΓεα, ςιιω ραδβυδίαβΓαΙ, ]αοεηΙίδνίΓ- Άλλ' έπιγινωσκει δι* ων πέπονθε της κειμένης 

Αηΐ ΒβΙΙβΓΪηί ηοΐ» 

(Η) Οοά.ο Ζάν : Όζάν αυΐβπι ρΓΟ Όζά ΙιαΒβΙ βΐ β(ϋΙ.Α1(1. 
(/) ΙΙα οοάβχ Ιαπι Ιιίο, Ιαηι α1ι1)ΐ. 153 δΕΗΜΟ ΙΝ ϋΟηΜΓΠΟΝΕΜ Β. V. ΜΑΚΙ^Ε. 154 τήν ξύναμιν. Εράτΐ'.σι το(νυν Χλέττ^ς έλεειν^ίς- προσ- Α. ίαΐβιη. ΜίδθΓ βΓβο αοοΡίϋΙ δυρρίοχ : ββιηβΐ αά ρβ- ιτ.πτϊΐ τοις των άττοστ'ίλων ποσίν άντιβοΛεΤ, δεΐ- 
τβι 05?ί*ώς, πηγας δακρύων άφίησι, κηρύττει του 
Χριττοΰ μου τήν δίναμιν, δοξάζει τα μεγαλεία της 
εκείνου Μητρός, εξίρνο; γίνεται της πάλαι κακο- 
δόςου 03η^^2•!ας• κα: άντι τούτων άποκαταστήναι 
τυτά» τάς χεΐρας, το μέγα αΐτεϊται των ανθρώπων 
δργχνον. Έπει δΐ παροφΟήναι ουκ ήν τήν όμολο- 
γ{αν εΐ5γέροντα, και δια τοΰτο πληγέντα, 7να τον 
τταυρωβέντα *ηρύξτ[ϊ, τυγχάνει της δεήσεως ευχή 
μ\ν των άποτϋόλων, δυνάμει δε της έκφερομίνης• 
XXI οΤον του σχίμποδος αΐ χβφ^ζ έκπεταιΟεϊσαι, 
τφ τυγγενεΐ τήν τάςΐν ένωσαν σώματι, και γέγονεν 
δρτιος ψ'υχήν καΐ σώμα εκείνος ό άνθρωπος, και 
ούτω χαίρων διτ^ει και μεγαλύνων τήν Πάναγ*;ον. <1θ8 ηροδΙοΙοΓϋπι ρροδίοπηϋ ; οχοΓαΙ, νβΙιβπίθηΙβΓ 
ο1)ΙβδΙαΙηΓ, ΙαοΓ^ηιαΓυιη Γίνοδ βίΤαηάίΙ, ρρίράΐοαΐ 
ΟΙιπδΙί ιηοί νίΓΐυΙοΐΏ, ηια^παΐΐα ΜαΙπδ ο3υδ βίΤθΓΐ ; 
ρπδΗιηπ) ρρανοϊ δαροι^ΙίΙΐοηί ηυπίΐιιιη ΓοηιίΙϋΙ ; 
αίςαο ΙιοΓϋΓη βίαΐία ιιΐ δΙίΜ ιτιαηυδ, τπίΐίίΐιιΐίη ί11\ΐ(1 
ΙιοΐΏίηΐϋαδ ρΓΛδίοΙίυηι, Γοάά&ηΙιΐΓ οηίχο το^αΐ, 
^υαη^1ο(|α^^^π1 αιιίοιη ίΐβδρίΰίοηιίαδ ηοη βΓαΙ, ςαί 
οοηΓοδδίοαβιη οίΤβΓβ1)αΙ, οΐ ({υί ίιΐοο ροΓοαδδυδ Γαβ- 
ΓαΙ, υΐ ΟΓϋοΐΓιχαιη ρΓα3(ϋοαΓβΙ, ίηΙοΓοβδδΐοηβ αρο- 
δΙοΙοΓαιη, αο νίΓΐυΙο ίΙϋαδ.Γΐιι.τβ οίΤοΓοΙιαΙϋΓ, νοίί ΩΙ 
οοηιροδ ; αο πιαιιυδ α Ιοοίαίο νβίαΐί ανοΐαηίοδ,δαυιη 
οο^ηαίο οορροπ οΓάίηβιη δαΓίιιπι ΙοοΙαιη Γοάάίιΐβ- 
ΓαηΙ, αηίιηαίΐαο δίηιιιΐ Ιιοηιο ίΐΐβ βΐ οοπροΓβ δαηιΐδ 
βίΤβοΙαδ οδΐ, βΐ δίο βαυάβηδ ΐΙ)αΙαο ραΓίδδίιηαιη πια- Τφ δε ΙαΟέντι τούτψ φύλλον έγχειρίζουσιν οΐ άπ<$- ^. ^ηίΟϋαηδ. ΡοδΙοιπβιη αυΐβπι δαηίΐαΐί ΓβδΙίΙαΙαδ βδΐ. στόλοι του 6αλλου, δ'ν ττί ΙΙαρθένω παρέσχεν 6 άγ- 
γάλος, και ϊατρον, χειροτονουσι των έκτυφΛωθΙντων 
Εβραίων εκείνων και της υγυΰς κι^ρυκα πίστεως. 
Ό δε σώζει και αμφω* Ίάται μεν τψ φύλλψ τους 
πληγέντας, ει και τυφλοί διέμεινα; τήν ψυχήν τήν 
δε άληβή δ4ςαν σεσίγηκεν ουδέποτε. αροδίοΐί ΓγοικΙοιπ βΐ ΐΓαίΙίΙαηΙβΟΓίηίηίδ,ςυοίΙ Βη^βΐϋδ 
ΥΐΓ^πηί οχ1ιίΙ)αοΓ<ιΙ, βΐ βυιη ΙαΐΏ ιηοάίουπι οοηδίί- 
ΙααηΙ ϋΙοΓυπι Ηβ1)Γ3Β0Γυιη, ςαί1>ιΐδ αιΐρϊηρίαδ νίδΐΐδ 
ΓαβΓίΐΙ, Ιαπι δαηο) Ω(1βί ρΓδΒΟοηβηι. Ιρδβ ροΓΓΟ 
υΙηίΓαςιιβ Γβ ίρδα ρΓίΕδΙαΙ : βΐ ΓΓοηάίδ (ΐιιίάοη ορβ 
ΐΏΟίΙεΙυΓ ρβΓουδδίδ, αίοατιςαβ ίδϋ ίηαηίιη») οδβοίΐαΐβ 
ρ6Γηιαηδβπη( ; νβΓαιη αυΐβιη άοοίπηαιη ηαςααιη 
δίίβηΐίο ρρβδδίΐ. 

XXVII. Οπί βΓβο ά6(1αο6ΐ)αη( οαά&νβΓ, ηονο Ιιοο 
ρΓοάί^ίο 1ϋΒΐαΙ)αηΙυΓ, αίςαβ Ιιγιηηίδ αΐίοδ αά]ία&η- 
Ιβδ Ιιγοιηοδ, αΙαοΓίοΓβδ νίαΐΏ α»! δθρυΙοΓαιη υδςαβ 
ρβΓοαΓΓβ1)2ΐηΙ. Ηίηο βοδ βχοΐρίΐ ΟβΙΙΐδβιηαηβ, βΐ 
ΙυΐΏΐιΙαδ δαοΓαιη ίΐΐαά ροπάαδ δί1)ί ροδθ6ΐ)αΙ. Ηί^ 
αα(6αι ρππδδίιηυπι ίΐΐυά οίπείίαιη τβροηβηΐβδ, 
. . ροδίΓβιηαδ οί Ιαυίΐβδ ρβΓδοΙνυηΙ. Οβίικίβ ίηοοΓΓα- 

κον σκεύος, το ούράνιον χρήμα 6πό γήν κρυπτού- Ο ρίαιη ΙίιοδαυΓϋΠ), ναδ αάιηίΓαικΙαιη, οοΒίθδΙβ ϋΐϋά. ΚΖ*. "Εχαιρον ούν οΐ νεκροπομοι τ-ζ καινοτο- 
μία του θαύματος, και τοΤς ΰμνοις άλλους έπικρο- 
τουντες, φαιδρότεροι τήν έπΙ τ'-ν τάφον έχώρουν. 
ΓεΟσημανή τοιγαροΰν αυτούς υποδέχεται, και ό τάφος 
τον Ιερόν εκείνον έζήτει φ^ίρτον. 01 δέ καταΟέντες τ^ 
πανάγιον έκεΤνο κειμήλιον τήν 6στάτην έπί^'δουσι δο- 
ςολογίαν. ΕΤτα τον ασηπτον Οησαυρον, το θαυμαστι- σ•.ν, δ χα•, ουρανών υπέρτερον. 

Έπδΐ δε πάντα διήνυστο μεγαλπρεπώς, και ώς 
άπτ,τει τα κατ* αυτήν, και τα της εκφοράς και της 
τα^ής εικότως άφωσίωτο ττί Μητρι του θεού, έμέ- 
μνητο μεν ο1 κάλοι τών λαμπρών εκείνων διάκονοι 
και λειτουργίας άλλης της του κηρύγματος. Άλλ' 
ούτε ό πόθος και το περί τήν πάναγνον άποστήναι 
έπίτρειτε σέβας, και Ιεραί τίνες άνωθεν ύμνφδίαι* 
χαι υπίρ της πολυυμνήτου δόξα άσίγητος μετά τί- 
νος υπερΦυοΰς εύωδίας αυτόθι και εις τρίτην κατ- 
ιΙ*/ον αύτους μεΤζον ή ταΤς σειρήσιν 6 μΰθος δίδωσι 
τών παριόντων κατακρατεΤν. θεία δΐ πίίντως και 
τουτ' ήν οικονομία, "ίνα και άλλου μυστηρίου γέ- ςαοιΐ θ(Γΐίδ ίρδίδ βδΐ 5υΙ)Ππ[)ίαδ, δΐιΐ) ΙβΓΓα Γβοοη- 
άυηΐ. 

Ροδίςααπι ααΐβιη οπιηία δαιηιηο ειιηι ΙιοηοΓβ, οΐ 
ρΓο ίΐΐίαδ άίβηΐΐαΐβ, ρβΓαοΐα δαηΐ, βΐ ςιια? ροτίίηβ- 
1)αη1 αύ Γαηυδ αε δβραΙΙαΓαιη, ρροιιΐί ΏβΊ ΟβηίΙηοί 
οοηνβηίοΙ)£ΐΙ, γϊΙθ δυηΐ οχρίβία, ρΓί3Βθ1απ ΓβΓυιη 
ΙιαΓυιη ίΙΙυδίΓίαπι ιηίηίδΐπ ιιΐίο^υβ αά αΙΙβΓαιη εο- 
ηΐΓπ ιηαηυδ, ρΓα'<ϋεαΙίοηίδ νί(ΐ6Ηο6(,αηίαιαιη οοη* 
νβΓίβΓαιιΙ. ΑΙ ηθηιιβ αιηοΓ, ηβιιαβ ΓβνβΓβηΙία βΓ^α 
ρυπδδίΓοαιη ίΐίαιη ρ6ηιιίΙΐ6ΐ)αη(,υΙίη(1βαν6ΐΐ6Γ6ηΙυΓ 
βΐ οορίβδίοδ ςαίίίαιη δβοη οοηοβηίαδ, &ο ηοη ίηΙβΓ- 
πιΐδ^α Ιααδ ίΠΐαδ οπιηί ΙιοηοΓΟ (ϋςηΐδδίπΐ£Β δίηιυΐ ουπι 
πιϊγοϊ ου]υδΐ1{ΐιη βυανίΐαΐίδ ΓΓαβΓαηίΓα, πιβΗυδ δαηβ 
αο ίη δίΓβηίΙ)ϋδ νίπι άβϋηοηάί ρΓίπΙβΓουηΙοδ οοπι- νωνται έπόττεαι, και πιστοί κήρυκες του φανέντος, δ' Ο πιίηίδοειηΙαΓ ία1>υΐ2Β, ίΠοδ ί1)ί(1βπι α(1 ΙεΓίίαηι ηδ(|ΐιβ 
νυν 6 λόγος έρεϊ. άίβηι ΓβΙίηιΐθΓβ. Υβραπι οί \ά άϊ\\ηο ρΓΟΓδαδ οδΐ 

οατηίαβ ΓαεΙαπι, ιι( αΐίβηιΐδ ςυοφίβ πιγδίοηί δρβεΙαΙΟΓβδ Οάβίβδςηβ ροΓίοηΙί ίΐΐίηδ ρΓΦοοηοδ ίοΓοηΙ, ςυοά 
«π&ΓΓΑΐαΓα ηυηο ογεΙιο οδΐ. ΚΒ'. Βραδύνει τις τών αποστόλων, και άμοιρος 
γίνεται της περί τήν ταφήν εκείνη ν διακονίας. ΙϋΓτα 
ΐ•^άνει της τρίτης επιστάτης ημέρας* μανθάνει 
τήν διαέριον τών συναποστόλων συνέλευσιν μυείται 
τα παράδοξα εκείνα και πράγματα και μελψδή- 
μχτα, χαΐ πάντα έκδιδάσκεται, οΓα κατά τήν Ιεράν 
^έβη τελετήν. Ώς δε ουράνια τίνα και υπερφυα 
5:ακ'?όσειε τά πραχθέντα, εκπλήττεται μεν, καΐ 
Ιαυμάζει, άλγεΤ δε, ώς ε'κ6ς, και λύπηρδν οΤεταί ΧΧνίΙΙ. ΡΓΟΟΓαδΙίηαΙ ηρο5ΐυ1θΓυηι (|υί(1αηι, ίΐΐ- 
ςαβ αάβο βχίΟΓδ πιαηβΐ ΓαηβΓοί ϋϋυδ αιίηίδίβπί. 
ΙΙΙηοβδΟθηΙβ (Ιβίη ΙβΓίία άίο αιΐνοηίΐ : αικίίΐ άβ 
οοαροδΙοΙοΓυπι ρβΓ ΗϊΙΙιβΓα ίη οαπιάοπι Ιοευπι αά- 
νβηία : άίδοϋ άβ πιίΓΐδ ϋΐίδ ίαπι ίαείίδ Ιτιιη 
οοηθ6ηΙί1)ΐΐ8, αΐί^αβ οπιηία (ΙοοβΙϋΓ, ςαφοαη- 
ηαβ ίη δαοΓα ίΙΙα ροτηρα βνοηοΓαηΙ. ϋ1)ί αιιΐβιη 
εφίβδίία ςυοΒίΙαηι αο ργοβΙογ ηαΙαΓηθ Ιβββδ πιίΓα ρα- 
ΐΓαΙα ααάίνίΐ, ρβΓοβΠίΙτίΓ ίρδβ βΐ οΐΐδΐυροδοίΐ; Ιυαι ι&β ΙδΙΟΟΚΙ ΤΗΕ88ΑΙ.0ΝΙβΕΝ8Ι3 156 νβΓΟ: αΐ Γββ ΓβΓβΙαΙ,ίΙοΙβΙ, αο6Γΐ)αιη(ϊαβ 1ια1)βΙ ςηοά χ τλ συμβάν, καΐ σφίίδρα πλτξττεται τήν καρδίαν, 8ίΙ)ί βνβηβΓαΙ, βΐ ίηΐίιηο οοπίβ ΐΓίί»ΙαΙαΓ νβΐιβιηβη- 
ΙβΓ, ςαοίΐ δοΐιΐδ 1αΓ(ϋυ3 νβηοΓίΙ, δοΐαδ Ιιααά άίςηαβ 
βΙΓβοΙυδ ΓαβηΙ, ςαί β Ι ίΙΙαηι δυιηηιβ νβηβΓαηά&ιη 
ροδίΓοπια βα ΗοΓα νίιΙβΓβΙ, δυρΓΟίηαπκϊαο ίΐΐί ναΐο 
άίοβΓθΙ, οΐ ίΐϊίροοία ΙοΙ ηιίΓαΙ)ίΗυιη ΓΓαοΓοΙαΓ : δοΐαδ 
ιΜ Γυαβ1)ηδ οαϊΓβχηοηίω ουηο άίΐβοΐίδ δοοϋβ ραπϋ- 
εβρβ ηοη βχδΐίΐθΐίΐ;. ΑΙ υθγο, ςυαηάοςυίάβιη δία- 
ρβηάίδ ίΐΐίδ ηοη αίΤαβραΙ, Ιιοο δαίΐβπι ΓΟ^αΙ, ηΐ αά 
1)β&1α) ίΐϋαδ δοραίεραπι δί1)ί ΗοβαΙ αοοβάβρο, &ηιο- 
ν6ηΙίΙ)αδ(|υ6 βίδ ορβΓοαΙαηι, οαϋανβρ ϋΐαά ίηίαβη, 
6ΐ &πιρΐ6οΙί^6ΐ αάοΓαΓβ ; Ιιοο βηΐαι ραοΐο βίαΐίςαοά 
8ί1)ί ΐη οαΐαηιίΐαΐβ δοΐαΐίιιηι ρΓ2Βΐ)6η, ρΙηΓίαιηπιςυβ 
&υί6ΓΓί πΐ(£Γ0Γίδ, βΐ ΙαΓ(1ίΐ!ΐΙίδ ί^ηοπιίηίαπι ({υο- 
άαπιπιοάο άθρβΠί ροδδβ αΓύίΐΓαΙ)βΙιΐΓ. 8χπιπιγδ1α) δ'τι μ'^νος καθυστέρησε, μ<5νος ούκ ήξ{ωτο και ιδεΤν 
τήν πάντιμον τελευταϊον, καΐ άποδοΰνβι τι εξιτή- 
ρια, και τής θέας των θαυμάσιων τυχεΤν μ<$νος 
ενταύθα της περί τήν έκφοράν τοΤς φίλοις ούκ 
Ικοινώνησε λειτουργίας. Άλλ*, έπείττερ άτιελείφΟη 
των παραδόξων εκείνων, τψ τάφψ προσελθεΐν α*- 
τεΤται της μακάριας, και το κάλυμμα έκ μέσου θε• 
μένων, Ιδεΐν τον νεκρδν, και περιτιτύξασθαι, καΐ 
προσκυνήσαι, καΐ ο6τω τυχειν παραμυθίας ένόμιζεν 
έπι ττΐ συμφορά, της τε ανίας το πλείστον περιβι- 
ρεΤσθαι, και τήν της βραδυτήτος ύποχωρεΐν άδο- 
ξίαν. 01 ουν συμμύσται πεισθ&ντες, συνήλγησαν γαρ 
πάνυ περ'.αλγοΰντι τψ φίλψ, εύ)^άς Ικετηρίους τφ 
θεψ τε ανέπεμψαν και τ^ι Ικείνοο μητρί. Και μετά ίΐαίίΐιβ πιΟΓβαι βί βθΓοηΙβδ (ςηίρρβ ςαί (ΙίΙβοΙο δοοίο ρ τούτο, γυμνόν του καλύμματος τδν τάφαν πεποιηκί- &(1ιηο(1ααι άοίβηΐί οοηάο1ο1)αηΙ), δηρρίίεοδ βΐ Οβο 
β1 ΜαΙπ β]υδ ρΓβοοδ βίΤαοΙβΓυηΙ. Οηηι νβΓΟ ορβΓ- 
οαίαπι <ΐ6ίη β δβρτιΙεΓο ααιονίδδεηΐ, ο ροΓίβηΙιιπι ! 
οαάανβΓ ηβςυαςυαπι ίηνβηβρηηΐ. Νοη βηίπι πιογ- 
Ιυτίδ 6Γα( ίοηδ νίΐ£Β ; η 6(^116 Ιιαπιυδ αο δβραΙεΓυηι 
άΐυ ΙββΟΓβ ναδ ίΐίικί ρΓΟΓδυβ ηονηπι ροΙβΓαΙ, ςυοά τες, τον νεκρον, ώ του θαύματος ! ευρισκον ούοαμοΰ. 
Ούδε γάρ νεκρός ήν ή πηγή της ζωής, ούδε γη κα^ 
τάφος καλύπτειν εΤχεν έπΙ μακρόν το τον άχώρητον 
χωρήσαν καιν6τατον σκεύος* δια τοΰτο &γίησ( μεν, 
ά'τε μή έκείντ^ τα κάτω καάλληλα* ανεισι δΐ υπέρ- 
φυώ;, ένθα 6 συγγενής αύτ^ πβρεσκεύαστο χώρος. ίηεοπ)ρΓ6ΐΐ6ηδί1)ίΐ6πι ίηδβ εοπιρΓβΙιβηάβΓαΙ; αίςυβ ΐάοίΓεο βαηι άίιηίΙΙϋ^ αίροΐβ ευί ιηΩπια Ιι^βε ηα11&- 
ίβηαδ εοηδβηίαηβα βδδβηΐ. Ιρδα ροΓΓο πιίΓαηάαπι ίη πιοάηηι βο αδεοπάίΐ, α1)ί εοη^Γααδ ίΐΐί ραραΐυδ Ιοευδ 
ίαβΓαΙ. XX ίΧ. ΡβΓίιΐΓ ροΓΓΟ βΐ &Ηα ΐΓαάίΙίο (ςααηι ςηί- 
άβιπ ίηοΓβάηΙα α Οάβΐί^ιΐδ αυρβ βχείρί εα?1βΓα ρα- 
πδδίιηαΒ οαα^αΐία ηβυΐίςααηι ρβΓΠΐϋΙυηΙ), Ηαηε 
8θί1ίθ6ΐ, ροδίςυαπι βορυΙεΓΟ ΙβεΙει 3απι ΓυβΓαΙ, βΐ 
βηΐβςυαιη ίδ, (ΐυί δεήυδ αεευΓπΙ, αάνβηίδδβΐ,νίδαπι Κθ'. *Εχει δΐ καΐ λ<5γος, δ'ν τοις πιστοις ου 
συγχωρεί διαπιστεΤν τα κατά τήν πάναγνον, ως 
ίίρα τεθέαται τοις απόστολο ις μετά τήν Ιεράν τα- 
φήν, πριν Ι] τον βραδύναντα έπιδεδημηκέναι, μάλα 
λαμπρώς εις ουρανού; ανιούσα, και μετά δόξης ίαΐδδβ αροδίοΐίδ αά ε^ΐοδ δρίβηάίιΐίδδίηιβ αδεβηάβη• £ αγγελικής 6περ λόγον προερχομένη, καΐ αρρήτου 

Ιβπι,ίηΙβΓςαβΕη^βΙίεοδΙιοηοΓβδ πιΐΓβ ρΓοεοίΙεηΙβπι τόν αέρα πληρώσασα εύωδίας. Σαφή δέ τούτφ τήν 

αίςιιβ &βΓ6Πΐ ίη6ίΤαΙ)ϋί ίπιρίεηΐβπι ίρα^Γαπϋα. ΕΙ άπόδειξιν δίδωσι και ή του τάφου κένωσις. 

Ιιαίε ({αίάβπι ίαπι» Ιυεαίβηίαπι Πάοπι ίΐΐυά 6ΐί&ηι ίαείΐ, ςαοά ταεααπι άβίη δβραΙεΓαηι ίαβηΐ ίητβη- 

11101. Αΐίιιά ιηδαρβΓ βηίίΓΓ&ΙιΐΓ, ςαοά βΐ ΓαεΙο ίρβο βνί- 
άβηΐίδδίηιβ εοηΟηπαΙηΓ, ΙοΙαηι ρΓΟΓβαδ εορροπδ 
ί1ϋυ6 ριιπδδίπιί Ω§αΓ&ηι δβρυΙεΓΟ ίπιρΓ63δαπι βδδβ, 
Λε δειιΐρΐίϋ νβΐυϋ ορβΓβ όβδίβηαίιιπι είαπδδίπιβ 
εβΓηί, ςυαηΐηπι Γ[ΐια1βπινο Ιοεηπι ΐΛ^ΟΓηαουΙυηι ί1- 
Ιαά άίνίηυιη ίΙ)ί (ΙβροδίΙηπι οεεηρανβηΐ,ιιΐ δείΐίεβΐ, 
ςαεηιαάπιοάυηι πιίΐιί νίάβΙιΐΓ, ίη Ιιοε ςαοί^υβ ρυΓίδ- 
δΐπια ίΠα δίηιίΐίΐυιΐίηβπι ευπι 8αΙνα(θΓβ ^βΓβΓΟί ; 
θΐ δίευΐ ίη Οοπιίηίεο ίΐΐο δοριιΙεΓο δοΐα τοίίεΐα δυηΐ 
ΙίηΙβα, Ηα ρΙ ίη ΟοηίΙποίδ ΟοηάίΙοΓίδ δορυΐερο δοΐα 
ρΓΟ ΙίηΙβίδ ϊπιρΓβδδΕ δβΓνηΓβΙαΓ ίηια^Ό : Ιηπι βΐίαπι 
υΐ ίρδίΰδ αδδϋπιρίίοηΐδ, (|αίτί ηαπΓαΙαΓ βΐ εΓοάίΙαΓ, "βτι δι λέγεται και άλλος εναργέστατος και αυ- 
τός, έγγραφήναι τψ τάφω δ'λον δήτα τόν τύπον του 
σανάγνου εκείνου σώματος* καΐ καθάπερ έκ δια• 
γλυφής τίνος άριδηλότατα έξεικονίζεσθαι τόν τύπον, 
δ'σον καΐ οίον ή του θείου σκήνους έπέσχε κατάΟε- 
σις, ΙμοΙ δοκεΤ, Ίνα τήν προς τόν Σωτήρα κάνταύθα 
σώσ^ κοινωνίον ή πάναγνος. Και ώσπερ δ δεσπο- 
τικός τάφος έκεΤνος τά ύθόνια διετήρησε μόνα, οΰτω 
καΐ δ της του Κτίστου Μητρός τάφος, τόν έγκοιλαν- 
θέντα μόνον τύπον άντι τών όΟονίων φέργι* προς 
δε καΐ δ'πως της λεγομένης και πιστευομένης περί 
αυτής αναλήψεως λαμττράν άεΐ παρέχω» τό μνήμα ρΓΦεΙαηιπι ροΓοηηίΙΟΓ ΙβδΙίηιοηίαηι ίρδβ Ιυπιαίυδ λ τοις δρώσι τήν μαρτυρίαν, οΤον δή και τών Ιερών ίηΐΰβηΐίαπι οοηΐίδ ο1)3ίεοΓθΙ, ηοη δοευδ αε δαεροΓαπι 
ςιιοςαβ ΙαυάαΙίδδίηια) ίΐΐίυδ ΙαεΓ^τηιαΓυπι ίηιρΓβδδα 
5ΐςηα βΐίαπιηυιη ρροϊΓβΓΐ (ο ροΗοηΙυπι !) Ιαρίδ ίΐΐο 
νβηβΓαηϋαδ, ςυί ιηοΓίαυηι δαΙναΙοΓθπι δίηάοηο ίη- 
τοίαίαπι βχεβρίΐ, ςυίςυβ ηΟδίΓΐδ βΐ οεηΐίδ εΐ ΙαεΙαί 
ιηαηίίεδία ΙαοργπιαΓυηι δί^ηα 6χΙιίΙ)ε(. 

XXX. ΕΙ δαηβ ρπΓ οαηίηο ΟΓαΙ, αΐ (ςυοά είρεα 
ΟΦίβΓΟδ δαηείοδ ίαείαπι ηονίηιαδ) ηίΐιΐΐ βΟΓίιπι άβ- 
οί(ΐ6Γ6ΐ,(ΐυα) αά ΙβδΙαηάαπι ραπδδίπια) οβίδίίαάίηβπι 
ορροΓίαηα ΓοΓοηΙ. ΡΓΟΡδβΓίίπι νοΓΟ ευηι ηαΐΐαίβηηβ 
οοπΐϊβηίαηβαο) βδδθΐ, ηΐ α(1 δ&ηεΙίΩεαΙίοηίδ ηοδίΓβθ της πολυυμνήτου δακρύων ές δεύρο φέρει τους τύ- 
πους δ τόν Σωτήρα δεξάμενος σινδόσι νεκρόν εΐ- 
λισσόμενον, Λ του θαύματος ! σεβάσμιος λίθος, δ'ς άπό 
τε της Οψεως καΐ αφής τρανήν ήμΤν τήν τών δα- 
κρύων εΙκόνα διασημαίνει. Λ'. Έχρήν γάρ, δι* ων τό ΰψος έδει μηνύεσθαι 
της ίΐανάγνου, μηδίν κατά τους λοιπούς δια^ρεΤν. 
"Αλλως τε και ούδ' δν ήν άκόλουθον πιστευθήναι 
μεν ήμΤν τών λοιπών αγίων τά Ιερά σώματα 
αγιασμού Ενεκεν, του δΐ γε πάντων άγιωτάτου σώ- »7 8ΕΒΜ0 ΙΝ ΒΟΗΜΙΤΙΟΝΕΜ Β. V. ΜΑΗΙΛ;. 158 μβτος εκείνης μτζτ' 'ίχνος ή τύπον, ή τι των εκεί- Α ρΓδΡδίιϋιΐιη οίΒίβΓοηιπι ([υιάβΓη δαηοΙοΓϋΐη 8&ογ& νι^ν σκιτγρχρούντων, μη8εν περιλελεΐφθαι δι' 'ισην 
αΐτίχν. ΟΙμαι δΐ, χαι Ίνα τ^ περιόν εΙς άγιαστικήν 
δύνιμιν της πβνάγνου διοδειχβτ), δια τούτο και των 
αχράντων εκείνων μελών εις ημάς οΐ τύποι μόνοι 
πχ^έμε'.νζν, άίτε δη τοΰτο δυναμένων ; μάλλον δε 
XII πλέον των του Ιερου εκείνης λειψάνου τύπων, 
βπερ έπί των λοιπών αγίων δ'λον το λείψανον. οοΓροΓα ηο1)ί3 οοηοΓβιΙοΓβηΙυΓ, νίΓβίηβΐ νβΓο ^1υ^υ8 
οοΓροΓίδ, οίΏηίϋΓη δβηβ ΒαηοΙίδδίπιί, ηβο νβδίίβίυιη 
ηβο ίπιοί^ο ηβο (|ϋί(1ρίαπ) αΐίυοΐ βαηι α(1υιηΙ)Γαη3 ίη 
βυηκίβιη ίιηβίπ Γβ1ίηςαοΓβΙαΓ.ΑΓΐ)ίΐΓθΓ αυΐβιη,ίάβο 
βΐίαπι ίιηιηαουΙαΙοΓϋπι βοηιπι πΐθηι1)Γ0Γυιη ίΐ^υπαβ 
1&ηΙαηιηίΐο(1ο αά ηοδ ιΐδςυβ Γβιπίΐηδίδδβ, υΐ ροΙίοΓ 
αά δαηοϋΠοαικΙαπι νίΓΐυί ρυπδδίπι® οδΙβηάβΓβΙιΐΓ, οαπι τίάβΐίοβΐ ραίαιη ΩβΓβΙ, ίΐΐαά ΐρβοιη, ςτιοά ίηΙβ^Γα βΗοΓυπι δαποΐοηιιη ρίςηοΓα ρΓΟϊδΙαηΙ, ίά ίρδοιη, 
ίιηιηο Τ6ΓΟ βϋαια ρΐαβ ροδδβ 8θ1α δαοΓ&Γυτη 6^α3 βχανί&Γαπι νεδϋ^ία. 

ΚΑ'. Άλλ' ούδε της αγίας δν εκείνης εΙκ^νος, ως XXXI. νβηιιη, υΐ ιηίΐιί ςιιίίΐβιη νίάβΙΠΓ, ηβ β|α8- 

Ινωγ€ οΐμαι, τα τοιαύτα δήπουΟεν εικονίσματα, ιηο(1ί ςυίάβιη δαηοΐο) ϋϋυδ ίηια^ίηίδ νβδίίςία, άΐνί- 
λέγω δι τους θείους τύπους, φέρειν εΐχεν ή γη, ε'ί _. ηαδ ίηςυ&ιη ίΐΐαδ Π^ιΐΓ&8, βυδοίρβΓβ ΙβΓΓαροΙαίδββΙ, 
γε μη χαι 6 Πλάστης και Γίος αυτής πολυειδοΰς ηίδί ρΓΟΓδυδ ΟρβαΙοΓ ςαοςϋβ αο ΓίΙίιΐδ ©{αδ, ιηυΐΐί- Ι^εχεν ωφελείας τοΤς κάτω τήν οίκείαν έκείνην κα^ 
6είαν έδωρήσατο μορφήν. Αύγάρφ, δς Έδέσσηζ 
ήγείτο, τλν άτίμητον έκεΤνον έμπιστευΟήναι 
ίχούομεν θησαυρών. "Ινα τοίνυν μή τψ Πψ τών 
Τσων άπολίττηται κανταΰθα ή υπεράμωμος Μήτηρ, 
δια ταΰτχ και γτί συγκεχώρηται τάς Ιεράς έκείνας, ώς 
έίρηται, Οησαυρίζειν σφραγίδας. 

*ΒπκΙ χαι κατά πολλά δν Ίδοι τις 5λλα τψ Κτί- 
στη το έμφερες σώζουσαν τήν πανάχραντον. Καθά- 
π&ρ γαρ εκείνος Ιπιε μίν τό του θανάτου δι' έμΐ 
ποτήόιον, ου κατά τους λοιπούς δΐ τών νεκρών, 
μ^νιμον, ώς εΙπεΤν, οικίαν τόν τάφον εκτήσατο, 
αλλά, τ^ προσήκον αύτψ καταγώγιον έπιζητήσας, ρΐίοίδ βΐΏοΙιιΐΏβηϋ βΓβο, ρΓορπαιη ϋίαιη (Ιίνίηαιηφίβ 
ΩβαΓαιη ΙβΓΓβδΙπ1)ϋ8 (Ιοηο άβίΐίδδοΐ. δΐςυΐάβιη ΑΙ)- 
β&ΓΟ,ςαί Ε(ΐ6δδ£Β ρπηοίραίιιιη ο1)Ιίη6ΐ)αΙ,ρΓ6ΐίθδΐιιη 
ΠΙυιη αα(1ίπιυδ οοιηπιίδδυπι ίιιίδδβ ΙΙιβδ&υΓυιη. \]ί 
θΓ^ο ηβ ΐη Ιιοο ςαίάβιη ραπδδίιηα ΜαΙβΓ άίδδίηιίΐίδ 
Ρίΐίο βδδβί, ρΓορΙβΓβα Ιιοο βΐίαιη άαίαιη βδΐ Ιθγγιβ, 
ιιΐ δαεπα ίΙ1& δΐ^ηα, νβΐιιΐ ΙΙιβδααΓαιη ςαβπκίαιη, ιι( 
άίϋΐυιη βδΐ, ρβηβδ δβ ΓβοοικΙβΓβΙ. 

ΕΙ δαηβ βΐίαιη ςυοαά αϋα ρΙυΓα ρβΓνίιΙβΓβ ςοίβ 
ροΐβπΐ, Ιπιιηαουΐαΐίδδίιηαιη ειιπι ΟΓβαΙοΓβ δίιηίΐίΐα- 
άίηθίη δβΓναδδβ. Ν&ιη ςιΐ6Γηα(1ιηο(1υιΐ) ίΐΐβ 1)ί1)ίΙ ςηί- 
άβιη ρΓορίβΓ ιηβ ροουΐυιη ιηοΓίίδ, ηοη ΙαΐΏβη ίηβΙαΓ 
αΙίοΓυιη ιηοΓίαοΓαιη δ1α1)ΐ1ριη,υ1 ίΐα (Ιίοαιη, άοηαιιιη 
δβρυΐεηιιη δί1)ί Ιι&ύυϋ, δοά υ( οοη^'πιαιη ςτίίΒΓβΓβΙ 
ανέστη* ούτω και ή του Δημιουργού Μήτηρ ύπδ 5ί1)ί δβάβπΐ, ΓβδΟΓΓβχίΙ ; δίο Οΐίαπί €οη(1ί(οπ8 ΜαΙθΓ γην μεν ήλθεν, ά'μα τε έκεΤνον μιμούμενη, τζ τε 
εκείνου ψιζφψ πε»θομένη, ήν οΐ πρόγονοι πριν 
άκηχόασιν, ήν γάρ αληθώς καί αυτή εκ της γης, 
ε» και μηδέν τι γήϊνον κατά διάνοιαν Ιφερεν ανέστη 
δε, και ε^ς ουρανούς άνεπτη, ενΟα και ό ταύτης 
Π<ς. ΚαΙ ώσπερ τριήμερος εκείνη ή έγερσις, πα- 
ραπλητίως τον ΐσον αριθμόν τών ήμερων έτήρησε 
και α*>τή* χαΐ καθάπερ ή τού Δεσπότου άνάστασις 
σαφή μεν ήμίν τον αριθμόν έγνώρισε τών ήμερων, 
δτι τριιζμιερος, ίκρυψε δέ τήν ώραν τόν αυτόν 
τρόπον και έπι της τού θεού Μητρός, 

ΑΒ'. *Ετι δε καΐ τόν τού φοίνικος κλάδον, δν δι' 
αγγέλου ττί μακαρί^, καθάπερ Ιφημεν, πέπομ- ΙβΓΓαπι υΐίςυβ δυΙ)ϋΙ, Ιαιη αΐ Ρίΐίυιη ίιηϋαΓθΙιΐΓ, 
Ιαιη θΐίαιη υ( ίΙΗαδ ραπβΓβΙ δβηίβηΐί» (24), ςυαιη 
οΐίπι ρΓοΙορ&ΓβηΙβδ ααάίβΓαηΙ, ςαίρρβ φια» βΐ ίρδα 
νβΓθ β ΙβΓΓα βΓαΙ, βίδί ηίΐιίΐ ΙβΓΓβηιιιη δβουπιΐυτη 
&ηί[ηυπι ββΓβΓβΙ ; νβΓαιηΙατηβη ΓβδυΡΓβχίΙ, βΐ ίη 
εοβίοδ, ιι1)ί βΓαΙ βΐ ΡίΙία** ^^ιιδ, ανοΐανίΐ. ΕΙ ςαβπι- 
αάηιοάιιηι ΓβδυΓΓβοΙίο ίΐΐα ΙβΓίία (Ιίβ εοηΐί^ϋ 
βαπιάβπι ρβπηάβ άΐβΓϋπι ηυπιβηιηι βΐ ίρδα δβΓνα- 
νίΐ ; βΐ δίευΐ ϋοηιίηίεα ΓθδΟΓΓβεΙίο αρβΓίο αΐίςαο 
ηο1)ίδ ρΓ0(5ίάϋ άΐβρυπι ηυπιβηιιη, ΙβΓίίαπι νίάβϋεβΐ, 
αΙΙαπιβη ΙιοΓαπι οεεαίαίΐ ; βιιπκίεπι ίη πιοάαπι βΐ 
Οβΐ ΜαΙπ ίαείυηι βδΐ. 

XXII. ΙΙΙαπι ίηδυρβΓ ραΐαΐφ ταπιυπι, ςαβπι ρβΓ 
αη^βίαπι Ι)6α1α) ϋΐϊ, ιι(ί άίχΐηιυδ, Οβυδ ηιίδίΐ, ίοια- φεν 6 θεός, προς ταύτην Λν οΐμαι τήν εΙκόνα τού -. ^ίηβηι ρϋΐο ΓβΓβΓΓβ δαίναίοπδ. 0ιΐ6ηια(1πιο(1ααι δεΙ- Σ^ατηρος φέρειν. Καθάπερ μετά κλάδων ο\ τών 
'Κοραίων παΤδες, τό τής κακίας άδολον πλήθος εκείνο, 
χφ Σωτηρι υπήντων, ψελλιζούστ^ τε γλώττ^ τόν αΤνον 
λχ' τό σέβας κατήρτιζον' κα2 ώς έκείνοις ένήν, δι 
Μν έποίουν, νικητήν τού θανάτου τόν Δεσπότη ν 
Οτέφαινον ούτω δή τψ πάσης άμυήτψ κακίας άγ• ΙίεεΙ ραβΗ Ηε1)ΓίΒ0Γυηι, ΙυΓΐ)α ϋΐα ηιαΗΐίοΒ βχρβΓδ, 
ευπι Γαπιΐδ δαίναΐοπ οεεαΓΓ6ΐ)αηΙ, βΐ 1)&11)α1ί6η1β 
Ιίη^υα Ιαιιάβδ ρ6ΓδθΙν6ΐ)αηΙ, ρΓ(»δΙα1)αηΙ({ηβ ο1)δ6- 
ςιιίτιπι, βΐ ρροιιΐί ροίβραηΐ ρβΓ βα, ςυο) β6Γ6ΐ)αη(, 
νίεΙοΓβπι ηιοΓίίδ Οοπιίηαπι ρΓοε1&ηια1)αηΙ ; ίΐα δαηβ 
βίαηςβίο αϊ) οπιηί ηιαΙίΙίαραΓο, ίηηοεβηΐίυπι ίΙΙοΓυπι ΑηΙ. Βαΐίβηηί ηοΐ». (14) 5βηΐ6η1ίαιη Ιιαηε ΓβΓβΗ 1ί1)6Γ 66η6δίδ(ιιτ, 18] : 
ϋοηεύ ην€τ1ατί$ %η ίβττατη, άβ ^Ηα $ητηρίΐί8 β5, αηία 
ριιΙχ:$ «, €ί ίη ρηΐνβτβιη τενβΓίβΗβ. ΟαοείΓεα δαο(111 
&αο(θΓ : Οηχρρβ βΐ ίρ$α νβί^β β ίετνα βταί, ΑΙ ηβ Γ[αίδ 
ροΐΑΓβΙ, ΥϊΓ^ίηβπι οβαίαπι ίΐΐίαδ ςαοί^αβ ροΓίίεΙρβηι 
6Χ5ϋϋδ56 ΓβαΙαδ, (^α1 πιΟΓίίδ εαιίδα ίυιΐ, ρΓορΙβΓ 
φΐβιη δοίΐίοβΐ μΓαΙαιΙο ίπιπιοΓίαΙϋαΙίδ πιτιηβΓβ ηη- 
ιι&ΐλΐιοι ςβηιιβ βχβροϋαίππι βδΐ, ρΓοΙίητΐ8 ίάβπι αυ- εΙοΓ δα1)(1ίΙ: ΟηαηςηαιηηίΙ ίβπ'βηηίη 8€€Ηη€ΐηηι ηιβη- 
ίβιη νΐνοο ρβτβνβί, Οιιίη ίπιο υΐίοπυδ Ιιίηε ββ οΓΓβΓΐ 
αΓβΐιπιοηΙυηι ίιηηιυηίΐίΐΐίδ νίΓ^ίηΐδ α ρππηο ίΠο 
ΓβαΙα. δί βηίηι οχ Ιδΐάοπ δοηίβηΐία βΐ ΥΙγ^ο βο 
νίΐίο ίηίοοία ΓαίδδβΙ, ρροηιιιη οηιηίηο βΓαΙΗοο Ιοεο 
νοΓΪδδίΓηαιη αο ροΐίδδίηιαιη εαιίδατη ιηοΓίίδ ρΓοΓβτΓβ, 
νίάβΐίεβΐ νίΓ^ίηοπι αηο€[αβ βα αηίηιί εοιτυρίίοηβ 
ΙαεΙαιη ίαίδδβ, ςυ® ηοηιίηβιη πιΟΓίί ΐΓαάί^ίΙ. 159 ΙδΙΌϋΚΙ ΤΗΕδ8ΑΙ-0ΝΙϋΕΝ8Ι8 100 ραβΓΟΓυιη Ιοοο, ταπιαβ (1α1ϋ8 ΓαοπαΙ, υΐ βϋΐη Οοιηί- Α ϊ^λψ αντί των άκακων νηπίων εκείνων ό 03ΐλλός ηβθ αίΤΐΊΤΟί, ρ(.'Γί]αο ί(1 ΓθΓοπ*η<1αιη ιΐο ηιΟΓίβ νίοΐο- 
Γίαηι δί^'πίΠοίΐΓβΙ. 

5^ίΰ οΐ ίπ Ιιίδεϋ ίιη.Ί^ίιιβιη ίΙΙαπι, Γ]υαηι (1ί\ίιηα5, 
βχΐΐοΐο ίη 50 ριιη'δί^ίηια ϊΟΓνανίΙ ΕΙ ραΓ οιαΐ ρΓο- 
ΓοεΙο, υΐ 1)0ΐκι ΜαΙΟΓ ίπ υΐΏηί1)α5 ηονιιιη Γίΐίαιη 
ίπιϊΙηΓοΙιΐΓ, ^ίίπϋΐίΐιιρ ϋΐ Ιιΐο ηοναιη ςαίιΐ οΐ αϊ) ϋδ 
ρΐαηο (ΙίνϋΓκιιηι ίίοΓβΙ, οιυίΐϊ ίιιΙοΓ ΠΗϋδ οοϋδα^Ιο 
ηίΐΙυΓα3θΓ<1ίιιορΐΌ^'οιιίΙϋ5θθΓαιιΐ€|ϋοραΓοηΙβδ δοΐβηΐ 
οοηΐίη^βιΐϊ ΚογΙ οηίηι παΙαΓΟί Ιβχ, υΐ 1)οηίδ Γιΐϋδ 
ορϋίΐιί ρίΐίΓΟδ οοα βχοηαρΙαΓ ρποροηαηΙαΓ ; υί δοί- 
ΗΰβΙ οχ (ΙίαΙυπια βχρβπβπΐία, ςυο) βχ βίαρδα αΊαΙβ 
ραΓοηΙΐ1)ΐΐδ αοοβδδίΐ, ορίίιηα ςαοΐςαο ουίϋ^βιβ 
ςαβαηΐ. ΑΙ ίιι ηονα Όβί ΜίΐΙιβ 6 οοηΐΓίίπο ρΓΟΓδαδ 
εβ ΓΟδ 1ια1)ΐιίΙ, βΐ ΜαΐΓΐ ποναδ β]αδ ΡΐΠαβ ίη βχβιη- έγχεχείριστο, 'ινα τξ Δετποίντ^ τζροσά^•^ (»έ), και 
τήν του θανάτου νίκην υπογράψτ,. 

Ου'τως ή ττάναγνος ακριβώς κάνταΰΟζ τήν δηλω- 
Βϊΐσαν δίέσωσεν ε1κ($να έκείντ,ν. Έδίΐ γαρ ττ| αγαΟζ 
Μτ,τρι έφ' ά'πασι τον καινον έκΐΑ•μί]σα7θ*ι 
νΊόν* καινον δέ τι και άντίστρο^ον καινοτομηΟήναι 
βνταΰΟα παρί γε τα τοΤ; κατά φίσιν υΗσι προς 
τους τεκοντας τελούμενα. Ό μεν γαρ «ρυι.κος συγ-^ω- 
ριϊ ν($μος τοΤς άγαθοΤς των παίδων άρχέτυπον τους 
άριστους προκεΐσΟαι πατέρας* 'ίν' εχοιεν έκ τη< 
πρεσβυτέρας πείρας, ήν ό φΟάαας χρόνος έχοριζ- 
γησε τοις τοκεΰσι, συλλέγειν τα κάλλιστα• έπΙ 
δι της καινής του θεοΰ Μητρός τούναντίου γέγονεν 
άπαν, και ό νέος εκείνης Γΐός ε!ς άρχέτυπον ττί ρΙαΓ 6δΙ ρΓοροδίΙϋδ, ίη βαηκ^υο ΡίΙίί ίπια^ίηθηι ρ Μητρι προύτέΟη, και προς έκείνην άφορώσβ το^ 
:ίδδίιηαί11α ύθΠί^βηδ,οΙοοΙοΓΟδΟίΓοΓΠΐίίπι 1"ιοΰ τήν εΙκόνα ή ΙΙάναγνος, καί Ιαυτήν έχρώννυε οΰαΐοδ ρυπ 

βΐ ΙίηοαπιοηΙα ίη δοηιοΐίρδαηι ΐΓαηδΓ6Γθ1)αΙ. Νοςυβ 
νβΓο ρΓΟίΙΟΓ ΓαΙίοηοπι ^^ ΓαοΙαιη οδΐ. ΛΙία βηίπι 
5υ1)1ίηιίΓ[αβ ΓαΙίοηο νοΓΐ)αηι ΟποαΙοΓ αο ^)υΓίδδίηια3 
Γίΐίαδ νοΓο ρΓοΙοΙ}'ρυ.'> οΐ (|ΐκινίδ γο αΐία αηΙίίΐαίοΓ 
βχδίδίοΐ^αΐ ; ίϋοοοιαβ οοη^τυυδ δθΓναΙ)αΙυΓ ογ<1ο, 
υΐ ίη ίηΓοΓίοΓοηι ιΐοεηδ οηιηβ β δηροιίοΓβ ρΓΟ- 
ΩυβΓβΙ. 

ΧΧΧΪΙ. Οαοηίαπι (23) ααΐβιη άβ ραίπια ρ&υΐο 
βηΐο (Ιίχίηιπδ, ηοοβδδβ οδδβ 6χί»Ιίπιο, βΐ ϋρΐ^οηδ 
ρΓορποΙίΐΙοδ άοηιοηδίΓαΓβ, οΐ ςυαιη ίδίαι ΙιαύβηΙ 
δίιηίΐίΐηάΐηβηι εαπι ρυπδδίιηα δβουηιΐυπι ηιβηαι 
3υάίοίυιη. Ουοηίαηι δί ηοη ναΐάβ οοηνβηίβηδ 
βδδϋΐ ίρδί, ηοη υΐίςυβ ΙαΙοπι α ϋβο αοεορίδδβΐ 
Γ&πιυηι. 

Ραίιηα αι1>0Γ ρ&Γαηι ςαίιίοπι οοηνβΓδαΙαΓ ευπι 
ΙβΓΓα, 6ΐ (αηίαηι, ς^αΐαηι ροδδίΐ ηβΰΟδδαπαηι α(1 
δοαπι δίαΐυπι Ιιυηιοιοπι αΙίΓαΙιοΓβ. Τοηιΐίΐ ααΐβπι 
δυΓδυπι, οΓοοΙοδ ρΓοάαοβηδ ταηιοδ ; οΐ &(1 δαπιπιαπι 
βοδ αΐΐίΐϋάίηοηι ροιτί^^ίΐ, ίΐα ηΐ (ΐυί νίάοΓβΙ, αά 
οαΊαηι ρβΓνοηίΓΟ ίΐΓΐ)0Γ6πι οο^ΙΙαη; (ΙίοβΓβΙ. Ηφο 
νοΓΟ πιαηίΓοδΙο οίΓι^ί»ιηΙ δαπιηιβ Ιαυιίαηιίαπι ΥίΓ^ί- 
ηοιη. Ναπι ίΙΙα ςαο(|ΐιβ ραυοα ςα^^οη1 ΙβΓΓθδΙηαηι 
ραΓΐ1οίρίΐ1)αΙ ί ϋίεο αυίβηι αΐίηιοηΐυιη, δοηιηαπι, βΐ 
ςυοΒΟϋηςυβ δαηΐ ηοοοδδαΓία. 8ίε βηίπι Ιΐίΰε Iηϋ^β- 
δίο ραΓΐίΰίρα1)αΙ, ε•1 ηΐ ηβοοδδαΐΊϋπι οδΐ Ιιοιηίηί, υΐ 
ΟδΙοηιΙΰΓβΙ ςαο(1 βχ 1ιοηιίηί])υδ οΓία οδΐ : οπιηίαςιιβ 
ΓογΙ ίρδαΙΐΐιιηαηοΐΙο^Ίδ,ςυαπινίδ δοευικίαηιαηίιηαηι 
ηίΐιίΐ οαηι 1ιοηιίηίί)ΐΐδ εοπιιηυηβ οιαΐ ριΐΓίδδΙιηίο. και δ'.εμ'ίρφου και διεικόνιζεν. Άλλ' ουκ έξω λόγου 
και τοΰτο. Έν γαρ καΟ' Ιτερ'^ν και υψηλον τρόπον 
πρ'ιίτότυπον ύντως και παντός άλλου πρεσβυτερον 
6 Δημιουργός Λόγος και Γ\6ς τής πανάγνου* καΐ 
δ'.ά τοΰτ' έσώζετο το εικός, του έλάττονος άπό γε 
του κρίίττονος δίχομένου τήν εΰλογίαν, 

ΛΓ'. Έπεί δ* ό λόγος περί του φοίνικος μικρόν τι 
φΟάαας έδηλωσεν, άναγκαΐον οΤμαι τας τε ιδιότητας 
δεΤξαι του δένδρου, και 6'τι φέρουσιν αύται προς 
τήν Πάναγνον, κατά γε τον έμόν λόγον. Έπει ουκ 
δν, ει μή σβόδρα προστ^κεν «ύτ?1, τοιούτον ε'ίληφεν 
έκ θεοΰ κλάδον. 

Ό φοίνιξ το δένδρον βραχέα μεν τη γ^ προσομ•.- 
λεϊ* και τοσούτον, δ'αον τήν άναγκαίαν Ιλκειν Ικ- 
μάδα προς στάσιν τήν Ιαυτοΰ* σπεύδει δε ανω, 
κλάδους -ΟυτενεΤς προβάλλων, και τούτους έπι μή- 
κιστον ΰψος σναδιδους, ώς φθάσαι τον ούρανόν ει- 
πεν αν τις ιδών μελέτην Οεΐναι το δένδρον. Ταΰτα 
δέ σαφώς εΙκονίζει τήν πολυύμνητον. Κάκείνη γαρ 
ολίγα μεν τών γηίνων έκοινώνει* φημι δέ τροφήν, 
ΰπνον, και δ'σα τών αναγκαίων ούτω γαρ τούτων 
άρα μετείχε σωφρόνως, και ώς άναγκαΤον άνθρώ- 
πψ, ώ-Ο' ότι τε έξ ανθρώπων ή πρόοδος αύτγ» δεΤ- 
ξαι, πάντα τε αϋ-η φέρει του ανθρωπείου νόμου, εΐ 
και τήν γνώμην προς ανθρώπους ουκ ήν τι κοι- 
νόν ττί πανάγ^/ψ' τα πλείψ δέ και δ'σα προς λόγον 
έλκει ψυ/ής, ανω τε προς υψ/;λά και υπέρ ούρανδν Ιη ρ1ϋΓί1)ϋδ αηίβηι, ςαίυ αά ταϋοηοιη ίΐηίηΐίο δρο- 

οίαηΐ, δϋΓδηηι αά δαίίΐίιηία εΙ αίΐ οαΊαηι ίρδααι Β αυτόν δ-.έΟει τε και διίππευε. 

ρθΓ€αΓΓθ1)αΙ, βΐ ςααδί οςυο οοΙβηΙΟΓ νοΙιυΙ^αΙαΓ. 

§ίεηΙ οηίηι αηίιηαΐία, (|ηα3 αΐίδ ριπ'οΐίΐίΐ δυηΐ, 
(ΙβδεβηάυηΙ ςαί(1εηι ίη ΙοΓΡαπι, ηοοοδ^ιίΐιιΐοηι ηα- 
ΙυΓίΐ; οοπδοΐαηΐία, δβ(1 δβηιρθΓ δϋΙ>1ίηιία εΐ αετειη 
^εδί(1^Γαηι, οίουηι Ιιοηιίηί1)υδ εοηνοΓ^αιί ηοΐαηΐ; 
δίϋ δί 1ια)>ε1>αΙ α(1 ΙεΓΓαπι ί]υίι1επι ρυπδδίηια, ηυο- 
ηίαηι Ιιοπιο βιαΐ ; ρΓορΙβΓ ηιοάεδίίαπι ααΐεπι αηίηιί ΚαΟάπερ γ^ρ τών ζώων, δ'σα τρέγ-ει πτερδν, κάτ- 
εισι μεν ε\ς γήν, τήν φυσική ν ανάγκην παραμυ- 
θού μεν α, το δέ ΰψος άεϊ και το ν αέρα ποΟεΤ, κα? 
τοΤς άνΟρώποις κοινωνειν ούχ αίρεΐταΐ' οΰτως βΤχε 
προς γ?^ν μέν ή πάναγνος, διότι άνθρωπος, δια δέ το 
σώφρον τής γνώμης, προς μετέωρα τε και θε^αΐ• λη(. ΒαΙΙβΕΐηί ηοΐ®. (τη) ΡοδίεΓ.ιηαη.προσαγάγη. 
(25) ΙΙϋ3ηδραΓαρΓδΐρΙιί νοΓδίοηοηι ρραείίβο, ί]ηαπι 
Ηίρρο1>'Ια3 ΜαΓΓαοίυδ 3αιη ναΙ^ανοΓαΙ. Νοί^αβ οηίαι ορβΓίΒ ρΓβΙΙαπι 6Γ&1, Ιιαίο ρ&ΓΐίουΙ», ςηαπι (1η1)ί» 
ρΓΟΓδηδ Γΐιίεί οδδβ ίη ΡΓβΒίαΙίοηε (Ιίχί, υΚοποΓβδ 
οαΓΟδ α1)1ιί1)6Γ6• 161 8ΕΚΜ0 1Ν ΌΟΠΜΙΤ10ΝΕΜ Β. V. ΜΑΚΙΛ). 162 χα: κχΟάΐΓίρ 6 6φθαλαος όρ^ (ΐΐν τα ορατά, ψα'εε ;\ 
οέ ούοενόζ των 6ρω μένων ή του όοθαλμοΰ σάρς, 
ούθ£ της τοιαύτης δεΤται τοίϊ Οίγεν (δίο) άνάγκτ^ς, 
Ίνα τοις Οεωμέ'/οις προοβάλλ^, αλλά κοινωνεί μέν 
ή οψ;ς του προκειμένου, μένιι δε ή της όψεως υλη 
χ παραπαυττος των βαινομένων* τον αυτόν δη τρό- 
πον κα: κοινωνούσα και αμικτος των του χοός εμε- 
νεν ή πανχμωμος. 

