Skip to main content

Full text of "Patrologiae cursus completus: seu bibliotheca universalis, integra ..."

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (3ί§ίΐ3ΐ οορ^ οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓθκοΓνθ(3 Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο3ηηο(3 Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρω-ι οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋϊκοϊνεΓΒΐιΙο οηΐϊηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Λε ςορ>τϊ§1ιΙ Ιο οχρϊτο 3ΐΐ(3 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΠς »1οπΐ3Ϊη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ>οΙ: ϊκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςοργΓΪ§1ιΙ ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τϊ§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρϊταί. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ϊκ ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς »1οπΐ3Ϊη πΐΒγ νΒτγ ςοιιηΐτγ Ιο ςοιιηΐτ^. ΡιιΒΗο (3οπΐ3Ϊιι Ιχ»οΚκ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3γ5 Ιο (1ΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙϊη§ 3 \ν63ΐ(1ι οΓ ΙιϊκΙΟΓγ, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 (ΙΐΒΐ'κ οΓίδο (Ιϊίϊϊςιιΐΐ Ιο ϋϊκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐϊοηκ ίΐηύ ο(1ι6γ ιηω^ϊηΒΐΪΒ ρτεκεηΐ ϊη (Ιιε 0ΓΪ§ϊη3ΐ νοίιιιηε \νϊ11 3ρρε3Γ ϊη (Ιιϊκ ήΐε - 3 Γ6ΐηϊη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιϊκ Ιχ)οΚ'κ Ιοη§ ιουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ρΐΐΒΙΪκΗΟΓ Ιο 3 1ΪΒΓ3ΓΥ 311(3 Γιιΐ3ΐ1γ Ιο γοιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

(Ιΐοο§1ο 15 ρτοιιά Ιο ρ^τΙηοΓ \νϊΙΙι 1ϊΙΐΓ3ηβΒ Ιο άϊ$ϊύ2β ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη πΐΒίεΓΪΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& Λέπι \νϊ»ΐ6ΐγ Βςςεκκϊΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 311(3 \νο 3γο πιογοΙ^ ΙΗοϊγ οιΐ5(θ(3Ϊ3ηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιϊκ λνοΓΐ: ϊκ «χρεηκϊνε, κο ϊη ογ(36γ (ο Ιιεερ ρΓονϊ(1ϊη§ Ιΐιϊκ τεκοιιτί^, \ν6 Ιΐβνε Ι2ΐ:εη κίορκ ιο 
ρΓονοηι 3Βιικο Β)- 0Ο1Ϊ11Ϊ1ΟΓ0Ϊ31 Ρ3ΓΙΪ0Κ, ϊιιο1α(3ϊιι§ ρΐ3θϊιι§ Ιθ£;Ιιιιϊθ3ΐ ΓοκίΓΪοΙϊοηκ οη 3ΐιΙοΐϊΐ3ΐα3 ςιιοΓ^ϊιΐξ. 
\νο 3ΐκο 3κ1^ Ιΐΐ3ΐ )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ϋοηιηΐβΓϋϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (3οκί§ηθ(3 Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β^ ίιΐ(3ίνί(3ιΐ3ΐ5, 3ΐΐ(3 \νο Γθ(}ΐιθ5ΐ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρεΓΚοηΒΐ, ηοη-(Χ)ΐηιη6Γςϊ3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοιηαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ 56η(3 3ΐι1οιη3ΐθ(3 (^ιιογιοϊ οΓ 3η^ κοΠ Ιο Οοο§1ο'5 κ^κίοπι: ΙΓ ^οιι 3γο οοιΐ(3ιιοΙϊιι§ γοϊο^γοΙι οη ηΐ3θ1ιίηο 
ΐΓΒΠκΐΒΰοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γ6(Χ)§πϊ(ϊοη ΟΓ ο(1ΐ6Γ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 3(Χ^55 (Ο 3 ΐ3ΐ§ο 3πιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ 15 ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ 115. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς (3οπΐ3ϊπ πΐΒίεΓΪΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ 3η(3 πΐ3γ 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊπίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:"γοιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ϊκ εκκεηΙϊ^Ι ΓθΓίηΓθΓηιίη§ροορΙθ3ΐίουΐ ιΐιίκ ρΓοίιχιΐ 3η(3 ΙιοΙρίη§ ώοηι ί]ηά 
3(3(3ϊΙϊοη3ΐ πΐ3ΐ6ΓΪ3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: 863Γς1ι. ΡΙβΒκε ύο ηοΐ Γβπιονε ϊ(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΐΐ3ΐονοΓ ^οιΐΓ ιΐ50, ΓοηιεπιΙιεΓ (]ΐ3ΐ γοιι 3Γ6 Γεκροηκϊΐιΐε Γογ εηκιΐΓϊη^ Ιΐΐ3ΐ \ν1ΐ3ΐ ^οιι 3Γ6 (3οϊη§ ϊκ 16§31. ϋο ηοΐ Βκκιιπιε (]ΐ3ΐ ]ιΐ5ΐ 
Β(χ;3ΐΐ50 \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; Ϊ5 ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιικβΓΚ ϊη Οίε υηϊΐ6(3 8θ(65, (1ΐ3ΐ (Ιιε \νοΓΐ: ϊκ βΙβο ϊη Λβ ριιΐίΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιΐΒβΓΒ ϊη ο(1ι6γ 
οοιιηίποϊ. \νΐιοΙΙιθΓ 3 Βοολ ϊκ κΐϊΐΐ ϊη (Χ)ργΓΪ§1ιΙ νΒΓΪεκ Γγοπι (Χ)ΐιη(Γγ Ιο (Χ)ΐιη(Γγ, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓβΓ §υϊ(33ης6 οη \ν1ΐ6(]ΐ6Γ 3ηγ κρεςϊίΐς ιικο οΓ 
3ηγ κρεςΐής 13(Χ)1: ϊκ 3ΐ1ο\ν6(3. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε (]ΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5ο3γοΙι ηιο^ηκ ίι 03η Βο ιικο(3 ίη ^η^ ηι^ηηοΓ 
αηγ\ν1ΐ6Γ6 ϊη (Ιιε \νοΓΐ(3. €ορ>τϊ§1ιΙ ϊηΓΓϊη^εηιεηΐ ΗβΙιϊΗ^ ς3η 1>ε ς|ΐιϊΐ6 κενεΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

(Ιΐοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§3ηίζο ΐΗο \νθΓΐ(3'κ ίηΓοΓηι^ϋοη 3η(3 ιο ηι^Ι^ο ίι υπίνοΓΚ^ΙΙ^ ^οοοκκίΐίΐο 3η(3 υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3θ3ΓθΙι ΗοΙρκ [ΰ3(3θΓΚ 
(3ίκοονθΓ Ιΐιο \νθΓΐ(3'5 ΙχιοΚκ \νΙιί1ο Ιιο1ρίη§ 3ΐιΐΗθΓΚ ύηά ριιΜίκΙιΟΓΚ γοβοΗ ηο\ν 3υ(3ίοηοοκ. Υου ο^η κοβγοΗ ΐΙΐΓθυ§Ιι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

^| ||11I1Iρ://130ο]ΐΒ■^ίοο^ί16■^οτα/| ΡΑΤΚΟΙ.ΟΟΜ; 

ΟϋΚδϋδ αΟΜΡΙΕΤϋδ 

ξΐΰ ΒτΒΓ.ΙΟΤΗΕ0Α υΝΐνεΒ8ΑΙ.Ιδ, ΙΝΤΕΟΒΑ, υΝΙΡ0ΚΜΙ8, εΟΗΜόΟΑ, (ΕΟΟΝΟΜΙΟλ, 

8$. ΡΑΤΒΟΗ, ΒΟϋΤΟΚΟΜ ΜΙΡΤΟΒΟΜΟϋ ΕΟΰΙΕβΙΑδΤΙΟΟΒΙΙΗ. 
βηΤΒ υΐΤΙΝΟΚΟΜ, βίνΐ ΟΗ^I^ΟΒυII, 

Οϋΐ ΑΒ ^ΕνΟ ΑΡ08ΤΟΙΐαθ ΑΟ ^ΕΤΑΤΕΜ ΙΝΝΟΟΕΝΤΙΙ III (ΑΝΝΟ 1216) ΡΗΟ ΙΑΤΙΝΙ8 
ΕΊ ΑΌ ΟΟΐναΐί.11 ΡΙΟΠΕΝΤΙΝΙ ΤΕΜΡΟΒΑ (ΑΝΝΟ 148Θ) ΡΗΟ ΟΒ^ΕΟΙΒ ΡΙΟΒυΕΒΌΝΤ : 

\ ΚΕΟϋδΙΟ ΟΗΚΟΝΟίΟβΙΟΑ 

; ΟΜΝίνΗ Ου^ ΕΧδΤΙΤΕΚΕ ΜΟΝϋΜΕΝΤΟΚυΜ ^ΑΤΗΟI.I^^Ε ΤΚΑΒΙΤΙ0ΝΙ8 ΡΕΕ ΟυίΝΟΕΰΙΜ ΡΚΙΟΚΑ 

Ε^^I.Ε5I^ε 5^Ε^υυι ετ ΑΜΡπυδ, 

αυχτΑ. εοιττοΝΒβ ΑεευιίΛΤίββίΜΑβ, ιντκβ βι ευΜουκ ΝΟΝΝυυ.» εοοιαιβυβ ΜΑΝυβαΗίΡτιβ αοχ.ι^^ΤΑ8, ριπουΛΜ 
ϋΐι.ιοΕΝτειι €α9τιοατα; οΐΒβΕΐιΤΑΤίΟΝίΒυβ, αοΜΜΚΝΤΑΐυιβ, VΑΕιII8^υΒ χ.ιοτιθΝΐΒυ8 οοΝτίΝΒΝΤΚΒ η.ίυ8ΤΒΑΤΑ ; 

0)1ΝΙΒΐ:3 ΟΡΕΒΙΟυΒ Ρ08Τ ΛΜΡΙ.Ι88ΙΙΙΑ8 ΙΟΙΤΙΟΝΕβ ^υ^Β ΤΒΙΒυ8 Νθνΐ88ΙΜ1Ρ 8^Β€υΐ<18 ΟΙΒΙΝΤϋΒ ΑΒ80Ι<υΤΑ8 

θ£Τ£οτΐ9 ΑυετΑ ; ΐΝθΐοΐΒυ8 ΡΑΒτιευχ.ΑΒΐΒυ8 ΑΝΑΐ.ττιαΐ8,8ΐΝουι.οβ 8ΐνκ Τ0ΙΙ08 Βίνι ΑυοτοΒΕ8 Αΐ^ιαυαυβ 

ΗΟΜΕΝΤΙ 8υΒ9Ε0υΕΝΤ1Βυ8, ΟΟΝΑΤΑ ; ΟΑΡΙΤυΧ.18 ΙΝΤΒΑ ΙΡΒυΜ ΤΕΧΤϋΜ Β1ΤΒ 0Ι8Ρ08ΙΤΙ8, ΝΕΟΝΟΝ ΒΤ 

Τηυΐ.Ιδ δΙΝΟυΐ^ΑΒυΜ ΡΑΟΙΝΑΒΌΜ ΜΑΒΟΙΝΕΜ βυΡΕΒΙΟΒΕΙΙ ΟΙΒΤΙΝΟυΕΝΤΙΒυΒ 8υΒ^Ε^ΤΑΜ^υΕ ΜΑΤΕ- 

ΒΙΑΜ 81ΟΝ1ΡΙ0ΑΝΤ1Βυ8, ΑΟΟΒΝΑΤΑ; ΟΡΒΒΙΒϋΒ Ουίί ΟυβΙΙΒ, ΤυΜ ΑΡ00ΒΤΡΒ18, Αΐ^ΙΟϋΑ ΥΒΒΟ 

ΑυΟΤΟΒΙΤΑΤΕ ΙΝ 0Β01ΝΒ ΑΟ ΤΒαΟΙΤΙΟΝΚΜ ΕΟΟΙ^ΕΒΙΑΒΤΙΟΑΜ ΡΟΙΧΕΝΤΙΘϋβ, ΑΜΡυηΟΑΤΑ; 

ΟυΟΕΝΤΙΒ ΕΤ ΑΜΡΧ,ΐυΒ Ι.ΟθυΡΙ.ΒΤΑΤΑ ΙΝΟΐαίΒυΒ; ΑΟΟΤΟΒυΜ ΒΙΟΙΓΓ ΕΤ ΟΡΕΒυΜ, ΑυΉΑΒΒΤΙΟΙΒ, 0ΗΒ0Ν0Χ.0Οΐαΐ•, 

βΤΑΤΙδΤίεΐΒ, 8ΤΝΤΗΕΤΐεΐ8, ΑΝΑΐ^ΤΤίε», ΑΝΑΧ.06Ι0Ι8, ΙΝ ΟυΟΟΟυΒ ΒΕΙ.Ι0Ι0ΝΙ3 ΡυΝΟΤυΜ, ΟΟΟΜΑΤίαυΜ, ΜΟΒΑΙ^ 

ι^πυροιευΜ, ΟΑΝΟΝίουιι, οιβοιρι^ιναββ, κΐΒτοΒίαυΜ, ετ ουκοτΑ αι^ια βινε υι^υλ βζοβρτιονε ; βεο ρβ^β- 
ί Μ 8ΕΒΤΙΙΙ ουοουΒ ΐΝοιαίΒυΒ ιμμβνβιβ ΒΤ οΕΝΒΒΑυΒυΒ, Αΐ^τΒΒο Βειι^ιΟΕΤ ΗΕΚυΜ, ουο οοΝβυχ,το, 

^ ςυιοουιο νον βοχ^όμ ταμβ ταχ^ιβυε ρατεβ, τεβομ ετιαμ ΟΝυΒουΐΒουΒ ΡΑΤΒυΜ, νβ ονο ουιΟΒΜ 

0ΜΙ380, ΙΝ ουοοι.ΐΒΕΤ ΤΗΒΜΑ ΒβΒίΡΒΕΒίτ, ϋΝΟ ίΝτυιτυ οοΝΒΡίοΐΑτυΒ; ΑΙ.ΤΒΒΟ 80ΗΙΡΤυΗ^Έ 
8Α€Κ^€Ι, Εχ ουο ι^εοτοβι οομρεβιββ βιτ οβνιυΜ ουίΝΑΜ ρατβεβ βτ ιν ουιβυΒ οΡΕΒυΜ 

βυΟΒυΜ 1.0018 8ΙΝθυΧ.08 81Ν0υΐ.0ΒυΜ υβΒΟΒυΜ 8. 8^Β1ΡΤυΒ^Β ΥΒΒ8υ8, Α ΡΒΙΜΟ 

ΟΒνΒβΚΟΒ υΒΟυΒ ΑΟ ΝΟΤΙΒΒΙΜΙΙΙΙ ΑΡΟΟΑΧ.ΤΡΒΜ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΤΙ 81ΝΤ. 

ΒΟΙΤΙΟ ΑεευΒΑΤΙ88ΙΜΑ, ^^ΒΤΕΒ18^υΒ ΟΜΝΙβυΒ ΡΑεΐΙ.Β ΑΝΤΕΡΟΝΕΝΟΑ, 81 ΡΕΒΡΕΝΟΑΝΤΟΒ αΗΑΗΑΟΤΒΒϋΜ ΝΙΤΙΟΠΆΒ 

ΟΗΑΒΤΛ ΟϋΑίΙΤΑΒ, 1ΝΤΕ0ΒΙΤΑ8 ΤΕΧΤυβ, ΡΒΒΡΕΟΤΙΟ εΟΒΒΕΟΤΙΟΝΙβ, ΟΡΒΒϋΙΑ ΒΒΟϋΒΟΒυΜ ΤυΜ ΥΑΒΙΕΤΑΒ, ΤυΜ 

ΚυΒΕΚυ», ΡΟΒΜΑ ΥΟίυΜΙΝυΜ ΡΕΒαυΑΜ ΟΟΜΜΟΟΑ ΒΙΒΙΟυΒ ΙΝ ΤΟΤΟ ΡΑΤΒΟίΟΟI^Β ΟΕΟυΒΒυ εΟΝΒΤΑΝΤΒΒ 

βίΙΙΙΙ.18, ΡΒΕΤΙΙ ΒΧΙΟυίΤΑΒ, ΡΒ^ΒβΕΒΤΙΜΟϋΒ Ι8ΤΑ ΟΟΙ^Χ^ΒΟΤΙΟ, ϋΝΑ. ΜΕΤΗΟΟΙΟΑ ΒΤ αΒΒΟΝΟΙ^ΟΟΙΟΑ 

βΒΖεΒΝΤΟΒυϋ ΡΒΑβΜΕΝΤΟΒυΜ ΟΡυΒΟϋΙ^ΟΒΟΜΟϋΒ ΗΑεΤΕΝυΒ Ηΐε ΙΙ.Ι.ΐε 8ΡΑΒ80ΒυΜ, ΡΒΙΜυΜ ΑυΤΒΜ 

ΙΝ Ν08ΤΒΑ ΒΙΒ1.Ι0ΤΗ£εΑ, ΒΧ ΟΡΕΒΙΒυΒ ΕΤ Μ88. ΑΟ ΟΜΝΕ« ^ΒΤΑΤΒ8| Ι.0ε08| υΜΟυΑβ ^0ΗΜΑ8^υΒ 

ι ΡΒΒΤΙΝΒΝΤΙΒυβ ΟΟΑΟυΝΑΐΟΗυΐΙ. 

δΕΚΙΕδ ΟΚ^ΈΟΑ, 

ΙΝ ΟϋΑ ΡΒΟΟΕΟΝΤ ΡΑΤΚΒ5, 00(ΠΌΚΕ8 δαΚΙΡΤΟΚΒ80υΒ ΕΟΟΙΒδΙ^ βΚ^Ο^ 
Α 8. ΒΑΗΝΑΒΑ ΑΟ εΟΝΟΙϋΙ υδΟϋΕ ΡίΟΚΕΝΤΙΝΙ ΤΕΜΡΟΕΑ. 

ΑΟαυΚΑΝΤΕ Ι. -ρ. ΜΙΟΝΕ. 

8ΙΤΒ ενκβνυΐΐ ΟΟΜΡΙ.ΒΤΟΚνΜ ιν 8ΙΝβσΐ.08 8^IΒΝΤI^Ε Β0εΐ.Β8Ιλ8Τΐα4! ΚΑΙΙ08 ΒΟΙΤΟΒΒ. ΡΑΤΑΟΙΟΟΙΜ βϊίΜΟΜ Τ0Μϋ8 0X11. (Μ)Ν8ΤΑΝΤΙΝϋ8 ΡΟΚΡΗΥΚΟΟΕΝΙΤϋδ. ΡΑΕΙδΙΙδ 

^υο ΟΑΚΝΙΕΚ ΡΚΑΤΚΕ8, Ε0ΙΤ0ΚΕ8 ΕΤ Ι.-Ρ. ΜΟΝΕ, δϋΟΟΕδδΟΚΕδ, 

01 ΥΙΑ ΒΚΤΑ : ΑΥΕΝνΕ Οϋ ΜΑΙΝΕ, Μβ. 

1897 1 


ί .• €1ϊ•Ιΐ7. — Ει «η**• '^ϋί ΒΟΡΟΝΤ, Μ, «1* ϋάΛ Βμ^'ΑμΜτμ. 65.10.97. ΤΚΑΒ1ΤΙΟ ΟΑΤΗΟΕΙβΑ. 

8Μ0υΐΌΜ Χ. ΛΝΝϋ8 989. 

ΣΟΦΟΤΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ 

ΚΪΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΤΟΤ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΥ, 

ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. 9 5ΑΡΐεΐΠΊ8$ΙΜΙ ΙΗΡΕΒΑΤΟΚΙ& 

0ΟΙΝ8ΤΑΝΤΙΝΙ 

ΡΟΗΡΗΥΚΟΟΕΝΙΤΙ 

80ΒΙΡΤΑ 0[]Μ ΚΕΡΕΚΙΚΙ ΡΟΤϋΕΚϋΝΤ ΟΜΝΙΑ ; 

ΑοεκοοΝτ; 

ΗΟΜΛΝΙ ^ϋIηΟΑI8 ΙΜΡ. ΑϋΛΕΑ ΒϋΙΙΑ ΡΒΟ ΜΟΝΑΒΤΕϋΙΟ ΧΕϋΟΡΟΤΑΜΙ ΙΝ ΜΟΝΤΕ 
ΑΊΒΟ; ΤΒΕ0Β08Π ΏΙΑΰΟΝΙ ΑαΒ0Α8Ε$ ΟϋΙΝΟϋΕ ΒΕ ΕΧΡϋβΝΑΤΙΟΝΕ €ΒΕΤ^; 
5. ΝΐαΟΝΙβ ΑΒΜΕΝΙ ΜΟΝΑΟΒΙ ΑΟΤΑ ΑΒ ΑΒΒΑΤΕ ΜΟΝ^^ΤΕΒΠ 8. ΝΪ€0ΝΙ8 
ΑΝΝΟ Μ€1 8€ΒΙΡΤΑ. 

ΑοαυπΑΝΤΕ σ.-ρ. »ί•ιοΐίΒ, 

ΒΐΜίοΐΜββ» οι«Η τίΜίνον•»/ * :.. /.": •'*::*': .. 

βίνΚ - «•- • •••? •• 

ευκβυυΜ €0ΐΐρυΒΤ0ΒυΝ ικ $η<ιβυιο8 $^IΕΓ<τI^ε Εθ(ί£$ί^Μ(ί&' λΑΐΐΐ)8 ^ιτοκκ. *** ** ΤΟΜϋδ ΡΚΙΟΚ. • • - - • 
• . . • • •. 

••• • ΡΑΚΙδΙΙδ 

^υα ΟΑΚΝΙΕΚ ΡΒΑΙΚΕΒ, ΕϋΙΤΟΒΕδ ΕΤ ^.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, δυΟΟΕδβΟΗΕδ, 

ΙΝ νΐΑ ΟΙΟΤΑ : Α ΥΕΝΰΕ Οϋ ΜΑΙΝΕ, V». 

1897 

7 ΕΙΕΝΟΗϋδ 

ΑυοτοηυΜ ετ ορεβιιμ ουι ιν ηοο τόμο οχιι οοντινεντιιβ 


ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝϋδ Ρ0ΚΡΗΥΚ00ΕΝΙΤ08. 

ΕάίΙΟΓααι Ρ&ΙιόΙο^» ΡινΑιΙΙο. οοΐ. θ 

^• Α• Ρ&ϋηοίί ΝοΙί(ί8ΐ δοπρΙΟΓαιη ΟοηδΙαηΐΊηί ΡοΓρΙιγΓΟ^βηιΙί. 11 

Οβ ϋΒκίΜΟΝυδ Αυι.^£ Βυζαντινά 1ί1>η άαο, β Γβοβηδίοηβ ^ο&η. ^&^. Ββίβΐ^ϋ, 

οαιη 6^α5(^6Iη ΟοιηιιιβηίΑΓϋδ. 33 

Ι. ί. Κ6ί8ΐ£ϋ ΡΓ96&(ί0. 33 

^ο&η. Ηβηπβί ίβίοΐιϋ Οοπαιηβηίαΐίο άβ ΥίΙα βΐ Κθ1)α$ ^ββΐίδ ΟοηβΙ&ηΙίηί 

ΡοΓρΙιγρο^βηίϋ. 45 

Ι>6 Οβηιηοηϋδ 8ΐαΐ96 Βγζ&ηΙίήβΒ 1ίΙ)€Γ ρΗπήιβ. 71 

Οβ ϋδάβιη Οβπιηοηϋβ 1ί1>6Γ δβοαηάυβ. {>β8 
. •.•. V••• • .•.•••' ••• • • • • • 
• • _ - • • 


• • • • 

• ••• ΕΟΙΤΟΚϋΜ ΡΑΤΚΟΕΟΟΙ/Ε ΡΚ/ί:ΡΑΤ10. Χ ρυβπΐια ία ΙιΙΙβΗβ 8&0Γί8 βΐ ρΓοί&ηίβ ίηδϋΐαΐαδ 0οη$1&η1ίηα8 ΡθΓρΙΐ3ΤΓθ§;6ηηβΙα8, 1.6οηί5 
δβρίβηϋ» 61ία9 βΐ αίαιηηυβ, ρ1υΓ& ςα&ιη ρ&ΙβΓ 6(ϋάίΙ νοίυιηίοα^ ςαΐϋαβ βαιηοια 6]α8 βΓα- 
άΐύο 6ΐ ία^βηβ ϋΙΙβΓΟταιη αεπογ ιηίπ&οθ βίαοββοαηΐ. Μ&]ογ Ιακηοη βοηρΙοΓοιη 6]ιΐ8 ρ&Γ8 
οίΓοα αΓ$αιιΐ6πΙ& ρΓθί&η& νβΓδ&ΙυΓ; πιιηοΓ ρ&Γ8 αΓ^αιηβηΙα ΟΓάίηιβ ιηοΓ&Ιίβ νβΐ β&οη 

Οά&η& ο&Ι&ηΏΟΐία, ςα» ίη υβαιη Εοοίβδί» οοιηροβαΐΐ, ]&ιη 6(ϋ(ϋ(ηυ8 ουιη βοπρϋβ ϋΙυΓ- 
§1018 ραΐΓΪδ β]α8, ΡαίνοΙοριω Ιοωο ΟΥΙΙ, ρβ^. 299. 

Ηοιηίΐί&ιιι άβ ΐΓ&ηβΙ&Ιίοηθ ΓβΠςαί&Γυκη βαοοίί ^ο&η^^8 ΟΙίΓγβοβΙοΐΏί, ςυ&ιη βχβΙ&Γβ &89βΓϋ 
Α11&ϋϋ8, Ββ 8ι/τη€οηηπι εονιρϋδ^ ρ. 111, ρΓδβ οι&ηϋ)α8 ηοη Ιιαϋβιηυδ. 

Η&1)6ΐηα8 &υΐ6ΐη ΙιοΐΏΐΙίαιη 6]υ8 ΰβ ίναη^Ιαϋοηβ ίτηαρ%ηί$ Εά€$»εη(Β^ & Οοιηύβββίο 6(ϋΙ&ιη 
ίη Μαηίρ. νεπίηι €οη$ΙαηΙ%ηορ. Ή&ηβ & ΟοηβΙαοϋηο ΡορρΙιγΓΟ^βηηβΙο 8βηρΙ&ιιι ίαί886 άα1)ί- 
Ι&τυπΙ ηοΏΏΌΐϋ, ςυί 6&ιη υοΐ βχ 8αοθ688οπ1>α8 6οη8ΐ&ηΙίηι ΐΓίΙ)α6η(1&ιιι 6886 θχί8ΐίΐΏ&ΓαηΙ. 
Λ( ρ6Γρ6Γ&ιη. £χ 1ιί8ΐοή& βηίαι ΟοηβΙ&ηϋηοροΠίαηα οοηβίαΐ ίααα^ηβιη Εάββδβη&ιη &ηπο 
ΏοτώΊωϊ 944 βοη8ΐ8ΠΐίηοροΙΐΕη ίαΐ886 ΐΓ&ιΐ8ΐ&1&ιη, 6ΐ 1ιοιηί1ί&αι Ιιαο οοο88ίοη6 ΓβοίΙ&Ιαιη &1> 
ιπιρβΓαΙοΓβ €Ρ. ίαΐ58β οοιηροδίίαιη. Ρογγο &ηηο 944 ηαϋαβ ίιχ)ρ6Γ&1οΓ ΟΡ. Γ6§η&1>&1 
ρη£ΐ6Γ 6οα8ΐ&ηΙίηυΕη ; ίρββ ι^ΙαΓ, 6ΐ ηοη &1ία8, 1ιο]α8 Ιιοκηϋϊφ ααοΙΟΓ Ιιαϋβηάαδ 68ΐ. 

Νοί>€ΐΙχ €οη$Ηΐηΐ\οηβ$ ΟοηδΙαοΙίαί, ίβΓβ οοιηθ8, &Γ§;αΐΏ6ηϋ 8&οή 86α 6οεΐ68ί&8ΐ1οί βααΐ ; 
αο ρΓοίηάβ Ιιίο ΓβρθΙβαά» ίαβΓαηΙ. Ρπωα νοο&ΙαΓ α ΟΓΦοίδ Τοιηη$ υηίοηί$^ \\\Λ^ Ωαβαι 
ίωροδαϋ δοΙιίβαι&Ιί ία οΙβΓΟ οηβαΐαΐί 6χογΙο ου ςα&Γΐ&β ααρίίββ Ιιβοαίδ δ&ρίβαΐίδ. Ια 
ορ6Γ6 Οβ θ€Γΐτηοηη$ αηΐχ Βι/ζαηΗηχ^ ϊώ. ι, ο&ρίΐβ 36, Ιβ^ααΙαΓ Οδ$€Γναηάα νι ρνοοβ$$ίοηα 
ηηϊοηίζ ΕοΰΙβΒΪχ^ »€η ςηαηάο ΤοηΐΗ$ ιιηίοηί3 ΒοοΙβΒίχ ρνδβΙβρίίΐΛΤ ; 6Χ ςιι11:)α8 6ο1Η§6Γ6 ΙίοβΙ 
ίββίϋοι αηηίνβΓδ&Γίαπι ίΐΐίοδ ααίοηίδ οΐίαι 6Ρ. ίαίβδθ οβΙβϋΓ&Ιαο). 

Οραδ Ιιοβ Ββ ϋβΗτηοηϋβ αηΐχ €Ρ. αιαίΐο βχ ο&ριΐβ αά 6ΐαοίά&αά8ΐαι ΙιίδΙοπααι βοοίβδία- 
δΐίοααι 0Γί6αΙ&ΐ6αι β( βίβίαοι Εοοίβδί» 6ίνίΐ6αι ία 0Γί6αΐ6 ίαδβΓνίΙ. ΟοαβΙαΙ 6αίαι &α1ί(ΐαί8 
6ΐ πονίδ (ΙοουΐΏθηΙίδ, άίΙί^βαΙβΓ 6ο1ΐ66ΐί8, ςαίύαδ (ΙβδοπαυαΙαΓ ϋΐηαβςαθ ροΐβδίαΐίδ ]αΓ&, 
οΓΓιεία βΐ πιααβΓα. Εχ 60 αρρ&ΓβΙ ρ&ΐΓΪ&ΓοΙιααι ΟΡ. ρΓίαιααι ροδΙ ίαιρθΓ&ΙΟΓβαι Ιοοααι ία 
ΙοΙο ίωρεπο οε6αρ&886 ; αο 8»ΐρβ 86Βρίυ3 γ68 οίνίΐβδ αάαιίοίδίΓ&βΗε, αοα δβοϋβ &ο ίωρβΓα- 
ΙοΓ Γ6δ εεείββί&δΐίε&δ ιαοθβΓ&η &ο(ΐ6ΐ)&(. Ια αιαϋίδ ίαιρβΓ&ΙοΓ 86, υΐ βΐίοδ Εεείβδίϋβ οΐ)- 
86(\ο6ηΙΐ88ίαια8, &αο1θΓίΙ&Ιί ρ&Ιπ&Γε1ΐ8Β 8αΙ)]ίοί6ΐ)&1 ; 86ά ραηΙβΓ ρ&Ιπ&Γε1ι& βΡ. υΐ 8α5άί1α8 
ία)ρ6Γ&Ιοτΐ8 άβνοϋβδίαιυδ 8686 §6Γ6Γ6 δοΐεϋ&ΐ. Ια ρο1:)1ίεί8 ί&πιεα αυΙδΒ εεπαιοαίίδ 6]υ8(ΐ6αι 
ίβΓβ ααεΙΟΓίΙ&ϋδ βΐ άί^αίΐαΐίδ ββββ νίάβϋααΙαΓ. 

ΑΙΙααιβη Ηοαι&ηαδ ΡοαΙίίβχ, ΙΙΙα αάΐιαε οΒίαΙβ, αβωρβ ροδΙ δείιίδαια ΡΙιοΙίααυαι, αΐ ρπαιαδ 
ρ&ΐΓί&ΓεΙ)& 6ΐ ε&ραΐ ΙοΙίαδ Εεοΐβδί» ΐΓ&οΙ&1)&ΙαΓ. Ιρδβ δοΐαδ &1) ίαιρβΓ&ΙΟΓβ Ραίβτ $ρίηΙίΑαΙ%» 
ίρδίυδ &ρρ6ΐΙ&1)&ΙϋΓ, ςαο αοαιίαβ ααΐΐαδ ρ&ΐΓί&ΓθΙι& ρΓΦίβΓ ίρδααι οοΙβϋαΙαΓ, αΐ νί(ΐ6Γ6 
68ΐ ία ίοΓΟίαΙίβ 80Γί1)βα(1ί &ά ραΙη&ΓοΙι&δ, ςυί1)α8 υΐ6ΐ)2ΐαΙαΓ ϊπιρβΓ&ΙοΓβδ ΟοαδΙαοΙίαορο- 
ϋΐαοί, 6ΐ ηα&δ ΟοαδΙααΙίααβ ΡοΓρΙι^ΓΟ^βααβΙαδ οο1ΐ6§;ίΙ ία ορβΓβ Οβ οβνβηιοηίΐί αηΐχ Βι^ζαπ- 
ίίηχ^ 1ί1). II, εαρ. 48. 

11)1(1601 (ΐ6δεΓίΙ)αοΙαΓ αοα ΙααΙααι εβήοιοαί» ία ροδΙβΓοαι &(11ιϋ:)6α(1φ, δβά εΐί&αι 6% 
ςυ» &1ί(ΐα&αάο αάΐιϋ^ίΐ» ίαβΓααΙ, ςα&ϋάο ρήαείρβδ βχΐΓ&αβί είνίΙ&Ιβαι ΟΡ. νίβίΙ&ΓαηΙ. ΙΙα^ 
βχβιαρΗ ^ΓαΙία, Ιβ^ίαιοδ ίΐιίάβαι ςαίϋαδ ΓίΙίΚ)ϋ8 τεοβρία ββΐ αϊ) ίιηρβΓαΙοΓβ ε6ΐ6ΐ:)6ΓΓίοι& Ηαβ- 
8ίΰ6 ρΓίαείρί88& 01§;&» ηα» ίαίΐίο δίΒοαΙί χ Οοοδί&αΐίοοροΐίπι νβαίΐ, βΐ ρααίο ροδΙ ΕυβδΟΓααι 
εοηνεΓδίοαβια αά βάβαι βΙΐΓίβϋ&αααι ρΓ66ρ&Γ&νίΙ. 

ΟοηβΙααΙ'αί ροΓρΙΐ)ΤΓθ£;6αα6ΐί ]α88α εοαιροβίΐααι βδΐ βΐίασι Οοαιρβαάίααι Ιβ^ααι οίνί- 
Ιίυτη 6ΐ βεοΙββί&δΙίο&Γοαι, 6χ ςαο ]αΓ& Εεείββί» 6ΐ ί&Ια 6]υ8 ία Ιιαρβηο Οηβαΐαΐί 
οο^αοδοοηΙαΓ. 

ΡΓ8βΐ6Γ νΐΐ&ιη ρ&ΐΓίδ 8θί Ιι6οαί8 6ΐ ανί 8υί Β&δίΐίί Μαεβθοαίβ, ΟοαδΙααΙίαυβ βοηρδίΐ 
ΗίδΙΟΓί&αι νβίβηιαι Γβ^αοΓαπι, νβΐ ροΐίαβ εο11β§;ίΙ ΕχεβΓρΙα ΜβΙοήοα δοπρΙοΓυπι ααΐίςαο- 
Γϋΐη <ιαοΓΐιιη Βρβοίαίθα 6χΙιί1)6ΐ Ο. Ο&Γά. Α. Μαί ία ΒοτίρΙονηηι νβίβπΛίη ηον. οοΙΙβοί, 1. π* 
ρ&^• ι> βΐ 10 ρτφ(., ςυδβςαβ ρ1αΓίαι& ίΓα^αιβαία δεήρΙΟΓααι άβρβΓϋίΙοΓαπι αυροΓ 8υρρ6()ί- 

0^ Ρατκοι. 6η. ΟΧΙΙ. ι ^/ II αΟΑΝ. ΑΙΒ. ΡΑΒΗΙΟΙΙ 12 «ΑΓαηΙ. δβά ςαία Ιΐδβο ηα1Ι& Γ&ϋοηβ οιιιη ΜβΙογΙα 8&6γ& βοΙίδβΓβηΙ &αΙ αά ΓοΗ^ίοηβαι βρβοΐαηΐ, 
Ιιίο ρΓ»ΐ6ΓΐηίΙΐ6η(ίΙ& ίαοΓηηΙ. 

Οραβοαία Ββ ΤΗβηχαϋδνα, βΐ Ββ ρτονίηοηε ίτηρβηί €Ρ.^ ηβοηοα ΰβ αάτηίηιϋΓαηάο νηρβηο, 
άβήηί^ηάΒβ ^βο^Γ&ρΙιί» βαοΓΟβ ηοη ραΓυιη εοηίβΓοηΙ. 

δοΓΪρΙα άβ Γ6 ιηβ(ΠθΛ, άβ ΙιίρρίαΙήοβ βΐ άβ ^βοροηίβ ςαββ νβΐ ίρββ οοωροβαίΐ νβΐ α 
άοοΙί3 νίήβ οοιηροηΐ ]α88ϋ 0οο8ΐ&η1ίαυ8, ηοιι 8ϋαΙ ίια]α8 ίοοί. ΑΙΙαπιβη ίηηοΐβδοβηΐ 
Ι6θ1οη1>η8 ποβίρίβ βχ ΝοΙίΙία δβηρΙοΓαιη 1ια]α8 ααοΙοΗδ ςααιη ΐΓαάίάιΙ ^. Α. Ρα1)ποίυ8 
ίη ΒιδϋοΛβοα $ηα Οτχοα βΐ ςααιη ηο8 ορβηύαβ ΟοηδΙ&ηΙίηί ρΓδβΐηϋΙίιηυβ. 

α.-Β. Μ. 
β ***** 3 Αρπϋβ 1861, 404ΙΝ. ΑϋΒΐ^ΚΤΙ ΡλΒΚίαΐ 

ΝΟΤΙΤΙΑ 

δΟΚΙΡΤΟΚϋΜ ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΒΡΗΥΚΟΟΕΙΝΓΠ. 

{ΒχΗίοΐΚβοα Οτχϋα βά. Η&Γΐββ, Ιοτη. ΥΙΙΓ, ρ. 1.) 

Οο Υϋα Βα$ίΐα Μαοβάοηίδ, ςυαιη ηοροβ 6^υ8 ίΐΏρβηιΙοΓ, (ΙυοΙηη» οηαηίβ ουΙΙΟΓ ίπδΙ&υΓ&ίοΓςυθ Ιοουρίβ- 
ϋ88ίιηυ8, 6οη8ΐ&ηϋατΐ8 ΡοΓρΙιγΓΟ^βηηβΙαβ» Ιιβοηίβ 8&ρ1θη1ί8 β1ίυ5, βοπρβίΐ, άΐχί Ιιοο 1ϊΙ)γο 6( οαρ. ρ. 349. 
[Υοΐ. VI θά. νβΐ., Υοΐ. VII, ρ. 681, 8^. Ιια). β(1. (1)] Νυοο οβδΙβΓα €ΐ]υ8 δοπρία ΓΟΟβη^οΓβ ίαναί: ηαπ] (ΐϋοϊ 
άβ ΙιηροΓ&ΙΟΓΟ ίρδΟ; ςυί αϋ 6 ^υ^. &. 912 δϋΐ) 1α1οπΚ)αδ νεί ουιη ιη&ΐΓβ Ζοβ, ηυΐ Κοπιαηο, 8θϋβΓο, βΐ αΐ) 
&. 946 αά 959 δοΐυβ ρΓφίαίΙ, άίθ6η(1& δαηΐ, 6χ &ηαα1ίυΐΏ 88βου1ί άθοίπιί δοηρίοπϋυβ ΓεοΙίυβ ΙοΰΙοΓ ροΐβΐ, 
Βίνβ νοΐ6Γβ8 ίΐΐί δίηΐ Ζοη&Γ&δ, ΟβάΓβηοδ, ΟΙ^ο&δ &1ϋςυθ, βί οοηΙίαυαΙοΓββ ΤίιοορΙιειαίδ, 8ίΐΏ6οα Μα^ίδΙβΓ, 
ΟβΟΓ^ίαδ ιηοηαοΐιυδ, Ιβο ^Γ&ιηιη&ϋοαδ, Ιο&α. 8ογ1Ηζ68, οΙο., δίνβ ΓβοοηϋοΓββ, ΒίΓοπίυδ, 8ροο(1αηυ$, 
Αηίοηίυβ Ρ&^ί, βίο., βΐ ςυί (Ιβ ία)ρθΓ&Ιοπ1)υ8 οορίοδοβ εοιηιηεηΐ&πο» βάίάβΓβ, ^ο&η. Οαβρίηίααυδ, βΙο., 
6ΐ ςαί εοηδίΑηΙίηί Ηυ^υ8 Υϋ&ιη δίηςυΙ&πΙθΓ εοιηροΒυίΙ, Μ&Γΐίηαβ Η&αεί^ίυδ, Ββ $€ηρΙοηΙίη5 Ιη$ΐ, Βι/ζ, 
111). 1, οβρ. 25, ρ. 461-478. Ραβκ. — Ιΐβιη Ι. Η. Ι,βίοΜϋδ 0^ νίΐα βί νβΙ^ηί ρβχΐίί €οη$ίαηΗηί Ρο7ψΙυ/Γος(η. 
I^^ρ8^φ, 1746, 4, βΐ ρΓβΓ. &ά 1ί5Γ. Ββ οβητηοη, Βι/ζαηί.; 0. Οαάίη. €οιητη. άβ ίοΗρΙοτ βααΐ, Ιοω. Ιί, ρ^^. 
421 βς.; Η&ΓηΙ)βΓββΓ. Ζ. /ν. πι, ρ. 086 8ςς[.; δαχίϋδ ίη Οηοίη, ιι, ρ. 142 ρςς[., βΐ β^ο ίη ΙηίΓΟίί. ίη /ή$ι, 
ι, Ογ, II, ρ&Γΐ., Ι, ρ&β;. 477 δη. ρ1υΓ& οοΗθ^Ι. Ηαηι.. 

1. Εχδίαηΐ ί£;ϋαΓ βίυδ βά ΩΙίαιη, Ηοπι&ηυιη (& ςαο άθίαάβ νοηεοο ίπαρίβ βυ^ΐαΐαβ β^Ι), Ββ αάηχίηήίΓαηιΙο 
ίτηρβήο ΐα>βν δΟΓίρΙϋδ (θχ ρ&Γΐβ [α] δ&Ηβιη) α. 6457 (ΟΙΐΓΐβΙί 949), ίηάίοϋοηβ 8βρ11ιη&, βΐ α. 6460 (ΟΙιτίδΙί 
952), ίηάίοΐίοηθ άθοίοαα. Ιΐυηο ρπιηαδ β οοάίοο Ραίαιίηο, ςαί ρηαδ Β&ρϋδΙ» Εςα&ΐϋ ίϋίΐ, εοΐίάίΐ ^οαηη6β 
ΜβαΓδίυβ ουιη ΥβΓδίοηθ 8υ& εΐ 08ΐδ(ί§&ϋοα11)υδ, Ι,ηζά. Β&Ι. 1610, 8; άβίηάβ&ΐϋδ ^ο^δ^&^^^^^11υ^υ8 8^Γ^ρι^8 
ρΓ»οιί88αιη 1>\ι^ά, Β&Ι. 1617, 8 (6). Νονίδδΐιηβ ευιηάθΐιι Η()Γααι Γβοαάί ουΓ&νϋ Αηββίιηυβ Β&ηάυπυδ (όπιο 
ρήοΓβ Ιηιρβήί Οηβη(αΙί$, αά(ϋΙ& νθΓβίοηε, ρ&ςδίιη & δβ ίηΙθΓρο1(ΐ1& ο( οιιιβηάα(8ΐ, βαρρίεΐίβςαβ ίη εα ίηίο- 

ΝΟΤ^Ε. 

ορϋβουΐΛ 1) Ββ οάτηιηίίίΓαηάο νηρβηο, βΙο. 2) Ώβ 
ίΗβίηαίίΒια ίτηρβηί. 3) Ταείίοα, 4) ΝονβΙία: βοηδίι- 
(αίΐ. ΧνΐΙ, — ΒοοϋδΕ ίη 3ο. ΜβϋΓδϋ Ορρ. οοΙίΐ 
Ι,αηαϋ, Ιοπι. VI, ρα^, 921 6(ΐ(}.; βεά β(1(1ίΙβΒ βϋαί 
Ιαηίαπιπιοάο ΜβϋΓ^ϋ ηοΐω, οιηίδβίδΓβΙίσϋΟΓυιη βά- 
ηοΐαΐ. Ε]υ8άειη ΜεαΓβϋ νβΓβίο 1ί1)η Ββ αώηίηϊ' 
ίίΓαηάο ίτηρβτίο δβραΓβΙίπι βοΐίΐα ββΐ ; οοηΐΓ& ε γο- 
^ίοηβ ΙθχΙϋΒ Ογ. τοΓδίο ΒβηάϋΓί ροδίΐβ. Ταβίίαί 
βάάίΐΕ θβΐ νβΓδίο Ι,Επιϋ, ςαί βΐίασι ίι^^^β^^ι Οοηδίίΐη- 
ύηϊΡοΓ^ϊι, 8ΐΓαΙβρΐ€οη ουπι δυα νβΓδίοηβ 1.λΙ. Υ. 
ΗβιιιΙ)θγ^. 1. 0. — Οοίΐίοβδ ΗΙ)Γί Ββ αάτηίηίείΓαηάο 
ίτηρβΗο δϋηΐ ίη 1)11)1. ροΐ)!. Ραπδ. οοοΙά. 2009, η. 3 
2967, η. ι, βΐ αΐίυδ, βεο. ίηάίοοπι. — Μβυρβϋ εάΐΐ! 
α. 1617 οϋπι οοάά. οοΐΐαΐδ, βΐ αϋυά βχβιηρΙίΐΓ ουαι 
ηοΐ. παββ. ΤΙΐϋπίδΒ ΒΓοαη αίςαβ ΙδΒαοΙ Υοδδίί, βχ- 
δΐ&ηΐ Ιη Μ51. \.ύά. ΥίοΙ. οαΙλΙο^. ίΐϋαβ 1)ΐΙ)1.. πλιζ 
243. Ηαει.. ^ ' * *^• (α) ϋαρ. 27, ΕΙσι δε μέχρις ττ,; σήμερον, ήτις 
έστΙ/ Ινοιχτιών έβ86μη , ετη από κτίσεως κόσμου 
ςυνζ', άΟ' ού έμερίσΟη ή Λογγουαρδία, ετη ς ; βΐ 
Ο&ρ. 45: Μέχρι της σήμ3ρον,ήτις Ιστιν Ίνδικτιών ι', 
•τη άΐϋό κτίσεως κόσμου ^υξ', έπΙ της βασιλείας 
Κωνσταντίνου καΐ 'Ρωμάνου των Φιλοχρίστων και 
Πορφυρογέννητων βασιλέων 'Ρωμαίων. ΒοΥηαηηΐη 
ίηΐθΐΐϊ^ζβ, ηοη δοοβΓϋπη Οοηδίαηΐίηΐ, ββά Οΐίαηι. 11- 
ίϋΐη ίρδυαι οιιί Η5ογ 1ηβθΓϋ3ίΙαΓ, πρδσ τον ίοιον 
υΐόν 'Ρωμανόν τ6ν Θεοσοφή καΐ ΙΙορφυρογέννητον 
βασιλέα, υβ ΡοΓρΙ^^το^βηηβϋ θΐο^^ίο νΐάθηάυβ ρΓβΙθΓ 
βληςίυηι βΐ ΐλϋοδ δϋΜβηυ• ΙίΙι. ι Ββ Ηίηίί$ Ηοηο- 
νατη, οαρ. 5 ; ϋίδΙ)βΓΐυβ ΟαρβΓαδ 111)Γ0 ςϋδίΓΐο 0^- 
$βτναίίοηηίη^ οαρ. 4. 

{ΰ) ΙηδΟΓΪρΙίο 1ίΙ)Γί ΙΐίΕΟ οβί : ϋοηβίαηΐίηί ΡοτρΗ]}^ 
νορβηηβΐί Ορβνα^ ίη (ΐαίΐηδ Ταβίίβα ηηηβ ρΗτηνιη 
ρΓοάβηηΙ, ]ο. ΜβηΓ8ίη$ ΰοΙΙβοίΙ, βοη^ηηχΗ^ βάϋίί. 
ίνράηηί ΒαΙαν. βχ ου, ΕίζβνίΓ. 1617, 8. ΙηβυηΙ 

(1) Υΐάβ ΡΑΐ)Ηοί1 Γβοβηβίοηβο) δοΓίρΙοΓυαι ροβΐ ΤΙιβορΙι&ηβιη, Ιοπιο ΡαύτοίορίΜ ώοβΧγλ αχ ρΓΦηιίββ&η). Εοιτ. / 13 ΝΟΤΙΤΙΑ βαΚΙΡΤΟΒϋΜ ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΗϋΡΗΥΗΟΟ. 14 

^Π8 ε&ρί1ίΙ)08 23 βΐ 24, οΙο ΙΙιβΓΪα βΐ Ηίδραπί», ςυο) υΐροΐο υίιιήβ οοΓΓυρΙα ίαΙβΓρΓθΙ&ή ΜβϋΓδίυδ ηοη ίαο- 
Γ&Ι &β($Γβ63Ώ8. ΟτΒίΟΒ. Β&ηάυπυβ οαβϋςανίΐ βχ ιιΐ8., πΐ6ΐηΐ3Γ&η&060 1)ϊΙ)Ι. Ηβς*» 2661, βοΓίρΙο &ηηί8 αϋΐιιαο 
(ΐιιίη^βηϋδ, ^α^υ8 ορβ ςυαιη ρΙυΓίαι&δ ιηβικί&δ 8υ8ΐυ1ί1, 0ΓυάίΙ&8 θ( οορίοδαβ αάάίίϋΐ ηο1α8, ρΓΦΐηίδίΙςαο 
1&ΐ3α1&ιη ςέο^Γ&ρΙιίοαιη ίιηρβΓϋ ΟηβηΙ&Ηδ, οοηοίηη&ί&ιη α ςβο^Γ&ρΙιο θ6ΐ6ΐ:>0ΓΓίΐΏθ, Ουίΐΐβΐιηο Ιι>8υ1αηο 
{άβ ΓΙδΙβ), ςυ& ίαοίθ8 6^α8ά6η1, ςιιαίίβ Γυϋ δυΐ) ΟοαδΙ&ηΐίΒο ΡθΓρΗγΓθ(|;θαη8(ο βΐ βίιΐδ ρΓ2Β(ΐ606880πΙ)υ8, αρίβ 

Γ6ρΓ3Β86ηΐ8(αΡ. 

2. ΤαΰΙίοα βίνβ βιβλίον Τακτικδν, τάξιν περιέχον των κατά θάλατταν και γην μαχόμενων, ΙίΙ)6Τ ΤαΰΙίΰΐΐΒ. 
ηιαη Ιί/ταςη^ ρηρηαηΐίηιη ΟΓάίηαΙίοηβιη €οη(νιβη$, ρπιηυδ βάίάίΐ, δβά Ογοβοθ Ι&ηΙυιη βΐ οαδίί^&ΐΐοηίϋαδ 
801*8 ϋΙυδίΓ&νίΙ ϊάβτα 2ο. ΜβϋΓδίυδ βχ οοιίίοβ 5151. ΡαΙαΙίηα;, ουιη βΐϋδ ΟοοδΙ&ηΙίαί, ςυφ ί&ω τβοβηδβο. 
βοη'ρΐίδ, Ι,ιιά^. ΒβΧ, 1617, 8. [V. &(! η. 1.] ΡαΙβΙίηυδ ίΐΐβ οο(1βχ άβδοπρίϋδ ΓϋίΙ β Υίηάοΐιοηβηδί, άβ ςιιο 
ΐΑΐη5βοίϋ8 VII, ρβί5• 201 (ο). Ια οοάίοβ Υβροηβοδί, ςϋοπι Ι,αϋηβ νβΓίΐΙ δοίρίο ΜαΙΓβίϋ», Ιπ1)ϋίΙυΓ Οοη- 
δίβηϋηο, Κοπίδίηί ίιηρ. βϋο, ςαί ρΓδεΓϋϋ αΐ) Α. Ο. 976 αιΐ 1028. Καββ. — ΟοπδΙαηΙίηϋ, ΒοΐΏβηί ίϋίο, ΙίΙ)θΙ- 
Ιοδ ϋΐβ Οο ηρρΛΓαίιι ϋοΐΐίοο Ιαηα Ιογγλ Γΐιιαπι ιηαη, ΐΓίΙ}υίΙϋΓ ςαοςαβ ίη ουϋ. ΛυβϋβΙαηο Υίηάβΐ., ΙββΙβ 
ΚθίδβΓΟ ία ο&ΙβΙ. ρ. 67 βη. Ηαιιι-. 

3. Περί θεμάτων. Όβ ΐΗβίηαΗΰηί (ά) ίτηρβήί οήβηίαΐίε €ΐ οΰείάβηΙαΙίΒ ΙίΙ?Γί II, Εχ Ιιίβ 1ίΙ)Γυιη ρποΓβιη 
(]β ΙΙιβίΏ&Ιίύυδ ίιηρβΓϋ .οπβηίαΐίδ ρπιηυδ β οοάίΰβ Τίιοιη. Οΐβιηοηϋδ, Αη^ΐί, πιβάίοί Μβοΐιΐίηίβοδίδ, βάί- 
(ΙίΙ βΐ νβΓδίοηβιη δυαιη ποίαδί^υβ &(1ι1ί(1ίΙ Βοπαν. Υυΐβ&ηίυδ, Ιιυ^ά. Ηαΐ. 1588, 8, αρυά ΡΓ&ηοίδουιη Κ&ρΐιβ- 
Ιβπξίυτη. Ι.ΐ1)Γυιη ροδίβποΓβιη άβ ίίΐ6ΐηαΐ11)υ8 Οοϋίάβηΐίβ δίτβ ΕυΓορ», ςυβιη βΐ ίρββ βάίΙυΓυπι ββ Υυΐοα- 
ηίαβ ΓβββρβΓ&Ι ίη ηοΐίβ &ά Α^&ΙΙιίαΐΌ, ρ. 4, ρπιηυδ Ρβά. ΜοΓβΙΙυδ νυΐ^ανϋ ευτη τΰΓδίοηθ βυα ηοΐίδςυβ 
ΡαΓίδ. 1609, 8. ϋΐΓβπιςυβ Υυΐοαηίί βΐ ΜοΓοΙϋ βιΐίΐίοηβηι ΜβαΓβίϋδ οϋη]ϋηχίΙ βΐ, υΐ νίάίπιυδ, οωΐβπβ 
Οοο:>1αη(]ηί 5εηρ1ίδ αάιΐίιϋΐ Ι.υ§(1. ΒαΙ. 1617,8. ΝονίδδίΐΏβ 1ΐ08 (]υοδ 1ί1)Γ08 Αηββίπιυδ Βαηϋυπυδ, ρ&υΐο 
&αΐ6 ζηίΐιί Ιαοάλίοδ, βχ οοάίοβ Γβ^ίδ ΟαΙΙίφ 2431 (β) ίη οΐιαρία 1)θ[ηΙ)γο1η3, αηΐβ αηηοβ 500 θχ&γ&Ιο, οαδϋ- 
§ανϋ, νβΓ^ίοηβιη ηοναιη, δίνβ βχ τοίβρί ρΐυπιηυπι ίη(θΓρο1&Ιαπ), &(]3υηχϋ, ρΓβιυίδίΙςυβ Ουίΐβΐηιί Ιηβυΐαηΐ 
1αΙ)ϋ1αηι ^βο^Γ&ρΙιίο&αι, ςυ® ίαιρβπαιη ϋροΐίΐαηυαι, ςυαίβ &1) ΗβΓ&οΙίί ββνο ΓυίΙ, ρβΓ θέματα άίξβδίυηι 
6χΙιίΙ)βΙ. ΡΓϋίΙϋΙ ΒαηϋυΓϋ Ιιηρβήιαη οήβηίαΐβ^ ^υ^ϋ3 Ιοαιο ρποΓβ ϋΙ)Γί ΟοποΙιηΙίιιί ΡοΓρΗ^το^., υΐ ροβίβ- 
ΓΐΟΓβ βίϋΐΟΓίδ ηοΐ» οοηΙίηβηΙϋΓ, Ραπδ. 1711, ίοΐ [Κβο. ΥβπβΙϋδ 1729, 2 νοίΐ. ίοΐ.] Νοη πιίηυδ ίη Ιιίδ 
(1υοΙ>υ3 ΙίϋβΠίδ ρυ1ο1ΐΓ&αι ρΓονίηοί&Γυπι βΐ ρορυΙοΓυπι, ςυί ίπιρβπο ΟροΙίΐΗηο ρ&Γβ5&η(, ηοΐίΐί&ιη, 
εοΓυπιςυβ οπξίηββ βΐ αηϋςυίίαΐβδ ΟοηβΙ&αΙίηυδ οοοΐρΙβεΙίΙυΓ, ςυαιη 1ίΙ)Γ0 ΰβ αάτηίηηίΓαηίΙο ί?ηρ€ήο άβ 
&1ϋ3, βΐίααι ^βηΐίϋυδ, ςυ» αά]υναΓ6 ίΐΐυά νβΐ Ι^ιΙβΓβ 1)ε11ο &1(ΐυθ ίηίβ&Ι&Γβ ροβδβηΐ, ςυβηι&άιηοάυπι βΐ 
βαρυπ] οΓίςίηβδ ηιοΓβδ β( ίηδίίΐυΐα ραοίδ ϋβΐϋιιιιβ βχροηίΐ; υηάϋ ηοη ίηιπιβΓίΙο 1ίΙ)Γυηι ίΐΐυηι Ι&ηςυααι 
11ιβ5&υΓυα], ββΓν&Γβ δβ βοπρδίϊ Ε^η&Ιίυβ (/), ευ3υ£> οοάβχ ηΐ3. ϋβίηάβ ρβρνβηίΐ ίη 1)ί1)1. Ρ&Ι&Ιίηαπ), βζ ςυο 
ίρβο οοάίοβ ϋΙ)Γυπι Οβ αώηΐηίίίΓαηάο ΐηιρβΗο Μβυτδίϋδ νυΙ^αδββ δβ ΙββΙαΙυΓ. 

(Γ)Ρα^. 429 6ά.Κο11&πί, ίηοοά.ΙΙΙ,η. 5. — 1.6ίάδβ 1•οίά« ίη Ι3ί()1. αοαά. ΙηΙβΓ. οοάά. δο&Ιβί^βΓίαη. ναηβ- 

ίη 1)ίΙ)1. ρυΐιΐ. ϊηΙβΓ οοάά. Υοδδίαηοδ, ΟοηϋΙααΙίαί Ιαβ ΙβοΐΙοπυπι ίη 11ΐ6ΠΐαΙίΙ)υΒ ΟΓίβηΙίδ. ΡΙύΙορο• 

Ιιηρ. Στρατηγικών περ'. έθών .,ιαφ(5ρων εθνών. ΙΙ)ίά. ηετηα Οοη8ΐαηΐΊηί βΐη ίβοηί$. — ΙΙ^ίά. ίηΙΟΓ οοάά. 

ίηίορ 0(1νβΓ3&ΓίΛ Υοδί'ίβιηα, ΟοηβΙαΜίίηί ΡυΓρΙι^ην. ΒοηανβηΙ. ΥυΙοαηϋ, €οη&!αιΐΙ, ΡοτρΙχυν, άί Τΐιβηια• 

Τ&οΙίεα ηαυαι&οΐιίοα. (V. ο&Ι. &)ί61. 1•β1ά., ρ»^;. 393, Ιΐ^Μ^ ςυο βχθΓηρΙαπ υβί ίυβρυηΐ Ιγρο11)βεα3 ; ρ]υ8- 

η. 3ο, βΐ ρ. 400, η. 11.) — - Ρίΐπδ. ίη 1)ίϋ1. ραΐ)!. άβιη ί^οΐίΐία ΐΗβηιαίΗίη Οήβηίϊ»\ πιαηπ Βοη. ΥυΙοΕΠ. 

οοά. 2ο30. 1) ΤαοΙίεα άο ηανΛΐίβ ρίΓΛίίοίςυο 1)ϋ11ί βΟΓίρΙα. — Ε^υ8άβα1 Όβ 11ιβαιαΐί1)υ8, [τΆ^να. Υ. ολΙ. 

δίΓΛίβζθΓηαΙΛοδ; Εΐί^υβ οοηίβοΙΟΓ οαίπΐ. Ιοιη. II. 1)ίΙ)Ι. 1•θίά. ρ. 341, η. 39 ρα^. 344, η. 7, οΐ 346 

ρ. 516 βς., &άηοΙ&(, Ηςαίιΐο οοηδίηΓβ, ο&ρΐΐβ 19 Ωη. Ηαιιι.. 

ί^οηίδ ϊιηρβΓ. (αοϋο. \\ι^\ ναυμαχίας ουπι Ιιίβοο (Ο ^0• ΒβρΙίβΙϋ Ε^ηΛίίυ», ΥβηβΙυδ, 1ίΙ)Γ0 ιι ϋο 

Ι&εΐίοίδ οοϊΐ&ΐο, ΟοηβΙαηΙίηυπι Ιηαρ. ηίΐιίΐ αΐΐυά ρηιΐ€ίρίΰη6 ΙΙοτηαηύ, υΙ)ί άβ ΟοηδίΗηΙίηο ΡοπρΗγ- 

θ^^πδδβ, ηίδί ηΐ 1•βοη1δ δβηηοηβηα ραυίο βίββαηΐΐυ- Γθ{ζβηηβΙο ; //ΐ(•, α αΐίβη$ ορϋιηΐεςηβ άί8€ίραΗί$ ηοη 

Γβπι ϋά υδυπι Υϋΐ^^ί τυάίδ βΓθ^απίΓΐυο πιίΐίΐίδ ίΐο- αΙ)ΚθΓτεη$^ <^Μα$ ρβηβ €Χ8ίίηεΙα$ αΰ ίηίβηΐη νόιάίοα- 

οοπιπηοάαΓβΙ. — 2) Ε3υ8άθΐη ρρχοβρία βΐ πιοηίΐο. νίί, ΙίδΓηηι Ηοηιαηο βΐιο ΓβΙίηιιίΙ, νι ηηο ίΐηηηιαηι 

ϊιηρβΓΛίοΓίδ ββρναηάα, βχ αηΐίςυίδ οοΐΐβοΐα, βΐ ολ- Ιοίίηί ίπιρετϋ^ ίοοίοηιηι οτηηίηιη (χάετα, ΙιοχΗηηι 

ρίΐιόυβ 120 άίδΐίηοΐα. V. 1.βοηίβ ΤαοΙίοο, οαμ. ^0 νίνε^, ναϋοηβδ, ΰοηίΐϋαβχρίίαηίΐ,ηηβηιηοίίη ΰίΰΐίο' 

— 3) Ιάβιη άβ ΙβΓΓβδΙπ οορίαρυπι άυοίυ βΐ ΓηίϋΙυιη ιI^6^α ηοΒίΓα, Ιαη^ιιαηι ΐΗΰ.^αιίΓΗίη^ ΒβννατηιΐΒ, ίη ςηο 

ουΓΛ. — Οοηβίδίηί. 5ίαΙβςί€θη βίνβ ίΓαί^ΓηβηΙυιη τηηΐία άε νβηβΙί$ βΐίαηι ίρββ άί3,$ΰηΙ, λ\[[ΐά αχο\ηΐ)\Λτ 

ϋΐίυδ Α Ιιαιηίο β οοά. Μβάίεβο ίιιΙβΓ Ορρ. ΜοηΓί?ϋ Ιιυ^υδ ΙίΙίΠ ιιίδ. ςαυά ίη Ι)ίΙ)ΗοΙΙιοεΒ Γβίρ. ΥοηβΙίΒ 

ίΟΓΟ. VI, ρ. 1409, βδββ βάίΐυηι, ραυίο αηΐβ ηοΐανί- άί1ί{^βηϋδδίαιβ ουβίοάίπ πιοηιοΓαΙ Ο^Γ&Ιάυδ άία- 

ιηϋδ. Λ((ΐϋβ άβ εοά. 111ο Μβά. Ιί, ςυί εοπίΐηβΐ εοΐ- Ιο^ο ν Οβ ροείύ, ρ&^. 282, αη}ΐί$ ΟοηΗαηΙίηΐ ΙίδβΓ 

ΙροΙΙοηβιη ΙαοΙίευΓυπι αυείορυιη υϋοΓπηιαιη, οΙ η. ιΐϋ ε6ΐβΙ?Γαΐη$ €$ί^ ^ηβιη ηιοηεηε Ιίθ7ηαηο βΐίο νβίί- 

20, Οοηδί. ΗΐταίΕςίεοη, ρΐυΐ. 55. ν. Βαηάίη. ΟιιΙ. ηηϊΐ^ ίη ({ηο &ηγηιηαηι ΙοΗη5, ίιηρεηί, αοείοηιηι ((κ- 

οοάά. Ογ. II, ρββ. 218 8(|(ϊ. Αάά. δυρρα, νοί. ίΥ, άβνα^ Ιιοείίηηι νίνβί, ςνιβ εΐ (ΐηαηΐχ ε$$εηΐ^ αΐίαςηβ 

ρ3;?. 210. Ηακι.. οτηηία αά χτηρβτηαη ίρεείαηίία, εοιηρΙεχΗ$ εαί, ςηβτη 

*/) Θέματα νβΐϋΐί ίτηρο&ιία ρρίΒδΐάί». νοοαίω βαπί ϋΰπιτη Ιιοάίε Υεηβίοηιηι τε$ρ, ίη $ηα ρεεηΐίαή ΙίΜίο- 

Ιίϊ^ίοηβΒ ΓηίΙίΙϋΐη. Ηίηε βοάβπι ηοίπΐαο άβηοΐίίΐίο ΙΙιβεα άίΐίίββηΐίδ^νηβ ειι$ΐοάΪΓί (αείΐ, Οοάΐοβαι τββίβ 

8 ιηΐ ρρονΊηοί» ίρβίΒ, ίη ςυίΙ)υ8 Ιββίοπι»» ίη ρροΡϊίί- ΟαΙΙί®, ςυο υδΐΐδ Βαηάυρίυβ ΙηυάανίΙ ΟβδίαυΗοηπδ 

(ϋίδ ΙοοαΙ» ίυβρυηΐ. ΑΙςυβ βο 8βηϊ«ϋ νοοαέυΐυηι ρρ»Γ. Ρο1γΙ)ίο ρρίυπιίδδΗ «ά Ηβηρίουιη IV: ^εννα- 

ΐϋΐαΐ Οοηδίααΐίηυβ αοοίρίΐ βΐί&πι ίη ΙίϋΡΟ ΰβ αώιύ" /ηγ ιλ ΙοεηρΙεΙίδίήηα ίΙΙα ίαα, Οοτηίηβ, εί νβτβ Γβοία 

ηίίίταηάο ΰηγβήο^ υι ο. 27, Ηερϊ τον) θέματος ϋίΙίϋοΙΗεεα^ €οη$Ιαηΐνύ Αηςχιηί ΡοΓί,ίΐί/Γορεηηείϊ Ιί' 

λογγουβαρδιάς. 6«Γ... ϋίι^ηηηι ορη$ ςαοα Μαμύαΐίε Τηχ ;ΐϋ<Μ 

{€) Ια 04ΐ. οοάά. Ραρίβ., Ιοιη. Ιί, ηυπιβρ&Ιαρ οοά. ρηΜίεατη αΐν^ηαηαο Ιηεειη α$ρίοίαί. Υίάβ ίΙ:ί, βί ρΐα- 

Β54, ΑΙ άΐοίΐυρ οχΑΡ&ΐαι ββο. χιιι. Οοάίοΐβ ΥβηβΙΐ οβί, ρ1υρ& ίη β^υ8 1ί1)Γί οοηιηιβηάαΐίοηθα}. 
ΐλΰ11& αΐ ιηβηϋο ίη οβΙ. οοάά. θΓβο. Υβη. Μεγο. — 15 ίΟΑΝ. Α1.Β. ΡΑΒΒΙΟΙΙ 16 

4. ΝθΌ$ΙΙα €οη$αίηΙίοη€$ Χ///, οααι νβΓβίοηβ θΐ ο&8ΐί^&ϋοηί1)υ8 ^ο. Ι^θαηοΐ&νϋ βχ 6^α8 /αΓβ Οταοο- 
Βονηαηο, Ιοιη. Ι, Γώ. π, ρβ». 103 βς., βΐ Ιοιη II, ίη1ίΙ)Γ0 ΝοτβΠαΓυιη, ραβ. 129 βες. ΡμποοΓ. 1506, Γοΐ, : 
1. Οβ αΐίβηαΐίοηβ [Ήηάοηιτη^ 6υ]α8 οοοβΙΗαΐίοοίθ, ΟβάΓβηο οϋ&ιη ΐΏβαιΟΓαΐΦ, άυο 6χβιηρ1&, ραυίυίαπι (ΙίνβΓδβ, 
ηοα ουιη βγηορβί 63υ8, & Μίοΐι. ΑΙΙαΙίαΙα οοτΏροβίΙα, ΗΐΓβΓυαΙυΓ : 2. Οβ ροίβηΜηί, ίη ρτωϋα ραηρβ" 
ΓΗτη (6) $υΐ€€βά€ηαΐ>η$ ; 3. Οβ ΓπίίιΛ*6α$ ; 4. Οβ ίαΐίΐηίίοηβ ρκβίη τηίΐϋαήητη ρνωάίοηιτη ; 5. ϋβ {ηρα τηαηΰί- 
ρίοηιτη^ 1ια]υ$ςυβ ιιουθΙΙθβ &Γ3υιηθη(ιιιη ; 6. ϋε ηοη άαετβπάο ίηάίάο αδ ϋί ηαί αοΐίοηειη ίηΒϋίηηηί, βΐ ά€ 
Με αηί αά Ιτα ιη6η$β$ νβΐ αηηητη αδεηηΐ. 7. Οε εο ςηοά]ηάίοα οίνΗβί ηίίιίΐ αεείρετε άεΙ>εαηΙ ; 8. Οβ εροΗηΙη^ 
τΛοΧ εκταγιατιχών. 9. Ώβ εοηδηείηάιπίδία. 10. Ββ Ιε$ΐατηεηΙί8 αρεήοπάιε ; 11. Οί αοηβηβΙιιάίηίΙίΜ Βοηϋω ; 12. 
Βε Μ$ ςηί εωάεί εοτητηίίΐηηί ρΐαάίο^ νεί τηαρηίΒ ^ιαίίδη$, νεί ΙαρίάίΙια^ ίάςαε οοηίΐιΙΙο^ 13. Οε εεεηη^Ιίβ ; (βν- 
Ηίδ εΐ ςΐίαΗΐί ηχιρίϋί. Οαοάβοίιη&ιη οοη8ΐϋαϋοη6ΐη βάίάβΓ&Ι βΐίαιη, 8βά οαρίΐβ ιηυΐίΐ&ιη. Εαίιηιιηάυθ Βο- 
ηβΗ<ϋα8 ίη ίιιή$ οήεηΙαΙί$ 1ΐΙΐ)Γ0. ι. ρ&β;. 19 (ΡαΓίδ. 1573, 8), ςϋβαι νΜβ βΐίαιη ρ. 15, αΙ)ί άο αΐία Οοη- 
Βίαηϋηί 1ιυ3ϋ3 οοηδίϋυϋοηβ περί του άναΟεματ(ζεσθαι τους άποστάτα; και μουλταρίους. ΟοπΒΐϋϋΙίο 15, 
Ηερι πολυγάμων, &άν6Γ8υ8 ςα&Γΐ88 ηυρ1ί&8, θοάβιη Ιοοο ΙθξίΙϋΓ ρ&^. 16 βς. Ρλβιι. — Ιο ηαίϋυδά&ιη 
οοάά. 1)ίΙ)Ι. 1.8ϋΓ. Μοά. ΡΙοΓβηΙ. βυηΐ Οοηδίαηΐ. ΡοΓρΙιγρ. ΝονβΙΙβΒ, Ιβ^οδ Εΐ(ΐϋθ οοηβΐίΐυΐίοηβδ, ςϋ8ΐ8 8ία- 
^υΐ8ΐ8, ίη ίΙΠί» οΙ)ν1&3, βηαιηβΓ&Ι αο ΓβοβηββΙ Β&ηάίη. ίη 0&(. οοάά. Ογ. Μβάίο. Ιοω. Ι, ρ. 530, οοά. 12, η. 
2 βΐ 4, ϋΐ3ί ίίϋηΐ ίΐΐίϋδ ηονβίΐίβ 11 ίη εοιηροη<1ίαιη ΓβάαοΙδΒ. — Τοιη 111, ρα^^. ρ. 182. οοά 6, η. 16. ρΐυΐ. 
80. — Ρ&ί?. 186, η. ι, βΐ 188 βς. η. 4-10, οοά. 7, ρΐϋΐ. 80, ρββ. 194 δ^ί^. ρ1υΓθ8 ηονβΐΐβ ία οοά. 10 (|υί 
εοηΐίηβΐ ΙίΙοΓαιη Ιβ^υιη. — Υβηβΐϋδ ίη Κ)ίΙ)1. Ώ. Μ&Γοί ΰοά, 173, Οοηδί. ΡορρΙιγΓ. ΝονβΙΙ® 12, ςυ&Γυπι 
ρΓίηοίρία ροβαίΐ &υο1θΓθ&1α1. οοάά. Ογ. Υεη. ρα^;. 101. Ι1)ί(]. ρ&§;. 104 άβ οοάά. 180 βΐ 181, αο ρβς. 305 
άθ οοά. 579, ςαί οοηΐίηβηΐ βοίος&πι Ιβ^αιη Β&δίΐίί, Ιιβοηίβ 6ΐ Οοηδίαηΐίηί, ίιηρρ. ; ρηαιο οοά, ίηβδί 
Οοη8(. ΡοΓρίι. ηονβΐΐα άο ρΓβΒί&ϋοαβ. — νίηάοϋοη» ίη 1)151. 0»β&Γ6α οοά. 53, η. 15, Οοηβΐ. ΡορρΙιγπ. 
αρ^υπιβηΐϋπα Ιοπιί υηϋίοηίβ Εοοίββίο) ία ε&α8& ςυαΓί&Γυαι ηυρΙί&Γυιη, βίο. V. 1.&ιη1}60. Οοπιπι. VIII, 
ρ. 1009. Αάά. ρ. 938 βς. — Οοά. 6. ηονβΐΐα άβ &1ίβααΙίοηθ ίθυάΟΓυπι, 6ΐο. V. ΚοΠαρ. ηοΐ. αά Ιι&αιύβοίί 
Οοπιιη. VI, ρΛΓί. Ι, ρ. 53. — ΑΙίβΒ ίΙ)ίά. ρ. 10 δς. ίη οοά. 2, η. 2 βΐ 4. — Ραβ. 36. ίη οοά. 3, η. 11, 19 
β1 23. — Ια οοά. 4ϋ, η. 25, αονοΐΐα 2 άβ ίίδ ςαί οοη8υ1(ο 08Βάθ8 ροΓρβίΓ&ηΙ, βΙο. V ΚοΙΙ&γ. 8υρρ1. αά 
1.8ΠΐΙ)βοίί Οοπιπι., ρ. 237 βς. — ΡαΓί8. ίη 1)ί1)1. ρϋ1)1. οοάά. ΐΓβάβοίπι, ωοάο 11 ηονβΙΙβϊ ίΙΙιΐΓϋπινβ βρί- 
Ιοπίθ πιοάο α1ίς[υο1, ηαοάο ίβοηίδ, ΟοηβΙαηΙίηί οί Β&δίΐϋ ερίίοπιβ 3υΓί8, ίη 401ί1υ1θ8 άίτίβα. νίά ίηά. αά 
νοί. 11 Οαΐ. Ρλπ8., νοο. ΟοηϋαηΙ. ΡοτρΗχιτορ, — Ιη οοά. Εβοοπ&Ι. ΟοηβΙβηΙ. ΡορρΙιγΓ. οΐ αΙίοΓϋπι ίπιρρ- 
ηονβΐΐφ. Ι68ΐβ ΡΙαβΓΟ ίη ΗίηεΓ. ρετ ΙΙίδραη.^ ρ. 163. — Νονβ11& ίη οοά. ϋίΤβηΙϊ&οΙ]., πυηο ϋρδίβπδί, άβ 
ςυο ρ1υΓ& 1β^68 ίη ΜαίΙ ΒίδΙ, ϋβέπΐ). ηΐίία , ραΚ. η, οοΐ. 527. Παβε.. 

ΗίδΟθ ίη Μ6υΓ8ί&η& ΟοηβΙαηΙίηί ορυβουΙοΓυπι θάίΐίοηβ Ιυ^ά. 1617, 8, (ρο8ΐ ρ. 252) €οη$ίίΙηαοηε$ πονεΙΙα 
ςυαΙυοΓ 8α1)3ίοίαη1υΓ, ςα&8 ο οοάίοίύαδ Γβςϋ8 βάίάίΐ &υο(ίθΓ68 πιοΙίοΓΟβ'^υβ Οαποΐυβ 1•αΙ>1)οα8 ουΓΏ ηονα 
νθΓδίοηβ οΐ οαδίί^αΐίοηίϋυδ ίηΐβπ 8υ&8 ίπιρρ. ΝονβΙΙλδ οοηδΙΚυΚ. Χ. Ραπίδ. 1606, 8 : 1. Περί στρατιωτι- 
κών, άβ τηϊΗίαΗΙαι$ [ηηάί$^ ςηαηι άίαΐανίΐ Τίιεο(ίοηί$, ραΐΓίοίυβ οΙ ςυκδΙοΓ άβο&ροΐϋαηυδ : 2. Βε [\ιι άίί 
ΛΓΥΜηίαίί αΗοΓητη εΐ Ηοτηιοίάανητη ; 3. Βε $ροΗηΙί$^ άε αρεΗεηά\$ ίε$ίαγηεηΙχ$^ εΐ άε εο, ςηοά αετίιΐΒ αο ιίεβηΐ- 
ίαε οοηίηείηάίηητη τηοάηχ ε$$ε άεΙ>εαΙ (Ιιαηο άίοΐ&νίΐ ΤΙιεορΗίΙυδ, ρ&Ιηοίυδ βΐ ςυβδΙΟΓ ; 4. Βε $ροΗ\λΙί$, ςιια 
αΙ}ΓθραίΗΓ αιρεηοΓ εοηίϋΐηΐίο, ρβΓΠΐίϋεοδ ]αάίοίΙ)υβ οΙ 80Γί1:>8θ δροΓίαΙαδ αοοίρβΓβ. Ηαηο άίοΐατίΐ Τ1ΐ6θάο- 
δίυβ (ίάβω ςυί αηΐβ ΤΚεοάοηα), ραΐηοίυβ βΐ ςαβεδίορ άβοαροΐίΐαηυβ* 

5. 1.6οηί8 βαρίβηϋδ βΐ ΟοπδΙαηΙίηί Ωΐίί 03ϋδ, Εκλογή των ν6{ΐων, ΒεΙεεΙηε Ιερητη οοηρεηάίαΓίηα αχ 
πίδ. Ραΐαΐίηο θΐ ]ο. 8αηιΙ)υοί άοδοηρίυβ, βΐ οαπι Ιι&Ιίηα 1.6υηο1ανίί νβΓδίοηβ θάίΐηβ ίη ^&Π1 ΙαυάαΙο βίυδ 
^α^ε βΓΰΡεο-Κοηιαηο^ Ιοαι. II, ρας. 79-134. ΝυπιβΓυβ αηηί, ςυο ρυ1)1ίο&1υ8 (ιίο άβίβοΐυδ Γυίΐ, οοΓΓυρΙϋδ 65ΐ, 
6ΐ ρΓΟ ,ςημζ' Ιο^βαάυηι ,ς^μζ*, ςηί ΓβδροηάβΙ αηηο ΟΙιηδΙί 939, ςαο Οοηβίαηΐίηαβ άβίβοΐυπι Ιθ^υπι, α ραΐΓβ 
Ι,βοαβ ΩβΓΐ οοΒρΙαπι, ρΓΟίηϋΙβαΓΟ ροΐαίΐ. ΚΑΒΚισ. νίηάο1)οηδΒ ίη οοά. 2, η. 2 βΐ 13. — οοά, 8. V. 1..ιπι1)βοίί 
ΟοπιπιβηΙ. VI, ραΓί. ι, ραβ. 25, 32, 38 βΐ 74 δς. — Ια οοά. ςαοηάαπι ϋ1Γβη1)αοΙι., ηηοο Ι,ΐρδίβηδί, ςαί 
ςυοηάαπι ρβΓίίηυίΙ &ά ΟυρβΓυπι, βΐ ςαβαι οορίοδο ΓβοοηβυίΙ ^. Η. Μαίυδ ίη ΒΜ. ί//^ι^^αΓ/ι. ηι$$,, ρ&Γΐ. π, 
ρ. 522 8!]^. ςαί ΙίΙυΙοΓυπι 40 ίηάίοβηι Ογ&οθ οαπι βυα νοΓδ. Ιιβί. ρυύΐίοανϋ. ΡΓΰΓαΙίοηβπι, α ΟοΙΙΓγ. 
Μ&δοονίο ΙιαΙίηβ νοΓδ&πι, &ά^βοί( ΡυΚαιαηη Μβαιοη» ΟοΙΙΓγ. Μ&δοονίί, Ι.ίρδ. 1771, 8, ρ. 121 δςς. 
V. ςαοςυο ραι;. 87 βς., βΙοοπΓθΓ Β. Οαδρ. Αοΐιαίϋ Ββοΐί ΰεηονεΙΙύ Ιεοηιε: βΙο., βά. Β. ΟαΓ. Γπά. ΖβρβΓηίοΙί, 
ΙΙ&Ιφ 1779, 8, ρα^. 20, βί ρ. 25. ΖοροΓη. ίη ηοΐ. αίςαβ Ιιυηο ίαιρηπιίβ ίη ρΓββΙβΓΠΐίδβίδ, ρ. 228 δςς. Ββ 
οο^ηοπήπθ ΡοΓρΙιγΓΟ^βηηβΙί, &ηηο ςυο ηαΐυδ 6β(, δοίΐ. &. ΟΗγ. 905, νϋαςυβ βΐ ρ. 373 δςς., ρΓχοίραο 
ρ. 376 8(](]., Βε ειίορα Ιερητη Ιεοηΐί εΐ ΟοηεΙαηΐιηί, άβ οοάά. οίδβ., άθ οΓάίηο, ραΓίίΙίοηβ^ ίηάίοθ, βίο., 
άοοίβ α^ίΙϋΓ. Ηακι«. 

Ββ Βα$ίΙίεί$, ΒΑδίΙϋ Μαοθάοηίβ βΐ Ιιο.οηίβ δ&ρίβηΐίβ αυδρίοίο άι^^ββίίβ, βΐ & ΟοηδΙαηΙίηο ΡοΓρΙι^^Γοςοη- 

ηβίο Γ60θ£;ηίΙίδ, ρΓβΒοΙαΓβ ^οδ. Μ&πα δυαΓββίυδ, ('ρίδοοραδ ναδίοηβηδίβ ίη ΝοϋΙία ΒαίΐΙίεοηίη Βά \]ν\}'άη\ιιι\ 

VIII, ροηΙίΟοοπι πιβχίπΐϋπι : « 1.ίΙ)Γί Βασιλικών ίη δβχ τεύχη ββϋ νοίϋπιίηα άίδΐίηοΐί δϋηΐ, ίη- 

άοςυβ άίοϋ έζάβιβλος, βΐ ίη 1ίΙ>Γ08 δβχα^ίηία δυϋάίνίδί, ίηάβςυβ έζηκοντάβιβλος ηυηουραΐί. Ιπ^ροΓαΙΟΓ 

ΒαβίΠυβ Μαοοάο {ίή ρηπιοβ ίΙΙίδ ηααηυαι αάπιονίΐ, αΐ ΟβάΓβηυδ αββθΓίΙ : ίάβοςυο Ι^βο δορΗυδ οίάοπι Β&^ίΐίο 

ΝΟΤ^Ε 

(ο) ΜθπιίηίΙ Οοάίηαδ Οτίρ, €ΡοΙ., η. 157, βάίΐ. άοηίδ, ρ. 06. ίηΙΟΓβΟΓίρΙοΓββροΒίΤΙιβορΙι&ηβαι : £ύ- 

ΐΑΠΐΙ)βθίί. Ρ<<>ν $έ και τους ιςολιτικους νοαους πολλήν άσάφειαν 

(Α) Οθη8ΐ&αϋαυ8ΡθΓρΙιγΓθ§;.ίη νίΐα Βαβίΐίί Μαοβ- καΐ σ^^γχυσιν εγοντας δια τήν αγαθών ώσπερ καΐ 17 ΝΟΤΙΤΙΑ 80ΗΙΡΤ0ΚϋΜ ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΕΡΗΤΚΟΟ. 18 

ρ&Ιη βυο 1ί1)Γ08 Ιιοβοβ ΙηϋυίΙ ηονθ11& 81 (ί), ίββίβ Ου]&ο{ο, 6&ρ. 31, Η1>. χνιι 0δ8βτναίίοηηηί ίηΗί, οί 
ρΙβης<ΐ6 Β&βίΐίαω Βανιλιχών αυοΙΟΓβιη 68$θ ΟΓβάίοΙβΓυηΙ, ία ()υιΊ[)υ3 ΓοίΙ βΐ ΡΓαηοίβουβ Β&ΐάυΐηυβ. Ιρβο 
Βαβϋίαβ ΐη ρΓφΓαϋοηβ Έπαναγωγή€, 00303 ίηίϋοεη, Το αξίωμα, η&ΓΓ&Ι, οΐ τα εν πλάτει κείμενα τάντα, 
86α Αιατάξεις βασιλιχάς ία Η1}γο5 ςο&(ΐΓ&£;ίη(& (1ηΙ)αίΙ βεχ&ςίηία €03*810108) άί^ββδθπΐ, Ιαπα βχ ϋΐίβ ΓβρυΓ- 
ς&ϋβ βρΗοποβη ίο ΙϋυΙοβ ςυ&(ΐΓ&ςίηΙ& (]ί8ΐηΙ)θΙ&ιη βχρΓ6886Πΐ, δίνβ ττρόχεφον. Ιιίοπτ ίη ρΓΟΚιηίο Εκλογής 
ίηοίρίβηΐβ. Ό $εσπ6της, ΓβιηίΙΙϋ 8ΐθ(ϋθ8θ8 &ά άνακάθαρσιν του πλάτους, ςοαιη οοηΓβΟθΓΑΐ. 

« £1βηΐιη ΒΑ8ΐΗυ8 ίάθχη Μ8ΐοβ(Ιο οοιη ΑΠίβ 8θί8 Ι,βοοθ 6ΐ 6οο8ΐ&οϋηο, βίνο ΑΙβχαοάΓΟ τιρ^χειρον βάίάΙΙ 
των νόμων (;*), ςοοά ϋΐπΐίβ ηο&(ΐΓ&§ίοΙ& 860 86Χ&(;ίη1& οοη9ΐαΙ)&1, 61 6Χ81αΙ)8ι( ιηο(Ιο 8θΙ) 1•6οαί8 ίιηρβΓ&- 
ΙθΓί$; τΩοάο Ιιβοοίβ β1 Α1βχ&0(1π, 8ίν6 Οοηβΐ&ηϋοί; ιηοάο ϋ&8ί1ϋ, 1.θοαί8 6( ΟοαβίΑοϋοί οο[ηίηϋ)θ3, ο1 
(ϋνβΓ8ί8 ρΓ8ΒΓαϋοηίΙ)θ8 Ια 1)ίΙ)ϋο11ΐ6οα ΡαΙ&ϋοΑ, οΐ &(1ποΙ&νί( Μ&Γςο&Γ(]θ8 ΡΓβΗβηβ ίη ^ΛΓοηο/ο^ια;υη5; 
&1 ηοηο ΓβρβΗίΟΓ Ιη Υαϋοαηα ία οοάίοο ΡαΙ&ΙΙοο 8ί3ηΑΐο πυηιβΓΟ 223, οοί Ιϋοΐοβ 68ΐ : Έπαναγωγή τοίί 
συν θεψ εμφανέστερου 6π^ Βασιλείου, και Λέοντος, και Αλεξάνδρου των βασιλέων, οο^0δ ρΓβΒίαΙίο ίηοίρίΐ. 
Το αξίωμα, θΐ ίη ςοο ΙίΙοΗ ςο&άΓαξίηΙα οοοΙίηβηΙοΓ. Εοάβηι ίη οοΗίοβ &Ιίθ(1 βδΐ ίη80ΓίρΙοιη, Εκλογή 
των ν<^μων και έπιδίορΟωσις έκτεΟεΤσα άπο κτίσεως κ(5σμου, ετη ,ςτμξ', Ηοο Θ3ΐ 6347, α €1ΐΓί8ΐθ ΟΑίο 838. 
τω μηνΐ Μαρτίψ, Ινδικτ. θ') ρΓ^Ωχίδ ηοηιίηίΙ)θ8 Ιιβοηί» θΐ Οοηβΐ&ηΙίηί 00303 ρΓθ(Βίηίοιη ίηοΙιο&ΙοΓ α 
νοοβ Ό Δεσπότης. Θ8ΐ νβΓΟ βίιηίΐΐίιηοιη ίΐΐί ςυοά βάίίοιη ΓυίΙ α 1.6οαο1&νίο Ιοιηο ΪΙ ]Ηη5 βΓΧΟο-Ηοτηαηί (Α:) 
6χ ιη6ΐηΐ3Γ&οί9 8&[η1}αοί οοιη ρΓφΓαΙίοηβ (ΙβρΓΟπιρΙα β οοάΐοβ 1)ίΙ)1ίοΐΗ6θ» Ραΐαίίηη 3θρί6πινίΓ&Ιί8, ίδίο, 
οΐ ορίηοΓ, ίη ςοο οοοι 8ίη1 ςοαάη^ηΐιι όοο ϋΐοΐΐ, Ιαπιβη ίη βάίΐο νί^ίηΐί οοΐο ΙαηΙοηι ΙβξοηΙοΓ. 
ΡΓ£ΒΐβΓ6& ίη \&ϋο&η» οοάίοβ ηοΐαίο αοπιοΓΟ 856 νίάοΓΟ 68ΐ, έκλογήν οοοι βαάβοι βρί^ΓαρΙιβ, ηΐ8ί ςοοιΐ 
Β&βϋίί ςαοςοβ οοτηβα ίη8οπρ1οιη ββΐ, 86ά ίϋοΐοβ ςοβάΓαςίπΙλ οοιηρΙθοΙίΙοΓ, 6ΐ αΐία 68ΐ ρΓ3Βί&(1ο• 
^ο^υ8 βχοΓϋίοιη, Τον μέγαν, ςο8Βςο6 ρΓβΒροηίΙοΓ 6Χ6ηιρ1&Γΐ1}08 του έγχειριοίου, 8ίνθ προχεί- 
ρου (ςαβΒ 8αηΙ ία ΓοΓΟία οοοίιίπ^ίί, βί οίΓΟοποΓβΓοηΙΟΓ 8θΙ) ηοοιίηίΙ)θ8 1•6οηί8 6ΐ Οοη8ΐαη1ία1) ΥαΙίο&ηο 
ηοΐ&ΐο ηαιηβΓΟ 857, βΐ ΡΑίαΙίηο ηοΙ&Ιο ηοπι. 196^ ςοοΓΟπι ρΓίιηο8 Ιίΐοΐοβ 68( Περί ν6μων, 8ίοοΙ ίο οοάίοο 
Ρ&ΙλΙίοο οοΙαΙο ηοα3. 223 ; &( ίη Υ&Ιίοαηο ηοίαίο ηαπ). 856, Εκλογής ρΓίΟΓ Ιίΐοΐοβ 68ΐ ΙΙερι συναινέσεως 
μνηστείας. 

« Αίςοβ Ιιοο ΒΑ8ίΙίί πρ<^χβιρον ΙΙΙυά β&( ςοοά (ίίοίΙοΓ Η&ΓΟίβηοροΙί, ουπι Ιαπιοη Η<ΐΓΐη6ηορο1ο8 ίρ8θ ίη 
ρΓχΓαϋοηβ Η6ΖΑ5ίΙ)1ί άί8θΓΐ6 ρΓοβΙο&ΙΟΓ ΐΠίοβ &οοΙογ68 τους περί Βασίλειο/, ΚωνσαντΤνον, Λέον- 
τα, 6ΐ ίΙΙοά Ιίΐοΐο^ Ι&οΙοιη ςυ&άΓ&ξίηΙα υοηΐίαβαΐ, οΐ &(1ηοΙ&νίΙ Ου3αοίθ8. ΗΑΓΟίϋοοροΙί νοΓο ρΓΟοΙιίΓοπι 
Ιοη^ο ρ1οΓ68 (/) ; βχ ίΠο ηβοι^οβ άβοοΓρδϋ Η&πηβηοροΐυβ, οι&χίιη&οιςοθ ρ&Πθπι Γβάβ^Ι ία 8θοπι, 
λΐί&ςοβ 6χ Κοαι&ηο βΐ εο8ΐη& ηίΕξίδίΓΟ 8θΙ)3υηχί(, ο1 ίάβπι ΓαΙβΙοΓ. 

« Η&ΓπιβηοροΙί ρΓοοΙιίΓοαι οοηδοπρίοπα ίυϋ &ηηο α €(ΐΓί8ΐο η&Ιο 1143 (τη), 6νο1^&(οπι βΓΦοβ Ραήβίίδ 
&ηηο 1540 &1) Λά&πιο δο&1ΐ6αι5θΓςο, 1•8ΐ(ίηβ & ΒβΓο&Γάο Ηογ 1547 βΐ 1549 ; Γ0Γ8υ8 ΙιαΙίηβ α ΜβΓΟβΓο, 
Ι^α^Γίοοί 1556; άβα^οπι Ογφοθ Ιι&Ιίαβςοθ βίπιοί & Οίοηγ$ίο 6οΙΙ]οΓγ6γο; 6Χ8(&1 ιη&ηο&ΟΓίρΙαπιίη Υαΐίο&ηα 
848, 849,850, 854, βΐ ΡεΙεΙ. 256, 369. 

(( Αηΐ6 Η&ΓΟίβηοροΙοιη αηηο Θεογονίας 1071 860 1077. ΜίοΙιαβΙ ΑΙΙαΙίοΙα, ]οά6Χ 6( ανθύπατος, 5θπρ8ί( 
ρΓΟοΙιίΓΟΠΐ (η), ςοοά π(ίνημα, 860 πραγματική ηοηιίη&ΙοΓ, ςοοάςοο 1.6οηο1&νίθ8 βάΐάϊί Ορκοβ 6ΐ Ιαϋηο 
Τοεηο II ^η^^$ ϋΓΧοο-Βοτηαηί, οοπι 3&αι ίηάίο&886ΐ 1ίΙ>. ιι ηοΙαΙοΓοιη ίη ρ&Γ&ϋΠα; βχβίαΐ βχ&Γ&Ιοιη οα- 
\%τπο \η ν&Ιίο&ΟΦ οοάίοίΙ)α8 640 6ΐ 856. 

« Εοάοιη ίθΓβ ΙβπιροΓβ ΜίοΙι&θΙ Ρββίΐοβ ροΐίΐίοίβ ν6Γ$ίΙ)08 Ιβ^υιη βγηορ^ίη (ο) οοοίβχαίΐ : 1]αΙ)6ΐυΓ 111& 
ίο Ιιίϋΐίοΐΐιβοίβ Υ&Ιίο&ηα οοόίοβ 8^5 οΙΡ&Ι&ϋηα οο(ί. 316, βΐ ΟοηβΙαηΙίηοροΙίΙ&ηα : ίη ί•&0Γβη(ί&η8ΐ ΡΙοΓΟη- 
ϋη&Γοαι ΐ]θ5ϋί$8ίιη& 86 γί(1ί8&6 (β8ΐ&1υΓ ΑηΙοηίοδ Αο§;ο8ΐίηυ8, ςυί 6απι ηοη χηβ^ηίΓαοίΙ ΙίϋΓΟ ιν Εωβπνία- 
ϋοοοιη, ο&ρ. 3. 

ΝΟΤ.Ε. 

ρ. 80, 86(1 &(1 Ιιαηο Έκλογήν οοιηροηοηά&πι 0808 
Γοί886 ορβΓα Νίο6ΐ£Β Μυ®5ΐοη8 6ΐ ρ&ΐΓίοϋ, &1ίθΓ0ΐη- 
ςο6 άοοΓοπι ραΐΓίοίοΓοπι Νίοβΐ3Β βΐ ΜαΓίηί. 

ζια το εύμνημί^νευτον ττ?,ν προτέραν άπειρίαν περί- (/) Τίΐϋΐοβ ΟίΓΟίΙθΓ 80. Ν&ηΐ ΗΙ)βΓ ρπίπίοβ Ιΐ8ΐ)βΙ; 

λζοών. ^οαοη68 βυΓοροίαΐ68 8οι11ίΙζβ3, ρ. 37, 6ΐ βχ 18, 86ουη(]υ8 ϋ, ΐ6Γΐίυ8 11, ς[0&Γΐυ8 12,ςιιίη1;ο8 12 

60 ϋβάΓβηϋ8 : Άλλα και τους πολιτικούς νόμους βΐ 8ΘΧΐ03 15. 

(^η) Ιωο (ΙοοβηΙίδ απηρΓιυ8 αηηίβ ροδΙ : ηαιή Ηαρ- 
ηαβποροΐυβ ηαίπβ Α. 0. 1320, υΐ ηυΐανί Ι. Χ 1}υίυ8 
πολλή ν άσαοειαν και σύγχυσιν έχειν ιδών, και 
τούτους κατά το προσήκον προσφόρως έπανορΟώ- 
(ι) ΜβΐηίηίΙ ίί)ί ίίβο 16(518 ΒΛ8ίΙϋ ρΓΟΠΙοΙ^βΙ» (εξ- νομικον ήτοι πραγαατική πονηΟεΤσα κατά κέλευσ•ν 

ενηνεγμένης) άθ «(1ίίΐ0&ΙοΠ8 ίη Ιοοο βΓβϋοηί νοί του βασιλέως Μιχαήλ Δούκα παρά Μιχαήλ άνθυπά- 

τιήθίθ ίάοη6θ, ςυ&ιη ηβς&Ι Ιβ^απι οοΓροπ βΐ) βο του κα^. κριτου τοΰ^'Ατταλειατοΰ. 

ίθ86Γΐοαι ίοί886. Έπει μή παρά του πατρός εΙς τήν (ο)Ββ Ιιαο Ρ8βΙ1ί 8γηορ8ί ΐ6ξυηι β(1ϋ& Α ΡΓαηοί8θθ 

νόμων έγράφησαι πολιτείαν. ΒοΒςοβΙο Ραπδ. 1632, 8, νίίίο ΑΠαΙίοπι ά€ Ρ$βΐα$^ 

(;) Οθ α&ο 6θΙθ2& Ιλ^^^μά άίχί ρ. 407, 6ΐ ΗαΓοίθ- οαρ. 48. 1. Υ. 1]υ30δ ΒίΙ)1., ρ. 31 86ς. Οο Α^|1α^Α8ί^ 

ηοραΐί Ιοοοιη άβαί ρ. 429 86(ΐ. δο(ιοΐΑ8(ίοί Ώβΐ6θΙη Ιεςπτη άΐο&ιη ΙηΓΓα &(Ι 

(Α) Ρ. 79. Ιη ίΙΙο ρτοοβιηΐϋ ίοβΙ&ηΙοΓ ίΓηρ6Γ&1θΓ68, ^ XXVI. 1β ^ΟΑΝ. ΑΙ.Β. ΡΑΒΕΐαΐ 20 

« Ι^αά&Ι Μβιη Αα^υβΙίηυβ ιη ηοΙΙβ &(1 ΝονβΠαβ πρ^χειρον Βασιλικών κατά στοιχεΐον, ]θί«ρΗα Τΰηβάη^ 
βΐ ίηάίοβιη Βασιλικών κατά στοιχεΤον, ουίπβ 6& ββδβ βαβρΐοβΓΟ βχθπαρίαηβ, ςαβΒ ΒβιτΑπΙαΓ Ιη νβΐίο&η. 
οοϋίοίΙ)ϋ9 752 Βί 854, βΐ ΡαΙαΙίη. €θά. 222, ρΓβΒοίραβ ίη οοάίοβ ίηβοπρίο Τιπούκειτος γενόμε- 
νος. Ει υΐρίβηυβ ςυίΗβιη Τγη'ϋΒ αΐΐαβ α ]ϋηΒθοη8ϋ11ο, βι 08ΐ8αυ1)οηίΒθηΙβηϋβιη ο»ρ. 2 ΑηίπιαάνβΓβ. ίη 
ΑΙΙιβηβΒϋπι δβςοΛίηυΓ; νβΐ ΙρΒθποβυυπΒοοηθϋΙΙϋΒ, βι 0ϋ)8θίο β(1βιηβ(ίΙιίΙ)β8ίηυ8 08ρ.39, 1ϊΙ}.χχιν 01)$εΓυα' 
Ιίοηητη ;ι4γ. λ1) ΑΛβηβο ίη Η1)ηΒ ΒίρηοΒορΜδίαΓητη ηοη ΙαηΙϋΐη ΌνοματοΟήρης, 5θ(] βΐίβκ Κειτού- 
κειτος, νοοΛίΌβ ΓϋίΙ, ςϋοά ίη βρυΙΐΒ ηίΐιίΐ κυβΙβΓβΙ οίΙ)ί, ςυίη ρπαβ ΓΟ^αΒΒθΙ εΐ κεΤται, ββα ου κεΤται, 
βίνβ δπου κείται θίϋΒ βρρβίΐαΐίο. Ηυηο ίηάίοβιη Υϋΐ^ο άίοί ίαβ 8ΐ1ρ1ΐ8ΐ1)βΙίθϋΠΐ ηοΐαΐ ίρΒβ ΑηΙοηίαβ 
Αυ8"8ΐίηυ9 ίη βυα ΒίΙ)ΙίοΙΙΐΘθ& οοάίοίΐ). 181, 182, 187. ΟβΓοΙϋδ Ι.ίΐ1)1)βϋ9 νόμιμον κατά στοιχεΤν νοοβ*, 
βΐ βΙοΒΒΒΒ ρθ3ΐ ίΙΙυά ίηνβηΐΜ ρϋΙ)1ίθ8ΐνίΙ. ^υ^&^^υ8 έκλογήν, και Σύνοψιν τών Βασιλικών ξ'. Βιβλίων συν 
παραίΓομπαΤς κατά στοιχεΤον 8ϋ)ί (Ιοηο άΛΐϋπι & ^Ε^οι)0 ΟαιηΙ)Γβγο, ςηί ΓΟίαΙβΓβΙ ίΙΐΛΓη β Ιβββίίοηβ ΟοηβίΛη- 
Ιίηορο1ίΙ&η&, ΐ6$1&ίυΓ ίη ρΓβΓαΙίοηβ 8ΐ(1 ίϋυΐαοι π , Οδ βΧ€η$αΙίοη6 ΙηίΟΓυιη, 

« ΑηΙίοοΙιί ΒαΙδΛηιοηίβ (ρ) ρΓΟοΙιίΓϋπι Βίπιϋβ ρΓΟοΙιίΓΟ ΜίοΙίΛβΗβ ΑΙΙβΙίοίβΒ, βΐ ίΐΐί ςυοά ΒββίΙΙο, Ι-βοη1 β1 
ΟοηΒίΛηΙίηο ΐΓίΙ)υί1αΓ, ΓοοβηββΙ ίη βυα Βί1)Ιίο11ιοο&ί(1βηιΑη1οηίϋ8Αυ2ϋ8ΐίηυ8 οοάίοβ 188, νίάβΙαΓςηβ οηιη 
Ρββίϋ ορβΓβ οοηΓυηάβΓβ ίη νοοβ Πανδέκτης, άβ ρΓορπίδ ηοπιίηίΙ)ϋ8 ΡαηάβοΙαΓϋΐη. 

« 1.βο ΡΙιίΙοΒορΙΐϋβ Β&θΙΠο ραΐΓί βυοοβάβηδ ίηοΙιο&Ιηπι αϊ) βοάβιη ΒαδίΙΙο Διατάξεων Βασιλι- 
κών νοίϋπιβη {ΒαχίΙίΰηπί νοοΗηΙ ΟΓβΒοί) ρβΓΓβοίΙ, υΐί ΟΓβάβηυβ ββΒβπΙ, ορβΓΛςυβ 8Λ51)8ΐ1ίί ρροίοβριιΙΙιιΐΓίί 
(αϋ ΜαΙίΙΐδβυδ ΒΙαβΙ&ΓθΒ ΐΓ&άϋ, βχ βοςυβ ΑηΙοηίυβ ΑυςυΒίίηυβ ίη βί1}1ίο11ΐ6θ&, ΙίΙ)Γ0 άβ ρΓορΓ. ηοιηίη. 
π', βΐ ίη προλεγομεύνοις αά Νονβΐΐαβ) ρΓΟίηυΙ^&τϋ ; Ιιβο 1.βοηί8 καοάρσει ΡΙιοΙίηβ ίη ρροοαηοηβ νί- 
άβΙϋΓ ϋ8ϋ8 ΟοΙΙιοΓΓβάο, Ληηο & ΥΐΓ^ίηίδ ραΓία οίΓοίΙβΓ 886. Α Ι,βοηθ οοηοίηηαΐορ Γϋίβββ Βασιλικών 
1ί1)Γ08 ΜΙοΙιβθΙ ΡδβΙΙυΒ, Μίοΐιαβί ΑΙίΑϋοία, ΗαΓπιβηορυΙαβ, Β^ΐβ&ιηοη, Β1&δΙ&Γβ8 βΐ ^υ^&ο^υ8 βηζηιηο οοη- 
ββηβυ ΙβδΙαηΙαΓ. 

« ΕάίάίΙ 1(601 Ιιβο ^υ^^8 Βρϋοηι&Β (^-γ), ορυβ πιβηβ (ΐ6ΩηίΙίοηί1)υ8 βΐ Γβ§;υ1ί8 οοηδί&ηβ, βί βαϋΒ 
βίβ^αηβ, ςυοά βΓαΙ ίη Ρ&ΙαΙίηΑ 1:>ίί)1ίο(1ιβοα, υΐ ΡΓβΙιβΓϋΒ ΙοθΙαΙαπ; ρΓβΒίβΓ Ιξηκοντάβιβλον, δβα Βασιλικά 
νόμιμα οοηΓβοΐΒδβ Ιβοηβηι ρΐΌοΙιίΓυα)^ υΐ ίηβΙ&Γ ΙηβΙϋυΗοηυπι ΓογθΙ, ΑηΙοηίυβ Αυ^υδΙίηυδ ίη ηοϋβ αά 
Νονβ11&8 ρΓοάίΙ, &Ιίςυ&ηάο βχ ΙιίΒ ςυ» ίρδί βΐ Βαβϋίο ραΐη βίαιη), νβΐ Οοηβίαηϋηο Ωΐίο ρΓοποίβουβ &δθΓί- 
]:)υη1υΓ, ίΐΐυά Γογθ νβπβίιηΠβ βδΙ, ίοΓίβ Λέοντος έκλογήν ςυφ ΓθρβπΙυΓ ίη 1)ίΙ)Ιίο11ΐ6θ& Ββ^ία Ρ&πδίβηβΙ, 
ςυαακιαθ Ιαυάαί Ι8ΐ1)1}βυβ, ςυΐ βχ β&άβηι βΓυίιΐδ ^ΙοββΑβ βηαίβίΐ ίη Ιυοβπι. Οοάίοί Υ&ΐίοαηο 852, ίη ςυο κα- 
τά στοιχεΐον ρΓ8ρΩχ& Ιβ^ίΙϋΓ ίιηρβΓ&ΙΟΓίδ I^60^^8 θρίδΙθ1& ίηοίρίβηβ, Ίουστίνιανφ, (1ίν6Γ8& α ηοτβΐΐα ρηπ)& 
Ιιβοηίδ αά 81γϋ&ηυπι. 

« δυΐ39θου1υ8 Ι^βοηβιη ΟοηβΙαηΙίηυΒ, θίυΒ Ωΐίυβ; οο§;ηοΐΏ6ηΙο ΡορρΙιγΓΟ^οηηβΙϋΒ, Γβνοο&νίΙ 1ι&8 Βασιλι• 
κάς 8υΙ) ίηουάβιη, βΐ ηο?&πι άνακάΟαρσιν, ββα ΓβρβΙίΙ&ιη ρΓκΙβοΙίοηβπι βοιίβίΐ ίη Ιαοβπι, υ1 οαοι ίη υηππι 
οοΓρηβ ςηίη()υ&§;ίηΙ& Ιπυιη Ιοοορυοι οοιηπιαηίυπ) {$Ί), ΙιίδΙοποοΒ οπιηββ οο11Ι{ζί ^υ88ίβ86^, ηοη ζηίηαβ άβ 
Ιαη8ρΓυ(ΐ6η1ί&, ςυαπι άβ Πίβίοπα, ςα» οοη]υη^βηόβ9 ΒυηΙ (υΐ ΙοΙο ΙίύβΙΙο άοοβΐ ΡΓΑηοίβοηδ Βαΐάυίηυδ^ 
1>βηθ οιβΓβΓβίυΓ, υΐ ούββΓνανίΙ 0&8ΐιυ1)οηυ8 ίη ρΓφΓ. αά Ρο1γΙ)ίυηη. Όηάβ Βασιλικών ααοΙΟΓ αδβθΓΐυβ ΓυίΙ α 
ίαίΙρΓ&ηάο, αίςυβ α ΟβηΙί&ηο ΗβΓνβΙο : Ιι&ηο άνακάθαρσιν (η) ρ&8δίπι Ι&ηά&Ι ΤΗβοάοΓϋβ Βαΐβαπαοη. 

<( Ιβϋ άθοιυιη νβη δυηί Βασιλικών 1ί1)Γΐ, ςυί & ΟοηΒί&ηϋηο ΡοΓρΙιγΓοςβηηβΙο υΐΐίηλα πιαητι ί[ηροδίΐ& 
ΓιιβΓυηΙ βάίΐί. 

« Αά 608 1ρ8θ ΟοηβΙαηΙίηαβ, ρροοΙιίΓατη (υ) βίνβ ίηίΓοάαοΙίοηβιη οοπηροηί ουΓανϋ, &ιιΙ ροΙίοΒ ρΓΟοΠίτα 
ςυ» Βαβίΐίυβ βΐ 1•60 οοιηροβυβΓ&ηΙ, ΓβοβπββΗ : υηάβ ϋΙίυΒ ςυοςυβ ηοηιβη ίοΐ ρροοΙιίΓΟΓυιη βχβηρΙαηύυΒ 
ίοΒοπρΙηιη βΒΐ, ςα» & Βΐυάίοβίβ βί ο&υδίάίοΐΒ ΟΗβηΙαΙίόυδ τείΓΐβ ίηΙθΓροΙαΙα, οοηοίβα ρΓΟ ΙίΜΙο, 
βΐ αά ίρβΟΓϋπι ηβηπι, ρρβΒροβΙβΓβςυβ άββΟΓίρΙα Ιαπι άΐ88ίπιίΙί&, Ι&πιςυβ ρβΓίυΓϋαΙο ΟΓάίηβ ηυηο τβρβηυη- 
ΙυΓ. 

κ Βασιλικών έκλογήν, βίνβ βγηορβίη (χ) ^οαη. 88ΐιηΙ)αου9 νίΓ ΡΗηηοηίυβ ΤΕΓβηϋ βραά €βΐ8ΐ1)Γ08 ΓβρβήΙ, 
βί ουπι νβΓΒίοηβ Ιι&ΐίηα Ιιβυηοΐ&νίαβ Ιρβαπι βάίάίΐ Β&Βίίβΰ 1575. Οβ ίΐΐα Γυββ 6ΰ3&οίυ8 Ιίΐ}. χνιι, ο&ρ. 37 βΐ 
38. 01)6€Γναί. /«ηι, υΙ)ί Ι&υά&Ι βΐίαιη μικρόν κατά στοιχεΐον ίηοοΓίί αυοΙοπΒ, άβ ςυο ουιη ηοη 1ί(|υβ&(, ααι- 
ρίίαηάυπ] οβηδβο. » 

6. Διήγησις, περί της πρ^ς Αΰγαρον άποσταλείσης ά•/ειροποη{του θείας εΙκόνος Χρίστου του θεοΰ 
ημών. ΝανΓαΙίο ά6 ίηιαρίηβ €ΗΗ8ΐί αΙ> \ρ$ο αά Αηρατητη^ Εάαίχ Γβρωη, ηιί$$α Η Εάβ$$α ΟΡοΗη ίΓα7ΐ$ΙαΙα 
α. €, 944. Ι^βϋηβ Ιβ^ίΙυΓ αρυά ΑΙο^γδΐυπι Ιιίροηααηηιιπι, α(>}υβ Ιηάβ ϋρυά 8υπυπι Ιοιη. IV, αά 16 
Αυ^υδίί ; Ογφοθ βχ Ββ^ίο οοάίοβ υηα ουιπ ηογ& νβΓβίοηβ βυα ηοΐίβςυβ ρρίιηυβ νυΐ^ανϋ ΡΓ&ηοίβουβ 
ΟοπιΙίθΟΒίυΒ ίη ΡοδοίουΙο οπβίηυπ) βΐ ΛηϋςυίΐΛΐυιη ΟΡοΙ., ρ. 75-101, ΡαΓίβ. 1664,4. Οοη]βοΙυΓ&ιη 1\' 

ΝΟΤ^. 

(ρ) ΥβΓβΟΓ ηβ ΑηΙίοοΙιβηυπι ηίΙηΛΡοΙιβπι Βαίβα- Βιβίΐϋ Μα^^άοπΙβ ίπΙβΓ βοήρίοΓββ ροβΐ ΤΙιβορΙια- 

ιηοηθπι άίοβΓβ τοίηοπί Αυ^υβίίηυβ, άβ ου]υ3 βγ- ηοπι. 

ηορδί β οοάίοβ βΐ ηονβΠίδ άίοΐυπι βυρΓ» ρ. 403, (χ /) V ιγ\ρ. νοίαιη. VI Ιια^υδ ΒίΙ)1., ρ. /|ξίΟ δος. 

(7-Γ)1.βοηίβ8ΛρίβηίίβΟοιηρβπάίυπιΙ•β^υπιοίΐΛη8 (η) 1<1^.γϊι Μβατηο ρτοαπι. ιη Νοαιοοαηοηβϊη 
ΚιοΧοιηηβηΏΒ ΡΒ^Ώ&άορο\\ ΡΓ35ηοαοηίΙ>υ$τηυΗαροο. ΡΙιοΙίί νί-β^ο^ΐττ^ τελεν)•ί»ι»'' αναχάΟαρ,ιν των νόμων 
ρ. 361, 402, βΙΟ.,ίαυάαί β^υ8 ίηΙβπρΓβΙββ ΜοάββΙΐ- τήν γεν• ^,Ι,νΜ ^^αρά '^*»^ *ο^?..μου βασιλέως κυρίου 
ηυπι, όοιηίηυηι, ΟΓβρτοήυπι ΡαΙζο. ΤΗβορΙιΐΙίΙζβπ), Κωνστβ:^ νν» ^οϋ V^<>Ρ^^Ρ'''^'''^''''''• 
Εαάοxίυα1,Ρ1]Οοα^ηβιΤι16οάο^υη1Η6^π1οηορο)^^6α1. (α) Α^ \ α•»^ £9ί\ 
ΑΗαβ &5 Ιιοο Τΐιβορίιίΐίΐζβδ ου]υ8 ιηβηΐίο ίη ΥίΙα (^ :^έ^ χ1^\^^ο%^^^^^' %^ ΝΟΤΙΤΙΑ δΟΚΙΡΤΟΕϋΜ αΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΚΟΡΗΥΚΟΟ. 2> 

ροΕη&ηΙ βί ΒαΓοηϋ (&(] &. 99&, η. 13, ρ. 717, βά. ΑηΙ^νβΓρ. ΡΙ&ηΙίη.), ςϋϊ η&ΓΓ&Ιίοηβιη Ιι&ηο ΟοηβΙαη- 
ϋηο, Ηοπίληί ίιΗο, 1πΙ)ΐ]υη1, ΓβΓβΙΙϋ ρΓβθΙβΓ 0οιη1)6η8ίυιη (βΐ 1.&ιηΙ)6ε. 1. ο., ρ. 413, 8ς(|.] Ηαηοΐιίιιβ 
Όε ΜϋΗρίοήΙηα Ηί$ί. Βι^ζ,, ρα^;. 475 ββς., βΐ ΑηΙοηίτιβ Ρα£;ί ίη Οπ(ίο& ΒαΓοηΙ&ηα αά α. Ο. 944, η. 3 ββς. 
Εχ&ΙαΙ βϋλΐη ΙιβΒΟ ηαΓΓ&ϋο χηβ. ία 1>ίΐ3ΐ. Υίηάοΐΐοηθηθί ; νίάο Ιι&τηΙ)6οίαιη VIII, ρα^. 195 ββς. [ρ. 410 8(|(ΐ. 
6ά. ΚοΙΙαγ., 00(1. 14, η. 39] βΐ ρ. 198 [ρ. 417 βςς., η. 40. ί5ίςυβ ΚοΙΙαγ. ηοί. Β.] υΙ)ί τβΓθΓΐυΓ &ηοηγιη1 
αάιΐϊΐβοαβηίαιη άο ϋΐα ίιηα^^ίηθ, οΐ2ΐ1& ΕάββΒβ, αηΐβςυ&ιη ΟΡοΗα ΐΓ&ηβΓβΓΓβΙπΓ. ΙηειρίΙ: Ώζρ\ τής άγ(α< έν 
Έοέσηί άχειροποιήτου Ααί θείας μοροής. Ραβκιο. — ΕβΙ ςϋοςαο ΠΙα ηΑΓΓ&Ιίο ΡΙοΓβηΙ. ίη ΙιίΙ)!. ΙιδίαΓ. 
Μβιΐ. οοϋ. 30. ηπί οοηΐίηβΐ νΙΙ&β βΐ ββΓΏοηεβ (ΙίνβΓβΟΓαιη ΡαΙηιιη ίη Ι&αάθΐη 88. α άίβ 18 ^υη. υβςυβ 
&ά 3ί Αυ^. η. 39, ά. 16 Αυ§;υδ1ί. V. Βαηάΐη, ΟαΙ. οοάά. Ογ. ΙιαυΓ. Ι. ρ. 456, ςηί ρΓΦΐθΓβα οϋ&( Μβηβιι 
βπΦΟΟΓ. οοίΐβπι άίο, 6ΐ Ιιοοη. ΑΠαΙϋ ΟΙ&Ιγ. (!θ 8ίιηθοηυπι βοΗρϋβ, ρ. 103 βς. — Εαάθπι 1ιί8ΐθΓΐΑ ίπι&|;1ηί8 
εΠΗδΙί Ε<ΐ688βη3Β βΟΓναΙΟΓ ίη ΒίΜ. ρυ1}1. ΡαγΙβ. εοά(ίΙ. 1176, η. 40, 1475, η. 9, 1527, η. 11, 1528 η. 13, 
1548, η. 11 ο( 1611, η. 17. — Οβ ίηη&^ηβ Εάβδββηα Οΐιιίβϋ^ ΟΡοΗη &11&ία, οαβηΐίο Ωΐ &ρυά οοηΐίηυαίο- 
ΓΘΓΏ Τ(ΐ6θρΙ]8ΐηί5, Ιη ΒοχΏ&ηο ίαηρ., ρ. 268. Ηαηι.. 

7. ΟταΙίοηβτη τηχ. άβ ίταη$ΙαΙχοηβ νείίςηίαπιτη 8, 6Ητι^$ο$ίοηιι ΙλποβΙ ΑΙ1&(Ιυ8 Όβ ρηνραΐοηο, ρβ^. 71, 
&ά βοοΓ^ίυπι ΑοΓοροΙίΙαιη ρ&^. 201. Οβ €θη$βη$η ρα^. 281, βϊ Οβ 5ίηιβοηίόη$ ρ8^. 111. ΙηοίρίΙ : Τί τερ- 
τυνότερον του νυν δρωμένου θεάματος ί^ '^• λαμπρίτερον της παρούίίης ημέρας ; Τϋιΐΐιΐδ βδΐ : Λίγος 
ήνίκα το του ΧρυσοτΕομου ιερόν σχηνος εκ της υπερορίας έν τη βασιλ(δι των πίλεων άπετέΟη. Ραβη. 
— ΙαΙβτ νβΙα8ΐίθΓ65 8θΗρΙθΓ68 ςηί ΥίΙ&πι €ΙΐΓ^8θ5ΐοπ)ί βυηΐ ρθΓ86ουΙ!, Ι&ηά&ΙΟΓ 0ϋη8(. ΡοΓρΙι^Γ. έγχώ« 
μ'.ον \η εοά. Ύίηάοΐ). Οβββ&Γ. 27. V. ΙαηΙ^βΰ, ΟοιηΐΏοηΙ. VIII, ρ&^. 637 8ς[ς[., οΐ, ςαβιη ίΠβ ρ. 639, ηοΐ. 4, 
βζβιΙ&Ι, 8ανΙ1ίαιηία βά. βΙίΓγβοδΙοιηί, Ιοαι. VIII, οοΐ. 943. ΕβΙ νβΓΟ ίΐΐα Οοπδίαηΐ. ΡορρΙιγΓ. ογ&Ι. ίη οοά. 
Οφβ&Γβο 19, ΐ68ΐο ΚοΙΙ&Ηο Ιη Βΐιρρίβαι. αά 1•8ΐπιΙ)θθϋ Οοεηιπ., ρ. 259 8(). — Ιη 1)ί1)1. 8ΓθΓΐί&ηα, ηοΐαηΐβ 
ΜοηίΓαπο. ίη Β. όΙ>ΙοΐΗ. ηια,^ Ιοαι. Ι, ρα^. 702, Α. — Ρ&Π8. ίη 1)ίΐ3ΐ. ρυΐ)!. οοάά. 157, η. 19. βΐ 3100. η. 4. 

Οοη8ΐ&ηΙίηη8, Ιι6οηί8 βίίυδ, &υο(θΓ 6836 άίοίΙυΓ οαηΐίΰοτηιη (εζαποστειλαρίον) αά άίνίηα 1>βηβΙΐ€ία ρα- 
$ϋ€ηάα, Ιη οοά. Τααπη. 175, V. Οαΐ&Ι. οοάά. ΤΒζ^. Τ&υηη., ρ&§;. 260 βς. — ΙηΙβΓ οοάά. νο88ίαη ίη 
ΟαΙ&Ι. οοάά. Αηςίίβθ, Ιοιη. II, ρ. 60, η. 2210, Θ8ΐ Αποηγιηί οοοαρβίΐ&ϋο &ά ΟοηβΙαηΙίηυιη ΡοΓρΙιγΓο^βη. 
Πακι«. 

8. ΤΗ€ορ/ιαηί$ Ηί$ίοΗαηι^ Οοη8ίΑηΙίηί ^υ88α οοηΗηίΑαΙαιη^ χηβπιοΓ&νί βυρΓα [ίη νοί. VII, Γι1). π, ο. 5. 
§ νΐϊ, η. 4. ρβς. 681.] — Υίάβ Ηη]η$€β ΡαίΓΟίοςίχ ηούνοε ίοτη, ΟΙΧ, ίη Γβΰβταίοηβ ίοτιρίοτητη ροϋ ΤΗδο- 
ρΗαηβτη, Εοιτ. 

0. 8αροΓ€8ΐ ρΓβΒοίρααιη ορυβ, ςυοά ηοη ίρ80 Οοη8ί&η1ίαο ςυΐάβαι 6ΐ&1)0Γ&Ιιιιη, &1 ο^ΓΟ^ίο οοη8ί1ίο 6^ϋ8 
αίςαβ αυβρίοί^β ρθΓ ▼&Π08 νΪΓΟδ ροπίοδ άί^ββίαπι Θ8ΐ, κεφαλαιωδών υποθέσεων, 8ίν6 ΰοΐΐβύΐαηΰοπίτη βΐ 
€Χ€€ΓρίθΓηιη^ϊΐΒίοήοθ'ρο\ιαοοτΜΤΐϊ 6ΐ ιηοΓ&Ιίυιη βυΐ) ο&ρί(11)υ8 βίνο (ί1υΙί8 53 (^) άίβροβίΙΟΓυπι, οοηςυί$ϋο- 
Γυιιΐ(]θ6 6χρΓθΐ3&ϋ88ίπ)ί5ςαί1)υ8(|η6ΐιί5ΐοηοί8 οιπηίδ ΦίαΙί» πιοηυχΏ6ηΙί8. Εχ Ιπ1)υ8 Ιιίβοθ βΐ ηαίηςυ&^ηία 
ΙίΙυΙίδ ηοηηίδί άυο, ηοςυβ ίΐΐί ίηΐβ^ή, ρΐαηο Αά ηθ8 ρβΓνβηθΓοηΙ, ν1οβ8ίΐΏυ8 δορίίιηυθ Περί πρεσβειών, 
06 Ιεραίιοηιΰηί, θ( ςαίηςαα^θδίΐΏυδ Περί αρετής χαΐ χαχίας, Οβ νχτΙιΛβ βΐ νίΐιο. ΤίΙυΙί άθ Ιθ^&ϋοηίϋυδ α1- 
(θΓ&πι ραΓίβπ), &^ο&ηηθ ςαοά&ιη ΟΡοΙϋιιηο άί^βδίαπ), 6χ 1)ίΙ)1. ΑηΙοηίί Αυ^υδίίηί, αροΐιίβρίδοορί ΤαπΓ&οο• 
ηοΓ.ϋίδ, ναΐ^ζανίΐ ΡυΙνίυβ ϋΓδίηυδ Ογφοθ ΑηΙννοΓρ. 1582, 4, ουιη ηοϋδ. Ιη Ιιαο ρ&Γΐβ οχβΐ&ηΐ παράβο- 
λα: βχοβΓρίΕ 6 Ροίγΐιίο ρββ. 1-228, 6 Όίοηγβίο ΗαΙίοΛΓηαβδβο, ρ. 295-312, β ΟίοάοΓΟ δίουΐο ρ. 313-333 
6χ ΑρρΊ&ηο ρ&ς. 334-372, 6ΐ θ Οίοηβ Οαβδίο ρ. 373-447. ΑΐΙβΓ&πι ρ&Γΐβιη βίυδάοιη Ιί-.υΐί άθ ΐ6^&ϋοηί5α9, 
€χ Γβ(;6ηϋοπ6υ8 ρ&αίο ΙιίβΙοΓίοίδ βχοοΓρΙα οοπιρίβχ&ιη, Π&νίά ΗοβδοΙίθΙίυδ βχ οοάίοο Βαναρίοο 204 ρπάβιη 
νυΙ^ανίΐ. Εχ ρΓΟΟΒίηίο α80ΓίΙ)&πι οαΐ&ίοςηιη βοηρΙΟΓυχΏ, ο (]αίΙ)υ8 ίΠα οοΙΙβοΙ&ηβοΓυιη ρ&Γβ οοηοίηη&Ια 
ίϋίΐ : Εΐσι δε έκ τών υποτεταγμένων Χρονικών • α', Πέτρου πατρικίου και μαγίστρου. β', Γεωργίου 
μονα/οΰ χρονικής, γ', Ιωάννου Άντιοχέως. δ*, Διονυσίου Άλικαρνασέως 'Ρωμα'ίακής αρχαιολογίας, ζ', 
ς', Πολυβίου Μεγαλοπολίτου και *Λππιανοΰ, ζ', Ζωσίμου Άσκαλωνίτου, η'., Ίωσήπου Ιουδαϊκής 
αρχαιολογίας, θ', Διόδωρου Σικελιώτου. ι', Δίωνος Κοκκιανου. ια', Προκοπίου Καισαρέως. ιβ', Πρίσκου 

νοτλ:. 

(^) ΑυοΙοΓ ρΓβΒί&Ιίοηίι, 8ίηκαΙί$ βχοβΓρΙΟΓαιη τηίηηίαΒ ρηίανϋ άίίΐηΐίηβηάαηι, βΐ ΙηοιΙεπΙατη η/ι7ι- 

ΙίΙϋΙΐδ ρΓ«ιηί888Β : Ό της πορφύρας άπ<5γονος Κων- Ιαΐ€ίη, ςηχ ροΐΰταΐ χηάβ νηνίρί, οοηΙΐΒ Ηοηιιηηηι 

σταντϊνος, ό <5ιρβοδοξ($τατος και χριστιανικώτατος βχροηβηάαγπ, Αάαο ηί Ιιοΰ αβίδοΐη ΗαΗΐο ιηα]θτί α(- 

τών πώποτε βεβασιλευκ^των, 6ξυωπέστερον προς ίβηίϊοηβ €ΐ αβίίάηίίαίβ Ιβοίιοηΐ %ηΰηίηΙ>ετ6 ΒΐηάίΟίΧ 

την τών καλών καταν^ησιν διακείμενος, κα^ δαστή- ςηβηηΐ, €ί »βνηιοηί& ΙααιηάΙατη αΐίίΐΐί αο ρβηίΐίηί 

ριον έσχηκώς νουν, έκρινε βέλτιστον είναι και κοιν- αηίτηο ιτηρήτηβτβ. Ηοΰ ατηρίίιΐί ιτηρβΓαίΟΓ ηιαςηο^ €ΐ 

ωοελίς, τω τε βίψ ^τησίίρορον, πρ4τερον μίν, 6ΐθ. ίβϋΰί εοηαίιι ορη$ Ηίήυβηηιη ίη ί>ποθεσεις δια(ρ<5- 

€6ν$1αη(ιηη$ ΡοτρΗίβΓοςβηηβΙη^, νηρβταΐον^ οηιηίπηι ρους, ΐΓ8ΐοΙαΙυ8άίνβΓ9θ8»ιΐ4»ΐίΓ<? ΐΓβ8β1ςυίησϋ8ί;ΐυΐΕ 

ηιΐί ηηςαατη Ιηετηηί, Τ6€ίχ (ίάΠ ί€ηα€ίίήηιη$ βΐ ννηαηϋ άίχΐΓίδηίηάητη, ίη ^^^^^^^^ ^πασα ιστορική 

€ίιηίΙίαηίί$ίιηΗ8, ίηρεηίο ρηχάιΙαΒ αά τβτητη ρηΐ» μεγαλουργία, ςηίάηαίά τηαρηίβεηηι ΗαΜ Ηί$ΐοΓΪα, 

ΰΗταπίτη ρβτοερίχοηειη α€ηΙχί$ίτηο, βα άβηίηηβ ρΓω- ίηοίχαητη εοηΙίη€ΐιΐΓ, ηβ<ιχί€ ίηβεί ςαίάςηαηι ΚηίοΗ» 

ααη3 ίηΙβϊΗ^βηΙχα^ ηΐ {αοίΐβ ςηχάνί$ αά βββοίχΐίη χηεβτίΜτη, ςηο(1 ραΓΐϊΙίοη€ΐη ίιαηο ίη Ηθ5ΰβ ΐΓα€ΐαΙη$ 

ρίΓάη€βΓβ(^ χΙί\κά ρήτηο (οτβ ορίίτηητη 6$ί ταίη$ 6ΐ]ηοβηΊ, Νβςηβ νβκο αδ άίνίείοηβηι ^βηίβηϋαηιηχ 

ίΐ ννΐ^ο &τηηχΙ)η$ ΐίίίίβ, ηί αΐ)Γ0$ ηηάχςηβ βχ οηι- χβΗεε ορβΓίχ ίοΐίηί ηΙΙο τηοάο αοΓΓπηιρίΐχίκ^ υ^νηηί 

ηί/»ι*δ ΟΓΡ^ ραΗίΙ>ηχ, άοΰίήηα υαήα τ€(&Γίο$, οοη- ίοτυαΐ Ιιωο $]ΐηορ$χΛ^ υβΐ, ηΙνβήη$ άχοατη, Κχο ν^νητη 

ίΜίΓ^Γ^/, άβΐηάβ ναείαχη χΙΙατη ΙίΰΓοηαη, ηιοίβηχ^ ηηζΒ ζορηαίατηηι, οικείωσις $ίνβ αιίηηαϋο ίη »ίηρηΙί$ ραν^ 

ιοΙονβΛ €η€€αΙ>αΐ^ φι^αχη ρταίβΠίηι ηιοΐαΐα ρίβηχηηβ ίίόηδ €οη€ίηηαηάί$ χιηίοηί^ηβ ΐΓαοίαίηί οοηυ^ηίΛηίΛΐΛ 

ο^ηιοη» βί Ια^α ρΐ^ηα βα Τ6$ νχά€Τ6ΐην^ ίη ραηβ$ ναΐίοηβτη. 23 ^ΟΑΝ. ΑΙ,Β. ΡΑΒΒΙΟΙΙ 24 

ρήτορος. !γ', Μάλχου σοφιστοΰ. ιδ', Μενάνδρου προτέκτορος. ιε, θεοφύλακτου άιτό έπαρχων και άντι- 
γραφέως του Σιμοκάττου. * 

Τίΐυΐΐ άβ νίΓΐϋ(ίΐ3υ5 βΐ νϋϋδ, ςυί ίη (οίο ορβΓβ ΓυίΙ ςηίικια&^ββίιηυθ, ρπορβίΏ ρ&Γΐβτη βχ ίηδυΐα ΟγρΓ^ 
ηαείυβ Νίο. ΡαΙ)Π6ίυ8 ΡβίΓβδοίαβ βοπιιηιιηίο&νϋ ουιη Ηοηηοο Υ&ΐθβίο, ςυί βχ 6& ςυ» άΐςαα Ιαοβ νίι^β- 
1)&η1υΓ, δβίβ^ίΐ βΐ ουιη νβΓβίοηβ βααηοΐίβςυβ άοοίίβδίιηίβ βί ΓΓ&^ποβηΙίβ ΡοΙγΜί, Νιο. Ο&ιη&δοοηί βΐ Οίοηίϋ, 
οίηςαΙαΓί βίικίίο α ββ οοΠββΙίβ, νυΐ^ανίΐ ΡβΓίβ. 1634, 4. Ιη Ιιίβ βχοβΓρΙΙβ, ςυ» νυΐ^ο &ρρβ11&ηΙυΓ ΡβίΓ68θί&η& 
1β£;ιιηΙΠΓ ββίβοΐα 1οβ& 6Χ Ρο1γ1)ίο ρ&^. 6-197 ; β ΒίοάοΓΟ 8ίου1ο ρ&^. 221-4(3 , βχ ΝίοοΙαο Οβπιαδοβηο, περί 
του Ιδίου ρίου και της Ιαυτοΰ διαγωγής ρα{?. 414-489 ; βχ Οίοη78ίο Η&Ηο&Γη&βββο ρα^• 529-545 ; βχ Αρ- 
ρίαηο ρα^. 465-567; βχ Οίοηβ ά&Ββίο ρα^. 569-769 ;βχ ^ο&ηηθ ΑηϋοεΙιβηο, πιοηαοΐιο, ρα^. 778-853. 
ΕχββΓρΙα βΦίβΓοςαί βΓ&Ι Ιιηο οοΙΙβεΙαηβοΓυπι ρ&Γβ βχ βοπρΙΟΓίϋαβ ςααΙιιοΓάβοίη), ςυί ρβ^. 5 ββς. Ιιοο 
ΟΓάίηθ ΡβοβηδβηίϋΓ : Είσι δΐ έκ των ύποτεταγμένων χρονικών, α', 'Ιωσήπου Αρχαιολογίας, β', Γεωργίου 
μονάχου γ', Ιωάννου του έπίκλην Μαλέλα χρονικής, δ\ Ιωάννου Άντιοχέως χρονικής Ιστορίας, 
ε', Διόδωρου Σικελιώτου Καθολικής Ιστορίας, ς', Νικολάου Δαμάσκηνου Καθολικής Ιστορίας ζ', Ηρο- 
δότου Άλικαρνησέως, η', θουκυδίδου. θ', Ξενοφώντος Κύρου παιδείας και Αναβάσεως Κύρου του 

Ηαρυσάτιδος. ι', Άρριανου Άλεξ ια'. Διονυσίου Άλικαρνησσέως 'Ρωμαϊκής Ιστορίας. ι3, 

ΙΙολυβίου του Μεγαλοπολίτου "Ρωμαϊκής Ιστορίας, ιγ', Άππιανοΰ 'Ρωμαϊκής της έπίκλην βασι- 
λικής, ιδ', Δίωνος Κοκκιανου 'Ρωμαϊκής ιστορίας. Α(}άίΙυΓ : και οΐ εφεξής έν τψ δευτέρψ τεύχει 
επιγράφονται. 8€^η6ηΙβ$ αηαοτ€$ ίη αΐίβτο (\ιμ}μβ ηβσιρβ ϋΐυϋ) νοίαπιίηβ ΓβϋβηεβΰηηΙηΓ, Οπάβ ραΐβΐ 
ηοη ίηίβ^Γϋΐη ίίΐυΐυπι άβ νίΓίιιϋΙΐαβ βΐ νίΐίίβ, ββά ρηοΓβπι ΙαηΙιιηι, υΐ άίχί, 6]υ5 ρ&Γίβηι ίη πι&ηυβ 
ν&Ιββϋ ίηβίάίβθβ, ςυί βα ΓώβΓί&ίβ υϋ ηοη (1υ1)ίΙ&νϋ, υΐ ίη 1ιί$ βοΐο^ίβ βΐ ΟΓάίηβ δοπρΙΟΓββ αΙΙο ροηβΓβΙ, 
βΐ βΗ, ςυ» νβΐ 3&η[ΐ βάίΐα βχβί&ΓβηΙ, νβΐ ίηάί^ηΑ ββδβηΐ βάϋίοηβ, οαιίΙΙβΓβί &ο ΓββοίηάβΡβΙ. [ΟοηΓ. ΖβρβΓ- 
ηίοΚ. Ι. 0., ρ8{5. 231.] 

Εχ άβρβΓάϋίβ Ιιυίαβ ορβΓΪβ ϋΐαΐίβ ρηηιυβ ΓυίΙ, υΐ ίη ρρηΓαϋοηβ άίββΓίβ ΐΓ&άϋαΓ, Περί βασιλέων άνα- 
γορεύσεως. Οβ ίτηρβΓαΙοηιηί νβρηηιςαβ τβηηηΐίαίίοηβ, ΟβΒίβΓΟΓοαι, υΙίΓα νί^ίηΐί αΙ) ΗοΒβοΙιβΗο βΐ Υ&ΐββίο 
ο1)8βΓν8ΐοΓυπ], ΐ3£ο ββΐ ηοϋΐί&, ϋϋβΓ&Γαπι οΓΐίίηβ α πιβ άββοπρία : 
ΙΙερι ανακλήσεως ήττης. Ββ ΓβΒίϋηΙίοηβ €χετοχΙχι$ νίοΗ. 
ΙΙερϊ ανδραγαθημάτων, ϋβ (οΗίίετ (α€ΐη^ ρ. 442 β(ϋί. Υ&ΐβθίί, βΐ 473. 
ΙΙιρί γάμων, ϋβ ηηρΙη$, 

Περί γνωμών, ϋβ $€ηΐ6ηίη$, ΐβΛ^ξ. 258 βάϋ. Υ&ΐθβϋ βί 225. 
ΠβρΊ δημηγοριών. Οβ ΰοπΰίοηιδηί $ίυβ ΟΓΟΙίοηίδίϋ, ΙΛ, ρ. 87. 
Περί εθνών. Οβ ρ^ηϋδΐϋ. 
Περί έθών. Οβ ηιοήδη$. 

Περί εκκλησιαστικών. Οβ β€€ΐβ$ία5ΐί€ίί τβΙ>ν$ ρετδοηιεηηί. 
Περί εκφράσεως. Οβ άε$οηρΗοηίΙ»ι$, 8αί(1. ίη Σάμβυκες. 
Περί Ελληνικής Ιστορίας, ϋβ Κί$ΙοΗα Οτχοα {^βηίιΐί,) 
Περί έπιβοών. Ββ ίτηρίοταϋοηβ ανχΐΐίοηιιη, 
ΒερΊ επιβουλής. Ββ ίγα%άη$, 
Ηερι επιστολών. Όβ βρί5ΐοΙίί. 
Περί κ^νηγεσίας. Ββ ν€ηαΙίοη€. 
Περί νίκης. Ββ νίΰΐοηα. 
Περί οικισμών. Ββ οοΐοηίατηηι άβιΐίΐΰίίοηβ. 
Περί παραδ(^ξων. Ββ γηίή$ εΐ ίηορίηαϋδ, ρα^. 121 6(1ί(. Υαΐββϋ. 
Περί πολιτικών διοικήσεως. Ββ ΓβΓΗΐη βίνίΙΐΗΐη αάιηΙηί$ίταίίοηβ, 
Περί στρατειών. Ββ βχρ6άαίοηίΙ}η$ ηιϋίίαήΙ)η$, 

Περί στρατηγημάτων. Ββ $ΐΓαΙβρβιηαΙίύΗ8, ρδΐ^. 34 βΐ 42 βάίΐ. ΥαΙβδ. θΐ 437. 
Περί στρατών. Ββ 6ΧβΓ€ίίίΙ)ΐα» 
Περί σ'^μβολής. Ββ ρπείαε, 

10. Οοηδί&ηΙίοΐ ςυοςηβ 1}υ3υ8 ]υ88υ ΤΙιβορΙιαπβδ ςηίά&πι 5ίβηορ$ίη ίοΐίυβ αΗίί πιβϋοω^ βχ 0Γίΐ3&$ϋ ρο- 
ΙΙββίηιηΓη ββΓίρΙίβ οοΐΐβοΐ&ο), ββρίβπι 1ίΙ)Γί8, βίνβ β&ρίϋΙ)α8 296, άΐι^βδβίι, βΐ βίάβπι βοη&ί&ηϋαο ίηδοπρβϋ. 
ΙηοίρίΙ ρΐΌΟϊΠΐίϋΠΙ : Τάς προσταχθείσας έπιτομάς παρά τής σής Οείοτητος, έκ θεοΰ αυτοκράτωρ, περί 
της τών Ιατρικών θεωρημάτων συναγωγής έ'σπευστ κατά το δυνατόν, βίο. ΕχθΙλΙ Ηθθ οηηβ &Πς[αο(ΐ('3 
Ογ8Β06 η)5. ίη ΙΐίΙ)!. 0ββ8&Γ6& Υίηάούοηβηδί. Υί()β Ι.8πιΙ)6βίυπ) Πϋ. νι, ρα^. 114, 116, 157. Κ^^β. — ίη οογΙ. 
21, η. 9, ίη οοά. 24, η. 1 ; ίη βοά. 25, η. 1 βΐ 40, η. 8. Υ. 1*Λπι1)υο. Οοπιαι. ΥΙ. ρβίΓΐ. ιι, ρ. 262, 264, 
βΐ 356, βά. ΚοΙΙαγ. ; ββά ρ1υΓ& ν. ίηίΓβ &(1 νοί. XII, ρβ^. 685 βς., βΐ ^. Ο. 8ΐ6ρ1ι. ΒβΡΠ&Η. ίη ρΓβΓαΐ. βά 
βη&πι βάϋ. ρο8ΐθ]α5 άβπ^υπι πιοΓίβηι βά υπιΗίΗουπι ρβΓάυεΙβπ), ίπδβπρί&πιςυβ : ΎΗβορΗαηί$ ί^οηηχ βρίΐοίηβ 
άβ εηταϋοηβ τηοΓδοπιτη, 6κ(ΤΓβ βΐ Ιαϋηβ. Ορβ βοάίοηπι ηι$ί, τ€€βη$ιιίΙ ηοΐα$ηηβ αά^βεΐΐ Λ 0. Λ. ΒβηιαΓά, 
Χοτη, Ι, βυπι Ι&Ι). »ηβα. (>ο11)9β βΐ ΑΐΏβΙβΙ. 1794. — Τοηι. II, 1795, πι. 8. Ηαβι.. 

Αΐίυά οραβ Οοηβΐ&ηίίηί ΡοΓρΙιγΓΟ^βηηβΙί 3α88υ άί^βδίυπι, ςηοά πιβ. ίη 1)ίΙ)Ι. Ηβ^ία Ρ&η$. οχβί&ΐ, 
ΙββΙβ Βοίνίηο ηά ^υ1^^ ΑΓηβΒηί €β$Ιο$, ρβ^ξ. 360. Ιη ΠΙο βχβ6ΓρΙ& βχ ΑΓπο&ηο βΐ Βΐίίβ 80Γίρ(οπΙ)υδ. Ραβκ. 
— Ιη βοά. ΡαΗ$, 1630, η. 6. 681 ΤΗ6ορΗαη€$ άβ άίωία αά ΟοηδΙαηΙ. ΡοΓρΙιγΓΟ^;. ; ββά ίηίΐίαιη βοΐυπι 
βυρβΡββΙ. 29 ΝΟΤΙΤΙΑ δΟΚΙΡΤΟΙΙϋΜ σ0Ν8ΤΑΝΤ1ΝΙ ΡΒΟΡΗΥΕΟα. 30 

€οά0χ (οτνηα €$1 ηία)οη, (^ηαηι ίη (οΐίο υοοατβ δοΐβηΐ^ ίη ηιεηίίΓαηα^ γβτςαγηβηαΒ, βα$ηη6 (χγγπιοτα, ΐ3βυίοΥβ9 
αΐςηβ ηίΙίάίοΓα, ςηαηι ςιιίόη$ ροίΐτβηιή, αηίβ (ι^ρορΓαρΜα: ίηυβπΐΐοηβΏΐ, 1$ηιροηΐΗ$ ηΐ6ΐ)αηΙηΓ, €χαΓαΙη$, 
Οηαη^ηαηι ά€ €]μ χίαΐβ ΰβνίο άββηίτβ ηοη αη$ίιη, ίΙΙιιηι ίαηιβη Ιοηί^β αηίβ ηκΰί$ €χρηρηααοη6)η ίη ίρβα 
Οτΰβοία $ϋτίρΙ\ΐΜ 656€, βχί$1\γηο, ΒΜΥΐντηα βηιγη οχινα αίςηβ άβχΐ€ηΙαΙβ οοηβΰίηδ, ηί !>ρΗαίίηαία^ ςηίΰιΐί Γβ- 
εβηΐίοταβχ εοήΐατηιη ίρηοταηίία αίςιΐδ ΟΒβϋαηΙία εΰαίβηΐ, νβί ηπΙΙα νβΐ βχίοηα τανΪΒΒίτηβ οοοητταηΐ, ΕΙ Ικβί 
είεραιιΐία ιοήρΙίΐΓΧ ίαηία αρρανβαΐ^ αο ύ ίηίορΓηηι νοΙηηΐ6η ηοη 5θΙηηι ΰαάαη ίπαηιι^ 8εά βοάβηι οαίατηο €αά€ΐη' 
^α€ ιϋε ά€$€ήρίηηι ιήί^βαιη^, ΗίΙβΓαηιτη Ιαηιβη οΗαναοίβτ αηΙί(ΐηίθΓ €ΖΙ βί α ηο$ι^ο ιηιιΗαηι ιΗ(ΐ6Η^ αΐ^αβ ΐάβο 
Ι^ΰϋοη^ηι ίηίΐίο άίίβάΙίοΓβηι Γβάάϋ, ςηχ άίΙβΰηΙΙα$ αηρβίιιρ ρβηίί/ΙαΒνβΙ ΙίΙΙεΓαηιηι οοηρβηάία^ 6ίςηοάνοΰ€$ 
ηιίηιι* ά'αίιηείοί ηαΙΙο ρίβηιηιςηβ ίηΐ€Γ$ΐίίίο $%Η οοΚχτβαηΙ. Οηοά βςαίάβηι ηοίατη ηοη οοηίβηηιβηάατη αηΐίςηί- 
ίαΙίΛ εΐ. 8αΙιηα$ίΗ3 (ι] α$$6ήΙ, Λ€€6ηίιι$ αά^€^ι^ ίίΐαηι ηβΰ ίοΐίηηΐ ηεο ηιίηηηηί, εηηι αϋ ΛΗίίορΗαηβ ίαηηίηηι 
νινεηΐΐ (/) βί ίη νβΙη5ίί85Ϊηιί$ αίςηβ ρΓα:$ία7ΐΙί$$ίίηί$ εοάίοίΰη8 $3ίρβ τβρβΓίαηΙητ, ΕχΙβτηα /ι6π {αοίβ$^ ίηνο- 
Ιαεπιτη ηίτηίηιιη βχ εονίο δηδηΐο Τητείοο εοη$ίαη3 αηκοςηβ οδάηείαηι^ αίςηβ τβρηηι Ηηηραήχ ίηδίρηία^ ^ηχ 
ίη ΐίίΓαςίΗβ ρατίβ αρρατβηΐ, $αίί$ άβηιοηίίΓαηΙ, ηοη ηΐίίηιηιη ίηίβτ εβίβδείτίηιχ αίςηβ ίη$ίηίβΙΐ5$ίηιχ Βϋάεπ- 
δίδ, Ηεη ςηοηάαηι ! ΗΙΙίοϋιβεχ κειμήλια ΙοεΜη οϋίίηηίδδβ, Οβ ρηο ίη[τα ρΐηήΰιΐδ, 5€ά νί α<1 ίηΐβήοτα αοεβ'- 
άαιη, ρηιηιΐδ ίταείαίιΐδ οηιηβηι αρραταίητη ϋβΙΙίεηηι οηιηίαηηβ αά ίΙΙϋηι ηβεβ$$ατ\α βχαείίδύτηβ άαεηϋίΐ; 
τείί^ηί^ τϋηδ βοείβδίαδίίεοδ, εβηηιοηίαε, ίη ηηοηηοςηβ (βδίο άίβ ο\>δβΓναΗ δοΐϋαδ, ρνοΙίχΐη$ βηηηιβναηΐ, Ηίηβ 
7ΐοη δοΐιιη ςηοι αά δίαΐηηι αηϋεηγη βΐ βεείαίαδίίοηηι ρβΗίηβηΙ^ δβά ηχηΐΐα βίίαη^ ςηχ ΟίΙ ΐοροαταρίιίη,ίη 
ν,νΗδ^ οίβείοτηνα αΐ^ηβ άίρηϋαίιιηι ηοϋΐίατη ηίναηιςΗβ, βεείβδίοδίίεαηι ιηιρηηιίδ ΗοΓπηι ίβηιρυη^ηι ΗίίΙοηαηί, 
(αείηηΐ^ τΒρβΗυηΙυ,τ, ςηχ αΙίΙ>ί [ηΐδίτα ςηοίδίυβήδ, Οαοά Ιηεηίιτίΐο β»ί χηάχείο^ Ηοε οραε ηΗη(2ααηι ρΓοάίίαβ, 
Μηίία βηίτη Ιαη% ραΐαϋί ςηαηι ΕεεΙβδίχ οίβεία, α Οοάίηο αίί^ηβ Μβηηίο οιηίδδα^ βχ ίΙΙο ρνοάηεί^ ψηηΐΐα βίίατη 
αΐϋδίΓαη ροδδίΐηΐ. Ιηηητηενχ ςηοςιι^. υοεβ$ οεεαπΊΛηΙ (ΐηαδ ηβςιιβ ΟΙοίδαΓία, α Ιαΰδχο^ Μβητίίο, Ου. Οαηρίο 
€θΐηρο$ίΙα^ ηβςηβ Ηβδί^εΜηδ, ηβςηβ Βηίάοδ Ηαδβηί (/;). ΟααΓβ αά Ηηριιχ βίίαηι ρβήΐίαηι Ηαηά ρανηηι εοηάηαίί, 
8ίι^1η$ βίΒίβηιηι χαΐίε βοπιρϋΐδ αίςηβ ρτο ίίΐίη» δοεβαίΐ 1>ατΙ>ατίβ δαί βίβραηδ, Ναηηηαηι νβνο βάϋηηι, ίηιο υία 
εορηϋηηι ΗαεΙβηια ορίίηιηηι {πΐδίβ οοάίοβηι^ ρΓοηηδ ίηίτοτ, Νβςηβ βηίηι ίηίβν ορβτα ΟοηδΙαηΙίηί α ΥηΙεαηίο^νβΙ 
αδ αΐίίδ ρηΗ{ε%]%ίτίδ (Όεία, αρρατβί, ηβηνβ αΰ ΙΙαηεΚίο^ ηβε αΐίο, ςποά δείαιη, ηΙΙα β)αδ βΐ ηιβηίίο (/). ΥβΐΊΐτη 
Όη Γτβδηή άοτηίηί Ώη Οαηρβ ίηάΐίδίΓίαιη βυηρίδδβ^ ρΐαηβ άέιηίνοτ^ ηηίρρβ ςηί αά ϊΙΙιΐδίΓαηάαηι ΟήβηίαΙχΜ 
ϊτηρβκίί Κίδίοήαηι^ βί ΟΙοδίαΠητη δηη,ηι αάοηιαηάηιη ίηεοηιραταΒίΙί ρνοταΐδ 8ίηάίο οηιηία τίιηαίια β$ί 
8οΙη5 Οβδηβηΐδ (γλ), ίη ΗίδΙοήα ΙίΙΙβναηα νβΓδαΙίδδίηινδ, β^ηδ Ηίδεβ ηιβτηίηίί^ άηηι ίηίβΡ αΐία Οοηχίαηίίηί (ψβτα 
Γβεβη&βΙ : Υοίαπαβη ΟΓΦβυαι ιη&^ηυιη βχ 1)ίΙ)Ηο(ί2θθ& Ηυο^αΠοα άθ Οθπιηοηϋθ Αυΐίοΐβ θ&ογΪ!» θΙ ρΓοίβηίβ. 
νΐ(3βα(1υιη, ρβτρίΐ Οβδηβνηδ^ αηίβ ίοΓίβ βίΐ ίάβπιΙί^βΓ ςαί Η&ΓηηβηορυΙο ΐΓϋ)αϋαΓ ίη ο&ΙαΙο^ο Ιί>ίΐ3ΐίο11ιβο» τβ^ίβ 
Ο&ΙΙοραιη. « Ογ(1ο Γ0£[ίί ραΐβΐϋ. » ΝηΙΙηηι νβτο ιηίΜ άπΰίηηι βι/, αηί (αίδο ϋοηδίαηΐίηο Ηαηηβηορηίο 
ίηδετχΗ αυί ρΐαηβ άίνβτδηηι βδδβ άβΰβΓβ, 6ηηι βχρνβδεχδδίηιίδ νβτΗδ ίγηρεναΐον ίη οίηηίητη ίΓαείαΐηηη ίίίηΐίδ βΐ 
ρΓίκΙοςίίίίΜ ίΙΙοδ δίδί ίρεί υίηάίεβί^ βί ςηβηι ϋοηδίαηΐίηο ΙίατηιβηορηΙο ίήΰηίί εοάβχ, άβ αηΐίείδ, τηβηε νβτο 
άβ βεείβίίοδίίείδ ροίίδήτηΗηι αραΐ. Οη €αηρίηδ, ςηί οτηηία τβρίκ ΜΙΙ. ιη$. δβάηΐο βχεηδδίί, ΗατηχβηορηΙητη 
ηοη νίάίί, αΐίαί ηβρίβχίδδβί τηίηίηιβ ; ρηανβ ίΐίηηι αάβδδβ νίχ ετβάο (η). 8ί υιύδβί ΒίΗίοίΗβεα *ηδδ, (ο) αά 
τηαηΐίδ βδδβΐ, ίηδβηδ εοηδηΐηίίδβτη ; ίδ βηίηι τβρίχ ΙίδΙίοΙΚβεχ ηΐδδ, ίηίβτ εύβίβτα βηηηιβταί, ςηαΐίδ αηίβτη δϋ 
εαΐαίορηδ, άβ (^ηο Οβδηβτηδ, ίρηοτο. Μδ, (ηίδδβ οροτίβί. 8ίηρηΙατβηι βηίηι τερίοτητη τηδδ, ίηάχεβηί ηηςηαηι 

ΝΟΤ.Έ. 

(<)Βρί8ΐο1. λά ο1. βΑΓΓ&νΙυιη ςυββ 183 65ΐ ίη βιΐίΐ. (η) ββουηάυπι ο&ί&1ο(^. 00(1(1. 1)ίΙ)Ι. Ρ^ιπδ. Κθ^ί» 

ΒαττΏΛηπί^ Ό, 486 ββς. ββΐ ίηΙθΓ αΙία ΟοηβΙ&ηϋηί ΙΙ&ΓοιοηορυΙί ορβΓα, ίη 

(/) Ιάβνα δΑίιη&Βίυβ 1. ο. οο(1. 1360, η. 5, ίΐΐίαβ ο&Ια1ο(;ί αυΐββ ίσιροΓαΙοπο 

(ίί) ΟβδηβΓυδ ςυοςυβ ίη ε6η8αΓ& 1. ο., ρ. 392. βΐ Μβ^ηοΒ βοοίββί» βοηδΙ&ηϋηοροΗι&πΦ, ίηβίΐϋυβ 

<ί Ρ&ΙΙίΙΟΓ, αίΐ, 8ί (]υί8 ρυΙ&Ι ηο8 ίη Οο(1ίηο Ιια- ά\ο'\{ΏΤ :\η οοά. ί3ΓΛ Ώ.7^0ί'βοία αηΐχ ^οηδ^αηιίηΟ' 

Ι^βΓθ οιηηβιη &υ1» Οοηβΐ&ηΐίηοροΐίΐ&η® Γ&ΐίοηβτη ρο/ί/αη^τ, ίη οοά. 1362, η. 4-8. ΟΓ(ίοΊα6]υ5(ίΐ6ΐη2ΐυ1»; 

ίΐα βχρίίο&ΐααι, ηίΗίΙ υΐ άββίοΙβΓ&Γί ({υβ&Ι : ουιη ίβ ΟΓάο 6β(ϋυπι πιείΓοροΙϋ&η&Γυηα, η 1.6οηβ δαρίβηΐβ, 

οΙΐ<)αο1 δδθουϋβ ηοβίΓΟ ^υη^ο^, ίπιιηυΐαΐίδ ν&Ιάθ Γβ- ίπιρ. εοηβϋΐαίυδ; οίΩοί& Μα^ΠιΌ ΗοοΙββίκ Οοα- 

1)08 οπ]ηίΙ)η<>, ρΓΟϋΙίθΓίΙ : ΟοηβΙαηΙίηί&ηυοι &αΐ6ΐη 8ΐαηΙίποροΙϋ&η£ο ; οτάο 86(1ίαπι, ραΙπαΓϋΙΐΦ Οοη- 

ορυβ β& άοεβ&ΐ, ςυββ αΙίυη(1β ρβΐί &υΙ ΠΙοβίΓαΓί ηοη δίαηΐίηο οΙ)ηοχί&ΓυΐΏ αΐ3 Αη(ΐΓθηίοο, ίπιρβΓαΙ. Ρ&- 

ροδ8υηΙ, 8(1βο ηί, βΊ Ιιοοϋβ βΟΓίΙ^βΓβΙ Οοηδίαηϋηο- ΙββοΙο^ο Π εοηβΐίΐυΐηβ ; βΐ 8. οπάο ΙίΙυΓ^ζί» ρ&ΐΓΐ&Γ- 

ροίίηι €Ητΐδίίαηαηι Ο&η^ίυβ, βί Ιιοάίβ (31θ88&Γίυπι οΗαϋβ, ςυο ρ&οΐο ΙΙΙφ ρβΓ&^αηΙυτ, αυεΙΟΓθ ϋ^πιβ- 

ϋΐυά οοη(ΐ6Γ6ΐ; βί Ιααρβπαηι ΟπβηίΑΐθ ϋΙυβίΓ&ΓβΙ Ιπίο ββΐΏίβΙο. Πι'ο ςυο(1 ββββ νίάβΙαΓ ({υβπι Ραϋήο. 

Β&η(1αΓίυ9, ιηυΙΙα &1ίΐ6Γ ΐΓ&άβΓβηΙ, χηυΐΐα οογΙο Ιγ&- ίη ββς. ηοΐΐλ βχ Ι.&1)560 οίΐ&νϋ. Εβκΐβπι ορυεο. 8αηΙ 

άίΐίβ Λ(1]ίοβΓβηΙ. » Ηακι.. ίη οο(1. 1363. Α(1(1. οοάά. Ί386 οΐ ίπΓΓβ νοί. Χ, ρβ^. 

(/) Ιπαο ΐΏβηΙίοηβαι 1)υ]α8 ορβπβ ΓβοίΙ ΡαηοίΓοΙ- 278. Ηαηι.. 
1υ8, ίη ρΓίΒί. βά ΝοίίΙίαηι ίηιρβτίί Γοΐ. 2, Ιιίβ νβΓ- (ο) Ιη Ιιαο ρα^. 270 ΓπβωοΓαΙϋΡ βχ ιηββ. 1)ί51. 

Μ9 : « δίτηίΐβ ορηβ Οοηβίαηΐίηυβ ίοαρβΓ&ΙοΓ, βχ Ηβ^ΐ^β, ρο8ΐ ΠαρπιοηορυΙί ΡΓοηιρΙαβπυπι, 1ίΙ)Γΐ8νηι 

ίιβ()ηβ Ρΐιί1θ8()ρΙιο ςβηίΐυβ, Κοπι&ηο Ωΐίο, βυββββ- (ϋβίίηβίαιη, βΐ ρΙθΓβ(]αο αϋο, αά οίΓυηκ^υβ 3α8 

Βορϊ ΓβΙίς[υίΙ, ίη ςυο βυηιιηατι ΙοΙίυβ ίιηρβπί, εο- ΟΓβΒΟΟΓυπι βρβοίΒηΙΐΛ ορυβοϋΐβ, Ο/βεία ραΐαίίι βί 

οίοΓυιη οπιηίυιη ΓεοάβΓει, ΙιοβΙίϋπι νίΓβδ, Γβϋοηββ εεείβδίχ άο δβάβ^ ραΐΓί&Γθ1ΐ3Β ϋοη8ΐ8ηΙίηοροΙ. βυΐϊ- 

βΐ οοπδίΐία βχρίίοοίι. ΐά βρυά 8β ίη 1)ίΙ)1ίο1^βοα ίβοΙοΒ βυί) Ι^θοηβ Ρΐυΐοβορίιο βΐ ΑηάΓοηίοο Ραίφο- 

ΙβηςϋΛΠΐ ΙΙιβδίΐϋΓϋΓη ββΓΥίΐΙυπι (υίββοΕ^ηΕίίϋδ 80Γί- ίο^ο, οΐ τάξις των χειροτονιών ρβΓ ϋθπκϊίπυπι <ίβ- 

1>ί1, ςυοά βίβί (1ί1ί^ί»ηΙβΓ ρβΓ(ΐϋί8ίΙυαι, ηυη(ΐα&ΐΏ ιηι^Ιϋηα, ρΓοίοηοΙιιπϋηι, Μβμπθθ βοοΙοδίίΒ <1ίαοο. 

Ρ<^^"'^ *ρνβηίπ. » Ηεόμ. Ώχιτη, ίη8οηρ1ίοηβ3 ραΐΓίαΓοΙίίβ €οη3ΐαπΙίηορο1. αά 

(/η) 3ινβ ^α^οI)ιι^ Κηβίυβ ροϋυβ ίη ΕρίΙοπιβ 1)ίί)1. ρ^ρΛίη βΐ ΟΦίβΓΟβ ρίΐΐΓίΛΓο1ΐ88, βποΙιίβρίδοοροΒ. 8^ 

Μ ^73*"* ^^ οοπί/ηη&Ιίοηβ αρ. ΓγοβοΗου. 1583, ηίΐιίΐ Ηίβο α(1 ρΓΟΒββηβ ορυ8. 31 ^ΟΑΝ. λΙΛ. ΟΑΒΚΙΟΙΙ ΝΟΤΙΉΑ δϋΕΙΡΤ. ΟΟΝδΤ. ΡΗ0ΡΗΥ1106. 32 

ίι/ρίί νηΐραίητη β$$β, πιβ ΙαΙβΙ» ΙΙΙηχη νβτο ίρ$ηηι β»$β οοάχαγη^ ςηί Βηά€η$ί$ ΙίΙϊΓατίχ $ηρ6ΐΙεαίΙί$ ηΐίβττίηιχ 
αίςηβ ρτα$1αη1ί$8ίηΐ3β ςηοηάαιη (αιί^ ϋηραηχ τβςηϊπ αηηα^ αί $ηρτα άίχί, ρβηϋΙίΗα, ηατΰαε βχ ηΐΓ0<ι\ΐ€ 
ΙαίδΓβ ίρΐ€η(ΙβηΙ, οοιηρροδαηί, Ιη ηΐήηια «γ&ι< Βηάχ βχρηρτιαΗοηβ αΐίςαα δίδΙχοίΗβΰχ τηάβΓα τβοηρβταΐα^ 
ςη/β ^ηι^η5 α ΡβηρΙς (ρ) ά⻀ήρ$%ΐ^ ίβά ιη€η$ οοάβχ ηοη τηβηιΟΓαΙηΓ, ςηανβ Ιοηςβ αηΐβ €να$ί5$β οροΗβΙ^ 
Οηίΰηε αηΐ^τη /αϋί ίη ηιβα$ ίαηάβτη ηιαηια άβνβηβήί^ βςηιάβΐη ίρηοΓΟ, Εχίρηο χτβ α ηιβ ΓβάβτηρΙηε (ηϋ, 
%η ψηαρηο αηΐβτη ρτβΐίο τηιΗί ΗαδβΙηΓ, ά%ρη\ι$ εΐίατη ηηί Ιηοετη ρηύΐίοαηι νίάβαί. Οαοά αη ηιβα ηηςηωη 
ορβΓα ββΐ, η6$€ίο, βχίρηαηι βπνη ίη Ονχοί» ηοΗΙίαγη ηιβαηι ίηρβηηε αρηοΒΟΟ^ ηβηηβ ^αί Ηοάίβ ρνα$$αΙητ 
$οτί}}€ηά% ρηιηΐϋί τηβ ΙεηβΙ, ηί $ΰηρΙοΗ$ νβΐ βάίΙοη$ ηοτηβη ηιιΙΙο τβίρηΗ. ΙίίΙβναήχ οοιηιηοάο ίετηβνβ τηϋιί 
αττορατβ νβΐίιη, ΙπΙβήτη ςναίια τηίΗί Ιαύον β$1^ ηηβτη οηνη Οη. 8€Ηηβίά6Γ0 άιοΐο ^ΰΗτηχάΙ, υίΓΟ Ονχοατηηι, ιτηο 
οτηηίηηι Ηΐί^αηιηι ρ€τ\ΐί8$χγηο^ ωάχοχ χηχρβηάο, Ηη^\ί$ ίηάαείΗα (ηατη τηβα ςηατη €οη(βΓθ $ΐβγηΙ)οΙα βχίςηα 
νβΐ ηηΙΙα)^ ρήοη$ αίςχχε άχτηιάχχ βϋαηχ ραΠύ δβοχιηάχ ίταΰΙαίνΛ υβηχο ΐανη άβΐχηβαία, Βηάΐ$ βα (^ηιάβγη, $βά 
ίβαιηάί» €Ηη8, βΐ ή ρίητα^ ςηατη $χιρτα α γπβ ηοηιίηαΐα, ρΙθί$αηαησ€ΐχ €Γχιηχι$ βχροΙίαηΓ. 

