Skip to main content

Full text of "Patrologiae cursus completus: seu bibliotheca universalis, integra ..."

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (3ί§ίΐ3ΐ οορ^ οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓθκοΓνθ(3 Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο3ηηο(3 Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρω-ι οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋϊκοϊνεΓΒΐιΙο οηΐϊηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Λε ςορ>τϊ§1ιΙ Ιο οχρϊτο 3ΐΐ(3 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΠς »1οπΐ3Ϊη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ>οΙ: ϊκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςοργΓΪ§1ιΙ ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τϊ§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρϊταί. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ϊκ ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς »1οπΐ3Ϊη πΐΒγ νΒτγ ςοιιηΐτγ Ιο ςοιιηΐτ^. ΡιιΒΗο (3οπΐ3Ϊιι Ιχ»οΚκ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3γ5 Ιο (1ΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙϊη§ 3 \ν63ΐ(1ι οΓ ΙιϊκΙΟΓγ, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 (ΙΐΒΐ'κ οΓίδο (Ιϊίϊϊςιιΐΐ Ιο ϋϊκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐϊοηκ ίΐηύ ο(1ι6γ ιηω^ϊηΒΐΪΒ ρτεκεηΐ ϊη (Ιιε 0ΓΪ§ϊη3ΐ νοίιιιηε \νϊ11 3ρρε3Γ ϊη (Ιιϊκ ήΐε - 3 Γ6ΐηϊη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιϊκ Ιχ)οΚ'κ Ιοη§ ιουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ρΐΐΒΙΪκΗΟΓ Ιο 3 1ΪΒΓ3ΓΥ 311(3 Γιιΐ3ΐ1γ Ιο γοιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

(Ιΐοο§1ο 15 ρτοιιά Ιο ρ^τΙηοΓ \νϊΙΙι 1ϊΙΐΓ3ηβΒ Ιο άϊ$ϊύ2β ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη πΐΒίεΓΪΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& Λέπι \νϊ»ΐ6ΐγ Βςςεκκϊΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 311(3 \νο 3γο πιογοΙ^ ΙΗοϊγ οιΐ5(θ(3Ϊ3ηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιϊκ λνοΓΐ: ϊκ «χρεηκϊνε, κο ϊη ογ(36γ (ο Ιιεερ ρΓονϊ(1ϊη§ Ιΐιϊκ τεκοιιτί^, \ν6 Ιΐβνε Ι2ΐ:εη κίορκ ιο 
ρΓονοηι 3Βιικο Β)- 0Ο1Ϊ11Ϊ1ΟΓ0Ϊ31 Ρ3ΓΙΪ0Κ, ϊιιο1α(3ϊιι§ ρΐ3θϊιι§ Ιθ£;Ιιιιϊθ3ΐ ΓοκίΓΪοΙϊοηκ οη 3ΐιΙοΐϊΐ3ΐα3 ςιιοΓ^ϊιΐξ. 
\νο 3ΐκο 3κ1^ Ιΐΐ3ΐ )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ϋοηιηΐβΓϋϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (3οκί§ηθ(3 Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β^ ίιΐ(3ίνί(3ιΐ3ΐ5, 3ΐΐ(3 \νο Γθ(}ΐιθ5ΐ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρεΓΚοηΒΐ, ηοη-(Χ)ΐηιη6Γςϊ3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοιηαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ 56η(3 3ΐι1οιη3ΐθ(3 (^ιιογιοϊ οΓ 3η^ κοΠ Ιο Οοο§1ο'5 κ^κίοπι: ΙΓ ^οιι 3γο οοιΐ(3ιιοΙϊιι§ γοϊο^γοΙι οη ηΐ3θ1ιίηο 
ΐΓΒΠκΐΒΰοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γ6(Χ)§πϊ(ϊοη ΟΓ ο(1ΐ6Γ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 3(Χ^55 (Ο 3 ΐ3ΐ§ο 3πιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ 15 ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ 115. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς (3οπΐ3ϊπ πΐΒίεΓΪΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ 3η(3 πΐ3γ 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊπίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:"γοιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ϊκ εκκεηΙϊ^Ι ΓθΓίηΓθΓηιίη§ροορΙθ3ΐίουΐ ιΐιίκ ρΓοίιχιΐ 3η(3 ΙιοΙρίη§ ώοηι ί]ηά 
3(3(3ϊΙϊοη3ΐ πΐ3ΐ6ΓΪ3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: 863Γς1ι. ΡΙβΒκε ύο ηοΐ Γβπιονε ϊ(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΐΐ3ΐονοΓ ^οιΐΓ ιΐ50, ΓοηιεπιΙιεΓ (]ΐ3ΐ γοιι 3Γ6 Γεκροηκϊΐιΐε Γογ εηκιΐΓϊη^ Ιΐΐ3ΐ \ν1ΐ3ΐ ^οιι 3Γ6 (3οϊη§ ϊκ 16§31. ϋο ηοΐ Βκκιιπιε (]ΐ3ΐ ]ιΐ5ΐ 
Β(χ;3ΐΐ50 \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; Ϊ5 ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιικβΓΚ ϊη Οίε υηϊΐ6(3 8θ(65, (1ΐ3ΐ (Ιιε \νοΓΐ: ϊκ βΙβο ϊη Λβ ριιΐίΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιΐΒβΓΒ ϊη ο(1ι6γ 
οοιιηίποϊ. \νΐιοΙΙιθΓ 3 Βοολ ϊκ κΐϊΐΐ ϊη (Χ)ργΓΪ§1ιΙ νΒΓΪεκ Γγοπι (Χ)ΐιη(Γγ Ιο (Χ)ΐιη(Γγ, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓβΓ §υϊ(33ης6 οη \ν1ΐ6(]ΐ6Γ 3ηγ κρεςϊίΐς ιικο οΓ 
3ηγ κρεςΐής 13(Χ)1: ϊκ 3ΐ1ο\ν6(3. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε (]ΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5ο3γοΙι ηιο^ηκ ίι 03η Βο ιικο(3 ίη ^η^ ηι^ηηοΓ 
αηγ\ν1ΐ6Γ6 ϊη (Ιιε \νοΓΐ(3. €ορ>τϊ§1ιΙ ϊηΓΓϊη^εηιεηΐ ΗβΙιϊΗ^ ς3η 1>ε ς|ΐιϊΐ6 κενεΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

(Ιΐοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§3ηίζο ΐΗο \νθΓΐ(3'κ ίηΓοΓηι^ϋοη 3η(3 ιο ηι^Ι^ο ίι υπίνοΓΚ^ΙΙ^ ^οοοκκίΐίΐο 3η(3 υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3θ3ΓθΙι ΗοΙρκ [ΰ3(3θΓΚ 
(3ίκοονθΓ Ιΐιο \νθΓΐ(3'5 ΙχιοΚκ \νΙιί1ο Ιιο1ρίη§ 3ΐιΐΗθΓΚ ύηά ριιΜίκΙιΟΓΚ γοβοΗ ηο\ν 3υ(3ίοηοοκ. Υου ο^η κοβγοΗ ΐΙΐΓθυ§Ιι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

^| ||11I1Iρ://130ο]ΐΒ■^ίοο^ί16■^οτα/| ΡΑΪΚΟίΟΟΙτΕ 

ΟυΚδϋδ ΟΟΜΡίΕΤϋδ, 

5Εϋ ΒΙΒΙΙΟΤΗΕελ υΝΐν£Β5ΑΙ.15, ΙΝΤΕΟΚΑ, υΝΙΡΟΚΜΙδ, ΟΟΜΗΟΒΑ,ΟΕΟΟΝΟΗΐεΑ, 

ΟΜΜΙΜ 88. ΡΑΤΒΙΙΗ. ΟΟΰΤΟΒΙ]» 80ΚΙΡΤ0Β11(ίΙ]Ε Ε£αΕ8ΙΑ8Τ100ΙΐυΜ. 

βΙΥΒ ίΑΤΙΝΟΚυΜ, 8ΙΥΒ 6Κ^ΐ^0ηυΜ, 

Οϋΐ ΑΒ ΜνΟ ΑΡ05Τ011€0 ΛΌ ΤΕΜΡΟηΑ €ΟΝ€ΙΙΙΙ ΤηΐΏΕΝΤΙΝί Μ/Γ]?0 1545) ΡΗΟ ΙΑΤΙΝ18, 
ΕΤ ΟΟΝαίΙΙ ΐΙΟΚΕΝΊΙΝί (ΑΝϋ. 1459) ΡΚΟ 6ΚΜ0Ι& ΡΙΟΚϋΕΚϋΝΤ : 

ΛΕΟϋδΙΟ 0ΗΙΙΟΝΟΙ.θαΐ€Α 

ΟΙΙΝίυΐΙ θυ^£ ΕΧ^ΤΙΤΕΚΕ ΜΟΝΙΙΜΕΝΤΟΚυΜ ^ΑΤΗΟI.I^^Έ ΤΑΑ01ΤΙ0ΝΙ5 ΡΕΠ ΟυίΝΟΕΟΙΜ ΓΚΙΗλ 

Ε€€ΐ.Ε5ΐ^ε δ^εαυίΑ ετ ΑΜΡπυδ, 

ΙΟΙΤΑ ΒΒΙΤΙΟΜβ λΟΟΟΙίΑΤΙββΙΙΙλδ, ΙΖΠΈΚ &Β εΟΙΙΟυΒ ΝΟΝΝ0Ι.Ι.Ι8 εΟΟΙΟΙΒϋβ ΗΑΝϋδΟΒΙΡΤΙβ ΟΟίίΑΤλβ, ΡΕΒΟΰΑΗ ΟΙίΙβΕΜ• 

ΤΒΒ εΑ8ΤΙ6ΑΤΑ; Μ&8ΕΙ(ΤΑΤΙΟΝ1Βυ8, εΟΙΙΒΒΙΠΆΗΙΙδ, νΑΗΙ180υΒ ίΕΟΤΙΟΝΙΒυδ εΟΝΤΙΝΕΝΤΕΚ ΙΙΧυβΤΚΑΤΑ; 0ΗΝΙ81)• 

0ΡΕ«ΙΒΐ;8 Ρ08Τ ΑΜΡίΙ88ΗΙΑ3 Β01Τ1θ4ΝΕδ ^ΌΛ ΤΒΙΒΙΙδ Μ0νΐ88ΐΜΙ8 8>Ε€υΐ.Ι8 ΟΕΟΕΝΤΟΒ ΑΒβΟίΟΤΑβ ΟΕΤΕΟΤΙδ, ΑΟΟΤΑ; 

ΐΜΒίείΒοβ ΡΑΚτΐ€υι.ΑηΐΒϋ8 ΑΝΑΐ^Υτιειβ, δίΝβυίΟδ 8ΐνΒ τοΗΟδ δΐΥΒ ΑυετοιίΕβ ΑI.ι^υ^υβ μομεντι βυΒβΕουΕΝτι- 

108, ΟΟΝΑΤΑ; 0ΑΡΙΤυίΙ8 ΙΝΤΒ* ΙΡβυΜ ΤΒΧΤυΜ ΚΠΈ ΟίβΡΟβΙΤΙδ, ΝΕ<»0Ν ΕΤ ΤΙΤυίΙδ 81Νβ01.ΑΒυΗ ΡΑβΙΜΑΒυΐΙ 

ιΐΑΒ€ΙΝΕΜ βυΡΚΗΙΟΚΕΜ ΟΙδΤΙΝβυΚΝΤΙΒϋδ δυΒ^Ε^ΤΑII^υΕ ΗΑΤΕΒ1ΑΗ βΙΟΝΙΡΙΟΑΝΤΙΒϋδ, ΑϋΟΒΜΑΤΑ ; ΟΡΕΒΙΒϋδ 

ο» ΟυΒΙΙβ, ΤυΜ ΑΡΟεΒΥΡΙΙΙδ, ΑίΙΟϋΑ ΤΕΒΟ ΑυεΤΟΒΙΤΑΤΒ ΙΝ ΟΒΒΙΝΒ ΑΟ ΤΒΑ0ΙΤ10ΜΕΜ Εε(ΧΕδΙΑ8Τ1- 

εΑΗ ΡΟίίΕΜΤΙΒυδ, ΑΜΡίΙΡίεΑΤΑ ; 

Βοειιιτίδ ΕΤ ΑΝΡίΐυδ ίοεϋΡίΒΤΑΤΑ ΐΝοιείΒυδ ΑυετοΒυΜ δίευτ ετ ορεαυν, λίΡΗΑΒΕτιείδ, επΕΟΝΟΐ^οειείδ, δΤΑτι• 

8Τΐα8, 8Τ1ΙΤΗΕΤΐεΐ8, ΑΝΑίΤΤίεΐδ, ΑΝΑίΟείεΐδ, ΙΝ ΟυΟϋΟϋΕ ΒΕίΐείΟΝΙδ ΡϋΝετυΗ, ϋΟΟΜΑΤίείΤϋ, ΙΙΟΒΑΙ.Ε, Ι.ΙΤΙ)Β- 

ειευΜ, εΑΝΟΝίευΜ, οιβείΡίΐΜΑΒΕ, ΗΐδτοΒίευιι, ετ ευιιετΑ αι,ια 8ινε υίΐ^Α ΒχεΕΡτιΟΝΕ ; 8εο ΡΒΛδΕΒτιιι 
ουοΒΟδ ΐΝοιείΒΟδ ικΜΕΝβίδ ΕΤ ΟΕΝΕΒΑίίΒυδ, ΑίΤΕΗο βειι^ιεκτ ΗΕΚυΜ , ουο εοΝδυίτο, ουιοοοιο 

ΝΟ?Ι 8014}ΙΙ ΤΑΙ,Ιδ ΤΑίΙδΥΒ ΡΑΤΕΒ , ΥΕΒυΐΙ ΕΤΙΑΜ ΟΝυδΟυίδΟυΒ ΡΑΤΒϋΙΙ, ΝΕ ΟΝΟ ΟυίΟΕΜ ΟΗΙδΒΟ, 

ΙΝ ουοοι^ίΒΕτ τιίΕΜΑ δεκίΡβΕΒίτ , υκο ιιιτυιτυ εοΝδΡίεΐΑτυΒ ; αι,τεβο 5€Η1ΡΤυΐϋ£ 

δΑ^Κ^Ε, ΕΧ ουο ίΕετοΒΐ εοΗΡΕΒίΒΕ 8ΐτ ΟΒνιυΗ ουιΚΑΜ ρατβε8 ετ ιν ουιβυΒ οΡΒκυιι 

δϋΟΕυκ ίοειβ 8ΐΝευι.08 δΐηεοίΟΒίηι ι,ΐΒΒΟΒϋΜ β. βεκίΡτυΒ^Β ΥΕΒδυδ, α ρβιβο 

ΟΕΝΕδΕΟδ υβΟυΕ ΑΒ ΝΟΥΙδδΙΜϋΜ ΑΡ0εΑ1.ΤΡ818, εΟΗΗΕΝΤΑΤΙ 8ΙΝΤ: 

ΕΟΙΤΙΟ ΑεεΰΒΑΤΐ88ΙΜΑ, ε^ΒΤΕΒI8^υΕ ΟΜΝΙβυδ ΓΑείίΕ ΑΝΤΕΡΟΝΕΝηΑ, 81 ΡΕΒΡΕΜΟΑΝΤυΒ εΠΑΒΑεΤΕΒυΜ ΝΙΤΙ0ΙΤΑ8, 

εΗΑΚΤ^^ ΟΐΙΑίΙΤΑδ, ΙΝΤΕΟΒΙΤΑδ ΤΕΧΤϋδ, ΡΕΒΡΕεΤΙΟ εΟΒΒΕεΤΙΟΝΙδ, ΟΡΕΒυΜ ΒΕευβΟΒυΜ ΤυΗ ΥΑΒΙΕΤΑ», 

ΎΌΗ ΝυΐΙΕΒυδ, ΡΟΒΗΑ ΥΟίυΗΙΚυίΙ ΡΕΒΟυΑΜ εΟΐυΐΟΒΑ δΙΒΙΟυΕ 1Μ ΤΟΤΟ ΡΑΤΒ0ί0εΐ4ί ΟΕευΒδυ εΟΚδΤΑΝΤΕΒ 

^ 8ΙΝ1Ι.Ι8, ΡΒΕΤ1Ι ΕΧ1€υΐΤΑ8, ΡΒ^ΕδΕΒΤΙΗΟυΕ ΙδΤΑ εΟίίΕετΙΟ, υΚΑ, ΜΕΤΗΟΟ^εΑ ΕΤ εΟΒΟΝΟίΟ^ΐεΑ, 

ΒΒχεΕΝτοΒίΐΗ ρκΑΟΜΕΝτοΒυΜ ορυ8ευι.θΒυΗουΕ ΒΑετΕκυδ ηιε ιι,ίΐε δΡΑΒδΟΒυΜ» 

ΡΒΙΜυΝ ΑυΤΕΜ ΙΝΜΟβΤΒΑ ΒΙΒίΙΟΤΠΕεΑ, ΕΧ ΟΡΕΒΙΒυδ ΕΤ Μδ8. ΑΒ 0ΗΝΕ8 ^ΒΤΑΤΕ8• 
1Χ»ε08, ίΙΝΟυΑδ ΡΟΒΗΑδΟυΒ ΡΕΒΤΙΝΕΝΤΙΒυδ, εΟΑΡυΐΐΑΤΟΒυΜ• 

δΕΚΙΈδ 6Β^Ε€Α ΡΟδΤΕΒΙΟΒ, 

1Κ ΟυΑ ΡΒΟΟΚυΚΤ ΡΑΤΗΕ9, ΟΟεΤαΒΕΘ δΟΒΙΡΤΟΒΕ801ΙΚ ΕεΓΧΚ5)Ι.β ^Β^Ε^^Β 
ΑΒ ^ΕΥΟ ΡΗ0Τ1ΑΝ0 ΑΟ ΟΟΝαΐΠ υδΟ^Ε ΡΙΟΒΕϋ^ΤΙΝΙ ΤΕΜΡΟΒΑ ; 

ΑοαυκΑΝΤΕ α.-ρ. μιονε. 

ΒΙΙιΙΙοΙΙΐ€€« ^I€^I αηΙτβΓΜΤ, 

5ΙΤΒ ευΒ5υυΜ εοΗΡί,ΒτοΒυΜ ιν 5ΐΝουι.θ8 8οΐΕΝτυι ΒεείΕδίΑβπϋβ βαμοβ εογγοβη. ΡΑΤΒΙ)Ι.0€ΙΑ« ΑΒ ΙΝ8ΤΑΒ 1Ρ8Ι08 ΕεείΒβΙ^Β, ΙΝ ΒϋΑδ ΡΑΒΤΕ8 ΟΙΥΙΒΙΤΟΒ, ΑυΑ ΝΕΒΡΒ Ι,λΤΙΝΑ. ΑυΑ €Β^ΒεΟ-1.ΑΤIΝΑ. 
υ^ΤΙΒΑ, ΙΑΒ ΡΕΝΙΤυδ ΒΧΑΒΑΤΑ, ΟυΟΑΡ ΡΕ1ΜΑΜ 5ΕΕ1ΕΗ, ΥΙΟΙΝΤΙ-ΟϋΙΝΟυΒ ΕΤ ΟυεΕΝΤΙδ Τ01.υΗΙΝΙΒυ& ΜΟΙΒ 8υΑ 
8ΤΑΤ • ΜΟΧΥΕ Ρ08Τ ΡΒΒΑετΟδ ΙΝϋΐεΕδ 8ΤΑΒ1Τ, Αε ΟυίΝΟϋΒ-ΥΙΟΙΝΤΙ-εΒΝΤΟΜ ΕΤ Ι111.1.Ε ΡΒΑΝεΐδ ΥΕΝΙΤ. 6β4£εΑ 
»ΙΙΡΙ.ΐα ΒΟΙΤΙΟΝΕ Τ1ΡΙ8 ΗΑΝΒΑΤΑ Ε5Τ. ΡΒ10Β 6Β^^εϋΗ ΤΒΧΤϋΒ ϋΝΑ εΠΒ ΥΕΒδΙΟΝΕ 1.ΑΤΙΝΑ 1.ΑΤΒΒΑ1.18 ΑΗΡίΕ- 
εΤΙΤΟΒ • ΒΤ ΑΒ ΝΟνΕΜ ΕΤ εΕΝΤϋΜ νΟίΙΙΜΙΝΑ ΡΕΚΥΕΝ1Τ, 6Ε0 8ΙΝΕ ΙΝΟΐείΒυδ ; Ρ08ΤΕΒΙ0Β ΑΟΤΕΒ ΒΑΝε νΕΒδΙΟΝΕΗ 
ΤΑΝΤυΗ ΒΧηΐΒΒΤ, ΙΒΕΟΟυΕ 1ΝΤΒΑ ΟυίΝΟΟΕ ΕΤ ΟυίΝΟΟΑβΙΝΤΑ ΥΟίΟΒΙΝΑ ΒΕΤΙΝΒΤυΒ ; υΤΒΑΟΙΙΕ ΥΙΟΕδΙΜΑ ΟϋΑΒΤΑ 

»ΙΕ 0ΕεεΗΒΒΐ8 1860 ομνινο αρραβ^έβατ. υΝυΜοιιοΒουΕ νοίεκΕΝ 6ΒΐΕεο*ίΑτΐΝυΜ οετο , υΝυιιουοΒουΒ μεβε 

ίΑΤΙΝΟΒ ΟΒΙΝΟυΒ ΡΒΑΝεΐ8 80ίνΗΒ0Β0 ΕΜίτυΒ : εΤΒΟΒΙΟυΕ ΥΕΒΟ, υτ ΡΒΕΤΙΙ ηωυδ ΒΕΝΕΡίείΟ ΡΒυΑΤυΒ ΚΜ- 
ΡΤΟΙ, εθΙ.1.ΒεΤΙΟΝΕΗ ΙΝΤΕΟΒΑΝ ΒΙΥΕ εΒΙΕεΑΜ 8ΐνΕ 1.ΑΤΙΝΑΜ, 5^6 ΥΟΙ^υΝΙΝΙΒϋδ ΡΕΟ ΑΜΡΙ.ΙΟΒΙ Ε0ΙΤ10ΝΕ ΕΤ 273 
ΡΚυ ΒΙΝΟΙΙ ΑΒδΟΟΒ ΙΝΒίείΒϋδ εΟΝδΤΑΜΤΕΜ, εΟΜΡΑΒΕΤ ΝΕεΕδδΕ ΕΒΙΤ, 8Εευ8 ΕΝΙΜ ε^^I)8^ϋΒ νΟίυΜΙΝΙβ ΑΗΡΙ.Ι* 
ΤΟΒΙΜΒΒ ΒΕείΙΟΙΙ ΕΤ Β1ΡΡΐευΐ.ΤΑΤΕ8 ΥΑΒΙΑ ΡΒΚΤΙΑ ^ΕΟΙΙΑΒυΝΤ. ΑΤΤΑΜΕΝ. 81 0υΐ8 ΕΜΑΤ ΙΝΤΕΟΒΕ ΕΤ δΕΟΒδίΜ 

εοΐίεετιοΝΕΐι εΒ^εεο-ίΑΤίΝΑΒ, υει. εαμβεμ εχ εκ^Εεο σατινέ υρ.β8αν, τιμ ουοοοοΕ υοι^οβεν ρβο νουεμ υει^ 

ΡΒΟ 8ΕΧ ΡΒΑΝεΐδ ΟΒΤΙΝΕΒΙΤ. 18Τ>ε εΟΝΟΙΤΙΟΝΕδ δΕΒΙΕΒυδ ΡΑΤΒΟίΟ€I^ε ΝΟΝΡϋΜ ΕΧεϋδΙδ ΑΡΡΙ,ΐεΑΝΤυΕ. 

ΡΑτκοιοαυΕ αηΜϋΜ τομόβ ου ι. 703Ε?Ρυ$ βΗΚΙ8ΤΙΑΙΐυ8. 5. ΑΝΟλΕΑβ 0^Ε5ΑΒΕ^Ε εΑΡΡΑΟΟΟυβ ΑΚεΗΙΕΡΙδΟΟΡυδ. ΑΒΕΤΗΑ8 8. ΑΝΟΕίΙΛ 
ΒΙ$(:ΐΡυΐ.υ8 Ει 5υεεΕ880Η. ^0ΑΝΝΕ5 ΘΕΟΜΕΤΕΑ. €08ΜΑ8 ΥΕδΤΙΤΟΒ. Αίαι. ΕΧΟυΟΕΒΑΤΙΗ ΕΤ ΥΕΝΙΤ ΑΡϋΟ ^.-Ρ. Μ10ΝΒ Ε01ΤΟΚΕΜ, 

ΙΝ ΤΙΑ ΡΙΟΤΑ η'ΑΜΒΟΙΒΕ, ΟϋΜ ΡΒΟΡΕ ΡΟΒΤΑΜ Μ'ΤΕΤΙ^Ε ΡΑΒΙδΙΟΚηΜ νυϋΟΟ ϋΈΝΕΕίΙ 
ΝΟΜΙΝΑΤΑΝ, 5Ευ ΡΕΤΙΤ'ΜΟ?ίΤηθϋ€Ε. ΝυΝϋ ΥΕΚΟ 1ΝΤΗΑ ΜιΙΙιΝΙΑ ΡΑΒίδΙΝΑ. 

1863 

\\ ι 

ι Β^ΕευΐΌΜ χ. ΛΝΝ1 900-915. 

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ Η1ΜΩΝ. 

ΑΝΔΡΕΟΥ 

ΑΡΧΙΕΠ1ΣΚ0Π0Τ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ, 

ΚΑ.Ι 

ΑΡΕΘΑ, 

ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΑΟΧΟΥ ΑΥΤΟΥ, 

ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. 9 8;Ρ. Ν• ΑΝΒΚΕ^Ε, 

^^ΕδΑΒΕ^Ε: €ΑΡΡΑΟΟ€Ι^Έ ΑΒ€ΗΙΕΡΙ8€0ΡΙ 

ΒΤ 

Α Κ Ε Τ Η-/Ε 9 

ηΐδοιρυι.1 καϋδ ετ 5υ^^Εδ80ΑI8, 

ΟΡΕΒΑ ΟΜΝΙΑ. 

ΑΟΟΒΟυΝΤ 

Ι05ΚΡΡΙ, ΝΐεΕΡΗΟΚΙ ΡΗΙΙ.080ΡΒΙ εΗΚΙδΤΙΑΝΙ, Ι0ΑΝΝΙ3 βΒΟΜΕΤΚ^Ε, ΟΟδΜ^Κ 
ΥΕδΤΙΤΟΚΙδ, Ι.Ε0ΝΙ8 ΡΑΤΚίαΐ, ΑΤΗΑΝΑδΙΙ ΟΟΚΙΝΤΗΙΟΚΟΜ £Ρ1δεθΡΙ. 

τοΜυΜ ΑΜοΐΛππητ • - * - . . : : .^ ; 

ΟΡϋδΟϋΙΑ 8€ΚΙΡΤϋΒΙ3ΤΙ€Λ. ΙΙΊΌΚΟΐσί,,ΗΟΙβΆ^Α^ίνΜΜΛ .ΜΤΜΙΒ. 

.'.•; V * : '. : •, • •. • ;.? γ , •• 

ΑΟΟϋΚΑΝΤΕ ΒΤ ΟΕΝΟΟ ΚΕΰΟΟΝΟδΟΈΝΤΕ Ι.-Ρ. ΜΙβΝΕ, 

• ΙΒΙιΙΟνΒΒΟΙ^ σΐιΙΑΙ υνΐΥΒΑβΙΒ, 

81¥Β 
α}Β9ΌυΐΙ εΟΜΡΙΛΤΟΚυΜ ΙΝ 8ΙΝ0υΐ:.08 ΒΟΒΝΤϋΒ ΕεΟΙΛδΙΑδΤΚΙΑ ΕΑΜ05 ΒΟΙΤΟΒΒ. ΤΟΜϋδ ϋΝΙΟϋδ. ΤΒΝΓΓ 11 ΚΗΑΝα$ βλΙΧΙΟδ• 

ΕΧαΐΟΕΒΑΤυΚ ΕΤ ΥΕΝΙΤ ΑΡΟΟ Ι.-Ρ. ΜΙΟΝΒ ΕΟΙΤΟΚΒΜ, 

ΙΝ ΤΙΑ ΟΗΤΓΑ !ΤλΜΒ0Ι8Ε. ΟϋΜ ΡΙΙΟΡΕ ΡΟΙΙΤΑΜ υ1ΤI?ΤI^^: ΡΑΒΙδΙΟΚΟΜ νΐΙΙΧΪΟ ΰ'ΕΝΡΕΗ 
ϋΟΜΙΝΑΤΑΜ, δ£υ ΡΕΤΙΤ-ΜΟΝΤΗΟϋΟΕ, ΝϋΝΟ ΥΕΒΟ ΙΝΤΒΑ Μ(ΐ:.Ν1Α ΡΑΚΙ81ΝΑ. 

1863 δ^Εΰυιυα χ. ΑίΤΝΐ 9ΐ»-9η. ^ ^^%-^' 

ΕΙΕΝΟΗϋδ "^ ΑυστοβΒΟΜ. Βτ οΡΕΗΐηι ουι ηι ηοο τόμο οη ΟΟΝηΝΒΗτυΑ. ιΟδΕΡΡυβ εΗΗίδΐΐΑΝυδ. 

Ι.Π)6ΐΙα$ ηΐ6ΐηοπ&1ί5 ίη ΥβΙαβ 6(Νοτααι-Τ6$(&αΐ6ηΙυιη. εοΐ. 15 

ΐΛαΕΡΗΟΚϋδ ΡΗΙίΟδΟΡΗϋδ ΟΗΚΙδΤΙΑΝϋδ. 

νίΐ3 8. Αηίοηϋ €&αΐ66θ| ραΐΓΐαΓοΙι» ΟοηδΙαηΙίαοροΠίαηί, βχ ΑοΙί5 δ&ηοΐΟΓυηι 
ΒοΙ1βη(ϋ8ηί5. 178 

5. ΑΝ0ΚΕΑ8 ε^Ε8ΑΚΚ£ ΟΑΡΡΑΟΟΟυΕ ΑΚΟΗΙΕΡΙδεΟΡυδ \ 

ΟοωιηβηίΑπυβ ία Αροεβίγρδίο. 207 

ΑΚΕΤΗΑ8 9. ΑΝΟΚΕ^ ΒΙδΟΐΡϋΙϋβ ΕΤ «υεΟΕδβΟΚ. 

ΟοΐΏοαβοΙ&η'ιιβ ίαΛροοβΙ/ρ&ίη. 486 

ΟΓαΙίο (Ιβ 88. 8&αιοιι&, ΟυΓίβ βΐ Α1)ϋ)0• 787 

Ι0ΑΝΝΕ8 ΟΕΟΜΕΤΚΑ. 

δθπηο ίη 88. Οοίρ&Γ» Αηηιιη1ίοϊ!οηβοΐ• 81 1 

θΓ8(ίο (Ιβ ωβίο. 8^7 

Η^αιηί ςυίηςαβ ίη δ. Οθίρ8Γ&Γη• 854 

Ρ8Γ8(1ί8ϋ8. 867 

ΕΙοβίυαι 8. ΡβηΙβΙββπιοηΙβ Π)8Γ(7Π3. 890 

68Γΐηίη8 νβπβ βΓ^απιβηΐί 88βπ νβΐ >)ΐ8(οποί, 6Χ Αη60(1ο(ί8 Ρ8Π8ίοη5ίΙ}υ8•.-Α. 

ΟΓ&ΐηβΠΐ 8(1(1ίΐ8 ΐη(6ΓρΓ6(8ΐίοηο η08ΐΓΑ. 901 

ΟΟδΜΑδ νΕδΤΙΤΟΚ. 

δΟΓίηο ία δδς ΙοΑοΜηα 6ΐ Αηηβηΐ• 1006 

Λρρβηάίχ αά ^•^9ιιαιιι•— Ο&ηοη ΑθΓθ8ΐίοΙιιι$ ίη ίββίίνίΐθΐβιη Οοηο^ρϋοοίδ 88. Οβι- 

ρβΓ». Λ ::::•.•: 1014 

:•'•.::': ':..:..:••••• £βο ΡΑΤΜ€Ιϋ8. 

ΕριΙοωθ ^Χ.6)ΐΐ8;.!9ΐ0ΓροΒ)βΐΜΒΙΐτ3Α^^αέ{α β τβηίβ Ρ«)(ΓίΙ)ϋ8. 1019 

..': '•.•' '••• •• • •••' 'ΑΪΗΧΝΑδίΟδ ΟΟΚΙΝΤΗΙΟΚϋΜ ΑΚεΗΙΕΡΙδΟΟΡϋδ. 

Ρΐ'88ηΐθη(απι βχ ηαβΙαοΓ ΙίϋΓίβ ΙβοοΙ)! Ι8θθ1)ί1ί. 1025 

« « 

0Ρϋ8€ϋΙΑ σηΜϋΑ ΙΜΕΚΤΜ ΛΤΑΤ18. 

Ορυδουΐβ 86ηρΙιιπ$(ίθ8. 1025 

— ΙίΙαΓβίοβ. 1291 

~ ηΐ0Γ8ΐίβ. 1335 

* Οιίληςηβιη Αη(!Γβ88 εκΒίτίβικ» €ΐΓ€» 8ηΐΜΐι& 810 Αοηϋϋβ οκβ^ί^ν» (Ιιοηυιιβηΐιιΐιιηφ ΐΜ&βη, ςοβη ίη ϋΙ)Γαιη Αρο 
Γ«ΐ]τρ86<Μ •0ΓίρβίΙ, Ιιυο ΙηπβΓβΓθΠίΙαιη 688β 6χί5ΐ1ιη8νΙιηπ8, (ΐ( ΓΑϋίΙιαβ οοοΓβΓΓΐ ροδβίΐ οιυιι ΟοιηιηβαΙίΓΐο ςαβη Αγθ- 
ΐΙιβΑ, Ιρββ (>Μΐ1βη8ί& βΓοΙιίβρίβοοραβ 61 ΑηϋΓβ» ιϋβείραίιιβ, ίη βυιηάβιη 1ι1)Γυιη οοιηροβαΚ. ΑιηΐΜ) «αοΙοΓββ Ιη ηοη- 
ηαΐΐίβ, «ο ρΓ«86Γΐίιιι Ια άΙνιβΙοαβ ορίΐυιη, ΙηΐβΓ ββ οοηνεηίιιηΐ ; 8β«Ι ΓβΓβ υ^ίςαβ 8 ββ ίηνίοβπι <1Ϊ8Γ0(ΙαηΙ. ΑοάΓβΜ 
βο^Ηαβ, ΑΓ6ϋ)88 ρΓοΗχΙυβ 8€π1)ίΙ ; υΐ^Γηυΰ (βιοβη 8θ]ί(ΐ6 86η8υπι Αροο^Ι^ρκ^οβ βιρί^ηβΐ. Οοο<1 βΙ ιιηυβ ιΐΐβή αηΐθΓβ- 
Γβηάαβ 8ϋ, ρυίλΥβΗοα ΑηάΓβαιη ϋΐβαροΐο βιιο ρΓ£5ΐβΓβ, ηοη Ιβηίαιη βο ςοοό αηΙΙςαοβ οαβ^^ίβίΓοβ. 8. ΐΓβηΜίη, 8. 
ΗΙρροΙ^Ιαφ βΐ 8. Μβϋιοάίυπι β()6]ία8 βιβΰΗρβίβββ τί(]β(υΓ, $6<1 βΐίβιη ςυΐα 8. δΰΓΐρΐιΐΓΦ ββιιιαιρ Ιίΐίβηΐβιη ρτβββίαι 
8€ςηΙΐαΓ. ΡοΙβΓα&ΙΙίίΙιΐΓ ΤΐΓί(1θ€ϋ ίΗιΙ ΙιΙηήΙϊύΒ αΐ^ίΟΜίαβ 8€ΓίρΙοΓί& . Ι. -Β. Μ. Ρ&π8ϋ8• — £ζ ΐγρίβ ΜΙ6Ν£. αΒΒ0ΒΒΙ«=999βΒ«ΒβΒ989 ΐυ ΐΙ ι Ι. ΙΙ .Ι ΑΝΝΟ ΟΟΜΙΝΙ !>€€€€. ^08ΕΡΡυ8 Ν0Τ1ΤΙΑ {ΒϊΰΙίοίΗβεαΰαΙΙαηίϋαηα, Ιοιη. ΧΙΥ, Ρτοΐο^^. ρ. μ,) ]. Ν66 ^υίβ ίιΐ6ηΐ» ηβο ιχυο Ιοοο ν€ΐ ΐβηροΓβ νίχ^Γίΐ 1θ56ρριΐ5, βίνβ Ιθ8βρΙιυ$, ΙΊΙιτί Ι)γροιηιΐ€8ΐίοί ΑυοΙΟΓ, 
«οητβηίΐ 'ιηΐεΓ ββΓίρίΟΓββ : υΐ ηίΐιίΐ όίοβιη (Ιβ Οαν^ί 56Πΐ6ηΐί&, 6χί£ΐιπΐ2ηΐί3 βχ ϋΐυΐο Ολρίΐίβ ρΓΪηοί ίοΗ385β 
αά ιη3ΓβΊη€Πΐ αβοηρϋ, ςιιο Ιο&ορΙυβ Ιΐ6ΐ)Γχυ8 ί11ίυ& ^ΐΓ^ϋΐηβηΙι (Γ&ΰΐιιΙΟΓ ίη()ί€9ΐ>&(ιΐΓ, ί^οΐυιη ΓϋΊ586 Ιιο- 
οαίηί ^05€ρΙιί ηοιηβη, οοί ρο$ΐε3 &ϋ (ϋβοτίοηβη Ιιιά^ α(11ΐ9β€6ΓΗ €ΙΐΓί&ΐίΑηΊ αρρβίΐ&ΐίο. Ρ3ΐ1)Γίεί«ΐ8 (α) ηοη 
α:Μ€ $€βαια χι ««ιΊκιμ νίχί$$6 8υ8ρί<:&ΙϋΓ, 6Χ £&ρ. 136, ίη ςηο ΗίρροΙγΙυβ ΤΗβ1'&ηιΐ8 ϊίΓεϋυΓ. €Αν2βυ8 (6) 
ΓβΓοΓΐ Λά βηιιυη 61ΐΓί8ΐί 420. €3ΐΐ3ΐΐ(ϋυ8 ηοδίβΓ ίη 8υί8 &ι1ν6Γ88πί8 οοη8ί{[ΐιανί( αά ^ηηυιη ΟΚπδΙί 4000. 
Εχ ΡβιΙΐΓίοϋ ρΓχΟϊΐίοηβ €0η8ΐΑΐ Οαάίηιιιη οοιιΓβϋΙδδβ ρβΓρβΓαιη ^086ρ11υη1 ποδίραπ) ουπα ϋατ]οηί()β : ΙιΑτη- 
1ΐθ€ίυιη ίΐ6ΐη ί8ΐ1ί, ςυί ^ά Ιοδορίιηιη ΡΙανΊιΐιη ρβκΊηβΓο ρυΙ&Ι. €&νχυ8, Ιοεο ]ΐιιη 6χ«ί(8ΐο, &1ίςα3η<)ο 
«υπκΐθπι €αιη ^086ρ|10 ΤίΙ)«Γΐ6η8ί, 8§ ΕρΙρΙιβηΙο ιη«ιιιοτ»ΐο (ύ). ίΐΐιΐιη ββ ΓβύΙβββ €0ηβΐ6ΐιΐΓ• Τ«ηΐ9ί επκΐί- 
«ΟΓυιη ιΙί8βί(ϋ« ιιοΜδ φΐο<|υβ άβ νβήΐλΐβ, βί ΟβΗ ροΐββΐ, 1ιΐ(ΐιιίΓ€η<Ιί Γβ€υ1ϋιΐβιη ρηκλιβιιΐ. Εχ ίρβο ίβίΐιΐΓ 
^ο$6ρΙιοΓ6ΐιι «χ(αηϋ6Γ6 ΒΐΐίΐιηνΓ, αΐ λϋςυίά 8»Ι1βπι ρΐΑυ8ί1>ΊΙ»ιΐ8 (1ί€9Τβ (|υ69Πΐιΐ8. 

1Κ Αυ€ΐοΓ ιΙ»<}β6 ηο8ΐ6Γ €λρίΐ6 8ΐ3ϋιη ρπΐΏΟ 8α1> ηϋΐη. 15, 8€ή1)ί(, ά^ Ρ1ιαΐ6(ξ Ιοηυβηβ : Πληρούνται 
έπ* αΟτλ^ &ιιλ ^ΑΙάμ Ετη ^γ* &9τ& <1ν« τ^ ήμιαν τοΰ χρόνοι» α^ς ηαρούσης Ιν (ξά^ι χιλιάδων χαταστά^εως. 
ΟοΜρ/βκκη'ιν ^ό «6 Λ^βιη αηιιΙ 3000, ^ίοιιΐ /ΊιβΗι ιίΙιη^ι^ιΊιιιι ΐ^ιηροΓΜ ρΓ«Μη(τ# οοιηραϋ ίη ί^ηανίο Μϋ- 
ί€ΛΛτίοτΗ9Λ. 8φΓϋ)βΐΜΐΐ ί^ιιΐΓ ^οβ6ρ5α8 ίιιΐτ« ββχΐιιηι 3(11ιαο πΗΙΙβη&πυπι, «Ιςαβ «Ι €ΐιιη αιαχίιηβ 86γο, 
αΐΐίαηο 1ρ8ίιιβ 86χΐί ηΙΙΙβίΜΐπί αβιμ>« €«ιβι ρ9γγο Ογομι βχ «γ» 8ιι& ΗίβίοΗοΑ. ουίοβ αυοίοΓ Αίποβιηυδ, 
ηιΐλίβιη €1ιτί8ΐί €0Μίβιιβηΐ αά «ιιηιιι» ηιιηιΐι 3500, 6«πΐ(]νβ βροβΗ^αι οοίβηηιο ναΙι^απβ ροοβ 8β<|α3ΐΐαΓ ; 
υικίβ Α ανίΐί βοπιηκίβιιι (ΪΓΦοαηιιη χτα ίιΐβιιι ηλίαΐί^ Ο^ήβΐί <Ιμ8 λΐΐ &ηηαηι €0η$ί|$ηαΐυΓ ηοηϋΐ 5508, 
€οη8βςαίΐιΐΓ 4ο9βρΙιΐΗΐι 80Γίρβΐ8β6 8(1 βϋπιαιααι αηιιο €ΐΜτΐ8ΐί 492, &ιιΐ βί σι^νίβ ββςαί Ρ&ηοϋΟΓΐ »ηιιη 6γ«- 
€ατΗηί 6ϋΰΐ6$κΐ8ΐί€9ΐη, (μι» ηαΐυιη ΑβββηΙ Ολτίβΐυιη &ηοο ιηυηιϋ 54ί)4, ικεπριβπΐ ^086ρ11υ8 ηοβίβΓ &ηηο 
«Γ» ¥αΙ|(9Π8 507, 8ί€αΐ 8υο 1θ€θ λα €9ίΐ€βιη αάηοΐΑνίιηιΐδ. ΑΙ «ηίιη ηοη €θκίιηυΓ,6χ πιοάο Ιοηυβηίΐϋοβϊρΐιί 
;ιηΐΗΐιη ρΓβΜίβο ϋ«ΙβηηΗΐ9Γ6• ηιυΐίοςιιβ ιηίηυ• ηβοββββ 1ια1>6πιιΐ8 ίΠυπι 6χί8ΐίηιιΐΓ6 ροβίΓβιηυιη Γαίβδο ββχΐί 
ιηίΙΐ6η3Γϋ. $2ΐΐ8 65( $ί ιΐ60β888Γίο ΰθ||;3πιαΓ ρΓορίΟΓ τ6 παρούσης 2886Γ6Π!, ίΐΐυηι ηοη υΙίΓΑ Βοχίυηι οιίΐΐβ- 
η^πυιη ροηβηϋαηι 0886. Ροΐ08ΐ 6Γ({0 9Λ ςυίηΐυηι, ςυϊΓΐυηι ΐβΓΓιαπινβ βχοαίυπι ρβηίηοΓβ : ηοη Ιαπίβη 
νΙΐ6Γίιΐ8 9Βΐα8 ί111ιχ8 Γΐ|;€ηϋα €8(. 56ϋ8ίΐ 1)υ]υ8 ^ΐιη Αΐ'^υηιβηΐι €ανχη8, €υ]υ8 9ΐΗα8 Ηίο &ηίη)&ι1ν6Γ8ίοη68 

8Ιΐ1>ίίθί6ΙΙΙΙ18. 

ΙΙΙ« υΐΐίπίλΐιι ςιι&ιιι ιηβΒΜηΐ 1ΐ9ΚΓβ8ίηι ΙοεβρΙιιι^» 69( ΑηΐΙΐΓβροηιΟΓρΙιΗίΟΑ. Ε» ροΓΓΟ €^ρίΙ €ίΓ€α βιηηυιη 
€Ιιή«ΐί 399. ΡβηίηβΑΐ ί{;ΐΐυΓ ΙοββρΙιαβ ηοβΙβΓ Ηοοςυίιίβηι «Γ^αιηβηίοικΙίηίΐίΑ 8«ΰΐι1ί ςυίηΐί. 01>νίαΐ Ιιοίε 
ΑΓ{ΐιιη€ηΐοΡαΙ»Ηαυ8(</},ίη(]υΐ6οβροΐυί88βΙθ8βρ]ιιιηηοη υ1ΐΓ3 ΙιΧΓβΐίοοβ ςυαηΐ8£0ΐιΙίβχ€ϋΓΓ6Γθ, ^υθ(1Ερί- 
ρΐιβαίαα ο5 οευΐοδ ΐΜΚ>α6Γί(. δβϋ ς<ΐΑπι ]φηΑ 61 ϊν\%\άΆ 1ι»ο Γλίίο 8ΐΙ, ηβηια ηοη ΒοηΓιΙ Ίη 1ιυπιίηο890θυΓι 
XI ίαπι 8β068€βΑΐί8, ϋυ|ιΐ8 ίηβιΗυΐιιπι 8ίΐ ΙίΜΙυιη, βΐνβ ρτοηιρίυ&πιιιη Α(1 ηιβπιΟΓίαπι Γβηιπι 1ιυ]η8πΐ0()ί 
€υα8€ή1ΐ6Γ6• Αη χι. Ο. Ρ35πείΗ8 Ερίρϋαηίιιηι 8ί5ί οϋ θ€»1θ8 ρΓορο8υΐ886ΐ Ιιαο £ΙΑ16, μ 1&1)0Γβιη ΊΙΓιιΐ8- 
ιηοάΐ ί«ί88βΐ2ΐ0£Γβ88α8?Ναιη βΓι&πι ο&ρυΐ οοηοΐυβίββοί, υΐ Ιθ86ρΙιιΐ8 ΓαοΗ, ίηςυΊβη8: Η(ν ίύηΐ βτςο Ηωτβ-' 
^^ ^^α ΰοηΐτα $αηααηί Ε£€ΐβ»ίΛΜ οΠλ μιιιι ? Αε€6(1ίι, ςυοϋ ^08^ρ11υ8 ύυαβ ΙαηΙαηι 61 86Χ8|$ίηΐ& Ιιχγ6808 
οοιοηκηοΓαΐ, ΕρΊρΙΐ3ηίΗ8 νΰΓΟ οεΐθ(;ΊηΚ3• ΕρίρΙΐ3|ΐΊιΐ8 ΑΜοταΐ^ηί βπυιη, υΐ ηθΐ3ΐίρ8βΓΑΐ>π6Ϊα8, 8επρ- 
5ίΐΛ. £. 373, Ί<1βο<|α6 χχΜΐ €1 ςυοιΙ βχοιίΓπΐ, αηηοβ &ιιΐ€ ογ108 ΑϋΐΙίΓοροηιοπρΙιίΐαβ οχ ϋ&νχί δβηΙεηΐΊα. 
Ι^οη ροΐυίχ 6Γ|ο ο1) θ€α1θ8 1ΐ2ϋ[)6Γ6 Ερίρΐιαηίαιη : ηοο υΙίΓΑ ςυαπι «α ίηίιίαιη 8£6υΙι ςαίηΐί ροπίοοΓΟ. {α) Β. €. ΐοιη. Χ ρ2ΐ(ζ. 109. ο( ίη Οοό. Ρββιι^. 
(6) /Ι. ί,. ραβ- 257. 

ΡαΤΒΟΙ.. βκ. ΓΛΊ. (ΰ) ΙΙτΓ. XXX, ηιιπ). 4, Βεηί}. 
((ί) Β. α. Ιοηι. VII, ρ»^. 4^1• \ .^"' 11 . ΙΟδΕΡΡϋδ. 12 

"IV• *Α(Ιι1ίΓε«τ»ιι», ΐηυιη πιι$ρί&ιη Νο^σΓίαηχ Η^Γβ^ιβ ιηοπιΊοηβιηΤ^ύβτβ, ηση ίη^λΥνΙο^ο, ηοη αΠΜ. 
Ου% ουηι οηα βίι Α. Ο. 418, νβΙ υ( δοπιιβ 419, €0|[ίιηυΓ !η(]6 κΐλίβιη ίΠίυβ ιΐβΓυιη ηοη ηΐΐη ίηίΐ» ββοαϋ ν 
ίΐ6(Γυϋ6Γ6. Εηα'κΐβιη Γ&ΐεηύυιη ίη Ωηο εβρ. 439 ίπΐ6Γ ΙΐΦΓβΙίοοβ οοπιηιβιηοΓ&Γί ΗοιηίηίεοΙ&8, {|υο ηοσιίηβ 
ΝβδΙοπαηί οβιιββπ ροδβαηΐ. $6(1 Ιιιι]ϋ8πΐ(Μΐί βρρβΙΙαίΊο, ςυϊΑ ςα&ηΐυιη ιηβηιίπΊ ηίβί ϋρυύ ςνθ8(Ιαηι ηιβίΐιί 
χνί 8εηρΐθΓβ8 οοΰαΓΓίΐ, &8$αηΐ6ηϋ ΰα]υ8(]ΑΠίΐ ηο9 Γ&οΊΙβ Ιη βυβρίοίοηβιη &(1(]υο6Γ6 ροΐββί. Ηβκο ροΙί$8ίηιυηι 

V. Γο§$υπιυ8 €ΐ3ΐία8 ηοηηυΙΙβδ 3ηίηι&ί1ναΓ$ίοη(»8 8υ1)]ίθ6Γ€/€9ρίΐ6^5 ΓβοβηββΙ »υοΐθΓ 1ί1>Γ08 ο&ηοηίοοΒ 
'Ύ. Τ. 008(ΐα6 6ηηιη6Γ3ΐ χχιι, ηοη Γ6€6η8ίΐί8 ιιοιηίηίΐιίπι Ρ3Γ&Προπΐ6ηΊ8, ΓοΠβ ςυία βυϋ Κβ^'ώυβ οοπιρΓβ- 

ΙιβιιϋαιιΐιΐΓ. Ε& ροπνο ηυηΐ6Γ3η(1ί γ3(Ιο νείυβίΊοΓ 681, ςυαηι 8Χ6υΙιιπι χ ¥61 χι, ίιηο οοιηιηυηί8 ίη ρποΗ1)ΐΐ9 

Ε€€ΐ68ίΦ δ»€υ1ί8, 61 ν6ΐυ8ΐ!θΓ 9(11ΐυ6 Ρ6Π68 Η6ΐ)ΓΦ08• ^ΑΟΙ 6Χ ^086ρ|10 (β) 60 ΠΙΙΠΙβΓΟ Οΐίπΐ »1ΐ ΐ8Γ3Ι6ΐΐΐί8 

€6η$6ΐ)&υΐιΐΓ, ρΓΟ ηπιηβΓΟ νΙϋ6ΐί66ΐ Ι.ίΐΐ6Γ&Γυιη η6ΐ)Γ3ί€8ΐΓυπι : ςαοά 6ΐί«πι 6χ Οπ^^βηβ Αυίαπι&Ι Ευ86ΐ)Ίυ8 (6) : 
Βαηΐ οΜίβηι χχιι Ιιΰη )νχΐα Ββύτβίοζ. Ροβίεα ν6Γ0 «ρυά Γβ€υΙίΙθ8 οΚΧίηυίΙ, υΐ 6χ Γ6ρ6(ί(& Ι6Γ Ιίΐΐ6Γ« 3οά, 
νί^ίηΐί ηιιαίΗΟΓ ηυιηοΓ3ΓοιιΐυΓ, ςιιοοίί^ιη ηοηιίη6χατ* εξοχήν Ηθ(]ΐ6ςο6 Ιοίυιη €0Γρυ8 1)ΊΙ)ϋο»ιη8ΐιοηΐ3ρρβΗαηΐ: 
δ'κηΐβΓιαπι 3ρΐ](1€ΙΐΓί$ΐίαηο8ί{υο8(ΐ8πιίηΐ6ΓρΓ6ΐ68 ΟΑρίαιιΐυΓ, 6χ ίιιΐ6ΓρΓ6ΐ3ΐίοη6 χχχν 86ηίθΓηιη (16 (ΐαΊΙ)υ8 Πι 
ιηβιιΐίο ίη Αροΰαΐ^ρβί. Αε€6(1ίΙ ιιοιηβηεΙαΙυΓα βοηιπκΐβπι 1ί1)ΐΌΓυπι 3ρυι1 ^ο$6ρΗυιη ηο8ΐΓυιτι, ςιιχ 0Γ{||[6η6πι ρη- 
^-ί^βίπιυιη 6χρπιηίΐ, υΐ ]Ίηυ6ΐ6χ η. 10, ιιΙ)ί ΐ6Γΐίυ8 (ΐιιαΓΐυ5ςυ6 Κβςυιη &ρρ6ΐ1&ηΙαΓ ΎαηΐίηεΙύϋΗ Ώανιά : 
^110(1 ίΐυνπι ίη Ιοοο €ίΐ&ΐο £ιΐ86Κ)ίί οεουΓπΐ. 

VI. Ουιη ^08βρ|1α8 ίιιΐ6ΓρΓβΐ68 δοπρίυΓ^Β αβΤβΓΐ (γ), Ι^υοίληυπι ηοη οοιηηΐ6ηιθΓΜ, 0(ΐ]α8 ν6Γ8Ίο Ν\€θπΐ6- 
>(1ί;0!3ίρυ(υιΐ(ΐ8&θ8 8ΐιΙ> €οη$1&ηΐίιιο II. γ6Ρ6γ(α 681, αηΐ6 ϋηηιιηι 0Ηη8ΐί337, (|πο ΟοηβΟηΙίηυβ Γ3ΐί8 6θη668- 
βί^ΕαροΓΓΟ !η(6ΓρΓ6ΐ3ΐΙο, Ιϋ8(6 ΙΙίβΓοηχιηο (ά), αραά οηιηβ$ Οτί€ηΐαΙ$$ ΕϋϋίαίΜ αύ ΑηίίοΜα ϋΡοΙνη 
η$ηηύ ο1)(ίη6ΐ)2ΐ. ν'ιχ 6Γ£;ο 0Γ6(Ιί ροΐ68ΐ ΐ£;ηοΓα886 3θ86ρΙ]υιη 66ΐ6ΐ)Γ6ΐη 8(ΐ60 Υυ1|^3ΐιιπΐ(ΐα6 ίη(6ΓρΓ6Κ3(ίοη6Πΐ, 
8111 ηιίηυ3 8(3ΐίπι &1> ίπνβηία 6]υ8, 66γ16 ρθ8ΐηυ3πι Ιοί Εοείοδΐαβ ρ6Γν386Γ9(, 8ί λ(ΐ60ΐΠ6 56γο 0οηιί886ΐ ηΐ 
ΤΑΐ)Γί€ίιΐ8 8ίϋί ν6ΐΐ6 γίιΙβίυΓ. Α(υ6 ίΐΐηηι 60<Ι(1. δοπρίυΓΧ υβυπι ίαΐ886 ηίπιίυπι βΟΓΓυρΓιβ, ςυοά ιιιίςυο ηοη 
Γο6ί$86ΐ ρθ5ΐ 1•υ€ί3η6&πι 6(1ίΓιοη6πι. Εχ Ιιΐ8 Ιι&ιΐίΙ &Ι) Γ6 80Γΐρ1οπ ηοΕίΓΟ 896€α1υπι ςυαπυηι &$8ί|;ηΑν6Π8. 

VII. Οθϋ£Γΐη»ΐαΓ Ιιχο ΦΐΑΐΐ8 6]υ8 6ροο1ΐ3 6χ 60 (|υοά οαρίΐβ 150 υΙιίιη2Π) ρ6Γ86θαΐίοαβιη Εοοίβδί» ίΠα- 
4αιη εοηιιηβιηοΓ^ΐ 8υ1) ^υΐΐαηο Αρο8(3ΐ2ΐ €0ηΐΐ£^ί886« νί<ΐ6ΐί66ΐ οϊγοα Α• €. 362. 

νΠΙ. ΝοηηίΐΗΐ 6ΐί:ιπι 8ΓΓίρΐοπ8 ηοβίΓί 2ΐΗί(|υί(α8 οοηιηΐ6η(1&ΙυΓ, 6χ 60 ςιιοά €0ρ• 150 εΐιΗβΙιιη ηΑΧϋΐη 
4ί63ΐ Α. Η. 3500, ςιικ νίϋβΐίοβΐ 681 βΓΦοοΓαη φγα ΙιίβίΟΓΚΑ ΑΓπο&ηί, ηιιί ΟοΓοΐΙ οιγο» Α. Ο. 220, 6Α(16βι• 
ςυ6 η)&χίηΐ6 ίπΐ6Γ €ΙΐΓί8ΐί9ΐηο8 0γ966Ο8 ΑΑΐίςυΑ : ςυ&πι 6Χ6ΐΐΒΐ6 (Ιβηιυπι 83^ιι1ο ^οαγΙο 8ΐιΙ> ΤΙιβούοβίο λ(1- 
ηΜχΙιιηι ίΓ€ςυ6η(Αηί1& 6Χ€6ρί( οβγα 6ίνί1ί8 ρΓορΐ6Γ ίη(1ίαίοη68. 

IX. Α(|ιΐ6<ΐ6ηίΐ|ΐΐ6 ουπι, €αρίΐ6 144, Ιοί »ίΓ6ΓΓβ μαντδκων ναπ8 ((6η6Γ« &6 ηοηιίηα, πΐ 8696 86πρΙθΓ6ΐη 
ρΓ0(!ϋΐ ιηαηΊί(?8ΐί88ίπΐ6 6& χίαίο νίν6ηΐ6ηι» <|υ& λύΐιυο 6ΐΙιηίΓί8ΐηα8 1οη||;6 Ι^ιβςυο ι;Γα88Α5αΚυΓ, 61 8υρ6Γ8(ίΙίο 
ρ;ΐ58ίιη οΙΓιη6ΐ)&ΐ. Ηθ6 (Ι6 9€Γίρ1θΓ6 ηηΑΓίΙ ςυαηι υηιΐοαιηί ββΜυΙί ρΓθ1>&1)ί1ία8 «ΟίΓηι&Γί ροΐ68ΐ• 

Χ. υηηιη οΙ)6886 νίιΙοΐαΓ, ςιιοιΐ ο^ρ. 436. Ηίρροΐ^ΐυηι Τ1ΐ6ΐ)!ΐηιιηι &Ιΐ6|;6ΐ : 6Χ ()ηο 9ρρ3Γ€Αΐ 1θ86ρ1ιυηι 
ίηΐ'Ιίηαηΐ6 6»€υ1ο χι 0οηιί886. ΕΙ 1ι«ο 8&η6 ηΐίο 68(, ςηββ Ρβΐιηοίυπι & Οιιν»! 86ηΐ6ηιΙ& άίτβΙΙίκ. Α( ρΓΦ- 
1βΓ<ιυ;ΐη) (ΐυο(1 Ε&1)Γί6ίυ5 ίρβο 8υ1)θ(}θΓ3ΐα8 68ΐ («), 6αρηΙ ίΐΐηϋ ΓθΓΐ3886 &&8Ηΐη6η(]υπι 6886 λΗ6η9ΐ πι&ηυ βυΐΗ 
]υηοΙυπΐ, ϋυπι »ΙΙ : 5ί ϋαρνί 136 αδ ίρ»ο αηαοτβ αϊ; 8ΐΐ3 6ΐί3πι Γαΐ6ΐαΓ ηιι» 6Χ βηιιιο ιΗΙυβιηοίΙί 8βηΚ6η- 
Ιίϋΐη 61 Ιΐ]τροΐΗβ8ΐη 6ν6η&ηΐ. ΙΙΙί 6ΐΓιπι ρ6πηϋ6 βίςυβ ηο5Ί8 τία ίη6ΐιη(1& 68861, υΐ Γ&ΐίο ΓβϋάαΐυΓ ςυοηιόίΐο 
'ροΐαβΓίΐ ΤΙΐ6θ(ΙθΓυ8 €2ΐΐ)ΐυαή6η8ί&, ςυί οΐιίίΐ «ηηο690, ίη Αη($1ί2ΐπι ρηπ)υ8 2ΐΐΙιιΓΐ886 &ρθ2Γ3ρΙιηιη Ιιοπ)ϊιιί5 
φΐί 836€ν1ο XI ίηε1ιπαηΐ6 βΙθΓ6ί)3(• Ουίϋςυίϋ ί1ΐ6 Γ68ροη<]6ΓίΙ, ηο8 1ΐ]^ροΐΗ68ΐ ηθ8(ΓΦ &66οηιιηοϋ&Γ6ΐηυβ. 

ΊίΙ. $6<1 Γβν6Γ3 οβριιΐ Πΐυιΐ 6856 ηιοπι» &(](ΙΗ8πΐ6η(υιη 8ΐί6η& ηιβτηα 988υΙϋΠ) 6χίπ(ΐ6 Ιίςυβί, <(ΐιο(1 βηρο- 
ϊίοπ ]3Π) οβρ. 135. ^οΐπηβιη 61 'ΖαοΙίΑΓίαπι πιΟΓβ ηοο εοπιπΐ6πιθΓ3ν6ΓΚ : Κ)Γ6νί8δΙπ)ΐ8 ηβιηρβ ν6Γΐ)ί8 6( ροΓ 
Ιηΐ6ΓΓθβ&ΐίοη6ΐη ; Ιιίο νοΓΟ πιυΐαο βρί^ΓαρΙιβδ 8ΰ6η2 61 Γ&Ιίοη6 (ϋοβηάί, Ιιίδίοηειηη βροδραδίηαϋυιη ρΓο- 
Ιίχΐ8 8υί 8υ€ΐοπ8 ν6Γΐ)ί8 &£Γ6ΓΐυΓ. Ηοο (Ιίδοηηιβη 88δΐιηΐ6η1αιη ί!Ιυϋ6886 &1)υη(56 ρΓ0(1ίΐ: ^ίπιυΙ^υ6 08(6η(]ίι 
ΐ6ΐηρ«3 (Ι686ηρΐί ί11ίιΐ8 'Οοϋίΰίδ, 6ΐ 6θ]υ8 «Ι&ΐίβ οοιΙί668 βυρρΰάίΐ&ρίηΐ ΓΓ»|;ιη6ηΐαπι ί11α(ί ^086ρ^ιο •ιι1ι]ιιιι- 
•^(«ιηι, -δχαιίί η6Πΐρβ χ υΐ Βθ6Γη6Γυ8 ίη ρΓ»Γ. ιι Ρ3ΐ)Γί6ίο &1ΐ6|[8ΐυ8 ρβτΙιΊΙΐΰΐ. 

ΧΠ. Εχίίδηυ» 3ΐΙιιΓιηιυ9 9ΐιίηια<ίΥ6Γ8ίοηϋ>α8 εηιη'ηοδΚΓίδ, Ιιιιη νίΓΟΓαπι βΓυάίΐοηιπι, ϋ<|ΐιί<!ο ορραΓΟί, ηο8 πι 
«ηπι 6#ηΐ6ηΐί3ΐη ριοηο αηίιηο ίικΙίιιαΓϊ, ςυφ 1θ86ρΥιιιπι Ιιιιηο €1)η8ΐΐ3ΐηυηι πΐ6(1ί3η(6 βΦΰΐιΙο ςοαΠο Αο- 
ηη886 ορίη&ΐυΓ. Αΐ (ΐυίβηαπι ί8 ΓυβΓίΙ, !οη|;6 βάΐιυο άίίΙίαΙίοΓ 61 ίπιρβϋίΙίοΓ ςυχδΐίο 68(. €&^ν»(ΐ8 Ιθ€θ δΐιρο- 
πιΐ8βχ€ίΐ2ΐ0 8επ1)Ίΐ: 8ίΒρε ο/ίιηβικρίΓαίιιι «κιη Ηυη^ηοηαι^1ιηι(α^$^β^ηΗαηι^ο$βρΗ9ί7ηίιιηηιΤ^ί^^ηα<^ίη^€ηι^φ^^ 
£Χ ^ηά(εο^ηηι αροζίοΐο^ <«» α$$€$$ον€ ραίΗατΰΗαΙί ^ (αείη» ί$1 €1ιη$ΐίαηη8 , βΐ α €οη$(αηΐίηο Μ. αά οοηιιιη 
άίψιΐΐαΐαη η€€ΐη$. ϋ€ €η]η$ €οηυβΓ$ιοηβ βΙ β^Γ^^ίίβ Βτ^α ΕοΰΙβίίαηι ηιεήΐΐ$ τηίτα ρΐαηβ, αίΐξνΛ ίαιίε ρτοΙίχ€ 
ηανταί ΕρχρΗαηίΗΒ [[), Α 8(ΐ& (3πΐ6η 86ηΐοηΙί& Γ6€68δίΙ V. €. 1ι»ο ίη(1υοΐυ8 ΓαΐίοΰίηαΙίοηο. ΟΙ)ϋΐ €οπ8ΐαη- 
ΐΊηιΐδ Μ. 3111)0 337, βηΐβ ηηοπι ε6η6 αιίΙ €0ΐηίιί8 (Ιί^πίιβίθπι ^08Ρρ11ίΠ6 ΤίΙ)6η6η5ίδ 6ν6ΐιί (Ι6ΐ)υϋ. €υηιροΓΓθ 
Ί116 ροηυΙΓπηο Ιοεο Μ366ϋοηί3η3Πΐ Ιι^Γβδίιη €θΐιιηΐ6ΐηοΓ6ΐ, Μβοβϋοπίυδςιιβ οΙ)ί6Γΐΐ &η. 300, 30 1ΐ96Γ6κΐ3 (α) 1«ί1). 1, €οηιτ. Αρρί&η, 
ίΰ) II. Ε. Ιίΐ>. VI, 6. 24. 
(€) €3ρ. 122. (</) Ιη βροΙ. 3(1ν. Κυίίη. 

(€) ύ. 6, ιοιη. Χ, ρ3((. 109. 

{[) Αύ Ε1)ίοιι. 1ι.'6ΐ*. XXX, ηυιη. 4 86(ΐ<ι. 13 ΝΟΤΙΤΙΑ. Η 

ίΐϋηβ 4810091191 ϋβιηιιπι ΓαβΓίΐ αη. 581,1ο »]τοο^ο (Βουιηβηίοβι 86€αα<1& : νίχ οΓο^Ιί ροΐοΜ •ιιρ6Γ8ΐίΐ6ΐη (ιιο€ 
»<11ιυ€ ίαΐ886 ^05βρ^1υπ1 ηοδίηιιη, ςυί 9οηο ]&ηι 555, ςυο ΕρίρΙι&ηίυβ «άββ ϋΐίυβ βϋϋ( αϋ ίηνίββηάυπι 
£οΜΐ>ίοιη ν6Γ€β1Ιβ086αι αρυά ιΠυη ΙιοβρίΐβοΙβπι, άβεΓβρΙία ^8ιιIι €γ&( 9Μβ, &ηοο& η^ΐυβ αΓοίΐβΓ 70. Ρυίι- 
ββΐ βηίηι ςααο(ίο ά^ηηοΑίαβ ββΐ ΙΐΑοβϋοοίυβ &οηοηιιη οίΓΟίΐβΓ 96. Α<1ϋ6 Γβοβηββπ &1> ίΐΐο υΐιΐηιο Ιοοο Αα- 

ΐΙΐΤ0ρ00ΐ0Γρ1ΐΐΐ3& 1ΐ8ΒΓ6ΐίθΟβ, ςυΟΓυΟΙ ρΐ9€ίΐ3 ϊηΙβΓ ΠΙΟΟαοΙίΟβ ΜΙΐΓΙ» ί6Γν6ΐ>»ηΙ ΒΙ8Χίΐη6 8000 599. Η»ΰ Γ«- 

ιίοοίοά Ιιοπιίοβηι βΓοάίΐιιιη (ΙβΙβΓΓΟβΓυηΐ λ ρΗοΓί βρ^ΐβοΐΐΑ, $α&86Γυοΐςιιβ ΓβρυΐΑΓβ ^οβ6ρIιυηι οοβίΓΟίη 
«Ιίοαι λ ΤιΙ)βΓΊ€05ΐ ΕρίρΙι&ηΙο ΐρβί €οαιολ€θΐοηΐααι. 

XIII• 8€(], ιιΐ ςοθ4ΐ Γβηι 6886 ριιΐο, Γαΐβη τβΐιαι Ιιχο 8Γβ[οπΐ6θΐ» «ρυϋ ιιΐ6 ΐ3ηΓι οοη βυοΐ, υΐ Ιθ86ρ]ιυηι 

€ΙΐΓί8ΐΊ8ηΐΙΠΙ > ΤΐΙ)6η6081 86€6Γ06Γ6 60Κ8Γ. Ρ&160Γ ΑΟ. άβΟΙΟΟΙ 581 (Ι&Π10.113ΙΟ 1ΐ26Γ68ίΠΙ Μ866(1θθη ; λΟ 

ρίοίοϋβ 9ΐοΐ6βοοαηι ϋίαπι Ι&οςα^ηι 1ι»Γ6ΐΐ€ί ρΓΟίΙιια ηοη ροΐυβΓϋπΐ 86(ΐιι.^€68 Π1ία8? 6οπθ6(1ο ίοΐ6Γ πτοηιι- 
€ΐιολ Νίΐη» 1^8881801, ϋοοο 018X1106 599, ΑοΐΙΐΓοροαΜ>ΓρΙιίιΊ€&οι Ιι»Γ68ίοι ; 80000 ρΓθΐθ(ΐ6 8016 ίΙΙυηι 

9αθαΜ ΪΒίβΓ 1ΐ9Βί6ΐί€08 £6Β86Γ*Ι ρΟΐΟΟΠΙΟί, €001 ρΓβΒ86Γΐίθ1 Ιΐ8ΐ)6Γ60ΐηΓ ρΓΟ 88Γ0υΙθ ΜβοίεΙί^ΟΓΟΟΙ, 6ΐ 8ΐ) 

Ότώοάοι'ΐΒ 6τΐΐ8Γ6θΙυΓ 8ΐ8ΐίοι 8ΐ) Ααά6ί ο1>ίΐο, ςοί αιΟΓίυοδ β8ΐ 80. 570 ? Οα'κΐ, ςυοιΐ Μ806(1οοί8θ96 61 Αο- 

ϋΐΓ0ρ0Β10ΤρΙΐίΐ!€9Β ΙΐΧΓ68ΐ8 €Ο0ΙΠΙ6ΐΟΟΓ8ΐίθ 8(Ιϋίΐ8Ο160ΐαΐη 6886 ρθΐ68ΐ9 ςΐΙΟίΙ 6Χ η8Γ|{ίθ6 ίο 161(001 ίοίΠΐί- 

^πιΗΐ, ςοοά ίΐ6οι άύ Ιι»Γ68ί *Ανθρωπολατρων ίοϋΐοΊοοι ΟβΓΐ ψΐ08( , βί ηιιίϋοιο 8υ1) 60 οοιοΊοο Ν68ΐοπ8ΐΐί V 

▼6111001 ί 

ΧΙ?. Ν6ςο6 611801 ΙιοοιΙθ6θΐ θα 86Χ 6( οοο8βίηΐ8 8Κ8ΐί8 80008 ρο886 ρ8Γν€ηΐΓ6 ίθ6Γε4ΐΙ)ίΐ6 8<1αιοιΙηαι 681 : 

ρΤ«86ηΐΟΙ €001 ΕρίρΙΐ8θία8 1(1601 Πΐ6 ίρ86 8011608 61 Ιΐ08ρ68 ^086ρ11^ ΤίΙ)6Π608ί8, φΙ80^0 608811 €Ρθ1ί 8θΙ) 
ΑΓ€8<Ιίθ, 08108 68861 80008 115 86 1060868 ΙΓ68, Οΐ 00ΐ8ΐ ίϋΟΟΙ €8ν»08 ΠΙ ίΠο (α). €α01 ρΟΓΓΟ 000 8Κυ8 
ΙηΐΙ0ΐ6868ΐ ρΟΤ 68 ΐ6αΐρ0Γ8 601 0161108 €00|;Γ08ΐ ΙίγρΟΟΙ 06811600 , ς|080Ι 1θ8βρ1ΐ08 Ϊ1Ι6 Τί1)6Π608ί8, 008 ίο 
1ΐ8€ Ρ8η6 18« νθ88ίθαΐ 86ςθίαΐΟΓ, φΐί 008(Γ0αΐ Ιθ86ρΙΐ001 8 ΤΊ1)6Π608Ί ί1ΐ6 000 (1ί8€6ηΠ(. 

IV. Ηθ068θΙ> 1θ86ρ1ΐί €0011118 ΠΟΟίίΟΟ ταΙ^Ο 8|;η08€ί, 61 ίθΐ6Γ 8806108 Γ6ΐ8ΐυ01 68868 €^ηε6ί8 ΐ4Ιΐίθί8ΐ|αβ 

€008181, €α]08 €οαιπΐ6οιθΓ8ΐίοοί 888ί|{08ΐ8 0168 22 ΙοΙπ (6). Εχ ίρ800ΐ6ΐ 1σ86ρ1ιο ιΐΐιΐίοίΐ 6]υ8 ▼ίΐΑΟΙ 8. Ερί- 

ρΙΐ8θίθ8, 61 ία 800 ΡβηατΊο ΓβίοΠ, 6Χ ηΟΟ 6216ΓΪ 1ΐ8υ86ηΐΟΙ, Ρΐ6αΓχ» Β8ίΙΐ6(, 616. 8001018 60 Γ6(1ίΐ. Ν8ΐ0β 

681 ^086ρΙιυ8 Α. €. 286» ΤίΙ)6η8(ΐ6 €ί?ίΐ8ΐ6 Ρ8ΐ3Β84ίιΐ9Β, 6χ ΐΙΙοβίΗ ίοΐ6Γ ^υ(1β^08 Γ80ΐΊΙί8, 8ρο8ΐοΙϊςοβ 8ρθιΙ 
€θτυσι ρ8ΐπ8ΓθΙΐ8αι Ηϋΐβίβοι ηιοου8 ο[>ί1)8ΐ. €υοι ίο |{Γ8νίδ$Ιοιοοι ιοογΙιοοι ίθ6ί(1ί886ΐ ΗϋΙοΙ, 8666Γ8ίνίΙ 

νΐ€ίηθαΐ ΤίΙΐβΓΙΑώβ 6ρΐ8€0ρα01, 8 ηΐΙΟ 83θί(8ΐί8 0ΐ)ΐ60ΐα ΙηρίίβΟΙΟΟΙ Γ6€6ρί(. ϊά €ΐ801 θ586ΓΥ8νίΙ Ιο$6ρ1ιυ8« 

ςαί βΓίΑΟί νίάϋ Ηί1ΐ6ΐ Ιΐ8υ(1 ρ8ΓΥ80ΐ 8υΓΐ νίπι (Ι6<)Ι886 6ρΐ8€θρο, οι ΡΓΟ 86 ο1)ΐ8(ίοο6θΐ Γ806Γ6{. Βίϋαο Ιπ- 

^0Τ6 ρθ$Ι, Τϋ8 ΓθΟθ(θ Ηί1ΐ6ΐ6, ρ8Γ60ΐ6αΐ ίΠυσΐ 8υαθΐίθ ρ8ΐΠ8Γ6ΐΐ8ΐί <)ί(|[0ΐΐ8ΐ6 ^υί188 Γΐ1ίθ8 8<1θΐ6$€601θΙυβ 
6Χ66ρίΐ. Ιθΐ6Γ68 4θ86ρΙΐ 6ΐ Ιυΐ6ΐ8Π1 ρΟβΗ 6ΐ 8(]θΐίηΐ8ΐΓ8ΐ{θ06αΐ ρ8ΐΠ8Γ€ΐΐ8ΐίθΠί1 ΟΙΟΟβΓΟΠΙ θΙΐίΙ)8(. Εχ 60 Γ8- 
€ΐυηΐ 681, υ( 8ρ6 ίΐν6θί60(ΐ82 01820» Ρ6€00ΐ» |;αΖθρΙΐγΐ8€ίθ01 Τί1)6Γί6080 8ρ6ΠΓ6ΐ, 060 (80160 0181 Ιί5Γ08 
Τ6ρ6Γ6Η( : ίθ(6Γ ςα08 ^0800^8 Εν80|[6ΠαΐΟ 6( Α€(8 8ρθ81θΙθΓυαΐ Η6ΐ>Γ8ί€6 ϋ686Γίρ(8. βυοΐ ^υ(I88 ίο 00106 
ί8€ίθ08 ρΓθΙΙΊ28(η8, 6νί(ΐ6Ω(ί 061 ρθ(6θ(ί8 (ΟΓρί 8ρ666€1(1ί886(, Ιθ86ρ1ΐί 80101001 Γ68 ίΠ8 08(106 8(]60 ρΟΓΟΟίίΐ, 0( 
ςθί6(α3 θαοςθ8Π1 €008ί8(6Γ6(. 1>6ί 6(1801 010θί(υ 8«ρίθ8 ν0€8(08 οι ίο €1ΐΓί8(001 €Γ6(!6Γ61; (80(1601 88ρ6Γ80 

€η6Γ{αηΐ6ηο 8ςο8 8Ι|{00 6Γ06ί8 8 86 1)606(ϋ6ΐ8 8(1 ρβποοίιιοι Αιΐ6ί 68ρί6θ(1οαι, 8ΐ) 60(106 (ΙβΒοιΟΩθ βχροίβο, 

Τθ1|^(θςΐ16 ρ6Γ αΓΐ>601 αΐίΓ86(ΐ1θ ; €[00(1 (81060 ίίΐάχλ ρυΐ8Γ0Ο( ίΙΙΟΟΙ ρ6Γρ6(Γ8886 6Χ' ρΓΟ00Οΐί8(ίθΟ6 6( νί 

110011018 (6ΐη([Γ8ηιοΐ8(ί; $ρίή(08 880€(Ι ίιοροΐ8αρΓθοίθ88άβ(ΐ6ΐη8θίαιυαιίο€ΐίΩ8τί(^ 06€(80ΐ6α 0181 8ΐίςυοΐ 

ρθ8ΐ 8Ο0Ο8 1ΐ3ρ(ίΖ8η 8686 ρ88808 68(. 

XVI. Ιο(6Γ68 €001 ίο ΟίΠεΙοοι ν6οί886( 6Χ οιυο6Γ6 801 10(18101 8ρο8(οΐ8ΐυ8, 8ΐ) 6ρί8€ορο ο'ινίΙαΓίδ €0]α8(ΐ8ηΐ 

ΕΥ8η]^6ΐί8 16^60(14 8€€6ρί(. ν6Χ8(υ8 8 8018 8(1 6θΟδ(8θ(ίθυθ1 Μ. 86 Γ6€6ρίΐ« 8 ςΟΟ €0101(18 (11^01(81610 θΙ)(ί- 

ηοί(, 8€ ν6θΊ8πι ρΓ26(6Γ68 86(1ίθ€8θ<ΙθΓυοι (6θΐρ1θΓθθΐ. Αοοο 555 ΕοδβΙιίοαι ν6Γ€6ΐΐ60360ΐ 6ΧδίΓιο ρΓθΓυ|^υοι 

10 3Βιΐ68 8088 Γ6€6ρί(, 8(1 ς0601 ίθ¥ΐδ60(]θΙΟ 86(1060(1 8000 556 νβ0ΐί(8νί( δ. ΕρίρΙΐ8θίυ8. Εγ8( (000 Ιοδβρίΐ. 
Γ6ΐ8(α 8. Οθ€(ΟΠ8, 80008 08ΐ08 70; η08Γ6 6( 08(8ΐ601 6]θ8 8(1 800001 0ΟΟδΪ2Ο8νίΐηθ8 286. Β68(0 (80(1001 
Οθ6 ςθί6νΐ886 6Χ 60 6Γα(1ίΐΟΟΓ, ηΟΟίΙ ίπΐ6Γ 88α€(08 8ΐ) Εθ€ΐ68ί8 ΓβΓΟΓΓΙ νί()68(υΓ• 

XVII. £(11(08 6δ( ρππιοοι ΙοδβρΗί ΙιΜΙνα ηιβηιοήαΙίΜ 8 ΡαϋΓίοίο ίο €οά. ΡΜηάερ, ΥεΙετη Ταίαηΐέηίί {ΰ) : 

«η(ΐ6 6( 008 8€06ρίΐΟΟ3• νΟΓδίΟΟΟΟΙ (80160 00δ(Γ801 &ύθΓθατίθ108 θΙ> Γ8(ίθ06αΐ 8Γΐ5ί 8£ρ6 60Ιθαΐ61Ο0Γ8(801 ^ 
8ΐ(|η6 816 (6Χ(001 ΐΙΓίΟβ 0Γ(1ΐ08νίαΐ08, 0( 16€(0Γ0Π1 €001010(10 018X1016 ίθ86ΓνΐΓ6010δ. Ιδ ςυί€00ς06 (1601001 
ίΐΙ6η1, 80| ς08€00(Ι06 (80«1β01 9ΒΟ(0 νίΧ6Π(, 6Γα(1ί(8 01θ1(8 ΟΟΐΐίδ 8αρρ6(1ί(8( 8ΐί1>ί ΓθΓ(8886 000 ίθΤ6θί60(ΐ8. 
Ι7ΐΙη8ΠΙ 8(1 008 ίθ(6£6Γ ρ6Γν6θί886(1 80(811(1018 ΤΙΓ άθ€(08 6( ΐ8ΐ>0Γί8 ρ8(ί608 δίοΐίΐί €008(0 ]8€(0Γ801 001)15 
Γ688Γ€ίΓ6ΐ. ία) Ρ8«. 1 17. {€) ?Λ%. 557. 

{(ή Β8ί1ΐ6(. 15 Ι08ΕΡΡΙ 15 «β»• ΙΩΣΗΠΠΟΥ 

ΥΠΟΜΝΗΣΉΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ^ΟδΕΡΡI 

ΜΈΜΟΙΙΙΑίΙδ Ι.ΙΒΕίΙ.υ8 ^ΑΡ. Ι. *- Οιι^Ι [ηέήηί λ^ Αάανη αάα$ηΗ0 8αΙνΛί9- Α ΚΕΦΑλ. Α'. — 'Οο'Λί γ^γύτασατ άΛΟ ζσν Αδάμ 1 Α(ΐ3ΐη, 2 δ«ΐ1ι,5 Εηθ8, 4 Κ&!η3ΐη, 5 Μ&ΐ&ίβεΐ, 
Κ ^^^^(1, 7 ΕηοοΗ. ΙβΙβ ΐΓαηβΙβιΐυβ «81 ηυοαιτίβ 
4ΐΟΗιΐ€ νίνιΐ8 61 νββοΐυβ, 8 Η&ΐΙιυδΜίΐ, 9 Ι^&ιηβοΙ)• 

10 Νοβ. Ι8ΐ6 α <ΙίΙιινίο βύπτλίΟΓ ίη αγοβ ουπι 
άοναο Ιοΐ9. ΤΓβ8 ροΓΓΟ Ιΐ3Κ)υίΙ ϋΙ)6Γ08, 8«ιη, €λ3ΐη 
48ρΙΐ(1. Αι κ6ΐΐ6Μο|;1& ηυ^κ Ιη ΗβΙΐΓχυιη (ΙθτΊτιΙυΓ 
^6ΐιυ8, λ 56111 οοη8ΐΙΐιήκυΓ, II 86ηι, 12 ΑΓρΒ&χ&(!, 
[ 15 δαίβι, ϋ ΕΙ)6Γ, 45 Ρ1ι:ιΐ66, 8ϋΙ) ςυο άίν{ί>2ΐ 68ΐ 
ΐ6ΓΓϋ. εχρΐ6ΐιΙπΓ ν6Γ0 Ιπ 6ΐιιη &1) Α(ΐ9Πΐ •ηηί μιμ• 
Λ(ΐ60 υΐ Γ(ΐ6Πΐ (ϋιηΐιϋυπι Ιβιηροηβ ρΓ9ί$6ηΐϊ8 εοιη- 
ρυΐί 1η Β6η9ΐΓΐο ιπίΠοηλποΓΟίη^ 16 Κα$;3ιιι, 17 δβ- 
τυοΗ, 18 ΝαοΗοΓ, 10 ΤΙιαγγΙια. 

20 Α1)Γ8ΐΐ30), ςυί α ΟΙι&Μχα Ιη ΟΙιαιιβηχαιη ύι- Β 
'Υίηο ΐΐ'3η8Γ€ΓΐαΓ αιαικίΑΐο. 

31 Ι$326. 

22 ^^^οι). 1&16 κβηυίΐ <1αοϋ66ίιη οαρίΐλ ΐΠΙ^υυπι» 

€χ (ΐΗίΙ)α3 οο&ΐ686υηΐ ϋαοάβΰίπι ΐΓί1)ΐι& ΙβΤΑβΙ. 86(1 

λΐ) ^ϋ(ΐ3, (ΐηί (ΐπ3Γΐυ8 6Γ&1 6]υ5 ΟΙίυβ, άβιΙυοίΙυΓ ||;6- 

11118 Γ6{ίυιη, 23 ^υ(138, 24 Ρ1)3Γβ8, 2$ ΕβΓΟπι, 

26 ΑΓλίη, 27 Αιηιη3<ΐ3ΐ). 5αΙ) 1]06 οοηΐίΐζίι 6£Γ688Γο 

ρορυΐί (16 Μ%γρ{θ9 <1υ6β Μο^βο % 28 Ναα&βοιι, 29 

δαίιηοη. Ηίο άυχίΐ ιιχοΓβιη Αα»!)^ ςυ» 6χρ1θΓ3ΐθΓ68 

066ΐι1ΐ3νβΓ3ΐ *» 30 Βοοζ. Ι$16 (Ιαχϋ ΕαίΙι Μθ3ΐ)ίιί- 

ϋβιη, ςυϊ ϋ6€ίιηυ8 6Γ3ΐ &1> ΑΙ)Γα1ΐ3ΐιι : ίιηρΙβίιΐΓςυβ 

4η ΑυΙΙι (ΐαοά ρπΒ(1κΙοηι Γυ6Γ&Ι 3 Μογ8β : ΜοΜ- 

Λκα ηοη %η^€άί6ΐ»τ ϊη ΕϋΰΙαίαηΛ Μφΐΰ αά β€η^να' 

Ίίοηβυι 4€€ίνιαίη ', 31 0Κ>6<1| 32 Ι688Φ. 

33 03^1(1, 4]ΐιι υη^Ηαν ρορυΠ γ6χ, ρτορίθΓ 8α3• 
ινββ παοτββ βΐ60ΐιΐ8 3 θ€θ, υΐ Γ6£6Γ6ΐ ρορυΐυιη. 

34 ΒοΙοπΗίη^ ηαι Ιοιηρίοιη Ι1ί6Γθ8θΐ7πιίΐ3ηυπι 
;ΐΐ«]4θ€3ΐτ{1, 35 Αο1)θ3Π), 8υΙ> ςυο τβ^ΐΜίαι Ι^νί<1ί8 
ϋίνί8υιη 681 : 36 46Γθ1)3η)υπι ΐ8Γ3ε1 Γβ^βπ) 8ί5ί οοη- 
βΐίΐυίι, ιι5Ι 3 ^ιι()3 <1ο8οίνίΙ, 36 Αϋίβ, 37 Α83, 
38 ^08ηρ|13ι, 39 ^ο^31η, 40 ΟοΗοζ|β8, 41 4θ3$, έως της τον Σωζημρς Λ<φονσίας γετεαΐ (1). 

α' *Αβάμ, 9>' ^0> Υ "Ενώς, 6* ΚαΜν» ε' Μαλα* 
λεήλ, ς' *1&ρε6, ζ* *Ενώχ. Οϊτος (Μτβτέθη χ&<ικι^ 
Ιτι ζών χα\ φνλαττόμενος, η' Μα^ουσάλα, V Αάμβχ• 

ι' Νώβ. ΐΛχος έχ του χαταχλυβμου βιαβώζεται έν 
λάρναχι μετ^ οΓχου παντ^• Τρείς 4* α<^ γεγ^ασι 
πα!9ες, £ήμ, Χάμ, *ΙάφεΟ. Έ 61 γενεαλογία εΙς τ^ 
'Κ6ρα(ων ίρχομένη γένος, άιν^ του Σήμ Συνίσταται» 
ια' Σίιμ, ιβ' Άρφαξ&6, ιγ' Σ^λα, \9 "Εβερ, «' Φα- 
λέκ. Έπ\ τούτου έμερίσθη ή γ1}• Πληρούνται γάρ 
έπ' αύτ^ν άΐϊ6 Αδάμ Ιτη ,γ• ώβτε εΤναι τ^ ήμισυ του 
χρ4νου της . παρούσης Ιν έξάδι χιλιά6(ιτν καταστά- 
σεως (9), ις' •ΡαγαΟ, ιζ» Σερουχ, ιη' Ναχώρ, 
ιθ' θά^^α. 

χ' *Αβραάμ» δς άπδ της Χαλδαίας εΙς τήν Χανα« 
ναίαν θείφ μετοιχίζεται προστάγματι. 

χα^ Ίσαάχ« 

χ^' Ίαχώβ. θ(τος Ιγέννησε ταυς δώδεχα φυλάρχους» 
Ιξ Δν τ6 δωδεχάφυλον του Ίσρα^}λ συνίσταται• 
*Απλ δέ του Ιούδα, δς ήν τέταρτος αύτφ γόνος, τ6 
βασιλιχδν παράγεται γένος , χγ* Ιούδας, χδ' Φαρέ;» 
χε' Έσρώμ, χς* *Αράμ, χζ* Άμιναδάβ. ΈπΙ τούτου 
ή έξ ΑΙγύπτου Εξοδος του λάου, ΜωΟσέως ηγουμένου, 
γεγένηται, χη' Ναασσών, χθ* Σαλμών. ΟΪ)τος ήγά* 
γετο τήν 'Ραάβ, τΙ)ν τους χατασχδπους χαταχρύψσ- 
σαν, V Βοόζ. Οϋτος τ^ν ΜωαβΙτιν *Ρουθ ήγάγετο, 
δστις δέχατος άπδ "Αβραάμ. Κα\ πληρούται έπ\ 
*Ρουθ τ6 προ^^ηθ^ν ύπο Μωϋσέως' Μωα€ιτις ούκ 
^ ίΙσβΛΒύσβναί εΙς τ^ν έκκΑτισίατ Κνριου μέχρι γε- 
τεας δεκάτη^* λα' Ό64)6, λ^' Ιεσσαί. 

λγ' ΑαβΙδ, δς χρίετοιι του λαού βασιλεύς, δι* έπι•* 
είχειαν εύρεθε\ς (3) άπδ βεοϋ άρχειν του λαοΰ• 

λδ* Σολομών, δς τδν ναΐν, τδν Ιν Ίέροσολύμοις 
έδείματο, λε' 'Ροβοάμ, έφ* δν ή βασιλεία του Δαβίδ 
διηρέθη * χαΐ τ^ν Ίεροβοάμ ό Ισραήλ Κστησεν έαυτφ 
βασιλέα, μερισθείς άπδ του Ιούδα, λς-' *Αβιά, 
λζ' *Ασά, λη' *Ιωσαφάθ, λθ' Ιωράμ, μ' Όχο;ίας, ■ £ζοϋ. τι, 23. ' Μ3α1ι• ι, 5. * ΟβυΙβΓ. χχιπ, 3. 

(1) ΟοηΓ6Γ 1 ΡαταΙ. 1. Ιηοα III, 23-38. ΜαΐΐΗ. ιηϋΐ6η3παιη 86ηρ8ί886, 1ι. 6. ηοη υ1ΐΓ3 3ηηυπι 492« 
1, 1-ί6. \6ΐ507. 

(2) 8ιπιί1ίΐ6Γ ΡΓ06ορίυ8 3(1 (?^η. χι. 18. »1ϋ(|ϋΡ. (3) Ρογ(6 αίρεθείς• 
ΙΗυο \ί(ΐ6Γί ρο8δίΐ ^08βρρυ8 ηο&ΐ6Γ ίηΐΓ3 86χΐυιη 17 Ι[ΒΕΙ.Ι.υ5 ΜΕΜ0ΒΙΑΙΙ8. η {μΤ Ίωάΐ , μβ' 'Αμα9(α(, μγ* Όζίοκ, μ» ΊωίΟαμ, λ 4ί ΑοΜίίΐΒ, 45 Οζίαβ, 44 Κβι^ΐΚΐΐη• 4$ ΑοΗη. ' μβ" *Αχάζ• μς' ΈζβχΓας. Ιφ* Λ ό Ισραήλ αΙχμά• 
^^β*^^ ήΧ^ ' 1^ ΙΙανβΐ9«ής, μη^ *Αμών« μφ' Ίωσ(οις, 
V 1<χον(ας, ό 3ΐα\ ^Ιωαχύμ, 0ς αΙχμάλβΜο< 9)χθη 
ι2( Βα^νλαηΜί • ν«' £αλαθι4)λ, νβ' Ζοροβάββλ. έψ* οΤς 
ή «φδ %Μλ «Ιχμαλιασ^α &ν4χ6ΐ) ύι•5 ρ&σιλέως 
Οβρβων ' νγ^ *Ρη9Α, νβ' Ίωαννά, νβ' *Ιωλά, νς' Ίΐι>^ήχ, 
νζ< £«μ•1ι, νη' Μοκτθάν» νΦ' Νοΐγγα\« (* Σβλ4}μ, 
ξβ* Ναβνιμ, ξ^ *Αμ«τ(, ξγ' Μ<«ττ«ιΟ£ας» ξδ' Ιωσήφ, 
ξιΤ Ία^ηΡ*. ξς'Μ€λχ^, ξζ* ΑίΐΛ, ξη' Μ«ιθ4ν» ξΟ' Έλ£. 
Ό Ιωσήφ, ό νής παρθένου Μαρίας τή( β^οτύχον 
μνησνήρ, ττ^ τ^ν Κύριον ήμέάν Ιησουν Χριστά, 
τΐιψ προϋπάρχοντα Θε6ν Λόγον, ^6ν συναίδιον τφ 
ΙΙατρ\ τβτοχυ(ας• 46 Εζ6θΙιίιι•, βυ1> φι^ο ρορυΐϋβ οζρύνη^ 4ιΐ€ΐιι• βιΐ, 

47 Μ&ιι»88ββ« 4β ΑκιΟΒ» 49 ^0Μ8• 50 ^6^1ιοιιηβ» 
8ΐίο ηοιηίηβ 4θ3]ιίπι ; ςυί €3ρΐίτυ• (Ιυοίυβ «βΙ^Β•» 
1>3Τΐοιι•ιιι, Μ 5»ΐ9ϋ1ιίβ1, 01 ΖοτοΜπϋ. δα5 1ιί• αιϊιΐο 
ορϋνίια• Γ«ΙΙΐί»8Α β5ΐ Α €γΤ0' Γ6(β ΡβΓΜπιιη » 
55 Κ659, 54 ^ο^ηη8, 55 ^οI^, 56 ΙοΓβοΙι, 57 &βηΐ66, 
58 Μ8ΐΐ1ΐ8Α, 59 ΝΗ|;0α, 60 ^βί^πο» 61 Ν«υιη, 
62 Αιηο8» 63 ΜαΚ^ιΐΗΐΜ, 64 ^ο•βρIι , &^ ;&ίιηα, 
06 ΜβΙοΙιί, 67 Ι^τί, 69 Μ8ΐΐ)ΐ8η. 69 Η•1ί. 

70 ΙοββρΙι νίΓ§;ίιιί8 Μ•γΙφ Οβίραπθ 8ροθ8ΐι•« ςν» 
Οοιηίηυυι ιΐ08ΐΓαιη. ΐ68υιη €Ηη8ΐαιη» ρηΒ8Ζ8ΐ$Ιβη• 
1601 Οβυπι ΥβΓίιυαι, Οβυιη ΰθ£ΐ6πιυιη Ρ»(η ^βΜΐίΙ• ΚΕΦΑΑ• Β^. ^ — "Οσοι γβγότασιν αρχιερείς άαό Β ^'*• ^'• — 0"^* /ββΓίιιΐ ροηίίβΰα α6 Αατοηζ [ααο του ^Ααρωτος άρξάμ^τα (ί). 

Του *1αχώ6 τρίτο; γέγον< παΤς Αβυΐ, τοΟ δέ ΛευΤ 
ΚβΜ^ τού 4έ Καάθ *Αμβράμ, Ιξ οίπερ γίνονται 
*Ααρών χα\ ΜωΟαης. ΚαΙ δ μ^ν ΜωΟσής ήγεμό- 
νευσκ της του λάου έξ Αιγύπτου πορείας, Ααρών 
β^ πρατεος άρχιερεύς ύπ6 του Μωϋσέως χρίεται. 

α' *Ααρών, ρ' Έλεα(<3{ρ, γ' ΦινεΙς, δ' Έβιέζερ, 
ε'ΒοχχΙ,ς' Όζή,'ζ' Ήλί. 

ι( *Αχιτώ6. Έφ' οϋ 6 Σαμουήλ προφήτης ήν, χαΐ 
Ιιρειις Αμα χριτής του λαοΰ (5). 

θ' *Αχ(μέλεχ, βς Αναιρείται μετά τριαχοσίων πεν- 
τήκοντα Ιερέων Οπ5 του Σαοϊ^λ, Μ τήν του Δ2615 
&ξ<»οιν• 

ι' Ά5(α6&ρ, (Ις μ^νος $ιασϋ)θε1ς άπ6 των άναιρε- 
θέντων Ιερέων, χατέφυγεν έπΙ τδν Δαβίδ. 

Μ^ Σαδωχ, Ιψ* ο! ό να&ς ύπό Σολομώνος φχο- 
£ομή6η. 

φ' *Αχιμάας» ιγ' *Α{αρίας, ιδ' Ίωράμ. 

1^ Ιωδαέ. Οΐτος Ιζήοεν (τη έχατ&ν τριάκοντα, 
Ις χα\ τήν Γοδολίαν ΙξαλεΤψαι τ6 του Δα61δ γένος, 
βουΧομένην άνείλε. 

ις^ *Αζιωράμ, ι^ ΦειδαΙος, ιη' ΣωβαΙος, ιθ' Ίήλος, 
χ' Ίώθαμος. 

«α' Ουρίας. Οΐίτος 4πΙ Άχαζ χα\ Έζεχίου Ιερά- 
τβ»9«ν• 

χΡ^ Ίχρή* χγ' Ιωαααή, χδ* Σελούμ. 

χε' Χελχίας, δςέπΐ του *Ιωσίου του εΟαεβους βα- 
σιλέως {«ράτευσεν ' χς* Σαραίας• 

30^ Ιωαέδεχ, Ιφ' οΐί δ λα6ς αΙχμάλωτος ύπ% του 
Μαίουχοδονόσορ ήχθη. 

χη' Ίησους δ του Ίωσέδεχ^ έφ* Λ ΊούίΛς άιώ 
της αιχμαλωσίας υπέρ Κύρου άνήχθη, χα\ μετά του 
Ζορο6ά6ελτοΟ λαοΰ προέστη. 

τΰϊ *1ωαχείμ• ΈπΙ τούτου νδμους Έσδρας άνέγνω* 
λ' Έλιασήφ• 

λα^ Ιωάχας, έφ* ο\> τά χατά Έσ6ήρ χα\ Μαρ- 
δοχαΖον* λβ^ Ιωάννης. 

λγ^ ΊαδδαΤος, Ιφ*ονΙδ έν Γαρίζι^,(6) να^ς ψχοδο- 
μή«η. 

^ II ΕβϋΓ. Τ111, λ 

(4) ΟοοϋκΓ Ιοδβρίιιιιιΐ, Εη9βΙ)ίυιη Ο. Ε. 1. 6. ΝΙ- 
€«ρΐΗ>ηιπι ΟΡιαηοηι Ίη €Ητοη, Αο ΙιιΙ6γ Γ€€βηΙίθΓ69 
{ΗΪΙ<ΐ€ηυηι 1. 1>€ ιιια;^». ίη ροΜί^. νοίβίιιυιη ίη Νο(, ιηιΐιο. 

Ι8θο1)ί ΐ6Γΐίυ8 βΠυβ ΓυίΙ Ι.βνί. ΙιβνΓ €»8ΐ1ιυαι ^^ 
ηχύί, ίϊϊο Αιυ1)Γ&ηιυπι, βχ ςυο οΠΓβνηΐ Λαγοπ βΐ 
ΙΙθ}Τ868. Αο Μογβββ 9ϋί(Ι«ιη άυτ>ροριιϋ Γυΐΐ 1ιι ρΓΟ- 
ί6€(ίοη6 6χ ^Ε%γρ^ο^ Αλτοώ ΑυΙβιη ρΗιηιιβ ίη ροηιί• 
£€6ηι 8ώ ίρ80 Μθ786 υηο(υ8 β8ΐ. 

Ι ΑβΓοη, % Ε16&28Γ, 5 ΡΙιίοβββ, 4 ΕύίβζβΓ, 5 Βθ6• 
ΰΐιί, 6 Οζβ, 7 ΗβΚ. 

8 ΑοΙιίίοΙ) : βυϋ ςυο δΑίηυβΙ βταΐ ρΓορΙίβΐβ, «ϋ 
8&06Γΐ1υ8 8ίιηυ1 βΐ }ίϊάβτ ρορυΐί. 

9 ΑοΙιίιηβΙβΰΙι : ςιιί ίιιΐ6ΓΓβ€ΐυ8 β8ΐ ουπι ΐΓβοβη- 
118 ςυίηςυ8|;ίηΐ2ΐ 8806η1οΙί5υ8 8 δαυΐ, 60 ςυοά θα- 

▼ίάβΐη 8υ806ρί586&. 

40 Αΐ)ί»ΐΙ)8Γ : ςυί 8θ1α8 86Γ?8(υ8 6ζ ρβΓβιηρίίβ β»-- 
Ο ΰ6Γ(1οΐίΙ>ιΐ8, οοηΓυ^ίΐ 8(1 ΠΑνίϋβιη. 

41 δ8(!θ€, 8υΙ> ηυο Ιβιηρίαιη 8 δοΐοιηοηο €θη- 

8ΐΓυ€ΐαΐΙ1 68ΐ. 

42 Αο1ιίιη888, 43 Αζ8η88, 44 ^ο^^ιη. 

45 ^ο<186. 1$(6 νίζίκ 8ηηο8 οβηΐυπι ΐπ^Ίιιία : ςυί 
βΙ 0ο(1ο1ί8Πΐ, ςυφ Ολν'κΐίουιιι |[6ηυ8 6 ιηοϋΐο Ιοί-- 
1θΓ6 ηιΐ6ΐ)8ΐυΓ, ϊηΙβΓίβϋίΙ. 

46 ΑζίθΓ8ΐη, 47 Ρϋί(1χιΐδ, 48 $ο1)χυ8, 49 Ιβΐυβ, 
20 ^οιI)8Iηη8• 

24 ΰη88• Ι816 8»θ6Γ<Ιοϋο ίαιιοΐΐΜ 08( 8υΙ) ΑοΙΐ8ζ 
α ΕζβοΙιίΑ» 

22 ΙθΓ8, 25 108886, 24 δθίαπ). 

25 611611(188, (|υι ροηΐίΩοβαι 8||[οΙ>8( 8«^ ρΐο γο£;6 

^08^», 26 δ8Γ»88. 

27 1θ86(ΐ6ΐ( : 8υ1> ηυο ροριι]υ8 €8ρΐίνυ8 8 Ν^ιϋυ^ 
€ΐιθ(Ιοπο$θΓ ϋυΰΐυβ 681. 

28 ^651I8 ίΠίαβ 4θ86<ΐ€](» 8η5 Ι|ΙΙ0 ^υι189 α 68ρΐί- 

ν1ΐ8ΐβ ρ6Γ €γνη\η ΡβηοΐΜ^ιη 6$( : 61 ευιυ ΖοΓοϋαΙιοΙ 
ρορυΐο ρΓχΓυίΐ. 

29 ^081ϋΠ1. 5ΐ|Ι) 60 Ε$<ΐΓα8 1^6^68 ΓΟΟβΠδΙίίΧ \ 

50 Ε1ί8ϋ6ρ1ι. 

31 Ιοα€ΐ)88 : 8υΙ) ςιιο 6οηΙί|;ίΐ ΙιίείοτίαΈβΙΙιβτ 61. 
Μ8Γ(]θ€ΐιχΙ, 32 Ιθ8ηη68. 

33 ^8(1(Ix88• Ε]α8 ΐ6ΐηροΓ6 χάιΆ^Μίίη 681 Ιβαι* 
ρΐβιη ίη 68ΓίζΙηι• αά Ραί/ίοη. /!ι/«Ι, 61 βαΐηοΐιηη ίηίΒΛκ. « ΟοΝίηι^ 
^5) ΟοηίοΓ Ι. Κ6β. π, 48, βΐ ίηίΓ8 κ9φ. 8.* 
(6) («οβΓογ 1υ$ορ1ι. Λ. ^, χι, 8.^ 19 54 Οιιίαίΐ, 55 δίπιοη. 105ΕΡΡΙ 20 56 ΕΙβαζβΓοβ, βιιΙ) ς|ΐιο 8βρΐιι&(ΐ;ίη(&νίΓαΙί8 ΒίΜίο- 
ηιιη νβΓβ'ιο Γλοια ββΐ, νοίοηΐβ Ρίοΐβιηββο ββοηικίο, 

{ 58 Αη8ηί&8• δοΙ> Ιιοΰ οοηΐίι^βπιηΐ ίοηββΙ» Γββ ϋΐ» 
&1) Αηΐίθ€ΐιο ΠΙαβίΓβ, ηα» ίη ΜαοοΑίΜίοίβ οοαιηθ- 

ΙΗΟΓβηΙϋΓ. 

59 δίιηοη, 40 Οηΐ39, 41 Ιββαβ, 43 Οιιί^β. 

45 ΑΙοΙηου», ςυοιη ΑηΐίοοΙιυβ οοηβΐίΐυίΐ, ςολίη- 
νίβ ηοη 65861 (Ι6 £;6ΐΐ6Γβ ροηΙίβο&Γι ; 8υΙ>ΐ2ΐο Οηιβι. 
Κ]σ$ ΐβιιιρθΓ6 ΟιιΙα$ ΟιιΙ» ΠΗυβ ίιι ^Ει^γρίυπα Γυ- 
{Ρ6η8, Ι6ΐηρ1υιη βίιηϋβ ΗίβΓθ8θ1γηιΊΐ3ηο «άϋΐο&νίΐ 
ί» ηοιηο ΗβΗοροΗΐίοο. 

44 ^υ(]2I8 Μ&60&Ι)9ϊυ8 6χ Κ6ηΐ6 Αβ&ιηοηίΒΑ, 45 ^ο- λς' Έλ&άζαρος, Ιφ* Λ αΐ Βίβλοι των Έβδομήχοντα, 
Πτολβμαίου του ^\ηίρνΛ ρο'Αηθ4>τκο;, ήρμηνβύθη- 
σχν ■ λζ* Μανασαης. 

λη' *Αναν£ας• ΈκΙ τούτου τά Φκινίί ύπ^ τοΟ *Αν-> 
τι^ου του Επιφανούς έπ\ των Μαχχα6α£ων βυμ- 
βέβηχβ. 

λΟ' Σίμων, μ' 'Ονίας (7), μα' Ίησους, μ^' •Ον{ας (8). 

μγ* Άλχιμος, δν *Αντ(οχος χατέντησιν, ούχ δντβ 
του Ικρατιχου γένους, άνβλών τ6ν Όνίαν, ΙπΙ τοΰ• 
του Όν^ας ό του *Ον(ου υ16ς ψυγών εΙς ΑΓγυπτον, 
ναδν δμοιον τφ &ν Ίεροσολύμοις φχοδόμηοεν έν τφ 
Ήλιουπολίτη νόμφ (9). 

μδ' Ιούδας ό ΜαχχαβαΙος Ιχ των *Α9αμωναίου, ιι:»ΐ1ιβ8 ΓΓΑΐβΓ, 46 δίιηοα ΓπιΙβΓ, 47 ^ο&I1η68, ςυί ^, μβ' ΊωνάΟης Αδελφές, μς-' Σ(μων &δελφ6ς, μζ' Ίωάν 61 Η^ΓΟΑπαβ. 

48 ΑΓί8ΐοΙ)υΙυ8, ςυι ρπιηυ$ άίβίΙβιηΑ €»ρΊΐι ίσι- 
ροδυΚ, 49 ^3ηηxυ8, 8Ίνβ ΑΙβχ&ηάβΓ. 

50 Η)το»ηυ8, &υ1) ηυο Ροιηρείυβ ΒοπαβιηΟΓυιη 
ίιηρ6Γ3ΐ0Γ (βηιρίηπ) ίη^Γββδαβ 8α€Γ&8 8υρ6ΐΐ66ΐΠ68 

Μΐ}8ΐΐΐ1ίΐ. 

51 ΛηΙί^οηυβ, ςιιΊ Ρ&ΓΐΙΐ08 3(Ι(1υχθΓ2( οοπίπ 
Η}'π•,2ηυιη, &1> ΗοΓοάβ 59ΐ6βΓ(1οΐίο ρβΙΓιΙυΓ. 

52 Αη:ιη6ΐυ8 &1) ΗβΓοάβ 6Γ6&Ιυ9, ςυαιηνίΒ ηοη 
ροηΙίΠοΑίίβ £[6η6η8• 

55 Λη8ΐο5υ]υ9, ςυβιη ΗβΓοάββ βαΙΓβοιΐ Αηβηβίο 
ροηΐίΟοαίϋπι 6|υΓαΓ6 οοαείο. Αο τοΓδυπι ρ6Γ άοΐυιη 
ίιιΐ6ΓΓ6ΓΛο Απ8ΐο5υ1θν ΑηληβΙαηι ΓεβΓιΐυίΙ. 

54 Ιΐβπιπι Αη3η6ΐιις, 55 ^68υ5 βΙίυΒ Ρ1ΐ8υΙ)6, 
«^6 δίηιροη ΗβΓοϋίδ &ίΙίηί8, 57 Η&ΙΙΙιϊαβ. 

58 ^086ρρυ8, ρΓΟ (1ί6 Ιβ^αηϋ» νίοβ ΜαίιΙιίχ, 59 ^ο* 
23Γϋ8, 60 ΕΙββζΑΓυε, δυϋ ςαο ΗβΓοάββ (ΐ66688ίί, 
451 Ιι'8υ8 Ι11ια8 δο6, 62 Αηαηυδ. ΙΓιο εεΐ ε^ιιρίι» 
μ)€6γ', 65 Ι8πι&θ1υ8 6)ία8 ΒΊ&1>6, 64 Εΐ6&ζ3Γϋ8 
Αη»ηι, 65 δίπιοη ΟαιΗοπιι. 

66 εαίρΙΐΜ, ςαί 61 1θ86ρρυ8 : 8υ1) ςυο 8&Ιυΐ&- 
Γοιη ρΑ88ίοη6ΐη Οοηιίηυ8 ηο8ΐ6Γ 8η8ΐίηυίΐ. 

67 ^οηλιIι68 Αη»ηί, 68 ΤΙΐ6ορ1ιϋϋ8 Γγ»16γ, 69 δΐ- 
ηιοη ΒοβιΙιί» 70 ΙΙβΓυηι Ιοηβ^ΐΐιεβ 61ΐυ8 Αη«ιηί, 
71 ΜαΙΙΙιίββ Γγ9ι16γ, 72 ΗβΙί ]υπΊθΓ, 75 1θ86ρρυ8 
1(3016, 74 Αη2ΐιΊ&8 ΟΠαβ Ν6ΐ>6(1χΊ, 75 Ιοηαΐ1ΐ68, 
76 Ι8ΐη&6ΐυ8 Ρ1ΐϋ))Ίί. 77 ^086ρρα8 ΑΠαβ Κ3Πΐ68. 

78 Αη&ηυ8 Αη2ίηι, α^ί ^36ο1)υπ1 ίηΐ6Γθ(κήΙ )υ- νης, δ χα\ Ύρχαν^ς. 

μη' *Αριστδ6ουλος, δς χα\ διάδημα πρώτος περι^ 
τίθεται (10)* μθ' ΊανναΤος, δ χα\ *Αλέξανδρος. 

ν' Ύρχανδς, έφ' ο5 ΠομπήΙος δ ΤωμαΙων βασι- 
λεύς τδ Ιερδν έπιβάς τά χειμήλια άφε(λετο (11). 

να' ^Αντίγονος, δ; Πάρθους έπηγάγετο χατά 'Τρ- 
χανου, ΰπδ Ήρώδου έχβάλλεται της Εερωσύνης. 

νΡ' Άνανήλος, δ ύπδ Ήρώδου χατασταΟεΙς ού» 
ων του άρχιερατιχου γένους. 

νγ* Αριστόβουλος, δν Ηρώδης καθίστησι τδν'Ανα- 
νηλον έξομοσάμενος • χα\ πάλιν δολοφονήσας τδν 
*Αριστδ6ουλον, χαθίστησι τδν *Ανανηλον. 

νδ' Πάλιν Άνανηλος, νι^ Ίησους δ του Φαυδη. 
Ο ν?' Σίμων δ Ήρώδου χηδεστ^}ς, νζ* Ματθίας. 

νη' Ίώσηππος, χατά τήν της νηστείας ήμέραν, 
άνΛ Ματθίου (12), νθ' Ίώζαρος, ξ Έλεάζαρος, 
έφ' οΐ Ηρώδης απέθανε* ξα' Ίησους δ του Σεέ, 
ξΡ' Άνανο;. Οδτδς 4στιν δ ΚαΤάφα πενΟερδς. ξγ* Ίσ- 
μαηλος δ του Βιαβή, ξδ* Έλεάζαρος Άνάνου, ξε'ΣΙ- 
μων Καθήμου. 

ξς' Καϊάφας, δ χα\ Ιώσηππος, έφ' οί τδ σωτή- 
ριον πάθος, δ Κύριος ημών ύτΐέμεινε. 

ξζ Ίωνάθης Άνάνου, ξη' Θεδφίλος άδελφδς, 
ξθ' Σίμων Βοήθου, ο' πάλιν Ίωνάθης δ Άνάνου, 
οα' Ματθίας άδελφδς, οβ' Ήλ\ δ νέος, ογ* Ίώ^ηππος 
Κάμη, οδ' Άνανίας δ του Νεβεδαίου, οε' *Ιωνάθης« 
ος' Ίσμαήλος Φαδίου, οζ* Ίώσηππος δ Κάμης. 

οη' Άνανος Άνάνου, δ Ίάχωδον άποχτείνας τδν ( -_ ^ . . π • . 

8ΐηπι, Γγ31γ6Π1 ΟοιηιπΊ. Ηαίο βΐ ΡλυΙυβ (ΙίιΗ : ^ δίχαιον, τδν άδελφδν του Κυρίου. Τούτφ χα\ δ Παυ νβΓ^ίΓίΚιΐΓΐιε €9ί ίβ ΟβΜ, ραΗβ^ άβαΙΙίαΐβ •, 79 ί6- 
8(18 0Γιιΐ8 6»ηι&1ί6ΐ. 

8 ) ΜαίΠΓιββ ΤΙΐ6ορΙ)Ηί : 8υΙ> ςυο 1>6Πυπι οηιη Κο• 
ιη&ηΐ8 Ιηίΐίυπι 3606ρίΐ, βηηο οοΙ»νο εΐ3α(]Η. 

81 Ρΐιίηχηβ, 8υΙ) ηιιο οΊν'αα8 61 ΙβπιρΙαπι 36 η3- 
Γιο α Τίΐο 63ρΐ3 68ΐ, 61 υηίν6Γ83 6ΐ*ιη ΐεηιρίο ήι(6- 
Γΐεπιπί. 

' 1•06. III, 2; 4οαη. χνιιι, 15. * Α6Κ. χχιιι, 5. 

(7) δίαηοηίβ ίΓ3ΐ6Γ ^(ΐβερίι. ί1>ί<1. χιι, 4. 

(8) Ουί 61 Μ61Ι6ΐ3υ8, ^68υ Γγ316Γ. €οηΓ6Γ ^086ρ11. 

ΙΙηιΙ. XV, 5, Π. Μ&6ΐΐ3ΐ>. ιν, 26. 

(9) ^ο&6ρ1ι• ί5. XIII, 0. 
(10} ^υ8^ρ)). χιιι, 19, χχ, 8. λος είπε• ΤύΛΤΒίτ σβ μέΛΛβι ό θεός^ το7χ8 μχο• 
ηαμ4τ8. οθ' Ίησοΰς δ Γαμαλιήλ. 

π' Ματθίας ΘεοφΟΛυ, έφ' οδ δ πρδς Τωμαίους 
πόλεμος αρχήν είλήφει. Ετους ογδόου Κλαυδίου. 

πα' ΦιναΤος, έφ* οι ή πόλις χα\ δ ναδς χα\ τδ 
£θνο; ύπδ Τίτου έάλω, χα\ πάντα χατά τδν ναδν χα«- 
ελύθη. (11) εοη86ηΙίΙ ϋίο Γώ.χχχνι. Α()ν6Γ63ΐυΓ 4θ86ρΙι• 

(12) 1θ86ρΙι. XVII, 8. δοίΠοβΐ ΐ{υ.ιη(Ιο αΙίηυΑ ιπι• 
ρυΓίΐ3ΐ6 ν6ΐ αΐίο ίιηρβιϋιηεηΚο ΐ3ηοΓ3ΐ)3ΐ ροηΐίΓεχ, 
1166 ροΐ6Γ3ΐ ΙΗ ηΐ3{{ηο ϋίβ Εχρί3ΐίοπίδ €ΧΓ6ηΐ0ίΐί&• 
326Γ6, 8υίβα6ΐ}3ΐυι* 61 &3}$3ηυ8, 31ΐΙ νί631Ίυ$. Η Ι.ΙΒ£ΙΙ.υ$ ΜΕΜΟΗΙΑΙΙδ. 2Ζ* ΚΚ#ΑΛ. Γ. — Τ^^»ς οΐ έχ τον Κάιν γετόμετοι, ΑΧΑΡ. III. >- αηιηαηι βχ Οαίη ηαΐι $ηηί α6 οη'^ΪΝ^ αά «αϊ εΙς έ€δόμψτ γ€^εά^ άτέκαθβτ. 

α\ Κάιν, ρ Ένώχ, γ' ΓαΙαβάβ. β* ΜαΙήλ, β! Μα- 
Ονιβάλα, ς' Αάμεχ, ζ Ίωβήλ χλ\ Ίουβάλ χαΐ βοβέλ; 
^Εΐί\ 6Ϊ τούτων ή πανόλβθρος του Κάιν γέγονε δια- 
φθορά. 

ΚΕ#ΑΑ. Α'• — Τ^^βς οΐ έχ τον χατακΛν<τμον έν 

ΝώΕ, Χ3\ υΙο\ τρεΤς, Σήμ, Χ&μ, Ίάφεθ, χα\ α Ε 
^«ότΐι>ν τέαβαρβς γυναιχβς. 

Κ£ΦΑΑ. £*. — Τίης βίσϊτ οΐ τον Ίαχίαβ παϊδβς^ 
οΐ του ΜΛοΰ Λατρκίρχαί. 1 Οαίη, 2 Εηοείι, δ 6&ί&(]>(1, 4 ΜαΙβΙ, 5 ΜαίΙια- 
8ΐιΙ», 61.&ιηβοΙι, 7 Ιο1)6ν βΐ ^υI)&1 βΐ Τ^οΜ. ΒιιΙκ 
Ιιί8 Τ6Γ0 οιηηΊηιοϋυιη οοηΐί{[ίΙ ΟαίηίΙ&Γυιη εχΐβπηΐ- 
ηίΐΗ». 

€ΑΡ. IV. — ^ηίηαιη ίβνναίί »νηί α έΐίΐννίο ίη ατΰα."- 

Νθ6, 61 Οΐϋ ΐΓβ5, 86ΐη, ΟΙιαιη, ί»ρ\ϊβί\ι, ΙιΟΓυιη- 
ςυβ υχοΓ€3 ςυ&ΐαοΓ *. 

€ΑΡ. V. ^Οηι ίίίηί ίαϋοϊ}ϊ /!/ιΊ, ραΙήαηΙοΒ ρορπϋ. Ίίχ μ^ν ΑεΙας' Τουβ\μ, Συμεών, Λευΐ, Ίούδα.% Εχ Ι^ία : ΕυΙ>ίπι, δγπηβοη, ΐ.6νΙ, ^αιι&8, Ι$&3€ΐΐ3Γ» 

Πσάχαρ, Ζαβουλών. Έχ €λ *Ραχήλ. Β£νιαμ^ν (13). Β Ζ2ΐ)υΙοιι. Εχ Κ&οΐιβΐ : ^ο&^ρ11, 61 Οβη]2ΐιηΐη. Ε& Έχ δλ Βαλλης, Δ^^ν, ΝεφΟαλε^μ. Έχ β^ Ζελφής, 
Γάδ, *Α9σήρ• Οϊτοι έν (14) οε' ψυχαΤς κατέβησαν 
εΙς Αίγυπτον. 

ΚΕΦΑΑ. φ. — Τίτβς είσιν οΐ οβ* οΐ μβτά του 
'ΊαχΜ εΙς Αϊγνχτοτ «αταΛύσαντΒς (15). 

α' ΤουβΙμ δ πρωτδτοχος , χα\ οΐ υΙοΤ αυτού * 
Ένώ^, ^λλοΟς, ^Ασρώμ, Χάρμης. 

ψ Συμεών, χα\ οΐ υ!ο\ αύτου* ΤεμουΙ}λ, Ιαμηνώθ, 
Ίαχβ\μ, Σαάρ, Σαούλ. 

γ* Αευΐ, χα\ οΐ υ(ο\ αύτοΰ* Γεδεών, ΚαάΟ, Μεραρί. 

9 Ιούδας, χα\ οΐ υΙοι αύτου. Σηλώμ χβι\ Φαρές. 
ΥΙολ & Φαρές - Έαρώμ, Ίεμουήλ. 

ε' Ιιάχαρ, χα\ οΐ υΙο\ αύτου * βωλ&» Φουά, Ία- 
βοΰμ, Άμράμ. ^ 

^ Ζα5ουλών, χα\ ο( υΙο\ αύτου * Σέδ^ρ, *Αλλώμ, 
ΑΙήλ. 0(το(Ιχ Αβίας, V (16). 

ζ Γάδ, χαλ οΐ υΙο\ αύτου * Σαφών, Άγγής, Σαυ• 
ν)|ς, Βοαααμών, Δίδης, Άρώ, *Αδδής, *Αροήλ. 

η' *ΑβΙΐρ, χα\ οΐ υΙο\ αύτου * Ίεμναεσαου, *Ιεουλ, 
Μαρία, Σά^[&α Αδελφή. Υίο\ δλ Μαρίας - Χορέβ χα\ 
Μαλ/ιήλ. Οζτοι Ιχ Ζέλφης, ι^. 

V Ιωοήφ, χα\ οΐ υΙο\ αύτου τεχθέντες έν ΑΙγύ• 
«τφ * Μανααβης χα\ ΈφραΙμ, Σουτάλ, Έαλιμμέδεχ. 

ι' Βενιαμ\ν, χα\ οΐ υΙοΙ αάτοΰ * ΒαλλΑ, Φούς, 
Έβήλ. ΥΙοΙ Βαλλά • Γηρά, Νεομάν, Ιαχής, Τώς, 
ΙΙαμφήν. ΥΙο\ Γηρά * Άράδ. Οΐίτοι έχ τ^ις 'Ρα- 
χί|λ, ιη'. 

ηΤ ΔΔν χα\ οΐ υΙο\ αύτου * 'Ασώμ. 

ι}Τ Νεφθαλε\μ, χα\οΙ υΙο\ αύ«οΰ• Ά^ιήλ, Γωυνή, 
*Α<τ«Ις, Συλλήμ. 0(τοι έχ Βαλλης, ζ'. 'ΟμοΟ αψ. Κα\ 
6 ΐΒτήρ *Ιαχώ6, χα\ Αε^να ή Ουγάτηρ, χα\ Αεία • 
φυχαΐ οβ*. Β&ΙΙα : Β&η, ΝορΙιΙΙι&Γιηι. Εχ Ζβίρΐια : Ο&ιΐι Α$$6γ.. 
Ι3(ί ίη ΐ'Χχν ΑηίηααΙϊϋδ (ΐ680θΐιά6Γυυ( ίη ^ε{;}-ρ(υιη '. 

6ΑΡ. ΥΙ. ~- ϋηίηαηι «νη< ΐε/ί ι,χχν ^ιιί οηνΛ ΙαϋοΙ^: 
ίχ ^ρί^ρΐΗΏΐ'Ρΐθ(^ΐί ίΗίΗ. 

1 ΚυΙ)Ιπι ρηιηθ26ηίΙιΐ5^ 6( ΙΙΙϋ 6)ΐΐ5 ; Εηοβ, Ρΐιαί- 

Ια», Α3Γ0ΠΙ, εΐΐΑΓΠΙββ. 

^δ^ιοϋοη, 61 6ΙΗ 6]υ«; Ι^πιαοί, Ιαιηοηοΐΐι^ΐαοίιη, 
δα^Γ, δαυί. 
5 1.6νί, 61 ΟΙϋ ο]υ8 : 06^6οη, ε&λΐΗ, ΜβΓαΗ. 

4 |1υ(ΐΑ8, 61 Αΐϋ «'Ιυβ : δΰίοιη 61 ΡΙι»Γ68. Γιΐϋ 
ροητο Ρ11ΑΓ65; ΕβΓοηι, ^6Iηυ6I. 

5 Ι8$36Ι)&Γ, 61 ΩΙίί 6ίυ• : ΊΠιοΙα, Ρ1ιυ&, Ιαβιιηι 
Απιηπι. 

6 Ζ3ΐ1>υΙοη, 61 βϋί β]υ8 : 56<Ι6Γ, ΑΙΙοιη, ^ΕβΙ. 

Ι8ΐί 61 1.18, XXX. 

7 09ίά, 61 βΐϋ 6]η8 : δ»ρ1ιοη, Ακ{68, 8««ηΜ, 
Βοαβαπιοη, 0ίιΐ68, Αγο, Α(Ι(ΐ68, Αγο6Ι. 

8 Α86Γ, 6( Γιϋί 6]υ8 : ^6ιηη9Β88υ, ^6αI, Μαπι• 
δ&ΓΓίΐϋ 80Γ0Γ. ΡΠϋ ροΓΓΟ ΜλΗ»; ϋ1κ>Γ6ΐ^ 61 ΜΐιΙ- 

0ΐΐΐ6ΐ. Ι8ΐί 6Χ ΖβΙρΙίΑ, XVII. 

9 Ιο56ρΙι. 61 ΓιΙϋ 6]υ8 ίη ^Εικ^ρίο ρΓ0([6ηΙΐί : Μα- 
ηα8868 61 ΕρΙιηϊιη, δαίαΙ, Τ3ΐίιηπΐ6ϋ66. 

10 Β6η]&πιίη, 61 ΙΠϋ 6]υ8 : ΒαΠ», Ρ1ιυ8, ΕΜ. 
Ρίΐίί Β&ΙΙα ; 66γ&, Νβοπιβη, ^^^1168, Βοβ, Μ&ηρΙ)€η« 
Ρϋίί ΟατΛ; ΑγαιΙ. Ι8ΐί 6Χ ΒϋοΙιοΙ, χ\ιιι. ΚΕΦΑΑ. Ζ. — ΤΙτβς οΐ του Σαμον^Α Λρόχοτα 

Ιερατικοί (17). 

αΤ Κορέ, δ &πΐ(χυστάς έιιλ ΜωΟ(πί, β' τούτου υΐ^ς, 
Έλχανί, γ Έναέδ, δ' Έλιάδ, ε' Ίεραάμ, ς' Έλ- 

"^ 11 ΡβίΓ. II, 5. • Α61. VII, 14. 

(15) 06681 Ιωσήφ χαί, ^ο^€ρ!ί 6ΐ, νίΐίο Ιγρο^Γ., 
ηΐ \6Γ$1ο Ρ0ΐιη€ί2ΐη3 08ΐ6η(1ίΐ, 

(14) ΡαΙιγιο. τ6Γϋΐ $€ρΐηα§ίηΐα άπαε^ πιαΐ6. νί<ΐ6 
5€<ιυ6ΐΐ5 ορυΐ. Ι) 11 Οαη, 61 ΑΙϋ 6]ιΐ8 : Α8οηι. 

ϋ ΝβρΗίΙιαΙίπι, 61 βΐίί 6]υβ. : Α8ΐϋ1, Οο^ΐΜ, Α%- 

8&8, δγ1ΐ6Π1. ΐ8ΐί 6Χ Β8ΐΐ8, VII. υηΐν6Γ8ίΐη ΟΠ9Β68' 

Ι.ΧΧ1Ι. Ε( ρ8ΐ6Γ ^α6οι), 61 Οίηα ϋΐία ι^ίςυβ 1.ίΑ,..8ί- 
ιηυΐ ληιηι.ΐ6 ίχχν. 

ΟΑΡ. ΥΙΙ. — ^η^Λα1η^ [μϊηπΙ ΒάιηαβΓα ρτορ^Μίοτα- 

ίαατάοΐαΐ€$, 

1 εοΓ6, ςυΙ 86(1ίΓιοη6πι 6οηο1ΐ3ΐνίΐ 8ΐι1> Μα>86, 
2 Ηΐ}]ιΐ8 β1ία8, Εΐ63ηα, 3 Ειιαβϋ, 4 ΕΙίαιΙ, 5 ^6^α3Iη, (15) €οηΓ6Γ €61168. χίνι. 

(16) Ροη6Ζ9ΐτ9,ηαίηΐυ$Γι1Ιυ8^ΐ()3β| 6Χ (^η. ΧΙ.-ΤΙ». 

12 8 ίίΙ)Γ8Γίί8 Ιΐίο Οΐηί88Μ8 68ΐ. 

(17} ΟοηίϋΓ Ι. Ρ«ι•8ΐ. νι. 23 Ι08ΕΡΡΙ , 24 

β 6(θΜ&, 7 δαιηΐΐβΐ : 6Χ ςυο ιΐίΐί $ιιηΙ άυο ΓιϋΙ, Α >(0(νά, ζ' ΣαμουΙ^λ, έ{ (Λ γεγόιίασιν υΙοΙ €νο Ία»τ}λ ι (Ιί^ηί ρ;ιΐ6Γη3 8υ6€695ίοη6 βυηι Ιι&Μΐί. 
ΟΛΡ. VIII. -* ΟπΐηαΜίΜΜί ΗεΗ ρ9燎Λίΐ9η9 ι«- 

1 ε&βιΐΐ], 2 Α1)ίΙοη», 5 Α1)ίπΐ6ΐ6€ΐι, 4 ΑϋίΑΐΙΐ9Γ, 
5 υπο, 6 61 Ν£ΐ(1ΐ3ΐι, 7 Ηβϋ, οχ ςυο η^ΐί Μΐιΐ βΐϋ 
ϋυο, 0ρ1ιη6 61 Ρ1ιίη668, ςυί ίη β&οηβοίίΐ 1&56ίνί6ηΐ68 
ίΐ]ΐ6Γϋ6Ϊαη(υΓ ίη ΜΙο ΡΙιίΠ5(ΐηο. 

€ΑΡ. IX. — Οκίηαιη [αβτηηί ρΐ燎ηίίοη$ ΕιαίηΰΙη 

ρίορΗβία $α€ΒτάοίαΙβ$. 

Ι ^Ο(106, 2 Ρ1ι&άη£38, 3 ΙιιηοΓΓίιΐβιβ, 4 ΖαοΙιοΓ, 
5 δ&ηηαβ, 6 Εμίιβαΐα» 7 Μβΐΰΐιίυ, 8 ΑΙοιη, 9 Οο- χαΐ *Ισαμ(νά. Κα\ βωροληπ^οΟντβς» ο6χ &ξιθ'. της 
πατριχής δ'.αδοχης είνα*. έχρίθησαν. ΚΕΦΑΑ. Η'. -*- Τί^βς €ΐ του 

Ιερατικοί, *ΐυΐ ημόγοτ^ α' Καάθ, β' Άβιτώμ, γ' Άβιμέλβχ, β' *Αβιάθαρ, 
ε' Ούριου, ^ χα\ ΝαΟάν» ζ" 'Ηλ\, έ{ ο{ γεγ^νααιν 
υΙο\ βύο, Όφνή χαΐ #ινβές, «Ζ τάς θυσίας Ιντρυφών^ 
τες, αναιρούνται έν «ολέμφ των αλλοφύλων. 

ΚΕΦΑΛ. β'. — Γίκβς ο/ τον ΊεζΒχφΛ του κροφ^ 
του χρόγοτοί ΙβραηχοΙ, 

α' Ιωβαλ, β' Φαθναίας, γ Άμο|λ^(ας, ^ Καχώρ, 
β' Σαμουέ, ς-' Έφεβλά, Γ Μελχιου, η' *Αλώμ, ^ Γο< ηιΟΓΓίιί&Β» 10 ΒαΓυοΙι, 11 δορϊιοηίϋΒ, 12 ΙΙαβι^χαβ» μορρίας, ι' Βαρουχ, ια' Σοφονίας, ιβ' Μασσαίας» 13 εΐ]6ΐ€ί&9, 14 Βυζ6, 15 ΐ€Ζ6€ΐιί6ΐ. Οαί ίη οαρίί- 
τίΐ&ΐ6 ^α(1& ν&ΐίοίηβΐυβ 681 Βαύγίοηβ. 

€ΑΡ. Χ. — Οηίηαηι [ηβναηί ΐ€ταηΐ(β ρτορΗβΙοί ρτο^ 

1 ΑαΓοη, 2ΡΙιίη668, 3 Οχιμ, 4 Β:ικαζ28, 5 Μο- 
Γί2Ηΐ, 6 ΑιηοΓί&δ, 7 Απΐ6ΐο1), 8 δβάυο, 9 Αοΐιίΐηαβ, 
10Ηυ]α3 ΟΙΙαβ ΕΠαβ ρΓορΙΐ6ΐ2 6ΐ δαίοιη, 11 δαίοιηί 
ϋηΐ8, ^ο^3π^ 12 Απΐ08 61 1θ(ΐ3ΐ6•.13 δ6(]6ϋί&3 ΑΠαβ 
^<>^^6, 14 Ιθ6ΐ, 15υπ»8, 16 Ν6Γ6, 175&Ιοιη,18€Ιΐ6ΐ• 
οϊΜ, 19 ^6^βαι^α«, ςυί €9ρΐίνΙΐ&(6ΐη ίο ^υ<19Ρ2ι ρΓΟ- 
ρ1ΐ6ΐ9ΐνί(. 

£ΑΡ. XI. — Οηίηαίη [Η$ηίηΐ ρορηΐ^ ίΗ4ΐα$ ρο$$ 
ά'ινηίοηβηι ί€ττω α 7««μ ίίαν€ (αααηι• 

4 67ιιιιβΓβΐΑ«ιι τ€9 ΜύΜροίαΜίω ι^γ•«τ. 

2 6οΐΙ)οηί6ΐία(ΐ6χ. 
δ ^6βιΐ8 Νιινα *. ^ΕβΙοΗ τ€Χ ΙίοαΗΐβπιοι ^*« 

4 Αβϋ )ιιϋ6χ. 

5 ^α^^^ ^99 ΟιαΗοαη ". 

6 06ΐ)θΓΓ& ρΓορΙΐ6ΐί88& ο«ηι Βαγα6• 

I ΜαάίΛχάΐΗΛ 9βη$ ". 
8^ΐ6(ΐ6οη')η(Ιβχ. 

% ΛΙΐίπ16ΐ6θ!ΐ ]ΙΙ(Ι6Χ. ' 

10 ΤΙιοΐΑ]α(ΐ6χ. 

II 1γ ]υ<)6χ. 
12 ΑηιηιοηΗίϋα §€η» '*• ^ 

15 ^6ρI1I^1« ]αά6χ. 
14 Εδ86ϋο& ]ιι<ΐ6χ. 
48 ΑΗοα ]ικ1βχ. 

16 ΑΙιϋοη ]υ<1βχ• 

17 ΡΜΗίίΗαί *\ 

18 δ&πιρ8<Αι]ιΐ(ΐ6χ. 
(19 δ6πΐ6η9ΐΓ ]υ(]6χ. 

20 Ιηίβητββηυιη *'. 

21 Εΐδ&ιιιίΓ|υ(ΐ6ΐ.) ιγ' Χελκίας, ιδ• Βουζί], ιε' Ιεζεχιηλ, ό Ιν τ|1 αίχμ- 
φλωσί^ του Ιούδα προφητεύσας έν Βαβυλώνα 

ΚΕΦΑΑ. Γ. — τι^6ς οΐ Ιερεμίου ζοϋ Λροφίΐ" 
ζου χρόγοτοι Ιερατικοί• 

α' Ααρών, ψ Φινί^ς. γ• •θζ(ας, ^ Ταζαζίς. 
$' Μωριόιδ, τ' ΆμωρΙας, ζ Άμητώδ, η' Σεδουχ, 
θ' *Αχιμ3^ς. ι' τούτου υ'Λς "^ίας ό προφήτης χα\ 
ϊαλώμ, ια'Χϊλώμου υΙ^ς/Ιωρλμ, ιβ' Άμώς χα^. *1ω- 
δοώ, ιγ' Σεδεχίας υΐδς Ίωδαέ, ιδ» Ίωί^λ, ιε' Ουρίας • 
ις'ΝηρΙι, ιζ'ϊαλώμ, ιη'Χελχίας, ι6' Ιερεμίας, ότήν 
αΙχμαλω<ι{αν έν τ^ Ιουδαία προφητεύσας.^ 

ΚΕΦΑΑ. ΙΑ'. — ^/^«^ Φΐ τον Λαοΰ ιφιτα^ μετά 
τήκ ύχ^ ^Ιησου του /Υανή γεχετϊΐμέτψ'τ^ς γης 
Ο Ιίιατέμψητ^ γετόμετοι. 

ί£ Χβυβαραθών ιηταμών £υρ(α€ Ρααιλιι}(• 
ψ Γοθον&ήλ χριτής. 

γ* Ίηφους του Ναυ^Ι (10). Αίγλί^ ραβιλ«1^ Μωα- 
βιτων» 
δ^ Άώδ χριτής. 
κ' Ιαβής βασιλείας Χαναάν. 
ς' Δεβό^^^α προφήτις βΟν Βαράχ• 
ζ Μαδινο^οι Εθνος. 
η' Γεδεών χριτής. 
β *Αβιμέλιχ χριτής 
ι' Θωλ& χριτής• 
ια ΈΧρ χριτής. 
ιρΤ ^ΑμμοτΤταιίθτοζ• 
ι/ ΊεφθαΑ χριτής• 
ιδΓ Έααεβ^ν χριτής• 
ιε' *Αλλών χριτής• 
ις^ *Α6δών χρχτής. 
\ζ ^ΑΧΧόφυΛοι. 
ιη' Σαμψών χριτής. 
[ (20) ιθ' Σεμενάρ χριτής. 
χ' *Αναρχ(α. 
χα' Κα\ Σ2(λ\ρ χριτής.] • Ιηά. III, 8. •• ϋ)ί<1. ,12. " ^α(I. ιν, 2. «• Ιϋ(Ι. νι, 1. " ίαά. χ, 7. «* Ιμ<Ι. χιιι, 1• " Ιαα. 
XVII, 6, XVIII, Ι, XXI, 24. (18) εοηΓοΓ Ζβΐΐηβταπι ίη Ηάιοεε 

(!9) νί<ΐ6ΐυΓ ίη5ίΐίΓιιΐ8. 

1^0) (}ιιχ υηείπίδ ίηοίαϋυαΙαΓ εαιη αΐείπΐ, Ιγρο- |;Γ9ρΙΐΐ60 ΟβΓίβ βΓΓΟΓβ, 6Χ νβΓβίοΠβ ΓΛίΡίΓίΛΠβ !)«€ 

Γ6νο€Ανίηιιΐ8. ΟφίΟΓϋοι (!β Ιιί$ βίίβηΐ 8^^^^ρ(ιι^^,^ο- 
5ορ1ια5 61 Οίοηιοηβ, Βίτοηι, ι, ρ. 321. 25 1ΙΒΕΙ,ίϋ3 ΜΕΜ0ΚΙΛΙΙ5. 2δ 

χ?. ΕΙρή'Λΐ (31), χα\ Ιβμβνβχς χρκή«. Μ«ά «έ Α 22. Ρίχ, βΐ δ2ΐη>ηίί>8 ία.Ιθχ. Ροβί Κοβ ίη(1ΐ«»- 
τβ-ΛΟος, ΙίρίΤί Ιχρ.ναν τ6ν λ«&ν, 'ΗλΙ χβΐ Σαμουΐ,λ, Γ„ηΐ ροριιΐιιηι 530«Γ<1οΐΰ8 ΗβΠ β» 8«ιουβΙ. 30 άάαάΛ τουτοο 

μ£6* ο(λς βασιλείς. 

Κ.ΚΦΑΑ• 0^•--- ΤΎινς έ6ασΙΐΜ€τατ τοϋ ΛααΛ 'β2)• 
Λ* 23ΐοϋλ, Ρ' Δα6\δ, γ' Σολομών, β* Τοβοάμ, έφ' €ΑΡ. XII. — Ον,χηαΐΛ (ηετΗηί τβρβί ροραΐί. 
1 δαυΐ '\ 2 Ο^νίά >% 3 8&1οιηοη ^% 4 ΑοΙ>ο&ιη »υ1» ηΐ' Ά|ιώς, ι•» "Ι»σ(ας (βδ), ιί' ΊωαχεΙμ, χβ' Ίεχο- 
νίβ^ «Ρ^ £ε&χ(α(, έφ' Λ κβΐ ή ββυτέρα βίχμαλω- 
σία «βϋ Ίούβα έγκγ^νβι, χαΐ δ να6ς Ινεπρήσθη. •δ Ιμβρ^βθη ή ραβιλε^α* β' •Α6ιά, ς* Άσά, Γ Ίωσα- ςαο βοίββυιη ββΐ Γ6|;ηυιη *•,5 Α1)1α ••, 6 Αβλ «», 

9*5, ΐ)' Ίωρλμ, θ' Όχοζίας, ι' Γο^λ^α γυνή, μήΐηρ 7 1θ8&ρ1]3ΐ ", 8 ^ΟΓ»Iη ••, 9 ΟοΙιοζίββ •\ 10 Οο- 

τβ» ,Όχοζ(<ηι, ιβΤ ΙωΛς, ιρ' Άμαβίας, ιγ* Η)ζ(ας, ίοϋίΐ ΜϋΗβΓ, ΟοΙιοζί» ιηαΐβΓ ", !1 }038 ", 12 Αηι». 

^ Ιωθάμ, «'^^^Χ*?»^^ 'ϊζδχίΛς, ιΓ Μανασσϊίς. βί»8 •% 15 Οζίββ ", 14 ^02(ι1αIη ", 15 Α€ΐΐ3Ζ »•, 

» .Α..Λ.- .*. β^^-. /«.τ. . •. . ... ^^ Εζβΐίίβδ «», 17 Μαηίΐ5$68 ", 18 Αηααβ ", 19 ^ο- 

5128 ■% {ΙοααΗαζ »», 20 ΙοίΙίιη »«, 21 ΙβοΗοηίαβ •% 
22 $6(ΐ6εί&8. δυ5 ςυο οοηιί^ίΐ 86ουηϋ& Λιχύχ οα- 
ρΐΙνΗαβ, 61 Ιβηαρίυιη €οη03{[Γ&νίΐ *', 

^^*^ι^Γ3 ΖΙ^Ι^ΤΙ /'^ίί^ί ΐργόνασι του ^ ΟΑΡ. ΧΙΠ. ^ ^Η^ηαη^ ίαετηηί Γί^« /ΐΓαβ/ ροιΙ- 
Μσραΐμ μβτά ζ^ άχό Ισύ6α διαίρβσίτ. *» ηηαηι αδ Ιηάα άίνΗΐ$η$β$$. 

αΤ Ιεροβοάμ, ρ' Ναδάβ, γ Βαασά, «' Έλά, β' Ζαμ- 1. ΙβΓθΙ)θβιη ". 2 Ν^άαΙ) *•, 5 Β3»9» ", 4 ΕΙ& *% 

^<^• ^^ Άμβρή, ζ^ Άχαάβ, η' Όχο?ίαί, 6' 7ωράμ, δ Ζ^ιη^Γβ *», 6 ΑιιιΙ)Γβ *\ 7 Α€ΐΐ3«1) *», 8 ΟοΙια- 

ιΤ Τιιοίϊ, ίοΤ Ίωάχας, φ' Ίωάς, ιγ* Ίεροβοάμ, ιδ' Ζα- ζΙμ*•,9 4θΜηι*% 10 ^βΜ«, ΐυ<Ηΐο1ι&8 *•, 12 αο08•% 

χβρίβί, «' Σελλ\μ, ις^ Μανασσης, ιζ' Φαχεσίας, 15 ^β^^Κκ>^ι1I ", 14 Ζ&οΙι•η&8 ••. 15 δβΐϋαι •% 

α( *Λχεϊ, ι6' Όσηδ , οδ έννάτψ ίτει ή χαΟαίρεσις 16 ΜληΜβ^β •% 17 Ρΐιβοββ'ΐλβ ••. 18 ΡΙΐΛΟββ •% ^ς βασιλε<α( γέγονε. 

ΚΕΦΑΑ. ΙΔ'. — ΤΙτβς Λρο^ηται γετόνασιν έτ τφ 
θΒίφ Λόγφ^ οί χαΐ ζάς Λρο^ητβΙας έγγραφους 
χκίοίψτναί. 19 Οβββ, €υ|υΒ «ηοο ηοηο οοοίί^ίΐ 6ν€Γβίο Γβ^ηί ". 

ΟΑΡ. XIV» —• ΟιιίηιΐΜ (ιατπηί 'ρτορΙί€ί<Β ίη νβτδο 
άίνίηο <ΙΜ €1 ρνορΗ€ΐ%α$ $€τϊρΐο €οη$ίρηατΗηΐ• Όί ΜωΟής, ^ ΊηίΛυς ό.τοϋ Νβυ?ί, Υ' Δαβίδ, δ' Σα- 1 λιογββΒ, 2 ^βδιι8 Ν»νβ, 5 ΟίΐνΜ, 4 δ&ιοιηοη, 

Αομών. ε' -Η9α!ας, ^ Ιερεμίας, ζ* Ίεζεχιήλ, 5 ΙίΑΪΜ, 6 ^€Γβπ1^Μ, 7 αβζοοιβΐ, 8 ϋαηίβΐ, 9 Οδββ, 

η* Δανιήλ, θ' Όσηέ, ι' Ιωήλ, ια' Άμώς, ιβ» Άβδιου, 10 ;οβ1, 11 Απιοδ, 12 ΑΜίο, 15 Ιοηαβ, 14 ΜΐοΙΐίβ;ΐΡ, 

•^ Ιωνί^, α Μιχαίας, ιε' ΝαοΟμ. ις' Άββαχουμ, 15 Νααω, 16 ΑΙ)1)»οαιη, 17 δορίιοηίβδ, 18 Αββαο», 

ιζ• Σοφονίας, ιη' Άγγαίος, ιθ' Ζαχαρίας, χ» Μαλα- 19 ΖΛοΙιαπίβ, 20 Μαΐαοΐιίιιβ. Ηί νίβίηΐΐ Ι.Ηΐ6Γί3 οοιη- 

χίας. ρ&το( μ)ν οΙ είχοαι έγγραφους χατέλιπον ιη6ΐΐ(1&108 Γ6ΐ!ςιΐ6Πΐηΐ βιΐ&δ ρΓθρΙΐ6ΐ1»8. 
αντιων τάς προφητείας. 

ΚΕΦΑΑ. ΙΕ'. — Τίνες δέ γεγότασατ άΧΖοίΛροφή-^ ΟΑΡ. XV, -^ Οημμ (μπιιιΙ αΙΗρτορ^ί^ί^ 'ί»» Γβ«, οί μή έτ γράμμασίν αΰτώτ καταΛδίψαττβς 
τάς χρο^ητβΐας. ίαφίΟίΐΗΛξη εκαε ρτορΠαΐαί ίη ΚΓίρΐίι Γ^/ί^Η^Γκηΐ. 

1 Α<ΐ2ΐη, 2 Νθ6» $ ΑΙ>ηΙΐλΐη, 4 Ιβ^αο, 5 ^3€οο, 
6 εΐϋ2ΐ(1 •% 7 61 Μ6(Ι8(1» 8 δ&ηιυ€ΐ, 9 ββϋ, 10 Ν«- α' 'Α5ίμ, Ρ' Νώβ, γ* Αβραάμ, δ' Ίσααχ, ε' Ία- 
χώβ, ς-' Έλδάδ, Ρ χαΐ Μηδάδ, η' Σαμουήλ, θ' Γάδ, 
^ Νάθαν, ια' *Αχ<ας δ Σιλονίτης, κβ' Σαμαίας υ16ς ΐΙιοΒ, 11 ΑεΙιΐΜ δίΐοηίΐββ '*, 12 δασι»»» βΐίυβ 
*Ανβν\, ιγ Σαλαμ\ν, ιδ' Άνανίας, ιε' ΉλΙας , ΑιίΑηί ••, 15 δλίλΐηίη, 14 Αη&ηίΑβ, 15 ΕΗ^β, 
ις" ΈλιαβαΓος, ιζ• Μιχαίας υ16ς Ίεμβλά, ιη' Άβ5α- 16 ΕΗδΦυδ, 17 Μίϋ1ιχ38 Δΐίϋδ ^βιη1)Iα .••, 18 ΑΜα- δών, (θ' Βουζή, χ' Ούριας, χα' Σαμα/ας. 
χΡ'Ια&ιΐν (25), όέπΐ του Ίεροβοάμ τήν πνώ^κν <1οη **. 19 Ηυζβ, 20 ΟΓ^β, 21 δ&ιη9ί&9. 
22 Ιαϋοο, ((αί 8αΙ> 46ιόΙ)Ομι ΓαΙη&ιη λΙίαΓίδ Ββ- *• 1. Κ6ί. XIII, Ι. " II. Κ6Κ, ν, 4; ΙΠ. Κβ^. π, 11. » ΙΙΚϋβ^. ιτι, 1 ; Π. ΡλμΙ. ιχ, 50. " III. Κβ^. 
XI, 4ϊ,χιν, 21 ;1Ι. Ρλγ. χιι, 15; ΙΙΙ: Ι1β«. χιι, 16; " ΠΙ Λβί. χν. Γ; II. Ρ»ΡίΐΙ. χιιι,2. " III Κβϊ. χν 9; 
η. Ρ^ηΙ, XV, 1. " ΗΙ ^. ιχι,, 41 : II Ρλγ. χχ. 51. " ΐν.Κββ. νιιι, 16; II. ΡδΓαΙ, χχι, 4. "ΐν. Κρϊ, 
τιιι 25: II. ΡλμΙ. χχιι, 1. " IV Β6«;. χι, 1; II ΡίΓβΙ. χχιι, 10. «Μν. Κ«ί. χιι,Ι ; Ρ»γ. χχιμ. 20. 
"» IV. Κββ- XIV, 1 ; II. Ραπ. χχν, Ι. «• IV. Κβ^. χν, 1 ; II. ΡαΓ»!, χχνι, 5. •• ΙΜίΙ. 52; 11 ΡϊιγλΙ. 
XXVII, 1. »• IV. Κβ». XVI, 1 ; 11. Ρλγ. χχνίιι, 1. " IV. Κββ. χνιιι,2: II. Ραπ, χχνιιι. 27 ; χχιχ, 1. »* IV. 
Κβ8. XX, 21 ; II. Ρλρ. χχχιιι. 1. »« IV. Κβ^. χμ, 18; II. Ρ»ρ. χχχιιι, 20. " IV. Κββ. χχπ, 1 ; Ιϊ Ραπ. 
χχχιτ, 1. » IV. Κβ|[. XXIII, 50 ; II. ΡαραΙ. χχχνι, 1. »• IV. Κβ^. χχιιι, 54 ; II. ΡίΐΓίΙ. ιχχνι, 4. »» 1 
Σ• )1*ίΐ."'^'^ί "• '**™*• *"^"•^• •• IV. Κββ. XXIV, 16: Ρ«ραΙ. XXXVI, 10. Ιβτβιη. χχχνιι, 1, ι-π, 1. 
» ΐη. Κι*^. XII. 20; II. Ρίΐρ. χ, 16. *• III. Ηβ^. χν, 25. *» \Μ. 53. *• III. Κββ. χνι, 8. *» ί»)ί(1. 15. 
^'ίΐιίιΐ. 25. *•ί5ί<1.29. *• III Κοβ- χχπ, 52. *» IV. Κβ|5. ιιι, 1. *" IV. Κβ(?. ιχ, 15. *Μν. Κβ». 
XIII. 1. •• ΙΙ)ίιΙ. 10. »»ΐν. Κββ.χιν. 25. »• IV. Κββ. χν, 8. •• ΙΚ>ί(1 15. " Ιϋίϋ. 17, " Ι1)ίιΙ. 25. 
^ ΙΙιίϋ. 27. »' ΐν.Κββ. XVII, 1, 23. χνιιι, 9. "Ναπι. χι, 26 •• II. Ρλρ»1. ιχ, 19 ; Ι. Βββ. χιν, 5. III. 
Ββχ. XI, 29. ••Η.ΡαΓβΙ.χιι, 15. " III. Ββ». χχιι, 8. II. ΡίΐΡ»1. χνιιι, 7. •ΜΙ. Ριμ-»!. χιι, 15. 

(21) Ου» ΙιβΙΙοαι Ββηίαηιίηίιίουιη, ιιΐ νίιΙβίηΓ, (21) ΟοιιΓβΓ. €θ(Ι. ρδ6υά6ρΊ|[Γ, V. Τ.,ρ&([.896» 
***!£?'*% ^"^• 5ΐχ, 86<|(τ. (25) νί(1β ίοδβρίι. Αϊΐί. ;«</. ΠΙ), νιιι, €βρ. δ, 

1«) ΟοηίβΓ. 8€ΐιιηί(1ΐ, ί;ι ΚβςβΒ. η. 9, ΟοίοΙοΓ. ΡαΐΓ. ^Ιρρ. Ιοοι. Ι, ρ. 294• 
(^) ηκ Αη»η(ΐ6ηδ08 νίιΙοιιίαΓ βιηί&ίδ^ΰ 4οη€ΐ]αζ. « ΙΟδΕΡΡί ^ 2ί 

ΐΙΐύΠοΙ, 6νΰηίοη6ΐιΐ(|υβ ΓβίρυΙΗοχ Ι$Γ&6ΐίΓιε2β ρΓΟ- Α 'εόΟ Ιν Ββθ^λ θυσιαστηρίου, χαΐτήν χαθα^ρβσιν τ^ις 

του Ισραήλ πολιτείας προφητεΰσας. Κα\ &π\ της ρΐιβίβνίι. Ιιι βϋνβηΐυ Αυίβηι ΟοιηίηΙ ίυβΓυηΐ : 
25 79€ΐΐ3Γΐ35, 4θ9ΐπηί8 ΙΐϋρϋβΙ» ρ^ΙβΓ, 24 δγπαβοη, 
25 ^0ΑI^η6β Ιιαρίίβιβ, 26 Λ^β^ιυβ**. Αΐίί 6ΐί»ηι ίη 

ΙδΓΑβΙ ΓϋΟΓυηΙ ρΓορΙΐθΐ», 27 Αί&5 '^, 28 Ιβυ Οΐίαβ 
Αη&ηΙ. 

€ΑΡ• XVI. — ΟικβηαΐΝ (Η€ηιηΙ ρτορΗ^ίαηΙβΜ ηι»-* 
Ι δ^ΓΓίια, 2 Ιΐ6()6009, 5 ΙΙ&ηα Μο^δίβ βΟΓΟΓ» 

4 δβρρΙΐΟΓλ &Ιθ}'8ί8 υΧΟΓ, 5 Ι>β1)0ΓΐΊΐ2, (\\ΙΆ ΒαΓΑ- 

ΰυιη α(Ι 1)6ΐ]αιη ιηΐβίΐ, 6 Οΐϋα, 7 Αηηλ δίΐιηυβίίβ 
ιυ&ΙβΓ. Ει ίη βάνοηΐυ ΒοιηΊηί ΓαβΓυηΙ : 8 Ε1ί5αΙ>6(, 
61 Μάπα ΟοίρΑΓβ, ϋΐ Αηπ& ΡΙι&ηυεΙίβ 6Π& ά% (ηΐιυ 

ΟΑΡ. XVII. — 1. (}ιιΐ τβ0€ί ρη {αεηίηΙ, 

Ι 0«νί(1, 2 Α88, 5 ^08^ρι18I, 4 ΕζοΙ^ιμ, 5 ^0Εί^I8. 
δ^Ιοιηοη νβΓΟ οΐ Οζίλβ ίη 86Β€0ΐυΙβ Ώ^ι ίπτα οοη- 
ΐβπιριβΓυηΙ, <)υπι ρποΓ πιυΙίβΓ'ώυβ βΐΐιηίοίβ «ηη&ηα- 
ρλΙυ$ 681, &1ΙΘΓ 836βΓ<1οΐ8ΐΐ6 πιαηα8 0ΐ>ίΓ6 λυ8υ8 681. 

Π. Οηϊηαη τ€β€$ ΙηιρΙ« β^ΓΗΗί. 

Ι ΙΟΓΑΠΙ, 2 0€ΐΐ0ζί88, 5 ^028, 4 Απΐ28ί3Ι8, 5 4θλ- 

ΙΙίΑπι, 6 ΑοΙιαζ, 7 Μ8η&8868, 8 Αηαοη, 9 Ιλ€ΐΐ98, 
10 $6(1661818. δλυΐ ροΓΓΟ ςιιί ρΓίη)τΐ8 Γ6|{η«νίι, (Ιαιη 
ΙητΙίΙΙλ ίη Οανίά πιονβΙιΐΓ, & ρί6ΐ&(6 βχοίάίΐ, 060(|ΐΐ6 
ίηοΙ)6(1ί6η8 ΓιΓιΐ : &ο Ιβιηάβπι Αϋ νοηΐηίοςυαπι 6οη- 
ίυ^ιΐ. 

(ΙΑΡ. XVIII• — βιιίηαΜ ίη ρορηίο {αετΗηί (αΙ»ιρτο• 

1 δ6(ΐ6€ΐ88 Οΐίυβ €1ΐ9η«, ςιιί ουηι ηυ&(ΐΓίη([6ηιί$ 
ρη>ρΙΐ6ΐί8 ^6Ζλ1>61^8 Α6ΐι&1>ηηι άβοίρίβηδ ίπϋυχίΐ &ϋ 
6ζρ6(Ιίΐ!οη6ηι οοηίΓα Ηβααοΐΐι ΟΓΐιβπι βϋΐλ&ά **. 

2 ΡτθρΙΐ6ΐ» 1β8&1)6Ηΐ €666. ςυΟβ Ιΐ6ΐί28 €θηνΪ6ΐ08, 

ρ6ηη8ηυηιροριι1Ι ίηΐ6ΓΓβ6ί(. 

5 Ρμ61ιογ, ςυί ΙβΓβηιίιιπι ίη6ΐυ•ίΐ ίη 62Γ66Γβ, 
ΙβηηαΑπι ςυί &<! Ν&Ι)υ6ΐιοάοηο8θΓ νβΐΐβΐ 60ϋία- 
ββΓβ ••. 

4 Αη&ηί38 Δΐίυβ ΑΙοαι, «]υί ΙβΓβπιί» \\%η^ ]ιΐ{;& 
6οαΓΓ6βί( Α(1 ίηιβιβίηβαι ίυΐιΐΓ£ Βα1>γΙοηϋ 6θηΐΓΐ- 
Ιίοηίβ •«. παρουσίας του Κυρίου, χγ' Ζαχαρίας, ό του Βαπτι- 
στου *Ιω&ννου πατήρ* αΧ Συμβών, χε' *Ιωάννης δ 
Βαπτιστής, χς-' Άγαβος. Κα\ βλλοι (26) έπ\ του 
Ισραήλ γεγόνασι προφήται• χζ' Άΐας, χη' [Ίηοΰ (27)^ 
υ16ς Άνανί• 

ΚΕΦΑΑ. Ι(7'. — Τίνες προ^ήηδβς γυτβηχες γβ- 

γότασιτ, 

α' Σί(^^?, Ρ' 'Ριβέχχα, ^ Μαρία ή του ΜωΟσέως 
άβελφή, δ' Σ&πφόρα ή του Μωϋσέως γυνή, ε' Δεβ6^|&α, 
ή τ6ν Βαράχ &π\ τ6ν πόλεμον στείλασα, ς-' Όλβοι, 
ζ Άννα ή του Σαμουήλ μήτηρ. Κα\ έπ\ της πα- 
ρουσίας του Κυρίου* η' Ελισάβετ , χα\ Μαρία ή 
^ Θεοτόκος, χα\ Άννα θυγάτηρ Φανουήλ Ιχ ψυλής 
Άσήρ. 

ΚΕΦΑΑ. ΙΖ' Α'. Τίνες ευσεβείς γεγότασι βασι- 

Λεις. 

α' Δαβίδ, Ρ' ΆσΑ, γ Ίωσαφάτ, δΤ ΈζεχΙας,^ 
ε' Ιωσίας. Σολομών δΐ χα\ 'Οζίας πρίς τ6 γήρας 
ώλιγώρησαν, δ μίν γυναιξ\ν έθνιχα?ς υπαχθείς, δ 
δέ Ιερατεύσαοθαι ύπερηφανήσας. 

β*. Τίνες βασίΛεϊς έδυσσέ€ϊΐσαν. 

α' Ίωράμ, β' 'Οχοζίας, γ' Ίωάς, δ^ *Αμασίας, 
ε' !ωάθαμ, ς* Άχαζ, ζ* Μανασσης, η' 'Αμών, 
θ' Ίάχας, ι' Σεδεχίας. ΣαοΙ^λ δέ δ της βασιλείας 
έναρξάμενο;, φθόνων τφ Δα6\δ εξέπεσε της εύσε- 
βείας, χα\ θεοΰ άνηχούστησε, χα\ τέλος Ιγγαστρι- 
ζ% μύθφ προσπέφευγε. 

ΚΕΦΑΑ. ΙΗ'. — Τίνες ψευδοπροφίμαι έν τφ Λαφ 

γεγύνασι, 

α' (28) Σεδεχίας υΐδς Χανά, δ μετά των τετρα* 
χοσίων ψευδοπροφητών της *Ιεζάβελ Απατών τ6ν 
Άχαάβ εΙς τήν "ΡεμώΟ, πδλιν του Γαλαάδ, παρά• 
ληψιν. 

Ρ' 01 ν/ της Ιεζάβελ προφήται, οΟς Όλίας άπ- 
ελέγξας, διά του λάου διεχειρίσατο. 

γ' Πασχώρ, δ τ6ν*Ιερεμίανέγχλείσας έν φυλαχ|}» 
ώς πρδς τ6ν Ναβουχοδονδσορ χαταφεύγοντα. 

δ' Άνανίας υΐ^ς Άλώμ, δ τά του Ιερεμίου ξύ- 
λινα χλοιά συντρίψας, έν ύποδείγματι του τ^ν Βα• 
βυλώνιον συντρίβεσθαι. 5 δ&ηι»38 Ββ^)^ιοηβ 63ρΐίνϋ8, (ΐαί 6ΐί8ηι 86ηρ8ίΙ Ο ,' Σαμαίας, δ έν Βαβυλώνι αίχμάλωτος,δ χα\ Σο- 

φονί^ τφ ΙερεΖ γράφων έν τ)) Ιερουσαλήμ, τιμωρεΓ- 
αΟαι τδν 'Ιερεμίαν, ώς τοΖς έν Βαβυλώνι γράφοντα, 
τήν αίχμαλωσίαν αποτείνε ιν. ΙβΐΌβοΙγηιαηι ϋϋ δορίιοηί&πι 8&66η1ο(6πι αΐ ρυηί- 
ΓβΙυΓ ^6^6η1^&8, Ι&η<ιυ2ηι ςυί 86ΓίΙ)6Γ6ΐ βκΙ άβ^ϋηΐ» 
Β«ί>]τΙοϋ6, (Ιία 6οηιρ6Γ6ηϋίη2η()3ΐπι 6886 6λρΐίνί(ΐι- 

16Π1••. 

β Α6ΐι»1> αΐίαβ Κυΐί» «•. 

7 Ει δ6<ΐ6ΐιία8 ΙΙϋυβ Μ3&8ίΧ, ρΓ0ρΙΐ6ΐ9ΐηΐ68 60η(ΓΑ 

^6^6α1^ΑΠ1 '*• ς^ *Αχάβ υΐδς Κουλίου. 

ζ* Κα\ Σεδεχίας Μχασίου χατά τοΟ Ιερεμίου προ- 
φητεύοντες. «• Α61. XI, 28. *^1ΙΙ. Κβ«. XIV, 18. ^ΠΙ Κβα. χχιι,12. ** 46Γ6ηι. χχχνιιι,Ι,Ο. *^^6^6ιη. χχναι, 
ϊ. 10. '• αοΓβπ). ιχιχ, 24. •* Μά. 21. 'ΜΙιίϋ. (26) Α1ί6ηα 1ιχ6 ηι&Γ£[ίη6 ίη Ι6χ(υπι νί(ΐ6ηΙυΓ ίηι- 

ΐηΐ|{Γ:*856. 

(27) Ηοΰποηκ'η ϋεβδΙίηΟΓχεο ΡαΙ)Γί6Π,οο6υΓΓί( 
ίη νεΓΰΙοηε. ϋααιβ νί(ΐ6&1ιι η Ιχροςι*. οηΗ55αΐ]). Αρυα ϋΐβπιβηΐ. 8ΐΐοηι. ι, ρ. δ26, ΊοΟ, υΐδς Άνανίου, 
Ια βΙίηΛ ΑιιαηίίΒ. 

(28) Ι1ΐ6 ίη α^x^α ηηηΐ6Η ϋ68κΙιΤ3ηΙυΓ, ([ΐιο» 
€0Ηΐηΐ0(1Ί ^τ^ύ^ 3<]]οεΊηιυ8• 29 

η' 1β^ον£ας 6 τοΟ *Α57ουρ. 
(Γ Κα\ Φαλτίας δ του Ββναίου, παρά του *1έζεχι^λ 
9η μαινόμενοι. 

ΚΕΦΑΛ. Ιβ*. — ΤΙτες έξήρχον τώκ ^υΛωτ κατά 
τίξτ ίξοδοτ της ΑΙγύχτου (89). α^ Της μέν λευίτιχης ψυλης, ΜωΟσης χα\ "Ααρών. 
Ρ' τής 81 *1ουδα, Άμιναδάβ- γ' της βΐ •Ρου6\ν, 
'Ελιονζ* ^ της 8έ Συμεών, Σαρΐ9αλα£* ε' της δέ 
Ίσάχαρ, Λωγάρ• ς-' τϊ^ς δέ Ζαβουλών, Χβλλών {* της 
Έφρα^μ, Σκμιούλ* η' της Μαναααη, Φαλαασούρ* 
θ' {της ΒενκαμΙν» Γαβ^ών. ι' της Δάν, *Αμισαλ61ν. 
ια'της •Ασήρ, Έχρ5ν• ιβ' της Γάδ, 'Ραγουήλ• ιγ' της 
Ν£9θαλ\μ, Έλάμ- Οίτοι ο( έν τ|) έξ<$6ψ ήγούμενοί. 
φύλαρχοι του λάου, οΐ χα\ Ι ν τ|) έρήμφ άπέθανον. 

ΚΕΦΑΑ. Κ'• — Τίνσς ίσχβ Μωϋσης υΐοϋς^ χαΐ 

ία Τίτος, 

*Εχ Σεπφόρας της θυγατρδς *1ωθώρ Ι6ρέΐι>ς Βία- 
διάν, α' Γηροών, ψ ΈλιΙζερ* 

ΚΕΦΑΑ. ΚΑ'. — ΤΙιτας ^Ααράητ ίσχβν νΙούς. 

Έχ της 'Ελισάβετ Θυγατρ6ς *Αμιναδάβ Αδελφής 
Ά Ναααβών, οΙ χα\ έχ της φυλής *Ιούδα χατάγονται, 
α' τί»ν Ναδάβ, ?' τδν Άδιουδ, γ' τΙ>ν Ελεάζαρ, δ' τδν 
Ιθάμαρ. 

ΚΕΦΑΑ. ΚΒ*. — Τίνα έσζϊ τά ίθτη, ά ό Λαός 

έχΛηροτόμτισβτ, 

ΧαναναΤον, Εΰαΐον, Γεργεσαίον, *Ιε6ουσαΙον, Χε- 
«αίον, ^Αμο^^Ιον, Φερεζαΐον. ΙΙΒΕϋ,υδ ΜΕΜΟΜΑΙ^Τδ. 30 

Α 8 ^6Ζοη^^$ ΩΙΙυδ Α$$υΓ, 

9 61 Ρ1ΐ3ΐΐί35 ΓιΙίιιβ Ββηορί, ςυοβ ίηιΙίβίΐΑΐ Εχθ- 
οΙιιβΡ». 

6ΑΡ. XIX. — Οαίηωη ρτα:(Η€τηηΙ Ιη(κ^«β ιηβνΚι» 

1 ΡΓ9κΓυίΙΙ•^τϋίο» ΐΓί5υί, Μο^βββ €1 Α»Γθη, 2 ^α« 
ά£, ΑιηίηλάλΙ), 5 Κιι1)1η, ΕΙίυζ, 4 δίιηβοη, ί^ήβ^Ι», 
5 ΐΜΰΙίΑΓ, ΙΚ^ΑΓ, 6 ΖΑΐ)ο1οη, ΟΙιβΙΙοη, 7 Ερίιηίπι, 
ββιηίυΐ, 8 Μ8η&85β, ΡΙιβΙαββοΓ, 9 Ββη]3ΐηΐη, βα- 
<Ιβοη, 10 Οαη, Αιιιί92ΐ&η,ΙΙ ΑββΓ, ΕΰΙΐΓβη, 12 68<Ι• 
ΒΙιαίΚυβΙ, 13 ΝβρΙιΐΙΐλΠιη, Εΐβιη. Ι8(ί ίη βζ*ιΐυ ΓυβΡθ 
όυε68, ρΓίιιείρ€3 ιπΚ)υυπι ρορυΐί, ςυΐ 6ΐί>ιη Ιη ϋβ- 
8€ηο ιηοΓίυί βυιιΙ. ΟΑΡ. XX. — Οιιο$ηαΐΗ 9ν$ΰ€ρίΙ Ιΐδ€το» Μοιι$€$9 Η 

α ^χα. 

Εχ δ6ρρ1ΐ0Γ& ηΐΐΑ ^οιIιο^ βΑοβΓάοΐΊβ ΜλΐΙίΑη, 
1 ΟβΓβοιη, 2 £1ί6ζβρ 

€ΑΡ. XXI. — (2(101 /ικ&ιιί( /{/ίο< Αβροη. 

Ει Ε1ί88ΐ)6ΐ β1ί& Αιηίηα^&Ι)!, 80γογ6 Ν:ΐ9ί88οηί8, 
ςιΓι €118110 6ζ ΐΓίΙ>υ ^υ(Iλ (ΙυοαηΙυΓ, 1 Ν&^βΙ), 2 ΑΜυύ, 
3 Εΐ68ζαΓ, 4 ΚΙιαιηαΓ ^'. 

£ΑΡ. XXII. — ^ΗΛ ΙΜΝΙ §€ηί€$ ηηα$ ρορπίΜί /Μη- 

ύίίανίί, 

εΗαηαη»), Ενβη, 66γκ68Φ2» ΐ6ΐ>υ«Β9ΐ, €ΙιβΙ»β, 

ΑΐηθΓΓΐΐ8Β3, Ρίΐ6Γ6Ζ9Β3. ΚΕΦΑΑ. ΚΓ. — Τίτος, καϊ τίτωτ έθτών βασι^ (^ρ^ χχ|||, _ ρβοιηαιπ. β( ι^ιίΛηιιηηα»» ρειΚίχιη 
Λ«»ο (5 Λαόο άχέκτΒίτετ (30). Ο ^^^^, ρ^ρ^/^ ίιιΐβΓ/<?«Ι. 

1 8υΙ) Μθ)'8€[ςυ8η(1οιη2ΐηυ8 6χρ&η<ϋ(, ΑιηβιΙϋΙι^'• ΧεΧς ό Χοός άχέκτΒίτετ (30) 

βί (51). Έπ\ του ΜωΟνέως έχτάσει των χειρών, 
*Αμαλήχ• 

Ρ*. ΑιΑ Ιησού του Ναυή, τδν Άδωνιβέζεχ βασιλέα 
*Ιερουβαλήμ• 

Ι' Κα\ τ^ ηλάμ βασιλέα Χεβρών. 

& Κα\ τδν Φειδώ βασιλέα Ίεριμούς. 

•5 Κα\ τ^ν Σίφά βασιλέα Αάχης. 

^ χαΐ τ^ν Δαμ\ς βασιλέα Όδαλλάμ. 

ζ Κα\ τ6ν ΊαβΙν βασιλέα *Ασσόρ. 

τΐ Και βασιλέα Σομδρων. 

ϊί Κα\ βασιλέα Ζίφ. Κα\ Αλλους βασιλείς Ιως της 
ΧΛίτήΛς^ τους πάντας δ *1ησοΰς Δνείλεν, βασιλείς 
χ^• τ^ δλ Σηών βασιλέα των *Αμο^^α(ων ΜωΟσής 2 ΡβΓ Ιβευιη Νλνβ, Α(1οηί1}6ζβο Γ6{;6ΐη Ιβπι« 

8&16ΙΙ1 ^^. 

5 ΙΙαιη Γβςβιη ΗβΙίΓΟη ^*. 
δ ΡΙΐίάο Γ6($6ΐη ΙβΓίιηιΐ8. 

5 δίρΙΐ8 Γβ^βαΐ 1.3θΙΐ68.^ 

6 Ε( Ο&ιηίδ Γ6(|;6ΐη Οϋοΐίαιη. 

7 61 ^^ιI)^η Γ6(|;6ΐη ΑδβΟΓ, 

8 61 Γ6ςβιη βοαιοΓοη, 

9 6ΐ Γβςΰΐη Ζ'φΙι. Ιίοιηςπβ 9ΐ]ίθ8 Γβ^βκ α8ςιιβ 8ά 
δί(1οηί&πι, ςιΐ08 οιηη6$ ^68υ8 ίηΐ«ΓΓβοΙΐ : γ6|{68 
ιιβιηρ6 XXIX. Αι δοοιι ΑιηοηΊιχΟΓυπι Γ6ΐ{6ΐη Μθ3Τ868 έινείλε, χα\ τ6ν "Ογ βασιλέα τής Βασάν. Κα\ δ Ίου- -^ ίηΙβΓίβΰίΙ, 6Γΐ3Πΐςυ6 0^ Γ6|[βιη Β938η• ^υ(|38 ν6Γ0 δας δλ δχέχτεινε τ6ν *Αδωνι6εζέχ, οΐ τ1 &χρα τών 
χοδών «ρδτερον Ιξέτεμεν. "Ο τε Γοθονιήλ δ χριτής, 
τδν Χουσ3[ρ ελών βασιλέα Συρίας. ΚαΙ δ *Αώδ δ όμ- 
φοτεροβέξιος τδν ΑΙγλώμ βασιλέα Μωαβιτών, δδλφ 
διαχρησάμενος αΰτδν τ^ λαι^ Χ^^Ρ^• Αεβδ^^α δ& 
του Βαρ&χ, τλν Σισάρα βασιλέα Ίαχ\ς, δν Ιαήλ 
γτΙνΙ)« ικασσάλφ διΔ τών ώτων διήλασε. Γεδεών δέ τ&ν 
Όρήμ Μαδιάμ Βασιλέα. Κα\ Ίεφθαέ τ4)ν του *Αμα- 
λ1|χ βασιλείαν. ΙιιΙβΓΓβαΐ Α<]οηϋ>6Ζ6€, 6ΐι]υ8 6χΐΓ6ΐοίΙ&ΐ68 ρβιίαπι 
ρπυ8 ΐΓΐιη£ανϋ• ΟοΐΙιοηίβΙ ςυοςυβ 1υϋ6Χ, ίηΐ6Γ6ΐη{| 
Οΐιυβ&η Γ6(6ΐη δ>τίϋβ^*.Εΐ Αο<1 8ΐιηΙ)Ι(ΐ6χΐ6Γ θ€€ΐ<ΙΊ( 
&%\θΐί\ Γβ|;6ΐη Μο»1>ίΐ&Γϋΐη, ϋο1ο8β ϊηΐβΓβαβηε βυηι 
8ίηί$ΐΓα ιηαηα ^^ ΟβΙοΓΓίια Βαγαοι δαβίυΐίι 8ί8&Γ«ιη 
ΐιηρ6Γ&ΙθΓβιη ΙαοΊ», ςυβιη ^&βι οίανο ρ6Ρ ΐβπιροΓ3 
αιΙαείο ρβΓβιηίΐ ^*. β6(1βοιι &υΐ6ηι 6 ιη6<1Ίο ευ&ΐιιΐίΐ 
0Γ6ΐη Γ6£;6ΐη Μα()ί3ηι^*. ΙβρΙιΐΙιαβ ςυοςυο 6ν«ίηίΐ 
Γ6]|[ηυπι ΑιηαΙοο. '»> 4βΓ6ΐιι. XI, 1 . »• Εχοά• νι, 23. '• Εχοά. χνιι, 11 , 13ι. '^ ΙαίΙίο. ι, 1 . " ;ο8. χ, 3. »« ^ϋα. ιιι, 10. 
" ϊ\ήά. 21. "1ιΐ(Ι. IV, 21. " ϋι •« -:ι. 23. (^) ΟοΐιίρΓ Νιιιη. ι βΐχχχιν. 
1 50) ΟοηΓεί' ^06υϋ εΰο. χη. (51) ΝυιηβΓΐ Ιπο α Ιβχΐυ αΙ)€Γ3η1. 31 ΙΟδΕΡΡΙ ελΡ. XXIV. — ΟΐΜΐ β( φΐΰΐΜηΐ€$ οτία ιιιη( α (η- Α. ΚΕ*Αλ._ΚΑ'. -• Πόσα Μτη χβ) τίνα σντίστιι 


^1» /ί/ί» Ν0€, 86ηι, Ολαπι, ΙαρΗείΗ. 

ί Η6ΐ>Γ»ί, 2Α8$7Γϋ, 5ΡβΓ59β, Α Ηβϋί, 5 ΑΓ&1>ββ, 
6 ΜΑάίβηίΐβ, 7 λάϊΛ^Μ, 8 Τ^ίη!, 9 Ρ&Ι«<ΐίηι, 
40δ9Γ&θ6ηί, II ΜλβΚ «26»8ρπ, ΠΑΙΙιαηί, 14 Ιηάί, 
15 ^£ιι1^ορββ, 16 ^^γρίϋ, 11 1.ί5]Γ6ΐ, 18 €1ιΐ88«ί, 
19 ΟίλΜη&βΙ, 20 ΡΚιβκικΙ, 21 Ε^ΟΛ^ίΛΑίηοττϊϋ^^ 
23 ΟβΓ^ΟΜΒί. 24 1β]ιαβ«*ί• 25 ΙϋυιΐΜΒί• 26 διπία* 
ΓΐΙ», 27 ΡΙκΒοΙοββ, 28 8γΓί« 29 εΐϋοββ» 30 €•ρρ»« 
άθ€6β, 31 Αηηβοϋ, 32 Ι1)6π, 55Β65Γ«ϋί, δ48θ7ΐ1ι», 
35 βοΐ€ΐιί, 36 δλΐηηί, 37 Βοβροτί, 58 Α1>Κ)Μηί, 
39 ΐΜυή • 40 Ι^γοαοΜ», 41 Ρ\%\άχ, 42 6αΙ&ΐ«, 

45 Ρ3ρΙ)ΐ3{;οη68, 44 ΡΗΐγ%^%, 45 Οηχϊ βίτβ ΑοΙμβΙ, 

46 Τ1ΐ6$8&1ί, 47 Μαοβάοηββ, 48Τ1ιγ9ι€68, 49 Μλυβί, άχό τώτ τρι&τ τσϋ Νώε ΛοΙ^ίοτ ^ Σίια^ Χάα. 

α' ΈβραΤοι, |Ρ' Άσσύριοι, γ' ΙΙέρναι, β' Μήδοι• 
β' Άραβες, ς' ΜαδιανοΙ» ζ *Α^ι«6ΐ)νο\, η' Ταϊνο\, 
V Παλαιστίνοι» ι' Σαρακηνοί, ια' Μάγοι, ιβ' Κά- 
σπιοι, ίγ* Αλβανοί, ιδ' Ίνδο\, ι«' ΑΙΘίοπες, ις' Αι- 
γύπτιοι, \ζ Αίβυβς, ιη' Χαγγα7οι, ιθ' Χαναναϊοι,. 
χ* ΦβρεΓαΙοι, χα' ΕύαΙοι, χβ' *Αμο(&|5α{οι, χγ^ Γερ- 
γεσαΤοι, χβ* ΙεβουσαΙοι, χε' Ί^ουμαΙοι, χς-' Σαμ,α- 
ρεϊ;»Ι^Ρ Φοίνιχες, χη' Σύροι, χδ' Κίλιχες, λ' Καπ- 
παδ^χαι, λα' Αρμένιοι, λβ' 'Ιβηρες, λγ' ΒςβρανοΙ• 
λβ* Σχΰθαι, λε' Κολχο\, λς' ΣαμνοΙ, λζ* Βόσποροι, 
λη' 'Α66ιανο\, λθ' "Ισαυροι, μ' Αυχάονες , μα' Πι- 
βίδαι, μΡ' Γαλάται, μγ' Παφλαγ^νες, μδ' Φρύγες, 50 Β655ί, 51 Ο&ΓϋαηΙ, 52 δαΓΠίλΙββ, 53 Οβτιηβιιί, Β με' Έλληνες οΐ χα\ Αχαιοί, μς' βεσσαλο\, μζ* Μα- 54 Ρβηηοηϋ, 55 ΡβΒοηββ, 56 Νοηοί, 57 ΟαΙιη&ΐα*, 
58 ΒοαιαιΓι, 59 ϋβυΓβδ, 60 08ΐΙί νβΙ Οβίΐχ, 61 Ηίβ- 
ρ&ηί νβΐ ΤχΓβηί, 62 Μ8Γ£;ϊ, 63 Μαΰολοΐ, 64 ί>6ΐ«ϋ€ΐ, 
65 ΑΓπ,66 Μ^ζίοββ, 676&Γ&ιη&πΙϋ8 8ίΥβ ΒθΓ3(ΐ68, 
ςυί υβςυο &(1 ^£ιΙιίορΊ&ιη ρροΐβικΙυηΐυΓ. χεβόνες, μη' θρ^χες, μθ' Μαυσοί, ν' ΒενσοΙ, να' Ααρ- 

βανοί, νβ' Σαρμάται, νγ' Γερμανοί, νδ* Παννόνιοι, 

νε' Παίονες, νς' Νωριχο\, νζ* Δαλμάται, νη' Τωμα?0(, 

νθ' Λίγυρες, ξ' Γάλλοι οΐ χαΐ ΚελτοΙ, ξα' Σπανοί οι 

χα\ Τυρηνο\, ξ^' Μαργο\, ξγ' ΜαχουαχοΙ, ξδ' Σελευ- 

χο\, ζε' Άφροι, ξτ' Μάζιχες, ξζ^ Γαράμαντες ο( χα\ 

Βοράδες, ίως της ΑΙΘιοπ^ας έχτείνουαιν 

ΚΕΦΑΑ. ΚΕ'. -^Τά έττ^ ΠαΛαιςί έτδιάθβτα βΐ' 

6Λία κβ' (33). 

α' Βρισ^θ^ δπερ έστ\ν, Έι^ έρχχ^ έχοίτισετ, 

Ρ' ΟϋβΛεσμώθ^ δ έστι, ΤαΟτα τά δνόματα. 

/ Ούεχρά^ δ έστι, Κα\ έχάλεσεν. 

δ^ ^Αμμ8σξρ8ΧθδΙμ\ΖΙ)^ δ έστιν, *Αριθμο(• 

ε' ^ΕΛεαδεδαρΙμ^ Δεύτε ρονόμιον, (Κίτοι οΐ λδγοι. 

ς-' Ίσσονε Βετοννη, Ίησοΰς ό του Ναυη. 

^ Ίωσοφατ^μ^ Κριτα^ 

η' Ψούθ. 

6' Σαμου^Ι^ δπερ ήρμηνεύθη, Ό χλητδς. 

ι' ΟϋαμμέΛεχ Ααβ2^, δ έστι, Βασιλεύς Δαβίδ. 

ια' Δα^ρή ^Ι^μμίψ^ δ έστι, Αδγοι ήμερων. 

ιΡ'. Έσδρας^ δπερ έστ\, Βοηδ^, βίβλος. 

ιγ* Σε^αρθεΛΛίμ, δ έστι, Βίβλος ψαλμών. 

ιδ' \ΜεΛδά>θ^ Παροιμίαι. 

ιε' Ό ΚωέΛεθ^ Έχχλησίας τύπος (35}. 

19* Σ)ρ άσαρίμ, ^^Ισμα Ασμάτων. 

ιζ* Προρήται «β'. 

ιη' ΉσαΤας. 

ιθ' Ιερεμίας• 

χ* *Ιεζεχίΐ\Λ, 

χΡ' 7ώΛ 

Έξω δέ τούτων ' ΈσΟΙ^ρ, χα\ τΔ Μαχχαβαίχά^ 
&περ έπιγέγραπται, Σ€φ6^{Θ Σα6αγάΙέΧ{^^. 

ΚΕΦΑΑ. Κ(7'. — ^νομασίαι χάί ερμηνεία των 
Χίφ" 'ΒβραΙοις στοιχείων (37;. 

Η Α/ρΑ, Ι)<>€ΐΗη&. η ΒείΗ, (Ιοηαιίδ. ^ €ιηιε(, ρίβηΐ- Ά4^, μάΟησις. Βέθ, οίχου. ΠμεΛ, πλήρωσις. €ϊΑΡ. ΧΧΥ. — ί,ίΐίή XXII, ηαί ΥείΗΒ εοηϋϋΗηηί 

[ΤεααηεηΐΗίΗ, 

Ι ϋπΜ/Δ, ςιιοιΙ $ί{αιθ€Αΐ, Ιη ρηηοιρίο ΓβοΙί. 
2 ϋεΙείηιοΐΗ^ ΗβΒο βιιηΐ ηοιηίηλ. 
δ ϋείίτα^ Ει νο€8νί(. 

4 Αηίηιε»ρ/ιβ€ο<αη, ΝαιηβΓί. 

5 ΕΙβαάεΙτατίΐη, ΟβυΙβΓοηίυιη : Ηί 8οηΙ 8€ΠΒ0ΐΐ€8. 

6 ίί$α€ Ββηηηε^ 1β8υ8 ϋΐίοβ Νλνβ. 

7 ΙαορΗαΐίΜ^ Ιυάί€68• 

8 ΒϋΟι. 

9 5αι»Η«/, ςαθ(1 ίηΙβΓρΓβΟΐαΓ, Υοεαίπε 

10 ϋαηιηΐ6ΐ€€ίι ΟαΗά, Ββχ Οανίά. 

11 ΏαΙ^νε /βιιιιιιβιη, νβΓίΐλ (ΙίβΓυπι• 

12 Ε$άτα$^ ςυθ(1 8ίκηί(1ο&Ι Α(1]υΙθΓ, ΙΐΙ>6Γ 

13 8ερΗαηΗεΙΙίιη^ Ιιί1)6Γ ρβλΙπιοΓυπ). 

14 ΜεΙάοΐΗ, ΡΓονβΓίιία. 

15 ΚοβΙβίΗ^ Εοοΐ65ί£ β{^υΓ&. 

16 5ιν αεειπιη, €αηΐίουηι εΑΠίΙοοΓυιη• 

17 ΡίορΗβίω XII• 

18 Ιε»α%α»» 

19 ίετείΛίΜ. 

20 ΙεχεΜβΙ. 

21 ϋΛΜεί. 

22 ^οI^. 
Ρη6ΐ£Γΐΐ08; ΕβΙΙιβΜίΐ Μ^οίιβιΐιαίοι ΐιΗΗ, <ιυί ΐΑ- 

βΰήΙ>ιΐΒΐαΓ $ατίίεΐΗ 8α^αηαί€ΐ. 

€!ΑΡ• ΧΧΥΙ. — Νοηΐίηα εί χηίετρτεΐαίιο ΙΗΐβτατηηι (32) ΡΓ9βΐ6Γ Ιθ8€ρ1ιυιη 61 ΒοοΗ^Γίαιη, οοηΓβΓ €ο8- 
ιη&ηι Ιηάίοο^Ιβιιβίβη, βΐ ΡΑΓ&ρΙΐΓα8ίη ΡαΓαΙίρ. α 
1¥Ί11^Ίη8ίθ'6ϋιυιιη. 

(33) Εχ τβΙβΗϋυβ »1η χχιι, ]αχΐ3 ηυιηβΓαιη Για. 
ΙΙϋϋΓϋ'ιά 8ΐρ1ιηΙ>6ΐί, αΐϋ χχιν, ςυοι ηβηιρβ ίυ^Γβ 
86ηίθΓ68 Αροοαίγρίίοί , ηαηΐ6Γαιιΐ 1ίΙ)Γ08 88. 8Γη• 
ρΙυκΒ. υΐυΐδίι$υΙ) αΠίβ αΐϋ ββαιροΓ οβιιββη ρυΐαηάί 
δϋΐιΐ. ΟυαΓβ ΡαΓ&ϋρ. ν. %. ΰχςΙιιϋβΓΟ ηοη 651 06ΐι- 8611(108 3θ86ρρυ8. 

(34) ΑΙ. άμμεσφεχχωδε({λ. Ρυΐο 6886 Π^ΤρΐΠΟΠ 
ΗαηιηιΗΙι ραίΐιεάίηι, ΓβοβηβίΙί. 

(35) ΡοΓίβ Έχχλησιαστής. 

(36) ΑΙ. 5αΓ6«ΐ& ααν^αηβ^ί^ ςιιοϋ τί<ΐ6ΐυΓ άΗτ6Γ• 

8ίπΐΟ(ΐ6 ρθ$^6 ίηΐ6ΓρΓ6ΐ&ΙΊ. 

(37) ΟοηΓβΓ 8. Αια1)ΓθώΗΒΐ ίη ρ$Αΐ. εζνιιι• :β ιίΒΕΐιΐυδ μεμοηιλπβ- α 

^άΜβΘ9 δέλτΜν. *Η» αΟτη. Ούαϋ^ &π* αύτ^• Ζαϋ, Α ΐυ^^ο. Τ ΰαΐ^ΐίι^ 1ιΙ>Γθηιηι. η Η0^ ίβία. 1 ϋα», ίιι 

;{. ν^, (ΰν. Γ^^^« χολή. 'Ιώ^, Αρχή. Κάρ^ βμω<. ίρβα. 7 ΖαΙη» τίτιΐ. Π £/«<Α« νίνβηβ. Ό 7ηΑ, ρυ|• 

Α4μ^• μά8£τβ. Μ^» έξ αυτών. Λ'ο(;ι^«αΙώντ«• Γά• ΰΙίΓα• ) ^οά^ ρηηοίρίυιη. 3 ΚαρΗ^ ΐΑΟϋβη. ^ Ιαηΐφά^ 

μεχ^ Ροή9€Μ• ΛΙ»*, ιπ)γή ^ 6φθαλμο£. Φη, στόμα. (ΐΜα(6« Ο ΙΙ«η, βχ ιρ&ί8. 3 ^V»η, «ΙβτηΑ. Ο 5αιΐΜ«*, 

ΣαΰΙ, διχαΐ09ύνη. £ώ^« χλήαις. 'Ρή^ χεφαλή^. &υχΊ1ίπιη. V ϋβίη, Γοπδ μ/ ΟΰΐιΙΚ Σ Ρ^, 08• Χ $ιμΙλ^ 

Γ2^, ^<5νΓ<^. ΙΜ, 9ημ6?α. ΌμοΟ άπα^ίζβι τοιαΰ- ]υ8ΐΊΐί8. ρ ]ίορΑ, νοΰΑΙίο. Ί Α/<«<• €»ρίϋέ. V 5ίιι, 

ίην ^άνοιαν * ΜόΘησί^ οίκου^ κΛι/φωσις ^11» ά^ΏΐΆ. η 7/ιβιι, βί^ηβ. δίιηυΙ ]υη€ΐ£ βΙΒΰΙβηΐ 1ιυ« 

Γωκ, βύΤ9 {§ <) <ϋ^ * «ίο^ή 4ρζ4* ^/ιω^ μάθετε ]ΐιβιη(Μϋ ΜηΙθηΐωιη : ΟοϋΙήηα άοΜΜ^ ρΐ€ηίίΗάο 

^ζ αύτώτ α1ώτ<β. Βοι)^«ια όφθαΧμοΰ^ σζόμα κα% ϋ^ΐοΨίοη μΙ ; Αα^ νίη'Ι ^«ννη^*^ «ίνίΐ. ΒΐΜΐιυιι μΙ 

9<«<ΜοβΓύτν|, «^Iί{<^<^ ι^βραιI^^ μιΙ έί^άττωτ ση* ρΗη(ί)ΐίιιιιι, αίία$η€η άΙ$ΰίίύ ΰχ ΐρ$ί$ ΐΒί€τηα. Αηχί• 

ρέία, Ιϊ*9η αοΜ ηΐ ο< €ί ;ι»ίίΐΙα, νοεαίίο εαρΗΗ €ί άα^ 

Ιΐιιιη $ΐβηα. 

ΚΕΦΑΑ. ΚΖ*. — ΜητΒζ Έβραίωτ, ΑΙγνίίτΙωτ^ ΟΑΡ. XXVII. — Μ€η$β» ΗβΒΓαοτΗΐη, 2Ερ^αοτη!η^ 

ΜαχΒ^ότίϋΤ^ Ψωμαίωτ (ΤΆ). ΜαεβάοηΗΐΛ^ ΑύΐκαηοτΗΜ. 

Γ Νιισάτ, ΦαρμουθΙ, ΚχνΟκχ&ς, *Απρ{λλ(ος. 4 Ν€$αη^ ΡΙιαπηηΙΙιί, Χ^πϋηοαβ, ΑρηΙίβ. 
€* Είέΐρ, Πάχων» Άρτβμίσιο;, Μάιος. "^ 5 /<ιγ, Ρβοΐιοη, ΑΠΡίηίδίοβ, ΜαΙαβ. 

ς' Ζιονάν, ΠαΟνΙ» Αέ«ιο^, Ιούνιος. 6 5ινβιι, Ρβγηι, Οβ&ίηβ, Ιυηίυβ. 

ζ θαμοϋζ, Έ«ιφ\, Πάμβνο;, Ιούλιος. 7 ΤΙιαιηυζ, ΕρίρΙιί, Ραηβηιηβ, ΙαΙίυβ. 

η' Ά^» ΜβΜορη, Αώος, ΑΟγουστος. 8 Α 6, Μ6830Γ6, 1.οα•, Αυ§α8ΐυ9. 

^ *ΕΛοϋΛ, βώΟ, ΓορκιαΙός, Σιιττέμβριος. 9 £/«/, ΤΗοΐΙι, βοΓρίβαβ, δβρίβιηΐΜΓ. 

ι' *ΟσρΙ (59) , Φ«οφ\, Ύκερβ£ρ$ταΙος , Όχτώ- 10 0$Η^ Ρΐι«σρΙιΙ, Βγρβτ)ί^τΒίχνί$ , ΟϋίοΙιβτ. 
βριος. 

ια' Μβφσαβαν^ *Α01>ρ, ΔΤος, Νοέμβριος. II ΜαπαΒαη, ΑΐΗ^Γ, ΟΙαβ, Νοτβιιι1>βΓ• 

ιβ* Χασ&Ιβν, Χοϊάχ, *Απηλλα7ος, Διχέμβριος. 12 ΟΗοαΙβη^ €1)θί8ΐο, ΑρβΙΚτυβ, Ι>6€6ΐιιΙ)βΓ. 

αΤ Τν^^ί^^, Τύβυ, ΑύδυναΤος, Ιανουάριος. Ι Τέ^ύίΗ, ΊγΙ^γ^ ΑικΠιιοΒυ», ^8ηα8^ίι11. 

^ Σαβάθ^ Μβχήρ, Περίτιος, Φεβρουάριος• 8αί>αίΗ, Η6€ΐ)6Γ, ΡβΓί1ΐυ8, Ρ6ΐ)πι&ηα8. 

Υ Άδέφ, Φαμβνου6\, Αύ^τρος, Μάρτιος. 5 Αάατ, ΡΙΐλΐηβηυΐΙιί, Ο^ΐηιβ, ΜλΠίαβ. 

ΚΕΦΑΑ. ΚΗ'. — Όπως τό Ιερόν χανεσκενάζετο €ΛΡ. ΧΧΥΙΙΙ. — Οηοηοάο ύοπίΌοηβδαΙην εαηαηιη 

χρίσμα» οΗήεηία. 

(40) Άνθους σμύρνης Ιχλεχτής σίχλοι (41) φ'. Ο ΡΙοηβ ιηγΓΓίΐδβ βίβΰΐ» , κίοΗ Ό. Ρ&οίΙ |;οιηθΓ 

ΠοκΙ γύμορ χε γινον\, θθ'. των έντψ άγίφ ... χχτ βΟΓυιη ςαί 8υηΙ ίη Ι3ΐ)6πιαου1ο 

σταΟμφό σ{χλοςδ εΤς Ί6(ΐρ, ήγουν 0Θ'. Ιξ. Κιναμώ- 8&ηοΙο. βίοΐυβ υηαβ βίη&ιηοιαι Ιιβηβ 

μουεύώβουςτδ €* σίχλοι σν^. ΓοΓο. ξβΟ. γίνονται οίβηΐίβ άΐιηίάίυιη βίοΐί εει. βυηΐ ελίίηιί 

•Οε'. Καλάμου ιΰώ^υςαίχλοι τι. ΘΟε". Γ/κεως σΙχλοι- 1>6ΐιβ οίβηΐίβ. 8Κ]! οει. Ιγ609 δίοΐΐ Ο ΟΙϋί 

^* Μτ" Ιλα(ου %ξ έλαιών, εΓν ποιεί. χΟ » 6μοΰ βλ οϋνίδ, Ηίη. Γ&αΐ ρειχ. 5ίπιυ1 

Αλλ. 

'Οαως τό Ιερόν κατεσκευάζρτο θυμίαμα. ΟηομοΦ) ζοηβά^δαΐΗΤ ίαοηΐϊη (Ιίΐ^ηΐίαιηα ? 

Ζταχτ1|ν, €νυχα, χαλβάνηνι λ{6ανον, Βάφνην, Γσον Οφβίίαηί 8ΐ&€ΐ6ΐι, οηγΰΐΐλ, (;9ΐ1)»Βΐιηι, Ιΐιιιβ, <Ι«- 

ϊαψ^ γΐ^\ν, Ι•τ«ι« ρΐιηβη ; «ςυβΗ ροηάβΓβ οίΒηίλ, ίη^αίΐ, βηιηΐ. 

ΚΕΦΑΑ. Κθ^.— ΤΙνε^ γεγότασατ γίγαντες. €ΑΡ. ΧΧΙΧ. — (2•ι• (ΜβΗηί ρί^αηίεί. 

Ποώτοι &χε?νοι, οΕ τα7ς θυγατράβιν των άνδρων Ρηιηί Πϋ, ςαΐ, ουιη ίΐΗ3ΐ)α8 Ιιοιηίηαιη οοβυηΐΐ- 

βυμ'κλαχέντϋΐν των δαιμόνων, γεννηθέντες, θι* οΟς Ι)08 ά3»ηοηΊί8, ηϋΓίΒυηΐ, ρΓορΙβΓ (|υο8 ϋοοίιΙΗ 

χα\ 6 χαταχλυσμδς Ιγένετο, εΤχοσι χα\ έχατ^ν ετών βΐίαιη άϋανίαιη, φΐυιη ϋηηοΓυιη ββδβηΐ εβιΚυοα βΐ 

γεγονότων αυτών, περ\ 2>ν χα\ Μωυσής φηβιν • ^ νί^ίηΐί. Οβ ςυίϊ)ϋ8 β1ί»ιη Μογδββ άίοίΐ : Βί ίνηί 

'ΈηεινοΙ είσιν οΐ γίγαντες οΐ άχ* αΙώνος, οΐ άν^ ριραηΐβί ι7/ί α 9<βοαίο, νίή [αηιοίί ••. 