Πρύσεστι τψ φο'νικι και Ιδιότης έτερα, ή δε, 
«ρόκιτι μίν της γης 6 φοίν:^, ως και τα λοιττά των 
δέ•>δρων, αυξάνει δε ου κατ' ΙκεΤνα* τους μεν γαρ 
κλάδους έπ•. μέγα α!'ρει μήκος, ως εΤρηται, τό δ^ γε 
τ7•ς κορυφές πάχος, όσον αν της γης υπ:ρκύψας 
ε/.υν φανειη, τοΰτο προτΟ/^κης αμοιρον ήστ'.νοσουν 
μένει δίζτηρών • και τοΰτο δε προς την πάνα- 
γνον τοΰτον οΓμαι σκιαγραφειν λόγον Ή ΙΙαρΟε'νο; η 
προζλΟε μεν της Ιδίας μητρός, ώσπερ άνθρωπος, και 
δ'.ά τοΰτο τό άρχαΤον πάχος, λέγω δΐ την προγον.κήν 
άμαρτίαν, μέβ' ζς έγεννιζΟη. ήντε άκουι(ως εΟ.ηφε, 
δ:α'νυ•;ε•.ν τε τρότζος ήν ούδε•ς, ούδε υπερβήναι* 
περ: ης κα? ό θειος φιλοσοφεί Δαοιδ, Έν άμαρ- 
τίαις, φάσ/.ων, έκίσσησέ με ή μήτηρ μον. Τα^- 
ττν δήτα και μόνην ήκεν εις βίον φέρουσα, και 
•:''ο γένει δεικνΰσα* παχΰτητος δ' Ιτέρας ούτινοσουν 
δηλαδή ρύπου παντάπασι μεμένηκεν ανεπίδεκτος• 
κα: ου τούτο μ^ίνον, άλλα και τόν πατρωον έ/.εΤνον 
και όλέΟριον Ιαυτης οίπέρ:ιψε κλήρον' καΟ' ό' δη 
κα• ταυτησί περιεγε'νετο της ε'κόνος. Ό μεν γαρ 
οο'νίς ούτε δ' κυήσεις έδειξε περί την κορυοήν, 
άποτίΟεται πάχος, ούτε οΰπερ έ'σχεν εξαρχής, ελατ- 
τον πετΓοίηκεν ουδεπώποτε. Ή δΐ μακαρία, οΤον 
Ιπερ πασάν τε ούσα εικόνα άπείρψ τε τψ μέτρψ, ^ 
και αυτό υπερβάσα το γένος, έσπευσε και τό άρχέ- 
γονον πάχος, οημι δε τόν εκείνον ΆδαμαΤον ολι- 
σί}θν, άποοαλεΤν τε και άποξέσαι, και τόν άνδρι- 
Γ/τα, τόν ανΟρωπον λέγω, οΐον έχάλκευσιν ό 
Λτ,μιουργός, στίλοοντα και λαμπρόν άποφήναι' 
και ττ οί; τούτου πχραδοξότερον, δτι ου μικράν ε*- 
λετο σ/είν κάΟαρσιν, και οία αν αύττ5 μόν?\ γένο.το 
'-κανή• αλλά τοσούτψ καθαρόττ^τος βάΟει προσοαι- 
λΓ,τα•. διηγωνίσατο, ότψ και ίίλλοις έκχέαι δεδύνη- 
ται, ρύπον τε άποκλΰσαι δι* αύτοΰ τόν παχύτατόν 
τε κα: μιαριυτατον. 

ΙΙρός τούτοις δέ και ό του φοίνικος καρπός, δ'σα 
Ιμε νομίζειν, τόν καινόν ζωγράφε! της παρθενίας 
Γ:όν. ΚαΟάπερ γαρ ό του δένδρου τούτου γ,α^πός 
ίστ; μεν τήν τε ώραν λαμπρός, και την γεΰσιν ϊ) 
ήδΰς υπέρ τους λοιπούς, 6' δε ένδον καλύπτει, πάνυ 
τ.ίζ^Άε (δΐο) στε^ρόν και συντριβής σχεδόν άνώτε- 
ρον. ούτω οή και ό έμός Χριστός, 6 τής ΙΙαρΟένου 
καρπός, τόν μεν όρώμενον γλυκύς και ωραίος, ώς 
τ,κιστά γε των απάντων ουδείς, τό δε νοούμενον 
'.τ/υρόΰ παντός επικρατέστερος και στερροτερος, 
χα•. αυτήν πλούτων τήν άπάΟειαν. "Ο δή και ό 
::ροφ7|της Δαβίδ αΐνίττό μένος, οΤμαι, Δίκαιος ώς 
5'-»ίνΐς, είπεν, ανθήσει, δίκαιον μεν τήν ΙΙαρθένον 
ονομάζουν έζόχως, άνθος δΐ τόν έξ αυτής, δ'ν εφην, 

" ΡμΙ. ί., 7. " Ρδ&Ι. χα. 13. ίίυ1)1ίιηία οΐ ^^ν^ηα οοπΙοιτιρΙαΙ^αΙυΓ. Εΐ ^1ι101η^ι^- 
ιηοάαιη οουΐυϋ νίίΐοΐ ςαίιΐοηι νΐ^ίΐιίΐία, ηΐΐιΐΐ νοίΌ 
βθΓυηι,•ιυ<π νΐιΐοηίαρ,αΐΐίηί^ίΐ οουΐί οαΓο,ποο 1ιυ)αδ- 
Γποιίί Ιαιιμεηίΐί ηοοοδδίΐαΐβ ίΐΐί ορυ8 βδΐ αιΐ νίάοιι- 
ύυηι : δβ^ ραΓίίοίραί (μιίίίοιη νΐ:>ιΐ5 υΙ)3οι•Ιυιιι, ιτια- 
η»•1 αυίθηι ιπαίοπα ν^^^υ8 αι^^^ςιι^ οο ιΐιιο(1 αΙΙίη^'ΐιΙ 
Γϋδ νίδί1)ΐ1βδ ; ^ο^^^η ιηοιίο ΙππικιοιιΙαΙίδδίΐΏα βΐ 
ραΓίίοίραπδ βΐ ίωηιίδία α ΙβΓΓοπίδ ιηαιιοΐαΐ. 

Αίίοδί ρΛίπκη οΐ αΐία ρΓορποΙαδ ; βδΐ αιιίοιη Ιΐίυο: 
ρΐ'οιΙαοίΙαΓ ιΐιιίίίί ιυ ραΐΐιία ιΐο Ιβιτα,ςαβηιαιίιηοίΐϋΐη 
βΐ ΓοΗιίαίίϊ αΓΐ)0Γ6δ ; οιοδοίΐ ίΐαΙ(?Γη ηοιι δίοαΐ ίΐΐο) ; 
ηαιη Γαηοοδ Γ[υί(1οιη αα ιικϊ^παηι βχίοΐΐίΐΐοη^ίΐαίΐί• 
ηοιη, αΐ (ΙίοΙιιηι .6ί>1, δυιηιιπίαΐΐδ ααίοιη ΐΓαπιίΙο 
ΟΓαίίδίΙίθηι, (]ΐιααι Ιαιιο 1ιαΙ)οΙ, οαπι άο Ιοη-α ρΐΌ- 
(ΙαοΙα αρραΓαοΓίΙ, Ιιαηο ϋοηί>οί•ναΙ ^υ^αδ^υη(Iϋθ 
α^^^ι^ϋ11^δ οχροΓίβηι; αί Ιιοο αιιίοπι α(1 ρυπδδΐηιαιη 
Ιιαηο Ιια1)οΙ, ιιΐ αΓΐ)ίΐΓ0Γ, ΓΛίίυιιοιη ΐιηα^'ίιιίδ. Ν'αΙα 
^δι^[ι1^^βIη ΛΊγ^ο οχ ρι-ορπα ιηαΐΓβ, δίουΐ Ιιοιηο : 
βΐ ίάβο αη1ΐ<]υαίη ΟΓαδδίΙΐβιη,ίΙίοο αυΐβπι ρβοοαίαηι 
οπμίααΐβ, ευιη (|υο ηαΐαίυίΐ, βΐ ς[αο(1 ίηνίΐο αοοο- 
ρθΓαΙ, ηΐίΐΐο ηιοάο ροΐβι-αΐ βνίίαιο ηβο ΐΓαπδ^ΣΓΟίΙι: 
(1.Ϊ ςυα οΐ (Ιίναδ ϋανίιΐ ρΐιϋοδορίιανίΐ ιΐίοβηδ ί !η 
ρΰ€€αΙί8 οοηεορίΐ τηβ πιαίβν ιηβα ^^ Ηοο ί^'ίΙϋΓ δοΐαιη 
ίη Ιιαηο νΐΐίΐιη οϋίΐα Ιϋΐίΐ,οδίοπιΐβιι^ Ιιαπηαιιο μβηοη: 
βΐίοπαδ νοΓΟ οπίί^ϋίΐΐοί, ^π^α^;^Μκ^α^ νΐάβΐίοβΐ 
ίικίυίηαιηοιιϋ ρΓθΐ•<ιΐδ ίιΐι:ηραχ ιη<ιηί>ΐΙ. Νβΰ δοΐαιη 
Ιιοο, δο^ ϋΐίΐιτι ίΐϋοΐ]ϋθ ραΐοηιαιη οΐ ρβΓπίοίοδαιη 
δοιίβιη ίΐΗ]βοίΙ α ίβ, δίοιιΐ βΐίαιτι 1ΐ8ηο ίαιαί,άηβπι 
δαρβΓανίΙ. Νίΐηι ρίΐΐηια ηοΰ ίΐίαιη, ςααιη, ουιη ΟΓία 
ΓαβΓίΙ, ιηοηδίΓανίΙ οίτοα δπιηπιίΐθΐβπι, άβροηίΐ 
ΟΓαδδίΙίβιη, βΐ ίΙΙαπι, ςπαιπαΐ) ίηίΐίο Ιια1)αίΙ, ηιίηο- 
Γ6Π1 ΓβοίΙ αηςααιη (δο. ηχακ^χιαηί). ΒβαΙα αιιίοιη 
ΥΊγ^ο Γΐααδΐ δαρρα οιηηβιη βχδίδίοηδ ίπια^ίηβηι 
ίιιΓιηίΙο ίηίοι-ναΐΐο ίρδαηίΐι|ϋβ §βηαδ βαροΓαπ», ρρο- 
ροΓανΐΙ αύ ίΙΙαηι αιιΐίιιυαιη ΟΓαδδίΙίβΓΠ, Αίίαιηί, ίη- 
ςυαίΏ, Ιαρδαπι αΙ)]ίϋίοιΐ(1αιη,δΙαΙϋαηΐ(|ϋβ, Ιιοπιίηβπι 
ίηςααιη, ςαβιη Ορίίοχ Γα1)ποανΐΙ, δρίοικίίάαιη αο 
ηίΐυαιη ο^^ι^η^ι'^η^α1η ; βΐ ^αοιΐ α(1ιηΪΓαί)ί1ίαδ βδΐ, 
ίΐαία ηοιι ραιναπι νοίαίΐ ΙιαΙ^ΟΓβ ρυΓμαΙίοιιβηι, βΐ 
ο^αιυ ίρδί δοϋ δαΓιΐοθίοΙ ; δβ(1 οιιιη ΙαηΙα ρΓοΓαI1^^ια- 
Ιο ραΓΪΙαΙίδ οοηνβΓδαπ οοηαΐα βδΐ, ηΐ αΐϋδ (^αοίΐαθ 
οίΤυηϋβΓΟ ροΙυβΓίΙ,δΟράβδφΐβ οχριΐΓ^αΓΟ ρβΓίρδαιη 
ΟΓαδδίδδίαιαδ αο δεθΙοδΙίδδίΓααδ. 

Α(1 Ιιοίο &ιι1βιη ΓηιοΙαδ ({ΐιοοιιΐθ ΐρδίοδ ραίπίδρ, υΐ 
ββο αΓΐ)ίΐΓ0Γ, ηοναπι νίΓ^ίηΐδ Ρϋίιιιη Ω^^αΓ&Ι. δΐοιιΐ 
θπίπι 1ιυ3ϋί^οο αΓΐ)0Γίδ ίΓϋοΙαδ βδΐ ηαίάβιη ραΐοΐιιί- 
ΙαοΙίηβ δρίοηάΐιΐυδ, οΐ ^αβία ^υ1^^δ ρΐαδ ςιιαηι αΐϋ: 
ςαοιΐ ααΐβπι ίηίαδ ορεπί, νβΙ(1ο δο1^^ι11η βδΐ, 6ΐ 
([υαδί ίηίΐ'αηςίϋϋβ : δίο βΐίαιη ηιβιΐδ ΟΙιπδΙαδ, Υιγ- 
^ίηίδ ίηιοΐυδ, αδροοίυ (ΐαίίΐβιη ^αι^^δ βΐ δρβοίοδυδ, 
υΐ ηοιηο οιηηίαιυ αΐΐυδ ; ίηίοΐΐοοία ααΐβπι οιηηί 
ΓοΓίβ ναϋιΙίοΓ αο δοI^^^ΟΓ, ΟδΙ, οΐ ίρδαηι ροδδίίίβηβ 
ίιιιραϊ>5ίΙ)ί1ίΙαΙοιιΐ. ΟαοιΙ 3αιη οΐ Ώανΐά ριορίΐθία 
ίιιηυβηδ, ιιΐ β^ο ριιΐο, ^Μίίΐίίί,ίϋχίΙ, ίιηι^ιιαηι 2^<ιΙηια 
/Ζθίτί>ίί -', ]υδΙαηι β^ΓΟ^,'ίβ νοοαηδ νίΓ^ίπβιη : ίΙοΓβιη 
αιιΐβαι οχ φδα ηαίιιηι,ιιΐ άΐχί, (Ιαΐοίδ^ίιηιιιη ]6δΐιιη, 
δίοιιΐ βΐίαιη 5α1οιηοη ιΐβ ίρδο ΟΙιπδΙο. Ερο, ίικ^αΚ, 163 ΙδΙΟΟΚΙ ΤΗΕδβΑΙ,ΟΝΙΟΕΝδΙδ 1β4 /Ιθ5 οαηιρί βί ΙίΙίηιη ναΙΙίηηι *'.Οαοά 8ί ραίιη&,ςαο^ά )^ γλυχύτατον *Ιησουν, χχθά χαΐ Σολομών η%ρ\ αύτου ίηίαδ, ηοη ββΐ ίιηραδδί1)ί1ί9, ηοη ρΓορΙβΓβα δβιπιρ 
α1)6ΓΓ&1 ; ηοςαβ βηΐιη ία ΟΓβαΙαπδ ίηνοηΐπ ροΐβδί 
άίνίη» βΐ ίιηραδδί1)ί1ί παΙαΓβ) ίπια^ο οιηηίηο 
δίιηΐΐΐδ. Αάΐιυο οϋαιη βΐ ςαί νοΙαβΓααΙα ιηυπάο ββοβάβΓβ 
βία11& ρΙιί1θ5ορ1ι&π» ϋβαποιςυβ αΐίοςυΐ, ςααηίαιη 
Ιιοιηΐηΐ βδΐ ροδ5ί1)ίΐ6, ίΐΐυηι Ιοουιη αά 1ια1)ίΙαηάαΕη, 
ιιΐ αυ<1ΐιηιΐδ,β1β8βΓαηΙ, ςαί ραίπιαδ ρροάαοίΐ ; ςαα- 
Γαιη ίΓϋοΙαδ ςαίάβιη ηοη ραΓνο βτ&ί ίρδίδ δοΐαΐίο ; 
Γδΐιηί ααΐβπι ορηδ βΓοηΙ, ςαοά βαοΓ® ίΙΙοΓπηι δαη- 
οΙοΓαπι πιαηύδ ορβΓα1)αηΙϋΓ ; βΐΐιοο ναΐιΐβ οοηδοηυιη 
βδδβ &γΙ)ΪΙγογ ρΓΦδβηΙί δρβοηίαΐίοηί, οΐ ηοη δίηβ 
ΓαΙίοηβ ; ηβο οαδααΐβπι, ςαοίΐ αΐίςαίδ άίοβΓβΙ, 8ι{πο^θ&ν του Χρίστου, Έγώ, φησιν, δνΟος τοΤ 
«>$(ου, χοεΙ χρίνον των χοιλά8ων. Εΐ 8β μή τό 
ίν^ον άηαΟής & φοίνιξ, ου παρά τουτ6 μοι δοχλΐ 
λ(5γον διαμαρτάνιιν* ούδΐ γαρ έστιν έν τοις κτι- 
στοΐς ειχ^να «&ρ•ιν τή< θε(ας χαι άτΓαθούς φύσεως 
άπαράλλαχτον. 

Έτι δέ χαι οΤς έπηλθιν άπο^ραγηναι κόσμου, χαΐ 
υψηλά φιλοσοφησαι, χαι βεφ προσβντυχεΤν ώς έφι• 
χτόν άνθρώπψ, δ'τι τπΰτον, ώς άχούομεν, Ήρός ο?- 
χησιν είλοντο τον τ^πον, δ'ς τους φοίνιχας φ'^βι, 
ών 6 μίν χαρπδς ου μιχρά προς τροφή ν αύτοίς 
Ιτύγχανε παραμυθία, τους δέ χλά8ους έργον εΤχον 
αΐ ιεραι των &σ{ων έχείνων χείρες* χατά πολύ χαΐ 
τούτο συν^δειν οΤμαι τ^ παρούσ^ θεωρί^* χαΐ ούχ 
Εξω λ<5γου, ουδέ αύτόματον, ώς δν τις φα(η, τήν οοηοβάβΓβιη Πδςααπι 1ια]αδΠΐθ(1ί νίίαπι δαηοίοπιπι ^ τοιαύτην διατριβήν των άγ(ων έχείνων ανδρών, ίΠοΓαιη νίΓΟΓηπι : βίο οηίπι ίηΙβΙΗ^βΓβ ροδδυπι (1β 
Ιιοο : ςαοηίαπι ραπδδΐπκΒ ΥίΓςίηί, α( ϋίχΐηιαδ, 
ραίπια αδ$ίιηίΙαΙαΓ, Ιιαίαδ υογο ίΓυοΙυδ ίη6ίΓα1)ίΙί 
αάπιίΓα1)ί1ίςα6 ΐΐΐίυδ ίΓαοΙαί : ρΓορΙβΓβα πιαηπδ 
ςαίάβιη δαηεΙΟΓαηι ραίπιο) ΐΓαοΙ(ΐ1)αηΙ ταπιοδ ; οδ 
νβΐΌ ίΠίϋδ ΓραοΙαπι δαηΐ6ΐ)αΙ, υΐ οίΓοα ςαο) πιβπιο- 
παηι ηαηίΐααπι άοΓΠΐίΓβ (ΙοδίάοΓαΙ^αηΙ,Ιοδαηι ίηςααπι 
6ί ραπδδίηιαηι νίΓ{^ίηοηι.Α(1 ΙκΡΰπαΙβιηβΙηιαηηαπι 
ϋζοΓοίΙίυηι πιβαδαςαβ εοοροΓΟπΙοΓ ; ςαοηΐαιη βΐ Ιβ- 
ηβΓβ,δί ςυί ^ αι^αά,^6δι1η1 νο1ϋ1)αη1,6ΐ δί Ωβή ροδδοί, 
Ιιιιηο δβπιρβΓ ηιαηάαεαΓβαΙςυβδρίΓαΓβ.Ποο ααΐβπι 
0δι^η^61)αηι ροΓ βα, ςυο) ία€ίο1)αηΙ, οΐ ρΓορπυπι 
δοορυπι ηιαηιΓβδΙυπι ροδίιΟΓοηΙ. ΕΙ (Ιβ Ιιίδ ςαίάβπι 
δαίίδ άίοίαπι οδΐ. 

XXXIV. Ιρδα γβΓΟ, ο Όοί ΜαΙβΓ, δρΙβηάοΓ ηοδίΓΟ) Ο 
παΙαΓΟ), ορηδ ηονυπι αο 3υουη<1ίδΡίηιιιπι (26), οφ- 
Ιοδϋδ αΐΐίΐυάο, ^ΓαΙΐαηιηι πιαΓβ (27),δο1 οοηδρίουο 
ίδΙο δρΙοηάΐάίοΓ,αΓΟΟ δαοΓαΙίδδίηιΐδ νίΓΐιιΙί1)ΐΐδ βχυη- 
(Ιαηβ, ρί^πιοηίαπαηι βχ οπιηίΐιαδ ίΙοπ1)υδ ίΓ&^Γαη- 
ϋδδί αίτιοι ,δ&ΐαβ ηιβα, ρβΓ ςαααι βΐ €€β\θ8 ίη1ιαΙ)ΐΙα- 
ιατίδ, 6ΐ ρ&Γα(1ΐδαηι ΓβοαρβΓανίηιαδ, βΐ (ςυίίΐ ρίαια 
εηυηιβΓβαι ? ίη€οη)ρΓ6ΐΐ6αδΐΙ)ί1ίδ Οβί Γοεορίαοαίυιη 
αο ΜαΙβΓ, βΐ ίιΙοίΓΟΟ νίδίΙ)ϋΐυηι οηιηίαηι οΐ ίανίδί- 
1)ί1ίυαι, Οοο βχοβρΙο,Οοηιίαα, δίδ αο1)ίδ Ιιίο ίΐυί(ΐ6ηι 
Ιυηι δαοοίίοπδ υδθ[αβ νίΐίβ βα1)βΓηαΙπχ, Ιαηι νβη- 
(αΐίδ άαχ, Ιαηι ρΓοραςηαΙηχ αιΙνβΓδαδ ίαδί(ϋαδ, 
ςααδ ίαίηιίοαδ οοαίΓα ηοδ αιοΗΐπΓ ; ίηίαΙυΓΟ ααίοπι 
δΟΒοαΙο ΦΐβΓαοΓαηι 1)οηοΓυηι ηοΐ^ί^ ίΓυίΙίοηβηι ρρ»- συγχωριζσαιμι αν Εγωγε* ούτω γάρ Ιχω νοεΤν χαί 
περί τούτου* ώς έπείπερ τ^ πανίγνψ μεν, ώς 
Εφημεν, 6 φοίνιξ άναλογεΤ, ό δλ τούτου χαρπός τψ 
ύπερφυεΐ και παραδόξφ εκείνης καρπφ* διά ταύτα 
χείρες μεν των οσίων κλάοους μετέχει ρίζοντο φοι- 
οίκων' στόμα δΐ τον έκεΤΟεν έδέ/ετο χαρτιόν, Ίνα 
περί α τήν μντ^μτ,ν καΟεύδειν ούοέποτ' έπόθ'>*>ν, 
λέγω δε τον 'Ιησοΰν και τήν ΙΙάναγνον, προς ταύτα 
και ή των χειρών εργασία και ή ποάπεζα συνεργοί 
γένοιντο* έπι και κρατεΤν ε'ίττερ τι τον Ίησούν 
έβούλοντο, κα:, εΐ οΙόν τε, τούτον αει σιτκΐσΟαι χαι 
άναπνεΐν. Τοΰτο δε δι* ών έποίουν ύπέφαινον, και σαφή 
τον οΙκεΤον προυΟηχ^ν σκοπό;. *Αλλά π^ρΐ μίν 
τούτων αλις. 

ΔΔ'. Α6τή δΐ, ω θεού μήτερ, αγλάισμα της ήμβ• 
τίρας φύσεως, κβινοπρεπέστατον δημιούργημα, 
ούράνίον ΰψος, χαρίτων θάλασσα, ήλιε του φαινο- 
μένου Χαμτζρότιρζ, Ίερωτάτων αρετών πλιζρης χι- 
βωτε, ανθέων απάντων ευωδέστατη μυροΟνζκη, ή 
έμή σωτηρία, δι* ή ς κα» ουρανούς οικοΰμεν, χαι 
παράδεισον άπειλκ^φαμεν, τί δει πολλά λέγειν ; θεοΰ 
του άχωρϊ[του δοχε'.ον και Μν^τηρ και δια τοΰτο, 
θεοΰ πλην, όρωμένων απάντων και αοράτων Δέ- 
σποινα, εΓης ήμΤν ένταΰΟα μεν και βίου Οεοπρε- 
πους κυβερνήτης, κα^. αληθείας δδηγος, και προ- 
ασπιστής της καθ* ημών του πο/εμίου μελε'της• 
έν οΐ τψ μέλλοντι τήν των αιωνίων αγαθών χορη- 
γήσβις άπύλαυσιν. Ή; γίνοιτο πάντας έπιτυχειν 
μεσιτεί^ της Θεοτόκου κα•. χάριτι του Κυρίου ημών και 1)6αδ. Ουαηι ηΐίααηι αδδ6(ΐυααιιΐΓ οαιηεδ, ηΐ6(ϋα- 
Ιποβ ΟβίραΓα,βΙ βΓαϋα ϋοηιίηί ηοδίιί ]θδυ ΟΙιπδΙί, ρ Ίησοΰ Χρίστου, φ πρεττει πάσα δόξα, τιμή, 
ςαβπι άβοθΐ ^Ιοπα οιηηίδ, ΙιοηοΓ βΐ αάοΓαΙίο ουπι προσκύνησις, σύν τψ άνά:χφ αύτοΰ Πατρι 
ββίβηιο β]ϋδ ΡαΐΓβ βί δαηοΐίδδίπιο αο νίνίίΐοαηΐβ παναγίψ και ζωοποιψ αύτοΰ Πνεύματι, νΰν 
β^υ8ά6σ1 δρίπΐυ, ηαηο βΐ δβηιρβΓ βΐ ΐη δβΒοαΙα 8(β- άεΐ και ε•ς τους αιώνας αΙώνων. Αμήν. 

ουίοηιηι. Απιβα. 
" ΟαηΙ. η, 1. 

ΛηΙ. ΒαΙΙβπηί ηοΙοΒ. και τψ 
καΐ (26) Α11ίία(ίβη(1& Ιιίο νΐδ βδΐ Οΐίτοπ) ΙοουΙίοπίδ. 
Κχυβα βαίιη ΡαΙηισι δημιουργός, ηΙ)ί άβ Οβο (Ιΐοί- 
ΙιΐΓ, βδΐ Οταίοτ, αο ρΓορΙί»Γοα δημιούργημα άθ 
οροΓΟ ροΓ ΓΤΰαΙίοηβιη β ηίΐιίΐο βιίαοΐο υδΐίΓραΐαΓ. 
.^βΓπιο Ρ8ΐ οΓμο (!ο ΥΐΓίίΐηο. Γ[αα1βηα5 β αιαηί1)α3 
1)βί ριοϋϋΐ. ΕχΙυΙ)(?ΙαΓ'ααΙοαι ΙααΓ[ααηι ορπδ ηοη 
ιηο(1ϋ ίΐονηηι ββά οΐ ερίίηιάνα^ϋίτηηηι, Ε οοΓΠΐηυηί 
βΓβο ΟΓάίηο ^^^^^οπδ αο δρίοηάί ^^δδ^Π1α (1οδθπ1)ί- ΙϋΓ ρΐ'ίιηα Μαπίϋ ΟΓίςο. 

(27) Νοϋδδίηιυπι ο?1, αά δίρηίΓιοαη(1αιη γθι αΐίου- 
^11<ξαπ1ρ1^ιηι1^ηοη1 Ιαηοα(1Ηί1)βπ ΙΐΌρυπι βΛ.ηηάβ• 
(ΙιιοΙαηι,οηιηΓοαι ςηαΠϋοΙ ηιοηδηΓαηια3θΐτηι ί»ί^;ηί- 
ΩοαΓο νο1υπιαδ.5ΐΰ ϋοηίΐαΐίε ρίΊαρη8 (Ιίϋοιο δοΐΐϊηιυβ, 
υΐ ίαιαιοπΒαηι Οβί 1)οαί(αΐ6ηι δίβηίΩοβαιυδ. 5ίο 
6Γ^ο ςραΐΐα) άοηα δαηοΐο) ΥίΓ^ίηί οοΗαΙα (|υαηιΗ1)6ΐ 
ηιοηδΰΓ&οι βχοβάβηΐία ρΓφάιοαηΙαΓ. 165 ΝΙΟΕΤΛ ΜΑΚΟΝΕΛ;. — ΟΚ ΡΙΙΟΟΕδδΙΟΝΕ δΡΙΒΙΤϋδ ίδΑΝΟΤΙ. 166 ΑΝΝΟ 00ΜΙΝ1 ΜΟΟΙ. 

ΝΙ0ΕΤΑ8 ΜΑΚΟΝΕ^Ε 

ΤΗΕδδΑΕΟΝΙΟΕΝδΙδ ΜΕΪΕΟΡΟΙ.ΙΤΑ ΟΕ ΝΙΟΕΤΑ Ε;υ$θυΕ 0ΙΑ106Ι8 Μ^ΝΙΤυΜ 1. ΗΒΑΟΕΝΑΟΕΤΗΒΑ ΤΗΒΟΙ.. ΙΝ Τ«τΐΗ0ΕΒυΚ0ΕΝ5Ι Ι,ΙΤΤΕΗΑΑυΜ υΝΙΥΕΑδΙΤΑΤΕ Ρ110ΡΕ5δΟΑΙ3. Ι. ΝίοβΙδίδ ίδΐβ, ΛίΙ (1οοΙί33ίιηιΐ8 ίβ ^\1^^η {ΟήβηΙί$ ΟΙιήΒϋαηί Ιοηιο II, ρ. 47), αΐίαδ οιηιιίηο ηοη β3ΐ α 
ΝίοβΙα ΟΙιαΓίορΙιγΙαοβ οΐ ΜαροηοίΒ βρίδοορο, ο^αί αά Τΐιοδδαΐοηίοβηδβιη δθ(1βιη ριονοοίαδ ΓαΐΙ. Ι,αΙίηι 
άο^αΐίδ άβ δρίπ1α3 βαηοΐί βχ Ρίΐίο ςαοςυβ ρΓΟΟββδίοηβ αδδΟΓίοΓ ςαίάβιη ΓαΐΙ, ίηδβΓίαιη νοΓο δ3Γπι})ο1ο 
νοΰ6ΐη Ρίίίο^ϋβ ηοη ρΓθΙ)&1)αΙ. ΜαηαβΙβ Οοπιηβηο ίπιροΓαίορβ (Ιίηίο^οδ δαοδ εηιη βο 1ι<'ΐ})αίΙ Πα^ο ΕΙΙιβ- 
ΓΪαηιΐδ. Μαΐΐαβ ΗΙ)Γοηιηι 63\ΐδ Ιααηί&δ ραδδΐιη δΐιίδ ίη νοίυπιίηίΐυδ ναπίβ οχδΟΓίρδίΙ ΑΠαΙίυδ. Γη Ι)ίΙ)Ιίο• 
Ιΐιεοα Μδδ. Αηςίίφ ίηΙοΓίοαηηίβ δβΜβηί οοιίίοββ ε1α?δβ II, η. 2 1ιαΙ)οΙυΓ ΡνοΙο^χΐΒ άβ ρο'β^νίηαΙΊύηβ βί 
αοίιί δ. ΙοαηηΐΒ Εναη(^βΙί8ίχ €Χ οτβ Νίοβίχ Τίί€88αΙοηί€€ίΐ$ί8, Ιη ^αΓβ Οι•α)ϋο-Ι\οπιαηο ΓορβϋΙα) 3αοβηΙ ίηΙβΓ- 
Γ0^Αΐίοη63 (ΙίνβΓδοηιαι βρίδοοροΓαπι αά Ο. ΝίοοΙαπι ΟΙιαΓίορΙιγΙαοβπι, ςιιί αΓοΙιίβρίδοοραδ ίαΰ1σ3 βδΐ πιβ- 
ΐΓοροΙίβ Τ1ΐ635αΙοηίε£Β. Ηφο άβ ΝίοβΙα ηοδίΓΟ Ι.βςιπ6ηία3. 

II. ΡοΓΓο ΝίοβΙ&δ ηοδΙβΓ, ςιιβπι ραίπα ΜίΙ^τΙοηίΒΐιπι Γαίδδβ ΐΓαάηηΙ ηοηηυΙΗ, ςηί (απιοη αΐϋδ βυπι ουιη 

&Ιΐ6Γθ ΝίοβΙα ροδίβποπ β^ϋδ ίη ΤΙιβδδαΙοηίοβηδί ββάο βηοοβδδΟΓβ (νΐ(1β Ι.β Οηίβη 1. ο. ρ. 52) οοηίαάίδδβ 

νϊιΙβηΙαΓ, 3ί£ΰαΙο Εοΰΐ63Ϊ» (ίαοάβοίπιο ίίοπιίΐ βΐ ίηΙβΓ αΐία 86χ (1β ρροοβδδίοηο δρίπίαδ δαηοΐί άίαΐο^οβ 

οοιηροδαϋ, βΐ ϊΐηίάβπι οβΓίο αηΐβ αηηαηι 1201, ςαο Ραΐϊποίυδ (ΒίίΙίοΙ^. 6ι\ νοί. VI, ρ. 434 βά. νβΐ. ; νοί. 

VII, ρ. 755 βά. ΗαΓίβδ.) β03 θχαραΐοδ ριιΙα1)αΙ. Οαί βηίηι Γιογι ροίβραΐ, υΐ Ιΐυ^ο εΐΙΐ6Γίαηα3 1ί1)πδ δπίδ 

Λ1(;χαη<ΐΓ0 111 δυπιπιο ροηϋΰοΐ (ΙβάίοαΙίδ ΝίεθΙΰθ νρΓΐ)α α(1 αηιαδδίηι ηοδίπδ ^ίαΐο^ίδ εοηδοηα ρΓοίβΓΓβΙ, 

&ί (ΙίαΙο^'ϊ ίρ3ΐ Ιοη^β ροδίεα οχαραΐί ίαίδδοηΐ ? ΙΙοβ αυΐεηι (Ιίαίομοδ Ιααιίαΐ ΝΐεβρΙιοΓυδ Η16Π1η1^^α, (|αί 

&ϋ€ΐοΓ6πι νοοαΐ νίνηπι βχίπιίυπι βΐ ρΓα3δΙαηΙθηι (ΟγλΙ. Ι, η. Ο Ον<Τ€. ονΟιοά, Ι. Ι, ρ. 6), ^οαηη63 υθγο 

Βθοεα», ειιπι Ίη Ιιυηο 1ί1)Γυιη ΐηεϊάίδδβΐ οαηιςηο Ιβ^ίδδοΙ, πιοχ 0]ΐΐΓαΙο δείιίδίηαΐβ 11οηιαη&ηι Γκίβπι ρ&Γ- 

Ιίδςαβ αηιρίβχυδ οδΐ, υΐ ΙβδΙαΙϋΐ' ΡαοΙιγηιβΓβδ, (|ΐιί ίηδαροΓ ΝίοθΙαηι ηοδίΓυηι δονυ βαο ίη ηια^ο ρΓβϋο 

ίιιί:^9β βΐ ίη πι&]θΓ6 βοοίβδία ΟΙιαιΊορΙι^τΙαοβιη ηαπΓαΙ ? (ΙΙΊβΙ, 1. νι, ο. 6, 23 ; 1. νιι, ο. 9.) ΡοδΙβα ίη δοπρϋβ 

δΐιίδ β]υ$<ΐ6Πΐ ορβη3 πιοηΐίοηβπι ίβοίΐ ίϋοηι ραΙηαΓοΙίΒ, ςαί ογ. II (/« ί/ι^Μδ/α (ΙβροΒϋίοηβ η. 5 (βν. οτΐΐι, ΙΓ, 

ρ. 44) αίΐ : « ΝίοβΙοδ ςαοί^αο, δυα α3ΐα1β αΓοΙιίοΓαΙίοα Τΐιβδδαΐοηίοοηδίδ ηιοίΓοροΙί'Οδ Ιοηβηδ ^α1)6πιαεαΙα, 

οο11ο<|υίαοι βΓίοοί ίαΐίηίςυθ οοηοίηηανίΐ, βΐ ροΙίοΓΟβ ραιίοδ Ι^αΙίηο αΙΙπΙ)ϋίΙ, αρίβ (ΐιιο<1απιπΊθ(1ο θΓα3οαπι 

ϊΜαεβηδ βά αηίοηβπι ΙιίΙαπΙβΓ 8αδθίρίβη(1αηι. Ερ&ηΙ δίίίαυοπι, βιαηΐ οΐ νβΓβ ίίίΐηβ ςιιαηι ρίαπηιί βηΐβ, 

1105, <{αί Ιιαηο υηίοηβηι αηιρΐ6θΐ6ΐ)αηΙαΓ, 36(1 ίΐΐί πιαηαδ αρροηοΓΰ ηοη αι1^β1)αηι ο1) εα ίρ3α, ςυίΒ ηοβ, 

ςαί ιηαηαβ αρροβηίιηυδ, ρβΓρβδδα δυπιιΐδ. » Ηοδ ίρ803 άίαΐο^οβ βΙΟοηδΙαηΙίηυπι Μβΐίίβηίοίαπι Γβδρβχίδββ 

ΰΓβϊΙίάβπιη, <1απι αηίπιαάνβΓίίΙ (Ογ. II Ώβ ρνοο, 8ρ. 8. ο. 4 , 6γ. ΟΓίΛ. ί, II, ρ, 912). βΐίαπι ροδΙ δοΐιίδοια 

ρΙαΓβδ 0Γ8Β0Ο3 ΐΑΐίηοΓαπι άο^πιαίί ίη δοηρίίδ βυίδ οδδβ δαίΤραβαΙοβ, αΐίοδ αρβΓίβ, αΐίοδ νβΓο δυ1)ο1)δοιΐΓβ, 

5«ιηρ€Γ 86 ΙβπιροΓί ρΓΟ Ιΐϋπιαηα ίΓαςίΙίΙαΙβ αοοοπιπιοάαηΐβδ βΐ βιιΐ) 3ρ6εί6 (Ιίαίοςί ρβΓδρίοαβ νβηΐΕίβιη 

?ηιιηΙίαηΐ68. 

ΙΗ. Πΐπο ηβπιο πΐ0Γ05ία3 οοηίβηάοΐ, ΝίοβΙαπι ηοδίΓυπι ηοη Γαίδδβ βπΒοίο) ΟΓΐΙιοάοχορ Ιΐιοοίο^ίβ 80- 
οίιπιίαηι. ΟυοαΛ άο^α ίρδαπι ουπι Ι.α1ίηί3 οοηοοΓάαΙ βΐ ηοη ίηοοη^Γπβ βοηιπκΐβπι ταΐίοηοδ βχροηίΐ ; 
^οΐϋΐη δυοΓϋπι είνίυπι πιβία, ςηοδ δυανίΙΟΓ αΙϋοβΓβ οοηαϋαΙυΓ, ρΓίΓ']η(ϋεϋδ οα ίιι ρλγΙ(3 ίη<Ιπ1^οΙ, ςιια αά- 
«ϋΙίοπΜη Γ€ρΓθ1>ίΐΙ ίη δγπι1)οΙο ΓαοΙαιη. ΙηΩρπιίοΓβδ Ιιίο ο'ιυδ ί^υηΐ Γίΐ1ίοηο?, ί|ΐιηιη υΐ ΓεΓιιΙαΙΙοηο Ιοπί^ίοή 
'ϋίίπ.Ό νίίΙβίΐηΙϋΓ ; ]ίΐπι βαπι ίηίΐβ οαΓρβ1)αΙ Βοδδαρίοη δ0ΓΪΙ)0Πδ (αρα(1 ΑΙΙαΙ. ΙΗ' €οιι$π)8.,\. Η, ο. 28, η. 5): 
ΙΙϊίτοι ό θεσσαλονίκης ούτος τψ Αατ(νων προσέχειτο δόγματι* το γαρ συμπέρ^^^μα άληΟΙ; εΤναι Ιδίοαξεν, 
1;ϋΰ/ίτο δε, τοΰτο δή λ6γ<5μενον, ύπερ όνου σκιάς, μη δδϊν μηδέ τάληΟή τώ Συμβολψ προσΟεΤναι. (« Οααη- 
ςααιη ΤΙιβδδΐΙοηίεβηδίδ ίβΐβ ίαΙίηοΓαπι άο^πιαίί αάΐιωδίΐ, οοηείαβίοηθηι οηίπι νοΓαιη βδδβ άοεβίαΐ, εοη- 
(βοάβϋαΐ τβΓο, ηΐ ίη ρ]:^Υ6Γΐ)ίο 681, (16 α8ίηί ιιιη1)ΓΑ| &5δ6Γ6η9 ηβςαβ υογα 6856 δ7ΐη1)ο1ο αιΐάεηάα. ») θα» 167 ΝΙΟΚΤ^Ε ΜΑΗΟΝΒΛ 168 

νβΓΐ)ίΐ ΓορβΙίΙ ΑΙΙαΙίυδ (ΟοηΙναΉοΙίχη^. ρ. 466, 467) υηα ουιη ϋΐίδ: Πράγμα μεγάλης εύλαβείβς τβ καΐ σοφίχς, 
δ'μοιον 6*1 τ:ς έλεγε μή δεΤν ττί/όρτ,σιαζεσΟα• τί,ν άλτ^θειαν. « Κοιη ΐϊΐα^ηδΒ ρΓοίβοΙο (Ιθτοΐΐοηίδ βΐ δαρίβηϋφ ! 
Δο δί άΐοθΓΟΙ, ηοη οροΓίοΓβ νοΓίΙαΙθίιι ριι]>1ίοβ ριτρίΐίοβη. » ΙηΠοίαδ Ιαιηεη ΐΓβ ηοη ροδδυπιυδ, Ιιαηο ϋίδ- 
ραΙαϋοιιβίΏ ΟΐΊτείδ ΐ6οΙθΓίΙ)υδ ηιαχίπιο <ιοεοπιΐΏθ(1&1&ιη Γοίοιυβ ίρδί ιιΐϋβιη α^ιηοάυηι Γυίδδβ. Ορυδ ΐρβυτη 
ΐΏβπΙο α Μαίο νοοαΙοΓ οραδ ^ρίδ^ϊυπι, ίη^'οιιϋ αευπιίηβ, ν6Γΐ)0Γυιη εορία, ηοη δίηβ τοηυ^ΐαΐβ Γ6(1υη(1αηδ, 
ίη ςαο ιΙυ^ΓηαΙίεα Ιιαχ εοηίΓονοΓδία δυηιηιίδ νίΓί1)ΰ3 βνοΙνΐΙυΓ &ο νβηΙίΙαΙυΓ, ςα® οοοαπιοηίοίδ άβηιυπι 
άθΟΓθΙίϊϊ ίΐβίίιιίΐ» ΓαΐΙ. 

IV. Νίΐηΐ ρΓίΡίοΓβα (ΐιίδο Αΐΐαΐίαδ {€οηΙνα ΙΙοΙί'ηιρ, ρ. 467 δος.) βχ (ϋαΐοξο δβχίο αΙΙβρανθΓαΙ βαςαβ ςυα; 
βχ Νίο<^ρΙιθΓθ Β1οπιηιί(1α {Πν. οτίΚ. Ι ρ. 6 δθ(ϊ ) άθίΙβΓαΙ, νυίδαίαπι βχίηάβ βδΐ ; άβ αηοΙΟΓβ ίρδο ΑΠίΐΙίηδ 
οΐίαπι ϋΐ<ΊΐΓί1)α (Ιο λίοίΊίδ § χ ^Μ&ϋ Λ'ου. ΙήΙΙ. ΡΡ Ι. VI, ρ. ιι, ρ. 12 δβς.) Όβ οοηβοηΒ. Ε€ϋΙ, ΟοοιιΙ, βί Οήεηΐ, 
1. Π, α. 13, η ϋ ρ. 705, 1)ο ΚυΙ)6ίδ ίη ΟίδδΟΓί. (Ιο Τΐιβορίιγίαοΐο, § 10, η. 77 (Ορρ. ΤΙιβορ1ι>'ΙαοΙί οάΛΌηοΙ. 
17ο4, ι. Ι, ρ. 40) οΐ Ι.β Ουίβη (ΌίδδοτΙ. Ι ίη ορρ. ^οαη. Οαπιαδε. § 43, ρ. 24, ΡαηορΙία αάν6Γ8υ8 $Μάτηα 
ΟτΒοοοηηη^ ρ. 323 δοίΐ•) ΐΓΠεΙανβιυηΙ. Γ^οπιυιη Ειη. Μαίαδ ΡΓθ1ο§υπι βάΙϋίΙυηαοηπινοΓδίοηβ Ι,αΙίηα (Λον. 
ΒίΙίΙ. Ρ Ρ., ι. VI, ρ. 11, ρ. 445, 446). Νοδ Ιιοβ (Ιίαΐοβοδ ν^^^π1αδ Ιααι ΡΙοΓοηΙίίη ίη οοά. Ι,αυΓοηΙίαηο, χχχνιι, 
η. 2, ρ1υ(. χχ.\ι (νίιΐο Βαη(1ίηϋ ΟαΙαΙ. Ι. II, ρ. 114) ίηπι Ώοπιοβ ίη εοά. ναΐίο. 1115, α1)ίί. 58 ν.ροδίάίαίοςοδ 
ρροΐο^υδ Λ Μαίο οθίΐυδ ΓβροπΙιιτ, ςυί ίη ίαυΓοηΙίαηο ΣΐηΙο (Ιίαίοςυπι Ι ροδϋιΐδ οδΐ. 8β(1 ηβαίιυηι βχθπι- 
ρΙαΓ ίηίο^τυηι (1θδεΓί1)βΓβ ροΐιιίηιυδ αΐίίδ ορεΓίΙίΠδ ίηίβηΐί εΐ Ιοπιροπδ 1)ΓενίΙαΙβ ρΓα?ρ6άίΙί ; ίΓΕ^πιβηΙα 
ίαπιεη ίηύε ρίαια εοΙΙερίπιιΐδ οχ δείιείΐίδ αηιίεί ευίυδά&πι Κοπιώ άθββηΐίδ ΙοευρΙβΙαΙα, ςυ», βΐίαηίδί ηβ 
ΙβΓίίαηι ςυίϋοηι ρποϋχί ορβπδ ραΓίοηι βχΐιίΐοηΐ, βΓϋ(ίίΙο Ιαηιεη ΙβεΙοιί άηχίηιοδ εοιηηιυηίεαη(!α, ςυί 
ίηιΐο ΙοΙίυδ οροτίδ εοπδροοίυηι αεειιιαΙίοΓοηι Ιια1)0Γθ ροίοδί. ΡοδδαηΙ βΐ Ηαε, ηί Γ&Πογ, ΓαΙηΓΟ ΗοΓυπι 
(ίί&Ιο^οΓυηι βάίΐοπ ηοηηίΐιίΐ ΓεΓΓβ δυ1)δί(1ίί, ΙίεεΙ ηοδ βαηι ίΐΐίδ ορβΓαπι ηαν&ΓΟ Ιιααά ροίηοππιυδ, Γ[υίΒ ίη 
νοίίδ ηοΐ^ίδ οΓαΙ. 

V. €οη(Ίϋ<1ίηιυδ1)ΓθνίΙθΓ αΓβίπηοηΙυηι (ΙίαΙοβΟΓαπι (1θδεΓί1)βηΙβδ, ΙίεοΙ ίιΐ ^ίιπ1 ίη ΝίεβΙδο Ργο1ο§ο δίΐ 
α(1υπιΐ3ΓαΙιιηι. ΤΓί1)ϋδ ίΙα(|αο ρΓίοπ1)ϋδ άίαΐοβίδ ΟτίΒοαδ δΐιαδ ργοΓθγΙ ο1)3οεΐ5οηβδ εοηίΓα ρΓοεοδδίοηβιη 
δρίπΐϋδ δαηείί οΐίαπι εχ Γίΐίο, (ΐυαδ ίαΐίηπδ δοΐίάε ρΙβΓοηιςυβ εΐ εορίοδβ ΓβίηΙαΙ. ΟυαΓίο άοίηάβ ίπια§ί- 
ηεδα ΡαΐΓί1)υδ α(11ιίΙ)ίΙα3 α Ι,αΙίηο βχρΙαηαηΙιΐΓ εΐ άε ρΓο^ροδίϋοηυπι ΕΧ εΙΡΕΚ ίη Ιιαε ηιαίειία «ςαίροΐ- 
ΙβηΙία ΐΓαεΙαΙπΓ. ΟαίηΙο Ιαΐίηυδ δυοδ ταΐίοηεδ η1)επυ8 εχροηίΐ εΐ αά ΡαίΓυπι Ιοδίίιηοηία Ιραηδίΐ, ςα» 
δοχίο (Ιίαΐοβο ρΐεηίϋδ Γείεΐ'υηΙυΓ. Οοηοΐιΐδίο Ιαηάεπι βδΐ, ίαΐίηοδ ςυίάεπι τεοίε εεηδερε δρίπΐυπι εχ 
ΡίΐίΓε ΚίΙίοΓίυο ρΓθοε(1εΓβ, ηιαίε Ιαπιεη δ>'ηι1)ο1ο νοοεπι ΡίΙίοςιηβ αάιΐίάίβδε. 189 ΟΒ ΡβΟΟΕΒδΙϋΝΕ βΡΙΗΙΤϋδ 8ΑΝ6ΤΙ. 170 α ι τον ΜΑΚΑΡΙϋΤΑΤυΓ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΓ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΝΙΚΗΤΑ τοτ Μαρώνειας 

ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΡΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΝ ΕΣΧΗΜΑΤΙΣΜΒΝΟΓ 

ΗΕΡΙ 

ΤΗΣ ΕΚΠΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 

ΤΑ ϋΡΟΣϋΗΑ• ΓΡΑΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΟΣ. ΒΕΛΤΙδδΙΜΙ ΜΕΤΒΟΡΟΠΤ^Ε ΤΗΕδδΑΙΟΝΙΟΕΝδΙδ 

]Μ€ΕΜ: ΜΑΚ0ΝΙΕΝ8Ι8 

8ΕΗΜ0ΝΕ8 ΥΑΕΙΙ 1Ν ΏΙΑΙΟΘΙ ΡΟΗΜΑ €0Ν8€ΜΡΤΙ 

ΒΕ ΡΚΟαΙίδδΙΟΝΕ δΡΙΗΓΓϋδ δΑΝβΤΙ. 

ΡΕΒδΟΝ^Ε : βΗ^ΕΟϋδ ΕΤ ΙΑΤίΝϋΒ 
(ΡΓΑ^ιηβηίΑ οοΙΙεοΐΑ ορβΓΑ ^. ΗΕΚΟΕΝΑΟΕΤΗΕΚ, ίη \^ίΓθθΙ)αΓ^θηΒί υαίνθΓβίΙαΙθ 8. Τΐίθοί. ρΓοΓβββοηβ.) ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ (4). Α 

Ό μίν σκοπός του λίγου συζιίτ/^σι; καί τ^νεξέτα- 
τ.ς ΤΛζ: τζς του άγιου ΙΓνεύματο; έκτιορεύσεω;, και 
λ;#3ΐ; τζς μέσον ήμων και τών Λατ{νων αμφιβολίας 
τερΐ του τοιούτου ζητ/ματος, προς άναίρεσιν άφο- 
ρώσι ττ,ς έκ τούτου γενομένης άμφοΤν οιαστάσεως. 
Ό οε γαρα-χ,ττ^ρ διαλογικός, πρέπων τ^ι λεπτολογί^ί 
τών οεομένων άχρί^ίτζίρας συσκέψεως ζητημάτων, 
Χ2• μ£Α'.στ2 ττ» περί τών εκκλησιαστικών δογμάτων 
ΤΛεξετάσει άρμοδιώτατος, και προς είίρεσιν της 
έληθ&ίας τοΤς μη έρ{ζειν έθέλουσι χρησιμώτατος 
κιΐ α»/αγκα•ο'τατος• διό και τών μεγάλων διδασκά- 
/ίϊΐν τίνες τώ τοιούτψ εΤοει του λίγου έχρήσαντο* 
Τι δε του διαλόγου πρ()σωπι, 6 Λατίνος καί 6 Γραι- 
κός• Ικατέρω*/ οΙ τούτων 6 λίγος Ισοποίλτ^ς τε καί 
'-'^ούναμος πλάττιται, τό μεν καί δια την 6ποκειμέ- β 
*7,> Ιίλην ως της υποθέσεως μήπω πρίτερον έξετα- 
ϊ^ίίσης τε και τμηΒβίσης συνοδικώς, κάντεΰθεν 
ι/^ιύσης ίσ*/ί>ν ου μικράν έξ έκατίρων μερών το δΐ 

(1 ί ΝοίΗ ΙΏ&Γ^. οοά. 1. : Τουτί έστι το προοΕμιον 
τώ•# οπισ^ίν διαλεκτικών λίγων του μακαριωτάτου 
μητροπολίτου Θεσσαλονίκης καί γεγννίτος χαρτοφύ- 

[α] ΝαΠβιη Ιααο άβ Ιιαο εοηίΓονβΓβία βάίίαιη άβΩ- 
ηίιίοοβιη ίιιίδββ ΓβοΙβ βίαϊαϋ ΝΐοβΙαβ. ΕΙ Ιαιηβη 
^Γίκί ]&ιη (Ιυάοιη ΙιβΒΓβϋεοβ άίχβΓ&ηΙ 1.&Ιίηο3 δρί- 
η(ιιπιδ. βχ ΡαΐΓβ ΡίΗοφίβ ρΓΟΟβάβΓβάοοβηΙββ.ΟΓ. 
]ο &ηι ΐΡτη Οΐιίίαιη Ερίιββιηαιη ιηβίΓοροϋΙαπι δφοαίί 

Ρατηοι.. βκ. ΟΧΧΧΙΧ. ΡΠΟΕΜΙϋΜ. 