Η&βΙβηαβ υίΓβηΙ)&ο1}. — ΙΙΙυά οραβ ςυοςυβ βάίΙυΓυβ βΓ&Ι Μ&ίυβ ευιη νβΓβίοηβ βιια 1.&1ΐη& δυΐβςαο 
&ηίιη&άν6Γ5ίοηίΙ)υ8. δβά ηβο ίβ αά 6χϋυιη ρβΓάυχϋ 1αΙ)0Γ6ΐη. ΔΙ, Μαβίβ ίαν6ηϋ1)ΐΐ9, οοάβχ ΐΐΐβ (Ιβίαΐη^ 
6Βΐ ί η 1)1 1)1. ββηΑΐυβ Ιιίρβίβηδίδ, ςυί βάβηάί ορβπβ ουΓ&πι ΙαηάθΓη ρβΓ Μ&βοονίιιαι άβΜΐ&ηάανΗ ^ο. Ηβη- 
ΓΪοΙιο ίβίοΐιίο : ςυί ]3ΐπι ϋΙ)β1Ιο Οβ άχρίρΜε νβΙΙ. 1*ίρδ. 1743, ρβ^^. 10 Βςς., ρπηοβίΓη βάίΐίοπίβ βρθπι 
ίθοβΓ&Ι βΐ Ιοίυιη ο&ρυ( ςυ&(ΐΓ8^65ίιηυΓη 86ουηάί 1ί1)Γί ιιίΓοςυβ νυΙ^&Γ&Ι βθΓΠίοηθ ; Μβηηίο ατιίβιη ρο3ΐ 
ίρβ&πι 0Γ(1Ί6ΐ)&ΙυΓ βάϋίοηβΐΏ. ΠΙβ νβΓΟ επιη, ηοη(!υΓη &1)8θΙιι1ει (ϋΐΏίάία ορβηβ ραΓίβ, νίνίβ οπρβΓβΙοΓ, 
Ηθίβΐιβ δυϋεοΐαβ, ΓβΙίςυα & ρ&^. 217 (οπιί Ι Ι^αΙίηβ οοηνβΓίίΙ, 6ΐ εοιηιηβηΙαηο8 Ιιίβίοηεοβ αίςυβ ΟΓΪΙίοοβ 
ί&ιη άοοίοβ ςυαιη οορίοβοβ (οιώο Π &ά^6^^1. Ν&αι Ι^βίεΙιϋ, 00305 ορβΓΑ ροϋββίιηυπι νβΡβ&ύαΙαΓ ίη εοη- 
βϋΐυβηάα ΙβοΙίοηβ βΐ Ι•Αΐίη& ίηΙθΓρΓβΙαΙίοηβ, αηίιη&άνβΓβίοηββ ίηΐβχΐφ βιιαΐ αάιηοάυπι ρ&οε®. Εάίΐίο 
αοΙβίΏ ίΠλ, βΙίΑΐη Ιιυουβςυθ υηίοα, ββΐ ίηδοηρία : €οη$ίαηΙΐηχ ΡοΓρΗχβΓοςβηηβϋ, χτηρ. ΟοηΒίαηϋηοροΗίαηι, 
Ιχΰή άαο άβ ΟβΗηιοηϋζ αηΐχ Βχ/ζαηϋηχ, Ρτοάβηηί ηηηΰ ρηηιητη Ογχοβ ίκιη ΙαΙίηα χηίβτρνβίαίχοπβ βΐ 
οογητηβηίαήίε, ϋχιτακηπί Ιο, Ηεητ. ΙείοΗχία βΐ 3ο, /αί. ΗβΜίιχε, Τοιηη3 ρΗτηχα ΰοηΙχηβη$ Ιι7>ΓΜηι ρΓίτηηηι. 
υρβί» βζ οΓΩο. 1ί1). Ι Ργ. ΟΙβάϋβοΙιϋ. ΡΓΟβΙβΙ Ρ&πβ, Αρυά Βπ&ββοη, )β ΒΓβΙοη, ΟαΓ&η(1 βΐ Ο&νίά ΓαΙηέ. 
Α. 1751, IηΛ^. Γοΐ. — Τοηιχι$ $β€ΐιηάχί$ οοηΐχηβψΐί Ιχδτχιηι $€€χιηύχιιη, ΙΙιίά. 1754. Ιοηςαιη ίοιηί Ι οβηβϋΓαπι, 
ιηιιΐΐίβ θχ οροΓθ Γβά&οϋβ οχοβΓρϋθ βί ίηΙβΓΒρθΓβίβ Μηο ίηάβ ληίιηΑ(1νβΓ8ίοηίΙ)υ8, ίβοΗ ^. Μ. βββηβΓυβ, 
ίη Ηβ1αΙίοηί1)υ8 άβ ϋ1)Π8 ηονίβ, α. 1752, Οοϋίηβ;. νοί. Ι, Γλβο. ιν, ρ. 390-416, βΐ Ιοιηί II οβηβϋΓβιη ίη 
νοί. II, Γαβο. IX, λ. 1754, ρβ^. 249, 288. 

ΗβίβΙ^Θ ίη ργφΓαΙ. λά νοί. Ι οορίοββ (ϋθβθηΐ, 1. άβ Γ&Ιίβ 110308 ορβηβ ; 2. άβ &Γ^υιη6ηΐ8 1ίΙ)η. ΙηΙθΓ αΐία 
Λ^ί άβ ΡβίΓΟ [ηβί^ίδίρο, βχ 00308 ορβΓβ, άυάοιη ρΓΟ άβρβΓίϋΙο ΗΛΐ)ίΙο, Περί πολιτικής καταστάσεως, Ββ 
ϋοηίϋίχιΗοηβ €χνχΙχ$ ρχιΐβτηαίχοηχζ. (V. βορΓα ίη νοί. VII, ρα^. 538 δς.) ΡοΙαΙ ΚβίβΚβ βα οπιηίδΐ, ςυβΒ ίη 
Ιιοο ΟοηδίβηΙίηί θ9Γίπιοηί»Ιί α ρβ^. 225, νοί. ί, οβρ. 84, οδηοβ αά ρβί?. 251, οβιρ. 96 1βί?οηΙθΓ, ίΐβιη οαρ. 
111>η οΗίπιοιΐ), βΐ ΓοΓίβ ςποςοβ αΐία ρ1οΓ& ββββ άβοβΓρΙα. Ιάβιη ρ1θΓ& &1ί&, ποί&ΐα άί^ηί$8ίπι&, ςο» ίη 
Ιιοο ορβΓβ βηαΓΓβηΙϋΓ, θχροηΗ. 3. Οβ ίηβοπρϋοηβ Ιιι^οβ ϋΙ)Γί. 4.0θ αοοΙοΓβ 1ίΙ)η. ΟοηβΙ&ηΙ. ΡορρΙιγΓ. ηοη 
υηοιη βδββ 1}θ]υ8, ςαοά ηαηο ΙβηιηοΒ ιη&ηπ, ορβηβ, β. συστήματος, &οοΙογθιπ, Κβίβΐίβ, υ( βυρρα ]&π) ίηάί- 
οανίαιοδ, ύβηβ άοοίβςυβ άβηιοηδίΓ&νίί. 5. Οβ βχΐιίϋίΐίβ ίη Ιιοο τοίυιηίηβ βΐ ίη ββοοΙοΓΟ (II) βχΐιίΐΐβηάίβ. 
ΡΐΌΐηίββΓ&Ι Ηβίδΐίβ ρβ^. χ νοί. Ι, &ηί πι &(1 νβΓβίοηβ β 1ιί9ΐοηο&δ ίη (οΐυαι οραβ οοπι I^β^^I1ί&η^δ βΐ ίηάίοβιη 
ΟΓβοίίαΙίδ ; δβά ίη νοί. II &(1 (ιηβιη 1ίΙ)Γί ρηιηί οοιηπιβηΙαηοΓοπι (άοοΙίββίηϊΟΓοπ) οιηηίηο βΐ οορίοδίβθί- 
χηοΓΟΠ)) ΙβΙαοα &1)Γορί1. Ιη ρΓβί&Γιοηβ ςυίάβηα αά νοί. II βρβπι ίβοβΓ&Ι νοΙοηιίηίβ III, ςοοά ίπιρΙβΓβηΙ βα 
ςα® &ά 8βοοη(1υαι ΙίΙ)Γ0[η β1 ρηαι; αρρβηάίοβιη, 8. ρΓαΒΟβρΙα πιίΙίΙαΓί&, ςπ® ίη οοά. βοάβαι ίηίΐίυπι Γ&οίιιηΐ, 
(ϋοβηάο βαρβΓβδββηΙ, οοπι ίη(1ίοίΙ)θδ, ΓοΓίβ ςοοςοβ βχοβπρίίβ ΟΙίΓοηίοί (τΓβοί ίηβάϋί ΟβΟΓ^ϋ ΗβπίΛΓίοΙί 
(ν. ΒορΡΛ, νοί. VII, ρββ. 463 βς.), ςαοά ίη 1)ίΙ)1. ϋρδίοβ δβηαΐοβ ίοΙβΓ οοάά. Ογ. πιβδΙΟΒ ρβρβΓΪΙοΓ. 8βά 
ΟΟΓ ΙβΓίίυπι ίΐΐοά νοίυηι, (ςοαηίοοι βηοίάβπι 8θίο) Ιοοβηα ηοη αβρβχβηΐ, ηββοίο; βΐ Ιαιηβη ίηάβχ ίιηρΓί- 
πιΙβ υΙίΙΐΒ βΐ νβΓΟ ηβββ88&Γίθ8 ΓοΓβΙ. Οβηίςοβ άβ 1&1)θ1ί8 κοβίδ, ρηιη» ρβΓίί Ιιυίοβ ορβηβ ίηββΠίβ, &ά(1ίάϋ 
αάιηοηίΐίοηβπι. ΡΓΟϊΓαΙΙοηΙ ΒθΙ)3βοίΐ βΐ Γβοοάί ΓβοίΙ άοοίβπι Ιιβίοΐιϋ άί88βΓΐ.,]Βπι α. 1Τ46 βάϋβπο, ΰβ νχία 
Η νβΗ3 ρβ$α$ €οη$ΙαηΙχηχ ΡοκρΗί^Γορβίχηβϋ, χηχρβταίοηΒ Βι^τΜπϋηχ, Ββά ΙΐΛΟΙβηοβ άβ 111ο ορβΓβ ϋοηβΐ. 
ΡοΓρΙιγΓΟ^βηηβϋ. Ηαηι«. 

Ιη 1}ίΙ)1. νβηβία Μβγο. οοά. 634, οΙιλγΙ. βδβο. οιγο. χνι, οοηΐίηβΐ (ηββοίο 00308) ο//ί«α αχιΐχ €ΡοΙχΙαηχ 
61 Ρβίΐα αίρηβ ίοΐβτηηία β)Μ$άβτη αηΐχ, ΙββΙβ νίΙΙοίβοη. ίη Απβοά, Ογ., ίοιη. II, ρβ^. 248. Ηακι,. 

ΝΟΤ^Ε. 

(ρ) Ιη βρίθίοΐα αά 8βεΚβηάθΓΠυτη, ςο» βχβίαΐ Ιοηο. II οοΐΐβοΐίοηίβ ΜβάβΓΟ-δοΙιιηίάί&ηβ Ώβ ΙχΜχο- 
ίη€βχί, ρ. 310 8β(ΐ. €0Ν8ΤΑΝΤ1ΝΙ ΡΟΒΡΗίΚΟΟΕΝίΤί ΙΜΡΕΚΑΤ0ΚΙ8 ΒΕ ΟΕΚΕΜΟΝΠδ ΑϋΙ-^Ε ΒΥΖΑΝΤΙΝ^Ε Ι.ΙΒΚΙ ΟϋΟ 

ΟΒ^εΟΕ ΕΤ Ι.ΑΤ1ΝΕ Ε ΗΕΟΕΝΒΙΟΝΕ αΟΑΝ. αΑΟ. ΒΕΙ8ΚΙ1, ΟΌΜ ΕαυδΟΕΜ αΟΜΜΕΝΤΑΗΙΙβ ΙΝΤΕΟΚΙΘ. Β. Ο. ΝΙΕΒϋΗΚΙΙ ΡΗΛΙΡΑΤΙΟ 
(Ειΐ. Βοηη. 1820.) 

Όβ ΟοαβίΑοΙίηο ΡοΓρΙιγΓΟ^θΐιηθΙο ϊιηρβΓ&ΙοΓΘ, άθ 1ϋ)Π5 (ΐυ11)α8 ΟΓάο αυΐβ Βγβ&ηϋαοΒ άβοΙ&Γ&ΙυΓ, ςιιί &ά 
ίΐΐαοα &αοΙθΓ6ΐη ΓβΓοΓααΙυΓ, βοΓαπιςαβ οοάίοβ Ιιίρβίβαβί, ρΐβαβ ΙαουΙβηΙΟΓςαο & Ιιβίοΐΐίο ΙΙβίβΙίίοςαβ βχρο- 
δϋυιη β&Ι: ηοβ 5Γβνί(βΓ βζρΗοαΙΐίΐΏαβ, Ιΐ8β0 6(1ίΐ1ο ςαίϋαβααιη (1οϋ1)υ8 ίΙΗ ρΓ»9ΐβΙ ςα» βί ρπηοβρβ Γαϋ» 
6ΐ ΙΐΑεΙβπαβ υαίοα. Ηαηο α 1.6ίοΙιίο οοβρίϋΐη, ίαιπι&ΙυΓ&ίΐαθ 6^α8 ηαοΓίβ &1)ΓαρΙαια α Αβίβΐ^ίο αά Ωηβιη Ιοααί 
δοοαηάΐ ρβΓάυοΙ&αι, ΙβΓίίυιη τυΐααΐαΐβ Ι)ίΙ)1ίορο1» ςυΐ τβί ί&[ηίΙί&Π8 3&οΙαΓ&αι αυ^βη ηοΐβΐ^αΐ οα)ί38ααι 
6886, ηοϋ88ίαι& Γ68 68ΐ. 1•6ίο1ιΐϋ8, ρΓ&Υο οοα8ί11ο 0808, ίΐα 6οαίΐ8υ8 68ΐ &ρο^ΓΑρΙιο ρβΓ ΟΓ&αάίϋΐη οοηίβοΐο, 
αΐ νίχ ία9ρίθ6ΓβΙ οοάίοοιη ^υ^α8 ρΓΦδβαϋβ οορί& θγ&Ι;, βιϋϋοαβαι οθγΙθ υαίοβ &(1 Πΐυά Ιγρί8 6ΧΒ0Γϋ>βΓ6(. 
56^ Ε6ί8ΐί.ία8, 8α&οθρΙ& ορβηδ οογα, ηίΐιίΐ αη1ΐςαία8 688β άαζίΐ οοΐΐ&ΐίοηβ οοάίοίδ, αιιάβ ςυ&ιη ρ1αηιηί8 

Ιοοίβ ίθΒ(ϋ88ίαΐ08 6ΓΓ0Γ68 60ΓΓ6Χϋ ; ίηθί8£1 ίπΙβ^ΓΑ, ρΓΟρΙθΓ όμοίοτέλευτα ρΓ6θ86Γΐίπΐ, 0ΐη1$5&, ΓΘ8ΐϋαί( ; ({ϋββ 

οιηοία ίη 6θΐηαΐ6ηΙ&πο αοοαΓ&Ιθ ίοάίοανίΐ, ία ρήοΓβ ρ&Γΐβ ςα» ^&Iηθ ρΓβΙο βχίβΓ&Ι θΐηβαά&Γβ οοα Ιίοβϋαί. 
Εςο α 01&888αο ιηβο ΙαιρβίΓ&νί υΐ νίΐίοδα βιηβαάαΓβΙ, πιβηοα βϋρρΙβΓβΙ, ςα» βχ ρρανβ ΟΓββοίβ αιαίβ ν6Γ8& 
6&&6ηΙ, 60ΓΓίς6Γ6ΐ ; οιηοΐΑ 6Χ αΐ6αΐ6 Εθίβΐίϋ : 00308 Γβί βΐ 1αΙ)0Γ ίοίΐ ηοη βχί^οοδ, βΙ; ΓγοοΙοθ θεοθ &αιρ1υ8• 
1η 8βςα6η1ί1)06 ςο» Ββίδΐίίοδ ίρ8β αοοοΓ&νίΙ, αίΐιίΐ ηαοίαρβ ρΐαοοϋ, ςοαηςοΑίη ϋΐβ, οαιιι ροΓίβηΙα δοήϋβικίί, 
^υ^ϋλ ίο οοάΐεβ 6Ζ8ΐ&η1, ΖΏ&ηίΓβ8ΐθ8ςο6 6γγογ68, ΓβΙίηςυβΓβΙ, βίΐΐί ίρ5ί,ΐΏ68θ(ΐοβ οοηβοβίυάίηί οοηίΓατίοδ 
ίυβπί. $6(1 ηοΐβϋ&ιη ΓΰΒΐίοαΙΙοδ &^6γθ, ςοοά ίαοβΡβ άβ1)οί886ΐη, οΐίο άβδϋΐοΐοδ; ίΐ&ςιοβ Ιοοοιηαιοάοιη, 
ςυο(] Ιβνίυβ ωίΜ νίάβΓβΙοΓ, 6ΐ6ξί. Οοιη νβΓΟ οοηεβάίιηοθ ηοη β88β οιηηί ηοιηβΓο αΙ)8θ1ϋΙ&αι Γβοβηκίοαθίη 
Ηβίδΐίϋ, οοιηπΐ6η1&Γϋ 1&ο(1ί1)08 ηίΐιίΐ 8&ηθ άβίΓ&Ιιϋορ, ςοο ίΐΐβ γ68 ο1)$οοΓί88ίαι&8 βχΐΓ&ς[θθ οοηιιηυαοπι οο- 
ςηίΐίοηβιη ρο8ί(&8 ίΐα βχρίίοανίΐ οΐ Ι•β$8ίη^ίθ8, βΐίαιη ίη 1ιί8 ΙΙΙΙβπβ 8&ρίβη1ί8δίη)08 3οά6χ, « αάαιΊΓ&ηάοιη 
6886 οροδ, 6ΐ Ιοοαίβηΐίδδίιηίδ 1ιο]θ8 ςβηβπδ βςοίρ&Γ&ηάοιη, » ρΓοηοηϋ&ήΙ. Ηυ308 οοπιΐΏβαΙ&Γϋ ρ&Γΐ6α) 
ρο5ΐ6ΓίθΓ6ΐη, ςοΦ Αρρθηάίοβιη 1ί1)Γί ρπιηί, δβοοηάοακιοβ ίοΙβ^Γοαι ρβΓδβςοίΙΟΓ, ροδΙ &ηααοι 75, β 
Βοΐιβάίδ Ηθί8ΐίϋ, ία νοίυπιίηθ 110303 ρ&Γΐίδ δβοοηάο θΓθρΙααι ούΐίνίοηί ία Ιοοειη ργοΓθγ&πι ; ίάςιοβ ιηϋιί 
ροΐίδδίααοπι οοηϋςίδδβ, ρΓορίβΓ ρ&ΐ6Γη&πι ααιίοϋί&χη ρίβίαΐβοιςοθ ςο& ίηά& α ροθπΐία χΏβιηοπΑΠί νΐή 
υηίοί βααοΐβ 6θΐ6Γ6 αβδοβίοδ δοαι, νβΙιβαίθαΙβΓ ΙβΙΟΓ. Ρ&ΙβοΓ δααβ ιηοΐΐίδ Ιοοίδ ηοηηίδί ίαοΐιο&ΐα 688β• 
ί'ιιη» 86Γν&1&, ςα&ιη δοήρΙοΓ αάΙιίϋοίβδΘΐ, ηίδί 1)ίΙ)1ίορο1& βααι άβδίίΐαίδββΐ : νοΓοιη ϊά ηϋοπ ροίίοδ ςο&ηι 

ρΓ6ΐίθ ΟρβΓίδ θ1)68ΐ. 

ΟοάίοβίΏ ίρδαιη, υΐ Ιαβρίοί ρο$86ΐ οΜ οροδ ΓοΓβΙ, Ι^ίρδία ΐΓ&ηβαιίδδοαι 6586, ΒΙοοιαθΓί, ν. ο1., (ιοαι&ηί- 
ΙαΙί 1ίϋ6Γ&Γοαΐ(|α6 &ιηοΓί, 6ΐ, ηίδί ιώ6 οοη36θ&θΓΑ (ΐ6οίρίΙ, Εοιίοϋί» ρ&ίΓΟοίηίοςηβ ΗβΓΟίααηί (ΐ6ΐ)60. 

8610 βξο, 1ΐΙ)Γ08 ΟοαΙ&αΐίηί3ηο8 άβ οβΓίιηοαίΙδ, ςαοδ ΙαδοπρΙίο ίρ5& οίΓοα ηοςαδ νβΓβαΓί ρροάϋ, α ρΐα- 

ήτΏΐδ οοαίβιηηί ρΙ&06 &ο άθΓϊάθΓί : ηοςοβ η6^&1)0 ιιι&30Γ6ΐη ρποπδ 1ΙΙ)π ρ&Γίοιη ίΐα βδββ εοιηραΓαΙαιη αΙ 

ίη^βηαο Ιιοιηίαί ηαοδβ&ιη πιονβαΐ. 8β(1 νβΐ ίη Ιιίδ ςοίδςοίΐϋδ ίαβυοΐ ηίΐιϋοιηίαοδ γ68 &(1 ΙιΙδΙοπ» οος^αί- 

Ιίοηβτη ηιίαίαιβ ίαυϋΐβδ : Ιοαι υθγο ί11& ρΓβΒβθΓΐίαι ία 86(ΐυ6αϋ1)08 ςο» βχ ΡθΙγο Ραίποίο, ρ&Γΐίιη οηιίββο 

63^8 ηοτηίαβ, Ιι&αδία δοαΙ, ηοη βοΐααι αΐίΐϋαίοιη !3&1)6η1 βχΐιηί&ηι, βοά βίβί^αηΐίϋΐη ςοοηυβ ; ηβςοβ ΓοΓβ 

Εΐη Ιιιιίυβ οοΓροπβ Ηί)Γ0 ρΓβΒδΙαηΙΊα οβάοηΐ. ΒβϋΙβδοϋ ίη ίίδ, οΙ Γβηα βχβωρίο οοπαιηοηδίΓβπι, Ι^βοηίδ Αα- 

8^811 βάίοίαπι, ςοοά ρβΓ ααηοδ ραοΐο ιηίηϋδ 80 ίηάβ ρροίΓδίΙιβΓβ ηββΙβχβΓοηΐ ςυί βο^βηά» οοΐΐοοίίοαΐ 

ΓβΓκ^ηΙβίΓϋΐη ]αΓί8 ΑηΙβ-αοβΙίηίΛηβί ορβΓΕΠι άβάβΓοηΙ. 
δοΓ. Βοηηβ β. €ΐ. γ Η. ΜλγΙ. ΜΟΟΟαΧΧΙΧ. ' ν 35 ;0ΑΝ. ΙΑΟ. ΑΕΙ8ΚΙΙ 36 ^04!Ν. α40. ΒΕ18ΚΙΙ ΡΚ^ΕΡΑΤΙΟ[^Ε$ ΑΟ ΤΟΜϋΜ ΡΕΙΜϋΜ [Εά, Ιι. Ι.] Οαιηοα, άβ (ΐυίΙ)υ3 Δάιηοηβή ΓυΐυΓυπι Α 1>ί6ηηίο ρο9ΐ. ΑΙ) βο ίη(1θ ΙβαιροΓβ [ΕΙ. Ιι. II] ριο 11υ^υβ 1ίΙ)Γί ΙοοΙογογπ Γα9 β5ΐ, ίοΐ δίηΐ ηαΐΏθΓο ο1 
βη&ΓΓ&Ιυ Ι&π) ατηρία, υΐ υηα, πιοάίοα εβρίβ ΓυΙαπα, 
άΐδββΠαΙίοηθ οοαψΓθΙιβικϋ ηβςυοαη^, αΗδΰΐ^υο ρΓ9?- 
ΐΟΓβα νβίβηΐ Γ£ΐΙίοηο9 οιηηία (^υ» ίη ρΓοπιρΙυ ΒυηΙ 
θίηιαΐ είΓααάβΐ'β : νί^υΐΏ βδΐ ορβΓβΓη ραΓίΐΓί, 6ΐ Ιιοο 
ςαίάβιη Ιοοο Ιαηΐυιη άβ ίαΐίβ 11υ^υ5, ςυοά ηυιιο ρρο- 
άίΙ,ορβπΒθοηί«(ειηϋηίαηί, ϋθΓΠ άθ ίΙϋυ9 αΓ^υπίθηΙο, 
ϋΐαίο 6ΐ ΑΟΟΙΟΓβ (ΙίδβθΓβΓθ ; αΐΐβπ αυΐβιη νοίυηιίηί 
ιηοχ ββουίαπο τβΐίςϋα ΓβδβΓν&ρβ, άβ ςαίϋαβ βχρο- 
βίΙίοηβΓπ ρΓ^Γαϋο ΙοοΙοπ ϋβΐϊβΐ. 

§ 1. [)ί? ίαΙίΒ Λα;Μ5 ορβη$, — Ορϋ5 Ιαιη δοίΐϋΐη βΐ 
υΐίΐβ, αίςυο Ιιοο βδΐ, ροΐυίδβθ ροΓ ΙοΙ βδβοαίϋ 8θπ- 
ρίΟΓΟία ΟΓχεοΓϋΐΏ 1.&ϋοοΓα[Ώ(|υ6, (]ΐιοΙςϋοΙ αϊ) 
β]α8 η&ΐΑΗΙ)α8 ίηάθ οΙ&ΓυβΓαηΙ, οιηηίυιη ηοϋϋ&πι οοδβίΐ ίπιρΓΟθδίο ναπίβ ίηΙΟΓΟορΙα ίκροάίΓηοηΙίίϊ, 
άοηβο Ιαηάβιη βαρβιΐοΓίδ αηηΐ ίηβυαίβ «ϊβίαΐβ άο- 
οΐίδδίπίΐυιη βάίΙΟΓβο), νϋα ΙοηςίοΓθ (ϋ^ηίβδίΓΏυιη, 
βΐ β^Γβ^Ια ρΓΟίηϋΙβηΐΘΐη, αουϋ ιώογΙ)! νίβ ίη χΐ&ϋδ 
ίΙΟΓΟ ΙοΠβΓΟί. ΡβΓΥβηβΓ&ηΙ Ιυιη ΙβιηροΓίδ Ιγρο^ΓαρΙιί 
υ5(ΐυΰ αά ραςία&ιη Ιιυ]α8 βάίΐίοηίδ 216. Ββνοΐϋΐα 
άβίηεβρδ 6Ζ ΐΏαςηοΓυπι νίΓΟΓυΐΏ (Ιθ ιηβίδ ρροίθοίΐ- 
1)08 1)6ηΙ^αο ^υά^^^ο βάϋΐοηίδ αΐΐβοΐνβηά» ουρά &(1 
ιηβ ίιιίΙ. Ου& ίςϋυΓ 6&, ςα&ιη (ϋχί, ρα^ίη» ροδΙβποΓ&ι 
δυηΐ, οχευβα ΓυβΓυηΙ βαΐ) οοβίβ οοιιΐίδ, βΐ βχευίίβη- 
ΙϋΓ ροΓΓο, ίανβαΐβ Οβο, (|αΦ βαρβΓβυαί. 

§ 2. Οβ ατςιιγπβηΐο Ιίδτί. - 8ί ςυίδ Ιιοο βαοαίο, 
βΐ ροηβ ιϋχβηπι υηςααηι, ίη Ιιιοογώ βΓίίΙυβ ΓυίΙ οο- 
^ηοδοβηάφ Αυ^ξυβΙ» Εοιηαηχ ΒγζαηΙία;βΓ{υ6 Ιιί8ΐθΓία3 βίΤυ^θΓβ, ρΓοΓβοΙο ηιίΓυαι ββΐ, ρΓβΒδβΓϋπι ίηαοπ ϊΠα, τ. αΐίΐίδ 1ίΙ)6Γ, ββΐ δ&ηβ Ιιίο. Νβςυβ ίπιΐϋΘΓίΙο ίη 6^(^!^ ςαα δυρβπυβ δΰουίαπι ίβΓνβΙ^&Ι, ίηά&^&ϋοηβ οΙι&γ- 
ί&Γαιη &ά ΒγζαηΙίηαιη ΙιΙδΙοήΑίιι ρβΓίίηβηϋυηα. Ργι- 
ιηοδ αυΐθΐη ΖαοΙι&παδ βοοΓαάυδ υίΓβιι1)&6ΐιίυ8, Γθί• 
ρυΙ)Ιίεΰθ ΡΓ&ηοοΓυΓΐ&η£ &ά Μωηυιη ςυοαάαΐΏ δθ&1)ί- 
ηαδ β1 εοηδαίαπδ, ΙίΙ)Γυιη Ιιυηο ίη Γαιηαιη ιηίβίΐ, 
β]υ8 ηοΐίΐίαιη βάοηάο, ςα» οχ 06ΐ6ΐ)6Γ. Ρ&1)Γίοίί 
ΒίΰϋοΙίΐϋΰ. Οτχο. Ιοπιο VI, ίηίβπϋδ α ηοδίπβ ορβπδ 
ΓβρεΙοΙϋΓ. Εχ ΙΙίΤβηίϊαοΙιίί ροδδΟδδίοηο ρβΓΥβηίί ίη 
1)ΙΙ)1ίοΙΙιοο&πι &ιηρ1. δβη&ΐαβ υΓΐ)ί8 ηοδίΓΰβ, ςυ» ορίί- 
ΐΏΐδ ΗΙ)γ18 ΐηβίΓϋοΙα βΓαάίΙίδ ηοβίΓαΙίΙΐυβ ιη&^ηο 
ΐ]3ϋί 68ΐ. ΙΙα Γ&οΙαίΏ, υΐ &ηαρ1ί88ίαιυ8 Μαδοονίυδ, 
θ]π$ ρΓβΓβοΙυβ, ^ο. ΗβηΓ. ΙιβίΰΙιίαπι, πυρβΓ ίη Αοα- 
άβοαία ηοδίΓα βΙβ^&ηϋοΓυιη ΙΙΙΙβΓ&Γαηι ρΓοίβδβοΓεπι 
οίαπδδίιηυηι, ςυί βαιη α ρππια αάοΐβδοβηΐία Γγθ- 
ςυβαΐΗΓβ οοηδϋονβΓ&Ι, αά βάβηάααι ορϋ3 ΙιαοΙοηυβ 
ίηβάίΐυαι βχοίΙαΓβΙ. ^αη1 αηίβα ίά ίάθΐη ζηοΐίΐυ!) 
ΓυβΓ&Ι ^ο. Ιίβηπο. Μαίυδ, ίη Αο&ά6η3ΐ& Οίβδδβηα 
ςυοηάαιη Ογ^ο» βΐ ΟΓίβηΙ&Ιίυπι Ιίηςα&Γυιη ρΓοΓβδ- 
βοΓ. ΤβδΙαΙαΓ ίη ΟαίαΙορο^ ςαβπι οοηΓβοΙΙ, ΰοϋνπιη 
ηιαηΗΒΰήρίοηιηι ΰΜίοίΗβοχ ϋββηΰαΜαηΰβ, ββ ΙίΙιΗ 
Κ1ι]\^ι13 Ι^ίΐΙίπαιη ίηΙβρρΓβΙαϋοηεαι οοηΓοοίδδο, οβΓ- 
ΐΑίηςυβ θάΐΐίοαίβ δρβιη ί&είΐ. Αίβα ςυίάβηι ουιη ίρ- 
βίαβ οΙ)ίΙϋ (ίβοοΠ&νίΙ, ηβςυο, ςαο άβνβηβπΐ β)υ3 
ΙοΙβΓρΓθΙαϋο, εοηβΙ&Ι. δοβί^ίηαβη β]υ8, υηάβ 3ΐ8ΐί- 
ιηαΓί ςαβ&Ι, ΗαϋβΙυΓ ίη πιοάο Ι&αάαΙο εαΙ&1ο^ο« βΐ 
Βρυά Κ&ΐΐποίυιη. Οπαίηβ ίςϋυΓ αΐίςυ&αίο (ΐυβρίοα• 
Ιίορο βιΐίΐίοηβιη ορ6Π9 (ί68ί(ΐ6ΓαΙί88:ιηί δυβοβρίΐ 
οΙηγ. Ι.6ίο1}ίυϋ, νίΓθΓ9Η0β Ιι&ΐίηοςυβ άοοίίδδίαιυβ,οΐ 
ίη οιηηί νβΙΟΓθ ηον&(|υθ (ιίδίοηα νθΓβ&Ιίδδίοΐυδ, βΐ 
ρηαι&πι ηιιίάβΓη 6^υ5 βρθπι ί&οίβϋ&Ι αηηο 1743 ίη άθβίάοΓίυηιεχ&ΓβΟΓαηΙθΓυάίΙί) βχ ςυο αΓρυπιοηΙυιη 
6ΐ ρΓβϋαω ίηΐβΐΐβχβρβ. ΕΙ δαηβ, δί ςυίδ β^εαιη γο• 
ρυΐβΐ Ιιυαο 1ίί)Γαπι άο οβΓίιηοηϋδ αυΐφ Β^ζαηΙίηο) 
θχροηοΓβ, Γβοοίαίςυβ αηίιηο, ςυοΐ βΐ ςυαιη άίνβΓδα 
ίη αυΐίδ δυαιιηοΓυιη ρηηοίρυπι ιιβυ νβηίβηΐ, οΙ ί1 
ςυοςαβ ΐΑηάβιη ίηίβΐΐίςαΐ, &υ1αηι Β^ζαηΙίηαπι, ςυα- 
Πδ οοΓίβ ΡοΓρΙιγΓΟ^βηίΙορίιπι ΙβαιροΓΟ βηαΐ, υιη- 
1)Γ&αι νθΙθΓίδ ΑαςιίθΙβΒ Ηοιηαηΰ Γυίδβο ; ΓαοΠβ ίΐΐο 
αΓΓίΓΐη&ηϋ ΟΓβάαΙ, ηβςυβ β&ορυιη βδδβ, ηβςαβ ρροΓα- 
ηαπι, ΙιίδΙοΓί» νβίβπδ αρ^υαιβηΐυη), ςυοά Ιιίο 1ΐ1)( γ 
ηοα αΙΙίηςαί, ηοη ίΠαδίΓβΙ. δί ηυβιη ηΐυιιπι βοείο- 
8ί&8ΐίοοΓυιη 8ΐυ(1ίυιη βαρίί, οοςηοβο&Ι Ιιίηο, ςυ&Ιίβ 

Γυβπί Εοοίβδί» βΓ8βϣ ί&θΐ68 (ΙβοίΐΏΟ ρΟδΙ Ν. 0. 88Β- 

ουίο, ςα» Ιθ^βηιΙοΓυηι ρ&ίπαΓοΙιαΓαιη τ&Ιίο, ςϋ&Ιίδ 
βοΓυπι οαιη βυίβ ίχηρβΓαΙοηΙ^αδ οοηβυβίαάο, ςυω 
6ΓΦ0&Γαιη βοοΙββί&Γααι ρ&Γΐβδ βΐ βίΓϋοΙηρα, ςυ® 
ίυβίίΐαΐα οβΐ6ΐ)Γ&ηάί άίνίηί ουϋυβ, ςαί 6]υ8 ιηίηί- 
θΐη, ςαίθ ΟΓάο ίββΙΟΓαηι άίβΓαιη, ςυ® 8&6Γ&) ρΓΟ- 
οοδδίοηβδ, ςυ&5 ςαϋ>υ8 άί6ΐ)αδ, αά ββάββ αιοη&δΐθ 
Γίανβ εοΐ6ΐ)ΓίθΓ&. ΗβΓαιη ααίοπι οίνίϋυηιοοηίοπ^ρΐϋ• 
(ίο &ί (^αβιη χηαςίβ άβίβεΐ&ΐ, ταδίιιβ ίΐΐί 8θ οαπιρυδ Ιιίο 
ραηάίΐ βρβοΐαΐα (Ιί^ηιΐδ ρ&ΓίΙβΓ &(ςαβ ι'υοαηάυβ. 
βΓβαηΙυΓ Αα^αδϋ, οβίβϋπ&ηΐ ηυρίί&β, βυδοβρίοδςιυο 
Γβοβηβ 1ί1)6Γ08 οΐίΓαηΙ 8&ογο Ι&ν&οΓο ία βεείοβΐα εχ- 
ρί&Γί ; βοαΓβΓαηΙ άί^ηϋ&Ιβδ, αά δΐ]1)αΓΐ)αη& ραΐαΐία τα- 
βΙίο&Ιυιη, τίηάοπιί&Ιααι, ιΐβτη &ά Ιΐ0ΓΓε& ρυΜίεα, αη- 
ηοηλπι οοηάϋ&ηι 8ρβοΙβ.Ι\ιιη, ρΓΟοεάαηΙ ; βχοίρΐιιηΐ, 
&1ϋ6Γςυο1ί(1ί&α&8ρΓθθ&Γ\ΐ(Ώ39ΑνιΙαΙίοη68,&Ιίΐ6Γ8ΐ&ί&8 
δΟΐβπιπίοΓβδ ; ρβΓ0Γ3ΐτι\. \ϋδ\\βη1η8, βρβοΐαηΐ οΪΓοβη- 
ββιη ίηββηΙβιΐη,βιικΙινχϊχχ^ΛοΙνοιιιιαι αοοί&ιοαίίοηββ οΐ 1ίΙ)β11ο Οβ ΌίρΙ]ίΜ$ υβίεπίτη, ραζ. 10 βςς., υΙ)ί ΙοΙϋΐη Ο Οα^ΙΙαϋοτίΜ, ρΓ8ΒΚ\\ιχ^ΒΛν^>ιτ'^6^»'''^^^οήΙ)\ΐ8, ιηίΒβί- 
<»ρα1 ςαΕάΓβ^βδίιηαπι δβουηάί 1ί1)Γί υίΓοςυβ 8βΓ- 1ΐΒ8ρίΐΓβ\ι\\1,ρ^ΓΓ*Λν^\^^%β1^ΰ^'^δ^^)•^^οο8 8ρβοΙ&ηΙ, 
πιοηβ νυΐβανίΐ ; ίρδααι νβρο βάίΐίοηβπα 0Γ(1ίβΙ)ΒίυΓ νοίβ, 1)Γ^Χΐηώίδ^»«^'^^^Λ.^%οτ^^**^^^^^^^^^^^^^^^^"^^^ 37 ΡΕΙ^ΕΡΑΤΙΟΝΕδ 38 βαί οβΙβϋΓαηΙ, (1ίνίη&8 βρυΐαβ βχΐιίϋβηΐ,θαηΐ ίη ΙϊοΙ- Α 
1αιη,&£;αηΙ ία ΟΑβίΓίβ,Γβάθαηϋη αΓΐ)θηι ΙπυαιρΙιαη- 
(θδ,νίοΐΑβςυββ&Ιο&ηΙ Γοςαπι οβΓνίοβδ ;8ΐίρ6η(1ία τ.ΐ- 
1ίΙίΙ)α& ΟΓΟβ&αΙ» ίαβίηιαηΐ βΐ βχροάίαηΐ ο1α8365, α•1- 
ιηϋΐυαΐ Ιβ^Αΐοβ βχΙβΓΟΓαιη ρρΐηοίρυπι, 8υο3 ίρϊ:ί 
&1>Ιβ^&ιιΙ, ροιηραιη βΐ Ιυχυαι οιηηβιη ^υυπαϋχρϋ• 
ε&αΐ, β^ββίΑΐβ ρ&ββίιη ΐΓ&ηβιηίο&ηΙθ Ι&ικίοιη &1)ϋυηΙ, 
α(] ρΙοΓββ,βΙ ία α1οαϋ^^6α^& βαα ίηΓοΓαηΙυΓ. ΡβΓααι- 
ΙόΙο8 Ιιοο ίρ50 Ιί^ΓΟ άυοβ ίΠα βΟΓαιη 86ρυΙθΓαΙί& 
αιοαυαιοαία, βΐ ΙαβίΓββ οι^υβοαηςυο υΓαααι ουη 
ίαβοπρίίβ οοαιίαίΐΐυβ, ία ςαϋ)α8 &1ί(]α& 8υηΙ, ςαοΒ 
ίτυβίΓ&ία Οϋ Οαα^ϋ ΡαίηίΙϋε Βι/ζαηαηί$ ςακΓ&β.Ρβ- 
οβίΓΟΒ ςαοςυβ Ιιοο βοάοαι άαοβ ία ίρ3& ρΓ6ϋο3θΓυαι 
6( ΐοΒί^αίαπι Οηβαΐαΐίβ Ιαιρβρϋ οοηάϋϋπ&,αΓοα3(ΐαο 
Τ63ΐί&η&9 6( αΐΐαοι βυρρβΙΙβοϋΙείΏ οζου1ία3. Μοϋυβ 
ΐ2ίο,({υ&αι υβςυ&αι&Ηϋί,ρΓΟΟθΓυπι Ι&ια ρ&Ι&ϋαοΓυπι, ^ 
ςυ&αι πιϋίίλτίυαι, ίΐοαι αι&^ίβίΓ&Ιυααι ϋΓΐ)&ηοΓϋα] 
ΑϋοΓαπιςυβ αιίοοΓυαι ΟΓάίαββ νίάβαβ, Ιοη^ί^ςυβ ία 
ροΓΐ1οΐΙ>ιΐ8 [Εά. ι. ΙΙί] βχουϋ&αΐββ αυαιβΓΟθοβ ν&- 
Γίο<»ςυβ βΓ^ΒΒ βαοΓί οοΓροηβ ουδίοάίβθ άβραΙ&Ιοβ. 
Μϋίο οέΒίβΓβ, οααι β βυρβΓίαβ άίοΐίβ &1)υαά6 οοα- 
£ΐ6(» 6&α2 6886 ΓθΓυπι ϊιοο ία ορ6Γ6 θχρϋβϋ&Γαιο 
ν&ΓΪβίΑΐβια, ΙθροΓβαι αίςαβ άί^αίΐ&ίθαι,αΐ Ιιοαιίαααι 
άοοΙοΓϋΐη δίυάΐα ία 8β οοανβΓβαΓα 6& οΐ βχβΓοίΙαΓα 
βίαΐ. ϋαί ρ1&0θ1>ίΙ, αί ίλΙΙοΓ, ν(;8ΐί&ήααι Γβαι, αΐϋ 
ηυαιαι&ΓίΑαι, αΐίί άοαιυ8 &α£;α8ΐ« οίΓιβία Ιιίηο ίΐΐα- 
ϋΐΓ&ΓΟ.Ουαπινίβ βαίαι βα,ςιιοο 1.6οηί3 οΐ Γ.οηβΙ&ηΙίαί 
αοείΓΐ ΐ6αιροΓ6 Ια υβα 6ΓΑαΙ, α 8υρ6Γίοη5α8 ΤΙιβο- 
άθ8ίί 6ΐ 4υ8ΐ1αί&αί Ιβιαροηϋυβ ΙαηΙυαι Αϋΐαά&αΐ, 
€[ϋ&α(υαι 866υ1α βοαιαβαοΓααι 61; ΡαΙβοΙο^ΟΓυαι 
6χΐΓ6αι&ςυ6 Βίζααΐΐαί Γβςαί βίαβ αϊ) «Ιαΐβ ηοβίΓΟ- 
τααι ΡοΓρ1ι^Γ0£[θαα6(θΓυαι αϋΐυάίΐ, ςυοά οοαδίϋΐ 
βοάίαυαι ουαι Ιιοο ορβρβ οοαίβΓβηϋ ; ροβδυαΐ 1&- 
ζηβα ίΐΐβ, νβΐυβία ΟοΓβαϋβ Ηοαι&αί ίπιρβη! ΙβπιροΓα 
6ΐ Βγζααϋα& ρπαιοράία 6χ Ιιοο ορ6Γ6 αιαίΐο αι&^ίβ, 
^υ&αι Ιιοο ορυβ βχ Οοάίαο, ί11υ8ΐΓ&η. ΒγοπΙ; ροΓΓΟ, 
ςυί 6χ ίαάίοαίίβ Γος&τυαι,8θα αηααοΓααι δΐίρβηάίο- 
ηιαι οίΒοίίβ ρ&Ι&Ιίαίβ ββίεπβςαθ άβΙιίΙοΓυαι ; ϋβπι 
6χ Ιαάΐοαίίι ίπιρβαιΟΓυαι ία 6χρ6άίΙίοη68 αΐίςυοΐ 
αι&ΓΪΙίαΐΑβ 6οη(Γ& 8&Γ&θ6αο8 ΟΓβΙβηβεβ 8υ86βρΙ&8, 
δβΒίίω&Ιίίίηί οαπι αιί1ϋ&Γ68 ίαιρβπί Βγζααΐίαί,ςυαίβ 
ίϋπο βΓ&Ι^ (6ΓΓ6βΐΓ68 ηι&ΓίΙίαι&8ςυ6 οορίαβ, Ιααι ρβ- 
οϋοίΑΓίαβ ςυοςαβ, ίαΒίίΙαΙαςυβ οοαιρατΑΐίοα6 Ογφ- 
εοΓϋοι 66θΐ6α&ΓίθΓααι βΐ 111)Γ&Γααι αυπ ουαι αο- 
5ΐΓ&ΐ6 ρβοααία, ίονβαί6αΙ,ςυ& Β;^ζ&αΙίαοΓυιιι Γβ^υαι 
6ΐ αο8(Γ&Ιίυαι ορυ1θαΙί& (1ί£Γ6ΓΑΐ. ΕΓϋαΙ &1ϋ, ηυί 
&ία^υ1&Γί& ςυββά&ηι άίβραΐ&ϋοαααι ο&ρϋα Ιιίηο άβ- Ι) 
οβΓρβαΙ; β. 6., ςυα1ί8 ΙυβηΙ ΙυάοΓααι οίΓ66η8ίυαι 
Βραά Βγζααΐίαοβ οοαβίϋαΐίο, γ68 αιίαιοάααι οϋβ- 
ευΓ&; βΐ,ςυ® αοα α)ίαΐ]8 68ΐ, ςααΐίβ ΓυβΓίΙ ρ&Γβ, νβΐ 
οοιηίίαΐυι, ΑυςυβΙ&Γααι Βγζ&αΙϋ ; υαοϋηβ ΓαβπηΙ 
ζΐΐί ίπιρβΓ&1οΓθ8 αά Ι«&(ίαοΓυπι οχβαιρίαπι ; ςαοαβ* 
ςυβ 86Γαιο Ι^&ϋααβ ία &α1& ΟΡΙαηα ούΙίηυβΓΪΙ» 6ΐ 
ίΙΙ® ΟΓ&Ιίοαββ &Γ66βα8αααουραΙί8 ίαιρβΓαΙοΓΪϋυβ 6 
(ΓίϋυααΙΙ οιγοοτθ βά πιίΐϋββ άίοΙβΒ, ςαβ αο8ΐΓ93 βάί- 
Ιίοαίβ Α ρα^. 239 Ίηά^ ΐ6£;ιιαΙυΓ> ίυβποίηβ Ορφοιθ 
ίΪΜίθζη νβΓ^ίβ Γβοίΐβΐβ, αα ροΐίαβ Ι,αΙίηθ ρπαιίΐυβ 
<1ίβ(&ΐ8Β, άθίηάβ νβΓο 4 ΡθίΓΟ ΜΕ^ίβίΓΟ ία ΟΓβοαπι 
ΒβΓΟίοαβιη οοονβη© ; (|ϋθ(1 ιηίΐιί ςαίϋβαι ρΓθί)Αΐ)ίΙβ πι. ΕθΙ οα, ςα&ια άίχί, ρ&Γ8 ίηΒΐ^αΐΒΐ βαηκιαβ 
6(1βηϋο νΙάοοΓ ιυίΐιί ρ&ΓϋουΙαια ορβηβ €ΐ68ί(ΐ6ΓΔΐί8- 
θί.Ίΐί, 6ϋι1 ϋϋ(1υιη ρΓΟ (ΙβρβπΙίΙο ΙιαΙ)ϋί, 6(1ίϋί98β. 
ϋύπθίαηΐίηυαι ποβίΓυια οοΠί^βηάίβ οΐ ία οβΓίοβ 1ί- 
Ιυΐο» (ϋ^θΓβαάίδ ϋοϋΐβ αίςυε πΐ6ΐηοΓ&ΐ3ί1ίΙ)υ3 ν6ΐβ- 
Γϋπι 10013 άίϋςοαίθοι ορβΓααι ίαιρ6α(1ί83β, αοαιο 
αββοϋ. ΕΓ&αΙ οΗαι ίΐΐί ϋΐυΐί αυαιβΓΟ ςυίηςααςίαΐα 
ΙΓ03. Αά ηο8 αυΐβια αοα ρβΓνοαβΓΟ, ηίδί Ιίΐυΐυβ ν1- 
06&ίαιιΐ8 8βρ1ίαιυ3 (Ιο 1θ^&Ιίοαί1)υ3 ΙηΙβ^^βΓ, ορ6Γ& 
ΡαΙνίί υΓβίηί 6ί Οανίάίβ ΗοΒβεΙιοΙϋ ; 6ΐ ΙίΙυΙΙ ςαία- 
(]αδΐς68ίαιί, ^υ^υ8 ίαβοπρίίο ββΐ άο ία(ίοΙί8 ρΓςφϋ&Ιο 
αίςυβ ρΓ&νϋαΐ6, 86υ άβ νίΓΐυϋΙ)α8 βί νίϋίβ, ρ&ΓΐΙ- 
οΐίΐα, 1)6ηθβοίο ΡείΓΟβοϋ 6ΐ ΙΙβαηοί Υ&ΐββϋ. Εβίίςαί 
ΙοΙ ηυιηβΓΟ ίΚυΙί ^Γ&ηάίβ, 86(ί βΐ αϋΐίβδίηί, οροηβ 
^Γ6άυαιαΓ^α^^υΓ& ίΓΓθραΓα1)11ί ρ6ηί886.0αίά δίνβΓΟ 
οοαίβηάααι ιηβ ουαι Ιιοο, ςαοά αυαο 6(}ο,νο1υαιία6 
ρπαιιιαι ΙαυάαΙί ορβπβ Ιϋαΐυαι, 8ί αοα ίηΙβ^Γυαι, 
&1 βαΐΐβαι πι&ι^ιι&ιη 63113 ρ&Γΐβαι ία πιαηυβ άοοΙΟΓαπι 
Ιιοωίαυια ΐΓαάοΓβ ? Ε^ίΙ ί1ΐ6 οΐίαι περί βασιλέων 
άναγορευσεως, άύ ίτηρβταίοηιηι νβςαηιςηί νβηηηίία" 
ϋοπβ, Μϊ θ Ρ&1)Γίοϋ ΒιΜ. Ονχα. Ιοια. VI, ρ&β. 492 
οοηβίΑΐ. Αίςυί νο1υπιίαί8 Ιιυ3υ8 οαρίΐα ΧΟΙ 61 6ΐ86- 
ςαοαίία, α ρ8^.238 υβςυβ &(1 ρΛ^ξ. 251 ηυα Ιααΐυαι 
ίη αηίνβΓβυαι οβηαιοαίαβ άίβΐίηοΐο ΐΓ&άυηΙ,ςαίϋαβ 
ρηπια [Εϋ.ί. IV | 0Ρρϋΐ608 £(αΐ6 ίαιροΓ&ΙΟΓΟβ ίΜ 
δοΐ6ΐ)&αΙ αααουρ&π,86ά βΐ ία 8ρ6θΐ6 1.6οηί8 πι&^αί, 
Ιιθοηίβ πιίαοπ8, Αη&βίαβϋ Οίοοπ, ^υ5^^η^ 86ηίοΓίβ 
6ΐ ^υ8ι^ηίααί Μα^ηί Γβηυοίΐαΐίοηββ Ι&ηι 1ιΐ6ϋ1θηΐ6Γ 
6Χ36ςυαα1υΓ, αϊ ηίΐιίΐ (ΙββίάεΓαπ ςηβαΐ, 1υο6αιςυβ 
ρΓΰΒοΙ&Γααι ίΐΐί Ι)ί8ΐοπαΓϋΐη ρ&Γίί βεοοααΐ&ηΐ. Ε^ο 
ςαίάεαι αοα ΟΓβάο, αβςυ&αι &αΙίςυοΓυΐΏ αιοαα- 
αιεαΙοΓαια Ιοουαι βχβίΑΓβ,ςυί ηΐυβ αυηουρ&αάοΓααι 
Αυ^αβΙΟΓϋΟ], ν6ΐ6Γ68 ηβαιρβ ίΐΐοβ ιηβΓβςυβ Ηοαια- 
008,86(1116 8ρΐ6α(1ί(1θ 6χροο&1,&1ςυ6 ραΓίίευΙα αοδΙΗ 
ορεη'δ, άο ςυβ αιίΐιί ββΓοιο αυηο εβί. ΑηΐίςυίΙαΙεαι 
ε3α8 8ρίΓ&ηΙ οπιαία, ΟΓ&ϋοαββ αά ίθΓΐ1&Βΐηιθ8 6Χ6Γ- 
οίΙυ8, Αυι;ϋ5ΐ&1ΐ6& ρΓ0ΐαΐ88&, πιίΙΗυαι αίςυο ρορα- 
ΙοΓυαι &οοΙααι&Ιίοη68. Ουω ςυί οαπι 80ΓίρΙοπϊ)υ8 
ΗίδΙοπ» Αυςϋ8ΐ» νυΐ^ο 8ίΰ (ϋεΐίβ οοηιραΓοΙ, αοα 
ροΐβήΐ 18 &1)8ςυ6 νοίυρί&ίο ίαια^ίηεαι ν6ΐ6π& ΙΙοαιβθ 
ία ηον& εοαίεαιρΙαΓί. Ουίιίςυίά Ι&ηϋοηι ίυεπί άε 
οοη3εε1υΓ& πιεα, βίνε ρ&Γΐΐου1& εα άβ ςυα ΙοςυοΓ, 
οΙίΐΏ &(1 ίϋαΐααι ρήιαϋαι ίο^εαίίβ ί11ία8 ει 6εΐ6ΐ)Γ&ΐφ 
1)ί1)1ίοΙΙΐ6θ8θ, υΐ ίΐα ϋίοΑΠί, ΟοαβΙκαΙίαΙϋΐκΒ, &υΐ, εΐ 
ια&1ΐ8, ΡεαΙεοοαΙ&ΙευεΙιί, ρβΓίίηαεΓϋ, βίνε ιαίαυβ : 
6^0 ςυίάεαι αοα άοΐ^ϋο, βϋοι άεεβΓρΙιΐία ΓαΙβεε εχ 
αΐϊο ςαοά&αι νείυείο ίαβί^αί ΗΙ^γο, ευ]υ8 3αεΙυΓ&αι 
βίαάίοεί &αΙίςυ&Γυαι ΓΟΓυπι Φ^εΓπηιβ ΓβΓοαΙ ; βοί- 
ΙίεβΙ 6χ ΡεΙπ Μα^ίεΐπ, νϊΓί ί11υ3ΐΓί88ίαιί, βαοΓΟΓυια 
οίίίοίοΓυπ) αρυά ^ϋ8ι^α^ααυα1 Μ»§ηϋαι αιαςίείΓΐ, 6ΐ 
ΐλά ΟοΐΙιοΓυαι ία ΙΙ&11& Γ6^ε$, εΐ &ά ΟοβΓοεια ΡεΓ8&- 
ΓΟΟΙ ςυοςυε άβίαοερδ Ιε^^αΙί, Ιίϋπβ, ςυοβ δυίάαβ 
ΙαυάαΙ ΙΙερΙ πολιτικής χατασ-άσζωζ, ϋβ €θη$ίαΐί^ 
Ιίοηβ αυίΐύ §Μΐ)6τηαίχοηί$, δβερίυ» νίΓΐ ιαεαιίοΐΐ 
ΡΓοεορίυ3, ιαβαιίαϋ ςαοςαε 6&8$1θ(ίοΓα$. Νεςαβ 
ίςηοΐυαι 0303 ηοη^εα εβί ία 1ιί3ΐθΓί& ΒγζαηΙίαλ, εχ 
ΙϋυΙο ΕχεοΓρΙοΓυαι Οοα8ΐ&οϋαίααοΓυια (Ιε Ιε^αϋο- 
αίϋυβ, ευίαε βαρεΗυβ αιεηΐΐοηβαι ίη3ΐεί6ΐ)ααι. Βχ- 
είΑπΙ ία εο Ιίΐιιΐο ςυΦόαπι ε]α8 ίΓβ£;αιεα(&, ηαΐίαιη 
39 ^ΟΑΝ. ΙΑΟ. ηΕΙδΚΙΙ 40 ΐΒΐΏοη ^υ)^αη^ 6βΙ&1θ ρο8ΐ6Πϋ8. ΑΙ ία ηοβίΓΟ οο- Α Πάβχη ηοη αοοβάϋ. ΡαΙβΙ, βοπρΙΟΓβΐΏ Γ6ΐ)υ8, ουιη άίεβ οαρ. 87, 1ί1). ι, ρ&β[. 229, ηοη (&η1υπι 
ΤΙιβαά», 6ο11ιίοί ίη Ηί8ρ&ηί& Γβ^ίβ,αά ^υ8(^η^&ηυIη 
Ιβςαϋο νβΐυΐ ίη ΐΓ&ηβίίυ πιβιηοΓ&ΙυΓ, 86ά 11)ίά6πι 
({ΰοςυβ 6χ ρΓοΓββδΟ πΐ6αΐ0Γ&ι1)ί1ί8 ΑηΐΙιβιηϋ αά Ι•60- 
ηεχη Μβ^ηυοα Ιβςαϋο εζροαίΙιΐΓ, ςυα ίπιρεΓ&ΙΟΓ 
Οοοί(1')η1ΐ8 1&υΓ6&1&$ βιι&δ ίιηαςίηβθ αίςαβ ΙϋΙβΓαβ 
ΟηβηΙ&Ιί ιηίΐίβΐιαί. Ιη υηΐν6Γ8ΰΐη θ& οπιπια, ςυβ α 
ραβ. 225, ΟΛρ. 84, υ8ςυβ αά ραβ. 251, οαρ. 
96, ΙββϋπΙϋΓ, ίΐβιη οβρυΐ 1ί1)π ι αΐΐίιηαπι, βΐ ΓογΙθ 
ςαοςυο αΐία ρ1αΓ&, ραίο ΡβΙπ Μαςίβΐη οδββ, βζ 
βο, ςηβηι άίχί, άβρβΓίϋΙο ΙίΙίΡΟ Περί καταιστά- 
σεως (ΙβοβΓρΙα. ΡΓοαιίΐϋΙ νοχ κατάστασις,^οηίίί/ϋ^ιο, 
ηοη Ιαηΐϋΐη ρΓβθεβρία β&ρίβηίοΓ &άαιίηί8ΐΓ&ηάβ9 
ΓθίραϋΙίεΦ, 86(1 θϋΕΐη ηΐυυιη, ςυίύαβ οίνΐΠα ηβ^ο- §6ΓβΓ6ηΙιΐΓ, ίηΙθΓίυίβδβ. Ουί οηβηΐ&ΐβπι Ιιίβίοη&ιη 
απιαηΐ, ΓβρβήβηΙ ίη ββουηάο νοίυπιίηβ ιηβοιοΓ&Ιυιη 
αΐίςαβη! ϋϋβαιίουα), βαιίταοι Αιηί(1», Ιιοοιίηβιη βΐ 
ΟΓαΙΟΓΘΐη Α1)υ ΟΙιαπκΙ&ηΐ αά Οοη8ΐ&ηϋηαηι ηο8ΐΓαιη 
ΐΏΪ8&υΐΏ. Οϋί Α1)υ Οΐι&πιά&η (βίο βηίπι ρρο πιογθ 
ίΙΙοΓυιη ΙβαιροΓυοι, ςυαιηνίβ ηοη 8α1ί3 γθοΙο, ρΓΟ 
Ι1)η ΟΙι&αιά&η αρροΐΐαΐηρ) Γαβπΐηβ Ν&86Γ0(1(1&υ1αΙι, 
αη 63 αβ Γγ&16γ βαιΓοάά&αΙ&Ιι, &πι1)ο ροΐοηΐββ ρβρ 
δγπαπι &1ςυθ ΜβδοροΙ&ιηί&οι ρηηοίροβ,οΐ ίη ΙιίδΙο- 
η& ΟΓίβηΙαϋ 06ΐ6ΐ)Γ68, ίη οοπιηιβηΙ&Γίίβ ίηςυίΓ&πΐ• 
Νβ 1θνίθΓ& ίΐΐα οοηιοιοπιοΓβη], ίη 66ευη(1ο Η1)γο, 
αΐίκδ ίηΙβΓ ίη8οηρ(ίοη68 ΙίΙΐ6Γ&Γυαι & Βγζαηΐίηΐδ αά 
αΐίοδ Γ6^68 ΙθΓΓ&Γοαιςυβ άοπιίηοδ ηιί58&Γυπ],Ιι&1)6Γΐ 
ςυοςυο ίη8θπρϋοη65 ΙίΙΙθΓ&Γυπι, ν6ΐ αυΓββΓαιη Ιία ρβΓαςυηΙϋΓ, βχροβϋίοηβηι : αάβοςυβ ρβΓίίηΐΐΙ &ά ^^ 1)ϋ1ΙλΓυπ}, υΐ 8ρρθ1Ι&()&η1, αά ΡΓ0ΐ08γπι1)υ1υιη Α^α- ν6ΐ6Γ68 1ί1)Γ03 (&θϋθ08, 860 ΟβΠΠΙΟηί&Ιθδ, 06 (1011)08 

ίη οοηιπ)6ηΙ&Γϋ8 8^6πιυ8. ΡΓοηιίΐϋΙ ίάοπι ()00(|υ6 

€ϋςηίΙ&8, ςΟαΠ) Ρ6ΐΓυ8 ^658ίΙ, ΙΏ8^ί8ΐΠ 8&0ΓΟΓΟΠ1 

οΓΩοίοΓοο)^ 8(1 00308 οΓΩοίοηι αίςοβ (ΙίΒροδίΙίοηοιη 
βΐί&ηι οβπΓΏοηίαηοδ ρ6Γΐίη6()βΙ. Εηίΐ6ΐ ίΙαςο6 ίη 
Ιιοο ρππιο 110308 ορβΓίδ νοίοπιίηο ^Γ&η(1θ Ιιοο ΡθΙπ 
Μα^ίδίΓΐ ίΓ&^ηιβηΙοπ), νβίοΐ ^[θηιηιοΐβ. Αΐ ίη 86- 
οοηάο, ςυοά ίαν6οΐ6 Οοο ςο&ηίοοίοδ 6χρ6(1ί&ΐΏ, 
ίηΐ6Ρ αΐία ρΓ8βο1&Γ& βηίΐ6ΐ)ίΙ ρΓοΙίχοδ 6ΐ ίύ8ί^ηί8 Η- 
1)θΓ &1ί6υ308 Ρΐιίΐοΐΐιοί, ρΓοΙοδραΙΙι&ηί βΐ &ΓΐοοΗη« 
ΓΟ^ίί, ςοο ηοη Ι&ηΙυο) (1ίνίη&Γοηα βροΙ&ΓΟΠΐ 0Γ(1ί- 
ηβηι ρΐ6η6 άίβϋηοΐβςοβ, υί ηίΐ δορρα, ρ6Γ86(|θίΙθΓ, 
βοά ΒίιατΩ, ςοοά &Γ§οπΐ6θΐοί]1ί οοΙι&}Γ6ΐ,(ίί^ηϋ&ΐοιη 
Ιαιη ραΙ&Ιίο&Γοπι, ({ΟΗαι πιίΐίίαποπι, βί ΓΕϋ. Ι.. V.] 
υΓΐ)&η&Γθπι ({οοςοθ, & δοηιπιίδ &(1 ίαΐΒδ, ηοηιίηα 6( 
ρΓβ8ΐ(ΐ6η(1ί 30Γ&, ίΐβαι (^υ® 8ίηΙ αχίοπ]&1&, &60 (11- 
(;ηίΙ&ΐ68, ςο9θ οΓΩοία, ςοί5οβ οοαι 1)Γ&1)βίδ, ν6ΐ ίη- 
8ί£;ηίΙ)08, οοηίθΓαηΙοΓ, η6οηοη ςοο ({υββςοο 0Γ(1ϊηβ 
6ΐ ςοίϋοδ (1 161)08 αά δ&ΟΓ&ιη ηιβηδ&ηι αάνοεβίορ, 
Β88ίά6&1 6ΐ ίΐϋηο γογ808 βπιίΙΙαΙοΓ, ΓβοβηδοΙ. Η&ι1)6ΐ 
ρΓ8Βΐ6Γ6& υίΓοαιςοβ νοίοπιεη αΐίθ πιοηυπΐ6ηΐ8ι, 6 
(ΐυί1)08 Ου Οαηςϋ ΡαπιχΙχ» Βι/ζαηίίηω &ο^6Γί, ^0Η- 
ΗαηΙίηοροΗί ΟΗτύϋαηα οογγϊ^ι, Βγζ&ηϋηοΓοηι ({οο- 
Γοηκί&α) ΙιίδίοΓίοοΓοπι 1ιί&1θ8 βχρίβπ, 6ΐ οΙίΓοηοΙο- 
^ο& ςυ£(ί&πι πιοηιβηία Γοοίβ οοηβΐίΐοί ροδδοηΐ. 
Οοο ρβΓίΐηβοΙ η&ΓΓ&ϋοηοδ (16 ΤΙ)6ορ1ιίΙί 6( Βαβϋίί 
Μαοοάοηίδ ΙΗοπιρΙιίδ, ίη αρρ6η(1ίθ6 1ί1)Γί ρπαιί ; 
ίίβηι (Ιο 6χρ6(1ί1ίθΩ6 Ηίαιβηί &άν6Γ808 Ορβίβηδθβ 
δαΓαθ6ποδ δοΐ) 1.6006 8&ρί6η1β άίοΐο ; ροΓΓΟ (16 
ΐ6ς&(ίοη6 Εοπι&ηί 1•6οαρ6ηί &(1 Ηο^οηοπι ΙΙ&Ιί» γ6- ΓβηοΓοηι, ςοί βδΐ Ββ^(ΐ6ΐ(1ίοοδ ΟΗβΗΓ»!), ϋβπΐ αά 
Ιθ(]ί8θ (Ιυπιίηοχη (ςυ» ίηβοΓίρΙίο πιίΐιί ςοί(ΐ6πι 
ρ6Γ(|υ&πι ηιίΓα αοοίάίΐ : ηοη οηίαι νί(ΐ60 ςαίά γοϊ 
Βγζ&ηΙίηίδ ίπιμ6ΓβΙοπ1)υ8, ηοδίΓΟ ε6Γ(θ0.οη3ΐ&ηϋηο, 
εοηι Ιη(1!φ Γ6ρ;β, \ά βδΐ ΑΓ&1)ίφ Ρείίοίβ, ο1 6^ο οςυί- 
(ΙβίΏ βχίδΐίοιο, οοπιπιοηθ Γυοπί) : οοαιραΓοηί ί1)1(ΐ6αα 
]οεί 1ίΙΐ6Γ&Γυπι ίοδοπρίίοηεβ &(1 ΓΟ^οΙοδ ο()8ευΓθ8 
ίΙ)βΓίβ, ΑΐϋαηίβΒ, 6ΐ Α1)&8);ζίφ ; υη(ΐ6 &ά £[60$Γ&ρΙιί- 
ο&αι ηοϋΐί&πι 1γ&οΙο8 νβΓδΟδ 8ε7ΐ1ιί&αι Αδίαϋο&ηη 
νβΓ^εοΐίβ Ηοεβδδίο ΩαΙ. ΜθχηοΓ&ηΙΟΓ ςυοςοβ ρπηεί- 
ρβδ αΐίςοοΐ ΒοΙςαπΙοί, ({οοδ ίη οιηηο ΙιΙδΙοπ& Ιιαο- 
Ι6ηυ8 ΓγοθΙγα Γβςυίβίνί. ΟοίΒΓΟ ρ&πΙβΓ &(11)οε(1οΐΏ, 
ςοίη&πι ΓυοΓΪηΙ,βΙ & ςοο &(1 ηοδίΓοηι Οοοδί&ηΐΐηυπι 
]6^Αΐ1 ίΐϋ Ηΐβρβηί, (]00Γθπι βΙΙογο Ιί1)Γ0 πιοηίίο ίίΐ. 
, £& (^οοςοο ραΚίοοΙα 8θϋΑ βδΐ, ({οβ ς[00 οοπ)11&1ο 
' οοΙε^Γίδ ί11& ΚυβδΟΓοαι &Γθ1ιοηΙίδ8& δου άοεί^δο, 
£1^8, νβΐ 01^8, οΐ &1ίί &ρρθ11&η1, ΟΡΙίη νεηβήΐ, 
οηΒΓΓαΙ, 61 ςοί1)θ8 [Ε(]. !«. VI] 1ιοηοπ1)θ8 (Ιοηίβηοβ 
6&Π1 6ΐ οοαιίΙ&Ιοπι Αθ£;υ8ΐί ηοδίη αΕΡβοεπηΙ, ςυο ίη 
οοηεί&νί ΟοηδΙ&ηΙίηοδ οΐ Ηοπιπηοδ Οΐίοδ, (^οο γογ- 
808 Ηθίοηα Αυ^οβΙα οΐ 6308 ηοΓΟδ βαπι εχερρεΓίηί, 
6ΐ αά οο11ο(ΐοίοα), αοΐ 6ΐ αά ορυΐ&β, 6( ςοί1)θ8 (1ίο> 
1)08, &(1πιίδθηηΙ, ςυ&η(1ο οογ&πι Αυ^οδϋδ βΙ&γθ, 
ςο&η(1ο οοη8ί(ΐ6Γ6 3θ886ηη1. Οαίά (ΐ6ηί(]06 &ίΓ6Γ&πι 
0Γΐ)ί8 ΟοηδΙ&ηΙίηοροΗΐΒη» δίίοπι οΐ Γαοίβη), νβΐ, υΐ 
αρρβίΐαηί, Ιορο^Γ&ρΙιίααι, ςοαίίβ οα Φΐ&ΐ6 6ΓαΙ, ίη 
πιοΐΐίδ Γθοϋοδ 6Χ Ιιοο 1ίΙ)Γ0 ρβΓοίρί, ςο&ιη ο Οο 
€&οςίί ϋΡΙί ΟΗΗΗχαηα^ ρΓ»ε1&Γ0 αΙίΑδ βΐ οΐίΐίδδίπιο 
1ί1)Γ0, νίπ (Ιοοϋδδίηιί 6ΐ ίη ΙιίβΙΟΓία πιοάίί »ν1, Βγ- 
ζ&ηϋηα ρΓχείροε, βχβΓοίΙαίίδδΙπιί ; αΐ ίΠί Ι&ιηβη ^60), π)οηθΓίΐ3θ8(]οβ ίΐΐί εοηι ρροίοδραΙΙι&Γίο Ρα- Ό 1ί1)Γ0 ηοηηο11&, ςοββ &1)68δ6 πιαίίβ, &ά1ΐΦ56Γοη(, ΒοΙι&ΙΙο ίο 6οηι Γιηοηι ηιίδδίΒ, υ1 Γ6ΐ)6ΐΐ68 ίοο^ο- 
1)ΒΓ(1θ8 Ιιαη(]ο1Γοπι, Αΐΐιβηοΐρΐιυπι, ΓγβΙγοβ, 6ΐ α1ίθ(1 
ίΓΒίΓοηι ρΒΓ, Οαίπι&ποίΐ] 6ΐ βαίίβποηι, ίΐΐοδ Ο&ροβ 
6ΐ Βοηβνεηϋ, 1ΐ03 8αΐ6Γοί Γ6§;υ1θ8, ίη 0Γ(1ίη6ηι οο- 
{ζ6Γ6ΐ. ΝίΙβΙ (]υο<)θ6 ίη ρπιηο Ιιοο νοίοηιίοο εβρ. 
96, ρα^. 253, 6(1ϋ& 8θ11ίοί(& ίΠα εΐ νβίοΐ (ΙίΒΠΒ 
ηοΓΓ&Ιίο 86(1ίϋοηΐ8, ρβΓ ςο&ηι &.Ο. 963 ροβΐ ο1)ϋυο3 
ΗοηΐΒοΙ 3θοίθΓί8 ίη υΓΐ)6 τβ^ία ο1)ογ1βπι, Νίθ6ρ1ιο- 

ΓΟδ ΡΙΐΟΟΒΒ ίθ3ρ6ΠΟ ρΟΐίΙΟΒ 69(. ΟοΔΟΙ Γ6Π), Οΐ Οΐ 

€6(]Γ6ηο8 ςοοςοο 1ι&0(1 ρβΓίυοοΙοΓίθ η&ΓΓ&νβΓϋ, αά 
Ιιοπιίηίδ ΐΒπιοη, α ςοο οβροί ί)1υ(1 ηοηα^ββίαιυαι 
βθζίααι ρΓοΓοοΙοοα 68^, (ΙίΙί^οηϋΒοι, ρβηΙΐΒΠΐ Βίςυβ (}υοΓοπι (16 εβίΙβΓο νβηΐΒπι «ςοοδ ςοίδςοβ νίΓο άο 
Ιιίδ ΙίϋεπΒ οαβπΐίδβίπιο ίΒοϋβ ί&εΪΒΐ. £ο ρβΓίίηεΙ, 
υ( Ίά ο1)ίΐ6Ρ ΒΗίη^ΒΟίΐ, ςοο(1 ρ&ΐΒ(ίοαι ΜΒ(ζη&υΓ», 
ίη ςυο Ιβ^αΙί εζοίρί βΐ Βοάΐή δοΐοϋ&ηΐ, ίη βχΐΓβηΐΒ 
ΠΓϋίδ ρ&Γΐβ οοεί(]βηΐΒΐ6 ροδοΟΓίΙ, εοπι ιώβ^οι ρ»- 
]&(ίί βΛ δίβηοιη δίΐί, ίη ςοο θΓ(1ίο&π6 ίπιρβΓΒίοΓβθ 
1ι&1)1ΐΑΐ>ΒηΙ, ρΒΓ8 65861. Ιη 60 ςοο(]θ6 ΓΒΐίο Β&πάο- 
Γίυαι €ιΐ2ΐ1,(|αοά 06ΐ6ΐ)Γ6πι ΠΙβοι Αογθβπι βίο άίεΐ&πι 

ρθΓΐ&ΐ:η ίη ΐΟθάΠΒ (η(ΒηίΙ)08 ΟΓΐ)ί βΧ ρ&ΡίΟ ΐ6ΓΓ68ΐΓί 

νβ] ο^(»^Α^•^\,ο;\ν ρτ»\6ηΐίδ οοΙΙοεΒί.Εα νοΓΟ &(1 βίηοηι 

ΡΓΟρ ^γ.ι•Λίβ βΙΟ «Ϊ81^ ρΟβίΐΒ, Οΐ η8νΐΙ)08 8(1 βΒΠΙ 
«ΡΡ^^Λγ .ς^Ι. ^^^^ ρΤβ^βΓβΟ, (Ι08Β βΓΒΐΐΒΠΙ β* ΓβΥΟ- 41 ΡΚΛΚΑΤΙΟΝΕδ. 42 Γβιη Ιιαίβ ορθΗ οοηοίϋλτβ ςαβληΐ, ςααιη ι&ϋβ βί Α βχετοϋαίχο^ Υίά. ΒλτκΙαΓ. ίαίϋο ηοΐΑΓαιη λα ίβΐυκη 
&1>υα(1β ιηίΐιί άβ Ιιοο &Γ£[αΐΏβη1ο (ϋχίβββ νίάβ&Γ,βΙ ΙΙ^ραιη, Ιοιη. II ΑηΙχ^. Ιτηρ. ΟηβηΙ. ςαβ ρΓ«ΙβΓ6Α Ιιαίο ορβη ίαβυηΐ 8θί(ιι άί^η&ν ηο- 
ςαβληΐ, υΙ>Πο1β£;Γυ(η ρΓ0(1ί6ΠΙ, βΓυάϋοΓϋΐη οουΐοβ 

Γα116Γ6. 

ξ 3. θ€ ίηίΰηρϋοηβ λιι;»^ Μη. — Τίΐαΐαοα, άβ 
€€τίηΛ0Ηα$ αηΐ3β Β^%αηΙίηχ, ρΓβΒΟχίΙ Ιιαΐο ορβΗοΙ&Γ. 
Ι,βίοΐιϊαβ, &(1 6Χ6ΐηρ1αιη Μαϋ βΐ Ρ&1)Γίοϋ. ΑΗαβ 
οοαβρίβϋοΓ ίανοΙαοΓΟ οοΓΪ&οβο ιηβιηΙ)Γ&ηβΓυιη ηο- 
Βίηταω ίααρΓ688α8;ηβιηρβ «Ι^Γ^^^/ί^ιυ ίΛΗϋΗΐίοηί- 
>ια. ΑαοΙΟΓ ο^υβ ίΠθ ββΐ, ςαΐβηοίβ ίβ ΓυθΗΐ, ςυί 
ιηβχηΙ>ΓΑηΑ8 6& νββίο Αΐηίοίπ 3α88ί(, ίη ςυα «άΐιαο 
οο1>&η1. ^ο^^^^^^ο^ ίβ Γαίβββ ΜλΙΙΙιΙββ ΟοΓνίαυβ, ί1- 
ΐ88ΐΓί88ίαια8 Γ6χΗυηβ&ηβ, ςυί χηβιηΙ>ΓΑη&8 αοβίπιβ 
οΠιη ία οβΙεΙιΓβ ΠΙ& &υ& Βα()θη8β 1>ϋ)1ίο11ΐ6ε& ίάβο § 4. Οβ αηεΙοΓ ΙιΜ, — Ροϋ Ιιοο οριΐ8 ΙΐΑοΙβ- 
ηιΐ8, 6χ Οάβ ιηβοαΚίΓΑη&Γοηα ηοβίΓ&Γυιη, ϋΐί Οοη- 
8ΐ&ηϋηο ΡοΓρΙιγΓο^βηηβίο, Ιθοηίβ δαρίβηΐίβ Οϋο, 
ΒΑ8ί1ϋ Μ&ο6άοιιί8 ηβροϋ, ΐΓίΙ)υΙυιη, οο^α8 ϊηΙβΓ άο- 
οΙθ8 ραΓρυΓ&Ιοβ πια^ηα Ιαυβ βί οθΙο^γο ηοηαβηοβΐ, 
6( οαί &1Ι& ςυοςυβ Ιη^οηϋ ΙηάαΒίήανβ ιηοηαηίθηίΑ, 
οι, ρρβΒίβΓ ιηοάο Ι&υάβΐυιη £;βιη1ηυιη οριΐ8, 1ίΙ)6Γ 
άβ ίΙΐ6[η&ϋΙ)α8, λΐίαβ άβ νϋα Β&βίΐϋ, ίίβηα άβ ίπαα- 
^Ιηβ Ε(1θ88βηΑ Η1}θ11υ8, ίηαρυΙιιαΙαΓ. Ε§^ο υθιό, ουιη 
Ιη Ιιοο ηο8(Γθ, υ( ίη8οηΙ)ίΙυΓ9 8γηΐ8^ιηΑ(β ίηνβηί- 
Γ6ΐη Ιιαυά ρ&αοα, €|ία8, ςαοιη άΐχί, €οη8ΐ&ηϋηΙ βχ- 
0688α ροβΙοηοΓβ, ηοα ιηλί^ηί &88υΙ&« βοά &1> 
β&άβπι ΐΏΕηιι, ςυο 08β16γ& οχηηίλ βχ&τ&νΚ, ηαο »ί-- — — 9 — 

ίβΓίυΓ Ιι<ιΙ>αί8Ββ, ςυοά ία υΐΓ&ςαβ Ιανοΐαοπ 1&1)υΐ8 ^ οοαίίααο Οίο ίοίοχία : οαβρΙ άβ ααοίοΓΟ βάβςαβ ϊαδί^αίλ Γββ[ηί Ηυα^&ηοί β1 Βοΐιβοιίοί οοα8ρίοίιιπ- 

ΙοΓ. ΑάΙιαο &1ία8 άβαίςαβ Ιίίαΐαβ ΟΓάίηο Ιοπιροραοι 

ρήιηαβ, 68ΐΜοΰΓ8Βοα8, αΙ) ίρβο 0οο8ΐιια(ίοο, &αΙ» 

81 ς 019 ιαλίίΐ^ α Π1)Γ&Γίο ρΓοΓθοΙαβ, Σύνταγμα τι χαΐ 

βχσίλιίου σπουδής όντως £ζιον πο(ημα, ΰονιρίΐαίηιη 

ααΐ (:οηρ6$Ιηη ορη$^ ν€Τ€ άίρηπτη τβρϋ» αιΗ$. 

υίΓααιςαε ςυίάβιη νοΓΟ &1ςυβ ΓβοΙβ. ΟοπιροΓίΑΐααι 

οαίιη 08ΐ β νβηίβ &αοΙοηΙ)υ9, οΐ άΙ^θΒίαιη βο αιθ(1ο, 

ςαο 1&ρίάβ8 ία αοθγυο. Ραϋ ςαοι^υβ ΒγζΑαΙίαοηΐΏ 

ΓΟβίιαι αοα Βΐία1αι& ουΓ&, ροιηρ&πι β1 ο6ηα)οηί&8 

λυΙ« 8αο &<1 ίοΓίηλαι Ιιοο 1ίΙ)Γ0 ΐΓβάΙΙ&ηι οοοίοΓ- 

ιη&Γ6 ; ςαοά οχ 1•αί(ρΓ&α(1ί 1)Ί8(οΓί& ραΐβί. Ιβ βαίω, 

ρΓ«8υ1 1&ϋαα8, αοα θχίβ[υοΓαΐΏ 8ρίΓϋυυαι, ουπι 

νίάβΓβΙ, οΙβΓίοοΒ Αρυά 6γ9βοο8 1&ίοί8 αοα ρΓβίβΓΠ. ία8θΓΐρ1ίοαί8, βΐ νυ1β[&π8 ίααια &αι1)ί£;βΓβ. 8ιιαΙ &υ• 

ΙβΟΙ ϋ1» 0ΐΐΑΓ80ΐ6Γί8ϋ08θ ΙβΟΐρΟΓαΟΙ αοΙΟ ΚίΟ ΡΓ8Β- 

οίρυ». Ια ϋΐο οβρίΐβ, (^αοά πιοηυαΐ6αΙ& 86ρυ1θΓ&ΗΑ 
ίαιρβΓ&ΙοπιαιΟΡί&αοΓυηι ρ6Γ06α86( (ββΐ ίά ΗΚιη 86- 
οααάΐ ςυαάΓ&^^ββίοιααι ββοααϋυπ]), οοουρΓϋ ϋ1ίυ8 
ίρ8ίυ8 ΟοαβΙλαϋοί, ςυβτη Ιίοβ&Ι άοοίπα® β[Γ&ΙΙ& 
δαρίβαΐβπι λά ρ&ίΓί8 1.οοα!8 βχθοιρίαιη &ρρβ11&Γ6, 
αΓαα οααι Ιιοο οίο^ο : Λάρναξ, έν φ άπόχκιται Λέ- 
ων., συν τψ υΐψ Κωνσταντ(νψ, δστ«ρον τελκυτή- 
σαντι, τφ Πορφυρογκννήτφ, ϋνηα^ ίη ςνα ία€6ί 
Ιαο,,, αιιη βΐίο €αη$ΙαηΗηο ΡοηρΗκοοηίηίΙο, ςπί 
ά€ίη€βρ$ τηοΠηια (ϊά 68ΐ Ιοα^ο ΙβααροΓβ ρο8ΐ ρο8ί- 
Ιααι ρ&ΙγΙ αιοαυαιβαίαπι νϋ& άβΓυαο1α8 βΐ ία ρ&» ΙβΓαυαι Ιαηαίοπι ίΠηΙαβ) Λ^ι^. ΑΙίςαοΙ ίοΐ6φο1ί8 
8ΐ1)ίςυ6ΐοοαπι ία οραΐίβ ίαιρ6π&1ίΙ)α8 αοα ΙααΙαπι νθΓ8ίΙ)α8 οιβαιοΓ&ΙαΓ Βαβίΐϋ, νυΐ^ο ΒυΙ^λΓΟΟίοοί 
ίαΓπι βΓβοαΙοβ, αΐ &ρρβ11&1, ρΑΐΗοίοβ, 8βά βϋλπι ^ άίοϋ, αιοουηθοίυαι, ςυί βΙΙυ8 Ηοηι&αί ^υα^ο^^8, 
ίοίπιίρ808 ΒαΙ^&ΓΟΒ Α88ΐ§:οαπ ; (1(1 &α1θΐα βχ 1ιυ]α8 αθρο8 8αρΓαάίεΙί ΟοαβΙ&αϋαί 5&ρίβα1ί8, 8οαο ρο8ΐ Ιϋ)π «(ίίοΐο, οβςαβ αΙίΙθΓ, ΟβΗ €ΐ6ΐ>θ1}αΙ ;) Ι&αΐΕοι 
οχ&ΓάβΚι&Ι ία Ιγ&οι λίςυβ ίαάί^αΕίίοαβο), υΐοοα 80- 
Ιυαι άβ 8«οη αΐ6α8& 8αι^βα8 &1)ίΓ6(, 8βά βΐίααι ία 
1ίΙ)6Πο, ςιιο &(1 ΚιβΓαο), Οϋοαβοι Ι, ίααρβΓαΙΟΓθοι 
δ&χοαίουπι, 8089 1θβ&(ίοαΐ8 8αο688υ8 ρβΓ8οηρ8ΐΙ, 
ΝΙοβρΙιΟΓααι [Εά. Ιι. VII} Ρΐιοο&οι ΙοΙααιςαο Ογφ- 
οί&ηι οο1οή1)Ό8ίατί(1ί&ια οί6αΙϋ)α8ά6αίςΓ&Γ6ΐ.Ηβο(6 
ίζϋοΓ βαίβηοΒ ςοίάβπι οοα£;ΓαίΙ βΓβουβ ϋΐβ ϋ1υ1υ8 
Ιιαίο ορβη. ΑΙ βο αιβηΐο άί8ρΙίθ6&(, ςαοά &Γς;ο- 
ιηοαίυαι 1ίΙ)Γί 8αί, ςυλίβ 8ίΙ, αοα 6(1&1. Νοα Ι&τηβα 
ΒύΙαάίΙ &1> ία^βαίο ΪΒίΟΓαοι ΙοιηροΓυαι, βΐ αιβχίαιβ 
ηοΒίΗ €οα8(&α(ίαί, ςαί αιοΓβαι νίάθΙαΓ «αι&βδβ, 1ί- 
1)Π8 8υί8 ίκοοΓ&Κ)ίΙί& 6( ίαοοακΓυ& οοαιία& ίηιρο- &ν1 οΜίαηι ΒΟΧΑ^ββίαιο ςυίαίο νίνΐΒ βχο688ϋ. Τλα- 
(ΙθΟ) ςυοςυο ολρίΐβ ββχίο βΐ αοα&βββίηο ρΗααί 1ί- 
1)η, 86α ςυίαίο 6ΐ θ6α(68ίαιο, Ββοααάυαι ιηβαιύηι- 
α&Γυαι οοαιρυΐααι, α&ιτ&ΙυΓ, ςαίά Α• €. 965 & 
016086 Μ&Γΐίο 084116 Αά Αα^υβίυοιίαίΐΐο 1οΐ6ΓΓ6£[αο 
οοαϋς^βΗΐ» ςυοά Ηοαίλαί ^υα^0Γ^8 6Χ0688υοι, βΐ Νί« 
οορΙιΟΓΐ ΡΙιοΓΦ ΙγΓ&ααίάοπι ίαΙβΓΟβάίΙ, βΐ ςυ& Ιιίο 
6&αι Γλϋοαο ίαν886Γί(• ΗβΒΟ &ααο ρθ8ΐ βαρίοηΙΐΒ 
ΟοαΒίΑαϋαί 6X0688001 (Εά. Ι^. VIII] ςα&ρίο οοαίί- 
((6ΓαοΙ. ΡεΙ&οι Ι^ϋοΓ 68ΐ, Ιικο α5 ίΐΐο ΒοΗΙιί 6ΐ ία 
δγοίΑκαΐΑ 80001 ίαΓ6ΓΠ αοα ρο1οί886. Οοίά θγ(το 
ΒίαΙαοαάοπι ?υαοοι 8υρ6Γ68(&ο1 αΙΙθΓΟίη βΙαΙοθΓβ : 
8ίτ6 ^οαίο^βα1 ΟοαβΙ&αΙίουσι ΡοΓρΙιγΓο^οααβΙοαι, η60(ϋ. ΡΓβΒβΙ&αΙί ίΐΐί, ςοβαι 5ορΓ& Ι&οά&ψ'ι, οο!ΐ6- Ο Εοαι&οί ΓιΗοαι, Β&ρίοαΙίβ ΟοοΒί&ηΙίηί αοροΐβοι, εΐίοαί, ΑΟΙ Ι>ίΙ)1ίο11ΐ6θ», νβΐ Ρβαΐβοοαίαίβυοίιο, 
ςυοάοβαι ςυο80 ροΙΟΓαΙ ίο8θΓίΙ}ί οοοιβα ίαβρϋοΒ, 
ςο&οι ςαοά &1) αυοΙΟΓΟ ία8οπρ1οπι ίαίΐ, χεφαλαιώ- 
οεις υποθέσεις. Οοοά 8176 Ι^Γβι>(α ατρηιηφηία^ 8ί?6 
ατ9^τη€ηΙα χα σβΠοι ίϋηΐΜ άίρβΜία, ίαΙβΓρΓ6ΐ6Γί8, 
αοα πια^ΐΒ 6Χ 6ο ίαΙεΠί^αΒ, αιβί &1ίοη<ΐ6 αοη8, 
ςα&ΐο ΓοβήΙ οοΐΐοοίίοαίβ ΕΓ^οαιοαΙοαι βί 6αί8, ςα&αι 
&1ίυ8 1ίΙ>Η, οοΐ ΑΟοΙοΓ Ιϋαΐοαι Αάν6Γ8&ποΓοαι &οΙ 

ΟοΙΙβΟΐΑΟΟΟΓΟαΐ ρΓββ^Γ6νθΙθ6Γί1.8ίαΐΙΙί8 68ΐ &ϋ6Γ 

ίΐΐβ 1ϋο1α8, ςοβαι ΟοοΒίΑαϋαοβ ορβπ 8αο, ςυοά α 
ηο1>ί8 Ώα αώηιηίίίταηάο ίιηρ^τχο οΙΙαγΙ βοΙοΙ, αά 
ΚοαίΑΟΟίη ΑΙ'θΦ«(!πρΐο, ρπΒροβοίΙ, φιλοπόνήμα, 

^^^Ιββ^. 0X11. Ορβηβ Ο05ΐΓί &Ο0ΐ0Γ6αΐ 6886, ΟΟί 8(160) ρΙΟ 01 1ίΙ)ΓΑ- 

Ηαβ ρθΓ 6ΓΓ0Γ6αι «νο (ΓίΙ)θθπΙ : ααΐ 6886 ςοίάβοι 
β]υ8 0οα8ΐ&α(ίαί, οο]υ8 ία ϋΐυΐο ρβΓΐ)ίΚ)6ΐθΓ, &( βχ- 

ρβΓίΟΟΙ ίαΐ6Γρθ1&ΙΟΓ6αΐ ; 8ΐν6 α6ρ08 6^08 €οο8(&α- 

ϋαο8 ί1ΐ6 ίο6Γϋ, Βίνβ &1ία8 ςαϊΒοοαςαο. 8ρ6θίβ 
α6θΐΓ& ο&ΓβΙ 8θαΐ6α1ί& ; οιίΐιί ΐΕοιβα ΓβοΙίοΒ νίάθΟΓ 
ίαοβρο» ΒίροΒίοηοΗ ο&ΐοοίοαι αιβοοι αάά&οι,ςο&οι 
8ί ρηοΓί. 

Ιβϋ ςοίά6θΐ 86αΐ6αϋ», ςο89 ^οαίο^6α1 ΟοοΒί&αΙί- 
αοω. Β&8ί11ί ΒοΙ^^ΓοοΙοαί Γγ&Ιγοοι, οροΓΐ Ιιαίο ία- 
βοή1>ϋ, 6ΐ 86000(1001 ({ο&οι ά6ΐ)6Γ6ΐ Οίο θχ&πιίαηι 
ίαΐ886 ΐΓί6οαίο, ςοο βοΐοβ ίΙΙο ΟοοΒίΑοϋοοβ ρο8ΐ 49 ΏΕ νίΤΑ ΕΤ ΚΕΒυδ βΕ8Τ18 ϋΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΒΡΗΥΚΟΟ. Μ ϋΐΐβπιβ ιηβηϋβ υΐΜποΓβιη ιηβίβη&ιη &1ϋι Ιβοαροηϋυβ ββροβυί, οαιη β3υ8 άβ οββηαιοηϋβ &υ1» Βγζ&αϋηβΒ 

ορυβ, ίη (1υο8 1ί1>Γ08 άί^ρββίηπι, θ οοάίοβ ύΙΜίοΙίιβο» ρτι1)Ηο«, Ια ςυοά ιη&ζίιηβ ηαηο οαοΙίοΓ, βνυ1κ&1)0. 

ΜΧ9Λ 6]η8, 8ί ςαα &1ίβ, ιηββ[ηΐ8 6Χθΐηρ1ί8 άίνθ8 ίυϋ. Ν&ιη Βαβδί, ΤυΓβί(ΐυθ, Β&οηβ €Ιιη8ϋΑηί8 Ιαιη ρΓΐιηυηι 

&αΙ ίηιϋλϋ, »αΙ 8ΐ1ία8 ίιηΙ>τιϋ βοή! ; ΒαΙ^ΑΓί, ^λΠάλ βΐ ΓβΓΟοίββίΐύΑ £[βαβ, ροβΙ 1)6ΐΙ& ρ1αηιη& βΐ ΟΓαβηΐΕ, 

λλη^υΐοβ 6( ί(Βά6η1>α8 οαιη άοιηο Αα^^αβίΑ οοαΙαοΓΟ : Γββ οοηΐΓ& ΙΐΕΐία ιη&ςίβ άβοΗοΑρυπΙ, βΐ αονααι 

ροβίΜ ίηοΓβιηβηΙιιιη ββπη&ηοηιιη ι^ΐοη» ίοβΓοηΙ. Ιρββ ΟοηβίΑοΙιοαβ Ββουοάίβ &(1νβΓ8ί8€[οβ ^αxι& Γ&ιηοβαβ 

ίυίΐ, 6ΐ ΑάβοαρίΕΐη 8ίΙ>ί ροΙββίΑίθΐη £^η6ΐΌ8ο &ηίιηο ρΑΒβαβ ββΐ, ιηοχ Γοοβρί&οα λα ηβροίθβ ΐΓ&ηβοαίβϋ. Ηί8 

ίΐΑςαβ ΐηάηοίηβ, ςα» λά ίΙΙυ8ΐηηά8β 6]α8 γθ8 πίλχίοαβ ρβΓίίηβΡβ τίβλ 8αη1, θχ Εηϋςαίβ βοηρΙοηΙιυΒ οοΐ- 

Ιβ^', ςοοΓοιη ηοηηαΐΐοβ, 8αΙ 1ί1)ί€ΐίη6 «βββηίληάί, ΐιυΐ οάίο βάνβηαβ ρηηοίρβχη, οαυΚ» οοιηιηοηίοθ ββββ» 

ληίΐΏΐάνβΓίί. Νοη άοίαβηιηΐ, 8•η6 Οοη8ί4ηϋηΙ Γ6ΐ)υ8 άίοθηάίβ άβοοΓ» ίη^βοίλ ; παπί βΐ 1.6ο θΓΑ[ηαι&ϋοα8 

6ΐ 8ίιηβοη Ι40β[0ΐ1)6ΐ68, βΐ 0Γ6£^Γΐη8 Μοη&οΐιαβ, βΐ ςαβιη 1ιί ρΓοοίροβ ββουϋ βυηΐ, ΤΙιβορΙι&ηίΒ βοηϋηα&- 

ΙΟΓ, γϋ&οα β^Ό8 ροβΙθΗβ ΐΓ&άίάβΓαη(. ΡΓβΙβΓβο δογίϋζβη, ΖοηβΓ&ιη, ΟβάΓβηυιη, οβοϋιιηΐββ ββρβ, ηβο αΐΐο 

ιηοάο ληΐίςηίβ ϋΗβ εοιηρ&ΓΕηάοβ, άβΐηάβ 1•&1ίϋ08, ίαίίρηιηάαιη, Κβ§[ίηοηβιη, οαΙβΓοβ, νβηβ ρΙαήιηΑ, 

ρ&Γΐίπι ίαίβα, ρ&τΐΐιη ίηοβΠλ 8άιηί80βηΐ6Β, Ιαιη οηβηΐ&ΐββ, Εοίγβ^ίαιο βΐ ι^ϋοα&οίηυιη, ςυοβ Ιαηο 

άθΐηυπι, οαιη βΟΓαηι ο&8ϋ|;Αηάι ογγογοβ βΓ&ηί, &(1(1οχί. Υιΐβ, Ιβοΐο^ βΐ 8ΐα(1ϋ8 ηο8ΐπ8 ί&νοΓ• 

ρβΓββ. 

αοΝδΡΕΟΤϋδ. 

1. Οοηααηϋηί (εηρΟΓα. Μΐοί <ιι6 ΜοήΙηίΐ αοΐα. Π. ΒηΙρατίοίΐη ΜΙητη. Οηχάατη €χ αηϋςηα ρβηΐύ Ηίύοήα. ΠΙ. 
Κοτηαηια ΐΒϋαγβηνα ίηιφβηηιη αά $β Γαρϋ, χτηηΐύ $ηΙ^ΙαΗΛ. IV. ΟοηίβηϋοπΜ άβ ηπαπύ ηηρίΜ Ιιεοηύ οοηι. 
ραηνηΐΜτ. V. Ραχ οηιη ΒηΙρατύ. ΜβΙίΐΜβ ίτηρ^Ηο αάμΰΐα, VI. ΒβΙΙηιη Βη^ίΜαιτη^ ϋη^<ιΗοατη, Βηαίαητη. VII. 
Ιηαρο Εά€9$€ηα ΟοηΗαηΙίηοροΙιη Ιταη$(€τΙητ. VIII. ίοηίΐαηΐιηη», ΕοηιαηοβίαΗήρίΐΙ$ι$, ίΐηρ^ηίηοοΰηρΐα. ΙΧ. 
νί€ΐοηχάε8αναΰβηΐ$. Χ υηραΓοηιΐΝ ρτχηΰίρ€$βί Βη$Η €Ητί»Ιίαηί$ $αΰΗ$ ίηίϋαηαιν, XI. Μοίίϋ ρετ ΟαΙαΜαη €ί 
ΑρηΙίαΐΛ. ΙοηροΙ^ατάίοα εχρ^άϋχο. XII. €σΛίίαηί%η% οδϋηί^ ορβτα ριιΰΐίαα^ νίΗηΙδί^ νιΗα, 

Ι. Οοηβίληϋηαβ ΡθΓρΙ)γΓθβ[6ηη6ΐη8, Ιιοοηίβ ΡΙιίΙο- Α (ΟΓναΙΙο 1«ο, ιαοΗί ρΓοχίιηο8, ΑΙβχ&ηάΓο ΓπιΙγΙ, ρο- 8ορΙιί Ο Ζοο (:;8Γΐ)Ιηορ8ίη& 01ίο8, 8η. 905 η8ΐη8 68ΐ, 
ςηο ΙβιηροΜ βζοΓίαβ οΗαϋα οΐβΐΐ», ςαβη οοαιβίβη 
▼οοΑηί, ΓοΒάΕΓαπι άβ ίηιρβΗο οοαίβηΐίοαηιη οΐ οΙ- 
γίΗ8 Β&η8αίηΐ8, η( νυ1β;ο 0Γ6άβΙ)ΑΐηΓ, ρΓ»8Α^αα), 
&ρρΜΌϋ. ΑςαΕ ΙοβΙΤΕΐί & Ν1οοΐ8θ ρ&ΐΓίλτοΙιβ, βο άίβ, 
ςοο 8βΓνλ1θΓί8 ίη ΙοΗληθ Ωανίο ΙαβίΓλΙί ηιοιηοΗλ 
06ΐβ1>πιΙηρ (ΟΓβΒοί Θκοφάνια ΥοοΕηΙ,) 8ΐ>1α1α8 οβί (1) ; 
ροιηρΑ ίη βζρί8ϋοηίΙ)α8 ρηηοίραηι 8θ1βπιηΐ8, ςοοά 
ηιβΙΟΓ ηοηάυαι Αα^αβί» Αρρο11&ΐ8 088β1 (2), οπιίΒΒΕ. 
^α▼βα1η^βη^ Θ^α8 ΤΙιβοάοΓΟΒ. (1οοΙθ8, αΐ Ιαπι οπιηΐ 
Ιβιηροπι, οΐ ίη &άηιΙηΐ8ΐηη<1ΐ8 Γ6ΐ>α8 αι&^ηί νίΓ 
πιοπλοηΐί, ρΓβοβρΙίβ βΐ βζβηιρίο ΓοΓΟίΕνίΙ (3). Οο- 
Γοηιηι ραοΓΟ ίη βροηι 8ηοοο88ίοηί8 ίαιροΗί ΕαΙΙι/- 
ιηίαβ ρ8ΐΗΑΓθΙ)& ΐηροοαίΐ, αοη<1αΏ ούβοΙβίΑ €β- Ιβ8ΐ&1ί8 θΐ οοη8ί1ίθΓαηι οηηίαηι οοπαίΐοη 80 οοοΐαοι, 
οοοιοιβηά&νίΐ, αΐ βο πια^βΙγο Γβ^η&ηόί &γΙθ8, 8ίΙ)ί 
Βοίβςαβ οίνίΙ)α8 88ΐυΙ&Γβ8, 8(1<Ιί80θΓθΙ (5). Ταη 
τβΓο, ηοηςοΑίη βαΙΙβ ΙαΙααι ββββ Γβ^ηί οοηβΟΓίίαπι, 
&ρρ&ρυίΙ ηβο ΑΙβζ&ηάΓαπ], ρβββίιηο βχοηιρίί ρρίη- 
οΐρβο), ςαί ηιαϋ* ΟΓαάβΙίΙβΓ, πιαϋ» ίηΙβιερβπιαΙβΓ 
ΚβΓβΙ>&1, 8 80β1βΓ6 8ΐ}8ΐίηβΓθ. Ν&οι Β&βίΙίΙζβΓη, ηβο 
Β&η^αίηβ, ηβο ίη Γβηι ραύΠοααι ηιβπϋβ, οΙλΓυαι, 
8α1>1&Ιο ΟοηβΙ&ηΙΙηο, 8(1πιονβΓβ ίπιρβηο οο^ϋ&1)8( ; 
ςοί1>α8 οοηΒίΙϋβ ιηοη ^^α8 ϊηΙβΓΟβΒβίΙ, ροβίςα&πι 
ληηηη υηηοι, β1 ςαοά βζοαιτίΐ, Γβι^ηαβββΐ (β). 
ΡαβΓΟ, ηβο »1&ΐ6, ηβο γογοοι βχρβηβηϋα, Ι&ηΙο 
πιοΗβ ολρ8θί, Νίοο]&ηαπι,88θΓθΓυα] ρηαοίρβηι, 81β- 
ρΐι&ηαπι βΐ ^ο&ηη6Π1 Εΐ8<1απι, ΙαΙοΓββ (ββίληοαίο 8λτΊ8 {άίι^ηϋλΐβ, ςο8 ΟΓηΒίαβ, ΝοΜίαίηιια^ 8ηϋςαί 3 ίη8ΐϋαί(,ςαοΓαπι1ίοβ1«(|α&ϋ8(1ίς[ηϋΑ8β88β(, 8οηιηι& 
ΠΙ0Π8 ίηβΐΐΐιιΐο, νοο«1>8(αΓ (4). Εαιηάβηι Ι>Γβνί ίη- ίλοιβη 8ρα(1 Ν1οοΐ8απι 8ΐβ1ϋ(7). ΙαΙβηπλ Γββ ρυ1>ΗθΑ 

ΝΟΤΛ. 

£^0Βί4 νίηόοΐΜηβηβί βζβίληί ΤΙιβοάοΓί ΟΓ&ϋοηββ (1) ΟοηΙίηο8ΐ. ΤΙιβορΙι&η.ίη 1.βοηβ Β&βΙΙ.Ρ.ΧΧΙΠ, 
ρ. 228. Ι,βο 6ηη)Π]&1. ρ. 483. δβγίϋζββ ρ. 602, β(ο. 

(2) Αα^8ΐθ(1ί£ραίΐΑ8 ιρβίίοπιρποιαπλ ίωρβΓίϋβ, 
ηηΑςυβ ηηρϋ&1ί8 οοΓοηλ ίοιροβϋΑ ββΐ. Ζοο8Γ88, 
ι. II, ρ. 178: Ούκ εύθυς μέντοι αύηί της βασιλβίας 
μετέέωχβν αξιώματος, άλλ" έφ* Ιχοτ^^ν αύτφ συμ- 
βιοΰσα ήν άταινίωτος, μέχφις οδ «αιδ(ον έξ αυτής 
έτέχβη τφ βασιλεΤ. Εαη ηοηίίαϋηι ίιαηοτΰ ίτηρ&ταίο- 
τίο 6Μί άιρηαΗα^ $€ά άία $ίη€ άίαά€ηιαί6 Ηαίηιιί,άοη^ΰ 
^ΙίοΙίηΛ ρη€ηα€ΐ, δίπιβοα Ιιθ^ο11ιβί8 ίη Αηη8ΐί1>. 
ρ. 4(56 : ΕυλογήΟη Λέων κιΐ Ζωη — χαι άνηγόρβυσ• 
τήν ΐαντου γαμίτήν Ζωήν Αύγούσταν. Βεη€άίαίοη€ηΐ 
ηϋρϋαΐί ηΐη €οη$€αίΙί $Ηηί Ιεο €1 Ζμ — ηχον^ιη 
ηηοςν€ Ζθ€η ΐ€0 Ααςνίίαιη ρτοϋΐαηαυίΐ. Αάάβ 
ΟβιΐΓβπ. ρ. 600. 

(3) ΗΙο ίΙΙο ΤΙ)βοάοπΐ8 ββΐ,ςαί ρο8ΐβ8 ρ&οβηι οαη Ο 

δίτηβοηβ, ΒηΙ)ξ8Γθπιπι Γβ^β, οοηιροΒοίΐ,βΙ βοηβΐ&η- 

ΙΙηο,υΙ Κοοα&ηητη οοΙΙβ^Βπι 80 άβΓβηΒΟΓβιη ίιηρβπί 

ΜΒαοαοΓβΙ, ρβηαΒΒϋ : ροΒΐ αΓΐ>θ οαιη ΤΙ)θορΙΐ7ΐΒθΙο 

ρ%Ιήοΐο, ςαοά οοηίπι ΚοίΏ&ηαπι ηον&Β γρβ πιοΗγ! 

%Γ^«ΓβΐαΓ, ρηΐβαι, ίη ΟρΒίοϊΒηι, ηιίηοηΒ Αβιβ Γβ< 

Κίοηβ, βίΑΐβπι ββίΐ. Οοηΐίη.ΤΙιβορ1ΐ8η. XI, ρρ. 241 

81245; Ι.0Ο βηιηπιιΐ. ρ. 492. Ιη Ι^ΙΜίοΟιβΟΑ Αα- &1ίςοο(, αυίύαΒ ΟοηΒίληΙίηαιη β1 Ζοβη πΐΒίΓβαι οβ- 
1β1)Γ8νίΐ. Ιι&ιη5βο. βοα)ΐηβη(8ΠθΓ. 1ί1). ιν, ρ. 11. 

(4) ΟβοΓς. Μάη. ίη Νοτίβ Ιιηρ. ρ. 561 ; Ζοη&τ&Β 
ρ. 180. Οβ ποδίΙί$8ίτηο β1 Νοΰχα$$ίηαίΗ^ ηΐ ΒβςαίοΗ 
βνο 88 άί£[ηίΙ&Β τοο&Ι>&(αΓ, 8£;ϋ Ολη^αΒ ίη ΟΙοβμιγ. 
Ογοο. 

(5) νΐζ βηίπ) ΒβρΙβιη &ηηθ8 ΟοηβΙ&ηΙίοαΒ ο&ΙαΒ 
θΓ8ΐ, ουαι ραΙβΓ γαΙο Γαη^βΓβΙαΓ. Ηίηο βυιη 0γ6- 
βοΓ. ίη νίΐα ΒβΒίΙίί (&(1 ά. 26 Μ&γΙ.), ρ. 670 : Κο 
μιδη νέον κα\ παΐδα, ΙυίΙρΓ&ηό. ΗίβΙ. 1. ιιι, ο. 7, 
ρακυνίητη βΐ οίλαλον, ίά βΒ(, ηΐΊΐΙν^γη α ίη^αηΐβτη^ 
νοο8ΐ. δαοοβΒΒίΙ ααίβηι Αΐβζληάβρ &ηηο 911. Αραά 
δίηιβοηβηι Ι^οβ[οΙ]ΐθΙ&ηι, &ηηυίη 907 ροηβηίβπι, οα- 
πιβη οοΓΓορϋ Βυηί. 

(^;) βοηϋη. ΤΙιβορΙίΒη. ρ. 233, Ιτος (ν ημέ- 
ρας χβ', αηηηιη ιιμμιιι, άί€$ 22. βίαιβοη 1.οβο11ιβ(Α 
βΐ Ιιβο ΟΓ&πιπΐ8ϋοα8 ά\^Β, ρΓβΙβρ &ηηαπι ίαΐβ^ραοι, 
29 ουπιβΓ&ηΙ, ςαοΓαοα ΒβηΙβηϋβαι ρΓοζίηι&πι νβΓΟ 
ΘΒ5Θ, Ρ&(ζίαΒ ίη Οήΐ. Β&Γοη. 8η. 912, ρ8^. 804, 
ΟΒίβοθίΙ. 

(7) 0Γββ[0Γ. ίη νίΐ8 δ. Β&ΒίΙίί ]αη. ρ. 670,^ η. 10 : 
^Αλέξανδρος επιτρόπους τε χαι φύλακας αύτφ έκ- β9 1. Η. Ι.ΕΟΗΙΙ ΟΟΗΜΕΝΤλΤΙΟ 60 Α Ροίγβηοΐο ρ&1ηΑΡϋΙι&, ηοη χηυΐΐο ροβί, 8&οπ8 Α πιβηίβιη οβρηβΡβί, υΐ ςαί ί4η{« (1ί(?ηϋΕΐβπι ιη8368ΐ&- (ϋρίγοίιΐβ βάβοηρίαιη βββθ, ρΙυΗιηΙ {η(ϋ(ΐ;η&Γ6η- 
ίοΓ (45). 

Υ. ΡοβΙ Αποοβ &άζΐ)θ€ΐοαι ςαίικίθοίιη, ςα&οι ρπΐ- 
ιηοιηίιηρ6πΐ]ΐηαάθΓΐίθΓληΙ, ΒαΙ^&Η Γυηαβ ρλοβιη 
6Ζ116Γ6, ββυ &88ΐιβ1υ(ϋηβ (;βηϋ8, ςυβΒ ββοαηάλ βά- 
τ6Γ8υ8 οίΓθυιη]βοΙβ8 η&ϋοηββ 1)β11& 1)88ΐβηυ8 βχβΓ- 
οηβΓ&Ι, 86υ ςιιοά ο1&υ8ΐΓ& ιώ&Η8 &ο Ιθγγ» Ιβνί 
ρΓβ8ί(1ίο Α(1τβΓ8η8 ν&Ηά 18811008 βχθΓοϋαβ βθρία 
6886αΙ. Αη. 929. Τυαι ρΓβΒίοΓί&ηο οοΙιοΓίββ &ηη& 
ΒυΙ)ΐ(ο εβροΓαηΙ, ίηΓ&υβΙο βνβηΐυ, οιιπι α6πυ8 
ςααιη οοηΒί&ηΙΙαβ, ρΓββΙίαιη ίηίΓθπί. ϋΙα88β θϋ&ιη 
νίηάίο&Γθ οοΑπα νΐΗαχη, ςυβΒ, άυουΐΏ ΙιηρθΗΙία, &υΙ 
(1!8ρ6Γ8& 68ΐ, 8111 ίπ Γϋ^Αΐη οοη36θ1&. ΑυχβΓαηΙ (θγ- 

ΓΟΓβΐη Α@Γ68ΐ88, εΟΠΙ ρθΓΐί8 11Γΐ)ί8 1001(160168, Ρβ^Α- ϋϋ, Γ&ΓΟ 0α 1βιηρβ8ΐη1β, βΐ βζ νοΙΟΓβ ιοβοιοπα 
6X610 ρΙο, ΟΓΟ ^οίοςιυβ Ιι&ϋΗυ ρΓ0(ΐ6Ρ6ΐ; ^Βα1 Ιυιη 

ρΓ8Β8αβ[ΐ608 801100, ΓθΓ6 Οΐ ρ&Χ 8ίΩθίΐ8ϋΙ)υ8 000011- 

1)ίθΓοα) βηο&ΓΟίοΓ. ΑϋςυοΙ ηοωιβ ρο8ΐ, 8ίπιβοιι 
Βυ1}^&Γα8, πιογΙ)ο βχ8ϋοο1α8, ΡοΙγο βϋο Γβ^ηυπι 
ΐ68ΐ&α]θοΙο ΓοΗοςυϋ (47), ςυί, 1ΐθ6& ^&Π1 βχβΓοίΙυιη 
ίο 6Γαοο§ &ΓΠ]&88β{, ου 01 ΤοΓοί, ββρνϋ, ΟΙίΓοΚι&Ιί, 
ν&Ηθ» θ8ΐίοο68, 8ίΙ)ί ΙαιιοΙοβΓβοΙ, 8υαιαΐΑ(ΐυ6 ρΓ»• 

ΙθΡΘΑ 0ΑΓίΐ&8 Α00008Β ίοοίάθΓβί, 1β^Αΐθ8 άβ ρ&ΟΟ 

ίοΒίΑΟΓΑοάα, &(1 Βοοααουαι Πίί8ί1, υίςιΐθ Μαγϊα, 

€ΙΐΓί8ΐθρΙ)ΟΓί 0«8ΑΓί8 ΠΙία, ίο 018008 8ίΙ)ί ΟΟΟΥβοί- 

Γθ(, γο^αυΙ). Αο. 942. Τυαι 8ρβ8 οΐ336θΐΑ 68ΐ ΟΙιγϊβΙο- 
ρΙιΟΓΟ 8θοαοά1 α ραίΓΟ Ιοοί, ΡορρΙιγΓο^οοοβΙο ςιήά- 
ςυΙ(1 βχ ανίΐΑ οα&ίββίΑΐβ 8υρβΓ6Γ&1 ΑάοΐΏρΙυαι (48). ΓΟΟΙ 6ί ΤΙίθοάοΓ» ρ&ΐαϋα, 81θουιοςα6, 1)08ΐί11 ί|ι^ηθ |^ Ηβο άοπιί Γθγο θα βΙαΙο ^θβΙα 8αο1. Ραυίο αοΙοα Α00ΘΟ8Α, ρροουΐ ΓυαίΑΓβ οοοΙΙαγοοΙ. ΡογιοοΙα υΐΐί- 

Π1Α ΑϋάΟΓΟ 6ΐ βΧρΟπΗ ΐΑΟάβαΐ ^ 08808 Θ8( βΑ0ΐίϋΐΙ8, 

-ςαοπι ραΙαοΙοβ ουρίΑ8 οοο ιοβΙγοοοθ Α£[ςΓθ88υπι, 

000 νηΙΟΘΓβ ΒΑΓΐ)ΑΓί ίο ΟίΙΟΓίθΟΙ α£ΓΘ€ΘΓΟ. 00308 

β[β8ΐα αιοΐϋ οοπι Αΐΐί^θποί, ίο 60 00θ8βοΙίοοΙ, ηΐΑ- 

§Ρ0Α ίο ίρ80 νίΓ(υΙί8, Οαα^^ΟΑ 1>θΠί (ΙθΟΟΓΑ ίθίΒ88, 

(ΙοίΙ)α8 Γβοι ρα1)1ίθΑπι ίο ρΑοοίβ 8θ8ϋουί88β1. ΙοΙογ 

^«0 ΓβΧ ΒοΙ^βΓΟΓΟαΐ, 6ΐ (1θθί8 6ΐ β[Γ6^ΑΓίί αιί1ί1ί8 

οίΑοΐΑ 01)1608, ΑοάπΑοοροΙίο 0001 θΧθΓοίΙο αιονϋ, 
ΟΟΓΟΟΑ οίΓΟοαιάΑΐΑηι, ρο8ΐςαΑαι αοοοοα άβΓβοβΓΑΐ, 
οβρϋ, οαρίίνο άυοί, ςοίάηοίά ΙοΓΠίβοΙοΓΟΠι ΓβροπΓί 
ροΐοίΐ, Α(ίΐ]ίΙ)6η 3υ88ίΙ. Ιοάβ νίοΙοπΑ ΙΐΑοό 86ξαίΐ6Γ 

0808, ΤΙίΓΑΟίΑ Οΐ ΜΑΟβάοΟΙΑ ΓθΓΓΟ ί^ΟΟςΟβ νΑ8(ΑΐΑ, 

86άθΓη ίαιροΗί οΐ ΟΑρυΙ, Βγζ&οϋοοι ροϋίΐ; &1 οα- 

8ΐΠ8 ρ08ί1ί8, ΤΟΓΒΑ Α(1 ρΑΟΟΟΙ ΟΟβ[ίΐΑΐίθΟΘ, Οΐ 8ίΙ>ί ΜβΙίΙβΟΟ, ν6ΐθ8 ΑΟ Οθί)ί1ί8 Α(! ΕυρΙίΓΑίθΙΟ υΓΐ)8, Αρ- 

Βίβηίβ βοοοοάβθ Α ^υ8(^οίΑΟΟ Αδβί^ΟΑίΑ, Γοοορία 

681 (49). Οίο 8θΙ)3θθΐΑΤα δΑΓΑ0βθί8 €008ΐΑθϋ008 

ΟορΓοογαιυβ οΗαι οοοορΑνβΓΑί, ίο οΙ>86ςοίο ΙβοοΓΟ 

οοο ροΙυβΓΑΐ (50). ^0Α0068 βΟΓΟΟΑΒ, ρΓφΓ60ΐ08 Οΐί- 

ΙίΙοαι, ςαί ρ6Γ δγΗαοι βίΑΐίνΑ ΙιαΙιοΙίΑΟί, ούβίϋίοοβ 
Ιοο^Α θΐ όίΓΟοϋί οίοοίΑΟί, ίο ϋίΗοοβαι Γοάβ^ΐΙ, 6ΐ 

Ρ0816Α Οίνίυαΐ ΑϋχίΗο ΓΐοίΙίπΐίβ ^6θϋΙ)08 ΑίΐΓίϋ», 

ρΓ8Β(ΐΑαι ίθ8ίςο6φ, ΟΑρΙΙνοβ, 1)6ΐ1ί<]0θ οοοΓβοΙί Γα- 
πΐΑΟί άοοιοοι ΓορορίΑνϋ. υΓΐ}6αι 6ΐ ςοίιίςοίά Γιοί- 
ϋαιί Α§[Γί 68ΐ, ία ρΓονίοοΪΑΟ), ςοΑΟί ΟηταΙοηαηι 
νοοΑΓΟοΙ, ίαιρβΓΑΐοΓ (ΙθβοπρβίΙ (51). 

ΥΙ. δυΐ) ίάοαι Γργθ Ι6πιρυ8 ύβΙίΑ ρΙοηαΐΑ Ωοοβ 
ίιηροπί ΙΟΓΓοβΓοοΙ. Ναπι 6ΐ δογΙΙιβ, δίργαιοηο βο- 
ροΓΑίο, Νίοοροΐίο, νΑΐίοίααι υΓΐ)6π), Αυ^α8ΐί ψιοΙογΙα 0001 ΗοπίΑοο οοΠοςοί ΙίοοΓβΙ, οΡΑνϋ (46). ΑάπιίΡΑ- ^ οοϋίΐβαι, οοουρΑΓοοΙ, οΙ ΤοΓοί, ςοί βί Ό^ή (52), α 
ϋο 8θΙ}Ιίΐ οίΗοβςοο 6Χ6γοΙΙο8 αιίϋΐοοι, οοαι Ιιίοο βθρΙοοΙηοοβΤΙίΓΑοίΑοι,ΒγζΑοΙίοπι Ο8ςοβ, ϊοοογηα- 

ίβΓΟΟΙΑΟΙ ΒυΙ^ΑΠ, ίοάβ οοο ίοΓτΑΟΐΑΟΙ ίΠίρΟΓΑΐοήδ ΓΟΟΐ : 1)08 Τί)60ρΙ)Α0β8 ρΑΐΓίθίθ8 ρΓ0$ρθΓί8 ρΓβΙπβ 

ΝΟΤ^. 
σιλκία των 6εοστ«φών Βασιλέων ήμων Βασιλείου υ.λ\ 1υ8. Κωναταντίνου συνήψε χαι συνήνωσε. Ε ςυί1)08 νβΓϋίδ 
βϋααι Ηοο οοΙΙί^ίΙΟΓ, ΙογΙ)Α8 ϊοΙθγ Εοΐ1)γαιίΑ008 6ΐ 

Νίθθ1»ίΐΑ8 ΟΟΟόυΠίΙίΑΟ βΒίΑΐθ 00Σθρ08ΐ(Α8,Α0ΐθονΑ8 
ροϋαβ <1β ςΟΑΓίίβ 00ρ1ίί8 ΟΓΙαΑ 6886. Οαοά ρΓ«ΐ6Γ6Α 
Οβ^Γ600& (68ΐΑΐ0Γ, ΠΙΑ^ΟΑΠίςΟΑ ΝΪΟΟΙαΪ 01)Γγ80ρ6Γ- 
ζ\\ ίο 8ΐΑΐ>ίϋ60(ΐΑ ΟΟΟΟΟΓάίΑ ΟΟΓΑΙΟ ίυί886, ρΓΟάίΙ 

ρ. 702 Β. ΟβΒίβΓυπι ίο πΐΑΐηαιοοϋβ ίθ6θθ(1ί8 οοΙΙα 

§608 6γ8Β0α Ρ6ΐί^θ8ίθΓ ίοίΐ, ο1 θχ ΜαΙιΙιφι ΜοοΑοΙιί 
υββί. πΐΑΐΗοιοη. ΑμρΑΓΟί, 6ΐ ίΙΙοβίΓΐ 6Χ6αιρ1ο ρΓΟ- 
1)Αΐ Οθάποουβ ρ. 649. 

(45) Α ΥίΐΑ 8. Ροίγβαοϋ 6 (ιΓβοί8 8οπρ(οπ1)θ8 
οοΙΙοοίΑ Αο(. §8. ΡβΙϊΓ. (. Ι, ρ. 707. 

(46) Ιιοο ΟγαοιπιαΙ. ρ. 49ΐ3. Οοοϋο. Τ1ΐ6ορ1ΐΑθ. 
ρ. 248. δίπιβοο 1.οι;οΐέ. ρ. 483, οβίβπ. ΜθπιίοίΙ 

ΟΐίΑΠΙ Τίΐ60(ίθ8. Κίθνί608. Α(1 ΑΟ. 929, 8ίβ;6ΐ)βΓ(. Αά 

ΑΟ. 926. 

(47) 0υ6θΐ βχ βΙΙογα οχογο βοβοορθΡΑΐ, ΜίοΗΑβΙβ, 

Ε ποιο Ιοοο ^Αίο, ΓίΙο αιοοΑοΙιΟΓυπι 10080. δίαιβοο 
ιοκοΐΐι. ρ. 46. 

(48) Βυ1§;ΑΓΪ 8θίΙίοοΙ ίά γ6£;6 ^6ο1θ(]06 8υΑ ίοάί- 
^ουαι ^ο<ίίθΑθ1θ8, ςποά ίο 8θ1βο)αί1)α8 ροροΐί αο- 
οΐΑαΐΑΐιοοί5υ8, €οο8ΐΑοΐίοο ρποιοαι, άβίοαβ ΟΙιη- 

8ΐθρ1ΐΟΓΟ 1)0008 1ΐΑΐ)6ΓβΙθΓ, ΓαοΪΙΘ Α ΕΟΟΙΑΟΟ, Οΐ 

ηαοΐΑΐίο ρΓίβοί πιοη• ϋοΓΟ^, ίαιρβίΓΑΓοοΙ. 

(49) Έπίσημον και έξβκουστον, και πάνυ οχυρών 
κβί βυνατδν κάστρον της Σι^ρΊαζ νοοΑΐ ΤΗθορΙι. 
ΟοοΙίο. ρ. 257. ΟοοΓ. ΡΑβίυ» 8(1 απ. 927. VIII. Νο- 
108 68ΐ Αθ8θίθ8 Μοΐ6ΐίη6Πβί§ βρίβοορυβ, Νθ8ΐΟ• 
ΠΑοίβ οοοΐ6ο1ιοοί1)θ8 ςοίοΐο 88Βου1ο ίπιρίίοί- (50) ΖοοΑΓ. ΑοοαΙ. ι. π, ρ. 108. 06άΓ6ηο8 ρ. 
463. 

(51) 160 ΟγαιώοιαΙ. ρ. 504. ΟοοΙίο. ΤΙιοορΙι. ρ. 
258. ΟίοΐΑ 68ΐ ΟηταΙΟΓία α ΟηταΙΟΓβ, ςοί ΐτίΙιυΐΑ, 

ρ6Γ 6Α01 ρΓΟνίοοίαΐη ΟΟΐΙβΟΐΑ, 8ΒΓ8Γίθ ρΠΟΟίρΙβ, 

ςοο(1 61 1ρ8υπι Κουρατωρία νοοΑίοΓ, ίηΓβΓβ^Αΐ. Ηοο 
βχ δίαιβοοβ Ι^ο^^οίοθίΑ ρ. 487 οοϋί|Κθ : Μελιττ.νήν 
Κουρατωρείαν έποίησε ό βασιλεύς, και' πολλάς χιλιά- 
δας χρυσού χαΐ αργυρίου έκέΐΟεν λαμβάνει ετησίως. 
ΟΑΟφϋβ ίο 01θ83ΗΓ• 1ι. V. Αοοφ Οοοίοβοοθ Ιοουοι 
ΑΙεχίαά, 1. νιι, ρ. 205, οογΗ^ΊΙ, 6ΐ ρΓΟ Μιτυλίνης 
Ι) Μελιτήνης Γβ50Γί1)ίΙ, ίη ςαο ίρδοιη γαΙιο Γυ^ίΙ. Ηβ- 
ίβΠ Αυ^οϋΐΑ, Τζαο^ΑΟί, οίαββί ρΓβΓβοΙυαι, οοεορα- 

ϋ8 ΟΑΖΟαίθΟίδ, ΪΟ Ρί)006Ω8βαΐ 8^Γ001 8θ1νί8$6, 

βυαιςοθ άίο ίο οϋβίάίοοβ ΜβΐΗ^οιοβΒ ΙΐΐΡ&ίβββΙ, Μί- 

1^160608601 Γθ^ίΟΩΘΟ) ίπ (1ίϋθ06Π1 Γβάβξίδββ. ϋπΐΐο, 

ςαί ΙοοοΓοσι 8ί1υπι βΙ; οίΓουαίδοπρΙίοοβαι ηοΓοοΙ, 
ΓΑοίΙθ ίηΐβΐΐί^βηί, βΑΟί όβ Μιΐγίβηβ, νβΙοΓβ &ο οο1)ίΙί 
ογΙιθ, Ιοςοί, ^ϋ^υ8 οοοιβο οοίνβΓ&κ ίοβυΐ» ροδίβΑ 
ΐΓί1)υ(υπα νίϋβΙοΓ. 

(52) ΙοάίοΙ. ΥΠ. αι. ΑρηΙί, 860 Α. 0.934. Τογοοθ 
ίβΓβ νοοΑπΙ 8θπρΙθΓ6δ, οοί Ιιοάίθ Ηυο^ΗΓΐ δοηί. 
Ζοο&Γ. ρ. 06. Τούρκοι οι περί τον "Ιστρον, οΐ και 
Οΰγγαροι καλούνται. Ι(1βπι ρ. 255 (Ιβ ΤϋΓοίδ, Γββοί 

θΑΓΑΟβΟίοί 6νβΓδΟΓίΙ)08, δΟΓίϋίΙ, 608 86^ΐ6θΐΓίθη&- 

ΐ6πι ρΙα(ζΑ0ΐ Αά ΟΑοοΑδυαι πιοοΐ6θΐ ίοοοΙυίδΡβ. 
ΜυΙίΑ (16 ϋδ ΟοηδίΔοϋοϋδ 1ί1)Γ0 ϋ6 αάηιιηίϊΐταηάο 

ίτηρ. ΥΑΠίβ ΙθΟΪ8 ΟϋδΟΓΥΑί. 61 ΌΕ νίΤΑ ΕΤ ΚΕΒϋδ αΕ8Τ18 ΟΟΝβΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΗΥΚΟΟ. β2 8αΚ)β^1, β1 ο»ρϋτθ8, ςαοηιιη ίη^βη• ηυιηβΓαβ 6γαΙ, Λ 8^8 ^^ 1&ΐΓοηί()α8 βΐ&ΐαίαιη. ΤογοΙ, βαιη ίίβηιιη γθ8 ι<θο•ρΙ(• ΡλΟ• οοιη Ιιίι οοιηρο§ϋ&, Καββί, ςα» Ιαιη 
η&ϋο, Χβττογ Οτλοχ αοχηίαΐβ ιη&Γί ρΓββροΙΙβϋ&Ι, (Ιί- 
ΓβρΙλ ιηΙαοΗ ΑιΙα, οααι άβοβιη η&νίαιη ιηίυί1)α• 
η&η ολ>Μάθηιη1(%]. Ναηςυθίη ία [Ιι. XIX] αοοο- 
1«Β Β>^ν{η• ΗΒνίΙαιη, ρΓβοίρυβ Μοβηίοΐββ βΓανίβΒΪ- 
ιηΙ• «αρρϋοϋβ λίίβοϋ βαηΙ, ηθβ α β&οπβ ββάϋιαβ 
1ιο•ΐ6• ί^θΐη λ1>•ϋηαβΓαηΙ. ΟϊβΙγαοΙο βοίΙίοθΙβΓΑοΙ 
ΙιηρβΗί ψίΐΌβγ ιιυοά η&ΥΜ &αΙ οοηΐΓ& θ&Γαοβηοβ 
ιηίβΜΐ βηιηΐ, &οΙ Ιηβαΐλ• 1αβΙ)&ηΙυΓ. ΡΓββΓ&Ι Ηυ§- 
•ΟΓαηι οΙαιβι Ι^γ, ββα Ιαβ[0Γ (54) (ςιιοά λάαιοηβο, 
η6 ςοί• νίτοηιιη ίιηΐΏοΐΑΐίοηθίη ραΐβΐ, ςυιο ηοιηί- 
ηαιη ββί), ρΗηο•ρ§ ββαΐίβ, ηαΙΗ νΪΓΐυΙβ ββοαηάαβ, 
8ΐ νΐοίορϋ• ρίοηιη» ΒαρβΓΐ>α8. Νοη άίυ Ιλίηβη 
1ΐ08ΐΜ, οοιη τβηΐυαι &ά ιη&ηαβ Θβ86(, ΤΙιβορΙίΒηίβ. 0γ«088 1α6βΓΜ8βη(, 8 ΤΙιβορΙίληβ ροΡ8α&8ί| ά&ϋβ 
01)81(111)08, ίηάυβίαβ ίο ςοίοςυβ βποοβ ραοϋ βυοΐ : 
Ιοο^οςοΑΏ βοίαι ιηίΙϋί8ΐο Ογιβοι ΑΒρθΓοαύ&ο- 
ΙΟΓ (59). 

VII. ||θ8οροΐ8ΐηίβ βοιηροηθοάα Τ1ΐ8ορ1ιίΙα8, 
^ο&ο^^8 Ζίιη!Βθο,(ΐαίρο5ΐβ& ϊοιρθγ&ΙογβαΙοΙβΙοβ ββΐ, 
ΕΥΟΒ, άβϋ^ϋοΓ, ο( 8&Γ8θθηο8, ΐ8ΐβ θα Ιοο& 1ι&1)ί- 
1ααΐ68, ίοοΙ)8θςοίο οοοϋο6Γθ& (60). ΟαρυΙ Γβ^ίοηίβ, 
ΕάθΒβα, οο1>Ι1ί8Βίοα& υΓΐ)8, βΐ ζηοϋίιοβοΐίβ οι)^6ο^^ 
801018, ιηοηβςοο ΩΓοα&1&, άία οϋΒΐάίοοβοα ΙοΙβΓ&νίΙ, 
ςολ Ι80(ΐ6πι 8θ1υΙ& 6β(, δθΓν&ΙορΙβ Ιιη&£;ίοθ, ΗοΙβο 
ίπαρΓβΒΒα. Ηβοο ΑΙ)^&Γθΐη τβ^θίχι, ιηοΓϋο άίΓΟοϋΙ αο 
(ΙΐαΙϋΓοο ιΙβοαιοΙ)βοΐ6α}, εαιη ββ ρΓΦΒεοΙί 86Γν&Ιο- 

Πβ ΕΟΧίΙίο, ρβΓ ϋΙ(6Γ&8 00Π1Π16Ο€ΐ8386ΐ, &00βρίΒ8θ Ιιηρβίιιιη ΒΟ&ΙίοαοΜ : οβΚβ βζ 08τίΚ)08 ρ&οοα β6γ- ^ ΓθΡθο(,βΙ(1θ8ρθΓ&1& ^&Iη Βαΐαΐβ, 8οΙ)ίΙο οοοναΐοίβββ, νλΐβ, ρΕΓΒ ιη8ζίπι& 801 οιβΓΒΑ βςοοΜ, 80ΐ Ογοβοο 
1)ξηβ ^01^1)^8^8 88ΐ« Ροβ[ΙβοΙί1)ϋ8 Ιο&οοββ Οογοοεβ 
οαπλ ΟήβαΙΪΒ οορϋΒ ΒορβΓνθοίΙ, βΐ Ιΐ0ΓΗΙ)ί1ί ο1β<1θ 
βιΙΤβοΙοΒ άβίβηΐ. Ηβ ΓβϋοίΙθΓ β^Βία, Τ1ιβορ1ι&ο68 
ρΗοοβρ^ οοΜοοΗ άίοΐοβ, ^08οαθ8 Οογοοββ, ({οί άοο- 
^08 6ΐ τί^ηϋ Αοοίβ Γβιη ραΙ>ΙίθΑΏ βοοΒίΗο βΐ Ατπιίβ 
•οΒίβηίΑηί,βΙ, οί βηΐ ιοα^^οϊβ αοαιβ ρΓΟΟιρΙοβ, πιϋ- 
1θ οβρβηΐ ορρίάα, ρροΙ&ΙΐΒ 8ΐ1 ΕαρΚιηΙβιη βΐ Τίβ[ηιη 
ΙαιρβΗΙ βη1]308, ίονΐάίλ ορρΓβΒΒΟΒ θβΙ (55). ΗοββΙ 8 
ϋβθβ 6ΐ ίβττο ΕοΙιηαιη ΒοιορΒβΓο, βΐ ί^οπιίοί» Ιιη- 
ρΑΐίβηΙθβ, οοΐΐβοΐο β Υβγθ^ιΙβ (56), βίΑνΙβ, Ροΐοοίβ, 

ΐηΐϋΐβ 6ΐ ίΟΒίΓΟΟλΑ θΐ8886» ΓΟΓΒΟΒ ΟΓβΟΪΑΐη Ι60ΐ&- 

ηιαί. Ααοο Θ44 χηΪΒΒίβ ςοοιιαβ Ιο Ρ8ΐζΙο8088 οοη- 
οϋοΗ1>ο8 ΙμΙΗ (57). Οοο οοοίίο ρβΓίβΓΓΪΙΟΒ ίιηρβ- 
Γ&ΙοΓ, ΐΗΙ>ο(οιη ΙιΟΒίί ρβοάβΓβ οο^ρΙοΓ (58). ΑΙ 8η- αιοχ 8ΐ(οοϋαα& γθΙ χοιγαοοΙοι &ά ΟΙΐΓΐβϋ&η&ιη ρΓΟ- 
ΓβΒΒΪοηβπι 6886 Α^άοοίοπι (61). Αΐϋ, οΐ άιΓΩοϋβ 68ΐ, 
Ιβιη Βοϋςοααι Γ6ΐη βοΜΗϊΙθγ βζβθςοί, 56Γν8(0Γ6ΐη, 
Ιο Οϋνβίο (Γ'ϋΐίΐία ίωηαβΟΒΒ οοοΓοοΙοιη, ΤΙι&άάβο 
βοάΒΡίοοα, (|οο Γαοϊθιο &1>8ΐ6ηθΓΑΐ, αά Λ1)β^8ηιηι 
ρΗοοίρ6αι ρ6ΓΓβΓθθ()οιη ΐΓΒάίάίββθ οιβιοοΓ&αΙ, βάϋο 
ΟΓΒουΙο, ογΙ)θπ), ςοβ βαογοιπ ρί§ροη3 ήΐβ βθγυβγθΙ, 
ρ6Γρ6ΐυο ίονίοΐΒοι ίοΓθ (62). Ηοο, ιηίΓΑ ςθ8οςα8χη, 
Οάβαι 6Ζ 60 ΐΓ&ϋβΓοηΙ, ςυοά Οοβγοθβ ΡβΓ•)8, ευιη 
ίο οΙ)8ί(ϋοηβ θΓΐ)ί8 1ΐ8ΒΓθΓ6ΐ, 6]υ8 εοηΐΒΟΐα (άβάίοΑ- 

Ιυοα 6θίΠ1 6ΓΑ1 ίο ΤθΙθίίβ 8(&(0» ίο Οά 80)60 Ιο) βΓ8- 

νίΒβίιηο ο)ογ1)ο 1ί1)βΓ&(α$ Βϋ, βΐ ΙοΒίΓαΠ β^οβ 86 6ΐ 
Γ&αιίιίηη οαιοβαι &1)1υ1 30886πΙ (63). Ηίοο ίαΐΑ|^ί- 
0601 Ηοηιαοαβ ίοαρβΓΑΐοΓ, βαί ίοάί^οοοι νΐάβϋαΙοΓ, 

ΙίβΟ 886ΓΑ ΙΑΟΙ ίοαρΟΓΙΒ 0)8011)08 60θΐΓ66ΐ&η, Β8Βρ6 110 ρΐΌΧΙαιο ΙομΙοβ βοχη Ι^οτβ, οο^α8 8βα1οοϋ& ίο € θχρΒίϋΑΟ), οοο οϋϋοοϋ, \ΪΛβί άυο6ο1ί8 δβΓΑοβοΐΒ, 
Ιιαηο οιοάαιιι Γαϋ, ρβοΙβοΚογ : οοπιιηβΓοίΑ 16γγ& 
τοΑτΙςαθ ϋΐΜΓΑ οΙηςοΒ ροροΐο ββββ ά6ΐ)6Γθ ; 01ι6γ- 
βοηββαιη ΤαοΗοαπι οοΐΐβ 86 ΑΓΟιίΒ ίον8<ΐ6Γ69 ηβο 

ΒαΙ^&ΓΟΒ ΟΟηΙΠΙ ΙοΟΟΙαΒ ΒΧΟίΐΑΓβ, ίο Γ6 ΐΓβρίά&, 

ίιηρΒηιΙοΗ 80χίΗ& 86 πιΙββοιόβ 6886, ΕοΒΒί Βροροη- 
άβηιηΐ; άβ 0Αρί(1« βΙίΑιη άΑΐηοΑϋβ, ά6ςο6 ΙηιΟΒίιι- ί53) Αοηο 941, 56ο, αΐ ΒγζΑοΙίαί οοπαροΐαοί, 
ία. ζιγ, ΐ48ο βηιαιαίΑΐ. 5()ο. Αοοο. βοαι56ϋΒ. 
ρ&ΙΙ^. 262. 8ίΏθοη ΙιΟ^οΙΙι. ρβ^. 490. ο1)ί Κοββοβ 
ΟτοηίααΜ νθ6Αΐ, Ιχ γένους των Φράγγων οντάς. Τοηΐ 
βηίιη ύ6πη&αί8 οο1τ6Γ8ΙΙ Ργαοοιβ (ϋοβΙ)&ΙαΓ, υΐ ίο 
00(18 8ΐ1 ΟοοΒίΑο^. Όΰ οκήίΛΟΨΐ, ΛπΙδβ Βι/ζαηί, 08ΐ60- 
ϋ&ο). Ηοο 6ΐί&αι 1.οίΙρΓ&ο(1θΒ ρβΓϋαβΙ ν. 6 : ββη$ ςαοΒ ΟΑρΙίνοΒ ΙθθΡ.Ι)Αΐ| 6( XII ιηί1ΗΙ>08 «Ηβ 8ίβ[08Η, 
οΙ)ΐΑΐί8. Ταοάβαι θαοι ρΓ»ί6ΰ(08 0Γΐ)ίΒ, αϊ α βοιβ β- 

ηίϋΟΒ ΟΓ8Β0Ο8 8Γ06Γ6(| 60066ΒΒΐ(, ραΟΐΟΒ, θ1 Ε(1β8- 
8&α) θΐ ΟΟΟίθΓΟίίοΟΒ Α^ΓΟΒ ΟΟΟςϋ&Ο) 1)6]1θ ίο ρ08(6- 

Γοιη τβχΑΓθοΙ (64). 8ίο ΒγζαοΙίυπι <!6ροΓΐ8ΐ&, ίο 

Βΐ&θΙ)6Γηΐ8 ρπίαΐΟΟΙι ρΟΒΐ ίο Φ<16 ΡΙιαΗ, ΓθρΟΒίΐΑ 

ΝΟΤΛ. 

ΗαβΒΪ ΑρρθΙΙαοΙΟΓ, 1η1)υΙ& ίαιρβΓΑΒΒΒ γθΓθγΙ. 

(57) ΤΐιβοάοΒ. ΚίονίβΟΒ, αο. 944 ; 8ίΐ6θΙ βοίαι 

1)800 ΟΟΥΑΟΙ ίΓΓΟρϋΟΟΘΟ) ΒγΖΑΟΐίοί 80ΓΐρΙθΓ68. 

(58) Μεαι αο. 945. 

(59) Οοηίίο. Τ1ΐ6ορΙι. ρ. 267, οφΙθγΙ Τ1ΐ6θάθ8. 
Κίον. 80. 943. (60) Οοοϋο. ΤΙιβορΙ). ρρ. 265, 278, Ι^βο Ορ&οιιώβΙ. 
αηχάαΐΛ €ίί ιη6 αςηϊίοηίί ραΠβ ΰοπίΙΗηία^ ηηωη αρ. 508. 
ηηαΐϋαΐα €οτροη$ Ονχΰί νοοαηΐ Αιμιοι, ηο$ α ροή- ^ (61) Νϊ^γα 8θί11θ6ΐ ΙθρΓΒ ({ΡΑνίΙθΓ 1αΙ)ογαΙ)αΙ Α1>- 
Ιίοιι^ ίούί νοΰατηίϋ ΝοΜψηαηηο$. Νί66ΐΑβ, α €Αθ§[ίο μ[ΑΓ08, ίοάθ ΙΙοΙιοπιο, ηίρβτ, οοβοοοιίοΑίυΒ, οΐ 

ΒΑγβΓΟβ ίο ΗίίΙ. Εά69$6ηα, ρ. 104 ΑΓΐ)ϋΓΑΐθΓ ; άο 

Κ60ΘΓ6 60101 Π10Γΐ)ί ΠΟΟ ΟΟΟΥβοΐΙ ίοΙθΓ ΒΟΓίρΙΟΓΘΒ. 

Μϋΐϋ άβ οαοΐυίβ Α1)ςΑΗ 6( βΙΐΓΐ^ϋ βρίβΙοΙίΒ βοη* 
Ρ86Γ6, ΟΓΚΟίρΟΘ βΓΒ^ίυβ 8ρί€ίΙ, ΡΡ, Ι. Ι ίοίΐ. 

(62} υοοΒίΑΟΙίο. Οβ €Ηή$α χγπαςχπδ Εάβαβηα ρ. 
85, ου» βχβίΑΐ ίο ΜαηιρηΙο Ηθγ. €οη$ίαηί, λάαβ 
(}οαιθ6Ω8ίο οοΙαΙα ρ. 105. 

(63) ΕνΑ^ήυβ 1ί1). ιν, ο. 27, υΙιίΟοδΓΟΟΠ) ρρορΙθΓ• 
6Α 6Χ6Γθί1υαι 0Γΐ)ί Αάοιονίβδβ Β0ΓίΙ)ίΙ, υΐ, ςυ® άβ 
10)8^106 γυΐ^ο (ΓΑ(1οΙ)Αθ1αΓ, ιηβηΓίαοίϋ ΑΓ^οβΓβΙ. 
ΡαοΓο αΗΙθγ ΟοοθίΑοϋα. ρ. 91 οαγγαΙ. 

(6^) όΐΐΑΓΑΟ) ΒΟίΙΙοβΙ, δΑΓΟίβΟ βΐ δΑΟΙΟΘΑίΑΟΙ, 
Εά689600 ρΓίΐρΓβΟΐΟ, ςΟβΓΠ ΕΐΟίΓΟΓη ΥΟΟΑΠΙ, $οΙ>]ο- 

ο(α8. Οοοδί&οΐίο. ρπ^. 04 ; Αάάθ Οοοϋο. ΤΙιβορΙι. 

1. ο. Γ6ΐ. ΗΟΟ ρΑΟΐΟΟ) Α0Γ6Α ΙφοΙΙα ία)ρ6ΓΑΐθΓ ΟΟΟΩγ- 
ΠΙΑΥϋ• Αά ΚοοΑΓΑΐη, ρ. 99 ΑάοΙοοΙοβ, 60Β των ΣχυΟών 
έθ^ος νοοΑί. 01Α58601 βά αιϋΙίΑ ςοΐοίίβοίαι ραγαυο- 
ηοΐ. ΖοοΑΓ. ρ. 191. ΜβοιίοίΙ 6(ίΑΐη δί^βϋβΓί. 8(1 
ΑΟ. 936. 

(54) V. ΤΙιοορΙ). 8ίβ[6ίΓ. ΒαυθγΙ ΰί$ίβη άβ ΥαΓόρύ 
ίη Οοηαηίθοί. Ρ6ΐΓορο1ϋ. ί, IV, ρ. 293. 

(55) νίίΑΠΙ ^0. ΟΟΓΟΟ» 6ΐ Γ68 1>6ϋθ β^Γθ^ίΟ £6- 

8(88 οοΐο 111)ΠΒ ΜΑποβΙ ΡΓθ(θ8ρΑΐΙ)Αηυ8 θχροΒοϋ, 
αοοά ορο8 άοάοο) ρ6Γίϋ. Τ^βορί). βοοίία. ρ. 265. 
ΟοοΓ. ΟΑηβΙοΒΡαιηί^. Βί^χαηΙ. ρ. 153. 

(56) Β&γθΓΟβ ι. ο. ΟβΓίΐΑΓάοβ Ρπό. ΜοΙΙβΓοβ, ουί 
ηαοΚοοη ιΐ6ΐ>β1 ΒοΙίςυΑ ΗυΒΒΟΓοαι ΙιίΒίοηΑ, οοσιβο 
^6οϋ8 8. υοοβΙιοΙο ναΓ€€Η, ιηαηηΐίΛ, άυοίΐ, ίοίςυθ 
οη)οί6θ8, ςυί ρίΓαΐίε&ιη βχ6Γ06ΐ)ΑηΙ, εοαιαιοοθ 
Γαί8$θ οοΌίϊβϋ, ΐη ΟοΙΙ^α. αά ΗήΙοκ, Βη8$0Γ. ρ. 4. 

Τ1ΐθ0ίΐ05. ΚίΟνίβΐιβ. βά. ΑΟ. 860. 608, ΙΟΑΓί ΐΓΙ^6€ΐθ, 

δίΑΥίβ, ΜθΤΛηΐΜ^ ΰΓίνϋζίβ, ςοΐ οοιοοιοιιΐ οοοιίη• 65 ΏΕ Υ1ΤΑ ΕΤ ΚΒΒυδ 6Ε5ΤΙ8 ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΒΡΗΤΗΟΟ. 66 βϋοΓαιη, ίοβΓθ• ΟαΙ, οαιη ρλΙβΓ, Αηηΐβ ιηοΓΐ>ί§(ΐιΐ6 Α ίι^ ΟΓβοοβ βΐ ββηη&ηοΒ βϋβοβρίθββΐ, &6 ΟΚοαβ ίαιρ. ^ητίβ, Ιιο•ϋ Ιαοι ΓβΓοοί, ίλΐη ολίΐΐάο, ίοαρατ θβββΐ, 
ΙμΙΙι άίβοηιηβιι βοΚ>ίβΓ6, ο( <1οιηίΐο ΟΙι&ΙβΜ ρΓΟ- 
ίθοίο, οΗμπι ΙηοιηρΙΐ8ΐι(θ8 ίαΐΓ&ταηΙ (73). Υίοΐοη» 
ΓπιοΙαβ ορί» 8αιηο3&ΐΑ Γαϋ, ε ΒιιβίΗο ίη (ΙίΙίοηθίη 
ΓβάΑΟΐΕ. Εο<1βιιι ΙβπαροΓΟ, γθ ίβϋοΗβΓ ίη Αίηολ β^ΐΑ, 
οχ Λξ^ϊο βΐ ΡοκΙα Ιβ^ϋ, Γβηον&Γβ άβζίΓΑβ, υΐ 
ηοτι ίαίάβπι οοιηροηβΓβ ουρίβηΐββ, τβηβΓΟ, ςυοΑ 
8Ϊ5ί οοΑ^ίβοοαι, αϊ βηΐ, ίιηρθΓ&ΙΟΓ (Ιαζϋ (74). 
Ροβ(Μ ΙώγΙ^&γθ ίοΓίοηλ οοορϋ. Ε ΟρβΙιι βηίιη ίηβαΐα, 
ιιι«^ιι& δΑΓΔΟβοοΓοιη 1αΓΐ>λ6ΓαααροηΒ, ηΑνί^ίλ, ςαβΒ 
ΟπΒοί τλΐίάίββίχη» ίη ιη&Ρβ (ίβάυζβΓ&ηΙ, &αΙ πιβΓ5ΐ(9 
«ηΙ ορβιη&νϋ : ο«ιι8α ο&ΐβοαϋθϋβ άαοαιη ηβ^Π^βα- 
ϋλ ΒΪ ΐιηρ6Ηϋ& ίοϋ. Νβο &ιηίβ9& εοα8ί4ηΙίηυ8 
6οηβΐ1>8 ΓβρΑΓΑνίΙ, ςαίη ροϋαβ ίη βοώώοώ άίβοΗ- ο&ρΐυβ, ρχη&(η ΟΑρϋβ ρβΓβοΙνϋ (78). ΟβΙοΓυπι θα- 
(Ιβαι ΓβΙί^Ιο Ηαββοβ ΙηοββββΓαΙ ; ςαίΙ)α8 οΐίη α Β&βί- 
Ιίο Μαοβάοαβ, &?ο [Ι. XXI] ΟοηβΙαηϋηί, ίοΐο Γω- 
άθΡβ ΑάίΙηβ &(1 5&ΓΓ08 ίοηΙβ8, ρροβαΐ &1) Ις^οαΙίο 
ρ&1η&ΓβΙ)%, (ίαΐαβ ίαβηΐ (79). ΕΙςα, ςυαπι ΰρφοί 
ηοηηυΙΗ Ηβίβηαιη νοοληΐ, Ιη^οΓίΒ, Ιιοβϋβ ςαοηάαηι 
1αιρ6Γ&(οπ8, ρο8ΐ ααιίοί βΐ 8θθϋ, νίάυβ, 8ΐίρ8(;& 
ρΓίη6ίρίΙ)α8 ^6η1ί8, ΒγζΑηΙίαπ), ηΐ ίη οοηΒΟΓϋαοι 
βλΟΓΟΓϋπι ΓθοίρβΓθΙϋΓ, 80068811. δρίβηϋίάθ 8 Οοη- 
8ΐ8ηϋηο βχοβρΐ8, βΐ ηιαηβπΙ)α9 ααοΐα β8ΐ(80) ; αάάίΐ 
Τίιβοάοθίυβ ΚίονίβηΒίβ, ίπιρβΓβΙοΓβαι ΓβπιίηβΒ ίθΓηι& 
βζοβΠβηϋ ηι&ΐΓίηοηίο 3αη§ρί ▼ο1αί886, βοά 1υΙ1$8θ 
Γβ8ροη8υπι : ηοη ρο886 86 αζοΓοοι θ]υ8 6886, ςοί 86 
ίηΐ6Γ 1α8ΐΓ&Η& 8αορ& ίη ΟΙίαιη αάορίΑΒΒθΙ (81). Ι8 ιηβη Ρ6Π1 Ογκοογοιο ΙηζίΙ (75) ΡοβΙγοοιο Νίοορίιο• ^ ΓΐιηιΟΓ οογοώ ΐ6ΐηροΓυοι ίυϋ, ου! βάοηι λάίιηίΐ, 
ηβ Ρ1ιοοΐ8, ηοτλίη ο1&886αι οιο1ϋη8«1η 6Γ6ΐ&αι βοΐ- ςυοά ίη νίνίβ 68861 Η6ΐ6η& Αυκη8ί4, βΧ &1)Ιΐ0ΓΓ6ΓβηΙ ▼ϋ, {αΒίΒ 1)08ϋ1>η8, &γο68 ΏηηίΜ88ίιη88, ίη 1ιί8 
ΟΙίληάΑΟβοι, 1οϋ88ίαιυχη £^η1ί8 ρπββίάίηαι, βζοίάίΐ, 
αΓΐ>68, ρΓβίθβΙίΒ »ηΙ> ^^^α1 Ώί88ί8, Γθ06ρϋ, υΐ ηιβ* 
Ιαβηέίαιη 68861, ηβ, ΐΑηΙο 8αοο688υ Γ6Γααι 6ΐ&1α8, 
Γ6^οαι ιι£Γ66ΐΑΓ6ΐ (76) : ςυοά ΐΑθΐ6η, 8ίο νοίοηΐί- 
1)08 ίλΐί•, 1>ΓθνΙ οοη86θαΙυ8 68(. Ηοο, ςη&ηςυληι 
ρ1αΓ68 ρ6Ρ &ηηο8 ^6818, οοι^'αηζί, ηο ϋίνίβλ Ιφάΐο 

ίΟΓίβ 1βθΙθΓ6Π1 8ίΟθ6Γ6ηΙ. 

χ. ΑΙ ία Τ1ΐΓ8θί& άΙβρΕπ 6?6η1α ρυ£[ηα1υιη 68ΐ, 
ΤϋΓοΐβ, ςοί 6ΐ ϋη^ΑΓί, ρΓοζίηιοβ ρΡΓ ο&ηροΒ 6£Γυ8ί8, 
60 νίο]6ηϋα8, ςυοά, άίβίΓΕοΙίΒ Ιυιη οορίΪΒ, άαοοαι 
8ΐΓβηααπι 8ίί)ίο1)νί&πιίΙαπιηι,ηοη Γ65&η(υΓ. ΜίββαΒ 
ίη Ιιθ8 ΡοϋιαΒ ΑΓ£^Γα8, ραΙήοΙαΒ, οηη&Ιθ8 ρΓβΒάα, 
βοςαο ίαιρ6άϋίθΓ6 &κοιίη6 6υηΐ68, 8υΙ)ίΙο ίηναβίΐ, & ρ6Γθ£;Γίηί8 οοηηαΙ)ϋ8 ίπαρ6Γ8ΐθΓ68, αΐ ίρ86 €οη- 

8ΐΑη1ίη08, ίηΐ6Γ 06ΐ6Γ& (16 86Γν&η(ΐ8 ηα&]68ΐΑ(6 ρΓΦ- 

οβρίΒ, Οΐίυπι, ηο ί11& υηςαΑοι 6ζρ6(θΓ6(, &(]αιοηυ6« 
ήί (82). Μί88ί ουαι Ε1^8 88θ6Γάοΐ68, (^υί <ΐ6ΓθΓαιί& 
8ίπιαΐ80Γ& οη11υΒΐςυ6 ρ6ηϋυ8 ο1)οΐ6Γ6η(. Αη άίυ 
ββη8 ρΓοαιί88ί8 8(6ΐ6Ρϋ, ίηοοΓίαηι. ΤΓ&άϋυΓ Γ&οιε, 
▼βηί856 ίηΐ6Ρ]60ΐο ΐ6ΐηροΡ6 8ά ΟΐΙοηβπι ίαιρ. & Εο- 
^8, 860 Ηα88ί8, 0Γ&10Γ68, ςοί άοοίπηο ΟΙΐΓΪΒϋαηα 
ίηΐ6ΓρΓ6(68 ρορυΙο 6χρθΙθΓ6ηΙ : Γ8θίΐ6 &ηηοί886 0(- 
1οη6ηι, 6( Αά6ΐΙ)6Γΐοαι &1ίθ8ςο6 &1)Ιθ^&886, 86ά 
οαιηβΒ 8 ροΓΟάλ ς[6ηΐ6 8υ1 ο«8θ8^ 8υΙ οπιηί οοηία- 

Π)6ΐί8 &£ΓβθΙθ8 6886, 8θ1θΙΏ Α(ΐ6]1)βΓΐαηΐ βν&8ί886. 

ΟϋβΒ, 1ίθ6ΐ α Κβ£;ίηοηθ, αοοΙορο ηοη ίηά11ί8[6η1ί, 
αΐ6Πΐ0Γ8(8 (83), αΐίβηα α ν6Γ0, αυΐ οοηΓοβΕΒ 6886 6&ρϋν08 6( ρΓ8Β<1θ ρ8Γΐ6ηΐ Γ606ρίΙ (77). Ρ&οΐο 8ηΐ6 ^ η8ΐίθη68 (1ί88ίΐΑ8 80 άίν6Γ8α8 &Ρΐ)ί(Γ0Γ. ΟοΓ άυο οχ ρηαιοη1>ο8 ^ηϋβ, ςοί οαηι 1ογΙ>8 οοηνοηΑ- 
ΓΟΟΙ, 8αΙ ίη Οηβοίλ, 8υ1 ίη ΒυΙ^ΑΓίΒ, ΓογΙο οοη86- 
ά6Γ&η(, Ρ&06 ίη ρβΓρβΙυοη οαιη ίηρθΓ&ΙοΓΟ Ογ- 
ιπαΙα, 880Γ& 01ιΗ8ΐί8η8, ο1ςο6 )υ8ΐΓΑΐί &ςυ& 6χρί8- 
Γ6ηΙθΓ, ρο8ΐαΐ8Γαη1. Ογ1&8, Ηί6Γθ11ΐ6ί, ςοβαι ρ&- 
ΐΓΙΑΙΟΙία 880ΓΟΓθηΐ ρ6Γ ΤοΓΟίοπι &η1ί8ΐίΐ6ΐη (ΙίχβΓ&Ι, 

ρΓβοορΙΪΒ Ϊη8ϋ1α1α8, ίη Μβ ρ6Γπΐ8η8ί(, ρί6ΐΑ(6 6ΐ 
οβίβήβ νίΗοΙααι 0ΓηΑ0ΐ6ηΙί8 ίηΒί^ηίβ : 8ΐΐ6Γ ηοζ 8ά 
8νίΐ8ΐη 8ορ6Γ8ΐί(ίοη6ηι Γ6ΐ8ρ8α5, οοηι 6ζρ6<1ί(ίοη6α) 6ηιηι 

ηοη & Ογοοιβ ροΐίαι ({0801 & 1ι&1ίηί8, ΚυβΒΐ 8&06γ- 
άοΐ68 ρθ8ΐυ1&886η1 / αοΐ ςοί8 ν6ΐ6Γ0ΐη αοοΙογοιπ 
ί11θ8 Ηα£;ο8 «ρροΐΐ&νϋ ? Ηθ8 1οο8 ίηίορ ΥίΒάΓοηι 6ί 
Υί8ΐυ1&πι Ουνίθ8, 8(1 8ίηυπι Οοά&ηαηι ροη*6οΐ8, οο- 

1αί886 8006ρίπΐα8 : αά 1ΐ08 Α(1&156Γ(υ8, ί8 ςοί ρ08ΐ68 

Μ&^(ΐ6ΐ)υΓ^ου8 ρΓ«8θ1 Γοί(, οί 8αρ6Γ8ΐί(ίοηθΐη Γοθ- 
ά8ηι 6ΐ ίηΓ8ηΐ6ΐη 6Ζ8(ίηςα6Γ6ΐ, &οο688ΐΙ. Νβςο6 πΐ6 
80Γίρΐ0Ροαι, (|θί 86θο(ί Η6κίοη6ηι 8οηΙ (84), η60 
^ο&η^ί8 Μ&1)ίυοηϋ, Π28£;ηί νίη ίπ)ρππ)ί8, Κθ88θ8 ΝΟΤ^Ε. (73) Α?8Ηΐί&αι Β&ΓάβΒ Ρΐιοο», ΒορΓοσιί 6Χ6Ρθί1θ8 ρ&β• 636, ιιΐιί ρπ) ^08ηη6 ΡΓ&ηοορυηι τβ^β Ι6ξ6η- 
(10018, ίη ο11ίηι&αι ροΓηΐοίοιη Γβηι βΓθθοοΓοηι ^, άαηα : Οϋοηβ, Αά(ΐ6 ίηοΐιοίοη Ηί$ΙθΓ, Ε€θΐ€$. ηιβη- 
ΙΓ8Ζ1886, β6€ΐΓ6ηο8 811, ρ. 637 ; (16 000 Βίΐ6ηΙ€οηΙίη. ^ ^αΓ. &η. 958 Τ1ΐ6ορ1ΐ8ηί8, ΐΑ§ροϋΐ6ΐ68, οβίοχί, ςοΐ Νίοβρίιορο 
1ηοιηρ1ΐΑΐί& οπΐ8αΐ6ηι& & £οη8ΐ8ηϋηο ά60Γ6ΐ& 6886 
1ηά1(ΐ6πιηΙ. 06<ΐΓβιηα8, ίρβυαι ίαιροΓΕίοΓθΐη (16 
Ο^Α5(ΐ8ηο 61 08ρϋνί8 88Γ&06ηί8 ΙΗοαιρΙιυηι 6£;ί886 
ιοΓθΓΐ, ςοοά ν6Γ0ΐη, 6ΐ ίη ορ6Γ6 Ώβ οαήηιοη,^ οΙ>ί 
Βορη ρΓοάίΙοπι 68ΐ ιηοπιοη». Οοηί. Τ1ΐ6ορ1ι. Οοη- 
Ιίη. ρ. 288. 

(74) Οοηϋα. ΤΙιοορΙι. ρ. 284. ΕΙΙεπι ΟαΠο» &ά 

(2θη•(8ηΙίηοηΐ ΐ6§;8ΐθβ 6ΐ 0ΐ>8ίά68 0)ί8ί886, ί(ΐ6Π1 ρΓΟ• 

άϋ, ρ. 183. ΑΙ) Ι(Αϋ» γ6|Ζ6• Β6Γ6η^8Γίο, ίοϋρΓ&η- 
άοΒ ΤίοίηβηοΐΒ, οπΙογ, ^οηΒ^8η^^ηορο1ίη ρΓοΓοοΙοβ 
68ΐ. V. ΙίΙ>. VI, ο. 1. 

(75) Ζοη&Γ88, ρ. 195. 06άΓ6ηο8, ρ. 640. Οοηϋη. 
ΤΙιοορΙι. ρ. 297. 

Πβ) €οηΐίη. Τ1ΐ6ορ1ι&η. ίη Βοηίληο ΙαηίθΓ6, ρ&£;• 
206. ίηροΒ ΡτοΙΟΒριΙΙίΑ ίη €Γοη. &η. Οι 961 . 
"7) 8ίιη6οη Ιο^^^βίΕ ρ. 496, ονΙΟΓί. 
!Β) Ζοηλτ. ρ. ί9Α. ΒοΙορΜάΜ νοο8ΐ. ΟοάΓοη. (5! (79) Οοη8ΐ8ηΙίη. Ρορρίιγροζβη• ίη νίΐ8 ΒαΒίΙϋ 
Μ806<1. 211. Ζοη&Γ. ρ8^. 173. 1ΡΓ&£;ιη6ηΙθΓη άθ Ηαβ- 
8θΡοηι οοην6Γ8ίοη6, 8 ΒΑηάοΓίο ίη ΑηίαΐΒάν. &(1 
βοηΒΐ&ηΙίη. Οβ αά/ηίη. ίτηρ. ρ. 112 6(1ί1ιιπ). Ειίβιη 
Μίο1ΐ86ΐ6 ίιηρθΓαηί6, 88οη8 0^η$ΐί&ηοΓοιη ΐηί(ί&1ί 
Βοηΐ ηοηηοΐΐί. βοηΐίη. ΟοηΒΐ&ηΙ. 1ί1). ιτ, ρ. 120, 
ςοο ΡΙιοΙίοΒ Γ68ρίοί( ίη ορίβΙοΐΑ 6ηογο1ίθ8, ρ. 16. 

80) Οαοά ίρ86 η)6ηιοπ8Β ρροάίάίΐ 1. π. υ^ οχη- 
γηοη, αηΙΰΒ Βι/ζαηί, ρ. 343. 

(81) Αη. 955, ρ. 96. ΟϋίΙθΓ ηοΐ&ηάοβ θβΙ ΟγΜ- 
ηοΒ Ε&£;ο8ου8, ςοί ίη Γ6§[ηο 818υογ. ρ. 92 8ς., 
Εΐ£;&πι, σο8ηι 6ΐ 01^8αι, Η6£[ίηο Η6ΐ6η8Π), υοοβΙ, 
^ο&ηη6 Ζίαιί806 Γ6βη8ηΐ6 ΒγζαηΙίί 8(1 880Γ8 ΟΙιγΙ- 

8ΐί8η8 8006881886 80Γί1>ίΙ. 

(82) Ι>€ αάηιίηί$ίΓ, ίηιρ. 08ρ. 13, ρ. 65, 6<ϋΙ. 
Β&η(1. 

(83) Αά 8η 959, ρ. 54, 6(1ί(. βο1ΐ8Γ(1. 

(84) €;οαιρίΐ84οΡ ΟΐίΓοη. Μ8β(ΐ6ΐ>. 63 ί. Η. Ι.ΒΙΟΗΙΙ αΟΜΜΒΝΤΑΤΙΟ 64 65(, ρΐΌ0βάθηϋ1)υ8 1οη£[ο ΟΓάίηβ $(1ΐθρΙ)&ηο βίΟοα- Α νΙάβΓβΙ, ηβ Ιαπι ργοοΙ&γα ίικίοΐοβ, Ιοί 0Γη&ιηβη1& βίΕαΙίηο,ΗοιχίληίίΙΙϋβ,ΡοΓρΙι^Γο^βοηβΙο, βΐ ββη&Ιυ, 
οαιη 06Γ6ί8, βΐ Εναης^βϋορυιη νοίυιηίηβ, υ1 Ιυαο 
οοηβυβίυάο θΓαΙ ία ρυΙ)Ηοί8 8υρρΗο&ϋοηίΙ)υ8. Ια- 
οβββίΐ άβίικίβ Γ6ΐΙςίο,ςυοη&αιίη1βοιρΙθ8&θΓ&βΓί1^θ8 
οο11οοΑΐιά& ίθΓθΙ?ρο8ΐΓ6ΐΏθ ίο δ&ϋοΙβΒ δορίιί» ϋΐαΐα, 
ηΐυςαθ 8θΐ6ΐιιηί οαΐΐα Γυϋ (65). Εχ8ΐ&1 Οοη8(αηΙίηί 
ΡοΓρΙι^ΓΟ^βηπβϋ άβ Εάββββηυ βαάΑΠΟ, βΐθ^&υβ ογα- 
ϋο, &ηαο ρΓΟχίοαο, υΐ νίάβΙυΓ, ίη ροριιϋ οοηοίοηβ 
Ιι&1)ίΙ&, ςυ&ιη ^υ^^ο^ίδ βοηΒΐ&ηΙίηΙ ββββ, Α1ογ8ίυΒ 
ϋρροιη&ηηυδ βΐ 0»8&γ Β&Γοηία8 688Θ &Γΐ)ϋΓ&η1αΓ ; 
60 ρΓβοίρυβ &Γ^ϋπΐ6η(ο ιηοϋ, ςυοά &1ίιΐ(1 άίοβηάί 
£^60 αβ ίη 1ί1}Π3 Οβ αάτηίηΐίίταηάο ιηιρβΗο, Υϋα Βα- 
βΠϋ^ οβίβήβ, &ρρ(ΐΓθ&1 (66). Ο&ιηαβ ^οο Οφθ&π Β&- 
Γοαίο, ββηηοηβιη ίαιρβΓΑΐοηβ Ιιαιηϋθΐη ίη ίΐΐίδ βϊ νίΓΐιιΙυηι,ίη6ΓΐίΑθ1)86υΓ&ΓθηΙυρ. Α()^αιο^β^1 ΡοΓρΙιγ- 
ΓΟ^βηηβΙυιη ΓοΓβ, ουί ηίΐιιΐ &η(ί(ΐαία8 δίΐ, ςυλοι βυιη 
Γβ^η&Γθ, ςυί αά Ιιαπο βρεοα ^βηίΐυβ 688β( (68). Ι(α- 
ςαβ Κοα}&ηο8 οοηαρΓβΙίθηβαβ, ιπ Ρτοΐβη ίηβυΐ&ιη γθ- 
Ιβ^βΐϋΓ βΐ πιοη&βΙιΟΓαιη Ηΐα ΙοηάβΙυΓ : βαιηιηθ 
ίοαρβπί ΑάΓιΙίοβ βΐ ΡοΓρΙιγΓοςβηηβΙυηι άβίβΐ&,βΐ&ΐίιη 
βρρ&Γυίΐ, ΕΓάυαιη,βοάθαι Ιοοο ροίβηΐί&ιη βίοοηοορ- 
(Ιίαιη 6886. οααι ί(1 8^6Γ6( ΘΙβρΙιιιηυβ, υ( Μΐυβ 6& 
<1ί^ηϋ&ΐ6 ροΙΪΓβΙϋΓ. Ιηΐ6Γθα Οοηβΐ&ηϋηυιη Ηβΐ6η& 
Αυ^υβΙα, υΐ (αιη ηβΓαηοβ «0808 οοαιρηΣηβΓθΐ, βχοί- 
ί&ΐ,ςυΐ 608, βρ6θί6 &ιηίοίϋο, 6ρυ1ίΒ &(11ιί1)ϋο8,ρο8ί 
<]α&(ΐΓ&ςίηΐΑ (ΙίβΓυηι Ια]ρ6ηαιη, ίη βζβίΠυαι ρ6ΐϋ1. 
Ιά δΐ6ρΙ]&ηα8 χιχ αηηοβ ιηβ^ηο αηίιηο ίη Ιλβ\)0 ίη- 
8υ1& Ια1ίΐ.€οη8ΐ&η1ίηα8, €ΐαο5υ8βηηί8 ροβΙ, &(1 ιη&- ρΐ6Γααιςα6 νυ]ξ&Γ6αι 6886; 86(1 8υΙ>1ίιηίθΓί βίγΐο |.^0Γ&, βΐ πιβ^8 ρΓβοίρίϋβ οοηνθηαβ, οαηι Β^ζαη- 
ίθΓΠΐ&η<ϊ& 6Γ&1 ΟΓ&Ιίο, ({α® (ααι 8&0Γ&8 Γ6Η(ΐαί&8 ϋυοι Γ6ρ6ΐ6Γ•1, & 6υ8ΐθ(1ί1)υδ 68ΐ ίηΙβΓβσιρίυβ (69). <1ί£;η6 66ΐ6ΐ)Γ&Γ6ΐ. 