^^«χοι οΐ ονομαστοί, 

Αεϋτερος 6 Νεβρωθ ό χννηγϊ^ς, * της Βαβυλώνος Οβίηάβ ΝεΙ^νοά νβη&ΙΟΓ, ςυ! ρΓΐιηπδ Β&1)γ1οη6 τβ- 

άρξάμενος ?ασΛευς, «ερ\ οί χα\ Μωυσης μέμνηται |[η3ΐνίΙ. €ϋ)υ8 βΐιβιη ιηβιηίηίΐ Μογδβ8, Ι^Μίςιιαιιι 

ώςΙν ιβαραθείγματιμυθευομένου, λέγων άιΑτουΓο {ιοιηίηΐ8 ίη ρΓονβΛίο ροδίΐί, (Ιυιη &Ιΐ : Ρτορίεηα 

ίρονσίν^ ώς Νε€ρω6 γίγας κυνηγός §ναντί του άίοεηί : Όί Νάτοά ^ί^αι ιεηαίοτ ΰοτατη ϋ€0 •*. 
θβον. 

•• Οβη. VI, 4. •' Οβη. χ, 9. 

(38) ΟοηίβΓ Ρβΐ&νίυια ία ΰοείτ. ίεηιρ. βΐ ΒβτβΓβ- πιαηοΊϋΐη ΙΙοπι»η»ιιι, ςα« ίηίΐο οβίουΐο «Λίί'* ^Ρ." 
«αηΤ ίι. ΕΙεη^εηί. ΟιτοηοΙ. οΐίβ. ροηι!βΓαΙ)ίΐΙ ςιιιιηΐϋΐι. ςυβΙαοΓ ««/;• ^β^^^^^ 

(39) Ι^ββ βισοί. αιιθ8 βρρβίίβηΐ ζθοείιιηο» (««^Μίπε) ηυοηιιη βιηζϋ- 

(40) Τοίιιπι Ιιο€ €»ριΗ, τΐαο οιχϊίΗβ οοΓΠίρΙίδδί- Ηδ Ιη1)ΐΐϋηΐα? «γμ» 68, ρίοβ ιηιηϋβ. Οομογ Ψϋΐ£0 
ιηοηι; νίϊ [^^ ροΙοίΐ. €οηίβΓ. Εχοά. χχχ, 25. »8ΐίιη»ΙϋΓ (ΐΜΟΙιιηΐδ 768 

(41) δίϋΐοδ, Ιβδΐ6 8. Ηί€Γθηγιηο, ροηάβΓ&Ι)»! »6- 35 ΙΟδΚΡΡΙ 36 

ΡιιβΓυηΙ βΐΐαηι ίη Λ8ΐαΓ0ΐΙι Οΐιαπηοιη §ί£;&πΐ€8, Α Έγένοντο δλ χα\ έν Άαταρωθ Χαρν^μ γίγαντ•^. οΟς χατέχρυψβ (42) Χοδολλογόμορ βασύκΰς *£λλ&μ. 

Μετά ταύτα έν ^ Χββρων τρβίς οί του Σεννάβ (43) 
υ{ο{ * οΟβτινας Χάλιβ ό του *|€φ«»νη, λαβών έν χλή- 
ρφ τήν ιτΑιν, έξωλόθρβυσι. 

Κα\ έπ\ του βανιλέως Δαβίδ γιγ^νασι γ(γαντ&ς δ*, 
οΟς χα\ άναιρουαιν οΐ τοΰ Δαβ\β στρατηγοί* *1βσβή, 
8ν άνείλεν Άβιβά- Σέθ; βν άνιίλι Σοβοχής δ *Λστο«- 
θοϋ* *ΕλαΙαν, βν άνβΓλβν *Αριωγ 6 Βη0λε«μ£της- Τέ- 
ταρτος βέ μ^λον ό έξαβάχτυλος, βν έπάταξιν Ιωνά* 
θχν υ16ς Σαμαίου, Αβελφου Δαβίβ. 

Κα\ ΓολιΔΘ βέ β ΧετταΤος έν τοΖς γίγασιν ίρώμΜΧ* 
τα(, βν νέος 2ιν ΔαβΙβ αφενβονίσας άνείλεν * οΖ χα\ 
τ6 βέρυ άνελβμενος, Δνέθηχεν ε Ι; τβ Ιερβν. % 

ΚΕΦΑΛ. Α'. — ΤΙτΒς ΛοΛύχαιδες γβγύτασιτ. 

^Ιακύ)6 τρεΤς χαΥβέχα παΐβαις έσχήχει• 

Γεδεάίτ β χριτής ο\ οΟς χα\ ΔνεΙλεν ό νβθος αΰτου 
ιιαίς *Αβ(μέλεχ, τ^ν Αρχήν έαυτφ του λαοΰ κερί• 
9:οιού μένος. 

ΊαεΙρ ό χρκτής β Γαλααβίτης λβ' ηαιβας χα\ Λ- 
τος έ9υστή9ατο• 

Αά6δωτ χαΐ αύτβς έν τοΙς χριταις γεγονώς, λ' πα- 
τήρ παίδων γέγονεν. 

άαβίδ δ βασιλεύς χβ' τους πάντας. 

Ψοβοάμ δ του Σολομώνος υΐδ^, υΙους χη' χα\ θυ- 
γατέρας ξ'. 

ΑϋοΜ αΐίυβ 6]υ8 ΙιαΙιό'Κ ΟΓιο» χχιι 61 Α1ί35 χιιι *•. (• Άβιας υΐδς [αύτοϋ (44)] υΙους χβ' χα\ θυγατέρας 

ιγ'. ςσοβ <:6οί<ϋ( €Ιιο<Ιο1]ο§οπιογ τβχ ΕΠ&ιη. 

Ρο$ΐ69 ίη €Ιΐ6ΐ)ΐΌη Ιγ€8 δ6ηη8<1 βΠί : ΐ]ΐΐ08 ΟΙι^ΙβΙ) 
<ϋία8 ^6ρI1οηβ, «οοβρίαίη ΙικΓβιΙίΐβΙβιηοίνίΐαΐβ, Γαη- 
<Ιίιυ8 ρβΜίάίΐ. 

Τ6ΐηροΗΙ)α8 ηοοην^ 03ΐιτί<! Γ6[ρ8βχ8ΐίΐ6Γαοΐ βΐ|;&ιι- 
Ιβ8 ςυβίυοΓ, ^ιιθ8βΐί&ιη ιηΐβΓΓβοβΓυηΐ 0&τ1<1ί8 ϋοΰββ : 
Ι68ΐ>6, ςοβαι 8υ8ΐηΗΐ ΑΜβλ; δβΐΐι, «ιαβηι βυβίαΐίΐ 
$ο5θ€ΐΐ68 βΐίυβ ΑβίοΐΙιί; εΐ^κ&η, ςυοιη βυβίιιΚί Αιί•|; 
.Β6ΐ1ιΐ6βιηίΐ68. ^ο&^ια8 &υΐ6ΐη οΦίβΓΪβ ροΐίοΓ, υιγ ίΗβ 
8«ηο8 Ιι&1)βη8 ιϋβί(08, ςαβιη θ6θ!(1ΐΙ 4οη8ΐ(1ιαη βΗιιβ 
δ&σίΦΦ ίΓ2ΐπ8 Ο&νίϋ. 

ΟυΓιαίΙι ςαοηυβ Οΐιβίίφυβ ΙηΐβΓ ^ί^&ηΐβ» €6ΐΐ86-^ 
Ιυτ, ςαβιη ]αηίθΓ Ο&τίά οαιη 6$86Ι ίυηιία ρβΓΰ«ΐ3- 
80ΠΙ ίηΙβΓίβοίΙ : ΰΐι]α8 βΐηιη ΙιαβΚΑΐη αηίρίβηβ, €6υ 
άοη^ηυοι 8ΐΐ8ρβη<ϋΐ ίη ΤαΙ>6Γηα€ΐιΙο 06ΐ **• '* 

€ΑΡ. XXX. — ^ηΊΗαΜ (ηβτνηί ηιιι/ζοηιικ Ιϋ^βτοΐΜηι 

ραΐτ€$, 

Ιοΰοδ ΐΓ6(ΐ6£ίηι ΙΐΑΐ>υ6πιΙ ΗΙιβΓΟδ. 

ϋβάβοη ]ιιιΐ€Χ ίχχ• ηιιοβ βΐΜίαι β ιη€<1ίο ΒΐιβΙυΓιΐ 
'ηοίΗηβ ΙΠίαβ 6]α8 ΑίΜίαβΙοΰΙι, οαιη 8ίΙ>Ι ρορνΗ Γ6• 
^ιπιβη οοηα1ί&886ΐ. 

/βι>, ]υ<ΐ6χ β«ΐΑ3ΐυ68 *', XXXII ΙΠιοβ ίρ86 ςπο- 
ςυβ ρΓ0€Γ6ανίΐ. 

ί,ιώάοη^ ςαί 61 ίρββ ]α(ΐ6χ '^ Γυίΐ, ΟΗογοπι χχχ 
ρλΙβΓ βχδΐίΐίΐ. 

ύανιά Γ6Χ XXII ΗΙ>6Γ0β ΙίλΙιυΊΐ υηΐνβηΐιη• 

ΆοΙίοαίη ίΙΙια8 5ο1οιηοηί8, ρΓΟΟΓβανίΐ β1ίθ8 χχνιιι, 

€1 0Π&8 ίχ *". ΑεΙιααά γ6χ ΐ8Γ36ΐ 1ΐΙ)6Γ08 |;βηαιΙ ίχχ *^ ςοθ8 οο- 

€ί(!ϋ ^61I. 

ΟΑΡ. XXXI. — Οίίοηιοάο ραπί/κι €$ί ρορπίπ» Ι«γ- 
ταηι ρΓθΐηη$ιοηί$, »Ι ^βΛη^ Νανβ Η1ί$ [οΓίε άηΐΗ' 

Τήί^Η» Βηί^ίίΛ €1 Οαά εΐ άίηίάία Ιπ6ιη Μαηα$Η. 
Ρηιηί ιβΓι α Ηογ86 ΓΟ^Ίοηβιη ΐΓ&η5]οΓ(1&ηίΰα>η αοοβ- 
ρβΓοηΐ, ηα» ρΓίυ8 ΑιηοΓΓίιβΒΟπιηι «πιΐ 61 Καρίιΐο, 
Βα89ΐιίΙί(ΐ6ΐιι αηίνβΓΒαιη. 

Γπ6ιιβ 1ί<ΐ)ΐαεβ« : «ΙΙβη άίπαίάία Ιη1)ΐΐ8« Γΰ^ίοηβαι 
€3 ςιΚΝίιιβ ΐΓ&η8]θΓ(1αηίεΑπι οΙγοα 6&ιΐΑΓ&ιη, ςο» 
66Γ£β89?οηιΐΏ 6Γ&1, 6Κ <!»» ηιΐϋο (ϋοΊΐαΓ δ€χΐ1ιορο- 
Γΐ8 αδ(ΐιΐ6 3(1 ιηαπίίπι.'ΐ Οογ, αοΰβρίξ. ^Αχαά6 δ του *Ισραήλ βασιλεύς ο' υΐοΰς, οΟς &π- 
έχτεινεν Ίηου. 

ΚΕΦΑΑ. ΛΑ'.— "Ο^τως ίίοιβτβμήθη ^ Λαός τίιτ γην 
της έπαγγ&ΙΙας^ ώς ό - ΙΤανή ^Ιψτοΰς αύτοις 
έχΛτΐροδότγ{σετ . 

ΦυΛ^χ ΨονβΙμ καϊ Γάδ^ καΐ ήμίσν ^υΛτ^ς Μα• 
νασση. Πρώτοι ουτοκ παρά ΜωΟσέως τήν πέραν του 
*Τορδάνου χώραν παρειλήφασιν, τήν πρδτερον οδσαν 
*Αμο^(&αίων χα\ 'Ραφ\μ, τήν ΒασσαανΤτιν άπασαν. 

ΦυΛ^ι Ματασσή^ τδ έτερον ήμισυ σχήπτρον, πέ- 
ραν χα\ τούτο του Ηορδάνου περ\ Γαδάραν Γεργε- 
σαίοιν χώραν, χα\ τήν νυν λεγομένην ΣχυΟόπολιν, 
μέχρι της παραλίας Δώρ (45). ΓΓί*ιιι /χι/α 1ΐ3ΐ>ιιίΐ ΓΟβίοηβιη αηίνβΓ33ΐη ςυ» ρ φνΛ'η Ιούδα, τήν επάνω της Ίδουμαίας χώρα}ί )α€6ΐ 3ά 36ρΐ6ηΐΓίοη68ΐ4ΐυιΐ)2βχ, ροΓπ^ίΙαΓςυβ υβηυβ 
Λά δοάοηιίΐίη : ΰυ]π8 ιηαπίίιηοΒ οίνίΐαΐο8 ΓυβΓβ Ολ~ 
1Λ 6( Α86Αΐοη. 

ΤΗ^Ηΐ 8ΐβΐη€οη Μυιηχαιη• ςυ» βηί1ίιιΐ3ΐη 1ΐ3Κ)6ΐ 
^8Υρΐο 61 ΑΓ3ΐ)ί9Β ιηλΓίΐΊιη&ιη Γ0|;ίοη6ΐη υΐΐια βα-^ 

ΜΛΐίΙ |Η)8ΊΐΑΐη. 

Γη^αε Β€η)αΜίη ΙιαΙ)υϋ Ιβηοΐιο 61 ΒοίΗεΙ οι 
Ηί6Γθ8οΙ>πΐ3 υβςυβ αιΐ ιη8ΐΓ6. Ιη αη^υδίο Ιηοΐη «ιοί άπασαν, διήχουσαν μέχρκ της Σοδομίτιδος, πόλεις δΐ 
χατά θάλασσαν έχουσαν, Γάζαν χα\ *Λσχάλωνα. 

ΦνΛ^ι ΣνμεΙύτ, τήν Ίβουμαίαν, τήν ΑΙγυττίφ ν.α\ 
^Αραβί^ πρδσορον έχουσαν παράλιον (46), τήν έπέ- 
χεινα Γά^ης. 

ΦυΛ}\ Β^ηαμ)γ, Ίεριχουντα χα\ ΒεΟήλ, χα\ Ιε- 
ροσόλυμα έως θαλάσσης* έν στενψ άπδ του Ίορβάνου ., '.«* ]?**«• »". 5• " ^ϋ<1• Χ» δ• τοΤς σ. •^ ^υϋ. χιι , ίδ. " Η Ρλγ»!. χι, 4!. •• || ΡαπαΙ. χιπ, «Ι. 
•' IV β68. χ, 7. (43) Εχ 66η χιγ, 5, Ι6(ζ6 χατέχοψε. 

'Λ^) Ι^Κ6 Ένάχ, αυϋ. ι, 30. 

^44) ΟεβΓΛΙ ίη (!γ%€0, €χ$ΙμΙ ΐπ νείδίοηο ΓαΙ)Π6. 1 (45) Μ8. παρά Αίδωρον. 

(46) Μ8. πρδς δρον έχουσα παρ* ά).λον. 2η ΗΒΈΙΐυδ Μ£Μ0ΚΙΑΙΙ8. 38 ποτβιμον μέχρι Γαβαώ, £ύα£ων, 'ΚμορφαίωΊ ΐε•ρ\ ^ ρεπίπ^;!! αΙ) 4θΓ(1βη6 Οανίο υ&ςιιβ αϋ 6αΙ)αο, Εν«ο- 
Ββθίιλ, 1•6ουσΛίων πβρ\ Ιερουσαλήμ. *" * ■- — « -«^ • »• ΦυΛ^ι ^Β^^ραίμ^ &π6 Βββήλ έκ\ τδ μέγα πιβίον, 

μέχρι Γα(άρων, Απ6 του Ιορδανού, Φερβζαίων, 

*Αμο^^{ων, Σαμο^[^ίων (47). 

' Φν^4 */σ<τ4χαρ, Κάρμηλον τ^ 6ρος χα\ Ίταβυ- 

ριον{48)δρος, τέρμονατόν ικ>ταμ6ν Ιχοντδς. Φδρε- 

ζα^ων χα\ α^τη ή χώρ». 

ΦυΧ\{ ΖαβουΜύοΓ^ άτιό του τηταμοΟ μέχρι της 
Γεννησαρ^τι^ λίμνης» καΐ τήν κοιλάδα χαλουμέ- 
νί;ν. Φδρβ^αίονν χα\ δδβ δ χώρος. 

ΦυΛί^ *Ασήρ, τά κ£ρ\ Σιδώνα τετ ραμμένα, έν 
οίς χλ\ πδλις 'Α.ρχης. Χαναναίων ή χώρα. 

#ι;αή Ν9^αΛβ}μ, τα π<ρ\ Δαμασχδν, Γαλιλαίας Γαπι 86(165, ΑιηοΓΓίιβκοΓυηι οίΓοα Β<;ΐΙΐ6ΐ; ΙβίιαΜο- 
Γυιη €ΐΓ€& ΗίΰΓΟβοΙγιηα• 

ΤΗΒν» ΕμίίΤϋΒΜ : ι Ββΐΐιβΐ ρρορβ πΐ9§η3ΐη ρΐ^ηί- 
(ίειη υ5(]ΐΐ6 α«1 68Ζ2ιγ3. ΑΚ) ^ο^(1αη6, ββάββ ΡΙι6Γ6• 
ΖΆοτηνη^ ΑιηοΓΓΗχοΓαιη, ^ΑΟιΟΓΓίΐίΕΟΓυιη. 

7π6ι»< ΐΜαΰΙιατ : €&ηη6ΐιιιη ιηοηΐβιη €ΐ ΙΙαΗ^• 
πυηι ίΐΰο) ηιοιιΐβιη, ςαίϋυβ Ωυπίΰη Ιίηιϊΐββ βηηΐ* 
Βίο ςυοςιιβ Ιπιείυδ ΡΙΐ6Γ6ζχοΓυιη ΓυίΙ. 

Ττ'ώΗΛ ΖαΰαΙοη : Ά ίΐυιηίιιβ υ8(|ΐΐ6 8ϋ Ιβοηπι 06η« 
ιΐι;ζΑΓ€ΐί(1θ5. Ιίβηη ΐΓ2ε(αιη ηυί ΥβΗίβ ιϋ€6ΐ)8ΐυΓ. 
Ι$13 ςυοςιιβ Γβ^^ίο ΡΙιβπβζίεοΓυηι ίυίΐ. 

7Γί6ιιι ^4Μ^ ; Γ6{;ίοιΐ6ΐη ςυχ νβΓ^ιΙ Λά δΜοηβιη , 
Όΐ)ί 61 ανίΐββ Αγ€68. εΐιαηαΐΗΒΟΓαιη Γαίι. 

Γη'^ιιι ΝβρΗιΗαΙίΜ : Γβ^ίοηβιη οϊγο 08ΐη&96υιη χαΟύιαρθεν χαΐ των Ιορδανού πηγών, αΙ τδ ^είν ϊχ ^ ιιΙιγα Ο&ΙίΙχβιη 61 ίοιιΐ68 ^ο^<]^η^8, ςυί ίη ιηοιιΐβ του δρους έχουακ. Τούτο Κίνα {ων ή χώρα 

ΦυΛ^ι Αάτ» τά περ\ Άζωτον, Ίαμνίαν χα\ Γ£τ- 
ταν, άιΛ *Αχχάρωνο; !ως δρους, Ιξ οιΙ ή Ιούδα ήρ- 
χται φυλή. ΑΙ δέ χληρουχίαι παίσαι, άπδ ανατολής 
Ιπ\ δύαιν έγένοντο των πααών φυλών, χα\ τήν παρά- 
λιον νεκμαμένων Παλαιστίνης χαΐ Φοινίχης. οπ|$ίη6ΐιι 1)&1)6ηΐ. Εγ&ι ^φο Γ.ίηβΒΟτυηι τβ^Ιο. 

Γπ^νβ Ώαη : ΐΓβοΐοδ οΪΓοα Αζοίυιη, ^8ιηη^αιη 6Ι 
6Ι113Ι1, 85 Αοοα^οηβ υβηυβ 3(1 ηιοηΐ6ΐιι, αοίΐβ ίη- 
6ίρί6ΐ)9( Ιπ5υ8 Ιαϋα. δυΠββ ροπτο οπιη68 οιηηίυηι 
ΐΓίΙ>αυπι ίυ6Γυη( λϋ οήβηΐβ 8(1 οοοίϋβηΐβιη , 68ηιηι 
ςυο<|υ6 ςυ» ηΐ8Γΐΐί 01801 ΓΟ^ίοΑβαι 8€06ρ6Γ6 ΡλΙαβίί- 

026 61 Ρ5<Βηί668. ΚΕΦΑΛ. ΑΒτ. — ΤΙτες 8ΐσΙτ αΐ ξρνγαδΒντήριόι ΟΑΡ. XXXII. — Οναηαηι $Ηηί τφρη ηήίαΐα, αιΐ 
πόΜις, βίς άς ηατέρενγοτ οΐ άχούσιοτ ^νοτ ηααί Γ^/Ή^ιν^αηΐ ηποί/ΐΗοί ίηνοίΗηίαηηη Ηοιηΐά' 
ΙίρβροΜ^Βς. αίκΜ ρ€τμεΐΓα$$€ηί» 

Έν μίν τφ τεέραν του Ιορδανού έν πεδίψ φυλής Ιη ΐΓ3η8]0Γϋ8ΐιί6ί3, ίη ΙβΓΠίοηο ΐΓϋ)υ8 ΚαΙιΙη : 

ΤοιιβΙμ* Βσσο(ή{ πρδς (49) τή έρήμφ. ΒοεοΓ 8(1 (ΐ686Γΐαιιι. 

Έν δέ τ; φυλ|) Γάδ - τήν 'Ραμύίθ^ κρδς τή Γα• Ιη (η1)0 6α(1 : ΗαιηοιΗ ίη Γ6^ίοη6 6αΙ88(1. 

Έν τϊ^ φυλ^ Μανασσ^ • τήν ΓανΛοτ, «ρδς τήν ΐπ ΐι•ί|)ϋ Μαη8β86 : βαιι/οιι ίη Β888ΐιίϋ(ΐ6. 
Βααΐν χιΟραν. 

Έν δλ τα?ς εννέα φυλαΓς χαΐ ήμισεί(;ι ' ΚεδΙς έν 
τ|} ΓαλιλαΙα, έν δρει ΝεψΟαλείμ • χα\ τήν ΣυχεΙμ, 
Ιν (ρ&ι *Εφραίμ " χα\ τήν ΙεβρΙύτ^ έν δρει *1ούδα. 
Α^αι ιοδλεις &ξ, άμφ\τδν Ίορδάνην χείμεναι• Ιη Γ6ΐί(]Ηί$ ηονβηι ΐΓίΙ)ΐιΙ)ΐΐ8 ουπι (1ίηιυί8 : €€ά€» 
ιο(Ϊ8ΐίΐ4^8, ίη 0)011(6 Ν6ρΙιιΗ8Πιη : 6( &\ΐ€Ηίΐη ίη 
100016 ΕρΙΐΓχηι 6ΐ αιβδΓοη ίη ηιοη(6 1υ(ΐ8. Η» 6ΐ- 
νίΐ8ΐ6δ 81101 86 χ, €Ιγ€8 ^ο^(1^η^α^ ρο8ίΐχ. 

ΚΕΦΑΑ. ΑΓ. — /'»•β^, οΐ μητροχόΛΒίς, αΐ ^οΤς ΟΑΡ. XXXIII. — βιιβ? $ηηί ιη€(τνροΐ€$ ρτο Ι^ίΐί« 

* " ' ηραταιοΒ. Αβνΐταις ά^ορισθεΐσαι. 
•Αβδ φυλής ΊούΒα^ χα\ φυλής Σνμ8ώτ' πίλι; Εχ (Γΐ1)υ Ιηάα 61 (πΙ>α 5|^ιιι«οιι ; €ίγί(85*Κ8η8ΐΙΐ8Γ- Καριαθαρβδχ, ή έστι Χαβρών "κδλις Έλώμ. Κα\ τήν 1)οο, 8ίν6 εΐΐ6ΐ>Γ00, 6( €ΐνι(88 Εΐοηι. ΑοοβρβηιιιΙ 
Τεέλλαν, χα\ τήν Δαβήρ, χαι τήν "Ασαν, χα\ τήν βΐίβοι ΤββΠβοι, βΐ 98ΐ)6Γ, 61 Α88Π, 6( Αΰΐιβο, 6( 
Άχ&ν, χαΐ τήν Βεθσαμ\ς, χαΐ τήν *Ελ6ί, χα\ τήν 1!6ΐΙΐδ8ηιί8, 61 Κ11]8, 61 ΒοΐΙιΟΓ. 
Βιθούρ. 

*Αικ5 φυλής Β&ηαμΙτ' τήν Γαβαών , χαΐ τήν Ο Εχ Ιη1)υ ββιι;αη;}ΐι; 6α^8θο, 61 68ΐ)60, 61 Αθ8€ΐι, 
Γα6εέ(50), χαΐ τήν *Ανάχ, χαΐ τήν ΓαλαμάΟ. Αζται 61 68]80ΐ8ΐΙ). Ηββ €ίγίΐ8ΐ68 χιπ. Άχδ φυλής "Έρραίμ• τήν Συχέμ, χαΐτήν Γαζερ, 
χαΐ γήν Γαβαών, χα\ τήν Βεθορών. Αΐίται πόλεις δ'. 

*Αιιδ φυλής ΑίΙ»^• τήν ΈλΟαχώλ, χαΐ τήν Γε- 
β»ώη#, χα\ *Εδώμ, χα\ τήν Γεερέμ* χα\ αΐίται πδ- 
λεκ δ'. 

*Απδ ήμίτους φυλής Ματασσίχς * τήν Καναχή, 
χα\ τήν Βετσάν« Α?ίτακ π^εις β'. 

*Απ4^ έτερου ήμισους φυλής Μαντίσσής * τήν Γαϋ- 
Άον, χα\ τήν Βοσσδρον. ΚαΙ αίται τκδλεις ,β'. Εχ ΐΓ'ώυ ΕρΗτωηι : 8γο1ΐ6θΐ, 6ΐ 68Ζ6γ, 6( 68ΐ)8ίο, 

ΒβΐΗΟΓΟΟ. €ίΐτί(8Κ68 ΙΥ. 

Εχ (Ηϋα ϋαη : ΕΙ(Η86θ1, 6( 66ΐ)8θο , 61 Ε(1οο, οΐ 

6β6Γ6Ρ1. €1νίΐ8ΐ6β IV. 

Εχ άίο)ί(1ί8 ΐΓίϋα ΜαηαΜ€ : €8θ8θ1)6, 61 1)6Ι880. 

€ΐνίΐ8ΐ€8 II. 

Εχ &Ι(6Γ8 ϋΊοιί(1ί8 ΐΗΙυ Μαηα$ί€ : ΟβυΙοο, 61 

Βθ880ΓΟΟ. 18Ι9Β ςΟΟςΟβ 0ί?ίΐ8ΐ68 1Ι• (47) ΡθΓΐ6 Χα*;αναίων• 
(43) Μ$. Ίλαμύριον. (49) Ραΐ6α) Βοσδρ, ή πρδς• 

(50) Ιΐ8 ςυίϋαπι €0(1(1. ^08. χχι, !7, 8ΐ. Γαθέθ. 39 ΙΟδΕΡΡΙ *^ 

Εχ ΐΓίΙ)" ΙηαοΗατ : €ΐ8$ο, 61 Π1ι»ιη•11ι, Η ΟβΗ- Α Άπ6 φυλής Ίσσάχηρ • φ Κι»Λ, χα\ τήν Ταμάθ, κα\ τήν Αεβίβθά,χαντήν •Ι1λΝ. Αΐτβι πό- 
λεις ^. 

'ΑιΛ φ\ιλής Άσ^ρ• τίχν Μα^αλΑ, χαΐ τήν 'Α6- 
βώθ, χα\ τήν ΧελχάΟ, κ«\ τ^ιν Τ«ά6. Αδταν πό- 

λειςδ*. 

Άπ^ φυλής ΝερβαΛεΙμ • τήν Κείές Ιν τϋ Γαλι- 
λαίοι, κα\ τήν Έμά•, χα\ -φ ΚαρβΧν. ΑΐΙται «^ 

λειςγ'. 

Άπ6 φυλής Ζα^ον^ώτ • τήν *Ι«χχώμ, χβΑ %^ν 
ΚασσΛρ, χβ\ τήν Τιμμών, ιια\ τήν •Ελλάν. Αΐ^ται 
9:όλ£ΐς ^. 

•Απ6 φυλής 'ΡουβΙμ' πίραν του ΊορΙάγου, τήν 
Βόσορ, χαΐ τήν ΙβζΛρ.χαΙ τήνΚεδμώθ, χα\ •Αφβά0. 
Αϊιται πάλεις δ*. 
Εχ ΙΓ«ΜΙ βαιί ; ϋλΐηοΐΐι, €1 ΙΐΑίΙ^&ηβΐΐ, 6( ε$6ΐ)θη, ® ΆιΛ φυλής Γά9 • τΙρί 'Ραμώθ, χ«\ ΜΛθβνήν, Ι)8ΐ1ΐ9ΐ, 61 Ιΐεΐίβ. είνΙ1ΑΙ6$ ιτ. 

Εχ ΙηΙ>ιι Α$βτ : Μλβαίιι, 61 ΑΜοΐΗ, 6Κ 01ΐ6ΐ€&11ι, 61 
Κ>&1>. είνίΐ3ΐ68 IV• 

Εχ 1ι ΊΒη ΝβρΗίΗαϋιη : €6(1θ8 ίη βαΐίίφα, 61 Ειη&ΙΙι, 
61 ε«Γ6Ίη. €Μυιΐ68 πι. 

Εχ ΐΓίΙ)η ΖαΜοη : ΐ666οηι, 61 ΟαββΙγ, <ϊ( Κ1ΐ6ΐη- 
ιηοη, 61 Ε118Π. ανίΐβίββ ιτ. 

Εχ ΙήΐΗ] ΒπΙηΐΛ : ΐΓϊΐηβ ^ο^<13η6ϊη , Βο50Γ, οι 1&- 
ζίΓ» 61 εΰαιηοιίι, 61 ΑρΙΐΜΐΙι. είνίΐ3ΐ68 ιτ. 61 ΑιίΓ. Η» ςυοςίΜ €ΐνϋ«ΐ6• ιτ• 

ΟΑΡ. XXXIV. — ΟΗΜΜίη €£ρ^ηιη( €ίνίία(β» €ί 

Ι Ββββηι ΙύτίεΙιο, 2 6ΐ Γ6|[θη 6ιί, ςυ» ίαϋ |ΐτορβ 
ΒοΐΙίθΙ, 5 Β68βηι ΙβΓυβΜβιη. 4 λθ^βη €Ιΐ6ΐΐΓ0ΐι« 
6 Κ6ϋ6ΐη 1.αοΙιί&, β Κβ£;6ΐη ^6^^ιιιυα1, 7 Κ6|[6ΐιι Οβι- 
16Γ, 8 Κ6β6ΐη ^Ε|(IοIη, 9 Κ6{6ΐη Αά6Γ• 

10 Κ6^6ΐη 02ΐ>6Γ, II Α6|$6πι ΟάοΙίΜη, 1% Κ6|^πι 
ΗβΓίηα» 13 Αβ96ΐη ΤΙιβρρΙιο, 14 Ββ^βηι Ι^Ι)β«, 
15 Κ686Π1 860, 46 Β6({6ηι Μ&0603, 17 Β6|[6αι 520ΐ* 
τοη, 18 Β6Κ6ΠΙ ΟρΙιβΓ, 19 Ββ^βοι Α€]ΐ83ρ1ι. χα\ τήν Έ«€ών, χα\ τήν Άζείρ. Κα\ αδτα* πά- 
λεις ί^. 

ΚΕΦΑΑ. ΑΔ'. — Τι^ας εΙΛήρασι χόΛείς χαΐ βα- 
σιΧβΙς, Ιιισοΰς χαΧ ΚοιΧέ^ρ οι πιστοί (51). 

α' (5ί) ην Ρασιλέοι Ιεριχώ, ?' κοι\ τί>ν ρασιλέα 
τής Γαί, ή έ<ιτι πλησίον Βεθήλ, γ» βασιλέα Ιερουσα- 
λήμ, «* βασιλέα Χειρών, ε' βασιλέα Αάχις, 9' βασι- 
λέα Ίεριμουθ, ζ βασιλέα ΓαζΙρ, η' ^<ΐίΧέΛ ΑΙγλωμ, 
θ' βασιλέα *Α8έρ. 

ι' Βασιλέα Δαβήρ, ια' βασιλέα 'Οβολλάμ, ιβ' βασι- 
λέα ΈρμΑ, ιγ* βασιλέα θαπφου, ιδ* βασιλέα Αεβνόί, 
ιε* βασιλέα Βέχ, ις' βασιλέα Μαχηδά, ιζ* βασιλέα 
Σαμρών, ιη' βασιλέα 'Οφέρ, ιθ' βασιλέα Άχσάφ. 20 Κβ^βπ! ΑδΟΓ, «1 Ββββιη ΜβΙίΙοη, 22 Ββ^βοι ς χ» Βασιλέα Άσώρ, χα* βασιλέα Μελδών, κβ' βασι- ΜαγγΗοπ, 23 Β6{6ΐη €β(ΐ68, 24 Β6|{6ηι ΤΙι&οαο, 
25 Β6£;6ΐη ΐ6εοη2ΐη €Ιΐ8Γΐη6ΐί8, 20 Β6|;6πι Οογ, 27 
Κ696ΐη Ν»ρ1ιβΓ Οογ, 28 Κ6£6πι βοίη βο^οΐ, 29 Εβ- 

Κ6ΐη ΤΙ)6Γ89. 

Οιηηββ Ι&ιί, γ6(|[68 χχιχ <}υο8 βπδίαΐίΐ ^68α8 οαιη 
€ΐνί(&ΓιΙ)υ8 βοΓυιη, ςυαβ ΓοΠο ^ί8ΐΓί1)αΗ ίιι 1ΐ£Γ6ϋίτ 

ΙαΙβηΐ 01ϊί8 Ι8Γ&61. 

€ΑΡ. ΧΧΧΥ. — ΟηΙηαηι τ^€$ €0ηΜη€τηηΙ %η ναΙΙβηι 
•α/Μΐη, ηποί ύύάάιΐ ΑϋταΗαηι. 

II•^ρ|ΗιΓ Γ6Χ 8611ΙΙ88Γ : Αηοοίι γ6Χ Ε\\ζζ : €Ιιο- 
«ΙοΙΙο^οακΝΓ Γ6Χ Είαιη : ΤΙιβγ^αγ Γ6Χ |[6ΐιΐΐοιιι. 

€ΑΡ. XXXVI. — Οχι »Ηη( γ«^ι, ^ηο$ ΑΰταίίΛηι 

$€τυαν'Η ^ι<ιη ύ^ί. 

Έλ\ζία Γ6$6ΐη δοϋοιηοΓυιη : Μ6|{&Ι>0ΓβΑη Γβ^βη 
€ιθΐηοιτΗ9Β : δβηπΜΓ Γ6||;6ΙΙ1 Αϋ&ηοΓαιη : δοιηοΙκίΓ 

Γ6{6ΐη β6ΐΜ>6ΐη : ΒαΙαΟ Γ6{6ΠΙ 8680Γ• Ηθ8 Α1>Γ&Ιΐ8ΐη 

1η866υΐυ8 βΓίρΊΰηβςυβ « ο«ρϋνίΙ«ΐβ ίη6ΐ»1αιιΐ6β 86Γ- 
τ•νίΐ, «πη«ΐί8 ίη (γαΙΙαοι 6οπιιβ 86Γνί8 8υί8, ςιιί 
βΐ'βιπί ηυιηβΓΟ εεεχνιιι. 

€ΑΡ. XXXVII. — Οηίηαίη //«6^α;ί^Ηιη«ιι€η{ «<ληι>αι 

η90Τ€$ </ιι;ρ«ΤΗΜΐ. 

^Μάα^ άηχιί 8υ2, 6χ ιιυα 1ΐ8ΐ)υίΐ ΓιΙίθ8 54γ 6ΐ Αιι- 
Π2 61 3ί|θΡΐ. Α«€6ρίι ροπΌ ηχοπΜπ Ί1ι&ιη»Γ βϋο 8υο 
δίΓ ; ςυο ιηοΠυο, άΜΐ οαοι ιη ιηαίπιηοηίοΗΐ Αηη». λέα 11α/^(&ών, χγ* βασιλέα Κέβες, χδ^ βασιλέα βα- 
ν^ιχ, χε' βασιλέα *ΐ£Χονάμ τοΰ Χερμέλ, χς* βασιλέα 
Δώρ, χΓ βασιλέα του Ναφλρ Δώρ, χγ/ βασιλέα 
Γωΐμ (55) τής Γογλλ, χ^ βασιλέα βερσά. 

Πάντες Λτ•ί βασιλείς χΟ* οΟς ΔνεΙλεν Ίησους συν 
ταΐς η^^ισιν αυτών, χα\ έ^ιλ1;ρο(^^ησεν α6τάς τοΙς 
υΐοίς Ισραήλ. 

ΚΕΦΑΑ. ΑΕ'. — Τίνες οΐ βασΟεΙς έπεΛθόττες γ^ 
άΛνχ^ χεδΜι οΰς έχάταξετ ^Αβραάμ. 

Μαρφάλ, βασιλεΟς ΐ£ΨίΛ&ρ' Άριώχ, βασιλεύς 
Έλλαά- Χοδολλογόμορ, βασιλεύς Έλάμ• Θαργ^ρ, 
βασιλεύς έθνΰν. 

ΚΕΦΑΑ. ΑίΤ• — ϊ'^*'«^ οΐ βασΟεΙς. οΰς ^φτωσετ 
^Αβραάμ μετά τον Αώτ, 

Έλλάμ, βασιλέα ΣοΜμίιΐν- Μ•γα5ερ«Αν, βΑσιλέα 
Γομ<$^^ας* Σενναάρ, βασιλέα *Αβαμών* Σομο€6ρ, 
βασιλέα Σεβώημ • Βαλ4ρι, βασιλέα Σεγ^ρ. Τούτους 
*ΑβραΔμ έκιδιώξας χα\ Ανελών έχ τής Δχαγιογής, 
ύτιεξείλαΈο, έπιστρατεύσας αύτσίς τοΙς έαυτοίί παΐ« 
&ις, 4ντας τ^ αριθμέ τιτ}'. 

ΚΕΦΑΑ. ΑΖ'. — Τίνες Εβραίοι γυναΊχας έθνί- 

χάς Ϋ^^γοντο, 

Ιούδας τήν Σουά, ές ής ίσχεν υΙο\)ς, τ6ν Σε\ρ, 
χα\ τ&ν Αύνδ, χα\ τ^ 2ιλώμ. 'Ελαβε 61 γυναίχα 
τήν Θάμαρ τφ υΐφ αυτοΰ Χε\ρ, χα\' τούτου άποθα- ι ? 51) €οηί6Γ ^08. XII» 9-24. 
52; 1|«6 ηυιηβΓ•! αρρο^υί. '53) 1. 0. ΟαΙίΙϋί'χ §;€ΐιΐίυιη. 41 ΚΒΕΙΧυδ ΜΕΜΟΚΙΑΓΙΒ. 42 

νόντος» {εωχιν αύτ^^ν «φ Αύν^ γυνα?χα. ΚαΙ τούτου Α Ε^ 1ιθ€ ςΐΗΝ|«β ιηοπαο, ηοβ λίββηΐβ ΙικΙα αΐ «Ιίοτί δ^ αποθανόντος, χα\ μή άβολύοντος αυτήν Ηέρφ γα- 
μηΟ^ναι, ^λφ ή Θάμαρ Εβχβν έξ αύτοΰ υΙοΟς, τ6ν 
ΦαρΙς χαΐ τ^ν Ζαρά• 

Μωϋσής τήν Σεκφ^ραν, ϊξ ξ; Ιβχβ τ6ν Γβρσών χτΧ 
τ^ν Έλιί{;ερ. 

ΣαΛμωτ τήν Ταάβ τήν πόρνην τοΟ; χατα^χόπονς 
χαταχρύψισ^ν* Ιξ ^ς Εσχ€ τ6ν *1ω6ήδ, τ6ν τοΰ Ίεσ- 
σα\ κατέρα, ϊξ ουτνρ γενναί'ΰαι δ Δα6{δ. ΟΐΙτοκ μ^ν 
οΐίν, οΐ τ€χθέν?€ς έχ των έΟνιχών γυναιχών, χαΐ εις 
τ^ν του Σωτηρος συντελοΟαι σάρχωσιν * έκΐ δέ βλάβη 
εαυτών ίαχον έθνιχ^ις γυναίχας. 

Σσ/έ^^ύτ τήν Δαλιλί, βΓ ^ς άπατηθβ\ς, χα\ τ6ν 
Αγιασμών του ναζτ^ραΐου βιβφθάρη, χα\ έχτυφλωΟβΙς, 
άδοξων τελευτ^. ηιιΙ>βτ6ΐ, (ΙοΙο ΤΙιιιιιι»Γ Ιι«ΐΜΐί« βχ «ο Ιρ•ο ϋΐίο• ΡΙνη 

Γ69 61 Ζ3Γ9. 

Μοΐβ$€$ δβρρίιοπιιιι, 6Χ ςίΜ ρΓΜΝλνίΐ 6βΓ§οα 61 

Ε1ί6Ζ6Γ• 

8αΙίηοη Κ»&1) ιη6Γ6ΐΓίθ6ΐη, ςυ» βχρίοηίοτρβ 0€- 
ΰΐι1ΐΑν6Γ«1 : 6χ ςα« βηβοβρίι (55) ΐοΙ>6(Ι ρ«ΐΐ6ηι 
^<ί88βΒ, βχ ςαο ηΑΐυ9 681 0«τίι]. Ηί βΓ^ο 6χ 6ΐΙιηί6ί• 
ηιιιΙί6η1>α8 οπί» οοηουΓΓυηΐ «Ιΐλΐη 9ΐ<1 8«Ιν•ΐοΗβίιι- 
€αιη&ΐίοο6πι. ΙΙ^ιι^ο αυΐβιη βοηιιη ίη€οαιιηο«1ο 6ΐΙι• 
ηί6β« ηχοτ6« ΙιαίΜΐ^ηιΐιΙ. 

5αιηρεοιι» ςυί 1ιαΙ>υίι ΟαΙΠα» > ςυα άβοβρίοβ 6ΙΙ«η 
β&ηοιιίΑΐβιη η&χβτβαΐαι αιηί&ίΐ ; &6 Ιλίκίβηι Ιυιηΐηί- 
Ιιυ» ε9Β€«1ιι• Ι(|^ικιιιιιηΙθ86 Ιηΐ6τϋΐ. ΣοΧομώκ τίϊν του Αίγυπτίου θυγατέρα άγ<μ«νος, » 8οΙοηιοη, ςυί Γβ^ί* ^Εβχρι^^ βΐίληι άαχιΐ, Ιΐ6ΐΐΜΐαβ χα\ Μωαβίτιδας» χα\ *Αμμων{τιδας, Σύρας χα\ *Ιδου- 
μαίας, ΧετταΙας χα\ *Αμο^^(ας. 

ΚΕΦΑΛ. ΑΗ'. — ΤΙτβς ΛοΛΛάς Ι^γαγστ γντάΐχίίς, 

ΊοΜώβ Γ, τήν Αίαν, Ύαχήλ, τήν Βαλλάν» τήν 
Ζελφάν * έξ Δν χα\ παΐδϊς αύτφ γεγδνχαι <γ^. 

Γβθ'βώτ. έξ ύν χα\ παίδες τούτφ γεγδνα- 

«ν βΤ. • 

ΑαΜ πλείους ή ι\ τ))ν *Αχιναάν, χα\ τ4)ν Μελχώλ, 
τν Άβιγαΐλ, τήν Έγγήθ, τήν Βιττάλ, τήν ΑΙγλήν, 
τήν ΒεΟσαβεέ, χαλ άλλας, &{ Ιλαβεν εΙς τήν Ιερου- 
σαλήμ πλήρης (54) τήν βααιλείαν άιηλαβών * έξ Δν 
χα\ ιγ* υΙους έχτήαατο/Ων γυναιχών τά όνδματα ο6χ 

άναγέγραπται. Έαχε δέ χα\ *Αβΐ99ά τήν ΣουναμΙ• 

τιν» τήν Οερμα(νουσαν αΟτδν διά τήν του σώματος Ο {.{β κΓηι^βΓ&ΐίοηβιη. 
άπδψυ&ν. 

Ό δέ ΣοΧομύϊτ έπταχοσίας γυναίχας , χα\ παλ- 
λαχάς έβχηχώς. Ινα μόνον υΐδν , τδν χα\ της βασι*- 
λε£ας έγχρατή γεγενήσθαι μή δυνάμενον» βαχηχεν 
ά«^ ϊΐααμά της *Αμμων£τιδος, ή ώς άλλη Εχδοβις 
Ιχει» άιβ6 ^}μιρ Ουγατρδς *Αβεασαλώμ• 

ΚΜΑΑ. Αβ^• — Όσαι γυταΊχες τους άιτδρας 

ΜϋΛ τ^ν *Αδάμ , άπατηθεΤαα χα\ α6τή ηρ^ του 

ΔοΧμΜ «^ Σαμψών άποξυράαασα χα\ δέσμιον 
χΛς πολεμ£ο»ς παραδοΟοα , χα\ διά ταύτην άναιρού- 
μεν«ν» έχτυφλωθέντά πρδτερον αίσχρώς. ΜοαΙ)ίΐί<Ι&•, ΑιηιηοιιΗί(Ι«9» δχΓΟΒ οΐ Ιϋαιηηβι•, €1ι«|- 
ΐ«&8βΐΑιηο'ΓΓΐ髧8• 

ΟΑΡ. XXXVIII, — ΟηιηαίΗ ίΗβηαιί ροΐ^ραηή. 

/αοο6 IV ^υχΗ, ϋ&ιη• Β&ΰΙιβΙ• ΒαΙΙ^ηι, ΖβΙρΙιυη, 
6Χ ςυ'ώυβ βΙίΑΐη ρΓ0€Γ6ΑτίΙ 1ίΙ)6Γ08 Χ11Ι (55). 
Οβάβοη 6χ <ιαίϋιΐ8 βιίληι Ιι«ΙμιΙι 

βΠθ8 ίΧΧ. 

Οανιά ρ1ιΐΓ65 ςιίΑΐη Χ, ρυΐ& Αΰΐιίηβιη 61 ΜφΙοΙιοΙ, 
Α1)ί£;&ί1, Ε^κϋΜΐφΒίιίΑΐ, Μ%\^η. Β€ϋΐ8αΙ>ΰ6, 61 «1ί«8« 
ςυα$ (ΙυχίΙ ΗίβΓΟβοΙγιιιίβ ουιη |Αΐη ρΐ6ηαιιι ο1)ΐίιιυί8» 
86ΐ Γβ^ηαπα. Εχ Ιι'ΐδοο ρΓ0€Γ63νΊΐ Ιί1)6Γ08 χιιι, 066 
ΐΑΟΐοη βΟΓααι ηοιιιίοα βϋπρίΑ 8υηΐ. Η»1ιυί( ςο<Μ|ΐιβ 
Α1)ί8£& δυη2ΐηιΐί<ΐ6ΐη, €αΐ6£λοί6ΐιΐ6ΐη 6υιιι οϋ 60Γρφ<• Αι 8οΙοηιοη • ςαι δ6ρΐ1ηΐ{βηΐ88 υχοΓββ 61 €οη6υΙιί• 
ηλ8 1]8ΐΙ)υίι» υηίοιιιη •ιΐ806ρϋ ΟΠααι (ηβο (ϋηβη 
Ιιυηο ΐοΐίυ8 Γ6|;ηΙ 5ίϋΙ οοη86Γτ&ηϋί ρο(6ΐη) 6χ Νι^ιη^ 
Ιΐ8ΐηιηοηίιί<ΐ6'*; νβΐ υΐ αΠα 6(Ιϋίο 1ΐ8ΐ>6ΐ• 6Χ Τ1ι«- 
πίλΓ Οϋα ΑΙ>688α1οιη• 

€ΑΡ. XXXIX. — Οκο< ηιηΙί€Τ€9 νίτα ρ^άΐά^ηίηί* Ενα Αιΐιιιηοιη, ίο ίπιΐΜΐ6ΐιι Ιιη1ο€Ιι ΐρε^ ςιιοςίΜ • 
(ΙίαΜο. 
ϋαΐϋα^ ςΐΗΒ 5•οι|Ι80Μ6ΠΙ «Ινοβϋ» νίη6ΐιΐΒΜ|ΐΐ6 

Ηθ8ϋ1ΐυ8 ΐΓ84ΐΐ<1ίΐ9 61 Ρ6Γ ΙΐΑηΟ υΐη<ΐ6ΙΙΙ ίΔΐ6Γί6€ΐα8 
681 » ουιη ρπα8 λΔΐ6Α ΙυΓρίΐ6Τ €8βΟΑΐα8 ίαΣ88«Ι. Κ.«\ του λαοΟ δΐ του Ίυραηλκτιχου τήν άναίρεσιν ρ Ρορυΐί 6ΐί•ιη ΙβΓλΟΐιΐίεί €1ΜΙ6ΙΙΙ 6β<Μ6ΓαΒΐ «ι τών ^Αμοφφ€ίΙωι^ έποιήσαντο γνταΊκβς^ χατά 
γνώμη ν του μάντεως Βαλαάμ , τήν τφ Βαλάχ είσ- 
ηγηθεΐ^αν, εΙς άπδστααιν άπαγαγομένων. 

II ΑίγνχτΓ/β, ή τδν άρχιμάγειρον του βασιλέως, 
μετά τ6 μή δυνηΟήνχι τ^ Ιωσήφ άπατήσαι , συμ-> 
πε{σασα, ώ; έπελΟόντος α6τ|) τοΟ Ιωσήφ, χα\ 
«^ιήαασ« βύτδν έγχατάχλιιστον τ^ν σώφρονα. 

'ϋ του 7ώ^ 7*1^• επιχειρούσα πείθειν τδν εύσε- 

(54) ΡθΓΐ6 πλήρη. 

^55) 1η ν6Γ8ίοη6 1.3ΐιη8 Γ»Ι)ηΓϋ ροβΐ ικεΓ^ρΐΐ Ιβ- 

Ρατβοι. 6η. 6\Ί• ΓΜ Αηίοηίιωοτηηι , ]υχΐ3ΐ οοηβίΚυιο ν&ϋ8 Β«ΐ33ΐΒ, 

^α(Μ^ Β8ΐ360 8υ(;(6$8ΐ(| φΙ88 608 μ1 •ρ08ΐ18ΐλΒ ίΐΐ- 

άυ66Γθ οοηλϋΒ εοηΙ• 
Μ^ριια^ ηϋ» ρΓ»Γ6€ΐυιη 6(Ν|ΐιοηιιη χ^%% ςααΑ 

^086ρIιI1Iη 864ΐυ06Γ6 ηοη ρθΙυί886ΐ , ίη 68Π1 ρ6Γ8υλ- 

8ΐοη6ΐιι ίηϋιιχΗ , ςυοά Ιθ86ρΙι 6ί νίπι «άΙιίΐΗΐβΓίΐ : 

ςΐΙ8Γ6 6ΐΙ&ΐη 606ϋίΐ , υΐ 688ΐυ8 ί1ΐ6 60Ι^Ί66Γ6ΐαΓ ίη 
63Γ€6Γ6ΐη. 

Ι/χσΓ/θ6, ς096 ηΙΐΊΐΟΓ ρ6Γ8Ι18<ΐ6Γβ Γ6ϋ||^ίθ8Ϊ88ίΗΙΟ Μι /ο^Μέκιη, 616. 1)6 1ιί8 οοηΓΰΓ ΕυΙΙι ιτ, 10. 06Γΐ6 

η6(^6<1α ΐνρθ({Γ8ρΙΐ1 0|«66 ΟΙΙΐί88& 8«ΙΙΙ• 

(56) XII ρΑΐτιβΓοΙιαβ 61 Βίηαιη• 4η ΙΟδΕΡΡΙ 44 

^οI>, υΐ Αΐί4|ΐΗ4ΐ €0η4Γ« Οοιηιηηιη ρΓοηυηΐΐλίΟΐ : ικ€ Α βίστατον Ίώ6 λαλεί ν ^ήμά τι πρ^ς Κύρ!ον, άλλ* ου ΐΑΐηβη ροΐϋίΐ οΙ» οοη5ΐΜΐϋΜίιη»ιιι ρΠ ιτίιΙ &6ΐιΐ€ΐι« 
ϋβηι. 

Εοϋβιη ςυ<Μΐιΐ6 ηιοάο &&ρί6ηΓι&8ίιηυιη 8αΙοΐΗο$ΐ£ηί 
Λί»Η€Τ€ί, <|υΜ €0ΐιΐΓ9ΐ Ιβ|;ϋΐιι (Ιυκβτλΐ, ρ6Τ8υ&86Γυη( 
ιιΐ Ιύΐηρίιι 9κ<1ίαΓΑΓ6ΐ <1χιιιοηί1»ιΐ8, (|α08 ίΙΙ» ΙΙΙ ϋ€05 
νΰΐιβΓ2ΐ1ι«ιι1υΓ. 

Λ^χαΜ ΑϋΙι&Ι)υιη 86ϋυιί( ιιΐ ΑΗΐιΠνκ 83θηθ€8Γβΐ, 
^Ι ρβτββςιιβΓβΙιιτ ρΓορΙιοΐλΐη Ε1ί«ηι. Ου»Γ6 ίιι 
υΙηιιη<|4ΐβ υΐιυηι €61. 

ϋοίΐίοίϊα^ ΑοΙιαΙή 61 ^€ΖΑI^)6I^• βΐί), ςα« €οη&ΐ«68ΐ 
ρ«Γϋ6Γ6 |;€ΐιυ$ Οανίάίουηι ρβτ θοβ, ςαΙ 8ί1>ί οΚ^Ιβιη- 

//«Γύέ/ίαΐν.ςυ» ΙαιρυΗΐ Η6Γ<Μΐ6ΐη οά ίηΙβίΙΙοίβΒ- 
ιΐυιη Β9ρΐί$ΐ8ΐη 4ο&ηα6ΐη» ρβΓ Δϋ^ηι βυΑίιι εοαοίηηβ 
.ΜΐΙ:ιΐιΐβιη. 

ΓΑΡ. XI.. — βαοί ηιηΙίετΒΜ νίτοΒ ΒεΜβείο αξεοβ- 
ΤΗΗΙ , €ί ψ€Ψ εα φκΒ ορβΐαίω $ηηΐ , αοαρίΐΒ ϋ€ο 

3αττΗα ο1)ΐβιηρ(ΐηη• Α1)ηι1ΐλΐηο, όίοβηβςυβ 8β 80- 
τοΓ€ΐη ί11ιυ8 688β ]υχΙ« €οη(1ίΙίοη68 ϋϋυβ, οΙ> η)6ΐυηι 
€οηΐϋΐη6ΐί» ρΓορίβΓ ρυΐεΐιπίαύίηοηι 6]α8.1ιΐ(ΐ6ΐ»0Γ8- 
ντί «υπι, υΙ οοίΓ«ΐ €αηι βιη€Ηΐ8 Α^ογ, ςιιο αΠυιιι 

ρΓ0€Γ63Γ(1, 116 ρΓ0ρ(6Γ 86 8ΐ6ηΐ6ηΐ 81116 1ίΙ>6Π8 Ιρ86 
<|ηθφ1β ηΐΟΓ6Γ61ΐΙΓ. 

ΛβΰΜ 61 Ι^ια ςυββ ο1>16ΐηρ6Γ8τυιΐΐ τιγο 8υο 6υιη• 

Ι|α6 866ΙΙΙΧ 8ΙΐηΙ ίη €Ιΐ&Ι1&ηΧ8ΐη , Γ6ϋ€ΐ8 Ρ816Γ0& 

«Ιοιηο. 
Ηΰ^ϋα 8ίιιΓι1ίΐ6Γ, ςο26 <ΐ68ί<ΐ6ηο ηοιηίηίΓι ύυιη- ' βυνηθεΤσα $ι3[ τ6 Ισχυρόγνωμον του ευσεβούς. 

Ούτω 8ή χαΐ τ6ν σοφώτατον ΣοΛομώττα γνναίχβ^ 
&ς παρανόμως ήγάγέτο , βίς τους ναούς οίχοβομεΖν^ 
οΤς αϊίται δα(μοσιν ώς θβοίς έτ(μων - άνέιιεισαν. 

Ίεζά^βΛ τδν *Αχαά6 τξ Άατάρττϊ θύειν ί^πάτησεν, 
χαΐ τ6ν προφήτην έχ&ώχβιν Ήλίαν, βι6 χα\ τετιμώ- 
ρηνται• 

ΓοθοΛΙα ή του *Αχα&6 κα\ της Ίεζάβελ θυγάτηρ, 
τ6 του Δαβίδ γένος άφανίααι (ιά των έπηχέων αύτης 
μηχανωμίνη. 

Ήρύ)διάς τ6ν Ήρώβην φονβΰειν τ6ν Βαιττιβτ^ 
Ίωίννην , βιά της εύρύθμως όρχησαμένης της Ιαυ- 
Β της •υγατρ6ς έπαγαγομένη. 

ΚΕΦΑΛ. Μ'. — "Οσαι γυταΤχβς τους Λτ^ρΰίς β*- 
τ\ρ^έττ\σαγ^ κάί δι" ων έδρϋΐσατ εύάρεστοι τφ 
&φ γεγότασι, 

Σάβρα πειαΟεΤσα τφ *Αβραάμ, χα\ λέγουσα &β8λ» 
φήν αύτοΟ εΤναι χατά τά$ υποθέσεις αύτου (57), πρ6ς 
τάς διά τ6 χΑλλος αυτής 1πηρε(ας. Κα\ πάλιν πάρα- 
χαλούσαν αύτ6ν συγγενέσΟαι τ|} παιβ(σχ|[^ τ{ Άγαρ, 
?να χαταστήσαιτο παιβίον , πρ6ς τ^ μή δι* αύτ^ 
στείραν οδσαν, &παιδοι χαλ αύτ^ν άποθανιΐν 

Ψαχί^Λ χα) ΑΙα ύπαχούουσαι τφ &νδρ\, χαΐ 
άχολουΟουσαι αύτφ εΙς τήν Χαναναίαν, τ^ν πατρφον 
οΤχον χαταλιμπάνουσαι. 

ΨβΟχκα δΙ ομοίως , του μόνον όνομασθέντος άν- 1 Ι8«η1 τίΓΐ 8111 !88η€ , Γ6ΐί<ΐϋΗ 1&Γ6ΙΙ1 ρΒίβΓηοηι , 61 8(1 ^ δρ6ς αυτής •Ισαάχ πόΟψ, χατέλιπ» τήν πατρφαν 8ροιΐ8υιιι 6οηΐ6η<1ίΐ 

α€ά€οηι$ ΗχοΓ, ςυφ ηΐ6ΐυ6ηΐ6ΐη ιηΑπίυιη 8η{6ΐί 
ιρραπίίοιιβιη, γ6€γ681 8 ΐΗηοΓβ, <1ααι 88ΐυΐΑΓ6Πΐ ρ6Γ- 
8υΗ8ίοη6ω Ιιΐ8ηιυ8ΐ ίΙΙί (Ι6 άίνΐιιο Ι)6η6ρΐ8Γΐΐο• 

' ΜβΜοΙ , πη» 08νΙιΐ6ΐη ]3ΐη]9ΐη 8 δ^υΐϋ ιπΙογΟ- 
€ΐ6η(1υιιι <ΐ6αιίΐΐ6η8 ρβΓ ΓβιιββίΓαιη , Γας^ηι 6ί ά ιι6€6 
ρτοευΓΑνίΐ. 

, ΑύίραΙΙ^ ςυββ Ν8ΐ)8ΐ ρ6Γ(1ίΐί88ίηιυηι Ιιοιιιίηβιη ιηοχ 
Ιιι1βΓίΐ€ί6η<Ιυηι , ηυί ΟβνκΙ €0ΐιΙυιη6Γΐ8 8ίίβε6Γ8ΐ, 
βΓίρυίΐ 81} ίηίΟΓίΐϋ ροΓ 8ϋ!ιθΓΐ8ΐΐϋη6ΐη ςυ8 υ88 651 
8(1 ϋ8ν}(1 « ςϋ6ΐη <1οιιί8 ρηο υιγο 8υο ρΐ8€8νίΙ. 

Β€ΐΙίία^€€ &ιΙοιιιοηί8 ιη8ΐ6Γ, ςυ« 86€αηόαιη €οη- 
8ίΓΐ8 Ν8ΐΙΐ8ηί8 ρΓορΙΐ61«, ΑΠο Γ6|;ηυιη €0ΐηρ8Γ8νΙΐ, έστίαν, χα\ πρδ; τόν μνηστήρα Ιξανάγετακ. 

V τον Γεδεώτ γντίι , δείσαντα τλν Ανδρα τήν 
του αγγέλου έπιφάνεναν ^ννυσιν &π6 του δέους, 
πίστιν αύτφ τήν άπ6 γνώμης (58) έντιΟκΙσα σωτή- 
ρκον. 

ΜεΛχώΛ , τ^ν Δαβίδ Δναιρείσθαι ύπ6 τοίί £αο(»λ 
μέλλοντα, χαΟιμώσασα διά θυρίδος, χα\ δρασμδν 
αύτφ τ6ν άπ6 του φόνου πβριποιησαμένη. 

ΰ ^ΑδιγαϊΛ, ή τλν Ναβάλ πανώλβθρον άναιρεΤσΟαι 
μέλλοντα, τ6ν Δαβ\δ ένυβρίιαντα, (^υσαμένη τής δια- 
φορόΐς διά τής παραχλήσεως τής πρ6ς Δαβίδ, δώροις 
αΰτ6ν ύπ^ρ του Δνδρ^ έξευμενισαμένη. 

Ή δέ του Σολομωνος μήτηρ ι} Βτιβσαδεέ^ ή χατά 
τ3^ς του προφήτου ΝάΟαν ΰττοθήχας , τήν βασΟκίαν 
ιΐυ.ιι (16 80811)08 ΑιΙοηΙβΒ 1)8νΙ<ΐ6ΐη €6ηΙθΓ6ΐη Γ8θίΙ. Ο τφ υΐφ περιποιησα^&ένη , διδάξασα τδν Δαβ\δ τ& τφ 

*Αδων(^ τετολμημένα. Πϋαίρ 0<Ι6 8ρυ(1 Π6υιιι 8066ρΐ8 ίαίΐ, ςιιβ 8ρ60ΐιΐ8- 

10Γ68 86Γν8νΐΙ , ίΟΟΙ ρ6Γ 8ΐί8ΐη νίϋΠΙ Ιΐ08 (ΙίΐΙΐίΐΐ6η8 , 
ΗΙΙΪΙ ίηίΐί8 €11111 ίΙΙί8 ρ8€ϋ8 ϋβ 88ΐϋΐ6. 

ΒηιΗ ΜΑ8ΐ>ίΐί8, ςυ^β 8 80€Γυ οΙ> ρίυιτι 8ίΓο€ΐυηι 

ί(ϋ1ίνϋΐ88 ΐη8ΙΙ$Ιΐ, 8ΐ<]α6 ίιι Ε€€ΐ68ί8ΐη 1>6ί 66η&!ΐ8 651. 

ΛΙπϋεν 11601, ηυ» 8€6ΐ6Γ8ΐ!88Ίπιυιη Αί^ΙηΐέΙβεΗ^ 
ψή ΓΓΐΐ(ΐ6Π8 ιηυ1ΐ8 ίη ροριιΐυπι ρ8ΐΓ8ν6ΓαΙ , ιηβχίιηο 
ρορυΐ8Γ68 8υο8 ΡΓ0Π16ΓΙ18 1>6η6ίΙοίο , ιηοΐ» Γι 8|^• ΨίΜάβ δ& διά πίστεως βύδοχιμεί παρά τφ θεφ, 
διασώζουσα τοΟς χατασχόπους , χα\ δι" Αλλης δδοΰ 
τούτους άπολύουσα, χα\ συνθήχας πιρί σωτηρίας 
πρ^ς αύτους ποιούμενη. 

Ψοϋβ ή ΜωαβΙτις, ή τής έχυρΑς διά πόΟον Ιερλν 
αχώριστος, χα\ εΙς Έχχλησ{αν Κυρίου χατατχττο- 
μένη. 

Κα\ ή γντΤι , ή τ6ν Ιναγέστατον ^ΑβιμέΛεχ , τ^ν 
δεινά χατά του λαοΰ έργα^άμενον, μέγιστόν τι 
χατώρθωσε τφ λαω, μύλου χλά^ματι τούτον Ιχ του (57) ΡθΓΐ6 Α6681 βεου. ϋΟηνοηΐΙ ? Ι]9£€ €6Γΐ6 ΙΐνρθΐΙ)68ΐ5 ΙοΙΙΟΓΰΙ 001008 <ϋί- 

(ΰ8) Αη 6ΓβΟ 5υΚ» 0θη<ϋΐίθΟ6 <)6 ΓβρυάίΟ ίθΐ6Γ 605 ϋ€1ΐ1ΐ3ΐ68. 45 ΙΙΒΕίΐυδ ΜΕΜ0ΚΙΑΙΙ8. 16 

τββ^ριυς , χατά το9 χρόνους αύιου άιβο/(^ΐφ<ντι « Α ηιβηΐο άύ ηίΗΤΟ ϊη ηραΐ 6]θ8 ρΓθ]«€ΐο , β πμιΙΙο Κα\ ή τ^ν Σαβ^έ β&« τ^ του ΒοχορΙ, προχαηιλη- 
9<τα Ή^ν "Αβλλ καλουμένην ηδλιν, &π6 του βασιλέως 
Αχοβτάννβ ΔαίΜ Αποχτιίναβα, χα\ τήν χβφαλήν αυ- 
τού €ι^^ του τ«ίχους τφ Ιιαάβ ^ίψαβα, χαλ^ χα\ αο- 
9^ Ιργον λιηδβίξατο, 2λην ιβΑιν ιηλκορχίας ^υσα^ 
|ΐένη. 

£οφ)) ^ χα\ ή &8Μ0νΗίς^ ή τ6ν *Α6Εσβαλώμ τής 
φυγής ύικ6 του πατρδς χληΟήναι ποιησαμένη , ταΐς 
του ΊλΜ δ«θ0ήχακς• 

Ζαβά Λ % τδν ΑΙΘιόιηιν ^σιλ\ς τής σοφίας 
Ινσχα £ολομ&¥ος «Ις τΙ^ν ΙουβαΙαν σταλ«{σα , έπΙ 
9οψΙ% χα\ ζκΜι βιχαίαν &ιην<(ματο τιμήν. 

ββοαίλ 6<Ι• 

*0 χι|ρα, 4 ^ Σαρέφθοις τ^ν Όλίαν αξίωσα- ^ Υίάπα 8ατΰρΗίΗαηα^ ςυ» Εϋλΐη βχοβρΗ ΙιοβρΙϋο 8α8ΐαΙϋ• 

Ιιβιη ςυ« 8α^ ΟΙΙαηι ΒοοΙίοΗ» ςιιΐ ]•ιη ρπΜΜίΗ 
ΐηνβηΐ €ίνϋ&(€ΐιι ηοηιΐηβ ΑΜ, «Ιβίβοβηΐςαβ λ Ι>«- 
νΙάβ τϋ%6^ ίηΐ6Γί6€ίΐ, 61 οιρυΐ β]08 Ρ6Γ ηιαηιιη ΙμΙμ> 
ρΓθ]βοΙ( : ςυο ρβΓρβίπιΐο ραΙβΙίΓΟ «ο βαρίβαϋ ί»€ί- 
ηοΓβ, υΓϋβαι ΐοΐλΐη «5 οΙ^βιϋίοηβ ΙίϋθηνΙΐ. ( 

ΤΙί€€ΗΗη 61 ιρη βαρίβηβ , ςιι« Α(1Ιιοη»ιιΐ6 ΙμΙν» 
6ίΓοΰΙΙ, υΐ Α583ΐοιη «5 βχβίϋο & ραΐΓβ ΓβνοοίΓβΐιΐΓ. 

8α^α ςαοςιιβ τ^Ιηζ ΜΜορνίνη^ ςη» ο1) 8•Ιοιμη 
ιιΐ8 «ιρίβπΐίλπι ίΐ6Γ Ιη Ιαϋ«9ΐη Ιηβΐϋιϋΐ , &€ οΐ) •»- 
ρί6ΐιΐ]Απι Ιρ8« βίιηΠίΙβΓ ρΓοαιβΗΐϋοι Ιιοηοηϋη μένη, Ι«\ τιμ)| τ{| ιηρά θ•ου. 

*Η γυνή ή Γοντοζμίηο» ή τ^ ΈλισσαΙον βιξιου- 
μίνη» χαΐ οΙχον αΰτφ σχολαΐον ιύτριπίσασα, μβγΑλα 
χαΙ τ6ν Ανβρι χα\ τ6ν Ιαυτής ο^Μ»ν &νησ«ν• ΐΤΙ^ τι 
γάρ ο6 «ρ^ρον 6ντα αΰτ|| Ιχτήσατο, χαΐ τούτον 
Α«οθαν6ντα» ζώντα Αιηιλήφβι• 

Έν 6λ τ] χάριτι τ) χατ& Χριστδν, τήν του χόσμου 
σοιπ|ρ(οητ Μαρία βιηχονήσατο, γιννήσασα ήμίν 
σαρχΐ τ^ν μονογενή Τ16ν του βίου, τ6ν Κύρκον ημών 
Ίηβουν Χριστόν. 

*ΒΛ§σάββτ , ή του ΖαχαρΙου γυνή, τ6ν κρ^ρομον 
του Κυρίου *1ωάννην τ&ν βαπτιστήν συλλαβουσαι 
χα\ «ροφητβύϋν ήξίΐύται• οϋ ϋίνίηηιη Ιιοηοκιη• 

ΜυΠ6Γ 5νηαιιιίΐί«, ςυ» 6Χ66ρϋ ΕΠοΒαπίν 61 Ιιι- 
1>ίΙ«€υ1οιιι ίρβί Τλ6«ηΐ6πι ρηφ^ηνϋ, ςοο ρΙιιΗηιιΐΒ 
]ατΙΐ 61 Βίβηιαιη βαυη 61 (Ιοηυηι βΐΜΐη ΐοΙ»ιιΐ• €αΜ 
βηίιη «ηΐ6« ΙΙΐΜΗβ οηΓβΙ * βϋαιη §6ηαϋ, 6ΐΙι«ιΐ€ 
6αιιΐ4ΐ6ΐη νίΐ« Ιοηβίοπι, ϋβηιιη νίτυιη Γ666ρΙΙ. 

ΤβηιροΓβ βηϋ» βΙΐΓίιΐί , Μαήα ηιιιηϋΙ Μΐοΐ6η 
ιηΙηί>ΐΓ&νϋ, ςοα ηοΐΜ•€λπΐ6|^6ηοίΙ υιιί^βιιΐίαπι ΙΜ 
Ρϋίυιη,.Ι>οαι1υιιηι ηοβίηιαι ^68υιη ΟΙιΗβιαιη• 

ΕΙηβΜίΚ^ 11Χ0Γ Ζ&6ΐι«π«, ρηΒ€αι*ΜΗ'6ΐη ΙΙοηΙιιΙ 
^0ληιι6ιη Βαρϋβίαπι οοηοβρίΐ, λΐι|υ6 οτοοίκϋβ 

Β6Γ6 <Ιί|(|ΜΐΐΑ 68ΐ• Τήν τι &νάστασιν του Κυρίου αΐ τρέίς ΜαρίΜ υ Κ6•υπ«6ΐίθΐΐ6αι ςυοςυβ ΟοαίιιΙ ** Ιψ€% ΜοΗμ «ρΰτολ θ(ασάμ•να&, τοΙς μαθηταΤς άνήγγβιλαν. 

*Αλλά χα\ Ίωάττα ή του Ιηιτρό«ου Όρώ^ 
γυνή, μ<τ& χαΐ Αλλων πιστότατων γυναιχών &χολου- 
Φουαα τφ Κυρίφ, τά χρήματα Ιπΐφ<ρομένη χατηνΑ- 
λου (Ις τήν διαχονίαν των επομένων τφ Σωτήρκ. ςα» ρήηι» τΐιίβηιηΐ, ιροδίοϋβ Μηυηϋβπιιιΐ• 

Ιοαηηα βΐίλΐη "* υχοΓ (ΟΑιυβ) ρη>6αηΐοΗ§ Η6το- 
<Ιί8, €αιιι Αΐίίβ ΔϋβΠΜίιιιΙ• ηυΐίοτΐΐ)!!• Οιιιιιΐιιιιιιι ι^ 
ευΐΒ 9 ορ6Μ|υ6 86€οαι •ΙΪ6Γ6Β8 ίιηρβίΝΜΜΐ ίη ηϋ- 
οίβίβτίααι 60Γυηι, ςοί Οοαιίοαιη οοηίΐιΐΜίηΐυΓ• ΚΜΑΑ. ΜΑ'. — Τίνβς άτδρες έχΐ σορίφ θαν €ΑΡ. ΧΙ•Ι. — Οχίηαιιι υΜ ο6 ιαρίέ^ιιΐίαιιι αέίΜψα^ 

μαστοί γβγάκασι. ϋοηί [ιιβτΗηί* 

Σ^ιμ χα\ ΙάφβΘ^ ^ισΟοφανιΙς Ιπι6α(νοντβς τήν 
του πατρός χαταχαλΰψαι γυμνότητα. 

7ω<Η^ , τ4ς χαθ* εαυτόν υποφέρων σοφώς συμ- 
φοράς, ιηΐ τά όνβίρατα βιαλύων, χα\ «^ χαίρων των 
«ύφοριβϋν χαΐ του λιμοΟ πανσόφως οΙχονομων. 

ΒβσσΜΛαΙιΛ 6 του Όρ\, χα\ ^ΕΛώβ ό του *Αχισα- 
μ&χ, οΐ τήν Ιβράν σχηνήν Ιργασάμβνοι. 

ΧουσΧ^ 6 του ΑαβΙΙ σύμβουλος, τήν του *Αχιτ^βλ 
σοφίαν μ«ταχ8ΐρισάμβνος• 
Ι ΣοΧομίίΐτ^ 6τής σοφίας χάρισμα χομισάμβνος• 
\ α νΜ ΜαοϋΛ , ΑΙΘάν χα\ Έσράν χαΐ Ήμάν χα\ 
Χαλχάλ χαΐ Ααρβάν. Π<ρ\ ύν χα\ οΐ Ιν ταΙς Βασι- 
λ£<α4ς, Ας σοφών, χατά (59) τά του Σολομώνος, μνήμη 
γίνιται• 

^ίωδαέ 6 άρχιιρβΟς, ό τήν Γοθολίαν άποχτ«(νας, 
χαΐ τόν έχ του Ααβιβιχου γένους Ίωάς σοφως ιΐς 
Ρασιλβίαν προαγαγών. 61 ΙαρΗ^ίί^^ ςυΙ Ι6Γ|[9Ι νβΠΰΐιΐββ ΐ€66886ηιηΙ, 
ςυο ρ3ΐΓί8 ηυϋΙίΑΐβιη €θορ6ΓίΓ6ΐιΐ. 

^ΟΜρά 8υ«8 09ΐΙ«Ι1ΐϋ8ΐ68 β8ρΐ6ΙΙΐ6Γ 8118110608, 

80ΐηηίλ 116111 ίηΐ6Γρτ6ϋιη8 , ΐ6ΐηρυΒΐιιΐ6 ίεηϋΙϋΚίσ «ι 
Ι8ΐηΐ8 8ΐιρί6ηΐί88ΐιη6 (Ιί8ρ6η8&η8• 

Β«Μ«/μ/, 0ΙίΐΙ8 Οπ, 61 ΕΙία^^ αΐίυ8 Α€Ι|{88ΙΙΙ8€||, 

ΐ|αί 8α€ηιηι Τ«Ι)6πι•€υ1ηπι €0η8ΐταχ6πιη1• 
€Αιι•ί, 0ΑνΊ4ί8 6οη8ΐΠληυ8 , ςυΙ <ΐ6χΐ6Γθ ΑοΙιΙΙο- 

ρΙΐ6ΐί8 88ρί6ηΐί8ΐη βνβηίΐ. 
5σ<σΐΝ0Μ, ςυί 8•ρί6ηΓΐ9Β 6ΐι•Η8ΐηιι 6θη86€υΐιΐ8 681. 
#*ιϊϋ ϋαα/, ^ΕιIιλιι 61 Ε8Γ•η« 61 Ηεηιβιι, 61 €Ιι«Ι- 

οΗιΙ, 61 0»πΐ8ΐι. 1>6 4υί5υ8 6ΐί•ιιι ίηΗΙ>Η8 Β6^ιη*% 

660 ρ08ΐ $Αΐοαΐ006ΐυ 88ρί6ηΐί88ίαΐΙ8, βΐ 0160110. 

Λοάα€ ροοίίίβχ, ςυΙ 6οΐΙιοΙί•αι ιοΐ6ΓΓ66ίΙ., 61 Ιθ88 

6Χ ΙΙθνί(Ιί€0 {606Τ6 ΟΑΐΟΟΙ 88ρί60ΐ6Γ μ1 Γ6|ρΐααΐ ψ[^ 
ν6Χίΐ• ** ΜλΐιΙι. ΧΧΤ1Ι, 56; Μάγο. λνι, Ι. ** Ιυο. τιιι, 5. *> III Κο^. ιν, 51• (59) Ροιΐ6 μβτά. 


47 ΙΟδΕΡΡΙ 18 ΒαηίϋΙ, ςυί ιιΐ7&1ίΰα5 Γουιιιη νίείοιιοδ Γβν<ϊ1αν>ΐ. Α άαηίιΛ, 6 τά μυιττ^κ^ νον ^^α4*>ν α&ίμΛχα Π6 ηυο οΐίαιη »(Ι (1ί;•1κ)1υηι ίΙΊοΐυιη 6»! : ΛΉιι^ΗίιΙ ίη 
ΒαμίεηΐίΟΓ €$ ΟαηπΙε ** ? 

Είάτα», ςηί βαοΓΜ 1\ί\^ΤΜ ρ06ΐ Γ9<1Ηνια ρορμΓι 
Ιυύλίά (Ιο Β3ΐ>7ΐρη6 κεθηβμίΐ ^*• 

ϋΑΡ. Χ1-ΙΙ. — Ομ ίηΗΐΐίτβ$ ι«ρΜΐιΙί« ηαχίίΜ οΙα- 

τηβτηηΐ. 

Τ/ιαιη4Γ, ςα» ^α<1•ιη «^^ ργμγμιμΙο• ΙίΙ»οπΜΤ&ΓΓ6 
ρβΐΐβζ'α. . 
Εβ\>€€οα, ςαΦ γ68 \\λ βκΙηιΊηίβίΓ&ιτίΐ, ιιΐ ^&^ο1>ο ρ&- 

Ι3ΐηΐ2ΐη αά €0κιΐ9ΐίμιι^αι «μ&η Ι»ίβϋ » ρΐ'•ρ^ ίταΐη 
^^»αι>^ι^ ΓιΓι&'γ€{;ι8 ΙοΓ&ιη, υχθΓΐθ(Ι&β ροηΐίβΰίβ• ΗβΒΟ άποχαλύπτων» π£ρ\ ού χα\ Ίζρ6ζ τδν διάβολον ε?ρηται' 
^Vή <τϋ σοφώζερσς ύ του ϋαηϋΛ; 

Έσδρας, ό των Ιβρών Γρ«φ<ινι |λΤ(λ νήν έχ Βαβυ- 
λώνας τοΟ 7ου^Ι)μ>ΰ λαιρν 49;^ινοδ9ν• Ι^νήμι^ν π<Μη- 
βάμενος. 

ΚΕΦΛΑ. ΚΒ». -^ ϊV^β^ ^^κ2 σο$?Ιφ γυταϋκΒς Οαυ- 

μασταϊ γΒχότασι» 

ΘάμΒψ « ΙπΙ «αιβ^ρνέαν τ^ ΙοΟδαν σοφ^σαμένη. 

'Ρεδέχκα^ τφ Ίαχώβ τάς ΐ(9ρ1 τοδ καντρ&ζ βύλο- 
γ{0ΐ( οίχονομήοασν Μήναι. χαΐ βίς τΙ)ν Μιβοπο- 
^«μίαν αύτ^ν «ςρ&ς τ9]ν Ιβυτ^^ς βυγγένκιοΜ Ιχηέμ- 
που σα, Μ τήν του Ήοαυ μΙ^νιν. 

7ωσα^έ^,ή του βασιλέως *Ιωρ3[μ θυγάτηρ, Ιίοδαέ 0€€υΙΙ«νίΙ Ιολί (ιΓιμη ΟοΙιοζΙ» Γγ^μΙ• »νί • ηΐ ιΐ6 & ^ Μ τοϋ Αρχιβρέως γυνή, χρύψαβα Ιωάς τ^ν Όχοζίου ΙΙβΓϋΙ Α4ΐύ#β^ βμοβ6&ΐΜ>τ^ιη ϋανίιΐΜμ Γ^{{ΐιί. 

£»ΐΜΐ9ΐΐ/ί| Ιιαιίιΐ ιοίηιΐ3 β2ΐρί6η&» ςυ» ρΓορΙιβίΑΐη 
ΕΙίιχΗΐη 1ΐ06ρΊΐΙα β^α'ρίΐ, »ίνο ρΐ) ρΓα.*ρΑΓ«ι«ιη ίΙΙΊ 
ιίοιηαιη , βίνβ οΐι «ββί^αΐΐΑΐεαι 6γκα ρΓορ1ΐ6ΐ&ιη *^. 

ΟΑΡ. ΧΙ«Ι11. — Οπίηαιη ο^ κίΜίαιη βαρίΜϋαΐΜ, ίρ^α 
ιηα «ορί^ιιΟ'α ίηΐ«η>ηϋΐΐ. 

0«ί ΐΝΐη'ιιι 3(1 οοβίιιιη ιιΐέ|ΐΐ6 ρβτΐίηββηίβηι βοϋΙ- 
ΙιοαΓ6 νοΐ6ΐ>&ιιΙ 9 Ιίη£[υ9ΐΓυιη άίνΐβίοηβ (Ιί8]6€ΐί βιιηΐ. 

ΡΗβΤβ99 ηαΚ Β8ί«ι ρορυΐί ίηΐβτΐίαιη ιη«€ΐιΙη•Ι)34υΓ, 
«9θ«^μβ ίιι 86Γνο5 Γ«ΐΜΐβΓ0 υοΙ^ΙμΙ « ίρφΟΗΙβΙ οοηιιΐ4ΐ 
&υο ίηΐ6πίι• του αδελφού αΰτης υΐ^, Ενα μ)) πρ6ς τ9|ς Γοβολ(ας 
άναιρε^, ν«1 φυλΑξα^α «Ις τήν της Δοιυΐτιχ^Ις βασι- 
λείας εχφανσιν. 

$θφή χα\ ή ΓονηιιμΓης , ή *6ν ι;ρο;ρήτην Έλίσ 
Αβίον διζιωσαμένη « τϋ '^β "ής β1χ^«ς παρασχ•υ{, 
χα\ τ9| καραμον)} τζ του κροφήτου. 

ΚΕΦΑΑ. ΜΓ. — Τ^^8ς έπϊ δεινότητι γετόμετοι 
σοφοί^ ϋίά ττ\ς έαντάτ σοφίας αχώΛοττο. 

οι τόν χύργϋτ οΙχοδομεΤν Εως ουρανού βουλ^μινοι» 
βιελύοντο τ9| πολυφωνί^• 

^ξΜραώ χατασοφιζ<$μβνος τήν του λαοΟ διαφθορών, 
χα\ χατέχειν βίς δούλους βουλόμενος, συναπολλύμ^νος 
ττ) τοιαύτη επιχειρήσει. Λ^ΐηί0ΐ€ρη, €;64βΡΙιΐ8 ΙΗίΐϋ« <1υηι «λΓη Λά ββ 髧ί- £ ^ΑΰιμέΛεχ ό του Γεδεών υΐδς, σοφΐζ($μενος έαυτφ 111011 Ιί«4ΐ€Γβ ΙΙΐλΑίΙΙΓ , Α£ ϊηίΤβΛ »υ08 Ι.Ζ1 ίηΐ0ΐ1ΐ€ϋ• 

1 ηφΜΐίβΤΜ^Α €6» ο^ί* ίιιΐβτβηιρίυ• θίΑ• 

;$ι^ιι^^ ιιΐΑ€ΐΜΐαΐαΒ Ο&τίιΙ» οβΰβΐΒ, Ιι«8ΐΑΐηςυ6 ία 
ΐυμι» €υ•ιΐοκ|ΐΐ6Ββ« ρτορΗο βΙ»4ίο ίοΙβτΗι. 

ΑΜίορΜ ΓυηββίΑ οοηβΊΙίΒ ηΐ6(1ίΙΒΐυ8• κβϋ ιηίηυβ 
ρΓθΙ)«Ιιΐ8 &ρυι1 ΑΙ)688&Ιοιιι ΙηάΟΒίΓίΒ €1ιυ8ΐ, Ιλςυ^ο 
νίΐΑΐη Οηίνίΐ. 

Οιμ ΟαηίΗβη |βθ|Γι)Μΐβ μ()]ίο|^ιιαι μγ/ιιηιιΙ , 
ίρ^ίηΐΰΐ Γ6Γί8 οΙ)]€€Γι» 

£^ &4ΐΙΐλΐ£ ΑίλίβΑ, ίοζξψίά (ψαΐΗ%^ ςιιί Μίμίρ οοοβί- 
1)0 υβί βυιιΐ 9 μ( ΪΓήΐιιη Γ«4«ΙβΓ6η( βρβιη ^]μ8 ^ 
|)ΓορπΑ βΙοΓίΑ 61 ΒΟίμμίίβ ΰΟΐιοβρίλΦ 9 βΙ) ίΐΐίμ» ]μ- 

ΐΙίοίΟ 86 βμ&βςμβ Γ68 001068 ρ6ΙΗΐ6Γ6 βΧρβΠί βυηΐ* 

€ΑΡ. ΧϋΥ. τ- βνίΜΜ 9€ήίΛΐ€ ••ρίβ»ΐ€Γ ο^μΙμ^^ 

βαΙηΐΒί» ίηνβίϋτηηίψ 

Α^Γα/ιαιη» ςυί <1ίχίΙ 58ΓΗΐλΐη 80Τ0Γ6ΐη Εα&πι 68•4« 
ηβ ρτορίβν ίΙΐΒΐιι •1ι ^£βγρι^^8 0€€ΐιαιΙ>€ΐ*6ΐ• 

Μοΐβ$€$ λΐΙ ^Ε8ΥΡ^*>■" ϋκ'6ΐΐ8 » ΐΗιιιη ϋί^ηιαι ίΐί- 
η€Γ6 86 ρορυΐυιη ρΓο ΒβΙ €ΐι1ιν λίκΐυείαηιιη. 

8β9Ηί9Λΐ υθβ6η8 Ολνίΐΐ ίιι Γ6β^ΐη. 61 (1166118 8^ ρΐΌ 

οίίοΓ6ΐΐ()& νίοϋπια νοηί886 Β6ΐ1ιΐ6ΐΐ6ΐη. 

^οιΜ(Α«ιι 4466α8 «(Ι ρ«ΐΓ6ΐη 8011111 8λυΙ 4β ΟΑνίϋ, 
ςμοά μΙ> 86 ρ08ΐαΙ«νβΓίΙ , ιιΐ βϋη ΓιοβΓβΐ ΐΓβ ίιι 
Ββΐΐιΐβΐιβπ]. 

Βανίά ίυ^ίβη» 5&αΐ6ΐη » 61 άίεβηβ 2ΐίΙ ΑϋιιηβΙοοΙι τ4)ν Αρχήν περιηοιήσασθαι , χοΛ τοΟς ο* ^δελφους 
φονεύσοις , 6ΐ€6 γυναιχ6ς ώς χύων αναιρούμενος. 

ΣαοϋΛ μηχανώμενος τήν τοΟ Δαβνβ Αναίρεσιν, χαΐ 
τ6 δόρυ χατ* αύτου βάλλων 9 6π6 του (δ(ου ξίφους 
διολλρμενος. 

^ΑχιτόφεΛ δεινά σο^ι^όμενος χα\ παρενδοιςιμηθενς 
πρ6ς τδν Άβεσσαλ^ιΐμ, ΰπ6 του Χφ^ση* άγχόντ^ χρη- 
αάμενος. 

01 ?<ν άαηί^Λ συσχ^υασάμενοι τοΙς λέουσΜ έ«δο- 
θηναι» αύτο\ τοΙς 6ηρ(οις έχδοθένης• 

Κα) Κτι «ιρ6τ«ρον, ο/ τον Ιωσ^φ . άδ€Λψόί ^ 
4φΑνΚ8ΐν α^οΰ τήν έχ των ^νειράιων έηΚοξον 
προσδοχ^ν σβφίσάμγνοι , ύτβ^ «ήν χρ^σιν α^Γον «ερί 
««ου παντ^ Ιχ8ΐν«ο. 

ΚΕΦΑΑ. ΜΛ'. — ΨΙΥΒ^ έχιχρύ^ηι ζτίς άΛηΜας 
σοφοί, σωηιρίατ βΟρα^το. 

ΆβρεΛμ άδελφήν Ιαυτου λέγων εΤναι τήν Σά^/^ν, 
Γνα μή ύ«6 των ΑΙγυπτΙων δι' αυτήν άναιρεΟ])• 

Μωΰ^^^ς'Κ[Λς τ6ν ΑΙγύττΓίον λέγων, τριών ήμερων 
τ^ν λα^ν έπΙ τήν θεού λατρε(αν άπάξειν. 

Σαμου^^Λ χρίων τ6ν Δαβίδ εΙς βασιλέα » έπ\ Ου- 
σίαν φάσχων είς τήν Βηθλε&μ άφιχνεΤσθαι. 

Ίωτάθατ λέγων πρδς τ6ν έαυτου πατέρα τ^ν 
Σαούλ «ερ\ του Δαβίδ , ώς ύπ^ α6τοο παραχληδε>.ς 
*^εΓη εΙς τήν Βηθλεέμ άπιέναι. 

Ό Αα€1δ φεύγων τ6ν Σαούλ, πρ6ς τ6ν Ιερέα τόν " Εΐ6€ΐι. XXVIII, 5. •* Η ΕδϋΓ. νιιι, 2. •* IV Βδ^. ιν, 10, δΟ. 49 ΙΙΒΕϋ,υδ ΜΕΜσηΐΑΙ.18. 50 

*Αβιμέλ£χ φότχων, ώς ύπ6 του βασιλέως άπιτζαΧμέ" Α ροηΓιύΰβιη, ([ΐισά α Γβ(;6 ηιίδδυβ 68861 ρΓΟ ςιιηιίΑΐη νος (Γη 1κ< τι πρΧγμα «(κ>9ηχον αΰΤφ. Κα\ πρδς τ$ν 
' άλλ^τ^λον Ιλθών , 8β{9«ς μή, ώς στρατηγός &ν του 
λαοδγ ά^ΛΛάη^ « μακνίαν ΙαχήψοΕτο , πράγμα ιτρ^αλ" 
λ'^μενος ο^χ άληθίς, διά σα>τηρ(αν. 

Κα\ ΜΜχαΐίΙ 8έ , το& κατρ6ς έιιαγαναχτοΟντο^ 
αύτ9 β(ά τήν τον ΔαΜ άιβόλυσιν, άνκιρβίσθαι λέγουσα 
κρ^ αΰτου» εΐ μ4> τοΰτο πκποιήχεε• 

ΚΕΦΑΑ. ΜΕ". — Τ^^8ς 9έ δόΛφ δίχαιοσύτηζ ίργα 

*ΑΜ β χρκής τ^ν ΑΙγλώμ, τ^ των Μωα^των 
βασιλέα, ώς ύπήχοος πρ6ς αύτ^ν μβτ^ί δώρων έλΟών, 
Αν§λών Μλφ. 

Ταήτ^, ^ του Κιναίου ΧαβΙρ γννή, τ6ν Σι σάρα Γβ βπόπιιη ιΐ6ςο(ί(νΓαιη. Ει &(] ΡΙιίΠβΚΒυιη γρηίβηβ, 
νβτΗσ$ ηβ τιηβΓίΙοβΓβηΐΓ, (ΐυίρρβ ςυι ροριιΠ (Ιυχ 
θΓ3ΐ» βίοΤίΊΓιαηι 8ΐιι1υΐ3νίι, ϋιΐ£[6η8 Γ6ηι ιηΐηίηιβ νο• 
ι*αιη ίηοοΙιηηΙίΑΐίβ βΓ&Ιία. 

Μ€ΐ€Ηύί <(υ(η[υβ, ρ»Γ6 βιισ ΪΝΙ βιιοοεηδβηΐβ ρΓορΙβΓ 
ΟανίιΙίβ (ϋιηίΒδίϋηβπι , ίηςιΓιβη*} 86 2φ ίΠο 1ιι&6γΑ- 
€ί«ΐ(ΐ8η) ίυϊββοτ, ηΐ8ΐ Ιιοο ρπρβίΐΐίββπ. 

ΟΑΡ. ΧΙ,ν. - Οαϊηαιη άοΐο }ήΐί\ίιω ορΰτα εί^Μ- 

τ»ηί. 

Αοά ]α(]6χ, ςυί (ΙοΙοίπίβΓΓβοίΙ ^Ε^Ιοη, Μο^ιίήιβιυιη 
Γ6{;6ΐη , υΐΐ 8ΐιΐΜΐίΐυ8 3(1 βυηι 6υη) πιυηοιΐΙ)ΐι$ νο- 
ηίρηδ. 

ίαεί^ €63ΐ)6Γ 6ίπ9βι υχοΓ, ςυ£ 5ί$αΓ:ιιτι Γπ^Ίοπίοίη φεΰγοντα φιλοφρ^νως δεχόμενη , χα\ γάλαχτι ποτ!- ^ «ιηίεβ βχεβρίΐ, Ι>616(|06 ροΐ^νΚ εΐ οΙχΙοΓίηίΓϋ ΓεείΙ ζιυαα χατβιχσιμήσασά τβ, τΙ^ν χεγαλ^^ν αύτοΟ ι%λευ• 
ταΐον πασσίλφ βιελάσασα. 

ΚΕΦΑΛ. Μζ*. — ΤΗτΕς αροσχή^αη γ^ησ^όττιτος 
Ψΐ βύσ^βεΐας , θάτατοτ ηατνργ£ταττο. 

Πρώτος 6 δ^ις τϊ^ν ΕΟαν διά χρηστότητας ^ηβισεν 
έφάπτεσ^αι του της γνώσεως φυτού, ώς θεών γινο- 
μένων ε! φάγοιεν, χαΐ δ(ί ταύτΐ)ς ε!ς θάνατον ενέβαλε. ΚάΖτ ν^ν Αδελφών φίλοφρόνως ώς εΙς αΐώρησιν προ- 
τρε«5μκνος, ΑιέΛΟωμβτ 8ΐς τό ί(€δΐοτ, φάμενο;» 
ούτως ^ναιρων. 

*Η ^ίεζάβεΛ προσχ^|[ματι νηστείας βεφ προσαγο• 
μένης ΟπΙρ του βασιλέως » τ&ν ΝαβουθαΙ συχοφαν- 
τοΰ3χ. 

Ό ΎσμαίιΛ φιλίας προσχήματι πρ^ς τ^ν ι^ροβτΔτ ^ 
τίρι του ύπολειφθέντος εΙς τ^2ν Ίερουσαλ))μ λαοιί. 
τ5ν Γο^λίαν , παραγενόμενος , χαΐ τούτον ούτως 
έ^ελών. 

ΚΕΦΑΑ. ΜΖΤ. — ΤίτΒς δίκαια (Ικηρ^αησατ. 

ΖαχαρίΛς ό του άρχιερέως ΊωβαΙ ο(6ς, έιηπλήτ- 
των Ιοβσεβοΰντι τψ ΊωέΙς, λιθ^λεοστος άναμέσον του 
ναον τιαλ το\> (Κΐ9ΐοΜΠ(ρ{ου αναιρείται. 

Ούριας ^κροφήτης-, φει3γωντάς έι^ιεειλάς του λαοΰ, 
ίιοΛίΛ^ ιοαρ^ι μΙ] 6υσ(ΐε6«7ν« χληθ^Ις άι«^ της 
ΑΕγυτηυ βίς τ^ν Ιερουσαλήμ, Ιφονεύετο. 

ΝαβουθαΙ δ Ίεζραηλίτης, τ6ν έαυτου πατριχ^ν 
άμηλωνα ρή' Ρουληθ£\ς δοοναι τψ *Αχαά6, ΰπδ τής 
Ιιζέίββλ ΦΜοφαντούμενος, Α<θοις βαλλόμενος Αν• 
|^ρη;το• *^ 

Γ^ΒοΜοζψ ύ «ου λάου μ«τ4 τήν αίχμαλιοσίαν 
«ροΐστάμενος, ύικδ Μσμαήλου διά τ^ είναι ιιροστάτην 
βν|^ρητο• 

Ώσύίας δ προφήτης ύπδ Μανασση έπρίσθη, ώς ή 

ταρά&οσις Ιχει (6Θ), οΟτε γάρ ή Γραφή τοΰτοίφησεν. 

Ιούδας δ ΜαχχαβαΙος, χα\ οΐ ^Ασαμοναίον Μΐ7- 

δ€^, ύι^^νκιόχου του Επιφανούς έπ* εύνομιφ δεινώς 

α!χΜθέν«ς άνΐ|ρέΟησβιν. 

^1άχω€ος δ Αδελφέ το£κ Κυρίου, δ-δίά τήν- ύπερ- 
* (Αλλουσαν Αρετήν δίχαιος έπιχληΟβ\ς , ύπ6 το» λαοΟ 
βνηρέΟη. 

•* Οθη. IV, 8. •• ^^^^Iη. χινι, 23. " Π6»>γ. ιι, 57. 80 (3ΐΐ(ΐ6πι οαραΐ ϊϊΗαβ οίανο ΐΓΑηβνβΓίΚδΓανίΐ. 

ΟΚΡ. ΧΙιΥΙ. — βκίηαηι ρτοίΐΒχΐη ρτΜίαΐί$ αηΐ Τ€• 
Ιί§ΐοηί8 ΟΒάεπι ορβναΐι ειιιιΐ. 

Ριίιηυβ ί€τρ€Μ Εν» βρβαβ 1>οη9β βΓ^» ίΐΐ&ιη αΓ- 
ί66ΐίοηΐ8ρ6Γ8ΐΐ28ίΐ,υΐΐ8ΐΐ|(6ΓβΙ 9ΐΓΐιθΓ6ΐη οο|(ηϋίοιή$, 
ςυίρρβ Γυΐυη ΐΜίςυ&ηι άύ $1 60ΐιΐθά6Τ60(, 6ΐ *κ ίη 
ιηοΓίβηι ρηΒοίρίΐανϋ. 

€βίΐΙ ΓΓ31Γ6Ι11 ΑΐηΐΟβ 40881 Λά €<Κΐ68ϋ« €0ΐΚ6ΐη• 

ρΙ&ηϋΑ 3<Ι1ΐ0Γΐ3ΐυ8• Εχεαηιη» ίϋ αρτπηίψ Ιβ^ιί!**» 

«Ιςαβ 816 ίΐΐΐ6Γί66ίΐ. 

'^ΛεζαΜ 8υ1> ρΓΧίβχΙα ]β]ιιηΊί Πεο ο(ΐ6Γβη<1ϊ ρΐΌ 
Γ6Κ6, Ν3ΐ)υΐΙΐ9β ρ6Γ 63ΐυπιηί3ΐη 6 ιηεάίο βυβίϋΐίΐρ ΗηιαεΙ 8ρ66ίβ αιηίείΐί» νειιίβηβ &(1 ρπκίββίΐΗΐι 
ΓοΙίεΐί Ι1ί6Γθ8θ1γπιίδ ροραΐί βοΜίΑη » εαη $Ιο ί»- 
ΐεΓίεείι. 

ΟΑΡ. ΧΙ.νΐΙ. — ΟΜΪηβΜ ;ιμ<1 Μ^ιεί ΐΜϋ. 

ΖΜλαπ'αε, ροηΐΐύείβ ^οιI&& βΙία<, ϋ«ι» γ6(Ι«γ^ιΗ 
ίι»ρΐ6 &|^6ηΐ6ΐη 3θ38, ΐ3ρΊιΐ3ΐα8 1ιιΐ6Γ ΐετηρΗκη 61 αΙ- 
13Γ6 οεευΐΗΐίΐ. 

ί/ηβ« ρΓθρΙΐ6ΐ3, Γα^ίΐ3η8 ηΓιηαβ ρί>ριιΙί, ςιΗ»Ι»βΓ- 
ι3ι3(υ^ εαιη ηβίηιρίβ 3ββτ6ΐ, νοεαίιιβ εχ ^Εχγρίο 
ίη ^6Γυ83Iβιη , ίΒΐ6Γίρεΐυ8 ββΐ **. 

ΝαδΗΐΗω ^6ζ^3εI^ι68, άυιη ()εΐΓ6εΐ3ΐ ρ3ΐ6Γΐΐ3ΐη 
νΊηε3ΐη 8ΐι>ιη ιΐεχίΰτε ΑεΙ)3ΐ)ο, 3)> ΙϋΖ3ΐ)6ΐ ρ6Γ ε»1υιη- 
οΊαιη ΐ3ρ*ΐ(1Η)ν8 ο1)Γα(υ8 ηεετ (ΙβΐυΓ. 

€όάοΗα$^ ρπΒΐ(Β6ΐιΐ8 ροριι^ ροιΐ €»ρΐΙνί«3ΐ6Ι11, »1» 
Ι8ΐη36ΐβ, 60 ςιΚΜΐ ρΓκΓεοΗΐβ 68861, ίηΐεΓαοίΐυΓ. 

Ιίαια» ρΓορΗε(3 & Μ3η388β 86γγ3 8εεΐιΐ8 681, «Ι 

ΐΓίαϊΐίο Ι13&6Ι.Ν66 Ι&ΙΙΙ6Ι» δοήρΙαΠΙ 1840(1 ηαΓπΐ *'. 

/ικ/αε Μ3603ΐ)χυ8, 6ΐ ΑειαΜοηατι βΙΗ 3ΐ) ΑϋΐΊυοΙιο 
ΙΙΙικίΗ ρτ•ρΐ6Τ Ι«($ί&οΙ)86ΓνΜΐΐΊ3ΐιι ατίΜΐβΚίετ 61 «ηη- 

ΙυΐΙΙ6ΐίθ8• 6»8ί ΪΗΐεΓίβεΐί 84ΙΙ14• 

Λα€θΙίΜ^ ίΓ3(6Γ Οοηαίηί, ςαί ρΓθρΐ€ΐ* βχίηιΚΜ υϊγ- 
(υΐ6$ ^^ι8ι^ εοςηοιηεη ο&>ϋηαίΐ, \ ρορυΐο 0€€ί8ΐι«€84. (60) (ΙοηΓοΓ Ιΐίρροίγΐ. Βα ΑηΐΜ, ε. 50, εΐ ίηΐεΓρΓείεβ. κι ΙΟβΕΡΡΙ &2 

βΑΡ. ΧΙ^νΐΙΙ. — Οκιηαηι ί^ΐπηί [τΛίτΐΜω. Α ΚΕΦΑΑ. ΜΙΙ'. — ΤΐτΒς άΰβΛροϋς άχίκτΒίτατ. €αίη ξΚ€ΐάϊί λΜηω. Α^ίβΗΐέύίί^ βΐίοβ ΟβάβοηΙ• 
1.x χ ΓγαΙτ6• 8008. ΑΒζαΙοΜ Αιηιιοηβα• ΞαΙοηιοη 
ΚάοΈύΛτη. ^οταΐΛ ΟΠυβ Ιθ8αρ1ι»1 V ίιιιΐΓ€8 βυοβ Ιη- 

ΙβΓίβ€ΐΐ '*. 

8αΗΐ^ ςυΙ ηοη 0€άά\ί Κ^ι^ τ^^ηα Απι•ΐ60 , ουιη 
]η88α8 Γαίβ86ΐ βυιη ίηΐβΓηβείοηί (Ι&Γβ • βθά ρ6ρ6Γ€ΐΙ 
Η βοηΐηι «Ιίνίηυαι Νυιηβη, ι1«ιηη&ΙιΐΓ β ρΓορΙιβΙλ 
8•ιιιυ€ΐ λ(1 Γβ^ηί &ιηί88ίοη6ΐιι. 

ΑΰΜαβ οιιη ΜΰβρΙβββΐ Α<1βη8 Οϋαιη δ^π» γ6|[6Π1 
θ€€Μβηάοιιι, οοοΙγα λΚ]αβ Ι)6υ8 τοίβΐηΐ, ρβρβκίΐ Κάΐτ τ^ Άβ8λ• ^ΑβίμίΛβχ 6 το3 Γεδβών υΐλ; 
το\}ς (Κ• *Α€βσσαΛά>μ τδν *Αμνών. ΣοΛομίύτ τ^ν 
*Αβα»ν{αν. *Ιωράμ 6 του Ιωσάφατ υΐδς τοί^ς ε' αδελ- 
φούς αύτοΰ. 

ΚΕΦΑΑ. Μβ'. — Τι^8^ ααρά τό Βοηοντ τφ Θβφ 
χριησιβυσάμετοί άταφοϋτται. 

ΣαηϋΛ μή άπ&χτείνλς Άγοη^ τ^ του *Αμαλήχ 
^9ΐλέα« «ροβταχθείς «ανώλεθρον αύτ^νδιοφΟβΙραι» 
άλλ& φεισάμενος αύτον «αρά τδ δοχονν τφ Θεφ, 
3ΐαταχρ(νεται ύπδ του «ροφήτου Σαμουήλ τ^ρ ««Φ• 
αίρεσκν της βαβιλείας. 

*Αχ<ιΜ παραλαβών τδν του Άδερ υ!&ν βααιλέα 
£υρ(ας εΙς ΑναΕρενιν» παρά τίρι του βεοΰ βουλίρ^ Ιηάΐΐο 8ϋ>1 ίη ηβββιη, ςυΐ οοηΐβιηρίΟΓ Γαβη! 06& Β Ιλεε! τδν ΙχβοΟέντα αύτφ εΙς θάνατον, χαταφρονη- Ι8πιβ1. Ουλΐηο1)Γ6αι ΙρββιηβΙ οιηηίιηοιΐ» ίηΐβΓηβαοιιί 

ΐΓ9(Ιίΐη8 681. 

(2μϊ 7νι«»ι ^ιΐ€τβΐ & ρΓορΙΐ6ΐ« ρβΓ€υΐ6Γ6 ίρ8υιη ιη 
βτΜΜίβηι ΙπΜ^ϊηβιιι 1)6ΐιΙβηίΐλΐί8 0«ι €Γ|[1 ίιηηιΟΓί- 
ΚβΓοιη Αείΐλΐ), «υάίΐ 8ΐ1>ί οοοιιηαΓυπι Ιβοηοπι Γβιυιη 
ρΓορίβΓ Ιηο1>6ϋΐ6ηΐΙ&ιη. Ει *8ληβ ίιι βιιιη ίηοίάβηβ 6Χ 
ΗίηβΡβ, 9ΐ> ϋΐο ίηΐβΓΓθΟίυβ β8ΐ **. 

ΡτϋφΗΒία 8ΐι1) ΙογοΙμαπιο ιηΐββαβ ίη ΒβΐΙιοΙ, οι 
ρηηΐίοβκΐ ρββηιΙορΓορΙιβΙ&Γοπι ΓοΐοΓλίη ίη 8ΐΐ9Γί 
«οαιΙ>α8ΐΙοη6ηι , ]ο$8θ8ΐ|αβ ηβ Ιη Γ6[(ίοηβ Ιβηιβΐ οο• 
ΐϋβάβκΙ ϋίΐΜΚίνβ, ΰοηι (Ιίοΐο λοϋίβηβ ηοη Γυί88βΙ« 
• ΙοΓΟ Ιοοηο βχ ίιΙηβΓβ οοοίάΙΐΟΓ *. τ4)ν γεγονότα του Θεού Ίαραήλ. Αιδκερ αύτ^ έξ• 
εδόθη τ|) παγγενεΐ διαφθορά• 

*0 ηεΛβυσΘΒΪς ύπ6 του προφήτου πατάααειν α&« 
τδν, εΙς {λεγχον της του *Αχαά6 άνηχδου του Θεού 
φιλανθρωπίας , χα\ μή 'Κ9χά,^^ λέοντι περιπίπτειν 
άχούει διά τήν παραχοήν τφ θηρίφ. Κα\ τουτφ πε- 
ριπεσών χατ& τήν δδδν, ΰπ* αύτοΰ χα\ Αναιρείται. 

*0 Λροφι^^ς ΰπδ του ΊεροβοΑμ ε Ες τήν Βεθήλ 
Αποσταλείς, προλέγειν τήν των ψευδοπροφητών έσο- 
μένην έπ\ του θυσιαστηρίου χατάχαυσιν, χα\ χε- 
λευσθε\ς ε(ς τήν του Ισραήλ μή έστιαθήναι χώραν, 
παραχουσθείς» ΰπ6 λέοντος θηρίου χατά τήν όδ^ν 
Ιφονεύετο. €ΑΡ• 1^. — ^η^ηαΜ /κείίΐιατ $ηω ηι^τΰβάβη ΐΗΟΤίβΜ ρ ΚΕΦΑΑ. Ν*. — ΤΙτες μισθότ δικαιοσύτης τδ 
ίρΜίη Τ€αρ€ηίηί : βί ϋηίιιαιη ο6 ιηιμίβίαίφηί νιίαη• ^ άΛοθακέϊν έχομίσαττο' χαΐ τίης δι* άσβββίας ρτοάΜΧ€Τ»Ηί. 

^β^0||08ηι^ Γβ|^8 ΙΙ1ί(Ι8, €ΟΠΙ '8ΜΐθΙβ806ηΐίθΓ 68861 

ηΟΓίΙΟΓ, φιΟΜαΜ ίηνύηίηηι αί νετΙ^ηη 6οη«ιη Ιη €0 
βΙ^ΜίΜΟ» α( (Ιίχίΐ ΑύΙλί^Β ρΓορΙΐ6ΐ« αά Αηο ιη«- 

11610 6)θ8 Ιΐ6 ίΙΙίοβ ΤΐΐΑ β6Ϊ8€ΐΐΑηΐ6ΠΙ *. 

^0•IΜ ρί6ηΐί88ίη)08 Γ6Χ 0ϋ]08ΐίΐίΑηΐ ΠΙΟΠΙΟΓ» 60ΠΙ 

•ο«Ιΐ8•6ΐ αΙ> ΟΙιΙλ ρΓορΙιβίίϋβ : Ηαΰ άίάί Βομμημ: 
Ε€€€ €§0 ᧧η§ο ΙΛ αά ραΐτβ$ Ιηο», ᧧η^α^€Η»4ΐΗύ 
ίη ρΛ€€9 ηί η€ νίάεαηΐ οσηΗ Ιοί οηιιιία ηιαία, ^κβ β§ο 
Μμο ίΜρβτΗηηο Ιο^νιν, ροριι/ιιΐΝ^« «ηίΜηχιη *. έχβΰίωσατ, 

Ό του Ίεροβοάμ βασιλέως υΐδς, νέος ών άποΟνή- 
σχει, έχΒίδ^ βύρέ^ β^μ^ άγαθδτ έτ αύτφ παρά 
Κυρίου^ ώς *Αχίας δ προφήτης πρδς Άνω τήν μη- 
τέρα αΰτου, περ\ της ζ'ιίης αύτου έρωτώσαν, Ιφη. 

ΊοΜίοις εύσεβήσας δ βασιλεύς , έικ^ διχαιοσύν|Β 
Αποθνήσχει, Αχούσας παρΑ της προφήτιδος Χ>λδης* 
Τάδε Λέγ8ί Κύριος• Ίδοϋ έγώ προστίθίψί σε χρδς 
τους Λατέρας σον, ηαΐ προστεθήοΐι^ ίτ β^πι, 
{κα /ιή Ιδ^ΗΤίγ οΙ όρβαΛμοΙ σου πάντα τά ηοΛά^ 
ά έγώ επάγω έπϊ τάτ τόποτ τοντοτ^ ηαϋ πάττα 
τότ ΧοοΤβ 

ΚΑΙν, 7να εΙς έβδδμην γενοΑν τήν της Αδελ- 

Ιη$ηί ^ ίΓΑΐΓίοίϋίΙ. €ΙΐΑη«η«» ίίοπι (|[6ηΐ68, οΙ ροο- ^ φοχτονίας. Κα\ τΑ Χανανχίων Ιθνη, !να πληρωΟωσιν II. 0«ίη• ιιΐ ίη 86ρΐίπΐ8Πΐ §6η6Γ&ΐιοη6ηι ρΰΜα$ 68ΐΑ £&Γηπι ΙπιρΙβΓβηίΟΓ. 

εΑΡ. ΙΛ. — βΗΐιιαιιι ^χμι' βκηΐ ηοη α^^ΓΟίαηίβι Λέ» 

ΑβΓοη , ςαί ]οδ8α8 681 ίη ηιοηΐ6ΐη ΐΐ8ϋ6ηϋ6Γ6, οι 

ΙΙΙΟΤβΓβΙΟΓ *• 

ΒΙθ]Τ868 ςοί «οϋϋΐ : Α$αηά€ ίη ηιοηΐΰηι Να^αη^ βί 
ηιοτ€η *• 

^^η^61, <|θί αΙ> αιι^οΙο 0Η<ΙϋΙ : Τη υ€το αηιΜα α 
τβφιιΐ€9€€. Ει ν€ίξηϊα€Β$ η^ητ^βΦίξηε ί» ^φΗομ ίηαηί 
ίη άίΒ €οηα»ίηία *• 

ΙοιηΐΜ« βν»ηί|$β1ί8ΐα '• αυτών αί Αμαρτίαι. 

ΚΕΦΑΑ. ΝΑ'. — ΤΙνΒζ ού τοσήσατης άποθκή• 

σχΒΐΥ ίπβΜόοττο. 

Ααρών, εις τδ δρος ΑνελΟεΖν χελβυδμενος, (να 
ΑτκοθΑνη. 

ΜωΟαής, ^Ανάΰίξθι βίς τό ^ροζ Ναβαΰ ηαϋ τη- 
Λβύτα^ Αχοΰων, 

Αανιήλ Αχοιίων παρΑ του Αγγ^^^' ΕαΙ σϋ βΑ- 
διζβ^ καϋ άταπαύου, ΚαΙ άταπαόο^ ηαΐ άτασχήσ^ 
Βίς τήν δόξατ σου, ηΐς προΘβσμίατ ήμβρωιτ, 

Ιωάννης ό ευαγγελιστής (01). *• II Ρβηΐ. XXI, Ι. •• III Β6Κ. χχ, 55. * III Ββ^. χχιιι, Ι, 18. « III Κγ^. χιν, 13. • IV Κο^» χχιι, 20. 
^ 660• IV, 15. ' Ννηι. χχ, 25, 29. * Οΰοΐ. χχχιι. 49. ' 1>.ιη. χιι, 13. 

(01) νί4!6€οϋ. αρο€Γ]τρΙι. Μονί Τ(^ΐα.ο.» ρας. 589. β ίΙΒΕΙ,ΐυδ ΗΒΜ0ΗΙΑΙ.Ι8. 54 ' 

Κ£*ΑΑ. ΝΒ*. — Τίνες τώγ άρ'ων, τυρΛοΙ τ^ν Α €ΑΓ. 1.11. — ^*Μα}η βχ $ΗηαΗ αΜάια Οΰαΐοηιηί 

αοίβ ίΗογίηϊ «ιι/ιΐ. δρασιτ γεγονότες, άχέΘα^οτ. 

Ί9ΛΊΧ, Ίχχά^^ Ή>£| δ Ιβρεύς, "λχίας δ προ^ή- 
ττ^ς ό Σιλωνίτης. 

ΚΕΦΑΛ. ΝΓ. — Τίνες διέ^ιειναν^ καΐ ούχ άχ- 

έθατον, 

Ένώχ Ιν έβΜμχ) γβν>4^ 'βΙΙ &^ 'Βου Άβάμ μετ- 
ιτέΟη , χαΛ ούχ 6δρ<σχ£το• 

Ηλίας έν &ρματι πυρδς αναληφθείς ώς β (ς τόν 
ούρανδν. 

Του δ& ΜιλχιτββΙχ θάνατος ού γέγρακται, έ^τεί 
μηΑ γέννησκς. Τέθνηχε γοΰν επειδή χαι γεγέννητακ, 
9ιΑ & τ& τύπον αύτ^ν είναι της Αρχιεροσύνης Χρκ- 
ατον, ούχ άναγέγραπτακ. 

ΚΕΦΑΑ. ΝΑ'. — Τίνες αποθανόντες άνέζησαν. 

Η) της χήρας της Σαραψθινής υ16ς ύπ6 Ήλ^ου του 
προφήτου. 

*0 της ' £ουναμ£τι5ος υ16ς , 2ν 'ΕλίΦσαΤος άν- 
έατηαεν• 

*0 Αχχομιζ^μενος, χα\ δι& τήν Κφοδον των λτ)• 
στων, δειαάντων των έχχομιζδντων, &πι^διφε\ς τφ Β Ιμαγ, Ιαοοΐ), Ηβΐί ηΐ€6ηΙοδ, Αοΐιίβίδ δίΙοηίΐ6$ ρΐΌ- 
ρΙΐ6ΐ& *. 

ΟΑΡ. Ι.Ι1Ι. — ΟηΐΗαηι $Ηρβηΐίί6$ ηιαη$ετηηί , ηεσ 

ηιοτίΗΐ ειιηΐ. 

ΕηοοΙι ίιι $6ρΐίηΐλ λ1) λάΛτηο ι^βηβπΗίοηβ ΙΠΗίι- 
Ιαΐυβ 4^81, €1 ιιοη ίηνοηΐβϋαίιη'. 
ΗβΙΐ38 ίη €ΐΐΓΐιι ί%ηβο Μβαπιρίυβ ςιι&8ί Ιη οαΗυηι. ^ 

Μοΐ€ΐιί8β(ΙθθΙιν6Γθΐηοι*8 ηοη ββΐ ββτΊρΐ», ςνοηίΜΐ 
ηβΰ 6]α8 η8ΐΐίνίϋΐ8. Μοπυιιβ βαηο ββΐ ςυ&ικΙοςυΜβη 
βΐ 03(α8 : 8β<1 ςυΐΑ Ιχρϋδ €Γ91 ροιιϋβο&ΐυδ €Ιιπ$Ιη 
ηοη Γυιΐ άοεοήρΐΛ ίΐΗυβ ηιοΓβ• 

€ΑΡ. Ι.ΐν. — ΟΗΐηαηι ηιοΠπι τβνΙχβτΜηί. 

ΡΠίυβ νί<)υ3Βΐ ΒβΓΑρΙιΐΙιΐηβΒ, λϋ ΕΠα ρΓορΙιβΐ» Γβ- 
8υ8θί(2ΐυ8. 
8ϋηααιίΐί(ϋ8 ΔΙίυβ, φίβηι Γβ^Ηδοίίλνίι Εϋβ^υβ* 

ΗοΓίυαβ ϋΐο ςυι οβΤβΓβϋαΙϋΓ, €1 ρΓορ(6Γ ΙβίΓΟοί- 
ηαικίυιη ίηοαΓδίοηβιη, πΐ6ΐΐΜηΐίΚ)ΐΐ8 6ΐα(οΗΙ)υ8, ρτο- του *Ελΐ99αΙου μνήματι, άναατάς χα\ πεψευγώς ί^ΰΐαβ ιη ΕΙίεακί πιοηυπιβηΐυπι Γυίΐ: ςυί ΓΟβυΓββηβ ι μετά «τών χατα^διψάντων αυτόν• 

Ύπλ β& του Σοιτήρος τριΐς άνέατησαν νεχροί. Ή 
του 7αήρου θυγάτηρ ή δωδεχαετής. Ό τής χήρας 
μονογενής υΕδς, Ιχχομκζόμενος πρδς αυτύ τ6 μνήμα. 
Αάζαρος τετραήμερος όδωδώς, άπ6 του μνήματος 
χληβείς. ΤρεΙς έν τ) Παλαιή, τρείς Ιν τ|) Νάφ. 

ΚαΙ 6(& ταίν Αποστόλων* ή Αορχάς έν Ίόππη ύπ^ 
Πέτρου * Εύτυχος ύπύ Παύλου έν Τρωάδι. 

ΚΕΦΑΑ. ΝΕ". — Τίνες σνεΤραι τετόχοαν, 

Ιάφ^ ή του *ΑβραΑμ γυνή τ6ν Ίσαάχ γεννήσασα. 

*Ρε6έχχα ή του Ίααάχ γυνή τους διδύμους ^ τλν 
Ή^αυ χαΐ τ6ν Ίαχώβ γεννήσασα. 

*Ραχήλ ή του Ίαχώβ, ή τ6ν Ίωαήφ χαΐ τδν Βεν- 
ιαμίν γεννήσασα. 

Άννα ή του 'Ελχανόί, ή τ&ν προφήτην Σαμουήλ 
γεννήσασα• 

Ή ΣουναμΓτις, ή παρά του Έλισσαίου λαβουσα 
τ%ν υΐ^ν, χα\ Αποθανόντα αύθις λαβοΟσα. βιΐαπ) &ΜΓυ|{ί(» ΰαπι ϋβ ςαί 86 ρτο]6€βΓ9ΐΗ. 

Τ6πιροΓ6 ςυο 83ΐν•ΐθΓ Ιη (βΓΠδ (Ι6(ζ6ΐ)»ΐ , Ιγ^» > 
πιοηυί Γ68ΐΐΓΓ6Ζ€Γυη(. Ρί1ί3 ^«6^^ <1υο<1βΰΊηι 3ηηο& 
η»ΐα : ΟΠυ» νί(1υ« υηί|;6ηίΐυ8, ιΐυηι βϋβΓβΐΜΐυΓ &<Ι 
ηοπυηιβηίοπι : 1.αζ3Γυ8 ςιι&ΐπ(1υ&ηυ$ ΓβΚβη», 6 8β- 
ρυΙΰΓο 6νο€Αΐυ8• ΤΓββ 6ΓΚ0 ιη ΥβίβΗ, ΐΓ6δςα6 ία 

^ Νονό Τ68ΐ3Π1€η(0• 

ΡβΓ Αρθ8ΐο1θ8 : Ι>0Γ€38 ίη Ιορρβ ρβΓ ΡβίΓβΠΙ ; 
ΕυΙγεΙιυβ ρβΓ ΡΑηΙυπι ίη ΤΓοαϋβ. 

€ΑΡ. Ι• Υ. — Οα<Βηαηι $ΐ€ήί€» ρβρβητηηί. 

83γγΙι9 ηχοΓ ΑΙ)Γ&Ιΐ96, ςυ» ΙδΑ^οαπι ςβηαίΙ. 

Κ6ΐ)6€€3 ΙδΑΑοΓαχοΓ* ςαβ&ρβρβΗΐ |;θΐηβΙΙθ8 Εδίιι 
βΐ ^^^ο1>• 

ΚΑοΙιβΙ αχοΓ Ι3θο1)ί, ςο^β<1Ι(1Ι( ^086ρIιη1η βίΒβη- 
]3ΐηίη. 

Αηη& Ι1Ι0Γ ΕΙοΑηχ, φι» ρΓορΗβίαηι δαπιαβίοπλ 
ρβρβηι. 

δαπΑπιΙιίδ, (|α96 ρ€Γ ΕΠβχαηι βυδοβρίΐ ΟΙίυπΗ 
βυπιςυο ιηοΓίιιυηι Γ6ΰυρβΓ9ΐνίΐ• *ΕλισΑ6ετ ή Ζαχαρίου γυνή, ή τ6ν βαπτιστήν ^ ΕΓΐ8«Ι)€ΐ ΖαοΗ&ΓΪ» ιιχοτ, ςυ» Β^ρϋδίΑΐη ^οαηηβαλ 

β^ιιυίΐ. Ιωάννην γεννήσασα 
ΚΕΦΑΛ. ΝΟρ. — Τίνες ηανέρας ήτίμασαν» 

Χάμ των Νώε, τήν γύμνωσιν αυτού το?ς άδελφοΤς 
έξαγγεΟας. 

Ήσαυ, παρά τήν του πατρ^ γνώμην γυναΤχας 
Χαναναίας Αγαγόμενο;. 

Άβεσσαλώμ, έτΜίρθεΧς χατά του Δαβίδ χα\ πόλε• 
μών αύτφ, χα\ τΑς γυναΤχας αυτού μιάνας. 

Άδ»ν(ας, αύτοχειροτόνητον έαυτδν βασιλέα, τιαρ^ί 
τήν του πατρίς γνώμην, ΑναδεΤξαι πειραθείς. €ΑΡ. I^VI. — ΟηΙηαΜ ραίηηι ίιιΑοιιΟΓαηιιιΙ. 

€1ΐ9ηιυ8 Νοβ^οΐιυιη» (Ιυπι ΙΙΙΙαβ ηιιάίΐαΐβπι ΓΓ8ΐπ5υ» 
ίοπδ ηυηΐΊ&ΐ. 
Εβ&υ, ςυΙ οοηίΓα ρλτβηΐίδ 86ηΐ€ηΐί2πι αχοΓβδ 

€Ιΐ2η3ΐηχα8 άαχιΐ '^ 

ΑΙ)€88αΙοπι, ςυί &<1ν6Γ8υ8 Οανίάβίβν&ΐυε 681• οίηυβ 
1)6ΐ1αηι ίηΐηΙΙΙ, &ο αχοΓ68 ίΐΐίυδ ροΙΙυίΐ. 

Αάοηίαβ, ςιιί βεΙρβαιη Γβ^βηι ρΓορπΑ βυα οοηδίί- 
ΐιιίαπι νοΙυπΐ3(6 €οηΐΓ2 ραιπβ ββηΐβπΐί&ηι αυβυδ 68ΐ 

ν6η(1ίΐ2Γ6. » 060. XXVII, Ι; χι.νιΐι, 10; Ι Ββ» ιν, 15; 111 Ββ^. χιν, 4. »• Οοη. χχνι, 55* £5 Ι08ΕΡΡΙ 5η 

ΟΑΡ. Ι- VII. — ΟπίηαΜ ύηηι $ΙΡ€ηαιίΗΤ ά^μαϊ $%ηΐ. Α ΚΕΦΑΛ. ΝΖ'. — Τίνες άΛαζοτβνσάμβτα χαη|9^- 

χΟησατ. Ομ ίητήΜ Ιη €<Βΐυιη ρ€ηίη||;6ηΐ€πι «όίβοίβ ϋαιη 
τοίιιηΐ, ιηυΙΐΠίιψυί νοοβ βοίββΐ βυηΐ. 

Ρ/ιαταο^ (|υί ίη βυα ροιβπΐία ^ΙοΗλίΜΐΐυΓ &α(ΐΑοΐ6Γ, 
61 (Ιίθ£ΐ>«ΐ : Ώ$ΜΗΐ ΜΗ ηοΐή, €ΐ ηορηίϋΐη ηοη άΜΐίο^ 
18 ρο8ΐ ιΐ6€6ΐη ρ1.ΐ(^38 Οοπι ιιηΐΥβΡβο 6Χ6Γε1ΐα ιηοπβ 
>(|αΊ8 ο1)Γυΐιΐ8 ββΐ. 

ΗοδοαΜ^ (|ΐΓι ϋυιη ροριιΐί ηαΐΐβπι Ιι«!)οΐ ηΐΊοηβιη, 
βίρΙυβφίΑΐη ρ»ΐ6τ β]υβ 8&Ιοιηοιι τυΐΐ 8λρ«Γβ, ζ ρα- 
ΐβΓηο βχαϋίι ϊιηρβΗο• 

ΟοϋαίΗ^ 8υρ6τ1)β ΐλρίβηβ οιίτβηιι» Μϊοη υηΙτβΓ- 
ΜΛΛ ΛΛΛού ρορυΐί, ΥβΙαΐ οβιηί8, Ι&ρί<Ιο «αηι ρβτειι- 

Ιίβ0ΐ6 9Ι(1θΐ68(6ηΙαΙθ, Οβ€Ηΐίΐ. 

ΑΙ>€$$Λΐοηι ςυΐ ο5 οοπμιιιι, βΙ Αάοηιαί ςυΐ οΙ> ^>^«- 
ηΐ8ηι 6ΐΜί 6Γαο1, ΙηΙιοηοΓβΐυιη βΙϋΙ νΐΙ& βιι•ιιι εοη- ^ Ιπαρθέντβς, άτίμωτον ίαυτοίς βίον χατέστρβψαν. (Η τ^ «Ις ουρανών θιήχοντα βουληΟένΥβς οΕχο^ 
μείν «νρτντ, τ^ ιτολυγλο>σσφ διασχισθέντβς γωνη. 

Φα/>αώ έπ\ τ|ί έαυτου βυνάμβι θρανυνόμενος, χα\ 
λέγων* Τδτ θεόν ούχ έπίσταμαι^ κάί τότ Λαότ 
οϋχ άΛοσζέΛΛω * ματ^ τάς βίχα πληγάς , ύπ^ βυ- 
66ν ικανστρατι^^ χαλυτΕτ6]ΐ«νος. 

*Ροβοάμ χατ&φρονήαας του λάου, χαΐ μείζω του 
Σολομωνος του έαυτου ΤΜτρδς θελήσας φρονβΐν, τής 
πατριχης έξέπεσεν Αρχής. 

ΓοΛιάθ μέγα φρονήσας χατ3^ παρατάξεως €λης 
του Ιεροΰ λάου, ώς χύων, λίθφ νεανίβυ βάλλοντος 
αύτ6ν, χατέπεβεν. 

^ΑΰεσσοΛωμ 1π\ χόμη, χα\ *ΑίωτΙας έπ\ χάλλει Β.Ίΐΐ7ΐο»Ιοπιιη νχ ββΗΐια«Α^ιιι ναΐάβ ίβΓοοίβηβ 
οΐ) <]6νίΰΐΑ8 |^6ηΐ£8,€ΐ 8<1ν6Γ8υ8 ΕζθοΙιί&πι, Ι3η<|α8ηι 
ηυί ]υτΑΓΐ ηυ1Ιοιηο<1ορθ886ΐ, ρ6Γ ΚβρδΑϋυιη βΐιιαβ, 
8υυιη ίρβίυδ βχβΓοίΐιιιη (ϋνίηίΐυβ ίιιιιηί$8& ρΙη|;& βυΐι 
υηοηο ΐβιηροΓί» ηατηβηΐυιη «ιηιΐίβηβ» &ΐ(|ΐιβ ^^^^ριΑ 
Γιΐ|9, 801(18 6τα<]6η8 ίη ΐβιτληι βα^ιη, ιϋιϋοιη & $υί8 
ρββη8 ΊηΐβτΓοοίυβ μι* 

8ΐβΗ(Β τ€Χ Α«ΐ8(ϋ Οϋοε, ςοΊ <Ιυιη ηΙηίΐΑΐυΓ 86 
ηιιΙν^Γβαπι ΙβΓλβΗΐΙοιιιη ρορυΐυιη Ιηίβηιβιήοηΐ άιι- 
Ιιιηιηι, 8ΐ) ΑόοΙββοβηΓιΐΗΐβ εΰχχχη, (]666ΐιι ρυ([η8ΐο- 
Γ«ιιι ειιοΓααι ιηίΙΙΙι 8ηιί$ίΙ« ΐοίοιηςυβ Γβ^ηαιη 8υοπι 

ρ(!ΐΗϋ<Ιίΐ>•. 

0»<β• Τ6Χ, ςαι ο() |υ5ΐΙΐΐ8ηι 8ορ6ΗΜ>8 8ρΙπΐυ8 8η- Ό των Βαβυλων(ων βασιλεύς Σβτταχηρεϊμ μέγα 
θρασυνθείς έπΙ τ^ των εθνών ι:αραλήψει, χαΐ χατ^^ 
του Έζεχίου, ώς μ)) δυναμένου βοηΟε7σθα( » διά 
Ύαψάχου χατεπαρΟεΙς, τ6ν έαυτου στρατών Οεηλάτω 
πληγεί ύιΛ μ(αν χακροΟ ^οπήν άπολλυς, χα\ δραπέ- 
της , μόνο; άποδιδράτχων εΙς τήν έαυτου γην, χά- 
χεί^ε πρ6ς των οίχείων παίδων αναιρούμενος. 

Ό ΣνρΙας βασιΛεϋς Άδάδου δ υΙΙίς , πάντα τΑν 
του Ισραήλ λα&ν Αφανίζεκν απειλών, διά παιδαρ^ων 
σλ^' - μυρίους πολεμιβτάς έαυτου άπόλλυ», χα\ τήν 
βλην έαυτοΙ3 βααιλείαν διεφθε(ρετο• 

^ΟΟας δ βασιλεύς έπ\ διχαιοαύνη μέγα φρονήσας* ιη6ΐΐ8, νοίβηβηαβ 8&66Γ(Ιοΐ6ηι 8ί;6Γβ, ΐ€ρΓ« ρ6Γ6υ8- χα\ ΙερΑαθαι βουλεμένος, λεπρωθε\ς, οΰ μδνον της 8α8« Βοη ιηοιίο 1*6^0, 86(1 <1οηιο 6ϋ8ΐη 6]6€ΐυ8 ββΐ. 
ΝαΙίΗίΗοάοηοίοτ οΙ> οιηηίαιη ^βικίαιη νΙοίοπΑΐη, 
ΜΰΐΑίηςαβ Βαίιγίοηεπι, 8ΐιρ6Γ οιηηββ 6ΐ:ιΐη8, «ηιίβ&α 
ΙιοιηίηΙβ ιη6η1β, Γογχ Ίπ^Ιαγ ^ηίιηαπι οΗΐίηυίΐ. 

ΡΗλΗμπι» €ΐΐ3ΐη οΙ» ρΓορΓΐλπι ]ιΐ8ΐϋΙαηι 81(6 8α- 
ρίβη», βίςαβ 6χ 68 ίη ρυΙ)1ί68ηυιη ^ϋάααβΓ πινβοίηβ, 
]υ8ΐίύΑΐη ««{«υ• 

ΟΑΡ. ι. VIII. — βκίιιαηι ΌτορΙβν ίιηηΐίΙΊίαίεηι αά ρίο^ 
Ηαη €ί €€ΜίΜίΜηι ευεοίΐ βκιιΐ• 

ίοαρΗ^ άίΐηϊ ραΐίοηίΟΓ ΙιυιηΠίΐ6Γ(ΐιΐ6 8υδ(ίη6ΐ πιο- 

168(188 Ηΐ8ΐ88 8ίΙ)ί 8 ΓΓΑΐΗΙίαβ 61 Γ6ρηΐ8θΐ Ιΐ6Γ8 , ;ΐ(1 

Ιηιρβηαιη Μ%γρ{\ ρΓον66ΐιΐ8 6ΐ(. βασιλείας, άλλα χαΐ της οΐχίας έξεβάλλετο. 

Να6ονχοδοη5σορ ίη\ τ^ πάντων χρατήσει των 
εθνών» χαΐ τής Βαβυλώ«/ος αυξήσει, υπέρ απαντάς 
έπαρθε\ς, τήν του άνθρωπου διάνοιαν αφαιρεθείς , 
θηρΙοϋ ψυχήν χα\ τρδπον βσχηχε. 

Κα\ ΦαρισαΊος ίη\ τ|| έαυτου διχαιοσύνη μέγα 
φρονήσας, χα\ έπ\ ταύτ|) χατά του τελώνου θρασυν- 
θε\ς, τήν διχαιοσύνην άπδλωλε• 

ΚΕΦΑΛ• ΝΗ'. — Τίτβς δίά τ€ΜΒΐτοφροσύτν[ΐτ εΙς 
6όζατηάί ύφος ί^χθησαν. 

^Ιωσίιρ • ταπεινοφρονήσας έφ* οΤς ύπέμεινε χα- 
λεποΤς παρ^^ τών αδελφών χα\ της νομισθε(σης δε- 
σπο(νης, εΙς τ^ χρατεϊν τής Αίγύπτου προήγετο. Ιαοο^ Πΐ|;ι18η8 Γγ81γΙ8 ιηίη88, 1ΐ08ρίΐ8ΐ6ηιηυ6 ρι-ο [> ^Ιακίαβ φεύγων τάς του Αδελφού Απειλάς, χα\ ραίπο Ι3Γ6Π1 1010)111408, (ϋνί(π8 61 Ιιοηοπϋαδ ουοίϋ- 

Ι8ΐυ8 ΓβνβΓ8ΙΙ8 684. 

^«I<α| ρΓ0€ίιΐ6η9 60Γ8Π1 Ιθ86ρΙΐ ** θΙ> 68 , <|υ30 ίη 
ίΙΙυηΐ ρΟΓρβΓΑΟί |(65^ Αΐ6Γ8ηΙ, Γ6β8ΐί$ ρΓ088ρί£ 811- 

εΐΟΓ υΐ β€Γ6ΐ (ϋ|;ηΐ|8 Ιι^ϋίΐιιβ 651. 

€α{>αοηίΐΛ ιΐυαι ΐ65Μΐη 8(ΐ6οηΙ, ηοαπ^ο κβηίοβ 
•ΙεΙ>6ΐΐ8ΐ)8ΐ, ρ6Γ ΙΐϋοιίΙίΙϊΙΰπι ίη 8υί$ ρΓϋρΓϋ$ ροΓ• 
ιη3η2ί6ΓθηΙ, οοηβοουΐί ίηοοίιιιηίΐρΐ^ηι. 

Ώανχά ίυβίιΟΓ ΙΐύηήΙίβ ίη ϋ8, ςααβ ;ι 8;|υ1β βυβιί- 
η6ΐ)αΙ, Γβςηιιπι ςυοςαβ οΐιΐίηηίΐ. 

ΐ€Τ€ηιαί ναρυΐαηδ 6ΐ €υ8ΐο<Ιίΐιι$ ίη ε8ΓΓ.€Γβ ρπο- 

ρΐ6Γ ν6Γ8€65 ρΓ26«Ιί£ΐίθη68, (ΙηΜΙ Ιι;Γ€ ΙπΐΐηίΙίΐϋΓ ραΐ|• 

»» 111 Εθ8. XX, !5. " Οοη. χμν, 18. ξένην Αντ\ της πατρψας έστίαν Αλλαξάμενος, πλού- 
σιος4πανήρχετο χα\ τίμιος. 

Ίσύδας έπιπεσών τφ Ιωσήφ έφ* οΓς εΙς αυτόν 
έπλημμέλησαν, βασιλιχου γένους Αξιοΰται γενέσθαι 
φύλαρχος. 

ΓαβαωτΊται τόν Ίησοΰν ύπελθδντες έν τ9| τών 
εθνών παραλήψει, διά ταπεινοφροσύνης έν τοΓς οί- 
χείοις μεμενήχασι, της σωτηρίας τετυχηχδτες. 

Α<ι61δ δι* δλου ταπεινοφρονών έφ* οΤς ύπ6 του 
Σαούλ ύπέμΣίνε, χα\ τήν βασίλευαν Απελάμβανεν. 

ΊβρκμΙας τυπτδμενος χα\ φυλαχιζόμινο; Ιπ\ ταΖς 
άληθ^σι προ(^2&ήσεσι , χα\ φέρων ταπβινοφρόνως » 57 ΙΛΒΕΙίυδ ΗΕΜΟηίΑΙΙδ. 58 

κροστάτη^ τοΰ Αοου χβτλ τλν χαίρων έγίνιτο ττ^; Α ΙϋΓ, ρορυΐί ρΓχΓβοΙυβ 6πι1 ςιιο ΙβιηροΓΟ €ΐτίΙ«$ οΙη Β ιοΰΧιορχίας. 

Νίτβνΐτοί τχκεινοφρονήσαντες έπ\ τ^ του Ίωνδ 
χήρογμα, ελέους τετυχι^χασιν άπήμαντοι βιαμεί- 
ι»ντ£ς. 

Και 4 Κύριος ΦΙ τ&ι^ ΤΕΛΑιτηρτ «ολλ|) ταπβίνο- 
?ρο9ύν|) εΕς τ6 1<ρ^ άνβλι^λυΟ^α, χα\ έαυτδν Ιικ\ 
καΙς ιιλημμελβίαις χαταχρΕναντβ , ΜιχαιώοΟαι Ιφΐ) 
δ«λρ ν&ίν μκγαλο^^μονα ΦαριβαΤον. 

ΚΕΦΑΛ. Νβ'. — ΤΙγβζ έρ* οϊς ίδρασατ φότοις 
άΛΒδέχ&ψτατ^ Μοί ^ϋάψεστοι χαρά ββφ '^ηγό- 

'/6Ρ^^^ ^ν ΑΕγύιτηον άνελών, χαΐ Ιχβιχίαν τον 
Αδ«3βουμένου ΈβραΕου ικοιησάμβνος* 

Φητεές δ τοΰ *Ααρών υ16ς, τ^ν ΖαμβρΙ^ χαΐ τ)|ν 
Χανβ)}^ βκλάσοις, χαΐ οΟτω τ^^ν χατ& τον λάου Φι• 
χα£αν του Θεού μηνιν έξιλασάμβνος. 

Σαμον^\Λ 6 Ιερεύς χα\ προφήτης, τ^ν των Άμα- 
ληχιτών β39{λ^α τ^ *Αγάγ άνελών, χαλ πληρώιας 
^>υλ^ν θεοΰ, ήν δ Σαοϋλ ούχ έηλήρωσεν. 

01 8ΐς τήκ ξρημοτ προ^δεβραμηχδτες χα).οΰντι 
τφ Ηωΰτ^, χα\ τους προσήχοντας αύτοΤς» Ιπκμεμε- 
νηχδτας τ^} δυσσεβεΐ γνώμ^^ της είδωλολατρείας άπο- 
σφάξαντες. 

ΑοΜ τ6ν νεανίαν *ΑμαληχΕτην, τ^ χαυχώμενον 
έ«* αΰτου, ώς τ^ν• Σαούλ αύτ^ Ιπισφάξας ε Γη* χα\ 
τ^>ν 'ΡιχΔβ, χαΐ τ6ν Βαανάίν, τους του 'ΡεμμώΟ υΕους 
του Βη^(Μέου, τους τ^ν Μεμφιβο^θΙ τ^ν του ϊαουλ 
υ!Αν, ώς «ρδς αΟτοΰ χάριν άπβχταχδτας , χαΐ τήν 
χεφολ^ν αύτοΰ χομίσαντας αύτψ. ξ^ 

*Η γτττΙ^, ή τδν Αβιμέλεχ άτΛ του τείχους, χλά- 
σματι μύλου Ιπι^ι^ιφότι αύτφ άνελουσα. 

Ή γνΗι τ^ν *Α6εσσ6Ι μέλλοντα πολιορχίαν χινείν 
τ^ 56^1 Αναιρεθήναι ποιήσααα, κα\ τ^ν χεφαλήν 
αύτου τφ *Ιω46 Απ& τοΟ τείχους Αχοντίσασα. 

ΚΕΦΑΑ 7. — ΤΙνβςέΛΪ ίζορατομίας ΛιΟόΛβν-' 

στοί άνχιρέ&ΐίΐσΰητ. 

Ό ΣαΛωμΙΰ νΐδς της Θυγατρ6ς Δα6ρε\, 1π\ βλα- 
9ψ^ν^ > ^ Η^*^^ έτερου μαχδμενος, Θε6ν έβλασφή- 

19 έτ Σαβϋάτφ ξύλα έχλέξας εΕς τήν Ερημον. 
*ΑχΛρ δ Ιερόσυλος , δ έχ των Αναθημάτων της 
Ιεριχους Αικοχρυψάμενος. 

ΚΕΦΑΑ. 2Α'. — ΚαΙ τίτες δίκαιοι έχ" εύσεϋβίςί. ^ 

Να/ϋόυΰίύ δ ΊεζραηλΕτης, συκοφαντηθείς ύπ6 της 
*Ι<ζΑ6§λ ώς χαταρα^άμενος θελν χα\ βασιλέα• 

Ζαχαρίας δ Αρχκρευς δ του *1ωδα&, ύπδ Ίω3ίς 
^οΛύΜφς^ Αναμέβον του ναού χα\ του θυσιαστηρίου 
λ&0«σ6€\ς, δτι παρήνου αύτφ μή δυσσεβείν• 

ΚΕΦΑΑ. ΖΒ• ^ Ιίτβς χαρατόμους μίξεις μβ^ 

ζοίψτοΒ 

Α4βζ Χ^ θυγητράσι συμμ(χΟλ(ς• 'ΡουΦμ χ% τοδ 
«ατρ^ ι»ύύιαχ!). 01 έτ Γαβαφ της φυλής Βενιαμίν, 
τ^ του Αιυΐτου γυναιχ\ έπιξενοιθέντος αύτοίς συγ- 
χρησάμενοι, ώς χα\ δχληθεΤσαν ΑποθανεΙν. Έφ* ?{ 
^ράξ£ΐ, χαΐ πολύς του λαοΰ φόνος έγένετο. Ά/ιώ»• ΛιΉίνί/β Ιιαιη'ιΐοβ απίπιοβ &5&υιιΐ6ΐιΐο• &α1 Ιοολ 
ρπειϋοαΓιοηβιυ, ηοίβοΗοοΓϋίαιη οοηββοιιΐΐ» Ιηιριηιβ 
ΙυΙβΓυηΙ. 

ΟοιηΙηα$ «{ποςυβ ΡηΗίϋαηηη ιηυ1ΐ8ΐ ΙιυΐϋΙΠίίΐβ 
ίη Ιβιηρίιιιιι »$06ΐΜ<6ηΐ6ΐη, βββ^'ΐιιιβοΙ) ρ(^€θ»ΐα ι!«ιη- 
ηϋΐιΐβπι, ρΓ9β πι&{[ΐιί1οςαο ΡΙι2γΙ9»ο ]υ8ΐυιιι «ββο 
8Μ6ηιίΐ. 

€ΑΡ. ΙιΙΧ. — ΟηΙηαηι ο6 ρβτρβίναίαζ η0€β$ αΰϋβρίι 
(αετηηί §Γαίίην€ αρπά ΰ^πηι, 

Ιί^Ι^ΐΜ* ύαιη ^Ε^^γρϋοιη ίΑΐατΑοιΐ, βΐ «ΗΙοιιοιιι 
βυιηίΐ πι]υΗΑ βΟβοΐί Ηε^ηβΊ. 

ΡΗίηεε»^ ΑλΓοηίβ βΐίυβ, ςνϊ Ζ&ιηΙ)Γβιι βΐ Οΐια^οβη 
ΐΓ&η8νοΓΐ)6Γ3νίί, 8ΐ(|ηβ 1ΐ0€ ιηο<Ιο ]ιΐ8ΐΑΐιι ΒοΙ ίηιη Ιη 
ρορυΐιιιη ρΐ3οανίΐ. 

8αηι»6ΐ 59€6Γ(Ιο8 οΐ ρΓορΗ€ΐ>, ιΐυηι ΑΒΐ8ΐβ€Η&πιπι 
Γβ^βηι Α{[8||; οοείίΐίΐ, ΐηαρΙοΚίιιβ Οοί νο1υηΐ8ΐ6ΐη , 
ςυαιη 83υ1 ηοη ίιηρίβτβπιΐ• 

(2ιιί ίη ά£$βγ(ο «οοϋΓΓβΓαηΙ Λά Νογββηι τοταπιοπι, 
βυολςυβ ιβΐηββ ίη ίαιρία ββηίβηΐίλ ρ6πηαη6ηΐ68 ί(ΙοΗ 
εοΙβηϋΙ, ίυςιιιίαηιιιΐ ". 

ί}ανΙά ]υτ6η6τη ΙηΐβΓβοΙβΟδ Αιη&ΐΜίΐ9η», ςυ! αροιΐ 
Ιρβιιιη £;1θΓί35&ΐυΓ, ςιιθ(1 δ^ιιιίβηι ο€θί<]ί38βΐ : ίΐβπι 
ΒΊο1ΐ2ΐ) 61 Β2&η&η β1ίθ3 Κβπιιηοΐΐι ΒβΓΟίΙιίΐββ, ηιιΊ 
ΜβιηρΙιίΚκ)8ΐΗ6υιη, δαιιΙΊβ βΙΊυι» • ςυ»8Ϊ υΐ ΠΙί Κ^Η- 
ίΐο&ΓβηΐπΓ ίηΐ6ΓΓ6€6Γ3ηΐ, 6]υ8ςυβ Γ8ρυΐ 9ίά ΠΙαιιι ϋβ- 
Ιυΐ6Γ8ηΐ. 

3/ιι/ι>Γ, (|α£ Α1)ίπηοΐ6£ΐιαπι «Ιβ πιυΓΟ ροΓβπιΊΐ, ρΓΟ- 
]6θΙο ίη 6υπι πιοί» ίΓ8(;πΐ6ηΐο '^. 

Μπϋεν^ ςαφ ρΓΟΟΗΓβνίΙ υΐ ΙηΙβιβοοΓβΐυΓ αοο559, 
ςυί οίνίΐ8ΐ6πι οΙ)5ί(Ιίοηί οΙ)ηοχί&πι βΟοείιιιυβ βΓ3ΐ, 
6]α8(|υ6 08ριιΐ ^085(16Π)αΓορΓ0^^^^^1I(1υIη οϋΓανίι**. 

ΟΑΡ. ΙιΧ. — Οκΐησιη ο6 ρηΒ»αή€αΙα$ Ιε^ Ιαρίάί- 
6ιιε ούτιιΐΐ ιηΐΒήετηηΐ. 

ΡΗίιΐί ΒαΙοαιίΐΙι &Μ ΟοϋΓΐ, ρΓορίβΓ 1)!88ρ1ι«πιί8πι, 
ςυ'ι ουιη αΐίο πχ8Π8 , Βΰί ηοιηβη οαηΙυηΐ6Γιθ86 ρΐΌ* 
ηυηΐί&νίΐ. 

1$ ^ΗΪ ίη ίίαΙ}(»αίο Ιίςηβι ίη όββΟΓίο ΰοΐΐο^ίΐ. 

ΑΓ/ιαΓ 8&επΐ6|{υ8, αυί οοουΐΐανίΐ ϋβ 8ηα1ίΐΰηΐ8ΐί8 
^6Γ^^Iιο. 
ΠΑΡ. 1.ΧΙ. — Ει ηαίηαηι Η$ηι }ηαί ο6 ρΊβΐαΐ€Μ, 

ΝαΙ>ηίΙΐΛ ^βζΓαβΙίΐα ΐΓβϋυϋΐυβ βΐ) 4οζ3ΐκ;1 , ς<ΐ88ί 

(ΙΙΐΙ Π1Αΐθϋίχΐ886ΐ ΟΟΟ 61 Γ6|{ί• 

ΙαϋΗαήΜ ροηΐϊΓβχ 1θ(1&6 1ϋί崙 8ΐιΙ> ^038 κβο 
ίιιΐβΓ Ι6ηιρ1υιη 6ΐ αΙΐ3Γ6 Ιβρίιίαιυβ, βο «ιαοιΐ Α(1Ιιοη&« 
ΙμΙμγ ίίΐυαι η6 ίιηρίβ αβ^γ^• 
ΠΑΡ. I^XII• •^ βιιιηαιη ΐ€9^ ρτΜΜίοΒ €οη€Μιλ$ 

1<οΐ, ςυί οιιηι βΙΐ3ΐΜΐ8 6θίίΐ. ΑκΗιη εηιη ρ»ΐ6Γη4ΐ 
6θη€ΐι1)ίη3. ΟαΙ^ααηίΐβ» ίη ΙπΙ)υ Βοη]3Π)ίη, ΐ|υί Ηΐ>υ!>ί 
8ΙΙΙ1Ι ηχοΓβ 1.6νίΐ2Β &ρα(1 608 Ιΐ08ρίΐ3η1ί8• υ8ςυ6 60, 
υΐ 6ΐί3Π1 0ρρΓ688Α ηΐΟΓ6Γ6ΐυΓ. 01> ηοοιΙ ί»€ίπμ8, 

πΐ8({η8ΐ βΐίιηι ρορυΐί οχ<1ο8 €οηΐί$ίι. Λ»ιοη, ςαί «ρ- " Νϋΐη. XXV, 5. «* II Βγι;. χι, 21. » II Ββ^. χχ, 21. 59 108ΕΡΡΙ 60 

Γοκπι ΤΗβαΐΑΓ νίΓκίηβιη γΙΙίΑνιΙ, βΐ ρο»1 ϋοηΐηιηο- Α 'κ^ΐν &δ£λφ)]ν θάμχρ παρθένον φθβίρα^ , χα\ μετά] 
Ιίλΐη 6 (Ιοιηο βα» ΠΙ>ιη 6]€ΰίΙ. Λ6«Μα/οιιι, ςιιί ρηΐβΓ- τήν &6ριν της έαυτοΰ οίχείας άποπέμψας. ^Αβεσσα- ] ^ 1195 υχοΓββ Ιη ρ>ΐΗ• Ι^αοιηίηί&ηι, οοηβίΠο ΑβΙιιΐο- 
ρΐιβίίβ, ίη€6βΐα ροΙΙιιΗ. 

€ΑΡ. 1.x 1Π. — ΟκΙηαηι όίηοιηΐηα (ιατΜπί. 

οίΗοτ ΙΙθ]Γ8ΐ• 8θ06Γ« ^υί βΐίλπι Αα^αβί 6Ι Ιο1>»1> 
8ΐυ<1ίι. 

Ββχ ΟαΗ ** ρβοθ» ([«Μη ΟλνΙά ίαςίβηβ ββ 
€οηΐυ1ίΙ. 

^086ρ|1α9 ροΓΓΟ λίΐ, ΜβΙΰΙιίΑΐπ άύηοηιίη&ίαιη 
Γυί•96 Α ρ&Γβηΐί6α5 Μθ78βπιίηΐβτ αΓειιιηα<ΐ6η(Ιυιη9 
ςηί ΐΑΐηβη α ΓθοΙρίβιιΙθ βιιιη ΡΙΐ9ΓΑ0ΐιί8 0113 Μογ8€β 
&ρρβΙ1»ΐυ8 Γιιίΐ. 

θ€ά€ϋη ]υ(]βχ, ηαί Ιϋβη ββΐ «Ιηιιβ 16Γο1μι&1. 

Αι/οηίαι, ςιιί βΐ ΟγιιΙμ• 

ΟϋΗοΐίΜ , ςαί βΐ 1.λζίΑ8. 
^ Η^ϋαάηί^ ηιιί 61 ^0Α^^ιη• 

Ιάϋίιηηί ρββίΐββ, ςυι βΙ ΕΐΙιαιη. 

β/ιίΓαηι, ςυί 8υΙ> δ^ίοιηοηβ Ιβιηρίυιη «κΙίΟοΑνίΐ, 
•Ηο ηοηιίηβ ΕοΗίββ. 

Ε9άΓα$9 (|θΙ €ΐ δ&1«ΐΙιί€ΐ. 

ΝαίΙιαηίαί^ (]υ6ΐιι Ν»1>υοΙιθ(Ιοηθ8θΓ (Γ&ηβηοιηί• 
ηβνίΐ δβϋβαηπι• 

Ιη Νονό ΤββίΑΐηβηΐο : ΡβίΓΟβ, «[οί βΐ δίιηοη νβΐ 
$γπΐ€οη, «υΐ €βρ1ΐ88. 

ΤΙιαάάαΗί^ <|αΊ 61 ΙιβϋΙκΒίιβ, 61 ^0(138 ^«^οι1^. 
ΜαηΗ$, ςαι 6Ι ^ο&ηηβ8• 

€ΑΡ. ΙιΧίν. — (2κίιια»η $€€ηηάο ηοηΐίΛε €θ§ηοηΐί• 

ίΙΜίΐ βΗΙΙΙ. 

λ^ΤΛΜ 6θ|[ηοιιιίιι«Ια8 681 Α^ηΙιαιη• 
^β«ο6» ΙβηβΙ. 

/οΜρΑ* ΚοηρΙιΐΙιοιη ΐΜηβεΙι• 
ΛηαηίΜ^ 8θ(1πΐ6ΐι, ΑχατίοΜ^ Μί8»€ΐΐ| Ιίιια^/, ΑΙ>- 
ά^η^^ψ ΒαηΙύΙ^ ΒαΙια8&γ• 
ΡαΒΰΗον^ ΐΤλη8ΐηί^8ΐθΓ **• 
Ει Ιη Νονό Τ6βΙ«ιη6ηΐο : 5ίιιιοιι 6θ|;ηοιηίηλΐα8 65ΐ 

Ρ6ΐΓυ8. 

Λοαηη€$ 61 Ιαΰο^πί «ρο8(οΠ, Βθ3ΐη6Γ^68, Ιιθ6 681 
Αΐϋ ΐοιιίίΓυΙ. Λ&}μ τάς του πατρ^ς γυναΓχας έπ* &τιμ£ςι του πατρ^;, 
γνώμη του *Αχιτόφελ, ^ιαφΟείρας. 

ΚΕΦΑΑ. £Γ. — ΤΙτβς δίώτυμοι γ9γόγασιτ, 

ΊοΘόρ 6 του ΜωΟσέως γαμβρός, χα\ ΊΡαγουήλ 
χα\ 1ωβά6 χιχλήσχετακ. 

*0 βασίΛβϋς Γέθ, παρ* δν Δαβίδ φυγών χατήγετο. 

Ίώσηπκος δέ φησι (62), Μελχίαν ώνομάτθαι ύπλ 
των γονέων ΜωΟαήν Ιν τΨ^ περιτομ9|, ύπ% δέ της 
άναλαδοόσης αύτ^ τ!)ς του Φαραώ Ουγατρδς, ΜωΟ- 
σέα προσίιΐνομάσΟαι. 
Β Γβδεόίτ δ χριτής, φ αύτδς Ιστιν 'Ιεροβαάλ.* 

ΆδοτΙας, 6 χαι Όρνίας (65). 

*0χοζ1ας^ δ χχ\ Ααζ(ας. 

*ΗΛιακε}μ^ δ χαΐ Ίοιαχείμ. 

Ίδίθοίψ δ ψαλμφδδς, δ χα\ Έθάμ. 

Χείράμ δ έπΙ του Σαλομώνος τ&ν ναδν δειμάμι- 
νος, δ χαΐ Έχίας. 

Έσδρας, δ χαΙ £α>αθιήλ. 

ΝαθατΙας^ δν μετων^μααεν Ναβοοχοδονδσορ Σε- 
δεχ:αν. 

Κα\ έν τ{} Νέςι * Πέτρος^ 6 χαι Σίμων χα\ Συ- 
μεών χα\ ΚηφΑς» 

Θωμάς, δ χα\ Δ(δυμος. 

θα6δα7ος, δ χα\ ΛκββαΤος χα\ Ιούδας Ίαχώβου. 
β Μάρκος^ δ χα\ Ιωάννης. 

ΚΕΦΑΑ• 5Α'• — Τ{^8ς δβντέρφ άτόματί έΛωτο^ 

μάσΟιισατ. 

^Αβράμ Ιπωνομάσθη *Α6ραάμ• 
ΊαχΜ, Ισραήλ. 
Ίωσ^φ, ΚδμφΟομ ^νήχ (6δ). 
*ΑΥ€ατΙας, Σεδράχ' ^ΑζπφΙίίς Μισάχ * Μισα^ιΛ^ 
*Αδδενεγώ - Δατι^4» Βαλτάααρ. 
ΠασχΙύρ, μέτοιχος. 
Κα\ έν τ^ Νές[ ' Σίμων Ιπωνομάσθη Πέτρος. 

Ίωάττης χα\ Ιάκωβος οΐ απόστολοι, Βοάνε ργές» 
δ Ιστιν, υΙοΙ βροντής. » ΙΙΒΕΕ II. 
€ΑΡ• ΙιΧν. — Οηορ άΒ ηηα άίηηιίαΐβ ΗΐΜΓραηΐΜΓ. 

Αηάί, ΙίταβΙ, ΟοιηίιΐΜ Ο0*$ Ιηηβ » ΟομιΙνιιι νηιυ 
ΜΙ. Ερο Μΐη ΟοΜίΝκε Ι>€η$ Ιηχι. Ει ΰορηοκαηί, 
ηηοά ι» Οοηΐίηη9 εο/αε, α/ΐίεεί ιιιμ ί» οηιηβιη ϋτναη. 
Ει Ι)οη)ίιιυ8 ίικιυίΐ: ϋίοορηοΗαηί 1€ εο/κη ν^Γκιιι 
Ι)β«ηι. Αγ69Ι ηαοςαβ ιη ςα» Νθ6 ββΓνΑΐυβ 68ΐ• 
Ιη Ηηχηι οαΙ>ίΐυπι ΐ6ηηίη&1)9ΐΐυΓ. (ίακιη 6Γ&1 Ι6ΐη- 
ρίοη, Ιη ςαο Οβυβ €θΐ6ΐ)3ΐαΓ. Όηα 1.61, Αγ6« κιιβ. '* Ι β6|{. XXVII, 1, >^ 4ΐ!Γβιη. χχ, 3. 

(62) Οβ 1θ€θ Ιθ86ρ1ιί ηοη οοη8ΐ2ΐ. νΐ(ΐ6 ^1βιη6ηI. 
Βίτοηι. Ι, ραβ. 545, 61 οοηΓ6Γ ΒβπίΒτ, χχχπι, 5. 
(65) ΡΓ0€ορ. ίη /// ηβϋ, ι, 5. ΒΙΒΑΟΣ Β. 

ΚΕΦΑΑ. ΕΕ'. — ΊΙτα χά ίχΐ τϋς μιας θεδτψος 

παροΛαμδατόμβτα, 

Άχονβ 7σρα44, Κύριος ό Θεόςσον^ Κύρως 
εΤς έοτιτ. *Εγώ εΙμι Κύριος ό Θβός σον^ΚαΙ ρτώ' 
τωσατ, δη σί) Κύριος μόνος^ ύψιστος έχϊ χά" 
σατ Γήκ γην. Κα\ δ Κύριδς φηαιν - Ίνα γινώσχωσι 
σε χότμότοτ άΛηθίτάτ θεάτ. Κα\ ή χιβιατδς έν { 
δ Νώε διεβώθη, εΙς ίνα πηχυν συνετελείτο. Είς δ 
ναδς, έν $ δ Θεδς έλατρεύετο. Είς δ νδμος. Ή χιβίι»• 
τδς μΙα, (64) ΑΙ. ΡίΟΗίοηρΗαηεϋΗ. V. ΚίΓ€ΐι. Ιη Ρνοάτ. βΐ 
ΟΕίϋρο. 61 ΙΙΒΕΙίυδ ΜΕΜΟΚΙΑΙΙδ. Κ£ΦΑΑ. 2(Γ. — ΤΙτα δέ τά έΛΪ δυαδίχής ύΛ0• Α 

στάσβως. 

Π<Ηί\σωμβτ Λτ^ρωΛοτ χατ* βΐχάτα ^(μετέρατ^ 
χβύ χαθ* όμοίωσιτ, Ίδον γέ γοΥΒΤ *Αδάμ^ ώς βίς 
ίξ ή|Μ«Γ. Ίί τό δτομα αύτοΰ^ 4 ^^ ^^ δτομα τφ 
νίφ αύτοΰ ; χα\ ό Κύριος ψτ[σιν * Έ)^ χάί ό Πα* 
τΐιρ ίτ έσμβτ• Κ.α\, *^^^ι. γίτώσχωσΐ σε τάτ μάπϊτ 
άΛΛ^ητ^ θβύτ^ ιιαΐ 5τ άΜέστβίΛας 7ΐ|σοντ Χρι» 
στάτ Λίς τ^ χόσμον• Και\ «άλιν * ^ΕΛευσόμεθα ίγώ 
Μοί ό χαείφ^ ηαΐ μοΗρτ παρ^ αϋτφ χοαψτόμεΒα, 
Έν δύο ιύΛξ'Η ^ ν^μος έγγέγραιηο. Α^ύο χα\ έν τφ 
μυοΎΚχφ ^ματι τον νυμφίου ο{ μα9θο\« ο!ς ή νΰμφη 
τρέφβται, 4ν ν6μφ χα\ χάριη. Δ^ χα\ της νύμφης, 
τ5 2«^τιχ&ν χα\ λαΐχ6ν τάγμα. * 62 ι^<ΐ«ηΐια. 

I^α^ίαιΝιιι /ιοίΜίηβη β^κηι/Μΐιι ιηίαφηΦΗί χοΟτλμ^ 
ϋΜϋηηάΗΜ ΒίΜΐΙίΐΜάίη^ηι, £γγ« €να§ίί Αύαη €€λ 
ιιιΐΗΐ ^χ ηοΒί$. Οαοά ηοίηεη <^«β, μ/ ^Μο^ί μιιι^ιι 
/{/ίο «;»< ? Οοηιίηυ• ςυοςαβ «ϋοίΐ : Ε^ο «ι ΓβίβΓ 
κιΐΜΐιι «ΜΙΝΙ». Αίςαβ : Ι] ι €θ§ηο$οαηί 10 μ/ηιι• ν€ΤΜΐη 
ϋΰπηι^ €ΐ ηΜ€9η ιηίχΐιΐΙ ^μιιπι €Ηη$ΐηΜ ίιι ιιιυιιϋοΐΒ. 
Ει Γυηαβ : ν€ηί€ηΐΜ$ €ρο βί Ραί€Τ^ «ι μμημοιμμ 
αριΐ4< «ΜΗ• [αά€ηιν$. Ιη ι(ιμ6ιιι Ι3ί)υ1ί$ Ιβχ 4ΐβΜΓίρΙ« 
βηΐ. />Ματ•υηΙ ίη ιη^βΐίοο ««ιιΐίΰο §ροιΐλί ηΜποηΐΦ,. 
ςυίΚιυβ βροηη ηοΙπΙοΓ, ΐ6|[ο ηβπιρβ βΐ ιπ^Ιίι. Ολλ 
Ιΐβπι ίρβίυι ιροη»», βλοβπίοΐαϋβ ϋβηιρο βΐ 1μ€ΙΙ8 

ΟΓΐΙΟ. ΚΜΑΑ.2Τ•-- ΠνατάίχΙτρίαδίκηςΜφαΛαμ'^ €ΑΡ. Ι,ΧΥΙΙ. — £1 ^«α» άε Τήηϋαίε (κχί* 

ρίπηίην. βατόμετα, 

Αεντε^ ναχαβάττες σνγχέωμετ έχεϊ τάς γΛώζΤ* 
σας αντώτ, Τ6 Βάκτισμαι τ6 &ν Τριάρι, β(ς τ6 δνομα 
τοΰ Πατ/^, χαΐ του ΤΙου, χα\ τοΰ Αγ^ου Πνβύματος. 
Τρ/α νοιρά τάγματα, ουρανίων, άερ{ων« Ιπιγ&ίων• 
7]ρ£7^ τοΟ ΐΗΐντ&ς γένους άνθρώτηϋν γβν&ρχαι, £ήμ, 
Χ^μ, Ιάφβθ. 7]ρβΓ<ρο!το0λαοΰπατριάρχαι, "Αβραάμ, 
Ίταάχ, Ίαχώβ. Ή χιβ(ι>τ6; 1ν ^ Νώβ βιβσώζιτο, 
τρεΙς αριθμούς Ιφερ•, τ6ν Α', τ6ν Ν', τ6ν V χα\ 
κΐς Ινα ^χνν συνβιεληροΟτο, ή μονάς Ιν Τριάδι 
γΛψΙζεταΐ' Τρεϊς Αγγιλοι τφ *Αβραάμ ώφθηβαν, 
V τ^ έκαγγελίαν του Ιχ στιίρας υ Ιου ποιούμενοι. Τρεις 
ΙορταΙ νόμιμοι, ετήσιοι * εορτή του Φααέχ, εορτή 
της Πεντηχοστης, εορτή των Σχηνοπηγιών. Τριώτ Υεηίΐε , ά6$€βηά£ηΙβ$ ϋοηίηηάαηΐΗ» ΙΒι Ηηρναε 
εοτΗη, ΒβιρΓιβηκ ςιιο<1 ίη Τηβκΐβ ε6ΐ6(>πιΐηΓ, ίη 
ιιοπιίηε Ρλ(π8, βΐ Ρίΐίΐ, 6ΐ89ηοΐί δρΐηΐηβ. Ττε$ βαηΐ 
ΙηΐβΙΐ6εΐη3ΐ€β οηΐίηββ, οοβΐ69ΐίυηι, αβΓΟΟΓυπι, ΐβΓΓβ- 
βίΓΐιιηι ^'. Τγ€$ Γα6Γ6ΐοΙί•§ Ιιυπίληί ^βηβπβ βιΐΰΐΟΓββ, 
8βπι,€1ι«πι, ^^ιρI1€ι.Γ^Μ ροραϋ ρβιΐΗ&ΓΰΗβΒ,λΙιπιΙιαπι, 
Ιμαο, ^2^οι>. Αγ€Α, ίηςα» Νοβ βΟΓν^ΐυβ €$1, Ιη« 
ηηπιβίΌ» €χΙιίΙ>6ΐ)&(, χι«, ι.« «οε, €Ι ίη ηηηπι εαϋί- 
Ιιιηι ΰοη8οηΐ6ΐ)8ΐυΓ, <|αα τ€ ΙΙηΙΐϋβ ίη ΤίίηίΙλίβ <1ί- 
|;ηο8€ίΐαΓ. Ττβ$ «η^βΗ ΑΙίΓαΗβιπιο νίβί Βαη(, ρΐΌπιίβ- 
λίοηβπι (Ιβ ηλβοΙίαΓΟ 6Χ βΙβΓίΙί Αϋο ίΑοΙβηΙββ. Ττεε 
•οΙβιηηίΐΑίβι Ι6|[β €οη8ΐίΐαΐβ, ςαοίληηίβ οοευΓΓβ• 
ϋ&ηΐ : &οΙβηιηίΙ&8 Ρ1ΐ88β9 8θ1βηιηΐΐ&8 ΡΜΐΐ6<χ>8ΐ68, άνβρνν ή μαρτυρία αληθής έβτι. Τρεις τδ Πνεύμα € βοίβηηΐΐλβ ΤΐΐΜΓηλουΙοΓυπι. Τήπηι Ιιοηίηιιπι Ι6- μαρτυρ{€ΐς φέρει, αερΙ άΛηβεΙας^ χερΙ δικαιοσύ•* 
ηκ> ^^^ ^^^^ ηρίσεως. ΤρεΊς έν *^Α^6ου δ Κύριος 
χε<ο£τ|τ!αι ήμΙροις, Λ τύπος ήν 6 Ίωνάς. 

ΚΕ•ΑΑ. ΈΧί'. — ΤΙτες είσΐν οΐ σταθμοί x^^ς χο- 
ρείας ζον Λαον^ οΐ άχ* ΑΙγύπχον. 

8^• Τφκρώτφ μη^, τ^ «έντ• χα\ ίεχάχ^ τοΐ» μη- 
ν6ς,[ο&τος (έ &στιν ύ ι»ρά ΜαχχΜαι ξαν8ιχ<^] 
άιήραν Μ6 Ταμββση, τ% έκαύριον του πάσχα, φα• 
χ6ντ8( ^ «ρύβατοιν τδ ΦαβΙχ εΙς τήν ΑΓγυπτον. 
ΒρΑταν το£νυν σταθμ&ν ήλθον εΙς ΣοχχώΟ (65). 

^ΕΙς Βουθάν. 

Υ Β(ς Πηρώθ. 

^ *Α«έναντι Μαγ5ώλου• 

8* *Α«<^αν«ι Έρώθ. 

^ Αι<6ηααν τήν Οάλασβαν είς τήν Ιρημον, δδ6ν 
τρι»ν ^^ρΰν πιράααντες, ήλθον εΙς Πιχρίαν τρίτοι 
ήμέρζ τήν ^{ρεαιν της θαλάσβης όδεύσαντες. 

ζ £τα6μ&ν, ήλΟον &ίΛ της Πιχρίας, ή έατι Με^(^ 
«ηΐτή, είς ΈλεΧμ» Ινθα εΐίρον ιβηγάς ιβ'» χα\ φθ(νι- 
ηςο'. 

η' Σταθμ&ν, άιι& της ΈλεΙμ .ήλΟον εΙς Οάλαβσαν 
ΈρνΟράν. 

(Γ *Αχ& Οαλάααης Ερυθράς εΙς Ταφίχά. 

*> ΡΜΚρρ. II, 16 ; ΕρΙΐ€8. ιι, 2. 8ΐίπιοηίοιη νβηχ 1ι&1)6ΐυΓ• Τήα δρίΓίΐα8 ΐΜΐίιηοηίΑ 
ίβΠ, άε υεηίαΐε^άείηεΗϋα^ βΙ άε ίχάΐΗο. Κρηά ίηίί»- 

η>8 ΙΓ88 <ϋ68 00011008 6||[ίΐ, €υ]ΐΙ8 11({0η 6ΓλΝθ018ί 

(ΙΑΡ. ίΧΥΠΙ. — Οβ« εηηί Μαηείαηεε ροραϋ αΙ 
ΛψβΙο ρτύβΰίεεεΛίίε. 

ΡΗηιο ΙΙΜ086, ιΐΜίηΐλ ςαΙοΐα άίο ηΐ6η8ί8 (ί8 €81 

ΧλΟϋΐίαΗ %ρθά Μ8€βΐ1θΟΜ) ρΓθΓ(6ύΙί 8001 (Ι6 Κλ- 

ηΐ€886, ρ08ΐιί<1ίβ Ρθ8εΙι«, €001 €οηιο(Ιί886θΙ ι^ηοοι 
ΡΙΐ886ΐο^£β7ρΐο. Ιι^ΙΐοΓρηοΐλ ηΐΑθ8ίοηβ ν€οεΓαοΐ 
Ιο δοεοΗοΐΙι. 

5θ€θη(!8 ίη.ΒοΙΙιαη• * 

ΤβΓίί» ίη ΡβΓΟίΙι• 

ΟοΑΓίΑ 6 Γ«8ίοη6 Ηεί%άο\\. 

Οοίηΐ8 6 Γοβίοηβ ΗβΓοΙΙι. 

Ββχΐλ ΐΓ8η8ί6Γοηΐ ηΐλΓβ οΐ τβηΐΓβοί ίη <ΐ686ηοπι, 
ίΐίηβκ ιΙίβΓΟΠΐ ΐΓϊοηι ίη ίΙΙοά ρβηβΐηηΐββ, Υβοβηιηΐ- 
^06 ίη ΙοοοαιοΜ οηο» βηιιΐ οοιαπβ, ΙΗ1>08 <1ίβΙ>ο$ 

ρβΤ (1ίνί80ΠΙ ΠΙΑΓβ ίΐ6Γ ΓλοίβηΜ. 

86ρ({π)8 ηΐ8ηδίοη6 νβοβΓοηΐο Ιοοο απιαγ» οςυν, 
ςοί68ΐ ΜοΓΓίΐλΓοηβ, ίη ΕΙίαι; α1»ί ίοτ€θ€ηιηΙ {ίοη« 

Ι€8 XII, 61 ρΙηΐ08 Ι.ΧΧ• 

Οοϋνο ιο«ο8ΐοο6, οΙ> ΕΙΙοι ?β06Τ00ΐ 0(1 ηιζτε 
λο1>Γοηι• 
Μοοο ο ηιοΓί ΒοΙίΓΟ Ιο Καρίιίοο• (25) ΟπιΙίτ !ιο€ Κχο4. χιιι, Μ ; χνιιι. Νηιηετ. χχχιιι. 4θ8βρΙι. ΑοΙί^οίΐ• ιι, 6. 63 0β€ΐηΜ Ιη αΚαιιι ΕΚπι. Ι03ΕΡΡΙ 

Λ ι' ^Ις &λλην Έλείμ. 64 ϋηάβάηΐίΐ ίη ββρΙΓκϋπι, υ&ί ΑπιΜϋΟ 0|;ι$Γθ55ΐΐ3 β&Ι 
ροροΚιαι •6^ 8αΙ>(»ΐί8 α Ηοχββ ιη3ηίΙ)υ5 ρΓϋΟί^&Ιυβ 

Όηοά^^ηΐΛ Ιη ()6•6Γΐαπι 8ίη3• 

Ι)θ€ίιιΐλ ίΐοίΐΛ Ιιι ββρσίβηιηι ΰοηευρίβοτ,ηΐίχ, υΐιί 
ιηιιΐΐιηο ηιπιιηιηίΐιΐβδ, (|η]2 ίη πιβιηοπ&ηι ΥίΊΐοΓυιιΐ 
ρΜΐίβ 03ΓηΊιιιη({ηβ (|039 πι Μ^γρίο ^οη1β^6ι)^ηι, 
6ΚΜΐΑν«ηιηΐ οοηίπι Μο^^οην, 6( ρΓθπιί8$ίοη6ηι 3εοβ- 
ρβηιηΐ ΗΜΒη»;, ΰίΒί νιάβϊίοα 6 €(£ΐο ηΊη{|;6ηΐί5. Α 

ΜρυΙθΓ9 εθηΰυρΐ5€6Π€Τ3ΕΓ, 

Ββοίπΐ3 ς[υ3Γΐα βίαΐίοηο νβηβΓυηΙίη Α$€γοι!ι. 
1>β€ίπκι ςηϊνΐ* ίη Β3ηΐ3ΐΙΐ3. 

1>6€ίηΐ3 86ΧΙ& ίη Α6ΠΙΠ10ρ1ΐ€Γ68• 

Οβιϋηα ΜρϋηΑ ίη ΕΙΙμμι». . 

ΟοοίιηΑηοηΑ.ίη Ι&ιηαεβίΑίΙι. 

Υίοο&Ιηια ία 8&ρΐΜΐΓ• 

ΥίοΰβΙιαη ρτίηια ία βΙιίΓαόαίΙκ. 

Υίοΰβίπιβι $6αιηϋ2ΐ ίη ΙΐΑοβΙοΐΙι. 

Υίεβ&ίηια ΐ6Γ&ίΑ ί» ΟΙιβίΐοαιΙι. 

γίβε&ίπια (|υ2ΐΓΐΑ ία Τ»ηΐ^. 

ΥίεβΜίηι ςυίια^ι ίη Μαΐ|^»• 

νΐϋ65ίαΐΑ 66x13 ία δβίποοη». 

Υίθβ&ΐΗΐ2. 8«ρΐίηια ίη Μ3»Η^α(^. 

Υί€6&ιιη3 0ΰ1«ν& ιη ΒβΙιβίΙ^. 

Υκοβίαΐλ ηοα9 ία ηιΟΒίβπι ΟαΙμιΙ. 

Τηΰεώη» ίη δβηαί)&λΙι>. 

ΤνΙεββίηι^τ ρήοιι ίη $€γΙιοβ8, 

ΧΓίοβ«ίηι«; βΜυηάα ίη βββί•» %λ^€ψ. \ 

ΤτίοββίΐΜ Ιβηία, ίη πι«η$6 ΐβηίο &5 βχίΐυ, ιη 
ι1<•Μηιιπι 3ίη•. Ηΐθ ΙοίΗοΓ 80€6γ Μο;$ί8 νοηΐΐ 9(1 
οηιη, κΙ<Ιιΐ06ηβ •ί ηιΟΓβη 61 ΙίΙ)6Γ0$. Πιο οϊϋψί 
ΑρρβΓίΐίο Ι)6ί (Λ^%Ά Μοχή,βΙ (Ιαοινηβηΐιπι οΐ 8(1010» 
ηίΐίο 3ϋ ρορυΐηπι, ροριιΐί φΐοφίβ Ιιηρίοΐαβ οΙ> νί- 
ΐαίο ο1)ΐΑϋί& νίΐϊΐιηίΑβ. Ργορ^βγ ίιηρί* ν<Γ••οβΓ•- 
ΓΑ ριιηί]«ιβ ρορηΝι$, αΙ αοη. (οτοί ίπ(;ιβΜΒηιΐΓ Ιβγ• 
ηαι ρΓαπιί88ίαη&, €Κ€ί4β^Μΐιιτ βΐίκιΙ)ΐΗΐιΙη> ρβε ιΐι^- 
8βηυΒΐ* £ι 

Τηο68ίιη8 ςυαΠΑ ηΐ2ΐη9ΐοηβ ϋβιΐυοίί βηηΐ ίη «16- 
βΟΓίυηι ΡΙιβςαη, ςυ» 69ΐ 03(ΐ!β. 

Τποοβίπιβ (]ΐιίηΐϋ α €&(168 ίη ηνβηΐβπτ ΙϋαπιβΒβΒ. 
Ηίο ηιΟΓΪΙυΓ Α^Γοη, βηηο φ}&<1^8£[69ίηιο βχίϋη κα' Εις Τα^ιδβΙμ, 5που Ικήλθκν ό *Αμαλ4)χ τφ 
λαψ, χαΐ ταΐς έηάρσεσι των Μωϋσέως χειρών κατ- 
εβλήθη. 

ιβ' Έν τΐ Ιρήμφ Σιν^. 

ιγ' Έν μνήματι της επιθυμίας, 8νΟα κολλά γογ- 
γύσαντες, έπεμπε ρ εΙς άνίμνησιν ξλΟον ών ή^θιον 
&ρτων έν ΑΙγύτηφ χαϋ χρεών, χατε&ίων τοΟ Μωδ- 
σέως» του μάννα του έξ ουρανού νιφομένου ^όμα- 
τοςτήν ύπ09χεσιν έχομίσαντο. Άπ6 του -»- '*••'^ 
μίας μνήματος» 

νΚ* Σταθμά ^λΟον εΙς *ΑαηρώΟ• 

ιε' ΕΙς 'Ραμαθά. 

ις^ ΕΙς 'Ρεμμωφερές. 
^ ίζ'ΕΙς Έλβώνο. 

ιη' Εις Δεσελέβ. 

Ο' ΕΙς Είσμαχελάθ. 

χ' ΕΙς Χαεγίρ. 

χλ' ΕΙς ΧαραδάΟ. 

χ^ ΕΙς Μ«χελώ9. 

χΥ ΕΙ; Χαττοάβ. 

χβ' ΕΙς Ταράθ. 

χε' Εί;^ Ματγεχά. 

χς' ΕΙς Σελμωνα. 

χζ^ ΕΙς Μασουρούθ. 

χη" Ε(ς ΒάβεΟ. 

χΟ' ΕΙς τ6 8ρος Γαλαάδ. 

λ* ΕΙς ΣεναβαΟά. 

Χοί ΕΙ; Σεβρωνά. 
; Χρ* Είς ΓΒ(ηών γαβίρ. 

λγ' Έν μην\ τρΓτψ άτΛ της έξίδου, έν τί| έρήμφ 
Σιν^. Ενταύθα Ίοθδρ ό ΜωΟ^έω; γαμβρός πα-^ 
ραγίνεται πρ6ς αύτδν, &γων αύτφ τήν γυναίχα χα\ 
τονς υΐνΰς. Ενταύθα ΘίΒΟχ» Ιπιφάνεια ιτρ^^ς ΜιυΟσήν* 
χα\ βιβασχαΧΓα προς τόν λα6ν χα\ νουθεαία, χα^ του 
λαοο δυΦ^έββια έιι% τΨ^ μοαχοθυνία. ΈιτεΙ (θΰ)- 8^ 
2νββ«βε(αις τιμωρούμενος β λαός ττρδς Ά μή έπιβΐ^- 
ναι τϋ γί) τής έπαγγελβχς, ηεριεΟ^το χατ4 τίρ» 
Ιρημον πλβη^μενος, χα\ 

λδ' Τριαχοβτόν τέταρτον σταθμδν εΙς τήν ίρημον 
Φαγβίν χατήγετο, ή έατι Κάδες. 

λε' Άπδ Κάδης, εΙς τδ δρος της Έδώμ. '^Οδε 
όποθνήσχει "Ααρών, έν ίτει τεσσαραχοστφ της έξ- ρορυΐί (16 Μ%γΐίΙο^ πΐ6η$β- ςαίηΐο, ςυί βριιιΐ Μ»εβ^ Ι) έδου άπδ Αιγύπτου του λαοΟ, τζ) πέμπτψ μην\, ος ϋΟΜβ (9Ι I^<ΝI8, <»1)βη<)'ί8 ΠΙβηβΙβ, ΟΙΙΠΙ 6880Ι »ιηο^ 

ΓΐΗη €Χ11Η. 

ΤΗ€68ίΐΙΙ> 80X13 ΠΜΒβΙΟΙΙΘ «Ι» Οτ ΙΗΟΠίΟ Υΰηΰ- 

ΓαηΙίη Εΐιηοηα. 

ΤΓί(ϋ8ίπι» ββρίίιιι» Ιη ΡΙιΙηο^ 

Τ^ί^β8^]ιη^ «η«τ& ί» Οΐιοΐίι. 

Τπ€6«ίπΐ3 ηοηα ίηβχ,ίηΟηί&ββ ΙΙ«•1^. 1^ Μ^Πηί*- 
1>ιιβ Γβχ ΜοιΙιίΐλΐιιην 34ν(ΚΜ πια^οι» Β&Ιμπι, ικ 
ηιαΐ6(1ίε3ΐ ρορυΐο. 

0υ3(]Γ.ιβ68ίπΐ3 8ΐ3ΐίοηβ• 3 ΜοαΙ), ραηΐΐυβ ρορπΓυβ 
ρΓορΐ6Γβ3 ςη<Μΐ ίηί1ί3ΐί ίαί886ηΐ Β6θ1ρΙιβ{;οΓθ, γβηβ- 
γαηΐ ίη Ζ3Γ€ΐΙι. έστι παρ3^Μαχεδ<5σι λωος, μι^ του μηνδς, ήν δέ ίτων 
ρχγ'. 

(67) λς' Άπδ 'Ώρ τσυ βρους, τριαχβστδν Ιχτον 
σταθμδν, ήλθον εΙς Έλμώνα. 

λΓ Εις Φινώ. 

λη' ΕΙ; Όβώθ. 

λθ' ΕΙς Γα\, έπ\ των δρίων Μωάβ. Έν τούτοις τοΙς 
δρ<0ΓΓδ βασίλεΙ^ς των Μωαβιτων χαλεΓ τδν μάγο ν 
τδν Βαλαάμ, χαταράβατθακ τδν λαδν. 

μ' Σταθμδν, άπδ του Μ^ΐιβ, τιμωρηθείς έπ\ τφ 
τελεσθηνακ τφ Βεελ^εγώρ, ηλθον βίς Ζαρέθ. (06) ΓοΓίο Ιπι, βΐ πιοζ ΦαρέΙν. (67) ΙΗ:ο8ΐ 1ί»€ ιιοΙΛ ίη Ο(ϋ1ο ΓαΙϊΓΜίί. 65 μα' ΕΙζ σο?£^ν (68) *Αρνών. 

μβ' ΕΙς Φρέαρ. 

μγ' ΚΙς Δεββωγάδ. 

μδ' Εις Γαΐ|Αων Δεβίαθέμ• 

μβΤ είς τ& 5ρη τ3ι ^Αμωρή, &ι<έναντι Ναβαΰ• 

μς-' *Κ^ βυσμών Μωάβ, χατά Ιεριχώ. 

μ^;* Έπ\ τ6ν Ιορβάνην, άναμέσον Σιμώθ Ιω; Μελ- 
9^^τ, τ% χιτλ βυφμά^• ΈνταΰΟα ΜωΟσής χατέληξ•, 
χζ\ τ6 Δ^υτερον^μιον γράψα; ιζέρα^ του *Ιορ6άνου 
Ιν τ^ ^ρήμφ ^Ρ^ βυσμά^, χατέλεξε τψ λαφ, έν Ιτει 
τεσ^αραχοστφ τ9}ς εξόδου, ένβεχάτφ μην\, οζτος $ί 
έτ;£ δίστρος πιρί Μαχεδόσι, νεομηνί^ι του μηνός. 
Κα\ Χ£λ€υσ0ε1ς Δνελθείν έπΙ τ|ί Χθρυφ{| τον δρους ΙΙΒΕίΐυ8 ΜΕΜΟΚΤΑίΙδ. «6 

Λ 0ιι«(ΐΓ8β68ίηΐ9 ρππίΑίη ΓβςΊοηοιη ιιΗη Αγποιι. 0ιΐ3ϋΓ9£θ8ΐπι& ββουηιία ίη ΡΙΐΓβηΓ, 
0ιΐ2(ΐΓ9£6$Ίιη» ΙβΠία ίη ΟβΙιϋο^αιΙ. 
0υ3()Γ3|;6$ίηΐ3 ηυΑΓία ίη Οοβπιοη υ6ΐ)1&ΐ1»6ηι« 
Ου8ΐΐΓ0κ6£ΐιη> ςυίηίΑ ίη ιηοηίοβ ΑιηοπΕοβ, γο- 
(Ίοηβ Ν&1)&υ• 

0θ&ΐΐΓ2|^68ίπΐ9Ι $6X13 ίη ΟΟβίϋβηΙβΙϋβ ρ3Γΐ(8 1|ο«Ιι 

ιϋΓοα ^6Γ^^Iιο. 

Οιιαι1ΐ3^6$ίιη3 8ορΙίπΐ3 8ά }0Γ(ΐ8ηβηι ιηίΛτ δί<- 
ιηοιίι ιΐ8(|υ6 8<1 ΜβΙβ^Ι 3^ .Οοοίιίβηΐβοι. Ηίο Μ4>7$β» 
νίν6Γ6 (Ι68ϋ1, ςηί ΰΐιηι ΟβυΐβΓοηοιηιιιιη βοΗρβί&Μΐ 
ιιΙΐΓ» 3θΓϋ3η6ΐη ίη (ΙββύΠο βιΐ Οοΰΐ(ί«ηΐϋΐη, ίΙΙΐΗΐ ρο*- 
ριιΐο Γ6θΊΐ3νί(, 3ηηο &1) βχίΐυ ςιιβίΐΓββββΐηιο, αοοηβφ 
υηιΐβοίπιο, ςυΙ 6$1 Μαοβάοηυηι ΟίβίΓΟβ, ίρβίβ η)6η• 
Μ ΰαΐβικίίβ• ^ϋ8βυ8 ροΓΓΟ 35Φ60(ΐ6Γβ ίη νβηί€βηι Φαβγ^ χα\ Οεά9Λ(7θΛΐ ιρ^αν τΙ^ν της έπαγγ£λ{ας Β πιοηΐίβ ΡΙίΑββ», 61 ίηΐυ^Γί οιηηβηι ρΓοηιίββίοηίβ Ιοτ* 
^ην χχ^^^εν» έχφΐ γιν^μ^νο^ Ιχΰν Ιχατ6ν εΓχοα» ^Αιη 6ΐι»Ίηυ8, ίΙ)Ί 8ηΐΜ>$ η^Ια» €€ΐΗυηι «1 νί|ίιι1ί 
τελευτΙ• (3(18 ςοηοββ8ί(* ΒΙΒΑΟΣ 4'. 

ΚΕΦΑΑ.5Θ'. — 7/^β έίττίκ, 4 τεθέαναι ό ΜύΛψ 
σξς Θαυμάσια^ χαΐ ^«* ανΓοί; ^τ»ίργαοτΜ^ 

Έν τφ Χιν^ 5ρ« τήν βάτον όρ^ xβαομ^νην, άλλα 
χλοά(ουβαν χα\ μη χαταχαιομένην. Σημ(!ον (κΐτήσας 
«αραβχβίν της €ΐς τ{]ν ΑΓγυτττον αύτου αποστολής, 
τ1}ν ^άββον τήν ποιμενκχήν ρΐ-κχινν (χελεύβτο, χα\ 
«ίλιν ι6ν δφιν Μ^ της χέρχου βραξάμενος, ι(ς 
(ΛΒίο^ έπανηγι• Τήν χ«1^ρ« άποχρόητειν β{ς τ6ν 
χΑπον χελευόμινος, λβυχ^ν <λ>9ε\ χκών χα\ παρηλ- 
Ιαγμίνην &ξήγαγ«, χα\ «άλκν άκοχρύψας αυτήν, ε{; η 
τ6 χχτά φύσιν άι»Χ9ταοΥ^9βιν ΙίΜνήγαγβν. Κατιών 
&ιλ τ4|ν ιςροτιθεΐναν οιύτφ λειχουργίαν εΙς τήν ΑΓγ\>- 
κϊοιν, άγγέλφ κεριτυχών άκεΐΜίγετο, άλλ* ή γυνή 
γνοΟ^α, τ^ (ΙΙγγ«λον Ιξευμενιναμένη * 19νμφΙος σύ 
μο% δι^ αΐμάχ^ίτ^ αύ^ φήαασα , Ή|ς έκιθέσιως 
άιαίρξι. 

Καΐ3λ•£>ν «|ς τήν ΑΓγυικτογ, «λ δαμαιζδμινον ιτ90 
λαού «λήΟο; 6π6 τ^ των ΑΙγυπτίων δουλαγωγί^ι παρ- 
εμυΟήααχο, ώ; ύπ^ θεού είη Απεσταλμένος τήν 
έλενΟερίαν αύτοΓς «ορ^σασθαι. Κα\ τφ βαβιλεΐ άπει- 
Οουντε βυγχωρεΓντ&ν λα6ν ΙπΙ Θεού λατρείαν Ιξιέναι, 
τ&ς €έχα «ληγ&ς Ιπήγαγε, του λαοΰ συνόντος τοΙς 
ΑΙγο«τ(οις, χα\ μηδέν Ιχ τδιν πληγών διί τήν ουν- 
ο«9(αν υφισταμένου. 

Β 

Πρώτη μέν γάρ ιύΐηγ^ τ& ΑΙγύπτου Οδατα εΙς 
αίμικα μετέβαλε, χα\ πάλιν παραχλη9ε\ς άντεχαΟ- 
Ιστη * ψ ^ληγ^, βατρΑχίιΐν πλήθει τήν &πασαν ΑΓ- 
γυι»ον Ιπλήρου. Έπε\ δ1χα\ τούτοις άπεΤπον, συν- 
αγαγών σχιπών (09) Απλετον γένος, τδν Αέρα τής 
ΑΙγνπτου σννε μέστωσε. Κννδμυιάν τε &π\ τούτο'.ς 
τήν ΑναισχυντοτΑτην επέφερε τοις ΑΙγυπτίοις, ήν, 
ο:»χ ένβιδόντίΐιΐν τδν )Λδν εΙς τήν του θεού λατρε(αν 
χροελθείν, είργάσατο. ΈιΛ δ^ τούτοις, χάλα(αν 
έι^ήγαγεν ΑναιροΟσαν &πβρ Οπαιθρα χατελαμβΑνετο. 

«* £χο<. IV» 26. 

(68) Ραίο ]6{6ηιΐΜηι 'Λ τΛ^%ί• ΙΙΒΕΗΐν. 

£ΑΡ. ΙιΧΙΧ. '^ ΟηΛηβΜ νιΗΗ ιηΙτύΜΗα Μο^%α^ 
9€ΐ 4ααιη αΐί ίρίο ραίΐβίΛ Μΐιιΐ• 

Ιο 8ίη3 ηοηΐβ ηιΐκιηι ψΐό^χ ιπίβηΐβιη, 8β^ Ιλπιβη 
ιτίκηΐθΜ, ΙΜ»€ «Ιιβνιηρίαιη ί^ηβ. Οιηιι ρο9ΐιιΙβ•β6ί 
ρθ58β 6χΙιί1)6Γ6 8ί|[ηυηι 8ΗβΒ Ιη ^ι^ρΐιιηι πιί88ΐοηίβ, 

ρ38ΐΟΠΐ1«ΙΙΙ νΙΐ^3ΠΙ ρΓθ]ίθ•Γβ ]ϋ1)βΐΛΙΡ, 3ΐ(|<1β ΙΐβΠΙΙΒ 

ιβΓρβιΚβηι ϋ3ΐΐ4ΐα βρρτβΐιβηϋύηβ Ιη ?)Γ|[3ΐη τειίυχίΐ. 
Ιΐ3ηιιπι 0€€ΐι1ι&Ρβ Ιη βΐηυ ]υιβυ8, &η>3ΐη €6α ηίνβπι 
61 Ιπιηιυ(3(3πι 6<ΙαχΙΙ, ίΐ6Γυιηςα« ββηι 060υΙΐ3η8, ίη 
η&ΐηΓ3ΐ6ΐη βΐ3ΐιιιη τββιΚιαβηι 6χΐΡ8χί!. ΡΓοΟοΙβοοηβ 
Ιη ^ικγρίυιη Αά ηιιιηηβ ραίΐίβυπι 8ϋ>ί ϋίτίηίΐυβ ίηι- 
ροβίίαπι, 3η||[6ΐο οΙ)νί3η9 8«βθ63ΐ>&ΐατ : 86<1 υχοΓ 
1ΐ0€ α2;ηο866η8, ρ)303Κο βη|[6ΐο, <1υπι 3ί< 6ΐ : 5ροι»κβ 
ίηηΙΜ ρ€τ βαχ^ίκο**, 3Β 3||[9Γ688ΐοη6 606Γ6υ}1• ειιπι ]3ηι ίη ^ε^;νρ(Ηη1 4!68€6η<!!886ΐ, ορρΓ698υιιι 
8υΐΜΐοΐυιηφΐ6 ροριιΐιιηι 3πιρ1ίβ8ίπιυιη 3ΐ) ΛΞ^^Ρ^ηη 

ΓϋΠΙ 8βΓνίΐυΐ6 00η8θΐ3ΐΐ3ΐαΓ, 3ίΟΡΠΙ3η8, ςιιθ(1 3 06Α 

1018808 ίαΙβ6βΐ3<1 ρΓθουρ3η<ΐ3ΐη ΙρβΙβ ΙΙΙιβΠβίβηι. 
Κ6βί βυΐβΐΒ, ςυΙ ηοη ο1)β(1ίνΙΐ 6οη€6<ΐ6Γ6 ρυραΚ», αΐ 

1ί€6ΓβΙ 6ΐ ρΤθθ6ΐ86ΐ ρΡΟ ΟΟΐβΙΙ^Ο ΒβΟ, 466601 ρΙ>^ 

3(1(Ιηχ1ΐ• Α6ροριιΙα8<|ΐιΙ<Ιβηι ιιη3 6«ιπι ^(;γρϋί8 ν6τ- 
Μΐ1>3ΐιΐΓ ; ηΙΗΙΙ Ι3ΐη6η ίηοηηπιοάί 6Χ ρΐ3|;ί8 ΙΙΙίβ ρτο• 

ρΐ6Γ 6θηΤ6Γ83ΐίθη6ΠΙ δυ8ΐίη6ΐΗΐΙ. 

ΡΓίπιβ η3ηιςυ6 ρΐ3^ ^εη^ρι^ 3ςυ38 Ιη 83ηριίη68 
€0ητ6ηΙΙ : ηΐΓβυηιιυβ Γ0]$3ΐυ8 ίη ρΓορΗ3πι 638 η3- 
10Γ3Π1 Γ68ΐίΐοίΐ. δβοιιηϋΗ ρΐ3(;3, Γ3η3Γυηι πιυΐΐίΐυ* 
<ΙΙη6 υηίν6Γ63Πΐ ^^χρίυπι ΙηρΙβνίΙ. Ουιη υ6γο 61 
1])8 ίηοΙΐ6(1ί6ηΐ68 6886ηΙ, 3(1(Ιυο6η8 ίη|[βηΐ6ηΓ 6υΙίουπι 

ί(ΐΠΐΙϋ3Π1, 36Γ6Π1 ^£[ΥρΓΐ ΟΟΠίρΙβΥίΚ. Αά Ιΐ3Β6, 0108* 

03ηι ςιιοηυβ 03ηιη3ηι, ίπιρυ(ΐ6ηΐΐ88ΐαιηηι ίΙΙυιΙ 
3ηίπ)3ΐ, ίηϋαχίι ίο ^0^ρι^08, ςιΐ3πι 6ΐί3ηη ίηΐυΐίΐ, 
ίΙΙί8 η6Π)ρ6 ηοη ρ6Γηήΐ(6ηΐίΙ>υ8, υΐ ρορυ1υ8 3(1 1>6ί 
6θ1ΐυιη ρΓ006(ΐ6Γ6ΐ. 8αΙ>ίη<ΐ6 £Γ3η(1Ιη6Πΐ 3(1<1υχί1 (69) ΓθΓΐ6 χνιπών, 6γγογ6 ΐγρο|;Γ. 67 ΙΟδΕΡΡΙ βϋ 

οοοθ€ΐ€ΐι16ΐΐι ςηβουπηυβ 6υ1> ϋιο ϋβρΓβικΙΗ. Ρυβ- α 'Βκβιτα άχρίβων νέφη, τους χαρποϊι; &παντας χατ• ηιιιΐ ροβίβλ Ιθ€ΐΐ8ΐ3Πΐηι ηυΐιββ, ηιι» οοηβυιηρ&βηιηΐ 
Γγιι|;68 αιιίνβΓΜβ ; ΐβηβΙΐΓ» ίΐ€ΐιι βοΐοβ Μ%^ρύθΒ 
θΙ)Γη6ηΐ68, Μ(Ι ηΙΙιϋ οϋΜυΓΪΐΑΐίβ ΗβϋΓΟΒίβ ΑΟβΓβηΙβι. 
Π£ΰίηΐ8ΐη ββιαφίβ βυρΓβπίΑίιι 1ρ$ΐ8 ρΐΑ(|[Αΐη ΙηΟίχίΙ, 
ρηηιθ(^6ηίΐθΓυιη ιηοηβιη, ςυ» οοηΓβΓίίιη 80<ί<ΙιΙ 
υηο 60<1βηιςυ6 ΐ6ΐηροΓί& ηοαιβηίο. 