Ι.ί1)η 5θορυ3 68ΐ (ΙίδςυίδίΙίο βΐ άίδραΐαϋο άβ δρί- 
ΓΐΙυδ βαηοΐί ρΓοοβδδίοηβ, αο δοΐυΐίο β^υ8, (^ιιβθ ίηΙβΓ 
ηοδ αίςυβ 1.αΙίηοδ βδΐ, &ίη1)ί§αΐ1&1ίδ άβ Ιιεο ςτιοθ- 
δΐίοηβ, α(1 βχδΐίη^'υβηάπιη (]αο(1 Ιιίηο βηαΐυιη βδΐ 
υΐΓίαδ(|αθ (ϋδοΐάίαπι Ιβπίίθη^ οΐ Γβδρίοίβηδ. Γοηηα 
νβΓΟ ^ία1ο§ί 6δΙ, αίροΐβ δυΙ)Ιί1ίΙαΗ ςαοΒδΙίοηαιη 
αεηΙίοΓβ (ΙΐδοβρΙαΙίοηβ ίικϋςεηΐίυιη ιηυΐΐο αρϋδ- 
δίιηα, αίςυβ ίηνθηίβικίεβ νεπίαΐί ίηΙβΓ βοδ, ςυι ιηί• 
ηίιηε οανϋΐαπ νοίαηΐ, ιι1ί1ίδδίιη& αρρπιηβςιιβ ηβ- 
εβδδαπία.ΟααΓβ βΐιηαςηοηιιη ηααςίδίΓΟΠιηιηοηηιιΙΗ 
Ιιοε δβΓίηοοίηαπάί ςβηβΓβ ιΐδί δυηΐ. ΟιεΙο^ϊ ααΐβιη 
ρβΓδοηο) δυηΐ Ι^αϋηυδ οΐ Οροίοαδ. ΗοΓαιη ηΐΓίτίδςιΐθ 
ΟΓαΙΐο ραπδ ροηάβπδ νίηυπκιυβ οοηί1η|ζί(ιΐΓ, 
ρρορΙβΓ ρΓοροδΐΙαιη ηβιηρβ ιηαΙβίΊαιη, ςυία γ68 
ηοηάαιη δ&Ιίδ ΓαβΓίΙ ρβΓρβπδα ηβςιιβ δγηοάίοο άβ* 
ΟΓβΙο (Ιβείδίΐ (α) ; αίςυβ ο1) ίά ηοη Ιβνβ βχ ηίΓαςυβ 
ραΓίβ Γθ1)αΓ ΓβΙίηβαΙ. ΕΙ Ι.α1ίηυδ ςτιΐάβηι τηοΓΟ βαο 
ηοη ραΙίΙιΐΓ δβ γϊάβή ΑΓ^απιβηΙίδ νίείαπι ; δβά οιη- λακος της Μεγάλης εκκλησίας κυρου Νικιξτα του 
Μαρωνείας τών περί της έκπορεύσεως του άγιου 
Πνεύματος, ών τα πρίσωπα Γραικός καί Λατίνος. 

χηι, άβ δβραΓαϋοηβ, ςα» ηοηηίδί οϊ) ΙΐΦΓβδίη βνί- 
άβηΐβπι βΐ δχηοάίεο 3αάίείο εοπ)ρΓθ1)αΙ&ηι ΗοΐΙα 
ΓιαΙ, άίδραΐαηΐβπι αραά Μ&ΐααι, 8ρΐοίΐ€ρ. Κοτη, %. 
VI, ΡΓίκΓβΙ. ρ. 47 δβ(ΐ. 171 ΝΙΟΕΤΛ; ΜΑΙ10ΝΙΙίΝ3Ι8 <73 ηίηο δυρβποΓ 085β νυΐΐ ; βΐ 51 ςυαικίο βί νίοΙοΓία Α. ^'^^ 5**1 "^^^ ίθους έστι του Λατίνου τ6 μή άνέχεσθαι ηοη 651 Γαοίΐίδ, οβΓνΐοβπι ηίΙιΠοιηίηαδ βηςϋ,θίοαιη 
ίαδία ΙοςαίΙαΓ, αΙ)ΐιπ(1αΙ(]υ6 &ιη1)ίϋθ5β ΟΓ&ϋοηίβ 
οδίβηΐ&ϋοηβ (5), ηβ ίοΓίβ 6γ£βοο δαρίβηΐί» ραίιηαιη 
06(ΐ6Γ6 νΐάβαΙοΓ. 6Γ8θοα5 ρο3ΐΙιίηο, τιΐιηοάβδίί» 8αβ 
δρβοΐιηβη βάαΐ, δροηΐβ ιηαΐΐα οοηοβάϋ, βΐ ιηίΙίοΓβ 
ιηβηΐβ &ο ^α(1^^^ο ββηηοαβιη δαύτη τηοάβΓ&ΙιΐΓ ; 
οδίβηάβπδ δοίΠοβΙ, δβ ηοη ΰοηίβηάβηάί, δβά νβπία- 
Ι6πι ητίΦΓβηάΐ δίαάίο (Ιαοί ; ^ανοδςυβ ίπιίΙαΙαΓ 
ραΙδΒδΙπΙαδ (αΐΐιΐβίαδ), ςηί δβ δίηιαίαηάο ΐη ^βηηα 
ρΓθοαπι1)βΓβ, ]απι 3&πΐ(ΐα6 οαδαΓΟδ, αάνβΓδ&ποδ 8δΒ- 
ρβηηπιβΓο νίοβηιηΐ, δβςαβ οοηδίποΐοδ Ωη^βηάο 
ίΠοδ ροϋτΐδ ΐΓΓθΙίνβηιηΙ αο 5υ1)ν6Γΐ6ΓαηΙ. δβά αρ- 
ρήπιβ ηηυδςαίδςιιβ ρΓορπα βχροηίΐ αΓ^υηιβηΙα 
(ρπηείρία) ; 6Γ»ουδ δοϋίοβΐ &(1 £ΐ1)δυΓ(1απι οοπιρβί- τον ήττονα λόγον εχειν δοκεϊν, άλλα νικφ; οΓον έφίΕ- 
σθαι, χβΐ έν οΤς ούχ Ιστιν ευχερές βύτψ τλ νιχ^, 
και ύψαυχενεΤν ώσπφεί τψ λ6γψ γαύρου μενον κβί 
δτι περιττές έστι τα ές λ<^ους φιλοτιμούμενος έπι- 
δείκνυσθαι, ϊνα μή άπολείπεσθαι κατά σοφ{αν δόξει» 
του Γ^αϊκοΰ• το δΐ ίτι 6 Γραικός αυθκ δι' ενδει- 
ξιν μετριοφροσύνης εκών ύφίεται τά πολλά κα' επι- 
εικεστέρα (2) φροντίσει χαί κρίσει τους λ(5γους οίκο- 
νομών, και δεικνυς, ως ου προς Ιριν αύτψ ό λόγος, 
άλλα προς άλΐ^θειαν ή σπουδή• μιμείται δέ και τους 
περί τάς παλαίστρας δεινούς, ο1 τους αντιπάλους 
προσχι5μβτι του δκλάζειν και μέλλειν δσον ήδη κατα- 
πεσεΤν πολλάκις ένίκησαν, και το συμποδισθηναι 
πλασσόμενοι μάλλον εκείνους συνεπόδησαν και κατ- ΙβΓβ ηίΙίΙαΓ 1.αΗπί ΟΓ&Ιίοηβηι ; πιυΐΐαςηβ α1)5ΐΐΓάο- λ έβαλον πλην έν πρώτοις μεν έκάτερος εκτίθεται τάς 
ΠΙΠΙ αρρβΓβηϋα, αΙ)8ΐΐΓάαπι άβηιοηδίΓαΓβ εοηαΙαΓ ^δίας αρχάς• και 6 μεν Γραικός εΙς άτοπον ίίγειν 

πειράται τόν του Λατίνου λ6γον, και διά πολλών των 
φαινομένων άτοπων ^οπον αύτοΰ τήν δο'ξαν δει- 
κνύειν επιχειρεί* & δΐ τά ίτοπα λύειν (3) επείγεται 
καΐ δείκνυσιν, ώς ή ουκ ίστιν άτοπα τά έπαγ<5μενα, ί{ 
ούχ Ιπεται τψ Ιαυτοΰ δύγματι* εΤτα και είς τον διά 
παραδειγμάτων εικονισμόν είσβάλλουσιν δμφω* συν- 
ήθης δέ και ούτος 6 τρ<5πος τοις 66θλ<5γοις του λόγου 
(4)• και ό μεν έξ εΙκόνων κκι αναλογίας τά της 
έκπορεύσεως του Πνεύματος υποδείκνυσιν* ό δΐ 
των εικονισμάτων Ινια μέμφεται και άντιπαρίτί- 
Οησιν ίτερα δήθεν καταλληλότερα (5)• και ό ΛατΤ- 
νος αυΟις μιμείται τον Γραϊκόν, και τά μεν μέμφε^ 
τα ι, τά δ' Ιαυτοΰ μάλλον προσφυέστερα δείκνυσιν. 
Έπί τούτοις και διαπορητιχώτερον ποιούνται τόν ίΙΗυδ δβηΐέηΐίαηι, ςαί νίοΐδδίπι αϋδαΓάϋαΙβδ ίΐΐαβ 
άίίίΙαΓβ δαΙ&§ϋ οδίβηάίΐςαβ, ααΐ ηβςααςυαπι βδδβ 
&1)5ηΓάα, ςη» ο1)3ίοίαηΙαΓ, ααΐ βα βχ άοςπιαίβ δυο 
ηοη οοηδβςαί. ΟβίηιΙβ αά ίπια^ηυηι βζβπιρία υΙβΓ- 
ςαβ ΐΓαηδϋ ; ηαηι βί Ιιίο οοηδαβίυδ ΤΙιβοΙοςίδ ογ&- 
ϋοηίδ βδΐ πιοάτίδ. ΕΙ Ι^Ιΐηαδ (ΐαίάβπι βχ ΐπια^ίηυηι 
αηαΐο^ία ςα® αά δρίπΐυδ ρροοβδδίοηβπι δρβοΐαηΐ 
ίηδίηυαί ; αΐ βΓβθουδ ίηιαςίηβδ ίδίεΐδ ρείΓΐίηι νϋυρβ- 
Γα(, ρ&Γΐίπι αΐί&δ ηια^ΐδ οοη^Γυαδ οοηΐνα οΙ)]Ϊ6ί( βΐ 
ΓβίΓΟΓδυπι ίηίοΓςιιβΙ. Υίοίδδίπι βΓΦΟιιηι ίπιϋαΙοΓ 
1.&ϋηα3, ίπια^ίηβδ ίΐΐίαδ τοδραβηδ βΐ δυαδ ρο(ίυ9 
αρϋοΓβδ άβπιοηδίΓοηδ. Ρθ8ΐβα(1αΙ)ίΙαηΐ6δ 3,άηΐ0(1υπι 
δβΓΠίοηβπι ίηδίϋυυηΐ, ηιυΐαοςαβ απι1)ί^ηΙ, άυπι 
(ΙίίΓιοηΙΙαΙβδ δοΙνβΓβ ηβςυβιιηΐ ; αίιιηΐ Ιαπιβη βί ΟδΙβηάυηΙ, οοηίΓΟΥβΓδίαηι αίππιςιιβ οοηδίδΙβΓβ ηοη ^ λόγον και άνταπορούσιν αλλήλους, λύειν τά βπορβ 

" μή δυνάμενοι και δεικνύντες δ'τι αΐ εκατέρωθεν 
άπορίαι συμβαίνουσιν, ου διά το του προβλήματος 
άτοπον ή άδοξον ί{ αδύνατον (ούδΐ γάρ Λν συνέβαιναν 
εκατέρωθεν), άλλα διά το του θεολογουμένου ύπερ* 
φυές• καΐ τελευταΤον, διά μαρτυριών άλλήλοις 
συμπλέκονται• και τάς μίν οδτος, τάς δ* ούτος ώς 
μαχομένας άντιπαράγοντες, τήν έναντιοφωνίαν των 
αγίων διθβσκάλων αιτίαν της αλλήλων παριστώσι 
διαμάχης και διαστάσεως. ΕΤτα συμβιβάζουσι τάς 
μαρτυρίας• καΐ οΰτω καί αυτοί, ώς το ^ν φρονοΰντες, 
λοιπόν άλλήλοις συμπείθοντα• 6 μίν μαθών έχ 
τών αγίων Πατέρων δεϊν άναγκαίως εΤναι μηκέτι 
έν τψ άγίψ συμβόλψ συνεκφωνείν το έκ του Που• ρΓορΙβΓ αΐίςυαηι ρΓθ1)ΐ6πιαΙίδ αΙ)δαΓ(1ϋ&Ιβπι, νβΐ 
ςυία ΐά δΐΐ ίηνβπδΐπιίΐβ ααΐ ΐηιροδδί1)ί1β, δβοηδ βηίπι 
ηυηςααπι οοηοοΓίΙαδδβηΙ (£), δβά ρΓορϊβΓ άίνιηοί 
Γβί 8υΙ)1ίηιΐΙαΙβηι ηαΙυΓαηι ΐΓαηδεβηάβηΙβηι• Ρο- 
δίΓβπιο ΙβδΙίηιοηϋδ ίηΙβΓ δβ άβοβί'ΙαηΙ, αίςηβ α1ί& 
ίαΐίηαδ^ αΐία βΓοοοαδ, Ιαηςααπι ραςηειηΐία, 5ΐ1)ί 
ορροηαηΐ, βΐ δαηοΐοηιιη πιαςίδίΓΟΓϋπι εοηίΓαπα 
άίοΐα οαυδαπι βδδβ αίαηΐ (ΙυαΓαηι ραΓίίυπι οβΓίαηιί• 
ηίδ αίςαβ άίδοίάϋ. Εχίη ΙβδΙΐηιοηία ίηΙβΓ δβ οοηίβ• 
πιηΐ βΐ οοηοίΐίαηΐ ; δΐοςαβ ίρδΐ ραηΙβΓ εβη υηαπι 
ίάβηιςηβ δβηϋβηΐβδ ίη οοηοοΓάίααι οοηδρίΓαηΙ, 
αΙΙβΓ ((2) ςαίάβπι βιΐοοίαδ βχ δαηοΐίδ Ρα1π1)ΐΐδ ηοη 
οροΓίβΓβ ΐη δαηοΐο δγαιΙ)ο1ο ρΓοηυηΙίαΓβ δίπιυΐ 

Ύβτ\>Β. €χ ΕίΗο ; ΐίΜατ \ονο ρβΓδυαδυαι )ια1)βηδ, ηοη * ^'ε πεισθείς μηκέτι καλεΤν αυτόν έτερόφρονα, ώς 

ϊρο- Ο "^ί^ ^5 προθέσεως παρά Λατίνοις, καΐ της διά «βρ• βδδβ ίρδυπι ΙιβΙβΓοάοχαπι άίοβηάαπι, ςυαηι ρΓίορο- υ '''**• *ς ^ψνυβ-ββ-οίίί παρζ Λατινοις, και της 

δίΐΐο Εχ αρυά Ι,αϋηοδ βΐ ρΓοιροδίΙίο ΡβΓ αραά ηθ8 ήί^^^ έχούσης ούδεμίαν διαφοράν έπΙ του Που. 
(βΓΦΟοδ) ηηΐίαπι, &(1 ΡίΗιιπι ςαοά αΙΙίηβΙ, άίϋβΡβη- 
ϋ&πι 1ι&Ι)βαη( (β). 

(2) Ι,ΕαΓ. έπιειχεί(|ΐ. δίπιρΙίοίΙβΓ : ηΐ08. 

(3) ίααΓ. διαλύειν. (5) Αραά Μλϊοπι : καί άλληλότερα. Εααίάβιη Ιββί 

(4) δίο Ι,αηΓ. Μαίυβ οπιΗΐϋ του λόγου .βΐ νβΓίίΙ ιιΐ βυρΓα. ^ (6) Ιηιο Ιιοο ίρδυηι νίΐίο νβΓίίΙ ΝίοβΙβΒ ΕΙΙιβηαηυβ 
ηο8ΐβΓ 1ί1). III, 19 : ϋηάβ ίΐδι, ο βρίΒοορβ, ιτηρβΗοΒβ^ 
νοα$ οοηΐίηυαία βάηάαΐ βίο. — Μαίιΐδ. 

(ο) Εςαίάβηι πιαίΐβπι : 8€€ΐι$ βηχτη ηοη αΙΓ^ηΙνα^ηβ 
ρανίβ αοοίάετβηί νβΐ Τ€8ΐι1ίαν€η1 ; ηίπιίΓαηι νοοβ συμ- 
βαίνω υΐ ραυίο αηίβ αοοβρία. (ά) ΗίΒο αά βπΒοηιη ΓβίβτΙ Μ&ίυβ, δβςαβηΙΐΛ &ά 
Ιιαϋηυπι. ΟοηίΓαπααι πιίΐιί ρΓο1)&ΙυΓ. 

(β) \ίάβ οαρίΐυίαπι ΟΓΦοβ αΠθ£;αΙϋπι & Μ&ίο. 
8ρίοίΐ€θ. Εοιη. Ι. Υί, Ργ8βΓ. ρ. 28, ρερί τής ΕΚ χ%\ 
ΔΙΛ, Οτι ισοδυναμοΰσιν. 113 ΏΕ ΡΗΟΟΕδδΙΟιΝΒ δΡΙΚΙΤϋδ 8ΑΝ0ΤΙ. 174 ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ. οίΑΐ,οαυδ ρκίΜϋδ β'. ΓΡ. Φ^ρε δη, ώ ΑατΤνε, το έριστικόν και Φΐλ(5- \ 
νκιχον ώς τ^ ευρέσει της αληθείας έμπ(^§ιον μακράν 
Ιβυτών άπο^βίψαντες, τ^ περί της του αγίου ΙΙνεύ• 
μχτος έχ^ορεύσεως ζήτημα, περ^ 6' και 8ιαφερ6- 
μ£θ3, μετά του αγίου Πνεύματος συνδιασκεψώμεθα. 
Χρεών γαρ, εΐπερ εΤναι βουλόμεθα του αγίου Πνεύ- 
ματος άληβινοι λατρευτά! και προσχυνηταί, και 
έν άλλοις μεν απασιν αύτ^ τ6 Πνεύμα το αγιον 
ι«ΐχαλούμενο( εχε'.ν οδηγών εΙς την της αληθείας 
«Αρε^'.ν χα* καταληψία, μάλιστα δε έν τοις τ.ζρΐ 
αύτοΰ τούτου λ<5γοις, δτι τε πλείων έν ταΤς περί 
βεοΟ ζητήσεαιν ή δυσχίρεια• θεός δΐ αληθινός, 
χα*, το ΙΙνεΰμα Πατρι και Υΐφ συμπροσκυνούμενον 
•»ς όμοφυες χαι συνδοξαζ'^μενον, και οτι, τα έαυτοΰ 
γινώ^χον αύτο χαΐ μ^νον μετά Πατρός και Γιου καΐ 
τα βάθη του θεοΰ ερευνών (6), οιδεν έκκαλύπτειν ρ 
•ίς χαι 6τι χα'. δσον χρεών. Τούτο δέ ούχ έ'σται τοις 
έριατιχώς άντιλέγειν έθέλουσι* πο^ρω γαρ των 
^Ρ'.ατ'^^ών άντιλογιών 6 τεαρά (7) του Πνεύματος 
^τιαμ^ς. 

ΑΑΤ. Άγβ (8), ώ ΓραϊκΙ, φιλαληθώς, ταυτόν δΐ 
εΐχείν, φιλοθέως• αληθής γάρ ό θεός και θεός 
■λήθεια χαι έκ θεοΰ πααιν ή αλήθεια. Ποθώ γαρ 
την χέρι τούτων ζήτησιν καΐ έκ πολλού ταύτην 
ώδ'νω ττ,ν συνεζέτασιν. *ΕλΟοι δέ ήμΤν ό Παράκλη- 
τχ, τ6 Πνεύ;ια της αληθείας, και εύοδώσοι τόν 
λ^ον τρέπον εΐ; ευθείαν τα σκόλια (9) ως Πνεύμα 
ε^βες (10) έν τοις τών πιστών έγκάτοις έγκαινιζο- 
|ΐΐνον χαι πληρούν τάς έλλειπτικάς της γνώσεως 
^ίραγγας, χαΐ λείας ήμιν άπεργαζ6μενον τάς τραχείας 
•δούς(ΙΙ)• ε 

ΓΡ. Κοινή μέν ήδη άμφοΤν ή ευχή και εις ό 
σχΑΐός, ή έπϊ τ^ προχειμέντ[^ συσκέψει ζήτησις της 
■ληΦΐίχς χαι ευρεσις* λοιπόν δΐ άρκτέον τού έγχει- 

ρήαχτος. 

ΑδΤ- Άλλα πρ(5τερον βραχέα τινά περ•. τών έπΙ 
ττ.ς έγίας Τριάδος δογματιζομένων και λεγομένων 
^μ•ν ώς έν προθκωρίαις διαληψόμεθα* εξει γαρ 
15^ ταύτα ^οπήν ού μικράν προς τήν τού λό- 
χη ^^όδ^ι>σιν, και μάλλον εΐιζιρ εΤεν ταυτι κοιντί 
ΧΛομολογούμενα• τό τε γαρ συν^δον ταΐς κοιναΤς 
ή;ιών όμολσγ(αις και τό άπ^δον ^ν τοΤς έξης λ<5γοις 
ίψ/Λ ούτως διαγνωσθήσεται. Δει γαρ ταΐς άρ-'/ηχΐζ 
ημ,γα^ϋ'Φ τα λεγόμενα, και δ μίν συμφωνεί, τούτο 

(•; Ι εοΓ. II, 10. 

(7) Ιλώτ : ιηρί. 

Ρ) Οοά. V : Αίγ• ; ίοΓί. λιγιις. 1 . ΟΗ. Α§6 3αιη, ο Ι.α(ίη6, οοηίβηΐίοηβιη βΐ 1ί- 
Ιί^αηάί ρηιπίαιη πΐροΐβ νβηΐ&ϋ» ίηνβηίβικίββ ίιη• 
ροιϋιηβηία ρποουΐ α ηο1)ί8 οηιονοηΙβΒ, ςαΦβΙίοηβπι 
άβ ρΓοεβΒδίοηβ δρίΓΐΙαδ Βαηοϋ, βίΓοα (^υατη &1> 
ίηνίοβιη (ϋδδβηϋιηαδ, ααχίΗαηΙβ δρΐπία βαηοΐουηα 
δίιηιιΐ ρβΓρβηάαιηυδ. ΟροΓίβΙ βηίιη,βΐ νοίαιηυβ 6556 
νβΓΪ δρίηΐυδ δαηοΐί α^0Γ£ΐΐ0Γ65 βΐ οαΙΙοΓββ, Ιιιαι ίη 
Όΐηηί1)ΐΐ5 αΐϋδ ίρδτιιιι δρίηΐυιη ΒοηοΙιιιη ίηνοεαΓ6 
ίρβαπιςιιβ νίίβ (Ιυοβιη Ιια1)6Γθ αά νβπίαΐβιη ίηνβ- 
ηίβη(1&ιιι βΐ ίηΐβΐΐί^βηάαιη, Ιαπι πιαχίιη6 ίη Ββηηο- 
ηίΙ)α5, ςυί άβ ίΠο ίρΒΟ ΙιαΙ^βπΙτίΓ, ςυία βί πι&]ογ 
65ΐ ίη ςη£Ρ5ΐίοηί1)α8, ςυ^Β (16 060 β^τιηΙ,άίΓΟουΗαβ* 
Ββιΐί^ ααίοπι νβΓυδ βΐ δρίπΐϋδ βαηοίτΐδ βδΐ οαπι ΡαΐΓβ 
βΙΡίΙΐο δίπιυΐ α(1θΓαΙιΐ3 ηΙροΐ6 63αδά6ΐη οοηδΟΓδ ηα- 
ΙαΓ8θ 6ΐ δίιηυΐ ^ΙοπΩοαΙαδ ; βΐ ςιιία ίρδβ γ65 βυαβ 
εοςηοδοβπδ,βΐ ςυίάβιη δοΐιΐδ οαιη ΡαΐΓβ βί Ρίΐίο, βί 
δΟΓαΙαηδ ρΓθΓυη(1α Πβί ηονίΐ ΓβνβΙ&Γβ 0[υί1)α5 θ( 
ςηαηάο βΐ ςυαηίαιη οροΓίβΙ ; Ηοο νβΓο ηοη βνβηίΐ 
ευ πι ϋδ ςυί εοηΐ6ηΙίοηί3 5ΐα(1ίο εοηίΓαάίουηΙ : ρΓΟ- 
οαΐ 6ηίιη α οοηίβηϋοδίβ οοηίΓ&(1ίοΙίοηί1)ΐΐ5 &Ι)β8( 
δρίπίαδ ίΠαηιίηαΙίο βΐ ίΠυδίΓαΙίο. 

ίΑΤ. Α§β, ο βΓδθοβ, α[ηοΓ6 νθΗίαΙίδ, βίνβ ςυοά 
ίάβπι βδΐ αιηοΓ6 Πβί (νβΓδχ βηίπι Πβιΐδ, 6ΐ Οβιΐδ ββ* 
νβηίαδ βΐ οχ Πβο νβπίδδ οιηηίΐϊυδ νβηίΐ). ϋβδί- 
άβΓΟ βηίπι (ϋδςυίδίΐίοηβπι άβ Ιιαο ιηαΙθΓί& βΐ 3211η- 
άυάαπι νβΐιβιηβηΐί άβδίάθπο αηΐιβίο Ιιαηο άίδοβ- 
ρΐαΐίοπβπι. δυρβΓνβηίβΙ νβΓΟ ηο1)ίδ ΡαπΛοΙβΙαβ, 
δρίπίαδ νβΓίΙαΙίδ βΐ δβηηοηβπι 1)βηβ άίπ^αΐ, νβΓ- 
Ιβηβ ρΓΕνα ίη (ΙίΓβοΙα αΐ δρίρίΐιΐδ Γβοίιΐδ ίη νίδοβη- 
1}υ3 ΩιΙβΙίαηι ίηηοναΐαδ 6ΐ οοπιρίβηβ βχ&ΐΐαηδςαβ 
άβΠοίβηΙβδ ηοίΐΓίΒ οοςηίΐίοηίδ ν&Πβδ, αδρβραδ ηοΜβ 
νίαδ βΓΠοίβηδ ρΐαηαδ. 

Ο Β. Οοιηπιιιηίδ ]απι βδΐ ηΐήϋδςαβ ηοδίΓηιη ρΓβ- 
οαΐίο, 6ΐαηυδ ίάβπιςαβ δοοριΐδ, νίάβΐίοβΐ νβηίαΐίβ 
ίηςαίδϋιο οΐ ίηνβηΐίο οίΓοα ρΓοροδίΙαπι ςηβθδΐίο• 
ηβπι. ^αηι βρςο τβιη α^^ΓβάίαπιυΓ. 

ΙΛΤ. δοά ρηαδ ραυεα ςαβάαπι βχροηαπιιΐδ βΐ 
ρβΓρβηάαπιαδ άβ ϋδ ςυββ οίΓοα β&ηοίαπι ΤήηίΙ&Ιβπι 
άο^ιηαΐίεβ βίΤβπιηΙαΓ βΐ ρΓββάίοαηΙιΐΓ, νβΐυΐί ρΓβΒ- 
&πι1)α]α άίδοβρί&ΐίοηίδ ; ΙΐδΒΟ βηίπι ΓοΓί&δδβ Ιιααά 
βχί^ααπι ροηάιΐδ 1ια1)β1)αηΙ αά ίΠδίη 1)βηβ αρίβςυβ 
άίπ^βηίίαπι, ρΓβΡδβΓίίπι δί οοπιιηαηί Ηίο δαΙΓΓΟ^ο λ 
ηο1)ί5 ίαβηηΐ οοηοβδδα ; δοίΐίοβΐ Γαοίΐίαδ Ιιοο ραοΐο 
Ιυπι οιυο(1οαπιοοπιπιιιηί1)α8 ηοδίπδ οοηΓβδ8ίοηί1)α8 
οοηδοηαΙ,Ιαπι ςηο(1 αϊ) ΐΙΙίδ άίδδοηαΐ ίη 8βςαοηϋ1)υ8 

(9) Ιδα. XI., 4. 

^10) ΡδΛΐ. ΙΛ (Υαΐβ. Ι..) 10. 

[Ι1)ΐ8&. 1.0. 175 ΝΙΟΕΤΛ ΜΑΚΟΝΙΕΝ818 η• ΓΡ. Ευ λίγεις• τάξεως τ« γάρ αρίστης τουτι, χλΙ 
ιτρός τήν της αληθείας διάγνη>σιν ού μιχρ^ σ'^μβαλ- 
λομενον. Το γάρ έπόμενον ταΤς άληθέσιν ά,:;χβ"ϊς τε 
Χϊΐ ύποθέσεσιν πάντυ)ς Αοί αυτό αληθές έστιν τ6 
δι μ2χ($μενον χαι έναντιούμενον τουναντίον ψευδές* 
χα ι δή ποιητέον ούτω. 

ρ\ ΛΑΤ. Φράζε μοι τοίνυν* φ{|ςεΤναί τίνα ττ^ Τριάδι 
ουσιώδη χα ι φυσιχά ; 

ΓΡ. Φημί* χαι γάρ χαι ούσίαν χα ι φύαιν, χχν ζίΐίίρ 
ούσίαν χα• ^ύσιν τ^ ε?ναι αύτ'ζ. 5βΓΠΐοηίΙ)α5 άίβοβπιβΙυΓ. ΟροΓίβί βηίπι ρπηοίρϋβ χ γνήσ•.ον εΤναι λογίζεσθαι, Β δΐ άπάδει, τούτο ώς ν<5θον 
οοηοοΓ(1βηΙ ςαβΒ άίουηΙαΓ, βΐ ςαοά οοηοοΓάαί, Ιιοο χαι μαχ^μενον άποπέμπεσθαι. 
ςβηυίηυιη 685β εβπδβ&ΙυΓ ; ςαοά νβΓΟ άίβεοΓάαΙ, ία 
νβίαΐί 3ραπυΐΏ βΐ Γβριι^η&ηβ Γ63ίεί&ΙυΓ. 

βΒ. Ββύίβ άΐοίδ. Ιά οηίιη ορίιηιαιη ΟΓάίηβιη 
άβοβΐ βΐ Ιιαιιά ραυοα οοηίβΓΐ α(1 νβΓίΐΕίβιη άί^ηο- 
90βη(1απι. Οαοά βηίπι βχ ρπηοίρϋβ βΐ βαρροδίΐίοηί- 
1)113 νβΓίδ οοηδβςυίΙυΓ,ίά ίρδαπι οιηηίηο νβΓαιη βδΐ; 
οοηίΓα ςυοά ίρδίδ αάνβΓδαΙαΓ βΐ Γβρυ^ηαΙ, ίαΐδαιη 
6πΙ : δίο ίΐαςυβ ίαείβικίυηι. 

2. Ι.ΑΤ. Βίο ίβίΙαΓ ιηίΐιί : αίβηβ οβββ ΤπηίΙαΙί 
(^ηβθάαιη βδδβηΐίαΐία βΐ ηαΙτίΓ&Ιία ? 

6Η. Αίο, βαιη βηίπι βΐ ββδβηϋαπι βΐ παίαραπι 1ι&- 
1)6Γ6 οοηδίαΐ, ΙίοβΙ δαρΓ& ββδβηΐίαπι βΐ βαρΓα ηα(α- 
Γβπι δϋ β3αδ βδδβ. 

Ι.ΑΤ. Εαάβπιηβ βδδβ βΐ&ΐηίδ βδββηΐί&ιη βΐ η&Ιπ- «^ ΛΑΤ. Ταυτά δΐ ούσίαν χα^ φύσιν, ή &τ€ρα ; 
Γ&πι, &η άίνβΓβα ? 

6Κ. Εαάβπι οπιηίηο. ΙΙα βηίπι άοοβηΐ δ&ηοΗ 
ΡαΐΓβδ (/). 

Ι.ΑΤ. Ουίά νβΓΟ ? Νοηηβ βΐ ΙιγροδίαΙίοα ςαβΒά&πι 
άίοίδ ίηβδδβ ΤηηϋαΙί βΐ ρβΓδοηαΙία ? 

6β. ΕΙ 1ΐ8Β0 αίΩΓπιο. δτιηΐ βηίπι ίη βα ΙιγροδΙ&δβδ 
βΐ ρβΓδοπδθ, ΙίοβΙ δαηοΐα ΤπηίΙ&δ δϋ δίηβ ηοπιίηβ 
βΐ βαρβΓ οπιηβ ηοπιβη. Ναπι δπρΓα οπιηβπι τβπι βΐ 
οο^ίΐαϋοηβπι βΐ (ΙβηοπιίηαΙίοηβπι βδΐ; δυρβΓάίνίη» 
ΟίνίηίΙαΙίδ δαρβΓ οπιηβπι βχδίδίβηΐίαπι βχδίδίβηΐία, 
δίνβ, ιιΐ πια^ίδ ρΓορπβ άίοαπι, δΐιρβΓβχδίδΙβηΙία ; 
ΑΐΙαπιβη βΐ βδδβηΐία οΐ η&ΙΠΓα τιηα β( βα^βπι &1ς[ΐιβ 
ίηάίίΤβΓβηδ δαποΐο) ΤπηίΙαΙίδ άίνίηίΐαδ ρΓ»(1ίοαΙαΓ, 
βΐ ηίΓδυπι ΡαΙβΓ βΐ ΡίΙίιΐδ βΐ δρίΓίΙαβ δυηΐ Ιιγρο- 
δΐ&δβδ βΐ ρβΓδοηο) (ΙίνίηίΙαΙίδ. 

Ι.ΑΤ. Εαάβπιηβ βδδβ άΐοίδ \ΐΒο βΐ ίΙΙα, αη νβΓΟ Ο ΑΛΤ. Ταυτά δΐ λέγεις εΐναι ταύτα χάχείνα, ζ 
άίνβΓδα ? Ιτερα ; 

ΟΚ. Οαιβηαπι νβΓΟ ίηΙβΠΙς&δ, βάίδδβΓβ. ΓΡ. Τά ποΤα φής, φράσον. 

Ι.ΑΤ. Ιάβπιηβ βδδβηΐία βΐ ΙιγροδΙδδίδ, αη αΐίυά, αΑΤ. Ταυτ^ν ή ουσία χαι ή ύπίστασις ^5 έτερον, 

αίςαβ ίάβπιηβ ηαΐΏΓα βΐ ρβΓδοηα, αη τβΓΟ ηοη 
ίάβπι 7 

6Β. Αΐίαά βδΐ ηαίαρα α ρβνδοηα, βΐ αΐίαά βδ- 
δβηΐία αϊ) ΙιγροδΙαδί. 8ίο βηίπι ρΐαουίΐ, ΙίοβΙ αρηά 
ηοηηηΐΐοδ α1ί(ΐ\ιαη(1ο βδδβηΐία δίνβ ηαΙιίΓα β 1 1ιγ- 
ροδίαδίδ, ηυο) δπηΐ άίνβΓδα ηοπιίηα, ρΓο ίηνίοβπι 
αοοίρίαηΙυΓ, ίά βδΐ άβ αηα βαάβπιηαβΓβ. Ιάβπι νβΓΟ 
βδΐ ΙιγροδΙαδίδ β( ρβΓδοηα, δίοηΐ ραπΙβΓ ίάβπι βδ- 
δβηΐία βΐ ηαΙΠΓα. ΟοπδβςυβηΙβΓ τβΓΟ Ιιίδ βαάβηι 
ςυίάβπι δυηΐ ςαΦ άίοαηΙυΓβδδβηΙίαΙία βΙηαΙυΓαΙία. 
άίνβΓδα νβΓΟ αϊ) Ιιίδ ΙιγροδΙαΙίοα βΐ ρβΓδοηαΙία, ςυ® ΓΡ. Ταυτά πάντως• οδτως γάρ οΐ άγιοι Πατέρες 
διδάσχουσι. 

ΛΑΤ. Τί δέ ; ούχι χαΐ ύποστατιχά τίνα φής υπάρ- 
χει ν Ιν τ^ Τριάδι χαΐ προσωπιχά ; 

"^Ρ. Κα^ ταΰτά φημι* χαι γάρ χαι υποστάσεις 
χαι πρόσωπα, χαν ανώνυμος χαι 6περώνυμος ή αγία 
Τριάς• δπερ παν γάρ χαι προη^μα χα? ν6ημα χαΐ 
δνομα ή της ύπερθέου θε^τη'^ος 6π1ρ πάσαν υπαρ- 
ξ IV ίίπαρξις, ή, οίχειότερον ειπείν, 6περύπαρξις* 
6'μως χα^ ουσία χαι φύσις ή μία χα! αύτη χα) απα- 
ράλλαχτος της αγίας Τριάδος θί<5της προσαγορεύεται, 
χαι πάλιν 6 Πατήρ χα! ό Πος χαΐ τ6 Πνεύμα ύτΓΟ^ 
στάσεις χαι πρ<5σωπα της θε^'^η'^ος. χα: ταυ τον ή φύσις χαι πρ6σωπθν, ή ού ταυτόν ; 

ΓΡ. Έτερον μίν ή φύσις παρΛ, τδ πρόσωπον, 
χα! Ετερον ή ουσία παρά τήν ύπ^στασιν. 05τω γάρ 
εδοξε, χάν ποτέ παρ* ένίοις ή ουσία εΓτουν ή φύαις 
χα! ή ύπ(^στασις διάφορα 6ν6ματα άντ* αλλήλων παρα- 
λαμβάνωνται, τουτέστιν έφ' Ινός χαι του αύτο» 
πράγματος• ταυτόν δέ έστιν ή Οπόστασις χαι τ^ 
πρόσωπον, ώστερ αύθις ή ουσία χαι φύσις ταύτ^ν. 
Επομένως δΐ τούτοις ταυτά μίν τά λεγόμενα ου- 
σιώδη χαι φυσιχά, Ιτερα δε παρά ταΰτα %ά βΐ ίρδα ΙηΙβΓ δβ βαάβπι δΐιηΐ. ΑΙία βηίπι βαηΐ βδδβη- β Οποστατιχά και ττροσωπικά, οντά χα! ταΰτα ταυτά. ίίαΐία βΐ ηαΙτίΓοΙία,βΙαΙίαΙι^ροδΙαΙίοαβΙ ρβΓδοηαΙία, 
βίδί ηβςυβ οδδβηΐίαΐία βΐ παΙυΓαΙία δίηβ ΙιγροδΙα- 
Ιίοίδ βΐ ρβΓδοηα1ίΙ)ηδ δπηΐ, ηβςυο ϊιωο δίηβ ίϋίδ. 
Είβηίπι οδδβηΐία βΐ ηαΙΠΓα αΐίυά ςυίάβπι βδ(, υΐ 
άΐχί, αϊ) ΙιγροβΙαδί βΐ ρβΓδοηα ; ββά ηβυίΓα ΡδΙ α1)δ- 
ςυβ αΙΙβΓα. Νβςαβ βηίπι βδδβηΐία ίηδΰ1)δίδΐ6ηδ βδ(, 
ηβςαβ δα1)δίδ1βη1ία βδδβηΐίοθ βχρβΓβ (ρ). "Αλλα γάρ τά ουσιώδη χα! φυσιχά, χαι ίλλβ τά 
υποστατικά και προσωπικά, εΐ καΐ μήτε τά ουσιώδη 
και φυσικά ^ωρίς έστι των υποστατικών χα! προσ- 
ωπικών, μήτε ταΰτα εκείνων. Και γάρ ή ούαΙα 
και ή φύσις Ιτερον μεν, ώς Ιφην, παρά τήν ύπ^ 
στασ.ν και το πρόσωπον, άλλ' ουδέτερα Οατέρων 
χωρίς* ούτε γάρ ή ουσία έστιν ανυπόστατος, οδτ« ή 
ύπόστασις ανούσιος. (^) Υίάβ Εΐίαηι ΟΓβΙβπδβπι Οοπιπιβηΐ. ίη Οτ^α. 
Ναζ. ΟΓ. ϋ, ρ. 6, 18. ι. Π, βά. Βίΐΐ. 6( ΑηβΙοΙ. Μβ- 
ίαρΗ}^9. 1. IV, ο. 4. (9) νίάβ ^οαη. ΠαΐϋΑβοβη. ο. 4α€θ1)ίΙ&8.ίιι ίβϋί. 
αηί. Οαηίβϋ, Ι. Π, ραΗ. ι, ρ. 32 βά. Β&βηα^®• 1Τ7 ϋΒ ΡΚΟ0Β88Ι0ΝΒ 8ΡΙΗΙΤϋ8 δΑΝΟΤΙ. 178 ΑΑΤ. ΕΓτβ τίνβ τβυτα δΐΓθλ«μβάνεις, λέγω δή \ Ι,ΑΤ. Οβίηάβ ςαβθηαιη Ιιβθο βδββ δίαΐαίβ,τίάβΐίοθΐ τήν ούνίαν XXI τήν φύσιν^ ή τά ούσιώ$η χαι φυσικά, 
Χ21 τίνα τλ έτερα, τήν δπ4στασιν καΐ τό πρ^σω- 
τον ί τά υποστατικά και προσωπικά : 

ΓΡ. "Ο μ^ Ιστι κοινόν και Ιν και ταυτδν Πατρι 
χα: Τίφ και ϋνεύματι, τούτο ούσίαν και φύσιν» 
Χ£ΐ τά προσόντα τούτοις κοινώς και ήνωμένως και 
τα-^τώς, ουσιώδη καΐ φυσικά* Ικαστον δε τώ^ τριών, 
ύπ^στασίν τε χαι πρόσωπον, και £περ ένι Ικάστφ 
Γδιον, τοΰτο υποστατικόν και προσωπικών. βδδβηΐΐαπι 6( ηαΙϋΓααι, νβΐ 6356ηΐία1ί& β( ηαΙτίΓαΙία, 
βΐ ςυβθηαιη οωίβτϋ^ Ιι^ροβΙαδίη 6ΐ ρβΓβοηατη, νβΐ 
ΙιγροδΙαΙίοα 6ΐ ρβΓδοηαΙία ? 

6Β. Οαοά ςυίάβιη οοτητηιιηβ βδΐ αίςαβ υηυιη βΐ 
ί(1βιη ΡαΙπ 6ΐ Γϋίο εΐ δρίπΐυί, Ιιοο ββββηΐί&ιη βΐ 
ηαΙυΓ&ιη. βΐ ςαβθ Ιιίδ &(ΐ8αηΙ οοιηπιυηϋβΓ, υηϋθ 
αίςτιβ βοάβπιιηοάο,βδδβπϋαΗα βί ηαΐυραΐία ; τιηαιη- 
ςαβιηςυβ νβρο Ιπαιη ϋίορυπι Ιι^τροβΙαδίη βί ρβΓβο- 
ηαιη,βΐ ςιιοά τιπίοιιίςαβ ρνορήητη,ίά Ιι^ροδΙαΙίοαιη 
βΐ ρβΓδοηαΙβ ββδβ δίαΐαο (Λ). 

Ι.ΑΤ. ΏβοΙβ ίοΓδίΙαη Ιιββο άίοΐδ ; νβΓυιη βχρίαηα 
&(11ιαο βΐ ρβΓ βζβιηρία ςιιβθ (ϋχίδΐί. 

6β. ΟβΐΙαίβιη δαρβΓπαΙυΓαΙβιη β Ι δαρβΓβδδβπΙία- 
Ιβιη παΐηνατη δαηείφ ΤΓΐηίΙαΙΐδ νοοαΓβ δοΐβιηαβ ΛΑΤ. Εδ μεν Γσως λέγεις ταυτί• πλην καΐ 5πο- 
^ιγματιχώς σα^ήνισον τά λεγόμενα. 

ΓΡ. Τήν μεν υπερφυή χαι ύπερούσιον θεότητα 
©ύσιν εΐώθαμεν λέγειν της αγίας Τριάδος, μίαν 
χαι τήν αυτήν και ούσίαν άπλζν τε καί άπαράλ- ^ αη2ΐΐϊΐ βαιηάβιηςυβ,βΐ «δβηίιαηι δίχηρϋοβιη βΐ άίίΤβ- 
λαχτον τήν αυτήν και ωσαύτως ϊχουσαν έν τψ τβηΙίβΒ βχρβΓίβπι,βαπίίΙβπϋΐ βοάβιη πιοάο δβ 1ια[)θη- 
Ι1ατρ\ χαι έν τφ Τ(ψ και έν τψ άγίψ Πνεύματι. 
Φυσικά οε χαι ουσιώδη, ει και κυρίως τά κατ* ού- 
βιαν προσόντα τισι, πλην άλλα νυν έπι της Τριάδος 
χζτβχρηστιχώς τά περί ούσίαν κοινώς και ταυτώς 
χαι άμερώς θεωρούμενα, ώς τών κατ* ούσίαν εχόν- 
των πάντη τδ χρύσιον και άγνωστον, άνώνυμόν τε 
χαι Οπερώνυμον. Του θεού γαρ ήμιν και ή γνώσις 
χαΐ ή χλήσις, και παιν βνομα χα^ παν νόημα ούκ 
Ιχ τών χατ* αύτον, άλλ* εκ τών περί αυτόν Φυσικά 
μίν ούν χαι ουσιώδη φαμίν έπι της αγίας Τριάδος 
τήν όπεράγαθον και πανάγαΟον αγαθότητα, τήν 
νπερδύναμον και παντοδύναμον δύναμιν, τήν ί>πέρ- 
βοφον σοφ{αν χα^. ]^ πάνσοφον, το παντουργόν, τό 
«οιητιχον, τδ δημιουργικόν, τό προνοητικόν, τό Ιβιη ΐη ΡαΐΓβ βί Ίη Ρίΐίο βΐ ίη δρίηΐιι δαηοΐο. ΝαΙη- 
ταΐΐα νβΓΟ β Ι βΒΒβηίίαΗα βίδί ρΓορήβ β α ςα» ββοκη- 
άητη βδδβηΐίαιη αιίδυηΐ ςαώτΐδά&ιη ίΐα νοοαηΙαΓ, 
ΔΐΙαπίθη ηηηο ίη ΤΓΐηίΙ&Ιβ α1)υδίνβ νοο&ιηαδ ςη» 
οίΓοα βδββηΐίαιη οοΐΏΐηαηί βοάβιηςαβ ιηοάο αίφΐβ 
ίηάίνίδθ οοπδίάβΓ&ηΙαΓ, ουπα βα, ςα» δβοαηάαιη 
θδδβηΐίαιη δΐιιιΐ, οιηηίιιο Γβοοηάϋα θ( ίηοοιηρΓβ- 
Ιιβηβα, ηοΓηίηβ άβδίϋαΐα αο ςυονίδ ηοιηίηβ δίηΐ 
βυΜίιηίοΓ&.Οβ Ώβο βηίιη ηο1)ίδ οιηηίδ βΐ οοςαίϋο 
6ΐ αρρβίΐαΐίο, οιηηβ ηοιηβη 6ΐ οοιηβ οο^ϋαίαιη ηοη 
βχ ϋδ ςα&θ δβουηάυιη ίρ&αιη, δοά 6χ ϋδ ςα» οίΓθ& 
ΐρβαιη βααΐ, αάνβηΐΐ. ΝαΙαΓαΙία ίςίΙαΓ βί βδδβηΐίαΐία 
άίοίιηυδ ία δοηβία ΤπηίΙαΙβ 1)οηίΙαΐ6ΐη ρβρίβοϋδδΙ- 
πιαποι β( ΐΓ&ηδοβηάβηΙβιη Ι)οηυιιι οιηηβ, ροίβηΐίαιη η-^εχτιχον πάσης κτίσεως, το άίδιον, το ^δχρονον ^ ροΐβπίίδδίιη&ηι βΐ δΐιρβΓ ροίβηΐίαιη βίβναίαιη, βα- χαι ύπέρχρονον, το αΐώνιον καί ύπεραιώνιον, το 
κατά χρόνον αναρχον, τλ ακτιστον, τλ άγένητον (δι' 
Ινό; ν γραφόμενον), τό άτέλευτον, το &κατάληπτον, 
το άπ&ρίληπτον^ τό άπερίγραπτον, το άόρατον, το 
βζειρον, τό ύπίρ πάσαν αΓσθησίν τε και νόησιν 
ττΦΖΊ. δή απλώς 6'σα κοινά και ταύτα Πατρός χλ\ 
Γ.οΰ χαι αγίου Πνεύματος, ουσιώδη λέγομεν και 
γΜ.χΛ,ψ ου κυρίως, ώς κατ* ούσίαν αύτοις ύπάρ• 
χοη»τα, άλλα καταχρηστικώς ώς περί τήν ούσίαν 
κοινώς χαΐ ταυτώς χαι άμερώς θεωρούμενα. 'Τπό- 
στιτ'.ν δε κβι πρόιωπο'ί λέγομεν ικαστον τών 
τριών, τόν Πατέρα, τον Γΐόν, τό Πνεύμα* ύποστα- 
ταά 6£ χα*, προσωπικά τά π3ρι ε/.αστον τούτων 
ίίιιζόντως υπάρχοντα, τήν πατρότητα, τήν υΐότητα. ρίβηΐίαιη ΒαρίβηΙίδδίιηαιη βΐ βιηΐηβηΐβπι δΐιρβΓ οιη- 
ηΐ&,νίιη οοαηίροίβηΐβιη, ΟΓβαΐΓίοβιη, ίαοίποβιη, 
ρΓΟουΓαΙηοβιη β( οοηδβΓναΐρίοβιη υηίνβΓδΦ ογ6&- 
ΙαΓβθ,δβιηρίΙβΓαίΙαΙβτη α ΙβπιροΓβ ΓβιηοΙαιη βΐ Ιβιη• 
ροΓβ βαρβΓίοΓβιη, αιιΐβ «ναπι βΐ δαρβΓ εοναιη οοα- 
δΐίΐαίαιη, ΙοπιροΓαϋδ ίηίΐϋ οαΓβπΙίαιη, ίηοΓβ&Ιτιπι, 
ίη^βηίΐηιη, Ιηίβηηίιι&ϋίΐθ, ίηεοιηρΓ6ΐΐ6ηδίΙ)ί1β,ίηΩ- 
ηίΐηηι, ίηοίΓοιιπίδΟΓίρΙυιη, ίηνίδί1)ίΐ6, ίιηπιβηδαιιι 
βπρβΓΟίηηβιη δβπδυιηβΐ οπιιΐ6πΐ€θ§ίΙαΙίοηβπι ΐΓαη- 
δοβυάβηδ ; αϊ 1)Γ6νί άίοαπι, οιοηία οιηαίηο ςτίΦ 
οοπιιηαηί& βαάβηιςαβ δυηΐ Ρ&Ιπδ,βΙ Ρίΐϋ,βΐ δρίηΐιΐδ 
δ&αοϋ, βδδβηΐίαΐία άΐοίπιαδ βΐ ηαΙυΓαΙΐα, ηοη ρΓΟ- 
ρπβ Ιαηηααπ) δββαηάαπι βδδβηΐΐαπι ίη ίρδίδ βχδί- 
δίβηΐία, δβά α1)αδίν6 Ιαηςηαηι οίΓοα βδδβηΐίαπι ττ,ν του αγίου Πνεύματος ιδιότητα, καθ* ήν δηλαδή {) οοπιπιαηίΙβΓβοάβακιηβ πιοάο αίςυβ ίηάίνίδβ εοηβΐ- τβ Πνιΰμα έχπορευτόν ονομάζεται* τό άγέννητον 
(διά δύο γραβόμενον ν), τό γεννητον ομοίως και τό 
έχΓορευτόν, τήν άγεννησίαν, τήν γέννησιν, και τήν 
έχτόρευσιν- χαι ταύτα ου μεταπίπτοντα, άλλ' 2κα- 
•κν Ιχάστης υποστάσεως άμετακινήτως και άνυπ- 
ιΐλζχτως χαραχτηριστικόν 'δίωμά τε και γνώρισμα* 
το^ Πατρό< τήν άγεννησίαν, Οτι μή εκ τίνος, και 
•5τε του Που ούτε του Πνεύματος* του Πού τήν 
γέννησιν, χαι ούτε του Πατρός ούτε του Πνεύματος* 
μί-ίο; γαρ έχ του Πατρός γεννητός, διό και μονο- 

(Α) α. Ρβ«ΑΤ.1># ΤτίηϋαίΒ Ιίύ.ΙΥ, ΡΓ0€θΐη. η. 2 ββς. άβραΐα. ΗγροδΙαδίη νβΓΟ βΐ ρβΓδοη&πι ηοπιίηαπιαδ 
αηυπιςυο(1ςυ6 ΙιοΓαπι Ιπαηι : ΡαΐΓβπι, Ρίΐίυπι, 5ρί- 
ήίαπι ; ΙιγροδΙαϋΰα βΐ ρβΓδοηαΙία ααΐβπι βα ηυ» 
οΪΓοα ηηυπιςυβηιςιιβ ΙιοΓαπι ρΓορηβ βΐ ρβοαΙίαπΙβΓ 
6ΧδίδΙαηΙ,ραΐ6Γηϋ&Ιβηι,ΓιΗίΐΙίοη6ηι βίδρίπίαδ δ&η- 
οΐί ρΓορπβΙαΙβηι, δβοιιηάυπι (^ηαπι δρίπΐυδ ρΓΟοβ- 
άβηβ αρρβΙΙβΙϋΓ ; ίηςβηίΐυπι, ςβηίΐηπ) βΐ ρΓΟΟβάβη^, 
δίνβ ίηηαδθί1)ίΙίΙαΙβπι, ^^βηβΓαΙίοηβπι βΐ ρροοοδδίο- 
ηβπι ; β8(ΐυβ ηοη οοηοίάβηϋααο ηυΐαηΐία βδδβ δίαΐαί- 
ιηυδ,ιβά οα]υδ1ίΙ)6ΐ ρβΓδοη» αηηπκιαοάςαβ πιαηβΓβ 179 ΝΙΟΒΤΛ ΜΑΒΟΝΙΕΝίδΙδ 180 ίιηΐηοΐβ βΐ δίηβρβηηαΙ&ΙίοηβυΙΙίίοΙίδίΓαοΙβπδΙίο&ιη Α γενός• του Πνεύματος τήν έκπ<5ριυσιν, χα\ οίίτε του 
βΙάίδΟΓβϋναιηρΓορπβΙτϊΙβϊη,βΙ Ρα1π8 ςιιίάοπι ίηηα- Πατρός ούτε του Γΐοΰ* μόνον γαρ το Πνεύμα Ιχπο • 
8θίΙ)ίΙίΐ2ΐΙβπι, ςιιί» 21 ηιιΐΐο βδΐ, βαπαςαβ ηβςιιβ ΡίΙϋ ρευτόν. 

6986 ηβοιαβ δρίπίαδ : Ρίΐϋ ^βηβΓαΙίοηβιη, ςυβδ ηβςυβ ΡαΙπδ βδίηβςαβ δρίπίαδ ; βοΐαδ 6ηίιη βδΐ βχ ΡαΐΓβ 
ββηίΐαδ ; ςααρβ βΐ ϋηΐίζβηίΐαδ ; δρίπίαδ ρΓΟοβδδίοηβιη, ςαα• ηβςαβ ΡαΙπββδΙ ηβςυβΡίΙπ, βοΐαβ βηίαιδρί^ 
ΓΪΙαδ δαηοΐιιβ βδΐ ρΓΟΟβάβηδ. 3. Ι.ΑΤ. Οαίίΐ βΐ'βο ? Οιιηι ίηβοηΐΐυδ βϋ ΡαίοΓ, 
φΐΐΕ α ηαΐΐο βδΐ, βΐ Ιιοο ίρδίιιρ δίΐ ρΓορπαπι, ηυιη 
ίάοΪΓΟο ηίΐιίΐ 6πΙ βχ ίρδο ? 

ΟΒ. ΚβνβΓα βΐ ίηρβηϋαδ ΡαΙβΓ βδΐ βΐ ηοη βχ αΙΙο; 
δβά βχ ίρδο ρΓΟΟβδδϋ Ιαιη Γίΐίαδ, Ιυιη δρίπίαβ. 

Ι.ΑΤ. Οιιίά νβΓΟ ? Οαιη ρροβ^Γβδδίο ςαβΒόαιη 8ϋ 
λ1) ίρδο, ΙιβΒΟοίηβ βδΐ βα ιιηΐίοΓΠΐίδ βΐ βΐ^δ^αβ αΠα 
άίΙΓβΓβηΙία ? 