VIII. δ6χ(α8 ]&ιη 6ΐ νί668ίιηυ8 &^6ΐ)&(υΓ αηηυ8, 
θχ ςαο Εοαι&ηηβ ίο)ρ6ηυιη ρΓΟ &Γΐ)ίΐΓΐο 1θη6ΐ)&1, 
&€ΐ60 ίιηιηίηυ1&ΡθΓρ1ιγΓθ^6ηη6ΐί ρο(68ΐ&(β,ιιΐ6χρ6Κί 
ρυύΐίοφ ου Γ» 6( 6οη8ίΙίί, ρΓβΙΟΓ Αυ^υΒίί ηοπΐ6η, 
ηίΐιίΐ οιηηίηο Γ6Ηο(υιη 68861. Οηί αά υΐΐίιηυπι ρ6Γ- 
1»8α8 1οη^ίοπ8 οΐϋ, ςυοά Βΐυ(ϋ& (ΙοοΙπη®, ςυί- 
Ι)υ8 [Ιι. XX] αηίιηυιη ίπιΙ)α6Γ&1, Ιι&οΙοηυδ ιιηίο6 16- 
ηΙν6Γ&ηΙ (67), (16 Ρ6ουρ6Γαη(1θΓ6^ηοοοη8ί1ίΑνο1νί(. 
Ουοά ουιη ν&Γϋ8 ΒΓΐί1)α8 Ι6η1«886ΐ, (ιι1ί88ίαιαζη νί- 
βαπι 68ΐ, δίορίιαηυιη 6( Οοηδί&οΙίαυιη, ΒοπίΑηί 
βΙίοΒ, ουρίάϋλίο Γ6β[η&ηάί βο66ηά(τΓ6. Ουόυηι ίΠί 
ρ&(6Γηο οάίο &Γ(ΐ6ΐ}ΑηΙ, ςηοά ΗοιηΑηαΒ, Ιβδίαοιοηΐο 
βοηρίο, ρΓΐηοίροιη Ιοουπι ΡθΓρ1ιγΓθ£;6ηηθΙο ΐΓΪύυο- δίο 1&ηά6ηι 8θΙυ8 ΓβΓυπι ροϋΐαβ 68ΐ ΡθΓρΙΐ7Γο^6ηη6- 
ίαβ, ουί ίη8ί(ϋ» α ρ1υηιηΐ8 ραη(® ευηΐ• Ν&ιη βΐ 
Τ1ιοορ1ι&η68, ρηηοβρβ ουϋίουΙ&ηοΓυιη, Εοιη&ηαπ], 
6ΐ 6Γ6ς[0Γία8 Μλοβάο, &Ιΐ6οϋ8 ίη βοοίοΐαΐοη οΙ&Ηβ 
6( ί11υ8ΐΓίΙ)υ8 νίπ8, δίβρίι&ηυηι ίοαροπο ίΙΟΓααι 
&άαιον6Γ6 Βυβί 8υη1 : ίη υίΓοαιςυβ, ά6ΐ60ΐΑ ρ8ρβ(1ί&, 
βρανϋοΓ 68ΐ &ηίοιιι<!ν6Γ8υπι. Ρθ8ΐ Ιιβο 6οη8(&η(ίηα8 
Κοαααηυπι ΑΙίυηι, οοΓοηλ ίηιρο8ίΙ&, ίη ρ&ρίοχη ου- 
ΓΒΓυηι νοο&νίΐ, α( ουιη Ι6ΐηρ6ηυ8 61 βίΚ>ί 6ΐ ροβίο- 
ηίΒΐί οοηΓοΓΟί&ΓΟί (70). 

IX. υηα Ια πι ίιηρ6Γ&(0Γί οαΓ& 6Ρ&1, α( ΓΟ^ηυοι & 
Iη8^0Γ^1ιυ8 Γ6ΐίοΙυ[η, ανίϋ8 ραΐΓίίβςυο νίΓΐυΐΙϋαβ 

Γ6^6Γ6ΐ, ηΟΟ ΘΧ(Γ601& Ε Β&ρΙ>απΒ ά6^0η68ΐλΓ6η1υΓ. 

0&ρρ8άθΓί&αι 6ηίπι οΐ ηοΙ)ί1ί88ΐαΐΑ οαίηοΓΐβ ΑβΙο ΓβΙ : δΐ6ρ1ι&ηυ8 ρΓβοίρυο, ςυβαι 8&ιί8 ]&ιώ ρροοίί- ^ ορρίάα δ&τβοοηί, Τ&Γ8υιη ίηοοΐ6ηΐ68, ναβΙαΓ&ηΙ, ν6Ση ίαοίΐθ Βθ8ί1ίυ8, ρ&Γΐίοβρ8 οοηΒίΗί, ροηηονίΐ. 
Ι8 οΐίαι ΙιοηοβΙοπι οΜίοοαι άυζ6Γ&1, νίΓ ο&ΠίάυΒ, 
β1 ίη αηίπιο δΐ6ρ1ι&ηί ν&Ιίάυβ, ςα6θΐ, ρρροηαηϋαίο 
άΒΐΒ, βάηιοηυϋ : ίπαρ6ηυηι 86^γ6 & ά6θΓ6ρϋο 86η6 
8υ8ΐίη6Γί, νίΓί1>υ8 &ηίηιί8ςυ6 ορυ8 688β, η6 ϋ^π, ηβ 
Βυΐ^&η, η6 δΑΓ&06ηί &1ίΐ]οί(ί ηον&Γυοι ΓβΓοιη ηιοΐί- 
ΓοηΙοΓ, 8θ1υσι6ΐ6ρ!3&ηυΐΏ (&η1β9 ιηοΐί ρ&Γβιη 6886 : ρπεάα ίαιιη6η8& β1 08ρ11τί8 ρΐυηηΐβ «ΙχΙυοΙίΒ, ςαο8 
ραοϋβ ίηάυοίΐΒ ΙαιροΓ&ΙοΓ Γ606ρί1 (71). 1ηιθ^^βο(ο 
ΐ6α)ροΓ6, ου πι, ηον& ο1α886 ίηβίΓϋοΐΑ, 0ρβ90& 1ίΙΙθΡ& 
οΙ)8ί(ΐ6Ρ6ηΙ, Β&8ί1ία8 ββουηάο ρΓβΙίο 608 ρΓ08ΐΓΑνί1, 
άο άαοίΙ)υ8θ&ρΙίνί8 ΟοηβΙ&ηΙίηυβ ΙηυπιρΙιυπ) ρπβοο 
πιοΓβ 6§ΐΙ (72). Ν60 πιίηοΓα 1>6ΐ1ί ά6θοηι Ι^οοηίβ 6ΐ 
ΝίοορΙιοΓΐ, Ρΐιοοβ Β&Γϋ», 8υρΓ6Π)ί άυοίβ 6Χ6Γθϋυ8, (65) Ηαηο ροαιρλπι 6οη8(&η(ία. ρΑ^. 68 8ςς. ογ- 
(1ίη6 (]680Γί1}ΐΙ. Αάόβ ΟοηΙίη. ΤΙΐ6ορΙι. ρΛ^. 268. 
ΟυβΒ ίυβηΐ 380γ» ίπι&^ηί Γ6νθΓθηΙί& 6χΙ)ίΙ))1&, &ρ- 
ρ&Γ6ΐ6 βρο^οΓ. ΜοπΑοη. ρα^. 505, υΙ)ί Ιιοο ρΓ»οί- 
ρϋ6 Ιβίο ίη βνβΓδΟΡθδ βΐπιυΙίΐΟΓΟΓϋπι, 1.6οηί8 Αγπιθ- 
ηί »ΐλΐ6 ΙυΓΐ)&β οοα)Π)ον6η(68, υίΚυτ. (66) V. Οοπιϋοαβίο ηοΐΑΐα ρ. 100 ΜαηίρνΗ Οηρί- 
υαηι €8Ρ, 6ΐ 6χρ6η(ΐ6 νβΓί)», ςυ» ίη ϋη6 θΓδΙϊοηί8 
οοουΓΓυηί : 'ϋ θεών ομοίωμα του απαράλλακτου 
πατρός, φρουρεί άει τον εύσεβώς και Ίζρψύς ημών 
βασιλεύοντα, και τήν της αποδημίας άνάμνη^ιν 
λαμπρώς έορτάζοντα, 6'ν τη παρουσί^ σου έπΙ τον 
παππψον και πατρψον θρόνο; άνύψωσας, Α(1(ί6 
Ι.βπι1>βο. ΟοπιπιβηΙ. άβ ΒΜ, Υίπίϊοΐ). Ι. νιιι, ρ. 196, 
61 Ρ&ςίυπι &(1 &η. 944, η. V. 

(67) €οη$ΙαηΙίηΐί$ ιΙαςΗβ Ρο^ρΚ\ί^ο^^ηη€^ία ίηνη 
οταΐίοηί, Ιητη ΐ€€ΐίοηίδηχνα€αη$^ (οίηηα^ Οοτηίηοοοηΐ' 
ηΐ€ηάαΰαί, ορβτδ τηαηηΗπι νίοΐατη ςηχΗίατα: ιαηβ τήν 
ζωγραφίαν, %ά β$1 ρίαίηταιη^ ρβΓρηΙϋΗτβ εχβτόύΰαί, 
ίυιΙρΓ&ηά. Ι. ιη, ο. 9. Ηφο 8(1 ▼6Γί)υπι ίη βυο 
βΙίΓοηίοο ΓβρβϋΙ δί^6ΐ)βΓΐα8, ρ. 2α5. Ι .'βηι 6Χ 6Γ8>>οί8 
Τ1ΐ6ορΙ)Αηί8 βοηΐίηυλί. ρ. 280, βί Ζοπαγαβ ρ. 195 
ΐ68(ΑηΙαΓ. 

(68) ΟβάΓβηυβ, ρα^;. 633. ΥοΙυθΙίοΓθβ (Αηβη, ηο ΝΟΤΛ. 

Γ68 νίΙυρ6Γίο ΟοηβΙαηΙίηο 68861, 61ίθΓυπι ΙιοοΒοοΙυβ 
ίυί88θ, ρ6ΓΪιί56ηΙ, θ( ίη8θίο ίρβο Εοαίληοπι Γβ^ηο 
ρυίδυπι. Υ. δίπιοοη ί.ο^οΙΙ)6ΐΑ, ρ9Λ. 493, οβίοιί, 
ουπι (]υίΙ)υ8 1.υίΙρΓ&η(Ιυ8 Ι. ν, ο. 9 οοη8θηΙϋ, ηί- 
πιΐλαιςυβ ίη Ω1ίθ8 86ν6ΓίΙ&Ιβπι βχίϋο ίυίββο Εοοιβ- 
Ο ηο, ΐ68ΐα1υΓ. (69) Ιη πιοηαβίβηιιπι Εοπι&ηί Οΐίί (ΐ6ΐΓυ8ί 8αη1, 
ςυο(ϋίπΐ6η(]υπι ΟοηβΙβηΙίηο βρ&ΐ, η6 86 Βΐίςυ&ηάο 
8υπ)Π)Β (1ίξηίΙ&ΐ6 ρην&Γ6η1 : 8ίο ΤΙιβορΙι. €οηϋη. 
ρ. 271, Ζϋη&Γ88 ρ. 195, λΐίί ΙιϋίΙρπιηϋυβ οοηίΓα 
αυείοΓ 68ΐ, ΟοηδίΒηϋηυπι, ουπι οοΓϋβ ίη€ΐίο1ί& οο- 
§;ηονί886ΐ, 8ίΙ)ί &1} ίρβίβ ίη8ίάί&8 ρίΓβΓί, βΟΓυπι οοη- 
είΐία ρΓ»?6Γϋ88θ, υίςυβ ρΗί1ο8θρ1ια1υπι αιίΙΐ6Γ6η- 
ΙυΓ, ^υ88^8δ6. ΡΙιίΙοδορΙιίο βηίπι ηοπ)ίη6 βαοΓΑ πιο- 
ηβοΙιΟΓυπ) 8ΐυάί8 ρ&88ίπι &1) 6^υ8 βίβϋβ, 6ΐ νβΐυ- 
6ΐίθΓίΙ)υδ 8θπρ1θΓίί)υ8 πΐ6Πΐ0Γ&η(υΓ. V. Οοΐβίβπί 
ΜοηχιτηόηΙα^ Χ. Ι, ρ. 181, 187. 

(70) Μί96Γ6 Ιιίο οπιηί& ΙυΓΐ)&1 61 οοηΓυηάίΙ Ε1- 
πΐΑοίηυβ ίη ΗίίΙον, 3αΓαο€η. ρ8^. 218. 

(71) ΟοηΙίη. ΤΗβορΙιβη. ρα§:. 275. 

(72) ίίίβιη, ρβ^ζ, 282. Είυβ ΐΓίαιηρΙιί 8ρ1βη<1θΓ6πι 
ίιηρεΓΕίΟΓ ίη ορβΓβ Οβ νχΗτηοηϋί Βί^ζαηΐ, άβ80Γί- 
ρ^ίΐ, ρ. 351. 65 ΏΕ Υ1ΤΑ ΕΤ ΕΕΒυδ 6Ε5ΤΙ8 ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΗΤΑΟΟ. 66 βϋοηιιη, ΓυβΓθ. Οαί, οαιη ραΙβΓ, &ηηί8 ιηορ1>ί$(ΐαβ Α ίι^ Ογαοοθ βΐ ββπη&ηοβ βαβοβρίβββΐ, &6 ΟΐΙοηβ ίιηρ. ^ητίβ, Ιιοβϋ («οι ίβΓΟϋΙ, ίΑκη ο&ΐϋάο, !ιηραΓ θβββΐ, 
1>β11ι άίβοηχηβη βοϋίβτβ, βΐ <1οιηίΐο 01ι&1θΙ)1 ρρο- 
ίθοίο, οΗ>6ΐη 1ηαιηρ1ΐ8ΐι1β8 ίαίηταηΐ (73). Υίοίοπο 
ίπιοΐαβ όγΙμ 8&ιηο3&ΐΑ ΓοίΙ, & Βιιβίϋο ία (Ιίϋοηβαι 
ΓβάΑΟΐΑ. Εοάθΐη ΙβπαροΓΟ, γ6 ίβϋοϋβΓ ίη Αίηο& ^βΙα, 
οχ Λξ^ϊο θ1 Ρθτ&ΐΑ Ιβ^ϋ, Γβηον&Ρβ (ΙβχίΓλβ, αϊ 
ηοτβ Γοάβη οοιηροηβΓβ ουρίβαΐββ, τβηβΓΟ, ()υο(Ι 
8ί5ί οοΑ^ίβοτιηι, αϊ θγ&Ι, ίιηρβΓ&ΙΟΓ άοζϋ (74). 
Ροβ(Μ Ιογ1)&γ6 ίθΓΐυη& οοΒρϋ. Ε 0γ6(& βηίιη Ιαβαΐα» 
ιιι«^ιι& βΑπιοβοοΓοιη 1υΓΐ>λβΓαιηροη8, ηΑ?ίκί&, ςυβΒ 
ΟπΒοί τ&ΐίάίββίιη» ία οα&τβ (ίβάυχβΓ&ηΙ, &αΙ ιηβΓβίΐ, 
«αΙ ετβιη&νϋ : οαπμ ολίαοαϋαϋβ (Ιαοαιη ηβ^^^β^ι^* 
ϋ& ο1 ιιηρθΗϋλ ίοϋ. Νβο &ιη!β9& 6οη»ί4αΙίαυΒ 
Οοη^ΐλβ ΓβρΑΓΑνίΙ, ςυίη ροϋαβ Ιη βυχηιηαιη άίβοή- ο&ρίυβ, ρχηαιη ο&ρϋβ ρβρβοΐνίΐ (78). ΟβΙβΓοιη οα- 
άβιη Γθϋκίο Εα8808 ϊαββΒββΓαΙ ; (ΐαίΙ)υ8 οΐίιη & Β&5ί- 
Ιίο Μαοβάοηβ, α?ο [Ι. XXI] ΟοηβΙαηϋαί, ίοΐο Γω- 
άθΡβ &άί1τΐ8 &ά $&γγο8 ίοαίββ, ρΓββαΙ &1) Ι^ο&ϋο 
ριι1ηαροΙ)%, ά&(α8 ίυθπιΐ (79). Είςα, ςυαπι ΟΓβοί 
ποηηυΙΗ ΗβΙβη&ιη νοοΑαΙ, ΙηςοΓίβ, 1)08ϋ8 ςυοαά&αι 
ίιηρ6Γ&(0Γί8, ρο8( ιιιηίοί θ( 8θοϋ, νίάυλ, 8(ίρ8(& 
ρΗηοίρίϋυβ ^βαϋΒ, ΒγζΑηΐίαιη, ό1 ίη οοηβΟΓίΙαιη 
8αοΓθΓααι ΓβοίρβΓθΙυΓ, Α06β88ϋ. 8ρΐ6η(ϋ(ΐ6 α Οοο- 
8(&ηϋηο βχοβρίβ, β( ιηυηθηΙ)υ9 αυοία β8ΐ(80) ; αάάίΐ 
ΤΙιβοάοβίυβ Κίονίβη8ί8, ίηαρβΓβίοΓβιη ίβιηίηββ ίοηηΑ 
βχοβΠβηΙί πίΕΐηιηοηΙο ^αη§ρ^ το1αί88θ^ 8β(1 1υ1ί$8β 
Γβ8ροη8αιη : αοη ρο886 8β αχορβιη θ]υ8 688β, ςαί 8β 
ίηΙβΓ 1υ8ΐΓ&1ί& 8αογ& ίη ΟΙίαιη &άορΙ&886ΐ (81). Ιβ ιηβη ηπι Ογκοογοοι Ιηχϋ (75) Ρθ8ΐΓβιηο ΝίοθρΙιο- ^ γοιώογ βοΓυιη (βιηροΓυιιι ίυίΐ, ου! βάβπι ΑάίιηιΙ, 
'^' ' — . » ςαοά ίη νίνΐβ β88βΙ ΗβΙβη» ΑακϋβίΑ, βΐ Αΐ)Ιΐ0ΓΓβΓβηΙ 

& ρθΓ6ΚΓίαί8 βοηηαΙ)ϋ8 ίιηρβΓ8ΐοΓ68| υ( ίρ8θ €οη- 
8(8ηϋηυ8, ίηΙβΓ οβίβη άβ 8βΓν&α€ΐ& ιη&]68ΐΑ(ο ρΓΦ• 
0€ρΐ8, ΩΠυαι, ηβ 111& υηςα&ιη βχρβΙβΓβΙ, Αάιηοηυθ- 
ήί (82). Μί88ί ουιη ΕΙ^;» 8ΑθθΓάοΐ68, ςαΙ (ΙβΓοηηίΑ 
ΒίιηαΙ&ΟΓΑ βυΚυαιςυθ ρβαϋαβ ο1)οΐ6Γβα(. Αη άίυ 
ββη3 ρΓοηιί88ί8 8ΐβΐ6Γϋ, ΙαοβΓίαιη. ΤΓ&άίΙυρ ί&ηι&, 
τβαί856 ^η^βΓ^θ^^ο ΙβιηροΓβ 8(1 ΟΐΙοηβηι ίπαρ. & Εα- 
^9, 860 Ηα88ί8, 0Γ&(0Γβ8, ςοί άοοίπαβ 01ιη8ΐίαηο 
ΙηΙβΓρΓβΙθβ ρορυΐο βχρβΙθΓθαΙ : Γ&οίΐβ &ηαυί896 01- 
Ιοαοιη, 6( Α(1β156Γ(υαι &1ίο8ςυ6 &1)Ι6^&896, Ββά 
οααηββ α ρβΓΟόα ςβηΐβ αυΐ ε«808^ αα( οπιηί οοηία- 
πιβΗλ &£ΓβεΙθ8 688β, Βοΐυιη Α(1β]1)θΓΐυηι 6ν&8ΐ886. 
ΟοΦ, ΗεβΙ & Εββ^ίηοαβ, «αοΐοΓβ ηοη ίηάίΐίςβηΐί, 
ιηβιηοΓα(& (83), οΙΙβηΑ α υθγο, αυΐ εοηΓαβαβ β88β ηβ Ρ1100Α8, ηοτΑΐη οΙαααοπι ιηοϋΐαβ, ίη ΟρβίΑΟί 8θ1• 
▼ίΐ, {0818 1ΐ08ϋ1>08, ΑΓ068 ιηυηίϋ88ίπ]Α8, ία 1ΐί8 
ΟΙΐΑηάΑ6βοι,1οϋ88ίπιυηι £[θη1ί8 ρπΒ8ΐά1ααι, βχοίάίΐ, 
αΓΐ)68, ρΓβίοβΙίβ 8α1> ^α^π1 ιηίββϊβ, Γβοβρϋ, υΐ οαβ- 
Ιαβοέίαιη β880ΐ, ηβ, ΐΑηΙο 8αοο688υ ΓβΓΟΟΐ θΙαΙοβ, 
Γ6^ηοπι ϋβίΒΟΐΑΓΟί (76) : ςυοά ίΑΠίβη, 8ίο νοίβηΐί- 
1)08 ίΑΐίβ, 1>ρβνϊ εοη8βοαΙα8 68(. Η«ο, ςοΑηςυ&ηι 
ρ1οΓ68 ρβΓ Αηηοβ βί68ΐΑ, οοι^'οηχί, ηβ ϋίνΙβΑ Ιφάίο 
ίοΓίβ ΙββΙΟΓβαι ΑίβοβΓβηί. 

Χ. ΑΙ ία ΤΙίΓΑοίΑ (ϋβρΑΠ β?βη(α ρα§ρηΑΐααι βκΐ, 
ΤοΓοίβ, ςοί βΐ υηβ[ΑΓί, ρροχίαιοβ ρΡΓ ΟΑΠιροβ βίΤαβίβ, 
βο νίοίβηϋαβ, ςυοά, άίβίΓΑοΙίβ Ιοιη βορίΐ8, άαοβαι 
8ΐΓβηοαπι 8ί1>ίοΙ>νίΑηιί(θΓοαι,ηοα ΓβΙ>ΑηΙυΓ. Μί58υ8 
ίη Ιΐ08 Ρο11ιυ8 Αγ£^ρο8, ραΙΗοίοβ, οηο&Ιοβ ρΓ£(ΐΑ, 
βοςοο ίαιρβάϋίοΓβ Α^οιϊαβ βοηΙβΑ, 8υΙ)ίΙο ίανΑβίΙ, €ΑρΙί?08 βΐ ρΓΟόο ρΑΓίβΠΙ ΓβΟβρίΙ (77). ΡαοΙο Αηίβ ^ ηΑϋοηββ (ΙίββίΐΑβ ΑΟ €ΐίνβΓ8&8 ΑΓϋίίΓΟΓ. ΟοΓ άυο βχ ρΗαιοΗ1>ο8 ^βηϋβ, ςαΐ βααι ΙογΙια βοηνβοΑ* 
ΓΟΟΙ, 8οΙ ίη ΟηΒοίΑ, αοΙ ίη ΒυΙ^&Γίβ, ΓοΓίβ οοηββ- 
(ΙοΓΑηΙ, ρΑοο ίη ρβΓρβΙααπι οοαι ίαιρβΓΑΐοΓβ Ογ- 
ιπαΙα, 8Α0ΡΑ 01ιΗ8ΐίΑηΑ, αίςοβ ΙυβΙτΑΐί Αςυα βχρίΑ- 
Γβηίορ, ροβΙαίΑΓοαΙ. Ο^Ιαα, ΗίβΓΟίΙιβί, ςαβαι ρΑ• 

ΙΗαΓΟΙιΑ 8ΑβΓ0Γααΐ ρβΓ ΤΟΓΟΙΑΟΙ ΑαΙίβΙίΙβΠΙ (ΙΙΧΘΓΑΐ, 

ρΓβββρϋβ ίηβΐίΐαΐαβ, ίη βάβ ρβΡπίΑοβίΙ, ρίβίΑΐβ β( 
οβίβήΒ νίΗηΙαηι 0ΓηΑαιβηϋ8 ίαβί^ηίΒ : ΑΐΙβΓ οιοχ Αά 
ΑνίίΑΠί 8αρβΓ8ΐί(ίοηβηι ΓβίΑρΒΟβ, ουο) βχρβάϋίοαβα) βαιπι 

ηοη Α Ογοοιθ ροΐίαι ςοΑαι α ΙιΑίίηίβ, Ευδβί βΑΟβρ* 
άοΙβ8 ρο8ΐυΐΑ88βηΙ / αοΙ ςοίβ νβίβροαι αοοΙογοοι 
ί11θ8 Εο£;ο8 ΑρρβΙίΑΥϋ ? Ηθ8 1οθ8 ίηίβρ ΥΙα^γοοι β( 
Υί8ΐο1αηι Ουνίοβ, Αά βίαυιη ΟοάΑηαιη ροΓΓβοΐΑ, οο- 
1αί88β Αθ€βρίιηο8 : Αά Ιιθ8 Α(ΐΑΐ6θΚυ8, 18 ςυί ροβΙβΑ 
ΜΑ£;(1βΙ)θΓ^ου8 ρΓ«8υ1 ΓυίΙ, ο( βυρβηΐίΐίοαβιη Γοβ- 
ά&ηι βΐ ΙαίΑΐηβπι βχ8(!ηβ[αβΓβΙ, ΑβεβΒβΙΙ. Νβςοβ πιβ 
βΟΓίρίοροαι, (|ϋί 8ββα1ί Ββ^ίοηβιη βοαΐ (84), ηβο 
^0Ααηί8 Μ&ΜΙΙοαϋ, αίΑ^οί νίή ίπιρηιηίθ, Εθ88θ8 ΝΟΤ^Ε. (73) ΑτΑΓίΙίΑΐη ΒΑΡάβΒ Ρΐιοο», ΒορΓβσιί βχβΓοϋοΒ ρΑ^. 636, πΐιί ρρο ^ΟΑηηβ Ργαποογοπι τβ^β Ιβσβη- 
άοοΐβ, ίη αΙΙίοΐΑαι ρβρηίοίθαι Γβιη Ογφοογοοι |. άααι : (Ηίοηβ. Αάάβ ΙηοΙιοΓβη Ηί$ΙθΓ. Ε<χΐ€$. ηιβη- 
ΐΓΑχίβββ, ββίΐΓβηαβ ΑΪΙ,ρ• 637 ; άβ σοο βΙΙβηΙΟοηΙίη. ^ ^αν. Αα. 958 Ί1ΐ6θρΙΐ8ηί8, Ιιθ^ο11ιβ1β8, οβΙβΓί, ςυί ΝίοβρΙιοΓΟ 
ΙηοπιρΙίΑΐίΑ οπίΑΠίβηίΑ α £οο8ΐ8ηϋηο άββΓβίΑ ββββ 
ΙτΑάΙάβΓοηΙ. ΟβάΓβιηαβ, ίρβαηι ίαιρβΓΑΐοΓβαι άβ 
0ΙΐΑ5(ΐΑαο βΐ βΑρϋνίβ ΒΑΓΑΟβηϊβ (ιίαπιρίιυπι βςί»8β 
ΓβίβΓΐ, ςαοά γβΓΟίη, βΐ ίη ορβΓβ Οβ οαήηιοη,^ \χ\Α 
βαρΓΑ ρπΜΐϋοπι β8ΐ ιηβιηοη». Οοηί. Τΐιβορίι. Οοη- 
Ιίη. ρ. 288. 

(74) Οοηϋη. ΤΙιβορΙι. ρ. 284. ΕΐίΑΟί Οα11ο8 Αά 
βοηβΐ&ηΐίηαιη 1β§;Αΐθ8 β1 ο1>5!ά68 πιίβίβββ, 1(1βηι ρΓ0• 
άίΐ, ρ. 183. ΑΙ) ΙΐΑΐίβΒ Γβ|Ζβ• ΒβΓβη^Αΐίο, ΙιοίΙρΡΑη- 
άοΒ τίοίηβηοΐβ, ογαΙορ, ΟοηβίΑηϋηοροΙίη ρροίβοΐαβ 
68ΐ. Υ. ΙίΙ)• VI, ο. 1. 

(75) ΖοπΑΓΑβ, ρ. 195. ΟβάΓβαοβ, ρ. 640. ΟοηΙίη. 
ΤΙιβορΙι. ρ. 297. 

Γ76) ΟοηΙίη. ΤΙιβορΙίΑη. ίη ΕοηίΑηο ΙαηΙοΓβ, ρΑ£;. 
296. Ι,αραβ Ρτο1θ8ρ&ϋι« ίη £ροη. «η. οΐι 061 . 

(77) δίηιβοη Ικι^οΐΑβΙβ ρ. 496, ονΙβΓί. 

(78) ΖοπΑΡ. ρ. ίΜ. ΒοΙοαπάΘη νοοΑί. ΟβάΓβη. (79) αοηβίΑηΙίη. ΡορρΙΐΥΓΟίβη• ίη ΥιΙα ΒΑ8Ϊΐϋ 
ΜλΟβά. 211. Ζοη&Γ. ρΑ^. 173. ΡΓΑ£;πΐ6η1οαι άβ Ηα8- 
βΟΓοηι οοηνβΓβίοηβ, δ Βααάοηο ίη ΑηίπίΑάν. α(1 
ΟοοΒίΑηΗη. Ό$ αάιηίη. ίτηρ. ρ. 112 βάίίαπι. Ειί&ιη 
ΜίοΙίΑβΙβ ίιηρβΓ&ηΙβ, 8Αβη8 0^π$ΐίΑηοΓυοι ίηίΙί&Ιί 
8οηΙ ηοηηοΐΐί. βοηΐίη. ΟοηβίΑοΙ;. ΗΙ). ιτ, ρ. 120, 
ςοο Ρΐιο(ίθ8 ΓβΒρίοίΙ ίη βρίβΙοΐΑ βηεγεΙίοΑ, ρ. 16. 

80) Οαοά ίρ8β ηβηιοπβΒ ρροάΐάίΐ 1. π. Οδ οχΗ- 
τηοη. αηΐΰβ Βί^ζαηί, ρ. 343. 

(81) Αα. 955, ρ. 96. 01)ίΙθΡ ηοΐΑοάυβ β8ΐ ΟρΜ- 
ηοΒ ΕΑ£;α8αυ8, ςοί ίη Γβ§[αο 81αυογ. ρ. 92 8ς., 
ΕΙ^ΑΟ), σοΑίη βΐ ΟΙ^αοι, Εβ£[ίηο ΗβΙβηΑοι, υοοαΙ, 
^ΟΑοηβ ΖίαιίΒββ Γβ^ηΑηΙβ ΒγζΑοΙίί α(1 βαογα ΟΙιγΙ- 

ΒΐΐΑαΑ ΑΟΟβΒΒΙΒΒβ ΒβπΙ)^. 

(82) θ€ οάτηίηίίίΓ. ίηιρ. οβρ. 13, ρ. 65, βάίΐ. 
ΒΑαά. 

(83) Αά Αα 959, ρ. 54, βάίΙ. βοΙίΑΓά. 

(84) ΟοαιρίΐΑίοΓ ΟΐίΓοα. ΜΑ^άβΙ). 69 ΒΕ νίΤΑ ΕΤ ΒΕΒϋδ ΟΕΒΤΊδ ΟΟΝΒΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΚΤΗΟΟ, 70 ιηβηΐυιη !ηβΓ&(, Ώβ βΐιιΐίιιι βββνίΓθΙ. Μοζ &ά ιηοη&* Α. νβοΐυπι, ία ΟΊγοο ροβυϋ, ιηαηβηίςυβ θ]α8 Γβί πιο- οΐιοβ ρΓοΓθοΙυβ ββΐ, ςυΙ ία Οίγιηρο ιηο;ιίβ ρΓΟουΙ 
ηβ^οΐϋβ νϋ&αι Α^βϋ&ηΐ, 1&ηΙ& οιηηββ ρί6ΐιι1ί8 βΐ γθ- 
ϋκίοπίβ Γ&ιη&, υ ι Κοιη&ηαΒ Ιιβεαρβηϋβ ληηυα ίρβίβ 

8ΐίρ6ηάί%ρβΓ5θ1ν6ή( (95). ΡβΓ0Γ0Ϊ)υβΓ&1 γοοιογ, ίΐΏ* 

ρβΓ&ΙοΓβχη βυιη ΤΙιβοάοΓΟ Ογζίοβαο, ςαο ρΓβΒίβζία 
Ροΐ.γβοοίαβ ρ&ΙΗ&ΓοΙιβ, (Ιαάαιη οΙ)ίη^6οίαιηβ& ιηο- 
Γββ ίατίβαβ, ΙοΠβηάυβ βδββΐ, (ΐ6ΐί1>βΓ&88β (96). Ιηάβ 
Β/ζαηΙίοιη Γ6ν6Γ8υ8, ιηοΗ&ΙϋΕίθΐη βζρίβνϋ, ββα 
0θΓροΓΐ8 ίη&ΓΐηίΙ&Ιβ, 86υ, ςυοά ρΐυπιηί 8αδρίο&1)&η- 
ΙυΓ, νβηβηο ϋβρυαι ρθ1ϋυ8. νΐζίΐ αηηοδ ι.ιν, οχ 
ςαϋ)υ8 ζχνι ουιη βοοθγο Βοιη&αο, χν 8θ1α8, τβ- 
(^0 ινίΐ (97). δβη&ΐαβ ίη ΓυιιβΓβ θΓα&η(!ο, 6( ίη πιβ- 
ηιοΓία 1ιοηοΓαα(?α, αια^ηυοα 8ΐαάίαιιι ΓαίΙ ; ϋ1&1α8 
λϋΐβαι 08( χη&30Γυιη 86ρα1θΓο ίη Ιβιηρίο δ&ηοΐίβ Αρο- ηατΏθηΙα, 8οα1ρΙ& 8αχί8, βΐ »γθ ρηβοο (2). ΜυΓ08Νί- 
οοηοβ, α3&Γαο6ηί8 βνβηοβ, οοΐΐαΐα 6ζ φγβγΙο ρβοα- 
ηί&, ΓβΓθοϋ (3). ΡΓθβοίρα& β]υ5 οαΓ& Γυίΐ, ηβ ρΓονίη- 
οία ηονίβ οοβΓί^υβ ΙαΓϋαΓβηΙαΓ, ΙαοΙα ^υ8^^^^α, υΐ 
€ΐβ1αΐ0Γ68^ ρα1)1ίβο βζϋίο ΓβρβΓίοβ, ογΙ)6 ρβΙΙθΓβΙ, 
1αη(& Ιβηϋ&δ, υΐ ηονί88ία]& βζβαιρΐ8 ιηβπϋ8 ρ&ΓΟβ- 
ΓθΙ (4). 0φίβΓ08 ρΓ8ΡθΐΏΐηβηΙβ8 ρβΓίϋΑ Ιθ^αιη βρίβη- 
άί(1ί88ίιηΐ8ΐηυαθΓϋ)υ8 αάιηονίΐ, &Γΐθ8ΐηί1ί(&Γ68,Γ6ΐη 
ηαν&ίβηα, &ο ΙΠΓβπιίαιιι ί&1)Γίϋ&ιη, ρβΓ οΐίυιη ί^αο- 
Ιαπ), Γβνοοανϋ, δοΗρίαςυβ 6]υ8 β^Γβςίαπι ΙιΟΓυιη 
ιηβιηοπ&ιη Ιρ&άαηΐ, ςαίϋαδ βχρο8αϋ, ςα^ηίαιη ιηί- 
Ηίαπα ία &ηηί8, ςο&αΐη δοοίοΓααι νίΓ68, ςαί1)υ8 
&ΓΐίΙ)η8 οΙαυβίΓα ίσιρβηί ίαβαάα β886η( (5). ΒοοΙο- 
Γϋΐη Ιιοαιίαααι ίη^θα8 «Ι&ίβ ί11& ρΓονβοΙυδ ίυί(, β 8ΐοϋ8 άίοαίο (98). ΡαβραοΙ ίη βο ρΓΦβ1&Γ& νίΓΐα1ί8 οί ^ (]υίΙ)α8 δίπαβοη ΜβΙαρΙΐΓ&Βίβδ, ^υ88υ 0οα8ΐ&η1ίαί, ρίβίΑϋδ οΓΠ&πιβαΐΑ, Ώ&Ϊ βΐ 880ΓθΓαοι ΓβνβΓβηΐϊα 
8ααιιη&(99). ΜαΙΙα ραϋΠοβ ορβΓ& 8ΐΓυζίΐ, ίη ς[υί1)α8 
Λρο8ΐοΙθΓΌΐη «(168 α ίαο(1&ηΐ6ηϋ5ΐηο1ιο&1&, βΐ ΒαποΙφ 
βορίιί» 80^81188101 υιη Ιβαιρίαιη ιη&£;αίΓιοθ ίθ8ΐ&α- 
Γ&ίαια, ιηβπιΟΓΑηΙοΓ. Β&ΐηβαπι ίη Μαπηο 88άί1)α8, 
10(^08 ορυβ, ηβο ίοΓβηαδ Βοιηαηί8, Γβηον&νίΙ : 8β- 
ηβοΐυΐθ πΐ0Γΐ)ί8ςα6 οοηΓβοΙί8 άοπιθ8 &ιηρϋ88ίηι&8, 
ιιΙ>ί ραΐϊΐίοο δυπιρίυ αΙβΓβηΙαΓ, οοηο688ίΙ : ραΐ&ΐίααι 
ΑΐηρϋΟοα^ίΙ (1) : οΙ)β1ί8ουιη νβίβροιη, βζ Α^^ρίοΛά" (95) Οοηΐίη. ΤΙιβορΙι. ίη Βοοα&ηο, 

(96) Ζοη&Γ&8 ρ. 196, 06(ΐΓ6ηυ8 641, (];ΐγο&8 ρ. 
303. 

(97) 8ίο ΤΙιβορΙι. €οη1ίη. ρ. 292. 05ίίΙ αιβη8ί8 ^ 
ΝοτβαιΙ}η8 άίο 15, ίαάίοΐ. πι, Ααηο α πι. ο. 6469. ^ 
διιηοοα 1.ο^ο11ΐ6ΐ& Αοαοβ ^'α8 βοάβπι πιοάο ηυπιο• 
Γ&(, 86(1 ίαάΐοΐ. VI, αα. 6456, (1θθβ83ί886 80Γί6ίΙ ; 
άίβ 9 Νον6α)1)Γί8, ίαάίοΐ. ιπ, αα. 6468, όβάΓβαυβ. 
Ι.υρα8 ΡΓθΙθ8ρ&ΙΙι& :Αηη. 960, ΐηάίεί, πι, οί^ϋΐΟοη- 
ίΙαηϋηίΐΛ ίηιρβν, ςηί τβρηαυϋ αη. 47, βί $νττ€χίΙ 
Βοτηαηια βϋηΛ ^'ιιλ δίο βΐίααι Αηοηγαια8 Β&γθπ- 
818, &ά ςαβηι Ιιβο άί886Γϋ Οαπιϋΐυδ ΡβΓβ^παυβ : 
Νο*ί€τ Οΰάνβηίΐηι ΜβηαύίίΓ, ςηί οοΓοηαΙίοηβηι ΰοπ' 
ϋαηΗηί «Ιαίβ $€ρ(ίηηί$ (αΟατη ρετΜόβΙ ροΗ ραίτηέ 
ΑίδχαηάΗ^ηβάνηί ρο$1 ραίτύΐ€θηί$ ούΗητη^ βατή αά 
αηηηιη τβΙΐίΗΐ 913, δίΰίςπβ ηιιηο οοη$ίαη$ ηιοΗαητη 
ίΙΙίΑτη άίάί 900, ΐηοΗοαίο α 8βρί6ηιΙ>κί ωηιιηΗηί$ 
αηηι 959 ($ίο Ηίατη άίΰ^ηάητη αβ οονοααΐίοηβ β^υε 
αητιο 913). Οαίρρβ οΗϋ €οηααηΙ%ηη$^ χύ ίρ$β ηοΐαί^ 
ίηάία. III, 6ί η( ηοΐαΐ ΟβάηπΜ^ άίβ 9 ΝοΌβτηΰηε^ 
Μΰίίίΰβί άβίίηεηίβ ^'αιιι άιοΐο ΰοτητηηηΐ αηηο 959, ςηο 
ρΐαηβ οαίαιίο ηίί Μο ΝοίΙ^κ ίοίβΐ, ΟβάτβηηΒ υβτο^ 
Βΐ ρο$ί ίΙΙητη Ζοηατα$, ίταάβνβ ννάβηΐητ^ €οη$ίαηίί' 8&ηο1θΓυαι νίΙ&5 (ΐ650Γίρ8ϋ (3), 1•6οηΙίυ8 Βγζλπϋ- 

ηυ8 (7), βΐ Οθηββίαβ (8), βΐ Τ5βοάθΓυ8 Οβρ^ηορα- 

Ιθ8 (9) βυοΓαπι ΙβπιροΓαπι 1ιί8ΐοήαπι, 8θηρ1ί8 1ίΙ)Η8| 

ςυί ρ&Γϋπι «ΊαΙβπι ΙαΙβΓβ, ρ&Πίαι αιηί88ί βαηΐ,οοιη- 

ροβαβΓαηΙ. ΟβΙβραω ^ΓΑΥβ8 ςαίάαπι βΐ άοοίί 80Γί- 

ρΐ0Γθ8 Οοη8ΐ&ηΙίηυπι ββΒνίΙίβΒ, βύπβΙλΙίΒ Θΐ οιγοα 

Γ65 ραΙ)ϋοα3 Βοοοράίβθ &ρ^υαηΙ (10) : ςα?β8I^α8(& 

ΓβρΡθΙιβηΒίο Θ8ΐ, νίάβηΙαΓ θα νίϋ& ααΐ γ&γο ρΓΟΓα- 

ρί88β, &αΙ πιι^0ΓίΙ)α8 νίΓΐαΙίΚ>υ8 ββββ οοπιρβηβ&Ια. 

ΝΟΤΛ. 

8θΓίρ1θΓ 6χ οοάίοβ άϋοΐΒ δ&Κ>&α(1ίο ίη ΑοΙ, 8δ. αά 
ά. 9 Μ&ίί β(1ίΐυ8 ρ. 448 Βςς. 8. βΙΙ&ια ^ο&οηί8 πι&- 
ηαβ ίη ρ&Ι&ϋαπι πΙα 8θΐ6πιηί ίΙΙ&ΐΑ β8(. ΑοΙα δδ. &ά 
ά. 29 Αυ^υθϋ. 
(ί) ΤΙιοορΙι. ΟοηΙίη. ρρ. 280, 284. 

(2) ϋΓΦβααι ο&Γοίθη οο1θ88ο ία8θπρ(υιη Βααάα- 
Γΐαβ ΑηϋςΗίίαϋιτη €8Ρ. ρ. 181 βάίϋίΐ, αΜ νοΓΒυπι 
8βοαα(ίααι βΐ ββςυθηίοαι ίΙ& αάάαζίΐ : 

Κωςταντϊνος νυν δεσπότης 

Ου 'Ρωμανός παΐ< 84ζα τ/) ς σχηπτουχ(α< 
ΚρεΤττον νεουργεϊ της πάλαι θεωρίας. 
ΙΙ& Β&α(]αΓίυ8. Αί Ογ11ίυ8, ςυί άβ βοάβπι ίη Τορο- 
αναρΜα μγ^ιχ, Ι.ιι, ο. 12, πιυΐιίβ 8^1, ίΐα οχΐιίϋβΐ : 
Κωνσταντίνος δεσπότης ό 'Ρωμανου παις, αΐ (Ιϋϋίυαΐ 
811 απηοη οΙ)β1ί8ου8 & 0οη8ΐααϋηο ροΙία8, Βοπι&αί 
3υαίοπ8 Ωΐίο ΡοΓρΙι^ΓΟβ^θααβΙί ηοροΐβ, ίη Οιγοο 8ίΙ 
Γθρο8ϋυ8. 

(3) Οαοά Οβη^ΐϋΒ βζ ία80Γίρ(ίοηβ ιηθΓί8 Νίοοηί8 
ΓβΓβοϋΒ &ά(1ίΙ& οοΙ1ί(ΐ;ίΙ, ηο(ί8 &ά Ζοη&Γ, 97 ; θυθγ- 
δίοηβπι (αιηβη Ιιαηο πιοροΓαιη 1•6θηί8 Απηβηί 
8θ(&1θ ί&πι &οοίάί88β, αΓΐ)ίΐΓ&ΐαΓ. 

(4) Τ(ΐ6ορΙι&ηί8 ΟοηΙίηυ&Ι. ρ. 278. 

(5) Υίάθ&ηΙϋΓ Τοϋϋΰα^ Η1)6γ Οβ ιγηρετίο αάηιΜ- ηηιηίίπρΰταιιβϋΜη ρα^τβ^ραΐτηο ^ίτηαίη αηηα 13, Ο $ΐΓαηάο^ βάίοΐ» υεπα, άθ ςηί^αβ &ΐίο Ιοοο βζρο- 

Νίιηίηΐϊη η$ςιΐΒ αά 919, αηοηίαιη νίχίΜβ {ΙΙαπι α8$δ' παπί. 

ηιηί αηηοΒ 54, αηηο$ $αΙιαΙ νϋχ βΐ ίπιρβήχ οοπίπη• 

άεψίΐΘ». Ου» (1οοΐί88ίχηί νιΗ 8βη1βη1ί& ιη&κίδ ιηίΐιΐ 

ρτοΙ)&ΙυΓ^ ςολπι ϋΐα Ρ&^^ίί, ({υί υΗίπιυαι ϋαη8ΐ&η- 

Ιίηί &ηηαπι βΓβναΙ^&ΠΒηοηβ^βηίββΙπιυπι ςαίηςυα- 

^β8ίπιυπι οοΐΑνυιη, ίηάίοΐίοηβαι ρππιαιη, β85β οοη- 

1βη<1ϋ. 81 βηίιη η&1ϋ8 ίρββ ββΐ αηηο 905, ςαΙηςοΒ- 

^68ίιηιΐ8 ςα&Γΐυ8 &ΐ8ΐί8 οβΚβ ίη &ηηυπι 959, &υΙ 

ροΙίοΒ 960, ΙαβηηΙβιη, βοουηάυπι βΓ&οοΓυαι εοιη- 

ραΐυπι, ίηοίάίΐ, οοιη Νον6αιΙ)Γί πιβΠΒβ άβοβΒΒβπΙ. 

ΟφΙβΓυπι 80Γίρ1οΓβ8, Οοη&Ι&ηΙίηαιη Ιρβάβοίπι 8ηηο8 

οϋπι Ιιβοηβ Γ6Κ0&886, οοηΙβπάβηΙβΒ, ΙβπιροΓΛ ηοη 

οοηΓυάίΒΒβ, 86ά &1) βο βηηο, ςαο &5 Ευΐΐιγιηίο ρα- 

1π»ΓοΙι& οοΓοηαΙυβ Γϋϋ, ηυαιοΓίΐδΒθ νΙάβηΙυΓ. 

(98) Οοηΐίηΐ28ΐ, ΤΙιβορΙι. ρ. 292. Ββηάϋπ Ιτηρβ- 
ηητη Οηβηίίζ^ Ι. ι^ ρ ^21. 

(99) Βΐαβ βηίηι «β^ΐβ 8. ΟΓΟ^οπί ΡβΙίαηίβΒ Να- 
ζι&ηζο ϋοη8ΐβηϋιΐορο|ί0ΐ Ιηάαοΐβ βαηϊ. V. Ογοοοβ (6) V. ΑΙΙαίίί ΰίαίτίΰβ άβ ΒίΐΜοηίΙη$, ρ. 25 8ςς. 
Ρα^ΐϋΒ ία ΟήΙ. Β&Γοη. &η. 913, ΟανβυΒ ία ΗϊλΙ, Ηΐ- 
ΐ€ναΓ,^ βίο. 

(7) 00303 ΟΙίΓοηο^Γ&ρΙιί&αι Ιϊ^Ηβ ι? 0οπιΙ)βη8ίυ8 
ίαΐβρ 5ϋήρΙθΓβ5 ρο$1 ΤΚΰορΗαηβηι, οπιί8Ηθ ηοπιίηο 
ααοΙοπΒ, βάί^ΐϋ. 

(8) ϋαίουιρ, ςυαηΐυαι οοαδΙ&Ι, 8θΗρ1οΗ8 1ια]υ8 
6Χ6πιρ1υιη 1)ί1}1ίοΐ1ιβο& αο&άβιηίβ 1<ίρ8ΐβα8ί8, Υβία- 
8ΐί8 ύοαΐβ^υβ 1ίΐ3Π3 γοΓογΙβ, 5Θγυ&1. Νοη 8&ΐί8 αο• 
ουταΐθ οϋπι άβδοπρίυαι ββΐ & ^ο. Αηάρ. Βθ8ίο, ηβ• 
£;1ίς6η1ίυ8 αραά ΥβαβΙοδ βχοαδυπι, αΐ ίη ο]986γ?&- 
ϋοηίΙ)υ8 8(1 ΟοηδΙ&ηϋηυιη &1ίςυαη(1ο ΟΒίβηάααι. 

(9) V. Οβνβ, ρ. 551. δΟΓίρδίΐ ρΓβΙβΓ 03ΒΐβΓ8 VI- 

Ι&ΐΏ Τί)6θ(1θΓί δΐυάίΐφ, ςααπι ίηΐβρ ΑηβοάοΙα Ορο- 
08 βάβΓθ ρΓθοιί8ίΙ Μα^ηαβ ΟΓϋδίαΒ, ίη ΒίδβΟΓίΕΐ• 
βρί8ΐο1ίο&, ρ8£;. 28. 
(10) Ζοη&Γ. ρ. 193, ΟοάΓοηηβ ρ. 635. 71 £Χ ΑΟνΕΚδΑΚΙΙδ Ι,ΕΙΟΗΙΑΝΙδ 72 ΕΧΟΕΒΡΤϋΜ 

Εχ Ρ&Ι>ήοϋ ΒΛίΜΗ^α Οταοα^ Οθ οοάίοβ ιηβ. ΟοηβίΑηϋηί α»ηιηοηι&1ΐ8, 

αιιοΙΟΓβ ΟοοΓ. Ζ&ο1ι&π& Όβ6ΐι1>&6ΐιίο: 

ΕχΛΰΛ νιρτα οοΐ. 29. Ε Χ ΑθνΕΛ8ΑΒΠ8 ΙΕΙΟΗΙΑΝΙΒ. ΟΒ 80ΒΙΡΤΙ8 £0Ν8ΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΗΡΗΥΒΟΟΒΝΝΒΤΙ. 6οΙΐ6£ρ85β ιηυ11θ8 ΗΙ)ιό8 βΐ ίηάβ βζοβΓρΙ& ββή Α 
ουΓ&88θ (ΙιοίΙυΓ ρΓβθΓλί. βά ΕζοβΓρίΑ 1•βηΙ. β(1. 
ΗοΒβο^βΙ. ΟοηΓ. ρΓβΓ. &ά Οοηϋη. ΤΙ^βορη. ρ. 2. 
86ΓίρΙ. ρο8ΐ ΤΙιβορΙίΑίι. 

ΟοηβίΑοϋηο ΡθΓρ1)γΓθ§:βη. άθάίολνϋ ΗΐΒίοηβιη 
8ΐ2&ιη 06η68)υ& ()β νϋ& Β88ί1ϋ &1ιοΓυιηςυβ 1ιηρβΓ&- 

ΙοΓΌΐη. 

ΟβΙβοΙυβ Ιθ^ηιη οοαιρεηάίαπαΒ 6χ Ιη8ΐϋ. Οΐρτβ- 
8(ίβ, 6ΐο., οοπαροΒίΐαβ &ο ίιηρ. Ι^βοηβ ρΐιίΐοβορίιο βο 
ΟοηΒίΒΟΐ. ΡοΓρΙιγΓ. 1«ιηΙ>60. 1. ν, ο. 8. 

Ιη οοά. ΙιΧΙΥ. ΒίΙ>1. Υβηβΐβ οοηιρβη(1ίυΐΏ βχ&ί&Ι 
Ιβςυσι 1<6οη!8 βΐ 6οη8ΐΕηϋηί, βοηρίυιη αη. 1175. 

Τΐΐ6ορΙ)&ηί8 8γηορ8ί8 εοιηΐ)θηάί&π» αγΙιβ ΧΕβ- 
(Ιίεβ 8υ&5υ ίιηρ. ΟοηβίΑηϋηί ΡΓορΙΐ7Γ. βχ ΟΗ- 
1>&8ϋ ροϋββίιηααι 80ΓίρΙί8 οοΗβοΙλ βΐ ίη 8βρ1βιη 
1ίΙ)Γ08 άίνί5&. 1•&ιηΙ)60. 24. ιη&ηυ«. {υπί). οοηί. 
25. β( \νβ26ΐίηί Ιχδοσις βΐ Ρ»1)ηο. αά Α11&1. άθ 

Ρ861Η8. 

ΡδβΙΗ δγηορβίΒ βρϋβ ιηβιΐίε» &ά €οη8ΐιιηΙίηυιη. ίη Εβουη&ίβηβί. ΜοηΙΓ&υο. ίη Β11)1. ηΐ58. ρ. 623. 

ΜυΓ&ΙθΓίυ8, 1. II. ΑοΙ. ΙΙαΙ. άίδβ. 26. ΓβοβηββΙ&α• 
οΙοΓβ» Τ&ο1ίύθ8 ΒίϋΙίοιΗβΟΦ Ααα^ΓοβίβηΦ ίΐιβάϋο!^, 
ίηΙθΓ ςυο8 οεουΓΓαηΙ Ναυμαχιχά Λέοντος, ίηβ^ίΙ&. 
Ναυμαχικά παρά Βασιλείου πατρικίου χαΐ παρα- 
κοιμωμένου. Ιη αΐίο οο(ϋθ6 Ι ΤαΙΙίΰί άί €οη$ίαηίιηο 
ΡθΓβ^θρ€η€ία, ε^υ8ά60[1 Ηερι ναυμαχίας στρατη- 
γημάτων και πειρατικής, βΙΟ. 

ΤαοΙίοα βίηβ ηοηαίηβ, ςυβ ίη οοάίεβ ΐΑϋΓβηΐίηο 
οοουΓΓοηΙ (ΜοηΙΓαυβ. 1. 1, ρ. 344) βυηΐ €οη8ΐ&ηϋηί 
ίαιρ. 

υΐ €οη8ΐ&η1ίηυ8 ηοηηυ11& άβ Γβ χηϋΚ&Η 80πρ8ίΐ, 
ίΐα Ιιηρ. Μβχίζηϋίβηΐ Ιι1)π ρίβηςυβ αά νβηβϋοηβαι 
6ΐ Γ601 ιηίΙί(«Γ6ΐη ρβΓϋηβηΙ. 1<απιΚ)60. ρ. 183. 

Αηοηγοιί &(1(1ί(&ιηβηΙυιιι &(1 €οη8ΐαηϋη. άβ ίαΐ8- 
^Ιηβ Ε(ΐ6886η& 68ΐ Ιη οοά. 14. Ι,. VIII Ι^8α)1)βο. 

Βοοιαηΐ βΐ €οη8(&η1ίηί 0οη8ϋ1οϋοηβ8 βοεΐ68ί&- 
8ΐ1ε« ίη ΒίΙ)1. ΑΐΏΐ)Γ08ίβη&. V. ΜοηΙΓβυο. Βί1)1. Μ&- 
ηυ50Γ. ρ. 625. ΚΧ 1180X11 ΑηνΕΗ8ΑΗΙ18 ΟΕ ΥΙΤΑ £0Ν8ΤΑΝΤΙΝ1 ΒΤ ΗΟε εοΟΚΒ ΟΑΒΙΜΟΝΙΑΜ 

οοι^υκστΑΝΕΑ Ου^ΟΑΜ. 6οη8ΐ&ηΙίηί ΡοΓρΙινίΌ^. η6ρί68 βχ Βοπαβηο ί)Ηο Β 
β1 6&Γαιη ^βηβ&ΐο^. V. βρυά Εοολίά. άβ βίβζηαι&ίθ 
ρΗηοίρυπι 8&χοηί« 8υρ6ηοΓΐ8. 

Νοη οοητβηίΐ οαιηεβίθηβ &υοΐοπΙ)υ8 1οου8 61ΐΓθ- 
ηίοί ΥυΙΙυΓη. ίη Γ6ΐ)υ8θοη8(&ηϋηί, ρ. 333. 

Ιη οοάίοβ Ν. Τ. ιη6ΐηΙ)Γ8ηαο6θ Β88ί1β6η8β οοοόγ- 
Γϋ €οη8ΐ&ηΙίηί ΡοΓρΙιγΓ. βΐ 1.6οηί8 6(Ω^68 ευπ) αΐί- 
ςυοΐ βπΒείβ νβΓ&ίουβ. '^68ΐ6η. ΡΓοΙβ^. &(1 Ν. Τ. 
ρ. 55. Οι. ΤΙιβοάοΓ. δΐυάίί. ρ. 170 εά δίΓΐηυη(ίί. 

8υ58θπρϋο ίη 1ί1)Γ0 ΟΙ.τπ)ρΐοάοη Βί1)1. Υβηβί. ρ. 2. 
'Βπι της θεοσυνεργήτου βασιλείας Λέοντος καΐ Αλεξ- 
άνδρου των 6ρθο6^ξων και φιλοχρ(στων βασιλέων 
'Ρωμαίων. Εγ^ο 1•60 6ΐ ΑΙβχληάθΓ &. 905 οοη3υη- 
οίίιη 1ΐ8ΐ>υβΓηη1 ίαιρβηοπι. ϋβ θ£Γίιηοηίί8 ίη ςοηβΓβ ν. 11υ8. Ι(&Ιίο. Ι. II. 
ρ. 584. 

Μβίυβ ίη 01)$6ΓνΒΐ. «ά Ν. Τ. ςυβάβιη 1ι&1)6ΐ βχ 
ΟοηβίΛηΙ. ίπιρ. ΟδΒπηαοηίαΠ. ΥίιΙ. ΒίΙ)Ι. ϋίΓβη1)Αθ!ι. 
ρ. 538, 6ΐ άβ β^υ8 βάίΐίοηβ Ηί8ΐοίΓβ ΟηΙΙςυβ ()β Ι& 
Γ6ρυΙ)1ίαϋβ ()68 ΙβΙΐΓββ Ι. XI. ρ. 333, 1. XIII. ρ.345. 
Οοάβχ Οοηβίαηϋηί ΡοΓρΙι. Ι^ΐρβίβηβίβ βίααίΐΐδ ββΐ 
βρβοίααίηί 8Φβυ1ί χ, ςαοά ίη Οαΐαΐ. Μ8. Ογκο. 
Β\ϊ)\. νβηβΐβ ρ. 3 οοηβρίοίίυΓ. 

ΟοηδΙ&ηΙίηοροΗίαηοΓϋπι ΐιηρβΓβΙΟΓυηα ιηοΓββ 6ΐ 
ίηβΐίΐυΐίο βηηΐ ίη 1)ί1)1. Αη)1)Γ08. ρ. 485. ΜοηΙΓαοβ. 
Βί1)1. ΜβηυββΓ. ρ. 623. 

Οοάίοββ (Ιβ οίβοίίβ &υΙφ ίοιρβΓΕί. ΟΑΐβΙ. Βϋ>1. 
νβηβΐ. 8. ΜβΓοί ρ. 105. ι • Ι' -* — 73 ΒΕ ΟΕΠΙΜΟΝΙΙδ ΑυυΕ ΒΥΖλΝΤΙΝ^Ε ΪΛΒ. Ι. 74 [ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΑΞΕΩΣ*.] 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

τον ΦΙΑΟΧΡΙΣΤΟΓ (1) ΚΑΙ ΕΝ ΑΓΤ^ Τ9 ΧΡΙΣΤ^ (2) ΤΩ ΑΙ0ΝΙ9 ΒΑΣΙΔΕΙ ΒΑΣΙΑΕΟΣ, 

ηΟΓ ΑΕΟΝΤΟΣ (3) 

ΤΟΓ ΣΟΦΩΤΑΤΟΓ ΚΑΙ ΑΕΙΜΝΠΣΤΟΓ ΒΑΣΙΑΕΩΣ. 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΓ 

ΚΑΙ ΒΑΣΙΑΕΙΟΓ ΣϋΟΓΛΠΣ ΟΝΤΩΣ ΑΞΙΟΝ ΠΟΙΠΜΑ. 

[ΟΕ 0ΕΒΙΜΟΝΠ8 ΚΌι.^Ε ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ.] 

ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ 

ΟΗΒΙδΤϋΜ ΑΜΑΝΤΙδ ΕΤ ΙΝ ΕΟΟΕΜ ΟΗΗΙδΤΟ ^ΕΤΕΒΝΟ ΗΕβΕ ΙΜΡΕΗΑΤΟΚΙδ, 

ΡΙΙ.ΙΙ Ι,ΕΟΝΙδ, 

8ΑΡΙΕΝΤΙ88ΙΜΙ ΕΤ ΡΕΗΡΕΤυΑ ΜΕΜΟΗΙΑ ΟΕίΒΒΒΑΝΟΙ ΙΜΡΕΒΑΤ0ΒΙ8, 

δΥΝΤΑαΜΑ 

ΒΤ ΙΜΡΒΑΑΤΟΗΙΑ ΙΝΟϋβΤΒΙΑ νΚΗΕ ΟΙΟΝυΜ ΟΡϋβ. "Αλλοις μέν τισιν Γσως Ιδοξεν αν τουτι το έγχεί- Χ Ι-ϋ*. Αΐϋβ ίοΓίβ ηοηηυΐϋβ, ςυί ηοα ίβηΐ&ιη Γβ- 
ρήμα πκριττον, οΤς ού τοσαύτη των άναγχα(ων φρον- τυοΐ ηβοβθβ&Π&Γυοΐ ΟΟΓΑΐη &£;υη1, Ιιοο ορυβ ΒυρβΡ' 
τις, ή{χΤν οΐ χλ\ λ(αν φ(λον περΐ9ΐιούδαστον χαι Οαυα) νίβυιη ίαϋ : ηοΜβ &υ1θΐη οΙιαΗββίιηυοι, άία 

VΑΗI^Ε Ι,ΕαΤΙΟΝΕδ. 
^ ΤΗαΙυχη ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΒΑΣ, ΤΑΞ. ΓββϋΙυί βχ ρΓ8ΒΓ&Ιίοηβ Ν. > ΤΙ οιη 6&. 

αΟΑΝ. αΑΟ. ΚΕΙδΚΙΙ ΟΟΜΜΕΝΤΑΚίυδ. 

Νοίχ ΐΛίοΗχαηχ ηΙ)ίςηβ Κοο $ίρηο '[ ]* ίηΰΐιΐίχ 5ΐιη/. 

(1) ΤϋϋΙαδ Ώε$ροΙΧ ΡΚϋοοΗΓύΗ^ άονηχηί €ΚΗ* ν. Έξαρ^^οι οίί&Ι, &υάίΙ 11&1ί& φιλδχριστος χώρα. 

4<»νη αηιαηΐ», βρ&Ι ίΓηρβΓ&ΙθΓίΙ)υ8 ΟΡί&ηίβ ρρο- ΡαΙΙαάβ ίη Αη1ΙιοΙο^&, ρ. 357, &αάίΙ €οη8ΐΑηϋηο- 

ρη'υβ, ρΓβΒββΓίίιη ίΠίβ, ςαΐ Μίοΐιαβίβ, ναΐ^ο ΕΙ)Ηθ8θ ροΗβ ή φιλ<$χρ(στος π6λις. ΒβοΙβ βηίιη ίΙ)ί βχ1)ΙΙ)β( 

άιοίο^ ροβΙβήοΓββ, 6&άθΐηςαβ Γ&Ιίοηβ ίΐΐί ηαηο Ιίΐυ- οοάβχ ιηθπιϋΓ&ηαοθυθ Αηΐΐιοΐο^ίφ & ϋβ1βϋ)βΓΓ. ΚβΙ- 

Ιυιη »£Γβ6ΐιιώ&ηΙ βΐ ^βΓβΙ)&η1, ςϋ& ρβ^ββ ΡΓαηοίο θΐ ίο&ΓΟ Ι)βηί£[ηθ ιηθουιη οοιηιηυαίο&ΐυβ, φιλοχρ(ατ^ 

ΗΙβρ&ηί» Ιϋαίαιη τ^%\% ΟΙΐΓίβΙί&ηίβ&ιιηί 6ΐ Ο&ΐΐιο- ρπο φιλοχρήστφ, ςαοά Η. δίβρίιβηαβ αβάϋ. ΡαΗ 

Ηεί^βηιοΙ. Αηΐβίΐΐυιηβηίιη ΜίοΙι&βΙβπ) ΓΰβΓβ ιηυΗί βηίαι Ρ&ΐ1»ά&8 βΐ βΡΙί οοηϋίΙ& ΓβοβαΙΐοΓ βΐ €1)γΙ- 

ΟΓβοοΓαιη ΙηαρβΓ&ΙΟΓυιη, ςαΐ, ςυοά Ιιηβ^ίηββ β&α- βΐίαηυβ *[6 φιλ($χρΐ(ΐτος λα6ς τής θεοουλάχτου ταύ- 

βΙΟΓαιη βΐ ΟΙΐΓΪ&ϋ βχΙβΓΟίΙη&Ιαβ νοίΐβοί, ρΓθρ1βΓβ& της πόλεως ββΐ βρυά Τ1ιβορ1ι&α. ρ. 322]* άβ β&άβιη 

ΙιοηοΓθ ιΊΙίαβ ϋΐαΐΐ βχοΐαβί ΓυβΓΏαΙ. Ι«6οαί βηίιη ΟΡΙΐ. Ια ^υ^β Ογφοο Βοιη&αο ρ. 242, ββΐ οΐ φιλό- 
Ιβ&αΐΌ, ΟοηβίΑηΙΊηο ΟορΓοηγιηο, Ιιβοηί Απηβηο, « χριντοι προσγενεις αύτοΟ, βΐ αρυά Νθ5ΐΓαΐΏ ρ. 375, 
ΙΙίοΙίΒθΙί Β&11)0, θΐ 6^α8 Αΐίο Τήβορίιίΐο, ηβ^αΐυρ " 6 φιλ($χριστος ςτρατ6ς. 

σοο8ΐΑηΐ6Γ & θΓ»οί8 οαβάη βνί 8θΓίρΐοπ1}υ8, ςυλίη- (2) Ρ()Γΐηυ1& ίη €Ηγχ$Ιο &υ1 ρβτ 0/ΐΓύίηιη χΐ€Τ' 

νίβ Ββουΐο ]&ιη ιν ίη αβα β88βΙΙιίο φιλοχρίστου Ιϋα- ηητη νερετη νβχ θγ&Ι ςυοςυβ ρ&Γϋου1& ίίΐυΐί ίπιρβ- 

Ιαβ, αΐ οοηβίαΐ βχ Αρο1ο(ΐ;ί& Αη&βΙ&βϋ αά ΟοηβΙαα- γβΙογώιώ ΟΡΙ&ηοΓααι, ςυ& ι>ΓθΟΐ6ΐ)&ηΙυΓ 8β Γοςααιη 

ϋαιη :Ό λα^ς πάνυ πολύς χαΐ τοσούτος ήν 5σον 8υυιιι αυοίοπίαΐΐ βΐ ιηυηβη βϋΙΓΓΑ^οςαθ βΐ ^υ€ΐίο1θ 

^ ευξαιντο χατ^ πόλιν είναι Χριστιανών φιλ6χρ ιστοί ΟϊΐΓΐ&ϋ άβ1)θΓθ, θ^υ5ςι]θ ίη 86 α§;ηθ80βΓβ ίιηρβπυΐη. 

βασιλείς. Ιη οοηοίΠο νι &ρρβ11&(υΓ ΟοηβΙαηϋηαΒ ΑΙϋβ ΐΏίηθΓί1}υ8 ρΓίηοΙρ11)α8 Οΐιηβϋ&ηίβ, ςοο• 

Ρο^οη&ΐαβ 6 ευσεβέστατος χαΐ φιλοχριστος μέγας ςρ&άα βυο ίηΓ6ΓίθΓβ8 ΓβρυΐΑΐ^&ηΙ, ϋΐυΐυιη έχ θεού 

βασιλεύς. Νοςυβ 8θ1ί8 ίιηρβΓ&ΙοπΙιυ», 8β(1 βΐίαιη νβΐ έν θεφ 1ηΙ)α6ΐ>&ηΙ : αβ ςηο ϋΐαίο &(1 1, π, ο. 47, 

ρπνϋΓιβ ΙιοπιίηίΙ)θ8 υΓΐ>ίΙ>α8<]υθ θΐ ^βηΙίΙ)υ8 ίηΐβ- ρΐυπα άίε&π). ΡοΓΠΐυΙαιη έν Χριστφ — &υοΙθΓ ΥίΙβ 

2η8 ΙηΙ)υβΙ)&(υΓ Ιιοο βίο^ίαιη. Ιη ΑοΙΙ» οοηοίΐίί Βαβίΐίί Μ&06άοηΐ3 ρ. 149, τβάάίΐ ψήφψ χα^ χρίσει 

Ερϋββίηί οοηΐΓ& Ογηΐίαιη ββΐ 6 μιεγαλοπρεπέ• Χρίστου άει βασιλεύοντος. V. ΜυΓαΙΟΓ. ΤΙΐθ8&αΓ• 

στατος χαι σιλ<5χρ ιστός χουβιχουλάοιος Σχολαστ(• ΙηβοπρΙ. ρ. 268. 
χιος. Ια Ιοοο βοηοίΐϋ, ςυθίη θα €αο§;θ 61θ88. Ογ. (3) ϋΓβοί βοπρΙοΓββ αϊ) οπιηί ΙβηαροΓθ Κοιηβαο• 

η ΡβκίηΑ 64ϋΙίοιιίβ ϋρβίβη•!•. Ββ βαη( &<1 ςα&β Ηβίβΐιίαβ ία •υο ΟοιηοαβαΙβήο ρΓοτοοΑί. 

ΡΑΤίιοί. Οκ. 0Χ1Ι• 3 ■ 

ι 75 αθΝ8ΤΑΝΤΐΝΙ ΡΟΙΙΡΗΥίΙΟΟΕΝΙΤΙ 7β βχρβίϋαιη βΐ ιη&βίβ ί&ιηϋίΑΓβ 0ΐηηίΙ)Ό3 αΐϋβ, ςαίρρθ Α "^^"^ όίλλων απάντων ο^χει^τερον, &χι δια της έπαι- ρθΓίααά&Ι^ϋβιη ΟΓάΐηοιη άίςηϋ&Β ίΓηρβΓ&ΙοΗ&βρΙθη- 
άίάίοΓ οβΙβηάϋϋΓ, &ά Iη8^α8 οηι&ιηθηίοιη αο άβουβ 
βχΙοΙΙϋιΐΓ 6ΐ ρΓορΐ6Γ6& Ιϋπι βζίβπβ Ιοοι ηοβίΗβ 
οίτίΙ)υ§ α()ιηίΓ&ϋοηί ββΐ. ΜυΙΙα βηίοα οΙ)θ6Γν&1& αΐί- 
ςυαη(1ο, Ιοη^ο ΙβιηροΓβ &1)θ1ίΙ&, άβΟοβΓβ βοίβηΐ, 
ουιηςιΐθ Ιιί» ΐΏ&ςαυιη βΐ νβηθΓ&ηάυιη ορυβ, ίιηρβ- 
ΓβΙοΗ&ΓΏΐη οβπηιοηί&Γαιη (Ιβδοπρϋο 6ΐ τβ^υΐα : νετης τάξεως της βασιλείου αρχής δειχνυμένης 
χοσμιωτέρας και προς τ6 εύτχημονέστερον αίνατρε• 
χούσης χαΐ δια τούτο θαυμαστής ούσης εθνεσ{ τε χαΐ 
ήμετέροις. Ηολλά γαρ οΤδε • (4) τψ μαχρφ χρ'ίνψ 
συναπολήγειν, ως Ιν αύτψ πραχθέντα και 6π' αύτου 
δαπανώ μένα, μεθ* ών χα ι το μέγα χρήμα και τ(μιον 
ή της βασιλείου τάξεως (5) έχθεσ(ς τε χαΐ 6ποτύ- » οιΒαβά. ΥΑΕΙΛ: ΙΕΟΤΙΟΝΕδ ^ΟΑΝ. αΑΟ. ΗΕΙδΚΙΙ 00ΜΜΕΝΤΑΕΐυ8. ίπιρ6Γ&ΙθΓ65 βασιλείς &ρρβ11&ΓααΙ, υΐ ΗβΓοάί&ηυβ, ΤαΙά β5ί ατηοΓ ηΐ€ΐι$, Ρηρίβηίια ρ€ί'$βςηι 

Όίο βαββίυβ, ΡΐυΙ&Γοίιυβ βΐ αΐϋ βΟΓυιη «ςυ&ΐθβ. Ιρβί Νονϋ (ίά ββΐ ίοΐβΐ), αί ίη ηιεάχο ροείΐα ρτχίετνο» 
180)60 ίαιρβΓ&1θΓ68 ρπαιΟΓΟΟΐ (Ιυααι ββουΙοΓοαι γ^- [ίαΐ, 

ρητή οοοιίοβ βΙΜ αΙ)8ϋοβ()αο1, υΐ βχοβο βΐ 8ϋρ6Γΐ)0, Αοΐΐιοΐο^^. 6γ. II. δίβρίι&οΐ ρ. 11. 
β1 νβΐυΐ ΙιυαιϋίοΓβΟ) ϋΐυΐαοι ίιηρβΓαΙοηητη α£Γ60ΐ&- ^ π6νος αίσπετον ευχος 

1)&οΙ. βοοίΓΑ οΐβάίο »νο ϋΐυΐυβ βασιλέως υΐ άί^οϊοΓ " *Ανδράσιν οιδεν αγειν μετ* άπείροντα χύχλον 
βϋΙΙυδίποΓ ύίηΐο Γβρίί αΐ8§;οΦ θγ&Ι οοο(6οΐιοοί8 
αΓ^υα)60ΐοαι ίοΙβΓ Βγζαοΐίοοβ βΐ 6θΓθΐ&οίοο8 ίαιρβ- 
Γ&10Γ68, 1118 Β&βίΐβί ΙϋυΙυαι 8ίΙ)ί αΡΓΟ^&οϋΙιαβ, ίίΐίβ 
οβ^&οϋΙ)θ8, 61 βοΐυαιπιοάο Γ€§βί &ρρ6ΐ1αοΙί1)υ8, Ι&ο- 
ςα&αι νΐΐί οοοιίο6. Ου& ά6 εοοΐΓονβΓ8ί& Ιοοο 8υο αά 
1. π, 0. 47, ^ϊθ6ΐαΓ. 0&8ρ. Β&γΙΙι. β(1 Ρ&υΐίοί Ρ6ΐΓ0- 
οοΓϋ νίΐααι δ. Μ&Γΐίοί ι, 468, (ΐ6α]008ΐΓ&1 1&1)6θΐ6 
1•&Ιίοϋ&(6 ϋΐυΐυαι τβρίε ίοιρ6Γα1θΓίΙ)α3 Κοοι&οί8 
ςαο(ΐυ6 Ιπ'ουΐααι Γαί88θ. 
(4) Μ6πι5γ&ο» (βίο βίαιρΙίοϋβΓ &ρρ6ΐ1&1)ίοιθ8 (ΐ6ίο- 

06ρ8 ί11&8, ςυ&8 ϋρ8ί60868 Ο081Γ&8 6886 00081&1, 

ςα&οάοςυίά6αι 1ιυ]ϋ8 ΗΙ)Π αΐί» οαΐΐβ βαρβΓ&οΙ, 
Γ6θΐ6 1ι&1)θοΙ οΤδε (6(ΐ6ΐ>&ΙυΓ ο?δα). δοΐβοί Ογ^βοΙ, 
Γ6θ6θΙίθΓ68 018X1016, ν6ΓΐΕ)υοι ο7οε, ηονίΐ ρΓΟ εΓωθε, 
ΰΟΜηβνίΙ^ &(11ιϋ36Γβ. Α(ΐ6οςυ6 οοΐαΐ άίοϊΊο οΤδε πολλά 
τφ μαχρφ χρόνφ συναπολήγειν, ηοηιηί τηηΐΐα βητη 
Ιοηρο ίβτηροΓβ ίίτηηΐ άβήηβτβ ϊάβτη &1ςυ6 ιοίβηΐ 
ίηηίία^ $ίηιηΙ αίςυβ ν€ίί)'α$€ηηί^ οδ$οΐ€5€€τβ. ΟοοοΓΓϋ [άέθλων. 

Ι1)ίά6αι ρ. 114 ίο ο&Γοιίοβ Ιιαοίβοί : 

Ού μαλάχην άνεμος ποτέ, τάς δΐ μεγιστας 
"Η δρύας ή πλατάνους οίδε χαμαΐ χατάγειν. 
01ΐ8βΓ6αιο βροά δίοϋφϋοι ίο Εχο6Γρϋ8 ΟροΙϋ ρ. 
105. 

'βς οΤδ' εν 6ργ^ πάντα γίνεσθαι χαχ^. 

ν, Ρ&1&ίΓ6ΐ. 01)86Γν. 8(1 ΝΟΥ. 768^801. ρ. 28 8(1 ΠΙ θα 

Μ8ϋ1ΐφί VII, 11, ούχ οίδατε διδ6ναι. 

(5) Εχροήϋο Γβρϋ οΓάίηή. Ιοά1θ8ΐυΓ Ιιίβ ▼6γΙ>!8 
8ΓΚοαΐ6θ(αοι Η5η, 8θΙϋθ6ΐ6υαι ά6 0Γάίθ6 Γ6§ίο ν6ΐ 
ρ8Τ8ΐίοο 6χροο6Γ6, ςυίΙ)υ8 οιοάΐβ, 6ΐ ρβΓ ςϋ08, ςαο 
ΙβαιροΓβ 6ΐ ςοφ 8 βυαιιοο ρηοοίρ6 ίρβο, 8υΙ 8 Γ8- 
οιίΙί8πΙ)υ5 6ΐ οΓβοί8ΐί]:>υ8 6]υ8, οίΓθ8 ίρβηαι,ίο 8υΐ8, 
ίο υΓΐ)6 6ΐ ίο 08αιρο Ω&οΐ. Τ8ΐ68 1ίΙ>Γί Ταχτικά 6ΐ 
Τάξεις, ρΐ&οβ υΐ 8ρυά 1.8ΐίοο8 αΐ6άίί «νΙ, ςυί 8. 
6ΓΦθί8 888υαιρ86Γυο(, οτάίηαΐβί βί οτάίηβζ^ 8ρρ6ΐ- 68 8ί^θίίΐ68ΐίθ06 8ΐίςυθΙί68 800(1 06(ΐΓ6ΟΟΟ1, Οΐ ρ. Ο ΐ8ΩΐθΓ 6ΐ ρΓΟ Γ8ΐίθ06 8Γ§υθ16θΙί (1ίν6Γ8ί ΘΟΟί. ΜοάΟ 

5Θ8, ρβοϋΐΐ, προσελθόντες τψ εαυτών αρχοντι Άπο- 6θίοι Ύαοΐΐΰΐίηι ίοάΐο&Ι 1ί1)Γθαι, ςοί ρΓ»οίρϋ (]00 χάψ (6δΙ 18 ΑΓαΙ)υαι Αΐ30 Η8Γβ)* άμερμουμνήν οΤδε 
τούτον ή εγχώριος γλώσσα καλεϊν, βΙο., αοΰβάβηΐβ» 
αά ρΗηοΐρβτη »ηηηι Α1?η Ηα^όητη^ ςηύτη ραίήα Ιίηρηα 
ηονϋ (ίά 68ΐ ίθΐ€ί) ατηβηηνιηηδτη νοεανβ. Ιίβτη ρ. 
541, Μανιχα(ους, ους δη και ΙΙαυλικιανους άπο των 
αίρεσιαρχών ή κοϊνολεξία οΙδε καλεϊν. [ρ86 00516Γ 
ϋοο8ΐ8θΐιου8 1ΐ80 (1ίεϋοο6 υΙίΙοΓ ίο νίΐ8 8νί, Β&δίΐίί 

Μ806(1θθί8, 0. 12, θΙ)ί 0&ΓΓ81 8ν(]01 0008υ6νΐ886 0001 

ίοιρ. Μίο^86ΐθ Β8ΐΐ30 ν6θ8ΐοαι 6χίΓ6 ρ€ηηί6ΐη οΙα- 
νατη ίτηρβτίαΐβτη α ζοηα άερβηάβηΐβτη^ «ρέποντα τ& 
ρ(5παλον το βασιλικόν έπι τής ζώνης αύτου, δ' βαρ- 
οούκαν οιοε καλεϊν ή συνιζθεια,, αυαηι €0η$ηβΐΗαο 
ηονϋ (\ά 68ΐ »οΐ€ΐ) αυρδΙΙατϋ ΒαναηΙί. 01οο8θΐθ3 1. 
II, ρ. 43, ή του πλήθους Φορά άλόγως, ^νθα Ιτυχε, 
φερομένη αύτοματίζειν οΤδε ταυτ(. Ιηιρ€ΐη$ τηηΙΙι- 
ΐηάίηί$ 0X00 ίτηρβίη^ ςηο (οτίο ίηοΐίηαί, ηίβηΙί$ Ηχο ΟΓάίοβ ςυίΐ308αυ6 Γϋί&)υ8 άίνίουοι οΓΠοίοαι ρ6Γ8ξ8- 
ΙοΓ. Ιΐ8 «ρυά ν6Γ^6ηυαι ΒίΙ)1ίοΙΙι. 6ΡΙ&08 ρ. 60 8 
ΐΏ6θΐθΓ8ΐθΓ ΊαοίχοοΆ^ Ιίδβτ άϋ ΟΓάίηαΙίοηΐΰΐίί, ρΓΟ- 

ΟαΙ άυ1)ίθ 60θΐ68ί88ΐίθυ8. ΝθΙυ8 68ΐ ΗΙ)6Γ 6ΐ 8 ΟθΜ8 

ίο 1ιί8 οοϋβ ρ888ίιη 8]ΐ6§;8οάυ$ Ογοο Ποηιαηηί. 
Μοάο ίθ(ϋθ8ΐ νοχ ΤαοΙίοΗΠί, Τ6ΐ ΤαοΙίοη$, ]ί1)Γοο), 
ςυί ά6 06Γ6ΐηοοίί8 8υ1ίοί8 8^11, ςο8ΐί8 Ιιίο 85ΐ. Ιΐ8 
ρΓχΓ8ϋο 8ά 1ί1}. II : Συλλογήν τής τακτικής μεθ- 
<$δου, οοΐΐβοΐίοηύΐη ρτχοΒΌΐονηγπ άύοίρίνηχ ίαοΐίοοβ 8ρ- 
ρ6ΐΐ8ΐ. ΕχβΙί 11886 Ι8ΐ68 η1)Γ05 ήίναίβ$^ ϋΰήτηοηίαΐα^ 
8θΙ οτάίηαΐα ίο 8αΐ8 €οο8ΐ8θϋοορο1ί(8θ8 8ΐ) 8οΙί- 
(|υί8 ΐ6αιροπ1)α8, οοο Ι80ΐααι βχ 1ΐ80 ίρ88 ρΓφΓ8• 

11006, ρ8υ1θ ίθΓΓ8, 0ίΓ08 Ωθ601 ρ8^0» 8ρρ8Γ6ΐ, θ()ί 
11υ^υ8 ΟρβΠΒ 8υθΙθΓ 8ίΙ 6 ν6ΐυ8ΐ18 06ΠΟ1Οθί8ΐίΙ)α8 
0ΐίΙΐ8 001018 ίο ΙΐΟΟ νοΙοαίβΟ 86 00Οΐρ0Γΐΐ1886, 86(1 
611801 6Χίθ8ί£;θί 1θΟθ6θθϋθ08ΐθΓί8Τ1ΐ6θρ^8θί8 ρ. ^, 

<α/2α,ηοη;ια«α5, ιι/^Γο'ραίΓαΓ^χέ'/^Λ 11601 ρ. 44, στρά- οΙ)1 8ίΙ ΤΙιβορΙιίΙααι Β8ΐΙ)ί Ωϋοοι, ςυί ρθ06 8βοο1ο 
τευμα, δ' μή τών στρατηγούντων έπαίοι, κινδύνοις Ο 8θϋςυίθΓ ΓοίΙ 008ΐΓ0 0οο8ΐ8θ1ίοο, ρΓΐΒ8ίά6θΐ6ΐη ίο ιιεριβάλ.νειν ώς έπίπαν οΤδε τους ίρ^ςοντας, 6ΐ ρ. 164, 
αύοάδεια κατορθούν δ($ζασα ε^ς άπ((νοιαν (ροδϋίί 
ΟΓΦΟοΙυδ ρΓΟ ανοιαν, 6περηφάνειαν] έκφέρεσΟαι 
οΤδεν. 6οο8ΐ8θ1ίο. Μαθ888. ρ. 1/4 6(]. Μ6υΓ8. : 
Ή ν δε τών Φράγγων φύλαρχος 6 ΚάρουΛος έκεΤ- 

*Ρήγ*< 'εους σφών κατάρχοντσς οΓδασι (ρΓΟ 

[ειώθχσι) 
Φΰάγγοι λέγειν. 
Νίθ6(88 ΗβΓ8θΐ6θΐ8 10 Ηβ8ρθη8ί8 (8ρθ|1 Οο 6&0@6 V. 
Στεφανουν) ή μεν ακρίβεια τους διγάμους ουκ οΤδε 
στεφανουν. Ν6ςα6 Ι&οΙυαι βίο Γ606θϋ0Γ68 Ογ&οΙ, 86(1 
6^801 ορίίοιί συίοςυβ ν6ΐ6Γααι; ςοο8 ίοΙβΓ οοοοΓπΙ 
ηυοο ίΐΐοά 68Γΐίοι&οΙ]ί, 

06μδς έρως τοι<5σδε. Τα μίν φεύγοντα δι 

[ώκειν 
07δε, τά δ* έν μέσσφ κε{μετα παρπέταται. οίΓΟΟ, 10 ΙΙίΓΟΟΟ 8ΟΓΘ0 8ρ6θΐ8866 1α()θ8 6ΐ ργΓΓίΐί- 
0ΐΐ88 0Ιγ0ΘΩ$68, 06ςθθ ρΓίθ8, ^080) Ωοίΐίβ, 80Γ- 

Γ6χί886, 6ΐ \ά ςοίοίβοι ί6θΐ886 86600(100) 6άίοΐαιη 
ΗΙίΓΟΡυαι οτϋπαϋητη οί νοραΐίηηι, 86ο οηηαΐίητη. 
\βτ\}Λ 800 1 : Τούτων ^Φορος ήν απάντων 6 βασιλεύς 
— έν χρυσψ Ορ<5νψ καθήμενος, >'λΙ μ-ίΐ πρότερον έξαν- 
ιστάμενος (ώς καΐ τά Τακτικά βιολία καί Βασι- 
λικά διαγορεύουσιν), ή τών σ/ιρτημάτων έπαπο- 
λαύσαι — . 1οΐ6ΐ1Ϊ£;ίΙοΓ ςοο(ΐα6 Ιιοο 6 Ιοοο ΒαήΙίοα 

ίυί88β 8ρρ6ΐΐ8ΐ08 1ί1)Γ08 Γϋυ8ΐ68, ςοί ίο 8ρ6θί6 ίοΐρβ- 
Γ8ΐθΓί ρΓ€θθίρ6Γ6θΙ, ςΟΟΟΙΟάΟ 86 ίο ρΓ00688ίθθί1)08 
8ά 600)68188, 8(1 οίΓΟΟΙΏ, 10 ΟΟηθίβΙΟηίβ, 6ΐ0., ^- 

Γ6Γ6 (ΐ6ΐ)6&1. Νοο 6οίοι ί5ί Ιοοί ΒαΜίΙίοα ί1ΐ8 ίοΐ6ΐ1ίβί, 
ςοβ οοΙ)ί8 60 00(0106 νοΙ§;ο οϋ8Γΐ 8θΐ6θΙ, ^ο^^8 

ΟΓβΟί νθΙθαΐίθ8, 6Χ 60 0008ΐ8ΐ, ({ΟΟά ί1ΐ8 οοοθϋΐα- 

Ιίοουοι οοΐΐβοΐίο «Ι8ΐ6 Τίιβορίιϋί βίΐ ροβΙβΗοΓ. Οο- 
ΐ6θ(1αοι ίβΙΟΓοαι νβίβηιιιι ΤβοΙίοοΓοαι 8αΙ Οβηιηο- 71 ΌΕ 0ΕΗΙΜ0ΝΙΙ3 ΑϋΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝ^Ε Ι,ΙΒ. 1. 78 «««ΐΐ, ικ «αρορβθείνης χα), οίον ειπείν, άπονεχρω- Α <1<ι& ηβ£;ΙβοΙ& λίςαβ, υΐ ίΐβ (Ιϊο&ιη, ιηοΓίο βΧΒΐίηβΙλ 


0Ε{9η<, άκαλλώπιστον τψ δντι και δυσειδή την 
Ρ«σιλ&(αν ή ν χχθορ^^/. 'Ώσπερ γάρ σώματος μή 
εύτχημι^νως διαιτεπλασμένου, άλλα φύρδην χαΐ 
ούχ εύαρμέστως των μελών αυτψ συγκειμένων 
άταζίαν αν τις το τοιοδτον προσείποι • οΰτω και 
του βασιλικού ιτοΑιτεύματος μή τάξει αγομένου 
χαι κυβερνωμένου, κατ* ούδεν διοίσει της Ιδιωτικής 
και ανελεύθερου διαγωγής. "Ιν' οΰν μή τούτο γενηται 
και Βόζωμν^ ατάκτως φερόμενοι, τήν βασιλική ν καθ- 
υβρίζειν μ3γαλ8ΐ($τητα, δεΤν ψήθημεν, δ'σα τε παρά 
τών παλαιοτέρων έφευρέθη και παρά των ^ωρακ($- 
των διηγγέλθη και παρ' ημών αυτών εθεάθη και έν 
ήμΤν ένηργι^θη» χαΰτα φιλοπ($νψ μελέτΐ[^ εκ πολλών 
έρανίσασΟαι και προς εύσύνοπτον κατάληψιν τψ παρ- 
6ντ ίοαρβηυιη άθΓοΓίηβ οιηηίηο θϋηάθοοΓαιη &ρρ&Γυϋ. 
υΐ βηίηα οοΓροΓβ ηοη βΐ6§;&ηΙβΓ ίοηη&Ιο, 6β(1 χηβηα- 
1)η8 ΐαΓρίΙθΓ &ε (ϋ$1θΓΐθ ίη βο οοΐΐοε&ϋβ, ίά ]υΓβ 
&Ηςυί5 οοαΓυ8ίοηβπιάίχ6Γϋ,ϋ& ςαοςυβ ία)ρθΓ&ΙθΓί& 
&π1& ίηθΓ(1ία«1β αάιηίιιίιΐΓ&ίΑ βΐ ^υΙ>6Γηα1&, ίηΐιο- 
η68ΐ& ίΐΐα θί ρ&Γϋΐη 1ίΐ36Γ&Ιί ίη8ϋΙυΐίοη6 ία ηίΐιίΐυιη 
Γβάί^βΙαΓ. Νθ Ιιοο ί§;ί1υΓ οοηϋη^&Ι βΐ ηοβ οΓάίηβιη 
η6§;1ί^6η1β8, ίπαρβΓ&ΙοΓί&ιη άβάββΟΓ&Γβ ιη8068ΐ&ΐ6ΐη 
νίάβαιηυΓ, ηβ0688&πυΐΏ ρυΐΗνίιηυδ,Ιυιη αρυά &ηϋ• 
ςυίοΓββ ΓβρβΓία, Ια πι &1) ϋβ, ςυΐ Ιιβο νΐάβραπί, γθ- 
ΙαΐΑ, ΙαΐΏ α ηούίβ ίρ8ί8 οοη8ρ6θΙ& ίαςαβ &αΙ& ποβΙγα 
βζβΓοϋα, β ιηΏΐΙί8 αββίάυα οατα οοπ^θγθγθ οΐ οιη- 
ηίϋΐΏ οουΐίβ ρΓββββηϋ ορβΓβ βχροαβΓβ, ραΙη&Β οοη- 
βΰβΐυάίοβ.^ ηυηο ηββ;ΐ6θΙ&8 ΐΓ&ά6Γθ βΐ 6οΐΏ[ηβοά&Ρ6 ;ι έκθέσθαι φιλότεχνη μάτι, και πατρίων έθών ^ ροβίβπΐ&ΐί,βΐ ςυ&βί ί1θΓ68 ηοοηα11θ8 6 ρπλίίβ άθΟθΓ- 
ρεωραμένων παράδοσιν τοις μεθ' ή μας ένσημήνα- ρβηίββ, β(1 ίηοοΐηρ3 ραρ&ΐ^ίΐβ (160118 ίιηρβΓ&Ιοπο βρίβο- 
άοΓΪ οοιηιηίΙΙθΓθ ; ίΐΐυά άθοΐςαβ οραβ, Ι&αςυ&ιη 
Ιυοίάαιη &ο Γβοβθ8 ροΗΙαιη δρβοαίυιη, ίη ηιιβάίο 
αΐηο οο11οε&Γ6, 8 υΐ ίη βο Ιαιβ 1οιρβΓ&ΙθΓί8 οοη- 
νβηίβηΐία άΙ^ηίΐΑΐί, ςυβιη ιηίηίβίΓΟΓυιη 8γ8ΐ6ΐηλ(ί 
οοη{^Γυ& οιηαίυιπ οοαίίβ βζροηαηΙυΓ,βΙ 8ίο ία οράίηβ 
80 ρυΐοΐιπίαάίηθ ΓΓβηα ρο(68ΐ&Ιί8 Γβ^&αΙϋΓ.Οΐ νβΓΟ 
ςαβΒ Ιιίο ρθΓ8οηρ1& 8ααΙ ο1&γ& θΙ ίηΐβϋβοΐα Γ&οίΗ& 
ενα^βΓοηΙ, υ8ί 8αιηυ8 νυΙ(ζαΓί βί βίοιρΙίοίοΓΐ ^οηοΓβ 
άίοβηάί ηοίηίοίϋυβςυβ οΙ νοεΑΐ}υ1ί5 οαίνΐε Γβί ςοοη- 
ά&ιη &ρ1β 1αιρο8ί1ί8 βΐ ()β θα ΰθϋΓρ&ϋβ, ςυίΐ3υ8 (ϋυιη 
ίπιρβΓ&ΙοΓία ροίθβΐ&θ οοηοίαοίΙ&Ιβ βΐ ΟΓάΐαβ οοηϋ- παρ 

σ^αΐ, και ώσπερ τινά άνθη ^ λειμώνων δρεψαμένους 
«Ις άσύγκριτον εύπρέπειαν τ^ βασιλιχτ^ παραΟέσθαι 
λαμπρότητι, και οιόν τι κάτοπτρον διαυγές και νε6- 
σμηκτον έν μέσοις τοις άνακτέροις ιδρύσασθαι, έν φ 
και τά τη βασικείψ αρχή πρέποντα (6) και τά τψ 
συγκλητικψ συστήματί άξια κατοτττευόμενα, έν τά- 
ξει και κ^σμψ αϊ του κράτους ήν(αι διεξάγοιντο. *Ως 
αν δέ σαφή καΐ ευ δ ι άγνωστα εΤεν τά γεγραμμένα, 
χαΐ καθωμιλημένΐ[^ (7) και απλουστέρα φράσει κε- 
χριζμεΟα και λέξεσι ταΤς αύταΐς και 6ν(5μασι τοΤς έφ* 
Ιχάστψ πράγματι πάλαι προσαρμοσθεϊσι καΐ λεγομέ- 
νοις, 6(ρ' ων του βασιλείου κράτους ρυθμψ και τάξει ^ ηοΐΌΓ, 0Γ6αΙθΓί8 οίΓοα Ιιοο υηίνβΓβαοι Ιιαηηοηί&ηΐ 
(ρερομένου, εΙκοι>(ζοιμεν (8) του Δημιουργού τήν περί θ( οοίαιη &άαπιΙ)Γ6ωο3. νίβυιπ ςαοςυθ ίί3, ςυβθ 
τ^δβ ^ το πάν άρμονίαν και σίνησιν, καθορψτο > δΐ 8α1} ΐΏαηί1)α8 ΙιβΙ)βαια8, οοηνθηίβηίίαβ,θΐ ρΓορΙθΓΟα 

ΥΑΙΙΙ^Ε Ι.Ε0ΤΙΟΝΕ8. 
* τ<5, τι βά. • κίνησιν. καθ. βά. 

αοΑΝ. ^^^. ηεκκιι οοΜΜΕΝΤΑΚίυδ. 

ηί&ΐίυαι ηοΐΐυιη &ά ηο8ΐΓλ ΙοιηροΓΑ ρβρνβηίβββ ; ρβΓαΙοηιηι ΰοηίίηβηϋδίΐ* ρβπΰΗρίηηι β$1 ; ηοη 8&1ί8 

οζαοΐβ 8ά νβΓοαι 6ΐ ΓβοΙαιη. Αά 1ί1)Γ08 Γα(ίίι;ο« ρβΓ- 
ϋηοηΐ ςαοςαβ ΟΙβίΟΓοΙοξία, ββα (Ιβ οβηηαοηϋβ 8&- 
ΟΓ&ΓυΐΏ βρυΙ&Γααι οζροβϋίοηββ, ςααΐ68 ϋΙ)Γ08 οΗηι 
ίη &ϋΙ& Β3τζ&ηΓιη& ϋοιηρ1α8ου1θ8 βχβΙΚίδββ, &1) Αγ- 
ίοείίαίβ, αΐ νίοίβΙυΓ, ί(]βαϋ(ΐ6ΐη ίη ρΓίν&Ιθ8 υβυβ βΐ 
χηβπιοπβΒ βυο βυΒβίάίυιη οοηβοπρίοβ, ραίβΐ βζ 
ραυίο &ηΐ6 ΙααάαΙο 6ΐ6ΐθΓθ1θ]^ο Ρΐιιΐοΐΐΐθί ; ςαοά, 
ςυαηίαπι 6§;ο ςαίάβηι ηαβηίηί 8θ1υπι άβ ηαπιβτο 
νβίθΓυπ) ΙίΙ^ροΓυοι οβππιοηίαΐίαιη ηοβίΓΟ βηΐίςαίο- 
Γαιη 8(1 ηο8 ρβΓνβηΙΙ. 
(6) δοΐιβπίλ Ιιοο 65ΐ Νθ8ΐΓθ νλΜβ ΓΓβςαβηβ ο1 8ΐη< ςα&ΐβ Γαϋ ίΐΐυά ΡβΙή Μ&^ίβΙπ περ^ τής πολιτικής 
καταστάσεως, (Ιβ ςαο (ίΐζι ίη ρΓ»Γ&ϋοη6. Ρο1εΓ&- 
Πΐα8 6ζ ϋ8 8θΗ& ηαυΙίΑ (Ιο οοηβΐϋαϋοηβ νβίβπβ ίαι- 
ρβήΐ ΚοπίΑηί 6ΐ Βγζ&ηίίηί, ίίβηι άβ 8ί1ΰ βΐ Γαοίβ 
ΟΡΙίβ ΑοιίςαβΒ ηο88β, ({αβ ηοΙ>ί8 ηυηο ΙαΙβοΙ. 1•ί- 
ςυ6( βζ βΚΓβ^ίο ΟΙβΙοΓοΙο^ο ΡΙιίΙοΙΙιβί, ςυοά οοάβζ 
ηοβΙβΓ ηοοίβ οοη^βΓνανίΙ. Ιρβο ηο8(6Γ οοάβζ τακτι- 
κόν Ιιοο 86η8υ ΙίλΙ^βΙ. Ν&ιη αά νβΓί^α Ίστέον, βίο., 
ρ. 95, &8ϋΗρΙυαι βρ&ΐ ία ιη&ι^ίηθ β&άβπι &η1ίςα& 
οαβηα έξ Ιτέρου παλαιού τακτικού, βχ αΐιο νΰίβτχ 
Ταΰίίΰο^ 86υ έεήηιοηίαΗ, Βοίΐίοβΐ ά68απιρ1υιη β8ΐ Ιιοο ρΓβοβρΙυαι. $6ά οαιί&βΓαηΙ Ιγρο§;ΓαρΙ)ί β&ιη καΐίβ ρβηβ ρα^ίαίβ ΓβουΓΡβαβ, ηοπιίααϊίνυιη &1)30- 
αοίΑΠί. Τ&οάβιη ΟΓ&αΙ Τααίβα ιηίΐίίαπα, αοα Ι&η- Ο ΓαΙυπι ρΓΟ ββαί1ίν( Ιηζη άβ ίαβΙπιβηάΐΒ &οίβ))υ8, ββά βΐ άβ ΙοΙα (Ιυοίβ 
ία ΐΜΐΙίβ οοηάαοΐίοηθ 6ζροηθηΙί& ;ςυβ1ί& οαπι οοπι- 
ρΙυ8ου1&1γρί8 6(1ίΐ& ίαβπηΐ, αΐ 1•βοαί8, Οοα8ΐ&αΙίηί, 
^ε1ί&η^, Οηο8&η€ΐΓί, οΙο., Γ&οΙαπι ββΐ, ϋΐ οβΒίβΓ» βΙ- 
^οίΩο&Ιίοαθ8 ΥΟΟΪΛΤααίοιιτη ρβηβ &<! ίκηοΓβΙίοηβαι 
&ρυ(Ι ηοβ νβηβπηΐ, β( 8οηυ8 νοοίβ αά &υΓ68 ηοβίΓ&β 
»ΐΙ&Κ)6η8 ρΓΟίίηαβ οοαοβρίαπι 1ίΙ)Γί ηαίΐίίβηβ αηίιηο 
ίΐηρΓβ88βπΙ. Εο ββηβϋ οϋ&Ι τακτικά συγγράμ- 
ματα βοηβίαηϋη. νίΐ. Β&βίΐ. ρ. 165. ΝίοβρΙιΟΓ. Ρ&Ιγ. 
ΟΡΙβηυβ ΒΓβνίβΓ. Ιιίβίοπ., ρ. 160, 5, ή των λόγων 
ήφαν^ζετο πα{δευσις, καΐ τά τακτικά διελύετο, ΙίΙίβ' 
ναηιψη ίΐηάία ηΛΗηρηί αίςηβ ίηίεταάύτβ €9Βρ€ηιηί, 
η€€ ψηίηίϋ άίΐΰίρΗηα τηίΙϋαήΒ €υαη€$€6τβ^ ΡΙυτα 
€Ζ6χηρ1& <ιυί (1β8ί(1βΓ&1, αάβαΐ Όα Οαη^. βίοββ. 
ιιίΓοςοθ τ. Τακτικά βΐ Τάξις, βΐ οτάο^ ονάχηαΐβ. 
ΙιηροβαΗ Ιιοο βΓαά1ϋ88ΐαιο νίΓΟ ΟοιηΙ)6β8ίο, υΐ Ιο- 
οιιιη Οοηϋηαβιοπβ ΤΙιβορ1ι&ηί8, ηιο<)ο &11β(ζ&ίυΐΏ, 
810 ?6ΓΐβΓ6ΐ : «< ΙχΜί ΜΙίνά ιρία^ηβ άοπιαϋοα ίπι- ρΓΟ ^βηίΐίνο οοηββςαβηΐίφ ροηβΓβ. 0βΙ>αί8- 
8βΙ βηίο) ρΓορηβ άίζίβββ — τών — πρεπόντων καΐ 
— άξιων κατοπτευο μένων. ΓΓβςυβηΙ&Ιυτ ΓβοβηϋοΗ 
θΓβοί8Β ςαοςυβ. 8β(1 ηβςαβ νβΐυβίίβ βΐ ορΙίπιί8 
8θπρ{θΓίΙ)υ8 ί£[ηοΓ&ΙυΓ : βΐ Ευηρίάί, 86ά πιαζίοαβ 
Ρί)ϋθ8ΐΓ&Ιο ίη (Ιβΐίοίίβ ββΐ. 

(7) Ε&οΙβιη βχουβ&Ιίοηβ υΙίίυΓ Αυ^υδΙίηυβ Ρ&Ιη- 
οίυβ ίηΐΐίο Οθππιοηί&ΐίβ Βοπι&ηΙ. *[νί(1. Οοηδί&η- 
ϋη. ίη νίΐα Β&βίΐ. ΑΙΙαΙ. άβ 6β0Γ^. ρβ^. 362, βά. 
Ρ&1)Γίο.]θ68ί^η&1 ίοΓίβ ν.Ο.Ιοουπι ίη δγπιηαίοΐίβ ΑΙ* 
Ι&Ιϋ ρ. 135, βΐ ςυφίοαιο Χ,ΒίΙ)1ίο11ΐ6θ» Ογιβο» Ρα- 
1)ποί&η« ρ. 700 ίίηβ Ιβ^^αηΙυΓ. ΜυΙΙοβ οοθΙγο δίχηί- 
1θ5 1οοο8 αυοίοΓυπι, νυί^&ηυιη βΙ ίηααίηαΙ&Γααι 
άίοΐίοηυπι υβυιη βζοαβΗηΙίυιη, άβάϋ Ι). €. ρΓΐβί. 
αά 01ο88., Ογ^βο, ρ. ιν, ίΐβπι ίη αάάβηάίβ β]υ8ά6χη 
ρ. 1. ΐ4ίΐ3βΓ ηοβΙβΓ ίΐΐο ββηηοηίβ ^βηβΓβ οοηοβρία• 
βθΐ, οιβάίο ίηΙβΓ νυΙ^&Γβπ) βΐ ρηΓοαι &οΙίςυαιη, άβ 
ςυο νίά. Ο. Ο. ρΓβΓ. αά 61ο98. 6γ• ρ. ζ, ϋηβ. 

(8) ΜίΓυ8 βΓ&Ι ίιηρβίυβ Ιιοαιίηυχη οαβάϋ •τ1 οιη* 79 εΟΝδΤΑΝΤίΝΐ ΡΟΕΡΗΥΗΟΟΕΝΙΤΙ 80 ^ϋ^ϋη^I^ϋΒ αο ιηίΜΜίϋβ ββΐ, άβ βιη^αΐΐβ οΓΟοηβ Α 'ί*» τοΤς 6πό χεΤρβ (9) σ«μνο«ρ«πί<ϊτερον, κ«1 δια ςυοχηοάο βΐ ςαα ηϋοηβ ρθΓίΙοί βΐ &(1ιηίαί8(ΓΑΓί 
άβΚ>6&αί οοιηαίθηίΑη. 

4 ΟΑΡϋΤ ΡΗΙΜϋΜ. 

ΟΙίίβίναηάα, ςηαηάο ρτοεαείο ΐη Μαρηατη εοοίβ- 
$ίαηι ίηίίϋΗϋηΓ, $ιν€ ονάο αο ίβηβ$ $οί€ηιηίηη 
βΐ ίΙΙαδίήηιη ρνο€βί$ίοηηηι, ίηιρίΓαίοή1^ν$ αά Μα- 
ρηαιη βΰοΐβδίατη «Μηίι^ϋ^. Ι. ΡΗάίθ θ^α8 (Ιίβί, ίη ςυθίη 6^υ8η^οά^ βρίβηάί- 

υαηιλ; ι,ΕατιΟΝΕδ. 

* θαυμα9τ($τερον. Λεχτέον ουν ^0^^. Η. 

]0ΑΝ. αλΟ. ΕΕΙ8ΚΙΙ ΟΟΜΜΕΝΤΑΑΐυβ. τούτο ήδύτερίν τε και θο^^μβιστότερον, λεχτέον * 

περί Ιχάστης τάξεως, 6'ιτως τε και καθ" 8ν οφείλει 

τρόπον έχτελεΐνθαι χζΐ συμπεραίνεσθαι. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ. 

"0»β δεϊ Ίταρχουλάττειν, προχένσου (10) γινομέ- 
νου εν ττί Μεγάλοι Έχχλησί;^^ (11), ί[τοι τβξις 
και ακολουθία των εύνήμων και περιφανών 
προελεύσεων, έν αΤς οΐ βασιλείς άπίασιν έν 
τ^ Μεγάλη Έκκλησί^. 

Α'• Ιίρο μιας ημέρας της οΓας οΰν ένιτταμένης ηια ιηγβϋοβ βζροηβηάί. Ργ» Γβρυιη θοίΐυ ()ί£;η&ίυιιι 
Ιηθοϋΐα ηοη ρυΙβΓ&ηΙ αηίιηϋΐΏ ηίβί ηυ^ίβ οοευραπβ. 
ΤβοβΙ αάΐιυο ΐΐΐβ ηαγβΙίεοΓυιη &ιηοΓ βρυά βΓβΡοοβ. 
Κχειηρίο βίΐ δγηαβοαίδ ΤΙιβ&βΑΐοηίοβηβίβ ορυβ θ€ 
Ράβ^ ήΙίδη$ €ΐ τηι/$ΐ€τα$ Εΰΰΐ€$χχ Οτχε» αηηο 1683 
ίη ΜοΙο[&νί&6ί1ί1υιη« οϋ)υ8 ραΓίίευΙ&ο) Ρβ ί^τηρίο €ί 
ίηίαα ^αοα αηίβα Οοηγοβ ίη ΕυοΙίϋΙο^ίο (ΙβάβΓ&Ι, 1ο- 
ϋυβ υ$υπα βχ ΐη(1υ]^6η1ί& ο1. ΙΙβίπι&Γί Ιι&Ι^υί ; ϋβαι 
ΟΙΐΓί8ΐορ1ιθΓυ& Αη^6ΐυ8 ίη 1ίΙ)Γ0 Οβ ίΐαΐη Ε<χΙβ$χχ 
ΟγΧ€Χ ΚοάίβΓπο» Αρυά Ιαΐίηοβ ςυκιη οαίηβ ΐΏ0(1ί8 
8αοΓθ8 Γί1υ8 6χρ1ίε&ΐ ϋυΓ8η(1υ8 ίη ΒαΙίοηαΙί άίοΐηο- 
τητη οίίιείοτηηϊ ! Ου&ηι ηϋιιΐ εβί ηοη πιίηυΐυιη ίη 
νββίίΐυ Β&εβΓϋοΙυηα, ίη ν&8ί8 εΐ βίΓοεΙαΓα εεεΙβΒί»- 
Γυο, ίη Γίϋ^υ8 Βαοηβ, ίη ςυο ηαγΒίβηαπι ίΐΐβ ηοη 
ΓθρθΓθπΙΙ Υίάβ&Β, ίη§;εηίυιη ί11ΐ8 ΙιοΐΏίηίΙ)υ8 Γεβ- 
οαηιΐϋο) ηοη (ΙβΓυίΒββ, βοά άβίυβΓΟ 86[η1η& νβΓβ 
(ΙοοίΓΐηβΒ• Οϋο Γ&οΐυα), αΐ β& ΙοαιροΓα, νβΐυΐ λ^οτ 
ίθΓΐίΙΐΒ, 8ε(1 ηΐ'^ζΙεοΙυΒ, Γ&Γάυο8 οΐ βρηίίεεία Ιυΐβ- 
πηΐ. ΑυεΙΟΓ ηο8ΐβΓ λίΐ, &υ1&ιη θββθ άβϋβΓβ ίπια^ί- 
ηβηι ΐοΙίυΒ υηίνεΓΒί, βΐ οΓίίίηίΒ γογοπι η&ΐυΓ&Ιίυαι, 
ςυβ ρβΓ νίεοΒ β11)Ϊ ΒυοοεάυηΙ, υΐ ηοχ βΐ άίββ, βοΙ οΐ 

ΒΒίΓΑ, Ιΐ^ϋΠΟΒ βΐ »Βΐ88. ϋΐ ίΐΐί» άίΓΙ^επάΐΒ ρΓΦδί- 

άε&Ι ΒυπιηιυΐΏ Νυπιβη, βίο &υΙφ ςαυςυβ ίιηρβΓ&Ιο- 
Γβα). δ&ηβ ρεΓ8ϋ&Β6Γ&ηΙ&ίΐ3ί ίαιρβΓ&ΙΟΓββ,Ββ Οευαι, 
β( όΐΐΓίΒΐυιη ίη Βρβείβ, ΓβρΓβΒΒεηΐ&Γβ : βΐ ρΓορΙβίβα, 
ςυ&ηάο ερηΙ&ΓβηΙυΓ, οοηνίναΒ ΙβςβΙ^αηΐ άυοάεοίπι, 
ςαβοιαάαιοάυηι ^68α8^ι1^^8^υΒ ουοι άυοάβείοι όίΒοί- 
ρυΙΐΒ αεευΐ^αίΐ. Ιη ίββίο ΡεβοΙι&Ιιβ βςβύ&Ι ίπιρβΡ&ΙοΓ 
ρβΓΒοηαπι ΟΙιτίβϋ ΓβΒυΒοίΙαϋ, 61 6^υ8 ρΓοεβΓΟβ 
ρ6Γ8θη&ιη άίΒοίρυΙοΓυηα, οΐ ίηάοβΙ^ΗηΙ Ιογοβ, ςαο 
δΐ)ΓίΒΐυιη ΙοάίοίοϋΒ Β6ρυ1θΓβΙίΙ)α8 ίηνοΐυΐυιη γοΙογ- 
ΓβηΙ.Εΐ βχ Ιιοο εαρίΐο Ιογοβ βοοβ (ϋθ6ΐ)βη( θββο 8>ηι• 
1>ο1υπι ΓβΒϋΓΓβεΙίοηΐΒ. ββά Ιιαο άβ γθ αά 1. ιι, ο&ρ. 
40, ιΙίεβΙυΓ. ΙηΙβΓβα Ι&ηΙυαι Ιιοο ηοΙ&Ι)θ, ίηβρϋα 
^ύ^υ8 ν€Βΐί((Ι& Γθρεπή ίη άοη&ϋοηβ ρΓΦίοηΒΑ ΰοα- 
8ΐ&η1ίηί Μ. (ίοευαι ίηΓΓΑ ]. ο. αΙΙε^Αΐκ).) Οαο βοΐο 
ΒΓ^υπιβηΙο εοηΒΐ&Γβ ροΐεΓ&Ι, ίΐΐβπι άοηλϋοηβαι Γεβ- 
Ιυο) ΒοηοΓυπι ΙεπιροΓυπι εβΒΟ. ΟοηΒΐ&ηϋηί Μ.βηίπι 
βνο ηοηάυαι ίΙ& ηυ§;8ΐ)&ηΙυΓ,ςυ&αινί8 ίΠίυβ άβΐίηί 
ρ&ΓοχγΒοιί Ββϋβ εοηΒρίευί 8β8θ3&ιη άυιη ρποάβ- 
ΓβηΙ. 

(9) Ιά βΒΐ τοις ΰπηκ^οις, ίπΙ^άιΟί ηο$Ιη$. Εο 
ΒοηΒϋ αρυά ΝίεβρΙιΟΓαιη ΡαΙγ. ΟΡΙ. ΒΦρΪΒΒίααβ β1 
αΙϊοβ ςυοςυβ οεεαΓΓίΐ βα άίεΐίο. ^*ιι6 τηαηη α/ΐΓ«;ια 
β$ίβ, ΏΟΪΛί ίη ε^υ8 ροΐβδί&ΐβ βββθ, οΙοεάίΓβ ίοιρο- 
Γ&ηϋ. 

ίΙΟ) ^υνα^ Ιιίο Ιοεί ραυίο αιηρΙΙυΒ Ββ ρτοΰε$5ΐθ' 
Λϋ^ ςα&Γηπι ΙοΙίβΒ ίη ο^βρο ηοΒίζΌ ιηεηϋο βΙ, 
άίΒβεΓβΓΟ, ηε άίδοεΓρεπε Βίη£;αΐΑ ορυβ 1ΐ8ΐ)β&αιυ8. 
Υοχ πρόκενσος ε1 πρόκενσχ, υΐ ραΐβί, Ι8ΐίη88 081 
ειί^ίηίβ. Η&1)6η1 βΓβεί 8ΐί&8 άυ&8, ςυ» ίίΐεα) βί^ρί- 
βε&ηΐ, πρ6οοος εΐ προέλευσίς. ί11& γ&ποβ, ηλε 
πιώΙΙο ΓΓβ'συεηΙίυδ υΙηηΙϋΓ. Ηερι προ(ίδου το\3 Βα- 
βυλωνίων βαςιλέως, ά€ ρΓορΓ€$*Η (αΐ νβΓίίΐ ΑΙΙ&Ιίυβ, 
νβΙ ΓΟοΙίϋΒ, ά€ ρνθ€€$$χοηβ) νβρίί Βαίι^Ιοηίοηιτη βχ- 
8ΐ&1 ΓΓ&§;π)βηΐυαι ΒεηρΙοπΒ ΕροΙΐεί ϋΒωύΙίοΙιί, εχ 
β]α8 ΒΑΐ>γΙοηίεΐ8 άορΓΟοαρΙυπι ίη ΕχοοΓρΙίβ νβΗίβ 
βϋβεοΓαιη βορΙιίβΙ&Γαιη 80 τΙιεΙΟΓυοι Ιιοοηίβ ΑΙΙ&ΙίΙ 
ρ• 250 Βεσς. ββά ςυοά ΑΐΙβϋπΒ πιαίε ΑάΗβηο βο- 
ρΙιΐΒίβθ ΐΗηΰϋ,αά ςαβηι ηοη ρεΓίίηοΙ, ηΐ οΙ)8εΓνΑνϋ Ρ&1)Γίοίυ5 Βί1)1. Ογ«ο. 1. VI, ρ. 806. Υίχϋ ίΐΐβ 
^ιια1^)1^ε11υ8 ΙεηαροΓε Μ. ΑηΙοηΙηί, εΐ ΕΐΌΐίοί ίΐΐίαβ 
βχ&Γ&Ιυηι ζη&ηυ εοάίεεηα β 1)ίΙ)Πο1Ιιεε8 ςυοηά&ιη 

Β Μ&Γοί Μείύοηαίί βά 61. ΟυΓζη&ηηυιη ^^η^ο^θοα ροΓ- 
νεηίΒΒε ευηαςαο ίρείυΒ εάίΐίοηεηα «ηίαιο β^ίΐβΓβ, 
ί&πίΑ ηϋροΓ &(1 ηοΒ αΐΐηΐϋ. Υοοε προέλευσις &οΙ 
πρσελθεΤν υΐίΐυπ Οίο ΟΙίΓΥΒΟδΙοπιυΒ. Τ^8^&ηο «ςοα- 
Ιίβ. Ιιοεϋδ εεΐ ρ. 370 : Ουκ Γστε, 6'τι, ώσπερ ήγεμών 
και βασιλεύς, όταν προέλθΐ[), τότε σαφέστατα όραται, 
καΐ οεϊ μηδέν &γεννες μηδέ αίσχρόν ποιεΐν* παρα- 
πλησίως και οημος, 6'ταν εΙς ταυτό (ιΙα Ιε^.) προ- 
έλθω κα2 αθρόως γένηται, χρηοταϋζηβ^ ςΜίηαάιηα• 
άηιη άηχ (ρΓ»!'βοιυ5^ ρΓορΓΦίοΓ, ρΓοεοαβυΙ), βΐ 
ΐηιρβταίΟΓ ρνοοίά^η» ΰΙαΓύινηβ ΰοηίράύητ, €ί οΰίβτ^ 
να/ιΐΓ, αά€0(ξη€ ίνηο ίΘτηροτίΒ άβδβί $ίδί αύ ίηάβΰοτο 
€ΐ ίΙΙιΰβΓαΙί οηχηί (αοίηοτβ €αυετ$ : ίΐα ςηοςίίβ ρορη* 
Ιηηι (ιΐβΰεκβ), ςηαηάο ρνοσβάαΐ βΐ €οη[εηίηι οοβαΐ,βίο. 
ΜοηΒίΓ&Ι Ηίο ΙοεοΒ νεΙεΓεΒ Αυ^υΒίΟΒ 0«8&γ68 Ηο• 
ηοβ ρΐΌεοΒ8!θοε8 εβΙεΙ)Γ&8Β8,εΙ &1) Ιιιβ ρΓοεεβ&ΐοηαηι 
Βγζ&ηΐίη&ΓοίΏ οη^ηοπι ροΐίυβ ΓερεΙεπάβω οβμ, 
ςη&αι, ςυοά ίεοεΓυηΙ νίή άοοίί, αβερίεαι ϊΙΗβ βοη- 
Βυΐυηι &1&1ί8 ρεπ &ηηυαι ΒοΙεπιηΐύϋΒ ίη ϋΓουηα ογο- 

η οε88ίοηίΙ)υ8. δυηΐ εηίαι, ηί ί&ΙΙοΓ, Ιιβο Ββρίεηα ύοη- 
βυΐυπι ρΓοοε8«ίοηε8 ιηηΙΙο ΓεεεαΙίοΓβΒ ρηιηοΓυαι 
Οφβ&Γυαι Φΐ&Ιε. Β^ζαηΐίηί &υΙεΐΏ ίηαρεΓ&ΙΟΓεΒ,ηοη 
(Βΐη ΟοοΒυΙεΒ, (^ο&πι ίηαρεΓ&ΙΟΓεΒ ΗοαίληοΒ ίπιί1&Γΐ 
ΒΐυάεΙ^&ηΙ,αυΙ ροΙίοΒ&οηΙϊΟΓυιιι ρεΓΒοηΑΐηβΙ ιηαηί& 
βυ$1ίηε1)&η1. Οαί& τεΓΟ ίο Ι&ΙίέυΒ ρΓοοοΒΒίοηίΙ^υβ 
ίοροΓΑΐοΓΟΒ βΐ ηα8§ί8ΐΓαιυ8 ηι&^ηαιη ηυοαβηιιη οο- 
ιηίΐυηα, 8ΐχρ&1θΓυηο, αρρΒηΙοΓααι Βοουιη Ιι&1)οΙ>&ηΙ, 
ίηάο Γ&εΙυιη, υΐ οίΩοίυο), ίά εβί οοαιίΐ8ΐίν&, ΙοΙλ 
οοΙιοΓΒ αΐίοα^υβ αι&^ίΒίΓ&ΐυδ άίβροδίϋοηΐ §αΚ)(ίί(&, 
προέλευσις, πρόοδος, προελευσιμαΤοι^ άίοεΓοηΙϋΓ. II• 
ΝίεερΙιΟΓυΒ ραΐΓί&ΓθΙι& ΟΡΙ&ηυε ρ. 236. ΒΓβνΙ&ηί, 
των προόδων οΓκους, ους Ρωμαίοι σεχρέτα 'καλουσι, 
οιειηοΓ&Ι. ϋΐ^ί πρόοδοι ηίΐιΐΐ 8ΐία() §αηΙ ςα&πι 1πΙ)0- 
η8ΐί&, ε&πιεΓ8Β ^υά^ο^&Iβ8. εχρβάίΙίοηεΒ,οίΟείΒ,άίνο- 
Β& (ΙίνεΓΒΟΓυπι ρΓβΒΓεεΙοΓϋοι ()ί8ρο8ίϋοηί α11η1>υΐΒ. 
ΥαηβΒ βΓ&ηΙ νεΙεΓυιη ίηρεΓ&ΙοΓυοι Ηοπι. ρΓΟοε•- 
ΒίοηβΒ ίη Ο&ρϋοΐίυπ), αά ΐίιηίη& ^ον^Β Ο&ριΐοΐίηΐ, 
ςυ&ηάο &υΙ Γεεεηβ βοίίΓεηΙ ίηαροηυχη, &αΙ υΙοΙογοβ 

|ν ε ο&ΒΐπΒ ΓβθίΓβηΙ : ίΐεπι &ά αϋοΓαιη άοοηιχη βάββ, 

^ 5ί ςυοά δίαΐυιη ΒοΙβηαηε ΒβΟΓίΗοίυιη ()εΙ)βΓεΙ οοΐο- 
Κ>Γ8Γί ; ροΓΓΟ ίη ε&ΒίΓΒ, αά Κιογγοα ρυ1)1ί88, &ςυ«- 
άυεΙϋΒ, λϋαςυβ ορεΓ& ΒρβοίΒηάα. Ου» οηιηί& 
ΒγζαηϋηίΒ ίοαρεΓ&ΐΟΓίϋυβ οχ&εΐβ Γ8ρΓ»Βεη(&1&, αί 

ΕΒΓ ΙοΙυηι ορυε ΟοηΒΐ&ηΙίηί αρρ&ΓβΙ, ίη ρΓοοβββυ 
ΟΓυαι ηοΒίΓΟΓυαι ΟοιηαιεηΙ. ηοΙαΙ)ίπ:υ8. [ΟΓί^ίαβιη 
ρΐΌοβΒΒίοηυαι βοΐβπιηίαα] ηοη αά ρ;εηΙίΙεΒ Βεά βά 
01ιπ8ΐί&πο8 ΓεΓεΓβηάααι ε55β αϋ Μ&Γβκοοηί άεΙΙβ 
€0$β ρ^ηΙίΙβίοΗβ, ΚοτΏΒ 1746, ΟΒρ. 31.] Εί^ο νβρο 
ΒβεοΒ εχΐΒΐίπιοαι. ΟίοηγβίαΒ Η&ΙίοΑΓη. &ί1 Νυαι&ιη 
Ι&ΙβΒ ρΐΌοεΒΒίοηοΒ ^Βη1 ίηΒΐϋυίβΒβ. [ΜυΒβοιη Οάο- 
Βο&ΐοΐιί. 1. II, η. 86, ρΐΌοβΒΒίοηβοι εχΙιίΙ>εΙ, πΜ 
υηοΒ ροΓίΑΐ Ιβίάβοι, οΙο.] ΕΙ Ι&ΐεβ ΐΒί&οοΓαηα, 0&1- 
Ιοηιηα, Α^υγΙαγοιπ ΒϋοΓαοαςαβ Β&οεΓ(ΙοΙοηι Κοαιβ- 
088 ε1 ρβΓο^ηβ ΒυρβηϋΙίοαίΒ ουηι ΙθοβΙβ άεοποπι, 
ογωΚ>&1ί8 βΐ ίγαιρΑοΙβ, ρΓΟΟΟΒΒίοηεβ ρα1>1ίοβ &α 

Αίαιοηβαι• 
(11) ΙΐΑ ΑρρβΠλ1>Αΐορ Ιοαιρίαιη 8. βορίιΐ•• 4 

Ι Μ 81 ΒΒ 0ΕΚΙΜ0Ν1Ι8 ΑϋΙϋΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΒ. Ι. 82 περιφανέστατης Ιορτης (12) εισέρχονται οΐ ιτραιπί- Α άίββίπΐϋΐη ΓββΙυπι ίηοΐίϋΐ, ρΓδΒροβίϋ αυρβαιη Ιποϋ- 

αΟΑΝ. ^^^. ΗΕΙΚΘΙΙ ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙϋδ. Αΐιηοηβη Ι&νληάί ηυιηίηίβ ο&αβα, &ϋο8ςυθ, Ιαιη 
ΓΓβςοβηίββ βαηΐ ίη νβΙβΓυιη ιηοηυιηβηϋβ, υ1 ρΓΟ- 
ε689ίοηβ» βΙιηβϋΑηιΐ8& ββηϋΙίΙ>υ8 ΐΏ&ιι&88β, ηυΐΐυπι 
8ϋ άιιΙ>ΐυαα. ΟίίΓ&Γ&ηΙί&πι βί&ΐαίΐ Οο&Γυβ βά Οοάίη. 
ρ. 115, η. 4, ίηίθΓ π^οέλευσιν βΐ πρ(ίχεν9ον. ΙΙΙαιη, 
&ί&, Γαί886 1&ηΙυιη'ριβΙ&Ιί& ο&υ8& ίη8ΐΙΙυΙ&Γη ρΓΟ- 
065810060], ουιη 8αρρ1ΐο&ϋοαβ : Ιιαοο τθιό Ιαηίαιη 
ροπ3ρ« 6ΐ Ιαζαβ 08ΐ6ηΙ&ηάί ^Γ8ΐί&. δβά αΙΙ&Ιη ^αIη 
6Χ6Πΐρ1& νίΓΐ άοοίί 8βοΐ6ηΙι&ιη 8&ϋ8 βνβΓίυηΙ, βΐ 
ίρ8& ηυ]α8 ο&ρίΐΐβ ίηβοηρίίο, ίη ςαα ρΓθθθ88ίο ίιη- 
ρβΓ&ΙθΓί8 &(] Μ&ςη&αη βεοΐβδίαιη ιηοαο πρ^χενσος^ 
ιηοάο προέλευσίζ ΑρρβΙΙ&ΙΟΓ. ΕπιηΙ βιαίβαι οπιηίηο 

(1ίΤ6Γ8ί ^βηβΓΪ8 ρΓ00685ίθη68, &ΕΟΓ« θΐ ρΓΟΓ&Πβ. 

Μθϋοπβ 0Γ(1ίηί8 ^Γ&ϋΑ άβ 5ίο^υ1ΐ8 860Γ8ίΓη β^&πα, 
θΐ (1θ ί1Η8 ςαίάβπι ρηπιο Ιοοο. ΟοηιβίΗαηί^ βρί$ΙοΙαγη α €Ηή$ίο αά Αδραπίτη πιμ- 
$αηι, ί6Γαη$ άβηί(]ΐηβ ΡνοΙονβίΙίαΗιΐΛ, $αοτα €/ιή$Η 
(α$(ηα$, Ηί ρβάίΐα ρΓ0§ΓΘ$ίί β τηαρηο ραΐαΐίο μχ^^^^ 
αά Οβίρανατη ΒίΛοΗβτηαπΑίη ρΓοοβάβΰαηί. 8βοηίγη 

ίΐίοςιιβ ρΓ0€€$$ίοηύΐη βητη Οβνο /ααΜαί ραΐηανεΚα, 
ηΙθϋί^ϋυΓ Ηίηο βαοΓ&β Γ6ΐίςυί&8 ίη ρΓοβ68!$ϊοηίΙ)υ9 
είΓουπιΙ&1&8 Γϋί886, βΐ άυοβ ρΙεΓυπαςυβ οΙ^ΟΓΟβ ρΓΟ- 
εβάβηΐίυηα, ςαοΓυαι υηυαι ιπιρβΓ&ΙΟΓ, βυΐ Ι6§;&1υ8 
6^υ8, &11βΓυΐΏ ραΙπ&Γθ1)& άυββΓβί. Ηί οΙιογι ίη νί& 
8Ϊ&)ί οοοϋΓΓβηΙοδ οοίΙ)&ηΙ, βΐ ΓυΓ8υ8 άί806(ΐ6ΐ)^ηΙ, 
ςυα (]β τβ &1ί&8 ϋίΓββα^ί οοοαβίο βπΐ ία Ι^ίβ ηοΐίβ. 
ΜοΓβιη Ιιυηο ρυΙ)Ιίοί8 ρΓΟΟθββίοηίϋαβ ρΐυτίαιη αΟβο 
Γθ§;αηάί ΜυΗ&ιηαιοά&ηί 8&1ί8 ιη&^υΓβ & 6Γαΐθί8, ΑυΙ 
ΟΙΐΓίδΙί&ηίθ 0Π6ηΙ&ΙίΙ)υ8, αί ιηαΐΐοδ 8ΐίθ8 τίΐυβ Γβ- 
1ί§;Ιθ8θ8, ΑΟΟβρβΓυηΙ. 11α παγγαΙ ΑύυΙΓβάα βυί) ίπα- δΑΟΓβ ρΓθθ688ίοο68 θΓΑίιΙ ΓυΓ8α8 άυρίίοίδ ^βηθ• η ρβπο Οοα&π Αά αη. 18, ββυ ΟΙιγ. 639 : υ^^€η^^ 
η8. Υβΐ βηίηα βΓβηΙ ΙίΐΔηίοβ, λιται, 8ϋρρ1ίοα1οη«, $ί€θίίαΙβ, ^ρΓβάίβδαΙητ ΟτηαΓ [βχ αΐ ΜΑάίηβ] αιηι 3α&ηάο βαιηοιί ρΓίηοίρθβ ουιη οΙβΓΟ βί ρορυΐο ηα- 
ίροιίββ, &αΙ οβΓίθ ρβάίΐθβ, ανβΓΓυηοΑαάί £;ΓΑηάί8 
ιη&Γι, &οΙοΙ)Ιίηθηάί α68ί<1θΓ&Ιί88ίΐΏί Ι^οηί, υ( ρΐυνίββ, 
^Γ&ΙίΑ, ρβΓ ΟΓΐιβιη βΐ Ιθίπρία ροθηίΙβηΙίΑΐη ιηοη- 
8ΐΓ&οΐ68 Ιιοιηΐΐί 1ι&1)ί1α οΚ)ί1)&ηΙ : ααΐ βΓ&ηΙ ρΓοοβδ- 
8101168 ίαιρβΓΑΐοΓαιη ο ρΑΐ&ϋί8 8υί8 ία Ιβαιρία. Ιπια- 
^068 (&1ίυχη ρΓθθβ88ΐοηαιιι ίη Μβηοίοςίο Βαβίΐί&ηο, 
ι. Ι, 1π1)α8 1θ6ί8 οοη8ρίοίυη1υΓ, ρ. 67 βΐ 210. 05- 
ββΓΥΑίαΓ ίη ί11ί8 ραΙπ&ΓοΙίΑ οαπι ίααρβΓ&ΙΟΓβ 8ΐ&η8, 
<1ί&€οηα8 Ιίϋηιπι 1βηβη8, βΐ ΓυΐΏΑη8 ϋιαιί^υίαπι 
ςαΑΐί6η8, &)ίυ8 άίαοοηυδ, ΑυΙ ρ&ρ&8, οηιεβιη ρΐΌ- 
οβββίοοΑίβιη ρΓ8ΒίβΓβη8 ροηο ίδΐϋπι τόν 6ν>μιατοφ<$- 

ρον, 6ΐ ρΓ06688ίθηΑΐ68 Οίαΐΐί Ουαΐ 0βΓβΪ8 ΑΓάβα- 

(ίϋαβ. ΗίοίθΓΟίθ ΑρρΑΓ&Ιθ8 θΓ&ΙΙβΙίυοι ρα1>11οΑΓυσι 
βαρρΗοΑίίοηυαι θ νβΐαδϋδ ββηΐίΐίύηδ οβΓίπαοηϋδ 
ά6πν»(α8, ρβηβ8 ςαο3 ίη ρΓθθβ88ίοηίΙ)α8 ΙπαιηρύΑ- 
111)08 ΐΑυΓ8Αΐθ8 οαηι ΓαηΑΐίΚ)υ8 ΑΓάβηϋύυδ βΐ ΙΙιυη- 
Ι)υ1ί8 ίαα)&η(ί5υ8 ρΓθ0688ί88β οοηβίΑΐ β Οίοηβ Οα9- αΐ Λ1>ΰα80 ιη οατηρητη, τηαρηαςηβ οοαοΐα ρΓΟΟβάβη» 
ίχανη (ντδα ειιρρίβχ οδί€$ΙαΰαΙίίΓ Οβητη, νβΐΐί^ ίιαϋίΐα 
ταΐίοιίδ ηιβήίοπΑτη βΐ ίαηάίηιοηχΐΒ Κη^η$ υχΗ [Αϋ^Αβί 
ρυΐΑ], Ιατροί ίηίΙ)Τ6$ εή'αηάετβ : 6ί $αηβ ίαηΐηηι να- 

βαβί^ οοηίβΠχ ηηΰίηιη $€$β<ιηβ ίηιάβηί€$ ρίοΰΐ άίυί- 
Ιβ^η β 1ΙΜ) $ίηίΐ ρΐηνιατη βχβηίβΓβηί. ^ι^ο τηίΓαοΐιίο 
ίαηίαηι αΐιΰΐοήίαίβτη α ρΜβ τβυ^τβηΐίαίηςηβ αίΙβρίΐΜ 
(ιιϋ ^4^6(Μ, %Λ Λτηδηα* ραΐίϋ 6^η$ υβηβΓαδηηάα τηαηη 
€οηΙτ€αατ€ηΙ^ ίηάβρηδ ανηΐόα ςίΐα$ί ίαηΰΙιιηοηί/Β 1>β' 
ηϋάΐΰΐιοηε (τοπίβε $%1>ί ρβτΙΗοαΓΒηί , [Οβ ρΓΟΟβδβίοηβ 
ΑηϋςυΑ ΙΙοΙΙιοπίΑ^^βηΒί οΐ) ΓρυοΙαβ 16γγ6β νίά.ΜοΙβοη, 
Υο^αρβ^ ρ. 307. ΡΓοοβθβίο ευιη ρδΑίΙβηΙίο ββα ρ8Α- 
0118 Αρυα ΑηΑ8ΐΑ8. Υϋ ΡοηϋΓ. ρ. 120, ίοοΑ 6(ζΓ6^ίΑ 
άβ ΟΓϋΟθ ία ϋίΑπϋδ ρΓφΙαίΑ.] Ργο ΐηηρβίΓβηάΑ νί- 
οΙΟΓίΑ ρβΓΗίύβΙ δο>'1ίΙζ68ρ. 816, ίηιρ.ΟοηδΙαηΙίηαοι 
ΟυοΑΟί λιτανείαν εκτενή $ιιρρΗΰαΰαηάατη ρτθ€β$$χθ' 
ηβηι ναΐάδ Ιοηραηχ €1 ρΓοάχχοΙατη χηΛΐαχιί$$€, Νηστείαν 8ΐθ ρ. 4041, 33, βά. Βαοι^ογκ. Ρποια άίοίΑΠίαι (• παραγγείλας τώ τε πλήθ^ι "^λΧ έχυτφ, λιτανε(αν έχ- Μβαοΐο^ί ίοι&ι^Ιηυοι βζ1ιίΚ)6(, ςοΑΟΐνΐδ Γαάί 8(γΙο, 
αΐ ί6Γβ οαιηβ8 Μβηοΐοβίί ί11ίυ8 ίοΐΑ^ίηοδ, ρΓ00θ$- 
8ΐοηοαι ίη)ρβΓΑΐοπ8 Τηβοάοδίί ]υηιοι*ί8 βΐ ΡγοοΙΙ 
ρ&ΐΓί&ΓθΙιβ9 8ά ΗβΙχΙοηιυοι, οΙ> ΙβΓΓββ αιοΐαοι υΓίιί 
Γθ^ί» 1ηίθ8ΐυο), άβ ςαο νίάβ ΟοάΓβη. ρΑ^. 342. 8β- 
ουηάα ρΓθ€β88!οηβοι Ιιβοηίδ ΙδΑΟΓί 6ΐ ΑηΑδίΑδίί 
ρΑίπΑΓοη» ο1> θΑΟΐάβαι ο&υ$ΑΠΐ : νίά. ΟβάΓβη. 
ρ. 457. ΤβΓϋΑ άθηίςαβ ρροοβδδίοηβοι Αά βχοίρίβη- 
άΑ8 ΓβΙίςαίΑ8 βίθοίθηϋδ Ι, ροηΐίίίοίδ ΕοοίΑοί. ΤαΙθοι 
ρΓΟΟΟΜΪοηβπι, ςοΑ ΗοοΐΑηυ8 ίβοΑρβηαδ ίαΐΑ^Ιαβαι 
υ5π8ΐί £άβ88βηΑθΐ δοάλπο θχρΓθ88Ααι θχοβριΐ, άθ- 
οηϋίβ ΑοοηγηιοΑ ίη 8θΓίρΙοποα8 ρο&Ι ΤΙιβορίΐΑη. 
ρ. 268. ΡΐΌΟθβΑίοηβαι Εάβδ&β ο1) ΙθρΗΟοα ρορΙβηίΑ 
ίηβϋΙαίΑοι άοβοηϋϋ Α886θΐΑηηα8 ίη Βί})1, Οτ,^ 1. Ι, 
ρ. 270, 6, β ^08υ» ΘΙ^Ιίι® ΟΙίΓοηίοο ΒγηΑΟο βίο ; 
Βοό βαρίΙΙο ηχοΛϋΐ Εάε$$βηχ, ΡΛτο βρύΰορο χηάί^ 
ΰβηΐ€^ Μηρρϋϋαϋοηα ρβτ ίοΐαηχ ηΓΐ)6τη βΰβηιηί, ϋοη- 
βαχετβ (ηηΗ€$ νίπ, ΐΜΐΙχβτβί, ρχατί $1 οΐβτχοχ εηιοβιη τενή έποιήσατο, αυτός πεζός συ μπορευ^ μένος μετά 
δαχρύων, χηάχΰΐο ^β^ηηχο ρορχιίορηβ βΐ $ιΗ χηίϋίχιβ' 
1>α1 ηχρρίιεαίχοηεηχ ρΓθθ€$$χοηαΙ$ηχ €Χ(βη5αηχ [ιά ββΐ 
Ιοη^ΑΟί ; ίηΙθΓρΓβδ Ιιίο ηοη ΓβοΙβ ρβΓΟβρϋ Γβάάβηβ 
α$$χάχία$ ίηρρΙχ€ααοη63] χρ$€ ρβά€$ χιηα οηπι ΙητΙ^α 
ρνοεβάβη$ χη ΙαΰΓχ^πιχε, βίο. Νοη οιβωίηί αΗΙθγ ςοΑίη 
Α ρβάίΐθ ίαιροΓΑΐΟΓβ ρβΓΑοΐΑΟί ΙαΙθοι ρΓΟΟβδβίοηβιη. 
Αηϋςυίδ ΐΑοιβη ΙβιηροΓίύυδ οροΓίβΙ οιοπ8 Γυίββθ, 
υΐ ίαιρθΓΑΐοΓ ΙβοϋοΑ ΓβΓΓβΙαΓ. ΡαΙθΙ θ νβΓΐ)ί8 ΤΙιβο- 

ρΙίΑηίδ 
(12) Ιά β8ΐ, ήμέρ<? |χι$ πρ6 τζς εορτής, ηηο άχβ 
αηίδ Ι6$ίχιηχ. δοΐβαιηίδ ιΐΐβ ηο8 Ιοςυβηάί ΟΓββοοΓυπι 
ηανοΓϋΟΐ 68ΐ. 8ίο Αΐί1)ί Αραά ΝοδίΓυαι προ ήμερων 
6'σων 2^ν χελεύσωσι, ΙοΙ άχβΰχΐδ αηίβ ςαοί ίη$$€ήηΙ, 
Μ&1α1α8, 1. II, ρ. 10, ΟΙΓΟΑ Για. : προ ολίγου δια- 
στήματος τής πόλεως, ίά ββΐ δλίγψ διαστήματι προ 
τής πόλεως. ΡΙιοΙίυδ ίη 1.βχίοο ίηβάίΐο Αρυά Οοά- 
^βΙΙυπι ο\ τετρακόσιοι προ Ιπτά ετών χατέστησαν ρτ(Ε[ΘΤ^ηίβ$ 61 ρ$αΙηιο$ ΰαηβηία αΙηχίχΜ υβ$αΐ)η$ Ο των λ' τυράννων, 0000 ίβρίβηχ αηηχ$ αηΐβ XXX ίί^- αηκηχρίύ. Ββά Λ ηχοηαοΜ τηοηχαΐβίςχιε οηχηβ» γ«- 
ρίσηΐΜ ΟΓοΟοηί ίιαίΐΐεηιηΐ, ΡΓΟΟβββίοηβαι βοίβωηβηι 
ρΐΌ ίηρβίΓ&ηάΑ ρίανίΑ 8ώ1) ίαιρ. ΜίοΙίΑβΙβ ΡΑρίιΙ&- 
^οηβ ίηΑίΙΐοΐΑΟί νβΓΐ)ί8 ΥΑΐάβ οι 6θ]0ΓΑΐ>ί]ίΙ)υ8 άβ• 
•0π1)ϋ ΟβάΓβη. ρ. 739 : Αύχαοΰ δε γενομένου ώς 
έπΙ μΐ[νας 5λους εξ μή χαταΰ(3αγήναι 6ετόν, λιτα- 
νείαν Ιπθίΐ{σαντο ο1 του βασιλέως άδελΦοι, 6 μίν 
Ίωζννης βαστάζων το ^ιον μσνδύλιον, 6 μέγας δ^ 
δομβστιχος τήν πρ&ς Αυγαρον έπιστολήν του Χρί- 
στου, χα\ 6 πρωτοβεστιαριος τα άγια σπάργανα. 
Ια? ίαζ^ όδεύσαντες άπο του μεγάλου παλατιού 
άφ{χοντο ^χρι του ναού τής ύπεραγίας θεοτόχου 
των Βλαχερνών. Έποίησε δΐ χαι Ιτέραν λιτήν ό 
χβτ^ιάρχης συν τφ χλήρφ. ΤαηΙα αχιΐβτη αχδηαΐα 
*6€ΐίαί€^ 11/ ίοΙί$ $6χ ηχβηίχΰια ηοη ρίχι^νβΐ, χηίϋΐηβ- 
δαηί ίημρΐίϋαδηηώίίη ρτούΦϋχοηβτη χιηρβταίοη$ [να- 
Ιτ€9 ; ψίόηαη ιμι» $αύΐ%ηί ηχαηϋΐβ (ββυ βαάΑΓίαηι 
Βάβιη&αη) ροτίβΛαΙ^ αϋ&τ αίΛίβηχ^ ηχαρηχχί πΦτηρβ ταηηο5 οδίχηβδαηί, ^&01 νβΙβΓββ ςυοςυβ βίο Ιοαυβ- 
1)ΑηΙαΓ 6Γ£θί βΐ ΙιΑίίηί. ΟΙγπιρίοάοΓυβ Αρυά Ρΐιο- 
Ιίυαι ΒΐΙ)1. ρ. 106. βά, Ηοβεοη. ρβηυΐί.,πρό τριάχον. 
τα τής 'Ραοέννης μιλίων παρά τους δρχους προσ- 
τάττει τούτους άναιρεθήναι. ΟίοάΟΓϋβ δίουΐυί» ρ. 
160, 6ά. ΨβαβΙ, προ ήμερων εΐ'χοσι, νχρχηίί άχβδχΐί 
αηΐβ, ΑρυάΟ&ρίΙοΙία. ίο Μ. ΑηΙοη. ββΐ αηίβ Μάυχχηι [ίά 
ββΐ ΑΐΙβΓΟ Αοΐβ άίβ) ηηαηχ ίχ$ρχΓατβί, ν. 1. 1. 8ογ. ΗίβΙ. 
Αυ^. ρ. 567, β1 ΟοΓείηί Αρρβηά. βά ΝοίΑβ Ογ^βοογ, 
δίπιίΐί πιοάο άπο υβαΓρΑοΙ. ΝονβΙίΑ Ζβηοηίβ : Φωτ- 
αγωγούς ποιήσει άπο έ'ξ ποδών του πάτου εις τό 
ΰψος, ίά ββΐ οΛ άχ5(αηίίαηχ $€Χ ρβάηηχ άπο του πάτου, 
α $θΙο, ΑπβΙίάοδ, 1. II, ρ. 123. Άπο πολλού του 
δουλεύειν εΤναι, ρρο εΤναι πολύ άπο του δουλεύειν, 
πολύ άπεΐναι νβΐ άο£στάναι του δουλεύειν, τηΐίΙΙηη 
α ίβηνχίαΐβ α\>ε$$β, Νοη πιυΗυίπ Αΐ)1υάί1 ίΐΐλ ΤΙιβο- 
ρΙίΑηίβ άίοΐίο ρ. 125, μετά τήν τριήμερον τής 
προδοσίας, ίά ββΐ, τρ(τ^ ήμέρ? μετά τήν προδοσίαν. 83 00Ν8ΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΕΡΗΥΕΙΟΟΕΝΙΤΙ 84 ηΐυΐη ίαΐτ&ηϊ, άίαπία βοίΐίββΐ ρΓΟΟβββΙοηβ ίηβίβηίβ, Α ^^'^οι (13) έν τψ χρυσψ τριχλίνψ {ϋ), της χαθημερι- 

;0ΑΝ. αΑΟ. ΚΕ1Κ8ΙΙ αΟΜΜΕΝΤΑΕίυβ. ρΐι&ηίβ ρ. 94, άθ Μ&Γοί&ηο ίιηρ. πάνυ δΐ ήν ευλα- 
βής χαΓ (ρο6ούμενο< τον θεον Ηαρχιανοζ, 6'στι^ έν 
ταϊς λιταις του Κάμπου πεζός έξχίβι, πολλά τοις 
δεομένοις εύποιών. "όθ&ν τούτον όρων ό πατριάρχης 
Άνατόλιος χαΐ αύτος ούκέτι φορε{φ φερόμενος χάτά 
τ& έθος έλιτάνευεν, άλλα πεζός. ΜαΓ€ίαηη$ ροηο 
ναΐάβ ρίΐΛί ΓβΙίρίοίΟ Ιίηιοτβ Οβητη αοΜαί, βΐ \η γτΟ' 
€β$*ίοηα>η$ αά Οατηρηηι οβΜναΙνί ρ^άα ίηοβάβδαΐ, 
€ί ηναΐΐύ ΰβηββΰϋΜ α/βάβΰαΐ 6(^€ηίβ$, ^ί^α^β, Ηί3 οοη- 
ερβάύ^ ηοη αηιρΙίη3 ίη Ιβοΐίοα, ηί ηιο$ ίίΐηο ί€Γ€δαΙ, 
ίβά ρύάίδια ϋετ αρ€η$ ΑηαΙοΙίίΐ8 ραίΗατοΗα ρτοοα^ 
ίίοηητη ΒηρρΙίΰαίίοηα οΗΙ>αΙ, Μ&Γοί&ηί θγ^ο Ιβιη- 

ρΟΓβ 

(13) ν&ηί χηβηαοΓ&ηΙϋΓ &ηΙί(ΐυίοπΙ>υ8 γθβΙγο β&οα- 
1», αυ&ζη Ιιυίαβ ΟβηιηοηίΗβ βΐ&β 68ΐ, ρΓβροθϋΐ ; ^υβΐ», οΐ 8»ρ6 6Γ&η(, ΙοΙ βΓ&ηΙ ββΓυαι ρΓβΒροβϋί οΐ 
ί&ιηίΐίβ οϋΙιΐοαΙ&ποΓαιη. ςυοΐ, ίρ8». Ταοϋβαι 1ι&- 
1)6ΐ}&1 ςυοςυο ρ&Ιη&ΓοΙίΑ βαυοα ρΓβροβίΙυιη : ββά 
ηοη 86οαρ6Γ. €6Γΐβ ιπθιώογ&Ι άβ ίίΐο ΝοβΙβΓ &υοΙοΓ, 
υΐ άβ Γθ ο58θ1βΙ& ; βΐ Ιιαο άβηίςαθ ηοη ρβΓίίηβΙ. 
Ηϊηο ίηΙβΙΗξ&ΙυΓ, ςα&Γβ 1. II, ο. 2, ρ. 304, 6 άπραι- 
π09ΐτος ηοιηΐηβΙϋΓ, 86α ρκοΙορΓ€Βρο$αΜ, Ώα οΓηοίο 

ΕΓΦροδίΙί ρ&υοα ΒΐηοΙίιη ηαηο άιοαιη : ρΙοΓα βηίαι 
80 άβ Γ6 ίη ρΓ00688α 0ρθΓί8 ΟΟΟαΓΓβηΙ. ΕΓ&1& Β&ΟΓΟ 

ίΓηρθΓ&ΙΟΓίβ οορροΓΟ άοοιί ΓοΓίβςυβ, ίη βθ€ΐβ8ί&, ίη 
86η&1υ, θϋΙ>ίου1ο, υόίςαϋ, ρροχίαιαβ ίαιιηβ(1ί&1β 
ουιη ρπηοίρβ Ιοςυ6ΐ)λΙυΓ, τβίβΓβΙι&Ι αά ίρβαηι άθ 
Γβ1}α8 οοουΓΓβηϋόυβ, Αοοίρίβύ&ΐ &1) ίρβο αι&ηά&Ια, 
(^αο ρ ΟΓΓΟ αΐίίδ ρΓ006π1)υ8, αά ςυοΕ ςαοάςυβ ρβΓ- 
ΙιηβΓβΙ, ίιηρ6Γΐ1βο&1. Ηίο β. ο. νΐάβιηαβ ρΓ«ρο8ϋυηι 
ρήάίβ αι&§;ηί ίββίί άβ ίη8(&η1β Γβ1ί§[ίοηβ άοπιίηααι 
ρΓβΒοίρυθ ρτχροήίι ίαοΗ ραΐαίϋ^ 6( οηΐίαηΐί, οί β &(1ιηοηαί88β, 6ΐ &1) βο πι&ηά&Ιυιη &006ρί886, 0Γ&8ΐί- ψηίΐϋηιη. Οαί αυΐοω Ιιοο 1ϋ)Γ0 οιβιηοΓαηΙυΓ ρΓβρο- 
§ϋί, ηοη βυηΐ ηίβί ρτχροήΐχ οίΐΗοΜ, Αηΐβ οβρίβ βΓβηΙ 
λΐηί)θ ΙΗα ηυπιβΓ& ρΓοροδίΙί ρ&ΙαΙίί βΐ ουΙ)ίου11 Ιυηο 
Ιβηιροπβ ίΐα ^οη^υηο(α, υ1 8βρ&π ηβςυΐΓβηΙ, ββά 
βίάβιη Ιιοηιίηί ίηϊιβΓβΓβηΙ. ΑηΙίςυΙοη1)α8 &υΐ6ΐη 
1β[ηροΓί1)υ8 (1ίν6Γ8ί βΓ&ηΙ ρΓ&ροΒίΙΐ βαοπ ρ&Ι&Ιϋ, 6ΐ 
ρΓβροθίΐί ου1}ίεϋ11. ΟυβιηνίΒ βηίαι Γβρβπ&ηΐϋΓ 830. 
IV βΐ ν, ρΓ8Βρο8ίΙί 8&οη ρ&Ι&Ιίί, ςιιί ΕυηυοΙιί ίαβΓβ, 
ηοη Ι&ιηοη βζ βο 86ςιιϋυΓ, ρΓ8Βρο8ίΙθ3 ρηΐ&ϋί βΐ 
ου1)ίου1ί βοΒοΙβπι ίΐΐο ΙβοιροΓβ, &υΙ οπιηβ8 ρ&ΐαϋί 
ρΓ«ρο8ίΙθ5 6υηϋθΙιθ8 Γυίβδβ, ςυ6θΐ&(ί[ηο(]αοαοοιη68 
ρΓβροδίΙΙ βυηυο^ί βπιηΐ β1 β88β ()βΚ)βΙ)&η1. Ηβρβ- 
ηυηΙυΓβηίο) νίπ ίηΐβ^π ίη ρηεροΒίΙίβ ρβΐ&ΐϋ βορυπι 
ΙβιηροΓυιη, υΐ Βοβίΐιίυδ βΐ 0&88ίοάθΓυ8; ηβςυβ θγ&Ι 
08α8ϋ ο5 ςυαιη V. 01. Η&ςβη))υοΗίυ8 ίη Οοιηπαβη- 
ί&ιίο Αϋ ΟΙρΙ^βΙιοη Βηχί&ηαιη ρ. 28 ; αυΐ άυΙ)ίΐΑΓβ1 
άο ϋάβ αίςυβ ρβπΐία ίΙΙοΓυπι ςυί ϋΐυΐυιη €&88ίο- 
άοη 6ζ 63υ8 οοάίοβ πι&ηιΐ80ΓίρΙο, ςυί ίη 1)Ι51ίοΙΙ)βθλ ηαοι ρΓθοβ88ΐοηβΐΏ ίηάίοβηάί. ΟοοιίΙαύ&ΙυΓ ίιηρ6Γ&- 
ΙΟΓβοι ίη θοοίθβίαπι,αά ίρ8υιηυ8€|υβ8βθΓίΑοαΐθΓΐϋαι, 
ρθΓηξ6ΐ)&1 ίρ8ί ββΓβΟΒ, υΙ)1 ορυβ βΓ&!, 6ΐ βύ ίρβο 
τίοΐ88ΐιη Γβά(ϋΙθ8 Γβοίρίβΐ^&ΐ, ΐΏίηί8ΐΓ&1)8ΐ ίρδί &ρο• 
οοαι1}ί&, 8βυ οΙ)1&Ιίοηθ8, ςυαβ ίηαρβΓ&ΙοΓ ίη οαΑςηίβ 
ίββίίβ 8θ1βΙ)Αΐ ίη &1ΐΑΓί (ΙβροηβΓθ ; ίηάαβί)»! βΐ βζυβ- 
1)&1 ίρβί ίηΓυΐΑΠ), ρΓο γ6 βζί§;βη1θ, άβϋαΐ αά ηιιΐυιη 
ίαιρβΓβΙοΓίβ βί^ηυπι ΟβποιοηίΑΓίο, ςααηάο ΙΙΙβ οβ- 
1βυ8ΐη& ά&Γβ, ί(1 ββΐ ρΓοοβΓββ εοη^Γ6($&Ιθ8 &(1 ρΓΟΟβ- 
άβηάυΐΏ ΙιογΙαγι άβΙιβΓβΙ ; Γβοίρίεη&Ι οΙ) ίοιρβΓΑΐοΓβ 
ΐΓΑ()ίίθ8 ίΐΐί 1ί1)6ΐ1θ8 ^ΓΑίαΙαίοΓίοβ ίΑΟΐίοηαοι, ίη- 
ΐΓθ(ίΙυοθΙ)Α(ρΑΐΓίΑΓε1ΐΑΐΐ] αάίπιρθΓ&ΙΟΓβηιροΑίβηίΙοπι 
ΒΑοηιιη οΓβοίαιη, βΐ τυΓβυβ βαυοβϋΑΐ ; βυΙο^ίαΒ, 8βα 
ραηββ ΐ3βη6άίοΙθ8, α ρΑΐΓί&ΓθΙι& ίηαρβΓΑΐοΗ (1αΙο8, 
βββυηι βχ βοοΙθΑίαίη ρΑΐΑΐίαιη άβΓβΓβΙοΑί. ΜίΙΙο αΙια. 
Οβ ρΓ3Βρθ8ϋί8 εοηίβΓΓί ρο88υηΙ Οΐι ΟΑη^β ίη αίΓο- 

3υβ ΟΙοββΑΓίο 1ι. ν. ; ΡΑΟΓοΗυβ ίη 61ο38ΑΓίο Αά Οβ- 
ΓβηυΐΏ, ΒΑβοΙιίηυΑ &ά Ας^οβίίαπι ρ• 70, οΜ ηοη ΑηρΙ. δβΠΑΐοΑ Ι.ίρ$ίβη8ί8 ΑβββΓΤΑΐυΓ, 6χοβΓρ86ΓυηΙ, ρ ίοιρΓθ1)Αΐ)ίϋ1βΓθχί8ΐίιηΑΐ, ρρβροδίΙυηίΑΑβή ουίιίοηΐί 
ΑυΙ βθΓίΙ>Αΐη ίΠίυβ οοάΙοί8 ί^ηοΓΑηϋββ Αεβυ8ΑΓβΙ, αΙ^ Α^ηβΐΐο πΐΑ]θΓβηι ουΙ)ίουϋ βρρβΙίΑΐυοιΓυίβΑβ. Οβ ρΓορΙβΓβα ςυοά 6Α8ΒίοάθΓυπι ρτχροηΐηηι ραίαΐϋ 
ΑρρεΙίΑΤβηΙ. ΡυίΔΐ V. Ο. ΑυΙ ηοη Γβοίβ βΧΑοήρδίβΒθ 
οοιηρβηάίυοι 80ΓίρΙυΓ8Β ί11θ8, ςυί οοάίοί8 ί1ϋυ8 ηο• 
ΙίΙίΑηι άβάθΓβ, Ααΐ 80Γί1)Αΐιι ίρΑυαι ηοη ΓβοΙβ Γβά- 
άίάί88β οοηορβηάίυοι, ςοοά οογαπι 8β ίη Αηΐίςυο 
οοάίοβ, θ ςαο 8αυιη άβπν&Ι^Αΐ, ΓβρβΓβηΙ. δβά ίρ80 
ιηθίβ οου1ί8 νίάί βοπρίυοι ίύί 688β βχςν(Β$ΙθΓί$ βί 
ιαοτχ ραΐαΐϋ ρνχροιϋί βΐ ραΐτίοϋ Κοτηαηοηίτη : ηβςυβ 
νίάβο β^ο ςυΐάβοη, ςυΑΓβ αοοΙοπΙαΙΙ 1ίΙ)Π ιηΑηυ 
6ΧΑΓΑΐί άβΓθ§;Αηάαπι, βΐ Ιοεο νοείβ ρνχροήΐί νοχ 
ρτΛ{βαί 8υΙ)8ΐίΙυβηάΑ βϋ, ουιη βί ηοαιίηΑ άί^ηίΐΑ- 
Ιυιη βΐ ηυπίΑ 8υοο688η ΙβιηροΓυιη νΑΠΑνβπηί. Ιη 
Μβηοΐο^ίο ΒΑ8ί1ίΑηο Ι. Ι, ρ. 20, πραιπόσιτος του 
βασιλέως ΑρρβΙίΑΐυΓ βχ ίΙΙοΓυπι ΙβιηρΓυπι υβυ, εβυ 
ρτΛροΒίίηι ραΐαίϋ^ 5. Εοιηυΐυβ, ςυί, ρΓο Ιβηι- 
ροΓί5υ8 ί1ϋ8, ςυί1)υ8 νίχί85β ρ6Γΐιί1)βίυΓ, νίχ ροίηίΐ 
Αΐίυβ, (ΐϋΑΠί ρΓβΓβοΙυβ ρΓΦίοηο Γυί88β, βΐ Αϋ Αΐίίβ ρΓβροβϋΐΒ οοΐιορίίυο), ΑυΙ ιηίΙϋΑΓίύυΒ, νίά. ΥαΙβδ. 
Αά Απιαι. ΜαγοθΗ. ρ. 500. 

(14) ΟίοίΙυΓ 1)ίο ρρβροΑίΙυβ 8ΐΑηΙβ, ίά ββίοοβυοίβ 
ίη οοη8ί8ΐθΓίο ρΓθοβ88ίοηβ ςυοΙίάίΑηΑ, νβΐ οοΓροΓβ 
ρΓΟβΟΓϋΠ), ςυί βχ οΓΩοίο ςυοϋάΐβ ίη αοΙαοι οοηνβ- 
ηΐΓβ άθ1)βΙ)ΑηΙ, !η^β88υ8 ίη £ΙΐΓγ8ο1ηο1ίπυπι Αάοαο- 
ηυί886 ίηιρβΓΑΐοΓβπι άθ ίηβίΑηΙβ Γβ8ΐο. ΟϋΑΓβ Αυ- 
Ιβοι ίη 61)Γγ8θΐΓίοΗηϋοα ? 8οί1ίοβΙ ίΙ)Ι βΓΑΐ ίρβΑ ρΓΟ- 
ρπΑ ία)ρβΓΑΐθΓί8 8βάθ8. ΜάβΛ 1)βρ, ΑαΓβυηι Ιηβΐί- 
ηίυαι άίεΐ», βΡΑηΙ ΟΓάίπΑΠΑ ρπηοΐροοα Β}'ζ&ηΙίηο- 
Γυοι ΙΐΑΐΐίΐΑίΙο, ρΑΓ8 ΐΑηΙυπι ηοη ρΓΚοίρυΑ ΐΏΑ^ηί 
ρ&ΐΑΐίί. δληβ ΙιϋίΙρΓΑπάϋΑ ΑΐΐΓβυοι ΙηοΙίηίυΐΏ Αρ- 
ρβΙίΑΐ ρΓοεδίαηΗοητη ραΐαΐϋ ρατίβη, βΐ ΕοοίΑηυιη 
ΙιβοΑρβηυπ), ςαο ίβπιροΓβ βυιηπίΑ ^αυάβΙίΑί ροΐβ- 
εΐΑΐβ, ίη βο Αϋ 1]Α[)ίΐΑ88β, υ1 βυιηπιυπι ίαιρβΡΑΐΟΓβπ), 
εββΙβΠΑ οοΐΐβ^ίβ, 01 ϋβ βΐ ^βηβΓΟ, βοΐο ηοοιίηβ ίβηυβ 
ίηαρβΓΑηϋϋυβ, ίάβοαυο ίη ηΠα» ρΑΐΑΐίί, ρΑΓΐ68, οβα πραιπόσιτος της αυλής ηοΐΏίοΑίαΓ. ΕΙ βΑηβ ςυ» *ν νϋιΟΓββ, Αΐ)]6^Αΐί8. νβΓΐ)Α ΒΜΏί Ι^ραΙ, 0.9: Ιη Ηοο 
άΐςηίΐΑ8 6ΓΑΙ βυΐ) ρπίπηβ Αυ^^υΑίίβ ρτχ/βοίητα ρτχ- " ιρίΙηΓ Η/ηηαηηί αηΓβο ΙήεΙίηιο, ςηω ρΓοαίαπϋοτ βϋ /οηϊ, βΑ 8υΙ) ΤΙίθοάοβΙίβ βΐ δβουίίδ βΓΑΐ ρτχροίίίηνα 
ραΐαίιί, Οϋί Αυΐβιηβ 0Γ»βί8ΐηβάίί «νί ηχαϊβρΓχροίίΙι 
ΑρρβΙίΑηΙϋΓ, ϊΐϋ βυηΐ ββιηρβΓ βυηυείιί,θΐ ςαίάβιη βα- 
ηοοΙ^ΟΓοιη ρηηοίρββ. ΟαοΙΓυβηηΙ ουπιβΓΟ,πιίΙιί ηοη 
εοη8ΐ&1 : η)οάο άβυηο ββηηοΩΐ, ΐΏθάοάβρ1υΓίΙ)α8υΙ 
ϋίο Ιοοί. ΟυίΏ 1β8ΐβ ΤΙιβορΙιγίΑΟΐο δίιηοοΑίΐΑ ΚυπίΑ- 
ηί οοηβυβτβηηΐ ρνωροίχίητη ΑρρβΙίΑΓβ τον ευνούχων 
των εΙς την βασιλιχήν δορυοορίαν τεταγμένων χορυφαι- 
ότατον, έ^ιιηιι^ΛοΓίιιη αά ΰΟίηίΙαίηηΐΓβρίηηι άβρηίαΐονητη 

δήηάρβτη, β1 ΑΐίΐΑ 6 άρχιευνο*3χος ίΐη άίοΑίΟΓ; νίά. 
[αΙαΙα, ι. II, ρ. 31, βΐ ΐοιΟΙιίΙιηβΑά. ; βΓβάίϋίΙβ ββΐ, 
ηοη ίυίβββ, ηίβί υηυαι. δβά ουιη ρβΓββρβ ιηυΐΐί 
β88βηΙ ίπιρθΓΑΐΟΓββ εο11β£;βΒ, ίπΙβΓάυιη 1γθ8 τβΐ ςυΑ- 
ΙυοΓ, ΓθΓβββιηρβΓάυο, ΟΓοάίΙιίΙβ Θ8ΐ, υηυιηςυβπιςαβ 
ρβευΙίΑΓβ 8ΐ1)ί εαΜίΑΓίοΓϋΐΏ 5βυ βρΑάοηαηα Ι)Αΐ)υί8£β 
οΙ^ββςαίαηι, ΑαΙ ίΑΐαίΙίΑΐη ; βΐ ΙοΙ ίυί886 ρπβΒροβίΙοΒ, 
ςαοί ΓαιοΙΗ» βρΑάοηυιη. ΡΓβΙβΓβΑ ΙΐΑ^βΟΑίΑοκοβΙα 
ςοοςαο βυαιη ρΓβροβίΙαηι, βί ρΙιΐΓββ βί βδδβηΐ Αη- ραη, ροίβηΐΐίχίπίβ άβρβτα^ €χί€τα$ ραΠΜ'ραΙαΙϋ ρβ- 
ηβΓΟ έοπίΐαηΐίηο^ βΙιί8ςιΐ€ $ηί$ 8ί€ρ/ιαηο βί Οοηίίαη- 
ϋηο ά%$ΐΗΙ)η€ταΙ. Ε ρΑ§;. 5, ηο$(η ΟβΓίαι. ΑρρϋΓβΙ, 
ίΙ)ί ίυί88β τον {ερον χοιτώνα ίαστητη οχίοηβτη, νοί 
άοηηίιοηηηι ίπιροΓΑΐοΗδ, βΐ Ιιυίε Αά)υηε1αα) ββΟΓβ- 
Ιυπ), ίη ςυο βχοΙρβΓβ 8ΑΐυΐΑηΙβ8 ρΓοεβΓβ$ 8θΙβΙ)Αΐ. 
Ιη ίΐίο ΑβεΓβΙο βΓΑΐ οοηεΙίΑ, 8βα ΑΓουβ, ουαι Γβηβ- 
βΙγα, Βϋϋςαο ΒΓου ΒΐΔΐ)Αϋα)Αξο ΑϋΡβα ]68υ€ΙΐΓίΒϋ 
ίη ΙΙίΓοηο δβάβηΙΙθ, οογαπι ςοΑ ιοιρβΓβΙΟΓ άβνοΐίοηβ 
808 άβΓυη^6ΐ)ΑΐυΓ ηα&ηβ βοΓ^οηβ, ΑηΙβςυΑίη βΐίαά 
ςυίά Α^^ΓβάβΓβίοΓ, ϋβο οογαπι ϊΙΙα ίπίΑ^ίηβ ίλοίβΙ^Αΐ 
ρΓ6θβ8 6Χβοε1ε8ίΑίηρΑΐΑϋϋπΐΓβνβΓ8υ8;βΙ&ίοάβπιυπι 
8β ίη ουΙ)ίεαΙυπ] βυυπι ρηνΑΐυπι Γ6θίρίθ1)Αΐ. *[ΑυΓβί 
Ιήεΐίηίί ροΓίβ ΑΓ^βηΙββΒ, πιβηδΑςοβ βΓ^ξβηΙοΑ, Οοηδ- 
ΒίΑΠίίηί ΡοπρΙιγΓΟ^βηϋί οροΒ. ΟυδΙοάία ρυΓρυΓβΔρΓΟ 
νβ8ϋΚ)α1ο οαοίοαίί ίπιροΓΑΐοηβ. δοΗρΙΟΓ. ρο8ΐ ΤΙιβο- 
ρΙίΒηβιη ρ. 281. Ιάοιη ΟοηΒίΑηϋηυβ ίηοΐιηίοχη αα- 

Γβιιιη 85 ΒΕ 0ΕΕΙΜΟΝΙΙ8 ΑΌΙΜ ΒΥΖΑΝΤΙΝ^Ε Ϊ.ΙΒ. Ι. 86 νης δηλον($τι Ιπταμένης προελεύσεως (15), χαΐ 6πο- Χ βΐ άοιηίηο9 άβίθβίο &άιηοπ6ηΙ, ςαί ^αι)βηι ΐρβοβ. αΐ ;0ΑΝ. ύλΟ, ΑΕΙδΚΐΙ ΟΟΜΜΕΝΤΑΙΙΐυβ. άοτβ βαιηοιί τίη Ιβοϋοίβ βαύΐοναϋ ρ6Γ&^βΙ)&ηΙ γθΙΙ- 
ηο8&8 1ι&9 ρΐΌθ655ίοιΐ68. Ρ&υΐο ρο8ΐ Αροά βυιηάθΐη 
ΤΙιβορΙι&ηβιη ρ. 104, ΙΐΑΐ^βιηυβ εχβοαρίυιη ρ&Ιγϊ&γ- 
οΐι» Αΐ6χαη(ΐΓίιιί, σαί βΡΗ &£;β08 ουιη ρορυ1&ήΙ>α8 
Βοΐβ έχ του πζλατίου λ'.τανκύων ήλΟεν εις τήν έχ- 
χλησίαν όχούμενος ονφ, 6 ραΐαΐίο δηρρίίϋαίίοηβ άηοΐα 
αζίηο ν€€ΐη3 αά βοοίαίαγη ρνοεβαϋ, Ουοά ίαοΐυιη 

ηίυβ ςαο4|υ6ΐ. ιι, άβ γθ^οο ΙΙ&Ιΐο ρ. 48 (39) Τβ- 
Κ&10& βρίβοοροΓΟίη Αά βοηοϋίιιιη ία Τίαΐΐο ο&Ι^ί- 
(αιη 1018808 αά Μαατατη ροτηραηι 8ρίήΙιΐ3 8. ιηνο- 
εαηάί ρΓαϋα ρετ ητΙ>€Υη άιιοβηάατη ηήαύ β^ιηη $ίναα$ 
ψηΐτα δϋηίρηίίαίβ ρηηάρΐί [ΟοηθΙαοΙίηί Ρο^οη&ΙΙ 
ραίιι} ίηνίΙαίοΜ (η%$$€. ΡΓβδθΓΐίιη, βί βοοΐ68ί& ςαφ- 
α&ιη ίη&υ^0Γ&η<Ι&, βΐ 8&ηο1θΓυπι Γθΐίςαί» ία βα άβ- 
ροηβηά» ββββηΐ, ύ&1)6ΐ)&ΙαΓ ρ&ΐΓί&Γοηί8 Πΐβ ΙιοαοΓ, 
οΐ, ίαιρβΓ&ΙΟΓβ ςαλοινί8 ίρβο ρθ(ϋ1)υ8 οααι ρΓθθθ8- 
8ίοο&1β 1αΓΐ>&ΑΐηΙ)α1&η(θ, ιρ8ί Ι&ιηθηίιηρθη&ΐί ουπΓα Β 
▼βΙιβΓθοΙΟΓ, (βηθη1β8 8υρβΓ ςβιιυΙ)υ8 νβηθΓΕΐ)ίΐ68 
ΓοΙΊςυΪΜ. (Υίά. ΤΙ)βορ1ι&η. ρ. 184, 193, 193. 202.) 