Ροβΐ 6(;π!β•αιη ροριιΗ ΰχ ^^γρίο, ίπιοςυβοΐβ 
«υιη Μζ^ρίιοτηνα βχβΓοίΐα, ΕΓγίΙΐΓβευιη πι&Γβ ιΐίνί- 
811 υΐ ρορυΐιιβ ρβΠΓ&ηβίΓβΙ : ίίβηιιηςοβ ίΙΙαά ΓβϋυχΙΙ 
8αρβΓ ίη»6ςυ6ηΐ6ΐιι Γβ^βη» ςυ•ηι ο5ΓυΙΐ ρΓοίυιιιΙο 
ιη8Γΐ8, ςυοά τΊγ^^ ρβΓΟυββίΐ, ςυβιοΑίΙηιΐΜΐυπι 'ιϊϊηά 9ίά 
ΐηιιβίΐιιιη ρορυΐί βΐίλΐη &ηΐ6Α ρ«Γ€αβ86Γ&ΐ. 

ΑπίληιΙβηίΑΐη «ηα^ηι ΜβιτΙι» ίοηϋβ ίη Ουβηΐιιιη Β ανοιλώνασαι. Σχ6τος τβ μόνους σχοτ(ζον του; Α(γυ• 
ικΕους, τοΤς Έβραίοις ού μβλαινέμλνον. Δβχάτην βέ 
χα\ τιλβυταίαν Ιπέ^^ιψβν αύτοίς ιτληγήν, τ6ν τΰν 
πρωτοτόκων, '&θρόον 67τ6 μ^αν χαΓρου (&οιΗ]ν θά- 
νατον• 

Μιτά 8έ τήν Εξοδον του λάου τήν άΐΐ* ΑΙγΰκτου, 
Ιπιδιώχοντος αύτ&ν του ΑΙγυπτΙσυ στρατού, τήν Έρυ- 
θράν διιΤλιν θάλασσαν βίς βίοδον του λάου, χα\ πά• 
λιν έπήγαγιν ταύτην χατ3ι.του διώχοντος βασιλέως, 
βν*1πβχάλυψ& τφ της θαλάσσης βυθφ, πλήξοΟ; τήν 
θάλασσαν ^άββφ, ώσπερ αυτήν ιΐς τήν του λάου 
δίοδον χα\ πρότερον Ιπληξι. 

Τ& ηιχρ^ &δωρ Μ^ρράς της πηγής •Ες νάμα μβτ• €0ηνβΓϋ1 ροΐ«Ι>ίΐ6, ίιηιηβηο ίη «&ηι Ιι^ιιο, ςηβοι- έβαλβ πότιμον, ξύλον βάψας Ιν αύτ^, ώσπβρ βή χα\ 8ΐάιιιο<Ιυιη βοίϋοβΙ βΐ]09βυ8 ίαβΓλί. ΜληιίΑ ρπΒΐΗχϋ 
ρΙαίΐιίΓοηι Οβοιιι ίη άβββπο Αά ροραΐί ηοΐτίΐ!οιιβιη« 
Αίςυβ ίΐ« 6ΤθηίΙ• Οηγβοηΐ6ΐτ»αι ϋβνοΐΑΐνηηι ρπ8- 
<1Ιθ6ηβ, 0θϋ€ΐιρΐ806ηΙβ ρορυΐο ιηλη<1ιΐ€«κ αιπΐ€8, Ιΐλ 
ία ΟβΙ €θ|ηΙΐ{οη6ηι Ιρβιηηιιβΐ ροραΐααι βπιάίνίΐ. Εχ 
•Η<1« ρβΐη 1νι€Ιι1φ ρβκηβ•», §υνΙβΠ«αι Μΐυιηιηι 
«ορίοβυΗΐ βοχιπι άθΗτλτίι. 1Ι«ηυααι 6ΐΐβη8ίοιΐ6 ΙμϊΙΗ 

▼ί€ΐθΗληΐ &<ΙΤθΓ8ΙΙ8 ΙΓΓΟθΟίβη ΑΒΑΐβοΙίλπιηι βΐθτ- 

οίΐοηι ρορηίο οοαιρ&ητίΐ• 

1^β($6ηι « 1>βο αοοβρίΐ ίη ιΐυρίΐοί ΐΒΐ>υΐ8 ά€8€η- 
ρΐΑΐη, ρο8ΐςα«ηι ΐ|09Μΐη({ίηΐΑ ]€]αηλ886ΐ <1ί€8 : Αίςοβ 
ηΐΓ$οιη ρΓορίβΓ ροροΐί ΙηιρίύΐΑίβηι, ίηοΐίβ ίΐΐίβ άί- 
νίηίιυβ (Ι68€ΐίρΐί8 ΙλΟαίίβ, ίΐβΓυηι βΐ8€βη(ΐ6η8 ίη ηοη- Ιχιλιύιτο. Μάννα προ^Ιπι Οιιν τ^ β<δν Ιν τ1| Ιρήμφ 
8!ς τΐχν του λάου βιατροφήν, χα\ οΟτως ΙγΝιτο• 
ΌρτυγομήτροΕν χαθίπτασθαι προιιπίιΐν, Ιπιθυμήσαν- 
τος χρέα φαγβΐν του λάου, •1ς θ•ογνωσ(αν τ6ν λοι&ν 
έπαιβαγώγ'ΐ• *Εχ ξηράς πέτρας ^άβδφ πληγβίσης, 
ποταμίων υδάτων άθρόον ^ύσιν προήχατο. Χιιρων 
Ιχτάσιι πολέμου νίχην, χατά του Ιπκλθάντος στρατού 
του Άμαλ4]χ, τψ λαφ ιΙργάσατο. 

Νόμον Ιδέξατο παρά Θεού Ιν διπτύχφ γραφέντα 
πλαχ\ τισσαράχοντα νηστβυσας ημέρας, χαΐ πάλιν 
διά τήν του λαοΰ δυσσέβιιαν, τάς θ•ογράπτους•συν<• 
τρ(ψας πλάκας, δβύτιρον έπιβ3^ς τφ £ιν^ 6ριι, χαΐ Ιοω 5ίη&, ουηι 8ίιιιί1ίΙβΓ ]6}ιιηΑ88βΙ Αΐίθ8 ιΐίθβ ςυι- ^ νηστιύσας δμοίως άλλας ημέρας τ<σσαράχοντα, τ6ν νόμονίν αΤς άνεχόμισβ λαξεύσας πλαξίν, άνινβώσατο. 
Τδ πρόσωπον χατέβη δκδοξασμένος, ώς μήτ< τίν 
λοών λνορήίν αύτψ δύνασθαι. Κα\ αυτός δέ νομοθέτης 
ίη\ πάσι τοΤς διχαιώμασι του λαοΰ γιγένηται. Θείας 
οπτασίας παρά πάντας τους προφήτας ήξ(ωται• Της 
νοερά; ουσίας ΟαυμαστοΟς χαρακτήρας Ιθεάσατο, 
πρ&ς οΟς τήν Κεράν σχηνήν χατασχευάζειν έχελεύετο* άηι^ίηία, ΐ6|^ιη ίΐβΓοπι ΓθροΠλνίιίη ίίβ ΙβΐΜΐϋβ,ςυΜ 
6Χ Ιλρίάβ 6χοί8«8 βθουιη αάάυχφηΐ• 0€806η<1ίΐ ^Ιο- 
η1ί€«ΐυ5 Ιιοίβ «ιΐοο, υΐ ηβ ροριιΐυβ ςυί<ΐ€ηι ρο88€ΐ 
ίη 6αιη λαβηι ίηίβηάθτβ. 1ρ86 «ΐΐΑΐη ίβ^ίβΙλίΟΓ Γαϋ 
οηιηίυπι ]αΓίυιη ρορυΐί. Οίνίηββ νίδίοηββ «οοίρβΓβ 

ΡΓΦ υηίν6Γ8ί8 ρΓΟρΙΐβΐίΒ (11008108 681. ΙηΙβΙΙβΟΐΟΑίίβ 

8υ1)•ΐ8ηΐί£&(ΙαιίΓ8η(Ιθ8 οΙι^πιοΐβΓθε ΰοηβρίΰΑΐαβ 68(, 
&ά ςυοΓοια ηϋοηβηι βΑοτυαι ΐ8ΐ)βπΐΜα1ιιπι €οη- 
8ΐΠΙ6Γβ ]υ88υ5 Γαίΐ. 
880Γυαι ΐαλΜΓη^ουΙυηι τβίοΐί ίοπη^πι ίηΐβίίβ- 

€ΐ08ίί8 6886η(ί« ίλΙΐΓίοβνίΐ. 880ΤηΐΙΙ ΰΙΐΗβΠΙλ, }Ι6Τ 

ςυοά 88€6ηΙοΐίυηι ίοίΐί^νίι, €οηιρο8αίΐ• δυηιιιοβ 

Μ€6Γ(Ιθΐ€8 ΟΤβλνίΐ ΑίΓΟηβΙΟ ίηΐΓβΟΙ €]»8ςΐΙ6 1ίΙ)6• 

τοβ» ρβτ ίΗυά οΙιιΐ8ηΐ8 ςυοϋ αοηίβοβηΐ. διοταηι 

ΙιιΚ)6Πΐλ€θ1αιη 61 ςυεκυπςυβ ίη ίρ80 6ηηΙ 88η€ΐο Ό χα\ πάντα τά Ιν αύτ^ τφ άγίφ χρίσματι χρίσας Τ^^ν Ιεράν σχηνήν άντίτυπον της νοεράς χατ• 
εσχεύασεν οΟσίας• Τ& ίερ6ν χρίσμα, Ιν φ τήν Ιερω- 
συνην χαθεσθε\ς [είο], συνέΟηχεν. Αρχιερέα; απ- 
έδειξε τόν άδιλφ^ ^Ααρων χα\ τους τούτου παΐδας, 
δι* οΖ χατεσχεύασ• χρίσματος• Τήν Ιεράν σχην^ρ^ €ΐιη8ηιιΐβ υη|{βη8 βιηΰϋβονίΐ• 

8α1>ΐΜΐΐυηι ίρ86 ρΗηιυβ 8ΐ6ΐ>ί1ί?ίΐ, άβηοηβΐηηβ 
ίίΐυά ροΓ άυρίίθ6ηι ηΐΑίιη» οοίΐβΰΐίοηβηι, 61 ίη€0Γ• 
ηιρίΑπι 6]υ8 6οη86Γν8ΐίοιΐ6ΐη, ευηι αηΐ68 ί^ηοΐυηι 

68661• Τγ68 1606 818188 8υΐ6ΐηηίΐ8ΐβ8 ρορίΐΐο ρΓ»» 

8€Γίρ8ΐΙ ςυοΐ8ηηί8 ε6ΐ6ΐ>Γ8ΐι<ΐ88. Ιη 608 ςυί νίΐυίαιη 

€0η1ΐ8ν6Γ8ηΙ 8ηίπΐ8<1ν6ηίΐ ρ6Γ 866ΙΙΓΓ6ηΐ68 8ί1>ί, ΙΑ• 

ΐ6ΓΓ6€ΐί8 ΐΓίΙ>υ8 ο1>8ΐίη8ΐθΓυπι πιί11ί5υ8. 

Ροραίο 16068 ΐυΐίΐ. Μαηΐ6Γ8νίι 6ϋ8ηι Ι46?ί(88 8 
ροραίο 8606Γη6η8. 1)6 88€πβοΠ9 80ΐΐ8η(1ί8 ί11ί8 ρη^ 

66ρΐ8 ά6(1ίΐ, 61 άα 068ΐ8ΐίθη6 88€Γί ΐ8ΐι6ΓηΑ0υ1ί, 6ΐ 
(λα 1)6Ββ 0Γ<ί1η8ΐ8 ρΓθί66ΐίθΙΙ6. Ι^Πβηΐ 8υρ6Γ 8ΐΐ8Γ6, 

η1>ί ρΗπιαπι Ηΐαβ Γ6ΐΐ0ίοηί8 ργο€6886Γ6, οοΒϋΐαβ ά6- 
866η<ί6ηΐ6ηι 08ΐ6η<1ίΐ, ςιΓι 61 ίη6Χ8ΐίη€ΐ08 Γ6ηΐ8η8ίΐ• ήγίασε. 

Σάββατον αυτός πρωχο; ώρίσατο, δείξας α&τ6, 
διά της διπλής Ιχλογης του μάννα, χαΐ της άση- 
πτου διαμονής αΰτου, ού πρότερον Ιγνωσμένον• 
ΤρεΙς νομίμους Ιορτάς τφ λαφ παρέδωχε του 
Ινιαυτου Ιορτάζειν• Τους μοσχοποιήσαντας Ιτιμω• 
ρήσατο διά των προσδεδραμηχότων αύτφ, τρισχι- 
λίους τοΟς άνεπιστρέπτους άποχτείν€ΐς• 

Τ6ν λαόν Ινομοθέτησεν. *Απηρίθμησε χα\ τοΟς 
Αευΐτας άπ" αυτών διελών• Περί θυσιών αδτοίς δι- 
ετάξατο, χα\ άπάρσεως της Ιεράς σχηνης, χαΐ πορείας 
ευτάκτου. Πυρ Ιπ\ τ6 Ουσιαστήριον, χατά τήν πρώ• 
την πρόοδον Ιξ ουρανού χαταβιβαζόμενον Ιδειξεν, 
ι χα\ διέμεινεν άσβεστον. ΤοΙις προσαγαγόντας ο6χ 69 ΠΒΕΙίυ^ ΜΕΜΟΗΙΑΠδ. 7(1 

|χ «οότοιι «υρ^9 Να€ά6 χα\ ^Λβιουβ τους Αρχιε- Α ΟΟΓϋΓβηΙβ• 6Χ ηοη ί8ΐο ί(;η6 ΝαιΙαΙ) €( Αϋίυά ΜΟβΓ- ρ•Ις, θληλάτφ «ληγ^ χαταιεεβάντας απέδειξε. 

ΚαΟβρών χα\ μή καθαρών ζώων βιάχρισιν Ιποιή- 
βα^κο. ΎκΙρ αμαρτιών λύσεως τάς άφωρισμένας 
Ουσίας έιεέταξε &7ν προσάγεσθαι. Αεπρών χα\ Ανα- 
πήρων διακρίσεις άτΛ τής Ιερ&ς συναγωγής υπ- 
έδειξε ρΧα\ ΐϊερ\ χαΟάρσεως αυτών τίνα προσ^γεσθαχ 
χαΐ όπως χρή διετάξατο. Τους ^Αμο^^ίους άναι- 
μωτΐ χατ&λθών, τήν γήν αυτών ταΖς δύο ψυλαΤς του 
ΎουβΙν χα\ τοϋ Γάδ Απένειμβν βίς χλήρους• Τ6ν τών 
Μφδιανιτών άνείλκ βασιλέα, χαΐ τ6ν μάντιν Βαλαάμ 
χαχοσυμβουλον αύτφ χατά του λάου γεν^μενον. 
ΤοΟς τελεσθέντας τφ Βεελφεγώρ έχ του λαοΰ δισ- 
μυρίους τετραχισχιλίους Αναιρεθησομένους προείπε. 

Σΐ|μεΙον χα\ τύπον του σωτηρίου σταυρού Ι ν ψπερ 
άνέσττ^σκν &φει χούΐχψ προχατεβάλετο, φ προσέχον- 
τες οί δαχν^μενοι ΰπ6 τών δψεων ούχ &πώλλυντο• 

Πέντε βίβλους τφ λαφ συνέταξεν, εΓς τε μελέτην 
διί^νεχη χα\ διδασχαλίαν λόγων Ιερών» χα\ μνήμην 
τών ύι^ρ αυτών χα\ εΙς αύτοϋς γεγενημένων, χα\ 
«ροφητείαν τών (πιόντων αύτοίς δεινών, ^^Ουμίςι τε 
άπ& της εύσεβείοις, χα\ Αποχλίσει τ^ ϊτλ δυσσέβειαν, 
χατέλιπζν. *Αλλά χα\ ψδήν αύτοΖς,' μετ3κ τήν έπι 
τήν δ'^ θαλάσσης σωτηρίαν χαταλεχθεΐσαν, έτέραν 
ησεν, ώς τλ &θνη προτιμηθήσεται αυτών δυσσεβη- 
σάντων, τά πρότερα Ασύνετα, χα\ ύπ6 θεού προσ- Β άοιββ, (ϋνίοίΐα& Ιαιιηίβδο τυΙηβΓβ 0ΰ£υιιιΙ)60ΐ68 ο»- 
Ι6η<ϋΐ. 

Μυπίΐοηιιη β( ηοη οηυηάοπιηι αηίπι&Ιίυιη (ϋ8€Κ- 
ΐΒβη βΐίβΰίΐ. Ργο ρ6€<»ΙθΓυιη Γ6πιί8$*ιοη6 οοηβΐίΐιικ 

88Ι€ηβϋί& ρΓΧ€6ρί( ΟίΤοΓΓΙ ΟρΟΠβΓβ. 1•6ρΓ080ΓυΠΙ λ€ 

όΰΓ6€ΐυ ΙαϋοΓ&ηΐίυηι βοοΓβΙίοηββ & βαογο €<£ΐυ οΙ>- 
ΒβΓν3η€ΐα8 βάίχίΐ, Αίςιιβ ρΓΟ 60Γυπκ!ΐ6πι ριιήϋοΑίΙοηβ 
ςυ» €1 ςιιοπχχίο οίΓ6Γ6ηι1& 68&6ΐιΙ ρΓΧβοηρβίι. 
ΑηιθΓΓΐΐ9Βί$ βΐηβ βυοΓυοι 6{ΐη|;«ιίη6 βυ1)αοΓι&, ΐβΓΓαηι 
ΗΙοΓυπ) (ΙυΑϋϋδ (η1)υΙ)α8 Βαϋβη βΙ Ο^ά \η βοΓίββ 
ιΐίβΐήϋαίΐ. ΙΙ&ϋίβηίΐαΓίιπι Γ6|;6ΐη βυβίυΐίΐ, νβίβηιςυο 
ΒαΐΑ&πι ρ68$ίπιί Αρυά βυπι »υεΐθΓ6ηι ΰοη8ί1ϋ αάτβΓ- 
8υ8 ρορυΐυπι. Ιηΐΐί&Ιοβ ΒββΙρΙιβςοΓΟ βχ ρορυΐο, (|ΐιί 
8<1 τί§;ίηΐί ηυ&ΙιιοΓ πιΊ1Η& βπιηΐ, ίηΐβΓπεεΙοηί <1αΐΗΐοβ 
ρΓ8Β01χίΐ. 

δίβηυιη βο ΐγρυπι 8»!υΓιΓ6ΓΦ ΟΓυοΊβ 1η ληΙβ€β8- 
8010 6χΙιίΚ>υίΐ ίη οο ηιιοπι €Γ6χΊι χηβο ββΓρβηΙβ : 
ίη ςιιβηι ίηΐ6ηι{6η1β8 ςυί & 86Γρ6ηΐί1)ΐΐ8 ιηοΓβί ίη^ 
ΓΑπΙ, ηοη ίηΐΐίΓί1>&ηΐ. 

Οηίηΐ|θβ ΠΙ)Γ08 ρορυΐο οοπιροιυίΐ, ςυο8 β!• γ6- 
Πςυίΐ 8(1 ]υ|;6ηι οΐ€(Ιίΐ8ΐΙοη6ηι λΟ (ΙΙδοίρΙίη^πι •&• 
οΐΌΓυιη 86Γηιοηηιη, 3(1 ιηβιηοΗλπι Ηοπι βοηιιη φΗΒ 
ΡΤΟ ίρ8Ϊ8 Υβΐ €0ΙΙΙΓ3 ίρ808 Γα€1& 8υηΐ, Ηι ρΓορΙιο- 
ϋαηι (|υθ(|υβ οΙινρηίυΓοηιπι ίρ8ί8 ιη«1θΓυηι, βίνο ο1> 
80€0Γ({Ίλΐη ίη ΓοΙ)υ8 ΓοΠ^ίοηΙβ, 8ίνβ οΐ) ρΓορι^ηβίο- 
ηοηι ίη ΊιηρΊειαΙβπι. ^υ^η βιί&πι ΟΑΓΠίβη ίΠί», ρΓ«- 
ΙοΓ Π1ιι<1 ηιιθ€ΐ ιβαι^ΐυιη ΓυβΓ&Ι οΐ) βν&βίοηβπι ρβΓ 
η)6(1ιαπι πι0Γ6, 8Πυ<Ι €(!€Ίηίΐ• αίβηβ £[6ηΐ68 ρΓχΙλ- ληφθήσεται πρ6ς παροργισμ6ν αυτών, τών 1π\ ταΐ; ^ |||||| |γ| ',ρςίβ ίπαρίο 3(ζ€ηΙίΙ)υ8, ςυ» ρπυ8 ίηδίρίβη- 
πολλαΖς 8Εδωλολατρείαι; παροργισάντων τ6ν θδόν. ι^^ βτ^^ηΐ^ (ΐιΐ9Β(|(ΐ6 8 Οβο 858υηΐθηΐαΓ »(Ι ΐΓΓίΙίΐΐίο- 
'Εστι δλ τά πέντε αύτοΰ βιβλία Γένεσις, Έξοδος, ϋ^ι^ ΐρβοΓυηι, (|ΐιίρρ6 ςιιί ηιιιΐΐΐβ Ι^ΙοΙοΙαίπΙβ βχα- 
Αευιτιχλν, Άριθμο\, Δευτερονδμιον. €βρΙ>ΛνοηπΙ 1)ϋϋηι. διιηΐ ροΓΓΟ ςιιίηςιιβ ΙΛπ β]ιΐ8 

6βη68ί8, Εχοϋυ8, 1,βνίιΊουβ, ΝυπιΟΓΐ, ΟβαίθΓοηοτ 

οιίιιηι. ΚΕ#ΑΑ. 0^. — Τ^^α τά διά Ίησου τον Λανς 
έχ4Ζ9Λ8σθέττα σί\μΒΪα^ κα\ δι" αντον τφ Λαφ 
ηατερχασθέττα θαύματα, 

Τ^ Ιορδάνην ποταμών, εΙς τ6 παρελθείν τδν λα'^ν 
έπ\ τήν της έπα'Π'ελίας γήν, διείλε. Δώδεχα λίθους, 
χατ3ΐ άριθμ&ν τών δώδεχα φυλών, Ι χ του ποταμού 
άναχομισΟηναι μεγάλους, εΙς μνημόσυνον άποτεθει- 
μένους τφ λαφ της πορείας αυτού, της διά τού ξη- 
ρού γενομένου ποταμού, προσέταξεν. Τάς έξήχοντα Ο 
μχιριάδας του λάου πετρίναις περιέτεμε μαχαίραις. 
Τά έν Ιεριχώ τείχη σαλπίγγων ήχ{| χατεστρέψατο. 
Τ&ν Ιεροσυλήσαντα *ΑχαραΙον, δι* δν δ λαδς ήτταίτο, 
χληρΑΐτ^ν άνεύρηχε, χα\ λιθόλευστον άνέΐλε. Τάς 
«όλεις τών Ιθνών, χα\ τους βασιλείς αυτών άναιμωΐ\ 
. παρβίληφεν. Υπέρ Γαβαωνιτών, τών αυτομόλων 

ί^ τφ λαφ γεγονότων, πολέμων, εΙς τελείαν νίχην τήν 
6πΙρ αυτών τδν ηλίου δρόμον Εστησε. 
Ι ΤαΙς φυλαίς χατά χλήρους αυτών τήν γην, ήν 
πα(^ιλήφει παρά τών εθνών, κατένειμε. Τφ πιστό- 
τάτφ Χαλέβ τφ τού Ίεφωνη, τδν άξιον αυτού κλή- 
ρον απένειμε. Τήν Ύαάβ, τήν τους κατασκόπου; δε- 
ξαμένην, έτίμησε, τφ λαφ συγχατατάξας αυτήν. 
Τοις Ιερεύσι καΙ τοΤς Λευΐταις τάς πόλεις χα\ τά ΟΑΡ. Ι.ΧΧ. — 0«α? ««ηί ψτοάψα «6 /««« Ι^βνβ 
ψ€τρ€ίταΙα, €1 ρη ίρ«κιιι ρορνίο €^€αα ιηίΓβ- 
ϋϋΐα. 

• ^ 

Ιοηίαηβηι Ουνίιιπι αίνίβίΐ, αΐ ροριιΐυβ ΐπιη8ίΓ6ΐ ίη 
16ΓΓ8Π1 ρΓΟΠιίδβίοηίβ. ΠιιοιΙβοίπι Ι2ρί<1β8, ]υλΐ8 
ηυηΐ6Γυπι (1υοϋβ€ίπι ΐΓίϋυυαι, πιβ^ποδ 6χ &υιιιίηβ 
8ΐΓ6ΓΓί ]υ88ΐΐ• (ΐ6ροηί<|υβ 8 ρορυΐο ίη πΐ6ΐηοπ8Πΐ 
ίΐίηβΓίε 8ΐιί, 4110(1 €οηΓ6(»Γ8ί ρβΓ. πιβϋίυπι 8ί6Γ8• 
οΐυπι αυηιβη. δ6Χ06ηΐ8 πιί11ί8ρορηΓι Ι8ρ1(1βί8 βΐ8(1ϋ• 
οίΓουηιείιΙίΐ. ^6^^^|1υηι^8 ηιυΓΟβ ΐυ1)8Γυπι βοηοβνβπίκ. 
Αα1ΐ8Γ»υπι ίηταιη 88€Γίΐ6βυηι, ρίορίβΓ ςυβπι ρορυ- 
Ιηε Ιΐ08ϋ1)υ8 δυοουϋυβηΐ, ρβΓ 8οηβ& ίηνβηίΐ, 61 18- 
ρία8ΐυπι η6€ί (1«(1ίΐ. Οβηΐίυπι υΓΐ)68• 6ΐ Γ6β68 θ8- 
Γυπι οίΐΓ8 88ηκυίηβηι €6ρίΐ• Ργο 68ΐ)8οηίιίβ, (|ηί 
8('8β βροηΐβ (ΐ£<ΐ6Γ8ηΐ ρορυΐο, 1)€ΐ1υιη £θΓ6η8, 8(1 

ρβΓΓ6(:ΐ8ΠΙ νΪ€ΐΟΓί&Π1 ρΓΟ ί11Ϊ8 Γ6Γ6Γ6η(1&ηΐ, 8θ1ί8 οηΓ* 
80Π1 8ΐΊΐί(. 

ΤΓίϋ>υ1)α8 ρβΓ βΟΓίΰβ 68Γυηι 16ΓΓ8ΠΙ, ςυ8ηι ύβ 
β6ηΐ1Ι)υ8 8€(»ρ6Γ8ΐ, (Ιί&ΐΗϋυίΙ. Κί(1ί88ίηιο ΟΙι^ΙβΙ» 
4€ρΙιοηί& ίΙΙίο, (Ιί^ηβη! ίΐΐο 1ΐ£Γ6(1ίΐ8ΐ6πι 888ί|;η8νί(• 
Β88ΐ), (|υ» 6χρ1θΓ8ΐθΓ68 8υ80βρ6Γ8ΐ• 1ιοηοΓ8νίΐ, 
^8πι ρορυΐί €ίνίΐ8ΐβ (Ιοηβηιΐο. δ8€6Γ(1ο(ίΙ>υ8 80 1•β- 
νί(ί8 υΓΐ)68 8ΐςα6 βυϋυΓϋί^ 8$8ί2η8¥ί(• δβχ κΓυ^ίΙ 71 ΙΟδΕΡΡΙ 72 

οίτιΐ3ΐ69 0οη$Ιί1αίΙ, αηΙνβτΜ ορ^ηΐα< Λά Βΐηαββίηι Α προάστεια άκοβέ^χκ. Τ^^ φυγα6ιυτηρ{ους Ιξ η&Λΐς Μο88Ί€ΐηιιη ο.οη8ΐΙΐιιΐίοιιυιη. ϋαιη ^ΙίηιΙΐΙβίΌΐ ρο- 
ρυΐυηι 2ΐ1 1ι»Γ€(1ίΐ«ΐ68 ςιΐλβ ίρββιηβΙ άί8ΐΓίΙ>αβηΐ, 
1&ρί<1βιη 6Γ6χΗ ίη Ιββίίιηοηίυιη βοταπι, ςο» Ιρβίβ 
ι)ί€ΐ9ΐ Γα^πίΒΐ, ςηοό τθΐΆ ββββηΐ. Εα ροΓΓΟ ΓυβΓβ, 
ηαθ(1 ρο8ΐ οΙηιιιηι ΠΙίνβ «ΙβτβϋοΐυτΙ μμιΚ Οϋκιη 
ΒλΙναΐοκϋΐ &((ΐιΐ6 ρΓκροβίΐυαι Βαιιηι ηβοηοη 
3(ΙΙΐ9ε8ΐιη ([όιαίιιιη ΜοΙί» : ηυληοΙλΓβιη 61 ίρβί » 
Ι)€θ <ΐ6ΐ'βΓΐ6ΐί, (!%ιηοηίΙ>ο8 ςιιοβ €ΐ^»|^ηιιιΙ Ιτλάβικϋ 

6886ηΙ, Λ^ ρ08ΐ ηΐ1ΐ1ΐ«8 8ΙΙΐίΐη8(1ν6ΓΒίθΙ168, (|υα8 

6ΐί9ΐη Ιιι ρ&ΐ6ηιί8 Ι)9ΒΓβ(ΙΙΐ8ΐί1)υ8 (!βκβηΐβ8 8υ1>ϋυΓί 
8υη1, 6]βοΐίοη6ΐιι άβ ΙβΓΓΑ ϋΐ8, ϋιβρβΓβΙοηβηςιιβ 
ΙηΙοΓ 8611168 {|;ηοιη!ιιίθ8&ιη 6ΐΙ>ί 0ΐ»ν6Β(υηιη βοΙβη^• άπέ$£*.ξ<, ηάντα χατορΟώσας χβτά τ^ Μω9έ€ι»ς 
ΰηοθήχας. ^ΑΐΕολύων τ6ν λαδν ΙπΙ τους χλήρου^, 
οΟ; χατένβκμβν αΰτ6ς, λ(θον Εντηαβν β{ς μαρτύρ€ον 
των 6κ^ αύτοΰ λεγομένι«»ν αύτοίς, ώς Αληθή βΤη. 
*Α δέ ήν, ώς μ<τ* αύτ^ν χατούιείψουνι τ&ν σωτήρβ 
χχ\ προΦτάτην αυτών γ&ν^^μβνον βεδν, χα\ τοΙς των 
Ιθν&ν βΕβώλοις προστβθήφονται, 96«ν χα\ αΰτοΙ π«• 
ραλβίφθέντες ύπ6 ΗεοΟ, ^(μοσιν οΐβπερ εΤλαντο 
έχ^οθήσονται, χα\ μβτά ικολλΑς τιμωρ{ας, &ς χα\ 
Ιν τοΧς πατρφοις χλήροις ύήοβτήβονται, τήν Ιχ6ο- 
λήν, τήν άπ& της γης, χ«\ εΙς τ& £θνη βιασκορ^ γβ- 
νησομένην αύτων &τιμον Ιπιγνώσοντβκ• ίΙΑΡ. Ι.ΧΧΙ• -* Οη^ηαιη ηιι>α^ι7ί4 Ρ^γ ^»4ί^< Κ£ΦΑΛ. ΟΑ. — Γ/ηι τό ^<^ί ζώτ κίπτίάτ βαυμ&^ 

[ααα $Ηηί. ^ σ/α τ^ε^^ν^^*^^• Α(ΙοηίΙ)6Ζ66υιιι Γ€(;6ΐη ΡΙπΙΐΒΐίηοηιιη, «ιαί Γ6||[11>υ8 
86ρΐιΐ2^1ηΐ& 6χΐΓ6ΐη8 ηαβηιϋΓΟΓίιιη ΐΓυιΐ€8ν6ηιΙ, ν'ιη- 
6ο*ηΐ68 1>6ΐΙο, 6]υ8 ρ€(ΐ68 ΐΗβηυδςυβ 5υε6!(!6ΓυηΙ, 
ρΙιΐΓίιηθ5(ΐιΐ6 ηήΙΊΐ68 ίΐΐίαβ ρ6Γ Ιπ1)υπι Ιιΐ(Ι& ίη(6Γ- 
ηεοΊοηί ϋβιΙβΓίιηΙ.• 

ΙΙβ^βηι Μο3ΐ>Ίΐ&ηιιη ςυι 1η ββΓνίΐηΙβιη ρορυΐιιπι 
Γ6(]6£6Γ3ΐ; Είΐοΐ) [Ε|;1οιι] Ιρ«6 νο€3ΐ)3ΐαΓ; λοά ]ιι- 
(Ιοχ ϋϋτβηίβηΒ, Ιβικιναιη ςυί 1>βη6νο!υ8 {ρβΙ ρ•ο* 

ρΐ6Γ θ1)86(]υίΐΐΐη ΓΐΙΙυηΐβ 68561, Ι111ΐη6Γ3ηυ6 2ΐΓ6Γ6η8, 

«Ιοίο ίιιΐβΓίβαΙ. Ουιη βιιΐιη 8ηιΙ)ί<!6Χΐ6Γ 6$δ6ΐ Αθ(Ι» 
ςιιαϋί ν6ΐΐ6ΐ ι11ι ρΐ'ίταΐΐιη υΓιΓΐ8 ςυ»(1&ιη ηβΓΠίΓβ, 
8*111 ίδίΓΑ ιηαηα, ηοηιίπβ ρΓΧ86ηΐ6, ίη οιιΙ)*ΐΓ,υΙο 6υπι 
£θΐιΓο<ΙΊΐ. 

5Ί83Γ&ιη ςοοηυβ, €Υΐ8πηη8ίθΓυηι ίπιρβπιΐοΓβπι» ^ 
ηυί ρορυΐο (ΙοηιίηηΙ)8ΐιΐΓ ρΓορΐ6Γ β]08 ίιηρί8 Γβο!- 
ηοΓ9, ιηα1ΐ6Γ (|α»<1&πι ΟβΙιΙΦΟΓβ, ηιίιΐ6η8 Β8Γ36υπι 
ΙιοηιΊηεηι ιΐβ ΙιίΙια ΝβρΙιΐΙι&Γιηι, Ιιιιηο ()6ΐ>6ΐΐ8νίΙ, 
3ΐ(ΐυ6 ηιΐΓιΐ68 ςυίόβηι 6]υ8 ςυαίυοΓ ιηΊ1Ιί3 66θί(!ίΐ; 
ίρ8υπι τνΐΌ 5ί8«Γ8ΐη 8θ1υπι 8ΐιΓυ|ΐ[ί6ηΐ6η[ΐ 6 1)β11ο, 
^^ιζ61 ςυφϋαηι βίλίπιο £;68ΐί6η8 πιυΙί6Γ ϊη ϋοηυηι 
8υ»ηι 60ΐιίυ£Ί6ηΐ6ηι ν^ΐυΐί ίη αβγίαπι 8«ΐ8είρί6η8, 
Ιη€16 ροΐαΐ 8ίΐί6αΐ6ΐη, 61 Ιιυπιί βορίΐ ; άοπηίβιιίβηι 
αυΐ6πι ίρβυιη, €ΐ8νο ρ6Γ Ιβιηροπι βάνοΐο, 6οιι(ίΒ€ίι. 
Βαηεοΰϋπι οβρβΓβ ηυββΓβηΐΙ, Ι^ΧϋΙ 08ΐ60(1ίΐ ία 
Ι6ΓΓ& (ΓαιίδΟχυπι. 

Ιΐίιΐ6ΐη ίιΐ8ΐ8ΐιΐίΙ)α8 ροραίο Μαάί&ηίΐίδ, ρΓορΙβΓβ» 
ηυο() Λ 060 οΙ) ίηιρί6ΐ8(68 ΑιβηΙ <ΐ6Γ6ΐί€«α8, 66 < 
«Ιθοη ρ6Γ 3η(^6ΐυπι ]υ<ΐ6χ ρΓοροηίΐυΓ. Ι8ΐ6 ρΟΓΓΟ 
δί^ηιιπι ροδΙυΐΑΐ Ιιιι)υ8πιο4ί βίΐιί (ΙαγΙ• 8ί ηυίιΐβιη ο 

ρπΐ*6δ86 ρΟρυΙΟ ρ&Γ 68861. Ι^ΐηλΟΙ ίη Ι6ΓΓ& (ΐ6ρο• 

.ιβηβ, 68Π1 ροβίυΐΑνίΐ !ηιΙ>υΙ γογ6, ΐ6Γη ςα« είιτλ 
ν6ΐ1υ8 68861, ηΙΙιίΙ οπιηίηο Ηνηοήδ Γ6θΙρί6ηΐ6. ϋΐιί 
Τ6Γ0 ί9ΐυ(Ι 6ν6ηίΙ, ίΐ6Γυπι ρο•Ιαΐ3ΥΊΐ, οι Ι6ΐ1υ8 ςα» 

ΟΙγΟΑ ΐ8η&Π) 6Γ&1 1ΐυΠ10Γ6 ΟΙ8<ΐ6866Γ6Κ, ΙαΠΑ ?6Γ0 

ΙηιρΙυνίλ ηΐ8η6Γ6ΐ. €υιη ροΓΓΟ νί(1ί886ΐ 8ΐ6 6οηΐί- 
ΐ;ί!»86 ςυβηΐϋιΙηκΗΐυπ) ροΒίυΙανΰηΐι ςα.*!! 8ίΚ)Ι πίλη- 
(ΐ8ΐ& ίυ6Γ3ΐηΐ &β8Γ6()ίΙαΓ. εοηνοεαΐ ί£;ίΙυΓ, υ1 μΙ)1 
ορ6ΐη Γθτ&ηΚ ςιιοίηηοΐ 6Χ ροριιΐο \ά ριβΒδίΑΓΰ νβΐ- 
Ιεηΐ, ίη 1)6ΐ!ο ΑΐΚοΓβυβ Ιιοβίββ 8η86ίρί6η(Ιο. €οη• 
τοηΐυηΐ άυο 61 νΙ(;!ηΐί πιίΐϋβι. ΜυΙΐοβ ροΓΓΟ ουπι 
<)ίχ!886ΐ 61 0608 6886 608 ςιιΙ 6θηνβη6Γ8ηΐ, ιη6ΐίοιι- 
10808 <ϋπ)ίΐκ*η(]08 πΐ8ηϋ8ΐ. Ηίδ (ίίηίδδίδ Γοπιβηεηΐ 
(]606ΐη ηιίΙ1ί&. €απιιιυ6 νεϋβι Οευβ ίΙΠ οδΙοηϋεΓβ, Τδν *Αδωνιββ(ΛΧ βασιλέα των *Αλλοφνλων, {(>δο• 
μήχοντα βασιλείς άχρωτηριάσαντα, πολεμήσαντες 
τΓοδών χα\ χειρών Ιξέτεμον, χα\ μυρίους αύτονί 
στρατιώτας Βιά τ!)ς του *ΙοΟδα φυλής άνβΐλον. 

Τδν βασιλέα Μωαβιτών δουλαγωγούντα τ^ν λα&ν, 
Έδων[Έγ>ών] δ^ο^Ιτος Ιχαλεΐτο, *Αώβ ό χριτ^ς 
έπελθών, ώς έθνους αΟτφ περί τήν ύπαχοήν έσέμε- 
νος, χα\ ^ροδοχήσας, άνειλε δόλφ. *Αμφοτερο$έξιος 
γάρ ών ό *Αώδ, ώ; βουλεμένος αύτψ (δί^ τι λέγειν 
των συμφερόντων, τ^ εύωνύμφ χειρ\, ΐΐαρόντος 
ούθενδς, εΕς τ6ν χοιτώνα αύτ^ν διεχειρίσατο. 

Τ6ν Σισάρα πάλιν βασιλέα των Χαναναίων χρα- 
τοΟντα του λαοΰ διά τ6 δυσσεβεΤν , άε^ρρα τις 
γυνή, στείλασα τ6ν Βαράχ, τ6ν Ιχ φυλής Νεφθαλε\μ, 
τούτον χατεπολέμησε, χα\ τετραχισχιλίους μίν αυ- 
τού στρατιώτας Αναιρεί, αύτ^ν δέ τδν Σισάρα μ^νον 
ΑΓ.οδράντα του πολέμου, Ίαζήλ τις μαινόμενη γυνή 
φεύγοντα πρ^ς τήν εαυτής οΐχίαν, ώς εΙς χαταφυ«- 
γήν προσηχαμένη, ιητ(ζβι γάλαχτι διψώντα, χαΐ 
χαταχοιμίζει τρ6; τφ Ιδάφει. *Α7Εθχα9ευδήσαντα 
δέ αύτδν, πάσσαλον δι Α του χράνους περάσασα, δια> 
χρ3ται * ζητουντκ δλ αύτδν χαταλαβείν τφ ΒαρΑχ, 
δείχνυσιν Ιαζήλ έν τ{ γ{} χαταπεπαρμένον• 

Πάλιν ΜαδιναΕων Ιπιχειμένων τφ λαφ, διΑ τδ έ«\ 
ταΤς δυσσεβείαις δπδ βεου έγχαταλελεΤφθαι, Γεδεών 
δι* Αγγέλου προβάλλεται χριτής. Κα\ σημείον ούτος 
αΙτεΤ, εΐ προστήναι οΤ^ τε εΓη του λάου, τοιούτον 
αύτφ δοΟήναι. Π^κον Αποθεμένος Ιν τ|| γ^, τούτον 
ξτιι δρδ^φ πληροΟσθαι, τής περ\τδν πόχον^'ής μη(- 
όλϋίς ύγραινομένης. Ός δέ οΟτως έγίνετο, πάλιν 
)|τει, τδ μέν περ\ τδν πόχον Εδαφος ύγρα£νεσθαι, τ^ν 
δ^ πόχον ΑΟετον μένειν. 'ύς δΙ είδε οΟτω γενδμενον 
ώς ήτήκει, ένεχείρει τοΤς προστεταγμένοις. Καλε? 
γουν συνάρασθαι αύτφ τους βουλομένους τοΟ λαοΰ 
Ιπι τ^ν έχθρων πόλεμον. Κα\ συνέρχονται δισχίλιοι 
χα\ δισμύριοι. Πολλούς δ& αύτφ τους συνεληλυ- 
θδτας δ βεδς εΙπών είναι, Αποπέμπειν Ιχελεύετο 
τους δειλούς. Μένουσι δή, τούτο>ν άποπεμφθέντων, 
μύριοι. Βουλεμένος δέ ό βεδς αύτφ δειχνύειν, ώς 
ού πόλε μουντών πλήθει περιέσται των πολεμίων 
Απείρων δντων, ΑλλΑ θεί^ χειρί» πάλιν αύτφ xελεύε^ 73 ΙΙΒΕΙΙϋδ ΜΕΜΟΒΙΑΙΙδ. 74 

χατιένακ κρ^ τφ ιηραχ£ΐμένφ ιηταμφ, χ&χβ!<ΐ6 Α <10<χ1 η64<»<|ηΑηΐ 0ΐ> Ιιβίΐβίοηΐη ηΜίΙίΙβάΙααιι ζζιχφύζι το\}ς συνβλλυσομένους έν τ^ ν^χτ^, 'ύς δέ 
εΐ; &{&>ρ 7:(£ΐν οΕ μύριοι χατέβησαν» έπιτηρεΙσΟαι 
χελεύεται τά στάματα τοΙς υδασι χαταβάλλοντας, 
χαταχαμιΤΓομένους έν τφ πίνειν, χαι τους χερ9\ν 
άνιμωμένους τ^ ποτδν, χαΐ λάκτοντα; ώσε\ χύνβς. 
Ούτοι δέ ώφθι^ιαν δντ^ς μ^νοι τριακόσιοι. Κα\ Στά- 
λιν πέμψας έπταχο^ίους χαΐ έννεαχισχιλίους , 
άχούει ώς 2ι3ΐ τών τριαχοσίων το^^ς πολεμίους 
άμαχι^τ\ τρονώσεται• *Γδρ{ας ούν αύτοίς έπιφέρε* 
σΟαι χαι λαμπάδας έν χ^ εύωνΰμφ χειρ\ χελεύεκ, 
χα\ σάλπιγγας έν ττ; δεξι^ - είτα άπ^^^(&£ψαντας τάς 
ύΒρίας, ααλπ{ζειν χα\ έπιβο^ν * ^Ρομφαία τφ θεφ 
ΜαΙ τφ Γεδεών. Τούτων 6έ ούτω τελουμένων, οΐ 
πολέμιοι βι' εαυτών έχόπτοντο, πλήθος δντες &πει• ▼ίΟΐΟΓ 6β&6ΐ ΓυΙΐΗΓΙΙβ, ηΟ&ΙΙΐν» ίηΟηίΐί 6886111 ΙιοβΙθβ ν 

86(1 οΐ) (ΙίνΙηηιη 8υχ!ΐίυιη : ΙΙβΓυιη 6ί ρΓβοίρίΙ* αΐ 
3(1 ρΓορβ ροδίΐυπ) Ωυιηβπ (](ϊ6€6η^8ΐ« ί1)ί(|υ6 ΙΙΙί οβ« 
Ιβικίίΐ ςαί €ΐιιη ϋΙο α(1. ρπ|[η8ΐη 6886ηΙ Ηαπ. Ουοαι 
6ηΙιη ά606ΐη πιΗΙβηί ίΠί .ΐ€ΐ ΙίΙ)6ηά8ηι 8ςυ8ΐη ^- 
βο6η()ί$56ηΐ, οΙ)86ΐ'ν8η(]θ5 6(1ί€ίΐ Ιιοιηίηβδ, ςΒί οη 
»<|ΐιί8 ίιηρηηΐ6Γ6ηΐ ρΓοειιιηΙ)6ηΐ68 84 1)ί1>6ΐιάιιιιι, 
€08 ίΐβιη ςυί ρΜιηίβ Ιιβυβίαπι ΐηΙιβΓβηΙ, Ι8ΐιι1>6- 
Γ6ηΐ(|υ6 υΐ €8ΐΐ68. Υΐβί 8υηΐ 1ιο]υ8ΐιιο(1ί Ιιοιηίιΐ68 
ύαιηΐαχ8ΐ ΐΓβοβηΐΊ. ΙΙβηιιη 6Γ{;ο ύζΐΛ 8ΐιβυη(1ί νβηία 
ιιονβιη ίΙΓιβ ιηΐΙΠΙιυβ 61 86ρΐίη([6ΐιΐΐ8, 8ΐΐ(1ΐΙ Γυΐνηιπι• 
υΐ ορβ ΐΓ6ΰ6ΐι(0Γυιη 60Γυιη 8(1ν6Γ88ηο5 ηοιι εοιι- 

86Γ18 8616 ίπ ί}}%ΆΏΪ νβΠαΙ. 3υ1>6ΐ %Τ%0 ΙΙΙ ]8]$β1Ι88 

8ίΙ)ΐ αίΤβΓ&ηΐ )8ΐηρ8<ΐ85ςυβ ίη 8ίηί8ΐΓ8 πίΑπα, 86 ρον, χα\ τέασαρας βασιλείς τους πολεμίους χειρω- β ΐαΙ)88 ίη (ΙβχΙβΓβ. 06ίη(ΐ6 υΐ 8ΐ>]66ΐί8 Ι8|;6ΐιί8, €ΐ8ΐΗ 
βάμενος πελεχίζει, τ6ν *ύρ4}6, χα\ τ^ν Ζήφ, χα\ τ6ν ςαηΐ 61 0ΐ)8ΐΓ6ρ8ΐιΙ, ΟΙαάΐΜί Οβο έί ΟεάέοΜ. Οαβ 
Ζεβεέ, χα\ Σαλμανβί, Μαδιανιτών χα\ Άμαληχιτών ουιη ίΐ8 ρατΛοΐΆ ίυί&86ηΐ, 1)08168 ρ6Γ 86 ίιινίββη 
τους βασιλέας. Γ6^^υηιυ^'(1υ^ ιηαΐΐίΐιιιΐΐηβ βπΐιιΐ ίηΟηΙΙι, ςυβΙαΟΓ- 

ςο6 Γ6{68 8(1ν6Γδ3Π08 8υΙ>6£ίΐ 6( 860ιιγΊ ρ6Γ0ΐΐ8$ίΐ, ΟΓβϋ 61 ΖβρΗ» 61 1βΙ)66 6ΐ 58ΐιη8η8, ςυΐ 'Μ8<1ί«ηΐ- 

18Π1Π) ΑΐΙΙ8ΐ6€ίΐ8Γυσΐ?6 Γ6^68 6Γ8η1. Μετά οέ ταύτα πάλιν ά,μαρτόντι τφ λαφ χχ\ 
^^ασεβουντι, έπιχρατε7; οΐ πολέμιοι γίνονται. Κρι• 
τί;ς ΊεψΟάε δ Γαλααβίτης προβάλλεται, δς πολεμιΤίν 
τ^ τών *Αμμανιτών Εθνος* έπηυξατο πρδς τ|1 νιχ^, 
τΙ»ν &παντώντα αύτφ άνιόντι έχ τής έαυτου πρώτον 
οίχ£ας προβαγαγεΤν υπέρ της νίχης εΙς θυσίαν. 
*Απαντ| γουν α<ίτφ μονογενής παρθένος, ήν εΤχε« 
θυγάτηρ, χα\ προσήγαγε ταύτην, έπιδούσης έαυτήν 
χαι της χόρης. 

Πάλιν δέ &π6 τής εύσεβείας άπο^,όςιθυμήσαντι τφ 
λαφ χαΐ χοΓταπατουμένφ πρ6ς Φίλισθαίων, χα\Ορη- 
νονντι τήν έπάχθειαν, Σαμψών ΝαζηραΓος τ^ άνα- 
β^Ρ*Φδ γίνεται χριτής, δς έν ταΤς θριξίν είχε τήν 
δύναμιν. Καλ πρώτον μέν λέοντα χατά τήν οδ6ν 
α^-ΰφ περιτετυχηχ^ίτα έχτεινβ, ταΐς χερσί περιδρα- 
ξάμενος. Έπειτα εΐαελθών εΙς θέαν τοΟ νεχρου λέον- 
τος» χα\ εύρων έσμδν μελιασών έπιχαθεζόμβνον αυ- 
τόν τφ χρβηιίιρ, μέλι λαβών έξ αύτου βέβρωχεν. 
Άϋετούμενος διά γυναϊχα, ήν Ιθνιχήν οΟσαν ήγά- 
γετο, παρά του πατρίς αυτής, τιμο>ρ£ΐται τους 
βυμφύλους αύτου ταύτη. Τριαχοσίους άλώπεχας 
βυλλαβόμινος» χαΥ χατά δύο προσδήσας αυτών τάς 
χΙρχους λαμπάσιν. έξημμέναις, χατά τ3(ς χώρας Γθ8( 1ΐ«0 ΓυΓ8α8 Ρ66681ΐΐί8 ρορυΐί 61 Ιΐηρΐ6 8||[6ΙΙ• 

(ϊϋ <1οιηίιιδ 6ν8(1υηΐ Ιιοβΐ68. ^α^I6x ρηΒββίΙιΐΓ Ι6ρ1ι- 
Ιΐι.ΐ6 68ΐ88(ϋΐ68, ςιιι βυπι ([61116 Αιηιη8ηίΓΐ68 ΜΙαη 
€0Π)ΐηΪ88υηΐ8 νονίΐ ρΓΟ νί6ΐοη89 οΙ)ΐ8ΐθΓυηι 86 Ηι 
εαεήΟοίυιη ρΓΟ νίοΐοφ ΐ]06ΐη€αηςα6 ρΓϊπιυιιι ά^ 

(ΙοίηΟ 508 Γ6ν6|-Ι6ηΐί 00€υΓΓ6ηΐ6ΐτΐ θβ6Ι1(ϋ886ΐ• Οε- 
ΟΙΙΓΠΐ ν6Γ0 61 0111261)118 ήτ^Ο ΟΗβ, (]υ8ΐη 1ΐ8ΐ)6ΐ)»1 : 

ςιΐ8ΐη 6118111 οϋΐυΐίΐ» ρυοίΐβ 86 ίρ88ΐη ςιιθ(]ΐιο ιι1* 

Ο (ΓΟ 0ίΓϋΓ6ηΐ6. 

ΙΙοΓυηι ίη ρίοΐαΐβ ΓοΓπςββοεηΐε ρορυΙο, €οη( ηΐ68- 
ΙθΓ|(ΐ6 8 Ρ1ιίΙί8ΐΙιχΐ8» ουπι ϋ8ΐ»ΐηίΐ8ΐ6ηΐ 00η(1ΐΙ6Γ6- 
Γ6ΐϋΓ, 01 }\ΐά^Χ 58Π150η ΝαζίΓΧυβ 60ΙΙΤ6Γ88ΐ1θΙΙ6» 

ςυΙ ίη εαρίΙΙίδ 508» νίπρβ Ιΐ8ΐ)6ΐ>8ΐ. Αε ρππιο ηιιί- 
(1601 Ιεοηβιη οίνίιιιη ΒΪΙιί εχ ίιίηοΓε ίηίοΓΤεείΙ ιη8ηί- 
1>(ΐ8 βρρΓεΙιβηδυπι : (Ιείικίε Γ6ςΓ658υ8 8(1 εοηβρί- 
εί6η(1υιη ιηοΓίυιιιη ίΐΐυπι Ιεοπεπι , ειιπι βραιη οχ»- 
η)«η ίηνεηί^δεί 1η3ΐίΙεη8 ίη ε^οδ ε:ιΙν8Γίη, 8ΓΓερΐο 
ηιβίΐβ, εχ ίΠο εοιηειίίΐ. Β6ρυ(1ί8ΐυδ, ηε υχοιτεηι 
1ιηΙ)6Γεΐ π)ΐιΓΐ6Γ6Π) ειΙιηίεΑαι, ςυαπι (ίυεεΓε \ο!εΙ)8ΐ« 
8ΐ) (^]ιΐ5 ρ8ΐΓ6, εοιιΐΓίΙ)υ1ε8 ίΐΐίυβ ρΓορίεπεα 8*ΐΰ ιιΐ- 
1ιΐ8 681. €8ρΐί8 Ιΐ'εεεηΐίβ νυΐρίΐχΐδ, 1)ίηί8(]υ6 εαπιαι 
Γ8 11(1 15 οοΙΙίβαΓιβ ευπι 8εεεη5ί8 Ι8ΐηρ8ί1ί1)ΐΐ8, Ιη 
8$ΐΌ5 (ΙΊιηίιΐίΐ. ΙΙοε ί^ίΐαΓ ναοόο ϊνα^α^ εορυπι υηί- άπέλυβεν. Ούτω γοΟν αυτών Απαντάς τους χαρτιους Ι^ νεΓ538 (εηιΐ ηβηιςυβ ιηεδβί» Ιεηιροδ) εοη)1)υ85ί(. (χα\ γάρ'ήν άμητοΰ χαιρδς) ένέπρησεν* "Επειτα πο- 
λεμοΟσι τοΙς Άλλοφύλο'.ς τίν λα6ν διά τήν τοιαύτην 
τον ΣαμιΙκιΐν άδιχίαν, λύσις ομολογείται του πολέ- 
μου γινέσθαι» εΐ τδν Σαμψών δέσμιον αύτο7ς Ίίαρά^ 
δφβν. Κα\ δήσαντες έχοντα οι προσήχοντες χαλώ- 
δίοις, παρέδοβαν τοΙς *Αλλοφύλοι;. Ό βέ παραυτίχα 
τά δεσμά δια/^ήξας, χα\ σιαγ^νος όττέου περιτο•* 
χών β^ου* χιλίους αυτών έν αύτφ παίων άπέχτεινεν. 
Έχ ^ του χόπου της αναιρέσεως αυτών δίψει φλε- 
γόριενος» άπώλλυτο. Κα\ ιτάλιν άτεολαβών τήν σια- 
γόνα, ^δκιρ αύτφ ^ύσασαν δσον Ιάσασθαι τήν δίψα ν 
ή^ννατο, εΟροηο• Άλλοτε δέ προσβαλών τη Γα- 
ζαίο»ν ινδ)4(, χαΐ χαθεσθήσας παρά τινι γυ- 
ναιχΊ, έφυ)άττετο παράτων πολιτών πρ%; άναίρεσιν* 

ρατβοι. Οε. ανι. δυΐιίικίε 1>ε1ΐ8η1ί1>υ8 ΡΙιίΙίβΐΙΐΦίδ ουπι ρορυΙο ρπορ* 
ΐοΓ Ιιαηε δαιηδοηίβ ηοχαιη, εοιινειιίΐιΐΓ (Ιίπιηεηιΐυηι 
})<:11υηι, 5ΐ ςυί()επι δαηίδοηεπι ίΐΐίδ τΐηείηπι ΐΓ8<ΙεΓεηΙ• 
Υίιιείοηίοδ οτξο 8υί Ιιοιηίηειη ί(1 ιιΙιγο ΓεΓεηΐεπι 
Γ65ΐίΙ)υ8, ΐΓ8()ί(!6ΓυηΙ ΡΙ)Π1$ιΙι.Έί8. Αι ίΐΐβ 8θΙίπι νίπ- 
ΓυΙα ϋϊΓυπιρεηδ, ίπνειιΐοηυε ο$»ε ιυηχίΙΙφ 88ίηί, εο 
ηιίΙΙεηοβ εοηιπι εχ(1εη8 ίηΐΰΓίεείΙ. 01) ΐ8ΐ)0Γ6πι νεΓΟ 
ίηΐεΓηεεΙοηϊΒ ϋΙοΓυπι 5ίΐί 8Γ(]εη8/ ]8ηι]8ΐη ϋεΩεεΓε 
νίάεΙ)8ΐυΓ. ΙΙεΓΟΠΐ ί^ίΙιΐΓ 8ΓΓορια η)8χί1ΐ8, 8ί1ιί 
8(103111 508(πΓί6ηΐειη ΓορεΓίΐ, (]υαηΐ8 &11ί ιη6(ΐ6π ρο- 
ΙεηιΙ, Α1ί(]η3η(1ο αεεε(ϊεη$ 8(1 βαζχοΓοιη 6ίνΙΐ8ΐ6ΐη» 
1ιθ5ρίΐ8ΐυ!«ςο(: ροηοδ ςυ8ΐη(Ιηιη ηιοίίεΓεπι, ο1)8βητ8- 
1)8ηΐ ευη^ είνίΐαΐεπδεδ, υΐ ε ιη&άΐο ΐοΠεΓοηΐ. Αΐ ίΠο 
ηοείιι οχρεη-εείο»^ εοη8ρίε8ΐυ^ςο6 £0810<Ι68 ίη 

3 η 108ΧΡΚ 76 νβΟΐί^ββ^Μ Η^ «4 •ρΜΜΝΙ& ρΟΙΙΜ Μ»Ι0ΙΙ6Μ, ΙΐΙ 

οίφΟΒϊΐ• «Ιτίυιϋ «Ημ ι1•|^9ΐιϋ, ςβΙ ιΙβΦΟίη 8ΐι4Η8 
ΥίεΙηβ ςοοςιιβ ρο§ΐΜ βΙΙιηιοΒ ιιιιι!μγοιι1« 46βί- 

ΐΙ^Γί•, ΟΒΟΙ ίαίβΒβΙ €ΐΓ€ααΐν6Βΐ118 υΐ €(ΙίϋβΓβΙ» ίο 

ςηληληι ^6 ΜπΙοαι γοΙμιγ ροββΜοκΙ* Ιια»ϋ1>αβ ϋβ- 
άίΐυι 6β(• Ροιί^ϋλοι 60101 ηοτίΙ ηηΐίβκοΐλ γοΙηιγ 
ίο οηοίϋυι β]ο« ρββίίΜΟ 689β, ΙοιϋβΙΙβαι θοοι το4- 
4ίϋϋ εηΒ€9 &Ιΐοο4βθ5. Αοοίρίοοί^β ί^ϋοΓ ί11υηι« 
€&ρΐίνυηι ΗαΙιιβΓβ Ιΐ08ΐ€8, ΗΙυάβΐΜίηΚιυβ βΙ »ρυά 

ΐΙβΟβ 81108 (Κ>ΙΙΥίΥ8ηΐ68, 0Χ€8ΐί8<ΐυβ 000118 βΟΟΙ 8{θ 

ηοΙΟίΓυηΐ. Αι «Μββαβίΐ ΰ8^ΙΙοβ8οθ8 βαοετβνίββί, 

86 ΓΟΐΐυΤ 108886 «Μ, 0Γ8Ι ΙΗμιΠΙ, Οΐ ΥίΟΐΙίΟίΑΠΙ 801 ^ύλ«ις χαθλύβοντας 66α9&|Μνος, έπ* Αμων μετά 
των «αρα«τΑ6ων, μοχλοΤς α&τοΤς χοι\ άψίαι, τόίς 
πύλας άράμενο^, (Ις τ&ν χατάντιχρν τής πΑιως 
Ρουν6ν άικέΟετο, 6έχα στΜους άιιέχοντα. 

*ΙΙττηθβ\ς δ* βίς Οβτβρον &Χλοε6νθ0ς ιΜφ γυ- 
να(χ6ς, χα\ τήν Αλχήν Ιν τ{νι χέχτηται ^ασαμένης 
αύτ6ν έξειΚεΙν, ιερούδόθη τ^Λς 9τολεμ(οις. ΈκεΙγάρ 
Ιγνω τ^ γύναιον τήν &λχήν έν ταΐς θριξίν αύτ$ ικαρβί- 
ναι, άναλχη βιέβειξεν τούτον άποξυράσασα. Ααβόντβς 
β& αΰτ^ν, αίχμίλωτον εΤχον οΐ ι:ολέμιοι, χα\ χατέηαι• 
ζον αύτοϋ πκρ3ί τοΙ)ς εαυτών ΟεοΟς εύωχούμενοι, χα\ 
τοΤς βμμασιν αύτ^ν πηρώσαντες έχόλαζον. *0ς 6έ 
ΙκΙγν» τ&ς τρίχας αύτοΰ ικροΤέναι, χα\ τ4]ν άλχήν 
ΙγγΙνε^θαι, &πεύχετβι τφ θεψ τήν Ιχδίχησιν α^ο» 
ί86»1• €υηι 6Γ|ο οοονίΥ8θΙίΙ)υ8 1ΐ08ϋ)ιυ8 8ρικ1 «ο- Β ποιεΤνθαι. Κα\ ρλη0ε\ς , εύωχουμένων τών έχ- ηι«ι (Ιβοβ, 84ΐ(Ιο€ΐ«ΐ8 ίυΐΜβΙ υΐ ϊΙΙοϋβΓΜοΓ ; <1υο6ΐη 

ρΓβαίΙηΙΐΙΓ, 0ΐ 86 ΟΐΙ 6θΙθηΐ088 (1ϋ06Τ6ΐ, ςΟ» 1601• 

ρίοηι 8θ6ΐΙοο1>8οΙ. υΐ>ί ϋΐ6 ηβο νίιίβηΐβαι 60 84ΐ<1οχΙΐ , 

8ρρΤ6ΐΐ6η(ΐ608 «8011)08 8ηΐ588 €θΙυαΐ038« 108008 
νθ€6 €ΐ3Π1808 3*1 06001» ίΟ ίπΙΰΠΐϋΟΙ 801 ροροΐίηοβ 

ςυί εοοτ6θ6ηιΙ $4 οοοβρίαοηιίαοι 6οαι 6Χ οοοίο- 
Ι06ΐί3, Ιβαιρίιιιη βνοΐβΐι. Ηοο ί|(ΐΐθΓ πιο^ο 61 Ι60ΐ- 
ρΐυαι €»ογυΐ8ίΐ, 6| 86ί|»υΒΐ οοιο ηΐλ^οο είγίΐΑΐίβ 

ηΐθ1ΐίΙΐΜϋθ6 β ηΐβάίΟ 8ΙΙ8ΐθΰΐ, ΙθΟ(;β ρΙθΓ68 ίθ«6Γβ- 
61608 ΐΐυαΐ αίΟτίΐΟΓι ηΟΟΟΙ ς008 νίΥ08 0€θΙ(ΐ6Γ8ΐ. 

εΑΡ. ΙιΙΧΙΙ. — Οηλ ηΐίτα ραΐνανιΐ 5αιη««/. 
€οιη 3ΐΗιυ6 ρυ6ΐ1ο8 68861, (1ίνίη3πι 3υ(]ίίΚ νοο6Πΐ 

6ΐ)θ63ΐ08 ία 836Γ0 Ι3ΐ)6ηΐ361ΐΐ0, ίαΐΟΓυπΙ 8€ίΗ66ΐ Οΐ 

ΙΙβϋ οαιη ΐοΐ3 άοιηο ροιιΐίί6χ 3 ρουΐίβαο (ΙβίΓοόβ- 

Γ6ΐαΓ. Γοίΐ 8306Γ<1θ8 8ίπΐΙΐ1 6ΐ ρΓ0ρ1)0ΐ3 6ΐ ]υ(ΐ6Χ 
ρορυΐΐ, 3ΐΐ|υ6 ίο 3Γί8ΐΟ0Γ3ΐί3 θΐ3Τυθ1 Γ6ίρυ1)1ί€96 16- 

0608 Ίη8Ί|{θί8 ΓυίΙ ρ6Γ οιηοί3. Ροροΐυαι 6(Ιο€θίΙ 16- 
ςιιιη ο1)56ΓΤ3ΐίθοί ορ6ΐ*3πι (|3Γ6; οι ρυ§η3Γ6ΐ ευιο 
ΡΙιίΓίδΐΙϋΒίβ ** ϋοΰΐήπφ ΐ6πιρθΓ6 ΙηκΓυ6ηΐί1)α8• 3θί- 

0108 δοΟβείΐ, (ΙυΟΐ 3(1θ1θηΐΐΙ 06 016ΐ06Γ6ηΙ 302Γ685ίθ- 

1)601 ιηυ1Γαυ()ίηί8 3^Τ6Γ83Π0Γασι. δΐ3Γιαι ίκίΐοΓ 3 

8υρρΠ6αΐίθη6 ρ6Γ36ΐθ 83€Πβ€ίθ, 1ΐυ8ΐ68 10 Γυ|;3Πΐ 
\6Γΐίΐ, 30 νίθΙΟΓί3Π1 (16 ίΙΙΊβ ροροΐο ΐΓ34ΐί<)ίΐ, ςυο8 
(]ίνίΐ68 Οίΐοοίΐ 6Χ 8ρθ1ϋ8» Ι|ΙΙ26 3ΐ>8ΐθΐ6Γυθ1, ρ08ΐ- 
<)υ3Π1 608 ΐηΐ6Γί6€6Γ6. Ροροΐο ρ08ΐυΐ30(6 Οΐ 660 

Γοϋςιΐφ ||;6ηΐ68 3 Γ626 ^ιιΙ)6Γ03Γ6ΐαΓ, δαυΐ6αι ηοχίΐ, 
6ί(]υ6 ιιπΰΐο ρΓΦ(1ίχίΙ ηη^οβιο Ιθ(ϋ6ί3 6Χ ίΐί- 
061*6 αΐιβαοΐί 06€ιιγγ6Γ6ιιΙ η*£00 ίΙΓιαβ Α(ΐ6Πΐ Γ3- 
€ί6ΐ>ιΙα. 
Η3ΐ)Ίΐ3 3ρυ(1 ρορυΐυπι 6οηοιοο6 ^6 ορΙίοΐ3 8θί 

81ΐρ6ΙΊΟΠ ΙΟΐηρθΓ6 Γ6ΐηρΐι 1)116310 8(!ΐη1θίδΐΓ30<ϋ Γ3- 

Ιΐοηοι 6ϋοου1ΐ 61 οΐ Ι6||;ί1)08 3(1Ιι36Γ6Γ61, 6ΐ ςα» 68- 

86ΐ Γ6ςη1 ρθΐ68ΐ38; 06<]υ6 60101 ^03013 6$86Ι 00ν6• 

ταηΐ. 08ΐ6ΐΐ(1ίΐ ίρβίδ Ιοιιποΐαοι Γ6β60ΐ. Οαο υογο 

Γΐ(]6αΐ 600θΠί3Γ6ΐ νβήββίοΐΐβ ▼6Γΐ>ΐ8 8018 Ι)6οςο6 
3666ρΙΪ8, 06001 Γ0£3ν1ΐ Οΐ ρΙατΐ38 6Χΐΐ11)6Γ6ΐ. δΐ3- 

ϋιηςο6 ΙοοίΐΓυΚ)θ8 36 ϋ1ν1ηΙ(α8 1αιοιΐ88Ϊ8 8ΐ|;οΐ8 οΙ>- 
ν6θΐ6θ(11)α5, 08ςυ6 3(]60 06θ8 ρΐυιΐ, οΐ Τ6η(08 ρο- 
4^ιι1θ8 ρίοτίχ νιοι, 6θηβΐ6Γ6ΐυΓ Γ6αι 8ΐΙ)1 [άΐνΐηίΐυ» 

0)8θΊΓ68ΐ3πΐ 6886, 8Γ3Γ6ΐς06 ρΓ0ρ1ΐ6ΐ3 06001, (]υθ 

»» ι Ηθΐ. VII. θρών παρά τους έχείνων θεοι>ς, ε!ς τ6 χχτακαίζε- 
σθαι, ήξ{ου τ6ν 6δηγ^ν, παρά τοΟς χιόνας Αγειν,. 
τους τδν να6ν υποφέροντας• Ός βέ 1|γεν ούχ 
όρωντα, δραξάμεν<>ς τών δύο χιόνων, χα\ μέγα βοή- 
σας πρ6ς τ6ν βε6ν, χαθ* Ιαυτου χα\ του συναυλι- 
σθέντος εΙς τ);ν έφ^ Οβριν θέαν αυτού λαοΰ, τ^ν 
να^ν έηεσπάαατο. ΟΟτω γουν τόν τε να6ν χατέαηα- 
9εν, χα\ έαυτ^ μετά του της ικΛεως πλήθους 
άνεΓλε, πλείους άποχτείνας Ιν τφ Ονήσχειν, Ι^τιερ 
ζών άπέχτεινεν. 

ΚΕΦΑΑ. ΟΒ', — Τίνα έστϊ τά διά Σαμου^ ^μτ- 
ΧΒχραγμέτα θαύματα, 

Μειράχιον ών Ιτι, θείας ήχουε φννής Ιν τ| Ιαρ^ 
β «χιΐ)νή τρεφόμενος* ώς ΈλεΙ ό αρχιερείς ικκνέβτιος 
άπ6 τ^ίς άρχιεροαύνης χοΑοίΐρέίχΰΛ» Ίιρευ^ ΑμσΟ 
χα\ προφήτης χαλ χριτής γενόμενος τ•« >α^, έν 
Αρ(9τοχρατ(^ πρυτανεύαας διέπρεψεν έν λπα^ι. Τ^ν 
λα&ν εύνομε?ν έδ(δαβχε* χαΐ τών *ΑλλθφύΧ«9ν ικλβμεΤν, 
χατά τ^ν της διδασχαλίας χαιρ^ έχ8λ6^νν•»ν παρ- 
βθά^^νε, παραινών μ^} δεδιέναι του «Λήθοο; «ών 
πολεμίων τ)]ν Ιφοδον. Παραυτ(χα ^ τη; έν6εόξε8ι>; 
Ιερουργών, τους πβλεμίους έτρέφατο, Μΐ\ τ))ν χατ* 
αυτών άπεδίδου τφ λοκρ ν{χην, πλ^υαίους ϊξύη χ«τ • 
<ιλήφ««ι αχύλων μετά τήν αΖρεσινβύτΑν «ιηιηβά- 
μένος• ΑΙτήβαντι τφ λαφ τοΙς ΙθνβοινΙσα ^αιλευβ- 
σΟαι, χέχριχε τ^ Σαούλ, χα\ «ροείπεν «ιύτφ χρι• 
βδέντι τά κατά τήν όδλν άπιδντι πιατΜπχά ^ ^α- 
|ν σιλείας άπαντήαοντα αύμβολα. 

Δημηγορήββις τφ λοιφ περί της άοΜτοό πρ^ε^ο» 
άρΐ9τοχρατ<ας, χα\ διδάξας εΰνομείν, χα\ τΙ|ν ^* 
σιλείας έξουσίαν * ουδέ γάρ {δεΐ9«ν ήλίχη * άνα- 
δείχνυαιν α6τοΙς τ^^ν χεχριαμένον βαβιλέα. Βρ'^ς δλ 
πίβτωσιν αότοΰ τών αληθινών χα\ τών βεφ εύδφχή* ^ 
των λόγων, δμβρβυς αΐτήαας τ6ν β•δν παρααχεΝ, 
χα\ παραυτίχα ^οντών χα\ Οεονημειών γ««ομέν•Μΐ, 
1»9εν δ βε6ς τοσούτον, ώς δεέσαντα τ^ λ«^ν τήν 
έπομβρίαν, δμολογηααι γνώσιν Ιχΐιν δι* «ΑτοΟ τον 
βεου, χα\ δεηθήναι τον Θεον του βοροφήτον, περί 
της τών δμβρων άνοχης. ΆμαρτΙντι τφ ΙλόΛ ^υά 77 ΙΙΒΕΠ-ΙΙ8 ΜΕΜΟΚΙΑΙΙδ. Τ8 θ^ιρέβεως ιτροσείπε της ^ασιλ«(ας, χα\ ώς έτέρφ 
2έβ6?αι, ζα>ντος Ετι αΟτου, παρά του θεού. Τ^ν 
Ααβ\β υ16ν 'Ιεαα^Ι τοΟ Βηθλεεμ^του χρ^ει ^σι)^«, 
χρατ^Οντος Ετι τοΟ Σαούλ, χαΐ προεΧπεν αύτψ ώς 
εύάρεττο; Ισιαι τφ θεψ« Γηραιός γενόμενος εΐ^ την 
Εζυτου πόλιν τελευτ^, υίους χαταλε^ψας ούχ άξ(ονς 
«ή^ έαυτοΟ διαδοχής. 

ΚΕΦΑλ. ΟΓ. — Τίνα ^στϊ τά τφ Αα€ϊδ π^πρα- 
γμέτα^ χαΐ εΙς €ώζύτ θαύματος άξια Λραχάέηα. 

ΧρισΒεϊς ϋς βασιλέα Ιμενε τά του πατρ&ς νέμων 
«οίμνια, τέοις τοις άνθρώποις &ν Αγνωστος. Τ6ν 
ΓετΟαιον Γολιά() &νβρα γίγαντα χατά παντ6ς του 4υ»βίΙ»ί]ιι«8ΐ ί«6Γβηΐ ίαΐΜβΐ <ϋεΐο «υϋιβΗβ, 6β 
««ΓβΓβηάο βί 1*6^110 ρπι;Ιθ€θΐυ& 681, ΐ|οο(1<|ΐι« )&■) 
8ΐΐβη ΐΓ&άίίαιη ίυβΗΐ, ίρβο «άΐιυο βν^ΓδίίΙβ• »1ι 
ίρβο Πβο. Ολνίιΐΰΐιι ΟΓιαιη Ιβββ» ΒβΙϋΙβΗβηιίι» ίιι 
Γθ(;βιη υιι^ϋ» δβυΐο λάΐιυο ίηρβΓίιιιη ο1)ΓιοβηΙβ, «ί- 
ςυβ ρΐφΐϋχίΐ (οτϋ υΐί<|ΐιβ9 ηί Οβο βοοβρίϋβ &ίΙ. 
€υιιι $βιΐ€χ 66&61, ίη βυ* οίνίΐλΐβ οιοήΐιΐΓ, ΙιΠοβ γ6- 
Ιίηςιιβηβ Ιί^αά Βαο« <ΙΊ|[ηο9 ςαί ίΐΐί βιιοο6<ΐ6Γ(:ηΙ• 

ΟΑΡ. 1.x XIII. — Οηωηαιη ειιηί Πανΐάίχ ρβίία^ €ί 
ργφάί^α ίΙΙίηΒ §ταίία ρβηρ€ίταία, 

υηοΐυβ ίη Γβ^θΐη ρβΓδβνβΓΗνίΙ ραδΟβΓβ ραίοπιοδ 
βΓ6^68, ί(;ηοΐιΐ8 ίηΙβΓΪιη ΙιοπΓιπΊΙϊυδ. Οοΐΐΐιχιιιη ϋο- 
1ί3ΐΗ νίΓϋΐη %\%Ό^ΐ{\^νίϊ^ ςυί &(]τ6Γ8υ$ οιηηβιη Ηο* Εβραίων στρατοιεέδου χαταχενοτομουντα χατέβαλεν ^ 1)Γ9Β0Γυιη 6Χ6Γ€ίΐυιη ιηαιιίΙύΓ 6(ΓθΓ6ΐ).'ΐΙυΓ, ρΓοΟίς&νΗ Ινλς λίθου βολή. Αέοντας Αναιρεί χα\ Αρχτους, 4πι- 
«νίγων χειρί ΦοΟς έπιάντας τφ αΰτοΰ ποιμνίφ. Τ6ν 
ένοχλοΰντα δαίμονα τψ Σαούλ ψάλλων Ιτταυε τ9]ς εν- 
0/λήβεως, κα\ χατεπράϋνε τφ {70) Σαούλ &χθος. 
Τοΰς δεχαιελασ£ους παρά τδν βασιλέα τ6ν Σαούλ μαρ- 
τυρούμενος Εχβιν τ^αρ^ ςκρο^ητευουσών Ιν χορείαις 
τΜίρΦένων, ούχ έικαίρετο (71) το?ς έηαίνοις, άλλ* 
έφθονεΐτο ιτρ^ς του βασιλέως. Τάς του φΟονουντος , 
άναιρείν αύτλν πολλάχις όρμήσαντος, ιιρονο^^ του 
βεοϋ διέφυγε χ^Ι^^ΐ» Τάς δριβθβίβας αύτφ υπέρ 
μνηστείας της Ηελχ^ χατά δειν^τα τοΰ πατρός , 
Ιχατ&ν έχ^μισεν άχροβυστίας. Τους πεμφβέντας ύπ6 
τοο Σαούλ βίγειν αυτόν έπ* Αναιρέσει, προφητεύοντας 
Ιδλιπεν αΟτοΟ τ^^ν βασιλείαν. ΚοΑ πάλιν τους Αλ- υπίυδ 1&ρί(1ί5 ]αοΐυ. 1ι6ύΐι<^& ιηίοΐ'ίΐοίΐ βΐ υΓβοβ, &υΓ- 
Γοοαηβ 60$ βυίβ ιη2ΐηί1)υ8, <1υιη ρΓορηιιηι 3£(ρ-6(ϋαιι- 
ΙιΐΓ £;Γβ^6ΐη. Βχιηυιιβπ) ΙυΓ])&η(οιη 8αυΙ ρββΙΙβιιβ & 
άίν6χ&η(1ο οοη)ρ68€υΊΐ, 8Αυ1ί8(|υ6 ιηύίοδίϊ&ιη πιίΐί- 
§3νίΙ. Οεουρίο ιη3]θΓ68 1&υ<!ο8 ρΓΧ γ6|[6 &ιυ1β 8ί1)ί 

6586 (Ι6ΐ)ίΐ38 Ουίϊΐ Ι68ΐ&ΐ3β ΓΐΐίδββΙΐΙ ρΓ0ρΙΐ6ΐ&ηΐ68 Ιπ 

οΙιΟΓβίδ νΐΓ2ΐη68, ιιοη ίιίβο 6ίΓ6Γ6ΐ)3ΐυΓ βηοοποηβ : 
ςαίη αρυά τ^^% ίηνίϋίΑΐη οίΓβικϋι. ΙιινίϋβηΙΐδ , 
611111(1116 69Βρ6 06α(ΐ6Γ6 3ηη1(6Πΐί8 Π)αηη8 βΰΤιι^Η» 
άίνΊη3 βΊΙ)! ορ!ιυΐ3ηΐ6 ρΓονίιΙβηΐία. Ουβκ 8{1)ί ρηκ- 
8ΐίΐαΐ3 ΓαβτίΐιΙ ο1) ηυρΓίΑδ ΜβΙοΙιοΙ 6Χ 8»νίΐ3ΐ6 ρϋ- 
ΙΗ8 ίΙΙίιιβ, 66ητυιη ρηΒρυΙία βΐΐυΐίΐ. Εοβ, ςνί ιηΐδβΙ 
Γα6Τ9ΐιΙ 3 δ3υ]6 υΐ 3ά(!υο6Γ6η( βυιη ςηο ιηΐ6Γθ6ί 

Ρ08861, ρΓ0ρ1ΐ6(3ηΐ68 τΜίΐ 81Ι0Π1 {ρδίΟδ Γβ^ΟΠΠΙ. λους πεμφθέντας, τά αυτά τοΙς προτέροις προφη- £ ΚυΓ8αιη(ΐ06 3ΐίθ8, ηαί ίΐ6ΐη. ιηίδδΐ Γυ6Γ3ηΙ, 63(ΐ6ΐη τ»ύοντας. Έπε\ δέ παρεγίνετο , μ^ πιστέ ύων τοις 
Απαγγέλλουσι περί των προφητευόντων , δ Σαούλ 
Αναίρεσίν αύτοΰ δι* έαυτοϋ ποιεϊβθαι βουλδμενος, 
χαΐ αυτός έδλέπετο προφητεύων Ασχημδνως τ4]ν του 
βίου βασϋχίαν Ιξ έαυτοΰ γάρ γενόμενος, χα\ 
γυμνοόμενο; 4ν ύπαίθρφ, ταύτα Αγνοων Ανεφθέγ• 
γετο. Φεύγΐιΐν τόν Σαοΰλ, εΙς τήν (ερατιχήν έπελθών 
«δλιν, τΐ^ν τοΰ Γολιάθ έχομίζετο μάχαιραν, τήν ύπ^ 
αύτφΰ πρ5τερον ΑνατεΟείσαν, χα\ τους Ιερούς ήτθιεν 
άμα τοις αύτφ σννοΰσιν Αρτους. *Γφ* ής είλήφει 
χαχοσχδλιρ τοΰ πατρός γνώμη γυναιχός προς Αναί- 
ρεσιν, 6π6 ταύτης διεοώζετο , διά θυρίδος αυτόν Ιχ 
των φονικών «ου πατρός χειρών ε!ς φυγήν έ^χπεμ- 
φάσης. £1ς βασιλέα τής ΓετΟίνης ΙλΟών *Αγχοΰς, 
»Α έπιγγΜοθεΙς αυτός &ν ^ τόν Γολιάθ χαταβαλώ*/, 
έχιλη4^^ σοφισάμενος, χαΐ διά ταύτην οΙχτισΟε\ςι 
Απελνβτο τής Αναιρέσεως. 

Τοΰ £α0&λ διά τί^ν αύτον δεξίωσιν Ανελ^ίντος τους 
τ^ ΙεραΙς, «εφενγδτα τόν *Α6ιάθαρ υποδέχεται, χα\ 
οΑτδς Αν φυγαΐς διάγων, χοΑ έν το?ς δέουσιν Ιερω- 
μένων• Τους (πιόντας πολεμίους τφ λαφ, έχδιωχδ- 
μένος ττ^ *1ουδα/ας, &π\ &ν (72) έπολβμει, χαΐ τοΤς 
έχδκίηι^^υβιν αΦτόν Επεμπεν αφαιρούμενος Από των 
«ολεμΙΐ0¥ ΙΜά)ν τά σχύλα. Έπελθέντα τόν ΣαοΟλ 
δ&ύτερον, ούχ Ανείλεν, Αλλά χαι σημεία τής^ έχδό- 
σβως αύτοΰ, πη μίν τά της χλαμύδος χρΑσπεδα, πη 0Ι1Π1 ρποη1>υ8 ρΓορΙΐ6(3ηΐ68 γΙ<Ιίίΐ. €υιη 3ΐιΐ6ΐη 3(1ν6- 

ηί886ΐ, ρΓ0ρΐ6Γ63 ςυΟά 118 ιιοη €Γ6(!6ΐ)3ΐ, ςΐ19β (Ιβ 

ρΓορΙΐ6ΐ3ηιί1)υ8 ηυη(ί3ΐ3 Γϋ6Γαηΐ, ίρ86ΐη6ΐ δ3υΙ \ο- 
Ι6η8 ρ6Γ 86 ίΐΐυιη 6 ιη6(ϋο ΐο1ΐ6Γ6; ίρ86 ςυοςυβ 

6Γ6ΐυ8 681 ρΓ0ρΗ613η8 1ΐ3υ<! ίΐ3 (16€0Γ6 Γ6^υΐη 06Ι« 

£χΙτ3 86 6ηΙηι Γ3ρ1η8, ηυάυ8ςυ6 8ΐι1) (Ιίο, Ιιχο Ίξ;ιιο- 
Τ3η8 86ηηο6ίΐϊ&1)3ΐιΐΓ. . δ3υΐ6ΐιι ίυ^^ίβπδ, ν6ηί6ΐΐ8 ίη 
6ίνίΐ3ΐ6ΐη 83θ6Γϋο(3ΐ6ΐη, (ζ68ΐαη<1ιιιη 86θορΗ (^ΐ3(1Ίυιη 
ΟοΓΐ3ΐ1], ςυι 35 ίρ80 ρΓΐυδ (ΙβάίολΙυβ Γη6Γ3ΐ : 836γο8 
)ΐίά6ΐη 60ΐη6(ΙΊΐ ρ3η68 οιιιη ιίδ ςυί δβουιη 3<)6Γ3η!. 
Α ιηυ1ί6Γ6 ςαβιη 36€6ρ6Γ3ΐ 6Χ ιηηΠΐιθδ3 ρβίΓΐβ δβιι- 

Ι6ηΐί3, ηυΟ δθί1ί66ΐ ίηΐ6ΓηΓ6Γ6ΐυΓ , 3ΐ) Ιΐ36 63(ΐ6Π1 

86ΐ*ν3ΐυδ 6δΚ, άυιη ίΠοιη ρ6Γ ΓοηβδίΓ»»! 6χ 83ηςυίηο- 
ΙβηΐΙδ ρβίΓϊδ ιη3ηΙ1)ΐΓ8 ίη Γυςβηι 6ηιΐ5ΐι. Μ ΑηοΙιαδ 
νβηίβηδ Γβ|^6ΐη ΟεΙΙΙη», 3ςιιϊιυ$ςυ6 ςυοϋ ίδ 68861 
(|υί 6ο1ί3ΐ1] ρΓθΟί^3ν6Γ3ΐ, 6ρΊΐ6ρ8ί3πι δίπιυΐκηδ, ο|) 
63ηίΐςυ6 ίη πιί$6ΓΐοοΓ(1ί3 Ιΐ3ΐ>ίΐυδ, ηοοοπι 6Υ3$ίΙ• 

€υιιι δ3ΐι1, (|υί βιιιη ρβΓδβςιιβΙιβίαΓ, όθ€ί(ΙΊ886ΐ 
(χει. Β3θ6Γ(1οΐ68, Γυ£;ί6ηΐ6πι ΑΙ)ί3ΐΙΐ3Γυπι δυβΰίρίΐ, 
ευπι 6ΐ Ιρδ6 ίη Γυς3 <Ιο(;6Γ6Ι, ίπ(ϋ26Γ6ΐςυ6 ϋβ ({ΐπ 
Γ6Π1 δϋ)1 δ36Γ3πι ί:ΐ06Γ6πΙ. Ηθδΐ6δ ρορυΐυω 3^£;γ6- 
(Ιίοηΐ68, (Ιηηι ίη Ιυιΐ9Ρ3 νίχ (]ΐιί6ΐιΐδ €0ηδί5ΐ6Γ6 ροβ- 
861, 8υρ6ητ6ηί6η8 ορρυ{[η3Κ)3ΐ, 61 3(1 608 ηαί ίΙΙυηι 
ρ6Γ$6(|υ6()»ηΐϋΓ, 8|Κ)1ί3 Π)ί1ΐ6ΐ)3(, ηυχ 3& ίηίηιίοίδ 

£6ηΐί1>υ8 <16ΙΓ3Χ6Γ31. 1ην3(ΐ6ηΐ6ΒΙ ΗΰΠΙΠΙ $3ΐιΐ6ηι 

η6ςα3(ΐυ3πι ίηΐ6ΓΓ6€ίΐ : ηυίη ροΐίυδ ίηϋίοί3 άϊηάΛτ (70) Γοηβ τί. 
(7ΐ) Απ{^ρετο• (72) Ροη6 επιών. 79 Ι08ΕΡΡΙ 80 

8ΐοιιί$ο]ιΐ8, ηιοάο οΙιΐ3ΐηγ<1ί5 Γιηιϋπαιη, ιηοιίο 1)&$(2ΐη Α ^^ '^^ ^9^ ^οΧ τΗ νυχτιπ^τιον άφελ^μενο{ ά^εβίβου. 61 ί)υθ(Ι αΙ)Βΐυΐ6Γ3ΐ ηθ€ΐιΐΓηιιιη ροουΐιιιη, Γβ<1(ΐ6ΐ)3ΐ; 
οδίβικίΰηβ πΐΑηβΓβ ββ 06υιη νΊη<1ί€θΐη, ΐΑΐηβίδΐ ιΐ€- 
€ορί3&οΙ αΐι 60 Ί(1 ρΐ'βηίαηϋί ΓαουΙίΑίοιη. 1η ιηοηΐίΚ)09 
61 (ΙθδβΓίίβ ΐοιηροΓβ Πι^βΒ (Ι6(|[ϋη^, €α8ΐθ(]βιη &{[6ΐ)3ΐ 
|[Γ6ςιιπι, ϋ^ςυβ εΐίοιη ηυί %τ€%^λ ρο$$ί<ΐ65&πΙ, (Ι6- 
Γ(»η80Γ6ΐη 86 ρΓ»1)6ΐ)αΐ. εοιινίοΐαηΐβιιι Ν&53ΐυιη, <1υιη 
αΙ) 6ο ΐοπιροΓβ ΐοηΒυΓΦ ονίυιη ιηυηιΐ8ουΐ9ΐ ο1) οα- 
5ΐϋϋίαιη {(Γβ^ιιιη ροΒίυΙϋΓβΐ, ηβο 6οηΐυπΐρ1ί3ΐη ραΐί 
βκηυο αηίιηο ροΙυΐβ56ΐ, ]3ΐη]3ΐη ίπΐ6ΓΓ6€ΐαΓυ8 ρΓΟ- 
ροι•:ιΙ)αΙ, 1)181 83ρί6η$ ςυχιίαιη ΝαϋΒΐίβ υχοΓ, €υί 
ηοιηβη ΛΙ)Ί^.Έ& 6Γ&1, ουιη ηιιιη6ΓίΙ)α9 6ΐ οοΰΐΐΓκηδ, 
ριορΙιβίΊοίΒ Ι6ηϋ586ΐ 86ηηοηΊ1)ΐΐ8. Υίηιΐΰχ β]υ8 ΓυίΙ 
Ποιίδ : ΝαΙ&Ι φΓιρρβ οΊΐίδδΐιηβ ιηοΓΪΐυΓ. €αη) βηίιη 
18 ^αη) ειαρυΙαιη οΐΜΐθΓΐηΊνΊ386ΐ, &§ηονίδ86ΐ(|υ6 ςιια δειχνυς ώς Θεδν Αναμένιι τδν άμυνβμενον, χα( κιρ 
λαβών παρ* αύτοΰ του βύνασθαι τ^ν έξουσιαν. Έν 
χύΧς βρεσι χα\ ταΐς Ιρημίαις χατ& τδν της ψυγης 
χαιρ6ν διάγων, ψύλαξ ΚγΕνετο των ποιμνίων, χα\ 
το7ς τά ποίμνια χεχτημένοι;, ?ίν χα\ τούτοις έπ{- 
χουρος. Ένυβρί ααντα τ6ν Νάβαλ αυτόν έν χαιρψ της 
χουρΑς των προβάτων, ευλογίας ΰπίρ της φυλαχΐ^ς 
των τεοιμνίων αίτήσαντα, τήν Οβριν ούχ ύποίσας, 
Εμελλεν ΑναιρεΙν όρμήνας» εΐ μ^ σοφή τις ή του Νά- 
βαλ γυνή (*Αβιγαίαδέ ήν βνομα αύτζ) άντιίσααα 
τοΤς βωροις αύτ6ν, χα\ προφητιχοΖς εξευμένισε λό- 
γοις. ΈχδιχεΖται προς του βεου, του Νάβαλ τήν 
ταχίστην &ποθαν<$ντος• ^Ανανήψας γάρ ούτος έχ της 
μέθης, χα\ γνούς &περ ένύβρισε , χα\ & πά^χειν οιιιη αίΤιχΐδδβΙ ουπίαιηβΐία, 61 φΐοε ρα88αΡϋ8 βΓ.ιΙ, ^ Ιμβλλε, φ<^ χαταπλαγε\ς άπβΟάνετβ. Τ%ν *Αγχους ιηοΐιι ροιχιιΐ^υδ ο1)Ίί1. €υιη ΑηοΙιιΐδ νοΙΙβΙ ίΠυιη 1ια- 
1)βΓΰ δοαιιιη ΐιι 1)«11ο 3(1νΰΓ8υ8 δαυίβιη, ηοη δΙνοΓυηΙ 
ί(1 &υΊ, ηυηιηνίδ ί«1 «μιοςαβ ΠανίιΙ νβΐΐβΐ. Αΐίαηι 6ΐ 
Ιιίε αϊ) ίρδο Ογο ορειιι Ιυΐίΐ. Ουπι οηίηι νβΐΐοΐ ίρ86 
ρπβπαΓΟ 0Ι1ΙΙ1 ΡΙιίΙΊ8ΐ)ΐ£ί8 ςυο ρΓχΗο δαιιΐ αο ^οηα- 
Ιΐιοδ €38υΓΊ 68!>οπΙ, ϋίιηίδβυδ &1> Αηοΐιυδ 6χ ρυςηα 
β(1ν6Γ3υ8 ροριιΐυιη 5υιιιη, ΊηΙ«Ηϋ&Ίΐ ανίΐ3ΐ68 ^υ1Iα αϋ 
Αιιι»1ϋε11ί8 {«ροΙίαΓί. Ιΐα(]υ6 60& ίηβοοαίυδ ΙοΙΙίΙ 6 
ιηοιίίο α(Ιν6Γ8απο8, αο Γβαιίΐϋΐ ϋδ ςυ'ι δροΓιαίί Γυ6- 
ταηΐ δυαδ 60Γαιιι υχθΓ68 αο ΙίΙιβΓΟβ, δίοηαβ (Ιυι οΐ 
ρΓορυι^ιιαίΟΓ ρΓΟ ίηΐιηίοο Γαοΐυδ 681 δυϊδ. Ηίηο 16- 
ς6ΐη Ιυΐίΐ , Ιιοδίίαηι δροΙ'ΐΑ ίιηρβίΐίιηβιαοηιηι ευ&ΐο- 
ϋ'ιϋυδ 61 Μ1ίκ6Γ&ηΐΊΙ)ΐΐδ βχ 96ί|υο ϋί8ΐΓίΙ)Η6ηιΐ3 , βουλόμενον Εχειν αυτόν σύμμαχον έντψ χατά Σαούλ 
πολέμφ, ούχ εΓων οΐ τούτφ προσήχοντβς, χαί περ 
χαΐ του Δαβ\5 βουλομένου. 'Ά>Λην χαΐ νυν έπ* αύτοΟ 
του θεού πρόνοιαν (73). Κα\ γάρ βουλομένου συμ«- 
μαχείν αυτόν (71) τοΙς *Αλλοφύλοις έπ\ τ|| του Σαούλ 
χαΐ του *Ιωνάθαν αναίρεσε;, αποπεμφθείς ύπΟ τοΰ 
*Αγχοΰ;, άπ6 τ5}ς πρδς τόν έαυτοΰ λαόν μάχης, Ιγν«ι» 
τάς του "Ιούδα πύλεις ύπό *Αμαληχιτών Ισχυλεΰ- 
σΟαι , χα\ χαταβιώξας άναιρε! μλν τους πολεμίους , 
αποστέλλει (75) τοΙς έσχυλευμένοιςτάς εαυτών γυναί^ 
χι; χα\ τά τέχνα* χα\ προστάτης ούτω χαι χηδεμών 
άντΙ πολεμίου τοΙς οίχείοις έγίνετο. Ένταϋθα ν6μον 
έΟετο, τά έχ τΕολεμίων σχύλα σχευοφύλχξι χα\ πόλε- <|υαη^<ΗI1Γ|(16Iη ιηαΐί ςιιΊιΐΔηι Ιιοιηίιιβδ ηυί Γ.ιιηι ϋΙο ^ μισταΐς έξ Γσου βασμολογεΖσΟαι, έπείπερ οΕ ψαϋλοι 
Αιιΐ3ΐθ€ίΐ38 ΓαΰΓαιιΙ ίί)866υ(Ί, ηοΐΰΐιαηΐ ρΓφϋφ ραΓ- χ^ν μετ* αύτοΰ χαταβιωξάντων τους *Αμαληχίτας , ιβηι ίαε6Γβ ϋβ, ςιΓι ο1) (Ιβΐΐΐίΐαΐβιη νίΓίυηι 3(1 6οιΐ)- 
ιηιιηΊ3 ίιηρΰϋίιηΰηία Γ0Π)3η86Γ»ηΙ. ΜοΠυαιη δ.ιυΐ ίιι 
ριι^ηα 3(1ν6Γδα8 Αιιοΐιυδ ΡΙΓιϋ&ΙΙίΦυιη, ηοη (αηίΐϋαιη 
Ιιο&ΐίδ 06ΓΗΐίδδ6 αυϋίνίΐ, δβιΐ υΐ (;6Γηι&ηυπι Ιαπιοη- 
Ι3ΐαδ 081 6ΐΐΓ3ΐθΓ6ΐηηυο , αο 6ηί)οηιΐ3ΐ6ηι ΐαπι ρΓΟ 
ίΐΐο (ΐυ3πι ρΓΟ ΓιΗο Ιιγηιηαιη οοηδΟΓίρδίΐ. Ευηι ροΓΓΟ 
ηυί 3θΓ6Γ6ΐ)3ΐ Γοςίδ δαυΐ ίοδί^ηία• οΐ (Ιο ηοοο ίΙΙΐαδ 
Γ.6ηίοΓοπι ίαα6ΐ)3ΐ, ίιηο νβΓΟ ίη £;Γ3ΐί3ΐη ΠΓιαδ 
6ςί886 ςηίιΐ οοιιίΓα ίΙΙυηι άί€Γιΐ3ΐ)αΐ, 30 ςυαδί 1)οηυ$ 
ηυηΐίυδ 3(1 ουιη νοηΐΙίαΓΟ νί(ΐ6ΐ)3ΐυΓ• οοα ιηαίαιη 
ηυιιΐΊηηι ϊπΙογΓοοΊι. 

ΤοΓ Ιη ΓΟ^οιη ιιηβ;ίΐυΓ. δοιηοΐ ςαίιίοιη α 8306Γ(1ο16 
δαηηιοί ίιι ΒβΙΙιΙιΊιοπι ρ3ΐπ3 6]υδ. ΙΐΟΓϋΐη 3ι).^υ(|3^^ο ούχ έβούλοντο της λείας άπονέμειν τοΙς βΓ ά^ωστίαν 
παραμεμενηχόσι τήν (76) τοΙς χοινοΤς έφοδίοις. 
Άποθαν((ντα τόν Σαούλ έν τ|| προς Άλλόφυλον 
Άγχους μάχη, ούχ ώς πολέμιος ήχουσε πεσόντα « 
ώς βέ γνήσιον έΟρήνησε, χα\ χηδεμόνα, χα\ τόν έπι• 
τάφιον αύτφ τε χα\ τφ υίφ συνίγραψεν Ομνον. Τόν 
δ& χομίσαντα τά βασιλέως τοΰ Σαούλ σημεία, χα\ τήν 
άναίρεσιν αυτοΰ μηνύσαντα, χα\ δή προς χάριν αύτοΰ 
βεδραχέναι τι είς αυτόν φήσαντα, χαΐ ώς εύαγγέ- 
λιον (77) αύτφ παραγεγονέναι δ^ξαντα, ώς χαχ6ν 
άγγελον άνείλε. 

Τρίτον εΙς βασιλείαν χρίεται. Πρότερον μλν άπ6 
τοΰ Ιερέως Σαμουήλ εΙς τήν έαυτοΰ οίχίαντήνΒη- 
ρορηίο, 30 ΙΟΓίίο 3ΐ) αηίνβΓδΟ δίιηηΐ ρορυΐο, €1ιο- ο θλεέμ- δεύτερον άι^ τοΰ Ίουβαίχοΰ δήμου, χα\ τρ(- 1)Γ0Π6 ηΐή (1ο(;6ΐ)α(. Εθ8 ςυί Γ6Γι<ιυί3δ δ3υ1 «ο Οΐϋ 

0]|18 0ΟΠΐρθδΜ6ΓυηΙ ; 6Γ4ΐη( ρΟΓΓΟ Ιΐί άβ 43ΐ)6δ δίο 

(Ιίοια οΐνίΐ3ΐο ; «οοβίδοηδ, οΐΊαηι 3ΐ(ΐυο οΐίαηι αιΐηιί- 
Γ3ΐυδ, ηα^ιςηίδ οοδ 1)6η(•<1ίοΓιοη11)υ8 ουιηυΙβνΊΐ• Οβ 
ΙιοδΓώαδ ΙηΙβΓΓϋοΓίδ ηυη(ΐιΐΑηι ςανίδυδ 6δΙ. Εοδ οηίηι 
ςυί ίηΐ€ΓΓ606Γ3ηΙ δ3υ1ίβ Ιίΐίαηι Μ6πιρΙιί1)08ΐΙΐ6, ςυί 
3ρπ(] (|υθ8(ΐ3η) ίη ΙιοηοΓβ 6Γ31, ραΐΓίυπκ^ιΐύ Γ62ηυηι, 
ςυίρρβ ϋΐί (Ι6ΐ)ί1υπΐ• οροΠοΓβ 3ΐ) ίΐΐο (6η6Γί νοίο- 
1)3ηΐ ; ηοη πιοϋο αοοορίοδ ηοη 4ΐ3ΐ)ΐιίΐ, (]υίη ροΐΐπδ 

(73) 0668ΐ Ιλαβεν, τοί (ΐηίιΐ δϊηιίΐβ, ΓθΓ}33δ6 6γγογ6 
Ι>•ροβΓ. 

(74) ΓοΓίβ αύτοΰ, Ιιίο (}ηθ(]υ6 ΟΓΓΟίβ ΐγρο^Γ. 
[Τό) Α(1(Ιο δέ. 

(76) Τήν νΐ<]6ΐαΓ Γ6<1υπΐΐ3Γ6. τον άπό παντός όμοΰ τοΰ λεών (78), «Ις ήν διέτρι6< 
π^λιν, τήν Χεβρών. Τους τά λείψανα τοΰ ϊαούλ χα\ 
τοΰ υΐέως περιστείλαντας* άπό δέ π^εως ήσαν 
*ίαβής οΟτω χαλούμε νης * χαλέσας , μεγα).οπρεπως 
ήγάσθη, χα\ ήξίωσεν ευλογίας. Έπ* εχθροί; ο{»χ 
ήσΟη πώποτε άναιρουμένοις. Κα\ γάρ τους άνελόντας 
τόν τοΰ Σαούλ υίόν Μεμφίβοσθέ, παρά τισι τιμώμε- 
νον, χα\ τήν τοΰ πατρίς Λρχ^'^^ ώς οφειλομένη ν 
αύτφ, δεΤν ύπ* αύτοΰ χατέχεσθαι βουλεμένος (70)• 

(77) ΓοΓίο εύάγγελον. 

(78) Ροΐίηδ λεώ. Η»ο ο( βεηηβηΐβδ ςυ9β(ΐ3ηι υοογβ 
^οί;ορ|^ο ίηυδίΐ3(χ, δΟίΐάοηΐ 3ΐί6η& πΐ8ηα δυρρίνΐυιιι 
1ιιί8$ο Ιιοο ο^ρυΐ. 

(79) ίρβο βουλομίνοις. *^ ΙΙΒΕΙΙ,υδ ΜΕΜΟΚΙΑυδ. 82 

ού μ^νον ούχ άπεδέξαιο, άλλα χβ\ τιβάμενος. άν- Α Ίπ οοδ αηίηιαίΙνοΓίβηβ, ραΙ'ώυΗδ δυΟΙχβ βΟΓαιη οα- εηηλοπκιμένα ιταντί τω λαώ τά σώματα αυτών 
«Ξρ\ τλς λ£ωφ<5ρου; άικδείξατο. Έμίσβί χα\ του; 
ύχέρ αύτοΰ δοχοΟντάς τι βρ^ίν των ούχ ύφειλ^ντων 
{'.^γαι «χας. Τ6ν Ίωάβ γουν στρατηγών αύτοΰ γε- 
γον4τα, όποχτείναντα τ6ν τοΟ ΜεμφιβοσθοΟ στρατ- 
ηγών, *Α6ηνν4|ρ δΐ ήν βνομα τοότφ, τοσούτον άπ- 
ειτράφη ,ώς χα\ έν τοΙς έχθρο^ άριθμείν, χα\ φυ- 
λίττειν αύτίρ τήν ύτιέρ του χαχώ; αναιρουμένου 
ούχ άνεχδ(χι\τον δίχην. Ένβχα των άχροβυστιών, 
ήγάγβτο γυναίχα τήν Μελχδλ, ήν παρΛ του πατρ6ς 
έχδοβεισαν Μρψ τνΛ, τφ ΦαλτΙ^, ταύτην άνβιλήφει 
άινολαβών τήν ^σιλε£αν» οΟτβ τ^ν Φαλτίαν άδιχεΤν, 
οδτβ μοΕχαλέδα τίιν Μελχ^λ γεγονέναι λογισάμενο;. 
ΎΨ^ς ψυχή; οΚχβ!α δείγματα ίχοντα; σώματα τους ϋανΰΐ•3 ιιιΓινοΓ&ο ρορυΐο ίπ ρυΙ)Γιοί3 τϋ$ οοηβρΊ- 
Γΐβπίΐα ρπιροδυίΐ. ΡιΟϋΟΐιιΐΰϋαΐυΓ οάίο οοβ ςυοίΐυο, 
ηυί ίη ςηΐίαπι 6]υ3 νίϋβΐΗπΙιΐΓ Γβοίδββ αΐίηυΐιΐ βχ 
ϋ$, ψΛΛ 1αβη(ΐ!£ ροβη^ οϋηοιί» [ιηίηυβ νΐ(1ϋ1)3ηΐυΓ. 
^02Iι Ιιαςυβ (Ιυοβιη δυυπι, ςυί ΜβιηρΙιίϋοδίΙιί ςυβιη- 
()3Γη (Ιυοβπι ίηΙβί'ΓεεβΓΕί, ευί ηοιηβη 6γ»1 Α1)6πηοΓ, 
υ$ςυβ &ά60 ανβΓδ&Ιυδ 68(, υΐ 61 ϊηΙβΓ Ιιο$ΐ68 οβπ- 
861*61, Γ656Γν3Γ6ΐςυ6 ίΙΙί Ηαιιϋ ίηυΐίαιη ιτίη(1ί(*ΐ3ΐη 
6]υ5, ςυβιη ιηαΐβ ίηΐΰΓΓϋΟΟΓαΙ. Ιη |;Γαΐί3ΐη ρΓ^^ριι- 
Ιΐοηιιη **. υχοΓ6ΐη αοοβρβΓαΐ ΜβΙοΙιοΙ : ςυ^ηι 3 
ραΐΓβ 8ΐΐ6π 6ΐθ€&ΐ3ΐιι ουίϋαπι ΡΙιαΙΓι»;, εοη$6€υΙυ8 
Γ6{;ηιιηι Γ6€6ρ'!ΐ; ηβςυϋςυαηι ηΐυβ &υΐ ΡΙίΑΗίαιιι 
ίηίςαβ 6^1856, »υΙ Μβίοΐιοί Γυίδδβ πκκοΐιιπη. Ιβ1)α- 
8£08 ηυί αηϊηιΐ 8υί ίη(]ίθ6δ 1ΐ3ΐ)6ΐ)3ηΙ οορροη ρΓΟ- *ΐ€6ουσα(ους • χωλοί γάρ Ιτυγχανον χα\ τυφλο\ πάν- ^ ρ»*!» (θ1»αϋΐ βηίιη 6Γ»ηΙ 61 Οίτοί οηιηο^^) ουιη νοΙ- «% • βΓργειν βύτφ πειρωμένους τήν εΙς τήν πόλιν 
είβοδον, χατασχών τήν πίλιν, τήν άναίρεσιν δέ (80) 
μή ων βΕργάσατο. Τ& έπιχείμενα τφ λαώ πολεμικά 
1•νη, χαΐ τους ιαριοίχους έχδρους του λαοΰ , τους 
*Αλλοφύλους, Μωαβίτας τε χαΐ Σύρους, χα\ μήν 
*Αμμαν{τας χαΐ Άμαληχίτα; χαθελών της οΙκείας 
χατΔτου λάου δυναστείας, ύ7«>φ<5ρους αύτψ πεποίη- 
τβι, χα\ τ6ν έαυτου λα^ν τδν *1σραήλ, άνειμένον έχ 
τών πάλαι πολεμίων, χα\ φοβερών απασι τοίς δθνεσι 
χατεστήσατο. 1(ΐηΙ βιιίΐί, υΐ 6αηι ίηίΓοίΐυ υΓϋίδ αΓΟίτβηΙ, εαρία οΊ- 
ν'ιίΑΐβ ίηΐ6ΓΓ6€ΪΙ, ουιη ίρδβ Ιιυ]ιΐδΐηοι1ί ηοιι βδδοΐ. 
Ιπιιηίιΐ6ηΙβδ ρορυΐο 1)6ΐ]ί{;6Γ3δ £[6ηΐ6δ , αο ο'ίΓουιιι- 
ροδίιοδ ροριιϋ Ιιοδίβδ, ΡΙΓιΠδΐΙίΦΟβ. Μοαϋίΐαδ, δγ- 

1Ό8, &1(]116 6ΐί3ΐη ΑπίΠΙβηίΐΑδ 61 Αΐη3ΐ64ίΐ3δ, 8ρο- 

Ιίαηδ δυο ίιι ρορυΐυιη ρηηοίραίιι , ΐΗΙιυίαποδ δΐϋΐ 
βίΤβοΊι, δΐιυιηςυβ ρορυΐιιιη ΙδΓαοΙ ςιιίβΐυιη α νι*ΐ6- 
π1)υ« ίηίιηίοίδ, αΐίΐυο ΰΐίαιη ΐ6Γπ1>ίΐ6ΐτι οΐΜηί1)α8 
$611111)06 Γβϋάίάίΐ• Τήν £εράν χιβωτίν, τήν δπαιθρον χα\ άσχήνητον 
Ιτι ουσαν, εΙς τήν έαυτου πδλιν μετλ δημοτελοϋς 
άνήγαγεν ευωχίας, χα\ αύτδ; τοΓς χορεύουσιν έπ\ τί} . 

ταύτης Ιπαν^ συσχιρτών, έπ\ θεού Β6ξ^ τήν βασι- ρ οΙ) β]ιΐδ ϋ6(Ιπεΐίοη6ΐιι δΐηιυΐ δυΙ)δίΙί6ηδ, ρΓΟ 06ί βίο- 
λίως άξίαν άποτιθέμενος, τήν δΙ {$ιώτου περιχάρειαν Π3 Γ6||;ί8 ςΙοΗαιη άβροηεηδ, ςιΓιη 61 ρΓίνβιΐΊ Ιιοηιί- Ακαιη δϋΟΓΑΐη (|ΐΐ£ αιΙΙιυβ $υΙ) (ΙΊο 6Γ&1 6ΐ βίηο 
ΐ3Υ)6Γη36υΙο, ίιι δυαιη οΊνίΐβιβιη ουιη Ιοίίαβ ρορυΙΙ 
Ιηρικίίο (Ιβϋυχ:!, ίρ86ΐη6ΐ οαιη οΙιθΓ63δ 3|(βηΐίΙ)ΐΐ8 ίριχάρειαν 
προαιρούμενος. Βουληθβ>ς ναδν οίχοδομήσαι τφ 
Θεφ, διά του προφήτου Νάβαν έχωλύετο, διδασχ(5- 
μ&νος» τ^ έν πολέμοις χεχμηχ^α μή δεΤν τέμενος 
Εερωβννης παριστβν, τ«ρ δ' έξ αύτου φύντι παρέχειν 
τδν βεδν είρηναίαν τήν βασιλβίαν, χα\ τήν του ναοΰ 
χατασχευήν ό προφήτης ύπισχνείτο. Καταφονού- 
μ£^ίον έπιγνβυς τ6 του Σαοΰλ γένος, διά τήν περ\ 
αύτ*ν •ύλά6ειάν τε χα\ τιμήν έπιζητεΤσθαι χελεΰει 
τοι>ς έχείνφ προσήχοντας, δπως αύτους άξιώίη τι- 
μής « χβ\ εύνοιας. Κα\ δή* μηνυθέντος αύτψ παίδες 
ΙννάΟαν (Μεμφιβάαλ δέήν δνομα αύτφ, δς καΐ τους 
πόδας πληγείς πεπήρωτο, περιλελειμμένου τινδς, 
φιλοφρονείται αύτ^ν, χι\ όμοέστιον εΤχε, χα\ τήν ηίδ £[3ΐι<)ίυιη 8ηιρΐ6Χ3ΐυ8. Ουιη ΥΰΙΙ^Ι ΙβιηρΙιιιη 
6Χ8β(1ΐΓΐ63Γ6 ΟθΟ, ρ6Γ ρΓορΙΐ6ΐ3ΐη Ν3ΐΙΐ3η ρΓοΙιίϋίΐιΐδ 
6δΙ, 6(16€ΐυ8, 6υιη ςαί Ιιείΐίδ (ΐ6Γ3ΐί^3!ιτδ ΓυβΓβΐ, ηοιι 
οροΓΐ6Γ6 βαιιοΗΐβΐίδ Ιβπιρίυιη 6Γίς6Γ6 : ΓιΠο νοιο 
ίΐϋυδ 6οηο688υηιπ) 06υπι Γ6$;ηιιιη ρβοΊΓκ-υαι δίηιυΙ' 
ςαβ ΐ6πιρΗ οοπδίηιοΓιοηβπ), ροΐϋοίΐυβ 68ΐ ρΓορ1ΐ6ΐ3. 
Ιπΐ6ΓΓ6€(υπι ίηΐ6Πί({6ηβ δ3ΐι1ΐ8 ([6ηαδ, ςα3 βΓαΐβΓ^ζα 
ϋίαπι Γ6ν6Γ6ηΐί3 6Ι ΙιοποΓβ 3066(08, ηυβΒΓΰηύοδ ]υ- 
Ι)6( δί ςηί ίΠυπι 6οηΓιη$6Γ6ηΐ, ςαο 60δ ΙιοηοΓβ ρπο- 

86<|1ΐί ρθδ86ΐ 61 1)6η6νθΐ6ηΐί3. Α6 63116 ΰοπι ίρδί ίη- 

(ϋθ3ΐυηίΐ ίυίδδ6ΐ, δυρ6Γ6δδ6 ςιΐ6Γηρί3ΐιι ΩΓπιπι ^οηα- 
Ιΐιχ, 6ΐιΐ ηοηΐ6π Μ6Π)ρΙιίΙ)3:ι], ςιιί βΐρ6(1ϋ>υ8 ΐ3ΐ)0Γ3ηδ 
6ΐαχ3(ιΐδ 6Γ31 ; Γβδίίνβ ίΙΙυιη ΙιυπαβηίΐβΓςυο 8ΐΐ86!ρί(, ούσίαν &πασαν αύτψ δίδωσι τήν Σαούλ, έπίτροτεον Ο 61 60ΐιιιη6Πδ3ΐ6ηι 1)3ΐ)υίΙ, 36 8ΐιΙ)δ(3ΐιΐί3ΐη υηίνβΓδβηι α'Λφ δοϋς πάντων δμου των πραγμάτων, ΣιββΙν 
ονόματι, δουλον αύτφ παχρφον γεγενημένον. Οδτως 
^ν %αΧ περί τους οΕχομένους δσιώτατος. Ό των 
*Αμμανιτων βασιλεύς, φεύγοντα δεξιωσάμενος αύ- 
τδΐί, έντοίςφίλοις ήριθμεΤτο* επειδή τεθνήχει, τήν 
έχείνου μνήμην τιμών, απέστειλε ν έπ\ τδν τούτου 
πχ!δ« *Ανανδν τους παραχαλέαοντας, διάδοχον αΰτδν 
της «ακριχης φιλίας είναι βουλόμενος. Ό δε, ώς 
χατασχόπους αύτου της βασιλείας τους ΙπΙ τήν παρά- 
χληοιν έπβσταλμένους νομίσας , ξυρεί τους πώγωνας 6*1 ΓβάϋίΙ ςυχ 53υΙΊδ ία6Γ3ΐ, 6ΐΐΓ3ΐοΓ6ΐη ίΙΙί 388ίςη3ηδ 
οοη6ΐ3Γυηι βίηιυΐ ΓβΓΟίη δίΙ>3η ηοιιιίπβ, ηυΙ δΐιΙ> 
ρ3Γ6ηΐ6 6]υδ δβΓταδ ίΙΓιυδ ίυ6Γ3ΐ. Τβηία 6Γ31 6Γΐ3ηι 
ίπ ηιΟΓΚυοδ ρί6(3ΐ6. Αιηηΐ3ηίΐ3πιιτΐ Γ6Χ, <|υι ΓυςΊοη- 
Κ6ΠΙ ΊΙΙυπι €οηιίΐ6Γ δοδοβρορβί, ίπ16Γ ίΙΙίυδ βιηίϋοδ 
66Πδ6ΐ)3ΐυΓ. ΡυδΙιΐα3Π) ηιοπυυδ 6δΙ , ίΙΓιιΐδ ν6ΠβΓ3- 
ΐαδ η)6η)οη3ηι, πιίδίΐ 3(1 6]ιΐ8 Πΐίυπι Αηηηιιπι ςυΐ 
βηπι €οηδθΐ3ΓβηΐυΓ, ουρίβιΐδ ρ3ΐ6Γηΰ6 ιΠΐιπι 685β 

3ηΐί6ΐΐί36 δυ666δδ0Γ6ΐη. Αι Πΐ6, 660 6Χρ1θΓ2ΐθΓ68 
ΓΡ^ηί 801 &Γΐ)ί(ΓΜ08 ΙΐΟΠΐίη68 (]θΊ ρΓΟ 60ΙΙ8θΐ3ϋθηθ ι• II Β«|ρ. III, 28. (80) Υί<ΐ61Ι1Τ δέ 3ΐ>011 '3Γ6, 301 66Γΐ0 Ιν)6Μ8 3ΐκΐ03ηΐ0 (ΙΰΟοβΓβ. 83 Ι08Εΐφΐ 81 

πιίββί ΓαεηηΙ, ηϋΐ οογοπι 1)3γ1μι$« β( οΙι1λσΐ)^(ΐ38 λ αυτών, χαΧτάςχλαμύ^άποτέμν». ΓνονςβλάΔββΙδ €χ»:ία^Ίΐ. ΟιιιΑ εο^ηονίδ&βΙ ΟίΐνίιΙ δΐυΐΐυιη αϋβο Γα- 
οίηιι$ ; 8008 ςυ'κΐϋΐη υϋί (]6({6ΐ)3αΐ βυΙ>8ί8ΐ6Γ6 ρΓΧ€β- 
ρίΐ. ι1οο60 ρΊΙί Γ6η3$€6Γ6η1ιΐΓ/Αοληυηίΐ νβΓΟ ςυί ρΓ:6- 
1(Τ ρο88ίιηιιπο 806^18 ρυ{;η9ΐΓβ 9ΐ(Ιν6Γ8υ8 βαιη ρ&ΓΜυβ 
Ο'αΐ, ρΓθΟί(;9νιΙ ρβΓ (Ιυοβιη «ιιυιη 4ο;ι5 αηα ουιη 
αΙϋ$ ςαίη^οβ Γ6£ίΙ>ιΐ8, (ΐυο8 Αααηιιβ 8θ€ίθ8 1>(ΐ11ί 

€υπι ίη ρβοοαίυιη Ίη€ί(1Ί886ΐ, Οβνίΐ βιιηαΓβ , Αίςυβ 
6Χ .αηΊιηο Οοαιη νβηίαιιι Γο^ζ&νίι. Οααι βηίιη ιηα- 
]ί6Γ6ω Γιιί$86ΐ ουη9ρΊ€3(α8 ρυΙοΗοΓΠΐη&αι Βθΐ1ΐ89ΐ)θβ, 
οιιιη ΙΐΔ€ άοιηαηι νοολία τβηι Ιι^ιϋυίΙ. Ου» υΙ)ί ϋηί- 
ιη3ΐΙνβηί88(;ΐ 86 αΙ*;Γυπι ΓϋΓΓβ, ςυοά εο|;ηο%6Γ&1 ηο- 
Ιαιη ΪΛΟιΐ Οανί(1ί. Πΐβ οαιηβηι Ιαρ'κΐύΐη αιοτ«η8 ςυο 
ηίΑπίυιιι 6]ιΐ8 ΙλίΰΓβΙ 8υυιη Λ^ υχοη8 ί11ίυ8 οοοου- 
Ιίΐιιιη» {ιαηο 3ΐ) βχβΓοίΐυ Γβνοοαΐ η8ΐα ; βπιΐ ςιΓιρρβ 
νΪΓ ΓοΓίίβ 6ΐ ιηΊΐ63 Ι)6η<ϊτο1α8. ΡοβΙηιιαιη «(ΙνεηίΙ «ο 
Γ6|{6ΐη οοΓίίοΓβιη ίβοΐΐ, 6η&ΓΓ2ΐΙί8 οηιηίϋαβ ςιι» 
€\το9ί 1)β1ϋ αοίβιη §681& ίυ6Γαηΐ , πίλοό&ΐυπι αεοίρίι 
αΙ>βυη(1ί ίη «Ιοπιυπι 8υ>πι. ΑΙ ίΙΙβ ηοη βΙ>Ίνίΐ ; 6Γ31 
βιιίιη ιηίΐ68 ΓοΓίΊβ : 80(1 ιη3η8ίΙ τοίιιΐ ίη 8θί6, ΓοΙαβ 
»(11ιυ€ 86 ρ6Γη)&η6Γ6 9Γπι«ΐαπι 8υ1> <1ίο. ΟικμΙ υΙ)ί 
ΓβηηηΙίαΐυπι 681 τ^ι^ 8ΐ9ΐυίΐ βηο ρΓοαί|;3Γ6 υΓί» 

(Ι|0€ ΙΚΙΠ1(|υ6 νίΓΟ ΙίΟΠΙβη 6Γ3ΐ) θΙ>]6€ΐ3η) &ίΙ)ί Γοτ• 

(ίίικίίηβιη. Ηχο 3ΐιίπ)0 ν6Γ83η8, εοπϋίΐ 3(1 ΙιβΙΙΙ ίηι• 

Ρ6Γ310Γ6Π1, υΐ Π13ΐί8 3ηίΙ)υ8 0808 ϋπίΠΙ ρ6Γ(ΐ6Γ6ΐ. 

υΐ>ί ίϋ 6οηΙί(;ίΙ, ^β<13Γ(;οIο^ 3(1 βαιη ίιηρίί ίβοΊποΗβ 

Ν3(Ιΐ31• ρΓ0ρΙΐ6ΐ3 ΠΐίΐΓΐΙΟΓ. Αΐ ίΙΙβ 60Π1 3ηίΠ13(1Τ6Γ- 
1*18861 1ΐ3υά ρθϋΐί$86 1316Γ6 ΟβΟΠ) ςθΟ(Ι 3ηίίΐ6ίθ86 Β τ^ν άφρονα τούτου ττρΑξιν, τους μλν οΙχ€{ους χλχ^ 
χώραν μ4ν&ιν Ιχέλευσεν, &χρι της των τριχών 
Αναφύσεως, τ^ν δ& *ΑνανΙν ιτρός τ)) πονηρή ηράξ^ι 
&χπολβμε?ν αΰτφ «αρβ σχευασμένον χατεπόρΟηη 6ι3( 
του στρατηγού Ίωάβ, συν ίζίροις ττέντε βασ<λεί»σιν, 
οΟς δ *Αναν6ς συμμάχους συνιπηγάγετο• 

Περιπεσών Αμαρτάβι πιχρώς &€Αχρ•^σβ, χα\ ιτερ\ 
συγγνώμης Ιχέτευε τ6ν θε^ν βύθύμως. ΓυναΙχα γαρ 
θεασάμενος ευπρεπή τΙ^ν Βηθσαβεέ, ταύτην οίχαδα 
χαλέ σας έχτήσατο. Ός δΙ έαυτήν Ιγν» γενομένων 
Ιγχύμονα, δηλοΖ τφ ΑαβΙδ δπερ έπεγνώχει, χα\ δή 
μηχανώμενος τ6ν Ανδρα τδν αυτής διαλαΟεΤν τήν αύ• 
τοΟ τε χα\ της αύτου γυναιχδς συνουσίαν, χατα• 
ιτέμπεται τούτον άπ^ του στρατοιτέδου * χα\ γάρ 
ήν άνδρε?6ς τε χα\ έθνους στρατιώτη;. 'Ος δΙ Αφ- 
ιχ^μενος έγνώρ'.σε τφ βασιλεΐ, χα\ είπεν Ιχαστα τά 
χατά την παράταξιν του πολέμου δεδρασμένα, εΙς 
τήν έαυτοΰ ο(χ(αν Απιέναι προσετΑττετο. Ό δέ ούχ 
Απήει* στρατιώτης γΑρ ήν ανδρείος* Αλλ* Ιμεινεν 
ϊη\ τής παρατάξεοι>ς• λογισΑμενος Ετι μένειν ώτλί*• 
σμένος ύτΓαίθριος. Έπε ι δέ τοΰτο τφ βασιλεΤ Ανηγ» 
γέλθη, Ιγνω μήχαναΐς χαταβαλειν τήν του Ούρ{οα 
(χαΐ γΑρ ούτως έχιχλήσχετο) προβεβλημένηνΑνδρ^αν. 
ΟΟτω γουν λογισΑμενος, γρΑφει τφ του πολέμου 
στρατηγώ μετιέναι τ^ν Ούρίαν χΑχεΓ [χαχ||] τέχντ\ 
χρησΑμενον. Και γενομένου τούτου, ίλεγχος αύτφ 
της εναγούς πλημμελείας ΝΑΟαν ό προφήτης Ατεο* 
3ΐΐ6ΐιΐ3ν6Γ3ΐ, (ΐ6ρΙθΓ3ΐ 6ΐ 3ΙΠ3Γ6 (ΙϋΗβΙ 80βΐ6Γ3ΐοπι £ στέλλεται. 'Ος δέ έγνω μή δεδυνήσδαι χρύπτε(ντ6ν ί36ίη08 βυαΠΙ, 3Ι(|06 3€γΊ16Γ (1θΐ6Η8 ίη26ηιί8ΰ6η8ςο6 
ΐηί86Γί60ηΙί3ηΐ 6Χ0Γ3ΐ)3ΐ. ΟυβΠ) ρΓ0ρΙΐ6ΐ3 ίΐ6Γ0ΐη 3(1 
ίίΐοηΐ Γ6ν6Γδ08 3ίΐ 8ίΙ)ί 0006688301 Γθί&86, ρΓ0ρΐ6Γ 
6301 ρ(Βη3ΠΙ (]03ηΐ βίϋί 8υρ6Γν6ηί6η(6Π1 6Χθίρί6ΐ. 
ΡΓΟρΙβΓ ΙΐΟε ίβίΐΟΓ 3(ΐ60 10101306 Γ;ΐ€ίη03, Π13ΐ3 
0ΐΐΓΓΐη3 €0ηΐΓ3 ΟΟΙΟϋΟΙ (ΙΟΙΟΟΟΙ 80310, (10610:• (Ιηιο- 
(ΙΟίη ρ66ε3ν6Γ3ΐ, Ρ38808 68(. ΟβρβΗίΙ 60101 ΑοΐΟΟΟ 

ίιΐίϋδ 6]θ8 80Γ0Γ6αι 80310 6θη83οβ">"β&ιη ΤΙΐ3ηΐ3Γ, 

600ΐρ08ςΜ6 Γ30108 6308 (|0301 (ΙβρβΓίϋαΙ, ρ08ΐ63 
ΙΗ^]θΠ ς030Ι 3ηΐ6α 3ηΐΟΓ6 8ΐ3ΐίηΐ 0(11θ 681 ρΓΟδβ- 

€0108. όοοίιΐίΐ Ιιοοο Αο)ηοη6θΐ Α1)6$83ΐοαι, ςοί 

ΟίβηηΟβ 6Γ31 ΤΙΐ30Ι3Γί8 ίΓ3ΐ6Γ, 80ΓΟΓ6ΐη 3(ΐ60 10Γ« 
ρί(6Γ Μ6ΐΐθη68(3(3ηΐ Οΐΰίβοί νθΐ608. .1θ80Γ((ίΐ ρΟΓΓΟ 
1816 ίΓ3ΐΓίθί(!3 Α1)6883ΐθαΐ 611301 10 ίρβΟΠΙ ρ3Γ60ΐ6ΐη, βεόν τ^ μεμηχανημένον, χαταθρηνεΐ χαΐ χατολοφύ• 
ρεται τήν δεινήν αύτοΰ πρΑξιν, χα\ πιχρλν σχε- 
τλιΑσας τ6ν οίχτον έξητείτο, δν περ δ προφήτης 
αύτφ πάλιν έλθών ίφη δ«δδσ6αι, δι' ήσπερ Ιπιούσης 
αύτφ έχδέξεται δίχης. Έπ\ δ^ ταύτη τζ πλημμελείς 
άσχετα δεινΑ χατΑ πΑσης αυτού τής οΐχίας, χαθώς 
ήμΑρτησε [πέπονθεν]* ήρΑσΟη γΑρ *Αμνών δ υΙ^>ς 
αύτοΰ τής πρδς πατρίς Αδελφής αύτου βΑμοφ, χαΐ 
τυχών ής ήρα, πλείον οζπερ αυτής ήρα παραυτ(χα 
έμίσησεν. *ΑναιρεΙ δέ τούτον τ6ν *Αμνών *Α6εσσα- 
λώμ, ό χαΐ πρλς μητρδς Αδελφός τής ΘΑμαρ γεγε* 
νημένος, τήν αίσχρώς διΟβρισμένην διεχδιχεΐν βου- 
λευσΑμενος. Έπανίσταται δέ ύ του Αδελφού φονευς 
*Α6εσσαλώμ χα\ αύτφ τφ πατρι χαι πληροί λύΟρων ίηιρίϋΐηοο 6Γ00Γ6 οοίν6Γ83ηι ρ3ΐ6Γ03ηι (Ιοοιοηι. Αι ο τήν τού πατρδς δλην οΐχίαν. Ό δέ μή φέρων υΐ^ν ίΙΐ6 η6(103<10301 808ΐίη611δ αΐίοαΐ ρΠΒΐίο ρΐΌ0Ι|{3Γ6 , 
6ΐ νίθ66Γ6 νί6ΐΟΠ3ΐη €13(16 Ι|30(1 ΟΐίοΟΓϋΟΙ , 80Γ|;ίΐ 
3 Γβ^ίβ (ΙΟίηΟ 803, Γθ|{ί608 Ιο (ΐ686Γΐθηΐ : 6Ι 80511- 
ηυίΐ 000 ΐηοΐΐο ηΐθΐ68ΐί33« ((038 Ρ6γΓ6Γ61>31 00(1ίρ68 
1066(1608 61 «Κ^Γ, νβΓΟΟΙ 611301 €0Ιΐνί€Μ8 Ι3€688!(08 
3 $60161 ς00(ΐ3ηΐ , ςοί δβΟϋβ (1θ0168ΐΐ€υ8 ίθ6Γ3(, 
(]θί(106 ρθΙν6Γ6ηΐ ίο ίΙΙαίΗ 8ρ3Γβ6ΐΐ3ΐ, Ι3ρί(1ί1»08 11601 
6001 ίηΐρ6ΐ6ΐ>3ΐ, 61 6()ηνί€ί3ΐ»3ΐυΓ« 56(1 000 681 θ1ΐ08 
ΐη3ΐ6(]ί€001 1100110601, Ι3ηΐ6ΐ!»ί ρ05861 ρ6Γ 86(|03€68 
8008 : ςοίη ^6ροι3I)3ι 1ΐ3Κ6 8θί8 6009Γ06Γ6 ΓαΟΙΟΟ- 
Ι'ΊΙ>03• Λ1)83ΐθ01 Τ6Γ0 8€6ΐ6η1)08 €001θΐ308 ρ3ΓΓί€Ϊ- 
(Ι3ΐ6 ί3€ίθ08 80001, 30(161 611301 ρ»ΐ6Γ038 8θϋ (ΙίΟ πρ6ς μΑχην Αχροβολίζειν• χα\ νιχ^ν ήττης ούχ έλάσ* 
σονανίχην, Αηανίσταται τής βασςλκχής αυτού οΐχίας» 
ΑποδιδρΑσχιαν ΙπΙ τήν (ρημον * χα\ ύκέφερεν ού μό- 
νον Απερ Εφερεν έαυτφ γυμνόπους βαδίζων χα\ 
Αλύων άχθη, ΑλλΑ'χα\ ύβριζόμενος Απδ Σεμεή τίνος 
οΐχέτου τού Σαούλ γεγονδτος, χδνιν χαταπΑσσοντος 
αύτδν, χα\ χέρμασι χαταχοντίζοντος χα\ λοιδορου-> 
μένου. *Λλλ* ούχ ήμύνετο τδν χαχδστομον, χαίπερ 
δννΑμενος διΑ τών επομένων * έλογίζετο δί ταύται 
ταΐς οίχείαις προσήχειν ΑμαρτΑσιν. Έπιτείνων δΑ 
ό ^Αβεσσαλώμ τήν αυτού πατρολφον (81) πραξιν, 
τολμά χα\ τ Ας τού πατρός διαφθείρειν εν ύκαίΟρι^* (81) Ι?*0Γ16 τιατραλψκν. 83 ίΙΒΕΙΙ,υδ ΗΕ1Ι0ΚΙΑΙΙ5. 86 έιΐ9ΐν4«ι«9ΐν. ΚαΙ ΧΛϋτα χαταπραξάμ«νοςβ Ιπβκαιν 
χαιτ4 Ή2ν Ιρημον» χοιθ<λ«Ιν άπ6 τη; 4ρχης τλν κατάρα 

Κα\ 3νμ6(Μλης χατ* αύτον γινομένης, χ^^τηντι- 
6όλ€ΐ '&οΟς έαοτβν «τρατιώτας ό ΔββΙδ φιίδ^ν^ΐ χοΙ} 
*Α$Λ9σ%\ώμ^ χαΧ προφέχιιν (^πιος μηδίν πίθοι 9(ΐν^ν• 
Έν χοκϊν τξ μάχΐ) τρέπεται» χβΐ νώτα ΦιφοΟς 4 6π* 
αχθείς Αθλιος του *Αββ9σοίλώμ (ήμος, Αΰτ^ ^ 4 
χατραλοίας ύπ6 της βίχης έλαυνόμβνος, ΰπ6 χλάδων 
αναρτάται <ρυ^- χα\ γάρ £τρ<φ€ χόμας έφ" αΤς 
έιιήρβτο^ »αΙ τήν ήττον έι»γνους• (πινάτης ίιοο^- 
^ρ^<^x(^ν ή1α^^^:^. Οντ» γονν άνηρτημένον χατει• 
ληφότκς οέ τφ βανιλχί «ρονήχοντις» χατατο((ύβανν€ς ΙβΓηβΐη Α{9Γθβ8ίθΙ|βΙ1Ι. Ηχο ρΟβΚΐΙΙ^λΠΙ 6^11, €•ΟΙβΙΙ- 

(1ίι ίο (Ι«;ΜΓΐυιη9 ί6£ΐΐηλη$ 46 Γβςηο 4ΐ«ΐυΓΐ)&Γβ 
ραΓβηίθοι• 

Ιηίιο ροΓΓΟ ΑίΙνβΓ&αδ ϋΐυηι οοη&ίϋο» Γ0|;2ΐ)9ΐ εϋ^ιη 
αίςαβ 6ΐί«η «ιίΐίίοι $υοβ ΟανίίΙ, υΐ ΑΙ>6&<Α]οηιο 
ρ»Γ06Γ6Βΐ, €&ν«Γ6ηΗ|αο 116 ςιιίϋ (ΓΙβΙβ ρ3ΐ6Γ6ΐαΓ• 
Οοηπιίιβο ι^ΐΗΓ ρκϋϋο ίη Γυ^βιιη ΐΓυϋίΐυΓ, νβηίίςυβ 
ΐ6Τ|ρι »Ι) ΑΙ)6$8«Ιοιη ββϋυοίυβ ιηΓυϋχ ρορυΐυβ. ΑΙ 
ίρβθΟΜΑ ρ•Γηα(ΐ3, βχβ^ίΐΑΐυ^ νίΐΜΐίοΐιι, πιηιχβ ςιιβΓ- 
€08 808Ρ6ΙΙ8ΙΙ8 ρ6ρ6η(1ίΐ ; ηοίΓίβΙιβι Η&ιηςαβ €θΐη&ηι, 
ςα« 6(ίιιπΐ |«ο(»]Μΐθ(]β (;0'6Γ<;1>βΙθΓ, βΐ &|[οΙΐλ 6ΐ«(ΐ6, 

6<|11β ίΐ|||[6Τ6 ί€8ΐΙαΒΐ>αΙ. δί€ ϊ%\ίαΤ Ρ60(|6ΙΙ16Ι1Ι €001 

(1ορν«Ιΐ6η4ίΜ6ηΐ τβ^ϋ ιβίβΐϋΐββ* ]&€(ΐ1ί8 ρ6ΓΓθ89οιη Αναχρούουβι, χαΐ χαθβλ^ντβς, χολοαιαίον χα^ά της Β Ιη^Ίοίυηΐ, αο (!οροη€ΐ|(β8, ίοββπΙ^οι ρ?ο ΐοπιοΙίο^ΐΓίϋ άηριατάλτου ταγής αύτοΟ ΟΜρόν Ιπήγβ^ραν λ(θων. 
Ό Α Δα6\8 μαθών «ήν Ειιβιχον τίφΐν» οι&χ ώς 4η\ 
ι»τραλο(|ΐ ?ηβ6ντι γβγή6£κ, ώς βέ 1χ\ «αιΑ γνησίφ 
{(2βρήν({, χαΐ τ&ν θάνατον αύτον π^ρικαθώς ώλο- 
φνρβτο, '£νθ8« ο&τω βς& τό «λημμιληθέν αύτφ, τΰν 
σννομαρτηΜνΠί^ν 6«ινων &ΐΕαλλαγ•\ς » α!ιθις &ι»(« 
λήφβ« τ^ ^βιλβίαν, 

ΊΕκανελθών «Ις τά βασίλιια, τονς μίν άλ^ντας 
α^τώ ιαιλβμίους γβγονέναι έτιμΑΐρήαοτο^ τους Μ 
βνικλΜντας αύτφ χαΐ &ξιωααμένο«ς αύτλν 4ν τ]) 
φυγ1|, «αΐ Ιχίμηοι χα\ αυν«οτ(οιις ένοι^ατο. Έν 
χαρατάξη ιηλέμοο &άγΐί#ν, χα\ των ηολβμίΜν τήν 
νερΧ φ0 έαυτοΟ στρατών (ιιασαν χώραν ηροχατιι•* 86ρΐΐΙΐΟΓ« ίΙΙίΟβ Ι3ρ1()ΐ1ΐη β^ΟΟΓνίΙΠΙ 0Χ€ί(&ν6ΓϋηΙ. Αι 

ΟΑΥΪϋ €001 ΙιιΜ4ΐ6χί886ΐ ]θ8ΐί8&ίω3^αι υΙΓιοο6Πΐ, ηοη 

νοίοΐ ρΓΟ ρ6ΓΓί€ί«|]| ίοΙβΓβηίρΙΟ Ιφΐ3ΐ08 681 ; 864ΐ ρθ• 
Ιίαΐ Τ6|θΐί ρΤΟ 1(6011100 ΟΙίΟ €0η<|068ΐ08 681» ί11ί«8- 

ςο6 ηιοΠθπι ιη(6αΐί λΐιίοιί 8ίΓ6€ΐίοη6 Ιι^αιβοΐαΐΜΐΐηΓ. 

ΗίΒ€ 1810 ηΐΟϋΟ ρΓ0ρΐ6Γ €Γίαΐ6η 80001 ο €0086€0(Ί& 

βοαι ο2οΙβ«ΐϋ8 Γι1>6Γ0ΐθ8• Ι16Γ001 Γ6βουαι οΜίοιιΙΐ. 

Ιο Γ6(|;ίαθΙ Γ6Υ6Τ808, 608 ςοΐ (ΐ6ρΓ6ΐΐ608ί 8001 8ΐΙ)ί 
ίίΐί886 8<|ν6Γ6θΓΐ, ρΟΒΟίβ Π)θ1(3νίΐ : Αϊ 608 ςοί 866010 
60086086Γ&01, 600Ι(|06 Ιο Γΐ1(;α ρθ8ίΐΟ01 €ΟθΓΐΐ6Γ 
808€6ρ6Γ«ηΙ, 61 Ιΐ0068ΐ9νίΐ 6( €θηΐΟΙβ08θΐ68 6ίΓ6€ί(. 

€οπι οΓιςο8θ(1ο ίο αοΐο ΙμΙΠ ο|[6Γ61, Ιιθ8ΐ68ηο6 οιγ- 

€0αΐρ08ίΐ»αΐ 6ΧςΓ6ΐ(ΜΊ ί1Πθ8 Γ6βίθη60) ΟθίΤ6Γ82αΐ ληΦ^Μίν, 6^τος 1ιηθύμη9•ν &ξ 1&(ου λάχχου τοο Ιν ρ 9θΐ6θ€€υρανί886θΙ, «ςοοοι (ΐ68Ϊιΐ6Γβνί( 6Χ ρΓθρΐΊ)ΐ Βηθλ£<μ - οΐ $1 στρατηγοί τί^ν τών πολβμίων (ιαχό• 
ψαντες φάλαγγα, ώρμηβαν βίς τήν Βηθλεέμ, χαΐ τδ 
υΦωρ αύτω διεχ^μιναν. Ό δ& Αποθαυμάσας αύτους 
της άνβρκΕας,χαΙ τής ιτ6ρ\ αύτ&ν 8ύνο(ας, ούχ ήνεγχβ 
του δ^τος πιεΤν, ]|Τμα αΰτ<^ τών στρατηγών είναι 
λογισάμενος * τφ 81 Θεφ τούτο δώρον Ισπεισε Οάψας. 
Έκινδησβ, ιιαρά τ6 θεφ θοχοϋν, Ιτιαριθμήσαι τδν 
λα^ν ο^ιχρ ίρχβν. Υπομένει δλ άγανάχτησιν έπΙ 
τούτιρ, χαΐ δι* α6τ6ν υπομένει Οεήλατον 6 λα6ς πλη- 
γήν. Κα\ Οιασάμενος &πειρον πεσδν του λάου έν 
ήμερα μι^ ΐΕ).ήΟος, έαυτ^ ήξ^ου χαταληφθ1\ναι , 
χροσπεσών τφ θεφ, τ^ τιμωρ{^ * Έγώ, λέγων, ό 
χοιμ^τ ^μαρτοτ^ %άί βγώ έκακοίίοίησα * χαϊ νύ 
χοί/ηηοτ χΐ έποίησβ; ΒουληΟεΙς δν Ιπέγνω χώρο ν €ΐ8ΐ6Γηα ςυ«'β 6ΐ'8ΐ ίπ ΒβΐΙιΙβΙιοηι : αΐ (Ιθ€68 6{υ8 
8ϋτ6Γ8&πθΓθπη ροΓππηρβηίοδ ρΐιαίαη^βοι , οογκμ 
€00ΐ60ίΐ6Γ0ηΙ ίη Ββΐΐιΐβΐιβιο, 3ίΙςθ6 ίοάβ 3ςο&οι 61 
οαυΙ^Γοπί. Ι1Ι6 ν6Γ0 ϋΐΑΓΟΟ) αάπιίηιΐοβ Ι6η1ΐθ(ΙΙ- 
()6οι, 3ΐςυ6 0Γ$9ΐ 86 Ι)6ηβνο(6θ(ί&οι, οοη ΐοϋΐ ΗΙλοι 
1ιίΙ)6Γ6 αηοαπη; 8&π{[οΙη6θΐ 6αιο <}ο€ηβ 6880 λΐΐιί- 
ΐΓ3ΐυδ, Ββο ίΙΙληι ν6ΐοΐΙ οιοοο8 Π1)»ν1ΐ Ιο Ιογγαοι 

ίθΟ(ΐ608. εθ|^ΐ3?6Γ8(, €0ηΐΓη 9ΐς06 060 νί(ΐ6ΐΜΙΙΟΓ, 

Μοαΐ6ΠΐΓ6 ροριιίοπι ΙηρβΗί 8θΙ : οΐ 8θ8ΐίοοίΐ ρτο- 

ρΐ6Γ ΙΐΟ€ ίΩ(}ίβΟ&(ίθ06Π), 8((106 ΗΙΐΟΒ €8080 ρ088α8 
681 ροροΐοβ ρΐ8Κ801 (ϋτίΟΐΙΟβ {ηΐΠΐί898ΙΟ. 0θΟΓ6 VI- 

(1608 ίηβιιΐίαιο ροροΗ οιαίιΐΐοάΐοβο» οοο άίβ €6ΰί- 

(11886, 8θίρ5αθ1 0Γ8ΐ)8ΐ ΟΟΠφΓβΙΐβοϋί νίθ(1ί€ΐ8, θ1) ίΐΐ 

060 €6Τουο8 ρΓθ€θΐο56η8 : Ε^ιο^ Ιιιςοί6ΐΐ8ΐ, ρβείΟΓ έχιτήδειον ^ς τήν του ναού χατασχευήν είναι, πρία- Β Ρ^^^^υί, €ϊ €§0 ρβτρβταη βρί; αΐ ^ηχ ί/πίά βάίΐ 
βθαι παρά Όρνου τινός, του τούτον τίτε χεχτημένου, ^'ο^^"» '^^'^*""» Φ'^'" οοτ6Γ8ΐ ορρίίΠοοοοι 6»86 οα προίχα τούτον αύτφ προσάγοντο;, ούχ Ιδέξοτο τ^ν 
τ^πον, ούχ εύαγη ούδλ ευπρόσδεκτα λογισάμενος 
εΤναι τά Ιχ δωροδοχίας τφ θεφ χαθωσιωμένα * άλλα 
χρήματα δούς δσαπερ έχείνος έβούλετο , τήν Ιχ δι- 
χαιοσύνης ούτως άνέθετο τφ θεώ χτησιν. Πίσαν αύτου συγγραφήν Ιφ* έχάστφ τών συμπι<« 
πτόντω/ δι* ύμνων συνεγράψατο , χα\ τ^ν άπαντα 
Ρίοντ6ν Ιαυτου θεδν ύμνων διετέλει. Κα\ ψαλτήριον 
δΙ μουσιχ&ν 6ργανον ήχσ3ν είχεν &ν τούτφ. Χορούς Ι60ΐρ1ί €θθ8ΐΓ06Γιοη6ηι, 6οιβτβ α ({ηοιΙαοι Ογοο, (ΐοί 

ίΙΙοαΐ Ιυθ€ ρ085ΐ(ΐ6ΐΚΙΙ, €001(|06 ίο βΓ8ΐί8 61 ιΗιιιιι 

01Γ6ΓΓ6Ι, !θ6θΐη ηοο βι•66ρΐ>νίι , η6ςο8ςολοι 8θθ€ΐο 

066 ΟΟΟβρΙΟ ΟΓϋΗΓθΙ08 6886 Β60 60, ^(136 6Χ (ΙοΟΟ 
(Ι6(Ι!€9ΙΙ0 ίαΐ886ΐΐΙ. 86(1 ρΓβΐίΟΟΙ 6Χ8θΙν6η8 Ι|Ο9ΙΟΐ0η| 
ΙΙΐ6 νθΐ6ΐ>&Ι, (006 ]08ΐλ0Ι ρθ88688ΐθ0601 Β60 (1601010 

(Ιίοοτίι. 

ΟοΐΐΙςαΜ 8€Πρ8ίΐ <16 Γ6ΐ>0δ 8ίΙ)Ι 60»Ι•η{€0|ίΐΜ••, 
)ΐ7Π1θί8 €00)ρθ80ΐΚ ; ςνίο 61 ρ6Γ Ισΐ8•ΙΙ νΙΐΟΗΙ 80801 
ηοοςοβαΐ €6880Τίΐ 06001 90010 ^ 7ΠΙ0ΐ8 θ6Μτοτβ• 

ΑιΙ ιά 06{0ϋί 1ια1)6ΐ)αΙ ρβοΐιεποιο, ίθ8(Γοοΐ6θΐιιαι (Κ) ΡοίΙο χατήλλασσον. η ΙΟδΕΡΡΙ 88 

ιβηβΐΰοιη βοηοπιιη : οΙιογοβ βΐΐβιιι ρβ&Ηι^ηΓιυιη οοη- Α 81 Ιστητκψαλμι^ι^ς, τ& Λ(υΙτ&χ6ν γένος ^παν, ύιτίρ ΜύνήΙ; ι^βηυβ ηβιηρβ Ι,βνΗίουιιι υηίνβηαπι, ςυί 
Ιοηο ρ1υ«ιΐΜΐιη Ιήκΐηΐ» πιΗΗλ βΓ&ηΙ. ςυοβφΐβ ΙΗ- 
1>«ΐ8 8υ1)]6€ϋ εΙιοπκΚ(ΐ8ΐ8€8ΐί8, υΐ ρΜΐΙβΓοηΐ ]αβίΐ6Γ, 
β 1ΐ]ΤΐηηΊ8 Οβαιη €6ΐ6ΐ>Γ&Γ6οΐ, βυοβ ί<1θθ Ιιγιηηοβ ίιι 
οιιΐίηβιη ι^ίι^βηβ. Ρϋοίι Πΐβ ηαΐάβιη ΙοΟαίΐοβ ηυ- 
πιβΓΟ ρ8λ1ιηο8, ςυθ8 ύΐίϋΐη 86Γί6 ί1ί8ΐΓί1)υίΐ Ιι6?Ηα- 

ΓΟΟΙ 0ΐΐ0Γ0<Ιίΐΐ88('8Π8. 8θ(1 Γ6Χ ΕζβϋΙιΐ88 βηίιιΐλάνοΓ- 

16Μ» ςηοά ρββιίπιοηιιιι ιηυΐΐίΐιιϋο η6||;ΓιΚ6ΐιϋθΓβ8 
^6ιIάβ1)1ι Ι«6νίΐ83, 1ιοϋί«Γαο8 Ιιοβ ύβηΐυηι 61 <|ηίη- 
ςο82ίηΐ8 ρ88ΐιηο8, ρβΓ «08 ςιιί ιη ροραίο ββρίβηΐθβ 
61*8111, (Ι6 1«ιιΐ8 ιοαίΐίΐυιΐίηβ (ΐ6ΐί||;6ΐΐ(1θ8 6αΓ8νίΙ• 

δυ666880Γβιη 8υί Γβ|{ηί βΠυιη €Γβ8νίΐ δοΐοηιο- 
ηβη, ςυβιη βχ Β6ΐΙΐ8λ1>θ6 §6ηυ6Γ8(, ιιη6ΐυηιςα6 α 
ρΓθρΙιβΐ8 Ναΐΐιαη, ίρ86ΐιΐ6ΐ Ηΐί Γ6§ηαηι 6οηαπη8η8, τοΟς τρισμυρίους τότε, 6π6 τρβίς ποκησάμενος χορό- 
διδασχάλονΓ, €ΐς -ώ ψάλλε ιν διηνεχώς χα\ ΰμνείν τ^ν 
Θε6ν, τους έαυτου Ομνους Ιντάξας. Κα\ . πεποίητ;» 
μέν ψαλμούς Απείρους, οΟς χα\ χατέλεξε το!ς των 
Λευΐτών χοροδι^σχάλοις. *Αλλ* δ βασιλεύς Έζεχ{ας 
τ6τών ψαλμών πλήθος έν όλιγωρ^^ Αγον τ€υς Λευΐτας 
έπτγνους, τοΟς έχατ6ν τούτους χα\ πενιήχοντα ψαλ* 
μο&ς (83), διά των έν τφλαφ σοφών, Απ6 του τοσού- 
του πλήθους έπο(ησεν ίπιλεχθήναι. Διάβοχον της αύτοΰ βασιλείας τ&ν υ16ν έιβοιήσατο » 
τ^ Σολομών , ^ &χ τής Βηθσαβελ έχτήσατο , χα\ 
χρισθέντα βιά του ηροφήτου Νάθαν , αύτ6ς έπιχυρών ▼6ΐΐ6Γ8(υ8 681. ΗοηλΙ)8ΐαΓ ροΓΓΟ βαοι, υΐ ρΐ6ΐ8ΐβιη Β αύτφ τήν βασκλείαν προσεχύνησε. Παρήνει βλ αύτφ 6ΓΚ8 Ι>ϋΙΙΐη 1ι1|6|;Γ8Π1 8ίη€6Γ8ηΐφ16 60η86Γν8Γ6ΐ, 

8ίΒΓΠΐ2ΐιΐ8 οριίιηί ΐ^ίύ Ιΐ06 6886 »Γ(ριιη6ηιαιη. Ργ»- 

ΙβΓ68 ]ΐ188ίΐ οι ΙβΠίρΙϋΐη 61 6Χ»Ιίβε8Γ6ΐ, 1ΐηίΤ6Γ88ΐη 

ίΙΚιη (ΙίδροβίΐΙοηβιη , ιηείΜαΓΜ, 61 β£ΐΐΓ88 ΐοιίυ8 
ϋΐίαδ 6θη8ΐΓυ6ΐίοαί8 6ί ΐΓ9<ΐ6η8, τβΐίηςυβηδ ρΓΧίϋΓοα 
ιη8({ΐιίβ696 αΓ 8υηιρΐαο8ΐ88ίιη2β 86ϋίααιΐίοηί8€οηβΓυ>8 
6χρβηδ38. ΕγαιιΙ 601111 8υη Ι8ΐ6ηΐ8 υη(ΐ6€ΐ68 οοηΐβη» 
ηιίΙΙΪΑ, αι^βιιΐί υ6γο αο ΓβΓΠ ροηιΐυδ Ι&ηΙυιη, ιιΐ βαΐ) 
ηυιηβπιιη νβηίκ ιιοη ρο886ΐ. Εθ8 ςυΐ 8!1>ι Γιΐ6Γ8η( 
οοιινίοίιΐί ρ6Γ ΐειηροΓλ οβίαιηίΐ&ΐίβ, ιηίιιίηΐ6 ίη(ϋ€8- 
1(»8 ηοη ρΓΦίβηνίΐ. ΚβοβιιβίΐΟΒ βηίιη 61 Ιιο$ δαίοαιοηΐ 
ΐΓϋ<ϋιΙίΐ, ςιιο 1η 608 θ€υΙθ8 ίιι(6ΐι<ΐ6Γ6(. Ροδίςυαιη 
>αΐ6ηι ςυαϋπαι^ίηίΑ Γββίίλνίΐ ααηοβ, ^ΙοτΊοδο Αη6 
ιΐαίβνίι, ΐΓ8<Ιίιο ββιΐοωοιπ Γ6(ηο. 

€ΑΡ. ΙιΧΧίν. — Οναηαηι βιιη< ρ€$ΐα 8οΙοιηοηϊί. 

Βαθ(1θ€ΐιιι &ηηθ8 ηαΐαδ Γο^ηαιη €3ρ688ίνΐΐ, 6ΐ 
ίΓλΐΓ6ΐη 8ΐιιιιη , (ΐυί 6ΐ Γβ^ηυιη, νΐνο ΑΐΙΙιυο ραρβηΐβ, 
λΙιΗρει-β ΙιΛιΐ8ν6Γ8ΐ, ρθ8ΐυΐ8ν6Γαΐ ίη$υρ6Γ υΐ υχο- 

Γ6Π1 Α0€ίρ6Γ6ΐ Α1>ί888α9, ςα» Ουίη Β^νΐϋβ 80€ί6ΐ8- 

Ι6ΐη Ιοή Ιΐ8))υοΓ&ΐ, 86(1 ητ%ο 8(1Ιιυο ρ6Γΐη8ηβ1)3ΐ , 
1ιιΐ6τΓ6€ίΙ. ΑΙ)ίαΐ1ΐ8Γ0ΐιι ςαί ροηΙιΓβχ 6Γ8Ι, ροηΐίΓι- 
€8ΐα 6Χ6ΐηίΐ, ρτορίυηα ςιιοά εοηβρίΓανβΓΑΐ ουιη 
Α(1οηΊ», ιιυ3η(1ο αϋ 86 Γ6£ηαηι ΙΓ8Ιι6Γ6 ηίΐ6))3ΐαΓ. 
^08ι>υιη ρ8ΐ6Γηυιη «Ιϋοεηι, (|υί αά 8ΐΐ3Γ6 €0ηΓυ[;6Γαΐ, 
ρΓθρΐοΓ63 ηαοά Γυ6Γ3ΐ 8ΐ> Αϋοιιία, ίρ$υτη (^υοςυβ 
1ηΐ6ΓΓ6θίΙ, 1η ηιβηοηαιη 61 Γ6νο6Αη8, ιΙβϋΐΐΑΐη 8ϋιί τήν πρ^ βεδν εΟσέβειαν είλιχρ&νή διατηρε7ν, της 
αρίστης Αρχής ταύτην ύπόθεσιν είναι λέγων. ΚαΙ 
τ6ν να6ν δέ έχέλευσεν αύτψ οίχοδομείν, τήν βλην 
αύτου βιάθεσιν, μέτρα τε χα\ σχήματα τής 2λη; 
αύτοΟ δομήσεως παραδους, χαταλείψας αύτφ τής 
μεγαλοπρεπούς χα\ πολυτελούς χατασχευής επάξια 
δαπανήματα* χρυσού τε χα\ γάρ ήν τάλαντα δε'χάχις 
μύρια χα\ έχατοντάχις, αργύρου δέ χα\ σιδήρου στα- 
θμά δσος ήν (84) άριθμδν έλθείν οΰχ ήδύνατο• Κα\ 
τοΟς ένυβρίσαντας αΰτφ χατά τ^ν της δυσπραγίας 
χαίρων, ούχ εΓασεν άγνώτας. Κατέλεξε γάρ χα\ τού• 
τους τφ Σολομών , δπως αύτους ύποδλέπηται. Τεν- 
σαράχοντα δλ βασιλεύσας ένιαυτους, εύχλεώς τε• 
^ λευτ$, τψ Σολομών παρόδους τήν βασιλείαν. 

ΚΕΦΑΑ. ΟΔ'. — Τίνα έστ\ τά νφ ΣοΛομωτι δε^ 

δρασμέτα, 

Δωδεχαχετής (85) τής βασιλείας έφαψά μένος, τδν 
αδελφών αύτου, δ; αύτψ τήν βασιλείαν έτι ζώντος 
του πατρδς άρπάζειν Ιπειράθη, αΐτήσαντα δέ χα\ 
γυναίχα λαβείν τήν συνευνασθεΐσαν τφ Δαβ\δ παρ- 
θένονδιαμείνασαν τήν ^Αβισσάν, άνείλε. Τ6ν *Αβιά- 
θαρ δς ήν άρχιερεΟς, τής Ιερωσύνης εξήγαγε, τ6ν 
συνελθόντα τψ *Αδωνία εΙς τήν τής βασιλείας ίπι- 
χείρησιν. Τ6ν Ίωάβ δς ήν του πατρ^ στρατηγός , 
εΙς τδ θυσιαστήριον χαταφυγόντα δια τ6 συμπράτ- 
τειν τψ *Αδωνί^, χα\ αύτδν άνεΓλεν, ύπομνήσας αύτψ, ώς Ιπώφειλε τδν τοιούτον θάνατον, άποχτεί- 
6886 Ιιυ]ιΐ8ΐηθ(Ιι ιηοΠΰσι , ςυίρρβ ςαί οοιϋΓα ραΐτίβ ^ νας παρά τήν του πατρίς γνιί>μην δύο στρατηγούς 
νο1υηΐ8ΐ6ηι ϋιιοβ €ΐαοβ8 6ΐ ρ6Γη6€6888Γίθ8 ίηΐ6Γ6ΐη6- εύαρέστους αύτψ, τ6ν Άβεννήρ υ16ν Νήρ, χαΐ τ^ν Γ•1, ΑΙ)6ηη6ηιηι ηειηρβ ίΙΠαιη Ν6γ, 61 ΑΙεββαπι 
ΟΙίιιπι ΙοϋιΟΓ. 56Π16Ι 86Γνυηι Α1ΐ688α1οιηί , (|υί 68- 
]8ηιί(8ΐίΙ)α8 οϋοοχίυπι ρ3Γ6ηΐ6ηι 6]υ8 τίϋβηβ , ιηι- 
Ι6(1ΐ6ΐί8 61 Ι8ρ1αί1>α8 ΙηιρβϋβΓαΐ, ίη(Γ« ^6^08ο13^ιη£ 
6ΐγίΐ8(ί8 πΐ€βηί• 606Γ6υίΐ; 31 (1βΐ3ΐαηι, ηυοά οίνί- 

1816 «ΠςυΑηάΟ 6($Γ688α8ίαί556ΐ, ν6ΐυΐί €ΟΠΐ6ΐηρ(0Γ6ΐη 

τ^%ιΛ \οΙυη(3Γΐ8 ιιι16γΓ6οΙι. ΗΙΠε 1)0ΐιιη δβΟΓίΟϋίυηι, 
ςυ<Νΐ ρήηιυπι αϊ) ΙηιΙο Γ6|;ηο 6ί 1ίΐ3ΐυηι 681, 060 ίιι 
όλίαοη 66ΐ6ΐιπινίΙ : 11)1 εηίηι ο0βΓΓ6 6ΐβ8*'>'3ΐ9 6αιη 
^β^α8Αι6ιη η60(1υηι 68861 9Β(Ιίθ€3ΐα. ΡΓορίβΓ ρίιιιιι 

(85) Νοη 6γ;ο ΙοββρΗιΐδ οι\ θ{;ηο$θ6ΐ)η1. 
(84) ΡοΓίβ Γ6ΐ1ιυι<ΐ9ΐΙ 91ν, νεί Ιο^ο, τοσούτος ήν , 
δσος εις. ια ρέστους 

*Αβεσσά υΐδν Ίοθδρ, γεγενημένους. Τδν Σεμεή}, 
τδν του *Λβεσσαλώμ δουλον , δς δυσπραγουντα τδν 
πατέρα θεασάμενος χατηρίτο χα\ έλίΟαζεν, εΙς τήν 
Ιερουσαλήμ περιώρισε» χαι μηνυθέντα τήν π^λιν 
που (86) προεληλυθέναι, ώς ύπέρφρονα (87) τού βα- 
σιλέως γνώμης άπέχτεινε. Χιλιόμβην πρώτην τιοιού- 
μένος άπατης έαυτου βασιλείας Ουσιαν, ίθυσεν εις 
τήν Γαβαών τψ Θεψ - ώδε γάρ ειλετο προσαγαγεΐν , 
τής Ιερουσαλήμ ούπω δομισθείσης. Έ^ιΙ τ^ εύσζβει 
θυσία χελευσΟε\; δι" όνειράτων θέας αΐτήσαί τι παρϋ 

(85) Δωδεχαετής. 

(86) Κοιίο που, νΗ πω. 

(87) ΕιΙΗ. Ρ3ΐ)Πΰ. ύτιέρφονα. 89 ΙΙ6ΕΙΙ.υ8 ΜΕΜΟΚΙΛίΙΒ. 90 

^ βίου, ί'ίηβ* β^οφ{αν, «ι' ής τάς ενδίκους οΤάς τε Α *ίθΓίβοίυηι , ]ιΐδδυ8 ρΟΓ τίδϋπι δοαιηΙοΓαηι ρβΙοΓΟ εΓΐ) του λαιοΟ χρίσεις (κφέρειν. *Α7:οθεχθ£\ς βέ έτΛ 
τ^ τοιαυτί) αΙτήσει , χα\ τήν σοφ£αν είλήφει , χα\ 
ά9^;: ϋύχ ήτήχββ « ΐΰλοΟτον , χα\ δύναμιν , χα\ τήν 
είρτ^ναίαν διοη^ωγήν. 

Δύσλυτον Ιλυσβ Ιύο γυναικών ι^ροτελΟουσών αύτψ 
χρίΦΐν, περ\ ζώντος χαΐ τεθνεώτος χρινομένων παι- 
6{ων. Έχιγνους βίλήφει σοφ(α, χαΐ τΐ ζών 9Γθ(α: εΓη 
γυναιχί^, ^ορΥϋ "^ϋ '^ο^ παιδιού, χαΐ τ^ τεΟνηκ^ς 
ώς τής ετέρας, διά της ικρ\ αύτλ τ& ζών άφειδίας. 
*Α«όλβμον χα\ είρηναΤον άιΑ τών τκεριοίχων χα\ τών 
&λλων ίθνών , τ6ν της βασιλείας διετέλεσε χρόνον , 
ΰιΛ τάς εαυτόν έχαίνας (88) ?οΰ λαοΰ διάγο'/τος. Έν 
εύφορίαις &νειμένος, τλν ναλν ώχοδ^^χησεν έν τι) αΐίηιιίϋ α Οβο, ροβίυΐατίΐ βαρίβηΐίαια , ({υα ρο8$οΐ 
3υ$(α$ ρορυΐί ρΓοηιιηιΐ3Γ6 δεηΐβιιΓιαβ; &ε ρΓθρΐ6Γ 
}ιυ]υ$ιηοιΙί ροδίυΐαΐίοηβπι ευ αϊ ρΐαουίδδεί , βηρίβη- 
Ιίαπβ ηυοςηβ οϋϋηυίΐ, βΐ ςυ» ϊπδΐιρβΓ ηοη ρβΐίεΓαΐ, 
<11νί1ί33, ρυΙβηΙί^ΐΏ, 61 ραοίβοαπι νίιαιη. 

ϋίΙΏείΙοιη βοΐνίι (]ιΐ2ΐΓϋΓη ιηιιΠβΓυηι αϋ 86 3006- 
ιΐοηΐίυιη Πίβηι, ςιι» (Γΐ88ί(]βΙ)3ηΙ (Ιβ νίνυ βΐ ιηοΓίιιο 
ραίΙΙο : {^αρίβηΐία ηαιηιΐϋο^αρρΓβΙιβικΙβηδ ίηΙβΙΙβχίΐ , 
61 νΊνυ$ εο]ιΐ8η&ιη ηιυΙιβΓίβ 68861, ΑίΓοεΙυ ιιοιηρβ 
0Γ%Λ ρηείΐιιιη ; 6( ςιιοά ιηοπιπίδ α116γΙη8 688βΐ, ρΓο- 
ρΐ6Γ68 ηηοά η6 τίτο ({υιιίειη ρ&Γ6βη(1ιιιη ΙΙΙα νοΐ6ΐ>3ΐ. 
ΤΓαηςιΓιΠιιιη 36 ρβείβειιιη 3ΐ) 6ΐΓουιη|3Γ6ηΐίΙ)υ8 
&1ϋ8(ΐιιβ ροραΠβ γ6^ιΓι 8αί Ι6ΐηρα8 Ιπιη86ΐ(Η, &ιιΙ) 
τΊΐ6 61 βευ 8113 3{;6ηΐ6 ρορυΐο. Οιηηιοπι Γοηιηι 
Ιερουσαλήμ, χατά τάς τοΟ πατρίς ΰποθήχας, έν ξξ ^ οορία γ6γτ631π8 , Ι6ΐηρ1υιη Ι1Ί6Γ080ΐγπι!8 βΒϋίΙΙοατίΙ , χλ\ εΓχοσιν (89) ένιαυτοΤς αύτδν έχτε}.έσας, χα\ τήν 
Ιεράν χιβαιτδν, ήν ΜωΟσης χατε σκεύασε ν , άναθείς 
εΓβω. Βοών βΐ εΓχοσι χα\δύο χΑιάδας διί τών (ερέων 
χαταθύσας , χαΐ τον λα6ν τών δώδεκα φυλών ε!ς τ6ν 
έγχαινισμ^ν συγκαλέσας, έφ' ημέρας δέ επτά θύσας, 
άττέλυσίι^ άγαλλ^μενος τήν ΑΙΘι^πων βασιλίδα,^ 
(Σα5& δ& ήν αύτη δνομα)* της αύτου σοφίας ε?νεκα 
«ρ^ς αύτδ/ άφιγμένης, έξέπληξεν έπ\ τ?| φρονήσει, 
χτΧ 7πρ\ πάντων ώνπερ μαθεΓν ήβουλήΟη , γνώσιν 
αύτ!| παρέδωκεν άτρεχεστάτην. Πάσας τάς Εξωθεν 
χειμένας, υποτελείς τι} έαυτοΰ σοφία έτιοιήσατο βα- 
σΟιείας, χα\ έκόμιζον ετησίους εΙσφοράς πάντες 
έχοντ\ , χρυσού τε κα\ ών είχον εξαίρετων έν δώροις ]υχΐ3 ρ3ΐβΓη3 ιη3η()3ΐ3 , ίιιΐΓ3 86Χ 6ΐ Υΐςίπιί ηηηο9 
ί11υ(Ι ηΙι$ο1ν6η8, δ30Γ3ΐη(ΐυ6 3Γ63Ι1ι, (ΐιΐ3ΐιι Μο^'δοβ 
6οηδΐΓυχ6Γ3ΐ, ίιιίΓΟ Γ6ροη6η8. Βοηπ) άηο εΐ νί^Ίηΐί 
ιιΓι11Ϊ3 ρ6Γ 8306Γ(1υΐ63 ιη3εΙανΊΐ , ρορυΐαιηηαε όνο- 
(Ιοείιιι ΐΐ'ΊΙ)υυπι 3ά ά6(1ίο3ΐίοη6ίη εοπνοεαηδ , ροδΙ- 
ςυ3ΐη ρβΓ ϋίοδ δβρίειη'δαεΗίΙείιι ο))ΙυΗ886ΐ, Ι»ΐΐ3ΐ)υιι- 
όιΐδ (1Ί:ιΓΐδΊΐ. ^ΕΐΙΓιορυπι ι*6£;ίη3πι (δ3ΐ)3 6Γ;)1 ιηυΐίβιΐ 
ηυιηβη) ηυχ ρΓορίβΓ ΠΠυδ δ3ρί6ηΐί3ΐη &ϋ ίΐίαιη 
νεηεΓαΐ', ρεΓευΙδίΐ δΐια ρηιϋβηΐίβ : 36 <16 οιηηί1)υ8 
ηιι» α(1ι1ίδ6βΓ6 νοίιιίΐ, ηοΙίΐΪΑΐη εί ΐΓ3ΐ1ί(1ί( νεπδδί- 
ιιΐ3ΐη. ΕχΙβΓηβ οπ)ηΐ3 Γ6{;η3 8υ3 83ρ]6ηιί3 ιπϋαΐίβ 
ρειιϋοηϋίδ είϋΙ ΓεείΙ οΙ)ηοχΊ& , 3ηηυ3δηυ6 εοηΙηΐΝΐ- 
(101)68 υηΊτ6Γ8Ί δροηΐβ (ΙεΓϋΓεΙοαηΐ , δίνβ αυπ δίνβ έπιχωρίων επιτηδείων. ΤρεΤς βίβλους έξ£δ<ι)χε πρ^ς ^ εβί'υιη τεΓυπι ίη(1ί§6η3ηιιη , ςυ^β υ£ΓΰΓ6η(1ίδ ιηυηε- 

— ί• * .__!.. -. -^^ _.- >_- _ -ί ^1^^^^ 6886111 3ρΙΪ88ίΠί13. ΤΓβ8 1ί1)Ρ08 βΐΐίίΐίΐ 3<Ι 6Γϋ(ϋ- 

Ιίοηειη εΐ 83εΓ3ηι υΗΙίΐΑΐεπι 3ρυϋ ρορυΐυιτι εοηι- 
ιη6η(ΐ3ΐί8δΊιΐ)08. Αε υηυπι ςυ'κίειη ΡτονβήΊα^ αΐΐε- 
Γϋΐη Εΰοΐ6$ία%ΐ€ίη^ (εηίυηι νεΓΟ ϋαηύοα οαηύοοταηι 
ίηδεηρδίΐ. δυπί ει αΐϋ ε]υ8 ρΐυπιηί 1ίΙ)π , ςυοδ 
οοευΐιαηιΐοδ εεηδυίΐ ρίαδ τεχ Εζ6εΙιί33, ηυ1ΐ3ΐιι ηΐΊΓι- 
1?.ΐ6ΐη ίηνβηίή ταΐυδ ίη ιηυΐΐίδ ΙίΙ)Πδ. Εοδ νεΓΟ ςυί 
3ςιιηΙ (1ε Γιι^αηϋίδ ϋχιηοηί1)ΐΐδ , τοί (Ιβ δ3ηαιΐ()ίδ 
ηιοΐ'ϋίδ, 3υΙ (1εΐ6^οη(1ΐδ Γυι'ώαδ, Ιυιΐοβοηηιι 3^γΙφ 
3ριΐ(] δε (]υκ1επι (ϋΐί^εηιίδδπηε ευδΐο(ϋπηΙ, ςυίΐιηδ 
Ι3ηΐ€ΐι ϋν1εΙ':δ δαηείιε Εεοΐεδί» ιιιΐιΓιιηε ιιίπηίυι*, 
ρΓορΐεΓε3 ςιιθ(1 ειΐοοίί δΐιηΐ δοίρδΟδ δαηεΐί1ίθ3ΐ*ε ίΐιΐβ 
Οΐιπδΐί. Ουιη υηϋεεπη 3πποΓυηι (>δδεΐ, εΐ εΐΊηιη 
βηιείΐιιαηι Ύεςηυιη οΜίηεΓΟί, Οΐΐαιη ^«"«ίδδβ νίιίε- ιυσ:ν χα\ Ιεράν ώφέλειαν τφ λαι]» τιμιωτάτας* 
χαΐ τ%ν μέν ΠαροιμΙατ^ τήν δέ Ψ.ΗκΧΊ\σιαστ^γ ^ 
χ^ δΐ ξ,σμα φσμάπΔτ έπέγραψεν. εΐσ\ δέ κα\ 
Ηε^ πλείστοι λδγοι, οΟς άπέκρυψεν δ ευσεβής 
βασιλεύς Έζεκίας, ουδέν βφελος έπΙ πολλοίς εύρί- 
σχεσΟαι λδγοις. Τους δέ δαιμόνων έκφευκτικους, κα\ 
τεαΦών ιατρικούς , χα\ κλεπτών φωρατιχοΰς , οΐ τών 
*Ιουδα£ων άγυρται ιζαρ^ έαυτοίς φυλάσσουσιν επι- 
μελέστατα, τών πιστών της αγίας Εκκλησίας τούτοις 
ο^ χεχρημένων, διά τ6 τζ Χρίστου πίστει καθοσιουν 
^x^τους δεδιδάχΟαι. Ένδεκαετής χα\ πρ6 της βασι- 
λείας υΐ^ φαίνεται γεννήσας. Δωδεκαετής γάρ γεν^ 
μένος έφήψατο της βασιλείας, βασιλεύει δέ τά πάντα 
τεσσαράχοντα Ιτη , χαταλιπών Τοβοάμφ τ(ϋ υίώ τΐ^ν βασιλείαν. Ένιαυτών γεγονώς (90)!... τελευτά, Ο ιογ. Οαιηη εηίιη (1υθ(1ε<!ίπι 3ηηοδ ηαίιΐδ εδδο(, τε- γννα^χας έπταχοσίους χα\ παλλακάς τριαχοσίας κτη- 
αάμενος. Ούχ εύχλεώς άιηθνήσχει , έπείπερ ταΧς 
έ^νεχαΐς αύτου χαριζδαενος νυναιξ\, ναούς τοΓς αυτών 
^ ψχοδόμησε. ΚΕΦΑΑ. ΟΕ'. — ΤίΥα τά ύχό Ήσαΐου του προ- 
ρήτον Λ6Λραγμίτα Θαύματα. 

ΙΙ<ρ\ της του Σωτηρος παρουσίας πολλοί; καΐ 
«οεχίλοις τρόποις προεφήτευσιν. οφθαλμοφανή τήν 

(88) 1•0€ΐΐ8 νεί €θ(1. γεί ΐγρο^Γ. νίΐΐο εοΓπιρ'υδ, 
^€10 816 ΡϋΙΐΓΪείυδ Γε(Ι(1ί(1ίι : ρορηίο εαηι ραεβ αε 
ψΛ9€ί< $η^ ΙΙίο9ίν€ηΐ€, Ουί(Ι δί Ιοειιιη ίΐ3 Γ(\*^ιίΐηηηι οχ 
ίυ Λτί^- IV, 2ο, ύπ4 τϊς έαυιου συχάι τοΟ λαοΟ δι- {^ηυιιι 3(ΙϋΙ : τε^παΐ ροΓΓο ίη υπΊνεΓδηπι βηηοδ (ΐοα- 
ϋπιςίιιΐβ, Γ6ΐίεΐθ(ΐυ6 ΙΙοΙ)θ3ΐιιο Αΐίο τε^ηο, οιιιη εδβιΊ 
βηηοΓϋΐη.... ιηοπίαπ, ϊηιι1ίβπ1)ϋ8 υδυδ εοιφι^ίΐ)"» 
δί'ρΓιηβΡηΙίϋ, εοηεϋΙ)ίηίδ νεΓΟ ΐΓβεεηΐΙδ. Ιιι^Ιοιίπδ 
ηιοηΐιιΐ', (^πίρρε ςυί δΐιίδ εΐΐιηίείδ βΓαΐΊΙίοαίϋδ ιιχυ- 
]Μ])ηδ, Ιοπιρία ε3ΐ'υπι ηυιιΓιηΊ1)ϋδ .ΈίΙίϋοβνίΐ. 

Ο ΑΡ. 1.x XV. — Ομλ? ρΓοά'ιρΊά βήί Ι4αία$ ρνορΙκία. 

ΪΥζ δ;(ΙναΐοΐΊί αιΐνεηία ηιυΙΓίδ ηε ναρϋδ ιηυ(1<8 
ριορίιείανίΐ. Υίδ'ώίΙίΙεΓ (Ιίνίηαηι δοδρΊΐαίοπδ £ΐο• 

άγοντος, εκ^ βοίΰαΛ $Ηί$ ά€ρ€ηί€ ρορπίο. 

(80) III ίΐΰη. VI, εΐ ϋοδρρίιυβ δερίειη ηιιιηεηιιιΐ. 

(ϋΟ; Εχ εαΐυυΐο ίοβερίιί ιιοδίιί, ίΐι ; υ:;ί>οΐΊυ6 ιηα- 
νιιΐΐ ίΐχ. ^ »1 }ΟδΕΡΡΙ » 

Ηαπι ρΓθρ1ΐ6ΐί€ί8 οευΙΙβ ιηΟιΗυ» 6&(. ΥίΓ^ΊαοΙ ριΠυβ Α δόξαν τοΰ Σωτξρος τ)|ν ^ΐιιή>^ τοΙ( ικ^φητηοΤ^ ΟοιηΊιϋ :;ριιιιι 06(6η(1ΰΓβ ία ηαίο 8ΐ5ί Ειηιιι&ηυ(;1 
86ουηάυιη ρπορΙιβϋΑηι ΟΙίο ϋί^ηυβ Γ«οΐυ8 68ΐ. Ρο- 
ρυΐί ί(|;οθΓ9η(Ί8αι ςα& δαΙνΑΐΟΓβιη ηοα 6Γαΐ ^^ηϊ- 
ΐιίΓα^ €1 ρΓ0Υβηί6ηΐ6$ ίηιΐΰ α(1ν6Γ$υ8 οαιη ίη$ίϋί«3, 
Ι^βηΐίυπκιυβ νί€β ί11ίυ8 •ιϋι1ιΐ€ΐίοη6ΐη, ρΐυηΐιυδ ϋΐ8- 
ηϊΓοδί^νίι : ςαο<1 ίίβηι «χ Γ9ΐ(1ίθ6 ^6888Β ΟοιηΊηυβ ηα- 
8(»ιυηΐ8 βΓ&ΐ, (]υί αίβηι Γογ6( ]υ$ίυ5 ]υ(ΐ€χ, 61 οί- 
€ΐΐΓ&ιΐ8 1)6ΐΙα»& βΓ^Α Ιιοιηίη«28 » αιΐοο υ( βΐί&ιη ιηαη- 
βικ'Ιβ ουπι ίιιιηβηΐίβ βοΐ'υιη νβΓβαΓβηΙαΓ. ΡΓ2Β(ϋχίΙ 
(|ΐιοηιΐ6 ΓαΙαΓυιη υΐ ίϋοΐα οιηιιία ουιη Ιβιηρίίδ ίρ8ί8 
β ι»ο<1Ίο ίσΙΙβΓβηΐυΓ, Μαηίίββίβ οΐί^ηι ταΐΊοίηαιυβ 
Γ8(, (|υο^ οίνίΐαΐβδ βΟΓυιη ύββίΓαβΓβηΐυΓ, ςυί ίη 
ίιημβίαΐβ ρϋΓ86ν6η886ηΙ• 61 ηυο{| ρθ6( οογΙα Ιβηι- 
ροΓ^ι Γ63β(1ίϋ€2Β(ΐ£ ΰπιοΐ. 6θ|;ιιΗίοιΐ6ΐη (ϋνιηίΐ&ΐΐ8 όφθαλμοίς Ιθκάσατο. Της «βρΟβνιχΐ^ γβννήΦίως 
του Κυρ(ου τ^ν τνπον ΙνιδεΤζαι, έν τφ ΈμμανονΦ^λ 
τβχθέντι αΟτφ χατά νροφητβίαν υΐφ ήξ{•ΰτ«ι. Τ^^ν 
άγνω^ίαν τοΟ λαοΟ , τήν ιτερ\ τΐ^ν Σωττ^, χ«\ τήν 
διί τούτο Ιπιβουλήν αύτφ, χα\ τ4]ν τών εθνών άντειο- 
αγωγήν , $;3( πλειόνων έξ^φ•ιν€ιί. 'Ος χα\ έχ της 
ρίζ^ς *1εατα\ Κύρ\ος άναφανήκται» α&τ<κ ων ό 
βίχαιος χριτ^ς^ χα\ έξημβρών τά Βι\ρΙ(!ί κρ^ Ανθρώ- 
πους, εΙς τ& χα\ ήμέρως σννεΤναι τοΖς αυτών χτή• 
νεσιν. ΠροεΤπεν ώς τά είδωλα πάντα συν αύτοις 
νααΖς χαθαιρεθήσονται. Φανερώς ΙξεΤπεν, ώς χαΥ 
τών ε (ς δυσνέβειαν εναπομεινάντων πόλεις Ανατρα- 
πήφονται , χα\ μετά ^ητοΟς χρόνους άναχτισθήσον- 
τα:. Τϊ^ς Χρίστου θεότι^τα; πρλς Ιπίγνωσιν πολλα^ €ίη$ϋ ιηυΐΐίβ 1η 1οοί8 ρτχάϊχ'ιί, 9τ2^\χ\ΐ ίΐβιη ία- ^ χώς προείπεν. Έχατλν όγδοήχοντα χα\ πέντε χιλιά•* 

δων άνα(ρεσιν Βαβυλωνίου στρατού τ!} 'Ιερουσαλ^ 
&πιχειμένου , &π\ τοΰ βασιλέως Έζεχίου, προείηεν 
{σε^θαι, Κατ' έχείνην ήν προε(^ήτευ9βν ήμέραν , & 
τοσούτος θβηλάτφ πληγ^ νεχρδς ίχειτο στρατέ, ύπλ 
μίαν χαιροΟ ^οπί^ν &ν νυχτί. *Αλλά χα\ Σενναχηρεί- 
μου του βασιλέως τούτου του τοσούτου στρατονϊ 
προζίπε τήν άπ6 τοΰ έπιχεΤσθαι τ9) Ίερουσαλ){;^ι 
μόνου φυγήν, χα\ ττιν παραυτίχα έν τ|} οΕχί^ αύτου 
γενησομένην αύτ^^ν (91) άνα{ρεσ€ν, χα\ οΙΗω τ4|ν 
ταχίστη ν έγένετο. ΙιίΓαηι, αΐ οβιιΐυηι οοΐθ|$ίηΐ3 ςοίηςαβ ιηΐΙΙίΑ Ιιοιηί- 
Βϋΐιι (ΙβΙβΓβηίαΓ, ςυί Β^Ι^γΙοίΗουπλ βχβΓοίΐυιη οοηίΐ- 
οί«ΐΙ>&ια αϋνβηυβ 46πΐ8:ι1ϋΐη ηιίΐίίληΐβαι ευΙ) ΕζβοΙιίλ 
Γ6|;6. Εο ίρβο (Ηβ ςαβιη ν&ΐΐΰίιίΑΐυβ ίυβΓαΐ, (ΙΐνΊηί- 
Ιιιβ ίιηιηΊ8!(βι ρΙα|;& Ιαηΐιΐδ ίΙΙβ βχβΓοίΐυβ ηιοπιιιι» 
ίαΰαίΐ, ηοοία υηο ΐβιηροΓίβ ηοπαβηίο. Οαιη 6ΐί&ηι 
ίρ&ίυ8ηΐ6( δβαη^οΙιβΓίηιι, ηαΐ ΐαηΐο Ιιαίο ίπιρ6Γ3ΐ)αΙ 
6Χ6Γ6ΪΐαΙ, ρΓβ^ίλίΐ Γα(;3ΐη, φΐα νβΐ ζ 5θ1α ΙβΓαδίιΙΰήι 
οΙ>$ίι1ίοη6 άβΒίΒίερβ οο{|^4^Γ6ΐιΐΓ; ίΐ6ΐη(|α6 ΰνοηΚαΓ^πι 
Βίαΐ'ιηι ίη άοοιο €]α8 ίρ3ίϋ8 ίηΐβΓίβοΐΐοηβπα. Αίςυβ 
ίΐ3 £1418^1016 η&ανβηίΐ. 

Αϋαιοηίΐο Εζβοΐιία ({αί 8β(;Γ0θ1)Αΐ• ^αιίκταΐςαβ, υ( 
4ΐ6 Γ6|[ηα Ι6&ΐ3ΐιηθηΐ0 (ΙίβροικίΓβΙ , ςαίρρβ Ιιααι! ίΐ3 Ύπαγορευθέντι Έζεχί^ νοσουντκ, χαΐ άχούσαντε 
έντείλεσθακ περ\ της βασιλείας ώς τεθνηξόμενον , ΐηυΐΐο ρθ81 ιηοήΐιΐΓα& ; εαηι βοπίβι* Γ£ζ ΟοΓβΙ ρΓΟ* (^ χλαύσαντι τφ βασιλεΤ Ιπι τ?} τοΰ ζζν άπογνώσει ρΐ6Γ6Α ςυοιΐ νΐΐΑ ίΙΙΙυβ εοηοίαιη&ΐ» 68$61 , ρΓφάίχΐΐ » 
ςικκΐ ηοη αίο ηιΟΓβΓβίαΓ, 86(1 ηαοϋ ςαίηϋΰοΐηι &Πθ8 
»ηηο8 ρΓ0<1υ€6η(1χ νί(» α(Ι1ιαο ΑΟΟβρβΓΑΐ. δαί βϋίχΐΐ 
υΐ &1) οοοίϋβηΐβ ίη οπβηΐεπι ΓβοαιτβΐΌΐ, «ίοςαο Εζβ- 
€ΐιί3ί Γ6|;ί βί^ηαπι ν&ΐ6ΐα(1ίπΐ8 ϋβϋίΐ. Εΐ ί<1 ιιυίϋβηι 
ενβηίΐ, 8θΐ6 8ΐ) αηϋβοίαΐΑ ζά ρπιηβιη ΙιοΓβπι γοΙγο- 
ΙϋρδΟ. Ρπη)α8 ρπβιίίχϊΐ ίοΓβ υΐ ΙβΓ^βΙ οαρίίταβ 1ιι 
Β3ΐ>^1οηί&αι ϋαοοΓβΙαΓ ρποριβΓ ίηιρίβίβίραι, ςαο(] οΐ 
ίαοΐαηι θ8( , ρπΒίΙίοΐίοηβ ροβΐ 3ηιιθ8 οοΐο οοηιρίοΐα. 
ΡΓ3Β(ϋχ1ι ίΐ6πι ΓαΐαΓυπι αΐ ^α^α8 Ιη Β3ΐ)γΙοηίαηι 
οαρίίνιιβ, ρΓορίβΓ βαηΐιίβηι &ΐ4|υ6 ΙβΓαβΙίβ ίπρίβία* 
ΐοηι &1)(1υ€6η(1α5 685βΙ. ΟατηεΙίαηι Εζ6€ΐιΐ3β Γο^ί ϋβ, 
ςιιί λ ΒαΙ)^1οηίο &(1 ίηνίδβηϋαιη ίΠαηι ιηΐ88ί ΓαβΓαηΐ, 
6υ&8 (1ίνίΐίΑ8 08ΐ6η(ΐ6ηΐί, ρΓο^ίΙίχίΐ, ({αοϋ ίΙΙχ ίη προείπεν ώς ού τεθνήξοιτο, άλλ* οτι χαΐ πεντεκαί• 
δεχα ένιαυτους ε{ς τ6 βιώναι Ετι προσεκλήψει» Τ&ν 
!\λιον προείπεν άπ^ δυσμών έπ* ανατολή) άνατρέχειν» 
σημείον της ύγιείας διδους τφ Έζεχί^ βασιλεΐ. Ι^,αΧ 
τοΰτο μέν έγένετο, άπ^ της ένδεχάτης ώρας έπ\ 
πρώτην έπαναδραμηχότος (9%) τοΰ ήλΙου. Ός δ 
Ισραήλ , αίχμά}.ωτος εΙς τήν Βαβυλωνίαν διά τάς 
δυσσιβειας άπαχθήσοιτο, πρώτος προεΤτεεν, δπερ 
έγεγδνει, της προ^όήσεως μετά έτη δχτώ ^ληροι- 
Οείση;• Ό; χα\ Ιούδας εΙς τήν Βαβυλωνίαν αίχμά- 
λ(•>το; διά τά; αΟτάς τψ Ισραήλ δυσσεβείας άπ« 
αχθήσοιτο προείπεν. *Αλλά χα\ Έζεχί^ τφ βασιλεΤ ^ 
τ<»7ς άπδ τοΰ Βαβυλωνίου έπ\ σχέψιν αύτοΰ άποστα- 
λείσιν έπιδείξαντι τ^ν έαυτοΰ πλοΟτον , χα\ τά χει- Π.ι1)^1οηίαιη ^ΚκΙαοοοι)» 6886ηΐ, οβα 8ροΠα , ςαοϋςυβ ^ μή^ια, «ροείπεν ώς εΐ; τήν Βαβυλωνίαν ταΰτα άπ- βΐίί 6]α8 €&ρΐΙν3η<ϋ 6886&1 α ΒαΙ)7ΐοηϋ8. 

ϋγΓαιη ςυ<Μ|α6 ΡβΓβΑΓαηι ΓΟ^βιη, ρο$ΐ εβηίαιη 
βΐ ςαίηηυ&^ίηία&ηηοβ 8ΐ) 6]α8 τλΐίοίηίο η88ΰί4αΓυαι, 
β^Ιι^ΙοηίοΓυαι ίπιρβπαΐΒ βΤ6Γ8πηι Ιγ6 ρΓορΙιβιανίΐ, 
6ΐ ^αι1φ08 Α €:ιρΐίνίΐ8(6 Γοτβ Γ6ται«υΓ08. ναΐίοίηΑ- 
1118 681 πιαηίί68ΐ6 βΐίαπι , ηαοά Γβ8ΐίΐυ1υ8 ροραΐαβ 
^α^»ο^απ1, ίΙβΓαπι ΐΓ&άθηϋαβ Μ86ΐ οαρίίνίΐ&ΐί Ιη 

ΟηΐηΚδ {;6ηΐ68, ρΓ0ρ(6Γ6Α ςΐΙ0(1 ίπίωΟΓί^βΓαβ 68861 

ίη Ιιαηιίίί 1ια1>ί1α 0(ΐ¥6ηίβηΐί€1ιπ8ΐο. ΡΓΧ(1ίε&νίΙ, ςαοά 

01ΐΙΊ8ΐΐ15 8Ι88αΐηρΙυΓα8 68861 §€η(68 ρΟΓ 0(ΐ6Π1 ίη ΠΙαπ), 

('αβιίαβ 1ιοη6&(2ΐ(αΓα$ , Γ^ραιίίαίο ίη^παίο ίΐΐο ρο• αχθήσοιτο σχύλα γενησδμενα, χαΐ οι αυτοΰ Εγγονοί 
παράληπτοι το?ς Βαβυλωνίοις έσονται. 

Κα\ Κΰρον τδν Περσών βασιλέα, μετά πεντήκοντα 
χα\ έχατ6ν ένιαυτους τής αύτοΰ προφητείας τίχτκ- 
οθαι μέλλοντα , χαθαιρήσοντα τήν τών Βαβυλωνίων 
αρχήν προηγδρευσε, χα\ ώς τους Ιουδαίους άπδ 
της αίχμαλωσίας άνήσειν * ώ; χα\ έπαναχθεις 6 
Ίουδαίο)ν λαδς αύθις Ιχδοθήσοιτο τ) έν άπασι τοΓς 
Ιθνεσιν αίχμαλωαίφ, διά τ6 άπειΟήσαι έν εύτελεΐ 
σχήματι παραγινομένφ Χριστώ, εμφανώς προεφή- 
τευσεν. Ός τά Εθνη προσλήψεται Χριστές, διά τής 
εΙς αύτ^ν πίστεως, χαλ τιμήσει, τοΰ άχαρίστου λαοΟ (91) ΡοΠΰ αύτοΟ. (92) ΓοΓίβ έπαιναδεδραμηχότος. η ΙΙΒΕΕΙϋδ ΜΒΜΟΚΙΑΙΒ. 94 

^^^ * - - - * > « - ρϋίΙΙυηι, ιιβραιη ρορυΐυβ ζ αίβρβΓβίοηβ ία «[βηΐββ. «άλιν, 6 λα&ς &π6 της των εθνών ^ιαστΕορόίς, Χρίηφ 
«ιβτεύσας .έπαναχΟήσέται, τάς πρ^ τους πατέρας 
άγαθάς υποσχέσεις πληρούμενος , μβτά τήν Εχησιν 
των δι^^ τ^ιν είς Χριστών τόλμαν τιμωριών , πολλάς 
προ^^ήσβις έξεΤπβν. Έπ* έτη δέ έχατ^ν πεντεχαί• 
βεχα προφητεύσας , ύπ6 Μανασσί) του βασιλέω; , 
ως 4 πχράδοσις {χει, πρισθε\ς αναιρείται. Ώς δ& τ6 
γράμμα της προφητείας αύτου ^ηλοΤ, ΙπΙ οχτώ χα\ 
όγβοήχοντα Ετη προεφήτευσεν. 

&ΕΦΑΛ. (Κ7*. — Τίνα έστ\γ ά Ίβρεμίας χροερή» 
τενσε ^ χαΧ χροφτ\τεύωτ ύΛέμεινε. 

Πρώτον Ιαχυς αύτφ δίβοται παρά θεοΟ, πρ6ς τδ 
φέρειν τάς χατ* αΰτοΰ χινουμένα^ τοΰ εΐΐΓΪκίο ΟΓβιΙβηβ, ΓΡνοοαΙ)ίΐυΓ. 3•1ίπιρΐ6ΐί8 Ιιοηίβ ρρο- 
ιΐ]ί85ίοηίΙ)υ$ ςιΐ!6 αϋ ραΐΓββ ΓαοΙχ ευηΐ, ρο&ίςυβηι 
ρο^η&δ ΙυβΓΪΙ οπηαίηυπι ςυχ ΰοηΐΓ» ΟΒπ&ΐιιιυ ριτ* 

ρ€ΐΓ3Γβ αυδυβ Γυ'Κ. €πΐη ρΟΓΓΟ ρΓ0ρ1ΐ6ΐ2586ΐ πιΐ 

8ΐιηθ3 οβοΐυιη ςαίηϋβοίιη, ευΐ) Μ&η&χ8β πβ^β. υΐ 
ΐΓαίΙίΙίο Ιΐ8ΐ)6ΐ, 8βΓΓ& 56€ΐα5 6 ποβίΐίο ΙοΗίΐυΓ. ΥβΓυιη- 
Οηΐΰη υΚ 1ί(ΐ6Γ3 ρΓορΙιοΐίφ 6]υ8 ϋβΰΐαηΐ. 9(1 οοΐο 6( 
οοΐο^ίηία 8ηηθ8 ρΓορΙιβΙανίι. 

€ΑΡ. ΙιΧΧΥί. — ^Η(Β $ηηί ΙίνβηιΐίΕ ναίίαηία^ εί 
φιαηαηι ιηΐετ ρτονΗείαηάπηι ειιείίιιιιίΐ. 