ΟΚ. Μΐηίιηβ. Ναιη άίνβΓδυδ ββΐ ιηοάηδ ρροίζΓβδ- 
δίοηίδ βΐ (ΙίνβΓδαβ ρβΓδοηαδ πι&ηίΓβδΙαηδ.ΑΙίυδ βηΐιη 
68ΐ ιηοάυδ ρΓΟ^τβδδίοηίδ,δβουηάαιηςαβιη βχ ΐρδο 
βδΐ ΓΐΙίυδ \ βΐ Μο ββηβΓ&Ιίο αρρβΠαΙιΐΓ ; βΐ αΐίαδ 
ιηοάαδ, δβουηάιιπι ςαβιη δρίπΐιΐδ βχ βο ρροάΐΓβ 
άίοίΙαΓ ; νοοαΙαΓ νβΓΟ Ιιίο ρΓοοβδδίο. ϋΙβΓςϋβ νβΓο 
ιηοάαδ δβοιιπάυιη 8υΙ)δΙαηΙ,ί£ΐιη, ηοη ςαία άιΓΓβΓβη- 
Ιίαιη δυ1)δΙ&ηΙίδΒ ρΓ®1)βηΙ, αροί^β, 8β(1 ςαία βχ δΐιΐ)- 
βΐ&ηϋα Ραίπδ ΙυπιΓΐϋαδ,νβΓαπι ρβΓ ββηβΓαΙίοηβπο, 
οαπι δρίπΐυδ, νβηιπι ρβι ρΓοοβδδίοηβπι, βΐ ηοη αϊ) 
βχίΓα,ηοη βχ ηίΐιίΐο, ςαβπιαάπιοάυπι ΟΓβαΙυΓεΒ. ΕΙ 
ΓίΙίαπι (ΐαίάβπι ΡαΙβΓ άίοϋιΐΓ ρβηβΓδΓβ, δρίπίαπι 
ααΙβπιάίοίΙαΓρΓοάαοβΓβ νβΐ βπιίΙΙβΓβ(ί),νβ1 ηβδοίο 
ςυοπιοάο αρίίιΐδ β1 αοοοπιηιοάαϋαδ άίοααι. ϋΙβΓςαβ 6 γ'. ΑΑΤ. Τ( ουν; επειδή άγέννητον, δ'τι μή ?χ 
τίνος, ό Πχτήρ και τούτο ^διον αύτου, δια τοΰτο 
ούδΐ έξ αύτοΰ τι ^τται ; 

ΓΡ. Και μην καί άγέννητος ό Πατήρ κβί ουκ {κ 
τίνος• αλλ* έξ αύτου προελήλυΟεν ό Πός και τό 
ΙΙνιΰμα. 

ΑΑΤ. Τί δέ ; έπεί και πρ6οδός τίς έστιν άπ' αύ- 
τοΰ, αρα μον($τροπος αΰτη και αδιάφορος ; 

ΓΡ, Ούκ εστίν (10)•καί γαρ ό τρόπος της προόδου 
διάφορος κα^ διαφόρων προσώπων έκφαιντικός. 
*Άλλος γαρ έστιν ό τρόπος της προόδου, καθ* δν 6 
Γίος έξ αύτοΰ, γέννησις προσαγορευόμενος, και 
ΰίλλος 6 τρόπος, καθ* ον το Πνεΰμα έξ αύτοΰ προ- 
έρχεσθαι λέγεται• καλείται δΐ καί ούτος έκπόρευ- 
σις. Αμφότεροι δΐ κατ* ούσίαν, ούχ δ'τι διαφορών 
ουσίας παρέχουσιν, άπαγε, άλλ' δ'τι εκ της οΰσίαΓ 
τοΰ Πατρός καΐ δ Γίδς, αλλά γεννητώς, και το 
Πνεΰμα, άλλ* έκπορευτώς, και ούκ ίξωΟεν έκ τοΰ 
μή οντος καθάπερ τα κτίσματα. Και τδν μίν Γίδν 
γεννών δ Πατήρ λέγεται, το δε Πνεΰμα προβάλλε- 
σΟαι ί5 πιοίεσθαι ή ούκ οΤδ* δπως έρώ προσφυεστε- 
ρον. *Εκάτερος δέ τρόπος Ιδίου μίν τετύχηκεν 6νό- γβΓΟ πιηάαδ ρΓορΓΪαπι ηοπιβη δΟΓίίΙαδ βδΐ, (ΐυο(1 ματος, δ' το Πνεΰμα το αγιον ?θετο. ήμΤν δέ δγνω- 
δρΐπΙαδ δαηοΐϋδ ροδαίΐ ; ηοΙ)ίδ ααΐβπι ηοη ρβΓδρβ- ^ ^^^ ^^ χ^ι ακατάληπτος• καΐ δτι δ μίν ίτερος, δ οΐυδ αίςαβ ίηοοπιρΓβΙιβηδίΙ)ί1ίδ οδΐ, βΐ ςυοά αΐΐαδ 
δϋ ίδΐβ, αΐίϋδ ίΠβ, βχ ϋδ οο^ηοίίΟίΓηιΐδ ςϋφ (ΙίνβΓδΟ 
πιοάο άβ ηΐΓθθ[αβ άίοαηΙαΓ. Οαίβ νβΓΟ βΐ ([ααΐίδ 
ιιΙβΓςαθ δίΐ βΐ ςυβοη&πι βοΓίιπι άίίΤβΓβηΙία, α Τηηί- 
Ι&Ιβ δοΐα οο^ηοδοίΙιΐΓ ; ηίΐιΐΐ βηίπι άβ Ηίδ αηιρίίαδ 
βχ (ϋνΐηίδ ΟΓΛΟιιϋδ ίηάίο&Ιυπι βδΐ. Αη νβΓΟ Ιιι ηοη 
ίΐα άίοίδ ? 

Ι.ΑΤ. ΙΙα άίοο. ΙηΙιίδ βηίπι ϋ1)ί βοηδβηϋο ί(1βπι• 
ςαβ οβηδβο. Ιαπι νβΓΟ ίηΐΓβπιιΐδ ίη ίρδ&πι (ΐηβϊδίίο- 
ηβπι αίςαβ οοηΐΓονβΓδ1απι,ρβΓρβη(1&πιαδςαβ ίά, ίη 
ςαο ίηΙβΓ ηοδ Ιίδ βδΐ βΐ ίη ςαο αϊ) ίηνίοβπι (ϋνίάίπιαΓ. 
ΙηςυίΓαΙιΐΓ ίΐαςιιβ, αΐηιπι οροΓίβαΙ (ΙίοβΓβ δρίπίαηι 
βχ ΡαΐΓβ ρΓθοβ(1βΓβ δοΐο, αη βΐίαπι βυηι ρροοβάβΓβ 
βχ Ρίΐίο. 

ΟΗ. Ιά νίάβΐίοβί ίρδβ δρίπΙαδ δαηοΐιΐδ ρβΓ δοπ- " 
ρυΓαδ (ΙίνίηίΙυδ ίηδρίραΐαδ τβνβίανίΐ, β Ι δαηοΐί Ρα- 
ΐΓβδ αίςιιβ Εοο1βδία3 πια^ίδΐπ ρβΓδαηοΙιυη δρίπίαηι 
ίηίΐίαϋ βναηββΙίοοϊβΙαροδΙοΙίοίΒ άοοίΓΐηο) άο^πιαία 
ίαδαίδ άίνίηϋαδίπδρίΓαΙίδ ίηδΙί(αΙίοηίΙ)αδ ΐΓαάί(!β- 
ηιηΐ; ηβςαβ ΓβοΐΦβΙρίοθ δβηίβηΐίοϊυΐίοιηοίίοςαίά 
ΛάνβΓδαΙαΓ ; ηβςαβ αΐΐαηι βχίηάβ οοηδβςαίΙαΓ α1)- 
δαΓάαπι. 

ΙΛΤ. Οίο αηαπι αΗβηυηνβ βχ ίρδίδ, αΐ βΐ ο^ο 
οο§[ηο8€απι. 

(10) ΟΜίΙΙβΓαΙυπι ίη οοά. Υ&Ι. 

(11) ΠβδαπΙ αΐίςαα ίη ΥαΙ. ρ. 3, !>., ςα» Ιιίο βαρ. δΐ έτερος, έκ των περί Ικατέρου διαφόρως λεγομέ- 
νων γινώσκομεν. Τίς δΐ καΐ δποΤος έκάτερος, και τίς 
ή διαφορά, τ^ Τριάδι μόν^ γινώσκεταΐ" ούδεν γά^ 
πλέον ήμΤν περί τούτων έκ των θείων λογίων Ικπέ- 
φασται. "Π ούχ οΰτως φΐ[ΐς χαΐ αυτός ; ΑΛΤ. Φημί, σύμφρων γάρ έπι τούτοις ειμί σοι 
και δμόδοξος. *Ηδη δέ είσβάλλωμεν έπι τδ άμφι- 
βαλλόμενον και ζητούμενον, και περί ό μέσον ημών 
ή διαφορά, και δι* δ τάχα καΐ διιστάμεθα. Ούκοΰν 
ζητείσΟω, πότερον χρεών λέγειν τδ Ονεΰμα έκ τοΰ 
Πχτρδς έκπορεύεσΟαι μόνου, ή καί έκ τοΰ Ποΰ. 

ΓΡ. *0 δηλαδή καΐ αύτδ τδ Πνεΰμα τδ βτγιον §ιά 
των θεοπνεύστων Γραφών έξεκάλυψε κάι οΐ Λγιοι 
Πατέρες και νης Εκκλησίας διδάσκαλοι δια τοΰ 
αγίου Πνεύματος μυηθέντες τα της ευαγγελικής 
και αποστολικής (πίστεως δόγματα), (11) έν ταις 
εαυτών θεοπνεύστοι; διδασκαλίαις παραδεδώκζσι* 
και ού5έν (12) τφ όρθφ λόγψ και εύσεβει κατ* όύδέν 
ήναντίωται, οΰτε μήν έχει τι παρεπόμενον άτοπον. 

ΑΑΤ. *Αλλ' ^ γέ τι φράσον, Ιίνα γνώ κα? αυτός. ρίβηάα βραηί. 
(12) ΥαΙ. ουδέ. (ί) Υοοβπι προβάλλεσθαι ηοη ραδδίναπ)^ δβά πιβάίΐιαι Ιιίο βδδβ άβοΙαΓοηΙ ΝΙοβΙ» &1ί& τβΓΐ)α,^ιι11)η8 δθΠδα 
αοΐίτο 6&ιη νοοβιη υδΰπραΐ. 181 ΒΕ ΡΗΟΟΕδδΙΟΝΕ δΡΙΒΙΤϋδ δΑΝΟΤΙ• 182 δ*. ΓΡ. (13) Ει έχ του Πατρός έκπορευ^μενου [τλ Α. 4. βΚ. {]) δί δρίΓίΙαδ βχ ΡβΙπβ ρΓοοβάβηδ βϋαιη Πν&ΰμα] εκπορεύεται χαι έχ του ΐΠοΰ, συγχέχυττι 
τά των ΙδΓοτήτων, ή ώς έξ ^λης δΐϋοστάσεως ιΐς 
αλλτ,ν μεταχωρουντα, ί[ ώς αλλην έζ 4λλης μετα- 
λζμβχνούσης ιδιότητα της αύτης υποστάσεως* δπερ 
της Σαβελλίου δ^ξης έστιν ού μαηκ,ρά^. Ει γαρ δ Πα- 
τήρ και δ ΙΠδς Ιν χαΐ ταυτδν δπάρχει χατά Σαβέλ- 
λιον^ άχ^λουθον πάντως έχ του Ηατρδς τδ Πνεύμα 
εχπορ(υ6μενον έχπορεύεσθαι χαΐ έχ του Που* τάχα 
ζ* αν χαι έξ Ιαυτοΰ. 

ΛΑΤ. Άλλ* έ^* ημών ούχ Ιχει χώραν το του Σα- 
βελλίου δοξάριον ούδΐ γαρ τλς υποστάσεις συγχέο- 
μεν χαι τα πρόσωπα, ούδΐ τάς Ιδιότητας μετατίθε- 
μεν, ουδέ τήν α^ήν χαι μίαν δπόστασιν εΙς &λλην 
χαι άλλην Ιδιότητα μεταφέρομεν* ούδε Εν τά τρία θΐ Ρίϋο ρΓοοβάίΙ, οοηίαηάυηΙαΓ β» ςιΐδθ βά ρΓΟ- 
ρπβίαΐββ ρβΓίίηβηΙ, ςυαπι νβΐ βχ αΐία Ιι^ροβΙαβί ίη 
&ϋαπι ιηΐ^ΓβηΙ νβΐ βαάβιη Ιιγροδίαδίβ αΙίΕπι βχ αΐία 
(Γ&ηδδαιη&Ι ρΓορπβΙαΙβπι. Οαο(1 Ηειυ<1 Ιοηςβ α1)65( 
α δαΙ)β11ϋ ορίηίοηβ. ΕΙβηίιη δί ΡαΙβΓ βΐ Ρίϋυδ 
τιηυπι βΐ ίάβιη δΐιηΐ δρουικίυιη δ&Ι)6ΐΠυπι, εοηδβ- 
ςαίΙαΓ οιηηίηο, δρίπΐυιη βχ ΡβίΓβ ρΓοεβάβηΙβιη 
βΐίαιη βχ Ρίΐίο ρΓ006(1βΓβ ; ίιηο ιηοχ βΐ βχ δβίρβο 
ρΓοοβάβΙ. 

Ι.ΑΤ. νβΓυιη αραά ηοδ Ιοουιη ηοη 1ιαΙ)βΙ δ»- 
1)6ΐΙϋ ορίηαιηβηΐυιη. Νβςυβ βηίτη Ιι^ροδΙ&δβδ οοη- 
ίαηάίιηιΐδ βΐ ρβΓδοηαβ ; ηβςιιβ ρΓορηβΙαΙβδ Ιγ&ιι9- 
ροηίιηιΐδ, ηβςυβ ηηαιη βαιηάβιηςυβ ΙιγροδΙ&δίη ίη 
αΐίαιη βΐ αΐίαιη ρΓορηβΐ3ΐβιη ΐΓαηδΓβΗιηαδ. Νβςυβ δοξάζομεν πρόσωπον ^ τριπρό'σωπον μίαν ύπόστα- «^ υηατη βδδββχίδΙίιηαιηΏδ ίΙΙαΙπαρβΓδοηαιη νβίτιηαιη σιν, άλλα χαι τάς υποστάσεις τρεις εΤναί φαμεν 
της 0εότητος χαΐ Ιχάσττ,ν δπόστασιν έν άχινήτφ 
τηρούμεν τ^ ιδιότητι* του μίν γαρ Πατρδς Γδιον 
το άγέννητον, του δε Που το γεννητδν, του δΐ αγίου 
Πνεύματος τδ έχπορευτδν είναι τιθέμεθα* άλλ* 
&τκερ του ΙΙατρδς ού τδ άγεννητον μόνον, άλλα χαι 
τδ γεννητιχδν χαι προβλητιχδν ίίτοι προεχτιχδν, εΐ 
4^ω χοή λέγειν, ο{>τω χαι του ΊΠοΰ ού τδ γεννητδν 
μόνον, άλλα χαι τδ προβλητιχδν, χαι του Πνεύματος 
τδ έχπορευτδν μίν, ούχ απλώς δέ' άλλ* ώς μίν έχ 
τοΰ Πατρδς, ώς δε έχ του Που, τουτέστιν αμέσως 
μεν έχ του Πού, εμμέσως δέ έχ του Πατρδς, δτι 
2χ του Πατρδς μΙν δια του Τΐού, έχ του Πού δΐ 
δι' έτερου ούδενός. Άγέννητος γάρ ών δ Πατήρ 
γενν^ τον Τΐδν, γεννών δε τόν Γίδν δια μέσου του ΙιγροδΙαδίηΙηρβΓδοηαΙβη; ββά βΐ Ιιγροδί&δβδ ΐΓβδ βδδθ 
(Ιίοίιηαδ ΟβίΙαϋδ,βΙυηαιηςυαπκιυβΙιχροδΙαδίη ίη ίπι- 
πιοΙαρΓορπβΙαΙβδβΓναπιηδ.ΝαπιςαβΡ&ΙΓίδρΓορΓίυηο 
ίη^βηίίαπι,ΡίΙίί νβΓΟ §βηί1απι, βΐ δρίπίαδ δ&ηείί ρρο- 
οβάβηδ βδδβ δίΔΐυίπιυδ {ΙήΛί ςαβηιαάπιοάηπιΡαΙηδ 
ηοη ίη§βηί(;απι άυπιΐ&χαΐ,δβά βΐ ςβηβΓαΙίο βΐ ρΓοάα- 
οΐίο δίνβ βηιίδδίο, 51 ίΐα άίοβηάηηι βδΙ,δίοβΙΡίΙίίηοη 
δοΐυπι βδΐ ^βηίίαπι βδδβ, νβΓΠΠΐ β( ρΓοάαοβΓβ, θ( 
δρίπΐυδ δ&ηοϋ ρΓΟοβάβΓβ ςυίάβπι, δβά ηοη δίπι- 
ρΙίοίΙβΓ : νβΓαπι δίο ςυί(1βπι βχ ΡαΐΓβ, βίο νβΓΟ βχ 
Ρίΐίο, Ιιοο βδΐ ίπιηιβάΐαΐβ ςυΐάβπιβχ ΡίΙίο, ηιβάί&Ιβ 
νβΓΟ βχ ΡαΐΓβ, ςαία βχ ΡαΐΓβ ςαίίΐβπι ρβΓ Ρίΐίαπι, βχ 
Ρίΐίο τβΓΟ ρβΓ ηίΐιίΐ αΐίυά. Ιη^βηίΙυβ βηίπι ςηαπι 
δίΐ ΡαΙβΓ ^βηβΓ&Ι ΡίΙίυπι, ^βηβΓ&ηδ νβΓΟ Ρίΐίαπι ρβΓ 
ίρδϋπι Ρϋίυπι πιβάίαηΐβπι δίπιυΐ β(; δρίάΐηπι ρΓο- Γιου 5μα χαι τδ Πνεύμα προβάλλεται• χαι ό Γίδς Ο άαοίΐ βΐ Ρίΐίαδ, ςιιί ίρδβ ^βηίΐυδ βδΐ, ραηΙβΓ ρΓοάα- γεννητδς ών χαι τδ Πνεύμα προβάλλεται• χαι τδ 
Πνεύμα πάλιν εχ του Πατρδς εμμέσως έχπορευόμε- 
νον, ώς τζ έχπορεύσει του Τ Ιού μεσιτεύονσος αμα 
Χ3'. έχ του Πού εκπορεύεται μηχέτι δι* έτερου 
τ'.*/δς μεσιτεύοντος* ώστε ημάς ίδιον τίΟεσΟαι του 
μεν Παττρδς τδ άγεννητον, τδ γεννητικδν χαι τδ εμ- 
μέσως προβλητιχόν τδ μέν άγεννητον, δ'τι ούχ ϊχ 
τίνος, τδ δε γεννητιχδν, δ'τι γενν^ τδν Γίδν, τδ δΐ 
εμμέσως προβλητιχδν, δτι δια μέσου του Πού και 
χδ Πνεύμα προβάλλεται* του Γΐού δΙ τδ γεννητδν 
η* τδ άμέτο»ς προβλητιχόν τδ μεν δτι έκ τόύ Πα- 
τρός αύτος γεννητδς, τδ δέ δτι αμέσως έξ εαυτού τδ 
Πνεύμα προίεται, μέσος ών αύτδς του Πατρδς και 
τ»ύ Πνεύματος* τού δ^ Πνεύματος τδ Ικπορευτδν οίΐ δρίπΐυπι ; βΐ ΓηΓδΏΠΐ δρίηίιΐδ βχ ΡαίΓΟ πιβ(1ί&1β, 
υΐροΐβ πιβάίαηΐβ ίη ρΓΟοβδδίοηβ Ρίΐίο, ρΓοοβάβηβ 
δίπιαΐ βΐ βχ ΡίΙΙο ρΓ00β(1ίΙ ηοη αηιρίίυδ ρβΓ αΐίαά 
ςυοάά&πι πιβάίαηδ. §ίο ρΓορπιιηι ροηίπιαδ ΡδΙπδ, 
ςαοά δίΐ ίη@;βηί(αδ, ςβηβιαηδ βΐ πιβάίαΐβ ρΓοάαοβηβ ; 
ίηρ€ηίίη$^ ςιιία βχ ηιιΐΐο ββΐ, ρΰπβταη», ςυία ί<βηβ- 
ΓΛί ΡίΙίυπι, τηβάίαίβ ρνοάηοβηΒ ςηία ρβΓ πιβάίηπι 
ΡίΙίυπι δρίΓίΙαπι βρίΓαΙ β1 ρΓΟίΙηοίΙ. Ρίΐϋ νβΓο ρΓΟ- 
ρηαπι, ςαοά δίΐ ^βηίΐιΐδ βΐ ίπιπιβάίαΐβ ρΓοάυοαΙ: 
ρ€ηαη»φχΊα βχ ΡαΐΓβ ίρδβ ββηβΓαΙυβ βδΐ, ίτητηβ' 
άίαίβρνοάηοβηΒ^ φιΐΒ. ίπιπιβάίαΐβ βχ δβίρδο δρίηΐιιπι 
βηιίΐΐϋ ηιβάίιΐδ ίρδβ βχδίδίβηδ ίηΙβΓ ΡαΐΓβπι βΐ 
δρίπΐιιπι. δρίπίαδ νβΓΟ δ&ηοΐί ρΓορΓίιυη ρΓοοβάβΓβ 
πιβάίαΐβ βχ ΡαΐΓβ,' βΐ ρΓοοβάβΓβ ίπιη)β(1ί&ΐ6 βχ έ;Αμέ9ως έχ τού Πατρδς, έκπορευτδν δέ αμέσως β ΡίΙίο, ηιιυηι ίηΙβΓ ΡαΐΓβπι βΐ δρίΠίππι Ρίΐίαδ οοη- 0x1 έχ τού Πού, ώς μεταξύ μΙν τού Πατρδς και 
τού Πνεύματος θεωρουμένου τού Υΐοϋ, μεταξύ δε 
Χϊύ ϋοΰ χβ? του Πνεύμανος ούδενδς χατά γε τήν 
^όοοον. Και ταύτα είναι έκαστου των τριών Ιδιώ• 
άμεταθετιχώς χαΐ άμεταχινήτως και άνυπαλ- (13) ΗαΙ>Γθ οο1θΓ6 &ά πιαΓ^ίηβπι Ιβ^ίΙυΓ : Έν- 
ύ^ πειοαται ό Γ| ' " 
Λχι τ^ δόζτ[ΐ τζ χαΐ τκ^ πειράται δ Γραϊχδς διειχνύειν Ατοπον εισάγε• 

II έχ του Πού λεγούσ^ έκπορευε- 'ί) Ρηπιαιη 6Γ8Βθί αΓ^πιβηΙααι : δί δρίηΐιΐδ 
ΗΐΑΐη βχ Ρίϋο ρΓΟΟβάίΙ, οοηίηηάυηΙηΓ ρβΓδοηαηιηι 
ρΓορη6ΐιιΐ68. (πιοά Ρΐιοϋηβ βτοΐνίΐ, Οβ δρι>. 8. δίιΙβΓβΙαΓ, ίηΙβΓΡίΙίαπι νβΓΟ β1 δρίηΐιιπι, ηη&ηΐυηι 
αάρΓΟΟβδδίοηβπι,ηβπιο. ΕΙΙιβθοάίοίπιαδ αηίυδϋυ]αδ< 
ςυβ Ιηαπι ρβΓδοηαηιηι βδδβ ρΓορηβΙαΙβδ,ςαο) βίηβ 
υΠα ίπιπιαίαΐίοηβ νβΐ οοπιηιηΐβΐίοηβ ίπιπιοΐβθ β( 
ίηΙβ^ΓΦ ρβΓδβνβΓαηΙ. Οαβηιαάπιοάηπι ί^ίΙΠΓ ηοη 

σήαι τδ Πνεύμα• καί φησι σύγχυσιν τών ιδιοτήτων 
συνάγεσθαι* δπερ ανασκευάζει δ Λατίνος πάνυ 
εύφυώς. 

{Η) ΙΙα δ. Μαχίπιαδ ίη ορυδεηΐίβ (Ιιβοΐο^ίοίδ βίρο- 
ΙβπιίοΙδΙ. Π» ρ. 1ο5, βά. €θΓηϊ)βί1δϋ, αΙ Ρ8βαάο-^υ- 
δΐίηαδ ίη ΕχροδίΙίοηβ τβοί» ίΐάβί, η. 3. 


183 ΝΙΟΕΤΛ ΜλΚΟΝΙΕΝ8Ι8 1<4 ςαΪΛ ΡαίβΓ ββηί1υ3 ηοη βδί, ίάοίΓΟΟ ίρ?»β ββηβΓα- Α. λάκτως εχοντχ και ά|χεταδλτ5τως. Ώσπερ ουν ούχ ϋοηβ νβΐ βιηίδδίοηβ ρηναΐατ, δθ(1 ^υοαά Ιιοϊο βΐ 
ϋΐα βΐ ΐηδβηΐΐαδ, 50(1 βΐ ββηίΙοΓ βδΐ οΐ δρίΓαΙοΓ, 
^βηϋοΓ ςιιΐάβιη ίπιπιβάίαΐβ βχ δβ ίρδο, δρίταΙοΓ 
νβΓΟ ηΐθάΐαΐθ ροΓ Κΐϋιιπι : δίο ηθ(ΐιιβ Γίΐίαδ οιαία 
ββηίΐαδ βδΐ, ιάοίΓΟΟ α δρίΓαΙίοηβ βχοΙα(1ίΙυΓ, ηβίΐαβ 
δρίπΐιΐδ, ςυίΛ βχ ΡαΐΓβ ρροοβάίΐ, ίάβο οχ Ρίϋο ηοη 
ρΓΟοβάίΙ, δβά ρΓοοοδδίο β]αδ ίιηπιβάίαΐα ςαίίίοπι βχ 
ΡΠίο, πιβάιαίΛ νβΓΟ βχ Ρ&ΐΓβ. ΟαδΙοιΙίΙυΓ ΐβίΙαΓ 
ηηίουίςιιβ ρβΓδοηίβ ρΓορΓίβΙ&δ.ίπιπιοΙα βΐ ίηοοηίαδα; 
810 ίη υηϋ&Ιβ ΤηηίΙ&δ βΐ ίηάίνΐδα ίη ΤπηίΐΕΐβ υηί- 
Ιαβ. ϋηίΐΕδ βηίηι βδΐ βΐ ΤπηίΙα» ΡαΙβΓ βΐ ΓίΙίαδ βΐ 
δρίηίαδ δαηοΐαδ : αηίΐ&δ ςυίάβιη ρΓορΙβΓ ηαΙαΓαπι 
άίνίηίΐαΐίδ υηαπι βαπιάβπιςιιβ, ςαβθ ίη(ϋνΊ8α βΐ 
ίη&Ιΐ6Γα1)ϋίδ ββΐ; ΤπηίΙ&δνβΓορΓορΙβΓρΓορπβΙαΙβδ, 6'τι ού γεγέννητα». ό Πατήρ, δια τούτο ούδΐ γενν^ 
ούοε χροβάλλετβι, άλλα κάκεΐνα καΐ ταύτα και 
άγιννητ(5; έ^τιν, άλλα και γεννιζτωρ και προβολευς 
το μεν άμέ^ω^ έζ Ιαυτου, το δε εμμέσως δεά του 
νΐοΰ, ουτίΰ και 6 Γ16; ού'/ δ'τι γεγέννηται, δια τοΰτο 
ουχί και το ΙΙνεϋμα προβάλλεται. Και τ& ΙΙνεΰμα 
ούχ δτ•. εκ του Πατρός έκπορεύιται, δια τοΰτο ούχι 
καΐ του Γΐοΰ εκπορεύεται* άλλ* ή έκπόρευσις αυτού 
&μεσος μεν έκ του Γΐου, Εμμεσος δΐ έκ του ΙΙατρ<$ς. 
Φυλάττεται γοΰν Ικάστφ προσώπφ ή Ιδιώτης άκ(νη• 
τος και άσύγχυτο;• οΰτως ή εν μονάδι Τριάς και 
αδιαίρετος ή έν Τριάδι μονάς. Μονάς γαρ έστι και 
Τριάς ό Πατήρ και ό Γ^δς και το Πνεύμα* το μεν 
κατά τήν φύσιν της θε(5τητος μίαν και τήν αυτήν ςυβΒ ίιηπιοΙβδβΙΐΕΐ)βηΙ]ιιχΐ£ΐ βαςαωπιοάοάίχίηιιΐδ. β ουσαν καί άδιαίρετον κα• άναλλοίωτον το δε δια τάς €υπι νβΓΟ δίη^αΐίδ ρβΓδοηίδ ίπιπιοί® οτίδΙοοΙίαηΙιΐΓ 
ρΓορήβΙαΙβδ, Ιιαιιά άίοΐ ροΐβδί βχ δβίρβο ρΓΟοβάβΓβ 
δρίηίοδ, ςαία Ιιοο ηοη βδΐ δρίπίαδ ρΓορηβΙαδ ; 
γβπιπι βχ ΡαΐΓβ ρβΓ ΡίΙίυπι ρροοβάβηδ, βΐίαηι βχ 
Ρίΐίο ρΓΟΟβάίΙ, ηοη αυΐβπι ρβΓ αΐίυπι ί^υβηιρίαπι ; 
6ΐ ιΛι ηιιηο βδΐ δα1)βΠϋ οοηίαδίο ? δι βηίπι ]υχ1;α 
ίβΐηιη αηυαι (ϋοβΓβιηαδ ΡαΐΓβπι βΐ Γίΐίαπι νβΐ 
βΐί&ιη δρίήίαπι δαηοΐαω Ιαηςυαπι ιιηαπι Ιι^ροδΙβδίη 
βίνβ ρβΓδοηΛπι,ΙαηοδρίΓίΙυπι βχ ΡαΐΓβ ρΓοοβάβπΙβιη 
βϋ&πι βχ Ρίϋο ρΓΟΟβάβΓβ αδδβΓβηΙββ δα1)β1Ιίο οοη- 
οοΓάβδ βδδβαιαδ, νβΐ οπιηίηο δβπιί δ&1)β11ίαηί, δίουί 
&1ϋ ςαίάααι δβπιίαιίαηί. Ναπι Ιπα ίΐΐα υηαπι 
ΙιγροδΙοδΐη βΐ υηαπι (ϋοοηΐβδ ίΐα δβουηίΐυπι δα- 
1)β1ϋυπι, ηοη πιαςίδ ΓαοβΓβιηαδ δρίπίαπι οχ ΡαίΓΟ Ιδιόττ,τας άμεταχινήτως έχουσας, καΟά φΟάσαντες 
έ'φημεν. Φυλαττομένων δΐ των Ιδιοτήτων Ικάστφ 
αμεταβλήτων, ουκ δν λέγοιτο το ϋνευμα έξ Ιαυτοΰ 
έκπορεύεσθαι, δ'τι μή Ιδιότης εστί τούτο του Ηνεύ- 
ματος* έκ του Πατρός δΐ έκπορευ6μενον δια του 
Γ\οΰ, και έκ του Που εκπορεύεται, άλλ' ού δι' Ιτέ- 
ρου τινός• και που του Σαβελλίου ή σύγχυσις ; Ε^ 
μίν γαρ ζν κατ* εκείνον έλίγομεν τον Πατέρα και 
τον Γίδν ή κα: το Πνέυμα ως μίαν ύπ^στασιν η 
πρόσωπον, τδ έκ του Πατρός έκπορευόμενον χαι έκ 
του ΐΊου έκπορεύεσΟαι φασκοντες, συμορονες &ν 
ήμεν τψ Σαοελλίψ, ή πάντως ήμισαβέλλιοι, χαΟά- 
περ άλλοι τινε€ ήμιάρειοι* τά μευ γάρ •ζρία λέγον- 
τες ΐλίαν υπόστασιν και ϊν οΰτω κατά Σαβέλλιον, θΐ βχ ΡίΙίο ρΓΟΟβάβηΙβπι, Γΐααιη βχ δβ ίρδΟ, νβΓυπι ρ ουδέν μάλλον έποιουμεν τδ Πνεύμα ^κ του Ηατρδς 
βΐ ΡαΐΓβπι Ιαπι ββηβΓβηΙβπι, Ιηιη ββηοΓαΙυπι χα• έχ του Που έκπο,^ευόμενον, ή έξ εαυτού• αλλά αίςαβ ρΓΟΟβάβηΙβπι, βΐ Ιιοηιπι υηυπΐ(ΐυο(1(ΐαβ ηοη 
ιη&^ίδ βχ αΐίο, ηααηι βχ δβίρδο ; ΡίΗαπι ροΓΓο ηοη 
δοΐυπι ^βηίΐτιηι, νβΓυπι βΐ ρΓοοβάβηΙβηι,ίπιο βΐίαπι 
6( ^βαβΓ&ηΙβαι ; ΓΠΓδΠδ δρίπίαπι ηοη δοΐαπι ρΓο- 
οβάβηΐβπι, δοά βΐ ςΐ^ηβηΐβαι βΐ ββη^ιαπ1.Ε^αδΠ10ι1^ 
βηίπι δαιιΐ δ3.1)β11ϋ ηα^£Β αηί βίάβπιςυο ροΓδοη» 
άίνβΓδα ηοπιίηα βΐ ιΙίνβΓδαδ ρΓορπβΙίΐΙοδ Ιπ1)αβηΙΪ8. 
δί νβΓΟ ΡαίΓΟΠΐ βΐ ΡίΗαπι δοΐαπι αηαπι άίοβΓβπιαδ 
ρβΓδΟΠίίπι, βχ Ιιαο νβΓο αηα ρβΓδοηα ρΓ0βΓβ(1ί 
δρίπίαπι (ΙοοβΓβπιαδ, Ιαπι βΐ δίϋ δοπιίδα1)β11ίαηί 
βδδβπιαδ βχ ΡαΐΓβ βΐ Ρίϋο ίΙΙαηι, ςαί ρΐΌοοίΙίΙ, 
ρΓθοβ(1βΓβ αδδΟΓβηΙβδ. Ναηο νβπ) ηοδ &1ίαηι Γ{υίάβπι 
ΟίνίηίΙ&Ιίδ ρβΓδοηαπι δίαΐαβηΐβδ Ρα(Γοηι« αΐίαιη νβΓΟ 
Ρίΐίαπι, β3αδ(1βηι δοίΐίοβΐ ηαΙαΓΟ), αΐίαπι νβΓΟ γπγ και τον Πατέρα γεννώντά τε και γεννώμενον καΐ 
έκποοευόμενον, και Ικαστον τούτων ού μάλλον έξ 
άλλου ή έξ Ιαυτοΰ• και τδν Γίδν δΐ ού μ(^νον γεν- 
νώμενον, άλλα και έκπορευόμενον, προς δε τούτοις 
και γεννώντα' και τδ Πνεύμα αύθις ούκ έκπορευ- 
όμενον μόνον, άλλα καί γεννών καί γεννώμενον. 
Τοιαύτα γάρ τά Σαβελλίου ληρήματα ένι και τψ 
αύτφ πρ»σώπψ διάφο:α τιθέντος ονόματα και δια- 
φόρους ιδιότητας. Τδν δΙ Πατέρα και τδν Ιΐδν μό- 
νον ιράσκοντες εν πρόσωπον, έκ του ένδς δΐ τούτου 
τδ Πνεύμα προέρχεσβαι δογματίζοντες ή μεν δν χαΙ 
οϋτως ήμισαβέλλιοι έκ του Πατρδς κα•. έχ τνυ Γίου 
τδ έκπορευτδν έκπορεύεσΟιι λέγοντες. Νυν δΐ ήμε'ϊς 
άλλην μεν ύπόστασιν της Ο^ότητος δοξάζοντες τδν βυ» δρίπίαπι, άβίπίΐβ ροηβηΐβδ ρΓθθβ(1οηΙθΠΐ βχ Ο Πατέρα, άλλην δε τδν Γίδν, της αυτής δηλαδή φύ- 
σεως, αλλην δε ωσαύτως τδ Πνεύμα, εΤτα τιΟέντις 
τδ Ικ του Πατρδς έκπόρευόμενον έ/πορεύεσΟαι χχι 
έκ του Πού, έτέρως φαμέν. 01 μεν ουν εν λέγοντις 
τδν Πατέρα και τδν Γίδν πρόσωπον, βιτα φάσχοντες 
τδ Πνεύμα έκπορευτδν έκ του Πατρδς και έκ του 
ν'ιού, τ δ δτοπον έπόμενον Ιχουσιν ούχ δ'τι απλώς 
φασιν έκ του Πατρδς και έκ τού Γΐοΰ, αλλ* 6'τι ώς 
Ινδ; έξ άμφοΤν και δ'τι ζν άμφω τίθενται τδν Πα- 
τέρα καΐ τδν Γίδν, ού κατά δύναμιν της τού Κυρίου 
φωνής, άλλ* Ιτέρως ή ως έχεΐνός φησιν* Έγώ χαι 
δ Πατήρ Ιν έσμεν. ΈμβΤς δλ και έχ τού Οατρδς 
χα•, έκ τού Πού τδ Πν(ύμα λέγοντες ούχ Ας έ( 1ν6( ΡαΐΓβ, ρΓΟΟβάβΓβ ςαοςαβ βχ Ρίΐίο, οΙίΙβΓ (Ιίοίπιαδ. 
Οαί νβΓΟ αηαιη .'ρβΓδοηαπι βδδβ αίαηΐ ΡαΐΓβπι β( 
Ρϋίυπι, (Ιβίηάβ δρίπίαπι οχ ΡαΐΓβ βΐ βχ ΡίΙίο ρΓΟ- 
ΟθάβΓβ &ί1)ΓΠ)&ηΙ, α1)5αΓ(1απι εοηδβ(ΐα6ηδ 1ιαΙ)βη(, 
ηοη (ΐαί& δίπιρΙίοίΙβΓ (ϋοαηΐ βχ ΡαΙνβ βΐ βχ ΡίΙίο, 
5βά ςαία βχ &ηι1)θΙ)αδ Ιαηςααπι αηο, βΐ ςαία αηαπι 
αίΓαπιςαβ, Ρ&ΐΓβπι νί(1βΙίοβΙ βΐ Ρίΐίιιηι, ροηαηΐ, 
ηοη δβοαπιίαπι νίηι ΠοπιίηίοίΒ νοοίδ νβΓαπι δοοαβ 
αο ίΠβ άίοίΐ : Ερο εΐ ΡαΙβν χιηηιη &ηγηη$. Νοη νβΓο, 
ςαί βχ ΡαΐΓβ βΐ βχ ΡίΙίο άίΰίπιαδ δρίπίαπι, ηοη α( 
βχ αηο (Ιίοτπιαδ, νβΓαπι αΐ βχ ιΐααϋυδ ρβΓδοηίδ 
οοηΒα1>5(&ηϋα1ί1)α8 οοηβα1)9ΐ&ηΙί&1βπι ρΓοοβάοΓβ 185 ϋΕ ΡΚΟΠΕ58ΙΟΝ1 δΡΙΒΙΤϋδ 8ΑΝ0ΤΙ. 186 τοΰτ^ οαμεν, άλλ* ώς Ιχ $ύο προσώπων όμοφυων 
δμοουΐς προερχίμενον κατά τινβ τρόπον αγνωστί^ν 
τε χα*, δρρητον. Το μίν ουν έξ άμφοΤν λέγειν τό 
Ονζΰμι ώς Ις Ινος, άιεβές' Σαβελλιανδν γάρ το 
ϋβ έξ άμςροΐν εχίντοιν ούχ έν ούσί^ διαφορ6τητα ούδ* 
έν δνομάτων διττ^τητι τήν διάχρισιν, άλλ' ^ν 6πο- 
στχτιχϊΤ; 'διότητι, της Σαβελλιανης ά?εβε(ας μα- 
χράν" ώτΕ£, ίιτειδή τδ τοιούτον δόγμα Ιτερόν έστι 
τζς το'3 Σαοελλ(ου δόξης, μηο' ώς Σαβελλιανον ήγοΰ 
χαΐ ίπόβλητον. Άλλ* ^^ δρα ετέρως ίχειν το δτοπον 
έλεγχε. 

ε*. ΓΡ. Έστω ταΰτα, καΐ μή Σαβελλιανον έ'στω 
το λέγειν έχ του Πατρίς καί του Γ\οΰ του παναγίου 
Πνεύματος τήν έχπόρευσιν άλλ' έχεΤνό γε άτο- 
πον (14). ΕΙ γάρ εξ άμφοΤν, σύνθετος αύτφ λοιπδν 
ττ.ς υποστάσεως ή Ιδιότης, χαι ούχ άπλη χαί σύν- 
θετος ή ΰπόττασις, ^τι χα'. αμέσως χαΐ εμμέσως 
(Χπορεύεται, το μίν έχ του Ιίατρός, τό δέ έχ του 
Τ\ου• οντω δε χαι του Τΐοΰ ή 'διότης ευρίσκεται 
»ϋη#6ετος, ίχουσα μή μόνον τό γεννασθαι έχ του ΙΙατρος, 
άλλα χα*, το Πνεύμα έξ Ιαυτού αμέσως ώς μέση (15) 
προβάλλεσΟαι. 

λΑΤ. Κατά τούτον τον λόγον σύνθεσις δν εΓη 
χαι περί τόν Πατέρα, καΐ μάλλον, δ'τι ούκ άγγέννη- 
τος μόνον, άλλα χαι γεννήτωρ χαΐ προβολεύς. Κΐ δΐ 
έπ: του Ηατρδς ταΰτα ού παρεισήγαγε σύνθεσιν, 
ούοΐ έχεΤνχ λοιπόν έπι του )Ίοΰ καΐ Πνεύματος. 
Π τ(ς ή βποκλήρωσις, τδν μίν Πατέρα μή εΤναι 
•ύνθετον έχ του άγεννήτου και του γεννητικού και 
του προ€λητικοΰ, τδν δε Πόν σύν9ετον εΤναι δια τό 
γεννητον χαι τλ προβλητιχόν, καί τό Πνεύμα δια 
το διχόθεν και διχώς έ^πορευτόν, ήτοι έχ του Πα- 
τρός κ»* έκ τοΰ Που, εμμέσως δηλαδή καΐ αμέσως ; 
Καίτοι καν άπλήν δώμεν έκάστψ τήν Ιδιότητα, κατί' 
το* σον λόγον κα? οΰτως, ώς λέγεις, διπλόη παρεισ- 
αχ^ι(σιτα•., και σύνθεσις Ιψεται, καί ίσται σύν• 
•ετον Ιχαστον. Καί γάρ έν τψ ΠατρΙ καΐ ή τ^ς 
•εότητος ουσία έστι και ή τοΰ γενν^ Ιδιότης, καΐ 
Ιν τφ ΤΊψ μετά της ουσίας και ή τοΰ γεννασθαι 
ΐοιότης έστιν, καΐ έν τψ Πνεύματι μετά της αυτής 
ουσίας και ή Ιδιότης της έκπορεύσεως. Άλλ' ού 
τ^ν^εσις έκεΐ, άλλ* άπλότης 6π1ρ πασαν απλότητα, 
δτι μέρη ταΰτα της θεότητος ^άμ^ρής γάρ ύπίρ πασαν 
έμέρειαν), ίίλλ' !διότητες περί τήν μίαν ούσίαν 
Χ2ΐ τάς της μιας ουσίας υποστάσεις θεωρούμεναι 
XII Ιχάστη Ικάττην 6πόστασιν χαράκτη ρίζουσαι. 
0^χ«»ν ού^ 5ταν λέγω τό ΙΙνεΰμα αμέσως εχειν 
ιζΐ έμμ£σ«ας τήν έκπόρευσιν, ή τόν Πόν καί γέννα- 
Ατ: έχ του Πατρός καί τό Πνεύμα προβάλλεσ^αι, 
δ'.χλόην τινά παρεισάγω καΐ σύνθεσιν* ώσπερ γάρ 
ή έχ τοΰ Πατρός διάφορος πρόοδος, χαθά φάτε χαί 
^μεΧς, διάφορον μίν δείκνυσι τήν σχέσιν αύτοΰι 

(14) ΝοίΔ ΠΙΑΓ^. Έτερου άτοπου εισαγωγή, βτ^ 
τίνθετον Ισται τό Πνεύμα έκ Πατρός καΐ Που έκπο- 
:Γ>όμενον, καΐ προς τοΰτο ανασκευή. 

(Γ< §6εοη<1αιη &1)5ηΓ(1ιιιη : ΟοπιροβΐΙαβ βηΐ 8ρίη- 
(α& βχ ΡαΐΓβ βΐ Ρίΐίο ρΓΟΟθάβηβ. νίάθ ΡΙιοΙίιιιη, Όφ Α βοοαηάυιη ςυοηκίαιη ίηοο^ηίίαπι βΐ ίηβίΤ2ΐ1)ϋβιη 
τηοάαΐΏ. δρίπίαιη ίρίΙϋΓ άΐοβΓΟ βχ αίΓοςαβ νβίαΐ βχ 
υηο ίΐΏρίαΐΏ οβί, (|αία δ3ΐ)β11ίαηαηι ; βυιη υογο άΐ- 
οβΓβ βχ βιιι1)οΙ)ΐΐ8 ηοη 1ΐΛΐ)6ηΙίΙ)α8ίη βδδβηΐία άίίΤο- 
ΓβηΙΐαιη ηβοιπβ ίη ηοαιίηυπι (ΙαρϋοΐΙαΙβ (ΙίδΟΓβϋο- 
ηβπι, ββά ίη ΙιγροδΙβΙΐοίδ ρΓορποΙαΙίΙ)υδ, Ιοηββ & 
δα1)β1Ιίαηα ΐηιρίβίαΐβ α1>βδΙ. Οααιο οαιη Ιιοο άο§ηΐ8, 
&1ίιΐ(1 δίΐ α δαΙ)βΙΙϋ ορίηίοηβ, ηβ(ΐηβ δίΐ1)β11ίαηαιη 
βΐ α1))ίοίβη(1απι ίΐίικί βχίδΐίιπθδ. ΥοΓϋίτι αΙ)δαΓ(1απ[ΐ 
ΠΙυά βδδβ αΐίιιηάθ άβιηοηδίΓβδ. 

5. 6Β. δίηΐ Ιΐ8Β6 ίΙ&, ηβςαβ δαΙ>β11ίαηυιη δίΐ άί- 
οβΓβ, βχ ΡδίΓβ βΐ ΓίΙίο δαηοΐίδδΐιηί δρίπΐϋδ βδδβ 
ρΓοοβδδίοηβιη. ΑΙΙβπιβη ίΐΐυά οβΓίβ αΙ^δαΓάιιιη οβ- 
Ιβη(ϋΙ, ςαοά ηοη (ϋοαπι (/). δί δρίηΐυδ βδίβχ υίΓΟ- 

„ ςυβ, οοίηροδίΐα ίρδί βπΐ Ιιχροδίαββοδ ρΓορπβΙαβ, βΐ 
ηοη βίπιρίβχ, βΐ οοπιροδίΐα ίρβα ΙιγροδΙαδίδ, ςπία οί 
ίπιπΐ6(1ί&1β βΙπιβάί&ΙβρΓοοβίΙίΙ,δοίΙίοβΙΙϋπιοχ Ρ&ΐΓβ , 
Ιϋπι βχ ΓίΙίο ; δίο αυΐβπι βΐ Ρίΐϋ ρΓορηβΙαδ (1β- 
ρΓβΙιβηάιΙαΓ οοπιροδΐΐα, ςααπι ηοη δοΐαηι 1ια1)β&1 
ςηοά ΒΐΙ ςβηβταΐαδ βχ Ραίιβ, νβΓϋπι βϋαπι ςυοά 
δρίπΐηπι δαροίαπι βχ δβ ίρδο ίηιηιοάίαΐβ ρΓοάα- 
ο&Ι. 

Ι.ΑΤ. δβοαηάυαι Ιιαηο ΓαΙίοηβηι ίη Ραΐρβ (^αοςυβ 
ίοΓβί οοπιροδϋίο, 6ΐ ηιαίΐο πΐϋβίδ, Γ[αΐα ηοη δοΐυπι 
ίηςβηϋυδ, τβΓυιη βΐίαηι ^βηβΓαηδ β( βρίταηδ βδΐ. 
8ί νβΓΟ 1ΐ8θθ ίη ΡαΐΓβ ηαΐίαπι ίηάυοηηΐ εοπιροδί- 
ϋοηβπι, ηβςυβ 111α ίη Ρίΐίο βΐ ίη δρίπία οοπιροδί- 
ϋοηβπι ίηάυοβηΐ. ΑιιΙ (|α&Ιΐ9 βδΐ ίδΙα δΟΓίίΙίο βΐ 
άί5ΐπΙ)υΙίο, ΡαΐΓβπι ςηίάβηι ηοη βδδβ εοηιροδϋηπι 
6χ ίηηαδοίΙϊίΙίΙ&Ιβ,^βηβΓαίίοηβ βΐ5ρίΓβΙίοηβ(αεϋνα), 

Ο Ρίΐίαιη νβΓΟ οοπιροδίΐυπι βδδο ρΓορΙβΓ ραδδίναπι 
§6ηβΓ&(ίοηβπι βΐ δρίΓ&Ιίοηβιη αοΐίναπι, βί δρίπίαηι 
οοπιροδίίαπι, ςαία β άυρίίοί οααδα βΐ (Ιηρίίοί πιοάο 
ρΓΟΟβάαΙ, δίνβ βχ ΡαΐΓβ βΐ βχ ΓίΙίο, πιβάίαΐβ νίίΐβΐί 
οβί βΐ ίπιπΐ6(ϋα(β? Ουαηςυαη: βίδί δίηιρίίεβηι (Ιβ- 
πιυβ ειιίςαβ ρΓορπβΙαΙβπι δβουηάιιπι Ιυαπι δβΓΠίο- 
ηβπι, βΐ δίε, αΐ (Ιίείδ, άυρΗείΙαδ ίηάαεβΙπΓ βΐ εοπι- 
ροδϋίοδβςαβΙαΓ βΐ βΓίΙιιηαηιςυο(!ε[υβ εοπιροδϋυαι. 
ΕΙβηίπι ίη ΡαΐΓβ βδΐ ία πι άίνίηίΐαΐίδ βδδοηϋα ίυπι 
ςίμηβη(1ί ρΓορπβΙαδ, βΐ ίη ΡίΗο ηηα ειιπι βδδβηΐία 
ρΓορπβΙαδ ^βηίΐί βδΐ, β( ίη δρίπΙα οποί βαάβπι 
βδδβηϋα, ρΓορηβΙαδ ρΓοεβδδίοηίδ Υβηιπι ηοη βδΐ 
οοπιροδίΐίο ί1)ί, δβά δίπιρΙίοί(&δ βαρβρ οπιηβπι δίηι- 
ρΐίείΐαΐβπι, ςηία ηβο ραπίβδ ΟίνίηίΙαΙίδ ίδΙα δαηΐ» 
ςηυπι βα δίΐ δΐιρβΓ οπιηβπι ίηάίν1δί1)ί1ίΐα(βπι ιη(11- 

Π γίδίύίΐίδ, νβΓαπι ρΓορηβί&Ιβδ, ςαα οίΓεα υηαπι 
βδδβηΐίαπι βΐ Ιιυ]υ3 αηίαδ βδδβηΐίοί ΙιγροδΙβδβδ δρβ- 
εΙαηΙΟΓ β( ςτιαρυπιςυβ (ΐυαπι1ί))βΙ ρβΓδοηααι <1ί9- 
ϋη^αίΐ βαοςαβ οΙιαραεΙβΓβ ίηδί^ηίΐ. ΙςίΙυΓ ηβςαβ 
ςααηάο άίοο δρίπίαπι ίπιπιβάίαΐβ βΐ πιβάίαΐβ Ιια- 
1)βΓβ ρΓΟΟβδδίοηβπι, νβΐ βχ ΡαΐΓβ Ρίΐίυπι ^ζβηβΓαπ 
βΐ δρίηΐυιη ρροάαοβΓβ (τη), άαρίίοίΐαΐβπι ςασπι- 

ί15) ΙΙα δοπρίυπι. Οαο(1 Ιαπιβη πιβηάαηι βχ1ιί1)βΓβ 
βΙτίΓ. 