νΐάο&αιαβ ηυοο Ιι&Γαιη ροοβ88ίοηαιη &η1ίςυίΐ&- 
Ιβπ). ν«1βη1ίυί&ηί ^αx^ (βιηροΓθ Ιιαβ ροιηραβ ίη £ο- 
ο1β8ίί8 ΙΐΑΐίοί8 ίυί88β υβίΐ&Ιββ οοηβΙ&Ιβ Ιοοο ΑςηβΙΗ, 
Ροηΐίβολί. ία Υί1& Εχ8υρθΓ&οΙϋ (. II, 86ηρΙ. γθγ. 
Ιΐβΐίο., ρ. 63, αά ^αβιη Ιοουιη οοαίβΓή ιηβΓβοΐυΓ, 
({Ο» &11υ1ί1 ΒβαβάιοΙ. Β&οοίιίηίυβ. Ουιη ίΐαςυβ Ιΐ&- 
Ιιοφ Εεοΐ68ί£, β νίπ άοού 86α(6θΙί&, ηίαιη Ιιυαο α 
ΟΡοα αοοβροΓίαΙ, η60688θ β&Ι βααι ρΓοϋπαβ οαιη 

ΕΓίιηί8 01ιη5ΐί&αί8 ίαιρ. ία Εοοίββί&ιη ίιηιηίκΓαβδθ. 
ίοβ&Ι οαίΐιί ΙΐΑο οοοαβίοαβ πιβ&ιη άβ ρβΓΟΟβοαΓΟ 
Α^οβΠί Ιοοο 8βα1βα1ί&σι ρροροοοΓβ. ν6Γΐ)& βυαΐ 
1ι«ο: ΙΙΙίνΛ (Εχ8αρβΓ&αϋ) ί€ηιροΓίΙ)η$ ΰοοίβεία. Β, 
ΑρηεΙΪΛ α ΟβηΐΰΙΙο $ηΙ>άίαΰοηο ίίϋΐϋ $αηοΐ€ε Παν^η- 
ΨΚΒ ΕΰϋΙαϊίβ 6ί Γβϋίοτΰ ^χοιΗχ οοΜίηιοΙα 6$ί, εί ηιηΐ' 
ΐΜηι €ατη άϋαυΗ ίη αητο ατρεηίο^ηβ €ΐ ραΙΙήε $αΰή$ 

61 άυίίαίβηι 

Ο 

Γβαιη ΔΤ^βοΙο έστεφάνωσε. Ι1)ίά. ρ. 284.]* Οίκαί βαοί 
υΐΐβποη (κ)α8ΐά6Γ&ύοηβ &ιη1)υ Ιοβί, ςυο8 V. 6Γ.6χοϋ&• 
¥ίΙ. Νοη ςαίΰθΠ) ^αα1 (Ιβ &Γ^6α(6ί8 ροΓίίβ 6ΐ&ΓββηΙβ& 
πιβαββ άίο&η, άβ ςυίΚιυβ οοαιΐΏθ(ϋθΓ&ΙίΙ)ί 6π( αςβη- 
άί οοο&8ίο. 86(1 νίάβοάυηα, ςο8Βη&ιη \\\α ^ϋρητρητεα 
ϋη^οάία. Ε8ΐ β&αβ ία Ογ&οο £ςυβ αίςυβ 1•&Ιίοί8 Οοπι- 
1)6&&ϋ πορφυρά φυλαχή ρηηρηνβα €ΐί$(οάία. ΥβΓυηι, 
Βΐ ΟΓβΟΑ ία8ρΙοί&ιηα8 Αίΐ6αϋυ8, Ιιβυά άιΓΩοϋβ ββί 
πιβαά&τη άβΙβ^βΓβ Αίςυβ βηαβοά&Γβ. ν6Γΐ)Α πυαΐ : Κα] 
ΊζοργυρτΦ φυλαχήν έμπροσθεν του χοιτώνος αύτου 
Ι^εΙματο, δοχεΤον των υδάτων δημιουργήνας, ην στύ- 
λοίς μαρμ^ρέοις περιεχύχλωτεν, λει6τητος αύτοΐς 
ύπεραυγαζούσης. ΑρρΑΓβΙ οοαίίαθηάίδ Αηαίβ άββίί- 
η&Ιαιη ίΐίυά οριΐ8 Γαί$56. Εγ§;ο ποα φυλαχήν, εχαΐο- 
άιαπι 86Γίρ8ΐΙ αοοΙογ, 8θά φιάλην, ρηίαΐατη. Αρρβί- 
Ι&ηΙ ηβοαρβ ρΙιίΑΐααι, οοοάίίοπυηα &(]αΑΓυαι, τ&βίαοι 
ΐΑουηα &ςυΑΐη ββΓνΑαΐοο), ρΓΦβοΓίΙοι ουαι βυροπιη- 
ροΑίϋβ 08ΐοΙί8 Ααααπι θ]ΑουΐΑηϋ1)υ8. Τ&Ιβιη ΓοηΙβπι 
β ιηαπαοΓβ ροηρογΓβϋοο 8ΐΓυχίΙ 6οα8ΐΑηϋηυ8 οο- Β 
Γβιη ΟβΙοαβ 8αο. ΟοαΩπηΑαΙ ίά 86ςϋ6οΙί& : Άετόν 
έξ αργύρου τζ του ύδατος έφίστησιν αύλφ, βΙο. 
Λανίϊαηί ατςβηΐεαηι αςηω δίρΗοηί χηρβήτηραηίί —^ 
ΑΙ16Γ 10008 θΐ 1080008, θΐ ΑίίβοΐΑΐίοαβ ίίοπάί δίγΐί 
0ΐ>800ΓΑΐυ8 68ΐ. Εο ίΙΙϋΐΏ : Χρή ούν Χ2ΐ περ'. του 
χρυαοτριχλίνου διηγϊξσχσθαι. "Ο [1β{ζ. δν ό] μηχανι- 
χώτατος άναξ πολυανΟ^ ^ι^βι χ>( ευοδμον ροδωνιάν 

ΚΕΟ^ησεν] είναι, των πολυχρ•5ων και λεπτότατων 
φίδων, διαφύρων ανθέων άρτιφυών χροιάς μιμού- 
μενων. Α? μέσαι των έλιχοειδών συμπλοχών περι- 
χλειύμεναι χαΐ τ^ συνθέσει διαμορφούμεναι το άσυγ• 
χριτον άποφέρονται. ^Αρψ^ρω τούτο έστεφάνωσε 
χαι δίχΤ|ν δντυγος τούτο περιλαβών τοις όρώσιν άχ<^• 
ρεστον έπεχορήγει τήν τέρψιν. δΙο 8ΑΐϋηΓ) &ά ^γαπι- 

ΙΟ&ϋΟ» Ιβ^Οβ θΐ υΐ 860808 ίοΙθ^θΓ 6010Γ^&Ι, ΟΟΟ- 

Β^Ιοβοάυαι 088θ Ιοοοηι Θχί8ΐ1ο)ο, β]ο8(][αο ίιοαο Θ88θ 
^%€ηι ύοηηηνΛ (αΐηοβηάϊ ά€^€ΓΗτηη$ €([€0x1 €$$6 νβΐηί 3ϋαίβηίβίη βοήΙ>η$ βΐ $ηαυίΐβν (Γαρταηίύίη Ηον- 
ΐΗίπ τοΒατιΐίη^ υαήεοΐοήδηε €ί αάηιοάηηι $ιιΰαΐίϋιι$ 
ΐ€$$ηΙύ €θΙθΓβ$ άίνβΓ5οηιιη βοτατη νβΐηίί Τ6ΰ€η1%\ίγη 
ίιηίΙαηξίΙ>Η$ ; ςπα (6$9ηΙχ τηβάίΰκ ίηίβΓοβρίω βΐ οοη* 
€ΐη$(Β α ήηηοΒίί ρΙβχίΙ>η$ Γατηοηιηι βΐ ίηηιιηιβΓαηιτη 
ρατίίητη αηίβ€ίο$α €θτηρο$ίΙίοη6 αά νηϋαίχοηβηι 
βοΓητη εοη^ΟΓηιαίίβ οηιηβηι οοηιραΓαΙίοηβτη βχΰβάίΛηΙ, 
Ηοο [αοα ΟΙΐΓγ8θ(Γΐο1ίοααι, 86(1 το έργον, οροβ 
πια8ΐνοιο,1 €ονοηανύ ανρβηίο^ βί υεΐΐιΐ ΰίΓοηΙο οοπι- 
ρΐ€χα$, βχηίΰηϋ »ρβ€ΐαηΙίΰη$ $ρ60ία€ΐιΙιιηι νΐδαΐίαΜίί 
νοΙηρΙαίί$, ΟοΏθ\\ιάο 6Χ Ιιίβ νβΓ^ίδ, ρατίπηθαίοαι 
ο1ΐΓγ8θΙποΗαί Γυΐ58β ορβΓβ αιυβίνο 8βυ Ιβ886ΐ&Ιο 
Γ&οΙυο:!, ία ςοο ταγπ οοΙοπθ β( πι&^αί1α(1ίηί8 ΙαρίΙΗ 

ΥΑΓίθ ΟΟΠίρΟθίΙί ΟθΓ68 ΓβΓβΓΓβΟί, ςυί (]ί80Γ6ΐί ίο- 
ΐ6Γ6υΓΓ60 111)08 ΓΟΟίίβ &γ1)0Γ0ΣΟ βΐ ίο ΙΟΟίΐΑβ ΑΓ601Α8 

άίβΐίοοίί Ιαο(1βπι ΑΓ^βαΐ6θθίΓου1οεοα)ρΓ6ΐ]οα(1βΓθα' 
ΙΟΓ. Α(11ΐ06 ίά οοΐο, (ΓίοΙίοίοαι ία ^οο 1ί1)Γ0 6ΐ Βγ- 
ΖΔαϋαΐ8 8θπρ(θΓίΙ>υ5 οοα ίά ςοοά ΙιΑίΙαΙδ, αοα οοο- 
οΐ&νο, οοβαΑουΙοπι, άίβΒίαπι, 86ά ΙοΙυπι «άίΩοίαιη 

ίιΙοΓΑ οοοοίΑτία οοιορΐ6ο1θα8 8ί2α1ίιο&Γ6, νβΓ^ο ρα- 
Αϋοπι, οΐ ρΑΐ6( β δορίρΐ. ρο8ΐ Τοβορ^. ρ. 89 8ςς. 
βΐ 91^ θΐ &1ϋ8 πιοΗίβ Ιοοίβ. Αη ίβΐηρ$ άβ ^αίηί Ιοηύ 
βΐ δβαηεοηρ άβναηΐ 16 ιηοΐ άβ δΑίβ $ίρηίβοίΙ ραΙαί$, 
ηηβ οταηάβ τηαίεοη^ οίΐ άυ Ο&α^ο &(1 ϋίοίηνΐΐΐο, ρ. 
240. Οοαί. ίάθΐο 61. ΙιαΙ. ν. 8αία. ^ΑΠ1 Αίοαιί&οί 
ΜαγοθΙΙϊοΙ «ΙαΙθ 00080671586 ΙγΙοΗοϊογο ρΓΟ ΐΓΐ1)α- 
ο&ϋ, ν6ΐ ρ&ΙαΙιο άίοΐ, οοο8(αΙ βχ β]υ5 1. χ ν, οΙ>ί τηί- 
ηί$1ηΐϊη ίήΰΐίηϋ ΓοΙίοηαϋί οιοπιογαΙ. Ιπιο άοάοαι 
ΑοΙθ ίΠοο), β δοΓ. Η. Αυ^. ρΑ^. 6^8, 5, ρΑΐβΙ. 
Αροά ΝοβίΓΟίη υΙ)ίςυ6 6 τρ{χλινος, αοα τ6 τρίχλι- 
νον, αβςυβτριχλ^νιον ίοτοοι. νίάοΙϋΓ χλίντ, Ια Ιιαο 
οοπιροβίΐίοαβ ίάβιη Αΐ(]θβ στέγη θί^αίΠοβΡβ, τρίχλι- 
νον, τρίστεγον, ίήιιηι βοηΐίρηαΐίοηΐίίη ΰβάίββίητη, 

6ΐΪΑηΐ8ΐ ρΑΟΟίΟΓΟΙΟ ΑΟΐ ρΙοΠΟΙΟ 688θΙ. 

(15) Οβ ςνοϋάίαπα ρτοββαϊοηβ 86α οοατ6α1α ογο- 
06ΓαΐΩ ία Αοίαπι άίθ6αάί οϋβήοΓ ογΚ 1οοο$ αά ^ϊ)Γί 
86θυαά1 ρπαιαιο οαροί, υ1)ί ηΐοδ 6ΐ 16^63 θ^α9 βχ- 
ροουαΙοΓ. Ηίο 8οίΓβθ6Γΐ1 αοοοΙαγο, βααι Γβρθίβο- 
άααι 6886 Α ν6ΐ6Γααι Ηοοι&α. Ηΐο, ςοο θ6ΐορ6 
ο1ΐ6θΐ68 ρΑίΓοαοΓοαι ΙίηαίοΑ πΐΑαβ ΓΓ6ςυ6αΐΑΓ6 80- 
ΙβύΑοΙ, ςοοιο ρπΓοΙ ίπαρβΓΑΐοΓΟδ ΕοΓΟΑοί ςοοςοθ 
οχ ν6ΐβΓΐ αΐ0Γ6 νβΐυΐ ΑηιίοίΙί» 8ί);αίΠθίΐΙίοα6ΐιι γθ- 
ϋααβΓυαΙ, 6ΐ 86οο(ί ρΓοεβδβα Ιβαιρορίδ ία 1θ§;68 6ΐ 
θ6ΠθΐοαίΑ8 Γ6ΐί^Ιθ8Α8 ΑοΙββ Γ606ρθΓοαί, ςυΑ8 οαιίΐ- 

ΙθΓΘ αβΙΟΟ 8Αΐνθ ΟΟΗΟ ρΓίαθίρί8 ρ0896ΐ. δΑ(ί8 00108 
ί1ΐ6 0308 ρΑΐΓ0α08, 86αΑΐθΓ68, ίΟΐρθΓΑΐΟΓΘδ 8ΑΐθΐΒαάί, 

υΐ άθ ίΐΐο άίθ6Γ6 (ιίο Ιοοί βοροΓνΑΟΑαβοαι 8ί(. Υίά. 
δοΓ. Ηί&Ι. Αυ§;. 1. Ι, ρ. 29. ΤαοΙοοι ίά άίοΑπι, οΐ 

ν6ΐ6Γ0Π1 ίίΟρθΓΑΐΟΓΟΓη Π1Α]0Γ ρθΙβ8ΐΑ8, ΐοίοοβ Ιο- 
νίά1θ8υ& 6ΐ Γ6Ιθί88ίθΓ 6Γ&( 0θ11θ8, ΙΙα ρΟδΙΟΠΟΓϋΟΙ, 

860 ΒγζααΐίοοΓοπ:, Ια πιΙοογο ροΙβ8ΐΑΐθ ΑΐΩΐ)ϋίθ8ίοΓ 
61 018^18 ροαιρΑΐίοΑ Αίςοθ φορτιχή ογαΙ νβοθΓΑίΙο ; 
6ΐ ροηαύθ ςοοςα6 8ΑΐαΐΑΐίοα68 ρΓΟΟΟΓΟτη, οοα ^Αα1 
νοίοΐ ΑίοΙοοΓοιο ραυίο ΙοΓθπογοπ), 86ά οΐ οοΗυ8 α 
8θΓνί8 ά6ΐ)ίΙο8 6ΐ Γΐ^ζίάβ 6ΧΑθΙυ8. Ιο ί11ί8 ςοοίΐάίαοΐβ 
ρΓθθ688ίοαίΙ)υ8 οΐΑΐο1ίαί8 α5 Ιιογα άίβί ρΓίαΐΑ (νβΐ 

86ρΙίαΐΑ ΟΟϋίβ) 08ς06 ΙβΓίίΑΟΙ (860 άβοίΐΟΑΠΙ Γ6Γ6) 

6ΐ ροα:ΐ6πάί&οί8 ρΑΐ6ΐ)Αΐ ρΑίαΙίοιο, ΓοΙίςοο ίβιοροΓΟ 

οίΑΟβΟΠΙ 6ΓΑΙ ; Οΐ 6 008ΐΓΟ 6βηΐΩ0οϊα1ί /. ο, 6ΐ 6 

ΙιΟίΙρΓΑοάί Ιβ^Αΐίοοθ άίβεϋοΓ. ΕγαοΙ 111» ρΓΟοβββίο• 
068 υΐ οοανβοΐαβ οο8ΐΓθΓοηι ρΓοοβΓοαι ίο 50 α ΙγΙ- 
1)ϋααΙίΑ, ΑΟΙ Αά ίαίίιοΑ οοοδίΙίΑ οοιο άοπιίπο Α§;ί- 

ΐΑΟάΑ. ΝαΟ) ρΟΓ ί1ΐΑ8 ρΓ06685ίθα68 ΑάΐηΙαί8ΐΓΑΐ)ΑθΙαΓ 

ίαιρθΓίί οβ^οΙίΑ. ΡΑίβΙ 6χ Ω08ΐΓ0 ΟβπωοοίΑΐί, 6ΐ 
6Χ 6οαΙίαθΑΐθΓ6 ΟοοδίΑοΙ. Ια δοΓίρΙ. ρο8ΐ ΤΙιοο- 

Ρ^ΑΟ., ρ. 88 Β, υΙ)1 ΐαΐ6ΓρΓ68 Π16αΐ6Π1 ΑαθΙθΓί8 6ΐ 

άίοΙίοαί8 ή χαθ' ήμέραν προέλευσις αοα ροΓΟβρίΙ. 
Υ6γ1)Α 8θαΙ : Τάς συνήθεις των πραγμάτων αντιλή- 
ψεις χαι χαθ' ήμέραν ΠΐΑ 11)1 Ιβ^.] προελεύσεις έν 
αύτψ δη τψ τριχ6γχψ έξετέλει. Ρβτβ€ίβϊ)αΙ βηταϋοηβ^ 
νβηαη βΐ ςηοίίάίαηαΛ ρτοο6$&χοηβ9 ίη ίρ$ο ΤΗβοηβΗο• 
ΙΙα ά6ΐ)6ΐ)Αΐ Γ6άάί. ΝοΙαΙ Ιιοο ΓαοΙοιο ΙιίβΙθΓίοα8, υΐ 
ίο8θΐ6θ8. Ναιο αΠαα ςοοΙίάΐΑΟθ) ρΓθθθ88ΐοηο8 Ια 
€1ΐΓ>8θΙπο11οο βθϋΑοΙ, υΐ οχ ηοιίΙΐΌ Ιοοο ρΑίοΙ. 87 0ΟΝ8ΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΗΥΚΟΟΕΝΙΤΙ 88 Ιη ΟΓΜϋοαχη ροίηρΑΐη ββυ ρΓΟββδβίοηβΟί ρ&ΓβαΙ βΐ Λ μιμνήσχουίτι (16) τους δέσποτας περί της Ιορτης, 

αΟΑΝ. αλΟ. ΒΕΙ8ΚΙΙ 60ΜΜΕΝΤΑΗΐυ8. βί οίυίίαΐβνη ατρβηίΰαηι ίη ρτο€β$$η ϋοη$ΐΓΗχα ηαΐαΙί$ 
(ρ$ίη$ ψηαΠί^ΗΒ^ ίαςη^ ποΛΗβ ΐ$ϊηροτχΙ)η$ ρβτάηΓο- 
νιΐ. Ουίά 8ίΙ)ί νϋΗ ΰίυίία$ ατρεπίβα ίη ρΓ0ΰβ$»υ, πα- 
ίαΐίί τηαΠί^ήί ΐ Ε^ο ςυίάβιη ρυΐο Γυίδββ αιαββαιη 
ΑΓςβηΙθ&ιη αά ίοηηιιΐΏ υΓΐ)ί8 οοηΩοίΑΐη, ΙυΓηιη 
ηβοαρβ υηαιη αίςυβ αΙΙβΓ&ιη, ηοη ιηβχίαιβΒ ιηοϋβ, 
ςυβ ίη η&ΐΑΐί ιη&Γΐ^Γίβ, ίά ββΐ άίθ γοθοιοπ» ζο&γ- 
Ι5ηί Β. Αςηβϋβ 8%ογο, βίΓουιηκ68ΐ&ί& ίη ροιη- 
ρ& ρΓθοβ88ίοη&1ί ΓυβΓίΙ, υΐ Γηάίο&ΓβΙυΓ οίνί- 
ΐΑΐβιηβαΑΐη ί111υ8 ΐΕ)β&Ι« ρ&ίΓΟοίηίο άβίϋο&Ι&ιη 6886, 
ΥίάβηΙυΓ ίΐΐϋά ιηίΐιί 8ί^ηίβε&Γ6 ίιηακίθ68 ρίοΓοχη 
ϋοιηίαυιη ρ&88ίιη οοουΓΓ6αΐ68, ςοί ιη&ηΙΙ^αδ ^6βΙ«γ6 
β(ΐ68 αυΐ ΙυΓΓ68 οοη8ρΐ6ίαηΙυΓ. ΡΓβΒ&βΓίίιη βίο ρίο- 
^υηίαρ βρίβοορί, 606ΐβ&ί&& 8υ« οϋΓβ οοιηιηί88Ε8 
ςυ&8ί οαβιηίΙ^υδ ^ββΐ&ηΐββ. 8ί 1}6ηΑ ιηβιηίηί, νίάί ία 
Αΐ6α)βαηί ΡΑΠβΐίηί8 Ιι&ΙβΓ&ηβηβίϋυΒ ίαιβ^ίαβιη 
1•εοηί8 III (αΙθπι. €1. ΜαΓα(0Γίυ8 Ι. II, βΟΓίρΙ. γογ. 
ΙΙ&Ι. ρ. 73 βΓΩ^ίβιη δ. ΕοοΙβΒϋ βοάβιη ίη 1)&1)ϋα 
άβιΐίΐ. Ε666ηΙί88ίΐΏυιη 6X600 ρΐυ απ Ιι&Κ)6α)υ8 ίη άβάι- 
Ολϋοηβ ρυοΙιβΓΓίιηί Όίοη!» Ο&ββϋ Ββίπι&η&ηί &(1 
ΕοαίηβηΙ. €&π1ίη&ΐ6ΐη Ουίηηυοα, ουί ρΓ«βζ& εβί 
ίοαβ^ο ίη (}ϋ&, ίηΐ6Γ λΗα, Ρΐ6ΐ&8 οοηβρίειΙαΓ, €ΐ6ζΐΓ& 
0Γυ66ΐΏ, 8ΐηί8ΐΓ& 666ΐ68ί&πι ΒΓίζί&ηαπι §;68ΐ&η8. Ρα- 
Γΐΐ6Γ 6ϋ&πι οοη(1ϋθΓ68 υΓί^ίυοι ρίη^υηΙυΓ υΓΐ)68 
βα&8 πι&ηυ β68ΐ8ΐηΐ68. Υίάί, ηοη ΒηεοαΓΓϋ υΙ)ί, Ο&γοΙΙ 
Μ. ίιηΗ£[ίηθ(η ςαββ ΑςαίΒ^Γ&ηυπι ιηαηα ξββίαΐ. δθά 
ρΓββ εβΒΐβΠ8 ρΐ6ηα8 68ΐ ΐΑΐίυοι ίαιβςίηυαι Ιοαιαβ 
86θυη(1υ8 Μοηυηΐ6η1θΓυπι τβΙυδΙΟΓυηι Οίιιπι• 
ρίηί. νΙά. Τ&Ι>ϋ1. 16, 19, 27, 29, 31, 37, 42, 47, 
52, 6ΐ συβ ίηΓΓΑ άίοο ά6 ΙετηρΙή 86υ 8ΐ6αιηα&- 
111)05 8ΐα νατδίων ίοΓοι&πι ί&ο(ί8, 6ΐ ίηΐΓ& 1πΙ)υ- 
η&ΐΏ 8υ8ρ6η(ϋ δοΐϋίβ. ΟοΙΙ. Ώ, €. τ. τέαπλον. 
Νοα 8θ1ααι άοηαπα &ά Ιη8(&Γ ΙηΓΗιιαι, (βηορίοπιο], 
0ΓΚ>ίυιη ΓαοΙ&, Ββ() βΐί&οι η&ν68 &ιιγ6&8 (!6(!ιοαΙ)&ηΙ, 
6ΐ 8υ8ρ6ηά6ΐ}&ηΙ ίη 6θθΐ68ίί8. (νίά. ΟΙιΐΌηίο. €&8ίη. 
III, 57.) 

ν6ηίο ηυηο αά &1ΐ6Γυπι ςΓθε688ίοηαπι 930Γ&Γυπι 
^βηυβ, ίΐΐυά η6θΐρβ, ουαι ΐπιρβΓ&ΙοΓββ (ϋ6ΐ>α8 Ώο- 
ιηίαΐοίθ 6ΐ ί68ΐΐ8 πΐΑΐυΙίηίθ &1ςυ6 ν68ρ6Γϋηί8 1ΐ0Γί8 
&ά Γλοίβηάυοι άίνίηυπι οΓΩοίυπι ίη 606ΐ68ΐ8ΐ8. ρΓΟ 
ηΐίοη6 ΐ6ΐΏροΓυαι (ϋν6Γ8&8, 6 ραΐ&ΐίο ρΓοε6ά6ΐ)&η1, 
βί 81 ί8ε(ίοηιΙ>υ8 ρβΓ τΐαβ, αυ&β ΐΓ&η86υηάαιη βΓ&Ι, 
ηΐηηςαθ άίβροβηίΒ 8&1ο1&ο&η(υΓ, 6ΐ ρ6Γ άίν6Γ8& 
ΙοοοΓϋΐη 8ρ&ϋ& (!ίν6Γ8ί8 ϋεεΙλΠί&ϋοηίΙιαΒ βχοί- 
ρίβύληΙυΓ. Ι η Ιιί8 δοχαΐς, β6α €χοβρΙίοηίΙηι$, αΐ 
«ρρβΙΙ&ηΙΟΓ, νβΐ 1>^υεηΙααοηίΙίη9^ &αΙ ρναε- 
$ΐΌΐαίίοη%δίΐ$ (!β80Γί1)6η(1ί8 λάιηοάυαι (Ιίΐί^θηθ 68ΐ 
&0610Γ ηο8ΐ6Γ. ΡΓβΒε1&Γ6 ςυοςυ6 ί11&8 (Ι68επρ8ί1 
ΙιυΙΙρΓΑηάυβ, ΟΓβιηοηβηβίδ βρίδοοραβ, ςαί πΐαί ίη- 

ΐ6ΓΓθίΙ. 0ρ6Γ« ρΓ6ΐίαΠ1 68ΐ 6^α$|νΟΓ1)& 1Ι8εηΚ)6Γβ, 

ςαο Γ6ΐ ΙοΙίβδ ρ6Γ Ιιυηο 1ίΙ)ΓαΣη παεπιοΓ&Ιο ρ6Γ8ρί- 
βυ&ιη 61 ρίβηααι ί(ΐ6απι 8ΐ&(ίπι ίη ρηηείρίο η&ηεί- 
ΒΟ&πιαΓ. Αίί &υ1θΐπ βίο (ρ. 913 βά. Μ.) : 36ϋηηάα, ίη- 
φιΗ Ν%€€ρΗοτη$^ Κονα )ατη Ιναπίϋί (6& ββΐ, 56εαη- 
^αηιηοβίΓαηιοοαιρυΙ&αάί παοΓ6ΐη,οοΙ&ν& πι&ΐυΐίηβ), 
προέλευνις, ίά βίΐ ρΓθθβί$ίο, ηοδίί β5ί ΰ€ΐβδΓαηάα9 
Οηοά ηηηε ίη$1αί αςανηηί Οοπίτα Ηωο, εητη ορροτ- 
Ιΐέλϋνη (ηβνϋ^ νβίροηάβΰίηιη». Νοη ρίρβαΐ τηβ προ- 
έλευσιν χρ$αίη άβΐΰΐϋίβΓβ βί άοτηίηοε ψηβοί αηάΐΓβ. 
ΝβροΐίαΙοπίηι ηΐίΐίϋίηάο €ορίο$α ίρηοΒιΙίηηι^ηβ ρβτ- 
$οηαηιηιβα ίοΐ^τηηϋαίβ οοΐΐβΰΐα αά ίη$€6ρΙιοηβτη αί 
Ιαηάβιη ΝχοβρΗοΗ α ραΐαίιο χαηηβ αά ΒαηοΙαιη 50- 

ίϊΗιαηι ςηαίίρτο ηΐίΐή$ ν%<Β τηατρίηβΒ ίβηηϋ^ οΐχ^ρβο- 
%$ ί6ηηίΙ)η$ $00$ βΐ $ρί€ηΙί$ νίΙιίη$ άβάΰοοταΐα, Αο- 
ΰβαίΐ βΐ αά άβάβΰοήΒ Ηηίη$ ανρηιβηίητη, ι^ηοά υηΐρί 
ίρ$ίη$ ροίχοτ ραη ηΜάϊ$ ρΓ0€β$$€ταΙ ρβάϋίηι. €τ€άο^ 
ήο €01 ρηίααβ &αη€ίαιη ίρ$αηι ροΐίίϋ βχοΓπανβ προ- 
έλευνιν. 86ά βί ορϋηιαίβΒ «ιιι, ςνχ αιτη %ρ$ο ρβτ ρΙβ• 
1>6ίαηι βί άύϋαΐΰβαΐατη τηηΙίχΐΜάχηβτη ίρ$αιη ίταη$• 
ϊβτίΐηί^ ηιαρηίδ βί ηήηία νβίίΐ$ίαίβ νίηιαίχί (ηηχού βταηί 
ίηάιιΗ. Βαίίί ά€€βηίίη$ ςαοίΐάίαηΛ υβίίβ ίηάηίι ρτο- 
€0ά0Τ6ηί. ΝίΐΙΙια «ι/, βηίία αίαυια ^αη^^^ηοΌα^η Κα- 
1>βτβί, Ν^τηο ίϋι αιίΓΟ, ηβηιο ρβιητηίί οτηαίη$ βταί^ 
ηί$ί ίρ$β $οΙη$ Ν%€$ρΗϋτ\α, ι^ηβτη ιτηρβτίαΐϊα οτηα- τηβηία αά ίηα)οτητη ρβηοηα$ ίνηιρία βί βοτηροΗία 
^οβάιοΓβτη νβώάίάάβταηί, Ρβτ $αΙαίβηι υ€$1ραηι, ςηω 
ηιχΜ τηβα βΗαΗον βχίΐαΐ, ηηα νβείΓοηιηι ρτβΐιαα 
νβ$ίί$ ρτΌΰβτηηι ββηίητη Ηοπιτη βί ατηρΗια ρτβίιΟΜΓ 
βΛ. δηβίυ,Β βτρο αά προέλευνιν ίρ$αίη ίη βίηίηβηίχοτί 
Ιοΰο ^ηχία ρ$α11α$9 ία €$ί ΰαηΐονβ$^ ίχιτη εοηίίίίηίηί, 
Οηηχςηβ ςηοεί κβρίαη$ τηαηΒΐηΛτη ίΙΙηά ρνοββάβΓβί^ 
ΰΐαηιαδαηί αάΐιΙαώνβ8 ρ$αΙί*£ ; Ειιρβ, νβηϋ ίΐβΐΐα ιιια- 
ίίύίηα^ $ητρίί Εοχα, ΓβΌβτΙ>βταί οΰΐχίίη ίθΙί$ ταάίο$ : 
ραΙΙίάα 8ανα€βηοτηηί ηιοη, ΝίββρΗοηα μέδων, ϋ 
βιί ρΗηββρΜ. ϋηάβ βί ααηίαδαΐητ μέδοντι, ίά β$ί 
ρτίηοίρί, ΝχββρΚοΓΟ πολλά £τη, ίά β$1 ρΐηνβε αηηί 
ίηηίο, ββηίβΒ, Ηηηβ αάοταίβ, Ηηηβ βοΐίΐβ^ Ηηχΰ ίαηίο 
αοΙΙίίΛηδάϋβ,.. ΙρίΙητ [αΐήάίάί ίΙΙίί ίηβαΐΗ$ ηαίηίί$^ 
5. ΒορΜατη ίηρτβάίίΗΤ, άοηιίηΐ$ $ηί$ ίτηρεταΐοΗΙ^ηζ $β 
α Ιοηρβ ίβςηβηΙϋ^Μ βΐ ίη ραβίί ο$€ΐιΙο αά ίβΓΓαηχ ιμ- 
η 9ΐι« αάο^αηι^δη$. Ατηιίρβτ 9ιμ)Χϋ χαρίίΐα βαΐαηιο ίηι- 
" ηιί$Βα ΟΒΓατη ίη ββοΐβήα ροηίί, ηχια ρτοΒβςηίίηΓ^ ηνο 
ηίιηΐΓΐιιη ίβτηροτβ χηιρβΓατβ βαφβήΙ, βί $ίϋ ωταηχ^ 
ςηί ίά ηοη νίάβτηηΐ, ίηίβΙΙίραηί, Ηαβ βαάβηι άίβ νοη^ 
νίνατη γηβ $ίΗ β$ΒΒ )η$^ίί. Νοη γοΙμβ αχιίβηι ηιβ άί 
ρηηηι β$$β βηίρίαηι Βηοηιηι ργοββτναη ρταρωιί, ςπέη* 
ίχι* άβϋίηιηΒ αΙ) βο αΙί$ςηβ ραχίΒαρβ $βάί, ιηβοηιιη οονηι- 
Ιχιηι ηβτηο, ΑρρβΓβΙ ΐΛΐίηυιη ρΓββδυΙοαι, 6ΐ ΟΓάίηΐΒ 8αί 
αρυά ί&ΐίηοβ αυοίοπίαΐβ, (Ιοαιίηίςυο Βοί ΟΐΙοηίβ Ι 
ίοαρθΓ&ΙοΓίΒ 8&χοηίεί Γ&νοΓΟ Ιυιηίάαπι ηιυΐΐβιη ίη- 
νίαίαπι ΟΓΦοίβ, 6ΐ ΝίοβρΙιοΓο ΡΙιοεβ ιη&χίαιο, &8- 
ρ6Ρ8ί586, α (^αο ηοη ΙαηΙυιη ΓορυΙβΑΐη ΙιιΙογ&Ι, 86€ΐ 
6ΐί&πι ηιυΐΐίδ ιηοάίδ οίΓβηβαο:! 86 ίυί886 0Γ6ά6<1»1. 
86ά Ιιοο &ά Γ601 ηοη ί&οϋ. Νθ8 ρΓΟβοςααΙοΓ ίη8ϋ- 
(υΐυηι. Ρπάίβ ί§:ϋυΓ &ηΐ6ςυαηι ΙηΙιβ ρΓοε688ίο οβίβ- 
1)Γ&Γ6ΐυΓ, ίη(1ίθ6ΐ)ΑΐϋΓ ρΓβΒοοηί» νοο6, υΐ ηβαιρο 
ρ1αΐ68Β 6ΐ &η£;ίροΓΐα8, ροΓ ςυο8 ΐΓ&α8ίΙαΓ& β886( 
ρΓοοθΒβίο, πιυηάί 6836η(, 6ΐ αΐ βοΓυαι ίηεοΐο οογ&πι 
άοπιίΙ)υ8 8αί8 ρ&11ί& εβηοοα, ν&8α(ΐυ6 &υΓ6& 6ΐ αγ- 
ρ ^6ηΐ6&, ρΓ6ΐίθ8&η)ςυ6 οαιηοιη 8υαηι 8αρ6ΐΐ60(ίΐ6πι 
^ 8*α8ρ6η(ΐ6ΓθηΙ, ΑΓΐ)υ8ευ]α8 οάοΓ&ΙβΒ 61 Α8ρ6θ1υ βγα- 
Ια8 ρΐΑηίΑΓβοΙ, Γ08Α8, Γ08ΐηΑΓίηυαι, αΙια ρβΓ δοΓυιη 
8ρΑΓ^6Γ6ηΙ. ΡΓβεοηίδ νοο6 ίηάίοΐΑΒ Γυίβεβ ΙαΙαβ ρΓΟ- 
1)α1)Π6 68ΐ, Γβί ΟΑΐαΓΑ ίά 6χί^βηΐ6 6ΐ, συΑίηνίΒ Αΐί- 
1)1 ηοΐΑΐυπα ηοη Γ6ρ6Γίλπι νί^ΙβοΓ ηαίηί Ιϋοκϋη ίη 
ΙιΙβ 06(ΐΓ6πί νβΓϋίδ ΓθρβΠΓ6ρ. 750 : Ττί Κυριακή μετά 
το £γιον ϋάσχα προέλευσιν δημοσ(αν κηρύζας έν τψ 
των Αγίων Αποστόλων ναφ... άπηλθεν έστεφοι- 
νωμένος μετά της συγκλι5του, πάσης της πόλεως 
άθροισθείσης εΙς την Οέαν, σκεύη χρυσεα κα5 άρ- 
γυρέα των την λεωφόρον κατοικούντων άποκρεμαν- 
νύντων και πέπλους και άίλλα υφάσματα χρυσοϋφη, 
κάν ταΤς εύφημ{α(ς προτεθυ μη μένων καΐ αύτάς, εΐ 
οΤόν τε, τάς ψυχάς έκκενώσαι. Αά άίβηι, ^ηχ α ΡαΒ- 
ϋΚαίβ ρνοχίηιηΒ β^ί ΰοτηίηίΰηΒ, ρορηίο ρϋΗίβηιη 
ρτοββΒΒΗηι ίη α^Λβηι 8. 5. ΑραίοίοΓηιη ρηκοοηίχαί^... 
Υβηίί βτρο οονοηαΙίΐΒ αχιηχ ΒβηαΙη, οηιηίδηΒ ηνδαηχΒ 
αά ΒρβΰίαοηΙχιιη ααβηη'βηΐίδΗΒ βί ι», ςηίαά νίαηι 
ρ. νβςίαηχ 

(16) ΟοηΒοΙίΑπί, ίηΐ6ΓΓορ;&ηΙ, ΒΟΐΒοίΐΑηΙαΓ 6^α8 
Αίδβηβυιη (ϋβΒβηδαπανο, βΐ ίη υΐΓΑΐηςυ6 ρΔΓίοιη νο- 
1υηΙ&ΐ6η). ΙΙα υβΗΓρΑΐ ΟοηβίΑηΙ. Υίί. ΒΑ8ίΙ. ρ. 144. 
Αϋίςυβ Β3τζΑηΐίηί ββρίυβ, 6ΐ ίρ86 ]Αη) Μ. Αηίοηίπυβ 
ρ1ιΐΙθ8ορΙιυ8 IV. 16. ρ. 81. ηΐΐ. βά. Μβτ, €αΒαηί*οηί^ 
11X10 ίρββ 3ΑΠ1 0βπΐ08ΐΙ)6η68 ρ. 47. 38. βά. υιηιΰίηί. 
Ιηά6 υπομνήματα ΑρρβΙίΑΟΐαΓ, 8βα οοηΒοΙίΑΐίοηοΒ 
ρΑίπΑΓεΙίΑΓυπ), ίΙΙβΒ Ιί1ΐ6Γ&, ρβΓ ςυΑ5 βθηίβηΙΪΑΐη 
06 0Α8ί1)α8 (!αΐ3ίί8 Γο^ΑηΙαρ βΐ ςυί1)η8 το δοκούν 
8υΙ)80ΓίΙ)ηηΙ. Υίά. Ου €Αης6 61θ88. Ογ. 1ι. ν. βΐ 
ςηβ άοεϋ Ββηβιΐίοΐί ΑυείΟΓΟβ ηον» ΑγΙιβ άίρίο- 
πΐΑΐίε» ι. Ι^ 8601. 2, οΑρ. Ι. ΑΓίίο. 3. (οΙο άβ ίηάί- 
βηίίΒ άίβρυΐΑπΙ. ΙηΙΟΓάυιη ςηοςυο ρο(6$ΐΑθθίρί ρΓΟ 
ΰίΐαί, βυοβαί, ΕΙ 60 ιηο(Ιο υΒαΓρβΙυπι ίυίδΒΟ αάηιο• 
ηβτβ Αρυά Ιιπϋηοβ ιηοάίί »νί οοοβΙαΙ 6χ Ου Οαο^ο 
ϋ]. ΙιΑί. ν. αάηχοηίίίο ()6ΐ)Ηοη8, Βοηιηιαίίοη, α]οητ• 
ηβηιβηί. 8ηρρβτβΓβ ςυοςυο 6( ΒηρρβΒίίο άίοϋυΓ. Υίά. 

Α1(686ΓΓ. Αά ΑηΑΒίΑΒ. ρ. 56. 89 ΌΕ ΟΕΕΙΜΟΝΙΙδ ΧυΐΜ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ Ι,ΙΒ. Ι. 90 βΤτα χελεύουνιν τούτνυς ^ υ\ ^εσπ^ται άγεσθαι έπΙ Α ίηβϋΐυ&ηΐ. Ε^ΓθάίβηΙβθ ίΙΗ Ιιοο 0(ηηίΙ)α8 ου1)ίοο1&- 

ΥΑΗΙΛ: Ι.ΕαΤΙ0ΝΕ8. ' τούτοις βά. αΟΑΝ. αΑΟ. ΙΙΕίδΚΙΪ αΟΜΜΕΝΤΑΕΙϋδ. νεςίαηί ΗαδϋαΙ^αηί, αητεατη είατρβηίΜτη ίηρρ€ΐΐ€€ΐί- 
Ιβηι €» χάίΙ>ηί άερβηάβηΗΰηχ^ 6ΐ ρβρίοζ [ββΓίββηβ 
ηβωρβ] €1 αηνο ΜεχΙα* ναία^ €ί ίη ίατζίύ ααοΐα- 
ηιαΙίοηίδΜ νβΐ ίρχητη «ιιιιιη ρΓΟ βο Βαηρηίηβτη /ηη- 
ά6Γ€ ρτο/ηρίβ ίροηέίδτιΐΐδίϋ, ΜοΓθΐη Ιιυηο άοιηορ β1 
ψίΑΒ 0Γα&α<ϋ &06βρ6ΓυηΙ, αΐ &1ί& ιιιυ11&, Μυΐι&ιη- 
πιβ()&ηί & θΓ«οΐ8. ιΙ& βκρίαβ ίη Α1)ΐι1ί6ά& ΙβςίΙυΓ, 
Μί&Γ&ιη ^6ΐ αΙ ΟαΙιΐΓΒΐη ίυίβββ οηιαίαηι^ βί β. ο. 
ηυηΐίυβ νίοΐοΓίΦ αΙ) βχβΓοϋα ΓβροΓί&Ι» &ρρ6ΐΙθΓθ1, 
νθΙ ίρββ 8θΙΐΙΐΑηυβ ίη υΓί)6αι νίοΙοΓ ΓβάΙτβΙ, &υΙ ϋΠα 
ςαβά&αι ραΜίο» ΙββΙίϋο ο»υ$& οοοΙίη^βΓβηΙ. Ιη 
ρΓΟΟβββίοηίί^υβ ίΐΐβ ΙβυβϋαΙυΓ ογ(]ο, υΐ ιηΐΐΐΐθ» ρΓ»- 
οβάθΓβαΙ, &βςαβΓ6ηΙαΓ ρποοβΓβ», ϊιηρβΓ&ΙΟΓβπι οίαυ- 
άβΓβηΙ 6ΐ ΒβςαβΓβηΙυΓ βυηυοίιί : ςυα άβ γθ βυίβ 
ΙοοίβοΙ&Γία•. Ρί& νοΙ&, ςυφ & ί&οιίοπίΙ)η8 Ιγ&πβ- 
βοηϋ ιπιρβΓ&ΙΟΓί &οο1&α)&1>&ηΙυΓ, &ρρβ11&1)&ηΙαΓ εύ- 
«ρημίαι, βΐ οΰΐα. ΕΙ άο Ιιίβ, υϋ άβ Γ&ο1ίοηίΚ)υ5, ιηοχ 
Ιοοο 8110 οοαιοαοάίυθ άίο&η. ΟοηΓ. ρ. 287. ΑΙΙίη- 
^αηι Κιίο ΙιηΙαιηιηοάο, άίνβΓδίβ οίίβύυθ Γββϋβ ίη ά\ - 
Υ6Γ8&8 8Α0Γ&8 ΐΒ<1β8 ρΓΟββββυοι Γυίββο, υΐ Γβ8ΐο Ν&1ί• 
γϊΐβΐίβ 61 Ρ&8θΙ)&1ί8 αά Μβ^ηαιη ββοΐββίαπ], ββυ 8. 
8ορ1ιί&ιη, άίο Οοοιίηίο& ρο8ΐ Ρ&8θ1ι& &ά 88. Αρο- 
β1ο1θ8, άίβ ΑςβυιηρΙίοηίβ νβΐ Αβοβηβίοηίβ ΟΗπβΙί 
ίη οοΒίααι Εά Ηβ^αβ 8βυ Ροηΐββ, ΓββΙοΡβηΙβοοβΙβδ &ά 
δ. Μοοίοιη, ί68ΐο δ. ΟβΟΓζίί αά Μ&^η&ιΐΓ&ΐΏ, βΙο. 
Η» ρΐΌοβββίοηβλ 6Γ&ηΙ Ιγρίο», ββα βχβο οΐ θχ ρΓο- 
86Γίρ1& ίοπηυΐα οβπαιοηί&ΙίΒ οβΓίίδ 8υί8 άίβ1)υ8 
&11ί^&1β, αϊ ηοη ρο88βΙ ίηαρβΓΑΐοΓ οοοιηαοάβ άοοιί 
ιη&η6Γ6, &αΙ βΐίυ ίΓβ, ςυαηι ρΓβΒΟΓίρΙηιη ββββί. 
Α1ϋ8 βηίιη (1ί6ΐ)α8 ΟοηίηίοίΒ ιη&η6ΐ3αηΙ ίαιρβΓ&ΐο- 
Γ68 ίηΐΓ8 ρ&Ι&ϋοο), β1 ίΓ6ςυ6ηΐ&ί)&η1 αυΐίο&β βυ&β 
€θθ1β8ί&^, ςυ&9 ίηίβΓ ρΓβΒοίρυο 6Γ&η( ή του Κυρίου 
6ΐ ή της θεοτόχουτου Φάρου. ΗίηοίηΙβΠΐ^ϋϋΓ, ςΟΑΓΘ 
τάς τυπιχάς προελεύσεις (ΙίχβηΙ ΟβάΓβηυβ ρ. 633, 
μηδέποτε έν ταΤς τυπιχαΐς πρ^ς θέαν των θείων ναών 
προελεύσεσι χενος χαΐ αχαρπος ώφθη. Μ&η&νίΐ Ιιίο 
ηΐ08 β ιηοΓ6 νβΙβΓυπι ίιηρθΓβΙΟΓυαι ΗοηαηοΓααι 
08Γΐΐ8 άί65η8 8ά ^ον6IΏ €&ρί1ο1ΐηυιπ, &1ϋ8 α^ «οββ 
ΥίοΙοηβΒ ίηο&8ΐΓί6 6αΙ)υΓ^αηί8, αϋίδ αΐίο ρΓοοβάβηάί 
β1 8Αοηβ68ηάί, άβ ςυο βχ ΗβΓοάίληο β1 5ίαιί1ίΙ)η8 
ΒθΗρ1οη1)α8 οοη8ΐ&1. 

Κθ85ί, ςυί ρβηβ οηηββ οίνίΐεβ 880Γ08ςυθ βΐ &υ1ί- 
οοβ τ11α8 & ΟπΒοίΒ &58υιηρ86ΓαηΙ, βυαιάβπι ρβηο 
ΟΓάΙηβπι ΙβηβηΙ ίη 8αί8 8αεΓί8 ρΓοεβ$5ίοηί5ηβ ; ςη&- 
Γοοα αηοο] 8ρβοίπιβη β 1ίΚ)Γ0 Αηςίίοβ 80ΓίρΙο εΐ ίη 
νβΓβίοηβ Ββΐ^ζίοβ, ςαα αΙΟΓ, 8(ααί ναη βτοοΐ ΠιαεΙαπά 
ίη8οπρ1ο άερΓοοαβαι, ςυο Ιοοο ηοη ροΙθ8ί ίηνβηίή 
&1ία8, ςαί Γβο) ρΓ«8βηΐ6α) τηα^ί8 ί1Ια8ΐΓ6(. Οοτηπιβη- 
ΐΒΓίί νίσβαι ρΓ«8ΐΑΓβ ροΐ68ΐΑά ίιοο εηραΐ Νοβίπ, β1 
0Iηη^&β^α8 ι11&, ίη ςυίΙ)υ8 ρΓθθ68»ίοη68 8&ϋΓβ θβ- 
5θΗΙ>αηΐυΓ. Οαιη ρ&αοί 8ίηΙ, ςυί ΒβΙ^οβ οηΙΙβ&ηΙ, 
ηβϋθ88β 68ΐ, ΙβοΙοπβ ίη §Γ8ΐί&ιη, ίοοηοα ρΓοΙίχαπι 
ςηίάβηι. &1 εχίπιίαηι Ιι&ίίηβ τβΓίί. Ιιβ^^ίΙϋΓάίείί 1ί- 
£Η ρ. 355*361. Νβπι Αη^ΐίουιη ρηπιί^βηίαπι βχβπα- 
ρΐηπι, Α ςυο Β6ΐ§;ίοα8 (αοΙοθ Γυϋ ίΐΐβ ϋΙ)6Γ αυοΙΟΓβ 
Α. ΜοοΙ>ΑθΙι, &() πίΑΠΏΟ) ηοη β8ΐ. Υογ^α ί(^ί(υΓ β]υ8 
ΪΪ90 βηηΐ : η ΟηΛΏάοιίΌΊάβϊηάβ $αηΰΐί/ΐ€αίίοηβ α^ηα- 
ηίηι [Γ68ΐο των Φώτων, άβ ηαο τί(]. ε&ρυΐ ΝοβΙη 26, 
1. 1.1 ίη 8αρβποΓίΙ)α8 οαβηΐιοηβιη Γβοί, ςη» ρβΓΑ^ί 
ιηαΓΐί8ουπι θ6ππηοηίί8 8θΙβΐ, ηοη ίη^υ^ηη(]υIη βηΐ 
πιβο ΙβοΙΟΓΪ β&8 βηΑΐτ&Ιββ Ιβ^ΟΓβ. ΡίβΙ)Αΐ ΙιίΒΟ 8ςα&- 
Γοαι ΒΑΠοΙίβο&Ιίο βχίΓΑ ΌΓΐ)6ΐη, ΜοΒΟονΐαοι, 8υρ6Γ 
Αοιηίηο οοςιηοοαίηβ ; ίη ςυο ^Ι&οίβ βχοίβΑ οιβ£;η& β( 
ΓβηβΒίΐΆ ςυ&άΓ&Ιβ, ο&ηοβΙΙίΒ ρΓβοαυηίΐΑ... ΟΙγοα 
Ιιοι ^ΓΑάαΑ ΙήΙ>υηβ1 βπ^ίΙαΓ, ραηηίβ ΓυΙ)Π8 ίηβίΓα- 
Ιιιαι, ίηίπιςιιοά οηΐ ιηβίΑΐοηυπ), ίη ςυο ΙηρβΓα- 
Χοτ οαοα ρΓ»(ήροί8 οΙοΗοογοπι παβηβΚι&Ι. ΜοίαΙοπαπι 
Ιιοο ΙιαΙ)6Κ>&1 ςααΙαοΓ ρθΓΐΑ8 αά πιοςίυηι ΑΓουυιη 
&ρ8ίιΙ»Ιλ8 βαπι 8αρ6ηπαρο8ίϋ8 πι&Ηβ Αορβίβ. (Υίά. 
φΐβ ίηΑτλ ρ. 242, άο ροκηί8 ΑυΓβίδ οαγγόοΙιφ ίτη- 
ρβηΑΐί8 άίοίαιιι•) Οιηοθΐΐί ΐΑοαηβο ίη ^ΐΑοίαΙο 11α- ιηίηβ ΓαοΙφ ρΓββΙβηΙί 8θ8ςαίρβ(ΐ6ηι αΙΙϊ βΐ ρΑηηο τα- 
ΙίΓΟ ραπΙβΓ 1η$ΐΓΑΐί βΓ&ηΙ. Αά βΟΓυπι ςααίυοΓ Απ^α- 
Ιθ8 8ΐΑΐ3ΑηΙ οοίαπιο»... Αρ8ί(1&1φ, υΐ ίοΓΟίΑΓβηί 
ΙΗΓοηαιη ΑϋΙ ΙηΙ)υη&], ίυίΓΑ ςυοά οοΐο νίΐΓβ» Ιαώ- 

§Α(1β8 ΑΓοΙβηΙββ ρ6ηάθΙ)ΑηΙ. Αΐ) υηο βΟΓυσι ΙαΙβΓβ 
ββεβηίϋ ροΙθΓΑΐ ίη Αςααιη (1αοί)υ5 (^ΓΑάίΙ)υ8, τα- 
1)ΓΑ8 ρΑηηο ίηβίΓ&Ιίβ... δοΐυαι ίηβίΓΑΐυιη 6γαΙ 
(Αρ6ϋΙ)υ8 ΤαΓείοΐΑ ; 1ΗΓοηυ8 ίιηρθΓΐ&Ιίβ αΙίΓΑ 8θ1υιη 
ΐΓΐΙ)υ3 ςϋ&ΙυοΓνβ ςΓ&άιΙ>ϋ8 βιηίηβΙ^Δΐ, ΙηΑαΓΑ- 
ίαβ, ρΑοηο ΑΓ§;θηΐ6ο Ιβοΐαβ ίη δοΐυπι αΙίςυΑηΐίθ- 
ρβΓ θχοϋΓΓβηΙβ, ίη^ίΓυοΙυβ ΙυΓΠουΙίδ, (}υί&)υ$ ΟΓα- 

068 ίΠΑϋΓΑΐβΒ ίη8ί3(6ΐ)ΑΠΐ. ΤΗΓΟηϋθ ρΑίΠΑΓΟίΐ», ίίΐί 

Αά άθχίΓΑΐΏ ρο8ίΙυ3^Γ&άα υηο ογαΙ αΙΙιογ, οαίηυΑ 
ΐΑΐηβη 8ρ1βηάί(1υ8• [ΜείηοΓΑί)ί1ί8 Ιιίο Ιοουβ άβ ΓακΙο 
οίβΓί Ηυ88ΐοί, Γ&8ίί^ίυηι υΙίΓΑ ίηαρβη&ΐβ ΑρρβίβηΐίΒ, 
Β ςυο(ί ΟΓββοί ΐΑΐΏοη βαβί ηοη ΓυβΓΟ.] ΡΓθθ688ίο Αά 
ηαηο Ιοουπα ίΐΑ ΩβΙ)Αΐ. Ρήιηυδ ρροοοάβί^Αΐ Ο&ρίΐΑ- 
η6α8, ςαβπι ρΓθ1βοΙθΓ68 ίιηρβΓΑΐοηΑ ΒβςυβΙ^ΑηΙιΐΓ. 
Ρθ8ΐ 6θ8 6οά6ΐη ΟΓάίηβ ρΓοοεάε^πΙ οαΙογτα ΥβηβίΑ, 
Ιαιη ΡΓ&8ίηΑ, ρο8ΐΓ6πιο Ιοοο Ηϋ850Α, {^ΟΓοηΙβΑ Ιια- 
8ΐΑ8 ΑΓίίίίοΙοΒΘ ΙογοαΙαβ ; ρο8ΐΓ6ΐηί νοηίβΙ^ΑηΙ; 8θ1ο- 
ρβίΑηί.ΡΓΟίβεΙοΓββΜοηαηοΒ βΠΑηΙ 8Αη^υίηβ ηοΙ>ίϋ, 
οοΗοοΑίί ίη 0Γΐ)βιη οΪΓΟΑίοοααι οβηοιοηίββ άίοΑίυοι• 
8υοοβά6ΐ)Αΐ ίη£;6η8 ηυιηβΓυΒ οΙβηοοΓαο), οογαοι ςυΐ- 
^08 ίοπΑ^ίηβΒ ΒΑηοΙοΓαιη ά6ρ6ηά6ΐ3ΑηΙ ; ρ08ΐ608νθ- 
ηΐ6ΐ)ΑηΙ ρΑρβοαπιΙαΙβΓηίΑ βΐ ίηοΙυ8ί8θ6Γβί8 ΑΓάβηΙί- 
1)α8, Ιαο) Αΐίί ρίο1ο8 8ΑηοΙθ8 §;6Γβηΐ68. Ιηάβ ρΓθάΙΙ)Αΐ 

ΠΙΑ^ΟΑ βΐ ρθηά6Γ08Α ΟΓΟΧ, οίΓΟΑ ςΠΑΙΏ ^θ8ΐ&1)Αη1υΓ 

δΟΓΑρΙΐίηί [πτυχία νοΙ ευτυχεια] άβΑϋΓΑΐί, ΑοροΓ Ιοη- 

§ί8θοηΙί3. ΗυΓ8α8 &1ϋ ρΓθάι1)&ηΙ ροηϋΩοβ8968ΐΑη(68 
ίί»ε03 6( ρ&ΙβΓΑ8 ΑΓ^βηΐ6α8, βΐ οΑΐίοββ ρβ11ίΙ)α8 
ΓυΙ)Γί8 ίβεΐΑϊι, ίη ςα&Γαιη ρ&ΙβΓΑΓαπι υηΑ οαοιβ- 
Ιλυοίυιη ρΑίπΑΓεΗ» 6γαΙ. Εχοίρ1β1}8ηί 8&ε6Γάοΐ68 
ΟΓάίηίΒΥΑπί, ίηάυΐί ν68ΐί1)α8 ΑαΓΟ Γί^ίάί8 ΑΓ^βηΙο- 
Γ αυβ, Ιυπι βρί8εορί ςυίάοιη βΐ ΑΓεΙιίβρίΒΟορί Βρίβη- 
αίάθ ν68ϋϋ. ΑΓΟοίβρίβεοροΓυπι ιηίΐΓβ 8ρ1βηά6ΐ3ΑηΙ 
ΑυΓο βΐ ΑΓ^θηΙο, 6ί οπδ ρβΐΐίαιη ΑΓΠίθΙίηΑΓυπι : 
ςυΑ8 βρίΒοορί ςαίάΑπα ιηΑηίύυΒ ςθ8ΐΑΐ)Αηί. ΡοδΙ 
ΑΓεΙιί6ρΐ8εορθ8 ίϋΑηΙ ραβπ ε&ηΐΑηΙβ8 βρίβηάίάβ 
ν68ϋΙί, ίαηι ιηοηΑούί ΐΓ68Αα1 ςοΑίυοΓ ουω Ιΐιυπ- 
1)υ1ί8 Γαιη8ηϋί)υ8, ςυ» Α(ζίΐΑΐ)ΑηΙ οογαιώ ρΑΐη&ΓοΙίΑ, 
ςαβπι άυεβΙ)ΑηΙ[παραχρατούμενον]άυο αΙιι ιηοηΑείιί, 
1ΐΑΐ)6ηΐ6πι ίη ιηΑηί[)υ8 ΑυΓβΑααεΓαοβΓΐ)8υρθΓρα1νίηΑΓί 
ΓυΙ)Γ0. ΡαΙπαγοΙια ίηάαΙοΑ θγαΙ ρΑοηο ΑΓ^βηΙεο, οαί 
ίηβαΐ» βΓΑηΙ ΑηΙβ βΐ γοΙγο ΐΑηί® [ποταμοί] ρΔηηί 
8Αΐίηί ευιη ίο8υ1ί8 ΩΙο αογοο 0ΓυείΙ)α8. Αά 6^α8 
άβχΐΓϋΟΐ ^βηυ ά6ρ6ηά6ΐ)Αΐ β Ιογο ρ1ιΐ76ί&^ο πΐΑηα- 
οίαιη [έπιγονάτε'.ον] ςυΑάΓ&ΙαίΏ ρΙΐΓ^ΑΪ&Ιυαι ρΑΠ- 
ΙβΓοαο) ΑυΓ6ί8 (Ι6ρ6πάβηϋ1>υ8 &)υ11)ί8 νϋ1θ8ί8 [^ηα«- 
(βη]. ΡαΙγιαγοΙ!® 8υεε6ά6ΐ)ΔθΙ Βοιαπ 8ρΐ6ηάίάί88ίπΐ6 
ν68(ίΙΙ, θΐ Ιϋπι Οζ2ΐΓυ8 1ρ8β υΙίΓΑ (ίάβηι βρίβηάίάο 

Α0Γ60 ρΑΠηΟ ΑΟΐίθ1α8, ^881808 ίη εΑρίΐβ ΑυΓθΑΠΙ 
ΟΟΓΟηΑΐη, ΟΡΠΑΙΑΟΙ ^βπΐΐηίΒ βΐ 1ΏΑΓ2ΑΓί(ί8, ρΓθ- 

νν ^βηδο ΙΐΓΑεΙιίο άυε1υ8& άαοΐ^υβ ρπηείρίουβ, Ββςαβη- 
1ιΙ>υ8 Αΐϋβ ρΓ006Γίί)υ8 υ8ςυβ Αά Ιοευηα εβπηαοηίβΒ. 
υΐ)ί βχΑΟΐΑ ΑΐίςυΑίί οογα, ΟΑρίβΙ^Αΐ ραΙγΙαγοΙια ΙΚα- 
η^υΐυιη, ςυοά Αςυο Αάαιον6ΐ3Αΐ, άβίη Α008ά6ΐ)Αΐ 
Αά ΟζΑΓϋΐΏ Αά άΪ5ΐΑηΙίΑπι ίπαιη νβΐ ςυΑίαοΓ ρβάααι, 
βΐ οοΓΑΟί 60 ΐΙιυΓίΙ)υ1αΓη Α{;ϋΗΐ)Α{. Οζαγοα άβδοβη* 
άβ^Αΐ άο ΙΙίΓΟπο, ίηο1ΙηΑΐ)Αΐ 8β εοΓΑηα ρΑίπΑΡεΙίΑ, 
ίηΙβΓβΑάααα Ιιίο ΐΗυΓίΙ>υ1υ[η αΙίςυοΙίβΑ 9υρ6Γ ίπιρο- 
ΓΑίοπδ εΑραΙ Α^ίΐΑΓβΙ ; εΐ ΑΓηΙ)ο 8686 ίηνίοβηα ίηοΐί- 
ηΑίο οοΓροΓθ ΑάοΓΑΓβηΙ. Οϋο ΓΑεΙο, Οζαπια Αά 
ΐ!)Γοηυιη τβνβΓΑΟΒ βχ8ρ6θ1ηΐ3Αΐ, άοηβε ραΙπαγοΙια 

ρΓ00βΓβ8 ρΓβ86ηΐ68 6ΐ ρορϋΙυΠΙ ΙΙίαΓΘ δΑΟΓΟ ίηίϋΑβ- 

86ΐ.Ρο8ΐ :η^6^^βειΑ8 ΑΐίΑ8 εβΗοοηίΑΑ ρΓοεεάβΚίΑηΙ 
Αΐίςυοΐ 8ΑεθΓάοΐ68ευιηεοάίε65&θΓθΑάηιοάυηη Αρίεη- 
άίάβ οοοιρΑΟΐο, Ι^οχΑηιίΙο τυ^ΓΟ ίηνο1α1οουπιΙ)αϋθΰ- 
1ί8 ΑυΓβίΑ βΐ £[ΑΠ)ηιΐ8 ίη^6η(ί8 ρρείίί. Εχ βο οοάίεβ 
Γ6θίΐΑΐ)Αΐ ραΙγϊαγοΙια ΙοχΙοζη, &ά8ΐΑη1ο ΙηΙοΓΟΑ Ιη- 91 αΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΒΡΗΥΚΟαΕΝΙΤΙ Θ2 Γϋβ, Ο&ρΐΙαηβο ίΐβιη β1 άοπίββίΐοο ίοαρθΓΑΐΟΓίοΓΰΟΐ, Λ τήν αΰριον πρόκενσον ί{τοι προέλευσιν. 01 δΐ έξερ- 
άυοΙ^υβρΓΦΐθΓθ&οΙβίηαΓοΙιίβ, θάίουηΐ :χΐ]ί11αηΐ6ΐί&ιη χ(5μενοι όρίζουσι πασιν το\ς του κουβουκλείου (17), 
ΐηαηά&Ια Ιυιη άοιτίθβΐίοο ηυπιβΓΟΓαιη, Ιυιη οοηιίΐΐ ομοίως και τφ κατεπάνω (18) και τφ δομεστ(κψ των 

]0ΑΝ. ;αΟ. ΕΕ18ΚΙΙ ΟΟΜΜΕΝΤΑΠΙϋβ. ρβΓ&ΙΟΓβ ο&ρϋβ ηα(1ο. Ι^οϋοηβ Ωαίΐα, αοοβάβΐ)»! 
ρ&ΐΓί&Γθ1]& αά ίηαρθΓ&ΙοΓβΐΏ ουιη εοάίοβ, βίςυβ 
ιΐϊυιη οδουΙ&ηάυΐΏ οίΓθΓθΐ3&1. Οϋοοα ίοιρβΓ&ΙΟΓ 
ιΐΏΑςυβ ραΙη&ΓοΙι» χη&ααιη οβουΙβΙιιαΙυΓ. Ουο 
ίαοΐο αιηοο βά ΙΙίΓοηυιη ςαίβςυβ βααιη τβ- 
^ίΒαηΙ. Ιηάβ 8&θ6Γάοΐ69 άυο οοάίοβιη βαΟΓυιη 
ΓυΓ8υ& &υΓ6Γ6ΐ)αη(. ΙοαρβΓ&ΙοΓ βΐ ρ&Ιπ&ΓοΙίΑ άβ- 
806ηά6ΐ)αηΙ άο ΙΙίΓοηο ςαί8(ΐα6 8υο βΐ ρΓΟΟβάβΙ^&ηΙ 
νβΓβυδ &(|υ&ιη &ρ6ΓΐαΐΏ. Ρ&Ιπ&γο1ι& άββοβηάβΐ^&ΐ 
λά 6308 δυρθΓβοίβαι ρ6Γ ^Γ&άυβ Γ&οΙοβ, ιιηρβΓ&ΙΟΓθ 
ίηΐ6ΓΪΓη ηοη ΙβεΙο οοΓ&ιη ο&ηο6ΐΗ8 ΗδΙαηΙβ, ςυ&α- 
άίυ εοη86θΓ&ϋοηί8 αοΐαβ άυραΓβΙ, ςυ» πιαΐί&8 ρο$1 
οβΓίαιοηί&$ ορβ θΓυοί8 αυτθβΒ, ευΐ ίη86Γΐ& θγ&Ι ρα- 
ϊθΓα αΓ^βαΙβα, ϋβϋ&Ι. Ε& ρβΓαοΙα τϋΓδΟδ ίηοροηβ- 
Κ>&1 Οζ&Γυβ βυο ο&ρίΐί οοΓοηαιη, θΐ ρ8ΐ1π&ΓεΙ)& 8ίΙ)ΐ 
ιηϋΓΑΐΏ 6ρΪ8οορΑ]6Γη, 6ΐ &ά ΙΙίΓοηυιη ςυίβςυβ δυαηι Β 
Γβ(ϋΙ)&η(. Οβϊηάθ &ίΓβΓ6ΐ>&ΙυΓ &(1 ρ&ΙπαποΙι&ιη οοη- 
ββΟΓ&ίο αίςαο [του άγιάτμζτοζ] ηοηηίΐιΐΐ ία ραΙβΓα 
ΑΓ^βηίβα, ίΐβΓπ ορυχ αυρβα, βΐ αδρθΓςίΙΙυιη, 8ίη- 
^υΐΑ ίη 8ίη^υϋ8 δουΐυΐίδ &Γ^6η1θίΒ. Οαιη Ιιοο 
&ρραΓ&Ιυ αάίΕαί ΓΟΡβυδ ρ&ΐπ&ΓθΙ]& ΟζίίΓαιη, ςυί 
οαραΐ ηυ()&1)&1, 6Γυο6Πΐ&υΓ6&ιη α ραίπ&ΓοΙι» άβζίΓα 
οΙ)1&1&ιη 08ευ]8.1)&ΙυΓ οΐ βίο Ι&ηάβιη &ςυ& οοοβθ- 
ΟΓ&Ια Γ68ρβΓ^βΙ)&ΙιΐΓ ; ςυοά ίάβπι οοΓοηω ίιηρβπ&ΐί 
βΐ νοζϋϋδ ρΓ£?86ηΙί1)υΒ Ωβ1)&1. Εο ΓαοΙο Λά ΙΙίΓοηυαι- 
ςαίβηυθ βυυιη Γ6(1ίΙ)&ί. Υβηίθΐϊ&ηΐ ^βΐαάβ αΓοΙιίβρΙ- 
βοορί 6ΐ ρΓ006Γβ8 &(1 050α1&η(]&Γη, ςυ&ιη (]6χΙγ& βυα 
ρ&ΐΓΐ&Γοηα Ιβηβϋ&ΐ, ΑΰΓβ&ιιι ΟΓυοβιη, β&οβΓάοΙββ 
ιοίβποΓββ Γ68ρθΓ§;6ΐ)&1 βΓοΗίθρίδοορηδ αΐίςαίδ &ραά 
ρ&ΙπαΓοΙι&ιη βΐ&οβ. δαοθΓάοΙβδ &1ίι β ββυΐυΐίδ αςυ» 
οοηβθΟΓ&Ια ρίβηίδ ρορυΐυιη Γ68ρ6Γ(ζ6ΐ)3αΙ οίΓουιη- 
8ΐ&ηΙβΐΏ. υηάβουηςυβ οοηίΐυβϋαΐ ΙυΓί^α αά Ηαυ- 
Γίβηάαιη αςυ&πι ουοα βίΙϋϋδθΙυΓΟβίβ. Ηί8 οΐΏηΊύυβ 
ρβΓ&οϋβ, 1)6η6(ϋβ6ΐ)&1 ρ&Ιή&Γεΐ3& ιηαηίϋυδ άβουδβα- 
Ιίβ ΙβΓ, ρήπαυίΏ Οζαραοα, άβίη οΙθΓυηα θΐ ρΓ006Γ68, (][ 
βΐ ΐ6Γ(ίο ρΐ6ΐ3βιη ; ςυο ΓβοΙο υΐΐίιηο (Ααάβιη ρροΐβ- 

ΟίΟΓΟΒ ΓϋΓβυδ &1}ίΙ)&η1, βΐ ΙοΙϋ ρΓΟΟβδβίο Γ6ρθΙθΙ)αΙ 

νβδίί^ία βοοίθπι ΟΓάίηβ ςαο νβηβΓ&Ι, βΐ ()Ϊ68 ίΠβ 1ιί- 
1&πΐ6Γ οοπδυπαβΙΐ&ΙυΓ. » 

ΗαοΙβηυδ Αη^ΐυδ ίΙΙβ Μου1)2θ1ι. ^&Iη Γβάίπιυδ αά 
βΐυιη ιιοδίΓυιη οΐ νθΓ5υ1απι άβ ρΓΟοβδδίοηίϋαβ οί* 
νίϋύυβ&άάίιηυβ, ςυονβΐ αυοϋάίαηβ, νβίβοίειηηβδ; 
νβΐ ρβΓ&ϋεβθ θΓ&ηΐ. Οϋο1ίαί&η& ρροοβδδίο 6Γ&1 δ6η&- 
ΙΟΓυιη, Ββυ ρΓοοβΓυτηίη ααΙ&ιη&ά δ&ΐυΐ&ηάυιη ρπη- 
οΐρβοα θΐ &(! ίαηείίοηβιηδυί ζηυηβπδ βχδβςυβικΙ&ιη 
οοανβηίβηϋϋΐη. Η»ο δΙ&Ι&βΓ&Ι, βΐηοη ίη(1ίθ6ΐ)&ΙυΓ, 
Ω6ΐ)&1ςυβ 1)18 ρβΓ άίβιη, ιώ&πθ βΐ νεβρβΓβ, δβυ ρο5ΐ 
ΐΏβηάίθπι. Οθ Ιιαο α^ϋ οαρυΐ ρηιηαιη ϋΙ)π 8βουη(]ί 
ηθ5ΐποθπιηοηί&1ί8 βχ ρΓοιββδο, Ιιίο αυΐβιιι ίη ΐΓ&ηδ- 
οοΓβυ (&ηΙαοα ιηβηΐίο Πΐία τβΓ^ίδ τήζ καθημερινής 
Ιστάμενης προελεύσεως, ςηοΐϊάίαηα δίαηί^, ία θ<^1 
ίηαρί6ηίβ,ρΓ00€$$ίαη€, δοΐβηαηβδρπάιβ ίη(ϋοβΙ)αηΙυΓ, 
β1 άβΙ)βΙ)&η1 ΙυηορΓοοορβδίη ραΐαϋαιη ρΓΟοβάβΓβήλ- 
λαγμένοι ιηπίοΐί, Ιιοο θδΐ ίη ηουή νοΜδ, βη ραΐα^ π 
νθ8ΐίΙ)ϋ8 βρίβηάίϋίδ βΐ &ά ροοαραοι οοΐΏρθ8ίΐΪ8 Ργο- 
6θ88ίοηθ8 86ηαΙθΓυαι ίη ουπ&ιη δοΐθοαηββ. άΙβΙ)υ8 
Βοΐβοιηίΐ^αδ αά ^Γ&ΐυΐ&ηάαιη βΐ &οοΐ2ΐπι&η(1υΐΏ ρηη- 
οίρ; έν έσθήτι Ιερ^, ίά 68ΐ οαηάίάα νβίίβ, υΐ ΡβΙ&νίυβ 
ΙηΙβΓρΓθΙ&ΙυΓ, πιβοοΓλί ΤΙιβπιίδΙΙυβ ρ. 55 ίηϋ, Τ&- 
1β8 ρΓοοθθβίοηβδ 6Γ&η1 &(1 ΟΙγοοοι, ςυοί&ηηίδ οΗαι 
ββρίβηφ, (Ιθΐηάβ ςαίηβ ; ίΐβιη αά ΙιοΓΓβα ρυΙ)1ίο&, 
1θ8ΐΓΑη(ϋ ΓΓυα)βηϋ ίϋί άβροδίΐί ^ΓαΙία ; ί(βπ) αα 
1)&1ηθαπι. Οη&ηοΙο ηβηρβίαιρβΓΑΐοΓ, αυϋιηρβΓ&Ιηχ 
Ιοίαοα ΐΓβηί, ΩβϋαΙ ρΓθ0688ίο ; υϋ βΐίβοι ςυ&ηάο 
Ιβ^Αΐί βχΐβπ βχοΙρβΓβηΙϋΓ; 6ΐ &1ί& ΙαΙία, ςαβ Ιιΐο 
ρθΓβΙτΙηχΙβββ βυίΤβοβΓϋ. Αά ρΓοθ688ίοηβ8 ρβΓ&Ιίε&β 
ΓβΓβΓΟ, ςυ&ηάο ίιηρβΓ&ΙοΓβδ, Γβΐίείο ρ&ΐαΐίο, ίη 
ρΓβ9(]ία ββα υΓΐ>&η&, ββυ 8υΙ}υΓΐ)&η&, ίη ΡβΓ&, οΗγα 
βίαιιιη €βΓ&ϋηυπι, &υΙ 61 Ιο Α8ί& βίΐΑ, οοηοβάβΓβηΙ; 
ςπο 1θΐηροΓ6 οίΟοία ιηηΙΙ& 8υ1ίε& βΐ ρΓοεβδΒίοηββ 
(ΐαο<1ί(ϋαηβ9 ίβΗλϋαιιΙαΓ. Ταΐίβ αΙ)8θη1ί& θ ρ&ΐαϋο βΐ ΓΗδϋεΐλϋο ρΓ0€βί$Η5 αρρβΙΙ&ΙυΓ, ςϋί& ΙπαρβΓ&ΙΟΓ βχ 
λυςυδία δυα δβάβ ρΓθθβ(ίΙο.Ι)&1 &Ιίο. ΚβΓβΓΟ Ιιυο ςυο- 
ςυβ νΐηάθΐηί&ΐία ; ςααοάο ίιηρθΓ&ΙΟΓ &Σηίοο8, ςαοδ 
νβΐΐβΐ, &(1 86 ίη νίη6&5 βυ&δ ίητίΐ&ύαΐ. 

(17) 01 του κοβουκλέ(ου βιιηΐ εηΰιαιίατα^ ςυο- 

Γϋΐη ΓΓβ'ΐαεηδ ϊιοο ίη ορθΓθΐΏ6η(ίο ΩΙ. ΕραηΙ οιηηββ 

θηηαείιί, βΐ 8υ1> άίβροδίΐίοηβ ρΓβροδίΙί, (1β ηαο βα- 

ρβπϋδ 6^ιιηυ8. νΐάβο & Ρ&1)ΓθΙΙο θ( θα β&η§;ίοεα• 

οίευίαποδ εΐεφίοηϋαδ ρΓοϋδ^ειη 1ιαΙ)θΓί, αυείοπ- 

ΐΑΐΙΙ)υ8 ηοη εοηΙβαιΐΏθη(ϋ8. Οίοδβββ εβΓίθβΙ &1ϋ νβ- 

1;θγ68 υηαπι νοεβιη ρβΓ αΙΙβΓ&αι βχροηυηΐ. 86(1 βχ 

ηοδίΓΟ Οβηηαοηίαΐί ραΐβΐ (ΙίνβΓδΟδ Ιιοβ αΙ) ίΐΐίβ 

ίυΐδδβ. ΟοΒίοηίΐΦ Ι&ηΐυιη εΦίοηίδ 86ϋ άοΓΓηίΙοπί 

οοΓΑΠί ^&1)β1)Αηί, βΐ ηοεΙυΓηΑδ ευΓα1)ΑηΙ βαοΓί οογ- 

ροπδ ηθε688ίΙ&ΐ6β : εαΙ^ίοαΙαΓίί &υΐ6ΐη άίυΓη&β. 

ΕγαΙ ΑυΙβαι ΙιοΓϋίη οΓβοΙυη) ρΓΦείραβ, υ1 νβ8ΐί&- 

ΠΑ8 &Γε&8 (ΙβρΓοιηβΓβηΙ, βΐ ςυο ορυβ, ΑρροΠ&ΓβηΙ, 

ΓβροηβΓβηΙ ΓϋΓ8υ8 βΐ &88θΓναΓβηΙ. Ιρδί Ι&ιηβη ηοη 

ίΐΏρ6ΓΑΐθΓ6πι ίη^αβύ&ηΐ: ρ6Γ(ίη6ΐ)Αΐ βηίιη ίά οίΩ- 

οίυΐΏ Αιΐ νβδΙίΙοΓβδ, (1θ ςυι1)η8 ηιοχ. Ουί ουΙ)Ιοα1&- 

ποΓυπι ΙΐΑε δοΐΐίοϋικϋηβ Γυηκ^τβηΙυΓ, ΑυάίυηΙ ίη 

ηοδίΓΟ ϋ6Γΐπΐοηί&11 οΐ των αλλαζίμων του κουβου- 

κλε(ου, ρτχ(60ΐί τηηίαΙοΗοΓΗΐη οηδιαιΗ, ΑΗί οογα- 

1)Αθ1, υΐ ουϋίουΐυαι Αυςυδίί ηϋίάαπι βδββΐ, β1 

Ιιί 6Γ&ηΙ νβΙθΓαηι στρωτά ι. Υίά. Αΐΐιβη». ρ. 48. 

&ϋ1 οΐ έπι ταΐς παστασιν Ιστώτες, αϊ Αηΐίιοΐο^ίλ 

ρ. 32 : αΐϋ ροίηπι ίηίβΓβϋαηί Δά δΔΟΓβιη πίθηβ&ηι, 

Αΐϋ ρΓ83ΐ6ς6ΐ)&η(, ςυβΒ ΙπαρβΓΑΓβΙ ίηρβΓ&ΙοΓ β'ώί άβ 

1Ι1)Γ0 δΟΓίρΙο ΓβοϋαΓί ; αΐίί οβΓβοδβΓάβηΐβδ Ιβηβ1)2ΐη1, 

ςυοδ ίηιρβΓ&ΙοΓ ία βεεΙβδίΑδ άβνοϋοηβηι βυ&ηι ία- 

οίβηβ & ρΓΦροδίΙο ροΓΓβεΐΑδ ίη πι&ηυβ 8ααιβ5Αΐ, 

&υ( Αρυά ΒΑεΓΑϋ ίηι&§;ίηθ8 άθραη^βϋ&Ι. ΑΙίί ο&ηβ- 

ϋαηΐ 6ΐ ιηυδίε&πι βχθΓΟβϋΑηΙ εοΓ&ιη ίωροΓΑΐοΓβ ; 

αΐίί ούΐΑΐίοηβδ, ςυΑδ ίαιρβΓΰΐΙοΓ ίη αΙΙαγι (ίβροδϋο- 

Γυδ ββδβΐ, ΓβΓβύαηΙ, βΐ άοαιίηο ρβΓ αι&ηιΐδ ρΓΦρο- 

δίϋ 8αί ΐΓΑ(ΐ6ΐ3ΑηΙ ; αΗΙ ί&είβ5&ηΙ ΟΓ^βαι οιγοα ίαι- 

ρβΓΑΐοΓβαι, ςυ&ηάο ίη θεοΐβδίβ νβδίίϋυΐο ααΐ ο&Ι- 

0ΘΟ8 Αυΐ νβδίββ πιυΙ&Γβΐ, &υΙ εΑρυΙ ηαάΑΓβΙ ίηάυβη- 

άβΒ ίηίυΐβθ ο&υδΑ, ηβ βείΐίεβΐ & 1)&γ1)αΙο ςαοάαιη 

ΟΑοίΙβ ηυ(!υ8 οοηδρίοβΓβΙυΓ, ΜυΚα Αΐί& βΓβηΙ οίΩεί& 

ουοίουίΑΠΟΓαπι, ΗαΙ)6ΐΐΑΐ ςυοί^υβ αυ^αβίΑ βυαβ 

οϋΙΐίουΙ&Γί&δ, *[Ώβ ηΐΑ^ηο οαΜευΙ&πο ίπιρβΓ. νίά. 

νίΙΐ6ΐ]ΑΓ(1. ρΑ^. 301, ουΓΏ ηοΐ. θα Ο&η^ϋ, ]* θβά 

ΓαβΓαηΙη6 ίίάβπα Λΐ'Ιβηΐίαηί βΐ οαΰίΰηΙαΓίι ? ααΐ 8λ1- 

ϋαι, ΓαβΓϋηΙηβ δίΙβηΙΪΑπί ρβοαΙίΑΓβ <|υο(ΐ£ΐΑίη ^βηαβ 

ευΙ)ίουΐΑποΓυπι ? βΑηβ ίΐΐααι ρροάίάϋ ορίηίοηθίη 

ΑΙβπίΑηϋδ ίη ηοϋδ α(1 ΡΓοοορϋ ΙιίδΙοπβπι ΑΓϋΑηΑοι. 

Ρ&ΙΗίαΓ Αυίθοι ρΓοουΙ άα1)ίο υΙγ (ίοοΙί88ίιηυ&. Νοη 

ΐΑηΙυαι βηίπι Οβπαιοηί&Ιβ ηοδίΓυια ουΙ)ίου1&Γίθ5 α 

δίΙβηΙίΑΓίίδ ρβΓδρίευβ ^ίδϋη§;υί1, 8βά βϋαπι Ιιοο 1ί- 

ςυίάο ΓβίβΙΙίΙ ουπι ηυοά ρ. 41 βΐ α1ίΙ)ί ηοδΙΗορβπβσε- 

λεντιάρισσαι, ηχοΓβί ΒχΙβηϋαήοπίηι οοαιπιβπιορ&η- 

ΙΟΓ. Νοη θΓ&ηΙ βΓ^ο βϋθηϋΑπί δΟΑίΙοηβδ, ςυΑηιΙο- 

ςαίάβιη ηι&ΓίΐΑΐί βρ&ηί. ΑΙςαί οαηίοαίλπί (ίθ1)6ΐ)&ηΙ 

ΟΠίηβδ ΟΑδίΓ&Ιί 6886. 

(18) ΡθοαΙίΑΓίδ άί^ηίΐαβ ββΐ 6 κατεπάνω, υηάβ 
άβρΓ&νΑΐυπι ΩαχίΙ €αΙαραηί ηοηΐ6η ίη έίδΙοΓία 
ΑρυΐΑ, οΐ ρυΐ&ηΐ ςαίά&ιη ΟΑρίΙαηβί ηοπιβη ίηάβ 
άθάυείαπα. ΟυΙΙίβΙωοΑραΙοίη ΓθΙ)ϋ8 ΝοΓΟίΑηηοΓαιη 
&ρυά Ου ΟΑηςβ Αά Αΐ6χίΑ(]. ρ. 229, βδΐ Οαίαραη. 
(^ηί ΟαΙαραη ββ^αι ΟΓχωι-ητη ιηή$ία α^ Ητδ€. ΟοηΓ. 
Ι^βηι ρ. 275, υϋί αϋ, ςυβαινίδ ρΓΟβΓβεΙυιη ρΓονίη- 
οίο (1θδί2ηΑΓ6.*[Α θΓ8Βθί8 0Γΐ£;ίη6Πΐ (ΙυοίΙ ιηο^ίδίΓΑ- 
Ιυβ ΑροΤί» θΐ ΝβΑρο1ί8 5ι^αι^^^ έΐ ΟαρχΙαηί συοά 
αάΐιυο ίιοίίΐθ ηοιηβη βυρβΓββΙ. ΟίςηίΙαίββ Ο&ϋί & 
ΟοίΗίδ 1ΐΑΐ)υβΓθ, ΟοηΓ. ΡΓβοοίΑ άβ δυ1>Γ. βΐ Οίλη- 
ηοη. ρ. 243 8ςη.]* Υογώοι 6 κατεπάνω νβΐ 6&ρί- 
Ι&ηβοΒ, άβ ςυο &ίο δβηηο, ηοη βχοβ(ΐ6ΐ)αΙ 8&οιό 
ρβίαΐίο, ηοη ίΐ3Αΐ ίη ρΓονίηοί&8, βοά Γβ£;^8ΐ τοι>ς 
βασιλικούς ββα €χ$αηΛηο$, Ηλ1)β1>Αΐ βυΐ) ββ Αοχηο- 93 ΒΚ 0ΕΚΙΜΟΝΙΙ3 Α^ι.^Ε ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΠΒ. Ι. 94 βασιλικών (19), νυν τούτοις δε χαι τοΤς δυσι δημάρ• Α 
^οις (20)* άποστέλλουνι δέ χαΐ μανδάτα τφ τε δο* 

αΟΑΝ. αΑΟ. ΗΕΙ8ΚΙΙ 

βϋουιη Β&βίΗοοΓΏΟΐ, βΐ ίηΐΓθάυοβΚ)&1 ρηηοίρββ ρο- 
Γβ^Γίοοβ, ίπιρθΓ&Ιοηβ νβ8&11θ5, &ά οοίΓοςαίαιη Ιιβη, 
υΐ 6Χ ρ. 81. Β. ιιΐΐ. ρ&ΙβΙ. Ια βρί8ΐο1& Αΐβχϋ &(1 
Ηβηήοααι V, ίη Αΐβχί&άβ ρ. 94. 1. οοιηιηβιηοΓ&ΙυΓ 
Αϋς[υΐ$ «ρωτοπρ^εδρος χαΐ χατεπάνω των αξιω- 
μάτων. 36ά 6ΐ ίΐΐβ (ϋνβΓβαβ β8ΐ & ηοβίΓΟ, ίάθίηςαθ 
νί()6(υΓ ουοα Μα§ί$ίΓ0 $α€Γθηιηι οΙ/ίϋίοηίηι. 

(19) ΥβΓϋ ρ&55ίιη ΒαζχΙχοο»^ Γθίβηία 6ΓΦοα νοββ, 
ςυοά ίη Ι&1ί1)08 1υ1ί88ίιηαιη 68ΐ, ραβθίιη €α:$ατ%α• 
ηο$9 Λά ΛΪϊοτηχη θΣβιηρΙυΐΏ. 6ο&η28 ιιά Οοά. ρ. 23. 
η. 8. τβρίυι άοτηδίϋΰοί \βΓί\ί, (Ιι&1)ϋ&1)&ηΙ ρΓοΓβοΙο 
ία ρ»1&ϋο,) 0οιηΙ>€β8. ίη βοΓίρΐ. ρο8ΐ ΤΙιεορΙι&η• 
ρ. 197. €οηιίΙαί€η$€$, Βα8ί1ίοί ιηβάίο 9Βνο Οαχίηάη 
Αρρβ11&1>&ηΙαΓ, & β6ΓΠΐαηίο& τοοβ Οαίηάβ^ ςυ&βί 
άίοΑβ (ατηίΙίαΓβί, αά Γαιηίΐί&ιη ρθΓΐίϋ6η1θ8 : γογ/ι- 
Οίαηί, ηθ9ηίηί άβΙΙα (αηΐίρΐία, υΐ ιηΙβΓρΓβΙ&ΙυΓ Μυ- 
ΓΑΐ. 1. Ι. ΑηΙ. Κ&Ι. ρ. 124. ΑρρβΙΙαοαηΙ ηυοςυο β 
ΥαηοΒ 86α 1>α$α, ίά ββΐ %οάαί€$: ίΐβιη Οατάχη^οζ^ 
κ ί»ατΙ$η, ΑίΐίηχΒτΙετ, ΥίϋοηΙυΓ ευαι ΟΓάίηβ οαιηί- 
βίΓΟΓΟίη οοηνβιιί88β, ςυί \ιοά\^ ίη αυΐα ΤυΓθίε& δυΐ) 
ηοιηίηβ €]αηίϋΗϋτηιη οΐιϋαβί. ΜίϋβΙι&ηΙυΓ βηίιη, 
ο1 Ι)ί 8θΐ6η1, ίη ρΓονίοείαβ, εαιη ιη&ηάβϋδ Γε£;ϋ8, 
κά 6ζρε()ίβη€ΐα ηεςοίΐα πιίηοπ5 πιοπιβηΐί. ΡαΙεΙ β 
6οο&1&η11ηί ηοβίη ΥίΙα Β&8ί1ϋ Μ&θ6(Ιοηί8 1. ο., 
8^^^ριο^. ραΐ ΤΗ/^ορΗαη.^ νΛλ άίοίΙυΓ (ϋν68 ίΐΐβ ζοα- 
ΐΓοο&,ααβ Βββϋίυηα ίηνί86ΐ)&1, βΐ αΐ3 εο ιηαΐβτ ηρύ 
«ρρ6ΐ1&ο&1θΓ, υηίεί βχειπρίί ϋ(υ1ο, Γ0^α8ε6 Βασιλι- 
χον άποσταληναι τον άπογράψασΟαι και παραλαβέΐν- 
άφειλοντβ την περιουσίαν αύτης, ψηϋϋ €οηιι(αξ€ηΛ6ΐη 
αΐί^η^ηι, ^νί <;ικ (ααιίΐαίβε %η αοΐα Γβάαΰίαηα, €ί 
ίη βάβτη τηαην8<ιη€ α€€6ρΙηνη$ €$&α, ΟοηΓ. Ου Οιη^β 
61088. 1.λ1. ν. Βα$%1ίαα, Ρυβπηίηβ ΓοΒπαίη» ςυοςυβ 
Βα3%Ιί€Χ, ηοη (ϋιεπιο. ΓβΓβ εοΠί^αΙΟΓ ίυίβββ 6ζ 
Ιοοο 8€ηρί. ρο$ί ΤΗϋορΗ, ρ. 244 υΗ., υΐ^ί Βανι- 
λιχή αΙΙςαα χηεοιΟΓ&ΙυΓ, ηΐΒί υζοΓ α1^ευ^υ8 Β&8ί1ιοί ρ 
ίαβπΐ. Ββ (1οιη68ΐίεΐ5 ηυχηβΓΟ ρΐυπύυβ βΐ ^εηβρβ ^ 
υ&γΗβ ρ&88ίιη Α^βηάί βΓϋ οεε&8ίο. Ια §;6ηβΓβ Ιβηβη- 
άυοα, υοηιαίίοηηί τβεβηΐίοη βΓβεί» άίεΐαοι ίυί886 
οαιπβιη ρΓβΒίβοΐυιη ιηι^ΟΓβπι, ρπιηυιη 8υί ^εηβηβ. 
νί(). ΟοβΓ. 6ΐ βΓβΙίθΓ. αά €οαίη. ΟυΙΙιΟΓ. ρ. 423. 
ν&ίεβ. &ά Αιηηι. ΙΙ&ΓΟβΙΙ. ρ. 52, βί 94. Οοοιββϋεο- 
ηιτη οηςο πιίΐιί νίάεΙυΓ Ιιιβο β88β. Ιαίΐίο βΓοαΙ 
άοιηβδϋοι, Ιά ςυοά αρρείΐαϋο 8ί^ηί6ε&1, οίχεια- 
χοι.ί&πιί1ί&Γ68, ιηίηί8ΐπ ρθηί(ίθΓί8 Β(1ιηί88ίοοί8, άο- 
ιηίηοηιιη οοιηίυοι, βΐ ίη 8ρ6ε1θ ^υά^ευη), ρΓ»1θΓυοι, 
ηΐΑ^ίΓΑΐυοαι ; ϋάβαι ςυί &Ηο ηοοαίηβ 8ρρ&ΓϋοΓ68, 
ςυί ρΐΦΒίο β886ηΙ ίοαρβΓαηΙί, εΐ ιη&ηά&Ια βχββςυβ- 
κηΙΟΓ, βΐ (ΙοιηίηαΐΏ ΙαοΓβηΙυΓ. ΟρβνίΙ Ιιίηε οπΙο 
άοιη68ϋοοΓυιη ρ&Ι&ΐΙηοΓυαι, ςυί ίηίΐίο ηίΐιίΐ αΗαά 
ςυΑίη &ρρ&Γίΐ0Γθ& βΓΑοΙ, βΙίηαρβΓ&ίοΓβπι ίαηΐυηι ίη 
υΓϋβ εοιηίΐ8ΐ)8ΐηΙυΓ, ρΓθΐ6θΐθΓίΙ>υ8 βαπι ίη βείβ 8ΐ1- 
ραη1ίύα8. Τβηάειη ρΓοεε88ο 1θΐηροπ8 εοΙΗςυ&ϋ 
ιαβΓαηΙ ίη αηυπι 00Γρυ8 Ι&πι υΓ^αηί ςυαιη ε&8ΐΓεη• 
8β§ εοΓροη& ου8ίο()68, βΐ άίεΐί άοηαββίίεί ρΓοΙεοΙο- 
Γββ. 86α ηβςαβ Ιιοε βεπαρβΓ ιηαηεϋ. Αύίϋ εηίηι ββη- Β 
8ίιη ίη άθ8υ6ΐα(ϋο6ΐη ηοιηβη άοοαβδϋεοΓυιη, βΐ 
ηοιηίηβ βεϋοΙ&ηοΓυχη πιυΐαΐυιη ίυίΐ; 8ίε Ιβιηεη, 
αϊ ρΓίηο6ρ8 βοΓυιη ρβΓ βχεβΠβηΙίαοι βάΐιαε όοηιβ- 
8ΐίοα8 &ρρ6ΐ1&Γ6ίαΓ, Ιαηηυ&ιη ίη οιειηοπ&ΐΏ τεΙβΓυηι 
€ΐθ3]68ΐίοοΓηιη ; ςυί ]&πι ηοη βιηρίίυδ άοηΐθβΙΙεί, 
86ά ρ&Κίιη οίχειακοι νβΐ βασιλικοί, υΓΐ)&ηί ηβπιρβ 
&υ1 ρ8^&Iίη^, ρ&Γΐίοι τεπ) δοΐιοΐβπί, 0ΑΒΐΓεη86Β 
8θί1ίοβΙ, &ϋ()ίθ1)&η1. ΑΙ) ίΐΐο (ίοιηβεϋοο δεΙιοΙ&Γυηα, 
ίά 681 ρηηοίρβ &ε ρΓβεΙάβ εεΙιοΙ&Γυιη, (Ιίεϋ άείη- 
06ρ8 Γαβηιηΐ (Ιοιηβεϋεί, ςυοίςυοΐ ίη 5θ1ιο1&, δοπηίο, 
πιαηβΓβ 8υο Θ88βη1 ρποπί ; υΐ άοοηββίίευε Ηίε&η&- 
ΙΟΓυιη, άοιηββίίευβ ε&8ΐΓ0Γυοι, (1οο[ΐβ5ΐίευ8θ&ηθ8ΐ1α- 
ηοηιηι, βίο. Οαιήίυιη ιηιιχίηιυβ 6ΓβΙ άυιηεεϋευε της 
Έφας, ΟηεηΙί$^ εΐ Ιιοο &Ιίςυ8η(1ο ηιίηοΓ της Δύ- 
αεοκ• ΟεϋίάβηϋΜ, ΙΙΙυιη οπεηίαίειη ίηΐβΐΐί^υηΐ, 8ί 
ΒΪαιρΙίοΚβΓ άοηιββίίουιη βρρβίίληΐ. ΑαάίΙ ςυοςυβ 
ηιβ|^(1οηΐ6•ϋϋα•,8β(ί ραβί ΐ8&&ο1 Οοιηηβηί ΙεπιροΓΑ 
άβπιαηι• ΥΙά. βογΙΗχ. ρ. 807, 'ΙΏοιαΜίοι Γβ^οιη ιηυΓΟΓαπι, βί, υΐ 1)ΓθνίΙβΓ άίο&αι, οΓΩοϋ8 αε ββΟΓβΙίβ 

οαιηίύυβ ΙιυίυβιηοοΙί ρΓοοεβδίοηβοι ίηάίεαηΐ, α( 

αΟΜΜΕιΝΤΑΕΙϋδ. 

ΡπληεοΓοιη Ιεαιρορβ βΓβ^ζΟΓ. ΤυΓοη. Μ6§;&(1θ[ηθ$ΐι- 
003 βΐ 1X18^003 βεηβδεαίΐυβ ίάβιη 8υηΙ. Εγ&Ι $εουη- 
άαβ &1> ίωρβραίοΓβ. Ρ&υείιεί, ρ. 483.]* 

(20) βυιη (Ιυο ρΓΦείρυί 688εηΙ αρυά Βγζαηϋυιη 
δήμοι, ε&ΙβΓν» 8εα Γ&οϋοηε», ΥβηείΑ εΐ ΡΓαβίηα, 
ςυ&Γααι ίΐΐα ΑΐΙ)αιη^ Ιιββο ταββαιη 1ι&ΐ36ΐ)&1 &ρρεηάί- 
οειη, βΓΑπΙ ςαο(]ϋ6 άυο άεηα&ΓοΙιί, βεα άεευποηεε, 
νβΐ ηι&^ίθίΓαίυβ ρεηο ευρΓβιηΙ, άίνερβί 1&π)βη & άε- 
πιοεΓ&ΐΐδ ΐΐεοα ααοΐιυβ, βΐ α1ΐΓ& άεπι&Γε]^08 ίρεοβ 
βηιίηθηΙί1)08. ΥεηβΙ» πεαιρβ ί&εΐίοηίε άεαιοεΓαΙβΒ 
βραΐ 8θηιρ6Γ, ςυίδοιυίβ άοιηεβΙίουδδεΙιοΙ&Γυιη εβββΐ, 
βΐ ρΓαείη», ςυί8ςυί8 άοιηεβίίουβ οχευΙ^ΙΙΟΓυαι 
688εΙ, υΐ ιηιιΐΐΐδ Νο81γ1 Ιοοίε εοηβΐ&ί. Ββ οίβείο άβ- 
ιηβΓοΙιοΓυοι άίεβΙοΓ ρ&αίο ροβί : ηοηο άίεεηάαΐΏ, 
ααίη&ΐΏ ίυβηηΐ οΐ όήμοι. ΥίοΙεο επίιη εο8 α είνίΐ^αβ 
αίδϋο^οί, εί αΙ) ίοςυϋίηίβ αίςαβ εβίΐυΐ&πίδ, βΐ & 
πιϋίΐίΙ)θδ, υΐ αάΐΏοάϋπι οΙ)8ευΓυηι βίΐ ςυαίβ §;εηα8 
Ιιοηαίηυπι 1ιί ΓυεηπΙ, βΐ ευί 1)οηο ίοδίΐΐυΐί, ςυο8 ΙοΙ 
1υΓΐ)&8 ε(]ίάί886, 6ΐ Ιοϋεβ βυπιΐΏο ουπι ιρβίοδ ίοιρβ- 
ήί (ίίδεπιηίηθ ΓβρΓίιηεηάοδ Γαίδβο ΙοςυυηίοΓ ΙιίβΙο- 
ΓίδΒ. €6(ΐΓεηυ8 ρ. 765, τους πολίτας και τον δη- 
μον ]υη^ϋ. ΥίάεΙΟΓ ίά ςυοςυε άίοΐίο δεγΗίζο 
ρ. 813, άπαν το δημοτικόν τε της πόλεως καΐ το 
κοινον δοαάβΓθ. Ν&πι δί το κοινόν εδί εοιηιηαηίο ο1- 
νίαπ), ςυί & ιη&^ίδίΓ&Ιϋ ορρίάαηο Γβ^υηΙϋΓ, ηβ- 
οε88θ εβί τ6 δημοτικον τη; πόλεως, ςυοά αΙ) βΟ 
86^Γε§;ΑΐθΓ, α πιβ^ίβίΓ&Ια ορρίά&ηο ηοη ρβρβη- 
άίδΒε, ίοΐβοςυβ &ά εοοαπιυηϋΑΐβιη, υΐ ΙοςυεοαηΙοΓ 
πιεάίο ΦΥο, ηοη ρεΓίίουίβββ. Αρ6Γ(β ςαοςυβ Νο- 
8ΐ6Γ ρ. 132 όΐδίίη^υίΐ τα μέρη & τοις της πό- 
λεως, βΐ ρ. 356. ίη Γιηβ τά μέρη & τοΤς πο- 
λίταις. ΝίεβρΙιΟΓυδ ρ&ΐΓί&Γε1ι& ΟΡί&ηοδ ρ. 136 άί- 
δΐίη^υϋ ΟΓοϋηεδ δίε : *Αριθμον ανδρών έκ των στρα- 
τιωτικών καταλόγων, Ιτι δέ και του γεωργικού, 
και των βαναυσικών τεχνών, τών τε Ικ τ^ς συγκλή- 
του βουλής, και του της πόλεως δήμου. Η&ΐ3εβ Ιιίο 
ηιίΐίΐεδ, Γοι^ΐΐοοδ, δείΐυΐ&ποδ ορίΓιεεβ, δεη&ίαιη βΐ 
ροροΐϋπι υΓΐ3ί6. ΡοΓίβ ίηΐβΐϋ^ϋ ρβΓ ρορυΐυιη ογΜβ 
ΝίοερΙιΟΓυδ τους κτήτορας, ρο$$β$ιοτβ$ (ίίοΐοβ, ίά 
681 ηοπιίηβδ εΐ6§;8ηΙίοΓε8, ορυΐεηίοδ, ορίίπι&ΐββ, 
ςοί^ΟΒ ίη υΓΐ)6 άοπιοδ ρΓορπ» βΐ ίη &^Π8 ρΓκάία 
ββδβηΐ, Ιιοιηίηβδ ρεευΐίαίοδ. ΟοηδΙαΙΙ&πιεη&Ηυηάβ, 
βΐ εχ ϋδ, ςυ» ραυίο ροδΙ άίεεηίΟΓ, εοηδίαϋίΐ, τους 
δημότας, (|υο8 ρΓ6ραΙύ8 Αοί (αα\οηαΙβ$ &ρρ6ΐ1&()ί- 
ΐΏϋδ, ρΓο νίΐί ίοάοΙ&1& ρΙεύβ ρΙβΓυπιςυβ ΐΓ&άαοί, 
β1 8ΐ) ϋΐίδ ρο$5€55θήδνχ άίεΐίδ άίεϋη^υί. 1•υευ1βη- 
ίίυβ ί£[ίΙυΓ ίάβπ) ΝίοερΙιΟΓυδ ρ. 215. ε. Ωη. ί&οΐίο- 
η&ΐβδ 8 είνίΐϋυδ άίδϋη^υϋ : Ους έπηγάγετο τών 
έζωγρημένων τοις τε πολίταις και τοΤς έκ τών λε- 
γομένων χρωμάτων δημόταις παραδίδωσιν. ΟΙίΓΟ- 
ηίεοη Αΐεχ&ηάπη. αηηο 11 ΗβΓ&οΙϋ : μετά τίνων 
αρχόντων και τίνων ου μόνον κτητόρων καΐ κλη- 
ρικών, άλλα γαρ και εργαστηριακών καΐ δημοτών 
έξ έκατέρου μέρους. Ηαοειηυδ Ιιΐε τους άρχοντας, 
ηούίΙεΒ εΐ οΓοοβΓεβ αυΐίεοβ, άβίηάβ τους κτήτο- 
ρας, είνεδ Ι&υΙίοΓβδ, ίΐΐοδ, (]υί οΐίηι ίη 1ίΙ)βη8 
ΓβΙ^υδ ρυΙ)Ηεί8 ΟΓ&είδ βΐ Αδί&ϋείδ έγειτούργουν, 
οη6Γ& ρυΙ)Ιίο& βΐ]8ε1ρίβΙ)&ηΙ ^βΓεοάλ, υΐ αΐβοάί 
βςυίΙ&Ιυβ , ίηδίΓυβηάβθ εΐβδδΐδ πιαήη» , βΐ βίο 
ροΓΓΟ ; <ϋπι εΙεπεοΒ, ροδίββ τους εργαστηρια- 
κούς, ηυο ηοπιίηβ εοηΙίαεηΙυΓ οηιηεβ, ςυί ίη 
ΙβϋεΓηίβ δθάβηΐ ρυΙ)1ίεί3, νβηάυηίςυβ &υΙ αΐίβη&β^ 
βΐίυηάβ βάνβείβδ, εοιηρ&Γ&Ι&θνβ πιεροεβ, βευ βυίβ 
ηι&ηίύϋδ βίΤεοΙββ, βάβοςαβ ευπι ιπβΓο&ΙΟΓββ, Ιυιη 
ββΐΐυΐαηί, βΐίβδ βάναυσοι βΐ έπιδιφρίδιοι* εΐ (βηάβιη 
ΚΓΡ|ζβ1β8 υΐΓΪυβςυβ (ζΓε^ίβ, ηειηρβ νεηεϋ εΙρΓ&δίηί. 
ΤΙιβορϋ&ηβδ ρ. 62. ΤΙιεβδοΙοηίεΦ δήμους και 
λαοος οοο]υηξί( ρν€ραΙβ5 €ί ορρ%άαηο$ βευ οίνββ. 
£ ςυίϋυδ οπιηίΙ)υ8 ίίδςυβ, ςυΦ ^&Iη οοηϋηυβίαιη 
60, εοηβείο, ^Γβ^εβ Ιιοο ίυίδδβ ουιη οίνί1)α8 ηοη 
εοδάεοι, ηεςυβ Ιαιηβη άίνβΓβοβ^ οοΐλ&\Λ\.\^%^ %^κ^^α 
6 είνίυιη οιηηί ρβηβ οτά\ΐλ^> ^ίΛ«ϋ>3Λ \»χ!λ«^^ 5^^^ 
βΓββββ, βροοίΑΐΟΑ ηοιι \χΛ\ή«Λ^ «ν^^χΛ «ν^ν^^ι 95 αΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΗΥΕΟΟΕΝΙΤΙ 96 βίη^αΐβ θί6θί& βί 860Γβ1& βββαηάοαι οΜίηβιη βυυιη Α μ&^τίχφ των νούμερων (21) χαΐ τψ χ6μητι των 

αΟΑΝ. ΙΑΟ. ΒΕΙδΚΐΙ ΟΟΜΜΕΝΤΑΗΙϋθ. ΟΙ&Γίαβ θζροηαιη ιηβ&αι ββηίβηϋ&ιη. βυηΐ βραά ηο8 
οοΗθ^ία ςυφ()&ιη οοηβΙβοΗΒ ηυιηβρο οίνίυιη ουιη 
ΙαυϋοΓυηι Ιυιη βϋαιη ΙιυιηϋίοΓαΐΏ, 60 ίιΐ8ΐί1υ(&, υΐ, 
ςυί ίΐΐα οοιηροηυηΐ, αά οβΓίυιη &ηηοΓαιη ηυιηβΓυϊη 
ΐΓ&οΙ&ηάίβ αηηίΒ ββββ βΐθΓΟβαοΙ, βΐ νβΐ ββ^Ιϋβ βαβ- 

{»θη5υπ2 6ζ &11& ρ6Γΐίε& ρβίαηΐ ανίβ Ιί^ηβυοι βίπαα- 
αοΓαπ), νβΐ ηΐθΐ&πι βοίορβίο ίόπ&ηΐ. Τ&1ί& οοΐΐεςία 
ωνίΐΐαβ ςυίοίθΐη οοηβίαοί, Γ&οίυοΐ Ι&ηαβη ρβευϋ&Γβ 
αΐίςαοά οοΓρυδ & Γβ1ίςΐ]& οοιηΓηυηίοοβ ςυοάαιη- 
ιηοάο (ϋνβΓδαΐΏ, Ιβ^ίϋυί^ςυβ βΐ ]υπ6υ8 βυίβ ^&υ- 
άβηβ. ΤαΙία οοΐΐβ^ία Γυίθββ τους δήμους ρυΐο, ία 
ςυ» ΓβοίρβΓβηΙϋΓ οιηαβδ οίνίαιη ΟΓάΐηββ, ςυβ 1&- 
ιηοη, ςυια νΐΐίβ ίηορβ 1ιΐΓΐ)α υ^ίςυβ ΙβΓΓαΓυπι ηυ- 
ιηβΓο βυρβΓ&Ι, ρβαβ βοΐί ί^ηοΙ)ί1ίθΓβ8 οοηίιοί6ΐ)&ηΙ. 
Υθΐ ροΐίυβ ββάβοι 6Γ&ηΙ οαΙβΓν» ίΐΐββ ευιη οοβΙγιβ <Ιί8 β( Γ0£[6η(1ί8 ^Γβ^ί5υ5 βοηβϋΐυϋ, Ιαιοβο 8ΐι1)θΓ&ηΐ 
()6ΐηοοΓ&Ιί8, ςαοΓΟίΏ νβηβίαβ (|αί(]θΐπ ΐάβαι (γαΙ 
ί(1βηϋ(]6ΐη ευιη «ΙοιηβδΙίοο βοΙιοΙ&Γαιη, ρΓ&$ίηυ8 &α- 
Ιβαι ίάβη ουιη (^οπαβδίίσο 6χβαΙ)ί1θΓυιη, &ιηΒοΚ)υ8 
ιηυη6Γίΐ3υ8 ΐ(β ^ο^^υ^^ι^8, αΐ άίνβΠί ηοη ροβββηί. 
Ηίηο 68ΐ, ςυοά δίάοηίυδ Αρο11ϊη&Γί8 ίο ρ&ηβ^ηοο 
οίτίί&ΐίβ Ν&Γΐ)οηβη8ί9 Γλοϋοηββ 1ι&8 ίιινβη€$ αίΐΐίοοε 
ΑρρεϋβΙ. 

Τηπΰ, &ϋ, οωΐια ΐην^πητη^ $εά αηΐίαοηυη^ 
ΕΙωί ίίτηηΙοΰΓα ίοΓυα εατηρί^ 
Εχβνοβί ίραΐίαηϋϋια ςηαάήρί$, 

Οοηνβηίβ^αηΙ ΐ;ι:ίΙυΓ ουιη ίΙΙίβ & ΝθΓοηβ ίηβϋΐυϋβ 
Αα^υδΙαηίδ νβΐ Αυ^υϋΐί&ηίδ Πΐΐ1ί1ί1}υ8, αΐ ηοη ίιη- 
ιηβΓίΙο ΟΓβά&ηΙυΓ &Ι3 ϋδοίβη οι&η&Βδβ, βχ θςυββίΓί 
6( ρ1θ1)6ΐα ]υνθηΙυΐ6 Ιβοϋδ ηοΐηςυο ιηίΙΠϋαδ βΐ ϋΐ- βχουΙ)ϋ8 οΐνίοίθ, ςυΑ$ οίνββ βά οβΓίυιη &ηηοΓαιη 

ηυΐΏθΓααι οϋΐΓβ θζ Ιβ^β ΐβηβηΙυΓ ; ςυί αΙΙααιεη 6& |^ Ιγ&, (|υί (ϋνίδί ΐη ΓαοΙίοηβδ οϊιηίΑήϋ ΝβΓοηί ορβΓ&ιη 

Γ68 αΙ) 6Ζ6Γοβηάί8 ορίΟοϋβ 6ΐ ςυ8β8ϋΙ)υ8 ςαβηςυβ " άαΓβοί, άοοίίςυβ ρ1&υ8υυπι ν&πα κβηβΓΑ βάβρβηΐ. Αίθηάίβ, Ιΐιί1ίϋ1)υ8 ορρίάΗηίβ. Ηββ οίνίοββ 6ζοαΐ3ί» 
ίηΙθΓιΙυαι βοίειηηβδ βά αοΐαδ οοηνβηίυηΐ ΐη αΓΠΐίβ, 
βΐ βαΐ) άοοίοπύυβ 8υί8 &Γΐη& βχβΓΟβηΙ. Αΐίο ςυοςυβ 
Γββρβοΐυ 8ίιηίΐ68 θΓ&ηΙ ΐΐϋ 8ημοι ιηϋίΙίβΒ ίΙΗ ςβηβπ, 
ςυοά α ]υν6η1υ(θ οίνίο& οΐ Γα8ϋο&η& ΐη ηβοβδδϋα- 
ώιη οβίβπδ βυρρΙθΓηβηΙί νβΓ» πιίΙίϋβΒ οοη86ΓίΙ)ϋϋΓ, 
6ΐ ΐη ΑΓοιΐβ θζβΓΟβΙυΓ, ηβςυβ Ιαοαβη τββίβιη ηοϋϋα- 
Γβχη, ηβςαβ δϋρθηάία, ηβςυβ άυοΙοΓββ οιί1ϋ&Γβ8 
λοοίρϋ, ηβςυβ Ι6άίΐ3υ8 βυίβ βζοίί&ΙυΓ, ββά οααηβΐ 
βυο ςυίδςυβ Ιοοο εοςαβ ίη νϋβ βΐ ςυβΒδΙαβ ςβηβΓβ, 
ςαοά ΑοηρΙοχυβ ΓυβήΙ, βίαΐυΐίδ Ιβηιροπίιυδ &ά 
βχθΓΟβηάα &Γηια οοβυηΐββ ; ςυ&Ιββ ηο8 αρρβΙΙ&Γβ 
ψηίΙίί6$ ρνονίηάαΐβ» δοΐβηαυδ. ΡοΙβΓ&ηΙ ίη Ιιίβ ο&Ιθγ- 

▼18 6886 0ρυΐ6η1ί, Βί ρ&αρβΓ68, ηΐθΓΟΑΐθΓ68, θρίϋθ68, 

1)&^υ1^, οιηηββ οίνβδ, νβΓυιη Ιυαι ίβοαροπβ & οίνίΚιυδ 
(ΙίθΙίηοΙϊ, 6( & ιη&κίβίΓ&Ιυβ υΓΚ)&ηί ^αΓ^8^Iί^^^οπθ ρ. 1000, η. 38, ίΠα ν6Γ&)& : ήν τι χαΐ Γ8ιον αυτψ 
σύστημα εις πενταχισχιλίους στρατιώτας παρ- 
εσκευασμένον. Αύγούστειοι δλ ώνομάζοντο χζΐ έξήρ- 

χον 

(21) Νυιηβπ &1ί&8 8υηΙ σπεΤραι 6θ1ιθΓΐ68 ιηίΗΙα-' 
Γ63. Υιό. Υαίθδ βά ΑπίΓηίαη. Μ&ΓοβΙΪ. ρ. 42 βΐ 
ρ. 255. Οο&Γ. αά ΤΙιεορΙι&η. ρ. 43 βΐ 89. *[Ρ&α- 
οϊι&ί, ρ. 479.Γ Ορβεί ροΓ αριθμόν ραδβίαι Γ6ά(!υαΙ. 
Ουο(1 ΤΙΐ6ορη&η. ρ. 185, 1ιαΐ36ΐ νουμεριοι αριθμοί 
8υηΙ ίάβΐΏ ςυοά νούμεροι ή αριθμοί. ΟοΓη^Ιυτ Ι^βιο 
οοοα^ίοηβ Ι&Ιίηα 6|υ8 ιηΙβΓρρβΙ&ϋο ρ. 43, τριβουνος 
τότε ών τάγματος χωρωνάτων λεγομένων νούμε- 
ρου, ΙήΰηπΗί Ι^ρίοηίι οοΓοηαΙοηιηι^ ςηίδία ηηιηβΐΊΜ 
ηοηΐ6/κ ΙΙ& νθΓΐϋϋΓ. Οθ1ΐβΚ)&1 ροϋαδ : ίήδηηια (ο- 
Ηοηί$^ οηί Ψίοηιβη ίταί ηητΜΤίΐί αοτοηαίοτηιη $%€ βζθΐηρϋ, ουιη ΓυηοΙίοηβΒ ^Γβ^υαι βχ6Γ06Ρ6ηΙ. Ου®- άιείοτντη. Ου&ηιΐο &υ1βαι ηητη€ηι$ ρ6θυΙί&Γθ κ^ηαβ 

ίΙ>υ$ 5&0Π8 ε οοίΐίϋο άβδίκηαΐ, ϋ( ίη ηοβίΓΟ Ιοβο βΙ ραββίιη, οΓβάο η&ιη ν6Γ0 ίΙΐ8β? Ιη ιη&κηί8 ρΓΟοβββΙοη 

&(1 60θΐ68ί&8 6θΙΐΟΓΐ68 ίΠΟΓυΠΙ ^ΓΘ^ϋΠΙ (ΙίνβΓδίβ 8ΐΑ- 

Ιί8(|υβ ίη Ιοοίδ βΒΓυοα ρΙαΙβ&Γυπι, ρβΓ ςυ&β ρΓΟΟββ- 
βίο ΐΓαηδίΓβΙ, 8ΐ&1)αη1;&(1 υίΓυηισυθ 1&1υ8 ρΐ&ΐβ» οοΐ- 
ΙοοαΙί ίη δβπβπα, ρΓ&βΙοΙαηΙβΒ [οεχόμενοι νβΐ έχδε- 
χόμενοι] α^νβηΐυαι ΐαιρβΓ&Ιοπδ , 6υιησυ6 οογ&πι 
λάνβηίβηΐθΐη αοοί&ιη&ΐίοηίΐιυδ ΙβΒίΙβ ι^&υαίαηι Βΐ^ηί- 
0ε&ηϋΙ)α8 βΐ νοΙ& ρΐΌδρβπίΑΐίδ οηηΐδ ρΓοάβηίίουδ 
βχοίρΐ6ηΐ68. Ου&ρΐΌρΙβΓ Ιιίο αοΐϋδ δοχή, ίά 68ΐ 8ίνβ 
ρρβδίοΐϋΐΐο, βίνβ βζοβρίίο, θ&ΐϋΐαΐίο, ϋβηβνβηίαΐίο 
αίθ6ΐ}ΑΐαΓ. δί Ιοη^ίυδ Αΐ)β$8βΙ & ρ&]&ϋο 6θθΐ68ίλ 
ί1Ι•, &(1 ςαααι ίϋεηϋάβαι ρΓΟΟβάθΓβΙυΓ, &ά οβΓία ίη- 
ΙβΓν&ΙΙα οοηδϋΙυίβΒ ^Γβ^ί$ ^υ^υ8ςυβ ηαίηυΐβ ρ&Γίί- 
οαΐφ οίΟοίυο) 8Α[υΙαη<]ί ρΓ®8(&1)&ηΙ; υηίίβ Ιβ^ίΙυΓ 
ΙηιρβΓΑΐοΓ ία1βΓ(1υηι 0β1ΐ68 Γυΐ88β αοείλΐη&ΐυβ νβΐ 
8&1υΐΑΐυ8, &ηΐ6ςυ&ΐΏ ίη βϋοΐβδί&ηι, αά ςυ&αι Ιβη- 
άβΓβΙ, ρβΓΥβηίΓθΙ. Ε&άβαι ΓοΓηυΙα ί(6Γ&Ι>&ΙυΓ ίη 
Γβάϋυ β 8&0Γί8 &ά ρ&Ι&Ιίυπι. Ιη ρπηίΑ ςα&ςυβ ου- 
^υ8(I^β Γλοϋοηίδ βζοβρϋοηβ ροΓπ^βϋ&Ι αβπι&ΓοΙιαδ 008 ιηίΐϋβδ άβδί^ηαη, ςηί ΟΡΗ οκΒηία, βΐ ΟίΓουοι, 
θΐ ΟΒΓΟβΓβδ, 6( ραΙ^ΙίοΑ αυβΒΥίδ ββάΐΩοία οαβίοάίβ- 
Ι)Αη(, βΐ νί^ϋίαδ οΙ>ίΙ)&ηΙ, ΥίάβοΓ οηίιη ιηίΐιί βχ Ιοοο 
Αουά δοΗρί. ρο8ΐ ΤΙιβορΗαη. ρ. 267, οο11ί£[βΓβ ρθ88β 
τα Νούμερα ΰαηβΓίψη ίυΐ88θ, ςυ&πινίβ Οιι ϋαηκΐαβ 
&(] Αΐβζ. ρ. 423, βΐ ΟΡΗ 01ΐΓί8ΐί&η. ρ. 125 Ιγ&Ι&Ι, 
Γαί88β ροΓίίουδ, ίη ςυίΙ)υ8 αιΐ1ί1β8 ρΓβΙοπ&ηί βζοα- 
1)&1)&ηΙ. ΟοηβρηιαΙ ιηβ ίη 8βη(βη1ί& ηαβλ, ςυοά Ιβ^ο 
ρ. 416. Οοπΐθ8ΐίοο ηυοιΟΓΟΓαοη 8υΙ)68$β ροΓίαηοί, 
ςυί 8&ηβ αΐίί οβββ ςϋλΐη ^αηϋοτβί οατϋβηιηι ηβ- 
ςαβαηΐ : ίίβηι βζ οο, ςυοά *Αριθμός, ςαβιη ουαι 
ηαωβΠ8 ίάβοι ραίο, οηΐηί νίάβαΙΟΓ ίάβαι ςαοςαβ 
6816 ουηη τ^ β^Υ^Ώ νίρίΐϋί, βχοαδϋί, ιηί1ϋίΙ>α8 οχ- 
οαΙ)ί&1ί1}υ8. Οοηοίυ^ο ϊά βχ βο, ςαοά ΑοοΙαΙΙιαβ, 
ρρΐηοορδ Η&Γ&η£;οΓυπι, ιηο()ο άίοίΙοΓ θΓαη§^πο νί- 
^ίΗ» 8α56886, ιηοάο θΓαη§&Γ:ο ΑηΙΙιιηί. Οοηβίαηΐί- 
ηυ8 ςυο^αο ΡοΓρΙιγΓ. ΙίΙίΓΟ άβ βιάπιίηίΒίΓ. ίαιροηο 
ρ. 140, Αΐΐ Ιιθοηβαι, ρ&ΐΓβπι δουηι, βί ίη ρΓοοβββίο- ίπιρβΓ&ΙοΓί 1ίΙ>6ΐΙυηα, οοηΐίηβηίοαι οβΠΏβη, ςαο^ρα- Ο ηοβ ΟΓΐ^ί νίοίη&β ίΓ6(, οοηδαβνίβββ τήν μ(αν ούσίαν, ΙυΙ&ΓβΙΟΓ ςυβςαβ Γ&εΙίο ίααρθΓ&Ιοπ Γοδίυαι ίάβη- 
ϋάβΐΏ (11601, εΙ δβρίαβ βυιη ίρ$ί 1»1υπι ΓβάίΓΟορΙβ- 
1>&1. 0υίΙ>α8 0&ΓπιΙηΙ1)υ8 ρ&ηιο^βηάίβ Ιι&1)β1)&1 ςυβςυβ 
ί&οϋο 8008 8ί51 ρβοηΙίαΓΟΒ αιβΓΟβάθ οοηάυοίοβ 
ροβίΑΒ : ηοη ρ&Γββ ςυίάθο) &Γΐβ ροοίίεα Ρίηά&Γο, 
πΐθΓ06η&πο8 ΐΑΐηβη «(^υβ «(ςυβ ίΐΐβ ΓυίΙ, βοάοοςαθ 
αίβηΐθδ ςυ8Β8ΐυ. Οβ ςυιΚιυβ ροβίίβ ΓβουΡΓοΙ (ίβίηοβρβ 
άίοβηάί Ιοευβ. Ιϋβιη β&ΐυΐαη^ί βΐ αοοί&οι&ηάΐ οίβ- 
οίυπι ^Γβςβδ ίπιρ6Γ&1θΓί ρΓ»8(&1)&η1 ίη ΟΙγοο, 

δΓ3ΒβυηΙίΙ)υ8ΓθΓα:)αΙ&ΐΏ τοΤς χράχταις, ίτβα ο1&Π9&1οη- 
08, !(1 Θ8ΐ ρΓ8εοοηίΙ)υ8, ρτβΒΟβηΙοηΙ^αδ. θοαίοΐοοάβζ 
οοδΙβΓ ΙαΙΙϋυβ ίοΓΟίαΙίδ.ΚΓ&ηΙ 6γ§;ο Ιιί §;γ6^&168 β&ΐ6- 
ηυβ ρ8Γλ8ίΐΠηρ6Γί&ΐ68 Ιβ^β οοοδίίΐυΐί, βί βϋρβηΓίϋβ 
Αοϋοίβ οοηάυοΗ αά ο&ηοηάββ 1ιιυ(]68 ίηρβηίοπδ 
τβίαΐ ρυΙ)1ίο& νοοο. Οοο Ω6ΐ)αΙ, υΐ ^Γθ^αΐίβ ςυίδςαβ, 
ςα& Ι&Ιίβ, ηοη αά ίυιΐίοίυχη οίνίουαι, εβά βυΐίουιη 
0ρβοΙ&Γ6ΐ. Ν&Π1 (ΙοιηοΓοΚί, ςαί βυοιιηί βηηΐ ^γθ^οοι 
ΜΏΛ^τίβίΓΛίαβ, οΛαΒΪ» βΐ πχΐΒ ^Γ6^α1ίυπι οοοαροηβη- ηηητη άΓΟτηοηίητη άβ άϋοΙ^ια^ ςυ« 8ίΚ)ί ηοη ουηνο- 
Γ&Ι χαταλιμπανειν εις τον Ιππ<!δρομον τβΙιηφΛβνε %η 
Οήΰο (βΓ^ο ΟίΓοαβ &<1 η)&Γ6 υβςυβ ρΓθΙθηαβΙ>&ΙιΐΓ^ 
προς φύλαξιν του τκαΑατίου, ηΐ βϋ&Οΐ Α ρΑΓίβ ΟΙΑΓίβ 
οΒίΓΟ ρΑΐΑΐίυηα βί 1ώ81γαγθ ροβδβηΐ οοηβΐίΐαΐί νί§^ΐ68 
(16 Αήΐΐιιηο, δια το τάγμα του Αριθμού χατά τ&ν 
έτΓΐ/ρατήσαντα παλαιόν τύπον μετά του δομεστίχου 
του σχολών ταξειδεύειν, ^ιιια ίαρτηα^ οοΙιΟΓβ, ΛΗίΗτηί 
ΜβαητΜηιη [οηηαηι, ρηχ )ατη α Ιαηρο έβτηροΓβ υίρ€ί^ 
ρτΛΒίϋητη αρύ βιι^ ίηίρβαίοηβ άοπίφΐϋά 5οΚοΙα' 
Γϋπι, XXI εναπομένοντες εΙς τόν Ιππέδρομον ου συν- 
εζιοΰσι κατά τύπον τοις βασιλευσιν εις τα πρό- 
χενσα (ιΙα Ιβ^βηάυβ οβί ίΐΐβ Γοουβ), βΐ^ ςΗαηάο<βΐία€ίη 
τΰΐτο τηαηβί ίη Οχτΰο^ βχ ρτχίοηρία (οττηιιία βητη 
ιηιρβΓαΙοήδΗί ίη ρκοβββΜϊοηβί (ββα ΓΟδΙίοΑϋοηββ) 
ηοη βχχί» ΝοΙαΙ ίη οοο Ιοοο τοζ ούσ{α άΓοηαοηΙοοι 
νβΐιβηάο 8Α6Γ0 οοΓροΗ Αυ^αβίΐ άθ8ϋθΑΐααι, οοα 
οαυι πληρώματι των Ιρετών. νί(]. β4 ρ. 334. 87 ΏΕ ΟΕΗΙΜΟΝΙΙδ ΑϋΙ^ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΙΙΒ. Ι. 98 

τ«ιχεων (22), χαΐ άκλώς «ΙιηΤν, ιτάναις ταΤς τά- Α θ^ ρΓορή&ιη ββΟΓβΙο ίοηηαιη ςαο ιρβί» οοητβϋίαηΐ 

ΙΠΑΝ Ι ΑΠ ΡΙΡ!Ι8ΚΙ! ΠΟΜΜΪΡ.ΝΤΑΒΤΤΤ» ^ΟΑΝ. αΑΟ. ΗΕΙ8ΚΙΙ 60ΜΜΕΝΤΑΕΐυ8. 

^ον των επαίνων, ήναγχάζοντο 8έ σφΐ9ΐ χαΐ οΐ άλλοι 
πβίντκς χαΐ αχοντες έπεχόοφ^ (ΊΙ& Ιβα•)• Α ΝβΓΟηβ- 
ί£;ΐΙαΓ ίηάθ Ιιι Αυ^αβί&οΙ &υΙ τβίβηΐι α θβουϋβ ίσι- 
ρ6τ&ΐ0ΓΐΙ>υ8, &υΙ ροβίϋαιίαίο νβΐυϋ ΓθνοοαΙί &Βγζ&η- 
ϋηϊΒ ΓαβΓυηΙ, ιηαΙ&1& ηοοηίΐιίΐ ΓθΓΐη& : υ Ι ηυΐΐυβ 
άυΜίβοα, Ιιοβ δήλους ρβηη(]β βίςυβ νβΓΟβ ιηί1ι1θ8, 
Βϋρβηάί» 6Χ &υ1»ίιηΐ)6π&ϋ «οοβρίΒββ. Α(ϋ)ίΙ)β5ΗΐιΙυΓ 
ροΓΓΟ ^Γβ^λίββ ορβΓίϋυβ ρυΙ)1ίοί8 οοη<Ιβη(1ίβ, υΐ ο 
Οοϋίηο ρΑΐ6ΐ, ςυί ΜπϋίΙ, ΤΙιβοάοβίυιη 3αηίθΓ6ΐη 
οο11λρ5θ8 ϋΓΐ>ί8 ιηαΓ08 ίηΒΐ&υΓ&88β ίη6υΐΏΐ}βηϋΙ)υ8 
ΐη ίά ορυ8 (1α&Κ)08 Γ&οϋοηϋ>υ8, νεοβίΑ βΐ ρΓ&βΐοα, 
ϋΐΑΓοιηςυβ β&ιη ίυί88θ ίη ιη&ΙοΓβικΙο βΐ ΟΓ^βηάο 
ορβΓβ 86(1αΗΐΑΐοιη, υΐ ιοΙγα ββζ&^βΒίΐΏυσι άίβιη 
οοηΓθοΙυιη β88θΙ, ρΓ&Βϊηίβ &1> Αορθα ροΓίΑ, βΐ τβαβ- 
ϋ8 & Βΐ8θ1ΐ6Ραί8 0Γβΐ8 &ά ΡοΙγαοάΓΐυιη οοητβηίβα- 
ΙίΙ)08. ν. Όα 080^6 ΟΡΙ. 01ιη8ΐ. Ι. 15. η. 10 Ογθ- 
άϊΙ>ϋβ 68ΐ» ^Γβ^βΐίυιη ιη89ί8(Γ&(υ8 ίηνί£;ί1&8868 οοη- τβ μίν ές τον χαρπδν ζυν^ει σφίσιν έν στίνφ μάλιστα 
δή, τά δ* ένθένδε μέχρις ές ωμον έχάτερον ές βφα- 
τόν τι εύρους διεχέχυτο χρήμα, οσάκις τε ή χείρ 
αυτοΤς σείοιτο, άναοοώσιν έν τοις Οεάτροις τε χχΐ 
Ιπποδρομ(οις, ί) έγχελευομένοις, ^περ εΐώθει, έτττρ- 
το ε!ς ΰψος αύτοΤς — α\ έπωμίδες δε και άναζυρ(δες 
και των υποδημάτων τά πλείστα ές των Ουννων τ^τε 
^νομα και τον τρόπον άπεκέκριτ6 σφισιν. 'ΕΙσιδη- 
ροφ($ρουν δέ, νύκτωρ μεν τά πρώτα εκ του εμφανούς 
σχεδόν άπαντες, έν δε γε ήμερα ξιφίδια περί τός 
μηρόν δίστομα ύπο τφ Ιματίω αποκουψάμενοι, 
ξυνιστάμενοί τε κατά ξυμμορίας ελωποδυτουν, βΙΟ, 
Ρο$1 άβΒΟΓίρΙυιη οοΓυιη νθβϋΐυιη, 806ΐ6Γ&, ταρί- 
η&8, 8ρο1ί&Ιΐοη68 οοοϋΓΓβηϋυπι, ο&άθθςυβ, ρβκθ- 
ςυϋυΓ Ρροοορίυβ, ςυββ ΙιίοοηαίΙΐο 5Γ6νίΙβΙί8 8ΐα<1ίο. 
8β(1 αΙΙβΓυΐΏ Ιοουηι ρΓΦίβΠΓβ ηοη ροβδυιη. Η&1)βΙ 
αυΐβιη βίο ρ. 39 βα. Αυ^. : 01 δί^μοι έν πόλει 060(118 ιη(ΒθίΚ)υ8, βΐ ορυ8 υηίΒββ, ^Γβ^&ΙβΒ ίρ808 Β έκαστη ές βένετους έκ παλαιού και πράσινους δι- 
— ^ — -« -*-..^ — 1 *!.: — η..-Α^^:-.ι — 4 — .,« ήρηντο, ού πολυς δε χρόνος έξ ου τούτων τε των ονο- 

μάτων και των βαφών ένεκα — τά τε χρήματα δα- 
πανώσι και τά σώαατα αΐκισμοΐς πικροτάτοις 
προιενται, και θνήσκειν ουκ άπαξιοΰσι θανάτω αΐ- 
σχίστψ. Μάχονται δε προς τους άντικαΟισταμένους, 
ουτε εΊό6τες δ'του αύτοϊς ένεκα ό κίνδυνος έστιν, 
έξεπιστάμενοί τε ως, ην και περιέσονται τών δυσμε- 
νών τ^ (λάχτ^, λελείψεται αύτοϊς άπα/θήναι μίν αύ- 
τ(κα ε'.ς το δεσμωτήριον, αίκιζομένοΓς οε τά έσχατα 
είτα άπολωλέναι. Φύεται μεν ούν αύτοΤς το ές το?)ς 
πέλας εχΟος αίτίαν ούκ έχον, μένει δ* άτελεύτητον 
εΙς τον πάντα αιώνα, ούδε συγγενείς, ουδέ φιλίας 
δεσμφ εΓκον, ιζν και αδελφός, ί[ άλλο τι τοιοΰτό γε οΐ 
εΙς τά νρώιιατα ταύτα φιλοστοργούντες διάφοοοι 
εΤεν. Μέλει αϊ αύτοΤς ουτε θείων, οΰτε άντρωπείων 
πραγμάτων τζαρα το έν τούτοις ν.κ^ — και τών 
επιτηδείων σπανίζοντες Γσως — ού προσποιούνται. ορβηιη βίΓΟβηάΐΒ ρΓββΙΙΙίΒΒβ. βυΒίοάίβϋ&ηΙ ςυοςυβ 
υΓΐ>€κη 6ΐ αΓΐ)ΐ8 ιη(Βηί& ρβΓ ΑϋββηΙί&ηα ιηίΐιΐυιη, αά 
(ΐυθ8 8ΐί88 68 ουΓ8 8ρβοΐΑϋ&1. Μ&υποίϋΒ αρυά Τίιβο- 
ρΙιγίΑΟΐοαι δίιηοε&Ιί8οα ΥΙΙΙ. 8 : ΠεριφρουρεΤν 
τοϊς δημόταις τά Θεοδοσίου τείχη προτάττει. 
Τϋ60ρ1ΐ&α68 ρ. 235,οΙ δλ δήμοι την πόλιν διεφύ- 
λαττον 8ίΙ, «Ι 6 ΝοΒίπ ρ. 259, ΐάβοα οοηοΐυίΐο, υΙ>ί 
ρ6Γ &1)86οΙί&Ση ίιηρβΓΑΐοηβ ίη ο&8ΐΠ8 &^6η1ί8 άί- 
οϋοΓ αΓΐ)8 &υ£[υ8ΐ& οοΒίοάίΐΑ ίϋί88β Ιλπα & ιηί1ίϋ1)α8 
ορρίάλοίβ ρΓΦ8ί(ϋ&Γϋ8, ςυίϋϋβ ηυ1Ι& γ68 ουιη ρΑ- 
ΐΑϋαΐΒ 6Γ&(, ςυΑίη δ5 ϋ8, ςιιί 8υΙ>β88βηΙ ρΓΦίβοΙο 

αΓΐ>ί8. Οθί(1 31 Ι^ί ΓαβΠηΙ ^Γ6^&168, βΟ (6ΙΙ)ρ0Γ6 

ρΓβίβοΙο ώγ1)!8 (ΙβχηΑηάΑΐί, ςυο άοηαββίίοΐ βοΙιοΙα- 
Γυιη Βί 6χοα1)ίαΓυΐΏ ίη 0Α8ΐΠ3 Α^τβΓβηΙ ? ΤΔηάθΐη 
ςαοςυ6, αΚ)ΐ ορα8 Θ886ΐ, ηβςυβ βυίΟοβΓβηΙ ηιΠίΐ68 
0Γ(1ίηΑπί, ιηίΙ(6ΐ)Αη(υΓ ^Γβ^αΐβδ ία οαβΙγα. ΙΙα 06- 
(ΐΓβηοΒ ρ. 386, αϊΙ ϋυδΙίηΪΑηυιη ιηα11θ8 δημοτεΰ- σαι, ίο §Γ6^68, 860 χηίΙίΙΪΑΟ) ρΓΟΤίηοΐΑΐβΙΏ, &ά80Π- ην γε αύτοΐς κεΐσθαι το μέρος τούτο έν καλψ μέλλ{)* 

>5ί6θί8δ6. Νοη ο Ούτω γάρ τους στασιώτας καλούσι. Μεταλαγχάνουσι 081886, 608ςυβ Ηυηηίβ ίη§;Γυ6ηϋΙ)08 ο . 
ΟΡΙΐ ΐΑηΙυο] θΓ&ηΙ^Γ6^68 ηί, Ββά 6ΐί&ιη ίη οιυηίοίρϋΒ. 
Ρρο€ορίυ8 ρ. 129, ΔηβοάυΙ® ΙιίδΙοΓί», βά. Ι.υ^(1υη. 
Υεηείοί Ταη6Μ6$ ιηβπιΟΓΑΐ. '[Τ1ΐ688Αΐοηίθ£ δήμους 
χαί λαούς ίη ΟίΓουιη Α(1(]ϋεΙθ8 οοπΓοάίβηάοΒ ηαϋί- 
1ί1)υ8 ΐΓΑ(1ί(1ϋ ίαιρ. ΤΙιβο(1θ8ίυ5, βΐ οεοίάβΓοηΙ 
25000. Τ1ΐ6ορ1ι&ηΒ8 ρ, 62.]* Ει $8η6 ουαι ίη πι&^ηί8 
ςυίΙΐαΒςυβ υΓΐ)ίΙϋυ8 βΒββηΙ ΟίΓοί» ηβοβΒβαπο ςυοςα6 

είΓ66η868 βΓ6ΚΑΐ68 βΠΐηΙ. Ββ ΙυΓί)ί8 βΐ 08^11119 ο&άί- 

Κ>α8ΐ|ΐΐ6, αιίΑΓυΐΏ Ιιί ^γ62α168 8υοΙθΓ63 6Γ&ηΐ, άαο 
1081^69 ίοοί 5αη1 βρυά ΡΓοοορίυοα, υηυδ Αηβοάο• 
ΙΟΓ. ρ. 31 βςς., 00(16 ί11& ΐΑηάϋοι, ςοφ αά Ιι&ϋίΐυιη 
βΑΓυηι ρ6Γΐίη6αΙ, ΑίΤβΓΑΐη, πΙΙβΓ ίη ΙιίΒίοπβ Ρθγβι- 

Οβ 1. Ι. ΙΙΙΐΟΒ 8θρθΓίθΓί8 ΙΐβΒΟ 6Γ^0 ΒΟΟΐ ρΑΓίίΟϋΐΑ : 

ΤοΤς στασιώταις τά ές τήν χ6μην ές νεώτερ(^ν τίνα 

?.ετεβέβλητο τρ(^πον. Άπεκείροντο γάρ αύτοι ούδΐν 
μοίως τοΤς άλλοις 'Ρωμαίοις. Του μεν γάρ μύστα- τοις 
V ου- χος και του γενείου ουδαμή ηπτοντο, αλλ* αύτοΐς Κ' οε του αγυυς τούτου και γυναίκες αυτοις, ου 
άνδράσιν Ιπόμεναι μόνον, άλλα και τούτοις, & 
τω τύχοι, άντιστατούσαι, καίπερ ούδε Ις τά θέατρα 
το παράπαν ίούσαι, οΰτε τω άλλω αιτίω ήγμέναΐ' 
ώστε ουκ εχω εγωγε άλλο τι ειπείν η ψυχής νό- 
σημα. ΜίΚο,'ηβ ηίιηΐυΒ 8ΐοι, Γ6ΐ1(]υ& ίη^ί^πίβ Ιοοί, 
β 4^0 ίηβ&ηία Γ86ΐίοηυπι ςυ&ηία ΓυθήΙ ρ&ΙβΙ. ^υβπι 
δί οοηΓβΓβπαοδ ευηι ΙΐΑΐίβ (ΐυϋ^υδάΑηι ηιβάΐί βνΐ 
βοπρΙοπ1)ηδ, βρρπΓβΙ βυπκΐβπι ίυτοΓβιη Α(1 ΙΙαΙοβ 
ςυοςυβ ΐΓ&ηδϋ^ββ, 6ΐ (αηάβιη \Ώάα ηαΐοβ Γυΐδδβ Ιο- 
ϋΟΒ ίΙΙοΒ βςυβδίΓβδ ΙοΓηβαοιβηΙα άίοΐοδ, ηίδί ροϋοΒ 
608 Α δ&Γ&οβηίδΑηίΙ&Ιοδίφ αοΙ ηοδίΓΔίβδ ρΓορ&^ΑΐοΒ 
άίοΑδ. Ββ ΓΔοΙΙοηίΙ^υδ βδΐ ίηβί^ηίδ Ιοουβ Αροά 
ΑςηβΙΙυιη (. II. δοπρί. Η6γ. ΙιαΤ, ρ. 154, ίη ϋαβ : 
Ώίβ οτηηί Ώοτηνηίοο^ νβΐ αροίΐοίοτητη άχβ Ηανβηηβηε^ 
άΌ€8 ηοη ίοίητη ίΙίιαίΓβδ^ ^^Λ βϋατη άινβηκ χίαίχ$ 
— ροη τβίδΰϋοηβηι ρβτ άίν€ηα$ ροηα$ αρρνβςαϋιη χαταχομ^ Μ πλείστον, ώσπερ ο\ Ηέρσαι, εισαεί βρΓβάίβηία αά ραςηαηι ρΓΟΰβάηιιί^ άβΐίή €ΐ ΐηεαηί^ 
ήΒελον. Τών δε έν τ^ κεφαλ^ί το έ'μπροσθεν άχρι ές Β ςηαηάο ειηβ εαηεα τηοτΗ $€ $ηΙ>ίί€ίηηί — βί ςυ« Γ6- τους χροτάφους άποτεμν((μενοι τά όπισθεν άποχρέ- 
μασθαι σοισι λ6γω ουδενι εΓων, ώσπερ οΐ Μασσα- 
γέται. Διο δή και Ούννικον τούτο το εΤδος έχά 
λουν. θείΗβθΙ ΗοιΠΑοί Βγζ&ηΐίηί. δβυ Ογ2βοΙ, Γ&ά6- 
1>&η1 1)ΔΓΐ)Ααι βΐ ίοηάβϋαηΐ ΟΑρίΙΙοιη, ηί οΙΙγα οθγ- 
▼1068 ηοη ρΓθοαίη6Γ6ΐ, βΐ ρδγ(6ιώ ΑϋςοΑίη ΓΓοηΙίδ 

ΐ6^6Γ6ΐ, Ρ6Ζ18 άβΟΓΒΟΠΙ ηΑΒύΟΙ νβΓδΟβ 0Γίηί1)Ο8, 

ηοη ΓβΙΐΌΓΒοαι, οΐ ηοΒ ΓαοΙοιοβ. Αυιΐίνί πιοΓβπι 
ΐΙΙαοι 1οοά6η(1ί ΕοΒδίδ Δάΐιαο ίη ο$α ββδβ. 0γ6^&168 
ν6Γ0 ίΙΙΙ ΙοοΒΟ Βίηοίρϋβ υβηοβ Αά νβΓίίοβιη, ΓθΙΐςυΔΠΐ 
60ΐη&ηι ΙοΙοηβΑΐη 8ίη6ΐ)Αη1 γ61γο ρβηάβΓβ, υΐ οΐίπι, 
ΔοοΙοΓθ ΗοοαβΓΟ, Α^ΑηΙβδ, Μαββα^θΙο ΙβαιροΓΟ 
ΡΐΌοορϋ, ΤοΓΟβ 6ΐ ΤαΙαγϊ ηοΒίΓΟ. ϋοηϋηοΑΐ Ργο- 
οορίαβ : Έπειτα δ^ τά ές τά Ιμάτια εύπάρυφόι 
ήξίουν άπαντες εΤναι, χομπωδεστέραν, ί κατά τήν 
κάστον άζίαν, ένδιδυσχ^μενοι τιλν έσθητα. ΚτάσΟαι 
γάρ αύτοΐς τά τοιαύτα έχ τών ου προσηκ($ντων πα- 
ριών. Του 81 χιτώνος τ& άμ^Ι τώ χεφε μέρος αυτο1> ΙίςοΑ άβ ΓϋΓΟΓβ οίνίΐί ΙιΟΓΓβηάΔ παγγαΙ. ΟοποίηαηΙ 
ςιΐΰ Αυΐίευδ Τίοίηβηδίδ, δΟπρΙΟΓ ΒΦουΙί ζιν, άβ 
δοίβ )ζ6η(ίΙίΙ)υδ Ιΐ8ΐ)6ΐ : ϋί αηίβιη α ρηβΓίΙια τηύΙΐΜΜ 
αά δ€ΐΙηιη άοοεαηίητ^ ζίηοΜίύ άΜηε Οοτηίηίάε αίαηβ 
{€$118 ςηχΛαιη 5ρ€€ία€ΐιΙα (αοχηηί^ ςηχ ύαΐίαΐίοΐχ^ 
9βά ΙαΙχηβ οοηνβηίβηίίηί ΜΙίοηΙα ηηηαιραηΙηΓ, Οί- 
νίάηηί βηχγη ανϋαίβηι ίη ραΗβ8 άηαί, ςίίαπΑτη ηηα-. 
ςηαςηβ ηιιι11α8 ίοοίβΙαίΟΛ $ίνβ οοΗοΗβζ !ιαΜ. Ρα^ηαί 
αηίβτη αά ιηνίΰβηι Ιίρη€ί8 ατηιί8, βίο. ΙιίςοβΙ δοοοβδ- 
βίδδβ Ιιίδ Ιυάΐβ 8φρ6 ΟΓυβηΐίδ ηοδίΓΑδ Βθοί6ΐ&ΐ68 
6ΐ 6Χ6ΓθίΙίΑ ΒΑ^ίΙίΑΓίοΓϋΐη {^ζίιύΐΜηΌοίηραηί^ή)^ 

6ΐ ηΟΒίΓΑβ 

(22) €οηιβ$ τηηΓΟΓΗΐη νβΐ ηκβηΐηηι 6γδΙ ςοί τβρΑ- 
ΓΑηάΐΒ ηα<Βηί1)υ8, ίΐ6ΐΏ ιηί1ϋί1)υδ ρ6Γ οραοία 6Χοα- 
Κ)ΑηϋΙ)υ8, τοΤς τειχειώτανς ρΓ»^τ«λ\ Ν\λ. ^<;^^χ. %Λ. 
Οοάίη. ρ. 33. η, 59, ^ν ΰΟ. ν. "ί^^χ^^ -^«^-^^ν 
χέων. 99 0ΟΝ8ΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΗΥΒΟβΕΝΙΤΙ 100 ρΓΟβΟΓβηΙ. ΡΓοΓβοΙο θΐί&αΐ αΓΐ)ΐ9 ίά ηοΐοοα ίΑθίοη(, Α ξ^^^ (^) ^"^ ^^^^^ "^^^^ νεχρέτοις (24) καταμηνύουσι ϋΟΑΝ. αΑΟ. ΗΕΙ5ΚΙΙ ΟΟΜΜΕΝΤΑΗΐυδ €ί ηο8ΐΓ&8 &Γ6&8, ία ςυί5α8 βοίορβίο θί &Γου ^^γβ• 
068 οίνίοί θχθΓΟβηΙαΓ {8€ίιί$$^αΙίβη, ναΙΙα ;αΰα/α- 
ίονηηι αρρεΙίΑίπαδ), ϋΐίβ ρΓαΙχ$ άβ ΰαΐίαΐία βΐ οΐΓέπι- 
α$ θΒΥύ ΐΏθάίο υβϋ&ΐίβ, θ( άτϋά Μρροάνοτηί^ υΐ 
αρρβΙΙ&Ι ΟυαΙναηβυβ άθ 1& Ρ1&πιιη& αραά ΜυταΙΟΓ. 
ι. II ΑαΙίςυϋ. ΙΙ&Ι. ρ. 833, α5ί β^Γθ^ία άβ Ιιίβ 1α- 
(Ιίβ ΐΓ&άίΙ, 6ΐ Ιοευιη Αυ^υβΙίηί ςυοςυβ βχΐιίύθΐ, ςαί 
ϋΙα8ΐΓ&ηάο Ρροοορί&ηο βυρβηυδ αΐΐαίο β^Γβ^β ία- 

άίαηαάβΓβτη ρηρηατη αυΗβτη, νβΐ ροΐίηε ρΙη$ ^ηαη 
οϊνίίβηι, ηηατη Ο&ΙβΓναπι νοεαδαηΐ, ηβςηβ €ηίιη οίυα 
ίαηΐΗψητηοάο, ηά βίίατη ρτοριηςηί^ [ταίΓα, ρο$ίΓβτηο 
ρατεηί€$ αο βΐϋ Ιαρίάιόηχ ίηΐ&τ $β ίη άιια$ ρανΐ€$ 
άίΌΐ$ί ρβτ αΐίςηοί άίβί οοηΐίηηοΜ ββί'ίο αηηι Ιβτηροτύ 
ίοΙβτηηϋβΓ άίϊηί€αΙ?αηΙ, Αρρεϋ&Ι \ϊ\ο ΑυςυβΙίηυβ ρ&Γ- 
1θ8 ί11&8 ρυ^η&ηΐβδ οαΐ€Γυα». ΟυίοΙ Ιιοο &1ίυά, ςΐ2»αι 
δήμους &ρρβΙΙαΓβ ? Ορφοίβ 68ΐ δήμος δρνιθων ρορυΐοδ 
Ανϊυιη €&ΐ6Γν& ανίυιη. βυηνβηίαηΐ Κ&ΐίοί ηαοΓβδ ουιη 
6Γβοί8 ίη 8ΐιιάίο ρ3Γΐίυιη θ1 βχαο6Γΐ)&Ιίοηβ βηΐιηο- 
Γϋΐη υαίυ8 ρ&Γΐίβ 6γ^& αΙΐβΓ&ιη : ίη ςβηβΓβ ρυ^ηο) 
(1ί£Γ6ΓβΚ)8ηΙ. Αραά Ιΐαΐοβ Ιοί» ρβηβ ο1νίΙ&(68, ρυβη 
ββηββςυβ^ οοη)ΐΏίί(6ΐ)αηΙυΓ, βΐ Γαάίϋυβ,ββυ Κ)&ου1ί8, 
αά βρβοίβπι ΙυάΙοΓί, 8βά δββρβ ηοη βίηβ οβάίϋυβ, 
ρα^αΒϋαιιΙ. Αρηά Ογ£008 00Γΐ&1)&ηΙ βςυίδ ροΐίδβί- 
δίιηυηι οοαιιηίββΦ ςυαάη^βΒ, ίηΙθΓάυιη (^υοςυβ 
οοΓδϋ ρβάϋδΐπ ευΓ80Γβ8 ουίςυβ ^Γβ^ί ρρορηι , ]^Γβ- 
σαϋ^ΰδ ΓβΙΪΓΐυίδ βρεοΐ&ηΐίΐΐυβ β (ξΓ&άίουβ οΪΓοί, βΐ 
Ιΐ0Γΐ&ηΙίΙ)υ8, ρΐ&υαβηϋϋαβ, εΙαιηοΓβ ίηδ&ηο Γ&νοΓβπ) 
&ΰ1 οοηΐυπιβίίαιη θί^ιαίΓιοαπΙίϋυβ, ίΐθΐη ρΓβοίϋυδ βα 
&1> ίπιρ6Γ8ΐθΓ6, ςοΑί 8ίΙ)ί ίπάυΙ^βΓΐ ουρβΓβηί, ίΐ&^ί- 
1αηϋ1}ΐΐ8, βυαιςυβ αυΐ Ι&υά&ηΙίϋυβ, &υΙ αοβΓϋίβ 
8ΐΒρβ βοηνίοϋβ ΐπιρυάβηΙβΓ ρΓ06είη(ΐ6ηΙίΙ)α8. Αραά 
Ι1β1ο& ςυοςαβ ΟΓβάο ρ&Γίβδ 860 6&ΐ6Γν&8 άίν6Γ80 
8686 ν68ΐί1υ (1ί8ΐίηχί886, ίάςοβ ίηΐ6ΐ1ίς11ηΓ β Εοΐ&η- 
(Ιίηί ΡαΙανίηί ΟΙίΓοηίοο Ι. Ι. ο. 10, ςυοά Ιηάητη /α- 
ΰίητη^ &ίΙ, ίη ρναίο υαΙΙίί^ [βΐί&δ ρταίο ϋοτηιηΐίηίί 
άίοΐο,] 6ΐ οτηηβε οοηΙταΐΛ [δήμοι, ο&ΙβΓν»] ά€ Ρα- 
άηα^ $ιηρηΐ35 νίάβΐίοβί αά αηΐίτη €ΐ ίάβγη Βίζηηγη νβ" 
$ίίηΐ€ηΙοηιηι [α υη& 8ΐ688& ^ίνίδα 6χροηίΙ ΜυραΙο- 
ΗυβΙ ίά 65ΐ υη& οαΐβπνα &11)α, αΐία Γυ5Γ&, &1ί& ρπα- 
βΐηα, αΠα νβηεία] 5β ηουί» νβ8ίίδΗ3 ίηηονατα7ΐί. Ει 
Ιηηο ίη ρπεάίοΐο Ιοοο ά(^ ρναίο^ άοτηίηχ οηηι ίηίΐίΐί- 
ΰη$, [ίά 63ΐ χη&(ΓοηβΒ δαιηηιί Ιοοί ουηι βςυίΐΐΐοϋδ] 
ΰηψη ηοδΐΗδηί ρορηΙανβΒ^ $€η€$ αιτη ^ηηχοήΐία, ίη 
ίηαρηίΒ $οΙαίη8 [\ά ββΐ §;&ϋ(ϋί8] €χ$ί$ί€ηΐα ίη (€$Ιο 
Ρβηΐ€€03ΐ€$ €ΐ αηίβ βι ρο$1 ρβν ρΐηνα άίβ$ οαηίαηΙβΒ 
€ί ρ$α11βηίβ5 Ιαηίατη ο$ΐ€ηάβϋαηΙ Ιχίίΐίαηι. 01)ΐίηθ( 
ί1ΐ6 ζηο8 ίη ρΓαία οοιηηιυηίυιη ρο8ΐ ί68ΐυπι ΡβηΙβ- 
008ΐ68 εοηνθηίεηάί, βί δ&ΙΙαηάο, ροΐ&ηάο, ^&^υ- 
Ι&ηάίδ 8&^ίΙ(ί5, θχρίοάβηάίδ βοίορβίίδ 8686 βχβΓοεη- 
άί, η08ΐπ8 ίη υΓ5ίΙ)υ5 6ΐ ρα^ίβ. δίιηίΐε ςυίά ο&Ιθγ- 
νίδ 1ιί8 οΐίιη 6Γ&η1 αρυοί ΑΙΙίθηίβηββδ οΐ Ιρ^βοι. 
Ν&ιη υΙο&ΐ6Γνφ1)® Ιη οηαηίϋυδ πομπαΤς, ρποοθβδίο- 
η11)υ8 9θΐ6αιηίΙ)υ9, ουιη βαοπδ &ά εοείεβΐαδ. Ια πι 
ρΐΌΓ&ηί$ ίη ΟίΓύυαα, αάεδδβ ()(^1}6ΐ>&ηΙ, εΙ ςυοάαηι- 
ιηοϋο ΒβουπίαΙβηο ρΓβΒ8ΐ&Γ6 ρΓοεεάεηΙΙύυδ λάνεΓ- 
8η8 6οηουΓΓ6ηΙί8 ρΐεοοευΐ» νίιη εΐ ίηδοϊεηΐί&οη : η&ιη 
βοαιίβ αηη&ΙβΒ εη&ηΐ εΐ Ιι&βΐίδ, υΐ 63 1.υίίρΓ&ηάί ε&< 
ρϋαΐί Ιοοο εοηείαΐ, ευ^α8 Ιιβε 8υηΐ νεΓΐ)& : Νβρο- 
ϋαίΟΓηίη γηηίΐίΐηάο οαρίοια ίοηοΗΙίηηιςηβ ρβηοηα" 
ηιηι βα εοΐβτηηιίαίβ ωΙΙβεία [ά6$εΓίΙ)ίΙ ΝΙοβρΙιοή 
ΡΙιοοίΒ ρΓοεεβδίοηεπι ε ραΐβΐίο αά δ. δορΙιί&ΐΏΐ αά 
ίίΐίΰβρίίοηβτη [δοχήν] €ΐ Ιαηάβτη [εύφημίαν] Νίΰβ- 
ρΗοΗ α ραΐαΐίο ιι»ςηβ αά 5. ΒορΜαηι ςιια$ί ρτο τηη- 
π> υίχ τηατρίηα ΙβηηίΙ οΐί^ρβοΐϊε (βηηίδηχ 8αίί$ βί 
$ρί€ηΙί$ νίΐίδη* άβάβοοταΐα ; ίία οί έφηβοι βρυά 
Α(1ΐ6ηίβη868 α άβοίιηο βΐ οεΐανο Φΐ&Ιίε βηηο υδςυε 
βά νΙ§68ίιηηιη (ΐ6ΐ)6ΐ)&η(, άυιη ρορυΐυδ ίη οοηείοηε 
ββββΐ, εΐΓοαπ)86άβΓ6, εΐ υΓΐ)6ΐη ούΐΓβ αίςυε νί§!- 
Ιλτο ουιη 8οα1ο εΐ Ιιαεία, ρυΐ^ΐίεβ ρπ) οοηείοοβ 
άλΙΐΒ ; ΙΐΑΐ)βΙ)&ηί<ιυ6 1ιί ^υν6η68 περίπολοι νβΐ οιγ- 
οϋοΓθβ βυαίΏ 8ίΙ>ί νβδίίΐυιη, εΐ οΐίιη ςηίάειη ηί^Γ&β 
ο^ίαιηγάεβ, β άοηο εΐ ίηβΙΗαΙο ΠεΓοάίβ ΑΙϋοί αα- Ιθοα άείηοερβ ο&ηάίάαδ, &υοΙθΓε ΡΜΙοδίΓ&Ιο, οα;υ8 
ΙιίΒΟ 8α ηΐ νεΓϋα Υϋ. δορΙιί$1. ρ. 550 $ά, Ιίρήβη$ίί : 
Μετεχόσμησε χαΐ τους Αθηναίους έφηβους ές το 
νυν (τχήμα χλαμύδας πρώτον άμφΓέσας λευχάς. 
Τέως γαρ δή αελαίνας ΙνημμΙνοι τάς έχχλητία; 
περιεχάθηντο χαι τάς πομπάς επεμπον. ϋΐ )ΐΐ ^α- 
νβηεδ ευπα βΓοιίδ είΓεαπΐ8ΐ&1>&ηΙ ρορυΐαιη ίη εοη- 
οίοηβεο&εΐααι, βίε βρε^λίεδ είη^εο&ηΐίη είρεο ρΐβ- 
1)6ΐη, 8ΐαηΐ68 νεί κεαβηΐεβ ϊη ^Γ&(1ΙΙ)υ8 ΟίΓεο ρροχί- 
ιηίβ 6ΐ ίηβηαίδ, Γείίςυα ρ]6ΐ)6 ο (^ΓΑάίΙ)α8 Γβαιοϋο- 
ΗΙ)α8 οΐ &11ίθΓίΐ3υ8 δρεεί&ηΐε. Ου» οίηη1& εοαδίοΐε- 
Γ&ηβ ηίΐιίΐ Ιηνβαίο ηοδίπδ ία ίηδίίΐυίίβ, ςυοά ΑρΙίαβ 
εαΙεΓνίθ ϋΐίε εοιηρ&Γ&Γί ςοε&Ι, ςυαπι εοΙιΟΓίββ 
είνίεαδ [Βΐύ§6ηναοΗ€\^ (|αί ςυ&αιτίδ είνε» δίηΐ, εΐ 
ιη&§;ί8ΐΓ&Ιαί είνίεο ρ&ΓεαηΙ, εΐίαιη ίη ίΠίδ αΓί^ίύαβ, 
αΙ)ί πιίΙίΐ68 ορρίά&αί, άίνεΓθί & ο&είΓβηδίϋαδ, βχεα- 

Β 1)&η1, ηίΐιίΐοηιίηαδ Ιαπιεη Ιοευοα, βΐ 8αο8 Οαρίΐα- 
0808 ΙιαϋεηΙ, εΐ &1)8ςαβ βΐίρεηάΐο εχ οΙΏείο, ρερ 
εεΓίαιη &ηηθΓαηι ηυιηεΓαιη πιϋίΐί&ηα είνίΐείη Ιη- 
εΓαεηΙ&πι εΐ ηεπιίηί οαείαεηά&ιη χηίΐίΐ&ηΐ. *[06 Γ&• 
εΐίοηΐ^υδ ν. Β&ηοΙαΓ. ρ. 501. άε εοΓαπι εο1οηΙ)α8 
ρ. 644]* ΗβΒε ρΓ&ηαίΚεηιίΑ τηίΐιί Γυίεβε άε δήμοις 
άυχί, ςυοά 8ίηρ;υ1ί8 ρεηε ρ&βίηίδ πο8ΐπ εοάίοίβ 
60Γυιη ιηβηίίο Π&Ι. Οβ 1αάί.< οίΓεεηδίϋαε, οΐ ρλΓίί- 
1)05 ε&ΙεΓν&ΓΟΓη ίη ίΐΐίδ, άίεεηάί αηαρΙίοΓ εη( 1ο• 
008, ςυαοΐο &(1 Ιΐ)>• Ι, εαρ. 65 ρεΓνεοεηαιοβ, α 
ςαο ηΐουπι οίΓεθαβίοοα εχροδίΐίο ΟΓάίΙΟΓ. Οβ 1)8- 
οι&ΓοΙιΙδ ίά οηοαι βάΐιαε Ιι&1>60 ςοοά οιοηεαπι, οΠοι 
608 Γϋί5&6 αΙ^Ιαν€Ηα$ αρρεΙίΑΐοβ, ο( ε νεχαίο ίΐΐο 
ΤΙιεοάοείααΙ οοοίίοίδ ΙίΙ). ιι,άβ εςαίε εαπ2ΐίΙ)υ8 Ιοοο 
εοοείαΐ. 0υ]υ8 &ρρβ11&ϋοηί8 ΓαείΙβ ραΐεΐ Γ8ϋο. 
Αΐ^Ι&ΓεΙι» οΐίιη αραά Ε1εο8 ίη Ιαάίε ΟΙγπαρΙείε 6γ&ο1 
ρΓφΓεοΐί των ραοδοοόρων χαι των μαστιγοφόρων, 
0008 άλύτα^ εοπιριιΙδΟΓεε, &1) αλύειν, άολλύειν, εί 
αλίζειν εοπιρ8ΐ1εο(]ο, εοη^Γε^αηάο αρρ6ΐ1&1)&ηΙ, οΙ 

(λ ςαί ΐΓΓυεοΙεσι ίη δίαθίο ΐυΓΐ3&ηα εεοϋειε εΐ ΓαβϋΙοβ 
ΓβρπιηεΓεηΙ εΙ εοπαρβΙΙεΓβηΙ, 1ίΙ)6Γϋαΐ(^α6 ΓαεεΓβηΙ 
ο&Γηροπι εοΓΓεηΙίΙ)θ8 αοΐ αΐίο εεΓίΑοιιοίδ ςεοείΌ 
(ΐ6Γυπι;6ηίίΙ)υ8. Ργογ808 ίάεηα ΟΓββΙιιϋ&οΙ ίη ΟίΓΟο 
εΐ ίη β&επδ ρΓοε689ίοηί5υ8 οΐ δημόται. Οα&ρτορΙοΓ 
βΟΓοιη άεΓπ&ΓοΗί τεείε ροΙοεΓοηΐ ΑΙγΙαΓεΙιβ Γυιεεε 
ανο Τΐιεοάοδί&ηο αρρεΙΙαΙΙ. Οοηνεηίαοί, αϊ β βαρβ- 
ΓίοπΙ)θ3 ρ&ΙεΙ, εοιη οοείΓαϋοιη αΓϋίοπι Ο&ρίΐ&οβίδ 
εΙνίείθ. 