ΡΠΗΙΟ ΓθΙ)υΓ 61 (ϊβΙϋΓ Α 000, ςΐΜ> ρθ5β6ΐ ρβΗβΤΓβ 

3Κβΐ'β8$ίοηβ8 Ιβ 60ΠΙ 6χοίΐ3ΐ&8 3 ροριιΐο θΐ ρΓΐη* ΪΜ» χαΙτών άρχ^ων επαναστάσεις, πρ>λέγων τφ οΙρϋ>υ9, ρΓ2Βϋίθ6η8 ρορυΐο οϋνβηΙιΐΓ» ιηαΐΑ ρΓορΙΟΓ ΐΛψ τά επερχόμενα διά τήν άπείθειαν βεινά, χα\ μ^ 
πιστευ^μενος, ύπέμενε τέως μίνος τά χαλεπά. Εύ• 
χάς προσάγειν τφ βεψ άπδ τοΰ λαοΰ βιεχωλΰετο, ώς 
ούχ άχουσ6ησ6μενος βιά τό ύπερβάλλειν τάς τοΰ 
έθνους αμαρτίας, τάς ύπίρ αυτών, των άγ(ων πρε- 
β6ε£ας« Τόίν ψευδοπροψητών τάναντίά αύτψ, χα\ τά 
πρ4ς άρέσχειαν τοΰ λαοΰ, προφητευόντων χα\ πι- 
στευομένων , υβριν ΰπέμεινε , χαΐ χαλεπώς ήνιάτο. 
ΠροΟλεγε χα\ ώς 6 Ισραήλ της σωτηρίας , τΙ)ς τφ 
λαφ ΰπεσχημένης, ^χβληθήσεται , χαΐ τά Ιθνη ταυ* 
της τιυζεται. Τύπους ύποβειγματιχους έθεάσατο 
των μίν τ^^ν πα'/κλή διαφθοράν χα\ άνεττίστρεπτον 
υπομενόντων τοΰ λαοΰ, έν τφ χεραμείφ, τοΰ πε- ίαοΙχ^ί6ηιί&πι. Αι ΰαιη βί ηοη ΟΓβιΙοΓβΐυπ, &υ8ΐίη•ιί( 
ίηΐβΓβϋ 8θ1ϋ8 ΙιΐΰοπιιηοιΙα• ΡΓθΙιίΙ)6ΐ>αΐαΓ ρΐ'βοΰε οί• 
ΓΰΓΓβ Ρβο ρΓΟ ρορυΐο, ςιιίρρβ ηοη βι&υιΙιΙΟΓυβ, 
εαιη ηαοάαηι οηιηοιη 6Χ06<ΐ6Γ6ηΙ ροριιϋ ρβθ€&ΐα, 
ίηΐ€Γ€68$ίοη68 ΜηοΐοΓυπι ρΓΟ ίΙ1ί$• €υιη ρβουιΙορΓΟ- 
ρ1ΐ6ΐ« £οηΐΓ2ΐΓΪ& 8ϋ>ί, ίιηο 03 ςϋΑ ρορυΐο ρΐΑΟΟ- 
1)&ηΐ\ΑΓΐ€ίη3ΓοηΐυΓ, οί8(ΐιιβ 0(1θ8 Ιΐ3ΐ)6ΓοΐυΓ , α>η1υ- 
πιβΙίαπι 8η8ΐίηιιί(, ΐΓΐ&ΐΊδδίιηοςυο &ιΐ|;6ΐΜ(αΓ. Ργ»- 
(Ιίχίΐ οΐϊΑΐη ςοοιΐ ΐ8Γ36ΐ οχοίϋοΓοί & 8«1ηΐ6 ρορυΐο 
ρΓθηΗ853, ςυβηι £;οηΙθ8 οβδοηΐ £0η8€€υΙυΓ»• €οιι- 
Ι6ΐηρΐ3ΐυ8 οβί ΓοΓηιηβ ρΓ»πιοη8(Γ3ΐΐν&8, 8ίν6 8Ηΐ)ουη- 
Ιΐυιη 6 ροριιΐο οιηηίπιθ(1αιη ίπ'ονοοΑϋίΙβπϋΐυβ ροΓ- 
(ϋΐίοηβιη, ίη ίΙ|;1ίηα ηβηιρο ρΓ£08ΐ6η83ΐη 8 Ιοβία φόντος χεράμον χα\ συντρ^β^ντος δειχνυμένην * τών ^ Ιαρβα οΐ οοΐιΓΓαοΐΑ ; βίνβ εοΓίιπι 4|υί Γ6νοο3η(1ί ογαπΙ {έ άναχληθησομενων , &ν τφ άποπεσόντι έχ τών 
χειρών τοΰ χεραμε|ι>ς άιι6 τοΰ οργάνου σχεύει , χα\ 
πάλιν άναληφθέντι ύπ" αύτοΰ τοΰ Ιβάφους, χα\ άνα- 
πλασθέντι. ΒασιλεΙ τοΰ *1ουβα τφ Ίωάχα(, ώς πρ6 
Ινώς (93) αΙχμάλωτος άχθε\ς πρ6 τοΰ Βαβυλωνίου , 
χα\ της βασιλείας παντελώς έχπεσείται. Άλλα χα\ 
τώ Σεδεχίφ προέλεγεν , ώς πανέστιος αίσχρώς την 
Ιαυτοΰ καταστρέφει βασιλείαν. Κα\ τήν Βαβυλωνίων 
άρχ^^ν μετά ο' Ιτη της τοΰ Ίεχονίου άποιχίας, 
χαΟαιρεΟήσεσθαι προεφήτευσε , χα\ τ^ν λα&ν μετά 
τ)|ν της βασιλείας έπαναχθήσεσθαι χαθαίρεσιν. ΤοΤς 
μετά τοΰ Ίεχονίου είς τήν Βαβυλωνίαν άτιοιχισθεί• 
σιν , ύπ6 ψευβοπροφητών άπατωμένοις , ώς έπαν- 
αχθήσονται τήν ταχίστην, έπέστελλε μή πείθεσθακ ΙΒ 60 ίρ50 ¥386 ςιιθ(1 6χυί(1ί1 3ΐ) ίη5ΐηιηΐ6ηΐο (Ιο 
πΐ3ηιι 0^"^*» ΓυΓδαηΐίΐυο 3ϋ οο άβ Ιιυπιο 36€6ρ1υηι 
61 ΓβΓοΓίΒΑίαιη ** 68ΐ• ΡηΒϋίχίΐ ^03^|13Ζ τ*'^ι ΛκοΙά 
ςυί 03ρ1ίνυ& (1υ€ΐυ5 681 3 Β3ΐ>;Ιοιιίο', ίιιΐυΓυηι οηι- 
ηιηο υΐ ίηΐ6|;Γ0 Γ6(;ηο 6χείϋ6Γ6ΐ. ΡΓβρϋίχίΙ βΐίοηι 
86{ΐ66ίβΒ, ςιιοίΐ ίη|ΙθΓίϋ3 ουιη (ιηίνοΓδβ <1οαιο βαυιη 
ρθΓ<ΙθΓ6( Γ6|;ηυηι. Εΐί3ΐη β3ΐ)>ΙοηϊοΓΐιιη ίηιρεπυιη 
ρο8ΐ 70 3ηηθ8 3 ΐΓ3η8ΐηίβΓ3ΐίοη6 ^6^I1οη^£ 6ν6Γ• 
Ινηιΐυιιι ρΓθρΙΐ6ΐ3νίΐ ** : εΐ ρορυΐυιη, ονοΓδο ]3ηι 
Γ6|;ηο, ίη 8υ3ΐη ρ3ΐπ3ΐη Γ6νοο3η<1υηι Γογ6• Αά 608 
ςυί ουηι Ι6θ1ιοιιΐ3 ίη Βα1)^1ουΪ3η) ΐΓ3η5Π)ί(;Γ;ιν6Γυη(, 
61 3 Γ3ΐ$ί5 ρΓορΙιοΐίβ <ΐ6€ίρί6ΐ>3ηΐυΓ, 4ΐυ38ί ςυί ςιιηηι 
αΐί88ίηΐ6 ίη ρ3ΐΓί3πι οββεηΙ Γ6νο63η(1ί, Ιιΐΐ6Γ38 πήδϋ, 
ιιΐ η6 0Γ6<ΐ6Γ6ηΐ ϋΐίβ, 86ϋ 6ΧΒρ6€ΐ3Γβηΐ 608 ςυοηιιο. τοιίτοες, άλλ* έχβέχεσθαι χα\ τους Ιν τή *1ου6αί^ ςυί ίη ^υϋ^Β3 ουηι δοϋοείβ Γ6ΐη3η86Γ3ηΐ, βίαιαΐ οαιίλ 
μετά τοΰ Σε^χίου μεμενηχ^ας, άμα αύτοίς άποι- ΙΙϋβ Ιη ΐΓ3ηΐαιί|;Γϊιΐίοη6ΐιι 4ΐ6ρθΓΐ3ηϋθ8 
χισθήσεσθαι. Κ.ΕΦΑΛ. ΟΖ*. — Πκα έσζϊν ά Λροε^ήτενσετ Σο- 

φοτίας. 

Ός έχχάθαρσις της χαχίας γενήσεται. 'ύς ή Ίε- 
ρο-^σαλήμ τά Χαναναίων πράζασα, τά Χαναναίων 
τείσεται. Κατά τών εθνών προλέγει τών έπανα- 
στάντων τφ λαφ , ώς τιμωρηθήσονται. ΚαΙ χαχά 
τηςΝινευΙ, ώς (παρθείσα χατενεχθήσεται. 

" ΙϋΓβιη. XVIII, XIX. " Ιε?ειη. χχν. €ΑΡ. Ι.ΧΧνΐΙ. — ^η(ΰ ειιηΙ ναίιουύα $ορΑοΝΐ>. 

Οϋθ(1 εχρυΓ^^ΑΐΊο ίιιίςαίΐβΐίβ ΟεΙ : (]ΐιθ(1 ^6^υ53- 
Ιειη ςιιοί Οίηηαηχοδ ορβΓΰ ίιηί(3ΐ3 681, €Ιΐ3Π3ηχο- 
Γυιη 80Γΐί6ΐυΓ ενεηΐιιιη. €οηΐΓ3 ||;οηΐ68 ηιι» ροριι- 
Ιιιιη 3ρρεΐ653πΐ, ρΓβΒίϋεΊΐ Ιη ε33 6586 3ηίπίΐ3(ΙνρΓ- 
Ιεη(1ιιιη : εΙ (Ιο Νΐιιίτε αίΐ, ςυο<1 εχβΙίαΐΒ ΙιαπιΠία- 
|}ίΐυΓ. (93) ΙΙαο ν6Γ&)3 Ρ3ΐ)Γίε. ίηίοΓρί'ΟΟίυΓ βηίβ \)Ηνε ίαηρια^ 95 Ι08ΕΡΡΙ 96 

£ΑΡ. ΙιΚ&νΐΙΙ. ^• ΟπίΒΗαΜ ρΐορΗϋαίίίί Α0§ιβη$, Α ΚΕΦΑΑ. ΟΙΓ. — Γ/κα Λρο6φ}\τΒυσΒν ^Άγγαίος. Ρθ8ΐ Γ6<ϋΐαιη ρορυΐί 6 ΰαρίϊνίΐαΐβ, ρρορίιβίαηδ 

ΟΙΐΙραΙ Γ6νβΓ805, ρΓ0ρ(6Γ6& (]υθ(] η62ΐίβ6ηϋυ8 8^2[1'6- 

4ΐ6Γ6η(υΓ Ιβιηρίί οβάίβοαίίοηβιη , 608(|ϋ6 α(11ΐ0Γΐ3ΐαΓ 
υΐ 61 ιη&ηυηα αάιηονΰ&ηΐ. ΖοΓθ1>3ΐ)οΗ 61 Ιββα ΟΗο 
Ι'ΐδ6(ΐ60 (ΙυϋΊΙ)ΐι$ ρορυΐί ναΐίοίη&ΙαΓ, ηυοά ΙιαΙ)63η( 
Οβαπι 35$ί8ΐ6ηΐ6ΐιι 8ίΙ>ί Ιαπι ίιι (βηιρΓι φ(]ίΠ63ΐίοη6, 
ςη^ιη ίη ροροΓι Γ6|;Ιηιία6. €υπι 8&θ6Γ()οΓι1}α$ βΐίαιη 
εοηίβηϋίκ, (|υο(Ι 1)οη2 ορ6Γ2ΐ δ3ηο1ί662ί1ίοη6πι• ηοη 

νβΓΟ 886Γ0Γϋΐη οΐΙΚΙΓυΠΙ 68υ8 ρΓ»8ΐ6ΐ• 

€ΛΡ. ΙιΚΚΙΧ. — ^Ηα ρτορΗβΙανΊΐ Ζα€Ηαήα9. 

Ιη ιηβιηοηβιη Γ6νο6«ΐ ίιηρία ίβοίηοη ρΓοι^βυίΙο- 
Γυιη ροραΐί, ρβΓ ςαχ όαοΐί ΓυβΓΑηΐ ίη 09ρΓινίΐ8ΐ6Πΐ. Μετ^Ε τί)ν έπάνοδον του λαοί), τήν άπ^ της α:χμχ 
λωσίας, προφητεύων αΐτιίται τοΙς έπανελθοϋ^ιν, δτι 
^αΟυμ^τερον προσφε'ρονται τί) του ναοΰ οίχοδομξ , 
χαι προτρέπεται ταύτης ίχενθαι. Τω τε Ζοροβάβελ, 
χα\ τφ του ^Ιωσεβέχ Ίησου το7ς του λάου \^ξ.\κ6(5% 
προφητεύει, ώς Εχουσι τ6ν Θε6ν προττάτην, έπ( τε 
τ^ του ναού οίχοδομ!) χα\ τ|) του λαοΰ επιστασία. 
Κα\ πρ^ς τους ΙερεΖς άιιοτείνεται , ώς ή βιχαιοτρα- 
γ(α τ6ν &γιασμδν, ούχ ή των Εερών βρωμάτων βρω- 
σις παρέχεται. 

ΚΕΦλλ. ΟΘ*. — Ήτα προβρήτενσβν Ζαχαρίας» 

'Τπόμνηαιν ποιείται των προγονικών δυασεβειων 
του λαοΟ , βι* &ς &πήχθηααν είς αίχμαλωαίαν. Δκ* 
ΡβΓ τΐβαιη ςυο βρβοίββ βηυοΓαηι ΟΓβνίΙ, βΐ &8€6η- ^ οπτασίας της των ?ππων βίβέας, χα\ έπ(6Δτο«« δοηβ 6<ιυί» ίοΐυί(υ8 ββΐ 63ΐη ουΓβπι ροριιΐί ρο8ΐ 
Γ6(Κι»ηι, ηααιη βηι^βΐί Ιΐ9ίΙ)6Η3ηΐ. Υΐάίΐ βΐί&πι ϋο- 
βίπιοΐιοηβηι ςα&ΙυοΓ ΓΟ^^ιιΟΓυιη, ςαοΒ ρορυΐυπι ρΓχ- 
1η8 ίηιρ6ΓιβΓ3ηΙ, ίη ςιι&ΐυοΓ οοηιΠιυβ, 61 ρβΓ ςπαΐυοΓ 
αηίβοβ8 ΓαΐυΓΑπι. Ογουι! βΐ ΗίβΓΟδοΙγηιχ ροι'ί66(ιιηι 
(Ιίνίηίΐυβ 6ΐΑΐ)0Γ2ΐυιη ΦϋίΩείυιη, ΓαΐυΓυπ](|υ6 ρορυΐί 
Γ6(ΙίΙυΣη 6Χ (ΙίδρβΓδΊοηβ. Ουο<1 βΐί&ιη ίπ8υΓ|(6Γ6ΐ ϋίλ- 
1)θ1υ$ €οη(Γ3 ^68οπ) Ιϋίυηι 1θ86^6θ β3€6Γ(1οΐ6ΐη, ηυί 
ιτα( ΐ]Γρυ8 Οοηιΐηΐ ηοβιπ ^63α ροηΐίϋοίβ 6(Βΐ68ΐίδ. 
Υίϋβΐ 61 Γυιηαηι (ΙίηΙ)θ1ί, ήΐΐφ 6οηΐι^ίΐ ο1) ϋίνίηαηι 
ίιΐ6Γ6ρ3ΐΙοη€Πλ '\ Ρ6Γ]υΓ0Γυπ) οπιηίιηο<]υηι ίηΐβπ- 
Ιυπι οοηΐβηιρΐ3ΐυ8 68ΐ , 61 ίπιρίοΓυηι άβηιοΓδίοηβπι 
ίη ρΓοΓυπϋιπη ίπΓβΓπί. ΥίϋΊΐ 61 (]ΐΐ9ίπι ηιυηιΐί (οΐίυδ 
011Γ&Π1 1ΐ3ΐ)βηΐ 2ΐη{;^Γι ίη ΐγρο (]ϋ3ΐυοΓ€υιτυυηι βχΐιί- 

Ι)ίΐ3Π1 Τ&Γϋβ 6(1018 λ(1]ϋς3Γΐδ ΐΓΑοΐΟΓυπι. νί(1ί1 61 

ρηηΐΐβΰβιη ίη Ιγρο δ^Ιναΐοηβ, ηυί ίη τβιϋΐυ ροριιΗ 
ροηΐίΟΐ'λΗα ηιυηί3 6ΐ6Γ66ΐ)3ΐ, Ιββοιη ηβπιρβ βΐίυηι 
Ι()86(ΐ6€, άβ ίςηοΙ)Πίΐ8ΐ6 3(1 £;!οπ3ΐη ρΐΌνβοΐαηΐ• 

ΡΓορΗ6ΐ3νίι 61 (Ι6 (;6ΐι(ίΙ)(ΐ8 ίη βϋ6 388υηιβη4ί8, 

910 ρ08(63 άβ ίρ8ίΐ18 ΐ8Γ3θ1ί8 &8&υΐηρΓΐθη6 , 61 (|αθ(1 

ΑηΐίοΙίΓίδΐιιβ 3(1ν6Γ83ΐ)ίΐυΓ ίΗΐ]υ5πιθ(1ί 3$5ϋΐΐφΐίοηί : 

3(1 ςΐ138 ΟβΙΙΓ3η(ΐ38 (1038 νθ€3ΐΐυΠ68 ΙγρΟ 0808 68ΐ 

(ΙιιρΙΐοίδ €οηΓΓ36ΐ9β νίΐ'ςαβ. Υ3ΐίοίηι1ο8 β8ΐ 6ΐί:ιπι 
Οοηιίηί ρΓθ(1ίΐίοη6πι, φΐο(1ςηβ ρΓο (Ιβΐιίιο ΐρβί 3 ρο- 
ριιΐο ΙιοηοΓβ 61 ΗβηβίΙοίίδ, ΐΓί]ζίηΐ3 οοηι 3αΓ6ί3 νοη- 
4ϋ(ΐ6ηηΙ : ςοθ(ΐ6θδ ρΓΟ ρΓθ(1Ί(ίοη6 ^α11:ι8 ββοβρβπΐ, 
61 ςυθ(1 ίη (ΐ;3ζορΙι>Ί3€ίο 3ογοπι ηιίδδοιη Γυβηι, ίΐ6- ίππου, τήν γεγβνημένην δΓ αγγέλων , όρδ την του 
λάου, μετ^^ τ^^ν έπάνοδον χηδεμονίαν, χα\ των τεσ- 
σίρων βασιλειών των έχπολεμησάντων (94) τδν λαδν 
την χα6α(ρ<σιν όρ^, έν τέσσαρσι χέρασι, διά τεσ- 
σάρων τεχτ^νων γενησομένην. Όρ^ χαΐ της Ιερου- 
σαλήμ τήν έντελ!) θε{αν οίχοδομίαν* χα\ τήν έχ της 
διασπορδς του λάου έπάνοδον γενησομένην, χα\ τήν 
έπανάστασιν του διαβόλου, τήν χατά *Ιηβου του 
'Ιωσεδ^χ &ρχιερέως, δς χα\ ήν του Κυρίου ήμων 
Ιησοΰ του ουρανίου άρχιερέως τύπος. 'ΟρςΙ χα\ τήν 
έξ έπιτιμήσεως θεού πτώσιν γεγενημένην του δια- 
βόλου. Τήν τοΙς έπιορχουσι πανίϋλεΟρον έθεάσατο 
διαφθοράν, χα\ τήν των δυσσεβούντων εΙς βυΟ^ν ^υ 
χατάπτωσιν. Τήν περιχόσμιον άγγελιχήν έπιστασίαν 
τΣθέαται έν τύπφ τεσσάρων αρμάτων, ποιχίλοις 
ίπποις ύπεζευγμένων έπιδειχθεΐσαν. Είδε χα\ τ^ν έν 
τύπ(|) του Σωτήρος αρχιερέα, τδν έν τ^ έπαν^δ(ρ 
του λαοΰ άρχιερατεύσαντα, *ΙησοΟν τ6ν του *1ωσε* 
δίχ, έξ άδοξίας εΙς δ(>ζαν προεληλυΟότα. 

Προεφήτευσε χα\ περ\ τών εθνών έν πίστει προ- 
λήψεως [προσ-] , χα\ της τοϋ Ισραήλ μετά ταΰτα 
γενησομένης• χα\ ώς 6 *Αντ{χριστος έπιΟήσεται τή 
τοιανττ) προσλήψβι, εΙς δύο (Ράβδους περιχοφΟησο- 
μένας τάς δύο χλήσεις έπιτυπών. ΠροεΙπε χα\ περ\ 
της του Κυρίου προδοσίας, ώς άντ\ της οφειλομένης 
αύτψ ηαρά του λάου τιμής χα\ ευεργεσίας, τριά- 
χοντα χρυσών αύτ6ν έτιμήσαντο, ώς υπέρ της προ- 
δοσίας ό Ιούδας είλήφει, χα\ ώς έν τφ γαζοφυλαχίψ 
Γοπιςοβ 6χρ6η8θηι ίη ρΓ6Γιοιη β^γι Ω((θ1ί. Ι16γοπι ^^^ χρυσίον έβάλετο, χαι πάλιν είς τιμήν του άγρου ά^ ΑηΐίοΙίΓΪδΙΟ, ({00(1 3(1Τ6Γ!«3ΐ}ίΐ0Ι' 83η€(ί8, 6Κ (Ι6- 
8ΐΓ06ΐ0Γ. ΡΓ0ρ1ΐβΐ3νΙΐ 6ΐ ϋβ 8:)Ιθΐ3Γί ρ38δίθη6 

€ΙΐΓί8ΐί, 61 <)6 |;1θΓίθδθ 3(1ν6ηΐυ ίΠίιΐδ, ΐ]ηοϋ4θ6 ίη 
ηιοηΐβ οΙίναΓοη) 3ρρ3Γίΐυηΐδ βδδοΐ. Υ3ΐίοίη3ΐθ8 68ΐ 

611301 ίην3δίθΠ6ΠΙ Οθ% 6ΐ Μ3ξΟ{[, 6ΐ Μ3η0ΐ0Γ0Π1 1ο- 

6ΟΓ0Π1, ςυ» ίη Οη6 οΙ>ν6ηιοΓ3 6Γ3Ι, ιη 6οηΐ(ΐο6 ά\• 
νίηίΐοδ ίηιπι!3δ3ηι νιηιΙίοΐ3ηι, (ΐοπι 6ΐί3ΐη ςοθ(1 
ρο8ΐ('η 061)168 Ιιο]ο8πιθ(1ί Ιΐλ1)6ΐ)υηΙ οοηιρ3Γ3ΐι:ΐ£ 
6η1υΙί8 Γοηίοιη, 6χ1)ίΙ)ίΐ3ΐη ηβηιρβ ϋβο ίη 36Γυδη- 
ίοαι 3ϋθΓ3ΐίοη6ηι, (^οφ 3ΐ) ίρδίδ ρΓΦδ(αηι]3 δίΐ. 

*' Ζ30ΐι. III, 2; ίύάχ 19. του χεραμέως έξοδιάζετο. Κα\ περί του ^Αντιχρίστου 
πάλιν, ώς έπιθήσεται τοί; άγίοις, χα\ χαθαιρεθήσε- 
ται. Προεφήτευσεν χα\ περ\ του σωτηρίου πάθους 
Χρίστου, χα\ της ένδοξου παρουσίας αύτου, χαΐ ώς 
έπ\ του δρους του έλαιώνος φανήσοιτο. ΠροεΤπε χα\ 
τήν του Γώγ χαι Μαγώγ ίφοδον, χα\ τών αγίων τό- 
πιον, γενησομένην έν τέλει, χα\ τήν Οεήλατον αυτού 
τιμωρίαν, άλλα χα\ ώς βίς Οστερον τά Ιθνη τούτον 
πορισμών ίξουσι σωτηρίας, τήν εΙς τήν Ιερουσαλήμ 
θεφ τελουμένην προσχύνησιν, όπ* αυτών έπιτιλε- 
σΟησομένην. (91) ΓοιΊ6 έχπολεμη^ασών. ΪΓ ΙΙΒΕΙΙ,ΙΙδ ΜΕΜ0ΚΙΑΙΙ8. Γ8 

ΚΕΦΑΛ. Π*. — Γίκα χροερήνενσετ ΜαΛαχίας. Α ^ΛΡ. Ι-ΧΧΧ. — 0«ίΡ«Λ»ι ρτορΗέΙανϋ ΜύΙαΜα$. 

ΕχρΓθ1)Γ&ΐ ρορυΐο, ςυθ(1 ουιη 68$6ηΐ ΟΠί ^2^οI), 
ςαί (1ίνίηΊΐυ& Ε$ανο ρΓχΙαΙυβ Γυ»ϊΓ&1, βΓ^α ρΓχΙαΙο» 
ΓΟιίι ίιι^ΓαΙί 6δ86 γίιΙβΓβιιΙαΓ. €υΙρ:ιΙ εΐΐΑτη ΟΓΐΙίηβιη 
ΚΑΰοΐ'ΐΙυΙαΙοη), ρΓομΙβΓΰΑ ςυθ(1 βίοοίι ιη ίρ$ο 1.6νί Όνϋδίζκι τΙίΊ λα6ν, ώς, γβγονότες υΙο\ τοΟ Ία- 
χώ6, τοϋ Ήροτιμηθέντος ύπό θεού παρά τ6ν ΊΙσαυ, 
αγνώμονες περ\ τλν τετιμηχ^α πεφήνα^οι. Έγχα- 
>.ΐ: χαι τψ Ιερψ τάγματι, ώς έχλεχΟέντες έν τφ 
Λ-υΙ εΙς Ιερατεύειν, αμελείς περ\ τήν Ιερωσύνην 
άλ:7χονται. Μέμφεται χα\ τοΖ; τάς γαμετ3ις άβίχως 
άΉολύουσιν, χα\ τοΙς τήν ταρά Θεού βιχαίαν χρίσιν 
«£ρ\ ηάντων έχψέρεαθαι μή ι:ροσδοχώσιν. Κατα- 
κρίνει χα\ τους τάς νομίμους άπαρχάς χα\ δεχατίας 
μ)} προσάγοντας τοΙς Εερεϋσι, χα\ του; Ιξουθενουντας 
τΐ^ν θεκαν λατρείαν. Προφητεύει χα\ ώς ή διχαία 
χρίσις του θεοΟ τε,ρ\ πάντας έχφανήσεται. &(] οΙ)6υη(1α ϋΐυηία $3(•6Γ(1οΐ9ΐί3, ίηεοΓίοδΙ άβρΓΟ- 
ΙιβηϋοΓβηΐιΐΓ οΐι-εα 83€6Γ(1οΙίυιη. ΟυβΓίΙυΓ 61 (1β ί11ί9 
ηυί ίη]υι*ί8 υΐ0Γβ8(ϋιιπΙΐ6ΐ)αηΙ : ϋβ ί1Ιί8 ιΐβιη, ςυί β 
Οβο ]υ$ΐυιιι ]ιιιΙίοίυιΐ] ϋβ οιηηίϋυβ ΓΰΓΓΐ ηοιι 6Χ8ρο- 
οίαηΐ. Ο&ηιηαΐ 603 ςυοηυβ» ςυί \ϋ%<^ οοιΐ8ΐίΙυ1α8 
ρΓίιηίΓι»δ οΐ άβείιηαβ 3(1 8806Γ(Ιοι68 ηοη αββτιιιιΐ, 
603(|υ6 6ΐί&ιη ςυί ιΐ6ϊ>ρί€&ΐυί 1)&1)6ΐ)αη( ϋίνίηυιη ΐΰί- 
ιιίδΐΰΐ'ίιιπι. ΡΓορ1)6ΐ3ΐ 61 (|υοι1 ]υ8ΐυιη ]ιΐ(1ί6ίυιιι Οβί 
(16 οιηη'ώυδ &ρρ2Γ6ΐ>ίΙ. 

ΚΕΦΑΛ. ΠΑ'. — Τίτα^στϊ τάδιά^ 'ΗΛιον γεγονότα Β ΟΑΡ. Ι,ΧΧΧΙ. — Οικυηαιη $νηί ίΙ^ηα ιηι>β6ι7ία, ηηω θαυμαστά σημεϊα. 

Έξ6Αΐν(7Του αλεύρου χα\ ελαίου , Ιν χαιρφ λιμοΰ 
ιιεμφθεις εΙς ΣαραφΟόΙ τη; Σιδωνίας, γυναΤχα χ^ιραν 
Χ2\ τ^ ταύτης υΐ^ν, χα\ Ιαυτΰν Ιπ\ τριετή διέΟρβψε 
χρόνον. Δεύτερον, υ16ν της σταθμοχοΰ (05) τής χήρας 
αποθανόντα άνέστησε. Τρίτον, ιτΰρ εξ ουρανού έπ\ 
τά ΙερεΓα χατήγαγε. Τέταρτον , ύετ6ν εξ ανομβρίας 
τζροειτοϋ'^ Εσεσθακ, ευθέως έπήγαγε. Πέμπτον, πεν- 
τηχόνταρχον έπ* αύτδν έλΟέντα, παραστάσεως ε7νεχα 
^»ί «ρ^^ί •ϊ^ν βασιλέα, χα\ τους πεντήχοντα αυτού, 
φορ4 ?^ρ^{ ουρανίου ένέπρησε, χα\ πάλιν τ2»ν έλ- 
βόντα δεύτερον ομοίως άνειλεν. "Έβδομον, τί) μηλωιή 
τ^/ Ίορδά*/ην περάσας (96), διειλε πλημμυρούντα 
ικταμ&ν, είς πάροδον εαυτού τε χα\ Έλισσαίου. 

Κ£ΦΑΛ. ΠΒ*. — Τίνα έστϊ τά διά ΈΛισσαΙου 
γεγονότα δίχ.Χα (97) έν πνεύματα ^ΆΛιου θαυ• 
μαστά ίτημεΐα. 

αΤ. Ιορδάνην ποταμδν τ{| του *Ηλιού μηλωτ{ δι- 
ελυν, παρελήλυθβ. 

φ. Τά έν Ίεριχψ ύδατα άγονα Ιάσατο. 

γ. Τεσσαράχοντα παίδας διαπαίζοντας αύτ^ν, 
άρχτοις δυσ\ν ΙξελΟεΙν χελεύσας άπδ τού δρυμού, 
διεχρήσατο. 

δ^. Άτέχνφ γυναιχ\ στείρα οΟση τ^ Σουναμίτιδι 
υΟιν Ιδ6»ρησατο. 

ε'. Κα\ τούτον πενταετή γενδμενον, χαΐ άποΟα- 
ν^/ντα, άναζησαι έποίησε. 

ς'. θανάσιμον βρώμα δι* αλεύρου επιβληθέντος 
άβλαβες άπετέλεαεν. 

ζ. *£$ Αρτων χριΟίνων ι' έχατδν άνδρας έν χαιρφ 
λιμού χορτάσας » χα\ ττερισαεύσαι έποίησεν. 

η'. Ν«εμαν λεπρωθέντα Σύρον τη; λέπρας Ιά- 
σίτο. 

V, Τ%ν Γιεζη χρήμα^τα παρ" αυτού χομισάμενον 
έλέπρωσεν. 

ι'. £ίδηρον άναπλεύσαί άπ6 βυθού τ|) τού στη- 
λαίο» (98) έποίησεν έπ«ρδή. 

■• ΙΥ. Κβ^. 11, IV, ν, δβης. [βαί £/ίαι. 

Εχ Πΐ0()ΐ€ί85ίηΐ3 Γαηηα β( οίβο, ουηι ΙοηαροΓβ 

Γ3ΐηί8 ηιί$8υ8 Γυί8861 ίη δαΓυρίβιη 5ί(<οηί3Κ, ιηαΠθ- 

Γοιη νί(1υ3ΐιη Γ]υ8ςυ6 ϋΐίυιη ιο ρΓΧίβΓβΑ 86ίρ8αιη 

ΐπβηιιίο βηυίπνίΐ. δβουηάο , Οϋιιιη Ιιοβρίΐί8 §α« 

νί(1υ£ νίιβ Γυηοΐυιη Γ68ΐΐ8θίΐ3νί(. Τβηίο, ί^ηβη! εοθ- 

Ιίΐυδ 8υρ6Γ νίΰΓιιη88 ^βηνανίΐ. Ου«Γΐο, ρΙυνΊ&ηι 6« 

8ίεαΐ:ιΐ6 ρΓΦ(ϋε6η8 ίυΐυΓ^πι 8ΐ&ΐίιη οκΐϋυχΐΐ. Ουιηΐο, 

ςιιίηςυβ^βιιαπυιη αά 86 νϋηΙοηίβηι ε^υβα βίβΐ^ηιΐί 

ίΠυιη τ€%ί , 1ιοιηίη€8ςυ6 6]υ8 ^ιΓιηςυλκίοϋι Ιορβυ 

ί|;πί8 €θθΐ68ΐί8 60ΐη1>υ58Η. Ιΐϋίηςυβ βυιη ςυί 866ΐιη• 

(Ιοδ &ϋ 86 νβηβΓΑΐ, 8ΐι$ΐυ1ίι. δβρίίιηο, ιη6ΐοΐ6 ^ο^- 

ύβηοιη ΐΓ>ιΐ8ΐηίιΐ£η8• (ϋνίδΐΐ ΓβίΙυηϋΑηίβηι ΐΐΐυιη 

Ουνίυιη, ηυο ίρ86 ΐΓϋΟδίΓΟί 61 ΕΗ526α9• 
β 

€ΑΡ. Ι.ΧΧΧΠ. — βιΐέτηβιη /€πί £/ίιαηιε ζΐΜρεηάα 
ρνοιίίρία ιη άιιρΗα ίρίήίΗ ΕΙια ". 

4. ΙοΓϋ&ηοιη Ωανίυιη ΕΗφ ιηβίοΐβ (1ίνι<ΐ6η8, ΐΓ&η§- 

11)1811. 

2. ΙιιΓ6ουη<ΐ88 ^6^^^Iιιιηι^8 &ςιιαβ 8&ηανΗ• 

5. 0υ3(ΐΓ3|;ίηΙ& ρΐ16Γ08 ΠΙθ(ΐ6ηΐ68 6ί 6 ιη6(1ιο 81Ι$- 

Ιυΐΐΐ, ]υΙ)6η8 <1υθ8 υΓ808 ^%τ^ϊ άύ 8ί1ν3. 

4. δυη&ηιΙΓιϋι ιηυΠβΓί 816γΠΙ λ6 8ίη6 Π1>6Π8 ΜΙιυιη 

]3Γ{^ίΐυ8 βϋΙ. 

5. Πυηοςιιβ ΐρδυιη- ]3ΐα ςυίηςυβηηβιη 61 νίι» 
ίιιη€ΐυπι, ΓονίνίβοβΓΟ Γ6€ΪΙ. 

6. ΜοπίΓίτυπ) άΐιυιη ίη]6€ΐΑ ί&Ηηί ίηηοευαιη 
Ι) Γοϋϋίάίι. 

7. Ββοβιη 1ιθΓϋ6306ί& ρ»ηίΙ)υ8 ροδίςυ&ιη 8&ΐίΑ886ΐ 
οοηΐυΐΒ Ιιοηιίηοδ , αίΛνα 8υρ6Γ6886 6χ ΐΠίβ Γβοίί. 

8. Νοβηιαΐ) ΙβρΓΟβυιη δχηιιη Ηοιηίηβιη α ΙβρΓα 

8&ηαγίΐ. 

9. Οίββίαιη• ςηι ορββ αΙ> ίΐΐο Γ6€βρ6Γ&1, 1βρΓ08»ιη 
ΓΰίΙϋίιΙίΙ. 

10. ΕίΓ«οίΙ, υΐ ΓβΓΓυιη δοροΓΠϋΐαΓβΐ 6 ίαηάο, ί<ΐ]6€ΐο 

1ί|{ΐ)0• (95) ΡοΓίβ σταθμούνου, ς. 6. στσθμ^»ν έχβύσης. (98) IV Εβς. νι, β. άπέχνισε ξύλον. Μοχ Γοϋβ Ιβ- 

(96) ΓθΓΐ6 περάσων. ββιιϋϋΐη επιβολή. 

(97) Ροη6 διπλψ 19 ΙΟδΕΡΡΙ 160 

11. ΜίΙίΐ6$ 57Γ08 οοηΙΤΑ 86 νΰηίβηΐββ ΙιΜΙυοιηΑ- α Μ'.Τους έπ αύτ^ν έλθ^ντας «τρα^ιώτας £ύρου« Γιοηβ αΓβοίβηδ, ιη είνίΐΑΐβιη ίηίΓοϋιιχΊΐ. 

19. 01)$Ιϋίοιΐ6ηι ρΗΐίβηΐί Γβ^ϊ, οοητβηίβηνκιιιβ ίη 
5.ιιη2τίλπι, ίιηηιίη6ηΐί1)η8 ΙιοβΙιϋυί, Λ^ ρτορίοτοα 
Γβιηβ υηίνβΓδίδ ϊηίτζ ο'ιν'ιΐ&Ιβιη ρ«Γ6ΐιηπΙι«ΐ8, πια- 
^ηαιη νιη (ΐ'ΐΰίΐί 6ΐ ΙιΟΓϋβΙ 3€ΐν1αη Γυίαι^ιη ρΓ»- 
(Ιίιίι. Αη^βϋοα ροΓΓο νίηυΐβ Ιΐ08ΐ68 6Χ8|;ιΐ&ΐί βυηΐ, 
ϋΐ €ίΙ)ί ίηνβοΐί. 

15. ΤΓβδ Γ6|;68 €1 βχβΓοΙίαιη 8111 ροΓβυηίβηα, οο- 
ρίθ8ίδ5ίιη3ΐ-υηι αςυ&Γυιη νί βΓυπιρβιιιβ, ροΐα 88ΐ- 
νανίΐ. 

14. ΕΙΓβΰΊΐ, υΐ οΐβί οορία άιίΒαβΓβΐ τίάυβκ πιυϋβΓΐ, 
ειι]υ8 βΐϋ ]&ιιι]&ιιη νβιιιίβηιΐί 6Γ»ηΙ οΐι ΧΒ αϋβηιιπι & 
ραΐΓβ οοηΐΓ&οΐιιιη, ςηο 6ΐ <Ιβ1)Ιΐαιη 8ο1?6Γ6(, βΐ ίρ$ι 
&ο ιιίΑΐβΓ βοΓυιη βηυΐΓίΓί ροβδβηΐ άορασί^ περιβοιλών, βίς τΙ^ν νόΧΐΊ εΕτήγαγε. 

ιβ'. Πολκορχουμένφ βασιλεί, χα\ συνερχομένιρ <:ς 
τήν Σαιμάρειαν , των πολεμίων Ιικιχειμέ\ων , χα\ Β*Λ 
τοΰτο λιμφ πάντων τών Ι ν τ^ πόλη φΟειρομένίον, 
&φθον{αν σίτου χα\ χριΟών &θρ6ον προεΙπενέσεσΟαι, 
χαΐ άγγελιχΤ) βυνΑμει οΐ πολέμιοι έξηλαύνοντο, χα\ αΐ 
τροφαν ευρηντο. 

ιγ'. Τρεις βασιλείς χα\ στρατών Απειρον διΛ βίψαν 
&πολλύμενον υδάτων Αθρόων έπίφορ^ ^αγβαίφ ποτφ 
διέσωσε. 

ιδ'. Ελαίου ^ύσινχήρα γυναιχΐ, μελλόντων δου- 
λουσθαι διά πατρφον χρέος τών υΙών αυτής, πρ6ς 
τήν τών χρεών Εχτισιν χα\ διατροψήν αυτών χ«\ της 
μητρ6ς έποιήσατο. 15» 1η 8€ρΐλΙοταιιι ^«8 ουαι ςαίάαιη οιοηνυδ αΐι Β ^'• *Εν ^ '^Ψ μνήματι αύτοΟ νεχρ^ 6«& τών έχχο• 
ϋ8(ΐαΐ ίΙΙυιη 6ίΓ6Γβ))8ΐιΙ ρΓθ]€€ΐυ8 Γυΐ886ΐ, ΓββϋΓΡβχίΙ, μιζόντων αύτ6ν έπι^|5ιφδ\ς, Ανίστατο, χα\ μετά τών 
οΐ €υιη ϋ& ςυί 8β ρΓθ]β06Γ&η< οιιγγοΙμΙ 2ά οΐνϋαΐβιο. έπι^^ιψάντων αύτ^ν δΟεβν ίνΧ τήν πόλιν • χα\ γάρ 
Ρβ8ΐίηα53ηΙ βηίσι ρΓχρΓορβΓβ βιιύΐΓβ είνίΐ«(6ΐιι, «Ι ήσαν όρμώντες εΓσιο της πόλε*>ς, λτιατάς έπιδιώχον- 
βνίΙαΓ«ηΙ Ι&ΐΓθη68 ςιιί βο» ίηβϋςιιβίΝΐηΙαΓ. «*€ αυτούς άποδιδράσχοντις. . ΟΑΡ. Ι.ΧΧΧ1Π. — ΟΜύΡ ρΓορΑ^ΐΛΠί ΕϋαΒ ••. 

Η6|[1 ΐ8Γλ6ΐ Α€ΐΐ9ΐΙ>ρ9ΐ1ΐ ίοΓβ υΐ ηοη ρΙαβΓβΙ υ^ςυβ 
θηπ) ίρ$6 ρΙυνί8Πΐ &(1τθ€βΐΓ6ΐ : 6( 810 Βοοιόΐΐ. Ουιη 
ΟΰΗοδίαβ ΑοΙίϋΜ βϋαβ ββ^ΓΟίϋΓβΐ, ιηί5ί8δ6ΐ<ιιΐ6 ςυί 
9ρα(Ι <]6αιη Αοο^Γοη ΒοίδοίΐβΓβηιυΓ ηιηηη&πι βδβεΐ 
▼&\οΐΐ](1ίηβιη εοηββουΙυΓυβ , ο1)νία8 Γαοΐιΐδ ηυηΐϋβ 
ϋΓιαδ βάίχΊΐ, υΐ 8(1 «ιιιη ΓείβΓΓβηΐ, ςυο(ϋιηρΐ6 8{^6η8 
ϋ ϋχπιοηϋ)ΐΐ8 ά^ ν^ΐβίαιίίηβ βυα 0Γ80υ1& ροιίυΐϋΐ, 

ςϋΟϋςΐΙβ ρΓ0ρΐ6Γ68 Ώοη ΟθηΤ8ΐ6¥06ΐ. € 

€ΑΡ. Ι^ΧΙΧίν. — ΟίΜ ^ηΐ ΕΙιεαί ναΐία- 

ηία ". ΚΕΦΑΑ. ΠΓ. — τι^α ίστίτ ά προερήτ^νσετ 

ΉΜας. 

ΒασιλεΙ του *Ισρα^^λ τψ *Αχαά6 εΤπεν, ώς ού μΐ] 
βρέξει Ιω; οΖτζερ αύτ^ς τόν δμβρον έπιχαλέσοιτο» χα\ 
ούτως έγίνετο• Όχοζίςι τψ του Άχαάβ υΐφ νο- 
σουντι, χα\ άποστείλαντι παρά τφ Ιν τί) *Αχχαρών 
Οεφ έπερωτ^Ιν ει ζήσεται, τοΓς άγγέλοις αύτου πβ• 
ριτυχών, προείπε λέγειν αύτφ δτι χα\δυσσε6ών παρά 
δαιμόνων περ\ του ζήσεσθαι τάς μαντείας αΙτεΙ, χα\ 
διά τούτο ού (ήνεται. 

ΚΕΦΑΑ. αχ. — Τ^^α έστϊτ ά ^ΕΜσσαΊος χρο- 

Βρήτενσετ. Υεηΐβοδ 0αιιΐ880ΐιιη Αζαείο ρΐ'βϋίχΚ , ηυοά Βα- 
ηΐ3$οΙ Γ6Χ Α(]6Γυ8 ιηοΓίΙυΓυβ ΰΓβΙ : ιηίβδυδ ροτΓΟ 

ίυ6Γ8Κ 8ΐ) ίΙΙΟ §[Γ8νίΐΟΓ Χ^ΓΟ^ΑΙϋβ , υΐ 8εί8αΐ9Γ6ΐυΓ 

υίΓυηι οοηναΐβδοβπβΐ. 1ΐ6πι ςιΐ0(1 ίρ$6 6Χ€ΐρ6Γ6| 
ϋΐυιη ίη τοχηο, ρΙιιηπΐ3({υ6 ΙδΓΑϋΙί ιπαΙα ΠΙαΙυΓυβ 
£58βΙ. ΡΓ96<]ίχίΐ 6ΐί»ιιι, ςιιοϋ ^6υ Λά ςυ8Γΐ8ΐη 6]|18 
£6η6Γ8ΐίοη€ΐη Ι8Γ8611 ΐηιροπιΐυΓυ8 68861, ονβεΐυβ ϋά 
Γ6(|[ηυπι υΐ ϋββίΓυβΓβΐ Γ6£;ί&πι ΑοΙιαϋί (Ιοαιυιη. €υΒΐ 
^^υ 8(1 ϋΐυηι 80ϋ68&ί886ΐ« ρπΰΐΐίχιΐ, ςυο(1 ΐοΓ εικιΟί- 
|;61 ουαι Γβ^ηο Παπιαδοί, θΐ νίοΐΟΓ 6ΠΙ ίη Ι^ΙΙο 8(1- 
νβΓδυδ 68Π1. Ει ςυ)3 ουκη ]ϋ&δί8$βΙ υΐ εοηίβηΐίο- 

βίβδίπΐβ 88^11188 6Πΐίΐΐ6Γ6^ (6Γ βΠΐίδδίδ 88{;ΐ1ΐίβ, λ1)$ΐί- 

ηιιίΐ Ά ]&οΐα, ί(1οίΓ€θ Λ%τα \ά ΓβΓβηδ ρΓορΙΐβία, .ιίΐ 
(ΟΓ νίοΐΟΓβαι ίυΙυΓυηι. δί βυίιη ςυίηςυίβδ 6]8£υ1;ιΐν8 
ΓιΓΐ856(, ίιιΐ6|;Γυπι Ρ8η)8$€οηοΓυηι ΓΟ^ηυοι €Γ81 
ονβΓδυΓυβ. 

ΟΑΡ. Ι,ΧΧΧν. ^ Οηληομ ρτορΗβίαΌίΐ Οαά ••. 

Ουω «ηιηηβπιβββΙ ΟανΙιΙ* οοιιΙγα &((|ΐΐ6 Ρβο νί- 
(ΐ6ΐ)8ΐυΓ, ρορυΐαηι » \ά ίηίςυβ Γβγτο 8ίΙ Οβυιη «4- 
\6Γ8υ8 ίΙΙυη, 8ΐ(|υ6 6Χ Ιήϋυδ ίπιηΐΗίβηΐίϋιΐδ 8ηί- ΈλΟών εΙς τ^^ν Ααμασχ^ν Άζαήλω «ροεΖ«εν« ώς 
ό μέν της Δαμασχοΰ βασιλεύς 6 Άδερ τεθνήξβται. 
Ετύγχανε δ' Απεσταλμένος όπ' αύτου χαχουμένου, 
πευ^όμενος αύτδνεΐ ζήαεται, Αύτδς δΐ διάδοχος αυτοΰ 
της βασιλείας ^σται, χα\ πάμπολλα του (91)) Ιαρχήλ 
ένδείζεται δεινά. ΚαΙ τδν *Ιηοΰ ιτροεΖπε του Ισραήλ 
έπΙ τετάρτην αύτοΟ γενεάν βισιλεύσειν, Ιπλ χαβαι• 
ρέσει του οΓχου της του Άχαάβ βασ4λείας, προ69* 
βλημένον εΙς τήν βασιλείαν* παραγβνομένφ «ρός 
αύτδν τφ Ίηου προειπεν, ώς τρίτον προσβχλιΐ τφ 
βασιλείςι Δαμασχοΰ, χαΐ νιχήσει τδν χατ* αυτής πό- 
Ο λεμον. •Κα\ επειδή έχέλευσε τοξεύειν συντονώτατα, 
τρίτον άχοντ{σας τ6 βέλος , Ιπέσχε τήν βολήν * λυ- 
πηθε\ς δέ 6 προφήτης έφη τ^ τρίτον έχνιχ^ν. Ε( 
γάρ πέμπτον ήχόντισβν Αν, πλήρης (1) τήν Δαμα- 
σκηνών ή μέλλε χαθαίρειν βασιλείαν• 

ΚΕΦΑΑ. ΠΕ'. -- Πτα ^σ^τ ά ΓάΒ Λροερήχεν- 

σετ. 

*Απαριθμήσαντ( τφ Δα61δ ιιαρά τ6 δοχουν τψ 
Θεφ τδν λαδν, άγαναχτείν Ιγΐ) τ^ β(^ χατ* αύτοΰ, 
χαΐ έχ τριών έπιχειμένων τιμωριών, δηλαδή (^) το^ •β 111 Κβ^. XVII, XVIII. *' IV ΙΙο|[. νιιι, χ, χιιι. *"Ι1 ηο||[. χχιν, 11. ? 09) ΚθΓΐ€ τφ. 
1) ΡοΠβ πλήρη. (2) ΑΙ. διά δή. ΙΟΙ ΙΙΒΕίΙϋδ ΜΕΜΟΗΙΑΠδ. 102 

τριτηυς λιμον, ΐϊολέμου τριμηνιαίου, χα\ λοιμού Α ηΐ2ΐίΙν6Γ5ίοηϋ)ΐΐ9 , ηοικιρβ Ιη^ηηαΐίβ Γαΐϋίβ, Ιπ- 
χψίί[μίρο\»^ 4λέβ6αι ήν βίν ^ύλοιτο. ΐϊΐβδίΓίβ 1)β11ί, 61 1η(!υαηχ ροβϋδ , (ΐυ&ιη νβΙΐΗ βΐί- 

§6Γ61. 

ΚΕΦΑΑ. Π(Γ. — Τίνα έστ)τ Α ΛροΒ^τενσβ €ΑΡ. Ι,ΧΧΧΥΙ. — βιΐΛ ιπηί ΝαΐΗαηη ρτφΒίΜω. 

Νάΰαν. Βουληθέντι τφ ΔαβΙβ τδν να6ν οΙχοδομεΤν, μή 
Ρούλ£σΟα( τδν θε^ν βΓ αύτου τΐ2ν οίχοδομήν άπήγ- 
γειλε γίνεαΟαι. Τ^ν δΐ Ιξ αύτοΰ γενησόμενον υ16ν, 
τ6ν Σολομών, ούβέπω τεχθέντα, τοΟτον προείπε 
μέλλε IV αυτόν «ροβαλέσ6«ι χα\ συμπληρουν. ΤΙ (5) 
€ΐς τ4|ν Βηρσαβεέ, χα\ τ^ Ούρίαν ιςλημμελήβαι, 
ήλ€γ{ε «&ν Δα6\β, χα\ τήν έπΥ τ!) πλημμελείαι πα{- 
δκνβιν λίΒονβαν αύτφ κροείπε , λαΐ την έΐΓ\ τ^ τα- 
«ηνοφ^οβυν^ α6το(» του αμαρτήματος λύσιν. Τ^ 
«εαρ* αΰτου ηροφητευθέντα τ^^ν Ιερουσαλήμ οίχοδο- 
μ€£ν, τ^ υ{^ «ύτοΰ τ^ Σαλομώντα, αδτ6ς εΙς τήν 
βαβιλλΜτν «ρηιγάγετ• , ύιοομνήσας τ^ <Δαβϋ5 της 
ύηοσχέαεφίς, χαΐ τίν έχαναατηνσ^ τ|) βασιλε^]^ τηι• 
ραβέντα τΑιι Ά^νίαν, βοφΰς ΐΜίΟοκρεΙ^ήναι πάρα• 
αχευασάμβνος. 6υιη νβΐΐβΐ ΟανΐΗ φΐΙίΑΰβΓβ ΐειηρίιιιη, βηηυυϋανίι 

1ΐ311(1 (^ΓαΙΠίη 6886 060, υΐ ρβΓ ίρ8ΐιιη Χ(]ίβ6βΐίθ 

Α6Γ6Ι. Ειιιη ροΓΓο, (|υι βΐ) Ίρ&ο ηαβαΙιίΓυβ 0Γ8ΐΐίίΙίυ«, 
8&Ιοπιοη6ΐη ίοςιΐίΐη) , ηβοϋιιιη ΟΓΐηιη, Ιπιηο ρΓ»• 
(Πχίΐ Ι6τηρ1αιη ίηο1ιο:ιΐυπιηι 61 Βΐΐδοΐυΐυηιιη. 0Ι> 
οηπιβιι ΒβΓδ»1)66€ΐ υρϊββ, «ο&Γ^οίΙ ΟιιτίιΙβιη, ρτ»• 
άίχίίςυβ βηρβΓΥβηΙυτβιη ^η ειιιη «ηΐπιαιΙνβΓβίοιιβιιι 
ρΓορίβΓ ίιιεοηοίηηιηη ίΠυ<] ίαείηυδ, 61 Γ^οΙηοΗβ 
τβηί&ιη ρΓορίοΓ ΗυιηίΓκιΐΐοηβηι ΠΙίυβ. Ειιιη ίρβυιη 
β ηιιί &1) ΠΙο ρΓορΗβΙλΙΐΜ ΓιιβΓβΙ ΟΒϋΐΟοαίιιηιβ ^6^υ&α- 
Ιεηι, ϋΙΗιπ) €3ΐιβ ηβηιρβ δαίοπιοπει», ιρΜπιβΐ μ1 
Γ6^ηυηι ρΓονβχίΙ, Γ6νθ€ΐΚΐι ίη ηιβηοτ^βιιη ΟινΜι 
ρτοπιίδβΊοηβ : βυιη τ6το <|ηΙ ΜίΜβίνβτκΐ ^^2η1I1η ιιιΐ 

86 9(ΐΓ&1ΐ6Γ6, ΛάοπίαΠΙ ΠβΟΐρβ, 83ρί6ΐΗ6Γ (ΙβΙΙΐΗαΗ 
ί6θίΚ. ΚΕ4ΑΑ. ΠΖ'. — - 7ίνα ηρο6φΫ(τ6υσετ *Αχίας ό ΟΑΡ. Ι.ΧΧΧΤΠ. — 0Μ€Βηαηι ναίΊϋίηαΐη$ €$1 ΑΰΗιαί 

ΣιΛωνίτης, 8ίΙοηίΐ€8 **• Τφ Ίερο6ο3ίμ προεΤπεν, ώς των δέχα τοΟ Ίσραηλ 
φυλών Ρασιλεύσει. Δια^^ήσας γάρ τ6 Ιμάτιον αυτοΰ 
εις ζάΛεχα μέρη πετεοίηχε, χα\ έχέλευσεν αύτφ (έχα 
μέρη λαμβάνειν έχ τούτων, προεικων αύτφ, ώ; δέχα 
φ.>λών του Ίσραηλ βασιλεύσει. *Ανον(τη (4) τί] ηοΟ 
Ίεροβο^ιμ γυναιχ\ προς αυτόν μετ* έπιχρυψεω; ^ 
%χούα^, ΐΜρ\ παιβός (5) Α^^στουντος έπερωτή- 
σουσα εΐ ζήσεται * ταύτην μ&ν έξ ονόματος έχάλει, 
μή σημάνασαν Ιαυτήν, χαίιςερ τυφλός δι& τ6 γήρας 
τ^γχάικιΐν * «ροείΐϊεν ϋ αύτ!) , ώς χα\ τόν υ16ν ού 
χαταλήψιται ζώντα , 6 βέ Ίεροβοάμ &π6 της βασι- 
λείας οίχτρώς χαταστραφήσεται. ΚΕΦΑΑ* ΠΕ'• — Τίνα Σα^ίοίας ΛροΒφι^τευ€η* 

Το6ο^;μ τφ της *Ιερο«σαλ^ βασιλεΐ Ιν ΙεχαΦυο 
μυριάσι στρατιιιιτών έπιέντι τιολεμείν χαηά των δέχα 
τοΰ 1αρα4|λ τών άποστασων αύτοΰ φυλών, χατά τ^ 
π^ρείαν π«ριτυχων, 4ιναστρέφειν επ\ τάοίχεια, χα\ 
μ^ συμφνλων πάλεμον παρατάττειν Ελεγε , χαΟαί- 
ρεσιν αύτοΰ παντελής χαΐ του στρατού ήττα ν προφη- 
τιύνν* εΐ πολεμήσουσι. ΉροεΤπε χα\ τφ Τοβοίμ 
χα\ τφ λαφ, ώς 1γχαταλε{ψαντα (6} τόν Κύριον , 
έγχαταλείφΟήσονται όπ" αυτού. Κα\ τφ Ίεροβοίμ 
(&χρθ6ίκεν^ ώς Μν«έχα τον ΊαραήΧ χρατήο&ι 
σχήτερων, τοΙς αύτοίς τοϋ *λχ(α σημείοις τών του 
Ιματίου ^γμάτάΐν χρι^αάμενος* 

ΚΒΦΑΛ. Πβ. — Τί προδξρήτενσβν ^Ιάίων, 

(Λτ^ Ιστιν (73* ^ «ΐς ^ ΒεΜ^λ παραγενόμενος , ΡΓ3£(1ίχίΐ ^6Γ01)04Π10» ςυθ(] Γ69η&Γ6( ^6€6ΐη ΙΗ- 

1)υΙ)υ8 Ι8Γ361• ΒΪΓυηιρβηΒ εηίηι ρ^Ηίοπι δυυοη» ίη 
(1ιιθ(ΐ66ΐηι ραΓΐ68 Γ6ά6§[ίΙ« ^υ88^1ςι16« υΐ ί1ΐ6 άβοεηι 
6χ ίΙΙίδ ρ&ηί1>υ8 8ί1)ί βυηαΰΓεί, ρηΒΐΙίοβηδ ύ , ςι10^ 
(1606ΠΙ ΐΓίΙ)υυηι ΙδΓββΙ ΓυΐΟΓΟβ 68861 γ6χ. Αηο υΐΟΓΟ 
^6Γοι)ο&πι 3(1 86 οοοοίΐβ ν6πί6ηΐ6, ςιιο 8ΐ:ΐ&€ίΐ3Γ6ΐυΓ 
(Ιβ (Ηίο χ^ΓΟίοηΐβ, 3ηη6 οοην&ΐ68θ6Γ6ΐ, 63ηι ςιιί(ΐ6ηι 
ϋ6 ΐιοσιίηβ νο€3νίΐ, Ιαπιείβί 8686 οοη ίη^ΐίοββλβΐ» 
ςϋΒοανίδ €26608 68861 ρΓορΐ6Γ «επεΠ^πι : ρηΒ<1ιχιΐ 
ν6Γ0 61, <ιπ<μ1 η6€ Αΐίιιηι Γ66ΐιρ6Γ3ΐ'6ΐ βαηιιπι, 61 ςυοϋ 

)6Γθ1)θαΐΙΙ Πΐί86Ι'3ΐ)Πίΐ6Γ 0X80111(160(108 68861 Α 

€ΛΡ. Ι,ΧΧΧνηΚ — Ομ «ιιηΐ νο^€Μα &- ΕοΙ)θ»ηιο Γ(γΐ Ι6ηΐ8«1<6ηι, ({οι οοιη οβηίοπι τΙ• 
βίηϋ πΗΐϋΙ)ΐΐ8 ιηίΠΐυπι νοηΙείΜΐ {ηΓβιτ6 ΜΙοηι 
(Ι6β6ΐη ιΗ1>ιιΙνι8 ΙβταβΙ, ηΐΗΒ λ βθ 4ΐ686ΐν6Γ3ηΐ, βα 
ίΐίη6Γ6 οΙ)νίυ8 Γ30ΐυ8> 6θητ6Γ(ί( ίΙΙυηι 8(1 ρΓορΗα» 

6(11011(106 η6 3(1ν6Γ5α8 000ΐη1)0ΐ68 1)6ΐ1θΐη €ί«Γ6ΐ• 

ρ 096(]6πι οιηηίιιιθ(ΐ3πι 6]α&| Ιοίοιηςοβ βχετοίΐΜΐη ρΐΗΠ 
Αί{[3η(1οηι ν3ϋοίη3ΐθ8, 8ί 1>6ΐΐ3ν6ηηΐ• Κπηίίχίΐ 
ςυοςο6 ΚοΙ)θ3ΐηο 3ο ροροΐο , (ΐοο(1 8ί (ΐ68«ΤΗ6Γίΐιΐ 

Ββυΐη» 3ΐ) ίρ80 68861ΙΙ (ΐ686Γ6ΙΙ(1ί. Ργ9616Γ63 36ΓΟ- 

ΐΜαηο ρΓ%Γ3ΐ•8«βΐ, ςιιοά (Ιθοβιη Ιτί1)ΐιΙ>08 1ιηρ6Γ»- 
10Γ08 68861, 0808 ϋ8()6η] 3ΐ<ϊυ6 ΑοΙιί38 %\%ηΗ • ραΐΐϋ 

¥ΜΜΜ61 ίϋ ΐΙ«θ^θίη ρίΠββ ΐ306Γ3ίΙ0η6. 

ΟΑΡ. 1>ΧΧΧ1Χ. — ^η^ά ρτορΗ^ίαύί ^αάοη *'. 
Ι• 681 ςοΙ ΒβΐΙιβΙ ο4τ6η!6η8, (Ιαιη ΐ6ΓοΙ^θ3ΐιι 111 Κ62;. XI, ^. » III Πο^;. χιι, 22. " III Κ^. χιιι, 1. (3) ΙΌγ16 τφ, νβΙ δι3[ τό• 

(4) 1«{β *Ανίι τΚ,«ΐ5ΐιρΐ'3 ο»ρ. 56. 

(5) Ηνιιο ^ο$6ρη. νιιι, II, Ό6{μης, ΕριρΙΐ3ηίθ3 
'^ΑβΙμης νβαηΐ. (6) Έγχαταλε{ψαντ•ς• 
φ\1) Ιαάοη (ΙίαιοΓ )ο86ρ1ιο νιιι, 9, ΕρίρΙιβηίβ 
^Μ^Ν ; ίη εοηβΐίΐ. Αρο8ΐο1. ιιι, 6, (ΙίοιίΟΓ ΛΜύβί. 
νί(Ι. ϊιιΓγ3 Γ3ρ. 95. 133 Ι08ΕΡΡΙ 104 

δϋΐιηι δΙίαΓΟ (ΐ6(ϋοαΙ)2ΐ(» ν&Γιοίπ8(Ιυί( βδΐ Γογο αΙΙ- Α τοΰ Ίεροβοάμ τ6 βυσιαστήριον έγχαινίζοντος, χλ\ <|(ΐ»ικΙο, υΐ ^05^38 Γ6κη&Γ6ΐ, (ΐυί εοηι1)υ8ΐϋΓυ$ ογαι 
ίΐ:ιεΓίΓΐ€3ΐιΐβ8 ίη 60 8ΐΐ3π• 6χ1ιίΙ)ίΐο δίαΐΐιη δί$[ηο, 
ίρ$3 αΙίΑπβ (ΙίΓαρΙίοηβ, <ιυο<1 ρτχύϊοΐΛ 6&86ηΙ οΙ>- 
τβιιΙυΓίΐ. 

€ΑΡ. Χ6. — Οηιά ρΓορΗβίανΗ Βαα$α **. 

Κοςί Ι$Γ3θ1, ςυΐ βΐ ίρ^β Βααζα (1Ί€6ΐ)3ΐυΓ, ρΓΧ- 
όίχίΐ, 6υηι €\ίο ιηοιίΐυΓαιη» ρΓορΙβΓ 8υ38 ίιηρίβ- 

,€ΛΡ. ΧϋΙ. — Οϋίί/ ναίίάηαΐαί β»1 ΜίοΙΐΰΒα$ *'. 

Ρ&6ΐΐ(]ορΓορ1ιο1ί$ 56(1υο6ΐιϋΙ)υ8 Αε]ΐ3ΐ>υιιι, (|υί*€Γ2ΐ( 
Ι-6Χ 1$Γ36ΐ, (ΐϋοιΐ 8*1 ρυ({η3Γ6ΐ €υιη Α(ΐ6Γ η^α δ^^π», 
ΒΐιίϋπβΙ &1) ίϋο Γβ^ίοηβιη βαΐααάίΐίιίοιη, ηοαιη 
δγπ ])πι ρηϋβιη 3ΐ) ΐ8Γ&<;1ίΙί8 3ΐ>8(ιι1ϋΓ3ηΙ : νο€3ΐιΐ8 προεκπών τδν *1ωσ(αν βασιλεύσειν, βς χαταχαίβιν 
ήμελλε τους Ιερωμένους έν τω θυσιαστηρίφ, ση- 
μείον παραυτ(χα 6ους τοΟ θυσιαστηρίου τήν διά^^η- 
ξιν, του τ^ προ^^ηΟέν γενήσεσθαι. 

ΚΕΦΑΑ. V• — ^^ χροε^ήτενσε Βαασά. 

Τφ βασιλεΐ του Ισραήλ , Βαασ^Ι χα\ αύτφ λεγο- 
μένφ, προεΐπεν, ώς τεθνήξεται την ταχίστην, 8ι& 
τάς δυσσεβείας. 

ΚΕΦΑΑ. Ι^Α'. — τι προερήτενσε [ΜίχαΙας. 

Των ψευδοπροφητων άπατώντων τ6ν *Αχαά6 , ^ 
9}ν του Ισραήλ βασιλεύς, ώς ΥΕολεμήσας τ&ν Σύρον 
βασιλέα τ6ν Άδερ, Αφαιρήσεται ^ιαρ* αύτου τήν 
Γαλααδΐτιν χώραν, ήν οΐ Σύροι πάλαι παρά των η ίρ86 υΐ (ϋοοΓβΙ, ςιιί<1 Γ3θί6η(!υιη ββββΐ, »ηιιβ ^ Ισραηλιτών άφείλοντο, χληθε\ς κα\ αΟτ6ς εΙπεΤν» τ£ εοηίΓΑ 5γΓ08 1>6ΐΙϋη(Ιυιη , ρΓβΒίΙίχίΙ, ςυοϋ έί οοιιίΗ- 
^ΟΓΟΙ, ίηΙβΓίιηβηϋυβ 68861• Οβο άβάβπΐβ ϋΐιιπι 
ίΐ'3ϋ(1ϋ ϋφΐηοηίβ ρΓορΙβΓ Γ3ΐ80«ι ρΓορΙιβίΑδ, υΐ οΐ) ίοι- 

ρΊ6ΐ3ΐ68 Ρ6ΓΙΓ61. 

€ΑΡ. ΧΓ4ΙΙ. -^^ ΟΗΟίηαηι ρΓορίαίανίί ΑζαΗαί βΐιη» 

8αάθ€ *^. 

ΡορυΙυαι ϋβΓβΙίοΙΟΓυιη 688β Οοπιίηυιη , ίΐ6ΐηςα6 
ά6Γ6ΐίη(ΐυ6η(1υιη 3(1 ιηυΐΐοβ (Ιίββ 3 06θ. Ι1υ1ΐ33 
νεί'ο ρ383υιη 3ηίιη3άν6ΓδΊοη69 ρΓθρΐ6Γ()6Γ6ΐί€ΐίοη6ΐη, 
!η ΩΠυτα ΐπηίΐβιη 38δυηΐ6ΐΐ(1υιη Γογο, 3|[ηΐΐυΓΐιιηςυβ 
63δΐίβ3ΐθΓ6ΐη 30 83ΐν3ΐ0Γ6ΐη δΐιιιιη, 61 ρΓοηαίδδΙοηαηι 
αϋίπιρΥείΟΓβιη. 

ΟΑΡ. ΧΟΙΠ. — ^αα!ηαηι ναΐίαηαίη$ €$1 1ε%η$ βΙ%α$ ^ ΚΕΦΑ^V. Ι^Γ* — Τίνα Λροεφήτευσετ Ίησονς όζον δέοι περ\ τους πρ^ Σύρους πολέμους πράττειν, 
προειπεν , ώς συμβαλών άναιρεθήσεται , του ββοΟ 
τ)} διαβόλου άπατη &χβεδωχότος αυτόν, βιά των 
ψευδοπροφητων , δπιος διά τάς δυβσεβε(ας άναιρε-' 
θήσεται. 

ΚΕΦΑΑ. ΙχΒ*. — Τίνα προεφήτενσετ ^λζπφίας υΙός 

Σαδωκ. 

Ώς δ λαός έγχαταλείψει τόν Κύριον, χα\ έγχατα- 
λειφθήσεται έπ\ πολλάς ημέρας ύπδ Θεού* χα\ 
πολλά διά της χαταλείψεως τιμωρηθείς, εΙς υΐ^ 
προσληφθήσεται, γνους τ6ν παιδευτήν χα\ σωτήρα, 
κα\ των επαγγελιών πληρωτή ν. 4θ53ρ1ΐ3ΐ Γβ^Ί ρορυΐι Ιυιΐ3 ΙιβΠυιη ([6Γ6ΐιϋ ουαι 
ΑεΙιαΙ) 1η 'βχρβίϋΐΊοπβ 3(]ν6Γ5υ8 δ^ΓΟδ ρΓΟ Πΐιειη- 
ιηοΐΐι 63ΐ33(1, ίυςίβηΐίςαβ 3ΐ) ίηίΟΓηβεϊοηβ υη3 ουιη 
Α€ΐΐ3ΐ), ο1)νίυ8 Γ3€ΐυδ 3ίΐ : ϋίαιη ρ6Γρ6Γ3ΐη β^ίδδο• 
(]ΐπ οιιηα 6δ86( Οοί 3ΐηΙευβ, δΟοΊβίβίβιη 1)6ΐ1ι ]υηχί( 
ουιη ίιηρίο, Οβοηυβ ίηνίβο Ηοιηίηο ; 30 ηίδί ίρ86 
ρϊιΐ8 νίβηβ ΓυΊδδΟί, ί(Ιοΐ3(|υ6 3υ<ΐ3 (ΙοείΓυχΊδδβΙ, βχ- 
ρ«ηιΐ8 υιί(|υβ ίυίδδβΐ ΐΓ&ηι Οβί, ρΓορίβΓ ίηίΐΑΐη €υπι 
Α6ΐΐ3ΐ)0 ϋοοίυΐαΐοηι. 

ΟΑΡ. ΧΟΐν. — (2»(Γ»αηι ρτορΗαανΗ Οχι>/ ρτο^ 

ρΗεια '*. Άνανί. 

Ίωσαφάτ τφ του λάου *Ιούδα βασιλεΐ συμμα- 
χοΰντι τφ *Αχαάβ, έν τζ πρ6ς τους Σύρους περ\ της 
*Ρεμμωθ Γαλαάδ μάχη , έχφυγδντι έχ της άρα τφ 
*Αχαάβ αναιρέσεως , ύπαντήσας Ιφη χαχώς πεπρα- 
χέναι, συμμαχήσαντι τφ δυσσεβεΤ χα\ ύπδ θεοΟ μέ- 
σου μένφ φ(λον γεγονότα , χα\ εΐ μή αύτδς εύσε69]ς 
φανε\ς, τά εΓδωλα του Ιούδα χαθείλεν , δργης &ν 
έπειρβτο θεού, διά τήν του *Αχαάβ συμπραξιν. ΚΕΦΑΑ. Κ^'. — Τίνα Λροε^ήτενσεν Ό5ή4 ό 

Λροφτ\τΐ(ς. Ιθ83ρΙιηΙ 1)6ΐΙυηι £;6ΓοηΓι 3άν6Γδυδ ΑΐΏΐη3ηίΐ3δ, Τφ Ίωσαφάτ (8) πολεμοΰντι πρδς *Αμμαν{τας 
61 Ι1θ3ΐ)Ίΐ38 ροδΙβΓΟδςυο Εδ3υ, ςυί Ιυ(!3ΐη βζΐ^Γβδδί ρ χβι\ Μωαβίτας, χα\ τους άπ6 ΉσαΟ έπελθόντας τφ ίιΐ0Γ3ηΐ, ρΓ3:(ΙίχΙ( ΓοΓβ υ( ρβπ ρροεοδ 6ΐ ΐιι1}3Γυιιι 
εΙβη^οΓβιη Ίρδοβ ρ6η]6Γ6ΐ; 3ΐ()αο δίο εοηΐΊςίι. 

ΟΑΡ. ΧΟΥ. — ^ηξ^ηα^η ναΐίπηαίιιι €$ί ΕΙιαά ΟΜίω 

/ί/ιιιε. 

^ο$3ρIι3( ςυί 6υπι ΟοΙιοιϊα ΑΠίίοίΐΐΑΐη ιιιιογαΙ, 
ΑοΙι»1)ί ϋΐίο, ΰυπιςυβ δοείυηι οΐβδδίδ 6ίΓ606Γ3ΐ, ςυ» 
ίιι ^£ΐ1ήορ*ΐ3ΐιι η3νίς3ΐΐ3ΐ ιη6Γ0ΐιηοηΊΊ ϋ3υ33, ρΓ»- 
ϋ'ιχιΐ, ιιυοά 6113111 ιηοΐβδίϋδ ιίΑυίΓβςϋ ίρββ ηηοςυο 
οΟίυοίυδ ηίηαδ ρΐβοβηε Οοο ίάΰίκο 68861 ηιΟΓίΙυΓυβ. Ίούδςι, προεΐπεν', ώς δι* ευχής χα\ σαλπίγγων αύ• 
τους χαθαιρήση. Κα\ ούτως έγένετο 

ΚΕΦΑΑ. ΚΕ'. — Τίνα χροε^τευσετ ΈΜάΰ ό τον 

Όβδία (9). 

Τφ Ίωσαφάτ φίλίαν άσπασαμόνφ νρφς *Οχοζ{αν, 
τλν του *Αχαάβ, χα\ των πλοίων χοινωνδν αύτ6ν 
ποιησαμένφ, τών εΙς ΑΙΘιοπίαν αποπλεόντων έη* 
εμπορία, προεΙπεν, ώς χα\ άνίαις ναυαγήσεως, χα\ 
αυτός ούχ εύάρεστος θεφ γενόμενος , διά τοΰτο 
τεθνήξεται. " ΠΙ Κο». χγι, 1. " 111 Κθ{;. χχπ. " II Ρβιβί. χιν. " ΙΙΙ βθ{[. χνι, 1. " Π ΡβγλΙ. χχ, 14. 

ί8) νί(ΐ6 8υρΐ3 οαρ. 95. (9) Εχ II ΡδίαΙ. χχ, 37, Έλιέζερ δ του άωδία. \% ΠΒΚΙΙϋδ ΜΕΜΟΒΤΑΠδ. !06 ΚΕΦΑΑ. ΚΟ^. '-Τ^^α αροε^ήτευατ *ΟΛδά, ή Α ^ΑΡ. ΧΰΥΐ. — ΟίΗΤπαιη ρτοΐίίΐ€ίατα Β Μα μτοτ 

του ΣβΛ}μ γυνή, ^^ " " *Ιωσ{2 τφ βασιλει εύσεβεΤ γενομέ'Λ;», χα\ τδν να^^ν 
έρ€ΐιηιΐΟΙν«α ΑνανεομΙνιρ (10), χλΧ βο^^ήξαννι ^ά 
ιμάτια αύτοΰ έπι τ!| Αναγνώσει του ευρεθέντος βι- 
βλίου ΙίωΟνέως, Ιν Ιιηλησμονΐ) τ&ν θείων ν^μων τον 
λΐον γενομένου, Ιπέττειλεν, ώ; 6 λα^ μ&ν εΙς αΕχμ- 
αλ<ι>7{αν έχΜή^εται διά τήν Απο^^αθύμησ^ν τήν 
Απ6 θεού, αύτ^ς βΐ πρ6 της τών χαίχ£>ν επαγωγής 
τεθνήξεται, ^Α τήν φιλ^θεον «ύτοΟ γνώμην, ίνα μή 
Σ$ΐ| τ& (ιαόντα χαχά. 

ΚΕΦΑΑ. ΙνΓ. — 7Τ^α έσΓΐκ Λ Ζαχαρίας ό άρχιβ- 

ρεϋς 9ροΒρι\τενσ8ν» 8€ΗΐΗ «'. 

Ιούχ Γ6|[ί <|υί ρΐαβ &ο ΓθΙί{[ΐο8υ8 βτ^Ι, βί Ιβιηρίιιαι 
(ΙΙηιίυιη κβϋΐβονβηΐ, βυαςΜ τ«β4ΗηβιΗ• ηάάοηί 
ίη ΙβϋΙίοηβ Ιηνβηΐί 1ί5π Μογ»ί8, ()υιη ρορυΐαβ ^ςβ - 
Γ61 Ιη οϋΐίνίοηβ «ΙΐτίπΑΓαιη Ιβ^υαι, β^τίρβιΐ, ςαοά 
ρορ(ΐ1ιΐ8ς«ΙιΙβιηΙη Γ^ρΐίνΙΐβαοιη ΐΓ«<)β•ιι1ιΐ8 6πι( ρτο- 
ρΐβΓββι ςικκΐ 1>€ϋΐιι Ιι&ΙιΟΓβΐ ηο£;Ι«€ΐυί; Αΐίρββ ηοτβ• 
ΓβΐίΓ «ΗΐβςυΒίη ηΐΑΐλ ίυΐΒββιιΙ ΙηιΙαϋΐΑ , ρΓορίβή» 
ςβοά 3ηΙιηο «βββΐ 1)6ιιθ βτ^α Οβυοι αΑκίο, οι ηοη 
£6η)6Γθΐ Ιη|(πΐ€ΐιϋ& ιηβία. 

ΟΑΡ. ΧΟνίΙ. — ^Η(^Β ρτορίιβίανίί ΖαοΗαήαζ (χιμϊημ 

$α€€τάο$ ^. Έη\ τ1} γεννήσει Ιωάννου τοΟ Βαπτιττου ιεεπλί]• Οιχι( Γαοΐ^ς 3 Ποο Α!)πιΙ)£ ρυΙΙΐοίΐ&Ιιοηοβ ίιηρίβ- 

ρώοθαι τας του θεού νρ^ς τδν ^Αβραάμ Ιλεγεν Ιτιαγ- η Ιιιιη Ιπ Ιη η3ΐίνίΐ&1β Ιοαηηίδ Β3ρ1ΐ8ΐ.τ, Ββυιη Ιαυ- 

^^\ί^Λ -.V-. Α.λ.. ί... ,"•-.. V ι._\ » * Λ^- ^ . ♦• -•-.-- * « » - ΛΡ γελίοις, τ^ν θεδν άνυμνων, χα\ έπ\ τούτφ τετάχΟαι 
τίν Ιωάννην, πρ^ρομον του υψίστου θεού γεν^με- 
νσν, έφ* φτε τήν όβ^ν αύτου ε2ς χ^σμον ερχομένου 
έτοιμάσαι, σωτήριον ου σαν του λαοΰ, χαΐ έπίλαμψιν 
τοΓς έν σχίτει χαθημένοις χα\ σχι^ θανάτου * χαθώς 
βιά Μν άγιων αύτοΰ «ρο^ιχτών, των άπ* α!ώνος 
«ρβχηρυττόντων τήν ιιαρουσίαν αύτου, λελάληχεν. 

ΙΙΕΦΑΛ. ΙιΐΓ. — ΤΙτα έστΙν ά Ζυμεώτ χροβρή- 

(Ατός Οεασάμενος βν Ζαχαρίας θεδν Οψιστον προ- 
εχήρυιξεν, εΙς Ιπίλαμψιν τοΓς Ιν σχ^τει χαθήμένοις, 
ύ«λ της μητρ6ς Μαρίας ε!ς τδ (ερ6ν, τεσσαραχονθ- 
ήμερον βρέφος Ιτι δν, άναφερΗ$μενον, ύπ6 του 
άτίοο Ονεύματος άχθε\ς, βεξάμενο; τ6 ιιαιδίον Ιβόα * (Ι0ΙΙ8 : ι<ΐ60<ιυβ οοηδίΐΐυΐυιη ίιπ$86 ^οηι1η6η1, οΟβ- 
οΐιιηι ρπεουΓ8θΓθΐη Ββί &1ΐι$$ιιιιί , υΐ νίαιη ΠΠυ8 Ιη 
ιηυηάυιη νβηίβηΓιβ ρΓΦρϋΓ&Γβΐ, 88ΐα1αΓ6ΐη ΓυΐαΓβιιιι 
ρορυΐο, ϊΠυιηΙιιαΓιοηίςυβ ϋ8, φΐί $6(ΐ€ΐ)3ηΙ ΐη Ι6ΐιε- 
1)1 18 61 υιιιΙ)Γ3 ιηοΠιβ , ςυ6ΐη&άπιθ(!ιιιη ρνΓ 8»η€ΐ08 
ρΓορΙιβίΑβ 8αο8 » ςιιΙ λΐ) ογ1ι6 οοβϋίΐο ρηΒΐ1ί€•Γβη( 
αάνοηΐυιη 6]υ8, 1θ€υ(υ8 05ΐ. 

€ΑΡ. ΧΓΥΙΙΙ, — (Ιη(Β «ιιικ χαίιαηία Β^ηΐΒοηΗ **• 

18 €0ηΐ6ΐιιρΐ3(υ5 0€αΙί8 ςυΜί Ζ«€ΐι»Ηα8 ρηβ^ίχβ- 
Γ3ΐ Οβυπι βχΰβίβιιηι Ιη ίΙΙαβίΓηϋοηβιη €οηΐΒίΐ, ΐ|ΐιΙ 
86ίΐ6ΐ)&ηΙ ιη ΐ6η6ΐ)Γ», & ιη^ΐΓβ Μ^Ηβ Ιη Ι€ΐιιρ1ιιιιι 
«Ηαΐυηι, €θΐη ΙηΓ^ηβ 3(11ιυ€ ββββΐ <|ΐιβ(1ηβ!ιιΐλ ιΙΙβ- 
ηιηα, 8ϋΐυ$ & 8ρ!ηΙιι Β&ηοΐο, 8ΐΐ8€ΐρΙβη8 Ιη υΐιιίβ Νντ άχοΛύεις τότδονΧ(5τ σου^ Αέσχοτα, κατά νό € ρηβΠυιη €ΐ3ΐηαΙ)3ΐ : Ναηΰ (ϋηίΗίη Ητνπηι /ιικιη, /)ο• ΡηβΛ σον, έτ είρήγη, "Οτι εΐδοτ οΐ όφβ(ΐΛμοΙ μνν 
τό σωτήριότ σον^ δ ήζοίμασας χαζά αρόίΤωχοι^ 
Λά»ττωτ τώτ Λαώτ^ ^ώς εΙς άαοκάΛνψιν έΰνών^ 
χαΧ εόξαι^ Λαού σου ΊσραήΛ. Προεφήτευσ^ χα\ 
τ^ Μαρίας ΙιΑ τφ βταυρω σχανβαλι^μ^ν. 

ΚΕΦΑΑ. Ι^θ". — Τι :τροερήτενσετ ΈΜζάβετ. 

θεαααμένη τήν Οαρ'.ένον Μ^ρίαν ιιρ^ αυτήν 
ΙΙηλυθνΙαν » «ύλογημένην είκεν είναι έν γυναιξίν, 
χα\ εύλογημένον %^ καρη^ν της κοιλίας αύτης. 
Καϊ χό0ετ μοι τοΰτο^ Ιτα ΜΛΟ^ 4 ρή^^ *ου Κν- 
ρίου μον Μρός ^ίβ ; Ίίού γάρ^ ώςέγίτβτο ή Ρ^τ^ί 
τον άσχασμου σου ύς ζά ύζά μο^ί^ έσκίρτι^ετ 
ίκ άγοΛΛαΙσβι τό βρέφος έν ζ^ ηοιλίφ μον. *βφ* 
οίς «αΐ ^ϋς πιστεύοντας τοΓς ούτω λελαλημένοις Π ιη3ηΐί68ΐ8ηϋί8• 
έχφανησομένοις μαχαρίους άπέφηνιν• ηι/ιι«, $ε€Ηηάηηι νετΙ^ΗΜ Ικκηι, ίη ραα, Οηία νίάβΠίηί 
0€ηΗ ηιεί ίαΐνίανε /κκιη, ηηοά ραταϋί ίη €οη$ρ€€ΐΐί 
οιηηΐΗηι ρορηΙοζαίη^ίηηι^ηαάίίΐΜίΐταίΊοη^ηί §€ηΗηηί^ 
βί ρίοτίαηι ρορηίί Ι»! Ι$τα€ί, ΥαίΙοΙηαΐϋδ Θ81 οΐίαιη 
Μ3Η« ρΓορίβΓ ΟΓυοβιη ΰοηΐυηιοΙίΑιη• 

€ΑΡ. Χ€1Χ — Οναιηαίη $ηηΙ ναίίάηία ΕΙΪΜ^ΐΜ ^\ 

¥1(1608 νΐΓ|{ί»6ΐη Μαήλοι α<1 •6 ν6ΐιί«8β, Ιιοηβιϋ- 
6(3111 31^ 6886 ίο ηιαΙί6π1>υ8, 6( ΐΜΐιβιΙίοΙυΑΐ ίηΐ6ΐ|ΙΙΙΙ 
▼60(Γί8 ΙΠίυι. Ει %ΗάΛ Ηοζ Μΐάί, ηΐ ινβίαΙ ιηαΐετ ΰο- 
Μΐηί νΜ% αά νηεί Ε€€€ βηΐικ, ϋΐ/ιιίΐ νοχ εαέΜίαϋοΜ 
ΙΜΛ ίη ακΓί^ΐΜ ηκίβ, €χ$ΗΐΐαιΛί Ιη §α^4ίο ίπίαπί ια 
ηίβζο «βο• Ου3Γ6 1)6«ΐο8 611301 8ί|ΐιί0αινϋ 608, ςυΙ 
6Γ6ϋυηΐ Γ6ΐ>υ8 816 ά\α\§^ βιιο ςααηιΙΐΗΐιιβ ΐοηροΓΟ ΚΕΦΑΑ. Ρ. -^ ΤΙτα έσζΐ τά δίά τ^ς ΠαρΦένου 
Μαρίας χροίρ%μ:ενύέτζα. 

Μεγαλύνει χαΐ αυτή τδν θβ^, (ιΑ τ4 εΙς αυτήν 
έχφβινομένφ μυοτηρίφ τοΟ βεον τ^κον. *Αγ<άλλ^αι 
τψ Πνεύματι, λέγουσα μαχαρίζεσθαι αυτήν Ι ν ιιά- 
ααις ταΖς γενεαίς, έίΐΑ του νΟν μεγίστου κράγματο; 
ύ^ θεού έ«* αύτ{ έχφαινομένου« 

ΕαΧ τΙτα έσζϊτ ά Ίωώ^ηΐς ό Βαχτιστής, 
*0:ι ό όχίσω αύτου^ τούτ' Ιστιν, ό μετ* αύτ&ν ΟΑΡ. €. — ^ίιω ειιηΐ εα , φιω Υηι^ο Μάτια ψτα* ΝΑ£θίΔ6αΐ ίρ83 ςυο<ιυ6 Ββηιη ρτορίβΓ οΐ78ΐ6πηιη 
ηυοιΙ ίη ίρ83 64ί1υιη 68( άινιοΙ ρ3ϋυ». ΕχδοΙίηΐ 8ρΊ- 
ηΐυ, ίηςυΐ6η8, 86Κ>63ΐ3ηι ρΓ9ηϋ63Γί ίη οοιηϋ)υ8 ^ο* 
η6Γ3ΐίοηίΙ)υ8, ρΓορΐ6Γ ηΐ3χίηιυιη ρπο86η8 ορο8 ςυοιΐ 

ίΐΙ ίρ83 « 060 6(11(001 681. 

£| (ΐΗΛεαΜ α ΙοαηηεΒαρίί^ΐα ρτορΗείαΙα. 
Ουθ(] ^Μί ρο%ΐ εε ^^ \ύ 68(| «ιοί ρο84 ϋΐαοι 03(08 •• 1Υ Κββ. 1111, 14. »• Ι.06. 1. »• 1-06. η, 29. *• 1-06. ι. ^* αο3η. ι, ί7. 

(10) ΡοτΙβ άνανεουμένιρ. 

Ρατποι*. 6 ο. ΟΥΙ. ΐα7 ΙΟδΕΡΡί 10] 

Γυ6ΐ8(» αΛί$ ίρχΗΐιι ΦΧίηΜαί. Οιιοιΐ ιΐβ δο^^ηιίβ 6&1, Α γεννηθείς, αρύ αντού ύπηρχετ, "Οτι &νωΟίν έατ ν 

&ξ ουρανού Χριστές. *Οτι τους δικαίους άι:!> των 61 €Φΐο ηβπιρβ, €Ι)Γί&ΐα8• Οα(Μΐ ]υ8ΐ08 αΐ) ίη]υ5ΐΐ3 
€Ιιή$Ιυ» Μ€€ηΐ6ΐ. 

€ΛΡ. 01. —-Ο»» ηέ€ «οί^ΐΜ ρτορΗέΐβνίί ιν ΕνοΗρ^ϋύ. 

Γ«αί|)Ιι&9 ροηΐίΓβχηυί 8&Ιυι«Γ€ΐη ΟΙιπ&ΐί ρΜβ'ιοιιβΗΐ 
ρΓΦιΙΐχίΙ, 8ΐίΙΐ|υβ ^αϋχίβ : Υα ηοη κιΐίι ^μΜ^μμ» 
ηίφί€ τ€ρΗίαΐί$^ φίοά ηΐίΐύ Γο&ίβ μ/» ηΐ ηηΗ$ ίιοηιο 
ίΗοήαΐητ ρτο ρορνίο, €ί ηοη {ΐβηζ «ιιίνβπα ρ€Γ€αί ^'• 
ΟιιίΙιαβ βοΙμΙιΙ βν&ιις6ΐί8ΐ& : Πϋΰ ανίεηί α ι^ηι^ΐ- 
ίρ$ο ηοη (/ίχί/, »€ά Γκιη €$»€1 ροηίί[€Χ ρτορΗβίανίΙ^ 
ηηοά 3€$η% ηιοτί$η$^ ρτο βα ^εηΐβ ηιοήίητηί €Ταί; €1 
ηοη ρτο βα ^βηίβ ίαηίηηι , Λβά ηΐ άηρ€τ$α» ΒέΊ ον€$ 
€α^€ΤΒΐ \η ηηηηι. Ιη Υ6ΐοη ροΓΓΟ Τοίαιηοηΐο ηβο νο- άδίχων Χριστά; βιαχρινεΐ. 

ΚΕΦΑΛ. ΡΑ'. — Τίς άχωτ χροε^ήτευσετ έν τφ 

ΕναχγεΛΙφ, 

Καϊάφας δ άρχκρεΰς τδ σωτήριον του Χρίστου 
ιτάΟος ιτροαγορεύων, ηρ^ς τους Ιουδαίους φησίν * 
ΎμεΤς ούκ οίδατε οϋδέν^ ουδέ δίοΛογίζίσΰε^ 6τι 
συμφέρει ύμΤν^ ϊνα εΙς ά^Όρωπος άχοΟάτχ^ ύχέρ 
τον Λαον^ κάί /ιή δΛον τό ίβνος άπόΛηταΐ' έφ' οΤς 
έπήγαγενό Ευαγγελιστής • Τοντο δέά^' έαυτονονχ 
είχετ^ άΛΧ αρχιερείς ώ»•, προερήτενσετ^ δτι 
{\μεΛΛετ ό ^Ιΐ}σονς άηοΘανών, ύηέρ τον ίθνονς 
άποΘνήσκειν^ καϊ ούχ ύπ^ρ του έθνους μόνοτ^ Ιοηίοδ ρπιρΙιβίΑΤΟΓυιιΐ, Β&ΐβαιη νηΐββ, οΐ ςαί ηιίβδί _. άΛΧ Ίνα τά έσκορπισμένα θεον πρόβατα σνν- 

η•ι*>•ι • -• ΟΙΙ _--■•' ^...^._.. >1 . 5.- »Ε».. »ν _β ΤΪ-Λ—.β χ - . ΓυοίΑπί α δ;ιιιΙ αιΐ Οανίιΐ, ηυίη 61 ίρ$6 δ^αΐ α(1 ουηι 

1ΌΙΐΙΟΙ|4ΐ€η9. ΟΑΡ. 011. — ΟπΙηαηι $ηηί [οτΐβ^ ΟανίίΗΒ ^'. 

Ι ΜίΜΜΚ (|ΐιί ογιιαΙμΙ αρρηηΐΰΐη 6|ιΐ8. ϋαϋοΐιαΐ 
8ΐιΙ) 50 ηοη||;οη1θ9. 

2 ΑιΙΙηοη, ηυί νυΙηοΓαΐΟΓυιη ειΐΓ&ιη 86Γ6ΐ)αΐ. 

3 Ε1β2ζαΓ, Π1ίϋ5 ΓηΙπβ ϋΛ\\ά. 

4 δθ5ίθ8 ηιιί 8θ1υ$ ίηίιιιΚ'Ί.^ οϋ^ΐίΐίΐ, ]υΙ>6π8 &υΙ>- 

5 δ»ΐΒ8, ςαί ίη86ςα6ΐιΓιΙ}ΐι<ί 1ιθ8ΐίΙ)υ8 ρορυΓι οχογ- 
οίίαιη» 8θ1υ8 ΐηββηυβηΐββ νβΠίΐ Ιη ίυ$3ΐη. 

6 ΑΙΜΪ88&, ςυί 80χεοηΓΐ8 ίη ΙμϊΙΙο 8θΙιΐ8 ι*ο$ιΙιί(• 

7 βαη3Ίη8, ηΐίυ8 ΏΊαΙ) ίΓ&Ιη$ 1)8νί(1, ςιΓι α ιΙυο$ 
(Ιυοοβ ίηΐ6ΐΤϋ€ΐΙ, 61 Ι60η68 οοείϋίΐ, βΐ^Ε^νρΐίηιη Ιιο- 
ιηίηβιη ροίοιιΐβιη ροΓϋίϋίΙ. 

8 Α82ΐε1υ8ρΓφΓυίΐ Ιπ^ίηία (!ιΐ€ί1)υ$. 

9 Εΐ66ΐΐλη, ςυι 61 ίρβο ογαι βΙίυ5 ίΐ'3ΐπ8 Οανίϋ. 

40 δοηιαη ΜγάΦΐιβ. 

41 Α1168 06ΐΐΗ6 «1ιυ$. 

42 ΕΙ138 βΗα8 ΡΙΐ6ΐΙ&ΐΗ!. 

45 1Η6Γα8 Γιΐίυβ ΕβοαίΙι ΤΙΐ€θοΗθ5. 

44 Αη6Ζ8Γ ΑιιοΐΙπίοβ. 

45 £18011 1.αϋ6$. 

40 ΝοοΗοιι Ρΐΐ8Γιΐ08. 
47 ΑΙΙυβ 0ηα8Τ1ΐ8ρΙΐΑ. 
18 Ειιαα Ν6ρΙι(Ιΐ9ΐίΐ08. 
49 ΕζΐΙΓι ϋηυ8 ΚβϋαβεΙι. 

20 δα1>66ΐ1ΐ Α(ΙΐΙ&6 (16 033880. 

"ίΐ ΑΙ>ίοΙΙ>θϋ ιΐ6 0&ιηρ68ΐΐ'ίΙ)ΐΐ8. 

22 Αι1ίΐ3(1 ϋβ Ν3€ΐΐ3ΐ. 

23 ^»8ι>^^I ϋβ δαί'βιΐι. 
21 Μαιι^ι;. 
25 ^ο:ι1> Αι*83ΐηίΐ08. 
2Γι Εΐ;3$ δαΙώοηίΐΟΒ. 

27 ^οη3ιIι3π ηΠυ8 Α83η. 

28 δοιηηαη Αηΐιοίίίΐοβ. ί*)άγιι β'ν ^^' Έ^ ^ "^5 Παλαιή άκοντ:ς προφη- 
τευουσι, Βαλαάμ δ μάντις, χα\ οΐ άποσταλέντες ύπ% 
του Σαούλ έπ\ τίν Δα6\δ, χαΐ αύτ&ς δ Σαούλ έπελ- 
0ών αύτω. 

ΚΕΦΑΑ. ΡΒ^. — Τίνες είσΐν οΐ τον Αα61δ δυνατοί . 

α* Ί£ββο^ς(14) διεχδσμ» τ^^ν δίασχευΙ;ν αυτοΟ• 
ΕΙχεν υπ* α6τ6ν ένναχοσίους. 

β' *Αδ(νών, δς των τραυμάτων έπεμελεκτο. 

/ Ελεάζαρ υΐ^ς άδελφοΰ του Δαβίδ. 

δ* Σωσιώ; μ^νος τοΤς πολεμίοις άνΟίστατο, χ«λεύων 
τοΤς ύπ' αύτλν σχυλεύειν τους πίπτοντας. 

β' Σαμοί, δ; των ιίολεμίων διωχ'ίντων τδν του λαοΟ 
στρατών, μ<5νους [μδνο;] άπέστρεφε τους διώκοντας. 

ς' ^Αβεσσά, δς έςαχοσίοις έν πολέμψ μδνος άνΟ- 
Ο ίστατο. 

ζ' Βαναίας, Έλιάβ Μς του άδελφοΰ Δα6\δ, δς χαι\ 
τους δύο στραΐΓ^γους άνείλε, χα\ λέοντας άπέχτε ι νε, 
χαΐ τδν ΑΙγΰπτιον άνδρα δυνατ^^ν δντα ώλεσεν. 

η' *Ασατ;λο; τριάκοντα έφεστήκει άρχουσιν. 

Ο' Έλεηνάν, δ; ζν χιΐ αυτ^ς υΐδς άδελφοΰ το•1 
Δαβίδ. 

ι' Σεμάν δ Μυδα?ος. 

ια' Άλλης ό του Κβλθή. 

ι^' Έλλάίς δ του ΦελλαΟί. 

ιγ' Ίερβ; υΙΙ»ς ΈσχάΟ δ Θεχοΐτης. 

ιδ' 'Ανεζάρ ό 'ΑνίϋΟίτης. 

ιβ' Έλαών δ Αωΐτης, 

ις' Νοερίων δ Φατίτης. 

%ζ *Αλλούς υΐδς Φαφά. 

ιη' Έναυδ ΝεφΟαλίτης. 

ιΟ' Έ;0\ υ16ς Τεβαέχ. 

χ' ΣαβεΙΟ *Αδδαή δ άπδ Γαασσ!). 

χα' 'Αβιελβών άπδ της πεδιάδος• 

χίΤ 'Αδδάδ έχ Ναχάλ. 

χγ* Ία9βι4)λ άπδ Σαράθ. 

χδ* Ματθί. 

χε' *1ω1β *Αρσαμίτης• 

χς' Έλίας ό Σαλσβο/ίτης. 

χζ* ΊωνάΟαν υίδς 'Ασάν. 

χη' Σιομναν δ *Α^^ωδίτης, Β %« ^03η. XI, 49. ** II βθ{;. χμ» ; Ι ΡϋίαΙ. χι, χπ. (11) ΟοηΓοΓ ^υ$^|)1ι. Αηΐΐη. νπ, 42. 109 Β λ' *Αλιφαλέτ. 

λα' 'Α)ιάφ υΙ&ς *Αχιτ6φ£λ. 
λ^ ^Ασαραή ό Καρμήλιο^• 
λγ* Φαρ^ς ό *Αρχίτι^(• 
λβ* ΓαΔλ υ{^ ΝάΟαν. 
λε' Σαβαβίιΐναή 6 Γαμέτης. 
λς-' Έλιέφ 6 *Αμμαρ<της. 
λ^ ΓκλωραΙ δ ΒεροΟέος. 

μ* Γερά:, 
μα' *£0^ρ. 

ΚΕΦΑΑ. ΡΓ. — Τίνες οΐ του ΣοΛομώττος άρ- 

χοττβς. 

α' ΒαναΙς^ στρατηγός άντ\ του Ιωίβ. 

^ Σαβωχ, χα\ δ υΕ6ς αύτοΰ *Α(αρ{ας Ιερείς. 

γ* Ζαμβουχ Ιερεύς έτβρος του Σολομών• 

£' Έ^ιαρέφ. 

ε' ΚαΙ Άχι^^β υΙο\ ΣινΑ. 

?' 1ωσαφάτυ16ς *Αχι)»λ{β. 

ζ* ^Αδωνειράν υ16ς *ΑβδωΟώ, έ^ι τόν φδρον. 

Κα\ οΐ χατ& μήνα τά δέοντα χορηγού ντες * 

η' Βεουρ έν δρει Έφρα\μ, υ16ς Κ αχών. 

Ο' ΈμμαχμΙς υ16ς Έσδή. 

(' Έ^'^^αβώΟ υΐδς *Α μίνας δεύτερος έν χώρ^ 
Τααααή. 

ιζ: Βεναάν υΐδς *Αλιουθ έν βαανάς. 

ι^ Μεγεδώ υ16ς ΓΔβερ. ^ 

ιγ' Έ^^αμώθ υΐ^ *Αδδή. 

ιδ* Έμμαενώ. 

ιε' *Αχειμα&ς ε ν Νεφ6αλε<μ• 

ι^' Βασιλείας υΙ^^Χουο!} έν ^Ασήρ χα\ έν ΒααλαώΟ. 

κζ* *1ω73.φάτ υΙ>>ς Φα^^υ έν Ίβάχαρ. 

ιη' Σεμεή υΐ^ Ή>Λ έν Βενιαμίν. 

ώ' Γάβερ υιδς ^Αδαή έν Γαλαάδ, χαΐ έν γ!) Γηών 
^αιλέως *Αμμο^^ίων, χα\ *ύχ βασιλέως Βχσάν. 

χ. ΚαΙ Νααήφ έν γζ Ιούδα παρέστηχεν, ύηοδε- 
χαμένος τί παρ* έχάττιρ τεταγμένα. 

ΚΕΦΑΑ. ΡΛ'. — Τίνα ^^^ τά καθ" έκάστιχτ ήμέραν 
έξοδιαζύμίϊτα τφ ΣίίΛομώτ. 

Σεμιδάλεως χόροι λ', αλεύρου χάροι ξ', μόσχοι 
εκλεχτοί ι', βδες νομάδες κ', τρδβατα ρ', έκτ^ς έλά- -^ 
δορχάδων, χα\ δρνΙΟων. ^ΙΙααν δέ αύτφ ίΙΒΕΙΙϋδ ΜΕΜΟΗΙΑΠδ. 110 

Λ ^ ΕΙίΜΠ ΑηΐΙιί(«$• 
50 ΑΚρΙιαΙβί. 

31 ΑΙίβρΙι βΐίαδ Α€ΐιΊΐορΙΐ€ΐ. 
δ^ Α$ΐΓ»β ΟαΓηιϋΓιίΑ• 
53 Ρ1ι»ηιβ ΑΓεΙιίΐ69« 

55 82ΐκι1)θΐΐλ6 6&4)<ϋ1β8« 

56 £1ί€ρΙι ΑιηπιαΓίΐ68. 

57 66ΐθΓΧ ΒθΓθΐΙΐ6ΰη5ίβ« 

58 αοϋαα. 

59 ΤΙι6γγΙι6. 

41 Εΐ1)6Γ. 
^ΑΡ. 011. — Οηιηατη $Ηηΐ ρηΗαρβ$ 8αΙοΐΗοηί& ^^ χα\ ?«.ιν, 

7£τράχις μύριοι τοχάδες ίππων εΙς άρματα, χα\ δώ- 

ΖζτίΛ χιλιάδες Ιππέων. 

ΚΕΦΑΑ. Ρβ'. — Πβρϊ τον ναού της ΊερόνσοΛίιμ^ 
Ζτ φΛΟδόμψΤΒ ΣοΛομώτ. 

Ήρξατο της ο1χοδομ!)ς έν Ιτει απ& τγ;ς έξ ΑΙ- 
γύ'Βνϊο έξιδδου τοΟ λαού πεντηχοτνψ χαΐ έξαχο- 
τιοατφ (12), έν τφ τετάρτφ μην\, ο^τδς έατι χατά 
Μβχεδδνας Πάνεμος, δευτέρςι του μηνδς, λίθους μίν 
έζοεμα^δμβνο^ χα\ ξύλα άπδ πρώτου Ιτους της βα* 
τΟιείας αΰτου έπι έττ τ οία. Άρξάμενος δέ της οί• 

** III Κ«8. ι?. ** III Ββ^. ιχιν. 

(Η) ΑΙ ΠΙ Κθ{(. ΤΙ, Γ&ΐ€Οί. Ι ΒαηΑίΔ8 (Ιπχ Ιοεο ^02I)^. 

9 δαιίοΰ, 61 βίΓυβ ο]υ8 ΑζπΓίαβ &α€6η1οΐ6£• 

5 ΖαιηϋυοΙι βΐίιι» 8αε6Γϋθ8 δαίοηιοηίβ. 

4 £ΠλΓ6ρΙι• 

5 Ει Αείι»!) &1η 8ΐ8«. 

6 ΙοδαρΙιαΐ βΐίυβ ΑοΙάΙΐυ. 

7 ΑάοηίΓαη Οΐίυβ ΑΜοΐϋο ρΓβοί^ΰΐυ» Ιη1)βι}$. 
1ΐ6πι ίΐΐί (]αί ρ6Γ &ίιΐ£[α1θ9 πίθηβββ ηβεοβδΑΓία βυρ- 

ρ6ΐ1Ίΐ&1)αηΐ : 
β ΒβαΓ Ίη ιηοηΐβ ΕρΠηκιη, βΙία» Οιοοη. 

9 Επιιηα€ΐη68 βΐία» Ε$(ΐ6. 

10 ΕΓΓΐια1>οι1ι βΐίυβ ΑοαΙοΑβ βοοαηόυβ ίιι Γβ^ίοηβ 

Τ{1«586. 

11 Βειιηλίι Γιΐίυβ ΑΙίυΐΙι ίη Τ1ΐ82η28. 
42 Μοςο()ο βΐίιΐδ 6&1)βΓ. 

15 ΕγγΙι3ιιιο1Ιι ΓιΙίυβ ΑιΙϋβ. 
14 ΕηιιηΑβηο. 

45 ΑεΙΓιηιβαβ Ιη Νορίιΐΐιαίίιη^ 

16 Κβ^ΐπίΒ ΙίΙιυβ 6ΙΙΙΙ56 ίη Λ$$ογ, οΐ Ιη ΒβαΙηοΐΙι. 

17 ^083ρ11^ι ΓιΙίυκ ΡΙι&γγο Ιη ΐ5$9θΙΐ3Γ. 

18 8ϋπΐ66 Γιΐίυβ ΗβΙα ίη ΒβηΙϋπιΙη. 

19 6λΙ)€Γ ΟΙίιιβ Α^αο ίη €αΐ33<1, βΐ ίη Ι6γγα6οΙιιιι\ 
Γ6(;Ι5 ΑηιΟΓΓίίΦΟΓυηι, α 0^ Γ6{;ί8 Β«*ΐ93η. 

20 Ει Ν&8€ρΙ] ίη ΙβΓΓα ^υ<ΐ3 αιΐβπιΐ, Γ6€ίρίοη5 ς<ι:6 
εαίςυβ ίη]»ηεΐα 6Γ2ηΙ. 

€ΑΡ. €ΙΥ. — Οηωηαηί εταηΐ φιω ηηούάίε α 8αΙο^ 
ίΗοηε ίΐηρβηάβΙ^αηΐΗΓ *'. 

δίηΗίαςίηΙδ οογϊ ιχχ, Γαπη96ΰοηι.χ, νίΐυΐίβΐΰεΐί χ, 
1)ονοδ ραδουί χχ, ονβδ α, ρίΦίοΓ οοΓνοδ, (ΙοΓοαϋακ οι 
ανοδ. Ιΐ3ΐ)6ΐ)3( ροπΌ ()η»ϋΐ2βίηΐ& ηιίΐΐία ς^^ηί- 
ΐυιαδ θηυοΓϋΠΐ οαιτηΐίυηι, 61 ϋυοϋΰοίιη ιηίΠίΔ 6(ΐηί- 
Ιυηι. 

ΟΑΡ. (^ν. — Οβ ΐ€ΐηρΙο Ηί€το$ο1ι^ιηίΐαηο^ ηκοΗ ααάΐ' 

(ΊΰαυίΙ 8αΙοηιοη. 

Α§Γ685υδ 6δΙ €οη$ΐΓη€ΐίοη6ηι βηηο &Ι) ο^ΓΟδ^Ιοηβ 
ρορηίί ιΐ6 ^ΚΥΙ^^^^ 86Χ06ηΐ65ίηΐ0 ςυίη(|υᧀ$ίηιο• ^ 
ηΐ6η86 ηυοΓίο, ηιιί βδΐ ΑρυιΙ Μαοοιίοιιοδ Ρβηοπιυδ, 
ρο8ΐη(1ί6 Καΐϋηϋαδ ιηβηδίδ, οηηι ]ηηι Ιαρίϋββ ρι»- 
ραΓα8$6ΐ οΐ 11§η9 αϊ) αηηο ρι-ίιηο ίηίΐί α 86 Γ6{;ηΙ 
ρ€Γ «ηηοδίΓΟδ, Ιη€(*ρΙδδΰΐ(ΐη6Χ(]ίη€9ΐίοη6πι α ςυ:ιηο /"ί ο 111 Ι08ΕΡΡΙ 112 

»αηο Γβ^ηΐ $υΊ. Λιΐ οΓηΐΊϋΐκΙιιιη οραβ ϋοιίΜίΙυΙΙ ορβ- Λ χο^μης λιΛ τετάρτου Ετου^ τής ^χτιλβίας αύτοΰ. €611108» ΑΓΰΙΐίΐ6£ΐυΐη ΙΟίίοβ 9Βΐϋβ€ϋ ||6Τ^^0Μ^6^Μ^ 

€Ι}6Γ&ιη Οΐίυηι ιηιιϋβΓϊδ ν'κΐιι» ύύ ίήϋιι ΝβρΙιΐΙίΑΐίιη, 
ρ3(Γ6 Τχηο. Α$βί&ΐ6ΐ)3ΐ αυΐϋηι «ι βιίαη Τγιί γ6Χ, Λά 
ϋοηδίΓαβικΙαιη Ιβηιρίαιη, ΟΙιίηηι ηβιηρβ, »αρρ6- 
«Ιίκιιβ (16 1•ίΙ)9ΐηο Ιίβιΐλ Οθ^ΐήη» 6ΐ ρίη6λ« 8αΙ)ΐιαίιι1- 
$ΐΓβΐΗΐΐ&ιιΐ6ΐη δλίοπιοηβί ηιιοΐΑθηί»ρΓοριβΓ ίηρβηβαβ 
€Χ(1βηΐίυιη 1ί{;ηα 61 όβϋυΰβπΓιαιη β& υ«|ΐΐ6 «ϋ αίΑΓβ, 
Ιηΐία 0ΟΓΟ5 ΜΜ, οΐβί 1)ϋΐ08 ΜΜ. ΜίββΓ&Ι η»θ(|υβ ιΐβ 
ροριιΐο 1&Γ3ΰΗΐίεο αιΙ ίίΙ)αηιιιη άβΓΟίη ιηίΙΙίλ ορβπι- 
ιίοηιπ), ηπί πιβιιβίΓαίδ ίιΗ6ΓΤ8ΐΓΐ3 πιυΙαΙ)&ιιΙιΐΓ, ςυί- 
1)11$ ρΓ3^ΐ'&ι ΑϋοπίΓ^ιη• 

€ΑΡ. €νΐ. — €Η}η%ηιοάϊ εταΐ ΐεπίρίπηϋ^ ηηοά 5α- 

Μβϋία άοιηυ» «γαΙ 8ΐ3κϋ3ΐΙ•» οίΓουιηοιηΐΗία |κ*γ 
ηυαίυοΓ ΐΑΐβη, ςιΐΦ ν1>αΐαΓ 8»ο€ΐΐΜηοηι» 1ι»1>€ΐΐ8 
Ιοη^ΊΐυιΠιιβιυ €υΙ)ίΐ0Γυηι ια, ΙαΙίΐυϋίηοιη €α1>ί&ο- 
ΓΟΏ XX, βΐ »1ΐίΐαϋΐη6ΐη ουϋίΐοηιηι ιχχ, €ΐ Γββρΐΰίβ- 
1>αΐ αϋ οπ6ηΐ6ΐη 8θ1ϋΐη. 1ΐ3ΐ»β1ΐλ1 6ΐ»»ιη νο8ΐίΙιιι1υιη 
6]α5(1βαι ΰΐιιη ΙβιηρΙοΙαίίΐιιϋΜΐΙβ, ουίιίΐο• ΐΜϋβηβ ιχ,οΐ 
Αΐΐίίικίίηβπι Ιβηιρίο «ςαλίβιη : ΐΓί|ζίηΐ« βηίαι ε«ϋίιο- 
ηιια οΐ ίρ8υηι 6Γ8(,πιΐΓθ(1υο6ΐκιΚιυ&ίιι €ΐιΙ>ίΐοβ ιζ,είΓ- 
0«ιιηίΓ0ςιΐ6ΐιΙ»Ι)ΑΐιΐΓ νβΓΟ ρβΓτίβ 8υΙΐ8ΐπΐ€Γιοηί1)η8χχχ» 
ΐ|υίη(|υ6€υ1)ίΐα1ίϋθ8, χηυϋαΐβπβ, ροΓ Ιγμ ΐβΐΜΐΙαίΑ, 
ΐ|ΐΗΚ Ιηλ Ιλίιιιΐλΐ• 6χΐοΠΰΙ>αηΐιΐΓ αά χχ €ΐι1ιίΐ08. Ιΐχ 
<1οαιαη€αΙί& χχχ Ιι&Ιΐ6ΐ)&ιιΙ &8£6η8ΐΐ8 οοουΐΐο• ρβτ 

ρ3ΓνΑ8 ρθη9Ι8 4Η€«ηΐ£8 »ΐ1 1λΙ>1ΐΐΑΐΑ. ΡΟΓΓΟ Ιμ- Ε(ς δέ τ4]ν έργαβίαν παρέστηαβν έργάτα; έκταιαγμυ- 
ρ<ους, λπιστάτας τρισχιλ£ου; έξαίίοσίους * αρχι- 
τέκτονα δΐ της δλης εργασίας άπ& Τύρου λαμβάνει 
τδν Χηρ3τμ υΕόν γυναιχδ; χήρας άικ6 ψυλής Νεφθαλη 
«ατρ6ς Τυριού• Χυνηράτο 61 αύτφ χαΐ 6 Τύρου βααι- 
λεΰς, εΙς τ^;ν ναοΰ οίχοβομήν, δ Χ'.ρ3κμ» ξύλα x^δρινα 
χα\ πεύχινα διδους άιτ6 τοΟ Αιβάνου. *£χορήγει δλ ό 
Σαλομων αύτω χατ* ένιαυτ^ν εΙς άναλώμχτα τ£ιν 
χοπτίδντων τά ξύλα, χα\ χαταγδντων αυτά Ι»; θα- 
λάσσης, σίτου χδ^^ους Ρ', ελαίου ράτους ^ • χαλ άπ- 
έστελλεν έχ του λαού Ίσραηλιτιχου εΙς τ6ν Αίβανον 
μύριους Ιργάτας χατά μήνα άλλασσομένους» χαΐ εΐ- 
χον Εξαρχον οϊίτοι τ^ν *Αβωνειράμ• 

ΚΕΦΑΛ. ΡΟΡ.— ΌΛο^ο^ ^ν ό ταός, δ^ ΣοΛομών 
Β φχοδόμίίσβ. 

Μέσος οίχος V βτα&αΤος, χατά τάς τέββαρας 
πλευράς περιβεβλημένος. Άγιασμα χαλούμενος. Εχων 
μηχος πήχεις ξ', πλάτος πήχεις χ', Οψο; πήχεις λ', 
πρ^ς βλ ανατολάς άπέβλετην. £ΐχε βλ χαΐ πρ<ναο^'/ 
(σ^πλατον τφ ναφ, πήχεις Εχων χ', χαΐ δψος Γσον τφ 
ναφ * τριάχοντα γάρ πηχών ή ν χαΐ τοΰτο, είσάγων 
έπ\ πήχεις χ',, περιοίχειτο [πχριφχείτο] βλ οΓχο4ς 
βραχέσι λ\ πενταπήχεσιν Ισοπλεύροις, έπ\ τρία 
στέγη, εις χ' πήχεις τών ιριων «τεγών τούτον 
ηρμένων. Τοις βλ οΐχίσχοις τούτοις τοΙς λ' Ανοβοι 
χεχρυμμέναι γβγένηντο, βιά μιχρων θυρών λπ\ τά 
στέγη άνάγουσαι. 01 βλ των οΐχέσχων τούτων βέχα 
πήχεις υπέρτεροι, άνειμένην παρεΓχον τφ τοϋ*Αγιά- τυαι ΑοηααηευΙλΓυιη ϋβοβιιι €ΐι1)1ΐί «υροΓΪΟΓΑβ Ιίΐιο- ^ σματος οΓχφ τήν τών φώτων βολήν. *Απ^ βλ τών Εξ- Γυηι ρηρΙ)βΐΝΐηΐ ϋοιιιιιί ηονΙααηΙ Ιικίβ ίηίΓοΙίαπι. 

Εχ 86ΧαβϊΙΐΙ« νβΓΟ €1ΐ1>1ΐί8 ΙβΐηρΙΊ , ίηΐβΐ ίθΓ€8 IX 

οοιΙβίΜίηΐ δΐηείο βληοίοτυπι, •Πι λΐιίβηι χι. οχΐίηο 
δαηείο Γ«ϋ6ΐ)9ΐιΐ. ΓαΗ» ΐ6ΐηρΠ 6ηηΐ ί» Ι»ΐιΐικΙί- 
ΙΚΊ1) XX ΓυΙ>ίΐθΓαιικ ίΜΐ6ηο8 βΐ 6ΧΐβΗιΐ8 ρ«Γ Ιοίιιιη 
αοΓΟ οΙ)ΐ1α€ΐ». Υβΐιιιη €ΐ*&ΐ ϋϋ$ «ρροηβιιιιι, εχ 
1)^880 εΐ ΙιγΑοίηΐΙιο εΐ ρυΓραι*» εΐ εοοεΐηο εοΒ- 
Ιεχίαιη. Εγαι Αυίεβι ΐοηρίαοι αηΐτεηαπι, εΐ ςο» 
ίιι Ιρ80 εοιϋίιιείΜηΙιΐΓ οηΐΒΐλ ίοΐβΓία8 »ε εχΐεηιΐ8 
ρεΓ Ιοίαιη αοΐΌ είΓουιηνββΙίΐα, 1ρ8ΐιιιι ρλτιηεηΐυπι 
8ΐΓΑΐυιη βΓ&ι επίδβίοΓε αυΓΟ, εΐ πιιιγϊ ΙηβευΙρίί ρ»!- 
1018 λίςαβ εΐιβΓυΐΗΐη ΐοτιίΑΐίςιιε υηίνεΓ8ίιιι εΓαηΐ. 
Ιΐοε ί^ϋαΓ ηιυ4ΐο «ϋίΰεαίιιιιι 081 ΐεαιρίαιο• (ΙίΓειιη- 
ρο&Ιίαιη εηΐ &ηι1ιίΐυί ιειιιρΠ εοΓθΐι:ιυιειιΐαιη λ88υΓ- ήχοντα πηχών του ναού, οΐ έσώτατοι (13) τ4»*Αγ<φ τών 
άγ(ων βιήρηντο, οί βλ άλλοι μ', τφ έξωτάτφ άγ(φ χε- 
χλήρωντο. ΑΙ βλ Ούραι του ναοΰ πρδς τ^ ε^ρος χ' 
πηχών γεγένηντο, Εσωθεν χα\ Εξωθεν βιόλου χεχρυ• 
σωμέναι. Καταη^έτασμα βλ ^ν τ6 έπ* αύταΐς χα0- 
ηλοιμένον, έχ βύσσου χα\ 6αχΙνθου χα\ πορφύρας χα\ 
χοχχίνου Οφασμένον. ΚαΙ ήν &πας 6 ναδς χα\ τά Εν 
αύτψ πάντβ Εβωθεν χα\ Εξωθεν βι^υ χρυσιρ χατα- 
πεπλασμένα• Καλ τ^ Εβοφος βλ χρυσφ παχεί χατ- 
έ στρωτό, οι τε τοίχοι φοίνιχος |φο<νιξι] χα\ Χκ- 
ρουβ\μ Εγγεγλυμμένοις χα\ τετορνευμένοις βίβλοι 
βιέχειντο. ΟΟτω το{νυν 6 ναδς χατ•σχεύαστο• Πβ- 
ριέχειτο βλ χΰχλ^ τοΟ ναοΰ γείσιον (14) ε(ς τρΗς 
^ήχ^Κ άνατεΖνον (15) τ6 ^ος^ εΤργον βλ τους πολ- ΚΕΦΑαν. ΓΖ'.— Πι^^κ τάέτ^φ Άγιάσματι άτα^- 
ΗΒΐμΛτα άφαρώμαζα βεη8 ίιι λΐΐίΐυιΐίιιβιη (ΓΪαιη ευϋίΐΟΓΟίη, ςυοιΙ «γοοΙμΙ Ο λους ε2ς τδ Ιερ^ εΐιββου, μβνοις βλ άνειμένον τοις 
ναΐ^ι» 8ΐ1ι ίηίΓυίΐυ ίιι 8λεΓαΓίυηΐ| 8θΙί84|αε ροηηίβ- ΙερεΟσι• 
8Ι1Ι1Ι εΓλΐ 82ΐεεη1οΐϋ>υ8• 

(2ΑΡ. €νΐΙ• — βκιηιαιη ΐΛϋτα ηρο$ίΐα έτααΐ ίη 

$αηαηανίο ^*. 

Ιιι 83ΐηεΐ2 ςυιιίεηι χϋε νΐι^ίηΐίεαϋίΐΑΐ! εΐ χςιιίΐα- 
Ίεη, εΓ8ΐ ΑΓεα, ςιιααι Μογεεβ ΓεεβΓ&ΐ, ηι1ιι8 
ροδίΐΑ, α ΟΙιετυΙιίιη Ιεείβ, ςιι» εταιιΐ ϋιιο 31α$ 1ια- 
ΙιεηΐΙα ςυίΓι(|υβεαΐΗΐ8ΐε8 , ει εχ υΐΓα<ιΐιβ ρ^ιΐε Αι-ε^ε 
α8ΐαΙ)λΐιΚ. Ει υιια ςυί«1ειη «Ια αιΙ ραΓΊεΐ«*ιη ρεπίιι- 

Μ Π! Κο^. VIII ; 11 ΡαΓαΙ. ν. £1ς μλν τ6ν άγιβν οΐχβν, τ^ν ειχοσάπηχυν χαι\ Ι9<$- 
πλευρον, ή χιβωτδς, ήν Μωΰσης λποιήββιο, Ιν6ον 
ανατεθείσα, όπ6 τών Χερουβ\μ αχεπομ^νη« &τενχ 
ίίσαν βύο πτέρυγας Εχοντα πενταπήχβις, Ιξ έχατέροι» 
της χιβωτοΰ παρεστώτα. Κα\ ^ μλν πτέρυξ πρ^ς (Π) Ι)(!β$ΐ χ', επΌΓΟ ΐ)'ρο^Γ3ρ1πεο 
(Ιί) Μδ. γϊ] Σ.ών. (15) Νβ. άνατείνων. 113 ΙΙΒΕΙίυβ ΜΕΜ0ΗΙΑΙΙ5. • ΙΠ 

(Ιυ3! 8ΐ2Β ορθΓ{6ΐ)3ΐι( Ακ^ιιι, ςο» 8(1 οΗβοΐβοι Γ(»ρΙ- συναιιτ^μβ^Μκ 61 εαυτούς, «Ι δύο κτέρυγες Ισχεπον 
τήν χτ6(ι>τ^, ^ρ^ &νατολά; βλέπουσαν. Κα\ ή βτ(• 
φάνη 61 Ιχειτο τ1| «ιβιβτφ, βίς ήν ΜωΟσής Εμψαοιν 
«τ^ς του θβοΟ σημα«:ας ενέγραψε, τδ τετράγραμμον 
6& ήν τούτιρ (16) βνομα, &^^ητον (17), ούχ Αλλοη»)• 
μένη, &λλά γβ ιΐς άε\ διαμένουτα. ΈπέΜίντο 61 αί 
6{«τυχοι κλάχβς 4ν τ1] χκβωτψ, Ιν αΐς 6 θεόγραφο^ 
ένεγ1γρα«τ« 6βχάλογο^, &ς ΜωΟσης έ61ξατ• παρά 
«οΟ βεοΰ Ιγ τφ Σιν^ δρει, τδν λα6ν νομοΟετ&ν. Έν 
6& τφ Άγίιρ των άγιων τούτφ οΓχφ μένος δ άρχαρευς 
&ιιαξ του ένιαυτου εΐοήει. Έν 61 τφ &γ{(ρ τφ τεν- 
οαραχονταπήχει, τ^» «ρδ τούτου, οτύλοι χάλχεοβ «αρ- 

ειατήχ£ΐβαν4^Κ^**ΙΧ^«>>'^ κ^^ ΐΜριμΙτρου ιιι^έων 
ι9^, ^χους χεχωνευμένων ^ιχτύλων 6^ (18). Έφ* 
Ιχάστί) 6έ χεφαλ9| τδν χιδνων, χρίνον έπέχειτο ΙπΙ 
«έ\τΕε «4χε«< Ιγηγερμένον (19), χα\ τούτφ ικριίχειτο 
6£χτυον χάλχεον, άφ* Λ χα\ ^οαΐ διαχένιοι άιΗ^ρ- 
τηντο. Έχαλείτο 61 δ μέν Ιχ δεξιών χ(οιν, */^ρνσις, 
ί Άίζ ευωνύμων, άύταμις. Κατά 61 τδ δεξιδν μέ- 
ρος είοι^ων, λουτήρ ήν Ιδρυμένος, χωνευτδς, χάλ- 
χεος, ΜΛασσα διά τδ μέγεθος καλούμενος, διάμε* 
τρος ^εηχών δέχα, έν 61 χύχλψ τριάκοντα κήχεαι χα\ 
Μ μετρούμενος» *^χ<^ παλαιστια£(ρ πεπαχυμμένος, 
βάτους δεχδμχνος Οδατος τρισχιλ(ους. ΕΙς τούτον οΐ 
ΙιριΙς εΕαίύντες λειτουργείν, τάς χεΤρας άπενίπτοντο, 
χα\ τους «^ας άπε^^Ινοντο. Έιιέχειτο δΐ ό λουτ);ρ 
έ?ϊΙ σι»(ρας πηχυαίας, εννέα πήχεις (20) διάμετρον 
έχού^ης, χαΐ μ<5(ϊχοι δώδεχα τά οπίσω πρδς τήν απεί- Β €ΐ6ΐ)8ΐ. Εγ81 Αγ(^ ΰΟΓοΙΙα 3ηιΙ>ί6η$, Ιη ηυα ΙΙογ$€$ 
βρβοΐύηι βΐ(Π]|(ΐ€3ΐίν3ηι Ι>οΙ ΐη9€Γίρ$6Γ3ΐ ; βηιΐ \ά 
ροΓΤΟ ηοιηοη ηυ3(ΙΗ1ίΙΐ6Γυιη, Ιη(:1Γ3ΐΜΐβ ; ίιηιηο1>{- 
(18 6ηιι ίΙΐ8 οογοΠα , 86ηιρ6Γ(ΐα6 ΠΠ 8(11ι»Γ6η9• Ιη- 
86η» 6Γαηΐ Κηχ Αμλ 111» Ι8ΐ)υ1», ιη (]υϋ>υ8 (ΐ€8ΰΓΐ- 
ρίοβΙ 6Γ8ΐ 06ΰ8ΐο^8 ηΐ8ηα Οβί 6ΐ8Γ8ΐυ8, ςα88<|υ6 
1Ιογ868 8 060 η*06ρ6Γ8ΐ ίη 5ίη8 ηιοηΐ6 <1ιιηι ρο* 
ραίο ΓβΓΓΟί 1(;£68. Ιη Ιιβηο δ^η^ι8η1 88ποΐθΓυηι ββϋύηι 
βοΐιιβ ροηΙίΓβχ δβιηβΐ ςηοίβηηίβ ίη|^π$(ϋΰ1ΐ8ΐυΓ• Ιη 
58η€(ο 8υΐ6ηι (ΐυ8(ΐΓ9|{ίιιΐαευΙ>ίΐ8ΐί» ςηοιΙ Ιιυΐο 8ΐιΙΰ- 
8ΐ8ΐ)8ΐ, οοΐυηη» χπ^χ ίυβίΚ» 6Γ€€Ι9ρ ΓηβΓβηΐ, 8Κίΐιι- 
(Ιΐηβ ουίΗίοηιπι χνιιι, 8πιΙ)ίΐυ €υ1>ίΐοπιπι χιι, εηβ- 
8ίΐΐ6 ({υβΙυοΓ ΰοηιρ8€ΐθΓυηι (Ιί{;ίΐοηιιη. Ροιτο ίη βίη- 
Ι^υΙΙβ €8ρίΙβΙΓιβ ΰοΙυπΜΐ8Γυηι ΙπιπιΊη6ΐ>8ΐ ΠΙιυηι 8(1 
ςοίηΐ|ΐ•β €υΙ)ΐ(08 βηβΓββηβρ ουι αΓοιιηιροβίΙαπι 6Γ8| 
Γ6ΐί€αΙυπι χηβαπι» 8 ςαο 8η8ρ6η$8 6Γ8ηΐ 611801 (Ιυ• 
€6ηΐ8 ηΐ8ΐθ(;Γ8η8ΐ8•€ο1ιιηιη8(|υ36(]6χΐΓθΓ8ηιη ρο8ίΐ8 
6Γ81, νο€8ΐ>8ΐιΐΓ Γ'μίπΗα^^ 61 ςη» 8ίηί8ΐΓ0Γ$υιη, βυ• 
ϋιβίΝΐΙ Ροί€ηίία, Α(Ι ιΐβχΐβπιιη ρηπβηι {η0Γθ(ΐ6ΐιΐίαιη, 
ροβϋυπι 6Γ8( Ι8ΐ>ηιηι Γυ8ϋ6, «Γ6απι, οΙ> ηΐ8ςηϋυιΙί- 
ηοιη Ματβ 8ρρ6ΐΙ;ιΐυηι, ιΙί8η)6ΐΓ0 οαΙιίΙΟΓυηι (Ιυοοιη, 
61 8πι1>1ΐα πιβη8αΓ858ΐυΓ ουίιίΐίβ αηο 6ΐ Ιτίκίιιΐβ , 

0Γ85$αΠΙ €Γ288ίΓΐ6 ρΜίΏβΗ , 1)8ΐ05 08ρί6η5 8(Ι1Ι3Β 

16Γ ιηϋΐ6ηο8. Ιη Ίΐίικί 53ε6Γ4ΐοΐ68 ςυί 830Γυιιι ιηίηί- 
δίβΐ'ίυιη ιηίΐυπ 6Γ3ηΙ, πιβηηβ Ι3ν3ΐ>3η(, 80 ρ6ΐΐ68 

3ΐ3ΐΐΙ6ΐ)9ΙΙΙ. ]ηΐρ05Ίΐΐ1ΠΙ 6Γ31 ΙβΙίΓΜΠΙ ΟΓΐή ευΙ>ίΐ3ΐί, 

(ΙίβηιοίΓΟ 6αΙ)ίΐθΓΐιηι ()ΐιίιΐ(|υ6, ιΐυοιίΐδοίαιιιυο νίΐυΐΐ ραν Εχοντες, τά δέ πρόσωπα πρ^ς τά τέσσαρα χλί- £ («^Γ^β νοΡβυβ 0Γΐ)6ηι Ιΐ3()6ηΐ68, ΓβοίοΙιυβ Υ6γο 3(1 ηιΐ3' ματα βλέποντες, τριών μίσχων κατά πλευράν Ιδρυ- 
μέ«^«ανρ ο! τφ τ•ΰ λουτήρας ύπέχειντο χύχλφ. 

Καΐ Αλλοι δέχα λουτήρες, πέντε μέν 4χ δεξιών, 
χέντε 6λ έξ ευωνύμων χα0{δρυντο , βάσεις χαλχβς 
τετραγώνους υπέχοντες, μήκους ε', πλάτος πήχεις 
δΤ, υψος πήχεις ς-'. Έχάστ]} δέ βάσει 6* κιονίσκοι 
χαΐά γωνίαν έστώτες προσίχειντο, έφ* ών ο( λουτήρες 
έπέχειντο ύψους πήχεις δ', χωρούντες άνά χο^ις μ'* 
διεστήχασι δέ άπ^ αλλήλων τ^σσαρσι τιήχεσι. Κα\ 
χείρες δέήσαν χαλχαΐ, πρ^ς τδν ύποκείμενον χύχλον 
έρεισμέναι, 5ψους τπ^χών ι', ών οΐ ώμοι τους λουτή- 
ρας ύπέφερον. Λέοντες δέ κα\ μ'5σχοι χα\ άετοι χα\ ΐυοΓ πιυηιΐί 63Γ(Ιΐη68 Γ68ρίοί6ΐιΐ68• εοηείίιυιίβ ιΐΰπιρϋ 
ΐΓΊ1)α8 ίη ςιιο1ί1)6( 1816Γ6 νίΐυΐίβ, Ι31>Γ0 8υ5ϋΓ3ηΐ ίη 

β3ΓΓ0• 

1)66601 3ΐί3 13Ι)Γ3, (ΐ6χΐΓ0Γ8υπι (|υίη(ΐυο, 61 (|υίιι- 
(|ΐΐ6 8ΐηΊ8ΐΓ0Γ8υπι, 6οη8ϋ(υ(3 6Γ3ηΐ, 1ιαί)6ηΐΐ8 8ΐι1) 86 
1)3868 3!Γ638 ςυα(ΐΓίΐ3ΐ6Γ38• Ιοη|ζίΐιιιΠη6 6υΙ)ίΐ(>Γυηι 
ν, ΙΐΙίΙυιΙίηβ ευϋίΐοηιηι ιν, 61 αΐΐίΐυιΐίηβ ειιϋίΐοηιιη 
VI• 8ίηβυΙί5 Ι)38ί5ιΐ8 τβΓΟ ιν εοΐιιπίβΐΐ» 3(1 3ΐι{[(ΐ- 
Ιυπι 6Γ6€ΐ:6 ίιηρ6η(1ο1)3ηΐ, (|υίΙ)υ8 ίιιιρο8ίΐ3 6ΐ'αηΙ Ι3• 
1)Γ3, 3ΐΐίΐυ(1ίπ6 €υΙ)ίΐθΓυιιι ιν, €;ιρίΰΐαί3 (]ΐΐφ(|υι; 

€ΐΐ038 XI.; (]ί8ΐ3ΐ)3ΐΐ1 νοΓΟ ίηνίεβΠΙ 61ΐΙ)ίΐ08 (|113ΐυϋΓ. 

Ετ8ηΙ 6ΐί3ΐη ιη3πιιΙ)Π3 3»ΐ63 8υ1)]ΰαο είΓουΙο ίηΠχΒ, 
3ΐΐίΐη(1ίηβ 6υ1)ίΙθΓυπι χ, ςυΟΓυηι €Γ35&ίθΓ68 6χΐΓ6ηιί• φοίνιχες περ\ τους κιονίσκους, κατά τήν τών τεσσά- .ν 13ΐ68 ΐ3ΐ)Γ3 8(ΐ8ΐίη6ΐ>3ηΐ. δίαίιβηΐ 3ΐιΐ6ηι Ιοοιιθ8 61 
ρων πΐ)χών διάστασιν είστήχεισαν. Ταύτα δ& πάντα νίΐυΐί α 3(]υΊ1χ 6( ραΐηι» αη•3 6οΙυιη6ΐΐ38 3α ίη- 

ΐ6Γν3ΐΙυηι ΐ|υ3ΐυοΓ εαΙιίΐΟΓυπι. 11266 οιηηίβ ροΓΓο 

8υρ6Γ ς(Ι3ΐ00Γ Γθϋ8 0ΐη1η6ηΐί3 ρ08ίΐ3 6Γ3ηΙ. 14Ι1Ι6Γ68 

ί&ΐί 6οη8ΐίΐυΐί 6γ3ηΙ 3«1 ριΐΓ(|;3η(ΐ3 ίηΐο8ϋιΐ3 3ηίΗΐ3- έπ\ τεααάρων τροχών αΙωρούμενα έπέχειντο. 01 .δέ 
λουτήρες ο&τοι, ε {ς τδ κα^αίρειν τά έντδς τών 4λο- 
χαυτουμένων ζ(ί»ων, χα\ τους πόδας άπονίπτειν 
ζρούχειντο. Έν δέ τούτφ τφ οΓχφ χα\ θυσιαστήριον 
ίδρυτο χάλχεον, μήχος πηχών κ', Οψο^ πηχών ι', 
πρδς τάς δλοχαυτώσεις. Κα\ τά σκεύη δέ αυτού ή ν 
χάλχεοι. Ι1ο6ιστ?ίρες*χα\ άναληπτήρες (21), κα\ τρά- 
κ^ζα δέ χρυσή, έφ* ής οΐ τής προθέσ^ιος άρτοι δ(ΰδεχα 
έ8^xειντο, χαΐ^λυχνία, ή τους επτά λύχνους χατά 

(16) Ροηβ τούτο, 6γγογ6 Ιγρο^ΓηρΙιίοο. 

(17) Νοηιρο 7Τ7Π ^«ΑοναΑ, 31) 6:»86ηΐί3 6( χίοηη* 
1316 Ιΐβϋηι ιΐ6Η0ΐ•ιίη3η«. 

(18) Η6ροΒ6 δαχτ. δ'. χεχωνευμένοι. Ιίυηι 836π&€αη(1οπιιη,6ΐ 3*1 3ΐ>1υ6η(1ο8 ρ6(ΐ68. Ιη 1ΐ36 
«(Ιο 6ΐί3ηι 6Γ66ΐυιη 6Γ31 αΙΐ3Γ6 ίοηβυιη, 1οη((ίΙυ(1ίιιβ 
ευΙιίΐϋΓυηι χχ, βΐΐίΐιιιΐίηΰ εαΙιΐΐοΓυιη χ, ρΓο ΙιοΙο63υ- 

8(18. ΐ!ΐ]ΐΙ8 υΐ6η8ί1ί3 3ίη63 6Γ3ηΙ. 01)96 61 Γαβΰίηιιΐφ, 
61 ΠΙ6η83 3υΓ63, ίπ (|Ι13 ροβίΐί 6Γ3ηΙ (Ιυθ(ΐ66ίηΐ ρΓΟ- 

ροβίΐίοηίδ ρ3η68, 6ΐ €3ΐΐ(ΐ6ΐ3ΐ>Γϋΐη• ςυο(1 86ρΐ6ηι 

(19) Μ8. έγγεγραμμένον. νΐ(ΐ6 ^08^ρIι• νιιι, 5. 
(^Ο) "Ενα πήχυν, ιιΐ ^ο$^ρIιυ8 Ιοοο οίΐαίο Ιΐ3ΐ>6ΐ. 
(ϋ) II Γ;ΐΓ3ΐ. IV, 16, άναλημπτήρας. ΑΙ. άναλήμ• 
τορας. ΥυΙ^. ί^Μ6% 6ί €Γ€αβτα$. 115 ^ Ι08ΕΡΡΙ πα 

ΙγεΙιηίβ ]ιιχ1ί Μογβίδ ΟΓϋίηαΐίοηβιη Γυ1[|;6ΐ)αί, «αΓθαηι Α •εήν Μωϋσέως διάταξιν άκκττράτιτοοιβ, χρ«<»ή χ»^ Η ίρ^ιιιη. ΑΙίΑΓβ ίΐ6ΐη &ιΐΓ6υπι ιηβϋίυιη ιηΐβΓ Ιιφο 
οτηηίλ €οη$ΐίΐιιΙιιιη ογαΙ. Α1ί£ ηικκιυβ ιη6ΐι$» ααΓβ»• 
6( ΰϋη<ΐ6ΐ&1)η ν^Ηα τλΠ6 βΙαΙιοΓαΐα, ρ&ητα »€ ϋίνβΓ&ί 
Ι^βηβηβ. ίη ςυ'ώα• ροοβίΜΐιιΐυΓ βΑοηι υίβηβΠίΑ, ρΐιίλ- 
Ι96 61 ρΑΐ6Γ». ΗβΜ: οπιηία Ιι»1)βΙ)2ΐ χ<1ββ XI, €υΙιίΐο- 
Γυιη 530019, αηΐβ νοίυιη αιΐγΐΐ δαοείΐ βΑοοίοΓυαι, 
ιιΙ)ί ]Ίε6ΐ)3ΐ Λγο&. 

€ΑΡ. ΟνΐΙΙ. — ΟπίΡηοΜ βταηΐ ηίεηήϋα €ΐ(ώοναίΛ 

€ί άεάΐζαΐα α 8αΙο)ηοηβ ίη ηιίιιί^/^πνηι ιαετΗηι. 

ν3<;α Γαη(ΐ6η<]Ί9 ν'ιηίβ 3υΓ63 οείο^ίηία ιηί1Π&, 3γ- 
^οηΐεα νβΓο (]υρ1ο 6Γ3ηΐ ηπιηοΓΟ. Ρ1)ί»ΐ3β ουΓβΰβ 
οεηΐυιη ηΓιΙΠα ; αΓ^βηΐβ^β ?βΓ0 (Ιϋρίο ηιιιηβΓΟ. Ι.:ιη- 
06$ ίιι ςιιΙΙυδ οροΠβΓβΙ οββΓΠ 8!ιηΊΐ3πι ίΓήςαΐΑΐη, αυτή. Κα\ βωμός χρύσεος μέσος τούτων πάντων 
Γδρυτο. ΚαΙ άλλαι δέ τράπβζαι χρνσαϊ, χα\ λυχνίαιι 
ποιχΩίαι ιεο!χ(λως «Ιργασμέναι, μιχρα\ χα\ διάφοροι. 
Έν αΤς έπετίββτο τά Ιερά σχεύη, φιάλαι χ«\ σπον- 
δία. Τ•ΰτ* πάντα βΤχεν 6 των μ' πηχών οιχο;* 
"Αγιος, πρ6 του χαταπβτάσματος του άδυτου του 
•Αγίου των αγίων, έν φ ή Κιβωτός άνέχειτο. « 

ΚΕΦΑΑ. ΡΙΓ. — Τίνα ί»• τά ηατασχΒυασθέττα καϊ 
άτατββόττα ύαύ νου ΣοΛομχύΤος εΙς ίερονρ^ 
γΐατ κεψήΛια, 

ΟΙ'^χοαΙ όκταχυμύριοι χρυσαϊ, άργυραΤ δ^ δ-.πλα- 
σίονες. Φιαλών, μυριάδων δέκα χρυσαΤ, άργυραι δ^ 
διπλασίονες. Πίναχες εΙς τδ προσφέρειν έν αύταις 
σεμίδαλιν πεφυρμένην, χρυ σοΤ δχταχισμύριοι, άργυ- 3(ΐΓ6£ ςυυβιη οοΐο^ίηία ιηΠΠ», απ^βηΐβ» νβΓοϋιι- Β ραΐ δΙ διπλασίονες. Μέτρα δέ !ν χα\ ά79αρ\, ώς ρΙο ηυιηβΓΟ. ΜεηδυΓΦ αυΐβπι Πίη 6ΐ Αββαη, υΐ Μογ- 

865 6(1ίϋ6Γα(, 3υΓ6?Β ςυϊ(1βΠ1 ύβΟβΠΙ Π)ί1Η3, 6ΐ 3Γβ[βη* 

Ιβ» (ΙυρΙο η(ΐιη6Γ0.ΤΙιυπ1)υ1α3υΓ€3Υίβί"^'^ ιηίΙΓΐ3,Γΐ 
&Γΐ3 ίρ;ηΊΐ3ΐ)υΐ3, ίη (ΐπί1}υ$ ί^^ηίβ ϋο ηια|;ηο αίοπ 
ροηοΙ)3ΐυΓ, (ΐιιιη(]ΐΐ3§ίη(3 ιηΠΙίβ. 

€ΑΡ. 6ΙΧ. — Οηοηιαιη εταηΐ νειίει^ (ξ»αί ιαοΛτάο- 
ΓιΙ)η$ βΐ Ι^€νίίί$ αά $α€τα οΙ)6ηηία ηιϊη%$1βηα 8αΙο^ 
ηοη ρανανβταί, 

δΐοΐ£ 530ΓΦ ουιη ροίΙΰΓ'ώαβ 6( 8υρ6Γΐ)υηΐ6Γ3ΐϋ)ΐΐ5, 
6ΐΓ3ΐίοη3Π, 61 ΙαρΊΪΙ'ώυδ ρΓΟ 83θ6Γ(1οΐΐ1)α9, ιηΊΙΙβ. 
Ζοηχ 6Χ Ι)γ$$ο οκ ρυΓριΐΓ3, άεείεβ ε6η1βιΐ3 ιηΊΙΓΐ3. 
ΤυϋαΓυιη οε ιηΙ1Ιί3. ίβνίΐίβ αηΐβιη, οχ 1)χ&$ο δίοΐφ 
εε ηπΙΠα ; 6ΐίη8ΐΓΐιηΐ6ηΐ3 ιηιιβίοβ, η3ΐ)Γΐ3 εΐείΐΐιβί'χ 
ίηνεηίοβ αιΐ ΐ3ΐ](!υπι ε3η(υ8, 6ΐ οΙεοίΓο οοηΓοείχ, 
(]ι:8(ΐΓ32Ϊηΐ3 ηήΙΙίβ• 

ΟΑΡ, ΟΧ. — €Η]ναιηοάί €ταΙ ΤαΙ>ύτηα€ΐίΙ%ηί α 5Ιο^$€ 
Γ^^^/ιι<Ν, εβΰαηάηιη €χβηιρΙατ^ ηηοά νίά€Γαί ίιι 
ηιοηί€, 

ΕιαΙ ({ΐιίιΐηηι ηηι))!ΐυ$ 8υΙ)(1ί3Η8 ΙοηςίΙυιΙίηο ευ1)ί- 
Ιοιαιη ε, Ι3ΐί(υι1ίη6 εοΙ)ίΐθΓυιη ι. ΟοηδίΊΐυϋο 3υ1ειη 
Ιΐ(ΐ]ιΐ8 3ΐηΙι{ΐΗ3 Ιιυίαδίηοϋί 6Γ3ΐ. Αιη1)ί6ΐΐ3ΐιΐΓ 6Γ6ΰΓΐ8 
ρηΙΊδ 860618 αΐΐίΐυιΐίηβ ηυΐηφίοευϋίΐαΐί, νί£;Ίηΐι «ιαι* 
(Ιειη Ίη ΙοιιςίΙπιΙίηβ, 3ΐ άοεβιη ίη 1.ιΐίΐα(1ίη6. ΟηρΙ- 
Ιϋΐΐα 3Γ2βηΙβα ο( 1)3868 χηοχ ουίςαε ρηΐο 6ΐαΙ)0Γ3ΐ.'« 
6ΐ'3ηΙ : 6ΐ (ΐηίπίΐαε εαϋίΓιβ Ιηνίεεηι (Ιί8(3ΐ)»ηΐ ρ3ϋ 
ΐβΓΓΦ ΊηΓιχί. ΑηηιιΠ ρ3ΐΊ8 ίιιΙιχΓβΙαηΐ, Γ€8ρίεΐ6π!08 
8(1 ΙοηςίΙυιΙΐπβηι οΐΐαΐίΐυιΐίηοιη. ΑηηυΓι$ ίΙΠβ ϊηηΰ- 
εΐ(τΙ)3η(υΓ Γαποβ, ηιή 3ΐΠς3ΐ)αη(αΓ οΐίΐνίβ ΧΓείδ ειιΐιί- Μωΰσης έξέδωκε, χρυσ5 μίν μύρια, αρ^^ρ^ ^ϊ δι- 
πλασίονα. θυμιαιήρια χρυσά δισμύρια , χα\ άλλα 
μύρια, έν οΤς τ6 πΰρ άπό του μεγάλου βωμού ετί- 
θετο, πενταχισμύρια. 

ΚΕΦΑΑ. Ρθ^. — Τίνα ήκ τά τοΤς Ιερβνσι χαϊ 
Αενΐταις εΙς τάς Λειτουργίας χατασκενασΟέττα 
ύΛΟ ΣοΛομώττος έσΟι^ματα. 

3;τολαΙΙεραΙ συν ποδήρεσι, χα\ έπωμίσι, χα\ λο- 
γίψ, χα\ λίΟοις τοϊς άρχιερεΰσι, χαιαι. Ζώναι έχ 
βύσσου καΐ πορφύρας μυριάδες ρ». Σαλπίγγων μυ- 
ριάδες χ'• χα\ Αευΐταις, έχ βύσσου στολα\, μυριάδες 
κ' • κα\ τά δργανα τά μουσικλ, νάβλαι κα\ κιννύραι 
πρ6ς τϊι\β υμνψδίαν έξευρημέναι, έξ ήλεκτρου χα•:- 
^ εσχευασμέναι τετ ρακυμύ ρ ιαι. 

ΚΕΦΑΑ» ΡΓ• — 'ΟΛοΙα ή σχηνη, ή ύαύ ΑίωΌσέως 
άτασταΟε'σα, ^αιά τΐχν ύπόδειζιν , ΐ)*• έΟεά- 
σατο έτ τφ δρει. 

Περίβολος ζν αΙθέριος μήκους πηχών ρ', πλάτους 
πηχών ν'. Έ δέ στάσις ?ίν του περιβόλου όρΟίοις κά- 
μάξι περιβεβλημένη χαλκέοις πενταπήχεσι τό υψος, 
εΓχοσι μέν κατάτό μηχος, δέκα δέ κατά τό πλάτος. 
Κιονύκρανα δέ άργύρεα χα\ βάσεις χαλκαϊ έκάστψ 
χάμακι πεποίηνται, πέντε δέ πήχεσιν άπ' αλλήλων 
διεστήκασιν οΐ χάμακες καταπεπηγμένοι. Κρίκοι δέ 
τοις κάμαξι προσηλουντο, προς τ6 μήκος κα\ τό 
πλάτος αποβλέποντες. Κα\ τών κρίκων έξήπτετο κα- 
λώδια, ήλων χαλκών πηχυαίων εΙς τ6 Ιδχφος καΟη- Ι3ϋ1)υ8 ίη 16ΓΓ3Π1 ιΙεΩχίβ, ηοο ΐ3ΐ)0Γη3εαΙϋΐη 86Γν3- |^ Σωμένων ένδεδεμένα, προς τό τήν σκηνήν άχίνητον ηιΙιΐΓ ίιηηιοΙ)1ΐ6εοηΐΓ3 νίιη νεηΙοΓηιη. 8ΐπ(!1οηο8 
ηυΰΐΗΐ3Π) 00ί>ΓΠΐαΙ)»πΙ ηυ38ί πιυτοδ ΐ3ΐ)ΰΓπηο(ΐΜ, εοη- 
ΐβχΐχ €χ 1)}'βΝθ6ΐΙιρείπΙΙιο οΐ ρυιρυΓ» 3ΐί|ΐΐ6 εαοεί- 
ηο, 6Γ3ηΙ(|υβ ηυίη(ΐη6ειιΙ)Ίΐ3ΐ(!8 6ΐ (ΐπαϋπΙαίεΓο; α 
ΓβρΗιΙΙο ηβηιιβ 3(1 1):ιδίιη. 61 ()ϋΓιιη(ί6ΐ)ϋη(ιΐΓ ροΓ 
ιιιειϋθ8 ραΐοβ ηβ^υε 3ϋ ρ3νίηΐ6ηΐυηι. Αε ΙΓί3 ςυίιίεηι 
ί»ιεΓ3 Ηοε εοη8ΐ8ΐεΙ)3ηΐ ιΙκμΙο. δεϋ ΐ3ΐιΐδ (|ΐΐ3ηιιιτι, 
ηυοιΐ εΐ 1)6|Ι6 ςιιίβ ϋίχεπί ρηηιυιη ροιίϋ8 (υί$»β 
(βΓ3ΐ ίί!υ<1 η3Π)ηυ6 ίηίΓοίΐυβ ςοί(ΐ3ηι ίη ΐ3ΐ>6Γηαειι- 
Ιιιπι, 1ΐ3ΐ)6η6 ςυίη(|υ3|;ίηΐ3 ευ))ίΐ08), Ιΐ3ΐ)6ΐ)3ΐ ηιβϋίιιιη 
ηιιεηιϋαιη ίηίΓοίΐυιη 8ίπ)ίΐ6ΐη ροΓΐ». ειι1)ίΐθΓυιη νί- 
^ίηΐί ; 36 θαο ρβΐί ευίηιιε Ιαΐεή ίηΐΓοίΐυ8 ίηΓιχί 
ίηοταηΐ, ςιιί 6(Γιε(6ΐ)3ηΐ νείαΐί ρυ8ΐ68. Ε)χ ιι1ΐ'3πυβ 
αυ(6ΐη ρ3η6 ίηΐΐ'οίΐαδ ιιαΊηϋεείηι ειιΐΜΐί Γθηΐ3ηιΊιοιι(, ύπδ της τών άνέμθ)ν βίας διαφυλάττειν. Σινδδναιδέ 
κϊτετείχιζον τήν σκηνήν έκ βύσσου κα\ ύβκίνΟου κ»\ 
τιορφύρα; κα\ κοχκίνου διυφασμέναι, π^νταπήχεις. 
τετράγωνοι, άπ?ί του κράνους μέχρι τή; βάσεως, κατχ 
μέσου τών καμακίων ίως εδάφους κεχυμέναι. Κα\ 
αΐ μέν τρεϊζ πλευρα\ τούτον έστήκασι τ6ν τρίπον. Ή 
δε τετάρτη πλευρά, ήν κα\ πρώτην μάλλον τις εΓποι 
καλώς είναι (εΓσοδος γάρ ^ν εΙς την σκηνήν αΰτη, 
πεντήκοντα πήχεις έχουσα) πύλης μέν είκασμένην 
μέσην είκοσι πηχέων είχεν εΓσοδον, δύο δΐ χάμακας 
έκαστη πλευρά της εισόδου καταπέπηκτο, παραστά- 
δας ώσπερ αποτελούσας. Έκατίρωθε δΙ της εισόδου 
ανά δεκαπέντε πήχεις άνέμεινον, έκαστου μέρους 
τρίϊς χάμαχας χαταπεπη^ μένου καΐ έρ$ισμ£νου. ΐη ΙΙΒΕΙΙ.υ3 ΜΕΜΟΚίΑΠδ. 118 

χατ& τ^ν των τριών τών Αλλων πλ2υρών έργασίαν Α ρ2ΐΓ(6 (ΐυαΓιΙ)6ΐ Ιηϋυδ ρ»1ί8 €θΐηρ&οΐ3 ηο ΓιπηαίΕ, Χ2\ περίφραξ'.ν. Τ^ β& μέβον της εΙσόδου χατεπεπέ- 
ταστο τψ τών χ' ττηχών χαταπετάιματκ , τφ των 
τ^α^άρων βαθμών χαΟυφασμένφ. ΕΓσω δέ της εισ- 
όδου, λουτήρ χάλχεος ην, τήν βάσιν χαλχήν ίχων, 
εξ ο5 οΐ Ιερείς τ&ς χείρας Αποπλύνειν, χα\ τών 7:0- 
δών (^) χατασχεΓν του ύδατος βτου Ιν αύτφ παρην. 
Κα\ ό μέν περίβολος ούτως ήν, Οτου αίθριου. 

ΚΕΦΑΛ. ΡΤΑ'. — Ό«οϊο^ »}*• τό Άγίασμα του πε- 
ριβόΛου, 9 Μωϋστίς κατβσχεύασΒ, 

Τδ δέ Άγιασμα μέσον του περιβόλου, μήχος Εχον 
1«λ ιεήχεκς λ', πλάτους πήχεις ■^•' (25),πρ6; ανατολάς 
βλέπον. Τ6 δ& μήχο; τών τριάχοντα πηχών έν χίοσιν 
Ιδρυτο χ\ τετραγώνοις, ζυλίνοις, χαταχρύσοις, έκά- ]ιιζ(2ΐ αηίΓιοίυιη οΐ ηιιιηίΐιοηβηι Ιπίαπι ΓβΠςυοΓυπι 
ΙαΙεΓυιη. Μβϋίυηι ίηίΓοίΐυβ νβΐ^ΐαηι 6Γ&1 νβίο χχ 
ευΙ)ϋθΓυηι, οοηΐβχίο ςααίιιΟΓ εοΙοΓοιη (|;6ιι6π1νι$. Ιη* 
Ιια ίηίΓοΊΐαηι ΟΓαΙ ΐ2ίΙ)Γυηι ΧΓβυηι Ιΐ3ΐ)οη8 χγρ^οι 
Ικΐδίηι,βχ ςαο 83ε6πΙοΐ68 ιηαπαδ 1&ν3ΐ)2ηΐ, ρβϋβ&^υο 
αΙιΙυβΓΟ ροΐ6Γ2ηΐ βηνα, ςυχ *ιη βο 6Γαΐ. Αΐ^υβ Ιιΐο 
<ΐυί(Ιοιη απιϋΐΐυβ 6Γ3( 8€ρ:ί βυΐχΐίαΐίβ. 

ϋΛΡ. €ΧΙ. — €ίΐ)η$ηιοάί €ταί $α9ΐ€ίααΗϋ»ι α»ώΗη$9 

δαηοΐυαήιιιη ίη ηιβϋίο οηΐ ββρίο, 1οο({ί(α(1ίιΐ6αι 
1ι»1>6η5 «<1 ουϋί(ο& χχχ, Ιαΐίΐυιϋηύιη οαΙκίΟΓαπι χ» 
Γ6$ρίε1ΰϋΑΐ(}ΐιβ 3ΐ1 οπβηΐβιη. 1^οη{;ίΙυ(1ο ροπΌ ίΙΙλ 
ΐΓίβίϋΐα €αΙ>Ίΐοΐ'υιη 5υ$ΐίη6ΐ)3ΐιΐΓ εοΐυηιοίβ χ χ, ς»«« στης πλευρόΙς ένδς ημίσεως πήχεος ^αλλήλων άφ- ^ ϋΓ^ιΐίδ, Ιί^πείδ» (Ιβαιιιαίίβ, 6χ ςυο1ί1>βΙ ΙβΙΟΓβ ϋίηιίΑΙΙο κστηχόσιν. Ό δέ χαιά δυσιν τοίχος πηχών τριών έν 
Ιξ χ£οσι συνέστηχε. Συνήσαν δέ άλλήλοις ήρμοσμέ- 
ν«ι, ώστβ δοχείν &να τοιχοντήν συντέλεσιν όλέ/ρυσον 
είναι, μεμυχότων τών αρμών Εσωθεν χαΐ Εξωθεν. 
Είχε γάρ Ιχαστος χίων τρε?; σπιΟαμάς, ώστε συμ- 
κλήρου σθαι τ& μηχος τών τριάχοντα πηχών ύπ6 τών 
λίχοσε χιονών, χα\ τών δέχα ύπ6 τών Ιξ. Έγγώνιοι 
δ& δύο χίονες ξσαν οπίσω, άπ& πήχους Ιν6ς συνάπτον- 
τες τφ «λάτει τ6 μηχος. Διά δΙ πάντων τών χιόνων 
έ«^xβιτο διατρέχουσα μία συμπλεχομίνη σαν\ς, γιγ - 
γλυμοίς (ϋ) Οήλεσι χαΐ λ^^εσι χατεχομίνη, πρ6ς τ^ 
μήθ* 6π* άνεμων χραδαίνεσθαι τ)]ν σχηνήν, άλλ' έν 
ήρεμί^ πολλ|} διαφυλάττεσΟαι. Τ6 δ^ Ενδον της σχη- 
νη; είς τρία διήρητο χατά πηχών ι', χα\ ξν τ6 μέν €υ1)ίΐο ίηνίΰβηι (ϋ?ΐαηΐΊΙ)ϋ9. Ραποδ ςυί ΰΐΑΐ α^ ογοι- 
(Ιύυΐβη} Ιηυιη ευΙ^ίΐΟΓαηι, €οη!$Ια1}αΐ 56Χ €οΙυα]ηί&• 
ΟοαρΙαΙκιηΙιΐΓ ροΓΓΟ ΐιινίοοπι, υΐ νίιΙβΓΟίαΓ οοηΓκί οχ 
ίΙ1ί5 11003 η)υΓα5 ΐοΐιΐδαιίΓΰυβ, οοειιιιΐίΐιΐδ |ιιιΐ€ΐυπβ 
ίηΐ6Γίυ$ 3ΐ(ΐυβ 6\ΐοπυ8. Ηαίιβϋαΐ βιιΊηι ιιικκίίϋβΐ οο- 
Ιιιιηιι» ΐΓβ9 $ρΊΐΗαιηα8, ίΐα υΐ εοιηρΙιτεΐυΓ Ιοη£;ίΐιιι1ο 
ΐΓΐβίοΐα ουϋίΐΟΓυιη ^ νιςίηΐί οοίαιηπίβ, ΰΐ ϋβεοιη » 
86Χ. Αη£α1αΓ68 ηυίοιη (Ιιΐφ οοίαιηηχ 6Γαη( γγΙγο, 6χ 
υηο ευ1)ίΐο εοαρί&ηΐββ Ιαιίίαιίίηΐ 1οη|;Ί(υι1ίηοιη. Ρογ 
οιιιηοβ νοΓο οοίαιηηαβ ίπ$ί8ΐ6ΐ)8ΐ Ι^ΐιαία ιια.ι, ςυφ 
αΐ'οΐϋ εοιηρίϋχα ϋί^ευιτύϋαΐ, 03Γϋίιιί1)υ5 ΓοιπΊπίδ 6ΐ 
ιιιαβευΐίβ ϋηη^ΐα, υΐ ηβ α νβηΐίβ (|α^^^Iη οοηοαίο- 
ΐΌΐυΓ ΙαΙ)€Γΐιαου1υιη, 8ί:<1 ιηυΐΐα ςυίβΐβ οοηβί^ΐςτοΚ. 
δρϋΐίυιη ίηΐι*2ΐ Ια1>6ΐ-ηαευ1ααι (Ιί8ΐ6ηηΓιι»1)αΐυΓ ίιι έ^ώιατον άδυτον πηχών ι', τοΤς Ιερεϋσιν &βατον. Τ^σ- € ^για, αιΐ ΐΗβιιβυΓαιιι ουΜίοπηιι χ, 6Γ3ΐ(μΐ6 ηιαχίιοο σαρες δέ χίονες Γσοι το?ς άλλοις διείργον τ6 άδυτον 
του εξωτάτου. 01 δ& λοιπ^\ πήχεις εΓχοσι, οΐ πρ6 του 
άδυτου, τοις Ιερεΰσι μ'^νοις έξ«χ£ΐντο. Τ6 δέ μέτ- 
ωπον» έξ οίπερ ή είσοδος ?;ν, πέντε χίο^ι διαχρύ- 
σοις, Γσοις το?; άλλοις, συνίστατο, χαλχ;ιι1ς βάσεσιν 
έφεστώσιν. Είχε δο χαταπέτασμα έχ βύσσου χα\ πορ- 
φύρας χαι ύζχίνΟου χαΐ χοχχίνου βαφής Εμπηχον ι', 
χαΐ διήρηντο οΐ δέχα ^ιχεις του άδυτου τούτω τφ 
χαταπετάσματι. 

Κα\ δ μέν να6ς "Α^ιο^; έχαλεΤτο, ό εξώτατος. 
^Αγιοτ δέ άγίωτ^ τ6 άδυτον. Τδ δ& πρώτον τών χ' 
πηχών μέρος Ιερεΰσιν άνείτο ύποδυομένοις. Τ6 τών/ 
δέ πηχών προεισι^'.ον χα\ πρ6 του μετώπου, φάρσος 
Ιφελχδμενος άπ6 χάλων, έπΙ θάτερα χρίχοις έπι- 
συναγ^μενος πρδς τε τδ έχπετάννυσθαι χα\ συν- 
εφέλχεσΟαι χατά γωνίαν. Κα\ γάρ έν χαΐς έπισή- 
μοις ήμέραις έπισυνήγετο πρδς τ6 χατοπτεύεσθαι. 
Έσαν δέ χα\ σινδόναι περιτιθέμεναι τφ άγιάσματι. 
Κα\ έκ;\ ταΖς σινδδσι, βεβαμμένα ποιχίλαις βαφαΐς 
Ιτερα ιιαλύμματα, πρ^ τδ τους χειμώνας έπ^χειν. 
Κα\ Ιπάνω τούτων άλλαι διψΟΙραι πεποιημέ^ι, χα- 
λύπτουσαι τά σχεπάσματα έν το7ς ύετοΐς. ^* Εχοϋ. χχνι. 

(23) 14ΚΙΙ8 νίΐίλΐιΐδ. 
('25) Κ£»εη1>ο ι'. Ι) ιηΐβπιυηι Α(1γΐιιιη οιιΙΊίοι-υΐϋ χ, Β2€ΰΓ(1οΙίΙ>υ8 ίκα- 
ε€88αιη. ΟυαίαοΓ αιιΐβιη εοΐυιυη» 2Βί|υαΙθ8 α1ϋ$ 8*;- 
ραΓαϋαηΐ Αϋχΐυιη & ραΓίβ βχΐίιοα. Κϋ1ί({αί νί^^ίιιΐί 
εϋ1)1ΐί, ςυ! βΓαηΙ 3ηΐ6 ΑιΙγίαιη, ρ9ΐ(;ϊ)αη( 8ο1ΐ8 83- 

€£Γ(]θΐί1)υ8. Ρποηβ, ΙΙΧΚΐβ ΟΓ&Ι ίΐ1£Γ088α8 , €οη8ΐα1>3ΐ 

«ΐαίηςυϋ €θ]υιιιηί8ϋθ3υΓ3ΐί8,€Χΐ6η8 Φ(ΐυ3ΐίΙ)ΐΐ8 χηοίβ 
1)3811)08 ίιΐ8Ί8ΐ6ηΐί5υ9. 1ΐ3ΐ)<:1)3ΐ νβΐυηιι 6Χ 5χ88ο 3ο 
ρϋΓρυΓ3, 6ΐ Ιΐ73θΊη11ιο 3ΐ(|υβ οοεοίιιί ΐίη€ΐυΓ3 ευϋί- 
ιΟΓυιη χ, 86ρ3Γ353ηΐυπ]υβ ϋυεοιη εαϋίιί Αϋγΐι νείο 
ΐϋΐο. , 

Αο Ιβιηρίιιηι ηυίιίβηι 3ρρΰΙ1αΙ)3ΐυΓ 8αη€ΐιιηι, φίοά 
6Χ1ΠΤ1ΠΙΤΥ 6Γ3(. βαπΰΐιΐίη ίαηείοηίΐΗ Τ6γο 3υιΠο1);ιΙ 
Αϋγΐυιη ίρκυιη. Ργ1ιρ3 ρ3Γ8 χ\ ουΙιΊκοιαιιι ρβηιιίΐ- 
Ιβ1)3(ιιΐ' ^3(;υπ1ο(ί1)υ8 ίηςΓ6(1ί€ΐιΐί1)Π8. Α( νεδίίΐηιΐυη 
311 Ιο ΊπίΓοίιιιηι ευΙήΙΟΓυηι χ, ςυοιΙ ϋπιΐ 3ηΐ6 Γγοιι- 
Ι6ΐη, 8βραταΙ>αί νοίυηι 8ΐΐ8ρβη8υιη ίυηί1>υ8, ηηοιΙ 
υΙΓίηηαβ βηικιΐΜ €02β!)8ΐιιΐ', υΐ ο( <?χΐϋη(ϋ 61 οοΐΐ- 
ΐΓ3ΐιί ροδ86ΐ 3(1 3ηςιι1υιη.Ιηδί;ζηί1)ΐι§ ιΐ3ηΐ(|υ6 ιΙΐβ1>υβ 
εος6ΐ)3ΐυΓ, ιιΐ ρροβρεείΜβ ρ3ΐ6Γ0ΐ. ΕΓ3ηΙ εΓΐ3ΐιι (|υφ- 
(Ιαηι $1ι1^ύι)^8 είΓευπιροδίΐχ β3ηεΐυ3ΓΪο, εΐ 8υροΓ 
8ίη(ίοηί1)ΐΐ3 ορεΓίιηβηΐβ 3Π;ι Ιίηεΐ3 νβήίδ εοίοπί^υβ, 
3(1 Γεδίβίβηϋαιη ΐοηιρββΐ3ϋΙ)α8. Αο βυρη Ιιί» Μλ 
ρεΙΐ68 οΐ3ΐ>ϋΓ3ΐχ εοοροΓίοηΐεβ Ιρ83 Ιβςυπιοηία Ιβη- 
ροΓβ ρ1υνί3Γυιιι. (24) Μ8. γιγγλίσκοις. ;. 119 αΟ&ΕΡΡΙ 1$0 

Αη» βηΐ ίη 8>η€ΐο 8&η€ΐοηιηι, βχ Κ(ριΙι ίηρα- Α Ή βέ Κ(6(ι»τ^ Ι^ν ύς ^Ι Άγιον χϋτΦ &τ<Μν, Ιχ ξνλων !ΓΐΙ>ίΠΙ)α8, Ιοη|{ΐ(ΰ«]ίιιί« βρΙΐΙΐίΐηαΓυιη ▼, ΙλΙΙίαίΙίιιΙΐ 
Αο ρΓοΓαικίΙίαιΙβ βρίΐλΑιηαΓυιη Ιηαιη• «υΐΌ ιιιΐυβ 6ΐ 
ΜΜ ο1)(Ιΐΐ€ΐ9. Εα ςυβικίο οραβ 6Γ&1 Ά 8&θ6Γ(1οΐ!1)υ8 
ρθί!8ΐ>ίΐ(υ^, ληηϋΐοβ ΑϋΓβοβ ίπΟχοβ Ιΐ8ΐ)βΙ)α( , 6( ίη 
ΙιαιηβΗβ τβείΠιυβ |6^λ1>3ΐαΓ• Ειβηΐ ιυρβΓ ιρβα άψ> 
€ΐιβτυ1)ΙΐΠ| Γοπη8 ηαΙΙΙ 6«Γυηι γογοοι ηυ» &Ι) Ηοιηι- 
ιι{|>ιΐ5 εοηβρίοΙιιηΙαΓ •Ιιηι1Ι&• Ιη 69 ΓβροβίΙ» 6Γ2ιι( 
€ΐιαιη ιΐα» Ι«1>υΐ9β (ΙβεβιΙο^Ι. Ιη 68 ρβΓίβ βηΚβ βΑοη» 
ήιΐ3• 6ηιι βηΐβ 5<ηκΓΐα, εοΙΙσοίΜ 6γ*( ηΐ6ΐΐ9α Ιση^ 
6υ1ήΐο• II, Ι818 €υΙ>Ηυιιι ι, αΙία »ρίιΙΐ8ΐη8» 1γ6$. Ηα- 
ΜμιΙ Ιηβχο8 8ηηηΙό9 ιηκΜ, 61 Τ6€ΐΗ>α$ ^^βίκΐ)!- 
ΐβΓ 80Γ6ΐ• Ιη ςηι ρΓοροβΙΙίοηΙβ ρ«ηβ8 <Ιοο(ΐ66ΐηι 
6Τ8ΠΙ ρσβίιΙ άορΠΰΙ 86ηΙ(ηΐ6 ΑβροΒίϋ, ημί ρβΓ οηηβ 
ΙΗιΙ>ϋ«<ιΐπι ηιιιΐ8ΐΜΐη(πΓ| βηηΐφΐβ ζϊγηύ. Ει βαρΓβ άσήΐΓίων, μήχουι; σικθαμ&ν «Ί πλάνους χαΐ ^Οους 
σκιθβιμώντριέάν, χρυσφ Ι^ωιθβν χαταυαχρισμένΐ^ (2&). 
Αϋττη 6έ/ όπ^τι βέοι» ύπ& ιών Ιιρέ^ν έψήρδτο (^6)« 
χρ{χοΐζ ]φνβοΤς (νηλωμένΐ^, %λ\ ίί^ 6μων άρτηρνιν 
&γομέν1|. Έπηζαν β1 αύτ]^ βύο ΧχρουβΙμ, μορφί} ^Ι 
6ύ&^ ταύτ|} (2?) τ&ν ύ«& Ανθρώπων ΙωραμΙνων 
ιιαραΐί).^^»• *£ν ταυτ|^ χα\ αΐ βύο ιάΛχις Ακέχειντα 
της &χαλόγου. Έν 54 χφ νβφ ίψ ιιρλ τώτ Άγιων ^ 
τράκιζα ίδρυτο μήχους κηχών ^ι πλάτους ιτηχώνα^ 
6ψους Σπιθαμών τριών, χρ(χοις χρυσοΐς Ινηλωμένη, 
χα\&ρτ^ροτι φίρομίνη ΧΡ^^Ι^* *ν }| οΙ •ής ιβροθέ- 
σ£ω< &ρτό( δώβκχοί, &ν 8υ<Αν έξάαιν χατΑ πΑν 9&β« 
βατον έναλλΐ«(^4μ£^(, Αζυμοι έτ^θβντο. Κα\ ΙπίνΜ 
των ^ (28) Αρίων, ^ φιΑλαι χρο(ΐα? 0ι»μ<αμΑτ«9ν ΙΜίηββ άύΛ ρΙιΙιΗβ ΜΓββ ϋιγιηίΑηΐβΙηιη ρΙβη», ΐ|0« Β ^ήρ(ις, «ρδς α Αρχτψ^ Ιχ^ιντο ιΰ.€ΰρ^ν. ΑυχνΙα βΙ 8ιΙ «ορίβηΐΓίοπΑΐβ Ιιΐη» ροιΐ!» 6Γ8ηΙ. Αι ο^ηιΐβΐί- 
Ιιτυηι Άά ΐ8(ο8 6Γ81 ηβΗ^ηοηλΙβ» ΑιβΩβ 6Χ «ηίο, ^8- 
6αηπ), ροηϋ«$Γ6 ιηη8ηιηι γ., 6οηβΐ8ΐκιΐηαβ ΝΙϋβ, ηΐ8- 

1θ^8Ιΐ8ΐί8 Μ Ρ8ΓΫΙ8 6Γ&(6ΐ11>α8, ίΠ Μρΐ6Π1 ρ8ηβ8 

Ανί^ηη, 1ΐ8ΐ)6ηΐ6 <|ΐΐ8ΐηΐ6ΐ ρηηβ «Ιε^βηι ύοπιρΙβχίΟ' 

η6» 61 ΙίΙίΙβ, ΐη8ΐθ]^Γ8η8(ΐ8 61 6Γ816Γ6υΙΐ8 ; ήΙ13Β 6αηΐ 

Ιη ιιηιν6Κΐ]ηι ι^χχ, 6Γ8ηΐςΐΐ6 Ιη 6ο Ι^οΙιηΐ ββρίβιη. 
Μβίϋυηι Iηι6^ 68π(Ιβΐ8ΐ)Γηπι βΐ η)6η$8ηι 6Γ91 8ΐ(αΓ6ι 
οηΜίαϊο 6Χ 0π>η1 ΙαΙβΓβ, Η'κΐΰιη 6Χ 1!{ηΐ8 ΙηιροίΓΐΓ 
1>ιΚΙ)υ8 8α^ό οΐΓουπιϋαΐΐ8, αΐίαιη ύυΙ>ί(οδ π, βυρβΓ 

«ΐαΟ 6Γ81 €Γαΐ68 8αΓ68, 6ΐ 9^ 8η^1ΐΙθ8 ρΟδίΐΟ! 6Π1ΙΐΙ 

εοΓΟίιχ 8υΓ6Φ, ο( Ιοτιοχ οΐ 8ηηΐιΗ 8ΐιηυ1 8ρρο8ΐΐί 
6Γ8ηΐ, ςιιο^ 83εϋΓ(Γο(ίΙ)ϋ8 είΓΟίίπιΓβΓη ρο886(. 1|ν Κρ6ς τ& μ€(ηιμ6ρ(ν&ν κλβυρ^ν, Ιχχρι/ιοϋ χ*χων•ν• 
μένη, β(Αχ€νος, σταθμού μνών ρ'• ΐΛίβοίητο δ^ έ« 
χρίνων, χ»\ ^ΐ«ων, χα\ χρβτηριθίων, κΙς έ«τ* 
μΙρη διαιρούμενη, Ικάστον μέρους βέχα συνΟέ«•ι< 
έχ χρ(νωνχα\ |1οων χα\|χρατηρίδΙων Ιχοντος, β?£ΐ- 
<ην οΐ ΐϊάντβς ο*• χα\ έτΛ ταύτης λύχνοι επτά. Μέβον 
δ) τ^ς λυχνίας χα\ της τρα7^έ^ης, θυσιαστή ρίον ^ν 
Ληχυαϊον χατά πλευράν ίχάστην, ομοίως Ιχ ξύλισν 
Ασηπτων, χρυσφ πιριεληλασμένων, ύψους πηχών ρ\ 
Έπην δΐ αύτφ έσχάρο χρυσέα, χα\ χατΑ γωνίαν 
χρύσεοι στέφανοι έπέχβιντο ι χα\ σχυταλίδες χα\ 
χρίχοι, πρ6ς τδ αύτ6 διΑ των Ιβρέων φέρισΟαι συν- 
έχειντο• Ληΐ6 1ηΙ)6Γη3€υΙυιη Ιοοαίηοι 6Γ81 8ΐΐ8Γβ 2βΓβ θ\>* ^ ι|ρ^ ^ ^^ς σχηνης Τδρυτο βωμ^ χίλχεος ύπι^ξυ- 

' ^ λος, χατά πλευράν έχάστην ε', πήχεις Ιχμετρημέ- 

νος (59), τδ δΐ 6ψος τρ(ι:ηχυς, ομοίως χρυσψ χβ- 

χονιημένος» ,έσχάραν έπιχειμένην ίχων διχτυωτί^ν, 

τδχαταφερ^μενον πυρ Ιξ αύτης τής γής Ιχδεχομένης, 

χαΐ ετίθετο άντιχρΰ τοΰ χρυσέου. Σχεύη δέ πρδς τήν 

τούτων λειτουργίαν ήν πολλΑ χα\ διάφορα • οίνοχοαι 

χα\ φιάλαι, χα\ θυίσχαι, χα\ χρατηρες, χρύσεα 

πΑντα, πρ6ς τάς Ιερουργίας πίποιημένα. ΑΟτη ή 

σχηνή. 

ΚΕΦΑλ. ΡΙΒ'. — Πόσος ί}κ ό Λαός, ό ύχό ΑαβΙδ 
αριθμηθείς χαρά νό δοκούν τφ θεφ, 

Άπ6 μίν του Ισραήλ ρι' μυριάδες, Απ^ εικοσα- 
ετούς ϊως πεντηκονταβτοΰς, Ανδ;>*ον μαχητών. "ΆπΙ δΐ 
τοΰ Ιούδα, της αυτής ήλιχίας, μ* μυριάδες. Α? τίνες 4α6•υιη6χ ΙίβιΓΐ8(ΐη6 6οηΓΰεΐύηι, (ΐυ8(]υ8ΥΰΓ8υ9 πιβη•* 
8υΓ8πι 1ΐ8ΐ)6Π8 V 6υΙ)ίΐθΓϋπι, α1ιί(υ(]ιηβπι ουϋίΐοηιηι 
Ιπηιη, 8Ϊαιί1ι1οΓ 8υΓ0 ηΐ(1υ(υηΐ| 6Γ8ΐ6ΐη ιιηροδίΐβπι 
Ιΐ3ΐ)€ΐλ8 ^η5(8^ γ61ι8, 8υ8θ1ρΐ6ίιΐ6 ΐ6ΓΓα ΐ£(η6πι ςυΙ οχ 

68 6Γ8Ι6 ά6θίϋ6ΐ>3ΐ. Ροδίΐϋΐη 6Γ8ΐ 6 Γβ^ίοηβ 8Η8Π8 

8ΙΙΓ6}. ΙΙίεηβΠΙα &ά ηιιηίβίβΓίϋΐη Ιιοηιηι 6Γ8η( πιυΐιβ 

61 ¥8^8 : €78ΐΙΐί| 61 ρΐΐίβΐχ, 61 ΐΙΐυπΙ>Ιιΐ8, 0Γ8ΐ6Γ68ςυ69 

8ΙΙΓ68 οπιηί8,Γαοΐ8 α(Ι ιηΊηΐ8ΐ6Γίοηι 880Γυπι.Ϊ8ΐβ 6Γ8( 
ΤαΙ)6Γη86αΙυηι. 

ϋλΡ. εΧΙΙ. — Οχαικκι €Γαί ρορηία» α Βανιά οοΜτα Οβ ΐ8Τ86ΐ ςηί<ΐ6ηι αηϋεοίοβ 66πΐ6η8 ιηίΙΙίΑ 8ΐ) 
«1816 τίβίηΐΐ 8ηηοΓυαι 8(1 ςυίηςυαβίηΐβ^ Ιιοηιίηυιη 
84ΐ 1)6ΐΐ8 αρίΟΓαιη. 06 ^ϋϋβ ν6Γ0» 6]ιΐ8ϋ6πι 8αΐ&ϋ8 

9ΐΐ8(ΐΓίιΐ£6ηΐ8 ιηϋ1ί8 : ςιιΐ 0ΐηη68 ρβΓ Ιοαΐ) ηυίη6Γ8ΐί Ο πΑσαι δια του Ιωάβ ήριΟμήΟησαν. 
8ΐιη1• €ΑΡ• €ΧΙΠ• ^ Ονοίηαηι ϊΗί^ΗβτίίηΙ ά€ ρορπίο ρτ ••* 
ρί€Τ ρ6€€αΐηΜ Οανίάί» ο6 τβ€€η*ίοηαη ρορπϋ, 

1υΐΓ8 8οχ 1)0Γ8$» ςηχ ΟυχοΓϋπΐ 8 ηιαηε ιΐ5ςιΐ6 8ά 
ρΓ8η(1ίαυΐ| 86ρΓιη|;6ΐ)ΐ8 πιί1)ί8. 

€ΑΡ. €Χΐν« — βϋίτΝϋη ηπίπία Γχηι /μμ (οτηίϋα* 
ίίΒ (η'ηηηί^ ίιι ^««(βε ηηρίιαε ΙαΗάα^ΗΊΐβτ /Γσκε- 
ίβτηηΐ. ΚΕΦΑΛ. ΡΙΓ. — Πόσοι άΛώΛωτο τοΰ Λαού έαι 
τή ό^μαρτίςί τοΰ Λα€1^» τής έξαριθμήσεως τοϋ 
Λαον, 

ΕΙς Ιξ ώρας, τΑς άπδ πρωί Ιως Αρίστου, μυριά- 
δες ^ 

ΚΕΦΑΛ. ΡΙΔ'. — Τίνες Λορτεύσασαι γυταΐκ&ς^ 
αίς γάμους Ευδοχίμησαν^ 7/ιαιηαΓ εΐ)8η8η»ΐ, ςυ» 8ηίίΐ€ίθ86 οοοι ^ιι(]α Θάμαρ ή Χαναναία, εΙς τ^ν Ίούδαν σοφώς πορ^ (25) ΡθΓΐ6 χαταχεχρυ σωμένη• 
(16) Αιι έφέρετο ? 
(27) Κοη6 τούτων. (28) Ριπίη γ', ?ο1 ι?'. 

(29) ΡοΠο έχμεμετρημίνος• 121 ΙΙΒΚΐίυβ ΜΚΜΟΗΙΑΙ». 122 

^'^Τ?! ^. **?*^ *^ **ν ΖοίΛ έξαντοϋ γβννήβα- Α ΙοπιίαΐΜ ΙαβΜρ βι βοςιιβ βοηοΐΐ ΡΙι9Γ€• €1 Ζβι». 

ΛΑα•*, ΐ|ΐΜ «ιρΙοτΜΟΓβ» οοοαΙΙ^ΐνίΙ, 6χ 9λΙηΗΜΐ |ζβ- 
ηυίΐ Βοοζ. Β€ΐΗ»α^€€, ςιι» 6χ Οανίϋ ι;οιιυίΐ 5•Ιο- 
Βίοοβιη• ΟύΜ€τ^ §^ Οβίιοωπι, (|ΐηβ βι Οβοβ βοιιυίι 

€ΑΡ. ΟΧν. :« ύιΗΐΜΐιι ρηηΗ^βία ^«/ίΝι ιιιβίΜ^^. «ου Σαλμών τ^ Βο6ζ γβννήσασα. Βτίθσαββέ, έχ τοΟ 
^^6ν5 «^ ΧαλομΑνα γ«ννήοα9β« Γάμ9ρ^ ή τ^ Δβ- 
βηλακίμ, 1« τον Όσηλ «δν 'Ιβ^^Ιλ γΐννήβα«α• 

ΚΜΔΑ. ΡΙΡ. <-* Γ^ς Ιτ τοΓιρ Λρορ^χΛίζ άγαμοι 

ΆΒμΛ ότου *ΑΜμ. Μ^Λχισεδέκ 6 ΑρχκριΙρς τον 
θ§ου τον 6ψ(οτου. V4/<ι^ 6 Αι«Χηφ•€{€•*£1Ιΐ€Τ^ΐΜος 
ό «Μ&του μβΦΐ|τή^• Ίβρβμίας 6 χβλβνο6β\ς ύιώ β&οΰ 
|λΙ| λα|ϋ6άνιιν γνναΐχ•• 

ΚΕΦΛΑ. ΠςΤ*. — Τί^βζ έτ το7ζ άΛοστόΧϋΐς γν^ ΑΜ^ ΑΠαβ Αιΐβιηί. Μ€ίΜΗά€€^ ροαίΐίβχ Οβί οχ- 
€βΐ8ΐ# ΕΙΙαη φΐ{ βββηηιρίοδ 691. ΕΐΗαη^ φ% «Ιΐ- 
ΜίριιΙα•• ί€Τ€ηΛ9$^ (|αΙ ϋΙνΐηΗιη ]088ΐΐ8 651 ηοιι βοοΙ- 
ρβτβ αχοκηι• 

€ΑΡ. ΟΧνί. — ^Η^ηαίη €Χ αρο$ΐοΙη $ΛΛ(τΐΜΜίο 

ϊηηεύ εταηΙ. Οέτρος*χα\ γ* ρ θυγατέρα ΙχΙχ^τ^το • Φ/ΛίΤΛΟ^ ΡεΙτΜί} ςαιρρο (|υί ΟΙίβιη 1ιαΙ)υ6Γ!ΐ. ΡΗΗίρρΜ$; 
«1 γάρ τρδί; Εβχ« §υγ(|τ£ρα( προφήτι«ας, αί κβχοί- Β ςυίρρβ ηαί Ιγ68 αΚ»8 ΙΐΑΐ)υίΐ ρΓορΗβΙί» (Ιοηο ϋβοΟΓβ μΐ}νται1ν τ^ 'Α^ί^, &γιακ παρθένοι• ΠαΰΛοςφ Ι; χαΐ 
έ«•.9τΑλ»ν φη^ίν • ΚαΙ σ^ι σύζυγ£^ ΛροΛάΒου (90) 

&ΕΦΑΑ. ΡΙΖ', — Πκ*ς ού* Πάρτίσατ έτ τοίςβα- 
σιΛιχοΤ^ του ΑαβΙδ τάφοις βασιΛΒΐςψ ίιά χό 

*Ιωρ1μ. *Ιωχς« *Αχ&ζ, Μαναασής, *Αμών« Όζίας 
81 €(Α τ6 λεπρωθήναι• 

ΚΕ«ΑΑ. ΡΙΗ*• — ΤΙτες οΐ έκ του Αα€ΐίί βασιΜίζ 
§Λ6Λψ^τα έχ τήζ τον Σίδηρος γβνΒοΛογίας γΒ^ 
γότασι^ ηαΐ ίυατί. 

*Οχοζ^ας δ του *Ιωρ5^μ υΙΙς, χα\ *ίωας^ 6 του *Οχο« 
{!6υ» χαΐ *Αμασίας δ του ΊωΑ(. Οζτο( ού γενβαλο- 198# ςυβΒ ίη Αβίβ (ΙβνίΐοΓυηΐ. νίφιιβ8 8&ιΐ€ΐ». Ραη* 
1•$, ηαί βΐΜΐη Ιη φΐ8(ΐ8πι βρίβίοΐ» ύΐχΐι : Εί ίν, «»«- 
/ιια;, αά]Ηνα ΗΙα»* 

ΟΑΡ. ϋΧνίΙ.— Οκίιιιιηι Γ«ρ^< ρτορϋτεα φιοά ίίαρΗ 
νίάη, 

1θΓ8ΐη, )ο88• ΑοΙΐ32, 1ΐ3η98$68> Αιηοη. Αΐ 0ζί»9 
ρΓορίοΓ Ιορπιαι• 

6ΑΡ. €Χ\Ί1Ι. — Οιιίηαιιι τ€§€% άύ ρο$ίίή9,Οαηά 
€Χ€ΐη$ί ίηηί α §€η€αίορία 8αΙναίοήί^ €1 εητ. 

θ€Ηοΐ\α$^ Α1ίυ8 ^ΟΓIIη, 6ΐ Ιοα$^ αΐίιΐ8 ΟοΙιοζίχ, 6Ι 
ΑιηαιΙαι, βΠυβ ^ο^8•I8ι^^η ετΑπςβΠο ηοη ροηυηΐυΓ γουντακ Ιν τψ Εύαγγελίψ. ΈπεΙπβρ 6 Ίωράμ ρ ίη τβοβιΐδίοηβ «βηβαΐΐϊ^ί». βίποίϋβηι ΙοΜίη ϋυχίΐ θυγατέρα τι»ΰ Άχαάβ χα\ της Ίβζάβϊλ ήγάγετο 
γυναίχα, τήν Γο^λ{αν, ή τις ταΤς τζς Ί&ζάββλ 
<υ9«6β(αις τεθραμμένη, χα\ τ^ Ίωράμ έπηγάγβτο 
θυ^τσεβιΐν, χα\ τδν υΐ&ν αύτου τ6ν'*ϋχοζ(αν. Κα\ 
τ^ *Οχοζ{ου άι^αν^ος τ6 βασιλιχ^ν γένος τ^ έχ 
του ΑαβΙδ Ιικχλίρησεν άφανίσαι, ε! μή ^ΙωσαβεΙ ή 
του Όχοζ(ου Αδελφή, γυνή δέ *Ιωδαέ του &ρχΐδρέως, 
Ι^ρέφος δνΗι του (31) Ίωοίς»υΙδν του Αδελφού αύτης 
ΌχοζΙου χλέψανα, χα\ χαταχρύψαοα δχταετΙ) γε- 
γο'^α, Ιδειξί τψ Αρχιερεί Ιωδαλί δς Αηοχτείνας 
τήν Γοδολίαν, εΐ; τδν Ί(ι»δς χατεντήνατο τήν βασι- 
λεΐαν. *Αλλ* ουδέ Σεδεχίας γενεαλογεΤται Ανηχουστή* 
οας Θεού, χα\ χατάραν ύΐ6ομε{νας, τήν δι Α του 
«ροφήτου Ιερεμίου φή«αντος * Γράψον χότ άνδρα 
χονχοτ έκΜήρυχτοΤφ 

ι ΚΕΦΛΑ. ΡΙΘ*. — Τ(ς Ιατροΐς χακωΟεΙζ χρήσαμε- 
ΫΌς, χαϊ μίι χαρά χφ θβφ γ^ι^ ίασιν ίίΐχήσαςψ 
άχοΟιτήρ'χεί• 

'λα^^ 6 του Ιούδα βασιλείς, τοίις ιβδδας μαλα- 
χιοθε\ς» και μή έχζητήσας τδν Κύριον, Αλλά τους 
ΐ3τρο(>ς, Αποθνήσχε»• 

ΚΕΦΛΑ. ΡΚ'. — Γ να έσζΐ γΑ μτηριοτβνόμενα έν 
χάΐςΤραφαΙς βίβΛΙα ώςδνχα^ οϋχ εύρισχά- 
μχτα. 

ΝαθΑν, χα\ Άδδώ, χα\ *ΑχιΑ του 2ιλ(υνίτου, χα\ 
Σιμεΐ, χα\ ΊηοΟ έν τξ [1{6λ<ρ τών Βασιλειών γέ- ιιχοΓΟίη βΙΐ9ηι Α€ΐΐ8ίΙ> οΐ Ιοζαΐκ;! 6θ(1ο1ΐ3ΐη, ςυ:^ 
6(Ιΰ03ΐα ίη δοβΙοΓ'ώα» ΐ6Ζ3ΐ>6ΐ ίηϋηχίΐ εΐίαιη ^ϋ^^ι1ι 
3(1 ίιηρίβ 8^6η(1θΐη, ίΐβιηηηβ ίϋιοιη ίΙΠιιβ ΟοΗοζίαιη. 
Ρθ8ΐι|υ3ΐιι &αΐ€ηι Οβ1ιοζΐ38 ιηοηυυβ 68ΐ, 3ς[ςΓ6853 
65ΐ ΐοΗβτβ 6 ηιβίΐίο κ6ηο8 Γ6(|;Μΐηι Οβνίιΐίδ, Γοοίβδβΐ- 
ςυ(«, ηΐ8ΐ Ιθ83ΐ)6β 80ιόγ ΟοΙιοζΊ», ηυ» ηκρ^οπιΐ 
^υ(I3^ ροιιΐίβα, οίαιη βυΐιίαίο ^038, ηυΙ βιΙΙιυύ ίιιΓ3ΐι$ 
6Γ31, 36 βΐίυε Γγ31π8 8υί ΟεΙιοζίδί;, οοΓυ1ΐ8ΐθ(]ΐΐ(>, 
]3ΐη ιΐ6ηιυηι οΰΐοηηβιη 08ΐ6η(1ί886ΐ ροικίΐιεί ^0ίI3Ρ; 
ςιιί ίη(6ΓΓ66ΐα 6οιΙο!ί3, ίη ^038 Γβκηιιιη 8ΐ9ΐ)ίΙίνϊΐ. 

δϋϋ 6ΐΐίπΐ η<Μΐαβ δ6(]6€ί38 Ιη ||6ΙΙ63ΐθ((Ί9 Γ606η86ΐΐΙΓ, 

ρη>ρΐ6ΐ'€3 ηυοϋ ΙηοΙ>6ϋΪ6η8 Ι>60 ίιι«πΙ, ηΐ3ΐ6<Ιί(ϋο- 
π6ηΗΐυ6 βυϋίΚ ^6^6ιη^« ρΓΟμΙιβΐ» ιΙί66ΐιιίβ : 5γπ6« 
/ιοηιίιι^νΝ ΙιΙιυΝ ϋοηοΙατΛύίηηί ^*; 

€ΑΡ. €ΧΙΧ. — ^η^$ηαη\ €νιη ρβτίαιίοίύ (ερτΌίαηί, 
ηκιΐϊαι Ηΐ^ιιε , ηεν α Οεο ια/α/^ηι ροείιι/αΐΜ « 

οΰϋΐ, 

Α83, Τ6Χ ^υϋ3, ηυί €υηι ροϋΰΐΜβ Ιαϋοτατοΐι ηβο 
Οοιτιίυιιιιι οοη5αΙυί886ΐ, 56(1 ιυ6<ϋ605, ηιΟΓίΐιΐΓ• 

ΟΑΡ. €ΧΧ. — ΟΗίηαηι ΙίΜ ιΉ 8€ηρΐΗνη ηι^ηιο- 
ταηΐΗΤ Ιαηφίαηί €Χ$ίαηΐ€ί, ηηί ίΜηαη ηοπ τερε^ 
πΉη/ιΐΓ. 

Ιη ΓιΚ>Γ0 Π'ίβποΓυιη ^* 86πρ(υιη 68ΐ, 6Χ5ΐ3Γ6 ΓιΙ)γο8 
Ν3ΐ1ΐ3η, 61 ΛιΚΙο , 61 ΑϋΙΓια ^Ιοηίΐβτ, β1 ^βηοί α ^6^6ηι. χΜΐ, 30. ^* Π Ρ&ΓβΙ. ιχ, 29; χιι, 15; χχ, 31. (30) ΡοΓίβ ιεροσλ (31) Ι'Όπο δντα £τι τέν. 125 Ι09ΕΡΡΙ 124 

^^!I. ΡϋβΓυηΙ ίυίβηι Ιιί ρΓορΙιβΙ», (ΐοι άΰ (Ι«ί1>υ8 Α γραπται βίναι βιβλία. Προφήταβ βέ ιΙαχΊ οδτοι, 62 ρΓορΙΐ€ΐ^νοΓβηΐ βΰηρβοπιηΐ, η60 Ιαπίύΐι β& τορβ- 

ΠϋΙΐΙΙΙΓ• 

ΡβαΙιιιοτυπι Ιτκι ηίΠία ίη ΡΑταΠροιηβηίβ Οιινίά 
3€€ορΐλ ΓΰΓϋΐιΙυΓ; 8θΙθ5 νοΓΟ 6Χ ίρ$ί$ οοηΐιιιη 6Ι 
Ι|υίη4|ΐΐ3κίηΐ2 αΙ) ΑΐΒΊοίβ Γ**βί» ΕζΰοΗΐΦ (1($1θ€ΐθ8 
Γυίββο, ΐ'6ΐί<|ΐΐ08 νβΓΟ 0€€α1ΐαΐ08 ίυΐβ&β. 

Οιιίιιηυο ιηίΐϋα ρΓονβΓ&ίοΓυηι & δαίοηιοηβ 64Ι11« 
ΓυΊ8$6 9ίΙ δοΓίρΐυπΑ ίη ΡαΓαΙίροιηοηίδ. δ6(1 ηοϋ 
0Χ8ΐ3ηΙ ηυηο ηίβί »οΙί Ιγ6$ Ιίϋη β€ΰΐ6$ί2&Ιίοί, Ολη* 
Ιίουηι, ιυγβΐιουιη ίΐΐυά ορυβ, 6χ ρΙιΐΓί1)υ$ £3ηΐίεί$ 
ϋοΐοείυιη Γυί5$β Γιΐυΐο ιιΐ8θη1)ίΙυΓ. ^ο$βρρυ8 νοΓΟ 
1ιί8ΐοπο(ΐ8 δΰπ1)!ΐ ϋυο νοΙυιηπ)3 ρΓορΙιβίίοί 8€Π- 
ρ5ί856 Εζοοίιΐβίοπι ρΓορΙιοΙαπι : αΐ υηαηι Ιαηΐυιη 
ίπνοιιίπ 8απιιι$. 

€ΛΓ. ϋΧΧΙ. — Οη/ηιαηι ιηηί ΐ€$ΐίη:οίΐίίΐ αΰ αροϋο- 
Γη ρΐ'οάποΐα, ηιωταυι Ιυοα ίη 8€ήρΐαΐ'ί$ ηοη Ιία- 
ΰβηΐΗ*, 

ΒΙαΙίΙιχιΐδ α'ιΐ ιΐο Ι):ιΙ)ίΙαι1οιΐ6 ^οδορ11^ ρο$1 τοΑΊ- 
Ιιιιη ΡΛ ^Ε*^)'\^{ο ίΐι ΝαζαΓείΙι €υηι ϋοηιίιιο : ΥβΐιΐβΠΒ 
αηίαη /ιαϋίΐαΌΐί ΝαζανβΐΗ^ ηΐ ίηιρΙβΓΰΐΗί ηηοά $€ή- 
ρΐηιη [ηίί, (ξηοά ΝαζαΓ(νη& ^(?^α^ί/(ι^ '®. 

ΡαηΙιΐ3 Ίη Ερί$1οΐ3 :ΐ(1 Ερ1ιβ$Ί<>5 ίικμιίΐ ; Ρνορίίηα 
άίάι : ΕχαΙαΓ€, φη έ/οηιιίί, €ΐ ίΙΙιιεβ^ε^ΐ Ιιΰι ΟΗή- 
ίίΗ$ '^ Ει ίΐΟΓίιηι : 8€Πί/ΐηηΐ€»ι : Ι*'ααη$αίρνίηια$ 
Ιιοηιο ίη αηυηαίη νίναιη, »ααΑηάη$ νότο ίη ίριηΐιιιη 
νίνΊβ€αηΐ€ΐη. Εΐ ειπη ρΓϋ8ΐ)γΐϋΠδ(ΐιΓι Ίη ΜΊΙοΙοβΓ&ηΙ γεγράφασι ττερί &ν ^ροεφήτιυ ιαν, & ούχ £ύρ(7χεται. 

Ψαλμοί τρίΦχΟΐιοι λέγονται έν Ι1αραλειπομ6ναις(52) 
είναι του ΑαβΙβ, μόνους βΐ έξ αυτών τους έχατ'^ν 
^κντήχοντα 6π6 των φίλων τοΰ βασιλέως Έζβχίον 
του βασιλέως (53) &{&ιλέχθαι, τους δέ &λλους άττο- 
χεχρύφθαι. 

Ιίενταχισχιλίας παροιμίας όιτ6 τοΰ Σαλομωντος 
Ιχθεδόσθαι, φησίν ή των Παραλειπομένων Γραφή. 
*Αλλ* ούχ εΐσ\ν νυν ή μόναι τρεΙς αΐ Ιχχλησιαζόμε* 
ναι * τ6 ^^σμα έξ φσμάτων πλειόνων τ6 μυστικόν 
έξειλέχΟαι έπιγέγραπται. Ίώσηππος δ^ Ιστορεί (34), 
δνο β'.βλία προφητείας τ6ν προφήτην Ίενεχιήλ γε- 
γραφέναι, Εν δ» μόνων (35) έττιγινώσχομεν εύρί- 
σχεσθαι. 

ΚΕΦΑΛ. ΓΚΑ'. — Τίνες είσϊτ αΐ ϋΛΟ των ολο- 
στόΛων μαρτυρίαι αοφαγενομεναί (56), ών τάς 
γραράς ούκ §χομεν, 

Ματθαίος φησιν έπ\ τξ οίχήσει τοΰ Ίωσί^φ, άπΝ 
της εξ Αιγύπτου ανόδου εΙς την Ναζαρέτ μετά του 
Κυρίου• "ΕΛΟών ίίέ φχ)]σβ τήν Ναζαρέτ^ ί*'α 
ΛΛηρωΟζΐ τύ γεγραμμένον^ δτι Ναζωράΐος χΛ^ιΟ{\' 
σεται, 

Παύλος έν τι5 πρ^ς Έφεσίους φησί• Αιό Λ^γεί' 
Έγειραι^ ό καθεύδων, καϊ έΛίφανσει σα ό Χρι- 
στός. ΚαΙ πάλιν • Γέγραπταί, ^Εγένετο ό Λ//ώτσ^ 
άνθρωπος εΙς ^Ιτνχην ζώσαν^ ό δέ δεύτερος εΙς 
πνεί'μα ζωοποιονν, Κα\ τοις έν Μιλήτω πρεσβυτί- Ιοιμιοηδ , αΊι : ΜβηΐίηΙοΐβ ροΐίη$ άατβ^ ηηαιη αΰ- ρ ροις διαλεγόμενός φησι* Μντιμονεόετε (37) μοΛΛοτ αρ€Γ€, 

€ΑΡ. ϋΧΧΠ. — Οαίηαηι [ηύπιηΐ $α€ταηίηι Βοήρία- 

τατΗΐη ΙταΜΐαΙοτβ$, 

ΡΐΊπιυΐΏ 8υ1ι ΡΙοΙομ^φο ΡΙιίΙηϋβΙρΙιο, ΑΙβχαηιΐΓΪοΐ 
ίΠί ^ηιI^^ϋ^υη1 ίχχιι 8αρί€Μΐα^ 8ΐι1ι Εΐ69ζαΓ0 ροη- 
Ιίΰεο, ςηί ιηίδδί ΓυβΓυηΙ, ΗΙ οί 5θΓίρΐαι-α$ ίηίΟΓρΓ^- 
ΐαΓ^ηΙυΓ. 