(τη) Προβάλλεσθαι Ιιίο ηοη δαηιί ραδδίνβ ιΐδαδ νοείβ 
ίη δβηηβηϋϋαδ άβπιοηδίΓαΙ. 187 ΝΙΟΕΤ^ΐ ΜΑΒΟΝΙΕΝδΙδ 188 άαιη ίηάιιοο βΐ οοπιροδίΐίοηβιη. δίοαΐ βηίιη άίνβΓβίΐ Α "^^ μ^^ 'ίροζ '^^^' ^ο^ <ί>< Πατρίς, τήν δε πρ^ς τ6 β ΡβίΓβ ρΓο^,τβδδίο, δβοαηάηιη οιαοά βΐ νο8 άίοίΐίδ, 
άίνοΓδαιη ςυίάοιη Ρ]υδ 1ι&1)ίΙυ(1ίηβιηοοη8ΐίΙυίΙ,α11β- 
Γ3Π1 α(1 Γίΐίυιη αϊ Ρ&Ιπδ, βΙΙβΓαιη αά δρίπίαιη ιιΐ 
βρΪΓαηΙίδ δθοιιηάαιη ρΓορπιιιη ιηοάυιη, ραΙβΓηαπι 
νβΓΟ ΙιγροδΙαδίη ιηίηίηιβ ΐηάίοαΐ οοιηροδίίαιη, ίΙ& 
ηβο 8ρΐπ1αδ β ΡαΐΓβ βΐ Ρίΐΐο ρΓΟΟβδδίο οοΓηροΗΐΙίο- 
ηβιη Γ[αΛΐη(1αΓη ίηΙβΙΗ^^ί δΐηίΐ δίνο ίη Ρίΐίο δίνβ ίη 
δρίτϋα. Ου&ηςυαηι ίη ΡαΐΓβ ββηβΓ&Γβ βΐ ρΓΟ- 
άαοβΓΟ ηοη ίίΐβιη οδΐ ηβοιαβ βοίΐβπι ιηοίΐο, ίη δρί- 
ηΐυ νοΓΟ ρΓΟΟβάβΓθ υηαπι βΐ Ιάβηι, βίδί βχ αΙΙβΓΟ 
ςυί(1βπι ηιβάΐαΐβ, δίνβ οχ ΡαΐΓβ ρβΓ Γίΐίαπι, βχ &1" 
ΙΟΓΟ νοΓο ίπιηιβ(ϋ&1β, ςυία βχ Κίΐίο, ηοη νβΓΟ ρβΓ 
αΐίυπι οίαβπιρίαπι. Νοη βδΙίβίΙιίΓΟΟπιροδίΙιΐδΡίΙίαδ» 
ςυΐιι ηοη δοΐαηι ^ζβηβΓαΙαΓ, δοά βΐ δρίπΐυπι βπιίΐ- Πνιυμα ώς προβολέως κατζ τρ($πον Γ8ιον, τήν δϊ 
ΙΙανριχήν 6π6στβσιν ου σύν^ετον διτοδείκνυσιν, ού- 
τως ουδέ τ^ έχ του Πατρός χαΐ έχ του Που τ6 
ΙΙνευμα έχπορεύεσΒχι σύνΟεσιν διδωσιν έννοεΐν ^ 
ίπΐ του ΐΊοΰ η έπι του Πνεύματος. Καίτοι έπι 
του Πατρός το γενν^ και το προβάλλεσΟαι ου ταύ- 
τόν ούδ' ώσαύτωςι έπΙ δε του Πνεύματος τδ έχπο* 
ρεύεσθαι ίν χαι ταυτόν,* εΐ και έχ τοϋδε μίν εμμέ- 
σως, ίζγουν εχ του Πατρίς δια του Που, έχ τοΰδε 
δΐ αμέσως, 6'τι έχ του Υΐοΰ ούχέτι δΐ δι' ^λού τινός. 
Ούχ ουν σύνθετος ό Γίος, 6'τι μή γεννάται μόνον , 
άλλα χαΐ το Πνεύμα προβάλλεται* ούδε τ6 Πνεύμα, 
6'τι εκπορεύεται ούχ έχ μόνου του Πατρός, άλλα χαΐ 
έχ του Που* καΐ γάρ ούδε 6 Πατήρ, δ'τι μή μόνον ΙίΙ, ηβίΐ[υβ δρίΓίΙυδ, ςυία ρροοβίϋΐ ηοη βχ ΡαΐΓβ |ν άγέννητος, αλλά καί γεννήτωρ Που, ούδ' δ'τι μή 8θΙο» δβά βΐ βχ Γίΐίο ; ηβςαβ βίίαπι ΡαΙβΓ, ςυίαηοη 
δοΐαπι Ιη^ι^βηΙΙυδ, δβά βΐ Γίΐίί ββηίΙοΓ, ηβοίυβ ςαί& 
ηοη δοΐυπι ίξ^ηίΙΟΓ, δθ(1 βΐ ρΓοάαοΙοΓ δρίπΐιΐδ ; ηβ- 
ςαο βΐίαπι δθοαη(1υιηοοπιπιυηβπι Ιυπι ηοδίΓαπι ίιιπι 
νβδίΓθπι δβηίβηΐίαπι οοηιροδίΐυδ Ρίΐίβδ βΐ δρίπίαδ, 
ςυία υΙΟΓςυβ ρροίίβΓ δα1)δ1αη1ί&πι 1ια1)βΙ ρβΓδοηβθ 
ρΓορπβΙαΙοπι, Γίΐίϋδ ςαίάβηι ΩΙίαΙίοηβπι δοΐαπι» 
δρίπΐυδ νβΓΟ ρΓοοβδδίοηβπι βχ ΡαΐΓβ. δί βηίπι οοπι- 
ροδΙΙα ΓοΓβΙ ςυδβ1ίΙ)βΙ ρβΓδοηα ρΓορΙβΓ βυαδ ρΓΟ- 
ρποΐαΐβδ,βΐίαιηβδδβηΐία Ιπαπι ρβΓδοη&Γπηιοοπιρο- 
δίΐα βδδβΐ ρΓορΙβΓ β&δ, ςυδθ βίΓοα ίρδαηι δαηΐι 
Ιπαπι οοπιηΐϋηβδ ρΓορπβΙαΙβδ, 1)οηϋα1;βπι (Ιίεο,δα- 
ρίοηΐίαπι, ροίβηΐίίίπι, νίπι ρΓοάαοΙπεβπι, οπιηίαπι 
βίΤθοΙποβπι βΐ ΟΓβαίποβπι, ρρονίάβηΐίίίπι, οοηββΓνΛ- 
ϋοηοπι, οηιηίαπ) ΓΟΓααι ϋοπιρΓβΙιβηδίοηβπι βΐ οοη- γεννήτωρ μόνον, άλλα και προβλήτωρ του Πνεύμα- 
τος. ΚαΙ γάρ ούδΐ έπι της χοιντ^ς δόζης ημών τε 
καί υμών σύνθίίτος ό Ιΐός και το Πνεύμα δτι μετά 
της ουσίας έκάτερον έχει τό της υποστάσεως ^διον, 
6 μέν τό γεννητδν μόνον, το δΐ τδ έκπορευτόν έκ του 
Πατρός. Ει γάρ σύνθετος έκαστη ύπόστασις (46) διά 
τάς εαυτής Ιδιότητας, και ή ουσία Λν ε'ίη τών τριών 
υποστάσεων σύνθετος διά τά περί αυτήν κοινά τών 
τριών Ιδιώματα, τδ αγαθόν φημι, τό σοφόν, το δυνα- 
τόν, τό ποιητικόν, το παντουργικόν, το δημιουργι- 
κόν, τό προνοητικόν, τό συνεκτικόν, τό περ^εκτικόν 
κ4ι περιληπτικον πάντων, τό άκτιστον, τό δναρχον, 
τό άθάνατον, τό άτελεύτητον, τό άπειρον, τό αΐών.ον, 
τό άχρονον, τό 6πέρχρονον, και 6'σα άλλα τοιαύτα 
είτε κατά θέσιν ε'ίτε κατά άφαίρεσιν, εΐτε κατ' αΐ- ίίηθηΐίαπι, &δβίΙαΙοπι, βΐ ρπηοίρίί οαΓβηϋβπι, ίπι- Ο τίαν, είτε καθ' ύπεροχήν και δπέρβασιν λέγεται έπΙ πιΟΓίαΙίΙειΙβπ) βΐ δίηβ αΠο ίΐηβ άαΓαΙίοηβπι,ίηιπιβη- 
δϋαΐβπι, ίΕίβΓηίΙαΙβηι, βχΐΓΛ Ιβηιραδ βΐ δαρρα ίβπι- 
ραδ βχδίδίβηΐίαπι, βΐ ςυδθοαηςαβ εΗ» (ια3αδπιοάί 
δίνβ δβοαηάαπι ροδίΐίοηβηι,δίνβ δβοαηάαπι ηβί^&Ιίο- 
ηβηι» δίνβ δβοαηοίαπι βααδοπι, δίνβ δβοαηάαπι βηιί- 
ηρηίίαηι βΐ βχοβίίβηΐίαπι άίοαηΙαΓ ίηϋβο. δβά ηοη 
δαηΐ Ιιοοο βδδβηϋ3ΐ, νβΓυπι οίΓΟδί βδδβηΐίαπι οοηδί- 
άβΓαηΙαΓ,βΙδί βΐ οί»Γΐο (ΐαοΛΕΠί ηοάο βδδβηΐίαΐία βΐ 
ηαΙαΓαϋα νοοαηΙπΓ, ηοοιαβ ραΓίβδ δαηΐ βδδβηΐί», 
ςπαπι άβιΐ&δ ραΓίίαπι οπιηίηο βίΐ βχρβΓδ. δίο βΐ ίη 
ί^ηο ναπβθ ίπδαηΐ ροίβηΐίαο, ΙβνίΙαδ, πιοΙ)ί1ίΙαδ δαρ- 
δαηι Ιβπάβηδ, νίδ ίΠαπιίηαΙίνα βΐ νίδ εοπ)1)αδΙίν&, 
νβιαηι ρρορίορβα ί^ηίδ ηοη βδΐ οοπιροδίίαδ, δ•ά 
δίπιρίοχ, ίη ςααηίαπι ίη εορρορί1)αδ η£ΐ1αρ£ΐ1ί1)α8 βΐ του θεού. Άλλ' ούκ ουσία ταΰτα, άλλα περί τήν 
ούσίαν θεωρούμενα, εΐ και ουσιώδη πως καλείται 
και φυσικά, ούδΐ μέρη της ουσίας* ή ^ιάτ-ης γάρ 
άμερής* ο^τω και τφ πύρ! πρόσεστι τό κοΰφόν τε 
και άνωφερες, και τό φωτιστικόν και τό καυστικόν, 
δυνάμεις διάφοροι, άλλ' ού σύνθετον διά τοΰτο τό 
πυρ, άλλα άπλουν, 6'σον έν σώμασι φυσικοΤς τε 
καΐ στοιχειώδεσι κατά τό έσγατον, Ίν* ούτως εΙπω 
ά^ήχ^<1^^* "^ήί άπλότητος. Καίτοι ενταύθα ουσιώδη 
ταΰτά έστι τψ πυρί, έκεΤ δέ τά μέν περί τήν ούσίαν 
έστι θεωρούμενα (17)» *εά δε περί έκάστην ύπόστασιν 
Ικαστα* διό πολλφ πλέον ού λυμανεΐται τό άπλοΰν 
ούτε της ουσίας βΰτε Ικάστης τών δποστάσεω/. 
*Αλλ* ούδΐ έπι πάντων έν οίς θεωρεΤται ποικιλία β1βπιβηΙίΐρί1)αδ δβοαηάαπι βχΐρβπιαπι, αΐίΐα άίοΛΠΐ, *) •ϊΐς και διάκρισις, ήδη καΐ σύνΟεσις παρεισοίγεται. ΓΟδοηαηΙίαπίδίιηρΙίοίΙαδβδδβροΙβδΙ.ΑΙΙ&πιβηΙιΙοηα- 
ΙαραΙΪΗ βΐ βδδβηΐίαΐία ίδΙα δαηΐ ίςηί, ίΙ)ί νβρο ίΠα 

οίροαοδδβηΙίαπιοοηδίίΙβραηΙαρ,ΙιαϊονβΓΟοίροααηΕπι- 
ςυαπιςαβ ρορδοηαπι δίη^αίαρία ; ίάείροο πιπΗοπια- 
^ίδ δίιηρίίοίΐβδίαπιβδδβηΐίΰθίαπι οα]αδ1ί1)βΙρ6Ρδοηδθ 
ηπΠυιη ραΐίβίαρ (ΙβίρίπιβηΙαπι. δβά ηβςαβ ίη οπιηί• 
^ϋδ, ίη (μιίΐίαδ ναρϊβίαδ ςαδεάαπι β1 άίδΐίηοϋο οοη- 
δίιΙοΓαΙαρ, δίαΐίπι βΐ οοπιροδίΐίο ίηάαοίίαρ. Οπιηίδ 
ί'πίπι βδδοηΐία 1ι&1)βΙ οΐ νίΓίαΙβπι βΐ ορβραΐίοηβηι, 
ΙίοβΙ οΙ δίπιρίβχ δίΐ, ηβ(ΐαβ ίάοίροο εοπιροδίίαπι άί- 

(16) Οθ(1. ΥαΙ. Γ. 5,6, πιβηάοδβ, υπόθεσις. Ηάσα γάρ ουσία ϊγ%ι και δύναμιν καΐ ένέργειαν, καν 
απλή τις ε'ίη, καΐ ού διά τοΰτο σύνθετον έροΰμεν 
πάντως και τήν άπλήν. 'Λνάγκη γάρ ή σύνθετον 
εΤναι και τήν άπλήν, καί ουδεμία ϊσται άπλη, ή 
τήν άπλήν εΤναι χωρίς ενεργείας τε και δυνάμεως, 
6'περ ψευδός έστιν έναργώς* ούτε γάρ ενέργεια της 
δυνάμεως χωρίς, έξ ής πρόεισιν, ούτε δύναμις δίχα 
της ουσίας, άλλ' ούδΐ ουσία χωρίς της του ένεργειν 
δυνάμεως. ΕΙ δέ ταύτα αδύνατα, καί έστι χαΐ ή 
απλούστατη απλώς ουσία μετά τής ννούσης δυνά- /|- 17) νί(1β Ορββ. Ναι. οΓαΙ. 3*2, ρ. 519, βά. ΒίΠ. (ηαηο ΟΓαΙ. 42), 189 ΌΕ ΡΒΟΟΕδδΙΟΝΕ 8Ρ)ΠΙΤϋ8 8ΑΝ0Τ1. 190 μεωζ ε^ουνχ χαι τήν έχ της δυνάμεως προΤ^ύσχ/ ^^ 
ένεργειαν. Και δι3[ τζΰτα σύνθεσις ουκ ^9τι ττερι 
βύτην, δτι ττερί το βύτδ και εν, τήν ούσίαν, οίλλο 
μ.£ν ή δυναμις, άλλο δ^ ή ενέργεια, χαι οτι εν Χ2ΐ 
ταΰτον 'τζροη^μα ϊζ ουσίας έστι και δυνάμεως χαι 
ένεογείας, εΐ οΰτω χρή φάναι, χαι 6'τι τψ λόγψ 
διαχεχριτα*. της ουσίας ή δύναμις, της δε δυνάμεως 
ή ενέργεια. Μία γαρ χαί οίίτως έστιν άπλη ουσία. 
Πώς αν τις έπι της απλής τψ Βντι χαι άσυνθέτου 
φύσεης "^τοι έφ* έχάστης των Ινιαίων της Οπερθέου 
Βεότητος 6ποστάσεων τολμήσειε λέγειν, 6'τι σύνθεσις 
έχ τών φυσιχών ή 6ποστατιχών Ιδιοτήτων εισάγεται ; 
Τί της μονάδος άπλούστερον έν τοΤς άριΟμοΤς ; άλλ» 
5μως άλλο μίν το είναι αύτη, άλλο δΐ ή δύναμις, 
χζι άίλλο ή ενέργεια. Ταυτίζει μέν γαρ άπαντα 
χαι άνυπάλλαχτα τηρεΤ* σχέσεις δΐ απείρους σχε- η 
δον υποδύεται προστιθεμένη χαι αφαιρούμενη χα2 
γεννώσα* πάντα τα είδη των αριθμών* χαι νυν μέν 
γινομένη τό ήμισυ χαι το ύποδιπλάσιον, νυν δε τρί- 
τον χαι υποτριπλάσιον, νυν δε τέταρτον χαι ύποτε- 
τετραπλάσιον, χαι άλλοτε άλλο χχΐ χατά ταυτον 
πάντα, χαι τούτο έπ* άπειρον, νυν μΙν ασχημάτιστος 
νοούμενη, νυν δε έσχηματισμένη, χαΐ ποτΐ μΙν 
τρίγωνος, ποτέ δΐ τετράγωνος, ποτέ δε πεντάγωνος, 
χαι άλλο τε χαΐ άλλο χαΐ άμα πάντα, χαι τούτο έπ 
άζειρον* χαι νυν μεν επίπεδος, νυν δέ στερεά, χαι 
νΰν μέν άσχετος, νυν σχέσίν έχουσα, χαι ταύτην 
πολυειδώς* χαι ποιχίλη τις φαινόμενη δια τάς δυ- 
νάμεις χαι τάς ενεργείας σύτής^ δμως απλούστατη 
εστί, χαι ή ποικιλία αυτή τήν απλότητα της ουσίας 
ού λυμαίνεται• ουσίας δΐ λέγω της κατ* αυτήν. "Ο 
γάρ έστιν Ικάστφ το εΤναι, τουτ6 έστι καΐ ή ουσία ^ 
χύτου. Ει ούν έπι των καθ' ημάς τά περί 'έχαστον 
χχλοΰν θεωρούμενα διπλ^ην χα^ σύνθεσιν ού πάρει σ- 
άγοι;>9ΐ, πολλψ πλέον ούδΐ έπι των θ63ρχι>(ών 6πο- 
στάσιβαν έχ της ένίων ιδιοτήτων επιπλοκής διπλ6η 
χαι σύνθ&σίς τις παρεισάγεται. Οί)τε ούν 6 Π6ς 
σ^ν^τ^ος, κ1 μή μ6νον έστι γεννητδς έκ ) Ιατρός, 
έλλά χαι «ροβλήτωρ του Π*/εύματος, ούτε το Πνεύ- 
μχ, εΐ μή έχ του Πατρός μ6νον, άλλα χαΐ έκ του 
Που έχπορεύεται. Και γάρ ουδέ 6 Πατήρ άγέννητος 
ρ» χα: γχννήτωρ του Ήού και προ6λήτωρ του Πνεύ• 
μχτος. "ϋσπερ γάρ τό άγέννητον και το γεννητόν 
χα*. τ& έχπορευτον απλώς θεωρούμενα διάφοροι μέν 
ΐίσιν ύποστχτικαι ιδιότητες έκαστη τών τριών 
νκάτϋφ τών τριών προσώπων άφοριζόμεναι, άλλα 
ΤΓ^ν μίαν φύσιν αυτών ού μερίζουσιν, ούτως, κ^ν Ο 
χλείο'^ς ώσιν αΐ περί έκαστη ν τών τριών ύποστά- 
ηα>ν *δι6τητες, ούδ* ούτως ούδεμίαν αυτών ύπόστα- 
Γ.ν τέμνουσιν ή μερίζουσιν, άλλ' ουδέ σύνθετον 
«ύδεμίαν τούτων δειχνύουσιν. 'Όσπερ δε ού μεριστος 
& Πατήρ, ^τι έξ αυτού 6 Πος χαι τό Πνεύμα (ού 
νχρ μέρη '^ού Πατρός ταύτα, ουδέ κατά τομή ν τίνα 
Χ2ΐ ροήν ή έκαστου γνωρίζεται πρόοδος;, ούτω ουδέ 
το Πνεύμα μεριστον, οτι έκ Πατρός και Πού* ουδέ 
19 μέν έχ τού Πατρός Ιχει, το δέ έκ τού Γ^.ού, 
έλλζ τό απλούν καί Ιν δπερ έστιν, ίκ τού Πατρός 
ίτ:•. χχΐ έχ τόύ Πού- έξ άμερών άμερές και απλούν 
(ζ ά«λών. ΒΙ ^ λέγει <• Πώς ; άρρητος 6 τρόπος οβιηυ» βϋαιη δίπιρϋοθίτι. Νοοθ85β βηίιη β5ΐ &ιι 
6θΐηρο5ίΙα δίΐ θΐ δίπιρίβχ, β1 Ιαηο ηαΐΐα 5υ1)3ΐαηϋα 
ΘπΙ δίιηρίοχ; ΕυΙ δίηιρίοχ δϋ αΐ^δοιυθ ορβταΐίοηβ β1 
νίΓΐυΙβ,ςαοιΙ ΐϊΐαηίΓθδΙί^ Γαΐδαιη. θδΙ.Ναιη ηβςαο ορβ- 
ΓαΙίο βδΐ δίηβ ροίβηΐία βΐ νίρίαΐβ, θχ ηιια ρροΰβάίΐ, 
ηβςαβ ροίβηΐία δίηβ βδδβηΐΐα, ίπιο ηβε βδδβηΐία δίηβ 
ροίβηΐία ορβΓαηάί.δί υθγο Ιιιβο ίΓηροδδίΙ)ί1ία,1αηο οΐ 
5ίΐΏρ1ίείδδίιηαδίιηρ1ίοίΐ6ΓδυΙ)δΙαηΙίαυηα οααι ίηδίΐα 
ροίθηΐία Ιια1)βΐ3ί1βΙίαΐΏ ορβΓ&ΙίοηβΓη βχ Ιιαο ροίβηΐία 
ρΓοάβιιηΙβίΏ, ρΓορΙβΓβαςυβ ηοη ίκΐβδί οίΓοα ίρδαιη 
οοπιροδίϋο βχ βο,ςυοά οίρεα ιιηυαι β(, ί(ΐ6πι,δα1)δ1αη- 
Ιίαιη, αΐίυά δίΐ ροίβηΐία, αΐΐαά ορβραΐίο, οΐ ςαοά υηα 
ββάβιηςτιβ τβδ βχ 8αΙ)δΙαη(ί2ΐ βΐ ροίβηΐία βΐ ορβΓαΙΙοηβ 
οοπδίδίαΐ,δί ίΐα 1θ(]υί ίαδ βδΐ, βΐ ςαοοΐ ΓαΙίοηβ άίδΐίη- 
ξυϋαΓα8αΙ)8ΐαηΙίαροΐ6ηΙία,αροΐ6ηΙίαορ6ΓαΙίο.υπα 
βηίιη βΐ δίε βδΐ δίηιρίβχ δυ1)δ1αηϋα. Ουοπιοάο υογο 
ςυίδ αηάβΓβΙ άβ ηοίαπα νβΓβ δίιηρΙΙοί βΐ αϊ) οιηηί 
οοπιροδίϋοηβ βχβπιρία νβΐ άβδίηρυΐίδ Ιι^ρο5ΐαδί1)ΐΐ3 
δαρΓβηίδθ βΐ ρροϊοβΠβηΙίδ ιΐίνίηίΐαΐίδ αίΓιηηαΓβ, βχ 

ηαΙαΓ£ΐ1ί1)α9 νβΐ ρ6Γδοηα1ίΙ)αδ ρΐΌρπ6ΐαΙί1)ϋδ ίηάαοί 
εοπιροδίΙίοη6Πΐ?0ιιί(1 πιοηαάβ (υηίΐΕΐΙβ) ίη ηαπιβπδ 
βίηιρΗείαδ ? ΕΙ (απιβη αΐίαά ίρδί βδΐ βδδβ, αΐίαά 
ροίβηΐία, βΐ αΐίαά ορβΓαΙίο. ΰαπι οπιηί1)αδ βηίπι 
ίάβηϋΩεαΙαΓ (οηιηία β&άβπι οδίβηάίΐ) βΐ ίηεοηιηια- 
ΙαΙα δβΓναϋ τβΐ&ΐίοηβδ αηΐβπι ΓβΓβ ίηίΐηίΐ&δ δΐιΜΙ, 
άαπι αάάίΙιΐΓ βΐ δαΙ)ΐΓαΙιίΙυΓ, βΐ οπιηβδ ηαπιβροπιπι 
βρβείβδ ^βηβΓ&Ι, βΐ ηυηε ςαίάβπι Πΐ άίπιίάίαηι βΐ 
άαρίΰπι, ηαηε νβΓΟ ΙβΓίίαπι βΐ Ιπρίαιη, ηαοε ςααΓ- 
Ιαπι β1 ςυαίίΓηρΙηπι, β1 αΐίαδ αΐίικί, βΐ δβεαηάαπι 
ίάβπι οηιηία, βΐ Ηοε ίη ίηΓιηίΙαηι ; ηυηε ιιΐ ςαίάβιη 
ίηίοΓΟίίδ&ε Π§ιΐΓ3Β βχρβΓδ εοηεβρία,ηαηε νβΓο Γογ- 
πιαία βΐ β^τίΓαΙα, αΐίςααηάο ίπαη^υίαπδ,αΐίςυαηοΐο 
ςααάΓ&η^ζαΙαπδ, αΐίςηαηίΐο ςυΐηίαη^αίαπδ, αίςαβ 
αΐίυά β1 αΐίαά,βΐ δίπιυΐ οπιηία,βΐ Ιιοε ίη ίοΩηίΙυπι, 
ηαηε ςαίάβπι βδΐ ίίυρβΓΓιείβδ, ηυηε δοΐίάυπι εοΓ- 
ριΐδ, ηιοάο ΓβΙαΙίοηίδ βχροΓδ, πιοάο Γβίαΐίοηβδ Ιια- 
1)βη3, βΐ ςηίάβπι πιαΙΙίΓοπηβδ, βΐ ςηυπι ναηδ αρρα- 
ΓβαΙ ρΐΌρΙβΓ ροίβηΐίαδ βΐ ορβΓαΙίοηβδ δυαδ, Ιαιηβη 
δίηιρϊίείδδίπια ΟδΙ βΐ ίρδα ναηβίαδ Ιιαυά ίηίβΓί 
(ΙβίΓΪηιβηΙιιηι δυ1)δ(αη1ί8θ δίηιρίίείΐαΐί, δτι]3δ1αη1ίδθ 
(Ιίεο, ςιΐδΒ δβευηάαηι ίρδαιη βδΙ.Οαοά βηίηι εαίςαβ 
βδδβ, Ιιοε βδί βΐ β]αδ δαΙ)δΙαηΙία. 5ί ίΐαςαβ ίη 
Γβ1)αδ εΓβαΙίδ αε ηοδίπδ βα ςυ» ίη ςαονίδ δίιηρίίεί 
βρβοΙαηΙαΓ ηοη ίηάαεαηΐ άυρίίείΐαίβηι βΐ εοπιρο- 
δίΐίοηβηι, ηιαΚο πια^ίδ ηβςηβ ίη άίνίηίδ ρβΓδοηίδ 
βχ εοηηβχίοηβ ηοηηυΠαΓηαι ρΓορπβΙαΙηιη οΐιιρίίείΐαβ 
β1 εοηιροδίΐίο ςαδθάαηι ίηάαείίαρ. Νβςαβ ί^ίΙαΓ 
εοηιροδίΐιΐδ Ρίΐίαδ, δί ηοη δοΐυιη βδΐ ςβηβΐ'αΐτΐδ α 
ΡαΐΓβ, νβΓυπι βΐ δρίΓίΙα» ρΓοάυεΙοΓ ; ηβςυβ εηπι- 
ροδίΐυδ δρίΐ'ίΐυδ, δί ηοη βχ ΡαίΓΟ άυηίαχαΐ, νβηιπι 
βΐ βχ Γίΐίο ρΓοεβάίΙ ; ηοςαβ βηίηι βΐ ΡαΙβι* εοηιρο- 
δίΐιιβ βδΐ, ςυί ίηηαδεί1)ί1ίδ βχδίδίβηδ βΐ Γίΐίί §βηίΙοΓ 
βΐ δρίπΐηδ ρΓοάαεΙοΓ βδΐ. Οαβιηο(1ηιθ(1υπι βηίηι 
ίηηαδεί1)ί1ίΙαδ β1 ΠΙίαΙίο βΐ ρροεοδδίο δίπιρΙίείΙβΓ 
δρβεΐαΐ® (ΙίνβΓδβΒ ςυίάβπι δυηΐ ρβΓδοηαΙβδ ρΓορπβ- 
ΙαΙβδ, οιηαΓηπι Ιηυπι ςϋαί111)βΙειιί1ίΙ)βΙ Ιηαπι ρβΓδο- 
ηαπιηι ΓβδβΓναΙΠΓ, αηαπι νβηο βοΓΰπιάί^πι ηαΙηΓαπι 
ηβςυαςηαπι άίνίάιιηΐ ; ίΐα, βΐίαηίδΐ ρΙαΓβδ ίοΓβηΙ 
ρΓορηβΙ&Ιοβ, ςιι» δίηςοϋβ ίΓί1)ΐΐ5 ρβΓδοηίβ οοητο^ 191 ΝΙΟΒΤΛ; ΜΑΒ.ΡΝΙΕΝ8Ι8 192 ηίαηΐ, ικ'οιτιβ δίο ηπΙΙαηι βοΓυιη Ιιγροδίαβίη 5θίηά6• /^ χαι δφρβστος• Μρ το πώς γιρ• Ι) φράσον μοι, ΓβηΙ νβΐ άίνίίΙθΓβηΙ, νβΓϋπι ηβ(ίΐΐ€ οοπαροδίΐ&ιη 
βοΓαιη αΐίαιη οδΙβικΙοΓβηΙ. ΟαβιηαάαιοάυΓη νβΓΟ 
ΡαΙβΓ ιηίηίπίΐβ άίνΐβυδ 68ΐ, ηυία βχ ίρδο Ρϋίαδ βΐ 
8ρίπΙα5 (ηβςυβ βηίπι Ιιί ραΓίβδ δυηΐ Ραίπδ, ηβςαβ 
86^αη^αη15β^ι^οη61η ({υαιηάαίη ααΐ Ωαχαιη ου]υδ• 
ςυβ βοηιπι ρροί^ΓΟδδίο οοβηοδϋίΙυΓ) : ίΐα ηβο δρίπ- 
Ιιΐδ (Ιίνΐδυδ, ςαία βχ ΡαΐΓβ βΐ οχ ΓΐΙίο βδΐ ; ηβςιιβ 
ϋΐϋά (ΐαίάβιη βχ ΡαΐΓβ 1ια1)βΙ, ϊχοο νβΓο θχ Ρίΐίο ; 
86(1 ί1Ιυ(1 δίιηρίβχ βΐ ηηαηι (]αο(1 ίρδο βδΐ, βχ ΡαΐΓβ 
βδΐ οΐ βχ Γϋΐο, βχ ίπίΐίνίδίδ ίηάΐνίδΐιιη, βχ δίιηρίίοί- 
1)α8 δίιηρίβχ. δί νβΓΟ ηυβΒΠδ : Οηοτηοάο ? ηονβπβ, 
ιηο(Ιαηι βδδβ ίηβ(ί&1)ί1βηι βΐ ηοη 6ηυηϋαΙ)ίΐ6ΐη,βτιπι πώς 6 Πατήρ γενν^ τον Τΐ<ίν ; πώς τ^ Πνιυμα έχ 
του Πατρός εκπορεύεται ; τ(ς ή τούτων διαφορά ; 
χάγώ 901 φράσιυ, πώς έχ του Πατρός και έχ του 
Που εκπορεύεται. Ει δΐ βούλει, [χάνθανε, 6'τι έχ του 
Ι Ιατρός ούχ ώς έχ του Που, χαί έχ του ϊΐοΰ ούχ ώς 
έχ του Πατρός. Έκ μίν γαρ του Πατρός Ιμμετος ή 
έχπ($ρευ7ΐς (διά του Που γαρ), έχ τιΰ Γΐοΰ δΐ άμε- 
σος, Ητι μτ^χέτι δ Γ έτερου τιν($ς. Ούτως ο3ν ουδεμία 
νύνβεσις ούτε περί τόν Πόν ούτε περί τό Πνεύμα* 
χ&ν τό Πνεύμα έκ του Πατρός έκπορευ^μενον καΐ έκ 
του Που έκπορεύηται (18)• κα? ούδΐ τούτο τό δτοπον, 
ώς Ιφης αυτός τφ δύγματι ήκολούΟτΊσεν. δίΐ δηρια οιηηβπι ιηοάαιη. ΑαΙ άϊοϋο ιηίΐιί, (]αοιηο(1ο ΡαΙβΓ ^βηβΓβΙ Ρίΐίΰΐη, ςηοιηοάο 8ρίη(υ8 βχ 
ΡαΐΓβ ρΓοοβίΙαΙ, ςπδΡηαιη ΙιΟΓαιη βίΐ άίβΤβΓοηΙία, βΐ ββο άίεαιη 1ί1)ί, ςαοιηοάο βχ ΡαΐΓβ βΐ βχ ΡίΙίο 
ρΓΟοβάαΙ. §ί νβΓΟ ρΐαοβΐ, (Ιίδοβ οχ ΡαΐΓβ ηοιι βοάβιη ιηοάο αο βχ ΓίΙίο, βΐ βχ ΓίΗο ηοη βοάβιη 
ΜΟίίο αο βχ ΡαΐΓβ δρίπίαπι ρροοβάβΓβ. Εχ ΡαΐΓβ βηίπι πιβάίαΐβ. ρΓοοβδδίο βδΐ, ςαΰΐη δίΐ ρβΓ Ρίΐίαιη, 
βχ Γΐΐίο νβΓΟ ίιηιηβ(1ία(α, οαιη ηοη αιηρΗυδ δϋ ρβΓ αΐίαπι ςιιβιπρί&ιη. Ηοο βΓ^ο ραοΐο ηιιΠα οοιηροδίΐίο 
βδΐ ηβςυβ ίη Γϋΐο πβ(ίαβ ίη δρίΓΪΙϋ, ΙίοβΙ δρίΓϋαδ βχ ΡαΐΓβ ρΓοοβύβηβ βχ ΡίΠο ςαοςαβ ρΓΟοβάαΙ, ηβφΐβ 
βΙΐαΐΏ \ιοβ &1)5υΓ(1υπι, τιΐ Ια άίοούαδ, άο^πια ηοδίΓαιη οοηδβςαίΙαΓ. 

6. ΟΠ. (η) νβηπη δί οχΡαΐΓβ βΐ βχ Ρίΐίο ρΓΟΟβάΐΙ β ζ'• ΓΡ. Άλλ' εΐ (19) έκ του Πατρός και έκ του 
δρίπίαδ δβουηάυπι άϊαίο. Ιαα, βΓΐΙ ίρδί άιιρίβχ ρΓΟ- Που έκπορύεται καθά φής, Ισται αύτψ διπλή ή έκ- οβδδίο ; δί νβΓΟ (Ιαρίβχ ρΓΟοβδδίο,άαρΙβχ βΐ ρΓοοβάβπδ 
ςαοά (ΙαρΙβχοδΙ, ηοη βδίαπιρίίαδ δίπιρίβχ; βΓ^ο βχ 
1β δρίΓΐΙαδ ηοη βδΐ δίηιρίβχ ; ςυοά νβΓο ηοη βδΐ δίπι- 
ρίοχ, ίά οοπιροδίΐηπι βδΐ βΐ άίνίδΐιπι ; ςυοά β]α3πΐ0(11 
ηοη βδΐ Πβαδ.Ιαπι νβΓο δρίπΐυδ βδΐ Οβαδ, ηοη βΓ^ο 
άυρίβχ; (]υοά δί ηοη άαρίοχ, ηβςιιβ οοηιροδίΐιΐδ, 
ηβί^πβ (Ιυρίοχ βπΐ ρΓΟΓβδδίο. δί νοΓΟ ηοη άηρίβχ βδΐ 
ρΓοοοίϋδίο, ηοη ογιΙ ιιηα Γ[ηί<!βπι οχ ΡβίΓβ,αΙΙβΓανβΓΟ 
βχ ΓίΠο, δβίΐ ααΐ βχ ΡαΐΓβ βπΐ ααΐ βχ Ρίΐίο. Οαπι 
νβΓΟ οχ ΡαΐΓβ δίΐ, αΐ Ιαπι ΡαΐΓβδ άίοιιηΐ Ιαηι Εναη- 
ςβίίυπι, ΓβΙίηςαίΙιΐΓ βαπι ηοη βδδβ βχ Ρίΐίο. 

ΙΑΤ. Νβςηβ Ιιοο ραοΐο ΓαΙίοοίηαΙίο ίαα, ο δαρίβη- 
ϋδδίιηο βΓδβοβ,αά αδδβηϋβηάαπι οο^ίΐ. Ιη ρπηιίδ πόρευνις. ΕΙ δΐ διπλή ή έκπύρευσις, διπλούν και τό 
έκπορευόμενον. Τό δε διπλούν ούχι άπλουν ούχ 
άπλοΰν &ρα τό Πνεύμα, κατά σε* τό δΐ μή άπλοΰν 
σύνθετον κα? μεριστ($ν• δ' δέ έστι τοιούτον, ού θε<5ς. 
*Αλλά μην τό Πνεύμα Θε6ς. ουκ αρζ διπλούν* ει δέ 
μή διπλο•3ν, μηδΐ σύνθετον, ουδέ διπλή ή έκπ^^ρευ- 
σις* ει δ» μή διπλή ή έκπ^ρευσις, ουκ Ισται ή μίν 
έκ του Πατρός, ή δΐ έκ του Που, άλλ* 1} έκ του 
Πατρός ή έκ του Πΐοΰ. ΈπεΙ δΐ έκ του Πατρός 
(τοΰτο γαρ κα? οΐ Πατέρες φασί και τά Εύζγγέλιον), 
λοιπόν ουκ έκ του Γΐοΰ. 

ΛαΤ. Ούδ' οΰτως ό λ<5γος ?χει τό άνβγχαΤον, ώ 
σοφώτατε Γραικέ. Πρώτον μίν γάρ οό διπλήν φαμεν βηίπι πιίηίπιβ άυρΙΙοβηι (Ιίείπιαδ ρΓΟΟβδδίοηβπι, δβά ρ τήν έκπ($ρευσιν, άλλα μ(αν κα^ τήν αυτήν και άπλ η^, αηαπι οαηκίβηι^υο βΐ δίπιρίίϋβπι, ςααηι βΐ δρίηΐτΐδ 
δίηιρίβχ δίΐ αίροΐβ Ωβυδ ; ηιιΐΐα ηαπιςαβ ίη Οβο 
άυρίίοίΐαδ βδΐ αιιΐ οοπιροδίΐίο. Νβςυβ βηίπι ^αί& βχ 
(Ιυοί^αδ, ίίΙοίΓοο ρΓθϋβδϊ>ίο άυρίβχ, δβά ςαία (δρί- 
ηΙϋ«^) δίιηρίβχ, ίίΐοίτοο ρΓοοβδδίο δίπιρίβχ, βαάβπι 
&1ίαηι α1(ΐυβ αΐίαπι ίη βο(Ιβπι 1ια1)βηδΓβ1α(ίοηβηι,πΐθ' 
άίαΐα (|ϋί(1οηι οχδίδίβηδ ςααίβηαδ βχ ΡαΐΓβ, ίπιπιβ- 
άίαΐα νβΓΟ οιυαίβηυδ βχ ΡίΠο. ΟαβπιαοΙπιοάυπι βηίπι 
ΙυπιίΐΗΗ ίη αοΓΟ οΓΓυΙδίο οχ βοΐβ βΐ βχ δοΐίδ ταάίίβ 
ρΓοιΙίοπδ, βΐ ίπιπΊβάίαΙβ (ΐυίίΐβπι βχ ταίΐίίδ, πιβοΙίαΙβ 
νβΓΟ οχ δοΐβ (νίάβΐίοοΐ ρβΓ Γαάίοδ), Ιαπιβη ηβςηβ 
ίρδα (ΙαρΙίοίΙαΙοιη €[ααπιάαπι 1ια1)βΙ δβοαηάυπι δυαπι 
ίρδίαδ βχδίδίβηΐί&πι, ςαιιπι Ιαπιβη ίη αβΓβ δίπιρίβχ χαι άπλου δντος του Πνεύματος ώς θεοΰ* ουδεμία 
γάρ έν θεψ διπλ<5η ή (20) σύνβεσις. Ού γάρ διδτι 
έκ δυοΐν, δια τούτο διπλή, άλλα διύτι άπλοΰν, δ(χ 
τοΰτο απλή, ή αυτή δλλην και ίίλλην έκ ταυτφ τήν 
σχέσιν Ιχουσα και ούσα ίμμεσος μεν ώς έχ του 
Πατρός, άμεσος δΐ ώς έχ τοΰ Που. Καθάπερ γάρ ή 
έκ τψ αέρι τοΰ φωτός λά'ίψις (21) έκ τοΰ ηλίου κ»! 
τών ηλιακών άκτ{ν(ον προϊούσα, και άμέσιος μΙν 
έκ τών άκτίνων, εμμέσως 61 έκ τοΰ ηλίου (διά τών 
αχτίνων γάρ), 6'μως οίίτε αυτή διπλύην ?χει τινά 
κατά τήν εαυτής ίίπαρξιν (άπλοΰν γάρ τό έν τψ αέρι 
φώς και άσυνθετον. Τίς γάρ ή τούτου σύνθεσις ; κβϊ 
έκ τίνων σύγκειται, φράσον, τό φώς ; άλλ^ ουδέ ή (18) Οοά. ν^Ι. εκπορεύεται. 

(19) .ΧοΙ». πιαΓ^. 'ΕνταΰΒα είσανωγή έτερου άτυ- 
που ότι διπλή έσται ή τοΰ Πνεύματος έκπ(5ρευσις, 
και οιά τοΰτο διπλούν και τό Πνεΰμα, και προς ταΰτα 

υσις. (20) Μδ. ή. 

(21) ΡΓβςαβη<{ ΤΙιβοΙο^δ οοηιρ&Γ&Ιίο. Υίίΐβ Ββο- 
οαπι, ΟΓ&Ι. 2, ίη]α3ΐα άβροδ. οαρ. 13, §;. ο. π, ρ. 
57 δβς. (η) ΝοΙα. ΗίοΕΐία(1α1)8αΓάαπι ιηάυοίΙαΓ,ηίπιίΓαιη Οί. ΡΙιοΙίαπι, Οβ 8ρ%Ηΐ, «αηοίί ηΐίί$ίαοοο%α, οαρ. 
άαρίίοβπι ΓοΓβ δρίτίΐαδ δαηοΐί ρΓοοβδδίοηβοι, ίάβο- 4 βΐ 45. 
ςυβ «ϋ&πι δρίπίαπι άαρϋεβοι. ΕΙ &<1 Ιιοο ιοίαϋο. 193 ΌΕ ΡΚΟΟΒδδΙΟΝΕ δΡΙΛΙΤϋδ δΑΝΟΤΙ. 194 τούτου πρόοδος διπλή, χαίτοι δύο τα εξ ών ή πρ(5- ^ 

οδός, δ ήλιος χαΐ ή άχτις, ούτω και ή έχ του Πατρός 

χαι έχ του Γΐοΰ έχπ<^ρευσις απλή χαθ' Ιαυτήν^ εΐ 

χΛΐ δύο πρόσωπα έττι τά έξ ών, >αι το ΙΙνευμα 

βπΑοΰν. Άλλως τε ει σύνθεσης τις εθεωρείτο περί 

τον ΙίΛχίρα χ«ι τον Πον, έξ ών ή έχπόρευσ•.ς, ήν 

βν διπλονίν χ»ι σ•5νΟετον χαί το Ιξ αυτών, διπΑί^η 

δι χαΐ περί τήν έχπίρευσιν, έπεί δΐ ό II ατή ρ χϊ». δ 

Γίος εν ίίντχ χατ' ού^ίαν χα ι έν άλλήλοις υπάρχοντα 

χβτά το Έγώ έν τψ ΙΙατρι χα; ό Ηατήρ έν έμοί 

(22), ούδεμίαν 9υνθε7ΐν εχειν νοείται προς άλληλα 

(ί«άρ αύνθαξιν γαρ ή 1ν6της αυτών), οΰ σύνθεαίς 

έατιν ή τού Ηατρ^ς χαΐ του ΤΙού σύνταξις (ή ν 

γαρ £ν χαι ή τής δλης Τριάδος σύνταξις σύνΟεσις), 

ούδΐ ή έξ άμφοιν λεγομέντ^ παρ' ημών τού Ηνεύ- 

μ:.τος πόοδος σύνθετος, ού$^ το Ηνευμ» εντεύθεν 

σ'^νθβνιν Ιξει τινά. Ούτω χα ι τών μετά θεδν απλών 

ού«ιών ή ενέργεια ου σύνθετος, διότι έχ τής ούαίας 

χα{ έχ τής αυτής (23) δυνάμεως πρ«5ει^ιν, ούδΐ 

ή τής ενεργείας έξ άμφοϊν πρίοδος σύνθετος. 

Και γαρ ουδέ ή ^υνύπαρςίς τής ούσίβς χαΐ τής 

δν»νάμεω£ σ-ύνθεσις, Ήν γαρ αν ουδεμία ουσία απλή 

δια το μή εΤναι ίίνευ δυνάμεως* Ουδέν γαρ δ'λως τών 

δντων άδύναμον (24) χατά τον σοφδν Διονύσιον. ΕΙ 

οέ έπί τών μετά θεδν ή έχ δυοϊν πρόοδος ούτε αυτή 

νύνθ^τ^ίς έστιν, ούτε το προερχύμενον δείχνυσι σύν- 

^τον, πόσφ μάλλον έπί θεού ; Δώμεν δΐ, εΐ βούλει, 

χα: διπλήν ημάς τίθεσθαι τήν έχπύρευσιν, και τήν 

μίν έχ τού Ηατρδς, τήν δέ έχ τού Γΐοΰ, τήν μίν 

Ιμμισον, τήν δέ αμεσον, άλλ' ουδέ ούτω διπλόη 

κερί τό Ηνευμα, ουδέ διά τούτο σύνθετος Ισται τού 

Πνεύματος ή έχπόρευσις. ΗερΙ γαρ τήν ούσίαν ^ 

ταύτα, ουχί χατά τήν ούσίαν, ή άγεννησία, ή γέν- 

νησις χαι ή έχπύρευσις, χαΐ υποστάσεων διακριτικά, 

«υ τμτ,τιχά ούσεως, και ουδέν άτοπον δύο εχειν τάς 

Ιδιότητας το απλούν. Και γαρ και δ Πατήρ και 

Πατήρ έστι και προβολεύς, και ουδεμία σύνΟεσίς 

έατιν έν αύτψ* και άλλως δΐ το εμμεσον κα: το 

ίμεσον σχέσεις τινές εισιν, ή δέ διάφορος σχέσις 

σύνθί^ιν ούκ εργάζεται. Τριών γάρ εφεξής άλλήλαις 

έχχ&κ μένων μονάδων φέρε ειπεΤν ή μεταξύ τών 

ίχρων προς μέν τήν πρώτην Ιχει δευτέραν τάξιν, 

ζρδς τϊ τήν τρίτην, πρώτην καΐ δ'τι πρώτη τε καΐ 

δευτέρα ή αύτη, διά τούτο ου σύνθετος. Και πρδς 

μιν τήν πρώτην νοείται τυχδν το δεξιδν Ιχουσα 

}λέ:ος, προς δέ τήν δίυτέραν το εύώνυμον, και δτι 

ή ϊύτή δεξιά και ευώνυμος, ού δια τούτο άπ4λλυσι Ο 

ττ,ν ο'.χείαν απλότητα. Πάλιν έκαστη τών τριών 

^ιοττάδων ούχ απλώς μονάς, άλλα καΤ τάξιν έχουσα* 

ί'.ο ή μέν μονάς πρώτη λέγοιτ* αν, ή δέ μέση, ή δέ 

ΐΓ/άτη* αλλά περί ούδεμίαν αυτών σύνθεσις είναι 

λέγεται. £! γάρ έχ τών περί τήν ούσίαν θ^ωρουμέ- 

>ΐϋν ή σ-ύνθεσις κρίνεται, και ή απλή νοούμενη ουσία 

χαι χωρ•ς τής κατ* αυτήν ενεργείας καΐ τής ένυ- 

ταρχούσης δυνάμεως δ'περ έστΙ φανείη αν σύνθετος, 

^ι τε ουσία χλ\ οτι άκλή* άλλ* ού σύνθετος. Ού γάρ δίΐοΐ οοηιροβίΐίοηίβ βχρετδ ; <:ίΐια•ηαιη θπίπι β]υ9 
ίοΓβΙ οοπιροδίΙ,ίο?βΙ βχ ειαϋίυδηαπι, (ΐυοβδο, βίβ- 
ιηβηΐίδ οοιηροηίΙυΓ Ιαοιβη ? ηβςαο βΐίαιη ίρδίϋδ 
ρΓΟ^Γβδδίο (Ιυρίοχ βδΐ, ΙίοβΙ άυο «•ίηΙ, βχ ςυίΐίαβ 
ρΓθβΓβ(ϋα/υΓ, δοΐ ηίιηίΓυπι βΐ ταοϋαδ : ιΐα βίρρο- 
οβδδίο βχ Ρ&ΐΓβ αίοιυβ βχ ΡίΗο δίιηρίοχ βδΐ δθϋυη- 
άαιη δβίρδαπι, ϋοβΐ άυίΒ ρβΓδοηίΒ δίηΐ, βχ (ΐαί1)α3 
ρΓΟοβδδίϋ β&Ι, βΐ ίρδβδρίΓίΙαδδίπιρΙβχ.ΡΓίΐίΙβΓβαδί 
οοιηροδίΐίο ςαίΕίΙαπι οβνηβΓΟίυΓ ίιι ΡαΐΓβ βΐ ΚίΙίο, 
βχ ςηίΐ^αδ ρΓοοβδδίο,(1ιιρ1βχ(}ΐιοηαβ βΐ οοηιροδίΐυιη 
ίοΓβΙ ίά ςαοά βχ ίρδίδ ρΓΟοβάίΙ, βΐ άυρϋοίΐαδ (ΐυοηυβ 
βδδβΐ ίη ρΓοοβδδίοηβ. Οαοηίαηι νβΓΟ ΡαΙβΓ βίΡΠίιΐδ 
οιιιη αηαιη δίηΐ δβοηηίΐυιη βδδβηΐίαιη βΐ ίη δβ ίη- 
νίοβηι βχδίδίαηΐ δβουικΙαΓη ΟΙιπ&Ιί νβΓΐ)α : Ερο χη 
ΡαΐΓβ βΐ Ραίβτ ίη τηβ, ηαΐίαιη αΛ ίηνίοβιη οοιηροδί- 
Ιίοηβιη 1ια1)βΓβ ηοδοαηΙαΓ (ηαπι δΐιρβΓ οοιηροδί- 
ηβιη οιηηβιη βδΐ βΟΓϋΐη υηίΐαδ), ηαΠα βοιηροδίΐίο 
βίίΐ ΡαΙπδ βΙΡίΙϋ οοη]ηιιο1ίο βΐ οοπδοοίαΐίο (δβουβ 
βηίιη βΐ ΙοΙίυδ ΤπηΐΙαΙίδ εοη]ΰηοΙίο ΓοΓβΙ οοιηρο- 
δίΐίο), ηβςαβ (ΐυ»Έ α ηο1)ίδ αδδβπΙιΐΓ δρίπίαδ βχ 
υίΓοςαβρΓοοβδδίο οοιηροδίΐα,ηβςυβδρίηίυδ οχίπάβ 
&Ηςυ£ΐπι 1ιαΐ3β1)ίΙ οοιηροδίΐΐοηβιη. Εοάβιη (]ΐΐ0(]αβ 
ραοΐο δα1)δΙαηΙί3ΐΓϋΐη δίπιρϋοίαπι ΟΓβαΙαΓαηι ορβ- 
ΓαΙίο ηοη βδΐ ρπορΙβΓβα οοιηροδίΐα,ςυία βχ βδδβηΐία 
βΐ β3αδ ροίβηΐία ρΓοοβίϋΙ, ηβςαβ ορβΓαΙίοηίδ βχ 
ιιΐΓ3ΐ(ΐαο ρΓΟ^Γβδδίο οοιηροδίΐα ; ηβςαβ βηίπι βδδβη• 
Ιίδβ βΐ ροΙβηΙίβΒ οοβχίδίβηΐία οοιηροδίΐίο βδΐ, δβοιίδ 
ηαΠα δυΙ)δΙαηΙία ίοΓβΙ δίπιρίβχ, ςυία ηαΠα δίηβ ρο• 
ΙβηΙία βδΐ ; ηίΐιϋ βηίιη βΟΓυηι ςα89 ϊ^υηΐ,υΐ δαρίβηβ 
Βίοηγδίαδ αίΙ,ροΙβηΙίίΒβδΙ βχρβΓδ.δί νβΓο ίη Γβ1)ΐΐ3 
ΟΓβαίίδ ρΓο^Γβδδίο βχ άιιο1)ΐΐδ ηβςυβ ίρδα οοπιροδΐΐα 
βδΐ, ηβ(ίυβ ςυοά ίηάβ ρΐΌβΓβάίΙιΐΓ οοηιροδϋαα3 
ΟδΙβηάίΙ, ςααηΐο πιββίδ ίη Οβο ί(1 Ιοοαπι 1ια1)βΙ ! 
Οβηιαδ αηΐβπι,δί νίδ,βΐ οίαρίίοβπι ηοδ αδδβΓβΓβ ρροοβδ- 
δίοηβπι, βΙίΐΙΙβΓδπι ({υίάβηι βχ ΡαΐΓβ, αΙΙ,βΓαπι νβΓΟ 
βχ Ρίΐίο, ίΠαπι ηιβάίαΐαηι, Ιιαηο νβΓΟ ίπιπιβάίαίαπι, 
η6({υβ δίο ίη δρίπΐιι βπΐάυρίίοίΐαδ, ηβ(ίυβ ΐάοίΓοο 
οοηιροδίΙαδρίπΙαδρΓοοβδδίο.ΟίΓοα βδδβηΐίαηι βηίπι 
Ιΐΰθο δαηΐ, ηοη δβειιηάαπι βεδβηΐίαιη, ίηηαδοί1)ί- 
ΙίΙαδ, (^βηβΓαΙίο βΐ ρΓΟοβδδίο, βΐ ρβΓδοηαΓυπι άίδ- 
ΙίηοΙίνα, ηοη παΙυΓΟ) άίδδβεΐίνα ; ηβ^ιιβ υΠιιπι 
α1)δυΓάαπι, βηΐί δίπιρϋεί (Ιααδ ίηβδδβ ρΓοριίβΙαΙββ. 
Ναηι βΐ ραΙβΓ βδΐ ίυπι ΡαΙβΓ ίαπι δρίΓαΙοΓ βΐ, ηηΠα 
ίη ίρδο ϋοιηροδίΐίο. ΡΓίοΙβΓβα ιτιβάίαΐυπι βΐ ίπιπιβ- 
άίαΐαπ) Γβίαΐίοηββ ςι1α^^απ1 δΐιηΐ ; άΐνβτδίΐ νβΓΟ Γβ- 
ΙαΙίοηοη ίπιροΓίαΙοοπιροδίΙίοηθίη.δί ΐΓβδ πιοηαάβδ 
]αχΙα δβ, υηα ροδΙ αΐίαηι, ροδίΐηο ΓυβπηΙ, οα ςυα9 
ίηΙβΓ (Ιυ&δ βχΐΓβπιαδ,πιβάία βδΐ α(Ι ριίπιαηι ςαίάβπι 
δβοαηάαπι 0Γ(1ίηβαιΙια1)β1)ίΙ,Γβ1αΙβ νβΓο αά ΙβΓίίβπι 
ρηηιυπι ; ηβςαβ ίάοΪΓοο οοηιροδίΐα βπΐ,ςαία βίκΐβπι 
βΐ ρππιαβδί βΐ δθουπ(1α ; αίο^αβ Γβίαΐβ αά ρπίπ^απι 
ίοΓδίΙαη ίηΙβΠί^ίΙηΓ (ΙοχΙβιαπι ρ3Γΐ»^πι ο1)Ιίηβη3, 
Γβίαΐβ γέΓΟ αά δβεαηάαπι,ραΓίβπι δίηίδίΓαηι ;β(. ςαο(1 
βαάβπι βΐ (ΙβχίβΓα βΐ δίηίδίΓα,ηοηίάβο αηιίΙΙίΙ ρρο- 
ρπαπι δίπιρίίοίΐαΐβπι. ΒαΓδαιη (^αφνίδ ΐΓίυηι πιο- 
ηαάυηι ηοη βίηιρΙίοίΙβΓ βδΐ πιοηαδ, νοραπι β Ι ογ- (22; Ιο&η. χ, 38, χιν, 14. 
(23) Οοά. ναΙ. ί. 6, Ι), «ύτού. (24) Οοά. αδύνατον. 195 ΝΙΟΕΤΛ; ΜΑΚ0ΝΙΕΝ8Ι3 196 άίηβιη 1ια1}6ΐΐ9. Οααπβ αΐίδΐ άίοβη^ ίαβπΐ ρήιηα, ^ ουσία ή άπλ<5της τοΤς άπλοΤί, δ'τι μηδέ τοΤς συνθέ- αΐϊα ιηβάία, αϋα βχΐΓβιηα ; νβηιιη οίΓθ& ηαΐίαιη 
β&ΓΰΐΏ οοιηροδίΐίο 6556 άίοίΙαΓ. 8ί βηίιη βχ ϋβ 
ςυ93 οίΓοα 6536η1ΐαιη δρβοΙαηΙαΓ εοπιροδίΐΐο 3α<1ί• 
οαίαΓ, βΐίαιη ^5ίιηρΐ6χ ίηΐ6ΐΐ6Γ(Ε 5αΙ)5ΐ&ηΙί£ΐ 6( βίηβ 
ορβΓαΙίοηβ, ο]αδθ δβεααάαιη ΐρ3απι βδΐ, βί δίηβ ρο- 
Ι6η(ί& 61 ίηδϋα, ςαοά 68ΐ, αρραρβΓβΙ οοιηροδίΐα, 
ςαία 6ΐ β8δοηϋαβΙδίΐΏρΙβχ68ΐ.νβΓυπι ηοηβδίοοιη- τοις ή σύνβεσις, άλλα περί τήν ούσίβν. Τά δίπερί 
τήν ούνίαν, χχν Ιν^ς 4?η πλείω, τήν ούσίοκν σύν6^^ον 
ου ποιεΤ* ώστε, χαν απλή ή έχπ^ρευσις, χάν ο(>χ 
άπλή^ το Πνεύμα άπλοϋν χαΐ ού σύνθετον τ^ έχ- 
π($ρευτον• όύχ ουσία γάρ, άλλα ττερι τήν ούσίαν 
εστίν ή έχπ^ρευσις της υποστάσεως Τδιον 'χαραχτή- 
ρισμα. ρο5ίΙα;η6ςαβ 60101 δίοιρ1ίείΙ)υδ δίπιρΗοίΙαδ 6δδ6θϋ& ββΐ, ςυία ηβςηβ οοπιροβίΐίδ οοιηροδϋίο, ββά είΓ0& 
βδδ6θΙΐαοι ; ςυοθ νβΓΟ είρεα βδββοΐίαοι δοοΐ, ϋεβίηηίηδ δίηΐ ρ1υΓ&, 6986η1ί&πι ηβαϋςτιαιη εοιηροβίίαιη 
ΓεάάτιοΙ. ΟααηιοΙ)Γ6θΐ δίνβ βίοιρίβχ 6δ1 ρΓοεβδδίο 8ίνβ ηοπ 5ίοιρΐ6Χ, δρίπίαδ 63ΐ δίπιρίοχ βΐ οοη εοιη- 
ροδίΐαοι ίάςαοά ρΓοεεάίΙ (ρΓοε6ά6οάί ρΓορηβΙα»), Ο6θ]ΐΐ6 βηίπι ρΓθ06(ΐ6θ(ϋ ρΓορρίβΙ^ΐδ β55βη1ΐ& 68(, 
86ά είΓεα 6δδβοΙί&οι ρΓοεβδδίο, ρΓορπυβ Ιιγροδίαββοδ εΙιαραεΙβΓ. 

(7.0Π. Οβΐοάβ (ο) δίίΐΐδ ρΓ006(1βΓ6 δρίπΐυοι ςαί- Β Ζ'. ΓΡ. ΕΤτα (25) ει φτ,ς έχπορβυεσθαι μίν αύτλ 
άβοι 6Χ ΡαΐΓβ, ρΓθε6(ΐ6Γβ νβΓΟ βΐίαοι 6Χ ΚίΙΐο, 6ΐ έχ του Ηατρος, έκπορεύεσθαι δΐ και έκ του Που, ρΓοίοάε ρΓοε6δδίοο6αι αΙΙβΓαπι βχ ΡαΐΓ6 6δδβ,&11β- 

Γδίπι νβΓΟ βχ ΓίΙΐο, ςυοπιοάο οοο ίοιρβΓΓβεία βηΐ 

ηίΓαςοβ, νοί αΐίβρα ίουΐίΐΐδ ? Υβΐ βοίοι ρβρΓβεΙα βδΐ 

ρΓοεβδδίο βχ ΡαΐΓβ,Ιαοε ίοαίϋίδ βα ςαοί βχ Ρϋίο ; 

νβΐ ρβΓίβεΙα ρΓοεβδδίο βχ Γϋίο, Ιυοε ίουΐίΐίδ βα 

ηαο) βχ ΡαΐΓβ. δί βοίπι αηα, ςα36ευο(]ΐΐ6 Ιαοοίβοι 

βχ υΐΓ2ΐ€[ΐιβ,ρβΓΓβεΐ£ΐ βδΐ, ηαοί αΙΙβΓίυδ οβεβδδίΐ&δ ? 