(23) Υοχ τάξι; εΐ τάγμα ϋΐο θδνο ίοΓβ ΙβηΙυιη άβ 
ΐΏίΐίΙι& 03υΓρ&1)&ΙαΓ, υΐ σέχρετον άε οΓΩοίο είνίΐί. 
Τάξις 681 εοΙιθΓ8 βρβείοδθ αΓαι&1& εοδίοάί» εΐ οο- 
πιίΙα(οίεΙροηιρ» αιβ^ηοΓϋπι νίΓΟΓαιη, αΐ βοηβοΐίβ, 
ρΓ£ΐοη$, ρΓβίεοϋ ΟΓ^ί, βΐ ρΓοτίηείβ οοΓΓεοΙοπβ, 
86ά ρΓββοΙροε ίηιρεΓΑΐοΓίδ, αά(1ΐ1&. Οθογ^. ΑΙεχ. 
ίη νίΙ& Β. 01ΐΓγ§θ8ΐοπ)ί αρυά Ρ&1)γοΙΙ. ΟΙθ88. θεά., 
νοεε ΟιιΰίοαΙαηιυ : ΙΙαρέτεη χαι ή βασίλισσα προ 
των θυρών της έχχλησίας μετά πάσης αύτης φαντα- 
σίας χαι των χουβουχλαριων χαι τήςτάξεως ΰίίτη 

Ο οηιηί 8ΐια ροηιρα, 6ί αιδΐοαίαηίί, βί οτάχηβ^ ίά ββΐ 
τηίϋΐία ροοιραΐίοα εοΓρορίδ ΑυςοβΙί ρΓοΙε^εηάί. 
ΕχεΓηρΙα ρίοτα 1]&1)6ΐ Οο Ο&η^ε β1θ88. Ογθεο. 1ι. 
νοεε* ΕΓ&ηΙ αυΐεπι ρΐυτεε Ιαίε» οΓάίηεβ : οΐ δοςοοη- 
ΙΓα 8(&1ίπι άοεεηΐ Ιχάστη τάξις ηηη$ιΐΜΧ$(ΐχιβ οτάο 
ΕΓ&ηΙ δεΗοΙ&ΓΪί, εραηί ΙΙίε8η8ϋ, Νοα)6Γί, βίε. 

(24) ΞϋΰΓβΙηηι βΙ αιΗα ίάβηι εεΐ. 8€€Κ€ΐηιη 6$1 
ΙοαίΒ^ ίη ςηο $6ά(ηΙ ίηάίο€$ ρνο ΙτίδηηαΙί, αϋ Υ&Ιβε. 
&(1 ΑΓοαιί&η. Μ&ΓοεΙΙ. ρ. 97, οΐ3ί Γαβε ϋε ί€€τβΙί$ 
Ημϋ. 8€€Τ6ΐα νοοαδαηί Ιοοα, &ϋ 0&9&οΙ)θθ. αά Υε- 
ρίβεοπ), ηϋί ύβ η€ρίν$ ρτο ταίίοηβ πιηηβτΐί ςχιιαινβ 
$ηί ίΓαΰίαίηη οοηνβηίεδαΐ. ΟοηΓ. 6ο&γ. βά βο(]ιη. 
ρ. 74, θΐ ΟΓεΙβθΓ. ρ. 167. •[Οε δεεΓείαπίε Οο Ολο- 
^ε 8(1 ΑΙεχ. ρ. 269, άε δεορβίβηο ερίδοορί, οΙ)ί &Κ> 
οηίνεΓβο εΐεπο 8&ΙαΙ&1)&ΙθΓ. Ιάοαι ΟΡΙίβ ΟΗπδΙί&η. 
ρ. 255, 6ΐ 8(1 Ζοη&Γ. θεοΓεΙ&Γίοπι εβί ςαοά Οπροι 
6ΐαχονιχ<$ν αρρβίΐαοΐ. ΑΗοββΓΓ. αά Αηαδίαβ. ρ. 58.]* 
ΟοοΓ. Οο Οληςβ 61088. οΐΓθ(ΐα6. 101 ΒΕ ΟΕΚΙΜΟΝΙΒ λΌΙαΜ ΒΥΖΑΝΤIΝ^Ε 1.1Β. Ι. 102 ΐΕίρΙ της τοιαύτης προκλεύσεως, Γνα έχάστη τάξις χ υΐ νΐ&ιη ίπιρθΓ&Ιοπαπι, ςιίΑ άοχηίηΐ ρροββββϋΓί 
χαΐ Ιχαστον σέχρετον χατά τήν Ιδίαν τάξιν χαΐ χορζ^ βαηΐ, θΐ ραΜίοαβ οιηηββ αά β&πα, ςα& Ιρβ! (Γ&ηβϋαρί 
τ&ν Γδ'.ον του σβχρέτου τύπον (25) τά αύτοΐς άρμ^ζον- βαηΐ, άαοβηΐθβ ρΓΦρ&ΓβΙ, ρΟΓ^βΙ βΐ ρηβΐΏ&Ιβ Ι)υχβθ 
τα προευτρεπίσωσι (26). ΚαΙ μήν χαι τψ ύπάργφ ΙιβϋβΓ&ςπθ, ΙαυΓΟ, ιηγΓΓ^α, ΙΙιαΓβ βΐ αΠίβ, ςυοι 
της τίλεως (27) γνωρίζουσι του εύτρεπίσαι και άνα- Ιυηο Ιθΐηρυβ ίβΓΐ, οάοΗβ αο ν&πβ^αΐίδ ί1οπΙ)α8 
χα^αραι τήν βασιλιχήν Ιξοδον, έν ί[ μέλλουσιν ο\ βΧΟΓηβΙ. 

δετκύται προελθεϊν, χβί πάσας τάς έκεΤσε εϊαφερούαας λεωφόρους δδους, έν αΤς μελλουσι δ'.έρχεσΟαι οΐ 
δεαποται δια του πυξίνου πρίσματος χαΐ ττίς έκ χισσοΰ και δάφνης μ^ρρί^Ύ^ζ τε καΐ δενδρολιβάνου (28) 
ταύτην χαταχοσμεΐν χαι άλλοις, 6'σα ' 6 τ'^τε φέρει καιρός, εύώ8εσ( τε και ποικίλοις α^^εσι. 

β'. Τή δε επαύριον, ήγουν τ^ ήμέρ^ τή^ αυτής Π. ΡοβΙθΓΟ 8βυ ίρ80 Γθβίο άΐβ ρπιηο ΐΏ&ηβ ρΓ«- 

Ιορτής (29), ίωθεν πρωίας εΙσέρχονται οΐ πραιπ4σι- ροβΗί, οαπι οιηηίΙ)ϋ3 ςαί αά θϋΙ)ίθϋ1ί ΟΓάίηοηι ρβΓ- 
τοι μετά πάσης της τάξεως του κουβουκλείου εΙς τον ϋηβηΐ, οα1)αΙ1αΓίϋΐη ίηίΓΛηΙ, βΐ ΐΜ οοηβίάβηΐ. Μα- 
χαβαλλάριον (30), και * καΟέζονται έκεισε. Του δΐ ^ηο ααΐβπι 6ΐ άοΐΏββΙίοο ρ&ρ& ρ&ΐαίΐαιη αρβήθηΐβ, 

ΥΑΗΙ^ Ι,ΕαΤΙΟΝΕδ. 

" 5σα οοΓΓ. ΙθΙοΙι., δ'σοις βά, βζ 6θά. ^ καΐ άβββΐ ία οοϋ. 

αΟΑΝ. αΑΟ. ΚΕΙ8ΚΙΙ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒίυβ. (25) Όηυιη βηίχη κβΟΓοΙαιη &1ίο Ιι&1)ϋιι Ιοοοςαβ Β 
οοηνβηί6Κ)&1 ςοΑίη &11θΓυιη. 

(26) άοηκηιιιηΐ Ιιαο νβΓΐ)& Νίοθΐ» βΐιοηί&ΐ» ρ. 
252, €ά. ΚΛΙ. : Της γενεθλίου επιστάτης ημέρας 
Χρίστου, αυτός τε τήν οιάλιΟον στολήν ήμφιάσατο, 
χαί τοΤς λοιποΤς πασιν έπετετάχει τάς νρυσοϋφεΤς 
περιΒέσθαι και πλατυσήμους έσθήτας. ί,οτο$ (1θ- 

(27) Ε8( 6χ &η1ίςΐ]& Κοκηα. ΡΓ&Γοοϋβ υΓΜ8 πιο(Ιο 
ύπαρχος^ ιηοάο έπαρχος &ρρθ11αΙαΓ. Η8ΐΓάυίαυ8 αά 
ΤΙιβΟ!»!. ρ. 480 &ίΙ ρΓ8&ΐ60(08 υΓΐ)ί8 6Ρ(αηΦ 359. 
Ρηαιηαι ίη8ΐί1υΐ08 βΐ ρΓίηοίρβ8 8βη&1α9 ίυίδββ. 
Οαοά ίηΙβΠίκθηάυιη 8ΐηοΐβ άβ 86η&1α ΠΓΐ)&ηο, ςυΐ 
τ6 πολίτευμα ΑρρβΙΙαΙυΓ. ΕγαΙ Ιιββο (1ί£;ηϋ&8 ιπαχίτηο 
&αο1οΓΊΙ&Ιί8. Αοββηΐβ ίιηρβΓαΙΟΓθ Γθ^6ΐ>&1 υΓΐ)6ΐη 
υη& ευπα τφ έναπομονεΐ, υΐ βχ ΤαοΙίοο ιηιΙϋαΓΐ ηο- 
βΙγο ρ. 259 ρΑΐβΙ. £χ ρρβθβηΐβ Ιοοο οοηδΙ&Ι ίΠιιιη 
γι&Β, ρθΓ ςυ&& ρΓθθ683ίο ραΙ)1ί6& Γβ^τα ΐΓ&η&ίΙυτα 
688βΙ, ροΓ^&Γί, νθ8ΐίΙ>υ8(]υ6, 66Γ6ί8 6ΐ εβΓίιβ, αίςοβ ο 
ορβΓβ Ιορί&ήο ΟΓΠ&Γί οαΓΑ386. 8αΙ> 60 βραΐ τό Ιερον 
πραιτώριον. Υίά. 8οηρΙ. ροβΐ ΤΙίθορΙιαη. ρ. 294. 
Αά ίρΒυιη ρβΓϋηεΙϊΑΐ, ροεοαβ ίη 8οηΙίΙ)α8 βχββςαί, 
ηαοα ίη Οϊγοο ββύ&Ι. ^υ^Ώ8 Γβί ρ&88ίιη βχβιηρία 
ρΓ08ΐ&ηΙ αρυά ΤόβορΙίθηβιη βΐ Οβ()Γβη. ΟβΙ)6^£ΐ1. 
ροραίο ιη&ηάα1& Ιιηρ6ΓαΙοΓί8, ίη ίοΓο ΟοηβΙαηϋηί 
ρΓβΙβ^βΓβ. ΟβάΓβη. ρ. 750 : 'Αναφοράν νράψας καΐ 
τα» της πόλεως έπάρχψ δους άναγνώναι εν τψ τόΰ 
με*(άλου Κωνσταντίνου φόρψ τοις πολίταις έκέλευ- 
σεν. Τί1ϋ1ϋ8 βΓΛΐ ρτ<Β[6θίη$ βί ραΐβτ μγΗβ •[Έπαρ- 
/ος χαΐ πατήρ πόλεως 68ΐ &ρυά δοπρί. ΊΙΐι'ορΙΐ• 
ρ'. 287, 6ΐ Α^&11ιΐ8ΐη ίη Ερί^Γ&ηκη&ΐβ «ρυά Β&η- 
άοΓ. Αηί. Ιτηρ. Οηεηί. ρ. 148.]• ΥίοΙβΙυΓ ΙίΙυΗ8 
ΡαΙΗ$ ϋτΙ>ύ ουπι Ιϋαίο Ρτ(α[βΰΙ% ΌνΜ$ 8βπιρβΓ 
^α^^ιυ3 ίυί836. νί(1. &(1 ρ. 304 άίοβηάα. ΕΙ ουο) 
ρα1η€ΐν$ ιάβτΏ ν&ΙβΡβΙ αΙηυορα/^Γ (ηΛίΩραΙηάίοπί' 
ηβ8 ΐιηρβπ&ΐ68 ρηπα» ΐη8ΐϋαΙίοηί8 ΙβαιροΓβ ςυοςυβ 
ραΐΓβ* χτηρ€ΓαΙοτί$ Αρρβ11&1>.ιηΙυΓ) ραΐεΐ 6χ εο ςυίά 
ΒΪΜ νβΐϋ ϋ1υ1υ8 Ραίηαη$ ητύί» Ηοτηαηο'^ ςυβαι Ι) 
ροηΙίβθ68 Βοηα&ηί ίιηρ6Γ&ΙοπΙ>υ8 ^βη1ί8 ΡΓ&ηεΙϋο» 
βΐ &ίϋ8 ΐΓϋ)Π6ΐ)&ηΙ. ΝοΙ&Ι βηίιη ραίτβηι ητΗ» ΒοηκΕ. 
*[Α1Κ)6Π0. &ά &ηη. 1084. Ηβηπβυβ τβχ ραΙΗοΐαΒ 
ΗοζΏΑηοΓυπι οοη8ΐίΙαίΙυΓ, 6ΐ α βίβοαβηΐθ ραρα ίη 
ίιηροΓ&ΙΟΓβοι 1)θη6θΙίοί1υΓ, ρ. 188.]* ΝοΙα γ65 άβ 
ΟαγοΙο μ. ρΓ88Γ66(α8 υΓΐ)ί8 ροΓΓΟ 3υ<ϋο&1>&1 υη& 
οατη ιη&^ίβίΓΟ Β&ΟΓΟΓυιη οίΩοίοΓυιη εθυ8Α8ραΙπ8ΐΓ- 
οΐιβ. νίά. Τίιβορ^&η. ρ. 433, ηΐ8ΐ ο&βαβ ίΠβ ρβου- 
Ιί&ΓΐΒ ίαβήΐ. ΡΓβΒεβ<ΐ6(>&1 ρορυΐοιη ίη 8αοΓΪ5 ρΓο- 
θ688ίοηίΙ>υ8, ς[ΐ]ί1)υ8 ίπιρ6ΓΑΐθΓίη(6Γ6Γ&1, ιηβΐυ 8βάί- 
Ιίοηί8 8υΙ)ϋ« ; υΐ θ Τ1ιβορΙι&ηθ ρ. 128, βΐ Ιοοο 
ΤΙΐ6θ(1οΗ ίβοΙθΓί& & Οο&Γο ιπ ηοΐίβ &(ί ΐΐΐυαι Ιοοαηι 
οίΐ&ΐο οοη8ΐΑη1. ΕΓ&ηΙ &€ΐΙιυο 8ΐη βρ&ΓοΙιί, βοϋίοβΐ 
ΙηΙβ£^ηιαι βρ&ΓοΙιί&ρυπι ρΓβΙθοΙί ; ίΐβοι Ιπαρχοι 
του στρατοπέδου, ςΐί/«β/0Γ^ι, άβ (]υΐΙ)υ3 &ΙίΜ άίοο, 

(28) 1ι€^. 6 ΐη6ΠΐΙ)Γ&ηί8 καΐ της έκ κισσού, καΐ 
δάφνης, μυ^^ίνης τ« χαΐ δενδρολιβάνου, βΙο. (της ρθ$1 και 6ΐ τζρο$Ιβ$ μυ^ρίνης 0ίηί$6Υαί Β. ίη (βχΐη). 

Δενδρολίοανος ββΐ νυίτηαηηηί, ίΓυΐοχ, 8ίςυί(ΐ6ΐη 
νυ1β8Γ68 οχρο$ίϋοηβ8 1•θχίεο^Γ&ρΙιθΓυαι ββςυίιηιΐΓ, 
ο|αο(ί 0888101 Γβοΐ, 1)οΐ8ηίοβ8 ρ&Γυπι £;η&Γυ8. ΑιςυΙ 
δενδρολίοανον ίη 0108818 Ι&ΐΓίοί8 βουά θα 6&ηβ;ο 
01038. ρ. 362 Ωηβ Γ6(1(1ίΙαΓ Έκκίλελ μέλεκ [Ι. 
Έκλιλ έλμέλβκ] ΑΓ&1)ίοθ ΰΟΓοηα τβςίΒ. ΙΙα αρρβίΐ&αΐ 
ΑΓ&Ι)β3 ηιβίίΐο'χιτη. ΤεχϋίΓα 1. Ι, άβ Ια ΗβΙαοίοη ά€ 
Ιο$ Ηβΐ^βε άβ Ρέηχα^ ραρ. 193 : ΜβΙείί ναΐβ Λβι/, — 
\) ροτ 6$1β ηοιηΙ)ί'β τηβ οοοοΓτβ Ια βΐίηιοίορία άβ Ια 
ΙΙβκνα ςηβ Ιθ8 ηιβάίοοΒ ΙΙατηαη ΜβΙίΙοίο, ^ ηο8 νηΐ- 
ςατηιβηΐβ ΟοΓοηα άβ Ηβΐβ ; ρατβββ άβάηοίάο άβΐ Ανα" 
δίρο, ςηβ Ια άίηβ ΕηηβΙιίαί ΜαίβΙί, αηβ εα Ιο ιηί$ηιο. 
ΟοηΓ. Ό. α. ν. Έλίλεκ μόλ'.κ, μελήλοτον. 8β(1 Έλί- 
γελ βΐ χα/νίλεγ ςυοά οοάβιη ΓβΙυΙίΙ θα Οαη^^β, ίΐΐαο 
ηοιι ρβΓίίηθΙ, ΕΰΙϊΙ αΐτηαΐβΐί, εοτοηα τ€§χ$^ 68ΐ Αγα- 
1)11)υ8 ιη6Η1οΙυ8. ΑΗΙίΙβς &αΙ ΕΜίΙβρ βΐ οοΓΓορΙίοΓβ 
ρΓοηυηΙίαΙίοηβ ΗαΙίίβρ 3υπΙ ΓηγΓθΙ)&Ι(ΐη1, ρΙκΒηίοο- 
οαΐ&ηί. Ου Οαοξβ ν. Αεκλίλ ςα» γοοΙθ ΙιαΙ)6(, βΐ β8( 
άλεκλίλ, βχροη'ιί Ιίΰαηοίίί 9 λεκλίλ, ή λιβανωτίδα. Ου- 
1)ίυ[η ηοη ββΐ ΙίΙοηαίνι βίάεηάΓΟΙιΰαηοη ίάβπι 688Θ. 
Οο^ΙβΓυΐΏ (ίβΐΏΟΓβ νί&8, ρ6Γ ςυ&3 ροΓηρα ρΓΟοβάβΓβΙ, 
ΩθΓΐΐ3α8 δρΗΓ^οηάί βΐ ορβΓβ (ορίΑπο ρΓβΒίβηάβηάί 
ΟΓοάο β 8υρβποπΙ)υ3 οοηβΙ&Γβ ρο88θ, βΐ β Ιοοο 
Ραυίί ΕΙ)&ΐΏηυ8ϋ ΙίΙ). III άβ Ι^οΙΙο ΟΡΙαηοβ ίαίβΓ 
6ΐ ν6η6ΐθ8 ίηίΐίο 88β6υ1ί χιιι ^βδίο ρ. 140, υΜ 
ροιηρ&ίΏ εοΓοηα(ίοηί8 Βαΐάαίυΐ ΡΙαηοΙη ίη ίπιρ. 
ΟΡίαηυπι (ίβ8οηΙ)ίΙ. Ροηιρω αρραταΙα$, &11^ $Ί€ ηια^ 
ργιχΙχοΜΒ, ηί Ονωοΐ^ ςηι ιη ΠΓϋβ βταηΐ, ίητηρίυοείο- 
τβτη ηοη χηβτηίηβήηΐ — ηΐ νβίβηιηι ΙηητηρΗοηΐίη 
^ρίβηάονβτη (αάΐβ βχοεςίίατβί — ^Η^η βϋατη ςηα α 
ΒΙαοΗβτηχΒ ραΐαΐίο αά Αιιριαίεοηβηι αίηηβ ίηάβ αά 
ΒορΗχω οβάβϊη βΐ αά ΒηωΙεοηίεηι ροηιροβ ίταη$ίΙηί 
βταί^ (β$ΐί$ (νοηάίΙ>Μ$ ΙορίαΗο ορβτβ ίηρβηΐβ* αναα 
$ηΙ>ΙαΙο^^ ίη νία3 ηηάιαηβ βί Γβρίοηητη οοηιρίΐα /ίοηΐίη 
οάοπίτηηηβ ηίηώο$ βηηηάί υίάβτβε. Νίθ6(&8, αβ50Γί• 
1)6η8, ίηίΓοίΐυο) Μαπυβ1ί8 Οοαιηοηϊ ίη ΠΓδβηι Αη- 
1100111.7;, (ΙθΙι&Ιίηίβ ΑηΙίοε1ΐ6ηί8, ϋίεο η&ΓΓα( ρ. 57: 
Τήν εΓσοδον αύτψ εΙς τδ πομπικώτερον διεσκεύασζν, 
τάς τε αγυιάς και άμφ(ίδους έπίπλοις και τάπησι 
διεκόσμουν, και δένδρων νεοδρίπτοις κλωσι κατ- 
ηγλάϊζον, τάί των λειμώνων και ανθέων χάριτας εΙς 
το άστυ μέσον διακηπεύοντες. ΟοηΓ. οΙ. \νβΐ8ΐ€η. &ά 
Νον. ΤβδΙ. ι. Ι. ρ. 460. 

(29) ΕδΙ Π10ΓΘ βΓβΒοοΓυαι ΓβοοηΙίυπι άίοΐυηι ρΓΟ 
ττί ήμέρ<? αύτγΐ της εορτής, &υ( ρΓΟ τ^ ήμέρ^ ταύ- 
της της αορτής. 83Βρβ α(11ιίΙ)βηΙ αυτός ρπο ουτός, 
ρ. 82, Πηβ οαρίΐίδ 24, αυτή (ρΓο ταύττ|) τή ήμέρςρ 
μή συνεσχ'.ώμενοι τοις ρασιΛευσι. 8ίο βΙίϋΟΐ αυτήν 
ρρο ααύτην ροδυίΐ Μ&θ6(1οηία8 ίη Αηΐΐιοίοςία ρ. 
34, 181, ρβηηΐΐ. ίΐ. ρ. 2.^4.^ ρβηυΐΐ. αυτόν Ίωάννην 
ρΓΟ τούτον. Ροίγββηυδ έν αύτη (ρπο ταύτ^ τή φογη 
ρ&^. 216. Ν&Ι&ηΙ βχθηιρία υΙ)ίαυθ ΙίϋΓΟΓυαι. 

(30) Ιη πιβπ)1)Γαηί3 68ΐ καοβαλάριον. ΥίάβΙαΓ ηο• 
χηθηίοοί 6886, ίη ςυο 6(ΐυί άοπιαπ βΐ οαπια βζοΓ- 103 ΟΟΝδΤλΝΤΙΝΙ ΡΟΗΡΗΥΕΟΟΕΝΙΤΙ 104 ίηΐΓ&ηΙ 8βάβηΙςΏθ ίηνβίο ρ&ηΐΐιβί : άθΐιιάβ νββίίΐο- χ μεγάλου και οίχειαχοΰ παππίου ανοίγοντας (31), βισ- 
Γβ8 ίηίΓαηΙββ, νίΡ^ΛΠΐ Μοβλίβ&ιη βχ ΟΓλΙοΗο 8. έρχονται, καΐ καθίζονται έν τψ βέλψ (32) του παν- 
ΤΙιβοάοΗ, ςιιοά ίο &υΓ60 ^^^^I^^^ο ββΐ, άββαιηυιιΐ : Οέου (33), και εΤΘ* ούτως εισέρχονται οΐ βεστήτο- 
χηυΙ&ΙΟΓΠβ ουΙ>ίουΗ ρΓββΓβοϋ οαχη άίβΙ&Γϋβ, ςυί &ά ρες (34), και αΓρουσι τήν Μωσαϊκήν ράβοον (35) άπο 

ΥΑΕΙ/Ε ΙΕ0ΤΙ0ΝΕ8. Οθή ΒοΙβΓβηΙ, 0&1«<ΐΓθΐηυ8 βςυββίΓίβ ^γιηη&βϋβυβ. 
ΗβΜαίιη^ ΡΓ&ηοίβ ίηαηέρβ^ βΐ 8υ1)ίηΙβ11ί^Ι δρόμος. 
Δρόμος καββαλάριος θ( δρόμος Ιιτπικός ίάβΐη 68ΐ. 
Οο&Γ. αά Οοάΐη ρ. 70 : καβαλλαρίκιον νβΓίίΙ οαΐα- 
άτατηίϋ^ άοτηίΙπΓα «^ια, ατεηα^ ηιαηέρβ οΐ βίιηίΙίΙθΓ 
θα Ο&ηςθ 01. 1•&1. ν. €αΙ>αΙίαηηηί. Καβαλλάριοι 
βυοΐ εαυοΓϋΐη άοπαϋοΓθβ ^ηη&θΐΦ, ρίςιηβηΓ$. Μα- 
ηβΐ^ο ΑροΙβΙθΒΐη&Ι, ιη8ΐΠ8 &ρ. Ου 0&η(ζθ ν. Βερεδα- 
ριος, ίυη§;ίΙ; τους καβαλλαρίους τοις Ιττποκΰμοις β1 
Αΐϋ8 ΒΪιηίΙΐβ ϋοιηίηί1}α8. 

(31) Νβιηρβ το παλάτιον. Η&1>61)&( βηίαι ραρί&8 
οΐ&νββ ρ&Ι&Ιϋ, β3υ8ςυβ ροΓΐΑ8 γ686γ&1)&1 αίςυβ 
οΙ&υ(ΐ6ΐ)&1 ΐάθίΟι ΐΏ&οβ Ιιογα 86ρ1ίιη& βΐ άβοίιηα, βχ 
οοοαραίο οοθΙγο, θ( μοδΙ ιηοΓίάίβιη Ιιογα Ββουηάα 
αίαυθ ηυίηία ; ροβΐ ςυοά Ιβιηρυβ ϊοΙγ&γθ ηβιηίηί ίη 
ρ&Ι&ϋυπι Ιίοβύ&Ι. ν. Ιιβο βταιηιηαΐ. ρ. 469. Οοαγ, Β 
&ά €θ(]ίη. ρ. 26 Ου Ο&υ^θ λά Οίηηαιηυα] ρ. 479 
βηβ. 6οπιιηί88ί «308 ουβίοάί» βΓ&ηΙ ίη ο&ΓΟβΓβπι 
ρ&ΐαϋηυπι αΐχϋΐί, υΐ βχ Ιιί8ΐθΓΐ& Μί6ΐι&β1ί8 ΒαΙΙ)! 
οοη8ΐ&1, 6ΐ ΟίηηβχΏΟ ρ. 135 Ωηβ. "[Ρβρίαβ Ι&ΙβΓοαιη 
ίη ρΐ3&8ΐ Ιυη&Γί αεοβηάβΓβ 8θΐ6ύ&1. ΟοηΙίη. ΟοηβΙ. 
ρ. 123]* ε ηουιίηβ 1]υ^υ8 οίΟοϋ, ςυοά ουαι ρ&ρβ, 
86υ 8&06Γ(Ιοΐ6, οοη^ΓυίΙ, οοηοΙυεβΓυηΙ&Ηςυί ίυί88β 
ρ&ρί&ιη 8&θ6Γάοΐ6ΐη ; ρΓθΙ>&1)ί1ί ςυίάβπι 8θη1βη1ί&, 
αΓ^υιηβηΙο &υΐ6ΐη ί8ΐο αάιηοάυιη ()6ΐ>ί1ί, &υΙ ροϋυ8 
ηυΐΐο. Ναπι ρ&ρίβΒ ηοαιβη ηοη & ρ&ρβ, β&εθΓάοίθ, 
άβΓίν&Γί ά6ΐ)6ΐ, οη^ίηθχηνβ ΐΓοχϋ, 86(1 &1) ΑΓ&Ι)ΐοα 
νοοθ βα6, ροΗα^ βί ίηάθ ρΓοάυοΙο ^βηϋΐί, ΒαΙ>ί ;ά- 
ηίΙΟΓ, ΕγαΙ βηίπι ρ£ΐρί&8 ^λη^^ο^ ρ&Τ&ϋί, βΐ οαΓΟθπβ 
ρ&Ι&Ιίηί. Νβ^ΑΓθ Ιακηθο υοΐίηι βυιη ίυίδββ άβ εΐβπ- 
ο{8 ρ&1&1ίηί8 ; ςυίη ΓοΓίβ ο&ρυΐ βΟΓΟίη ίυβπΐ. Ουοά 
81 ηβξ68, ηοη νίάβο ςυα Γ&Ιίοηβ ροΐυβπΐ ραρί&β, 
ςυοά α ηο8ΐΓθ ΙίΙ). II, ο. 11, ρ. 317, άίοϋυΓ, 8. οπυ- 

0ΘΠ1 6Χ «όβ ρ&)&ϋη& ()βρΓ0ΙΙ)6Γ6, ΟΙΓΟϋΙΏ^βΒίΑΓβ, 

αάοΓ&Ιυπι βχροηθΓβ, ΓυΓ8υ8 τβροηβΓβ, ββοΙυάβΓβ βΐ η 
Γ686Γ&Γ6, ςυ&ιη ΐΓΑΟΐΑΓθ Ι&ίΰο ποη 1ίθβΙ)&1. ΡΟδδβΙ 
β ρ. 143 βΐ 148, οοηοΐυάί ραρίαπ) β&οβΓάοΙβιη 
ίοί88β, ςαία ίΙ>ί άίεϋυΓ ίη 8θΙβαιηΙ ρΓοοβΓοαι οοη- 
νβηΐυ, ίηδί&ηΐθ Αΐίου3υ8 λα ρ&ΐΓίοί&Ιυπι ρΓοπιο- 
Ιίοηβ, ΙΙιυπΙ>υ1υπι ρβΓ οοη8ί8ΐοπυαι οίΓουαιΓθΓΓθ βΐ 
ίηοβηβ&Γβ ; ηίδί βχ αάιίίΐο ίρ8ί ιηβηΒυΓΑίορβ, ςυί 
06γ1ο οβΓίίυβ οΐ6που8 ηοη ΓυϊΙ, οοη8ΐ&Γ6ΐ ηοη γθ- 
1ί^ίθ8απι,8β(Ι ρΓοΓαηαπ), ροηρβϋο&ιηηυθ 8υ£Γυπιΐ- 
£;&ϋοηθπι ίΙ)ί αββί^η&η. Νοη άυΙ>ίΙο ςυοςυβ ο&5ΐΓ&- 
1θ8 8θ1θ8 ίυί886 Ιιυίο ιηυηοΓί &(Ιπ)οΙθ8, οβΓίβ Οοη- 
βίΑηΙίηί ηθ8ΐΓί ΙβαιροΓβ. ΜυΐΑΐοβ βηίαι ηαοΓβδ βυπι 
1βαιροπ1)υ8 ΓυΙβββ ηβοβ886 68ΐ, 8ΐ νβΓυιη 8ίΙ ςυοά 
ρ6ΓΐιίΙ)6ηΙ,ί1Ιυαα ^0Αηη6Π] ΟΑπίΑβυζβηυηι, ςυί όβίη- 
οβρ8 ίηιρ. 6Ρΐ8ηυ8 Γυϋ, ^β8ΐΑ8Ίυβ Α 8β δυοςυβ 

ΙΟαίρΟΓΘ Γβ8 ]ϋΙβΠ8 βΧΑΓΑνϋ, ίηίΐίο ΓβΓυΠΙ ΑυΑΓϋΟΙ 

Γοί88β ρΑρίΑΐπ βΐ ρΓβΒΓβοΙυαι βυΙ)ίβυ)ί, ςυββ Αΐηΐιο 
πιαηβΓΑ οΐίιη ρΓορπΑ 8ρΔ(1οηίΙ)α3 ΓυβΓβ, ΓυίΙ οβΓίβ 
υηααι βοΓυηι ; ηβςυβ υηςυΑχη βοη{υηοΐΑ ίη υηο 
Ιιοηιίηβ βοάβαι ίβηαροΓβ ίυβρυηΐ. ΤπΙ>υίΙυΓ ηοβίΓο ι^ 
Ιοοο ρΑρί» (ϋυΙυΑ ^6θΐίηυ8, ιηαρηιι$ βΐ άο/παϋοΜ. 
ΜΑ^ηυΑ ςυίοίβηι ΑρςβΙίΑΐυρ Αίνβ Γβ8ρβο(υ Αά ?ίθΑ- 
Γΐυαι Αυΐ8βουη(ίίβ6Γίυπι θ^όβ^ Οβηίβηίτη ά\οί\ιιη, Βίνβ 
βχ ίηηΑΐΑ θΓ8Βθί8 ΤΔηίΐΑΐβ νβΐ οιίηίηιΪΑ ςυίΐιυβςυβ 
άί(;;ηίΐΑΐίΙ>υ8 ιτενιχραλάζον βαυπι μέγας βΐ πρώτος 
ρΓΦροηβηάί,ςυ&πι ΓίββΓυηΙ τηβΓϋοβοΑΓ. β1 βτβΙδβΓ 
Αά άοόίηυηι, Δΐίίςυβ. ΟοηδίΑηΙΐηί ηοβίπ ιεΐΑΐβ 1α- 
ιηβη ίΠθ ΓΑ8ΐυ8 ηοηάυοΐ Ιαοι ίηΙβπιρβΓ&ηΙθΓ, Δίςυβ 
ροβΙβΑ, ^ΓΑΡ88()ΑΐυΓ. Οίκειαχος Αυΐβαι 3ρρρΙΐΑΐυΓ, 
ςυο<1 ηοη ρυΙ)Ι1ο» οαίηΙδΙβΓ Γβί, ββά ρπνΑίο ίσιρβ- 
πιΙοη8 ίΗΐηϋΙβ Α8θΗρ1υ8 βδββΐ ίηίΓ8(^υβ ρΑΐΗΐίυηι 
υπΑ ουαι οβρΙβΓίδ οίβηοίδ ρΑΐΑΐίηίΑ 1]αΙ)ι18Γ61. Οοΐηβ• 
βηίιη ίηίΓΑ ρΑΐΑΐίυηα 1ι&1)ίΐΑη1β8,6ΐ 8θβΓ6ΐο ΑΐΙβοΐ8βυ 

ΘΑ016ΓΟ ηοη ΑάΑΟΓίρΙί, 8β(1 ΑΟΐ ΟΟΓρΟΠδ •$ΑβΓί« Αυΐ 

?ιαΙαΙΠ ουβίοάΐβ ηβ06Β8ίΐΑϋΙ>υ8ςυ6 βυΓΑηάίβ άβρα- 
Α(Ι, ΙΙΙί οΐΏη68 βπιηΐ οΙχειακο(, άαηιαίΐη νβΐ [ανηχϋα- τ€$. Οβηοί ρΑΐΑΐίηί οΐίιη βχίΓΑΟΑίΑϋυπι ΙΐΑΐ)ίΐΑΐ)ΑηΙ, 
άβίηάθ ρο8ΐ ΙβαοροΓΑ Ιιβοηί• ΑΓοαβη! Γβοβρίί 8υη( 
ίηίΓΑ ρΑΐΑΐίυιη. Οαο<1 θΙιαοι ίη ουπΑ ΡΓΑηοίοΑ Γοίΐ 
οΙ)86Γ?Αΐυιη, υΐ οοηβίΑΐ βχ Ου ϋΑη^β ν. Εΐ€€ΐηο$ιι• 
ηατη τβρητη Ρραηοίχ, υΙ)ί οίΐΑΐ νβΙθΓββ οΙιαΗαα, ίη 
ςαίΙ>υ8 ρΓοββΓβδ 3υ56ηΐυΓ βχίΓΑ ρΑΐΑΐίυηι 1ΐΑΐ)ϋΑΓθ, 
βχββρϋδ βοΒίοάθ 8ί^ί11ΐ, ζη830Γθ άοηιυβ, οαοιαγα άβ 
ηΑΓίοΓυιη, 8βυ οΠΐβίο ΙΙιββ&υΓΐ, ΟΑρβΙίΑηίβ, οοη- 
ί688οηΙ)υ8, βΐ β1ββαΐ08γη&Γίί8. ΗοΓυιη ρίβησυβ άβ- 
ρΓβΙιβηάυηΙυΓ βϋΑΐη ηοοίυ άίυςυβ ίηρΑΐΑΐίο ΟΙΡίΑηο 
πΐΑηβίδββ. ΟβΓίβ άβ ΙίΟΒίοηίϋδ, 8β(1 Αά βΑπίΑΓΑΟί 
νβΐ ΙΙιββΑϋΓΑΓίΑΟί ρβΓϋηθηϋΙ)υ?, βΐ άβ οΙβΓίβίβ ρΑ- 
ΐΑΐίηίΑ, 86υ ΟΑρβΙίΑηίδ βοηβίΑΐ. ΟβδΑβθΚίο, ββυ, ηί 
ΓαΙΙογ, βΙββηιοβγηΑΓίο ηοη (ίυΙ)ίΙβιη.ΜΑ^ί8ΐβΓ (Αίοβη 
ΑΑβΓΟΓυπι οΓ&οίοΓυαι 8βυ ηΐΑίοΓάοαιυδ, οχΙγα ρΑ- 
ΐΑΐίυαι ιηΑη6ΐ)Αΐ ββυ ρβΓηοβίΑϋΑΐ. 

(32) Υοχ βήλον Ιήρϋοί ηοΙΙοηβ ^ΑυάβΙ Αρυά 
βΓβοοβ ΓβοβηΐίοΓθδ, βΐίη Ιιοο ηοδίΓΟ οοάίοβ. 1) Ιάβαι 
ηοΐΑΐ Αίςυβ ΙιΑϋηυιη υβίητη, παραπέτασμα, ςυοά 
ρΓΦίβηάίΙϋΓ ΓθΓίΙ>υ8 ΑυΙδΒυη. 2) Ρογθ» (|υί1)υ8 νβίοπ) 
ρΓδβΙβηάΙΙυΓ βΐ «ρρβηάβΐ. 3) 6θΓρυ8 Αΐίςυοά ρΓΟοβ- 
Γυπι νβΐ οοΠβ^ίυπι, ςυοά ρβΓ νβίΑ 8υΙ)ΐΑΐΑ βΐ ίοΓββ 
ρΑΐυΐΑΑ ίηίΓΟπιίΙΙϋϋΓ. δβουηάΑ Αί^ηίΠοΑίίο Ιιίο οΙ^- 
ΙίηβΙ. Υίά. Αά. ρ. 107. Οβ τβΗδΙυάίβίοΓυπι νίά• 
ΥαΙοβ. Αά Αιηαιίαη. Μαρο. ρ. 203. 6υ ΟΑη^β 61θ88. 
ΙαΙ. ν. ΥβΙντη, *[Αά ρπηιυιη βΐ δβουηάυπι νβΐυιη, 

ίά 68ΐ Αά ρΠΧΏΑ8 θΐ 8600 ηάΑ8 ΓθΓ68. Υίά. Α1(β8βΓΓ. 

Αά ΑηΑ8ΐΑ8. ρ. 54, άβ άίβΐίοηβ : ΟγθπΙ αάρΗηιηηι^ 
αά ίβΰηηάηηι ν€ΐιιηι ; νίά. ΟίοΓηΑΐβ άβί 1.βϋβΓΑΐι 
XXIII, 333.]• 

(33) ΡΑηΙΙιβοίη νίάβΙιΐΓ ΑυΙ Ιποΐίηίυιη ίη νίβίηίΑ 
ΟΙΐΓγ8θΐΓ:ο1ίηί ίυίδδβ, ΑυΙ Θ3υ8 ρΑΓβ, βΐ ηοσ?6η Ιια- 
1)υί8δβ ΑΟΐ Α χηυΚίΙυάίηβ ΙηαΑ^ίηυπι ρΐΌ εΑΟΓΪδ Ιια- 
ύίΐΑΓυπι βΐ ίΙ)ί δρβοΐΑΐυιη Αίαυβ νβηβΓΑΐυοΐ βχροδί- 
ΐΑΓϋπι, ΑοΙ βχ 60, ςυοά Β. ΥΐΓ^ίηί βΐ ΧΏΑΓΐγΓίΙ)υ8 
Αίςυβ δβηείίδ οπ]ηίΙ)υ8 άοάίοΑίυιη βδδβΐ Αά βχβπι• 
ρΐυπι ΡΑηΙΙιβί ΗοηαΑηί, ςυοά ι11ί5 ΐρβίδ 1βη)ροπΙ)υ8 
πΐΑ^πΑ ίη Γαγώα βΓΑΐ. ΑηΑδίΑδίυδ ίη ΒοηίΓΑΟίο ΙΥ : 
Εοαβτη Ιβγηροτβ ρβΐϋί α ΡΗοοα ρήηείρβ ΙαηρΙηηι 
αηοά αρρβΙΙαίητ ΡαηίΗεοη, ίη ςηο βοίΐ β€€ΐ€&ίαηι 
ύ. Μαη(Β $€9ηρ6τ νίτρίπΐχ, 6ΐ οτηηίηιη ιηαΓίι/ηιηι. 
ΕβΙβηΙυιη βΓ^ο ηοιηβη βχ ρΑ£;&η& ΑηΙίςυίΐΑΐβ, βΐ 
(]υοά οίτπι άΠδ ά6Αΐ>υ8ηυθ οπ)ηί1)υ8 δΑΟΓυαι ογαΙ, 
ίη ηονίδ ηυαιίηίΙ)υ8, αι&ΓίγπΙίυδ άίοΐίε β( ηοΑΓί^^πβ- 
8Αΐ>υ8, (ξ&οΓΑίυπα. ΜβαιΟΓΑΐυΓ α δογίίΐζβ άρχων του 
πανθέου, βΐ αΙ) Αηοηγηιο ΤΑΟΐίεο, ςυβιη οϊΙαΙ θα 
ΟΑΠ^β ν. πάνθεον, (ξβηυδ πιίΙΙΙυπι ρΑΐ&ίίηοΓυπι, 
ςυίύυδ ηοαιβη οΐ πανθεώται. ΥίάβηΙϋΓ ίΐΐί ηοαιβη 
βχ 60 1ΐ3ΐΙ)υί88β, ςυοά ίη ΡΑηΙΙιβο, 8βυ ρΑΐβΙίο, 8βα 
ρΑΓίθ ραΐΑΐίί ΟΙίΓγβο^ΓίοΙΙπί, βχουΙ)ΑΓβηΙ« βυΚ) άυ- 
βΑΐυ του άρχοντος του πανθέου, 1πΚ)υηί δυί. 

(34) Υβ8ΐίίθΓ68 8υη( ϋϋ ςυί ίπιρβΓΑΐοΓί νβδίβπι 
ΑΓΟΓΑΐη Α ν68ΐί&η1ί8 αΙΙαΙαοι οΐΓβυηιροηβΙ)ΑηΙ. 
ΟίδρυΐΑηΙ 6θΑΓ. Αά Οοάίη. ρ. 25, η. 19, βΐ θα 
0Αη]ξβ Αά Αΐβχ. ρ. 285, άβ άίίΤβΓβηΙίΑ νοοΑΐ)υ1οΓυαι 
νβΜοτ^ νβ$1ίαηη$ βΐ νβίΗαήΙα. ΡυίδΑβ άίδβΓίαιβη 
ίηΐβΓ νβ8ΐίΙθΓ68 6ΐ νβδΙί&Γίοδ οΙ>86Γν8ΐοαι άυΙ)ίυαι 
ηοη ββΐ. Αι νοδΙίΑΓίοδ βΐ νβδϋ&ηίΑδ ββρβ οοηΓυηάβ- 

1)&ηΙ. 

(35) ΡυίΙ ΥίΓρα Μο$αίοα ίηΙβΓ οίηιβΙίΑ ρΓ£θίρυΑ 
ίηιρβήί ΟΡί&ηί, υΐ ρηΐβΐ β ΟΑρίΙβ 1ί1)Γί ββουηάί 
ςοΑάΓβ^ζββίηιο, ςυοοιηιβΙίΑ ΤΑπίβ ίη 8ΒάίΙ)υ8 οοηάίΐΑ 
ΓβοβηββηΙυτ. Νοη ρυΐο, Ογ«οο8 Ιαοι ΓαΙοοα Γυίβδβ, 
υΐ ΟΓβάβΓβηί, ίρδΑΟί νίΓ^Ααι Μοδίβ ηαίΓΑουΙοδ&πι •β 
1ιαΙ>6Γ6. δβά, υΐ ιηίΐιί ςυίάβηι νίάβΙοΓ, ΓβοβΓυηΙ βχ 
ΑΓ^βηΙο ΑΟΓονβ ουαι (ζβηιηιίβ ίηιίΐ&πιβαΐυαι ϋΐίιιβ 
τίΓ^φ, ςυοά νίΓΚΑΐη Μοβαιοαπι α βίηιίΐίΐαάίηβ άίχβ- 
ΓϋηΙ. ΗΑΐ)βηΙ Αάηυο νίι^Αηι Μοβίδ Ηοη)«, ΡΙοΓβηϋβ, 
Υίβηη» Αα8ΐπ&β« βΐ ΗΑηηονβΓΦ. Υίά. Κβίβίβή 
ΙΙίηβΓ. ρ. 266, 378, 496, 1218. 105 ΒΕ ΟΕΙΙΙΜΟΝΙΙδ ΑϋΙ.^ ΒΥΖΑΝΤΙΝ^Ε Ι.ΙΒ. Ι. 106 του ευκτήριου (36) του Αγίου Θεοδώρου του δντος Α βΟΓΟΓη ΟΓίϋηβΓΠ ρβΓίίηβηΙ, ΙβΙ)οΙιιιη, ίη ςυΑ νβδίίβ έν τα> χρυιοτρίχλίνψ, και ο1 των άλλαξίμων (37) του 
κουδουκλείου, μετά καΐ των ττΐ τάξει αυτών διαιτα- 
ρίων (38), αΓρουσι το ταβλίον *^ (39), έν φ απόκει- 
ται ή βασιλέως έσΟής, και τα κορνίκλια (40), αττερ 

ΥΑίΙΙ^ Ι,ΕατΙϋΝΈδ. 
*** ταολήν 00(1. 

αΟΑΝ. ^Λ^. ΚΕΙ8ΚΙΙ αΟΜΜΕΝΤΑΠΙϋδ. 
1>ΛηΙ. ΡΓορπβ νβδίίβπΐ βπαηΐ ο1 ρα'-^εΤζ, 8ΒΓΐ3Γβ8 

νβθΐίϋΓϋ, νβ5?Ιί21Γίΐ3Β ίΙϋΙΟΠΙ Οϋ3ΐϋ(1θ8 ββΟΓαΓϋΙΠ Υβ- 

δΐίυπι βΐ ο&ΓυΐΏ ρροπηΐ εοη<1ί. Οβπβ ΗηΙ)οΙ Ου Οαη^ο 
01οβ8. Ογ. ρα^. 128.'), ίϋπιϋοδ εις του; ραφεϊς ήτοι 
βεττΤαρίους. Οιηηββ ίΙΙθ8 υηο ηοπιίπρ βοιιιυΙΐΌΐϊΙυΓ 
σίοΐίο ο\ έτϊΐ των άλλαςίμων, νβΙ αλλαςίμάτων. Υβ- 
8ΐϊ(0Γ68, 81 οΓβϋία:η βρβοιοβ, (ΙβύβΡθπΙ ςυίϋβηη βρα- 
άοοβ!» Γυίϋδβ : ίά οβΓίβ ϋβ Ιιοιηίηϋ^υβ βχβρβεΙαΓβθ, 
ςυί 8&0ΓυΓη εοπρυβ Ιαιη ρπορο οοηΙΐη^βΓβηΙ. Γυΐί>80 
Ι&ΓΏβα 1)ηγΙ>&Ιο8, Ββυ ίηΙ(*^Γ03 υιγοη, θχ οο ραΐβΐ 
ςιιοά ρ&νΓ. Λ1 ηοϋΐπ οοάιοίβ βε^τιτορίστας ειιιηιηβ- ΐιηρβΓΛίοΓίΒ ίηοβΐ, βΐ αποΒί*, ϋΙ)ί ιιηρβΓίΐΙοΓίίΒ οο- 
ΓοηδΒ ΒΒβθΓναηΙϋΓ ; δραΐΗιΐΓϋ ίηιροΓαΙΟΓϋ βγγπ», 
800ΐΛ ΙιββΙαδςυβ ίιηρθΓ8ΐ1οπ8 ; οΠίοίϋπι άβηίςυβ 
ιηυΙ&ΙοΓϋ δίοίαιη 6^υ8 δυιηίΐ, βΐ ία οοΐ^η^υΐο ου^ί- Γϋϋηίϋδ 8ρ1βη•ϋ(1ί9 νβ8ΐίΙ)υ8 ίηιΐυΐίβ βΐίςυβιη ηοναπι 
ΓαοβΓθ, Γορ;ΐΓϋΓβ, βΐ νβΐϋΐ «Ιίυαι α ρρΐοΓβ ΗοΓτΓιηθίη 
ίαοβΓΟ, βρϋίΐ 1.βοιι. ΟπϋίηΓηβΙ. ρ. /ιΰΟ. ϋίοβΙϊΑηΙ 
ςυοςαβ Ι.«1ιηί ββςιιίοΓΡ» αΙΐ€ΓαΓ€ ρπο υκίαβτβ. ΥίΙα 
δ. ΝοοΙίΑϋϋΑΐΪ8 Ηρυ«1 ϋυ θΗηρ;β ΟΙοββ. Ι.ϋ1. ν. ΑΐΙβ- 
ταΓβ. Νοηηίϋίςηαίη ρβηρήηοίΐαη αΙί^ΓαΙιΐδ ίηάαυή$ 
ίη βΰΰΐί'ψι ρβηιοοίιώαί. ΙΐβΓΠ ρακωβ, ϋπίΐβ νβΓϋϋΓη 
ΟβΓίΏβηΐουπι ούβοΐβδοοηβ ραράβη^ βΐ ρακα^ίβ : νββίοδ 
8ρΙ(»η(1ΐίΐ3Β ραναίπΰαία Γ|υία ϋϋπ ^β8β ρΛΓ«ιΙ)ΗηΙ, ίά 08ΐ 
βχοΓοπόίΐηΙ, βΐ ραναϋί-α. Ηίηο ρακαίΟΓ, βυΐ ββγΙογ, 
»υΙ ίηίΙυ'οΓ, β(1<•Γη8ΐΙοΓ. €οη$Μΐ6$ ραηιίίΰοηιηι ίαβ- ΐΏΟΓ&Γί τίιίβο, ηχθΓ€$ ν€»ίίίοηίτη^ βΐ ρ. 413, νοϊ»ιί• λ τυπί ηιβίΐίϋ δΒνο οοηβυΐβ», ββα ρΓδΒίΡοΙί, ιπι^ΓοαΙο- 
ΙΟΓββ δνηοΐβΐίοϊβ ρΓθ0ΡΓίΙ)ϋ8 βηηυπηοΓβηΙϋΓ, ιιοη Γυιη. νί(1. Οπ Οίίημβ ν. ΡαταΙΐά, βΐ ΜυΡΒίορ. Ι. II ΙΐΑδϋίοίβ. Εγ»!0 ηρ(ΐυίΙ)8ηΐ ευηυείιι 0880. Ρϋΐϋΐ βΐί&πι 
θχ 60, ςυοά ρ&^. 173 υΐΐ., άιουηΙΟΓ νβδΙϋυΓββ 
ρο?{ςϋ&πι ίιηρθΓαΙοπ εΙιΙ&ιτιγίίεΓη οίΓευπηροδυίΗδθηΙ 
εχ θ|υ8 εοα^^ρβεΐυ αΙ)ίΓΡ, ςυο ίπιρ. ροδδίΐ ΐπίπΙαπί, 
ςυϊ& 11)08 αηϋςυιΐ8 8ίΙ ίιηρβΓ&ΙΟΓΟιη οοΓαπι 1)αΓΐ)Η(ο 
οοπ ίηίυΙ&Γί ; ΐ(1 ΡδΙ εορυΐ ηυά<ΐΓβ, ηυοά ϋετί άβ^υΐ, 
81 ίΐβίηρίο Γ&παρ1«ιιοιο βΙβίΩπια βεη ίηίυΐα ίπιρο- 
Χϊ^ηά-Α 681. Ηο8 νβ8ΐΐΙ()Γβ5 αρρΗίΗΐ Οίηπϋηαιιβ ρ. 23, 
τους ϊτλ της του βασιλέως άλουργίδος όπηρέτας* 
η:ιΐΏ ΐρβΟΓοω οΓβοΊυιη \Α υπυπι ρειίε ογα!, υΐ ρυπ- 
ρυΓ6&Γη οΗΙαπογίΐΗΐη ΐπιρβπιΙοΓί ^η^^^βΓΡηι. Ναπι 
βΓαηΙ &1ϋ, ςυί οαΐεοοδ εΐ Ι^ΓΟ^ι^αβ ίρβί ιιηηί.<(Γ&Γεη(, 
χοσοαΤται (ΙίεΙί, &1ϋ ςυί ιηΓυίαιη ίπιροπεΓβηΙ, ρροβ- 
ρθ!»ϊΙΐ ηβΐΏρε. 

(.50) Εηοίβί'ία ΟΓαΙοηα, εΓβηΙ βαεείΐ.ι, 1«ιιη ίη 
αΐϋδ θοοίβδίιρ, ηυαπι ίυ ρΓίνλΙίδ <τάίΙ)υ8 εοππίΓυεΙα, 
&1) βρίδοορο οοηδοοΓϋΙβ, ΐίη&(ξίπϊΙ)υ8 βΐ »ιγη ίοδίπυοία, 
ίη ςπΗ δίΐεΓβ 1ΐοβΙ)βΙ ρεΓ»ββΓβ, βχοβρίίβ (1ΐβΙ)ΐΐ9 ί"ο- 
5Γΐ5 πιβ]οηΙ)υ9. Υΐιΐ. Ου Ο&ηςβ 01. Ιι&Ι. ν. οταίοηπτη 
βΐ οταί'.Ηΐηιη. δί ίη ΙβηαρΙίδ αΐϋδ οβββηΐ Ι&Πβ εύκτή- 
ρ'.α, 6ΓαπΙ ίηΐΓ& Βεηί)&, 8βυ ΙπΙ)υη&π), βΐ επλΟί .«Ιϋ 
Β^ηοΙ^ (ΐ6ί1ίο&(&, ςυ8Πΐ επί ΓεΙίςυυιη Ιθηιρίυηη. 
ε^ρπίΐρΐυιη ΟΓαΙοπϋ ρΓίνβΙί:} «ΒΓΐίΙ^υδ, &υΙ οπύίειιίο 
Β'Ι^υηεΙί, Ιι»1)βηηϋ8, ρΓίΡίβΓίιυπο ρΓ«'ίθηΙβίη Ιοουιη, 
αρυ^Ι δοηρ). ρπ$»1 ΤΗβορΗ. ρ. 8\ υΐ^ί υηυιη ϊΐΐυά 
ρΓίνδίΙαηι εΰκτήριον (Ιϋο βτίίματα, δβυ ΐΓΐ^υηβδ οαπι 
ΒΓϋΙίβ (ϋείΙϋΓ ΗιιΙ)υί^8β, υουπι ρΓΟ Β. Υ., &1ΐ6Γυπα 
ρΓΟ δ. ΜϊεΗιΐΡΐη 8ΓθΗ&ηίΓβ1ο ^8^^ ϋϋδΐίηίαηί Ιβητι- 
ροΓβ Ι3ΐία 0Γ&(0Γία ρηναΐα ίη υδα βπιηΐ. Ιηηοεοπ- 
(ΐυ3 ΜβΓΟοί.'Β ρΓ£$υΙ, ςυί οηιη οοΓ8ΐη αυΠΐνϋ, ίη 
ορίδίοΐα βΊ ΤΙιοπίΗΐβπι η&ΓΓ&Ι ειαβ οΓβ Ηοϊο : Ιηρνβχ- 
£υ$ $ηιη ΐηοΓαΙοηητη ρΙονίοΗ ΜκΗαβίΐ^ ανο/ίαηί/βΐί^ 
ςηοά ε$1 ίη ΟονΙνΙο, βΐ τορανΐ Ονηιίηιιτη (Ιΐε6η5, βΙο. 
ίίιοητη άβΙ)βο ηοΐί» ΑΙθΠ)&ηηί αά Ρροεοριυτη ρ. 72. 
ΟοΜΙίϋπ αυΐβπι ςηιά δίΐ ηοη βχρϋΐο ; 8π €Γ/ίΐ^8θΙ)ίΙο^ 
ααΓ€θ νβίο. *[0β εύκττ,ρίψ ρ&ΐ8ΐϋ, ϋΙ)ί ςϋοίΗΠπίβ 
Γ6Γία{}υίη1& ηί1&^ο^ί8 ΙιβΙ^^ΙοηηΗοΙίϋ ρβδοΗ&Ιίβ 8. ΜαΙ- 
ΐΗ/ΰί Εν&η);^βΙίυπ3 ρΓ6Βΐ6ς6ΐ)8ΐυΓ, ν. Πα ΚΓΟβηβ 
ΖΟΠΑΓ. ρ. 51.]* 

(57) *[ΙΙί βαηΐ ιηίαίβΐπ, ςαί πιΐ)ΙαΙοπ88 νρδίβί; 
ΐπιοΘΓ&Ιοπ ρθΓΓί^βΙ)8ηΙ, ςαο δβπβα αι άλλαγαι τα 
άλλαγαατα, βραίΐ βοπρίΟΓβδ, πυοΓϋίΏ ΙοοαΟιΐ υΒη^θ 
υίΓοςαβ ΟΙθ382ΐΓίο οοΙίΡί^ίΙ.]• ΥββίΡδ ρΓοΙΐα^αβ, ςυ^β 
ρθ9ΐβΓίθΓ «Ιαβ άλλάξιμα, βΐ άλλαξίματα αρρβΙίΑ- 
03ηΙ. 689 ρπίοΓ άίε^^ύβΐ κατάκλειστα, (|υο(1 Ητείδ 
οοηείυι^βΓοαΙαΓ ; απάβ &Ί Απα^εδ ΐΓ&ηδϋΙ πιοδ, 
εα]ϋ9 ίη Αΐεοπ&ηο 6χ&(&ηΙ νββίίρίΛ, νββίεβ ρΓεΙίθ3β3 
ϊπρβίΐ^^ηιΐί, ν€$1(^ Τ€€οη(Ηΐα$. Οβ νΡδΙίΙηΐδ κατα- 
χλείστοίς βί?ΐΙ δβίπη. εγΙ ΤργΙ. ρ. 128. Ι,αΙίηί αά 
ρχεπιρίααι βΓΦεί» ηιηίαΐοήα (ΙίεβύιηΙ, ηηΗθ Οογ- 
χη^πίοο β^Γΐηοηί αιπηβιΐ νοοαΙ)υ1απ) 6€ΐι*αηά ρΓΟ 
νρβίβ, ςαί& ηειηρβ &ν6ΓΐίΙαΓ, &1)]ίοίΙυΓ, ΓπυΙαΙϋΓ 
λΐίο, ΓβροηϋοΓ Ια ιίΓοα. Άλλάσειν τινά εβί ηονίβ 

Ρατηοι. Οβ. βΧΙΙ. ΑπΙ. ΙΙϋΙ. ρ. 876, ςυΐ ηρπιρβ ρΛΓΛίιοβ ^Ι ρΒΓίΐΠΊεηΙα, 
ηονο8 ρβπίΐΟίί, ΥίίΠίΙεΙίΗηΐ. Ιη Ορίΐίηο Κοιτιβηο β8ΐ : 
ΡοηίίΙ^,ν ριίΓαί αβ ΜοΙ^η^ηίΙβΓ ίητη ηΗ)ΐί.$ΐνίί... ρατα- 
ίπβηΐΐδ ίβηιμοη €οην€η\6ηΙ*Ιηι$.., Ιηΐεγηη η'χ νεβίί' 
ΰαχ τηίΐΐίαηΰϋδ ιηάαίΗΧ εητη χιιί» ρΓχΙαίίΒ άοτηαϋ- 
α% ηοη ραραΐίε, '\Λ ΐ'δΐ ουκ ήλλαγμένοις. <2αί ηοδίΓΟ 
ίη Ιοεο ο1 τών άλλαξιμάτων (ΙίϋΐΐίΐΙϋΓ, 8υηΙ ρ. 81, 
οΐ έττί τών αλλαξιμάτων ΐπιερ:ΓΛ (Ιϊεΐίοηβ. ΟυπψβΓΗΓΪ 
ρ(ί33»πΙ ΟϋΓΠ τοϊς α ρβηάΪΓβ ν€(ίνί, τοΤς έττι του 
πτ^γματος, δί ΓβεΙβ ΗβΙ)«*1 θχροβίΐίο 8.ι1π)Η3ϋ, εχΪ8ΐί- 
η)8ηϋ8 ΐ(1 οΓΠυΙϋπι άοπιυδ Αυ^ιι*^ΐδ6 Γΐ]Ϊ88ε, ευί ηγ- 
ευΐΗΓπηι βΐ αΙΐ^ίΓαπ* ΓεηΐΓτι β ερ;ΐΓ0 ΐΗοΐΛΓυιη ευτΛ 
βΓ»1. Νίίπι νββίε^ ία ταβλίοις, υΐ νΙηΙϊπι δβι^υίΐυΓ, 
εείίπιιίδ α8ί>βΓνίΐΙ)ΗηΙυΓ, (^υοά ίιΐ Ιΐ^^ηυπι νεηιιεδ 
&ΓεβΓθΙ. 

(38) (^ϋδίεβ ΓϋΓΓίηΙ ί^βείαπΐ, ηοη ββΐίβ 1)εηβ ηονί. 
ΑηΗΒίββίυ» ρ. 108, νεΓίίΙ ανίΐίαί ραίηίϋ : 5θ<Ι ρ. 39, 
ΓεΙίηυίΙ νοεβπι (ϋ,Παηαχ, Κ<»ϋΓοΐϊυ3 ΟΙο3β. ΟβίΐΓ. 
αΐηαηχα ΓΡάάίΙ. Υΐ(1βηιυΓ βίΐίϋΐΐ Γαϊ(|αθ οίΓιείο 3ϋ- 
νοηεβ, ρΓίΒί»εΓΓιιιι ηοΙ)ί1«*3, ίιπί^δβ, ςοΐ ρβι• «ερΜπιβ- 
πθ•^ Ηί1.)υνβΓεηΐ εο8, Γ|αιί)ϋδ βίίίϋΐΐ ρκ^βιΐ ; εΐ ςααπίΐο 
8(1οΙρνίδίίρηΙ, ε ρδίΗΐίο 8ηιονί;^)ΗηίαΓ, εΙ ο'ίιοϋβ 
ρΓ«Ποΐί^υ8ηΙϋΓ. Οιι Οππμρ ΟΙο^ν. Ι,ιΐ. ν. Οι^ίαη'ηε 
ηιοηρΐ, ίΐβ Ηίείοί» Ιυί»8Ρ, (^ηί ΐπ (ϋδΡίαβ βθιι οίΐ-ηπουΐο 
ΠίίηίδίΓΒΓεηΙ. πιεηί<83 ίην•*ΐΓϋβΓοπΙ, ί]ίίΒΐ«3 αιαπό^Β 
ί;ΡΓν8ΓθηΙ. •[ΙΙΐίΓϋΓη οΓΙΐείυνι <^Γί>1, ρχοιιΙ)ΐη8 ραΙη- 
ΙίϋΓϋπι ηοϋΐα εΐ ίηΙεΓοΙΐυ 8{ίθΓΡ, υΐ βχ ΟοπβίΒηΙ. 
ΡοΓρΗ^Γοί^. ΟοηίίηϋΛίΩΓβ 1. ιν, ρ, 123, 8ρπ8ΓεΙ, 
υ 1)1, οι έν τψ μεγάλψ παλατίψ κατά τό ήλιακον τοΐ3 
φάρου διαιτάριοι α)εηΊηΓΗηΙυΓ. ΜβηοΙομ;. 38 Ιυΐϋ, 
ΙπΓγ8 αριιιΐ ΝορίΓυηι ρ. 135, οί διαιτάριοι τών δλων 
διαίτων οεεϋΓΓϋπΙ.]* 

(39) Ιιι ηίΐ>•πιΙ)Γ8ηίδ εβί ταολτ^ν, ηυοίΐ εοάβπι ΓβάίΙ. 
Ναιιι δορρίδβίιΐιε Οτίποί Γροεηίοβ ης ρΓο ιος. εΐ ην νρΐ 
IV ΡΓΟ ιον δεηίΐιυηΐ. Ιΐα στομην εβΙ «ρυίΐ ΤΙΐΡθρΙι;ιη. 
ρ. 312, Ρΐ ϋΙ)ΓηΓίυ3 ιιπν,υ Οπποί» Ιιοηϊο, ε ευ]π8 

ιΐ- ευίίΐοο ΡΙυΙ.ίΓεΙιΙ ΚποϋπΐΒ βά ηο3 ροΓνρ.ηίΙ, Ρίβιιίβ- 
αίΐ Β 3ίπιε Πεμπτίδης, τι'δην, τίδη, ρπο ΙΙιμτττίδιος, τίδιον, 
τίδιε δορίρβϊΐ. δεά ίη ροβΙεΓϋπι Ιι-εο ΐαίια ηιίηηΐΒ 
αοη ηηβιποΓΗΐ)ο. Νοη πΐίΐΐε ίοείΐ ΗηΙβοβΡβοΓ 
ηιβαβ ταβλίον ρπο ταβλτί^ν ΓβροπεπΓίο. Νρ(|υ6 ηιβίο 
εμ;ο Γεοΐ, ίη ε8 ρβΓίε (^υ8Γη ουΓΑνΙ, βίτίεΐβ ιηοΓπ- 
Ι^ΓΛΠΗΓυπίΐ βχΐ'ΟίρΙϋίη ίη ΙβΙίΙιυβ ί»ρςυρη1ο. Τα- 
βλήν 1)00 Ιοεο ηο(8ΐ ΗΓεβΓπ ΐ8ΐ8Γη ρΐαηβπίΐ, ςοίϋβηι 
ηο^ΐΓαΐΡ3 5αΙιιιΙ)ΙαιΙβ7ΐ βυΐ ί^οΐιηΰΐαΐόΐΰη βρρείΐαηΐ, 
ΚΓΛηοί ηηβ Ιαι^ΰΙίβ, αη ΙΙνοίΓ. 

(/ιΟ) 8ϋηΙ €Ηρ?Φ ΓοΙϋΠίΙίΗ, ςοΜίεβ ίΙΙίΗ βιιηΐ, ςιιΐ- 
1)03 ρε1ϋοβ88 ίΙΐΗ3 ρρΛΠίΙε^ οΗίΓοΐΗρη«}», ηοΙ)ί8 Λ/α/^β 
(ϋοΐ83 (ν. 1)ϋ Οηη^ε 01. Ι.«1. ν. ΜαβαΙ^) οοπίΐυη- 
ΙΟΓ. Νοιηβη Ιι&Ι^εηΐ α ι'οηιΐί, (|υο ηοίηίπρ ΙιΗΐΐηί 
8εΓ|αίηΓΡ3 οϊηηειη οηρ^^απι ενΙίηίΐΓίθ8ΐη οο'οηηςαβ 
τεί Γροίρϊρηάϋβ βρίαπι εΐ οιΐ)υΗουπςιιε η)8ΐβΓίΐΒ «ρ- 
ρ6ΐΙ&1)&αΙ. δΐο 6Γ8ΐ ίρϋίβ ϋΟΓηχι αίΓαπιεαΙαπαοΐι βίτο ^.. 107 0ΟΝ8ΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΗΡΗΥΚϋΟΕΝΙΤΙ 108 ουίο, ςαοά ίη ρ&ΐαϋο ΟαρΙιηό^ 5 8βα αηΐβ Ιβιηρίυηι Α 

αοΑΝ. ^Α^. εει8κιι 

οοΓαευιη, 8ΐνβ 6ΐ)υΓηι.'υ[η, βίνθ ϋοΐίΐβ, δίνβ πιβίαΐ- 
Ιΐουιη βδϋβΐ, V. 1)α Οιιη^ο ΟΙοδβ. ΙιδίΙ. ν. Οοηιιι, 
υ^ί βχ Ηυ^οηΪ8 ΡΙανίηίιιθϋθ9Ϊ8 ΟΙίΓοπίοο οΐΐαΐ 
εαρ^αηι αηκεαίπ νι$ίΐ)ηΐΙαηί ΓΰΙκι^ϋί XI Ι αροΒίοίο- 
Γα//ι, €ΐ ουηιηα άιιο νίιοΉϋα ίίΐεηίϊάβίπ ΓβΙίςηϋΒ οοη- 
Ι^Γία, Ουιηχια ΰαηάβΙαΰΓΟΓαηι αρυ^Ι ΑιιαβίΗβ. ίη Βα- 
η6(ϋεΙ. 111, ΙυβΓίπΙπβ ηιαηυΐ3ΓΪα, »ιι άΪ8οί ίΐΐί, ςυί 
^υΐΐΗ8 (1θ£ΐί11αοΙθ9, &1ί&8ςυο 60Γάθ8 βχοίρίυηΐ, ίη 
άϋϋίο Γβΐΐηςυαιη. Ραη ηιοάυ 1.'ΗίΙΐηΐ ββςαίοΓβ» 1ι&3 
Οϋρβαβ ν68ΐίϋΓίΰΐ8, ίηίυΐίβ οοηάβηάίδ ρβοιιΙΐ^ΐΓΪΙΟΓ 
άβ8ΐΐη»1ΐΐ8 οαΐαηιαήα αρρβΙίΑϋαηΙ^ ςυοά 085ϋηΙ 8ί- 
χηί1θ8 ΐΐΐίβ 1ϋ1)υϋ8 «Π6ί8 1)ΓΗθΙβαϋ8ν6, ςιιίΙ)υ8 ηο5 
οοηάβΓϋ Θΐ ^ϋβΐΗΓθ οαίαπιοβ βΟΓΪρΙοΓΪυ» 8θΐ6ηιυ8. 
ΚϋΓΐ&88β βΓυηΙ (]υί1)υ8 ρΓθΐ3Ηί>ί1ίθΓ νίύθαΙϋΓ άοΓΪνα- 
Ιίο Α εοτηηδα» δβυ ίοΓυΙίβ. 8δθου1ο οοΓίβ χιιι ίπΓυΙαβ 
»ΐ6υ ΐβμυιιιθηία 0&ρίΓΐ3 οανα, ουϋαίϋβ, (ϋο «ηπη ββηδϋ 
νυϋβιη ίη/ηία \ι\3\({\ιβ ροπο) αοτηιια βΐ ΰΟΓΠβία βρ- 
ρ6ΐ1ϋΙ)Ηηΐ. νϊίΐ. \)\ι Ο&ηςβ 61υ88. ΙαΙ. Η. ν. ϋ^ά ^ 
υθ9θΐπ είΐίυβηβ ί(1θΐιι ίαοΐυΓη, βΐ ηυπη ΟγφοΙ ςυοςϋϋ ^ 
ίη(υ1&8 κέρατα ΒρμβΙΙανθΓίηΐ, νβΐ κορνία. 8ι Ιβοϋ- 
ΓίπΙ, ςυο(1 ίη (1υΙ)ίο Γϋ1ίη•]υο, οοηιϊοΐια ΪΜ^ή\\\. 
0ϋρΗ6Β, ίη (ΐυίΙ)υ8 οοτηηα 8θυ ίηίυΙβΒ δθπναΓβηΙυΓ. 

(41) 1\6(1(1ΐ(ϋ Ιιαηο νοοβπι υΙ)ΐ(:|υο νοβο ΙαΙίηα 
ίηίηία, ςυο ίηΐθΐΐί^ο ουοαΓαιη ΟΓπαιηβηΙίβ ν&πϊβ 
6βΓΐϋ ηυοά&πι πιοάο βοηΓοΓοιαΙαπι, ϋυ]υ8 ίγρί Ια 
ηυιηπιίδ, αρυά 6ο&Γυπ) ίη Γιηβ Ευοίιοΐυ^ϋ, αρυά 
Κ1ι&ιηηα»ίυω άβ ΐ3θ)1ο ΥοηβΙο ουπα €ΡαηΪ8, βρυά 
Βαηιίυπυτη, Ου Ο&η^ίυιη ίη Καπι 1ϋ8 ΒγζαηΙίηίδ, ίη 
Οί58βΓΐ&(. &ά ^οίηνι11θ XXIV, ίη Οί88βΓΐ. άβ ηυπιηιίβ 
εβνί πιβάίί, βΙ&1ίΙ)ί, υϋί ίοαρεΓΗίΟΓυη] ΗγζΗηΙίηοΓυΓη 
ίιπ&}^ίη68 οοη8μίοίυηΙυΓ, οιβί&ηΐ. δυηΐ οηΐπι ςαί 
νοο« νίΙΙα βΐ ίηίυΐΒ αΐίΐορ, αΐ€(υθ ηοβ, υΙαηΙυΓ. Υο- 
ΟΑ^υΙυιη νβηϋ άπο τοΟ στέφκιν αϋ {ΐ[η1^ίβπ()ο, ςαΐα 
ΙοΙυπι οαρυ1νθ1ϋΙί*Ε3?ί8 βπιρ1βοΙβΙ>αΙϋΓ.ΟίΙΓι»Γΐβστε- 
φάνψ εονοηα. Στέφανος 'Ρωμαιος ΟΙίΓοηίοο ΑΙβΧαη• 
ϋπηο βρυά δαίπια». Ι. II, ρ. 851, ββΐ 6ΐΓευ1υ8 &α• 
Γβυ8 ουηι 6ΧΐΑπΙϊΙ)υ8 Γ&<ϋΐ8 «λοαίϊδ, νβΐυ* (]βη1ϋ^υ8 ρ 
8βΓΓ©;ΐ]ϋ»1ί8ίη πϋίππιίΗ ΙΙοιηιΐϋίδ οοπδρίοίΙϋΓ. Στέίχ- ^ 
μα νθΓΟ, α ςαίβα ΟΓΐυπι, θγ&Ι ουουΐα, ουπι οίΓουΙίβ 
αυτοίδ υιιο ΓθΙιιη(1ο ΙοΙυηι οιιρυΐ ΙιοΓίζοηΙϋΙΐΙβΓ 
ίηοΐυάϋπΐβ, βΐ (1υο1)ΐ]8 8Θ8Θ &(! ΓοεΙοβ &η(^υ1θ8 δβ- 
ΟΗΠίίϋυβ εθΓΐιίοίΓευΙαηϋυβ, οΐ δυρβΓίιηροδΐΐα νβΓίΐοί 
ρ1ΡΓυπ)•|ϋβ ΟΓϋοβ, ΟδΒίβΓίΐ ρδηηο ουηδίαηβ ρΓβΙίοδο, 
ρ^βπιιηΐδ 6ΐ ηι&Γμ&Γίϋδ οΐιβίΐο. Αηπα Οοιηηβηϋ ιπυη- 
(Ιυιη ΪΓη|)θΓΪαΙβπι βη&ΓΓϋη» δίο (1(ΐδθΓίρίΙ το στέαμα. 
Το βατίλικον διάδημα, αίΐ καΟ^περ ήμισοαίριον 
ενίγυρον τήν κεοαλτ,ν διαθεΐ ττανταχί^Οεν μαργάροις 
κοσμούμενον, τοις μεν έγκειμένοις, τοϊς όΐ κα? έξ- 
ηρτημένοίζ. ϋίβΐΐηείιοηοπι αοΙιΙίϋηί'υΙαΓυηι ίηιμιτια• 
ϋυπ) αϊ) ΐιϋυΐίβ 0%8&Γΐιπι βΐ πιίηοΓυπα ; ρΓΐιηαηι, 
ςυοά Ηφ ηοη ΗαόβΓβπΙ β&ίβηυΐ&δ, β6εΙα$, υΐ πιβΓίίο 
8βνο 1θ(|υ6ΐ)αη1υΓ, β αιαΓ^&ΓΐΙίδ βΐ ^βηιπιίβ ρΐβχαβ, 
αραά &υΓβπι υίΓΗΠί'μίρ (1ϋρ6η()βηΐ6ϋ ; αΙΐΡΓαηι, ςαοά 
1)8Β ηοη ερςυβ&εουτβΐθ ΓοΙυηάϋβ Γυ6πηΐ,αΙ(]ΐΐ6 ΐηΓυΙοΒ 
ιιτιρβΓ&ΙοΓυιη ; Ι&ηϋβπι ςηοά ΙιηρβΓίαΙβδ εΓϋ1)ΓίθΓίΙ)υ$ 
παΗΓ^&ΓΐΙί» ΓβδρβΓίίΒ ηίΙβΓβπΙ, ςϋβ»! βΙίδΒ. Έκατέ- 
ρωθκν γαρ των κροτάίρων όρμαΟοι τίνες αίίοροΰνται ^ 
οια μαργάρων και λίθων, κα? τάς τταρειάς έπιξέου(ΐι. 
Και εστί τοΟτα έςτ^ρημένον τι γρτ,μα τοΤς [ίασιλεΰτι 
στολής. 0^. δε των ΣΕοαστοκρατορων και των Καισά- 
ρων στέφανοι στΐορά^τ^^ί εστίν δ'που των μαργάρων 
καΐ λ(ηων άνευ του έπισφαιρώματος. Οβ ΟίΒδΛΡΪοιί», 
δβυ ίηίυΐίβ 6%88Γυπι, β^βπιυβ Ιοεο 8ϋο. Ουαηοίο υδυ 
Γβ06ρ(8θ ί'υβπηΐ Ιϋΐβδ ίηΐίιΙ» πιίΗί ηοη ϋςυβί. δ83ουΙο 
ςυΐάβηι δβρίίιηο Α^ίΐιυο ίη υδυ βΓηηΙ ίηο(1ο οΐ στέφα- 
νο». ΰίΓεηΙίχ ναάίαϋ^ πιοάο τα διαοτ^ματα, δβυ, ςυοίί 
ίάβπι βδΐ, αΐ ταινίαι νίΙΙχ, ββυ Ιαιηηίχη ίαΐΐ ρηνρηνβί 
ςυί ίη οοοίρϋιο ΓθΙί^ΗΐιβηΙυΓ ; 8ί ςυίάβΓη ϋάβπι ιηβ• 
ΓβΙϋΡ ΝίϋβρΙιοραδ ρ&Ιπ&ΓοΗα ΟΡί., ηατΓαηδ ρ. 39, 
ΠβΓΑοΙίυπι, ςυο ΙυΙιοβ Ι&ίβη^ΐ ^^αυΓυ8;βΓβ^β5υοΓυπ] 
ε)Α()β, οικτρών τβ και ιτβνιργδν, ώς δν ιδιώτης τοις 
έντβυξομένοιν φαίνοιτο, περιβαλλόμενος ένδυμα, τον 
τε στέ^νον τόν βασίλειον [(Ιββί^ηαΙ (1ί&(1βπι&] τγ[ 
ώλέντρι περιαψάμενος - - εις φυγην έτράπετο. Ιηνβηίο τά βασίλεια ένδοΟεν περιφέρουσι στέμματα (41), 

ΟΟΜΜ10ΝΤΑΙΙΙϋ8. 

ςυίάεΐΏ 8ΐ9ΐυτηα ]&Γη ίη ηυπιηιο Ευάοείφ Αυςυβίκ, 
ιιχοηβ Τ[ΐ6υ(1ύδΐί 3ϋηίοΓί.*», αρυά θα ΟΑΠ^^β 1<'αηιϋ. 
Β^ζ. ρ. 67. 8»ίί1 4*^•* βα ΓβπιιηΒ βδΐ, ίιί βχβωρίυιη 
ηοη 8ΐ1θ<^α1)ο. Ιην^ηΙο ροΓΓΟ ι^υοι^υβ (ιμυΓ&ιη βίβιη• 
αιαίΐδ ίη ηυηαπιίδ Ιιβοηίδ βΐ Ζοηοηΐβ, βΐ Αΐιΐΐιβιηϋ 
ίϋίά. ρ. 77. (^υίϋ νβρο ορροηί ροδ^ίΐ θα:» Πί^υηδ ^α- 
ΙβαΓυηι βδββ, ηοη 8ΐβηι:ΐι8ΐαΓη, ηθςαβ ί11θ3 ηυπιηιυβ 
υΓ@6ΐ)υ. ΥβΓαιιι ία ηυαιπιίδ ^υ8(^ηίΑα^ ω&^ηί ρ. 88 οΐ 
93, Ιαπι 1υου1βηΐ6Γ βχρΓθδβαπι βδΐ δίοπκηα, υ Ι ίΐΐο 
α1)δ(}υθ βοηίΓονβΓδία ρπιηυδ εο υβυδ νί(]6Γί ςυβαΐ. 
ΡοδϋοΙ ςυοςιιβ αιοηυπίθηΐυηη ΗανβηηαΙβ, ςυο(1 ΑΙο• 
πιαηηιΐδ \χά ΡΓοοορΙυηι ρπίπαυδ άβϋίΐ,οΐβχ ϋο τβρβ- 
ΙίίΙ θα Οαη^ο Ι. ο. ρ. 97, ίη αΓ^υιηοηΙυηι αΙΙβ^ΑΠ 
(ηαηι ίη βο ϋυδίίηίπηυδ οοηδρίοίΐυτ ίηΓυΙαΙυδ) δι <1ο 
ίΐΐίυδ ρΐοιυΓΟΒ πΐϋδίνβΒ βηΐίηυίΐαΐβ εβπίο οοπδΐ&ΓΰΙ ; 
ςυαηι (|υί «?ςυ&1βαι ^υ8ϋηίΰιηο νυίςο Γαεϊυηΐ, αιϊΐιΐ 
πυί(ΐ6ΐη 1ιαϋ(1 ρβΓδυποΙϋηΙ υΙ; δοουπι 8θηΙΐ8Πΐ. ίη 
πυπιπιίδδβςιιβηΙίυηιίηιρβΓαΙΟΓυΓη ΤϊϋβΓΠ.ΜαυΓίοϋ, 
ΡΙιοοδΒ, ΗβΓΑοΙϋ ΐρδΐυδ, οοηδριοίΐυρ δ'βπαηια. $α- 
βρεοΐα ίμΐΙϋΓ ίΙΙα Νίθ(?ρ^οπ ι.&γγβΙιο ΟδΙ, βΐ ^ά Αΐβ- 
χ&ηάτί Μ. αυΐ νβΐυδίί 8I^^υ^υ3 τε^^ίβ εχοιηρίυιη 
οοηΐίοΐβ. Νβππ 6χ (^αο θΙθπιιΠΗίυίη υ^υδ ίηναΐυίΐ, 
άΐΗάοπΊ&Ιυηι βίποΐβ δίο (ϋοΙοΓυηι ηδυβ (ΙββϋΙ; ηεςυβ 
αΓ^υιηβηΙυηι ρπΐΒδΙπΙ &άνβΓ$αυΐϋ)υδ ΟιηπΑΐηυ» ίη 
Ιιίβ νβΓί^ίδ ρ. 15 Ωη. <1β Μαηυβίβ Οΰπιηβηο ; περι- 
δυθ£:ς [βίο ηονβ βΐ δοΐωοβ ΙΙΙβ ΗυεΙοΓ ρρο ιηάηίο, 
ρο8υίΙ, ηίΐιη ίροΐίαίητη αηΐίςυίδ ηοΐβΐ] την χλαμύδα 
και ταινιωΟείς τφ διαδήματι βασιλεύς υπο παντός 
άνηγορεύετο του στρατού. ΑυοΙοΓ θηίηι ΙπιρΓορτίβ θΐ 
ΗΐίβοίαΙβ νοοα1)ϋ1υηι διάδημα υβητραΐ, υΐ &1ιί ιηυΐΐϊ 
ΓεεβΓυηΙ. Εγ&Ι ίςίΐυτ δίβη^ηια ηίΐιΐΐ &ϋυ(1, ςυαηι ευ- 
ουΓα νβΙ ΐ3ΐΓ6ΐυιη ευπι εοΓυηα αυτεα ίη υη& ΖΏ&8δ<ι. 
8οΙε1)8ηΙ βενί πιβάϋ τβί^ΐ'δ οοοΐίΐεηίαίθδ ουΓοηΑβ 
αυΓβϋδ δυροΓ 1)ίΓεΙο εχυίηϋΐε^ βΐ ΙίϋβΓβδ μβΓβΓβ, 
δίο υΐ ροβδβηΐ (Ιβηιί, (ιΐτείο ο.ιρϊΐί ίηΙϋεΓβηΙβ. Αΐ 
ίπιρβΓαΙοΓΟδ ΟΡίαηί εοτοηαδ βυαδ ηοη δυρβΓίπιρο- 
ηε1)αηΙ 1)ΪΓβ1ΐ*( 8υΙ«ί, δβά δίιηυΙ ουηι Ηίδ Ι1Ι&8 ίη(]υ6- 
1)&ηΙ, υΐ Γ(>3 άυαβ ίη υπα ίΏ&δϊΆ οοΗΰΓβηΙβδ. ΟοηΓ. 
1)υ Οαη^ίο ν. ΑΙπίπϋητη, υ1)ί είΙ»1 Ιιυηο Ιοοαω : 99 
ρΓαηι{65 ρετία τοηά(•$ ροην ιηβίίνβ βη ναηηιηοβ <^η\ 
δοηίίηί Ια εοΓοηηβ άη τοι/ ά ία ίβ$ί€ άβ 1'β$Ιοιί6. Η« 
αΐηιυΐίίπ [νοοΗΐιυΙυαι ϋεΓίηαηίουιη ευπι ρρβίροδίΐο 
ΑΓ&ΐ3ίοο ΗΓΐίουΙο αΐ. ϋΐηίζβ αιίΐιυο (Ιίείοαυδ ρρο 5ί- 
ΓοΙο νβΐ ειιευΓΗ.] ίηιρβΓαΙοπΙιυβ οοην8ηΐο1}»ηΙ υΐ 
Ιίΐίείβ εΐ πιίΐίίαπδ οποΐίηίδ ϋοπιΙηίΙ)υδ ουηι το φιάλιν, 
νβΐ ουευΙΙυδ αυΐ οαρρα, εΙβΓΪεοΓυπι βδδβΐ ; «Ι νκίε- 
ΙπΓ ίΐ8Β0 ίη τρδίίΐυ εαρϋίδ οΐίδΐίηοΐίϋ ^I1Π) αηΐίςυίβ 
ΐεηπροπΙ>υ9 οΐιΐΐπυΐίδο ΤΗβΟΓίοΓεΙυδ ιν Ηίδί. Εο- 
σχτ,μα, και τ•.άρ^ 
καλύπτων τήν κεφαλήν, τήν Συρίαν περιτιει πρεσβυ- 
τέρους /ειροτονών και διακί^νυς. ϋββΙαΓυηΙ ίβίΐυρ 
ίπηρερ.ιΐυΓΟδ δΙΟΓηπια υΐ πιίΐΐιβδ, βΐ δυπιηιί πιϋιΐυπι 
ιιιβρίδίρί, ρρο ^βίβα, ςαίουπι ίαπι ρρορβ οοηνβηΐι, υΐ 
ςυοά ραυΙο αηΐε (1ίεε6υπ],ίη ηυηΐίηίδ ροδίΡβωορυπι 
ίιιιρβΡίΐΙθΓϋηη,(ϊϋθρυηιίωΒ{5ίηβ9 ηϋπιπη8ίηου8«ε ίΙΙοί 
ροδδυηΐ ίΤΗΐβΑΐη ί5»•5ίβ''β, ΓίυΜυηη δίΐ ζ^ΙβΑηιηβ ιΠλ 
1ί^υΓααη8ΐβηιπΐΗ8Ϊ{?πι1ίοβ1.8οΙ(1εηυ8ίίΙϊβπι ρίβηιηι• 
ςυβ ραΐβαχ ϊίχο δΙβίηπτίΗία βρρβΙΙβΐ ίη 1ίΙ)Ρ0 γΙθ ΙίΙυΙίδ 
Ικ^ηορυηι, Υΐίΐ. ΜβπυΙοί^. Β»3ίΙ. 1. Η. ρ. 1(2, υ5ί 
δΙεπΊπιβ εΐ ΗΗΐ)ϋθ9 ΟοηβΙιηΙίηί Μ. βγηοδο Νΐσ«η8β 
ρΓίΕδΙάεηΙίβ εχ1ιί6ε1υρ. Οβ (ΙίΛάβπΐΗΐβ ρρίορυπι ίπιρβ- 
ΓΗίορυΓπ, ουϊ (Ιθίηεερδ δΙβιηπίΑ βαοεεδδίΐ, Β^ιί ΥεΙθ- 
βίυδ αά ΑητϊπιίΕη. ΜΗΓοβΙΙ. ρ. 286 α, άβ οοΓοηΐβ 
ίπιρρ. οΐ ΓΡ^Γϋΐρ βηΐίςυίδ ηονίδςυεοορίοδβ ίΐίχίΐ Ου 
Οπη^β (Ιΐδδ. ΧΧΙΥ α(1 ϋοΐηνίΠε. [ν. Απηβ Οοαιηβηα 
1. III, αρυά Ου 08ηρ:β α(1 ^ϋ^ην^1ιβ ρ. 297. ΟβοοΓοη» 
ίπιρεΡΒίοΡϋπι, ββςυβ ρΓΦοίρυβ, ςοΛ υδυβ ΓυίΙ Γαγο- 
Ιυβ Μ., ν. ΑΙβπιβη. Αά ΡΑΡίβΙ. ΙιαΙύΡΑη. ρ. 49., άβ 
οοροηα ουπι ίίπΙίηηΑΒοΗδ ΑΪΙεδβρρ. οά ΑηΗ8ΐΑ8. ρ. 
146. Οοροη&Γπ ϋυπ^ποΑπα ΒβΙίυβ άΊΰϋ ορυ8 ΑΓίίΰ- 

εί8 ϋΓΦΟί 6856. ΝοΙίΙ. ΗΟΟ^ΑΓ.] Γ. 109 ΌΕ ϋΕΚΙΜΟΝΙΙδ Αυΐ,^Ε ΒΥΖΑΝΤΙΝ^Ε Ι.ΙΒ. Ι. 110 κιι οΐ βασιλικοί σπαθάοιοι (42) τχ βισιΛικα χΓρου- ^ 

σ:ν άρματα τβ και σκουτάρια κιι τα δόρατα (43), 

χλΙ ή μεν τών άλλαξ{μων τάξις φέρει τήν βασίλειον 

στολήν, κβι άιτοτίθησιν έν τψ όκταγώνω κουβου- 

κλείψ (\\) τψ οντι έν τψ παλατίφ της Δάφνης (45), 

ϋΟΑΝ. ^Α^. ΗΚΙβΚΙΙ 

(42) ΕγαπΙ οοΓροηβ ββοΗ 6υβ1θ(]ϋ9, ^βηβΓβ ηηΙ)ί- 
Ιββ, ςυί ούΓ&ιιι ίοαροΓ&ΐΟΓβ ρτοοβίΐβιιΐβ ιΐΓΐυ& β3υ!$, 
1(1 Β81 εουΐυαι αί ΙιαβίΑΠ), 1)6Γ66αηΙ, υΐ θζ Ιιοο Ιυϋύ 
ρ&ΐβΐ. •νίί1. Οϋ ΟίϊΠίξο &(1 Αίοχ. ρ. 259,]* ΙΐΗΐιΐϊΐηυβ 
ία ()ί8ΐυπ& Β^'ΖϋπΙίαα ΓΓβ<|υβιι1β8 ρΓοΙυβραΙή&Γίοί, 

8ρ&ΐΐ!&Π09 (ϊΐ 8ρ.ΐΐΙ]ΙΐΓ00αΐΗϋ(1&ΐ08. Ρθ8ΐΓβΙΙΙΟβ Ηθ8 

ίηΐβΓρΓβΙπΙυΓ ΝίοθρΙιυΓυβ Ογρη^^ϊ*• Άίΐπιδοφ4ρους 
ΒρβΙβ ςϋί(1βιη &1) απηί$ βΐ ηιυαι^Γθ ίΐΐα κ^^^^η<^ί• 
§(ί<1 6ΐ 8ρΑΐΙ)ΑΓϋ αΙ()υβ ρΓοΙοβρϋΙΙιιΐΓϋ βλάβπι ^β- 
βΐα1>«ηΙ« ΟοϋΓΟβ ηίΐ Οοάΐη. ρ. 25, οιηηβδ βρβιΙ^ιιποΒ 
ρΓΟίο^ραΙάϋποθ Γυίβββ Βοτίϋϋ, ίη ςιιο ΓαΙϋΙυΓ. Ν(>(]αβ 
Βοΐαβ ιιιιμβΓ&ΙοΓ βμαΙΙιαΓΐοΒ Ι3&1)θϋ8ΐ1, νθΓυιιι βΐϊ&ιη 
ιη&^ίδίΓ&ΙυββυρβποΓββ,υΐ θ ΤϋβορΙΐΝΠθ ρΑΐβΙρ. 368, Β 
υΙ>ί ό κατά Βησίρ βΐ ό κατά Ίμερίου πατρικίου σπαΟά• 
ριο; 68ΐ βίχίή (τΐ ΗίτπΒηί ^μαιηα^^η$. Όί^ι ηοπ ΓβοΙβ 
ν*'ΓΐϊΙ ΟοαΓϋβ. ΑρρβΠαΙί ΓυβπυηΙ α απάΒη, βραΙ^Α, 
\θΒ$ο ϋί ΙηΙο ({1ιι(1ϊο, ςυβη] αΐϋηα (ζβΓβϋ&ηΙ. 

(4;^) Υϋπο βί^οίΠοαίυ ΑΐΙΙιίϋοΐυΓ & ΟΓοβοίβ νοεα- 
1ί)υΙυοα 6'πλα, άρμα βΐ άρματα, ςυοά ροβίΓπιηυιη, 
άρμα ροΐβ, Α ΙιΑίίηί» ΐΓ&(1υοΙυιη θΐ ?ί(1βαΙυΓ, βί 
νβΓβ ΓυίΙ, α<1 ΟΓβϋοβ, ρβΓνοποΓ&Ι Ι&ιηβη «6 Ιιΐβ ιιά 
ί11ο?, βΐ ίη οηκίπθ 1)θηθ ΟΓθΒουιιι »8(, &1) αρω, αρίο, 
ίη»ίηιο^ ίη5/πιιηβιι(α»7ΐ, βοςυβ υΐί ηοη (1υΙ)ϊ(&νΊ( Γα- 

8ΐί«1Ϊ08υ8 &1ί&8 Ηΐ ρΓΟ 8υ& βΐ&ΐθ θΙθ^^ΗΠβ, ^6(1 οοΐήβ 

Ιιοιίΐβ πιΐΐευΐυβ, νβΓ^οΓυπι νβίοΓυπι 1ιίΓιΐ^^&ιοΓ Νί• 
ΰβΐ88 ρ8>?. 35, Ιπιτάττει δειπνοποιήσχντες πάντας 
Ιτητοκορυ^τάς γενέσθαι, κα• τών αρμάτων [ία 68ΐ 
διτλων] αυτών έπιμεληΟήνα:, ώς εΙς νε'ωτα τοις 
Τούρκοι; πολεμήσοντας ιτρωϊαίτερον. Απη6ί(^ο ίμίΙϋΓ 
<1Ί(Μΐηηθ£ρματα Ιιΐο Ιυοί κ'^^ί^β ΙαηΙυω, βυΐ Ιοπ- 
βαβ (Ιβδί^ΠΗΓθ, αη, ςαο πια^Ιβ νβΓ^ϋ, ροϋίΓΟίπ», τα 
τε σκουτάρια και τά δόρατα (βϊο Ρπίιη Ιβ^?.) Θβ8β Ο 
βρβζβ^69ΐη 8ϋρ6ΓίοΠ8 τά βασιλικά αρματ. Νύΐι ΙΏΟ- 
ηιίοΐ νοεβπι άρμα ρΓο ^1α4ϋ8 ροδίι&ιη ΓβρϋΓϊββθ. 
Ργο ΙοΗοίβ ςϋίίΙβΓΠ ροηυηΐ ΙιοίΙίβΓηι Ογ.ροϊ, υΐί 
βΐίβπι δτϊλον. νιά. ϋΙ. ΙΙβηΐίΙθΓΐΐϋί. Λά ΑΓίΒίηρΗαη. 
Ρΐυΐυιη νβ. 450. ΑΙ τηυΙΙο ΓΓθςυβηΐίδ^πηβ 6ΐ ίι^ιϋπί 
61 Ορφΰί, ουιη ηονί, Ιυτη νβΐ ν(;ΐυ8ΐΪ!>8ΐιηί ςυιςαβ, 
δττλον υΐ δπλα, ίΐβιη ιιηηι^ ςϋθ(1 ΐΙΗ ΓΟΛροπίΙβΐ, ρτο 
ίΓΜίο ροηυπί. ν. 8&Ιπι»«. &(1 Ηίιϋ. Αυ^. Ι. Ι, ρ. 212, 
€ΐ II, ρ. 354. Ιη(1β ββΐ ςυοά 5/:«/ι*/λ ίκαείαπί βΐ αηηα 
ΓΟΐαί'β \Λ^η\ βϊΐ. Ουο^ ρΙυΓΪΙ[)υ8 ρχβπιρίΐβ βνΐοιΐ θα 
ϋβη^β ν. Αηηα. ΟΙο9?.τ• νβΙβΡβΗ ΙΙέλται, μ'^?« ^πλα 
1<0ϋΐΗ] ί/οντα κύμβαλα προσπεπηγότα, απ- ρ λέ- 
γουσ'.ν οΐ 'ΡωμαΤοι άρματώρια. Οϋο ΙϋΟΟ βϋπΐ κύμ- 
βαλα ίιΐθπι &1ΐ)•ΐ6 κόμοοι, ϋυΐόί, αθ(1ί, υ[ηΐ3οιΐΡ9 νβΐ 
υιηΙ)ίΜοΙ ίεηθί ΓίΓΓβίνβ, 1)αοοϋΐ3β, οαβίΐϋβ θ οίτρβίβ 
6ΓηίηβηΙβ8,8ά βχοίρίβηιίαπι βΐ ΓΡ(ηη^θη(]&ιη ΙοΙυαπι 
ίΙΙιΙΟΓϋΠΐ νΐπ). Κύμβαλον βΐ κόμβος ββΐ ΟΠΙΙΙΘ κυον, 
ΙϋΓηβη'% ία ΓοΓίηαίη βρϋδΒΓίο&ιη. Ιρββ ΝοβίβΓ ρ. 176, 
τδ δε αρυΛ ήγουν σκουτάριον ίΐΐχίΐ. Ηίηο ]βΓη ίηΐβΐ- ρ 
Ιί^ΑΐΜΓΓβΐίοοίηίυσι Οίοίΐοπ 8ίευΙ1 Ι. χν, 44, ρ. 36, 
Υ9. 88, οοη^ΐΛϊςϋβ ίΐϋ Ιυοο Ηβ ίηΙβρπίΗΐβ βϋβ. 01 
άτδ τών ασπίδων πρότερον όπλίται καλούμενοι, τότε 
άπδ τζς πέλτης πελτασταΐ μετωνομάσΟη^αν. Απ^υ- 
ιηβηΙ&,€|υίΙ)υ8ΐοουΐ]η ϊΐΐυιη ίσιρυ^η&Ι Η.8ΐβρ1ιαηυ9, 
9Πρείο9& ςυίάβαι βυηΐ, Γβοΐβ Ιηγώθη βυηη Ιπρίυτ ο1. 
ννβΒββΙΐηκ. ΙΐΛ ςυπςηβ ίίίβηα Ό>οί1θΓϋ8 XVII, 18, 
ρ. 173, 67. τδ μίν "ίδιον δ'πλον άνέθηκε ττί θες^ [Μί- 
ηβΓνη»], τών δ' ^ν τίξι νεψ κειμένων δ'πλων τδ 
κράτιστον άναλαβών κβι τούτψ κα6οπλισ0ε•ς έχρή- 
ϊάτο. ΟΙγρβϋΠΐ ιΜ βί??ηΐΠο«Γί υΙίΓΟ ρπίβΐ βΙ β 
ρ. 175. ΑραΛ βϋΓπΗβηη XVIII, 27, ρ. 278, 8ϋηΙ ο\ 
δπλοτ>όροι ΐ(*ιι/απϊ, βοαίΐ» οΐ Η;ΐ8ϋβ, ςυβΒ ηυηςιιβίπ 
9ρρ8ΓΗΐ)ΑηΙυΓ, ΛΡΠίΐβΙΙ, βοςιιβ Γβ^ρβοΙϋ ορροηϋηΐϋΓ 
ίΐϊί τοις μηλοφόροις, ϋδ ί|ΐπ σπαΒοβάκλια ?Ρϋ οπηίοβ 
ρΓ«ίβΓΓ«(08 οααι ροιηί8 ίη ίίηβ ^βΓβΡβιιΙ. 'Όπλον 
Ά9ηνοι(ηςιηΜηη1ΐΐ6 Ιιϋοίΐΐϋ Ιη Αηΐΐιοΐοβία ρ• 1^1» 8ΑΐιοΙί ρΓοΙοαίΗΓίγΓίβ 81βρΙΐΛηί Θ9ΐ, ΓβροηίΙ. δρα- 

Ιάαιϋ ΒΓ11111 ροΓίΗΐιΙββ, ουπ) ίρβίβ ίη οηομοίΐίο βΐΗπΙ, 

βΐ ροΝίι^υηπι άυιηίηί, βΟϋΓ&ιη&η^ϋβ ίη(1ΐ'1ί, β 8αοΓθ 

ουΙ^ίευΙο ρΓθ0688θΓυηΙ βοΠία^ςυβ ρρ^αββ ίη εοηυΗα 

ηυρβί Ιποΐίηϋ, υΜ (Ιοπιίηΐ & Οβί ηοβίΓί (ϋνίπϋ οΐ 

αΟΜΜΕΝΤΑΚΙϋ». 

ϋΐΐ. οίΐ. Η. 8ΐρρΗ. 68ΐ αρίί ραΐίαάύ, βΐ ρ. 204. 

Άρετενι δ' 'ΟΟρυάδοίο οόνω κεκαλυμμένον δ'πλον 
Καούσσει. βυρέα, Ζεύ, Λακεδαιμονίων. 

Ιρ'ίβ 38ΐ!Ώ ΑΗβΙορΗ&ηοδ δπλα ργο λγιζ/ο ροβϋίΐ ίη 
νβί»^)!* γν». 81\ί, οοΙΙηΙο νβΓβυ 590. Ο"• βηιιη ίρίβ 
β8ΐ άνευ δπλων Οβοηγίηυ*, Ιιίο β8ΐ ό άτπ'.δόολης. 
ΚβΓίθ ςυο(:|ΐιο «ϋπίοηΐι.ιηι ϋοηποΐ ΓβΙάίιϋΐ οΙ. Μβαι- 
!ίΙβΓΗϋ9ΐιΐ3 ίη Ανίϋυβ ν8. 390. ΡίοίΙ.ΐΓυ ςυοςυροπλα 
άπ' \\ργεος βυπί /Ιτρίΐ'α ^οαίιΐ, βο Ιοοο (|ϋΒΓη ΑΐΙιβ- 
πβΒϋβ Ι, ο. 22, ΙηΙΙίο οΐΐίΐΐ, &6 ΙηίρρμΓβΙβ ηοπ γοοΙο 
«οοορίυπι. ΡίΐΓΐ ναοάο Ι^αΙΙηί ίβ ϊη ανηχα ϋοίΙίρβΓβ 
(ϋοβύααΐ ρπο $6 »ηΰ ίαιίητη τβαίρβΓβ, νίρ^ΐΗϋδ : 

8ιώ^1ίΐα Μηβα$ βί .ιβ€οΙΙβρ:1 ίη αηηα 
Ρομίίίβ »ηΰ6ίά6)ΐ3. 

Μθάίο βΙΐΛΐη £Βνο αηηα ρπο βουΐο ίίοβ6?ιη1. Α. Οα- 
Ιΐιβΐ8 άβ ^θβϋβ ^ροΙβίίηοΓυπι &ρυ<1 Ι)υ ϋαη^β 
ν. ΟραιηρΗα, Ληΐβααάβϋαηί €αηι »ηί Ι'αηιΐΗανβ$ αΓ- 
ηιαίί εηηι ΙαϋηΙαηίί βί βΐι/ρβίί ({βρκ'Ιϊ.Ηαηη {^ηΐίπ^ίκι, 
'\ά 6βΐ εΐανα, 8θΐι οββίυ] ίρύηβ ακτηα, \\ύ ο%ί &€ηίο] 
βί βτΐ8ΐόιΐ8 βΐ $μαΐΜα ηα(ΙίχΛι\*\6 ιιιαηανιΐ ΚρΗπίΜουπι 
Ιβ8 αηηβ.ι, ρπυ ίηί^ί;<ηιϋϋ8 μβηΐιΐίΐίιβ. Νίΐιη ουπι ?«- 
ΙβΡβδ βςυίΐθθ ΐη8•^^πίΛ8ϋίΒ ςαίβι^ϋβ κβηΐί-^ ίη ΜπηίΒ, 
ίιοο ββΐ ΒΟϋΙΐΒ, βθΓβΓθπΙ, ιη•ίβ ΙβϋΙϋΠίΐ β.Ηΐ, υΐ ία 
ςικχΐ ίη ηριπϊβ ρίοΐυπα Ρ88ρΛ, αππιΟΓηιιι Ιρ^ο ηοηιίηθ 
ιιιβΙοη.γίηίοβ (ΙίοθΓβΙυΓ. 8ουΙί ΙηΙιθ ΐϋίη ίιΐ8ΐ^ηί6υ9. 
βΐ βραΐΗίΐΓϋ τβΐ ϋαπ(ϋ(1«ίι Τί^^^ϋ ουπι ΗηρΙβ κουΐυπι 
ΙβηβηΙΐΒ νίιΙβΓθ βδΐ ίηπΗρίηβπι ίη ϋΐα ΗανίΜίηπΙθ ϋϋ- 
Βΐίηίβηί Μ., άθ Γ|υ» ρΛϋΙο 8π«6 ίΐίχί, Ηρυ(Ι ΑΐϋπΐΗη- 
ηυιτι βΐ 1)υ Οβηκβ Ρα/η, Βι/ζ, ίΐθΐιι Βρυτί ϋΐππιρίη. 
ι. !Ι Μυηιχιη. ν&ίηχΐ. ΙλΙγ 22. Οαί ίπιρΡΓϋΙθΓίΙ)υ8 
ϋΡΐϋπίθ ΗβΙϋΓβπΙ βριΐΗΑπϋ, ;ιυ(1 0ΒΠ•1ί<1α(ί, ΗυΙ ρΓο- 
ΙθοΙΟΓββ, ΗΓΠΟΗΐί ΐίΓΗίΐΙ ΒουΙο βΐ ΙιολΙβ ; βΓΗηΙ βηπί- 
^οιί βοπυω ; (ΐυοηίπηι ίρ9θΝ ϊπιρ. βΡίΠΗ (3;ρ81πρη ηοπ 
ϋβοβΙίΗΐ. Ιπ(1»» ^ΓΜίατη οΐίτη ΗίοΙί τά άμ,ρ'. τον βα- 
σιλέα τάγματα, βυοίορβ Ζοβίίπο II, μ.' 188. ϋοπΓ. 
ΥπΙβΗ. Ηΐΐ Απιπί. Μηρ(!ρ11. ρ. 3.")2. ΙΙμγΙρ ραΙ<•1 ίΐί- 
Οΐίοπί'Πΐ ΝϋβΙΡΪ ρ. ^37, τδ άρμα χρατεΤται ροϋΐβ 
ΓΟίΙόΐΐΜΐη Η 1101)18 ΓυΪ8β6 αΓ//2α, κΐ β.'^Ι ΒουΐΜ <Ί Ηη81£Ρ, 
ίβηβηΐην^ Ρΐ αρυίΐ Οβορ^ζ. πιοπαοΐι. ρ. 54'*, μετά 
άρμάτυν νρρίβπίΐυηι ^^^^ΰπηι $ΙΐραΐΗθΓΪΙ)ΐί& 8(•ίί αίί8^ 
νβΙ αηηί{ΐ('Γίί, Ναοί, ηβ (ϋίίΒίΠϋ'* ίΐΐϋΐΐοηβίη ραπι ίϋΐ 
8ί§[ηίΩο&ρβ βη^η τηηςηο ηηίπβπ) ειίΓηιιαη, νβΐ ρρο- 
οβΡϋπι ίη ουΡΓίΙ)υ8 ρρο€β(ΐ6ηΙίυΐΏ, Γ»οίΙ πιοβ Ηυ1π3 
ΟΡίηπΦ, ςυο ηοη ΙίοβΙ)&1 αΐίί οιιίςυηηι ευρρυ νβΗί 
ίη ρροοβ88ΐοη6 ρυΙ)Ιίεα, βί ίιηρρρβίορ οιιρρυ νβΗβ- 
ΓβΙυρ, 8θΊ οπιη68 ρΓοοβρΡδ ΗυΙ ρρ(1ΐΐ68 οΙ)8β<|υθ• 
)3&ηΐυΓ, Ηυ(, πΐ8^ηο ΙιοηοΡθ ΒίΓι^οΙί, Ρ(]υϋ6Β Βχ βο 
ΐΒΠίΙρπι ςυοςυβ ίβοίηπη, υΐ Άρμα ηοηιβη Ρ93βΙ Ιοοο 
ίη ΟίΓβο, υ5ι ΒΓΠιΙ^ρρί ίη &Γηιί8, Ηοο οβΙ, 80ϋ1&1ί 6ΐ 
1)&81η(ι 8(ϋΙ)αηΙ, ήθ «^υο ίηί'βΓίυΒ. 

(44) ΡΗίαΐίλ ίΐΐ3ΐίνα νβΐ ρορίίοπβ οο•βηβϋΐΛΡΡ8 
6Β(1ιίιθίΐηί1ί πιθ9α•ΐΗϋο ίηΟρίβηΙθ υΐίΐίηβΐ, υΐ β ΠρΙΙα 
ΥαΙΙβ ΙιΙηβρ. Ι. ιν, 14, βοηΒίκΙ, ί|υί Ι&Ιια βΒ'ϋίΙοία 
ΓϋΙυη(1(ΐ, βυΐ ηιυΙΐΗη^υΙα, (ΐ6είΠΐΙ)ηΐΗΐί()ηί1^ιΐ8 (ΙβΒίί- 
η&ΐ8, ίη ςυορυηη ρΐαηίβ Ιββίίβ, ςυβθ ΐΗΐηβη ρυίϋα- 
ιηβηΐίβ ΒΡυ ρρεΙοραΙί^υΒ ε&ρβηΐ, όβΑΐηΙιυΙβρί, Ιυίΐί 
ςυηι|υβ ρΙΙϋ, ηοη βΐηβ Ιβηίθρίι&ΐβ, Β^ρβ ουιη νίΐ» 
^8^ιυρα βοίθΐ, ρβρΗί^ρΙ α ΡβΡβίβ ρΙ ΤϋΡοίβ Οίηχβίί 
αρρί•1ΐ8ρί. ΟοΓΓίάοίβ, βί Ι)Ρηβ ηΐΡΐΏίηί, ΙβΙρν ρπίθη» 
ίη οίρουΐυηι, βου ρυΙπηΗυίη, 3βυ βηριιΐίΐρβηι, ίη- 
Ιγα Ρθ8β ΓβνοΙυΐΒκβί Γβ(1ϋΐιη(08 αρρβίΐ&ηΐυρ αΐ) ΙΙ&Ιίβ 
βΐ Ργλππϊλ. 

(45) Ιη οιηηίΙ^πΒ ίπιρορϋ Κοηπίΐηί ητίαι'ορίΗηΒ υΓ- 
Ιιί1ιυ8, ίΙΙίΒ ι'ΡρΙρ. ςυίο οΐΓΟπηι ΗηΙιρρρπΙ, ηυΐ ΐΗβΗ- 
ΐρυΓΏ, νθί ΒΓπρΗίιΗο.Ίίριπη, οΐ 1ιΐ(1ο8 εάβρρηΐ, θΓβηΙ 
ςυοηυθ ΟαρΙιη», ϊά ρβΙ ΐΓίΙ)υο&1ίΑ, νβΐ ίΗΐΒίΙίοβ» ίη ϋ1 ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΗΥΒΟΟΕΝΙΤΙ 112 Β&ΟΓ& ίπίΛ^^Ο ί'ϊ ΙΙίΓΟηο βοΠοΟΑία β9ΐ, ρβΓβββΓϋοΙ, Α. ^Ιγ'^'-ίν προ του ναού του *Αγ(ου πρωτομάοτυρος Στε- ρΓδθροβιΙί α νβίο ρααΙΙιβί ίηΐΓ&πίβθ, άοίηίηοβ &(1ο- 
ΓαηΙ : ςυί 8ΐ<ι1ίίη νββίβδ βα&δ βαρο ρΓβΒίβχΙαβ ίη- 
άαυηΐ, οΐ ρβΓ 6Χουύία9 β^ΓβάίυαΙαΓ. Ιη δί^πα&Ιθ 
ου$1θ(1ία οοΓροΓίδ, ςαββ ΐΏ&οοΙ»νΐυπ) βί ΙιβΙθθΓία νο- 
οαΙϋΡ, βΐ ΙοβοΙΙιβΙβδ οαιη ρΓββίθυΙο οβηίοΐβί, ρροΐο- 
8ϋθΓ6ΐ»ηο αΰ ρροΐοηοίαπο 609 βχβίρίααΐ, βΐ Γαε1& 
ΒαΙϋΙαΙίοαβ, ουιη ίρθίβ ρτοοβιϋυηΐ. 
ται οΐ πραιποΊΐτοι άπ^ ο αν ο υ 

1 

'ίστανται (46). 01 δΐ τα άρματα φέροντες στταΟάριοι μετ' αυτών εν τφ ονοποό-.ψ, και ό/^ των δεσποτών άπο σκαραμαγγίων (47) έςκίντων του ιε- 
ρού κοιτώνο; (48^, καΐ τήν συνττ^Οη εύχήν έν τη 
^όγχτϊ του χρυσοτρικλίνου, έν ^) 1στ<5ρητα'. ή του Κυ- 
ρίου ημών και θ5θυ Οίοείκελος αγία εΐκών (49) επί 
θρόνου κατεζομένη, τψ θεψ αποδιδόντων, είσέρ/ον- 
του βγ^λου του -ιανθέου, και προσκυνοΰσι τους δέσποτας (50), και εΤΘ' ούτως 
αΟΑΝ. αΑΟ. ΒΕΙδΚΙΙ ΟΟΜΜΕΝΤΑΙΙΙϋδ. (Ιυΐ1)υ8 Ι&ϋΡββΒ νίοΙοΓίΗυδ ιαιροηβΓοαΙϋΓ. Οϋί ιηο9 νι- 
οΐυηΙ)υ9 οογοπη» ίη Ι&Ιίύυβ ΐΓώυα£ΐ1Ίΐ3ϋ8 ϋίΐρ1ιπί8 ιϋ- 
οΐϊϋ ΐΓΪΙ)ϋβη(1ϊ ηοπ α ΟΐοοΙβΙΐϋπυ οωριΐ, (^ϋοά οοίφοί 
ροδ^ίίΐ ΐϊ νι»Γΐ)Ϊ3 ΜαΙϋΙδΒ Ι. ι, ρ. 407, έν τ^ θ^ί^ αύτοΰ 
οιατάςει έκελευσεν έν Δά^ντ, δαφνουσΟ^ιι τους αγωνι- 
ζόμενους έν τψ άγώνι Όλυμπίων, η6Πΐρθ ΑαΙϊοοΗβ- 
ηοΓυοα. ηοιι ΡίΒΛποΓϋΠΐ. (Ιάβιιι ΜαΙϋΙα Ι. ιι, ρ. 62, Β €ο^ηιηύ8α, νβΐ προεστώς του βασιλικού κοιτώνος. υΐ βχΐθΓΪϋΒ, ίη ςπο ρβΡ άϊβιτι ββΐΐ, ςυοπίΐο 8θ1ϋ8 ββΐ. 
ΟοϊΙοη βΓβΙ ΐπίΓΛ ουίιΐουΐυπι, ίιοο οοΓϋπα ίΐΐο. Ιη οϋ- 
ί)ίϋυΙο (1θΓπιΐβΙ:)αί, ό παρακοιμώμενος, βΐ 6ΧουΙ).ίΙ>Ε4 
6 παρακαθισμένος, του κοιτώνας. ΟοηΓ. ϋοΒΓ πά Οο- (Ιίη. ρ. 33• ΥβιΙβ^. βοΙ Ααιιηίβη. ΜβΓοβΙΙ. ρ. 324, υΙ)ί 
παβπιοΓαΙϋΓ Βΐίςϋίβ, ίΐιί ΟοηαΐαηΙιηίαηί ί/ιυΐαηιί ΟίΓα Λαφντ,τικήν ΑηΙιοοΙιι» ηοποίηαΐ, 8υΙ)ΐηΙθ1Μ^β Β<ΐίί- 
ίίΰατη, &ΐΐ(}ΐιο άααβοϊυδ ροΓΐα3 η ΤΙιβοΊοβίο ΙβΓηίηίβ 
»ϋΓβΐ8 Γϋ^^8β ΙβΓΛϋ8.) Νίίΐη ΟπρΙιηβη ΑΙβχαηΓίΓϊηαιη 
ηυωίηαΐ ΟΙίΓοηίοοηΑΙβχ. &ιιηο]Ηηα ΙθΓΐίοϋοίπιηοίΙί. 
Ρο889ϋηΙ ΐΗπηβη, υΐ νβΓϋίη ΙαΙββΓ, Ιι3β Β.ιρΗηββ 
βΐιυηοΐθ ςαυί^υβ ηοιηβη ΗίΐΙ}ϋί88β; βΐνθθ|ϋθί1 ίΙ)ΐ Ιαυ- 
ΓβΙα 689ι*πΙ, 8υ^> ςυιΙ)υ8 (1β3η[ΐΙ)υ1;»Γβ*ϋΓ, 8ΐνβ ςποΓΐ, 
ρυοΙΟΓϋ ΟοΓίίηο, ηβδοίο (]υΕηΐΛ ϋάο (Ιί^ηο, οοη:ίυ1β8 
ΚαΙβηάιβ ]»πϋ&Γϋ8 8 ρυραίο οοΓοηβιβ Ιβυτραβ ίη 
ί11ί8 ϋαρ1ιη.8 ΗΟοίρβΓΗπΙ. Νη^ΛοΙίΑί* βΐ ίη!>οίΙΐα, ηο 
νοΓϋηη Ογοβγϊογιιπι οίροα νβίβρί» Κοτη» ρΐΐυ» ιηίΗί 
1)βηθ ρβΓ8μβοΙ>ι ίβοίΐ, ϋΐ ΒϋβρβοίΗΐτϊ Ηαπο ΐρα«1ίΙίο- 
ηβαι ΙιαΙ)β8ΐτι, ςιιβπ3 8ΐϊΐ»ί 1βρ;ί83β ηοπ πιβιτιΙηί.Οοη- 
Γιοίο βχ Ηί8, ΌϋμΗηβπί» ΟΡίαηΛΓπ ρρίπια βχ ίπ3ΐί1ϋ- 
Ιίυηθ Γυίί^Ββ Ιηείίηίυοι 86υ 1)%8ί1ϊο&π[ΐ ίΙΙαιη. ίη ςοΓΐ 
Ιβαρο νβΐ ρ«ΐΓηί8 οοροηαρβηΐυρ νίοΐθΓθ8 οιροοηβοθ 
(ηαπι ρροσυΐ η Οϊγοο ηοη βΙιθρΛΙ); θΙ ίπ ςυ» ποροπλβ 
ρρϊιηυπι 8ο1»8 Ι8υρθ88, άβίη βΐ ^88, βΙ 8Ϊπιυΐ8ϋΓ088 δοορ&Ιθ8 αρρβΙΐΗΐ. ϋρ&υΐ Ιιί οοΰΐοηίΐ.ι* (ϋνβΡβί & 
οαΐίίοϋίαρϋδ, οΙ ίΙΙΪΒ ηοΐ3ίΙίορβ8, ςα» άβ Ρβ ίηΓρβ 
άίοβηιΐϋπι βρΐΐ &ι1 ρ. 13. ΟίοίΙϋΡ ίιίο ίΐΏρβΓβΙορ β 
οα3ΐοηβ ίιι ιη»ί?π8πι ίΙΙαηα ΒϋΙαιη ΟΙΐΓ^ϋοΙριοΙίηί 
ΐ'βΡθιίϊ, ϋΐίί ίΐιροηυβ 8ΐηΙ}ίΐΙ, οΐ ΐρ?ο ρΓ«.«>ίοΙβί)8ΐ 
οοπίίΡβ^Ηΐο ρροοβρππι οοπ8ΐ8ΐορίο, ιΐϊίςϋβ βυΐ) εοη- 
0^8, Ιιοο β8ΐ αρ8ί(1θ νβΙ Ιαουηιιρί αρουβίο, αίΙνβΡδυβ 

ίΐηββίηθίΠ ΟΙΐΡίβΙί ΟΡϋΟίΠχί 8ί1θΡίΐ88β,ΙυΠΙ8β ρ8Ρ888β 

νΡ8ΐίΙ)ϋ8, Εηιοςυαπι ρΓθϋοΓβ8 8αΙυΐ8ΐυιη αιΐιηίΐίβρβί. 
Ηϋ^αΰΡίιηβ ρ(ίηο8 ββ ίαιροραΙΟΓ, ρΐΗΐίαι αίςυβ ΙβοΙο 
8υΡίίβΡθΙ, ριιο11α3 ηοΙ)ί1»'3 βί ίθΓηηθ3α8, (^υω «ςιΐϋπι 
ροΓΡίρΐίΡβηΙ ιηαηϋδ ΐΛναηΐΙ, βΐ ρβοΐίηβπι οοπιβπι 
ΟΡίΙίηΒΐυρο, ηοη άιχβρίηι. υυΙ)ίΙο Ιαπιβη νΜΐϋβ,ηυπι 
Ι3»ΐ3ϋ6ρ|1, οϋΓΟ Ηρϋίΐ ΝοΗΐΡϋπι ςϋίίίοπι ηοη 1»η1υίη 
β^υ8 ρβί πϋΙΐΗΐ ίί8ΐ ηιοηΐίο, 86(1 βΙΐΗΐη πιβπιΟΓβηΙϋΓ 
βραίΐοηββ νιψτ^στιάριοι νβΐ ιηαΙΙυνίΗρϋ, βΐ 1)8Ρΐ^Ηΐη 
0ίβ98ρίβπιςϋβ ρβοΙβηΊί οίΠοίαπι ρροουΐ ί1ιιΙ)Ιο αά 
β08(1βπι Ηΐίθ8νθ *ίρ{ΐ(1οηβδ ουΙιίουΐ8Γίθ5 ρβρίίηυβρίΐ. οϋοαυβ, 8θΙβΙ)8ηΙ «ύ ϋρΐΐθ 8ϋα γο^»*^ ΓβοΙβυηΙβ8 β Ο ΑίΙ ςϋϊάβπι θΓάρρίου8 ΥΠαΙί» Ι. νιι, ηαρραπδ άβ 088ΐρί8 ουιιι Ιρίϋπψΐιο ίπιρβΓΒΐοΡθ8, αυΐ &1ί&8, βοοί- 
ρβΡβ. Ει ςυία ροϊίβρίορίϋυβ 88ΒουΙί8 ίη Ιαυρββρυίη 
Ιοουπα 8υοοβΓΐβΙ)8ηΙ 8ϋΓΡίο οοροηβΒ 8βϋ οιρουΐί,ςυοδ 
1)ραοΐιϋ8 1η8βΓβΙ);ιηΙ ^'β^ΙαπΙβΡ,Ηίηο Οί*ρΙιη3ΒαοοΓονίΙ 
(]υο(]|υΐϊ ηοπΊοη του Στεφάνου αΐί βΙίδΠΊ βχ οο, ςαοίΐ 
ϊΐΏρβΓ3ΐθΡβ8 ίί)Ί 80 1 ΟΡΟ π ι τυεφανοΰσΟϊ', οοροππηι 
ηϋρΐίαΐβπι ΙηάϋβΡβ,βΙ 1»βηο(11οΙίόηβ ρβίρίβροΐιαίί ουιη 
8ροπ8ί8 8υί8 οορυΐΗρ'ι. δβίΐ υΐ Γαϋ ΟρδΒϋβΒ ρΙβΙ)ί8 
ίηοΓθίϋόΐΙίδ ηυραοΐΙα9 8θ(]υίθΓίΙ)υ8 8α?ου1ί3 βΙ ί^ηο- 
ΓαηΙΙα. ίϊοιί ηοη ροίί^ραΐ, ςυίη ροριιΙυ8 ΐΏβΡ08 8αη- 
οΙθ8 80Γϋηίΐ4η8, ο ηοιηΐηβ οίίΙΊΓιοϋ δίορΗΗπί, 8. 8ΐβ- 
ρΗβηϋίπ οΓΠοί'ΡβΙ, Οϋί οΙΐ»η;ι ΙβηαρΙϋΐη ίΙ)ί οοηάϋυηι 
ίϋΐΐ, ίη ςυο βΐ ίη:ρρραΙορθ9 ΐ3οηί οπιίηίί» ρ;ΓάΙί& 
οοΓυη&ιιι ηυρΙΪΗΐβπι ηοοίρίθΙ)Ηηί, οΐ ο1•ΐ8ΐ88 8ΪΙ)1 «ί) 
υΓΐ)β Ρθ}^ί« οοροηβδ αυρϋ»» Ιπητε»»»!"^ (ΙθροιιβΙ^ιπΙ 
Η88θρναηί1α9. Ερ»! ΒϋΙβητ) ΟπρΗηβ, ουιη αράα 8. 8ΐο- 
ρΙΐΗηί, ηοίΐΓΠ ιΙΙα οοίΐΙίηβΙ)8ΐ, ρ»Ρ8 Αυί2:υ8ΐ μ, 8«•υ ρ&ΐαΐϋ ίΓηρβΡΛΐΓίοΐ8 Αυί2:ϋ8ΐ98, άβ ςηο (Ιβίηρβρδ. 
(^) * [ΟΡϋΙορΐιιιη Ιιοο έ ΡιιΙοΗβρία ΑιιμπδίΗ 8. 8ΐο- £) ρίχηχηιίήηΓαΙία ΥβάίκεΙ, οβρίίΗΗ^ι ΑΙβχϊοϋοηιπβηοβΙβίΟΡίίη ίρ^ηβίΑΐί^αΙςυβ 
ίη §:γη«οθυαι Αυ^ιΐ8ΐίΒ α6ο1ιί;ί8 ΓιΙίίΐΙ)ϋ8 ΗοΙιθΡίί 
Οϋί.Ηο&Ρΐϋ, οίβι'ίηιη €αηιηι Ιηιχ.$€ τηαηβ, άητη ι>η- 
ρβηιΐοτ αηηηχα άβ ΒίναΙο $ηΓΓ6χί$$€ί ηιαηηαηιιιβ 
α^)ΙηβΤ6ί, ιηαμμηίαηι εΐ ρβΠίηβίη βΰακη&ηκη αΙ](!ΐΎβ 
βΐ Ι)ΐηΊ)αιη νηρβηιΐοήί ροΗΐΎβ, δβά αυΐ ρΗΡΐίθϋΙ.•4Ρί9 
ίΠο 08608 ίιιίΐ, βΐ ΐηβΐίΐυΐϋίπ Αΐβχϋ, ςυοίΐ ουαι ίρ80 
βΧ8ρ1ρανΐΙ. (|ηο νοΙο1}ϋΙ οχο8ί88ίηηιιηι 8ίΙ)ί ΙιοίΏΪηβιη 
ϋΡΟΓθ βί (Ιρρρϊιηορβ, 8ΐιΙ Οπίΐ'ρίουδ ί8ΐί?α ΐΓ«(1ί.ΐίΐ, 
ηυοίί ροΐίυ» νίάρΐυρ; υΐ ηιυΙΙβ ΙβΙίπί άβ Ορίροΐβ, 
βΐ νΐοί88ίηι 1ιί άβ ί11ί8, ί^^ποΡϋπΙΙα ρβοΐί, οιΐίο, ορί- 
ιηίιΐΗηίΙί βΐ (Ιυιιίςιιβ ηυ^αηοΐί ΙίΙοίοΙίηρ, ςυϋ ίδΙα 
βαϊουΐα ΙβΙ)ογηΙ).•ιιιΙ, 81»81ιγ(1η βΐ ΓίϋιοϋΙ» οοηιπίθηΐί 
8πηΙ. Οϋΰά ηυΙ)ί8 Ιιίο οδΐ €χΙο, ηί ατηίηαΐαηι άοΓ- 
ιηίΐοήαιη αρρίίΙΐΛΐ ΜοπΛοΗυδ δ.ιηςΒίΙρπΒίδ, 1. ν, άβ 
ϋαροΐο Μ. Γί8ΡΡ&η8. Ηηαΐ$ ΙαηάιΙιΐίί ηιαίαίίηύ οατη 
ΓΛΧ• [ρχ βοοΙβδίΗ] αά ρηίαίίατη ιψΐ ααηΐίηαΐαηι άοΓ- 
ίπιίοηαηι αύβίαήϋηάί χβ εί οτηαηάί [\ά ΟδΙ νβδίίϋαβ ρΐιαηο (ΙίοΛίϋΠΐ ίη ΠβρΙιηβ οΐϊβπη ΤΗρορΙΐΒπββ 
ρ. 374, δΐηΐυΐΐ. Εΰκτν^ριον, ίηςαίΐ, του * Αγίου Στε- 
φάνου έν ττΐ ^^^Ί'^. (ΑγΙα δδ. 11 Αυ^.) Υ. ϋα:)§:ί»5 
ΟΡΙ. ΟΙΐΓίβΙ. Ι. VI, ρ. 137.]• 

(47) Μ βδΐ. μετς σκαραμαγγίων. δίΕΐ^β Βρηά Γ0 
Οβπίβδ Ορδβουβ βΐ ίη Ιιοο Ιιϋρο άπο ρρο μετά ροΒίΙϋίη 

ΟΟΟϋΓΓίΙ, ρΡίΒβι'ΡΐίπΙ 81 (1β ΒΠΐίοΙϋ 80ΓΠ10 β9ΐ. ϋδϋδ 

ίΙΙβ ρΒΡίίοϋΙδΒ νβΐϋδίπδ βΐ ρΓθΙ)ϋ8 βδΐ, γ^γΙορ ΐΒκιοη 
Βρυά νβΙβΡβδ. ΙΐΒ ϋδϋρρΒνίΙ ΑρρίΒηυβ ρ. 33, 14, βά 
Πο6. ί^ΙβρΗΛπί : από χουσου και λίθων πολυτίμων 
ίστεπτβι; βΐ ΡΐϋίΒΡοΗ. νί». Ι. ΐ, ρ. 40ό, από κραυγής 
ρρο μετά κρ. (ΙΙχίΙ. Ροίγφηυβ ρ. 2ν?8. (νιι, 0) κά- 
λαθος από κόπρου (ί(1 οβί μετά κόπρου) $ροΗα βιηο 
ρΐρίΐα. (ΙΐΒ βηίηα ίΙ}ί Ιβ^-) 0& «ΟΒΡΒίΠΒηβίο άίοο β(1 
ρ. 254. 

(48) ΟδθΙοη (ςυΒΟί νοοβπι ΓβΙίηβηάΒπη ίη πιβ» 
ίηΐ6ΓρΓ6(»ϋοηθ ρυΐ&νί] ββΐ ουί^ίοϋίαπι ίπΊρβΓ&Ιορίδ 
ίηΐβππβ, ίη ςιιο άοηηΚ, υΐ οαΙ)ίου1απι ββΙοοηοίΒΥθ (49) •|Εί1Ρ88βηη νίάβίίοοΐ, (ΐυαπι Ποιηβηϋ.ς ί.βοα- 
ρβηυχ ίαιρθΡΒίοριΙίυ πιυΐΐυϊΐηΐϋοεχρβίΐΐβπίΐ Ιβπίΐοαι 
β Βηρ1)ΒΡί8 ίπιρεΙΡΒνβΓΒΐ, βί ςοΗπα ίη 8θ1βηιηίΐ3υ8 
ΓβδΙοΡϋίΐι ίη ίπιρβΡοΙοΓίδ Ιΐιροηυ οοΙΙοοβΙβγπ ίυΙδΡβ 
βχ Ιιοο Ιοοο ΒρρΒΡβΙ.ϋηΐοθ Ιιοο οοηίΐρπίΒΐ ϋοηδί&η- 
Ιίπϋδ ηορίβρ ίη οΡΒίίοηθ άβ ίπιβ^ίηβ Ε•1θ88βηΒ καί 
τα τών βασιλειών, βΙο.]• Νυΐΐιη νίρο (1θ0ΐί»8ίΓϋθ 
Βδδοηΐίρο. ΙηΐΜ^ο άβ (\\ι& Ηίο δβΓποο βδΐ, ίίνβΡΒΗ β5 
Ε(3θ•45βηΒ, βΡΒί ΒϋΡβΒ, βΐ ββπιρ'Τ βοίίβηα βχ» Ιοοο. 
ΕΓΐβδδβηββΓΒΐΙιαΙβΒ βΐ ίη δΒηοΐΗ8ορΗίΒΒ88βρνΒΐ}Β- 
ΙϋΓ. ΙΙΐΒΪηΐΒβοβΡβίΒΓΐ ΒΐΙίίυοΙΐηοΊΐ ΙιοπιίηίδδβάρηΜβ 
ρροοβΡΒ, βΐ δρόί'^βΐ ίη Ιΐιροηο, ςυί &(1 άεχΙΡΒοι 
ιπιρβΓίίΐΗδ 8ΐ8ΐ)8ΐ. Ροδδίδπβ ίβϋ» Ιο§:βη8 πιβηίοπι β 
ιηβπιοΓίΒ ^ον^8 ΟΙγηιρίί ΡΙιίάίΒοί οοΙιιΙ)βΓβ?δρ(1 ςυίά 
βί?ο νίΐίϋΐη θοοϋδο, ηυπαβη» ηΒίαρ* ίηΐβχΐϋπι βί 
ΒΡίβ ππΙΙβ ρχρϋρ;ΐΐΒηίυΓη? 

(50) Νϋοβδβθ ββί, υΐ άίοΐίοηί ΙιοΓϋΐη ΙβιηροΓυιη 
αββυββ&ιηυβ, ςαί, ςυαχηνίβ άβ υπό ΐιηρβΓ&ΙοΓβ Ιο- 113 ΌΕ ΟΕίΙΙΜΟΝΠδ Α\]ΙΜ ΒΥΖΑΝΤΙΝ^Ε Ι,ΙΒ. Ι. 114 

του φύλακος (54). 
ό λογοθέτης (58), 
οάλλουσιν (51) οΊ δεσπ(5τ«ι τά Εαυτών χρυσοπερίκλειστα (52) ααγία (53), και έξίατι δια 
Έν δε τώ σίγμχτι (55) έκδέχεται αυτούς τό τε μαγλάβιον (56) και ή εταιρεία (57) και 

^ΟΑΝ. αΑΟ. ΗΕΙδΚΙΙ ϋΟΜιΜΕΝΤΑΙΙΙϋδ. 

ςυβΓβαΙϋΓ, ΙΰΓπβη ίη ρΐυταΐί είΓβΓβΙ)&ηΙ : ϋοηινή ^ βοβ ίβηοΓαβββ ςαΐά ΓυβΓίΙ. ΌΊουηΙ; Γηοάο ραοδο; βυΐ 

[αα'ηηί ίιοο νεί ίίΐηά, οΊ δέσποτα» βάλλουτιν τα Ιμά- βακτηρίαν ίϋίβδθ, ίάςαθ ΓβεΙβ (ΙίοϋηΙ, ηΐυάο λώ- 

τια οι δεσπόται εξέρχονται ρΓυ : ΰογηϊηηε ιηάηϋ ρον, Ιοηιιη αυΐ μάστιγα &€ηίϊΰαηι^ ςαω ηοη οοηβί- 

ν6$ΐ€$^ άθϊηίηίΐ$ βρνβαϋιΐΓ, ύοοβίΐίπΐυβ ϊπΙγλ νβΐ 8ΐΐ)ηΙ. ϋοάίηϋβ ΟΠιο. : κρέμανταε έπι ζώνης εκάστου 

ίρδίβ Αυ^υβΙί 0δΒ8&Γί8 ΙβίηρθΓίΙ)ϋ8 βΐ ηΐϋΐΐο «ηΐί- 

ςυΐοηόυβ ^α[I1 ίυίδ^θ ίη υ^α ροδϋυαι, 1)0ΓΏίη^.Γη &ίη- 

^υ1»Γ6ΐη ίη ρΐυταΐί οοπιρβΙΙπΓβ, &αΙ άβ θο ν^ΙυΙ άβ 

ρΙυΓΪ5υ^ 1θ({υί, ςαί ιηθ3 Ηοίΐίβ &ρϋ(1 οιηηββ 

ροΙΙιίοΐ'βδ ^βηΐβδ οΐ3ΐίηϋΙ. ΤΐΙυΙυδ »υΙβΓύ Ι)β- 

8ρο(63 αΐιβοΐϋΐθ ροβιΐυβ ίωρθΓαΙοΓβιη Αυμυδίυπα 

ηοΐΑΐ, υΐ β ηυηιπιΐβ, ναπί8(|ϋ6 Ηιι]υ9 Οχκϋϋίθ Ιουΐβ 

ρ&ΐβΐ. Αρρ6ΐΐ£ΐΙίοη68 δεσπ<^της δέσποινα ϋΐ δοΰλοι 

ίπΐΓϋ(1υοΐφ &υηΙ & ^υ8^^η^£ιηο εΐ Τ(ιβθ(]ηΓ&. Υίά. 

ΡΓΟουρ. Αηβοάοΐ. ρ. 134. Τιΐυΐυβ, ςυί (ΙίΐίηίΐΗΐβπι 

€^?81Γβ ίοΓβΠΟΓβΙΏ 3ρβθίΒΐίΐβΡ ηΟΐΕΐ, ΓβΟΘΠΐίΟΓ ΡρΙ, 

ηοη Ιαπιβη Ι&ιώ Γθ66η8 αίςιιβ ρυΙ&Ι ϋυ Ο^η^ίιΐδ 

&δ8βΓΐ>π8&(1 ΟίηπαπιυΐΏ ρ. •468, (ϋ^ηίΐαίθπι |)6ϊ}μυ1ΰβ 

& ΜίοΙίΐΐβΙβ ΟλΙβρΙΐΗΐθ άβΐΏϋπι ίυί^ββ Ιηπίΐΐυίαιη. 

Νίΐιη βρϋίΐ Νθ8ΐΓυπι Ι. π, ο. 27, ρ. 302. ΗβΓϋοΙϋ 

Μα^πί Ηΐϋ (Ιυο, 0οη3ΐαηΐ1πϋ8 βΐ Οοΐνίά, πκ^ιποΓ&η- 

ΙϋΓ ιΐ69ροΐ£ ; βΐ ϊΙΙί ςυΐάθηα Αθ)?ϋ•^Ιί ΐΓίΙ)υΐΙυΓ ΙίΙϋ- |> Νοπρο βχβιιηΐβδ,βΐ 3ϋχΐ8ΐ ββββ ραΓ.ιΙΙβΙίΒ ϋβοϋΓΓβηΙοδ 

]υ$ : Οοηίίαηϋηβ Αη^η$1β^ ίη υίηοα$ ; Ιΐΐο αυΙβίΏ & ^ αΐίςηαηΐυιη ιηυνβΓί ςαβαηΐ, βΐ ΐπηρυΐ^αΐ οοαεΓβρί• ροντες αει οικανικια. υτε οε ο β: 
κ£ύστ[^, προηγούνται, και φέροντε; αυτά ορΟ^α εύτα- 
κτοΰσι τον λαόν, Νοη ρϋββυηΐ ΗίϋΟ εοπϋίΙίΗΠ, 
ηίβί (ϋοΗπίϋβνοοβιη λώρον, ηοηεο ββαπυ, ςυο δοΐβΐ 
οΐ (ΙβΙιβΙ Ηοοίρΐ, II Οοίΐιηο Γϋί886 ηοοβρίαπι, βοά ρΓΟ 
1)ΗουΙο, ίυβίβ, ίυχυ, νβΐ ΓββΙυοδί. 8ϋ(1 (|υίΊ πι•ί» ιηο- 
ΓβΙϋΓ ΐίοιηο ϋβΊϋβ δ6Γΐηοηί8 βϋί, υβςυο τοιπηι δΐΐιί 
ίΒςυίΐΙΐϋΐη ΟΗΐΙοηδ ? Γϋ8ΐβ3 Γιηβββ πιαι^ίιινΐΜ, ηοη 
3ουϋοιΐ9, ρηΐρΐ οπγπ οχ πίογθ ΤϋΓΟίίΓυα], ςηοΓϋπι 
ΟβηΗζΗΓί ουιη Γυ8ΐΐΙ)υ8 οΐ3Ρυη(, ιηοΓβ η ΟροΒοϊδ 
Ιπιοΐϋοίο, ΙυΓΌ οΙΙβπι θχ βο, ςυθ(1 ΟγκοΙ πηαΓίανίυΓη 
νοοβ αλλακτον βχροηυηΐ. Ου β άβ νορβ ηυΙ)ί8 ουτα- 
1.103 οχιιοηοπίΐϋΐιι ββΐ. 8υηΙ ΐ^ίΙιΐΓ άλλακτα Γαί»1β8 
αυΐ 3θϋι1), απΙ ίΐα 8εί98ί, υΐ πιυΐΐφ &3>;υ1ϋ6 υηυ β ρα(Γ6 «ϋοίΐϋΓ β ά'^ηΐΐαΐβ (ΐ6δ|Κ)ΐ8β αά άΐ^ηίΐαΐβιη 
ΟοΐΜ&Γίβ ίϋί^δβ ρΓθίηοΙυ3. 

(51) ΙπΛηηηΐ. νθΓΐ)υΓη βάλλειν ρρο ίηάηβτβ ηοΙ)ί5 
βΓβΒοίδ β*1 αάαιοάυιη ΓαΏΐΠαΓβ. Βάλλειν τινί σαγ(ον 
6βΙ αρνιά Τ(]6θρ(ι&η. ρ. 238, ϋβιη έμβάλλειν 8ρα(1 
6υηΐ(ΐ6π) ρ. 246, την κόμην έλίμενος Ιερωσύνης 
αξίαν ένέβαλλεν, ρα$$η$ εοίπατη ίίΰί (Ιβτηί^ ίηάηβίκιί 
ΙιαΠϋητη αίβηααΐβτη. ΡΓβςϋβη3 ΟΓΚοίδ (ΙίοΙϊο βάλλειν 
με τ άνοια ν, ιη^/ν^Γ^ ροίηίίβηΐίαηι, άβ ςυα (Ιιοαίη &(1 
ρ. 300. 8&ί(ηΗ9. &(1 ΗίδΙ. Αυ^. Ι. Ιί, ρ. 437, οοιη- 
ρ8Γ&Ιουοι Ι^^ϋηο ιηίΙί6Γ€^υ6$ί€ηι^ βΐ ΡΓϋη6ίεο τηβΐίνβ 
»οη Ηαΐα, 

(52) Ου® αυΓβΑΐη ρβποΐίδίη δβυ ογ&πι ρΓβΰΙβχΙαηι 
}]αί>βηΙ ; ν. Ου 0&ηρθ6Ι.υ(Γθ(]υβ. Ηίηο βαιβηάΗΠίΙββ 
μΙθ3»Φ, ίη ςυιΗυβ ΑίΙοραΙίο, ραπΐί/ί6ί$. Ι•. ρβΓίΰΙηίί^ 
περίχλεισις, Ν&πα αΚο^^ιιΙίο 63ΐ ϊά, ςυοιΐ Ιο^β Ηρρο- 
πίίϋΓ. 6ο^ίΙ&ν1 ηηοςυβ ατΓορηΙΐο, ρατα€ΐίϋί9, παρά- 
κλησις. λ1β(1ίο ίΒΥο νοοβω ραηΰΙί/Ηί (ϋίο βοπΜ βο- 
ΙεΙ) &(1ΙΙ)β63ηΙ βΐίαπι Ιι&ΐίηί, ν. θα 6Ηη};β ΟΙοβδ. 
1.11., 6ΐ (ϋοβόαηΐ ςυοςυβ άβ αηνβίί Ιί^ϋδ, Ου» νυχ 
€3ΐ μβττΏάη'ιΟΛ. ΙβχίΙβ ηοΐαΐ ογ&ιώ Γβί. 

(5.3) δυηΐ 8»^α, ηββοίο &η ν6ΐβΓίΙ)υ8 ο{υ^(ΐ6ΐη 
ίοΓπαχ, 1οπ(ξΑ Ι&οαοη αΊ ρ(6ηυ& ρβηβ άοΗαβηΙΐ}!, 
Βοαρία, ί<]6πα ΓβΓβ, ςυο^Ι οΗΙ.ίπιγιΙβδ ;ςΐ]0Γυίπ ιηηα- 
{2;ίπΰαι εοηβρίοβΓθ ΙιοβΙ Ιη ίΙΙί»^ ρποοβΓί^υβ, ςυΐ ^υ- 
8ΐίηί&ηο Μ. ίη πιοηυσιβηΐο Βανβηηαΐβ &8ΐ<ιηΐ, αρυοΙ 
ϋυ ϋ&ο^β Ραηιϊΐ. Βγζ. ρ. 97. δ^ά Ιιαο ^6 γθ αηι- 
ρΗυ9 (1Ϊ00 &γ] ρ. 355. 

(54; ΡΛι//α^;<ιρρ6ΐΐ8ΐΐ3&ΙυΓδίοηιΐ(ΐ6,ςοϋη1ο^Γβό ού- 
λα; τών βασιλικών θησαυρών &1ία8 αυάίβϋ&Ι, 
(δαϋίηΐβΐΐ. οΤκος), άοιηη$ αιαίοί, ϊά 63ΐ οιΐ8ΐο(ϋι*π8, 
»ΐί86Γν&η9 ΙΙιβδΗϋΓΟδ ΓΡ(ζίο9, βϋζορίιγί&οίυπ) ; νί(). 
ϋοπδίαηΐ. ΡοΓρΙι. ίη ΥίΐΛ ΒΗδΐΙϊί ΜποβΓίοπ. ρ. 157 
βΐ 159. ΟυοηΐΕΠί Ρ^γΙειχ βΐ νββΙΐΜΓίϋΠΐ οοηΐί^αο βΐ 
ευΐ) υηο (βείο ΟΓαηΙ, Ιιίηο Γ&εΙυπι ΓυίΙ, ιιΐ υηυιη μτο 
βΙΙβΓΟ ροηβΓβΙϋΓ. Ε ΝοδΙή ρ. 71, οοηβ^αΐ, ΡΙιγίΛ- 
οβΓπ ίηΐθΓ 01)Γ3Τ8θΙπο1ίηίυιιι βΐ ϋβίραΓαπα Ρ^ατί 
Μΐυπα Γυΐ886. 

(55) 8ίριηα (ΙΙοβΗδίΙυΓ ροΓίίουδ ςυίβίίβηι β ΓΡβίοηβ 
Τηεοηοΐιϋ, ίη π)&(;πο ραΐΗΐίο, ΤΗβορ^ιΙΗ ίπιρβΓηΙο- 
Γϊδ ορυβ, ({υοά 8ί^(η&, ΟΓβΒϋυΓπ, ΙιοοβδίΟ Ι.Ηΐίπυπι, 
Ββα οίΓουΙυαι ϋίαιίόίυιη, τβΓβΓΓβΙ. ΟοπΓ. 1.οο ΟΓηηι- 
ΤΩΆί. ρ. 435. ΟοηΙίη. ΤΙιβορΙιαηίδρ. 87, υΙ)ί βίβ^αη- 
ΙβΓ (1β80Γίΐ9ίΙυΓ, βΐ ϋυ Οαη^ €ΡΙ. ΟΙιπϋΙ. ρ. 112. 

(56) ΤοΙητη €0Γρη$ 31αρίαϋί(αηίΐη. δυηΐ αϋίβηη 
Μ9(;Ι-ι1)ίΙα ΜοΙοΓββ, &ρρ&ΓΪΙθΓ68, ο\ ραβδοφ'^ροι, ψη 
ΙπιρβΓ&ΙΟΓβπι ουπι ιηβοΐϋνϋβ. αυΐ ηα&ηεί&νϋδ, Ηοο 
β8ΐ οίανίβ πιβηυ&ΐίΐιυδ, ρΓ£Βε6(1•Ί)&ηΙ, &<1 ρηΓαπΓίΑΠί 
νί&πι ρΓΟΟβ'ΙβηΙί, Βί &1)ϊ§;6η(1αοι Ιυπ^ΗΠί. Υαπβ ^θ 
ιΟΑοΙ&νίο ΐΓ&άυαΙ&οεΙΟΓββ^ νβΐ ίρβί 6Γ»οί, υΐ ^αΓ68 ΙθηΙ, ςυαίβδ ηοβ ΡήΙδοΙιβη αμρβΙΙϋΐιιυδ. ϋΐ ροδίβ- 
Γίι?8 ΟΓβοΙιίΓη Γϋί88β τά αλλακτα βΐ ρΓυοβί1βηΐίΙ)ϋ8 
ροηηρίδ ρΓβΒοηίδδΟδ ^'μρ. ΓΑοίβπΓΐίΡ οαυδ&νίΓΟδ 1α1ί5υ8 
ΟΓΡρίΐΛουΙίδ βίΓΓηβΙϋδ, Γαοίΐ πιοββίΙΗιιο αρηϋ ηοδίΓΛ- 
Ιβδ Η^γΓΐ;ΐ3 οΙ)Ιΐηϋηδ, πιβάίοΑί^ίΓΟδ ίΙΙοδ ρυΐΑ οιγ- 
ουηΊίοΓΛΠβοδ, ςυο οοηοίβηίΐ» ΙυΓΐ)33 βΓΐΙιιι παοπο- 
ηεπι Ββουπι Ιπαόυη! οβηίοηίϋυβ (ΙΙνβΓβίοοΙοΓίίιυϋ βΐ 
Ιι&ϋϋυ νβίεπδ ογ^ιθ &ηιίοΙυΐ£, 1ια1)θηΙε[η ίη ιη&ηυ 

εΓβρϋ&ουΙααι 

(57) Βγ«1 ΗβΙδβΓία ιηίΐίΐί^ νύΐ ρΓ863ί(ϋι ^βπυϋ α(1 
δαοΓΐ οοΓροπίβ εΐ ρϋΐαΐϋ ευ8ΐο<ϋ»πι, βχ δυΐίδ αΐίβ- 
ηίροπίδ, ϋΐ ΡβΓ.^ίδ, ΟΗαβΗΓίδ, Ρπαπεί^, Αη^^ϋβ οοη- 
δΟΓίρίϋΐη. Οϋιη ρβηίίίβδ, ίοΗοΙα ςβηίΐΐίηηι, αηχιΗα 

ραΐαΐνια 

(58) Οπ8η(1ο ηυ«1β ροηίΙϋΓ ό λυγοθέτης, ίηΙβΠίβί- 
ΙϋΓ ίο^)θίΙιβΙα άΓΟτηί, ταΐίοηαΐ'α €ηΓ8η8 ρυΰΐία, εα- 

ρ ]π3 (ΐΐ)οΙοιίΐ8ΐ:3 3ί υο) ΐηιρβΓ&ΙοΓβΐΏ πΐΗχΐηίΐ& Ιυηο ργ&Ι, 

μίίδίβδ ρΐ οοΓιΙϊηρ;ι*ηΐθ8 βιΙ Ιρδυπι γοΙογγρ, αί οϋΐη 
ίρ8() (ΙοοίτηοΓβ ί1βΙ»»•1)δΐΙ, ΙβρΗίοδ ϊηΙΐΌίΙυοβΓΡ, ρΙ ΐρ'^ίβ 
ηοπίΐ'πο ίΓπροΓίΐίοΓί» Γβ8ροηί1θΓβ. ΟοηΓ. Ι. ιι, οαρ. 
47. Οΐ'άΓΡΟ. ρ. 555 βΐ ϊΝΐοβρΗοι•. ΡαίΓΪ8ΓθΗ. ϋΡΙ. ρ. 
228, ίίηβ, υ Ι) Ι βιΐ : Ό τών δημοσίων πραγμάτων 
τάς υπομνήσεις χίςηίβοαίίοηβδ, ηοηβοαϋοίΐ^ί, τψ- 
βασιλεΐ οιακομίζων Λογοθέτην δε του δρόμου την 
αςίαν οΐ περί τά βασίλεια καλοί3σι δϋΐιΐ αυΐβιη 
πράγματα δημόσια, ςοΕπάο Ηοδίίβ ίη ρτονίποΐΛβ ίΓ- 
ΓυηιριΙ, 8Ρ(ϋϋο αίίευΐ)!, ρθ3ΐί8, αηηοηδΒ ρεπητία, 
ίηοεηάίβ, ΒΐΐΗνβ ιηπία οοηΐίηριιηΐ, Ρίο. Οοηί*. άβ 
ίρδίϋδ ΓπυηεΓΡ Βη Οϋο^β αά ΑΙβχΐικΙ. ρ. 262. Εγ^πΙ 
ρΓ3ΒΐεΓε.ι ηΐϋ ναίίοηαΐΰί. υΐ τών σεκρέτων, Οθηίοί 
ηθιηρρ, 8Ρυ ρεπεπαϋί», εΐ Μίοί, βευ ρτίναιί «ταπί, 
ίίβηη του στρατιωτικού χνατή τηΐίίΐαίΊδ^ ηι»ο ηοη 
ρΓιΤίονϋ, εΐ τών άγΕλο)ν ρΓΓριιΐη βευ ΒΓοιεπΙΟΓυπι 
ίηΊρβπβΙίϋηι, ά& ςιηΙ)υ9 8υο Ιοεο. 1^ο)2;οΙΗρΙη9 (ΙγοιιιΙ 
ουτη ουΓίο.•«ίδ εΐ δίαϋοπαπίβ οοηίυπίϋΐ 6Η8αΐΐΙ>οη. 
Ο αίΐ δοΓίρΙ. ΗίδΙ. Αυίτ. Ι, ρ. 15. Ι,ηηί^β ΙαΓπεη αηίηυΓ 
ΡΓϋΐ εοΓυηι Ιυηι ροΐΡ^ΐΗβ εΐ (ϋ^ηΐΐιιβ, (μιπιχ) ίΐρΐη- 
Ρθρ8. ϋυαηίΐο αίΐ 1)υ ϋαηρβ 1. ο. 1.οβ;οΐίΐβΙϋ_' Γοΐί^ι^,Θ 
1)ΐιι1α9 ί>ϋΙ)*>ΓπΙ)ΡΓε, νΡΓυιη ΐά ηοη ρνΙ, πίϋΐ ί^π.ιπίΐο 
ΙιΟ^οΙΙΐρΛα δίιηυΐ (|υο<ιυε 0Ηηί€ΐεϋ3 β98ρΛ, 8(1 ςαεηο 
ίδΙα 8υΙ)3οπΙ)εη(ϋ ουτα ρβΓΐ1ηρϋ8ΐ. Εχετηρίηπι ΙαΙβ 
εχβΐπί ίη δΟΓίρΙ. ροί^Ι Τΐιρορίι. ρ. 92, εΐ ίβοηβ 
ΟγλπιγπηΙ. ρ. 457. ΡπορΓίε Ιβηιεη άίνερβ»} εΓαηΙ 
ΓυηοΙίθΓιβ3, εΐ ηοη βεπιρρΓ .ίυηΠίΒ, υΐ νεΙ οχ Ηοο 
Νο-^ΐπ ρΓ8ϊ>εηΐε Ιοοο ρ8ΐβΐ. ΟοηΚ Οοηγ. 8<1 ΟεΊτρη. 
ρ. 24, οΐ Ηίΐ Οοίϋη. ρ. 27. η. 27. Όη(\β οοΓΠ^ξβηίΙυβ 
εί*1 1)υ ϋβη^ε ΟΙοββ. Ογ. ρ. 822. Ι,οβοΙΙιεΙβπι ογοοιΊ 
6ΐ ρΓβθΓβοΙυιη 6&ηίο1εί βυιηίίβηι ίαοΐβαβ. 115 00Ν8ΤλΝΤΙΝΙ ΡΟΗΡΗΥηΟΟΕΝΙΤΙ 116 μετά του κανικλείου (59) και τοα πρωτόασΛ^κρήτις ** κβι του πρωτονοταρ(ου, και έπευχ^μενοι τοΤς δεσπόταις, 
τούτοις συμπορεύονται. 

VΑΚI^Ε Ι^ΕΟΤΙΟΝΕδ. 
** πρώτο χσηκρίτ/,; βρΗ. βά, 

αΟΑΝ. αΑΟ. ΚΕΙδΚίΙ αΟΜΜΕΝΤΑΚΙϋδ. 
ΟΓβρίΙβουΙαηίΐ ίαΐθ, βΐ ΓβηβηίθΓη ηβίββ οοοϋΓΓβηΙίυπι χ Μβί^Ιβ^ϊίΙββ βΐ του οΊ Ιπποστασίου βρνοντες. ΟοηβΙβηΙ ουιη Ιη^βηΙΐ τίβϋ 6ΐ ρβΙυΐΗηΙία. Ιηνοοίο εβρίβ ίη ηο 
1Ϊ8 δπχιί Η(1 ίαπάυΐρΐιί ϋυηίοΓΐθ ϋίβΙΟΓ. ΜβάίοίΗΠ. 
ρ. 489, 6Χ οΗίηβ Μβιΐίοΐ&πβηβίβ βεοΐββίββ Υίει^βΟΓηΐ- 
ΙβΓα ΐιι ρΓθ0688ίοηΐ()υ8ρΓ»ΐΗΐαΓβΓυΐ& ρΓβΒβββδΐϋβββΙ 
νΐαηη ρ&ΓββΒθ &Γ^ι]^θρ^^»^ορο, βΐίραΐυπι ββΓνοΓυιιι 
ΟΒίθΓνα οατη (ΙαςαΙΙύ α\ίΗ€ί$ βΐ ίΰίαΐί. ΕγλπΙ ββ 
ίθΓυΙββ 0Γβ|)ίΙ&ηΐ68 βυηι ίη ίΐηβπη ρ&Γ&Ι», υΐ ΗογώΙ• 
068 οοουΡΓβηΐϋβ ρΓθοβ8Μοηί, &υ(ϋοη(6-^ β 1οη^ϊη(|υο 
βοηϋαπι βαΓαπη, ηΐΜΐυτθ γΙθ νίϋ ώ)ΐ'β(]6ΓθηΙ. Ου&- 
ρτορΙβΓ 6ΐί&ηι ΙβρΓΟΡί ρ&αβίΏ Γηβηάΐϋ&πΙϋ» οΐίπι )ΐβ• 
Βίαύπηΐ Ιί^αβΑ 1&Ιί& βίβίΓβ, υΐ ίΐϋ άΐεαπι, ςυίϋυβ 
&ά[ηοη6ΓΡθΐ οοουΓΓβηΙββ, ββ Ιθρροβοδ ββββ, ηβςυβ 
οά 86 ρΓθρίυ3 &εεβ(ϋ οροΓίβΓβ, 8ίπιυΙςϋ6 ροΓπςβ- 
\)Βίηί ΒΜ09 ρι»1β$ ν^λ [ίϋοχ (βο θοίηι ρπορΓίο νυϋΗ- 
1)υ1υ ίΙ1& ίηθίΓυπιβαια Ιυηε βρρβΙΙ&Ιΐαπί) ςυο βχΐΓβ- 
ιηϋιιΐί εοπυο) βοΐ&ϋυηη 8βϋ βίββιποβγηαιπ ιπιροηβ- 
ΓβηΙ. Ιρβθ 6^0 8Α*ρθ 1,9^ά». ['ήΐβπί ΙβρΓοβυπι ουηι 
ΟΓβρίΐαουΙο οϋβυπίβηι βΐ πίθηάΐο&ηΐβπι νί(ϋ. Ιη νίΐ. Β38ί1. ΜβοθΗ., ο. η. Ιη βορίμίοπ. ροβΐ ΤΗβο- 
ρΗβη. ρ. 2δ0, πιβιηοραΙΟΓ κϋςαΐβ, Τατζάκης ττ\τοΰ 
μαγλαβίτου άξί^ τιμηθείς. ΟυηΓ. ΟοηβΙ&ηΙίη. <]β 
αιίπιίη. ΐΐΏρβΓ. ρ. 126.]* Εζ Ιιί&άυοΙΐυβ Ιοϋίβ ΐηΙθΝ 
Ιί^ίΙυΓ ηοπ {ΐ(ΐ60 νΐΐβδ (ιΟΓΏΪηββ Ιυιβββ Μα^ΙιιΙ[)ίΐ88. 
Ν&ΓΠ ίηΙβΓ(1υηη ςυηςπβ δίπιαΐ ρΓθΙθ3ραΙΙ)&Γϋ βτ&ηΐ, 
θΐ άζία του μαγλαβίτου (ϋοΊΐυΓ. Ριιΐο Ιαπίθΐ), ίη Ιΐίβ 
Ιοοιβ ηοη οπιηβπι ΜΑϋ1ηΙ[)ί(&Γη, 8β(1 Ι&ηίαπι ρΓβΓβ* 
ϋΐαηι βοΓυηη του μαγλαβίτου ηοπιίηθ άββίίζη&Γΐ. ϋί- 
οιΙυΓ βηίτη ΐΙ)ί ςιιίΊαιπ ρΓΟΙΟΗρϋΐΗ&ηυδ βΐιηυΐ βΐ 
ΜαησΙκ^ΐΙα εκί ρηηοΐρθπη ΙΙ^θΠδΒ ιηίββυβ ίυίβββ, υΐ 
61 νββίθπι ιιι&ΐίίβΐη ρρρΓθΓΓβΙ, 6ΐ βα (Ιι^ηίΐΗΐβ ΐρβυαι 
ίηνβ8(ίΓβ!. ϋπδβ Γθκ ηοη Ιιοαιίηί ^Γβςβπο οοιηπιί&8& 
ίυί88β νίϋοΙυΓ. ΜίΙΙοΙ)ηη1υΓ ςιιοιίυβ ουηι §Ι&(ϋο αά 
ρΐ60ΐβη(1θ8 εαρίΐθ βοηΐβ» : υΐ β ίβοηβ ΟΓ&αιηπΒΐίεο 
ρ. 466, ρΗίθΙ. ΡϋβηηΙηο οπηοοίιί, ηοη ΓιςυβΙ. Ρβπβ 
νί(1ρηΙιΐΓ βχ 60 βυηιιοΗΐ Γυίββο, (^υο^ί βΐίηυοίίοβΐη• 
νοηίο ΑΓίίοΙίηΒΓη πΐ6ΓηοΓ8Γί υΐ ΜΑΐ:ΙαΙ)ίΐβΓϋπι ρΓββ- νυΙ^αΐΒ 6βΙ 1. ιι, Ββ^ϋΓη ο. 3, Ιίμτο^ια {^ηβηί [η$ηηι. η ΓβεΙυιη. Νοη (ααιβυ ναΐβΐ 6οη86ςυθηΐϊ&, θαηυείιυβ 
*" ' * " " " ' ■ ' δί ίϋΐΐ ρΓΟθΓβοΙϋβ, Ιοίϋπι ςυηςυβ ΡΟΓΪηίαππ ΐΕίββ 

ίυί536. '[ Ιη »υ1& ΚοπίΗηα (ΙίοθύαηΙιΐΓ ψηαΐοτεηία νβΐ 
ΗηηηαΙΙί,φά τβγηονβηί ρορηίη^ηάβ υζα. Οπά. Βοππίΐη. 
ρ. 198.] Ηαί)υβήη1ηβ οΜιπ ΓΡ^ίηβΒ Γβπιίηηδ ραβ- 
δούχους, ςυδΡκϋο θ$1 Ηυο ηοη ρβΓΐίη6η99 ηβ(}υβ 
πΐΗ[;ηϊ πιοηηβηΐί. ΟοΙΙί^ο 1»ΐΓ6η θ&8 1ι»1)υί&9θ 6Χ 
ΡοΙγΜο ρ. 716, 0(1. λΥβοΙίϋΙ. 