δβουιιϋιΐδ ίηΙβΓρί'^δ ^Ι^κί/α, (μιί νίχίΐ δυΙ> Αϋΐ'ίαηο 
ηηρ6Γαΐ0Γβ : <|υί (ϋίφουδ €υηι οδδϋΐ, ^υι^^ι^δηΜιη1 
ΑηιρΙβχαΐΗδ, ορβίΆΠΐ (Ιβϋ'ιΙ Ηπ^υχ ΠοΙ)Γ;ποαϊ. ϋΐη 
«βηονίΐ 1ΐ2ΐιϋ ίΐ2 οχΑΟΙβ ίπίδδϋ ίπίΟΓραΊαΐΟδ ίχχιι 
ββρίβηίοδ ρΓορΙ()Γβα ν|υοϋ ΟΓΦςβχη Ιίπβΐιαηι ΠΗηιΐδ 
1)οπβ ΰβΜϋϋαηΙ, ϋί1ί$;6η(ίυ8 68ΐ ϊηΙβΓρΓΟίϋΐυβ. 

ΤΐΓΐίϋβ ΐΓαπδΙαίοι* 8ιιηιηια€ΐια$ ^ δυϋ δβνβΓΟ οΐ δίδόναι τ) Λα^ύδάνειν. 

ΚΕΦΑΑ. ΡΚΒ'. — Τίνες είσϊν οΐ τάς Ιεράς Γραράς 

έρμιΐνεύσαντες. . 

Πρώτον έπ\ Πτολεμαίου τοΰ Φιλαδέλφου έν *Αλε- 
ζανδρεί^ οί οβ' των Ιουδαίων Σο^οΙ, ύπ6 Έλεαζά- 
ρου τοΰ άρχιερέως ε!ς τδ έρμηνεΰσαι αύτφ τας 
Γροτφάς άποσταλέντες. 

Δεύτερος ΆκύΛας ερμηνεύει, έπ\ τοΰ βασιλέως 
Άδριανοΰ γεγονώς (58), δς έξ Ελλήνων ών, χαΐ 
προστεθείς τω Ιουδαϊσμφ, πονήσας περΥ τήν 
Έβραΐδα, έ«ιγν'/ύς τε ώς ουκ άχριβώ; ήρμήνευσαν 
οΐ ο^' σοφο\, διά τδ μή τήν Ελλήνων φωνήν άκρι- 
6οΰν, ήρμήνευσεν άκριβέστερον.. 

Τρίτος ήρμήνευσε Σύμμαχος έπ\ Σεβήρου κο\ Αηίοπίηο, €θ^ηοη)6η(ο 6(?13, νίχίΐ. Πηηο αίυηΐ, ουη) ^ *Αντωνίνου (39), τοΰ Γέτα (40) έπιχεχλημένου, 

γενόμενος. Τοΰτόν φασι Σαμαρείτην δντα, κατα- 
γνόντα αυτών, άπ' αυτών άπε στ 3να ι, φιλόπονη σαντά 
τε περί τάς Έβραΐχάς γραφάς, έξενέγχαι αυτών 
τάς ερμηνείας. 

Τέταρτος ερμηνεύει θεοδοτίων (41), Ποντικ^^ς τ^ 09801 δαπιαπίαιπι», ϋαηιηαβδβ 608 οΐ αϋ ίρδίβ Γθοοδ- 
δίίδο. Οαηΐ(|Η6 ιΐίΐίςβηίοπι ορβί'αηι ΠβΙ)Γ2ΐΐ€ί$ βΟΓί- 
ρΐυπδ ίπιρβίΗΐίδββΐ, οϋΐϋίδββ €αΓυιιι ίηίοΓρΓΟίΑΐίο- 
ηβπι. 
ΟοΑΓίυβ νοΓίίΙ ΤΗεοίίοΗοη , Ροηΐίουδ (ζοηοΓβ , 

" Μ&ΐΐΙι. 11,25. "» ΕρΙιοί. ν, 14. 

(32) €οηΓθΓ Ιυ νοΓΟ /// Βες, ιν, 52, οΐ ]οδ€ρ1ιυπι 
Αηΐία. νηι, 2; ίίοπι ^ο$^ρ^Ηηη ηοςίτυηι βηρΓ» 
Γαρ. 74. Μοχ Ιιίηοιιαοςιιο^οηβίαΐ, οαπι ιιοη α^ιαο- 
•νίδδο ρβαίιη. ει,ι. 

(33) Αϋϋηηϋαΐ Ιιίο τοΰ βασιλέως. (34) Αηΐία. χ, 6. 

(35) - Μόνον νΐίΙ μόνως. 
(οϋ) Οηιιιίιΐϋ Ιο^οηϋυιη παραγόμ^ναι. (37) ΡοΓίο (!θ68ΐ δτι μαχάριόν έστι, ηηία ί^εαίΪΗί 
ε$ΐ, 

(38) είΓΟΑ &η. ΟΗγ. 130. 

(39) (Ιίΐ'οα δ'•€ΰυΙί 1 1 ηΐϋ'.ϋυιη. 

(40) Αηίοΐιίηυδ 0»ΐ'3ΰ.ΊΠ3 οΐ 6(*ΐα ΓραΐΓ^'δ οιαίιΐ 
δονυιί (Πίί. 

(41) ΙπίΊΙη.'ΐηΙβ δα.*€υ1ο ιι, ίίπ1> €οιηπιυϋο. 125 ΙΙΒΕΙΙ,υδ ΜΕΜΟΚΙΑΠδ. 126 

γένος, χα\(42) αΤ/κσιν Μαρχίωνιστής, Ιπβιτ^ιτροσ- Α Ι>ίΐ>Γβ8ί ΜαΓαοηίβΙβ. ΙΜικΙο Γαοΐαβ ^8(I90ιη ΙΙβΙ)ηιΊ« τ<θε\ς ^Ιουδαίοις, καΐ ζηλώσαςτήν Έβρα'ΐδα,ήρμή 
νευ9< χαΐ αύτ^ς τάς Γραφάς, ού πάνυ της των ο^' 
έρμηγ«(ας καραλλάξας. ^ 

Πέμιντη 5^ Εχβοσι; ευρέθη έν 1ε ρΐ)^, Ιν ιτίΟοις 
χαλχοΓς χ^νρυμμένη, ούχ έιηγεγραιμμένη τ%ν έρμη- 
^Λ, Φα9\ δ^ αύτί;ν ύπ5 γυναιχ6ς έρμηνευβΟαι, 
^ (45) χαΐ έν ο(χ{^ γυναικάς Ιη μέλους Ιν τοΙς Ιι- 
ροΓς Λ^γοις εύρ^ιΟα^ τους πίθους. 

•Εχτη 81 Λλλη ευρέθη έν Νιχοπίλει τ!) τιρρδς 
Άχτίοις, μετλ τ6ν Ούήρου (44) διωνμ<5ν, •Εξ ου ν αΐ 
έρμην£?αι των Γραφών είιι, χα\ σώζονται (45). 

ΚΕΦΛΛ. ΡΚΠ. — Ώοσάκις πορΟέΐταί ι\ Ίερου^ 

σαΛήμ, 03ΐη(]ΐΐ6 Ιίηςυαιη βηΙρβΓβ 8&ΐ»ι;οηβ, ίηίοίρΓβίβΐιιι 
051 ίρ50 ςυοηπβ δοΐ'ίρΙυΓαδ, Ιιααϋ Ιαιηΰπ ιηυΐΐυτη 
λ ίχχιι νβΓβίοοβ Γβοβϋβηβ. 

Οιιίπΐβ ηηίβηι βϋίΐΐο ίηνβηΟ οβί ΙβΗοΙιοηΐβ, Ιη 
(ΙοΗοΙίβ Φΐιβίβ οε€υΙ1&ια• ηβΰ ΙΙΙιιΙο Ιιιΐ6ΓρΓ€ΐ6ηι'Γ6• 
Γβΐιδ. Αίυιιΐΐ&ιηεη €&ηι ηιΐ6ΓρΓ€ΐβΐΊοη6ΐη & <ιιι&4ΐ•ηι 
ιηυΙίοΓΟ ο$$6, ρρορίβΓΟβ ςικκΐ ϋοΗοΙβ ΠΙλ ίητβηίΑ 
Γυεήιιΐ (Ιυιηί ουΐαβϋαιη Γϋηιιηχ βίαϋΐοκχ 8«€τ&ηιιη 
1.ί(Ιεΐ'αΓΐιιιι. 

δ€χια αυΐβπι α1$& βάίΐΐο ΓορΰΠλ 05ΐ ΝίοορόΗ ρΓορβ 
Αηίιιιη, ρο8ΐ Βονβη ρβΓ&βευΐίοηβηο. δβχ ι^ΙυΓ 
8111)1 δοπρΙπηΓυΐΏ ΐΓηη^Ιαίίοηοδ, 6Χ(ΐη6 8€ΓνηηΙιΐΓ. 

€ΛΓ. 6ΧΧΗΙ. — Οηϋίίΰ$ ναϋαία β$1 ]βηααΐ€ηί. Πρώτον ΰπ^ Να6ουχοδον<5σορ του Βαβυλωνίου, έπ\ ΡΓίιηυηι &1) ΝαΙιιοΙιΟίΙοηοδΟΓ ΟαΙγΙρη'ιο, δαί) δο- 

ΣιδεχΕου βασιλέως χα\ ΙερεμΓου του προφήτου, (Ιοεία Γοςο οΐ ^6Γ6Iυ^^ ρπορίιεία, α(1 ηηηοδ ίχχ. 
«πΐ </ έτη. (42) Ροηο χατά. 

!45) ΡοΠβ ήρμ. τψ. 
44) Ια^.%^ Σευήρου €υτη ΕρίρΙιαηίο. 
45) ΙΙθ€ €2ρΐΐΙ ν6ΐ6Γ6> Γ(*Γβ δοΐΰΐιιπί 8αΙ)]ίθΟΓβ 

Γοϋ•!• ίη ςηίΐΜΐ& β90Γ3 Βί1)1ία (1β»επΙ)6ΐ)αηΙ ; (μιί 13- 
ιιιβιι τίιΙβηίαΓ $υΙ)ίη(Ιβ &1ίςιιί^ ηάιΠϋίδββ ϋβ βυο. Νοβ 
Γρρι^Γΐυιη ίη άιιρίίεί ΰοϋί€β Βϋβδ&ποπίδ, ηβιηρβ χν 
«ι οχχχιτ, Ιΐ9€ ηοΐα 3ρροη?η(Ιυιη ΰοηβιιίπιυδ. Ββϋο- 
Ιβοί ϋθ(ϋ€68 ΊΙΙί δΧΰυΙυιη χ ν^Ι χι. 

Ώόσαι χσραδόσε/ς είσΐ της Θβίας Γραρής^ «Γγ' 
οδ^ άΛΟ του Εβραϊκού €ΐς τ 6 ΈΛΛηηχί^τ 
έρμητεΤαι ; χαΐ τίτες οΐ ταύτψ' έρμηνενσαντες ; 

Πρώτη έατ\ν ή των οβ' ερμηνευτών, ϋϊτοι 
ΈβραΖοι δντες εξελέγησαν άπδ έχάστης φυλής ς', ^ 
Ίεροσολύμοΐς, χαί πάλιν τ^ν Χρι^τιανισμ^ν άναθε- 
ματίσας, χα\ τοΤς Ιουδαίους προσδραμών, ήρμήνευσε 
χα\ αΟτδς την θειαν Γραφήν έπ\ ^Αδριανού του βα- 
σιλέως του έπιλεπρωΟέντος, μετά έτη υλ', της 
των οβ' ερμηνείας διεστραμμένο) λογυμω. 

Τρίτη ερμηνεία έστΙν ή του Συμμάχου! Κα\ ούτος 
Στμαρίτης ων, χαΐ μη τιμηθείς ύπ6 του Ιδίου, ώ; 
φίλαρχοΓ, το?ς *Ιουδαίοις προστρέχει, χα\ εκ δευτέρου 
πε&ιτέμνεται, χαίπρ^.ς διαστροφήν των Σαμαρειτών 
ή του θεοδοτίωνος του Έφ^ 
Ούτος της αίρέσεως Μαρχίωνος του Ποντικού ων, 
μηνυτής τϊ|ς αίρέσεως αύτοΰ, ήρμήνευσε χαι αύτ?>; 
έπ\ Κομμδδου του βασιλέως έν αύτφ τψ χρ^^νφ, 
προς διαιτροφήν της αύτοΟ αίρεσεω;. 

ΊΙ πέμπτη ερμηνεία έν πίθοις ευρέθη χεχρυμ- 
μένη έπ\ ^Αλεξάνδρου του Μαμαίου παιδός, έν Νι- 
χ•>π<:λει τη πρ^>ς 'Αρκτίου.;. 

'^Κχτηδέ άλλη ευρέθη έν Νιχοπ^λει τη πρ6ς Άρ- 
χτιου;, μετά τόν Σευήρου διωγμόν. *Ες ούν έρμη- 
>εΙα& τών Γρχοών ε {σι χαΐ σιόζονται. 

ζ*. Έρμην€ΐα, ή του άγίυυ Αουχιανου του μεγάλου 
άσχητου χαΙ μάοτυρος. "Οστις χαΐ αύτ^ς ταίς προ- 
χΓΙΓραμμέναις έχοδσεσι, χα\ τοις Έβραΐχοίς έντυχων, 
χα\ έποκτώσας μετ3ί άχ0ΐ6ε{7ς τά λβ^τιοντα, ή χαί 
ιαριττά δντα της αλήθειας (βήματα, διορθωσάμενο; 
έν τοΙς οΙχε(οις τών Γραφών τδποις έξέοοτο τοΙς 
ΧρίΦτιανοΙς άδελφοΖς. "Ητις μετά την άθλησιν χαΐ 
μάρτυρίαν τοΰ αγίου Αουχιανου, μετά τ^ν διωγμόν 
τύν γενδμενον έπ;\ Μ^ιξιμίαν>υ χα\ Διοχλητιανου τών 
τυράννων, τΚ ίδιό/ειρον αύτοΰ τ γ,; ί/Μ^ζω', βιδλίον ευρέθη έν Νιχομηδείςι, έπ\ Κωνσταντίνου βασιλέως 
παρά Ίουδαίοιςέν τοίχψ πυργίσχφ χεχρισμένφ χο- 
νιάματι εΙς διαφύλαξιν. 

^ηοί $ηηί β(Ιίίιοηβ$ ά'ινίικβ ΞεΠρίΗτσ^ Βίνβ ΐταη^Ια" 
ίίοηε» άβ ΗβΙ>ναί€θ ίη ΟτίΤΰηίη : εΐ ηηίηατη εαιη 
ίΓαη$ίηί€τηηί? 

ι ΡΓΐιηα ββΐ ίχχιι ΙιιίΑΓρΓβΙυιη. ΙΙί ουπί ΙΙβϋΓβοί 
€δ86ηΙ, (Ιοίβοΐί 611 η( 8βιΓι €χ φίαΙίΐΜ:! Ιπίπι, ΰΐ νβτ*- 
ΙοηιιιΙ ιϋν'ιηαιη δοπρίυΓαιη, •υ5 γο^ο ΡιοΙβιηοίο 
ΪΜιίΙαιΙβΙρΙιο, αηηο ε€€ΐ αηΐβ η2ΐίνίΐ3ΐΰΐη 8(χυιιι1υαι 
ε^Γποιη Οοιηίιιί ηοβίη ^65ιι ΟΐΓΐ^^ΐί. 

ι δοαιηϋα β8ΐ ϊπίβΓρΓΟίαΐίΑ Α(|ιπΙ'.ρ. Πίε βΓΑΐ (Ιο 
δίηορο Ροηΐί ΟΓβΒουδηιΐΡ, Ικιριίζαΐαβ Ιϋ^ΓΟβοΙγηιίβ. 
Αι ηΐΓβυηι 6]ιΐΓ3ΐο Οΐιπδΐίαηίδίηο, 61 αιΐ ΙικΙιΐΌβ 
ϋίΙ.ιρνυ3, ιη1(:ΓρΓ6ΐ3ΐιΐδ ΓδΚ ίρ!»6 (ΐυοηυβ ϋίνίπ3πι 
δοιίρΐυΓ&ιη $υΙ) ΑιΐΓίαηο ίιηρ6ΐ'81θΓβ ίορΓΟδο, ηη- 
ΙΗ8 εεΓΧχχχ ρο8ΐ «(ϋΐίοηοιη ι.χχιι ΙιιΐοΓρτυίαιπ , 
ροΓΥΟΓβα Γαΐίοηβ. 

ι Τ^γΓο ΐΓαπδΙαίίο βδΐ ηυαιη 8^ηιηΐ2θ1ιυδ 6ΐ3ΐ>ο- 
Γανίΐ. Ιδ ηιιοηυο δ:ιη•3πθιηΐ8 ουιη ββδοί, πμ Ιιο- 
ηοπιΐυδ α Κ€ΐι1ί1ί1>ιΐ8 δίΓΐδ, ο^υ Ιιοιιιο βιηίιιβηιϋ λτί- 
ιΐιΐδ, 3(1 ^υ^:^(ι8 (ΙίνβΠίΐ, εΐ βοοιιηιΐο είιχιππαιΙίΙιΐΓ, 
ηΐ(|ϋο δοουικίυιη ροΓΥβΓδαιη δαηιηπίαηοΓίιιη δβιι- 
ΙοιιΓιηιη ίπίοΓρΓΟΙηΙπδ 6ί•1 ίρδβ ίΐ«οηιΐϋ 5ϋπρΐυΓ3ΐιι 
ιΐίνίιιαηι, βυΐι δ^νβΓΟ ίηιροΓΑΐοΐ'β, ρο$1 ΑίΐυιΙφ ίη- 

ΙϋΓρΓ«{ΐ3ΐίθη6ΙΙΙ 3ΙΙΙΜ8 Ι,νΐ. 

ι ΰυπΓία 6δΙ ΐΓ3ηί•ΐ3ΐίο Τΐιβοιίοΐιοηίδ Ερίιοδίί. Ιδ 
ΟΓηΐ (Ιο ΙΐίΡΓΟδί ΜίΐΓίΊοηίδ ΡοηΓιοί, ρπκίΙίοιιΙΟΓ 
ίΙΗιΐδ Ιΐ2ΡΓ€8ί8. Ιη(βΓρΓ«ΐ:ιΐΜ8 €81 €( ίρ8β βυϋ Οοηι- 
ιικμΙο ιπ•ρ6Γ3ΐθΓϋ βοϋβιιι ΙύΐηροΓβ ]υχΐ3 ρ€Γν6Γ5α 

δυΧ ΙίΧΙ'Οδίδ &6ΙΙδ3. 

€ ϋυίηία νοί'δίο ίη (ΙυΙΠδ Γοροηη ο$1 οοευΐΐαΐϋ, 
δΐιΐ) ΑΙϋχβικΙΐΌ Μαηιιιιβ»: (ίΐίο, ίιι Νίϋοροΐι ςυα.* €&1 
»ιΙ Αΐ'βΐίοβ. 

ι δοΧία 31Ι16ΙΓ• 3ΐί3 ίιιΐ6ΓρΓβΐ3Γιο Ίιιν6ΐιΐ3 ΟδΙ Μΐ' 
οοροΠ 3(1 ΑΓο1ίο$, ροδΚ ρϋΐ'δεειιΓιοπϋΐη δονοΓί. 5οχ 
ί^ίΐυι* βιιιιΐ 61 δίτταηΐυΓ δοιίρΐυΐ'ΑΠίιιι ΙιιΙβΓρί'ε- 
Ιαϋοιίϋδ. 

ι δ«ρΓιηΐ3. ΤΓ3η8ΐ3Γιο $3ηεΐι 1•υεΊ3ΐπ ιηβχηΊ ιηη• 
η3θΙΓι οΐ ιη3Γΐγηδ. ΟιιΊ 6( ίρ8« 1εε(ί$ ρι-χεο(1ειιΐίΙ)ΐΐΗ 
6ϋίΐίθηΐΙ)ΙΙ8, 6ΐ Η6ΐ)Γ3ΗΊδ, ίη8ρί6ίβιΐ8ΐΐιΐ6 ίΐίΐίξνιιΐίβ- 
8ίιη€ ηυ« ϋ«Γΐ€6Γ«ιιΐ, νεί «Ιϊαιιι ι-€(ΐ4ΐιιθ3πηι( νϋΐίΐαΐίδ 
νεί'ϋα, 6ΐιΐ6η(ΐ3η8 ίιι ρΓορΓΪ'ΐδ δεπρίπηιπιιιι Κ»€ίδ, 
810 εϋιΐίοιιειη ρΐΌουΓβνίι €ΙιΐΊ8(Ί3πί8 Γγ31ι ίΐιυδ. Ροδί 
€βΓΐ3ηκΊΐ 36 ιηβΓίγπυιιι 83ηοΐ1 Ι.ιιεί»ηί, ευιιι ]3ΐιι 
0^898861 |ΐ€Γ8ΐ'6αΐίο« ςυ32 ΟΓίΑ ίΐΜΐ'Αΐ 8υ1) Μαχί- 
ηΓΐ3ΐιο 61 0ίοε1εΐΊ3ΐιο 1>'Γ3ΐιιιίδ , ΙϊΙιεΓ βιΐίΐίοιι» 
ϋΐίιΐδ ίρδ» ο]υ4 ιιι:ιιιυ (ΙοδεΓίρΙιΐδ ΙιινβπίΜδ εδΙ Νί- 
εοιιΐϋΐϋχ* βυΐ) ΟοιίδίΑίιΙίιιο ίιιιροΓ3ΐοι-ϋ 3ριιϋ 4ιΐ(1ίυα5 
ίιι ιιιυπ), ίιι αηιΐ3Γίο (|αίΗΐαιίι εαΐΐιιεηΐυ υϋιΐιιιΐο, 3(1 
ίυη50Γνίαίυη(.Ίη. » 1» Ϊ05ΒΡΡΙ 12» 

^βοϋΐκίο |ΗΜΙ αηιιο&€θθει.ν«ηΙ>Αιιΐίθ€ΐιο ΙΠιμΙγι» Α Δεύτερον μ£χ^ Κτι^ ννε', νπδ *Αντΐ((χου τοΟ Έκι• Τβπίο α Ροιηρβίοι Αοηι^ηοταη ίηιρβηίοι^. Αη- 
μοΙμΙο οΐ ΙΙγη»ι»ο ά^ ροιιΐίϋοαία οοιιΐ6Β(1βηΐϋΜΐ$« 
ΐ|ΐιί ΓηΐΓ€$ €ί»ιιΐ, €•ιιι<|η« ίη Ιβαιρίυσι ΙαΙγοιΙηχο- 
ηΐΜΐ• 1» αϋ ΙΓ€§ ιηβΗΜ• ίΙΙυιΙ €οηΐ«ιιιίΜνιΐ| οΐ ςινε* 
€ΐιικ|ΐΜ ίαΐτο €Τ9ηΙ• λίΜίαϋΐ• 

Ο•ι»ηο 1 5θΜθ| Βοιηβιηοηιιιι ίηιροηιΐοΜ, ςιιοιη 
1ΙβΓθιΐ69 9ϋνσοανίΐ οοιιΐη Αηϋκοιιοηι, ΑπϋοΐΜΐΙο 
ρΐΌ ροηΐίΓιοαίο οοηίοΐΜίΑίιΐβ, ιιΙ βιιβΓΊρβηΊΐΐ ΗβΓΟ- 
ιΙύΜ Γ6{βιιι ^αύχΛ. δβι ιοβηΜυιη αΙ» €« οΙμιιΙιο• 
ΙΙ6ΠΙ »υ>ΐίηυίΐ• 

Οιιιηΐο ρο5ΐ 8ηηο$ ε « 9α»ϋ ο(>8ΐ«ΐ!θΐιβ. Αι ρσβΐ 
Οοιηίηΐ ΓϋβΟΓΓΟΰΐΐοηι^ηι ο]ιιβ<|υ6 Ιη €€Βΐιιηι Ακβηβίο-^ φανοΟς, έπΙ 4μ^ρας βα\ χατ4 τους Μχχχαβαίον 
χρόνους• 

Τρίτον ύπ^.Πομκη^υ, του 'Ρωμαίων ηγουμένου» 
^Αριστοβούλου. χα\ Ύρχανοΰ έπΙ Ιερω^ύνης μαχο• 
μένων, ο1 ήσ«ν ά^λφοί, χαΐ έιιαγαγομένων αύτ&ν 
<1ς τδν να^ν, χαΐ 4κ\ μήν«ς τρεΙς μιάναντα αύτ&ν, 
χα\ «άντα τ^ Ινβον Αφελδμβνον (40). 

Τέταρτον 6πλ Σωσίου του 'Ρωμαίαιν ατρατιιγοΰ, 
βν Έρώ^ς Ιιτηγ&γετο χατά Άντιγίνου, του 'Αρι- 
βτοβούλου ικρί Αρχιερωσύνης άν^Φταμένου , δέξχνθαι 
βασιλίβ τής Ιουδαίας (47) τ6ν Ήρώόην. Έικ^ 
λιορχήθη βλ ΙηΙ τούτου μήνας Ι{. 

Πέμπτον μετ& Ετη ρ' της ΰ«6 Σωσίου ιιολιορχία^• 
Μετά βέ τήν του Κυρίου άνάτκασιν, χα\ Ανοβον αύ- ιιβιη« ρο8ΐ αηηοβ ιιβιηρβ χχχτιιι, Ά Υο^ρΑδί^ιηο 61 " του τήν εΙς τ&ν ουρανών, εΙς Ετη λη\ ΰιώ Ούεσ<κα- Τίΐο ^α(1x« αοίν6Γ»> γιβίβΙυΓ, οΐ Ιοιηρίυπι Γυιιάίΐυβ 

6νβΤ8υΠ1 681. 

ΙΙΑΡ. ΰΧΧίν. — (2«οιΙμ €Ι ^μιμ/ο 4βροριι/α<ί «αιιΐ 
Ριΐπιοιιι 8υΙ> ΙυΓοϋολίη, & δοβαοβ γο^^ο ^Ε^;γρι^• 

3. δϋΐ) ΑζλβΙ Γ60Ο Α8$γιΊοΓυιιι ΐΓ^ια8ΐ«ΐί βιιιιΐ ίη 
Α887ηο8. 

5. 5υΙ) ΕζβεΙιίΑ (ΐ€ϋ6ΐη Ιπ1)υ8 ΐΤ8η8ΐ8ΐαι 8001 ίιι 
0ιι«8 Μβϋοηιιη 61 €1•8ΐ«ΐ9Β0Γΐιιη• 

4. δυΐι ΝαΙ)υοΙι<>4οικ>8θΓ, ηυ^ηϋο 61 ^6^I10ιι^οιιι 
6Χ€.τεανίΐ 9ΐ<|ΐΐ6 56<Ιθ6ΐϋη• 

5. βιιΐι ΝϋΓοηβ Ιιηρ6Γ8ΐοΓο ηοιιιβηοηιπι. 

6. ί^ιιΙ) ΥβερΜίληο ιΐυοβ λοιιιαηοηιηι. € 

7. ΓιοΙβηιβΒαβ Ι.α£ΐϋ68 €3ρΐί5 (Ιοίο 1]ί6Γ08θΐ7ΐΓί$, 
ϋ'βΗιιιίΙ ίη ^εβ)'ρΐιιιη. 

8. 8<ιΙ) ΑηΐίοϋΙιο ΕρίρΙιαηβ Γ6£[6 $}τ|9Β, «|ΐιί 61 >ιΙ 

ϋί'ΐ68ΐ3ΐ)ί1ί3 €06£[ΐΐ. 

9. Ροηιροίυβ (Ιυχ ΚοιηιηοΓοηι ΐΓίΙιυΐαήοβ οΙΓ^εΚ 
ΜΙιιηι |^6Γ6η8 αόνοηυβ Ηί6Γ08ο1γιη3ΐιι, ΙΙ^Γοηο 
Γοςηιιιη αο ίαεβΓάοΓιηιιι ιηίιιίβΐηιιιΐ•!. 

ϋ^ςυβ Α(1 Ιιιιηο ϊβίΐυΓ ΠγΓΰ&ιιιιιη ρ6Γ<ΐ6ν6Γ&νΙΐ 
^'ςηοι11 ΙΙβΙιηΒΟΓυηι. Ρθ8ΐο2 «χίμίΐ Γ0|ζηυηι ΙΙογο- 
<1<'8 αϋοιιίικοηα α ΒοηίΑηίβ, ηπί 6ΐίαιη ρΓοχίιηυδ ογ81 
€1ΐΓί8Γι 3(1ν6ηΐυΊ• 

10. Τλΐιΐ8 ίΙΠυβ νβ8ρ9ΐ8ίαηί οίη:^ Ιοαιμαβ 8θΐ6ΐηηί- 
18118 ρ88€ΐΐ3Η8, 6νβΓ82ΐ Ι1ί6η>8οΙτηΐ9, ςυο ΐ6ΐηρθΓ6 
0011168 Γϋ$(υιτι αςίΐαϋαηΐ αϊ) αιιίνβΓδα ηηΐίοηβ οοη- 
ν6ΐιί6ΐιΙϋ8, ιυΙβΓίϋοίΙ Ιιοηιίιπιιη ιιικΐ6θίο.8 οοηκ^ηα 
ιηίΐΐί», Αΐί8(|υ6 ά^οιν$ οΰΐΚΰπ» ηιΊΠΐα νοΜίίΐα ίη 8α- 
ρΓ6ΐη3 ¥&8ΐηιίοη6. 

ϋΑΡ. ΟΧΧν. — ϋαρηΐ αΐίΐίά €» ^ο$€ρρο. 

ΙΙυΙί6Γ ({υ^Ηίαιη « Γαηιβ Ιη νί566Γ& 61 ιη6<1ιι11α8 
8ϋΙ>ουια6• οοηίρα ιιαΙιίΓαιη ία£ΐΐΓΓ6χίΙ, αΓΓίρί6ΐΐ8<ιυ6 
(ΙΙίυιη 8ΐιυιιι (βηι ίβ ρυ^Γ 8υΙ)Γυηιιηιΐ8) ηίΐ : Ιη{€ΐ%χ 
ρηετ ! ίη ΙίβΙΙο εΐ [αηΐΘ α ίβάιύοηβ^ ί«ί ί6 Τ€$€τναη ? 
ΕμΙο ηιϋη ηΗίηηιεηΐΗηι^ αύ ν'αω $οΙαηΐ€η. Οαιη 1ιφ6 
4ΐίχΐ58βΙ, ίυ^υΐαΐ ΔΙιυιιι 6ΐ α888ΐ : 3ο ιΐίιηίϋίιιιιι φΐί- 

(46) Υίϋβ 8ΐιρΓ3 ο:φ. 2, ηιιιη. 50, 51. 

(47) νίιΐ6 εα&^ίυιιι ρα^. ϋ(ι ο( 405. 

(48) Ραϋιίοίυβ ίη «υα νϋΐ-^ΐοιίΰ </αιν<. Π σιανου χα\ Τίτου *Ιουβαία πβίαα πεηέρθηται, χα\ 6 
να^ γεαντελώς έάλω• 

ΚΕΦΑΑ. ΡΚΑ'. — Ποσάκις, καΙ χότε ίχορβήθψτατ 

οΐ έξ ΊσραήΛ. 

Πρώτον έχ\ Ίεροβοάμ, Σωσάχις 4 ΑΙγυπτίων 
Ρ3ΐ9ΐλεύς• 

ρ\ Έπ\ *Αζα4;λ βασιλέως *Α9βυρίων έιΚι^χΜη* 
σαν εΙς *ΑσσυρίοΟς. 

γ^. ΈπΙ Έζεχίου 4έ αΐ δέχα φυλα\ μετφχίβΟησαν 
είς 5ρια Μήδων χα\ Χαλβαίων• 

δ*• Έπν Ναβουχοδον^σορ, δτ8 χαΐ τ6ν Τεχονίαν 
έξετύφλωσε, χα\ τδν Σεδεχίαν• 

ε^ Έπ\ Νέρωνος βασιλέως *Ρω{&αίων. 

ς'• Έη\ Ούεσκασιανου στρατηγού 'Ρωμαίων. 

ζ'. Πτολεμαίος 6 Αάγου δ4).(ρ παραλαβών τ1 
*Ιεροσ6λυμα« μετηρεν εΙς ΑΓγυπτον• 

η'. Ύ%\ *Αντι4χου του Επιφανούς , δς χα\ έπ\ 
βδελύγμασιν ήν^Τ^^^'• βασιλεύς Χυρίας. 

Ο'. Πομπήιος στρατηλάτης 'Ρωμαίων, ύποφόρους 
Ιιηίησε πολεμήσας Ιεροσόλυμα, Ύρχανου βασι- 
λεύοντος χα\ (ρρατεύοντος. 

*Εως αύτοΰ τοίνυν Ύρχανου, ή βασιλεία τοΟ 
Ισραήλ. Κα\ λαμβάνει τήν βασιλείαν Ηρώδης αλ- 
λόφυλος, άπ6 των Τωμαίων, δς χαΐ πλησιάζει τ|} 
του Χρίστου παρουσίςι. 

ι'. Τίτος ό υ16ς Ούεσπαοιανου, χατά τ6ν χαιρδν 
της του πάσχα λορτης, χατασχάψας τά Ιεροσόλυμα, 
έν φ πάντες ^ώρτα^ον γΙ του Εθνους συναχθέντες, 
άνεϊλε μυριάδας ρι' (48), χα\ άλλας ρ' μυριάδας, 
οΟς διαπέπραχεν εσχάτ^^ αλώσει. 

ΚΕΦΑ.ν. ΡΚΕΤ. — Κ^φάΧαιοτ ΊωσήΛΖου (49) 

ίζβροτ. 

Γυνή τις, του λιμοΰ διά των σπλάγχνων χα\ μυελών 
παρεισδύοντος, έπ\ τί-,ν φύσιν έχώρει, χα\ τδ τέχνον 
(?ίν δλ αύτδ ύπομάσΟιος νάΐς) άρπασαμένη είπε - 
Βρέφος άύΧΐΌΤ έτ ΛοΛέμφ χαΐ Λ/μφ καϊ αχάσει^ 
τΐη σε ζτφω ; Γενοΰ μοι τρο^ή, χαΐ τφ βίφ μύ- 
θος. ΚαΙ ταύτα λέγουσα, σφάζ«ι τ^ν υΐδν, χαΐ 4πτή- 

(49) ϋ€ ΜΙο Ηά. ϋΙ). νίΓ, τβρ. 8, 6γ8!6. 21 ; 
Είΐ8οΙ). //. Ε. ΙίΙκ III, Γαρ. 0. ρ»^;. 80: 8. ΑηιΙίΓνβ. 
/)( (»€\άίο ητΐι, Ι/ι>Γοι. Ιίΐι. ν, 62ρ. 40. 129 ΙΙΒ£ΐΧυ8 

βάνα, τ6 μίν ί^μιβν χατε^θίει, τ^ €1 λοιπόν χαλύ- 
ψααχ έφύλαττεγ. Εύ6έως οΙ σνασιασταΐ ηαρηβαν» 
χαΐ της άΟεμ(του χνίσσης σιεαοάμενοι, ήιιβίλουν, βΐ 
μή &!ξ8ΐβ τ6 παραβχβυασύ&ν, άιιοαφάττβιν αυτήν 
τιχέως. Ή δΙ τά λείψβνα του υΙοΰ βκχάλυψβ. Τους 
ξϊ £ύθΙ»ς φρ^χη χα^ φρβνων Εχστασις Ελαββ, χαΐ 
παρί τήν δψιν έπεπήγησαν. Ή ^ β!πιν • ^μότ 
τονχο τό χέηνοτ γτήαοΤψ «α4 τό ίργοτ ίμότ. 
Φάγετε ^ χαΐ ΐ'άρ έγώ βΑ€ρωκα. ϋίή γίτεσθβ μήτΒ 
μοΛακώνερα γνταιι^ός^ /'Φ'^ σνμΛαβέστεροι μη- 
τρός. ΕΙ δέ ύμεΤς ευσεβείς^ ηαΐ τητ έμην άπο^ 
στρέρεσΰε βνσίατ^ καϊ τό Μιx6^ μείγάτ<ύ. Τ6 δέ 
Απατου λιμού φθειρόμβνον χατά τήν ιιέλιν πλήθος 
Ιηπτε, χαΐ χαΟ^ Ιχάβτι^ν ο!χ{αν βπου τροφή παρ- 
εφίνη, πόλεμος ήν έν αυτ^, χαΐ διΔ χειρών έχώρουν 
01 φ&λοι προς αλλήλους. Οίατκς β& απορία; ουβέ τοΙς 
&«οΜ|9χο;0βιν« &λλά τους Ιμπνέοντας οΐ λι;9τα\ 
διηρδΰνίΑν» χαΐ ύπ6 αμηχανίας τους αύτοΰς οΓχους 
είσεπήδων βίς % τ{Ας ώρ^ μιςί, 

ΚΕΦΑΑ. ΡΚ(7'. — Πόσοί ΙορταΙ χαρά ΊονδαΙοζ 

άγονται. 

Νόμιμοι μέν αΐ τρεις, έν αΤς χα\ τρΙς το3 ένιαυτοΰ 
εΙς τήν Ιερουσαλήμ &ν{εσαν. Πρώτηντήν του Φασίκ^ 
ή έστιν ύπέρβασις, έν {^ τ6 &ζυμον ήιΟιον, βιαβα- 
τήριον χαλονμένην^ έν τεσ^αρεαχαι^εχάτι^ του πρώ- 
του μηνδς επιτελουμένων. 

Δευτέραν, τήν Πεντηχοστήν, μετά ν' ημέρας του 
^βΐχ έπιτελουμένην, έν {^ τά πρωτογεννήματα 
προ^γον, έπείπερ χα\ αΧ δίπτυχοι πλίχες τής νο- 
μοθεσίας έν ταύτΐ) τ} ήμέρ^ τφ Μωϋσ)^ έν τφ Σιν|1 ^ 
βρει έπεδόΟησαν. 

Τρίτην, έτ τω έ^μ;ϋ μην\, τήν των Σχηνοπη- 
'][ίων * έν φ μηνΐ, νεομηνί^ μέν του μην^ σαλπίζειν 
&ν χερατίνοις έπετάττοντο σάλπιγξι , τ|) δέ Ηχ&ν^ 
νηφτείαν μετά χαχουχίας άγειν. *Απ6 δέ πεντεχαι- 
δεχάτης Ιβιΐς ήμερων επτά σχηνοποιεΖοθαι. Αΐίται 
μέν οϋν αΐ νόμιμοι τρεΤς έορταί. 

ΈφευρέΟηααν δέ χαΐάλλαι τίΊ9αίρες έορτα\, κραγ- 
μάτίΜ Ευεργεσίας ένεγχάντων τινάς• Έν αίς λύχνο• 
(ατοασι, μηνΐ *Λδέρ« δς έστι Δύστρος, υπέρ τής 
&ναιρέβεως *Αμάνου, δ^ συνεσχευάσατο έπ\ τών 
Περσών δλον τδ Ιθνος έν μι^ ήΐ'^Ρ^ ^^ συνθήματος 
ϊ^μχ^^Ι^Λΐ. Μαρδοχαιος δέ πείσας ΈαΟήρ βύγχοι- 
τον γενομένην Δαρείου του *Ασουήρου, τήν συσχευήν ρ 
αύτον ανέτρεψε, χα\ αύτ6ν Δνεαταύρωσεν. *ΕορτΔ- 
ζουσι γουν ταύτην τήν ήμέραν, χα\ χαλείται αΟτη ή 
έορχή παρ* αυτούς Φρουραί (50). 

ΙΙην\ τφ αύτφ υπέρ τής αναιρέσεως Νιχάνορος 
τοϋ άποσταλέντος έπ\ Δημητρίου έπ\ τδν Μαχεδό- 
νυν λαδν έηΐ τφ τδν λβ&ν άφανίσαι• » *Δλλά τουτφ 
φυμβαλων Ιούδας δ ΜαχχαβαΙος, ένίχησε, Χ3\ τήν 
χ^φαλήν αύτοΰ χα\ χείρας άποχδψας, ήγαγεν είς 
τήν Ιερουσαλήμ τΙ) τρισχαιδεχΔτ||τοΰΔύστρου μη- 
νός. Έν )| ήμέ^ χαΐ τή;ν έορτήν Ιως τοΰ παρόντος 
έχιτελοΰσι. ίΙΚΜΟΚίΑΙ.Ιδ. 130 

Α <ΐ€ηι ?οι^ι, πΗίηαΐίΐιι 0€€(ΐΙΐβη5 τεβΟΓΓαΐ. Οοηίβϋΐίι» 
8«Ιίΐ!θ8ΐ »(!&υη(, ΙίΑυβίοςηβ ιι&πΙ)ΐι» ηΗοΓβ βΰβΐϋ- 
Γ>Ιο, ιηίηίΙ:ιΙ»&ιιΙιΐΓ, ηί ςυοε ρβηΓ&ι €ΊΙ)θ8 βχΙιΙΙιβ. 
Γ61, ίΐΐαηι ϋΐβιΐΜΐι ]ιΐ£[υΙβιΙυΓ09. Αι ιηυΙίβΓ ΑΚί ΓβΙί- 
ςυί3$ ιη3ΐπΓϋ$Ιανί(. Ι11ο$ ΓβρβηΙβ Ιιογγογ 9ηΙιιιΙ({ΐιβ 
3ΐίβη3ΐίο 0€€ΐιρ8νίΙ, 61 3ί} τίβυιιι οΙιηρηοΓαηΐ. ΙΙΙβ 
Τ6Γ0 ίηΟΐ : Μεη$ αΐ ρ€ηΜηη$ Ηί€ /?/ΐΜβ, εί ογ^^ 
ΜβΗΜ. ΟοΜείίΗε, είεηπΗ ει ερο ρα$ία*Η»ι, Νε [ηεη- 
α$ αηΐ ΜοΙΙίοτεε (ύηήηα^ αηί α/Ι[ηίνο$ίοτ€» ηιαίτε, 
Οκοά $ί νοε νεΙί^ΊοΒί εεϋε, ει ηιεαίη βνεηαηιίηί Αο• 
εΙίαιη ^ ητ/ί^ί^ φιοηαε ι/ιίΑι εεύαηί, ΡοριιΙί ιιιιιΐΐί- 
ΐυ<1ο Γηιηβ 3[>εοιημΐ& ρβτ οίνίοιβοι οοΟβΙ^ιΐ : 3Ι4|(Μ2 
Ιη οιηΐΗ «Ιοιηο, «Μ €ΐΙ)υ$ νίϋ^Ι)βΐιΐΓ ββββ, ίη €3 Μ- 
Ιυιη 6ηΙ, α ιη»ηυβ €οη8βΓ6ΐ3ΐι( Λΐηκϊ ίηίοΓ &β.Ν6 
ιηοΓίοηΐεβ ςΝ^ύπι ν'κΐίβββ ίΚΙ^ιη ροηιΐΓΐφ Γ3€ί€ί)3ΐ : 

Β 86%1 6ΐΗΓαη1•ΐ$3(1Ι»ΙΙ€ρ€η€ΓΟΐ3ΐΗΙΙΐ1ΐΙΓΐ3ΐΓΟΙΙ6&,3ΐςηθ 

ο6 ΪΒορίαπι οοιι&ίΐϋ Ιη 63^4ΐ€ΐη ϋυηιοβ ιιη» Ιιοηι 1>ί9 

ΐ€Γν6 ίΐΙ|;Γϋ(ϋθϋ3ΙΐΙΐ1Τ• €ΔΡ. ϋΧΧνί. — Οιιοί (£$ΐα αρπά Λπάωοε εείε- 

ΰταηίητ. 

Εχ Ιρςίβ εοιι$ιΐΐιιΐο 8ϋη( ΐΓββ « ίη ςοίΐκιβ «Ιιαιι» 
16Γ (μιοΐ9ΐΐΗί3 ίιι ^6^η$»ι6ιι1 α8«ΰΐι(](*|)3ηΙ. Ρπιπηια 
Γβ&ΐιιηι ΡΙίοεεε, ςοοϋ 8ίς;ιΐ}ββ:ι| ΐΓ3ΐϋ»ίΐιΐ3 : ίη ηιιο 
3ζ>Ίηυιιι ΰοηΐ6ϋ«ΙιαηΙ» (ΙίΰΙιιιη Γοκίυιιι ΐΓ3ΐι$ιΙίοιπ», 
ε6ΐ6ΐΐΓ8ΐ)3ΐυΓηυ6 ρηιηί ιιιβπβίβ ϋίο ςυ3Γΐ3 ίΙβιίηίΑ. 

δβεαηϋυιη Ρβηιβ^ο^^^β, ρο8ΐ ι. (]ί€8 3 ΡΙ]386€ €β- 
ΐ6ΐ>Γ3ΐιιιη, Ίη ςυο ρΓίιιιοβ6ΐιίΐ3 3(1(1υ€6ΐΝΐηΐ ; ςυοηίΑίιι 
6ΐΊ3ΐη (1υρϋ€β8 Ιλίκι!» Ι6ςί8 1ι&€ ίρ$3 ϋίβ ΙΙο>'$ί ίιι 

ΙΙΙΟηΐΟ 5ίθ3 ΐΓ3ϋίΐ96 ία€Γ3ϋΙ• 

Τ^ηίυιη* ιηβηββ βορίίιηο, Τ3ΐ)6πΐ3€υ1οΓοιη• Ιιι 
ςυο ιηοιΐ86, Κ;ι1οιΐι1ί8 ίρβίβ ιιΐ6ΐ&8ί8 1)Ι1€€:ιι3Γ6 Ίιι οογ- 
ιΐΰίβ 1>ιιε€ίιιί8 ]υΙ)€ΐ»»ιιΐυΓ, 61 ϋίβ (Ι€6ίιιΐ3 ]ε]υίΐίιιιη 
€υιη 8ΐΒίοΐίοη6 »((Ίΐ3Γ6• Αι 3 ςυίηΐΑ<ΐ6€ίιη3 άίβ ρβί 

(1*168 ΟΟηΙΙΙΐυΟβ 86ρΐ61ΙΙ 8Ι>1) ΐ3ΐ»6Γη3€Ιΐ1ΐ83{6Γ6. ΙΙβΒΟ 

ιΚίΐαΓ βυηΐ ΐΓί3 Ι6|μι1ί3 Γ6&13. 

ΕΧ60Κΐΐ&Ι» βνηΐ 61 λΐί» «|Ι13ΐαθΓ 8θΐ6ΐηΐΐίΐ3ΐ6• 

(Ιαιη Γ68 ίρ89β 1>6η6θ6Ϊ3 4ΐιχιΐ3ΐιι αΐΐιιίβηιιιΐ* Ιμ Ιιί& 
•0ΐ6ΐηΐΗΐ3ΐί1>α8 ΙικβΓηί» υΐαοΐυΓ, ιηβηββ Α46Γ, ςνί 
681 1>7»1ηι•, ρτορίοΓ ίιιΐ6Γί66ΐυηι ΑίΜλίιιιιιι» ςυί ιη&- 
6ΐιίη3ΐα£ ίυ6Γ3ΐ ΐ6ΐηρ(ΐΓ6 ι^υπι Ρ6Γ83Γυια (6ΐιΐ6ηι 

0Ιΐίν6Γ83ΐη ΙΐηΟ ϋί6 «13|0 8ίκηθ 6 ηΐ6<1Ιθ Ιθ1ΐ6Γ6. ΛΙ 
Μ3Γϋθ6ΐΐΦΙΙ8 £8ΐ1ΐ6ή ρ6Γ8υ3ΐΐ6Ι18» ςο» 60Ιΐ]υΧ 6Γ31 
Ι>3ΓίΙ Α88ΙΙ6η« η36ΐΐΐΜ8 6]υ8 6ν6τϋΐ• 6υΐΙΜ|υ6 ρ3• 
ΙΐΙιυΙΟ 8ΙΙ8ρ6Ι1ΐ1ίΐ• ϋ6ΐβΙ>Γ3ηΙ ΙβίΐυΓ Ιΐ3η6 4ΐί6ΙΙ1 : 61 
||336 ί68ϋνίΐ38 Αρϋΐΐ ίΙΙοβ νθ€3ΐαΤ 60810(11»• 

Εοϋΰΐη 01611869 ρΓ0ρΐ6Γ ίΐΐΐ6ίΓ66ΐαΐη ΝΊ63ΙΙ0Γ6ΐη 

ηαί ιηί88•ΐ8 ΙυεΓβΐ 8υΙ) 06ΐη6ΐι ίο 3(1 ρορυΐυιη 11366- 
(Ιοίιυιη 3ΐ1 ρ6ηΐ6ηιΐ3ηι β6ηΐ6ΐη. 86(1 ΰοιιββη» 6ΐιιη 

60 ρ(1βη3, 60111 ^υ(13β Μ3€63ΐΜΒυ8 (ΐ6?ί€ίΐ, 3ΐ(|υ6 

3ΐηρυΐαΐ0(*]υ8ε3ρίΐ6 6ΐ ΐΗ3ηί5υ»9 ιη1<( 1'Ι<^Γ090^>»3ηι 

Ι6ηί3(ΐ601ΐη4 (1ί6 01611818 Ι^^Λϊή• Οα3 ^16 1ΐ3€(6ηα8 
ΙίλΙΜ 6βΐ64ΜΤ3η4 ί68ΐ1ιτίΐ3ΐβηι• (Μ)) Νΐ8ΐ ιη»Κ8 φουραί, (11688 τοΰβ ^ηί^9ί Ιαηι 6886 αυοίοκπι, ςα» 86080 06 ΠιίβΗβ ηΜχΙοΜ ηά 

ρΗίγΪΜ 30€6(]6Γ(;1. ,'/ 131 Ι08ΕΡΡΙ 132 

Ηβηββ '8ΐι1βΐη ΟΙίλβΙβυ, ηυ'ι β&Ι ΑρΓίΙί5, «ϋ«νΊ Α Μην\δέΧασλ£υ, βς&βτιν *Αιιρίλλιο;(5Ι), πέμικη Β ε«8ΐιιΐ9ΐ ηιιίηΐ^» ΑΐΙυϋ Γϋ$1ιιηι, ίπηήηα «ρρϋΐΐλΐυιη, 
€€ΐ6ΐ>Γαηΐ, ιθ6ΐηοΓΪ9ΐιη α^βηΐϋβ ριΐΓίΩΓαΓι ΙβητιρΙί, 
ςυ<Νΐ ρΓοΓ^ιιβ^νβηΙ ΑαΐίοοΙιιι$ Ι11ϋ8ΐπ$'*. 

Μΰΐΐ5β ροΓΓΟ ΝΊβαη, ίρ^ο ββΐ Χ8πΐ1Γιου8, αΐίαηι 
&ΐ;ιιηΐ9ηΐ6ΐηηίΐΑΐοιη ιη9ΐ&ίηιβΊυ8Ί2η€ΐη,ςυαι;ϋο 01ία8 
ΜίΐΐΑίΙιΊχ ΑΓεειη ρυπϋεανΊΐ. 
εΑΡ. 6ΧΧΥΙΙ. — θΗΐνηα»ί}€)Μΐι»α οζίώταηΐ Λπάωϊ. 

Εχ 1{*{;6 ςυ{(ΐ6ηι λβοορβπιηΐ ίβίυηαιιϋιιηι ηιβιίδο 
&6ρΓιπ(ΐο, ιΐβοίοια (ΙΊβ ιη6»8ί$• 8ιιηΙ ΐαηιβη 61 αΐία 
ςυ^ΐυοΓ ]6]υοΊ& ςυββ οΙ>86Γναη(1» ΑοεβροΓυπί, ςυο- 
Γυοι €ΧδΙίΐΐ ιηβϋΐίο »ρϋ^ ρΓορΙΐύΐ3ΐο ΖβοΙυιπαηι, 
ΰΐιιη άβ ίΙΙίδ ΙοςιιΊΐυΓ : ίείηηίηιη ηΐ€Μ$Η ηΜαΠί^ €ί 
;>;ηΝΐιι/ιι ^«ί/ιίι*, €ί μ)Ηΐήαηι ιβρίίικι'» €ί μ)ηηίηίη άβ" 
αηΐί €τΗ άοηιηΐ 2ηάα ία ^ανάϊηιη βΐ ϊη ίωίίιιαίΛ^ 
€ί ίιι ίαιίΌίΐαΐε$ ΰοηα» '*. Α€ ]ο]υηίυιη ηιϋϋοιη 
ΐΏ6ΐΐ8ί3 <ια.ιηί» 65ΐ Ιπ ({αο ιηβηββ €ίνίΐ83 11 Ν»1)ΐι- 
€ΐιοϋοηθ8θΓ («ΐΓυρία 6$1. ^^^υιι^ππ1 ηαίηΐί, ηοαιη 
ιβιηρίαιη οοπι1>υδΐαιη 6δ(, βορίίιηί αυίβηι, ςυαικίο 
βοϋοϋ&β ΊηΙβΓΓβαυβ 6$( &!) ΙβΓαβΙ.Εΐ (Ι&οιιηί (Αη- 
ιίοιη» ηυο ιιΐ6η56ϋ€{;6ηΓιΙ)ΐΐ8 ΒαΙ)γ1οιΐ6 ηυηΐΐαΐα βυηΐ 
ιιιαΙι αιιίτ6Γ8α, ηα» ^€θΐιΐί$0Γ&ιιΙ ΐη ^6^υ5&ι^ιη. 

€ΑΡ. €ΧΧνΐΠ. — Οηκ ηοη$ηηΐ ηηΰετϋηάα^ ϋαιη εϊηΐ 

ΙηςαίΓΟίκΙιιιη ηοη 681 υΐή οοιίδίβΙβΓοΙ ίηίοΐΐοείυα- 

Ιΐ8 ϋ886ηΐί» αηΐο ρροίΐαΰΐίοηοπι εποακβ »1)γ<ι8ΐ ; 

ιιηηιηλίιι ί»ιιμΐ'α εΦΐθ8, ιιΐιί α(ΐηχ αΙ)^$8ί Γοϋοΐχ βυηΐ 

ρο&ι δβ€Γαίοη6ΐη ; 211 ίη Ιϋπ-α,νβΐ 8υΙ) ΙβΓΓα, δ'ινβ 

Ιη Γ6^Ίοιΐ6 χϋΐθπδ (|ααί οοβίο 8ΐι 1)681. ΟιιοΓυιη εηίιη Ο ύτ:^ τι^ν γην , ή έν αΙΟερίφ τφ ύπ6 τ^ν ούραι- 

ν^ν• ^Ων γάρ ή οόίΙλ χα\ πρ6 της διαχοσμήσεως 
κα\ Λρί> της αβύσσου τί^ν ύπίστασιν ί ιχβ, τόπου τι- 
νΙ»ς ούχέπινοουμένου τ?» τηνικαυτα, έν ψ τί]ν μονήν 
είχε, τούτων τί;ν μονήν ούδ^ μετά τί;ν γένεσιν τοΰδε 
του ι:αντ6ς {ητητέον, ή μόνον δτιπερ τφ ποιητή βεί;* 
παρειστήχει. 

ΠερΙτου ύπ6 γην ύδατος, ού πέρας οΖ προσήχει 
ζητεϊν. Άλλ' εΓτε μετέωρος (55) άνήρτηται, δυνά- 
ρε6 θ*ου, κατά τ^, Κρεμάζωγ γ!\ν (50) έ.τ' νυδε- 
γός' είτε έπ\ στέρεου φέρεται, κατά τ<ί• 7ίΓ)ΐϋέσΓβ- 
ρέωσα τους ατύΛονς αύτίις • είτε έπ' άπειρων 
υδάτων έστ\ν, κατά τό• ^Αΰύσσφ ώς ΙματΙω έΛίξείς 
αύζι'ιν, Παραιτητέον την περ\ των βαθύτερων 5ρευ- χα\ είχοστΐ], &λλην έορτΙ^ν, τά Φώτα χαλουμένην, 
έπ(τελουσ&, της χαθαιρέσβως του ναού (52) μνήμην 
ποιούμενοι, δν 1μ(αν«ν *Αντ£οχος ό Επιφανής. 

Μην\ δέ ΝησΑν (Ξανθιχδς δέ Ιστιν οΐτος) Αλλην 
&γουσιν έορτήν, ύπιρβύαημον, δτ< δ Ματταθίου τήν 
&χραν έχαθάριβεν. 

ΚΕΦΑΑ. ΡΚΖ'. — Ποίας νηστείας ΊουδαΊοί νΐ|- 

αχεύουσί* 

Νδμιμον μ&ν ούν νηστε{αν, τήν έν τφ 1€ζΑμιω 
μην\, δεχάτη του μηνδς, νηστεύειν ποιρειλήφασιν. 
Ε1σ\ δλ χα\ &λλαι δ" αύτοΖς παρειλημμέναι νη- 
στεΐαι, χαΐ παρά τψ προφήτη Ζαχαρ{^ μνημονεύω- 
μεναι,περ\ών φησι * ΚηστεΙα ί\ τετάρτου^ καΧ νη- 
στεία ή πέμΛΤον^ κα\ νηστεία ή έβδομου ^κα} π}- 
στεία ι) δεκάτου Ισται τφ οϊκψ Ιούδα εΙς χαράν 
χαϊ εΙς εϋφροσύνην^ κάϊ εΙς έορτάς άγαΟάς. Κα\ 
ή μ&ν του τετάρτου μηνδς νηστείζ, Ε^τιν έν φ μην\ 
ή πέλις ύπδ του Ναβου/οδονδσορ έ|λ(&άγη. *ΙΙ δέ του 
πέμπτου, έν^φ ένεπρήσθη ό ναδς. Έβδδμου δέ, έν φ 
Γοδολίας άνηρέΟη ύπδ *ΐ7ρ2ή>ου. ΚαΙ δεχάτου, χαΟ* 
δν μήνα τοις ουσιν έν Βαβυλώνι άνηγγέλη τά γεν^ 
μένα έν Ί£ρουσαλ^^μ άπαντα καχά. 

ΚΙιΙΦΑΛ. ΡΚΙΓ. — Τίνα έστΙν, ά /ιή χρίι ζητεϊτ, 

δτι καΐ άκατάΛηχτα, 

Την (55) πρ?) της γενέσεως της αβύσσου ποιη- 
τής (54) ν«ερ3ς ουσίας, πδτερον υπεράνω των ου- 
ρανών έστιν , ΙνΟα τά ύδατα έναπελείφθη , της 
αβύσσου τά μεταδιακριθέντα • έπ\ της γης , ή (»&6ΐιΙί& 61 &Ι116 ιηιιικϋ (1ίςο5ΐίϋη6ηι, 61 &ηΐ6 εοιι- 
(Ιίΐυιη οΙΐλΟδ 1ιγροδΐ:ΐ8ίιιι ΙιαΙβ^οαΙ• ηυΙΙο αϋΐιυΰ Ιοοο 
ηιβηΐο οοηοβρίο, υΐιί €οιΐ8ίδΐ6Γ6 ροδϋοηΐ; ΙΐΟΓυιη 
ηιηπδίοηβιη πϋ ροδΙ ρΓοϋυεΙϊοηβιιι ΐ]υί(!6Πΐ 1ιυ]Η8 
ιιιΓιν6ΓδΊ πιν6δ(ίςαΓ6 ϋθ6ΐ, ιΓίδ'ι δοΐϋΐη ςυοϋ ΓαοΙυή 
Β60 α8ΐ»Κ>αιι( . 

Βο αςϋίδΙβΓΓΧ δυΙ)}66ΐί3,ςα3Γυιη Οη6δροΓ(ΐυίΓ6Γθ 
ιιοη 6δΐ Γ38. 8ίν6 βιιίπι Ιϋΐΐυδ δΐώΙίαιΊδ δυδρβπβλ 
δίΐ 6Ζ 1>ΰΊ ροΐοηΐία, ]ιι\ΐα ^11υ^ : 8ιΐ9ρ€ηά^Η$ Ιΰηαιη 
«ιιρ^Γ ίηαηί : δίνβ ίιι δοΐίιΐο ΓοΓαΐϋΓ, ]ιιχΟ ίΠυά : 
Κξ/ο $οΙίάανί €οΙηηιηα$ 6]α$ : δίτ6 δυρϋΓ ίιηιηειίδίβ 
αηυίδ οοιΐδίδΐ3ΐ, 566υιΐ(]υιιι ΠΙπϋ : Αί>\ι»$ο €£η νβϋί- 
ηιεηΐο €{Γ€ηιηνοΙν€9 «αη<; οιιΓιΐΙΰΐκΙα οδΐ ηο1)ί8δ&- 

ρίοϋΓι ταΐίοηβ ρ6Γ$υ&8ίδ ρΓοίαιιϋίδδίιηαηιΐΒ Ιιιι]α3- ναν, τφ σοφφ πειΟομένους λύγφ. 
ιποιΙ! Γ6Γυιη {ην6δΐί§αΐίο. 

Ιΐίιΐϋΐη 6ΐΊ«ιπι (ΐιιίά €οηε!α(!6Π(]ιιηι δίΐ (Ιΐ) αηυίδ 
(ΐαχ δίηΐ δΐιρβΓ 6οπ1θ8, ρΓοΓυηϋίοΓ γο8 6$1, (ΐυαηι υΐ 

ηΐ1ΧΓ6Γ6 1*16631. 11 1 6111111 (16 ΙίΐηίΐίΙ)Π8 ίιιΓΓα 16Γ- 

ΐ'αηι ίπιρ6Γδ6Γαια1)ίΠ8 651 ίηνεδίί^ηΓιο, είε οΐ ίη(}ΐιί• 
ΙηβίΤαϋΙϋα 86 ηιιϋίτίδδο ν6Γΐ)α (6δΐ3ΐιιι* Αροδίοΐαδ Τδ αύτ^^ κα\ π^ρΐ τοϋ συμπεράσματος των υδά- 
των, των υπεράνω των ουρανών, βαθύ τ% ζητεΤν. 
Ός γάρ του ύπ^ τήν γήν τέλους άνεύρητος ή 
Ερευνα, οΟτω κα\ ή ζήτησις (57). >* ι ΜαοΙι. IV, 59 ; ^οαη. χ, 32. ■' Ζαοΐι. νπι, 19. 

(51)Η966 νΜβίιΐΓ ηοΐα πιαΓςίηαΙίδ δΰίοΙΊ 6ΐι]υ8«• 
όαιη. Ναηι ϋοουίΐ €1ΐ3»ΐ6ΐιηι 0886 1>66οηιΙιΤ6ΐιι. ^086- 
|)Ιιυ8 αϋΐυΐ' ηιβιΐδίοαδ Μ»6«ύοηιοίδ, 6ΐ Γΰαίιΐδ 
ορ. 27. 

(52) Μδ. του ναθάβ. 

(55) διιρρίβ μονήν, ?6ΐ ηιι'κΐ δίιηίΐο. 

(54) Μδ. περ\ της. Εΐ ιηοχ πρ'ίτερον ρΓΟ πδτζρον. "Α^^ητα άχηχοίναι βήματα δ *Απδστολος άρπα• (55) Μ 8. μετέωρον^ 

(ό6) Μδ. κατά του χρημνου έπ* ούδενί * τήν δέ 
γήν. 

(57) ΥοΓδίο ΓαΙ»ΓΊ6ί3ηλ ΙιαΙ^βΙ, ει> ΰΐίαηι αη-εταείε» 
Λίίηηι \ηα€€α$α ιηίΐηύίΐίο^ «μι» οδΐϋΐκΐιιιιΐ ϋ^Οδδβ 
6ΓΓ0Γ6 ΐγρο((. των ύπερουρανίων άνείσοδος ν6ΐ άχα• 
τάληπτος, 3ΐιΐ ςυίϋ δίηιίΐβ. 133 Ι1ΒΕΙ-Ι.υ8 ΜΕΜΟΒΙΑΙΚ. 134 

γε\ς Ιως τράτου ούρανοΟ έφη. Ούβ& ταΰτα τ (να έστι Α ταρίυβ υ$ςα6 »(! ΙβΓίίυηι 6(βΙυιη. Νβο ιβΐλ ςιιβΜΑΐη χρ4 ζητεΐν. "Α γάρ ονχ εξόν άνθρώπφ ΛαΛησαι, 
χα\α6τ6ς6 'Απόστολος Εφη. 

^Ιωάννης είπβν • *Α όφθοΛμός ούχ έϊδε^ καϊ 
(Λς ού* Ι^χονσβ^ καϊ έαϊ χαρδίαν άτΘρώΛου ούκ 
άτέ€η^ ά ήτοίμίΜσετ ό Θεός το7ς άγαηώσιν αυτόν• 
ΙΙώζ ταλ ταΰτα νοτ|σα( τις οΙός τε είη, & μήτβ άΙσΟή- 
σΐΐ, μήτε νοήσει ύποπίπτειν δυνατόν ; 

Τ6 διάστημα, τ6 ιτρ6 τής του φωτ6ς γενέσεως, 
των χρόνου μορίων ούχ 5ντων, ού χαταληπτ6ν, μόνφ 
Ηεφ έγνωσμένον. 

Τοιούτο χα\ τ6 χατά (58) τήν έσομένην του χό- 
τμου συναίρεσιν, Εως αναδείξεως τής χαινής χτ(- 
αίως, έννοοΰμεν. 

ΑΙ νοεραΐ ούσίαι τά αΙσθητά χα\ σωματικά π£ς 
δρώσι, χρείττους αίσθήσεως ουσαι ; κίηΐ ΙίοβΙ ίηςυίΓΟΓβ. Οΐίο; οηίιη Ηοηω Ιοί/πηιοη ροί€»ί^ 
νβΙ ίρδβιηβΐ ΑροδίοΙιΐΒ αίΐ. 

^ο^ηη6$ '^ ϋίχίΐ ; Οκέε οειιΐια ηοη νίίϋί, βί απή» ηοη 
αηάίνίί, €1 ίη ϋοτ ΗοηιΜ$ ηοη Μΰβηάίΐ^ ηνω ρτΛρα• 
τανΗ Οζηζ άίΙΐρ€ηΙίΙ>Η$ ΊΙΐΗηι» Ουοιηθ(1ο 61 ί&ΐΑ ΰοη- 
οΐρ6Γ6 &ηίη)θ ςυίδ ν2ΐ63(, ςυββ ηβςυβ 8υ1> βοηβαοι, 
ιιΐΗΐυβ βυΐ) Γ3ΐίοη6ΐη οαϋβΓβ ροδβιιηΐ ? 

ΙπΙΟΓν&ΙΙυιη ηηοίΐ Γυίΐ &ηΐ6ςααηι Ιιιχ ογ63ΓΡΙιιγ, 
οιιιη ΐοιηροΓίδ ρβηΊΰϋΙο! ηιιΗχβ&ββηΐ,.οοηφΓνΙιοιιϋί 
ηοιι ροΐ65ΐ. Βοΐί Οϋο ηοΐυπι οβί. 

Ε]υ8αιο(]ί Ιο&ΐ 6ΐ ίΙΙιιι], ηιιοϋ 0ηο( α ΓαΐυΓ» €οη- 
8υιηηιαιΊοιΐ6 ιηυικίί ιΐ5(}υο &(! ιηαηίΓβδΙαίίοηβηι ιιο- 

Ιηΐ6ΐ1θΰΙυϋΐ6$ 08Βΰΐιΐίφ $6η$Ί1):Ι{.ι 3ΐ(]ΐιο οοΓρΟΓΟΑ 
" ςυβίηαηι Γαΐίοηβ νίϋϋπΐ, εαιη βίαΐβοηβι: 8υρ6Π0Γβ8? Του βεου τήν οφθαλμοφανή θέαν, αοράτου τίίν 
φύσιν δντος. θεότ γάρ, φησ\ν, ούδεΙς έώρακε πώ• 
:ζοτε. Τ6 γάρ μόνη χαθιρ^ί καρδία Οεώμενον, α^ 
βΟητοΙς οφθαλμοί; θεάσΟαι πώ; οΤόν τε ; 

Δυσχατ&ληπτο; χα\ ή του *Ισραήλ σωματική εύ* 
λογία, έν ο&' ψυχαις του Ίαχώβ χατελΟόντος^ εις Α(- 
γυιττον, χα\ χατά τήν τετάρτην γενεάν έν ξ' μυριά- 
σιν ανδρών έξεληλυθότος. 

ΠιρΙ γάρ της ημέρας τής παρουσίας του Κυρίου 
χζ\αύτ6ς ό Κύριος άπέδχιξεν - Ούχύμωτ γάρ έση, 
χροVσι;^ Ι) χίΐίροϋς εΐδέται^ ιτρ6ς τους άικ>στόλους 
ε?η, οϋς ό Πατίφ ίθβτο έτ Τ'^ Ιδίς^ ^.ζουσίςί, 

ΚΕΦΔΛ« ΡΚΘ'. 

^ησται. 

Ό 7αχώ^ χλίμαχα όρ^ εΙς ουρανούς άπ6 γης 
διήχουσαν. ^Ιωσ^φ τάς των άβελφών δραγμάς, τήν 
αύτοΰ ιςροσχυνούσας δραγμήν, χα\ τους αστέρας πά- 
λιν, κα> τ6ν ήλιον χα\ τήν σελήνην ποιουντας τδ αυτό. 
0: έν Αίγύπτω μετλ του *Ιωσήφ καβειγμέγος (59), 
6 μέν άιτολυόμενο; τοΟς τρεις βότρυας Ικθλίβων, 
χ2\τδνοΤνον έπιδιδου; τφ βασιλεΤ, δ δέ χολαζόμε- 
νος τους 1π\ του χανοΰ τρεϊς φέρων ύτΛ των όρ- 
νέων έσΟίομένους άρτους. Ό Φαραΐύ τους επτά λι» 
τΛγ^^ς Ρόας, κα\ στάχυας ευτραφείς Επτά, χα\ πά- 
λιν χαταισχυνο μένους βόας επτά, χα\ τοσούτους 
στάχυας. Ό τήν χυλιομένην χριθίνην μαγίδα Οεώ- 
μίνο; Μαδίοτίττίς Επ\ του Γεδεών, κα\ τήν σκηνήν Ιηνβδίί^αΓβ 1Ι0ΙΙ Ιίΰβι (Ιβ ίιικιίΐιι Οοί ροΓ νίβυηι 
θ€υΙθΓυιη, ουιη Ίρ$6 κίΐ ίηνί8ϋ)ίΙί5 ιιαίυΓβ. Οβηηι 
6111111, ίη(| υ Ί ι, ιι«»ιο υίάιΐ ηηηηαηι, ^νίΟά βιΓιηι βοΐο 
ηιιιηιΐο οοΓϋβ γίϋοΐυΓ, βοηβίΐίΐίϋυβ οουΐίβ νί(ΐ6Γ6 
ςυοιηοιίο ρο$8ίΙ)Ίΐ6 ίυοΓίΐ ? 

ΟΊίΏαΙβ 6119111 ηιοιιΐβ εοηοΐρί ρο(68ΐ «ΟΓροΓΟ 
ΙκΓΟϋΙίβ Ι»6»6(Ιί€ΐίο, €υηι ίη ίχχν Αΐιίιηαϋυβ ^β^ο1> 
0680611(118961 ίπ ^Ε^^ρΐϋπι, βΐ ({ΟΑΐΐα βοη6Γαΐΐοιΐ6 ίη 
86X060118 ιηι1Ιί5α8 ϋοιηίιιυιη 6χί6Γίΐ. 

Γ9Βΐ6Γυηι ϋ6 ιϋο αάνβηΐυδ Ποιηίηί ίρββ ΐ|αοςυβ 
^οιη^I1υ8 8ί((ηΊϋθ3νίΐ : Ν^ηκβ «ηίιη ΜεΙΠίοι αΙ 
ίιηροτα νεί πιοηιεηία Μθΐε<;, &(Ι 3ρθ8ΐο1θ8 «ί(, ^ηβί 
ΡαΐβΓ ροΒΗΐι ίη ρτομηα ροίεααΐί. 

Όσα δι* έτυΛτΙων τισϊγ έμ,ιε- β ϋΑΡ. ΟΧΧΙΧ. — Οηωηαηι ρετ «οηιιΗΗΐη ςκΙ^ικ- 

άαηι ΜαΗί(€»ΐαΐα ιηιιΙ• 

^α€οΗ% 86αΐ3ΐη νί(]6ΐ 3 !ογγ3 3(1 €(β1ο8 ρΰΠιη- 
(;6ηΐ6τη. ίοΗρΙι ΓΓ3ΐΐΊΐιη δΐιοηιιη ηΐ3ηίρυ1θ5 8ΐιαιη 
3ι1θΓ3ΐιΐ68 ιιΐ3ΐΓιραΙυιη : (>ΐ6Πα3 ίίοιιι, 6ΐ 8θΙοιιι εΐ 
Ιυη3ΐη ί(ΐ6ηι ΓαοίβηΙββ. 0»ί ίη ^Ε^γρίο ουιη 1α86ρΙι 
ύατοεή ηιαηαραΐί βΓαιιΙ : ηο ίΐίο (μιίιίεπι ςυί ΙίΙιοπιη- 
(1»8 3ΐ)5θ1νοη(]α$(]ΐΐ6 βιαΐ, οχρΓίηΐ6ΐαΐ Ιγ68 Γ306ΐη08, 
6Κ νίηυηι Γ6^ίρθΓη|[6ΐ)3ΐ :ς(]ί ν6ΐΌ ρυηίβηιΐυδ, ροΓ- 
ΙαΙ)3( ΙΓ68 ρβηβδ ίη 63ηί8ΐΓ0 α νυ1ιΐ6π1)α8 οοιη6- 
(Ιοιΐ(]θ8. ΡΙιαταο νί(]ίΙ 86ρ(6ΐη ρίη^ποδ 5ον68, 36 1)606 
6ΐιυιπΙη8 5ρϊθ3$ 56ρΐ6ηι ; ΓυτδυπίΓΐυο Γ<£(Ιο$ 1)ον63 
8ορΐ6ΐη, 36 ΐοΓκΐ6ηι 5ρ!θ35. Μαάιαηιίει ςυΐ νϊΊίΙ 
(]ονο1υΐ3Πΐ 1ιθΓ(Ιο3663η] οίΓ3ΐη δυΐ) 66(]6οη6, 6ΐ 13- 
1)6ηΐ3ίυΙυηι 6ν6Γ$ιιιη Μ3(1ΐ3η. ΝαΰηεΗοάοηοζοτ, (]υί χαταστρίψασαν, τήν του Μαδιάμ. Ναδονχοδοτόσορ ^ οοη8ρ6χίΙ 8ΐ3ΐυ3ΐιι 6Χ ιϋν6Γ8ί8 ιη3ΐ6πί9 60ΐΐδΐ3η- 
τ^ν ανδριάντα θεώμενος τ6ν πολύυλον, ύπ6 του λί- 
θου συντρίβαμε νον, του άνευ χ£(ρ^ Ι'ί^' αύτ^ν έξ 
δρους χαταβάντος. Κα\ πάλιν τ6 ύψηλότατον δέν- 
δρον, τδ έχτέμνεσΟαι χελευόμ&νον, χα\ μεθ* επτά 
βλζστά^^ν Ινιαυτούς. *ϋ Αα^^^ιΛ περ\ των άνιστα- 
μένων δτ, χαι χαΟαιρουμένων έν μορφαΤς θηρίων, 
^ιλειών, χ:.\ περ\ τής τελευταίας βασιλείας, τής 
χαΟαιρουμένης του Άντιχρίστου, κίρατο; βραχυτά- 
του φανέντο; αύτφ. Κα\ περ\ τής έξ ουρανών ήκου* 
σεν α Ιωνίου βασι>χίας* ό ^ΑΛόστοΛος, του Κυρίου 

^^ Ιυιο ΡαυΙιΐί» Ι Οογ. ιι, 9. 16111, 3 Ι3ρίύ6 6οπΐιίΐ3ηι« ςυί 81116 ιιιαηίΐΜΐβ ίη Ιρ- 
53111 (Ιβ ηκιηΐβ ϋ6866η(ΐ6ΓαΙ. Αΐ(|υ6 ΗϋΓαοι α1ΐί8&ί• 

ηΐ31Π 3Γΐ)0Γ6Π1,;^υΦ 8α6θί(1ί ]υ883 68(, 61 ρ08ΐ 6ΐ3- 

ρ$θδ $6ρ1ϋΐη 3ηηο8 ΓυΓβϋΓα [|;6Γηιίη3νίΐ• ϋαηιεί 3υ(1ί- 

νίΐϋβ IV Γ6({1ΐ1$,ηυΰβ51ΙΓΓ6€ΐαΓα 6Γ3ηΐ3υά68ΐΓυ6η(Ιλ 

111 ίίβΐιΐΊδ 3ΐιίπΐ3ΐ1ιιιη ; 6ΐ ϋ6 ιιΐΐίπιο Γοςηο (16* 
8ΐΓϋ6ηι]οΑιιΐΪ6ΐΐΓί8ΐί, εοπιυ 1)Γ6νί&8ίηιο 61 9ρρ3η*ιιΐ6• 
Αο (Ιο »ΐ6Γΐιο ϋΙΐΓίδΙί Γ6βηο €(£ΐ6:ΐΐί. ΑροίίοΙν$^ ψΜΐ 
3υ(1ι11 (1ίθ6ηΐ6 ίΐΐί ^οη1^οο : Μαοίε αίο^ ΡαηΙε; 
ίϊΟΗΐεηίίη ΐε»Ιίη;οηίηη ρετΗ'ώΗήϋ άε ι»β ίη /βηι«α- (58) Ροη6 μετά. (59) χαΟειργμένοι, 535 Ι05ΕΙΤΙ 138 

Ιΐιη, Μ ίο οροηα (ϋαηι /ϊο»ια? ΙβΒίίιηοηΐΗηι ρεΜ• χ λέγοντο; αύτψ • θάρσει, ΏανΛΒ, άκούω>^, ως γάρ Ιβτβ, Ει ΐϋΐιι ΐβιπρββίΛίο α^ίΐΛΓΟίαΓ ίιαοΓ ιι»νίβ»ιι- 
ϋυιη, &ϋ$ϋ1υιιι οοιιβρίοίΐ ίιΐ $οιηιΓι» &ΊΙ>ί ιΐίεβιιΐβιη 
Εζοβ (ίυηανΗ ΙιΰΊ θ€Η$ οιηΛ€$ ηανίραηϋζ 1€€ΗΜ^ 5αιι/ίβ (;68ΐα δ&ηιυϋΐ ρτορίιβϋι εοη 1ίιΙ«η$ €θΐι«- 
(;η3δ$6ΐ, ροδίιΐΐ ίιι Τι}ΐ6Γηαι;υ1ο• ΟανίάΪΛ νβΓΟ, αύ- 
Ιίοιιοδ ΐ|υί<1ΰΐη ρΓΐιιΐλ» ίϋοηιιηβΐ βαηιιιοί, ΟαιΙ νβΓΟ 
€1 Ν&(1ΐ3ΐι ρΓορ1ΐ6ΐ4• λϋΐιοηββ ρ05ΐ6Τί0Γβ•. ΒλΙομΦ' 
ηιΊ ρι-ΊοΓα ίαιίηοΓα Μαΐΐι&η ι1ΰ5€ηρ8ΪΙ• ρθ8ΐβΓίοπι 
Αΐιΐβιιι ΑοΙιία» δϋοηίίβι ο( 4οβΙ* Βο^Όοαύ 5«ι&Φα£ 
61 4ΑΐΙοη. Λ^ίέΡ Α<Ιοα, ίΐβιηςαβ Λ»α. Αι Γ€β /ομ- δίΒραρτύρωπερΙ έμον εΙς τήκ ΊερονσαΛίι^ί^ οντω 
σε δεϊ χαΐ εΙς 'Ρώμητ μαρτνρησαι. Κα\ χειμαζ^με 
νος έν τψ πλίΐν, Λ^ελον όρχ καθ' δπνου^ αύτψ λέ- 
γοντα ' Ίδοϋ κεχάρίσταΐ σοι ό θεός πάττας ίονς 
χΛέοντας μετά σον. 

ΚΕΦΑΛ. ΡΑ. — Τ^ι^ των ΒασιΛειών βίβλβτ τΙς 

κατέγραψε. 

Του μίν Σαο^ίΧ τάς πράξεις Σαμουήλ ό προφή- 
της άναγραψάμενος, έΟηχεν έπ\ της Σκηνής. Ύού 
$5 Ααόΐ^, τάς πρότερος μίν 6 αυτ^ς Σαμουήλ, Γάδ 
βΐ χαΐ Νάθαν οΐ προφήται τάς μετά τα&τας. Τον δλ 
ΣοΛομώνο:^ τάς μίν προτέρας πράξεις Ναθάν άν- 
βγράψατο» τάς €έ μετέπειτα *ΑχΙας δ Σιλωνίτης χα\ 
Ίωήλ . Τον $έ 'Ροβοάμ Σαμα(ας χαΐ Ιαδών• Του ρΑ«ΐ< α«.οπρΜΐ ^«.α. ΔΗ«8 Α»«ηΐ. 1<1«<η ίΜ ^««.» "» » Ά/•* '^δων χ.ν του Άσα. Τον » Ι,^α^Λτ ΰοη4|υί§ίηι 8ί»κ<ιΐΑ τβ^ιιαι ΙβΓ&οΙ {6βΐ& Ιίΐιβήβ €θΐιι- 
ιαβίΗίανϊι. ΟιημΙ 9»! εοιΐ86ΐ|ΐΗ»ιΐ68 λΐϋηβΐ Γθ^ββ ^ιιι^α , 
|$β!40Γυηι ^ο^αηι α ΟΰΗοζίω «Ι Λοομ 6ΐ ΛβιαεΜΤ Ια^Λλ 
ϋοΐ εοΗδΟΓίρΓιο 6ΐ ΐ'ορο&Ίΐα ίιι αυΙ& Γβ^ία• Ούα νβΐΌ 
ακΙοαίΙιαηί^^ΑοΙιαχ βΐ ΕχεΜω, ηοιιιηοιίο ρυ1>ΙΙΰ3β 
ΐΑΐ>υ1;β «αίοικβ εοΙΐ6($6Γαηΐ, νβηιιιι βΐίλΐη Ιβ&ίλβ 
ρΓ0|>Ιΐ€ΐα ί|Μλ8 (Ι6»ί*ήρ&ίΐ• ΜαηαΜί νβτο ΙοιρίΑ £ι- 
€ίηοΓ3 (1111 νίιΙύΓαηΐ, (βυαι ααΐβιη ΙιΙ ρΐΌρΙΐ€ΐ« ϋ1ί«8 
ΐβι•ιροΐΊ« ), ϋ軣Ηρ•€Γ€, &1ΐ|η6 ίη *υΐ9ΐ >Υβ>^ ^^Ρ^ 
»ιΐϋΐ«• ΛηΜΗΟί Ιιοοι 61 ^οείαί €1 ^ΟΛ^^ηι |^6$ΙοΐΊΐιιι 
ίαβίϋ ρυΐιΐίο» «ΐ65€Γίρϋοο68, ιιυ» ί1ί(ΐ6ΐιι η ΑΐιΙα 
Γ«^^ί& ΓβροβίΐβΒ δυΐΗ. ΐ€€ΐ^οΛ\ω «€ &^«α«« «ιιΐι ςιιί- 
1ια« οΐίαιιι ρορυΐυβ ίιι εαρϋνίΐαΐβιη «ΑυοΙιιβ οβί, €ΐ *Ιη9θΟς ό του ιΆνανή. Οίτος δέ δ Ίησους έχάστας 
των βάσεων του Λα^^^ άναζητήσας πράξεις, άν- 
βγράψατο. Των δέ' έξης βαβιλέωντο\5 Ιούδα, του 7ω- 
ράμ καΐ τον ^Οχοΰον^ κα\ Ίωάς κα\ ^ΑμασΙον, γέ- 
γονβ των πράξεων αναγραφή, χα\ άπέχειτο έν τοΙς 
βασιλβίοις. ΌσΙί^ δέ κα\ Ίωάβαμ^ χαΐ Άχάς χα\ 
*£ΰχ/(η;, ού μόνον δημδαιοςτάς πράξ»ς συνέλεξα 
βίβλος, άλλα χα\ Ησαΐας ό προφήτης αότάς Αν- 
εγράψατο* Του δλ Ηατασσ^ 6ί δρώντας, οί τινές 
αισιν οΐ τδτε προφήται, τάς δυσαε€ε1ς άνεγράψαντο 
πράξεκ« χα^ έν τοΙς βααιλείοις άπέΟιντο. 'Αμασίου 
Μ χαΐ ΊωσΙον χαΐ Ί(ΛαχεΙμ άναγραφαλ δηι^μόαιοι 
γεγένηνται των πράξεων, χα\ (ν «οίς βαβιλε(οις Ιΰΐηρίαιιι ϋΐΓϋΙϋΐιι, «Ι Γβ^Αίιαι ρ«Μΐιιη(1&ΐυι», ^6Γβ- β δμοίως άνετέΟηααν. 7βχωτ/ον δ^ χα\ ΣεδεχΙον , 
ιιιί»§ ρΓορΙΐύΐΑ ιηί$6Γα1)ίΐ€5 νίκα» ΐΙβΜΓίρΜί. Οιιιηιυιη 8ίιιιυΙ Γ6[{υιη £β8ΐ9• 61 βχϋυβ, £$άία$ 
&»ρίΰΐι& ^υΐ ν'ινβΐιαΐ ΐβιιιροΓΟ ΠΜΐίΐαβ ρορυϋ άο εα- 
ρΐίνίΐ^ιΐβ, ιιιβιηοήΐβΓ ΐβιΐΑΐΐ5ΐίΙ>Γΐιω υιιΊν6Γ8Ηΐιι Κβ^ιιο- 
ιαιιι, ϋΐ^β^ΐα «Ιίαιιι βΟΓαηι ηαί ρίβ »€ Γϋϋκίοββνΐχο- 
ΓϋΐιΙ. Ρθ8ΐ62 ν6Γ0 αηΊΐ]ΐλ(ΐν6Γΐ6ΐι& ςυ» α ββ ρηκίβΓ- 
ιιιί§8ΑΓ(ΐ£Γαηΐϋι νυΐυιηίηβ Κβ{ΐ(»οτυηι, 80θτ8ίιιι Ιιβο 
ΓυΓ8υ8 ΓβΓβπΐηβ οχροβυίΐ, ςυ^αϋοςυίϋβιη ρήοΓ ϋΙκίΓ 
4)υΙ 6ϋίΙϋ8ΓΐΜίΓ9ΐΙ,ίιιιιιυΙΐί8«ΐ6Γ«66Πΐΐ•0ϋ6ΐιι Ιίϋηιιη ιη 
ϋυρΓιοί 866110116 60ΐΐ86ηρΐαιη, 4υϋαίί ι|Ηί(ΐ6ΐα Υετίία 
ιϋ^ΓΜίΜ, Ε€€ΐ6ι(ΐλ Ααΐ6Ηΐ /ί^πίΜΐ ΡατοΙίροηΜηοΗ 
ίιΐ86ηρ8ίΙ. 

0ΑΡΧΧ1Ι1. •- ΟΐΐΜΑΜρβΓ ρΤϋ9€Τ^Λ Φί έΠΐί^ΜβΜ 
ίΗ^ίρίατί$ ώΟΛΗίΗί• €6^6011 αά Ιιοιιι1ιΐ68 Ιπ1)υ8 Ερίιηΐιη, ςοΐ 6ΐ ίιι- 
Γοιίδί 6Γ3ηΐ, ρΓορΐ6Γ6α ςαοά ιιοη νοε&νβί&ΐ ίΠοβ »ι1 
1)6ΐ1υιιι οοηίΓα Μαϋίαιιΐΐαβ, αΐΐ : Νύηηε ηαΐίοτ «ιΐ 
ϋοίΓ^ηίΜ ίη Ερί^ταίνη, ^«αηι νιηάειηία ίη ΕΙηαζετ ? 

^οι>αI) ΟΙίιΐΒ 664ΐ6οηί8 α(Ι $ίο6ΐηΙ(«8 ςιιΐ βΙβ^οΓαιιΐ 
60111 ηα! ΙηΐβτίεείΟΓ Γυεηΐ ι.χι ΓΓλίΓυιη βυοΓυιΐι, 
ιιΐ Ιιιΐ6Γ 86 Γ6|{ΐι&ί6ΐ, ΑΙ>Ιιιΐ6ΐ6ο1ιυιη ίιιςυ8ΐη, 8ΐ( : 
ΕίηάοίετηηΙ ϋρηα ηί Ηηρϋηηί $ΗρεηΒ τερεη. Οϊχε- 
τπηί ετρο οίεα : Λεβηα εηρετ ηο$* Εί αιΐ ΗΙιε οΙεα : 
ΟίηΗίεη• ρίηρηεάίηεΜ ιηεαηι^ ^καιιι εοηίηιεηάαί 
Οεα$ εί Ηοίαίηεε, ρετροιη ηΐ ϋ^η ίΜρβτίΐ£ηί ? Εί 
άίχετηηί ηηίνίπα Ιίρια βαιΙκεα : Αάε$ύηιη, ηρηα έφ* &ν χα\ δ λαδς εΙς αίχμαλωσίαν άπήχΟη, χ«\ 
δ ναδς ήλω, χα\ή βασιλεία χατηνέχθη, Ιερεμίας Α 
προφήτης τους οίχτροΰ. άν^γράψατο βίους. 

Όμοΰ δ1 των βασύΐέωντάς πράξεις^ χαΐ τά τέλη, 
Έσδρας δ σοφδς έν τ^Ι έπανόδφ γ8*/έμ<νος του 
λάου, τϋ άπ6 της αιχμαλωσίας, άπομνημονχΰσας 
4ηασαν τήν βίβλον των Βασίλειων, των τε εδα^βώς 
β&ωβάντωντάς πράξεις. Μετά δλ ταϋταέπιγνοΰς τί* 
να ΙστΙ τά «αραλιιφ^ντα αύτφ &ν τ|| Βασιλειών 
β(6λφ, (δί^ ταντα πάλιν Ανενέγχας έξέθετο, έπείπ&ρ 
ή πρότερα βίβλος ή έχδοθείσα, παρά πολλών έξελέ- 
λειπτο. *Ηντινα βίβλον &ν δυσ\ τδμοις ΙγγραφεΙσαν, 
Ιουδαίοι μίν, Αόγοι ^^μβρώτ^ ή δέ 'Εχχλησία ϋα- 
ροΛείΛομέτωτ βΙδΧοτ έπέγραψεν. 

ΚΕ#ΑΑ. ΡΑ Α'. — Τίτα χαραϋοΛΐχ&ς ηα\ ιάηγμΛ' 
τωδώς έτ ταίς Γρα^αϋςβίρι^αι. 

Ό Γεδεών τοΤς άπ^ Έφρα\μ φυλής άγαναχτουσιν 
αυτψ, δτι μή χέχληχεν αύτοΟς εΙς τ^ν χατά Μαδια- 
νιτών πδλβμον, φησίν ΟΰχΙ χρείττων έχιφνΛΛίςίτ 
"Ε^ραϊμ^ ή τρυγητός έτ *Εδιάζερ ; 

1ΐι>6ά6 δ του Γεδεών υΐδς πρδς τους ΣιχημΙ* 
τας Ιλομένους τδν φονέα γεν^^μενον των ο' ούτοΰ 
αδελφών βασιλεύειν αΟτών, τ^ν ^ΑβιμΑεχ, φησί• 
Πορενόμετα έχορεύΘη τά ξύΛα τον χρίσαι εφ* 
έαντά βασιΛέα. Καϊ είχε τ^ ίΛαΙφ * ΒασΙΛενσοτ 
έφ* 'ίψάς. Καϊ εΐηεν αϋτοΊς ή έΛαΙα * Ά^εΐση τήτ 
χίότητά μον^ ήκ έδόξασετ ό θ90ς ηαΐ οΐ δτ• 
ΘρωΧοί, χορενθώ 6ργ^ειτ των ξύΛωτ ; Καϊ είχοτ \ί1 Ι^ΙΒΕΙίυα ΜΕΗΟΚΙΑίΙδ. 138 

Μάηατά ξνΛα ν^ (Τνχ'ί ' άβνρο, βασίΛευσοτ 6^^ Α ίηίύΐ ηοχ, Εί αίΐ βοηΐηβα : ΒνηίΐΙβη» άηΐ€βάΊη€\η ^{μας. ΚαΧ βΪΛβν ή σνχη ' "Αφεισα τ^ χΛνκύ^ 
χψά μου, ηαϊ τό γέττημά μου τύ άγ€ίθόν, χο- 
(Λνβωάρχειτ τώτ ξύΛωτ; Καϊ εϊαοτ τά ξύΛα τ'ζ 
άμλέΛφ ' Αενρο^ χαΐ β€ΚΤΐΛ3νσον έ^* ημάς. Καϊ 
εΐαβτ αντοίς ή άμαβΛος * ^Α^έΐσα τόν οίτάτ μον^ 
ΜοΙ ϊ^|^ εϋφροσύτητ νώτ άνΟμώχωτ^ χορενθώ άρ- 
χ8ιτ τώτ ξύΛωτ; ΚαΙ εΤχον τά ξϋΛα τη[ ράμτφ ' 
^Λνρο^βασίΛενσστ έφ* Ϋ(μάς, ΚαΙ €ΐχετή φάμτος 
τοΐςζύΛο(ζ'' Ε} έτ άΛίίθείςίύμβΐς χρΙετέ με βασι^ ηιβατη, ει ςετηιεη ηιβαιη 6ο>ιΚ}/ι, ρετ^αηι πι ϋι^ηη νη- 
ρετίίεηιΤ Εί άχχβτηηί Ιίι^ηα νίή : Αάεεάνίη, εί τεφια 
νϋεν ηοΒ, Εί αίί ι7/ΐ5 νίιίχ : Βίΐαίΐίίη$ νίηνηι ηιβαίη εί 
1<είίίΙαηι Αοιηΐηιιικ, ρενραη «/ /ί^ηιβ ίιηρεήΐεηι ? 
νΐχεναηΐηηε Ιίρηα ίρίηΰε : Αάείάηηι, τεφια ίηΐετ ηοί. 
Ει αίί ερίηα ϋςηή : 8ί ίη νετίίαιε νο$ ηηρίιίί ηιε τε- 
ρειη ίηΐεν νο$, εηοοεάίίε εί $Μ(ε ηηιδταηι ηιεαηι. 8ίη 
ηίίηη$, εχεαί ίςηί$ άε $ρνια, εί εοηΐΒάαΙ εεάτοε £1- •2^ έ/ ^μας, εΙσέΛθεχΒ καϊ ύχοδύσατβ ύχό τήτ σκέχιιν μου, Καϊ εΐ μί}, έζέΛΘχ^ χνρ έκ, της ^ά 
μτου , καϊ καταράγα τας κέδρους νου Αί6άτου. 

Σαμφιον βίς υ6 μελιχήριον δ β^ίρκν έν τφ στόματι δ^πίδοη ()6 ίβνο, ςυβιη Γ^ροΓϋταΙ ίπ ΟΓβ Ιοοιιίδ ^ 

οζ ίκέχτεινε λέοντος, χαΐ ίφαγι, πρ^ημα τιοιήσας $6 ΊηΐβΓΓβΰΙί, ςυβιηςυβ εοηιβϋβΓΟί, 36ηί§ηΐ3 ρρορο- 
νηβ^* Έκ σνύματος έσθίοττος έξήΛθβ βρωας, Β ιΐ6Π5• ίικ^υΗ: Εχ οτε €οιηεάβηΐί$ €ρη'8$Η$ ε$ί είί>ίι& 
χαΐέξ ίσχυρον γΛυκύ, εί εχ [οΠί άηΐεειίο, 

Κα\4Δα61δ πρ6ς 'Λ'^ ΐΜύ\ ^τ^9\. * Αικάσαι Κύ Βανίά ςυοηιιβ 3(1 ^αιιίβηα 9Μ: ίηάκΒί Ώοηύηια ριος όταμέσοτ έμοϋ καϊ σον, καϊ έκδικι\σαι Κύ- 
ίΜςέκ σου, κα\ ή χειρ μου ούκ ίσζαιέχϊ σέ, κα- 
9ωςΑέγεί ή χαραβοΛή • Έξ άνόμωτ έξεΛεύσεται 
κΜίμμέΧεια. 

Ό *Αχαάβ ιιρ6ς τ*,ν Σύρων βασιλέα &πβιλοΰντα( 
2^φ, κβίσαν τήν του Ισραήλ βασιλβίανάνεφεΐν, φησί* 
Αίή τίαυχάσθω ό χεριζωττύμετος, ώς ό ύχοζων^ 
τύμετος, 

ΊωβΙς 6 τοΰ Ισραήλ βασκλευς , *Αμασ(^ τφ τοϋ 
ΙοΟ^α βασιλεΤ φιλ^ν άσπαζομένφ «ρ^ς α6τ6ν» άλα-* 
ν^νενόμβνος αύτ6ν« χαΐ ύηβρο^ν αύτοΟ τήν σύντευ- 
ςκν, φηλοί κρ^ αυτόν * Ή άκατος έΛάΛησε χρός ίηίετ ηιε εί ίε ; εί νΙίΊυηβη εαηιαί ΟοηΐίηηΒ εχ ίε : 
εί ίηαηηε ηιεα ηοη ετΗοοηιτα ίε : ςηετηαάηιοάΗηι άΐ- 
€ίί ρτονεΜηηι : Εχ ίηίψιί» ε0νε(α€ίΗΓ εεείιΐί, 

ΑΰΙΐ2ΐ1)ΐ]$ 2(1 Γθ^βιη δγΓΟΡυηι ιηίιιίι»η(6ηι &ί1ιί 
ςιΐθ(1 αιιΐνβηυπι ΐ8Γ:ΐ6ΐΗί€υιιι Γβ^ηυηι αΙΙαίπΓυδ 
05801, ιηηυΐΐ : Νε ρίοηείκν ηηι π/ι^ι'/κγ, ήεηί ηηΐ 
άηεϊηρίίητ. 

1θΑ8 Γοχ ΙβηοΙ ΑπίΑ^ΊβΒ Γβ^ί 1υ(1α ςυί βϋευιη 
ίπίΓο βιηΙοΗΐαιη &νο1)ΐΚ, ροίυΙ&ηΐβΓ ουηι οιοΐρίβηδ» 
6]υ8ςυ6 νοΐ« οοηίοιηπβηβ, βί^ηίΟοαΐ ίΐϋ : 8ρίηα Ιο- 
αι(α εε% αά εεάτηηι ίϋ^απί νιηηίεηε : θα βΐιαηι ^ΐΐτ κέδροτ τον Αιβάτου Λέγουσα* Αός τ^τ βυ- ^ ίκανα βϋο ιηεο ηχονειη. Εί άίεϋατΓεηίηί [ετοε εαηΐ' χοτέρα σου τφ υΐφμου εΙς γυτ(ύκα• Καϊ διήΛθβ 
^ά ΰηρία τον άγρον έτ τφ Αιβάνφ^ καϊ «ατ- 
βκάζψτατ τί^τ άχατοτ• Τύχτωτ έχάταξας τίιτ 
Ίδονμαίατ Μαϊ έχ'^ σε ή καρδία σου. 

Ό ^ Χαλομων π&βαν α6του τήν βίβλον τήν πρώ- 
' .ν διί «αραβολών έξήνεγχε. 

ΚΐΦΑΑ, ΡΑΒ'. — Τίνες είσϊτ αΐ ϋχέρ του Κυρίου 
^θεισαι χαραδοΛαΙ. 

ΙΙερ\ της ν^ας χάριτος, ώς μή δεΤν έπΙ τταλαΐφ 
1;^τίφ χαιν^ [(άχος έπι^^άπτειν. 'ΑσχοΤς τεαλαιοις 
μ)} βε!ν νέον οίνον έμβάλλειν. Τους αποστόλους ώς 
^ρ^τα Ιν μέσφ λύχων άποστέλλειν ίφησε. Τδ 
^ί^'^'^ΡΛ σπέρματι παραβέβληχεν, εΙς μέν καλ))ν ρεείτεε ρετ ίΚ^αηκιη, εί εοηϋηΐεανετηηί <ρίΝβηι. Τη 
ρετεηίίεια εεάάίίίιΐάκηιοίαίη, εί εχίϋΐίί ίεΰοτ /ανιη. δ&Ιοηιοη νοΓΟ ΐοΐιιηι ρπιηυηι Ιΐϋπιηι βυυιη ρβρ 
$Ίηιίϋιυ(Ιίη68 «ϋ£;ο38ίΐ• 

ΟΛΡ. ΟΧΧΧΙΙ. — ^κ(εηαηι εηηί ραταΜα ^η />οιηί- 

η\€ο ρτοΐαίίε. 

ϋβ Νονό Τοδίαιηϋΐιΐο. 1. Οιιοιΐ ηοη υροιίϋΐ νϋΚοή 
νι*&ΐΊΜΐοιιισ Αονυϋΐ ραηιή Γι υβίαικ 8&5ιι6Γ6 : υΐη[)υ& 
Υ6ΐϋΐίΙ)ΐΐ5 ηοιι οροΠΰΙ ηονιίιιι γίηυιη ίηΓυικΙοΓΟ "« 
$. ΟίχίΙ 56 ιηίΐΐβΐ'β αροδίοΐυδ νείυΐίονοδ ίιι ιη6<)ίο 
ΙυροΓυιιι '*. 5. Ρι^ίοΑίΙοιιεπι &6ηιίιιί &5&ίιηίΐ3νί(, Τν χαταβαλλομένφ, χαΥ έν ρ' χα\ ξ' χα\ λ' χαρ^ ]) ςυοιΐ ίη Ιβη-αιη 1)οηαιη ρΓθ]ίοίΐυΓ, 61 ίη ε νοί ι.χ ^Τ^ρουντι. Έν βέ πέτρ^ χα\ φρζγμώ Χ2\ άβαθε! 
γζ, άχαρχον είναι άπελέγχεσθαι. Ζιζανίοις λτει- 
?;κιρομένο(ς τους των αΙρέσεων λόγους, τφ άγαθφ 
«^ΡΙ^^^ "^Φ ι^ρ' αυτοϋ σιιαρέντι ϊ%\ της γ9{ς. 
-ίνηπι , τ6ν του χηρύγματος λόγον , υπερτερώ 
ιών άν6ρωπ(νων τυγχάνοντι χατά τήν αυξη- 
Φίν, δογμάτων. ΚαΙ ζύμτ^ παραβέβληται, ε!ς άλεύ- 
ρο^ σάτα τ^ία έμβληθείση. θησαυρφ χεχρ\Λμμέν({> 
^^"^ Τΐ* Χ^'^ πάντων άπεμπωλουμένων εΙς τήν 
τούτου χτήσιν. Μαργαρίτη τιμίψ, προτιμωμένφ των 
^ χτησβέντων. Πλουσκα χεχτημένψ έν τφ ταμείφ 
β^7&υ χαινά χαι παλαιά, της νέας χα\ παρ' Έ- 
^ραίοις διαΟήχης τήν έπίγνωσιν. Άλώπεχι τήν \(ΐ1 XIX Γι-υοΓιΟο'Αΐ : &1 81 ρΓο]ί€ί&ιυΓ ίη ρβίΓοηι, 
αυΐ 56ηΐ6$, ϋυΐ (6ΓΓ»ηι ηιίιιιΐ8 ρΓθΓυη(1αηι, ίηΓηιε- 
ιαο8υηι ΓΡΐΐ)&η6Γ6 08ΐ6ΐΐ(1ίΐυΓ*'. 4. ΟοιηρΑΓβινίΐ ΙιβΒ- 
ΓΠίεοηιιη βοπηοηεβ οοιη ζίζ:ιηπ8 8υρ6ΐ'£6ΐιιίη&ΐί& 
1>οηο 86ΐη1ηί , ςυοά ίρ5β 86Τ6Γ;ιΙ ΒυρβΓ ΐ€ΐτ;ι **. 
5. εηιη 8ίη8ρί , ν6Γΐ)8 ρΓ«(ϋθ&ΐίοηί8 ()ο£;ιι>2ΐΐυιη ; 
(|υίρρ€(ΐυθ(1 ίιιοΓΟίηοιιΐο οιηπία 1ιυιη3η&6Χ8ΐιροΓ6ΐ*'. 
Ο.ΟοηΐιιΙίΐ 6(13111 ουιη ίβηιιοηΐο ηιίβδοίηίαπιικδαια 
ΐΓία **. 7.Τ1ιβ&ααΓ0 ίΐεπι οεουΐΐβίο ίη Ιογγ», νειι(1ίϋ& 
οηιιιί1)ΐΑ8 81(1 ίΐίαπι οοιιιρ9ΓΑ»(1υιιι '*. 8. Μαγ^απι» 
ςυο4|ΐιαρπίΐίθ88β, ςυ» βΒβίίιηαΙίοηβ αηΐθίβηιΐΓ οιη- 
ιιιΙ>υ& Γ6ϋΜΐ8]«ιη ρ088088ί8*'. ^. Ηοΐϋΐιιί (ΙίνίΐΙ ρθ8- 
5ίϋϋΐιΐί ίη 8υο ]Η;ηυ ηον& εΐ νοίοΓ» 888ΐιηΊΙ»νίι οο• ι> Μ^ΐΐΐι. IX. »• ΜβΐΐΙι. Ι. •» 1,瀫 νιιι. •■ Μϋΐΐΐκ χιιι. •» Ι1)κ1. 
Ρατβοι,. Οκ. Ονΐ. (Ο 11>ίϋ. • 1 11)ίϋ. ε« 5 ΙΜ<Ι. ι:]) ΙΟδΕΡΡΙ 140 

ιϋίαΗΐ ΐ&8ΐ&οιοηΐΙ ηονί,^Ι 6]ιΐ9ςυο(] ρβη6& ΙΙβ1)Γ£0$ Α ΊΙρώ^ου πονηρίαν ύτςοβαλλούατ;. 'βςοΰ τ6 είβερχό- €1411 ". 10. 1)μι5 651 βίιηίΐίΐυιΐίηβ ναΐρίβ ίικίίο&ιιΐίβ 
ιιιαίΛίαιιι ΙΙΰΓΟιΙί»*^. 11. ϋοοιιίΐ, ηοη ίιΐ ςυο^ ιιι^γο- 
(ΙΐΐϋΓ, &64] ςυοίΐ 6)(ΐ*6<ΙίΙϋΓ οοίηςιιίη»Γβ Κιοιηίη•;ιη : 
4ιι>(.' 6&Ι , οκ'ιίαΓιοηββ &ο Ιοευΐίοηβδ νίΐίοβαβ **. 
12. Ε$ΐ οι Ρΐιαπϋχοΐ'υα) ΓΰπηβιιΙιιιη,ίό οδΐ, ιπλίίΐί», 
(}υ;κ 61 »Γιο$ ιηαΐοδ βΠΐΰίΙ**• 13. Ο$ΐοη&ίο ριΐθίοιυιιι» 
α4 ίιιΐιιΐ6ΐΐίΙο8 8ίιηρ1ίοβ5 8Αΐν»ΙΙ(ΙθΠΙ1ΙΙ ηΐΟΓ«8 *^ 
14. 1η(]υί»ίΓιοονί8ΐιιιίυί»ρ€Γ(]ίΐ9Β,(ΐιια: ίιιιιαίΐΙιιιιη»ιιί 
ΐ;6η6Π8 9»1ιιΐ6ΐη **. 15. Ραγ&Ικ)!» ϋβ ΰο ηυί εοιι- 
Αβουΐυβ ο&ι νβιιίαιη ιηυΙιοΓυιη ρβοΰαΐοηιιιι αο Ικτο 
βυο, Λΐ ίρ&ο ^οη^€^νΐ8 8υί8 ηοη γ6ιιη$ΊΙ ρΑΐ'να \\ηλ 
ίπ 56 €0ΐιηιιί3ΚΓυιιΙ ρβοεαίλ **. 16. Α1ΐ6Γα ϋβ δΟΓνί» 
ηι:&$ί$ ϋΐ] βχΊ^οιΐ(1ο5 ίιικίυβ νίιιο»: 61 ΰοηίαιυβίία 

αίΓοΰΐί» »14|ΙΙ6 υιΧ18ί&; 6ΐ (Ιβ ϋΙίορΓΟ 6&(Ι6Ι11 γο νβ- μενον, άλλα τ6 έξερχόμβνον μολύνκι τ6ν άνΟρωπον, 
δ έστιν, αΐ της χαχίας ίννοιαι χα\ λόγοι. Ή τώ\ 
Φαρισαίων ζύμη, τουτέστιν ή πονηρία, ή χα\ τους 
άλλους χαχίζουσα. *Η των παιβίων ηαράΒειξις, πρ6ς 
τ^άπλουν των σωζόμενων τρόπον. *Η τοΰάτΕολωλό- 
τος &ν6; προβάτου ζήτησις, τήν του γένους των αν- 
θρώπων ύποδβιχνύσα σωτηρίαν. Ή τοΟ τυχόντος πολ- 
λών πλημμελειών παρά του δεστιότου τήν άφεσιν, 
αύτου Οέ μη άφιέντος το?ς συν^ύλοις τάς εΙς αύτ^ν 
μιχρά; αμαρτίας. Δούλων άποσταλ2ντων 1π\ τ|| των 
χαρπών λήψε*. τοΰ άμπελώνος, χα\ ύβρισΟέντων χα\ 
φονευθέντων, χαΐ τοΰ υΐοΰ εΙς τούτο έλΟόντος, χα\ 
τά Γσα παρά των αγνωμόνων τοις βούλοις πεπονθό • 
τος. Ή τών άπ6 πρώτης ώρα; , χαΐ τρίτης, χα\ Ιχ- 11161111, 6ΐ ραπ ιιιοιίο Αΐ(|ΐΐ6 86Γνί αΐ) ίπ{;Γ2ΐίδ»ίϊβ€ΐο^*. Β της χα\ έννάτης, χα\ πρ6ς £σπέραν είς τήν έργα- 17. Ρ;ΐΓ3ΐ)θ)» βυΐ'ΐιηι ί|υί ιη6Γ66ιΐ6 εοιιϋυείί ΐΗΐ5$ί 
βυίλΐ Α(1 ΐ3ΐΜ>Γαιΐ(1υιη ίιι νίηβ;!, Ιιογα ρΓΐιηβ, βΐ ΙϋΓ- 
ΓΐΑ, βΐ $6χια, 61 ηυιια 61 5υΙ) νυβρβΓ&ιιι ^^ 18. Ιΐβοι 
Γ6]66ΐίο 60ΐ*υιη ηυί &(1 ηαριίΑβ νοοΑίί .ία^ΐ'αιιΐ ικχ 
οε6ύΓΓ0Γυΐ)1; νοοαίϊοιιυΰ βοΓααι ςαί νί6ί&8ίιιι ίιι- 
ιΙυείΊ ΓυϋΓυηΐ ϋο 6χΐΐί1)ϋ& 6ΐ ιπνϋβ **. 19. ΙΙβριΐιϋυπι 
<;]Η$(ΐαί 01111115 ϋυοοΓβαϋ ιιυρΓι«$ ν6ΐΐ6ΓΑΐ^'. 20. ϋβ- 
€6ΐη νΊΓςίηιιιη ραΓαίαποιη οΐ ίιηραΐ'αΐαΐ'υηι οΙ)νί&- 
ΐΐο '^. 21. Α€Γ.ί'ίι5ΐΐ5 η6((οΐϊ&ΐ)Ιίαπ] οβοοηοηιΟΓυιη, οΐ 
ΙυοΓαηΐίυπ) 6Χ ορίΙιυ5 1ΐ6π, βίςιιβ ίι1οΐΓ6θ εοιιιηιβιι- 
ι1&ΐ0Γΐιηι : οΐίοβί ίΐ6ηι 61 ίιιίΓυεΙυοδί ί|;ουιιιΙιιί9ΐ *'. 
22. ϋο11θ63ΐ:ο ογίυιη αιΐ (ΙϋχΙβΓΑίιι «Ι 3(1 «ιιΙείΓλίη; 
ϋ.£ΐΓυιη ς(ΐί(ΐ6ΐη 2ΐοπο53, ϋ&Γυιη νβΓο οοηΐυαιβ- 
1Γθ52ί ^*. 23. 051611810 6]υ8 ς[υί ίηοίϋίΐ ίη 1&ΐΓ0ΐΐ65, α(αν τού άμπελώνος έπίμισΟον χομισαμένων. Ή τών 
εΙς τους γάμους χληθέντων, χα\ μή άπαντησάντων 
αποβολή, χα\ τών άντεισαχθέντων έχ διεξόδων χα\ 
τριόδων χλήσις. Ή τού μ}; πρεπόντως άπαντήσαντος 
ε Ις τους γάμους έχβολή. Ή τών δέχα παρθένων 
Ιτοιμος χα\ ανέτοιμος άπάντησις. Ή τών ενεργών 
οίχονόμων, χα\ πορισάντων εΙς τά του δενπότου 
χρήματα, άπάντησις» χαΐ διά τούτο τιμωμένων, χα\ 
ή τού αργού χα\ άπορίστου ατιμία. Ή τών Ιχ δε • 
ξιών προβάτων χα\ τών Ιξ ευωνύμων, τών μίν Εν- 
δοξος, τών δέ ι π* άδοξί^ι παράστασι;. Ή τού έμπε- 
σόντο; εΙς τους λι^στάς, χα\ ύπ6 Σαμαρείτου έ>εη- 
θέντος, μή έλεηΟέντος δέ ύπ6 Φαρισαίου χα\ Αευΐ- 
του, ύπόδειξις. Ή τού έν νυχτ\ τ6ν άρτον αιτούντος •!ΐ λ δαιπαπίβηο ηάδείίΓοηϋβηι 66ΐ €0ΐΐλ6€υΐα8, ^ διά της παρανόμου έχλιπαρήσεως, λήψις. Ή συχή, ή ΙϋΧ 1&Ι1Ι6ΙΙ €0115660105 Γυ6ΓαΙ α Ρ11ΑΓΪ82Β0 ¥61 1ι6* 

νίΐα ^'. 21. ΡαΓ3ΐ)θ1& 6]θ6 ηοί ίη ηθ€ΐ6 ρ^ηοιη 

Ρ6ΐ6ΐ)3ΐ , 61 ρΓ0ρΐ6Γ ίηΐρΟΓίΟΙΙ&ΐΠ 8 58*1(1 01181601 
α666ρίΐ '*. 2.5. Γί6υ1θ68, ςοΧ ρΐ'ΟρΙβΓ ίΐΐί601ΙΙ1(1ίΐ3- 
4610 000 ίοίΐ 6X6158, 56(1 Γ6ΐί6ΐ8 801) ρθ1ϋ6ίΐ8ΐίθ06, 

411 1γο61οιο Γ3α8ΐ '*. 26. ^0(]6X ίητ1ί(;ίθ8ΐΐ8 ιΐ ίο- 

ν61'6600(1θ$, ςΐΐί 5^ΙΐϋΟΙ ΑΟίΙϋΐ, ρΓ0ρΐ6Γ68 (]IIΟ^ νί- 

()ο8 8ρο(1ίΙΙοιη ίιοροηυιΐ6 ίο5ΐ8ΐ)8ΐ **. 27. Υίπ οο• 
ϋίΐίβ 8(1 80ΐ'ίρί6ΐι(Ιυοι Γεςίίοοι ριΐ'^ςΐ'β Γ8€ΐ;ι ριοΓβ- 
ΰΙίο, οΐ 6\<:ί«1ί(ΐιιι θ()ηιιο,,(|θί ίΐΐυιο π'ρικϋαιυιιΐ ίιι διά άχαρπίαν μή έχτμηθεΤσα, άλλ * Γνα χαρπ6ν άγάγΐ] 
έπ\ ύποσχέσει μείνασα. *ϋ χριτής δ ανευλαβής χαΐ 
αναιδής, διά γούν τδ όχλε!σθαι, της προσοχλούιτης 
χήρας αχούσα;. Ή τού ευγενούς έπ\ βασιλείας λή- 
ψει είς μαχράν άποδημίαν [άποδημί^], χαΐ τών παρ- 
αιτουμένων αύτδν έν τι) της βασιλείας λήψει, άναί- 
ρεσις. Ό ποιμήν, δ διά 'τής θύρας είσιών εις τήν 
μάνδραν, χα.\ τά πρόβατα χατ' δνομα χαλών, χαΐ ό 
μή διά της θύρας, άλλα άλλαχόθζν, χλέπτης ών, επι- 
βαίνων. 8ΐΐ5€ορΐίθΜβ Γ6^ιΓι '*. 28. Ρ.Ι510Γ , ί^οί ροΓ ()8ΐίυιο ίθ|;Γ6(1ίΙθΓ ίο €8θΐ8ΐο, ον68(ΐυ6 ηοιιιίπαΐίοι νοοΑΐ* 

61 15, €θί 6υ01 ΙαΙίΌ 5ίΐ, 8ΐίαΠ(ΐ6 ίη£Ι'6(1ΐΙΟΓ €ΐ ΙΐυΐΙ ρΟΓ ρθΓΐ80Κ ". 

ΟΑΡ. 0ΧΧΧ1Ι1. — Ονοτιιηι βχΐ^Γηοτνιη ί€αί»*οηίθ' Ι> ΚΕΦΑΑ. ΡΛΓ'. — Τίηοτ τών έξωθεν μαρτύριο ν 

.0 άΛ<!στοΛος ΠανΛος μνήμιιν ποιειζαι. ναιη Γ(ηιΐΗ$ αρυαοΐη» ηιοηΐίοηειη [αοΐί, 

0^06801 (Ικ:(.Ίι5 Αΐ1ΐ(:οί:» ρΓο (ΙοΓϋΐκΙοικΙ;! ρΓ8:(ϋ- 
(^8ΐί(θΐο νϋΐ 1)1, 8ΐΙ : ΙΊ ει ςαιάαιη ρυαιν ναΐνΐ <ϋχ<;- 
ηιηΐ : ΙΙΓιαΛ α ρ€Ηαϋ ίρ&ί «ιιιιίικ. Α\ΐ4|αϋ 5('ΓίΙ)υΐΐ5 
Τίΐο ϋβοοίί ίιι Οι 618, 8ίΙ : ΒίχΊΐ ςΜαΜ εχ ίμϋΐ, 
αρίηύίηΗ$ Ηίη ρϊορίιβία : €τααη$β$ πηιρετ ιιι^ικ/α- 
^1'«, ίπαΐίν [βταί^ νεηίη» ιηβΠεί, Οοαιίοοδ (|00(|υβ 

11505 681 8ΐθΐίΓ<11Ι(ϋη6 βΧΐ6Γίθ8 3€€6Γ5ίΐ8, (116605 8(1 

Ν8Ζ8ΐ'οηο5 : Οηιηίηο άίοείΪΒ ηιΊΙή Ιιαηο ίίηιΗηαάί- Άπολογού μένος έν ^Αθήναις περ\ του χηρύγμα- 
τος τού λόγου, φησίν • Ώ χαί τίνες τών χαΟ' ίψόί^ 
χοιητών είρήκασι (60) • Του γάρ χαϊ γένος έσμέψ^. 
Και Ίίτΐι) γράφων έν τή Κρήτη βιάγοντι, φηβ^' ' 
ΕΙπέ τις έξ αυτών. Ιδιος αύτώ%* Λρο^ήη\ς • Κρ'η-» 
τες άεΐ ^ενσται, κακά ΟηρΙα, '^-αστέρες άργαί ((>Ι). 
ΚαΙ ό Κύριος δέ έχρήσατο παρ^β^ΐ) τ?{ ΙξωΟ^ν , 
εΙπών πρ^ς τους έν Ναζαρίθ * Πάντως έρεΤτέ ρα «» Μ8ΐιΙι. ΧΠ1. •^ ΜαίΙΙι. ν η ϋιο. χιιι. *» Μ8ΐΐ1ι. χν. «« Πμ*!. •' Μαΐΐΐι χνιιι. "Ι^ιΐΓ.χν. •• ΜλΐΐΙι. 
XVIII. ''•Μ8ηΙι. XXI. *>Μ8ΐ(Ιι. λχ '• ΜβΙΐΙι. χχΐι. '• ΙϋίίΙ. '* ΜίΐΐΙΙι. χχν. "Π)ΐιΙ. '•11)ΐϋ. " Ι.αι•. 
χ. *' 1^06. ^\ι. '^' ΜαΙΙΙι. XI. ** 1*(ΐ€• χνιιι. "^ 1.οο. χιχ. '*^<•αο χ. (60) Κχ ϋΙο:ιι>ΐο οΐ ΛΐϋΙ»». Γαβιι. Γι6/. Ογ, ϋΐ*. πι, 
08 ρ. 15, ρ. ο\)1. (01) ΜρίηκΊΐίϋΓί, ϋώ!, 6/*. 1, οαρ. 6, ρ^ζ. 50. 141 ΙΙΒΕΙΙϋδ ΜΕΜΟΚΙΑΠ». 142 

χ^(Τχαρα&}Μιτταύτψΐτ' Ίανρέ^θΒράΛευσοτσεαν* Α »«» • Μβάία, επτά 1€ ι>ιμ»ι •». ΡβυΙαβ οΐίίΐιιι ρΓο τότ. Κα». τ8 έπιγραφ^Ι τ^Ι Ιν τφ ρωμφ τω έν Άθή- 
νβι;, ό Παύλος, (χούσι^ • Άτ-ηόστφ ββφ, ίχρήσοτο 
μα^ρΙ^, Ότ οντ ιΙ|ΤθοντΓβς βύσεβειτε^ λέγων, 
τοντοτ ^7«> «αΓα7|^44ω ύμΐν, 
ΚΕΦΑΑ. ΡΑΔ'. — ί7ίί<Γ0« Ίάκο^οι έτ τοΊς άχοστό- 

Ίάχωβος ό του Ιωάννου άδβλφ^ς, υ16ς ΖΒβεδαίου, 
ίν Χ2\ &νεΙλεν Ήρώβης χαριζ^μ€νος Ίουβαιοις. 
Ίάχω^ δ τοΟ *Λ4$ρα/ον. Ίάχωβος ό άβελφΐ; τοΟ 
Κυρίου ό χαλούμ&νος ΑΙκαιος (62), δς χι\ της έν 
Ιερουσαλήμ *£χχλησ(αις πρώτος προέστη. 

ΚΚΦΛΑ. ΡΑΕ'. — Πόσα Ίωάττα βίς τύ κήρυγμα 
γεγότασι ζάί χόσοι^ ΖαχαρΙαι, 

Ιωάννης ό Βαχτιστής, δν Ηρώδης άπεκβφάλι- ^ ^οβηηβδ /?αρ/ί«/α, ςϋβηι ΗοΓοάοβ ο1)ΐΓυηοΛ\ίΐ, ιιυί ΐ68ΐίιηοηίο οδυβ βδΐ ίπδοηρίίοηβ 8ΐΐ3Π8, ςοοΗ «γ&ι 
ΑΐΗ^ηίδ Ιΐ;ι1)βΙ)&1(|υβ : ίρηοίο Ββο, Οπεηι €ν§ο ίρηο- 
ταηίβ$ εοΐίΐίί, ίηςιιί^ηδ, Ιικηο €§ο αηηηηΐϊο νοΗ« '^. 

€ΛΡ. ΟΧ XXIV. — βιιοΙ ^α^οI>^ ίΐιίβτ αρο»ΙοΙο$ 

(Η€ΤΗηί, 

^^^ο1)υ5 1ο»ηηί8 Γγ2(6γ, Οϋαβ ΖεΜαΐί , ηιιοιη 
εΐί&ιη $υ$(αΠΐ ΗβΓοιΙβδ Γ6πι |;γ&1%ιιι ίαεβΓβ 1υ(5{Βί$ 
νοίβηβ ". Ι300ΐ)υ3 ΑΙρΗΰΡί, ^9ΐΰθ1)υ8 Γγ&Ιθγ Οοιηίηί 
ςιιί (ΙίΓ6)3&ΙυΓ ^Η^ιη$, ςυί οΐ ρπιηυβ ρπβίυίΐ Εΰοΐοβί»; 
ΙϋβΓΟδοΙγιηίίαπΦ. 

ΟΛΡ. ΟΧΧΧν. — Οηοΐ Λοαηηο^ \η ρπΒάίΰαΐίοηβ 
ν^Γ^ί /Ίιβί'ΐιηΙ, €ί ηηοΐ ΖαοΙιατία:. 6ΐι?ιαΓ<2^ηιι»ιι1ΐ8ΐΙ)υίΐίιι ν^η6Γ3ΐ)Πί Ρβΐφδΐίηβ. ^ο»ηηβ8 
βΗα8 ΖδΜαι^ Εν&ηβ6ΐί&ΐ&, ςυί βΐ Αρο€&1γρ8ΐη νί- 
(Ιίι, 61 Ερί6ΐο1&ηι €3ΐΙ]θ1ίε2ΐιη ηιίϋίΐ, ςυί οΐίαηι ΕρΙκ'&ί 
ιη&Γίγποιη Ιΐ9ΐ)0Κ. ^ο^11Η68 €θ|[ηοιηίη6 Ματαα^ 
ΡβίΓΪ ρ6(1ί88Ρςυιΐ8 • ςυί Εν&η^βΠυι» βεηρδίΐ, 
ρηοαυδςυβ (Ιββί^π&ΐΗδ 65ΐ ερίβοορυδ ΕοοΙβδΙ^β Αΐϋχβιιι- 
άηη». 

Ζαοΐιαήββ νβΓΟ ι? ΓυβΓαηΐ. Ρηιηιΐδ βΙίΐι$ 4οάα€ 
ροηΓιϋείβ, ηυβιη οοοίάίΐ ^ο^8 γοχ ίηίβι* ιβιυρίυιη υΐ 
«αΙι^Γβ. ¥ΗΐΜ$ ΒαταοΙϊχίΒ^ οιι]υ8 ιηβιηίηιΐ 1$8ί&8 ρΓΟ- 
ρΐιβίϋ ", ςυί ίη Ιββίίιιιοιιίυιη ΠΙαυι &83υιιιρδίΙ η&8€ί- 
Ιιιπ ρυβη. Ιΐβπ) ρτορΗβία : εΐ ραΐβτ Βαρίί$ί(ΐε, «£ν, δς χα\ τό μαρτύριοτ (63) έν τ|) Οαλαιστίνη 
(Ιχ£ 9ε6αατ|}.' ^Ιωάννης δ του Ζεδεδαίου υ16ς , ό 
εύαγγ&λιστής , ό χ«\ την άποχάλυψιν θεασάμβνος, 
Χ3ΐ τήν χαθολιχήν άποστείλας, δς χοι\ έν Έψέσφ τδ 
μαρτύριον Ιχει. Ιωάννης ό έπιχαλούμενος Μάρκος, 
ό Πέτρου ακόλουθος, χαΊ τ^ Εύαγγέλιον γράψοις, χα\ 
«ρώτος της *Αλεξανδρέων Έχχλησίας έπίσχοτης &να- 
&(χβε{ς. 

ΖαχαρΙαα δ& δ* γβγδνασι. Πρώτος ό του Ί<ύδαέ 
τοΟάρχιερέως υΐδς , δν άπέχτεινεν Ίωόίς δ βασιλεύς, 
Λναμέσσν τον ναού χα\ του θυσιαστηρίου. *0 του 
ΒαραχΙον, ο!» μνήμην δ προφήτης Ησαΐας ποιείται, 
ίΐς ιιαρτ^^ρ^α^β αύτδν παραλαβών του τιχτομένου 
καιδίου. Κα\ ό χροζρήηις * χα\(3 Λατίφ του ΒϋίΛτί' 
(ττον, 

ΚΕΦΑΑ. ΡΑ(Ϊ\ — ΊΛΛοΛύτου ^βαΐου, έκ του 
χροηχοϋ αυτού συντάγματος (64)• 

Ιάχωβο; δ έπιχληθείς Δίχαιος, χα\ γενόμενος 

κρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων, άδελφδς μέν τοΰ 

Κυρ(ου τκαχ^ σ&ρχΛ έλέγετο είναι, υίδς δέ του τέχτο- 

νος 1«ασήφ, (χ της βιωτιχής αύτοΰ γυναιχός. *Αδελ• 

ψο\ Ιυμεών, Χιδόνιος, Ιούδας χα\ *Ιωσή• Τεσσάρας 

γάρ υΐοΰς Ισχεν δ Ιωσήφ, χαΐ δύο θυγατέρας, τήν τε 

Ηίρ^Μ χα\ τήν Μαρίαν, έχ της γυναιχδς αύτοΰ 

της Σαλώμης , Ουγατρδς ^Αγγαίου , του άδελφοΰ 

ΖιχαρΙου του Ιερέως, του πατρδς Ιωάννου του 

Βιχτιστο*3, υΐοΰ Βαραχ'ου, του υΙοΟ ^ΑβιόΙ του Ιερέως. 

ΚαΙ τότε έχήρευσεν δ Ιωσήφ. Ός τήν Σαλώμην χα\ οΐ 3οαιιη€8 ΒηρίΊβΙ» ίΠϋ βιιηΐ 6Χ |;<?ΐ'ΐτυηί8 ηιαβευ- 

^' Βατετκστήν Ίωάννην αδελφών τέ/.να ά^,όενιχών ^ 1ί$. Α£[£^»Βΐΐ8 6ΐΓιηι Οΐήΐδ ΟΓαΐ Β»Γ3θΙιίίΰ οΐ ραίπιυβ 

(!ν2ΐ. Ό γάρ *ΑγγαΓος υ16ς Βαραχίου, θειος δέ ^ο&ηιΗδ. Ιΐβπ^ςυβ Ζ&εΗαΓίαδ Γγ&16γ Α^£[%ί 6ΐ ραίΓυυδ 

Ιωάννου * ομοίως δ^χα\ δ Ζαχαρ (ας αδελφές Άγγαίου, 8&Ιοιιιβ ιιχοπβ ^οββρίι (δ^ίοπιβη ()ίΰθ, ηοη ίΐΐβιη 

9ΐ(ο; 61 Σαλώμης της γυναιχδς *Ιωσήφ [Σαλώμην οΙ)8(6ΐΓίοβιη, ββίΐ ΙοδβρΙΓι ιιχοΓΟίη). 0)»$161πχ οηίηι 

δέ φημκ, ού τήν μαίαν (65), άλλα τήν γυναΐνα Ίω- 6Γ&1 (16 ΒβΙΙιΙβΙιβιη, ίδία νΟΓΟ εοπδοΙιηηΑ ΕΓΐδ8ΐ)6ΐΗ, 

^? (^)1 * ή Τ^Ρ Μαρία (67) άπδ Βηθλεέμ έτύγχα- €1831101» ΥίΓβίιιίδ Μ&π». Τγο8 βηίιυ βΓ»ηΙ δΟΓΟΓΟβ 

•• Ι,αο. !▼, 25. •* ΑοΙ. χνιι, 27. •• Αι ι. χιι, 2. " !δ». \ιιι, 2. €ΑΡ. ΟΧΧΧνί. — ΙΙιρροΙίίΐ» ΤΗε(>αηί ΙοΰΜί, βχ οΗτο- 

ηίϋο 6]Ηί ίίβηίαριηαίε. 

3.ιοο1)α8 οο((ποιηίηβ ΙαδΙυβ, ςιιί βιίλπλ Γυίΐ ρΓϊ- 
Μΐΐδ ΗίβΓΟδοΙγηιΟΓυιη 6ρί8€οριΐδ , (ΙίεβϋϋΐϋΓ ςυίιΐΰπι 
Γιιίδδβ Γγ216Γ Οοιιιίη'ι δβοηηιίαιη ε&Γπβιη, 61 (ΙΠυ» 
£.ι[)η ^0δ6ρI1^ 6Χ 6]υ8 υχοΓο ρΟρυΙαΓί. Γγ»ιγο$ 
ΟΓβηΙ δγιη6οη, δίιΐοηίιΐδ, ^αιΐβδ 61 ^08β. Ου^ίποΓ 
υαιιιςυβ ΓιΠοδ 1ι&1)υίΐ ^086ρIιυδ, 61 ϋυ^β Ιίΐίββ, ΜίΐΓ- 
ΙΙιαιη νί(ΐ6ΐί6οΐ 6ΐ ΜϋΓί&πι 6Χ υχοΓΟ δυβ 5&Ιοιη6, 
ΓιΙί» Α{|;9Βί Γπιΐπβ Ζαοΐκηοβ δ&θ6Γϋοΐί8, ςνί ρ9ΐ6Γ 
ΓυίΙ ^ο^ηη^δ Βαρίίδΐχ, 61 ΑΙΊαδ Β^ΓαοΙΓίδε ΙΙΙϋ Αϋίοβ 
6&Γ6Γ(Ιο:ίί». Τιιιιο ν'κΐυυδ 6Γ&1 ^οδβ|>I]. Ιΐ»(ΐυ6 δ^Ιοπιβ (61) €οηί6Γ €οιηΙΐ6Γ. Αναατ. ιΥοο. Ιοπι. II, 
ρ. Κ4Ι. £ΐ ιη Αρρ. ου ιοιη. Ι ΙΙϊρροΙγίί Ροπυβηδ., 
Ρ3Κ. 54, υΐιί Ιΐ09 ϋιιοδ ^&^οI»οδ 61 ίρδ« ϋΐδΐίηβυίΐ. 

(63) ΙΙοο βδΐ, ΐοηρίΗΜ, ΙΓιο 61 ιπΙγα. Ρ30Γί6ίυ5 

Βοη 1>βη« γΜΰΐοΓ νβηίδδβ,ρβΓρβειι»! ιιιάίίλ, €υιιι 

η66 ρΓορΓί« 1ο&ιιη€β βναιι^ΰΐί&ίβι ΕρΙιοβΙ ιη&ΓίγΓ 06- 
αι|>ιιη*|ι. 

(64) ΤοΙαηι !ιο€ ορυΐ ]πγ6 ρυΐβιΐ Ο&νχϋδ &1Ϊ6η!* πΐ8ΐιυ ΊπδΟΓίιιιη. 

(65) ΜηηβΒ ΟβίρϋΓ.*!!. 01>8ΐ6ΐΓίοοιη ηοιηίηβ 5/ι/οιηβ 

ΥίΓΚίΐΜ 66» ρ81'1υ8 1ϋ8ΐ6ΐη 3Ι<ΙΓΐΐίδδ6 ΓΓ6ςυ6Ιΐΐ6Γ ϋο- 
66111 νβΙβΓ68. 

(66) Οιι% υιιοίηίδ ίηοΙυϋυηΙυΓ, 6Χ ΙΙίρροΙ^Ιο δΐιρ- 
ρΐβνίηιιΐδ. 

(67) Μαία 1<*ς6 6Χ ΙΙίρροΙ. 143 Ι03ΕΡΡΙ 1{4 

(Ι4$ Ββΐΐιΐβΐιβηι, βΐι» Ν&ΙΙΙΐ9η 83ΐ€«η1οΐιβ 61 Μ^π^β Α νβν, άνβψιά ^ϊ αΰτη έτύγχανε της 'Ε}.ΐ9ίβ2τ, χα\ πχοπ$<']υ8, άτ€Λ Γβ^ηυιη €1θορα(ΓΚ, αηΐβςυΑίη 
Γβκιΐ3Γ6ΐ ΙΙοιχμΙο» βΐίυβ ΑηΐίραΙη. Ργϊπμι ιΙίϋβ^βίαΓ 
Μ8Γί&, βΰουηιίΑ &ρρ«Ι1»1>&ΐυΓ δ«ιΙ)β« Ιβπία νοοβϋιι- 
ΙιΐΓ Αηιια. Ργϊογ ηιιρβίΐ ίη ΒβίΙιΙβΗηιη, 61 ρβρβηΐ 
δαίοιηβη οΙ>&ΙοΐΓΊΰ6ΐη. Νιιρ$ί( οΓιαπι β€θΐιη<ΐ9ΐ ίΐίϋβηι 
ίη ΒοΙΙιΙβΙιειη, £ΐ ρορβιίΐ £Η$αΙχιΙι. ΤβΠίλ τβΓΟ 
ηΐφδίΐ ίη 16ΓΙ3 ρΓοηήββίοηίδ, 61 ρβρεπί Μ^Γίαπι Οβί 
ηι»ΐΓ6ΐη ίη Βϋΐΐιίεΐιβηι. Ιΐβςυβ βαυΐ 8&1όηβ οΙ)8ΐ6' 
ιγΙχ, 61 £&Π61Α Αιιια, ςυ» 0601111 8Αηοΐί88ίιηΑηι 

ΜαΓί«11ΙΙ ΟβίρΑΓΑΟ), 61 8&Π012 ΕΙί8Αΐ)6ΐΙΐ, ςΐΐφ §[601111 

ΡΓ;ο€υΓ5θΓ6πι, βΐί» ΐΓίυιη π)υ1ί6Γυηι ([βΓΟί&ηαΓυηι• 
ΙΙίηο ΙςίΐιΐΓ ^ο&ηη6$ Βαρΐί8ΐ2 6ΐ Οοαιιηυβ ηθ8ΐ6Γ 
Ιΐ'δυβ ΟΗπβΐυδ €ηιι$ο1)πηί 6886 ϋίουηΙυΓ. Αΐ βΠιιβ 
^^)8Ρ|)Iι 6856 ριιίαϋβΐυΓ, ρΓθρΐ6Γ63 ςιιθ(Ι ρυΐ9ΐ)&ΙυΓ τής &γίας ΠαρθΙνου Μαρίας. ΎριΧς γ^ρ ήταν ά$8λ- 
φα\ &π6 Βηθλεέμ, θυγατέρλς Ματθάν του Ηρέχας 
χα\ Μαρίας της αύτοΟ γυναιχ^, τηρΧ της βασιλείας 
Κλεοπάτρας, πρ6 της βανιλβίας Ήρώδον του υίου 
^Αντιπάτρου. Όνομα τ|) α' Μαρ(α, χαΐ βνομα ι^ Ρ' 
Σουβ^, χα\ βνομα τ!) γ* Άννα. Έγημέν τε ή πρώτη 
έν Βηθλεέμ, χαΐ Κτεχεν Σαλώμην τήν μα (αν, "Εγη- 
μέν τε χα\ ή δευτέρα έν Βηθλεέμ , χα\ Ιτεχε τήν 
Έλ'.αάβετ. Έγημέν τε χα\ ή τρίτη εΙς τήν γην της 
επαγγελίας, χα\ έγέννησε Μαρίαν τ)}ν Θεοτόχον έν 
Βηθλεέμ. Ός εΐνακ Σαλώμην τήν μαίαν, χα\ τήν 
άγίαν Άνναν, τήν γεννήσασαν Μαρίαν τήν παν- 
αγίαν βεοτόχον, χα\ τήν άγίαν Ελισάβετ, τήν γέν- 
νησα σαν τ6ν Πρ^ρομον, θυγατέρας αδελφών τριών (Ιίαπι ίΓ3ΐ6Γ ΐΓίυιιι ΓιΙίοΓϋΐη 6]υΒ, ςιΐ08 Ιΐ3ΐιΐ6Γ8ΐ 6Ζ Β θηλειών. Εντεύθεν ουν 6 Βαπτιστής Ιωάννης, χα\ 
ρποη υχοΓΟ. 6 Κύριος ημών *ΤησοΟς Χριστές, άνεψιο\ λέγονται 

είναι. Υ16ς δέ του ίωσ^]φ ένομίζετο, επειδή καΐ των υΙών αύτοΟ, τών έκ τής πρώτης γυναιχ^ς, αδελφές 
Ινομίζετο. 22ΐε!)&Γί&8 Ρ&16Γ Ιο3ηηΐ8ΐια])αΙΐ Γγ&ιγ6πι 60η8306Γ• 
()οΐ6πι νο€3ΐιι1ο Α^^^χϋπι, ςυΙ Γ3ΐο βυπι 2ηΐ6ν6Γΐίΐ. 
11ιι]υ5 Κ%%χ\ ΔΙί^ηι άυχίΐ υχοΓ6ΐη Ιθ86ρ1ι Γ3ΐ)6Γ, 6Χ 
ςυλ 8Π866ρίΙ IV 1ίΙ)6Γ08, 61 III ϋ1ί&8, ςιιοΓυπι υιιυ8 
6Γ21 ^3^οι)α8 εο(^ηοιηίη6 Γγ316γ Οοπιίηί, 6ΐ ρήιηιΐδ 
Ηί6Γθ8θΙγηιθΓυηι 6ρί8€ορυβ. Ει ηοιηβη υιοηβ ^ο- 
56ρΙι δαίοιηβ, ηοη ίΠ3 οΙ)8ΐ6ΐηχ, &0(Ι &1ί&. Ρο$ΐ 
ιιιθΡΐ6ΐη ϋΐίιΐδ, (ΐ68ροη(Ιίΐ 8ίΐΗ ΙοδορΗ Μβηβηι 06ί- 

ρ3Γ9Ιΐη, ςΐΙ» 6Χ Π)ηΚ6ΐ)Π ρΤΟ&Λρ\Λ (Ϊ6&06η<ΐ6ΐ>3ΐ 9 

Μ«Ηΐΐ3η 53€6Γϋοΐ6, ςιιίη 61 3ΐ) ίρ5οηΐ6ΐ δΒίοιηοηο Ζαχαρίας πατήρ Ιωάννου αδελφών Ισχε συνιερέα 
χαλούμενον ^ΑγγαΙον, πρ^ αύτ^υ τετελευτηκι^τα. 
Τούτου του Άγγαίου θυγατέρα ήγάγετο π,ο6ς γάμο/ 
Ίωτήφ ό τέχτων , έξ ής έγέν/ησε δ' υΙους χα\ γ* 
θυγατέρας, ών είς ήν Ίάχωβος, ό έπιχληθείς αδελ- 
φές τοΰ Κυρίου, χα\ πρώτος έπίσχοπος Ίεροσολύ- 
μο)ν. Κα\ τδ δνομα της γυναιχ^ς *1ωσήφ Σαλώμη, 
ούχ ή μαία, άλλ* Ιτέρα. Μετά δέ θάνατον αύτης 
μνηστεύεται Ιωσήφ τήν βεοτ6χον Μαρίαν, χατά τ"^ 
μητριχ^ν γένος χαταγομένην άπδ τοΰ Ματθάν του ϋΐίο Βανίϋίδ |;βιιιΐ8 (1υ66ΐ)3ΐ, υΐ (Ιίοίΐ ΕνΑΠ^βΓιαιη (] Ιερέως, χα\ αυτού άτεδ Σολομώντος του υΙού Δα6\δ 86€υη(1υιη 1^υε3η) ίη Γ606η8ίοη6 96η63ΐθ({ΙβΒ. Ηίςυί- 
(1610 1816 ΜλΐιΙίΑη Ιΐ3ΐ)αίΐ β>ί<8 6χ Μ»ΓίαυζθΓ6 8υ3, 
€|υ» νο€&1)3ηΐυΓ Μ3Π3, διιΙ)6, Αηη&• Μ«ηα ίίλςαβ 
ββηιιίΐ ΕΓΐ8αΙ)6ΐ1ι ηΐ3ΐΓβιη ^0311η^8 Β3ρΙΐ8ΐ» : Αηη3 
νβΓΟ ραΐ'ίΐ 83ηοΐαηι 06ί αίΑΐτβιη ίη Β€ΐΙιΐ6ΐΐ6πι, ςυ» 
4ΐ6 ηοιηίη6 3νί8β 61 ιη•ΐοη6ΠΒ οοηιΙηίϋβΐυΓ Μβη». 
{13(|06 Ε1ίθ3ΐ)6ΐ1ι 68ΐ οοηΒοΙπηι ςαιϋβηι Αηηβο, πια- 

ΐΓυ6ΐί8 νβΓΟ Β6ίρ3Γ96. Ο»• ΗχΟ 3886Γ13 ΕΥΗΠ^ΰΠοΑ 

€0ηίίηη3ηΐυΓ, ρΓορΐ6Γ6ΐι ςυοιΐ Γ666086(ιιγ ρ3ΐ6Γηηηι 
^6ηυ8 61 63ηΐ3ΐ6 ϋΐιη8ΐι. Εταΐ βηίιη, ίηςυίΐ, ^^9Η9 
§%αηάο ίηϋβρίί, ν0ΐ*ί1 αηηοπίίη χχχ, ηπί ρπΙ^ί^αΐητ 
ΛοιιρΗί^ οηΜ ααί ΗίΙί, ΜαΐΐΗαηη *^ €ΑΡ. εΚΧΧνΠ. — Ομϊ III»! ηηί ίηηοΐΰζαιηΐ ά€ ιλχ 

βίίεηριι/ίε. 

ΒατηαίίΜ^ ςυί ουιη Ρβιιΐο Εν3η{;β1ίιπη ρΓφϋίοβνίΐ, 
(μιιηυβ αροΒίοΙίβ 66 (1ί$6ίριι1ιιπι 6886 Εν3ΐΐ{;6ΐΙί ΙΓΐ6- 
Γθ8θ1γιηί8 08ΐ6ηϋίΙ. 

8θ9ΐΙΐ€η€$, ςιιί ίη Ιο(υηι]υ(1» &€66ΐΐ8ί1υ8 68ΐ6υηι 

3ρύ8ΐθΙί8, νθ€3ΐυ8 ρ6Γ ΟΓΧίΐίΟΙΙβΠΙ. 

/ιιείΗΐ, (]ΐιί 61 ίρ56 οΙβΓΟ 3ρο8ΐοΙθΓυιη $υΙ)]ιιηοΙυ& 

68(. 

Ύΐιαάάοεηι^ ηιιί ίη Μ€8ορϋΐ3ηΓΜΐπι ίη εΙτίΐ3(6Πΐ 
■^ 1.110. III, 25. Ο χαταγομένην, ώ; φησι τδ χατά Λουχάν Εύαγγέλιον 
γενεαλβγβυν. Οδτος γάρ 6 Ματθάν ίσχε θυγατέρας 
έχ Μαρίας τΐ)ς γυναικδς αυτού, ών τ3ι ονόματα Μα- 
ρία, Σουβή, Άννα. 'ΙΙ ο{>ν Μαρία γενν^ τήν Ελι- 
σάβετ, τήν μητέρα Ιωάννου τοΰ ΒαπτιστοΟ. Έ δέ 
"Αννα γενν^ί τήν άγίαν βεοτ^χον έν Βηθλεέμ, τήν 
χατά τδ δνομα της μάμμης χα\ θείας, έπιχληθειααν 
Μαρίαν. *0ς είναι τήν Ελισάβετ, άνεψιάν μέν τή^ 
'Αννης, έςάδελφον δέ της Θεοτδχου. ΚυροΟνται τά 
ϊχ^^ζρα του Ευαγγελίου, διά του διηγεισθαι τδ ηα 
τρφον γένος χα\ σαρχιχ^>ν του Χρίστου. ^£I^ γάρ, 
φησ\ν, ό Ίησονς άρχόμβτος (68) , ώ^ έτώ^ Λ\ 
ος ένομίζετο χοΰ Ίωσ^φ, τοΰ ΎΪΧβΧ^ τον Αία• 

ΚΕΦΑΛ. ΓΛΖ'. — Τίνες Βίσ}ν οΐ άΛΟ τώτ μαθτιτώψ 

τών ο* γ>*ώριμο(, 

Βα^-τάϋας, ό συν τφ Παύλψ χηρύξας τ^ Εύαγγέ- 
λιον, χα\ τοΤς άποστόλοις έαυτδν μαθητήν γεγο- 
νότα τού Ευαγγελίου, είς τήν Ιερουσαλήμ έμφα- 
νίσας. 

ΣωσΟέη^ς, δς άντι του Ιούδα συγχατβ<Ι«ηφ(βΟη 
μετά τών αποστόλων, δι* εύχ^ς χληθείς. 

^Ιονσνος, δς αύτδςτψ χλήρφτών άποστ^ων ύτ.- 
εβλήθη. 

θαβδαΐος, δς έν τ9) Μεσοτεοταμία έν τ{^ Εδέαστ^ (68) 1(1 651, ί^παηάο ίη€φΐ ρτ0ΐΓΐ€αΓ€, 1^5 υΒΕΙΙ^υδ ΜΕΜ0ΚΙΑΙ.Ι8. Η6 

χήρυξ του λίγου %(,1ς Α&γαρον ^βσιλ^α άπ- ^^ ΕιΙβΜΐιιη ρΓβΒΟβ ν€Γΐ)ί »ρυ<1 Α1)|(αΓυιη ΓΟββιη ϋΐιβδυβ ίσταλται. 

Κ.α\ Ίωάτηιτ δ& τδν έκιχληθέντα Μάρχον έξ αυ- 
τών γεγονότα έπκγινώσχομεν. 

^ Ιούδας χαί ΣΙΛας^ οΐ -ύπ6 των Αποστόλων μβτ*^ 
Παύλου χα\ Βαρνάβα, διά τ6 ζήτημα τ^ κβρί της 
νομιχών φυλαχής, ιΐς τήν Άντιόχβιαν άτώ τής 
Ιερουσαλήμ άποσταλ^ντες. 

ΚΛήμης βέ φησκ (69)• χα\ τ6ν Κη^άν , περί ου 
φησιν Παύλος * "Ονε δέ ί^Λθε Κτ^φάς €ΐς ^Ανηό- 
χειατ^ χατά πρόσωποτ αύτφ ά^τέστίι^9 δτι χατ' 
εγκωσμέτος «{[κ. Ινα των ο' είναι* μή γάρ περί 
του άτΕοστόλου Πέτρου ταύτα λέγειν αυτόν. ίϋί(. 

ΙοοΗΜίη ςιιοηαβ οο^ηοιηίηβ ΒΙ&Γουιη βχ Ίρβίβ 
ίυίδββ €0(;η08ΰίίηιΐ5. . 

^αάα^ βί 8ϊΙα$^ ςυί &Ι> αροβίοΠβ οιιηι Ραυίο οΐ 
ΒβΓα3ΐ)3, ρΓορίβΓ ςυ.τ&Ιίοη6ΐτι άβ οΙ)86Γν3ηιΙί8 ΐ6$:ι• 
1ϋ)ΐι$, Ληΐίοϋΐήαιη α1> ^βΓα8Α1βιη ηιίβδί 8ΐιηΙ. 

α€ηΐ£η$ Αΐιΐοηι ρβΓίιίϋϋΙ, <|υο<| €€ρΗα$ ϋβ ςυο 
Ρϋυ1ιι& αίΐ : €αιη αηΐβιη υαιΗ €βμΗα$ ΑηΐιοΜαηί^ 
ίη [ανΐειη €% Τ€$ίΗί, ηαιρρβ ηπΊ βταΐ γβρτβΙιβη$ίΙίΊΙί» ; 
υ 11118 Γυβήΐ άβ ι,χχ. Νβηιιο βηίπι, αίι, (Ιο αρο&ΐοΐο 
ΡϋίΓΟ 119Β0 ίρβυιη ίυί$8β Ιοΰΐιίαιη. ΚΕΦΑλ. ΡΑΗ'. — Πόσοι διωγμοί χατά της 
*ΕχΜΛησίας γεγότοκην ύπό τώτ ΊουδίΐΙωτ^ έως 

της άίώσεως αύτώτ^ χαΐ τοϋ εμπρησμού του Β οαρύ εν^ηΐ^ εί Ιεηιρίηιη ίηΰειαηΜ, 
ναού. €ΑΡ. 6ΧΧΧΥΠΙ. — ^ηοι ρεΓδεοηΐίοηε» €οηίτα 
Εΰ€ΐ€$ίαιη εχάΐαίοε $ηηΐ αΰ Λ πάχη, κε^κβ άύηι ΤρεΓς μέν χατά των αποστόλων έν τ{) Ιερουσαλήμ 
γεγόναΦί. ΤρεΙς δέ χαΐ χατά του Παύλου, οΰ μόνον 
έν τ{ Ιερουσαλήμ γεγόνασιν, άλλα χαΐ Ιν τ9| βια- 
ετΛρ^^ ύπ6 των ^Ιουβα^ων όέ χα\ οίκτοι. 

ΚαΙ πρώτος μλν ήν ό χατά τ6ν συγχλεισμ^ν των 
αποστόλων, ύπδ των αρχιερέων γενόμενος. Δεύτερος 
ό έπ\ Στεφάνφ τφ πρωτομάρτυρι, φ χα\ ό Παύλο; 
συνιυδόχει. Τρίτος ό έπΐτ^) αναιρέσει Ίαχώβου, χα\ 
Πέτρου χαθε£ρξει, τή ύπό Ήρώβου γεγενημέντ^, 
δτε χα\ 6 άγγελος τ6ν μ^ν Πέτρον άπ6 των δεσμφν 
Ελυσε, χα\ του β^σμωτηρ(ου εξήγαγε, τλν β& Ήρίό- 
Φην μήν βημηγορουντα έν ΚαισαρεΙ^ άθρόφ Ιν οργή 
«ληγιϊν (70). ς. 

Κατά δέ του Παύλου χαΐ των αδελφών, τέταρτος 
έν Αοχαονίφ ύπό «Μον *Ιουδα(ων έχινήθη διωγμός. 
ΚαΙ πέμπτος έν Βεροία χα\ ΚορΝθω. "Εχτος δ& έν 
τ1| Ιερουσαλήμ, έφ* φ χα\ έν τοΓς διχαστή ρ{οις 
Ιξέτασις πολλάχις έγένετο του χηρύγματος. Κα\ 
«έλος, ή εΙς Τώμην έπ\ Καίσαρος , δεσμ(ου 
έχπομπή• 

ΚΕΦΑΑ. ΡΑβ'. — Πόσοι χαϊ οΐ δι' ΈΛΛήνων 
διωγμοί γεγοτόζες, χαϊ διά τίνων. 

Πρώτος Μρωτ διωγμών ήγαγε χατά Χριστιανών, 
δς Πέτρον μεν σταυρουσ6αι, Παυλον δέ πελεχίζεσθαι 
«ροβτάττει, του Πέτρου χάτω χάραν σταυρωΟήναι 
6αη6έντος. 

ι {ί. άομετιατός μέγαν χινεΐ χαθ* ημών διωγμ&ν, ρ 
'3οονηρ^ χα\ οίτος γενόμενος, δς χα\ τ^ν Εΰαγγελι- 
βτήν Ιωάννην εΕς Πάτμον τήν νήσον έφυγάδευσε. 

γ'• άιωγμδ^ έξ επαναστάσεως δήμων χατά τά 
£βνη χινηθέντων χατά Χριστιανών συνέστη, των 
άρχόντυν μάλλον χινησάντων αυτούς. Τούτον δέ 
έτεέβχι ΤραΧατύς Οστερον τδ δόγμα διδαχθείς. Έπ\ 
^ τοΟ διωγμού τούτου, Π ιόνιος χα\ οΐ χατ* αύτ6ν 
^ρτυρες διέπρεψαν. 

^• Διωγμός ύπ6 Όϋί(ρου^ χαΙ του υΙου (71) αυτό) 
*Αντΐιΐνίνου, χατά τής Έχχλησίας έχχείται. ΈπΙ τού• 
Πολύκαρπος έν τ|) *ΑσΙςι μαρτυρεί, Μητρόδωρο;, Τγ68 (ΐυ'κίβηι ί*πΐ)ΐΓ3 3ρθ8ΐο1θ9 ΗίβΓΟδοΙγιηίβ Γυβ- 
ΓυηΙ. Τγ6$ ίΐβιη ΰοηΐΓ3 ΡαυΙϋΐη Γιιβηιηΐ, ηοιι ιηοιίο 
Πί6το8θΙγιηΊ8, 50(1 61 ίη ύίεροΓδΊοηβ, ηυ» ϋΙ ΐρ9:ι: 
αΐι ^υ(I^β^& βχοίΐαΟβ βυιΚ. 

Ρηιη» ρβΓ$β€υΐίο 3 ροηΐΊΩβώιιβ βχοίΐαΐα Γαί) ρΓΟ 
Γ3Γ€6Γ3ΐίθη6 3ρο8ΐοΙθΓΐιηι. 8β€υη(ΐ3 6& ΓιΓιΙ, (]1ΐη* 
οοηΐί^ίΐ 5»!) δίβρίιαηο ρΓθΙοηι»ηγΓϋ, οιΓι 61 Ρϋΐιΐιιπ 
!<υοο6ηΙυΓΐ8ΐ)2ΐΐυΓ. ΤβπΊα ίη οεοίδίοηβ ^α^ο1)^, οι 

€8Γε6Γ8ΐίθη6 ΡβίΓΙ, ι]»» 81ΐΙ) ΠβΓΟιΙβ Γ»€ΐ!Ι 65ΐ : 

ηυΑίκΙο οΐ αη^βίοβ ΡβΙηιηι & νίηΰΐιΙί$ $ο1νίΐ &ΐ(]ΐιβ 
ϋβ 03Γ€6Γβ 6(1ιιχί(, ΗβΓοϋβπιςιιβ οοηείοηβπι 9(1 ρο- 
ρυΐυπι Ιΐ9ΐ)6ηΐ6ΐη €£88Γ69Β τερβηΓιη» ίικΠςηαΐΊοηβ 
γυΙηβΓΑνϋ. 

^8^η ν6Γ0 9(]ν6Γ8ΐΐ8 ΡαυΙοπι αίςυβ ΓπιΐΓβδ ιιιιαΠη 
Ιη ι^γ^9ιοη^α 3ΐ) ^υ^19^^8 ηιοί» 681 ρ6Γ8<*6υΓιο. ΟιΓιηΙα 
Ηβηι Β6Γ069Β6ΐ6οηηΐΙΓι. 86χΐ8 υργο ΙΙΊβΓθ8θΙ>-ιηί8 : 
Ιη ςιια βΐίαιη 9ριΐ(1 ηι»ςί3ΐΓ3ΐυ8 ηιιχδΐιο 8£ρ6ηη- 
ιηβΓΟ ΙιαΙ)ίΐ3 ίιιίΐ (Ιβ ρΓΧΟοη'ιο νβιΊ)!. 06ηΊ<|υβ Γυίι 
ρ6Γ866υΙίο, ηυί Ρα»1ϋί Βοιηαηι 9.1 (:«89Γβιη νίιι- 
εΐυβ 0)138118 βδΐ. 

€ΑΡ. αΧΧΧΙΧ. — 0ΚΟΙ (χετηηΐ π6 ^ηύΙιΗι ιηοία: 
ρ€τ$€€ηίίοη($, εΐ ρεί ηηοε, 

Ρηιηαβ Νετο ρ6Γ866ΐιΐίοη6ΐη ίη ϋΙιπ&ΐ'3ΐηο8 ίη- 
ϋυχίΐ, «ΙΟΙ ΡβίΓΐιπι ςυιάβηι οπιοΙ 8υ10];ί, Ρ9υ1αιη 

ν6Γ0 866υΓί ρ6Γ0υΐί ίη88ίΙ ; Ρ(^ΙΓ0 υΐ ίπν6Γ80 Γ&ρΗβ 
ΐΓυ6ίί!κ6Γ6ΐυΓ ρο8ΐυΐ9ηΐ6. 

2. ΒοηιίίίαηΗί ηΐ8βη&πι πιονίι οοηΐια ηο8 ρ6Γ86- 
εοΓιοηβπ), νίΓ βΐ ί&ΐβ η6<ιυΐδ8ΐιηυ8 : ςυί 6ΐί9ΐη ^ο^η• 
ηβπ] Εν8η(;6Γΐ8ΐ2ΐπι ίη Ρ9ΐηιαηι ίη3ΐιΙ»πι η;ΐ6|;9νίΐ« 

5. ΤβΓίΙϋ ρ6Γ86ουΐίο 6Χ €θη€ίΐ9ΐίοηβ ρορυΙοπιπι 
ρβΓ νϋΓίϋβ η9ΐίοη68 ίη εΐιπ8ΐί9ηο8 οοηαΐαΐΟΓυηι 
οΙ)ΐί);ίΙ, ρΓΐηοΙρίϋϋδ η)9χιιη6 608 €θηιηιον6ηΐίΙ)ΗΐΗ 
11:ιιιο 8υ1)ίη<)β Ττα)αηη$ οοπ)ρ68θυίΙ ρΐαοίΐα ηοδίΓ» 
βϋοΰΐυδ. Ιη Ιΐ90 ρβΓδβουΐίοηβ Ρίοηίυ» 6ΐ αΠί 8υί 
ΐ6ηιρθΓί8 πιαηγΓ68 6ΐ3Γαοπιηΐ. 

4. ΟυβΓίβ ρ6Γ86€υΐίο 8υ5 Υενο, 6]υ$φΐβ ΟΓιο 
ΑηΙοηίηο οοη1ι*9 ΕΰοΙβδίαιη βίίυδ» β8ΐ. ί^υΙ) Ιιί8 Ρο- 
ΙνοηΓροδ Ιη Α8ί9 πιαΠ^ΤΓ Γυίι, ΜβίΓΟ^ΙΟΓΟδ ίΐβιη. (69) λρυιΐ Εα<Η!ΐ). Η. Ε. ΙίΙ). ι, ορ. 11. Υΐϋε (;ΐ 
ΟΙ)ΓΤ»θ)ίΐοηιυηι ίη Ιιοιυίΐ• Μίαν υμών. (70) ΡοΓίο πληγών, νοί έπληγεν• 

(71) ΙηΐθίΓ9ΐΓ6. 147 Ι05ΕΡΡΙ 1« 

ΟαΓραϋ, Ραρυΐυβι Ακαΐοηίοβ, ΑΐΪΑηιιβ ηιαίΐίΐιιϋο Μη- Α Κάρπο;, Πάττυλος, *Αγα8ων{χη, χα\ Ιτερον ιιΧτβοΐ €ΐθΓυιη ροι* ιΐίνίηίαιη ιη^Γίγπαιη €0ΐι$υΗΐιη3ΐα β&ΐ. 

5. 8υΚ) 8€ν€το :ΐ(Ι?βΓ8ϋ8 ΕοοΙββΪΑΐη ίηι^^ηβ βχοί- 
Ιαΐ2 051 ρβΓδΡουΐίο, ίιι ςυα ^ι1&ι^ου9 πΐΑΓίγπαηι 
8ΐι[)ϋΐ, 6*. Ιι«οηί(1«8 Οπ{;6ΐΗΒ ραΐβΓ, 61 .ΡοΐαιηίΦΐΐ3 
83ΐιε(& νίΓ{;ο, €ΐ Βα8ΊΠίΐ68, 61 ηαυίΐίΐαϋο (ϋνίιιοΓυιη 
ιιΐ3Γΐ^ΐ'υιη 002ίΙιιί(. 

6. ΜαχΐηιίίΐΗί οιηηβδ ρΓχεΐρηοδ υ1ιί€ΐιη(|υβ 68-> 
86111, ρυΐ» €ΐβΓί608, 6 ΐΏβάίο Ιοίΐί ]ΐΐ88ΐΐ, 6Κ ςιΓιϋΰπι 

608, ςΐΐί 86 6886 €1)Π$ΐί3η08 (1ίθ6Γ6ηΙ. 

7. ϋβοίηζ 0Γΐΐ(ΐ6ϋ88ίιη&ηι ρ6Γ86€(ΐΐίοηβπι αιΐΐιί- 
ϋιιΐΐ. ΙΠο Γκίοί ΐ68ΐίιηοιιίιιιη ρβΓίΓιϋπίι ΡΙανίβηυβ 

<'ρί80θρυ8 ΚοΠίαηΐΙδ, Αΐ6Χ&1Ι(]6Γ 6ρΊ80θρΐ18 ΗίθΓ080- 

1νιιηΐ3ΐιυ$, βαΙ))'ΐ38 6ρί8εορυ5 ΑηΐΊθ(-Ιΐ6ΐιιΐ8, δ^Γαρίο 
6ρί86οριΐ8 Αΐ6χ.ιικΐΓίιιιΐ8, ΑροΠοπία νίΓ^ο 61 Απιπιο- άγ^ων βιά του θείου τελειοΟται μαρτυρίου. 

ε*. Ύ«^ Σίυήρον^ κατά της Έχχλησίας μέγας συγ- 
κινείται διωγμός , *φ' οί ΊουστΤνος Ιμαρτύρησε, κα\ 
Λεωνίδης ό Όρειγένους πατήρ, χα\ Ποταμίαινα ή 
&γ(α παρθένος, κα\ Βασ(>ε{βης, χα\ πλήθος θείων 
τελειουται μαρτύρων. 

ι 

ς-'. Μαξιμΐνος πρώτους πάντας τους δποι ί' αν, 
ώς χληριχοΙ>ς, άναιρεΓνθαι προστάξας, χα\ τότε τοΟς 
λέγοντας εαυτούς είναι Χριστιανούς. 

ζ, Αέϋίος σφοδρώς έχρήτατο τφ βιωγμφ, χα\ 
μαρτυρεί Φλαβιαν^ς επίσκοπος Τω μη ς, *Αλέξανβρος 
επίσκοπος Ιεροσολύμων, Βαβύλας επίσκοπος *Αντιο« 
χείας,Σαραπίων επίσκοπος ^Αλεξανδρείας, *Απολλω- 
ν ία παρθένος κα\ Άμμωναρίων συν Αλλαις τέσσαρσι ηβποη 011111 αΐίίβ ςιι&ΙποΓ νίΓ§»ίηίΙ>ιΐ8 οπκΙθΙίΙβΓ ^ τταρθένοις δεινώς βασανισθείσαις, "Ιουλιανός 6 πο• 

δαλγ6ς έπ\ καμίνου περιφερόμενος, χα\ τ)} άσβέστω 
περίραινόμενος. Ό επίσκοπος Καρθαγένης Κυπρια- 
νός• Μερκουρία τε καΐ Διονυσία ή πολύπαις, παρε- 
στηκότων αύτ^ τών παίδων αυτής. ΚαΙ βασανιζο- 
μένη ουκ έστιξε (72) τής Χρίστου φιλίας τήν πολυ- 
παιδίαν. Έπ\ δΐ τούτου πλείστοι μάρτυρες κατά 
πόλεις κα\ κατά κώμας το?ς ούρανίοις χοροΙΓς 
συγκατελέχθησαν. Όρειγένης δέ ούκ ήξιώθη τ!}ς 
μαρτυρίας έν τούτψ συσχεθε\ς τφ χρ^νφ , άλλ* 
ηττηθείς, ε {ς μετάνοιαν έβίω τδν λοιπόν αύτοΟ 
χρόνον. 

η'. Ούα;ΐ£ρ/α^<>ς Χριστιανούς έ1ρο)^μησε,κα\ πολ- 
λοί κα\ &π' α&του μεμαρτυρήκασιν, &ξ ύν είσι χα\ οΙ 
έν Καισαρείςι τής Παλαιστίνης μάρτυρες τρεΤς, 
Πρίσκος, Μάρκος κα\ "Αλέξανδρος. 

θ'. ΑύρηΛ^α^ός χινεΐ διωγμδν, ούχ οΟτως &γριον 
και εμφανή. Μόνον γάρ τών αρχόντων τής συνηΟκίοις 
τών παλαιών νόμων κατά Χριστιανών τί γίνεσθάι 
μ*ϊ [χρή] (75) διατάξας. 

ι'. Ό μέγας κατά τής Εκκλησίας ύπόΑΜ>χ4ηηα- 
νου διωγμός εγείρεται, έφ' οΐ κα\ ηολλο\ μάρτυρες, 
άνδρες επιφανείς, διέπρεψαν έντφ μαρτυρίφ. Άνθι- 
μος επίσκοπος Νικομήδειας. Φιλαίας επίσκοπος 
θμούιος. 'Αδαυκτος, καθολικός, κα\ Ιν αύτψ δια- 
πρεπών τφ άξιώματι. Πελαγία ή Ιν *Αντιοχείφ παρ• 
θίνος, νέα κόρη, [&ίψασα έαυτήν άπό τριστέγου τής 
Ιδίας οΙκίας. Τυραννίων επίσκοπος Τύρου. Ζηνόβιος 
πρεσβύτερος Σιδώνος. Σιλβανός επίσκοπος Ήμισών. Ιοίΐίδ : ^ιιI^^πυ8, (]ΐιί ροϋης^Γβ ΙαΙιθΓ&π8 ίιι Γοιη^οβ 
ιίΓ€υιηΓβΓΡ1)»ΙιΐΓ 6ΐ νίνα οαΐοβ ρ6ΓΓιΐ8υ8 €81. Ογρτ'ΐΛ- 
η\ι% βρ'ϋΐοορυ» €»ΓΐΙι:ις6ηεη8Ί8. Μ6Γ€υη& ίΐβιη 61 
ΟΊοηγ8<3 ςυ» πιιιΐιοβ ΙιαΙ)6ΐ)3ΐ 1ί1)6Γ08. 60Γαιη ΠΙα 
Ιΐιΐ5ΐ3ΐι1ί1)υ8 Ιϋϋδ 81118 ; η60 Ιαιηρη ϋπηι Ιογ(|ιιογοΙιιγ 
Αΐηοΐ'6ΐιι ηυιιΐ6Γ0»β6 ρΓθΗ8 αιηοιί ρΐ'ΟΡίιιΠί Οίιηβΐί. Ιιι 

||2)6 ρ6Γ86€υ(ίθη6 ρΙυΓΪΠΐΊ ΙΙΙ3ΓΐγΓ68 ρ6Γ υΓΐ>β8 61 
\ί1Ι;ΐ8 €(£ΐ68ΗΐΐΙΙ8 ύΙΐΟΓΪδ ίηββηί 8υη(. Αι ΟιΊ^61Η'8 

({υί ροΓ Ιιοο Ι6ΐηρυ8 νίνβΐιβΐ, ηοη 63ΐ (Ιί^ηαΙυβ ιηαΓ- 
ι^γΊο : 86(1 νί€(υ<«, ίιι ρΐΒΐιίΙβηΓιβ ΓβΠςυυπι νίιχ κιι» 

Ι6ΐηρπ8 ΐΓ2ΙΙ$ηΐΊ8ίΐ. 

8. ΥαΙβήαηΗ» ϋΙιη&Ιίαηίδ 1)6ΐΙαιη ηιονίΐ, ιηυ1ΐκ|υβ 
εΐίαπ) 8υΙ) ίΠο ιιι3γΙ^Γ68 ΓιιβΓυηΙ : ιηιεΓ ςυο8 8υηΙ 

ΙΓ68 ηΐ&Γΐ7Γ68 03Ρ8αΓ696 Ρ;ΐΙΧ8ΐΊη3β, ΡΓί8ς'υ8, Μ&Γουβ 
νΐ Λΐ6Χ3η(ΐ6Γ. 

9. ΑπτϋΙίαηηί ιηονίΐ ρ6Γ86€υΙίοιΐ6Πίΐ, ηοη ιΐ8()υβ 
η(ΐ6ο εηυίΐοίειπ εΐ ιιΐΗηιΓ68ΐ&ιη. δοΐαηο ειιίιη ιηακί- 
8(Γ2ΐΐί1)υ8 6Χ εοπ8υβΐυ(ϋη6 νβίεΓυιη Ιβ^υιη οοηίΓΟ 
€1ΐΓί8ΐίεηο8 ςυίιΐ &(ΐ;6η()ϋΐη 66861 8ίςηίί1ε3νίΙ. 

10. Α ΏιοοΙβίίαηο ιηΒ^ηιι α(1ν6Γ8υ8 Εοείε^ίαιη 
οχοίΐίΐΐλ ρ6Γ86θυϋο 68ΐ, Ίιι ςιιβι 6( ςυΑίηρΙαηιηί 
ιη&ηγΓ6δ, νίη εοηβρίευΊ, Ίιι ΐε8ΓιιηοιΓιο β(ΐ6Ί ρει*- 
ΙιίΙ)6ΐΐι1ο 6(Γιιΐ86ηιη(. Αη11Γιιηυ8 6ρί86θρυ8 Νίεοιηε- 
«Ιίεηβί». ΡΐιΠ»Α8 6ρί8εοριΐ8 ΤΙιηιιιεηβίβ. Λ(1&υ6ΐιΐ8 
Ο&ΙΙιοΓιεί ίΙί£ηίΐ3ΐ6 ϋ6€0Γ9ΐι>8, ίπ (|ΐΐ3 εΐίϋΐη εοηβρΝ 
01)08 Γυίΐ. ΡβΙα^ία νΪΓ^ο ΑιιΐΊοεΙιεηα, ]υιιίθΓ ρυείΐϋ, 
(]ΐΐί6 868Κ ϋβ Ιεπία εοηΐίι^ιιηΐίοηβ (Ιοιηυβ 8ϋ¥. ρΓο- 
]βείΙ. ΤγΓ9ηιιίο βρί8εορυ8 Τντί. Ζ6ηοΙ)ίιΐ8 ρΓ6δ1ι^ΐ6Γ 5ί(1οιιίεη8ί8. δί1ν&ηυ8 ερΊδΐ^οριιβ 1ΐ6ίηί86ΐΐ0Γυιη. |^ 'Ρωμανός επίσκοπος *Αντιοχείας. Ζηνόβιος άρχ(α- Κοπΐ3ΐιυ8 βρίδεορυβ ΑηΙίθ€ΐιίφ. Ζεηοϋίιΐδ ρΓΐηοερδ 
ίΙ)ί(ΐ6ΐιι ηιβιΙίεοΓυπι. δί1ν&ηιΐ8 ερίβεορυβ 63Ζ6ΐΐ8ί8 
ευπι &1ίί8 χί. Ρΐΐίευβ εΐ Νί1ιΐ8 ερίδεορί ^Έβ3^ρι^^. 
ΡαιηρΙΓιΙυδ ρΓε8ΐ)γΐ6Γ ΓφδΑΐ-εεπδίδ. Ρείηΐδ ερίδεορπδ 
ΑΙεχ&ικίΓΐιιιΐδ, εΐ ευηι ίρδο Ραπδΐυδ, Ο'ιυβ, Αιηιηο- 
ιηαδ ρΓεδΙ)>ΊοΓί : ερίδεορΊ νορο Ρ!ι}'):γ38, ΗεδγοΙιίυδ* 
Ρ3εΙιιιιιιίυ8, 1 ΙιβοιΙοΓυδ. Οαίυδ ςυοηιιβ Ι^Αοϋίεε» α 
ρ1ε1)ίΙ)υ8 Γ&ρίβΐυδ ιηηη^ΓΊυιη ΓβείΙ. Ιίειη δαΙ>ίπί3ηιΐΗ, 
(]υί ευπι ιηίΐββ 68δ6ΐ §^Γ3νί8 αγπιαΙιιγχ, οοηΓεδδυδ 
ηυοιΐ €ΙΐΓί8Γΐ3ηυ8 68861, δευυπ ρεΓευΐίΙιΐΓ. ΟιΓιιι- 
ϊΐηο €ΐ:ΐ8868 ΊπίΡ^ΓΧ ιηΊΙίΙαπ) 6ΐιιη ΐΓΪΐ)Ιΐηί8 61 66Π* 
Ιυΐ'ίοηΐϋυδ, δροΗαΐί βΓπήβ ηι&η^Γίιιιη 8ΐιΙ>Ϊ6ΐΊΐηΙ. τρός *Αντιοχείας. Σιλβανό; επίσκοπος Γαζαίΐϋν , 
μετά κα\ άλλων μ'• Πηλευς χα\ Νείλο; Ιπίσκοτκο& 
Αιγύπτιοι. Πάμφιλος πρεσβύτερος Καισαρείας. Πέ- 
τρος επίσκοπος ^Αλεξανδρείας, κα\ συν αύτφ πρεσ- 
βύτεροι Φαΰστος, ΔΓος, ^Αμμώνιος * επίσκοποι 8^, 
Φυλαίας, Ησύχιος, Παχούμιος, Θεόδωρος. ΓάΙός τβ 
έν Ααοδικείζ ύπό τών δήμων συρε\ς μαρτυρεί. 
Κσ\ Σαβινιανός, στρατιώτης ών τών οπλιτών, 6μο- 
λογήσας Χριστιανός είναι, πελεκί^εται. ΚαΙ άρι(ΐμο\ 
δλ ολόκληροι στρατιωτών, μετά τών χιλιάρχων χα\ 
έκατοντάρχων , αφαιρεθέντες τών βπλων έμαρτιί• 
ρησαν. (1% Ρορίβ ίστερξε, 

(72) Υίάο Ευ86ΐι. νιι , 30 ; Ιι^οίαια. θ€ ηιοΐΐ'ώ, ψ€η€ο, ε^ρ. 6. 119 ΙΙΒΕΙ-1-ϋδ ΜΕΜΟΠΤΛΙ.Ιί^. 150 

Μ€τλ τούτων ^IIα(/μΐ^ος ια' διωγμών δ(ΐ31χετα(, δν Α \\. Ναχί»Ηίηη» [καΐ Ι)0$ ηη(ΙβΓίιηηιη 9^^Γ(»(]ίΐιΐΓ α\ηΙς ηάλιν ίπχυνε διατάγματι. Ένθεν ή Έχχλη^ία 
των διωγμών άνββχίσα των έξ Ελλήνων , έπ\ Κων- 
σταντίνου χα\ Κωνσταντίου, χα\ Κώνσταντο; βασι- 
λευόντων πολλ^^ν Οπέ μείνε ταραχών ύπλ *Αρειανών. 

Μετ^^ τούτου< , ^ΙονΛίΟτον βασιλβύσαντος τά 'Ε>-> 
λήνων έλομένου, ού διώξαντος δΐ τους Χριστιανούς, 
άλλα βδελυ^αμένου χαΐ συγγραφομένου χατ* σότώ;. 
Των ^ δήμων χατά τε τηίλεις χαΐ χώμας, της του 
βασιλέως γνώμης συγχρη σα μένων , δεινά το7; Χρι- 
στιανούς δειχθέντων, Ινθεν χα\ αΙρέσεις χατά της 
Έχχλησίας έ1^αν^στησαν, τών τε *Αρειανών χα\ των 
*Αν6ρωιη>λατρών• 

ΚΕΦΑΛ. ΡΜ'. — Πόσαι αΙρέσεις χατΗ της έχ' 
χΑν^σίοστιχής πίστεως έΛονέστησαν, 

Πρώτον 1π\ τ!) ένσάρχφ του Κυρίου παρουσίςι, 
γεγ^νασί τίνες ΊίρωδίανοΙ , Χριστ^ιν τίν Ήρώδην 
εΤναι λέγοντες. 

β*. ΘενδίατοΙ άπατηθέντες (74). Τούτου μέμνηται 
χα\ Γαμαλιήλος ό νομοδιδάσχαλος , γνώμην τοΓς 
άρχιερεύϊΐν είσηγού μένος, βουλευομένοις τι δρ^ν 
χατα τών αποστόλων , πρδς τ6 μηδέν τι χατ* αυτών 
ένεργειν λέγων Πρό γάρ τούτωτ τώ^ ιι\μερών 
άξεστη θενδάς^ Λέγων είναί τίνα εαυτόν, 

γ, Έπ\ τών αποστόλων &λλη αίρεσις (ν τ|] Ιερου- 
σαλήμ ΑΙγνχτίον μάγου τινδς συνέστη , χα\ τούτου 
μνήμη τις εν τα?ς άποστολιχαΐς Πράξεσι γίνεται, δτε 
φηα\ν ό χιλίαρχος τψ Παύλφ" ΈΛΛηηατϊ γίνω- ροΐ'δβοιιΐΐοηβιη : ()ΐιιιιη ιρ$6ηι<*1 ροβίρο ϋβη-οΐο Γοιη- 
ΙΝ*$οιπΙ. Οΐΐίηοβρδ Εοοίβ^ί» ο ροΓ&βαηίοηίΙιΐδ ιηβιΐβ- 
Ιίηιη ίιηιηιιηίβ , βαΙ) ίιηρεΓαίοπϋιΐδ ΟοηδίεηΙίηο, 
Οοηβίαηΐίο Αίςηβ €οη$ΐ2ΐηΙβ ιηυΐΐαβ βιιείίηυίΐ (υΓΐ>9Μ 
:ιΙ) Αηαηίδ. 

1). ^η(\αηο ρθ5ΐ6α ίπορύπίαηΐβ, ςυ'ι βΐΐιηίοα ίηβΐί• 
Ιιιία 3ΐιιρΐ6χυ8 €81, η6€ ρ6Γ86€υΐυ$ 681 Ιίίπιοη, αΙια- 
ηάηαίιΐδ ΟΙΐΓΪβΐίαηοβ , ΰθηΐΓ& ςοο8 βϊί&ιη !ί1)Γ08 βιΐί- 
ϋίΐ; Γΐιιη ρορυΐί ροΓ υΓΐ)08 βΐηιιβ νίοοδ ίη ρβΓηίαβηι 
ΐιΟΝίηηι ίιηρβΓίαΙί ιιΐβιτηΙπΓ 86ΐΐ8ΐ] , εΐΐΓί$Γιαηο8(]ΐΐ6 
εηκΙβΙίΙβΓ βχοίρβΓβιιΙ ; Ιιίηΰ β1ί3ΐη Ιι:«Γβ8ΐ*8 &<ΐ¥βΓ8Π8 
ΕοοΙοβιαιη οΠΰβ 8υηΐ, &ίν6 Απαηοηιιη δίνβ ΙΙοηιιιικ- 
εοΐαηιιη. 

ΐΊεηιηΙ. 

Ρηιηυιη ίρ80&(1ν6η1υ ΟοπΓιηι ίη οαπιβ, 6Χ8ΐΊΐ6Γυη1 
ςυ'κίαιη Πετοάιαηί, ςηί (ΙίοβΓβηΙ Ποί'οϋϋΐη 688» 
€Ηη8ΐυιη. 

2. ΤΗενάίαηΊ λ ΤΙιβυιΙ» (Ιβεβρίί, 6ΐΐ]ΐκ ιηϋηΐίοηι^ηι 
ΓηπϊΙ οΐίαιιι βαηιαίίοΐυβ Ιο^ίβ ιΙοείοΓ, ιΐαηι ββηίβη- 
Ι'ιβιη 8ΐΐ3ΐη ρηιιΓιΗπ1ιυ8 8ηα(ΐ6ΐ*6 ηίιβίιηΐυι*, (]υί ιΐ6- 
8ΰίο ςιιίιΙ ο^βΓβ νοίβϋβηΐ ϋΐΐνοη»»» «ροδίοΙο», υ( η\! 
ΐ|ΐιΊι1 8ΗνβΓ8ΐΐ8 ίΙ1θ8 οοη^ΓβιιΐιΐΓ, ίη(|ΐΓΐ6ΐΐ8 : Αηΐβ Ηο% 
€η%ηι ά\€$ $ηντεχΗ ΤΗβΗάα$, ύί€βη$ $β αΙίηηβ*η €αβ. 

3. Αρο8ΐο1θΓυιη ΐοιηροΓβ 3ΐί:ι Ιι:ιϊγ68Ί8 €οιιΠα4α ο»1 
ΗιβΓθ8θΙνιηί8 €ΐι]υ3(ΐ3ΐιι ηια^ί ^Ερί^ρΗί : ΰΐι]η8 ηΐΜ»- 
ηιΐ6 ιιοηηιιΙΙ» ηιβηΐΊο ίη βροβίοΐίοίβ Α€ΐίΙ»υ8 οοοιιΓ' 
ηΐ, ηααηϋο &ίΐ ΙΐΊΐ)ΐιηιΐ8 Ρβυΐο : ϋτ(Β€αηι Ηηηηώη σκΒίς; Ουκ άρα σϋ ίΐ ό ΑΙγύατιος^ ό πρό τούτων γ €α11βί? Αη ηοη εΓρο€$ ίη ^^^ρΐ'ιηζ ΗΙε, ^ιιί αηίε Ιιο$ 
ΤΜύΤ Ϋψερων άνασταζώσας, χαΐ έζαγαγά^ν εΙς τή^ έϋει $ΰάίίίοη€$ ϋοηαΐαν'ιΐ , εάηχίίίξΜ ίιι άαϋηηηι ίριΐμϋτ χους τετραχΐ4τχιΛΙους άνδρας των σιχα- 
ρίωτ; 

^. ΣιμωνιανοΙ, Σίμων χα\ αύτδς έπΙ τών άποστό* 
λων μάγος γενόμενος , αιρεσιν διά της τών σημείων 
Ιν τέρασι ψευδούς ενδείξεως εισήγαγε, λέγων έαυτδν 
είναι τοΰ Θεού τήν μεγάλην δύναμιν. Κα\ τούτου 
μνήμη τις Ιν τα7ς Πράξεσι τών αποστόλων φέρεται. 

ε'. ^Εβίωταΐοι , χα\ ουτοι χατ3^ τους τών απόστο- 
λε» ^ χρόνους γεγόνασι, ΛτωχοΙ έρμηνευόμενοι, δι3{ τ6 
'χερΧ τήν π{στιν πτωχέ ύειν. Τά γάρ σωματιχά νόμιμα 
Μωδσέως έπίτελεΓν £τι βούλονται τους πιστούς. 

ς'. ΕΙσΙ χα\ άλλοι Έβιωναϊοι , αΐ χα\ ΝαζωραΊοι 
χαλούμενοι, τά αυτά μ^ν περί τά Μωυιέιος νόμιμα ίξΗαίυοΐ τηίΙΙία Ηοηΐίηαηι ΜαΗοτηνη ? 

4. 8ΊηιοΜαηί. δίιηοη βΐ ίρ86 ιη9ΐ|;υ8 ΐβιηροΓβ 3ρο- 
δίοίοππη Γυίΐ, ΙκτΓββίιηηιιβ ίιηΐυτίΐ ρβΓ βίι^ιιΟΓϋΐη αο 
ρΓθ(1ί{[ΐοηιηι ιηρπιίαοβιη ο^Ιβιΐδίοηβιη , «Ιίεβηβ 8β 
6886 06ΐ ηΐΑ|;ηαιη ροΐ6ΐιΓιοιη. Εΐ Ηιι]α8 6Χ5ΐ»1 ηι6ι»• 
Γιο 8ΐί(|ΐι& ίιι ΛεΐίΙ)ΐΐ8 αροδίυΐοηιιη. 

5. ΕΜοναί^ Ιρ8ί ηυοηυβ ΓυβΓϋΐιΙ ΰίΓοα 8ρθ8ΐοΙο- 
ηιιη ιοπηροΓΗ, (|ΐΓι Ρααρβν€$ ίηΐ6ΓρΓ6ΐ3ηΙυΓ, ρΓορΙβΓ- 
6» (]ΐιο<] ΐηορΊ» 0(161 ΐ8ΐ)0Γ&η( : εοΓροΓαΙί» ηαιηςιιβ 
8ΐαΐαΐ& Μογβίβ €0ηΙβη(1ιιιιΙ ΠϋοΙΰβ <ΐ6ΐ)βΓ6 οΙ>86ΓναΓβ• 

6. δυηΐ 61 3ΐϋ Εΰίοηαί^ ηιιΐ 6ΐίαιη Ναζαταί το- 
€3ΐιΐ«ΐΓ. Πί α 1X3 !ι'ΐ;η1ί3 Μογ5ϊ8 ρ6πικΐ6 (]αίϋ6ΐη αΐ- 

• τβΐς άλλοις διαχεΙμε•/οι , ού μί|ν τίν Κύριον ημών Ο <!"« «ηΐοοοιίοηίοδ «ΙΤϋΟΐί βαιιΐ: ΐιίΙιίΙοιηίηιΐ8 Ιηηιοη 

ΙΙ01Ι 3Γΐ>ίΐΓ3ΐιΐιΐΓΠοηιίιιιιηι ηθ8ΐπιιιι ^β8ιιιη ϋ1ιπ8ΐιιιη, 
Πβί Υ6Γΐ>αιη , ρΓχεχδίδΙοηΙΰΐιι Γυί886 ϋϋΐιιιι Π€ίςι•€ 1 Ίη9ονν Χρκττδν , θεού Λόγον, προϋπάρχοντα εΐνσι 
βεδν χα\ Θεού Τίλν δοξάζοντες, άλλ* άνθρωπον τιμής 
νΙού βεοΟ ήξιωμένον. 

ζ. ΜενανδριανοΙ. Μένανδρος τις άτΛ Σίμωνος 
άΐ8οσχ£σας, άνΚοθεν έαυτ6ν έλεγεν χαταπέμφθαι (75) 
εις διδασχαλίαν (76) τούδε τού χό.τμου. ^Αγγέλους 
γεγονέναι πολλούς τινας χα\ αναρίθμητους. 

Τ|'. ΣατορνηΛιανοί. Ό Σατορνηλος ούτος άιΛ τού 
Μενάνδρου διέστη, δι' επτά μόνον αγγέλων γεγονέναι 
«αραδιδοΰς τ6ν χόσμον , άλλ* ού διά πλειόνων , ώ; 
Μένανδρος ύπετόπασε. 

(7^) 1)6«81 άπ^> θευδά. 

(75) Κατχηεπέμφθαι νϋΐ χαταπεμφΟήναι. Είΐίυιη, 86(1 Ιιοιηίηβπι ΙιοηοΓΰ (1ί{;ιιαΐ(ΐιη ΠΓπ 06ΐ. 

7. Μβηαηί/τίαηί, Ουί(Ι&ιη Μ6ΐΐ3η(ΐ6Γ 86ΐΓΐ8ΐιι»ΐ6 β 
δίιηοηβ 86]ιιηοΙιΐδ, €<εΠΐυ<$ &Ί(ί1ι:ι1 86 (Ιοιηίδδΐιιιι 
1ιιί$86 3(1 6Γυϋί6η<Ιυιιι Ιΐϋπο ηιυικίιιιη : 3ΐΐ(|[6ΐθ8 6ΧδΗ- 
Ιίδδβ (|ΐΐ3ΐηρΙυππιο8 οΐ ίιιπ(ΐιηϋΓ3ΐ)ί1β<. 

8. 8α(ηηί€ΐίαΗί. δβΐυΓπβΙυδ α ΗβηαικίΓΟ (1ΐδδί(ΐ6ΐ, 
(Ιοοϋΐΐδ |>6Γ 8ορΐ6ΐιι πκκίο οπ^βίοδ Γβοΐυιτι Γιιίδδ6ηιυη- 
ίΐιιητ•, 86(1 ηοη ρ6Γ ρΙιιΐ'Οδ , ιιΐ Μβιιαηιΐίΐ* 3ΐ)8αΓ(Ιβ 
€0ΐηιη(ΐηΐυ9 ϋ^ΐ. 

(76) Ι'*3Ι)γΊο. ριιΐ3ΐ ΐ6|;«!η(]πιη εΙς διδλσχαλίαν* 
χϊίστ»; τοΟδ; τοΰ χόιμου άγγίλους, €ΐο. 1Π ΙΟδΕΡΡΙ 152 

ΰ. ΒαίϊΙίάίαΜ, Β88ίΓκΐ68 Ιη >ε2γρΐο ίαβΤΑΐ. 1ηΐ|οίΐ Α θ'• ΒασιΛΒίδιατοΙ. Ό Τ^^ύΛΐ^ς έν ΑΙγύιντφ έγβ- 

γ^ι. τξ£' ιΐναι λέγει ούρβνους, χα\ ονόματα τούτοις 6686 365 €0Βΐοδ, (|ΐιοηιιιι βϋιηι ηοηιπ» Γοοίυιΐ. 1η 
ρΓβΐΙο 1ΐ8ΐ[ΐ6ΐ νοε&1>υ1υιη λόναχ/α^ ηυίρμβ ςαοά ηιι* 
ιηβΓίιιιι €ΦΐθΓυιη οοηΐΊηβλΙ βΐ άίβΓυιη Εηηί : ναΐβΐ 
βιιίπι ΐΓ6θοηΐο8 «1 ββχ&β'ιΐΚΑ ^υίηιιυβ , βί ο&ίοιιΐυιη 
ΠΐΙβΓ&Γυιη ΐηΡΑΗ. 

10. Νί€θΙα}(αΒ» Νί€θΐ3υ$ ι1β βι^ρίβπι (Ιίαοοηίβ ιιηυ8, 
ηυ'ι ΟΗΐη 8ρο»ΐο1ί5 ίιΐΰΓυηΐ. €ιιηι οοιηιηυηία 6886η( 
υιηηίΙ>υ8 0ΐηιιΐ8, 6ΐί&ιη υχοΓυιη οοαιηιυιιίοιίθΐιι Ιη• 
ϋαχϊΐ, βΐ 1ηιΐ8ίΐ8ΐ& ςϋ«(ΐ8Ηΐ ηοιηΐηβ ΙιοηθΓ8ΐΜΐ8 Ιτλ- 
ϋίϋίι. 

4 1 . ΟηοίΙίοί 111 Μ%γ[ίίο οοβρβΓοηΙ ΚιβΒΓθΙΙοοβ 8β6Γ6. 
ΑΓιουϋί 6ΐί8ΐη ΒοτΙ^οΗαηί, Η. 6. Ιιιΐυΐβιιΐί, νοοίΙβιιΐοΓ. 
ΤυΓρΐ58ίιιιί ί8ΐί ΙιοηιΙη«8 ΒατΗΙοΐ£η βΐ Βάτ^βτο ρΓΟ- 
»ιιηΐί&ηΙ ίη βαΐβ ρΓ6θί1>η8• Ιπιφημίζει, χα\ τλ άβραξάς 5νομα τιμ^, Ιοάριθμον 
ϊν των ουρανών χα\ ήμερων του (νιαυτοΟ. Τριαχ^ 
σίους γ&ρ χα\ έξήχοντα πέντε ψήφους φέρ€ΐ• 

ί', ΤζίΗοΛαίται. ΝιχΛαος &π6 των &πτ3ί διακόνων , 
των έν τοΙς άιτοστόλοις , εΤς έγένετο, *Εν τφ χοινί 
εΤναι τ& τνΑντα το?ς π&σι, χαΐ τά; γυναΤχας ε{<τηγη• 
αάμενος, χα\ ξένα τινά ονόματα τιμίατθαι παραδοός. 

ια'. Γνωστικοί έν ΑΙγύιτεφ ήρξαντο αίρεβιάζειν, 
άλλαχοΰ €^ ΒορβοριατοΙ χιχλήαχονται. ΑΙσχροποιοΙ 
ο7)το( τήν Βαρ6ιΛώνην χα\ Βαρββρώ (77) κροφέρου* 
σιν Ιν ταΤς αυτών εΟχαΙς. 12. ΟρΗϋα 8Ίτ6 δβΓρβηΐβΓη. ΙϋΙί ββΓρβηΙβιη οο- Β ^β'. *0ο7ται, 0?)τοι τ6ν 5φΐν τιμώαι χα\ ιςροτ{θεν• .υηΐ€ΐ ρΐυπιηί οιοιιίυηι Γ8(Ίιιηΐ; (|ΐιίρρβ ςυί Γυεηΐ 
ϋβυδα οο^ηίΐΊοηίδ Ιιοιηίηί1)α8. 

45. ϋαίαηι ϋ8ίηυιη ΓβροίβηΙ βΙυπΑοηηϋυηι, ςυ8$ί 
ηαί ιη8κη8 ςυφά^ηι τίιΐυβ ΓαθπΙ. 

14. &€ΐΙύΐα ϊ)6ΐΙιυπι , Ι8ηιιιΐ8ηι 8 βιιρβηια ιηαΐΓβ 
▼οηίβηΐβιτι 8(1 €θΐΐ(ϋΐυηι ηονί ηιαηιΐί , ΙιοηθΓ&η(. 
Ρπηοΐρ8ΐιΐ8 86 ρθ16&1»163 ρΓΟ η»η)ίιιϋ)ΐΐ5 Ιΐ8ΐ)οηΙ. 

15. €ατψθ€ταύαη% ίη Α»ί8 Γυβηΐηΐ. Ιιη8;$ίη68 Ιιο- 
ηΓιηυιη , ςυί νοί αρυά ^βηΐίΐΰ• 8ιΙΐΗίΓηΐίοιιί Γαβηοΐ, 
|ιΊη|ζθΐΐ68 1ιοηθΓ8η(. 468α ςυο(|υβ «ηίαίΑΠί Ίη εοΒίιιηι 
ΐ6ν6Γ88ΐη ηΐυηΐ, υΐ ςυχ Οοο ρΙα€βΓ6ΐ. 

16. €€ήηΐΗίαη\. εβπηίΐιπβ 8ΐ) βη^βίο Ιΐίβοηι ϋ8ΐ8ηι ται, ώς χα\ αίτιον γνώσεως άνΟρώηοις γενόμενον. 

ιγ'. Κάίατόί τ6ν Κα^ ώς μεγ&λην τιν3( βύναμιν 
γεγονότα δοξάζαυσι. 

ιδ'. ΣηβΤται τ6ν Σήθ, ώς άτΛ της άνω μητρ^ έλ- 
θόντα εΙς νέου χόσμου δημιουργίαν, τιμώσιν, άρχ^ς 
χαι εξουσίας θεοποιουντες. 

ιε'. ΚβφΛοκρατιανοϊ^ έν τί\ Άσί^ γεγόνασιν , εΐ- 
χόνας των ΟαυμασΟέντων ανθρώπων χα\ παρά τοις 
•Ελλησι . γράψαντες τιμώσι. Κα\ τήν Ίησοϋ ψυχήν 
εΙς ουρανών άνεληλυΟέναι, ώς εύάρεστον τψ θεώ γε- 
γονυίαν, φασίν. 

\ς\ ΚηρινθΜνοί. Κήρινθος ΰπ?^ αγγέλου τδν νό- ίυί886 4α(ΐ3Βΐ8, ιιοη ίη 1)οηυπι ϋΠδ οββδϋΐ-βιη ;»ίι•1>8ΐ. μον δεδόσθαι Ίουδαίοις, ούχ εΙς άγαθ6ν αύτοίς προ- 

βησόμενον Εφη. 17. ναΐ€ηίίαηί ΓβδυΓΓεαίοπβηι 688ϋ η6Κ8ηΙ : Υβΐυδ 
ι•€ρα(Ιί&ηΐ Τ68ΐ8ΐη6ηΐυπι : εΐιπβίοηι ι]6 εοΒίο οοπρυδ 
8ΐΙυ1ΐ88β νοίυπί. 

18. ΡίοΙβιηωί. Α ν8ΐ6ηΐίηο Ρΐυΐ6ΐηββυ8 ςιιυ8πι 
(1ίβ8ί(ΐ6η8• οοη]υβΊ8 «οηιιιη 30 ΙΐΦΓεβί Υα1ϋηΐίηΊ8ηφ 

8υρ6Γα(1(1ί(1ίΐ• 

19. 8€ϋΗηάίαηί. ΟιΓιιΙαπι δβευηάυδ Γυΐΐ ουπι ΐ|υο- 

ιΐ8πι ΐ8ΐ<1θΓθ 61 ΕρΊρΙίΒηβ. Ηί αχί€» ναΐ6ηϋηί8ηί 8βη- 
ΙιπΓΐΦ οΓΐ8ΐη ΙΟΓρεδ 86ΐιοη66 8(1ϋ*ϋΐ6ηιηΙ. 

^. ΙΙίταοΙβΟΗίΐα: 8ΐ) ΗβΓβεΙα (|υθ(1&ηι, θ€ΐοη8Γίθ8 
ίΐυο84ΐ8ΐη Ιιοηοπιηάοβ ίηίΓΟιΙυχβΓοηΐ, δηο8<|ΐιο ιηοΓ- 
ΐυο8 Ηβ1)Γ8Ίοί8 ίηνοο8ΐΊοηίΙ)ΐΐ8, βΐ^υβ 1>8ΐ88ΐηί υη- 
{ΐιίηβ Γ6<1ίιηί ραΐανεΓυηΙ ιζΓ. ΟϋαΛετηανοΙ (78) άνάστασιν οδ φασιν είναι , 
Παλαι&ν άθετοϋσι Διαθήχην,τί)ν Χριβτδν άπ* ούραναΟ 
σώμα ένηνοχέναι βούλονται. 

ιη'. ΠνοΧεμαΙοι. 'Απ^ Ούαλεντίνου Πτολεμαίος τις 
διαστάς, συζυγίας αΙώνων τινών λ', τ5 Ούαλεντίνου 
αίρέσει προσήγαγε. 

ιθ'. ΣεχουτΒιαγοί. ϊεκουνδός τις έγένβτο μετά 
Ίίΐδώρου τινός χα\ Επιφανούς. Ο^τοι τ^ Ούαλεν- 
τίνου τυφλζ γνώμ^ι κα\ αίσχρουργίας προστέΟειχαν• 

χ'• 'ΰραχΛέοτΒς άτΑ Έρακλα τίνος, όγδοάδας τι- 
νάς τιμ^ν εΙσήχθησαν, χαΐ τοίίς άποθανόντας αυτών 
έν ΈβραιχαΤς έπικλήσεσι, χα\ τψ του άτΛ βάλσαμου 
μύρφ λυτρουσΟαι νομίζουσι. 21. Μαηοίϋ. Οϋί(ΐ8ηι ΜβΓΟίΐδ ΓυίΙ ϋοΙοΙ)8Γ8ί ιοη- Β κα'. Μαρκόσιοι. Μάρκος τις γεγένηται Κολωβαρ- «Ιίδοίρυΐαβ, ςυ'ι ϋυο ρΗηαρίΑ ίητοχΗ, πιοΓίιιΟΓυηι 
η688η8 Γ68υΓΓ6εΐίοηβηι. 

22. ΟοΙοΰαηϋ, ΟοϊοΙλτβμ* 68(ΐ6ηι 50ΐιΐΊβΙ>8ΐ 8(- 
ςιιο Μ8Γ6ΙΙ8, 81 πκβυρβΓ ςυο$ϋ8ΐη θ€ΐοη3Πθδ 8(Ι]6ϋίΐ. 

23. €€ΓάθΜαηί. (}ιΓκ1αιη Ο^τΛο Η6Γ8€ΐχ 6ΓΓ0ΐ-6ΐη 
84ΐορ(&νί(, 61 (Ιυο εοηΐΓ8η8 ρπηείρί8 ευηδίίΐυίΐ, 
01ιπ8ΐυπΐ(ΐιΐ6 ηβε 6χ Οεο η8ΐυηι^ 8Ίοΐ38ΐ, πεςυϋ 6χ 
Μ8Γί8 6886. Αΐ'8υΓΓ6εΓιοη6Πΐ η6β8ΐ,6ΐ ΥοΐυβΤεβία- 
ηηεηΐυπι ηοη βϋηιίΐιίι. 