Υβΐ οίΓαί^ϋβ βΓΪΙ ίπιρβΓΓββΙα δί δίοβ αΙΙοΓα δρβεΙαΙΟΓ. 

ΥβΓαοι δίο ΓοΓβΙ βΐ ΡαΙβΓ δοουοάυοι δβίρδοοι εοη- 

δίάβΓαΙαδ ίαιρβΓΓβεΙΟδ. ΑΙ βοίοινβΓΟ υίΓαςυβ ρβΓ- 

δοοα ροΓίβοΙα βΐ ρβΓίβεΙαπι οροΓαΙίοοβοι Γβάίΐβοδ, 

Ιυοι ρβΓδβ οΐίη δβ Ιυοιεααι εοηδα1)δΙαπΙί&ΗαΙΐ6Γα 

εοοδ'κΙβΓαΙα. δί νβΓΟ αΙΙβΓα βδΐ ρβΓΓβεΙα, αΙίβΓα ίοι- 

ροΓΓβοΙα, ηίΓαοι άίεβΓβδ ρβΓίβεΙ&οι, υίΓαοι ίοιρβΓ- ρ ατελής, έξ ουπερ ή εχπ<5ρ 

ΓβοΙαιη?Ρππιο υπα ίΙΙαρβΓδοοα ίπιρβΓίβοΙα βδΐ, βχ χρεία ττΐ τελείτε της άτί 

Γΐαα ρΓοεοδδίο ίοιρβτΓβεΙα ; άβίοίΐβ ςοοοιοάο ρβΓ- 

ίβεΐα ίοίΙίββΙίοιρβΓίβεΙα ? δί νβΓο δίοιρίβχ ρΓοεβδδίο, 

βΐ ρβΓΓβεΙα βδΐ βχ ΡαΐΓβ, εοΓ βΐ βχ ΡίΙίο ? δί νβΓΟ 

ρβΓίβεΙα βχ ΡίΙίο,βοΓ βΐίααι βχ ΡαΐΓβ ? δαρβΓΩαααι 

βοίοι βΐ ναουπι δίε νίάβίιΐΓ, δρίπΐυοι ςυοοιοβ βχ 

αΙΙβΓΟ ρΓοεβάβΓθ. 

Ι.ΑΤ. δβά ΓοΓί&δδίδ οοο αΐίαιη βί αΐίαοι βδδβ ςαίδ 
αίΐ ρΓοεβδδίοοβπι, αΙΙβΓαοι οχ ΡαΐΓβ, αΐίβρ&οι βχ 
ΡίΙίο, δβά υοαοι βΐ βαοιάβιη βΐ δίοιρίίεβιο βχ Ρ&ΐΓβ 
αίςυβ βχ Γϋίο, ΙβοςοΣίοι ΡίΐΙτβ ρβΓ οιοίΐίαπι Κίΐίιιοι 
βρίΓαοΙβδρίιίΙυπι.Εχ ΡαΐΓβ βοίοι Ρϋίοδ,βΙ; βχ ΡίΙίο 
δρίπίοδ, ΐάβοςαβ βΐ βχ ΡαΐΓβ, ίΐα οΐ βαιίβοι ρρο- 
εβδδίο ίοιοιβίΐίίΐΐβ ςοίάβπι δίΐ βχ ΡίΙίο, αιβάιαίβ 
νβΓΟ βχ ΡαΐΓβ ; τηβάίαίβ (ρ) νβΓΟ (Ιίεο, οοο ςυαδί γ^ άμέσω; μίν 
Ιβοιροδ ςυοάίΐαοι δίΐ ίοΙβΓΟίβάίαοι (οβςαβ βοίοι τρ($ς• Έμμέο 
ΡαΙβΓ ρπαδ^βοβΓαΙ Ρίΐίυοι, ροδίβα νβΓΟ ρβΓ Ρίΐίαοι 
δρίπίαοι βοιίΙΙίΙ), νβΓοοι ςαία ΡίΙίυοιςβοβΓαοδδρί- χαι διά τοΰτο τήν έχπ(5ρευσιν τήν μ^ν Ιχ του Ηατρ^ 
εΤναι, τήν δΐ έκ του ΊΠοΰ, πώς ούχ ατελής ή Ιχα- 
τέρα, ή περιττή ή έτερα ; Έ (26) γάρ τελεία ή Ιχ 
Ηατρος, χαΐ περιττή ή έκ του Γΐοΰ, ή τελεία ή έχ 
του Ι^^ου, και περιττή ή έκ του Ηατρός. Της γάρ 
μιας όποτερασουν οΰσητ τελείας, τις χρεία της 
ετέρας ; ^5 ατελής Ικατέρα δίχα της ετέρας θεωρού- 
μενη, αλλ* οΰτως αν ε*η χαί ό ΙΙατήρ χαθ' έαυτδν 
νοούμενος ατελής* άλλα μήν Ικάτ3ρον πρόσωπον 
τΐ'λειόν και τελείας ενεργείας άποδοτικον, ούτό τε 
χαθ* Ιαυτο και μετά του όμοφυους θεωρούμενον• 
Ει δΐ ή μεν έστι τελεία, ή δε ατελής, ^τζοτίρα^ 5ν 
φαίης ή τούτο ή έκεΤνο ; πρώτον μΙν το εν πρόσωπον 

ευσις ατελής. Έπειτα τίς 
άτελοΰς ; ε? δε απλή ή έχπό• 
μευσις, εΐ μεν τελεία έστιν έκ του Πατρός, διά τι 
και έχ του Που ; ει δΐ έκ του Γΐοΰ, διά τί χαί έχ 
του Ηατρός ; περιττόν γαρ οΰτω δοκέ ι το και ^χ του 
έτερου το Πνεύμα προ&ρχε^θαι. ΛΑΤ. Άλλ* Γσως ούχ αλλην φησί τις χαί βλλην 
τί^ν έκπόρευσιν είναι, τήν μεν έχ του Πατρός, τήν 
δε έκ του Γιου, άλλα μίαν και τήν αυτήν και άπΛην 
έκ του Πατρός κιΐ έχ τοΰ Γΐοΰ, ώς του Ηατρός δ•ά 
του νΐο'ί, μέσου προβαλλομένου το Ηνείΐμα' έχ του 
Πατρός γαρ ό Γΐός, έχ του Που δΐ τό Ηνεΰμα, διό 
χαί έκ τοΰ Ηατρός, ώς εΤναι τήν αυτήν έκπόρευσιν 
έκ τοΰ Γίοΰ, εμμέσως δΐ έκ τοΰ Πα- 
σως δε φημι, ούχ ώς χρόνου τινός με- 
σιτεύοντος (ού γαρ πρώτον μεν γενν^ τό 1Γ\όν, 
εΤτα διά τοΰ Γΐοΰ τό Πνεύμα προβάλλεται), άλλ' ίίτι ί25) ΝοΙαοιαΓΰ : "Ετερον ατοπονδ'τι έκ τοΰ Ηα- 
τρος και έκ τού ηοΰ έκπορευομένου τοΰ Πνεύματος, 
ή ατελής ή έκπόρευσις εχατέρα ή περιττή ή έτερα• 

(ο) Νοία οιαΓ^ίο&Ιίδ : Αΐίαά αΙ)δυΓ(1ααι : δί βχ 
ΡαΐΓβ ΡίΙίθ(ΐυβ ρΓοεβιΙίΙ δρίΓίΙυ», νβΐ ίοιρβΓίβεΐΛ 
αίπαοιαβ ρΓοεβδδίο νβΐ δυρβΓΩαα α1(βΓ&. Ειβ^υ8 α1)- 
βΟΓάί ΓβΓαΙαΙίο. Ηοε αυαΓίαοι ΟΓβΒοί βΓ^ηοιβοΙοοι 
Γβ8])θο(1βΙ βχ ρ&Γΐβ ΡΏθΙίί,Ι>β 8ρΐΗ(. $αη€ί, ηΐ}/8ΐα- 
Οορία, εαρ. 7, βΐ ΝίεοΙαί ΜβΙΙιοοβοδίδ ε&ρίΐί 11, 
ςαοά νίάβ ίο α(1οοΙαΙίοοίΙ)α8 αά Ιιαοε ΡΙιοΙϋ 
Ιοουοι. 

(ρ)]ίΰβο δαοβ οοο δ&Ιίδ αεεοΓ&Ιβ άίοΐα βαοί αίςαβ χαί άνασχευή τούτο. 
(26) ν&Ι. ει. νοεβδ ηΐ€ίίίαΙβ βί ίτητηβάίαίβ, ρρουΐ ίο Ιιαε ιη&ΐ6Γί& 
οδΟΓραοΙοΓ, οοο ΓβεΙβ βχρίαο&οΐ. Νοο βηίπι ίάβο 
δοΐαοι δρίΓίΙαδ βχ ΡαΐΓβ ςυία βδΐ βχ ΡίΙίο, ςυί βδΐ 
βχ ΡαίΓΟ ; ςυο(1 ιιοιιοι νβΐυΐί ςαη?δ1ίοοίδ Γβδρβεΐααι 
άυοίαχαΐ βχΐιίΐ^βΐ. ΥβΓαιο Γβοι ηιβίίοδ βχροδίΐ&πι 
νίάβ αραάΤΙιοοι&οι, δϋΐηηιβρ. Ι, ς. 36, &. 4. 1η 
8β(ίΐιβοΙί1)αδ Ιαιηβο ααεΙΟΓ ηοδΙβΓ 1ι8βο ήΐβ ρβΓ- 
ΐΓ&εΙαΙ. 197 ΌΕ ΡΚΟ0Ε88ΙΟΝΒ δΡίΚΙΤϋδ 8ΑΝ0ΤΙ. 198 γεννών τον ΓΙόν και τ& Πνεύμα δι' αύτου προβάλ- ^ πίαιη ςαο(ΐιιο ρβΓ ίρδαπι βπιίΙΙίΙ, βΐ ηοη δίηβ Ρίΐίο 

λεται χαι ούκ αίνβυ του Ηοΰ ή του Πνεύματος πρ6- δρίπΐυδ δρΪΓαΙίο ρβΓίιοίΙυΓ. 

βλησις. 

ΓΡ. ϊατβ τούτον τον λ<$γον φα(η αν τις δτι καΐ 
δια του Πνεύματος έχπορευο μενού γενν$ τδν Γίδν, 
χαι ούχ άνευ τής του Πνεύματος έκπορεύσεως ή του 
ϋοΰ γέννησις καΐ εΓη 2^ν και ό Ι'Ιος έκ του Πατοος 
και έχ του Πνεύματος γεννώμενος. 

ΑΑΤ. *Αλλα τάξις και ^ τ^ Τριάδι τις ήν δει 
φυλάττειν ήμας* ουχί φύσιν έξαλλάττουσα, άλλα 
διαφορών υποστάσεων παρεμφα{νουσα και έκαστης 
6ποστά9ε(λ/ς άμετάπτωτον ιταριστώσα την Ιδιότητα. 
Ό μίν οΰν Πατήρ γεννών τον Γίδν δι' αύτου καΐ τδ 
ΙΙνεΰμα προβάλλεται- 6 Γίδς δ^ γεννώμενος ϊκ του 
Πατρός προβάλλεται και τδ Πνεύμα εξ εαυτού* τδ ΟΒ. δβοαηάυιη Ιιαηο ΓαΙίοηβιη (ΙίοβΓβ ςυίβ 
ρο98βΙ, θϋβιτι ρθΓ δρίπΐυιη ρΓοοοάβηΙβιη Ρ&Ιγοπι 
§βηβΓαΓβ ΡίϋαΐΏ, ηβςαβ α1)8ςιιβ δρίπΐυβ ρΓοοββ- 
δίοηβ ρβΓΩοΐ Ρϋϋ ^οηοΓαΙίοηβπι, ίΐα υΐ οί ΡίΙίιΐδ 
^βηβΓαΙυδ δίΐ θχ ΡαΙπβ αΐηαβ βχ δρίπία (^). 

ΙΛΊ. δβά θΓ(1ο ίη ΤπηίΙαΙβ ςυοςυβ βδΐ, (]αβιη 
ηοδ δβΓν&Γβ (1βΙ)βπιυ8, ηοη (ΐαί(1βηι ηαΙαΓαπι οοπι- 
ιηυΐαηδ, δβάρβΓδοηαΓυηι (ϋ»1ίηϋϋοηοηι ίηιΐίοαηδ οΐ 
δίη^ΙείΓυπι ΙιγροδΙ&δβοη ρΐΌρπβΙαΙοηι ίηαΙΙβΓαίΜΐβαι 
βχΐιίύβηδ. ΡαΙβΓ ί1α(ΐυβ ^βηοραηδ ΡϋΐιιπιρβΓ ίρδυηι 
ςυοςαβ δρίπίαω βηιϋΐίΐ, ΡίΙίυδ υθγο ββηθΓαΙυδ βχ 
ΡαΐΓβ βπιίΙΙΐΙ βΐ βχ δβ ΒρίηΙυηι : αο δρίΓίΙαδ βχ 
δε Πνεύμα Ικ τοΰ Ηατρδς έκπορευύμενον καΐ έκ του β ΡαΐΓβ ρΓΟΟβάβηδ βχ Ρίΐίο ςαοί^ιιβ υΐ ρβΓ Ρίΐίαπι Που ώς δια του ΙΙοϋ εκπορεύεται* αλλά κάι έκ του 
Ηατρδς ώς έκ του Που αμέσως έχπορευύμενον του 
γεννωμένου έκ του Πατρδς έκπορεύεσΟαι λέγεται* 
χα2 τοίνυν καΐ ή αυτή χαι μ(α έχπόρευσις τψ 
Πνεύματι έχ του Ηατρδς μέν έστιν Εμμεσος, έχ του 
Τΐοΰ δι άμεσος ώσπερ πολλάχις ειρήχαμεν (27). 
"Ομακ» κ^^ε άπλήν ταύτην βούλει καλεΐν εΐ'τε καΐ 
μή, τελεία εστίν Εκατέρωθεν ή άμφστέρωθεν -^τοι 
έχ του Ηατρδς διά του Που* δτι χαΐ έχ τελείων 
χαι τελεία (28) χαΐ τελείως* χαΐ ^ύδεν πεοιττδν 
έν τζ τελείφ Τριάδι, ΕΙ δε ζητείς, δι' Ι[ν αΐτίαν έκ 
τ'^υ Πατρός έχπορεύμενον τδ Πνεύμα και έκ του 
Ποΰ εκπορεύεται, καΐ τίς ή χρεία, ερωτήσω χάγώ 
σε, τίς χρεία τψ Πατρι του γεννών τον Γιδν Ι) τδ ρΓΟοβίΙίΙ ; δβά βΐ βχ ΡαΐΓβ υΐ βχ Ρίϋο ίπιπιβοΐίαίο 
ρροοβάβηδ α ββηίΐο βχ ΡαΐΓβ ρΓΟΰβ^βΓβ (ΙίοίΙυΓ ; 
ίάβοςτιβ βΐ υηα β&ίΐβπιςυβ ρροοβδδίο δρίπίαί βχ ΡαΐΓβ 
ςηίάβηι βδΐ ηιβ(ϋα(α, βχ Ρίΐίο ααΐβπι ίπιηιβϋίαΐα 
ρΓοαΙδΟϊρβηαπιβΓΟ (Ιίχίηιιΐδ. ΑΙΙαπιβη,δίνβ δίπιρϋΰβ.ΐ] 
βαπι νοοαρθ νίδ δίνβ ηοη, ρβιίβοΐα βδΐ ΰ\) υίΓαςαβ 
ραΓίβ δίνβ βχ αηι1)οΙ)ΰ8, δίνβ βχ ΡαΐΓβ ρβΓ Ρίΐίυπι, 
ςα» βί βχ ρβρΓβοΙίδ βΐ ρβΓΓβοΙα βΐ ρβΓίβοΙβ, ηβςυβ 
ςυίά^ιιαιη δαρβΓναοαηβιιπι ΐη ρβΓίβοΙα ΤπηίΙαΙβ. 
δι νβΓο ^υδβπδ, ςηαπι ο1) ο&αδ&ηι δρίηΐυδοχ ΡαΐΓβ 
ρΓϋοβάβηδ βΐίαηι ρΓοοβάαΙ βχ Ρίϋο, βΐ ςυφηαηι 
ΙΐίΒΟ δίΐ ηβοβδδίΐαβ, ςυβθΓαπι βΐ βμο βχ Ιβ (ί•) ςαω- 
ηαπι ηβοβδδίΐαδ δίΐ ΡαΙπ, ηΐ Ρίΐΐυπι §βηβΓβΙ νβΐ 
δρίπίαηι βαιίΙΙαΙ, βΐ οαρηοη νβΐ ιιίΓαπιςαβ ^βηβΓβΙ Πνεύμα προβάλλεσθαι, καί δια τί μή !{ ά'μφω γεννςί ρ νβΐ α(Γυπιο[αβ δρίΓβΙ, βΐ Γ[υ2Βηαηι δίΐ ιαΐίο ββηβΓα- 
η αμφω προβάλλεται, χαί τίς ό λύγος της του λύγου ϋοηίδ ΥβΓΐ)! νβΐ ρΓΟΟβδδίοηίδ δρίπΐιΐδ. Νβςαβ βηίηι 
γεννήσεως ή της του Ην3ύματος έχπορεύσεως. ΟύδΙ 
γαρ ί^ν του Λύγου λύγος ανώτερος οΰτε του Πνεύμα- 
τος. Ούχοΰν ούδΙ έγώ σοι λέγω, τίς ό λύγος της έχ 
του Πατρός και έχ του Που έκπορεύσεως, ούδλ δια 
τ( ΐ( «ώς \!ς άμιροϊν ή έχπύρευσις. Έ γαρ της άγιας 
Τριάδος υπαρξις ύπέρχειται του πώς χαΐ του διά 
τί, και των τοιούτων ζητήσεων. "Ωσπερ δΐ ούδΙ ή 
γέννησις ατελής, δτι ούκ άνευ της έκπορεύσεως, 
α και διακέκρ'.ται ττΐ του τρύπου διαφερύτητι, ούτε 
ή έχπύρευσις^ δτι της γεννήσεως ου χωρίς, άλλα 
τελεία τέ έστιν έκατέρα, και έτερα της ετέρας, και 
ού δίχα της ετέρας ούδετερ:*. Ώς γαρ ου πρώτον 
με:# γ*"»^'? χδν Πδν ό Πατήρ, είτα τδ Πνεύμα φγ^ί• 
έχ τοΰ ΙΙατρδς έκπορεύεσΟαι, άλλ' αμφω ά'μα άεΐ, βΓαΙ νβΛαπι νβΓΐ)θ δΐιΐ3ΐίπιίυδ ηβςαβ δρίπΙα. Ιΐαςαβ 
ηβςαβ β^ο 1ί1)ί άίοο, ςυΰθηαπι δίΐ ταΐίο ρροοβδδίοηίδ 
δρίπίπδ βχ ΡαΐΓβ βΐ Ρίϋο, ηβςυβ ςααπι ο1) οαυδαηι 
νβΐ ςηαηαπι ταΐίοηβ βχ υίΓοηυβ δίΐ ρΓοοβδδίο. Ναπι 
8&ηοΙα3 ΤηηίΐΕΐίδ βχδίδίβηΐία βίβ ναΐα βδΐ δυρπα οπ^^ηβΐΏ 
πιοάυπι βΐ ΓαΙΐοηβηι βΐ δΐιρΓα (αΐβδ ςυΰβδίίοηβδ. 
Οαβπιαάπιο(1υπι νβΓΟ ηβςυβ §[βηβΓαΙίο ίπιρβΓΓβϋΙα, 
ςαία ηοη βδΐ δίηβ ρποοβδδΐοηβ, ΙίοβΙ ηΐ0(1ί (ΙίίΓβ- 
ΓβηΙία αϊ) β& δίΐ άίδΐίηοΐα, ηβςυβ ρΓοοβδδίο, ςαία 
ηοη βδΐ α1)δ(ΐυβ ^βηβΓαίίοηβ, δ?(1 ρβΓίβοΙα αίΓαςαβ 
β1 δΐΙΙβΓα δΐΐβπυδ, αο ηβυίπα δίηβ λΗθγε; δίουΐ βηίηι 
ΡαΙβΓ ηοη ρπαδ ρβηοΓαΙ Ρίΐίηηι, άβίηάβ δρίηίαδ, 
αΐ αίδ, βχ ΡαΐΓβ ρποοβάίΐ, νβΓαπι υίΓαπιςαβ δβιηρβΓ 
δίηιυΐ, βΐ ββηβΓαΙίο βΐ ρΓοοβδδίο, βΐ αΐΓα€ϊαβ ρβΓ- χα: ή γέννησις καΐ ή έκπύρευσις, και έκατΐρα τε- ^ ΓβοΙα Ιυηι δβοαηάαπι δβ Ιαηι υηα ουηι αΚβΓα: ίΐα 

λ(ία και καθ* Ιαυτήν και μετά της ετέρας* οίίτω 

χιΐ τδ έκ του Πατρδς έκπορεύεσ0αι και έκ του 

Πού, κδν μή Ιν και τδ αύτδ καΐ απλούν λέγ^^, άλλ' 

έτερον και έτερον, δμως Ικάτερον τέλειον καΐ καθ' 

Ιιυτδ και μετά του έτε'ρου, καΐ ού του έτερου χω- 

ρί;. Ού γαρ διύτι έν τψ αύτφ πυρι και ή θερμότης 

έει χαί τδ φως, δια τούτο τδ έτερον αυτών άτελΙς, (27) ΥαΙ. ρ. 7, 1) : βίρήκειμεν. βΐ ρΓΟΟβάβΓβ βχ ΡαΐΓβ βΐ βχ Ρίϋο, ΙίοβΙ ηοη ηηηηι 
ίάβπιςιιβ αο δίηιρίβχ άίοαΐ, δβ(1 αΐΐβπιπι βΙαΙΙβΓυαι, 
Ιαιηβη αίΓΟΠιςαβ ρβΓίβοΙηπι Ιυπι δβοαηίίαπί) δβ Ιαπι 
οαπι αΙίβΓΟ,βΙ ηοη α1)8(ΐαβ αΙΙβΓο. Νοη βηίηι ρρορίβ- 
ρβα ςαοά ίη βοάβηι ί^ηβ βΐ οαίοι• δβιηρβΓ βΐΐυπιβη 
αΐίβηιπα οοΓυω ίωρβΓίβοΙυπιβδΙ,δβίΙίΐϋΙαυίΓαιηςυθ 
ουπι αΙΙβΓΟ βΐ ίίΙοίΓΟο ρβρΓβοΙυιη. ΡβρΓβοΙιΐδ βηίιη 

(28) ΥαΙ. τελείων. (9) ΟΓ. (ϋο1& αά Ρΐιοϋαπι, Ώβ 8ριηϊ. $αηοΗ τηχ^- 
^ο^μα^ ΟΑρ. 64 Πιι. (γ) ΙηιίΙαΙαΓ ϋΓβ^οπί Ναζίαηζβηί Γββροηδυοι ογ&Ι. 
37, ρ. 597-598, βά. ΒίΠίί. 199 ΝίΟΕΤ^ΰ ΜΑΗΟΝΙΒΝδΙδ 200 1^018 βΐ 11 ( ρβΓίβοΙβ ίΠαιηίηαηδ βΐ υΐ ρβΓίβοΙβ οαΐβ- Α *λλ* δτι Ιχάτερον μετά θατέρου και διά τούτο τέ- ίαείοηδ δίνβ ιΐΓβηδ ; ρβΓΓβοΙο βηίίη βΙβΙΏίηβηΙίιηο- 
<1ο(ια56η( πίπαιηοιαβ ; ρβΓίβοΙαδνβΓΟ,ίϊαί&αΙηιηκιαβ 
ορβΓαΙαΓ δίπιαΐ βΐ οιηηίιηοιίβ, άαρίβχ βηίιη ρβΓίβ- 
οίαιη ; αΚβΓαπι δβοιιηάιιιη υΐΓ&πκιαβ ρΓορπβΙαΙβιη, 
αΗβΓαΐΏ 86οαη(1ιιιη οοη3αηοϋοη6ηι 0ΰΐηα1ΐ6Γ0.§ίε βΐ 
ίηΤΓΐιιίΙαΙο. Ναπι ρβΓίβοΙα β8ΐ Τπ88, βΐ ςαία Τπαβ, 
ηοη ιηοηαδ ρβΓδοηαΙίδ νβΐ άγαδ ; ρβΓίβοίΕ νβΓΟ, ςαία 
οΐίαηι (|αίΒΐίΙ)6ΐ ρβΓδοηα δβοαηάιιιη 36 εοηδΐάβραΐα, 
βίδί ηοη αϊ) ίπνίοθΐη δ6ραΓ2ΐηΙαΓ,οιηηίιηοάαπι1ι&Ι)6( 
ρβΓίβΰΙίοηβπι βΐ βαιίηβηΐίαιη ρβΓίβοΙίοηίδ.δβοαιιάΰΠ) 
ΙΐίΒοίρδα νβΓο βΐίαιη ρΓΟΟβδδίο ρβΓίβοίΕ βΐ βχ ΡαΐΓβ βΐ 
βχ ΡίΙίο, οΐ βχ αΙΐΌ^αο ρβΓίβοΙα βΐ βχ αιη1)ο1)ΰδ, 
βΐ βαρΓα ΓαΙίοηβιη υΐηιιηςΰβ, βΐίαπίδϊ ηοη δίηι- 
ρΐίοβπι πβ^ιιβ ηηαπι βαηκίβηκιηβ ΐΠαηι (Ιίο&δ. ΕΙ λειον. Τέλειον γχρ τ6 ιτυρ, χα^ ώς τελείως φωτίζον 
και ώς τελείως θερμαΤνον ήτοι καΤον* έχει γαρ 
άκρως έκάτερρν. Τέλειον δΐ, 6'τι καΐ αμφω Ινεργεΐ 
&μα και παντελώς* διπλούν γαρ το τέλειον, το μεν 
καθ* έκατέραν Ιδι^ττ^τα, το δΙ κατά τήν προς τΑ 
έτερον συμφυίαν οΰτω και έν τ.η Τριάδι. Τελεία 
μίν γαρ ή Τριάς καΐ 6'τι Τριάς, ου μονάς προσω- 
πική ή δυάς, τελεία δΐ, 6'τι και έκαστη ύπόστασις 
καθ* αυτήν θεωρούμενη, εΐ και μή αλλήλων χωρί- 
ζονται, παντελίς έχει τ^ τέλειον και υπερτελές. 
Κατά τα αυτά δε και ή έκπ^ρευσις τελεία και έκ 
του ΙΙατρδς, τελεία και έκ του Πού και εξ έκατέ- 
ρων τελεία* και έζ άμςροΐν και ύπίρ λόγον έκάτε- 
ρον, κδν μή άπλήν μηδέ τήν αυτήν και μίαν ταύτην Ιαΐί ραοΐο άΐΓΓιοιιΙΙαδ Ιαα βοΙνίΙυΓ ηιιΐΐυπιοιαβ &!)- η εΓπτ[ΐς. Καί οΰτω λελυταί σοι το άπορον, και ούδΐν 8αΓ(1απι (ιαηο εοηδ6(ΐυίΙηΓ άοοίπη&πι. 8ί αιιίβηι 
υηαηι ϋΐαηι άίοαδ, ηίΐιϋ οηιηίηο αάνβΓδαΙιΐΓ ; δίεαΐ 
81 ςυίδ ςαοΒΓβΓβΙ : Οπγ ^οηβΓαΙ Ρ&ίβΓ? Οαρ ΡΠίιΐ3 
βθηβΓαΙαΓ? ΟπΓ δρΐηΐυδ ρΓΟοβίΙίΙ ? ηίΐ αΐίυά 1ιε- 
1)βΓβηιυδ, ςαοά ΓβδροηάοΓβηΐϋδ, ηίδί ςυοά ΙιΟΓυπι 
ςυοάΙί1)βΙρΓορπβΙαδβδΐ5ίη(<ϋΐ3Γυηι (ΙίνίηαΓυπι Ιιγ- 
ροδίαδοοη. δίο βΐ δι Ιυ ίηΙοΓΓΟ^βδ : Ουαιη ο1) οαα- 
βαπι ΡαΙβΓ ςιιίάβπι ςβηβΓαΙ Ρίΐίαπι βΙδρίπΙϋπιρΓΟ- 
άυοίΐ πιοάί&ηΐβ Ρϋίο, ΡίΙίαδ νβΓΟ βΐ ίρδβ ρβηοΓΛ- 
ΙαΓ ΟΙ ΡαΐΓβ βΐ δρίπίαπι ρΓοάυοίΙ ηαΐΐο αΐίο απι- 
ρΐίαδ ηιβ(1ίαηΙο, δρίπΐυδ άβηίςυβ βΐ βχ ΡαΐΓβ ρΓΟ- 
οβάΐΐ οΐ βχ Ρίΐίο, βΐ βχ ίΐΐο (ΐαίάβπι πιβάίαΐβ,βχ Ιιοο 
νβΓΟ ίηιηιβάίαΐβ ? — ηαΐΐαηι αΐίυά αικίίβδ Γβδροη- 
δαπι ηίδί ςιιο(1 ΙΙα δβ 1ια1)βη1; ςαεο αά ρΓορπβ.αΙββ 
δρβοΐαηΐ. Υίάβδ βα ςα») αδδβπδ άοοίπηαπι ηοδίτ&ιη 
δβςαί αΙ)δυΓ(1&, ααΐ ηαίηίπιβ δβςαί ααΐ ηοη νβΓα, 
86ά αρραΓβηΙίΗ βδδβ δΐΙ)δηΓά& άβηοηδίρβη. 

8. 6Η. ΑΚαηιβη αΐίυά νί(1βο &1)8αΓ(1υπι, ςηοά 
οοηδβοιυίΙϋΓ ρΓοοβδδίοηβπι δρίΓίΙυβ βχ ΡαΐΓβ αΐ^υβ 
βχ Ρίΐίο. 

Ι^ΑΤ. ΕάίδδβΓβ βΐ ίδΐυά. ΓοΓίοδδβ βηίιη αιΙνβΓδυβ 
Ιιοο ςαοίΐιΐθ δβΓΠίοηβπι αρίαπι Γβ(1(1βΓβ ροΙβΓΟ, δί 
άβάβΓίΙ δρίπΐυδ δαηοΐαδ. 

011. («) δί βχ Ρίΐίο βδδβΐ δρίπίαδ, Ιυηο Ρίΐίυδ 
ΓοΓβΙ δρίηίαδ ραΙβΓ, βΐ δρίηΐυδ Πΐίυδ Ρίΐίί, ηβροδ 
αυΐβπι ΡαΐΓίδ, βΐ ΡαΙβΓ δρίπΙαδ ηναδ. δβά ΙιβΡΟ 
δηηΐ Γίάίουΐα αΙ(ΐυβ α νβπίαΐβ βΐ ρίβίαΐβ Ιοη^β 
αΐίβηα. 

Ι.ΑΤ. ΟοηίΓα Ιιαηο Γ&Ιίοηβπι τοδροηάβΓβ ΙίοίΙαπι 
βδΐ, βειιη ηοη οοηίΓδί άο^^ηια ηοδίΓυπι ναΙβΓβ άβ- 
(ΙαοΙίοηοηι ρΓοροδίΙίοηυηι ηάίοαί&ηιπι βΐ ίπιρί&• Ο και άσεβων* έπει εΤπεν &ν τις, εΐ μή εύλαβώς είχεν άτοπον τψ λ6γψ άκολουΒεΐ. Ει δΐ και μίαν αυτήν 
ειποις, το άντίξουν ουδέν. "Οσπερ γαρ ε'ι τις εροιτο* 
Διά τί γεννς^ δ Πατήρ ; δια τί ό Γίδς γεννίίται ; διά 
τι το Ηνεΰμα εκπορεύεται ; ουκ άν τι έτερον ε'πεΐν 
εχοιμεν ή δτι τούτων εχαστον ιδιότης εστίν έκαστης 
των (^ιίω^ υποστάσεων οΟτως καν αύτδς έρωτ^^ς, 
Διά τί ό μεν Πατήρ γενν^ τον Γ\δν και το ΙΙνευμα 
προβάλλεται του Που μεσιτεύοντας, ό δέ "Πδς καΐ 
αύτος γεννάται έκ του Πατρός, και το Πνεύμα προ- 
βάλλεται μηκέτι τινδς μεσιτεύοντος, το δε Ηνεΰμα 
καί έκ του Πατρός εκπορεύεται και έκ τοΰ ΓΊοΰ, 
καί έκ του μεν εμμέσως, έκ του δε αμέσως ; ουδέν 
&λλο ακούσεις, η δ'τι ούτως εχουσι τά των Ιδιοτή- 
των. Όρ^ς δτι ά' λέγόίςΙπεσΟιι τψ λόγψ ώς 5ίτο7?α, 
ταύτα δείκνυται ή μή επόμενα ή μή δντα, άλλα 
φαιν^^μενα άτοπα. 

Η\ ΓΡ. Καί μήν άλλο άτοπον έπόμενον συνορώ τζ 
έκ του Ηατρδς καί έκ του Γιου έκπορεύσε» του 
Πνεύματος. 

ΑΛΤ. ΈΙπέ δή καί τοΰτο. *Ισως γαρ εύπορήσω 
καί προς αύτδ λ<5γου τινδς, εΐ δοίη το Πνεύμα το 
άγιον. 

ΓΡ. (29) Ει έχ του Γ\οϋ το Πνεύμα, τιαττ^ρ &ν εΓη 
τοί) Πνεύματος ό Γίδς, καί τδ Πνεύμα υιός μίν του 
Γΐού, υΐωνδς (δε) Πατρός, καί ό Πατήρ πάππος 
του Πνεύματος* άλλα ταύτα γελοΤα καί της αληθείας 
καί της εύσεβείας αλλότρια. 

ΥΑΤ, Προς τούτον τον λόγον εξήν άντ επάγε ιν, ώς 
οί) περί το δύγμα ημών ή άκολούθησις των γελοίων Γυηι. Ναηι ροδδβΐ ^αίδ άίοοΓβ, ςααηάο ({υίάβιη 
ηοη νβΓβΓβΙιΐΓ ίη 8βπηοηίΙ)η3 <1β Οβο ςυίάςαίά ίη 
Ι)υο6αηι νβηβπΐ βίοοιαί βα(|υβ ςυοο άίνίηίΐαβ Ιηδρί- 
ΓβΙα οΓαουΙα ηιίηίηιβ δυρρβάίΐαηΐ, υ( βΐ ίρδβ (Ιίείδ, 
ροδδβΐ ςυίδ, ίηςυαπι, άίοβΓβ : δί βχ ΡαΐΓββδΙβΙίαηι 
δρίπΙαδ, ίαηο Πΐίυδ Ρ&Ιπδ οΐ Ρίΐϋ ΓΓ&ΙβΓ βπΐ έν τοΤς περί θεού λόγοις καί τά τυχόντα φθέγγεσΟαι 
καί α μή τά Οεόπνευστα λόγια δίδωσι, καθά φής χα^ 
αύτδς, δτι Ει έκ τού Ι Ιατρός καί το Πνεύμα, υ'ιδς 5ν 
τού Πατρός καί αδελφός τού Πού .. (29) Α<1 πιαρρ. νβΐ. Γ. 8, α: Έτερον άτοπον, δ'τι Πνεύμα καί δ Τίδς Πατήρ τού Πνεύματος, 

ει έκ τού Πού το Πνεύμα υιός εσται του Πού το έξης• είτα λύσις αυτού. 

(β) ΟϋίηΙυιη αΓ^ηπιβηΙυπι : δί βχ Γίΐίο δρίπίαβ, ΟοηίβΓ ΡΙιοΙ. θ€ 8ρ%Ηί. $αη€ί. Ϋηι^Βίαροοία^ 

θγΚ Ρίΐίί ίΠίιΐδ δρίήΙαδ βΐ Γίΐίυβ ραΙβΓ δρίπΐΰδ βίο. Νίοοί. Μβϋιοη. ο. 21. καί τά 90ί ΌΕ ΡΚΟΟΕβδΙΟΝΕ 8ΡΙΚΙΤ08 δΑΝΟΤΙ. 303 Ηαοαβςαο βοά. Υαί. Υ&Ιίοααί νβΓϋα (Γ. 2[υ£(]αθ αά Γ. 
λάάαοϋ Α11ι&η&&ϋ &(! ΒβΓ&ρίοηβιη Ιοουιη, ςυβιη βΙίΗΐη 
Ρίηίβ άί&ΐο^ί ί. 9, 5, ΤΏβά. Ιβ^ΐΙαΓ Ιιοο ραοΐο : 

ΓΡ. Τβ μεν ειρημένβ εΙρήσθω, ως εφηται• χβΐ Α. 
xρ6^ ί»ίΙ*α άντεροΰμιν ουδέν. Έτερα δΐ άτοπα ούκ 
δλίγα δείξομεν τψ σψ έπ(^μενα δ^γματι. ΙΙλήν άλλα 
διί το του λ4γου μηχος χαΐ προς άχοάς πρ<$σχορον 
7ά\ τον χάματον νυν μεν ένταυΟοΤ τά λεγόμενα 
ηρατώτωμεν- ^ής δε ώς άπ' 5λλης αρχής άνα- 
λιβόντε^ τον λάγον χάχεΤνα φιλαλήθως άναχαλύ- 
ψωμεν. 8, ε) ; Ι^&Ιίηυβ άβίαάβ ρΓββΙβΡ &1ί& (ΙΜϋοοι Γ. 8, 1>) 
ρΓοΓθΓΐ Βθοοοθ Ερί^Γ. XIII (Ογ. ΟΓΐΗοά. Π, ρ. 639). 

6Β. ΟϋΓ^ άίοΐα βυηΐ, άίοΐα βυηΐο, ιιΐ άίοΐα ίυβ- 
ΓυηΙ βΐ &ά Π1& ηΐΐιίΐ ορροη6ΐηυ8. Α1ί& νβΓΟ &1>- 
3υΓ(ΐΗ> 6&ςιΐθ ηοη ρ&υο&, βζ Ιυο άο^πη&ίθ οοηββ- 
ςαβαϋα οβίβηάβηουβ. ΑΙΙαιηβη ρρορίβΓ Ββηηοηίβ 
ρΓοϋχϋ&ίβιη 6ΐ ρΐΌρΙθΓ ΓαΒίίάίΰΐη αο 1&1)0Γ6ΐη αα- 
πυιη ηαηο ςαΜβω Ιιίο ββπΏοοιηαΙίοηοιη Ιβηηίηο- 
πΐΰ8| ροβίβα νβΓΟ νβΐυΐ 6χ αΐίο ρΓΐηοίρΐο άίβρυΐα- 
ϋοαβίΏ ΓββαιηβηίβΒ θΐ ίΐΐα νβηΐ&ϋβ ααιΟΓθ ρ&ΙβΓα- 
οίβιηιΐθ. νΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ^'°^ ΒΙΑΙ.θαυ8 δΕΟϋΝΟϋδ. β. ΑΛΤ. 'Βπηγγείλω μ^ ϊναγχος, ώ Γραιχε, πολλά Β 
4»«α δεΤςΛΐ παρομαρτουντα τψ ήμετέρψ περί της 
τοΰ αγίου Πνεύματος έχπορεύσεως δίγματι.... 

ΓΡ. Ούχ αν άρνηθείην τά της υποσχέσεως, άλλ' 
Ιδοί» προσβεΤναι ΐΓρ<5θυμ6ς εΙμι χαΐ τά λείποντα. Συ 
δι, » Αβτίνε, μή άποχάμ^ς άντιτιΟιίς, εΓ τι ίχεις 
Ίΐνναΐον και έσχυρ<ίν. 

.1ΑΤ. Αέγε δή ταϋτα. 

ΓΡ. (31)Είέχ του Πατρίς μ^ν δ Πος γεννητώς, 
Ιχ του ϋου δΐ τδ ϋνεΰμα έχπορευτώς, έχ του Πνεύ- 
ματος δι ούδεν οΰτε γεννητώς οΰτε έχπορευτώς, τδ 
μείζον ίξει πρδς τδ Πνεύμα χαΊ δ Πατήρ χαι δ Γιδς 
Χ2ΐ υφε«»ι< '^ψ Πνεύματι εψεται, δτι δ μεν Πδς άμέ- 
Λ»ς έχ τοΰ Πατρός, το δΐ Πνεύμα ούχ αμέσως έχ του 
ϋχτρδς, χαΐ δτι ούδεν έτερον έξ Ιαυτού τδ Πνεύμα ^ 
χροίεται, του Πατρός χαι του Πού έχδντοιν τδ 
Ιτέρας υποστάσεως προετιχδν χαΐ χώραν ϊξει λοι- 
χον Εύνόμιος χαΐ Μαχεδδνιος χαΐ Άπολλινάριος τδ 
Π>εϋμχ τον Πατρδς χιΐ του Που έλαττούμενον πα- 

ρε:σάγοντ«€. 

ΑΑΤ. •Αλλ' ού χατ' ούσίαν, ώ ούτος, τψ ΠατρΙ χαΐ 
■Λ Χ\ψ το μεΤζον πρδς τδ Πνεύμα, άλλ' ή αρά χατά 
:ί*ν ίδι4τητα, οτι έχ του Πατρδς χαι έχ του Γ\ού τδ 
ΙΗεΰμα, ού μην δ Πατήρ 41 δ Ιΐδς έχ του Πνεύματος, 
Μ•. &τι του Πνεύματος Ιδιδτης ου τδ γεννών ή προ- 
(ιλλε<ι6α< (32), άλλα τδ έχπορεύεσθαι. Οΰτω δε τδ 
μίζίν έστι τφ Πατρι πρδς τον ηδν μείζων γάρ δ 
Πατήρ το5 Τ\ου, χαθώς φησιν αύτδς δ Κύριος* 
Ό Πιτήρ μου μείζων μου έστΙν (33)• άλλα τψ αύτψ 
ί. Ιτερψ λ4γψ τινί, ού τ^ ούσ(ί?. 

;3«)) Ιη ΥαΚ 00(1. Γ. 9, Ι), ωβά. , ,, , 

<311 Α«1 η&Γ^. : Έτερου άτοπου εισαγωγή, δτι εΙ 

ϊΐ• έχ του Που τδ Πνεύμα, Ιλαττον Ισται και του 

[ί, Νο1& πϊ%τβ. : Νονί &1)8υΓ(ϋ ίηϋυοϋο : βί οϋ&ιη 
€1 Πϋο8ρίηΙα8, Ιηηο ιηΙηοΓ θήΐ βΐ ΡαΙτβ βί Ρίϋο ; 

Ρατβοι*. Ου. ΟΧΧΧΙΧ. 1. ΙΑΤ. ΡΐΌΐη!β{8ϋ ηοη ιΐα ρπάβπι, ο Ογ&06, Ιο 
ιηυΐΐα 08ΐ6η8αΓυπι &1)8υΓ(1β, ςυ» ηοβίρυαι άβ ρΓΟ- 
00881006 βρίΓΐΙυβ 88ΐηοΙί (Ιο^οοα οοηοοπ^ίΙθοΙυΓ... 

ΟΕ. Ηαυά η6§;&ν6παι ρΓΟΠίίβδίοηβπι ; ίπιο οοοθ 
ρροιηρίοδ ΒΟΙΟ &(1 6& &(]^υο§6η(^& ςυββ αάΐιοο ΓβΗ- 
ςυ& 8υηΙ. Τυ αοίβα), ο Ι^αΙίηβ, ηοΐί §;Γ&ναΓί ο( άβ- 
8ί8ΐ6Γ6 &1> ορροηοηάο, 8ί ςυίά 1ι&1)β8 ΓβοΙαιη &1ςυβ 
ΓίΓΟίυοι. 

Ι.ΑΤ. Εάίο ί8ΐα. 

ΟΕ. (/}. 8ί 6Χ Ρ&ΐΓβ ςυ!(]•οι Ρί1!υ§ ρορ ^οηβΓα- 
Ιίοηοηι, οχ Ρίΐίο νοΓΟ δρίπ1α8 ροΓ ρΓθθ6δ8ίοηβηι, 
οχ 8ρίη1α νοΓΟ ηίΐιίΐ, ηοςυβ ρβΓ ^^οηθΓ&ϋοηβοι, 
ηβςυβ ρβΓ ρΓθθθ88ίοη6ηι, οιι^ογ βπΐ ρΓ» δρίπία 
Ιαω Ρ&ΙβΓ ίυαι Ρίΐίυβ, β( δρίηΐυοι 86ςυβ(υΓ ηαΐ- 
ηοΓ&Ιίο ; (]αο(] Ρϋίυβ ςυίάοιη ίιηιιιοάΐ&Ιθ οχ ΡαΙγθ, 
δρίΓϋυβ αυίοιη ηοη ίιηιηβάί&Ιβ οχ Ρ&Ιγθ, οΐ ςυοά 
ηίΗίΙ αΐίυά βχ 86 8ρίπ1υ8 ρΓθ(1υοίΙ, άηχη Ρ&ΙβΓ βΐ 
Ρίϋιΐ8 ΙιβΙ)6ηΙ νίπι αΐίαιη ρ6Γ8οη&ιη ρΓοάυοοηάί. £1 
10008 οδβΙοΓυηι βπΐ Ευηοαιίο, Μαοβάοηίο &(ςαθ 
Αροΐϋη&ηο, ςυί 8ρίή(υηι ιηίηοΓοηι ΡαΙγθ βί Ρίϋο 
0886 (&180 ρΐ&οίΐο &88βΓυ6ΓαηΙ. 

Ι.ΑΤ. ΑΙ ηοη 86ουη(1υιη β88βηϋ&η3, ο 1>οηβ, Ρ&- 
ΙοΓ 6( Ρί1ίυ8 δρίηΐυ π)9^0Γ68 8υηΙ, 86ά 86ουη(]υαι 
ρΓορηβΙ&ίοπι ΙαηΙυιη ; ςυία 6χ Ρ&Ιγο θΙ 6χ ΡΠίο 
8ρίΓϋυ8, ηοη νβΓΟ ΡαίβΓ νβΐ ΡίΠαβ βχ θρίΗΐο, βΐ 
ηυίιιδρίπΙαβρΓορΓίθίΑβηοη 68ΐ §;θη6ΓΑΓθ νβΐ ρΓ0• 

€ΐυ06Γ6, 86(1 ρΓΟ0β(!6Γβ. ΗΟΟ ΥΘΙΌ ρΚΟΐΟ βΐ ΡαΙοΓ 

ιη8]υ8 Ιια1)61 ρΓΦ Ρίϋο ; αΐ8]θΓ βηίαι β8ΐ Ρ&Ιθγ Ρ1<• 
Ιίο, 8ίουΙ &ίϋρ86 Πο[ηίηυ8 : Ραί6τ ηιεια τηαιοτ ϊμ 
βίί ; 86(1 6&(]6Πΐ νβΐ αΙια ςυαρί&πι Γ&Ιίοηο, ηοηββ- 
86ηΙί&... 

Πατρδς χαι του Γΐοΰ• καΐ πρδς τοΰτο λύσις. 

(32) ΠροβάλλεΒαι ηΐ6(1. ηΐ αΐΐαβ προβάλλειν. 

(33) ϋο&η. XIV, 28. 

βΐ &ά Ιιοο βοΐαϋο. ΟΓ. ΡΐιοΙ. 0^ ΒρχνχΙ. ιαιΐΓ(. ΐ9ΐ|^« 
ίΙαυο(ΐία^ 08 ρ. 37, 38. 203 ΝΙΟΕΤΑ ΜΑΙ10ΝΙΕΝ8Ι8 204 δβςυΐΙιΐΓ ρΓθ1!χ& άο Ιιοο αΓ^ϋΓηθαΙο ΙγαοΙ&Ιϊο, ειιΐ ίηαβοΙΐΙυΓ βΐ ΑΙΙιαηαβη οβΙβΙιβΓΓίιηηβ ΙβχΙαβ ΟηΙ. Ι 
οοηΐη ΔΗαηοβ, Γ. η. 50, ςπο βΐ ΑηάΓοη ΟβιηιιΐβΓυΒ (βρυά Ββοουιη 6γ. ΟΗΐιοθ. ί. II, ρ. 382) αϋίςυβ ρΙα• 
Για)! υΙαηΙοΓ, άο ςυο οοοΐβΓ Οβ ΚηΙ>βί8 ΟίβββΓί. ίη ορρ. ΤίιβορΙιγΙαοϋ Ι. Ι, ρ. ζι.ν, η. 75 Ωη. Ροε«ςυιΙυΓ όβίηάθ ία ν&ϋο., οοά. ϋ15 Γ. 11 1). ιηθ(1. 1.&ϋαυ5. 

Μ»] ο 8 ί^ϋϋΓ βββυηάυαι νββίΓ&ιη ιιβββΓΓιοηβιη Α 
Ββουηάυιη ιιίΓυαιςαβ θΟΓίίΙαβ ββΐ Ρ&ΙβΓ θΐ ηοη 
ΐΏ&^ίβ ηοΙ>ΐ8, ςυ&οα ροϋυβ νοΜβ ΐρβίΒ Ιιοο &1)8υΓ- 
άαιη ίαΐαϋθϋβ, θίςυιάβοο &1)8υΓ(1υιη άίοίϋβ ιηι^αβ 
Βοουηάυιη ρΓορΓΪβΙ&Ιβιη ; βί νβΐΌ νοΙ)ί8 Ιιοο ηοη 
68ί&1)ΒαΓ(1αιη, ηβςυβ ηο1)ίβ Εΐ)ΒαΓάυηι 6886 άίοϋο. 

2. (μ) 6Η. Ουίά ί^ΙυΓ? Νοηηο άυο Γ&οϊβ ρηη- 
οίρ!&, 81 ςαίάθΐη &ίΒ 8ρίπ1υιη 6χ Ρ&Ιγθ 6ΐ 6Χ Ρϋίο 

ρΓ006ά6ΓΘ ? 

ΙΛΤ. Ες[αί<ΐ6ΐχι ηοη ραΐο. Ν&ιη άΰο ςαίάβιη άί- 
ά6ΐη άίοβΓθ ρπηοίρίΑ &1)8υΓ<1α(η 68ΐ, βίου! βΒΒβΓυηΙ 
ΙιβθΓβΙίοοΓαΐΏ ρυθΓΪ, ςυί υπαοα Βίαΐυυηΐ Ι)οαυη3, &1• 
ΐ6Γυιη οα&Ιυιη, ϋΐοά ςυίιΐβιη οοοπίβ 1)οηί ίοηΐ6ΐη« 
Ιιοο νθΓΟ οιηηΪΒ οα&Ιί ΟΑαΒ&ιη, ρΓίηοίρί& 8ίΙ)ί ίηνΐ- 
06Π1 οοηΐΓ&Γία αίςυο Γ6Γυιη οοηΐΓ&π&Γαπι. 

ΟΕ. Αΐΐααίθη οαυίΐο ιη&^β, ςυβιη (ϋο6Γ6 οοηΐΓ&- «^ 
ηοΓαιη οοηΐΓ&πα ρπηοΐρία 6ΐ άυο (1υ&1)υ8 Γ6ΐ)αΒ 
ΐΓίΙ)υ6Γβ ρπηοίρΐα, αΙΙθΓί αΙΙοΓαιη, &1)ΒυΓ(1υιη ρίληβ 
681 άυο οηίϋΒ 6]ιΐ8(ΐ6ΐηςυβ ρΓΪηο!ρί& ροηβΓΟ. Ε&• 
ϋοηί οηιιη 018^18 6Βΐοοη8θη1αη6υιιι,υηαιη άυοΓοιη 
ρηηοΐρΐυιη βΙβΙοορθ, ςιίΑΐη ϋυο υηίϋΒ. 

ΙιΑΤ. ΥβΓυιη ηοη άυο ρηηοίρί&, ο 1)οηθ, άίοί- 
ιηυΒ,ςυ&ηάοςαίάθΐη άυιη οχ άυούυΒ (ΙβοίηαυΒ ηηυπι 
ΓΟΓβαιη άυοΓυιη λΙΙθΓαιη &ά αΙΙβΓαιη ΓβΓοπιηαΒ, ίΐα 
η1 6ΐ 810 ααααι ρηηοίρίαιη άαοΓυιη Βϋ υηαιη... Τ6 μεΤζον αίρα χατά τ6ν 6μέτερον λ($γον ειληχε 
κατ* άμφ^τερον ό Ηβτήρ* και ούχ ήμϊν μάλλον τοΰτο 
τ6 δτοπον, άλλ' ^αυτοΐς συνηγάγετε, εΓγε φατί δτοπον 
τό μείζον κατά τήν Ιδιότητα. ΕΙ δ^ μή τούτο δτοπον, 
μη δι ήμΤν έκεΤνο φατέ. 

β\ ΓΡ. Τί ούν ; ούχι δύο ποιεΤς αρχάς, εΓ γε φής 
τ^ Πνεύμα έκ του ΙΙατρος καΐ έκ τοΟ Που έκπο- 
ρεύεαθαι (34) ; 

ΑΛΤ. Ουκ Ιγωγε οΐμαι* τδ μίν γαρ δύο λέγειν 
αρχάς άτοπον όποιον φασι παίδες αιρετικών, τήν μίν 
τιθέντες άγαθήν, τήν δΐ πονηράν, και τήν μίν πηγήν 
παντός άγαθοΰ, τήν δΐ αΐτίαν κακοΰ παντός, εναντίας 
άλλήλαις καΐ εναντίων πραγμάτων. 

ΓΡ. Καίτοι πολλφ πλέον άτοπώτερον του λέγειν 
εναντίων εναντίας αρχάς και τάς δύο δυσιν άπονέμειν 
Ικατέραν Ικατέρψ το δύο τιθέναι του αύτοΰ καΐ ενός. 
Εύλογώτερον γάρ το έν μάλλον των δύο αρχήν τιθέναι 
ί) τα δύο του &νός. 

ΑΑΤ. Άλλ* ού δύο ίρχάς, ώ ο3τος, φαμίν, επειδή 
έξ άμφοΤν τό Ιν λέγοντες πάλιν των δύο το ^ερον εΙς 
τό έτερον άναοέρομεν, ώς μίαν κα'ι οΰτως αρχήν εΤναι 
των δύο το Ιν... Ηί8α1)6ηα8(1βιηοηΒΐΓ&1ί8ΐι&ϋηυΒΓ.12,&. τη^ά, αιΙ : Οίο ί^^ϋαΓ, 81 1ιηΙ)68, αΐίοά &1)8αΓ(1ααι άο^πίΑ ηοβ- 
ΐΓΰΐη βθςαβηΒ : ςυββ ρΓβάίοΙα ΒυηΙ, θβ ν6ΐ ηοη νβηι 
6886 &1>$υΓά& ν6ΐ ηοη ίαάθ οοηΒβςυοαϋΒ 0Βΐ6η9& 
βυηΐ. δορίιίβΐίουηι τογο οβΙ ςυ® ηοη ΒαηΙ οοηββο- 
Ι&πα αρρβΙΙ&ΓΟ οοηΒοοΙαπα 6ΐ ςυ» ηοη ΒαηΙ Βΐ)8υΓ- 

ά& ρΓΟ &1)8υΓ(1ί8 0ΐ)ΐΓα(ΐ6ΓΘ. 

3. 6Κ. {ν) δθά 81 ΒρίηίαΒ ρΐΌΟοάίΙ ςαίάβπι 6χΡ&- 
Ιγ6, ρροοβάίΐ νοΓΟ θϋΒΠΐ οχΡίϋο, 6ΐ 81 δρίήΐηβ ρπο- 
άυοΙοΓ 68ΐ ΡαΙβΓ, θΐ ρροάυοΙΟΓ ςυοςυβ ΡίΙίυΒ, ςυβΒ- 
η&πι 681 (1ίίΤ6Γ6ηϋ&ίη(6Γ ρΓοάυοΙοΓβιη βΐ ρροάυοίο- 
Γθΐη, ίηΙΟΓ ρΓΟΟβΒΒΪοιιβηι βχ ΡαΙπβ βΐ ρΓΟΟθΒβίοηβπι 
6χ Ρίΐίο ? 