ραΐαΐίηα [χΗβναΙί., βρρβΙΙβΙίΛηΙυΓ. νΐ(1. Υ&ΐββ. «ά 
ΑπιπΓΐΗη. ΜαΓΟβΙΙ, ρ. 352. •[ΒβΙ^αηί ΜβΓίγΓοΙο^. 
ι. VI. Οπηίβϋ ρ. 742, ή του Καίσαρος Ιτοιρία γο- 
ίωη Ιχιί€*'αίοηιιη €χααΗ$ ΠΊβπιΟΓΛίϋΓ ΟοηΙΐη. ΤΗβο- 
ρίιβπΐϊ* ρ. 228 ]• ΡοβΗθΙ οχ Ηοο Ιοοο, 81 β8 ΟθΓηΐ36- 
ίΐ8ί1 νβΓδΙο &<1ιηιΐΐ6Γ6ΐυΓ, οοηοΐυίΐΐ, ΟβΒβ&Γθπτ), βί 
Θ88ΡΙ &1ίςυί8, βυΐ πιίηοΓθίη ίπιροΓΗΐθΓ6[η, νβΙ ΐηπ- 
ροΓϋ ΓυΙυΓυπ) ΗβΒΡβΗθπι, ροουΙί&Γβπ) 8ϊ1)ί Ιι&ϋυΐβββ 
οοΙιΟΓίβπι πιϋΐϋ» ρβΓ6){ΓΐηβΒ. Νβςυβ ΐιΐ ίπιρηώ&ΐιίΐθ 
β!«1 ; νΐ(Ιβη1ϋΓ ροϋυδ ΙηΙθβ οχ βΙϊιβ πιυΐϋβ ΒΓ^ααιβη- υΐ)ί βυοΙΟΓ ΜαηιοίΓΗβΙί : Ραχιΐ3 ϋ$1 ίηχίηιηι^ηΐΗΥη 
βίαηάί. Ρη$ηιη ςηίάαηι ώεηηΐ ίη ίοεο ίαίο ύνβνβ 
ν^πήΐαΰνητη άβ (οίηχ ρηΐηιαηιηι, ςαοά νοίνϋητ ίηΐβν 
άΐςίΙο8 ιηαΙαΓ Ιη$ϊ, ν€ί ίη$Ι ιηηΐίηΐηηι ίι^ηβιιγπ^ οηηι 
άααδηί Ιηί>\ι$υβ ΙίώβΙϋί, ηηαί αοη^ίΑΐϋ ΙβρτοίΠί 
αχίϋβΐ'βηάο ραηβηι. Υβπυιη 6ΐΪΒηα Βαουΐοβ 8θϋ(1ο8 άλ- 
λακτα βρρβΙΙϋΙίΗηΙ ; υΐ οοηδίΑΐ θ Ιοοο ΤΗοπι» πιλ- 
^ΐΒίΓί, ςυί ΗοάΐθΓηΐΒ Οτ^Βοίβ αλλακτον ίιΐβπι 6^86 βϋ, 
ςυοά νβΙυβΙΪΒ άνάοορον. Ε^^Ι Βυΐβπι άνάφορον ίΙΙυ(Ι 
νβοΙΪΒ ^βηυ8, ςυο ^&^υI^ αςπί^βΓυΙί Ιι^γΙγϊαθ η^πβ 
ρΐ6ηΒ8 ^6ΓυηΙ, ΒυΙ ίη Ββίςίο, ({υί ρίβοββ νβηβίββ ίη 
βροΓίίβ, ΒυΙ ίη άοΐίοΐίϋ Ιβ6 γβηκίο οίΓουπιίβΓυηΙ : 
ο&ναω ίη το^ίοηβ εβΓνίείβ, υΐ βρίβ ΙιαβγοαΙ ίη ίιυ- 
πίθΓίβ. 1.οου8 03ΐ ίη αΓμ'υίποηΙο Καπαρυπι ΑΓί<;Ιο• 
ρΐίπηιβ : μετά ΞανΟίου του οικετου ονω εποχουμένου 
τυϊς ώμο•. ς δέ άνά'^ορον φέροντος 6' αλλακτον δήμω- 
δεστέρως καλείσαι. θΓ?§;ϋ νοοαίιυ]] Ορφοβ ηοη ββΐ, 
86ίΙ ΟβΓΠίΒηϊεΒ, ΒυΙ Ι.υηρ[οΙ)&Γ(ϋο.-ι. Ουοΐ ηοΐ^ίβ Ιιο(ϋβο8ΐ Ζ«α/Μ, ροΓϋεα νβΐ βθβθγ Ιοη^υ», 8Θ(1 &η- ^ Ιίβ ρΓΟρΓίΒ» 8ΐΙ)ί &υΐΒ8 1)Βΐ)υ[88β, ββά ηυπιβΓΟ β( 
2υ8ΐϋ8θΙ^ΓΗθϊΙί8,(4υ&1ϋ)υ8ί»ΙβΓηυηΙυΓ ΐ6ε(α8Βϋυι'η, ^ 8ρ1 υΐ ίίβ ΐΒΐβΓθ8 οοοίί ίηΙΐίΟΓβπηΙ, ί(1 νβΙΟΓββ ΟβΓπΐίΐηί 
θΓΓβΓ»ΐΙ)-)ηΙ ρΓοηπΙδευβ α ΙαΙίβ^ 6ΐ α ί,αοΗίβ, υη(ΐ6 
αΗΗπο ίη υδυ βυρβΓβΒΐ ί,αεΗΐβτ, ρρο ρβΗίαα άβ€€τη• 
;)^(/α. ΙΙ1υ(]αρΓδβρυπβΙ)ΒηΙνοοί^υ8υΙ ηοπ ΙιοιΙίβ βίηβ; 
ηηβ;&ίρ[β\)3 ηοδΙΡΒ Βΐηυβ Αη,ο;ΙΙ Γοϋηυ6Γΐιη(. Α 
/α/'ία, €ίηβ ίηΐΐβ, ηηβ ΙηίΙβ^ ηηα ρβτΗϋα^ οπΙρβ- 
ΙιβϋπηΙ ΟρδΒοϊ ηονΙ ίη υηυηη νοοΗΐ)υΙυπι αλλακ- 
τον. V. ϋΟ. ν. Ι^αίίβ^ ϋΙ)ί θ Ρίΐρί» Ηοο οΐΐίΐΐ : αα€Γ€$ 
ίηιΗ νβΐ ραχϋΗ^ νηίρο ΙαοΙχ άίΰηηίίΐΓ. Ηββ Ι&ΙΙβ3 νβΙ 
ΒοΐΒβ 8υ3ΐίη6η(ϋ8θ15η]υΐΒη(]ίθ οηβΓΪ6υΗ, ηοπιίηΒηΙ 
ΟρβΒοί αΗο ςυοςυβ ηοπηη6 καλάμια, [€χΙίΐ€α$, β(1 
ίηβίΒΓ Ιι&Ιίηορυαι, (]υί ΙΙ^'ίΙΙα ςιΐφι^αβ Ιυη^^ίπβουΐΑ 
6ΐ ^ΡΑοΐΙΐα ΓββΙυεηβ «ρροΙΙ^ηΙ. ΟΙοββφ &ρυ(1 Οιι 
ΟΒη^β ν. Αμφορέα Άμφοριαφ($ρους τους μι- 
σθίους του; τα καλάμια [1(1 68ΐ τα αναφορά] οέ- 
ροντας 8β(1 ρρί»ίνΐί1θ© Γογ6 ςυο3ίΙ*Γη, ςαί αλ- 
λσκτα ί'ϋ3ΐβ8 ρρορΙορβΒ πΐΒΐίηΙ (ϋεΙοΑ ΓυϊΗβθ, ςυοίΐ 
8Βρίϋ3 ιπηίΒΡβηΙϋΡ. ^^ΒπβΝίεβίΗ» ρ. 174 Πιι. αίΐ έπαί• 
δευσεν αυτούς δι* άλλάκτων δώδεκα, ςαββί (ΙίοΒί» Ι' 
(Ιποάβεΐπη νϊρβίδ ΒϋΙ νίρβΒΡϋπη ίιΐΝοίουΙίβ ίίίβηϋιΐοηη 
πιπΙβΗβ. Ει ηοΐυ» ίΙ1« Τηοίΐί εοπίαριο, Οβάο αΐίβ- 
νατη. 1•ίΙ)0Ρϋπι ίί^ίΐϋρ ε^Ιο ουίςηβ Ιιβο άβ ρβ ρρο 
3ϋ€ΐίείο 800 8θηΙίρβ. 8οί1 δίίΐίίί άβ νοε6 αλλα- 
κτον, ςιίΑ, υΐ γΙϊχϊ, οχροηυηΐ ΟΡΗΠοηΐΒΐίει Ορφοϊ 
νοεβιτι μαγκλάβ'.ον, ςιΐΒ'π ρίορίςυβ β ίπαηηί εΐανα 
άβρίνΒπΙ ; ν. ΟοΒΡ βγΙ Οοίΐΐη. ρ. 75, υΙΙ. οι 8(1 ('β- 
άροη. ρ. 622, ιΜαΙανϊϋαΙαηοχ οΐ αοηήπιΙανίοΒ οΐίπι 
(ΙίοΙοβ (υί38β Βϋ, 6ΐ Ου Οβπιχο Οοββ. βρ. Η. ν. 
*[Οοπϋηυ&ΙθΓί 6οηθΐΒηΙΐηίΒηο ηρροΙίΒηΙϋΡ ραβδοΰ- 
νοι βασιλικοί. Υβη&Ιυπι ευιη ίιηρθΡΑΐΟΓβ 6χίΙ)ΑηΙ βπίΙοΓθ ίηηρβρίΗΐί πη'ηοΓθ*. Υ6Ρηπι ίη οίΐΒίο ςυί- 
(ΙοΓΏ Ιοεο ΟοπΙίηυίΐΙορίδ Βυοη.νπηί Ιτβιρία βίΓηρΗ- 
εϋθρ (αηΐυπι ηοΐΒΐ Ιηαίοηεηι. ΟεβΙβρυπ) άβ \ϊ. ν. 
▼1(1. Οϋ ϋΒη^θ 01θ38. ϋΡΒΡΟ. Η. ν. βΐ &(! Αΐ6χίΑ(!. 
ρ. 227, ςυί Ιππίθη ίη βο ΓιιΙΙίΙυρ. ΗβΙβρΐβΡοΙιβΒ 
πΐΒ^ηί ιηαηυθ Γυίβδβ, υΐ Ιθ^βΙοη ίηίΓοάυεβΡβΙ, βχ 
Ιοοο ΡΒεΙιγηηβρίδ, ςοίβΐ ί(1 οηιηίηο νϊίίβΙϋΓ (ΙίοβΡβ. 
8β(1 ρρορπθ ίρδΟΡϋίη βΡΒί φυλαττειν τον ίνακτα άπό 
των υπΓ^πτων προσώπων, υ Ι βδΐ ίη 8θΓΪρΙ. ροβΐ 
ΤΙ)θορΗΒη. ρ. 294, α άοηάηο χη^ρβόΐοχ ανοβτβ. Ερ&ηΙ 
Βοΐοίη (ροβ, ηί ΓαΙΙορ, ΗβΙθθρί», 86π 80(ΐΗΓιΙ&(β3, 
ιη&^ΠΒ, ττιβ(1ίΒ θΙρΒρνΒ. Μ8^η83ρρ;ι?Γ6θΙυ3 άιοβίΐαΐυρ 
ΤΓιΒ^ηιΐδ ΙΙοίβΒΡίΑΡεΙίΒ. Ι)βχίρρΐ]3 ίπ ΕχοβρρΙ. 1.ρ^β1. 
Π(Ε8θΗβ1. ρ. 7, τ^ν ηγεμόνα των ξενικών στρατοπέ- 
δων ΑρρβΙΐΒΐ. οΐ ίΗί'ί. Πη. υΐΐ. τήν έταιρικήν τάςΐν 
και δ'ση δορυφορία του άρχοντος ]ΐΐΊ^5ϋ. ΗβΙβΡίΒΡοή» 
άβίηοβρβ ΒιΙιΠΒΡϋΙίδΕ ά\νΜ ; ν. ϋα θΑημ:β ν. εθνάρ- 
χης. ΕπΒηΙ ςυο(]ϋ6 ρβάίΐοβ (]υί(ΐΒΠΐ ΐταΐροι, &1ϋ 

6(ΐυί(03 

(59) Ό Κανίκλειος ϋαηίοίχί ρτχΐ€€ίη$^ 68ΐ θαΗθπι 
(ϋ^ηίΙ.'ΐδ,ςυηΒ οΐίπι ίη Γομ:υπι ΜΒεβ(1οηυαι βοΙβ ό έπι 
του γραμματείου (1ΐοβί)ηΙϋΓ. Ρβίγΐ). ρ. 485, 20, θ(1. 
βροηον. ΟΒπίοΙίυηι οδΙνΒδουΙηπι Ιίςαορβπι ροϋρυσι 
νοί 8Βερΐ)πι βηοΒΟδΙαηι,ςυοίπιρβΡΑΐοΓβδ 1)υΙ1&8 8υΙ>- 
ρί^ηΒΐ)Βηΐ, Β*(86Ρν&η*« ; 6ΐ ςυί \ά ρβηβδβο ΙβηβΡβΙ,βΙ 
ίπΊρβΡΗίυρί υδυδ ίθΐηρορθ ροΡρί^6ΡβΙ, ίβ 6ρβΙ 6 Κα- 
νίκλειος. *[06 ρΓίθΓΑΟΐο ΟιηίοΙβί ν. Μ οΙιβθΙ .Ι.ηζΒΡί 
ΟοηΓυΐΑΐίο (ϋβδβΡίΑΐ. ΜΑίΤ'βί άβ ίΑΐ)υ1α οριΐ. Οοη- 
δίΒηϋηίϋηί ρ8£[. 24.]* Οβ βίγπαοίοςία ν. ΙοΓγα 8<1 ρ. 
417. 117 ΌΕ αΕΒΙΜΟΝΙΙδ ΑϋΙ-^Ε ΙΙΥΖΑΝΊΊΝ^ Ι.1Β. !. 118 Γ. Κι\ απερχ<5μ£νοι δεσπόται έν τψ πρωτοκτ(- ^\ ΠΙ. ΌοΓηίηί βυΐβιη βά νβΙθΓβπι 3Ηηοΐ88ίηΐίΒ στψ (00) ναίϊ> τζς υττεραγίας Θεοτόκου, λαμβίνουσι 
κηρου^ παρά των 7:ραίποσ(των, δηλονότι 6τ:ό χου- 
β'.κουλαρίου διδομένων (61) τους ττραιποσι'τους, και 
Ο'.α τη; τριττης (62) μετά των χηρών προσχυ- 
ντ',ϊΐω; (63) άπευχαριστοΰσιν τψ θεω. Κβ: εΤΟ' ούτι•); 
έν τίο χατεκεινφ -Γ^τοι μετεκείνψ εύκτηρίφ της 'Λγ'α; 
Τρ'.άδος, χάκεΤτε δ•.ά της τρισσης μετά των κηώον 
Ίτροσχυνιίσεως άττευχαριστουσι (64) τψ θεί[>, κα•. εΤΟ' Οβΐρ»ΓδΒ «ίίοπι &ΐ3βυηΐρρ, οβπβοβ αρΓβΒροδίΙίί, 8θϋίοθΙ 
α ευΙ)ίουΙ&Γίο ρΓΰροδίΙίβ ΐΓ£ΐόί(ο<$, &€θίρίυη(, βΐ 
ΐΓίρϋοί ΕίίοΓΒΐίοηβ Οϋπα οβΓβί» Όβϋΐη νβηβΓαηίυρ, 
Ρθ9ΐβ8ΐ ΐη δθουηάο 9βυ ρροχίπιο ββοβΙΙο Ιθγ βΡΐ)ΙΙ)υ8 
Ωβχίβ οηιτι οβΓθί8, ΠοϋΓη ρΓοο&ηΙυτ : οίοίηίΐο α(1 
Γρρο8ΐΐ&8 ίΙ•ί ίη ΛΠίΕίροΓίη Γβ1ίςαί&8 βοοβάϋηί, βΐ 
Ιιίο ηυοςυβ Ιργ ^^βηα Πρχο ουιη οβπ'ίθ Ι)βυπι βο!ο- 
Γ&ηΙ. ΡοΓΓΟ αά Ι38ρ1ί8ΐ6πυιι:, ίη ςυο 1γ68 ΐΏθ^^η» αΟΑΝ. αΑΟ. ΙΙΕΙ8Κ1Ι ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙϋδ. 

βςυΐΐββ, ςυοά οοΠίχο βχάίοϋοηθΤΗβθ(1θΓ6ΐί ΗΐδΙορ. 
Εοοίβ». 111, 44, πεζεται^οι. $ιη(1&8 ίη ΠυΠπο : 
ό τών ττερι τον βασιλέα π£ζετ2ίρο)ν άτπ'.οοοό- 
ρών χα» δορυφόρων την ήγεμονίαν ττεπιστευμε- 
νος. Ουβη'ΙοηυίαΘπι (Αη(υηι θχ &1ί6ηί^6ηί8 οοηβΐι- 
1).ιη(Ηβ(αΒΓΐ8Ρ, εοπΐΓ&(ϋ8ΐΐπ^υυπ1ιιηιΙϋ!>(&βπια1ΐΙ)ΐΐ8, 
8^υ μραϋπϋυβ γοΐ δοΙιοΗδ ρΓοββίάΐείΓϋθ υΐ 8θΙΐ()1&ΓΪί8, 
ΠΙο^η&Ιίδ, 6ΐο., ςυί ροΙβΓ&ηΙ ίηί1ί^(>ηθβ ββί^ο. Νίηβ ρίω^. ΗβοΙα νβΓΟ ΐΓ&άίΙ Ρο1γΙ)ίυ8. 6(Ρ$αα \ί\ βυηΐ 
Ιιθ8ρίί€$, βα'ίΐε, Οααί 68ΐ ρΓορπβ ρβΓβ^Γίηυβ, (|Μί 
βχίπα ραΐΓίαπι &§ί(. Ι8ΐί ΟοΙΙοβ όχβαΐί, νβΐ Ο^^ειί άίοΐΐ 
(Ιοπαί ηοη πι&ηοΐ^βηΐ, 86^1 β ραΐΓΐ& Ρ(ηΐ^ΓΊΐ)Ηη1, βί 
ίη ρντβζτιηο Ηϋΐο αππιίθ ΓοΓίυη&πα ΙβηΙ&ϋΕπΙ, ςυοά 
ΝϋΓΓΏ&ηηί Γβοβη11οπ1)ϋ8 Ιοπ)ροΓΐΐ3υ8 8«βυΙο χτ Γα- 
οίΐίΙ)ϋη(. Ουο(1 ρ&υΐο &η(ο (^ιΰ^ι)^ιη^, νοοβνη Υα^αΙΙ 
ηοίΗΓβ ίοηίατη^ βο^ΙαΙοιη, εταΤρον, αρρβΓβΙ ρ ΜίΓαουΙίβ ίηΐ6ΐ1ΐ«{ϊΐ1υΓ Ιοοϋβ δοΓίρΙ. ροδΙ ΤΙιβυρΗ. ρ. 248, εκ Β δ. Ι,υίΙίίβΓί βρυ(1 Ι)υ 0;ιη^β ν. Ρ^α$αIιηί^ ϋ5ι αϋί/ηί: 
τε τών βασιλικών καϊ της ϊταιρείας και τών τάγμα- 7ηοηα!^Ιί€Χ νίΐίε ρΗηχαΙηΒ, Βοο β.**! ΑΓβΙ)ϋΠΐ πΐοΓβ, τικών.. 1]1)ί 0οιΤϊ1»βΠ8ίϋ8 ηρςυβ νοοοηη βασ-λ-κών 
Γβοίβ νβΓίίΙ ρνχίοηαίΐίδ, ηβςυβ ταγματικών α/ίϊν €0- 
ΗοΓίώίΐί, 0\ βασιλικοί ηοη δυηΐ ηχϋχΐ^^, ββά (ΊιιηηΙί 
αηΐιοί, 6ΐ οΐ ταγματ.κοί 8αηΙ ρΓΗΒβίάϊα υΓΐΜ!> νβΐ 
8ΐ]|φ &υ(^υ8(«, (*χ ίη(1ί^θαί8. Ν&γγ&ι ί.υϋρΓΑη(1η8 
Ιι^^αΙ. ρ. 48δ, ΝΐοβρΙιΟΓϋίπ ΡΗοολπι Ηϋ'ΐςανοδ ^ηα* 
άηιρίηία ρτηίθ5ίαιηιί$ υβ.^Ιιδιίξ ονηαΙοΒ ραί>ϋηο$ 
ήΗ η άβ[6η$οτ6α ραναί$β. Ουοά 1(1βπι ββΐ, εο ϋί (II- 

€ΡΓβΙ, βυΐη ίΙΙΟί* ΗβΙδΡΠίίΡ 8ϋ8Β Ε30Γίρ8ί98Ρ. ΡαίΓοηί 

ιρύ βυηΐ αί^^ηιο^β^^ αηχίΐία^ υΐ ΛγεΙ)63 πιίΐίΐρπ ρρο;• 
ΙοΓίΕηυβ ρρίΒΓοοΙί Εϋΰυ3ϋ3 υΓΐ)ί8 νβΐ ορρί(1Ι αάίηΐΟ" 
765 ΕρρβΙΙιηΙ, βΐ ρΓδΡίοΓίυπι (Ιοτηντη αιιχίΐίί, ςαί» 
ηβπιρβ ΕαχϊΙΙυπι, ή βοήθεια ηονίβ ΟρβϊοΙβ, βΐ'ϋ πιίΐί- 
Ιία ρη'εΙΟΓΪηηΕ, ϊ1)ί 6Χου1)Εΐ. ΕίγΕί^οΙο^ΐΕπα ποπιΊηϊβ 
άαί Οοά'ΐΏ, άβ ΟΙΓιο., ρ. 65, ηοη ρΓθί)Ε[η ςιιίάοιπ, 80(ΐΗΐί8 νιΐβ πιοηΕΝίιεβΒ, ^^υ8ςι16^η11η^ ίΙίοΊΙυΓ. Μη8 
Ευίοηι &Ιί6πί§(;ηΗ3 ίη αυΐΕ ρηπείρ.)!! Εά ουβΙοΓίΐΕπι 
ΡΕΟΓΐ οοπροΓίβ Είρπίΐί Ε ΠοιιίΕΐηβ οοβρΐΐ ίηιρίταΙΟΓί- 
1)υ8, (}ΐιί ευιη ΟβΙΙίβ (Ί Οοηπιαπίβ 1)β11ο ίηιρίίοϋί οΐ) 
ίΜοπι ρΓθΙ)ΕΐΕηη ροβ 8ίΙ)ί οιΐ8(θ(]β8Ερρ()η(>})ΑηΙ. Ιάβνη 
(1βίηοορ8 ΒγζαηΙίηΐ ςυοςυβ ΓροοΓϋπΙ ουπι ΟΗοζεγιρ, 
βΐ Εΐϋ» δο>ΊΐΗθΪ3 §;βηΙιΙ)ϋ9, ΡθΓ8ΐ9, δίΐταοοηΐΒ, Ηαη- 
ς.ΐΓίβ, Αημίϊρ, Εΐϊΐϋ. Ηβίνβΐϋ ρΓβϊοίρυβ Ιιοίΐίο Ιΐϋίο 
ΐ]ί<υί Ιη Εΐ:1ί<9 Γβςιιηη ίη^θπνίυηΐ. ΑΙυηΙ Ε(^Ηυο1ΐο<ϋθ 
ΤπΓοί ίη πιΙΜίΐα 8ϋΕ βίο ί1ίο1θ3 βηπ7>ο.ί, \ά βαί ξέ- 
νους ρβΓΡίζπηοίί ; ν. θα ΟαηβΟ ν. καρίπιδες. ίΕΐίϋ8 
^6 ίΠΐ8 Ε(1 Α1ϋυΓβ(ΐΕΐη ο^ί. (60) Αιη5ΐβ;ο, ςαοΓποίΙο γοοΙο νοΓίΕΐυτ Ιιϊβο νοχ. 
Αη νιιρβΓ άβίηηηι ϋοηάΐΐηηι ίβτηρίηίπ, ε ΒΕβίΙΐο Με- 
οθΐΐυηβ, ηοη ΕηΙίςαυπι ? 

(61) V. ίΐο Ηλο οοηβίΓϋΓΐίοηβ άίοβηίΐΕ Ε(1 ρβ^. 7. 
ηονί ρβΓβ^πηοβ ^βήΓΐΕ ηοη 8υ3Β ΟΡΙΐη γβηίβηΐβ» Ο Τους -ραιποσίτους ρρο τοΤς πραιττόσίτοις βδΐ οΐβ- 
ηοη ζένους, υΐ νϋΙθΓββ ϋΓβροί 8θΐ6ΐ)ΗηΙ, βριί φί« μΕπΙΐα ηονί θΓ«οί8Γηί, ευ,ίυβ Εΐΐωοιίυαι ΗρίββΕ ίη 
λους 8ρρ6ΐΐΕΐ)Εη(, ςυο(1 εΙιο )οοο άβπιοηδίΓΟ. ΡυίΕνί Ιιυο ϋΙ)Γ0 βχβηηρίΕ ; ν. ρη^. 7. ηοη Ιβπιβη οιηηΐηο βρβΓηβη^Βπι : ό Ιταιριάργης ό 
τους Ιτα(ρους ήτοι φίλους δεχόμενος. ΟρπΙβ βτθΒοί αΙϊςυΕηίΙο, &υ( Ε ΒοπικηΕ όίοΐίοηβ €θΐηηι%ΙίΙοηβί 
ηαΐΕΠί ίΟίΙαΙϊητη, τών εταίρων ΕρρβΙίΕΐΐοηοπι, ΕϋΙ ε 
γβ'υβίίβ ΜΕΟΡΟΐοηίφ Γβ^ϋ)υ8 ΐΓβάυοίΕπι, ηυί βΐΐ&η) 
Ιταίρους ίη 811Ε ηπίΙϊΙίΕ ΗΒΐ)βΙ)ΕηΙ, Ι68ΐ6 ΡυΙ)^1)ίο ρ. 
534,' βά, ϋποπον. Ββίηϋθ νίϋβ1)&ΙυΓ πιίΐιί βίηιρΗ- 
είυβ £^56, Β}'ΖΕηΙίηο8 ηυΙΐΕ ίπιίΐΕΐίοηβ 11ε φιλο- 

φρονηματικώς Ερρ6)ΐ388β ρβΓβ(9;Γίη08 Ε(1 8υΕ εαβίΓΕ 

ΐΓΕηδβιιοΙββ. Υθρυπι οηιηΐΕ ί8ΐΕ ΕΐίβπΕ 8πηΙ, βΐ Ερ- 
ρβΐΐαΐίοηίβ 1ιυ.{η8 γεΙιο (Ι6ΐ)β1 εΙ) ΐρβίβ ηο8ΐΓί8 πι1ι^ο- 
ηΙ)υ8, δΕΧοηιέυβ ιΙ1ί8 βΐ ΓΓίΐηοΪ8 νβ1υ9ΐί9, ΓρρβΙί. 
δοΐ6ΐ)Εη( ίΙΗ, 6ί ηο8 Η(]Ηυο ρΕίΓοοα βχρπιρίο 3οΐ6- 
παυβ, Βί βοίρηΐ ΒβίΕνί ςυοςυο, Υβίβρυπι όκΓπιοηο- 
τατα £θ1)θΙβ8, ΙίϋβΓΟβ 1]0ΓηΙη68 ρρο πΐΡΓΟΡόβ δβΓ- 
νΊρηΐρ§, πιΐΐίΐΰβ, ορίΩθ68, •1ΐ08, Οβ^βΙΙβη. Μαίβη, 
ΓοΙρδτ^ Ί(\ 68(, 80()8ΐΡ8, 86θυ1ϋΓ68 (ΙίοοΓΡ. Υίίΐ. ςυ» 
ίηΓΓΕ άβ ΑϋοΙϋΐΗο λνΕΓΕηβΟΓυσι άίοΕΠί. ΟΓβΒοί, γο- (62) υΐ3ί(|υθ ΐΡΓη(Β ηιβιηοΓΕηΐυΓ ΕάοΓΕϋοηββ, ηοη 
Ιαηι ίη ιηβιηοΓίΕπι δ. ΤΓΐηίίΕΐίβ, ςυΕπι βχ ηιΟΓβ, 
ρϋμ[&ηθΓυίπ νβίβΓΠΓη, οοΙοΓβ ΟΙΐΓΐ^ΙίΕηίΒπιί οΙ)Ιϋο. 
βρπίίΐΐώυβ οηίηι ιηγ^Ιίευ» ογεΙ ηυαιβηιβ ΙβΓη&πυδ. 
ο|ϋοι1 ηοΐϋπι βδΐ ; νίά. ΟίδαυΙ^οη. βίΐ ΑΙΙιβη, ηά 
ΐΐΐϋ'ΐ τρις δ' άττομαξαμένοισι θεοί οιδόασιν άμιε- 
νον. 

(62) ΓΓΡοιπρηΙίββίΓηΕ ΝοδίΓο ίίΐ πίθηϋο οβΓβοΓαιη 
ΕηΙθ 88εΓΐΐ8 ίπίΕβίηβδ Ε0ϋβη8θΓυπι ρΙ ΓίβρΕΟΐοηιιη ; 
ίΓ6({υρηΙί88ίαΐΕ οΡΓβΟΓυηι 6ΐΐΕΓηρΕ(1ϋΓη ίπ αΙίαπ^υβ, 
βΐ ροΙγοΕΠΓίθΗβ ροΓ ΙοίΕβ βϋεΙΡ8ΐΕ8 ΕΓίίβηΐΙυηι. 
Ιηιη)Αηίθ οορίΕ εβΓβορυπι ςυοΙ»ηηί8 οοηβυιηίΙυΓ ίη 
Ιβη)ρΙΐ8 0Γα3ϋΐ8, υΐ, (]υΐΕ ίαιριιηβ» ίη β03 &υη^ 
ηΐΗΐίπ)ΰ6 οπ)ηίυπι, ηυαδ ΕεοΙββΐΕ ΓαβίΙ, Ιΐϊΐρβηβα) ίη 
ΕοοΙβδίΕΓη οπιποβ ου]η8ουπιςυβ βρηβπΗ υηο ηο- 
πιίπβ τών εις φωταψίας δεδαττανη μένων αά /Μ»ηί- ρυΊίΕίΕ νοοβ ΟβΓπίΕπίοΕ, ί1Ιθ8, ςυο8 ίη υΓΐ)θ8 ρΐί- [) ϋΛπα άί^ρηί5ηηιιη νρηΐ.ιηΐ. ΓοΓυηι ρβουΓιαρβ θγεΙ 

3β ΠΡ)ί τα κηρούλια άΐοΐιπη, ίη ςυο ΙαηΙιίΓηιηοϋο οθΓθΙ ρρη(ϋΕ'1ΐ)β 8(]Λ ΓΡοίρβΓβηΙ, Εΐίβηΐ^βηαβ, βρίροα νοοθ 
α;)ρρ1Ι<ιΙ)ΕηΙ, Ιιίβηι 8ί^ηίίΐΓΕπΙβ Εΐηυβ ΟβΓηιαηίοα. 
Έ'χίρους η*»ϊηρβ βΐ ακολούθους, (|ΐιοΓυπι ί11ϋ(1 Μα- 
Ιηι νβΐ (ι^χϋΙΙί^η (υηιΐβ ϊα^αΐα ηΒΐΙ, ηβητι ΥοχαΙΙ Ρ8ΐ 
χήβτΏ Εΐιιυο ΟηβΒβΙΙ) Ιιοο ΡοΙοΙιβν βχρΓίηοβΙίΕΐ. Υοχ 
Μαί ^οάαϊΐΒ, βάΗηο ηο(1Ιβ ΒΕΐβνί8 ίη υβυ 68ΐ. ΙΙίηο 
ίηΐΡΐ1ΙβΕ8, ςυΐά &ίηΙ ^Γαηροιηα(€χ ίη Α88ΐ8ί8 Ηιογο* 
ΕοΙ^Π). «ρυ(1 Οϋ ΟΕη^θ ν. ΕταηΜνί*, ϋβ οβηχ ηαί 
ί'ανοηεηΐ ροητ ΡΓαη^ηηιαΙβί οη 0$ε1ανβ$ Ρ'αηιΊια. 
6οα)ρθ8ίΐΕ 68ΐ νοχ 6 ΡΓαπΰ θΐ ίηηΐ, δοίΐπΐίβ, δΟΓνυβ 
ΙίΙιβΓ, «υΐ ίη 1ίΙ)6ΓΐΕΐ6ηι ολΙμβ. ϋΐ ΕυΙηηι ροβίβπο- 
ΓίΙ[)υ8 Ιβπιροπ1)υ8 Ργεποι Ηί πΐΡΓΓθηηπί ιηΐΐίΐββ 8β 
ΛΙαί09 βΐ ΡθΙ<ίΗδΐ'65, εταίρους, ακολούθους αρροΙίΕ- 
1)ΕηΙ ίΐα τι:(,υ§1ί8 1β(ηροΓΪΐ)υ8 ΟβΗ» ρΓββηηίΑ^αηΙ 
Οα$ί6, ξένοι, Ηο$ρίΐ€^ ΕρρρΙΙϋπ. ΡοΙ)'1)ίυ!} Ι. π, 22, 
ΕΪΙ ΟβΙίΕΒ διά το μισΟοΰ στρατεύειν Γαισάτους προσ- 
αγορεύεσθαι II γαρ *λέξις α'ίτη τούτο σημαίνει κυ- νρπΙΐ3άηΙ. Εχ Οηΐίηβ Βοηιβπο ρ. 218 οοηΒίαΙ Γοΐϋΐοβ άβ 
ΟίΎβίε βρχ€ί$ 06ΐ<»1)Γβ8 οονο Γηοάίο ίη ΕιίΓορα ί'ϋΐίββ 
6! πι»ίζηΗ οορίΕ Ιη ϋοοκίοηίοιη «(ΙνβοΙοδ. 8οΙβπιηβ8 
ρΓθθβ88ίοηβ5 ηοη ρυΙοπΕηΙ ι<1)9ηϋθ οβΓΡίβ ββββ ; 
ςυοΡοίΓΟΕ βΙΪΕΠί φωταψίαι ΕρρβΙΙαηΙπΓ. ΝονοΙΙα Βε- 
8ΐΙϋΡοΓρΙιγΓθίζρηϊΐίί1βρΓ8Β8θΡίρΙίοηβ χι.Μηηορπιη:Ει 
οΐ εΓς τίνα τών αυτών ευκτήριων σολέμνια [δοΐβηΐ' 
♦ϊίΛ' ρΓΟΓ^ίίίΊοΐΗ^] ιταρά βασιλέως η φωταψίαι γίννον- 
ται. ΗιιββΐοΛ Κοοίθί*!» ιώορρπι ΙβπΙηπι οθΓίΒ νΐηι 
ρβριΙβΜΓΐΐ Ε Ογιέπε αβί^υπιίι, ηΐ Ογφοε ο ρ&^αηίβπιο 
ΓΟΐίηιιίΙ. V. 8αΙιτΐΗ8. η(1 Η. Αυ^. 1• ιι, ρ»Κ• **ί03 
βΐ ΥεΙρ8. ηά Αιηηι, ΜμροθΙΙ. ρ, 'όοΊ, "[Οβ ρροοββ• 
ΒΪοηβ ϋυΐΏ Ι&ικϋϋηβ εΐ μΙυρίΕ, Ιιοο Ρ8ΐ ουιη οβ- 
Γβΐ8 6ΐ ορυοί1)υ8, νίά. ΑηΕ8ΐΕ8. ρ. 49. ΟοηΓ. 99 

91.Γ 

(64) ΡρορρΙο ςναΐία! οςηηί, 8β(1 ηονίβ ΟΓίΤοίβ ΐη 119 00Ν8ΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΗΡΗΥΚΟσΕΝΠΊ 420 ΛΟ ρβΓραΙοΙίΓδΒ ΟΓϋΟββ δίβπΐ, οχβυηΐ ί1)ίςυθ βί^ηο α Α. ο'-^τω; εισέρχονται έν το"; έκεΤσε άτ:οκ£(μένο•.ς έν τφ ρΓΦροδίΙο άΑ^ο, ευΙ)ίουΐΗΓϋ ςυοθ ΙβηβηΙ 06γοο3 
ΓβροηυηΙ. Ιηάβ άΟΓηίηί ρβΓ ΙποΙΐηίυιη αυ^υβίαΐίβ 
ΐΓ&ηββυηΙ, ίο ςυο αοτθί Ιηεϋηϋ πιίηίδίΓί 61 ί&ηιυΐί 
ίΐΏρβΓαΙοπί 608 6χβρβεΙ&η( : οηιώ ίΙ)ί Γ[υοςυβ οιιιη 
ιη&ηε1ανΐΙί8 61 οΐ28ΐθ€ΐίϋυ8 ρηΐ^ΐϋ 8βα ΙιβΙδΒΓία 
(]οΐΏίηο8 8Ηΐϋ(&ηΙ. β Ιρδί νβΓΟ ουιη οαΙ)ίου1αΓϋ3 6ΐ 
οοθίοηίϋϋ αά οοΐαη^υΐυιη ουΙ)ίου1υιη αηΐθ &»ηοΙί 
8ΐ6ρΗααί 8Β(1βΓη, ίη ςιιο 8ΐο1& ίιηρβΓαΙοπα ]αοοΙ, 
ρΓθ06άαπΙ : αΙ)ί βΐ οϋΙ)ίου1&Γϋ, (Ιοπιίηοβ βαΐυΐ&ιιΐββ, 
&(ΐ8υηΙ. Ιηάο ουιη ρΓδΒροβίΙίβ 8(1 βι^Γ-οϋ ρΓοΙΟΓπαΓ- 
Ι^τπΗ 8ΐβρ1ΐΛηί ΙβΓπρΙυΓη 8ΐ)βυη1β8, 16Γ ββηη Πρχο 
Οϋΐη οβΓοίδ ϋουπι νβυβΓαηΙυΓ, βΐ βηΐβ ηΐΒβααίΐι 
ϋίαπι, ρυΙοΙιβΓΓίιη&ΐΏ ϋ( ειιιυπίθ ν6η6Γ&η(1&ιη βαοείί 
ΟοηθΙαπϋηί ΟΓυοβπι ββ ρΓθ<!>ΙβΓηυηΙ. στεν^κϊψ λςιψάνοις, κάκεΤσε δια της τρισσης μετά 
των κτ^ρών προσκυν/^σεως άπευχαριστούσι τω θεψ. 
ΕΤτα εξέρχονται εις τον βαπτιστηρα, έν φ 'ίστανται 
οΐ τρεΤς ευμεγέθεις και ττερικαλλεΐς σταυροί, και δια 
νεύματος του ιτραιποσίτου *^ πηγνύουσιν έκεΐσε ο\ 
κουβικουλάριοι ους κατέχουσι κηρούς *'• οΐ δεστιόται 
άπο των έκεισε διέρχονται δια του τρικλίνου του Λύ- 
γουστέως (6''), έν φ έκδέχονται ο'ι τε του χρυσοτρικλι- 
νου και οι βασιλικοί άνΟρω-οι* κάκεΐσε γαρ έττε-- 
χονται συν τοις μαγλαβίταις και τοις έταιρειώταις 
τους δέσποτας. 01 δε δεστιόται μετά του κουβου- 
κλείου μόνου και των κοιτών ιτών εΙσέρχονται εως 
του οκταγώνου ** κουοουκλείου του οντος προ του 
άγιου Στεφάνου, έν ψ και ή βασίλειος απόκειται στο- λή, και έκεΤσε 'ίστανται οι του κουβουκλε(ου έττευχόμενοι τους δέσποτας. Άπδ δε των έκεΤσε εΙσέρχονται 
οΐ δεσπόται συν τοις πραιποσίτοις έν τψ ναω του αγίου πρωτομάρτυρος Στε-^άνου, και δια της τρισ- 
σης μετά των κηρών προσκυντ^τεως άπευχαριστοΰσι τψ θεώ, και εΤο* '^υτως προσκυνοΰσι τον μεγαν κχ[ 
περικαλλή και πολυτίμητον του αγίου Κωνσταντίνου σταυρόν. 

IV. Ηίβ ροΓαοΙίϋ, ουίιίουΐυηι Οαρίίποβ ίιι^Γβ- Β Δ'. Και μ^τά το τελέσαι ταύτα εΙσέρχονται έν τψ 
(ϋϋΠΐϋΓ, βΐ Ιβιηρϋβ δβϋ ΓβίνΓβαίΙϋΓΪϋΐΐι, Η μΗΐΡίΒΓΟίΐΕ κοιτώνι της Δάφννης, έκδεχόμενοι τον καιρόν, ήγουν 
χπΛΠίΙαΙϋΐη ίΐβ βοοίββίβιβίίοΐδ ΟδΒπηιοηϋβ ΓβΓβηΙβίη, τον ρεφε,:ενδαριον (67), φέροντα το μανδάτον (68) 

νΜΜΜ Ι,ΕΟΤΙΟΝΚδ. 
γραμμτ5. '* όκταγόνου βρίΐ., ϋΐ ίοίτα ρ. 9, 7. 

αΟΑΝ. ^Α^. ΠΕΙδΚΙΙ αΟΜΜΕΝΤΑΗΙϋδ. ιιηίνοΓ9ϋΐη ηοίειΐ, Οβαηι οταηί : Ιΐ8ΐ3βΙ ςυοςυβ νβΓ- 
1>υΕη 1)00 &1ίθ8 3ϊ^ιιί(ΐϋα1υ8, υΐ ρΓαΙηίαηΙιΐΓ, νβΐ 
δαίηίαηί, υ1 νβΓίϋ Ι^βίοΙι. ρ. 6, υ5ί βδΐ ΙβΒίητη ^^α' 
ΙηΙοή ; \\(\. &(1 ρ. 356. 

(65) Αυγουστεύς βΐ αυγουστεών β§1 ηοίηβη ρηία- 
(ϋ, Αυ{τΐ]ϋΐ&1)υ3 Β^^ζαηΙίηίβ ρΓορτϋ, βΐ ΐ]ϋί(]βπι ηβπΙίϋΠΊ, ΐΗίΓηβρί, οοΙιΟΓίββ. ΑΙ) ί11ί$ δο^οΐίβ δοΗο^ 
Ιαήί δϋπΐ αρρεΙΙαϋ Γπίΐίΐβδ ία (ζβηβΓθ (]υΐ()βιη ογπ• 
η63, βΐίαίη §;Γι*βΐΐΓϋ οΐ ρΓονίηοίΗΐββ. •[δορίθΐη 
δοΙιοΙ&ποΓίιπι ηυΐΏ0Γ08, ςυϊ ία Βιώγαία ΓββιάβηΙ, 
1ΐ8ΐ)οΙ ΤΙΐ6ορΙΐίΐηβ8, ρ. 20λ]• 1η 8ρβ(5ιβ νβΓο ιηι1ίΐ03 
&γ1 οϋδίοιΙί&ΓΏ ραΐαΐϋ, ()β ςϋίΙ)υ8 6^Γ6^ίυπι Ιοουηη ββιηίηΐ ; υηίυ8 ίιιΐΓϋΟίΐΗίοβιι ρρορθ ϋ^ΓγβοΙποΙίηιιηι (]| Η8ί)β1 Ρροοηρϋ βηβοάοΐβ ΙιΐβΙΟΓίδ, ρ. 106, υη(1β 
δίΐί, ςϋθ(1 ΑυίξϋΗίοοη ΟαρΗηββ, νοί αυ^υβίαΙβ ϋα- (ϋβοΐΐυτ βοπυαι ογι^^ο, ηυπηβΓυβ, βΐ &Ιί& ίΙΙυο βρβ- 
ρΗη68, ηρρ611η6&1ιιγ ; &1ΐ6Γϊυ:^, ςυοΊ δίαιρΙίοΊΐβΓ οίΗηϋα. Κχουΐ)ΐ&9 ϋί δοΙιοΙαΓϋ &ΐΓ6ΐ)Ηη1 ίηίΓα ΟΙιβΙ- Αυ^υδίπΐβ Βυ(1ΐθΙ)Ηΐ, βΐ 6χΐΓα ΟΙιαΙοβη ίηίπι Ηαηο 
βΐ 8Ι1Ι10ΙΗΠ1 δορΗΐΗΠΐ βΐΐυπι βπ&Ι ; ν^(^. ρ&^. 43, υρί 
Λυ^υθΙ&Ιβ Οβρηηβί» ό έκεΐσε αυγουστεών ΓΐιοϊΙϋΓ, υΐ 
άί8ϋη(;υΗΐυΓ &1) Απ^υδΙβοηβ 5ίο ρπορρίβ (ΙίοΙο, 6(; 
ρ8^. 75, Ε 0^η1ο6 αυΐβιη ίη Αιι^υκΙβοηβπι, βΐ 
6χιθ(1θίηδαηεΐ9ΐδορΙιί<ρ(ιθΓθ1ϋ^ίυιη8Ρΐι ϋΙηυπιίΙυΐΏ 
ίυί88β, ΕρραΓβΙ θχ Ηοο Ιοοο βΐ βχ ρ. 9. ϋβ Αιι^^ϋδ- 
ίβοηθ, ΓοΓΟ Αυ^υρΙβο, ^^1£ιιυ8ι ^ϋ9ι»η^Ηη^ Λιι^ιΐϋίρα 
(ΙΐοΐΛ, βΐ 0ΐΓ0ϋΓη8ίΙί•ϊ ΓηυΙΙϋ 1)Ηΐ)βΙ ϋα Οίΐηρβ α«1 δΐ- 
ΙβηΙίβΓίϋΓΠ ρ. 540, Ρΐ ίη ΟΡΙί Οϊγ, Αυ^υβΙβΙ^υδ 
ααΐβπι ρΓορΓΪιιηι ίο! £Β(ϋίΊοίυηι Γυι^ββ, οχ βο εο11Ι(2;ο, 
(|ϋθ(1 ίΙΙδϊ οοΓοη» ίαιμβΓίί ίη βο οοΓοη&ρβηΙϋΓ ; ν1(1. 
ρ. 119, ρ. 120 ; βΐ ςαοά ουηη Οοηιίηο, ίη ΕοοΙβ- 
ΒίΛπι ρροοβίίβηΐβ, ηυΙΙί ρροοβρϋπι, ρρα^Ιβρ βϋηυ- 
θΗθ8, ίη Αϋί^υϋ^βΐβ ίπίραρβ ΙίοοΙ^αΙ ; νί(1. ρ. 13. Υί- 
(ΙθΙυΓ θΡ^ο (|ΐι&9ί δβρ&^ΙΙυιη ίηιρβΓΒίορυπα ΟΡίαηο- οεη, 86υ αίρίυπι βΐ ίηΐζΓβββαπι ρΑίαΙϋ ; 1)8ΐ)1(βΙ)αηΙ 
βυΐεηι Ιη ρρορνίίρο βεάίδ 88. Αρο8ΐο1ϋΓϋΐη, υΐ θ 
νιιρίί» ίοοίδ 1ιιι]ϋ9 ϋδρρίπιοηίαΐίβ οοηβίΛΐ. Οβιηίητ 
βραηΐ ρ6(1ί1β8 βΐ 6ςυϊ1βδ. 8β(1 ποίο ίη Ηοο αρ^α- 
πιβηΐο ρροΐίχϋδ βί86. ΟοηΓ. ΟυΙΙιβπ. ρ. 399 βΐ 
599 νΗΐβ3. ρΐ 1.ΐη<1βηΙ)Ρ0ί?. αά Απιπι. Μβροοίΐ. 
ρ. 38, 88 βΐ 479, ίΙβίΏ ϋυ Οαηββ ΟΙο88. υίΓΟ- 

(}ϋΡ. 

(67) ΚβΓβΡβηίΙβίΓίϋδ βδΐ ροΐίιίοβ, β1 ββΐ ςυοςοβ 
Β&ΟΓΛ (ϋίίηίΐΕδ. ϋθ ρο3ΐορίορί δβροιο Ιιίο ϋΐ. ΕδΙ 
ΒυΙβηι Γ(;ΓρΓ6η<1αρίϋ8 8ηοθρ ηιίηί»^1βρ ρπίρίπροΐι»*, ςυί 
Ιιυίυβ πι&η(1αΙ&, ί(1 ββΐ δΐ^χηίΠοβΙίοηβδ, ηονα, ςυβ; 
ίη(1ίθΗΓβ νϋΐΐ, ρβρΓβρΙ εΊ ίηηρρΡίΐΙοΓΟίη υρΙ ρροοβροβ ; 
ιιΐ Ιιιο Ιοοι ΓβΓρτΙ Γβ!'θΓβη(1»ρΙϋ8 αά ίπηρθΓδίίορβηι 
ηοηιίπο μδίρί.ιρϋΐΐθβ ΙβΓηρυβ 688β &ά ρροοβδδίοηβηι 
νοηίβηίΐί. νϊά. Οο»γ βά Οοάίη. ρ. 13, η. 22. ϋα Γϋπι ίϋΙδδΡ. *[0β Αυρ:υ8ΐ&1ί, υΜ οοροηϋΙίαΙυΓ ίηηρρ- ρ Οδίη^β ΟΙοδδ&Γ. ϋΐΡΟ'ΐϋβ Ιι&ο τοοο. 0αΙΙΐ6Ρ. (1β 
Γβίρίχ, νίά. ^Ρ1^8 ΟίΐρίδΙ. ρ. 37. βΐ ηοΐ. βά Ζοπβρ. ΟΓΓιγ. 

ρ. 155, ηβο 3υχΐΕ αΐίβρβ, ϋΐ Οοβρ νβρίίΐ, νο(1 ίη 
Ι8ΐ)υ1«ι α(Ι Ιιυηο ρίΐυπι ραραΐπ ; ν. ΡαοΗ.νπιβρίδ έκ• 
φρασις του αύγουστέως. Ορρρ;θΓ&8 ρ. 704 βςς.]* ΕχδΙαΙ <]υοςιΐ6 ίΠ» Ραείιγηίΐύρίδ ΕορΗρ&δίδ ουηι 
Ιι&Ιΐηα Βαπάυρϋ ίηΐ6Γρρ6ΐαΙΐοηθ Ιηοίυδ Ιηιρ. Ορ. Ι,. 
VI. ρ 114. 

(66) Ρητηα Ηίο ιηεπαοΡβΙϋΓ 8οΗοΙα. δβρίβηη βηίπι 
θΓ&ηΙ ; ςποί οΠπι βραηΐ ιψχϊΐΐαϋοηβί οοτηϋαίΰηαϋχ, 
νΐά, ΡΒΠΟίΓοΙΙ. ΝοΙίΙ. ρ. 22 ϋ, οπρ. 34. ΟυβρρορίβΓ 
βϋΒΠΐ ρ. 238, σχολαι ρβΓ ν€ΧΪΐΙαίίοηί'$ €0ίηίΐα(αΐ8Γ$ 
Γθάάίάί. δαηΐ αυίοπι ίοΗοΙχ ιάβη) αίςυβ οοηίηΰβΚ' 
ηία^ ίίθοι θΓ(1ίοβ8 αιίΐίΐυηα, αά υηυηι βί^ηυιη ρβρϋ- (68) ΜδηίϊβΙϋηα 68ΐ οπιπίβ δί^ηίΠοΕίίο ΡβΙ οϋ]ΐ)8- 
ευηςυβ, δίνβ οογώ ίιηρβρίο Π&(, υΐ ςυίό β^βΙογ, ααΐ 
Λά αΐίυπι ΓβΓβΓ&Ιυρ, &υΙ ΙιίδΙορϊοβ δίαιρί^χ ηαρραϋο, 
ηηηΐϊηε, Εο δβηδυ βάαά ΤΙιβορΙι^η. 376 οϋΐίηβΐ. 
νίά. Ου βαη^θ 01θ88. υίΓοςυβ. ΡοΙββΙ Ιιίο 86ηθυ8 
6ΐ Ιιίο Ιοεί οΙ)ϋη6Γθ, ροΐββΐ βΐ αΐΐβρ ΙΠε, ςυο ηοΐαί 
βί^ηίΠοαΙίοηβΓη λΛ βΙΐβΓϋπι ΓβΓβρρί ίιηρβΡβίΗηι. 
Μαηάακ€ ρρο δίβηΙΠοπΓβ Ιιοάίβ ίη ββΓΠίοηθ ΟαΙΠοο 
οϋΐίπβΐ, 6ΐ οΙ)ΐίηυϋ οΗπι ηρυΓΐ Ι,αϋηοδ, υΐ ραΐβΐ 
6χ Μαρίί&ΐίδ βρί^Γβπιηι&Ιθ αρυίΐ ΙιαιηρΓίά. ίαδοΓΪρΙ. 
ΙΙίδΙ. Αυ§;. (. ι, ρ. 954. 121 ΒΕ 0ΕΠΙΜ0Ν1Ι8 ΑυΐΜ ΒΥΖΑΝΤΙΝ^Ε ίΙΒ. Ι. 122 ά-ο του π«τοιάρχου περ•. τζς έκκλτ,σιαττικτ;; κατά- Α. βΧΒροοΙβηΙ, ςυ»ΓϋΐΏ ηοΐίΐίδΐιη ίηίΓαηΙββ ρΓκροδϋΙ 

άοπηίηίβ βυρρβάίΐάηΐ. Ηί ουω οεΐ&η^υΐυιη ουΙ)ίου- 
Ιυπι ίπίΓ^ίΓυηΙ, ρΓχροβίΙυβ αΐΐα νοοθ βχοΐαηιαηδ 
άϊοϊί: « ΥθδΙϋοΓββ Ι » Τυηο νββΙΐΙοΓββ αοοβίΐϋηί, 
άοΐΏΐηίδ βρίβηάίίί&β βυαβ Ιυηίεαβ οίτουιηίπιρυηυηΐ 
ΒίαΙίαιςυβ αΗβυηΙ : ρΓΦροδϋ; νβΓο ίηαρβΓ&ΙοΓοαι 
οοΓΟΠϋηΙ, ΑθίαπΙθ ίΙ)ί, όυπι Ιιφο ρβΓ8§αηΙυΓ, υηί- 
νθΓδο 0ϋΙ)ί6υΙί ηιίηίβΙθΓίο, βΐ οοΓοηαΙί (ΙοίΏίηί ρβΓ 
Ιπεϋηίαιη αυ^υδίβϋθ βυηΐ, υΙ)ί Ιο^οΙΙκΊα ουΓβυβ 
ρυύΐίοί^ ΟΗΠίοΙβο ρΓδΒίϋΟΐυ;;, οαρίΐΗΠβαβ ΐ[ΏμβΓ&- 
ΙοΓΪυαι, ΐΏ&ηοΙ&νίυΓη βΐ ΙΐϋΙ^Βπα δβυ οοΓροΓίβ εα- 
βίοιίβδ &(ΐ8υηΙ. ΙοΙπα ροΚαιη αυ^υβίβϋθ ιώ&3ογοπι 
1&ν&(0Γ68, αυρεα βΐ 1&ρί(ϋΙ)υ8 ρΓβΙίοδίβ ΟΓηαΙ» ιη&Ι- 
Ιυνία ροΓΐϋηΐ68, (Ιοιηίηί βΐ αυρβαΐΏ ΐΏ&ιιυιη ββα ίη 
ροΓίίεα &υ^αδ1α1ί8 βχίΓα πι&^ΠΒΐη ροΓίίϋτι $1&η(, στάσεως ('>9), και δή εισέρχονται οΐ πραιπί^σιτοι, και 
τήν ε'ίδησ'.ν τούτων διδουσι τοΤς δεστροταις. Έξιόντες 
$έ ό\ δε<χπ4τβι έν τω δκταγώνψ κουβουκλε^ψ. Ά^ά» 
ζε: φωντ, μ£γάλτ[ϊ 6 πραιπ6σιτος, λέγων* Βεστήτο- 
ρζζ ι και δή εισέρχονται οΐ βεστήτορε; και περιτι- 
Οεατι τοις δεσπ^ταις τάς τούτων λαμπράς χλανίδας, 
κα• ευθέως εξέρχονται* οΐ δε τιραιπόσιτοι στέοουσιν 
τους δεσπ(5τας, δηλονότι του κουβουκλείου παντός 
ττΣΟ'.σταμένου κάκεΤσε, δ'τε ταύτα τελούνται, και 
μΐτά το στεφθζναι τους δέσποτας εξέρχονται δια του 
τρικλίνου του αύγουστέως* έκεΤσε γαρ 'ίσταταί ό λο- 
γοθέτης του δο<5μου και 6 του κανικλείου και ό κατ- 
εττάνω των βασιλικών και το μαγλάβιον και ή εται- 
ρεία ". Ένδοθεν γαρ της μεγάλης πύλης του αύ- τιμ(ων κατεσκευασμένα οι δεσπόται εις την γουστέως ΐστανται οΐ νιψηστιάριοι (70), βαστάζοντες β ιιΙ)ί βΐ οΙίΓγβοίΓίοΙίηβπί ΗάβϋηΙ. Τυηο βά ηυΐυπ) 

(Ιοιηίαί ρΓ«ρο8)Ιυ.«^ηοϋη&Ιον6Γ8υδ(1οΐΏίηο8 οαρϋβ, 
ρΓυρΓί& νβδίε θ3(ί»ΓΪο αυτεαίΏ νίΓ^αΐΏ ίβηβοΐΐ δί• 
^ηυαι άαί : ςυαΙυοΓ βοίΓη οδΐί&ηί 8ΐυΓβα9 βΐ §;6ΐιι- 
ΐΏίβ ρΓβϋοδίδ ίπδίΓυοΙαβ νίΓ^^αβ ροΓίαηΙ. ϋβίικίβ 
ββΓβάίΙϋΓ, βΐ κια^ίβίΓΟΒ, ρΓοοοηβϋΙβδ, ραίποΐοβ, 
8ΐΓ&ΐ6^08, οΓΰβί&ΐ69 βΐ οΙ&υβυΓ&ΓυΐΏ ρΓβΒίεοΙοβ &ά- τα ΧΡ'-'^3ΐ ^^^ έκ λ^Οων 
χερνιβόξεστα (71), και "ίστανται 
•χρυσην χείρα, ίϊγουν εΙς τον πόρτηκβ του αύγουστέως 
έξωθεν της μεγάλης πύλης* κάκεϊσε γαρ και οι του 
χρυσοτρικλίνου παρίστανται. Και δή δια νεύμα- 
τος (72) του δεσπότου ό πραιπόσιτος τήν κεφαλήν ΥΑΙΙΙ/Ε ΙΕΟΤΙΟΝΕδ. 

'* ΣΧΟΛ. 'Ιστέον, ότι δια τοιούτου σχήματος . . . εΐ έν πάσαις ταϊς δοχαΤς δια νεύματος του δεσπό- 
του ό πραιπόσιτος νεύει τοΤς όςρείλουσιν εισά'ζαι, ε'ίτε τα κατά τύπον εισαγόμενα βήλα, έν ταίς δοχαΐς, 
*τ£ εθνικών ε-'σοδος 6'^ιί\ει γενέσθ^ιι, ε^'τε ξεναλίων έξ αλλοεθνών μελλόντων εισιέναι. ΙαΙβ^Γυαΐ ΙίΟΟ βοΐΐο- 
Ιίοη, ία ϋά. οιηΐ$8υιη, ρΓίΤοβΙ Κ. ίο ιιηαοΐ. 

αΟΑΝ. αΑΟ. ΕΕΙδΚΙΙ ϋΟΜΜΕΝΤΑίΙΐυδ. 

Οίβο. ρ. 421, 573. ΑΙ) Ιιίδ δ&οπβ άίνβΓδί 8υηΙ ΓοΓβ- (70) 8ϋηΙ ςυΐ Γηβΐΐυνίυαι, το νιψίστιον, ίπαρβΓ»- 

Γβοάαηι νβΐ Γβ^βΓβηά&πί ιιηρβΓ&ΙυΓυοι, ςυί ΓβΓβ- (οη Ιβηοηΐ ; νί(^. αά ρ. 418. Γ6ΐ>&ιιΙ άβ Γβϋυβ δοίΐυ ηβοβββ&Γϋδ αά ίιηρβΓ&ΙοΓβπ). 
[ΆβΓβΓβαάαπϋδ ββΐ εΑοοβϋαριυβ Γβ^ΐυί». ΑΙΙβββΓΓ. 
Λά Αη&8ΐαβ. ρ. 114 ]* Υίϋ. Νονβΐΐ. ϋυβίίη. ρ. 54. 
Ρποουρ. Αηβοά. ρ. 65, 5, υΙ)ΐ (ΙίουηΙυΓ ΓβΓβΓβη- 
ά&ΓΪϊ 1ί1)6ΐ1θ9 βυρρίίεββ αά Ιιηρ. ΓβΙοΓΓβ. νί(1εηΙυΓ (71 ) δυηΐ Γη&11ιινΐ&, ββυ ραΐβρ», ρβίνεβ, ίη (]υίΙ)υ8 αΐ 
χείρες νίττυονται, ιη&ηυβ ΐΕτβιηΙϋΓ, ειιηι α(^^υη^ι^8 
τοΤς ξέστοις, ββϋ ββχίβηίδ, 1(1 βεΐ Ηΐ^άπίδ, βϋΙΙϋΓ- 
ηϋδ, 6 ςυίύυβ βςυαία δυρροδίΐ&ηι ρείνίιη (ΙβΓυηάί- 
ΐϋΓ. V. ΗαΙ)εΓΐ. ΡοηΙιΓιο. ρ. 50. Ώβ ϊϊοο α\οάο ίβΓβ ΒΘουϋβ ΙβπηροΓίϋυδ ΓβΙβΓεηίΙβπί Γβμϋ άβδίίβδβ, ρ ηονοΓυηη ϋΓδΒΟΟΓϋπι βρρρίΐαϋοηβδ άυαΓϋπο (ΙίνβΓ- 

1 '-' ΒΗΓϋπι ΓβΓϋΐη, ΒΐΙ&ΓΏβη οοιπηίϋοίοηβ ςυ&ίΙ&ΐΏ ΐηΙβΓ 61 ίρ^οΓυπα ΓθΓβΓβηϋί ιηυηυδ αά 1.ο^ο11ιεΙ&8 (ΙγοπιΙ 
61 ιιά ργ2βΓ6οΙο8 ΟαηίοΙίί ΐΓβηβϋδδε. νίι). Ορογοι. 
ρ. 543. Ηβρπώεηόίΐ ίΙ)ί Ιοοϊ βυαρυβ Χ^ΐίΐηάπ ίη- 
ΙβΓρΓβΙ&ϋοοειη, ηοη ςυί(1βαι &1)8()υβ οιηηί ,ίυΓβ 
(η&ιιι ΓθΓθΓβηάαΓίυδ &υΙ Ο&ηΙεΙίυδ οοη !»η1υζη 
αοΙ& ία ββηαΐυ, βεά βϋασι άβ (]υΙ)ϋ8, βρ^ΐ'ηάίίί, ρο- 
δΐυΐ&ΐίβ, 6ΐε... ΓεΓεΓ6ΐ}Ηΐ), ίρδβ Ι&ιηεη ίπί6ΓρΓ6ΐ&- 
ϋυοβιη Ώυΐΐο ηβι^υίοΓβπι βυύδϋΐυιΐ, ρπβε ςυα Ιοοηα 
εΐ ρΓθΙ)Α Χ.γ1&α(ΐΓ6&η& Ιι&1)εΗΐυΓ. Έ των αναφορών 
διοίκησις βδΐ (κΐίο, (ηηοϋο^ τβ/βΓέτιάι, άβ ΓεΙ>υ8 &(1 
ιιηρεΓ2ΐΙθΓ6ίη ηβωρε. Νοη Γ6οο(;ί1&1)&1 V. Ο. υδυκη 
νβΓϋϊ άναοέρειν ηοίϋίατη αΐΐαηίηί τεί αΐίεηί άανβ^ 
€ί β)ίϋ >βηΐ€ηΐίατη ςηΐά αρβηάητη ίϋ εχρίονατΰ, 
Ουβ ηοϋο ΐΏ&η&ν•! εχ νβΙβΓθ ΓθΓΐΏυΙ& ΓβίηΙίΙ 
ΟοηοιΙ 80ΪΙ. &(1 ΡϋΐΓ68 ΟοαβοΓίρΙοδ, ςυοδ βεηίεη- 
(ΐΑίπ ΓΟ^&νίΙ. Υιϋ. δοπρί. ΗινΙ. ΑυςυβΙ. 1. π. 
ρ«^. 42 βοβ. Υαίεβ. αά Ααιιηίβη. ΜαΓΟβΙΙ. ρ. 39. Ανα- 
φορά βίε (ΙΐοΙίϋΓ δυπρΙυΐΏ, ςυο τεΐ &1ίευ]υ3 δίαΐαβ 
ιιηρεΓ&ΙΟΓΪ εχροηϊΙυΓ, υΐ βρυά ΤΐιβορΙιαη. ρ. 78, 
εΐ ίρββ ίιηρβΓζιΙοΓίβ &ά ρορυΐυιη ογαΙϊο, ηαπΉΐίο, Ο 
πι&ηάΗΐυο), βί^ηίίίοαίίο άβ ηοΐαίιιϋ ςυθά&ιη ίη 
Γΐ^ϋϋβ Γβμοί ί&εΐΑ αιυΙ&Ιίοηβ (ϋοίΐυπ αναφο- 
ρά, νίίΐ. €βάΓβΏ, ρ. 7δ0 βςΐί. 754, εΐ Ιοουιη 6γ- 
ηΠί δογΙΙιοροΗΐ&αί βραίΐ ΑΙεΕη&ηηυιη &ι1 ΡΓοευρίυιη 
ρ. 101, οΙ)1 αναφορά εβί οοη ΙααΙυπα τίΐαίιο, βεά 
εΐί&ιη Γετηοη$ΐΓαΙίο βί δηρρϋοαίίο, υ( ίύί αά βεηδυιη 
1>βοβ νβΓίίΐυΓ. 

(69) δί^ιηίΟε&ϋοηβιη άβ βίαΐυ νεί Γβοΐβ ]8ΐη Γ&οΙ& 
οοηβΐϋϋϋοηβ ΓβΓυπι α^ΙΗίβοίρΓιο&ηηβεεΙββίΗδΙΐο&τη, 
εοςυβ &(1 ρ&Ιη&ΓοΙι&Ιθίη ΙπδρεοΐΐοηΡΓη εΐ ηπΐίη&ΐίο• 
ηεπι ρβΓίίηβαΙίααι. Ώβ νουβ κατάστασις εΐ τφ της 
κατα9νάσεα*ζ ιΐίχί &(1 ρ• 418• 8θ 3ϋηοΙιΐΓυπη, ίη υηβιη νοοειη οο1Ιί(ϊυαη(ϋ, ςυαίίβ 
θί»1 ίη νοοβ δισκοποτήριον, άι$€υ5 οηηι εηρρήηιροίίΐο 
0(ΐΙ]}€6, (ϋοαπι Β(1 ρ. 43. Ουο(1 ηονί ξεστόν ίίχίαηι, 
8€χΙαηηηι^ «ρρείΐαΐ^αηΐ, ί>θη βυίΙυΓηίυπι βοχίΛΓίυπι 
ΕίΙϋβΒ οοηΐίηβηδ, ίϋ νείεπεβ πρόχοον βρρείΐβΐιαηΐ. 
ΗοιηοΓυδ: 

Χέρνιβον άμφίπολος πρόχοον θ' ίϊμα ^ερσιν 

[έχουσα. 
Ε ςαο Ιϋοο βΐπΐϋΙ ρ&ΙβΙ, χέρνιβον, ςαοί ία ρΓοΙ»&ϋ9 
νβΐϋδΐίδ 8ϋΓΐοη1)ϋ8 ηυη ΓορβηΙϋΓ (ίΙΗ εηίπι χέρ- 
ν•ψ(1ίουηΙ), 3βΓη Ιυπα ίη υ?ϋ ίϋΐβδθ,ϋΐ ωιιΐΐα ίπεπαπί 
εοΓϋπι, ςυβΒ ίη Ιιοο ηοβίΓΟ οοάιοβ βίπιιΙίΙ^ϋΒΐΐϋβ 
ηον» νί(1ρΙ)ϋη1υΓ νΙτίδ (ΙοεΙίδ, 8υΙ νεΙεΓϋπη ηονο- 
Γυπιςυο δΐαιυΐ ηοη 88(ί8 ίίΐποίΙίαπ1)υβ, αυΐ ηοη δβΐίδ 
ίΐΓπΐΗί πιείηοΓίβΒ. ΗβΙΐϋίΙ οπιπί», (^ηβ; ΐΏΛηίΙεβΙο 
ηον» ε1 1)ΒΓΐ)αΓΕ ηοη δυηί, βρά βοπϋάδΐ ΐΛηΙυπι 
βυηΐ, νεΙϋ8ΐΐ88ΪπΐΗ ΟτίΒΟ» «Ιϋδ; νβΓϋπι ϋβ ΛϋοΙΟΓεβ 
ΐΏΐπκϋΙίαΓίυπι βΐυϋΐοδΐ &1)δΙίηυΡΓυηΙ. 

(72) Πίε Η&ΙχίΐϋΓ δϋΐκιΐίοη Ιη πιβηηίΓαηίδ, ςυοά 
ςυια ίη εχίπεπιο ρΓβΡδεεΙο πιηΓβΐηε χοΓίρΙϋπα εΐ 
ΗίϋΙοϋΓη ερβί, (\χϊ ρβΡδίηι δυηΐ ε^ιίεπη άβ είΐϋδίΐ 
8θΙ)θΙίΛ 1]υ^υ8 οοάίοίδ,) οαιίδδυπι ίϋΐι. ϋπίουπι 
Ιοουηη δϋρρίεπε εχ ίη^βηίο ηοη ροΐοί, ϋΐίί ρυηεία 
ροδυί. ΕδΙ &υΙειη Ιιοε: Ίστέον, €ΐ€. Υιάβ ναν, Ιεοί, 
Αά ΓεΓΠ ίρδβπα ςυοά ΕΐΐίηβΙ νεύειν ηονΪΗ Ογ«οΪ8 
εδί ηϋΐυ βίί^ηυπι (Ιαπε ορροΓίυηί ΙεωρορΙδ ρεΓβ^ίεη- 
ά/Β Ηΐίεϋ]υ8 ίπιρεΓαΙδΒ Γοί,ρρο ςυο εϋΕΟί άίουηΐκαι- 
ρόν διδόναι, ϋΐ εοπίΓΒ ςυί βί^ηο (ΙβΙο οΙίΙεπιρεΓαΙ, 
καιρόν λαμβάνειν (ΙίοηυΓ, ΙοΓΠίαΙίΐ ίΓοςηεηΙί ίη 
ΡοηΙίίιο»Ιί Η;ιΙ)εΓΐί. Ργο δια νεύματος κελεύειν, 
άίυίηα αππαίαϋοηβ ιηάΐεανβ, ^υι^θΓβ ηεπιρβ, Ιιίο 
ςυίάεια Ιοοί, ρΓοοεΓββ Λά νβηβΓΒηίΙϋΓη ΑυβαβΙαπι 123 εΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΙΙΡΗΥΚΟΟΕΝΙΤΙ 124 άαοίΐ : ςυίΙ)υ8 ρΓΟ τηοΓβ δ&1υ(&ηϋ1)υδ (3οιηίηο3, θ( ^ 
860ύα()ϋπι δυο5 οΓάϊηββ οοπδΐίΐυΐίβ, αά ηυΐυηπ 

^ΟΑΝ. αΑΟ ΚΕΙ8ΚΙΙ 

ίηΐΓθΓηίΙΐ6η(1ο8 6856, Αυη& εοΓηπβηα ΑΙβχί&άιβ ρ. 
263, άθάιΐ το δούναι τοΤς έξωθεν τήν ε'ίιοοον δια του 
βλέμματος έμφα(νειν. Οϊ^ηυδ βίΐ, ςυί Ι0ΐιΐ8 βρρο- 
ηαΐυΓ, ίΐΐο Ιοουδ ; 6ΐ Ιιυοο ρΓββθηΙβπι ποβίτυΓη, βΐ 
αΐίυβ Νϋ8ΐπ (ΐΗποβρβ ρΐυτβϋ ιΠυίίΐΓ&ΙυΓυβ, ία ςυώυβ 
άβ 8(?ηα1υ8 ΐιι οοη3ΐ!»ΙθΓίυηη ρΓΟΰοββίοηβ ββιι οοη- 
νβηΐυ 6ΐ διίοηπΐδ Η{>ι1υΓ, υΐ ςυΐ είαπβ ιΐοεεπί, ςυο- 
ιηοόο ρΓ<Ε8β<1βΓίΙ ΐπιρβΡΗίυΓ, ςυοιηο(1ο ρίοΐΡοΙοΓββ 
ΟΟΓρυΠ!» 8Α(τί αιΙβΙίΙΰΓίηΙ, (|υυιη Ιοουιπ υύΐίηυεηηΐ 
Γ6μϋ ΒΗΐι^υιηίβ νΐτί, ςυβπι 8ΐ*ηαΐοΓ68, ()υιά ΐιι βί- 
ΙθπΙϋδ βοΙυΓη, (|υοιηυ(1ο ρΓοοβ&ευίη ΠιογϊΙ 01 πά- 
λαι τών βασιλικών σωμάτων τεταγμένοι φύλακες 
πρώτοι προς τήν βασιλικήν έχώρουν σκηνήν, οΙ μεν 
ξίφη πεοιεζωτμένοι, [ϊίϋηΐ βμκΐΗκΓϋ βΐ οπιηΡ8 (Ιβ 
^ραΐΐιίβ ηυΐΓ.ίηαΙί] οι οι ^6ριτΛ αέροντις^ [ βυη^ τα 
άρματα ηητιΐ,^βΓί], οΐ δε τα; ραρυσιδτ(ρου; ρομ- β 
(ραίας έπ'ι τών ώμων έχοντες. [ ΡΰΓ τάς ρομ',ραίας 
ίηΙβΙΙί^ίΐ Αΐιηα,4ΊΐιΙτασπαΟοβάκλια,;ιυΐ8ΡθΐΐΓί.'9 13.ίΓΗη- 
ςοΓυιη,ςυΗΐϊΐνίβ νοο»1)υ1ί ηοη ρΓορΓία ρΐρηίΠΓηΐίοηβ 
υΡΛ.] Έκ διαστήΐ^ατός τίνος του βασιλικού θρόνου εις μτ,νοειδες σχήμα Ιαυτους ιλαδόν καταστήσαντες, 
και οΤον ένανκα)νΐσάμίνοι τον αυτοκράτορα, θυμώ 
στραττ,γουμενο' παντε; - - Οσον δΙ συγγενές εξ αι 
ματος τε και άννιστείοίς τούτίμ προσήκον, άγνοΰ 
του βασιλικού ^ρ^^Ί^^'^ εφ εκατε'α ισταντο. Δεξιοί)ίν 
δε και εξ εύωνομων Ι'τεροι καΟίσταντο ύπασπ•.στα(. 
Ό δε βασιλεύς φοβερός έπΐ θώκου προυκάΟ/,το, ου 
βασιλικώς έσταλμένος μάλλον Ι] στρατέ οπτικώς. 
ΐϋΡΓ<ίΙ»ΜΜΐυΓ εηίιη Ηλϊο ίι> Οίΐ^ΐΓΐ^.] -- φωνή δε τις 
παρ' ούδίνός έζτ,κούετο, άλλ' άτενες π^ός τον έφεστ'/;- 
κότα ττ» πύλτ^ τής σκηνής [οίΐίαπιιπι, «υΐ ρΐΙβηΙΪΗ- 
Γΐϋπι] άπονεύοντες έτττοημενοι είστήκεσαν. - - τούτω 
ό βασιλεύς ένατενίσας. δούναι τοΤς έξωθεν τήν εΓσο- 
ίον δια τ'.ΰ βλέμματος ένέφτ^νίν. Ό δΐ παραχρήμα 
της είτ'ίδου τούτοις παραχιυρεΐ. 01 δε καίπερ δεδι6- Ο 
τες, άλλ' 6'μως είστ^εσαν, κάτω τετρομμένοι τε τάς 
όψεις, και βραδεΤ ποδί στιίνοντες. Κατά στίχους δέ 
την στάσ.ν λοχόντες έκα:αοόκουν το μέλλον, έκα- 
στος δεδιώς, ως τον περί ψυχής λοίσΟιον δρόμον δρα- 
μούμενος. ΚίηϊίΛ ΟΓΗΐίυηβ ίηιρίΤβΙοΓίί*, επί τούτου 
Ορους ήρτο πσλύς, τών μίν έπαινόύντων τον βασι- 
λέα κα) Οαυμαζόντων τή5 ανεξικακίας και πραότη- 
τας, βΐ ΓίίΙίςιιβ. ΑΙΙ ΑηπΗ ρτίπηϋδ βά ρΓδΒίοπυιη «ο- 

00881881» ΠΙΗηΟ ίϊΠΐΐίϊυΟ!» ουκ1ο(]ρ8 θΐ ρΠ)ΙβθΙθΓβ8 

δβΟΓΟΓυηι ΓΟΓροηιιη, ςϋΟΓυπι βΐϋ βηρρίι β ζηηΐ» 
ρρη(1ρηΙρ?, αΐϋ πιοηίΙ)υδ 1ιβ8ΐΒ9, ηΗϊ ί>Γανθ8 Γθγγο 

βΐ Ι&1Π8 60868, 8Ρϋ 8θθυΓβ8 βυρθΓ Ιιυπιβπϋ ρί'βΙΟΥβ- 

η'ηΐ ; βοδί^υο ίη ΡοηηίΙυηδίΓβιη ΓοΓΓπηίπ ;ΐ8ΐίιί8?β. 
Ρρορο ΙΗΓοηηιη γρ^ιππι βίρΐίβββ 8βηριιίηβ ρΐ αίίΐηί- 
ΙίίΙβ (ίοηηΐηο ^πη^1ο8 ; ροηβ ίηηρβΓΗίοΓΡίη, $ηρ€Γ 
οαρί^β <7Μ5, ηΐ ΑΓ«1)Ρί» ΙοηηπηΙιΐΓ, «βΙϊΐίδΡθ ίΐρχίτα 
9ΐιιί8ΐΓ&ί]ΐΐθ ΗΓπηί^ΡΓΟΡ, ρροΡϋΙ <1ϋΙ)ίο ρρηίίοηβρ. 
ΟοΓΗΠι νρίο 8!»η1β8 ηοη αιΐ808 ΓυίβΡΡ Ηίβορτβ, ΒβΓΐ 

Γβ8ρΓΧΪ8Ηβ ΟηίΠΡΡ &ί1 08(ί&ΓίΐΙΠ1, ίη^ΓΡΒΒυί ρΓΛΒίΟΓϋ [) 

ορροβιΊυηι. ϋυπο βροβρία «ηηοΐαϋοπο ίιηρρΓηΙοΓΐβ, 
ςυη ίηίρΙΙρχΪ8•ίθΐ ργοοργρβ ΐηίΓοπηίΙΙβηίϊοΒ βϋ8Ρ, ροβ 

ίη(Γ0ΓηΪ8ί886. Ηθ8 (ηΓ«10 ^ΓΗ(1υ ίηβΓβ88(ΐ8 Η(1ι<1ί1ί98θ 

ίηιΐβ 80Γ?ρ?ϊ, βί ηπίΙίΐΛ ΑΙρχϋ ογηΙϊοπο αοοΐ8ΓτΐΗ*ί8β 
ιηυΙΌευΓη 8ΐΓβρϊΐυ βΐ Ι&υΓΐΗ«^8θ. 

(73) Ουία 0ΟΠΙΠ1 ίπιρβΓΒίοΓβ- οηηηίβ (3ρρβη!βρ, 
ΐΓΐΐΓ.ηυίΙΙβ, οηπι νβηβΓαϋοηϊδ ςπηΗΒΠ) ΒίρηίΠοηΙιοηβ 
βΐ ηιβϊΡΒίαΙβ (ίρ1)ρ1)ηηι βί?ΐ, βϋβηίΟΓ βΐ ϊρρο ηυΐιι 
βι'ίζηίΙΐρ.ίΗαΙ ςυίίΐ βοΐυιη ν<Ί1ρ1, ρΙ ρΓίΡρο8Ϊίί «Ιϋςυη 
ρΙοΓυηπςυο ηηίυ ρΐ ηιβηιιβ ρβ^ΐίοϋΐαΐίοηρ, ρΐ ίη Ηΐϋ» 
ΠηηςπβΙυηίεβ3 ο(ΐηοΐ]88ίπηβ ίπιρρΓ«ίΕ βυΗίηηυβίιηηΙ 
*[Τι»ί?ίΐ Βίρηυπι (ΙεΠλη! νβίΡΓΡβ ; νΐίΐ. ΟπιΙίθπΒοΓρ^. 
βίΐ ϋνίυηι ίοιτι. III. ρ. 906.]* Αίί νΕπα βίρηίΠ- 
Ο&πγΙα, νηΓϋ8ί|πβ ΐΡπιροΓϊΙϊΐιβ *ϊΙ ΙοοΪ8 οοηηυΐίβΐιαηΐ, 
Ιθν;ιΙ)}ΐηΙνβ νιΊβΓΡβ νβ>ΙβΓη, οΐίιη ςυΐΗβιτι ίη ΙΗρη- 
Ιηβ, «^ί^ηίΠο&ηΓίί ΓβνοΓΪΒ βτμο, (ΙοίηιΙβ ίη «υΐα βγ• 
2&η1ίπ& ρΓβροβίΙί ραΐαϋί ουί δΗΟΓί ουϋίβυΐί, »ΐ ςυ& 
άθ Γθ ίααρβΓαΙοΓθΐη βάιηοηΚυαι νοίΐοηΐ, ςυία ίρβί ύποκλίνας τοΤς δεσπόταις, δια της οΙκείας χλανίδο; 
νεύίΐι (73) τφ όστιαρίψ (74) τω τήν χρυσήν βέργαν 

αΟΜΜΕΝΤΑΗΙϋΒ. 

νοοθ ίιπροΓαΓΰ ρΓΟ ίηάβοβηΐί βΐ π]η]68ΐαΐ6Πΐ ΙφϋβηΙβ 
ίΐΗΐΐΰΙ);ιΙιΐΓ ; ίη βοοΙθ8ία ίΐίΰοοηί, ςυ&ηίΐο οΙ&Γα νοοο 
βϋΐ ρΓβδϋγίΡΓΪδ ρρβοΡδ ΓΡθΙΐβηΜΙ)ΐΐ8, βυΐ ρ^αΗΙβ ίη 
{ΐιηΙ)οηΡ, Ηυΐρορπίί ίίοΐρΐί υΙοη(1υτπ ββ^υΐ αίςυβ 80• 
οΙ&ηΐΗηάυπη. ίρββ ίιπρβΡΗίοΓ Ιη Οϊγοο 8υΙ)1&1& ρυτ- 
ρυπα &Π&, ίη εοΓίαπι ρΐιο&ρυπι ίοΓπι&Γη εοπιροβίΐΗ, 
ςυηιηι ρωσθέλιον πρροΐΐ&ύαηΐ, ρυρυΐυπι &ϋθΓΗΐ)&1 
ΥίΊ 8α1υΐ8ΐ)Ηΐ, ςυι ΓΪΙυδ νρ1υ8ΐηρ Iηί^8Iοη^ 
ιΠίίρρδΒ οοηδπΙείΓίβ ρυοοβ83ίΙ, υΐ βυο Ιοοο νϊάρΙ)ί- 
ιηυ8. ϋΜΐη ϋο βίη^υΐϊβ ρ&υρ& ςυβΒίΙαηη κίΙάβιηυΒ. 
Οβ πιΟΓβ εοηουβΒΪ» οΐίπι (^ιιίιΐυιη ΙυηίοΐΗ, ϋβΐηιίβ 
νβΓο οραρϋΒ, ίβνοΓΪΒ ΟίΓοοοΒίδ Βΐ^ηίίίο&ηίίί ρρΒίίβ, 
0;ΐ8αΐ]1)οηϋ8 β1 8αΐΓη»8ίυ3 ρμβτϋηΙ «ΙηιηίΐΛ β(Ι Υο- 
ρίδοΐ ΑπρρΙΙιιηυηι 08ρ. 49, (}ΐο ββΐ ρυπι ίπιρρρηίο- 
Γβιη ρτίιηηηχ ύβάίϋ'ίβ οτατία ρορηίο Ποηιαηο^ ηηίΜιχ 
ΐΛ αά (ανοτεηι χιΙβΓβίατ, ΕμιΙ ςυοςυβ ΡοίπνίϋΒ &(1 
ΤΗοίηΪΗΐίυαι ρ. 500, υΐή 1ιπ;βη βίηΐϊ^ΐΓβ ίηίορρΓϋΙβ- 
Ιυβ ΓυϊΙ ΙοΓυητ ΡΗι1θ8»Γβ1ί νίΐ. ΑροΗοη. Τν^η. 1. 5. 
βΐ ίΐϊϋΐΐϋηοηι όθόντ, διδόναι ϋο πτοΓβ, «ιοί ΡΗιΙοβίΓϋΙο, 
ηβίΐυπι ΑροΙΙοηίο ίηΐΐ ΓΡΟΡηΙίορ. ΒροΙίϋδ ίηΙβρρΓβ- 
1&1υ8 ρυηι ΓυίΙ ΟΙββρίυΒ. ΝυρρρΓίηπϋ ϋβ Ι)οο ιρορβ 
(ϋίρυΐιινίΐ ρ1 ΙΙοίηυΐΓϋ^ βίΐ ί11ϋ(1 ΧιρΙιίΙίηί ρ. ΙΰΟΟ, 
(3β δΐίπροα 6ΐ ΒιιγρΗο, ςυί οβηίβηΐβ ίη ροοηα Νρ- 
Γοηο τάς τε χείοας και τα Ιμάτια, όποτε φΟέγξαιτό 
έι, άνέσειον και τους άλλους προσεσπώντο. Ιη^ί^ηΙδ 
68ΐίη 1)ΗΠ6 ΓΡίιΐ ΙοοπΒ ΟβοΓ^ίί ΑίοχοηϋΓίηί ίη νΙΙα οε τα πτερύγια τών κουτζουλων, ετρροι δε τα 
εγχειρίδια, και άλλοι τα φακιώλια. ΑίΙ «υοΙοΓ ςηο*»- 
άανα οΗΐΜπίάαδ εβυ Ιυηίο&Ν Νυαδ ίη αΙΙυηι Βαϋΐονα^εβ 
ΐΡ8(&η(1ι ΓανυρίΒ ΟΗυβα. Ηΐίυ!^ ογ88 ρχΙϊπι&3, ουΗρί- 
άθ8 νβΙ βη^υΙοΒ, ηυΐ βΙββ, εβθυΙαΓυπι Βυ&ρυιη, βΐίοβ 
πι&ρραΗ πιβηυΗίοΒ, &Ιίθ8 (Ιβηίςυο ΙΙ&γηβ 8υΗ8, αυΐ 
οβρίΙυΓη ίηνοΙυυΓΒ, Γ&ϋίβΙίει ίΐϊοΐα. Οβ πτιορβ, ςυο 
ρριερυβίΙυΒ βυΙιπιί^ΒΟ ηοηηίΗϋ οπρίΐρ, ρΐΐβνβΐκ (ηπ- 
ΙίΠυπ) Ιυηίοα ίπιρβΓ&ίορρηη ιηοηβΙ)!!, Ιρπηριιβ ρβββ 
ΒϋΓβΡΠίΙί βΐ'ΐϋβ ρροοθίίβηοΐί, ΐΡβΙβΙοΓ βΐ Ιιίο ηοβΙθΓ 
ΙοβιΐΒ, βΐ^ιϋ! ηοθΥη εηοίΙοΐΒ, βΐ ίΙΙβ ίη ρρϊιηΐβ 1. π, 
ο. 10, ρ. 315 : Κίσερχεται 6 πραιπόσιτος και προσ- 
κυνεί σχηματοειδώς πώς τήν κεοαλήν υποκλίνων, 
και τα"ϊς χερσι μετρίως κουφίζων το Ιαυτού σα- 
γίον. Ργο Ηίρο, νβΙ >αςίο^ ηοπιιηιιΐϋΓ ίη Ιοοο ηοϋίρο 
ρΐ ΗΐίΙ)ί ή χλανίς. Επίηβ ί^ίΐϋρίίίρπι Ββ^ασι βΐ /λά- 
νίς? Κςιπίΐοη), υΐ νβΓυπι ίβίβίΐρ, ηββυιο. Τηπι ίη- 
εοηδίΗηΐβρ βΐ οΙ)8οογ8 ΙυςυυηΙυρ, ιιΐ άβ οηιηί γθ 
νβ^ΙίΕΓίΛ, Ιΐα (Ιο ΒΜ^ο ςυοςηρ βΐ οΐιίβηίίΐβ β'οΓίρίο- 
Γβ9, ηΐ (ΙίνβΓΡϋηη.ηβ & ϋΙιΙηηΊ^τΙθ Γπβρίΐ, βη ίίϊβΓη, 
βΗΙαηΙβ 1Ιςυί()ο ηοη οοηβίβΐ δυηΐ Ιογα. ο ηυΊ()υ8 
ηρ,ιΗΓΡΗΐ 6Η(]6ηι ΡΒίίβ 8&ρυηι βΐ οΗΙηηίοΙβπ, ΒυηΙ 
ΓυΡ8υ8 αΙΙ», β (|υΙΐ3π«« οοηΐραρίυιτ) ΡοΙΙΙ^ι^βΒ ; ςιιβΡβ 
νθΗτη ηοκ ρχοηΒΗίοΒ ΙΐΗΐ)βη1. βί ςυίΒ ^ογΙρ ΟΓβΓίαΙ 
ηο8 ρροοΒΒΡθ νοοεπη χλανίς Ι,λΜ πα ΐ\ιηί€αν\}άάαΐ\Λο, 
δβρυπι ρΙ ρΙιΐΗΠίΐ.ΤίΙβιη «ηΙ ίίΐεηι βιιΐ ρΓορβηαοίΙηηι 
ί(1ρπι β88θ ηοη (1υΙ)ΐΙαΙι:ρ. (ίιιηη(3ο ί^ίΙπΓ ΡΕίΙρηη 

ίη Γβ υηο 
(74) ΟΒίΙ&ρίυβ ββΐ (ΙπρϋοΐΒ ί»βηβρίρ, ρβίβΐΐηυβ βΐ 
βΡοΙοΒίηβΙίουβ. Οβ ρρΙοΓβ Ηΐο ρργπιο. ΚγηΙ ςυί ίη 
νβΐίδ 81ηΙ)ρΙ, θΐ νοοβίπ8 ίηΐΓθ'1ηορΙ);ιΙ 8^1 ΙπηρβΡβΙο- 
ΓΡΠ1. νΐίΐ. Ου ΟΛηρρ ΟΙθ8*4. ιιΐΓ(Η|υβ. "[ΑίΙβχίΓΗίοΓββ 
βΐ ΟΒ'ίηρϋ ςιυ ίυΡΓίηΙ, νίίΐ. ορίΐ. Βοπι. ρ. 109, (Ιο 
ΓυΓη.ϋΙβ, 012ΠΊ ορίίβρίιιβ Εοοίρ^ί» ρΙίρίΙυΓ, ΐΗΐΓβηιΙ. 
ΚαΙίοη»!. ρ. 54]• νϊΓρβηη ηπτρϋπη, Ο^Ιίθρϋ βγηηΐϊο- 
Ιππι, ΓηβηιηΓβΙ Α^ιρ^ίιI<:, Ο'-ηΙ. ίη ΟΕοοηοπιυιη ίηί- 
ςυΙΐΛ'ίΒ, ίίρηίΐ |)ϋ ϋ«π•:β ΟΙϋ93. Ι,ιΙ. ν. €ηνα, κα- 
λαμίδα χρυσήν «ρρβΙΙπη?. νίρ;;η3 1:ιΙΪ8 βπρρ» ίπΊπ^ϊί- 
ηβπι νίΓίοΓβ Ιίί'Ρΐ «ρυίΐ Βηηίίπρ. Ι. π, ρ. 633, ίη ίΙΙα 
1θΙ»υ1;ί, ηιΐίν 8. ΟτηρίΒ ίηνρηίίοηρπι ηϊβΙϊΙ οουΠί. 
ΛϋΙπηΙ ίΜ ΐπιρρρβίρίοί ίη Ιΐιροηο ΒΡίίρηΙΐ ίΐηο Ρθϋ 
8ίΙβηι|&Γίί, Ββη ΟβΙίαΗί, ΙυηίοαΙί ρΐ 1)υηηΡΓ8ΐίΙ)υ8 
ίηάυϋ, Ιβηβηΐββ ίη €ΐβχ!Γ& ςυίΒηπρ νίτ^ηπι ΗυΓββηη 
(ζοιηηιίδ ΟΓη&Υ&π), βΐ ^βηιΐηο ίΙΙο πΐΑΓ^8Γί(&ηιπκ 115 ΌΕ 0ΕΚΙΜΟΝΙ18 λϋΙΜ ΒΥΖΑΝΤΙΝ^Ε ΙΙΒ. Ι. 126 κιτέχοντι• τίιΐΛρις γάρ όστιάριοι τάί χρυσας Ικ Α ίπιριίΓ&Ιοπ8 ρΓ3ρρθ5ΪΙϋ8 οΙαΓθ βΐ Ιί&Γΐηοηίοβ άϊοίΐ ; 
λίθων τιμίων ήμοιεσιχένας βαστάζουσι βέργας. ΚαΙ « ΙυΙ)βΙβ. » Εΐ ροβίςυαπι Οϋπι άοιηίηίβ 8(1 αηορο- 
έςέρχετβι, κχΐ εΙσάγει τους τε μαγίστρομς (75; άνΟ- (Ιίυηο βχΐβΓϋηΙ, ϋΙ)ί (ΐΓϋΠββΓϋ νίρΐηοο βΐ Γοί ηβινδϋβ 

^ΟΑΝ. ϋΑΟ. ΙΙΕΙ8Κ1Ι ϋΟΜΜΕΝΤΑΒΙϋδ. 

Ιη Γβ οηο Ιοεο οΗΙ&ηίβ, αΙΙθΓΟ β&^^υιη αρρ^^ΙΙαΙππ, 
ηοα ίΓηρΓθ()&1){ΙίΙ«!Γ οοιφοί&β ί3ΐ& ΟίπηΪΑ ΐίΐϋΐη ββββ. 
1(1 &(1Ηυε ιτι&^ίβ βΐηη^ίΐ, ςυο(1 άβ χλανίδι (ΙϊοαΙπρ, ββΓΏ περ'.βάλλεσθαι, ίίτΰηιηροί, ςαοίΐ ίΗ ρ. 17δ υΐΐ., 
βΐ 175, ίπλουσΟΐΐ βχραηάί^ (ϋχΐ^ηάί^ ςυο(1 ίη ο^ΐα- 
π)γ«ίΡΓη ({υκΐβιη, &1 ηοη ίη Ιυηίβηίη ςυηιίπιΐ, ΐΐβπι 
συοίΐ ΝίΙϋ^ βΐΐ 1. ιι, Βρ. 245 : 01 μονανοι στολιζ^- 
μενοι έπι του αριστερού αναοαλλοντϊΐ ωμού, γυ- 
μνοΰντες 6'λον το εύωνυμον μέρος. 01 δΐ φο ^οϋντες 
κοσμικοί τβς χλβνίδας το δεξιον μέρος του σώματος 
τοΤί πασι φοινερον καΟ'^τώσι. Οιιι ΙοΓϋίΐ ττΐ γλανίδι 
ΐΓΐΙιυϋ, ηαοιΐ &1ϋ ρρΓΪρΙίΤββ ΟΓπηββ τφ /λαμυδι Ιη- 
1)υυηΙ, (|υ&ιηνιρ άπΗΐΙβιτι, ;αυ1 ροΐίη» ιοϊηγπ, οπιηΐ 
ΙοπιροΓβ οόθΡΓν&Ιυηι ηοη Γυίββθ πιογθπι, ο[ιιθπι (1θ 
δυο θΡ.νο ρβΓΗίΗβΙ ΝίΙυβ, υΐ Ι&ίεί ΗΗυΙ&ιη εΗ>Ηηί(1ί8 ρβΓ βί^ηα, (]υί π)6(1ίο 9νο ίη πιοη;ΐ8ΐβΓϋ8 νί^θΙ)&1, 
ιίαπιηβίο Ιίη^^υκ υβιι, Ιοη^^απι ΐΓαΓίΑΐίοηβΓΠ ίηΐβιυΐί 
Ου θΛη{}θ 01. ΙαΙ. ν. 8ίρηηηι βχ ΟηΙίπίΐΗ 3. ΥίοΙο- 
Πϋ ΡίΐΓίϋίπί. 

(75) [1βοθη8ίο ιιΙί(|υα1ί8 1)αοβ8ΐ ρΒίαϋηοΓυιη οΓΩ• 
οΊοΓυτη, (^ποιη Ιϋπιβη βΐϋβ Ιοοίβ μΙθηίοΓβπη (1β()ΐΐ. 
*ΓΟβ ιη&βίβίροηιπη (1ί^ηίΙ&!β ίη βυΙ& βγζΑπΙίη& νί(1. 
Ι)ϋ (Ι&η^β Λά ΑΙρχΙαίΙ. ρ. 245.]• δββρβ οοουτΓβηΙ ίη 
Ηοο 1Ιί)Γ0 οΐ μάγιστροι βΐ ό μάγιστρος. 8ϊ ίη βίη^ιι- 
Ι&Γΐ (Ί &ί)*ίθ1υ1β Μη^ΙαΗτ βμροΙΙαΙυΓ, ΙηΙϋΙΙί^ίΙυΓ ό 
των βασιλικών ίφφικ'ων, Μαανονηη» οΙ'/ίοίοηίίη , ίΙοΐΏ 
του παλατίου βΙ των έν αυλή τάξεων (ί}!!® 0Π]ηΪΑ 
βΟίΐΡΓη ΡθίΙβυηΙ,) ΜηρηίβΓ, ΑΠίΐυοΙΐίίβ θΐίβΓΌ οΐ δύο 
μάγιστροι οοοϋΡΓυηΙ, ϋΐ οβρ. 47, 1. ιι, ίη (ορπιυΐα 
&11οβϋΙϊοηί8 Ιρ^Αίορυπα Βϋΐ^βρορυπι, ϊΐβπι ίη ΟΙβΙο- Βϋΐ οΗΙβσιγΓίί» ίη άβχίρο Ηατηορο ι'ορρβηΐ, οίβρίϋί Β ΓυΙορ;ίο βχοίΙαΙπΓ ό μάγιστροί, βΙ ίίθρυπι 6 μάγι- ίο βίηίβίΓο. θ6(1 βρίΐ ΓορΙθ ηΙΙΜ &π)ρ1ίορ (1•^ Ιιίβ 
α^κβηιΐί Ιοουβ. ΙΙΙ&αι ΒπΙβιιπηοηίδ (ΙίοΙίοηβπι <1θ εοη• 
ουβ^ιοηο οραρϋ ίη βββΓίβ, & Οα^αυ^οηο ^&^η βΙΙη- 
(&Π), ΓβρρΙθΡβ ηοΐο. ΟοηβΙαΐ βχ β», ββίαπίθβ βηορα 
ΓβοίβηΙιουβ ββοΡΓίΙοϋΙιυβ (Ιί&εοηοβ ούβθΓτβρβ Ι6πι- 
ροΓΑ ρΓβουΐΏ 1&οί(αρυηι 6ΐ6χεΐ8η]ΜΐίοηυΓη, βΐ^ηυπι- 
ηυβ ογ&γΙο ίηοΐο (Ιθγθ 8ΐ&η1ίύυ9 ίη «πιΗοηρ, υ( 
οΙ&Γ& νυοβ, ςαίκ ορυβ {άβηϋ(1ρηη 8ίΙ, τθβίίβηΐ. Ι(1βΓη 
ίΓηρ€ΓΑ( ςυοςυβ ΡοηϋΙΙβ&Ιθ Η&1)βΓΐί ρ. 53. Λέγει & 
δευτερεύων. Των Κυρίου δετ^^ώμεν, το 'ϋράριον κρα- 
τών. Και λέγει ό πατριάρχης και οΐ λοιττοι τήν εύχήν 
τ/; ς εισόδου μυστικώς. Αυτής δέ τελεσΒείσης λέγει 
ό διάκονος προς τον πατριάρχην. Εύλόγησον, δέσποτα, 
τήν άγίαν εΓσοδον, δεικνύσων ίίμα κατ προς ανατολάς 
μετά του ωραρίου οΰτως κρατών αυτό. ΙίΙβίη, ρ. 112* 
Ο δευτερεύων των διακόνων μικρόν όποκλίνας τήν 
κβφαλήν καΐ δεικνύων συν τφ ώραρίψ τον ά'γιον 
ίίσκον, λέγει, εύλόγησον, δέσποτα, τόν ά'γιον αρτον. στρος. ΒρεπΙ βηίίη, Ιΐΐ βςυίίΐβιη βχΪ8ΐίιηο, ΙοΙ ιπη- 
ί^ίβίΓΐ, ςυοΐ ρρ8ηΙ ίηιρρρβίορββ ; βί ίΐυο ίπιρρρβίορββ 
6886ηΙ, βΡΗηΙ 1οϋ(1ρηι Π)8^ί9ΐρί. 11. ο. ΟοηβίπηΙίηυβ 
ηο8ΐ(τ ρρυ 8β ΙιαΙ)θΙ)Α( ηιβ^ΐΗίρυηι υπυιτι, βΙ ίίΐίυβ 
β]υ8 Ηοπι&ηυ<; βΐίβρυπη. ΙΙα ςυο(]υβ Ι.Ρ0 8αρίβηΒ ρ( 
ΑΐβΧ'ΐηίΙβΓ, θ,ίυβ (ρ&ίβρ. 8β(1 πιβρα ΙιβΒΟ θηΙ 6οη)6- 
οΙϋΡΛ, ουί νβΗβηηβηΐθΓ «ί1νβΡ3»ϊρί νΐίΐβΐυρ Ιοουβ 
1>υΐΙρΓΑη(1ί Ι.θ^&1. ρ. 481 ίηίΐίο, υΙ^Ι ΝιεβρΙιΟΓΟ, βθ 
Ιρ^^αΙυπι ρρίπίΑ νίοβ 8(1η)ί(1βη1ί, Η(ΐ8ΐΙ(ί8ίΐβ ηιΙ Β&• 
ίίΐίυπι ρ8Ρ8ΐίγηιοπΊβηυΓη, ρροΐο^ρορβίδηι, ρροΐονβ- 
βίί&Γίυπι β( (Ιπο πΐ8(ζΪ8(Γ08. ΝίοβρΗορπδ ρο(β9ΐ 
Ιυηο άίοί ααΐ κοίυβ ΓΡ.ρ;η888β, βυΐ ουπι οοΐίομίβ 
ΟοηβΙαηΙίηη .{υηίοΓβ ρΐ β&8ίΙίο, [\υπΐ8ηί ϋΐϋβ, ςηο• 
ρυπι 8θ ΙϋΙορβπι {<ρ.ΓβΙ)8ΐ. 8ί βοΐυβ, (}ΐΐ8ΡΡ «Ιυο ηΊ8- 
ρί8ΐΓ08 ρβηββ 86 Η&Ι)ΐιΐΙ, 81 (]υί(1βπι εοη]οεΙυΡ8 ηο- 
8ΐρ& ΓβοΙο Ιβίο 8ΐ&1? 8ί αυΐθπι οοΐΐβ^α, ςυαρβ ηοη 
ΐΓβ'^, ςυ&η(1οςιη(ΐ6πι Ιγρθ ίηπρθΓΗίορβθ Ιυηβ ββρβηΐ. 
86(1 8ΐΗΐυ&1 Ρ8 (Ιβ ϋοη|60ΠΐΓ8 ςυΑοΙυπ) Γ]υί8()υβ Οοο() ίη βυρβρίορί Ιοοο οΟτως (ΙίχθΡ&Ι, νΙΥΑ (ΙοοβπΙίβ Γ νβΐίΐ. Α1ί&8 πιυΐϋ βραηΐ πΐ8μίΗΐΓί ίη &υΐΑ ΒνζΑηΙΙηα, νοοε 8(1^υν8η(1υπ1, (1οορη<1ο οορ8Π) ιηοη8ΐΓ8ηϋ8 ^β»- 
ΙίΓυΙβΙίοηΡΓη, ί(1 ίάρπι ΡοηΙίΩθ8ΐβ ρ. 28, Γ]ΗΓίυ8 τοις 
τρ'.σι δακτύλοις τής δεζιάς χειρός θηϋηΐί.»^. ίη ίΙΙίβ : 
ε•.τα στοέφϊται [(1ί8Γθηιΐ8] πρλς τον πατριάργην, και 
υποκλίνας τήν κεφαλήν ΙαυτοΟ. κρατών κα: το ώράρ ιον 
τοΤς τρισΐ δακτύλοις τής δε{ι$ς γειρός και όφοδεικνύς 
αύτδ[ηοηπίΗίΐ9υΙ))&((]ΐηίί1!η6θΠ!>ρΡ0(υΓηρηΐρί»ΓΡΗ6θ 
ΐη^βΓβηβ] λέγει• Καιρός του ποιήσαι τψ κυρίω• 
Δέσποτα, εύλόγησον, ΐ€ΐηριι$ ίη^ΙαΙ, ςί(θ άοτηίη\ί$ 
Γρ&ΐΓί&ΓοΙ)&] ν^οϋβΐ : Οοπίίηβ, Ιίβηβάίβ, δοίΐίοοΐ ρρο 
ιη<ΐ4*οβηΙί 1]8ΐ)6ϋ8ΐυΓ ηα{1& ιηβηα βυροΓίορβπ) 8ΐίςυο 
(ϋρί^βΓβ 6ΐ βρεοΛλΓθ 3υΙ)(;ρβ. Ερ^ο 9υ^^βοι8 θΓ8Ρίο 
νβ3ΐίνβ πιαηυ παοιΐ8ΐΓΑΚ)8ηΙ ; ςυβΓΏΒίΙπιο^υπι βΐΪΑΠί 
(]υί βοοΙρβί», 88ηε1ΐ8, Γ6^ίΙ)υ8νθ εοροηββ ΑυΓβ88 
8βΓΐ&νβ 8ΐιΙ ηιαηΡΓΑ 8ΐί& οΓΓβΡΡβηί, (1ρΐΡ8ΐΐ6Γβ άβ 
ρρβίίο (Ιοπί, 6ΐ ιη86ϋ1»Ρθ ρυΓϊΐΑΐρπι β{υ8 ΒγοΙρ- 
ΒίβΒςο», βΐ σ)8^68^Α16πη βοτυπι, ()πίΙ)υΑ (ΙββΙίηηίΑ βα 
βδβεηΐ, νίοΐ8Γβ 8ίΙ)ί νίάβΙ)8ηΙυΓ, 8ί 6& ηυ^ΐίβ πΐ8ηί ρΐ 1ιυί(ρρ8ΐΐ(1υ8 8πο, ί(1 ββΐ δΒηυηΙΙ ηοθίρι €οη8ΐ8η- 
Ιίηί ΐθηιροΓβ, νί^ίηΐί ({υ&ΙυοΓ βορυπι ηυηηθΡΑΐ. 
8εΙ1ίθ6ΐ ςυ»νΙ$ ηοΙ)ίΙίορ (1ί^ηϋΑ9, Ι&πι ρ8}Α(ίη&, 
(|ΐΐ8σι ηιίΙίίΑΡίβ, ρρββΠχυπι Ηη^θ^αΙ ΗΐυΙυιη π)8ρ[ί•- 
Βίρί, υΐ ρΑϋΙο ροί«1 ΙίΙυΙϋΗ ρροΗβίΙρί 8θΙβ^8ΐ ρροβΗμΙ. 
ΟυΑΠίνΙβ Ηυίυβ γθΙ νββίί^ίυηη ίη Ηοο οο(11βθ ρρϋθ 
ηοη 0X8(61, ηρυά αΜο8 ΐΑπηβη 80ΓίρΙοΓ68 ΙιΙϋορίη 
ΒγζΑηΙίηη βηρβ οοουρρυηΐ 8χίοπΐΑΐίβΐ οαηι ρΓ»•Ωχο 
ηιηίζίβΙρι ϋΐηίο. ίΐ8 1.βο ΟγαπιπίαΙ. ρ. 453, 461, 
475, πΐ8§;ί8ΐΡΠΓΏ βΐ (ίοπιββίίβητη 86ΐιοΐΗΓ(ΐιη πιβιηο• 
Γ8ΐ, βΐ ρ. 49^, μάγιστρον καΐ μέγαν έταιρειάργην. 
Οθ(1ρβηυρ ρ. 593, ΙιηΙ»θΙ μάγιστρον και στρσττ,λατην 
βΐ μάγιστρον και λογοΒέτην του δρόμου ; ίΐβπΐ ρ, 
604, ΐΏΑρ^ίβίρυπι θ( «Ιρυη^&Γίυπι νί^ιΐΐββ ρ. 613, πια* 
^ΐ8(ρυπι βι 8ΐ&ΐθ^υπι Αραίθηορυπ), β1 πΐΑφβίρυηι 
8ί(|ϋβ ρΡίρΓβοΙπηι θχουΙ)ίΙθΓϋΠΐ. ΊΜάγιστρος χαι 
δομέστικος τής Δύσεως β8ΐ δρϋίΐ 86ΡίρΙ. ροδΙ ΤΙΐβο- 
ρΗ8η. ρ. 205.]• δογίίΐζρβ ρ. 822, Ιΐ8ί)θΙ αιπ^ίβίρυπι 1)ϋ» ϋοηΙίπί^βΡβηΙ : ςυ&ρρορίβρ ίη ΒπΙίςυίβ πιοηυ- γ\ Ο ρροΙΟΑββΓ-ηίΙίβ. Ιη υηίνβΡβϋΓη ΗΑΐ)θ1)8ηΙ 8ίη{ζα1α 

πιβηΐίβ Βρυ^Ι ΟίΑπιρίηοιη (υΐ 1. π, ίκΐ). 28, 27, 46, -""-•- --ι-•ι~^ :-»-^- -..ι ,.. — :«^; — 

47, 49. ΘΙ 8ΐίί«() &υΙ &πι^.ιΙ)η9 &υ( 8Αΐ(θηη υηΑ ηιΗπα 
$η6 οΗΙ&ηη^(1•'Πΐ ιηί88Α οοηβρίοίυηΐυρ οΙΓβρβηΙβθ 
(ΙοπΑΡία βυαπι οοΙαΙϊοπθπι ^αβίίηβρβ βΐ ρχΗί1)βΡβ. 
8ο1β1)8ηΙ βρ£οί ςυοςαβ π}β(1ίο ΰνο βθ3θυΗ8α ν68ΐθ 
£βΝβ 8(1 (ΙυβΙΙυπ) ρΓονοοΒΓθ, υΐ ί.Ηΐίηι θορυπι Ιργώ- 
ροραπι ρρο)βοΐ8 οΗΐΡθΙϋβθ8 ; ηΐ οοη^ΙπΙ βχ Αηοη^^ηηΙ 
^β Ααΐ0Γί1)ϋ8 Ι.ν1)ΐ8ΐρ1 βΐ ΗΗο(ΐ8πιβ8 8ρυ(1 ϋα 
ΟΑη^β ν. 'Ρέντβι. ΤΕβΙ 8η1βπι (ίέντβ ΑΓοηΑ 1)ρ11ΐθ8, 
τβΐ ^ΐ8(]ί8ΐθΓία, 1οόΐ)8 οοηΗΙοΙυβ, (]υο (]πβ1ΐ8ηΐ68 βχ 
εοηάίείο οοηνβηΐυηΐ ηά (1ίρΙϊη6η(ΐ8Γη Γίχαπι βυ&π), 
Ι^ Γ^η4^*•ΐ'0»'5, οηίΐβ πίΑΠΑνίΙ.] 
Μέσον τής ίέντας "(σταμαι, ζητώ 'ίνα τον δώσω, 
Και το οαριν μου εκίνησα, κατίβιν εΙς εκείνον, 
ΈκεΤνος πάλιν μετ' έμου. Γίνεται κτύπος μέγας. 
ΒιοΙίο Ινχ τον δώσω «Ι^ηίΙίβΑΐ ίη Ορθβοο6ηΓΐ)&Γθ 
ββπηοηβ ίάβπ) &Ι^Ό9 '^νοι αύτ^ν πατάξω. Οβ δθΓπηοηβ οΓΠβίΑ ρ8ΐΑΐίηΑ βυοΗ π)Αβΐ8ΐΡ09, ςυί βΐ ρρίηοιρρβ 
αρρβΙΐΑΐ)Ηη1ιΐρ, αΐ δ8ΐπΐΑ8ίυ<( α^ ρρ.ρίρ(. Ι1ί8ΐ. Αυ^. 
ϊ. υ, ρ. 239, οΙ)8βΓν8νΐΙ, ςιιί ρ. 220 8ί1(1ιΙ, πΐΑ^Ι- 
8ΐρυπι οΙΠοΐοΓΠίπ οπιηίηπι ρΙ ρπποιρθηη οΓίΙοίί ρ8- 
ΙαΜπι, 9ίηΊρΗοίΐ6Γ πι&ι^ΐβίριιηι ψοραγι 00η9ί1βνΪ88θ. 
ΟοηΓ. Α{ξ8«ιΐί89 ρ. 116, βίΐ. ΥυΙοΑπ. βΙ Ρροοορ. 
Αη60(!ο(. ρ 109 η1(., ςπβπη Ιοβυπι ΑΙΡΠίΑηηαβ 1)Ρηθ 
Γθ9ΐίΙυίΙ. "[Πβ πΐΑβί«»Ιρί3 ρ;ι)8ΐϋ ρορππιςιιβ 0Γί§;ίηθ 
6Χ ΑυΙ& Βγζ;ιη1ίη8 ν. ΐ€$ Πΐίίπίίβζ άβ Ια Ρταποβ^ ρ. 
227.]• Οβ οΠίοίο ρΐ ρΑΓίίΙ^υΓί πΐ8βί8ΐρί οΓΗοίορυπι 
(1οοΐ6 Αίςιΐθ Γυββ (ϋβϋρριιίΐ ν8ΐθ8. η(] ΑαίΓηίΑη. 
ΜΑΡϋβΙΙ. ρ. 206. ΜβΗίο «νο Ηο» πΐΗρ[ί8ΐρο8 ςηοςυβ 
ρτίΤιβρ^οΓβί ραΙαΙϋ 8ρρβΙΐΑΐ3;ιη1, ςυορυπι ρτβΐ νϋαρι 
ίπιρρννιΙΪΛ αηΙ/€ €ί ιηιήοηι ηβ()θίνι χηψ ά\$('τΗίοηχ$ 
αΗ)ίΐΓίο άββηΐΓβ^ οΙ ιιίΐ ΥίΐΑ 8. ΑΜγϊοϊ βρίβοορί 
δβηοηρηβί• βρυίΐ θα Οπηρβ ?. ΡΓ3Ρϋ€ρίοκ. ΑυΙ οαπι 
πΐ8§[ίΒΐΡ0 ΐΑΟΓΟΓοπι οΓΩοίοΡϋηι βυί ουσι ρροροβϋο 1^7 αΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ Ρ0ΚΡΗΥΚ06ΕΝΙΤΙ 128 Οϋΐη βραΙΙίΕίρϋδ ίίηρβΓβΙοΓϋβ, βΓπηα ίπαρβΓΛίοη'β Α υπάτους (76) τε κα• πατρικίου; (77), στρατηγούν (78) 

ϋΟΑΝ. ^Α^. ΗΕΙδΚΙΙ ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΙϋδ. $ϊηΐί βΐ αηιαηίΐίίΜυΐί, 80(1 βΙί«ΐΓη ραΐΡ€$ ; ν. ΟυΙΙιβΓ. 
όβ ΟίΤ. Οοιη. Αυ§. ρ. 314, 465, βί Νΰ{;ί?1ίο ία <1ίδ8. 
άβ ά\ρ{γοϊιο ΝοπιηϋβΓβθοβί. ΑΙ ςϋί(1 ^β Οβάρβηο 
θΐ&ΐυβικίυιη, ςυΐ ρ. 595, άβ Ι,βοηβ βαρίβηΐβ Οοπ- 
βΐΗπΙΐηί ηθ5ΐπ ρ&ΐΓβ παγγ&Ι θοιπ ρπηουπι ϋΐυΐυιη 
του βασιλεοπάτορο; ΐη8ΐίΙιιίί».Η0, ρυιΐιςυβ ΤζβηΙζίβ 
θοεβΓο 8υο ΐΓΐΙ)υΪ886 ; οογώ Ι&ιηβη 15 ΐρδο ρ. 327, 
(ΙίχβΓίΙ ΤΙιβοάοδΙϋηι Μ. ΓιΙϋβ βυΐϋ Ηοηυιίο βΐ Αγγβι- 
ά\ο μΓδρΓθοίδΡΟ ΑΓδβηίηπι, ΟΓπαΙυπ) ΙΐΙιιΙυ του βασι- 
λεοπάτορο;• νίίΙ. ΟΐδίίθΓΐ. οΙ. Ι^βιοΗϋ (1« ΟοπΝίίΐηΙί- 
ηο, Ηυίϋ ορΡΓΪ ρΓα3Γηί8?&ηι ο. 3. ^οίΙίοίΊ αηΐΐί'ίρΗνϊΙ 
Οβόΐτβηυδ ΙβηοροΓα. ΡυίΙ ί|υΐ(1βίη »ί\Ό ΤΙιβυοΙυ>ίϋ ΐη 
υ^υ ιηοδ οπιοβδ ραΐΓίοίυ8 86υ οοηβϊϋαΓίοβ αυϋΰύ8 
ραΐΓβ% ίηιρβταΐονύ 1>&ϋη6 βΐ ΟΓβΒΟΟ πατέρας του 
βασιλέως αρρβΙΙϋΠίΙί ; αΙ ηοπιβη ίΙΙυά βοαιροδίΐυιη 
βασ'.λεοπάτωρ, βΐ ΙοΙα ι11ίιΐ8 (ΙίμηίΙαίίβ Γ&Ιίο βοΐίυ» 
ρΓ0ϋ089. ρΓονΐηοίϋΚ'β 688βη1. ΡυΓίβ δίο (ϋεϋ ίυβπβ, η ίβοηίβ ίυνϊ^ηΐυιη, βΐ αΓ.(ί«|υίοηΙ)υ8 ΐ6ίηρϋΓίΙ)υ8 
ηοη :[υ<)ι1 Ιοαο αοη^ηίαηι^ ρτο (ΌυεηΙίϋΗί! ββββηΐ, 8β(1 ί^ηοΐα Γβΐΐί ΓυίΙ, υΐ μΗΐ6ΐ3ίΙ οχ ϋδ, ςυΰ (ΐιΐ π. 413 οοηνβηίΐ 81ηίί€αΐ€η$^ άβ ςυο νίά. ΜυτΛί. 1. Ι Αη- 
Ιίς. ΙΙαΙ. ρ. 119. ΟιβρυΐΗΐυαι Ηφο «ΙαΙβ ΓϋίΙ άβ 
οίΐιείο 6ΐ βΙγΓηοΙο^ίέΐ 8βη€3€αΙΰί, &υΙ ϋιηβόΰαΐεί. 
Μίΐιί νί(1ΰΙυΓ Η νοβθ αοΐΐςαβι &ίη(ίβ βΐ χοαίΓ νβηΐΓβ. 
ΝύΙ&Ι αοΙθίΏ 8ίηάβ ΐίίβηα &(ςαβ βυρβΓβΙββ αάΐιυο νοχ 
ευ [η ρΓΦροδίϋοηβ 8(^^β^ι& Οβίϊνά^, \ά 69ΐ υπουρ- 
γία /"αίΛΐ/ία, [α^ηηίίίιχίίη, οδίβςιιίηηι. ΛΊ*/Γ2Ϊί0Α, τους 
συντρίίοους, ΗρρβΙΙιιΙ θΓβ);;οΓίυθ ΤϋΓυηβηχ. VI, ιι. 
ΝηΙτΐΐίυ», ^ΐίί α(ί βχ^ηβηί/ηιη γηΊηήΙ^ίήητη νβςαίβ 
ϋκαηί η€€βχ$αΓα. ΟβίίηάεΙίΐιβείιΙ, ίβπιυΐυδ, ςυί οφ- 
ΙβΓΟΓυηι ΓαηιυΙοΓυπι ίαδρθοίίοηβιη 6ΐ ρΓΟουΓ&Ιίο- 
ϊιβιη 8ί1)ί ΙΐΗΐ)6ί)&ΐ ίηΐυηοίΗΓη. 

(76) ΑιιΙΙιγραΙΐ 8ί;ϋ ι»Γθθοη8υΙβ8 ροΒίβρΐοΓϋπα ίοιη- 
ροΓυιη Ιοημβ δυηΐ &1ϋ α ρΓΟΟοεβ. ίΐϋδ νβΐυδίίβ Οο- 
ΓβπΙΐδ ΗοοίΑΠ» Γβί. ΜθΓυβ Ιυιπ βΓ&Ι Ιϋυΐυβ ηποΙο- 
ηΐαΐθ 0888119, ηίδί ςυί ανθύπατοι των θεμάτων ςυοίΐ αηΐβ Πι^ραΙοχ ββββηΐ, βΐ ΐ11θ3 ρτβΒοβίΙβΓβϋΙ. 
ΫίίΙβηΐηΓ ΐη των Ίλλουστρίων 1ηοι:πι 8υοοβ88ί:ί8θ. 
Ν&Π1 υΐ ΙίΙα8ΐη$ ΐίΐυΐυδ ηυΙΙί οΙΏοίο 5θ1ί ίΐΙΙΐ^&Ιυβ 
6Γ&1, δβά ΙϊΐηΙυΓη οοπηϋ&ΐ3•ι1υΓ δυσίΓπαδ άί^ηίΐϋΐβδ, 
ϋ& άβίηοβρ:» ϋάβιη ΑηΐΙιι/ραα (ϋοβ^ιαηΙπΓ, <|υί οΐίσι 
ίΐΐοόΐκα, ϊί)0 ΐίΐυΐο βν&ηβδοβηΐβ. Η&1)6ΐ)&ηΐηβ 8ίη- 
^ιιΐφ ρΓονίηοίδβ 8ηο9 ρΓθθοη8υ1β8? δηηο ΑηΐίοεΗυδ 
Ανθύπατος της Ελλάδος ββΐ βροΓΐ Ζυβίητίϋίΐι ν, 5, 
8'έ, βΐ Ο ηοδίπ ΟΙοΙΟΓυΙοίϊίο οοηβΐϋΐ ιη8]0Γϋίη ςπ&- 
τυηιςιιβ ρΓονιηοί&Γυητι δίΓ&Ιβί^οβ ίυίβδο δίηηυΐ Απ- 
ΐΗγρΗίοδ ; ηοη Ηοο Ιίΐυΐο, 86ά ίΐΐο, αυοΙοΓίΐΗΐβιη 
ϋΐίδ Ιηϋυβηΐβ. 3υηε1υ3 ςυοςυο 5θ1ρΙ)αΙ βεδβ Ιίΐυΐυδ 
ΑηΐΗγρβΙΐ οΐΐΓπ ϋΐυΐο ρβιΐΓΐοϋ ; Ββά υΙΟΓςυβ πιβρυβ 
6Γ&1 Ιίΐυΐυβ, ηυΙΙίυδ ροΙβ^ΐΒΐΐδ &υΙ ίηίΐβχ, αυΐ &α- 
οΙΟΓ. •[νίά. όυηΐίη. ΟοπδίΗπί. ΠΙ, ρ. 67, ϋί)ί Αΐβχίο 
Μϋδβΐΐί ρ&ΐΓίεϋ ρΓίοΐηπι βΐ ρΓοεοΒ. οοΙΙκία & 
ΤΙίθορΙιίΙο (ϋ^αϋ&δ, Ιυηα νβΓΟ ΐΏ&^ίδΙβΓ ςαοςυβ &ο 
ΟθΒβΗΓ &1) ίρ^ο ΟΓβαΙυβ 6δΙ.]* 

(77) ΕπαΙ Ιιίΰ ηϋοςυβ πιεΓΟδ ϋΙυΙυΐ>, ΙιοηοΓβπι βΐ 
(]ί9ηίΐ3ΐ(!αι εοη(βΓθη8, αΐ &υεΙοη(αΐβπι ηυΐίαιη. 
ΑυυΙΟΓβαι ϋαΐ^υίΐ 0οη8ί.-ιαϋηυΓη Μ. ΙβδΙεΖοδίπιο ιι, 
40, ϋΙ)ί πιβηιΟΓϋΙ αΐίςϋθπι Ο ΙβΙϋΐιι, ος παρά Κων- 
σταντίνου τετυ^ηκει τής αξίας του πατρικίου, 
τκύτην τήν τιμήν και προκαθησΟαι τους ταύτης 
ήξιωμένους των της αυλής υπάρ/ων νομοΟετν5σαντ''ίς. 
δΐ^ηίϋΟΗΐ ρ&Ιηοίυβ ί(1βιιι 8\(\ΐ}βραίΓ€ΐη. ΕΙ^ιηοΙο^. 
Μ. πατρίκιος ο1ονε? πατήρ του κοινού. Ρ&ίποίί βηΐηο 
υΓΗίυπι. Γβ^ίοηαιη, ιηιρβΓ&ΙυΓυπι θΓ&ηΙ ϋιΐβιη αίςυβ 
ρΑΐΓββ υπί^ΐυπίΐ, ΓΡ^ΊοηυΐΏ, αίςυβ ΐαιρ^^ΓαΙοΓυπι ; 
ςυί β08 βΐ βΕ3 εϋΓ«ΓβηΙ, ίίΙί^τβΓβηΐ, ΓονβΓβηΙ, ϋί 
ρ-ιΙβΓ 1ίΙ)θΓ08 8υο8. ΟΙίηι δβΒευΙο ΟοηδίΗΐιϋηί Μ. βΐ 
ΤΙιβοάοδίοΓϋίπ ςυοίςυοΐ ραίποίί β8ί*βηΙ, ϋίΐβιη 
ςυοςυβ ρβίΓβδ ίπιρβΓΑΐοπ» »ρρβ11αΙ»ΗηΙυΓ, υΐ εοη- 
ΒΪΗ&Γϋ 61 (1ΐΓ60ΐ()Γ08 θ]υ8, οΐΏηίυπιςυβ εοηδϋίοΓυω 
β)υ8 εοηίϊοπ βΐ α(1ίηΐπί8ΐΓί. Αρυ(1 Μβη&αάΓυιη ίη 
Εχε. 1.6^&Ι. ΗοοδεΙιβΙ, ρ. 102, ηηβπιοΓ&ΙυΓ &1ΐςυί8 
Παμο'ίριος όνομα, αξίωμα βασιλέως πατήρ• β^ Ρ^^. 
110, ΉπρβΙΙ&ΙυΓ ΐίΐβπα έν τοΤς βασιλέως πατράσι τε- 
λών. Εγ^ο ρΐυτβδ βΓβηΙ ραΐΓββ ίπιρβΓβΙοΓϊδ, βΐ 
οπιηθθ ρΗΓϋϋί[>&1)αηΙ, ςυί βαοπδ εοηβυΚϋϋοηίΙΐυδ 
β(3^1^^)βΓβηιυΓ. ΜβΓπ ρ. 132 : Στέλλεται κατά τήν 
Περσών χώοαν ποίσβευτής Τραϊανός έν τοΤς βασ:- 
λείοις πατράσι τελών και τήν λεγομένην του κουαί- 
τάλψ] πατρίκιος 'Ατταλου ονομασθείς, ία βί-Ι εοη- 
ίίΐίαηηί, ΚβεΙβ ρΓοϊηίΙθ Οϋο&δ ΡαΙποϋρ \νοζ;Γθ8 
ΤϋΓΟβΓϋπι οοηΓβΓΐ, ΗιΉΐ. ο. 22 : Προσκαλείται τον 
πρώτον των μεγιστάνων σύτου, δν βεζύρην κατά 
την αυτών καλοΰσι γλώσσαν δν οΐ *Ρ(«μα"ϊοι πατρίκιον 
και μεσάζοντα λέγουσι. ΟοηΓ. ΑηΐΗοΙορτ. Η. 8ΐβρ1ι. 
ίη ο&Γηαίηρ ουτος ό κοσμήσας ρ. 299. Ιη Ουίΐ. ΤΗβο- 
όοθΊ&ηο ρΓφΓφ'εϋ ρηείοΓίο βΐ ^1Iυ^1Γ(•8 &1ϋ ρροοθΓββ 
ηοη Ι&ηΙαιη {ταίτι$ ηοποίηβ αΐ) ίπαρρ. εοπιρβΠ&ηΙυΓ 
(υηάθ ΠΙα βίςΐ» Ρ. Α. ]ταίβτ ανβ) ίΐβιη (ναΐνβε οΗακύ' ι^ηοΐα 

υίι. «ΙίοβηΙϋΓ. ΟπδΒ ΟοαΡϋδ βγΙ ΟογΗπ. (Ιιϊ ΟίΠο. ρ. 
29, η. 36, (1β Τ»1α δβυ ραΐΓβ βιιΙ«, ροί^ΙβηοΓυιη 
α^ΙαΙυσ) ίϋ^ηϋαίε, αΐΐυΐιΐ, ηοη βχδεΓίϋϋΠ). "[Ρ^υΐαβ 

ρϋΙβΓ ίπΐρβΡ«ΙθΓ\8, ΡΓβίΙβββΓ. ρ. 206. — Μ&ρΐβ 81υ8Γΐ 

οηνογα εη Εεοδββ ρουτ ηβμοοίθΓ εοη Γ6(8ϋΙίδ86- 
ιηβηΐ ^β0(4υ68 Ηαπηίΐΐοη, οΙιβΓ ά& 8& πι&ίδοη. Ια 
ρϊυδ ίΙΙυβίΓθ ϋΈεοδδβ. Εϋε ΐυγ (Ιοηπα ΐβ ϋΐΓβ (Ιβ 
8οη ϋβϋίβη&ηΐ ^οπι^γηΙ άαηδ Ιβ Γογ&υπιβ, εΐΓ&^ΙορίΑ 
ροϋΓ 8οη ρβΓίί, Ιΐΐρβ ηουνβ.ΐϋ, θχεβρίβ (Ιπηβ Γαη- 
οίβη 1θπηρ8. ΡίΙανΒΐ, €αίί$5β8 χΙΐΜαΙνβ$^ Ι. IX, ρ. 
179. δ,νΓαεαδ&ρ.χ υρΙ)ί8 ρρφΓεοΙυδ αηίβ δ&Γ&ε(>ηο8 
ΡαΙηηη$ νοοαΙ)»ΙυΓ.]* Ιά θνΙ ρΓοευΡβΙοΓ, ρεεΙοΓ 
νίε&ΓΪυβ ; νίά. &(1 ρ. 154 (Ιΐεβη^ΐβ. ΙΙ& πατρίκιος 
Αφρικής βρϋΊ ΤΙιβορΙΐΒΐη. ρ. 235, πατρίκιος τής 
Λαζικής και Βαρνουκίου ρβ^. 309. '[Ιη 1ΐΙ)Γ0 όίϋΓϋΟ 
6Χδ(4ΐ 8(1 ΡΑΐΓίΡΐυπι ρΓονΐηείΰ 6ρί&1ο1&, ηυ8 ϋβρ- 
ηθρίυ» άίεϋ ΐηΙβΙΓι^ί αυΐ ρροΒίβεΙυπι ρρονίηοίΰ 
ρ Α ΟΡίϋπο ίίηρορ8ΐορθ ίη ΟεείΊρπΙβπι ηιίδδυηι, &υΙ 
^ βϋπι, ςυί 8 β8ΐ1ί8Β γθ^θ βίΐ 8ΐ)1**β8ΐυ3, ρ. 107. Ιη 
€1)Ροηίεο ΥυΙΙιίρη. βραά Μυρ&ΐοΓ, Ι. 1 δεπ. Ιΐ&ΐ. 
ρ. 425, ΐ3αΙ)βΙϋΡ ϊιβίΟ ΓυΓίηηΙ» : Ιη ηοηιιηβ ϋβί ηο5ΐνί 
^, €. αηηο νηραϋ />«. ηο^ίή Οοη,Φιηίίηί \ΊΙ^ βΐ 
V, αηηο ρα1ή€ΐη1η$ άοηιίηί ηοαίή Ιαη^αΙβ, ηβο ηοη 
€ί V αηηο άοηιίηί ηο^ίη ΛΐίιβηηΙρΜ ρηηεϊρίί - - βΐ 
ρ. 417, ηιβπιορ8ΐυΓ Αά^ηνΙρΗηχ Ιαη^^οΰαΓίΙοπίηι 
ρβηΐίί ΑηΙΙιι/ναΐΗδ βί ραΐηοίιΐβ.γ Πε^υΐι ίοη^ο1)8Γ(1ί 
όρΰΒείχ η1Η^0Γ^3, ςυί Ιιΐο αΐ6ΠΐθΓ8ηΐυΓ, ουηη ρρο- 
νίηεί88 8υ88 &1) ίπιρρ. 0Ρΐαϋί8 υΐ ν88&1ϋ ΙοηοΓβηΙ, 
ρβίΓίεϋ 6Γ8αΙ βοΙφ 0Ρΐ8ηα?, εΐ βηπο^ δυΐ ραίρΊ- 
0181113, \ά θδΐ ρΓΪηοίρϋΙΠδ δυί 85 Ηυ1& ΟΡί&ηΒ άβ- 
ρεηϋι'ηΐίδ, ηυηΐθΡ€ΐΚ)8ηΙ, υΐ ίπιρερ&Ιορεί» ίιηρερϋ 
8ϋΐ. Οαίηιβνίχα ρΗη€6ρ$ Ββη^νβηΙαηοΓηηι ραΐήύχηε 
(ααηζ^ ροΒίςηαίη ΟΡΙΐη νβηΐεδβί. Αηυηγπι. δ8ΐβρη. 

1. II, ρ. II, 

(78) δΐΓ8ΐβμ;ί ρ(>8ΐβρίθΓ*ώ•ΐ8 ©νί•; ερ8ηΙ ϋάεπι, ςυί 
οΙίΐΏ ρρορΓ3Ρΐορο5 6ΐ ρΓθοοηί»ϋΙΡ3 ίπ ρρονίποϋθ ΘΡΠηΙ, 
Ο ρρβΐΓεεΙΐ ηεηηρε ρΓονϊηοΪ8Γυπι εΐ ]υρί8 άίοΐ8ΐθΓ68 
8801 ίη Γ6ΐ)υ8 οίνίΐίΐ^υδ, ςυ8πι ίη ΐΏί]Ιΐ8ηΙ)υ9, πΐ8^ί- 
βίρί πιΙΙϋυίη δίπιυΐ οΐ ^υΙ)6Γη8ΐοΡθδ υΓΐ)ίυππ. ΜΙΙϊΙη- 
τίδ 0Γ(^ίηί3 βΡ8ηΙ 8ΐΓ8ΐ('^ί, οοηΐΡ8 (^υαπι οΐίπι, ουπι 
οΐνίΐβί* ηΐίίί^ΐ8ΐΓ8ίυδ ΡδδβπΙ. Οιιοά η8ΐυΓη οχ ΗΙνοΡδ» 
υ8υρρ8ΐίοη6 ναοί» στρατός, νεί ρυΓιιι.'Ν βχ (ϋνορβο 
πιϊΙΐΙΪΛί {^εηερο. ΙπίΙίο ςυϊίΐεηι οίνεί» υρϋΐδ 8ΐίευ|υ8 
εοηίΡΗ ήο^ΐθδ δυοδ ΐρβί ίη 8Ρηια ίΐιπηί. ΡρορΙερεα 
στρατός (ϋεείΐ&ηΐυρ ; βΐ ό δήμος αίςηε ό στρατός 
ίάεΐΏ 6Γ8ΐ, εΐ δδβρε Ρίη(ί3Γυ3 ρο^Ιερίπδ ροδυίί, υΐιί 
&1ϋ ρρίϋδ ροηθΓβ ηΐ8ΐυΐβ86ηΙ; εΐ ΠΊβρί^ΐΡΐ οορυπι,ό'ί 
δημηγοί νβΐ ρΓ«ΙθΓβ8, στρατηγοί νεί στρατάργαι 8ϋ- 
^ίρΐ38η(. Πείηάθ νερο ιη8η8ίΙ ςυίάεηι βί^ιιίΠεΗΐίο 
τοεΙδ στρατός, ίίηςυε χΐίεΐί ςυί βοΐνερβυδ Ηοδίεηα 
8ΓΠΊ8 ρερερβπΐ, ββΗ ορρίάβηί ίρδί ηοη 8ηιρΙίϋδ ίη 
ΟΗππριιπι ί1ι8η(, βεά ιηίΐίΐεδ αιοροείΐε εεα ιχιΙ Ιεηιριιβ, 
βεα 8(1 ρερρείυηιη εοηιΐιιοΐί ρρο ίρ^ίβ 1)εΙΐ8ΐ)ΗηΙ. Ουο 
ίΒοΙυπ), υΐ βοΓυιη ΐΏ8}!ί$(Γί, ςυ^ρνίβ ίπιπιβάίαΐθ 
ρΙθΙ)1 ηοη ίπιρθΓαΓβηΙ, στρατηγοί άίοβΡΟηΙυΓ. 129 ΌΕ 0ΕΕΙΙΜ0ΝΙΙ8 ΑϋΙ.^ ΒΥΖΑΝΤΙΝΛ ΠΒ. Ι. 130 τβ καΐ όφφικιβλ^ους (79) και κλευουραρχας (80), Α 

χα: τούτων κατά το εΐωθος προσκυνούντων του; δε- 

^ΟΑΝ. ϋλα. ΕΕΙ8Κ1Ι 

ι. II, ρ. II, 8θΓ. ΙΙεΙ. ρββ- 272. *[Αίί3ΐ^ί8υ3 ϋββί- 
άεπΐ Ιιθη^υΐ9&Γ(]θΓυιη Γθ^ΐβ Ωϋυδ & €οηδΙαπΙίηο 
Ογ8βο. ΐΓηρ. οοηβΙίΙυϊΙαΓ ρ&ΐηοίυί*. 8ε(ιιιιίαεΙ(, αά 
Ε^ίοΙιαΓά, ρ. 40. ΟίΙίιηβΓ ννΗπά^ΙοΓυτη τβχ ηοη 
ΓαεΙιΐδ ββΐ ραίποίυδ & ^υ^^(^^^(1ηο, ςποΓΐ ΑΓίΑη&ιη 
ΙΐίΒΓθβίη θ]υΓΒΓβ ηοΙΙβί. ΡΓΟΟορ. βΐ ΤΙιβορΗαη. ρ. 
170.]* Ββ§β3 ί^ϋϋΓ βΐ ρΓΪηοϊρ63 οοοίίΙοηΐίΐΙρββΟΓηΓη 
ΙβηιροΓυπ) 5υ9θίρί6η(1ο ραΐΓίοίϋΙυΓη&ΟΡίαηίϋίίηρρ., 
^υ^υ3 Μ 6Χβ[ηρ1& Ιοη^β ρΙυτίπια άβ'ΐιΐ ϋυ Οαη^ο 
(ϋϋ58. ΙιαΙ. ν. Ραίήάαε^ &^η0806ΐ>£ΐηΙ, 8<'. ν&δαΠυβ 
βΟΓϋοο βδδβ, ρϋίποΐοδ Θ^ϋ9, \Λ βδΐ ρΓθθυΓαΙθΓ08, 
ΙοευΐΏ ΐθπβηΐββ, νίοατίοβ. ΡαΙποϋ νοοθπη ρ» «ΐβίο 
\ά ηοΐβδδβ ραΐβΐ βχ Ιοοο Ββηζοοίβ ρ. 1002. '[Ρθ' 
$ί€τα άιε €07ΐρΓ€ραΐ0 ^οη^^ι^ο ίη βνοΐο&ία ρΗηΐΊρϊ$ 
αρο^ΐοΐοηιηι^ ίβάιί τβχ Ηβηηειι$ ίη ηιβίιο βρΐχοορο- 
ΤΗΐη — /ΐίΐ?ι Τ6Χ αίΐ : 8ύηίθΓ€χ, &οΙί(ο ιηονβ ηΐ νι β 
εΐεεϋοηβ ηο$ΐΓα, ΑοοχρΐΙβ ςηβτη υχύΐή (ΙβίοΙαρτχ- 
$€ηΐΐ €οηρΓ€ραΙίοη€. Οηί ναροηάβηιηί : 1]1ή αάο&ί 
ρΓΗί^ηΙία ί'6(βχ ίηα}βαίαΙί8, ηοίΐ 6Η νΐϋεΐίοηή οοη- 
ιεηιη^ ίη αΓϋίίήο ηο5ίκχ νοΙαηίαΙί$. ΙΛΗ ΙοΠβ αΐί" 
ςηοίι^ϊϋ αΰ$6η$ «/ιλ, ίατηβη ρ€Γ ο(ίί€ίΗΐη ραΐΗοίί, 
ηηί €$ί υ€Βί€ν νί€ανί\ι$^ 5€ηιρ€Γ αρο8ίοΙΐ€3Ρ ρΓυτηοιί)νί 
ίηΙβΓβ^ίΐίί. Λ>^ϋ« €ηιιη ραΙνίοίη$ £,Η ραρχ ριΦίαία$, 
ν^Γανηαά ρΓχραΓαηάα νβίραΜίι^χ ηβροΐία €ύ χτηρβ- 
ταίοηχ ραίτίπηχ, — Οβοτ^ίητη <»$/, ηΐ ιχχ Ιίαιτΐοία 
οατη ηηίυβηίί ίη τηοπανεΐάιι νηρβηί 6ίΰί 3ΐιοι'βάβηίί' 
όια β'^ΓίΙ ραίηοίαχ, χιοαΐ άβ ΟαΓοΙο Μ. /ΊιαΙατη 
ι€^ί^ηη$. — Ιηάαΰΐη» ί(;ι7αΓ γ€Χ υίηάϊ.^,ήίαα εΐιίαίηι/ιΐο 
άβχροηίαίιιτ ραίήάαΐί αηηαίο, ^ο^οη.ί\ι^ ρία^ίίοη 
ρτω/βοΐανχ αιΐΓβο οίρΰΐίΐο.γ ϋύή[ ηο3 Ιιΐο Ιοουπ αά 
εβΙθ^ΓηΙϋΐη ίΙΙαίΏ (1β ρ&ΐΓίοίπΙυ Ηοιη^ηοΓυιτι, ςυβπι 
μβ5?βΓυη1 ίιημΡΓαΙίίΓΓδ οοοίίίβηίαΐβίί, ςϋδΒβΙΐοικ'ΐη, 
^υ^υ9 οπί?ο ρπΓΠΛ Η^ο ιηίΗί νίοΐβίατ Γυί^δβ. Ιπορβ- 
Γ&ΙυΓ63 ΟΡίαπί Βοαι&πι οΐΐαι ιΐ)ϋΐ6ΐ)»ηΙ, υΐ έΐΐίο, 
ραΐΓίοίοδ, Γβ8 ΒοΐΏ&η&8 βυυ ηοιηίηβ οϋΓαΐυποβ : ^ 
ουνο (ΙείπΓβρβ βρϊ^εορίβ ΗοπίΜπίβ ηοη 1)6ηβ εοηνβ- 
ηίπίΐ οϋπι ίΐϋβ ΟπΕοΐΛ ρ&ίπεϋ», εΐ άβΠεβΓβ αΙ) ίιη- 
ρβπο ΟΓΪβηΐΗΐί πιβίΙίΐΗΓβηΙυΓ, ίηνΐΙιιόΕηΙ ΓΡ^βδ 
ΓΓΒηεοβαΊ βυβείρίβηάβΐΏ ΓθΓϋΐη Βρχκί ΚοπατΏ είνί- 
Ιίϋηι ρΓΟΓϋΓαιίοηβπι, δου ραΐΓίεΪΗΐηπι. *[νίίί. Μυ- 
Γ&ΙΟΓΪ ΑηηιιΙί<)Ίι&1ί&,1. II, ρ»^• 307, 405, ςυί εΓβοΙίΙ 
ραΐΓΐείϋΙυΓΏ εοηβΐίΐί^ϊββ ίη ΓΐοΓεηΒΪοπβ Εεείβδίίε Βυ- 
ιηβη®. ΟοηΓ. Ι,ηΙβΓ. ρ&ΓΪβί. ρ. 32, υΙ>ί (Ιβ ΟαΓοΙί 
Μ. ρ&Ιη'είαΙυ. Οβ (Ιΐ^'ηϋ&ΐβ ρϋΐτΐείορυπ), εΐ 
ςϋϋά ρΓονίηοϋΒ ρΓδΒΓβεΙΐ ίϋβΓίηΙ, ρυ3ΐεα νοΓΟ 
εϋπι Ιϊΐυΐυιη ΡβΙίςυβΓΐηΙ ν. ρ. 3'ι. ΡηΐΓίοΙαβ 
ίιΐβιπ, ςυί ρθ3ΐο» άύ\ νοε&Ιυβ ρ. 35, βχ Ηβητΐεο 
ΜοηπεΙιο. ΡαΙπείιΙϋδ ΟηγοΙι Μ. πιαχίπαι» ία (ίεΓπη- 
8ίοπβ ΕεεΙθϊ»!» εοηβίβίεΐ)»!. Ιάεηι ρτορΙΡΓββ ςιιοςυβ 
άεβηχοΓ βρρβ!1»ηηο3. ΟοπΓ. ρ. 58. ΟΙανβδ ϋβρυΐοή 
8. ΡβίΓΐ &(] ρ;ιΐΓϊείπ3 αιίΐΐΐ 9θΙεΐ)οηΙ. ΤβδΙίΛ ΟίίΓοΙυβ 
ΜίΐΓ«ίΊ1υ8, ί. IV, ρ 282 [εποίΐυ ΜϋΓΒίοπί ΔηηαΙ. 
ό'Κ&Ιίη] εοηΓ. ρ. 407, ΡαΙπείαΙαΓη οίρροευίΐ ΟαΓΟ- 
Ιπβ Μ. οππι ιπιρίίΜίΟΓί» ΙίΙυΙιΐϋη αΗβυίπβΓβΙ, Οχή'η, ρ 
ΟαΙΙ. ρ. 94, ίπιρεΓαΙΟΓεπι εοδ, βΐ ραΐτίοϋ ίΙί^ηίΙ&Ιβ 
υΐί εοΐίΐυίπ βρρ&ΓθΙ 6Χ Ι. Πιιάη'αηη^ βΐ 86Γ|Γ(. 
Ώ\ϋΙ. Ι.ΧΙΙΙ, εοπΓ. ηο(. 3(1 ΟοηβΙ&ηΙ. ΟοηΗΐ. ρ. 64. 
Αηιι$1α$η βί ί,βοηίε χίαΐβ τβάίί ΙΙοηιχ Η(ΐώ'ίαηη$ 
ραρα^ α ηηο ^α^οια$ Ρταποονητη τβχ ΐίοτηαηοτητη ρα- 
ΙγΜη% εοταΐϋηίια [ΐΑΰταΙ^ νορηηηΐ'ίηβ ΙΙαΙίαί 8ΐι$α*ρβ' 
ταί. Μυβευίπ ΙΙηΙ. ρ. 41. ΡβίΓίοίυΓΠ ί^β ίΐίεΐΐ Ολγο- 
Ιϋβ Μ. ίη Ηΐΐεπ3 »(1 ΑΐΗχίυπι αρυίΐ ΒαΓοηίυιη ρΙ 
ΑεΙ. 88. ιηεηβ. 3ι:η. Ι. ι, ρ. 714. Ηεηπεηβ IV, 
&ρϋ(1 ϋΐΐοηειπ ΡΓίβίηίξεηδβΓη ίΐβ Γβϋ. κβ»^• ΡπίΙΡΓίεί 
Β«γΙ)%γο38;« 1. Ι, ε. 1, ραΙΗαίητη ρτίτηητπΒβ ηρρί-Ι- 
ΙαΙ. Αί'ίίά ΒοίοαΓΪίΡ είυίΐαίετη Βήχίηοταηι — οηήηιη 
τηαρηατη οβΜταυϋ^ ηύί ίη}ηηα•^ είΐή α Ηοηιοιια Εύ• 
ύεηα χΓΓοραίαα αβ'βνίχίοίε εοηηΗβΓϋχίτ^ ηηο^ί υίΗεΙί- 
€€ΐ χρχο ίηΰοηχχιίιο, ςυί (αηηααηι τ^χ βΐ ραίηεχ^ι$ 
ρητηχι$ $Χίχ ητΙ)ί$ ερΗοορί δ$$β άεΰίτεί, ίίοτηαηχ 5ΐ6ί 
γϋηΐίΙί€€τη ρτχ/€α3$6η(. Βεηη'ευβ ίιηρβΓαΐοΓ, αΐ άο- ΓθΓεηΙίΙ)υ3, δίαηΐ, ρΓοευ[ηΐ3υαί ί()ΐ ηα&^ίβίΓί αο γθΠ- 

ςυί, θΐ (Ιϋπιίηοδ 38ΐυΙ&ηΙ, βείϋεθΙΐΏΒ^ΐδίΓοοβππιο- 

ΟΟΜιΜΕΝΤΑΗΙϋδ. 

ιηίπίαηι υτΐ^ϊδ Βοηΐ8Β ΗβδβΡβΓβΙ, &πηυο8 οοηβυΐεδ 
1}ΐηθ5 επόανϋ, ββ ρρίηιυπι ρ&Ιπείυηα ά'\οι νοίυίΐ, 
Ιπυηιρίιυιιι ίπδϋΐυίΐ, ίη ηυο αερίαιη&ΐυηι : Ηεηηεο 
Αυ^ϋδίο α ϋβο ευΓυηαΙο — ΕεεΙββίβΒ άβίβηβοπ νίΐα 
βΐ νίοΙοπΗ. ΟοΙ(1&δΙ. βά Ε^ΐηΙΐΛΡίΙ. ρ. 170.]* ^αIη 
&ηΙί(]ΐιυ3 ΡΓαί ΙίΙυΙυβ ρηηχί ραίτίείί^ ϊά^ηι ναΙβηβ 
ϋίςυο ρήηεβρχ, $€ηαΙχΐ5 \ ^μ']μ% γρι ρχεηιρία άβάιΐ 
Βυ Οηπ^θ ν. πατρίκιος, ευ^υ3 υίτυπαςυβ ϋΙθ33η- 
Γΐυηι. 36(1 ΙιΒίίηυιη ρΓδΒείρυβ, ρΐ'£εΙ&ΓΒ ιηυΐΐϋ (Ιβ 
ρΗΐΓίεϋβ νρΙβΓίδ ^υxιΕ βΐ Γ^οβηΙίοπβ βΒνί (Ιοεβί. 
*[(1ΐ€ϊη6η$ 11 εοτοηανίΐ Ηβηηεητη II εΐ χίχοΓβτη 
Αςηείεηι, ςηα οααχίοηβ )ΐίΓαΓΧίηΙ ίίοηιαηχ ηοΙΙο $€ 
ΧΛη(^χιαιη ροηΐίίχεεηχ αί$(]Ηίί ίτηραταΐοηί νοίηηίαΐβ 
εΙί{^βΓ€. Ιρ$ί ρτχίετεα άβ ηηο εοηοεχΒεηιηί ραΐήεία- 
Ιανι^ ηΐίΐηβ ρνχΐβτ ΐιηρ6ταΙοτί$ νοΓΟηατη αητβχιηι είΤ' 
ειιΐηηι (βΓΤβΙ }χΐ8$ετ€. Ιρο ΟδΙ. Ι. ιι, ε. 69. ΜίββΓϋηΙ 
ΚυπίΒηί ροδΙ ΝίεοΐΛΐ οΙ)11υπίΐ Ββηπεο IV εοΓΟΠΑΠ), 
Γ0§(ΐη(6δ δίιηυΙ, υΐ ηονυτη Ιρβίβ ροηϋΠεβαι ^βγθΙ. 
Ιδ ϋοηνοεΒίίβ Βαβϋβαιη ρηηείρϋ^πδ εοΓοη&ίΠ εΒρίΐί 
ίιηρο3υίΙ, εΐ ρΓορΙθΓβι ραΐΓίριυβ ΒθΓηΒηυ3 Γυίι (11- 
εΙιΐ8. ΒεΓίΙι. ΟοηδΙ. »(1 α 1061. Οοηί. ΗβΓηίΒηηί 
ΟοηΐΓΒΟΙί Ηίΐ ρυπίίΙβπΐΗηηυηι.ΟΐΙο Κρίδ. 1. νι, ε. 34, 
ΡβίΓ. Βΐβε. ΠΙ, 21, Ι.Βίπ5. ΒεΙίΒίΓπΒό, 1063, 64. 
υ^ΉβΙΙί ι. II. ίη νΐΐΒ 03ε(1υ1ί• ρ. 211. ΙηΙβΙΙί^ξίΙϋΡβχ 
ηιο'ΐο Ιγιη^βΙο Ι,ροηΐδ Ο^Ιϊβηβίβ Ιοεο, ςϋί(1 ίϊίΐ εϊν- 
εΗΐχιχραΙηείαΙί8,αΐ]ΏΒ πΐΡΓπΙηίΙ Ββηζο ίη Ρ&ηρργΓ. 
ΗβητίεΙ ίΠ, ρ. 1064 : Ηοηιαηί ίη ιηεΙίηΒ τεοοΓάαΙί 
εοηνεηίεηΐ6$ \η ηηηηι ρτο^ηίιΐηηΐ βηιεηΊανβ φιίώμιίιί 
ρεο^αυεηιηΐ ίη νβρβγη ρηβπΑτη. ΙΙηςαβ ηχίΐΐχίηΐ εΐ 
εΙιΙαηιι^(/6ίη, ηχίίΓαηι, αηηηΐηηι εΐ ρηΐηείαΐβίη είΓεα- 
Ιηιη ρεΓ ερίχοονο^, ρβΓ εαΓίϋηαΙε^ αίςηε ^εηαίονε$. — 
Υί^ηιη εΗ εν^ο ίτηρεηιίνίοί $Ηΐ^φιβ δΙΙεηΐίαννϋ ηοη 
ε^χβ Γϋείρχβηάα εαρΐΐοΐϋ ιίοηη, ηίη εητη Γειιηοηιιη 
ραίήεα$. ΤβΓπροΓΒίβδ (Ιοηιΐηί ΟΊνεαΙο Ρανίχιηι (ύα 
ΡαίΓδ) Ιπδί^ηίΙΙ. Οχηηι. ΓΓαηε. ρ. 15Η. Ρ^τεδ ειιτίκ 
Β ρ;ιΐΓίεϋ3 (ΐεδοεηίΙβΓθ ηρ^Βίατ ρ. 195 οϋ^δΡΓί. 1)υ 
0Βη^2;ίί ηίΐ ^ϋ^ην^1Iθ. ΡβΓβδ ΡΓΒπείίΒ ρβδδυηη βπΙρ 
0Π1ΠΡ8 Βϋ&8 ΓΡ^ηί «ΙΙρπίΐΒίρδ 8ίΙ)ί ΒΓΓο^ΗηΙ:. ΡαίΐεΚβί 
ρ. 401.]* Ρίΐίηρϋ βρίδεοροδ ρΓ«εβ<1βί)αηΙ αρϋ^Ι Οπίβ- 
εοδ, (Ρδΐβ 1.ιη(ρΓ&ηι1ο Ι.Ρ^ϋΙ. ρ. 481 υ, ίηίΐ., ςυί 
βϋατη ρ. 471 ΗίβΙοΓ, Ι. νι, ε, 5. γο^βπι ΒπηυΒΠΐ 
ρΒίΓίοΙοΓϋπι ρβΓίιϊΙ^ΓίΓυίδδΡ (Ιϋυίΐβοίπ) Βϋτΐ ΙίυΓΒ3 βΐ 
ιιηϋπι 8εΗΓ»ηΐΒημ;ΙυΓη. Ε ποβ^τυ Ιιοο εοίΐίοΰ ρ. 141, 
ραΐεΐ ρα(Γΐοίο3 ίιι ΕεεΙβδίΒ ρβϋυΙίαΓβ 8ίΙ)ί δο&ηιπυπι 
ΗαΙ)ΐιί>ί5Ρ, ιη ςυο δβίΙβΓΡΠΐ ; βΐ ρ ρ. 142, (ΙίνβΓδοβ 
Γυί8«β ραΐΓΪοΐθ3 δνηοΙβΙίοϋΝ, βΐ ρτοΙοδρηίΙΐΒΓΐοδ, 
ί11υ3 οίνίΐΐϊδ, Ιιο3 ΓηίΙίΐαΓβδ. ΟοηΓ. ρ. 138, Γιηβ. 

(79) ΟΓίίείΒίβίί, ς ιί ίη οίΠοίο δου ο58ί>ςυΙο, ί(1 βδΐ 
Ιη εοηιίΐΗΐι» ίηηροΓΒΐθΓΐ8 δυηΐ. δο&ρβ ιηβιηοΓβηΙυΓίη 
Ιιοε εοίΙΙοβ ρο8ΐ ραΐτίοΐοβ ρΐ πιβ,)ογρ3 είνίΐβδ ιπίΐίΐβ- 
Γεί»Γ|υθ ΒχίοιηβΙίεοβ, υΐ δίηΐ ηηηοπ3, ηρςπβ ΐΒηηβη 
πιίπίιηί ίΓΗίΙυίϊ, ςυπίεβ 8υηΙ ε. ε. ηοΐαηί, τΗϋΡΐυ- 
ΐΒΡϋ, δβηΒίοΓο•;, Π)ΒΠί1αΙοΓΡδ, Ιι^'ρίΐΐί, «ΙΪΝΐιγρΒίί, 
εοπιίΐρδ, 8ίΙβηΙί8Ρϋ,βΙε. ΟίίίείυΐΏ β>ΐ Βρρ&ΓίΙίο, βρ- 
ρΒπίΙοΓβδ, ε(Εΐυ8 ροΓυητι ςυί Γηίίβίδίραΐϋί ίηί>ΡΓ- 
νίϋπΐ. ΟπΙΗρΓ. ΟΙΤ. Β. Α. ρ. 626. νΒΐθδ. α(1 Αοιιτι. 
Μβγο. ρ. 93. 483. ϋυ Οληρ. ΟΙοδδΒΓ. υΐροςιιβ. 

(80) "[ΟΙα^ίΒ, εΙυβϋΓ®, Ληριι^ίί® Ιοεϋπιηι, Πα 
Οαηρε 8(1 ^ο^ηνίII. ρ. 179, μέχρι των κλεισουρών 
Συρίας. δοΓΪρΙ. ροδΙ ΤΗβορΗ. ρ. 519. ΓογΙρ οοηνβηίΐ 
ευιη ΟίΐρίίΒηΡΟ β(1 Πηβδ Ιηβπίΐοβ ΟΙΐρί^ΙίΒΠΟΡϋΠΐ 
Βρυ^Ι Ι.ρί1)ηί1. 1. Π. ρ. 245. ΟοηΓ Ιοουβ Ουίΐ. ΑρϋΙί 
ι. Ι, ρ. 380.]• ΟοηΓ. ϋα Οίΐη{?. ΟΙοδβ. Η. ν. βΐ &(1 
Α1ρχία(1. ρ. 300, υη(1θ ρ&ΐβΐ εοδ, ςυί ο&δίρΐΐίβ ρβΓ 
εΙυδΒ'ί, ί(1 ΡδΙ 1οε& Βη^υδΙα, πιβΒίυδ (ΙίΚίοίΙβδ, Ηο- 
βΙΙοο νίείηοδ, νρΐ βΐ πΐΡ(1Ιο ίη ΙβΓΡίΙορίο βίΐοβ, (Ιίβ- 
ρορίΐίδ ρρίΒΡΡΒπΙ, ε1ί>»ιΐΡΒΓεΗαδ Γυίδπβ ΒρρβΙΐΒίοβ. 
Κλείσουρα ρτο (ΙίδΙρίεΙϋ ηιίηορβ, ςιΐΗΠΐ θέμα βϋΐ, 
ρΒ^ίδίπίΐ οηεϋΓΓίΙ βρυίΐ ΟοηπίΒηΙίη. <1β ΤΙΐΡΓηΒΐ. υί 
ρ. 23. Ροδδίδ ευ πι νβΐϋδΐΐβ Μανείίρνανίί^ ^\. ΟοηχίΙΙΐ' 
(>η5 Ιίηχίΐατη εοιηρ&Γ&ρβ. α . *ί, 131 αΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΗΥΗΟΟΕΝΙΤΙ 131 ηί&Γυιη ίη ηιβϋΐο εΤ)ηβΙί(υΙο : &ά ΐηαρβΓ&ΙΟΓίβ νβΓΟ Α. ^^'^τα; και κατχ τάς οΙχ&(ι< ισταμένων (81) τάξει;, 

αΟΑΝ. ΰΛΟ. ΗΕΙ8ΚΙΙ ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΙϋδ. (81) 8ΐ.»1)&ηΙ ρΓΟΟβΓβδ 0ΟΓ8Π1 ίπηρβΓΛίΟΓβ 8Ρ(1βηΙθ 

ία ιΙίΓυηο, ηβςυβ ρΓΟΟΡΓββ ΙαηΙυηι, 8β(1 (^1 1(^β»Η, 
βΙρΓίηοίροβ βχΙβΓΐ, ηί6ΐ βζμΓΡ88ο ν6Γΐ)ο ίυϋθΓβηΐυΓ 
β6ϋ(^Γ0. όυοίΐ 91 ΩθΓβ(, \η Ιιυπη1:οΓ6 ββιΐβ οοαβίΓΐβ- 
1)Η0ΐ. Μυ11& ϋυ^υ8 Γβί βχοπιρίά 1]&1)6ηιιΐ8. ϋαυπη εχ 
Αίθχίαϋβ βυρΓίι εΐΐ&νΐ ρ. 20 Α(](](1[γ. ίηάβ ςυοιίυθ 
βΙίυ(]. Ναγγαπ» Ληη&, ρΓοοεΓυοα ΙιΐΙίηοΓυαι, (^υΐ &(1 
Αΐβχΐυηι νβηβΓ&πί, ϋοπιβ^ϋ ρηεδ1&η(ϋ οβυ8&, υηυηα 
αΙίηυβΓΠ εΙς τον σχίμποδβ του βαιιλέω; 1^ν.οί{^ίσαι, 
βί α Π&Ι(]υίαο ΟοάυϊΓβ^ΐ ΒιιΙΙίοηβί ΓΓ&ΐΓ6ΐΙΙιηο ηΙ)9- 
ΐΓ&ε1ιιπι Οϋπι Ιγ» ββηιιοηββυο ίϋχίΡ9Η : ΊδουποΤο; 
χωρίτηί 1 κάΟηται μ<5νος παρκτταμένων αύτφ των 
τοιούτων ηγεμόνων. Ε(Χ6 ηιίίιΐ πιχ/ιοα/η ίΙΙητη ! 
(Αΐβχίυηι (Ιβδίβη&Ι):)!) &οΙη3 $βάβί ίοΐ ίιΗηημίϋια 
α$ίαηΙιί)η$. 1.6ρΐόυπΐ(]ΐιοςιΐ6 βχΐ, ςυοά ΜαίΐΓβλν&εεβ 
6η 8οη Ηοπιαη άο 1\οη βρυιΐ Ου Οηπ^θ ΟΙοββ. Ι^αΙ. 
ν. Βαηοίδ πηγγ^Ι, ΚοΙ)βΓΐ(ΐιη Νοηηαπηίΰ ϋυοβιη 
€Ρ)1 ουιη ΑΙοχίυ οσίίοςυβπίειη, οϋΐη ηοπ νί(ΐ6ΓβΙ 
ΒίΙ)ί Ββάβιη ροΓΓΪ^ί, βΐ 8ΐΜΓ6 ()6(1ί^η&ΓβΙυΓ, ηηειηΐβΐ- 
Ιϋπ) 8υυΓη 8ίϋΙ ΗυΠίΐΙ βυ^βίΓ&νίΑί^β, βΐ βί ίηββίϋΒδβ. 
ΟϋΟίΙ οβΒίβΓΟθ ρροοβΓθβ ΝοΓΠίΛηηοβ, οϋΓη νίίΙβΓοηΙ, 
ίιυίΐαΐοβ {υί{*&ρ. Ηΐηο Ιϋ&βίδβΡΑΙεχίυπι, υΐ ίη ραηο- 
ϋΐιυβ ΟοηπίβίΟΓϋ βυί^ΓβηΙίΰ δΟΜΠίπα Ωθγ6πΙ. ίοευ9. 
(ϋ^υυβ 681, ςυί Ιε^&ΐυτ, ηβςυβ ρίςεΙ^ΙΙ&δΟΓώβΓβ : 

ΡαΓ ΟοπΗαηίΐΊίοΙΙβ ραδία^ 
Ει ά νΕτηρβΓβνίΓ {οηια, 
Εη άβηι^ηϋβΓδ ςηά ΙιλΪ ρατία 
Α Ια €θα$(ΐίηιβ (/ΐϋ' €αΙ /α, 
^οη ίπαηΐεΐ )ηα^ ά ΐ€ΐΎ6 τηίίί^ 
Τοηί άδίοηοίέ ύ€&η» χ'αχήΐ. 
Αα ρατϋτ ηηαηί ι7 α'βη Ιοηια 
ίβ ιηαηίΗ ρΓβηιίνβ ηβ (Ιαίρηα, 
υη (Ιβ$ Οϊ'έ^ Ιι*$ νχΐ ά&ΙαΰΙέ, 
8οη ηιαηΙεΙ ί'ι α Γβίβνύ, 
1)ί>ί Ιαί ηηβ δοη ιηαηΐβΐ ρη$1^ 
Εί ά $οη ευΐ Ιε ΓβμβίκϋΗ. 
Ει ίί Γβ^ροίΐιϋ ρακ ν ο Ι) Ιοί/, 
αΐίΐϋΰΗη ιΐΐϋ .\Όηηαη8 ααΐΓβχί 
ί^οη ΐίιαηΐΗ α Ιεττβ {^ηβνρί, 

Ούτη &1ϋ8 Ιοηι^θ ρΙυΓίιιιίβ ίπΗίίΐυΙίί^ &υ1(β ΟΡίαπα; 
Ογγρολ», (^υ«Β ίΐΐΐ βϋϋΟί'ΡβίΙ. Οΐΐοίηαηηίοα ςυιΐδί Ικε- 
ΓβάιΙηΙβ ίιοο (^υοςυβ αιτερϋ. υΐ Ι6ρ;&(υ8 ηυΙΙυ^, πβ• 
ςυβ βΐίυβ ςαίΐ^ςοΗΠΐ οογ&γπ πιβιτηυ (ΙοΓπίηο ^οάι'ίΐΐ. 
Ουο ΓιιοΙυιη, υΐ 1(*^&(υ8Ηΐί<μ)ί8 \ηβ1ίευ$, ου]υΗ ηο• 
«ιβη εχοΐίΐίΐ παβΓηοΓίΛ, ΟΡΙΐπ β 0Γοαι\νι*ΙΙο πιίδβυ^, 
00Γ8Π1 8ϋΙΙβηο8ΐΗΓθ ίΐεάίμηβηβ, ίη ΓβΓηυΙυηι ςαβπι- 
ϋίΐηί) ΒϋΠίη, Γη»η11)ϋ8 ρίίί^^^)(^8^υβ, τετραποδηδόν ίη- 
ηίχυΓπ, οοπβϊ(1θΓεΙ, Ιρβί ςυοςυβ ϋίβηοί οορβπι ίηι- 
ρρπιΙοΓθ Ογλροο βίβΐιαηΐ. Ου&Γβ Οϋΐη β1ΐςυ»ηί1ϋ 
Αικ^Γοίιίουβ Οοπιηβηυβ ίρβί;;, υΐ §;Γα(ίΕΐίη ^Γ&Ιίβε γθ- 
ρεηιΐι,τεί, οογηγώ 86 ίη βΟΗππιίβ Ρβάορβ ρ6ΡΠΐί>ί88βΐ, 
ραυίο ρυ8ΐ 8υ))1&1υηι ίΠοΓί ρΓίνίΙε^ίιιπι (*1 Γε(ίυε(υ8 
▼βΐυβ ΕΠΟ» ΓυίΙ Ιββίε ΝίοβΙ«, ρ. 146 : θαυμαστών 
τίνα τταοεϊνί τήν ά/ιο•βήν τοις των έπιταγιιάτων Ιβϋ&οίυΗ ίρ8ΐ8 ηε^ανβΓ&Ι, υΐ οοη^ΐΗΐ 6Χ β)ΐΐ8()6ίη 
Μίεβ(£ ρ. 215, υϋί &11 ΐ8&(ΐείυπι ίηΙβΓ βΐία 8υρ6Γΐ)α 

6ΐ ΙΐηρΟΓϋΙυΓΘ ίϋάϊ);ηΐΙ, Ιβ§&Ιΐ8ΚΓί<ΐ6Γίθί Β(ΙΓΙ)<&Γ088£Β 

ηοη ρεΓΠΐί8!88θ, υΐ αρυιΐ 86 ββίίβΓβηΙ, ουπι ΐααιβη 
ΚπΊάίτίουί» ηαη ΙαηΙυπι Ιε^Αΐοδ Ιί^ϋ&οί, 8β(] βΐί&ΠΊ 
Ηοιηίηβθ βοΓυοα ^εάβΓβ ^υ886Γίι. Κ&οβΙυβ εβί Ιαϋυ9, 
ςυβ!π ηοη ρΐςβΐ αδοΗΙ^εΓε, Ιβρ1(1<ιςπ6 ίΙΙα ΟΓΰοί 
ιηοΗ» οϋΓη ^ηγει ρορεοΓυπι εοιηραΓαΙίο : 'Ίν« τά έν 
μέ(7φ παρώ, πλείω χατηγορίαν του 6ρώντο; κ»! λέ- 
γοντος, "ζττερ ^παινον, έχοντα, πιίΟεται μ4λι; δια- 
φείναι του; πρέσβει; έ; τον ,^τ,γβ [ΚΓΐίΙεηουπι ΒβΡ- 
1).ΐΓ09;;&ιπ ίη ^ίΙ)ϋΓηΐ8 &ρυ^1 ΡΙιιΙΙρροροΙίη α^ζοηΐβπι 
έπίνελΟΐΤν' αύτο; δε τούτου; Ιδών και μαθών, ώς 
ούτε καθέδρα; 6 βασιλευ; αύτοΤ; μετέδωκεν, άλλα 

.κ'5- 
τωοε 
ημέτεροι παρ' πεποίηκεν 

ύπηρετουμένους αυτοί;. αφ ι 
σύτοΰ; τε και του; 

του; άψοποιοΰ;. κα• ΙπποκόμουΓ κα? μάττοντα; παρ- 
{στασΟαι άφεικω;. Μη είναι δέ λεγ<ί διαπριόμενο;. 'ίΐζ δε και πρεαοει; ήμ 
εκείνον άοίκοντο, ^αυτώ συμπαρίδρου; 

μηοΙ 
παρ- 
'ίίντων εκείνων ει- 
κός, βααιλεΐ μεγίστφ συνΟωκεύειν υπηρέτα; (άρκε- 
τόν γαρ 6'τι καΐ ο\ κύριοι αυτών συνείρεόουσινί, ου 
καΟυφτ,κέ τι μικρόν τοϋ άκοπου, άλλα κα? μή εκ<5ν- 
τα; τοις δεσπόται; ούτου; συγκατέκλινεν, έν οϊς 
Ιπραττε. 'Ρωμαίους καταμωκώμε/ος« και δεικνυς 
μή άριτής και γένου; εΤναι παρ' αυτοϊς διαίτολήν. άλλ εΙς ε?σ ως εις σμ'^εον οΐ συ'^ορουι τα; ιυ; άπιξϊπάαα; 
ελώαιν ε:ς ενχ σταΟμον, μή διιστά^τε; τα; πίο- 
να;, ούτω κα• 'Ρωμαϊοι παραστατοΰντα; Ιχουαιν 
ίίπαντα; δι ΚΓΐίΙβΓίϋΙ 13ΛΓΐ)8ΐΓ085ίΓ, ηοη ΝΐοείΦ, οβί 
ίΐΐα θΓα?οοΓυιη, η<>1)ϋβ3 ί^ηοΐ^ϋεβςυβ εικίβπι οΓηηυβ 
Ιο^τε ΐΓαοΐαηΙΙυιη οιιιώ δπΙ^υΙείβ ροΓοοβ ρίη^υ6!$ηΐ8- 
ΟΓυίίςυβ Ιη υηππι Ιΐαπαπι οοπιρε11βιι1ί1)ΐΐ8 ευωραΓα- 
Ιίο ; ϋ&Ι οα ςυίϋβπι απιΙ)ΐβΐ]α, η&ηι ροΙβΓ&Ι ίη ίρβυιη 
ςυοι^υε ραπ Γ&Ιίοηε ΓειοΓςυεΓΐ, ε$%1 εΐί&πι Ιπιρεπει• 
Ιοπ' ηθ9ΐΓΪ8 :ιυί(ΐ6ίη ϋίοπϋη;» ιπ(]ΐ<;ηΗ, ΙΙΙα Ιϋΐη.εη 
Γυ^ΙοΓΑ 89Βουΐ£ΐ (1εθ(^Ι, (Ί ΒαΓΐ)3Γε89Φ ίη^(ΐηίυπι;θ( 
δΟΟΓΏΐηα ΐΙΙυ(1 ιτιηχίπιο ίΙ)ί(1ΐ'Γη 8υΙ)]θθΙυτπ. ρεΗερΙ• 
(]υιη ΙΐβΓοΙε, ςαο άι^(>ι^&ι, ίη Ιι11)6Γηα (]ΐ8(ΓίΙ)υεπ8 βί 
άΪΓπίΙΙεηδ εορία<, ευηη (1υ(*ΛοΓ^()I1^: εοΓυπι, 6μΐ8θορί9 
ρϋΙ& : ΆναπαύσασΟ^ι χρ^ών υμα; ένταυΟοΤ, α/ρι 
οή τα; παρειαένα; κνημα; και τα παραλελυμίνα 
γόνατα εκ του παρίστατΟ^ι τφ 3αα•λεϊ Γραικών 
άνα^ρωσΟείητε. ΑρραΓ^Ι Ιιίηο, νβίαο ίηοοαιιηο(1υαΐ 
Αοειόϋδ^θ 1«α1ίηί8, (|υίΙ)υ*« ηε^οΐίυπι ευηι ΟΓδΒοίβ 
88861, Ιιπηο ίρδΟΓοηι πιοΓεηι εοΓΜΠί ΐΓηρβΓϋΙοΓβ 
8ΐ&ηΓ]ί. Νβπη αρυΓΐ ΐηιρεΓ&ΐΟΓεδ ΟεοίΗεηΙίδ ββάβ- 
1)&ηΙ, ςυιιπινίβ ηυΓτιίΙιυδ, ίρδΟΓυπι οοη<ΐί1ί&Γϋ βΙ αά 
10909 Ιβ^αΙί υΐ εχ πιοόο εΚαΙο Νίοείββ Ιοοο, (Ί εζ 
ίΐΐο ΟΙίΓοηίοί Οαθίηεηδίβ ιν, οβ, οοηβίαΐ. ΡβΙηα 
Όία€οηΐί$ ρτο ταροη$ί$ [\ά β8ΐ ηβςηίνιϊ] ϋαηοΗι 
αροι:Η$%Λτίη$ [ΙβρβΙϋβ] ωΐ ί,οΐΐκιτχχηη III Πότη. Ιίηρ, αυτού π,.ηρωταΤς. ΊΙ δε ήν των τότε μεν αιτηθέν- β άήβΠΐιχ, ροδίςηαίπ ίί ί€5$ιοηβηι αά ρβάβΒ $ηο$ αοη- 
δαλμα, επι τήν προτέραν επανήλθε συνήΟέιαν, οΙο. οοηΜβίίΙ Ηοηιίηηη) οοϊΐυβ, ίπ »ρεοίβ 
Ιπβί^ηίΐερ ί^ζίΙοΓ |»ϋηοΓβ1)Ληΐ ίπιρεΓΜίηΓβδ ίΙΙοβ, ηοΐβΐ, ίη ςυβπι οοηνρηίυηΐ ρΓ00βΓ68 ςυίϋϋδ ίη εοηί5ί9ΐθΓίο εΐ ρΓ«8698ΐοη6 ριιΙ)1ίε4 εοπιπη 
96 ρβΓππίΙΙεροηΙ βΡίΙβρρ; ηίίΓΓΗίςυε ΐΗεηι ΝίοεΙαβ, 
ρ. 292, Όί Γ6ίη ίηβοΐίίαπη. ΙνΒ.ιείυΓη Αηρβίυηη ίιιϋ- 
019, Α ηιιΙΗυβίΓηρεΓίο ρΡ8ΐίΙυ1υβ ΓυερπΙ, ρΡΓΓηΐ9ίί;86, 
βίΙ>ί β98ίΓΐΡΓβ, ηΐ 1»6η6ΓαεΙθΓίΙ^Π8, ({υί(>υ9 οίπηία άβ- 
ΙΐβΓΡΐ :^ Οι των Λατίνων ηγεμόνες εις τα βασίλεια 
ταραβάλλουσιν, ούχ ούτοι σϊ μόνον, άλλα καΐ ο\ το 
γένος παρ' αύτοϊς επίσημοι, χαΐ παρενηνεγμένων 
σχιμπόδων τοΤς βασιλεΰαι συνήδριζον άπαντες, εύ- 
εργέται και σωτήρες άκούοντις. — ^ϋΟ(1 ΛΠίεβ ίάεπι νΟΓΟ, 88ΐΙ<ιηΐ 

οοΓ8ΐη ίηιρε- 
ΓβΙΟΓβ ίη ΓΐίΓοηο «Οίίβηΐε, ίρ9ί 8ΐηηΐΡ9 (ΙεΙίΙ^εΓΒΐϋΓϊ ; 
ίΐεπί ΡΧ ίΰΓπιυΙπ "σιαται κονσιστώριον. 6οηί. 
ϋϋ Οηπ^θ ν. παρίστασΟαι. Ιπιο ορυ(1 ίπιρειβίορεβ 
ΠοιηΗποβ δεουηίΐί 4απι & Ν. €. (βευΐΐ οι>ιίηυί8^^6, 
υΐ Β6ηΗΐθΡβ9 ίπ οοηθίβίορίο ρίαρβηΐ, Ιιηυά ίιηρρο- 
1);*1)ίΜ!εΓ 6 Ιοοο 1.&η)ρρϋίί Ι. ί. 8ογ Η. Αϋς?. ρ. 907 
εοΙΙί^Ηΐυρ, υ5ί (αηςυ&ιη τηρο; ΗυηΊΗπίΐΗΐίβ εχριη- 
ρίπιη ίη Αΐοχ8η(ίΓθ δβνβΓΟ Ι&υάβΙυρ, ςυοά ίαΐαΐαΐύί 
εοη$α$ηηί οδίηίβηί οτηηίΰηΒ ΒβηαΙοηΰη$, Ι^ϋυΓ 
αη(6 ίά Ιβιηρυβ ΑυΙ 5ΐ(ΐ5&ηΙ οηαηβε οογαπι ίοαρβΓα- 133 ΌΕ ΟΕΕΙΜΟΝΙΙ^ λ\]Ι.Μ ΒΥΖΑΝΤ1Ν.€ ΙΛΒ. Ι. 134 δια νεύματος του βασιλέως λέγε•, ό πραιπόσιτος Α η^Ι^ΐΏ ρΓΟ ιηοΓβ ρΓ^ίροθίΙϋϋ νβδίθ δϋα βί^^αυαι ϋαΐ, 
εύήγ,^ί "^^^^ ^^• ένα,ομονίώ;, ΚελΕυτατε (82). Κα-. άίοβηδ : « ^υι)^ιβ. » 

Ογ, τούτων ές'.όντων, δηλονότι μετά και των δίτττοτών, πάλιν έν τφ ονοποοίψ, ένθα ό της βίγλης δρουγγά- 
ρ'.ο; (83) και του πλωιμου (8Ί) 'ίιτχντα•., μετά κα'. τών βασιλικών σπαΟαρίων τών βασταζόντων τα βα- 
σιλικά άρματα, πίπτουσι κάκεϊσε ο" τε μάγ ίστροι και οι λοιποί **, και άπευχαριστουσι τους δέσποτας, 
δηλονότι του της καταστάσεως (8δ) έν τψ μέσ(ρ εστώτος, και δια νεύματος του βασιλέως κατά το ε!ωΟος νε^ει 6 
«ραιπόσιτος δια της αυτού χλανίδος τψ της καταστάσεως, και λέγει* Κελεύσατε. 