24. ΜατάοηίϋΛ. Μ8Γείο Ροηΐίευδ Γαίΐ. ΤγΊ» ρπιι- 
είρί8 Οδδβ 80ΐηηί8ΐ)αΙ, 1)οηυιη,]ιΐ8ΐυηι, ηιαίυηι. Εαιπ σου συμφοιτητής, δύο αρχάς είσάγων, νεκρών άνάστα- 
σιν άθετών. 

κ?'. ΚοΛωβαρσΙοί. Ό Κολωβαρσ^ς Μάρχφ μέν 
τά αυτά φρονών, προσθεις δΐ κα\ όγδοάδας τινά;. 

κγ'. Κερδωηανοί. Κέρδων τις Ήροικλά διαδέχεται 
τήν πλάνην, δύο δέ αρχάς εναντίας άλλήλαις ύπεστή- 
σατο, τ?>ν δέ Χριστί)ν μήτε έκ του Θεοϋ γεννητ^ν, 
μήτε έχ Μαρίας είναι. Άνάστασιν άΟεχεΙ , χα\ τίίν 
Πάλαιαν ΔιαΟήκην ού παραδέχεται, 

κδ'. ΜαρχιωησταΙ. Μαρκίων Ποντιχ^^ς γέγηνε. 
Τρείς αρχάς είναι έδόξασεν, άγαθ6ν, δίκαιον, φαΟλον. (77) (}ιΐ85ΐ ύκΛ^ΙίαήΰίίΗο^ Γιϋυπι ϋοπιίηϋ, 6ΐ 6αΓ- 
&«Γ0• βΐίιιηι εΓ68ΐοπδ. (78) ΡοΓίε Ούαλεντινιανοί. 1§3 ΙΙΒΕίΙ,υβ ΜΚΜΟΗίΛΙίΒ. 151 

Τόν βΐ τήν Παλαι^^ν τφ Ί<τ^ί{λ νομοθιτήσαντα, έναν- Α ροτη» ς«ιί Υβΐηβ ΤββΙιιιηβηΐυιη Ι^ηΐϋΐί Ιο^ο β&ηχΊΐ Νολό τίαν οδοκν τ^ Καιν!) , (τβρον {φη θ<6ν είναι. *Ανά- 
9τα9ΐν άθβτ<?, βάπτισμα ΐΕολλάχις τοΐ^ αύτοις 
βίβωβιν 1ιν\ άμα/ηιων λύσβι. *Υιι%ρ χοιμωμένων 

χε'. ΑονχιαησταΙ, Λούχιές τις, ούχ\ 6 *Α(>ειαν>>ς, 
γέγονε μετί Μαρχ(ωνα, τά Μαρχίωνο; διαβεξάμβνο;, 
χχ\ Ιτβρα αΰτοις έπιπροσθε\ς άτοπώτερα. 

γς'. *Αχ£ΛΛίανοί. ΆιΛ Άπε)Αάου τιν^ς ήρξαντο. 
Καχί^ει δέ τΙ;ν ττοίησιν π^σαν, ώς χα\ δ Μαρχίων. 
Ού τρεϊς δέ &ρχ^ς εΐιιεν, ώς έχείνος , άλλ' Ινα θεδν 
πεποιηχ^τα θε^ν Ιτερον, τ6ν της χτ{σεως δημιουργόν. 

x^. ΤαηατοΙ. Τατιαν6ς έν τΙ) ΜιαοτίοταμΙψ γι- 
γ^νει, τήν Έγχρατητών αϊρεσιν συστησάμενος , ήν 
ΓησινοΙ πολλο(. 

χη'. Φρύγες, Μωνταν^ς τις κα\ ΠρισχΩιλα τήν 
βΐρεσιν Ι ν τ}| Φρυγί^ βυνεστήσαντο , ΠεπουζόΙν Ίε- 
^4ν«αλήμ αύτοΖς ΐϊίλιν της Φρυγίας ποιησάμενοι. 

χΟ*. Π^Λονζιατόϊ άπ& Πεπούζης της Φρυγίας οδτω 
«ροβαγοριυ^μενοι , χοινωνίαν &θεσμον ποιούμενοι 
χβτά τών βυασεβούντων. 

λ'. Τε<τσαρεσηαιδ8κατΊται^'ζ>^ΙΙάτΐΛ Ιν τεσσαρεσ- 
χαιδεχάτη της σελήνης μετ& Ιουδαίων τελούντες. 

λα'. *ΑΛογοΙ τίνες χληθέντες, βιά τ6 μή βέχεσθαι 
τ6ν Αάγον έν άρχΐ) βε6ν 5ντα πρ6ς τ^ν Πατέρα , χα\ 
&ί τούτο μήτε Ιωάννου Εύαγγέλιον δέχεσθαι, μήτε 
ιτ^ *Αποχ2λυψιν αύτου. 

λβ^. θβοδοτίοτοί. θεόδοτός τις έν τφ Βυζαντίψ 
γενόμενος, Ανθρωτην είπεν είναι Χριστδν ψιλ^, 
μτοχί^ς βεοΰ ήξιωμένον. 

λγ*. ^ΑρτεβΜΟτοί, *Αρτεμίας γέγονέ τις Ι ν τϊ| 
Άσί^, τήν θεοδ^ου αίρεαιν τιμήσας. Άνθρωπον 
γ^ίρ ειπεν ψιλδν τ&ν Χριστών, έν αύτψ τλν Θε^ν Λέ- 
γον χατοιχεΓν εύδοχήσαντα. 

λδ". ΜεΛχισβύεχιανοϊ, δύναμιν Θεού τ6ν Μελχισε- 
δ^χ εΤναι νομίζουαι . χα\ είς αύτδν Μαας τ&ς Γρα- 
φϊς άναφέρουαιν, αύτδν είναι λέγοντες τδν Χριστόν. 

λε'. Νανάνοι, ΝαυβΙτος μετανοίας τρόπον (70) το7ς 
Αμαρτάνουσιν ο6 δίδωαιν. Ούτοι δέ είσιν οΐ Καθαρούς 
εαυτούς προααγορεύααντες. 

λς*. ΣενηριανοΙ, Γυναιχας όΣευήρος παραιτείται, 
δύναμιν άριστε ράν αυτήν χαλών. Τ6ν οίνον αποβάλ- 
λεται, άπ6 μίξεως δράχοντος χα\ της γης φΰναι τήν 
άμ7ελον φάσχων. 

λζ^. ΒαρδισατίπΗ. *Απ6 Βαρδυάνου τινδς έν τ|| 
ΜίΦοποταμία γεγονότος , οϋτοι δέ ανεφύησαν. *Ανά- 
στΐ9ΐν άΟετουσι σώματος , χαΐ τήν σάρχωσιν του 
Χ'Λτ,ρος χατά φαντασίαν γεγενησθαι τίθενται. 

λη'. ΈΛχ9<ηανοΧ έν ή) ^Αραβί^ γεγόνασιν. ϋίτοι 
άττίτινο; Έλχασά ψευδοπροφητείας φέροντες• έλέ- 
Τ^ντο δέ χαΐ Σαμψαϊα» 

'ί^ί. ΒνριΧΧίατοί. Βύριλλός τις έν τ9| *Αρα6ί^ χα\ 
οοτο; γεγονως, άνθρωπον τ^ν Χριστδν ένόμισεν, ο6 
'ίρί'ίρον αύτδν δντα τ^ν Χριστών Αόγον παραδιξά* 
μβνος, 

μ'. (Η)€αέσιοι. Ούάλης, δ έν τί} Άραβίςι χα\ ούτος (Ό.ΊΐΓ&πυιη, αΐίυιη <1ίοβΐΜΐΐ β&ββ Οϋυηι. Ηβ8υΓΓοοΐί«>^ 

ΙΙ6ΐη Γ(*8ρΐΗ(. ΒΑρΐί8ΠΙ9Ι πιυΙΐοΐίβΒ βίβϋβπι €0ηΓ6ΓβΙ):ΐΙ 

ίιι Γβηιίββΐοηβιη ρβΰθ0ΐθΓυηι. Ββρίίκ&ηΙ ρΓΟ ιηοΓίοίβ. 

)5. ΐΗύίαηίίΐω. Οαΐϋ&ιη 1•υαυ$ , ηοη ιιΐίςυβ ϋΐβ 
Αηαηιιβ , ροβΐ ΜαΓοίοηβιτι ΓυίΙ , ρΐαοίκα ΜίίΓΟίοηίϋ 
λΐίορίιιηβ , 8ϋα(ΐιιβ Ιοη^β 8ΐ)5ΐιηϋθΓ» ΠΙ» α(1]ί€ίβη9. 

26. Αρβϋίαηί, Α ({ΐιοίίαιη ΑρβΙΙαο ο«βρβΓυηΙ. Μβ- 
ΐ3ΐη 6856 8ΐίΐ ιιηΊν6Γ83Πΐ ΟΓβαίπΓαιη, υΐ βΐ ΜαγοΊο. 
Νοη Ι2ΐη6η πι ίΠ•^ ιΗα ρΓΐηοίρίβι &(βηηαΙ)&1, β6<1 
υηιιηι 6986 Πβιιιη, ςιιΙ 8Ηυπι Οβυιη ίβοβΓίΐ ορΙίΚεβιη 
εΓ6α(υΓ9Ρ. 

$7. ΤαίίαηΙ. ΤβΙίΑηυβ ίη Μ68οροΐ3ΐηί3 ΓυβΓΑΐ, 
£η6Γαΐ€ΐαΓυηι ΙιΧΓΟδίπι €θΐιΟηχ*ιΙ, ηυααι ρίαππαί ηο- 
ΓΐιηΚ. 

23. ΡΙΐΓΐί§β$, Οαίιΐ&ιη Μοηΐ&ιιυ$ «ο ΡΗβαΠα Ηϋπβ 
Ιι«Γ68ίπι ίη ΡΙίΓγ^ίβ €οη(ϋϋβηιιιΙ, Ρβριιζ&η ΡΙίΓγ^ίβηι 
(ίνΙίΑΐβιη Ηί6Γθ8οΐ7ΐη»ιη βυ&πι Γ6ρυ(Αηΐ68. 

29. ΡβρΗΛίαηί, & Ρβρυζα οίνίΐβίο ΡΙιητβ»» 'Ι» ^^ 
{ηοιητηβΐι ; ίηιρί&πι 80€ί6ΐ3ΐΙβηι αιΙνβΓλυβ 609 η(Γι ιγ- 
Γ6Ηίίθ86 6{;ι$β6ηΙ. ίηί6ΓυηΙ. 

50. ΟηαΓίαάβϋίΜαΜ, φή ε6ΐ6ΐ>Γ3ηΙ Ραβοΐια οιιιη 

51. ΑΙορ ςυί(ΐ9ΐη βίο ά\α\, ρΓορΙβΓΟΑ ηποϋ ηοη 
η(ΙηιΐΙΙβΙ)8ηΙ 1.οκϋΠΐ , βίνβ ΥβΓίϊϋΐιι , Ιη ρπηοίρίο 
Βουπι εχ5ΐ2ΐηΐ6ΐη &ριΐ(Ι Ρ3ΐΓ6ΐη, κΙβοςυβ ηεο ^02ιηη^3 
£ν2η(;β1ίηπι Γ6ΰίρί6ΐ)3η(, ηεςυε 6]θ8 Αροοαίγρβίη. 

52. ΤΗβοάοϋαηί. ΤΙιβοιΙοΐιι» Ιιοπιο ΒγζΑηΙίηυβ 
9ί6ΐ>Αΐ €1ιη$1ιιιη 6$86 ρυΓυηι Ιιοπιίηβπι, ρΑΠΊοΊρι* 
Ιίοιιβ ΗίνίηίΙοΙίβ (ΙφΐϋΙιΐιη. 

55. ΑΠεηΐίαηΐ, ΚιιίΙ ηιιΐίΐηιη Απύπιίίΐδ Ιη Αδί» ςοί 
Τ1ΐ€0<1οΙί ΙίΛτβδίπι ίη ρΓβΐίο Ιιη1ΐ6ΐ)8ΐ : ίδβεΓβη* 
ΟΙΐΓΐβΐυιιι βδίβ ηυίΐιιπ) Ιιοηιίηβηϊ , ίη ηυο Πουβ ΥεΓ- 
1>υπι Ιι&1)ίΐ3Γ6 ΠΙ)6ηΐ6Γ ΙυΙβΓίΙ. 

54. ΜβΙΜίβάβοΙηαηί \ΐΓΐαΐ6:η Οεί 6586 ρηίαηΐ 
Ιΐ6ΐο1ιί86(ΐ6θΙιυηι, 61 ίη βυιη οιηηβδ δοηρίιΐΓ&β ΓοΓε- 
ΓυηΙ, (1ΐ€6ηΐ68 ευ πι 6886 ΟΙιηβΐιιπι. 

5δ. Ναναϋ, Νϋν^Πΐδ ροβηίίευΐΐ» ηιοϋηπι ρεεοαίο- 
ηΙ)ΐΐ8 ηοη ίη()υΙί;6Κ. Ηι βιιίεπι 5πηΙ, (ΐυΊ 86 6'αί/ιαΓοε, 
1(1 681 ροΓθ8, ηοπιίηαηΐ. 

56. 80υβτίαιΐί. ΜαΙίεΓββ δενοΓΟ» ηοη ρ^ΙίΙυΓ, 638> 
νίιιι 8ίηΐ8ΐΓ«ιπι 3ρρ6ΐ1ίΐ3η8. Υίηιιπι Γερυ(1ί]ΐΙ, ύ'κίβΐΛ 
6Χ οοίΐυ (ΐΓαοοηίδ ει ΙεΙΙυΓίδ ογΟπι ν'ιίεηι. 

57. Βατάηαηχίο!, 3 ββΓίΙίβηηο ηηο<1ληι ςυί ίη 
Με8οροΐ&η)ί& ΓαίΙ, ΟΓΐί βυηΐ. ΚεβυΓΓεοΐίοηοηι ιιε{;3ηΙ 
€0Γρ0Γί8• ίηΓαπιαιίοηειηςηε δ^ΙνΑΐοΗβ ρΙΐΑηΐ3$(ίε»ιη 
Γυί88β (Ιοεεηΐ. 

59. ΗβΙΰβίίοΜ ίη ΑΓαΙ)ί& ΓαβΓαηΙ. Ι8ΐί α ηυο<ΐ3ηι 
Ιΐ6ΐ€38ίΐ Γ2ΐ8&8 ρΓορΙΐ6ΐί&8 πιυΐυαίί 8αη(. ΟίοοΙλπίϋΓ 
611801 8αιηρ$σιί, 

59. Βί^ήΐασηί. ΒγηΙίυδ (ΐυί(1;ΐηι ίη ΑγαΙπ» ρ3ΠΐϋΓ 
ίυίΐ. Ηοπιίηεηι ϋΙΐΓίδίηηι ρυΐ3ΐ)2ΐ, ηβο &(1ηήη6ΐ»3ΐ 
ευηκίεηι ρπυβ 6Χ5ΐίΙί886 ν<»Γΐ)ΐιη) 61ΐΓί8ΐηιη. 

40. ναΐ€$Η. ΥαΙεηδ, ςυί οΐ ίρ&6 Ιη ΑΓ£ί1)ί3ΐ ΓυοΓ^ΐ, 170) ΡοΓίβ τόπον. 155 Ι08ΒΡΡΙ 156 

βνίΓ&1>»1 608 ςυί α^ $6 αοοθϋβΐι&ιιΐ, βΧ€ί<ΐ6ΐ)λΚ|ΐΐ6, Λ γενόμενος, ευνούχιζε τοΙς κροΦίόντα^ αύτω, χα\ 

άπέτεμνε , τήν Πάλαιαν Γραφήν μή βεχ^μενας. ηβο Υβίαβ Τβ8ΐΑΐη6ηΐυιη 9(1ιηίΐΐ6ΐ)3ΐ• 

ϋ• ΒαΰβΙΙίαηϊ, (2υίιΐ2ΐη δαύβΙΗιιβ Ρ6ηΐ8ροΠΐ2ηυ8 
ΙΓ£8 ρ6Γ8οηΑ& υηίϋϋ 0ίνίηίΐ2ΐί8 ηβ(ΐυ3ηυ8ΐη Αάηιίι- 
ΐρη$, 0ΐνίηίΐ3(6ΐηΡ3ΐΓ6ίη οβ&β αοΡϋίαιη, βαηκΙβοΜίυβ 
εοιηροβίΐαηι βίοΐίϋβ 8ΐι$1ίη6ΐ)3ΐ. 

42. Οπ^^κίί• ΤιΐΓρί5$ίιη3& &€ΐΐοηβ5 |Μ(Γ&1)8ηΙ, ηβο 
8θ1>Γί6ΐ8ΐ6ΐη οοΐυηΐ &1)ΐιΐ6η(68 08Γη6. Αι ηοη βυηΐ 
ί$ΐί 6Χ Οπ^ςβηθ Αΐϋχ&ηιίπηο, βίνβ Αϋαπι&ηΐίο• 

45. ΟΗρβηίαΒίσί. Η ίο β8ΐ Αίΐβιηαιιΐίυβ, ςυί οοΓρο- 
ηιηι Γβ$υΓΓΰΰΙίοΐ)βηι ηο1«Ιι&ΐ. Ιιι ^Ιΐοβοηαβ &1)8υΓΐ1»8 
δΰΡίρΐΗΓαβ (Ι^Πβοΐϋϋ&Ι. Οβ ([βηΐίΐί ρΐιίΐοβορίιία νβ• 
ιιίβηΒ, ηβο εΐΐιηίαβηιυιη 3ΐ>]ιΐΓ&η8, ΐΓ6<1θΰίηι ΙιΧΓββββ 
ίιι £θ€ΐ6&ί3ΐη ίηγοχίΐ. μα'. ΣαβέΛΛίΟί, Σαβέλλκ^ς τις έν χ]} Πβνταικ^λει 
γεγονώς, τάς τρεΙς υποστάσεις της μιοίς βιότητο; 
οΰχ άποβεξάμενος, ΥΙοπάτορα τ^.ν θεότητα, χα\ σΰν* 
θεον τταρεφρόνει. 

μ^'. νρειγέτιοι, Αίσχροποιουσι, χα\ τήν σωφρο- 
σύνη ν ου τιμωσιν, άποχρίύμενοι τ9) σαρχ(. *Αλλ* οΰχ 
είσιν ο!ίτοι *Αλεζαν6ρέως Όρειγένους , του χα\ 
*Αδαμαντ{ου. 

μγ*. ^Ωρειγ^ηασταΙ. Ουτός έστιν 4 χα\ *Αβαμάν- 
τιο;, σωμάτων άνάστασιν άθετεΐ. ΕΙς αλληγορίας 
άτοπους τάς Γραφάς Ιτρεψεν. *Απδ της Ελλήνων 
φιλοσοφίας έλθών, τλνβΐ Έλληνιτμδν ούχ άποπτύσας, 
τρισχαίδεχα αΙρέσεις τ)) Έκχλησ(^ έπεισήγαγε. 44. ΡααΙΙιαηΊ, ΡαιιΙυδ δαιυοδλίβηυβ , (|ΐΓι Αηΐίο- μβ'. ΠαυΛιαγοί. Παύλος άπ6 ΣαμοσάΙ , της *Αν- €ΐΐ6Ι1$ί8 6ρί800ρυ5 Γοΐΐ, Τΐΐ60(1θΙί 6( ΑΠΟΠΙ» Ιΐ£Γ68Ίΐη 

ίιιηονβηβ, είκιβίαπα &ίβ1)&1 Ιιοηιίηοηι (ϋνίιιίΐ&ϋδ 
ΙιοηοΓβ ϋβοοΓαΐυιη, ρΓορίοΓΟΑ ηυοιΙ ΥΰΓϋιιιη , Οβί 
δαρίοοΓιβ, ίη Ίρβο Ιι&ΙιίΙβνοΓίΐ. 

45. ΜαηΜοίί, Μαηεβ ΡοΓβα οοηίπι ΕοΓΐθ8Ϊαηι 
6ΐη6Γ8ίΙ. ϋαο &ΐβΙ)&ΐ ρρΐηοίρία 6886, 1)θΐιιιια ιιοιηρβ 
61 ηι&Η^ηυιη. ϋοραιίίαΐ)»! 6υηι ςιιί Ιο^ζίδΙϋΐΟΓ ίυ'κ 

ΐ8Γ36ΐί8, 61 ΓαοΙΟΓ υηίνβΓΙΟΓϋΠΙ. Α81Γ3 ΟΟΐβΐΜΐ. 

46. ΗίεταάΚΒ. Ιη 1•6θΐι(ο ^Εςγρπ νίΓ ςυίϋ3ηι Ηίο- 

ΓβΧ ηΟΠίίηβ 8Ι138ίΐ, υΐ Ιΐβ βρβΓΑΓβΙΙΙΓ 03Γηί8 ΓβδαΓ- 

Τ6€ΐίο. Μυρΐί38 Γ6ρυϋί3ΐ)3ΐ. Ι.3Ι008 Ιιοιπίηββ ηοη 
8υ5€ίρί6ΐί8ΐ. Ρυ6Γ08 (1θ66ΐ)8ΐ ΟΙΐΓίδΙί Γβ^πυη! ηοη 
ίιιβΓ6<1ί , 60 ςηοϋ ηυΐΐο οβΓίαηιίηβ ριι^ηΑΓίηΙ. 

47. ίΐβίαίαηί. Ιη Μ^γρίο ΓιΓιΙςυί(ΐ8ηι 8θΙιΐ&Π)8ΐί* 
6υ8Μ6ΐ6ΐίυ8. Ιβ ηοΐβϋηΐ ογ2ιγ6 ουηι ρ(£ΐιίΐ6ηΐί1»υ8 

ρΓ0ρΐ6Γ ΐ3ρ8Ηΐη ίο ρ6Γ860υΐίθΠ6, (]υΐ 3 δ^ηοΐΐο 80861• 

ρΪ6ΐ)3ΐιΐυΓ• αΐ(ΐυβ 3 ΡβίΓΟ ορίδοορο 61 ααηγΓβ. 48. Αάαηηαηί ηυϋί 8ΐ3ηΐ ίη οηΐίοηίΙ)υ8 οΐλΓββ 
ββςαβ βίςυβ ιηυΙί6Γ68 , ηΐ6η)0Γί3πι ΓβίΓίοΑηΙββ 8ΐιη• 
ρΐίοίΐαΐΐδ Α€ΐ2πιί 61 Εν». 

49. ΜατίαηίΙω, Ηαπβπι Λά ϋίτΊηιπι βνοΗυηΙ 68• 
8<;ηΐί3ΐιι, &(ΙΐΓπΐ3ηΐςυ66αηι 388υηιρΐ3Π) ίη €(£ΐθ8, πιο- 
ιηοι ί:ιπι ίΙΠυβ Γ3θί6ηΐ68 ίη ο1)ΐ3ΐίοηο ρ3ηί$. 

50. Ιίαίαϋαηί ορ6Γ3π ηοΐυηΐ, 8641 3ΐυηΙ θΓ3ΐίο- 
ηίΙ)ϋ8ρ6Γρ6ΐηο ν303η(1υη), άυηι ΐ3ΐ>0Γ6ηι ο<Ιί886 (16- 
ΐ6€ΐ3ηΐυΓ. 

51. ΑροαοΗη. ΓαβΓυηΐ Ιιί οϊγοα Ρίδίϋίβιη, βίΐιί <^ 
8υΙ)]66ΐ08 (1υηΐ3Χ3ΐ Γ6θίρίιιηΐ, οαιη ηυΐΐο 3ΐίο οηηΐ. 

52. ΑτύΗοηίΐϋί ρπη6ίρ3ΐυ8 6ΐ ροΐ68ΐ3ΐ68 ηυ38^3ηι 
Γ666η86ηΙ, Ιιίβςυβ 8υ1)|ί<ΊαηΙ Ηιφίδ Ιοίίιΐδ υπίγβΓδΙ 
«(ΙοιίηίδίΓαΐίοηβπι , βίϋηιςυβ' 6Ηπ8ΐιιιη νβηίδδβ ίη 
|ϋϋίι:ίυηι 60Γυαι 3(1π)ίηί&ΐΓ3ΐίοηί8. 

53. Αηρ€ΐί€ί. 8υρ6Γΐ)ί88ίη]6 83ρί6ΐ)3ηΙ Ιιί, ςυ38ί 

803ΐη ρΓορπΑηι 3η§6ΐί63ηΐ 6ΐ38$6ηΐ Ιΐ&1>6ηΐ68, 30 

86€ΐ3ΐθΓί1)α8 οοΓοπι ρτοηΐίίΐ^ηΐβ». 

54. ΑΗάίαηί, Ει Ιιί 8θί8$ίο ηιικϊϋβηι ίυίΐ. €υιη 

Ιαίοίβ ηοη 0Γ3ΐ)3ηΙ, νίΓ|[3 3 86ίρ!»ί8 86ρ3Γ3Πΐ6δ 608, τιοχέων γενόμενος έπίσχοπος , τήν Θεοβότου χαΐ 
*Αρτ£μ4ί αίρετιν άνανεωσάμενος , άνθρωπον βεον 
τιμ^ τετιμημένον τ^ν Χριστδν , βιά τ6 τδν Αόγον, 
τήν Σοφ(αν του Θεοΰ, Ινοιχήσαι εΙς αύτ6ν, είπε. 

με'. Μαη,χαΤοί. *Απ6 τής Περσίβος ουτος χατλ 
τ!)ς Έχχλησία; άνεφάνη, Μάνης λεγόμενος. Δύο φη- 
σ\ν αρχάς , αγαθή ν τβ χα\ χαχήν είναι. Τ^ν νομο- 
θέτην έν τω Ισραήλ γεγονότα χα\ ποιητήν πάντων 
αθετεί. "Αστρα σέβεται. 

μς'. ΊερααΤτΜ, Έν Αεοντφ τ^ χατ' ΑΓγυπτον, 

Ίέραξ τις λεγόμενος (πείθε σαρχ^ς άνάστασιν μή 

έλπίζειν. Γάμον ήθέτει. Κοσμιχοΰς ούχ έβέχετο. Τά 

παιδία εΙς τήν Χρίστου βασιλείαν μή είσέρχεσθαι» 

£ έπει μηδΐ ήθλησαν. 

μζ*. ΜεΛετιατοΙ. Έν Αίγύπτφ σχισματιχός τις 
γέγονε Μελίτον [Μελέτιος], μή συνευξάμενο; τοΖς 
μετανοήσασιν άπ6 του διωγμοΟ • χα\ δεχθεισι παρά 
«ης συνόδου, χα\ Πέτρου του αποστόλου (80) χα\ 
μάρτυρος. 

μη'. ^Αδαμιανοϊ γυμνοί έν ταΐς εύχαΤς παρίσταν- 
ται, άνδρες δμου χα\ γυναΤχες, του *Αδάμ χαΐ της 
ΕΟας της άπλότητος μνημονεύοντες. 

μθ'. ΜαριανΊταί τήν Μαρίαν εΙς θείαν ούσίαν &ν- 
άγουσιν. χαί φασιν αυτήν ε{ς ούρανδν άνειλήφΟαι » 
μνήμην αυτής έν άρτου προθέσει ποιούμενοι. 

ν'. Μ€ίσϋίΛΛίαγοϊ έργάζεσθαι ού βουλονται, άλλα 
φασιν εύχαΐς εΙς άε\ διατελείν, μισεργβίν άγαπή• 
σαντες. 

να'. ^ΑΛοστοΛικόί , περί τήν Πισιδίαν οζτοι γε- 
γόνασιν, ύποταχτιχους μόνον δέχονται. Μετ* ούδενδς 
έτερου εΟχονται. 

νβ'. ^Αρχοντικοί αρχάς χα\ εξουσίας τινάς άπα- 
ριθμουσι , χα\ ύπδ ταύτας τιθέασι τήν χαθ^λου 
διοίχησιν, Χριστ^^ν δέ εΙς τήν τούτων της διοιχήσεως 
χρίσιν ίέναι. 

νγ'. ΆγγεΛικοΙ, Μέγα πεφρονήχασιν ούτοι , ώς 
άγγελιχήν Ιδίαν τάξιν Ιχοντες, χα\ τοΙς συντεταγμέ- 
νοις (84). 

νβ'. Αύδιανοί. Σχίσμα γεγόνασι χαΐ οΐίτοι, χοσμι- 
χοίς ού συνευχόμενοι. Τάβδφ διορύξαντες άφ" έαυ- ί ([80) Εγγογ νί4ΐ6ΐυΓ Ιγρο^• ρΓΟ Ιπ:σχόπου, Αΐ6Χ3η- 
άηπο η6ηΐι>6. (81) ΟΰβδΙ ύπισχνούμενοι, ν6ΐ ({υίά Ι3ΐ6. 157 ΙΙΒΕΙ.Ι.υ§ ΜΕΜΟΚ[ΑΙ.Ι<;. 158 

τΰν^αΓ^ εύχαΐ; τους μή χοινωνιχοΰς άπ6 ταΐς (82) Α (|νΊ ίη θΓ3ΐίοηίΙ>υ& ηοη οοιηιηιιηί€ΐιΙ)&ηΚ ιβουιη. Αρο- .. . Β ίχοχρύφοις βιβλίοις χέχρηνται, χα\ παρ«8^7ΐσι ξέναι 
τΐ9\ του έξάρχου αυτών. 

ν«'. ΜαρκβΧΙίατοί. Μαρχέλλι^ τις Ιν *Αγχΰρ^ 
γεγάνει τήν Σαβελλίου βόξαν φρονών » άνυτι^στατον 
τ6ν του βεοϋ Αόγον, χαΐ τ6 *Αγ(ον Πνεύμα νομίσας. 

νς-'. ^Αρειανοί. Άρειός τις γέγονεν έν Άλεξαν- 
βρβί^, τ^ ΤΙόν τοϋ Θεοΰ χτίατ^ν χα\ έξ οΰχ δντων 
γεγονέναι βοξάσας. 

νζ*. Ήμιάρβιοί. Έξ *Αρειανών ουτοι άπέσχισαν , 
όμοιονσιοτ τφ βεφ φάαχοντες τδν ΥΙ&ν, των *Αρεια- 
νών μ^νον τό δμοιοτ εΙνα( λεγόντων. 

νη'. Φωτειηατοί, Φωτεινός τις γέγονεν έν τί) 
Σειρμίφ. Τά Παύλου του Σαμωσατέως δοξάζει, &ν<- 
0ρ»ι«ον θβοφόρον λέγων είναι τ^ν Χριστ6ν. 

ν^. *ΑετίανοΙ, ^Αέτιός τις Κίλιξ τδ γένος, των 
*Αρ€ΐανών χωρισθε\ς δμοιον λεγόντων τφ Πατρ\ τ^ν 
ΤΙ^, άνόμοιον αύτω είναι εΤτιε. Εύνόμιο; δ» προέστη 
μετ* αύτου ταύτης της αίρέσεως, βΟεν χαΐ Εντομια• 
τοΙόΙ *ΑνομΤται χέχληνται. 

ξΤ- 'Αβρίακο/. Άέριός τις γέγονε Ποντιχδς, της 
Άρειανης αίρέαεως &ν, άνεβόξασε βέ αύτο?ς, χαΐ 
έχωρίοβη άπ* αυτών βιί τοιαύτα * Ιπίσχοπον μηδέν 
διαφέρειν πρεσβυτέρου λέγων. Τετράδας χα\ πάρα- 
βχευ^^ς μ)] προτιμών των έν &λλαις ήμέραις νη- 
στεύ<ον, τινά σχηνήν (85) ύπερεΐδε. 

ξα'. ΜαχβδοτιανοΙ, Μαχεδόνιός τις Ι ν Κωναταν- 
τινουπόλει γίνεται, τ6 Πνεύμα τ^ άγιον άθετών της 
του θβου Πατρός χα\ ΥΙοϋούα^ας. Δι6 χα\ ΠνενματΟ' 
μάχοι χιχληνται οΐ χοινωνο\ αυτού. 

ξ9*'• *Ατθρωχομυρ^7ταί, Ούτοι εΙς τήν Έλευθερο- 
•ΰϋεως άναπεφήνααι χώραν, έν ψ έστιν σω- 
ματικά χαραχτ!)ρα χαΐ μορφήν άνΟρωπίνην τόν βεόν 
Ιχεκν χατά τήν Οπαρξιν αύτοϋ τήν άΐδιον λογιζό- 
μενοι, ώς χα\ Ιουδαίων οΐ των Γραφών αμύητοι νε- 
νοήχασιν. 

Α!ίται μέν ουν αΐ χατά τής- αγίας Εκκλησίας έ:τ- 
ατναα^^βαι γεγόνασιν αΙρέσεις, τ^)ς τ^ν Κύριον ημών 
Ίησοΰν Χριστόν, τ6ν δι* οζ τά πάντα έγένετο, χα\ 
γνννηθέντα έχ Μαρίας της Παρθένου χατά σάρχα, 
χαλ Ικϊδημήσαντα τ% έαυτοΟ χτίσει, αυτόν είναι τ6ν 
«ρλ τών αΙώνων συνόντα τω βεφ χαΐ Πατρ\, γεννη- 
θέντα έχ της ουσίας του Πατρδς, χα\ δντα όμοούσιον 
τψ βεφ ΠατρΙ παρειληψυίας χα\ παραδιδούαης, συν 
τφ *Αγίφ Πνεύματκ. 

Κ.ΚΦΑΛ. ΡΜΑ'. — ΠοΊαί αΙρέσεις χαρά ΊουδαΙοις 

γεγότασι. 

ΦαρισοΛΟί, έρμηνευόμενοι χεχωρισμέτοι ή άρω^ 
ρίΜτρέτοί, Περί τά ψυλαχτήρια, χα\ χαθαρμοϋς σω- 
ματαηυ;, χαΐ βαπτισμους ξεστών χα\ πινάχων 
^^9χολημένοι• 

Ρ^Σαϊ^δουχαΤοί^ έρμηνευόμενοι δίκαιοι^ νεχρών 
Αν^ηασιν αρνούνται, αγγέλους βίναι ο6 λέγουσιν, 
•Μέ Πνεύμα &γιον, ού πνεύμα αγίων, ή όλως άν- 
θρώηαν, μετά τήν άπ6 του σώματος Ιξοδον, ού χρί- 
^ πεπραγμένων άνθρ<ϋποις. 

Τ'. ^Εσσΐ(ΐτόί^ ΑχριβεΤς περί τά νόμιμα, γάμου 0Γγρ1ιί3 ιιΐυηΐυΓ ϋΙ>π9, βΐ ίηυ$ίι«(ί8 άοουιηβηΓιβ ςιιΐ- 
1>υδ(!9ΐπ βυοίοπβ «υΙ. 

55. ΜατϋβΙΙίαηί, ΟιπΟαπα Μ&ΓοβΙΠυβ ίη υΓΐ)6 Αη- 
€γΓ2β ίαίΐ οαηι $»Ι>β1ϋο κβηΐίβηβ, ίιη3ςίη3ΐυ8 ρ6Γ5οη3 
εαΓ6Γϋ Οΰί ΥΰΓϋυιη 3ΐ(|υβ δριπίυιη 53ηοΐυηι. 

56. Αήαπί. Ουίϋαιη Απιιβ Γυίΐ ΑΙβχαικΙπχ, ςυΐ 
ορίηίΙιαίυΓ Ρίΐίιιιη Οβί 0Γ62ΐΙυΓ&ιη β$56, βίςυβ βχ ηοη 
θΧ8ΐ&ηΐίΙ)ΐΐ8 ί3€ΐιιιη. 

57. βεηιίαήαηί, ΑΙ) ΑΓίβηίβ ί8(ί 8Γΐιί3ΐη3ΐβ άίνιιΐβΐ 
8ΐιη(, ΒίΜίΙεηι ηαίηνα Οβο Ρηΐκί (]ίο6ΐιΐ68 ΡΊΙίιιπι, 
ςιιυιη ΑΓίαηί ϋίοβΓβηκ <1ϋη1»χ3ΐ ββββ $ίηιιΙβηι, 

58. ΡΗοίίηίαηί. Οιιί(]8Π) ΡΙιοιΐηυδ ΓυΙΙ δίηηϋ, ςυί 
οαιη ΡαυΙο δαηιοδαίβηο ορίηίοηβ ΰοηνβηίβΐιαΐ , όηηι 
ΙΙ886ΓΊΙ €ΗΓί8ΐυηι ΙιοπιΊπβιη 088β (ΙβίΓβηιπκ 

59. Α^ίιαιίί. ΑβΙίιΐδ βΑίιβΓβ Πίΐίχ, αϊ) ΑπαπΙβ ϋβ• 
8€Ί8€βη8 (]ΐιί Βίπιίΐβιη (ϋς'βϋ&ηΐ ΡαΐΓΐ ΡίΙίυηι, ουιιΐ 
άίββίπιίίβηι 6] 118 β&$6 αί&ΓΐηαΙι&Ι. Ρθ8ΐ ίΠυιη Ειιπο- 
ηιίιΐ9 ρΓβΒίαίΙ Ιιυίο β^Οά : ηυβιηοΙίΓβιη βΐί&ιη Ειινο- 
ιηίαηΙ ΑηοπιίΙαί υοοαπΙογ. 

60. Αεηαηί. ΡιΓιΙ Ροιιΐίου8 ηυ'κΙ&πι ΑβΗυδ Ιι»Γβ- 
ΐίου$ Αη&ηυβ : 8ΐιΙ>ίπ<ΐ6 οοπίΓλΐ!» 86η8ί(, οΐ δοΙιίβιιίΑΐβ 
&1) οίβ (ΙϋΓοΰίΙ ρΓορίβΓ Ιιχο : ΟίΰβΙιαΙ βρίβοορυπι 

ηίΐΐίΐ & ΡΓ681>^Ι6Γ0 (ΙίΙΓβΓΓβ. Ρ6Γί38 (|Ιΐ:ΐΓΐ.Ί8 61 8ΡΧΐ38 

ηοη ρΓ3ΐΓ6Γ6η(1&8 ]β]υιιϋ8 ϋϋβ^ηιιη (ΙΊοΓυιιι. (}ιι34γ2- 
Ι^68ήηαιη €0ηΐ6ΐηιΐ6ΐ)»ΐ. 

61. Μαΰβάοηίαηί, Ρυί( ΟοηβΙαπίπιοροΗ ςιιΐ(Ι&ηι 
11αο6(1οιιίυ8, ΐ|υί 8ρίΓίΐυηι βαηείυηι ηυϋο 1θ€θ Ιια- 
1>«1>9ΐΐ, δρο1ί»1)3ΐςιΐ6 Οοί Ρβ^ΐπίβ αο Ρϋϋ €886η1ία. Ε]α• 

£• ρΓ0ρΐ6Γ63 €θΠ8οη68 ΡηβΆηιαίοηιαΜ 8ΐιϋίυηΙ. 

62. ΑηΐΙιτοροηιονρΙήΙ<ε. Ηί οπί 8ΐιηΙ ίη Γ6];ίοηβ 
Εΐ6υΐΙΐ6ΓθροΠΐ3ίΐΐ3 , αΙ)ί 6δΐ.... ΰΟΓροΓβϋπι δρβοίβιη 
ΓθΓη3πΐ(|υϋ Ιιυιηαη8Πΐ Οβαιη ΙιαΙιθγη ςιιΟΑ*! χΙβΓΟλΜ 
('ίυδ δυΙ)$ΐ3ηΙί&πι γαΓι βαηΐ, ςιιβιηαϋιηο^ιιιη (Ίίβπι 
ρυ(&ν6Γυιι( α ^αϋ;1:ί8 ί\\ύ δειΙρίαΓ&Γυπι δαβηϋ^ 
ίϋΐϋιιΐί ηοη βΓαηΐ. 

ΙδίΦ δοηΐ βΓ£;η Ιι.βΓβ^οδ, (|η:« οοπΙγ» δαπΰΐ&ιη Εΰ• 
οΐβδίαιιι 6ΧΟΓ19Β βηιιΐ, <]ΐΐ9β ΗίιΙίείΐ βίςυβ (!οε6ΐ Οο- 
ηιίηυιιι ηοδίΓυηι ^^$υιη ΟΙιΐ'ίδΙιιπι, ρβΐ' πιΐϋπι οιιι- 
ηΐα Γαοΐα βυηΐ, ςαίηυβ ηαΐυδ βχ Μαη& νϊΓ§ΐηβ 6&Ι 
86θΐιπ<]υιηο&Γη6ΐη,3ΐ(ΐη6 ίηΐ6Γ ΟΓοαΙιιπΑΐη δΐΐΑ^η νια- 
(ΟΓβιη ο^Η; βυηι ίπςυαιη ιιηα ουιιι δρ'ΐΓΐΙα δπηοΐο 
Αηΐ6 οιηπΐ3 δΟΒουΙβ Οβυιη οιιιη ΡαΐΓβ Γαί^δβ, η&ΐιιιιι- 
ηυβ 6Χ ραΐβΓΠΑ δΐώδίΑίιΐία, 6δδβ(|υβ ουιΐ8υΙ)δΐ3ηΐί&- 
Ι6ΐη ΟϋΟ Ρ&Ιΐ'ί. 

€ΑΡ. εΧΙ.1. — Οηαίε» ζοείΛ ραιβ$ 3ηά(βο% /««ηιιΚ. 

ΡΗατηαή, ηηί ϊηΙβΓρΓΟίαηΙιΐΓ ίΰριηαΊ αιιΐ ιερατα• 
ύ, ΟοΰυραΙ^αιιΙυΓ ηιηχίιιιβ ηίτΓβ ρΙΐ3τ1αοΐ<:π3 εΐ ρα- 
η6ο.ιΙίοιΐ68 οοΓροΓυπι, βΙ ΙοΓιυηβδ ιίΓεβΟΓυπι αΙ(|ΐΐ6 
Ιληοΐυηι. 

2. 8αάάηαΒί, φιι Ιαΐίηβ δοη^ηΐ 7ιιε/ί, ηε^Αίιαπί 
πιοΓίυοΓυιη ΓβδυΓΓβοΐίοηβηι, αη^βίοδ 6^86 ηοίαιιΐ, 
ιιβςιιβ 5ρίΓίΙυιη εαηοΐυιη, ηβςιιβ δρ'ΐΓίΐυηι ^αποΐο- 
ηιηι, αυΐ οιηηίηο Ιιοηιίηυιη, ηοιμιβ ρΟδΙ €χίΙ(ΐηι ϋο 
ΰΟρροΓβ ίθΓ6 ]υ(1ίοίιιιη ιΐβ ϋδ Γβϋυδ, ηυαδ 0{;6πιηυ8• 

3. Ε»9€Μ, 8€Γυρυ1ο8ί 8(1ιηοϋιιηι είΓΟ» ΐ6|{3ΐί:ι, 3ΐΐδ« {9ί) ίοευβ νίΐί;ιΐυδ• (83) ΓοΓίβ νηστδΐών, τεσσαρακοστήν. 15Θ Ι08ΕΡΡΙ 160 

ΙίηβιιΙ Α ηυρίίίβ οΐ ρΓ0€Γ6&η(ϋ8 ργοΗΙνι9, ίΐβιηςυβ Α Αικέχοντσι χα\ ΐ6«ιβοιτοιΙα(, χα\ τυναλλαγμάτων χαΐ « €0η1ΠΙ€ΐίϋυ8 «ΙςίΙβ ρΓ0Τ6ΙΙ(ίΙ)ΙΙ9 ΟΦ€ί εΜΐι$. 

4. Εβί 6ΐ αΐίυβ Εααιοηίηι οη1ο• ηιιΊ ρβτίηϋβ αΐ• 
ςιιβ &ϋί οίΓΟ Ιβκ&ΐία »ΐα(1ίο ΓβΓυηΐυΓ, ηιιρϋββ ιύΙιΗο- 
ιιιίηυ3 61 ρΓοΙίβ ρΓοεΓβΑΐίοηβηι ηοη Γβρυϋίληΐ ; (|ΐιίιι 
61 03βΐ(>Γθ8(ΐ8ηιηαηΙ, ςιιίρρβςυί ββιιβη• 5υε659ίοιΐ6ΐιι 
ΙοΙΙαηΙ. 

5. ΙηιΙιιεία ΓιιβπιΙ 6ΐ ςυίηίΑ βιΐίίΐ ςαφ<1»ιη Ιι«γ6&ι• 
8ριΐ(1 Ί11θ8 ^η<^(β €αΙίΙ(ΒΪ^ ηυ» νο1«1ΐ9ΐ ηυΐΐυηι Ιια- 
ηιίηιιιη νοοβηϋιιιη ΙιβΓϋΐη βίνβ ιίοιηϊηαιη : ςυ» εΐίαηι 
ρΓο1ιΊΚ)6ΐ)αΐ $υ96ίρί άββοπρίΐοηβιη Γβα•πι βαΐ) Οαί- 
ηπο. 

€ΑΡ. ΟΧΙ.Π. — Ονατηαηι ίαρη$α ίηί€τ 5αιηαηΐαιιο« 

ΡΗιιΓι ι^αΐΜαη*^α? ΡθΓ&λΓϋΐη 6οΙοιη2 ΓυβΓβ, Ιηηβίβϋ 
ίη Ιβπ'λΐιι ΙϋΓβΰΙ α δα1ιιΐ8ΐΐ3&8Γβ Γ6|[β ΒίΐΙ)3τΙοηίοηιιη. 
Ιβΐί Ιθ^βϋα Μο<$&ΐ€Α αίςυβ 6ίΓ6ΐιοΐ€ί9ίοη6ΐη β Ρβηιβι• 
ΐ6ΐΐ€ΐιο αβοβρβηιηΐ, ρ6πηλη$βΓ6 ΐΑΐηβιι 6(ι&πι ίη ουί- 
Ιυ ΛΟ Γβΐίκίοηβ ραΐη» ΡβΓβίοοΓυιη ϋβΟΓυπι. ΡηοηιηΙ 
€ΐ αΐί» ςα^ΐυοΓ 1ι»Γβ868 αραϋ Η1θ5 , Οοπίιβηοηιηι 
ηβηιρβ, δβϋοβθΟΓυιη, Ε^βοηοΓοιη, αΐιιυβ 0ο&ίΐΙΐ6&- 
ηοηιαι. 

Οοη^€Μ 6ΐιίηι οΪΓεα βοΙβιηηΙίΑΐββ ίββίοηιιη ουιιι 
ιιΓιίβ ιιοιι β6•ιΐίιιιιΐ, (Ιιιιη ΠΙοΓϋηι <ϋ63 ρβηιιυΐ&ηΐ : 
<}υίιι «( 6ΐΐηι $3ΐιιβη&ιιι €ϊγ€& αϋοβ ηιΐιϋ ϋοΙΙίοίΙΙ 
βυιιΐ. 

ββί^ηίΒί ν6η)(Ιίβ8ίι]6ΐιΙ(|ΐιίιΐ6ΐη 8<]τ6Γ8η$ βοιίΐιβηοβ 
ρπ>ρ(6Γ ΓββΙοΓυηι {ιηηΐϋΐΑΐίοηειη ; &1 άβ δ&ιιι&π& 
ιιοιι 6ΐ6πηΙ, βΐΐιιιιιιαηάο» ΑΓίιίίΓαηΐυΓ ςπΊ λ 58ΐηΐ3Γΐ& 

ΕΜέηϊ ευηι ηυΙΙο άίββίίΐεηΐ : ηοΐη βΐ αιΐηιίΐΐυηΐ, 
Ιηιο 61 οοητίν^ηΐυΓ οιιπι βζίοτηίβ Ιιοηπιπ1)ΐΐ5, 
ςιίΑπάο •ρυ<1 ίΙΙθ8 ιΐεκυηΐ. 

/)οβί/Αιαιιί. 8€Γυρυ1θ8ίθΓ6β Γβΐίςυΐβ νίάβηΙυΓ 68»6. 
εοιιΐίη6ηΐί9ΐηιβηΊιηοΙ)86ΓΤ»ιι(, 6ΐ ιτίΓ^ίηίΐ&ΐβαι αιηίηΐ, 
Γΰ3υΓΓ66ϋοη6ηι ςυο<|υ6 Γυΐυπιηι εΓβιΙυιιΐ. 

€ΑΡ. ΟΧΙιΙΙΙ. — ΟπίΒηαΐΗ ααίτ αραά ΟηΒ€θί[Η€Γ0, 

56612 ΡΙιγβίοοπιπι, Τ1ΐ€θΙοβ^θΓυηι , δβρίβηι δβι- 
ρίβπΐυηι, δεοΐΛ δθ€Γ3ΐίοη, Ογπεπαΐοα, ϋγηί€9ΐ, Ηβ- 
Ιΐαοα, 86€ΐ9 ΕΙβοιίνα, ΑΙϋ(|[3Γίεα, ΡγιΙ)3{|;θΓεα, Ειη- 
ρειίοείο, Ιΐ6Γ2ε1ίΐ68, ΕΙβαΐίεβ, ΟβηιοεπΙίε^, Ργο- 
Ιβ^ΟΓίεα , ΡγΓΓίιοιιίεα , ΑεΑ(1ϋΐϊ•ίεα , Ρ6Γίρ&ΐ6ΐί€«, 
δίοίεβ, ΕρίειίΓελ. Β προ^^ν τή^ άνοήτου 9υντυχ(ας. 

β*. Έστι δέ χα\ &λλο τάγμα *Εσσ7ΐνώκ, τ& μίν 
νόμιμα όμο^ω; τοΙς Αλλοις άχριβοΰντις, γάμον (έ χβ(\ 
«αιδοποιίαν ουχ αρνούμενοι , &λλά χα\ &λλων χατα- 
γινώσχοντε^, 1%ι τήν τον γένους δια^χ^ άποτέ- 
μνουσιν• 

£'• ΕΙατήχθη βλ χα\ πέμπτη παρ* αύτοίς,; Ιούδα του 
ΓαΧιΛαΙου αΓρεσις, ανθρώπων μηβένα χΰριον ή 
βεσπ^ην χαλβΤν ΑναπβίΟονΦα, ή χαΐ τήν απογραφή ν 
&π\ Κυ•{νου γεγινημένην χωλύουσα χαταβέξασθαι. 

ΚΕΦΑΛ. ΡΜΒ^. -— Τί^Βς αΙρέσεις παρά ΣαμαρεΙ" 

τοις γβ^ιίκασι» 

0( πρώτοι ΣαμαρεΤται Περσών &ποιχοι γεγ^να- 
σιν, εΙς τήν τοΰ Ισραήλ γήν μετοιχισΟέντες ύπ^ 
Σαλμανασάρου του Βαβυλωνίων βασιλέως, τά Μωυ- 
σέως νόμιμα χα\ περιτομήν έχ της Πεντατεύχου 
παρειληφότες* Ιπιμένοντες βλ χα\ τφ σε6ασμ{φ τών 
πατρψων χαΐ Περσιχών θεών. Γεγόνασι 8έ χα\ &λλαι 
,τέσσαρςς αιρέσεις παρ* αύτοΓς, Γορθηνών, Σεβοαίων» 
Έσσηνών, Δοσιθεανών. 

ΓορΟΐίΐνοϊ μ&ν γάρ χατά τάς έορτάς το7ς Αλλοις 
ού συμφωνοΟσιν, τάς ^ιμ^ρΛς αυτών έναλλάξαντβς, 
χα\ ίξω βλ της Σαμάρειας περΥ τ3[ς βρώσεις Αβια- 
φοροΰσι. 

Σεβουαια βΐ βιαφέρονται μλν πρ6ς τους ΓορΟη- 
νους βιά τήν των εορτών έναλλαγήν, της βλ Σαμά- 
ρειας ούχ Ιξίασιν, Αχαθάρτους ηγούμενοι τους άτΛ 
^ της Σαμάρειας άποβημουντας. 

01 βλ ^ΕσστινοΙ ηρίς ούβένα βιαφέρονται, άλλα 
χα\ προσ^ενται χαΐ συσσιτουνται τοΓς Ιξωθεν, ιι>ς 
πρ^ς αύτοΰς Ιπιβημοΰσιν. 

άοσ^θια^Ό\ βλ άχριβέσ^εροι τών Αλλων βοχουσιν 
εΤναι. Κα\ γΔρ έγχρατεύονται, χα\ παρθενίαν (τη- 
τηβεύουσι, χαΊ άνάστασιν γενήσεσθαι πιστεύο\>σιν• 

ΚΕΦΑΑ. ΡΜΓ. ~< Τίνες αίρέσβίς χαρ" "ΕΛΛησί 

γβγότασι, 

ΊΙ περ\ τών Φυσιχών, ή πβρ\ βεολογίαςι ή ττερι 
τών επτά Σοφών, ή Ίσοχρατιχή (84), ή Κυριναΐχή, 
ή Κυνιχή, ή Ήλιαχή, ή ΑΙρετιχή (85), Μεγαριχή, 
Πυθαγύρειοςι Έμπεβ^χλειος, Ήραχλείτιιος» Έλ«- 
ατιχή, Δημοχρέτειος, Πρωταγέριος, Πυ^ά|&ονε(α, *Αχα• 
βημαΐχή, Περιπατητιχή, Στωΐχή, Έπιχούρειος. Ηαβ νί£[Μΐΐί 86ε1α8 ΗεΓ3εΙί(ΐ68 Ργΐΐιαςοηεαβ βϋίβ- ^ Ταύτας τ3ις εΓχοσι αΙρέσεις Ήραχλε(βηςό Πνθα- 

γοριχδς βιεΤλεν, έν τψ π8ρ\ τη^ έν φιλοσ^οις αίρί - 
σεως πραγματείας αύτου βιβλίψ. 

ΚΕΦΑΑ. ΡΜΑ'. — Όσα4 είσΐ μαντΕΐαι χαρ' "£.4- 

Λψη,τ. 

α' *Αστρονομιχή. 
β' ΓενεΟλιαχή. 
γ' Όνειροσχοπιχη. 
β* ΟΙωνιχή. 
ε' Συμβουλιχή. 
ς* 'Αρθριχή (86). 861'υιΐ ίιι ϋΙ)ΐΌ 8υο ϋβ εοιιιηΐ6ΐιΐαι•ϋ8 86εΐ3Γυιιι ρΐιί- 
1ο&ορ1Γιε8ηιιιι. 

ΟΑΡ. ΟΧΙ,ΙΥ. — ^ηοι <ιιι<ι αραά ϋτίκΰο» ναί'ιαηαΗάί 

1 Α8ΐΓθηοιηί€& ϋίνίΐΜΐίο. 

2 βεηείΐιΐίαεα. 

3 Ει 8υιηιιίθΓυιη ίπΐίτρΓείιιΓκΜΜ*. 

4 Εχ 9νίΙ)Ι18. 

5 €οη$υΙΐ3ΐίνα. 

6 ΟΙ)86ΐ'ναΐίο ϋο εα^Ιο. (84) ΡοΠβ Σωχρατ'.χή. 

(85) Ραϋπε. ηιανυΐΐ Έρετριαχή. (8(ι) ΑΙ. άΟριχή. ΑΙ. αίθριχή. 161 ΙΙΒΕϋ,υδ 

ζ 'ΙΙ &3[ χλήρων. 

η' Ή 5(τ* &οτραγάλων. 

θ' Ή διά «βμπυρων (87). 

ι' Ή €(3^ λαχμων. 

ια' Θυτιχή ζώων. 

ι^ Όοίτχοηχή 

ιγ' Ή βιά τιράτων. 

ι^ Ή χατ* Ινθουβ(ασιν. 

ι&' Ή χατ' εΓαχρισΝ τίνος έιηπνοίας. 

κς-' Ή 6ιά χληβόνων. 

ιζ* Έ διά τίνος έπιπνοίας (88). 

α{ Έ διά φήμης• 

ιθ' Ή διά πανικού χινήματος. 

χ' Ή διά μορφοσχοχ{α;• 

χα' Ή β«ά χβιρο9χοχ£οις. 

χ^' Ή βιά ι?ιτταχ£ων ύιολ αφραγίδα ιειητ5ντων• 

χγ^ Ή 6ιά χοσχίνου. 

χδ* Ή Ιιζ λεχάνης μαγιχης. 

χβ' Έ ένφιάλγ|. 

χς-' Ή &^ χλήσεω; αύτοπτ(χ?ΐς. 

χζ* *Η ^ ψ\>χοχομ^(ας. 

χι^' Ή βι^ι τών ζυγοφοροι>μένΐι>ν άγα>4λάτων• 

χβ' Ή δΓ αυλών. 

λ' Έ && 9υμ6<$λων. 

λα' Έ ΙιΑ χυμβάλων. 

\^ Ή διά τυμχάνων χα\ οργάνου τεαντδς μουσιχου• 

λγ' Ή διά Ιαβαζίων (89). 

λδ' Μυρί^οννες &λλοι χατά τ6 φανταστ(χ6ν θειά- 
{ου^ιν. 

λε' "Αλλοί σκότος συνεργών λαμβάνοντες. 

λ^* Άλλοι καταπόσεις. 

λΡ ϋΐ δΙ έπφδάς κα\ συστάσεις. 

λη' Άλλοι εις ύδωρ φαντάζονται. 

λ^ 01 δέ Ιν τοίχφ. 

μ' 01 δέ Ιν ύπα(θρφ αέρι. 

μα' Άλλοι έν ήλϊφ, χα\ &ν τοΤς Αλλοις, το?ς χιτ^ 
ουρανών &στροις. 

μ^' 01 δέ διά σπλάγχνων. 

μγ^ 01 δέ διά ορνίθων. 

μ^ 01 δ& δι* άλφίτων. 

με' Άλλοι διά της φυσιχης παρατηρήσεως φθα- 
νούσης. 

μς^ Άλλοι έπϊ ζώων παραλλαγάς, ή φυτών, 

μζ' Οί δ& δι* αριθμών. 

μη' Οί δέ διά της φυσιογνωμονικής. 

μθ* 'Εστι χα\ επιβολή ενθουσιαστικά^, χα\ επιβολή 
6εοφορ(ας• 

^ ΧρηστήριαδΙ διαβόητα τ.Οίρ" αύτοίς έστι • τά έν 
τ^ ναοΤς ΒαΐζύΛια^ διά λίθων ϊί το7ς στοιχε£οις 
«ροσρασσόντων. 

ΐΜ* Έν ΑΙγυπτφ τδ ΒοτΙ (90), δργανδν τι τρίγω- 
«ΐ¥ έναρμδνιον, φ χρώνται οΐ Ιεροψάλται έν τοις 
ι^ώμοι; ιύΐεχτριζδμενοι. Β ΜΕΜ0ΗΙΑυ8. 162 

Α 7 Ρ«ι• βοΓίοβ. 

8 ΡβΓ 16$66Γ3$. 

9 ΡβΓ ί 1^116111. 
Ο ΡβΓ 8υ1'ΐίΐίοηβ8. 

1 ΡβΓ Αηίηιαίίυιη ]υ((υ1&(ίοηοηι 

2 ΡβΓ ονοΓίιπι οΙ>&βΓν&ΐίοιΐ6ΐη. 

5 ΡβΓ ΐη008ΐΓ9. 

ι ΡβΓ ("ηΐΐιυδίϋδίηυιιι. 

5 ΡβΓ ίη8Πΐυαΐίοπβπι ΰϋ]α5(1αιη &ίθ3ΐιΐδ• 

6 ΡβΓ ηοηιβη€ΐ3(υΓ8ΐη• 

7 ΡβΓ ςιιβιηϋαηι ίηδρίΓ&ΐίοηβιη. 

8 ΡβΓ Γβιηββ ΓϋΐηοΓβιη. 

9 ΡβΓ ρ3ΐιί€9ΐη οοηιιηοΐίοηβιη. 

20 ΡβΓ ίοΓηι» ίη8ρβοιίοηβιη. 

21 ΡβΓ ιη«ηουηι ίηδρββίίοηθίη. 

22 ΡβΓ ρΊιΐβοίΑ δί^ίΐΐο ιηυηίίβ. 

23 ΡβΓ €πΙ)Γΐιηι. 

24 ΡβΓ ρβΙνίπι πιβ^ίοαπι• 

25 Ρ«Γ ρΙιίϋΐΑίιι. 

26 ΡβΓ νοβϋΐίοηβιη Γβί 8ΐιΐ) 3!.ρ()ο(αηι οαιίβηϋ». 

27 ΡβΓ απίπίΑΓΟπι βνοΓβΐίοηβιπ. 

28 ΡβΓ 1 1119^1 ηβδ ^υ}(0 §^^813(25. 

29 ΡβΓ ΙίΙ)ί38. 

30 ΡβΓ 8γιι>Ι)οΙ». 

31 ΡβΓ ΰγηιΙ)3ΐ3. 

52 ΡβΓ ΐ>Ίΐιρ3η3, βΙ αηαηβ πιοβίΓυπι ίιΐδίρυιηοηίυιη. 

33 ΡβΓ 1)8ββΗ3ΐιΐίιιηι 83|{8ΐίθΠβ$. 

34 υη|;ιιβΐΗί8 (1β1ίΙ>υΐι αΙΙί ρ1ΐ3ηΐα$1ίββ ΑΐΙΙαιιίαη 

Ο 35 ΑΙϋ ΙβηβΙίΓα» Ίη δυΐιβί^ίαιη 388υιηυη(. 

36 Αΐϋ .1ιβϋυ3ΐΊοηβ8. 

37 Αΐϋ ίηββυΐαηιβιιίΑ 3β δίαΐίοηββ. 

38 Αΐϋ ρβΓ 3ςυ9ΐη μΐ3ΐιΐ38ΐ88 δίϋί βχοί(3ΐιΙ. 

39 Αΐϋ ίη ρβΓίι.Ίβ. 

40 ΑΙΠ βυΐ) (Ιίο. 

41 Αϋί ία 8«1β, ΰ3β/βΓΐ8(|υ6 οφΙογιιιιι λβΐηδ. 

» 42 ΑΙϋ ρβΓ νίδ€βΓ3. 

43 Αΐϋ ρβΓ νοΙυοΓββ. - 

44 ΑΠί ρβΓ Γ3Γίη38. 

45 ΑΙϋ βχ ιΐΑΐυΓ3ΐί ρΓϊβδβιΐδίοηβ ρΓΑΥβηίβιιΐβ• 

46 ΑΙίί βζ ιηυΐ3ΐίοηίΙ)υ8'3ηΐίηΑΓιυηι, δΐνβ ρΙβιτίΑ- 
Γυηι. 

Ρ 47 ΑΙϋ ρβΓ ιΐΌΐηβΓΟδ 

48 ΑΙϋ ρβΓ ρΐιγδίο^ηοιηοηίεβη. 

49 Εδί ει Ιην3δίο βιιΐίιο8ί38(ίβ3, βΐ αοββδβυβ αΙΟα- 
Ιυδ ηιιιηίιπδ. 

50θΓ3βιιΐ3 ροΓΓΟ 3ρυ(Ι ΙΙΙοδ ΓαιηοδίδδΐιηΑ Γιιβ- 
ΓαηΙ : Βίεΐι^Ιία ίη Ιβιηρίίδ, ρβΓ Ιβρίϋβδ ίη βίβπιβηϋβ 

η^ί 13(08. 

51 Βοηϊ \η ^£^ι;γριο , ςυοιΐ βΓ3ΐ ίπδίηιιηβοΐυιιι 
<ΐυο<1(]3πι ΐΓί&η{;ιιΐ3Γβ ηιοδίβυπι, (ΐυο δαεβηίοΐββ ηΐβ• 
1)3ηΐυΓ ίηΙβΓ ββηβηϋυπι ίη οοπιίοΐδ ΐΓΐρυ<ϋίδ. Ρ1^ 
οίΓο ρηΙ$3ΐ)3ΐυΓ. (87) ΡοΓίβ έμπύρων. 

(88) Η»ι* νίιΙβηΐιΐΓ ΐβηιβΓβ ίη&βπα. 

(89) ΡοΓίβ Σαβαζ^ου, μητρ(ζοντες, Βαοοίιο βΐ ηΐ3- Ι η (ΙβΟΓΗΟΐ. 
(90) ΑΙ. Βυνι, Βουν(. 153 ΙΟδΕΡΡΙ 1Γ.4 

52 δϋΐ νίΐί;πΐ08 νοδίϋΐββ. ϋίοιιηΐ βΛοήδ νη- Α νΡ' Έξ Λχαρ αϊ τής Έιιτίας τταρθένβι• Ιδρουργοϋ- 0911168 698 ηαοςυβ ρΓϋβιϋχί&$6 ΓυΜιη 6χ ί]$ιΐ6 ρ6Γ- 

ρβΐυο 60η]6€ΐ31ΐΐ68. 

55 Οιιί αρυιΐ Β&οοίιυιη ίη €οητΙ)αη(ί6ί8 Γυπίβ 9ςι- 

. 54 €ο1ορ1ιοη6 . 8ΐΐ66Γ(Ιθ8 ΑροΙΠπίδ 1ΐ8υ8ΐ2ΐ &ηη&, 
()ίε6ΐ)&( ουίι^υβάβ ο&υββ, ιώ ι{ΐΐ8ΐιι 8ϋ?6η6Γ&(. 
55 06ΐρ1ή8 τ&ΐίοίιίΑίιΙαΓ ιιιαΙί6ΐ'€8 λά ίοια68 λςυ»- 

Γυΐη 889Ί()6ηΐ68. 

56ΕΐίΑΐη ίιι ΒΓΑηοΙιίιΙίβ 6ΐ »ηυ»Γηπι ν3ροηΙ>υ8 
ΜλΧχ ΟΓ&ΰυΙα 6(1β1ΐ2ηΐ. ΙηίΓΑ ηιιαβάβιη ν6Γ0 Ο^^'* 
ΓΐιΙίοη(*.8 8ΐΑηΐ68 νίπ Γ6ρΐ6ηΐυΓ 801&ΐί1>ιΐ5 ίη ηοηηυΙΙί8 
Ι6ηιμ1ί8 ΑροΙΙίηίβ. 

57 ΡγΐΙιί& 6χ Ιΐ'ίροάβ, ΙϋΓρίΙβΓ ίη8ί<ΐ6η8, ρβΓ ιηιι• 
Ιίελιπι 802 νίΓββ νλΐίοίηνικίί «ΟΙιϋοηββςυβ η^αρΊΐ. 

58 Ρ1ϋΓ8 6ΐΊ>ηι Ιη ρΙυηΙ)υ8 ροΓ υηι«8 61 €«ΙοιιΙθ8 
Γ68ροηϋ6ηΙίυιη ίυ6Γ6 οηουΐΑ ; Ιΰοιρίί ««ίίΐυο εαΐου- 
Ιυιη ίη$ρΐοί6ΐιΐ6, Ηΐςαβ ιΐβ ΙίΙ>Γ0 οηουΐιιιη Γβοΐιαηΐβ. 
Ει ςυβηίΑίΙηκχΙυιιι ΡθΓρ1]]ΤΓίυ8 αιΙ ίη 6ρί8ΐο1« &ϋ 
Αη6ΐ)υιΐ6ΐιι : Ιίιι/π« €ηίΐη αρι^Πα ίΙί€ Η1αά€η$ ΗΊαηΐί 

ΟΑΡ. ΟΧΙιΥ. — • ^Η^ ^Μά€β^ 9€€ΗΛάαίΗ βί ί/ηΊηίαΜ 

Εηΐ 86€υηϋλ Γβιία, ςαβηϋο Ιβιηρίυιη ρπιιΐλ νίοβ 
& Ν3ΐ1>υ€ΐ]<κΙοηο8θΓ ν»8ΐ8ΐαιη 68ΐ : ςιιίηίΑ τ6γο Γοπα 
ίυίΐ, ςυβιηάο 8ΐι1) Τίΐο 'κΐβιιι ίΙβΓυιη ρ&88υιη 68Ι• 1<ιΐ6- 
•υιη 6ηίιιι ζ%\\ώχ ρΓορίβΓ ίηοβηϋίαιη Ιβπιρίί ςΐιΑνίβ σαι λέγουσι χαΐ αύταΙ τδ μέλλον, άσπέτψ πβρΒτεχμη- 
ρόμεναι (91). 

νγ' υ? τ5 παρ& τψ Αιονύσφ βιά Κορυβαντιων χο- 
ρυβαντιζόμενοι. 

νδ* Έν δ^ Κ(ι>λοφων(ω Ιερεύς του Κλαρ{ου Οδωρ 
ιι(νων, ίλεγεν έχάστφ π6ρ\ κΛ χα\ &φΤχτο. 

νε' Έν ΔελφοΤς δΙ θεσπ{ζου9(ν αΐ γυναΤχες έν το?ς 
στομίοις του Οβατος παραν.αθήμεναι. 

νς>' Και έν Βραχεί (92) δέ πάλιν έξ υδάτων άτμι• 
ζ^μεναι χρησμολογουσιν. ΈπΙ χαραχτηρίων δέ Φτάν- 
τες πληρούνται των άπεγχρ{αεων Ιν τισι ναοίς του 
"Απόλλωνος• 

νζ' Έδέ Πυθία έπ\ του τρίποδος άβχημ^νως έπιχοΕ- 
θημένη, διά των γυναιχείων π^ρων (93) τάς μαντι- 
β χά; είσχρίσεις υποδέχεται. 

νη' Πολλά δέ έν πλείοσι ναοίς χα\ διά χαμπιδοιν 
ψήφων (94) άποχριν^ων συνέστη μαντεία, του 
νεωχόρου τήν ψήφον έφορωντος, χα\ άιι6 βιβλίου τ6ν 
χρηαμ&ν άναγινώσχοντος. ΚαΙ χαθώς Πορφύριος έν 
τ!) πρ6ς *Ανέ6οντά φησιν επιστολή * ΠοΛΛόϊς γάρ 
άγύρττις κάί τφ ΧΒχχμ^ότι τής χροσ^οχίας ήμΰτ 
έχιθέμετος, 

ΚΕΦΑΛ. ΡΜΕ'. — ^ιατί οΐ Ιουδαία τ^ν 9εντέρατ 
τώ^ σα66άτων κξύ τ^τ αέμχτητ ψηστεύουσίΤ, 

Δευτέρα σαββάτου έτύγχανεν είναι, δτε δ νοο^ 
ύπ6 του Να6ουχοδον<$9ορ τ6 πρότερον ένεπρήαθη. 
Πέμπτη δέ, δτβ δπ^ Τίτου τ^ δεύτερον ΙπαΟε. Πεν^ 
θοΟσι γάρ έπ\ τ^ έμπρήαει του ναοΰ χατά ταύτας •ιρΓιιιαηλ Ιιι ϋυ»Ι>υ8 1ιί8ΰ6 ίϋΓΪίβ , ρΓορΙβΓβΛηϋβ ^ τάς δύο χατά π«ν αάββατον ημέρας, χα\ διά τούτο 
61ίλΐιι ]6]αη&ηΐ. €ΑΡ. €&1•νΐ. — €»Γ ΟΗτίΐΐίαηι μρίηαηί ηηαΠα ϋ 

Οιΐ8Γΐ2ΐ ΓύΓία ΙίοΙκΙοιίΜϋ» 4ιιϋα$ ρΓοϋίΐΟΓ 8υ$€ΡρίΙ 
Ιη 86 ορ6Γ»ΐίοη6ΐιι 4ΐίαΙ)θΙί »<1 ρΓοϋίΐίοηΰΐιι ίη(1ιΐ€6ΐι- 
118, ϋοε^'ρΐίε χχχ 3αι*6ί3 8 €8ίρΙΐ8 6ΐ Αιιιΐ8. Αι 86Χΐα 
Γβή3 ηειυ ριοϋΐΐΊοιιβιιι βχϋίχιιίΐ. Ιιι (|ΐΐ3 (1ί6 υ.ίβιιι 
88ΐυΐ8Γ6ΐιι ιιιοηιΐο ρ;ΐ88ίοιΐ6ΐ» Οοηιίηα8 8ΐΐ8ΐίπυίΙ. 
Η»ιυιΐι ί^ίΐυΓ <1ιιοτυπι (1ί6πιιιι βηιΐιίΐιι αΙ^ΜίεηαηΐυΓ 

€ΐΐΓΊ8ΐΊ3ΐ>ί 8 (1Ί»1>θΙί ορ6Γ&ΐίθΙΙ6, 8666(1ΐ11ΐ1ςυ6 Ρ6Γ ^6- 

]υηί8 Α<1 8»1υΐίΓβΓ3ηι ιηυικίο ρ88$Ίοιΐ6ηι ΟΙιπδΙί. 

€ΑΡ• 0ΧΙ.Υ1Ι. — Οΐίέβ €1 ηηοί ^βηΐη €Χ ΑδταΙιαηιο 

Ρηιηο ίΠα ςυχ 6Χ Α};ηΓ6 οΐ Ι8ΐιι:ΐ6ΐ6 ΓιιΊι ; Α§α- 
Γ«ηίη6ΐηρ6 6ΐΐ8ΐη86Πΐ96: ί\Μ\ ΐΆ^ο Ξαναε^ηί αυιΐίϋιιΐ, 
άΜΐ» 8ΊΙ)ί αρρβΠαΙίοηοηι ΐΓΊΙ>υυπΐ β δαΓβ 8εοεΐ'8ίΐ.ιη}, 
ευηι 6χ ίΙΙλ ηιΊιιίιηβ 8ίΐιΙ. 

06πιϋ6 ΙίταβΙίΐίϋα, αΐ) Ι&Γ86Ι, ^^^οI)ο ηβιηρβ, ηιιί 

&€ΟίψΙΟ 60||[ηοηΓΐΠ6, Ι8Γ861 ν01'&(υ$ 681. 

Κι α €ΙΐϋαΙιυΓ8 @6ΐιΐ68 οπ» &11111 Α1)Γ3ΐ)8ΐηο ΐΓϋ$. 
5α4ιτέΐ, 8ίν6 ^£ΐΙΓιορί6». Μαάιαιήΐίεα, 8υΙ) ςυβΒ 60ΐι- 
86ΐιΐυΓ <|ΐιί 811111 ^€ιΙΓιορί1)ΐι$ νίοΊιιί. Εχοηήΐα , 61 
ΗΙοΐ'υιη ρΓορίηςιΓι. ΌίάαηΉα ΐ|ΐιο(|υ6. Γογγο Ιια:6 

681 ΙΙ«ΐΙίθ, 6Χ ηΐΐα 6ΐί8ηΐ Γΐΐίΐ ^οιI10Γ &1θγ8ί8 8006Γ, 

(91) Άσβέστω πνρ\ τεκμηίτ^μεναι• 
(95| Βρ.γχ{«βίί. 
(93) Αϊ. .;χο^,ίων. νηστευουσι. 

ΚΕΦΑΛ. ΡΜ^Γ. — Δ/ά τΐ οΐ Χριστιανοί τ^ιτ τβ» 
τράδα καϊ χαρασκευ^τ νηστεύουσιν» 

ΤετρΔδι του ααββάτου Ιούδας ό προδότης τήν του 
δ:α60ΑΓ.υ τής προδοσίας ένέργειαν ύπεδέζατο, τους λ' 
χρυσού; π?ρ3( Καϊάφα χα\ Άννα χομισάμενος. ΤΙ) 
δέ παρασχευ?, (05) τήν τής προδοσίας πράξιν έπετέ• 
λεσεν. Έν ^ ήμέρςι χα\ τ6 χοαμοσωτήριον πάθος ό 
Κύριος ύκέ μείνε. Κατά δέ τήν των δύο ήμερων τού- 
των περίοδον άλλοτριουνται μέν οΐ Χριστιανοί τής 
του διαβόλου πράξεως, οίχειοΰνται δέ διά των νγ;• 
στειών τψ χοσμοσωτηρίφ πάθει Χρίστου. 

ΚΕΦΑΛ. ΡΜΖ*. — ΤΙκα ί0γτ\ χα\ πόσα έχ τον 

^Αβραάμ (Τντέστί}. 

Πρώτον τ6 έκ τής 'Αγαρ χα\ του Ισμαήλ, ^Αγα- 
ρηνοϊ γ.αλ Ισμαηλΐταί είσιν, ο( ψευδοσαραχι^νο\ 
χιχλησχόμενοι, έαυτοΐς έπιφημίζοντες τήν άπ6 τής 
Σά.6|&ας, οΰχ δντες έξ αυτής, έπωνυμίαν. 

Δεύτερον τδ ΊσραηΛιτικότ^ άπ6 του Ισραήλ, ός 
έστιν Ίαχώβ, έπιχληθε\ς δέ, Ισραήλ ονομαζόμενος. 

Και\ άπδ ΧετΟούρας έθνη γε>6νασι τψ "Αβραάμ γ', 
τ^^ Σα6ά^ ο έστι τ& Αίβιύπων. Κα\ τ6 Λίοδιατιτώ^^ 
ο7 είσιν οι πρ^.ς τοις ΑΙΟίοψιν. 01 ΈξομΤται^ χα\ οΐ 
τούτοις πρόσοιχοι. Κα\ τ6 Αεδαητών^ Εθνος δέ έστι 
τούτο, Ιξ ον> χα\ ΊόΟορ, ό του ΜωΟσέως γαμβρός, 

(94) ΑΙ. χαλπίδιον χα> ψήφων. 

(95) Αριΐ(1 ^υ(|£08 ίιιοίριοΐιαΐ νοβρι^ΓΟ Γίτίχ τ, 
&υΐ6 ο<*ι:ί(1οιιΐ6. 165 ϋΒΕίΙϋδ ΜΒΜΟΒίΑυδ. 166 

χι'ι οΐ Φα,οανΙτακ τ^^ν χατοίχησιν Ιχοντες, χα\ &γον- Α ο( ΡΙ)ηπιιιίι« (|υί ίιιοοΐ2•1υιΐ] Ιι&Ιβηΐ, ιΐβ^υηίςιιβ «ιΐ (31 κρ^ τ% Ερυθρή θαλάσβτ}. *Αλλά χα\ ή ΣνρΙα^ 
\ Δαμασκός δέ έστιν αΟτη, τ6 Εθνος αύτφ λελό- 
γΐ9ται.Έχ γάρ του οΙχογενοΟς αύτοΟ, τοΟ Έλ(έζ<ρ, 
έξ ουηρ ό Δαμασχ^ς τίχτβται, χα\ αυτή συνίσταται. 
*Αιί^ 5έ του Ήσαυ, Ις Εχγονος του "Αβραάμ γ2- 
γ6ν<ι, τ& ΙδουμαΙον £θνο; ίτερον αναφαίνεται, δ χα\ 
*Ε5ώμ ηροβαγορεύεται. Ουχ έξωθεν δέ των έξ αύτοΟ 
φύντων εθνών, ούβέ τ% Μωαβιτώτ χα\ ^Αμμαητώκ 
ΙΟνος αριθμείται• Έχ γάρ του Αώτ οΐτοι γενόμενοι, 
βς ήν άδελφοΟ ιητρδς αύτοΰ υΐδς, αύτφ πάλιν έπιγρά- 
φοινται (96). 

ΚΕΦΑΑ. ΡΙίΗ'. — Τίνα έστίτ ά ηροΒφήτευσεν ό 
άΛόσζοΛος ΠαΰΛος. 

"Οσσι θέΛουσιν εύσεβως ζ^ν^ διωχθι^σοιττ(Η, 
ΚαΙ,ώςούχ άτέξοττΜ τήςύγίονς διδασηαΛΙοζ οΐ 
χοΛΛοΙ, ^ίίαταστήσοτταί δέ γ^} χίστει χοκηροϊ 
άτθρωχοι χάί γάίΐτες^ χΛατώττες κάί αΛατώμε^ 
Γβι, ίγ/ηττες τ^ν μόρφωσιτ τί\ς ευσέβειας, τήι^ 
δ» δύταμιτ αυτής άρτούμετοι, Κα\, δζί χρ^^ άχό 
τηςχίαττεως άχοστασίατ αρώτοτ έΛΘεΐγ, κάί τότε 
άΛΟχοΛνφβί^ται τάτ νΐόν της ανομίας, τότ άντΙ- 
χρυσχίήτ. *Οτ ό Κύριος άτεΛεϊ τφ χτεύματι του 
στόματος αύτοΰ, χαΐ χαταργι^σει γ^ έΛίφατείφ Β ηι«Γθ Κυ1)ΐ υηι. Ουίιι βΐί^πι βΐ ^{(Ηα, ΟύηιαΗεηα νί- 
ιΐβΐίεοί, ([6118 6$(, ςυ» ΑΙ>ΓαΙΐ3πιο λοορρΐ» ίβΓΠ όβ- 
1)6ΐ. Εΐϋΐιίπι 6χ (•]ιΐ8 νβΓπα ΕΙίβζΰΓ, 6Χ ςιιο Ο&αοββ• 
ουβ η3ΐυ8 6$Ι, βα ςυο()υ6 (|;βιΐ5 οπ^Ιπθπι ΐΓ3χί(. 

ΑΙ) Ε&αυ .ιιιίβηι, ηυί ηβροβ Α1)γ;ιΗ2πιΊ ΓυίΙ, βΐία 
ΟΓΐ» €&1 1^118 Μιιιη»», (|υ% βϋο νοοαϋυΐο Ε(Ιοιη λρ'- 
ρ^ΙΙβΙυΓ. Νβςιιβ Ι8ΐιιβη οχίΓα ηυηιβηιηι ([βηΐίυιη 8(> 
60 (ΐ6ΐ*ίν2ΐ3Γυιη ρυΐαηϋϋ 681 §6118 ΜοαΙ>ΗΊ€α »(ήυ6 
Αιη\ΐΗοη%ΐίύα. Εχ ΙλΙ η8πιςυ6 ί8ΐί ρΓΟ^εηίΙί 8ΐιηΙ, ςιιί 
ίυίΐ Γιΐίυβ ΓΓαΐη» 6]υ8. ΙΙΙί ίΐΑςηβ ιηβπίο »ύ8θπϋί 
ρο$δίιι(. 

εΛΡ. €ΧΙ.νΐΙΙ. ^ αηω^ηηΐ ΡαιιΗ αροϋοΙΊ ναίίοΐΜα. 

Οηίννηηηβ νοίαηί ρΐε νινετε, ροτζϋϋηΗοηβηι ρα* 
ΐίβηίίΐΓ. Ει, Νοη $ηεΐίηβ1^ηηΐ $αηαηι άοατιηαηι ηικ/η'. 
Ιη$ηΓ0βηί βηίηι εοηΐτα βάβηι ηιαίί ήοιηίηόί εί ί^ημο«- 
ΙΟΓ^β. (ΐ€€ίρί€ηί€$ βί' άεϋερίΐ, Ηαδβηίβί (οτηιαηι ρΐεία- 
Ιι$, αί ηΊη €]η$ αΰηεςαηία. Ει, ΟροΠεί ρποιιιιη 
αροίΙα»ίαηι α (ιάε νεπίτβ, βΙ ίΗΐΐΰ ίβνεΐατι βΐίηηι ίηί« 
ί^Ηίίαΐί» ΑηΙίοίιτήΐαηι, Οηβη ΰοηώιια ίηΐβτβάεί ερί- 
ΗΐΗ οτί$ «ϋί, €1 ίηββζαΰβιη τεάάεί αρραηΐίοηβ ρίοήα 
$Λ(Β, Ει, ϊηιμίβία νοϋαΐΊοηε ρβηίιαιη, ίνηϋ ίρ$ηιηΏί€ΐ 
ΪΛτα^Ιβιη $αΙαΐαΗ$ νοεαίιοηΊ$ [αΐηπίΐη οοηιροΐεη ''. της δόξης αύτοΰ. ΚαΧ^δτι της κΛήσεωςτώτέθνώτ ^Ληρονμένης, τότε χα\ ό ΊσραηΛ της χΛήσεως 
της σωτηρίου τεύξτιται. ΚΕΦΑΑ. ΡΜΘ'.— Τίνα έστϊν ά χροερήτευσεν 
^Ιωάννης ό ΕύαγγεΛιστής• ΟΑΡ. €ΧΙ.ΙΧ. — Οαα $αηΙ ίοαηη\$ ΕναηρεΙίείω 

ναΐίΰίηία. Ος &ιιοστήσονται πολλο\ της πίστεως, προεγνω• (Ι ΜϋΙΐ03 (ΐ686ίΙυΓ08Αίυ6, ρΓ3Β€0§ηίΐ08 ΑρυιΙΒβυιη, νμένοι καρά τφ Ηεφ μή είναι της πίστεω;. *11ς 
*Αντ(χριστος έλεύβεται,*Αντιχρ(στων χα\ των νυν α(<- 
ρετιχών παρ* αύτου χεχλημένων, οι χα( είσιν οίκτοι 
τλΛοι. Κα\ έν τζ *Αποχαλύψει αύτου, κερί επτά 
χληγών επερχομένων τψ χόσμφ πρ6 της του Χρι- 
οτοό παρουσίας άχήχοε. Και ως ή Έχχλησία ύπ6 
τ<}3 δράχοντος, δ έστιν ό διάβολος, ε!ς τήν (ρημίαν 
έχοιωχΟήσεται, ποταμδν (πιφέροντος αύτ^, έχ του 
ατό /ατός αύτοΰ έπιχλύζοντος αυτήν, δ χα\ Εστιν έχ 
τή; αίρέσεως, χα\ του Άντιχρίστου χατ* αυτής 
«ρμή* χα\ ώς Κύριος αθρόως Ι^^ξει μετά της ούρα- 
'ϊίου στρατιά; αύτοΟ, την άναίρεσιν τής δυσσεβείας 
ίΛίοΰμενος, χα\ τήν βασιλειαν τοΓς άγίοις τήν αΐώ- 
^•Λ^ άπηδιδούς. 

ΚεΦΑ^^. ΡΝ . — Πόσοι χρόνοι εΙσΙν άχδ γενέσεως 
ηόσμου , ίως οΰ ηαραγέγονεν ό Χριστός. 

Άπό το^ Αδάμ Εως Νώε Ιτη ,βσξ?'. Άπ2> του ?ίώε 
ε»ς *Αβρ3άμ Ετη ,αιε'. Άπο "Αβραάμ Εως Εξόδου 
«-η υλ'. •Απ6 Έςόδου Εως Κριτών Ετη Ι^ε'. 'Απδ 
Κρίτων !ως ΉλζΙ χα\ Σαμουήλ Ετη υΐ^'• Άπ^ Σα-• 
μ«Η;λ Ιίος αρχής βασιλείας Ιτχ\ V• Βασιλειών Εως 
β^/μαλ^ιίσίας λάου Ετη υΐν'* Βασιλείας Μαχεδόνων 
^η τ' !ω; όχτωχαιδίχαετούς 'ϋχταου'ου Αύγού- 
βτου. •ϋ δε Κύριο; ημών Ιησούς Χριστδς γεννάται 
έν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, Εν Ετε ι μ^ της Όκταουίον 

•■ Κοαι. XI. ςυοι! 6Χ Γιϋβ ηοη 8ίη(. ΥβιιΙυΓυιη Αηΐίοΐιπ&ΐυη» : 

ΑΐΐΙίθ1ΐΓί8Γΐ8 ν063ΐί8 ϋΐ) 60 6(ί8ηΐ 1ΐΦΓ6ΐίθί8 ρΓ»86α- 

Ιί1>ιΐ9, ςυΐ ςιιί(ΐ6ΐη 8υηΐ ιιιηΐιί. Ιη βυα ςυοςυο Αρο• 
ΰΐιΐ^ρεί αικίίνίΐ (Ιο $6ρΐ6πι ρΐα^ίδ ιηυηάο οΙιτβηΙυΓίβ 
3ηΐβ €ΙΐΓί8ΐί αιΐνβηΐιιιη. ΕοεΙββίΑΐη & (ΐΓ3€οη6, ιΐία• 
ΙΐΟΐΟ 8είΙί€6(, ίπ (]686ΓΐΗηΐ ρ6Γ566υΙίοη6η) ΙβΙαΓΑΐη* 
ϊηΓιιικΙβιηβ 6*1 Αυηΐΰπ 6Χ ογ6 $υο ίΙΙαιη ίηυηάειιΐβ : 
ςυοϋ ίηηυίΐ ίιιιρ6(υηι οοιιίΓα ϋΐ3ΐιι βΙ) Ιι.*6ΐ65ίΙ)α8βΙ 
ΑιιΐΙεΗπβΙο ρΓονβηίβηΐβιη. Οοππηυπι Γ6ρβηΙίηο ν6η- 
ΙιίΓυιη ευιη οοΒίβΒίί «χϋπίΐυ 5υο, ;ΐ(1 Γα€Ϊ6η(ΐ8ΐιι ίη• 
ΐ6Γθ6είοη6ΐη ίιηρίΰΐβΐίβ, (1αη(]υηΐ(]υ6 8&ιΐ6ΐί$ Γΰςηυια 
χΐ6Γηυιη Β ΟΑΡ. €1•. — ^Η0^ αηηι εκιιΐ α ΖΓεαίιοηβ ηίΐιηιϋ 
αχηπβ αά υιτύϋ αάνβηΐυηι. 

ΑΙ) Αι1:ηη αιΙ Νο6, βαιιΐ 3ηιιί Μΐιεείχιι. Α Νϋ6 α Ι 
ΑΙ>Γ3ΐ)»ιη, 8ηηΊ Μχν. ΑΙ) ΑΙ)Γ»Ι)3τη 8(1 Εχίΐυηι, ϋΐιιιί 
οεεεχχχ. Α1> Εχίΐυ ιΐδΐ|υ6 3(1 ϋκΐίεβδ, 8η!ΐί χεν. 
Α1> 4ϋ(ΙίείΙ)υ8 υ5<|υ6 αϋ ΙΙ« Ιί 61 δηιιιυεί, αιιηί χο• 
ΑΙ) δλΐηυεί υοηυβ 3(1 ίηίΐΐΑ τ^%η\, 8ηηί χε. Αηήί 
Γβ^ηοΓυιη υ3(|ΐΐ6 αιΙ εαρϋνίΐ3ΐ6η) ρορυΐί, 5υ:ιΙ χο. 
Β6{ΐ)ί λΐ36β(1οηυιη, 3ΐιηί εεε, υβιμιο 3ΐΙ «Ιβοίιηιιηι 
οεΐΑνηπι Απηιιηι ΟοίΑνίΐ Αιΐ|;«ΐ8ΐί. Αι Οοιιιπιιιβ ηο- 
8(6Γ <)68υ& €ΙΐΓΪ5ΐυ8 ιιαβοΠϋΓ ίη Βεΐΐιΐΰΐιοιη ΙυιΙβΚΦ, (9^) Έπιγράφοιντο, τεί έπιγράφονιαι. 157 ΙΟδΕΡΡΙ - 168 

Αηηο χΐιιι ίιηρο»! ΟαανΙή ίΐβ υΐ βίιιΐ &Γιί&ιιιιΊ χιν. α ^<τ(λε(ας» ως είναι &λλα ίτη χε'. Όμου Λλ ικίντν ϋνίϋιΐβΐΒ <ηιιί μημμμ». 

ΟΑΡ. €ΙΛ. ^ 0»οί ίΐηί^η»ν€ ηοΜίΗίΙ^Ηί γητάίΧ€• 
Τίΐηΐ ΜΆϋΐο! ^τίρίΗτω νοιαηάΗίη ϋοΜίηηιη η(»% 
ίΗΐ€Γ Ιιοηιιη^ αρραηιί$Λΰΐ. 

Μοι^ϋί ρΓορΙιβίαιη 6ηπι ναολί : Εί ρταρΗ^ίαΜ 9ΐ^ 
^ί$ βχϋίΐαΰϋ ϋοιηίΗη$^ ίηςιιίβη», €Χ νο^ιΊ, νΙ ιλ€. 

Υ&166 ν«Ι ίηνίΐιιβ ρΓββίΙίχίΙ βυιπ 8(€ΐ1»ιη &ρρ&π- 
ΙυΓαιη ; ΟίίέΙητ, ίιιςιιίβηβ, $ί6ΐΙα ίη /μ^6. 

Αη§(ίΙη$ ΐιιΐ6ΓΓ08α(»8 & Μαηοβ ]ιΐ(1ίοβ, ηΐΗΧ^ηβ^ηι 
\0ΰ3Γ6ΐ ιιοιη^η νίδί δαίναίοπβ, ίηςιιίΐ &ιΙ ίΠυιη : ϊ]ί 
ηηίά ίηί€ηορα$ ηοηίφη ικύΐιηι ? €ί ίριιιιιι €$1 ιηίταόΊΙέ. 

ϋανίά €\\νΐ8ί\\ϊα ρΓχηοηήηανίΐ ίϋυπι ίη ρββίπΐΰ 
Βοουηϋο : οΐ ία χν, β^ηοίαιη : ίη χχιπ ΟοιηίηιΐΗΐ 
νίΓΐιιΙυιη 61 γ6£6πι ςΙοΓί» : ίη χχνιι αιιΐβιη ΥβΓίιυιη 
ϋυί, ςϋθ(1 €<£ΐο$ Γιΐ'πιατίΐ. Ιη χίΐν, 06ΐιιη υηοίηπι 
ρ6Γ ϋίΐϋοΐίοηβηι ]υ$ΐΊιΐΦ , €ΐ οϋίυηι ίηί(|ΐι11&1ί8. Ιη 
λίτιιι, Ιιοηιίηβηι ΓβϋοηιρΙΟΓοηι, 3ΐ ηοη ίΓαΐΓβιη 1ιο• 
ηιΐηυηι. Ιη ίχνιι αηΐβπι , Ιΐβτ [αάΐβ , ίηςυίΐ, <ί ^κί 
α$€βηάίΐ ίη οαίπηι €<βΙί αά οήβηίβηι : ΌοΏΐίηηί ηοίΜΗ 
€%. ΟποιΙ Αςηίΐ28 οϋίϋίΐ ρβΓ </ιι/ι αρρεΙΙαίίο ι7/ίιι> **. 
Ει ιη ίχχι, ν&ΓιοίηαΙιΐδ ΓυΓβ , υΐ Γβι^ηυηι Ι1Πυ$ βΐ 
]ιι&ΙυΐΜ ]υ(1ίείυη) ηι&ηϊΓββίαηιΙυηι ΓοΓύΐ, δαίοιηοηβαι 
ίιίιιηι «ρρβΗβηόυιη Γιπμ6 ίη Ιίκυίο ρο$υϋ. Ουίη 
ίηιο &Ιίευ1)ί Ιυιηβη βΐίαπι οίνβηίΑΐβιη ϋίχίΐ : Εηήίίβ 
ίαΐΜη ΐπνη εί ν€τί(αί€ηι Ιηατη **. Ε( 3 Γιο Ιοοο, Ια- συνάγ8ται έπ\ τ42ν του Σαηήρος γέννη7ΐν άΐϊδ *Α31μ 

ΚΕΦΑΛ. ΡΝΑ'. — Πόσοις ΛβΙ χοίοις όνόαασι 
χρ<τηγορ6ύ9το δια τώτ άγΙων Γραρων ό Κύριος 
ένάτβρώΛοις έμραντισόμετος ηΛΐ^θήσεσθαί, 

Μωϋσής προφήτην αύτλν χαλβ?, ϋΤα) χροξ^ήτη^ 
ϋμΤν άναση^σ^ι Κύριος, λέγων, έκ τώτ ύ/ιώτ, ώς 
έμέ. 

Ό μάντης &χων ίστρον αύτ^ν άναψανήσΕΦΟαι 
«ροηγέριυσεν, ^ΑτατβΛει^ λέγων, Αστροτ έτ ^Ια» 
χώ€. 

*0 άγγβΛος ερωτώμενος &ηλ Μανωέ του )φιτον, 
τί τ6 5νομα χαλέτει του επιφαινομένου Σωτήρος, 
φηοΐ «ρ^ αυτόν- 7ηα τΐέρωτφςΐό δτομάμσυ; χαΐ 
Β <^ύτό έστι ^ίϋ)μαστόκ• 

άα€1δ Χριόταν αύτ6ν ηροείπεν έν δευτέρφ ψαλ• 
μω• ένβ^ ιε', 'Οφίον* έν χγ*, Κύριον των δυνάμεων, 
χα\ βαβιλέα της δόξης * έν δέ λ^', Αόγον θεού τους 
ουρανούς στερβώααντα* έν μδ', Θε6ν χριύμενονβι* 
άγάπην διχαιοβύνης χα\ ανομίας μίαος * έν μη', άνθρω- 
«ον λυτρωτών, αλλ* οΰχάβελφόν ανθρώπων* έν δέ ξζ** 
*ΟδοχοιήσατΒ, φηΛ, τφ 9ι%ι€ε6ιικότι τότ ούρατότ 
τον ούρατου κατά άπηοΛάς * Κύριος δνομα αϋ* 
χφ. *Οπερ δ *Αχΰλας έξέδωχε δ^ά τοΰ, "Ιά ι) ότομα* 
σία αντον, Έν δέ οα', τήν βασκλείαν αύτοδ, χαΐ τήν 
δίχαζαν χρ(σ(ν έμφαίνεσΟαι προφητεύων, Σαλομώνα 
αύτ^ν χεχλήσθαι έκέγραψε. Φως δέ χα\ άλήθειαν άλ- 
λαχοΰ τέ φησιν • ΈξαχόσνειΛοτ χό φως σον^ χαϊ 
χ^γ άΧτ\θ8ΐάτ σον * χα>. έν Αλλφ, λίΟον άποδεδο• ρί(ί«« Γ.ρΓθ*«^«ι. ηηχ φιΐάεηι (ααπ^ ^^^^η^αρΗI ο χ,^^,^,^^,^ ^^^ ,^ΰτον γενδμενον εΙς χεφαλί:ν γω- αη^Ηΐί *'. ^ιι^^ €ΐ ])^\ δαρίβηΐίβιη ρΓ»<11χίΐ ίΙΙϋπι : 
Ι/κίν^ι-Μ, ίιιςυί6η8, ίη »αρίαιαα {ηηΐϊ. 

Εκ ίη ΟαηΐίΰοοαηΚίοοΓυιη 5α/οτηι/η8ροη8υηίΐ ΩΙηηι 
ηηηοηρβγίΐ, οι ίΓ3ΐΓβηι ,61 Γγαιπβ Οΐίυιη, 61 1)οΐπιηι 

ί1θΓ68€6»ΐ6ΐη, ΟοΤβΠΙ 63Ηηρί, Πΐαΐοΐη ίηΐ6Γ 3γ1>ΟΓ68, 

83Η6ηΙβιη ίη ιηοηΐ68, αΐϋπιη, ίηΐνυηι, 6ΐ66ΐυηι 6χ 
άβοβιη ιηϋΙίΒυδ, 83ΐοιηοη6πι, (Ιποβιη. 

Ειίη 1ί1>π8 6]α$ &»ρίβηΐί3ΐίΙ)υ8, ϋίοίΐ 6υηι ΕΗΗίβΙ, 
φα^ά 681, 9Βςυ3ΐΐ8 0«;ο. Είϋυη) ίΐβαα 06ί : Αίί βηίπι 
νίν ΕΗΜβΙί, Ει ίΐ6Γυπ] : Οαοά ηοτηβηβΐίο Β]α$ **? 

Ι$αίαί &ιιΐ6πο η»$οίΐυΓυιη βηιη βχ νίΓβίηβ ρΓΧίΓι- 
€6η8, Ειηηιαηυβί ίρβυηι νοεαηιΐυπι αίι. Ει ίΐ6Γυπι 
ϋΐίί» ηοιηίηί1>ιι$ ηαΐυηι ίρρβίΐβνίΐ. Υοοα, ίηηιιίι, ηο- νιας- χα\ σοφίαν βεοΰ προείηεν αύτδν, Πάνχα^ λέ- 
γων, έτ σορίίί, έΛοΙτισας, 

Έν δέ τφ "Ααματι των ^αμάτων ό Σοαομώτ νυμ- 
φ{ον αύτ^ν χέχληχε, χα\ άδελφδν, χα\ άδελφιδ^ν» 
κα\ βίτρυν χυπρίζοντα, άνθος «εδίου, μήλον έν ξύ^ 
λοις, πηδώντα έπ\ τά δρη, λευχδν, «υ^:ίδν» έχλε . 
λεγμένον άπ6 μυριάδων, Σαλομωνα, ήγουμενον. 

Έν δέ τοΤς σοφοις αύτου λδγοις, ΕΙΘι^Λ αύτ6ν χχ- 
λεϊ, δ έστιν Γαος θεφ • χα\ ΤΙδν βεοΰ • Ψτ^Ι γάρ 
άν^ρ τφ ΕΙάιι\Λ' χα\ πάλιν* Τί δτομα χφ νίφ 
αύχοϋ ; 

Ήσαΐύς δέ τιχτόμενον αύτδν έχ παρθένου «ροχη- 
ρύττων, Εμμανουήλ αύτδν καλεΐσθαι ίφη. Κα\ πά- 
λιν άλλοις όνόμααι τεχθέντα προσηγδρευσε. ΚάΛε^ Μ€ηφ»,αΐο ηιαηηδίαί ϋοίΐίρε, ίαύηαηϋτ ρτωάηίοτ. |) αογ, φησί, τό δνομα αυτού. Ταχέως σκύΛευσωτ. Αε Γϋηυπι , ηαΐυηι ίη 8ΐ|[Νυη β^ίοιίβ πιυη<}ί ριΐ6- 
I αηο, νο^^1Ί άίχίΐ ηιαρηι ύοΜίΙη αηρβίΗΜ, αύιη'\Ψα- 
Ι^ίΙαη, ιτοιιεί/ίαη'νιη, απαοηοι ραήί^ ροί€»ΐαΐ6 ναΐβπ- 
Ιίΐη, ΰ€Ηηι (οπαη^ ραίηηι /^αΐιιη ε<^^κ/^ ••. Ιΐβιηςηβ, 
αηίιπϊπι ρρο ηίΙΓιΙο ΓορυΐαΐΑΐη , 3ΐ)οηιίη&1)ίΙβπ] §6η- 
ιί8, 86τνυηι ρο(68ΐ8ΐβιη οΙ»ΐίη6ηΐίυηι, ονβπι, «(^ηαηι 
8α1)πιηιιηυιιι, ΓΑϋίοβηι ιΐβ ΐβΓία ίητί•, νί7^8ΐιι β Γ8- 
(ϋ66 ^(ϊ88α, αοΓ6πι 6 ΓλάΙοβ &866η<ΐ6ηΐ6πι , Ι»ρί(1βιη 
ρΓοίΜΐΐίοηίβ, 1&ρί(1βιη 8η|$υ1&Γ6ιιι, ρΓ6ΐίο8υαι, Γυηάα- • Ρδ8ΐ. ίχΥΜ, 54. •• όζέως χροτόμενσον • χα\ πάλιν, τδ τεχθέν έπ\ στ^' 
μείφ της του χδνμου σωτηρίας παιδίον, χαλεΐσθακ 
Ιφη μβγάΛης βουλής ΛγγεΛοτ, θαυμασχύτ, σύμ^ 
βονΛοτ, άρχοντα εΙρήνης, έξονσιαστ^τ, θβό^τ 
Ισχνρόν, Πατέρα τον μέΧΙοττος αιίώτος • χα\ πά- 
λιν, έξουδενωμένην ψυχήν, βδελυχτδν έθνους, δοΟ-> 
λον έξόυσιαζόντων, πρόβατον, άμνδν τυθιζόμενον^ 
ί^ζαν άπδ γτ5ς άβατου, ^άβδον έχ ^ίζης ΊεσσαιΙ^ 
Λνθος έχ τής ^(ζης άνιδν, λίθον δοχκμα^τιχδν, λίθον ΡμΙ. χι,π, 3. •« Ρ83ΐ. οχνιι, 2Ϊ, •• Ργου. χχχ, 1,4. •» Ι8>. ιχ. 6, 

(57) Νοο ηηηιβη Ιιίο άΛϊι βΠΐαυηΙ ιηοϋο 5500. ηβο ΟΓΟίά, ηΐβί ίη »γ3ι Ιιίβίοπΰα ΑΓπ63ηί. 0α8Γ6 ΐιϋπιβΓΐ 
ϋΐυηι »ηηο$ 5500, 86ϋ 5308, €θηιρυΐ8ηΐ ναΙ^β Ιιίο οοΓΠίρΐί 06η86η(1ί Μΐηΐ. »9 ΙΙΒΕϋυδ ΜΕΜΟΚΙΑΙΙδ. ΠΟ 

γιιΐνιαίον, Ιντιμον, θβμέλιον. Κα\ ιβάλιν φως α6τ6ν Α ηΜηΙααι. Αΐΐ|ΐΐ6 ιΐβΓυιη ΙαΜΠί ίΙΙιιιιι «ρρβΙΙιΙ : αΐη- χαλ&Ι, Φωτίζου λέγων, ΊβρονσαΛήμ * ηχεί γ^ σον 
τό φως, κάί ι) δόξα Κυρίου έχϊ σέ άτατΗοΛχβ, 
ΚαΧ ιιάλιν Σωτήρα αύτ6ν ονομάζει, ΕΪλοτβ, λέγων, 
ΤξΙ θυγατρί Σιώτ • Ιδοϋ ό Σωτήρ σα χαραγέγοτε, 
ΚαΧ θβδν αύτ6ν άναχηρύττει λέγων ταΐς ιβ^λεσιν 
Ιούδα * 7^ού 6 Θβός ύμων, Ιδοϋ Κύριος έρχεται 
έτ ηράτει Ισχύος^ *αΙ τό έργον έκαστου εΙς τό 
αρόσ'ωχοτ αύτον. 

Ιερεμίας 6έ Ίωσεδέχ αύτ6ν, δ έστι, θείς δί- 
καιος, χαλιίσθαι ττροηγόρευε* χα\ Δαβίδ αύτλν 
κ^οεΪΊζζ^ πρδς επιστρέφων χα\ σώζεβΟαι τ6ν λαόν 
φη<η. κ 

7β{6ΐίΐή^ δέ, θβδν Ιρχόμβνον αύτδν βίς τδ ποιμαί- 
ι«ιν χαΐ σώζε IV τά άπολωλδτα πρόβατα τοΐί λάου 
«ρολέγων, Δα6\δ όμο£ως χέχληχε. 

Κα\ άα^ι^ιΛ^ ώς ΥΙδν άνθρωπου έπ\ τδ χρίνειν τά 
ήντα έρχδμινον αύτδν δρ^. 

^Οίτηέ δέ, τδν ε Ι; τύπον του Σωτήρος Ιχ της πορ- 
νευβάσης συναγωγής υ Ιδν αύτφτιχτδμενον, Ίεσραήλ, 
δ (στι, σχορά Θεον, προσαγορεύεσΟαι χλλεύεται. 

ΜιχαΙας δλ γεννώμενον αύτδν έν τΙ) Βηθλεέμ 
τρολέγων , Ήγούμενον ώνδμασεν, έχοντα τήν πρδ 
α!ώνων Εξοδον. 

Κα\ Ζαχαρίας πάλιν, τδν έρχδμενον Σωτήρα του 
λάου, *Ανατολήν Ιχειν δνομα Εφη* χα\ νομέα, χαΐ 
β:ου σύμφυλον &νδρα αύτδν χαλεΐ, [Ρομφαίας χατ* 
αυτού έγβκρομένης. 

Ίησοντ δέ αύτδν Σωτήρα χύσμου τιχτδμενον. ιηίηαΓβ, ίηςυΐ6η&, ίετη$αΙειη ; νεηιί εηΐηι Ιη» Ιιμ« εί 
^Ιοτϊα Οοηΐίηϊ εκρβΓ Ιε εχοτία εεί ^Κ ΑΙίο Ιοοο 8α1- 
ναιοΓοπα ίΐΐϋΐιι ηοιαΐη^Ι, Οιαίβ, ίηςαίβιιβ, βΐίβί 
8ίοη, Εΰΰε ΞαΙυαίοτ ΐμ»« αάεϋ *'. Οιιιη 61 1)βυιιι ίΙ• 
Ιυιη (ΙβρΓβΒίΙίεΑΐ (1ί<^.η8 υΓΐ»ίΙ>υ8 ΙαιΙλ : Εεεε ΰεπ^^ 
ν€»ΐ€Γ, εοοε ΒοιηίηΗ$ νεηϊί ίη ροίεζίαίε γο6οτμ, α 
ορηε €»)α$ηνε ίη (αάεηι «τ/ιιε **. 

Λετ€ίΗ\α$ νβΓΟ ίοεεάεεΗνι *^ ίΐΐυιη, ηιιοϋ 681, Οβυβ 
]υ8ΐυ3, νοοαικίυιη ρΓχΜχίΐ. Οιιίο €1 Βατί^βηι ίΙΙαιη 
ρηΒΐιοηαίηανίι, α<| οοηνβπβικίαπι 61 8»1ν&η<1αιη ρο• 
'ριιΐιιιιι. 

Ε»εΜεΙ αυΐβιη, ΐρβυαι 1>6υιιι τβηίβηΐβιη Λά ρλ- 
5ε6Π(1ιιιη 61 βϋΐναηϋυιη ον68 ρορυΐί ςο» ρ6Η6ΠΐιιΙ 
Β ρΓ9Βϋί66η8, 0»νίιΐ6ΐη «ίιηϋίΐβτ νθ6»νίι ••. 

ΟαηίεΙ ςαοςυ6, νΜβΐ ίΐΐιιιη ΐ«ΐΜ|υΑαι Ι•'ϊ1ι«ιιι Ιιο• 
ϋΐϊιιίϋ ν6ΐιίβιιΐ6ΐη αά ]υι1ί68ΐιϋυιη οαιηίιι. 

0»ε€ τοΓο, βΐίαιιι 8ΊΙ)ί ιιαίαιη ίο ΐγρυιη δλ1ν2ΐοι*ΐ8 
6λ Γοηιΐ€&ηΐ6 βγηα^οκβ, το€&Γ6 ]υΙ)6ΐυΓ Λ€%τα€ί^ 
ςποιΐ 8ί|{η1β€&(, Ηίηεη Βεχ, 

ΜΐζΙκεία &ηΐ6ΐη ν&ΐίαιιιΐηβ βαιη ηα.<:€ίΙαΓυιιι Ιη 
ΒοΐΙιΐ6ΐΐ6ΐη, Ουο^ιη ηυοοπρίΐνιΐ, 1ΐΑΐ^ηΐ6αι ρΓ«)€«.*8- 

8ίθη6ΙΙ1 81116 δ3!6υΐ3. 

ει ΖαΰΙιατχοε ίϋίϋΰΐη , Τ6ηί60(6ΐη δ8ΐτ8ΐ6Γ6ΐη ρο- 
ρυΐι, ΟΓίβηΐΰΐη Ιΐ8ΐ)6Γ6 ηοιηβη άίχίΐ ; 61 ρ^βίοιβηι, 
61 Ββ! οοηΐΓΪόυΙβηι 1ιοιηίη6ΐη Ιρ$ιιιιι 8ρρ6ΐΐ8ΐ, ρΙΐΓ8- 

1068 8ϋΤ6Γ8υ8 611111 6Χαΐ8ΐ8. 

/Μΐιιη ροΓΓΟ ΗΙυπι δ8ΐν8(0Γ6ΐη ιηυπιΐι οΜβίΐοηιηΐν Γα€ρ§,^ δ Αγγελος βύαγγελιζέμενος τήν γέννησιν ϋαΐόηεΐ 8ηκ6ΐυ8 ςυί ηυηΐίανίΐ η8Γινίΐ8ΐ6ΐη Γ]α8, βρυιΐ 
αύτοΰ, πρδς τήν Παρθένον χαλεΓσθαι μδνος Εφησεν. ΥΐΓ^ίηβιη 8θΙιΐ8 νο 'Οπερ δνομα έσημα(νετο &ν τψ μυστιχφ χαΐ ά^^&ήτφ 
δνόματι, τφ Ι ν τή στεφάνη τής Ιεράς χιβωτοΰ Ιπι- 
γεγραμμένφ * διά του, τόΐωδ χα\ ^δ, σημαινόμενου, 
ο Ιστι, δέχατον χα\ δγδοον, σαφώς ύποδηλουμένου 
τοΰ αγίου Ιησού, του Κυρίου τής δόξης ονόματος. 

ΚΕΦΑΑ. ΡΝΒ^ — ΑΙ δέκα έχψάτειαι (98) τον Κν 
ρίον τοις ιδίοις γετύμεται, μετά τό έχ νεχρωτ 
αίηότ έγερθΎ{ται. 

Πρώτον χαΐς περ\ τήν Μαρίαν Εν τφ μνημείφ• 
ρτ. Τφ Κηφ^ μόνφ, ώς χα\ 6 Παύλος Εφη * Έχει» 

τα {^ρθη Κηφφ, 
γ'. Τών θυρών χεχλεισμένων, τοΤς μαθητα?ς , του 

θωμ£ μή παρόντος, τή μι£ των Σαββάτων. 0€8Γί 8&86ΓυΗ. Ουοά ιΐοηΐ6ΐι ίη- 
ιιυ6ΐΐ8ΐυΓ ιηχβΐίεο 8ΐςυ6 ίη608ΐ)ίΙί ηοιηΐηβ ίΐΐο, ςικκΙ 

ίη86ηρΙαΐη 6Γ81 ΟΟΓΟΠΧ 8Γ62Β *880Γ9Β ; ρβΓ 8ί([1ΐί0€8- 

Ιίοη6ΐη $οά ^\Ηεά, ίά 68ΐ ρ6Γ (Ι6ε1ιηυιη 6ΐ6ΐη6η(ιιιη Ι. 
6ΐθ€ΐ8νυιη Η. 8υ1}ίη(Ιί€&Ιο 88ρί6ηΐ6Γ ηοηιίη6 88ΐιεΐρ 
^β8υ, Βοπιίηί {Ιοηχ. 

ελΡ. 01λ\, — Ώεεεειι αμραΗΗΰηεε ί^οΜΜ• $Μίε 
(α€ΐ4ε^ ροϋίξηαιη ίΐίε ε «ιοπιιίβ «ΜίτβχΙι. 

ΡΓΐηιο Μαγι» 61 806118 λα ιηοηαιη6ηΙυιη. 

3. ΟβρΙι»! 8θΙί, ιιΐ 61 Ριυ1ιΐ8 ρ6Γΐιί1>6( ίη<ιιιί6ΐΐ8 : 
ϋείηάε νίιβε είΐ ϋερΗβί, 

5. 6180819 ]8ηυί8 νίδοβ 68ΐ (Ιΐ86ίριιΙί8, ηοη ρΓ(6- 
861116 Τΐιοηΐ8, Γ6η8 ρηπίΑ Ιΐ6ΐΜΐοιηλΐΐ9Κ. 9. ΤοΙς Κ8ρ\ Κλεόπαν άπιουσιν εις τήν Έμμαώ, ^ 4* Ιίβ ςιΓι όνοι €ΐ6θρΙΐλ &Ι)ίΐΝΐηΙ Ιη; Ειηηιαο, ίη 
εν τ| χλάβιι τού άρτου. 

ε\ Παρόντος τού βωμά, χα\ των λοιπών μαθητών, 
«τε χα\ τδν θοιμάν έχάλει τάς χεΓρας χαΐ πλευράν 
^ψΛψί^Μτηα (99)• 

ς*. Έν τ^ Γαλιλία τής θαλάσσης Τιβεριάδος, Εν 
τ^ άγρα των ρνγ* ιχθύων. 

?• ΤοΙς πενταχοσίοις Εφάπαξ, χατά τδν Παύλον• 

(V• Τφ Ίαχώδφ, χατά τόταίίτόν ΠαΰΛοτ, (1).] ΓΓ86ΐίοη6 ρ8ηί8. 

5. ΤΐΐΙΐηίΑ ρΓ9Β86ηΐ6, 86Τ6ΓΐΙΐηί8 άί86ΐραΓΐ8, Ι|ΐΙ8η(ΙΟ 

ηηο(ΐιΐ6 ΤΙιοπιαηι νο68ΤίΙ, υΐ πΐ8ηη8 61 Ι8ΐη8 ρ8ΐ- 

ρ.1Γ6(. 

β. Ιη 68ΐίΙ«3 ΐη8Γί8 ΤίΙ>6Γί8<Ιί8, *Π1 €8ρΙΙΙΚΙ €Μ{| 

ρΊ8ΰίαιη. 
7. 0ιιίη^η(ί8 8ίπιηΙ, 866υη(1ιιπι ΡβυΙοηι. 
[8. ΛατοΙίο, αεηηάΗΜ επηιάεια ΡαηΙηηι.\ "^ 188 υί. 1. •■ Ι88. Ι.ΧΙ1, Ιϊ. •• Ι88. XI,, 9 ιεηη. •* ΐ6Γ6πι. χχχιιι, 6. •• Εζ^χΐ•. χχχιν, (99)Ρίιοΐία8 ίη ΛίΜρΑί/ο^ΑΙβηίι, ίηΐ6ΓΓ0|;. ϋ6, υη• 

τί80Π) €ΙΐΓί5ΐυπι (1θ66ΐ• 
(99) Ροη6 ψηλαφήσοντα. 

Ρατεοι.. Ο». Ονΐ. (Ι) θα» Ιιίο ηηαιΓιβ ίη<:1ιιϋυηΐυΓ Ι.α1ίη6 6Χ8(.ιηΐ 
ίη ν6Γ8ίοη6 Ρ8ΐ)παί. 6γχ€8 ρΓθίηι!6 6Χ6ίιΐ6Γαηΐ νίιίο 

6 171 Ι08ΕΡΡΙ - 172 

^• Ιη βιοΜβ ίη 6Α!ί&Μ« υΐιί ρηΒϋβρίΙ ΠΙη Οοηιΐ- Α 0'• ΕΙς τλ 5ρος Ιν «|| ΓβλιΧαΙι^ι, Λ έτίξηο «ΟτοΙς ου»» ]ιιχΐ» ΜαΐϋιβΒαιη *'. 
10. Ιο ιηοι>ΐ6 ΟϋνΑΓυοι» ςίΜπι ιβ €€β!ο8 ηοβηιΐϋ. 

ι 

€ΑΡ. ουκ. — ΟηοΗβ» ροίίψΜνη ίη ««(ΗΝ• Τ€άηί • 
ξίρρατηύ ύοΜίηη* ά^$^^ρΗι^9 ιιιμ. 

Ρπιηυπι δίβρίιβιηο ρΓΟίοηιαΠγΓΐ ίιιΐΟΓβιηρίο 9ΐ5 
^υ()x^8, ςιιιιιη αροπί 5υηΐ οοβΠ. 

2. Ρ»υΙο ίηβΓ64ΙβηΐΙ Βί&η«βο»ιιι, ιιΐ 8>ιΐ£ΐ08 νο- 
Μμιι »1>ϋυ€(»*6 τΐηοΐο». * 

5. ΡαυΙο Ιη ΙβΓυΜίβηι, ςυλΜίο «ρρβ^Γβηβ βΙ όίχίΐ : 
Νβ ίίΐηΗ€Τί$, ΡαηΙβ ; $ί€αί «ιιίιη ί€$ίίΐηοηίηϊΛ ρβτίή^ 
^ιιμίί (/β ηΐ€ ί« /Μ'ΐΜβίβΜ, ίία ίψαψίβΐ «Ι Βομ» ηηο^ 6 Κύριος» χ«τά τ^ Ματθαίον. 

ι'. Εις τ6 δρος τών Έλαιΰν, (!ς τΐ^ ουρανών &νερ- 
χ6μ•Ϋ0^ 

ΚΕΦΑΛ. ΡΝΡ. — Ποσάκις μετά τίιγ βίς ούρανότ 
έΛάνοδοτ^ ό Κύριος το7ς ϋΐοίς ^^η μαθχι- 
ταϋς• 

Πρώτον Στβφάνφ τφ πρωτομάρτυρι &ναιρουμένφ 
ύπ6 τών *Ιουδα(ων, τών ουρανών άνοιχθέντων. 

β'• Παύλφ £(01^1 βίςΔαμασχ^ν, έν.τφ το^ις Αγίους 
Βεσμίους έθέλβιν &γβιν. 

γ\ Τφ Παύλφ εΙς τήν Ιερουσαλήμ* 5τε επιφανείς 
αύτψ Εφη * Μή φο6οΰ^ ΠαϋΛε' ώς γάρ δί€μαρτύρω 
ηερϊ έμον εΙς ΊερονσοΛ^μ^ οϋχως σβ Βέί κα\ εΙς 
*Ρώμηιτ μαρτνρηίταί* 4. ^&^ο1)0 ]ιΐ5ΐίθ, υΐ Ηβ^ββΊρρι» «Ι ΟΙοκιβηβ μτ- " ^. *Ιαχώ6 τφ βιχαίφ, ώς Έγ^αιπιιος χα\ Κλήμης Γ91ΙΙ. ςα«θ(1ο αΜυοίι» ββΐ λΐι ^υ(1»ί9 ίη ρίηιι&ΰΐιΐυηι 
Ι6ΐηρ1ί, αΐ ϋίοβτβΐ, ςυ« €•5«ι ροτία Ι6§υ. 

€ΑΡ. €ϋ¥. — Οηοί ίάοία ϋοΐαϊΐ ρορηίη», ηΐίΰίο 

Ρι ίιηο οβρυΐ 1)0?ί8, ςυοϋ ίη <]ε5οηο ί«;€ίΐ ΑλΓοη. 

2. Ιηίΐΐλΐυβ ΒββΙ ΡΙι6£0γ ί(]οΙοΜ&ϋί&ηίΐ3Γθπι. Ρο$1• 
691 ΡΗΰ^ΟΓ &1)θπιΊηΑΐΙοηί ^υ(1ΦΟ^υω : Βαίιαΐ» βΐηυβ 
Α$ΐΑΓΐί1)ΐΐ5, ϋβαϋπΒ 8ί(ΙοηίθΓυηι : Οο^οηί 61 )Ιυ8€%, 
«Ιϋ$ ΛοεβΓοη : ΜοΤοοΙιο, 61 Οΐιβηιοβ ί<]ο1ο ΜοαΙ)•. 
ΤΗ^ηιυζυπι ςυυηηο, ηυΐ 681 Αάοηίβ, ΐΑπιεηίΑΐΦ 5ηηΙ 
ιηυ1ί6Γ68 ίη (βηιρίο, 61 ίη 3ΒϋίΐΗΐ& δΐι!8 οοΙυβΓαηΐ : 
ϋΰπιςιιβ 8θΐ6η ίη οοΐΐίϋυβ 6( ηεαιοπϋυβ, ιηαοΐΑηΐββ 
οΐβ. 

3. ΑεΙίΑζ Γ6Χ ^υ^α οοΐυίΐ εΐί^ηι <]608 Ο^οΐΑβοΙ. 
Μ3Π&886 νβΓΟ 6ϋ3η> ^ίνίη3ΐου1θ5 61 τεηΐΗΙοςυοβ 9 
8€υ1ρΐ:ΐ8 (ΐυθ(]υ6 Ιηακίηββ 61 αΙιαπα (Ιχηΐυηϋβ ία 
Ιεηιρίο Ι!ί6Γθ8θΙγπιίΐ3ηο 6οη$(ίΐυϋ; βΐ ρ6Γ Ι|;η6πι 
ΐΓΑ(1υχί( ΓιΙ)6Γ08 8008. Αΐ ροριιΐυβ ςυί ΐ5Γ&ρϋ8 ηϋ« 
ιηιηφ 66η86ΐυΓ, Γ3€13 αροβΙ&8ΐ& &1) ΙβΓυβλΙΰπι , ΰοΐυίΐ 
3υν6η€Α«, <ιΐιαα βηχίΐ ΜοΙνμοι ίη Β6ΐ1ΐ6ΐ βΐ Οαη. €ΑΡ. ϋΙιΥ. — Οαιηαηι /^ηηίιιίηιαε ατηκϋιαί ΚΓνα- ΙστοροΟαιν (2), λναχθέντι ΰπ^ τών *Ιου8α(ων, ε Ες τ6 
πτερύγιοντου Ιεροϋ, Γνα εΓπη τ{ς ή θύρα τοΟΊηαου• 

ΚΕΦΑΑ. ΡΝΔ'. ^Πόσα εΙδωΛεΤαέσεβάσΟνι όΛαός, 
τότ θεότ καταΛβΙψας, 

Πρώτον τ^ βούχρανον, δ Ιν τ5) Ιρήμο» *Ααρών 
έτηίησεν. 

Ρ'. ΤελεσΟε\ς τφ ΒεΙλ Φεγώρ ε15ώλφ ΜαΙκανιτών * 
Ετεειτα τφ Φεγώρ βδελύγματι τών 1ουβα!ων« τ|| 
Βαάλ χα\ ταΤς 'Αστάρταις» θεαίς £ιδων(ων * τφ Αβ- 
γών χ.α\ τ^ Μυίςι, θεοίς ^Αχχαρών* τφ Μωλώχ« τφ 
Χαμώς είδώλφ Μωά6 * χα\ τ6ν Θαμουζ, δς Εστίν 6 
"Αβωνις, έθρήνουν αΐ γυναΖχες Εν τφ ναφ» χβΙ\ τοΙς 
οΓχοις αυτών Εσεβάσθησαν, χα\ τδν {\λ(ον Εν τοΙς ^ν* 
£ νοΤς χα\ τοΙς βάσεσι, θύοντες αύτοΖς. 

γ*. Άχάζ 6 βασιλε{)ς του *1ούδα, χαΐ τοΤς Δαμα- 
σχου θεοίς Ελάτρευσε• Μανασση βΕ χα\ χλει^ωνι- 
στάς (3) χα\ Εγγαστρίμυθους, χα\ γλυ«τά χα\ βω* 
μουςτοΓς βαίμοσιν Εν τφ ναφ Ίερουσαλ)|μ Ενέστησβ, 
χα\ Εν πυρί δι^γε τά τέχνα αύτοΰ * 6 δΕ *Ισρα);λ 
άποστάς της *Ιερουσαλήμ, τα?ς δαμάλεσιν &ς Εστη- 
βεν 6 Ίεροβο^ίμ Εν τ)) Βεθήλ χα\ Εν χζ Δάν, Ε>Ατρβ^ 
στ/. 

ΚΕΦΑΑ. ΡΝΕ'. — Τίνες βε^αιοτάταις ξριΛίαις 

έχρΐ\σαντο. Οβνίϋ ηχ « οι ^οη2ιI1»η βΠιιβ δβαΐ. Αΐιβββαίοιη» 
61 3;ιεοΙ). Αοΐιοϋ γθχ Ιιτλεΐ, 61 1θ8αρ1ΐλΙ γ6Χ Ιυϋβ. ΑαβΙδ 6 βασιλεύς, χα\ *Ιωνάθαν, ότου Σαούλ νΙάς- 
δ 'Αββσσαλώμ χα\ Ίαχώβ (4). *ΑχαΔβ,δ τοί» Ίσραηλ 
βασιλεύς, χαΐ Ιωσαφάτ, δ του Ιούδα• 

£ΑΡ. (1,¥1. ^ Οκίε ΓΛίίοηαΙαη ί» διηϋ ωιΐΛαιη ^ ΚΕΦΑΑ. ΡΝΟΓ- — Τις μενέ^οΛετ εΙς Θι^ότ τ^ ΜΗίανιΐ. 

ΝαΙίηοΗύάΐΜ0ίον Β^Ι^^ίΙοινιιβ, ριΐΒίΙαβ Μΐηοδ τιι, 
ρΓαρΐ6Γ ]αοϋιηΐίΜΐι• 

Ι&αηΙ, ι\\ύ ]ϋ(ΐ08 αο 1)οηθ8 πιογρ», ρΐΌρΐ6Γ Ιηνί- 
ιΙΙαπι οοηΐΓ» Οατίά, ίη ίηίνΚοβ «ΐ^ιιβ ηα1θ8 ηαοτεβ 
ηιυΐατίΐ. 

^Ηάα$ 8(1 «Ιίβείρηίλΐυιιι τοο«1ιι$ , 61 ρΓ^ρίβτ αυα* 
ιΊιίαιη ΓΜΐυ^ ρΓΜίίΐΟΓ. 

ΝκοΙαΗ» ήΐιί υηα8 Γηίΐ 6χ 8ορΐ6Πΐ (ίίαεοηίβ, 61 ίη 

1ΐΎΓ68ίΠ) 1&ρ8)ϋ 68Γ 

»» ΜίΐΐΙι. XXXVIII, ίΟ. 

(2) ΚΐΜ•Ι>. Η. Ε. Ιϋι. II, ο^ρ. «ο. 
(5) Ροη6 χληδ. ψνχήν. 

Ναβουχοδονόσρρ^ δ Βαβυλώνιος, τιμιαρηβαΐς Επ' 
&λαζονε{^ Ετη ζ*. 

ΣαούΛ, Εχ διχαίου χα\ άγαΟου τρόπου, διΔ φΦδνον 
τλν χατά του Δαβίδ, εΙς &διχον χαι φαΰλον μετ^6αλε 
τρόπον. 

^ Ιούδας^ χληθο^ς εΙς μαθητιΕαν, χαλ διά φκίαρ- 
γυρίαν προδδτης γενόμενος. 

Νικόλαος^ Εχ τών Επτά διακόνων γεγονώς, χαι 
εΙς αΖρβσιν Εχτραπεί;• 

(4) ΡοΓίο Ίοάβ 6Χ η Α^<{. XIV, 173 ΙΙΒΕΙΙ,υδ ΜΕΜΟΚΙΛΟδ. 174 Κ£ΦΑΛ. ΡΝΖ'. — ΤΙτες έχ φαύΛ(ύτ άγαθοΙ γβγό- Α €ΑΡ• €1•ν;Ι. — ΟΜΪηαηι ηια/ί αιιη €αβηΐ , ψ9οΙί% 

τάσι. ΜατθαΤος Ιχ τελώνου απόστολος χαΐ ευαγγελι- 
στής γενόμενο;. Ζαχάΐος καταλείψις τ^ τελωνεΤον, 
χαταδιχάαας εαυτόν, τετραπλάσια & ^^{{χηιεν άπο- 
^•>ς, χα\ οΟτω τδν Κύριον βεξ&μενος. ΠαϋΛος Ιχ 
διώκτον χήρυξ της πίστεως γενόμενος. 
ΚΕΦΑΑ. ΡΝΗ'. — ΤΙς μακρόβιος αβτά ΜωΟσέα 

Ίωία^ &ρχ(£ρε^^• ό τήν Γοδολίαν άποχτε(να;, 
(ήαας ΙχατΙ^ν χα\ τριάκοντα Ετη. 

ΚΕΦΑΑ. Ρί\β^ — Τίτ8Γ ΛέοτζαΓ τΰ^ρσϊγ άνεΊΛον. Μαίΐ/ιαη$ 6Χ ρυΙ)Ι!οηο βροβίοΐοί» Γββίιιβ Η βναη- 
£;6ΐί$ι&. ΖαΰΗσ!Η8^ ςιιί Γ6Κ(|υίΙ ΙβΙοηΙυπι, 4οίρ6ΗΜ(|ΐιβ 
()&ιηη&νί( ίη (ΐα3()Γυρ1αιη Γβ&ΐίΐηΐΙοιιβιη 6ογιιιιι, ι|ιι« 
ίη]ϋ8ΐ6 Γγ2ιι(!»τογ31, 3((2α6 όβίηοβρβ Οοιηιηυιη Μΐβ- 
εβρίι. ,Ραηίηε βχ ρβΓβββυΐΟΓβ «ββοΐυβ ρΓΦ€θ Γκίβί. 

€ΑΡ. 01.ΥΙΙ1. — (2«ί< ΙοηβζΒνίΒΒίηΐΗΜ ρο$ΐ 3ίο^$€η 

Ιοϋαβ ροηΐίΓϋχ, ηπΊ βοοίοΐίβιη ίπΙεΓίοοΊΐ, τίχΊΐ:ιυ6 
3ήηο8 εβπΐυιη βΐ Ιη^ίηΙίΐ. 

€ΑΡ. 01.1Χ. - (2 κι $Ηηΐ, ηηί Ιβοηβί ηιαηίΰηί οΰα- Σαμψάίτ 6 ΝαζωραΙος * Δαβ\δ, δτε τά τοϋ πατρίς 8αηι$οη ΝβζΊΓβευδ. 0&νί(], ςηαηιΐο ρη$οβΙ)^( ονεβ 
Ιν&με -ηοίμνια• Βιναίας δ του *Ιωάβ, τοΟ Δαβίδ ^ ρϋΐΓϊδ 8. ά. Βαηα]α$ βΠυδ ^ο&I)^ ί(Ι(;ηΐίΐυβ ϋυχ θα- 

νίίΐί»• στρατηγός 

ΚΕΦΑΛ. ΡΞ' — ΤΙ^βς ύχό Χβόιττωτ άτχφέΟτισαν. 

Ία&ίδ ό προφήτης, 6 τ^ σημεΐυν εΙς τήγ ΒεΟήλ 
δοΰς, την τοΟ θυσιαστηρίου διά^^ηξιν. Ό "Ανθμω- 
αος δ κ^λευσθείς πατάςαι τ6ν προφήτην, τδν βουλό- 
μενον ^(ξαι έαυτ&ν τετραυματισμένον τφ *Αχαά6, 
χα\ μή ύπαχούσας ' οΐ χατοικισθέντες μετά τήν του 
/Ισραήλ αίχμαλωσίαν ΒαβυΛώηοι εΙς Σαμάρειαν. 

Κ£«ΑΛ. Ρ2Α'. •— ΤίτΒς έχΐ ΙβροσυΛίοίς άτχφέθη- 

σατ, 

!Αχ^/) έπΙ *Ιησου του Ναυή, έ7€\ τοΓς άναθήμασι 
της Ιεριχώ. "Όφγϊ κα\ Φινεές οΐ του 'Ηλε\, έπΙ τδ 
έαυτοις άπάρχεαθαι τά ΕερεΙα. ^ΑνανΙας κα\ Σαχ- €ΑΡ. ΟΙιΧ. — Οηιηαηι α /βοηί^ιιε {ηΐεφαί (πβτΗΛί, 

Λαοά ρΓορΙ)6ΐ8, ςυί 8ί§ηυιη Ιη Β«!ΐ1ι«Ι οιϋιΙΊι, αΐ- 
ΙαΓϊδ ηβιηρβ (ΙβδίΓυοΓιοηοιη. ν%τ ίΙΙβ, ςυΙ ]ιΐ88υ8 08( 
ρ6Γευΐ6Γ6 ρΓορΙιοίΑπι, ςυι νο1β1)3( οδίοηιΙβΓΟ ββ νυΙ• 
ηΡΓΑίαπι ΑοΙι&1)θ, ΐί^ζ οΙ>ΐ€ΐηρ6Γ&νίΙί Βύίί^οηΗ ςιιί 
οοΐοηία ϋοιίυοίί βυηι Ιη δαιη^πΑΐη, ρο8«ηιΐΜΐι ΙβΓαϋ. 
€&ρ(ίνιΐ8 3ΐ}(]υοΐη8 Ιοί(. 

€ΑΡ. ΟΧΛλ, — ΟιιΙκαηι ρΓορΓβΓ $αοήΐΒ^ύ Ιηΐεφαΐ 

ΜΙΙΙ(. 

ΑοΗατ ΙΰΐηροΓβ ^6$υ Ν^τβ, ρΓορίβΓ βηιιιΗβηίΑΐβ 
^6Π^1ιυηιίβ. ΟρΛιιί ^Ι ΡΗίηεβζ^ α\\\ ΗοΠ» ρΓθρ(6Γ«:ι 
(|υο<1 ρ&Γΐβ8 νίοΐΙΐΏΑΓυίη ίί1)ί ρΓΐιΐιο υδυΓραΚκιιιΐ. φέϊρα ή τοότουγυνή, έπ\ τφ μέρη τινά τιμής άγροΰ € Αηαη%α$ βΐ 8αρρΗίτα β\υ% υχοΓ, ςαι ρ3ΐΓΐβ$ ςυΜ(ΐ2ΐπι προσάγβιν, έθέλειν δ& τήν άποστολικήν πολιτείαν 
άιτατ^Ιν, ώς δλην του άγροΰ τήν τιμήν μή προσ- 
ενέγχαντας. 

Κ£ΦΑΑ. ΡαΒ*. -^ Τίνες εΙς Λάκχους εΙς τό άτα<- 

ρεθηνίπ έ€Λι\ύϊΐσατ, 

ΊωίΗΐρ ύπδ των αδελφών. ^Ιερεμίας ύπ6 τών αρ- 
χόντων του λαοΰ. άαηίιΐ ΰπδ Περσών. 

ΚΕΦΑΛ. Ρ2Γ. — • Τ1>*ες δίκας §δοσαν ΛΛημμε^ 

Λήσαντες. 

ι 

ΙΓίίΐΓτ άποχτείνας τ6ν αδελφών, εΙς Ιβδομον γενεάν 
παραλυθείς* Σοδόμων αΐ πόλεις καταφλεχΑεΙσαι διά 
τήν της φύσεως παραχάραξιν. Χαναναιοι χα\ Άμο^• 
^Ιοι τών οΙκείων Ικβληθέντες Βιά τήν είδωλολα- ρΓ6(ϋ 3^γ! «αυΙβΓυηΚ, 86(1 νοίεΐαηΐ (ΙβοΙρβΓβ βροβίο- 
Γιε&πι ροΠίί&ιη ; (ΐυίρρβ φι! ηοη ίπίθ^Γυιο >^ί ρΓ^- 
Ιίυιη &αυΙ&Γαη(. 

€ΑΡ• €1•ΧΙ1. — (2κίηαηι ίη [ονεα» αά εεΠαηι ίηοτ' 

ίεηιρτομαί $ηηΐ, 

ίοηρΗ 2 ΓΓα(Γί1)υ8. Ιβγ^τηΐΜ > ρτίηόίρϋϊΒ» ρορυΐί. 

])αηΛ€ί Α Ρ6Γ8ί8. 

€ΑΡ• €Ι.Χ1ΙΙ• --- ΟΐίΙιιβΜ ρ/κηαι /μγκιιΙ <ιιοη«η 

ςήίΛίηηιη, 

Οαίη ηιιΊ ΓΓ^ΐΓβσι βηυιη ίηΐθΓΓ^βίΐ , 1η ιβρίΊπΐϊ 
]|;6ηΰτ8ΐίοη«( β ιηβ^ίο 8(ΐ1>1»1υ8• &ο49Μίΐανηηι οίνΐΐα- 

168 5ΙΐΙ>ν€Γ9« θΙ> ρΤΦρΟβΙβΓΜίη Ι)3ΐΐΙΓ9 Ιΐδΐιιη.• Οΐβ- 
ΙΐαΐΚΟί 61 ΑΐΙΙΟΓΓίβτΐ ϋ« 8βΐ1»1}118 8υΊ8 6]ΰεΐί ρΓορίϋΓ τρείαν- Φαρα&> χαΐ οΐ Αιγύπτιοι θείοιςέναντ ιού μενοί Ο ίϋοΙοΐΜΓί^αι. ΡΗαηο βί Μ%γμΊϊ Γβιιίΐ€ηΐ6$ρΓθιϋκπ8 
βημεέοις, είς χ&ν βυθ^ν συσχεθέντες. ΣαοϋΛ &ν πο- ιΐίνίιιίβ, οΐ ίο ρΓθΓιΐΒ(}αηι &ιι1)ιιΐ6Γ$ί. 5αιι/, ςιιί ίη 
λέμφ πεσών &μα τοΓς οίχείοις^ χα\ τοις Γαβ«(χιν{ταις 1;β11ο €6ΰίϋϋ €ΐιιη &ιιί9, ΐΓ3(1ίΓΐ8 1ϋ)6Γί8 6]α5 ΟαΙηιο- 
έχίιβομένων τών υίών αυτών εΕς έξιλέωνιν. *Π νου ' ηΚίβ ίη ρΙပ(Ιοη€ΐιι. Βε»^αηΜ€α ΐΓΪϋαβ ρΓορίοΓ ΒεηαμΙτ φνλή, έπ\ τ{ ασελγείς της γυναικά του 
Βηθλεεμίτου. Η ΒαΰυΜιητ ίη\ τ9) βασιλείς έγερ- 
Μσει, εΙς έ^μίαν εκδοθείσα. Άχαρ (εροβυλήσας - 
Ό έν τΙ| έρήμφ τό Σά€€ύτον βεβηλώσας ίηΧ τ% 
τών ξύλων συλλογ|^- ό θε^ν έν τ^ μάχ1^^34ασ^77/ι^^- 
€τας χατΑ τήν Ερημον. 01 του *Η^ιΒ^ Λαίδες, της 
ίερωσύνης μετά τιμωρίας χαταλυθέντες. ΣεδεκΙας 
έχτυφλωΟεΙς ύτΛ του Βαβυλωνίου. *0 Λάος ό Ίου* 
δαίωτ, έπ\ τ^ χατά του Σωτήρος έπαναστάσει, τήν 
Ετι χατέχουσαν αύτίν υπομένων μετά αναισθησίας 
«(γμαλωσιαν. ^ΐΜΜΓΐιιοιη 1ί1ιί(1ίηβιη €ΐιιη ιιχοΓβ νίΓΐ ΒοΙΙΗϋΙι^^ΐΗΐΐ»*. 
Βαύιβεα, ςίκβ οΙ) Γβ|;η»ιιΐ€ΐ3ΐ&, ίιι ιΐ686Γΐιιηι Γβίΐα- 
€ΙΑ Γαίΐ. ΑεΙίατ 6ΐ6ΓίΙ«*|(υ8. Οιιί Βίώ^αΐηηι ρΓοΓαιίΑνίΙ 
ίη ιΐ656Γΐο ρ6Γ 6θΙΐ6ΰΐίοη6ΐιι Γιςιιοπιηι. Ι2ιιί ΙίίΛζρΗε' 
ιηανίΐ Πβιιηι ίιι πχ3 ,ςπβηι ίιΓπΙ ίιι (ΐ65ϋΓ(ο. Ι'Ίίϋ 
ΙΙεΙΐ,*\ιύ ίη ρ<£η&ηι ρΐΊν3ΐ1 βυηΐ &α€0ΓΛθΐίο. ϋύΗβ€ία$ 
€ΰΒ6:ι(ΐιβ α Γ6£;6 Β:ι1)γΙοηί8. ΙηάαΙειιε ρίψηίΛέ ρΓο• 
ρ(6Γ6& ςιιθ(1 δαΙναΙοΓοπι ίιιΐιΐυο ρύΐ-βοοιιίαδ βίΐ, 
8ΐΐ8ΐίη6( αάΐιυο ίη86η8ϋ)ίϋΐ6Γ εαρίί^ίΐαΐβ^η, ςιι» 
ίΙΙυπι ρΓ6Πΐί(. 175 ;08ΕΡΡΙ ίΙΒΕίίυδ ΜΕΜΟΒΙΑΜδ. 176 •ι. ίΠηί €ΟΜ€€Ηΐί, 

Εταΐη$ Λο$€ρΐΛ^ ΐ|υί ουιη νβϋϋίάβΓυη*, Αΐΐ&ιη6ΐι 
&1) 60 βυιιΐ βηυΐπΐί. Ώα^ίά <|Μί ββίρβυιη Ιιυιηίΐί&νίΐ 
Ι>ΓθρΐβΓ ριιΐΓ&Ι» 8€υΐ€η, &ΐ4|ν6 ρΓοΗχβ ιγ&ΐυπι Βυυπι 
οοιιίβ«8ΐΐ9 681. 5ιι/ο»ιιοιι, ςυί Ι6ΐιιρ1& ί4ΐοΓΐ8 ςβηΐίυιη 
χϋΐΗΐ'λνίΐ., αΐΐ&ιηβη ρΐ'ορίβΓ ραΐΓϋπι Οανί(1 ηοη 6$1 
ρυηίΐΗΒ. Μαηα$$€$ ύαη\χ& ίη οαρίίνίι&ι^ιη, €Ι ζά 
Οΰυιη Γθηνςΐ'$υ$, αιςαβ ίιΐοίιχο ίη ρβίΓίΑΐη Γβνοο^- 
Ιυ$. ^οααηι η νίηειιΠβ βοΐυΐπβ, Ιιοιιβ$ΐ&Ιυ5ςιΐ6 Γΰ^ίο 
ΙιοηοΓβ α ρΓΐηοΐρβ ΒαΙ)γ1οηΊ$. ί,αΐτο, ςυί ίη ειυοβ 
€ΐιπ8ΐυιη ι*οιιΓΰ88ΐΐ8 ββΐ, οΐ νίαιη »(Ι ρ3Γ3(1ί8υιη ίη- 
νοιΓπ. Ραηία$ ηρο$ΙοΙυ$, ςιιί ροΓβοςυοϋαίιΐΓ ΕγοΙο^ 
βίαιη, €ΐ ήι ρΓΧΟοηίυπι ιηί88υ8 £$1 βϋϋί €1ιΐ'ί8(ί, 
£ΐιί 1)οΙΙυηι πιονβΓαΐ. ΕοϋΙηια ςυ» Γ8ΐ 6Χ ςβιιΐίϋιιβ , 01 του *1ωσί\φ άδεΛ^οΙ ιτεπραχ^ες αύτ^ν, ^\ 
διατραφέντες ύπ* αύτοΟ. ΑαδΙδ ταπεινώσας έβίοτ>4ν 
έπ\ τ^ πλημμελείς, χα\ έχτενώς εξομολογούμε^. 
ΣαΛομο^γ ναούς τοΓς των εθνών εΐ&ίιλοις βειμάμ^ς, 
χα\ βιά τ6ν πατέρα μη τιμωρηθείς. ΜατασσΚ &ν 
αΐ/μαλωσία επαχθείς, χαΐ έπ\ θε&ν έπιστραφΙ\ς, 
χαΐ δίά τοΟτο έπαναχθείς. Ιωακείμ λυ6ε\ς άπ^^^ 
δεσμών, χα\ τιμώμενος βασιλιχ^ τιμ)} ύπ6 τλν Βα- 
βυ)Λι)νίου. Ό Λχ^στ^ς Ιπ\ του σταυρού Χρι#Γ^ν 
όμολογήσας, χα\ τήν εΙς παράδεισον όδ&ν εύρίμενος. 
Ό απόστολος ΠανΛος διώχων την Έχχλησ(αν^'κ«\ 
χήρυξ ής έπολέμει Χρίστου πίστεως Αποστελλόμενο:. 
Ή ^ΕχχΛησία ή έξ Ιθνων, έπ\ ταις τοσαν«αις ςιΐ9Β Ιοί 8εΓΐοήΙ)ΐΐ8 ιΓιΙΓιΙ οΙ)6ΐβηΐίΙ)υ8 ηιίδΟΓίΰοηΙίαιη Β πλημμελείας Ιλεονιμένη, χαΐ διά πίστ«ως Χρι^ηου 
081 6θη8οευΐ9, ι^Ι ρβΓ ΓκΙεηι €1ιπ5ΐί ρβιΓεείΦ ]υ8ΐί- της τελείας διχαιώσεως Αξιουμένη. 
Ιίο&Ιίοηίβ ηιηη€Γ6 <Ιοηαΐα. 

ΟΛΡ. €ΙΛν. — 0ιιί)ΐαιιι γιιμ εϊ6ί «χΐιηίιιιιι ηΗΐά 
[α€€Γ€ νίά€Γ€ηΐ*ίΓ, €0 φλο α $€ορο αί^βντατΗηί. 

1$ 4ΐΗί αρυ<1 Ο^νίιΐ ί3ΰΐαΙ)8ΐυΓ 80 δαυίυπι οεεί- 

<ϋ8§β, Αίςιιβ Λά ίΐΐυηι αΐΐυΐίΐ Γοςηί ίη8!|;ιιί2 , Ι»η- 

ΐ}ΐΐλπι Γβ^ηο &<1 ΙΙΙυιη ρβηίιιβηΐβ; Ιιΐε ίηΐ€Γθεί ίυβ- 

808 681 3ΐ) Ϊρ80ΐη6ΐ 0ανί(ΐ6. ΒαϋΗααΒ 61 Βαηα)α$, 

Ιίΐϋ Β6ΐηιηοη, ςαί Ιΐ6ηιρΙιΙ1>08ΐΙΐ6 βΐϋ δ&υΙ ο&ρυΙ 

8(1 Οανίϋ &β6Γ6η(Γ•, βίςιιβ ηΐί π)λ];ηυπι άρπα ουπι 

€0ηΐυΙί886 Ικϊηεβοίυηι, ρΓορΐ6Γ (|υο(1 61 εοαιηιεηϋιη- 

ϋθ8 8686 8ρ6ΠΐΐΝΐηΙ, 60 ίρ80 ίηΐ6ΓΓ6€ΐί 8»»!. Ο^β,φΐί 

ίηε1ίηαΐ2πι Αγο&οι &ι1 86 &11γ8Χ6Γ&1, »1 η6 εβΤυηιΙβ- 

Γ6ΐυΓ 46 €υΓΓυ, 61 Γ6ρ6ηΐ6 η]0Γΐυυ8 68ΐ. βΐΐί ]α88Η8 

6&1 α ρΓορΙΐ6ΐα Μί€ΐ]χ2 ίΙΙυπι εχϋεΓΟ, η6ΐ|υ6 οΙ) νε- 
Γ6εηη<1ίαιη εεείϋίΐ* ίηΐ6ΓΓ6εΐιΐ8 68ΐ » Ιεοηε. ΡΜαή' 
$(ΒΜ^ φύ ρΓορΐ6Γ βυααι ]υ8ΐίΐίλΐα α<Ι?6Γ8υ8 ρα1)1ίεα- 
ηυηι κ1οη&1)αΐυΓ. 

€ΑΡ. ϋΙιΧνί. — Ονα ϋ ηκοί β€ηί€$ Βκΰίηά^ €θηΐτα 
$α€ταΙο€α ίηεχΓΓβχβηιηΐ, αΐι/ιΐ€ άηίηίΐΗί ίιηηιίΜαε 

Οορ 61 Μα^ο§, ηβηιρο. 8εγΐΙΐ9Β : 3/οεο(/ι, 86υ 
ΙΠγΗί : ΤίιοΜ, νεί Τ1ιο88»ϋ ; ϋοηιβν^ 8ειι ΟαΙιΙ» : 
ΤΙιο^οηηα &ιιΙ Αηηεηίί : 6χ βαί^οί'α^ Αγ»1ι68, ςυΙ 
βιιηΐ ρΓΪπιί ΙηιΙοΓϋπι : 7/ιαΓ<ί«, 86υ ΑΓπ : €Ηη$ &υΙ 
^ΕΐΙιίορεβ : ΡΗηά, 8ίΊΐ 1>ίΙ)}'08 : Ρίίατ€$^ 8ίτ6 Ρ6Γ8». 

€ΑΡ. €1>ΧνΐΙ. ^ ΥινίΗίβί ΙαρΐάΜΜ ίη ζοηα ροικί- ΚΕΦΑΛ. Ρ2Ε'. — Τίνες εΜν οΐ κατορΟονν ^ι δό- 
ζάντες, καΐ έχϊ τοντφ διαμαρτόντες, ^ 

Ό τ6ν Σαοΰλ έπισφίξαι χαυχησάμενος τφ ^^ία6\δ, 

χα\ χομίσας αυτφ τΐ• της βασιλείας σημείον, ώ^ αύτψ 

προσηχούσης της βασιλείας, &ναιρεΟήναι προστάχθΑς 

ύπ& του Δαβ\δ. 'Ραχαάδ χα\ Βαταίας^ ο! υΙο\ 

'Ρεμμών,οΙ ΜεμφιβοσθΙ τοϋ υ ίου Σαοΰλ τήνχέφαλήν 

χομίσαντες τφ Δαβίδ, χα\ μεγάλην αύτψ δόξαντες 

χατατίθεσΟαι χάριν, δι* ^ς χα\ ήλπιζον εύδοχιμείν, 

Αναιρούμενοι διά τούτο, ^.ζφ 6 τήν Κιβωτίων έπιχλ^- 

θεισαν έπισπασάμενος πρ6ς έαυτ6ν, πρ^ς τλ μ^ 

περιτραπηναι άπ6 της αμάξης, αποθανών παραυτίχα. 

Ό Χ£λευσθε\ς ΰπδ του προφήτου Μιχαίου πατάσσειν 

αύτ&ν, Χ2\ δι* εύλάβειαν ού πατάξας, αναιρεθείς 

ύπ6 λέοντος. Ό ΦαρισάΙος έπ\ τ^ οίχείς διχαιοσύν]) 

του τελώνου χαταυχώμενος. 

ΚΕΦΑΑ. Ρ2(Γ•^— Τίνα έστϊ τά §&νη %σΙ χόσα 
τά τοΪ€ ΙεροΤς τόχοις ϋίττερον έπανισχά§ίενα^ 
ηαΧ Θει^Χατον ύΜομείναντα τψ\ύρίαν. .. 

Γώ7*χα\ Μαγίύγ, οι είσι Σχύθαι* Ιίοσώχ, Ιλ- 
λυριοί- βω^«α, Θετταλοί' Γσ/ι^ρ, Γαλάτσι- ^{ψίμα, 
^Αρμένιοι* Σα€αιών, Άρα^ς^ οΕ πρώτοι Ινδών* 
θαρσεΤς^ Άφροι • Χονς^ ΑΙΘίοπβς • Φοϋδ, Αίβυες • 
Φρές» Πέρσαι. 

ΚΕΦΑΑ. ΡΣΖ'. — ΑΙ δυνάμεις τίαν Λίθων τώτ 
έν τ^ τον άρχίερέως ζΔν^ έί^τιβεμένων (5). β£ή ρο$ηοταΜ. 

^β«ρίε, 8ΐ<Ια116πυιη αιεΠβϋαΐ. βαρρΗίηα, οειιΙί8 Ο "ΙαοΛ'ς^ μοιχείας άποτρεπτιχή. ΣαχφΒψος^ 
Γιιΐ26ηΐί88ίη)α Ι8ΐηρ3ΐ8. €Ηαΐ€€άοηϊ%ε ^ 8θ1>Π6ΐ3ΐί8 όφθαλμοίς στιλπνωτιχή λαμπρά (6). ΧοΛπηδόηος, εοπϋϋίηίΟΓ. Ξ^ηαναράη», άχηιοηυηι ΑνεΓπιηενβ : 
5βΓέ/οηίχ, ίκ'ΐ'^ΐ'β ηιίεαηβ. ββηίίκε, («'Λι^εβ^ίΐ/ΐΗε, 
(ΙοΙθΓ68 οευίοπιηι 83η8ηΙ• Β^γι/Ζ/νι, ΐΓί8ΚίΐΙα! ιη6ίΐ6- 
ΐιΐΓ. Τοραζίιιε, €ΙΐΓίΐ$ϋρτα9Η$ , //{^ικίιιί/ιιιι. Αμβ- 
Ιΐΐί^ίΐνί, 6ϋηεΐ8ΐ6ΐη αΓεεηβ. ΑηΐΙιτ0Χ , ΑεΗαί^Λ^ 
ί,ί^ήΗΒ, Οηι^€Μην$, 

Ρίηη /ι/γ β$ί Γιΰτοηυη ίο$ερρΙ, 

ΑνρηηιεηΙα ηπίηηηε <ί6β//οπιΐΗ ΗαΒβΗί. 

ΡίΜΜ άύϋ ηΐίιηίο νεΐ$Ηί. 

Λη€ίθΓί ΙίοηοΓαηι Ββο «ί< ρναίια^ 

(}κί Ιίτηώιιιηι άϋάίί ηιι7ιί ιβΓΐ>α %€τ'ώεηάι^ 

Ιη Ιααάαη εί ρΐ'αί'ιατηηι αείίοΐίΰΐ ΥβψΜ ε}Η$, 

(5) ΟοηίβΓ Ερίρΐιαη. Ββ ρεηηιη. 

(6) Ροη6 λαμπάς. σωφροσύνης πρόσφορος. Σμόραγδος, δαιμόνων 
άπελαστιχή. Σαρδόνυξ, διαπυρσαίνουσα. ΣάρΙί*ος, 
ΧρνσόΛίθος^ όδύνας οφθαλμών ΐώνται. ΒήρνΛΛος, 
λύπης ίατιχή. Τοπάζιος, Χρνσόχρασος^ ^Τάϋ^ιν- 
Θος, ^Αμέθυστος, μέθης άλεξητήριον. 'Λιη6^ρα(, 
Άχάτΐί^ς, Αιγύριος, 'Ονύχειος. 

Τέρμα χνκτίδων ένταΰΟα Ίωσήπχον^ 
Τας ύχοβέσείς τ&τ χέντεβΙδΛων ^χίΜίν (7)• 
ΠέβΜς δ έδωκα τφ τεΛευζαΙφ στί^φ• 
Τφ συντεΛεσζζ των κοΛών θεφ χάρις. 
Τφ συμπέρασμα δόντι μοι Λόγους γράρεη^^ 
ΕΙς αΐνον εϋχάριστον αΟτον τοϋΑίίγον. 

'7) ΓθΓΐ6 2χον. 7 ' ■=Β==«==-===!==== 

ΑΝΝΟ ΟΟΜΙΝΙ 6111 ΝΙ€ΕΡΗ0Κϋ8 ΡΗΙΕ080ΡΗϋ8 ΝΟΤΙΤΙΑ 

(ΟοοίΝ. 1>β 8€ηρί, €€€ΐα. Ιοαα. ΐί, ρβς. 402.) Νί€6ρΙΙοηι« ρΙιίΙοδορΗυβ 6Ι ΟΓαΐΟΓ ραΙπλΓοΙι» €οη$ΐ3ΐηίηοροΙΐΐ&ηί, βυΙ> Αηίοηία Ο^αίβα 6]α$(ΐ6ΐιι ββάίβ 

2Γ€ΐιί6ρί8θορο 61 ρ3ΐτί2ΐΓθ1ΐ3 νίνβπβ, ^ίβ ϋβάβιπ ΐ6ΠΐρθΓίΙ)ΐι$ &Ιί(ΐιΐΑηΙο ρο&( λη. 890 ΟοΓαίΐ, $0Γίρ&ίΙ(|α6 

Οη/ίοΜΜ (Ηη€^τ€Μ 8βα ΝαηαΗοηεηί €η€0$Λία$ΐί€αηί ΥΗοί $αιΐ€ΐί ΑηΙοηϋ οορηοηΐέηΐσ €αΐί/ύ<τ, ραίήαηίΐίΒ 

ΟΰΛϋΛηΐΜοροΙίίαηί^ ςυί λΐιηο €Ι»ΓΪ8ΐί 891» ιιι6 ΐίηρεταίονβ ί^οηε ΡΙΐίΙο$ορΗο ιβ» 8αρΐ£ηΐε, άίβ 12 ΡβϋΓαλΓϋ 

ηιοηιια$ 6βΐ. Εχ8ΐ3ΐ Ιι»ο ΟΓαίιο 56α ΥΗα αραά 1.&υΓ6ηΐίυιη δυπαιη, υ( 61 «ρυά Ιο&ηηοηι Βοΐίβηϋυιη 

8Κ|υ6 Η6η<€ΐΐ6ΐιίυιη, ίιι Ααί» 8αηαοηίΐη Λά (1ί6ΐη 42 ΡϋΙ>Γυ&ηί» 86ά υΐΓθ1>ίςιιβ 1•:ι1ίη6 (βηίαιη. Εβιϋϋΐη 

9ΐ)ΐ6ΐη ΟΓαΐίο 86α Υίΐα βχ8ΐ&1 6γφ66 ιη8ΐια80Γψΐ8, ία Ι)ΐΚ>ΠοΐΙΐ602ΐ €»8αΓ6Α νίη<1οΙ>οη6η8ΐ, ίοΙβΓ ηιαηα- 

5€πρΙο8 εοάίοββ 1ή8ΐοή6θ8 &Γ9Β0Ο8, 60(1. XI, παπι. 20, 61 ΐ|υί(ΐ6ΐη & ίοΓιο 95, ρΛ%. 2« €θ1• 2» υβςαβ αιΐ 

ίοΙ. 109, ρ»%. 2, εοίαιη. ι, αΐ !ΐ8ΐ)6ΐ ΡβίΓοβ 1.8ΐηΙ)6θίυ8 ΠΙ)γο νιιι 6οιηηΐ6πΐ8ηοΓαιιι 1ια]α8 1)ίΙιΗοΐΙιβϋ3Ρ, 

ρ^ 83, €α]α8 Ιίΐα1α8 6( ρΓΐηοίρΐαπι : Νικηφόρου του μαχαριωτάτου φιλοσόφου να> ^ήτορος, Έπιτάφιον 

ήτοι ρ2ος έγχωμ{φ συμικπλβγμένος ζΐς τ6ν μέγαν έν Αρχιβρβυσιν βαοϊί, χα\ θαυμαστών έν πατριάρχαις 

*Αντώνιον. Ούχ 9)ν άρα των κρολαβόντων χαλών β{ς πίστιν, 61€. 1(1 681 : Νί€€ρΗοη 1>€αίη$ίηιί ρΗίΙο$ορΗι Η 

Θταΐοή$ ΟΓαίίο ίπηβδηί $ίνβ Υίΐα ΰηιη 0ηϋοηηο €οη]Ηη€ία^ ίη ηιαραπηι Βή αΐ€Ηί€ρίί€ορηηι βί αάιηίταΐίίΐεηί 

ί« ραίίίατείίη Αηίοηιαηι, 616• ΜΊηίιηβ 9ίαΐ6Πΐ 6οηΓυπ(ΐ6η<1υ8 681 Ιιίο Νί€6ρΙιθΓα8 ρΙιίΙθ8ορ1]α8 6ΐ γΙι61ογ οαηι 

ΝίΓβρΙιΟΓΟ €γ6|^ογ8, ΐηΐβ([τΐ8 αΙΊςαοί 89Β6αΠ8 Γ6θ6ΐιΐίθΓ6, ςαΙ ΙΙίβίοπΑΐη 8υ8πι ΒγζβηΐΊηΒΐη, ιΐ8(|α6 αά ο5ΐ« 

ΐοαι ίαιρ. ΑικίΓοηία Ιαιιίοπ8, 5ίτ6 8(1 2ηηυιη €1ιπ8ΐι 1541 ρ6Γ(Ιαχϋ. Ν8ηι 61 (16 60 νϊΓ <1θ6(ί88ίιηαΗ Ι^οο 

Α11ϋΙία8 ίη ΙΗαΐήΒα ά€ Β^ηίβοηηηι $€ήρΗ», ρ.ΐ|[. 87, Γ6ί6η, ςαο<1 Υί(αηι «;ιι«(/βιιι 5. Αηίοηϋ ραίτίατΰΐΐϋβ 

8€τίρ•6ηΐ, €θ]η8 ΙίΙαΙοιη 61 ρηπαρίαπι ί1)ί Ιιοο αιο^ο 6ΐ1ιί1)6ΐ : Νΐ66ρΙιοΗ 6γ6|;ογ3Β Βίος του Ιν άγίοις 

ιαηριάρχου ΚαινβταντινουπΛβως, *Αντων(ου του τΐ^ν μονήν του Κοιλέαις «υστησαμένου. ΕΙ ^ χα\*0νητ9]ν 

ψυχΐ|ν δ χρόνο;, χα\ «άντων έστ\ πο0ΐ1]ρ όπόσα φΟορλ χαλ γένβσις βόσχβι» 6ΐ6• Οαοιΐ ροΓΓΟ &<1 ΝίοβρΙιΟΓαπι 

Οηϋοηίβ 86ΐι Υίι» ΐΗΐίαδ 8€ηριΟΓ6Πΐ 2ΐΐίη6ΐ, ί1ΐ6 8α1ι 1ι60η6 59ρί6ηΐ6 Ιιηρ6Γ8ΐθΓ6 τίχίΙ, «ι ίρ86 εΙβΓβ 

6«1Ϊ8 ίη<1ί€8ΐ, (Ιιιηι (Ιί86Γΐ6 9ΐίΙ : Ρΐ€τατΗίηφι^ ητπηι άβ 8. Αηίοηίο ραίηατϋ/ία ηανταηάατίίηι ιηα§ί$ίταη $Μ 

κο» ΜΜίίο Ληί£ ί€ΐηροτ€ (ηϊ$»€ ίρ$αηι ίη9ρ0€ΐϊθΗ€ΐη «Ι €χρ€Τί€ηΐίαιη. Ν^τϊί^ βϊαβ 6γ9Β€3 Ηχο βαηΐ, χα\ των 

μέν άνελίττιιν τΐ^ν μνήμην, Δν 6ψις μοι χα\ ΐ(8ΐρα χρόνοις ο6 συχνοΖς διδ^σχαλος ήν, 6ΐ€. 06 Νί66ρΙΐ0Γ0 * 

ίΑο ρΕίΙοβορΗο 61 0Γ»10Γ6, 66Γ8ΐΓ(Ια8 ^0ληπ68 νο88ία8 1ΙΙ>Γ0 II Οβ ίιί$ίοτίοί$ 6ηι^0ί»^ 08ρ. 26. α1)ί ρβΓρο- 

ηη ΐ6^ΐαΓ δ. ΑηΙοαίαηι 6ααΐ62ΐιη οΙ>ϋ886Γ&η. ΟΙΐΓΐβΙΙ 901, ρΐΌ 891. 6ιιΐ1ΐ6ΐιηα8 €8να8ΐη Ηιϋοήα ίΰνίρίο- 

ΓΜ Ε<ο€ί€$ίίΒ^ Λά 3ηηαιιι 895, ρας. 569. ΡβΐΓα8 I^αιηI)66ία8, (ΐαβια Ιιίο 6Χ86τίρ8ίηια8, 1ίΙ>• νιιι Οοπιιηβηία- 

Ηοτηηι 1>ίΙ>ΙίοΐΙΐ6θϋΒ €3Β8αΓβ» νίθ(1οΧ>οη6ΐΐ8Ϊ8, ρ. 85, 61 ία ία(1ίοίΙ)α8,'ρ. 562 61 578. ΝΐαΕΡΗΟΚΙ ΡΗϋΟδΟΡΗΙ 

νίΤΑ δ. ΑΝΤΟΝΙΙ ΟΟβΝΟΜΕΝΤΟ €ίίυΐΕΜ. 

ΡΑΤΚIΑΒ^Η^Β ΟΡ. 

{ΛΟα 55. ΒοΙΙαηΛ., ΡβΙ>πι«Ηί (οη. 11, «ϋβ 12, ρ. βϋ.) εΟΜΜΕΝΤΛΚΙϋδ ΡΒ^ΕΥΐυδ. Ι. Κ6ΐ8ΐα8 ίη ο<Βΐίΐαπι Ια1)α1λ8 68( αραά Ι^ιίηο8 Ε(»ΐ68ίκ (ΙοηβΙαηΙίΑΟροΙίίληβΒ ρΓ9β86<ϋΐ. Ι>6 60 Μ8γ• 
ιρκ 8€ 6η€08 Αηΐοηία8 , 6θβηοιιΐ6ηΐο €3αΐ698, Ι^ττοΐ. Αοηι&οαηι : < €οη8ΐ«ηΐίηοροΙί 5. Αηίοηίΐ 
^ •ιώ 6χίΙ«αι βοβΙ λ €1ιη8ΐί ίη€9ΐΓθ8ΐίοαβ 8«οα1ί 6ρ. ΐ6θΐρθΓ6 Ιιοοηΐβ VI ίαιρ., » 6]α8 η60ΐρ6, ςαί 1Τ9 ΝΚΕΡΗΟΚί ΡΗΐωδΟΡΗΙ 180 

Β&•ίΓιοΜαθ€(!οηβ|;οηίΙυ8, $αρΐ€η8^ $6υ ΡΙ»Ηο$ορ/ιη$^ Α νυΐηιιβ αηηίβ : 6Γ({ο ί(1 ΠΙ! ίηΟίεΐυιη 6Γ3( αη. 1401ι οδΐ βρρβΠβίοβ. Αιιΐοηϋ β]ιι$>(ΐ6πι ηιβιΐιοηαιη Ιΐβ ίιι 
ΧύύΜ. 3ί1 Ιΐδΐιοκίπιη βηηοΐβνίΐ Μοίαηυδ : « Ιίβηι 
0οη8(3ηΐίηο|ΐο1Ι 9. Αιίοιιϋ, τη•|{|)Ί ίηιβτ φι^^ ροη-' 

Μοιιβ^α Ιιίβ νβΓΐ)ί!ΐ : * ΕιχΙϋΠΐ ιΐίβ (1% ΡϋϋΓυαιη) 
ιη6πιυπ& 5• Ρ. Ν. Αηΐ4)ηπ &Γ£ΐιΐ6ρΊ5€ορΊ ϋοη^ιαη^ 
Ιίηοροΐ6θ8, » αάηϋοΐαηΐ ι:1θ{;Ίυιη, (1β ςυο ίιιΓΓα. 

9. ΡΙήΠρρυ^ ΡβΓΓαηυδ ίη ^βηβΓϊΙί ϋ3ΐ2ΐθ|;ο 5αη- 
€ΐθΓυιη, (|υί ϋεδυηΐ Μ2ηγΓθΙθ|[ίο Κοιηαηο, 2(1 11 
ΡοΙ)Γυ3Γϋ 8. Αηίοηίυιη !ιΐ50Γίρ8ίΐ, 6ΐ Μβηοΐο^ίο 
βι^εοΓυιη, αΐ ίη Νοίβιίοηίϋυβ ρΓοΟίεΐυΓ. δβά <ιηο? 
Ναη 60 οβτΐβ <)ΐιθ(Ι ΗβΠΓ. €«ιιί8ίιΐ8 6ή\ά\% : ηοη 
Οη£€θ ςικκΐ Υεηβΐϋβ βιοαβυη : η•η ηαο() Ββιβϋϋ 
ΒΙ:ΐΰ6(]οηί8 }ιΐ88!] οοπείππαίαπι &856Γν8Γΐ Βοιη» Γο- 51 Μαϋ ; ίη βυπι βηίπ) (Ιίβπι ΡβηΙβΰΟδΙβ ΠΙο 2ηηο 
ίιιοί(1ίΙ : ιιοη πιυΐΐο ί(;ίΐηΓ 3ηΐ6 Αηίοηίο, ρηιΓΐ6 Ιά. 

ΡβΙ)ΓΙΐ3;ίί 6](61Η1^0« 8|Ι(^68βΟΓα| Νίφϋΐ3Ι|5. Υβπιιη 
6(81 ||31|ρΐ8 ΥΦΓΐΐ'ϋ ρ^Γ5|Γί€ΐ:^8υπ|, ςυΐ£ ΙΗΙ δφΤΊ^ΟΤββ 

ίπΐ6Γ]ίοίυηΐ, ρΙυΓίΙ>υδ Ι8ΐη6η£[6$ΐα βυηΐ ^υπΊβ; ςηο 
ηίηιίηιιη ρ»6ΐο ρθ8ΐ δ. ΤΗϋορΗαηοηίβ ρΓίιη» υχοπδ 
(ώίίαιη, 86€υπά3ΐη (Ιβίη βΙίοπΊ&π) (1υχ6πΐΙ•60,8ΐ(ΐυβ 
ίη)ρ6Γαιοπο ι1ί3(ΐ6πι^(6 ίπδίι^ηί βτίι. 

5. ΒβίΓ^οΐανίΐ ςυοά &(1 Μ&η^ΓοΙο^ίυιη 9ΐηηοΐ3Γ3ΐ 
Β3Γοηία8 (. Χ. Απη^Ι. υΐιί 3(1 3ηη. 890, η. 15, ΐ(3 
8ΰΓίρ8ίΐ : € Ηοο αηηο ιηοήΙυΓ Αηίοηίυβ ρ3ΐΓί3Γθ1ι3 
€οη8ΐ3ηΙ{ηορο1ι43ηυ8 , υ1)Ι ΐαηΐυιη 3ΐιηο8 (Ιυθ8 86- 
(]ί8β6(. 1(3 Ιη 8*^16 ρ3(η3ΓεΗ3Γυηι €οη8(&ηΐίηοροΙί• 
ΐ3ηοΓθΐη ίη ΟοΓροΓβ }(ΐπ8 ίηΐ6χ(3. » ΑΙ (^ηχ ίη 63 Γΐιηΐ, €υιη 3(1 ρΙϋΓ68 3ηπο8 8υρβΓ5(68 Μ3€6άοηΙ 86Π6 ΐΓ3(!αιιΙυΓ (1β 3ηηίδ ραΐΓί3Γθ1ΐ3Γυπι, ςυΙ Ιβηι- Αηίοηίυδ ΓυβΓίΙ• ΑΓΐ3 ρβαοβκ Ίη Γΐδ()6ΐη Νο(3ΐ!οηί1)α8 
Ρ6ΓΓ3Γίυ8, (Ιϋΐη βυπι 3ίΙ ι Ρίοΐίο 8θ1ιί8Π)3ΐίεο 6( 
ΙιΧΓοιίοο 8ΐιΙ)Γ0§3ΐιιπ) δυΐ) Ι.6θηβ IV ιιηρ. > ΟορΓΟ- 
ηγιηί 0Ιίιΐ3 ΓιιίΙ 1.60 1Υ αίςυβ 3ηηί8 (^ηΐιιηι ρποΓ 
Αηίοηίο, (]ΐιί ίβοηο VI ίιηρ6Γ3ηΐ6,ηοηΡΙιοΐίο (ςυοιη 
ηιβηϋοδβ ΡΙοΙίΗΐη νο63ΐ) 86(1 5• 8ί6ρΙιαηο, Ιιβοηίβ 
ίη)ρ6Γ3ΐοπ8 Γγ31π δυΐίϋΰΐυδ. 

3. Αηηο ίβοιΓιβ ΐύΠίο, ςυί 6Γ34 «γ», ςιΐ3ΐη ιιιιηο 
1>3ΐίθ3ΐ Εεεΐ6$ίΑ ιΐ8ΐΐΓρ3ΐ» 1588» 3(1 ρϋπ3ΓβΙΐ3ΐυπι 
6ν6€ΐυ8 Αυΐοηίυδ 68ΐ. Ιΐ» ΟιιΐΓϋΜΐβ ίιι βοιηρβίκΐίο 
ΙηβΙοπ3Γΐιΐ]ΐ : ι Αηηο ίη8δ(]ΐΐ6βΙί (3ηΙ«« κΐυΐεηΐ 
168 §66ΐβ& τφ &ντέρ(^ ίτει ?ης ^βαβίοι; Αέοντος, 
αηηο 8θ€ΐιπ(1ο ΐηρβήί Ιιοοηΐδ ) ίη$β(|ΐΐ6π(ί ί^ΊΐϋΓ, ροΓβ Ιιβοηίδ 631» ΓβχβΓίηΐ ΕοοΙβδίαηι, 1ΐ3ΐΐ(Ι 83115 
βρίβ ίηνί66πι οοπ|;Γΐιηηΐ. Οίοίΐαι* 6ηίιη 5ΐ6ρ1ΐ3ηυ8 
86(1ί$δβ αηηοδ 5. ι Αηίοπίυδ 2, Νί6οΐ3ΐιβ Μ)'$ιί• 
€08 11,60 6]6εΙο ΕυΙΙιγηιίϋ8 βηηοδ 5, ηΐ6η8ΰδ 6, 
(3η(]6ΐη(]υ6 πιΟΓίαο 1•βοιΐ6, ρυΙδοΕυΐΙι^πιίο, Γ6δΐίΐιι- 
Ια8 Μί6οί3υ8. Αηηο 1 Ι.οοηΐ8, ΟΙιτί^ιί 1586, ίη δο• 

ΙίυΠ) ρ3ΐΓίίΙΓ6ΐΐ3ΐ6 ΟΥβΟΐυδ 681 8ΐ6ρΙΐ3ηΐ189 6ΧΐυΓΐ)3ΐθφ 

ςυί ηυη(ΐυ3πι \ά Ιο^ίΐίιηβ οϋΐίπιιβΓηΐ, ΡΙιοΐίο : ϋβ- 
ΰϋδδίΙ 8ΐ6ρ1ΐ3ηυ8 ΙβΓίίο ρο8ΐ 3ηΗ0• 1588. Αιιΐοηίυδ, 
81 (1υθ8 (Ιυηΐ3Χ3ΐ •6€ΐίΐ αηηοβ, οΙ)ίί886 ϋί€βη(1υ8 εβί 
1590, υΐί Β3Γ0ΐιίιΐ5 8ΐ3ΐυϋ : θγ^ο 1401 6]οοΐα8 Νί- 
€0ΐ3α8• οαπι 86ϋί886ΐ &ηοο8 11. ΒοςίΗίΙυΓ, ΕοιΙι]γ• 
οιΐυηι €υί 5 86(1ί8 3ηηί, ηβηΜβ 6, ΐΓί1)αοη(υΓ9 λαηο 8Ϊ?6ΐβηιοίηιρ6Γϋ6ί«ι»3ηηο«Βΐ6ρΙΐ3ηιιβΙηρβΓαΐοτί8θ ^^ ριιΐ8ΐιηι β88β, (ΐ«ιο<) (Ιβαιυιιι 911 3€θί<ϋ(, αιηι ΓηΙβΓ 3β ρ3(Γί3ΓεΙΐ3 «1(^8811 β γί(3. !η 6]η• Ιοοιιοι 

0Γ(1ιη9(αβ 681 ρ3(?ί3Γθ1ΐΑ Αηίοπίϋβ, 6θ|^οιηβηΐο 

€31ΐΐ688. > ΙΙ(ΗΙ^086 Ι8Ι« ίπ ΟυΓΟρβΙβΙβ ΤβΠΐΐ 631)108 

1ιΐ8 νειίιίδ : < ΐΗ8«ηιΐ6η(ί 3ηηο 8ΐ6ρ1ΐ3ηαδ ίηιρ6Γ3- 

ΊοΗδ Γΐ*3(6Γ, 61 ρ3ΐΠ3ΓθΙΐ3 6Χ668δ6ηΐηΙ 6 νίΐ3 : ίη. 

ειι]ιΐ8 Ιθ€θ!Π 8υβη?οΐυ8 6δΙ Αηίοπίιΐδ οη^τηοηιβηΐο 
ϋ3υΐ638. € βΓχοβ 6( Ιιίο Καυλέας αρρεΙΙβίυτ 3 ββ- 
()Γ6ηο 30 Ζοη3Γ3 6( 10 δβπβ 6ρ!8θορθΓυπ) βχζ3ηΓι1 
ΙίΙ) IV. ^υ^ί8 βΓΧοοηιηα ; βΐ 8ΐ6ρ1ΐ3ηϋ8 Ργ316γ ίιηρβ- 

Γ3ΐΟΓί8, ί(ΐ9Π1 6( ρ3ΐΠ3ΓθΙΐ3 6Γ3ΐ, Οΐί ίρ86 ςυθ(100 
€υΓ0ρ3ΐ3ΐ68 ρ3υΙθ 3ηΐ6 Γ6ΐυΐ6Γ3( ; 61 3ρυ(1 €6<1γ6- 
ηυηα 681 άπέλιπβ ιήν ζωήν. β§ί$ε$»ίί β ψϊξα; η•ιι «υ- 1.6οηο ηοπιιο, ίηρβΓίυηι οβροδβίνίΐ ΑΙοχλίιόβΓ• 
068υηΐ ί^ίΐιΐΓ ηιιπιΟΓΟ ληηοΓίιπι Αικοηϋ ληηί (|υιη- 
ηιιβ 6( πιοη868 «Πΐ|ηο( : Β6(]ΐιβ οηίπι υ8|^3ηι ΙηιβΓ- 
Γ6^ί ΐΜηίίο 6ΐ, ςυΐη ββηιρβτ ιιηο πιοηνο 30Κ ριιΐκο 

3ΐΐ^ €Γ68(08 βΐΐ ρ3ΐΓί3Γ6ΐΐ3. 

6. Α1ίΐ(?Γ ρ3ΐ68είΐ.6ΓΓ0Γ, 8ΐ Ιΐ0 3Γ^υιη6ηΐ6η$ : 
Ρυΐ8Μ8 681 ΕυΙΙιγπιίυβ 3ΐιηο 911, πιβηββ Ιαηιο, 
ηιοΠπο Ιιοοηε. δ6<1 0Γ3ΐ 30(6 πι 3ηηο$ 5, πιεηδοβ 6, 
3ΐ) ίηΐΐίο ηβπιρβ αηηί 906. £γ|[ο Ιυπε ρππιυπι ο]β- 
6108 6Γ3( Νίεοΐ^υβ, ρο8ΐςυ3πίΐ 3ηηθ8 11 Εοοίο&ϊ» 
ρΐ'β6Γϋί<86(, &1) 3ηιιί 895 Ρ6ΐ>Γυ3πο, εη]ϋ8 ιΐίο 12 

ΟΐΐίβΓΑΐ ύ66β680Γ 6ίΐΙ8 ΑοΙΟΟίΟδ. 06ηί(|υ6 Ουίη 9ΙΙΙ. ΐβιη €Χ€€$ί€νΗηΐ. ΜοΓίυυβ νίίΙβίυΓ δίβρΙΐΜΐιβ 4\^ * 9111, βχδΐίηείοδοβΐ ΑΙοχ&ιηΙθγ, €οη8(3ηΐίηυ8 Ι^εοιιι^ 17 Μ3ίί, (|ΐιο 3 βπεείδ εοϋ βεΓίΙίΙ Β&ΐ'οηίυδ Ι. Χ. 
Αηιΐ3ΐ. 3(1 3η. 888, η. 8. 

4. Νοη 83ΐί8 ρεΓβρίευβ ΐπκίίΐοΓ ηαο 3ηηο ϋοεβδ- 
861-ίΙ δ. Αηίοηίυβ, 3ΐιΐ ςυ3ηΙο ΐεπιροΓβ ΕοϋΙβδίΑπι 
11Ι3Π1 3(1πιίηί8ΐΓ3ΠΚ. ϋ3Γοηίθ8 ίη ΑηηοΙ. 3(1 Μ3γ- 
ΐγΓ(ΐΙ. 6( νοδδίυδ, 115. ιι, ϋ€ Ηηΐυήϋη Οτααάί, 
ε3ρ. 26, 8εΓίΙ>υηΐ 3ηηο 1401 ο1>ίί88€. ΥίϋβηΙοΓ 63ΐη 
ορΐιιίοηβπι 113081886 6χ €υΓθρ3ΐ3ΐ6, (ΐαί ροδίςυαπι 

50Γίρ8ίΐ 4 ν1ΐ3 ΚΐηεΙΟ ρ3ΐή3Γθ1ΐ2Ι ΛηΙΟΒίΟ, 46θΐ3Γ3• 

Ιυπι Νίοοΐ3υπι Μ^δΙίευπι ; » ίη 63(ΐ6ΐη ρ3§1ιΐ3 ( ο1ι 
€1 66(ΐΓ6ηο8, αοβπι ρεΓρεΚοο δβςαίΐοΓ) η3ΓΓ3(, ιηι- 
Ρ6Γ310Γ6Π1 I^6οη6η1 , (ίίο ΡεηίβεοδΙβδ Ιη ΐειηρίο 
δ. ΜοείΙ, Γθ8ΐ63ΐ) ΙιοηίηβηεΓβΓίοΓοίδδβ νυ1η6Γ3ΐυπι ; 
3ΐςο6 6ΐ 3 Μ3Π0 ιηοη3ο1]θ ρτβ^Ιείοπι, (Ιεεεπι 3(11ιυε 
3ηηοδ νΐοΐιιηιπι. Ιΐ3 εηίιη νίάείοΓ (|υΐ8 ταΐίοείηβΓΐ 
ρο880. 01)ϋΐ 1•60 λη. 141 1, άεεοι» ρο8ΐ ί11υ<1 βεεερίυηι ΓιΙίοδ δερίίηιοπι ]3πι 3ηηυπι χΐ3ΐί8 6χρ1βΙ>αΐ*« «ιΐΐ 
Ρ ΖοπΐΓ38 οι €6()Γ6Βυ8 8εΓί1)νηΐ : ((ροιη ρΓΟίηάβ 
Χ8Ι316 3ηη1 905 ηβίοπι Γυ{886 οροΓίβΙ. Αίςυι 6ΐιηι , 
16Μ6 €6(ΐΓ6ηο, Ι)3ρΐίζ3νίι Ιη δ3ηεΐ26 δορΙιίβΒ Ιβηιρίο 
Νίεοΐίοδ. Πείη ί(ΐ6ηι ίηιρ6Γ3ΐοη, ςοΪ3 Ζοεη, ςαβΒ 6λ 
ηεε η6ε()υιη (Ιιογο ]οηεΐ3 ΑΗοπι ίΠυπι ρερβΓβτβιΐ , 
8ΐ1)1 ςυ3Γΐ3πι ]3ΐη €θη]θ|[βιη εοροΐ3586(, 3((|ΐιβ Αα- 
|ζυδ(3ΐιι εοΓθη3886(, 83εΓί8 1ιιΐ6Γ(1ίχίΙ Νίεοΐ3ο$;'ουηι• 
<|06 βχοΓ3Η «6• οι βυπι ίη ΕεεΙεδίβηι 3<Ιαιία6Γ6ΐ« 
ηιιΙΠδ ρΓ6εί1)η8 ρ3ΐ6Γ6ΐυΓ, ίρδβ 6 031Ιι6<]γ« 8ΐι1>ιηο1υ& 
ίηίΐίο 3ηη1 906, εοπα 86(1ί886ΐ 3ηηο8 11, α1> αηηο 
η6ΐηρβ895, ςοο οϋίίδδο Αηίοηίυηι οροΓίεΐ, ρο5ΐ<|υαπι 
Εεείβδίαπι £[υ1)6Γη388βΙ 3ηηο8 7, ςαί 3ηηο, ιιΐ (Ιϊχϊ• 
π)08, 888 δΐ6ρ1)3ηο ΓαοΓ3ΐ δοββείοβ. 

7. €6(ΐΓ6ηυ8 6ΐ 6υΓορ3ΐ3ΐ68 δοΐοπα ηαρπηΙ, Αη«-> 
Ιοηίο ηιΟΓίυο (Ι6&ί£;η3ΐυοοί ρίλίπαΓοΙίΑπι ΝίοοΙααιη 181 νίΤΑ 8. ΑΝΤ0Ν1Ι (ΆΌΙΕΛ ΡΑΤΚIΛΑ^Η^Ε ΟΡ. - 182 

Ιΐ5•ΐί€ΐπη• ^01 ίΙΙβ ββάβήΐ Απηίβ ηοΒ βιρήοΝίιιΙ. Α 8. £(ϋ(8ΐ βΜ ι υροη^ηο ΐοπι. V, Β€ ?ί1<1 85., ΕχρΓ6•βΊΜ€ Ιιΐ Ζοιίληβ ?ΜλεΙ«τ» 86<Ι 1ιΐ€υη« ΙίΐΗΓΑΓίί, 
νϋΐ €•(ϋα• Μΐίςαί νίΐίο, κΙ ίη 6ΐϋΐί• βτβαιρΙληΐΜΐβ 
οιηί»ηη. 6πΜβ ίΐιι Ιΐλ1)βΐυΓ• Του γίρ Άντωνίοιι 
Ορόνφ τΐί< Κωνσταννινον^ιβ^λβω; έΐΐΐζήβαντος Ιτη.••• 
χα\ (&€ταΙ•μ<γου «ήν ζ<ι>ήν, ό Μυστιχ^ Νιχ^λα•ς 
ιητριάρχης Ιχβχβιροτάνητο. ΙΥοΙβα• νβΠϋ : « Ν•ΐα 
ΟΝΟΙ Αηίοιιίιι» δβιΐβ €οηβΐ>ηΐίηοροΙίΙ»Β& λΜΐ».•. 
(«ΙιβπΜίΑ <ΐ€€65«8»6ΐ, ΜγβΐίουλΝίβοΙχυ» ^ΐπαιχΗ» 
6$1 <Ι«»ΐ{ΜΐΐΜ. » Οιιοά «οίβηι ία €ίΐ«1» δβτίβ ρ»* 
ΐΚβίΓβ^ιπιηι €θΐ•ΐβη4ίαιιι« ίηββββ ιιΐ60(Ι«βι« ΊΙ• €θΐι• 
ΐίςΙΐΜ νί^υΓ ^υοά ρτο Ρ •ϋ β^ ροβιϋιηι ; ▼«! ρΓΟ 
ΠΠ« βοΙιιΐΒ, Ι1• €υιιι λΐίοςιιΐιι λοοίοί ίοτ&ΙΙλη Γ6€16 
κήρΜΗΐ : *Αν«&νιικ 6 Κ«νλέας« Ιπ^ του αύτοΰ 
Αέβνης (η Ρ ν«Ι Ινη Πιι. ΑηΙοηΙυβ €•αΐ6•8» 0(κΙ«ιη 
1««ΐθ ίαιρβηοΐβ» ιηηοβ β. 80 ύΒ\η 8 δατιο, « Ν{€βρΐΜΗ, Ι)«811β9ΐπιί ρΜΙΟΜ^ 
61 θΓ8ΐοιΐ8, Οτ8ϋο ίαοβΙ)Γΐ8, 8611 Υίΐα 6ΐΚ!θΐη1ο οοη^ 
Ιβιΐ8, ιη8{;ηι ίΜβΓ Οβί ροιΗιίΐ6β8 61 •ιΙ•ηΙη1)»Η8 Ιη- 
16Γ ρ8ΐΓί8Γ€ΐΐ85 Αοίοπϋ. 0α8ΐη 61 ηο$ ίηι}6 Η)6 ^- 
ηιη5« 0αΐ8 Ηΐβ Νίϋ6ρ(ιοηΐ8 Γαβτίι, 6( ηιιιη «Ηβ μΙΙ• 

άβΠΐ 0ρ6Γ&, Ιΐα8(Π13Ι1Ι 1β(;ίπΐν8• Υΐκί886 ΒΙΐΙ) 1^60116 

δ8ρί6Βΐβ ίιηρ., 8υΙ) ςαο 61 Αηΐοηί<ΐ8« 6χ Ι|)98 οοηβίαΐ 
οτ8ΐίοηβ. 

9. ΥιΐΒ Β. ΑηίοηΗ οοιηρβηάίιιιιι, 6Χ βαάβπΐ 6ΜΙ- 
€ΐηπ8ΐαη οταΐίοηβ, 6X8(81 Ιη Ν6ΐιβ6ί9, Ιη ςυο Αιΐ886 
6]υ8 ηοιηΐηβ ιηοη8δΐ6ηιιιη 8ΐίιιυο<1 1«<]|6810Γ, 81» €0 
Γ•η888Ί8 οοηάίιυπι, 8υ( ία ςαο }|>$6 ΜοηβοΙιΙοίΗη 
1ιιιΙ)!ΐυιη οϋη 8ΐΐ8ϋ6ρ6η(• 1(8 Ιΐ8)ΐ6η( Μ6ηΜ : Τβ- 
λ£ΐτα« βέ ή αύτου σύνταξις &ν τ^ α^του |ΐον|• < Α|(Ι- 
^ ΙΗΓ 6]α8 608Βηΐ6ΙΙΙΟΠΐΐΙθ ίη ίρ6ίυ8 ΐηθ088ΐ6Ηθ» » ΟΚΑΤΙΟ 1Ν 8. ΑΝΤΟΝΙϋΜ ΟλϋΙΕΑΜ 

ΝΙΟΕΡΗΟΚΙ ΡΗΙΙΟδΟΡΗί. £ΧΟΚΟΐυΐΙ ΑΟ ΡΙ10Ρ051Τ10• 

ι. Ρίβη 6Γ(0 ηοη ρο(6Γ8ΐ, υ( βοΓοιη ςαΐ ίη Αϋβ 
ρήιΐ9 ρηοοΐ8π 6Χ8ΐίΐ6Γυο1» ηοη ΓαΓ$υβ Ι6πιρα8» 

6(ί^ηΐ8Ϊ τί(ΐ6Γ6(0Γ €0η86ηυί8869 ΓθΒ(υ$ 8ίπΐίΐ68 8ίΓβΓ' ^ 
ΤΗ , Η ρ6Γ 6ΧΐΓ6ΐηΐ1ΠΙ ρ8ηυηΐ, ΓβϋυΒ ίρ$ί5 6( ί80ΐί8, 

ρηΜβιΐ€η(ίαιη ίΓαοίυυαι οοηιρΓοΙκίΓβΛ 8(1πιίΓ8ΐ)ΐΙί- 
18(6111. €οηι 6ηίηι ΟείΟΓ 8ΐ) Ιηίιίο !ιυπ)8η8πι Γ8ΐ)Π- 
€3(υ8 €8861 η2(αΓ8πι, 6( 1)θηοΓΰπι Ββηιίιιυπ) βί ίη^ί- 
4ϋ886( ιη8(6η8πι, ηοη 5ίνί( υ( 63 ουηι ΐβπιροΓβ οοη- 

8ΡΙΙ68€6Γ6(, 86(1 »( ίΐΙ (ΙΊ68 Γ6ρυ1)68ε6Γ6(, 6( ΐ^ΓΤύΙ 

ΙυΒίΐΜ ί6πη8ηθ8 ρΓΧ66<1βηΐίΙ)υ8, βυροπι» 60£ΐια« 
Ιίοηΐ8 ιηίηίηΐ6 8<1υΙ(6Γ8(8Πΐ ηοΙ)ί1ΐ(8(6θΐ ίη 86 Γ6Γοη- 
168. Τίηαβ 6ηίηι ηοη 8€θίρί( <1ίαΐ6η8ίοη6πι 6χ 60» 

ςίΚΜΐ 68( (6ΠΐρθΓβ ρ08(6Γίυ8 8υ( ρΓίΐ18» 86(1 6Χ ρΟΓΑ 

61 ίη€θπυρΐ3 ηΐ6ηΐ6 βΟΓυσι, ςιιί 86 Γ6γ(6 ι;6Γυη( : 
φΐοηιθ(1ο 18* ςυί ηαηο θΓ3ΐίοη6 Ι3αϋ8η(]υ8 68( ρΓο- 

Ρ08ί(α8» ηΐΐί ςυθ(ί(1ί3ηί8 216€688ίθηί1)υ8 3566η(ϋΐ (0(38 

8€2ΐΐ8 ▼ίΓ(υ(αηι, 6( ρ6Γν6η1( 8<ί βυπιπίΗΐιι. 

2. §6(1 οροΓ(ΰΐ, Ιιυίο* ςυί ρβΓ ΐο(3πι νί(3πι ίη 
▼Ιηη(β 86 6Χ6Γ€υί(, 608 ςοί ρβΓ 1013Π1 νί(3ΐη ίη άΙ- 

€6ΙΗΐί Ι361ΐ1(3ΐβ &(υ(ΙίυΠ) ρ08υ6ΓυηΙ, 00η(6Χ6Γ6 60Γ0- 

ηη, ςυΐ ςαίϋ6ηι 8ηη( 1ίη|(υ3 5οηί 6( ρο(6ηΐ68 ; 6( 

^ΛΙΤΖή Γ68 ρηΚ€ΐ8Γ6 6( Γ6616 3ΐ> 60 |{68(38 ; ηΐ6 

80Ι6ΙΒ 8ίΐ6η(ίο Ιοη^ο 08 πΜαηι οοπιρΗηιβΓβ, 6( ίίη- 
|ΐ8ΐΒ ?ίη€υ1θ6οη(ίηβΓ6 : 6( (Ιυπι 8ΐϋθΓ8(θΓί8 οίΠοίο 
ί8η{6Γ6η(υΓ, 016 ίη ηυπιβΓυπι Γ6ί6ΓΠ 3υ(1ί(0ΓΗΠ) ; 6( 
6οπιηι ςυί(ΐ6πι Γ6νοΓν6Γ6 ιηβΠ)0Γί8η[ΐ, ςυοΓυηι ίη- 

8ρ66ϋθ €ΐ«Χρ6Γί6Βΐί8 (Ι), ηΟΙΙ ΙθίΙ%0 8ΐ>1ΐίΒ€ (βΒίρΟΠ 
ρθ(βΓ8ΐ 6886 ηΐ821$(Γ8, «( 76η(8ΐΙ ρ0586ΠΙ γβΓυηι 

61 Ιτηβη ί6ΓΓβ ΐ£84ίΐΒθοίνι»; 60Γυαι ιτ6ίθ ςιι» ί£ηθΓ8η(υΓ η8ΓΓ3(ίθη6 ρ6Γ 0Γ3(ίθη6ηΐ ρ6Γ6ίρ6Γ6 60- 

Ι^ηΚίοηβηι : ηοη 8υ(6ηι 1ίη£υ3 ίη6Γα(1ί(8, βΛ »κΓίΐα- 
άίηίβ »ηίηιί ηυ1)6 60ΐιΓυ&3 ηβηΐο, 3ββΓ64ί Ι8ηΐ98 
Γ6ί π)3|[ηί(α(1ίηβιη, (ίιηοο(οιηροΓίοιι1(ΐαι, ςαοϋ Ιιη• 
πιίη6ΐ ίΐ8, (|υί 8υ$6ίρίαη( 63 ςυ»; 8ααΐ 8«ιρρ3 νίτββ. 
Μ3(αΓ8 6ηίηι ί(8 6&( €οηλρβΐΓ&(υοι, υ( ν6Γΐ>3 γ68 Βοα 
ρο88ίΒ( &88βςυί. 1116 3υ(6ΐη οηβο, υΐλΐ 6ΐ Ιοηιιίββΐ- 
ηιαιη (6ΐηρυϋ ϋίηΐ6η8ΐ>ιη 681 νίπυίοιο, 6( 0θΓί(1ί88ί' 

ΐηυΟΙ ρΓ3ΐυΐη 1ΐΒίΐ80(Ι1Γ Γ66ΐ6 ί86(3, 6ΗΙΒ οηΗΐί^ 

(Γ3613Γ6 ηυΐΐλ ρο8&ίηΐ Γ3ΐίοη6, ηιεπίο Γ6Γυ|Ίιιη^ 
Ν6ςυ6 βηίηι 8υϋηι ίη^βπίαπι, ηβο ΓβΓυηι Ι|μΐ0Γ3ηΐ6^ 
ηΐ3^ίΐα(}ίη6πι^ 8ρ6Γ»ηΐ68 (Αηβη 8β ροΐία8 3ίί(|α1(! 
30θ6ρ(αΓθ8, ςα3ΐη (ΐ3ΐ«ΐΓ0&, 6χί&ΐίπΐ3η( 86 νίηα(ϋηΐ 
ιη8κηί(υ(1ίη62 6886 8υ3πι ε6ΐ3(υΓ08 ίπι1)6θί11ί(8(6ΐΒ : 

η6ΠΐίΜ6Β1 6ΙΐίΒ1 ]α(ϋ68Γ6 ΟΓ8ΐίθηβ$» 8ΐΐΐρ6ί3€(ΐΜη Γ6• 
ΓυΠΙ 3()ηΐίΓ3ΐίθη6• 0υ3Π1θΙ)Γ6Π1 8ρ6Γ3η( ίΟΓβ, υ( 81- 

Βΐυΐ 6( ΐ3(63η(• 61 ρΓ3Β(1ίε6η(ιΐΓ| (Ιυιη ρΓορ(6Γ ΙιοΓαπι 
οοηΒ6χίοη6ηι Ιΐ3ΐ>6ηΐιΐΓ ίη 3(1ιηίί3(λθΐΐ6. 86(1 <|ΐιο- 
ηί3ηι 01011(18» ςιι» ίηίβΓ οπιη68 ρηπϋίρλίαιη οΙ>(Ιπ6(» 

νίη6ί( 86η(6η(1α» ^η ρ08( 6Χ86(]υί38 66Β86( |ιι$(β 
Ρ3(Γί 6886 (ΠΚ>06Β(Ι3, ]»& ΙΒ (1ί6«Β(1θ (Γ3ΐί» ΙΐηίΤ6Γ«- 
8ΐΙΐη ρ6Γα)ί(ΐ6η(68, (ςΐΙΦ, 6ΐ8ί Β66β866 811. »ΐΙ ΒΟΒ 

8886(ΐυίφ οπιηίηο ςηοϋ «ΙβΠοϋ 80]ία6(» νβΐ ρο(ίιι« 

ΟΓΑΐίοηί ίηΙββΓΒΠΙ ρΓ«1»6[>ί( 60ΓΓ66(ίθαβη) 8066- 

(1ία»«8 μ1 ιΐ3Γπι(ίοη6αι» ν6ΐα(1 ςαοάιΐβη ίΒΐι^Μηοιι• 
ΙΒΒΙ ρΒ(Γί8αι ρηηιο Ιοοο ροη6ΐΚ6$. 