Ι.ΑΤ. Οίο πιΐΐιί ρπϋΒ ϋ1 ίρΒΟ, ςυβηλπι βιΙ άίΓ- 
Γ6Γ6ηϋ& ίηΙθΓ ^θηβΓ&ίίοηοπι 6ΐ ρΓΟΟβββίοηβπι, οΐ 
6^0 1ίΙ)ί (ϋοΕίη, ςιΐ8θ βιΙ (1ίίΓθΓ6ηΙί& ίηΙοΓ ρΓθ068Βίο- 
η6πι 6χ ΡβΐΓ6 6ΐ ρΓΟοβΒθίοηβιη 61 ΜΗο. Ιη ρΓβθ- 
Ββηΐί&ίβηΐυπι άίο&πι, Ιι&υά (1ίν1(ΐ6Γ6 ΙβηιρυΒ υΐΐυοα 
ρΓΟΟΟΒΒίοηοιη 6Χ ΡαΐΓΘ 6ΐ ρΓΟΟβΒ&ίοΠΘΠΙ 6Χ Ρίΐίο. 

Νοςαβ 60101 ρπυΒ ςαίάΒΟί 6Χ ρ&ΐρβ ρροοοάίΐ 

(34) ΝοΙβ ηααΓ^ίη&ΙΐΒ : Έτερον άτοπον, δτι δύο 
συνάγονται άρχαι του Πνεύματος, ό Πατήρ και ό Πός• 
και προς τοΰτο λύσις. 

(ιι) ΑΙΐΒΓϋπι &Ι)9υΓ(]υΐΏ, ςυοά <1υο ίηάυουηΙυΓ 

ΕΓίηοίρία δρίπΐυβ 8&ηοΙί, ΡαΙΟΓ 6ΐ ΡίΙίυΒ. ΕΙ β(1 
00 βοΐυΐίο. ΟΓ. ΡΙιοΙ. Οΰ βρίΓϋ, ίαηοί, τηχ^ϋαρορχα^ 
οαρ. 4. Λέγε τοίνυν εΐ ίχεις έτερον &τοπον τψ ήμετέρφ 

Ιπόμενον δόγματι* ώς τά γε προειρημένα δέοεικται 

Ο ή βντα μή άτοπα ή μή Ιπόμενα. Σοφιστικόν δε τά 

μή επόμενα λέγειν Ιπόμενα, και τά μή &τοπα ώς 

άτοπα τίΒεαθαι. 

γ'. ΓΡ. Άλλ' εΐ τ6 Ηνευμα εκπορεύεται μΙν έκ 
του Πατρός, εκπορεύεται δΐ και έκ του Γ\οΰ, καί 
έστι του Πνεύματος προβολευς και ό Πατήρ, προβο- 
λευς και 6 Πός, τίς ή διαφορά προβολέως καΐ προ- 
βολέως, έκπορεύσεως της έκ Πατρός καΐ έκπορεύσεως 
της έκτου Γΐοΰ (35) ; 

ΑΛΤ. Φράσον μοι πρότερον και αυτός, τίί ή δια- 
φορά γεννήσεως και έκπορεύσεως, κάγώ σοι έρώ, 
τίς ή διαφορά έκπορεύσεως της έκ Πατρός καΐ 
έκπορεύσεως της έκ του Γιου. Νυν δε τοσούτον λέξω, 
6'τι ού χρόνος διατέμνει τις τήν έκ του Πατρός εκπο- 
ιώ ρευσιν καΐ τήν έκ του Γιου. Ού γάρ πρότερον μεν έκ 
του Πατρός εκπορεύεται, ύστερον δΐ έκ του Που, ί} 

(3ο) ΝοΙβ ιη&ΓαίηαΙίδ : Απορία• τίς διαφορά προ- 
βολεως κχι προβολέως και ΙκπορεύεσΟαι κχι έκπο- 
ρεύεσΟαί' και λύσις. 

(ν) ΟίίΟουΙίΑθ : ΟυδβηΑΐη άί^6ΓβηΙί& ίηΐ6Γ ρπχία- 
οΙΟΓβηι 6( ρΓοάυοΙοΓΟΠΐ, αίςαθ ίη(6Γ ρΓοοβάβΓβ 6ΐ 

ΡΓ006(16Γ6. Ει ΒοΙαίίΟ. 205 ΌΒ ΡΗ00Β88Ι0ΝΕ 8Ρ1Η1Τϋ8 δΑΝΟΤΙ. 306 άνάπβλιν, άλλ' έκπορβυόμβνον έχ του ΙΙατρ^ς δια του Α. ΒρίρίΙϋΒ, βΐ ροβίθπαβ βχ ΡίΗο νβΐ νίοβ νβΓβίΐ : ββά ϋοΰ Ιχπορ«ύετ3Ε, χβΐ έχπορευ^μενον έκ του Γΐοΰ, 
ως διέ μέσου του Που, καΐ έκ Ηατρος, ώς έκ πηγής 
του Που, εκπορεύεται* και ούκ εστί της έκπορεύσεως 
τχίτης διαφορά, εΐ μή τις Αέγοι το εμμεσον καΐ το 
5μεσον καΐ κατά ταύτα δυάζεσΟαι βούλοιτο τήν έκ- 
ίτ^ρευσιν, έττεί κατά γέ τι άλλο ουκ Ιστιν ούδεμίαν 
θύτης επινόησα ι διαφοράν. 

δ*. ΓΡ. ΕΙ οΰν 6 Πατήρ μέν διά μέσου του Που το 
Πν«>μα προβαλλ<$μενος εμμέσως τοΰτο προβάλλεται, 
6 Λος δέ αμέσως τλ αυτό προίεται, δ'τι μή δι* Ιτέρου 
τίνος» »*η &ν ό Πός προσεχίς του Πνεύματος αΓτιον, 
& 08 Πατήρ ού προσεχές• και ούτως εστα•. ό μεν 
Πατήρ πρ&τον αΓτιον, 6 δ^ 11 ός μετ' αυτόν, καΐ 
οΰτω δλ πάλιν ακολουθήσει ή ΰφεσις τφ Γΐφ μίν ρΓΟΟθάβηβ βχ ΡαΐΓβ ρβΓ Ρίϋυιη ρΓοοθάίΙ, βΐ ρΓοοβ- 
άβαβ 6χ Ρίΐίο, υ1 ρβΓ ιηβάίοιη Ρίΐίυπ), θ1 βχ ΡεΙγο, 
υΐ βχ ίοηΐβ Ρϋϋ, ρΓοββάίΙ. Εί ηοη 68ΐ 1ιυ]υ8 ρΐΌ- 
β6$8ίοηί8 άίβΤθΓβηϋι, οιβι ΙοΠθ ςυίβ ιηβ(ϋ&ίυιη β( 
ίΓηη36(ϋ8ΐαιη ρΓοίβΓ&Ι β( ββοαπάυπι Ιιφο άυρΙίο&Η 
νθΗΐ ρΓοβββθίοηβα), βυιη βββϋηάυιη αΐίιιά ςυίά- 
ρί&ιη ηυ11& 0308 (1ϋΓβΓθαΙί& ροβββΐ βχοο^όίΑΠ. 

ΟΕ. 8ί ί^ϋοΓ Ρ&ΙβΓ ςαίάθπι ρβΓ οαβάίυιη Ρί- 
ΙΙυτη δρίπΐΰΐη ρΓ0()υεβη9 ιηβάί&Ιβ ουοα ρΓοϋυβίΙ, 
Ρί1ίυ8 νβΓΟ ίζηαιβάί&Ιβ βυιη βιηίΐΐίΐ, ςαία ηοη ρβρ 
αΐίαιη ({υθτηρί&αι, ΡΠΐαβ ΓοΓβΙ ρΓΟχίηιυηι ββυ οοη- 
Ιί^αιιαι δρίηίαβ ρπηοίρίυαι, ΡαΙβΓ νβΓο ηοη εοη- 
Ιί^ουπι. ΕΙ βίο θΓίΙ Ρ&ΙβΓ ςυίάβιη ρππίΰπι ρρΐηοί• 
ρίαηι, Ρίϋυδ νβΓο ρο8ΐ ΐρβαπι, βΐ βίο ΓηΓβυπι βο- προς τον Πατέρα, τφ Πνεύματι δ^ προς τον Πον, χα\ β ςυβΙυΓ ίηίθΓίοπΙβδ Ιηηι Ρίΐίαηι ςηοαά ΡαΐΓβπι Ιαπι Ιξει ούτως χώραν "Αρειος και Εύνύμιος και Μακε- 
δόνιος καΐ Άπολλινάριος. 

ΑΑΤ. Άλλα θά^^ει, ώ αγαθέ* ού Χώραν παρ' ήμιν 
Ιξει ούτε "Αρειος ούτε Εύνύμιος ούτε Μακεδύνιος ή 
Αχολλινάριος. Ούτοι γ^ρ άπαντες τήν θ&<^'εη^α ή εΙς 
Οΐ2γ^ρους θε($τητας κατατέμνουσι, καΐ τήν μ^ μεί- 
ζον» τίΟενταί, τήν δ^ έλάττονα, τήν δέ μέσως ίχου- 
93ν, ί; της άκτίσςου φύσεως του Πατρός άλλοτριοδ- 
ίιν, ή και τον Πόν καΐ τό Πνεύμα υπαλλήλους 
μύσεις, Ιν* ο5τως ε^πω ταύτα, καΐ κτίσμα τύδε τούδε 
Λα\ τούτο Ικείνου τιθέμενοι, ή τό Ι] νεύμα πάντως 
είς τήν των κτισμάτων τάξιν κατάγοντες* παρ* οΐς 
χαι τό πρα»τον ούκ ευλαβές και τό προσεχές άσεβίς δρίπΐυπι ςυο&ά Ρίΐίυηι ; βΐ βίο Ιοουιη Ιι&1)6ΐ)υηΙ 
Απυβ βΐ Ευηοηιίυβ, Μαοβάοηίαβ αίςυο ΑροΙΠηκ- 
ηοβ (χ), 

ΙιΑΤ. ΥθΓαηι 1)οηο αηίηιο ββίο, ο 1>οη6 ; ηοη Ιια- 
1>6ΐ)ϋ αρυά ηοβ Ιοοηπι ηβςαβ Απυβ, ηβςυο Ευηο- 
πιίυ8, ηβςυβ Μβοβάοαίυβ, ηβςυβ ΑροΠίηαΗαβ. ϋΐ 
βηίΐΏ οπιηββ ΟβϋβΙοηι νβΐ ίη άίνβΓβββ άίβββο&ηΐ 
άβίΙ&Ιββ, βΐ &11&Π1 ςυίίΐβη) πιβ^'οΓβιη βΙ&ΙυυηΙ,&ΙΙαπι 
νβΓΟ ιηΙηοΓβιη, βΐί&ηι ία ηιβάίο ββ Ιι&1)βηΐ6α], νβΐ 
&5 ίηοΓβαία οβΙυΓβ ΡβΙπβ ββρ&Γ&ηΙ τβΐ βΙΙαηι Ρί- 
ΙίυΐΏ βίςυβ βρίπΐυπι 8α1)8ΐΐβΓη&β ηαΙοΓ&β, υΐ Οα 
β& (ΙίοΕΟ), θΐ ΟΓββΙυΡΑηι &11βΓαπι Αΐίβηαβ βΐ Ιιοο ί1- 
1ίυ8 ροηυηί, νβΐ δρίηίααι ρΓΟΓβυβ ίη οΓβ&ΙυΓ&ρηαι 
ΟΓ^ίηβαι (!βρΓίπιαηΙ. Αραά Ιιοβ ρηηιυηι ηοη ρίηιη και τό μέσον παρ^μοιον, καΐ τό μεΤζον και τό £λατ- ρ βίοοηΐί^ηηηι ίη)ρίαπ) θΐ αιβάίαπι βίαιϋθ, βΐ κηι^ΰβ τον και ή τάςις απλώς καΐ τό πρό τούδε καΐ τό μετά 
τ^δε και τά έξης και τά τοιάδε των ονομάτων τ^ σφών 
άσεοε•!^ καταλλήλως νοούμενα. Παρ' ήμΐν δέ και ή 
τάξις, εΐ λέγοιτο, κατ* ευσεβείς λογισμούς έπι της 
^ίας Τριάδος παραλαμβάνεται καΐ τό πρώτον και τό 
ν^^ερον... 6ΐ πιίηαβ θ1 ΟΓάο βίιηρΠοϋβΓ, βΐ υαυαι ΑηΙβ &1ίυά 
βΐ &Γΐ6Γυαι ροβΐ &1ίυά βΐ 08θ(6γ& Αίςυβ βΐίαιη €|]α8• 
ηιοάί αΐία ηοη)ίο& βΟΓοηι ίοιρίβίαΐβ εχεο^ΐΐαΐα. 
Αρυά ηοβ νβΓΟ βΐί&ηι ΟΓάο, βί άΐοβΙοΓ, ββουηάοπι 
Γβΐί^ίοβββ οο§;ίΙαϋοηββ Ιη βαηοΐα ΤήηίΙ&Ιβ &οοίρ1(αΓ 
βί ρηηιυηι &ο ρηυβ... ΙηίβΓ ρ1αΓ& &]!& Αΐΐι&η&βϋ βΙ ΟΓβ^οπΙ Ν&ζΪΑηζβηί ίββίίαιοηϋβ υΙϋυΓ Ι^αϋηυβ Γ. 13, 14. ΑΙςυβ όβίηάβ 
ίΛίίΠΒ βχρϋβ&Ι, ςαίά βϋ οΓάο, ρπαιοπι ββουηάυηι, βΙο. 

υ ι νβΓΟ ρΓθΙ)&1& βί βχροΠίΑ πι&^ίβ βαί Γ&ίίοοίυα- Ίνβ δΐ 6 λ^γος έξεταστικώτερος γΐ(νηται, Λλλοθεν 
•κάλιν άρ^^μενοι περί έκαστου των ειρη μένων όνο- 
ΐχάτιον λέγομεν, ποσαχώς τε λέγεται και 6'πως έπι 
'τζς ^γίας Τριάδος παραλαμβάνεται* καΐ πρώτον περί 
-τάξίοίζ (36) . ίίο, &Γιυηάβ τυΓκυπι ίηοίρίβηίββ άβ ςυ&1ί1)βί ρρβ- 
(ΙίοΙ&ΓυΓη γοουπι άίβββΓβηυβ, ςυοΙυρΙίοίίβΓ β& άΙ- 
οβΙυΓ βί ςαοαιοάο ίη β&ηοΐα ΤΓΪηίι&ίβ βοοίρί&ίυΓ. 
Αο ρπιηο ςυΐάβηι άβ οΓόίηβ. ε'. "Η το(νυν τάξις Ι) έν ούσ(αις θεωρείται ή έν Ι^ 5. Ογ(1ο ί£;1ίυΓ ΟοηβίάβΓαίυΓ νβΐ ίη βαΙ)8ίΑηίϋ8 «99θΤς ^ έν ποιοΤς ή έν τοις πρύς τι ή έν τοις ποιειν 

Ι} «ά^ίΐν λεγόμενο ις ή έν τοΤς πού ή έν τοις π6τε 

<]• έτ» τοις Ιχειν και Ιχεσθαι ή έν πάσι τούτοις προς 

Ιΰίλι^λα' Ιν πάσι μεν ώς ουσία, ποσόν, ποιόν, πρύς 

χί λλ\ τά Ιξής• προσεπινοεϊται μίν γαρ ώς ύποκεί- 

ΐεενον τοΤς άλλοις πάσιν ή ουσία, εΤτα επιθεωρείται 

^ό «όσον, μεθ* & τό ποιόν καΐ εφεξής τό πρ6ς τι 

«αϊ τά έςής' έν ουσία ις δέ ώς θεός, νους, ψυχα^, 

σώματα* έν ποσοΤς δλ έν μέν τοις συνεχέσιν ώς 

τη μείον, γραμμή, επιφάνεια, σώμα* έν δ^ τοις νβΐ ίη ςυ&ηΐίβ αβί ίη ςυιι1ί1>υ8 νβΐ ίη Γβίαίίβ νβΐ ίη 
ϋβ ςυβΒ ίΙίουηίαΓ α^ΟΓβ αηί ρβίί νβΐ υΙ)ίνβ1 ςυβηόο 
νβΐ !ι&1)6Γβ βί 1)&1)βπ νβΐ (Ιβπιυπι ίη Ιιίβ οπιηίΙ)η8 
&ηΙ Ιηνίοβη. Ιη οηιηίΐϊυβ, ίηςυβπι, υί 8υΙ)8ί&η1ί8, 
ςυ&ηίυηι, ςυ&ΐβ, &<1 αΐίςυίά αά Γ6ΐίςυ& : ηαηι 8υΙ)- 
δίβηίία υί 8υι)^θ^ί& οΦίβΓίβ οαιη11)υ8 βίαιυΐ ίηΐβΐΐί* 
^ίίυΓ, (ΙιΙηόβ οοη8ΐ(1βΓ&ίυΓ ςυ&ηίυπι, ροβί Ιιοο 
ςυαίβ, ροβίβιι Γβίαίυιη βί Γβΐίςυα. Ιη 8υΙ)8ί&ηίΙΐ8 
νβΓΟ υΐ Ι)βυβ, πιβηβ, «ηίοαββ, οοΓροΓβ. Ιη 
ςυΑηίίβ ίίβςυβ οοηίίηυίβ αί ρηηοίυπι, Ηηβα, βα- (36) Ρ. 16, Α πΐΑΓ^. Περί τάξεως τεχνολογία 

[χ) ΟοηίβΓ. Ρΐιοί. ΰβ 8ρ{η(. ίαηοΐ. τπί^ίίαρορΐα^ Ολρ. 62, 42. ι 207 ΝΙΟΕΤΛ ΜΑΚ0ΝΙΕΝ8Ι8 908 ρβΓΩοΙθβ, οΟΓροΓα ; ίη άίδΟΓΟΙίβ ααίβηι, οΐ ςϋίιίοιη Α διωρκτμένοις, Ιν άριΟμφ μάν ώ< μονάς, δυέ^ Ια ηαΐΏθΓΟ, υΐ υηϋαβ, 1)ία&Γίυηα, ίοΓααπυιη ; βΙο., 
ία ΒβΓίηοηθ υθγο αΐ ΙϋΙθΓβθ, 87ΐ1&5βΒ, ηοιη!η&, ν6Γΐ)&, 
6ΐ οΓ&Ιίο. Ιη ςααΙίΒυβ υΐ ρ&ββίο, ΑίΓςβϋο, ΙιαϋίΙυβ ; 
βΐ ίη ΩβΟΓίΒ, υΐ βαοί οίΓουΙαβ, Ιή&ηςυΐυιη, ςα&- 
(ΐΓαο^αΙοιη βΐ οΦίβπΑ ; βΐ ίη ϋβ ςυβ ςυ&ΐίΐιιΐυιη ο&- 
ρ&οΐ&βυηΐθΐθβοααάυαι ρΐυβοΐιηίηαβ οοαβίάθΓ&οΙϋΓ, 
ςυ&ΐο 68ΐ ιηΐιιαβ &11)ΐιιη βΐ ηιαςίβ αΐ^ακη, βΐ βάΐιαο 
χη&£^8 &11)υιη βΐ ιη&χίιηο &11)υιη : βΐ οαίηυβ οαΐίάαπι 
βΐ ιη&^ίβο&ΐΐάυιη,βΐβάΐιυοο&ΐίάίαθβΐ ιηαζίιηβ εαϋ- 
άυιη,&ΐςτίθ Ι^ίβ 8ίιηϋί& ; υη(1β θΐ ηαβάίοοΓυπι ρυβπ αΐία 
ιηβάίΟΑίηβηΙ&ρπΕηί οΓάίηίβάίουαΙ,&Η&ββουηίΙί, &1ί& 
ΙβΓίϋ,ίζηο βΐ &Η& ςπ&Γΐί. ΙΙα ρ&ΗΐβΓ 6ΐ ίο Γ&οί6η(]ο 
βΐ ραϋβηάο : η&ιη πια^ίβ βΐ ιηίηα8 υΐ βΐ ιη&χίιηβ ο( 
ίη Ιιίβ Ιοοαιη Ιι&1)βΙ, βίο βΐί&ιη ία Ιοοο, η&πι βυρη τριάς, τετράς χαΐ ^ή<ι έν λ^γφ δ& ώς στοιχεία, 
συλλαβαι, ονόματα, ρήματα και λόγος* έν ιτοιοΤς 
δι ώς πάθος, διάθεσις, εξις' Χ7ΐ έν τοΤς σχήμασιν 
ώς χύχλος, τρίγωνον, τετοάγωνον, καΐ ϊ^τ,ζ' χαΐ έν 
τοις των ποιοτήτων δεχτιχοΤς κατά τό μάλλον χάΐ 
ήττον 0εωρουμένοις, οΤόν έστι τ^ ήττον λευχον χαι 
το μάλλον χαΐ τό Ιτι λευχότερον χαΐ το μάλιστα, 
χαΐ το ήττον θ*ρμόν χαΐ τ^ μάλλον, χαΐ τ^ ετι θ^^' 
μότερον χαί τό μάλιστα, χαΙ τά τοιαύτα. "Οθβν χαΐ 
Ιατρών παίδες τά μίν πρώτης τάξεως φασι των 
φαρμάκων, τά δέ δευτέρας, τά δε τρίτης, άλλα δΐ 
τετάρτης. Ίίσαύτως δΐ χαι έν τφ ποιεΐν χαΐ πά- 
σχειν* τό μάλλον γαρ χαΐ το ήττον χαΐ έν τούτοις 
χαΐ το μάλιστα. Άλλα χαΐ έν τόπφ* το γαρ άνω νβΐ ίπΓΓ&, α(1 άβχΙθΓ&ηι νβΐ Λά βίαίΒίΓαπι, &ο1θ β^ η ή χάτω ή δεςίφ ή αριστερά, ή Εμπροσθεν ή όπισθεν ρο8ΐ ?6ΐ οίΓουαι νβΐ ία ιηβάίο ΟΓάίαβιη ηυβπκΐ&αι 
Ιι&1)6αΙ. 8ίο θΐ ία ΙθπιροΓβ, (ιβΓΐ, Ιιοάίθ, ογ&β, ρΓίαβ, 
ηαηοβΙροΒίβπυΒ,&άοΓάΙηβΐΏ δρβοΐααΐ. Ιΐβπι βΐ ία γο- 
Ι&ϋβ ; ΒΪνβ βαίηι ρπυΒ β1 ροΒίβπυΒ, βίνβΒίαιαΙίαίρΒίΒ 
ίανβαίΙυΓ, Ιιβοςυοςυο βυηΐ οηϋηίβ. Εοάβπι οιοΗο 
βί ία οΐΏηίΙ)υΒ βΐ υαίνοΓΒίαι ία ςυοΙίύβΙ βορυαι, ςυ(Β 
Βία^αΙ&ηΙοΓβΙ έβουαάαιπ Ββ ίρΒί οοαβίάθπιαΙυΓ, ηοα 
θΓίΙ οράο ; α1>ί υθγο αυιηβΓΰΒ ςυίά&σι νβΐ ΙιαΙ)ί(ο(1ο 
αά &1ΐ6ΐ*υπι ρβΓοίρίΐοΓ, ίΙ)ί βί οΗο ΒΒί, βίνβ γθβ οδΐ 
α&ΙϋΓΦ εοΓρθΓ6&βοο^αίΙίοαίΒαΙ)άίΐ&,Βΐνθ&4 ΓΒϋοαβαι 
βρβοΐααβ, Βίνβ πιαίΐίθαι&ϋββ οοοΒίάθΓ&1&, βίνβ βΙίΑΐη 
ΐϊιβοΙοβίβΒ εοανβαίβΟΒ. ΥβΓϋί ^γαΓια : πιοοαβ, ςυληάο 
8οευα(1υπ) Ββίρβ&π) εοη$ί€ΐ6ΓβΙυρ,&1)ΒςυβΙιιιΙ)ί1α(ϋα6, 
6ΐ 8θ1& 651 Βΐηυβ ΒαρΓΒ ΟΓάίαβπ), ςαΑαάο τβγο 
οοοΒίιίβΓβΙυΓ &(! 1)ία&πυαι βΐ ΙβΓα&Γίαπι αο ΒβςυβαΙβΒ ή πέριξ ή έν τφ μεσφ τάξιν ίχει τινά. Και \ν 
χρόνψ, το χθίς χαι το στήμερον χαι το αΰριον χαι το 
πρότερον χαι τδ νυν χαι τό ύστερον τάξεως. ΆΑλά 
χαι έν τοΤς προς τι* εΓτε γαρ τΑ πρότερον και το 
ύστερον, ε'ιτε και το άμα έν αύτοΤς, κα^ τα3τα τά- 
ξεως, 'ϋσαύτως και έπι πάντων. Και απλώς έφ' 
έκαστου μίν τών μοναδικώς και καΟ' έαυτ^. θεω- 
ρουμένων ουκ άν εΓη τάξις* Ενθα δΐ αριθμός τ {ς έστι 
θεωρούμενος ί[ σχέσις προς Ετερον, έχει και ή τάξις 
έστιν, ε'ίτε φυσιολογούμενόν έστιν εΓτε λογικώχερον, 
εΓτε μάθη ματ ικώς θεωρούμενον, εΓτε και Οε'ϋλογού- 
μενον* οΐόν τι λέγω. Ή μονάς, δταν θεωρήται καθ» 
έαυτήν, άσχετος τέ έστι καΐ μόνη και ύπερ τάξ•.ν* 
δταν δΐ πρ^ς δυάδα και τριάδα και τους έξης αριθ- 
μούς, ούχ απλώς λέγεται μονάς, άλλα και πρώτη ααηΐθΓΟΒ, ηοα βίωρΙίοίΙβΓ άίοίΙυΓ πιοη&Β, βοά βΐ Ο και αρχή αριθμών. Το στοιχεΐον ωσαύτως* οΤον 

ή γη (37), τ^ ϋδωρ, καΐ τά λοιπά, καθ' έαυτά οϋτω 
θεωρούμενα και λεγόμενα, προς δΐ τον ^λον κό^μον 
καί τά έξ αυτών στοιχεΤά τε καΐ άρχβί' τά κδ'* 
γράμματα γράμματα μεν καθ* έαυτά, στοιχεία δΐ 
ώς άρχαι τών συλλαβών και λοιπών τών εφεξής. 'ΙΙ 
ήμερα ομοίως* καΐ γαρ κα: αΰτη μία μεν κοΌ' 
έαυτήν^ πρώτη δε ώς προς τας μεΟ* έαυτήν. "ΟΟιν 
Γσως και ό Μωϋσής, τήν πρώτην ήμέραν καθ' Ϊτλ- 
την Οεοίρών, ώς μήπω τών έξης ήμερων γενομένων, 
μίαν ώνόμασεν* έπακολουθησασών δέ και τών 
έξης, έ'στιν αυτήν και πρώτην εΙπεΤν πρλς αυτά ς* 
και ουκ αγνοώ γε ουδέ τάς αΙτίας, δι' ας ειπον οΐ 
άγιοι μίαν εΤναι έκείνην (και) κληΟήναι, οΰτε μήν 
είδώς αύτάς άπο::ροσποιουμαι, άλλα και ο7δα χαΐ ρπηκι βΙ ουπίθΓΟΓηπι ρπαοίρίυηι.δίο ρ&ΓίΙβΓβΙβαιοα- 
(απι, ςααΐθ θβΙ 16γγ&, ιΐ({υ& οΐ ο«ΙβΓ&, (Ιαοι ββοαη- 
όυαι 86 ίΐα οοαΒίάβΓ&αΙυρ θ1 άίοααΐυρ, ΓβΙ&Ιβ τογο 
Αά ηυυάαηι υαίνβΓβυηι βΐ βα ςαββ βχ ίρΒίΒ βηη^, 
θΐβαιβαΐα θΐ ρπαο1ρί& ΒυαΙ. νίςίαΐί ςυπΙαοΓ ΙίΚβΓ» 
Βϋοααάυο) ββ βυαΐ ΙίΙΙβΓ», βίοηιβιιία υθγο υΐ ίηίΐία 
βγΙΙ&ύαΓυπι βΙβοΓυπι ςυΦΒβςυυαΙυΓ.ΙίΙθίηιϋβάβάίβ; 
άίβΒ βαίπι οηαΒβΒΐ Βοοααάααι Ββ, ρΓίαιαβ νβΓΟ Γβ- 
Ιαίβ αά (ΙίβΒ ςυΙ ροΒΐ ίρΒυηι Βυη(, υπάβ ΓοΓίβδεβ 
ΜοΒβΒ ςυο({υθ ρπαιυηι άΐβαι Ββοααϋυαι ββ οοηβΙ- 
άθΓ&αδ, Ιαη^αααι αοηάυαι ίαοΐί^ ΒβςυβηΙίί^ιΐΒ 
άί6ΐ)υΒ (( υηυιη » αρρϋΐΐανϋ, ουπι νβΓΟ 6ΐ δοςυοηΐΰβ 
(ΙίβΒ βυοβθΒΒβπαΙ, ΙίεβΙ βυηι βΐ ρππιαπι άίοοΓβ 
Γβίαίθ &(1 Ι8ΐυ5. ΕΙ ηοα ί^ηοΓΟ ο&υΒ.ΐΒ, ρρορΙβΓ ςυ&Β ϋίιβΓααΐΒΒαοΙΐ υπϋΓα θββθ βΐ ηοιηίηβπ άιβαι ίΙΙϋΐη, ]) υπεραποδέχομαι. Πάλιν 6 θεός εΤς τε και μόνος* ηοςυβ Βοίβαβ β&Β Γβρυϋίο νβΐ ηιίΐιί ρΓορρΙαβ ΓαβοΓβ 
άβίΓβοΙο, ίπιο θΐ ηονί οΐ ΙοΙα ηιβαΐβ ΒίηρΙβοΙΟΓ. ΒυΓ- 
βυοι ΟβυΒ βΐ υηυΒ βΐ Βοΐυβ β!>( ; Ββά ςα&ηάο οοπβϊ- 
άβΡαΐυΓ Γοΐαΐβαάπιοαίβαι,&ηίπιαα) βΐ εοπρορα, Ιυηο 
βί ρρίπιυΒ Ββευαάυηι οΓάίαβπι υ1 οηιηίυΓΏ ρΓίαεΙρίυπ) 
ρΐ 68ΐ 6ΐ άΐοϋοΓ. ΥβΓυαι βΐίαπι ία (11νίη& ααΙϋΓΒ ηα- 
πιβρυβ βδΐ ΐΓίηϋθΒ Βυρρα αυπιβΓυπι θΐβν&ΐα, βΐ ίο 
Βο^είορυπι η&ΐυρα αίςυβ ία παΐατα Ιιοηιίαί» εοα• 
^ΓυυΒ ηυηιβΓϋΒ; πιηΐΐί εαίπι βοαΐ αα^βϋ βί πιαίΐί 
ΙιοιηΙαβΒ ; ίααο £ΐ οράο ία Ιιίβ οοηβίάβρ&Ιυρ, νβΓυαι 

(37) Έ γί, Βί. ήγη. αλλ* 6'ταν προς νουν και ψυχήν και σώματα θε'-^»ρη- 
ται, τότε και πρώτος κατά τάξιν ώς αρχή πάντίυν 
εστί τε καί λέγεται. Άλλα και έν τζ θεί? φύσει 
αριθμός ή υπεράριθμος τριά^, καΐ έν τ^ του άγ. 
γέλου φύτει και έν ττΐ τοϋ ανθρώπου ό κατάλληλος 
αριθμός* πολλοί γαρ άγγελοι καΐ πολλοί άνθρωποι• 
τότε και τάξις τούτοις ένθεωρεΤται, άλλ* ου κατά 
τήν ούσίαν, αλλά κατά τινας ιδιότητας* και δ μεν 
οίον αρχή τις έστιν, ό δέ έτέραν Ιχει τάξιν. Ούτως 
άρχων τις έν άγγέλοις και άρχαγγέλοις και γηγε• 909 ΒΕ ΡΒΟΟΕδδΙΟΝΕ 8ΡΙΗΙΤϋ8 8ΑΝ0ΤΙ. 210 νάρχης έν τοις άνηρώποι< Α8άμ* χαι έν τ{ί Τριάδι Α. ηοη δββυηάυιη ββββϋϋ&τη, ββά βθβυηάιιιη ςο&βάαιη τοίνυν αρχή 6 Πατήρ. *Αλλά μοι, ^τι πολλοί άγγε- 
λοι χαι 7κ>λλοι &νηρωιτοι, μή σύναγε 6'τι και [πολλοί 
θεοί. Άπαγε της Ελληνικής μωρολογίάς Ι άλλ* 
οτι και έν ΙΙατρι καΐ Γ(φ χ.α\ άγ(ψ Ηνεύματι 
τάξις ΙττΙν, άλλα πάσης τάξεως ανωτέρα. Ώς γαρ 
ή φύσις ύπέρκειται των φύσεων άπασών (6πέρ φύσιν 
γαρ καΐ ϋπερουής). οΐίτω καΐ ή τάξις των τάξεων 
άπασών (&π1ρ τάξιν γάρ καΐ όπερταγής) (38) καΐ 
έρχή 6 Ηατήρ ύπεράρχιος. Μη§* 6'τι πάλιν 6 Αδάμ 
γηγενάρχης έν τοΤς άνΟρώποις και 6 αρχιστράτηγος 
Μιχαήλ άγγελάρχης, 'ίν* οΰτως εΙπω, έν τοΤς άγ- 
γέλοις, συμπέραινε πατέρα τινά καΐ γεννήτορα τής 
τών αγγέλων πληθύος τον άρχάγγελον, ώς της 
των ανθρώπων Ιφημεν τ&ν Ά$άμ ή τους έκ του ρΓορηβ1&ΐ68, &1ςτΐθ υηυβ ςυίάβιη νβΐυί ρπηοίρΐυιη 
ςυοάάΑοι Ρ9ΐ, αΐΐαβ ν6Γ0 &1ίυιη οΓάίηβπι Ιΐ8ΐΙ)θΙ. 8ίο 
ρηηεβρβ ςυίβθβΐίη βη^βΐίβ αίςυβ αΓοΗ&ηςβΙίβ, βί 
ΙβΓΓί^ζβη&Γυιη ^6ηβΓί8ρπηοβρ8 ίη Ηοιηίηι^υβΛά&ιη; 
θϋ&ιη ίη ΤήοΐΙαΙο ί^ϋατ ρη'ηοίρίυιη ΡαΙβΓ. 86ά ηβ 
θχ 60| ςιιοά ηαυίϋ βυηΐ αη^βΗ βΐ ιηυϋί Ιιαοιιαββ, 
χηιΐιί εοοοίτιάαβ, βϋαιη οαυίΐοβ θβ86 Β608. (Αρ&^β 
ευπι ίβίο βΙΙιηίοοΓυιη βΐυΐϋίοςυίο !) βοά βϋ&αι, ίη 
Ρ&ΐΓβ βΐ Ρίΐίο 6ΐ βρίηΐυ β&ηοΐο ββΐ ΟΓάο, ΗοθΙ ςαο- 
νί& οΓάίηβ βυρβποΓ. $ίουΙ βηίιη παΙαΓα 1)8βο βυρθρ- 
βίβΐ οιηηί1)υ8 η&ΐυπβ (η&ιη βυρΓα η&ΙιΐΓ&οα ββΐ θ( 
8υρ6Γη&1υΓ&1ί9),8ίο β( ΟΓάο Ιιίο οοαηί ΟΓάίηβ δυροπΟΓ 
(η&ιη ΒυρθΓ οΓόίηβιη ββΐ θΐ ΟΓάίηβ 8υΙ)1ίιιι!θΓ). ΕΙ 
ρηηοίρίυιη ΡβΙβΓ βυρβΓ ρπηείρίαιη. Νβςυβ τυρβυαι Άοάμ. Κα(τοι ώς έπι της γης ττατριά, οΰτως και |^ βχβο, ςαοά ίηίβΡ ΙιοιηίηβΒ Αά&ιη β8ΐ ^οηβΓίβ ρρϊη έν ούρανοΤς, άλλ' Ικατέρβ φύσει κατάλληλος ή πά- 
τρια καΐ ττΐ φύσει προσήκουσα. Έστι τοίνυν τάξις 
τις χίΧ έπι της Τριάδος• άλλ* ου φύσεως διαίρεσιν 
πάρει σάγοϋσα (μία γάρ ή φύσις και απαράλλακτος 
τοΐ; τρισιν) ουδέ τοπικήν βέαιν (απερίγραπτος γάρ 
ή Τριάς και υπέρ πάντα τύπον) ούδΐ χρονικής κι- 
νήίΐ'Λς ή άλλου τίνος Ιμφασιν (39) των έν τοΤς μετά 
θεον θεωρουμένων (καΐ αιώνες γάρ και χρύνοι μετά 
θεον), άλλα κατά τάς τών Ιδιοτήτων Ικάστης θεορ- 
γικής δποστάσεως διαφοράς και δ'τι άναρχος [μεν 6 
Πατήρ και αρχή του Γΐοΰ, αρχή, αρχή δε δ Πος καΐ ούκ 
άνιρχος κατά γε το Ιχειν τον Πατέρα αρχήν, έπει 
κατά χρύνον δναρχος και αύτδς, το δέ Πνεύμα καί 
αρχή χα'. αύτο μετά της αρχής (40)• αρχή γάρ καΐ 
αρχή χαΐ αρχή, άλλ' ου τρεϊς άρχαΐ, άλλα μία καΐ είρίυιη βΙ εοΒίββϋυιη βχβΓοϋυυιη άυχ Μίο1ΐ86ΐ ίηΙβΓ 
&η^6ΐθ8, αΐ ίΐα (ϋοαιη,&η^βΙοΓυιη ρπηοβρβ, ϊαίβΓ&β, 
Ρ&1Γ6ΙΏ ςυβιηά&ιη βΙ ^ηΗοΓβιη ιηυΙ(ίΙυ(1ίηί8 αη^βίο- 
ΓΟΠ) 6886 &Γο1ΐ8η^6ΐυιη,8ί6υΙ ιηιιΙΙίΙυάίιιίΒ Ιιοαιίητιπι 
(Ιίχίιηυβ ρ&ΐΓ6ΐη Αά&ιηυιη νεί ςυί 6χ ΑγΙ&ιώο. 8ί6υΙ 
Ιη ΐ6ΓΓα θβΐ ραΐ6Γηϋ&8,ΐΐ& βΙ ίη οφΙιβ ;86(] ηΐΓ&ςυβ 
η&ΙϋΓβΒ εοη^Γυα 68( ρ&Ιθπηϋβθ (ι/) εΐ εοηνβηίβηβ η&- 
ΙυΓβ. ΕβΙί^ίΐυΓ αΐίςοίβ θΓ(ίο ίη Τπηίΐαΐβ ; 86(1 ηοη 
36ευηάυπι η&1υΓ£β (]ί?ί8ίοη6ΐη(ηη&6ηίπιΐΓίΙ)θ8ρβΓ• 
8θηί3 68ΐ &1)8ςυβ υΠ& (]ίίΓ6Γ6η(ί& ηαΙυΓβ), ηβςυβ 
Ιοε&ΐβιη ροβίΐίοηβαι (ίηείΓευα)8θπρΐΑ 68ΐ βηίιη Τη- 
ηίΙ&8 β1 8υρβΓ οηιηεπι Ιοευπι), ηεςαβ βρθείβαι ίεαι- 
ροΓ&1ί8 η)οΙίοηί9 ν6ΐ &Η6πυ8 ου]υ8(ΐυ&ηι βοραοι, 
^ΟΦ εοηβίάθΓ&ηΙοΓ ίη ίίβ, ςαββ ρο8ΐ Οβυηι 8αηί 
(η&π) 8Φευ1& 6ΐ ΙβπιροΓΑ βηηί ρο8ΐ Οβυοι), νβΓϋΠΐ ούτως &ρχή, εΙς μίαν αρχήν αναφερομένων του τε ^« βεευηάαπι ()ϋΤβΓβηίί&8 ρΐΌρπθΙ&Ιαπι ευ^υ81^ι)6ι Που χαΐ του Πνεύματος δια του Γιου* ο^τω καΐ 
β€0< χαΙ Θεύς καΐ θε^ς, άλλ' ού τρεις θεοί, άλλ* εΤς 
βει$ς. £1 δ' ο{»ν τάξις έστ) καΐ έν τχί Τριάδι, καθώς 
χαΐ οΐ ίγιοι εΤπον, τάξις δέ το πρώτον και το πρύ- 
χ«ρο•/ Ί! δεύτερον καΐ τ& ϋμα (έν οΤς γάρ αυτή καΐ 
τοντα»ν τι (41), άνάγλη και της Τριάδος ή το άμα 
0€<ι>ρ<Τσ6αι ή τ6 πρώτον καΐ τ^ πρύτερον και τ6 
^>τ£ρον ^ άμφύτερον (42). άίνίηβ ρ6Γ8οη8θ 6ΐ ςυία ρηηείρίί βχρεΓβ ββΐ Ρ&Ιθγ 
βΐ ρπηείρίυιη Ρίΐίί, ΡίΙίυ8 υθγο ρΗηείρίυπι 61 ηοη 
ρΓΐηοίρϋ 6ζρ6Γ8, ουπι ΡαίΓεηι 1ι&1)6&ί ρηηοίρίυπι, 
86εαη(]υπι νοΓΟ Ιβπιρυβ 6ΐίρ8θ ρηηείρίί βζρβΓβ 8ίί ; 
δρίπΙυ8 άβπιηπι ρΓίηείρίυηι β( ίρββεοηιρηηοίρίο. 
Ναπι ΡθΙ ρηηείρίηη) βΐ ρηηείρίηηι βί ρηηείρίΰηι, 
Ββά ηοη 1Η& ρΓίηείρί&, νβΓυπι υηαπι βΐ 8ίο ρηηεί. 
ρίυπ), εηω ίη υηυπι ρπηείρίυπι ΓβίβΓ&ηΙυΓ (υπι Ρίΐία• Ιοιη ρβΓ Ρίΐίαιη βρίπΐυβ βαηοΐυβ. δίοβΙΟθΰββΙ Οβυβ 6ί 06υ8, ββά ηοη Ιγθ8 άίί, νβΓυπι υηυβ Οβαβ. 8ί 
ΙΐΑςοβ ΟΓάο 681 βϋ&πι Ιη ΤήηίΙ&Ιθ, βίου! βί β&ηοΐί &ίβΓπι&Γυηΐ, οΓάο νβΓΟ ββΐ ρΓίηιυΐΏ αε ρήαβ νβΐ ββοαη- 
άοιη €% ιίιηοΐ (ίη ςηΙΙ)υ8 βηίπι ΟΓάο, οΐ Ιιορυηι ςηίάςυαπι 68ΐ), ηοο ββββ ββΐ οΐί&ηι ίη ΤηηίΙαΙβ νβΐ βίαιαΐ 
βοη8Ϊ(ΐ6Γ&ή νβΐ ρήαιαπι βί ρηυβ αίςηβ ββευηάηπι νοί υίΓααιςαθ... 
ΗίΒΟβ Ιλίθ ΙπιοΐΒΐίβ βηοαι ίπιροηϋ &υε1θΓ άί&ΐο^ο ί. 18 α. Οοά. Υ&ϋο&ηί. 

ΛΑΤ. "Έστω και ταύτα, καθά σοι δοκεΐ* καΐ ]) Ι.ΑΤ. δίηΐ οΙ 1)8θε, υΐ ϋΙ)ί νίάθΙαΓ, βί ΙιαΙ)6&1 Ιιίο 
(χ£τ«ι> πέρας ώδΐ ή παρούσα διάλεξις. βηβιη ρΓβββηβ άίβρηίβΐίο. {38} ΥίιΙβΟΙίΓγβ. ΙηΟβηβ8.χχιν,28ρυ(1 6οη8ΐ&η1. 
ΜβΙϋ. ΟΡΛ*. 1, β. 33 (βΓ. ΟΠΗ. Ι. II, ρ. 72^). 

(39) 8ο1ΐ6ά», φΐ&8 6ζ νίή άοεϋ Βοιηο ιηοΓΕηϋβ 
ΥΛΏΒνοΙβηϋΒ, αοεβρίηιαβ βί αηί5υ8 8θ1ί8 ίη 1ιί8 άία- 
Ιοή 2 Γη^βηϋβ ηίϋπιιΐΓ, ΙβεΙίοηβοι Ιιίο (]ηί)ίυαι 
κΓίοςαοηΙ. ^^ . 

(40) Ηίβοβ νοοί1>αι αΙΙίηΓ ΟΓββοηηβ Ν&ζι&ηζβηηβ 

'^ϊ Πατριά Μο ηοη ββΐ ββηηβ, ^βηβ, οριβο, ββά ρβίβΓηίΙββ, υΐ Ερίιββ. ιιι, 15, «α ςυβπι Ιβχΐυπι βΐΐαάί 
ΙηΓ. Ιη ΟΓ. Ιι&1)ϋ& εοΓ&πι ΡαΙπΙ)η8 ββεηπάί Οοηείΐϋ ογ&(. 
32, ρ. 520, βά. ΒίΙΙ. 

(41) Αρο^Γ. 1ΐ&5βΙ : έν οΤς γάρ ταύτα ή τούτων τι 
ανάγκη. ^ 

(42) Οοά.Γ. 17, 8^ ΝοΙα ώ\&τ^, : Περί πρώτου, 
προτέρου, δευτέρου, άμα καΐ τών λοιπών. 1 211 ΝΙΟΒΤ>Ε ΜΑΗΟΝΙΕΝδΙδ 212 ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ϋΙΑΕΟΟϋδ ΤΕΚΤΙϋδ. ΟΗ. Αάΐιαοΐιοο ίηίΐίυιη 6ΐ ΓΟΓδυΐΏ ροηίιηαβ (Ιίβ•^ 
οθρί&ϋοηίβ^ ςυ&ιη ?οΙ)ί5ουιη 1ι&1)6ΐηυ8 άβ δρίπΐυ 
βαηοΐο,ηυοιηοάο ηοη 8ϋ αΙ)8υΓάυιη (ΙίοβΓβ βυιη ηοη 
βχ ΡβίΓθ βοΐο, νθΓαιη βϋ&ιη 6χ Ρίϋο ρΓΟΟβΐίβΓβ. Ε1- 
θηΐιη ηθοββββ 68ΐ αϊ νβΐ βχ ββββηΐία Ρ&Ιγϊθ βίΐ ρΓΟ- 
οοάβηβ νβΐ 6χ ρΓορπεΙβΙβ. ΛΙςυί βί ςιιίάβιη βχ β8- 
Βοηϋα, βυιη Θ886ηϋ& βοιηπ)υηί8 8ϋ αΐηυβ β&άβιη 
Ρ&1η8 βΐ Ρϋϋ βΐ δρίΓίΐυβ β&ηοϋ, ηοη βχ ΡεΙγθ βΐ 
Ρίΐίο Ι&ηΐηιη ρΓοεβάβΓβΙ δρίΓϋυβ, νβΓυπι βϋαιη βχ 
86 ίρβο ςυοςυβ, ςυοά 6886 ηβςαϋ. δί νβΓΟ βχ ρΓΟ- 
ρηβΐ&ΐβ,ουηα ρΓορΗβ1α8ηοη8ϋβ88βηϋ&,86(1 οίΓθβ68- 
ββηΐί&ιη,ςυοπιοάο ίά ςυοά βββυηάιιαι δβ 68ΐ νίάβΐίοβΐ 
βρίηΐυβ, 6γΗ ρΓ0ββά6η8 βχ βο, φιοά ηοη 8β6υη(1ηΐΏ 
86 68ΐ, 86(1 βίΓοα &1ίυ(), Ιιοβ 68ΐ βχ ρΓορπβίΑΐθ ? 
Ιΐαςυβ νβΐ ηηΐΐο ρΓΟΓβυβ ηαοάο 68ΐ ρΓθθβ(1βη8, ?β1 
81 ρΓ0ββ(ΐ6η8 68ΐ,(1υπ) βχ Ρ&ΐΓβ βΐ βχ Ρίΐίο ρΓΟΟβάίΐ, η 
βϋΑΠί βχ 86 ίρβο ρΓοοβάβηβ θΓϋ, ςαοά ηυηςυ&ιη 
Αβή ροΐββί. 

ΙαΚΎ. Ηβο Γ&ϋοοΙηαϋο οβίβηάίΐ, ηοη ςαοά ρροββ- 
άϊί βχ Ρίϋο, 86ά ςαοά ηβςαβ οχ Ρ&ΐΓβ ρΓΟββάίΙ, 
ηβςαβ οαιηίηο ρΓοοβάβηβ ββΐ... 

(ιΗ. ΡΓθ1)8ΐίο νβΓΟ βΐ (ΙβωοηδίΓ&Ιίο νβΐ ρβΓ εγΙϊΠ- 
οίαΐβιη ΓΑΐίοοίη&ϋοηβΐΏ βχ νβπδ ρπηείρϋβ ρΓοΩοίβ- 
οβηίβο}, νβΐ ρβΓ βχβπιρία νβΐ ρβΓ Ιββίία^οηί&νβΐ ρβΓ 
οοηββςαβηϋ&Β βχ ΙββΙίπιοηϋβ 6ΐ ββΓίρϋβ ββηίβηΐϋβ 
οοηβοϋυΓ, ιΙα υ1 ςυί &1)8ςυ6 Ιιίβ αΐίςαίά ίηάυοίΐ, 
ηοη νβπβίπιίΐβ ςυίά νβΐ ταϋοηβ ίαηάαΐυαι (α), 
βές* δοχεΤ δΐ χαΐ παράδοξους ^νοίας είσάγειν, "ινα μή 
σχευής. 

Ι.ΛΤ. Ηοο ροΓΓΟ θΐίαιη ΓαοΙλοι, 86(1 ογ88 : ηαοά Ο 
8(1 ρΓ»8βηϋ&πι βρβοΐλΐ, Ιίη^ααηι Ιιίβ οοηϋηβαιηυβ. 

(α) Αο οαυίίο πιίηυβ νβηιιη νβΐ ρίαιη νί(1β:ιΙαΓ 

(ΙίΟβΓβ, νίάβΙαΓ νβΓΟ ρβΓβ^ΓίηΟδ, ηβ (1ίθ8Π1 6ΓΓ0ηβ08 ΓΡ. "Ετι ταύτην (τήν^ ^Ρχή^ **^ αύθις τ(Οε- 
μεν (43) της μεθ' υμών περ2 του αγίου Ην&ύματος 
συζητήσεως, πώς ουκ άτοπον το λέγειν τοΰτο μή 
έχ του Ηατρος μΟνου, άλλα χαι έχ του Που έχπο- 
ρεύεσθαι. Και γαρ &νάγχη, Ι{ έχ της ούσ(ας είναι 
του Πατρός έχπορευΟμενον, ^ έχ της Ιδίί^τητος. Άλλ* 
εΐ μίν έχ ττ^ς ουσίας, έπεί ή ουσία χοινή χαι ή αύτη 
του Ηατρ6ς χαι του Τΐοΰ χαι του Ηνεύματος, ούχ 
έχ του Ηατρ^ς χαι του Γ?οΰ μόνον ^έχπορεύοιτ* αν, 
άλλα χαι έξ Ιαυτοΰ το Ηνεΰμα, 6'περ ούχ^στιν. Ει 
δέ έχ της Ιδιότητος, ή δΐ Ιδιότης ούχ ουσία, άλλα 
περί την ούσίαν (44), πώς το χαθ* έαυτο ήτοι το 
Ηνευμα έσται έχ του μή χαθ* Ιαυτό, αλλά περί 
Ιτερον έχπορευόμενον (45), τουτέστι της Ιδιότητος ; 
.Η οΰν ούδε έχπορευτον 6'λως, ή εΐ έχπορευτόν, έχ 
του Ηατρός χαι Ιχ του Γιου έχπορευόμενον, Ισται 
χαΐ έξ ^υτοΰ έχπορευόμενον, 6'περ ουδέποτε. 

ΑΛΤ. Ούτος ό λόγος δείχνυσιν ούχ δτι μή εχ του 
Που, άλλ' 6'τι μηδΐ έχ του ϋατρός έχπορ&ύεται, 
μηδέ δλως έχπορευτον έστι... 

ΓΡ. (46) Ή δέ χοτασχευή χαι ή δεϊξις ή διά λό- 
'γου τεχνιχου έξ άρχων προβαίνοντος αληθών, ή δι 
υποδειγμάτων, Ι] διά μαρτυριών ή διά τίνων Ιπομέ« 
νων ταΐς μαρτυρίαις χαι ταΐς γραφιχαϊς χρήσεσιν 
^^ ^ Ύ^ Χ^Ρ^^ τούτων είσάχων τι ού πιθανόν τι 
ούδ^ εΰλογον δοχεΐ λέγειν, μή 6'τι γε άληθίς ή εύσε- 
λέγω έτεροδόζους χωρίς μαρτυριών χαι χαι χατα- 

ΑΑΤ. Τούτο δή χαι ποιήςω, πλην άλλ* ές αυριον 
το δέ γενύν έχον ενταύθα ,τήν γλώτταν έπίσχωμεν. 

αο ΐ3ΧΓβΙίοο8 ββηβαβ ίηιΙηοβΓΟ ΐ68ΐίαιοηη8 βΐ ρΓΟ- 
1>8ϋοη6 ά6βϋ1α1α8. ΛΟΓΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ. ϋΐΑΐ,οαυδ ουΑκτϋδ. ΟΚ. Α^β ηαηο νί(1β8ΠΐαΒ, ο Ι^&Ιίηβ, βί βΐίαιη 1ΐ8- Β ΓΡ. Φέρε δή νυν Ιδωμεν, ώ Λατίνε, χαί ε^ί τινας 
1)688 8ΐί(ϊϋ88 ίπ)8^ίηβ8 νβΐ βχθΠίρΐΛ ςϋβράβοι, 8ΐνθ 8 Ιχεις ειχόνας ή υποδείγματα, ^ αυτός πλάσας, ή 
16 ίρβο βχοοβϋ&(8, βίνβ &1ίαη(ΐ6 αοοβρία. 8ά βνί- έτίρωθέν πόθεν λαβών, προς έναργεστέραν δεΐξιν (43) Ιη ν&Ι. 00(1. Γ. 21 8. Αρϋά Ρ&1)ηοίυπ), ΒΜ, 
6γ. ν II, ά. 756, 6(1. ηον. Ιβ^ϋαΓ Ιιοο Ιηϋίυπι ΈπΙ 
τβύτην τήν αρχήν χ. αύθις τιθέμενος. (44| νίάθ ΟΓβ^. Ν8Ζ. 0Γ8ΐ. 32, ρ. 519, β(1• ΒϋΙ 

(45) Οοά. έχπορευομένου. 

(46) Ιη οοά. ν8ί. Γ. 2Ζ, ί). οιβά• 213 ΌΕ ΡΚΟ0Ε88Ι0ΝΕ δΡΙΠΙΤϋδ δΑΝΟΤΙ. 214 της έκ Ηατρ^ς χί\ Που, χαθ» φτ^ς, έκπορεύσεως του Α «Ιβηΐίϋβοβίβηίίβηάβιη δρΐηΐαδβαηοΐί,οϋαιη αββοηβ αγίου Πνεύματος, κ«ι δι* ων 2στιν είκονίσαι σαφίς 
το δογματ•.ζ4μενον, εΓ που δυνατόν κοτυιδεΤν, ώς 
του αύτου και ^νός τίδε τι α'ιτιον καΐ τ<5δ8• καΐ 
αρχή και αρχή, και ου δύο άρχαί, ούδε δύο τα α'ιτιαι 
*να και του Ηνεύματος αίτιον τις υιδούς μή τ6ν 
Ηιτέρα μ<$νον, άλλα κα? τόν Τΐον καΐ αρχήν ομοίως 
μή δοκοίη δύο ε!σάγειν αρχάς ή δύο τά αΓτια, άλλα 
χαι οΰτω φυλάτττ[^ (47) τό δ4γμα της μοναρχίας. 