VΑIιI^Κ ΙΕϋΤΙϋΝΕδ. 
«« οΐ δΐ 0(1. 

αΟΛΝ. ϋΑϋ. ΒΚΙδΚΙΙ αΟΜΜΕΝΤΑΗΙϋδ. 

ΙυΓθ 9οηιΙθΓθ3, &ϋΙ βαΐΐίιη ηοη ββϋθΙίΛΐιΙ οιιιηββ. Ιη έξαναστήναι, αη^η^^^νβ. 8ο^ ϋάβπι ςαοίίϋβ κΐλευσον, 
&υΙ& ςαϋ({υ6 νϋΙβΓυιη Γϋ^υια ΡϋΓβαΓϋΐιι 8ΐ(>1ί5δβ Ιο- δεσττοτα, (ΙιοϋηΙ, (4υϋη(]ο βαοϋΐίΐοΐβιιι, υΐ οοηΝί(ίθϋ1, ι β4ΐ03 ΟΧίΟΓΟβ βΧ ΘΟ ΟΟΙΙΪ^Ο, (^ϋΟίΙ 3υ1ί8 ΤίΐϋΙίίΙΠΟ• 

Γαιη Ιβ^α'.ίβ ία βχίωϋ ^οηοΓίβ ΙβδΙαΙΐοπβιπ 8ϋΙΙΦ 
ροαοΓΟΟΙυπ, ΙββΙβ ΟιοάοΓΟ ^ίουΐο χνπ, ρ. 170 : Μό- 
νους τών Έλλτ^νων [Τ^ΐΐϋ&πύβ] ως εύεργέτας τιμα- 
σβαι τζιροί τοΤς βασ:λΐΟσι τών ίίερσών, και προ τών 
ασιλέων τοΤς πρεσοεύουσι τών Θηβαίων τΐΟεσΟαι 
θρόνους. 

(82} ΡρβΓ[υβηΙί68ίιηβ νοχ Ηίοο οοοϋΓπΙ ίη οο- 
άίοβ, 81 ςυβ αΐΐα, ί^υαίΏ ρίαοβαΐ οο6ΐ5, νΰΙϋΐΒ,ίανβΙ^ 
αΐ'ΐβνβ βίπαιίίόϋδ αιοϋί$ Γβ^άίάί. 61. Ι.βίεΙιβ ϊηΜβ^ 
8(ποΙβ 8(1 ΙίΙΙβΓ&αι βΐ βχϋΐηρίυίη Ιι&ΙίηιΐΓϋΐη ιηοοϋί 
«νί. '[$ΰΓίηίαΓίΗ$ ροηΐί/ία οδυίαΐ,βΐ αΐΐα υο€6 άίοΐΐ : 
Μί, αοιηνιβ, ί)βη6άί€6νβ. Οτάο Ηοιη&π. ρ. 186. Ιβ- 
€ΐθΓ ίη ηαΐΗβ'ίΓαηι αβΰβηάίΐ^ η^ο άίοϋ : 3αΙ>β^ άοηιίηβ^ 
^βη€άί€€Τ€^ Μοίβοη. ρ. 135.]* ^αΓΏ ΠΙα 2Ρ(αΙβ, ςυα 
νΐνβΙι&Ι βυοΙΟΓ ΐ69ΐΗΐηθηϋ Μ. βΓϋπηϋ ΟοΓοοοΙΙββ 
ΡοΓΟβΙϋ, ίο υβα ^ηιί ίϋδβΐβ ρπο νβΐϊΐί^^ \ιί βί β}\ϊ9 
είλΐιβυΐα ;"«//' <β 8^^ρα^β \\ν[αΒί. Ώβ ου]αί) ΙββΙ&ίΠϋηϋ 
«ιαΐβ νίΐ. ΚϋϋΓϊο. Βι()Ι. Ι.α1ίη., ρ. 749. Ε^ο νβΓο 
υΐΓΪοςυβ παρακοι(| Γυιββθ ρβοοαΙυΓΠ αυΐυπαο, ρπ- 
ιηυιη α Οτύβοίβ ιυ^ιΐβ &οοΊρίβηΐί6υ3 1>ϋ1ίηυπι ίηνβί^ 
(ΙοιηχηΘ^9θ\βαιαβπϊ ΪοτϊώιιΙλιώ οΓιΙοίοβδβ (]υΓηαηΐΙαΙΪ8. 
Ηιηο βαίιη ιη^Ια αυιΐίποηθ ίιιΰβ |>γο ]αυβί (Ιϋβορϋ 
Γβά1βΙ>&ηΙ χέλευσον.Ιι&ϋηί (ΙϋίηοΙβ αθΓ6ΒεΪ3 ΐΓαπ^βα- 
ιηβηΐββ ρρ&νυιη Ιιοοκέλευσον ηιπιίυίη 11(1βΗΐθΓ(]ιοαιη Ηοι ΙαηιυΓ, ορμά, ηΐύ^ (ίυιηιηβ, ΡϋΓΐΙ^Γ αιΐ οοηβϊϋβη 
ιΐυΐί) ηΐίμΐθ πα »ιΐΓ^ΐϊη«1ιιιπ ορυ.'^ οβί δΐηίϊΓ ί βΐ οοπρο- 
Γί3 ίηαρβίυ. Μβιη γ«Γ6ϋΓΩ τ^?ι,(|:ΐο«1 ρΓομρίθ 68ΐ όρ- 
μ^, ΓΗβΓβ^ οΐ ά€χ^ι^^β βΐ Ίβήά(:Γβ ηοΐΗΐ)ηΙ. Ηίηο 
ηοΐα ίΐΐα μΓαιιιιιιιΙίϋΟΓϋΐη Γϋΐί)ϋ11& αρυ^Ι Ροοοίίίϋία 
8ρβοιιη. ΗίβΙ. ΛΓα6. ρ. 1δ1, ϋβ ΑΓϋί)β ςυοίαπι ρΓΟ- 
νίποίδΒ η«8θίο ου]υ;ί, νοηίϋπΐβ α(1 τα^^να ΗοπιβίΓΐ- 
β Ιαηιπι. ^υβιη ουιη γοχ 8υα ΙΙοπίιΐίΓΐΙιοα (ϋ&ΙββΙο 
οοηήάβΓβ \\^)^^^τ^^^ Ιιοιηο βοοίρΐοπβ νβΓί^υιιι ιϋβίβείο 
8υΐΒ ρΓϋνίηοΐ3θ, άνδΐϋβ^Ηύ ίπ ρΓββοίρίϋυπι 6ΐ οβΓνΐ- 
063 8ΐ6ι Γα[ηρβΙ}αΙ. [η ιηυ1ΐί8 ςυοαυβ ΝοβίΓΪ Ιοοίβ 
ρο88ϋ κελεύσατε Γθΐΐιϋ αΐβχαιηα ,βαίΐβ δβα οοπΰΐα' 
υΐ'ίΐβ, υΐρ. 153, υΙ)ΐ ρτοοβρββ αάπίοηίΐί ΓοΓίηϋΙβ. κε- 
λεύσατε (ΙίοαηΙϋΓ έκεύχεσΒαι εΙς πολλυυς και αγα- 
θούς χρόνους και έξέρχεσθαι. ΕΙ ΒΗ?ρί»3ίπΐθ Ιβ^^Μ 
Ηοο ίη ΙώΓΟ ΒΟΰυΙϋ» 'ρΓ.ρροβίΙί ΓυΓΓηαΙααι κελεύ- 
σατε, &οοΙ&ιη&1ίοηθ8 ρ&ΐΓϋΐη οοιΐ3θΓίρΙθΓυπι,υ( ρΓ«• 
ροδίΐυβ βΟΓυΐΏ οβίβϋβία, ροΓίίβοαΙυβ, βΐ ΙΐίΒϋ Γογ• 
ιηυΐΑ ίρ»0Γϋηι οβίβυ^παβ, ήοΓί&ϋο, ίαίβδβ νϊίΙβαΙυΓ. 
υΐ Γβά«ΐϋΐη αά ηοβίΓυιη κελεύσατε, νΙάθΟΓ ηιίΐιΐ 3αΓη 
αρυιΐ Ευπρίάβπα Η&ηο νβΓΐ>ΐκελεύειν βί^ζπίΠοϋΙιοηβπι, 
νβίΐβ ραΐΑ, οΙ)90ΓνΗ58β. 8Ϊ0 αοοΐρίο ν. 881 [\Ηβ3ί 
βι ν. 491 ΗθΓ»οΙΐ(ΐΗΐΓυιη. Ταπιΐβϊπ Ιιοο ιηοηβιΐίΐϋπι, 
(1ββ83β Ιιίο Ιοοί ρθ3ΐ κελεύαστε Ιιβο <1υο και είσέρ- 
χονται, (}υβ) ίη ΙιΗϋηίβ βυρρίβνί. ΙιΑουη» ΐΗπαβη νβ- 
3ΐίμ;ίυίη ία ίηβιΐιϋηληΐδ ηυίΐυπι αρρ^Γβ^ηΙ. 
ΒΙ1 Βίαρίίΐβ ίαδί ^ί ]αδβΙβ Γοίΐάοϋίΐπΐ. ΜίΙιί ςϋίίΐοίη (^3) ΒΓαπκ&Γίϋ;» ββΐ ρΓίΒίβοΙαβ ϋΡϋΠίξί, νβΐ 00^)1 

ίθΓπΐϋΐ83ΐΐϋ)ϋ8ΐίςιιί(1ανίιΙβΙυΓβΙ)ηηοΙθί?ίββ':8β.^ιιθ(1 Ι^ πϋΐϋΛπ^, χιλίαρχος. Οβ νοοϊ8 0Γ)%\ηβ νκΐ. ΟρβΙβορ. βΙ Ι&πίθη 8βοϋ3 αϋουί νίάβ^ΙπΓ, δυΗΙΐΙίοΓβΓη Ιιειηο 
βΐίαιη,ρΐ βί (]υί3 Ιρίοαβ ΒΐηβΙ,ηοη τηίηυβ 8ρβοίο8Η(Ό 
απιρΙβοΙαΙοΓ. ΥβηίΙ κελεύω ηΙ) αηΙΙθ|υο νετϋο κελω, 
απάβ ϋ^ΙΙο Ιο οοπιροβίΐίβ 1.&ΙίηΪ3, βί^ηίΠοαΗι ΊόβΓα 
λΐι^υβ τζίΧω^ρβΙίο. Ν&ηι ^ΰοΐκβ π ϋΐ κ ρβΓΟίαΙαΙιαηΙ. 
ΝοίΑ αηίβΰβΙΙο, ρτίίΰβΙΙη^ εχαβΙΙο,ρβΓ^ρΙΙο, Ιηίΐβ ί^υο- 
ςοβ ^υρί^θ^ κελαινεφής, ςυαΜ ό κέλων τβ! κελλων, 
χελεων ββυ χλονών τα νέφη. ΕβΙ ί^ίΙυΓ κελεύειν 1(1ρπα 
Αΐι^υβ όρμαν, ίίηρβΙί^Γβ, ίη$1ί^α?'β, Εο δοηί>α 1)&1)θΙ 
Ορρίλουβ Ηλϋθοϋο. π, ν. 528, (Ιβ αδϋο Ιοί^αβαβ : Ού υ πετ :έτρη τις άφοίτητος χατερύκει 
, δτ' έπιζεστΛ δξΰ κελεύων ριπή ν τβυρειην 

^ουτύπος ότρηρ^σιν έπισπίρχων δδύνησιν. 

Νοη ϋΰορηίη* ηΙΙίΐΒ νινίηΒ ατεβί 
ίιηρείητη Ιαυ,ηηηηι, ςηα ηάο [ετυβί αοπίβ ίηιρβΙΙβηί 
ΒίνηπΙαΛ ρβΓίίηαΜαχ αάΐρβη$ άοΐοήΐιΐί. Όί ϊιΊο Ιοοί χελεύων 6&1 ίηιρ^Ιΐ€η.^4ηΜίραη.ηΜΓρβηα νβ 
/ιι/ ΐιι/Ιι*<ι«/ϊπΐΜ/(;(δοΗο1ί&8(68θι*Γ(θ χεντών βχροπίΐ}, 
ίΙ& κελεύσατε ία ηο8ΐΓΑ ΓοΓίηυΙα ροΐββΐ Γί^άϋ ίηίΐΐραί^^ 
ΗΐπιαΙαΐ€ ηβπαρβ νο$ δ•Βρβ εαυτούς ίη ΙϋΙϋ:>υ3 νβΓΐ)ί8 
$υΚ>ίαΐ6ΐ1ί^ιΙαΓ, υΐ ίη όρματε, ίη ίιημβίνίΐη άαίβ^ 
0603 ρβ Ό0$. Κελεύσατε ςαοςυβ ροΐβϋΐ Γβ(1(ϋ οβίβναΐβ^ 
α6€€ΐ$ΓαΙβ^ ηβπαρβ νοι. Νοίαιη €βΙβη$ηια, ίη!>11μ:&- 
πκΐηΐυπι, αΙΙςυίιΙ ςυοά Ια ίΐΏρ(>1υίη (]αΙ. Ηίηο ίη- 
ΙβΙΙι^ίΙοΓ, ςυπΓβ, ςυ&η(]ο αΐ3βυη>1απι θχ αϋςηο Ιωοο 
«υΐ άβ ββάβ βυπζβηάυαι »ί1, «ϋεπηΐ ηονί θΓ»*οί κε- 
λεύσατε. ΕβΓβΓΐ βϋ&Γυ» &<1 Ειιο^ϋΙοι;ίιιαι ρ. 29, βο- 
1βΓ6 &ρα(1 ηονο9 Ορφεοβ νοοπιιι κελεύσατε εΐ€ΐηλ 
νοο6 ία ^Αοηβ ρΓθθΙ&ιιΐ8π, ^ιυαπάο ρουαίϋν, ιιΐ 88- 
801^1, ιηοηβηιΐυβ 681. Τααο 8υΙ)ίαΐ6ΐ1ί(^ίΙυΓ έςανα- 
στξνβι χ«λιύσ«98, ίά θβΐ όρματε, ηιίΐε, €βί(ίΓαί€, αΊ ϋοίΐίη. ρ. 191, βΐ Οοβρ. αά βπΓΠίΙοιπ ρ. 26, 
Ιϊ1)ί ειΐΐ ίυί>ί»θ (Ιρϋπ^αρϋ νΐ|^ίΙίίΒ ρπονίίίορβ ίποβη- 
(ίΐίβ, ί»ΙΓΪΐ)υ8, ρΡΛ39€ΐΙϋΡίΙ)Ι1β, Ιη ο»ηΙγϊ8 νίβί1ί88, 
οίΡοίΐΗΐίοηοβ οϋΓΗΡθ. Οϋΐιί. Όυ ϋ.ιιιιτβ υΐρο- 
ςυβ ΟΙθ88. βΐ &<1 Αΐβι. ρ. 315. •μο Ζοηαραδ 
βχ βυΙίΒ ίπηρ. ΟΡΙ. Γη»ί(ηο 1)Γοηί5«Γϊο νίρίΙίβΒ βΐ 
ρΓοΙυδβΟΡβΙαΓίο απρβίβ, πβϋ πιυη«οί)ΐ)ί, αρρθΙΐΗΐϋΡ, 
Γη ϋϋίΐ. 206 »ραί1 1.ίΐιιιΙ)(^ο. Ι.. IV.]• ΕΓμ;οηβ 8ίπϊϋΙ 
ροΐυίΐ αΐΐςυίδ ηΐΒ^πυβ γί^ίΙΙβΒ ϋρυη^ΜΓίυ3 βΐ ρρο- 
ΙοδίδβοΓΰΙίβ βδ9β? νίχ ρυΐθίη. ϋΠίοίβ βηίίη βεοαίη 
ρϋ^ηΗΠί. ΙΙΙϋ.1 ραΙϋΓΐ8ΐαπ}, Ηοο ΙοίξαΙαπι β3ΐ Ρυβ- 
ΓϋίϊΙηβ ςυοςυβ ρΐϋπίβ «ηο (1ρϋπ}ίΐιρη ▼ϊ^ίΙΙ», ςπί.Λ 
πΐ8ί?πϋ8, ςϋ83ί (ϋ?4ΐίηο1ίοηί3 ο&ϋ88, οίΙβίυρ? Υιάθ- 
Ιαρςυίάθαι. Ιιι Ιιοο Ιαπιβη οοά\οβ ν(>.8ΐί);ί•ι ίΐϋυβ Γβί 
ηοη ϊηνβηϊ. Εχ ίΙΙο ρκΐβΐ, πιπι^ηί ίίριιηβϋρϋ ίαί88β, 
8θΙιο1α8 πιίΙϋιΐΓ»»» ηυοίίίΐιβ ίη ΛΓπιίβ βχβροϋΐα Γα- 
οίρηΙ»^8 τυπι ιιιαβί8ΐρΐ9 Ιιι-Ιγβγθ. 

(84) *[[)Ηοηρα9ί9, $ηΙ) η<;α5 τηαιιη βαΐ οτηηίι ρο^ 
- Β ΐβΗιΐί ηαίΛΗίη. Ι^υΐΙρρΛίΗ. Λη ΟηιηραΗΐίΒ ?]" ΚαΛβ νθΡΟ οοΡΓϊ^ϋ V. ϋ νΐΐΐυπι ΓιϋΡΗΓΠ, (|υυΓΐ 8ραί1 
βυπίΓίοιη ΗίβίΟΓ. νι, ο, ρΛΚ. 471, γθοπγγιΙ Οβ ίοη* 
ρανΐαΐίΛ Ι'ίοαα. βΟΓίΙ). Οτοηρανύ Ιί$ μΙοοΒ, Δρογγα- 
ρης (ιΐΛ ΟρφοΙ πΊΟίΙβΓπί 80ΡΐΙ)υηΙ νί ρΓυηαηϋΛηΙ ρρο 
ορογγάριος) της πλώας. ΚθΓΠΐ;ιηΐ Ιΐίΐηο της πλιί>- 
ας Αΐιϋί ηυη ΡβρΡΓΪο, 8βί ίπ Ηοο οοϋοβ ρ{ΐ8*>ιιη οο- 
ΟΠΓΓϋ, του πλωίμου, τών πλωίμων, του πλο6ς βΙ 
της πλώας. ΥΐίΐΗΐϋΡ β3§β ρρο πλόης ; ΓοΓΓΠΗίϋΓςαβ 
πλόη πο πλόησις, υΐ &Ι1 1 Ια1ί8 ιηυϋ&. ΑΐιΙ)ί (}υυ<|αβ 
βϋΐ ό δρουγγάριος του στόλου. 

(85) Ε•» ι (^αί 81ΙΟ Γβ3 ορίΐίηθ άί^οοηίβρςϋβ Ωβιί 
ΟΠΡΑΐ. Κατάστασ.ς τών πραγμάτων ββΐ βρϋίΐ Τ6βΟ- 
ρΐι&η. ρ. 63. Γ^ΓΗπι αιύβα ίητ\>αίατ\ιηί οοηιίιΜίο^ 
ΓβίΙίΙαΙίο ίη 0Γ(ϋηβιη. Αρυά βαιηάβπι δυηΐ άχατα• 135 00Ν8ΤΑΝΤ1ΝΙ ΡΟΚΡΗΥΗΟΟΕΝΙΤΙ 136 7 V. Ιηθβ ουιη άοιηίηίθ ΐΏα^ίβΙρΊ βί Γβϋςΐϋί Α. Κ'• ϊ^^'^ ^"^^ '^^'* έιιεΤσε συνεξίασι τοΤς δβ<τπ<5ταις υβςαβ αά ιπα^ζουπι οοηδΪΗίοΓίυπα, ίη ςυο ορυζ 
δ. άοηβίαηΐίαί βΐ νίτ^α Μοβίβ δΐ&ηΐ, υηα β^Γβάίυη- 
Ιυη ; βΐ ίΙ)ί ρπαιυβ α ββΟΓβΙίβ 6ΐ ρΓοΙυδβοΓβΙ&ίίυβ 
ουο3 ίρδίβ 860Γ6ΐΐ9^ ηοΙ&Γϋδ ίιηρβΓ&Ιοπίβ οβίβπθοιυθ 
86θΓ6ΐίοί3 αίςυβ ηοΙ&Γΐίβ βΐ οΙιαΚυΙαπίβ βΐ οηαηί- 
1)08 !η βυαι Ιοουιη βοη^Γβ§&1ί8 ΒάβδΙ : βίαηΐίύυδςυβ 
άοηαίηίδ βυρΓαρυΙρίΙυιη αηΐβ ο&ιηβΙ&υοίυιη,ρΓδΒρο- 
θίΐαβ ίΙβΓυιη αά ηυΐυιη ίΓηρβΓβΙοπδ βί^ηαπι υΐί ιηοβ 
Θ8ΐ βϋβηΐίαπο άαΐ, (ίη πΐ6(ϋο βηίιη οοηδίβίΟΓίο βί- 
ΙβηΙίαΓϋ ρΓβΒβΙο βυηΐ,) &11α νοοβ βχοίαιη&ηθ : « ^υ- 
1)βΐ6. » Ιηάβ άοΓηίηί &(1 ΐΓίοΙίηίυιη ο&αάίϋαΙΟΓυιη 
ρΓΟΟβάυηΙ, υΙ)Ί 5&οβΓ Οοπιίηο είβρυδ αάβδί, εΐ 
ΟΓυοβΓΠ α 11ΐ69αυΓ&Γίο β]υ8 βοοίβδί» ίρ8ί8 &11&1&ιη 
οβουΙαηΙϋΓ. Ρογγο &(1 οεΐαη^ϋΐυπι ΐΗοΙαιη 86α ο'ί τε μάγιστροι χαΐ οΐ λοιποί ^ως ιοΟ μεγάλου κον- 
σιστωρίου (86), έν φ "ιστανται 6' τε του αγίου Κων- 
σταντίνου σταυρός και ή του Μωσέως ράβδος• και 
μήν δ' τϊ πρωτοασηκρήτις και ό πρωτονοτάριος, 
μετά των άσηκργζτων και βασιλικών νοταρίων και 
λοιπών σεκρετιχών νοταρίων *' τε και χαρτουλαρίων 
και δή πάντων έκεϊσε αθροιζόμενων, και τών δεσπο- 
τών Ισταμένων ανωΟ^ν τοϋ πουλπίτου (87) έμπροσθεν 
του καμελαυκίου, πάλιν δια νεύματος του βασιλέως 
κατά το εΐωθος νεύει 6 πραιπόσιτος τψ σιλεντια- 
ρίψ (88) (έκΐΐσε γαρ έν τώ μέσ(μ του κονσ:στωρίου 
'ίστανται οΐ σιλεντιάριοι), και λέγει μεγάλως* <» Κε- 
λεύσατε. » Και άπο τών έκεϊσε διέρχονται οΐ δεσπό- 
ται εως του τρίκλινου τών κανδιδάτων (89) (έκεΤσε ρΓΪΠΐ&αι δοΐιαίαπ), ςϋβπι Ιοουιη νβίίτβϊη ττιοπ^- Β γάρ ό του Κυρίου 'ίσταται κλτ,ρος), και άσπάζον- 

ΥΛΚΙ^ Ι.Ε0ΤΙ0ΝΕ8. 
^^^, νβΓΐ)α βασ. νοτ. κ. λοιπ, σεκρ. νοτ. βΐ ιηοχ και οιη. Η. ίη ΙεχΙυ, ΓββΙϋυίΙ ίη ηοΐίβ βχ 00(3. 

αΟΑΝ. αΑΟ. ΕΕΙ8Κ1Ι ΟϋΜΜΕΝΤΑίΙΙϋδ. στ'ασίαι, τ€$ ΙχιτΜάχ^ ρ. 73. Μοιη ρ. 243, μάθε τήν 
κατάστασιν ΙιαΙ^βΙ, άύϋβ ηιοάί$ίβ, οτάίηβ,$€άαίύ αο^νβ. 
Ια οίβθίΜΐιΙ)υ8 ρβΙΠίίΓοΙίίΒ «Γ»! δ τής ιεράς καταστά- 
σεως, (3β ςυο ΟοαΓ. }ϊ8ρ. 13 αίΐ Οο(ϋη.βΙ ΟτβΙδβΓ., 
ρ. 167. ΡβίΓϋβ ΜθβίδΙβΓ 80Γίρ»ίΙ ΙίΙ)Γ08 περί της 
πολιτικής καταστάσεως, 6β ςυίύυί^ (Ιίχί ίη ρΓβΒΓβϋο- 
ηβ; ν.υυθ8ηββΟΙθ98.ϋΓ.€«ππιοηίβΓϋ βΓαΙοΗίηοΓβ 
ρΓ00βΓβ9 8ϋουπ(1ϋΠ] ρΓίΒοβΓίβπόί βΐ Ββηυβπίΐί 3υΓα, 
ιηοίρβΓβ ΐΓορβηυπο,βνοοΛΓθ ρΓ00βΓε8 ββοπηίΐιιηη βυοβ 
0ΓάΙη(.8 α>1 δΗΟΓ&ηη οοηαιηυπίοηβπι, ίη ηΐ8^ηί$« ρτο- 
ε68δίοηίΙ)υδ ίη Μβ^ηα θοοίβδία, ο^ουΐυιη ρΒοίδ αΙ) 
ΙιηρβΓ&ΙΟΓβ &οοβρΙυΓθ8 πι&ηυ αά βυπη άυοθΓβ, νβΐβ, 
Βθυ οΙα^δΡδ ρΓοοβΓυπι, 6ΐ Ιβ^&Ιοδ ίηίΓοάιιεΡΓβ, βίο,. 
Ερ. 14. ΝοΒίπ ΓβΓθ οοηοΐυάβδ βυηι ίιιΙδΡθ οαρυΐ 
8ΐ1οη(ί8ηοΓυα). βοΓυιη εο(1ίεί11θ8. Υ&ΐβδ. βά Αοασι. Μ&γοθΙΙ. ρ. 323, 
0Γί{<ίϋ6πι θοΓυπι (]ρ(1υοϋ & ν6ΐβΓίΙ)υ8 ρΓ«£εοηί6υ8, 
ςυί ροκίςυ&πη 3υάίθ69 ίη ΙπίΙ^υη&Ιί εοαββάθΓβηΙ, 
ΒίΙβηΙίυΐΏ ΓβοίβΙ^αηΙ. 

(89 6&η(1ί(1&1ί δυηΐ ιηί1ϋβ8 ροιτιραΐίοί,&υΐ 08ΐθη• 
8ίοη&ΐ68« 'άά Αυ•5υδ1ί ουδίοάι&ηη βΐ οοπιϋιιΐυπι άβΙβ- 
οΐί, δρθοίβ βΐ ΓοΙ)θΓ6 ρΓβΒδΙβηΙθδ, α 0Αη(ϋ(1ο, ςυβιη 
ρ;6Γ6ΐ)&ηΙ νεβίϋυ δίο ά'χοϊΊ. ΟΗτοπίοοη Αΐ(^χαη(ΐΓιηυπι 
βΙΙ ΟθΓ(1ί8ηϋηΐ τον άριθμδν τών λεγομένων κανδι- 
δάτων, Ηοπίίηθδ τελείους και εύσΟενεις και μεγάλης 
οντάς θέας ΡχοβΓρδίί»δβ κατ' Ικλογήν άπο τοδ τά- 
γματος τών λεγομένων σχολαρίων. Ηί εαηάίάα ίίΐκΰα 
ύοΓίρρα βρρβΙΐΗηΙϋΓ. 

€ηηι ριιίαϋηίε $1αη$ οαηάίάα ΙννΙα (ήΙ)ηη7$. 
Ο&ΐΏίκΐα βηίπι, δβυ ΐηΙβηιίΑβ ΗΐΙ)Ηδ ^θΓβϋ&πΙ βη• 
(86) ΟοηδίδΙοΓίυιη 68ΐ Ιοουδ, άί8β(&, ία ςυα ρΓΐη- Ο ρβΓ οηιηί Γβΐίςυο νββίίΐυ, ςυεηι&ίίπιοάυιη ΥεπΙ)! οερ8 ευη δυίδ εουδίβΙοΓίαηΙε €ΐβ ΓβΙ^υδ βυίδ ρυΙ)1ί- 
018 ρπνα1ί>ςυε εοηδυΐΐ&ΐ εΐ άεεεΓηίΙ, !»υρρ1ίεε8 βΐ 
Ιε^ζΒίοδ ουιϋΐ, εΐο. V. ϋυ Οβη^β βΙΟΗδ. 1<&Ι. 1). ν. 
ΟυΙΙιβΓ. ΟΠ". Π. Α. ρ. 69 8ςς. ΥίΐΙεδ. βά Αηιπι. 
ΜίίΓοεΙΙ. ρ. 87 βΐ 330. 8ε(1(1ρη. άβ ΤίΙ. ΙιοηοΓ., 
Ι. 11, ρββ. 29. ΗβΓάϋίη. βά ΤΙιβπιίδΙ., ρ«^. 475, 
ςυί Ιαπιβη ςυββ Ιι&ϋβΙ όβ ςηαΙιιΟΓ οοιηίϋί)υ8 οοη- 
8ί8(οη&ηί8,θ& &«1 ΙεοαροΓαΤΗεοίίοδίβεα ρεΓίίηθηΙ.Ρο- 
]γ5ίυ9 ρβρ. 717, 7, εάίΐ. \νεοΙΐ. Χρηματιστικδν πυ- 
λώνα τών βασιλέων, αρρεΙΙαΙ ΙαΙεπι Ιοουηι, νβΗϊΰη' 
Ιητη, ίη ςηο νβρβχ άβ ηοροΐϋδ οοηνβηίη, βΐ Γβ5ροη$α 
άατβ ίοίεηΐ, 

(87) Ρυΐρϋυπίΐ βπΐ 8υ^{?ε9ΐα8, βήμα, απΊΐ)0. νίίΐ. 
Πυ Οαη^β 61ο88. ΙιΒίίη. Υβγϊη θγ&πΙ ρυΐρίΐ» ; απίο 
0ΒΐΙιί»πΐΒ ΟίΓοί, νΐά. ΤΗεορΗΗη. ρ. 157, εΐ βηΐβ 
ρ&ΐΒΐίιιηη. Οιίτοη. ρπρ. 369, υΙ)ί νίά. Οολγ. εί ιιά 
ΝοδίΓΐ ρ. 292 Όβ ΠΗηηεΙβυοίο άίοο βά ρ. 331, 13. 

(η8) ΡΙεΓϋΠΐςυε ίη πΐΡΐϊώΓΛπίδ 1»ίρ8. σελέντιον εΐ (Ιίνίηί πιίηίδΐπ ρ&δδίω ΙοοοΓυηι βρυά ηθ8 ίη τεοί- 
(&1ίοηβ δΗΟΓΒΓυπι οπ&ΐίοηιιπι βΐ ΒάηηίηίδίΓ&Ιίοηθ 
δαοΓί οίΠοίί &(11ιηο §ζεΓυη(,ίΙεπι ςυίϋιΐΜΐΒΠΐ ίη Ιοοίβ 
Γεηηίηίΰ Ιυ^'εηΐεδ. 8ΐΓίοΐ8Β βΠΒηΙ Η» Ιίηεαί (Ίααι βίη- 
(Ιοηε ΓιεΙ)Βΐι1) νεδίο, εΐ (Ιε ίρδίδ ίηΙεΓρΓβΐυΓ ιΐΐυηι 
λνίΗεΙιιιί ΗτίΙοηΙδ Ιοουπι αρυ»! Όυ Οβη^ξε ν. Ιίηεα. 
Ιίηβα (ίΐαβΰαΐην οατηίήα^ ςυχ ίοίητη €0Γριι& ορηίί, βί 
ΐΐα αΐη€ίί$ τηαηίοίχ α(ίίιΧΓβΙ)αΙ εοΓροη, ηΐ ηηΐΐα 6$^ 
5€ί ηΐί^α^ €1 (ι€}^^^ηά^ΰαι ηαςιιβ α<1 ρ^ίίβχ ; ηηάέ ρΟ' 
ά€τί$ 6γχγ€, Ηνε εχΐ ΙαΙαηχ. ΥίάεΙϋΓ ΥπΙβδΐϋΒ «ά 
Απ)ΐηίΗη.ΜίΐΓοε1Ι.ρ.88, εχ ΗίοΓοηγπιο εΙίοβΓθ νβΙΙε, 
1]ο8 0Ηη(1ίΓΐΗΐο8 (1ε ο&ηιΙοΓβ ουίΐδ ηοηορη &οοβρίδδβ. 
81 θοΐί Γυίδ«^6ηΙ Ορπηαηί {ίβπο ίη Γηίΐίΐίαπι Ββ^υσι- 
ρϋ, ρο?8Ρΐ 0.1 ορίηίο ςυοίΐΗΠίπΊοάο ΐοΙοΓαπ. Υογοπι 
οαηιΗάΐ ροΐίϋδ ίΙΙί, ςυΒπι οαηάίάαΐί (υΐδβρηί. 88(1 αΐ 
ρυΙΙηΙί δυηΐ, ςυί ρυΙΙ&ηι ^ετυηΐ, ίία οΗη(1ί(1&1ί, ςυί 
ϋΗη(1ί(ΐΒηι. ΟοπΓ. κίεπι β(1 ρ. 275, 523, υΙ^Ι ρχροηίΐ, 
ςϋίίΐ δίΐ ηιηάίάαγπ (/(ΐΓ^,ΐΐρπη Μπ(1εηΙ)Γ0ί?. ηίΐ Αιηαι. σλεντιάριοι δοπρίυηι ίηνεηί. Οε βί1εη1ίΐ8, ρεη οοη• β ρ. 424, 457 ; ΡεΙαν. βιΐ ΤΗρπηί^Ι. ρ. 377 ; Οιι Οπηςε νβαΐΐϋυβ εΐ οοη8θ88ίΙ)υ8 ρΓοορρυπι (]ρ1ί6εΓ&η(]ί 
οαυδΒ, αΙ)υη(1ε ε^επυηΐ Ου Οηπ^ε ΟΙοδδ. υΐΓοςυ?, 
8(1 ΟΙηηβηη., ρ. 492; 6ο&γ. βά ΤΚεορ(ι&η. ρ. 202, 
β1 »(! ϋείίπεη,, ρ. 354 ; ΑΙεπΊβηηυδ β(1 Ρποοορ. 
ρ. 103. 8ί1εηϋΗΓίοδ ίυϊδδβ αίΐ οιιΙ)ίου1&Γίο8. Νοη 
8&1ί8 Γοοίε. 8ε(1 α]ίςυΒη(1ο ΐΒΐίιΐδ δυπιρδίΐ νο- 
οειη οηΙ)ίου1ί βΐ οιιΙ)ίου1&Γϋ. ΟιιΙ)ίου]υηι ίρδί 6δΙ 
οοηδίδίοπυτη, βΐ ουΙ^ΙουΐΒπί ίρβί ευηΐ ίΙΙί, (]υί 
ουΓ&ΐΏ &^βΙ)αηΙ, υΐ ίη οοηπΙδΙοΓίο (]ΐιΙρ1β ηΐηυο 
άβοοΓθ ρρο ιη&]ε8ΐ8ΐβ ρπηοΐρίδ ρπβδβηΐί^ &^θ• 
ΓθοΙυΓ. Οβ δίΐεηΐίο, ίη (]υο ρεΓ0ΓΒΐ)Βΐ ίΐΏροΓα- 
ΙΟΓ, &Ι1ύ Ιοεο (ΙΐοϋΠΐ. Βε δίΙεηΙί&Γϋβ Ιιίο ΐΒηΙυπι 
ηοΐο, ΐηΙεΓηυηΙίοδ εο8 εΐ 0ϋΓ8θΓε8 Γθγο ίπαρΡΓα- 
1οπ8 ΓυΙδδβ ίη ρυΐοϋοίβ ρΓΟοεδδίοηίόυδ,ίη βίΐεηΐίίδ, 
Ιε^^ΒίΟΓυηη ίπίΓοάυοΙίοηε,ϋθπη ρεηαΐΟΓυηι οπιηίυπη, 

δαο8 (>Γ&οΙ)ίο ρρείΐι^ηδοδ &(1 ίσιρ. ίπΐΓ0(1υερΙ)ΒηΙ. 
οπααιη άβάυοβϋ&ηΐ Γβοβαδ ΙιοαοΓαΙοδ, ροΓΐ&η1θ8 υ(Γ0(]υ8 01θ3δ&ηο.ΟοΙθΓ ηεπιρβ &υ1ίουβ ερ»! ηΐ^υβ, 
βΐ ίη ΟΒΠΐίδίΙδ &Π>ί9 (1εΙ)εΗΒη1 ρτοοΡΓΡδ ςυο<ί(1ίΒη&8 
ίη βαΙβηο ρΓΟοε-δίοηβ» οΙήΓβ. ΗΙηο ίη οίΐΑΓία νείοΓβ 
βρυΓΐ Πϋ Οβηρε ν. βχιηηη, οοΙογ ΜΐΙ)ϋ8 εΐ ΓυΙ^επ 
811 ηΐ ("οΙοΓΡδ ΓερΙί. Οηηι νιηυτηβΓαΙ)ίΙί πιηΐϋΐηάίηβ 
βηηίίαιη άβ οΐνϊΰηδ, ναΙίΙίΒ ιη οοΐοηΐίηα νερηα^ νΐάβ^ 
ΙίΓβΙ ίη €θίθΓίΙ}υ$ [ϊά εδί νΡ8ΐϊ[)πδ οοΙοΓΒΐίβ] αΐϋί 
€θΙοή$ €ί νηΜ. Βεηζο ίη Ραηρ^γποο ΗεπΓίΓΪ III : 
ΑΙΙαΙββ ίηηΐ Βι/ζαηΙίο νβοηία ΙίϋβΓΧ ; ροΗχίοτΒΐ 
Ηαπιγπ (ηβτηηΐ ίΓρ$ ΐ7ΐί$η ρητρητα ΐ"άηΙί, αιτη Γοη- 
άοτε 1>ι:3Η, €ΗΙαηιιιά€$ ηχγηί% νίτίάίΐαΙχ$ τβΙη<:εδαη( 
αητΗχίίρηί$, εΐο. Ηίηο εαηάιάαηι ρρο ιηίΙΙΙίΒ δοα 
5Γ«(1υ ρ&ΐΒΐίηο ροδυίΐ ΗίοΓοηγηιυδ Ερ. 9, ριιΙΙαιη 
Ιηηίναιη πίρτοδηπ^ εαίεοο» εηηάίάχ νεΜία εΐ αηταΐχ 
ίοεεί άβρο5ίΙίοηβ χηηιρχηΗ. Ε^υ<^^[6Iη υθγΙ)» άβ Νβ- 

ί^οΐίαηο ίη ραίαΐϋ ηιίΐϋία $ηΙ? ε/ιίαηΐί^άε βί εαηάεηίί 
ίηβο €0Γρίΐ$ €)η$ οιΐιείο ΐΗίΗτη (ηΐΐ^ ροβ&ιιηΐ κςιιβ 137 ΌΕ ΟΕΒΙΜΟΝΙΙδ ΑϋΙιΛ ΒΥΖλΝΤΙΝΛ ΠΒ. Ι. 138 ται (90) οΐ ^ιτκόται τον σταυρόν του Κυρίου, δηλον Α 'α»Λ νοοβηΐ, υΚ)ί βχ ΛΓβ^βηίο ΛδΓβΙΐΓβ θΙεΙ^ογλΙλ ο( ότι 6πδ του σχευοφύλβχος (91) της βύτης έχχλη• 
σίας προσφκρομένου *• τοΤς δισπίταις. Και άπό των 
έχεΧσε διέρχονται οι ^ισπάτΛί απερχόμενοι έν τφ 
οχτακιονφ θόλψ, "ζγουν εις την πρώτη ν η^ολήν, δ'νπερ 
την πάλαιαν χαλοΰσι χαραγήν, Ιν φ Ίδρυται 6 ** έξ 
αργύρου χατκσχευασμενος περιχαλλή; σταυρός, χαΐ 
δια της τρισσης μετά των χηρών προτχυνήσεως 
άπευχαριστουαι τψ θεψ. Και πάλιν άπδ των έχείΛ 
διέρχονται δια του τριχλίνου των έχτ/ουοίτων έχεΐ- ρυ1οΙ]βΓηιη& ογοζ ροβίΐα ββΐ, ΐΓ&οββυηΙ, βΐ ΐβΓ £;βηυ 
ίΐβχο οΰΐη οβΓβίδ Οβαιη νβηβΓΑοΙαΓ; ίαάβ ΓΐΐΓβυβ 
ρβΓ Ιποΐίηίαηι θχοαΙ>ϋθΓυοα ρβΓ^υοί, ιιΙ)1 &<! (Ιβχ- 
ΐΓϋπι 6( βίηίβίΓυιη Ιαίυβ ββουοάυιτι 0Γ(]ίηβ8 βυοβ 
ΙοΓπαβθ ΗοαίΑη», ν$1α άίοΐβ, ρΓβΙοη&ηί βΐ γοΗ• 
ςυβ οο1ιθΓΐ63, ιηιΗΐ&Γββ. ροΓΓΟ 8ί§;ο& ρΓοίβοΐΟΓυιη, 
βθηαΙΟΓυιη βΐ (ΐΓΑοοοαποΓυω, ]&1)&Γα βΐ ο&ιηρίάα- 
βίοπα ουιη 5&η(ϋ9 βΐ&αΐ άθΓηίηοδ(ΐυθ, υ( βοβ οοηιι- 
ΙθοΙοΓ, θχοίρίυηΐ. « γαρ Ιτεανται στιχηδόν δεχι$ χαΐ αριστεροί χιτλ τχς οικείας τάξεις, τους δεσπί^τας Ικδεχόμενα, τα τε 

ΥΑΙΙΙΛ; Ι.Ε0ΤΙΟΝΕ8. 
*• προσφερ(5μενον ίβίοΐ). *• ό Οίη θ()• 

^ΟΑΝ. ^Α^. πΕίβκιι αοΜΜΕΝΤΑΠίυδ. άβ πιίΗΐια ΐΏΪΓιΙαπ, 8βα εαηάίάαίο κίρίοΐβ βίο άίοΐο, 
ςυαιο άο ιηίΐίϋα Ιοκαΐα αοοΐρί. Ναιη ιηίΐίΐαηΐίαιυ 
οιηηίοιη νββΙίββΓαΙ &Ω)&. Υίά. ^υΓβ(. αά Ρ&υΐίοί ΡοΙγο- 
οοηί νίίαιη 8. Μ&Γΐίηί 4,ν8. 108. Ου&πανίδ ΐ^ίίαΓ Ιαιη 
ιηίΠΙββ ρΓορπ68Ϊο άΙοΙΙ, ςααιη ιη &υ1α ιηίΐίΐ&αΐββ, 86α 
Γυη^βηΙεβ οΓΰοΙίβ Ιοξ», ^οΓβΓβηΙ &11)&8 ν68(68,1απ)6α 
ε&ηάίά&Ιί ίο βρβοίβ 8!β άϊοίϊ ίΐΐί ρΓοΙβοΙοΓββ βαοΓΐ οογ- 
ροΓίβ, ςοί 5ο1&8 6&8, θΐ ΒβπιρβΓ ^βΓβϋαιιΙ, ουοαΓβΙίςαί 
οΠιοίΑΐ6$ 6ΐ ΙιοηοΓ&Ιί, ίη1βΓ(1υπα αΐί&β οοίοΓ&Ιαβ ρΓΟ 
ΙβιηροΓυιη ταϋοοβ βαιηβΓβηΙ, ΥίάβΙυΓ ςυοςυο ία 
οοαίοΓοι&ϋοηβ ολοάίά® Γαί^ββ άίν6Γ$ϋ&8, αυα ηαίΐί- 
\β9 βΐ ρΓθοβΓ68 &υ1ίοί (ΙΙβϋηβαβΓβαΙυΓ. ΟβΓίβ ία 
ΐΏΑΓίγπο δ. Αο&οϋ, η. 15, οιβίΏΟΓ&αΙυΓ σχ^Ιματι 
στρατιωτιχφ λαμπροφοροΰντες . Ουε1υ4 ίΠθ 0105 
ο&οάίά&Β ^βΓβοάί ααΐ & Εοηι&οίβ, &υΙ & Ογλοϊβ, βίνβ 
1ιΙ ρηαα! 6^υ8 ίανβοίοΓββ βίνβ ίη βο ΐΓηί(&1θΓβ5 Εο• 
ιη&αοΓοπι ΓαβποΙ. Ογ£003 τβΙβΓβδ οβΓίβ ίη Γογοοι 
ρΓοεβ&βίβββ 0Αη(1ί()&Ιοβ, αρραρβί βχ ΑΚβοιΐάοΓΟ, 
ρ. 33. 13. βά. Εί(ζ&11. ΤΓ&άυοίαβ ί(ΐ6πι &ά ροθΙβποΓΑ 
ΙβπιροΓβ Γαί(, αΐ αάΐιυβ βυΐ) ^υ5ι^η. Μ. βά ββίβϋραη- 
άααι ΙιίΙλΓίΙβΓ βρίβαίΐίάβςαβ άίοσι ΓββΙυαι ίο βαπιΐί- 
άίβ ρορπίυβ οοονβοίΓβΙ, Οα&ρπορΙβΓ Ρ&αΐυβ 8ί1βο- 
ϋαηυβ ίο ΕορΗΓΑ&ί ρΓονοβΑΠβ αά ^61θι)^α^^αα1 βο• 
Ιβααοΐ 6ΐ 1»1ο ήΐα άβάίο&Ιίοηβη:! δαοοΐ» δορΙιίθ9 
βίο λίΐ : 

^ν^ρ6 μοι άχΑυ<5εσ<ιαν άπο|3(5ίψαντ8ς &νίην, 
Χιονέους εστατΟε γεγηΟότες αψεσι πέπλους. 

Ο&ηάίϋαίοΓαπι βΐπβΐβ βίο άίοΙοΓϋπι οπ^ίοβιη τβρο- 
ΙαοΙ α ΟθΓ(1ί&οί8; ν. βαοΙοΓβδβυρΓ&οίίΐ. βίδαίπιαβ. 
Άά 8θΓ. Η. Αυ^. ϊ. II, ρ. 75. δβά ίααι ΙοβΙίΙυΚ, &αΙ 
οβΓίβ Γβηον&νιΙ (ΙβδίΙοβ, ΑΙβχαηαβΓ δβνβΓυβ, υ1 β 
ΙααιρΓίάίο Ι. Ι, 8ογ. Η. Λ. ρ. 930, οοηβΙ&Ι, αΙ)ί αίΐ : 
ΜίΙίιβχ, ςαοί θ5ΐ€η$ίοηαΙβ$ υοοαηί, ηοη ρτβϋοή^^ $βά 
ιρε€ίθ5ί$ €ΐαή$ηιΐ€ υ6ίΙίΙ?ίΐ$ ονηαύαΐ, δίςηίΩοαΙ Ιίηβαί 
^αηά^άα$, ςυ® 6χί£;υο ρρβίίο οοαιρ&Γ&οΙυΓ, βΐ Ιαοιβο 
οουΐο ρΐαοβαΐ αίςυβ οΐΐβοΐ. ΟίατΰΒ νββίοβ βυηΐ ο&α- 
(1ί(Ιφ. 6Γ£θί ε[υοςυβ λαμπρ(ίν βΐ χαΟαρ^ν ρρο λευχφ 
ροοαοί, 6( λαμπροφορείν ρτο λευχειμονεΐν. Ιΐα αο- 
οίρίο ίΙΙυϋ ΟίοάοΓί 8ίουΙ: χχ, 7, ρ. 410. προελοών 
νν \ματ(φ λαμπρφ, ίη ν€$ΐ€ ΰαηάίάα, ΙΙλ λαμπρ4της 
ρΐΌ λευχ(^ης ροβυίΐ ^ο1)υ8 πιοοβοΐιυβ αραά ΡΙιο• 
Ιίοαι Βί51. ρ. 308, βΐ λαμπροφορεΐν ρρο ΰαηάιάαηι 
9€Γ€Τ€ ίο ίΐΐΐβ το μέντοι λααπροφορεΤν τους βαπτιζο- 
μένους της των αγγέλων συμόολ(5ν έστι λαμπρ(5τη- 
τος, το καΟαρόν έχείνοις του νου διατυπούσης. Ιΐίηο 
άίββ Ρβ8θΐ28ΐί8 ή λαμπροφ($ρος ^ορτή (ΙίεΙα ίαίΐ, αϊ 
ιηαΐΐίβ εχβΕορΙίβ ρΓΟΟλΙ ί)υ Ο&ο^β ν. Λαμπ^^ά οΐ 
Κυριαχή ρ. 769, οοο ςυοά ίη 8ρΐ6α(]ί(1ί8, ρΓβΙίοβίδ 
νββϋ1>ϋ8, &0(1 <}υοοί ίη ο&ο()ί(1ί8 ρποοβάβΓβΙυΓ. ΙΙΙο 
βηίπι (Ιίβ 6ΐ &1ίι 6ΐ Γβεβοβ 1)8ρ11ζ&(ί ίη αΙΜ$ ρΓοεβ- 
<)βΙ>ΑηΙ* ΡΙοΓβ βχβοηρία υβαβ Ιιυ]υ3 ν. λαμπρός ρΓο 
αΙΙηα 1]α1)βΙ ϋα ε&η^β ΟΙοββ. Ογ. ρ. 787. ββΓβΙιβηΙ 
Ιιί ελπάΐάβϋ ΙοΓςυβιη αυρβαη:!, υ( β ηιυΙΗβ ηοβίΓί 
Φοάίοίβ οοηβίαΐ Ιοοίβ ; 6( αραιά ΙιηρβΓ&Ιοπβ, ίά ββΐ 
Μοίαιη θΐ ΙΐΑδΙλοα» βαιη ρΓΟΟβάβοΙβηι οοαιίΐαηΐββ. 
ΡΓΟρΙβΓβα συνιμπ^ρους ασπιδιώτας βοβ &ρρβ11&1 

Ρλτιοι,. 6β. 6X11. Β ΡΑϋΙϋδ δϋοηΐίαπϋβ Εορίιραβ. δοηοΙβΒ δορίιίίβ ν. 124. 
αΙ)ίρΓοο68$ίοο&ΐ6αιίαιρβΓ&1θΓίβ(αΓ5&αι$ίοά6βθΓϋ)ίΐ: 

Ουκ άνέμιμνε συνέμπορον άσπιδιώτην, 
Χρύσεον άγνάμπτοιο χατ' αύχένος δρμον έχοντα. 
Ου χρυσοΰν τίνα ράβδον άει προκέλευΟον άνά- 

[/των, 
Ού στρατον ήνορέτ(ΐτι χεκαιμένον εϋποδος ήβης, 
Σύνδρομον εύόπλοιο μεγα/ρηπϊδα κελεύθου. 

Ρηαιο Ιοοο πιβαιοΓ&Ι οβηάίάαΐοβ ; ίυαι οβΙί&Γίοβ, 
βυΐ βίίθηΐίαποβ, 1&η(ΐ6Πΐ βρ&ΙΙι&ηοβ, &υΙ Μα^ΙαϋίΙαβ,^ 
οϋβοοΓίαβ βαίαι δί]κηίΩβανίΙ. ΟοαιπαβηιΟΓβοΙυΓ ({υο- 
ςαβ βραΙΙι&ΓΟΟ&οάίά&ϋ, ςυί βπ&ηΐ βραΙΙι&ηί βΐ οαα• 
<1ί(1&1ί, άίνβΓβααι πιίΐίΐί» ^βηυβ, (]αι ρΓ&ΙβΓ βοαίαπι 
βΐ ΑΓΟίβ, €&ο(]ί(1&(0Γαπι ρβοαίίαπα, βΐίβπι βραί^αβ, 
ββα πιαοα άβχΐΓ», ββα β οίοκαίο ^βΓβϋ&ηί, (]υ&1β« 
αιίΐιί (ΙβδοπϋβΓβ ςυοά&πισιοαο νίαβΙοΓ πιοοαοΐιυβ 
8&ηοΙί Ο&ΙΙβηβίβ ά^ Γ6ΐ)υβ ξββίίβ Οαποΐί Μ. 1. 37 : Αηϋ- 
αηοΓηηι ΈΓαπηοπιτη ραταΐηνα €ταηΙ οαίοχηηχβηία — 

(] αβίηάδ ΰατηί$ία ςΙίζΜηα [ιά ββΐ οαηάίάα, οϋβηϋα βΐ 
πςίάα α ροΙΙίοθ βίΙί^ίηΐΒ] ρο$ΐΚχ δαίΟιβία ίραΐΐιχ οοΐ- 
ΗραΙη$, ^ηχ $ραΐΗα ναρίηα (αρβα, Μβαιηάο ΰοηο αηα- 
ΙΐοΗπςηβ, (βΗίο ΗηΙεαηιίηβ €αηάΐάί$$ίιηο α τα Ιιιοχάύ' 
ίίιηα ΓοδοΓαίο, ίΐα αηρβδαΙίΐΓ, ηί ρβν τηβάιητη ετυοχοηΙίΛ 
βιηίηβηΙίδιίΒ αά ρβτβηιραοηβιη ρβηΙίΗηιη αη^α^βιί^^, 
V. αά ρ. 331, άβ 8αροηί$α3 (Ιίοβηάα. ΡΓ006(1θΙ)αΙυΓ 
α οαηάκίαίο αά δίΓαΙοΓβαι, ίΐΐίαο αά βραΚιαηααι, αϋ 
Ιιοο αά βραΙΙιαΓΟοαηάίάαΙαπίΐ. ΟαοάίάαΙί ίαια^ίηβιη 
νίάβΓθ θβΐ ία ηιοααπιβηΐο Ε&νβηηαΙβ αρυιΐ Ου Οαα- 
£;θ Καπιΐΐ. Β^^ζαη^. ρ. 97, οΐ Αΐβιηαηη. αά ΡΓοοορ. 
ρ. 77, ΙοαβοΙίβ, ρβΓνβΓβο ΟΓάίηβ, άβχίΓα ΙιαβΙαπι^ βΐ 
αηΐβ άβχίΓΟΠι ^βηα βουΐυιη ΟΙΐΓίβΙί ηαοηο^ΓααιπιαΙο 
ρίοΐυπι οοΐοΐ^ΐο αά πιβάίυηα ΙιυπιβΓπαι άβδοβηάοοίβ, 
οαηιβίαυοίο ίη εαρίΐβ ρΓβββο βΐ τοίυηάυ. ΟααάίάαΙυβ 
αππιαίαβ, αυΐ οβΚβ ρρφίΟΓίαουβ αΐΐςυίβ αιίΐββ, ίπιρβ • 
ΓαΙοΓί αδίαηβ οοα$ρίείΙυΓ Ια Μβηοΐο^ίο ΒαβίΠαοο 
ι. Ι, ρ. 64, 176. ΤαΓΟ», υΐ αΐία πιυΐΐα ίοβίίίαΐα 
Β^^ζ^ιηΙίη» ααίο), ί(α βΐίαηι οαοάίϋαίοβ ία βαααι Ιπα- 

η άυχβΓίιηΙ. Ιιβυηβίανίαβ βηίπα αραά Ου Ο&η^β ν. Σο- 
λακίδες 1ΐ03 αίΐ 6986 βαΐοΐΐΐΐυαι ^βηαβ, ΤυΓοίβ 8οΙα- 
οΐ6Γ άίοΐοβ, ςυΐ οίΓοαδυΙΙαηυιη βςυίΐααΐβπι ίη α11[)ί8 
ουΓδϋβηΙ βυΐ^αουΐίβ. ΡβΓΠοΙβηβοβ Ιαϋυΐ» ίαηιβη 
α. 16 βΐ 17, ηοη οοηββηΐίαηΐ. 

(20) ΟίοηΙαηίιΐΓ^ Άσπάζε^θαι ββΐ ρΓορηβ αά $6 
ΐΓοΗοΓδ^ ςυθ(1 Γαοίυηί ςυί Γβηι αυΐ Ιιοπιίηβπι οβου• 
ίαπ ουρίαηΐ. Εαπβδίπιο, ββά ρηπιΙ^βηίο ίΐΐο δί^ηί• 
ίΐοαία αά1ιί1)αϋ ΡΓΟοορίαβ ΛηοεάοΙ. ρ. 49, βά. Αΐβ- 
Πίβη. : *0 δΐ δήθεν ούχ έπαι<ιΟαν(5μενος των πρατ- 
τομένων σύμπασαν αύτων ούσίαν κττ(5σει άναισχυντψ 
ήσπάζετο, αά $€ ταρίβδαΐ. ΟΓυοοοα οβουΐαηάααι 
οΙΓθΓΓθ ίη^ΓβάίβηΙί ίη βοοίββίαπι ίηιρβΓαΙοΓί πιοβ 
Ιάβο ΓυΊΐ α οΐβποΐβ ΙηίΓοάυοΙυδ, αΐ βρβοίβ ΥβηβΓαηά.ηβ 
θΓυοί3 αΐ) 1ιηρ6Γα(οΓίΙ)υ8 ΙιοηοΓββ ιηορβίΓαρβαΙ 8ίΙ)ί 
ηοη ά6ΐ)ίΐ03, ηβςαβ αρρβίβηάοβ Ιιυαιίΐίΐαΐβιη ρΓ0• 
ίβββίβ. 

(91) Οθ οαβίοάβ (Ιιββααπ δαοη, νβΐ ρΓβΙίοβ® βα- 
ροΐϊβοΐίΐίβ βοοίββίφ νίά. θα Οαη^β ΟΙοββ. 6γ. Ι). ν• 139 00Ν8ΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΗΡΗΥΚΟΟΕΝΙΤΙ 140 •ΡωμβΤκά σχηπτρβ (92) τ» λεγύμινα βηλα, ομοίως κβι τά ίτερχ ευτυχία (93) χαι τί^ ?τερα σκήπτρα, προς 
τούτοις τα σκεύη των προτικτίρων (94) και σινατίρων (95), και τά σκεύη των δρχκοναρίων, λάβουρά τ• 
και καμπηδηκτόρια, μετάκαΐ των βάνδων (96), του συμπορεύεσθαι τοΤς δεσπ($ταις• 

αΟΑΝ. αΑΟ. ΕΕΙ8ΚΙΙ αΟΜΜΕΝΤΑΕΙϋδ. 
βΐ ίηΓΓ& &(1 ρ. 21. Ειηβηά&Ιίο ιη&Γ^ίηί ββοπρία Α Ιβ^ίοηυιη βυί οοΙιΟΓίίυπι ιη83θπΙ)υ8 αοΓβί» Ιϋίβήβ άί^ηα 68( ρυΓΑ ΟΓβεΚ&Ιβ. Ιιβοΐίο Ι&πίθα ΐΏ6ηιΚ)Γ&- 
η&Γαιη ΐη ΙβχΙυ νυΐ£;&1&, ρΓορΙθΓβα ηοα Βθ1Ηεί(&ηά&, 
βαο βοΒουΙο ββΐ άίμηα, προσφερομένου, ςηαηάο ίά- 
Ιί€$ί ίι ρτο(6Η%ιτ, Μυ11& ΙπΗϋ ίη Ιιοο οοάίοβ. δίο 
βυρΓΑ ρ. 5, αάβΓαΙ διδομένων, %ηΐ€Τ€α άηηι άαηΙχίΓ^ 
υΙ)ί ρΐ&ηίυβ ΓυίβββΙ διδομένους, οοη36θΙυΓ& ίη πιαγ- 
^ίηβ οοΙιιίΑ, οΐ) κηρουσ ρΓΦΟβάβηβ. 

(92) Ηοιηαηα 1ι:ο βυαΐ Ογκοα; ηονί βηίιη Ογκοι 5Θ 
Η0ΙΏ&008 ΓβΓβϋΑηΙ, ο1 ηοΐυιη ββΐ. δεβρίΓΑ υθγο βυηΐ 
Ι^ηοβΑΐίςαοά ν6ζί11ί1οη£;ίοοηϋ 1&ιηίηί8 β( βίΑνίβ Αα- 
Γβίβ νβΐ ΑΓ^βηΙείβ οοηΩχί, βΐ, α( πιίΐιί ςυίάειη τίίΐβ- 
ΙοΓ, Αά ΟΓυοίβ ΓοπΏΑΐη οοιηρΑΓΑΐί, ροΓί 560 Αΐ)$ααβ 
Γαγγο νεΙπιυεΓοηβ, ββά άβρβπϋβηϋϋυβ νβΐίβ,υΐ εοίΓί^ 
ροΐββΐ 6χ ΑυοΙοΓίβ ν6ΓΚ)ίβ. ΡοββίΙ ΐΑοαβη ίιηρβΓίΙυβ 
ΙιΑίίηί ΒθΓΐηοηΪ8 1ίΙ)ΓΑηυ8 βήλα, ίά β8ΐ νβία^ ρρο 
π(λα, ρϋα, βΧΑΓΑββθ. ΥίιΙβΙϋΓ οβΓίβ ΑάάίΐΑ νοχ 
*Ρωμαϊκά νθχίΐΐυπ) αΐίςυ'κ] ΑυΙ ιΟΒίΓαιηοηΙϋΐη ιηί- 
ΙίΐΑΓβ Αρυά ΚοαίΑοοΑ ηοίαιη βΐ ϋβ υβίΐΑΐυΐη ίηαυβΓΑ βχΑΓΑΐυιη π)οη8ΐΓΑηΙίΙ>α8. ΑυοΙοΓ 1]υ^υ8 ^οη^βο(υηΒ 
οηίΐιΐ ΓϋΙΙ 1)6χίρρα8 ίη Εχοβρϋβ Ι.6£;α1. Η(Β8ο1ι. ρ. 3: 
Κατύπιν του βασιλέως ή ν τά σήματα της έπιληιτου 
στρατιάς Γ8ΐιηΙ ΝοβίΓΟ ρΓθΙεοΙοτ€» ΑυΙ οαηάιάαΐί]^ τά 
δέ είσιν άετοι χρυσοί και εΙκ($νες 3ασ{λειοι [ΝοαΙγο 
σίγνα βΐ σημεϊαιΐ και στρατοπέδων κατάλογοι, 
γράμμασι χρυσοΤς δηλούμενοι, α δή ξύμπαντα πρού- 
φαίνετο έπι ξυστών ήργυρωμενων. 

(93) υΐ $€6ρ(Γα, ΙΐΟΟ 68ΐ νβχίΙίΑ, ρΐΌ ΒΟβρίΓί^βΤίΒ 

8611 νβχίΙϋΓθΓΐΒ, ίΐΑ <]υο(]α6 ΓοΠηηηΙχ, ββυ υίΰΙΟ' 
τχοΐχ^ ρΓΟ ί11ΐ8, (]υί ΑηΙβ Αυυπι οοΐΐβ^ίυιη, ΐ6§;ίο- 
ηβΐΏ, ΓοΙιΟΓίβΐΏνθ βυΑίη ΓοΓίυηβ αοΙ νίοΙοΓίοΙ» 
βί^ηυιη Ιη ρίΐο ρΓβρΓβΓαηΙ. ΟαΐΑ νΙοΙοπΑ» Ααΐ ν1- 
οΙΟΓίοΙβ ΐη ρΓβΙΟΓίο 8θΐ6ΐ)&ηΙ ΑΑΒβΓνΑΠ, νίάβΙαΓ 60 
πιο1ϋ8 εΙ. 1•6ίο1ΐ6, υΐ εύτύχια, ν6ΐ ρο(Ια8 εύτυ- 
χεΤα, !ά 68ΐ $ίρηαίοΗίίηχ 1>οηχ, ΑαΙ νίαοηχ Γ6ά- 
αβΓβΙ ρτ3Βΐοηαηχ, Οθ8ί6ΓΑΐ 8η1) €ΡΐΑηί8 ίοαρρ. ηο- 
ιηβη ρΓβΙοπΑηοΓαχη, 6ΐ 6 ΝοαΙγι ρ. 415, οοοαΙαι Ρατ6( ι1ϋ ςοοςαΑ νοχ πιλατίκια Αρυά Οοάΐηαοα, η νίοΙοηοΐΑβ βΐ βΟΑρίΓΑ δοΙιοίΑΠΟΓαιη, άπιεοηβι ςϋΑΐη Ιάβιη Αίςυβ νοοΑΠί σκήιττρον βίκηιΩοαΓΟ €οη- 
Ιβηάϋ ΟοΑΓ. Αά Οοάίη. ρ. 87, η. 39. ΥΐάβηΙυΓ οαίΜ 
ΐΑΐΏβη ΟγαοΙ ρίΐο ΕοΐΏΑηο αΙιαοι ίηάυίΑΒβ Γογοοαιπ, 
ρΓΟ οαυοΓοηβ Αοϋ. ΑάάίάίΑΒβ ϋ^ηυιη ΐΓΑηΑνβΓβυιη 
ίη Βυπαιηο. α( ορυχ βνΑάβΓβΙ, νβΐ ΑίααρίΑχ, οτά\• 
ηΑΠΑ, ςυΑίβιη οηαηβιί ηοτίηιυβ, βΐ ςυΑίβαι ρΙβΓυιη• 

ςηβ ίΠΐρ6ΓΑΐ0Γ68 ΟΡίΑηί ρΐΌ βΟβρίΓΟ Γ6£^Ϊ0 ^β8ΐΑΓ6 

6οη5ρίοίαηΙυΓ ίη ηαιηαιί8, νβΐ εοπιρο&ίΐΑ. ΕβΙ ΑΟΐβοα 
εοπιροΑίΐΑ, ςιΐθ9 νβΐ άαοΐιυδ ΐΓΑηΑνβΓΒίβ Ιί^ηίβ,ίη»• 
ςοΑίιβ πΐΑ^ηϋαάίηίβ, νβΐ οίυοΙ)υ8 €οη(ί8 ιηίηυΐίΒ βΐ 
Iη8^ο^ί οοηΐο ρΑΓΑίΙβΙίβ α(1 Ιί^ηί ΐΓΑΟΑνβΓδί ηίΓυοα- 
ςΐ]6 πΐΑΓ^ίηβιη Αρρο8ίϋ8 οοοβΙαΙ, ςοΑίΐΑ ίη ηυιη- 
ιηο ΕοαίΑηί Ι^ΑΟΑρβηί Αραϋ Ου ΟΑηβίυιη Ραπιίΐ. 
Βγζ. ρ. 136 61 ρ. 123, ίη ηυωιηίΑ 1.οοηί8 ΙβΑΠ- 
η, οί. ρ. 127, ίη ηηοαιηο ΝίοβρΙιΟΓί 1•ο£;ο1^6• 
ίβ 66ΓηίΙυΓ. ΟυίΑ ΟΓυχ ΑΟβρίΓυαι ίιηρβΓΑΐοΓαιη 
ΟΡίΑηοΓυαι ρΙβραιηςαΑ βΓΑΐ, 6( Ιιίο Ιοοί ΑεβρΙπι υ( 
ιΙίβΙίηοΙυΐΏ βΐ ρβουΙίΑΓβ Αΐίςυοά ΥΑχίΙΙί ^βηυβ αιβ- Αϋΐβχη 6χοΐ2ΐ)ί(θΓαχη βί^ηΑ Γυίβββ. Οίοο ρ]οΗΙ>οι 
^ΑΟ (16 Τ06Θ Αά ρ. 332, 6ΐ ά6 ν. σκεύη Αά ρ. 332, 
ΑηΙβρ. 6( 415. 

(94) ΡΓθΐ66ΐθΓ68 8αηί ^βηυ» λΗςαοά ιηίΐίΐίβ ρΑ- 
ΐΑΐίηβΒ ροααρΑΐίο» ρΓοΙβςβοάο ρπηοίρίΑ οοΓροή 
άΑβϋηΑΐυαι, ςοΑίΐΑ ΙοΙ βΓαηί, οΐ, ςυοιηοάο άίεοΓβ- 
ρ6ηΙ, οοη οοη&ΙβΙ. ^Αα1 ΓαΑΓαηΙ ΐ6ΐηροΓΪΒθ8 Αηίο- 
ηίηοΓυιη : ν. δρΑπΙίΑη, ίη ΟαγαοαΙΙα Ι. Ι, ρ. 718. 
ΟυΙΙΐθΓ. Ο. Ο. Α. ρ. 423, 617. ΥαΙαβ, ίηίΐίο ρπρίΑΐίο- 
018 Αά ρηπίΑΐη ΑιηοίΑπί εάίΙίοηΑΐη, υ1>1 Αίΐ άοουοα, 
οοααΐίιιπι εΐ πΐΑ^ίΑίΓΟΓυιη ΩΙίοβ ία βεΙιοΐΑ ρΐΌΐεεΙο• 
Γϋπι χηί1ίΐΑ886, 6ΐ ρ. 38, Αά Αοαιη. ΙΙαγο., ί1. ρ. 52. 
υΙ)ί ρΐΌίβεΙΟΓβΑ ΒΪΓηρΙίείΙεΓ βίο άίοΐοβ α ρΐΌΐβοΙο• 
Γί5α8 άθίη68ΐίοί8, ςυι 6( άοιηβΒίίοί ηαάε αρραΙΙα- 
1}Αη1αΓ, άίνθΓ808 Γαί886 αιΙ. ΜβιηοηιΙ>ί1ί8 εβί αβ ίιίβ 
ρΓθΐ66ΐθΓίΚ>υ8 6ΐ άοιη68ΐίοί8 Ιοεηβ Αραά ΡΐΌΟορ. 
Αηβοά. ρ. 108. ΡΓθΐ6εΙθΓ68 ιηβάίο βνο ίηοΙίηΑοΙε 
€0η$βτναΙοτ6*^ Αρρ6ΐΐΑΐ>Αη1, ςυ» νοχ ίη €βΓίιηοο. ιηοΓΑηΙϋΓ, 6Χ 60 εοηοΐυάο Γοί88β βοβρίΓΑ ΙιαβΙαβ ρ Εοαι. Εοοίε•. Βββρε οοουΓΗΐ. 
Αά ΟΓαοίβ ΓοΓίΏΑΐη ΓαοΙαα; ν. Ρη βΑη^ε Ιι&ο τοΰο ^ (95) ΟύΑίβΑ ίαεηηΐ 8βηαΙθΓα^ ιηίΐιί ηοη εοηβίΑΐ. 

ε6Γΐ6 36ηαΙη$ τηβιηδτα Ιιίο ηοη ηοΐΑΐ, βεά νίάεΙΠΓ 6ΐ 6θΑΓ. Αά Οοάίη ρ. 88, η. 39. Νοη άείαίεδε ρυ- 

1))Ιεί8 ρΓοε68ΒίοηίΚ>αβ ΟΓαοεβ, εΐ βΓβεοΓυαι 6γ^α 

ΟΓαοίε •ί^ηυιη εχίιηίΑ ρίβίΑδ εΐ πιοα ΙιαίίηοΓυαι 

βυΑάεΙ, ςυί ΟΓυοεβ ςυο(]υε ρΓ«ΓεΓε1)Αη(. 01}νίαηι Η 

[Ηεηηοο V] τηίήΐ ροηΐψχ[ρΛ%οϊϊΗ\\^\\\ νεΓΐ)Α8υη( 

ΟΙίΓοηΐοί 0Δ53ΐη6η8ί8 ιν, 37 ;) δαίηίοχ ο^νβοίΐαΐαήα 

[ίά εβί οεΓεοδίΑΐΑΓίοΓϋΠ)], $ΐαηΗ(€ΥαΗο$^ αςηίΐιίβ^ 

νο9, ΐ€θηχ(βτο$^ ΙηρίΙβΓΟΜ, ύΤ€Χθηατχο$ [ίά 68ΐ έα]υ1θ8 

νθχίΠύΓΟΠ], ίη ςυίΙ)υ8 ΑςυίΐΑΓϋΠ), Ιεοηυσι, ΙυροηιΐΏ, 

άΓΑΟοηυαι οοηβρίοοΓβηΙϋΓ ία)Α§ίη6&], οαηάχάαΙο$^ 

άβ(€η$ον€$^ ΒίκαΐοΓβί^ €ΐ τηαχχηιαηι ροραΐί τηηΙίίίΐίΓ' 

άίπετη αιτη βοηδηβ βΐ ραΐτηίί. Νοη 1)Αΐιαί&8ε ΑεερίΓΑ 

ίεΡΓυπι, αυο εφάειεηΐ ΑυΙ ΓεπΓβηΙ, νίάεοΓ ηαίΐιί εχ 

Ιοεο ΡβεΙΙί βριιά Ου ΟΑη^ίυηα 61. 6γ. ρ. 1389 ίηίΐ. 

εοΙΗ^ΟΓε, βί ιηοάο ίίοβΐ άε Ιοοο εχίΓΑ εοηηεχίοηβπι 

ρθ8ίΙο ]υάίεΑΓ6 : Όπλοις έπιχρύσοις άστράτττων και 

οορυφορούμενος, ούσκήττυροις απλήκτοις, ίΓ^ρ/ΠίΠΟΛ 

(€Η$ηΙίΙ)\ι$ αλλ* άσπίσικαι έπιμήκεσι δύρασι.δοερίΓυαι |. 688ε.ΟεθΑΐΏρίάα6ΐθΓίΙ>υ8 εΐ θΑΠΐρίάοεΙοΐΊΚ>θ8,8ί 

άεοβΙθΓοεΑί^εηβΓΔίεηοπιεηνβχίΠοΓυιη^ι^εηεηΒοπι• ^^ άίνεΓ8ί, άίερυΐΑΐ ΥλΙεΒ. Αά Αοααι. Μάγο. ρ. 

ηί8. Ναοο εΙρΙγοΗίΑ. άβ ςυί1)υ3 ΙεϋιηάίοβΙυΓ, ίη 86 ^οηΓ. θα βΑη^β 01. Ι.. Η. ν, 

οοαιρΙβοΙίΐαΓ (ςυΔΓ6 εηίαι αΗαα άίοοΓεΙ και τά λοιπά 

χρυσά σκήπτρα); ε( ]Αΐ)ΑΓα 8υη1 8θερΙπ βροοίοε. 

ΟεΓίε δοζοπιεηαβΗΙεΙ. IX, 4:θάτεροντων σκήπτρων, 

3 λάβαρυν 'Ρωμαϊοι καλουσι... Υεηί (ΑΟαβη ίη 6ΑΠ1 

ςυοςυε ορίηίοηειη, (]υΑπι άοοΙίοΓαιη ]υάίοίο 8θΙ)• 

ιηίΙΙο, Γυΐ586 ΓοΓίβ εεβρίΓΑ ΕοαίΑηΑ νεχίΙίΑ εχ ίη- 

ΑΐίΙυΐίβ π)ί1ΐΐΑη1)υ8 νείερυπι ^εηΐίΐίαπα ΕοσίΑηοΓαιη 

ΑββεΓΥΑίΑ, ηΐ ε. ο. αηηίΐΒ ; εΐ Ιιακ ΑςυίΐΑΑ ρεου- 

ΙϊαγΙΙθγ ΑοερίΓΟΓαιη ΕοαίΑηοΓαπι ηοχηίηε άεεί^ηΑΠ ; 

ροΙαεΓοηΙ ςοοςυβ εο ηοιηίηε νεηί88ε οοηΐι οαπι 

ΐΑΐ>6Πί8 ία βαπαπαο νεΚΙοε Οχίε ηοηιεΓυαι ηοιαβηνε £^εηυ8 Αΐίςυοά οαίΐϋίβ ρΑΐΑΐίηβ οβΙεηβΟΑίίβ ηοΐΑΓβ, 
εΐ ςυίάειη ηοη νΑΐάε ΙιοηεβΙί ΟΓάίηίβ, ΗίεΓοηγαιοι 
$$ηαΙοτα ΓεοεηεεΙ ΙηΙεΓ ΐΏΑ^ίείΓΑΐυβ ϋίίΗΐΑΓε8« 
ερίΒΐ. Αά ΡΑοαιηΑοΙι. : Ροίί Ιηοηηηηι ρητηίΰ&ήχα^ 
άΗηά€ 9βηα(0Γ^ άηεεηαηηχ, δίαηΗχι»^ οίταίο^^ βςη^, 
ΟΓΑΟοηΑΓϋ ευηΐ 8ί£[αί(εΓί.Μοάε8ΐίηυ8 αρυά Ιιίηάεα- 
^ΓΟ^. Αά ΑιηιηίΑη. ΜαγοαΙΙ. ρ. 264 : 5ίρηίΐ€η^ ςχιο$ 
ηηπϋ άταοοηαΗο$ αρρβΙΙαηΙ, ΟΓΟΟοηα εηιηχ α «ιη- 
ρηΙχ$ οοΚονϋδηί ΙβΓΗπίχχτ χη ρτχΐχηηι, Υίά. ΟαΙ^ΟΓ. 
ρ. 409. ΥΑίβε. Αά Απιηα. ΒίΑΓοεΙΙ, ρ. 142 Οοαγ. αά 
Οοάίη. ρ. 86, η. 31. ΗΑΓάίη. Αά ΤαεαιίΒΐ. ρ. 371, 
ε1 ΡείΑΥ. Αά ευηιάεαι ρ. 482, ε( ρΓβοΙρυε Οο Οαπι^ 
βΙθ88. Ιλϊ, ν. ^^α^ο εΐ ΏναοοηαΗΗί* ΟΓΑΟοηεβ 
Αάΐιυο 8«ουΙο χιι ρΓΟ είκηίβ Γυίεεε ^εβίΑΐοβ ΑρρΑΓβΙ 
ε ΝίοείΑ ρ. 209. Ρε Ιαοατύ οοηΓ. ίάειη 01. Ι^αΙ. 
1ι. ν. ΰατηρχάχιοίοπα νίάεηίαρ βί^αΑ €αηχιήάΗ€§σηίΐΛ 

236. ^6) ΙηίΓΑ ρ. 416, ρεη. οεοπΓΓυηΙ βανδοφ<^ρο(, 
λαβουρήσιοι εΐ σημειοφόροι. βυηΐ δαηάχίίΗ ίΐΐι, ςηΐ 
1)Αηάθ8 τεί 1)Αηηθ8 ^ερυηΐ, νεχΠίΑ ηο^ίβ ύοαίο 
δαψιάβτοΐα άίοΐΑ. Σημειοφύροι βηηΐ, €[υί τά σ(γνα 
ίεΓοηί, νεχίΙίΑ εαιη ρΑηηίβ, ςυΐϋυβ ρυΓρυΓβ» ρηη• 
είραηα ίπΐΑ£;ίηε9 ίηεαίβ ειβεηΐ, ΑυΙοοηΙί^ηςυοΓοιη 
ΥΑΓϋοε ΟχββεΓΑηΙ Ιί^αεβ άεΑΟΓΑΐ» ρηηοίρυαι 1ιοα• 

?:ίαε8. ΙαΚιαγα βοαΐ ρΑΟοΙ ςαΑάΓΑΐί, αώΙ ο1>1οη^ 6 
ί£^ηο ΐΓΑοενεΓΑΟ οοοΐ! άερεηάεηΐεβ, ΟΓαεεοι αοΙ 
ηηιηεΓαιη ΙιΑϋηααι άεοαη» ίηάίοεαι ΕαοηεΙτΑηΐΜ» 
[θ€ δαηάονα εί^αο ΕαίΙΚΑτί α^Ι θα 0Αη((0 Αά Ιοηιι- 141 ΟΕ ΟΕΚΙΗΟΝΙΙδ ΑϋΙ^ ΒΥΖΑΝΤIΝ^ε Ι.ΙΒ. Ι. 14) ς\ 'Εν δι τφ αύτψ τριχλίνφ των έχσχουβιτων έν χ VI. Ια 6^α8^Iθιη βχουΙ>ϋθΓαιη Ιτίοϋηϋ βίηΐβΐη τψ κύωνύμφ μέρβι Γστανται έπι μαχρψ σχάμνφ 
«ρώτη τάξις, οΐ του χοια{στωρος χαγχκλλάριοι *® (97), 
μιτά χαΐ του αυτών $ομ•στ(χου (98) 'ΡωμαΙζον- 
τκ (99) τά τ^ έορτ{ άρμ^ξοντα* δκυτέρα τάξις, 
Ίστοινται χαΐ αύτοΙ έπΙ μαχρονχάμνψ ** (1) οΐ λ<- 
^μινοι διπανίται, χλ\ αύτοΙ τά εΐωθότχ κύφημουν• 
τκς (2). ΚαΙ τρίτη τάξις, ιστχνται ΙπΙ μ«Αροσχάμνφ 
οΐ νομιχοί (3), χα^ αυτοί τά εΐωθ^τα έπευχ^μβνοι 
τους δέσποτας. Και άπ& των Ιχεΐνε απέρχονται ε^ς 
τους λύχνους, έν φ (4) 'ίδρυται 6 έξ αργύρου Ετερος 
χατεσχευααμίνος σταυρός, χα^ ^ιά της τρισσης μετί 
τΰν χηρών «ροσχυν ήαεως Απευχαριατοΰαι τφ θεφ, 
χαι γίνεται ^ΐσε έν τφ τριβουναλίφ (5) πρώτη 
ϊοχή (β)• ήνουν εΙς τους λύχνους ••, δηλονύτι εΙς τήν ρλΓίβ, ίη 80Αΐηηο Ιοη^ο, ρηιηυΒ οτάο ιΐαΐ, ο&η-^ 
ββΙΙλΓϋ ςαβΒβΙοηβ οαιη βοο (Ιοιηββϋοο, Κοοα&ηο 
ΒΟΓΟΟοηβ οοηνβαίθηΐββ ίββίο ΑΟβΙ&αιαϋοοθβ ιΐίοβη- 
Ιββ. 8θΰαο(Ιυ8 οπΙο : 8ΐ«αΙ βΐίαιη ίη ΒΟλίηηο 
1οη§;ο, ςιιί άίραηίίδί (ΙίβαηΙορ, βΐ ρΓο ιηοΓβ αοοΙα- 
αίληΐ. Τθίϋυβ οΓάο : 8ΐ&η1 Ηί(1βαι ίη Ιοη^ο 
8θ8χηηο ηοιηίοί, ίβΐίοΐλ (Ιοιηΐηίβ, υΐ ιηο8 ββΐ, ΑρρΓβ* 
08ηΙβ8• Ηί &αΐβιη ίηάβ λά ΐ/οΐιηοβ αΙ)βαη(, α1>ί 
οηιχ Εΐία βχ βρ^^ηΐο ΓαοΙα οοΠοοαΙα β%Χ, βΐ ΙπρΙίοί 
λάοΓ&ΐίοοθ, οβΓθοβ ιηλοα ΙβηβηΙββ, Οβααι τβηβΓ&η- 
ΙϋΓ ; ίϋίςαβ ίο ΐΜΒοηλϋ ΡΗιηα βιοβρίίο &(. δΙ&η- 
Ιβ8 βοϋίοβΐ Α(1 ΙγοΙιηοΒ 8βα ίη ο&ηαβΡΑ ίαιρ6ΓΑΐοΓβ8 
βχοίρϋ ίΙ)ί ριίηβθρβ ΥβηβΙοΓίιπι 8βα άοηοββϋοαβ 
8θ1)ο1&Γυαι ουιη ΐρ&η•ίΙθΓίΑ [8α& ΥθηβΙλ ΙογΙ)•, θΙ ΥΑΚΙ^Ε Ι.Εση0Ν&3 
Μ χαγχιλλάριοι βοίθηά. I^β^^11., χελλάριοι β<1. βχ οοά. *' μαχροαχάμμφ 6θά(1* ** ΣΧΟΑ. 'Ιατέον, Βτ% 
τΑν («σκοτών διερχομένων εΙς τους λύχνους, άνάπτουαι τους λύχνου^ χατάτ^ν τύπον. 

αΟΑΝ. αΑΟ. ΕΕΙ8ΚΙΙ ΟΟΜΜΕΝΤΛΚΙϋδ. 

)β βΐ 6ίη8 Β δ. Π. Α. ρ. 566 : /ίιι7 ίη οίΐηα ΗοηοΗβ€$ηίίαίτηία 
ί Π, 374.1* [ρΐαήηαααι Ιιοηοηβ ββηλίοί ΐΓίόαβϋαΙ] ία «ηιβίιιηι 
ιΐϋΐη. ϋοαβ ίαυ$ηί6ίη [8ίΙ>ί ί«η8(& Αοο1&αΐ8ηΙβιη] αάοΓατΗ, ΏΙο 

έπαινεΤν άίχίΐ &ρυά ΧίρΙιίΙίη. ρ. 1258, 95 : Μηδένα 
τλ παράπχν έπαινέααντες, ηηΐη €€ΒίαΓητη, η«ςαθ 
Λ11)ίηο, ηβςοβ δβνβπ), άίαΙ>αηΙ Ιαπάβι ίη Οχπίο. ▼ίΙΙβ ρ. ϋφ; ά^Ιπηίάο ΟοΙΙιίοΑ τοοβ 
8ί£ηίβο8ϋοηβ γ. Οίοπίλΐβ άβϊ 1.θ(ΙβΓ&ϋ 
ΕΙ Βο βλη^β 0Ι• ν. Βαηά%9η β1 Βαηηηηι 
Β•1^Γ0ΐιι Βαιι, Β4ηϋηί}^$^ βΐ ηο8ΐ8«Ιθ Βαηη$τ^ Ρα• 
ιΐΜΓ, ΒαΜη€Ηίίττ, ρΓΟ Μύηά€ταήΗί9 ίΐβαι Ρίαηη$τ^ 
ηλίΑ. 

(97) Εα 681 οοο]66ΐηη β1. Ιιβίοΐιίΐ, ςυΐΓΠ ρ. 42 
6οηβΓχη&1, •1 ρ. 217, οΙ)ί 1ι»ο 1ρ§& Ιίίο άββίκη&Ια 
ΑείΑ ΐ6£^οηΙαΓ. Κοιαίατωρ βΐ ίηΙβΓάαπι χυαιστωρ 
ΒοΗΙήΙΟΓ Ιη Ιιοο βοάίοβ ΙαΙίηα τοχ (ΐ^Λοαίοτ. Νβιηρβ 
ΗΙ>ηΗο ίΐΐί ίάβιη ν&1βΚ>&1 οι βΐ υ, ςα« ΓΓβςο6ηΙί8- 
81008 ρβπηοΐ&τίΐ. Οβ ααβ8ΐοη8 ιηαηβη», 1ίΙΐ6Γ&8 
Αο^αβί! ΓβοίΐΑοάί, λΐίο Ιοοο 8§;&Εη. Εγ8( ιηβχίηαλ 

ΑΙςθϋ«8. Οθ«8ΐθΓ πάρεδρο), Α88β880Γ, 6οη8ίΠ&Γίυ8 

ίη1ιιηιΐ8 βΐ άίΓΟβΙΟΓ ίιηξβΓ&Ιοη8 ΑρρθΙΙ&ΙυΓ 8 Ργο- 
οοι>ίο ΑηβοάοΙ. ρ. 28, οΐΓβ. Οη. δθά ηιυΐίαιη (Ιβ- 
ίββίΐ ρΐΌ0β88α (θΐηροΓίΒ. 0υΐ88ΐθΓβιη 8 ^υ8ιί^^&οο 
ρΗαιοιη ΙηΒΐϋαΙαιη ρβΓΐιΙΙ>βΙ ΡΐΌΟορ. Αηβοά., ρ., 89 ΙΙα βηίιη &βοίρίβηάα8 β8ΐ ίίΐβ Ιοοαβ. Α Οηβοο εύφη- 
μεΤν Γοπη&ΙϋηΙ ΐΛΐίηί ηβάϋ «νί φβηύηανβ^ βΙ 
0θΓΓυρΙίπ8 άθίηάβ [ηνηϋαΓβ ; (ητηιίαη ίτηρεταΙοΓΰτη 
ρΐΌ ρΐΌοΙ&ιη&Γβ, βΐ ηαηοαρΕίυίηρίίΒ νο(ί8 ρΓΟββςυΙ. 
Υίά. θα 08η£^ Ιι. ν. Ια ηηίνβηυαι φήμη ββΐ ηονί8 
θΓ«οί8 οοιηπιβπιοΓΕίίο &ι^ου^ϋ8 βααα Ιλαάβ, βΐ &ρ- 
ρΓ6θ8ΐίοηθ 5οηοΓυιη, υΐΐη ΡοηΙίΩβ. ΗλϋθΓΐί ρ. 70: 
Γίνεται ή φήμη τών βααιλέιον χαΐ του πατριάρ- 
χου, βΙ ςυφ ί5ί ββςυυηΙυΓ. 

(3) δυηΐ ςαί ηοιιιθ8 ιηυ8ί608 ίη ρΐ]1)Ηβί8 0(ΒΐίΙ>08 
ιηαηα βΙ ηυΐυ &(1ζηίηί8ΐΓ&ΐΜηΙ, ρΓββοβηΙοΓββ, άΐΓβ- 

0ΐθΓ68 ΐηυ8ί6ί, &1ΐ1 ηυί άοβίί Γί1ΐ18 ΘΟϋΙβ8ί&8ΐίβ08, ιηίΐ., βΐ^πίύθΐηραηιβηάΐβ ρβ(1βΓ88{ί8, 86θΓ(&1οηΚ)υ8 ^αίά ςαοϋάΐϋ ίη βοοΓββία ρΓ«1β§;θηάυαι β^βηάοιηνθ 
βΐ Ιι«Γβ1ιοί8. Υία. ΑΐβαΐΑηη., ρ. 95. δβά εοηΐπκίίοϋ β 811, ηοΓυηΙ. Νοη ΓβοΙβ ιηΙβΓρίΌβ 8/ιηβοηί8 Μβ(&ρΙΐΓ. 
8ί1>ί ΡΓθ€ορία8 Ιίηββ η1(]α]&. Υ. ΟυΙΙιβΓ. ρ. 454. ίη 8οηρΙ. ρθ8ΐΤ1)βορ1ΐ8η.ρ. 403, Γβ(1άί(1ϋ111& νομι• €βΜ£€ΐΙαΗ{ ΙιΊο ηιβαιΟΓ&ϋ 8αη1 &ίίί & η08ΐΓ&111>08 
ΜηΜΪΐΑτϋβ, πΐΑ§;η« άί^ηίΙ&ϋΒ νίΗ8. (111 βΓαηΙ ςηί 
8Αηο6ΐ1θ8 τοϋβ &ρρο8Ϊ1θ8 €υ8ΐθ(ίίΓθο(, β( ΙαΓΐ)&ιη 
λάίΐη ρΓθΙιί1>6ΓβηΙ.Υί<1. ΑκαΙΙιίαβρ. 26,23. ΟαΙΙιβη 
ρ. 370, 613, β( Οη 0Αη§;β 01θ88. ύ&Ι. Ιι. ν. 

(98) Οοηαββϋοηβ βο βτο ρΐΌ 0θΓροΓΐ8 ΑηΙ βοΐΐβ^^ί 
8ΐΐ€α]ιΐ8 ρΗιηίοθΗο η8αΓρΑΐ)8ΐηρ, υΐ βορπι ^8α1 
ΑίζΙαΒαβ. 

(99) Ιά 681 1.8ΐίηβ Γθθίΐ8ηΐ68. ^η» 1.8ΐίη& ΟΓβοί 
Γ66ϋΑν6ηηΙ, 68 Ιβ^ιπηίοΓ ρ. 217. Οβ αβη Ιΐη^^υ» 
ΐΑϋοκ αρηά Οηβοοβ ρο8ΐ6ΓίθΓ68 οβηοιοηίΑΐί, 6( 
ίηΐβπίοαι ςαοςαβ ΗάιοαίΑηο, 8£[0 8(1 ρ. 431. 

(1) Μ. μαχροσχάμνων Ιιίο 6ΐ ρ8αΙο ροβί. Οαιηααι 
ηηΐ Οίραηϋϋί^ ΙλΧλοτ πι6 ί^ριιοηΐΓθ. Υίαβηΐυπ Λά βίρ- 
6ηηι ρ6Γΐίη6Γβ. 

(2) ι^βΐΐ 6&η1η8 9ί £;τ&1ηΐ3ΐίοη68 τοίαςηβ 1οη|^ 
8ΐ ρΓ08ρ6Ηί ίηιρ6ηί, ςυί1)η8 ρΓ066Γθ8 6ΐ ρ1θΚ>8 ίαι- χ^ς εΙς τά Σοοραχίου, α( ηβσυβ ΟολΓΟβ ίη Αηοηγπιο 
Τ1ιβορΙΐ8ηί 8(ΐ]οη6ΐο ρ. 43ο. (ΑαιΒο Ιοολ ίη βΓβοί8 
οοΓΓηρίΕ 8(1 ρΓβϊΟΓίρΙυιπ βχβαιρίυοι βαιβηάαηθλ 
8υηΐ.) 0Κ>1ϋη• βΓ^ο ΓυβπιΙ νίΓ άοο(υ8 βΟΓοηι, ςαα 
8ά Οοάίηααι 8θπρ8ίΙ ρ. 15, η. 51. Οοηί, Οη βΑη^β 
6Ιθ88. Ογ. Ιι. ν. 

(4) Έν φ. δαΜηΙ. τ^πφ. ΙηΙβΓάηαι ςηοςυβ χαι• 
ρφ 8θΙ>ίηΙβ11ί(^ί1αΓ. 

(5) ΤΗΙιυηΑΐ 68( οαιηβ βάΐβοίυιη 6Χ66ΐ8ηαι, ίΙΙη* 
ιΐΓθ, ηοη Ι8η1ηπ) βήμα, ίη ηυο €αα8β Α^ηηΙΟΓ^ 6ΐ 
ΟΓΕίίοηββ Γ6βί(8η1αρ. Ηοο ΐΓίΙ)υη8ΐ αρρ6ΐΐ8ΐ>ΑΐηΓ οΐ 
λύχνοι, ΓθΓΐ6 4θί& ίΙ>ί ίη ρΓθ6688ίοηί^η8 ΐΓ8η86αη(6 
ίπιρβπιΙΟΓβ 1]^6ΐιηί &606ηα6ΐ>8η(αΓ. 

(6) Εχΰφρϋο, Λάτη'ίΛΒΪο αά 88ΐαΐ8η(1ηηι• Αέχε- 
αθαι 1•&1ίηί οάπαϋΐ^τβ (ίΐουηΐ. 8ρ8Γΐίαη. ίη 1υ1ί8ηο : 
^^παίητη βΐ ϋηααΐΓβτη οτάιηΜί ιη ΡαΙαϋπνη ΌΘηί^ίΐ" 
ί€9η αάτηίίϋ, €ΐ αήαΐίαβϋ δίαηάιαΐηιβ, ΗβΓοάΐΑη. ΥΙΙ• ΜΠίΟΤββ βΧ6ίρί6ΐ)8ηΙ, άίθ6ΐ>8ηΙαΓ εύφημίαι^ 6( ]) 6 : Ησυχίας ούν ουαης χαΐ ολίγων πρ6 του οΐχίσχου, 
βχτα, ίαηάβΐ Ι48ϋηί8. ΕύφημεΤν ϋίχϋ Αη88ΐ&8ίυ8, δηλώσαντες αύτφ τά προειρημένα, ^^οίως είσεδέχθη- ρ-12β, άί/Ιαηατΰ ΙαπάίΙνί ; ηοη ίηβΐ6^&η(6Γ, διαφ^- 

[είν άίή€9Ύ$^ ίη νη1§^8 8ρ8Γ£[6Γ6 ρ€Τ #1101 Ιαΐίάΰί, 
ΐΛΜάΒ$ ία€βτ0 1ι&1>6ΐ βαοΙΟΓ ΙηηοββηΙίο III 8Β(]α&Η8 
8ροά ΑΙβπίΑηη., άβ Ρ8Η61., ρ. 10. ΛηηΑΐββ ΒβΓίίη. 
ληηο 812: Ι^αΙι Μί€Μαει$[αά ϋατοίηηι Μαοηητη 
ψή»9ί Α^ΜίΒρηηιί $€ηραίίη ραάί α6 €0 ίη ΘοοΙαία «ΐϋ- 
ϋΜηΛ€$ ίηοτβ «ιιο, %ά €»ί ΟνοΒϋα Ιίηαπα^ Ιανάα βί 
^ΜΒβηΜί, ρ. 509, 6ά. ΜυΡ8ΐ. ΟοηΓ. υα €8η^β &ά 
Αΐβχίβά. ρ. 252]* 6ΐ 01θ88. Ι.α1. ν. Ιαιι^«5, ηΙ>ί 
ΒΑοΙίΑ β( 62Τ6βία 6Χ6ηιρΐ8 ρΓΟΙοΙίΙ. Γαυ€ΐε αΐίοιιί 
ΑίοβίΜΐ&Ι ν»ΙβΤ68. ΙΐΑ €ΐ8ρίΙοΙιηα8 ά6 ΡβΓΐίη&06^ (, Ι. σαν. Ρο8ΐβηοΓ68 8ά πιΟΓβπι ΟΓβΒοοΓυηι, ίίϋοίρβτβ. 
Αη96ΐπιυ8 βρίβοορ. Η8νβΙΙ}θΐ*^βη8ί8, 1. ιιΐ• άΐβ- 
1ο^. 6. 12: 1ηρΓ€αί ητΐ^βτη €ηηι ηιαρηα ΗοηοτίβΰβηΗα 
ίν$€βρΙί^ άίβ ϋοτηίηίΰο αάυοοαίί $ηηί ίη ρτοοϋζήοηβιη 
αά $αηααγη Οεί β^ηίΐηΰβψη αά Β/α^Α^τηοι, ίη ίαηίο 
Ηοηοτβ^ Μ< €ίίαη% ά$ ραΐαΐίο οαί)αΙΙο$ $ΐτύΙο$ βχ$ άίη» 
ς€τ€ί οητη οΙ>ίβςηίο μί^Ιαί ίη%ρ€τίαΙ($^ ηί ίίΰ €0$ 
$ία€ίρ6Τ€ί. Ιΐ6Πΐ τ€€%ρ€τ$ αά Γ^νβτβηίίαη^, η6ηαρ6 
ρτα$1αηάατη, ΟβΗηοη. Ρ8ΐποϋ ρ. 185: Ροηίί(^ 
ί6ί Τ€€%ρί€ί αά νβΌ€Τ€ηίίαιη οτηη6$ ρναεΙαΙ$* ραπι<4»ι 
Τβαι ρηηοβρβ ρΓοοβΓΟβ 6ΐ ίηίθηοΓ68, (|α8ΐη ηι ίΐίοιη =»^ »■ 143 00Ν8ΤΑΝΤ1ΝΙ ΡΟΚΡΗΥϋΟΟΕΝΙΤΙ 144 ϋοιηίηο 1ίΐ3θ11ϋΐη οίΙβΓί, 8 ηίπιίΓΒΠΐ ρβΓ 6θΓ6ΐηοηί&• Α καμάραν (7), Ισταμένων των βασιλέων, δέχεται ηυΐΏ αά ίαιρβΓβΙΟΓβΐΏ αάάυοίυβ, ςοΐ βοιη ρηβρο- 
ΒΪΙο ΐΓ&άίΙ, 6ΐ ΓαοΙίοηββ ββυ ρορυΐυβ άοιηίηίβ, υ( 
οοηβαείυάοββΐ, &06ΐαιη&ηΙ, άαιηίαΙβπιηΙάοιηββΓιουβ 
ρΓΟ ιηοΓ6 δβοαηάυιη ΓααβΙ&8 ρορυΐί ρΓβοαΙίοηββ 
ίρβοδ οΓοοβ 8ίςο&(. ΤΓίΙ)υη&1 ίρβυιη νββίί&πί βΐ Γα- 
έη ΒΓ^βαΙαΓϋ 1)1&1ΐ6ί8 αΐϋβςυθ ρΓβΙϊοβΐδ &υ1φί8 βΐ 
ρβρΙΐΒ ΟΓπ&ηΙ, &υΓ6ί8ςυ6 βΐ οπηηίδ (^βηβηβ ΚΓ^θαΙβίβ *• τψδεσπ(5ττ[\ ΙιθΐοΙί. ΥΑΚΙ^Ε Ι.Ε0ΤΙ0ΝΕ8 
αΟΛΝ. αΑΟ. ΚΕΙ8ΚΙΙ ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΙϋδ- έκεΤσε ό δημοκράτης των βένετων, ήγουν 6 δομέ- 
στικος (8) των σχολών, μετά και του ττερατικοΰ 
δήμου (9) των Βένετων, και έπιδίδωσιν ό δημοκρά- 
της (10), Ι^γουν 6 δομέστικας, το λιβελλάφιον τον 
δεσπότη ν ", άφικ6 μένος δηλονο'τι υπό του της κα- 
ταστάσεως ττρος τον βασιλέα, ό οΐ βασιλεύς έπιδ(- 
δωσι τούτο τφ πρα ιποσίτφ, καΐ άκτολογοΰσιν (11) άίοαηΙϋΓ δέχεσΟαι, ΙβηβυεηΙανβ, »η$€\ρΒΤ€. Ι.ϋί1- 
ρΓ&ηάιΐ8 ίά ίχαοβρίχοηβτη αρρβΙΙ&Ι ρ. 480, 1>. ίηίΐ. : 
ίίεςιοΗίαΙοηιιη πιηΐίϋηάο οορίθ$α ιρηοδίΙίαηιςηΒ ρβτ- 
ίοηαηυη βα ΒοΙετηηίΙαΙβ ΰοίΐβΰΐα αά $ηίθ€ρίίοηβηι (δο- 
χήν) Η Ιαηάβτη (εύφημίαν, άκτολογ(αν) ΝίεβρΙιοή α 
ραΐαΐίο η$(^η6 αά8αη€ίαιη 8ορΜαιη ςχιαδέρΓΟ τηιιηϋ;/(Β 
ιηαΓρίηα ίβηηιί. VI ήϊο Ιοοί ρΐ6ΐ)8 άίοϋϋΓ ίιηρβΓαΙο• 
Γβιη ΝίοβρΙιοΓυπι δέχεσΟαι, ίΐα ςυοςυθ €ε(]Γ6ηυ& άο 
ϋδάβιη υβυΓρ&Ι βοάβιη ββηβυ ρ. 600 : Πρόοδον δημο- 
σίαν ποιήσαντα τον Νικηφόρο ν έν τ^ ^Ί'ϊγδ ^οηα την 
Ιόρτήν της Άναληψίμου του Χρίστου, οι συγγενείς 
των έν τφ Ίπποδρόμψ άπολωλότων, δεζάμενοι (εητη 
$η$€βρί$$€ηΙ^ οΰνΐατη ηααί (χιηΒΒηί^ νβΐ βΐίαιη ρΓύ$- 
ίΐοΐαίί Βίΐηι) έν ττί των άρτοπρατών άγορ^• ΰοοεις 
ήο{εσαν κατ* αύτου απρεπείς, άλάστορα καΐ παλα- 
μναΐον άποκαλουντες, βΙο. ΙΙ& ςυοςυβ ςιιί ΓβοΙβαηΙθβ 
6 5&0ΓΟ ίοηΐθ 8&1υΙ&ΐ3ααί, τίΐυ νβΙβΓίβ Εεοΐβδίφ, όΙ- 
06ΐ)αηΙυΓ οοβ δέχεσθαι. Υίά. ΤΙιβορΙι&ο. ρ. 149, 
ςα&ιηνίβ άβίηοβρθ ρ&Γτυ1θ8 &ΙΙο1βηΐ68 θ 3&ογο Ιανα- 
ΟΓΟ ανάδοχοι ΤυβήοΙ αρρβίΐαΐί. Ιο ^βηβΓβ β8ΐ δέχε- 
σθαι, 86 ρΓΦ86ηΐ6ΐη βίβΙβΓβ, ουί εορίαιη νίάβικϋ βΐ 
αΐίοςυβηάί &1ίουί ίαοθΓβ, βΐ δεχθήνάι, ρτΰ^βΜ βεη^ 
αάάηά, παραχθήναι. Αρυά ΤΙιβορΙιαα. ρ. 85, 68( 
δεχθήναι εΙς πρόσωπον του βασιλέως, αά ίηιρβταίο• 
νβιη αάάηοΐ νβΐ αάτηίΐα, Ουία νβΓΟ ^ίν6Γ8Φ θΓαηΙ 
δοχα{, ρ&Γϋιη ρπναΐβ, ίηίΓα οοηβΐβΙΟΓίασι, ρ&υοί8 
&Γ0ΐ1Π8, ρΑΓίίαι βϋαιη ρυϋΐίοφ ία Γογο, νϋ8 υρ^ίβ, 
ΙβιηρΗβ, βΙο., Ιιίηο ΝΙοβρΙιοΓυδ ρΓοβββδίοηβπι 80- 
Ιβιηηβιη δοχήν προπόμπιον ίναοβϋϋοηβιη^ %η ςηα ίιη• 
ρϋταίοτ α ρόραίο άβάη€ί(ΗΓ, &ρρ6ΐ1&1. Αϋαβ δέχεσΟαι 
ηονί8 6Γ&3θί8 ίάθΐη οβί ηΐςαβ έκδέχεσΟαι, βχαρεοΐανβ^ 
ίηαη€Γ€ αΐίςηβηι. Ηίηο δοχή 8ΐίου3υ8 εχίρΰοίαϋο. 
ΡηιουβΓίιβΙ. ία βχεβΓρΙ. Ιλ^οΧ, ΗοββοΙι. ρ• 25: Ους 
εΐ έκπέμπειν ευλαβηΟεΤεν, αυτόν δεξάμενον σφάς 
εΙς την Σαρδικήν διαοήσεσΟαι. ΟοανβπΐΙ ογ^ο δέχε- 
σθαι ουαι ββηηαοΐοο αη[ιυατίβη, ςυοά ρΓορηβ β8ΐ 
ρΡΰΒίΙοΙαη αΐίςυβιη, Ιιοάίβ Ιααίθη αρυά βΙο^&ηϋθΓθ8 
ρΓο ΓθΥθΓβηΙΐαιη 8υ&ιη Αΐίουί οογαππ νβηίοηάο βΐ οΓΩ- 
οία βυα οΰΓβΡβικΙο ΙοβΙαπ^ βΐ δοχή ουιη Αυ,[ιυατίίΛη(ΐ 
δέχεσΟαι Ηΐηβ Αη(ιναΗυη§ τηαοίιβη, 

(7) Αά Ιί^ΰΗποί, ΒΛί, ρηία, ηοη αΓάβηίββ, 86(1 ε&- 
ΐΏ8Γ&χη, 8ου οΓουΐΏ α ΙγεΙιηίβ ίΙ)ί ΑΓάβΓβ βοΐϋίδ 8ίο 
(ΙίοΙυιχ). Καμάρα Ορφοίβ 0ΐΏηί8 αν€η$, αρί%$^ νοίηία 
68ΐ. Υοοαϋυΐυιη Ισταιχένων βίςηίΩο&Ι ίηαρβΓαΙΟΓθοι 
ίΚ)ί ςΓαάυΐΏ ΩςβΓθ, οΐ αυάΐΓθ 8ΐαη1θΐη 1&υ(ί68 8ί1?ΐ 
^ίοΙ&8. Κ&ίΓΟ οοηΐίη9;βΙ)&1, υΐ ϊηιρβΓ&ΙοΓ 8(8Γβ(. 
ΡαΙ&ϋ&ηΙ βηίιη βυιη οοΓροΓίβ ^βδΐυπα Ιι&υά άεοθΓβ 
ιη{^65(&ΐ6ΐη ίιηρθΓϋ, 8θ(ίυ1οςυ6 οανβΙ)&η(, υ1 ίη ρυ- 
1)Ποο 86(1βΓθΙ. Εχ Ιβςο αυίβπι 6ΐθ6ΓίΕΏοηί& ίο ΙαΙίέυβ 
ρορυΐί 8&1αΙ(ΐ(ίοοίΙ)υ8, ίΐβπι αά ΙεοΙίοοβπι Εναπ^ζοίϋ 
βί ΙΰχΙυβ 6ρί5ΐο1ϋΠ3 ία 6εεΐ68ία, ία αΐΐοοοίίοηίϋυβ 
&(ί ββοαίοαι, νβΐ 9ί1βαϋί8 ςυα^ΓαςοδίιηαΙίύυθ, ία 
&11οςαίί8 8(1 πι11ί(68 ίο Οαιηρο βΡίαοο, 6ΐ α(1 ρορυ- 
Ιαιη ία Οιγοο, βίααάυαι ίρ3ί εΓβοΐο 6Γ8(. 

(8) '[ ΥβηοΙΟΓοπι άβ(Ώ&Γθ1ιυ8 ρΓορο (1οιαβ8ϋουαι 
ΒοηοΙ&Γυαι 8ΐαΙ)&1, ΡΓ&δίοβ 3αχ1α άοωβδίίουαι βχ- 
οα1)ί(θΓυαι ; 8θΓίρΙ. ροβΐ Τΐιβορίιαο., ρ. 88.] 

(9) ΤΓαΜτηατνια^ τβΙ, βί ςυί8 νοοοαι ίρ8ΑΓη ΓβΙί- 
ηβΓ6 ιη&ΐίΐ, ρβταύοα ΓαοΙίο, ςυ» ία βαΐ^ία, (εα 1ιο- 
ύΐβ ΡβΓΑ (ΙίοϋυΓ,) 6ΐ ίη Α8ΐ& υΙίΓα ΡΓοροοΙί(1οιη 6ΐ 
Ηθ1ΐ6•ροη(ααι θ Γβ£;ίοοβ 6Ρ1608, ΟΙι&1θ6(!οαθ βΐ ΟΙίΓγδοροϋ, 860 βουίβπ, 1ιαΙ)ίΙ&1)Αΐ, εΐ ςυοβ ιχια]ο• 
Γί1)08 ίαεΙίοοίϋυ8 ϋΡίααίδ αβοηρί» βΓ&η(, νεηβίΑ 
ρ6Γ&1ίο& νβ06ΐ8Β ΟΡΙαοΦ, βΐ ρΓα8ίαα ρβραΐίΰα ρΓα8ΐθ9θ 
|ν ΟΡ(80£. νί(1. ΟοΑΓ. 8(1 6ο(]ίη. ρ. 10 υΙ)ί περατιχά 
^ Γβ(1(]ϋ, <ιΐί€β ΐΓαπΒροηΙητη [ΟβΓαΙίοηη:! δοίΐίοβΐ] ίη 8ί^' 
ΰβηαίβη βαΐαΐεηα νβρίοηβ $ηηί. Η6οί6ςυί(ΐ6ΐη,86(1 6( 
Αδία €Ρ1ί νίείοα Ιιαο ρβΓίίοβΙ. *ϋ περαία ηΙίΓαηιαηηα 
ηρίο αρυ(1 0β(ΐΓ6θ., ρ. 501, 68( ^4^^α, οοΙΙαΙ. 6. νβ. 
II. Μέρη περατικά βυοΐ ρατίβ$ ΑήαΙίεχ^ ηρα ίΐβΐ- 
ΙθδροοΙί ΟΡϋ ορρο8ίΐ8&ρυ(1Τ1ΐ6ορ1]&ο.,ρ. 264. Τό- 
πέραν ββΐ ρηΓ8 Αβίφ ΟΡΗ ορροβίΐα, πέραν πόλεως 
διανειν δια τα λύσιμα των νόμων, 1]8ΐ)6ΐυΓ ία Αο- 
Ιΐιοΐοξ. 1. π, ρ. 464, ρρο ρτοοβαχοηί οΙ> (οη βί (η• 
ΙηηαΙίητη (βηΜ ίη Ιναηεροηίαηα 9ΐιΙ>ΗΓΐ>αηα ναοατβ, 
Νοη ρβΓεερίΙ θγ^ο 6οπι5βθ8. 8οπρ1. ρο8ΐ Τΐιβορίι. 
ρ. 88, ςυί(! βίοΙ τα περατικά τάγματα, δυαΐ ρΓ£8ί• 
άία ))6Γ Ρ6Γ8ΙΏ, 8υΙ)υΓΐ)ίοπι 6ΡΙαουπ), βΐ ία &Ι(6γ& 
δΐ6οί ραΓΐ6, ΑδίαΙίοα αεηρβ, ρ6Γ υΓΐ)68 νίοίοαβ 
(1ί8ρο8ΐΙα. V. Βυ 6αης;6 β1θ88. Ο. ν. πέρα, ΡβΓΦα 
68ΐ οαιοίβ Γ6£;ίο &1ΐ6Γί ορροδίΐα 6ΐ ορβ ίΓβϋ ίπΐ6Γ- 
^6θΙί βΐ) ίΠα (1ί86Γ6ΐα. δια περαίαν της Λογγιβαρ- ί' (ας βρρβΠαΙ Ααοα Αΐ6χία(ίΙ., ρ. 133, ΐΓαοΐααι Βρύα- 
(ΙοδίΙ, ΓββρεοΙυ Ερίπ. Περαία των ΙΙικριδ(ου Νί- 
6 06188 ρ. 34, ηΐ6ηαοΓ8ΐ, β (ΐυο ραΐβΐ, καβηι ίΠαηι, 
860 νί11&αι Ρίεπάίί ία τίρα ΑδίαΙίοα ίυί886. Οβ Ρβ- 
Γβα ΗΙιοάίοΓυαι νί(1. Μααβνίε, αά Ροίγαβη. ρ. 
424. 

(10) ΕβΙ 80ΐηαιυ8 ιηα£;ΙδΐΓα1υ8 ί&οΙίοη8ΐί8. Οιιβ- 
ςυβ ιαοΐίο 8θθπι δήμαρχον βΐ 8οαηι δημοκράτην 
1ι&1)6ΐ)&1, (1οπΐ68ϋουπ) 80θοΙαΓθΐη νβηβία, βΐ βχοα- 
1)ί1θΓοαι (ΙοιαβδΙίοοαι ρΓα8ία8. Ηοίο 8υΙ)6ΓαΙ, βΐ Ιια- 
308 ν6ΐοΙί 1β^»1υ8 θγαΙ ό δήμαρχος, ηιαρί$ΐ€Γ /α- 
ϋΐίοηϊΒ, ΓβοΙΐοοβαι ία οΓ(1ίαο 6οαΙΐα6θ8. Οοαίβ αοίειη 
ίοεήΐ το λιβελλάριν (ίΐα Ιιίο Ιοοί 68( ίο πΐ6αιΙ)Γ8θί8} 
ΜΜΙατίηη^ 860 ΙίΜΙια, οοα 8αϋ8 Π(ΐ06(. ΡοΙο 
Γοί886 πΐ6ΐΏ5Γ8ο&η3, (ϊοοϋαβοΐβιη ίααιΙ)08 ααΐ οαγ- 
1060 ία 1&0(]6ΐη ίηΐ|)6Γ8ΐθΓί8 οοοάίΐοηι, βΐ ^Γαΐοΐαοοίί 
οαυβα ο5 ΓΒβΙοηι (Ιίβηι Γ6ΐί6ΐΐ6Γ οΙ)ί(οπι, ίρ8ί ΐΓβάί- 
ίαιη, ν6Γΐ)ο ςΓαοα1α(ίοο6αι ροβίίοαοίΐ, ςυβίβαι Ιγ808- 

600ΐί ίΠ)ρ6Γ8ΐϋΓί 0161)08 168118 0Ο8ς0&(]06 ίλΟϋΟ 

ρ6Γ ΟβπιοοΓ&Ιβο 8αυπι ΐΓ8(ΐ658ί. ϋίοΐίο έπιδιδόναι 
το λιβελλάρίν τον δεσπότην 68ΐ αονα ΟΓΦεΐα (^ί^Οΐΐ, 
Β 6ΐ ρ6ΓΓΓβςυ603 ίο 1)06 1ΪΙ)Γ0. 

(11) ΑεΙα άίοηηΐ, αοείαηιαηΐ Βοηα νοία, Ταΐ68 
αοοί&πιαϋοοο8, εύφημίαι, οΐίαι νοΙα (1ί66ΐ)αα1οΓ. 
ΟβΓΪν&Ια νοχ ίο οοναπι (>Γ2Βϋί&ια Γοϋ, 6( Γ6ΐβα1α, 

6ΐ Ρ6γΓΓ6(]060$ 68( ίο 1300 00(ϋθ6 ίΐΐο 86080. Αρθ(1 

Τί]6ορ1ιαο6ΐο ρ. 154, αοΐα οοα ΙαοΙοοι Γ808ΐ88 αο- 
ο1οΐΏαΙίοο68^ 86ά βϋαπ) (|[υ6Γ6ΐ&8 Γ8θΙίοαί8 ίο ΟΙγοο 
β( 6Χβρο8ΐοΙαΙΙοο68 ουπι ιπ)ρ6Γαΐ0Γ6, 6ΐ οωοία, (|οο 
Ιοοο άίοΐα 6ΐ &οΙ& ΓυβΓοοΙ, βΙςοίΠοαΙ. 111 αοΐα ία 
3υάίοϋ8 8θο1, ςο2Β α ρ&ΓϋΙ)α8 1ιϋ^8θΙίΙ)υ8 υΙηοςο6 
άίδροΙαοΙοΓ οοΓ&ο) 1πΙ)υο8ΐΙ, βΐ ίο αοΐα, 860 οοαι- 
ιώ6ο(αγΙο8, α ΩοΙαπίδ τεΓεΓοοΙΟΓ ; ί(α ({οο(]οθ αοΙα 
8οα(, ςυ» α Γαοΐΐοοίϋυδ ορρο8ίΙί8 οογαοι ίαιρεΓΑ- 
ΙθΓ6, αοΐ ίΐΐυβίπ πια^ίδίταΐα, άίοοοΙοΓ, βΐ ία αοία, 
860 οοαιπ)6αΙαπο8, ΓθΓθΓοηΙοΓ. 8οη1)β5ααΙ οβαιρβ 
αοίαπί ςοί(ί ςο»^αβ ΓαοΙΙο, βΐ ςοοϋββ ςαίά άΐζβ- 
ΓίαΙ. Ηίαο ββρβ νΐ(ΐ6Α8 Ια Κιοο οοάίοο αοοοίλίοπ:, 
Ιιοο νβΐ ί11α(Ι Ιθγ, αοΙ ίαΙΟΓάααι βφρίοβ Γ6οϋ«Η. 
Να11ίΙ)ί ΓΓ6ςο6α(1ο8 Ιλίββ λοοίαηα&ϋοαββ (ΐοαχη Ιη 145 ΌΕ 0ΕΚΙΜΟΝΙΙ8 ΑϋΙ,Λ βΥΖΑΝΤIΝ^Β ΜΒ. Ι. 146 Ιχ»Τ οΐ του μιρου^ (12), Ιξγουν 6 δήμος, κατά το Χ νββίδ βρίβηάίάϋΐη ΓθάάυηΙ. Ιη βοάβιη βηίιη ΙΗΙια- 
ΕΐωΒος τους δ85π(5τ«ς, έν δΐ τψ άκτολογεΤν τον δημον παΙι, &(1 άβζίΓαιη βΐ βίηΐβίΓαζη ρΓορβΙγβΚιηοβίαοΙίο- 
ό δομέστιχος κατα^φραγίζει (13) τους δειπ^τχς 068 βΐ ρο8ΐ ί11&5 (^αί Ιιοβ ΙθΐηροΓβ ίο ιΐΓΐ)0 νβΓδ&ηΙυτ 

αοΑΝ. ^Α^. ηειιβκιι αοΜΜΕΝΤΑΗΐυδ. 

8εΓ!ρΙθΓί1}α8 ΙιΙβΙοη» Αυς^αβΙ» 1β^α8, αΐ β. ο. &οΙ& 
δβοαίϋβ βά Μ. ΑηΙοοίηυαι ρΙιϋθ8ορ(ιυιη βυηΐ ιιρυά 
ΥυΙο&Ι. Ο&ΙΙίβα. (α νίΐα Ανιάϋ 0&58ϋ 1. Ι, ρ. ^67, &ά (ΐυβιη Ιοουιη θ3ΐ8&ιι1>οηυ3 οοη8υ6ΐο 8αο ιηοΓΟ 
άοοίθ βΐ ίυβθ άθ Γϋα βοοίαοιαιιάΐ 6( άβ 6ΐγιηο1ο^& 
τοοίβ Οέτ/α <ϋ8ρυΙ&1. Ρα^• 524, βοηΐ &ο1& &ά ΡβΓίΐη:!- 
οοαι ρο8ΐ ηβοθΐη Οοαιιηοάί, ρ. 772, βοΐα αά Μαεπ- 
ηαιη 6ΐ Οίαάυαιβουιη, ρ. 890, &ά ΑΙθζαηάΓυπι 86- 
νβΓοαι, 6 ςυο Ιοεο βΙγαιοΙο^Ία νοοί8 β&Ιίδ οΙβγο 
ρ8(βΙ. Λάάατη^ &ίΐ Ιι&τηρηάίαβ, αοοίατηαίιοηα 86ηα' 
<»«, ςνϊΐηίδ ίά άβϋταητη αΐ. Εχ ααί$ ηΓδί$ ηά (νβΐ 
ροΐία» αηί€ άίθΐη, αΐ €α8ΑυΙ>οηυ8 ίμΜ) ρΗάίβ ηοηα$ 
ΜατΗαί, 6(ο. Ηφο οΐ ΙλΠα ρΐυηι βοΐα Ι. II, δοπρίο- 
ηιιη Ιιίδίοπβ ΑυςαβΙ» Γβρβπυηάα 6οη8ΐ(ΐ6Γ8η8 ηαα- 
βολίη βΟΓυιη βίιηιΐίΐαάίηβιη άβρΓβΙιβηάβΙ ουιη 86ΐί8 ηοδίΓΟ Ραρβ νϋα. 8οπηίαπί ΓββροηάβηΙ : Τα ίΐΐυπι 
β(1]ϋνβ. ρ. 168. οοηΡ. ρ. 227, 257, 266. 

Α6θ1&Γη&Ιΐοηβ8 οοΓοηαΙο ίιηρθΓ&ΙοΓί Γ&οΙίβ βΐιηί- 
1β8 6ΓΦϋΐ8, ρ. 403. 

Αυγουττα του ^ηκας. ΤΙΐβορΙΐ. 211. 

Φιλάνθρωπου οεσπίτου πολλά τα ετη. ρ. 247. 

ΟίνίαΙΙ&8 Υ03 βοηββΓΥβΙ ρβΓ ιηυΚοβ βηηοβ, βαη- 
6ΐί88ίΐΏί 6ΐ 1)6&1ί88ίιηΐ ΡαΙγ68, Οοο&Ι. Ουαβί. ρ. 20. 

ΑοοΙ&ιη&Ιυιη ίη βγαοιΙίΒ βαοηβ, ίιηρρ. (ιΐϋββίρα- 
ΙπαΓοΙιίδ : πολλά τχ ετη. 5!ο ίη ρδβυάοδνηοάο ΡΙιοΙϋ 
ρ. 226, 1. VI ΗβΓάϋίηί. 

11>ίά., ρ. 231 : Βασίλειος, Λέων χχι Αλέξανδρος 
νικητβι•τροπαιοί3χοί βασιλείς καΐ αιώνιοι Αίίγουστοι. 

Τοις Οεοπροβλητοις βασιλεΰσι. ρ. 259. 

ΑΙίδΒ ευφημίαι 213. 10 ηοβίΓΟ Οοάίοο ΓΓοσυβοΙβΡ Γ6θίΐ8ΐί8. ΟοπΓ. δί^οο. Β 1•6^Α(ί νβίβηβ Εοιώφ, βοοί&ιη&οΐ ίαιρ. βΙροοΙΙΩοί 
(16 Γβαοο ΙΙ&Ιί» ρ. 28, οΗ. ΡΙεΓααιςυβ αοΐα ακτα ίο 8υο ^ο&ηη^ ρ. 278. ρΙοΓ&Γί (ΙίοίΙαΓ. Ηβρβπο Ι&πιβο ία Ιιοε οοάίοβ 8ΐη- 
ΚοΙ&Γβαι ςυοςαβ ρ. 31 : Έν δέ τψ τελευταίφ 
αχτφ, Μ ηΐϋηια αοοίαπιαϋοηβ^ ίη νΙΙίτηα ραΠίοαΙα 
αϋίοπίτη, V. ρ&υΐο ρο8ΐ άβ ΟτΛθί\9 86α ρΓβοοπί1)α8 
άΐοβοάϋ. ΜοΙία εοο{|^688ϋ άβ ιωογθ 6ΐ ΓοΓΠίαΙίδ αο• 
€ΐ&πι&η<1ί 61. ίβίοΐιίαβ ίο &άν6Γ8&Γϋ8 &(! οοιίιοθοι 
λαοο, υηάβ ο&ραΐ ίΐΐαά ΙοΙαιη, οαί Ιϋαΐυπι ΛοΰΙα• 
ηιαίίθη€$ ίοβοηρδβΓ&Ι, Ι]υ6ΐΓαο8Γ6Γ&ιΐ),ς[α&1θ ίονΰοί 
ΟοΙΙβοΙ&ο. ρβς;. 39, 40, 41. * [Λϋ€ΐαηιαίΐοη$$. 

ΟοηβαβίΑ ίιηρ6πι1θΓίΙ>α8 αοοίαηιβίίο. Οοο8(. Υιί, 
Βλ8. ο. IX, Ββοοο ίο νϋ& ΗϋάθϋΓ&οάί Ρλρββ : Ηβο- 
Ηοαβ Ιοαρ. 8θ1ο εοο1όο(α8 ΙΗαηρΙιο Γαίΐ, ηυοιη 
Κοιη» ΙΐΕϋπίΙ. Τπααιρ1ια8 ββΐ 8ρρ1αα8υ8 ίΠβ ίο&α• 
^Γ&Ιο &66ΐ&ΐ08(α8 : Ηβοποο Αυ^αβΙο α Ώβο οογο• 
θ8ΐο, ιη&^οο θ( ρ&ϋ!βοο, ίηρ. ΗοοίλοοΓοοα •— νίίζι 
8ΐ νί6(0Γ!&. Αρ. Οο1(1&3ΐ. 8(1 Ε^^οΙι., ρ. 170. 

Γίΐϋ Β&8ί1ϋ Μ&εθ(Ιοοί8ίονο6αοϋίαν6(6Γβ ρίοΙοΓα 
Ι)6απι, υ1 οοΓΟΟβΙιΠΑοαβα&ουπι ^βηθ(πο6 ραΐΓβω, 
άίξοαπα ίρβαιο ΓλοΙβοδ Γβ^οο 0(Βΐ68(ί. ΥΚα 6308 ρ. 

Ραχ Λΐίρη$ΐ3β Ώη Οπο^β &ά Αΐβχ. ρ. 267. 

Οοοί. Νίχχ, ηΙ)ί ίη νϊηΰΟί 6χρΓβ8$ί, ςυοά ίάβοι 
88ΐ &Ιΐ|θβ τουμβιπκας &ραά βαΐίΐαα). δίο 6μγ(κιον 
ρπ) οίβήΗτη αραα ΤΙιβορΙι. 316. Ιο(ΐ6 &ρρ&ΓθΙ μίο- 
8βΓί ΑοΙβ Ι8ΐ)ί8ΐβ8. Ιο 0081ΓΟ Αοΐβιο πρεμφέκτωρ ρΓο 

δθ1> Αθ&8ΐ&810 6001 ρΓ006(ΐ6Γβθ( ΠίΟΟ&6ΐΐ1 6&θίί- 

6001 ρ8&1ΐ6θΐ68, βΧ6]&πΐ3ΐ>8ΐ ροροΐοδ .* καλώς ήλΟον 
οι *ρβ<5δοξοι. Ρλ^. 136. ΤΙιβορΙι. 

Βσ ΡΓ680β 8(1 Ζοο8Γ., ρ. 106 : Κύριε, βοήθει. Υίά. 
βαηιά. ίο ΟίΒββΓί. άβ οαπιαιίβ ίοίβΓ. «νι §28, 30. 

Ιο 8γοο(1ο οοοίΓα ίαιαρ;ίο65 8αΚ) ΟορΓοηγιηο ρ&-> 
ΙγΙ&γο^£ Ιΐ66ΐ&α)&1απι : Κωνσταντίνου οικουμΓ/ικου 
«χτριαρχου ΐ€ολλά τά ϊτη. Ζοο&Γ. ρ. 188. 

ΑοβίΒίοΑίίο ΟαγοΙο Μ&^οο ί&6ΐ& ρα£;.93, 94. ββήιη. Ο 

Ργ8Ο0. 1. Ι. 0808 1& 018886 άβ ϋ6Γ065 &ρΓ68 ΓοΓΑίβΟΟ 

Οοηοεάϋ άβαχ ^ηοά8 61)&ηοίοθ8 Ργ^(γ68 εΐιαοίαιβοί 

61 εΙίΑΟίθΟί 6η00Γ6 168 10080^9 00 ]69 &66]8αΐ&- 

ΙΙοοβ : €Ηη$Ιη$ νίηοϋ^ 6Κτί$ίη* νβρηαΐ, ΟΗΗ$Ιμ$ ίτη- 
ψ€ταΙ., Μβίοο. ρ. 17. 

\λβ 1οα&οΐ(6β, 00 165 α6θ1&αΐ8ΐΐοο8 : Ηυο6 άΐ6πι, 
ιοοίΐοβ Αοαο8 Ιβΐιιαι δβάοαι Β6α8 εοοΩΓΟίθΐ, 6ΐο. 
ρ. 18. 

ΑαΓβΙίοοΙ, €Μίίη$ νίηάί, βΙο. Ερίβεορο ΑαΓβΓια- 
ΒβοβΙ βχ οαιοί οΐ8Γθ : Ραχ, νϋα, 6ΐο. Οοτηχη^, ίη 
ίΐίίίίη αά/ηνα, β(6. ρ. 189, οοοΓ, 205. 

61ιΗ8ΐιΐ8 νΐοοϋ, εΐο. Ιιοάοτίεο Γ6£;ί ΡΓαοεοΓοαι 
Ρ8Χ, βΙε., ρ. 323. 

Ορΐ8χηα8 (β ρβΓ πιοΗοβ &οοθ8 1)6θθ νκΙεΓβ, Οοπιίηβ 
ΐΜ&ϋιβίχηθ Ρ&Ρ&. Ιιί^βΓ ΒίαΓοα8 ρ. 57, ίο (ΐ66Γ6ΐο 

ΙοΙίΒΟΗρΙΟΠΙ ρΓΟ 6ΐ66(0 ρθθΙΙ666. 

ΑτοΙιΐ(Ι^θθ]ΐθ8 ΙοοίρίΙ Ιααάθοι α11& νοοβ : Βοαιίοο Οθ 8ΐ1οοαΙίοηίΙ)υ5 ίοηρρ. (Ι6ςυ6 &οοΐ8αι&1ίοηίΙ)α5 
ίρκΐδίη ΙΙιβ&ίΓΟ Γ&εϋδ, πΐυςυβ ίΐΐο &(1 Τήθοάοηοί 

βοΙΙΐΟΓυΠΙ Γ6^ί3 ΙβηρΟΓΑ άϋΓΔΟΐβ (ϋ$36Γΐ 3110068 ίο 

Α63(1βπ)ία Γ6βί8 ίηδΟΓίρΐίοοαπι Ιθοίβ. ΜέηιοίΓββ άβ 
ΤΓόνοαχ Α. 1705. ρ. 1230. 

ΒασιλεΙ 6π6 της &νωθεν θείας προμηθείας έστεμ- 
αένφ, όδηγουμένψ κα'. διακυβερνωμένφ δεσπότη 
αγαθοποιφ, ΙΙρηνικψ, νικοποιψ, θεοσυμαάχφ, 6ΐθ., 
ρ. 289. 

Αοο3ΐ68 ΒθΓϋοίαοί 8000 812: Ι^^&Ιί Μίοΐι&βΐίβ 

αά Οαποΐαοι Μα^οοσι ηιίββΐ Αςαίβ^Γαπί ΒοπρΙαπι 

' ραοΐί &1) 60 ίο βεείθβία 8θ36ίρίθοΙθ8, ιοοΓβ βαο, ίά 

ββΐ Ογ»ο& Ηο^υα, ΐ3θά68 βί (ϋχ6ΓαηΙ. ρ. 509, 6^. 

ΜϋΓΗίΟΓ. 

1.3θάβ3 Γ866Γ6 (εύφημεΤν) ; βίο ΑΟΟΙοΓ Ιηηοο6ηϋο 

ΙΠ, βςυ3ΐί8 Βραά Αΐ6[η. 06 ρ3Γ. ρ. 10, 6ΐο. οΐ Αο- 

08ΐ. Ργεοο. Ο&γοΙο Μ8£;οο αοοίΒσίΕΐυιη 68ΐ : ΟβχόΙο 

6 ρίίββίΐΏΟ Αα^αβΙο & Ββο οοΓοηΒίο πίΕ^αο ρ&οίΩβο 

ιηιρ. ΗοοίΑΟΟΓοαι νίΐα 6ΐ νίοΙοπΒ. ρ. 30. 

Β. Βα8ί1ίυ8 3ά Η6ΐ6ο&αι ίΗΐρ6Γ&ΐηο6αι : Οοβίο- 
άί8ΐ Β6υ8 60009831 ϋΜ οοθΗίοδ ίαιρ6ήί ΓθΙ)υΓ ίο- 

νίοΐΕΐυΠΙ ίο 80008 ΙΏθΙίθ8, 30 (]6ίθ(ΐ6 ΟΟΒΙοΓΟΠ) Γ6• ^08 1ί1)ί ίαιρΕΓίΪΑΐυΓ 1)οοογοοι ά8ΐ0Γ 61 ΙαΓ^ίΙοΓ. 

Υίί. δ. Β&8ί1ϋ ^α^ίο^^8 ρ3^. 673. 
Οοαί. ΟοοδΙβοϋο. ίο Βοηι&πο Ι^βοβρβοο : Ούτος 6 
*Ιωάννης ε?ς λύτρωσιν και άνεσιν 'Ρωμαίων γβ• 

νι^σεται. ρ. 264. 
Μ6ΖΘΓ&Υ ΑΗγο^ο ρ. 325. Ιιβ Ραρβ Ε1ί600β νβοΒΟί 

60 ΡΓ8η06θ8ΐ 81160^0 Ιΐ ΗΙΐθίίΟβ. 1•6 ΓΟί 1.0018 Ι 1θ 

ΓοςυΙ α Ι& άθ506ηΐ6 4α οΐΐθναί, θ( ββ ρΓ03(6Γοα άο- 
ναηΐ Ιαί. Εθ3υί1οί1 Γαοοοα]ρ&βθ8 &Γέ§;1ί66 ά% 1ΆΙ)- 
1)&^β άβ δ3ίοΙ Ηεπιγ, θ( βο ν 6ηΐΓ8θΙ ί1 Ιοί ρΓδΙα Ια 
ηΐ8ίη ροοΓ Ιβ βοαίβηΐΓ. 1.6 οΙθΓ^όάβ Ργαοοθ οΙιαοΙ& 
Ιο Τ€ ϋβητη^ 6ΐ 66ΐοί άβ Βοιπθ ΩΙ ά68 &οο1&ΐΏ8ϋοη8, 

468 10080^68 & ΓΕηρΟΓβΟΓ. 1ι6 ρ8ρθ 6ΐ ΙοΙ ρΓΙΓβΟί 

603601 1>ΐ6 (Ι α ρ8ίο 6ΐ άο νίο 1)όηίΐ8. 

ΝίοβρΙιΟΓοαι ^3αά6Γβ ρ30Ϊ8 — ΠΙαπι 6ΐ ρΙιθ8ρΙιο• 
ΓΟΟΙ ο1ααιαΙ)&οΙ. Ιιθ^8ΐ. I^υίιρ^. 145. 

Αοοΐ8αΐ3ΐοπι ΝίοορΙιοΓο : Εα^ο νβοίΐ 8ΐ6ΐΐ8 ΙΏ8- 
ΙϋοοΑ, 6(0., ρ3^. 138. 

016Γ08 — 1.80(111)03 1ιί ρΐ80(1αο(, ρ6Γ8υ1(&ο( ρΐα- 
Γϋ)α8 ίΙΓι. ΕΙ οοσιηιυοβ ά6οα8 ρβπΊί ρίθ(3(β 8&1α- 
Ι&οΙ, ρ. 58, 5. Υί1& δ. ΟβΓοιαοί 85Η6ηοο 80Γίρΐ8.]* 

Η80ΐ6θα3 Α(1ν6Γ88Γί& Ι6ΐθ!ΐί&0&. 

(12) ^η^ αά (αοϋοηβγη ρβΗίηβηΙ, 1.8ΐίηί ςοοίΐαθ 
ραΓ5 ρΓο β/'Ιίο (ϋχοΓΟοΙ. Υίά. δ&1ΐΏ88. αά, δΟΓ. 
Ηί3ΐ. Αα^. ι. Ι. ρ. 534. 

(13) ΡαοΙοηιαηη ίίρηοΰΓηΰΐΒ δ€η6άί€Η. •|0ογ σφρβ- 
γίς (ϊίοΐ8 ΓϋβηΙ οηιχ νιά, Ρ8οϋο. ίο 1. ι, 06 νιΐ* 
8. ΤΙιβοΙ© ο. XIX. βΐ ^8^οβΓβοΐ£, ίο νίΐβ 8. Οοβ- 
0138 ρ3β. 38.]• 6ΐ θα 080^6 ΟΙοβ. Ογ. ν. σφρβ- 
γίς. υΐ6χ &ά(111ο βοΐιοΐίο οΐ &1ίί8 Κιυίαβ οοάίοίβίο- 
018 ρλίοΐ, ΩβΙ)8( ΙίΦΟ ))θη6άίο(ίον6ΐο1)8ί^ο&1ίοΐ8θί- 
ηί& νββίίδ, ηοο ηαϋ8 ηιαοα. ΕΙ βίο ςαοςαβ ίαιρ6Γ&- - 1 :9&059« 147 00Ν8ΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΗΡΗΥΕΟΟΕΝΙΤΙ 148 ρ«Γβ{;Ηηί, θθ11θ£^& ίΐβΐη ΠΓύιβ, οΓΩοίαΐΜ ρΓ»Γβθϋ Α χατά τήν εύφημίβη» του δι^μου *^• αύτο γαρ το τρι- 
οαιη α88θ880Γθ βΐ 1θ£;ο(1ιβΙ& ρΓβΙοΗί &(ΐ8θη1• βουνάλιον χατίχονμουνιν ο*1 τι '* ββντιοπράται (11) 

χαΐ άργυροπράτχι διά τ( βλοτ((ων (15) χαΐ λοιπών εντίμων απλωμάτων τι χαΐ πέπλω (16), χαι μήν 
διά τε χρυσών χα ι αργυρών παντοίων σχιυων τούτο χαταγλαίζουσιν, ίν γαρ τφ αύτφ τριβουναλ(φ δεξι^ 
χαΐ άριατκρ7 'Ιστανται πλησίον τών λύχνων άπό τών δήμων (17), χαι έπέχεινα οΐ χατα τον τ^ε χαιρδν 

νΑΚΙι£ ΙΕ0ΤΙ0ΝΕ8 

'♦ ΣΧΟΛ. Ίστέον, βτι του δήμου άχτολογοΰντος χατα τήν άχουλουθίαν της άχτολογίας, ή^ουν του λαοΰ άπο- 
χρινομένου τοις χράχταις χατασφραγίζει 6 δομέστιχος τών σχολών χατ' &ίρον της αύτοα ^^Αανίδος πρλς τον 
βασιλέα τρίτον, χαί τών χραχτων λεγόντων έχει δεδεμένην ταϊς χεβσί. πάλιν του λάου λέγοντος, χατα- 
σφραγίζει^ιέχρις δν πληρωθώ πάσα ή άχτολογίχ. 'ΙΙ δΐ ή τάξιςχαΤ ή άχτολογίχ χαι έν ταΤςλόιπαϊς δοχαΐς 
τελείται των Βένετων χαι ΙΙρασίνων. "^ τε οοα. βά. 

αΟΑΝ. αΑ€. ΚΕΙ8ΚΙΙ ΟΟΜΜΕΝΤΑΕίυδ 

ΙοΓ €[υ&η(Ιο {α βλίΜβαΐΕΐβ &ΗΙ>1 ρορυΐοιη βιςοΑ τας Αηίβχη ία ίρβΑ άίνίηί ευΐΐαβ ρβΓ Ιιγιηηοβ β&ογμ 
ΟΓΠΟΐβ 8ί^η&Γ6 νβΠβΙ, ΓβοΙβΒιιΙ ρΓβροθϋαβ βχ 6]α8 βάιηίηίβίΓ&ϋοοθ. Οαιάςαίά β^α8 γθΙ 8ϋ, οοΓίαηι ββΐ 
ΐΜίηία νθβϋβ ρωσθέλιον, ρβοαΙί&Γβιη ρΗολίη αΐίςυλίη (ΐ08 χράχτας ρορυΐο, ηοη οαιηί ραίο, 86θί Γ&οϋοαί- 
ςαλίη Ιρ8ί Ια χη&αυβ άβϋαΐ,υίβο ροραΐυιη βί^οΑΡβΙ. ρ 1)υ8Ε<1 Ιααάββ ιιηρθΓ&ΙοΓαιη ιΐίοβηά&β οοηάυείίβ 6ΐ 

κ ΠΙο νθΐβή Αυ§;α- ^^ άοοϋ8, ρΓβίν1•86 Γοηηυ1&8 Ι&αάοιη, ςυ&ΗΙ)α5 οοάβχ Μ&οΑνίΐ ίΠβ ηαοβ ίζηρβΓ&ΙΟΓΟχη βχ 

8ΐθΓυπι ΕοιηαηοΓαΦ, ςυί ροροΐυο) βίΓββηββιη ριΐΓ- 

Γϋ VI : 

τβρια ΟίΓα. 
Οσηηίχαψη ρτοάΐδία νΰηίταΐητ ρπΓρητα υηΙοη$. 

Ρθβ8ϋ ςαοςοθ ιηθ8Τ6§ΐ6 επιοίβ ιί^ραπαι θχρΗηαβηάί 
ηλίοβ 60 ίοΐ&86 βΓβάί, (|αο(1 οβαιίοί, ρηεΙβΓ 8&- 
οβΓάοΐ68, ΙίοβίΝΐΙ ηΐΑηιι πυάλΟΓϋοίβ βΐ^^ηο βΙΙβΓΟίη 
8ίκο8Γβ. 8ο1}θ11οη βαΐβιη ίΐΐαά Ιιυο ρ6Γϋη608, αυία 
ίη βχΐΓβιηο ιη&Γβίηβ Γοϋ βχβιτλίοπι, ςυβιη οιιΐΐβΐΐυβ 
5ϋ}11ορββί άβίηοβρβ ρΓβοίάίΙ, βΐ ΙϋΙβηβ ιηίηαϋβ &1- 
ςαβ ρβΓ οοιιιρθη(Ιι« βχ&ταίαιη ββΐ, αΐ ρΑ88ίιη βαηΐ 
Βοΐιοηα Κιι^08 Οοάίοίβ, ΐάοοςαβ ΐ6θ(ο άιίΙΟοίΙβ ΓυΐΙ, 
ίη(Ιβ ΓΑΟΙαπι, οΐ Ιγρίβ ηοη βαΙιβ αοοϋΓΑΐβ αά Οάβιη 
Βΐ6ΐη1)Γ&ιι&ηιιη βύϋαιη ρΓΟιϋΓβΙ. δίο Αϋΐβιη ά6ΐ)6ΐ 
ΓΘ8ΐίΙαί : *Ιστέον, δτι — χατασφραγίζει ό δομέστι- ηοβίβρ 80«(βΙ. ΡρορΙβΓβα Αηηα ΟοιηηβηΑ 608 τους 
της ευφημίας προεξάρχοντας 8^ρθ11&1 ρ. 167 : Κων- 
σταντΤνον χαι Άνναν έν ταυτφ έξεφωνουν έν τοις 
ευφημίας χαιροΤς οΐ της ευφημίας προεξάρχοντες. 
V. ςαβ άβίηεβρβ άίοαιη άβ ρΜΐϋ». ΕΙ 8&η6 ηθ- 
06886 β^α^, αΐ 6ΐ ϋϋ, ^οί ο&αβΓ6 ΐΑαά68 ίιηρ6Γ&1ο• 
Γοιη (ΐ6ΐ>6Γ6ηΙ, 6Α8 ρήα8 άθ66Γ6ηΙαΓ 6( ιη6ΐηοΗΑ 
οοιηρΓ6^θηάθΓ6ηΙ, 6ΐ αΐ Ιι&ΙιβΓθηΙ ηαοάβπιΙΟΓββ, ςαί 
ΐ6αιροΓ& οο1θ8€[α6 ίοπηοΐ» (Ιί8ρ6η8&Γ6η1, 6ΐ ςιιβ 
ίά6αϋά6ΐη ίοπηυΐλ Γ6θϋ&η(1& ββββΐ, ββιη ρπβίΓβοΙ 
αίςαβ άβ 6α ιηοη6Γ6ηΙ, ίάβο ψηοηύοτ€9 α ΤβΠαΙΗληο 
άίο1θ5 ίη Αροΐο^βϋοο, Γοβρϊοίβηΐβ &() ιηοηϋθΓ68 ρλ- 
£;&αοΓυιη, Γοηηα1&8 8οΐ6αιηβ8 ίο εεοπβ ί1Η8, ςυΐ 
8Α0Γ& ίαοβΓοηΙ, ρΓ»6υηΐ68. Ιι&ΙιηΙ ιηβάίο βνο (ιοι 
^οιηίοθβ Λγ€Η%€ογο$ ρ6Γ&ρ(ο νοο8ΐ>υ1ο »ρρ6ΐΙ&ΐΝΐη(. 
8. ΕαΙο^ίοΒ 10 άοουηιβοΐο ηα&ΚγΗί αραα ι>ιι θ6ο^6 
ν. ΡίαΙπιΐΜία^ νίϋβΙΟΓ άί8οηιη6θ ΙοΙβΓ ρΒλΙοαΙβΙλίη χος τών σχολών αετά το &(ρον της αύτοΰ χλανίδος βΐ οαοΙογ6Π1 Γ&6ΘΓ6, 1ιΐ8 νβΓί^ί• : Νοη ρτωηύ ΰοηΙΟΓ 
προς τον βασιλέα τρίτον. ΚαΙ πάλιν, τών χραχτών Ο άίνχπΗνη €αη\ λεγόντων, 7σταται δεδεμέναις τα'ϊς χερσί. Και πάλιν 
του λαού λέγοντος, θΐο. ΟοτηβίΙίοα ΛΰΗοΙαπινη Ιαά- 
ηία ΐΗη%€αί $ηχ ίτηρβταίοητη Ιύτ $ίρηαί ; £ί τΗπ^ίί 

[αΟα $ίΜ]άίθ€ηίαήί$^ \ά 68ΐ νίθ68 8088 θΙ>60θϋΚ>08, 

ρτοΰοηίΰΜ ΑοΙ οαηίαηδΗΜ^ ίΐαί ηαηίδΜ ίχαοΐΗ^ ίά 
^ϊά€αί$$ααιηρ6€ίοη ίίηραϋΐί^ ςα&ϋ ΚίΕΐ^ίΙα οοπιεο 
Τ6(^ίΚ>α8ΡβΓ8ί» 6ΐ ΑΓοιβοίο, ά6ία οοΓΕΟί ίζηρθΓλΙο• 
Ηοο8 ΟΡΙαηίβ ρι*066Γ68 8ΐ6Γ6, οϋηα ιηοβ θγ&Ι, \ιοάίβ 
ιάΐιοο η[ΐο8 68ΐ ίη &αΐΑ Τοροϊοα, ς[αβ οαπι 6 ΟΓβοΑ 
ουαι ιηα1ιί8 ιι1ίί8 ΐΓ&η88ααιρ8ίΙ. Υιά. &ά. ρ. 303, άί- 
οοηάλ. ΡίΙ 8ΐίςυοΙίβ8 ίο αοο 8θ1ιο1ίο ιηβοΐία τών 
χραχτών, οίαηιαίοηίΐη^ Ιιοο 68ΐ ρΓβοοοαζη, νβΐ ε&η• 
ΜΓοαι. Οοοτβοΐαηΐ ^υοάΑχηοαοάο οΙ&αι&ΙοΓθβ 1ιί 
οοιη ρ8α11ί8, αυΐ ροΙιο8 ουιη οβηοο&Γε^ίβ, & (}οί• 
Ι>08 (Αΐηβη άίνβΓ8ί 8αηΙ. Ρ8α](φ βηίαι 6γ&οΙ ογ(1ιοϊ8 
οΐ6Π0θΓυιη, βί ροραίο ΐΒοΙυαι ίο 6οοΙβ8ϋ8 Ιι^τοιοοβ 
8«εΓ08 ρΓ«ί5αα( ; ογβοΙφ οοα βπιοί οΓάίοαϋ, 8θά 

Ιλίοί, 6ΐ ροροΐο ΑΟΙΙΙ ρΓΑΙ^ΑΟί, 860 ΐΑα(ΐ68, (]α&8&θΙ ΰαηηεη ίη ρίώΐίού^ ηοη νοχ ρ$αίίηιύ(Β ίχηηί 
χη οΗοΓΟ^ 6ΐο. Να ο Ιαπιβη 1)606 οονί ΓΑϋοο6θΐ άί8- 

ΟΓίπΐίοίδ. ΡθΓΐ6 ΟΑΟΐΟΓ 6Χ(ΠΙ 60θΐ68ίΑΠ) ρΓβίΐΜΐΙ ρΟ- 

ραίο αοΐ οΙιογο «οογοπι άΪΒοίραΙοΓΟίη ΙιγαιοοΒ 8&- 
6Γ08• ςαοά ίάβοα ρ8&1πΐλΪ8ΐΑ βαΐ) ίρβο «αογΙ οίΏβίί 

6Χ6ΓθίΙίθ ίο 60θΐ68ΐΑ Γα06Γ61. 

(14) Μ. οΐ τε βεστιοπράται. δαοί οΐ βεστιο- 
πράται ηί€ΤΰαίθΤ€ί νβΗίαηχ^ \ι% άργυπροπράται ηχ&τ• 
€αΙοη$ ανρ^ηϋ^ \ά 68ΐ <;οΙΙρΙ>χίΙα^ Ιταρ^χΟ^ί^ ΤαηΐΒτα' 
ίθΓ€Λ^ ά6 ςυ& •ί(^οίβθΑΐίοο6 ν. θα Οαο^ 61ο88. 
Ογ. 1ι. ν. 6ΐ &<1 ρ. 11. Ατρ^ηίατϋ αΐ6(1ίο «βυο ΐΑΐίοί8 

Ααάί6Κ)80ΐ. 

(15) Υοχ 1>1αί1αί Ι&αι άίν6Γ80 86050 ΑοοίρίίοΓ, 
αΐ ^6 ίρ8ία8 8ΐ£^ο!βοιι1ίοο6 εβΓίαηι ςαίά 8ΐιοοίΓί α6- 
ςα6Αΐ, 8θά ά6ΐ}6&1, 6χ 00006X1006 εϋ]ο8ςυ6 Ιοοί αϋί 
οοεοΓΓίΙ, »8ΐίπ)&π, ίβΗΰίίΐηηβ, αο ρητρηναηι ά68ί- 
^0ΔΓ6 νείίΐ. Ε. ο. ίο τοοο <«Γία>6/<α/α, οοΙαΙ ίίοείο- 
ΓΑΟ), οοΙοΓοαι, ςυο (ίοοίΑ 8θοΙ. Οοίο βίΑΐοίΙ 8α1• 
π:ΐΑ8ίυ8 Α(1 8θΓ. Ηί8ΐ. Αα^. Ι. 11, ρ. 546, βλαττίν ροροΐαβ ΓβάάοΓΟΙ ιοΙο^γαα, αοΙ οοηιιη ΙαοΙοιο Ο ίάοιη 6886 &1ςυ6 8ίαιρΗοίΐ6Γ Ιμάτιον, ν€Λίαη, βοοΓ 6ΧΐΓ6α>8, ΑϋΙ ςθίΙ)08 άβθί<]α6 00θν6θί6η(68 ΑΐίΐΙ8 

ίοΓΟίυΐΑΑ άοοΙοΑ 8υι>^^^6^6^; υΐ οΐ χανονάρχαι, 
ςαί προέλεγον τους Β^ίους μνους τοΤςΰ <Ιάλλου- 
σιν, ο1 ΑΐΙ 8^0:160 Τ1}β88Αΐοοίθ6θ8ί8. ΕχοαβΑΓί ί^ϋορ 
Ι>οΐ68( ^0Α^η68 €ΑθΐΑθυζ6οα8 ρ. 123, ίο 60αγγα- 

ϋθη6 ΟΟΓίαΐΟΟΙΑΓΟαΐ 8α« ΟΟΓΟΟΑΐίθθί8 0ΓΑ0(Α3 6( 

ρ8ΑΐΐΑ• ρΓΟ ίΪΑάοηΐ ΚιαΙιαοα : 'Εξ έχχτέρων τών του 
ναού μερών έπΙ ξυλίνων άναβάθρων εΙς αύτ6 τούτο 
πειίοιημϋένων οι πρωτοψάλται [αΙιαα χανονάρχαι! 
Ιστάμενοι, οΐ^ χαΐ δομέστιχοι Γθ6Πΐρ6 Ρ8ΑϋΑΓ0Πΐ] 
λεγ<&μενοι χαι Ιτεροι τής έχχλησιαστιχής τάξεων 

Κ IV είδ^τες, ους έπΙ της τοιαύτης τελετΐ|ς χράχτας 
αάζειν {θος έστι, μ^λη τινά {ίδουσιν. βοΙίί^^Αβ 
ΟΚ 000 Ιοοο τους χράχτας ο( τους 4^λτας 608<ΐ6ΐη 
Αιί886, 86(1 αιυΐΑΒΑΟ ηοηαΙοΑ ρΓο άίνοηΑ Γυοοϋο- 

111109 ΓΑΐίοΟΟ, χράχτας ςθί<ΐ6αΐ Αρρ6ΐΐΑΐ08 ίο ΟΟΓΙ- 

ιιιοαϋ8 ρΓοίΑοίι, ηΐ ίο 0θΓ0θΑΐίοηιΙ>α8 ίαιροΓΑΐοΓοοι, 
ίη βίΓοο, ίη ρΓ00688ίοηίΙ>α8 Αά οοοΙοβίΑΑ, ψάλ- ίάθοι ίΙ)ί(1. ρ. 540. θα 6αο2θ Αά Αΐ6χίΑ<Ι. ρ. 275 6ΐ 
αΐΓθςο6 01θ88ΑΓίο. Ηΐο ςαΐαοηι Ιοοί ρΑίοΙ βλαττία 
6886 86Π008 ρΑθ005. ΟοΑοάο ΑΟΐοοι διβλάττιν, τρι- 
βλάττιν οοοογΗΙ, οΙαγοπι 68ΐ, βοοαοάΑΠί ΑΟΐ (ΟΓΐίΑΐη 

ΙίΟΟίαΓΑΟΙ ρΟΓρΟΓΟΑΠΙ ίθΐ6ΐίί£;ί. 

(16) 8ί ςοΑ 68ΐ (ϋΰ6Γ6ηϋΑ Ιιογοοι νοοΑΐ>α1θΓαπι 
ίη ςαοΓοιη υβυ βίόΐ ηοοοίΐιίΐ ΑοηρΙοΓΟβ ρ6Γηΐ]ϋοοΐ9 
8001 τα απλώματα 8ΐΓΑΑυΙ«, ρΑΟοΙ, ςυί αΙΙαποπι 

0160818 6. 6. ΑΟΐ Γβί ρΐΑΟ» ρΓΟΟ» ]Αε6θϋ ίθ8ΐ6Γ- 

οαοΙοΓ, πέπλοι αοΙαπι <)60Γ8υηι ^6ρ6θά6ηΙ. 

(17) 06Οΐί00 ΠΙΟάο ρθΐ6»( ΙΐίΟ 10008 βχρΙίοΑτί» 

8ίν6 α ία€ΐίοηα>ία ίηάβ^ ν6ΐ τΗγο (ασίχοη^ί : ίίν6 α 
φΓαάχΙ>Η$ χηάβ. Αημοι άίθ6ΐ>ΑηΙθΓ ρνα4ια πτέ^ΜΜΐ, 

10 ςαίΚ>08 9Γ6§;68 81α1)Α01 6( 8ρ60ΐΑΐ>ΑθΙ ; θΧ 60 β6• 
η ρΟίαΐΙ, Οΐ 0ηΐ068 (^ΓΑάΟΑ δήμοι Αρρ6ΐΐΑΓ6ηΙυΓ, 
ρΓβ86Γ(ίΠ1 ίη 9"ί^Ο> §;Γβ£;68 ίΑΟΐίοηβίΐΟβ ΑίΑΓβΟί, 
6ΐίΑη)8ί 6ΧΙγΑ €ΐΓ0ΟΠ1• 149 ΌΕ 0ΕΚΙΜ0ΝΙΙ8 ΑϋΙ,Λ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ Ι.1Β. Ι. 150 έντυγχάνοντ« ενταύθα (18), χαί μήν χαι τά συστήματα (19) τής π<5λβως χαΐ ο1 περί τον υπάρχον ό<ρφ•κιάλιοι 
μκτά χαΐ του συμπ^^ου χα( του λογοθέτου του πραιτωρίου. 
Ζ*. Και *Τ6* οδτως άπ6 των έκεΐσε διέρχονται οΐ Α. VII. Ιηάβ (Ιοπιίηί υ$ςιΐθ Α(ί ΙποΗηίοιη δοΙιοΐΛΡϋΐη δισπ^ται 1(ο< του τριχλίνου των σχολών, χαι έν τψ 
προπυλαίφ των Αγίων *Λποστ^λων δια τή< τρισσης 
μκτα των χηρών προσχυνήσεοις άπευχαρ ιστουσι τψ 
θεφ* χαΐ γίνεται έχεισε δευτέρα δοχή, χαι δέχεται 
6 δημοχρΐτης τών Πρασίνων, ήγουν έχσχούβιτος 
μετά χαι του περατιχου αύτου δήμου τών Πρασίνων, 
χαΐ τά έξ^ς ΙπιτελεΤται, χαθώς προείρηται έν τ^ 
πρώτ|) δοχξ. ΚαΙ εΤΘ* οΰτως γίνεται τρίτη δοχή εν- 
δοθιν της χ«Αχής (20), ήγουν είς τήν πύλην τών 
σχολών τήν είσφέρουσαν εΙς τ6ν θ6λον της Χαλχής, 
χαΐ .δέχεται χάχεΤσε & δι^μοχράτης τών Βένετων, 
ήγουν ό δομέστιχος τών σχολών, μετά χαΐ του πε- 
ρατιχου δήμου τών ΒενΙτών, χαΐ τά Ιξής επιτελεί- 
ται, χα^ώς προιίρηται* χαΐ τά *• Ινδοθεν της χαλχής ρΓΟΟβόυηΙ, 6( ίη αίπο δ&ηοΙοΓΟίη ΑροβΙοΙοΓυιη, (βρ 
^θου Οβχο ουιη οβΓβίβ Οβυιη νβηοΓ&ηΙϋΓ : αίςυβ ϋ)ί 
86θυηά& βζοβρϋο ββΐ, βΐ ΙπΙΐυηαΒ ΡΓαβίηοΓυιη $θα 
θζουϋίΙΟΓ οαπι ίβοϋοηβ βυα ΐΓ&η8ί(οπ& ΡΓ&8ίη& οοβ 
βχοίρίΐ, οΦίβΓ&ςυβ, αΙ βυρρα άβ ρπιπα ίαοΐίοαο (1ί- 
οίαοα, ρ6Γλ£;ί(. ΙΙα βΐ Ιβρϋα ιοΙγα οΐι&ΐββη ββα ίη 
ροΓία 8θΙιο1&Γυιη, ςιι» λά Ιϋοΐυιη εϋ&Ιοββ άιιοίΐ, 
βίβί, βΐ θχοίρϋ ίΚ)( ΐπύυηυβ ΥβαβΙΟΓαΐΏ βθΐι άοιηβ- 
βΐίοαβ 8θΙ)ο1&Γαζη οιιιη ΐΓ&ηβίΙοηα ΙογΙ)» ΥβηβΙα, 
οβΙβΓλςυβ, ιι( βάρη οΙΐββΓνβΐυπι 68(, ρβΓϋοϋ. ΙηΐΓ& 
-^αβ&ιη ροΓίαιη Ιη ιη&^ηο Ιΐιοΐο &(1 (ΙοχίΓαιη ιηβιϋ• 
ύΟΓαιη οΓβοίυιη, άοιηιηίβ ΓβυβΙα «ρρΓβοααβ, αάββΐ; 
&(1 βΐοΙβίΓΑΐη αυΐβιη ςαί βχ ρ&Ιβ8ΐΓ& 8αη1, Ιρ8ίςυθ 
(Ιοηιίηίδ ΑοοΙ&ιη&ηΙ : « Ιη ηιαίΐα 1)οηα(ΐαβ Ιβπιρορα πύλης εΙς τ^ν μέγαν θ^λον δεζι^ ^ μίν "ίσταται τ& Β Οθι]8 ίοάαΟΑΐ, • β(θ. 
Ιατρεΐον έπευχ6μενον τοΤς δεσπ^ταις, αριστερά δέ οι της παλαίστρας, χαΙ αύτοΙ εύφη μουντές τους δέ- 
σποτας, β Είς πολλούς (21) χρόνους χαι αγαθούς θεός άγάγοι *•, » χαι τά έξης. Η'. Κλ\ έξιΟντων τών δεσποτών εΙς τήν χαλκήν 
πύλην έχεισε γάρ Ιστανται δεξι$ χαΐ αριστερά οΐ 
έργανάρ ΙΟΙ (22), εύφη μουντές χατά τύπον τους δε- 
σπύτας *•. Και εΓΘ* οίΐτως γίνεται δοχή τετάρτη ίξω 
του χαγχίλλου της χολχής, χαΐ δέχεται έχεΤσε ό δήμ- 
αρχος τών Βενέτιυν μετά του δήμου του λευχου, 
δηλονότι βπισθεν του δημάρχου Ισταμένου χαι του 
δευτερβύο'ντος αύτου, χαι τά έξης έπιτελεΤται, χαθώς 
προείρηται. Και από τών έχεισε γίνεται πέμητη 
δοχή πρλ τ^,ς μεγά)»ης πύλης της ε^σφερούσςς εΙς VIII. £χθυηίΐΙ)υ$ άοιηίηίβ ίη ΟΙι&Ιοβη ββυ >Εη6Αηι 
ροΓί&ηι, αά άβχ^Γ&πι Ιφν&πιςυβ ΟΓ^&η&ηί 8ΐΑηΙ, άο• 
πιίηί8, 9 υ( ηιοβ ββΐ, ί&υ8ΐ« αοοί&πι&ηΐββ. 8ίβ 
ΟοαγΙα ΓβοβρΙίο 6Χ(Γ& ο&ηοβΠοβ 6ΐΐ8ΐθ68 Οι, βΐ Υθ- 
ηοΙοΓΟίη 1η1)υηιΐ8 ουπι ί&οΐίοηβ &1Ι>8, 8ΐαη1β βοϋί- 
06( & ΙβΓ^ο (ΓίΙ)οηΙ, ουιηςυβ βο, ςυΙ ββουηάαπι &1) 
ιρ90 Ιοουιΐι ΙβηβΙ, (Ιοαιίηοβ βχοίρίΐ, οβίβΓ&ςιΐθ, υ1 
βυρΓΑ 6ζρο8ίΙυπι 68ΐ, ρβΓίι^ίΙ. Ιηάβ Ουίη1& Γβββρϋο 
Οι «ηΐβ ροΓίαπι Μα£;η&πι Αυ^α$ί&1!8, αΙ)ί ρι*ίηοθρ8 
ΡΓ&βίηοΓϋοι ουπι ίΑοΙίοηβ Γυ88&,8πί1ίθ6ΐ ροηβ ίρΒυιη τόν (χύγουστεώνα, χαΐ δέχεται χάχεΤσε 6 δήμαρχος € αάδίαηΐβ, οηαιςυθ 60, ςαΐ 86θαη•]&& (βηβΐ, βΧ6ίρί(, 

ΥΑΕΙ^ ϊ-ΕΟΓΙΟΝΕδ. 
'^τάοοί.βά• ^^ δεξι^ΐμ^ν οίη. 6(1. **άγάγει ^ο^• ^ ΣΧΟΛ. Ευτυχώς εΙς πολλάς έορτάς οαΐ. ίη βά• 
Αάά. Κ. 