ΟΑΡυΤ Ι. « 

λ 86(1 ρ3(Γί« 6( ιη3]θΓυαι ηοΙΐ6Πλ ΓαοβΓΟ ιηοηίίο- 
ιιβΒΐ : (ΐυοϋίΒΒΐ β66 ΒΚ<ιυίιΙ 60ίαιη, ςίΜ μ1 63ηΐ6πι (1) Ηίπ6 |Νΐΐ6(, φΐο (6ηιροΓ6 8€ηρ86Γί( Ιΐ3η6 θΓ3(Ιοη6ηι ΝίοορΙιοταΒ ; οαοι ηοηιρο 1ΐ3ΐι4 ρΓΐ(ΐ6ηι νΓ 

κ Δη(0Βΐη8 (Ι68ϋ88€ΐ• Ιβ3 ΝΙΟΕΡΗΟΚΙ 

ρ€Γ4ΐιΐ€ΐιΙ« £<Βΐ€Βΐί ΗΙΙ βίΟΓοί• ρΓορβΗίοθιιηι εχρβπί, 
«ι φΐΐ •οΙ•η ιιον«Γ«ΐ ρλίΜη βυροπΜηι οιγίϋΐβιη, 
Ιη ςοαηι €ίνββ ««ΐΜίβευηΐυΓ, ςιϋ ΐίΐΐΒΐ νίπυΐίβ ορ6- 
ΓΑΙΟΓΜ, 8€ίιιιιιβ ίυΪΜβ ρτορΗοιη. 86(1 ςυοηΪΜΐη 
βυακ ςα! ρΓορίβΓ' πμ ηκβιοΒ ηοιίΠΒ λββιιπιρίίοιιβ 
ί»οΐιι& €81 8ί€αΐ ηο8, ιιιιΙνβΓβί ορίίΚ^βιη γίϋ6ΐηυ$ 61 
Οοιηίηιιιιι, 8ΐ1ιηΐ8ί8Μ ρ&ΐΓί»ιη βΙ αΐΒ]οΓ68, θΐ )ιοηιίΙί8 
ΒβιΜβΙιβοι ιη88ηϋϋ4ϋΒ6ΐιι οοιιιί Ιίηιιια ρηκ^ίοη ; 
ηβο ίη 8ΐιηοΐο ςυοηοβ ΡοηΙίΟΰβ Γμ βδββ 8ΐα(ηΙ ρτ»- 
ΐβηιίιΙβΓβ : 9βά Ιη' βο ροϋυβ Ιυουη^β ίηιιηθηη, 
τ€Λά9Λάο ςοοϋιιιιιιηο^ο ^πϋλΐη βΚιΐΜηίοηιιιι. δβά 
ίη «1Π8 ςϋίϋβπι ίοη888ϋ ρ&ΐτία «ι ι^εηιιβ ρΓοροβΗ•, 
ΐ8ΐΐ(ΙθΜ €χ ΑΓίβ 8ίΓ€τυηΐ; ίη βο ηυΐβιη, άύ ςυο ίη 
ρτβηβηϋλ «κΙηιυ8, ρβίΓίΟΒ ροϋιιβ ϋβ, βχ ςυίΐΝΐ8 
οηο8 681, ϋοπΑΐ ^ΙΟΓίβΗΐ ίιηοιΟΓΚίβηι, ίπΓβΓηβ Γβ- 
ηιίΐ(6η8 8ρΙβη(Ιοι>$ηι, 8ίιηίΙίΐθΓ 8οΐΑΓίυηι Γ8<ϋοιιιιη 
Γβτ6Γΐ)6ηΐίοηίΙ)α8. Ραΐη^ 6Γ||;ο, ςυ» βίΐ ηη», ηοπ 
ρο(68ΐ ίηνβηίη. Νιπι Α8ί9ΐ ςιιί(ΐ6ΐη βΐ ΕαΓορ8 %[ο• 
Γί&ηι ίηΙβΓ 86 ρλΠίΐυΓ : Ιι»ε ςυϊϋβηι ρΓορΙβΓ ΤΙιγα- 
άζνΛ^ ίΙΙλ νβΓΟ ρΓορΙβΓ Ρ1ΐΓ3Τ(;ί8πι, 6]ιΐ8 οΠαη 8ΐΙ)ί 
νίη<Ιί€8ηΐ68. €Ηΐη Ι68 λυΐβιη βίΙ ίηΐ6Γ 608 €0ηΐΓ0- 

▼6Γ88« 8ρρ8Γ6ΐ 8ΐίΐ ΙβΠίβ ρΑίΓΙΑ, η6Π)ρ6 Γβ^ίΠΑ 

υΓΐ)ίαηι, ςυ» 6118» 6αηί &1υΙΐ, ηΐηίβ 8ΐιί8 αηιρίβ• 
€ΐ6η8, 6Χ «|ΐιο ΓβΓβ 8 ρα6πΗΚ>υ8 Γαβοϋδ βυπι βνοΐνί 
€οηΐΙβίι« υΐ ςυί βί ρο8ΐ68 ΓυΐυΓαβ 6β86ΐ (Ιβουβ 61 
οΓηβηιβηίοηι. Ε( 1ι«6 ςυίίΐβιη, υΐροΐΰ 68ριιΐ, 6ί Γα- 
6Π6 6ΐ ρτοπιρίο Απίοιο Οβ^ΙίΙ, 8ρ6Γ8η8 ΓοΓβ υΐ Γγοα- 
ΐαΓ {ΙοΓία. Α5ί8 Τ6Τ0 8Ρ|;γ6 ϋβΠ ηυίιΐβιη, 86ά ηοπ 
υ$ςιΐ6 8<1 Ιπιιηο(ΐ6Πΐΐ8ΐη ίβΠΟΓ εοηίβηΐΐοηβπι : 86 
Γ6|[Ιη96 8αΐ6πι 8υΙ)ηιίΐΐ6η8, 61 ιη8]οηιηι 6]υ8 6οηΐ6η(8 
|Ιοη8, 8 ςοιΐΗΐ8 8αηι ϋυΐο Γοηΐ68 ^βηβηΐίοηίβ : 
ΐ[υο8 {<»ηυ8 (1υ06ηΐ68 6χ ΡΙΐΓγκί8, ρΓορΐ6Γ πιυη6Γ8 
ίπιρ6Τ8ΐθΓί8, ςυ96 οΜ6Γυηΐ ίη 6Χ6Γθίΐυ ίηιρ6Γ8ΐ4)Η8, 
1ΐ8ΐ)οΙΐ Γ6(|[ίη& υΓίιίαηι Ιΐ8ΐ>ίΐ8ΐ0Γ68, αηίηιο ςυίάβπι 

ίθη68, Γθη68 8υΐ6ΠΙ 60Ι*ρθΓ6, 61 6]η8 , ςυί 6Χ ίρ8ί8 
6Τ8( β^βΙ^^^^^'* Ρ"ν* ^η ββ ά686ΓίΙ)6η(68 ίθΓΐ!ΐυ(1ί• 

0601 6οηΐΓ8 ▼ίΐίβ 6ΐ οοη8ΐ&ηΐί8ηι. 

ι, Α ςυίΙ>α8 οηα8 1ιυ]α8 ρ8ΐ6Γ 8|> ίρκιβ ρ8Γ6ηΐί1>υ8 
ι1ι ίη6αηΐ6 »1816, Ι8ηςυ8ηι δβηυβί, βΐ ^8ΐ>ί1υ ΟβΙ 

80ηί ΐΐ6(1ί€8ΐαΓ 61 Γ6 ίρ88 : 6ΐ 8<1 ({6η6Γί8 800668810- 

06» 1β|{6 η)8ΐηηιοηίί οοηΙαη^ίΐυΓ πιυΐίβη, Ιιοη68ΐ« 
φΐίϋβιη 8ηίηιο, 1ιοη6βΐχ νβΓΟ οηιηίΙ»υ8 η)οτίΙ)υ8, βΐ 

60ΓΡ0Π8 8ρ66ί6 ΠΟη 8ίΓ6Γ6ηΐ6 (Ι6(ΐ6€η8 ηο1>ί1ίΐ3ΐί 

8ηιπΐ36 : 6( ςυββ, οΐ 86Π)6ΐ (Ιίοαηι, βηίηιί 61 €0Γρο- 
Γί8 ϋοΐί1>α8, πιβηΐο, ηιΓι 6Γ8ΐ ίη ηΐπβςυβ ίηβί^ηίβ,' 
ηηΙΐ8 ίη γ6 6πιΐ ίηΓοτΙοίτ : 86(1 6Γ8Ι 1>ί{8 ίιΐ8)|{ηί8, 
1)ί{8 τβηΰηηάβ, ϊί\^ ςη» 1>68Ι8 66η86ΐ)8ΐηΓ : 6οη- 
Ιο^ίυαι, <|υο4ΐ ηιυΙΐΟΓυηι 06η1ο8 6θην6Γΐ6ΐ>&ΐ &(1 
ηιΙηι•Γ8ΐίοη6ΐη ; ρβΓυπι ςιιίιΐοηι 68ΓηΙ, ρΙυΓίηιοηι 
8ϋΐ6Πΐ 1)60 ιτίνοηβ, 61 118 ςο» νοΓΟ •<Ι Οοιιπι ί6Γυη(, 
116118 61 Γ6υΐί8 &6ΐΊοηίϋϋ8 : ρΓΟ ςυίΙ)υ8 6ΐ ρ6Τ ςυβκ, 
Ιίηςυληι Αΐίςυοιΐ ρπΒπιίϋηι νίηυΐίδ, ιΗ^ιηιΐί 8ΐιηΐ 
88€Γυπι Γιαοΐαηι ρΓ0<Ιυ€6Γ6• ΰαί ίη ηΐ8ΐ«?Γη8 ςυ»- 

(9) ΐ€οηοπΐ86ΐιθΓαπι τΜη ρηη)υΒΐ8ΐ«οη6ΐ88υ- 
η60 ίηιρ. 8η. €Ιιγ. 726, ίιηρβηί βυί 9, 8υ8€ίΐ8ΐ8 ; 
αη• 784, 8υί) ϋοη8ΐ8ηΐίηο 6Κ ΐΓ6η6, 8ΐΙηίΐ6ηΐ6 8. Τα- 
πΐ8ίο ρ8ΐΓί8Γ6ΐΐ8, Γβρτί'ΒΒΒ : ϋβηιοηι 8η• 813, ίπιρο- 
Γ8ηΐ6 Ιιβοηβ ΑΓΐιΐ6ηο Γ66Γυ(Ιυίΐ, 88Βνϋΐςιΐ6 8ΐιί> 
1ϋ€ΐΐ86ΐ6 Β8ΐΙ)0, 6( Ηυ]υ8 Ηΐίο ΤΙιβιιρλίΙο ; ρβηίΐυβ 
Γ68ΐ1η6ΐ9 ΜίοΙίΜΐβ 111, οΐ 5. Τ1ΐ6θ«1οΐ'η ηι;ιΐΓ6 ίηι- ΡΗΙΙ.050ΡΗΙ 184 

Α (18Π1 ρθ88688ίθ06, (|«9Β ΗΟη ΠΐυΙΙυΠΙ 8ΐΜΓ8ΐ 8 Οίνί- 

Ι8ΐ6, ίη ςαλ 1ΐ8ΐ>ίΐ8ΐ)8ηΐ, ηΓί)8ηθ8 Ιυπιυ1ΐυ8, 6ΐ (2) 
Ι6θηοπΐ86ΐιοηιηι, ηη» ΐιιηο τί^βΐ)»!,, Γ8ί>ίβπι «Ιβεΐί- 
η8ηΐ68, ίη1υθ6ηι βιΐίΐυβ, πΐ3§ί8 ρί6ΐ8(6 8ΐ6ΐ»8(υΓ, 
ςυ8πι 18616. €υη) 8υΐ6ΐη ίαιη ίη66ρί886ΐ 1>3ΐ1>ιιΐίΓ6, 
ρ8Γ6ηΐίΙ)υ$ ]υ6υη(ΐ8πι 6χΗΊ1>υίΙ 8άπιίΓ&(ίοη6σι. ΒαΙ- 
ΐΜΐΐΐ6ηΐί 6ηίιη 1ίη|[υ9Β ιΰΐηΐ ί6Γ6 8ΐίυ<1 ρΓ»Ι)6ΐΐ8ΐ Ιο• 
ςυ6η<ΙυΒΐ, ηί8ί ςυ^^ουηςυβ 6Γ8ηΐ υιγβΐίοί ηο8ΐτ1 
€υ11υ8, ςιιηηΐυπι & ηοΐϋ 6| Ιβηβη ρη^ή η8ΐαΓη 
ροΐ68( 6χρΓίιηί 61 6 Ι8ΐ)η8 ρΓΟ^Γβϋί : 6Ι Ιιθ6 ρ8υ1ηιΙηι 
6Γ6866η8 ΟϋΗΐ 8α|[πΐ6η(ο 6θΓροπ8 , 8ίηιυΙ «Μαιβ 
6Γ68€6ηΐ6πι ΙιιΙιβίΝΐΙ 8(1ηιίΓ8ΐίοη6πι : 61 ςηίουηςαο 

ί(Ι νί4ΐβ1)8ΐ, 6ηιΐ ρΓ0ρΙΐ6ΐ8 ίαΐΗΓΙ. 

5. Οοηι 8(1 ^υίηΐηηι ηηίβηι Αΐιηαηι ρ6ΓΤ6η•886ΐ, 
ΐ4ί4ΐ6Γ8Γυαι 0|[υΓ88 άθ€ΐα8 η 88η6ΐο 8ρίπΐα (η6<|ΐΐ6 

^ 6ηίπΐ Τ8ηίΓ6 8(1, ΐΗ(Ιί ΠΙ8{ί8ΐΓυηΐ, ρυ6Γ0ΠΙΠ1 ΪΓΠβίΟ- 

η€8 61 8ΐί89 ρυ6πΐ68 ίη6ρΐί88 ϋ6€ΐίιΐ8η8, ίη 8ηίηιυπι 
ίηϋυχίΐ) οιηη68 &86Γ85 ΟΓΑΐίοηββ, η)8χίιιΐ6 ςυ» ηοα 

ηγβΐίΟΦ 8(! 8β6Γ6ΐ0 ρΓθΐ8ΐΦ, 886Ηβεί ¥066 ρ6Γν6- 

ηίυηΐ 8(1 8υρ68 60Γηπι, ςυί ίηίΐίαηΐιΐΓ, ίη|(6ηίθ8β 
ιη6Π)0Γί(6Γ ρΓοηυιιΓιαηΒ; (16 οφΙ6γο 6ΐί8ΐη γ68 ίρ8η8 
ίπιϋ8ΐ>8(υΓ 86 Γ6ρΓΧ86ηΐ8ΐ)8ΐ, ρ8η6πι ρΓθροη6η8, 6( 
π>8ηα Ι6η6η8 ΐΙιιΐΓΐΙχιΙηπι : ρ6Γΐη(ΐ6 8ο 8ί ηοη βυ^ΐί- 
η6Γ6ΐ 880Γ8 8ηίπ)3, ςαο ηπηυ8 6ΐί8πι ίη ίηιρβΓίβοΐι 

Χ1816 0ρ6Γ8Γ6ΐυΓ Γ68 (!ίνίη88, 6ΐ 8ΐιΐ6 ΐ6Π)ρυ8 ρ6Γ- 

ί6θΙΙοηί8 68 ςη8:8(1 ρ6Γί6θϋοη6Πΐ ρβπίηβηΐ ίηοΐιοβ- 

Γ6( : 61 886Γ058η€ΐ0 ρη6Γ0 ρΓΟ ςΐΙΟνίβ ΙυΐΙο 6Γ81 

ορυδ 6( 8ΐυ(1ίυπι, ρ8Γυπι ςιιί(ΐ6πι π)8ΐΓ6πι οοηίΐΑοΐί, 

Π18Κ08 8υΐ6ηι 6χ ρ8η6 ίη Ιΐί8 860Γ8υΠΙ οοουρ8ΐο. 

^ ΡοβίςυΑπι νοΓΟ ίΙΐ8 8<1 1)6818», 6( ςυΦ ηυπιςυ8πι 

86η65θίΙ, ηΐί(|;Γ8Τΐΐ Ι)ΧΓ6(1ίΐ8ΐ6Π1, ου» ρ8ΐΓ6 ν6Γ88- 
])8ΐαΓ ΙυηΟ, &6 6Χ6Γ06η8 ίΐΐ 880118 θΐ506η(1ί8 ρ88ΐηΗ8• 

1ο||;6ηίί 8ΐιΐ6ηι ί6ΐίοιΐ8(6, ίηΐ6ΐΠ{;6ηΐί8αι ςηί(ΐ6πι 
ςιΐ8πι ΡΓΟ 9Β1816 ηια]θΓ(ΐΐη, ηΐΑΐυΓίΟΓοηι 8υΐ6ηι ςυ^πι 

ρΓΟ ΐ6ΐηρ0Γ6 8:ΐ8ΐί8 (]8ΐ>8( 5ρ60ΐ80()8Π1 8ΐ8ΐυΓ8ηΐ 

0θΓροπ8, ηΐ6ηΐ6πι νοΓΟ 6]υ8, ςυο<1 ββΐ 1)οηηιη 61 
Ιιοηββίαπι, €8ρ8θίθΓ6Πΐ ςυ8ηι ςυβηίαπι οοη86η«8- 
η6υπι 68861 ηίΓυπιηυβ 8(1π)ίΐΐ6Γ6 άίπιοηβίοηοηι 
ΐ6Πΐροη8. 

6. Ηίηο ου» 8<1 8ηηοπι ρ6Γν6ηΐ886ΐ (Ιηοιίβοίπιυηι, 

8(1 Γ68 ϋίΠ26ηΐίθ8 00η8ίίΐ6Γ811(ΐ88 86 8ρρ1ίθ8η8, (ο 

πΐ6ηΐ6ηι 8ΐ8ΐ)ίΐ6πι ! ο 1κ>ηυηι ρροροβίΐηπ) !) ^εηυ^ 

Τίΐ9Β (1ί80Γ6νίΙ 61 6ΐ6{ί( : 8ΐίί8ςΐΙ6 Γ6]6θΓΐ8, 8(1 ηΐΟ- 

η85ΐίθ8Πΐ ίηΐυοηβ, Ιΐ8|ρΓ8ί>8ΐ ουρί<ίίΐ8(6. Αογοιβ βηίιη 

Ο ρΓίηοίρί8 8 βηο (1ΐίυ(1ίθ8ΐ8 ρπεϋβηΐ Ιυΐ8» βίβοιίο- 

η6πι 6]α8 ςυο<1 68ΐ πΐ6ΐΐυ8. Νοη 6ηίπι (^υοϋ ρΓοροΓ- 

11006 »ΐ8ΐί Γ6$ροη(ΐ6Γ6ΐ, ρΓθ06<ΐ6η8 1ΐ8ΐ)υίΙ ]υ(11θΙαιη : 

86<1 ίη ]υΤ6ηίΙί ΟΟΓρΟΤΟ 0808» 05ΐ6ΙΙ(ΐ6ΐ)8ί ίηΐ6ΐΙί- 
Κ6ηΓΐ8», ρ6Γ 68 ςυ£0ρ6Γ8ΐ)8ΐ0Γ, 808» €0» 60, ήΙΙΟίΙ 

6«1 1)οηυ» 6( Ιιοη68ΐα», ίηιΐίοαηδ οοη]υπο1ίοη6» : 

61 ίίβ, 8(1 ςυβΒ 86 βΧΐ6η(ΐ6ΐ)8ΐ, 8ίβπίίίθ8ΐ>8ΐ ίηΟΟΓ- 

Γυρΐ36 »6ηΐί8 8ΐ8ΐ)ί1ί(&ΐ6η : 61 βΙθΓί8» ςυί(ΐ6ηι 
(ΐ68ρίοίβη8, Γββραεηβ 8υΐ6η ςαί(1(|αί(1 ηοη ΓβΠ η(Ι 

ρ6Γ8ηΐί1)η8, ηυί Ββηρ, 8η. 841, 6»ρ688ίν6ηιηΐ. 
ιιΐΊ 11 Κ6ΐ)Γ. 8(1 8. ΤΙΐ6θ(1οηβ νίΐ8ηι (1ίχί»η8. 
€υ» 8ΐιΐ6» Γ8οΐυ8 Αι ρ8ΐΓί8ΓθΙ)8 ΑηΐθΜίη5 8η. 888, 
86ηίΙϊ }«» (υ( Μβηββη 1ΐ8ί)βηΐ) «1816, 86Χ8|[6η8Ηυ9 
ΓθΓΐ858ί8, 86(ΐυίΐθΓ οίΓθ8 ίηίΐίβ ΤΙιοορΙιίΙί ί»ρ. ηϋ- 
Ιυηι Γυί886 8ηηο 828, αυΐ βοίιυβηΐί• 1)» νίΤΑ 8. ΑΝΤΟΝΙΙ ΟΑϋΙΕΛ ΡΑΤηίΑΜΙΙΛ ΟΡ. 186 

ΟϋΐιΐΝ» βΐθΐ^ϋ 6»ΙΒ, ηαβ ΓβΛ α(Ι ίρβΜΐη, βδρβηιη Α άΜί «ϋίίαιη, υ( ςυί ΐΔηςοΑπι Γγοπο αΐίςηο βιιιη <|αί<Ιοαι, •β<1 ςυχβΐυοΜίη νι&ηι, 6( ςιι» βοΙα ροιςβΐ 
ΐΜΜΟβ ιη«ταιΐθΓ6$ ΐηη$ιιιί(ΐ6Γβ Α(1 ϊΗαπι τ6Γ6 ρπβ* 

ΐί<»ΗΙ1ΙΙ ΙΙ»ΓβΜΓίΐ3Π1. δοΙβ^&Ι 6ηίθΙ (ΙίνίΐΙΟ ΑΙΒ0Γ6 

ρΗα» αριι «ηίηίΑ, λ<1 ίϋ βοΐυηα, ΐ|υο(1 ϋββίιΙοΓ&ΐυΓ, 
οιηοίηο οοηίβηάβΓβ, 61 οιηηΐβι ηΐΙιίΙ (Ιυο6Γβ, ςυ» 
οίΐιίΐ ί>€ίαοΐ 9(1 ιά ςυο<Ι ςιιβΒπΐυΓ. Οιιο(1 βηίιη Ιοίο 
βϋΐΐΒίο βΐ6€ΐιιιιι 6»1 1<1 λοςηί9ίιίοη6Π), 631 Αηηυιη 30 
•ίαΜΙβ : ^υοϋ αηΐβιη 681 ΙΙπηίΙβΓ Α6ςυί$ί1υηι, ρΓοιη• 
ρίαπι 6»! ιϋ 6θη8«Γ?λΐι<]υιιι. (}αι 6ΐιΐιιι &6πΐ6ΐ Γυ6ΓλΙ 
ίΒ€ίΙ«Ιιΐ8 8ϋ ίϋ ςυοά 6§1 Ιιοιΐ68ΐυη), ΙλίιηυΑίη βΐ) «Ιί- 

ς«0 6ΑΓ66Γ6 31 τίΠΟΐβ ρ&Γ6ΙΐΙυΐη, ρ6Γρ6ΐΐΙ0 Γ6Γ6ΐ)β1αΓ 

ίηρβίυ, Οβυηι ςο»Γ6η8« 61 Λά Ιρβυιη ΰοηίβηϋβηβ. 

7. 06ΐιΐη€ ϋ6(]υ€ίΙηΓ 3(1 τίΓΟίη &2ΐη€ΐυιη, ςυί ρΓ»- 
6ηΐ Μ€Γ0 αιοηΑ8ΐ6Γίο» 6( 6Γ3ί ίη8ί||;ηί8 νίπιιΐβ : ουί ΓβρεΙΙβΓβΙ, 61 ρυΙοΙίΓβ ν6ΐΐ6Γ6(υΓ 61 ί6ΓΓ6(υΓ &<1 νίΓ- 

ΙυΙοιη. Ν6(|ΐΐ6 οηιηΐηο αϋηιιίϋ ίηϋιιΐβίΐ οαρίιΙΗαΓι, α 
ρΓΟχίιηί 61 Γ6ί ΟΓβϋΐχ εΗΗπΐαΐ6 ΐΓ&ιΙυεβη» α<1 βββ- 
6ΐθΓ6ΐη, ςικχΐ ςυίϋοιιι 651 υΙΐΊιηυιη 6χρ6ΐ6η(ΙθΓαηι, 
61 ρΓίπιυηι (ΙοδίϋΰΓαικΙοΓυιη. ΡβΓ Ιιαηε οιίηίιιιβ 
&^υ116^αιαιη 6οη86Γν3ΐ)&ΐ 1ίΙ)€Γ3ΐίΐ&ΐ6ηι, α5 ίη6οηΐ6 

£ΙΑ16 Γ6ρ6ΐΐ6Π8 ΟΟΠίΓΑΓΙΑίη 6]ϋ8 &(Γ6ςΊ 100601 : 6ΐ 

ουιη αΐ) 6& €οηοί1ίΑΐ&ιη 866υηι ΙΐΑΐ^ίιαιιΐβιη αοςαΙ- 
8118861 €οιηιηί86Γ&ΐ!θΐΐ6ΐη, 061 οιηπίπο Γαοΐϋβ 681. 

$16 6Γ|[0 86 Γ6€16 86Γ6η8 3ΐ) ίηβυπίβ Χΐ3ΐ6, 6Γ9ΐ ίΐΙ 

0Γ6 οιηηίυιη, 6( οοιιν6Γΐ6ΐ)αΙ &<] 86 οπιηίυιη οουΐοβ. 

9. ^&Iη &υΐ6ΐη ίη £;6ηί8 ΟθΓ6ηΐβ Ι2ΐηυ§;ίη6 6( οογο- 

η3η(6 νιιΐΐιιιη ρίβηυιη ^τλχΙλ, ςυ» ίη α^βη^ο νβΓ- 

83ΐαΓ, ρ|]ί1θ8ορ1ιί3Β ρΓ&ΐυηι ίη βο 8ίπιυ1 ρυΐ€ΐ]Γ6 ■Μ^ΐΜοι 364υΐΓ6ΐΜΐΙ ^ΙοπΑΐη 80ΐΙο 6( 6οηΐ6ηιρ1αΐίο, ^ ΟοΓβ1)&(, 61 ίη οοΓάβ (Ιίβροηβηβ &806η5ίοηβ8, ρ6Γί6- Ι|η« €ΟΓρθΠ5 61 2010126 ΠΙΟΐΟδ ύί8ρ6Γΐί6])3η(• Ουί 

61101 €010 8ΐ9ΐίπι βίϋί 6θυ]υηχί886(, 61, υΙ ςυ» 6686 
ροΐ6βΐ ίη ]ατ606, νίποΐβη ρΓΦνίιΙβΓβΐ, 6ΐιηι Ιγ&- 
ύατίί »ά βοϋοι 1ΐλ1)ίΐυπι 61 9ΐηιίΓ.ΐοπι : ι&ηςυΑΟ) 
<|αΐ4ΐ3αιΐ9ΐΙ)αΐ3 6ί 8«ί8 ρΓοροβίΙίβ ▼ίΠυκίϋυβ, βυηιςυβ 
800 βχβηρίο ίιιΓοποληβ, ί«6ΐο ροΐίαβ ςοαπι 86Γθΐοη6 
ίοίι α άοαον 1κ>η«πιηι (ΙίβοίρΙίοΑΓυπι. Α ςυο βΧ6Γ- 
ααΐαβ Ιη ογ1)6 (ΙΙβείρΙίο&Γυαι, αιίτΑχίι ϋοΐοβ Δυ6η- 
Ιβαι <1ίτΙη«ηιπι δοΓίρΐυπΓυηι, 6χΐ6ΓηβΒ 65Γί6ΐ3ΐί8 
«ηραΐΜη Γ6ρ6ΐΐ6ηβ ίΠο ίθ8ΐίΐυΐθΓθ : 6( ά6 €φ16γο 

η«Μ|ΜΙΙΙΙ 60ηΤ6Γ8υ8, 3<1αΐθν6ΐ 0180001 £Γ&ΙΓ0 6Χ6Γ- 

€ίΐ8ΐΜΜΐί&« ρΓθίαο(1ο& ρτο8θίο<ΐ6θ3 βοΐοοβ νίπυιίβ, 

61 Λά ίΠ]€ΐ08 ί6Γ6η<1θ8 Γ66ΐβ ρΓ9βρ»ΓΑη8. Ε( 006168 6ΐίθΓ6 ΟΟΟδίΙίΟ ρ6ΓΓ60ΐίθΓ8 α^{;Γϋ(Ιί653(ϋΓ 0ρ6?2• 

€οο8θ1ΐΑϋ3( ν6Γ0, 000 (]ίνίη8 01088, ηοη Οβηιο- 
8ΐΙΐ6ηίβ υΐοηβ ν6ΐΐ6ηΐ60ΐία ; 86(1 (ΙίνίοΑ ηΜα(1αηι 
ρτυ(ΐ60ΐίΑ 61 Ιιοηιίηοαι 8υρ6ΓαΐΜΐ, 6ΐ υΙ>ίςιΐ6 ίην6- 
ηίοΐι&ΐ ηΐΑ^ιίΑΐη ρο886&8ΐοη6πι, γ6πι, ίη(ΐυ8ηι, (ίίνί- 
ηΑοι, ηθοιρ6 ςα» (Ιοοβ Γβείΐ 6ΐι&πΐ«(6ηι, νβΙ ροΐίυβ 

410301 1ΐ3ΐ)6ΐ>3ΐ ρΓθΓ6Γ6η8• Α(1 80θραθ1 Γ6Γ6ΐΜΙΙυΓ, 

η6{$οΐί3ΐί (3) Η6Γηΐ0|{6ηί8 «ΐ'ΐ6 οίΐιίΐ ίη(ϋ|^6η8. Ρογ 
Ιιβηο 61 3(ΐ6ΓαΙ ιοογοοι ΐ6οίΐ38 61 ηιθ(ΐ6Γ3ΐίο, £;ηνί- 

138• ηΐ8η806ΐα(1θ, 8ίθΐρ1ί6ίΐ38» 803νίΐ38, 86Γρ6ΙΙΐί8 

ρΓα(ΐ60ΐί3 6οη(6αιρ6Γ3ΐ3 6θΙϋηι1κ£ 8ίη(ϊ6ΓίΚ3ΐ6. Ηίοο 

611301 ϋ6ΐ)3ΐ, υΐ 8θίΓ6ΐ ΟΙβΟβΟΓβΙΟ 86Γΐηθηί8 61 8ίΐ6η- 

Ιίί, 6( ηιοΐοηι ιοβουβ, 6Ι 2Γ688υοι ρ6(1ί8, 61 ||;υ8ΐυ8 ^01416111 Ιΐ3ΐΐ6ΐ)301 Πο^ΟΑΙΟ ρΓ66ίϋθ8 6ΐ 1]^01θί8 ν3- ^ 6301001, 6ΐ ΐ6ΓηΐίηυθΙ νί8υ8, 6ΐ 3111088101 0(1θΓ3ΐυ8 63Α46ΒΙ, 61 (Ιίνίη3Γ0ηΐ Γ6Γ0ηΐ Π16(1ίΐ3ΐίθηί ; (]ί68 
3βΙ6ηΐ ΒΙ3008 ν6ΐΐ6Π16ηΐ6Γ ΐΜ86Γνί60ΐ68 ίί8 ςοί 81- 
ΒΟΐ 6απΐ 60 6Χ6Γ€6ΐΐ30ΐαΓ. Αρ6Γΐβ 60101 86ί6ΐ)Αΐ, 

«ΙΜνΙ 3ΐΙί ΐ3ΐκ>Γ68 103^0001 ςαί(ΐ6πι, ((ΐυί(1ηί 6ηίαι?) 
»Λύ ΒΟβ ϋιηΐυηι 1α6Γυπι ρπ65βηΐ ; ςοί 3υΐ6οι 6θο- 
Ι^τοΒίΟΓ 3(1 ρΓΟχίοιο (ΐ6β6Γτίβη(1ηαι» ηιυ1κίρ1ί66ηι 
ίπκίαηι Ιβκηΐββ, ςιιθ(1 3 Οβο (ΐ3ΐυηι 68ΐ οοίεοκιαο 
33ΐ€ΐϋαηίΐ, ιιιυ1ϋρ1α*3ηΙ, €α]υ8 8υιιιπΐ3 681 €ΐΐ3η(38« 

«|ΙΙ9β €84 ίθη3. ΙΚΝΙΟΓΟη : 3 ςΟΟ <Ιθί 80ηΐ68 3ΐΐ8ΐ6ΓΚίΐ 

ηνυβ ρΐΌβα6η8, 3ρΐ6θ(Ιί(1θ8 8ρΐ6η(1ί(ΐ6 060 8ί8ΐίΙ» Ίά 
ςβο<1 68ΐ 3(1 6108 ίιη3{;ίη6ηι, (1ίνίθ3 Ιθΐίΐ3ΐίθ06 ρ6Γ 
€θηΐηΐί86Γ3ΐίθ06αΐ ΐΐ686ΓίΙ)608 ίθ(]6ΐ6ΐ)ίΐ6• Ορίίοΐβ 
6111111 βραΐΐ 86 61 83ρί6θΓΐ88ίαΐ6 (ϋνί(ΐ608, 11306 6ΐΐ3- 

ηυΐβαι ρ6Γ ΐοΐ3αι νίΐ3ηι 3(]1ιί1)οί( 8061301, ρ6Γ 61 6301100601 30(1ίΐϋ8 : Οΐ ίΟ ραΓ3 6ΐ 86€0||(1θΐη 

ο«ιΐυΓ3ΐα £ρ66υΐ3 ηΐ3η6Γ6ΐ 301013 , 61 ηοη ιιιογ8, 
ηβοιρο 18 ςυί βοο οΐίΙοΓ 3Γΐ)ίΐπο, ροΓ Γ6υ68ΐΓ38 3 ι 

ίρ8310 ΐ3ΐ6αΐ6Γ 38660(ΐ6Γ6ΐ , Οΐ 68ΐ ίο ρΓΟΥΟΓίΐίΟ. Εΐ 
(Ιο 69Β16Γ0 ΟΟΟίη 6Γ31 61 8ΐθ(1ίθηΐ, Οΐ 63Γη6Ι0 6ίΠθϋ* 
Τ61 86ΓνίΓ6 βρίΓΐΙοί, 6( ν603Η Γ6Γ38 60£ίΐ3ΐ!θΟθηΐ, 
61 3η(Γ3 Γ6ρ0Γ|;3Γ6 ίΐΐν68ΐί|[30ΐίΙ>υ8 ηΐ60ΐί8 ΟΟΐίΟπί- 

1ΐ08, 8θ1)πί8 6( νί(;ίΐ3ηΐΙ1)υ8, ν6ΐυΐί €3θί1>θ8, ηΐ60ΐί8 

66ΐ6Πΐ)υ8 3^ 016ΐί0Γ3 010ΐ1θΙΐίΙ)08• 

10. Οα3θ]θ1)Γ6ηι οίΐιίΐ οΐ3|$ουηι 6χί8ΐίαΐ3ΐ)3ΐ6θΓοη), 
ςο» 3ηηυοηΐ 3<1 ίοΙβΓίΐυιη, 6ΐ ςοίΙ)θ8 ίηιΐ3ΐαηι 6^1, 
υΐ ΐ6ΠΐροΓ6 άί1Ι1υ30ΐ , οοο {;1οπ3ηι, ηοη (1ίνίΐί38• 
ηοη ίρ83Πΐ, ςα9β 681 ίη (Ιί66η(1ο, 83ρί6ηιί3ηι; β^ιΙ- 

Οθΐ638 Ιΐ3ΐ)6ΐ)3ΐ ϋίνίΐί38, 06ηΐρ6 νίΠΟΐβΟΙ 6( ΥβΓβΟΙ ςΐηαΐ 31ΐίαΐ3 3 δ608ί1)ί1ίΙ)υ8 6νθΐ308, ΓΟνΟΓίίΐΟΓ 3(1 Ο 60βθίΐίθ06ΐη, (]α3Π1 Γ6 ίρ83 600θίΙί3Γ6 8θ1θαΐ 8011 ρτίβ3&ηι <ϋ({ηίΐ3ΐ6αι. 

8. 11306 6Γηΐ30ΐ ρο8υϊΐ 1ΐ38ίαι• 8υρ6Γ 63ιβ (Ιοηιαβ 
νίιΐοΐίβ 8ΐ3ΐ>ίΐ6 61 ΟΓΟιοηι Ι^οιΐ ίοο(ΐ3αΐ6ηΐυιη. ΡβΓ 

061106 ν3096 {Ιοήβ 3(1αΐΪ8ίΐ ¥6811^1001. 5ϋί 

ίρ&ίθ8 3ηΐ0Γ6ηι 8θΐ6ΐ 1ΐ06 νίΐίοηι 6θη86ςοί. 
Ν3β ςαο(Ι 1606Ι0Γ 8υί ίρ8ίθ8 3ΠΙ0Γ6, οηιοίηο 6ΐί3αι 

Ι6Ι«10Γ (ΙΟΓ» 60ρί(1ί(3ΐ6 : 801 30(601 3010Γ6 ΙΙΟη 

Ι6ΙΙ6ΙΒΓ, ςαί ΓΓ31Τ65 άϊ\\%ιί. Ε8Ι 6ΓΚ0 νίΐίο 8υρ6Γίυ8, 

φΙ04ΐ 86Γ¥ίΐ ρ6Γ 6ΐΐ3Ηΐ3ΐ601, 6( ίο 86Γνίΐ0ΐ6ηΐ Γβ(1ίΐ(ί( 

ΚβΓ38, Ι109Β 10108 6θο(, 1)68ΐί38, 3οίοιί, ίοςυαοι, 
ρβΠβΗηϋοηαοι Γαήοβοβ ίαιρ6Κ08 : η6(ΐυ6 οΠί ίηβ ρΙιί1θ8θρ1ιί3. δ€ί6ΐ)3ΐ 60101, ςϋθ(1 61130181 ρΙιίΙοΒορΙιία 

8ί( 60Γ001 ςΟ» 8001 60{θί(ίθ, 36110 130160 6Μ 

3866η808 ν6Γ£ οοπίοοιρίβΐίοηίβ. Ει 6οηΐ6πιρΐ3ΐίοη6 

3αΐ6ΐη 60Γυηΐ ({ΟΧ 8υΐΐ(, 6Χ(|θί8ί(3 6θη8ί(ΐ6Γ3ΐίθ. 
Α6ΐίθη6 6Τ%0 νί(ΐ6ΐΟΓ ν6Γ3ηΐ 36(ΐυίΓ6Γ6 ρ1ΐίΙθ80ρΙΐί3111• 
Τ3ΐί8 6Γ31 (|θί(ΐ6ΐη 00708 ^086ρ11 Γ6£θΐ3 ΐ6Ι0ρ6Γ3η- 
1196 : ςυί 3ϋν6Γ808 νίΓΐ3 61 (ΐ3!Π10η68 0ΐ3Γα 6Γ6ΧΪ1 

ΐΓορΦ3 : β( ίυίΐ ςυί(ΐ6ηι ίρ86 ρπ£6ΐ3Γ08, ηιιιΙΐο8 

301610 ρΓΦθί3ΠΟΓ68 Γ6(υί(1ίΐ 800 616ηΐρΙθ. Οϋίΐΐ 
ηΐίΐΐί δθ6Γ3ΐίθ» 3(1 ΙίΧΟ 3(1ηηθηίΐίθ068, 301 16^65 

Ρΐ3ΐοηί€χ, 301 οοίν6Γ83 νίΓΐυ8 26ηΐί1ίοαι, ςυα; Ιΐίΐα 0) Ιΐ6Πηθ](6η68 Τ3Γ8608Ι8 6ΐ3Π ΟΟΟίίοΐβ γΙι6Ι0Γ ρ6ΐΊΐίθη6, (Ιο ίηνΟηΐίΟΟΰ, ίΟΓΠΐίβ (11660(11, ΚΓ3νί 
Μ, 6υΐΙΙ8 73Γί38 6Χ8ΐ3ηΙ ΟΓλΙΟΠ» 1θ8ΐί(0 110068, (Ιο 13(6, 6(€. 187 ΝΙΟΕΡΗΟΚΙ ΡΗΙΙ080ΡΗΙ 188 βρ6€ί6 βχΐϊΤ€βΐ«Γ? Οϋίβ δοΙοΒ Ιβ^υοι άβ€Γ6ϋ9, αΐ Α ποπ ριΐβΓα «<ϋ1υ• ρΓορΙβτ &»ρ(!ηΐ«ΐοαι : ζά9ο ιιΐ ΙιΙυ€ ηοηΐΐιβ βοΐιτββ ρΙιίΙο»ορ1ι1», ςυ» γ6 ίρΜ 61 
ί;ΐΰΙί8 ΙοςυυηίοΓ, (ΙβιΙοιίΐ Ιιοιηίη^β 3(1 πιβϋοη βία- 
(ϋβ? Οαίβ ερίπΐ€ηΐ<1(?8 ίη Γβϋυβ «ϋνίηίββκίβο «ρίβιιχ, 
γιΐ» (1ί\ίη9Β ιηυΐΐίβ Γυίΐ οο€98ίο? Ρ6Τ ςυβιη Γυβρυηΐ 
ςιιί(ΐ6ΐη ιηοηβ 3ίΓϋ€ΐ8 νίΐί3, ρυΓ^βΙβ βυιβπι ΓυίΙ 
8ηίπι& 61 οοΓρυβ, ΓββρΙβηόυίΙςυβ νίΐ8 ςυίβίΑ 61 
1611)018 8 η6(|;οΐίΊ8 : πι (|ηο 61 ίπΒ ί8ΐ)Γίε8ΐ)αΐιΐΓ 
08ΐηυ8, 6( ίΓΰηυιη Ιίη([ϋ8β, οΐ ρ8ηίυιιι 8ηίιηδΒ βχβΓ- 
€6ΐ)8ΐαΓ οοηοβηΐϋδ. Εχ ςυί1)ΐΐ8, βΐ ρβΓ ςιι», ρυΙϋ1)Γ6 
6Πί6ί6ΐ)8ΐυΓ υιιυιη |{6ηαδ ; ςυοά 8ηιί(ΐυ3Β ρυΐεΐιπία- 

Ιϋΐΐί8 <1ίνΐη08 6ΐηίΐΐ6ΐΐ8ΐ 8ρΐ6η(Ιθί68. 

ΟΑΡϋΤ Π. 
8ΛΗ€ή ΑηΙοηΗ $Λ€βηίϋΐηίΐΛ : ρπΒ^βΰΙντα πίοηαϋέτη : 68861 ςιιΐ(ΐ8πι ρ6Γ οπιηί8 Ιιοηοτιιιιι 6οη66ηΙυ8 84ΐηιί- 

Γ8ΐ)Πί8. 1•ίΓ6ΐ)8((ΐυ6 νκΐ6Γ6 (ΗΚο βαίΐη Ι868 ▼6η8ΐυΓ 
€θ;ίΐ8Γΐθ) ΐ6ΐηρθΓ6 (ΙίνίηΙ ΐη^ΤβΙβΓΗ 8ΐ8ηΐ6ΙΙΙ 8866Τ^Ο-> 

Ι6ΐη 8ηΐο ΟΓάίηβιη ιηοη&8ΐΊ6αηι, ηοη 866ΐΐ8 βίςαβ 
δ8σιυ6ΐ6Π) ίΙΙυιη 86ηΙ)ίΙ ΟΓβΐίο, ΐοΐϋΐικ|<ΐ6 1)60 &ί- 
βχιιπ) 6Ι ΐπϋαηαΓι, 61 οιιπι 060 νι?ΐ'$Αηΐ6ΐη {αηπίΜΐι- 
18(18 ιηβηΐΊβ 8ρρΗΰ&ΐιοηΊΙ)υ8, 6Ι (ϋνΐβίβ 60ΐΗβηιρΐ3- 
ΐίοηίϋυ8 ββ'βΰΐιιιη ΐοΐυπι (Ιίνίηααι, 61 ριιΐοΐιηι 
πιυΐβΐιιηι 8ΐΐ6Γ8(ίοη6. Μϋιί τ6γο γΙιΙβηΐυΓ <1ιτηι& 
ςιιοςαθ νίηαΐ68 βυιη οΪΓουιηβΙβίβΓΟ, 6ΐ 6ί ιηίιιι- 
8ΙΓ8Γ6.0 (Ιίνίηυιη 886πβ€ίυιη ΙορβΓίβοΐυιη 6ΐΒοί6Η8 
ιηγ8ΐ6Γί«ιηι ! ο νί(8, ςιΐ9Β 8ΐ> 60 (ΐ6^6ΐΜΐΐιΐΓ, ςυΙ η 
εοΓροΓ6 6Γ8ΐ Ι8ηςυ8πι ίηΰθΓρθΓ6α8. 
15. Η80€ νίϋβηβ 6]α8 ριΐβΓ 86€αη(]αιη 68Πΐ6ΐι>, ΌΠΒοΙαπΒ ίη Ηοο ιηιιν«γ« νίηιϋ«4 ; ραΐτΐ9 ιηοηβ- Β <ΐ68ΗΐβΓ8νΙΙ ιιιιιΐ8Γ6 νίιβ Ιΐ8ΐ)ΗαΐΛ, 6ΐ 1η(1αιιΐ6ηΐιιιη II. €ΐ1ΐη 801601 ρΓ066<ΐ6•ΐΐ6 ΐ6Π)ρ0Γ6 8<Ι νίπΙβΟΙ 
ροηί6θί886( 38181601, 61 νίπΠυβ »€ΐίΤ8ηΐ 6Χ6Γ66Γ6Ι 
ρΙΐϋθ8θρΙΐί8ηΐ, 19Β108 6](Ι8 ρΓ»€βρΙΟΓ ρΓ0ρΐ6Γ Ιθ60Γ* 
ρ0Γ68αΐ νί(8αΐ ίο ΤΪΓί 60Γρ0Γ6, 6ΐ 180^0801 ρΓ0ρΓ]8 

ΐ;|οη8η8 6001 όαοίΐ 8(1 Πΐυοι, ςοΙ (υοο (606ΐΐ8ΐ οΝι• 

νΟΟΙ (4) ρθθϋα68ΐ601 6ΐνΗαΙΪ8 Γ6(|[ί«, αΐ 1ηΚί8Γ6(ΟΓ 

€ΐΐΓί8αΐ8ΐ6 ρΓ6$11);ΐ6Γϋ. Ουί 000 8θ!ιιαι ρβτ ΐρτηύΌ^ 

1θΐ6Γ016<1ίθ8 6001 (Ιβάοχίΐ 8(1 ίη(1υ01β0ΐυ01 88€6Τ(Ιθ- 
1η, 86(1 ΠΙ1θ8 ΐ68(1ΐΟΟπίθ 600) 611301 ΟΓ(ϋθ8νί1, 01 

ρη66886ΐ αιοη88ΐ6ηο : 61 «Ιβ ΟΦίβπ) οονο Νοβί 1γ8- 
(ΙίΐΟΓ ροροΐί Γ6εΐίο, οι ςυί ρ8Γν8 ρΙιί1ο$ορΙιί8 οοΐ- 
Ι696Π1 ο)οΙΐ8θ) ροΙο1ΐΓ6 ρα8ε60(]ί ρ6πΐί8πι. Υιηαϋδ 

6θίηΐ 8181061>81 ρ6ΓΓ6€ΐίθ0601 000 5θΙαθ1 ίΟ 60 6886 ίθ(Ιυ6Γ6 0)01188116001, Ναιιι ςαοίΙ 8(1 νίΓΐηΐίδ ηΐίο- 

060) αΐϋθ6ΐ, 6*1 Γ6Γ6 ΟίΙΐϋ (166Γ8(, Οΐ 6θ]θβ 8 016* 
ϋΟΠ ίθ8ΐίΐυΐίθ06 10Ι8 ΤΊΙΗ ρ60(ΐ6Γ6ΐ. Ιί}(|Οβ ΟΟΟ ρ6Γ 
ΐΗ801 0)80001, 86(1 ρ6Γ ί1ΐ8Π) 880Γ801 0)80001, €σ1θ8 
1ρ86 Γθ6Γ8ΐ 8ςΠ0θ!8, 1)806 ςθΟ(}06 £Γ&ϋ&01 60ρί6ΐ>8ΐ 

866ίρ6Γ6. Ργο οο)αίΙ>θ8 8Για)6οΐί9 ρο8ΐυΐ8ΐ)8ΐ, οι βΐϋ 

Π18ηθ ίθίΐί8Γ6ΐθΓ, 6ΐ 8080) ▼ίν60(1ί ΓθΤσ)8αΐ 0)018Γ6Ι. 

Ιΐ6§606Τ8ΐ 6Γ($ο 600), ςο! §6ΐιυ6Γ8ΐ : 61 6ΐ, ςοί οηο8 

€0Γρ0Π9 Γθθΐ601 ρΓβΙ>06Γ8ΐ , 8θΙθ)» βΙΙθ8 ρΟΓΟΜ 
601611 Γ6{6η6Γ8ΐίθ060). Εΐ €00) ΐΓίςΟΟΐ 80008 ίοΠί- 
16Γ ]θ(^01 ΙΓ8ΧΙ8$61 0)0Ιΐ88Π€0αΐ, ρΐ60001 (Κ€πιηι , 

ρΐβοοοι νίηοΐοο), ρΐεοοο) ι;Γ8ΐί8Π)αι, Ι8οςα8θΐηα8- 
ΙΟΓΟΟ) 8Π(ΐ060ΐ ΓΓΟϋΙαο), ίη εοβίββίΐα Ι)0ΐτ68, €υηι 

8(1ν61ΐί886ΐ Ι60)ρ08, 6001 1νι08 8ρβ ΐΓ80<0ΐ!ΐΐϋ, ΙοΙΗΗ 61180), οι ίρ86 86 Γ66ΐ6 26Γ6Γ61; 86(1 Οΐ 611801 6Χ ^ ΓΟΟΙ (1)^088 60Γ0Π88 ΟΟΟΟρΙΟΓΟΟ). Αΐ(106 916 ςοίΐΙθΟΙ 

&(1θ)ίη1)ί1ί(6Γ Γ68 6]08 86 1)8ΐ)6ΐ)80ΐ. Ν6ςο6 βοΐαι 

β6η ρ0168ΐ, 01 00)018 (ΐ686Γΐ1>8ΐ ΟΓ8ΐ{θ. 

14. 0Ι)ΐ8ΐ0Π1 801601 ΐ61Βρ08 Ι80ς0801 1061*001 86« 
6ΐρί608, 0)ί86Η60Γ(1ί8 801011, ςοοά ίΟΟΙ (Ιίο 80ΐ6 ΟΟΒ- 
06Ρ6Γ8Ι, ίθΙΐΐ68 8ρ6Γθί1, 6ΐ ΠΥΟβ 6011811 ΟΐίββΓΜΟΓ- 

(1ΐ9Β, 8θ!τ6ηΐ68 8ςο8ΐθΓ6ηι ρ8ορ6Γαοι• ΟΧρΓΟΟΜίΐβ 

<|0ί(ΐ601, 81 ςθί(1 Γ6<1θΟ(ΐ8ΐ>&1, 8(1 ΙϋΟΠίαΐ 08θα8« 6Χ• 
ΡΓ001608 80160) 01θΙΐ8 ςαθ()06 61 0666β88ηί8. ΝΟΕ 
6010) ίο ϋ8, ςοββ Γ6(1θΟ(}8η1, )αΐρ6Γΐΐ60(ϋ8 , 86(1 ίη 
1)8 61Ι&01 ςοΧ (Ι680η1, ίΙΐ6 ΥβηΟΙ 8181061)81 ΐηΐ86Γί- 

εοπίίοοι. Ει εοοιηιυηίδ 8ίο)θΙ ρΓορο8ίΐ8 6Τ8ΐ οΐίΐίΐοβ 
(]ίνίιί1)08 61 ρ8υρ6πΙ)08 : 1ιί8 8ίςοί(ΐ6αι 8θ1ν6θ8 ίοο* 

ρί801, ΐ11θ8 801610 6Πρΐ60$ 8ΐ> ΙθΤί(1ί8, ς09β 681 (]08(]80) Γ6<1θΟ(ΐ801ΐ8 68861 0ΙΟΙΐί1)0$ Γ6βαΐ8. ΝΟΟ 

6οηΐ εηίηι Ι80ΐ 80οογ2β ΐοΐι» 60 ΐ6οιροΓ6 ςοο 8ΐ8ΐ 

1η8ΐΓυθΐ8 86168, 8ά Ιθίϋΐ68 8(1 ρΟ^ΟβΟ) 6X61180(108, 
αΐ τίηοΓίβ 8Η(1θΓ68 608 ςοί 8001 8υΙ)]66ΐί 6Χ6ίΐ801 
0(1 8€ΐϋ(ΐ6€6Γ060ΐ1θΟ) 8(1ν6Γ60δ 10)10)008, ({οΙ ρ6Γ6ΐ- 
ρίοηΙΟΓ Ιθΐ6ΐΙί{61ΐΙ)8. Ει ςθΟΟ)0(1θ (ΙΟΧ 6Χ6Γ6ί108 
3(Ιν6Γ8υ8 1)05168 00)060) ΙΟΟΥΰΙ 80160), ςθ80(1θ Ιρ86 
ρθ§;Μ80) ίηΟΟρβΓΪΙ , Γ80ΐί8 8008 6X611808 8(1 νίΠΟ• 
160) ; ίΐ8 61190) ςοί 8001 6Χ6Γθίΐ03 (1θ€68 8(}ν6Ι^08 

νίΐΐβ, οαπ) Γυ6ΓίοΙ Γ6^}α)1ΐΐ ρΓχοΐ8Γί8 6θΓοοί8 νΐοΐο- 
ηββ, οίΰοίοοίοΓ οο)ηί1)θ5 6ίΏθ8χ »(1αιοοίιΙο. 

12. ΗΐοΟ 6Γ81 6ί ρ6Γρ6ΐυ8 ρΓθρ60)0(1θ01 ίθ0(1ί8, 
61 Υί|^ί1ΐ8, 61 ςΟΧ 000(10801 ίθΐ6Πθί((6ΐ)8ΐΟΓ'ρΓ668- 
ΐίΟ : 6Χ ([θί1)05 61 ρΟΓ (|03Β 6Γ81 6(•Γρθή3 ηΐ866Γ8- |ν ροδίΐ» 1)8, (101 Οθ1ΐ8 ΙΟθν60ΐΟΓ 1θ{56Π60Γ(1ί8 : 6008- ΐίΟ, 6ΐ 10 68Γ06 ν1ΐ8 08Γ1ΐί5 6Χρ6Γ5, 6ΐ ΐΓαηςθϋΙίΐ88 
60βίΐ8ϋθ0001. ΗίοΟ 60Γ0Ο), ς03Β 0ρ0Γΐ6ΐ>8(, 6Γ8ΐ 
8ί00βΓ8 (ϋ866ρ(8ΐίθ 6ΐ ]υ(]ί6Ι00), 6ΐ ΟΙΟΟίΟΙΟ 8ίθ)θ1 
νοΙυρίαΙΟΙΟ εΟΠίβΟΐρΐίο, 61 Ι)]^6Ιθί8 80 9Ρ8ΐ8ϋ8 1601- 
ρθΓ6 ΟΟΓρυβ 80010 008 80))θίΓ6 100168, ΙΐΟΟίίςΟβ 
Οθΐ8ΐίθ, 61 016088 ΟοΗο 8ρρ8Γ8ΐΟ Ιη8ΐΓ06ΐ8, 01 ς038 
Ρ806 61 θΐ6Πΐ)08 6Χθ1ρ6Γ6ΐ ΟΧ6Γθίΐ8ΐΟΓ6ΙΟ : 000, 0ΐ 

οιοΐΐίβ, 8(1 α1ί(ΐοοΐ οπηοβ, 86(1 8 ΐοηβΓίβ οο}ζυιοο1ί8, 

8 ρΓίθ)8 1θ60Ιΐΐ6 Χΐ8ΐ6 ρ6Γ(1θ€ΐ8 08(|0β 8(1 θΙΐΙαΐ8ΙΟ 
61 861ΐ1ΐ601. ΗίοΟ 6Γ8ΐ 808ΐβηΐ88 ΐ60)ρ6Γ8ΐ8 808νί• 
1816, 61 Ι60ίΐ8ΐ6 88ρ6ηΐ83 ; ΟΙ 06ς06 Γ6ρΓ6!)6η5ίθ 
68861 ίθΟΐί1ί8 ρΓ0ρΐ6Γα08ΐ6Γίΐ8ΐ6Ι0, 06<106(1ί8θίρΙίΐ)£ 

(4) 18 νί(]6ΐΟΓ δ. Ι§θαΓΐ08 Γθί$56, 801 6]υ9 ΓθΓΐ88• 
818 ΐΐ6€€880Γ δ. ΜοίΙΐΟίΙίΟδ, 81 8€ηίθΓ (10801 ςθθ]6€ί« 0)0018 1)606Γ8€ΐΟΓ, €00)0)0018 60Γ810Γ, Ο)8|^ί8ΐΓ0ΐΙ1>υ0 
61 ρπνβΐίβ, 00)01001 0)60108 800 6Χ60)ρ1θ ΐΓβΟδΓοΓ- 
0)808 61 ΟΟΙΟρΟΟΟΟδ 8(1 ηΐ6ΐίθΓ8, Ρ8Γ001 (101(1601 Τ6Γ- 
1)18, ί86ΐί8 ΤΰΓΟ ρΙΟΓίΟΙΟΟΙ ρΓ0νθ€8Ο8 8(1 ΥΙΓίΟΐβΟί». 
υθ(ΐ6 611810 6Γ3ΐ Γ6ν6Γ60(1θ8 Ι08(^ί9ΐΓ8ΐ11)0$, Γ6Τ6- 
Γ60(1υ8 Π8 ςοί 6Γ801 ίο (1ί{ζηίΐ8ΐί1)08, 8ΐ(|α6 Ιρδί» 
8(ΐ60 Ιΐ1ιρ6Γ8ΐΟΠΐ)α3 : Γ0616(Ι06 6ΐ ρΓ006(ΐ6ΐ)8ΐ ΟΟΙΥβΓ- 
8010 0ρ08 8(1θ)ίθΊ8ΐΓ&ΐΙθθί8, Ο6ΐθίθ6 Γ6ρθ|08θ1β. Εχ 
1)18 80160) 000 6Γ81 ίθ6Γ6(1ϋ)ίΐ6, (|00(1 1)608 8(1 60111- 
0)00601 ΟΐίΠΐ8ΐ601 0)1ΐ1ΐ8 (|00(106 ρ6Γ ίρ$001 ί6€Η 
8(1θ)ίΓ8ΐ>ίη8, 61181081 ςθ:ΐΟ(001 ρ6Γ ΤΐΓΐθΐ6αΐ 6ΓαΙ 
ρθΐ608 ί8€6Γ6 ΙΟΊγ8€ο18, Ι80ΐ010 Οΐ 60 €6ΐ8Γ6ΐ 6ΐ Ιβ- 

1008 ίοίΐ Α•Ιοο1θ8. ΤΓ8(1αοΐ 801601 Μοη«ο ίοτΗι 

ίθί8$€ 5Α€0Γ(1θΐίθ ίοίΐίϊΙΟΙΟ. 189 νίΤΑ 8. ΑΝΤΟΝΠ ΟΑϋίΕΛ ΡΑΤΕΙΑΒΟΗΛ ΟΡ. 193 

$ΰΓ6ΐ« ηοαΑΟΐκιιίΑπι €ΐιΐΒ ΓφΰΐΜβίν «ηΙβϋΜΐίΐΝΐβ «ι Α οινΡ* ΐηηβηιΐΜπί βιοΓΟβλίιοΐυιη νίΓνιη, ςυί 3ΐΙ> ίη• υιιιΙ)π» ΜΜςιιβτοΐυΓ. 8ο(1 ςιιθ(1 Λά ηιυΙΐΟΓΟπι νΑηίΙ 
οο^ηίϋοηβη, βΐ ίλΰΐυηι β5•ο ΟΓβιϋΐαΓ, ρβΓΜ^ιιί 
ΐιαιίΑΐ»!! οηιίο. 

€ίΓΰαιη9€π1)ί οοιηιηί&6Γ&ΐίοη«Βΐ : βθϋ ««1 ςυ«ΐΗ•ιη 
>ο1 Μρίάΐ, «ΜΟ ΰοηΙβηιΙβίΜΐΐ βχίβηιΐβτβ• Ηίικ ιηβ- 
]ΐιι& »£8ΐΐ6ηΐί• ηί:ί6Γί€αΓ<ϋα ρ«Γ(ίοί|ΐββ ΰΓΟίιΙ 5€;ΐΙι« 

61 ΤΐΐΓ2€φ«ν βΐ €ΙΙΠΙ λ1ϋ• Μγβί (|Η<Μ|ϋΟ^Ιΐί βυΗΐ ίβ 

Αηα. Οαίιι βΐίίοι ϋΐιιη Λά «οβ, ςυί €ΐϋΤ€6ΐ>αιι(υι* ίιι 
(Μ^ταιρο» ^ΗΪΙιαι βίικϋυιη €Γ34 8β ΙοτΙίΙβΓ £6τβΓβ 
«<1ν•ΓΜΐ8 νίΐα 01 ϋβΒΠλοηββ, &Η(|ΐΐΜΐι1ο ΐΓ•η&ί»Ηβΐ , βιηΐίλ λά Οβυηι νο€αΙηΐ«ι^, βιιιη, ίηςυλπι, (|υ{ ^χ 
οοΐΌΑΑ ηοαιίηαΐΐΜ ίαίι (5) δίβρίίληιιβ, βί ςιιί οχ 
ίββάΐβ ββΐ 9α€Γ05βη€ΐυ$, ββΟΓΟβ&ηαβ ϋθΒ]αη^ΐυΓ, 
φΐί βχ ίΗΙα9 ρΗτΑΐίοηβ &() β• βΐΰοβρίαιη ιη<ΒΓθΓ6ΐη 
ΒοΙτβΐ. €«111 Ηαςιιβ 3<1τ6ηί88€ΐ Ι6ΐηριΐ8, ςαο Ηα€ 
ΙΙύΗ οροηβΐΜΐ, βοΙίΓ3|(ίβ ΗΐιΙν^ηί ««Μυβ ροηΐίϋΓ.ηιη 
βΐ 83θ«τ(1οΐιιιη, 61 βοΓυιη ςκί νίΐβιη &|^Αΐ»ηΐ ιηοηα- 
βΐίϋλπι, 61 ίρβίυβ ςυοςυβ Ηβιιβίυβ, 8(1 «ϋ^Γτυιη βροηββ 
€Ιιή8ΐί Ε6θΐ68ί«θ 8ροη8ΐιπι ίβΓθΙιβηΐϋΓ. Ηοο ςνοςαβ 
ΐη8ςιιιΐ8 νί(ΐ6η8 ίίΒρβΓβίοΓ, Ιη οιηηθοι ρ•Γΐβιη εΐΓ- 

ΟυηΐίβΓβηβ 0€α1θ8 €0(ρΐ&ΐίθΙΙΐ«, 86ηρ6Γ€αΓ8ΠΙ |(6Γ6η8 €1 ςυκΙ^υίά βυή ΙιαϋβΚκιΙ ίη ηΐ3ΐιί1)υ«, ίιι υ8υ8 * β]υ8 ηικκΐ ιΐΓ§βΙ>8!» υ( (|υΙ ρυΙΰΙΐΓβ 8€ΐΓ6ΐ ηβΐιΗ 

βΟΓΟίΙΙ Οθη$υΒΐρ8Ί88«1 , Γ€ν6Γ8υ8 £81 »έΙ €ίνίΐ8ΐ«αΐΙ» ΡΓ3ΜβηΙ»Ι1Ι, 61 \ά ςυΟίΙ 8(Ι681, 6<Μ18ί(ΐ6ΓΜΓ6, 61 ρβΓ 

8ροιΙ 86 8§ίΙιη8 6ΐ υο<1ίηιΐ6 60ΐΐ8ΐ(ΙβΓ8η8» ϋηιΙβιίΑΗα υίΓυιηςυβ ά^ ίΗΐυΓΟ οΰΠβιη ΓαοβΓβ οοπ]66ΐηΓ8ΐιι• 
Ι0Γ8Ι18 Τ6€ΙΊ{8Ι €αιιιρ8Γ3Τ6ΐ ρ&υρ6π1)α8. 56(1 ιιοη ^ οοιιΐίΓοίΑνίΐ 6ΐ66ΐίοιΐ6ΐη; τβΙ ροιίαβ 06118 ρ6τ !ρ9ηιιι 8ΐνίΐ 6αιη ϋβυβ (Ιία 6886 8αχίο αιιίιηο. Ηβη) &υΐ6ΐιι 

ί3€ίΐ, οι 8θ1«'(, 84ΐαΐίΓ8ΐ>ίΐ60), 6ΐ 61101 ΙίΙ^Γ8ΐ 8 8θ11ί€ί- 

ΐΐΜϋιΐ6. 0αί(ΐ8ΐιι 6ΐιίιη ί(^οΐιΐ8, «ίηιυΐ 8ΐ(ΐυ6 {ιΐ||[Γ688υ8 
68ΐ ανϋαΐ6ΐιΐ9 8ίν6 Ιιοιπο, 8Ίν6 8η(|;6ΐυ8 ()υί Γοηη8θΐ 
Ιιοιηιαίβ 6ϋ866ρβΓ8ΐ, ΐΓ8ΐΐ86ΐιιι(ί ρβΓ ροΓίίΰυιη 6Χ 
^ΐΜκίΑΐη 8ΐΐ|;ίρθΓ(υ «€664ΐ6η8, 61 ΐΓ8<ΙίΙ 8υη ιηαηί• 
ραίαιη ; 6ΐ ουη (11x18861 : Αοοίρβ, (ΐυη(1 ίιΐ8υΐΗ;ΐ8 ίη 
ΙΙ8ΙΙ8 60Γ«ΐη» ^αΟΓΗΠ) 6υΓ8ΙΙΙ β6η8ι (1ί6ΐο οί(ίυ8 6νο• 

Ι3νίι 6| Γ66β8$ίΐ. Ει ιη8ηιΐ8 (ΐ.αί()6ΐη Ιΐ8ΐ)6ΐΝΐΙ αιίΓυιη, 
(ίουΐί 8αΐ6ΐη οοη ρΦ(6Γ8ηΙ &88ος(π 6υιη (|ΐιί ρΓ3Βΐ»υ6• 
ηΐ. Ηοε ηοη 68ΐ ΐ6?β 8Ί2ηιιιη ίΙΙίιιβ εαιο 060 οοη• 
]αη6ΐίοηί8 : Ιιοο 681 ηοη Ιονβ ίη^ϋοίυπ) ίΙΗυβ πΐ8({ηί 

61 6Χ6618Χ 8ηίπιί : Ιιοο ΑΙ)Γ8ΐΐΧ 1)6η6(1ί6ΐίθΠί8 1ΐ8ΚΗΐί( 

ιηυ1ιίρΙί€8ϋοη6Πΐ9 ςυο(Ι ίυϋ 1ΐ05ρί(3ΐί (16Χ16Γ» νβΐηΐ ο1)8ί{[η8νΐ1 υη'ινοΓδυιη : 61 ΙαηςυΑίη ()α6Πΐρίβιπι τΙ• 

610Π8ΒΙ 60η86€υ1αΐη 8ΐΙΐΐ6ΐ8ΠΙ ΐΓ8η8ΐηίΐΐ6η8 8(1 

Οίγιηρίαπι, 6Τ6Ηί1 2ά 86(Ι6Π) ροηΐίβοβίβηι, ηΐ8]θΓ• 
ΙιιΙλίΙυΓυηι οβτΙλαιίηΒ, 61 («Γοη88 ρΓ»;€ΐ8Π0Γ6β. 

17. £ΐ (]0ΙΠ€6ρ8 Ιΐ8ΐ>6ΐ)8ΐ 8ρθη88 ΟΙΐΓίδΐί 6υπ), (|ΙΐΙ 
Γ6€ΐβ 16061ΜΙ1 16|{68 8866Γ<1θΐϋ, 61 τίν6Κ>8ΐ 8ρ6ί ΙΐΙΐΗ• 

86η1πιηι, θ1 8ΐΗαΐ(ΐ6 6βυιΐ(ί6ΐ>8ΐ πιί86η6θη1ί8πι, οΙ 
6Γ81 ηΐ8ηί1>υ8 ρΑυρβΓαηι ρΓοροβίΐυβ : ^ηί ίη ΓβΐΜΐ8 
(11νΙηί8, ίηίΐί8ΐ>8ΐ, 61 1(8, <|«ιί ίηίΙί:ι1ι•»ΐυΓ, 6χβιηρ1•Γ 
νίηυΐί8, 1πΐ82ίη6Βΐ ίοηίΐιΐ(1ίιιΐ8« 8ίηιαι8€ηΗη Ιβηι- 

ρβΓ»ηΙΚΒ 61 ]α8ΐίΐί3ί 08ΐ6η(ΐ6ΐΜΐ1 Τβ%ΐύΛΪΛ : {|ΐιί ?1ΐ8η 

η)8|[)8, ςυαπ) Ηηβυ8»» ρτοΓ6Τ6ΐ)8ΐ ιη8{ί8ΐΓ8αΐ• 8ο(1 
ηοη ίυίΐ 6οαΐ6ηΐυ8 ίΐ8, «ιυΐΒ ρτ»06886ηιη1 : οοη 8(1 
Γβΐ8Χ8ΐίοη68 8&ρ6χίΙ, (ΐΐ 8Πςϋΐ8 8ΐί(ΐ8; ηβςυε ρ6ρ6τ• ψίχάίίίη 8βιη6ηΐΐ8• ΡίορίβΓ Ιιβεο 1)οη8 η)88ΐιθ8 Γ60ΐβ οίΐ 86η66ΐυΐί : 86(1 8ιι(Ιογ68 8<ιο(6(16Ιμβι 8(κΙοη1>ν8• 86 £68811 Αηΐοηίιΐ5. Η966 0]8ηυί ραυρ6Γυη) 8π>3θΓι » 

06 8υρρ6ΐϋΐ3η8 6§6Γ61, Γοΐΐ 0603810• ΟΐλΟΙ ^03 Γβ 

Ογοβ^ϊ ςηίιίεηι ί11ί»8 1}'άϊ ί6Γκ:ίΐ33, 61 βΟΓοί 1316Γ68» 
ηοςυο ί3ΐ>αΐ3 ΗΊ(Ι96 ροΐ68ΐ εοηίβΓπ. 

ΟΑΡυΤ ΠΙ. 

3ΛΜ€ή Αηίοηϋ ραίτίανοΗαίηί , ίιι βο Ια\ί0Τ€%. ί,€0 

ίηιρ€ταίοτ ΙαηάαΐΜ. 

16. Ευπι 3αΐ6ΐη, ουπι ίη Ιιί5 68861, 38ρΊ€ΐ653ΐ ο1- 
?ΐΐ38, 61 νίηυΐυπι ηοη 06ΐ3ΐ)3ΐ ιη3£πίΐυ(1Ίη6ΐη ; ηεςιιβ 
6§Γε|;ί3 Γ3€ΐ3 16ΓΠ6 η)3η(ΐ3ΐ}3ΐ; Γ3ΐη3 ν6Γ0 οχοίρίβ- 
ΙΜΙ : 61 11661 οοη 8(ΐ6886ΐ, 6υιη οπιηΐΙ)ϋ8 ίρ&ίδ ίαοΐίδ 
08ΐ6ΐι<ΐ6ϋ3ΐ, 6ΐρΓ0ρ6η)0(1υιη Γ68ροη83 3ΐ) 0Γ6 οηιηίυίη 61 ΐ8ΐΐ0Γ68 ΐ3ΐ>0Γί1)α8, 6ΐ 8306118 ΟΟΓ» 6ΙΙΓ36 «8818 
83η6ΐ9β : 61 ρβΓίη(1θ 36 313108 (|1ΐΐ8ρΐ3ΐη , νΪΓΐΐΐΚΐ 

83ποΐί 5ρ1ήΐιΐ8 , ίη (6) 86αίΙί οοΓροτ• 388«ηίΐΗ νί• 

|16Ιΐΐ6ΐη αηίΐηΐ 3ΐ36Γί(3ΐ6ΐη, 61 0)Μ|)68 €1ΐΥί8ΐί £66ΐ6« 

8138, ΐυιη ρΓ6€ίϋυ8 06(ΐ«ι ρΐ303η8, 1υ»ι 688, ηο» 

ΐ6ηΐρ0Γ6 ΐ3ΐ)0Γ3νβΓ3ηΙ , 61 Βίλίο 6Γ3η1 30Γ66.1», ρΐΌ 

νίπΙ)υ8 Γ60Γ63η8 (7) : ϋ8ςΐΐ6 (|υί 6 8υ|(|{68ΐυ ίη ίιιο* 

ρί3ΐη (ΐ66ί^6Τ3ηΙ 60ρίρ8ί8 8ΙΙ€6αΓΓβΒ8 8(ΐρρ6ΐΗΐ3ΐί<Η 

ηί1)η8, 61 ςυοΐ1(1ί3ΐιΐ8 ρΓον6θΐ11»ιΐ8 <Ιί8ΐηΙιυβι•8 6ΐββ-> 
0)083ιη3ΐη ίηιιυπΐ6Τ3ΐ)ΐ1ίΙ)υ8 ρ3ΐιρ6ήΐΗΐ8• ΟιαηοΙιτοηι 
61 ςιιί ΐ3ΚκΜ'3ΐΜΐΐ 1ηορί3• Ικίαιη ιΐίβιη 3|$6ΐΐ3ΐ, «8 

1ΐ08ρϋ8 0ΐ}1ίν1{ι66ΐ>3ΐυΓ ρ8ΐΓί», 61 ΟΓρΙ)3ηυ8 136Γ]ΤΠ13<« 
1)3ΐϋΓ, 61 νΐ(1υίΐ3ΐί8 Γ6ΓΓ63ηΐ ΓθΤη366ΙΒ 6Χ8ΐίθ9α6ΐΚΐ| 6Χ€ί(ΐ6ηιί3, ΓυιυΓΟίη ΐ3ηςυ3ΠΐρΓ26$6η8ρΓ»(1ίθ3ΐΐ3π(. |) νί(1υ3. <]υί8 Ι3ηΐ3ηι 6<ΐΓ3ηι ([68811 ίυδϋΐί»! ΟιΐΜ Ηβκ 63η6ΐ)3ΐιΐυΓ ίιι ηιυίΐΐβ €ΐνίΐ3ΐϋιυ8, 63η6ΐ)8ηΐυΓ 
ΙΑ 3{Π8, (ΙίοΰϋβηΐυΓ ίη ιηοηϋΙ)ϋ8, ίη 3ηΐπ$, ίπ ς6η* 

ΐίΐΗ18• Ρ6Γ 0Π)η68 611101 ρ6ΓΤ3(]6ΐ)α1 ΗΐίΓΑΟΙίΙυΐη, 61 

6Τ31 οοαιηΐΒηΐ8 ογΙ)18 ιογπβ η3ΓΓ3ΐίο. 11x6 Εεοΐ68ί;β 

ΟΐΗ8ΐί,8ρθη$» ΟΙθν6ΐ)3η1 3Π)0Γ6ΐη, 3Γ(ΐ6ϋ3ΐ(^ΙΙ6 81- 

116118 6Ι1ΠΙ, <|θβπι (1ί1ίκβυ3ΐ, 6ΐ ςυΦΓ6ΐ)α1 Ι6ηιριΐ8 
6οη]αο6ΐίοηί5, 6ΐ ρΓχνί(ΐ6η8 ΐ6ΐορυ8 (]68ροη$ίοοί9 , 
8ρ6 <1αΐ6ί ]ιΐ6υη(1β (1ιΐ66ΐ>3ΐυΓ. 5€ί6ΐ)3ΐ εηίηι Γογ6 υ1 
8ροη8ί (11ςηίΐ3ΐβ ηιΐηΐιηβ νΙ(1ιΐ6ΐ«ΐΓ : 86(1 {%) Ηκ: 68Ι• (Ι6 ςυο 3ηΐ6 (Ιίεΐυηι, δ. δΐ6ρ1ι&ηυ8 
ρ3ΐη3Γ6ΐΐ3, Β38ΐΙϋ Μ806(1οηί8 Ιηιρ. ΑΗοβ, 1.(Μ)η(8 
^16Τ, ςοΙ 6οΐίΐυΓ 47 Μ3ϋ, ςυο ηιοηυυβ, ΐοτϋο 
3ΜΟ Ι«οοί8, εΐΐΓ. 888. 

(6) Ηίηο ρ3ΐ6ΐ, «100(1 3ΐιΐ63 (Ιίιίηιηβ, 86Χ3ς6η3• 
παΐΒ, 301 ηοη οιυΐΐο οιΙοογοοι Γυ1ί»86. 1η]αΓί3 3066118 «18^1$ Γϋίΐ 83ΐυΐ3η8 ? 01118 60Γααι• 
ςυί ίη]ιΐΓί3ηι Γ36ί6ΐ)3ηΐ, 8(6 ρΓοριι>83νί1 ιιρρβ1ιΐ8¥ 
Ουίβ 1ίΐ68 6οηΗΚ>8ηίΐ Υ 0«ί• ηίιιιί• 6ΓΒ€ΐοηι (ΐ6ΐΓ3χΚ 
8υρ6Γ6ίΓιυηι ? Ουΐ8 8υρ€Γΐ>οιη 61 3ΤΓ083ηΙβια 3ηί«• 

ΟΙΟΒΙ ΐΓ3(ΙθΧίΐ 3(1 ΗΙ0(ΐ6Γ3ΐί«ΐη6Ι0 ? ΟπίΟΜ 6ΐ ρ6Γ 
0ηΐηί3 Ιρ86 800 6Χ6ηΐρ1θ 600ΐρΐ8η3ΐ)3ΐ, 83ΐ«Η3Γ0 

ηΐ6(1ί63ΐη6ηΐααι «1Γ«6ΐ08 1ηο^1»^8 3ηίηΐ9• δ6(1 ςοϊβ 
6χ ραυρ6ΐΊΐ)υ8 ευπι 38ρ6Γ8ί886ΐ ΐ3εΓγιηί8 Γογοπι ]ιι• 
(Ιίεί8ΐ6, ιιΐ ]θ8 δυυιη οΙ)ΐίη6Γ6ΐ, ευπι ρ3υρ6Γΐ3ΐβ 

(7) Μεηοίβ ιΙβ Ιΐ3ΐ)6η1 : Κα\ τοΤς απορία συνκχο- 
μένοις των χληριχών, χα\ των άναγχα(ων ένββως 
ίχουσιν, άφθόνψ των χριμάτων χορηγι^, τήν πβροΟ- 
σαν άπορίαν οιέλυε* ίηορίαίη ηαοηνβ Γ/«π>σηι>ιι, 
ηπί ηϋοεαατϋε ηαοηη€ Γέτ^κχ (ίβιΙΐ/Μ^^αηΠίΓ, Μ€Γαα 
ρ€€ηη%ατηίη ίτο^αΐίύηύ «ιι^ί^^α^α^ 191 ΝΙΟΕΡΗΟΚί ΡΗϋΟδΟΡΗΙ 192 

αΙ>'πΐ« «Ι^Οεηβ ΐ|υο(1 ]υ» βυιιαι ηοπ ροβΜΐ 3•β^ι^? Α ηιβηΐθΐηΙ)8β(ΙαΙιιηίηίΐιηυΐ3ηιηΙ,6ΐΐ30ΐ7ΐη8$οηιηΊυηι ϋυχιίΑΐη ΑυΙβοι νί4ιι«, ςιιίβ ΟΓρΙίληΐΜ, βί ν(•ηί•&6ηΐ 
ϊη ίρ5ίυ3 €0ΐΐ6ρ6€ΐαιη9 βυΐ ίρ$&ηι ρο»ΐ6ΐι ϋβββνίΐ 
ΟΓΐιίΐαΐβιη• αυΐ ηοο ΙβΨΑΐυβ Γιιίι €9ΐΙ&ιιιϋ8ΐ6? Οηιηί- 
Ιιυβ 8(ΙΰΓ8( &αΑ ρΓονκΙβοΐία» ιη&Ι^υιιι, ςυοά υηίβαί* 
ςιΐ6 &β«Γ6ΐ)3ΐ ιηοΐ69Γΐ9ΐηι, 8υί8 ΑυΓβΓοη• Ικ^ηβΟαί», 
ν6Γΐ>ί8 οοηδοίληβ, αιιγο ορβιη ίΦΓβηβ, Ι^6η• νβΜί• 
1)αι>. ΥίϋβΐΜίηΐ βΐίαιη ςαχϋλΐη βιιρΓΑ ηΐίοηβηι ία 
ίρ&ο οιΜίνβιιΐΓβ, ς Η» 86011 ηάιιΐΗ ηλίιιπιιη ηοη ϋοη- 
νβιιίυηΐ; ΑαβίβηΐΒίβιη βΐ βιιανίΐλίβηι, 1ιυιηίΙίΐ»ΐβιη 

61 |{Γ«νίϋΐΐ6ΙΙΙ, 86Χ6ηΐ3ΐ6ΐη βΐ 1611119(610. ΟϋΟΠΙΟΙ 

&1ί& ({ΐιίιίβηι 3ρρ1ΐ€λ1»3( Γιβ, ςυΐϋιι» τίβ «ΟβΓβίΝΚυΓ ; 
Αΐία αυΐβιη ϋβ, ςυΙ νίιη »0βΓ6ΐ)«ιιΐ : 6ΐ αΐί» <|υί(ΐ6αι 
6Γ>η( ιη6(1ί6&ιηβηΐ&, ςιιββ βυρβΓΜλίη 61 ίΜίαηι ^6* Γ6ρΓ6β86ΓυηΙ, ίΐΙ8ί8 ηΐΙ86Γί€ΟΓ4]ΐίΒ ΐ26Γ}'Πΐί8, 6ΐ 8119 

ΐη 608« <|οΊ βπιηΐ 6]υ8(ΐ6ΐη ^βηβηβ, πιί86ΗοοΓ(ϋ9, 6 

81ΐρ6Γΐ$ (1ίνίη3ΐη 3αΓ8Χ6ΓαηΙ ηΐί8βΓΪ€ΟΓ4ϋ&ΐη, 61 Ι6ΓΓ» 

Γ86ί6ΐη• ηυ» 'βςηβΙοΓβ βίβίοοίΐαΐΰ ίη(6Η1)9ΐ, άίνΙοΜ 
ιηί86Γ9(ίοη68 606($6Γαηΐ Γ^ηαν^τβ. 

19. Η«6 8ΠηΙ ρΙψθ8θρΙΐΊθ8β ΐη6ηΐί8 ίλΟΐΙ ρΠΒ€ΐ9Γ8, 
(|1Ι9Β 81ΐη( β6ΓΠ13η2Ι ΓϋΟΐίδ 110818 6( Λ8Γ0ηί8, 60ηΓ6-' 

Γ6η<Ηι ουιη ί»€ΐί8 Εϋ» 6ΐ εΐί89Βί , 8ΊιηΗί9ΐ ίιοΐϊβ 
Ολνίϋίβ 61 58ΐηυ6Π8. Μβςηυηι ίΠίυ8 ▼ιπηίίδ ίιιιΐί* 
οίιιιη, ςη<Ηΐ ΐυηο 0111*9111 8υ8ΐίη6Γ6( ροηΙίβοΑίβαι, 
ηυ9ΐΜΐο ίιηρ6Γ9ΐ0Γ 9 ριιβπ8 Ι9υΐ6 ηα(πΐ08 ]υ8(ί((9Ρ« 
ηοη 86 (Ι9η8 νοΙυρΐ9ΐίΙ)υ8, ηοη Γ6οιΐ!;αη8 131μ>γ68 , 
ςαοΓϋΐη ΓηιοΙιιβ 8ίη66Γ9ΐιι ηΟΓβΓυηΐ το1ιιρ(9(βιη ; ββιΐ ΐΓα1ιβΙ>9ΐιΐ 60Γυιη, ςυί 9(1ν6ΐ'8Π8 ρΐΌχίιηυιη 9αοΠ6- ^ 86 (ΙοοΙηηβΒ (Ι6<ϋ€9η8 61 βΙοςιιοηΐί^Β, ρ1ιί1θ8θρΙιί»ιιι 1)9ηΐ 8ΐιρ6Γθί1ίυιη ; βϋα 9υΐ6ΐη τ60Γ69ϋ9ηΐ ί<1« φϊοά 

6Γ91 901ί€ΐϋηΐ. 

18. Ηί8 Ε6€ΐ68Ι96 εθΒΐυ8 ΐΓ3(ΐΗ66))9ΐυΓ 9(1 ΐη6ΠθΓ9, 
Ι)6υ3ςυ6 ρΓΟρΙΐΐΗβ, βΐ ΙΙ19βηΐΙ8 ίΐηρ6Γ9ΐ0Γ 29ΙΙ(ΐ6η8 
<]6ΐ6€ΐ3ΐ>9ΐΐΙΡ. 1ΐΙ60ΓΓ«ρΐί ΥΟΓΟ 801011 ¥1(1608 ίο 81ΐί- 

ίι*9|;ίο]υ<ϋά(ΐηι, ςυο(Ι ίιι Γ6ΐ>υ8 Ιρβίβ ί9ΐΠ ιίοη ροδ- 

86(« ΟυίΟ Ρ6Γ ίρ8ΙΙ01 8ΐ9ΐ 015861 ¥6108 ΕοοΙββΙ» ΟΙοΟδ, 

•βυ (8) 8€ΐΓΐ80ΐ9, 9(1 εί€3ΐΓί€6ΐο (]6(1αε6Γ6, ίο υηιιηι 
€0011 οη6ηΐ9Π3 61 (9) οοοί<ΐ6οΐ3ΐί9 : 61 0001 ρΐιίΐο- 

8(»ρΙΐί» ϋΟΓΟΠΙ 8η6 (Ιίοβίκΐί (6Πΐρ6Γ9886ΐ, 1ίθ|;α3Π1 
ρΐΌίβΠ 83ΐα(9Γ6ηΐ, 6( ] 118(9 ρ6Γ8ΙΙ98ΐθ06, ΙΦίΟ ΥΟΐΐΟ 
61 Π(ΐ60(ί1)08 06θΠ8 8θΙνΐΙ θΙί608ίθ068, 61 Γ6 ίρδ9 
08160(111, ς090ΐΗ01 ίη(6Γ8ΐ( ίη(6Γ Γ6|[601 10 θθ€(Γίη9 
6ώΐ€9((1ΐη, 61 ρθΐ68ΐ9ΐ6ηΐ (1036 6]θ8 000 681 ρ3Γ(ί• 019018, ςυ90ΐ 9Γΐ9 Ιιοο9, ο( ςαχ ρΓθρΐ6Γ ίρ89ΐα οοο- 

Γ6Γ90ΐυΓ, 6ΐί(|[60(ΐ3ΙΟ 6886 (1 110608 , 00001009016011 

οιον6ΐ)9ΐ 11000301 , ςο» ρΓθΓαη(ΐ6ΐ)9ΐ Τ6γΙ)9 ηΐ6ΐΐ6 

8ΙΙ9νΙθΓ9 • 8ΐΐθίΠ9 ΤβΓΜδ 5910010018, 0ΟθΓ6Γ6η(ΐ9 
ΟΗΐη 09νίϋί8. ΟυΟ (βΟΐρΟΓΟ 019018 3ρρ006ΐΐ3( 0160- 

8301 ν6Γΐ)οηιοι ςα30ΐ οίϋΟΓυοι, 61 (Ιθ0ηιΐ9(ϋοι (30• 
(10910 6χ Γοιιΐβ 3ΐίςηο Ουβοΐαηι οορΙθ86 6οιίΙΐ6ΐ>3ΐ, 

61 δοηρΙΟΓΟΒ ρΓθΓυθ^ίΐ9ΐί5 0ΐΐΓ9 00608100601 Ι9ΐ608 
860808 3ΐ) 60 ίθν68ΐί09ΐ)9ΐΠΓ^ 6( ΟθΙν6Τ808 (ΐΟΟΟΠΙΟΙ 
θΙΐΟΓ08 ρθΐ6Γ3ΐ Ιοςοί 1ίΙ>6Γ6. 

29. €υ01 ίο 1ΐί8 68861 ΙΐΟΟΙΟ Οοί , 61 ΟθΓ6θΐ6ΠΙ 
()θΟΐΗη901 τί(ΐ6Γ6( 0ΟΟ1 τίΓΐυΐί5ο8 ίο ίΐθρ6Γ3ΐ(η'ί& 
301019, ςη» ]ΐΐν6θ11ί 0ΐ6ΐ>3ΐυΓ ΟΟΓρΟΓΟ, 6^ν68(ί0ίλ 
9011(10» Γ6ΗθΙ(9ΐί8, 61 αθίν6Γ8θαΐ 9ΐίθΟΙ 0ΟΟ86(|υ6Ο- 06ρ8 ; ΐοοο 019X1016 Ι6αιρ6τ908 τίν60ΐ6αι ΕοοΙοδΊΰΒ ο 1601 8ΐ3ΐοοι (310 οίνίΐοαι, ςο3ΐη (Βοοοοαιίοαηι, 61 0Γ9(6Γ6Ο1 ίο ρθθ(ί0Ο6, ςοί 01608901 ρΓΟρΟδοΊΐ 30(ίΤ3β 
ρΙΐίΐ080ρΙΐί9Β 1>θηΐ8 1301910 6( Γ6Γ6Γ(3ηΐ, (Ι6ΰ6ΐ)9ΐ(|υ6 
6( ίηΐρ6Γ9ΐΟΙΊ8 ρ1ΐί1θ8θρ1ΐ!, 6( ρΟΟίίβοίδ ίο 906Ο(1θ 

ίο(1α»(ΓίΙ ϋΐαά οΐ90ουοι 61 9(1αιίΓ9ΐ)ίΐ6 οριιβ 6886 6( 
8(θ(Ιίοιο• ρ6Γ ςο« 68( 1οοθΓηιρ(υοι ]ιΐ(1ίοίυηι, 6( 
|Η^091 ηιοο6ΓίΙ)α8 ίοιροΗιιΐοηι, 6( οοηΐίοοοπιοι 

ΙοάίοίΟΓΟίη 83ρί6Ω8 6X0001(9(10 : 1>6Γ ςΐ19Β 6( 1ίΙ)0Γ6 
1θ(|θί(ΟΓ 6( 8ΐθ 06Τί( ]ν8ΐ1(ί9, 6( ΙΟΟΟΟΙ 000 ίΟΥΟΟΚ 
9(1ν6Γ89Γί9 : ρΟΓ ςΟ» 6ΐ Τ6ρτίθΐί ρθ(6Γ301 ΟΓρΙΐ3ηθ• 

Γοη ΐ96Γγοιχ, 06ηιί(θ8ςαβ νί(Ιθ9Γυοι, οοιοί54)οβ 

ΠΙ91Ι0ΙΜΒ 61 (ΙοΙοβΦ Ο13θ1ΐίθ9(ίθθΐ8 00(1ί άί88θ1?ί, 6( 
ϋΟΧ βΧ6Γ€ί(08 1θΐρ6Πθαΐ 906ΐρ6Γ6 ρηΒΟΐίοΟΙ ΤίΓ(θ- 
Ιΐβ, 6( ο (ΟΓρί ΙαΟΓΟ 0190001 ρηΒΐ>6Γ6 0100(1901 
0θηΐΟΐυηί9 6( ρθ1ΐΗθ9 ; 6( (1ίΥ68 ΟΟΟ 808(Ι06Γ6 1)000- ()υχοηη(ΐυ6 (Ιο ]ο(1ίοίο γογοοι Ιι91ηΙ9 θΓ9(ίο, οιογοοι 
(ΗΙιοΚ (Ιί8θίρ1ίο£, 09θ(1ίο (0(08 (ΙϋΓυο(ΐ6ΐ>9(υΓ, 61 

Ι>6001 Ι9α(ΐ3ΐ)9(, Γ6Ι0 6901 (1θ0608 00098100601 0Τ9- 
(ί3ΓαΐΟ 90(ίθθΐ8, 6( (1ίθ608 86 9ΐ) 1σΐρ6Γ3(0Γ6 1α1>60- 
(6Γ 8υρ6Γ3Γί *, ςοί 6(81 0100(13018 θ1)Γυ3(ΟΓ δΟΐΙίοίΐΟ- 
άΊθίΙ)υ8, 9000Γ3(ίυ8 (30160 Γ6β 9886<|θί(αΓ, ς030Ι ίί 

ςυί ίο 8ριΗ(υ3Π1)υ8 Γ6ΐ)υ8 οοο86οο6γοο(, (υαι ίη06- 

Οίί Γ6ΐίθί(3(6, (001 (1ί06Ο(11 Γ90θ1ΐ9(6 : 6( 0ΟΠ1 3ΐϋ9 
63 Ι^υΟςΟβ 3ρρΓίθ16 8θΐ9( ςθ£ ρ6ηίθ60( 9(1 90101901, 

(3οςη3θΐ ({ΟΙ οοο 8ο1υιο οοΓροπΙιυδ, Β^.ά 6(ί3ΐη 

3ηίθ118 ίθΐρ6Γ6( 8θΐ6Γ(Ϊ3 Ίθ06θϋ 6( 0160(18 30001106• 

21. νηάβ 611301 (3ηςυ30ΐ 8υ1 ριιϋθΓ6 3β60(υ9 νίΓ 

ηΐ6 3ύΐθίΓ3ΐΐΊΓΐ8, 0010601 801 0υΓ3Π1 (]68ρίΓί6ΐ>9( ίπ 
9Β(316 ίΠ3 8€θίΗ, 00Γρθ8 ΟΟΙοίοΟ 060110608, 6( 62 ΓΟΟΙ ρυΙ>1ίο9ΐΊοο6οι, 6( ρ9ηρ6Γ ηυ1ΐ9 9ΐΒοί οοο(α- ^ ςοϋιαβ 8θί6ΐ)3ΐ ί(1 γ60Γ63π, 6( ςυ» 3(1 οροοι Γοκη• 0)6ΐΐ9 ; 6( 90Γΐθθΐ9 81ΐΐ608 ]αουθ(ΐ6 ρΡ08θ1θΐ1βΓ6, 000 

(101608 ▼6θ(ί03ΐίυοΐ6Χ8θ1αιίοο6θΐ 30Γί, ου]ιΐ8 ίπιο(υ8 

1100 ρΟΓΟβρΚ. ΕΙΟΓΟηΐ Ο13008 ίο ΟΟβΙυΟΙ ΟΚΟΟδΧ, 61 

Γίτί ΐ9οητοΐ9Γαιο 6ΐοΐ88ί 6χ οοο1ί8, Οοϋοι ]90ΐ οΙΊοι 
ρΐ9θ8ν6Πΐο(, 6( ςα9ηι, ςυί 618 6Γ9ο( 8ο1)]βο(ί, ]υ8(30ΐ 

ίΓ901 ίο 86 -8018 ρβ003(ί8 ρΓ0νθ03ν6Γ30(, 6301 Ι3- 
0Ι7ΟΙ3Γυαΐ 0Ο6θ(ί8 (Ο 1>6θί0θ3Ο1 6( θΐ60160(6ΙΟ 

(8) 5ο1Γι«ιοα 3 ΡΙιο(Ιο ίονοοίυαι ίιι(6ΐΓΐ0ί(. ΝΊ1 

ΟΐίηΐΙΟ (ΐ68Ίϋ6Γ3Η 1ΐυ]υ8 ΟΟΟΟ. Αθ(3, 3 ΟΓΟΒΟίδ, Γβ- 
0Γϋ<ΐ68000(6 ρ08( 1000001 (ΟΟφΟδ 8θ1ΐί8019(6, ρ6θί(υ3 
6Γ389. ΗίηΊΐ06 (ΙοϋίηΟΙ 68(, ίο ίΐΟΟ ΟΟΟΟίΙ. (190103(3, 

νοί 60ΐ6ΐΐ(1η(3 , ςυχ ίο 6οο8ΐ3οιίοοροΙ• ρβουιΐο- 

ΟΟΟεΐΙ. Ρ08( Οίοηοοΐ δ. ΐ0Ο3(ϋ 1ΐ3ΐΐί(0, 068(3 30 
6ΐ3(υ(3 6Γ3η(. 

(9) ΝΟΟ 3Γΐ>ί(Γ0Γ Ιι3(ίθ08 0ρί8€• 60 6νθ€3ΐ08, 0181 (1301 3010138 ίο ο6Γ(3ΐιιίοιΙ)υ8 νίΓ(ο(ΐ8, 0θΓρο8 ηιίοίοιβ 

ΐ3β(ΐ6Γ6Ιΐ(. 0θ3Ο1θ1)Γ6Ο1 ίΟ 1θΟ03 ίθ6άΐ3, 6( νίθ060(1θ 

(Ιο1θΓ68 οοΓροηβ , 8υ8θΙρί6ΐ)3( ΐ3ΐ)0Γ6δ, ςοί νίΓ(ί& 
οοΓροη8 8ορ6Γ3ΐ)3θ( ; ςυο(1 ηοίάοιο 68( 03ΐυΓ36 ίοι- 

ΟΐίουΟΙ, 6( ςαθ(1 3ν6Γ83(αΓ 3Γ8 Ι06(1ίθίθΧ. Ε(8ί οββοί 
6]υ8 ΟΟΓρΟδ 03ΐί(1ίθ8 (6Οΐρ6Γ9(Ϊ006, 6( 8ΐ0θί6θ3Γ6ΐ, 
000 6886 61 9ρ(ααι ςπο4 ά6θθί(, 06 νί(ΐ6Γ6ΐυΓ (9Ι06η 

81 ςοί 6θ08ΐ90(1θθρθΙ. ίθΐρ6Τ9(. 8η1>]60(ί 6Γ90(. Α(1- 

Γα6Γυο( (90160 ΓθΓ(385ί8 9ΐίςυί 9 ρορ(ίΓΐ06 Ι609'ϋ, 
(|α9θάο(|αί(ΐ6θΐ 9η(69 9ΐ) 60 ρ6(ίΐ886( Ιιορ, υ( (|αί ζ, 

ΡΙΐΟ(ίθ ρ86υ(1θ-ρ3(η3Γ0ΐΐ9 890η8 ίθί(ί9(1 ΟΓ^ίηϊΐΗΙδ 
βΓ90ΐ, 1θ(6Γ(106 608 5(6ρ1ΐ3ηα8 Γγ9(6Γ 8008, ΠΙΟΟ^β 

ίυο0ί 800 ρο886ο(. Οοι Ηίο οοοί(ΐ6α(9ΐ68 (|ί^:^ϊ1ιιι^, 
8υο( «ιοί ΕοΓορβαι ίϋ60ΐ(2ΐ>30(• 193 νίΤΑ δ. ΑΝΤΟΝΙΙ €ΑυΐΕΛ ΡΑΤΚΤΑΒΰΗ/Ε ΟΡ. 194 

η«β Γβιηοΐιιβ & μΙογα Ιιοιηίηυαι, ςηκΐ Πι Τ Αηίιπίΐ Α ^>ιη βΐ Βίοηιη ιη»ηιιιη, <|ΐΐ96 ΐΜΐη & αοΜ• βιρ^ΐΐαΐ 
ηοηηιιικ|υ3ΐΒΐ τβΐυϋ ιη 86 οοηΐΓβεΐλ, €ΐ »(1 Πουιη 
Μΰβά^ηβ» τί ο2ΐοηΒ , νβΙυΐΙ οοηβιιΐιο ργογογαπ» 
€θΓροΗ ΓβίΑΧ&Γιοηβοι, ρΑΠίπι Γ6ΐη!ΐΐ6ΐ)ΐΙ ΙαΐΜΓυιιι 
ΐβηοΓβηα ρβΓρβίιιυιη. Ηθ€ &ιιΐ6ΐη ίΐβ ςιιίιίοιη, (|νϊ τβ€ί/β ηοίβυαηΐ ϊιιΐυβΗ, ββββ νΐβηπι 65ΐ οβίβηίαΐίο ; 
)ί$ Τ6Γ0, «)οί βηιηΐ τβΰΓι €0Γ<Ιβ, οι ηοη Κ3Γ(ϋ λϋ 
2()5ρΐεί6η<Ιοιη νείβη ΡβίΓΟίη 6Χ6ΐηρΐ3, τίΠυβ €( 
$υιηιηυιη νϊΓίαΐυηι, 61 γ6 ν6Γ& &<Ι Πβιιιη 6Χΰ6$!»ΐ8 61 
€ΐηί^11ο. ΊλΜβ ϋυΓβυβ, Ιαΐί• νίΐ», Ι9ΐί& β]ΐΐ8 η*οΙβ 
ΪΜίΛ. Ιη η6€€85ίΐ2ΐίΙ)ΐΐ8 ΐοΐβπιηΐία, ίη ΓοΓίιιη^β εηβί• 
Ιυ5 ιη2|[ΐιο8 61 εχοβίδοβ Αοίιηυβ, ίη ΙίΙιΟΓίΙιυβ ρβΓ- 
Ρ6Ι1ΜΙ €0051301191, \ώ «Γοιοοί» ΓοΓίϊΐϋϋο, ίπ ΐ3ΐκ>Γί- 
1)118 ρτο τίηοΐο, αοιπιΙ βίαοτίΐ^δ, ίη ]Π)Ι)66ί1ΙΙΐ3ΐί])η5 (ΐ6ΓθΓηΐ6ΐη ΤεπίΑίοιη Ι δ^εοΓΟ (Ιοίοοορβ ίοτοϋ6, Ιη- 
8«1ι« ]«66ηΐϋ>08 : ουηι οοΓροιίβ οοοίΓοπίοηο 8ρ68 
ςυθ€|ΐΐ6 6βΐ €οηΐΓ8€υι τίΐΦ, ρβηίΐ ρ3αρ6Γ0ΠΙ νί8ΐί- 
Γυπι. ο (ΐυοίΟΜη ΕΗηηγβ ηιβοβ ροιίυιη ρΐβιηΐο» ηο• 
ΐιίλνίι, υΐ 060 ίαηιΐδ ςιιίιίοπι, ςυο<Ι βΙΓοΠοΓ, ροββίιη 
οοηββηυί 6]υ9, ςιιί ηιιιΐΐοβ βχίΓαχίΐ 3 86ρηΐ€Γ0 πιο- 
1β8ΐί3Γυη) ? Ουιη Ηχο «ι ρΙιΐΓβ αΐίί, υΐ 6$1 νβΓϊβΙπιίΙβ, 
«ΙοΟοηιΙο (ϋ€6Γ6ΐ ιηιιΗβΓοηΙβ, βΐ 9οβΓΐ)ί8 ρ6ΓΓυη(1βΓ6» 

ΙΙΙΓ 186170118, ΠΙθΐ68(ί8ςυ6 61 (Ιθ1θηΙ)ΙΙ8 61 νίΓ68 <16- 

ί66ί886ηΐ, 8ΐ)ΐηηο ορρΓίπιίΐυΓ, 61 (Ιυΐεί 8θπιηίο νί<!6ΐ 

8666<ΐ6ηΐ601 ρΑίΠΑΓοΗ^ηΐ, 01300 8ίβηυηΐ 6ΓΟ0Ϊ8 ίη 
6]ϋ8 Γΐ'3€ΐΟΓ3 6β9θβ60ΐ6Π1, 61 φ66ηΐ6ΠΙ : 1301 68 
60Γ3(3, 61 βίΐΓ3 ίηΐρ6<1ί 1116010 01 (ίΙ)ί ΙίοβΙ ίθ5Γ6ίϋ ; γοΙμιγ, Ιο ηΐ0Γ])ί8, ιηίοΙοΐ6 οηιηίηο 06<ΐ6Γβ 61 οοο- « *^ βνβηοίδδβ ρΓοΙίοαβ 3ΐ> οουΐίβ. 8οοΐηίυηι 3αΐ6ηι 
' ^ ^"«* Γββ ίρω» βΐ ςιι» Γυίΐ ίο 8θηιηί8 νίδίο, 681 νβ- 

Γίΐ38. Ν30Ι 6001 3 800100 68861 6ΧρβΙΤ66ΐ3, Ηδί ϋΟ- 
ΙθΓβ8 61 30ΐρ1ίθ8 ΟΟΠλΟΙ βΟβΓΓΰΟΐ ΟΙΟΐΰβΐίβΟΙ, Γ6ί 

Ιαοι 3(ΙηιίΓ3Μ1ί, 61 Ι3ηι ρΓ3*ΐ6Γ ορίοίοο6ηι 000 ρο- 

16Γ3Ι 6Γ6<]6Γ6 ΟΙοΙίΰΓ, 86(1 ρπΐ3ΐ)3( 86 3ϋ1ΐ06 3Π 
δΟΙΟΟίο. δ6(1 6001 ρ6ΓΓβ€(ίη9 6Χ6ίΐ3(3 808ΐθΙίΐ ()θ5ί• 
Ι3ΐί006ηΐ, ]»(3 6Χ8ίΙαΙΐ, |$Γ3ΐί38 3§60ΐίΙ]08 νοΰίΐιαβ 
η»ΓΓ308 ΠΐίΓ36υ1α0Ι, 61 83ΐθΐ601 8ί1>ί (]3ΐ30Ι ραΙ)1ί66 
€βΐ6ΐ>Γ308. 

24. ΑΙίη ηυοςαβ ιηα1ί6Γ, ηο« ΐ3ΐΜ)πι1)3ΐ ϋίοΐοΓοβ 

ρΐ393 066υ1ΐί ΠΙΟΓίΐί, ΓιΟΟ 86608 3ΐςα6 ίΙΐ3 ς03! Ιι- 

1)θΓ3>)3ΐ ρΓοΟοτίο δβο^οίοίδ, Ι30ΐα Ιοοοίί 8οαιΐΓ3ΐαΓ 

83ΐθΐ60Ι, 61 1ίΙ>6Γ3ΐίθ0601 3 1θΟ|^0 Ι0η060ΐ0 ίοΤί^Οΐΐ 

ΙΐΓβτί 0100160(0 ΐ6ΠΐροΓί8. Οοίδ ^ε8^ο13ρ^υ8, ηοΐ8 80101. 

ΟΑΡϋΤ IV. 
^αιι^Ιϊ ΑηΙοηη ο6ίΐΗ8, ζερηΙίΗτα^ ηιίτΜηΙα» 

93. $6άΤ6θίΐ 0Κ)γΙ>08 θ1ΐίΐ008, 6ΐ 3(ΐ6Γ3ΐ 6X668808, 
61 ςθ« 3(1 6X6688010 ρ6Γΐίθ6θ1 : 6Ι 1)001303 3Γ(|;06- 
Ι»3ΐΟΓ ΙΐΒΐ>66ίϋίΐ38, ίθ(ίηΐ3 ρ606ΐΓ3ηΐ6 Γβ1>Γ6, 6( <16« 
Ρ38€60Ι6 1ΐυΠΐΟΓ6Πη 03ΐ0Γ3ΐ6ηΐ, 6( ϋί88θ1ν60ΐ6 ΤίΓβ8 
ίΙΐ38 343ΙΒ•ηϋΒ38. 1ΙΙ6 30(610 ΐΜ^οί^ΟΟ 38ρβ€(0, 001- 
068 ρΤ086ςα608 Ι)6η6ϋί€(ίθθίΙΐ08, 01(101301 (Ι6ϋί( 
83ΐθ(6ηΐ : 61 6001 ΓΐΟ|ζ03 6886( ίηΐρθ(608, 836Γ3 
013008 θΙ»ί^03Τί( 638, ςο» (1161 000 ρθ(6Γ30(, 1)6- 
η6ι1ί6(ίθ063, 0608(106 6001 νοθ1)3( 3(1 80ρ6ΓΟ0Π1 
Ι3ΐ)6Γ036θ1θηΐ, 6( 6ΐΐΟΓυ8 Αο^ΰΙΟΓΟΟΙ 6001 ςαΰβί653|, Ι|«ί ίρ8θηΐ ίο (6ΓΓ3 Τ6€(6 68( ίθΐίΐ3ΐΟδ *. 3 Τ606Γ30- |« ΟΗΪΓΟΟ (3ΐ6 (60)ρ6Γ3νί( 0161116301601001 ? 0030301 Ιΐ0(|α6 6( 836ί0 €0Γρ0Γ6 (1ίνίη3 86ρ3Γ3ΐα 3θίθ>3 
Τ68Ρ6Γ6, 61101 36660(1θη(αΓ 1θ66Γη3δ, €010 ί3ΐηρ3(ΐ6 
νίΓ{(ίθί(3(Ί8 ρΐ603 0ΐ60 8θΙΐΐ3(08 Γυί( 3(1 οια^ΐιβοι 

Ιν€6ηι. 

23. Νοχ 06ίο(ΐ6 681 6θη$66υΙ;ι, 6( (!( ηιίΓ36θΙοοι, 
ςαο(1 ροΐ68ΐ €οοΓ6γγ1 €οηι ϋβ, ςοφ οο()θ3ηι Γοο- 
ηια(, ι&ίΓ3€αΙί8, ς«0(1 ροΙι1ί€3ΐ>3( ίΙΙίο» ββΓ0ΐ3030ΐ 

3(1 1)6001 0(1061301, 6( 3ρ6Γΐ6 (ΐ68€Γί1)608 103(^01(0- 

(ΙίΐΜηι νίηαΐίδ. Ν3αι 60ΐο 6θθ8θ6ΐυοι 8ί(;ουιο 6Χ 

3ΐ(0 ρ3|Η3Γ6ΐΐ« (166688001, €ίΓ63 108^11001 (ΡΟίρΙοΟΙ 
ΐίτΐΐ3(ί 8ί9θί&€3886(• ΐηθΓΐ6Γ ρ3υρ6Γ€θΐ3, ςΟ» ρ6Γ 

ηιοοαηι 1)6η6Π€ίο 30ΐ6ί6ο(6ηι 8ί1>ί ςοο(ί(1ΐ3θΐιιο ρο- 

Γ3()3( 3Ηαΐ60(00Ι, 6001 .6Χ ν6ΐΐ60160(ί Ι3ρ80 61*08 
^Ι»6Τ6€ ίπΐ6(θαΐ, ίο (Ο^ΟΓΙο Γ3€(0 6Χ ΓοΒΟΟ 6( Ρ3ΐ63 ηΐ6ϋρη(1ί (1ί86ίρΓιη3 ροΐ68( ίηνβοΐη 1ιο]θ8θΐθ(1ί ^οηοβ 

60Γ3(ίθηί8 ? 

25. 86(1 ▼6θ6Γ3η(1θηΐ (|θί(ΐ6αΐ 6( 836Γ0Ι0 60Γρ08 , 
6001 ηίοΙίΟΠΙΟΙ ηΐ3Ο08 νΐχ (30(ΐ601 6ΐ7ΐΙ(;ΐ88('Ιί 3ΐίθ8 
3ΗθΟ(ΐ6 ρ3η601 311(10301 Γ68(ίθ3αΐ68 366ίρ6Γ&; 600- 
Οθ6ΐ>3( 60101 00(11(106 θηΐ1(ίΐθ(1θ, 00106 (|[6008, 
001018 96(38, 0(ρ(>(6 ςθΟ(1 €001 3ρρΓ0ρίη(103Γ60( 

€Χ86ηυ1Φ, ίηιΙ)β€ίΙ11 ρίοτίοιί νίοΐοοίο ίσιρβίο 8(ο- 

(16Γ60( Γ3Ρ6Γ6 3ΐίς0301 ρ3Γ(6ηΐ 61 83ΐθ(ΐ8 3θίθ1« 8ί1>ί 
311(100(1 3θΓβΓΓβ νΐ3(ΐ6αΐ0, Γθ1>ΟΓ6 (30160 6( 8(0(11θ 

βΟΓοηι, ςο1Ι>υ8 83ρί6ο(ί 6θΠ8ίΙ1ο ίηιροδίΐοοι Γο6Γ3(, 

0( Ιΐ£6 Γ6ρΓίηΐ6Γ60(, ρΟδΙςοαίΟ 1030(13(001 68( 86- 
ρυΐ€ΓΟ, 61 03Ι0Γ3 (6ΓΓ9Α 8θ1ν1( ^61)1(001, 6( ΙΐΚΟΟΙ 

(ΐ3ΐοαι 68( ροΐνοη ; 06 βίο ςηί(ΐ6αι $ίνί( β]{ο1θ8 Ιιι- 136608 ίαΐηοΙίίΙΙβ, 30(1ί(|^ 63083 6]08, (100(1 8ί|;θίϋ- ο (νΐη ίΐΐΙΐΟΙΙ0Γ3(0ηΐ, 864 6(1310 60η(1ί(001 86ρθΐ6ΐΌ, 
63^1ΙΙΓ, ΐΓή(ί 000(10 Γ6ρ60(6 ν066 ρΗν3(3, 3(1 3ρθ- ΙΐΟΟΟΓ3( ηΐΐΓ36θ1θ• ρΐ6Χί3αΒ Ι60(ΐ6ΐΐ3(6ΐ ρΟΓΟί^δίοΐ. ΟΟΟΙ 30(601 ρ3Γ0ηΐ 
Γ68ρίη886ΐ9 «λ >(1 Μ Γ6(1ϋ886ΐ, ΟβΥί! 6( 6]θΐ3νΗ Οΐί- 

86Γ3ΐΜΐίΐ6Γ, 61 Ι3αΐ6ηΐ3η 1θ6ίρίβη8, (Γ3|^ (Ιβρίο- 

Γ3ΐΐ3( €3ΐ3ΐηί(3ΐ6ΙΒ, 3ρρ6ΐΐ308 1ΐ606ί36(0Γ6αΐ, 86ΠΤ3• 

ΐοΓκαι, οο(Ηπΐ6θ(οηι 68θΗ6θ(ίυοι, οθ(1οηιοι (6- 
|«ιιΐ6ΐιΐοιη, ορ68 ίΐΜΐί96θ(ίοοι, (116608 : ο (1θΓ3αΐ 61 

ίθ8ηΜΗ16ΠΙ Ιΐ3ΙΙ6 006(610, ίο <Ι03 6Χ8ΐΗΐ€(3 ίθί( 1>6- 

01(03 Ιοχ ροαρβΓΟίη Ι Ο (η8(6ηι οθ€(6ηι, ηο» οΙ>860γ3 

6βΜΐίΐ (61ΜΙιΓ3« 0€β1ί8 ρ30ρ6Γ00Ι Ι Ο Ετ3 ρΠΟΙβ ρ3• 
Γ6Ο0, 6( ίθθ1>6(Ιί6θ(ί3, 6( Ιθνί(Ιί3, 6( 86?ρ608, 6( 
Ι0αΤ8» ΙΐΟΟΜΟ» η3(ΟΓ3Β ρ(Β08Β 1θ6νί(3Κ>ίΐ68 1 Ο 8»ηιο1 
Β66ΙΜ0 ΒΟίΗΐΟ ρ30ρ6Γ(38, ηΟβΒ ρ6?ρβ(ΗΟ 3881(168, 
€1 3€6Η»6 ϋΐΤ3(Κ8, 000 Ιΐ3ΐΐ68 6Γ90 3ηΐρΓΐ08 Υ606Γ3η• 26. Οθ1(ΐ3ηΐ 60101 οχ 118, (ΙΟί ρΠΒβΓΟΟΐ (6Χ60(Ι3Β 
130« 86Γΐ6Φ 1αΐρ6Γ3(0Π8 , 60ΓΓ6ρΐ08 ΟΙΟγΙμΙ ΐ3(6Γί8, 
6001 ▼ί(1ί886( ρΠΒ6ί83ηΐ 8ί1)ί 0010601 8ρ6Π1 (!3ΐθΐΐ8 , 
61 016(116001 (1168 00016Γ30(6ηΐ, 6( 1)ϋΓ38 θ1ΐ86Γν30• 
(601, 6( (6η!ρ08 6θΗθ86 1θςθίΓ6Ιΐ(601, 6ΐ Ηΐ8 (6Ι0ρ08 

(6Γβο(6θΐ; οχθΓ6αι 30(601 6( Ι1Ι}6Γ08 6001 υΗίηιίδ 
38ρ6ΓΚ60(66 ΐ36Γγηΐί8 , 6( άο1οΓ6ηι (^Γατίοπ^οι 6Π1- 
6160(68 6]αΐ3(ί1>08; 6001 6ΓβΟ 1ΐ»6 τί(ϋ$56(, 6( ΟΠΙΟΙ 
ΙΐΟΙ0303 0ρ6 010γΚ)001 ρθ(6θ(ίθΓ60Ι, 6θηΓθ^ί( 3(1 άΐ' 
Τίοοαΐ 6]θ8 86Γν001 Αθ(0θίθΟ1 : 6( €001 86 00X18861 
θΐ60, (|00(Ι 1θΠ16η 3ΐ6ΐΐ3( Ιο 1θ6θ1θ, (|03Ι0 0001 688«*Ι 
Ηϋ6ΐί8, Ιΐ3ΐΐ6ΐ)3( 010^16001, ςαθ(1 3€€6Ρ6ΪΆ1) 010Γΐ>αΐΟ 
8(3(101 Γθ|;3(, 6( ΓΓσί(0Γ €0Γ3(1006, 6( ρΠ6(0Γ 0010601 1» ΝΤΟΕΡΕΟΒΙ ΡΗΙΙΟδΟΡΙΗ 196 •Ββη •οββϋ4 •<Ι ΐΜοΙίΜΐ, ϋΜϋοη•, 61 ΐΜηβΟϋίηιη Α Ιη 6]ι» <1θΓΗΐϊιίοη«ιη. Ου» >η1βιη ία οηΐίοηβ * ηβ 27. £1101 ^6Γ0 €»^& ροιι1ϋ€ίβ 0€ΐ>τα <1ί6 ρο«ΐ 
]«1&ΙΑ ία€(»• ςυοη^πι μοο τβεΐβ 8€ ΙΐΑΐ)6Γβ τί(1βϋ9ΐυΓ, 
ιηαΐΑΓβΐιΐΓ ίπ ιηβΙίοΓβη), ιιονιιβ ςιΐΝίΜΐ €1 ίηβίβηίβ 
θ(ΙθΓ υόβαβηΐΙ «9€Γ»ΐΐ&&ίηΊ, ίινρίβνίΐ Ββα•»* βοηιπι, 
ςυί αάβτ»»(, Ι^οίΐβ ΗοΗΟΓλοβ €ΐιιη ςνί ]&06Ι>21» βΐ 
ιΐ6δΰΓϋ)608 63ΐη, ςιΐ9Β ΐιιΐθΓ€6«1(^ΐΝΐΐ οαπι Οβο* €οη- 
ίαηοΐίοηβοι 61 ίΑΐηίΙί&ΓίΐΑίβηι. Ν&ιη <|ΐιί Ιίληο €&Γοη- 
ειιΐ3, ίη ί^ιιαϋΐ οβκΐίΐ ίηΐβπΐυβ, ΟΙΐΓίβ&ιιιη ιηβιβιιίΟο»- 
νβΐ'&ΐ, 61 ιηγ5ΐΊοα$ ςυίϋαιη 1>οβ«ι8 0(1ογ βι ΓαβΓ^ΐ 
0&ΐβη&ϋ8• α( ρπυ5 <ΐ68ίτΊΙ)ίιυΓ «ροκίοΐΐάβ [θΙοςιιΊίβ ; 
ιηβπίο βΐΊ&πι (1ί{;π3ΐιΐΓ %τ9Λ\λ^ ςι» δρίΓαΐ ιΐΒ^ιΐϋη- 
Ιυηι, νίηυΐΰΐη ίιηπιοη&Ιβιη ρΓ»Μΐΐ€Μΐ6 ορβηιίο- 
ιΐ6ΐη. βυηΐ ρΓΧ(βΓΐηΊ$&α» ήι 4υν6ηίϋ 6]υ8 «ΐλΐβ Γ^ιοΐα ιηΐ• 
Γα£αΙ&, 6Α η3ΓΓ2ΐ)0 Γβρβίεηβ. 

50. εαιη οΐίιη 65561 χΐ»ΐ6 ]αν€ηΐ5, 6ΐ 0&τΊ(1ίε«πι 
ρυΐ8&τ6ΐ€ΐΐ1)&Γ&ιη ίο ΐβηιρίο ΟίτίΤΙιβοάοπ ΜΑΠγπϋ, 
ςυο<1 6Γ&1 $ίΐιιιη 5υρ6Γ ςυο(1(1ααι €(£ΐη6ΐβΓίυηι^ ίη 
ςυοά ρΓ0]ΐ6ί6ΐ)ΑηΐυΓ0&(ΐ3ν6Γ» οοηάβιηηαΐΟΓαιη» τίαΐΐ 
ςυθ5(Ιαιη (1υθ5 &$ρ6€ΐυ ^«Γοηηββ, (5θ]6ηΐ βηίαι 
ρΐυπιηυπι 1&165, ςυ&ΐ65 5ΐιια, &ρρλΓ6Γ6) αρυά 5β 
ΐΓ&€υη(1β (1ίθ6ΐιΐ65 : ΑΙ)€&ιηιΐ5 ΙιΙηο. ΡΓβκ56ΐιΐ6 βηίιη 
&ϋο1β5ε6ηΐ6 , ηοη 5υ$ΐΊη6Κ)Ίιηα8 Ιιίο ιη&ηβτβ. Οαί 
ςαίϋεηι τερβπΐβ &ΗΓιΐ£;ίβηΐ68, βίιηαΐ ουιη Ιιοο νβιΐΜ 
βναηυβΓυιιΙ. ίΐοο οδίβηϋίΐ ροΐ65ΐ&ΐ€ΐη, ςυββ ρπυβ 
54^0610 ίη 605 ϋ&ΐα Γυ6Γ&ΐ. 

51. Ηοο ^«ιοςηβ $66ΐιιιϋαιη 60Β8€πΙ)3ΐυΓ, ηυο^ 28. Νοηυβ 3υΐ6Π) η)3((ηίΓιοβπΐία5 ρΓ»Ι)υΙΙ ηιίη• Β ρΓ9Β06(ΐ6ηΐί Γαίι φςυαίβ ΐβηιροΓβ. Μιι1ί6Γ ί11ιι$ΐπ5, Ίο ουίαιη» 2(1 1)6η6ϋοίυιη ρ&ιιρ6Γυιη, ςυί «Ι) ίρ50 <16 
ιηοΓβ &ΐ6ΐ)3ηΐυι:» νβΐ ροΐίαβ » Οβο ρβτ ίρ5ΐΜΐι« ΐ|ΐιί 
βΐίαιη ρ6Γ Μθ56αι ίη (ΙββύΠο Αΐίιηβηίαηι ρϋιίΐ κΐιηί• 
ΓΑΐ)ίΐ6 : 6( νίιΐυχ δΑΓβρΙιίΑπ», ΒΐΙνβΐΗυ ρΓορΙιβΙ», 
ραΓνυηι ηιαίΐίρΐίεανίΐ νίβ^ϋοαιη : ςαίηςαβ νβΓΟ ρ&- 
ιΓι1)υ$, «ιυίηςυε ιηΐΐΐία; 6ΐ ΓΰΓ5α5 ββρίεηΐ• &1υί( 
ςυαίυοΓ ιηίΙΙίβ, 61 οεΠοβ Ιββιει» ςιι» 5Αΐί6ΐ»ΐί Γβΐί- 
(|ΐιί;ΐΓυηι βυρβΓ Γυ6Γυηΐ5ροΓΐ&9, ρΓχϋαίΐ. ΜϊΓλοαΙυιν 
αυΐεη) 6Γ81 Ιιίο ςυοςυβ ««υίΐΑΐηβιιΙιιιη οιΙμγοηι, ςιιί 
(1ί$ΐι-ίΙ>ϋυηΐιΐΓ ρ&υρβΓίΙ>υ8. Ιϋ νβΓΟ 6Τ8Ι ρ^πΐβ 61 Γγο- 
ιηβπΐιιιη 6θοΐιιη, ιιοα ηαιηοΓΟ ηΗίόβΐΒ ίηιΐββηϋο* 
56(1 ςααηΐυηι (Ιοβιιίΐα ιιΐ6Α5υηι (|ί5ΐτίΙιυΐίθΜ5 50* 
Ιεώΐ 5υ(Ιΐ€6Γβ ηί1ΐ6 &ηΊια5^ιιβ• Ουίη βϋ^πι 6γ«ιιΙ 6ςυο (Γ5η5ί6η5 ρ6Γ ηιοη&5(6Γίιιιη ευ πι ηιυηιΐο πια- 
1ίβΙ)π, ρΓορβ ΓγλοΙλ ϋείβρδα 68ΐ ίη ΐ6ΓΓ5ηι. Ν5ηι οιιπι 
(Ιίνίηαβ ΑιτΙοηκΜ Ιηηβ βββΚ ϊηΐβΓ 5ϋοΐ€8ϋ6•»Λ, βΐ 

ΐΐηρ?0νί50 65561 6 ρΟΠΒ 6§Γβ85ΙΙ5, ΟΟΗΐί^Ι €υΤΓυΠ1 

Γβροηΐβ 6οηιυΓι)5^^, ςιιοά μ βΙιο ά60Γ60ΐη όβιοΓ• 

1)&856(, Ιΐίβί 6Βη 6(ΗΙ56Γν5856ΙΐΙ» (|»ί ΟΙΙΙΒ ίρβΒ Βΐη• 

1)α1•1)Βη(• 111α 5Ηΐ6ηι 60ΐιΙντ1ΐ5ΐΑ 60 ςυοιΐ 5€6κΐ6ηΐ, 
ν€η6Γ5ηάιιπι 1ιιάίβ65ΐ)5ΐιΐΓ Ι]5ΐ>ίΐιιαι, υΐ ίη Γ61μι5 
1ιιι]υ5ΐιιο<Ιί 5θΐ6ηΐ, ςυί 5υη1 ρυ5ί11ί «Ι β^ίβοΐί ιιηΊαιί• 
£ιιί «Ιίχϋ 15 ^ΗΪ 6Γ51 ρ€τΓ6€ΐιΐ5 ίπ |ιιν«ηΙιιΙβ *. Μιιΐίβί, 
Βοΐί 6ΙΙΠ1 ίο€6556Γ6 οι&Μίοΐ,ιβ; ηΐ6ί5 οπίοι ΙΙΙΜΙΐ1»α5 
Τ6ηί65 5(1 Ιιοηο ΙιιϋϊΐΐΗη. Ηίτο (Ιίιΐΐ 55ηαϋ5 ; θΐ οηιβ 
ηαυίιί ββαι ρη6ΐ«πί556ηΐ, 5^ 6&ειυιη ρβΓνβοϋ οπιη65 6Φ(ΐ6ΐη π)6Η5υΓα, ςυΦ 5θΐ6ΐ>Βη(, ϋιΐβιη εο* ρηβιΐίεΐίο» ευιη ίρ56 ςιιί(ΐ6πι ]|651«5 Ιιοπιη 65561 ρΙιΊηί ηυί βεεερβΓυηΐ, 6Φ(ΐ6ΐη βι&βιι8 εοΓαηι ςυί 
ιηΙηί8ΐΓ&1)5ΓιΙ. Ει ηυπΐ6Γΐΐ5 ςυίϋεπι ΓαίΙ 6θη5ΐιιηρΐιΐ5 
εοΓυηι, ςαί ΐ655βΓΑ5 ίεΓεΙιαηΐ ιοΒΒίΙιυβ, (ίί5 εηίπι 
ρπαβ (1ί5ΐΓίΙ)ΐιΐί!{, ηυιη6τ&1>5ΐαΓ ηίίΐε ΙιοηιίηΒΒΐ πιυΐ• 
ΐίΐιιϋο ) ΓβιηαηββΓυηΐ Αΐιίεπι ΙΓ65 εορίιίοί, ςαί 5υίΓ6- 
ε6ηιιιΐ ρ5υρ^ΓίΙ)υ5, ςυί ιτεΒ6ΡυΒ( ΒΚ>5<|α6 Ι5β56ΐί5• 

29. ϋυ]ιΐ5ΐηο(1ί αιϋειη ίυίΐ ί(1 πιίΓαβυΙυηι, <|αο<Ι 
ίιείυηι 65ΐ ίη 1•βοΒ«ιη ραίπείυαι, ςυΐ ρτβΜΓΒΐ ηιίΐί• 
ΐΑΐ ίΐΜΐ5 ηυηΐ6Π5« ι1ί£3ΐΐιΐΓ Β ιιαΙ>ΐ5. \1γ ίΠι» ΙβΙμκβΙμι 
^ίί&6υ1ΐ5ΐ6 Βοϋβΐίΐαβ» (|υοά 0Β«5ί5« ςϋχ ΒίΒυχθπιηΐ, 

οΙ^ίΓΙίεΐΑ 6556111 ίΠ5ΐΓυΠΙ6ηΐ50 61 ΒηΙ»6ΐΗΐΙ5 ΙίΐΜΗΓΜΙΒ 

ηοη ΙΐΑΐ)6Γ6ΐ αΐ6&ΐαιιι. Οηί ευηι Β^ίβο §τΒνίΐ6Γ α1)5ί• 

ΟεΓβΐΗΓ, ΐ6ηυ6η)4ΙΙ6 6ΐίαΐ1)6εί1ΐΒΒ1.ν006ΒΙ 6<ΐ6ΓθΙ, Βΐΐο- 

ΓαηΙ ςυίιΐβπι ςυί α<ΐ6αιη ββηοτβ ΒΐΙίιιβΙίΒηΐ, ηΐΒχίιηβ οΙΗίΐιιβ• πιιιΗεΓ ν«Γ0 ει τενοεΒβββΐ ιη πιεπιβηΒηι* 
«ι Βρ6Γυί5β6ΐ ευιη 6556, ςιιί Ιιχε Ιαοε εϊ 46Βΐιιιΐί«ΐ56ΐ. 

ΟΑΡϋΤ V. 

$αη€ΐη$ ΑηίοηχνΛ οιιηι νβ(^π6ιιβ 55. οοίαψΛταΐΗζ : 

ίηΌ0€αΐΗ$ αύ Αηαοη. 

51. Ηβ^ 55ηεΐοταπι Οειίδ, ςιιί οπιβιβ ίαοΗ εΐ 
ΐΓΒη5(θΓΠΐΒΐ, ςιιι άϋΐ ΒΐΐηιβηΐυΐΗ οηιηί εΒΠΐί» ςιιί 
Βρεπί ι»5ηυπίΐ, ε( ίηιρίεΐ οηιηεΜΜίηϋΙ ΙκίΜ^ίοϋοιιε ; 
<|ηΙ ^ΙΟΓίΔοΒΐ 605, ςιιί ίρ5ΐιηι ι^ΙοήΟεΒηι, ει εβί ιηΊ- 
ΓΒΐ)ίΙί5 ίη 5»ηεΐί5 5ΐιί5• 86^ ςικΜί&ιη 1>τ•νί ελίίεβ 

ΟΓΒΐΙΟηίβ ΙΒΒ(|ΗΒΠΙ ηΐ3({ηθ ΠΙΒή» ΒϋηλΪΓΒΐΜΐίβ ΑΐΗΟ- 
ηίί, 61 ΒΜίμιί ίη(«Γ ρΒΐΓίΒΤεΙΐ85» ρλΓνΒΐη νέΐΒΜΙ 

1ΐ3ΐΐ5ίιηυ5, Β0β θχ «Ιοείοπια» 0Βπι^ατΒΐί•ηβ <1ί5ε•υη•β 6]υΐΒηΐε5 (εοβ^ηίαι, ςιιί 5υηΐ|ξΙοτίΒίΐ)5ί§ηβ5, ηιοη Ι)^ί5εΐρυΙιιπι. ΑάΒΐη ΙΐΒΐιείυΓ ίβ Β(1ιοίΓ»ιίοηβ , ικΐ ιηα|;ί5 εχ5({ίΐ5ΐ) ; εί αυιεπα πηβηΜΒοι ετΒΐ η)0?1»ί 50* 
Ιυϋο, ηί»! β βοΐο άΐνίπο Ρα5(0Γ6. Αεεοίΐίΐ βηίαι β<1 
εαπι (ΙοΓπιίεηΐεΐΒ, εΐ ειιπι εηηι 6 Ιεείο εχείΐΒββεΐ •, 
Γ085νίι, ςαεηΐΒΐΙιηοάυπι ηίΐθΓΐ)υ5 56 ΙΐΒΐιετεί• Ουί 
Ιαιι^εαβ εβραΐ εΐ ηειηΙ^Γυηι» ηυοιί (Ιο!εΙ>αΙ, ηοη 
ΡχΒπίευιη Γεηΐ64ΐίΒΐη, ηβςαε πιεϋίεΒίηβηΐΒ 01ιίΓθηί5 
51115 5ρρ1ίεΒΐ)Βΐ οίΒηίΙιαδ, ( ηαηι ηεςιιβ αΐϋ» εβί εχ 
1ιί5 Γ6ΐ)υ5 ευΓΒΐίο) 56(1 ευιη Β(11ιί1>Βί55εΐ ρΓοεεβ 
ιηοΓίιο εοηΥ6ηίεηΐε5» εΐ ίηεοολρΒΓΒΐ^ϋεηίΐ Βΐ^ίοτυπι 
η05ΐΓ0Γυπι οϋΓΒίοΓεηι ΟΗπβΐηΐΒ ίηνοεΜδεΙ, ίΙΙε 
ςυίάεηι ΙίϋεΓΒΐυΓ β ^ΓΒνί πιοΓϋο; νεΓυ$ αυΐοηι Γαίι 
ρΓεεαιη ενεηΐυ5 : ρΓ0ΐίΜυ5 εηίΐΗ οοην^ΐυίι» Βΐ)5(|αε 
ίηιροίΐίπιεηΐο ιηίτΒειιΙυπ) Βρετίε»5» εΐ ίη ΐοΐΒ (Ιοηιο 
νυ^ηι δαίαΐεηι €ε1εΙ)'Γ5η5. Ηχε 5<ιη( ί«ιεΐΒ ροηΐί&εί5 ρΐ'ίΒοίρίυηι εΐ ιμΙ» ιειιεΓίβ• 8ε(1 ίιίε ςυοΐ|Ββ ίνΐι 
ρπΒεερΒ ει βυείοΓ ηιιιΐιοηιιιι, (|Μί ηοη Βυηΐ ιιβίί « χ 
€0Β]αηεΐίοη6 ΓΒτροτυηι, 56(1 5ΐιοΙ ηιηΙιίρΙιεΒίί 5ρ«- 
ΓΐΐϊΐΙί εοιι^ιΐΗ€ΐίοιι« : ςΜί1)Μ5 πο» (ΐΑ>ι1§ε(ηηΐ ρββιιββ 
ρΒίεΓΜΧ ^ηιηΒΐίαηίβ ; 56ΐΙ (Ιοβοπιιβ ρθ5ΐυ5 ϋβΓοιΗ• 
ΐ^ΐεΐΒ, ηεηιρε νίΐΒΐη «ΐεΓΒΒοι, Βοη ηΜ9ΐει»« 55&μ 
οοηείΙΐΒΓυηλ : ρεΓ «ιυαιιι εχρΓπηίΐυΓ τβτα ει ι;ΐβηη»•»« 
ραΐεπίΒ εο(μΐΒ(ίο. Ει ίΐΐί ({ΐιίιίβηι εβΒΒίΐ^ €6γβπ»ι»ι 
ηΒίΒΓΒ; 56ά ηοη οογμ», (|Βί ίβίοβ «ηιιΐ, ει «ολ»• 
1>ίΐΒΐ>Βηΐ. Ηίιιε 5βΓρβιιβ ει ίηνί<ΚΒ εΐ (ΙοΗιβ η)βη«ιιι 
5υηι ΓΒΐΐΐ'ίεΒίι. Ηίε αυΐοη ίβιρεπο ΓΒΐίοΒΪ5 εαπι 
ςυί(1(|υκ1 6ΒΙ ί«ηιπι βΐ Β{[τε5ΐθ ?εΜί(Ι1<βεΐ βΒβλϋ^ηβ, 
ηυΙΐΒΐΗ ΐΒίΒίΐίεο »ά ίΓΒα^βιη «ρίαιη ΓεΚ^ΐίηβίΓη- 
πιεηΐιιιη. Α1>6ΐ Γυίΐ ρΓίιηιΐ5 ορεΓβίΟΓ &εο Β€4ΡρΐοιηΓηι ΐη νίΤΑ 8. ΑΝΤΟΝΙΙ (ΑυΐΕΛ ΡΑΤΗΧΑΚΟΒϋΕ ΟΡ. 19Β 

Μ€ήβ€ίοηιιιι; Μά οηιβιιίοπίΒΐ, 6ΐρ3ΐηί•ςυ2β€ΜΤ«ΐ Α ^> ^ναα 1μ&6 «μθικΚΙ, οοθΐββίβη |Μΐΐι«η ιβ* 

ςυΜΐ8 ]ιι1»6ΐι(βιη» ομ ίη ΙιιπιηΙιιπι «Ιίιριβιιι« ΜΐΙ ία 
ιιιοιιΐ«η τίι ΐυΐΐΗη, ΟΑυεΙα» Π^ιη8 €0ηΐί]ΐ6•ΐ»« Ρβ^ 
1)11» ίη »Γ» €0Γΐϋ8 <ΐ66ί(ίθΓϋ α<1 Οβαπ» ί(ρΐ€ΐιι αοο^ιη 
(ΐ€η8, 86 1»08ΐίΑΐη ρΓΰΐ^Μΐΐ 8ΐθΰ6ρΐ»ιη• Ιην«ηίο βυΐβιτ. 
βαιη ν^ΐιΐβ 68δβ ^Α^ο1) ιιηίΐ&ΐϋηι, ηοη βοΐιιιη ίιι βο 
ςυοά ηοη Αοΐίδ πΐ0Γί5υ8 νβπβ νίίβηι βυ&ηι ίη8ΐΙ 

ΙυβΠΐ, 86(1 6ΐί8ηΐ ίη 60, ηυοά Γ666$&ίΐ & ρ8ΐΠ3, 61 
ίη 81*1608 Γ6£[ίθη6 (!6ξ6Γ6 Βΐ3ΐυ6Γίΐ : 86(1 ΠΟΠ ρΐ*θρΐ6Ι 

€ο)ΐ8ΐ)ίΐ8ϋοη6πι ηιυ1ί6Γυπι, βΟΓΟΓυπι, 86(1 ρποριβΓ υιγ- 
ΐΗΐιιηι 8θΓον^πι (1ϋδί(ΐ6ποπ], οοηΐ6Π)ρΐ8ΐίοηί8» ίη• 

(}Ι1»ηΐ> 61 αΟΐίΟΠίδ; υΐ 80ΐίθη6 ρ8Γΐ1θ6ρ8 68861 60η« 

ΙβηιρΙαίίοηίΒ, 61 (\ηχ ςυίιΐβπι 8(1 υηαηι Γοηΐ6ηΐ9 
ηβπιρβ 8ί1 ρΐ'ίιηυπι 1)οηυιη, Γ6Γ6πιηΙυΓ 6ΐ6η£;υηΐ; 
ρβΓ ΐ]υ88 ιηαΙΓιρ1ί68ΐΜ)θ6 ίηδίβηίαιη, ηοη 8 Γ8ΐίοηβ 
οιηηβ {6ΐιυ5 3πίηΐ8η1ΐυηι οοηδβΓναΓίΙ ίη (Ιίΐυνΐο. Β βϋεπαρυπι ρ66ΐΐ(1υιη, 86(1 Γ8(ίοη6 ρΓΧ(1ίΐ8Γυαι, βνα- 
Νθ8ΐ6Γ ν6Γ0 1ιί€ ςυοςα6 6Χ6Π)ρΓΐ8 ηοη ίηΓ6ηοΓ, 68( βίΐ ίπδί^ηίΒ 1η(6Γ ρ8ΐη3Γ€Η88. ηΰΟΑθ• Ηκ »ιιΐβιη δβοτίβοηβ ίη€ηΐ6Βΐί ββοτίΑαί» 
€ν]ιΐ8 ϋΙ» 6ηηΐ Ι7ριΐ8 6ΐ ιιιη1)η Γβΐίοοβ 8«6ήΟ«8Μ8 
βΙ 8ρίΗΐιι, 61 ςοοίίάίβ ββίρβιιαι ίηΐΒΐο1&η8, 8 ΓΑΐίοηβ 
8ΐί6Α8πιιη 8ηίηιί ροτίατίΜΐΐίοηιιπι ιηοΠίΟεαίίοηβ, 

6ηΐ Ιΐΐνϊ<1ί8 8ΙΐρβΓΐθΓ 61 6]ΐ1β ί<£ΐϋ)υ8, <1θ1θ 61 088(16, 

61 οηίΥ6η8 όβηίςυο 8ΐπ)ίΙί €8&6η8. Μ8|;ηυ8 ΓυίΙ 
δ6ΐ1ι; 86ΐ1 Ιΐ3ΐ)υίΐ ιΐ6ροΐ6$ 6Υ 6οη]υη€ΐίοη6 00^08- 
Γιοιιίβ, ςυ36 ίΓ8ΐΓ6ηι οθ€ί(ΐ6Γ8ΐ, ςιιί ηΐ8^ιΓιΐιιιϋπ6 
€θΓροηιπι (ΐ68€ΓίΙ>6ΐ)8ηΙ (]6ΐίοΐί π黣[ΐιίΙυ(1ίη6ηι. Ηΐο 
ΐί6Γ0 ΐΠίοδ ςοί(ΐ6Πΐ νίΓΐυΐ6ηι 8υρ6Γ8νΐΙ; ίί8 8«ΐ6ΐη, 
ςαί 6Χ ίρ80 η8ΐί 6Γ&ηΙ 8ρίπΐ8ΐ1ΐ6Γ, ηυΙΙυιη ί6Γ6 (1β4ϋ 
8(1ΐΙυπι ρ6Γ 1)οη8 δυα ρΓ3β66ρΐ8 6( ηιοηίΐ8, υΐ 6886η( 
\ίιϋ ρ8Γΐί€Ίρ6δ. Εηοοίι 6ΐ Νο6 ίΠ6 (ΐαί(ΐ6ηι 1)69 (υβ 
(ΙαοίΐυΓ ρΓορΐ6? ΐΓ3ΐΐ8ΐ8ΐίοο6η ; &ίε 8ΐιιοπι» ι]υο(1 ηιοπϋοδ δυρβηοΓ : 6ΐ ΐΓ8ηδΐ8ΐίο ηοη Ιιβϋβΐ Ι^Βΐίΐίλπι, 

(|αφ δρβ ηιοηίδ ίηΐ6ΓΓΙΙΠΐρ.'ΐΙυΓ, 86(1 νίΐ2β βΊ6ΓΒ» 
8116668810 ρΗΓΑΠΙ ρ6Γ6ίρίΐ νθΙΐΐρΐ8ΐ6Π1 : 6ΐ 86ΓΤ8( 

8Γ68ΐη, ηοη ρΐ6η8Πΐ 8η1πΐ8ΐι1ϋ)υδ ΓΟΐίοηίδ 6χρβηί• 

ΐίΐΗΐδ ; &6(] Εθ€ΐ68ί8πι, 6υ]υ8 ϋΐα δυηΐ ίηΐ8ςΙη68, 

οηηι {ΰη6Γ6 6ΐ χίαΐβ ΓαΓιοηίδ ρ8ΓΓιοίρυπι Γ6Γβη8ΐη. 

53. €υιη Α1>Γ8ΐΐ8ΐη νυο&ΐίοηί 6]υ8, ςυΐ Ιρβαπι νο- 

68Τίΐ6 ρ8ΐ6Γη8 άΟΟλΟ, 6Πΐί|[Γ8η(1θ ρ6Γ6(;Πηυ8 6066(03 

ρίΓοΗ αδςυβ 8(1 πιοη6πι. 86(1 ιΠβ (ΐυί(ΐ6Πΐ Γυ^ίβπΒ 
6ΐτ•Γ6αι 6υ!ΐυδ (Ιβεηιοηυηι, ςυ6πι Γυ|;6Γ6 νβΐ ίρδβ 
(Ιο€εΐ ιΐ9(υΓ8 6ΐ ηΐ6ΐΐδ, φίχ άοπιΐηαΐα (ΐ6ΐ6Γίοη8 ηοη 
οιηηίηο ρ6Γ(1ί(1ίΙ νίπι ]ϋ(1Ί68η(1Ι» ΐ6η6ΐ)Γ8δ 6ΐ ηιοΠβπι 
1α€6 6θπιπιαΐ8νίΙ, 6ΐ ρί6ΐ8ΐ6 ίιηρί6ΐ8ΐ6Πΐ, ({ηχ 8(ΐηΙ 55. Α8Γοη Γϋίΐ ρππιυδ ροηΙίΓ6χ, δ6(1 Ι^ρίοί 61 
ηπ)1»πιΙΙΓΐδ ΐ8ΐ)6Γη&6υ1ί. Ηίο 8υΐ6ΐη ν6η, 6( οιι^αδ 
ίΐΐηιΐ 6ηΐ 0^ιΐΓ8. €υηι ΙΙοδΟ ΓυίΙ Ουχ ηοτΐ ΙδΓββΙίδ. 
€υπι δ8Π)η6ΐ6 ΓυΙΐ 8866Γ 8ΐ) ίπΓ8ηΓΐ8 , 61 8ά 86η6- 
6ΐυΐ6πι 118(106 060 86Γνί6η8. Ιηιίιαίϋδ 681 08νί(1ί8 
Πΐ2η8α6ΐ(ΐ(1ίη6ηι, 6ΐ, δι νΐδ, 6ΐΐ8πι Γοηίΐη(Ιίη6Πΐ : υΐ 
ςηί ηοη 8(1ν6Γδυδ 6οΠ8ΐ1ι, Ιιοηιίηβπι (|υ6ΐη(ΐΗΠΐ ηιΐ8• 
ΐ;ηίΐυ(1ίη6 οοΓροπδ {;1θΓΐ8ηΐι:ηι, 86 Γ6(αβ 26886ηΐ; 
86(1 8(1ν6Γ8ΐΐ8 ΟοΠαιΙι ςυί ρβΓοίρίίυΓ ίηΐ6ΐΠ^6ηΐί8 , 
πΐ8ΐί{;πηιη, ίηίΐυαηι, 6( 68Γηΐ8, 6χρ6η6Πΐ <1φηιοη6Πΐ, 

€ϋΐη \Ίτ%2ί 60ηΐίη6ηΓΐ3Β 6βΓ6ϋ8υ8 68( ΤίΓ^Α ίΙ(ΐ6ί, 61 

ρΓΧ€ΐ8Γυιη 6Γ6χίΐ ΐΓορχυπι. £ΙίΑ8 6ίΓυ^ΐ ίη8ί(1ίΑ8 
^6X^1)^1^^. Ηίε 8υΐ6πι ίιΐ8ί(1ί88 ίιηρνιΐββίίδ ρ66€»ΐί. Γ68 ρ6Γ 86 6χρ6(6η(]£ ιιηίν6Γδ96 η8ΐυΓ36, ({η» («8ΐ ^ ΙΙαΙοιΙ ιηπι Ε1ί88βθ (]υρ1ί€6ηι δρίΓϋυβ |ΓΑΐί»η»ι υί ρ3ηί€6ρ9 Γαΐίοηίδ. Ηΐο 8αΐ6α) α ρυ6ΐΐ8 180&6 ρίβίΕΐίδ 
«ηυΐηίαβ, 61 ν1ν6η6 ίη ϋδ, ςα» 6Γ8ηΐ 6χρ6(6η(1α9 
(ηυΙΗαδ βη'ΐΒΐ Γ6ί Γιιβί6ηάφ ηβ γοδίί^ιυπι ςυί(ΐ£ΐΐιι 
ηΐίαιη ιιηςηαηι 8(1ηΐ86Γ&ΐ) ρβΓίβοΐίοΕί ]υ4ΐ1οΙο (ΐαχ- 
ΓοΐΑΐ ηιαβίδ ρίοηι δίαίαιη οϋηββΐδ 6ΐίβ6η<1αΒ; νίΐΑ 

Τίΐ8ΐΙΙΙ, €1 1ΐΙ€6 1(10601, 6ΐ βΐί^βίκΐίδ, ΙΐΙ 860161 (Κοίΐη, 

ρ6ηιιαΙ«Β8 Βΐ8|;ί8 6ΐί||ρ8η(ΐΒ. ΟιίΑηΐυΐΒ ν6το ιηΙοΓβδΙ 

ίηΙβΤ 6\ΐ£βηϋ8, 61 68 ςΐΙβΚ δΙΗΐΙ 0Ι80ί8 6ΐί|6Μ(ΐΒ ; ΙΑΒ- 

ΐιιιη «ΐΐαοι ΟΒΒίηο ίΒΐβΓ68ΐ ίηΐβτ βοδ ς» βΗ^υη!. 
56<Ι Α^ηλίΒΒΐ (|η1ιΐ6Βΐ βοβ ΙκΜρΗΐο ΒοοίρϊοΜ, ςυί 
ΐΓΒΐΐδΐ^ηΐ ρβν Ιΐ8ΗΐΙ)τβ, 86ηΐ6ΐ ίιιιρτα(1«ιΐ8 ΙιοδρΊιίο 
Βοοβρίΐ ΒΒ|^οβ• ΙΙΙο V6^θ Ιοίίαδ οΗιΙβ 1€γγ« ρ»ιι- 
ρβτρβίΒΟ βχοίρίβηδ, εΐιηδίιιηι ΙιΟδρίΓίο ρ6Γ ςυί πιουαδίΊοίδ βΐ 88θ6Γ(1οΐ8ΐί1)η8 (Ιοηίδ 688οΐ οηΐ8- 
(118. £ΐ ιΗ 608, ςυί ίηΐ6Γ«β(ΙιΐΒΐ» οηιίΚΒίΒηβ ρτορίβτ 
η)ο1ΐ4(ΐΐ(ΙΊη6Πΐ, ^οληηίδ, νΙΐΒβι β4Μι Β|;6η8 δβΙίΟπΒΐη, 
ίη ιηβ(1ί8 6ίνί48ΐβ ΙιηίΐΒίΒδ 681 ρΙιί1θ8θρ!ιί8ηι« Ηί€ 
<|υο(|α6 ^αοιΐ λΑ 86 λΙΐίοβίΜΐ, 1ΐ8ΐ)6ΐ)8ΐ βμββββι 

8ΐ)84ΙΙΙβ νΙΙΟ «ρρΒΡΑΐν, 61 Ιΐίο ΒΧ ρίΐίδ 0ΟΝΐ6Χΐ8 1^Τ9ΐΒ 

οορρυβ Ιο^βΐΜΐ, βΙ ι^ΐυΐί ^αβ^ΒΠΐ ρ6ΐΚβ68 χοη8, 
Β6ηιρ6 ρβτΐυΗΐΜΐϋοιιβηι «ηίοτί ΐΒοηίθ68ΐίοη6, Ιαιη* 
Ικ>8 δΒΟδ 6«>η8ΐρίΐϊ|^6ΐ)8(, 6( 8(1 6ηηι οοη1Ηΐ6ΐ)8ΐ ηοη 
υηΒ 6ίνί(88 , η6(]υ6 ηη8 ι^η$, 86(1 ηΐΓΐ)96 ρίαππι» 
ρορυΐο Ιιτ6ςα6η(ί8 οίτΐιαίίβ, 6θΙΐ60(» €Χ οπιη6 β6ηη& 
^ηΐίΐίυδ 61 οινιΐ8ΐίΙ)Τΐ3» Οπ) οτί6ηΐ8ΐ6δ, φΐ8ΐη οοοί- 
(]6ηΐ8ΐ68 ; ηοη 8ηιΐ8 ΐίιΐ£^6η(}3*, δ6(1 δρίπΙηβΠ ρυιί• 
ΐοΙΒΒΐ γίΐΒβι 6χοίρί6Β8Κ, ({ϋί ίή608ΐ)Ηι 1)6η}£ηίΐ3ΐ6 |) Π68η(!9Β η)5δΐ6πο, (|υθ(1 ρβΓ8||;6ΐ)8ΐυΓ (Ιίνίιιίδ ΙηδίΓο• 6Β, φίζα 8οηΐ ΐΠοιαπι, 8ίΙ)ί 3ΐΐΓΐ1)θίΐ : ρ6Γ ψιχ ηοη 
Ιη δροοΊο 3Β|^6ΐθΓυπι, 86ά ίη Γβί Τ6ηΐ8ΐ6, οπιηίυιη 
6β6οΐπΓ6ηι ΤΓΐηιΐ3(6ηι Ιη 3ηίηΐ3πι 8(1ηιίΐΐ6η8» ηοη 
ΙΐΒΐιαίΙ ρΓθΐηίδβίοη6Πΐ υηΐυδ ΰΐίί ςηΐ οαΓη3ΐί ρΓχΐ6Γ 
»ρ6Βΐ 6Γ3( Β3δοΊΐηΓυ8 οοη]υη€ΐίοιΐ6 ; 86(1 υ( ηυΐΐο- 
πιηι ροϋηβ ΠΓιΟΓυιη 30ΐίνίΕ ρΙιΊΙοδορΙιί» €θη]υ2ΐο, 
Ιιι δρίΓίΐιι ?οθ3Γ6ΐατ ρ3ΐ6Γ, Τιαίχιίΐ ρΓοηιίδδίοΒβπι, 
61 ρτ3Βΐ6Γ 8ρ6ΐη ν'κΐίΐ ηιυ1(ίρ1ί€3ΐίοη6πι (Π8η3ΐηρτθ" 
Βΐ'ΐδδίοΒ^, υΐ ςαί ηοη ΐΓ6€6ηΐοτυπι ^6ΓηΑΤΗΐΒ ίΡΓυ- 
ριίθΒ€ , ηιυΐιοι αηι Γ6{υηι Γ6ρΓ6886κίΐ ΙΐΒρ6ΐιιηι ; 
864 γιΗΓι ίπιρβίυ ΐΓίρΒΠίΙ» 3ηία>8Β, υΑΐν«Γ8ΜΒ 
βνβηβηΐ Βοίοι ΰοτυηι» (|ΐιί ίητ3(ΐΒΐΜΒΐ, 61 ι^ιρββ* 

■Ι€6 ί<1, ^ΒΒΐΙ 681 00|ρη38υΠΙ, Ρ6Γ ΤΟίΐφίΒίΒΒΙ Γ64Ι* 
βΒΪΒ•! ία Οιιρΐίνίΐ»ΐ6ΙΙΙ, ΗΐΙ^ &0|3 Ι6§1Η δρβΟΐΒ. πιοηΐίδ ίΠίαδ πΐ3ηυδ 6ΐ Ιίη^υ», 6ΐ ίηί1ί3ΐ)3ΐ 608, (^αΐ 
(1ί£η3ΐ)3ηΐηΓ οοπιπιυηΐοη6 (ΐ6ΐΓιε» ρ3ΓΐιοΙρ3ΐίοιιίδ. 

56. ΑροδίοΙοΓυηι βυΐβπι 86<ιιΐ6η& (ΙοοίΓϋΐΒδ 61 
ΐΓ3>Ι1ΐίοη68, 61 βίδ 8α8ην νίΐβΐΒ δ6ΐΐλρ6Τ οοίΒροηβηδ» 
ίβοΐίδ |;6ΓΗ}8ηυΐΒ οοηϋνηίΑνίΐ ηιαη^ΓίαΒί, ιβ ςυοιΙ 

ηΐ3Γΐ}Τυΐη Ζ6Ιι11Β 1ι31>6ΓΘΙ ρΓΟ ρΜΐ346, 6ΐ ςΗ4ιΙΙί1ί• 
803 Π10Τ6Τ610Γ ΟΟΟδΟίΟΟίΙΒ ; ΟΙΟΒΑδϋΟ^ΟΠΙ ΐ3ΐΜ>Γαηι 

(ϋυίαπιβ βΐ Μβίΐια ροΓροδβίοηο : ()0β4 ΗΐΒΓΐ7ή€Β 
νίΓίαίο μιΠβ ίη κβ 6ΒΙ Βΐ)]β€ΐίΒ8. ΟπΗίίιιηι 6Γ|;ο 
δ3η€ΐ0ΓΗΒ8 6ΐ ]α8|βτυηι, ίΐίοριιηι (|αίιΐ6Πΐ οΗΜΤΒδ, 

ΐΜΜηηΐ νΒΓ(^ ΟΗΓΒΙϋΒ, ΒϋΟΡΒΟΙ Β«ΐ6α» 3€ΐΐβη€η)ν ΒΗ 
ΠΜΐΙ ΙβΤα 0ΒΜΗΒ1Β Β^ ρΗυΐΙΜΙ^ΙΚΗΗΙΒΙ, νβΙΐΟΒΑΒηΙίδ- 
8188611» βΐ €•118(ΒΙΐϋΒ8«ηΗ» ΙΠΗίΒΙνδ 6§Ι (!68Μ6ΓΐΒηΐ. 

Ουο η«ηϋ 8ρ6η6 ^νοιίδ, ρτοΐο^Ββ 61 (Ι6ί^.ιηΐ8δ• ο 199 ΑΝΟΒΕΑδ ^^ΕδΑΚIΕΝδIδ 2(Η) 

ιΐίνίιιναι 61 Μ€ηιιιι €•ριιΐ, ββΐΰηιιη 8Γβ|[6ΐη, βΐ ΐαΊβ Α ββ^^ββ ηιινβιη ίιι Ιοίο ροτία <1ίνϊι« Ιηιι<|ΐιηΐϋ&ϋ5. 
ρΓ6€ίΙ)υ» οοιτοϋοΓβ βοβρίη ρί«1«ΐΙβ, βΐ πΐΑίιαιη ρ€ίβ- οιηηβδ ββΛηβ ΐθΓΐ)ίιι«> βΐ Ιβαιρββαΐββ ΙιηρΓθΙ>θΓυιη, 
1)618 ρί« ροΐ6ΐιιί«, πιαπΗ• οαηΐδ οοιη 60 ριΠίοί- β ο1>Γυ6η8 ιηβυΐΐοβ ϊα'ιιηΊοοΓυιη, Ιλπι 6οηιιη« ιμά 
ραηβ : 61 ίηΐ6Γ€6<Ι&$ «ρυϋ Οβοιη &8$ίΗΐβΐι$ βίηβ ίη- «υϋ οουΐοβ υκίνηΐ, ςϋ»ιη <|υί ιιοη'€«ϋυηΐ« Ηι 
Ιβηηιββίοηβ ρΓΟ 60, ςιιοιΙ ΟΓββίί, €υιη 68β65 οαιιι ΟϋΓίδίο ^68υ Οοιηίηο ηοβίΓΟ, ουί βΙοΓία οΐ ροίβηΐΜ 
ΐρ80, €1 6]α8 ^\ίΛ ίιιΐ6Γβ8&68 : 6ΐ ηιοη<1«η&ιη 6ΐ ΰθΐι• ηυοο 61 &6ΐηρ6Γ, 61 Ιη 89Β6υΐΑ βηουΙΟΓυπι, Αιιΐ6ΐ•. ΑΝΒΚΕΑ8 ε^ΕδΑΒΕ^Ε ΟΑΡΡΑΌΟΟΙ^Ε ΑΒΟΗΙΕΡΪδΟΟΡϋδ Ν0Τ1ΤΙΑ (θ8• Οοοι?τ, Ι^ ΜτίμΙ. 6€θ!£$,^ Ιοπι. Π, ρ. 93 ) Αη(ΐΓ6&8 ε9Βδ8ΐΓ<^4β €αρρ8ι]θ€ηιη 8Γ€ΐιίρρΐ86οριΐ8» 06 ςυο 6χίιηί6 6αϋΐ6ΐπιιΐ8 €&νιΐ8 ιη Ιΐίϋοήα 8^^ίριοηιιι1 
£€€ΐ€Μίΐίϋοτηη, άΛ ^ηιιυπι 500. ρ8||[. 579, 1ιί8 ν6Γΐ)ί8 : ι Αη(ΐΓ688 €£83Γ6Χ ϋαρραιίοουιη ΐΓ€ΐιί6ρί8εορυ89 
τίχί8&6 ^ΙάΰΐΟΓ οΙγοα 6χίΐαιη 86€υΠ νι 16 ηοΓυί886 ιηηο 500. Ιηθ6η8 βηίιη ρΓ0Γ8υ8 ί1Πυ8 £188, η60 υΙΙβι 
ο]α8 »ρυ<1 ν6ΐ6Γ68 ιηβηΐίο. ΙΗ Ιΐηΐυπι οβΠυιη, ομιη ρο8ΐ Ββδϋίιιιη ίο ε^τπΠυιη Αΐβιιηϋπηυιη 61 λΐιΐβ 
ΑΓ6(1ιαιη €3Κδ2ΐΠ6η56ΐη 86ηρ8Ί886. δβπρδίΐ 8(1 Η&οιγΙιιπι ςυοιηϋαιη ϋοτηηαηίαηοΒ ίη ^Iρο^/ι/|^ρ<}ιη, ςιιθ8 
ίιιίηβ ν6Γ(ϋ ΤΙΐ6θ<Ιοπΐ8 Ρ6ΐΐ8πηδ, 5οο. ^6δυ. Εχδΐιηΐ 6Γ2ϋ€0-1.8ΐίη6 Λά βηοιη ΟοιηπηβηίαΓίοΓυιη δαηηϊ 
^Ηΐ78θ8ΐοηιι ίη Εναη^βίίηη ^οαηη^$^ ίη 6<1ίΐίοη6 ΜοΓβΙΙίιηι «πηο VIII. » Ιΐ& εανϋδ Γ6Γ6 ν6Γΐ)0ΐ6ηυ8 €χ 
Β«Ιΐ8Γΐηίηο, ςυ6ηι 6ΐΊ8ΐη ηοη ηοπιίη3ΐυηι 6χρΓ6β8ΐΐ; ηαιιη ιηίΐιί ουίριπι ΐαοι δ3;ρ6 €8τυ8, αΐίοδ οΐίιιη 
«!9Βρ6 6Χ8€ηΙ>6η8« 6χρΓθΙ)Γ8ΐ. υηυπι 180160 ΒβΠίΓοιιοαδ ιάΗίΙ, ςυό(Ι Οανυδ δυρρΓ68ί>Ι(, 06πιρ6 ςυϊΑ ειι.ιι 
ηοη 16218861 €οηιηΐ6ηΐ8Ηθ8 ίδίοδ ΑοΗκ» 09Β88Π6ηδί8 ηοηιίη6 ίηδοπρίοδ, βΓΓ^ΐΓβ ροδί ΒβΙΙ&ππίηυπι Ιΐ- 
πιοιί. ΑάιΙΊΐ βτ%ο Ββ1ΐ8ΓΠΐίηα!ΐ, Αιι<1γ68Π1 ίη €οηιιη6ηΐ3Γίο ΒαζίΙΐΗηι €ΰί$αήβη$€ηι ίοφβ άΐατβ. Ουοϋ 66ηβ 
ίαίδυηι 68Κ» ςα6ηι η6 86ηΐ6ΐ ςυί<ΐ6ΐη Ιη €οηίη€Η(αήο δυο ΑοϋΓβίδ 8ΐΐ6Κ8νίΐ, Γΐ€6ΐ ρΙυΗπιΟΓαπι ΡΚΓυιη ιΐιο- 

ΓΟΟΙ 61 ν6Γΐ>8 6Ι 000160 Ίο 0ρ6Τ6 8110 6ΧρΓ6886Ηΐ. ΡΟΓΓΟ 0188. 60<1ΐ068 1ΐυ]υ8 €θΟΐαΐ6ηΐ8Γϋ, 018X1016 ίπ Ι)ΐ• 

1»ΓιοιΙΐ66ί8 ν8Γί8η(» οΙ Ιι&Ι)6ΐ 1•8πιΙ>66ΐυ8 1ί1>Γ0 ι? 860 Ιοοιο £οοιηΐ6»ΐ8ΓίοΓοηι 1)ίΙ)Γιοΐ1ΐ6€£ €»δ8Γ6« ΥιαιΙο - 

ΙΟίΙβη&ίδ, 88 60(11668 0188• ΐ1ΐ6θ1θ{ί608 6γ»608 172, 173 61 174, ρΐ^. 180, ΙΐΊδ ?6Γΐ)ί8 : 

€ €θ<ΐ6Χ 018. ΤΐΐΟΟίΟβίΟΙΙδ 0Γ9Κ6α8 172, 68ΐ €118^86608, Ι1(Ι6άίθ6Πΐ6Γ 8011(1008, Ιο ίοΠΟ, 6008181^06 ΓοΙΙΐ^ 

120, 61 8(1 Αη(ΐΓώαι ΤιυοιίΓοαι Ερίάιαήοΐιοι οΐίοι ρ6ηίουϋ. €οηΐίη6ΐθΓ 6ο, Αηάτίω €ϋί$ατί€Μί» ίο €αρ- 
ραάοάα^ αν€Ηί£μι$€ορί €ο$ηηΐέηΐαηΗ$ ίη ΑροϋαΙ^ρίίηι ιαηΓίί ^οαηηίβ αροϋοΐί €ί ε9α秀ΐηΐ4ΐε9 6θ]ιΐ8 ρηκίηΐϊο 
ίθδ€ΓίΙ)ίΙθΓ 81406 Ιθ6ίρΙΙ Ιιθ6 ιηο(Ιο : *Ανβρέου άρχκκισχόπου ΚαιααρΕίας Καιικαδοχίας (κιστολή. ΚυρΙ<{» 
μου άβελφφ χα\ συλλειτουργφ. Πολλάκις α1τηθ«\ς παρ& πολλών Ιξ αγάπης, μ&ίζονα της έμης (υνάμι<«ις ιΐΐις 
έσχηχότων ύπόληψιν, 6ΐ6. Ιρδ6 801610 0οη)ΐη6ηΐ8ηοδ ΐηβίρίΐ Ιιίδ ν6Γΐ>ί8 : Άποχάλυψις μέν έοτιν ή τα*ν 
χρυπτών μυστηρίων βήλωσις, χαταυγαζομένου του ήγεμονιχου εΓτε διά θείων όνειράτων, εΓτε, 61ο. Ργ}ιιό8 
Ιιαιιο €οη)πΐ6ηΐ8πυιο, 80(1 1•8ΐίη6 Ι&ηίοοι 6Ηί(1ιΙ Τ1ΐ6θ(1οπΐδ Ρ6ΐΐ8ου8 8οο. ^68ο, 1ιιβοΙδΐ8(1ϋ, Ι)'ρ1δ Οιτίιΐίβ 
δαΠΟΓίΐ 1584, ίη-4. Εοά^νη πυο(ΐθ6 ηιοιίο 6Χ8Ι81 1(ΐ60ΐ Οοοιαιβηΐιποδ ίη Μ8||;ο8 ΒίΙ)Ιίοΐ1ΐ6€α τ6ΐ6Γ0ΐη Ρα- 
ΐΓοηι 6Γχοο-1.8ϋο8 Ρϋήδίβηδΐ, ιηιιί 1654, ΐοηιο Ι, 8 οοΐυοιπι 1529 08ςυ6 8(] οοΙ. 1622. 

172, €οιΐ6χ ηΐ8. ΤΙΐ6θΙο§ί6θ8 6γ»γ.ιι8, 6δ1 ο!ΐ8Γΐ8θ6υ$, ηΐ6<Ηοοηΐ6Γ ιικΐςουβ, Ίο η(ΐ8ηο, οοπδΐιίςτιβ 
ΓοΙϋβ 451. €οηΓιηϋΐυΓ βο, Αηάτ^ω €σ:$ατΗΜϊ$ νι Οαρραάοαα αηΗιβρηεορί €οηιηΐ€ηίαήΗ$ ίη ΑροοαΙι^ρ^ίπι 
$αηαί Ιοαηηϊ» αραΐοΗ βί εναηρβίίίία, 86<1 ρ6Γρ6Γ8οι 8ΐΙη1)οίΐυΓ Οπί^βη!, υΐ νί(ΐ6Γ6 6δΐ 6χ ΐί(υΙο ΡΓβΒί». 
Ιΐοοίδ, ςη'ι 1ί)ί Ιιΐίδ 681 : Εις τήν του &γ{ου αποστόλου χα\ εΰαγγελιστοΟ Ίω&ννου του θεολόγου ^Ατιοχά- 
λυψιν έξήγησις Όριγένους, θαυμβστώς την άσάφειαν ταύτης εΙς φως παράγουσα. Τρδ& ςιΐ0(ΐα6 ΡγχΓϊιΙϊο 
>1)ί(ΐ6αι ϊο ρηο6ίρίο 681 αιυΐίΐι, 61 ςααδί ίοΐ6ΚΓ8 68861, ίοοίρίΐ |]06 ηιθ(Ιο : Προοίμιον. Πρώτον μίν οδν ώ; 
οίσθα χλ\ αύτ6ς, πΑσα Οεόπνευστος Γραψ^ , 616. Ιη ί^αηείί Λρο$ίοΙΪ αίφιε βναιψΙίίΟΒ ίοαηηη ΊΗβοΙορι 
Αρο^(α^^ρί^ηι^ ΟθίΛηΐ€ΛΐαήΗ$ Οτί§έηί$, ηύνα^ίΐί νηοάο ο6ΐ£ΐιΗΐιιΐ€ΐη ίΐϋη» αά Ιίεβηι αάάηύ€η$. 

ι Οθ(1βχ ΠΙ8. 174 Ιΐΐ60ΐ0(ί608 6ηθ6ϋ8» 681 €ΐ]8η86βυ8 61 1)οη» ηοΐ», ίη 4, 6οη8«8ΐ<ιη6 ΓοΙίΙδ 85^ ςηί ο 1 
]ο»ηΝ6ηι δ8ηι1)θ€οηι, υΐ ΐρβ6 δοΐίΐι ρτορη» ηΐ8ηυ8 Ιη86πρϋοη6 ΐ68ΐ8ΐ(ΐΓ, οΐίπι ρβηίποίΐ. ΟοηΐΐηρίοΓ «ο. 
Αηάηα €αί$αΐί€ηΜ ίη Οαρραύοαα ΛνΜ§ρίΗορ% €οηαη€Ηΐαήη$ ίη Αρο^αιψρ%%ίη ««η^ίΙ ΙοαηηίΛ ηροχίοΗ €ί 501 Ν0Τ1ΤΙΑ. £02 

€Μπ•|βΐΜΐτ, 56^ ρβΓρβηιιη ί1>ί &απΙ)υίΐυΓ Μοίΐιοάίο ιηοηαείιο, ιιΐ 6χ ΜςυεηΓι Ίη.^αίρΐΐοηβ τΜβΡβ £<1 : *Απο- 
χαλυφις ^υ Αγίου ΑιεοοτΛου χα\ βύαγγελιστου Ιωάννου, του αγαπημένου χα\ θεολόγου, ύπ6 Μεθοδίου μο» 
ναχοΰ έ^μηνευ6ε(9α. ^4ρο^α/ι^ρβ^• ίαιίΰϋ αρβ$ΙοΙί βΐ €ναηρ€ΐί$ΐαί Λοαηηη^ άίΐεαΐ α υΐ€θΙορί, α ΜείΠοάΙο ηιο- 
ΒβΓ*ο ηϋτρτίίαία, 5ίιηΠΊΐ6Γ «ϋϋπι Κιίαειη, ίη Γιηβ 6]υ5(1οιη ΟοπιιηβηΙαΓϋ Ιε^ΗοΓ : Τέλος τής Έξηγήσεο>ς 
ΜιΦο<(ου μονάχου εΙς τήν *Αποχάλυψιν Ιωάννου του Θεολόγου. ΡίΜ$ ΕχροίίΙίοηΗ ΜείΠοάϋ ηοηαΜ ίη 
Αροαιί^ϊίΛ Λοαηηΐ• ΤΗ€θΙο0ϊ. 0υίΚ>α8 εοηβΐηΐ αυοίοΓβιιι Ιιυ]ιΐ8 €οιηιηϋηΐ2ηί 6$8β ιηβχίιηβ ίηοβΠυπι ; 
τυαι ηνηε ίίηάν^» 0»88Γ6Φ ίη Οβρραιίοοίβ &ΓθΙιΊορί8€ορο , ιιυηε ΟΓίςβηί βυοίοη &ηΐί(|υί8ίίιηο, ηυηο Μβ' 
ΐ^Μΐίο ιηοη»οΙιο, ίιι πιβ». εοϋ'ιοίϋυβ 38€πΙ)2ΐυΓ, 3(1 ςυβιη ρβΓίΊηβΓβ 0Γ6(ϋΐυΓ. 

ι 1>6ηί<ΐ0€ οοϋβχ ηΐ8. ΐΙΐ6θΙθ)$ί€υ8 6γχοι8 248 ηυιη. 24, 61 ςυίιΐβιη α ΓοΙ. 424, ρΛ%. 1, υβηαβ Άά Γυΐίυιη 
17^, ΡΗ• ^• ■«'^ιο οοηΐίηβΐ »1)8<|υβ ηοιηίιΐ6 9ΐΐ€ΐοπ8, υΐ Ιΐ3ΐ)6ΐ 1.8ηι5ΐ'€!α8 ΐοπιο V ΟοηιιηβπΙαΓίοΓίιιη 
Ιιη]ο8 1»ίΙ>1ίο4ΐΐ6€Φ, ραχ. 141. » ΡπγΛργ ίϋΐϋίΐ οχδίαΐβΐ οϋιη ίη ραιπαΓεΙήο €οη8ΐ»ηιΙηοροΙίΐ3ηο, νεΙ βΐίαιη- 
ηηιη €&{»Ι«1 ηΐ8. Ο. Αηάτ€(κ €ίΒ$ατ£αί Οαρψαάοάω ΐΜίνοροΙίίοί ΕχρΙίϋαΙίο ίη νί$ίοη€$ ΟαηίβΙη ρτορΗέΐΰβ, υΙ 
ΙιιΙιβΙ Αηίοηίυβ Ρο&86νίηα8 Λά εαΐοβιη Αρραταίηί $α€η, ρ. πι, 45. ^ 

Εχ8θΐ ςιιοίΐυβ ίιι 1>ίυΠοΙΙΐ6€& Βο(11ϋί&η& ίη ιη88. ΒβΓοςοι&ηΙδ οοιΙΐΓβ 2ΐ2, ηυηο. 4, Αηάτεω €α:$αή€η»ϊ$ 
^ρί%€0ρϊ €οα*ΐΛ€ηίαηνί$ ίη ΑροΰαΙι^ρίίίη 6γ3ϊ€6 ΓοΙ. 108 : Ιίολλάχις α1τηθε\ς ΰπό, βίο. Ιΐβπιςυβ Ιη 1)ϋ>1ίοΐ1ΐ£€9 
ιιο^ίπι 1.ιΐ|;(Ιυηθ'Β2ΐΑν3, ίηΐβΓ ιιι$&. €υ(ΙΙεβ$ 6γ3Β€ο& Ι5&3€ί Υοδδίί, 3ΐ) 6]υ8 ΙιΧΓβόίϋυ» 6Πΐρΐ08, οοϋίεβ 26« 
Β. ο, ΑΗάηοί €λ$λι€4Β ατ€Ηί€ρί$ύορΊ €οηιηΐ€ηίατΊΗί ίη Αρο€αΙιΐρ$ίηι. 

Ββηΐ9ΐηΙυ8 άβ Μοη^Γλοοοη, ηηοη&ΰ1ιυ$ Ββηβϋίεΐίηυδ €οη({Γθβ3ΐίοηί8 δαηοιί Μαυπ Ιη 63ΐ1ί3, ίη ΙΗαηο 
1ίβΗ€0. ιηπο 1702, ΡΑΓίδίίβ ίη 4, «ρυϋ 4ο&ηηοπι Ληί85θη ίηιρΓ6680, ΰλρ. 15, 8ρΐ6η(ϋ(ί6 2ΐ<|ηιθ(Ιυηι 1ο• 
φιίιιΐΓ ^6 1>ίΙ>1ίοΐΙΐ6(»ι ιηοηβεΙιοΓϋηι δλΐιείΐ Β38ί1ίί Κοπιβ, ςυαηι Ρβΐηιβ Μβιαιίΐίαβ, 0Γ(ϋηί$ ρπΒίβοίηβ, 1ιι• 
(?ηΐί βπκεοιιιιη ηΐ88. εορία εοάίευη βάοΓηανίΐ, ςυο8 ίιι ν&Γΐίβ «ίΐιί 84ΐ1ΐ!|6<1ΐ8 03ΐα1)Γί« ιηοηΑ&ΐεηίδ, ηο- 
Ι^«τΰΐ4>5 Ιηΐλείοβςαε ]&ε€Γβ αικϋνβΓ&Ι. Ηθ8 ίηιεΓ 1ί1)Γ08, ρ;ιβίη3 21(;, εηυαιβΓ^ΐ 1ιιι]ϋ8 ορεπβ ϋυο8 εθί11εε& 
6πΒ€08 Π155. ίη 1136 1)ΐϋ1ίοΙΙιοε3 βχ8ΐ3ηΐ<^8( Ιιίβ ¥61-1)18 : € Οοιίβχ 1>οιη1)^είηυ$ χιν 8«ευϋ : "Ανδρέου του 
4γ*.ΐιντάτου άρχιεπισχόΐΕου Ι^αισΛριΙας της Καππαβοχίας, της πρ^ς τ6 *Αργέω, βίς τ^^ν "Αποχάλυψ&ν ερμη- 
νεία. Ιιιίιίυιη : Πολλάχι; αΐτηθβΐς ύπό, βίο. ΙΙοε β8ΐ, ΑηάτβΛ «αη^ΙίΜΐιηί ατΜερΐεοορί €(ΐί$αταβ ΟαρραάοείφΒ^ 
Λά ιαοηία» Αγ^^ιιικ, ίηϋτρηίαΐίο ίη Αρο€αΙ^$Ίηι^ Με. Ορυβ 6χευ8υιη ευιη βαηοΐίδδίπιί ^03ηη^8 ΟΙιιγ* 
8ΐ>»ΐοιηί ορ6η1>ϋ8, εΐ ΑυϋΓε«β €Γ(ϊ(εη8ί νιιΙ((ο 3ϋ]ιιϋίεαΐυΓ. Ιΐεηι ρ3|;. 221, ό^ εοιϋεβ 3ΐΐεΓ0 61 3ηΐίςιιίθΓ6» 
Αηέτ€0 €τ€ί€η»99 ίη ΑροΰαΙ^είηι ίη ε<κΙίε6 1)οηιΚ>]^είηυ, ϋ2>ί, άείεΐίβ ϋ8 (|ϋ8Β ρΓίυβ 8εΓΐρΐ3 ίυ6Γ3ηΐ, 6Γ3ηΐ- 
ςυ6 XI &χοιι1ί, Ιιοε ΑιιιΙγ6« οριιβ (ΙεβεΓίρίΜη) Γυίΐ. ΑηάΓΟΰβ €3:83Γ69Β ίη θ3ρρ3ΐ1οεί3 ϋρίβεορο» ίίίβιη ορυβ 
$ιιρ6Γίο5 38€Γί1>ΙΐυΓ. > Ι1*^!ε Β6Γη3Γ(1υ$ ϋβ ΜσηΐΓ3υεοη Ιοεο είΐ3ΐο. 

Ι)ΊΙΓιι»ίυ8 1813 Γβΐυΐί, υΐ πΐ3χίιη3πι ρ3ηβηι ΟΓβΒεοΓυια ιη88. εοϋίευπι ίη ΕυΓορ» 1)ί51ίοΐ1λ6εί8 6χ&(3πΐΙοιη, 
Αιι(1γ6«γ 03Β53Γ6» €3ρρ3(1οευιη 3Γε1ιίρρί8εορΊ.ί3ν6ηΐ6ηι 6886 ΐ60ΐθΓ3υϋί3ΐ : ςυοΓυη υηυβ Ι3η1ϋπ] 0π£(«Ηί8• 
(Ιαι» Μ«ι1ιθ(1ίί οιοΐΐ3εΐΜ, υηα$ Αη(ΐΓ(?» €Γ6ΐ6η8ί3, ςυίιιςυε 3υΐ6ΐη ΑηάΓβΦ 0βΒ83Π6η8ί8 3Γεϋί6ρί8εορί ηο- 
η€η ρηΒ 86 ί6Γ3ηΐ. Μ3]»8 3υΐ6πι 3(11ιυε 3Γ^υη)6ηΐυπ) 3(1 €οιηηΐ6ηΐ3ΐΙοη6ΐη Ιιυίε Αηϋΐ'6» 3ΐΐΓί1>ιΐ6η<ΐ3Πΐ (Ιε- 
8ΐιοΐ6ΓεΐιΐΓ 6Χ €οπιιη6ΐιΐ3Γίο Αγ61Ιι9β, ΟχΜίΓαΛ €3ρρ3ϋοευοι ΑΓε1ιί6ρί8εορί» ίη Αροε3ΐ7ρ8ίαι, Οπεεβ ει 1•3• 
ιίηβ ΡιΗ8ίί8 3ηηο 1651 3(1 ε3ΐεβηι ΟρεΓυιη ΟΕεηηαεηϋ ίπιρΓ6880, ρ3|{• 640, 8υ1> Ιιοε Ιβηιιηβιε : Έχ τών 
*Ανδρέςι τφ μακα^ιωτάτφ άρ/ιεπισχόιειρ Καισαρείας Καππαδοχίας εΙς τ^ν *ΑηοχΔλυψιν ικπονημένω^ 
Ιεαρέστως αύνοψι; σχολική παρχτεΟε&σα ύπ6 *ΛρέΟα αναξίου έπισχόηου τη; Καισαρείας Καπιταδοχίας• 
Βτ€Μ ηηβί^ΛΜ Εχρίΐΰαίίο €Χ €οηαη€ηΙαή$$ Ο€αΐί$*ίηιί Αηάτύίβ θΒ%ατ€(ζ ΟαρροάοάΛ αηΐιίβρίίύορί άίυίηίίιΐΛ 
β/«»οΓ«ΐΜ, «χροείΐα ιι6 Ατ€ίΗα ίηάί§ηο Οαεατβαί Οαρραάοάα €ρί$€ορσ, Οοπι 3υΐ6ηι ΙιΙοβεηρίΟΓ νίχ3ηΐ6 8£- 
ευΐί IX ηβϋίυιη 8εΓίρ6ί886 Ιιυηε ϋοπιυιεηίαπυαι εΓ6(ΐ3ΐυΓ, Αγ6Ι1ι38 ΕεεΙεδί» 6]υ8(ΐ6ΐη 3ΓθΙιί6ρΐ8εορυ8 61 
Αη<ΐΓ€36 6Ηεε6880Γ, ςυι 3ηηο 914 εβπο ρΓ3ίίυί686 ΐ6|;ίΐυΓ, 168118 ί(1οη6υ8 εΐ οιηηί εχεερίίοηβ ηΐ3]οΓ 681 , 3(1 
Γοιηιπ6ΐιΐ3ΐίοη6ΐη |]3ηε Αη(ΐΓ6» ρΓΦ(ΐ6εε8δθτί 38$6Γβυ(ΐ3ΐη, ευ]υ8 3ΐ) 961316 Αοοίβ 60 νεί είΓ€ίΐ6Γ ΓθεεηΙίοΓ 
ίακββ Ιΐί1>6ΐθΓ• 

Ι3ΐη 3^ 6<)ίιίοη68 1]ΐι]υ8 ορεπδ, ςπχ οπιηεβ 8υ1> Αη«ΐΓ6£ €8ΒΜΐΓ63β €αρρ3<1ο6υηι •Γ6ΐιί6ρί8θορί ηοοιίηβ 
^Χ8ΐ3ηΐ, ν6ηί3ΐηυ8. Ρηη)3ηι οπιηΐυηΐ εχ ηΐδ8. ε(ΗΐϊείΙ)υ8 ΒβνβΗεο ει Αυ(|;υ8ΐ3ηο, 6(11(1ί( ΐΑΐίηβ Ι3ηΐιιιιι 
ΤΙιεοϋυΓΟδ ΡεΙίαηυδ 5οε. ^ε8π, 3ηηο 1584, 1η|;οΐ8ΐ3(1ίί, ίιι 4. ΑΙίεΓβηι Οηβεε ει 1ι3ΐϊη6 6αιη ιη88• εο• 
<1^^^1>υ3 εο1ΐ3ΐ3ηι, ηοΙί84ΐυβ ίΙΙυ8ΐΓ3ΐ3ηι ΡΓΐ(ΐ6Γίου8 δίΙΙιυι^ίυβ Η6ί(ΐ6ΐ1>6Γρ<6 3ηηο 1596, ίη ίοΗο, (|υ» εοηι 
ΟρεπίΝΜ 83ηεΐί 3ο3ηηΊ8 01ΐΓ^8θ5(οπιί €Γ%εο-1.3ΐίηίβ εάίΐίοηίβ Οοηιιηείίη» 3<Ι]ιιη§ί 8(ΐΐ6ΐ, 3ΐ(ΐυ6 εΐίιπι Ιΐ3• 
Ι»βιιΐΓ ΐοπιο νπΐ ΜθΓε1Ιί3η9Β 6(Ιίιίοιιί8 ϋΓ»εο-1.3ΐίη« Ρ3Γί8ί6η8ί8 ίη ίοΐιο. Εά'ίύο 3υΐ6ηι Ρ6ΐΐ3η1 1ι3ϋη3 
ΐτ3θ»ίίΐ ίη ΒίύϋοίΗέοαηί Υείβτηηι Ροίηιιιι οηιηίοηι ί6Γ6 6<Ιίϋοηοιη, 3ηηί 1589, Ρ3η8ίι& ΐοηιο 1, εοΙ. 1262; 
1609, Ρ3Γΐ8ΐί8 10010 1, εοΙ. 1049; 1624, Ρ3Π8ίί8 ΐοπιο Ι, εοΐ. 1529; 1654, ΡβΓίβϋβ ίη Μ3|;η& ΒίΜίοΐϋ6ε3 
ν6<6Γυηι Ρ^ιίΓυιη Ιοπιο Ι, εοΙ. 1529 ηδςυβ 3(1 εοΐ. 1622. 3ίε 3υΐ6ΐη ιη Ρη8Γ3(ίοηβ ΐ3ΐίη9Β8α« νεΓβίοηΙδ 3ηηο 
1584, Ιιι§οΐ8ΐ3(1ίί ίη 4,ε(1ίιχ ΤΗεούοΓυδ Ρβΐίβηυβ: 

ι \}ιιί8 0οηιιη6ηΐ3Γϋ Ιιυ]υ8 3υοΐοΓ 6Χ8ΐίΚβΓί(, ε3η(1ί(1β I^66ιο^« 83ΐί8 ορίηΟΓ, εχ Ιΐΐιιΐο ΐοΐΐ ορεΗ ρηβΟχιι 
«ρεηβ εοη8ΐ3ΐ. Οαο ΐειηροΓβ 3Μΐβπι νίχεήΐ 3υΐ €9Β83πβη8ΐ £ε€ΐ68ί9Β ρΓΦίυεπί, 1(1 εεηο ηοιιιΐνηι οοιη- 
ρβπ. £38ΐ1ίο Ιΐ3($ηο 6]υ8(ΐ6πι 8ε(1ΐ8 3ηΐί8ΐίΐ6 ροδίεηοτεηι ίιιίββε, 6χΙγ3 εοηΐτονεΓΒίβιη εβί, αΐ ςοί ηοη 86- 
η«τ1 ίη Ιιθ€ εοπιιη6η(3Γίο ηοηιίηβΐυΓ. €«ΐ6Γυηι 3(1 Γι1>γι 1ιυ]η8 ΙηίετρηΙβίίοηοιη, ρτβίβΓ αΐίΐίΐλίεαι (|υ3πι 
ίη4ΐ« ίιι Εεε1ε8ί3πι Γε(1ίΓ6 ρθ886 8ρ6Γ3ΐ>3Π), (Ιυο ρπεείρυε πιε ίηιραίεταηΐ : ορειίβ Ι)ητΙΐ38 860 νετίυβ 
β]ιΐ34ΐ«αι ιη6(1ίοεηΐ38, ει εθ(1ίεηπι βΓΦεοΓυηι ρπΕΐ6ΐ:63 ηοη Ιενίβ 6θΐηπιθ(1ίΐ38• Ν3ΐη ρΓβοΐεΓ ρηΒ8ί(1ΐ3 ςυ» 
^ 6310 Γ6ηι 8αρρε(1ίΐ3νίΐ 3η)ρ1ί88ίη)3 ί1ΐ3 ρΓΐηείρίβ Β3?3η« ΜΜίοΐΙιεεβ, βίπ^υΐβή ίβνοΓβ εΐ Ιιεηενοΐβιαίλ 

Ρατβοι*. 6κ. €\1. 1 203 ΑΝ0ΒΕΑ8 ε^εδΑΗΙΕΝ8Ι8. 804 

ιιοΙιίΠ» 61 ββολίΟΓΜ οιχίίηίδ υΙγΙ, ϋοιηίιιί Ουίτιπί ΚβΙΠηκβΓί : αΐίυά ροητβΐαδίιιηι βχβπιρΙιΐΓ 6ΐ Τ6ΐ|ΜΐΜί€3Β 
Αυ^υβίΑο» ϋί1)Πο11ΐ66Α ίιηρβίηνί, ςυοϋ 83ΐηο ρΐυπαιυιη ηιΠιϊ εοηΐιιΐίΐ. ΟιίΑπινΙβ βηΐιιι (}υ« άιΐ€«Η< ΙνΙιΙ'μ• 
Ιΐΐ6€3 βαρρθϋίΐ&νβΓαΙ, &<Ι ί<1 ςυοιΐ ίη&ϋΐυβπιηι, β&ΐίβ 6886 ροΙυβΗηι, Ααβυ8ΐ«ηιιβ Ιϋΐπθΐι οο<ΐ6Χ ιηυΗί» Ιθ6» 
ρβΓςααιη ορροΓίαηυβ ιηΐΐλί ΓυίΙ. Ι1αΙ)61>•1 αυΐβιη Ι8 ηοη Αη(ΐΓ62Β €9Β8βη6η8ί8, 86(1 Μαίίοάη Ιίΐοίαιη• νβτνηι 
ί(Ι πιίηυβ Γ6616, βίςιιίάΰοι €οιηιηβηΐ2ΓΊί )ιιι|ιΐ8 2Γ€ΐιιΐ6€ΐιΐ8, ουιη Ιη φ89 ρη^ΓβΙίοιιβ, (υη λ1ϋ>ί ρ€τ•βΒ^ 
Μβιΐιοϋίυπίΐ ηοιηΙη^Ι. ΝΊΙΓιΙοιηιηιιβ Ι2ΐιιΐ6η ςιιί Ορφοογοιπ 1ίΚ>Γθηιηι Ιη^ί66ηι ΰοηίββίΐ» 6ΐι1ρ9ΐ οιηιιίηο ο»τ6(• 
Ν^ιιη οαιη ρηιη» ρΐ|[6ΐ1« ϋ6$ίϋ6Γ&Γ6η(υΓ, ηυΙΙίυβηιιβ οβη! «υοΐοηβ ηοι»6ΐι ιΠηΙ γαΗιιη6ΐι ρηκβχηη Ιι•- 
1)6Γοΐ, ρΓο1)&1)ί1ί ϋαοιαβ Γ&ιίοοβ , Μύΐΐιοίΐίο ςπ6ΐη ίη ^0Αηιι^8 Αρο€<Ι]τρ8ίιη 86ηρ»ί8ββ «α(1ΐ6ΐιι(» ορο• ίΚαιΙ 
»ηπΙ)υί(. ι 

Ηχο Ρβΐιαηιΐδ, ρΓίπιυ8 Ιιυ]α8 ορ6Γΐ8 6(1ιΐ0Γ, ςυΐ Ιη ιηαΐΐίβ ρ6ϋ03ΐ, 6π]ιι• βητοΓβ» άιιοβ «ηΐιηβκίνβηΐ. 
Ρπιηιιιη, ϋιιηι &'α Ιιυηο &υοΐθΓ6ΐιι Βα»ίΙίο Μαρηο €]ΐαά€ηί $€άί$ ΟΛβίίίίβ ρβίί€η0Τ€Μ /»ίΜ«, έχίτα ϋΟΜίτα- 
νβηίαηι <<!« νί ^κί ηοη ΛέηιβΙ ίη Ηοϋ ϋοΜηιεηίαήο ηοηιίη$ίητ. Ηο6 6ΐιίιη τβηιιη ηο» 68(, 6Ι ςυοιηοϋο » 
ΤΙΐ6οι1θΓ0 ΡΰΙίαηο ιΙΙοΙ ροΐαβπι» ηοη τΙ(ΐ60 : ςιΓιρρβ €ηπι ηηΐίαπι ρΓΟΓβυ• Βα^ϊΠΙ ΟβΒΜΓίβηβίβ ικΐιιβρί• 
•οορί ν6ΐ &1ΐ6ηυ8 6]υ8<ΐ6πι ηοιηίΒί8, ηιβηΓιοηβηι ?6ΐ €ίΐ2ΐιοη6ηι Γ«6ί«ΐ, υΐ πιίΙιΙ «οτυηΐβ Ι6{6ηΐί οοηβΐίιίΐ. 
Ιιηο δί οοη]βοΐυη8 ίηϋυΙ(|;6η(]οιη 68861, οαπι ΐΑΠλ πιιιΙΐοΓυιη βοΗρίΟΓΟπι 8ηΐΙ(|ν&οηιΐΗ ίΓ6(|υ6ΐιΐ6ηι ηιβιιΐίο• 
ηοιη Γβοΐλΐγ λΐΐυηιςιιβ 06 ΒαβίΓιο €9Β82ΐΓί6η8ί 8ΐΐ6ΒΓιυπι οΙ)86γτ6Ι : ιηάβ 9Τ%ηνΛβη%ο εβηΐηήο η6€ ΊηιρΓΟίι»- 
λ)ίΗ εοη]ί€6Γ6 Ιί6βΓ6ΐ» ιιιοΐοΓ6ΐη ΠΗιιβ ίαΐ886 ΑηϋΓβλίη ΙβΙυπι 09^Λήβη%^ΐύ »Γ€ΐιΐ6ρί8θοριιιη, ςβί <1ιιϋίο 
ρτοευ^ Η)€αιιι αΙΙςαβαι Βα&ίΙίο Ηα^ηο €ΐιΐ8<1βπι ββιΗβ ΜΐΐΙβιίΙί οηη »ϋί8 8€Ηρ1θΓίΙ>υ8 <1βϋ836ΐ, ιιηϋβ •αυιιι 
Οοιηιηβηΐ&Ηβιη Ιΐ3ν8ίΙ, η66 λΐι 60 €Η«η<1ο 61 »Ιΐ6βΜΐϋο ρτοΓΜβ ΐ6ηιρβΓ»886ΐ• 8β€ηη4Μ$ 6γγογ 68ΐ, ιΐυια 
6&ρ. β5, ροβΐ «Νβι^ιοπί» Ιτβιιβηιη, 6ΐϋιΐ Ιΐ6ΐΐΜκΙ{ιιιη ρΑΐΐΜκΙΐΜη (ΙοηβίΑηΐίηοροΙίΐλΐιιιπι Ιμ τ6Γΐ)ί« ; Ει 
ηια^Μΐ ραίηατϋΗα Μ€ΐΗοάΗί9 %η ίβπηοηε όβ ΗθβυΓΤββΙίοηο, ά€ ϋηι ϋα $€ή(>Η^ 616. ΗλΟ •ιιίηι €&1ι1ί• • 
Ιι&1>6Γβιηυ8 &|ΐ6η6, 8€ήρΐοΓ6ΐπ Ιινηο ηοη 6886 &ηΐΙ(}ΐιΙοηιη ιι1ϋιηί8 βαεαίί ιχ ΐβηροΓίϋι». Ναη 1ΐ«6ΐ 9ά 
Μβκΐιοιίίαπι Οίγιηρί 6ρ{86οριιπι 8ρ66ΐ6ΐ ΙΗ)6Γ ά€ Β^ΛηντΒΰϋοΗέ ςαβπι ρΓοΓβπ» 6υπι ΐαοΐ6Β ΠΙαηι ίη(Ιοαα$ νΐ 
ί瀫»ΐιΐ8 Ι8ΐϋ 86ηρΐοΓ 8ηΙ> ποηιιηβ Μα^η ρηΐηαηΙπΒ ΜΰίίΜάϋ ρΓοίβηΙ, «ΙίββΠβ Ιι»6 ^ΙέΐΜΒΐη»Ι•βιιβ »ΙΑ16Π» 
βυλίη ρΓΟίΙίί, ββςαβ Υίχΐ8δ6 ρο8( Ιβηιροο Μ€ί9ίοέη μαΐηατϋΙΐΛ €ο»βΐαι•ΐίιιορο/ΙιβΐΜ\ <}ΐΐ6ΐη ειιαι Μβΐ^ο^Ιίο 
01}'η>ρί ίγπ» 8611 Ρ3ΐ8Γβη8ΐ 6ρί86θρο 6οηΓΐΜΐΙΐ. Ιΐ6ΐΙι<Νΐίιΐ8 •υΐ6πι , ρ«ΐτί«Γ6ΐι& €οη8ΐΜΐίποροϋΐ«ηιι& 
αβιηο 842 Γαείυδ 9 ΗΙεΙΐ96ΐ6 III ΡοτρΗ^ΓΟ^βηΙκ», &αιιο 847 άϊ% 14 ^υιιΗ ο5ϋΐ^ υΐ ΐΜΐ1ΐ6ηΐ ΑείΑ ^β«ιηI» Αιι•- 
€ΐιθΓοΐχ »ρα«1 8Ίιη6οη6πι Μ6ΐΑρΙΐΓ8$ΐ6ΐη. ΡΙογιν8861 βη{0 ]νχΐλ 1ιμι€ Ρβΐϋιιιί ?6Γ8ΐ<ΝΜηι, ΙιΙο Αη4Γ6•» €96• 

8»Γί6η8ί8 3ΙΓ6ΐΐΊβρί80θρΐΙ8 ΐίΤ6 &ηθη7ηΐΙΙ8, ρ08ΐ ΠΙ6(ΙίΐΙΙΙΙ 8«6•ΙΙ ΠΜΜ, »ΙΙΒί» ΟίνείΐΟΓ ^ Ιΐ6ΐΙΐΟ<ϋθ ρϋΙΠΑΓ- 

ίΐιβι 6Ίΐ9ΐΐο]υηΙθΓ. ΙΙα 661*16 ίυχΐ3 1.8ΐ1ίη&πι Ιιιι]ιΐ8 Ιθ6ΐ τβτβίοαβπι Ιη ΒΙ4^ιΑμ« ΥΒίεηαη Ρ^τηηι 6(ϋΐ•οηί» 
4589, ΡλΠδίίβ ΐοαιο Ι, €θΙ. ΐ!£(Ι8, 6>ρϋ6 65, οοΙ. ίΖΦ^^ 61 ίη «Ιίίβ 6<ΙϋίοιιϋΝ» οηηί1»α8• ι»<|ΐΐ6 &(! Μλχίιηλίι» 
Ι^σ||[(Ιαιΐ6ΐΐ86ηι βηηΙ 1672. 86<Ι Οπβμ 6<!Ηιο Ιιιήηβ ορβήβ ίηΐβτ 0ρ6ΓΑ Ο. (υΐΓ>806(0ΐΒί 8ΐ€ Ιΐλΐιβΐ: *0 4λ 
μ^γας Μ€θό6ιος Ιν τφ ϋβ^ρΙ αναστάσεως Μγφ αύτον ΙξέΦιτο ξ»^νως• €<Ιίϋ(Μΐί» €οηιΐΒ6Μιΐ86 Αηηι 159β» 

Ιΐ6ηΐ6ΐΙ>6Γ|[9Β Ιη Α>1., 86Πη. Η, 866ΐίθ1Ι6 65, ρβ|. 96. 

ΙαπΙ 9^ «191601 (ρΜΐ Τΐχΐ886 6ΐ 8€ηρ8ΐ556 Ιΐί« «ΙΚΙΟΓ €Γ6(ϋΐΟΓ, Α66•(1»η08• ^Μηηθ» ^800^0» ΓΓΙβίβ» Ια 

ΒΜίοίΗ€€α ηηί9€ηαΙί ΑηιΐΓβηΒΐ €8Ββ>Γ69 6ρί8€θριιπι Μ;ηο βΐθ» 6Ι ΑνοϋΐΜΐι €ίυ84ΐ6ΐη 864ΐί8 λοίΐΜίιβια. 
.ηηηο 587 &88{|;α9ΐΐ; φΐ6ΐη 86ειιΙυ§ 681 εΐιΗ8ΐορΙ»θΓα• ΙΜνίείΜ Ίη ΤΗΜίτό ΑίιΐΦπνο, ρ9^. 106, ε^ιίοοΐβ 
ΜβίΓρπΓΐΐί εαΐΐοηιηι 1638, ίιι ίοΐίο. Ιΐ• ιιΐ ΑηιΙκ>8•Ι1>ί β^τηεΙιΐΌΒΟβ 6οη8ΐϋι»(• 6ιιίυ6ΐηυ8 ΰλνβαβ ίη ϋίΜα- 
ηβ Τ9ί Ν(ΙΜ«Η# $€Η ά€ ΐ€Ηρΐοτύη$ £«β/Μΐα«ΐι^, Αη<ΐΓ68ηι «ηηο 500, ρ8|$• 579, ΑΓ6ϋΐλΐΒ ΐΑη# 540 »11ί• 
{Μ, ΒβΙϊβτπιίΒοηι 1ιΐ6 ίη ρ>ηο6«6υΐί6ηΐ6ηΐλΐηρΐ6ΐιΐ8• ^λ€οI)Ν8 ΡετίχΜίΜ ίη 6^α(I^IΑ ΒίΒίβΠαΙίοιιβ κΙ* 
ν6Γ8«ΐ8 ΘΐΌΟοτηηι οοϋο^Μη έβ ιηϋΠϋ /ΐΝίατ €ί ν•Μ τοΰ Αιιάγ^λβΟαι, ε^ρ. 4, ρ»^• 40, <&6 Ιιίβ (1υοΐΜΐ8 ίι^ 
ΙίΜ|ηίΐιΐΓ. • Αι ΑκίΙΐΜ Ι8(6 6θηΐΓ8χίΐ ΑίΜίΓβοΒ ΟβΜίτΙβη&ί* ϋοπιηιβηΙ&ηθ8 Ιη βρίίοπιβη, αΐ(|ΐιβ Μου Ιοοι*- 
ΐιοηβ8 81 ηοη ρΙ»ηβ οιηηεβ, •Ι ρΐβτβΐ^υβ Μΐια ίΐϋα» ΑηιΐΓ6ββ, φ» 806αΙο ιν, $ιΐ60ββ8ίΐ Β&$ίίί• 1Ι»|{ηο ίη 

6«88ΙΓί6η86ΐη €2ρρΜΐθεί38 6ρί860ρ3ΐυηΐ• δ6(! 61 ΑΓ6ΐΙΐϋ8 ίρ86 ΓβΓβΠΐΙΓ 3(1 89βθυΙυη τι, &Κ]υ6 \Χ9ί Ιαΐλ^^ 9α- 

ΐίΐ|θίοτ 6•1 ίιιτίβ€οη8ΐι1ΐίβ (|υ{ ΒαίΗκα οοηΐβοεηιηΐ, 61 ςαοπυη ΐΑηβηι αικΙοπιαΙο μΙ ρΓΟΙίλπϋ^ηι τοτίιί 
έκιϊίγχβσΟαι 8ί|{ΐιίβ6Αΐΐθθ6ΐθ, ιΗΙΙηγ νίΓ 6ΐΜΓί8&ίΗΐιι& 1Ιι*ηΓΊ€ΐι& δίβρίι^ηυβ, ρ. 68. ι ΙΙιβο ίηοΑαίο νίΓ ιΙθ6ΐα5• 
δοΗρβίΐ, 011)118 νβΓϋίβ ρουείβ (Γ6$ 6γγο«68 ίθ8υοΐ. Ργιαιι» ιΐνπ» ΑηϋΓ68ηι €2δ8Τ6« ΟαρρΗϋοεαηι βΓεΙιίερί- 
8€θριισι 8«6αΙο ιν 888ί£ΐΐ94• ςοί Βΐ6(ϋο 88Κΐι1ί IX ΑοιβνΙοΓ ηοη 681. 8ί€ΗηάΗΜ <1ι»ΐΔ Αη(ΐΓ6»ηι οαιαϋβιιι 8υε- 
6688ί88« ίιιςιιίι Β3»ίϋο 118^00 €9801638 €&ρβ8(ίοεαιιι ίΓεΙιίερίβεορο, ()αί 8ηηο 569 6ρΙ$οοριΐ8 Γ9€ΐ»$, 
ηηηο 518 8•ιΙ> €Γ9ϋ8η• βΐ ν8ΐβη1ίηί800 ηλοηιΐΗδ 681 Κ8ΐ6η(ΐΐ8 ^8ηυ8^^ί, ]ιιχΐ8 Β.ΐΓοηίυιιι ίη ΑηηαΙι^η^ 
$4€ΐ€Μ$9ί€ΐΛ. ΤβΓΠ'Μ «Ιβ» ΑΓ6ΐΚΐλΐη δβΒΟΐιίο VI Γ€(6ΐΐ, ςοοπι ρ08ΐ69 89β€α1θ Χ 8<1 &ηηΗΠ) 914 61 920 €ΐα- 
?υΐ8β6 ρτο^8ΐΗηυ8. 