ΑΛΤ. Και μήν, ώ Γραικέ, ιιαράδειγμα μεν εναρ- 
γές ούκ Ιατιν ευρ&Τν της αγίας Τριάδος τήν σχέσιν 
εμφαΤνον -ζ τήν τάςιν πολλά δ* ούν τά άμυδρώς *1- 
χονίσαι δυνάμενα τό λεγ^μενον, ών τά μέν παρά 
της Γραφής ^έρανιζόμενα, τά δέ και έξ αυτής της 
τών πραγμάτων και νοημάτων φύαεως εύρισκα- η ίρβα Γβηιαι βΐ ηοϋοηαιη η&ΙαΓ& ίηνβηίΑ. 
μένα (48). βχ ΡίΐΐΓβ βΐ Ρϋίο ρΓύθβ38ίοηβιη, βΐ ββηίβηΐίβιη θ]ϋ8- 
ιηοάί ρβΓβρίουβ Γι^υπβ 6ΐ &(]υπ]1)Γ&(ΙοηίΙ)υ8 ίΠυβ- 
ΐΓ&ηά&Γη, 81 ςυα ρο88ί()ί1θ β8ΐ ίηΙβΙΗ^βΓβ, ςυοιηοάο 
υηίυβ 6]υ8(1θΐηςυθ Ιιοβ βΐ ίϋυά 8Η ο&υ8α, ρηηοί- 
ρίαΐΌ βΐ ρΓΐηοΐρίαιη βί ηοη άυα ρπηοίρΐα ηββ άΰββ 
ο&αβοΒ, ηβ ςυίθ δρίΓϋυ8 ο&υδ&ιη βΐ ρηηοίρίαιη ηοη 
ΡαΐΓβΐΏ 8οΙυΐΏ, ββά βΐίαιη ΡίΙίαηι β88θ οουοθάβηβ 
<3υο νίάθ&ΙαΓ ίηάυοβΓβ ρηηοίρί& νβΐ άυ&β οατιβαβ, 
βθά 6ΐ 810 ιηοη&ΓοΙιίδθ άοςαι& ουθίοάίαΐ. 

Ι-ΑΤ. ΑίθηίιηνβΓΟ, ο Ογφοθ, 6νί(]βη8 βχθίηρίυιη 
ίηνβαΪΓΟ ηοη Ιίοβΐ, ςαοά β&ηοΐβ ΤηηϋαΙίβ ΙιαΜίυ• 
(ΙίηβΐΏ νβΐ ΟΓάίηβιΐ) οζρπαΐΒΐ. ΜαΙΙα νβΓΟβυηΙ ςοβ 
8υΙ) οΙ)80υΓαίΐΏ&ςίηβΓ6&60ΐ6Γβρο88αηΙςαοά(1!οϋυΓ. 
ηιιΟΓαηι βϋα & δοπρΙαΓΐβ οο1ΐ6οΙ& 8τιηΙ,&1ι& νβΓΟ βζ ΓΡ. Ηάραγε δή μοι καΐ ταύτα και συσκεψώμεθα* 
Γσως γαρ και ήμεΙς άντιπαραΟήαομεν καταλληλ(^ΰερα 
παραδείγματα. 

ΛΑΤ. Λέγω δή• συ δΐ νουνεχώς |2ϋκ(3υε' άρ* ούχ^ 
χχαα ουσία ίχει καΐ δύναμιν έαυτ^ συμφυή καΐ 
ένέργειαν φυσικήν (94^ ; 

ΓΡ. Φημί 

ΛΑΤ. Σκέπει γουν μοι καΐ τούτο τ^ υπόδειγμα* 
'Εστιν ή του πυρός ουσία και ή καυστική τούτου 
ίύναμις και ή ενέργεια τής δυνάμεως, ή καΰσις, 
ενέργημα δε 6 &νθραξ, ή τέφρα* ούτω χαΐ ό Ηα- 
τιίρ (50)... 

ΛΑΤ. 'Εστι σημεΐον καΐ γραμμή καΐ επιφάνεια 
τά τρία ταύτα μία των λεγομένων μαθηματικών ΟΕ. ΡΓοΓθΓ^&ιη ιηίΐιί βΐ Ιιββο αίςυβ ηηα 6& ρβΓ- 
ρβηά&αΐΰι), ΓθΓΐ&8$β βηίιη βΐ ηοη οοηίΓα βα ρΓορο- 
η6ΐηο8 αΐία βχβηαρία ιηβ^ίβ εοη^ρυα. 

ΙΑΤ. ΟΙοο ί^ίΙυΓ^ 1υ νοΓΟ &α(1ί ρρυάβηΙθΓ.Νοηηβ 
οπ)ηί8 688βη1ί& Ιΐ(ΐΙ)6ΐ βΐίαιη νΪΓΐυΙθίη ΒίΙ}ί οοηη&Ια- 
Γ&ΐβχη, βί ορβΓ&ϋοηβπ) η&ΙυΓ&ΐ6ΐη? 

ΟΕ. Ιά αίο. 

Ι.ΑΤ. €οη8ί(1βΓ& ϊ^ϋϋΓ πιίΐιί θ( Ιιοο βζβπιρίυπι. 
ΕβΙ β886η1ί& ί^ηί8 β1θ]υ8 ^οα1ι)υ8!^ν&ν^^ιυ8 6^11υ^η8 
νΪΓίαΐίβ ορθΓ&ϋο, οοΐΏΚ)α8ΐίο, βίΤθοΙαπι νβΓΟ ο&γΙ^ο, 
οίηίβ. θίο θΐ ΡαΙβΓ... 

ΙΑΤ. ΕβΙ ρυηοίαΐΏ, Ηηβλ βί 8ηρβΓβοί68, Ιι»ο 
Ιπ& υηυιη 8ηηΙ βΟΓυπι ςυβ (ΙίοαηίαΓ οοΓροΓπαι «ωμάτα^ν αρχή, ώς έκεΐ ή ουσία, ή δύναμις και ή ^ ιααΙΙιοσι&ϋεοΓυπιρΓίηοίρίυιη, αϊ ΠΗβ Θ886η1ί&, νίρ Ινέργεια μία των ενεργούμενων αρχή (51)* ή, εϊ 
βούλει, μονάς, δυάς, τριάς* ή αριθμητική αυτή 
τριάς αρχή και αΙτία καΐ πηγή παντός άρι θ μου (52)... 
*Ενν<$«( γαρ μοι δάκτυλον και χείρα δλην, ής ό 
^χχτ>λος ήρτηται, καΐ δλον &νθρωπον, ο{>πέρ έστιν 
4 χειρ χαι 6 δάκτυλος (53)... Όφθαλμόν οΤδας καΐ 
κηγήν και[ποταμύν (54)... Πάλιν άλλο παράδειγμα 
χαΐ αυτό του αύτου, έκ της Γραφής τφ Άγίφ 
ληφθέν 6 Αδάμ, ή Εύα, ό Σήθ (55).... Πλην έρώ 
901 και άλλο 6πύδειγμα, έν φ πάθος τοιούτον ουδέν* 

ΓΡ. Τό ποΤον ; 

ΛΑΤ. Το του ηλίου πάλιν καΐτής άκτίνος καΐ του 
^»τός προς τό τφ δ^γματι χρήσιμον (56)... Ιυβ θΐ ορβΓαΙίο υηυω θΕΓβοΙοΓυιη ρΠηοίρΐαπι, νβΐ 
81 νί8, πιοη&β, άγαβ, Ιπαβ, ΙιβΒΟ ηαπιβηοΑ Ιη&β 
ρπηοίρίυιη, ο&υ8Α &ο ίοη8 οιηηιβ ηυοαβη... οο^ϋα 
ιηίΐιί άί§;ί1αιη βΐ η&ηυιη (οίαηι, & ςαα (1ί§;ϋυ8 άβ- 
ρβηιΐβΐ, θΐΐοΐυπι Ιιοηοίηβπι, ου]υ8 Θ8ΐ αι&ηοβ βΐ άί- 
|ζϋυ8... Οευΐυπι ηο8ϋ βΙ ίοη(βπ) βΐ βίυνίααι. ΚϋΓ- 
8υαι &1ίυά θχβαιρίααι ίρ$αιη β^υ8(^θπ) (8. Οπθΐ^οπί 
Ναζ). θχδοπρΙυΓΑα8&ηοΙθ(ΐ68υαιρΙυιη: Αάααι, £▼&, 
δβίΐι... ΑΙΙ&ιηβη άίοαπι ϋΙ}ί βί ιιΐίαά οχβιηρίυιη, οαί 
ηυ11& β3α8Π)0(1ί ρ&88ίο ίη8ϋ. 

6Η. Ουαίβ ββΐ Ιιοο ? 

I^ΑΤ. Εχβοαρίυαι βοΐίβ, Γ&άϋ βί Ιυιηίηίβ αά ίΠαβ• 
ίΓ&ηάυοα άο^ηαα (α). 

Ουοά ρΓΦρο8ίίίο ρβΓ αΐίυά δεηρίπΓ&ιη ρΓοπιίβουβ Ό'.τ ή διά παράτζ Γραφζ αδιάφορες έστι τ^ έκ. 
*Ανακεφαλαίωσις των εκτεθέντων 6ποδειγμά- *^ ρρο €Χ υδϋρραΙαΓ. 
τ»ν (57). Κθθ8ρίΐυ1&ίίο ρροροβΙίοΓαιη βχβιηρΙοΓυιη. (47) ΥεΙ. φολάττ«ι. 

(48) ν&Ι. εύρισκύμενον. 

(49) Νοΐ2ΐ ΐη&Γβ. Πρώτον 6π((δειγμα έξ ουσίας, 
^^νζμεως και ενέργειας. 

(δΟ) Ρ. 23, Ε, πιβά, υπόδειγμα β', 
ί51)Ρ. 25, 1). δπύδ. γ'. 
(52) 6π<$δ, δ\ (55) 6π(5δ. 8 . 

(54) Ρ. 26, α. ζ. V. Ογο^. Νβζ. Οβ $ρίηί ίαηοΐ. 
οτΛί, 37, ρ. 611, 6(1. Βϋΐ. 

(55) δπίδ. ζ. 

(56) Οοά. Γ. 26, 1). 6π(5δ. η'. Υΐάβ Νλζ., ΟΓΛί. οΐί. 
ρ. 601. 

(57) Ηφο (Ιαο ρθ8ίΓβΐΏ& βχ ηοί. πι&Γ^ίη. ί. 28, 1). (α) Ο6ΐιί8ίιη&0ηί1>α8 βί βζβη3ρ1ί8 νίάβΡβΙ&νΙυιη. 8ρίΗΙ^ $αηαι ; ΕηΰΗίήά, ο. 8 βΐ 16. 
Ι>€ ΤΗη%ΐαί€^ 111). τη, ο. 5 βΐ 6 ; ΑΙΙαϋααι, Όβ ρτοο, 215 ΝΙΟΚϊΛ: ΜΑΒΟΝΙΕΝδΙδ 216 ΛΟΓΟΣ πέμπτος, ϋΐΑΐ,ο&υδ ουίΝΤϋδ. ΟΚ. ΟβΙβΓϋΐη 81 βϋβ άοβΠίΛϋβ ταϋο ΙίΜ δΐάββΐ, ο Α ΓΡ. Λοιπόν ε? τίς σοι \6^Ός έτερος, ώ Αατϊνε, Ιι&ϋηβ, βάίβθβΓβ ; ηο1)!8 ηυΐάβιη βυίΩοϋ βτ&η^βΐΐ- 
οοιη (ϋοΐϋΐη, ςαο(1 ρβΓβρίοϋβ βχ ΡβίΓβ ΒρίπΙαιη 
ρΓοοβάθΓθ άβοΙαΓ&Ι. 

ΙΑΤ. ΗβϋηαίβΙί, ο ΟΓβΒΟθ, Ιιυο υβςαβ (!ί8ριι1α- 
ϋοηβιη θχ ΐ68ΐίιηοηϋ5 6ΐ ροδίΓβιηο Ιοεο β&ιη β1 
&ιη1)0 8υ3θίρί&πιαδ. Νυηο νβΓΟ άϊο : εί βιιηυΐ ^β- 
ηβΓ&Ιίο 6ΐ ρΓοοθίΜο, ςαοιηοάο ηοη βϋ&ιη ρΐΌοο- 
άθηβ, 6χ ^βηίΐο ογΗ? βί βίοοαΐ βχ Ρ&Ιγθ ΡίΗυβ βΐ 
δριηίαβ, (ΐυοπιο(1ο ηοη θΐίαιη 6χ ΡίΙίο 8ρίΓίΙυΒ 
8&ηοΙιΐ8 ? 

6Ε. Οίε&π)ΗΙ)ί6ΐ6£ο: 8ί 8ίιηυ1 Ρ&Ιθγ βΐ ΡίΠυ8, 
ςαοηαοάο Ρίΐίυδ Θ8ΐ βχ ΡαΐΓβ, βΐ ηοη Ρ&ίβΓ ςυοςαβ βχ 
ΡΠίο ? 8ί ΒΪαιηΙ βρίπΐηβ β1 Κΐΐίυβ βχ ΡλΙρθ, ςαο- 
ηαοάο βπΐ θρίηΐυβ βχ ΡΠίο, βΐ ηοη βΐίιηα Ρϋίυ8 βχ 
δρίπία &β ^βηίΐυιη βχ ρΓ00β(36η1β?... 

ΙΑΤ. Οίοο ί^ϋηΓ ρτοοβάετβ, άβ ςϋίΙ)ϋ80ϋη(ϊϋβ ίη- 
νβηίαΙυΓ (ϋοΐυιη, δί^ηίΩθ8Γβ πιοϋοηβοα ςυαίβπι- 
βυηςυβ, ρΓορη&ζη Ιαοαβη Γβί, άβ ςηα α^Ιαρ, οίςυβ 
οοη[ζΓυαιη... 

ΙΑΤ. δβηΐίο ηαβ οοβοίυιη β85β ]αιη βά βοπρία 
ΐ68ΐίπιοηί& αοοβάβΓβ. ΑΙΙ&πιβη Ιιίο βϋ&ιη Ιι&ο (ϋβ- 
ρυΐ&ϋοηο 8ΐ)8θ1αΙ&, ίηίϋυιη &Ηυ(1 ίηάβ Γ&είβη8 ; 
ΙββϋηαοηίοΓυο) Ι&Η ριιοίο ηαβηϋοηβοα ί&εί&αι &1• 
ςαο (ΐ6Πΐοη5(Γαΐίοηί8 βχ Ρ&ίΓυπι '(1οο1πηί8 άβάυο- 
ΙβΒ. Ναπι βά άοιηοη8ΐΓ&1!οηβΐΏ'''8υρ6ΓηθΙυΓ&1ίυιη 
ΓβηιιηΓ&ϋθ8Γΐβεοπ)ρ&Γ&1%(36ΐ)ί1ί8 β8ΐ, ηΐςαβ βίί8πι 
68 ςυο ΓθΓΐ&88β άΐΓβεΙβ οοηοΐαάίΐ βί ςυοΒ αά αΐΐβυτ- 
άυιη άβάυείΐ, &ο βίιηρϋείΙβΓ βγΠο^ίδίηυδ ςυϋίΙ>6( 
Βΐ^υβ ίηιΐυοϋο βχ ίπι&ςίηίΙ)υ8 βΐ βχβηαρίίβ ; η&ιη του δόγματος, φράσον (58) • ώσήμΐν γε άρχεΤ ρήσις 
ή ευαγγελική έχ του Ηχτρός έχπορεύεσΟαι το 
Ηνευμα παριστώσα σαφώς... 

ΑΑΤ. Έπίσχες, ώ Γραικέ, και εΙσέτι τον έκτων 
μαρτυριών λόγον και δστατον τούτον και αμφω 
ταμιευσώμεθα* νυν δΐ άλλ* είπέ' εΐ άμα ή γέννη- 
σις καΐ ή έκπόρευσις, πώς ουχί το έκπορευτόν έχ 
του γεννητνυ* ε? ίίμα έκ του Πατρίς ό ΤΙδς και τ^ 
ΙΙνεΰμα, πώς ουχί και έκ του Που τ^ Ηνευμα ; ΓΡ• Έρώ σοι κάγώ• εί δμα Ηατήρ και Πός^ 

πώς 6 Γΐός έκ του Ηατρδς, ούχΙ 'υλΧ 6 Ηατήρ έκ του 

ϊΐοΰ ; ει αμα Πνεύμα και ϊΐός έκ του Ηατρος, πώς 

το Πνεύμα έκ του Γϊοΰ, και ούχι ό Γΐός έκ του 

η Πνεύματος, καΐ τ^ γεννητόν έκ του έκπορευτοΰ ;,.. 

ΑΑΤ. (ο9) Φημϊ τοίνυν βτι τδ έκπορεύεσθαι έφ' 
ών άν ε6ρ(σκηται λεγόμενον, σημαίνει μεν χι'νησιν 
οιανοΰν, πλην Ο'.κείαν τφ προκειμένφ πράγματι καΐ 
κατάλληλον 

ΑΑΤ. Αίσθάνομαι μίν ^δη πρ6ς τάς γραφικάς μαρ- 
τυρίας έλΟεΐν συνωΟούμενος* πλην αλλ* ένταΰφα καΐ 
τούτον τδν λ6γον διαπεράνας,; αρχήν Ιτέραιν εντεύ- 
θεν ποιούμενος, τών μαρτυριών ούτω μνησΟι{σομαι. 
και της έκ τών Πατρικών διδαγμάτων κατασκευής, 
ϋρδς γάρ τήν τών ύπερφυών άπόδειξιν καΐ 6 τεχνι- 
κές λόγος ασθενής έστι κα? 6 κατ' ευθείαν 'ισως συλ• 
λογιζόμενος, καΐ ό άπάγων εΙς άτοπον, και απλώς πας 
συλλογισμός, και 6 δι* εΙκόνων τινών και παραδειγ- 
μάτων άμαυρός τε και ^ίΖ^π^^ς^ υπίρ άπόδειξιν 
γάρ' εΐ γαρ τών δντων οΐ αποδείξεις το υπέρ τά βυροΓ (]6Πΐοη9ΐΓ&Ιίοη6ΐη βίβναΐα 5υη1, ςυΐα βί (ϋβ- 

πιοηβίΓαΙίοηββ βυηΐ βΟΓαπι ςυχ βχίβΐυηΐ, βα ςυοη Ο βντα πάντως έστι και ύπίρ άπόδειζιν. 

ΒΐιηΙ δυρβΓ βχβίβΙβηϋβ,ρΓΟΓβυβ βΐί&πι βυρβΓ άβιηοη&ΐΓ&ϋοηβιη βίβν&ΐα βαηΐ. ΛΟΓΟΣ ΕΚΤΟΣ ΌΙΑΙ,ΟΟυδ δΕΧΤϋδ. βΚ. Ηβεβ^Ο ςαοςαβ ίρββ άίοο. νβΓϋΠΐ ]αιη Ιβπι- β ΓΡ. Ταΰταδή φημικα^ αυτός (60). Άλλα τίνες δν ρυ5 β8ΐ βάίεβιβ, ο 1•&(ίηβ, ςυβη&ιη 8ίη( (β8ΐίπιοηί& 
Ιυαι βχδοπρίαπβ, Ιυοι βχ Ρ&ΐΓϋΐη βεπρίίδ, ςαίΙ)υ8 

ΐ58)ίνοΙίε. Γ. 32, 1). ίηϋ. &ρυά ΑΙΙαΙ. άβ Νίοοϋβ 
ρ. 13 ; τράνωσον. 

(59) ΥαΙίε. Γ. 33, 8. πίθίΐ. ΝοΐΛ;ιηαΓ§ίηβ1ί3 : Περί 
του έκπορεύεσθαι και όσαχώς εφηται. εΤεν, ών ΑατΤνε, και αΐ μαρτυρίαι αΐ Γραφικαί τε 
και Πατρικά», καιρός ήδη λέγειν, δι' ών άν γένοιτο 

(60} Ιάβαι 1ιυ]ΰ8 (1ί&1ο(ξί ίηίΐίυηι βϋ&πι αμαά Ρ&. 
1)πείυη3 ίη(3ΐθ8ΐϋΓ ΒίΗ. Ογ.^ νοί. VI, ρ. 434, βά. 
▼οΐ. θΐ Ιοιη. VII, ρ. 756. «17 ΌΕ ΡηΟΟΕδδΙΟΝΕ δΡΙΛΙΤϋδ 8ΑΝ0ΤΙ• 218 δήλον δτι μή εναντίον τοΤς των αποστόλων $ιδάγ- Α. ονίάβηβ Ω&1, ηοη 688β οοηΐΓ&ηαιη αροβΙοΙοΓΟίη 

μα7ΐ χαι ταΤς Ποκτριχαΐς παραδόσεσι και τοις άοοίπηίβ βΧ βαηοΙΟΓυιη Ρ&ίΓυιη ΐΓ&(ϋΙίθθίΙ)υ8 αίςυβ 

άνωθεν έχχλησιαστιχοΐς χαι 6ρ0οδ6ξοις δόγμασι τό βοοΙβΒί&Βϋοίβ 6ΐ ΟΓΐΙιοάοζίβ &1)αηϋ(]υο άο^ιπ&ϋΐΐυβ, 

λέγειν το Πνεύμα και έκ τού Που έκπορεύεσθαι. (ΙίοθΓβ 8ρίπ1υιη 8&ηοΙυιη θΐίαιη θχ Γίΐΐο ρΓΟΟβάβΓβ* 

θηματτ&ν γαρ και πάρα τήν δ4ξαν ήμΐν ΜίΓΟίη βηίιη θΐ ρΓδβΙβΓ ορίηίοηβιη ίά ηοΐ3ί8 ββΐ. 

Οβίαάβ ΐΛΐίηαβ χηαΐΐα ρΓοΓθΓΐ ρΓο βαα 8θαΐ6αϋ& ΙθβΙίιηοηία, βαςυβ ρίβρυοαςυβ &ϋαα(1ο ηοΐα θΐ α8ίΙ&(α. 
Ρθ8ΐ6& βηΒοαβ ίΐα (61) ρΐΌβθςυϋοΓ «(ΙάίΙίοαβιη ία δγαιϋοΐο Ι&ηΙυιη ηαοάο ΓβρΓοϋαηβ, ηοα ααιρΙίαΒ «Ιοο- 
ΐηοΑζη ίρΜίη. ΡΡ. Ούκουν χαΐ αύτοι τό και έκ του Που φω- 
νο^ντες 1ν τφ συμβ<^λφ ήμΐν τε Ιναντιόφρονες (62) 
χαι άτυμφώνως Ιχοντες ^ς ϋί (63) κα^ ουδέποτε εΙς 
τχύτα συνελθείν δυνηθήσεσθε (64) καΐ τψ σοφφ ΟΗ. Ι^ίητ (6) νθ8Εηθϋρ8ί ϋίικί βΐίαιη θχ Ρϋίο 
ρΓοηαηΙί&η1β8 ίη 8γζηΙ)θ1ο α οοΙ)ί8 (ΙίΒΟΟΓάειΓβ, νββ- 
ΙπΒςυβ βΐυάϋβ & ηθ8ΐΓί8 (11$(&γ6 νίάβιηίηί αίςαβ 
ηυηςυαηι ίη ίάβιη οοηνβηΐρβ ηοΙ)ί8ουιη ροΐβπϋβ ΊΜανν^ αντικείμενα φθεγγ<5μενοι πάντοτε νομι- β ΒβρίβηΙίςυβ ^ο»^η^ οοηίΓαπαάίοβΓβ ΒβιηρθΓ ΓβροΙα- ν^ίητΕ. Ει γαρ εΤς ούτος, άλλα και Κυρίλλου και 
'Λθανασίου και των άλλων Πατέρων και προ τούτων 
Χρ'.ατοΰ μαθητής. Πρ^ς τούτοις δΐ και δ'περ ουκ 
είπον έν τφ συμβύλψ οΐ "Αγιοι, τούτο έκφωνοΰντε^ 
ύμεΤς ου τοις πάσ:ν ίπεσθαι (65), αλλ' έτεροφωνεΤν 
ζζντως •^τΐολτ^γ^εί'ητί' χρεών -^αρ μή μ($νον κατά 
τα ^ό^ματα και τα νοήματα, άλλα κατ* αυτά τά 
ρήματα φυλάττειν άκαινοτόμητον και άπαρεγχείρη- 
τον τήν της πίσνεως εκθεσιν. Όρα ούν, π($σαι γε- 
γόνεαι σύνοδοι μετά τήν του συμβύλου της πίστεως 
εχθεσιν (66), χα 2 πύσαι άμφιβολίαί δογματικαι 
έχίνήθησαν* αλλ' ουδεμία σύνοδος μετά τήν δευ- 
τίραν σύνοδον, ήτΐΓ τήν του αγίου Πνεύματος δύξαν 
έ?ράνα»σεν, ουδέ έν ρήμα ούτε άφεΤλεν ούτΙ προσ- 1)ίΐΏίηί. Ιιίοβΐ βηίιη Ιιίο υηυ8 8ίΙ, αϋαιηβη βΐ ΟγπΠί 
βΐ Α11ι&η&8ϋ 6ΐ &1ίθΓυπι ΡαΙρυιη, β( &ηΐ6 Ρ&ΐΓββ 
ΟΙιηβΙί (ίίδοίραΐαβ β3ΐ. λάάβ \ά φιοά α β&ηοΐίβ ίη 
8γη[)1)θ1ο ηοη 68ί βζρΓβθΒυσι νο8 ρΓοηυηΙίαηΙββ ηοη 
608 οχηηβΒ 8θςαί, 86(1 αΗθη& αΙ) ίΐΐίβ άίοοΓβ βχΐΒΐί- 
ΐΏαΙ)ίηαίηί. Ν&ζη ηοοββββ ββΐ, ηοη Βοΐυιη ββουηάυπι 
(ίθξΐΏ&{&6ΐ8βηΐ6η11&6,86(]86ουη(ίυαΐ(1ίϋΙίοη686ΐΙ&ιη 
ίρ8&8 οοη86Γν&Γθ ΙποίΓθηΒ&πι αΙ(|υβ ιηΐΡ^Γαηα β(ί6ί 
βχροδίΐίοηοπ). Υίάβ ι'^^ίΙυΓ, ςυοΐ Βγαοάί 1ι&1)ί!ο 
ίυθΗηΙ ρο8ΐ ΒγαιύοΙηηα Ωάβί βχροΒϋυιη βί ςαοί άβ 
(Ιο^πιαΙθ ςυ»8ϋοη68 (ΙίΒρυΙαΙβ βίηΐ, 86(1 ηυΙ1& βχ 
8γηο(ϋ8 ρο8ΐ 86ουη(1&αι, ςυ» ββηίοηϋ&αι (Ιβ δρίπΐυ 
βαηοίο βχρίιιη&νϋ, ηβςυο οκίβαιίΐ ηοςηο &(1(ϋ(ίϋ νοί 
υηυιη ν6Γΐ)υαι, ηεςυβ ςυί(1(4υ&πι βχ ϋβ, ςυ» άβΙΙ- έ&ηκχν ούτε τι των ορισθέντων ήλλοίωσεν, άλλα και ρ ηίΐΑ ΟΓαηΙ, ίηιπιυ(&νϋ, νβΓϋΠ) (1υΙ)ίθΓαζη ρΐ6ΓΕ(|αθ 
βΐ πλειους των αμφιβολιών έκ των ρημάτων μάλλον βχ ίρ8ίυ8 8γπ)1)θ1ί νβΓΐ)ί8 ρο1ίυ8 άίδ^οΐυΐα 8οηΙ θΐ του ίτζΙοΜ συμβόλου ειελύθησαν, και ή τούτων ομο- 
λογία πασβν όποψίαν κα2 άμγιβολίαν έξέβαλεν* καΐ 
το άλλως χαΐ άλλως Ίζαρ* άλλοις και άλλοις νοούμενον 
Ιχ τών έν τφ συμβΟλφ ρητών καινοτομίαν ούδεμίαν 
άιτ^ίτ,σβν• άλλα καΐ ή γνησία του αμφίβολου νιάνοια 
οκ' Ιτκρων εκθέσεων και όισμών παραδέδ€ται, και 
•ί^ νόθος ά-πΟβλητος γέγονεν οΰτως έπΙ της τρίτης, 
οΖτζίος επί της τετάρτης, οΰτως έπι των έξης• τό 
2έ αγιον σύμβολον της θρησκείας, ώς έξ αρχής έξε- 
Ήθη, δϊΛτετήρηται. ΕΙ γάρ δοθείη έκ τών πά- 
ρε μι;: τττουσών αμφιβολιών άλλας και άλλας προσ- 
Οιζχας ποιειν και αφαιρέσεις ή αμείψεις τινών, λά- 
θο'.μ^ν άν χατ' δλίγον 6'ρια Πατέρων παρασαλεύοντες. 
Έι»! χαΐ έπ' (67) αυτών τών αγίων Πατέρων τών θΟΓϋπι οοηΓθΒβίο βοΒρίοίοηβιη οηαηβιη βΐ άυΜααι 
οσιηβ,υΐί ρ&Γ βΓ&(, ρροευ! αιηονίΐ ; βΐ Ιίοβΐ &1ίο αίςυβ 
αΐίο πιθ(ίο αΙ) &1ϋ8 αίςυβ αΐϋβ ίηΐ6ΐΗ£;θΓ6ΐιΐΓ, (Ιίοΐα 
ίβπιβη 87Π)1)οΗ ηυΐΐο ηιθ(1ο ίαιοαυίαΐα 8ΐιηΙ ; νοΓαπι 
£;θηη&ηα (1ιιΙ)ϋ 86η1θη11& ρβρ &1ί&8 θχροδίϋοηββ βΐ 
άβΟηϋίοηβΒ ρυΙ)1ίο&1& ββΐ, θΐ βροπα γ6]60(&. δίο 
αοΐυιη βΐ ίη ΙοΠία 8γηο(1ο, 8ίο ίη ςυ&Γΐ&, βίο ίη 
Γθ1ίςυί8 ; 8γπ)1>ο1αζη υθγο Γβ1ί£;ίοηί8 8&ηοΙυπι, υΐ α 
ρπηοίρίοΐΓ&(ίίΙυιη ΓαβΓ&Ι,βΒΐ οοηΒβΓναΙυιη.Ν&ιηςτίθ 
81 οοηοθ(1&(αΓ οΐ) άα1)ϋ&Ιίοη68 βχοήβηΐββ &1ί&8 αίςυβ 
βΙιββ &(1(ϋϋοοε8 ΓποβΓβ ϋοΐ «(ΙβοαρΙίοηβΒ &υ( αΐί- 
ςυοΓαιη ηαυ(&ϋοη68, ςυΒΒΐ ίηορίοαϋ ρ&υΐ&ΐίαι Ρ&- 
ΐΓϋΓΠ (βΓοαίηοΒ ΐΓ&η8£;Γβ(1ίθαιαΓ. Οτιαι &(ίΙιυο ϋβάβπι 
Ρ&1ηΙ)υ8, ςαί Μύ βχροΒίϋοηβηι 6άί(ΐ6ΓυηΙ ΒορβΓ- •χο(τ,92μένων τήν Εκθεσιν πολλαί άμφιβολίαι μετά ^ 8ΐίϋΙ)α8, ηαυΙίΑ ρθ8ΐαιο(1υ3] άβ Ιιοαιοαβίο ςυβ υη& 

(&ηΙυηιιηο(1υ 8γιη1)θ1ί (Ιίοϋο θβΐ, (1ϋ1)ίΕθ88θηΙ θχογΙβ 

(63) ΑΠαΙ. : έσταεί. 

(64) ΑΙΙ&Ι : δυνηθήσεσθαι. 

(65) ν&(. 00(ί. ου τοις. πάσιν Επεσθαι. ΑΙΙαΙ. α6- 
τοΐς• πασιν επεσθε. 

(66) νθΓΐ)& 'Όρα υΒοαβ 8(1 Εκθεσιν οηαΐΒίΙ ΑΐΙ&Ιία8. 
(67)11» 00(1., Αΐΐβΐ. άπ' αύτ. 

ηονίί, ϋατηα$€$η%ίηι €ί Βα$ίΙη €ίβΓ€ροήί€ΐ Αΐίιαηα$α 
εΐ €ί^η11ί €ί αΐίοηιτη ΡαίΓηηι άιβοιραίητη βαβ ί€$β 
0$ί6ηΙαν€ ? 

Καίτοι άξιοπιστοτέρους εΤναι τους πλείους Γσω- 

φήσει τις του ενός, και μάλλον ότι νώ ένι τό Οαυ- 
..7.ν-_Λ... 2.. — ?ί 2..-/ ν — η-. ..2..-/ — ζ έαυτοΰ 

γάρ ουκ 
ρηγορίου 
και ^Αθανασίου και Κσρίλλου και τών άλλων Πατέρων 
μαθητής «Τν(<ι έγκαλλωπίζεται ; περί του ομοουσίου γεγ^νασιν, όπερ μία του 

(64 ) Ηοο ΓΓ&β^οαοηΙαηι βΙΓογΙ ΑΠ&Ιίυ8 οοηΐΓ& ΗοΙ- 
ϋη^βΓ, ρ. 467, 469. Νθ8 6]υ8 ίβχίαπι βχ Υ&ϋο. οοά. 
ίοΐ. 44, Ι>. οοΓΓβχίπιτιβ βΐ βα ςαβο ίρ80 οιηίβίΐ, ίη86- 
πιίιηαβ, ρΓοαΙ εο(1βχ ΙιαΙίθΙ. 

(62) ΙΙ& ν&Ι. ΑΐίαΙ. θχ &1ίο οοά, τά εναντία φρο- 
•Λΰντες. 

(^) ΥβηίοΑΠ&ϋί οοηίΓΑ ΗοΙϋη^βρ ρ. 470 δβς. 

Ιιίο ηοοηίΐιίΐ ίαιηαυΙ&Ια βΐ & πιβηύίβ ρυΓ^&1& θβΐ, 

ή€θΙ βΐ ϋβ βαοΐΑ, ςαα ίΐΐίο άββοηΐ. ΗβΒο ίΓα^αιβηΙα 

ρΐυποαβ βχ ϋβ ρΓβοβάβΓθ βχίβΐίοιο, ςαβ &ρυ(ί Νίοο- 

ρΐιοπιιη Βΐ6Πΐιηί(1αηα, ορβί. 1, η. 6 (6γ. ογΟι.) Ι, Ι, 

ρ. 6, 7, 8.(1(ΙαοαηΙυΓ. Ηυο ρβΓίίηβΙ βΐ ίΓΒ^αιβηΙυαι 

•5 ΑΐΙλΙίο &(1<1αοΙυηα ίη ΥίηίΙίοϋΒ 8γηο(ίί ΕρΗβθίη», 

ελρ. 74, ρ. 619, 620 : ΝίΜΙογηίηηε τηηΙΙο ρΙην€$ 

ίΐνιρ$ βάβτη ηΐ€Γ6Γί ςνατη ηηητη άιχίτϋ ςπύρίαπι^ βΐ 

Ι&ηι }!θίύ»ίηίίΛΐη^αιτηΗηί ίη Ιανάβ ραηαέητ^ χΙΙο$ 3€ςηί, 

ίΙΙο»^Η€ ΡαίΓ4αίία €ΐ άθ€ΐοτ€$ (οίβή, Οηύ βηίηι ηοη 
249 ΝΙΟΕΤΛ ΜΑΙΙΟΝΙΕΝ818 ΌΒ ΡΚΟΟ. 8ΡΙΒ. 8ΑΝ0ΤΙ. 220 Β (ηΊυΙΙί 8ΐςιιί(]6ΐη εοηΐΓΒπα Ρ&ΐΓΐΙ)υ8 ββηΐίβηΐββ άίο- ^ 
ϋοαβζη ςυίάβιη ίρβ&ΐΏ βά οοουΐί&ηά&ιη ρΓορήβιη 
ίιηρίθΐβιΐβιη &ΐΏρΙβοΙβΙ)&ηΙυΓ, αΐίαιη νβπο ίη ββίρβίβ 
ββηίβηΐί&ιη &1)8εοη(ΐ6ΐ)&ηΙ), Ιιιιηβη ΡαΐΓββ ηοΙυβΓαοΙ 
ίη ΒγιηΙ)οΙο άβΙθΓοοίη&ΙίοηβΐΏ αΐΐ&οα αάάοΓβ, ςυ» 
ρίατη ΒβηΙβηΓι&ιη βχρΙίοαΓθΙαυΙ ίοαρίνιηι &88θΓΐίοη6ΐη 
θχίβηηίηαΓθΙ, ββά ρΓίν&ϋιη βΐ ρβΓ 8β ίρ808 βίηςιαίί 
άβ άίοΐίοηβ βΐ άβ ίΠΐαβ 8ί^ηίίΙε&Ια άβοβΓί&ΓοηΙ βΐ 
6ζρο8ϋίοη6ΐΏ αρβΓίαιη οΙ ρί&ιη βοηρϋβ δοίβ βάίάθ- 
ΓαηΙ 6ΐ ραΙ)1ίο&ΓυηΙ, ίηΙβΙΗ^θηϋ&ΐΏ ί11ίυ8 τθοίαιη 
08ΐθηθβαΐ68, 1)3ΒΓ^ϋο&ΐΏ νβΓΟ ΓβΓθΙΙβηΙβΒ, 8ίου1ί οΙ 
πι&£;ηα8 Α11ιβη&8ίυ8 ΓβοΗ ; &(1(]ίΙίοη6ΐη νοί άίοΐίοηίθ 
ίπαιηυΙ&Ιίοηβιη ηυΐΐ&ιη &Ιΐ6ηΙβΓυη((ϋ). ΡεΙγθβ ϊ^ίΙυΓ 
ίη δγοαύοΐο ίΐΐυά ^η^ €χ Ραίνβ ρνοΰβάϋ άίχίβδβ ηεο 
ςοίάρίαπι αιηρίίυβ, ίά α^&ηίΓββΙβ οίαιη&ηΐ 8ίη^υ1&• 
ταπί δγηοάοΓυιη αοϋοοββ βίβγηοάίοα ίρβΑ νο1ααιίη&, 
ηβηιρθ ςυ» β&Γασι ΑοΙ& οοηΐίηβηΐ ; υΗςυβ θοίπι 
ΙοοοΓυΐΏ υηο πιοάο 86 1ΐ8ΐ)6η1ί«ι οίΓοαΏΓβΓαηΙυΓ βΐ 
ηβςυβ ϋΐυά βχ ΡίΗο ηβςυβ Πΐυά ηοη $χ ΡίΙίο, &υΙ 
ρ€Ρ ΡίΙίηιη &88υ1υΕη Ιι&ϋθηΙ. Υοβ ί^ϋοΓ, ο Ιιβίίηβ, 
86η(ίθηΐ6Β 6χ Ρ&ΐΓβ 6ΐ ΡίΙίο ρΓοοβάβΓθ δρίηΐυο], 
Βίςυίάβαι ϋ& άίείΙΙδ βυαι ρΓΟΟβάβπβ βχ ΡΠίο υΐ βχ 
ρΓί.-ΏΟ ρίίηοίρίο, βΐ ηοη υΐ ρβΓ Ρίΐίυπι, ββά βίοηΐ 
θ( βχ Ρ&ΐΓβ, (]υο οαιηίηο Γ&οϋίβ ρπηοίρία β1 ΙοΙΠϋβ 
ββηοΓαΙίοηβιη Ρίΐϋ &1ςυθ οοηΐΓ&Γία άίοίΐίβ 0&ιη&- 
8θοηο βΐ ΑΐΙι&η&8ίο βΐ ΟγπΗο β( ο«1θΠ8 ουηοΐίρ 
ΡαΙηΙ)υ8 &ο ηοΒίβ, ςυΙΙ)υ8 ^Ιοπα θβΙ 8&ηο1θ8 ΡβίΓθβ 
ΒβςυΙ; βι νβΓΟ ίΙ& άΐβίΐίβ ϋΐυά βχ Ρϋίο υΐ βχ Ρ&Ιγθ 
ρβΓ ΡίΠαπι 6ΐ ΒΙΟ 111 υ(Ι βχ Ρ&Ιγθ υΐ & Ρίΐίο, ςαί ββΐ 
βχ ΡαΐΓβ, εαηθοη&ϋΒ βΐ 0&ΐΏ&8θβηο ^ο&ηη^ βί ΑΙΙια- 
ηαβίο 6( ΟγπΙΙο β1 αΐϋβ α Οβο πιοΗβ Ρ&ΙπΒαβ οοη• 
ΒβηΙϋίθ βϋ&πι Βθουηάυπι ΒβηΙβηϋ&αι άθ δρίηΙαΒ Ο 
8&ηοϋ ρΓοοβΒΒίοηβ &1ςυβ ηοΙ)ί8β8ΐίΒ Αζηίοί βΙ υηβηί- 
ΐΏβΒ ((/).ΡθΓΓθοροΓΐ6ΐ)&ΐΡα{Γυαι νβ5ΐί^ί& ββςυβηΙθΒ 
βΐ &πιίοίΙί&αι ΓβΙίηβηΙβΒ ίη ΒγιηΒοΙο ςηίάβιη ίΐΐυά 
ςηί βχ ΡαΐΓβ ρτοαάϋ ρΓοηαηΙίβΓβ, υ1 ββΐ Ρ&Ιγόπι 
εΙ) ΕηΙίςυο ΐΓ&άίΙίο,ΙΗαά υθγο ψβτ ΡχΙνατη ρτοοβάενβ 
ρβΓ Εΐία ΒοπρίΕ ίηουΙοΕΓβ, ςυβ ρΐΕΟί Ιιοηιιη νβΓΐ)θ• 
Γϋΐη ΒβηΙβηϋ&ΓΠ βχροηΕηΙ, βίνβ ρβΓ Ρίΐίαιη νυΙΙίβ 
ΕΒΒβΓβΓβ ρΓοοβΒΒίοηβπι θίνβ 6χ Ρίΐίο Ββουη^οΐΏ βυοα- 
άβιη ΒίςιηίΩοΕίααι, ηβςυβ βΟΕηάΕΐυπι εοιηιηυηβ ίη 
ιηβάίυαι ίηίΓοάυοβΓβ, ςυοά (Εηϋ ΒοΙιίβηι&Ιίβ βΐ άί- 
νίΒίοηίΒ ΟΕΟΒΕ Βί(, ςοοά βΐ ιηΕ^ηπδ ΑΙΙίΕηΕΒίαΒ οΐ 
ΒΕρίβηΒ ΟγηΠαβ ηοη εΙιο πιοάο ίηΐβΐΐίς^βηίβι ρΓΟΟδβ- 
βΙοηθίΏ βχ ΡεΙγθ ίη ρΓορηίβ οοπιπίθηΐΕΓίίβ δρίηΐυβ 

(68) αϊ 8ιαλαμβάνουσαι, &1. 

(69) Ηυουλςυβ ΙβχΙυΒ Ερυά ΑΙΙαΙ. ; ΒβιυβηΙΐΕ βχ τ\ 
βοά. ΥεΙ. 1145, Γ. 45, ε. άβΒΟΓίρΒίιηϋΒ. 

(70) Οοά. ήμΤν. 

(71) Ου<Β ηυηο ΒβςυυηΙΟΓ, Εάάαβϋ ρΕπΙβΓ ΑΠε- 
ϋαΒ 1. 0. ρ. 469. 

(ό) Νοη ΕρίΕ βΒΐ 1)Φ0 Ε(] οοηίΓονβΓβίΕΐη άβ τοοβ 
εοη5υΙ)3ΐ&ηϋΕΐί ρΓονοεΕϋο. Ναο) ΙβΓΟίίουΒ Μυ οαι- 
ηίυιη Εεεοπιηιοά&ϋβΒίιηυΒ 06ηΒ6ΐ)ΕΐαΓ, Εάβο ηΐ εΙΙε 
γοββ ηοη Θ68Θ1 ορυΒ, βΓΕί νβΓΟ βΐ ίρββ Εάάίϋο &ηϋ- 

ςυίοΠ ΓεοΙα ΒγΠΐϋοΙΟ, ρΓβΒίβΓβΕ ρΕϋΟίΟΓβΒ πιυΐΐο 

6ΓαηΙΙΐ£Γβϋεί,(]υίθ]αΒ86η8υηι ρβΓνβΓίβΓαηΙ, ςυΕΠί 
ςυί βυπι ρΓ0Γ8υ3 Γβρυάί&ΓυηΙ. 

[ά) Η»ο ΝίοβίΦ νβΓϋα : Υο», ΐΕΐίηί, ςυί βχ ΡβίΓβ 
6ΐ ΡιΗο ΟΓβάϋίβ ρΓοεβάβΓβ ΒρίπΙυιη ΒΕηοΙυο), βι 
ΒΙΟ ςυίάθπι άίε'ιΐίβ Ιιυηε ρΓοεβάβΓβ βχ Ρϋίο υΐ βχ 
ρήπιο ρήηοΐρίο, βΐ ηοη ΙαηςυΕίη ρβΓ Ρίΐίαιη, βοά συμβόλου λέξις εστί (πολλοί γαρ έναντιοορονουντες 
τοις Οατράσι τ6 αυτό μίν (5ήμα πρ6ς έπίκρυψιν τής 
σφών ασεβείας προίεντο, &λλην δ^ εΤχον έν Ιαιιτοΐς 
τήν διάνοιαν), άλλ' ούκ ηθέλησαν έν τψ συμβολψ 
διορισμόν προσθεΐναί τίνα της ευσεβούς εννοίας 
έχφαντιχδν, ή της άσεβους εκδοχής άποδιοριστικον, 
άλλ' 1δ(^ μίν καΐ καθ" Ιαυτους Ικαστοι περί της 
λέξεως καΐ της σημασίας αύτης ήγωνίσαντο, καΐ 
τήν Ιρμηνείαν σαφή τε καΐ ευσεβή συνεγράψαντ6 
τε γ,αΧ έκδεδώκασι, το μίν όρθ6δοξον ν6ημα σαφώς 
παραστήσαντες, τλ δΐ α1ρετικ6ν διελέγξβντες, ώς 
καί 6 μέγας έποίησεν Αθανάσιος* προσθήκη ν δΐ ή 
άφαίρεσιν ή τής λέξεως άλλοίωσιν ουδόλως εποίη- 
σαν. *Οτι μ^ν οΰν έν τψ συμβολψ το Ικ του Πατρός 
έκπορευόμενοτ οΐ Πατέρες εΤπον κα^ πλέον ούδΐν, 
δηλούσιν αύται α'ι καθ* έκάστην σύνοδον πράξεις 
και τα συνοδικά ήτοι αΐ αερΙ τούτων διαλαμβά- 
νουσαι (68) βίβλοι• πανταχού γάρ οδτως Ιχουσαι 
φέρονται, και ούτε το έκ του Που ο{)τε το ούκ Ιχ 
του Γΐοΰ ή δια του Που έγκείμενον Ιχουσιν (69). 
'ΓμεΤς ουΛ, ω Αατϊνε, έκ του Πατρός καΐ του Που 
φρονουντες έκπορεύεσθαι τ6 Πνεύμα, εΐ μίν οίίτω 
φατί τούτο έκπορεύεσθαι Ικ του Γΐοΰ, ώς έκ πρώ- 
της αρχής, και ούχ ώς διά του Που, άλλ' ώς χβΐ 
έκ του Πατρός, δύο πάντως ποιείτε αρχάς, χαΐ 
άναιρεΤτε τήν γέννησιν του Που, καΐ εναντία τφ 
Δαμασκηνψ λέγετε και Άθανασίφ και Κυρίλλφ 
καΐ πάσιν δλλοις Πατράσι, και ήμΐν, ο7ς κλέος 
τό ΙΙατράσιν άγίοις άκολουθεΤν* ει δΐ οξ>τω λέ- 
γετε τ6 έκ του Που ώς έκ Πατρός διά του Που 
και οΰτω τό έκ του Πατρός ώς παρά του Που του 
έκ του Πατρός, συμφΟέγγεσθε και τψ Δαμασκηνψ 
Ιωάννη καΐ *Αθανασίψ και Κυρίλλψ, και τοΤς ά'λλοις 
θεοφόροις Πατράσιν όμοδοξεΐτε και κατά τήν δόξαν 
τής του Πνεύματος έκπορεύσεως και ήμΤν (70) έστε 
φίλοι τε και όμύφρονες (71). Έχρήν δΐ (72) λοιπόν 
τά "ίσα τοις Πατράσι και φίλα δρώντη^ έν μίν τψ 
συμβύλψ τό Ικ του Πατρός έκπορευόμενον έκφω- 
νεΤν κατά τήν έξ αρχής των Πατέρων παράδοσιν 
τό δΐ έκ (73) του Που έκπορεύεσθαι διά συγγρα- 
φών έτερων δηλουν Ιρμηνευουσών τήν ευσεβή τούτων 
διάνοιαν, ε^τε διά του Γ\ου λέγειν έθέλοιτε (74) τήν 
έκπύρευσιν, ε'ίτε έκ του Που κατά τό αυτό σήμαινα- 
μενον, και μφδΐν είσάγειν σκάνδαλον εΙς τό μέ- 
σον (75) κοινύν και σχίσματος τοσούτου (76) καΐ 

(72) ΑΗεΙ. μέν. 

(73) Ι,ββ;. διί 

(74) βίο ΑΙΙεΙ. βοά. έθέλητε. 

(75) ΑΙΙεΙ. έν τψ μέσψ. 

(76) δίο εοά. ΑΙΙεΙ. τοιούτου. 

υίβχΡΕίΓβ,άαορΓΟΓΒυβ ίΕΟίϋβ ρηηβίρίΕ άββίΓηβη- 
άο Ρίΐϋ (ζβηβΓΕίίοηβπι, εοηΐΓ&ήΕ Π&ηα&Βοβηο άίοϋΐΒ, 
ΑΙΙι&η&Βίο,ΟγπΙΙο ευηεΙίΒςυβ εΠιβ ΡΕΐπΚ>υ8 Εε ηοΒίβ, 
(ΐυίΙ}υ8 Ρ&ΐΓβΒ Β&ηεΙοβ ββςυί ^ΙογΙεΙιο ββΐ. 8ί ΕυΙβαι 
Βίεάΐεϋίβ βχ Ρίΐίουΐβχ ΡαΐΓβ ρβΓ Ρίΐίυπι, οοηβοηΕίΙβ 
^Εα1Ε8εβηο,^ο&ηη^, ΑΙΙι&ηΕβίο,Ο^ηΙΙο ΕΐϋδςυβΤΙιβο- 
Ρ^ογΙβ Ρι1π1)υ8 βί Ββευηάυσι (Ιο^πιε ρΓΟΟββΒίοηίβ 
δρίπΙυΒ ΒΕηεϋ ηοΙ)ί8 βπΐίβ Εηιίεί β1 οοηΒβηΙίβηΙββ : 
]&Π3 ΕάάυχίΙ Ηυ^ο ΕϋιβπΕουβι ςαίβυηι βεηρίοΓβπι 
Βββρβ εοπιη)βΐΏθΓΕί 1ί1>. Οοηΐτα Οτ, π, ο. β, 10 : υι, 
11, 18, 19. »1 ΜΑΚαΐ ΡΑΤΚ. ΑΙ.ΕΧ. Οϋ^ΕδΤ. ΕΤ ΚΕ8Ρ• 222 διαφέσκως αΓτιον, οτι χαΐ αΜς ό μέγας Αθανάσιος Α β&ηοΐί ρΓθθθ88ίοηθΐηιηβηίΓ63ΐβηιηΙ, 86(1 ίη 87ΐιιΙ)θΙο χαί 6 9οφος Κύριλλος Ι>ΰτω νοουντες την Ικ Πατρός 
Ιχ«^ρευ9ΐν Ιν ιδίοις μίν συγγράμμασι την του 
ΙΙνΕύματος 2χπ<$ρευσιν διβσαφήνισαν, έν δ^ τφ 
ουμβ^λφ «ρονέΟηχαν ουδέν* ωσαύτως δ^ χαι ό 
Δχμασχηνύς. *Εν "^άρ τζ άποδύσιι της πίστεως τό 
έχ τοΰ ΙΙαετρος, ούχ έχ του Που έχπορευ^μβνον, 
ΙΙί^ δΐ επισημαίνεται, ώς ού λέγεται έχ του Γΐοΰ τό 
Πνεύμα δηλαδή ώς έχ πρώτης αρχής χαΐ ώ^ έχ του 
ΙΙχτρός. Τούτων ούν ταΐς διδασχαλίαις επόμενοι χαι 
ήμεΙς το έχ του Πατρός έχπορευόμενον έχφωνοΰντες 
νοουμεν μ^ την έχπορευσιν έχ Πατρός ώς έχ πρώ- 
της αρχής, πλην οιά του Που του προσεχώς έχ του 
Πατρός 5μως ού λέγομεν έν τφ συμβ($λψ' το Έχ 
τοΰ Ηατρός δια του Που έχπορευόμενον* χαίτοι ηίΙιΠ &()άί(ΐ6Γυη( ; βίαιίΙϋβΓ βυοαηηββ Π&ιηαβεβηυθ. 
Ναιη ίη βχροβίΐίοηβ ίΐάβί βχρπηαίΐ ί1Ιυ(^ βχΡ&ΐΓβ,ηοα 
6χ Ρϋίο ρΓοοβάβΓΟ δρίΓϋυπι, ρήναΐβ υθγο αάβΐσηί• 
Ωο&ί, ηοη άΐοί βχ ΡΠίο δρίπΐυιη, ηίιηίΓυιη Ιαο- 
ςυ&ιη βχ ρΗπιο ρηηοίρίο βΐ υΐ βχ ΡβίΓβ. ΉοΓυιη 
ί^ϋϋΓ (1οο1πα&8 βθουϋ, άυπι ϋΐυά Οηί 6χ Ραΐΐβ 
ρτοΰβάϋ θηυηΐΐαηαυβ, ίη(6ΐ1ί^ίιηυ8 ςαίάβηα ρποοοβ- 
βίοηβιη βχ ΡαΐΓβ υ( βχ ρπιηο ρΗηοίμίο, αϋΕΟίβα 
ρβΓ Ρίΐίυαι, ςυί οοηΐί^αβ ββΐ βχ Ρ&ΐΓβ ; &1 ηοα 
άίοίαιυβ ίη βγοαί^οΐο Οηί €Χ Ραίνβ ρβτ ΡιΙίΐίΥη ρτοοΰ- 
άϋ ; ςυ&ηινί8 ίΙ& άίββΓΟ Γ&Ιίοη&1)ί1ίυ8 6Γ&1, ςυ&ηάο 
ςυΐϋβιη βΐ Αρυά ηοβ θ( αρυά νοβ ίηάϋΜΐ&Ιυιη 63ΐ 
υΐροΐβ αΙ) υΐπβςυβ &(1ιηΐ88υπι θΐ οιηηθίη &ιιιΙ)ί@υί- 
Ι&ΙβίΏ βχίβηηίη&ηβ ; νβΓυιη ςυοά Ρ&1γθ8 ηοα ίβ- τοντο λέγειν εύλογώτερον ήν, ε'ίγε χ»ι ήμΐν χαΐ 6μΤν η ββΓυηΙ, ηβ &η5& ρΓ»5βΓβΙυΓ βχ οΐΐοηβηϋΐΐαθ άυΙ)11α- 
Ιχει το άναμφίβολον, ώς παρ* άμφοΐν δοξαζόμενον ϋοηίΐΐυθ &(1άίίίοηβ8 νβΐ &(1βΕηρ(1οηθ8 νβΐ ΐΓαηδίηα- μλΙ άμφιβολίαν βπιασαν αναιρούν άλλ* δ'περ οΐ Πα- 
τέρες ούχ εποίησαν, ώς μη δοθείη πρ6φασις έχ των 
«αρεμπιπτουσών αμφίβολων προσθήχας ή &φαιρέ- 
βιις 1^ μεταβολάς τινας έπινοειν τφ συμβολψ της πί- 
στεως, χαι οδτως χαινοτομηθείη ή Ιχθεσις, τούτο 
χαι ήμβίς τηρειν εθελοντές ούτε τό διά του Πού ούτε 
το έχ του Πού ή μή έχ του Πού προτΐΐθέναι δέον 
ηγούμεθα. Σιγιζσατε γούν (77) χαΐ αύτοι την προσ- 
Ιι{χην ταύτης της λέξεως, χαι μηχέτι έν τφ συμβόλφ 
Ιικρατνείτε τύ έχ τοΰ Ηανρός χαΐ έχ του Πού έχ- 
«ορευύμινον,' άλλα χατά τους Πατέρας μεθ' ημών 
το έχ του Παττρός έχπορευύμενον, τό συν Πατρί 
χαι Πφ συνδοξαζύμενον εΓπατε. *Αρχέσει δΐ 
ύμ?