48ΐν ίβΙΙιΐΓ, ια 8Βΐ8ΐί& 6ροοΙΐ8ΐι »^Γ6ϋίΜη«Γ, ρο8ΐ ΑϋθΑίλΜ €οηιπΐ6ηΐ8ήί 1ιν]»8« υΐ Αΐίςυκί 8Χ) 60 οχρί* 
8ε8Γ6ηιυΓ, Ιΐ6Γ»ΐ8ηιςυ6 Ιεείίοηεπι : <ϋεο Ιιαηε ΑηϋΓ68αι €««8Γί6•36ηλ ΑΓεΙιίερΙβεοραπι, !)υ]υ8 εχροοίΐίοοί» 
εοΙΐ6εΐοτ6ηι, 8αΙι««βαΠ ΐ8Βΐιι» » π)0(1ί«υη 8θτίρ•ί886» 8ΐςιιβ αιίεοεί ΒεΙΙλΓοιίηυαι 61 8επρΐθΓ6ΐη 6]ιιβ €»- 
Τ6ΙΜΙΙ, βηηίβ βτηββο οεεκ. νοΙ «ίτοίΐοτ• ία «Με ί8ϋα& 888ί9η9η(ΐ8,11οο||;6 ΙυΓρίιΐ8 ςυοπι 6£0 ίη «ιοίε δίιηοο- 
ηί• ΗοίαρΙΐΜβίί» ΜβΙ^ηηλη. 11ί8 »Γ|»ιιιΐ6»ϋ$ ϋικείν» ίΐΑ 86ΐιϋο. Ι.ΆιιείοΓ Ιιυ]ιΐ8 εοη)Πλ6ηΐ8Γΐί ίη Αροο9ΐ5-' 
ρβίπι, 6χ 8ΐίΙβ Μη84ητίΜιΐ4η6ΐι«8•εήΙΐ6ν«86ρτοΙΐ•ΐι»?,φλθΐΐ8»ευΙίδ Εοείβδί» ςυίηί^υε οι 8οχ ρπηιί» 
ίηηηόίΐιιη Γαίΐ, 838ε«1ίΐ|00 ηοηί ρΓ0|>τίιιιη, ιιΐ βτυιίίΐί οαιηεβ ηοΓυηΐ. Κγ|;ο Ιιίο χιι^ιογ 8ρ6εΐ«ι Ι8ΐιΐυιη Λά 
βΦοαΙηπ) ΕεεΙεχί» ιχ. ΙιΙ ρτοΐΜίηΜ οχ ίρ^β Ιιφ& €οιηη)6η43Γπ ν6Γΐ)»8, ηΐ ρΓοΙΙίεΐυΓ 6χρΓ68$6 χυοίοΓ ίη 
ΡγοΙο^ο. ϋοηιίαί ιμμ^μ ^€αίί^» Η1ύ$ νίτοΒ Ραίη$(ΐνί€ ηο<(γο«, €τ€0οτίαιη ΤΗεοΙο^ΗΜ, ^ι^^^ιιΗηί Αίβχαηάή- 
ιιιιιη, ιιικ/(ο^Ηβ Ιύ$€0 ν€ΐΜίίοτ€$ ί^αρίαηίρ /ΐ'^ηοΊΐηι, ΜβίΙιοάίνηί £1 ΗηφοΙίβΗίη, ά'ινίηηίη βάίί^Μ άΐ^αιη 1 
4 Ι Ι 105 ΝΟΤΙΤΙΑ. 206 

ηαοίΜϋτηη^ ηκηηΜέηΙίί θ€€α%ίοη€ α€€ίρ^σ, ηο§ αά Μΐ( €οηιΛΛΗίη¥ ηηίηηα : ίπηϋ 9ηΜΐ(Λ9^ιιοήαβ »€η9€ηβα» 
η €οηηιά€ΐη κήρήζ ικη/ιι/τν/ιη», Ηηηΐίβ ηοαΗ$ βΐΗΐιιιιβιιΙιιΗίβ ^Λ9€Τ9ΜΛηί. Εΐ αφ. 1 : Αίφίε Αμμ Ηβα^ηηΜ^ 
φ^αηχα €οη$ΐαί πο«/ΓατΑ Εχρ{ηίΐτση€ΐη, $αη€ΐσιηίη Ρβίπιη• $θ€ί^ηί βίφίέ ίβηϋηίϋι αβιΚίφΜΜ αάνίπαΗ. 
όβρ. 17 : Οκί ν€Γσ τεαρίίοτ^ηι άοσίοτηΜ Εύ€ΐ€9ί<ν $€ηί€ηίίαιη $ΗΗα^ Μλο ΐαηφίβη» (ΉΙηγοτιιιν ρτΛάκΗιηίΛηί 
Μάρίτβ ΜύΙηηί, «1€. €3ρ. 23 : ϋαΐέτνΏΐ ρ€Τ ίΗύηϋηι ικιι^νκνι ιϋαΜ^ιη άβίίρηαίϋιη ατΜίτανηίΤ^ Μ ηηόά 
^^ηίάβΛ φίοηηβ άοαοΗΙ^ηΜ νΗηιη €*1. ΰιρίΐβ 50 : Ρβτ Ηο9 ίβ$ίΒ$, ρΙβτίφΜ άοαοηιιη αοαρβηιηί ΕηούΗ 
η £/ίΜΐ, 9«ί ΐΜ^ %Λ€ηΙϊ βηεηι αϋ€€ρΙηή ««ηΙ α Ι>μ», βίο. 0«ιΙ ^τ%ύ 9ΐο ΙοςυίΐΟΓ, ηοι» 8«βηΓι τ 86(1 ιχ ιπ- 
ρΐαηαιοιιι οιηηιΐιηβ βιηοηοΐ» ηΐΓΐβ τΜβΜίαΓ. ΡηΒΐβΓ«& ροΓρβίυυβ 681 ίπ οίΐβϋιιηβ 61 ηρρβΙΡ^ΐίοηο τβ(6- 
ηιαι. Οβρ. Ι οίΐιΐ ΕρίρΗαιιΙαιη, 61 60<ΐ€ΐιι ο^ρΐΐβ 6Γ6|^πυΐΗ Τ1ΐ6•1ο;υιη 8βπΐ6ΐ 6( ί(6ΐ-υιη. €«ρι(ίΐΗΐ9 ί?6ΐη 
2 61 5 βΐ 9 6ηιηιΐ6ΐιι, ςαιβΙ ιη Αροολίγρβΐπι ΟοηιιηβηίΑΓίυιη $ϋτ}ρ86ηΙ. εαρίΐβ 3Ερ}ρ1ΐ8ηίιιπι β1 ΐΓβηβηιιη ; 
αρ. 13 ΙΙβΐ1ιο<Ηιιηι ; ^«ρ. 16 ΕομΙνιιιιι ΟβΒΜΤίβηββιη 115. ιχ ϋπίονίω Ε€€ΐα$ία$(ί€(Β οιιρ. 8; 6&ρ. 18 ΙγΟ'• 
Μηηι; 6>ρ. 33 Μ6ΐΐΗΝΐίαιη ; ορ. 34$. ΑΒίοηίιιιη Ιη ΨίίΗ ΡαίηΐΜ; 68ρ. 36 Ιΐ6ΐΚκΝΐίηιη 61 ΝίρροΙγίπιη , 
ορ. 38 ΗίρροΙτίιιιΐίΐ ; €2ρ. 44 }ιι βηβ 0}οηγ8Η]ΐιι ΑΓΜ>ρ98ϋ«πι; €»ρ. 47 ΥΗμ Ρλίπιιη, ι^8<| βιι^Ιοι 
€ΐι$1ο<Ι«8. €«ρ• Μ9 >ιηΙι!26Γβ ▼ί(ΐ6ΐθΓ 811 ρ€βιι» θ^ΜβιΐΒΐιι 8€ (ΙβΜηλΙιίΓαιη «ΐ6Γη& ΓυΙΐΙΓ8 8ίΐ, Η661 Μίίί 
ΜοίΑΐ. (^ρ. 53 ΗίρροΙ^Ιυιη 61 ΐΓβηβΒυιη εΗ&Ι ; οαρ. 63 ΐΓ6η»αιη 61 ιη9ΐ|[ηυιιι Μ61Ιι<ν]»ημ ; ηρίΐβ 66 £ρί- 
ρΙαιιίοΐΑ. <^ιΙ ι^ΙυΓ Ιιθ8 οιΐΗΐββ Ρ^ΙΓ6§ 1Η ΗΜ Μΐ« Γβ^οΙ^Μ ρΓοΓβη, ΐι1> }1(•Γνιη Ιοιηροτί^υβ ββ ιηιιΐιίβ 
ιηΒοηιη €6»ΐιιιϋ8 Μ80 Γβιηβλυιη ημΙκΜ, «β ρΓοΙηύβ ΐΜΝηΙηβπι 6Μβ ^^806^« νη^άΐΛ ν6ΐ ϊηΓβΓίιιΗβ. %, ΑΙ• 
ΙιΐΜΐ Ιΐιβ »υ6ΐοτ €9»ΐΗ€ηίΛΫίΜΜ ίη Ι^^α/ι^ριιιιι 8. 6Γ6βθΓί• Ν»ιμιι«6πο, ίϋιιαβ ηοη υηο Ιη Ημο, €8ρί(ί• 
5ιΐ8 ΒίοΗΓυΒί Ι, 2« 3 61 λ €ΐΜΐ ΘΓ80 Ιιο)«β €οιηπι«ηΐ8ΐ^]Ι ηαΙΙιι» γ6ΐ6Γ0ΐη ιιΐ6ΐη!ιΐ6ηΐ, ηοη ΙΙί<Γ6η7ΐηα8, 

ίρΐία» €Γ680Γΐί ΝΑΖίΒηΜΠί ^β€ΐρ«ΐΜ, ςκΙ ^9% Ορ6Τ9Τ βΧΜίβ Γβ06ΐΙ86Ι ίΐ» Κ5Τ0 άβ Ι«Γ<ρ/0Γί6«« 6ζ€ί€»ίααία$^ 

61^. 127; οοη 8υί(1λ8, ςυί 6λ 6Χ3€ΐίδ8ίιη6 ρΓ086€υΐυ8 681 Ιη 1•6\!€0, ν6Γΐ>ο Γρηγέριο;; ηοη ΡΗοιΗιβ ίη 
Β^αοΐΙί€€α : \ηά6 εοηιίοίιηυβ &υ6ΐθΓβπι Ιιυηο 6886 Γ6θ6ηΙίοπ8 ΟγχοΙ», βοΗΙβηΙυηι ρο5ΐ €οίηηΐ€ηίαηΗτη 
Μ Ιρφ^α/^ρΜΜ δ. 6Γ6{οηο Μ8ζί&ηζ6ηο 8υρρο8ίΙυπι : ςυί ηΐ08 βπνεοΓυπι ΓβϋοηΙίοπιιη Γυίΐ. 3. ΑΙΙ6(*31 
Ικ κΙβη ΒοοίοΓ <»ρ. 44 ΟΊοηγβιαιη ΑΓβορ»κίΐ8Πΐ Ιιί8 τβΓϋίβ : Οηοά αη^βϋ ρ!ΐίαΙα$ ηα άινίηα ρί€αα9, €Χ 
ψίΛΐηοτ βηίΐΝο/ί^Μΐ, ηνοτΜηι αρηά ρτορΗείαηί Ε*€€Με{βηί 4ξΗ0(/α€ βί ηΐ€ηίίο, οΰάρίαηί : Ηοϋ 9€€ΗΗάηιη 
9Λ$ΛΛυΛ Ι^ίοη^ιίνηι ύρηίβΰαΐ άίμΙίίΙίΗΜ ηοιΜΛίη μ ρτΗηΪΒψ οηίίηβ φιοάαιη αά αΙίοΛ εΐ αϋοί άίηιαηαη, 6ΐο. 
1}|>ί 8ορροηίΙ ορ6Γ3 άΐή ^'\οη^Β\\ ΑΓβορ&^ίΙ^, Ι|ΐΐ6ΐιι ηΜ^ηιιη ]Ιί•Ν2^«ιιιηι νο€&(, οπ)ηίϋιΐ8 6886 ηοΐ9• 
Αΐηαϊ ηίΙιΊΙ ηηηοΑπι «αιΠίυιη ϋβ ορ6πΙ)α8 ί8ΐί8, αηΐβ οοΠαΐίοηβπι ςιιαη)(!8ηι €οη8(ΑηΙίηορο1ίΙαη8πι βηηο 

533 ίθΐ6Γ ε«ΐΙΐθ1ί60β €1 $6ν6Γίαΐΐ•8• 8Π6{;9ΙΙΙΐίΐΗΙ9 1ΐ8ΒΓ6ΐί€ί8, €8ΐΙ^θΙία3 ^6^^6^6ηϋ1>ιI8. Α|Ι€Κ0Γ 6Γ90 ηυί Ιιο; 

8€ήΐΜΐ, η66 0θΓαί886 βχΰΐιΐο ν, η66 αά ΐΠυιΙ δρβϋΚΑΓβ ροΐ68ΐ« ςυο ί{;ηοΐιι οπιηίηο 6Γ»ηΐ ορ6Γ3ΐ 3. Οίοη^βϋ 
ΑΓ6ορ»8*^« ηιι» Ιυηο β 86ν6Γΐ8ηί8 εοηΟοίΑ Γυί88β (ΙλΙΙιοΙΙοί €Γ6<ΐ6>)3ΐπΐ. 4. Η«ο 8€ηΙ)6η(ϋ ταΐίο 6χ Ιβεπιϋβ 
▼6ΐ6Γβηι Ραιπιπι β'ιηιυΙ ]αη€ΐί8 8Χ6θΙο ιχ ρηηιιιπι ΙηοβρΗ, ίη 60 ίην^ΙυίΙ, 61 αβςιιβ βϋ βχοαίί Ιιυ]η8 Οη6ΐη 
€θαϋηυ^τί(. ΙυχΙ« 6ηίπ) ΤηϋιβΒΝΐιη, ^^αίΑΓιίιΙιιβ βΐηΐΜΐβ βιηηο 830^ ΟΙοΦΜαη οτάίηαήαηι ίη δοΗρίιΐΓβπι 
8•€ηαι 6χ ΓΓ88Πΐ6ηιί8 βληοιοηιπι Ρ&Ιηιπι, ΐοΐΑηι €θΠ66ΐ&ηι 80Γίρ8ίΐ, α 86ίρ8θηίΙ)ί1 ρΓοΓβΓ6η8» ςυί» αΙ)1ι2Ι8 
Ρα1ά6η»ΐ8 «ηηο 842 ΓιεΙιι•. βιιηο 84$> ηιΟΓίσιιβ 8αΓίϋίΐπτ. ^οη» ^ιιο<|ΐΐ6, 6ρί86ορο8 Αυκ1ί8η6η8ί8 αηηο 
821 Ι(ΐ€ΐα&, ΰΪΓΟ «ηηιιηι 830 ΙΊΙιγοη ΐΓβ8 Ββ ι'ηι<ίικΐίοη« /αίΓΟΓκη οοηιροδυίΐ, 6Χ 86η(6ηΐϋ8 ν6ΐ6Γυπ) Ρλ- 
Ιπιαι ίηΐ6{Γ6 6θΠ66ΐθ8, ςαθ8 6Χ ΠΙ88. 60ίΙί6ίΙ>υ8 1•υοΐ8 ΑοΙΐ6ΓίΗ8 Ρ3η8ϋ8 βηηο 1()65 ίη 4 ΐοηιο Ι βριαίερϋ 
«]€ιηΙο6 βαΐβ^ίΐ. Ρο8ΐ ΑΠΑΐκη 850 ΡΙλΟΐία» ΙΙΙθ ηΐΒ{;ηυ8, >ϋΙλ4ΐοΐ8ίου8 6ΐ8ί8ΐ6η» 61 οΙΒοίίβ ίπιρ6πί ρυΙ>1ί€ί8 
β1> ΙαιρβηίΟΓβ οοευρ^ΐυβ, Ι1νρΐ/έ6ι6λ9ν ββιι #ί4/Μΐ/ι«Γαιη 6Χ βεηρίί» <£ΐχχχ ?6ΐ€Γυπι ορυβευϋβ οοΙΙβ^ίΐ, 
ίη ςν» οηιηία Γ6Γβ ν€Γΐ)θΐ6ηυ8 6Χ &ηί8 &6€6|>1α, 81 οοηβιίΓαβ ραυοββ ρΓ2βπιί8888 ορ6ηϋυ8, ςυ» 8ίπιυ1 οοηι- 
ροΠΒνίΐ, 6χοίρί«8. €ίΓ€& βηποηι 870 ΑηΑ8ΐ38ίυ8, Κοπιαπ» Εοείβ^ί» ΐΗΐ)1ίοιΙΐ668ηυ4, 8ϋηρ8ίΙ ΗίϋοηαΐΗ 
Ε€€ΐε»ία$ιί€αηι 861» €ΙίΫθ»ο§ταρηίαΜ ΤΗρατίίίΛη^ 6χ 060ϊ|^ί βχηοεΒί, ΤΙιβορΙηιίβ 60ηί6880Γί8 6Κ Νίϋβ- 
ρΐιοη ριίΓΜΓοΧιν €οη8ΐ9ηΐΐηοροΓιΐ3ηΐ €ΙΐΓ0ΐιί€ί8, &!> ίρ80 6 βΓ»€3ΐίη|;υ8 ίη1.9ΐΐίη»ιη ΐΓ8η8ΐ3ΐί8, πιαχίπιαιη 
ρβϋβηι 4ΐ68<ιπιρΐΒΐη : ηυοά ίρ86 ίη ΡπϋΓ^ϋοηβ ίηι^βηυβ Γ3ΐ6Γί ηοη 6Γυ568€ίΙ• ^α^6 ί^ίΐυΓ ηΐ6ηΐο ευπι 
Αη&τ^ΆΒ ΟΒ8&Γ696 ϋ8ρρα(1οοηπι &Π'1ιί6ρί86ορϋ8, βΒ(ΐ6Π) ηκΗϋοιΙο Γ4θΠ)σΐ6ηΐΒπαηι κυιπη ΐη Αροο&Ιγρβίιη 
ΐ€ηρ»€πΐ» ιοηοβ40 νεί οιτόι^Ψ 9%9Λ^ηΜόνΛ ¥ί(96ΐ0Γ. ΗβΒβ »ϋ οοηίιιΐ»ΐΙοη6ΐιι ΟοίΙίεΙηιΐ €ανβί (1ίαιΐ8ίυ8 ;ι 
Βοϋί• §αψΧΛ 8υηΐ. 

ΑΠ» ^σοιίυβ 0οπιηΐ6ηΙ«ΓίΑ ΚηίψνΛ ϋ&ΐΓΐΐΗίαιαυΓ 8 β»ν60 αιΙ 8ΐιηιιιη500,ΐ|ηο βυπι Απβίι^ηηΐ, ΐοηιο II 86ΐι 
ρΒΓίβ 11 Ηί*ίοτΐ4Β Ιίΐΐ€τατίω ρπΒΐΰΓ ϋοηηιβηίαΓίΗΏί ίη Αρο€α1^ρ$ϊνΗ ρΓ9ΒΓ&ΐυπι ; η6ΐηρ6 ΤίίβταρεΗίκαΜ ιρί- 
Ηιμ/μι 86Γίρ8ί886 8886Γίΐ, βχ €υ]π8 (ΜΜτα 86€Ηΐΐ4ΐο ΰτοκαι^οΟ ςυφϋ&ηι Ιι&ϋβηΐυΓ ίη ΕζΙορη ι»Γ«(ίΓ» 
ΜοΛΛη%$ ραΐΗατΰΚω Αηΐία€Η€ηί, Γοΐίο 38, ρβ^. 2, »Ι» Γι 18 Τ6Γΐ)ί8 : Που αΐ ψυχαΐ μετά τήν έχδημίαν τοΟ 
ΟΜμΑτος ά«έρχονται« (Ιβ ()ηίΐΜΐ8 νίιΐβ 1«3η1)€ααηι ΙϊΙιγο ν €οιηηΐθΐιΐαΓΜΓυηι» εοϋΐεβ π)&. Ιΐιεοΐιι^ίεο 
€τ«<ο25Ι« ηιιιη. 1, ρα^. Ι Μ». Αίςυβ 6»ΐ6πι ϊΜλ ΗβΙιειιΐυΓ Ιη Νο9λ Βί^ϋοί^βϋα Μΐβ. €οάί€Η9η ϋηκνοτΗηί 
ίΛϋΛΘτηΜ αίψα ΟαΙΗοοτΗηι^ 8«ΐυ 8ρ€€ίηΐίη€ αηΐίηπαιίίηι ίεεΗοίίΗΐη €τύ!€ατηιη, ί,αίίηατηιη €ί ΟαΙΙηατηηι^ 
€Χ αΜ8• €0<1ίείΙ)α8 Ιΐ6(ΐ;ί» 0&1Ιί8Γυιη ΒίΙ)ΙίοΐΙΐ6ε« ροΐίδβίπιυηι εοΙΙβεια, 61 β(ϋΐ& λ ΡΙιίΙίρρο 1•851)60 5οε• 
Ι«8Β, Ρ9ΐΗ8ϋ8 0ηηο 1653, ίη 4, ίρυά ^οαηη6Π1 ΗβηΑίιΙΙ. ΙΙΙΙε ρ&ηε ιι, ρ«8• 62, Αηάηω ατϋΜβρίπορί 
€μλλτ€λ ρί4Β$ίίοη€* €Χ ΙίίίΤο 7I9€^Λρ^ΜI^^ΟΛ^ ρ» αΒ§ύΛΐ «ηίικβ ρ•<ΐ ητΦΠακ €4ηροτί$^ ίη Αεβίο εοϋίεβ ηαβ• 
βηκο 930, ηιιεηι Μ€ίΐ«ιιΐ•τ Αιι<γμ5 £Γ6ΐ6η8ΐνιιι ΒτεΙιί€ρΐ8€ορο ΜΒΐ^ηλβΜ πιβ ?6θοηΙοτ. 

Αι ΡβΙταβ Ι4ΐηι1)6είυ8 ΙίόΓΟ ιιι ΟοηιηιβιιίΑΗοηΗη ΙηΜίοΐΙίβε» €968«Γ€3β νίη(Ιο1)οη6η8ί8 ρ^%. 40 €οηι- 
ΐΓ«ηΐ»Μ άιιο 8ΐί« Ιρ8ΐ «απΝί! εοϋίεε πιβ. ΐΗευΙο^ίεο Οτΰ^ο 26 1ιί8 ν6Γΐ>ί8 : ι Τίεεβίπιυδ 66χΐιΐ8 εο(Ιβχ 
ιπΒηυ3€Γίρΐιΐ8 ΤΙΐ6ο1θ({ίευδ 6Γ»εο8 661 εΙΐλΠβοβηβ, 8ηΐίΐ|αΗ8 , ίη ίοΐίο, εοη8[8(ςιιβ ίοΙίΙ$ 329 6( αϋ Αα^ι^Γΐο 
ΒαβΙιβεΙΓιο, υΐ ίρ8€ 8θ1ίΐ8 ρΓορΓίχ πΐ3ηυ8 8αΙ>5οηρ(ίοη6 Ιβδίαΐητ, ΟαηδΙληΐίηοροΚ οΐίπι εοπιρΑπιΐυδ ίυίΐ. 207 ΑΝ^ΚΕ^Β 0νΕ8ΑΚΐΕΝ8ΐ8 20» 

ΟοηΐίηβηΙϋΓ 60 ρήηιο 61 ηυίάβιη α ίοΐ. Ι υβιΐυβ λ<1 Γοΐ. 71, Ρτον£τΙ»Ια 8αΙοηιοηί$ ϋοιη &ιηρΗ88ΐιη& Ολίβη^ 
βίνβ οοιηοιβηίΑπο οχ υαπογοπι βϋΟΰΐΟΓυηι ΡβίΓυιη, ΑΓιοηιιηςιιβ νβΙβΓυπι βοηρίΟΓυπι €ΰοΐ€&ί85ΐΊ€θΓΐιιη 
ορ6Γί1)υ8 €θ1ΐ6€ΐθ, οιι^υ5 ρπηαρίαιη : ΑΙ παροιμίαι τιβριέχουσιν παί^ευσιν ήΟών χα\ τεαθών έπαν* 
έρθωσιν, βίο. 5^ηιηαο, 61 ςυίϋβηι & ίοΙ. 72 υ»<ιυβ «υ Γοΐ. 529, Ι$αία$ ρτορίαΐα ουιη &ιηρΙ!&8ίιη& ύαΐ€Λα 
&ίν6 ΰοιηιηοηΐ&Γίο βχ ν^ΓΐοΓυπι βαποΐοΓυπ) Ραΐηιιη «Ιίοηιιηςυβ ν6ΐ€Γυιη βΟΓίρίοΓαιη «οεΙββϊΜΐίοοΓϋπι 
ορ€ΓίΙ)υβ εοΐΐβοΐο, €υ]υ8 ρτΊηοίρΊυπι : Του άγιωτάτου Κυρίλλου άρχιβπισχέπου *Αλιξανδρε(ας βίς τδν 
Ήσαΐαν προοίμιον. *Ασυμφανής μέν των αγίων προφητών λόγος, Η€, 

ι €οΙΐ60ΐθΓ υΐΓΪυβςαβ 1ιιι]ιΐ8 εβίβη», ηβιηρβ Ι9πι ίη Ρνον^Μα 8αΙοΜθηϊ$, ςιΐλΐη ίη ΕβαΙαιη, ΓυίΙ ςιιι- 
ύαιη Αη(ΐΓ€&9 ρΓβ8ΐ>]^ΐύΓ, υΐΊ ν'κΐβτβ 681 ΓοΙίο 529 8ίνβ υΐιϊιηο : ςυίρρβ υΚ>ί 8€Γί1)8 (|υΊ Ιοίαηα Ιιιιιιε οοϋίϋοαι 
8ΙΙ& ιηαηυ βχαΓ^νιΐ, Ιβοίοι-ββ τορ^ί ογ&γ6 Ι)6υπι, υΐ ίη ΐΓοιηβηάο ιιΐΐίιηί ]υ(ϋαί άίβ ιηΊ8βΓ68ΐυΓ ηοη 8θ1υιη 
8111, νβπιιη εΐΐαιη *Ανβρ^ου έλέ ε ( θ€ ο ν πρεσβυτέρου, του συναγαγόντος χα\ παραθεμένου τάς έμφβρομένας 
τ^ βίβλφ ταύττ) παραγραφάς. Τ4:πιρυ8 &υΐ6ΐιι ςυο ίίΐβιιι ο<μ16ι 6Χ&Γ8ΐα8 €81, ίη<1ΐ6&ΙιΐΓ ίοΐϋ 73 ρΑ({ίη» 86- 
Γυιΐ(]8, ρβΓ ίΓ8£;ιη6ηΐαιη ϋαησηί» ΡΜΰΗαίη βΐ) 8ηηο ηιιιη<1ί βοευηϋαιη εοιηηουηβιη Ε€€ΐβ8Ϊ9Β 6οιΐ8ΐ8ΐι1ίηο- 
ροΙίΐ8η9β 8υρρυΐ8ϋοιΐ6ΐη 67ϋ, 1ιο6 681 &ηηο 9ΒΓ9Β €1ιπ8ϋ8η98 1236, υβςυβ &<1 «ηηιιιη ηαυικίί 6749, 8ίνβ 
&ηιιυιη ΟΙιπβΐί 1241. > 

06 Ιιοο 6οιηιη6ηΐ2ΐίίο 61 ΠΓιιΐ8 ΑυοίΟΓΟ «{[ΐιηΐ ίη Α^αΓβΐν <α(Γ0 Αηΐοηίυ8 Ρθ886νίηιΐ8 Ιοιηο 1, νοΓϋα 
Αηάτβα» €ω$αηαί ίη ϋαμραάοφία €μί»€ομΗ$» Εΐ μΙ ο&Ιοοιη ΑρραναίΗ$ <αιτί ίη 6»(&1ο^ ιη88. οοιΙΊειιηι Βί- 
1»1ίοΐΙΐ66Φ ββνβΓΪΰ», ^οά. 43, η5ί ΑΗ4τ€ω ηοαιίηβ ίη86Η1>ίιυΓ. Ει ίη 6&ΐ3ΐθ{θ Αυ^νβ^ιη» Ιιι1>1ίοΐΙιβ63β, 
οοιίίοβ 72, ιι1)Ι 8υ1> ΜεΐΙιοάη ηιοηαοΗϊ ηοιηίηβ, ]υχΙ& ίρ8απι ΡβΙίΑηυηι 6<1ίΙθΓ6Π), Ιβ^ίΐυΓ ; Β6ΐΐ8Γηιίηιΐ8 ίη 
ΓιΙ)Γ0 άβ $€ήρΐοτΊΙίϋ% €€€ΐ€$ία$ίί€ί$^ 8(1 Απηαηι 500, 6υ]υ8 ββηίβηΐί&ηι 86€αΐυ8 68ΐ ϋ8ν6ϋ8 «ά βυακίβαι 
«ηιιβπι ρ3}{. 379. ΤΟΤ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΟΝΤΟΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ 

ΑΝΔΡΕΟΥ 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙΣλΡΕΙΑΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ 

■ 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΑΥΨΙΝ 

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΑΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΠΈΑΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΑΟΓΟΥ. 

δ. Ρ. Ν. ΑΝϋΚΕ^Ε 

ΑΒεΗΙΕΡΙδΟΟΡΙ Ο^ΕδΑΒΕ^Ε ^ΑΡΡΑ^Ο^I^ε 

ΙΝ 

Οίνΐ ΙΟΑΝΝΙδ ΛΡ08Τ0Π £Τ ΕVΑΝ^Ευ8Τ^Ε 

ΑΡΟΟΑίΥΡδΙΝ 

ΓΑΒΙΙ». Ι Ι Η Τ1ΐθθ()οΐΌ ΡβΙΙβηο ΙηΙβΓρΓβΙε. — Οροβ 6γ»66 ρΗιηαιη ίη Ιαοβιη ρΓΟΙβΙηη βχ ίΙΙαβΙΗ 1><1>1ιο(1ΐ6ΰ8 ΡιΙβΙΙη*. ΡτβιΙοΓη;!!^ 
δγΙΙιατ^ηβ «ΓΟΐιβΙγρυη ΡβΙιΙΙαυπι ουιη ΑυκρβΙληο €1 ΒβινβΓίοο ηιββ. οοηΐηΐίΐ, ηοΙΙβ βΐ ίη<1ί€ϋ>ιΐ8 ίΐΐαβίηνϋ. — 
Ε 1)ρο£^Γ8ρ1ΐ6θ ΗίβΓοη^πιί εοηιηιβΠηΙ. ΜΟλΙ.ΥΙ. ΜΑΟΝΙΡίαδ, Ν0ΒΙΟ85ΙΜΙ5 εΐ.ΑΒΙ581Μ180υΒ ΤΙΗΐδ, 
3ΒΗΒΝΙ8&Ιΐα ΡΗΙΝ€ΙΡ18 ΡΑΙ^ΤΙΝΙ ΒΙ.Β€Τ0ΒΙ8 8ΕΝΑΤ0ΒΙΒ08 ΙΝΤΙΜΧ5 

ΡΑΤΕ0Ν18 •8. Ο. Μ. 

€αη) Β. εΐιητδοβίοπιί οροΓ3 6Γ»οο-1.8Γιη8 ίγρι$ πίΆηάΛτ^ 8ριιά ηιο 8ΐλ1υΐ886ηι, 8ΐηρϋ88Ϊπ)ί, ηο1)ίϋ88ΐιηι 
€ΐΑπ88ίιηΊ(ΐυ6γίΓΐ,3 €οΐΒπΐ€ηΐαΓίο ίη Ρ«ο11η88 6ρί8ΐοΐ88 ίηίΐίιιαι ίαοίβηιίαιη 6χί8(ίηΐ8νί, ίη(6Γ6Α ϋυιιι «:» Η» ΟΟΒίΜΕΝΤΑΚΙϋδ 1Ν ΑΡΟΠΑΙΥΡδΙΝ. - ΡΚΟ(ΕΜΙΑ. 21» 

ςη» ίη βταη^βΓιβΙ&δ 61 Αοΐυκ 9ρο8ΐο1θΓυιη, <ιυ3Β 8υρ6Γ$υηΐ, άββΟΓίΙιβΓοηΐυΓ , οοηίβΓΓβηΙϋΓ. €«ΐβΓΐιιη ουιη 
«αίηΐλϋτβηβΓβιη, €ΙΐΓγ$ο$ιοιηί β<1 ^ο^ι1η^5 ΤΙ)6θΙθ)$ί Αροοαίγρ&ίη ηίΙιΠ βχβΐ&Γβ, ΰοιηπιοάυοιςυβ ίη ββΓβηΐΒ- 
Βίηιί ρΗιιείρίβ ηοδίη 1>ϋ>ϋοΐΚ6€& Αη(ΐΓβ9Β Ο^Ββλπβηβίβ βρίδοορί Λά ίΠ^ηι ίρ$8ΐη οοιηιηβηϊΛπυδ βΓΧ€ΐιβ. 
ςοί Ιΐλείβηυβ Ιο 1>ί1)Ποΐ}ΐ6ΰί5 οοηο1υ$υ$ ϋβϋΙαβΓ&Ι, 8β$β ο1)ΐα1ίβ8βΙ, αϊ) ΐη$1'αυιο ηοδίρο ηιίηίιηβ &Γιβηυιη 
«υιη ΐΡΐ>ίΙηΐιΐ8, βί ίΠαιη εΐιητβοδίυπιο οοΐϋίΐβιη 3ΐ(Ι]ϋηββΓβιη, ίη 60 ΟίΙ)βΓΐί ΥβΓοηβηβίβ βρίβοορί βχβιη- 
ρΐυηι 86€υΐα8, ηυί ΟΕοσηιβιιίο οΠιη, ϋτβΐχ (ςαί ηοδίΡο ΑπίΐΓβα »ΐ3ΐβ ϊηΓβηοΓ βδΐ) οο11βοΐ2ηβ3 ίη ΑροοΑ- 
Ι^ρβίο 9ρρ6ηιΐ6Π(]& ουηνίκ. Ν&οΐυβ ίοςιιβ «ΙΙβΓοηι ΑηάΓβΦ εχδ2ΐπβη8ΐ8 βχβπιρίυη) πιβ., \ά ηβ^οϋί ΡπϋβήΓΟ 
δ^ίΙΙιαΓ^ίο, ()0€ΐηηφ 61 όίΐιι^βηΐί» βζίιηί» υΙγο» άβ<ϋ, υΐ αροΐιβίγριιπι υΐΓϋπιςυΛ οοπ)ρίΐΓ»ρβΐ,νβΓΐ)θΓΐιπι 
άΐ$€Γ6ρΑηΐί»η ο1»6Γν&Γ6ΐ» ηοΐίβςυββΐ 1η(1ΐΰί1)υ8 ίΙΙοδίΓ&Γβΐ. Α(1ρο8ΐΓ6ηιιιη)820Γΐ1ιυ]υ8 ορβπ8 υΐιί ρβτνβηίι, 
« 060 Ο. Μ. 8ρρ€ΐΐ8ΐυ8, νί πιΟΓ^ί οιαηυηι βίβιΓιπι ϋβ Ι2ΐ1)αΐ8, πιίΐιίςυβ ευΓβα, ςιιοά αιαηΐ , ΐΒΐηρ&ϋ» ΐΓ&άί- 
ήΗ. Ρθ8ΐΓ6η»ο ίΐβςαβ νίπ Ιιυ]υ8 ιηΠιί βπιίΰίδδίηιί ρο8ΐ1ηιπιο Γβΐυί, ορ6Γ& ηοδίΓϋ ίη 9ίυΓ»$ ρροάαοΐο, ΐηίΟΓββ 
<)ΐιΧΓβιι4ί οαιη 68$βπΐ, νο8 ηοιηίη&Γ6 νί$υιυ ίυίΐ, ςυυδ 8ί νίχΐ896ΐ ίρ^β ρ&Γβηδ Ι.. Μ. 0. ηοπιίπ&ΐυΓαβ 
ίιιί556ΐ : ςιιίρρβςιιβιη γββίΓυπι 9ΐΙΙΙ συμμαθητ^^ν Ιι&ϋυβΓυηΙ πιοάβδίίβδΐηιαιη, &Ιίί ρΓΧΟβρίΟΓβ βάβΐί υδΐ βπηΐ : 
Γ€ΐίςυΙ τβΓΟ, ςυί ΐρβυηο ρηυβ ηιίηυβ ηοτβηηκ, υΐιϊ βυπι οοι^ηονβηιηΐ, ρΓορίβΓ γαγαοι βΓυϋίΐίοηβηι βΐ ίΐΓ 
ιΐβίβδβοιη βι^8ΐΓ6ΐηρ. ΙίΐΐβΓ&Γίβοι δΚυιίίυιη 3πι&Γυηκ, 6ΐ ]3ηι ίρδίυδ η)βπ)0Γί3πι 1&υ(1ί1)υ8 ρΓΟδβ^αιιηΙυΓ. Ουθ(1 
8υρ€Τ65ΐ« νΙπ πο1)ίΙίδ8ίπιί, 80 ρ&ίΓοηί , νοβ νβΐίθοιβηΐβρ βΐί3ΐη &(ςυ6βΐΙ&π) γο(^ο, υΐ Ιιοο πιβυιη οοηδίΐίυηι, 
Η κροσφωνήσεω; οΙΒοίυιη ίη ϋοηαηι ρ&Γΐβιη αοοίρίΑΐί), 1&Ι)0ΓΊΙ)υδςυ6 ηοβίΓίβ, ηυοϋ Γ»οίϋ8, ΓανβΓβ ρ€ΓΚ&- 
Γ». ΥιΙβΙβ. «ΗΜΐΜΙ*» Οβ Αρο6(ΐΐ7ρ5ί ^οβηη^8 ΗίβΓΟη^αιί Ιθ$11ΐΏοηίυπι ίη βρί8(οΐΑ 8(1 Ρααΐίηααΐ• 

ΑροολΙγρδίδ Ιθ8ηηί$ Ιοί Ιΐ8ΐ)β( 880Γ&πΐ6ηΐ8, ςυοΐ τεΓ^Α. Ρ8Γυηι άίχί ρΓΟ ηΐ6ΓΐΙο νοίαηιίηΐβ ; Ιααδ οηαηίι 
ίοΓΰποΓ 651 : ίη ΥβΓίιίδ δΐηξυΐίδ ιηυΙΐίρΠοβδ !αΐ6ηΐ ίηΐβΙΓι^βηΐί». Οο ΙιΟΓΟοι ΰΟίηαίθαί&ΓίοΓααοι βαοΐΟΓβ ΤΙιβοάοΓϋΒ ΡβΙΙβηαδ ίηΙβΓρΓ68 ίη βρίδΙοΐΑ άβάίοΑίΟΓίβ. 

εαιη ΙιΙο Αρο68ΐ]τρ96θ8 1ίΙ)6Γ ΙοΙ βίκϋΐίδ πιγδίβή!» δίΐ ^Γ&ν'κΐυδ, Ιοίηυβ ίηιρΙίοΑίιΐδ (βη6ΐ)Π8 6( άίίΚουΙι^' 
ΐί5ΐΜ» αϋΐίΐβτ 0160 ίαιΙΙΰΙο ορβηηι οοϋοο^ηι, ηιιί, νβίβΓοηι ΐΙΐ6ο1θ{[θΡυπι νβδίίβίίδ ίη&ίδίβηΐββ , 6χρΗθ9ΐΐίοηι 
ίΐΐίαδ νίη1ίΐ6Γ ίηουπιΐιαηΐ ; ΐΑηΐίβςαβ ΙΙΠβ οΚ>δ6υπΐ9ΐίΙ)α5 βΐ ΐβηβΙΐΓίδ Ιυοβπι 3ΐίςιιαπι ΑίΓβΓΓβ οοηΐεηιΐιιπί, €( 
ΐ|ΐΐ3Β Τ6ΐ ίρδί 8ρυ(1 86 ηοη 8ΐ)δςυ6 ΐ8ΐ>0Γβ πιβόίΐαΓι βυηΐ, νβΐ ιρυιΐ αΙΊοδ ογΙ1ιΟ(Ιοχο8 61 6Γυ(Ι1ΐ03 ίηΐ6ΓρΓ6ΐ68 
5ΐθ(Ιίθ86 οΐΜβΓταηιηΐ, 1ί1>6Γ8Ηΐ6Γ ίο ιηΰ(ϋυπ) οοηίβΓυηΐ. Ιηΐ6Γ Ιιοβ 8υΐι6πι ν6ΐ ρήιηιιπι , νοί ρρίπιο €6Γΐ6 ριο- 
χίιηαηι Ιθ€αηι ρΓθηΐ6Γ6ΐυΓ ΑηιΐΓβιβ 09Β88Γ6«£ εαρρ^άοοΰβ β^ΓοίιίβρίδΟοραδ. Ν.ιιη 6ΐδί αηΐβ ίρδοπι ^υδΐίηοΒ 
ιη3η3ΤΓ 6ΐρΙιί1θ8ορΙιυ8, 6( ΐΓ6η26υ8 Ιιυ|$(Ιυη6η8Ϊ8 βρίδοορυδ, 6( &1ίί ργ»(ργ68 ηοηιιυΙΗ Αροο&Ιγρβίη 6χρο- 
•υβΓϊοΙ, ηιιΐΐυδ Ιλίηβη ιιηο Ιιοο ΡθίΓβ &οΐ οορίοβίυδ, 8υΐ6Γυ(ϋΐίυ8, &αΙ Ιαουίβηΐίυδ ίιο€ρΓΧδΙίιίΐ.Ου8ΐηοΙ)Γ6ηι 
ΙιιιηΙ ίοάί^ουδ οοΚ)ί3 νίδυδ 681, ςυί ίη ϋη^ϋλολ Ι/8ΐίη&πι οοην6ηβΓ6ΐαΓ, βΐ 8(1 οοηιπιυηβηι ΕοοΙββίχ υβαπι 
ίη 1066111 6<ΐ6Γ6ΐυΓ. Οα&ηινίβ 6ηίιη Ιιοηιο Οη^α& 6ΐ Οαρρβάοχ, 61 ςυθ(Ι 8ϋ Ιιχε ί^κ^ ααίηβΐ, Ιΐ08ρ68 ςαοςηβ 
61 ρ6Τ68τΙηα8 8ίΐ, ηίΐιίΐ Ι8ΐη6η βυΐ 6ΓΓοη6υπ), 8ϋΐ Ι)&ΓΚ)αΓυιη, αυΐ οίΓουΙαίοπυη) 8οη8ΐ : ςυίη ηιίι*8πι ροΐίυδ 
ρί6ΐ3ΐ6αι υΙ>ί(ΐυ6 8ρίΓ8ΐ, πΐ8|;η3Πΐ(|υ6 ίηδίιΐ8(ΐ1ί8 ρΓορβπκχΙυηι ρ3|;6ΐ1ΐ8 βΓυάίΐίυηβιη, εΐ δίη^^υΐΑΓβηι ίηδυροΓ 
ι1ι οιιιηί6υ8 ΙιΧΓβδίΙιαβ 61 Ιΐ£Γ6ΐί6ΐ8 8ΐπηιί 8ΐί6η8ΐίοη6πι (Μΐ6η<1ίΙ» οΐ8χίπΐ6 νβΓΟ 8ΐ> ΟΓίβοηίδΙίδ 6ΐ ΟΙιίΙίοδΙίδ, 
<|ΐιί Ε6€ΐ68ί80ΐ €8ΐΙιοΙί68η ρ6Γ ί<1 Ι6ΐηρυ8 ρΓΧ 626ΐ6Γί8 ίηΓ68ΐαΙ)8ηΐ. Ρυίΐ ίΐαςαο €οηιηΐ6όΐ8Γϋ 1)υ]α8 πυοίΟΓ 
οοη αιο<1ο ίιΐ8ί8θί8 6ρί86ορυ8 ραδίοΓςαβ βρρππιβ νί^ϋπηβ 61 ίΐιΐυδ, υΙ ΐ^βιαηΐϋΓ ςαοίηυοΐ νίΐ&ιη ίΙΙίιΐδ Υ6ΐ 
οΙ»ίΐ6Τ λΐΐίη^υηΐ, ν6Γυηι 6ΚΓ68ί6 «ιυοςαβ ρίυ8 Π)α£;ηα(|υ6 άινίπ^Γϋΐο Ιιυπ)αιι&Γυπ)(|υβ ΙίΗ6Γ&Γυηι εΓυάίΙίοιια 
»Γη3ΐυ8, 61 866Γ (Ι6ηί(|<ΐ6 ΙιΧΓβδϋΐη 61 860(3Γυιη οηιηίυιη ΙιοδίΙδ. Ι(ΐ6ΐΏ Ρ6ΐΐ8αα$ ίο βρίδίοΐβ Α(1 1.6οΙθΓ6ΐη. 

Οαίδ 6θπιπΐ6ηΐαηί Ιιυ]α8 λυοΙοΓ 6Χ8ΐίΐ6πΐ, ΟΛηάϊά^ Ι^βοΐοΓ, βαιίδ, ορΊ^ , 6χ Ιίΐιιΐο Ιοίί ορ6Γΐ ργφΩχο 
λρβτΐβ 6008181. Ουο ΐ6πιροΓ6 &α(6πι Ιδ νίχ6Γί(, 8υΐ εβίδαπβηδί ΕοΰΙβδί» ρη^Γαβι-ίΙ, ίϋ €6ηο ηοπάυηι οοπι- 
Ρ^η. Β88ί1ίο Μβι^ηο 6]υ8ϋ60ΐ 86(1ί8 8ηΐίδ1ίΐ6 ρο3ΐβήθΓ6πι ίυίδδβ 6χΐΓ8 6θΐιΐΓον6Γδί;ιηι βδΐ, υΐ (|υί ηοη 8βηΐ(:Ι 
ιη Ιιοο 6οηπΐ6θΐ8Ηο ηοιιιίο6ΐιΐΓ. Οχιογοοι 8ιΙ 1ίΙ)Γί Ιιυ]α8 ίηΐ6ΓρΓ6(&ΐίοη6ΐη , ρΓβιβΓ υΐίΙίΐ&ΐ6ηι ςιιαηι Ιηϋϋ 

*ά Ε66ΐβ^ί3ηΐ Γ6(!ίΓ6 ρΟδ&Ο 8ρ6Γ8ΐ)8ΠΙ» (ΙΟΟ ρΓ9Ρθίρυ6 016 ίΟΐρϋΙβΙ'ΟηΙ : ΟρβΓΪδ Ι)Γβνίΐ88, 860 ν6Γίυ8 Γ]ΐΙ8ϋ6ΠΙ 

ηιβι1ίθ€ήΐ«8, 61 οοιΒουιο ρηβίΟΓβα 6Γ£60Γαηι ηοη νοΙι^αι-ίδ οοπιηιο(1ίΐ:ΐ8. Ναπι ρΓχ*ΐ6ΐ' ρΓβεδίϋία , ςιι» 8ΐΙ 
«9ΐιη Γ6ΙΙΙ δβϋπιίοίδίπινίΐ 80ΐρΙί8»ίηΐ8 ί1ΐ8 ρπηείρίδ Β8ν8Πϋ6 1)ίΙ)1ίοΐΙΐ608, δίηι^υΙαΓί ίανοΓΟ 61 Ι)6η6νοΐ6ηΐία 
ηοΐιίΐίδ 61 86η8ΐ0Γϋ 0Γ(Ιίι•ί8 ?ίπ, (Ιοηιίηί (Ιαίποί Α6Ηίη{[6π, 8ΐΐυ(1 ρβΓνοίοδΙυηι 6Χ6πιρΐ8Γ 6Χ τείρυΐ). Αυ- 
Κ»5ΐ2η« Ι)1ί)ΙίοΐΙΐ6€8 ίηρ6ΐΓ8νί : ({00(1 88η6 ρΐϋπηιυοι πιίΐΓι οοηΐυΐίΐ. ^υ8ιην^8 εηίπι ςιι»(!υ(•αΓΐ8 1)ίί»ΙίοιΙκ*6α 
8«ρρ6(ϋΐΑΤ6πιΙ, 0(1 \ό, ί\Μθά ίηδΙίΐ06Γ8Πΐ, 8» ( 6856 ροΐυβπηΐ, 3ΐΐ8Π)6η Αυ8ΐΐ5ΐ8ηυ8€0(ΐ6Χ πιυΐΐίδ ΙοείδρβΓ* 
<|ΐΜΐαι ορροηοηυ8 ηαίΐιί ίαί(. Η8ΐ)6ΐΝΐΙ 80160) ίδ ηοη ΑυϋΓβΟΒ ε2Β88Γΐ6η5ί8, 86(1 Μ6ΐΙιο<1ίΙ Ιίΐυΐυπι : ν6Γυηι 
ίϋ πγϊηοδ Γ6ί'ΐ6, 81 ηυίϋεηι 6θπιιη6η(8πί Ιιιι]υδ 8Γ€ΐι1ΐ66(α8» ουηι ίο ίρ58 ρΓ»Γ8ΐίοη6 , ΐυηι αΙΙΙμ ρβΓδβΒρβ 
ϋ^ΐΐιοϋίυαι ηοπιίηιΐ : ηίίιΐίοπιίηυδ ΐαηιεη φΐί ΟΓχεοΓυιη ΙίϋΓοηιπι ίηιΐίοβπι εοπίβαΐ, ειιίρα οιηηΐηο €»γ€Ι. 211 ΑΝΙ»1£^Β ^^Βί^ΑΚ1ΕΝδIδ 212 

Ν&ιη ουπι ρτίφχ ρβββΙΙχ «ΙββίϋβΓίΓβηΐυΓ , ηυΙΓιυβςυο ΰ^ηΐ αυαοπΒ ηοιοεη νοίυιηβη ΗΙαά ρτχΟχυιη 1ιι])β- 
Γοΐ, ρΓθ1>3ΐ)ΐΠ ϋυοίϋδ Γ&ιίοηβ, Μ(.'ΐ1ιο<1ίο» ςιι^ιη ίη ^ο&ηπ^$ Αροολίγρβϊη 6£πρ&ί&86 αικΙίβΓλΙ, ορυβ ίΐίικί &1- 
ΐΓίΙ)υΙΐ. Αϋ {[βηυβ ροΓΓΟ άοοίπη» ςυοϋ &ΐ|ίη6(, ιΙΙαιΙ 9$( ΑρρΓίιιιβ 9θοιΐΓ»(υιη €1 οιΙίΜΜίοχιιιη : ηυ&αιγίβ 
βηίιη υηο 3υΐ &1ΐ6Γθ1θ€θ, βοηιιη ορίοΊοηί ΓβνβΓβ νί(ΐ63ΐυΓ, ςιιΊ β^ηοΐοδ αοΐβ οοηιηΜίββπι ΰ&πιίΒ Γβ•ιΐΓ• 
ΓθΟίίοηβιη αά^ΙαΓΟπι Οβί νί$ίοιΐ6ΐη ^ϋιιιΐΐΐί ίηίΙοίαιιΙυΓ, Ι)Ο0 Ιαιηοη ϋ1ίιι$ Οιΐβί β ιιιιο(οπΐ9(ί ιήΙιΠ 4|οΪ4ΐ<|υ9ΐη 
(ΙβΓο^αΙ : 8ίςυί(ΐ6πι βα ιβιηρββίΑΐβ (Ιοΰίπη^ Ιΐ2βο ίη €οη(ΓονβΓ8ί3ΐιι γοο&ϋ^ΙιΐΓ, οι •ριι<1 ηιυΐΐοβ ϋΐαοη*» 
ι1ΐ6οΙο|[θ8 νβΐιιΐί ΓϋΐΊοιιί 6( δοπρίυηβ οοηββηΐ^ηβα ρΑΐ;ιιη Γ^ΰβρί» 6γ&(. ΥβΓυπι Ι)Α£ Ιιοηιιουιη ηαιίβ ρΓοριβτ 
ιΠν6Γ$3ηι ΕοεΙοβί» 86η(βηΐί&ιη, βαιη αιηρΙίυ$ (ιιβπ ηοη Ιίοβΐ, €φ(βΓυια οριΐ8 Ιιοο ρΓ9Κ8θΐΐ8 ^ Οτχ(Ά ίη Ιλ• 
Γιη&ιη ϋη^^υ^πι απίβ^ηβ & ςυορί&ιη Γυβηΐ οοην6Γ8υιη'9 1<\ βίξίΛΐύβηϊ ^ιρΙοΓβανοι ηοη Ιιαίιβο. Ου•οςιΐΑΐη 
βηίπ) ίίδ <)υηΐΑΧ3ΐ βχοβρίίβ, ςυφ ΑΓβ(Ιι& 1ιίη€ πιυ(υ9(υ8 ίη 8υυΐ|ΐ οοηιηιβηΐλπιιια ΐτ^ηβΐυΐίΐ {ημΛ ϊλιμλι 
αΠΙογ 1ι]ο ΓβΓβ Ι^ΙΙΐυηΙΟΓ, &1ίΐ6Γ υ[ιί),ηίΙιίΙ ςαί(1(|υ«ιη υηςυ^πι ί8ΐίιΐ8ΐπο<)ί ΐ6|[βπηι αυΐ νιϋοΓΪιη ; 3ΐΐΐ3ΐη€ΐι ^α(Μΐ 
8Χ€ΐι1υηι Ιιοο 8ΐΜ(1ίθ8υη) 6( Γιΐΐ6Γ2ΐιιιη 6Ζ8ί8(&ΐ, 0Γΐ)ΐ8ςα6 Ια^β ραΐ^^ΐ, ύ6ίϊ ροΐβδί, υΐ α1> αΐίο Ιά ']9αη ρηΒ- 
βιίΐυπι 8ίι» 4)110(1 ηο8 Ιιίο ργφ81&γ6 οοηαΓι βαιρυβ. ΟοουΓΓβΓυπί \οα ςυ3Β<!8ΐιι Ιυϋηκ», ^ί ςυ£(ΐ8ΐηι <)ΐιθ(|ΐι^, 
οΊβί ν6ΐΐ6η)6ΓΐΐβΓ (3ΐΙθΓ, 18^υηο8^, ίιι ηυ'ώυ^ ρΓοίηϋβ ςαϋ ααΰΐΟΓ νοΙυβΓΗ» βιιΙ Ιη(ύ|;Γα £Χ6ΐηρΐ3 Ιΐλ1)υ6ποΙ» 
(1ίνίη8η()υιη ιιοΙ)ί8 ίυίκ. !ίά ΙρβΑΐη νβΓο οοηνβΓβίοηβηι ςυο(1 δρ^οΐαΐ• σΐ9]θΓβπι ηιοΓβ ηο8ΐΓθ ϋ^ίβί 6ΐ ρβηρί- 
ευίοϋβ Γαμοηοιη ΙΐΑϋυΙιηιιβ, ςιι&ιη ΰυ1ΐυ$ οΓ&ΐίοηίδ» ςιιαωνί^ Ιιυηο ςυο<)υ6 ηοη ρΓ0Γ8ΐΐ3 οβ[(Ιί||^ϋάαηι 
ρυι»νίηίΐυ8• β«<1ς«ι&πιιιπιΓα€υ1ΐ88 6( Γ68ίρ88 ρΑΐΐβΙκιΐιΐΓ• οοη8βοΐ;»π Βΐυϋαίιηυβ,ηυδςυιιπιΐαΦβη αηλίβαυίδα- 
ρ6Γ81ιΐ{086; ηβςαβ «ηίιη €6γΙΙ 3ΐίοιι]υ8 βυείοπδ νβΓίιΙβ ηο8 &1Πβ&Γ6 νοίυίπιυδ. »υΐ βΓίλΐη ϋβΐ^ιιίηιυβ, οαιη 1οη](β 
8ΐιαϊ1 8ίΙ 6γ9Κοα βϋβΙίΐβΓ νβΓίϋΓβ, β1ίυ(1 8υ08 ΰο^ίΐιιΐίοιιβδ οοηιηκΜίίδ νβΓϋίβ βχρηπιβΓΟ. ΥυΙ)ζΑΐ&ηι β<ϋΐίοη6ΐιι 
εβΓίο οοηδίΐίο Γ6ΐίηιιίηιυ8, ΐ&πιβίδΊ 1ι&α(1 ί||;ηοΓ3Γ6ηιιΐ8, ΙιβΓιηυπι βΐ Ογχοοπι οοηΐβιΐυπι ίη Ιβν'ώυδ ςυίΙ>ιΐ84]&ηι 
ηοηηυη(ΐυ8ηι ίηΐβί 8β (ΙίβΟΓβρ^Γβ, β( ηυβιΐ&πι ρπ£ΐθΡ6Α οοονπΌτβ, <ιιιιβ οΙ&γΙιμ β( ΓογΙο ^Μοςυβ οοαιπκκΙΙυβ 
εΟβιτί ροΐυί886ηΐ. Υ&Ιβ, ίβοΐΟΓ» θΐ ιΐ08ΐηιπι Ιιυηο οοηαίαιη ρΓΟ ΐυο ο^ηάΟΓϋ Ιη 5οη&ηι ρϋΠβηι αοοΐρβ. ^•™ ■^Ρ"^ €ΛΡ/7Λ ΑΡσ€ΑΙΥΡ8Ε08 ΤΗΕΟΙΟΟΙ. 

Αραοαί^ρΜΗ ^μ» €Ηή$ύ, 8€ηηο Ι» ββρ. Ι• 

ϋι ΟοηΐίηΗΐΗ ίη ίΜάχο ι^ρίβπι οαηάεΐαΐότϋηίίη ρο- 

ύ€ΤΒ \Ηοο β$ί ίαΐαη ν€$ί6) ίηαηίπηι ϋοηβρβχβπΙ , 2. 

Αά Εφ^ηω Ειοίβΐίά αηρ^ίπηι (ί^αίηαία , 5. 

€Η]ΐαηίθία 5ιιι^πΐ6η<ίι Ε(Γ/««ί<ρ αηρίΐο »ίηί Μί^ 
ΰαία» ΒύΓΜΟ % 4. 

€%ίη$ηιοάί Ρ&τ0αηί$ηή$ Εΰϋίαίω αη^Ιο ίη^ήηί 
$ίφΐίβααα^ 5• 

Οβ η$ ηΗ(Β 8ατάίαηΐΒ Εύ€ί€*1(Β αηρ€ΐο ίίρηίβϋαία 
$Ηηί, 8€τηιο 3, 7. 

€ηίιαηιοάί ίίρηίβ^ία (ηβΗηίαη^Μο ΕεΰΙβΜ ΡΗϊΙ^ 
9ά€ΐρΗίύβ, 8• 

ΟΐΜΐία ΐΛοά'ΐΰβΜίΗΜ Ε€€ΐ6$ία αη$€ΐο ^ί^^ίβοαίβ 

(ϋΒΤίΠΐ. 9. 

ύε ο$ΐίθ ηηοά Ιη οβΙο νΐιΐίΐη β»ΐ αρβΠηίη : άβψΜ 
ΐίί^ίηΗ αηαίϋοτ ΒβΜοή^Ηί, βί α/ΙΙι ^ιιΙ^ΐΜΐίβΐΝ, ηηΛ 
Ιίίηο 0ΐέ»3Μ ^οιι^β9ι^•ιιιIι^^. 5«ηΜ 4, ^9• 

Ώβ Ιίύτβ Μρίεηι $ψ11ί$ οΙ»»ψιαίο^ηΐΛ€ΐη η»11β €Τφαία 
ηαΐΗΓα αρβητε ροίηϋ, ϋ• 

ϋί Αρηη» ηπί ΗαΜ $ίρί€ΐη τοπικά αρβτηεήΐ /<- 
^ΓΜΐη, 42. 

8οΐΗΐίθ ^^ϊηΐί <ίρι//ί , ρβτ ηηαιη αροϋοίοτηηι άο- 
ϋίήηα άβ$ίρηαΐΗΤ, 8βτηιο 5, 4'• 

8β€Ηηάί ΛίριΙΙΐ $οΙαΗο, ηπα ρΓφ/ιΉιη ηηοά ίηβάείΛΛ 
εοηΐτα β4€ΐ6$ ίη^νιιΙ, άβ9€τα>ίΐητ, ϋ• 

8οΐΗΐίθΐεηΗ»ψΙΙί^ ηηοι ίΙΙοΓΗΐη α ΟΗνηΐο ά€[^^ 
ηίοηεηι ρτοροΜΐ, φιί ηΐίηΗ$ βτηΐίίβτ ίη Ιρ<κ»η οηάί- 
(Ιίταηΐ, ^β• 

8οΙηιίο ηααΠί ιψΐϋ, ^ηα ϋΙοηΐΜ ^α^έΙΙα άέΐί' 
ηβαηίακ ηαί ρτορί€Τ αηίηή ηιοΙϋΐίβΜ €1 νΗμαΙίβηΐίααι 
ϋοιηΐηηηι ηβαανετηηι , 8έΐίηο 6, 1β• 

8οΙηΐίθ ηηιηίί »ψ11ί, ηηω ^αηοίοτηηί ΰΙαηιοπΒ αά 
Οι'ηηι ρτοίΟίϋΗΐί €0Η$νΏΐηια(ί0Μ ρτοροΜΐ ^ Π. Β &'Χίί»ίί]|ΐ'//Μθ/ιιίίο, (^ΜίρΙαρα» ηηα: εηδ <α?(;ιι/ί <;«- 
ΐΓΜί'ορΙιβη ίηοΠαΙΊηηι ^βηεή ίηβηηίατ , δτονίΐβτ 

ρ^ηααβί, *8• 

ϋβ ΰβηΐηη ηηαάτβφΜα ίΐηαίΗον ΗοηιίηΗΜ ιχί/ϋ^ικ, 

ηηί α φιαίηον α秀ΐοταιη ρίοί^α ι7/βίί οοηΗηαηιητ. 

8ίίΐΐ}ΐυ 7, ϊ«^• α«4ΛΑ/Α ΊΒΣ ΑΠΟΚΑΑΥΨΕΩΣ ΤΟΥ ΒΒΟ- 

ΑΟΓΟΥ. 

'ΑΛσκάΛιη^ς Ίησοΰ ^ίοτον. Α&το^ά^ «β^.α'. 

^Οχτασία έτ ϋ τότ θβ^ έβεάσατο Ιητ ^ιέσφ 
έχτά ΛνχηίύΤ χρνσώτ έτββίίνμέτοτ χο^ήρτι, ρ'. 

Τά γβγραμμίτα χρός €ό^ ^η^ ΈρβσΙωτ Έκ^ 
χΛησΙοζ άγγεΛρτ. Υ. 

Τά δηΛωθέττα τφ της ΣμνρταΙ(β^ ΈκκΛιιίσΙα^ 
άγγέΛφ. Αόγος δεύτερος. β'. 

Τά δτιλωθέτζα τφ άγγέΛφ τηςέτΠίργάμφ Έ»- 

κΛη^Ιος* *'• 

Τά δηΛωθέττβ νφ άγγίΛφ Τ^ς ^ ΒυατΜίροις 
ΈκκΛησΙας. ς\ 

Τά δηΛωθέττα τφ άγγέΛφ της έτ Σάρδεσιγ Έ«- 
χΛησΙας. Αόγος τρίτος. Γ. 

Τά δηΛωθέττα τφ άγγέΛφ της έτ ΦιΛαΒ9ΛφΙηί 
^ΕκκΛησίας, V• 

Τά δηΛωθέττα χρός τύτ της Αοοδικέωτ *-Ε«- 
χΛησΙας άγγεΛοτ. ^ θ'. 

Περί της όραθείσης Θύρας έτ τφ οΙ*ρατφ κάί 
τώτ ηδ^ χρεσδντέρωτ^ κεΛ τωτ έξϊίς» Αόγος τά• 

ταρτος. »'• 

Περί της βίδΛου της έσρρβρσρέτης έχτά 
σφραγισίψ^ ητ ουδείς ατοΧζαι της κτίστης φύ- 
σεως δύταται. ια'. 

Περί της έτ αέσφ του θρότου κάΧ τωτ τεσσά^ 
ρωτ ΰ^ύτ θεωρίας • ι Ρ'• 

Αύσις της χρώτης σφραγίδος. Αόγος χέμ^ 
χτος. ιγ•. 

Περί της δευτέρας σρραγϊδος• ι^. 

Αύας της τρίτης αρρα^ίδος, »'• 

' Αύσις της τέταρτης σφραγίδος^ εμφαιτονσα 
τάς έχαγομέτας τρϊς άσεβέοη μάστι,γας. Αόγος 
έκτος. ^ 'Τ'- 

Αύσις τ^ς χέμχτης σφραγϊδος^ δηΛονσα γ^κ 
τώτ άγ/ωτ χρός Κύριοτ χερί της συττεΛείας κα*» 
ταβόηςητ. ^ ^^• 

Αύσις της ς' σφραγίδος^ τάς έτ τζ σνττεΛείςβ, 
έχαγομέτας χΛηγάς σημαΐτουσα. ιη'. 

Περί τώτ σωζομέτωτ έ» της χΛηγης τώτ τεσσΛ" 
ρωτ άγγέΛωτ, χιΛιάδωτέχατότ τεσσαρα^οντα γ*<γ- 
σάρωτ. Αόγος έβδομος. «6'. 213 ΟΟΜΜΕΝΤΑΕίυδ ΙΝ ΑΡΟαίΥΚΙΓί: 214 


Λΐ><Γ^ »ί^ ί* ^τφρ€ίγ^&ζ^ Β^\ΛΛνσα άγγκΛιηάς 
ύντάμΒίζ Λροσάχνιτ τφ θ9φ τάς τύτ άγίωτ χροσ• 
Λυχά^ ώς βνμιάματα• %λ\ 

ΠβρΙ τώτ έΜτά άγγέΜύτ ώκ του ηρώτοα ίΤΛΛχΙ^ 
€ταττ<Η:^ χάΧαΰΛ, Μ πνρ, «β* (Λμα έχΐ της γης 
ρέρβπΗ. Αόγος ^(|19οο^. χΡ', 

Πε/Λ του ϋβυτέρον άγγέΧον «αϊ της άχωΛείος 
τώτ έτ $αΧάσσχι ^^ψύχωτ, χγ'. 

ΟΕρί τον τρίτον άχγ^Χον^ %α\ τον χιχρασμοϋ 
^ώ^ χοταμίωτ ύδάζωτ. χδ^. 

Οτρί Γοί; ΜτιΙρτον άτγέΛου^ ιβαϊ του σηοχ*σμοϋ 
€ώτ ρωστήρωτ. Αόγος ΪΗητατος. κε'. 

ΠβρΙ τον πέμΛτον άγγέΛου^ ηαϊ τώτ γοη- 
Μτ άχρίδωτ, χαΐ τον ΛΟίχΙΧοΌ της μ^ρ^ς αϋ^ 

τβτ. ^^*» 

Π^ξΑ Τ€υ ίκτου άγγέΛου, ηαΐ τώτ έ%ϊ τίψ Εϋ^ 

ψράτχι δεδεμέτωτ άγγέΜύτ. χΓ• ιιΙ^ικ αοηνβπί, €αιιάίάί$ ίηααβηίΗΤ. 20. 

^οίπΟο $εραηΗ «ί^ίϊ/ί, φια ΒχρΙίύαίΗΤ, φιοπιούο 
ΛηραϋΰΐΒ Υίηηία βαΝΠοηιηι ρτβ€€$ τφΙηΗ ιΐιυηηαηια 
ηηοάάαη ϋ^ο ό^εταηί^ ^1. 

Οβ Ββρίβηι αηρίΐϊ», β ηηοτηιη ηαηετο άηηι ρνίηΐία 
ΙΒ^ ΓβΛίί, ρτΛίΐάο, α ίρηη^ λ€ ΜΝαχί» ίη Ιβτταηι 

/«ΓΙΧΓ. $«ΓΝΙ0 8, 2ί. 

^ ΰβ »€θ\ιηάο αηρβίο, βΟΓΜΜ^ιιβ Ιηίβτίίπ φια τ\ίαη% 
ΙΛ Λίαιί άερίηί, 23. 

Οβ ίΓΓ/ίο αη^'^/ο, 61 ρτοβηβηίίαηι ααηατΗηι (ΐιηαη'- 
'«Λ"«• 24. 

Ι« ^ΑΓίο αη^^ο βΙ ΙηηιιηαΗηίη ο^ΰηταΐΐοηε. 
ί^ηηο 9, 25.- 

ϋϋ ηνίηίο αηρ^ο, ηΐ}β9ΐΜίηιη$ ΙοεηζΗί^ αο νατία 
βατηηιάβίη [οτιηα^ 26. 

θ€ $€χΐο ηη^ο , Λ ψΛαΙηοτ ηη^Βϋζ ηηί )ηχΐα 
ΕηρΗταίβηι Ιί^αΐί ΐ€η€ΐίαηΐην^ 27. Ι ΠβψΙ άγγέΛον τον χτρί^εβΛηρέτον Υβ^Λ^τ, ^ Ι>βαη^€ΐο ^ταιηιΛαΐοϊήάΒΗ ηηI>Β,αη^$ν^ηιί^οη' 
ηβά ζρικ, συττέΛτίΟΤ Μρομητύσττος. Αύγος οέ$ία•' "^ • -^ - « 

'Οηως τύτβιβΛαρίδίστέ» τον άγγέΛον 6 9ύύτ- 
γβΜσνίις €^Λη^8 χ6'• 

Πφ ΈνώχχαΙ 'ΒΜα. V. 

'0^^»^ άναφΒΘέττΒςύχό του ^ΑττιχρΙστον, [οΐ 
9&0 ό9τοι του Θ&ου χρορήται] άναστήσοτζαι^* 
Αόγος ια*. λα'. 

ΠβρΙ της έβδομης σάΧχιγγος^ καΙ τώτ ϋρτούτ* 
€Λ9τ τύτ θ9άτ άγίωτ έ^Ι τ^ μεΛΛούση ηρΙσ€%. λβ'. 

Βτρϊ τύτ διωγρωτ της ^ΕκχΛησίας τώτ αροτέ^ 
ρυτ, χαί τ&τ έΜΪ του ^ΑνηχρΙσνου. λγ'. 

σ£ρ2 τον ΛοΛέμον τώτ άγγέΛωτ^ ηαΙ τώτδαιμά^ 
ηατ. χαΐ της τον Σατατά χατ4»ατώσ8ως. Αόγος 
διΜΜΟΤΟζ. λβ^• 

ΠεξΑ του δχως ό δράπωτ διώί^ντ τήτ ΈηηΛι^ 
σίατ ού χαύβτίϋ, λβ'. 

Περϊ τον θηρίου τον δεχακεράτου «αϊ έπταχΒ' 
φΛΛου, λς-'. 

ΠτρΙ τον ψβνδοχρο^του. Αόγός ι/. λζ'. ί• 

Π^ του [μιιαρον\ άτόματος του ^Αττιχοί^ 
στον, λη', 

ββρϊ του άρν(ου χαϊ τώτ ρμδ^ χιΛιύδωτ. λθ'. 

Περί αγγείου χροαγορβύοττος τ4ιτ εγγύτητα 
της μβΧΧούσης χρίσβως. Αόγος ί^. μ^ 

Περϊ άγγέΛου Ηιν χτωσιν ΒαδυΛωνος χηρύσ» 
σοτΐος. μα'. 

Περϊ άγγέΛου άσροΜζομέτου τους Χΐστούς μ^ι 
δέξασθαι τάτ ^Αντίχρίστοτ, ^ μβ'. 

Όχως όέτ τ^ ^8^έ^^ χαδήμετος τφ δρεχάτφ 
σνττεΜσει τά (χ γης ρΛαστάνοττα* Α^70^ ιβ*. 

μγ'• 

Περϊ άγγέΛου τρυγωττος τί^τ της χιχρίας άμ^ 
χεΛοτ, ^ μ^• 

Περί τωτ έχτά άγγέΛωτ τώτ έχαγόττίοτ τοΊς 
άτΟρώχοις τάς χρο της σνττεΛεΙίΐς Ρ χΛηγός * 

«.,.«1 ^λλ\ ιμΓ<• Α^> 1/<Μ*»Μ ΛμΜ ^ΛλΨΛΨΙΙΛμ» 11 β' εΗΐηηιαϋοηεΜ άεηηηίίαΐραί. 8ηηιο 10, 28. 

ϋί εταηρτίίζία ΗΙ^ταιη τχ Λη§βΙο$η9ύερεήι^ 29. Οβ ΕηοΰΙιο 61 ΕΗα^ 50. 

ί/ι ύπο ηύ ίΙ« ρτορίιε^άί »Β ΑηϋϋΗΗίΐο ΙνηύΐάαΐΊ^ 
ίΙεΜΗο Βηηβχεήηί. Ββΐηιο Η, 51. 

Οε $6ρΐίηια (χ6α, €ί ίαηαί» ηπί Οβηιλ ο6 /Ή^μπι»• 

/«(/ινίχΐΜ εϋΜτΛηί^ 32. 

!)6 ρήοήΙ}Η» ει ηονί$$ίΐηΗ ΕοοΙεύω ρεηεοηΐίο• 

Οε αηρείοηαη ε( άεηΐΜηηηι ρηεΙΙο εί 8αξαηβΒ €α$η^ 
8εγηιο 12. 54. 

3 (Η άταεο Ε€€ΐε$Ιαιη ρετεεφη ηοη άεείϋΛί^ 55. 

' Οε ί^εεύα ηηα ΗαΜαί εοτηΗα άεεεηι , εί ίερίενη 
€αρίί»^ 5(). 

Ώε ρ»εχόορτΰρΗεία. 8ετηιο 15 , 57. 

Πε ρτο{οηο ΛιαίείίΗείί ηοΜίπε, 58. 

Οε ηφίο εί ΰεηίηηι ηηαΛ^α§^ηία ίξ9α^ηΌ^ ηιϊΙΙΊ^Ηε 
βΙαιτΙίΗι• ^Μιι• α§ηο ίη ηοηΐε ί^ί#η, 59. 

Οε αηρείο βηάίαεαη ρτορύι^χνιη έειηΜΙίΛΗΐε* 
8εΓηιο 14, 40• 

ϋε αηρείο ηπί Βαδ^ίοηίε ηιιηαιη αηηΗηίίαί^ 41• 

Οε ίετίίο αηρείο φίί βάείεε^ ηε ΑηίίεΗήϋΗηι ίπεη^ 
ρίβιΚ, §ηηΛξεΓ αάηιοηει. 42• 

ϋι Μ φιί εηρετ ηκ^ηη $€άεΙ>αί^ (αία εα άενηείαί 
^ηω οτΗίηίητ ε ίεηα, ϋείΜΟ 15, 43. 

Οε αηρείο αηιαηίηάίηι» νίΐεηί υίηάεηϊαηίε , 44. 

Οε 'ίβρίεηι αηρβίιε, φίί αηΐε ΟΒεΗίί βηεη $ερΐεηι 
ρΙβρα$ ΗοηΐΜίΙ>Η» ίη/βΓΗΐιΐ, άεηαε ιηατί νίίτεο^ 45. „ χερΙ τνς ίκίΛΙτης θαΛάσσης. με . . . 

Όχως της χρώτης ^ιάΛης έκχεθείσης^ έΛχος ^ ϋί ρήηια ρΐιΐαΐα ε^αια, ίΐΐνετα ηαία είηί ιλ άεψ- 
._. ^--. .1 — / Α Ι. β ^^1 ΐοη'6««. $#ηιιο 16. 46. χαζά τώτ Λχοστατών τίτεται. Ασγος ις'. 
ΠΛηγ^\ δεντέρα κατά τώτ έτ θαΛάττη. μί*. *Οχως διά της τρίτης οΐ χοταμοϊ εΙς αίμα μετά- 
Μ^ράττντται, • μη'. 

Όχως διά της τετάρτης χαυματίζοτται οϊ άτ- 
θρωχοί. Αόγος ιζ*. μΟ'. 

Όπως διά τής χέμχτης ήβασιΛεία τον βηρ/ου 
ίτζοτίζίται. ν', 

Όχως διά της έκτης ή οδός διά του Εϋφράτου 
τΌίςάχό ΑτατοΛώτ βασιΛενοΊΤ άτοίγεται. να'. 

'Οχως δίά της έδδόμης χάΛαζά χαΐ σεισμός 
χαζά τώτ άτΰρωχωτ γίτεται, Αόγος ιη'. νρ'. 

Περί τον έτος τώτ έχτά άγγέΛωτ δείκτύττος τ φ 
μαχαρίφ ^Ιωάττη τ^ της χΟ£της χόΛεως χαθαί* 
ρεσττ - χαϊ χερΙ τώτ έχτά της χόρτης «β^αΙώκ, 
«αΐ δέχα χεράτωτ, νγ'. ΐοΗΙ^ηΒ. 8εηηο 16. 

Οε ρίαρα εεΰχηάα , φί(ε ίι« ίπ/«ηιΐΓ ηηι ίη ηαιί 
νί/αηι άε^ηί^ 47. 

Ιΐΐ βηιηίηα ρετ ίεΠίαηι ρΐήαΐαηι ίη ίαη^ηίηεηι 
εοηνονίαηίην^ 48. 

ϋί ρετ ι/κοΓίαιη ρΗιαίαηι ατάοτεετΗϋίεηΐητΗοίΗίηείψ 
8ετηιο 17, 49. 

ΙΙί ρετ ηηίΗίαχη ρίαραηί ^ε$ίίαβ τεφιπτη οΗεηταίηηι 
ιί<, 50. 

ϋί ρετ $ίχΙαηι ρίιίαΐαηί νίβ ΕιφΙιταΐη ραηάαίΗΤ 
τε^ώΗ$ αδ Οήεηίε νεηί€ηΐ'ώη$^ 51 • 

'Όί ρετ Λβρήηιαιη ρΑία/αιη ^ταηάο εί ί^ττα ηιοίη» 
ίη ΗοΗΐίηηηι ρβτηΐάειη εχείίαιχί είί . 8ΰΤίηο 18, 

ο*. 

Οε χηο ε ίερίεηι ΒαηείοτΗαι αηρείοτνηι ηΗηιετε^ 
ηαίΒ, ^οαηη^ αάαΐίεται €ίνίίοίί$ ενετύοηνιη οείεηάΗ: 
άεφιβ $ερίαη ηιετείτΐαε €αρι7ί6ΐ(<, εί άε€€\Λ είηιάιηι 
€0Γηί()ΐη» 53• 215 ΑΝΟΒΕ^Ε ε^βδλΒΙΕΝδ[5; 216 Όί Λη§εί»ί$ ΐΝ^ι'^πιιιιι» ηαοά νίά€ταί^ ίηίύτρτείαΐΗΜ ι^ "Οχως ό άγγ€Λος χύ 4ρΛθέτ αϋτφ μυστήριον «/, 54. 

ϋ€ αΙΐΛ αη^Ιο ΒαΙ^^Ιοηη ηιίηαιιι ά€ηΗηίίαηί€ , 
ά^απΒ €<Βΐ€$ΐί νοα, ςκα $αη€ΐϊ οΜίαίβηι ά€$^ητ€ , α 
νο1νρίαΙβ$ φΐίΰνα αηΐβ (τηβόαΐηΓ, ηή$Μ$ [α4€Τ€ )%- 
ΰβηίιιν. 8βηηο 49, 55. 

θ€ $αη€ίοτηηι Ηι^ηηίί €1 Ιαηά%1ίη$^ ίηρΙίάςΗ€ ΑΙ/β• 
/ιι/α, ηηοά ρτορΐ€τ ινίΙ»ν€Τ»αηκ ΒαΙ>^Ιοη»ια €€€ίη€ΤΗηί 
ίαπΰΐί, 56. 

Οβ ηιιι$ΐί€ί$ Α§ηι ηηρίίη €]ιαά€ηι<μίϋ ααηί 
€(Βηα^ 57. 

ϋί ϋΗτηίαγη νίά€τίί βυαηρβίίαα αη^βΐίΰαηι/η 
νίηιιΐΗΜ α^ϋΐίηί^ιιβ ^Μ^(νιη, αώοηηβ εςηο ΐΜίΛβη- 
10Μ. Ββντηο 20, 58. 

Οβ ΑηΐίΰΗτίϋο^ €ωί6Ηκΐνί€ φιί ιϊαιν/ ΰηηι ιΙΙο ίιι 
ρβΐιβηηαίπ αΙί]ίάΗηΐην^ 59. 

ϋί 8αΙαηα$ ρο»ί ΟΗηΒίηη οταάβχηηι ηίηαε αά 
«ατΜ/ι /$η«ηι ύΐ ΙΐρΛίΜ^ €1 ά€ ηιΗΐ€ αηηΜ, 60. ήρμή^6ν^8, νδ*. 

Πβρϊ έτέμον άγγέΛου τί|^ Λτωσιτ ΒαΰυΛώτος 
άγγβΛονττος • χαΐ ούρατίίη) ί^ωι^ς, τή^ έχ της πό^ 
Χβως ^ν^η^ έντβΧΧομέτης• καϊ περί της άχοΰοΛης 
τωτ τΒρΛτίύτ^ ώ^ ΛρΪΥ έκέκζ'ητο, Χόγος ιθ'. νε'. 

Περϊ Γ«}^Γώτ άγΙων ύμγφδίας, καΙ τον τριχΛοΰ 
^ΑΧΧηΛούϊα^ δΛερ έΜΪ τ'^ ηαθΰίίρέσεί ΒαβνΛώνος 
φδονσιν• νς-'. 

ΠερΙτοΰμυστιχοϋ γάμον^ ηαΐ τον δείχτον τον 
^ΑρνΙον, νζ*. 

ΌΛως τότ Χριστότ ό εϋαγγεΜστ^ς ίφιπΛον 
μετά άντάμεωτ άγχεΛιχών έθεάσατο, Αόγος χ'. 

ντ/. 

Περί τον ΆντιχρΙστον^ χαΐ τώτ σϋν αύτφβα^' 
Λομέτωτ εΙς τή*• γέετταν. νΟ'. 

Όπως ό ϊαζανάς έδέθτι άχό ^η^ του Χριστού 
στανρώσεως μέχρι ηωρον της σνντεΛεΙας * χαΧ 
χερΙ τωτ χιΛΙωτ έτώτ, ζ'. ϋε ί€άίΰΗ9 ηπα ι7/ίι εηηίραίαΙίΒ φιΐ ΟΗτ'ηΐί τοπ- μ ΩερΙ τώνήτοιμασμέτωτΰρότωτ τοις φνΛάζασι 
(βαίοηεηι ΗΙίόαίαηι αοηΜτναηίηί. &ηιιο21 , 61. τ^τ Χριστον όμοΛογίαν άκεξάρττιτοτ. Αόγος χα . Οπω »ίί ρτίΜα ταηττεαίο : ^ηο ίϋιη ιηοη μ- 
οηηάα^ 62. 

Οε Οοα €ί Μαρορ, 63. 

ϋε$εα€ηΐε Μηρετ ΐΗτοηηηι^ εΐ εοηηΐΜηι τείηηε- 
εΐίοηε εΐ }ηάκϊο 8ετηίο 22, 64. 

ύεοΰβίο ηορο, εί ίεττα ηονα εΗρεΓηαηπε ίεηΛα" 
Ιεηι^ 65. 

€Η]Η$ηιοάί α6 εο άίοΐα εϊηΐ (ξηϊ 9εάε\>αί ίη 
ίΐιτοηο^ 66. 

Οε αηρείο ΐξΐΐί εαηείαη είνϋαϋηι ίΙΙι οίίεηΛίί « 
είιαάεξηιιηε ιιιιιγο< εΐ ροηα$ άίηιεΙϊίΗΤ. 8εηηο 25, 67. 

Βε βΗνίο ιηηηάο^ φίί ε ΐΗτοηο ίη ηιεάϊαη άνίΐαΐί$ 
ρΐαΐεαψη ρτοεεάετε νίιΐΜ ^«1, 68. 

^ηοά 6ΗΗ$ΐΗε ιιΊ Βεπε ρτορΗεΙαηίΐη εί αηοείοτηηι 
ΒοηιίηιΐΒ^ 69. 

Οιιοά εα οτηηια φίω ΑροϋοΐΜε νίάίί, άϊ§ηα είηΐ βάε» 8ενξηο 24, Τις έστιν ι} πρώτη άνάστασις^ χαΐ τίς ό δεύ^ 
τερος θάνατος, ζ^'. 

Περϊ τον Γώγ καΐ τον Μαγώγ. ξτ'. 

Ωερϊ τον χαθημέτου έπϊ τον θρόνον , χάί τί\ς 
χοιιτης άναοτάσεως χαϊ κρίσεως» Αόγος χβ'. ξ^• 

Περϊ καινωτ ούρατον τε κα\ γ7\ς^ καϊ της (^τω 
'ίερονσοΛήμ, ξε'. 

Περϊ ών είπεν ό έτ τφ θρόνφ καθήμετος, ζς-'. 

Περϊ άγγέΛον δεικτύντος αύτφ τ^ των άγί^ων 
ΛόΛιν, καϊ τό ταύτης τείχος σύτ τοις χνΛε^Ητι 
διαμετρονττος, Αόγος χγ*. ξ^- 

Περϊ τον καθαρού ποταμού^ τον φατέντος έχ 
τού θρότον εΙς μέσην χόΛιτ έχΛορεύεσθαι• ζτ/. 

'Οτι Θεός τωτ χρορητώτ ό Χριστός , καΐ Αεσχό^ 
της τωτ άγγέΛων, ξΟ'. 

Περϊ τού άξιοχίστον τώτ τεθεαμέτωτ τφ ^Αχο^ ϋΐίαΜΗ$ »ίΐ ηε Ηλλο ΑροεαΙρρη» οΜρηατεΙ^ *εά 
ραΐαηιρταίάίεατεί^ 7 1 . 

Ό ι Εΰϋίεεία εί 8ρίήίΗ$ ^ιιί ίη ϋΐα άερίί^ §ΙοΗο»Ηηι 
€Ητί»ίί αάνεηίΗπι εχρείαηί; εετίΛφΛε ηΐαίεάΐνίίοηι 
#α6;Ί'£ΜΜΐιΐΓ, ηιαι /ί4πιΐΜ Ιιχηε αάηΐίεταηΐ» 72. 70. Ο στόΛφ, Αόγος χδ*. Όχως έχεΜύθη μ^ σ^ρραγισαι , άΧΧά χτιρύζαι 
*ΑχοχάΛνψιτ. Όχως ή^ ^ΕκχΛησία, χαϊ τό έτ αντ^ Πτεν^α^ 
χροσχοΛουτται τί^ν Χριστού Μίοζοτ έχι^άτειατ ' 
καϊ χε(Α της άρας^ ^ ύχοβάΧΙοτται οΐ τ^ι^ βί- 
6Λοτ χαραχαράττσττες, οβ'. ΤΟΥ ΕΝ ΔΓΙΟΙΐ: ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΟΝ 

' ΑΝΔΡΕΟΪ 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΚΑΠΠΑΑΟΚΙΑΣ 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΑΥΨΙΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ. δ. Ρ. Ν. ΑΝΟΚΕΛ 

ΑΚΟΗΙΕΡΙδεΟΡΙ €£5ΑΚΕ£ ΟΑΡΡΑΟΟΟΙ^ 

εΟΜΜΕΝΤΑΒΙΙ 

ΙΝ ^0ΑΝΝI8 ΤΗΕΟΙΟαΐ ΑΡΟΟΑΙ-ΥΡδΙΝ 1 ΡΚΟΙ,ΟΟυδ. ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ. 

Α ιηυΐΐίβ, ςυΙ πΐ3]θΓ0ΐη άβ ιηβ ορίηίοηβιη, ςη&ιη Πολλάχις αιτηθείς ύπ6 πολλών, Ιξ αγάπης μ«{. 

?ίΓ0» ηι«ΐϊ ίϋΓυιιΙ, €0ΐΐΰ6ρ6ΓαηΙ, Ρ6Γ8Ι11ΑΙιΙογ δϋρρβ ζονα της έμής διανοίας έσχηκότων ύπόληύ•.ν* άν•- !17 ΟΟΜΜΕΝΤΑΗΙϋδ ΙΝ ΑΡΟΟΑΙΥΡδΙΝ. 
άνεβαλόμι^ν* είδως μεγάλης τοΰτο είναι διανοίας, 
Χ2ΐ [τω] θείψ Πνεύματι πεφωτισμένης» των μυσχί- 
χώ; τοΓ; &γ{οις έΐϋραμένων έν τφ μέλλοντι χρόνφ 
9υ^6ή<τ57θαι, πο'.είσΟαι &νάπτυζ'.ν. ΕΙ γ^ίρ των πα- 
λκων προφητών αΐ βίβλοι ύτ;6 πολλών έρμηνευθεΐ- 
σαι, Ετι τ6 βάθος των έν αύταΤς μυστηρίων [τοΓς 
«^Φ(ν] Ιχουσιν άθέατον &χρι ττ[ς ημέρας έχείνης, 
Ιν § της μεριχής καταργούμενης γνώσεως ή τελεία 
άναδειχθήσεται - χαίπερ τά πλείστα περ\ τ9|ς του 
μεγάλου Θεού χα\ Σωτηρος ημών πρώτης επιφα- 
νείας χηρόξασαι, εΕ χαΐ τίνα τούτοις άναμ\ξ χα\ 
π£ρ\ της δευτέρας αύτου παρουσίας κατήγγειλαν * ΑΰοοηιπκκΙ&Γβπι, ςα» ίηβ^βηπ ιηβί ηβΓνοβ βχοβιΙβΓβ 
νκΙβίΜίηΙαΓ, «^([Γβϋί 1ΐ3εΐ6ηυβ νίχ Βασι «υ8υ$. Ιη- 
1«11ιβθ5&ιη βηιιη ιηγδίβη» νίπ8 β&πΰΐίβ ρβΓ νίβαιΐ) 
08161183, ςιι» οΐίιη 6χρΐ6η(ΐ3 6Χδρ6£ΐαηΐυι% οοηι- 
πιοϋο 6χρΓιθ8Γβ, ίιιΙβΙΙίββηΓι» 6896 ιη&^ηφ, ιιιβηΐίβ- 
ςυβ άίνΐηο δρίήΐυ Ιιααιΐ τυΙ^ιΐΓίΐβΓ ϋΙαβίΓαΐ». 
ΕιιίηινβΓΟ β! νβίβηιιη ρΓορΙιβίίίΓαιη ΙίΙ)Γί, ι»ιη6ΐ8ί & 
ςα&ιη ρΐυπιηίβ ]αιη οΐίαι βιρΙβια^Γι» 8&εΓ2ΐπ6ηΐϋΓυη), 
ΐ|α» ίη ίρ8ί8 ΙαΙβιιΙ, ρΓθΓυη(ϋΐ3(βπι βΐίαιηιηιπι 3ϋ- 
(ΙίίΑπι Ιΐ3ΐ)6ηΐ Ι)3ΐ>6ΐ)υΐ]Κιυβ υβςυβ &(1 (Ιίβιη Πΐυιη 

ςυΟ, 8€16ηΐίΑ ςα» 6Κ ρΑΠβ 681, (ΐ68ΐΐ'υ€(3, 63 (|Ι19Β 

ρβΓίϋΟΐΑ 681 8υοε6<ΐ6ΐ : 6810, ίηΐ6ηπι ιη3]ορ ίΙΙο- τΛίς &ν τις ού τολμηρές δειχθήσεται, προφητιχου ^ τυπι ραΓ8 <Ι6 ρΓΐιηο ιηβ|$ηι Οϋί 61 δ3ΐν3ΐοπ8 ηο8ΐΓΐ μίν άμέιοχος ων Πνεύματος, έγχειρών δ& έχείνοις 
ων οδπω τ6 τέλος τεθέαται ; Άλλ' έπεί υπακοή μ^ν 
ύπίρ θυ^ίαν αγαθή, ή δΐ έλπ\ς ού καταισχύνει, κα\ 
ή άγάτπ) οΟ πίπτει , κατά τ^ν Άπόστολον • ταύτη 
συνδεδεμένος ν^ θεαρέστφ σου ψυχ|), ώ Μακάριε, 
έλπίζων τε δι* αύτης τήν τε τών ελλειμμάτων άνα- 
ιαήρωσιν, τ6ν τε της υπακοής μισθών, ήν [της] αγά- 
πης οίδα χαρπ&ν, τ6 έπιταχθέν έν όλίγφ τιληρώσω, 
σΟν βεφ τφ σοφίζοντι. αϋνβΗΐυ οοηαοηοΐαΓ (ηβπι ςυφϋαιη ηυοςιιβ (Ιο 
86ευηιΙο 6]υ8(ΐ6ηι 9ί(1?60ΐα «ϋουΐΝ ίηΐ6Γ86η ηβ^^ή 
ηοη ϋ6ΐ)6ΐ} ; ςυοηαοιίο 15 αυά^χ ηοη Ιΐ3ΐ>6αΙυΓ, ςαΙ 

ρΓ0ρΙΐ6(ί€ί ι{ρίΓίΐυ8 6Χ80Γ8, ίΙΙβΙ ίηΐ6ΓρΓ6ΐ3Η &(^£;Γ6(Ιί- 

ΐυΓ ςιιΟΓυιη βνοηΐυβ ηβοάυιη οΙ^ΐΓβ ε6ΓηίΐυΓ Τ Αι 
ςυί» οΙ>6<1ί6ηΐΊ3ΐη νίοιίιηίδ ρπΒβΙαΓβ 8€ηρΐυπι 6Χ8Ι31, 
8ρ65(ΐυ6 86θαηϋυπι &ρο8ΐο1αιη ηοη οοηίαικίίΐ, ηβ- 
ςυ6 €ΐιαπΐα8, ςα» &ηίηι» Ιοίβ ίηΐίιηο 6θη]υη6ΐυ8 
8υιη, υηςυλίη βχοίιΐίΐ, Οβί, ςυΐ ββρίοηΓίλΐη ΙβφΐυΓ, ορ6 ίΓβία^, ιηυηυ8 »1>8 16 πιίΐιί ίη]αηοΙυιη, Μαε3π, υΐ ροΙβΓΟ 6χρΐ6Γ6 6οη3ΐ)θΓ. Ρ6Γ8υ«8υιη οηίπι Ιΐ9ΐΙ)60, 
βΙ ςοϋηίοΓ €0ΐηαΐ6ηΐ2ΐΓΐ(1απι <ΐ6ίϋο;υ8 &€€ί(ΐ6ΠΗΐ, 608 ΐβ ρΓΟ ΐα» οΙι^πίΑΐβ 61 βηι«Ιίιίοη6ΐ>6ηθνοΐ6 οοι- 
Γβεΐυηιιη, ηΐ6Γ06(ΐ6ηΐ(ΐυ6, ςυ&αι ο1)6(ϋ6ηΓι&, ςυ» βχ €ΐΐ3ήΐ8ΐΐ6 οΗίαΓ, |υΓβ ρΓοηΐ6Γ6(αΓ, Ιίλυά ίΐΐίϋβη• 
Ιίι^Γ ρ6Γ5θΙυΙυΓυιη. 

Πρώτον μέν ουν, ώς οίσθα κα\ αύτ6ς, πάσα θεό- Ο Ρήηιυιη ί^ίΙϋΓ, υ( 1υ ίρ86 ςαοςυο ηοη ί^ηοηβ, 
πνευστός Γραφή, &τ£ τριμερεί τψ άνθρώπφ ύπάρ- ιιηίνοΓβΑ δεΓίρΙΟΓΑ (ΙίνίιιίΙθ8 ίη8ρίΓβΐ3, ςα» ΙιοιηΊηί, χονιι, τριμερής έκ της θείας δεδώρηται χάριτος - 
χ»\ ταύτης οΓδν τι σώμα τ6 γράμμα κα\ ή κατ* 
αΓιθηαιν Ιχεορία καθέσττ^κεν • οΙονεΙ δέ ψυχή, ή τρο- 
πο).ογία, έξ αισθητών έπ\ τά νοητά ποδηγουσα τ6ν 
άνιγινώσχοντα * καθάτεερ δέ πνεύμα, ή τών μελλόν- 
των χα\ υψηλότερων αναγωγή χα\ θεωρία πέφηνεν * 
ώ; τήν μέν πρώτην, πρέπειν τοΙς έκ [του] νόμου 
πιιδαγωγουμένοις * τήν δέδευτέραν, τοΙς πολιτευο- 
μένοις έν χάριτι ' τήν δέ τρίτην, τ^ μακαρία λήξει, 
έν ζ τ6 πνεύμα βασιλεύει, ύποταγέντων αύτφ πάν- 
τιον τών σαρκικών λογισμών τε κα\ κινήσεων. Κα\ 
τ6 μέν πρότερον, Ιστορίαις πραγμάτων ήδη γεγε- 
νημένων έφήρμοζεν, ε( κα\ τοΙς προδρόμοις της ςιιί 6χ ΙπΙ)υ8 (ϋ8ϋηαί8 ραηίΐιυβ οοπΟαίΗΓ, ηοη αΐιβ- 
ςυ6 5ίη(μι1&Η Οβί ϋοηβΟοίο ο^ιί^ίΐ, ΐτίρ«Γΐίΐ3 €βι. 
Ηυ]ιΐ8 νβΐυϋ 60Γριΐ8 ββΐ Ιίΐΐβη, βχΐβΓηβςυο ΙιίδΙΟΓίΑ : 
Αηίηΐ3 νοΓΟ, ΐΓθροΙο§;ίλ : ΙιβΒΟ οηίηι ροΓ 6α ςυ» 
8υ5 86080111 νβηίυοκ• &(1 ί11& «Ιοϋυοίΐ ΙοοίοΓβπι ιιυββ 
Π161116 Ιαηίαιη οοηβρίοίιιηΐυΓ : δρίηΐυβ αυΐ6ηι Ιοεαπι 
3η&£;ο£;β, Ιιοο 684 γογοιπ ΓιιΐυΓΑΠιιηΙοηβίβδίαιβηηο & 
86ΐΐ8υ ρθ8ίΙ&Γαηι Ιΐιβοπι, βϋή νΐηιΐίοιί. ΡΓΐιηυπι 
Ι;6ηυ8 ίη 1Ι1θ8 ρΓΧ6ίραβ οοηνβηίι, ςαοΓϋΐη ρχιΐλ- 
80^115 16Χ βΓ3ΐ ; 2 8βοαη(Ιυηι, ιη 608 ςυί 8α1ι Ιβ^ο 
|;γηΓι£ 61 οΙΐ3ηΐ&Ιί8 «Ιίΐΐοηι &0ΐιη1 ; Ιβπίυπι, ίη 
Ιιοηιίηοβ νίΐαΐί Ιιαο Ιυοο («ΗοίΐΟΓ ροΓίυηείοβ, ΐη ςαί• 
1)08 €αΓηί8 861180 πιοΐυ(ΐα6 ρβΓΓοοΙβ ]9ΐια 8αΙ)]α23ΐο, άληθε{ας τύποις ο6 μικρώς κα\ αύτ6 [πολλαχού] κε- Ώ δοΐυδ δρΪΓίΙυδ Γ6){ηαπι οΐιΐίηοΐ. ΡΓΪηιυηι <ΐ6ηαο γ6- χιλλώπιτται * τ& δέ δεύτερον, ταΐς τε παροιμιακαΤς 
παραινέσεσι, κα\ έτέροις τοιούτοις διδασκαλικούς 
ίθεσιν • οίον, ΆκατθΜ φύογτίη έτ χεφΐ τού μέ- 
θυσου ' κα\, ΑΙσχύτΘίίτι^ φησ\, Σιδών, βϊπετ ή θά- 
Λασσα^ χαΐ τά τούτοις δμοια. Τ6 δέ τρίτον, δηλαδή 
τ& πνευματικόν, έν ί% ^Αποκαλύψει μάλιστα του 
βιολόγου άνδρδς πλεονάζον ευρίσκεται, δαψιλώς μέν 
συν τψ τροπολογικψ ήδη καΙ τφ Ιστορ'.κφ, χάν το7ς 
^οις προφήταις δρώμενον * έν τούτφ δέ πλεονάζον 
μά}.ιστα, &τε το7ς τελειοτέροις περ\ τήν γνώσιν 
θεόθεν χελευσθέν διαγγέλλεσθαι. Δι6 καΐ ήμεΤς, ούχ 
Ιις τά ^Οη κατειληφότες τού έν αύτψ χεκρυμμένου Γυιη άυιΐιιηι &ηΐ6 {68ΐαΓυηι| οχροβίϋοηβιη οοηιρίβ- 
εΐί&ϋΓ ; 6181 Ιιοο ίρβυιη ςαοςυβ Ιγριβ τβτΗιΐβιη Άάύίύ• 
1>Γ9ΐοΐί1>υ8, ηιυΐιίβ ραββΊιη 1οεί8 ηοη ιηοιΙίοοΓίΐΟΓ 
6Χ0Γη6ΐαΓ• 56οαΐΜΐυπι , ρΓον6Γΐ>ίαϋΐΝΐ8 ρ&Γ»η68ΐΙ>υ8 
86ηΐ6ηΐϋ8ςιΐ6 ηιΟΓαΙίΙϋαβ ηΐ3]0Γ6πι ρ&Πβηι €οη8ΐ9ΐΐ• 
€υ]υ8πιο<1ί ίηΐβΓ €9βΙ6γ>8 βυηΐ 181» : 8ρίηαί ηαε^ιιη- 
ΙΜΓ ίη ιηαηκ ίεπιπίύηίί * ; £ηι6«•Μ, 8ίάοη, αΐΐ ιηαη ', 
&Ιί3Μΐυ6 111866 βίηιίΐ68. ΤΰΠίυπι, η6πιρ6 πιγβΐίουηι 
Υ6ΐ Ηη30θβί6υηι, ίη Αρο€3ΐγρ8ί ^03Βη^8 Τ1ΐ6θ1ο|(Ι 61 
αροβίοΐί ηιαχίπιο βχυΐΜΓ&Κ. Ναιη Ιίοΰΐ ληι^ο^ο 6* 
βρίήιυ» 8ίιηα( €0» ΚιίβίοΠΑ 6ΐ ΐΓοροΙο^ία ίη «Ιίοηιπι 
4υο<ια6 ρτορΙιοΐΑΓηιη Γιΐιήβ ίΓβ<|υοαΐ6Γ οοοαΓΓυιιΐ, * Ργου. XXVI, 9. • 1$>3. XXIII, 4. 219 ΑΝ^&Ε^^ €)ΕδΑΒΙΕΝδΙδ 220 

Ιη Ιιοο ΐΑΐηβη ορβτβ υΐηιηι<|ΐιβ ΐρβοιιΙίβιΗ ςιΐΑ<1«ηι Α Πνβύμβηος, τ^ιν των Ιωρβμένων τψ μαχαρ{φ [ββο- ΓΑίιοηβ 6χυη(Ι&ΐ; ςιιιρρβ 4|ικμΙ ϋοη <]υίΙ>ιι«νί5, •6ΐ1 
€υιηιιΙ»ΓιθΓί ΓΟΓυιη (ΙίνίΜΓαιη ηοΐίϋλ Ιο^ρΙβίαΙίβ* 
0603 Ορί. Μ&Χ. ρΓΟρΟηί 61 ρΓΧίϋΟΑΓί νο1ιΐ6Γί(• 0»«ιιι« 

οϋΓβιη βοοραβ ίοο Ιοοο οοΐ)» ρτοροβίΐυ< ηοα β&Ι» 
ύβ 2Τ0ΛΏΙΒ \\\α& ηιγβίβπίβ θ£η»ιη 9ΐ1ί(ΐΐΜΐιι €1 «ΙμοΙιι*• 
Ι3ΐη 56ΐιΐ6ηΐί3πι ρΓοίβΓΓβ, ςοΑβί 008 ΒρίήΙυ», ςιιί 
ΙΓιο αΙχΙίΐϋΓ, ρΓοΓυικΙα Α886€υ(ι ιιίιη«ι$ ; $Βά ό^ 6•ηιιιι 
ΓΰΓαιη ββηβυ, ςιυβ 1>β»ΐο ίΐΐί ΤΙι«ο]θ([α ρλΐ«ΓΑ€ΐ« 
ίϋΟΓυηΐ, βρβοΐΒίβη βχΙιϋ^ΓΟ λϋςυοϋ ΐ&ηΐυαι (Μΐη 
οιηπία βοβυηϋυιη ηαιί&ιη Πΐΐύτ» βυρβτ&οίβηι ίηΐ£Γ• λόγφ] Ανάπτυξιν ΐ(οιούμβ0α. ΟΟτβ 8έ πάντα χ^τά τ6 
γράμμα νοήσαι τολμώμιν, Ι) ικρ\ των Ιβτοχασμέ- 
νων ήμίν άτΕοφαιν^μιΟα * &λλ* ώς γυμνασίαν τφ νφ 
πρδς Ιντρέχιιαν παρΕχόμενοι χα\ των μίν παρόν- 
των, &τβ παρα^(&€^ντων, χαταφρένηαιν * των 81 μελ- 
λόντων, &τβ μβν^ντων, ΙπιηόΟησιν * τήνάχριβη τού- 
των γνώσιν τ^ θεί^ σοψίψ χαταλιπ^ες, τ^ χαΐ 
τοος χρόνους επισταμένη, χαΟ* οΟς τά προψητευ* 
θέντα γβνήσεταΐ' οΟς ζητκΐν ήμίν διά τών αποστό- 
λων άπηγόρευται• ρΓβίΑπ, ηβ(ΐιΐ€ 2υ(ΐ6ηΐΗ8 πϋςαβ Γ•8 £8Μ άααηυβ), ελςαβ πιϋοιιβ Ιθοίοη» πιβηΐΐ βκΐ (ΙίΙί^ηΐΙοΓβπι Ιη- 
ηυΐβίΐίοηβηι , Ιη(1ιΐ8ΐη2θ4υβ «ζύΓαΐ&ΐΐοηβηι• ςιηΙβηιοιιΐΗίαβ ΑΐΐΜΐη οββΓΓβ; ηβοηοη β&ιοιίβιη λΛ Γβ- 
Γυιη ρΓ»8βηΐίυιη, ςυ» η«αΐΓ3 «ιμ Α«χ»Αΐ4|αβ €λ(ΐΗ0» βυηΐ, «ΙββρΙοίβηΐίιπι, ΓυΐαΓΟΓοηιςιιβ Ι>οηοπιηι, 
ηυ:6 βΒίβΓπα βΐ^υβ β(α1»ΐ1ί« ΙηΙ)ΜΐΙ«Γ, <ΐ68ΐ<1«Ηιιιιι ιι1ίΐ|υο ιηοϋο βζοίΐλΓβ. Αι νοΓΟ £Ζ3θΙ«ιη ϋβΠβιιηςνβ 
ΙΐΟΓίιιΐ) οιηηίαηι ιΐφΓκίβηι βΐ ίηΐβτρΓβίαΐίοηβηι, άίνΐη» 8«ρ{βη(ί» ϋΙιβηΐβΓ ΓβΙίηςυΙηιαδ. Πφο υ»9ΐ βηίπι 6^1 
ςιι»6( Ιβαιροτα 61 ιηοπΐθΐιΐ9, ςυλίκίο ϋΙιΗ Ιια]ιΐ8 ΟΓβαιΙβι οΰΠυιη βχΗιιηι βοη'ιβιιΙαΓ βχςυΐβΐΐβ ηονίΐ; 
ίη ηυ» βίαοΑ ΐ^ιηροτΑ βΐ οιοπιβιιιβ, Κ6 ευΗοβΙυβ ίΐΜίαίκΓβιιηιβ , ρβΓ >ρθ8ΐο1ο8 ηούίβ ΙηΙιίΙ>ΙΙαιιι 
νοίυίΐ. 

€φΐ6Γαπι 4υί4ΐ4|αί<1 ^ίο ΙβΒ(•νίηια8, Ιιοο Ιοίυπι Β Δι* ΰπαχοήν οΟν τούτο πεπράχαμβν * διβλόντες τήν 
8θΙο οΙ>8β4ΐΜηίΙ1 •Ιιιι1Ίο ΐΜΐΙ«νΝηυ8. Ρ&ΠίΙΙ «ιιίβηι παροϋσαν πραγματβίαν βίς λίγους χβ*, χαΐ οβ' χεφά- ρΓ»86η8 Ιιοο ορϋβ •αιηιΐ8 ίη νίι^ΊιιΐΙ ςαβίαορ ββτ• 
ιηοηββ, 61 άαο 8ορπι «βρίΜ^ΙιΚλ €3ρίΐι, ρΓορίβτ 
ΐΓίρ&Γΐίίαιη νί^ϋ ςοΑίοοΓ Μηίοπιπι 8ΐιΙ>8ΐΜϋ8ΐη, 
εοΓροΓίε νίϋβΐίοοΐ, 6ΐ «ηίηιΙ, 61 βρίΓίΐοβ• Ρ6τ λο• 
ιι»ιη<ιιΐ6 6θΐηρ6ΐΜΐΙο ςίΜΝίλη ΗΙοΓαιη οαιηίιιηι ρΐ6- 
ηίΐαϋο <ΐ68ί^α«ΐιΐΓ, ςυί «ικιηβπι μνη \οά^ α ηιιαίΐΐ 
εχοΓίΙίο υεηαε λά εββαΐί 6οιΐ8υιηιηλΐίοη6αι• 1>60 
ρΙβειίϋΓαηΐ ; (|α6ΐη2(Ιηιθ(Ιυιη ςυ» Ιιιηο οοηβεςυβη- 
ΐαΓ« ρΐλουαι ϊά ηοΐήβ Ιαοίεηΐ. Ρο^^ο λοίβπι 46 Κ)>Η 

ηΐΐ]υβ ύά% 61 &αεΙθηΐ9ΐ(6, ρΓοΚκβ ΙΐΟ€ 1θ€0 (Ιί886Τ6Γ6 

8υρ6Γνΐ€λη6αιη ΑΓ&ίΐτΑίιιυΓ; €οη8ΐ•ΐ ΟΒίηςηβ Ι)6λ- 

108 ίΙΙΟβ νίΓ08 Ρ21Τ68(|ΙΙ6 ηθ8ΐηΐ8, βΐΌΐ^οΗιιιιι Τ||60* 

Ιο^ηοα, €]τπΙ1αΐΒ Αΐ6Χ«α<1Ηηαιιι , ιηαΐΐοηυε Μβοε λ3ΐα, διά τήν τριμερή τών χδ' [πρεσβυτέρων] 
ύπόστασιν, σώματο; χα\ ψυχής χαΐ πνεύματος * δι* 
ών τών ΑρχήΟεν μέχρι συντελείας του αΙώνος εύ- 
αρεστησάντωνβεφτδ πλήρωμα χαρακτηρίζεται, χα- 
θώς &ντοΙς έξης δηλωθήσεται. ΙΙερΧ μέντοιτού θεο- 
πνευστού της βίβλου , περιττών μηχύνειν τ6ν λύγον 
ηγούμεθα, τών μαχαρίων, Γρηγορ(ου, [φημ^,] του 
Θεολόγου, χα\ Κυρίλλου, προσέτι δΐ χα\ τών αρχαιο- 
τέρων Παππίου, Ειρηναίου, Μεθοδίου, χα\ Ιππολύ- 
του ταύτη προσμαρτυρούντων τ6 άξιόπιστον. Παρ* 
ών χα\ ήμεΙς πολλάς λαβύντες άφορμάς εΙς τούτο 
έληλύβαμεν, χαΟώς ίν τισι τόποις χρήσεις τούτων 
παρεθέμεθα. XI) δΐ, ώ του Θεού άνθρωπε, εύχαΤς τ^ ▼6ΐα8ΐίατ6β Ραρίβιαι, ΐΓ6ΐΐ9Βαιη, ΜεΙΙιοιΙΙιιιιι 61 Ηίρ- Ο πύνον άμειψαι, ού μιχρδν, ώς οΐμαι, συ-ηελουνται 
ροΐ^ΐααι, ιϋνϊηυηι Αάεςαβ (1ί(|(ηιιαι 6886, ηοη υηο πρ^ς [τήν] χατάνυξιν διά της μνήμης «ων άπονεμη* 
Ιοοο ΙΓ84|6Γ6; οςιιοηιπι ηιοουιη6ηΙί8 θ6668ΐοιΐ6 9€- θησομένων τοΙς τε διχαίοις, τοΓς τε άμαρτωλοΓς 
€6ρΐα, 008 6ΐΙ Ιΐ06 οοοβΙΙίυιιι ν6η{ιαα8 ; 8ί6υΙΙ ιηυΐ- αμοιβών χα\ άντιδδσεων. 

ΐλβ ηιιοςυβ β6ηΐ6ηίί&8 6ζ βοΓοακΙοαι 66Ηρΐί8 ηιυιαανΙιιιυ8, Ιιΐ866ςιΐ6 ηθ8ΐη8 οοαιπΐ6ΐιΐλΓΗ8 ΙηβεΓυί- 
10118. Τα 801601, Ιιοηιο 06ΐ, ηοβίΓαηι Ιιαιΐ6 οοηηιιηι ρΓ6€!Ιιυ8 8(1 1>6αιη ΓυβΙβ 60πιρ6η88 ; ςιιι 88ηβ, ςυοά 
6Γ6ϋΓ8αι ρπβηιίοηιιιι, ιιιιη ίυείίβοΐίπι ρβΓεοΙνβηΐυΓ, ηιβηΐίοηβαι ΓαοΐΑΐ ; 8ΐιρρΠΰϊ8ςυ6, ηιι» ιιιιρΠ8 βΐ 
ρ6<!€&ΐοτί5ο8 ιρυά ίηί6Γ08 60Π8ΐίΐυΐ8 8υηΐ, 8θΙ)Ιη(ΐ6 ο1) οοαΙθ8 ροη8ΐ, 1ΐ8υ<1 ρ&Γυηι, αΐ 8αΐυιηο, 8(1 βαΙιι- 

18Γ60Ι ληίιοί €ΟΠ[ΐρΐΐη6ΐίθη6Π1 60ηί6Γ6ΐ• 3 ΟΑΡυΤ ΡΚΙΜυΜ, 5ΕΗΜ0 ΡΕΙΜϋδ. 

Ι, 1. Αμο€αΙΐβρΜ /«εν €Μ$ί»^ ηποίΛ Ηβάϋ Ηϋ 
Βοά ροΐαι» (β€$Τ€ ι^γ8<• ειιίι , φΜί οροτίβΐ ββτϊ 
ήίο• 

ΑροοβΙ^τρείΒ ηοιηίηο, θ66υ{ιοηιιη Ίηγ^ΙοΗοταιη 
ρ8ΐ€•ί86ΐίο άΰ8ΐ9η8ΐιΐΓ , ιΐνο ΗΙλ 081 ρ6Γ ιοβοιηιιίιιιη 
(Ιίνΐηίΐυε ίηιηιίββυηι , $1ν6 Ιη νί^Η8, ρβηο ΗΙα ςυ» 
1 1 &ηίηΐ8Β Γ6(;ηο ρΗιιοΙροιαιη Ι€ΐΐ6ΐ, ρβΓ ΓΟΒίββίίβ 
1 11111018 ίΙΐ8ρ&ιιπι ΰοΙΙαβίΓΟίβ. Οιιμ. Αοΐβιη 6]ιΐ8ηιθ(1ί 
ΓονβίΑΐίοηοηι €Ιιη8ΐο 8 060 ϋ8ΐ8ΐιι 8886τΙΐ, Ιιυιη8ηΙ- 
Ι8ΐΐ ^68ιι θΓ8ΐί0ΐιβιη 8060111 1110(181 , 1(1(1116 ΙοοίΙβηββ : 
(]υΑηι1ο<|ακΐ6ηι ]8ΐιι &η1β Ιη Ενβη^βΠο 8υο 8υΙ)Π- 
η:οΓ8 61 (1ίνίιιίοΡ8 (1β ΟβΐΥβρΙ^ο ΐΓ8(ϋ(ΙβΓ8ΐ, φίαιη 
Ε78η26Η8ΐ8ΐ'υιη 8Γιιΐ8 ιιΐΐυβ. Οιιίη Ιιοο ίρ80 βΐίαηι 
Ιοΰο ρ6Γ 3η(;ιΊαιη 8ϋη)ίηί$ΐΓυιη, 8ί1(!)£ΰ€ηιίυηιΐ|υ6 ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΠΡΏΤΟΝ, ΑΟΓΟΣ ΠΡΟΤΟΖ. 

*ΑΛοαά.Ινφις Ίησοϋ Χρίστου ήκ Ι^δωχετ αύτψ 
ό Θβός δειξαι τοις δούΛοις αύτοϋ ά δ8ί γ6τέσΘ<Μ 

Άηοκάλυψις [μέν] Ιστιν ή τών χρυπτών μυστϊ|- 
ρίων δήλωίΐς, χαταυγαζομένου τοΰ ήγεμονιχοΰ, εΓτβ 
διά θείων όνειράτων, είτε χαθ* δπαρ, έχ θείας έλ- 
λάμψεως. άοθήναι δΙ τψ Χριττφ ταύτην φη<τ1ν, άν- 
θρωποώτερον μάλλον τ^ν λδγον περί αυτού ποιούμε- 
νος• έπείπ^ρ έν τφ [χατ' αΰτ6ν] Εύαγγελίφ τοις 
ύψηλο?ς χα\ θεοπρεπέσιν ΟπΙρ πάντα; Ινδιέπρεψε* 
χάνταυθα δΐ διά του διαχονοΰντος αγγέλου, χα\ του 
τ:ϋν μανθανύντων δούλϋ>ν ονόματος, τδ της θεβιητος 
τοΟ Χρίστου εμφαίνεται μέγεθος * αύτοΰ γάρ δθϋλα 
τά σύμπαντα. Τ6δΙ έν τάχει γδν'αθαι, σημαίνει «2ι, 221 εΟΜΜΕΝΤΑΚΙϋδ ΙΝ ΑΡΟ0Α1ΥΡ8ΙΝ. 222 

τινά μέν αύτΰν ψ»^χ π^ας γ»νέσ6αι τ^ς πβρ\ αυτών Α ββΓνοΓϋΟΐ τοΰαίιυΐιιηι, ΟΙΐΓί&Ιι άί νίηΊΐΑΐί ρβΓβιηιρΙιιιη 
9^ρί^Ί9ως^ χαΐ τά έ«\ συντβλβί^ Μ^ μή ^ροΛύ- Ιββίίωοηίϋΐη ίαιρβϋΐΐ. Ιρββ ηιαιςυθ 6§Ι €υί υοίν«ι*8» 
ν<(ν • 6ι^ χαια Ιτη «αρά Θιφ ώς ή ήμ^ρα ή εχθές οτββίαΓα ββΓτίΐ. Ρογγο &υ(6ΐ» ΰαιη ίβΐΐίφο αίο ίαιαΓΑ 
ήτις λ^θι, λ(λ^<9τα4. 8ΐι1ι]υο[^, ηοηηιιΐΐβ βχ ιϊβ ιΐυ» Ιιοΰ ϋλ>Γθ ρΑΐβΓ&εΐλ 

50111, μη ρπΒ ΐοήϊΜ% υΓ|;6τβ, Ιικτίςιιβ ΑΐΙβο ύτϋπΐιιιη βοπίΐαηι βββ^ »α1>ίη<1ί«βΐ. 5ο<1 β( €« ιρΜ ι^αο- 
ςοβ, ς«β »(Ι 89Μ»ι1ί ίαικίβν 6ιΐ€ΐιι ^οηύη%^α^, Ιιαυ ^ ρΓ0€ΐι1 «ΙΐΜββ : ^ιιίρρβ £ΐιηι ηιϋ6 ααιιί «ρυά Οβιιη) 
π;ριιΐ«ιιΐαΓ ΐΑηςιιαηα <ϋθ§ ΚίΜβτη», ςυ» ρΓβτίβηίΐ. ΚαΙ έσήματετ ό διά του ΛγγέΛου αύζον άχο^ 
στίΐΜίς τφ δούΛφ αύτοΰ ^Ιωάττχι^ δς έμαρτύρησε 
ην Αόγοτ {τκη) ββον,] χαϊ τΙ^ν μίφτυρίατ Ίησον 
Τίμιηοϋ^ δσα Με χάί δχιτα Βίσϊ χαΐ ά χρίι γβ- 
γΜαι μηά χβηίτα, 

Ό Χρι«τ^ μοι« φηαΐν, ώς Δβσπ^ης» ώς οίχι^ιρ 
{ού^Ιφ, λ* Αγγέλου ταύτα δ<βήλωχβ, τήν %\ς αύτ^ 
όμβλογίαν μαρτυρήσαντι * έφ* φ βιά των δραθέντων Ι, 1, 2• Ε4 ΜβΛίβααηί ηιία€η$ρ€τ Μ秀ΐΗηι ίηπηι 
$€ηϋ $ΗΦ Ιοακηίψ ηηί ΙβιϋηιΟΝίκΐΒ ρΒτΜόΗίΙ 9ΘτΙίο 

ϋΐυηα ρΓοΓ<58βιΐ8 βαη, ΐ9Αςο»αι μγυο «υο ρβΓ αιη 
%ύηΐΛ ηλίιΐίββίΑνίΐ; ςυο θΐ ^ ςιι^ •ιιιιΐ« Ιιοιηϊ- 2»μ«ρτνρα«6«£ χαΐ ια[ρύξβί κρ6ς Ιχιατροφ^ν των Β ηυοκιιιβ οοΐίΐίΑίιι «(ΙΙιυε ίιΐ|;ίαιιΙ ; 61 <"« Γν^βαη λχουόντων, %ά η Ι^ντα χα\ [τ^^] τους Ανθρώπους λαν- 
Θ^Μντα, τά τ« €ο«βτθα4 μέλλοντα * «ροφητιχως γάρ 
λώ^χχιν Αμρ^βρα ' χαΐ β^λυν • έκ του βίρήαθα; * 
Άτητα είσΐ^ ^9θΧ ά χρή χΒτέσΘϋϋ» Ταντα δέ €ΐ9( 
χιραβτατιχά του ^ ένιβτίϊίτος χα\ του μέλλοντος 
ίρίνβυ. 

ΜοΜάρξΟζ ό άταγατώσΜωτ^ «αϊ σΐ άχούοττΒς 
ίους Λόγους' ^ί^^ αρο^τβίας^ «αϊ τηρονττβς γΑ 
^ αντ^ ]«]^ρ<νφέηι * ^ γάρ χαφός εγγύς. 

Μαχαρέ^Μ «οϋς βιΑ των «ράξ«ων άναγινώνχοντας 
<αΙ άχούοντα^. Εγγύς γάρ δ παρών τμι^^ χα\ κΑ- 
ην £ΐς έργαιίαν προΜίμκνος * ως φησιν ό Κύριος * 
"ΚργάζΒσθΜ ί•Λς ήμερα έστ( * χαΐ ίξιστι τυχεΤν του 
{ΜχαρΜμοΰ• Κ«\ έτέρως 5έ, ^Εγγύς ό χαφός^ δ 
ή( των λπάθλων βιανομ^ς, θιΑ τΙ^ν του [παρόντος] 
^ σμιχρότητα» συγχρίβιι του μέλλοντος. 
^Μ#( ι<Μ8 €$ί ; Μηίΐ ιιο«, ^Μοικ/ο η€ηιο ροίηί ορέταΗ *. Αϋο ςιιοςιΐΦ ββιιιυ Ιβιηραβ» 4 4^^ οΐύΓίΐοηιιη 
ρπΒΟΜΐ 4ΐΜΐηΚΗΐ€Βΐατ• ρτορίιιςυιιαι εβί ; ιί^ΗκΙοαι νίΐΰΒ 1ια|α8 8|Μΐ(Ιιιηι• ουιη κΙβΓίιίϋιΐβ οοηιρβηίοιη» 
ΜκνίΜίιιιιιιη 6*1. 

7Μΐτη|ς ταιίρ έχτά ^ΕχχΛησίοίς €άΐς έτ τζ 
*Ασίφ • χάρις ύμίτ ΜοΙ Βίρήνη ά00 [τον] ό ώτ« χαί 
6ί(^^χαίό ίρχόμβτος * χαΧ άίίό νώτ έΛτά *ν9υ• 
ρΑτ<ϋτ, ά έ<ΓΤ£Τ ΜίΛΦτ του Θράτου αϋτου ' «αϊ 
έχδ Ίι^οΰ Χρ^αηου• 

ΠολλΔν 2έ ούαών 'ΐων χατΑ τδπον ^Εχχληα&ων, 
(ιηΑ μδναις Ακέατκιλβ * Μ του έβθοματιχοΰ Αρι• ςυ« οΐίαι Γυΐ«Γ;ι βυηΐ, ιιιίΐιίςυβ ρβΓ νίβίοηβαι «βΙβΒΜ 
3ΐιηΙ, ραΐΑοιαιΙ ου<1ίβηΐίιιπΐ€οη?6Γ8ΐθΒ6ΐα οοηΐββΐ6Γ• 
ρυΜίεβςιιβ ρη8<Ιίθΰη• ϋίηςαβ η8ΐιΐφΐ« ρπφΐιβίίοο 

•ρίτΙΐΐΙ ΙίΜΙΐ»• ΛΚΐ«β ΙΐίΟ 8608υ8 βχ ΟΓλίίοηίβ \Λ• 

ϋΟΓβ ΑροΓ(0 «οΙϋβίΐΗΓ ; ^ιηιιιΙο^ιιιιΙβΒΐ νβΓίΜ ϋ2Ρ€ : 
(2ΐΜΤ ΜίΑΐ« $1 ψΜ βεΗ οροΠεί, ρπΒ860ΐΐ8 ίαΙαΗφιβ 
ΐ6ηιροη8 ηοιίοηβιη οΐίηίΓββίβ ρτ» ββ ίβηΐΒΐ• 

1, 3. Β€αία$ ^ιιί ΖβρίΙ «ι ααι^ίΐ ΜΓ^α ρτ^ρΗϋίΛ Αβ- 
;μ8 ; #1 ΒΒτνοί €β ηΜ^ $λ Βα $οτΙρΐα 9Ηηί : ί0ηφΗ$ 
€η»Μ ρτορ$Μ, 

ΒβαΐΐΜ ρΓβΜΐίϋ»ΐ ηοη ςηο^νίβ ρτοηιί8οηβ• 4«ί Ιιβο 
ΐ6|{νηΐ Τ6ΐ 9α(ϋαο( ; β6ΐΙ (|υί ]Μ>ΐΜΝΓυαι ορβταιη βΐιι- 
άϊο ίηίβηΐι» Ιβ^ιιηΐ ν£ΐ αυ<ϋαιιΐ» Οβίβηιοι Ι6ηρυ•« 
ςαο 1)68ΐίΐιΐ(ϋηβπι Ιΐλοο εοιηρΑτ&Γ^ 1ί€6ΐ, ςυοάςυβ 
οιηοίΙ)υ8 υ( Βΐιιι1ίθ86 ορβΓβιϋιΐΓ, ρΓοροβίΐυιη ββΐ, ία 
ρΓορίοςηο 688β &<Ιιιιοο6ΐ• Νοίυοι 68ΐ €111111 ι11υ(Ι 
ΟΙιήβΙί : Μβ οροτΜ^ρΒτατϊ ορετα «;ιιι ^ιιί ηιίιίΐ μ«. Ι, 1-4. ΐΒαηη€$ $€ρί€η Κ€€ΐ£$α$ίξ9ί4κ$Ηηί ίη Α$ία ; 
ρταίϊα νο^ϊ$ <Ι ραχ α^ $ο ^ηί η$^ βΙ ^ιιί «^β^ Βί ηηί 

νΒ$αΗΤη$ΒΒί , Βί Λ ΛΒρίΒΒΛ 8ρίη/ΐ6ΐΜ, ^ί ΙΝ ε»η$ρ£€ΐ9^ 

Ιΐιηηύ ΒίϋΒ Βηηί• 

£αιη ιηηΙιβΒ ρα88ίηι ρβΓ ο^1)6ηι βχβίβηΙ Ε^^I€8^», 
λά 86ρΐ«ιη <1υοΙιιχΑΐ 80ΓίΙ)ίΐ : νβΓΟίη ηιιιη6Γ0 Ιιοο βμΜ« τ6 μυ•«ΐ3ών των Αηανταχη Έχχληαιών ση- Β 86ρΐ6ηληο, ςιιί ρπΒββηΐίβ νίΐβΒ (ΐ£ΰυΓ8οί €οη8βηΐ«- Μν*ιν, χα\ [τ6] τφ «αρδντι ρ(φ αύατοιχον * Ιν φ 
[ηΐ] ή έββοματιχή των ήμιρών π8ρ(ο^ γ(ν8ται. 
Αώ χαΐ επτά άγγέλΐιΐν χα\ έπ^ά Έχχληαιων μέ* 
(ΐνι;:ται αΓς φηαι* Χάρις ύμιν χαΐ Βίρήτη άχ,ό τής 
^ριβτυΛοστάτου θΒότιιτος, Διά μίν γάρ του» ό ώτ, 
αίατ^ιρ θΐ|λονται* δ χρηματ^αας τφ ΜωΟβ^• ^Εγώ 
^^• (λέγΜν,] ό&ΐΓ' Μ^ του. <5 ι}τ, δ Λόγος, δς 
^ν έν &ρχ{ πρ^ τ&ν Θβδν ' δ(ά δΐ του, <5 έρχόμβτος^ 
6 Οαράχλητος, δ ά8\ έπίφοιτών τοΙς της Έχχληα^ας 
τέκνοις διΑ του άγ^υ ^απτ^αματος * τΑεωτέρως βέ 
Μί τρανοτέρως Ιν τφ μέλλοντι• ΈπχΑ δέ 'πνβύ^ 
ρβτα, το(ις δπτΑ Αγγέλους νοιίν δυνατόν, [τους των 
Τχχληβιων λαχδντας τήν χυβέρνηαιν *] ού αυναρι• ΙΙβυ* β8ΐ (ΐΟ|ία81)8ΐη4ϋθ1)β1κ1θί|Ι8(ΐ2Β ρ6Γίθ(Ιυ886ρ1βΙΙ1 

ϋΙΟΓαιη €ΐΐΓΓί€ΐι1ο 8ΐ)8θ1νίΙυΓ) οοιηίυιη ιι1>ίτί8 Ιοΰο- 
ηιΐΒ 6Χ8ί8ΐ6ΐι1ίαιη εοΰΙβΒαηιιη ηιγ8(βΓΐυιιι οοιηρίβχυ• 

681. Ε^ ί^ίΐϋΓ άΒ 0118821, οΐ 8£ρΐ6ΐη Μ|^1θΓαηΐ, ίΐΑ 

βΐ'ρίβιη «)υοςυ6 Εο€ΐβ8ί»Γυηι ιηβηΐίοηβιη ί&οίΙ. Αά 
ςιι»8 ρτοίικίβ Ιιυηο ία ιηο<1υπι 80ΓίΙ)ί1 : ΟταΐΊα νοδίΒ 
Βί ραχ α ϋί9ίΗίΐαΐ£ ίξίΛΒΒ ίη Ινϋιι» Η^ρβλΙοβΟ^χμ βιι^η- 
8<||• Ει ςιι'κΐβπ) ρβρ ευιη ^«ί β«ι, ΡβίβΓ <ΐ68ί|ζη»ΐιΐ8 
νΜβίί ροΐ68ΐ. ΙΙογβΐ βηΐιη Γ68ροη(ΐ6ΐ Οου8 : Ε§β 
ιχηι φ$ί «αηι. ΡβΓ βαπι τβΐΌ ^κί βΓα(, νβιϋιιπι. Υ^γ 
ΐΜΐιη η^ΒΛφίύ ίη ρΓΐηοίρΐο ογαΙ αραϋ Οβιιηι• ΡβΓ βοιη 
(Ιι^ηίηιιβ ίΐιά νΒχίί βΙ μμ/ιιγμι ^«^ δρΪΓίΐυβ ραΓ8βΙβ- 
Ιμ8 ; Ιιίο βρίοι ρβΓ 8Αηοΐιιηι Ι)9ρΐί«ιΐ)α Α(3 Εβοίεβί» * ^03η. IV. 4. 219 ΑΝΟΒΕ^Β €)ΕδΑΚΙΕΝδΙδ ^0 

Ιη Ηθ€ ΐΑΐηβη ορβΓβ υΐηιηΐ(|ΐιβ ρΜυΙίβιΗ <|ΐΐλ<1«πι Α Πνιόματος, τήν των έωραμένων τφ μαχαρ{φ [ββο-^ Γ&ΐ1οη6 6χυη(!3ΐ; ςυίρρβ 4|ΐλ04ΐ ιιοη ςυϋιιιβνΜ, ιβιΐ 
€υιηιιΐ9ΜθΓΐ ΓβΓυηι (Ιίνίιαπιιη ηοΐ'Κίλ 1οοορΐ6ΐαΐί$, 
Οβαβ Ορί . Μαχ . ρΓοροηί 6ΐ ρΓΧίΙίοαη νοΙιΐ€Τϋ• 0««ηι« 
ο1>Γβιη 5θορα5 Ιιοο Ιοοο ηοϋίβ ρτοροβίΐυ* ηοη β&Ι, 
άβ 8Γ0»ηί8 Ηϋβ ηιγ&ΙθΓΠβ ο^τίΜη λΙίςυΑΐ» βΙ «ΙιβοΙυ-* 
Ιαπι &βιιΐ6ηΐΐ3ΐη ρΓθίθΓΓ6« <|υα8ί οοβ ΕρίΗΐυβ* ΐ|ΐιί 
ΙΓιεαίΜϋΐαΓ, ρΓοΓυηιΙαΔ&ββουΙί βίιηυβ ; •θ4 (Ιβ 6βηιαι 
ΓβΓαιη 86080, ηιΐ£ 1>68ΐο ίΐΐί Τ1ΐθθ1θ(;ο ρλίβΓλΰΙβ 
ίυοΓυηΐ, βρβοίιηβη 6χ1ιίΙ»6Γ6 Αϋςυοιΐ Ιβηΐυιη (Μη 
οιηη!& βοουηϋυπι ηα(Ι»ιη ΙίΜθτ» ΒΐιρβτΟοίβαι ίπίβί• λόγφ] &νάιενυξ«« ποιούμβθα. 06τβ 6& πάντα χ^τά τ& 
γράμμα νοηναι τολμωμιν, !) ιηρ\ των έστοχασμέ- 
νων ήμίν άποψαιν^μεΟα * &λλ* ώς γυμνασίαν τφ νφ 
ηρϋ^ς Ιντρέχ8ΐαν ηαριχόμκνοι χα\ των μ^ν ναμ^Μ• 
των, &τβ π«ρα|&^8^των, χαταφρ^νησιν * των δέ μ€λ- 
λόντων, &τβ μβνόντων, ΙπιπόΟησιν ' τ^ν άχριβη τού- 
των γνώ«ιν τ^ Μφ νοφ(^ χαταλιτιόντες, τ]| χα\ 
τους χρ6νοας επισταμένη, χαΟ* οΟς τά προφητευ- 
θέντα γβνήφβται* οΟς ζητκΤν ήμΙν διά των άποβτό- 
λων άπηγόρ«υται• ΡΓ6Ι3ΓΊ, ηβ(ΐιΐ6 βΐΜίβηΐΗβ ηβηιιβ Γμ 6Μβ «Ιυάπιυδ), ββΜΐιιβ ηΐίαηβ ΙβοΙοηβ ιηβηΐΐ 9(1 (ϋΙί^ηΐΙοΓβαι Ιη- 
(ΐυίβΊιίοηβηι , ίη(1ιΐ8(η2θ4αβ «ζθΓβιΙαΙίοιιβιιι, ςιιιίβηΐϋΐιιιιιαο ληΜίη οβϊβΓΓβ; ηβοηοη ββπκΐβοι 2(1 γ«- 
Γυιη ρΓΧΒβηΐίαιη, (|ιι9β ηκίπϊΛ «ιη 0•χ9 αΚ|υβ €Α<1ιι<» βυοΐ, (ΐ6§ρΙ(Η6ηΐίληι, ΓαίπΓΟΓυηκιιιβ ΐΜηοπιηι, 
(|υ:6 8βΐ6Γη3 8Κ|ΐΐ6 βΐ3ΐ»ί1ί4 ΙυιΙ>6ΐιΐιιτ, (ΐ€βΜΐ«παπι λΠΐ|υο ιηο(1ο €Χ(ηΐλΓ6. Α( τογο βζ^οΐλΐη ϋεΠβιηςιιβ 
Ιιοηιηι οηιηίαιιι η^ιίΐίιιηι 6ΐ ΪΗΐβτρΓβίΑΐίοηβηι, ιΐινίιι» β^ρίοπϋ» 1ίΚ)6ηΐ6Γ ΓβΗηςυΙηιυβ. ΪΙ-λο υιΐ3ΐ βοίιη €<»Ι 
ςυ36 6ΐ (6ΐηροπι 6Χ αοΐΒθΐιΐβ, ςη»η(1ο ΙίΙιπ Ιιιι]ιΐ8 ΟΓβΰΐιΙι οοΠιιιη βχΗηιιι βοπΊβιιΙαΓ 6Χ(|υΊ8Η6 ηονιΐ; 
ίη φίχ 6ΐαιη ΐ«ηιροτΑ βΐ ιηοιοβιιΐλ, ηβ ευΗοβίυβ ίη(ΐιιΐΓ6Γ€ΐιηΐ8 » ρβΓ «ροβκιΐοβ ηοΜβ ΊηΙιίϋΐίαιιι 
νοίυΐΐ. 

(Ι«ΐ6Γΐιπι ςυί(Ι<|ΐΜΐ1 1ιΐ£ ΙβηίβνΙιηαβ, Ιιοΰ Ιοίυη Β Δ(* ΰπαχοΥ^ν οϋν τούτο πβπράχαμεν * διβλόντες τήν 
8θ1ο ο!>8«(ΐιι«Α(1ί βΐηιΐίο ΙβηίΑνίηιυβ. Ρ&ΠίΙΙ λΐιΐβιη παρουναν πρ9ΐγματβ(αν βίς λόγους χδ*. χαΛ οβ' χβφά- ρΓ9Μβ&8 Χιοο οριιβ Μΐιηιι$ ίη νί^'ιηϋ ςιι«ΐιιθΡ ββτ- 
100068, 61 ιΐαο βάρη 8βριΐΜΐ|;Ιιιϋ 68ρΊ{3, ρΓορίβΓ 
ΐπραΓϋίαιο ^ϊφηύ ΐ|αοαιοτ ββηίοηιηι βοΜλοΐί&ηι, 
εοΓροΓΐ» νίϋβΙίοοΙ, 6( μΙβιΙ, 61 β|ΗΓίΐαβ. Ρ6Τ Ιΐ08 
η9ΐο(|ΐΐ6 οοπιρβίΜΐΙο ηιιοιίβιιι ΙΝοΓοη οηιηίιιηι ρΙο- 
ηίίικίο ^ί^ολίιΐΓ, ςυί «οςα^ιο ]8ΐη Ιο<ΐ6 α ηιυο(ϋ 

610Γ(Ιίθ «8<|α6 Α(1 19Κ6α1ί 6008υηΐΠΙΑΐίθΙΙ6«, 1160 

ρΐ36υ6Γαοΐ ; (ΐυ6ηι&(1αΐ0(1απίΐ (]α9Β Ιιίηο 60Π86ςυ6η- 
ΙΟΓ, ρΙ&ηυηι \ά ηοΜβ ίλβΐφοί. Ροτγο οιϋβπι ά6 \\Μ 

Ίΐυ]υ8 ίΙ<1β Οΐ αα€ΐθΗΐ9Ιΐ6, ρΓΟϋκβ ΙΐΟΟ Ιθ€0 (1ί886Τ6Γ6 

8υρ6Γν•(ϊ306αιπ ΑΓ&ίΙηιπιιΐΓ; €Ιοη8Ι«( η•ιιι<|06 1>6ΐ• 

108 ίΙΙΟβ νίΓΟβ Ρ3ΐΓ68<|ΙΙ6 0081Γ08, (»ΓΟ(;θΗ<ΙΙΙΙ ΤΐίβΟ* 

1θ|;ιιιη, Ο^γΗΙοιβ Α1οχΑη(ΐΓίοηιη , ηιυΐίοςυβ Ιι{866 λαια, διά τήν τρίμερη των χδ' [πρεσβυτέρων] 
ύπόβταβιν, βωματος χα\ ψυχής χα\ πνεύματος - δι* 
ών των Αρχ1)0εν μέχρι συντέλειας του αΙώνος εύ- 
αρεστησάντωνΘεψτ6 πλήρωμα χαρακτηρίζεται, χα- 
(^ς έντο!ς έξης έηλωθήσεται. ΙΙερΧ μέντοιτοΰ θεο- 
πνευστού της βίβλου , περιττών μηχύνειν τ6ν λύγον 
ηγούμεθα, των μαχαρίων, Γρηγορίου, [φημ^.] του 
θεολύγου, χα\ Κυρίλλου, προσέτι δ^ χα\ των αρχαιο- 
τέρων Παππίου, Ειρηναίου, Μεθοδίου, χα\ Ίππολύ• 
του ταύτη προσμαρτυρούντων τδ άξιοπιστον• Παρ* 
ών χα\ ήμεΙς πολλάς λαβόντες άψορμάς εΙς τούτο 
Ιληλύθαμεν, χα^ώς έν τισι τόποις χρήσεις τούτων 
παρεθέμεΟα. XI δλ, & του βεου Ανθρωπε, εύχαΐς τ^ ν6ΐιΐ8ΐίοτ68 Ρ^ρίλοι, Ιτβηβαηι, ΜοίΙιοιϋιιπι 6ΐ Ηίρ- ^ πύνον άμειψαι, ού μιχρ6ν, ώς οΤμαι, συντελοΰντα 
ροίγίαιη, (ϋνίηααι β(ΐ6(ΐαβ άί^οαιη οβ86, ηοο αηο πρ^ς [τήν] χατάνυξιν διά της μνήμης των άπονεμη- 
1θ€θ ΐη4ΐ6Γ6; βςοοτνπι ηοηυαΐ6ηΐΙ• θ6οιΐ8ΐοη6 8€- θησομένων τοΙς τε διχαίοις, τοΙς τε άμαρτωλοΓς 
ΰ6ρΐ3ΐ, 008 Λά Ιιοΰ 6008111010 νβοΐιοοε ; 816011 ηιοί* αμοιβών χα\ άντιδδσεων. 

188 <]00(|06 β60ΐ60ΐί&8 βΧ ΟΟΓΟηΜίοΟΙ β6Γ!ρΐί8 Ιηυ(ααν1πΐ08, Μ866ςΐΙ6 00811*18 60ΐηηΐ60ΐ3Γΐΐ8 1θ86Γαϊ- 

1008. Τυ 801601, Ιιοηιο 1>6ΐ, 008ΐΓααι Ιιβηο οοομοοι ρΓβ6ΐΙ)08 0(1 Ββαπι ίοβίβ 6θοιρ6θ8ΐ ; ςοι 8006, ςιιοά 
£Γ6ΐ>Γ8πι ρπΒΟΐΊοηιιιι, ςνβε ]α8ΐί3 0ΐίηι ρ6Γ80ΐν6ηΐυΓ, ιθ6θΐΊοο6Πΐ ΓαοΐΒΐ ; ειιρρΠΰΐΑςυβ, ςο» ίηιρϋε βΐ 
ρ606αΐοη1>α» ορο(1 ΙοίβΓΟβ οοηβΐίΐυΐο εοοΐ, 8οΙ)Ιθ(ΐ6 οΐι οουΐοβ ροολί, 1ι&0(1 ρ^Γοιο, οι 8οΐοοιο, 3(1 83ΐυ- 

ΙΟΓβη &ηίΐθ1 60Πΐρ«06ΐίθ06ηΐ 60οΓ6Γ61. 

3 ΟΑΡυτ ρΐαΜυΜ, δειίΜΟ ΡκίΜϋδ. κεφαααιον πρώτον, αογος πρωτοζ. 

1, 1. Αρο€αί^ρ$η /βιν €ληβ<ι, ^ικμι ΗΜί ϋϋ ^ΑΛοαάΛνφίς Ίησον Χρίστου ^γ ϋ^ωχετ αύτφ 

ϋ€Λ» ψύΐαηί (Λαη Ηηί$ $μΙ$ , ηηω οροΠύΙ /ίβΗ ό Θβός δεΊζαι το7ς δούΧοις αϋτον Λ δβι γετέσβαι αίο. 

Αρο63ΐ3τρ•ΐ8 ηοηιΐηΰ, οοϋοΐΐοηιηι ΊηγκίοΗοτατο 

ροΙϋΓαβήο (ΐ68ΐ903ΐαΓ , βΙνΟ ίΠ3 031 ρ6Γ 1θ80ΠΙθίθΠ1 

ιΐίνίαίιοε ίοιοιίεβοηι , 8ΐν6 Ιο νί^ΊΗ3, ροηβ 11Ι3 ({Οβ 

1 ι 3010186 Γ6((ηθ ρΐ'ΐοβίροΐοηΐ 16ΙΙ6Ι, ρβΓ Γ0Βΐ68Γΐ8 

1 ιιηίοίε Ηΐ3ρ8θΐο οοΠαβίΓΟίο. ϋοιο; 3οΐ6θΐ 6]α8ηιθ(Γι 

Γ6ν6ΐ3ΐίθ0601 ΟΙΐΓίβΙΟ 3 060 (Ι3ΐ301 &886Γίΐ, Ιΐ00131ΐ]• 

Ι3ίϋ68υ ΟΓΟίίοηβιο 366Μΐιηΐ0(<3ΐ , Ί(1φΐ6 {οο(Κ:η86 : 
(]03η(1θ(|θί(ΐ6οι ]3αι οοΐο Ιη Βν3θ96ΐίο βοο 8θΙ>Ιί- 
ιο:οΓ3 6ΐ (1^ν^ηίο^3 άβ Οβί ΥβΓίιο ΐΓβϋΙιΙβΓ&ι, ({«οιο 
Κ73026Π5ΐ3Γυπι 3Γιιΐ8 ο11ϋ8. Οιιίη Ι]06 ίρβο βΐίαοι 
!θ6θ ρ6Γ 3η($ι•1απι 3ϋιυίοί&ΐΓθΐη, 3ϋ(]ί£ε6ηιίοοΐ(ΐο6 Άποχάλυψις [μέν] Ιστιν ή των χρυπτών μυστη- 
ρίων δήλωβις, χαταυγαζομένου του ήγεμονιχοΰ, εΓτβ 
διά θείων δνειράτων, είτε χαθ" δπαρ, έχ θείας έλ* 
λάμψεω;. Δοθήναι δΙ τφ Χριστφ ταύτην φη<τ1ν, άν• 
θρωπινώτερον μάλλον τ^ν λδγον περί αυτού ποιούμε- 
νος• Ιπείπερ έν τφ \χΛτ* αύτ6ν] Εύαγγελίφ τοις 
ύψηλοΤς χα\ θεοπρεπέσιν ύπίρ πάντα; Ινδιέπρεψε* 
χάνταύθα δέ διά τοΰ διαχονούντος αγγέλου, χα\ του 
τ:ϋν μανθανύντων δούλων όνύματος, τ6 της θεύτητος 
τοΟ Χρίστου εμφαίνεται μέγεθος * αύτου γάρ δούλα 
τά σύμπαντα. Τ6 δΐ έν τάχει γενέσθαι, σημαίνίΐ τ2». 221 ωΜΜΕΝΤΑΚίυδ ΙΝ ΑΡ00ΑΙΥΡ8ΙΝ. 222 

ηνά μέν α6τ«ΐν πα^οί π^$βας γινέσθαι της 9Εβρ\ αυτών Α ββΓνοΡϋΐη νοαιίιυΐιιιη, είΐΓίβΙί (ΙίνΙηίΐΑΐι ρβΓ&ηιρΙιιιη 
«ρο^Ι&ήηως« χα\ τά Ιτίί συντ«λβ{^ βέ^ μή βρα^ύ- Ιββιίωοηίηιη ίαιρβϋΐΐ. Ιρβ6 ηαιηςυβ βΜ €υΙ υαίν«τβ« 
νιιν • &^ χΛιβ Ιτη παρά θβφ ώς ή ήμερα ή Αχθές οτ^Λίητζ ββΓτίΙ. Ρογγο λυΐβιιι οαιη ί«11ΐ3Β0 οϋο ίιααΓ3 
ήτις &ήλθβ, λιλ^ίβται. β(ΐΐ4υο[^, ηθΒΐιιι1Ι« 6κ ϊια ψί» Ιιοο ϋλ>Γ4> ρ«ΐ6Γ&εΐι 

5001, μη ρπΒ ίοήΐΝΐβ υΓ|(6τβ, ΙΐΓβτΙςιιβ Αΐίβο βνϋηΐυιη βοπϊΙιΐΓλ οββο »α1)ίη(1ί€Αΐ. δβ<1 βΐ «» ίρΜ ΐ|αο- 
ςαβ, ς«« μ1 βίθοϋΐί ί^ΜΐβΒΐ Αμιιι οοηΙΙιΐ(|[6η(« Ιιαυιΐ ρΓοοαΙ »1)0§8β : ^ιιίρρο οηηϊ ηι1ΐ6 ααιιί «ρυά Οβυαι ΚαΙ έίτήματετ ό διά νου άγγέΛον αϋτον άΛο• 
στΛίΛας τφ δούΛφ αυτού Ίωάτνχι, δς έμαρτύβησβ 
τότ λόγοτ Ιτου ββον,] «αϊ τί^τ μαρ^νρίατ Ίησσν 
Χρίστου^ δσα είδε χαΐ αχιτα βΙλτΙ χαί Λ χρ^\ γΒ- 
τίσθαι μΜτά Γβντα. 

Ό Χριατ^ μοι, φηαΐν, ώ( Δ<9πάκης, ώ; οΙχιΕφ 
βούλιρ, ^* Αγγέλου ταΰτα δβδήλωχι, τήν (Ες αύτ&ν 
όμολογ£αν μαρτυρήσαντι * έφ* φ βιά των όραθέντων Ι» Ι, 2. ^Ει Μ^Λίίίααήΐ ΜϋίέΜρετ ^ηρέίπηι «μινιι 

Ι)μ', «ι ΙβϋίπΙΟΙίίαΟΙ ^«ΜΙ ΟΑγμΙΙ, 4ΙΗ4Β€ΗίμΐΗβ 9ίάίί, 

<?! ^κέΡ <Ηΐιΐ, «Ι^κιν ρο«ι Α^ΰ οροΓί^ΐ /ί#η. 

€1ιή&|υ8 ϋοπιΐηαβ» ιηςιιΗ« Ιιχο ηίΐιί, ςυί (Ι1$6ηβ 
ίυυαι ρΓαΓβ8βιΐ8 βιιιη, ΐ^Αςαβιιη &βΓνο μιο ρβΓ «η- 
Ι^βΐιιιο ηΐΑίιίίββίΑνίΐ; ςυο 61 €0 <|ΐΐ£ μιμΙ» Ιιοιηί- 2»μ2ρτύρααΦαΑ «αΐ ιτηρύξαι πρ6ς Ιχιατροφήν των Β ηυοιςΗΟ ιμμιΧΊαοι α(ϋιαο ίιΐ{;ίαιιΙ ; θΐ «"^ι ΓαΓΜίηι &χου4ντων, %έ τ« €ντα χα\ [τ^ι] τους άνθρώβους λαν- 
θΜνια, «ά τβ ΐΜβτθα* μέλλοντα * «ροφητ&χως γάρ 
1ώρχχ<ν Α|Α7^<ρα ' χαΐ βήλαν • &« του βΙρή^θαι * 
Άτητα είσΐρ ηάί ά χ^ γετέσβαι» ΤαΟτα βέ <!«( 
χαραστατιχ^^ του τ« Ινιστωτος χαΐ του μέλλοντος 
ίρένου. 

ϋοπάρξος ό άναγατώσηωτ^ ηβίΧ όί άχούοττες 
ίούς Λόγονς τής Λροφί^εΙας^ «αΙ ττ^ϋττες τά 
^ αντζ τ9ΤΓίΜμμ6τα * ό γάρ καφός εγγύς• 

Καχαρ<{<« τους δ^ των κράξίων &ναγινώ9χοντας 
μΙ ίχούοντας. Έγγϋς γάρ δ κορών χαιρ6ς, χα\ ίΛ- 
ην £ΐς (ργα,νίαν προΜ(μλνος * ώς φησιν δ Κύρκος * 
^ΡΓ^ϊμ^'^^ ^4ι( ι]^|ΜΙ ^σ?/ ' χ«1 Ιξιστι τυχείν του 
(ΗχαρΜμοΟ. Κ«\ Ιτέρως δλ, ^Εγγϋς ό καφύς^ δ ^ οιηιιίϋα• υΐ ΒίικΙίοΜ ορβΓβηίαΓ, ρΓορΟΜίυιη ββΙ, ίη 
ής των («άβλαιν διανομής, δ^ τΙ^ν του [παρδντος] ρΓθρίοςυ« 6Μβ αϋαιοαβί. ΝοΙυοι θ»ΐ €Βίιιι ΗΙυ(Ι 
^ σμιχρδτητα» συγχρ(«ιτου μέλλοντος. ΟΙιπβΙΙ : Με αροΠεί^ρεταή ορετα κ^Ηΐ^κί ηιί$Η ιν«, 

έΦΛεε άίεε ε»ί : ΜΜίΐ ηοχ, ίΐΗοηάο ηεηιο ροίε$ί ορεταη Κ ΛΙιο ςυοςυθ 86ΐι•υ Ιβιηριιβ» 4 ^ι*^ οΐύΓίίοτυβι 
ρπΒΒΜ^ ιΙίβΐηΐΝΜλίατ» ρτορφςυνιιι εβί ; ΜςΜί(ΐΜΐ νΐΐΰβ 1ια|α8 8|Μ^ΐίιιηΐ• €ηπι ^Ιβηίϋιΐβ €θΐορ8Γαΐιιπι» 
ϋκτίΜίαιιιοι ββΙ• 

7Μ«Ιτη|ς ταιίρ ^«Γϋ( ΐ«»4ΐ)σ/α«ς τάΐς ετ τχΐ 
*Ασ{φ * χάρι^ Φμίτ ηαϊ εΙρήτιΐ ά^ίό [τον] ό ώτ» μΛ 
δΐ^κ^ιιαίό ^>χίίί*βτος * χαΐ άε(ό τώτ έ^τά *τευ• 
φάτνβτ^ α έύχατ έτώ^ωκ του θρότου αύτον ' ηαΐ 
άχό 7ΐ|«Γον Χρίστου, 

Πολλνν δλ ούαών των χ»τά τδπον ^Εχχληβιων, 
έηί μδνολ^ Ανέατιιλβ * διλ του έδδοματτχοΰ έ(ρι- ςυ« οΐίαι ίυΐ«Γα βιιηΐ, ιηίΐιίηυβ ρβΓ ?ί8ίθΒ6ΐιι 4Μΐβ»Μΐ 
βυηΙ, ραΐλΐη Αά «υάίβηΐίιιπίΰοηνβΓΒίοηβΒΐ ϋοηΐβΒίβΓ, 
ριιΙ>1ίΰ6ςυ6 ρη6<Ιίο«η* ϋίηςαβ η8ηΐφΐ« ρΓορΙΐ6ΐί€θ 

$ρίΓΐΐΐΙ 1ΐ91ΐ8ί« Λΐΐ|«β ΙΐΙο 8608υ8 βχ ΟΓαΐίοιιίβ Ιβ- 

ηθΓ6 Αρν(Φ €0ΐϋ8ί|ιΐΓ; ^ιΐΑΐΜΐο^υί(Ι«Βΐ νβΓίΜ 1ΐ2*€ : 
ΟίΜΒ »Μηί^ εί 4μΜ (ίεη οροΠεί, ρηΜβηΙΙβ ίιιίαήφιβ 
ΐ6πιροη8 οοιίοηβιη ιη8ΐιΊΓ68ΐ6 ρηβ 8β ίβηιιιΐ• 

Ι, 3. ΒεΛ$α$ φίί ίερίί εί ααιίιΐ νετΙ^ε ρτερΗείίΛ Αν- 
)Ηε : εί εετναί εα ςνερ ί« εα εετίρία επηί : ίεηερ9ί$ 
εηϊΜ ρτορεεεί• 

ΒβαΐΜ ρηΒΐΙίαιΐ ηοη ςαο^νίβ ρΓοηΐ86ηβ• ςνί Ι鮀 
Ιβ^αηΙ τβΐ «υ<11ιιο( ; ε^ά φύ ΙιοηοπίΒΐ ορβηιιη βΙιι-> 
<ϋο ΙηΙβηΐΙι Ιβ§;οιιΐ ν£ΐ 8υ(ϋαηΙ* Οίβηλίη Ι6ΐηρυ•« 
ςαο 1ΐ69ΐίΐιΐ(ϋηβιη Ιι»ηο €0ΐηρΜΓ8Γ6 Ιΐοβΐ» ςυοάςυο Ι, Ι-4• ίβαηηεε εερίεη ΕεεΙείηε ηπΛ ιμνΙ ίη Αεία : 
ρταίϊα νε^η ει ραχ αί εο ^πί μι, εί ^ιιι' ενεί^ εί φί% 
νεΛίητηε εεί^εία εερίεβε ιρίπ7ί6χ«, ψύ υε ε0η$ρε€ί» 
ίΐιηηύ ε^εε εηηί^ 

Οαιη ΒΒαΙιΐΒ ρ•λ8ίηι ρβΓ 0Γΐ)6ΐη 6Ζ8ΐ«οΙ Ε^^Iβ8^£, 
λά 86ρ1βιη άυοΜλΙ 8€πΙ)ίΙ : τβΓυιη ηοιηβΓΟ Ιιοο 9ροΰ, τ^ |&υβ«(χδν των Ατιανταχη Έχχλησιών ση- Β 86ρΐ6η«ηο, ςιιί ρηΜ6ηΐί8 νίΐβΒ <ΐ€€υΓ8υί οοηββηία- ραίνων, χα\ [τδ] τφ ιβαρδντι ρ(φ αύοτοιχον * Ιν φ 
[χιΐ] ή έβδοματιχή των ήμιρών π8ρ(οδος γ£ν8ται• 
Δώ χαΐ έχτά Αγγέλων χα\ δπ^Α Έχχλησιων μέ* 
ρνι^ι αΓς φησι' Χάρις ϋμζν «αϊ β(ρι(η| άκδ ^ί^^ 
^ριβ^ν^^Ο0τ^^7^ι; θεοτικός, ΔιΑ μίν γάρ του, ό ώτ, 
δΟατήρ δηλουται* δ χρηματ^αας τφ ΜωΟσ|), Έγώ 
*ί|», (λέγι•ν«] ι5 Ατ' δ(έ δΐ του, ι5 ι^ι^, δ Λόγος, δς 
ήν έν &ρχφ πρδς τδν βιδν ' διά δέ του, ό έρχόμετος^ 
δ Παρέηκλητος, δ άιΐ έπίφ^ιτων τοΙς της ΈχχλησΙας 
τίχνοις Μ τοΰ άγιου ^ιπίαματος* τιλεωτέρως δ^ 
Μΐ τρανοτέρως Ιν τφ μέλλοντι• Επτά δ^ 'πν€ΰ- 
ΐιβτα, τοΟς Απτ4 Αγγέλους νο$Ιν δυνατόν, [τοΟς των 
Έχχληοιων λαχδντας 'νί^ν χυβέρνησιν *] ού αυναρι- 11608 68$ (ΐΟΐία8Ι)8ΐηςυ6Η6Κ)(1θΐΡ8(ΐ9Βρ6ΠΟ(]υ886ρΐ6Ι11 

ϋ]6Γαηι €ΐΐΓΓί€ΐι1ο 8Κ>8θ1νί(υΓ) οοιηιηιη υΙ)ίγί8 Ιοοο- 
πια 6Χ8ί8ΐ6ΐι1ίαιη Ε6€ΐ68ί»Γυιιι ιη78ΐ6Ρίαιη οοιηρίβχυβ 
691. Ε» ί^ΊΐαΓ ιΐ6 08α889ΐ, υΐ 86ρΐ6ΐη ιο^ΙοΓαηο, Πα 
βι-ρίβιη ηιιοςυβ Εοείββ'ιβιρυιη ιη6ηΐίοα6θΐ ίλοΐΐ. Αά 
ςη»β ρτοϊαάβ Ιιυη€ ίη ιηο<Ιυιη 8€η1ιίΙ ; ΟτείΊα νο^ίι 
είρεχα ΰίνίηίίαίε ηείε ίη ιήΒηε Ηΐβρε9ίο§ί(^ΗΜ <χ^8ί- 
8<ίΐ. Ει ςΜ'κΐ6ΐη ρβΓ 6υιη ^νι ε$ί^ ΡβίβΓ <ΐ68ί|(η8&ιΐ8 
νϊά»τί ροΐ68ΐ• ΙΙο^Βΐ 6η1ιη Γ68ροη(]6ΐ 06118 : Ε§ο 
««ιη ς%ί Μΐιιι• Ρ6Γ 6αηι τβΓΟ ηηί εταί^ ν6ΐ'1)ΐιιη. Υβι* 
ΐΜΐιη ΐΜΐιηςιιβ ίη ρΓίηΓίρίο βταΐ &ριΐ4ί 06.ιιιη• ΡβΓ 6ηιη 
(1ι*ηίςιΐ6 9»ί ν€Λ%ί εί νεηΐητε$ €$ί. δρΪΓΗυβ ρ8Γ8θΐ6- 
ΐμ8 ; Ιιίο 6ρϊαι ρ6Γ 83ηοΐιιηι ))8ρΐί$η9& 8«ί Εοΰΐ^βί» * ^οαη• IX, 4. 823 ΑΝΌΚΕ^Ε €^ΕδΑΙΙΙΕΝ$Ι8 224 

ΑΓοβ 89ΰρβ ]&ιη οΠιη νβηΐΐ, η6(ΐ06 υη(|α3ΐιι αβςυβ 8<Ι Α Ομουμένους τ!| θεαρχιχωτάτη χα\ βασιλιά•. Τριάβι, 

άλλ* ώς ^ύλο^ς αύτ^ συμμνημονευομένους * ώς χι\ 8ϋ&ευϋ ΰοιιβυιηιη>ΐίοηβπι νβηΐΓβ (Ιββίηβι. Ιηίβηιη ίη 

3ΐΐ6Γ0 ΠΙΟ »νθ» ΐηλ]θη ΟΟρίβ €ΐ υ1>6Γΐ&1β ίΐΙ 8υ08 5686 

6ίΓαη<]6(. Ρ6Γ 8βρΐ6ΐη ροπτο 8ρίπΐυ8, 86ρΐ6ΐη αη||[β- 
1θ3, ςυί1>υ8 Ε6€ΐβ8ί2ΐΓυαι 6αΓ& 61 (^1)6Γη8ΐΐίο άβηίΑίι- 
ϋβία 681, 9ΐ66ΐρ6Γβ ϋ€6ΐ. Ηί 611101, ΐληςυλπι <ϋ5ρ&- 
ηβ ροΐ68ΐ&ΐί8 ουιη 8υρΓ6ΐηο ίΙΙο ηαιαίηβ, οπιηίαιη- 
ςη6 Γ6^ίηΑ ΤήΒΐΙβ , ηοη οοηηυιηβηηΐυΓ ; 86(1 
Ιαηηυβιη ρΗπίΑΓϋ ίΙΠυβ 86Γνι 6( 8(1ιηιηΊ8ΐπ, υιΐ8 
ουιη ίρ8« {ηΐ6π1υηι ηοιηίη&ηΙυΓ. €υ]υ8 Γ6ί Π1υ8ΐΓ6 
6Χ6ηιρ1αιη βυΐιιηίιιίβιηΐ ηοΙ)ί8 (1ίτυ8 Ρ>υ1α8. Αίι 
6111111 : ΤβΜίον ΰοτατη Οεο^ €1 Οιηϋο /«ικ , €ί βίβ- 
€ΐίί αηρ€Η$ ^. §6(1 ΓογΙ«886 ρθ88υηΙ 1ΐ3β6 λΠο 6ΐί3ΐιι 
ιηοιίο 61 δβηβυ ηοιι οιηοίηο ίηοοιηιηοάβ 6ΐροιιί ; 
ηβοαρΑ υΐ ρβΓ 6υηι ςπί €$ί, €ί ηηι εναί^ «ι ηπί ν«η• ό ΟεΤος βίπεν *Αη^στολος ' άιαμαρτύρομαΐ σα έν^ 
ώχιοτ [τον] Θβού χαΐ τώκ έχΛβκτώτ άγγέΛωτ, 
'\9ως δέ χα\ έτέρω; τοΟτο νοηθήσεται * βιά μ^ν του, 
ό ώτ^ χαΐ, ό ^ι^^ (χα\, ό έρχόμβκος^ του Πατρ^ 
σημαινόμενου, τοΰ περιέχοντος έν έαΟτφ πάντων 
των δντων τήν τε αρχήν, τά τε μέσα, Χ9ΐ\ τά τελευ- 
ταίοι * βιά δλ τώτ έχτά Λνευμάτωτ^ των ενεργειών 
τοο ζωοιςοιου Πνεύματος * διά δέ του επομένου, 
Χρ'.στου του βεοΰ, του δ^^ ήμίς άνθρωπου γενομέ- 
νου * πολλαχοΰ γάρ άδιαφόρως έχάστη θεΐχή ύπδ• 
ατασκ; τφ *Λποτ:δλψ προτάττεται χα\ ύποτάττετακ. 
Δ(% χάνταΰθά φησι * ΚοΑ άχ6 ^Ιησοΰ Χριστούς τωΧ 
τά έξης. ίητΗ$ βεΐ, 8θ1ϋΐη ΡαΙγ6ιιι 8ί]$ηι0θ9ΐυΗΐ ΙηΙβΙΗ^ϋΐηαβ : βίςιιΊϋΰΐιι ί8 υηοβ οιηιιίιιιη ςιι» αβςιΐλπι ίη Γ6Πιιιι 

ΙΙ3&0Γ8 6Χ8ΐ8ηΙ, ρπηοίρίλ. 61 ΙΙ16<1ί&, 61 Απββ ίη 8696 00Πΐρΐ6€ΐίΐυΓ. Ρ6Γ β^<«ιη ΑΙΐΙβίη ίρίήίΜί^ 86ρΐ6ΠΙ 

νίνίβΰί βρΪΓϋηβ 6ΐΐ2Η8πι•ΐ9, ν6ΐ Ιοίίάβπι 6]ιιβ(ΐ6πι ορβη. Ρ6Τ 6υπι &υΐ6ηι ςαί ηιοχ βαϋίυηι^ίΐυΓ, €ΙΐΓί- 
κΐιιπι 06001 6( ΟοπιΙηυιη ηο8(Γυηι, ςηί ηοδίπ οβοδβι Γ86ΐυ8 681 Ηοιηο. ΡΙϋΗΙιυβ η&ηΐ(ΐα6 1οοΊ8 (Ιίτίη» Ιιγ• 
ρθ8ΐ3868 9ρυ<1 ΑροβίοΙυπι €ίΐΓ8ΐ οβΠυπι 9ΐΗςυ6πι ιΐ6ΐ60ΐαιη 61 ρπΒροηυηΙαΓ, 61 ροβίροηαπΙυΓ. Ου^ΓΟ 
ϋθ€ ςυοςυβ Ιοοο ρηηΙίοΐίΒ ιηοκ βυΜίΙΟΓ , Ει α 2€9νί ϋΗηϋο, 6ΐ ςυ» δ6ΐιιιυηΐαΓ. 

Ι, 5. ΟκΙ «εΙ ίΰϋί» βά€ΐί$^ ρήηί燎ηίΐη$ ιηοηΐίοηιιιι, Β Ό ίίάρτνς ό πιστός, ό χρωτότοχος [έκ] χωτ 
€ΐ ρηηοΰρί γ^^κμ ίβηοι. τεχρωτ, χαΐ ό άρχωτ τώτ βασιΛέωντης γης. 

Ιρ86 βηΐω 681 ςυί 046ΐ6 (68ΐίπιοηίηπι 8ΐιΙ) ΡοπΓιο Αύτ6ς γάρ έστιν δ μαρτυρήαας £π> Ποντίου Π:- Γϋλίο Ιυΐίΐ, ςυί(ΐυ6 ίη οαιηίΐιαβ ιΙίΰΐΜ βυίβ ν6Γ&χ 
6Χ8ΐ8ΐίΙ : ρήηΐ0{(6ηίΐα8 ΙΓκΐ6ηι 6κ ηΐ0Γ(αί8, 61 νίΐβ, 
61 Γ6•υΐΎ66ΐίο. 0υί1)υ8 6ηΙη) ΙΙΙβ άοιηίηλίυΓ, ίΐΐί 
ιιιοη6ηι, αΐ 8οΐ6ΐ>2η( ςυί οΐίιη 6 τΐτίβ 6χο6(ΐ6Η&ηΐ, 
βηιρίίυβ ηοη {;υ8ΐ9ΐ)αηΐ ; 86€ΐ ίη οηιη6πι χΐβΓηιίΑΐβπι 
1>6»ΐί τίβίαπ 8υηΐ. ΥοοβΙοΓ &υΐ6πι 1ΐ06 Ιοοο ΡνΙη• 
€€ρ9 νβρΜΜ ίεττϋβ, υΐ λΐίΐιί Ββχ γ^^μιπ, βΐ Οοίηϊηη$ 
άοηίηαηΐίΗηι : υΐροΐ6 6λϋ6ΐη οιηηίηο οηαι ΡίΐΐΓβ ρα- 
Ι6ηΐί> 61 6886ηΐΙα ρπΒάίΐυβ. Α1Ι& βΐίιιηι πιΐίοηβ 
ΡήηαρΜ πρηΜ <*ιτβ «ρρ6ΐΐ0ΐαΓ, ςυίι ρ6€ΐιη3Γ6Πΐ 
ίη ίΙΙοβ (Ιοιηίηβΐυπι οΙ)ΐίη6( «ιαί ΐ6ΓΓ6ηΙδ ουρίάίΐαΐί- 
Ιι>α8 ίαιρβΓλΓβ άίίίίοβΓυηΐ. Οαοιΐ 8ί 6Γ6|^0Γίιΐ8 ΰο^ηο- λάτου * δ [χα\] πιστδς έν πΑσι το7ς λδγοις αύτοΟ * 6 
έχ νεχρών πρωτδτοχος, ώς ζωή χα\ άνάατασις * &ν 
γάρ αύτδς χατάρχει, ούχέτι, χαθώς ο( πρδτερον θα- 
νόντες χα\ άναστάντες, δψονται θάνατον, άλλ* α1ων(α>ς 
ζήατονται. Άρχων δέ των βασιλέων, ώς Βασιλεύς τών 
βασιλευόντων, χα\ Κύριος των χυριευδντων, χα\ 
ΙσοσΟενής τφ Πατρ\ χα\ ομοούσιος. Κα\ έτέρως 5λ« 
άρχων των βασιλέων της γης, των γηΐνων έπιθι>- 
μιων, λέγεται. ΕΕ δέ τφ μαχαρίφ Γρηγορίιρ ή ΧρΫ^- 
σις αΟτη του, ό ώκ, χα\, ό ί{τ, χα\, ό έρχόμετος^ 
ό Λαγτοχράτ<ύρ^ εΙς τδν Χριστδν έξείληπται, ούδάν 
άπειχ6ς τά μετ* δλίγον [&ηθησδμενα τούτοις έμφ^ρη ιη6ηΐο ΤΙΐ6οΙθ9υ8 86ΐιΐ6ηΐί9ΐιη 5 &11<ιη• (2ι>ί ββΙ, €ΐ ^ λόγια, εΙς αύτδν άναψέρεσθαι * οίς χα\, ό χαττο^ φΗ €ταΐ^ €ί φίί νεηΐΗηα βλΙ οιηηΙρο<«ιιι, Ιη 8θ1υηι 
βΙιΗβίαπι Γβοΐβ ΐΓβηβΐυΙΚ, ηΙΙιΠ Τ61«( ςυοπιΐιιυβ 
&Ι(6πΐιη ϋΐλΐη ςυ» πιοχ οοηδβςυΚυΓ, &<! 6οπΐ(ΐ6ΐη 
ςυοςυβ ΐηιη8Γ6Γ3Πΐιι•. Ε81 6ηίπι Ιιοΐο ρΐ3ΐη6 €0|[η3ΐ9, 
61 ηοπιβη Οηιηιροί^ηζ Κ(ΐα6 &(Ι]αηο(υηι 1ι&1)6< «ΐςο6 
ΙίΦΟ ρηΒ86η8, ηβςηβ υΙΙα ρΓ0Γ8υ8 ρ6Γ8οη& Ιβΐίο 8<Ι- 
]ιιιΐ(ρΐαΓ «υΐ 6χ 8υρ6ηοήΙ)υ8 Γ6ρ6ΐίΐυΓ, «ϋ (|υ3τη 
ΐΓΑΠδΓβΓΓί ρο88ϋ• Ηοο λυΐ6ηι Ιοοο, ουηι ρΓθχίηΐ6 
ρηΒ6β(ΐ6ηΐΙ5υ8 8ΐ2ΐίιη &(Ιη6€ΐ2ΐαΓ Ι11υ(1 : Ει α ΐ€$η 
ΟίΗίΐο , οΙαγο Ιηδίηα&ΐυΓ, 86η8υπι, ({υβηι ηοβ γ6(1• 
(Ιίιϋπιυβ, οοηιηιοϋυπι ηΐίοηΙςυ6 61 6οηΐ6χΐυΙ ορ- 
ρΊ(Ιο 6οη86πΙαη6υπι 6886. Ναηα εί 86ηΐ6η1ί& ίΙ1& : 
0»Ι «•(, α ^ιιΙ βΓβΐ, £ί ηηί 9«ιι/ηηι< §ίί^ (16 8θΙο Οβί χράτωρ, πρόσχειται * χαΐ έτερου προσώπου Ιπεισ- 
αγωγή ή έπανάληψις ού προστεθήσεται * £νταυΟαι 
γάρ ή Ιπαγωγή του, Καϊ άχό Ίτισον Χρίστου^ τ6ν 
έχτεθέντα παρ* ημών νουν βεβαιούν φαίνεται. Τφ 
γάρ .περ\ μόνου του θεοΟ Λόγου διαλβγομένφ, [χα\] 
της ΤΙΙχής υποστάσεως, περισσών ήν έπάγειν ευθύς * 
ΕαΙ Λαό Ίησοΰ Χριστού* Γνα τούτον (μφάντ) παρ** 
Ιχεΐνον Ιτερον, τών θεοπρεπών φωνών δμοτίμιας 
Ιφαρμοζουσών έχάστη θειχ^ ύποστάσει, χα\ χοιν|} 
ταΐς τρισ\, πλην τών Ιδιοτήτων, ήγουν σχέσεων, ω^ 
φησιν [αύτδ;] ό Θεολόγος Γρηγόριος [χαΧ] της τοΰ 
Λόγου ενανθρωπήσεως. Κα\ δήλον έξ Δν τδν Τρισ- 
άγιον τών £εραφ\μ Ομνον, Ιν μέν τφ Ε6αγγελ(φ βΐ^ Υ6γ1)0, &υ( ΡίΙϋ ρ6Γ8θη3ΐ ιΙί886Γ6Γ6ΐ, 8υρ6Γν302ίη60 Ι) τδν η^ν μανθάνομεν λέγεσθαι, έν δΐ τ)) δημηγορί^ ρΓθΓ6€ΐο λ(1<ΐ6Γ6(υΓ : Ει α /««κ €ΗΗ$ίο ; ςηο Ηυηο 
«Ι) ϋΙο <1ί8ΐίη€ΐαπι 6886 ρΐαηυπι αβΓ6( ; ρΓη86Γΐίηι 
ευπι, 60(ΐ6ηι ΟΓβ^ήο Ι68ΐβ, νοο68 ςυ» ίη Ββυπι 
6οητ6ηίυηΐ,ρ&Γί ΙιοηοΓί8 (^ΓαιΙυ, «ςυλίίςιιβ (Ιί||^ηΙΐΑΐ6 
ίη 8ΐιΐ[πιΐΜ ρ6Γ8οηΜ, 61 οπιη68 8ΐπιη1 ίη εοπιηιυηί 
6οην6αί3ηΚ, ϋ9 (Ιυηίαχβιΐ 6ΐ06ριί8, ςιι» λ(] ΙιγροβΟι- τοΰ Παύλου, τ^ έν ταΤς Πράξεσιν, εΙς τ6 ΙΙνεΟμα τ6 

άγιον * Ιν δ& τ^ τών φριχτών μυστηρίων πρασφορβί 
εΙς τ6ν Πατέρα, πρδς δν τήν τοιαύτην ευχή ν βΐθί- 
σμεθα ποιείν, χαθώς χα\ τφ μαχαρίφ Έπΐφαν(ΐ|» 
εΓρηται έν τφ λόγφ [αύτου] τφ ΕΙς τό Πτεΰμα τΑ 
άγιοτ, Κα\ ταΰτα μ^ν πρ^ς τδ δείξαι μή έναντιοδ- • ΙΤίιη. ν, 21. 2ί5 εΟΜΜΕΝΤΑΗΙϋδ ΙΝ ΑΡΟΟΑΙ,ΥΡδϊΝ. 216 

βθαιταιςΠατριιαΚςφωναΓςτήνήμβτέρανΰττόληψιν- Α ββοη ρΓορΓί€ΐ:ιΙοιη, 8υ^ ΥογΙ)! Ίιΐ€3ηι&Ιίοη6ΐη βρβ- 
ήμίΤ; » βυν Θεφ της ακολουθίας έχώμεθα. οίβηΐ. ΡοΐββΙςυβ Ιιοο ίηϋβ ςιιοςαβ οοηαηη8Π, ςνοά 

Ιΐ)τηηαπι ίϊοηρίιίοιιιη, ςαβηι τρισάγιον βρρβΙΙ&ηΙ, υιιι ΡίΗο ίη ΕνΑπςβΙϋβ ΐΓϋ>ιι(υιη Ιο^αιηυβ ; Ιη Ρβιι. 
Ιίπλ τβΓΟ €θΐιοίοη6 , ςυ» Ια βροδίοΙοΓυαι ΑοΐΊβ αχ$ΐ3ΐΐ, $οΙί δρίΓΐΐυί βαηοΐο ; ίη 8αογ& &υΐ6ηι ΐΓβηιβη- 
(ΙοΓαη Βΐ^δίβΗοηιιη οΜλΙιοιιβ, 8θ1ί ΡαιΗ. ΑιΙ ίΐίαιη ηβιηςιιβ, υι Ικΐ&ΐο ΕρίρΙι&αίο ίη ΟΓβΐίοηβ ςυ&πι άβ 
δρίπία 8ΐθ€ΐβ 6(1Ί<ϋΙ, ρΐαοβΐ, 6]υ8!ηο(1ί ρΓβαιΙίοηβπι (Ιίπ^βΓβ οοηβυβνίιηυβ. Αίςυβ Ιιχο Ιι&οίοπυβ, ηυο 
€6ΓΐίΗ& οοηβίβΙ ηο&ίπιοι βχροβίΐίοηβιη βαηοΐΟΓυιη Ρ^ίΓυπι νοάΙ>υ8 αίςιιβ βϋίικοαίϋ) ηβυΐίςυ^ιηι οκίνβΐ'- 
»π. 8βϋ 9(1 ίπ&ΐίΐιιΐυπι «Ιβηυο Γ€Υ6Γΐ3ηιυΓ. 

Γφ ά^αΛήσα^τ^ ήμας καΐ Λούσαττι ημάς έχ 1, 15, 6. 0«ί άϋβχΗ ηο$, ει ΙανίΙ ηο$ α ρ€€€αΐί» 
τύιτ άμαμϊίώτ [ή/ιών] ίτ τφ αίμαζί αντον • καΐ ηοΛίήί ρίτ ίαηρίίίη€ηι βιιιιιη : βΐ [βάΐ ηο$ Γί^ηιιιιι. 
έχοίησετ ημάς βασιΛεΤς, χαϊ ΙερεΊς τφ ββφ καϊ €1 ^αο€τάϋΐ€$ Οβο, βί Ραίή ιιιο. ΙρζΊ ρίοήα €ί ίιιι- 
Πατρϊ αντον. Αύτφ ή δόξα καϊ τό κράτος εΙς τους ρεήνηι ίη ίτΰπία $ίΒ€αΙοτηηι, Αη^εη. 
αΙωτας τώτ αίώτωτ. Αμήν• 

Τοΰτφ, φησίν, ή δόξα πρέπβι τφ β(* &γάιτην των ΙΠαπ), ίηςυίΐ, άβαβί ΙιοηοΓ, {[ΙοΓΪα 61 ίιηροηιιηι • 
{ΐ9{ΐύν του θανάτου ήμβίς λυσαντκ, χαΐ [Ιχ] των ςηί 8Γάβηΐί βΙϋπίΑΐβ ίηοβηβυβ. βιια ηιοιίβ 0βιιυ$ 
της &μαρτ£ας χηλ(βων λούσαντι τ!) έχχύσβι τού '^ ηοδίΓυπι 8 πιοπίβ τίηοηΐίβ 1ί1>6Γ8νίΙ, 88η($(ΐίηί8(]υβ 
ζωοιοΜοϋ αίματος αΰτοΰ χαΐ ύδατος * χα\ «ο^ήσαντι νίνίΟβί βΐ αςυβ βΟυβίοηβ, 8 ρβοοβίοΓυπι 80Γ<1ί5υ8 ιΐ08 
ήμοίς βασίλβιον Ιεράτβυμα* Αντ\ άλογων θυβκών 8ΐ)ΙαίΙ« «ο ίη Γ6|;ίυπι β806Γ(1οΐίυηι βοορίανίι : 
6υβ(αν ζώβαν τήν λογιχήν λατρείαν [τφ ΙΙατρ\] ςαίρρβ ςυί 1)ΓυΙ&Γυιη τίοΐίπιβΓυπι ΙοϋΟ» 1ΐ08ΐίαιη 
τρο^φέροντας. τίνλπι ουίΐυηιςιιβ οβΠβ Γ&ϋοηβ οοο5ΐαηΙβπ), Οϋο βι 

Ραΐτί |8ΐη ηιιηο οίί6Γ&πιυ8• 

Ίδοϋ ίρχδτοί μετά τώτ ΤΕφεΜύτ * κάί δφονταί Ι, 7. Εϋύβ υβηϊί (κιιι ηΗ^ίόι», β/ νΐάίΙ^ίί ^ιιιη οηιιιιΊ 
Λυτότ πάς όφθοΛμός^ καϊ οϊτινβς αύζότ έζεκέν- ΟΰηΐΜ^ €1 ηΜ βκιιι ρΗρΗρβτνηΐ• Εΐ ρΐαηρβηΐ $αρ€Τ 
νψταΐΓ, κάί κόψσττΜ έχ' αύτότ χάσαι αΐ ζρνΛαϊ €ηηι οηηβ» ΐηύη» ΐ€Τΐα : £(ίαιη, Αιμη. 
η/^7ή^. Αία), άμήτ. 

Όγάρ λνταυθα, φησ\ν, ϋ')ς άμν6ς αφαγ{ασΟε\ς, Οιιί Ιιίο (&ίΐ) τεΙυΓι β^ηυδ Γιιίΐ ]υ2ΐι1αΐυ8, Ιδ ρ»- 
ι^^'^^] Ιν τ^ πατριχ|{ δόξη χριτής ΙτΧ των νεφελών ΐ6Γη8 %\οτΊά 6( ηΐ8]68ΐ8ΐβ 6Χ0Γη8ΐυ8, Ιυ<]6Χ οϋπι ίιι 
(λΐύφβται * •Γτε ασωμάτων νοουμένων δυνάμεων τών ηυ5ί1)υ$ 68( νβηΐυηΐδ : 8ίνβ ηιι6ίι«ιιι νοοΑ^υΙο γ&- 
ηρεΛάτ^ είτε [χα\] τοιούτων οΓακερ αΟτδν έν τφ άίληΐβπι νίΓΐυίαιη οοΓροηβ 6χρ6Γΐίαπι βρΙοπϋοΓβιη 
θαβωρίφ 5ρει συν τοΙς &γ(οις μαθηταις έχάλυψεν. ρ αοοίρίΑβ : 8ίν6 ηυϋβ8 6]α8Π)θϋί, οιι]υ8ηιο(1ί ίρδυηι 
*£ρχ4μενον δλ αύτ6ν μετά δόξης, πάς μέν οφθαλμός υη& €υιη (ϋ86ίρο1ί8 ίη πιοηΐβ ΤΗ8ΐ)0Γ οροηιβΓβ. Ε 
(ψεται * οΐ δ^ &χχεντήσαντες, χα\ ηάααι αΐ φυλα\ €<βΙο ροΓΓΟ ουηα ((Ιογια 61 η)8]68ΐ8ΐβ (ΙβδΟβηϋβηΐβιη 
^ι> Τή( β< ^ άπιστί^ λμμεΐνασαι, χόψονται. ΝαΙ, οιηηί8 ςυ^ΰοι 0€υΙη8 6θη8ρΪ€8ΐ)ίΙυΓ ; ίί βαιβιη 8θΙί, 
4^Γ, άντΙ του, πάντως * δΟ οί τ^ν αύτ6ν νουν τ) ςυί ίίΐιιηι ρυρυβ;6ΓυηΙ, 6«ςυβ Ιιίΐιυβ Ι6ΓΓ9Β, ςυ» ίιι 
η Έλληνίδι τ) τε Έβραΐδι γλώττη Ισήμανε - τ6 ροΓΟϋί» 8(1 Δηβπι ιιβηυβ ρβΓβΙίΙβΓβ, ρΐΐη^βηΐ 61 1;ΐ- 
γιρ *Α/<ήτ, 9 γένοιτο ι ερμηνεύεται. πΐ6ηΐ8ΐ)υηΐυΓ βυρβΓ 6υπι. /ν<?, Αιηηι, Ιιοο 68ΐ, ίΐα 

ρΐεοοίυΐοηιιιι 68(; 8ί(|υί(ΐ60ΐ να(, Ιιοηιίηί5ιΐ8 βΓ9Μ!Ί$ ί(1βπι ρΓοηυ8 8οη8ΐ ςυοιΐ Η61)Γ3Β18 Αιμη. Αηι^η 
Μΐβπι ίηΐβΓρΓβΐ8ΐαπι, ϊ(ΐ6ηι Ιιοιηίηιιηι πιβηΐί οββΓΐ, ((»0(1 Παί^ νβΐ ΗαΐΗία ε$ΐο* 

*ΒγώΒΐμιτόακαΙτόω,\ή']άρχ^ικαϊ\τό\τέΛος^ β Ι,^-Ερο <κι» αίρΐια €1 οιη^ρα^ ρτίηήρΐΗΜ βί 
^^^ Κύριος ό θβός^ ό ώτ, καϊ ό 9^^, καϊ 6 έρχό- βΜ» : (^^^^^ Οοίηίηη» ΟβΠΜ^ ηηί €$ί^ €ί ηηί €ταΐ , «ι 
/(ε^0^, [<0 Λοττοκράτωρ. ^κί νβη/ιιηιε «εΙ, οτηηιροίεη*, 

Τ&δέ, *Εγώ Βίμι τό α καϊ τό ω, ό Χριττ^ς έν- Ηίο 1θ6υ8 ρ6Γ$ρί6υ6 01ΐΓί8ΐυιη (]65|ί{;ιΐ8(, υΐ ςυί βΐ 
ταΰθα δηλουται* &τε Θεδς χα\ χρατώντών πάντων, Οβαβ 6Χ8ί8ΐ8ΐ, 6ΐ 8Κ)8θ1αΐυηι ίη οπιη68 (Ιοηιίηαίιηη 
^"^η^ ^ δμου χα\ ατελεύτητος, ών χα\ προών, 0ΐ)ΐίη68ΐ, 61 οσιηίε ρπηΰίρίί 8ο 0ηί8 6χρ6Γ8 νίτ8ΐ. 
χϋβέρας οΟχ (χων, ώς τφ ΙΙατρ\ συναίδιος- χι\ Ο 0(ΐί ίίίβηι 6ΐί8πι 681, 61 6Γ81, 61 Οηβπι ί(;ηοΓ8ΐ, ρερ. 
^^Λ τοΰτο άποδώσων έχάστφ των πεπραγμένων τά ίη(1β(ΐη6 &ΐςυ6 Ρ816Γ 8!νο εβηιρίίβηιο (ΙυΓ8ΐ, νΙ 
ΐΓ.?χιιρα• ιιηίουίςυβ οΐίπι ρΓΟ ορβΓυηι 8ΐΐ0Γαηι Γ8ΐίαηβ6ΐ (|υ8• 

1ίΐ;ΐΐ6, νβΐ ρΓ»Πΐί8 6Χ5θίν6(9 8»! 8ηρρ1ΐ€ί8 ίηίβΓί^Ι, 

*ΕγίΛ Ίωάντης ό άδβΛρός ύμώτ ηαΐίτυγκοινω' Ι, 9. Ερο ίοαηηα {ταΐετ ν€$ί€τ, ϋ ραπίαρ» ίη 

1^^ έτ ε^ ΘΛίψβί χαΧ [έτ τ£] βααΛείφ καΐ ϋΛΟ' ίΗΜαΐίοηε €ί τβρηο^ βί ραίΐεηίία ίη €Ητηίο ^ηκ. 

|ΐο*ΐί 7ΐ)σοί> 1ζρ<στον, έγβκόμητ έτ τ|} τήσφ τ'^ /Ίιι ίη ίηειιια ι/ηλ αρρεΙΙαΙπν ΡαΙηιοέ^ ρτορϋτ ν€ί 

ΌΛουμέτχι Πάχμφ^ δίά τδν Λάγοτ του θβού καϊ ^ιιηι Οεί^ €ί ί6$ΗηιοηίΗηι Ιμη. 
Ι^ιά] τ^ μαρτνρίατ Ίτισον [Χριστον], 

Έγι^ δέ, &τε αδελφός, φησ\ν» υμών ών, χα\ συγ- Οαβηιΐο (ίη(ΐηίΐ) 61 τβείβΓ Γγ816γ, 61 Υ68ΐΓ8ηιπι 

»(νων6ς έν ταΐς διά Χριστών θλίψεσιν, είχότως τδ 8ίΟϊ6ΐίοηαηι 8θεία8 8υπ), ηΐ6ηΙο 8ρυ(1 νοβ βϋβιη ε( 

έςιύχιβτον παρ* ΰμίν χέχτημαι * διά γάρ τήν μαρ- 8υοιοπΐαΐ6Πΐ οΙ)ϋη6Γ6 (ΙβΙιβο. Ν8πι ρΓορΐ6Γ Κ6$Ιίιηο• 

Τ9ρ(αν ΙηβοΟ, Πάτμον οίχείν 'τΐ^ν νησον χαταδιχα- ηίηπι ^68α εΐιηβΐί 8(1 ίη8υΐ8πι Ρ8ΐηιοη Γ6ΐ6β8ΐιΐ8. 61 

^^9 άπιαγγέλλω 6μ1ν τά έωραμένα μοι έν αύτζ υΐ ίΙ)ί »1816Π1 8Κ6Γ6Π1, οοη(]6ΐηο8ΐυ8, πιγ8ΐ6Γί8 6Ι 

Ρ^^ρ^Λ• 2^Γ€8η8 ςα36 ίη ίΙΐ8 τίϋί, νο1>ί8 (ί^ηυηΐίο. 827 εΑΡυτ II. ΑΝΟΚΕ.Ε ΠΛδΑΜΕΝδΙδ 
Α 229 ΚΕΦΑΑ. Β". {ίιοΰ €ίί, ΐαΐαη υ€$ί€) ίηάαΐΗΜ €οη$ρ€Χ€Τί(, 

1, 10, II. ^111 ίη 9ρίτίΐΗ ίη ΒοιηΜσα<!ίβ^ €ί ακάΜ 
ρο$ί ηιε νοσειη τηαρηαηι, Ιαηηηαηι Ιν^ατ, άί€€ηΐίί : 
Εζο ΖΗτη α €1 ω, ρηΊηικ €ί ηονί<5ίηιιι«. ϋηοά Μβί 
»€ήΙί€ ίη ΐα>το, Η ιηιίιβ »€ρΐ€ΐη ΕϋοΙίζϋ» ηηϋΡ $νηί Πίνίηο 8ρίπ(α βίΐΐ&ΐυβ» αυΓ6ΐη(|υβ η3€ΐυ8 βρίΓί- 
Ι:ιΐ6πι (ϋβ ΟοηΓιιιίοο, ςυί ρτορίβΓ ΟΙιΗ»ιί Γβ8υπ«- 
€Γιοο6ηι ρΓΠί €2βΐ6Π8 ΰνΙβΒτί» Ηβΐΐβΐιπ', 8<ιιϋν! Υβ• ^ΟΛτασΙα έτ ^^ τότ Κύριοτ έθεάσατο έτ μέσφ 
έχτά Λυχχίίύν χρυσΐύτ Ιτδεδνμέτοτ χόδήμτι, 

χαΐ ήκονσα ρωτης μεγάΛη^ όχίσω μον^ ώς σάΧ- 
Χίγγος, Λεγούσης * ^Εγώ εΙμι τό α «αϊ τό ω, ό 
χρωτός χα} ό ίσχατσς * χαΐ ά βΧέχεις^ γράιΙ^(ητ 
εΙςβιβΛίστ^ χαϊ χίμ^τοτ τέύς έχτά ^ΕχχΜ^σΙαις, 
εΙς Έρεσοτ, εΙς Σμύρττρτ^ εΙς ΙΙέμγαμοτ^ εΙς 
Βϋάτειρα^ εΐζ Σάρδεις^ εΙς ΦιΛιΜΛφείατ^ ηβΧ 
εΙς Ααοδίχβίοτ. 

Πνιύματι [&γ{φ] γεν^ινος κάτοχο;, χαΥ «νεύμα- 
ττχ^ν οΟς χτησάμενος, Ιν τ)) Κυρ«αχΙ| ήμέ^» χ&«^ 
τούχψ τιμη^Ιτί) βιλ τ^ ΑνάαττβΦΐν, φωνής Ι^νονσι 06111, Ίηηιιίΐ, οΐ) .βοιιί ιη8|[ηίΐαι1ίη6ΐι> βΙ οΙ>ήΙ»Ιβιη, Β ο^^^γγ^ |οιχυ(α^, 2ι^^ τ^ μεγιαιλ^φννον {ΕΙς πασατ ΐυ1)αΒ ηοη «ΜηΐΙβιη (/■ <Ηηη€Μ ββίπι ιτγπτνρ «ο• 
βιΓι$({υΰ 6ΐ5οη6ηι 8ΐ|;•ιΐίΐ€•1)&ΐ ; ηβτηοη ηυ« Μη• 

€Ρρ8 νίβΐΐηΐβ 689611», »(Ι 8βρΐ6ΙΙΙ ΒοοΙί^ίλβ υΐ ΙΠΙΚ8- 

ιιιίιΐ6Γ€ΐη ] II 1x51)3 (. €βεΐ6ηιηι ηυιηβηιβ 1ιΐ€ ββρίβ- 
η&ποβ, (|υί ίη 5α1ι1>»1ΐ8η»ιιιιι ιΐββίηίΐ, Γβςοίβιη, (|ΐΜΐιη 
ίιι ΓυΐοΓΟ 83Η;υ1ο 6Χ8ρ6ΰΙ»ιιιιΐ8, ίϋκιιίΐ. Α(1 φΐ«ηι 

Γ6ΐη (ΐ68ί2Ιΐαηΐΐ8Π1 Ι1Ι1Ι(^ΙΙΙΙ8 ΐΓ6η£ΐΙ9 86ρί6ΐη ({ΐιοςιιβ 

6(£ΐθ5 ΐοιί<1υιηςυβ 3ΐΐ(ΐ;6ΐθ5 οβίβπβ 6Χ0ϋ11βηΐίθΓ68 
Ιηίιίο 3 1>ΰθ οοιιι4ί1θ8 βΰπρίιπη ΓβΗςυίΙ. 

Ι, ϋ, 15. Εί ΰοηνεπίϋ βκιιι ιιΐ νϊάετεηι νοΜίκ 
ηυω Ιοηηϋΰαΐίίτ ιη^πιιη. Εί ΰοηνεηηε νίάϊ εερίεη^ 
οαηά^Μτα αηηα : α ίη ηεάΐο $€ρ9€ηι ΰοηέέία^ν&' 
Γΐιιιι, ίΐΗΓ€0Γνηι ίίΐΜίΙειη Ρϋίο ΑοικίιιΙι, οίΐΐίΐβη• ρο- _ 
ά€Τ€^ €ΐ ρπΒάησίίπη αά νηαηίΗΙαε ζοηα ακτεα, 

Ουο(1 νοχ Ιιχ€ ΐυ1)βΒ ηοη Γο6γΙι βχΐβτηα 6( δβηβί- 
Γΐ8, 141 (Ιί86Γΐβ ίπ(1ϊ€αΐ, (Ιιιπι »ίΐ Ζ Εγ ΰοηνΒΠί ιηε^ 
ηοη οι &υ<ΙΊΐ'6Πΐ, 56(1 ιιΙ νΙά^πΜ 90€βηί, Ναπι 6ΐ8ί 
ν'ΐδίο 61 «υιΐίΐΐο ιη Γ6ΐ)υ5 οοΓροΓβΐίβ ηοη οοηιπιββηΐ, 
ίη 8ρίΓίΐ3ΐίΙ)08 (3πΐ6η Γ6€ίρΓ003ηΙ. €οη9€ηκ», Ιη» 
ςυίΙ, νίάί$ύρίβίη €αηά€ΐα\>τα; ςυχ 86ρΐ6Πΐ Ε6€ΐ68!&• 
Γυηα ηοηιίηο ρ3ΐι1ο ροβΐ αρρβΙίΑΐ : εί ίη ηΐ€άίο ί//α- 
Γΐιηι ίίιιιίΐβίη ΕΗΐο /ιομ^ιιμ ; πβηιρβ εΐΐΓΐβΙΐΗη. Το• 
ο«ΐ 301601 ^ΰ$οη1, ηοο βϋβοΐαΐβ Ιιοπιΐηβηι, 864 
Ηοηινύ ειηύίβηί ; ςυί3 ηοη Ιβηίοιη Ιιοιηο, 86<1 $ίηιη1 
ςυοηυο 0605 6Γ3Ι. Υΐ^ϋΙ ροΓΓο 60ΐιΐ(ΐ6ηι ροάβτε (Ιιοο 
€51 ΐϋΙβΓΐ ν68ΐ6} Μμ(«»ι , υ(ροΐ6 ροπΓιίΐ€6ΐη 7 β^ γάρ τ^ 7ί}^ έζτιΛ^ΒΤ ό φθόγγος αϋχίΛΤ^^ (ηλονστ^ς 
τ6 του Θεού άναρχων τε χ«\ Ατελεύτητον, τ^ 6ι3( τοΰ 
α χα\ του ω ^λοΰμενον * 1% ής ΚντΙταύΐται τΑ 6ρα- 
βέντα ταΤς Ιπτά Έχχληνίαις διαπέμψανβαι, 8ι3ι τ6γ 
«ρολεχθέντα έββοματιχ^ Αριθμδν τδν εΙς τ6ν ο«6• 
βατισμ&ν χαταντωντα τον μέλλοντκ αΚονος. Αώ 
χα> {πτά οΟραιιοΙις χα\ έιβτά Αγγέλους τών λο4«ΰν 
«ροΟχοντας θεόθεν βε^μιουργησ^ι 6 μέγας Ε1μΐ}«- 
ναΐος γεγρΑφηχεν. 

Κχύ ίχέστρβψα β