αΟΑΝ. αΑΟ. ΗΕΙ8ΚΙΙ αθΜΜΕΝΤΑΑΐυ8. (18) 8^118 1>6η6 οοηρπτηίΐ ΙιΐιίΙρΓΑηάί γθΙαΙιο, 
ςαΙ 86 ίη ρΓθ6688ΐοη6 ΝΙοβρΙιΟΓΐ ΰοΐΐοοαίηιη βογι• 
ϋϋ ίπχία ψ$α11ίη ίβη εαηΙΟΓα ι» ετηχηύηϋοΓδ 

(19) ΟοΙΙ^αία, οηάνηα ντΙ>ι$ ; αϊ 6θ1ΐ6β;ίΑ οιθγο&Ιο• 

1*001 6ΐ ΟρίΟβΟαί. Οβ ΒγΟίροηίβ ν6ΐ &586880ΓίΙ}α8 

ρπΒΓββΙΟΓαπι ηΓϋίδ, ς[αΙ ^α8 άίθ6η(ίΙ}ΐΐ8 888ί(ΐ6ΐ)Αη1 
6ΐ οοηήΐίο &(ΐ6ΓΑη1, νιά. Οαΐ1ΐ6Γ. ρ. 330. Ιη ίηβοΓί- 
ρϋοηβ ϋΐοΐί 6 6θ(ίίθ6 ^η8^ίηί&η. βραά 6υΕη(ΐ6Πΐ 
ρ«9. 270, Αρρ6ΐΐ8ηΙαΓ αάηάηύίναηία υβΐ ααβ$ΜΓ6$, 
Μ ^ ϋσηΗααηί. Ε 8θπρΙοηΙ)α8 ρθ8ΐ ΤΚιβορΙι&ηβιη 
ρ«^. 2^, ί6Γ6 6ο11ΐ(?«8, 87Πΐροηο8 ρρφΓβοΙί υΓΐ)ί8 ηβ Γ€$ροηά€αηι ι\ς πολλά ετη. Ι<1 ςυοά Γ68&ΙυΐΑΐίο 
8οΐ6Π)ηΐ8 ίπιρθΓ&Ιοη8 αΙ) 8υΙ»άίΙθΓαπι πολυχρύνιον 
νΙ(ίβΙυΓ Γυί886. ΟοΓΓίς^αοι ςυοςα6 Ιι&ο ο6ο&8ίοηο 
Ιοουπι 1.υϋρΓαηάί 66ΐ6ΐ)Γ6ΐη, Οαη^ο ηοη ρΓβΙβΓ- 
ίΐυιη ρ. 483. : Ιαικϋδϋΐ, ίτηο αοηνιάίΜ [ηοη ιηνβη^ 
ίί$] «1115 ΟθΠδ &ηηο8 αί πιυΐΐίρΐίοβΐ ΰοπϋΐατηαηΐ. 
Ηβ6(θ 8υ1)]υη^Ι( &Γ(^υ(&η)6αΙυηι 86ςυ6η8. (2»α ιη 
νβ ηπατη $ίηί Ονχοί «/κ/α', ςναηι ναηχ [ηοη (ΐΜαηΐΌβ] 
Ηη)\α ςΙοΗχ αηιαΙοΓβί,ςίΐαηινί αάιιΙα(οτ£$Μη€ οοΙΗ" 
ρβτβ ρο$$αηι%ί$, ΟρΙαηΐ 96ηί ηοη *οΙηηι [^8ίο 16^.], 9€ά 
ήΙί€€ΓΜ0, ηηοά ηαΙηΓαηι ίρ$αηι ηοη ραΐι οβΠο ΒίΛιιηΙ, 
βαηάεΐ βί είίίύβτηίητη €α ίΜ ορίαΗ ςηχ ηβΰ Οβηηι Λ ιπιρ6Γαΐ0Γ6 ίρβο ιΐ(1άί(08 Γυΐ886, ίηΙβΓάυαι 1απΐ6η Β /αοβΓβ ηβο $\Η ρτοάβΒίβ, ίβά οΙ>€$$β^ ^ίίαιηιί (αοβνβΐ^ ρηοΓοοϋ ίρΒί 608 Ιβ^6ΐ>&ηΙ. 

(20) /£<1ί66ΐυπι \ά 6γα( »η6ί8 (6^υΙί8 Ιβοΐυπι, ρβΓ 

2οο<1 Ιη οαιιοηιοηι ρ&ΐαϋυπι λάιίαβ ρ&ΐ6ΐ)&1. V. Ου 
λη^ €Ρα ΪΚτύΙχαηα ρ. 113 8ςς. 01)8βΓνο 1&η(υαι 
1ΐ)6, ιηοΓβηι (αηο ΙβηροΗβ Γαί88θ πιι^ογα ςυβςυβ 
βΙ βρίβηιΐΐάίοηι «άίΟοίΑ Ιβ^ηΐίβ βη6ί8 ορβΗβηάί, 
0ΐ]|]ΐΜ βϋαιη ιηοηοιη6η1& Α<11ια6 ϋοάίβ 8υρ6Γ8υηΙ. 
Αιι«βΙ«9ία8 Ιη Υϋλϋληο : Ε<χΙδήαιη Β. Μαήχ αά 
ΜΟτί^τΜ. φ^ ^ ίβρηΚί χη€ύ €ταί ΰοορ^τία, άήΰο- 
αρ^τηϋ. ν. ιά ρ. Α2. Α. 5. 

(21) ΡοποοΙα 1ι«6, (]α& οοτί ΟΓβουΙί ηβαυβ &ά 
Ιβάίοηο αΙαηΙΟΓ πολυχρύνιον «ρροΙίΑΐοΓ. \\ά. Ου 
Ολοαβ ΟΙοΜ. αίΓοςοβ^. ν. οΐ 6ο&γ. λα Οοάίη., 
ρ. 84. η. 13, αηοβ ηοη οχβϋΗΐΜ). Τ&ηΙυπι ίηάί6&Ι>ο, 
^αΐά βΙΙΗ νοίιηΐ νοΓ^α ιιρυά Οοάίηυπι 8(ερίη8 Γβ- 
Μίτβηϋλ : 6ρ(ζ8( εις πολλά Ιττ). 8ο1Ιίο6ΐ )ηΜ ιιη- 
^^ταίατ^ Μί νοδίί αά Ό€Λίηίηι πολυχρύνιον $ιλο ηατηχ- ηουϋ, υ8υΓραΙ)άΙυΓ Ιιβο ΓοΓΟίη!» Ιιλϋηίβ ςυο(]ΐΐθ, 
Αυκυ8ΐίηυ8 Ρ&ίποιυβ Οθγϊπ). Εοο1β8ί» Βόιο., Ιίΐ. 
π, § 4 : ΟΓάίηαΙΟΓ $ίη€ ίαϋτα αο€6άεη$ υβηια Ε1β• 
ΰίίΐτη ΙβτΙίο [\ά 68ΐ (6Γ, έχ τρίτου] ρβηη β4έΐ€η$ ΰηηι 
άίίίαηΐια ΰοηνδηίβηΐί ίβν άίοβΐ : Αά Π)υ1{08 αηηοβ 
— ΕΙ Ηΐ€ ΐηοάη$άβ Ι^εη^άιοίΙοηβ βί λά αιηΐΐοβ Αηηοβ 
ίβτΌαΙην βίχαηί^ $ί οτϋηα αοάρβτδί ιη ρΙηηύίίΜ άίδ^ 
1^η$ ήρίΐΐαΐίιη, 

(22) 0ΐέΐ 0Γραη%$ οαηηηΐ, ονααηα ρνΙ$αηί, 8οΐ6ΐ)ΑηΙ 
6ηιπι 0Γ^ηη& 8οηβΓο, ςυ&ηαο Γ&ο(1οη68 άοηιίηυηι 
6χβίρί65&ηΙ βί 8β1υΐ85Αη1. Υίά. ρ. 20. Οο ΟΓΚ&οίβ 
Ι[)8ί8 ίηΓΓΑ 8ά 6ΑΠ1 ρ&ΗθΠΐ 1ι5γΙ Νοβίπ, ςυβ (ίβ 1υ- 
άίβ 0ίΓθ6η8ίΙ)υ8 &^ί(, άίο&ηι. Χά νοοβηι τύπον &(1(]ί( 
πι&Γ(^ο αΐ6α)1)Γ&ηβΓυηι Ιιαηο ηοΐλπι ευτυχώς εΙς πολ- 
Αάς Ιορτ^ς, ρο5( νοϋβπι Ισταμένου ηη. 5, 10, 
Ιοίίβηάυαι οοπιπια βχ Αάο ηΐ6αι1)Γ&η&Γυπι. Ρογ- 
ΙΙηβΙ βηΐηι αά δευτερεύοντες, ηοη αά δήμου. 181 ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΗΟΚΡΗΥΒΟΟΕΝΙΤΙ 11^2 ΟΦίβΓ&ςα•» υ1 άίοΐυιη εβί, ροΓ&ςυηΙυΓ. Ρθ8ΐ ίρβαιη Α. 
8ΐ'χΐΑ Γβοβρϋο 1η ΙιΟΓοΙο^ίο 8&ηοΙ» δορίιί» β1, βί 
ρπηοβρβ ΥβηβΙΟΓαπι οιιιη ίβοΐίοηβ εΙΙ^α ρΓβθΙο 
68ΐ, ο»1θΓ&ςαβ, υΐ βαρηι 6χρο8θίιηυ8, ρβΓΟοίυη- 

ΙΟΓ. IX. ΗίηορβΓροΓί&ιη δρβοίοβαιη άοιηίηί ΐΓ&οεβυηΙ, 
ςαίΙ)α3 & ρΓβΒροβϋίβ ίηΐΓ& νβΐϋΐη ίη οαιηβΓα εβα ίη 

αΟΑΝ. αλΟ. ΚΕί8ΚΙΙ των Πρασίνων μετά χαΐ του δι^μου του (^ουν'ου, 
δηλονότι δπισβεν[τοΰ δημάρχου Ισταμένου και του 
δευτερεύοντος αύτοΰ, χαΐ τα Ιξης επιτελείται, χαθώς 
εΓρηται. ΚαΙ μετά ταύτην γίνεται έκτη δοχή εΙς τ6 
ώρολόγιον (23) της Αγίας Σοφίας (24), καΐ δέχεται 
κάκεΤσε ό δήμαρχος των Βένετων μετά του δήμου του 
λευχοΰ, και τά έξης επιτελείται, καθώς προείρηται. 

θ'. Και από των έκεΤσε εισέρχονται οΐ δεσπόται 
δια της ωραίας πύλης (25), καΐ άποστέφονται (26), 
ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙϋδ. (23) Οθ 1ιθΓθ]θ£;ϋ8 βα βΙβίβ ηοϋβ β1 υ8ϋ&ϋ8 β£;ο 
8(1 ρ. 272, ρθηυϋ. 

(24) ΟθΙβοβΓήιιια ϊιχο βοοίβδία βυρβηοΓυπι ίβιη- 
ροΓυιη βΐ ϋυ]α8 αάΐιυο ιηΐΓ&ουΙυΐΏ, ηθΐηίηί ίαοϋβ 
νβΙβΓυπι βοηρΙΟΓυαι ΓβοβηΙίοΓυιηνβ ίΙίηθΓ&ΙΟΓυοι 
ηοη οαβοαοΓ&Ια ίιιϋ. €ορίθ86 βίΓυοΙυΓβιη βΐ ποα^ηί- 
Ωεβηΐίαιη β^υ8 βχββουΐι ΓυβΓυηΙ Ραυίυβ 8ί1θηϋ&• 
ήαβ ία ΕορΙ)Γ&8ί, βΐ ίη ηοΐίβ αά β&π) ϋυ Οβη^β, 
ϋοιη 1. υι, εΡΗ$ έλΓΐ5(<αη^.8&ηοΙ» 8ορΙιίφ ηοαιιηβ 
ηοη 8&αοΙ& (|υ(ε(1&πι ηι&ΓΐγΓί88&, 8ορΙιί& άίοΐα, Ββά 
^β8υ8 01ιη5ΐα8, Ώβ\ δαρίβηΐία Ορφοίβ ι)68ίςη&1)α- 
ΙϋΓ, αΐ ίρεί νοίαηΐ, &ιιΙ βοοβρΗ 6& βεοίθβία ί(1 ηο- 
ιηβη, ςηοά 8&ηο1ιι Οβί 88ρίθη1ίβ, Ιιοο 6$1 ν6Γΐ)υιη 
Βΰί ίη 6& (ΙοοθΓβΙοΓ ; βΐ Αηΐβςϋαιη πιοδ ίηνΕΐθ806- 
Γ6ΐ β6θ1θ8ί&8 πΐΑΓΐγηΙ)υ8 αίςαθ ιη&Γΐνη88Ϊ8 άβάι- 
εβηάί, οπιηββ, 06γ1θ π)8|ογ68, υΙ)ί(]υ6 ΙοοοΓϋΠΐ αυ- 
άί6ΐ)&ηΙ 8&ηεί8θ, &α1 βΐίβπι 8&ηοΙί, βορίιίβ. Ιΐ& 
ΜβΙΙΙιίΕ8 άβ ΜΙοΙ]ον1& 1. ιι. άβ 8αΓαι&ϋ& ο. 3, πιβ- 
πιοΓ&Ι ίη υΓΐ)6 Νονο^Γοά ίυί83θ ρήηοίραίβηι βοοίβ- 
$ΐαηι 8αηϋΐί 8ορΜχ, %ά ε$ί 3αΙναίοή$, Ιβοίατη αηπίίΒ 
ίνιηηηύ $ρΙβηά€ί€€ηΙίΗί. Ουοά ίάβιη Ιβηιρίυιη Ρβα- 
1υ8 ^ονί38 Ιίϋβΐΐο άβ ΐ6(;βϋοαβ ΜοβοονίοΕ υβΐΜΐύ- 
$ίηιηηι αο νβηδταΜΙβ βρρβίΐ&ΐ,^κοέί αηίβ ςηαάηηρβη- 
ί09 αηηοί [κΙ&Ιβ ^ονί^] ΒυζαηΙίΟΓηιη Οχεανηπι «ηχη• 
ΙαΙίοη€^ Βαηοίχ ΒορΗίχ, ΰβί ΡίΙίο^ άΐΰαίητη (χιχί. Βθ- 
ηβνβηΐί ςαοςυβ Γυί886&1ί(]υΑηοίο 6θθΐ68ίβαι δ&αθί» 
δορίιίφ οοηβΐ&ΐ 6 ΟΙίΓοηίοο €&8ία6η8ί 1. 9 : Ηίΰ ('η- 
ίνα τηχηια Ββπβνβηϋ ΐ€ΐηρΙίΐηι ΰοτηίηο ορύΐ€}ΐα$$ί' 
ίηηιη αΰ άβΰβηϋίΐιτηηηι οοηάΐάίΐ^ ηηοά Ον«ο€ Άγίαν 
Σοφίαν, %ά β»1 ΒαηΰΙατη ΒαρίβηΗαιη νθ€ανίΙ, *[Ε(ι&ηι 
ΤΙΐ688&ΙοηίοΦ (βηιρίυπι 8&ηοΐ33 δορίιίβθ ΓυίΙ ; ρ.326. 
8θΓ. ρο8ί ΤΙιβορΙι.]* Ι(6πι Νίοβ8β ; ΤΗβορΙΐΗη. &ηαο 
οοΐανο €οα8(αηΙίηί βΐ ΐΓβηββ : Έγένετο ή πρώτη 
συνέλευσις καΐ καθέδρα των έπισκ<5πων έν τ^ καθ- 
ολική τ^ Άγίςι Σοφί^ της Νικαίας, οΐ Αηΐίοοίιίο, 

1β8ΐ6 Νίθ6(&. 

(25) Ροτία 8ρΜ0ία ΓυίΙ, υ1 βχ Ιιοο Ιοοο βΐ ρ. 45, 

ί)&1θ(, βχΙίιΠΑ οοοίβϊίβθ, ροΓ ςυαηα β ΡΓοηαο &(1ί1υ8 
η Ν&ΓΐΙιβοεηι ραΐ6ΐ)&1, υΐ ροΓία Ηβ^ία, οα ςυ» ο 
Ν&Γΐ1ΐ606 ίη Ναοο), θΙ ροΓία 8&ηοΙα, ςυ» β Ν&ο ίη 
8&θΓΐΩο&Ιοπαπι άαοβΐ)»!. \ίά, Βα €&ηςβ ν. πύλη, 
Ηοίηοοο. άθ δΙ&Ι. βοείββ. Ορβε. ρ. 99. βΐ Οο&γ. &(1 
Οοάίη. ρ. 133, η. 27, βΐ 134. η. 39. δβά ηοη οοη- 
βοηΐίοηΐ οαπι Νο$1γο. ΡογΙο 8ΐί& ίυίΐ αρρβΠαΙίοηυιη 
Γ&Ιίο ΙθπιροΓβ Οοη8(βηΙίηί ηο&Ιπ, βΐ &1ία Οοάίηί. 
6οη86ηϋ( Νθ8ΐΓθ ΝίοβΙιΐ8 ΟΙιοηί&Ια ρ. 241, άβ 
Αΐβχ ο Οοπιηβηο οοΓοη&ηάο 8ίο η&ΓΓ&η8 : Είτα ταΐς 
ώραίαις λεγομέναις του νεώ πύλαις έγγίσας Ικανόν 
έκεΤσε χρόνον διέτριψε, προσδεχ^μενος π^τε δν έπι- 
ταχθείη την έ'ισοδον πάρα των άκριβούντων τδ της 
ώρας καίριον των Ιέρών κατηχουμενείων άνω- 
θεν. ΙΙηάο ρ&Ιβί, βηΐβσο&σι ίαΐΓθίΙυ8 ίη βοοΐ68ί8Πΐ 
άβΓβΙ, οχβρβοΐαΐυπι αα δρβοίοδ&πι ροΓίαπι Γυΐ85β, 
(Ιοηβο 8ί£;ηο & οαΐοοίιυπιβηίίδ ά&Ιο ίβοαρυβ ίηίΓοο- 
ιιηάί βί^ηίΟοΑΓβΙοΓ. 

(26) Α Ιοη^ο ^&Π1 ίβιηροΓθ ίηναΙυΚ ϋΐβ πΐ08, 
απο ίηΓεποΓ ίη οοηβρβοΐα 1)οηοΓα(ίθΓί8 &ά Ι68ΐαη- 
α&αα οοηάίΐΐοηίβ 8υβ ΙιυηαϋίΙ&ΐβπι βοΕΠίςαβ Γβνβ• 
Γβηϋαζη, ςα& αΐίεροαι ρΓ086ςυ&ΙαΓ, ο&ραΐ άβηαά&Ι. 
Ηίηο Ι&πΙαπι 1ιοηοΓ8ΐίθΓί1)υ8 ρΐΌ06ΓΐΙ>η8 Ποεϋ&Ι 
ΙεοΙο ο&ρίΐθ οοΓΕίη ίιηρβΓ&ΙθΓ6 ΟΡΙβηο βΙαΓβ ^^η^ο- 
Γ68 ν&ΙβΙί, ςυαοανίβ ηοΙ)ίΐ68 ρΓΟί&ρία, τά άρχοντό- 
γιννήματϊ, (1θΙ)θΙ>&η1 άσκεζίΤ; ηυάο ΟΗρϋβ ρποοο- άβΓθ, υΐ 800 Ιοοο ν1(1βΐ3ί(ηυ8. Ηίηο ά• ο&ρϋβ άυοί- 
1)υ8 δίου1ί8,Βα1(1υΙηο οΙ ΒίοΙι&Γάο,βΙ ίη οοοβροοίοιη 
Ιβα&οϋ Αη^βΐί &(1(1υοΙί8, ηΑΓΓ&ΐΝίθ6ΐ&8,ρ. 192:Τότης 
κεφαλές αποθεμένοι κάλυμιια και δουλικωτέραν 
Ρ προσκυνησιν άπονείμαντες ηρωτήΟ^Ι^βν — Ι^ίΙΟΓ 
'' βαηοίΐυπι οΐίχη θγαΙ, υΐ ίη εοο1ε8ίφ ίη^Γε88υ ίηίαΐβ 
βΐ ρίΐεί ροηβΓβηΙαΓ. Τ1ΐ60(1ο»ίυ8 ^αηίοΓ β1 ν8ΐβη1ί• 
ηί&αυ8 ίη οοηδίίΐαΐίοηο ροηο οοηοίΐίυηι Ερίιεβΐ- 
ηαηι, ΟΗ ίβτηρίητη ίη^/κβαηη, αίαπί, (ογιμ αηηα 
νβΐίηηνίηιηί βΐ ίρίητη βϋατη άίσά^ηια ά6ροηίηιη$. 
^&Iη ΙβπιροΓβ Αυ^υ8ΐίηί πιοβ ίΐΐβ οΜίη6ΐ)Εΐ, ιιΐ ίω- 
ρβΓΑΐοΓ Ιβηαρίυπι ίηΐΓ&ηβ, αυΐ ιηοπιοη&ΐΏ &&ηοϋ 
νεηβΓ&ηδ άί&ϋεοαα άοροηοΓβΙ. ΑΗ^υ8ΐίηα8 ρβ&ίπι. 
65 : Μ€ΐίη9 αΐ ηΐ, Βοηιαιη γ«ι/ι υβη&ήΐ χτηρεταΐον^ 
άβρο$Ηο άϊαάεηιαίβ ρίοτβί αά ηΐβτηοηαηι ρίίϋαΙΟΓίχ^ 
ςηατη ηί ριχηαίΟΓ ρΙοτΗ αά τηεηιοτίαηι ιτηρ^ταίοιτίί. 
δ&1ί8 ερίβεορ&ΙίΙθΓ. Αηίο ίη^688υπι Να! Ιη Ναγ- 
ΙΙιεοβ άθροηβϋ&ηΐ ίπιρρ. ΟΡί&ηί 8υα8 ίηΓαΙαβ. θα»- 
ρΓορίεΓ Ιαοςυαηι γοπι ίη8θΙβη1βαι ο&γγ&Ι 1.60 
6Γ&αιιη&Ιίοα8 ίη ΜίοΙι&εΙβ, συοά μέχρι των βασιλι- 
κών πυλών έλθών ουκ άπέοετο τ^ στέφος, καθώς 
έ'θος έστι τοΤς βασιλεΟσιν, άλλα μετ' αυτοΰ εΙσηλΟε 
αέχρι τών αγίων θυρών. ^ΓΟοΓοηιισι άοροηοΓβ 80- 
ρ Ι6ΐ)&1 ίπιρεΓ&ΙΟΓ αηΐθ τάς αγίας πύλας. 6β0Γ£[. Μο- 
^ ηΑοΙι. ραξ. 539. ^α8ι^ηί&ηυ8 8(εα}α)& ο&ρίΐί ροΓ 40 
άίβ8 ηοη ίαιροδϋίΐ, βεά αΙ)8ςυε οοΓοηα βαογϊ» ΟΙιγι- 
βϋ η&(&1ίΐίί8 βά εοείβδίβαι &οοβ85ϋ. ΤΙιβορΙίΑη. ρ. 
196.]* ΡΑεί6ΐ)&1 Ιιοο ^υ81ίηίβηυ8, ΙυοΙηβ βί οοηΐη- 
* Ιίοηίβ (]βα:οη8ΐΓ&ηά£ 0Αα8α ο^ 1π8ΐβιη ΟΑβυηι, Ιογ- 
Γβ αιοΐυπι ΙιΟΓΓεηάυη, ςυί ΟΡίίη αΓΩίχεΓΑΐ. Ββ• 
νεΓβηΙίβ αυΐεαι ει^ο Ποϋ&Ι, υΐ ίοαρρ. βηΐβ ροΓίΑηι 
Βε^ί&αι ίηΓα1&8 άβηιεΓεηΙ ; ςηβπι&αΓηοάααι οϋβαι 
ΓΑεΐ6ΐ)&ηΙ αηΐβ ΙεοΙίοηεαι Εναηςβίίί. ΟοηΓ. Υαΐββ. 
αά Απιαι. Μ&ΓοεΙΙ. ρ. 319. δεά ΙοΙοηο ίεπιροΓθ βαογΙ 
οίΟοίί ηυάυΐΏ Ιι&1)6ο&η( ο&ρυί ? ΥίίΙβ&ΙυΓ Γθγο οχ οο, 
ςυοά ρ&ΐπ&ΓοΙίδβ άίοαηΙϋΓ ίΐΐίβ βχ 6θθ]β8ί& άοιηυαι 
Γ6(1ευηΐίΙ)ΐΐ8 βΐ ναΐθ (1ίεβη1ίΙ)υ8 ίη ρΓορνΙχο ίηΓυΙαβ 
ΓΠΓ8υ8 ΓοροηεΓβ,ίη 8!ρ;ηαιη βηίΐί οίίίοίί άίνίηί.Οοη- 
ΐΓβηυαι Ι&πιβη οοΙΙί^ίΙυΓ βχ εο, ςυοά ρΑ85ΐπι άί- 
οηηΙυΓ ίη)ρβΓαΐ0Γε8 Αά ΙβοΙίοηβπι Εναη^βΐϋ β 
ΜβίΑίοπο ρΓοόβυηΙβδ ίηΓυΙαηι άεαιεΓθ, εΐ ςυοά 
Ιιοάίβ ΟΓΦεί 8αοη8 ορβΓίοοαρίΙβ ίη1βΓ8ίη1, 1θ8ΐ6 Ια 
Ογοϊχιο, (ΑΟΐυΓπηιοάο κραα ΐΓΑη$ίΙαπι 8Α€Γ0Γυπι 
Ο ίηΓυ1&8 (ΙβιηεηΙβδ, ςυοά βΐίαιη οΐίαι ί&οίβ1)Αη1 ίη 
βοοίεβία 1.&ΐίη8, υΐ ρΐυπϋυβ άεπιοηβίΓ&Ι Οίαωρίηαβ 
Ιοπι. Ι,Μοηυηι. Υβΐυδί. ρ. 117, 118. Ογ^ο Ηοοηαη. : 
Ροδίςηατη ρβτ άίαοοηητη άίΰίαηι (ηδηί : δοςυβοΙίΑ 
δ. Εναη^^εΐϋ ββουηάυπι ΙιαοΑπα, 1)αΰηί% οτηηιηηι άβ^ 
ροπίΐηΐυτ β€ τηαηίδίϋ, βί ίη {ρ$α Ηονα ηβςηβ ϋονοηα 
ηβςηβ αΐίηά ορβητηβηίητη αιρ(ν οαρχία βοτητη ΗαΙ>6' 
ίην, Οαο(1 ρΓΦρο5ίΙυ8 ίπιροΓΑΐοη ΟΡΙ&ηο ρΓΦ8ΐαΚ)αΙ 
οΓΟοίυιη ίη «ΙεηαβηάΑ,ΙβηβηάΑ βΐ Γοροπεηοα ΙηΓαΐΑ, 
Ιά οοοίάβηίαΐί ρΓ£8(&ΒΑΐ οοπαββ ρΑΐαίϋ ΙιΑίβΓΑηβη- 
βί». ΙΙα Ι^υάονιουδ IV, ίη 1)υΙΐΑ, ςυα ΟΑβίΓαεοίυπι, 
οοζηίίβηα ΙιΟΟΑηαιη, οοιηίΐβπι ρ&ΐΑ(ίί ΙαΙβΓΑηβηδίβ 
βΓΟβΙ, ΐΓίΙ)υί ίρβί^ΐΜ Ιαναπάχ €ί ίβηβηάί ίτηρετίαΐβ 
άιαάδηια άβ ηο$ίνο [ν6Γΐ)& ϋϋΠ» 8αη1] α 9νίθθ€$$ο• 
νητη ηο$ΐΓοηίΐη ΒοτηαηοηΐΜ ρήηΰίρητη οαρϋβ^βτηροΓΘ, 
ςηο χτηρ6ΗαΙΐ9 οοτοηαΗοηύ ίοίβηιηχα €€ΐβί>Γαηίνν^ €ί 
βίίαηι ςνοΰηηςαδ αΐίο Ιβηιρονβ, ςηοίίεΒ ρηΐίΐίοβ ίρ^ϋπϊ 
άίαάβηια €χρ€άχΌβήΙ εΐ^ναη άβ βαρϋβ ηοϋνο Η <ιιγ- 
€β$$οηίνη Ποτηαηοηιψη ρνίηοίρχίτη βΐ Γβροηχ'. Ιρβοβ 
ςαοςαβ 5αο6Γ(1ο(65 ίη εαογο οΓΟοίο ρβΓ8£;6η<1ο εα• 153 ΟΕ ΟΕΗΙΜΟΝΙΙδ ΑϋΙ,Λ ΒΥΖ\ΝΤΙΝ.Ε 1.1Β. Ι. 1» ύπο των πραιπονίτων εοδον του βήλου του χρεμα- Χ &(πο Ν&ΓίΚιβοίβ 8α9ρθη8υιη οοΓοηα &(ϋ(ηίΙυΓ. Ρα* 
μίνου εΙς τήν χαμάραν, ήγουν εις το προπύλαιον ΐΓΐβΓοΙια νβΓΟ ία ροΓία Ν&ΓΐΙιβοίβ Οϋΐη οοηβαβίο 800 
του Νάρβηκος. Ό δε πατριάρχης έχδέχεται ε?ς τήν πιίοίβίβπο βΐ υΡίϋηβ Θ03 βχοίρίΐ, αά ςαβίΌ, ΟΟΓοηα 

αΟΑΝ/αΑΟ. ΗΕΙ8ΚΙΙ ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙϋδ 

ιηβΐ&οβίιι (ΙβροηβΓθ οοα8υ6νί886 οοηοΐυάο β Ιοοο 
ΙίΑ&οί, ΙονεοΙίνΑ 56βιιη(1& ία ΑΓΐΏθαίθ8, 8Ί 8α1ί8 
Ιυΐο Ηοβΐ ο Ιοοο €χΙγ& οοαηεχίοηθίη βνα1$ο 8ΐα• Ια6Γ6. ΟκηορΙιΟΓίΑ ςυοςυβ 8υ&, υ Ι 8ί($ηυιτ) βρί^βο- 
ρΑΐυβ, €[υ6ΐη&(1ιζιο(1ιΐίη ίηΓυΙα ίηαρβΓϋ 8ίςηυιη ββΐ, 
9ίά Ιβοϋοηβιη Εν&η^βΐϋ άβροηβϋαηΐ, αΐ εχ ΙβΐάοΓΟ 
Ρβ1α8ΐοΙ& 1. 1, 6ρΐ8(. 136 εοηβΙ&Ι, υΙ)ί ιηγβΐίοβ 
βιρΙί€&η8 ΐηάοΐβιη οιηορίιοηί, ταϋοηβαι &1ΐ6£;αΙ» 

?υ&Γβ βρίβοορυβ ϋΐυά Ιυηε άβροααΐ : Ήνίχα αυτός 
άλτιθινός ποιμήν τταραγίνεται διά της των προσχυ- 
ντ,τών Ευαγγελίων αναπτύξεως, άποτίθεται το ραντηίΙΰΜΓ οίδ^-ρέ άηκαηΐ Ιβ νβ$ΐ€ άβ Γοίβΰβ. Ιβ$ Ι6)η' 
ηΐ€$ πβ $€ τηέίϋηί ροίηΐ ανβο Ια Ηοιηγη68, βΙΙα »€ 
τβίίηηΐ άαπί Ιβί ραΐβήββ αηίΟΗΓ άβ Ι'όρΙίββ^ οιι ά ηηβ 
Ιήΰϋηβ (€τη\έ6 άβ ίαΐοη^ία, ού οη ηβ 16$ υοΗ ροίηί^ 
αβη ά*6ίηρέϋΚ6Γ Ια άίίίναΰΐίοη^ Ιο $οαηάαΙβ βί ίβ τηαιί' 
ναίδ ιααρβ, ςαβ Γοη [αϋ ('κέςηβτηηιεηΐ άβ ηο$ έρΙί$€9, 
ηηί ηβ ^β τβηοοηΐτδ ρονιΐ νΐιβ^ Ιδί Οκβοί, Ιβ3ι]ηβί$ 
$οηΙ ΐΓέεαΙΙεηΙίβ ά Ι^οίβεβ, ^«ί 86 οίιαηΐβ ρτα^ηα 
ΙοηΙ βη ρνβΰ ναΙραΐΓβ, // η*β5ίροίηΙ ρ6ηιή$ αίΐχ Ιαϊςα€3 
ά'βπΐΥβΓ άαη$ Ιβ εαηοίηαίνβ^ άοηί Ια ροΠβ ίΌηνΓβ 
Ιΐ'ΟΧΒ (01$ Ια ίοιιη άβ βία εοίβηη€ΐΐ€$; Ια ρτβτηχ^νβ ητημα της μιμήσεως ό επίσκοπος, αυτόν παρεΤνιι αυαηΐ Ια οοηΒέΰΓαΙχοη, (^Ι $β τββηηβ βη γηότηβ (βηιρε, 
δηλών τον Κύριον τον της ποιμαντικής ηγεμόνα και Ια ίβΰοηάβ ά Ια ϋοτηιηηηίοη^ βί ία ίΓθί$ίέηΐβ αη οοίη- 
θε<ίν. ΟοηΓ. 1)υ Ο&ηςβ, ν. ΟβΓνβΙΙβηηηι βΐ ΑΙιηη- ]^ ηίβΛββηΐβΐιί (/β$ ν^ρτβ$; βΐ Ιβ& ρηη 0ΓάΐηαίΓ6$ οη η€ 

νοίΐυνβ αηβ άβηχ Ιοί* ροην Ιβ εαοήβββ. 1*οη αΙΙηηΐβ 
άπΓαηΙ ίο/βαβ ηηαηίίΐό άβ οίβτρβ$ 6ί άβ Ιαιηρεε άαη$ 
ΙΠηΙέΓίβην, β% άβυαηΐ Ιβ$ ΐΓΟίε ροΗβε άα ^αηοίηαιτβ^ 
ιηαί$ Γοη η'βη ηιεί ροίηΐ &ηΓ ίβί αηί€ΐ$, Ρο3( Η&ο 
&11&(α, ςυφ Ρ&Γ168 βοεΙββίαΓυιη 6Γ3*εαΓυιη οΐ αΗ- 
ςυ&Ιβιη ϋΙΟΓ^ί» ΟΓάίηβιπ οοηΐίπεηΐ, ηβεβδβαπααι 
^υάίΰο οβρυΐ 63α8άϋΐη ΙΊϋβΙΓι 45 ΙοΙυιη α86πΙ)βΓ6, 
ςυο &β;ίΙυΓ άβ ςαβΙΙβ ηΐΌηίένβ οη οέΐύϋτβ Ια (έίβ άβ$ 
Ράςΐίβ5 βη ναΐαοΐιίβ βί βη Μοίάανίβ. Ε^Γβ^ίβ βαΐαι 
ΐοουπι Ιιυηο ηθ8ΐΓυπι ί11υ$ΐΓΛΐ. Ια [έιβ άα Ρά(ΐηβ$ 
$β βέΜΐ'β Ηίβη ρΙη$ $οΙβηη€ΐΐ€ηί€ηΙ 6η ΥαΙαεΗίβ βί βη 
ΜοΙύανίβ^ ού ίΐ η'ι/ α ({πβ άβ$ 0τ6€8^ ^ηβ άαηε ίοη$ 
Ιβ8 αηΐΓ€8 ϋβητ, α οανΒβ άβ Ια Ιϋ^βί'ΐί, ίβ ρηηββ βί 
Ια άοηιηα ρΗηθ688β υοηί βη Ιιαΰίί άβ ΰέΓέηοηίβ^ βΐ 
Βΐιίνί» ά'ηηβ ΰΟΜΤ [οΠβ Ιεείβ^ ΙΓ0Ϊ8 Η6\ΐΓβ8 αναηί Ιο 
ίοίΐτ ά νΕρΙίίβ, άαη$ Ιβ ρατυί$ άβ ΙαίΐηβΙΙβ ίΐ ι/ α άβνχ 
ίτόηββ^ 1*ηη ροην Ιηί βί 8θη έροη5β, βί 1'αη(Γ6 ροι^^ Ιβ 
ηιέίΓοροΙίίβ^ ςηί Ιβί ίοςοιί εη ΗαΰίΐΒ ροηΐίβααιιχ εηίυΐ ηα. 

Ουοηί&ιη ίηοίρΙΙ ιιυοΙοΓ ηοβίοΓ ί11θ3 πΐαβ βΟΑΓ- 
ητβ, ^003 ίο 8θ1βιηηίΙ)υ3 ρΓθ06δ8ίοηί1)α5 ίοαρβΓα- 
ΙΟΓβΒ ιη εβΙβ^ΓΑΐίοηβ (Ιΐνίαί ου11υ8 οΙ>$βΓ?&Γο αούβ- 
1)&ηΙ, ηβςυβ βα Γβ5 ίη(β1ϋ§;ί ρο$8ίΙ β1)8(|υ6 οο^ηίΐίοηβ 
πΊαυιη β&ΟΓΟΓυπ], ςυί ουίΐυαι όίνιηυοα ρβη68 Ορβ- 
008 οοη8(ί1αυηΙ : άβΟΓονι Ιιίο ίη ίηβΓ68$α ί5ΐίυ8 
ΙηοΙ&Ιίοηίβ άβ β&ΟΓίδ Γβϋυβ ^οαβΓαΙβαι ςυ&αιά&οι 
βρβοΐβιη 1ίΙυΓ£;ίφ θΓ»οβ βΐ 6θοΐ68ί&Γυιη ΟΓχ^&Γυω 
ιι1ι)^^^βΓ0, 6ςα& άβίηοβρβ (ΙΙοβηάα ιη6ΐίυ8 ροΙβΓαοΙ 
ρβτοίρί. Ρ6Γ8βςυ&Γ ί^ΚοΓ Ιοίαιη ΟΓάίηβαι ΙίΙυΓ^^ίββ 
ΟηΒΟβ ^αxιΑ ΓβΙ&Ιίοοβιη 1.& Οποίχϋ οΐ 61βρ1ι&πί 
ΟβΓίαοΙιί, ςυι 8&0Γί8 ΟΓβεοΓυηι ίηΙθΓίπίΙ αοη δθοαοί, 
βΐ ςο83 βρβοΐιινίΐ &υ(1ίνί1ςυ6, άΐΙί^οηΙβΓ ία ϋίηβΓλ- 
ήο 8υυ οοηβίςα&νίΐ. ΕπΙ άβίιιοθρ8 άί8ρυ1αη(1ί 1ο- 
008, 1,β8 Ερίύβε ΓέρηΙχβΤβί 8β άίυί$βηί 6η ίτοίε ραΗίβΐ^ 
αρρβίέβ» νάρθηζ, ν68ΐίϋυΐ6, οη πρόναο ν, αναηΐ- 
οβί, ναός, Ια οβΓ, θΐ βήμα, ίβ βααοΐυαίτβ. Ιβ υβείΐ- 

Μβ... ίβτί ά ρτέεβηί ά δαρίίεβΓ Ιβ8 βη/αηίί βί βχρο^ ρ άβ 8θή ΰΐβνρέ', 168 ο[βΰίβΓ8 άβ Ια ΰΟίΐΓ άη ρήηοε 8θηί 
8βΓ ί€8 €θτρ$ίηοτί$ ά68 ίαίι^Ηβί ρβηάαηί Ιβ8 οΰδέςηα.,, άβΓπέΓβ /α< ; εαυοίκ, Ιβ8 ρΗηΰίραηχ εεχρηβηΓε βί ία 
86ΓνίΙ αυοςυβ βθϋ^Γ6§!αΙίοηΐ ΩάεΗαιη, ςυί αηΐβ ηοΐήβί^β ά ία άτοχίβ ; βί Ιβ$ οΙβ€Χ6Γ8 άβ ^η8ί^^β^ βί ραΐΓΐ&Γοο», «υΐ βαεβΓάοϋβ, βΐ ίιηρβΓ&ίοπβ, ουί 
ρΓβοίρυΐ ία αυα^αβ οοηηαιυοίοαβ νιη, αάνβηΐυιη, 
61 ααΐβ τήν εισοδον ία Να υ αϊ αοα ίαίΓαηΙ. Ια η6[ 
αΗ ά Γβββνοχτ Ιβ$ ΜβΙα, ςηί 8'α88βτηΰΙβηί ροην 
ΰιαηίβΓ ΐ€$ Ιοηαηρβε άβ Οχβη βί %β ρΐαϋβηί εηχναηί 
ΐΛνίΤ ταης ιαηί οοηΡα%ίοη. 168 ηιίηίείτα άβ ΓέοΙίε^ 
βί ία ρεηοηηα άχ8ίχηρηέβ$ οϋβχιρεηί ία ρατίίβ ία 
ρΐϋί αναηεέβ αηρΓέε άη εαηϋίηαχΓβ, ΙααηβΙΙβ β8ί «η- 
ίΟΗΓέε άα οΗαχΓα^ οοπιιηβ άαηβ ηθ8 βΐίΛΧίτε^ βί η*68ί 
ριήηί ίέρατέβ άε ΡαηίΓβ οιι ίβ ρβηρίβ 8β ναηρβ, Ιβ 
8αηβίναΐΓ6 €8ί απ Ιοηά άβ ίέρίχ8Θ^ 8έρανό άβ Ια ηβ( 
ρατ ηη ςταηά βηίαΰίβηχβτηβηί ρβχηί, ανβα άβ8 ΙαδΙβαηχ 
άβ ^έ81ΑΛ'^^ι^^8^, άβ ίαΥίβνρβ, άη Ραίτοη, Οη βηίνβ 
αν εαηείηαήβ ρατ ίτοίί ροτίβ8^ άβυχ ρβΙχΙβ8 βί ηηβ 
ρταηάβ ηοηνηέβ ρατ βχοβίίβηοβ πύλη άγια και βα- 
σιλιχή. Ια ροΓίβ βαίαΐβ βΐ Γογαΐβ. [€Γβ(1ο ςυίάβαι. 00Γρ8 ά68 τηαηΚαηάε, ά 8α ραηείΐβ ; βΐ Ια ηύίχεβ (αχί 
ηηβ βποβχηΐβ ροΐίτ βηιρύοΙιβΓ Ιβ ρβυρίβ^ ρηχ υίβηί βη 
/ΌηΙβ νοχΓ Ια ΰέτέτηοηίβ, άΊηεοίηηιοαβτ /« α88Χ8ίαηί8. 
Ιίχΐ α άαη8 Ιβ τηχΐχβη άβ ϋβΐίβ ρίαεβ ηη αηίβΐ, 81ιγ ίβ" 
ςηβΐ οη εέΙόδΓβ Ια Μβ58β; βί αρνέχ ί'Ευαηρίίβ, ίβ 
ρήηοβ βί ίβ τηέίτοροίχίβ ρατίβηί βη ιηέηιβ ίαηρχ άβ 
ΐ6ΐΐΓ8 ίτόηβ8, βί 8β τβηοοηΐνβηί ά Γαηίβί, ού ΐί4 ί'βη- 
ίτβ-εαίηβηί αη νϊεαρβ, 8β άοηηόηί ά Ιαηβτ ηαιίηβΙΙβ' 
Μβηί ηηβ ρβίϋβ ογοχχ οτηέβ άε ρχετνετιβε (ΐηΊΙε ίίβτΐ' 
ηεηί ά Ια γτιαιη, βη άχ8αηί ΟΙΐΓίδΙοβ αοββϋ, βί τείοην- 
ηβηί ά Ιβην8 ρΙαεβ8. ΕηεηίΙβ ίοηε Ιβ8 α88Χ8ίαηί8 
τέρηίχβΓ8 βί 8ά:ηΙίβη, νοηί ά ΙεηΓ ταηρ 1)αί$βΓ ία 
τηαχη άη ηιέίτοροίχΐε βί άβ Ια ρΗηε688β αη 8οη άβ 
ίαηιΙ}οηΓ8^ ίΓΟίηυβίίβί^ ϋηιίίαίεε βί ΙιαηίΙ>οί8, αη δτηχί 
άβ ρΙη$%εηΓ8 άέεηαΓρβε ά€ εαηοηε, εί άβ τηοηερηβίβτίβ^ 
βί άβ8 αοείαηιαίχοηε άη ρβηρίβ^ ρηχ (αχί τβίβηίίν βαπι ίΐα αρρβίΐαη οονο πιΟΓβ ; αβά €οο5ΐαη11αί ηο- «ν Ιαίτ άβ εβ8 ρανοΐβί άβ Ια [{έιηηβείχοη^ βη ε^β^όΓαε- 
βΐη ΙβαιροΓβ ροΓία ίΠα ΙααΙυιη α\ άγίαι Ούραι άϊ- ^ εαηί. οβί>αηΙυΓ, βΐ αΐ βασιλιχαΊ βΓαΙ ϋΐα ροΓία, ρβΓ 
ςυααι β ΝαρΙΙιβεβ Ια Ναυαι ίοίΓαΙ^αΙυΓ.] 11 χ^ α ίτοχε 
βηβΙθ8 άαη$ ίΗηίέΗβητ άη εαηείηαχτβ άαίχηέε α άβ$ 
η$αρα άί([έΓβηί8 ; ββίηχ άη ηχχίίβη, ρηχ β8ί ά'ηηβ ίβηΐβ 
ρίβΓΓβ ηιατρηέβ άδ οτοχχ, 8'αρρβίΙβ Ια ίαϊ)1β εαετέβ^ 
ϋνΐηβ βί τηί/8ίχρηβ, ά εαη8β άη ιηι/β/^ν^» βί η*β8ί 
οηιέ€ ςη€ ά*ηηβ ογοχχ εΙ άη ίχυτβ άβ8 έυαηχβία. ναη- 
ί€ΐ ά ώ άτοίίε β$ί άβίίΐηέ ά τβεβνοχΓ ίβ8 υτέ^εηίι άβε 
ίίάϋει βί άέρ08βρ Ιβ$ βερέεεε άη $αοΓχμεβ. ϋείηχ ά 
ραη€}ί€ $€τί ά ηχείίτβ ία ΟΓηεηχβηίί εί ίβ8 να8β8 εα- 
€τέ8, €ΐ Ιβ8 άίαβτββ, 8θη8•άχαοΓα βί ο(ήεχβΤ8 ηχχηεητε 
^)1 ταηαεηί άϋΓαηί Ιδ εαετχβεβ ροην αΐΐηηιβν Ιβ8 εχετ- 
ρβΛ εί ίαίτβ εΗαηββτ ί'βαη άη εαίχεβ. ϋαηε Ιε8 έρίχ- 
ια ραέηαΓΰαΙβί βί ηιόίΓοροΙβί, χΐ χ/ α αη /οηά άη 
ίοηαναίτύ ηη ίτάηβ ά εόΐέ άη ρταηά αηίβί Όοητ ίβ 
ραΐτίανεΗβ οη Ιό νηϋτοροίχΐβ^ ρβηάαηί Ια εέΐέοταίχοη^ ε η ΜβηοοχίΛε αγιον σύνθρονον, Ιβ βαίαΐ ΐΓ6αβ; ροην ρτέ8βηΙ$ άονβ8ίβ8, ρυβ Ροη άχ8ίηΙ>ηβ αη είενρ^, βί ά 
έήίΐηρηετάο ία ϋΗαήβ ΟΓάχηαίκβ, ρη'ϋε οοεηρβηί Ιαηοί>Ιβ88β: ϋβίίβ εόρέηιοηχβ β8ί εηχνχβ ά'ηη [βΐίχη ρηΜχε άη 
ρηηεβ άαηε 8οη ραίαίε, αηχ ρήηεχραηχ άη είετρέ βί 
άβ ία ηοδΙβ88β ; οη εετί Ιβ εΙετρέ βη ροί88θη^ εοηιηχβ 
εαίοχ^εη, τείχρχβηχ, εί ίοηίε* 80γ16$ άβ υχαηάεε αηχ 
αηίΓεε. II ρ α ίτοίε ίαύίβε ; ηηβ ρείχίβ 5?ίΓ ηηβ εείταάβ 
8θη8 ηη άαίε ροην Ιβ ρήηεβ, ΙιρηβΙ η\αηρε 8εηί, βί 
άβηχ (οΗ Ιοηριιεε ά άτοχίβ εί α ραηοΐιβ άβ εβΙΙβΊά^ 
ί'ηηε ροητ ίβ ηιέΐνοροίχΐβ εί Ιβ εΐβτρέ ; εί Γαηίνε ροητ 
ία οίβεχβΓ8 άβ Ια ηοΰΙβ88β^ βί ίεε ηοΙ>Ιβ8. Ιβ ηιέίτο• 
ροΐίίβ (αχί ία δέηέάχείχοη άβ ία ίαδίβ; άχίΓαηί Ιβ τβ- 
ρα8 Ιβ ρηηεβ εηνοίβ άεε αεεχείίβε εΙιαρρεβε άεε ηιεχί- 
ίβητ8 ηιβί8 ά εεχίχ ρη'χΐ νεηί ίανοτίεβΓ, εί 1)θχί ία 
8αηΙέ άε ία άοηιηα ά τοηρβ 1)ονά^ α ρβηοηχ βί ηη 
ίέίε. Οβ ηιέηχβ νβραε 8β τέΐίέτε άευχ αηίτεε [οχε άαηε 
ίβ εοΗΓ8 άβ ί'αηηέβ, αηχ (ύίεε άε ί\ο^ί βί άβ ΓΕρΧ' 
ρΗαηίβ : νια» εβίηχ ά68 Ράί^ηεε αί αεεοηχραρηέ άε 
' ' βίίε», ρυβ Γοη άχ8ίήΙ>ηβ αη είετρέ^ βί Δ 
εαυοιτ ίίθί$, άβ νείοητε, εαίίη βί ίΓβρ 155 αΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ Ρ0ΗΡΗΥΗ06ΒΝΙΏ 156 άβροβίΐα, άοιηίηϊ ϊηΐΓβηΙ, ρτίαιυπκιυθ Οβζο §;βηυ, Α 
(αηείαιη Εναη^εΐΐαιη αϊ) ιΐΓθΙιϊ(1ΐαοαηο ροΓίαΙαιη τβ- 

αοΑΝ. αλε. ηει8κιι 

αη νηέΐνοροΐίΐβ^ εΐ ανχ .Ίϋί^ ρΗποΐΏανχ ηοδίβί, βΐ 
άβνχ άό $αΗη βί άταρ α οΚαεηη άα αιιίΓ6$9 αυβο 
Ιβί(Ιίΐ€ΐΐ6$ χΙ$ $β Τ6ίίΓ€ηΙ ρΙβίΜ ά€ ΙίδέΓαΙίΙέί άβ \€ητ 
ψήηο€^ ςηί ν€ηΐΓβ άαηχ ίοη ραΙαΐ$ ροητ $6 άίνβΗίΓ 
ανβΰ Ια ρΗηΰύϋβ, $α βτηιΙΙβ €ί $€$ ρτνηοχραΜΧ 
ο(1ίο%€η^ αη'ίΐ νέραΐβ άβ νβ$ΐΘ$ άβ ύΓΟΤΜνά ά'ον. 

Αάάβηαα ί&ηάβιη βχοβρία ςιικάλΐη 6Χ 6]α8(]6πι 
οιιρϋθ 19, ςαο(Ι ΙιΗυΓ^Ι» ιρβαιη ΟΓάίηβπι ΑΗςυιιηΙο 
υώηαβ βχροηϋ. Ιβ εέΐέδναηί βΐ Ιβ άίοΰΓβ $6 Ιαυβηί 
ρηΙ^ΙιςηβηίβηΙ Ια γηαίη$^ ρονν $β ρνέρανβτ ά Ια τέ' 
οερϋοη ά€$ ραίη$ άε ρΓορΟΒίΗοη ςη€ ρτέ$&ηί6 Ιβ 
ρβηρίβ^ €ΐ Ιη% Ιαίτβ €οηηαίΐΓ6 ανβο ςηβϋβ ρηΓβΙέ 
£άηΐ€ βί άβ ΰοτρ$ %1 /αηΐ €έΙέΙ>Γ6τ Ιβ ίαοηβοΰ βΐ ι^ 
αΗ\$ΐΒΓ. Εη$ηίΐ€ β^έίαηί αρρτοοΚέ άβ Ι'αηίβΙ άε ρνο^ 
ροήΐιοη^ Ιδ ΰέίέδΓαηί γτβηά Ιβ ραίη άβΒίίηέ αη ίαΰΠ' Β 
Ιίΰβ, ίέρανβ Ια ρανίιβ οατέβ βΐ βτηρτβίηΐβ αυβο Ια 
ραΐέηβ^ βΐ 1)έη\ί Ιβ τβίΐβ, ςιιβ Ι'οη άι$ίΗΙ>ηβ α» ρβηρίβ 
ά Ια βη άβ Ια Μβαβ. Αρτ^» οβίΐβ οταχιοη οη (αϋ ηηβ 
ρνοεβΜίση αηίοητ άβ Ια ηβ( αη $οη άα ϋτηδτβί^ 
ανβΰ νβηοβηί ; οη $οΗ ρατ Ια ρβϋΐβ ροΓίβ άη $αη• 
Γ^ναΐΓβ, βΐ Ι'οη νβηίτβ ρατ Ια ^ταηάβ^ βί Ιβ άίαονβ ρονίβ 
Ιβ ΗΐΊβ άβ5 ΕυαηρίΙβ8 βηΐΓβ $β$ άβηχ ηιαίη$, (οΗ 
έίβυύ ροητ Ιβ (αίτβ υοχτ αη ρβίΐρΐβ^ βί Ιβ νβροίβ αιι 
ηιίΙίβΗ άη ρκαηά αηίβΐ. Οη βΗαηίβ ηη Κχ/τηηβ ά^αάο• 
ναίίοη, ίβςηβί βηΐί ρατ ββ» ρανοΐβζ^ άγιος & θε<$ς, 
Οίβη $αίηί^ αητιος Ισχυρό^, βαίηί (οΗ^ ίίγιος αθά- 
νατος ελέη σον ημάς} ίαχηί ίηιτηοτίβΐ^ αι^βζ ρχίϋ άβ 
ηοη$, αι^ββ Ιβ ΟΙοπα ΡαΙγι, βί βη$ηχίβ ΙΈρίίτβ βί 
ΓΕναηρχΙβ άιι ρηΓ. ϋΕναηρχΙβ έίαηί βηχ, οη 6(β Ιβ$ 
ράχη* άβ ρτέιβηί άβ ί'ανίβΐ άβ ρτοροίχίχοη^ ά Γοη (αχί 
ηηβ ίββοηάβ ρνοοβαχοη άβ$ β$ρέοβΛ ; Ιβχ α€θΙι/(β$ ρον^ 
ίβηί Ια ϋΓΟχχ, Ιβ$ βΐιαηάβΐχβη, Ιβ$ ίχηχΙ)τβ$^ βί ί'βηββη• 
$οχτ $ηιυί$ άη ΜΟΜ-άιαβΓβ^ ςηί ίχβηί Ια ραϋηβ Ηαηίβ, 
άη άΐαβγβ ροΠαηί ηηβ Ιοίΐβ^ οη β$ί βη(βηη6 Ιβ ράχη £^ 
άη ίοβηβββ^ οοηνβΗ ά'ηη νοχίβ, έΐβνέββί αρρηχ^έβ $ητ 
$οη ίνοηΐ^ βί Ιβ βέΐέδναηί τηατβΗβ Ιβ άβνηχβΓ, αί^αηί 
Ιβ βαίχββ οοηνβΓί βηίτβ »β$ ηχαχη$. Οβίίβ οένέηιοηχβ $β 
(αχί αυβο αηίαηί άβ ηιοάβ$ίχβ ηηβ άβ άέυοίχοη ά ραβ 
(οΗ Ιβηί$, ροΗΓ άοηηβτ Ιβ ίβίηρ$ αχίχ βΚαηίτββ άβ 
νέβχίβτ ΟΙοπΑ ία βχοβίβιβ, βί αη ρβηρίβ ρτο$ίβνηέ ά 
(βΓΤβ άβ 1>αχ$βΓ Ιβί ΐΗίηίι άβ νΟοΙβ α ΙΌ^ββίαηΙ, βη 
Λίίαηί Ιβ$ ραΓθΙβ$ άη Ι>οη ίαττοη, 8β\ζηβΏτ, βουνβ- 
ηοζ-νουβ άβ ηοαβ ά&η« τοίΓβ Γογ&αιπθ, <ξχιβ Ιβ βά- 
ΜΓαηί βί ίβ$ αβΜίαηί$ νέρέίβηί άβ ίβηχρί βη ίβηψβ 
ά Όοχχ δα$$β^ βί Ια ρνοββαίοη τβηίτβ ραν Ια ροΠβ 
βαχηίβ, ηηχ $β (βτηχβ ά νχη&ίαηΙ^ βί Γοη τηβί Ιβ βαΙχββ 
βί Ιββ β$ρέΰβ$ αη Ώχχίχβη άβ Ι'αηίβΙ. Οη βίιαηίβ ρΐη- 
$χβην$ Ηί^τηηβι, οαηίχηχίβί, αηίχβηηβί, υβηβί$ βί 
Γέροη$^ βί Γοη (αχί ςηαηίχΐέ άβ ςέηηββχίοη$^ αάονα^ 
Ιί/ηκ, }>ύηέάχ€ίχοη$ βί βη€βη$βηίβηί$ ταρροΗ4$ αη 
τχίηβΐ ρΓββ, αρΓέί Ιβ$ςχιβ11β$ Ιβ βέΐ^δταηί ο(Ιτβ $οη 
βαβτχβΰβ ανβΰ εβε ηιοίε. *- Τοηίβ$ οβ$ βένέηΜηχβ$ άβ 
Ια Γ.οη$έΰταίίοη ιβ (οηί ά Ηηη €ΐο$ άαη$ Ιβ $αηο^ γ^ 
ίηαχΓβ αηχςηβ11β8 Ιβ ρβηρί'β ΐοχηΐ ίοη (ηίβηίχοη, βί " 
ααχβίε άβε χ^βηχ άβ ία (οχ ά ββ τη^βΐένβ $βονβί, άηναηί 
ΙβςχίβΙ οη βΗαηΐβ Ιβ χχ^ηχδοΐβ βί άβ$ βαηίχςηβ$. Ια 
βοηβέαταίιοη ββΐ $ηχΌ& άβ ί'^ΙέναΙχοη αη ίοη άβ$ 
ίχηιδνβ$, ροητ ανβτίχρ Ιβ ρβηρΙβ άβ τβάοηδίβτ 
$αη αίίβηίίοη^ βί ια ά^οοίχοη^ βί άβ ία (ναο- 
ίχοη αιι ράχη βη αηαΐτβ ραΗχβε^ Λχηβχ ηηΗί β$ί άχ• 
νχβέ; άβ8ςηβΙΙβ$ χι βη ηιέΐβ ηηβ άαη$ Ιβ βαΗββ, 
βοηχηχηηχβ άηηβ αηίτβ^ βί αατάβ Ιβ9 άβυχ αηίνββ 
ροηΓ βοηιηχηηχβκ Ιβί ααχβίαχηβ, Ιβ βέΐέΐταηί αηίαηί 
βοηχψηηηχέ^ Ιβ άΐαβτβ οην^β Ια ρονίβ εαχηΐβ^ βί χηνχίβ 
Ιβ ρβηρίβ ά Ια βοηιηιηηχοη^ βη άχιαηΐ : Κρρτοοή^ζ 
ΑΥθο Ια ΟΓΑΐοΐβ άβ Οίθα, 1& ΓοΙ βΙ Ια οΙιαΠίό, βί χΐ Ιβ 
βοηχηχηηχβ ΜΟία Ιβε άβηχ ββρέαββ^ βη ίυταηί άη βαΙχββ 
ανβΰ ηηβ ρβίχίβ βηίίΐχέτβ, ηηβ ρατίχβ άη βοτρ$ άβ ^6- 
808•01ΐΓί8( βί ηη ρβη άβ βαηρ ηιέΐέ βη$βηχδΙβ ; ηχαχ8 
Ιββ βββΙάιχαΗχιιχίββ νβροΐυβηί βάρανέηχβηί Ιβί βχρέβββ. 
Ια βοψηηχηηίοη βίί βηχνχβ άβ Ια άχβίήδηίίοη άη ραίη 
δάη%ί ρατ ηη αηίτβ άχαβτβ ; Ιβί Οτβββ ηβ Ιβ ηιαηρβηί πύλην του Νάρθηκος μετά της σανήθους αύτου υπ- 
ηρεσίας χαΐ τάξεως, και μετά τ6 άποστεφθήναι τους 

€ΟΜΜΕΝΤΑΕΐυδ 

ραβ βηΓ'Ιβ-βΚαηιρ^ βί Ιβ βοη$βτυβ%1 άαηβ άβ$ δοχίτ$ββ 
ρτορ'βί, ηη*χίβ ρβηάβηί αη βοί, Ιοηηη^χΙι (οηί νοχ^αρβ. 
ροητ 8*βη ίβνυχν^ βί Ιβ ηχαηρβν έίαηί αίίαςηάβ άβ 
ηχαΐαάχβί ηχονίβΙΙβί άαηβ άβ$ Ιχβχιχ άέροητνηβ α*άρΙχ$β^ 
βί άβ ρτέίτβ$ ροητ ίβην αάηχχηχβίνβτ ίβ νχαίχςηβ^ 
ρτέίβηααηΐ^ φιβ Ιβ ράχη δέηχί Ιβ$ (οΓίίββ βοηίτβ Ιββ 
ίβηίαίχση» άη άέηχοη, βί Ιββ αχάβ ά δχβη ηχοηήτ αη 
άέΐαηί άη νχαίχι^ηβ. 

βυηι Ιιίβ θΐ οαιη βθΗιηοηί&Η ηοβίΓΟ ιιΐ οοιηρ&Γ&Η 
ςαβ&Ι Ιοοαβ ΟβΓίαοΙιΙ, Ι&ϋαβ οοηνβηα Ιιίο ροηλίη 
ςαβ ίο ίΙΗυβ ίϋηβΓΑΓίο ββπαι&ηίοο ρ. 62. β(ΐ(|[. 1ο- 
^αηΙπΓ: Βχβ 19 8βρίβηχδηί Α. 1574, χηίταχηηχχιβ 
β€βΙβ$χαηχ ΟΓΛβαηχ \η $ηδηΓδχο βαΐαίχ^ Χ(>υσο7π{γη 
α Ονχβύ άχβίαηι, ηδχ ίοίαηι βοτηηχ ΙιίηΓρχαηχ βρβ* 
ΰίανχηιηβ, 8ίαΙ>αί ΟαρβΙίαηηε αοΓαηχ οΗοτο άοηο αά 
ρορηίηηχ ΰοηνβηο, τβοχίαηι ρτββββ^ ηχΛχδηβ ^ορηίηβ 
ΟΓβδκβ Κύριε έλέησον αββίαηχαΐ. Ροίί ρΓβββ$ χηαχρχβ^ 
δαί $α€βταο$ ηηα βηηχ ίηδχα αΐχχβ, βί ηηο ηχοηαβΗο 
βαηια^β^ ςηχδχιχ βαηοηατβΗα βηηχ ρηβήβ ρίαΐίχβ^ ^αη- 
αχίαηχ αΐίβτ βΗοτχιβ^ τβιροηάβδαί. Εταηί βτρο άηο υβ^ 
Ιηί βΚοΗ, βαββΓάοίιβ χηίτα βίχοΓηηχ^ βί βαησηατβΚχ 
βχίΓα βηηχ, χηυχββηχ αΐίβτηαηίββ, Ρο$ί βα ρηβΓ ρηβΐβ^ 
ρχί ίβχίηηχ βχ ΒρχβίοΙα ΛροΒίοΙχ αά €οΗηίΜο$. Οηο 
(αβίο ρνβίδί^ίβΐΊ οηιηβί ΗαΜίη βααβτάοίαΐχ ρτοοβάβ- 
δαηί βχίτα ύΗοΓηηχ^ [χά β$ί ίΗδηηαηχ^] ηχΜηιηχ ηηχιβ 
βοάχββηχ ΝοΌΧ Ίβίίαηχβηίχ [νβΐ ροίχχχβ βοαηρβίχβίαηιηχ] 
οηχαίηηχ ρββίαδαί, βί βηρβτ αηχδοηβ, ηχβάχα ίη βββίβ- 
8χα $ιΙο, βί ΟΓηββ Ιχρηβα οκηαίο^ άβροηβΰαί. Ηβρβίβ' 
δαηί άβίηοβρ$ β/χονηηχ, %η €η]χι$ ίαδηίαίίβ, νβΐ ίβρϊ 
Ηρηβα, αδ βα ρανίβ ρηχ αά Νανχ'η νββρίβχί, ρχΗα 
βοη$ρχ€χΙηρ ίηχαρο €Κη$ίχ, βηηχ χη$βηρίχοηβ 6 παντο- 
κράτωρ, βοταηχ ρηα $β$β χηβίχηαδαηΐ, Ββάάϋχ βΚοτο 
βαββτάοίβί εοΐχ χηίτα βηηχ βαηβδαηί, βαηίχοα χΙΙα 
ίββίίαηβ ΕΌαηρβΙχχ χηίβηίχηβία βοηίχηηαδαηί^ βί /ι- 
ίητρχββ III» ηίίδηβ ναηχβ ρβταβίχί, αρβτχβδαηί Γπηηβ 
βΚατηηχ, ίβτ νβΐ ρηαΐβτ αρχίαδαηί ίΗηήδυΙηηι, βί ρτο- 
ββάβδαηί οηχηββ Ηοβ οτάχηβ. Ρηηχχ ρτοάίδαηί άηο 
ρηβτχ βηηχ ββτβίε ατάβηίίδη$, ίηηχ αχχο αΐχχ βηηι 
βωχίύ Ιαητο βίηαίχι. Βχβίρχβδαί βο$ βαββτάοί υοηβη^ 
βχηάοηβ (ββίηηχ ρβτβηί βηρβτ βαρχίβ. 8βς[ΧΛβδαηίίίτ 
βαββτάοίββ άηο 3χηρηΙχ ηηρηίοβ βαίχ/βββ ρβτβηίββ^ηοη 
ίαηρηαηχ ίοί ορχα βί$βί, $βά ίρββίαβηΐχ βί ροηχρββ 
ρταίχα. 8ίχραδαηί βονηηχ ίαίχχβ άηο ρηβη, βχηρηίϊ 
βηηι βχηρηίχβ βοηίίε Ιαητο οχηάχβ^ αηοηχηχ $ΧΜηηχα 
ρατ$ βτηββΜ νβ/βτβδαί, ηχίβηίχδηβ αά χη$ίατ βρββηΐχ, 
Ροίίρηαηχ αδ Κα^ ρτοβββίχοηβ νβάϋβββηί χη βηστηηχ^ 
ϋΐαηάβδαηί βηηχ^ ηί ηβηχο υίάβνβ ροαβί ρηχ χηίηβ 
ρβτβτβηίητ ; ^ ρηηχανϊχιβ εαββτάοίηηχ οίαηχαδαί βίατα 
χ*0ββ: λάβετε, φάγετε, οδτ^ς έστιν ίρτος — τούτο 
έστιν αίμα. — ύβοηχηχ χηάβ χρίχ βοηχηχηηχβαδαηί ιη- 
ίτα νίιοτηηι ; άβχηάβ ηιοη^ί^αδαίη^ ρορηίο βαίχ^χ, ρηχ 
βηηχ $νηιηχα νβηβταίχοηβ ρτοίβρηβΜηΓ^ βί νβΐηί ααο• 
ναδαί, Ταηάβηχ ρβταρβδαηί ρτββββ ρτο ραίηαβίχα 
ϋΡίαηο, ΑΙβχαηάηηο, ΗχβτοίοΙχβηχχίαηο, ΑηίίοβΗβηο, 
βί οηχηίδηι τβΐχςηί» βρχίβορίβ» Ρβταβίύ οηχίχχδηβ ρτβ' 
β{δη$, βαηίίοχβ βί βοηιηχηηχοηβ, ρτ^Ιβαβδαί ιηαηα- 
βΗηβ αίχρηχί, Ιβραίίχ$ ραίτχατοΗ» Αηίχοβηβηχ, βρχβίΟ' 
Ιαηχ, ρηα Ηδχ άατχ βίββηιοβχ^ηαηχ τοραδαί. ϋΐίχηχο 
ίαηάβηχ ίοίχιβ βοβίηβ, ηηχα ρο$ί αΗηηχ ρτοββάβδαηί 
Όβηηβ βΗονηηχ^ ηδχ ηηρηίχ (ΐΊΛβίηηχ ραηχβ αββχρχβ' 
δαηί, αγάπη άχβίηηχ, ρηοά ηαβίχ νβΐηί χη ρτοββαίαηβ 
αάχδαηί βί νβηβταδαηΐηΓ χηβΐχηαίχοηβ οοτροτχβ αίφΛ» 
ο$οηΙαδαηίητ χηχαρχηββ, ΙηΙβΓ^βοϋβ Αΐη8 οοηΙίηυΑΐ 
ί(ΐ6πι ββΓίαοΙι !η Ιιαηο ιηοάυιη ; Οηαηάο ηχηύίιτί 
βοβίβίχχ χηίναηΐ βΚοτηηχ, ίηβΐχηαηί ββ$β υβηχχβ βηχ" 
ββηχ Ιχρηβαηχ αηιδοηχ χηχροβϋαηχ ηιβάχα χη βββίβηα^ 
άβχηάβ νιι//ιι αά χηχαρχηβηχ ΟΗήβίί βαηνβηο $β βίρηο 
βτηοχβ $χρηαηί. ίάβηχ (αβχηηί ρχΛΟίρηοί Ι» βββΙββχοΜ 
βοηυβηχηηί — άβχηάβ βοηίχάβηί Ιοοο ^^ίι^κ^ <«ο. 
βχρββίαηίββ νοβββ αίχρηαβ χη ρτββχδηβ βί βαηΗβχί^ αέ 
ρχΛατηηχ αχχάχίηηχ ββββ χηβΐχηαηί βί βηχββ ήφΜΟχί^ άχ^ 
€βηίβ$ : Κύριβ, έλέησον, αιιΙ : Σόφια Πατρίς. Βιβ 
ρτββηχχβίύ^ ηχηΐία ηοδίβ βχββάχίίοτα άβχηββρββτηηί. 157 ΌΕ ΟΕΚΙΑΙΟΝΙΙδ ΑϋΙ^ ΒΥΖΑΝΤΙΝ^Ε Ι^ΙΒ. Ι. 15• ΙίΤίζάταζ βίσέρχονται προς τον πβτριάρχην, κοιΐ έν Χ 
«ρώτοις μίν κροσχυνουνι το άγιον Ευαγγέλιο ν (27) 
ββ9ταζόμ(νον 6πο του άρχιδιαχ^νου, και εΤ^' ο()τως 
χαιριτ(ζουσι (28) τλν κχτριάρχην, και ασπάζονται 
αύτον, καΐ απέρχονται Εως των Βασιλικών πυ- 
λών (29), κάκ€ΐσ« διά της τρισσής μετά των κηρών 
προσκυνήσεως άπευχαριατουσιν τφ θεφ, και της 
εύχης δπό του πατριάρχου τελούμενης, γίνεται ή 
είσοδος (30). Τα δΐ σκήπτρα και ττάντα τά προγε• 
γραμμένα σκεύη αίσίρχονται, και Ιστανται εις τήν 
έκκλησ{αν (31) δεξι$ και αριστερά (32) εΙς τους 

αΟΛΝ. αλΟ. ΕΕΙ8ΚΙΙ 

(27) Οίβηοί, 81 ςοΑοάο ΙιοαοΓΑΐίοή οϋνί&ιη 
Ιι^ηΙ, βαιηςαβ βχοίςβΓβηΙ βΐ 1)βη6ν6η(&Γ6ΐιΙ, οοάΐ- 
€βιη Βτ&η^βΙίοΓϋΐη ίρβϊ οΙ>νίαιη ίβΓβΙ>&η(, βΐ οβου- 
Ιλίιάααι ροΓΓΐβ;βΚ>&ηΙ. ΝιοβΙ. βΐιοη. ρ. 319 : Μηδένα ρ 
Ιχων εΙς χιΤρας Ι^ντα, άλλα εύρίσκων πάντας μετά " 
σταυρικών σημείων καΐ των θβίων λογίων δεξιουμέ- 
νους αύτ^ν. £](ο!ΐΑΓ(1α8 ΙααΙοΓ άβ Οαβί^υβ 8. Ο&ΙΙί 
ε. 1. : Ραταί ιΙΙιαο Ιχαύίΰατη βΐ ανατη^ ραναί ίαρεία^ 
•ι ραΙΙίο άύτΗΗ €αηίηαίαίη\ ΕυαηρβΙιο βρύοομητη 
Ι/Ι0ΙΜΙ, ςαί αά^ναηί, ρη$δ}^ΙβΓ0$ Γ6αρ6Τ€ ίηΜ. 
Οβοθο Ιοουιη ΑΐΐβββΓΓβ &ά Αα«8ΐ&8. ρ. 90, ςοι ρ1υΓ& 
<|6 Ιιθ6 αιοΓθ ]ιαΙ)6(• Αάά&ιη ιιΐίυιη βζ νβΙβΓί οοαγΙα 
ίι1>οΐ8πί Αοι1β|^&ν6η5ί8 β Ου (Ι&ο^ο ν. Ταη. Ιη θ& 
ιίοηΐ Οβηοηίοί ο&ρϋοΐΐ 8&ηε1ί ΙιΐΐΗάί Αηά6ρ;&ν., ββ 
Ιβηβιί Λά βζοίρίβηάοιη οοιηϋβζη Αηάβ^ανβοββαι, 
οχοΓβιη 6ΐ 1ί1>βΓ08, ^οοΐίθβ Α(1 (ϋοίαιη βοοίβδίαιη 
τβηβπηΐ, Οίηι Ιΰχίη Γιά 68ΐ εο(ϋοβ Εν&η§;6ΐϋ], /λ»- 
η6ΜΖο €ί οαίΜ 1>&η€αί€ία, Ιταάεηάο άχοΐο οοπιχϋ 5(- 
Μΐ/ϋ^ ίη αίεΐα Γ€θ€ρίίοηβ Ταη «^ο/^αιη, {ά 6ίί ΰτη• 
αη «^Μπι^αηι. Ιαβι^ηοιη Ιιυηβ Ιοοοιη βχροη&ιη &ά 
ρ. 216. Οί«οοηυ8 ηηοςαβ, ςαί Ενληκβϋυαι Ιβ^ϋ, 
Γθάίθη8 οχ &ηαΚ>οηβ ίο 1η1>ιιη&ιη ρ&ΙηβΓοΙ)» δίδωσι 
άσπάσασΟαι το Εύαγγέλιον, ιιΐ βίΐ ΡοηΙίΩο. ΗβΙιβΓΐ, ^ 
ρ. 731;τ. Ου Ου^β ν. Ιίί>€Γ Ραοή. ΙααρβΓβΙοπ, ^ 
ςυβιη υΗ>θ τβοίρβΓβυΙ, οοουΓΓ6η(68 Ιο ροηϋβο&1ί^υ8 
88θ6Γύο1β8 £ν&η£^6ΐίυαι οβΤβΓβϋΑοΙ. Οίου&ιη. ρ. 128. 
ΕηΒβί ϊά λάΐιυο Γ&οίαοΙ. ΡοηϋΟοί Ιβχιυδ 8ρθΓΐυ8, 
€«ΐ6η8 ο1&υ8α8 Αά οβουίλυάυπι ο£ΓβΓ6ΐ>&(θΓ (ββΐβ 
Βί1άβ1>6Ηο ββηοπ)8η. Ερ. 15. 

(28) ΒίουηΙ : χαΐρκ, Κύριε πατριάρ^^α, βΐ άβία 
οβοαίΑϋΙοΓ. Μοβ οαίιη βηιΙ, υΐ βοοίββι&ιη ίηίΓαη- 
1θ8 8680 Εουΐυο οβοαΙ&Γοαίορ. V. Η&1>6γΙ. ΡουΙ. 
ρ. 53. 

(89) ΡοΗα Γ621Α 68ΐ 08, ψιο β Ν&τΙΙιβοο ία 
Νβοοα άοεϋ. Ηοαίβ Ογιβοϊ ροΓίαοα Γβ^ί&ιη ορρβί• 
ΙληΙ ΠΙοηι. ς^υ» ΝοβίΓΟ βαοοΙα Θ8ΐ» οΐ β Ναο ίο 8&- 
ΟΓΑτίαιη άυοιί. Οο γ^^ιΪι, νβΐ ροΠα Γβρϊαηίτη, 'ύβπχ 
τηρίί^ ν. Ου 6Αυ§;ο ▼. Βΰρία; ΜΜ\1, οά Οβηιηοη. 
ΒοπίΑΟ. ρ. οζχχνιι, βΐ ΟοΓδίυί ΐϋ88. 860υη(ΐ8 
αρροοάίοΐβ 8(1 ορυ8 άβ ΝοΙίο βΐ βίηκυίίβ Ογοοο- 
Γοιη ρ»^. 29. *[Ουίά βϋ στασιδ{α, πολι^ βασιλική, 
880 ωραία, κολύμβητρον, νάρΟηξ, μεσοναος βΐ ίο 
ρηοαΐβ σωλέα, άοοοΐ Τΐιοιη. 8α)11ϋ. άβ Εεοΐββία Ο 
υι«€«, ρ. 47.]* 

(30) Ρθ8ΐαα8ΐη ίοοίβ ίυΐ88οηΙ ρΓ60β8, ηβιηρβ τη) 
εισύδου της ϊεΐας λειτουργίας, ςυ« 8θ1βηΙ ίηίΓοΚυιη 
8•οΗ οίβοίί ρΓβοοάβΓΟ, ηΙ ίηίΓοίΙοο νβΐ %η^Γ€$$α, ηί 
ατο ηαοάίο ΓοςοβίΜίηίαρ. Ναχο ΑηΙβςα&ιη ιΐΐ» ΓαοΙ» 
ίυοΗιιΙ, οΙ ΑυΙ ραΙπαγοΙια, αοΙ ίιηρβΓΑΐοΓ, ςηο Ιβαι- 
ροΓο ιιηροΓίαιη βΓβουιη Αάΐιυο 688βΙ, αοΙ Ιιοάίο βδ- 
€0πΙθ8, οι ιιυΐ οοίςυβ εοΒίαί ργΙοοαγιοα νίΓ ΑάββΙ, 
οοηνοηίΓΟοΙ, ιηΑηβΙ)ΑηΙ β( ιηΑαοηΙ οοη^Γο^Αΐί ία 
ΝαγΙΙιοοο, τβΙ ΑοΙβΙοαιρΙο. Ροοϋβ Αυΐοαι ρΓβοίϋυβ 
ΙηίΓΟίΙιιβ βΐ, 800 ίη(^Γ688Α. Οαοά νίάβΟΓ οιίΐιί οοΐ- 
ΙίβΟΓΟ βΐ βχ νβίοη γΙΙο ίαΐηίαίοτϋ^ β1 ο νβΓΐ)ί8 
ά1?Ιιι! οοΙίβΑ ΔΙ, Ιιγιηοίβ ααίΚ)υ8άΑΐη οΑαΐΑϋβ, αΐ 
ηηιά ηο8 αΙι Ιιτιηηο ΑνΗ^, ιΐοοι ΑΙΜη ΟοΙΙ ιη ά^ 
Μλ 8#|τ ΕΚτ^ ίά 08ΐ, ύΐ^Ηα ίη $χο€ΐΜ Ββο; οοαί. οβΓΑηΙϋΓ; άοίαάβ ραΙπαγοΙιαοι βαΙοΙαοΙ οΐ 080υΐΑη- 
(ΟΓ, Αο ρΓ0£;Γ689ί Αά ίπιροΓΑίοπΑβ ροΓΐΑ8, 11)1 ςυο- 
ςυβ (6Γ ^βαα Ωβχο β( ΑΟΟθηβίβ οβΓοίβ, Οβυαι 
ΑάοΓΑπΙ, ροΓΑοΐΑςαβ Α ρΑίπΑΓοΙίΑ 5υρρΗθΑΐίοαβ, 
ίαίΓοίΙυβ Γα. ΤυηηβΒ υθγο πιίϋίαιη οΙ οοΙιΟΓίββ οαι- 

005 βΟρΓΑ ΕΟΟίηΟΓΑΐβ ία^ΓθάίΐΙΠίΐΙΓ, 6( ίο ΟΟΟίοβίΑ 

Αά άθχίΓοοι 8ίηί$ΐΓυα)()υ6 ΐΑΐυβ ίη Ιοοίβ ρΓορηίβ 
Αά8υηΙ. ΗοιηαοΑ Αϋίοιη νβίΑ βΐ οοΙιοΓίββ υΐηπκιοθ 

ίο 8θΐ6Α 8ΑαθΐΑ, ΟοΠΒίΔΠϋοί ΟΓΟΧ ίο άβΧίΓΑ 1)6ΐηΑΐί8 
ρΑΓίβ 8ΐΑΐ. ΜΑβί&ΙΠι ρΓ000Ο8υΐ68 ΟΦίΟΓίςΟΘ 8βΟΑ- 

ΙοΓΟβ βΐ ίαιροΓΑΐοΓΠ αιίοίβίΓί ία άοχίπο βοο1θ8ί» 1α- 

αΟΜΜΕΝΤΑΗΐυβ. 

θα βαοςο ν. ΙηίτοίΙη$ ; βί ιηο^ογ, ςυ&αάο 8Α^Γί^- 
0ΑΟ8 ευιη %τ%%β βυο ο ΐΓίΙ)υαΑ ρΓθοβάθ1)&1 οοο56- 
ΟΓΑοάΑ ιηγ^ΙΟΓίΑ ρορυΐο ΑάοΓΑΐααι αιοαβίΓΑοο ο( 
οίΓουη)ΓβΓβθ8. Οθ ρΗοΓΟ ίαίΓοϋυ ίιβο ϋαϋβΐ Οογαο- 
άυ8 IV, 5 § 4. Ηγοαουαι δΙΙ Γυί880 ίαίΓοίΙυοι άί- 
οίαιη, Οαία, άν,ηι χΙΙβ οαπϋην, $αο€Γάο$ τηίηύίΓαίΐί' 
ΓΜ5 αά αΙΙανβ ιηίΓαί, εεη ςηία ρβΓ ϋΐατη αηΐίρίιοηαηι 
αά οΙΙίΰχητη χηΙτα(ητ, Ουίβ ί^ϋοΓ ίοΐΓθίΙυ8 Αά 8Α0ΓΑ 
860 ίοίϋοαι 8ΑεΓ0Γοαι αΙ) Ιιγιηαο ίΙβ^Αΐ, αυί Ιιγο)- 
008 ρΓορΙοΓβΑ ίπίΓοϋοΑ ίρ80 ςοοςϋβ ΑρρβίΐΑΐοΓ, οχ 

00 ΓβΟΐΟΟ), θ( ΟΑΟΐΟΓ, Ιΐ^α)η08 βΑΟΓΟβ ία β0€ΐθ8ίί8 

ίαοίρίβαβ, βιοάίαήχΐί, νβΐ εχοάίαηχα, ςαοά ίάβαι 08( 
Αίςυβ βαοάχαήίΐί, ^βιαίοΑίο $, άΙεοΓΟΙΟΓ, V. Ου 
6Α02β ν. Εχοάίηηι^ υΙ>ί Ιιοο οίΙ&Ι ^0Α0^^8άβ ^Α^ΟΑ: 
Εχοαΐητη, χηχΗηιη €αηΙΐΙβΡ3ε, Ηίηο €χοααήίΐ$ ρτχ- 
ΟίπΙον, αηχ ΰαηίητη ιηΰίρϋ αηΐβ αΙίο$. Ουί ΐΑΐηοα 
εοαΗΙ 00 έζ?δειν ΓβρβΙβΓΟ, δίΑΐυ&Ιςυβ έξ ία ΙΐΑΟ 
οοοιροδίΐίοηο ίάβιη Α<ςοβ ία εζαρχος υαΙογο» οΐ αο- 
Ιαγο τχΐΥπρβΓδ νο€€Μ αηίβ αΐίοί, πιο αοα ΙΐΔΐ>οΙ)ί( 
ιηυΐΐυαι Γβρυ^οΑηΙβο). ΙαίΓοίΐυβ ί§;11υΓ ρήηιχα^ γοΐ 
ψπχηοΓ^ /Γι;αιΐ(/«/ιϊςυοςυο άίοΐυδ,εοαιρΙοοΙίΙοΓ οαιοίΑ 
ςυβ ηιίδ&ΑΟί ρΓβοβάυοΙ; $υπΙ &υΐ6πι εα ΙβοΙΙο του 
προκειμένου, 8θυ ρΓοροβίΙί, ίά Θ8ί 1βι1υ8 θ Ρ88ΐ- 
1018, άοία βρίδίοΐβ, Ιυαι ΕνΑη£;βΙ1ί, άίάΑ80&1ίΑ 5βα 
ΐΓΑοΐΑΐίο, ία βθΐ ββΓοιο ΑΑΟΟΓάοΙίδ Αά ροραΐυπ). 
ΑΜαοι ίάβΑΠ) ίοίΓοίΙυΒ ρΗοιί ββυ ρΑΓΥί άοάίΐ Ου 
Οαο^ιο 61ο88. Ογ. ν. ΕΓσοδος, βοά ςυΑΗΐ ρυΐο α 
008ίΓ0 Ιοεο αΠοοαπι 0586. ^^Π1 ίοΙβΠί^βΓθ Γ&οίΐο 65ΐ 

ν6Γΐ)Α Ιιθθαί8 θΓ&Π1Π)Α(ίθ1 ίο ΜίοΙίΑΟΐθ ΕΙ)Γίθ50 ρ. 

465 : Της εΙσ(5δου γενομένης, καί του Ευαγγελίου 
τελεσθέντος. 

(31) ΝβΚΑί Ου Οαο^ο ία Ναο 8ΐ6ΐί85θ Ωά6ΐ68, βοά 

80108 ΥΟΗ ίϋί 6^1880 8Α06ΓάθΙβ8 θΐ ρβΑΐΐΑΑ. ΑΙ 

?υοΓ8οαι ΐΑΠί ΥΑ8ΐοηι $ρ8ϋυηι ρρο Ιαοι ρΑθοί8? 
Αυ1υ8 δϋοαΙίΑΠΟδ ςυο(|υο Ρ. II. Υ8. 270. αΙΙ οαο* 
οοΙΙοΑ 1)6ΠΐΑΐί8 άίδΙίο^υοΓΟ τον μύστην άνδρα του 
πολυγλώσσου 6μ(λου. Ηοο ίροο αο5ΐΓθ Ιοοο άοοβαιΟΓ 

000 ΡΓ006Γ68 ΐΑΟΐΟΟΙ ίο ΝδΟΟΙ ία(ΓΑ886, νΟΓΟΟΙ 

Ιρ808 ςυοςυο αιίΐίΐοδ ροπιρΑΐίοοβ, ςαΐ ίπ)ρ6ΓΑΐθΓοαι 
Ο8ςοο Αά βοΙοΑίη οοπ)ί1&1)ΑθΙυΓ. 0ΐ8θθ88οαι ί^ίΙοΓ «> 
Γυίΐ Α θ)0Γθ, ςυοαι ούΐίαυίδδο $8θου1ο ν, ρΑίοΙ ο 
οοοΕίϋαΐίοαο ΤΙιβοάοβϋ 3οαίοπ8 8ορ6Γίθ8 οίΐαΐΑ : 
ΰδί ίβτηρίχιηι \ηςγε$$χ {οτχχ αττηα νβΐίηαηχτηηί^ €ί 
%ρ$χίτη βΐίαιη άίαάϋΐηα άβροηχτηχα. Μθ8 ίΠβ αιίΐίίοβ 
ροηιρΑΐίοοβ 0ΟΠ1 ΑΓΠιί8 10 οοοΙβκίΔοι ίοίΓοάυοοοάί 
οΐ ροΓ ΟΑΟί άίβροοοοάί Αάΐιυο Ιιοάΐο οϋϋαβί ία ^αΙ- 
ΙαοΙιΙα, 00 άο ρΗοοίρυαι ΙιΑίίοΙ πΐυο Ιιαο ία γο 
ίαβϋΙυΙίΑ άίοΑοι. Οο ΟββροΐΑ ^ΥΑΐΐΑοΙιίβ ίοβίααι 

ΡΑ8θ1ΐΑ(ί8 ΟθΙβΙΟΓΑΟΐΟ ΙίβΟ ΟΑΓΓΑΙ ΙιΑ ΟγΟΙΧ ΙοΟΟ 

8υρβπα8 αΙΪαΙο : 16$ ο/βοίβη άβ Ια οοητ άχι ρηηοφ 
ίοηΐ άβττχέιβ /«ί, — Ια τηιίχοα (αϋ ηηϋ βηοβίηίβ ροντ 
βηιρέοΗβΓ Ιβ ρβχιρίβ, ςηχ νίβηί €η (ονΐβ νοίτ Ια €έτέ' 
ηχοηχβ^ ά'ίηοοηχιηοάδτ Ιβ$ α$ίχχίαηΙ$, 

(32) ΟυΑοάο άο οοοίεβίίβ 86γπιο οδΐ, βίςαίΟοΑΐ 
άοχίΓΑ ρ1α£;α ιΠαοι, ςυ» ίηΐΓ&αίί Αά άοχίΓΑΟί οοΐ, 

βίοίβίΓΑ ΥΟΓΟ βΑΕΟ, Οϋβ ίρδί ίοίΓΑΟί! Αά ΑΙοίδίΓΑΐη 

65ΐ. Ρα<ο1 οχ ΠΙο διηοοίά», ηυοά ίο ΑαΙΙιο1ο§;ίΑ 
Η. δΙορΙίΑοί ρ. 361 ΙοείΙΟΓ. Οοια ί^ϋορ οοοίοβίβ 

βΓ830« υ( 008ΐΓ8Β Αά ΟηθΟίΟΟΙ ν0Γ8« 688001^ θ( 

ιοίΓΑΟΐΟΑ Αά Οποοίοπι ρΓοορίοοΓΟΟΙ, οοοοοςοιΙΟΓ 
οχ 00 ΑυοίΓΑΐοηι ρ]8£;8ηι 0880 άοχίΓΑΟο^ 1)ογοα1οιιι . :ρ.^ Τ!^*••" 159 0ΟΝ8ΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΗΡΗΥΗΟβΕΝΙΤΙ ΙβΟ ΙβΓβ ΐη 1οοΐ8 Βϋίβ αάθί&ηί, Γ[υ&6ΐί&ΐΏ άοπιίαϋΓ&οβ- Α ιδίους τόπους • τά δΐ 'Ρωμαϊα βήλα καΐ τα πτυ- 
βυηΐ. χίβ •* Τ(τταντα« ΙνΟιν κάχεΤΟεν τής σωλέας (33), 6 οΐ 

του αγίου Κωνσταντίνου σταυρός εις το δεξιον μέρος του βιΐματος (34). 01 δε μάγιστροι χαι ανθύπατοι 

\\Κ\Μ Ι,ΕΟΤΙΟΝΕδ 

•* "ίσ. εύτυ/εΤα, Ι.οίοΙι. 

^ΟΑΝ. ^Α^. ΚΕΙδΚΙΙ αΟΜΜΕΝΤΑΗΙϋδ. νβΓΟ βίαίδίΓ&ιη. Ε εοηΐΓ&πο αυίοιη Ου €&η£;β &ά 
βίΙεηΙί&Γ. ρ. 579, Ι>0Γ6&ΐ6ίη ρΐ&^αιη (ΙβχΐΓ&ιη ΓαοίΙ, 
βΐ ορρο5ΐ(&ιη ΒίαίδίΓαπ). Υβρυπι Αΐιυηάβ γοΓοΙΠΙογ 
6ΐ & ηοθίΓΟ οθ(ϋθ6, βΐ οΐ) ίΐΐο βοΐο 1.ίΙυΓςίφ Οΐιτγ- 
8θ8ΐθΐηί όΐεΐφ Ιοοο, ό διάκονος εύτρεπίζει τά Ιερά, 
τον μίν ά'γιον δίσκον εν τψ άριστερψ μέρει, το δε 
ποτήριον έν τψ δεξιφ. δαηβ ηο3ΐΓΐ5 ία βοοΙθβΠΒ 
8&οβΓ(1θ3 ραηβιη Γιϋβ1ίΙ)υ8 (Ιί&ΙπΗυεηδ, ν6Γδυ8 1)0- 
Γβαπι βΙ&Ι, αΚβΓ ο&ΐίεβω, νβΡδυδ αυθίΓυπι. 

{33) Οβ βοίβα Ι&οα ηαυΙΙαιη ίυίΐ άίδρυΐ&ΐυιη, υί 
1.60 ΑΙΙ&Ιίυβ ίηΙβ^Γυιη Ιί^εΐΐυιη άβ δοΐβα νείβπδ βε- 
οΐβ&ίοβ ίο 1. Ι δγΐΏΐηίεΙοΓυιιι εάίάεηΐ. ΟοηίβΓβηάί 
ςυοςυβ Ου Οαη^. ν. Σωλέας βί ίο 61θ88. 1.&Γιο. 1ι. Β 
▼οεο, ίΐβπι &ά Ρ&υΙυΐΏ δίΙβπΗ&πυηι ρ. 584 δβςς. 
* ΓΤΙ)οιη&8 δαιίΐΐ). ρ. 47, άβ Εοο1θ8ί& 6γ£ο&. 
ΒοΙβα, ϊάβτα ββΐ, ςυοά ρ^ηΜητη^ αίΐ Μοίβοη. ρβ^. 
427. ΡβήΜητη αυΐθΐη, υΙ)ί ίυΙΙ οΗαι χοΗοΙα ΰαηίο• 
τητη, Ι(1βίη ρ. 206.]'Ια ΑΤ^Λ «»1 Ι.Ε Οποίχ άβ 1Έ- 
£;Ιί86 6Γ6οςκθ, ρ. 22, $€Γί α τεοΰνοΐΓ 16$ βάέΐ€$ ; Ια 
νηίηίδίΓβ: Η Ιβ$ ρβηοηηα ΐ€$ ρΙη8 άί$Ηηρηέβί οο- 
εηρεηί Ια ρακίίβ Ια ρΐιΐί αναηοέβ ανρΓέ» άιι ίαηο^ 
ίηαΐΓβ, ΙαααβΙΙβ β$1 βηίοχίΓέο άβε οηαίτα^ ΰοτηηΐφ 
άαη$ ηο$ οΙκΒηη^ €1 η*β$ί ροίηί $ίίρανέ6 άβ Ι'αηΐτβ, 
ού Ιβ ρβαρίβ $6ταη^β. Οΐίιη αυΐεοα οιηηιαο 86ρ&Γ&1& 
6Γίΐ1 8θΙβΑ ε&θϋθ1Ιί3, αυΐ ιηυΓο, αά ρεο(οπ3 &1(ί1α- 
(Ιίαβαι εΐβναίο^ α Ναο ; αηάβ βΐίαπι ηοιοβη Ιι&ϋβΙ. 
Ναπι ιοΙβαΓ^ βΐ $οΙβα$, (\ιί Ηοπογ βΐ Ηοηο$, ατΙ)0Γ βΐ 
ατ1)0$) 8ί^ηίΩθ9ΐΐδρύ(ρακτον86ροίη Ιί^αεαΓηθΙ δρ&ϋυιη 
ίβΐί βερι ίηίοΓεερίάω. βίοδβ» νοίεΓβδ $οΐ€ατ^ δρυ- 
^αξ, ηοη δίφραξ, υΐ βάίΙυΓ. βοάίη. ίη Οπς;. ΟΡΙα- 
ηίβ. Ιΐΐή άθ ΗίμροάΓΟίηο : Μετά των έν σφενδ(^ναις 
στηΟείων ή συστρεμμάτων, κα'. σκαλίων κιί σωλεών. η 
υΐ)ί στηΟε^ον θΐ σύστρεμαα εΐ σωλέα εδί $βρ6$, οατ^ 
ΰβν, IηιεΓ^β^ιυ^η 6γηΙ δοΙε&Γ ΐηΙβΓ αηηΙ)οηβιη ε( (π- 
ϋααβίΏ, βΐ βΓ&Ι ρΓορπβ 8ΐ2ίϋυ εΙθΓΪ βί εοΓυιη (|αΐ 
&ά οΙβΓυιη δρεεΙβΓεαΐ, υ( ρδαΙΙ&Γυπ), ΙεείοΓυηα ; ϋ&- 
Ι)υίΙ ΙαΐΏβη ίιηρεΓαΙοΓ 303 ίη δοΐβ&ιη ίηίΓαηάί, βΐ 
ί1}ί, 81 νείΐβΐ, ΓθδίοΙεηάί, ίη ςυ&ΙίΙ&Ιο Ιβείορίδ βΐ 
Βυύάίαοοηί, ςαα βυιη ςανίδυιη ίυίδδβ, άείοεβρβ άε- 
ιηοη8(Γ&1)ίαιυ$. Η&1)εΙ)&1 εΐβ^υβ ^[ειηϊηαιη εαίΐιε- 
άΓ&ιη, υη&ΐΏ τήν ανω χαθ^δραν, αυΐ τ^ σύνθρο• 
νον, άίοΐαω, ίη δυιηαιο 1)επ)&1β ρβηβ &11&γθ : αΐΐεπαοι 
6ζΙγ& ΙπΙιυηαπ) ίη Ιι&ο ίρ8& 8θΙε&. Ρυίΐ ί^ίϊυΓ βοίβα 
βρ&ϋαΐΏ ίηΙθΡ &ηΙ)οηεΐΏ εί οαηεβίΐοδ 5εηα&ΐ]8 ιηβ- 
όιυπ), ςαοά ηεηυε ϋίοπα, ηεςυβ 1ΐ08 &1(ίη^8Γ8ΐ, βεά 
υηάεοαηςυβ ΓιϋεΓυπ], βερίυιη & ρΐβ^α οπεηίαΐί ε1. 
οοείάβαΐαΐί αυΐ ο&ηοείΐίδ Ιίςπείβ, &αΙ ιηυρο, νεί ρο* 
άίασιεηΐο οβΒπιεηΙίΙίο πΐΑΓπιοΓθονβ, & ρ1β8[Α ααΐεηι 
ΒερΙεηΙποηϋΙί εΐ αυείΓ&Η ρΓββΙεηεα ΙΐΑΐ)βη8 8οαπιη&, 
ίη ςυίΐουδ εΐεπεί, ςα&ηάΓο ίηΐΓ& ΙΗΙ>υη&αι ηοη 1ι&- 
1)6ΓεηΙ, ςυοά α^εΓβηΙ, ίΐεαι ΙεοΙοΓββ, ο&ηίοπεβ εΐ η 
ΙοαροΓλΙΟΓ, βεάεο&ηΐ. δερίυπι Ιιοο ΙΐΑΐ)ε5α( οδΐίυηι ^ 
ίη ρ&Γΐβ οοοίάεηΐ&ΐί, ε( «Πυά ίη οπεηΙ&Π ; υΐ β 
Ιοοίβ ίΐΐίδ ΝοδΙη &1ίθΓυθ)(ΐυ6 οοηδίαΐ, ίη (ΐυίΙ)υ8 ίαι- 
ρβΓ&ΙοΓ αΗίσυθ άιουηΐυρ βοΙεΑΟ) ε^ίσέρχεσθαι χαΐ 
οιέρχεσθαι, Ρυίδδβ Ιιαηο βεάειη οίεπ, ρΓθ5&1)ί1θ 
ίαείΐ εΐ ίοΓοαυΙα ή άνω χαοέδρα, ςυ» ΓεβρίείΙ αά 
αΐϊ&η), ςυ® ηεοεδδ&Γίο ΓαίΙ ή χάτω, ε(, ευ πι δορβ- 
ΗοΓ ίυεπ( ίηΐΓ& ΐΓί^υη&ηι, 8χ(γ& β&πι ΓαεΗΐ ηε- 
οθδ&ε εεΐ, ε( οαηοη 18 Οοηοϋϋ Τοίβΐ&ηί IV : ΒαΰβΓ' 
άοί βΐ ΙβνίΙα \\ά εβί ρρεε^γΙεΓ εΐ άΙ&οοηυ8] αηίβ 
αΙΙατβ ΰοτητηηηΐΰβηΐ^ ίη οΗονο οΙβηΐΒ^ [ίά βδί ίη δοΐεα 
βπΜί&εοηί εΐ ΓεΠ(]υί ίηΓβΓίοΓθβ, αΐ ΙβοΙοΓεβ, οοη- 
ΙΟΓββ, εχοΓείδΐβ, ε(ο.] €χΙτα οΗονηηι ρορηίη$. ΓαείΙ 
ςαοςυβ ρΓθΙ)&1)ί1ο πιοβ ΙιοάίεΓηαβ (ίΓοοοΓυηι, ςπο- 
ταπι οίεηοί &88ί^η&1&ηι βίϋί βΙ&ΙΙοηεπι βεάεοινο 
ειίΓΑ ΐΓίΙ>αηααι ουηι ΙιοηοΓαΙίοΗΒαβ 1ι&1)εηΙ ; ε( άβ- 
ηίςαβ χηοβ εοοίβδίβ Ι«α1ίηΦ, ςαααι 6& ίη τε α ΟρφοΙβ 
άίβοθΒβίβββ ηυΙΙλ ΓλΙίο βυααεί, ηυΐΐυβ αυοΙοΓ ρεΓίι!- 1)ε(. Ιηδί^ηίδ εβί Ιοουβ Ουηιηάί, β1 Ο^Γοηίοί Ο&δί• 
ηεοβίδ αΐίυδ, ε ςιιίϋυε 8ΐΓυοΙυΓ&αι εεοΙεδί&Γαπι 
Ιι&ΐίη&Γυαι ουαι βΓβΒοίδ εοηςρυεηίειη ίη(ε11ίς&δ. Γγϊ- 
ρΐίχ νβΐί ρβηιΐί^ &ίΙ ϋυΓ&ηάυδ Ι. Ι, Ε&Ιίο. (Ιίνία. 
οΓβο. 0. 3. ρ. 17. ίη$ρβηά\ΐ\ιρ ίη βοοίαία, νίάΰΐίοεί 
ςηοά $αοτα αρβΗί, ςηοά βαοΓαηηηι α ΰΐβνο άχυίάίΐ^ 
βί ςαοά ΰΐύηιτη α ρορηίο $6€6ΓηχΙ, Ρθ5ΐ εχροδίΐλ άυο 
ΡγΙογο, ίβΠίηηι^ αάάϊί, νιάό /ιαΰηίΐ οήριηβηι, ςηία 
ίη ρητηίΙΪΌα ΕοοΙαια ρεηίοΐια, ίά εβί ραηβ$, ςτιιι γι'γ- 
αιιί είίοηιηι, ηοη €ΐουαΙ)αΐην ηήί ίαςιιβ αά αρροάία" 
Ιιοηβηι ; αηοά αάΗηο ίη ςηα)η$άαίη €€€ΐ6$α$ ο6<^Γνα- 
Ζμγ. Οηοα ίάβο ββΰαί, ηΐ ρορνΙηΒ νΐάβηί οίετητη 
ρ$α11βηί€τη ίηά€ ίοηηηι ίχβηιρίιιτη ίπτηβΓβί. Υεπιπί" 
ίατηεη Ηοο Ιβιηρονδ ηιια$ί οοπιπαιηϋ^Γ $Ηίΐρ6ηάίίΗΓ 
$ίΌ6 χηίβνροηίΐητ νδίητη αηί ιηηηΐί ίηίεν οίβηίτη βΐ 
ρορηίητη, ηβ τηηΐηο $6 €θη$ρ\€€η γοηίηί^ ςηοίί ίρ$ο 
[αοίο άίοαίην : ΑυεΠε θ€ηΙο$ ί\ιο$, ηβ νίάβαηί ναηί• 
ίαΐβίη, Ιοίβΐΐί^βηΐ Ιοουσι Ιιυηο« ςηί ΓαοεΙυιη Βοίΐανίί 
ο&Γΐηεη Ιβ Ι^ηΙνίη Ιε^εηηΙ. όίδοίοηυε 1)ίηο ϋεοια 
^οε ΙεεΙοΓυη), (ίΐ&οηίαι λδγπιεοηβΤίιεδδ&Ιοηίοεηβί 
βρρεΙΙ&ΙαΓ,) Γυΐβεβ & 8(&Ιίοηε ρΐεϋίδ αυΐ τείο 8υ8• 
ρβηβο, &υΙ ίηίεΓροδίΙο αυπο αά αρροάιαϋοηβηχ 
αΐίο εερ&Γ&Ιυπι, ίά βδΐ μέχρι τοΰ έπαχουμβί- 
ζειν, υΐ οοηιαιοάβ συί8 αρροάίαΓβ 88, Ιιοο εδί ΓυΙ- 
οίΓβ ε&, ίηηίΐί 1)Γ&οηίί8 ροεβεΐ. V. Βα Ο&ηςε ν. Ρο- 
άίητη, 1/)ου8 Ο^Γοηίοί Ο&βίηεηδίδ ρ&υΐο ιιηΐε ηοΙ)ί8 
Ι&υάαΙυδ Ιιίο 08( 1* ιιι, 29, ρ. 447 : ίκοηΐβτη βΗοΗ^ 
ςίΛβη (βτβ ίη ηιβάχο δαίΐΐίβοί $ίαίηί(^ (^παΙίΐύΓ ηιααηί$ 
ηιοΓηιΟΓητη ΙαδαΙί» $βρήΙ. Εγ^ο οίαυευαι ε»! δοΤβ&Γ 
αηάεουηςηε. ΝοίαΙ Αη^εΐυε α Ναοε αά ίΐΐυχη Ιοοαω, 
αυεΙοΓΟΠΐ αά ΥβΗεΓειη δίΓυοΙυΓαιη τεδρίοεΓΟ, ηυηο 
&ηΙί(|α&1&πι. ^υxι& ΓεοεηΙίοΓειη εηίπι βΓοΙιίΙβεΙοηί- 
οεη οάβυπι είΓυί ρο8ΐ πΐ3]α8 αΙΙ&Γβ, υΙ)ί οΠαι Γυε- 
π( αΙ)8ίά& εευ ίη1)υηα. Ιη 1)α8ίΗο& οαΙΙιεάΓ&Ιί 
Ι&ηεη ΜοηΙί3 Εε^&Ηδ ίη δίοίΐία οοηβρίοί αάίιυο ίη- 
ΙβΓ &Η& νβίοπδ ίηείίΐυΐί ]οά6υιη δβυ οΙιοΓυαι ληΐί- 
ςυα ίορπια Γογο ίη ηιεάίο εοοίεδί». ΙΙΙ ίαιρεΓ&ΙοΓ 
8(&1ΐοηεαι ίη εοΐεα 1ι&Κ)εΓ6(, ί&αι αΙ) Ασ)1)Γ08ίΙ βΐ 
Τ^εοάοδίί Μ. ΙεαιροΓίϋαβ ίηάβ ο1)Ιίηυί(. Νβηι 
ςυ&πι ρΓίαδ ιαιρεΓ&ΙΟΓίΙιυδ ΙίουίδβεΙ ίη 1πΙ>υη&πι 
Ιο^Γεάί, Ααι1)Γ08ίυ8 Τΐιεοάοδίυοι εχοΙυάβ^Αΐ βα- 
ΟΓ&Γίί οαηοείΐίβ, βΐ τ^πον είναι τοΰ βασιλέως έν τ^ 
έχχλησί(][ τέταχε τον πρ^ των ορυφάχτων του 
Ιερατείου, ώστε τοΰ μΙν λαοΰ τον κρατοΰντα τήν 
ττροεδρίαν ^χειν, αύτοΰ δΐ τους Ιερέας ιτροχαθ- 
ήσθαι. ΕγηΙ ι§;ίΙθΓ δοΐελ ίάεπι ουηι $βηαΙοηο, 9ϋΏ. 
ΙοΰΟ ρηηάρατη, υ( 88( ίη ΟΓάίηβ Εοηι&ηο. Υίά. θα 
βλη^β &ά Ραυί. δίΙοηΙί&Γ. ρ, 560. Νεπιο ΐΕΟΐεη ηα- 
βη&Ιυηι ρρφΙΟΓ ίιηρεΓαΙΟΓεπι ίη 8θ1ο& δεάεϋαΐ 8ΐ&- 
ο&Ινε, αΐ 6 ρροχίαιίδ ΝοβίΓΐ νεΓϋίε Ιι&ο ρ&^ίηλ 9, 
ρΛίεΙ : 01 μάγιστροι καΐ ανθύπατοι - - Ίστανται εΙ> 
τ6 δεξιον μέρος της εκκλησίας. 

(34) ΒεΐΏΑ 63ΐ οπιηίδ Ιοουβ 8θ1ο 8ΐιΙ)1ίηιίοι^ αά 
({υεαι β^ίματι, ^Γ&άυ 8υΙ>1&Ιο, βηίΐεηάυπι 65(. Ιη 
8Αοηβ 68ΐ ίΐΐα ραΓβ βεαίεβίβ αΐίςαοί ξΓ&άίΙ>ιΐ8 είενν 
ΙΐοΓ, ςοΑπι εεΐ ΑΓεα οοείεβίο ; ηο8 Ιιοάίε βΗοΓηηι 
άίείαιυδ, (Αΐίυά »νυ ιηεάίο νοοαΙ>υ1υαι ίΠαά 8ίβ;ηί- 
Οοα1)αΙ,) ΙΙαΙΙ ίηΙ>ηηαιη, Ορβοί ςυοςυε ^^^^ίαστ-ήριο^/ 
εί Ιερατεΐον Βρρε1ΙαΙ)Αη( ; ςυοηίαπι ίη βο Ιερατεύε- 
σθαι, $α^^α ρβταρβΓβ, εί ίαοΗ/ίΰΐΗηι ίηΰηιβηΐηηι άϊ- 
εΐυπι ίΙ)ί οΙΓογγο Ι)εο 8θ1οΙ)ΑηΙ ; υηάε συοςυο 
ΙιΑίίηί Βαβη/ίΰαίοΗηηι ηοιηίη&ηί. Ι^Αΐίηίβ ιηβσϋ βτί 
ςαοςυβ εβί ρναΐρίβηηίη, βευ βί&ΐίο, πι&ηβίο ρΓΟβ- 
5ν1εΓ0Γαπι, θΐ βαρίϋηηι. V. άυ 0&η£;θ Οίοδβ. αΙτ. 
1ιΐ8 οη)ηίΙ)α8 ίη νοοα1}υ1ί8, εΐ ΟΡΙίβ ΟΙιπβΙ. αίςυβ 
ηοΐβ Αά ΡΑπΙί Εορ^Γ88ίη. Αΐίαβ βήματα 8αη( 8Ατ 
οοΠα κηίηοΓΑ, ίη Μ Α§ηί8 Εοείββίίε ιηΐπ» πιι\|ο8 1>6ΐηΑ 
άβάίοΑίΑ ραίΓοηίβ άίνβΡβίβ α ραίΓοηο οοοίββί». Υίά. 
ρ. 70, ίΐβιη 71, θΐ ΑΐίΜ. 161 ΌΕ 0ΕΙΙΙΜ0Ν118 ΑϋΙ^ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ Ι.1Β. Ι. 163 και οΐ λοιποί συγκλητικοί, μετά κας των βασιλικών άνΟοώπων, Ίστανται και αύτοι εΐ; το δεξιόν μέρος 

της έκκλησ(2ς κΐς τους Ιδίους τόπους, βνθα και οΐ δεσπ<$ται διέρχονται. 

Α Χ* ^αίϋαββά 8αηοΙα$ ί&ηυαβ βΐ ρυΓρυΓΟϋΠ) υιη- 
1)ί1ί6υιη ρΓ0£^Γ688ί3^ ραΐΓΐ&ΓοΙια βοΐαβ ιοΙγα οαηοΰΐΐοθ 
ίη^Γ6(1ίΙυΓ, θίηίβίΓαπι β&ηοΐ&αι ίααααιη οοουρ&ηβ. 
ΡοβΙςααιη νβΓΟ άοηαίηί Ιθγ ου αϊ οβΓβίβ Οβυιη αιΐο- 
ΓΑΓααΙ, οοοαραΐ&ιη & ραΐΓί&ΓβΙια ί&αυ&ιη νβηβΓ&αΙββ 
ίαίΓαηΙ, 8&0Γ»ςαθ &ί>1ααΐ63 ΐΏ6α8θ, 10 8αηοΙααι &1• Γ* Και δτε φθάσουσιν οΐ δεσπόται ε!ς τα άγια 
Ούρια (3δ) εις το ιιορφυροΰν δμφάλιον (36), είσέρ- 
•χεται μόνος ό πατριάρχης ]ενδοΟεν των κιγκλίδων, 
κροτεών το ευώνυμο ν (37) άγιον θυρίον. Και δια της 
τρισστ^ς μετά των κηρών προσκυνι^σεως άπευχαρι- 
στήσαντες τψ θεψ οΐ δεσποται, εΙσέρχονται (38) ^ΟΑΝ. αΑβ. ΗΒΙ8ΚΙΙ 60ιΜΜΕΝΤΑΚΐυ8. (35) ΑΗ&8 ςυοςαβ βημόΟυρα. 8ίο Ιβςβικίααΐι 
ηΙ>ΐ(^α6 8βηηο άβ ιΠίβ ίθΓίΙ)υ8 ββΐ, ροΓ ςυαβ ία 
8ΑβηΟελ(θΓΐυπι ιηίΓ&ΙϋΓ. ΡΑ88ίπι βοίπι ρΓ&νβ βηλό- 
Ουρα Ιθ^ΙυΓ. Οαοά βροοίθ ςυίάβαι αοα ο&γθΙ, α&αι 
γβΐλ Ιιίβ ςυοςυθ 8&αοΙί8 Γοπϋυβ ρΓβΐ8α8& βΓααί, βΐ 

!ΑαυΑ9, ςυί5υ8 νβ1& 8υα( ρΓβΙβαδ&, ηονί Ογφοι 6η- 
ιόθυρα ΑρρβΙΙαοΙ. Οί8ϋαοΙίοοί8 Ι&αιβα ςΓ&Ιί& ρπίο ηιίηοΓβ ΐβυβτβηΐίχ ίίρηίβΰαϋοηβ, ςαΰΒ ηογπίηβ προσ- 
κυνήσεως ηοη ζβηιβΐ ίη ίιοΰ ηβροΐίο ίηάΐΰαΐη^, ην- 
ία ΙαηΙητη^ ίηΰΐίηαΐίοηβδί Γβυβτβιιάχαίηια χαΙπίαϋοΜ. 
Η&1)6Γΐυ8 ΡοαΙίΩο., ρ. 62. 

(38) Ηαϋοϋ&οΙ οϋαι ία)ρβΓα(0Γβ8 ίαουΐΐαΐβπ) ία 
1π5υαα δβάβαάί βΐ πι&αβαϋί ρβΓ ΙοΙαπι ΙίΙυΓ^ίααι. 
86(1 ροδΙ Ααι1)Γ08ϋ βΐ ΤΙιβοάυβιίαΙΙβΓΟ&Ιίοηβδ βχθοίί οοιηιοο, υΙ>ί άβ βαησϋβ ίοπΙ)ϋ8 β£;ϋυΓ, 86ΐηρβΓ βη- 3 ΓυθΓυηΐ, υΐ Ι&ΐοί, ίαιρβΓαΙοΓβδ (ν. ίαΓΓβ αά ϋΙ). π, μό^υρα Ιβ^βοάυοι 6886. ΕχβηιρίΑ υΐΓίδςυβ νο- 
οα5υ1ί άα 080£;6 ίο ΒηλόΟυρον 6ΐ Βημέθυρον. 
(36) Η&56ΐ>ΑαΙ οϋαι ίο 6θθ1θ3ίί8 βΐ Ιπΐ3υο&1ί1)υ8 

Ρ08ϋ08 ρ6Γ ίθΐ6ΓνΑΐ1& Πΐα£;008 ΐΔρί(ΐ68 Γοΐοοάϋθ, ίο 

ς[θϋ:)α8 &1αΙα8 Βοΐοαιοββ 8ΐα1ίοο68 αυΐ &ο(ίοο68 ροΓ- 
Α^βΙ>&ηΙ, ςαθ8 Ι^ϋαί τοίοί 6ΐ δίϋΰΟί {\ά οβί, οογγο- 
ρΐβΐλ τοοίβ ηηΐ^ίΐίαα,) αίΓοσιςυβ & ΓθΙαο(]ίΐΑΐ6, 
ΰΓβοί όμφίλια Αρρ6ΐΐΑΐ)ΑηΙ ; υοάβ ςυοςυο ίρ8α ΙΗ- 
1)οη&1ί&, ία ςυί1ιυ8 Ια168 πιαΓαΐ0Γ6α γοΙφ ]Αε6Γθα(, 
ΓθΙα$ άίθ6ΐ)8οΙ. (]^165γ6 6ΐ οβαιΐοΐ οοο οοΐααι Ηοαια 
]υ(1ίοίιισι ΗοΙ& άίοΐυαι ; ν. θα ΟΛη^β ν. Ποξα 6ΐ 
ΒίΙΙίαα. Α9α6ΐ1υ8 ΡοαΙίΟο. ρ. 68 Ο : Οαίάατη άί- 
αιη/, ςνοά ίρ$α ΟαΙΙα ΡΙαοίάία Ληρη$1α ζχιρβτ ςηα- 
ΙΐίΟΓ ηΛα$ ηίί>βα$ τηατηιονβαί^ ςηχ ίηηί αηίβ ηοτηί" 
ηαΙα$ νερία», ίηΜαί ροη€Γβ €βΓ60$ίαία$ οητη ηιαηηα' 
Ιία, Εΐίλοι άτόνίοί Αρρ6ΐΐ8ΐ)αοΙ 1ΐ08 ΐΑρίά68. ^ανΑι 

ΙΐίΟ &50ηΙ>6ΓΘ νβΓϋΑ 1θ86ρ1ΐί ΟαΙαΙαΟΙ 6 Οθ1ΐ8 6] 08 

Βά Αυ2α8ΐία1 ΡΑίποίί ΟβθΓβαιοαίΑΐθ ϋΐ. II, § 11 αά ΟΑρ. 26. 6ΐ άο Ο^Ώ^β Αά Ζοοαγ, ρ. 104) βΐ ρΓ»- 
ΙθοίΑ ν6ΐα ΐΓϋ)υο8θ δ €ΐ6Π8, οαρίβοϋϋυδ αΙΐ8ςο6 
αΓΐ)ίΐΓ0 α^θΓβ, 6ΐ ο5ΐΑΐίοο6$ϋ(ΐ6ϋυπι ΙοΙί οοΒίαί (1ΐ8- 

ΐΓί5θ60(ΐΑ3 ίΐΑ ρΠΓΐίΓί, Οΐ ίο^ΟΠΑΟΙ ί1ϋ8 Γα06Γ61, 
ςοί άίθ6Γ6ΐ 608 ρΑΓίβαΐ ά6ΐ6Γηαΐααΐ 8ίΐ3ί 80ΓΤΑ886. 
θθΗ8 ί^ίΐΟΓ (116008 Γ68ΐί8 ΥβοίΑΟΙ ία)ρ6ΓΑΐθΓΐΙ)α8 

ά&1)ΑαΙ 10 ΐΓί5οοαπι ίοΐΓΑθ(1ί οΙοηοΓοαι οίΓβΓ6α(1ο- 

ΓϋΟΙ 6ΐ ίο 8ΑεΓ& 60(Ιγ(Α (ΐ6ρθ060(ίθΓααΐ ^ΓΑΐίΑι Οΐ 

6 αιυ11ί8 1οοί8 008ΐπ οο(11οί8 οοα8ΐΑΐ : βΐ 6 (ίο- 
ΟΓβίο ΤΙ)60€ΐο$ϋ ^υ^^0Γ^3 6ΐ νΑΐ60ΐίηίΑαί ρο8ΐ εοα• 
οίΐίυαι ΕρΙιοδίαυαι : Λά ζαοτα αΐΐατια κηηη^τηηί ίαη- 
ίηηι οβ€ΓβηάθΓητη ρταΐία ααοβάΐτηία, βί αιηι άτοηπι» 
$€ρίηιη $α€Τ0Γ\ΐϊη αάι/ίοηιιη ίηςτβ8$% αιγηια^ ϋαίικη 
βρηάίπίην^ ηβ ςαίίίηΗαηι €Χ ρνοριτκιηα άίυίηϋαίβ 
ηοΙ)ί$ αΓΓορβηιη$. ΥβΓϋΑ Τ1ΐ6θ(ΐθ8ΐο ίυοίοεβ (ϋ^οΑ. 

Ει ςΟΑΠίνΐβ 8ΑεθΓ(1θΐ68 ΟγΦΟΪ ΓΟνβΓΑ νβΟΐΑΐη ίΙίΑΟΙ 

ρΓΟ (160601, ίοΙοΓάυαι ςαοςυο οβοΐυαι, ίΐϋβ ΗΐΙίβ 
αυπ, ΑΐϋΑςαβ (Ιοοίβ, ςυ» ίπιροΓΑΐΟΓ ί(ΐ6θ(ί(ΐ6αι οί- ΐΒΐλ : ΡΓθαΓ6$$η$ ηίαηβ αά ίίοίηάητη αΓΟΗΐηηι ροτ" η Γ6γγ6 (ί6ΐ)βΐ3&1, ν6θ(ΐ6Γ6θΙ, οβ Ιαοιθο νί(ΐ6Γ60ΐ0Γ 

_ι -• • η: ι:._ ι«:^ ι ι:^ ΐ-.^:- νι ι .__• ^_ •_• :_ι_„ ^««««^ »»»λ«1Ια« ρΚίβηίίΰαη. 6ίΓ0ΐι1θ8 Ιιίο ροΓρΙιγΓοϋουδ Ιαρίβ αι&- 
^08 πιαΓαΐ0Γ608 ΟΓΐιίοαίΑΓίβ 68ΐ, ία ρανίαιβηΐο Β&• 
Βΐΐίοβ νΑΐίοΑοβ ρο8ίΙο8, (1θ8ί£;οα5Αΐ(]α6 οϋαι Ιοεοαι, 
ίο ςυο Γαοοϋοο68 ςοβάΑΟί α ροοίίαοο ρβΓα£;6ΐ)Α0- 

ΙΟΓ. ΟίΓΟαΙΟΑ Ι8ΐ6 ρθΓρΙΐγΓ6ϋθυ8 6ΐίΑΠ1 αρρ6ΐΐΑΐ)Αΐ0Γ 
ΙΌ(Α ρΟΓρΙίγΓβϋΟΑ 10 ΙΐΟΟ 60(1601 ΟΟβίΓΟ 6φΓ6Π10• 
οΙαΙι, 6110026 Αθΐ6 Οοοοίο ΟαΟΙΘΓΑΠΟ ίο 0Γ(1ί06 

Βοπι&οο ΧΙΙ. ΟΑρ. 39, ο. 64. ΕχαΙαοΙ Ιιοιίίβςαβ 
1ι^^υ8α10(1^ ΐΑρί(ΐ68 ροΓρΙιγΓβΙίοί οοο ιοοείο ίο Ιρβα 
ΙΐΑΑίΙίεα ΥΑΐίεΑΠΑ, 86(1 6ΐίΑαι ίο αΗϊα 008ΐη8 αοοΙθ- 
βϋ8, άβ είβςιιο νίιΙοΓΐ ίοΙοΓ Αΐίοδ ροΐοβΐ 6Γ0(1ίΙαΒ 
ΤυΓΓ!β;ίθ8 ά6 ΟΓγρΙίβ ΥΑϋε&οίβ οαο. 8. ΗΑεΙβουβ 
ΟβίΑΐαοαβ. ΗαΙ)61>αοΙ ροΓίΌ Αΐίοβ ΐΑρί(ΐ68 ία οεείο- 
8118 βΐ ία ΙηΙιαοΑίίΙιυΑ ςαΑ(ΐΓΑΐθ8, ίο ςυί5θ8 βίΑΟ- 
άοαι 6ΓΑΐ, ^ί^αζ, βη€ί, (ΙίεΙοβ, ςυοά ΙοΓαιίοί 6886οΙ, 
οΙίΓΑ ςυο(1 ρΓθ06«ΐ6Γ6 000 ΙίεοΓΟΙ. Ώβ ςυίΙ)υ8 8υρΓ& 
πΐ6ΐηΙοί άίθ6Γ6. Ιΐ6Πΐ Αΐίθ3 ποταμούς (ΙίοΙοδ, βηυίύ$, 
Τ6ΐ Α τεοΑΓυαι υο(1υΐΑΐο (ΙοοοΓδΟ οαΙογαΙι, τβΐ η1) 

Αΐΐ6 ΓΑΟΐίβ 1001810011)08, εΑΟΑίίοοΙίδ 000 ίο Ιίηβίδ 16^601 ίρδί δϋΑΠΙ ά& ΐΑίεΟ ΙοΙΓΑ 8Α0Γ08 ΟΑΟΟεΙΙΟΑ 

000 ΑάΐΏΐΙΙβοάο υϊοΙαγο ΙήΙιυβΙίΑαΙ ίηιρβΓΑΐοη, 6ΐ 
ΐΑΐοίβ ίΐϋδ οαιοίϋυδ, (|αί οοοίβδίφ Α1^^υ^08 ά6ΐβα- 

80Γ68 658601, ςΟΑίβδ Ο&ΐί 0Π1Ο68 ίαΐρ6ΓΑΐΟΓ68 6ΓΑθΙ, 
ρΟΓδΟΟΑΟΙ ΙΟΟίΟΓίδ ΑΟΐ 8αΙ)(1ίΑεοοί, 6οςο6 ίθ8 ία 
1η5υααιο ίοίΓΑοϋί. 111α ρΓοΓβεΙο 86θΐ6οΙίΑ οΙ)Ιία6• 
1)Αΐ ία ΕοεΙε&ΐΑ Ι•ΑϋθΑ ; Ογφοαοι ίιίεαι ε608υί88β. 
({υααινίδ είΑΠδ νβΓ^ίδ ο6αιο (ΙίοΑΐ αοοΙογοοι, οοΐΐί• 
ΚϋοΓ ΐΑΟΐοο Ι^ΑΟοΙ οΙ)8ευΓί3 ίοάίοϋδ. ΙΙυβδΟδ ίοβϋ- 
ΙοίΑ 8αΑ εαιη ααογα Ιοσι ρποΙΆοΑ α θΓ£θί8 αοοο- 
ρίδβθ ίο οοοΓβδβο βδί. Ουαι ίφΙυΓ ίαιρβΓΑΐοΓ Ηαβ- 
81» ϊιο(1ί6(1υαι ΑάΙ)υο 6Χ ν6ΐ6Π πιογθ ίο ί68ΐο οοτί 
Αοοί ^γπιουπι ίρδθ ίοΙοοΑΓβ 6ΐ ερίδΙοΐΑοι ρΓΟίβ- 

^6Γ6 5θΐ6Αΐ, 1(1 68ΐ ΐΑΟΐίδρεΓ ΟαΏΟΟΑΓοΙιΑΟΙ ΟΙ 

£6θ1θΓ6αι Α^Αΐ, νίά. ΥβτχηάβτΙ ΗηαΙαηάί ρ. 59 

8€Γίρ(0Γ68(]υβ ΒγΖΑΟΐίοί Π16Π10Γ6θΙ ίοΐρβΓΑΐΟΓΟΒ 

ςυοβάΑοι, υί 1•6οο6ΐη Αππιοοϋοι 6ΐ ΤΙιοορΙιίΙυιη, 
ίρβοδ ΟΓβ 800 1ΐ)ταιοο3 ίοΙοοΑ886 ροϋΐίοο ίο 0(Βΐΐ1 : 
εΓβ(1ίΐ3ίΐ6 6δί, βΓ£ουπι ςοοςυο οΙεΓοαι 6ίΩε6Γ6 δοίβ Γ66ΐί8, 86(1 υα(ΐΑ0ΐ6 ΐΧΙΟΐα ρΓ00β(ΐ6θΙί5α8. ΕΙ Οΐ ΑΟ- " ΑΓϋ1)υ8 ΥΑΐοίδδβ, υΐ 6ΐ ρΐ6ΐ>9 6ΐ ίρδί ίαΐρ6ΓΑΐ0Γ68 

* '*^ ^ ' 0Γ6(ΐ6Γ6θΙ ρ6ΓΗυΑ(ΐ60ΐί1)υβ, αίΑ^ΟΟίη 608 δίοί ΐΑΓ£;ίΓί, 

8ΐ ροπαίΙΙαηΙ Αά 6χΐ£;αυοι Ι6ηιρυ8, 06(]αθ ^γαΙΙα, 
οιίαιοαι οαποπαγοΙιφ αοΙ ΐβοίοπδ α^6Γ6, αοΙ αΜαοι 
8θ1)άίαοοΩί. Ναπι α(1 8α1)(]ίΑεοαο5 8Ρ601αΙ)αΙ Αρο- 
8ΐο1ί ΙβεΙίο. Ια ΕεοΙθδίΑ ΙιΑϋοΑ δοΜίΑΟΟοί £;ΓΑάυαι 
16001586 ίπιρβΓΑΐΟΓΟδ ρΑίβΙ 6 Οϋ €Αος6 V. Ευαηςε• 
/ίι*ηι, βΐ ΟϋΓΑΟίΙο ρ. 56. Οπά. Κοπι. ρ. 398, 400, 
Βί^οπίο άβ Γ68Ω0 ΙΐΑΐίβ ρ. 176 βΐ 177, ο(1. λΥβοΙιοΙ. 
ΟίΑεοοοΓοαι ροΓΓο 6γα1, αΙΙαγΙ αιαρρΑοι αοΙ οοΓρο- 

Γα16 ία8ΐ6Γ06Γβ, ίθε608ΑΓ6, ΠΙϋδΟΑδ ηΑΐ:)6ΐ1θ ΑϋίξΟΓΟ. 

Ηοεο ίρδΔ ςαοί^ϋβ ίοιρβΓΑΐΟΓβδΟΡίΑοί Ιβ^οοίοΓ υδ- 
Γίίδίαΐοοίδ αοδίη οο(1ίοίβ ία δοΙοαιοΙΙ^υδ ι;)Γ()ε655ίο• 
αί1>α8 πιοάο α(1 Ιιαοο, ιηοάο α(1 ΙΠαοι βοεΙβδίΑπι Γα- 
01886. ΝαγγαΙ ςαοςυο ΕΙπίΑοίοοδ ρΑ£;. 180, Νίοοίαοαι 
ρΑΐηΑΓοΙίΑαι ΟΡΙαοοπι ίοΐ6Γε6(1βΓ6 Αθοοοάίβ αα- 
ρΐίίβ ίβοοίδ, 8Αρί6θϋ8 (Ιίοΐί, ροδί 8. ΤίιοορΙίΑΟΟοίβ 
οϋίΐυαι ρΓορΙβΓΟΑ γοΐοίβδβ, ςυο(1 (Ιιαοοοοα οαμΙ, 
ιηίηΑίιιπκιαο Γαίβδο 6χο1ο8ίοαβηι αΙ) ίαίΓοϋα Ιτίοα- 16Α ίΐηρ6ΓΑΐθΓ6αΐ ΑΟΐ 8Α0ΓΑ ΐΓίΐ3υ0Φ ΑίΙΟΓΑΐυΓϋδ 16Γ 

ά6ΐ>6ΐ)&(, 660161 06αιρθ ίο δίο^ϋΐίδ οαιΜΙίοίδ ρερ 
0€γ1α ίαΐ6ΓνΑΐΐΑ (Ιίβροδίϋδ, ρΓθθί(ΐ6Γβ: ίΐΑ (ΙβΐοεβρΑ 
άβΐιβϋιοί &(1 ΒΑΟΓΑ Α006(ΐ6α1θ8 χατά ποταμόν προσ- 
χυνεΤν, ϊα υοοςυοςοο Ουγίο 86Πΐ6ΐ, 1(1 6δΙ ίο υοί- 
Υ6ηυα:ιΐ6Γ (οαπι ΙαγοΙΟουΠ 6ΓαοΙ ίο (η1)υοΑ) ρΓ0• 
οίάβΓθ. νί(1. ΡοοΙίΩοΑίβ ΗαΙ)6γ11, ρ. 27, ο. 7, υϋί 
ηοο Γβοΐο Γ6(1(]ίΙυΓ ϊηχία βαυίηηι αάοτατβ, όοοΓ. 
ρ. 2 Β, θ]α8(ΐ6αι ΡοοϋβοΑίίΑ. 

(37) Τν€$ ίαηνω ίαΰταηί οίΐηι υύΐί» ορραη$%ι χηηί 
Μ ίετηρίή Οτοχοτητη. Μαρκ τηβάία, ςηω αδ$οΙηίβ 
ίαηηχ^ νβΐ ΐαηηχ τβοιχ ηοτηίηδ άοηαίητ, €1 άηχ 
Ώι^ηο^ά^ Μηο βί ίηάό αΐ ίΙΙχία ΙαΙΰτβ, Ιτηαρίη€ί χηΐετ 
ίΟΛΜΟΜ ί11α9 βηύΐΒ νίίΗπΙην^ ηηα €Ηη$Ιί^ ίβαα 
^ααη• αρίΐά ηο$^ ίηρΓβάίύηϋΙ^Η» αά ίηαηητη άεχίταηχ 
ι^βοπΜΐ ; αΙΛ^τα Β. Υίτοίηχί αά ίίηύΐταηι οοΰΗΓτβτα. 
αεαάβηί ρτορϊία αά χΙΙαι ραΙηατοΗα προσκυνεί, 
§άϋτύί^ ηοη ιΐια αάοναϋοηβ^ ςηα ιο/ιιιη ΙοίίαΐΗτ^ $6ά ■"^τ• ■ΡΙ 103 αΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΗΥΒΟΟΕΝΙΤΙ 1«4 ΐΑΠβ 1ο8ΐΓ&Ιαιη, & ρ&ΐΗαΓοΙια βοΠίοβΙ 8αΙ)1αΙϋΐη, βΐ ^^ 
ίρβίβ, αΐ οβουΙβηΙοΓ, βάΓηοΙυΕη, οβευΙ&ηΙυΓ, άοίηϋβ 
4ΐυο8, αϊ ιηοΒ ββΐ, α11)08 βθΓββ βαογ» πιβηββ ίοαρο- 
ηαηΐ, βΐ ροΓΓβοΐΑ α ρ&Ιη&Γθ1ι&, άυοβ ^8Α0γο8 ο&1ίοβ8 
(]υο8ςυθ βαογοβ (1ί80θ8 θ( ί&8θί&8 Οβζο £;βηυ νβηο- 
Γ&ηίαΓ. Οθίαάβ οααι ρΑΐΓΐβΓΟΪια ρβΓ άβχΐΓ&ιη ρ&Γ• 
Ιβιη 8&ηβΐί 1)61X18(18 οοηβΐιβω αΙΙαηΒ, ϋΐ3ί ίο&αΓβΙλ 
8αηο1& ΟΓυοΙΩχίο 6Χ8ΐ&1, ίηίΓαοΙ, αίςυβ Ιιίο ίίβΓϋΐα 

αΟΑΝ. ΛΑΟ. ΚΒΙ8ΚΙΙ προνχυνουντες (39) την 6π^ του πατριάρχου χρατου- 
μένην άγίβν θ^ρ«ν, και έπΙ της 4γίβς τραπέζης 
γενέμκνοι, ασπάζονται το ταβλ(ον της άγ{ας ένδυ- 
της (40), δηλονότι 6πό του πατριάρχου τούτο 9η- 
χούμκνον, χα2 τοις ^ετπ^τάις πρ6ς ασπασμών προα• 
αγ6μενον, χαΐ κ7θ* ούτως άπλουσιν έπανω της άγ£ας 
τραπέζης τους δύο χατα τό ε{ω0ος λβυχους βέ- 
ρας (41), χαΐ^προσχυκουσι διά χβιρ^ς το» πατριάρ• 
εΟΜΜΕΝΤΑΙΙΐυδ. η«, 81 ηΐΓ8υ8 χΏ&Ιππαοηίυιη βοηΐΓ&ζβπΙ. ΥβΓίια 1ιο• 
ιηίαί8 Μ^ρϋ 8υη( : ΜοΗηα [ηεναί αηηο ¥ηοχ 281, 
ηχοτ ΐ€θηύ νερίχ Βοτηαηί, ΥοΙβδαίύ χρίίΗταΗαηι άη- 
οϋτβ. 8€ά νβίαύαί ΝίοοΙαίίΒ ραΙηανοΗα 6ΡΐαηΗ3, άι• 
€€ηί : Ύίΐ α άία€θηη$, δι (β€βτα^ ηιηια ηοη ίηΐΓαδί$ 
ιαη^ιιαη'ιιηι. Ργο άίαοοηο ρο8υϋ ΕιιΙγο1ιία8 ΡεΙγΙ- 
ο!ά68, Γβιη 6&αιάθΐη η&ΓΓ8η8, ΐ€€ΐον, ηοο πίΕ^αο 
άίδοποαίηβ. Ναιη βΐ άί&οοηΐ Ιβ^βΐ^αη! ία θθοΐ68ί&, 
86(] βΥαη^βϋδίΑΠί, α( Βυϋάίβοοοι Αροβίοΐυπι. Ιιβρί• 
άακη Ι^&ηο ί&1:)6ΐ1&[η υοΐιίβ (ιοβ ΑΓ&οββ ΟΙιηΒϋληοΒ 
ηΕΓΓΕΓβ ναίΐ ο1. ΙιΟίοΙιβ. Ε^ο ςαίεΙβαι ηυΐΐο ίύηάα- 
οαβηΐο ηίζ&π) η&ΓΓ8ΐίοη6ΐη άίοβΓβ ηοΗιη. ΡαΙοΙ 8&1• 
ϋΐΏ θχ 6&, ΜβίοΙιίΐΑΒ Γαί58θ οαιη ΑΓΓΪοβηα Εοο1θ8ία 
Ια βΕ ορίηίοηβ, ίπαρβΓ&ΙοΓβαι ββββ νί άί^ηίΐλϋβ βυ» 
Ιααρβη&Ιίβ η&Ιαπ), ςαοά αίυηΐ, &υ( (ϋαοοηυαι &ιιΙ 
ϊβοΐΟΓβαι. δβηίβηϋ» Ηυ]υ8 βοβίββί» ΑΓποαηβ νθ8(ί- 
^ίαιη νίάθΟΓ πιίίί ςαοςυβ αρυϋ Ραρί&ιη ΓβρβηΓβ ίο 
ν. ΙχεΙοτ. ΐΛΰΙοΓβί, αίΐ, έοΰίαίχ α$ί€Ηοτ6$, Η% Ιαίά 
»ΗηΙ βί ίη έΗονο νηΐετ οΐβτχΰοί ίη ψηί$$α Λρο$1ο1ηιη 
ΐ€ρηη(, νΰΐ^ ςηοά ίϋΗίαΰοηοε (αοίηηί^ βΐ Η% {αεχίΐηί, 
Ηύ$ ΑΙΗοα ν€ί [ \ά Θ9ΐ 61 ] ΓβΙ(ςΗ« ΓβρχοΜΖ Ηα\>βηΙ. 
Εγ^ο 6ΐί&ιη 6Γβ6&, θΐί&αι 1•&ϋηα Εοοίββία. Ουβιη 
Ιιίο Ιίοίορβιη αρροΐΐϋΐ Ραρίαβ, ουηα Ογκοι Ι&ΐίηίβ 
Γβ(6ηϋ8 νοο&Ι)ΐιϋ8 διπουτατον εί δεφένσωαα (Ιίουηΐ. 
ΙιηρβΓ&ΙΟΓίΒ οΐίιη 6γ&(, υ1 άβίβαβοηΒ Εοοΐ68ί» η&ΙΙ, 
αΐίςαβπι βυο ηοαιίηβ νίοββςαβ 8τι&8, ^β8ΐυΓυαι άβ 
ιηίηΐ8ΐ6Γΐο βοο ίη Εοοίθβίλίη ϋβρυΙ&Γβ, ηοο β8ΐ ιηϋ- 
ΙβΓΟ, ςυί εοΓβτη ρ&(η8ΓθΙι& ρΓοββάβΓβί, ΓογοΙα ΙυΓ- 
ΐ)&ιη &Γ0βΓ6ΐ, β( 6ΐβΓυιη οαιη 8&0Γί8 ίη ΙηΙ)υη&ιη 
ΙηίΓοάυοβΓθί. ϋαάβ Γαοΐυπι, υΐ, ςυί ίοΙβΓη Γ»βίυηΙ, 
Ιιοάίβάυπι & βΓβοίβ άβραΐαϋ άίοβηΙυΓ. €οηΓ. δα- 
χίιΐ9 &ά 1»Αη<ίυ1ρ(ιί ΙυηιοΗβ ΗΙβΙογ. Μβάίοΐ&η. ρ. 
489, βά. ΜοΓβΙΟΓ. δγαιβο Τΐιβββαΐοηίοβηθίβ ρΓΟ- 
ίβοΐο ΰ1&η8 νβΓ^ίβ 8ϋ, ιπιρβΓ&ΐΟΓΊ βχ ϋΐυΐο (Ιβρυ- 
Ι&Ιί βΐ άθΓβηβοηβ Εο6ΐ68ί» ^υ8 &υο6β8ί88β ίη ΐΓΐΒυ• 
η&ιη ίηΐΓβηόί βΐ 8&ηοΐυπι ραηβιη ί5ί άβ πααηυ ρα- 
ΙπαΓΟ^β Αοοίρίθηάίβΐ νίνίΟοαοι 8&η^υίηβπι β 08- 
Ηοβ Ιι&υΓΪβηάι. Και τούτο ήν νενομισαένον άνωθεν, 
χαΐ ταύτην ε'ίληφε την τιμήν διά το χρίσμα της 

ίασιλείας ώς και δεπουτάτου της *Εχχλησ(ας τύπον 
αβών χαι ώς δεφένσωρ αυτής κληθείς* 
(39) Νεοαρβ 8&ηο(ίΩ6&ΐ3θΐ βϋαοΐυ ραΙη&ΓβΙιβ {&• 
ηυλίη οβοαίο αόοΓληΙ, αυΐ Ι8ΐ>ϋ8 ίρβίΒ ίσιρΓ6880, 
βηΐβ ιη8ηυ ογΙ αάπ)οΐ8]&οΙ&(ο, αυΐ 8&1(6πι 6θΓροη8 
θΐ οαρίϋ8 ίηοΐίηλίίοηβ. Ρ&6ίβ1^8( Ιιοο ίαιρ6Γ8ΐθΓ βΓ^α 
Ιπϋυη» ΓθΓ68, ςυοά &1η βΓ^α ρΓοη&ί 8θυ «Ιπί βοοίβ• 
ΒΪ» ίηίΓοίΙαιη Γαοίβ1:)8ηΙ, ΐ68ΐβ 62ΐΓν8θ8ΐοιηο Ιιοπιϋ. 
30 ίη 6ρί8(. 2 &ά ΟοΗηΙΙιίοδ : Ναός έσμεν του Χρί- 
στου• τά τοίνυν πρύΟΟρα φιλούαεν τουναοΰ, και τήν 
(ίσοδον, άλλ/λους φιλοΰντες. *Η ούχ 6ρατε 6'σοι και 
τά πρύθυρα του ναού τούτου φιλοΟσιν, ο\ μίν κύψαν- 
τες, οΐ δέ τή χειρί κατέχοντες, καΐ τψ στύματι τήν 
χεΤρα προσιίγοντες. ΙΧβΙίςυίβ ήβ βυηΐ ^βηΙίΙίΒχηί. 

(40)Νοη 1ίο6ΐ)&( &1ίί8 181018 (πΐιαη&πι βΐ 8&0Γϋηι 
αΗ&πβ ίηβίΓ&Ιυηι Ο5ου1&η ; ςαοά ροΒίβΗαΒ ηβ ΙρΒΪβ 
ςυίάβπι ^γρο(ϋ8θοηί6 1!θ6ΐ)&1. ΟίΑΟοηί οοΓηη» ββιι 
&η^1θ8 6]α8 Ι&ηΙυχη ο&οα1&1)&η(θΓ, ρΓβ8ΐ)γ(βΓί βί 
ΒαρβηοΓ οΙβΓϋΒ πιβάίαπα. ΙηιρβΓ&Ιοη 6Γ£;ο, υ1 ρρο 
άίαοοηο ΓορυΙβΙο, ΙηΙ)αθΙ)8ΐυΓ, νβΐυί ιη&^ηυιη ςυί(], 
ίλοαΙίΑδ ΒΑΟπιιη βηόγΐ&ιη οΒουΙαηάί, ηοη (&αΐ6η 
ρΓορΓίΐΒ Ι&η^βηάί ιη&ηΙ1^υ8, 86(1 β&ηοϋβ ρ&Ιη&ΓοΙίφ 
Πΐ8ηί1)α8 βυΒί&ίΑπι 6ΐ οΙ)Πΐοΐ8σ). ΑάοΓΒίοπι &Η8ηΒ 
ίη8ΐη(υιη 8ΐ> ίηαροΓΕίΟΓβ 8ϋ ο«ηπιοοί&1β ηοΒίΓυπι 
ίη Ι&Μίο. υ^ίηλπι βτ^ο ροβΚαπι ογαΙ ΙαΜιιιπι ίη 
Ιηιΐηιΐο ? ΑηΙ ίη πιβάίΟι &ηΙ ρΓοίοηΒηιη οηΐ ΙαΜιοπι νβΙυϋοη^αιηβΙίΑΐηοι ΙοΓααι ρβΓ ηιβάίυοι ίη8ίΓΑΐοΐΒ| 
Αϋΐ άβηίςυβ ίη οηιηίϋϋβ ςυΑίηοΓ αη^ηΐίβ ίΐα ογμ 
&ου ρίοΐυιη, υΐ οποηβδ ςυβΙοοΓ οοηιρο8ί(ί πηηηι 
ίηΙβ^ΓοπιΙβϋΜααιβΓβοβΓβηί,ιΙίΒρ&ΓαΙί ΑαΙοαι 8ΐη^Ιί 
1ι&5θΓβηΙ Αη^οΐί ςυαάΓΑηΙβπι ΐΑΐ>1ίί 8θ1ααιπιθ(Ιο. 

ΕηίΙι^Ια ββΐ ΐΑρβΒ αΙΙαπ ίη8ΐΓ&(υ8 : ΙΗΰοατη »ηρ6τ 
αΐίακβ ΒρροΙίΑΐ ΑςηβΙΙυΒ ρ. 408, βΐ ίρ8Α Οποοα νοοβ 
^ Γβίοηία ΒηάοΙίΐίη ρΑ$9ίσ), υ( ρ. 103, ςαί Ιοουβ πιβ* 
ο πΐ0ΓαΙ)ί1ί8 68(, θ( πιβΓβΙηΓ (οΐυδ 88θηΚ)ί. Ρίύίέ ίηύο- 
ΐΗίηί ίηρ€τ 5. €0€ΐδ$%χ €Χ αιιτο ρατο ΰηηι ζΙαπηΜ-- 
Ημμ ϊέη€%$ ροηάβτο$αίη ηίτηίί^ τηδάίαιη ΗαΙ^€η$ αοΰ" 
οατη^ 6ΐ χηί€Γ ςηχηςνβ χτηαρίη€$ $ηαηι χΗάεπχ ϋβηχΐ- 
ηιη$, βΐ $η\>1ηί {ίρηναΐοζ ρβάβί 8αΐΌαίθΓΧί, ρΓαβα [ ΐά 
68ΐ ίοΗρίητα ] οοηΐίχία 6$1 ρητρχαταία : ΥίοΙΟΓ, βρί- 
8θορηβ, βΙο. Ιη ιηβ(1ίθΓβ1ίηςυίΙΒ&οο1ιίηία8αά ίΠοηι 
Ιοουαι, ςυίά 8ίΙ ψηεάχα οοοοα, ΥίάβΙηΓ ιηίΐιί μεσύ- 
κοκκος 6886, ςυβ ίη ιηοάίο €θοοίη6ααι ρΑηηηιη 
1ιαΙ)θ(, ηη(]6ουηςυ6 &ιΐΓ6&ηι ρΓΦ(6χ(&αι, ηΐ μεσοπύρ- 
φυρος, μεσύλευκος, 6( ίαΐία. Οθ οιοΐΑΐίοηβ βηάγΐη- 
Γααι αηηυΑ, αυΐ ίη πι&^ίδ (]ίθ5υ8 16811$ ΓαοΙα, άί• 
ο&αι αΐίο Ιοοο. 

(41) Άήρ 68( οοΓροΓ&ΐ6, νβΐ βίηάοη &11>&, ςηι 16^- 
ΙΟΓ Β&οπΩοΐαηι οοοβοοΓ&ηάυπι. V. θα €Αη]ί6 ΟΙθ88. 
Ογ. 1ι. ν. Ηίηο Ιυοβιη Αοοίρί(1οοα$ ΡαοΙί βιΙοηΙίΑΓίί, 
υ1>ί ν&ΠΑ κη&ΓΠίΟΓίΒ £;6η6ΓΑ Γ00βη86ΐ: Τόν μίν Ιδεΐν 
ροδύεντα μεμιγμένον ήέρι λευκφ, Τ^ν δ' ά'μα πορ- 
φυρέοισι καΐ αργυφίοισιν &ώτοις Άβρ^ άπβσ• 
Ο τράπτοντα. Όηϋτη ρβηχί$, αηοά αίρβοίΗ νοαηιη γ^• 
(6τί€θΙον6ΐη, $ραΓ$ί$ρ€ίαχη ΙαϋίτηαΰηΙχί ΜίαίίηίΙχ• 
δηί ίΐα ίίηάοηχ, ςηχ α€τ αρρφΙΙαίντ : αΙΙβτηιη αχίίαη 
ρβηνί βοίοηΗί ρηνρηνβύ βΙ οαπάχάΐΒ ά^ϋοαίντη ςηίά 
ν€$ρΐ€ηά€Λ$, Οοη)πΐ6ΐηθΓ&1 ηοβίΓΟοι 06ηαιοηί&ΐ6 τους 
λευκουΓ αέρας. ΕπΑηΙ 6ηίαι ρ1υΓ68, βΐ ςηί(ΐ6Πΐ ηο- 

Π16Γ0 (Γ68 8ίηάθη68, 00» 8&6Γίβθίθ ίη8ΐ6ΓηθΙ)ΑηΙΠΓ, 

ςη&8 οαιη68 Νθ8ΐ6Γ αέρας ΑρρβΙίΑΐ : 68ΐ 6ηίΕη ηο- 
πΐ6ηαήρ οοπιπιυη6 οαιηί Βίηάοηί Ιβηαί 6ΐ ρβΓβρί- 
ου», {08168 ΙιΔίίηί ηεΙ^ηΙαΜ αρροΠ&ηΙ, αηάβ θΓ«οί 

ΕΓοαιίΒοηο νεφέλας 6ΐ αέρας (ϋζβΓοηΙ, νοοα1>υΐΑ 
βο ρΓΟ &ηυΐροΠ6ηϋΙ)ϋ8 1ι&56η(68. Ιη βρεοίβ ΐΑΠίβη 
8θΐ6ΐ άήρ 6ΐ νεφέλη 8ίη(]οη βζΙίπίΑ (Ιίοι, ςαβ οαΐί• 
0601 €ΐ άΐΒουηο οΐ ρΓορηηπι βοΓυηι ουίςυβ Ιβ^αιοη 
ίηνοΙν6ΐ:)Αΐ. Ου» αβ αΐ78ΐίοα ΙιοΓαπι ίηνοΙηοΓΟ- 
πιαι 8ί2ηίβο&Ιίοη6 οοπιαιίηί8θαη1αΓ θΓ«οί, ρί§^1 
ΐΓ&η8οηοθΓ6, ρο88ηη1ςυ6 αραά ϋυ Ο&η^β ν. Δισχο- 
κάλυμμα Ι6^ί. Μθ8 ί1ΐ6, ςυο ίηαρβΓ&ΙΟΓ ίη βοΐβπιηί 
ρΓθ0688ίοηθ ίη 6θθΐ68ί&σι ν6ηί6η8 άοηα (ΐ6Κ>β1>&( οΓ• 
16ΓΓΘ, Π)&η&νί1 6Χ ΠΙο ν6ΐ6Γί8 ΕοοΙοδίβ ΙηΒΐίΙηΙο, 
ςυο 8θΙβΙ)&ηΙ ΩάβΙββ ίη οοοίβδίαπι τοηΙβηΙβΒ οοΐβ- 
1)ΓΑηά& οοπ)πιυηίοηί8 ^Γ&Ιία 8ΤΠΐΙ)θΐ88 Αά οοητί- 
▼Ίυπι ο1ι&ΓϋΑΐί8 06ΐ6ΐ)πιη()υπι Α(ΓθΓΓβ6ϋηοοηιιηυηί 
ροηοΓΟ, ςοΑίΐΑ οοηνίνίΑ οοΙΙβίίΙίΑ νθΐ6Γ68 ρΑ^Αηί 
ςυοςυβ ίη ΐ6ΠΐρΗ8 Α^6ΐ)ΑηΙ. Ιη Βαγοοι Βγπα^οΙβΓοηα 
Ιοοαοι 8υοο68?ϋ όοίηοβρΒ, υΐ ίο]ρ6ΓΑ(0Γ Αΐία άοηΑ 
6οοΐ68)& αΙίΓίΑ, αϊ 06Γ608, ηυπιιηο8, 6η<]νΐ88, οοΓρο- 

ΓαΙΪΑ, Οί8008 ΑυΓ608, ρΟΟϋΙα ΑυΓ6α θ(ΐ6ΙΤ6ΐ 6ΐ ίη 
αΙίΑΓΙ ά6ροη6Γβ1 Αηΐ6 0θη860ΓΑΐίθη6ΠΙ 880ΓΟΓηΐη (Ιο- 

ηοΓηπι. ΡΓορΐ6Γ6Α οοηο688υ8 ίρδί ίη^88α8 ίηΐΗ* 
1>αηΑπ:, Αβά ηοη ροΓοιίΒδαηι ίΐ3ί αΐΑη6Γ6, ν6Γαηι 
ά6ΐ:)6ΐ)Αΐ ίη αΐ6ΐΑΐοπααι Αυοηο 86 ΓβοίροΓβ. θγηοά. 
ΤΓηΙίΑη. ΟΑη. β : Μή έξέστω τινι των απάντων έν 
λαΤκοις τελούντων Ινδον ΐεροΰ είσιέναι θυσιαστηρίου, 
μηδαμώς έπι τούτψ της βασιλικής είργοαένης Ιξου• 
σ(ας κα! αύθ«ντε(ας, ήν^ δ' &ν βουλή θειη προσαξαι 
δώρα τψ πλάσαντι κατά τήν άρχαιοτάτην παράδοσιν• 1Μ ΟΕ ΟΕΚΙΜΟΝΙΚ ΑϋΙ,Λ ΒΥΖΑΝΤIΝ^Ε Ι,ΙΒ. Ι. 166 χοο τα έπι$ι^<$μενα βύτοΤς δύο δγιβ ποτήρια καί ^^ ΙβΓ ^βηα ββχο Οϋΐη οβΓθίδ^ υΐ ιηοβ β8ΐ, Οβϋΐη νβ- τοίις δύο άγιους δίσκους χαΐ τά &^ια σπάργανα (42). 
Και <7θ' ούτως διά του δκζιού μΙρους του αύτου 
άγιου βήματος εισέρχονται οΐ δισπ^ται μετά του 
ιιατριάρχου κΐς τ6 χυχλίν (43), έν φ 7δρυται ή 
8ιάχρϋσος αγία σταύρωσις, χαι πάλιν έχεΤσε χατά τ6 
«ΙωΟος δια της τρισστ,ς μετά των χηρών προσχυνή- 
σεως άπευχαριστοϋσι τφ Θεφ, χα^ 1πιδ(δωσιν ό πα- 
τριάρχης τφ μλ'^άλφ βασιλεΐ τον θυμιατον (44), χα! ηθΓ&ηΙοΓ ; ροβΐ πια^αο ίιηρθΓΑΐοΓί ρ&Ιπ&Γθ1ι& Ιΐια- 
ηΐ3υ1αίΏ ΐΓαάίΙ, ςυί βλαοίαιη ΟΓϋβίΟχί ίηι&£;ίηθπι 
ίηοβηβαΐ : άβίηάβ ρ&ΙηαΐΌΐι&ιη οβουΐαοΐοβ» ν»1ο 
ίρβί άίοαηΐ, Βί ςυοά ΑοΙβ ιηβΙαΙοΓίυιη ββΐ ΟΓ&Ιοηυαι 
ίη(;Γ688ί, ρ6Γ ΙπρΗοοιη £;βηαί1θχίοηβαι οαιη οβΓβίβ 
Οβυιη νβαβΓ&ηΙοΓ, &ο ΓβνβΓοαά&ιη ΟΓυοβιη, ςυ& οιη• 
ηΐΑ ραβδίοαίδ Οβί «ο Ούΐηίηί ηοβίΓΪ 5γ!η5ο1& οοη- 
ΙΙηβαΙϋΓ, οδουΐ&ΐί, ιηθίΑΐοΗοαι ίηΐΓ&ηΙ. θυμις^ τήν αυτήν άγ(αν σταύρωσιν, χαΐ άσπαζ<5μ«νοι, τον πατριάρχην άποχαιρετίζουσιν αυτόν, χαΐ 
βίσέρχονται ϊν τφ προ του μητοτωρίου (45) δντι εύχτηρίψ, χάχεΐσε δια της τρισσης μετά των χηρών 

αΟΑΝ. αΑ€. ΑΕ18ΚΙΙ ΟΟΜΜΕΝΤΑΗΐυδ. 

(42) 8λ0Γβ ΟΙιπβϋ ΓΑ8βίο €Ρϋ (ϋοβ1)&ΏΐυΓ &886Γ• ία Ιιαο &β«(ΐ6ΧΏί& 6(ϋ(]ίΙ Μ. ββΟΓ^^. Ηβαηο. ΜαΓ- 
▼ιιί, βΐ ςυΐάβιη ^βιηΐηί §^η6η8, αϊ ρυΐο ; ρυβηΙοΒ, ϋηί. 
ςοβΒ ίη 8λοε1β 8ορ11^Α^&^β6&^(, βΐ ΙιΙο ιηβιηοΓΕαΙτίΓ ; 
61ιπ»1ι (λμοϊλ ίο ρΓθ0688ίοηί1)α8 Λά ο5ΐίηβη(1&αι 
ρΙιινίΑΐη οΪΓΰοιηΓοΓη. Οοάκη. ρ. 739 0. 

(43) 8ί οοηίοΓΑΐηιιβ Ιοοώπι Ιιυηο οαχη ρ. 326 Ο 5, 
ΑρρΑίοΙ, ρβτ οοααρβηάίυιη άίβΐυκη ΓιιΐΒβο ηοβίΓο ία 
Ιοοο, αιιοά 1η αΚβίΌ Ιαϋαβ ββΐ βαιιαίαΐίαιη, βΐ εΙς 
τ& χυχλιν, έν φ Ίδρυται, βίο. ίάβιη ναΙβΓβ Αίςυβ (Ις 
το χυχλιν χα2 τό έν αύτφ εύχτήριον, έν φ *ιδρυται 
— Ν«ιη ίΚ>ί ιι1>1 8120 ακη 01ΐΓί8ϋ 8ΐιι5&1, βΡϋΙ ογαΙο- 
παιη 8αΐ> Ογοίίο. Β6<ί ςαίά β8ΐ ΟγοΙίυαι ? Ε8ΐ ίάβιη. 
ςιοά ΐΜΐιηΑη. 8οίΗεβΙ ΤΓίΚ>αη&, Υβΐ Ββαια, νβί 
Λρβίβ, νβί ΕχθάΓΑ (οΑΐΐι ίϋβιη οοαηίλ ίβΐλ ν&ΐβαΐ), 
1ια1>65αΙ 1γ68 οοαοΙι&8, νβί ογοΗβ, ιηβάίοπι, 8αΙ> ςαο 
λΙΙ&Γθ, ίάςοβ οβίβίίβ βχοβΐ8ίυ8 ; βΐ άαο &1ί& Ι&ΐβ- 
ηΐίλ ιαίςο&ηΐο ΙιυκηίΙίοΓΑ, οοΙοιώοΙβ, υΐ νίάβΙυΓ, & 
οι«^ο^^ εγοίίο άί8ϋηοΐΑ, ρβΓ ςαο ΙαΙβΓαΙία ογοίία 
ίηίΓΑτί ροΙΟΓΑΐ ία ροΓϋουβ Ν&ί Ι&ΙβηΙβΒ, 1)0Γβ&1βαι 
6( ΑαβίΓΑίβηι, &(ΐ6ος«ΐ6 ία οιβίαΐοηααι. 8υ5 ίί8(ΐ6αι ροηκητη ιτιαπϋΟΓ^αιη ίβρί^ηΐήοηαΐί οηιηιηο ήηιίΐ^ιη^ 
$6ά ιΙΙαγη ςηιάάαηι Κα()βτβ αηιρΙίιι$, πιπνο βηίη μ- 
οΐιαντη Ιοοητη^ ηΐ^ί ιηιρβταΐΟΓα χαΰτοτηνη Ιχδτννιιιη 
ΐ€θΙ\οη€ζ αηάιΐη βχάρίαηί. 8ίΰ εηίιη ΐΙΙβ ραΗ, 2. 
VI. 164 ; 

Τε(χει γάρ τινι νώρον άπσχριθέντα φυλάσσει 
Αύσονίων 3ασιλήι θεοστέπτοις Ιν έορταΤς. 
ΈνΟάδ* έμο) σλητττοΰχος έφή μένος ήθάδι θώχφ 
Μυστιπόλοις βίολοισιν Ιήν έπέτασσεν άχουήν. 

ΥβΓϋΑ 8υαΙ Ώ. 0. «α δίίβηΐ. ρ. 55. Ιάβοα ρ. δβΟ. 
Ιιβο 1ιαί)βΙ, υϋί ΙοςυίΐοΓ άβ οοοοίια : Οηχ αά ιιηι- 
ίίνατη ίβιι ηιβήάί^ηι αΙίαη$ 68ΐ ραναίοτχηηί βΐίλβ 
όίοΐααι, θΐ Ογοίίαηι (νίάβ ραυΙο αοΐβ). Ρβταάο ια• 
ΰΤί/ίΰίο 60 ί€θ0άβ6αηί $αο€Γάοΐ€$ 6ί άίαοοηχ, 6ΐ «α- 
οτονηιη ϋΰνοηιηι ΙβίΛίοηί ορεταψη άαΐ^αηί. €$Η€ ίη 
€α ΰοηοΚηΙα (α€ία$ ^^ιαηίοάί Ιφζϋοηβχ, άοο€ί »αΙί9 0|θΙίί• β( ςαίίΐβιη βαΐ) 8ίηί8ΐΓ0, ββυ 5θΓθαΠ, 6γα( ζ% ίηρεΓςκβ €οάίηη$ 0^> 0. ΧΚ, η. 4, άητη αιί : /πι- βϋΑΐη άίαοοηίουιη, ββα 8θβηορ1ΐ7ΐ&είαη)» νβί βλοή- 
ΐΐίλ. V. θα ΟΙαοι^ο 61ο89. Ογ. ν. Διαχονιχ6ν. ΟοΓΠκί 
ρηιοόθ ΥβΗοι ιαβΑΟί ίαΙβΓρΓβΙ&Ιίοηβζη ρ&^. 310, 
ο6ί α/ΰΙΐΗίη τβΓίί οοΰΜβατη, Οβά &ϋθΓααι ίβΐυϋ ηβ- 
άίπτΗ κροηί ά<*1>6ΐ; ςαβαΐλάαιοάαιη ρ. 328 1ΐΑ5β• 
ΙοΓ. Ογείίί ηοιηοη άβχΐτ» βαοα&Γ» ΙαΙβΓΑΐί 1η1:)οαβ 
ρΐΌρήοιη, ηοη ίΐβζη βίαΙβίΓΟ οοιηαιυοθ ίυί886 ρυΐο, 
ηΐ οοηοΐιο ηοωβο ηΐθάίο βαΒ)&Γθ,8υ1)αυ&οίΙ)οηΐ]αι 
8ΙαΙμ(, ριορΗυαι θγ&Ι ; ν• Βα Ο&ηκβ €ΡΙί ^λ^• ίΠ» 
€. 50, 6ΐ α(Ι διΊβηΙ. ρ. 565, βΐ ρ. 579, υ Μ άβ ρτοίΗφίΐ 
•βϊΐ, ςα» 681 οοηοΐΐλ 8ίαί8ΐΓΑ, ου πι ατα, ίο (|υλ βα- 

ΟβΓϋΟβ β( ΐαίθίβΐΓΕα1β8 «αΐβ ΜΪ88λΐη Γ68 8ΑΟΓ80(1&8, 

Μοβηο, νΐοοηι βΐ 8ΐίλ ρΓοροουηΙ, αϊ ίο ρροαιρία 
οαΙμβοΙ. ϋβχΐη εοοοοα ΒβΟΓΰΙαηηηι ςυοςαβ βΐ 
ΡαταίθΓίΗ9η αρρβΙΙβώαΙΟΓ, ςαί& ί1>ί ααΙ&ρρ8Γ8ΐ>λθ1αΓ 
ϋΐατνίβ ί&6ίοα(Ι» οθοβββΑΓίλ νββα οΙ αΐία ; βυΐ 
ςΟΟα ΜΙΟΘΓ(Ιθ(β8 ίΙ>ί ραΓ&ΓβοΙοΓ, \ά 68ΐ ίοάϋβΓβαΙ 
▼ββΐβ• ροηϋΟοβΙββ, βΐ ςαίάβπι ίίϋτβίο, ηβηίοβ νί ρβΓαΙονβτη ίη ωάβιη 8ορΜαηαηι ί€οεά€τ$^ ι^ι^ιιβ Μ. 
Βοίίΐα ξΓ€€αΙίοη6$ α ραΙΗατΰΚα ρνωΙεοΐΜ αηάίτβ πλη- 
σίον του Διαχονιχου, Κθ€ 0$1 ίηχία ΰοηοΗηΙαηι, ςιΚΒ 
Αιαχονιχ6ν νοοαίητ. Νατη ηαηά ρνοαιΐ εχΗίΙίΜβ 
$βάβηι ίη^ρεΓαίοτύ, όΐΐίη Μαΰκοηιηι Ιίΐ^ροτντη ΐ6ύΗοη€$ 

Οίαΰοηΐΰηηι ιρίΙνΓ αρρβίΐαΐα Η(Βϋ ΰοηοΚηΙα^ ^ηοά 
6$$βί ςηοάαιηηιοάο ηρραηάίχ τηαΐοηχ άίαοοηίΰί $€η 
ί€€ΓβΙαΗ%^ ίη ΟΗΟ ΕοαβήαίΙίΒ νβαβ$ βί $αΰτα νηίηί' 
ίβτία Μίβτυαοαηΐητ, — 8οεηορΚ\ιΙαοίηίη ιηίβΓάπιη 
ΌοεαΙητ. ΜβΙαΙοΐΛί άδηίοηβ αρρβΙΙαΟοηετη ΗαΰηίΙ €α• 
άβτη ΰοηοΗηΙα, ςηδτηαάηιοάηηι ηια^Ηί άίαοοηίααηί. 
ΟιΟϊίϊ. ρ. 593 84ς•» οΙ)ί (Ιί&οοοίουιη ββοΓΟίληιΐΏΐ» 
8&οη8ΐι&(η,6ΐΜ6ΐ&Ιοηυπιί(]βιη ίυίββο ρΓθ1)α1 αιοΐΐίδ. 
ΡοΚβ ιοαΙαΙοΓίοπι 8ία)ρ1ίοίΐ6Γ βίο άιοίαια 6Γα1 ίη 
Ονοΐίο 860 πιίοοΓ6θοοοοαΑρΒί(ϋ8 6ΐ&α8ΐτ&1ί, λίςαβ 
ία 8&66Γάοΐί1:)ϋ8 ρΓορηοη ; &ϋυ(1 πΐ6ΐ&Ιοηοπι «α- 
ΐ6πι ίιηρ6Γ&1θΓί, λοί 6ΐ ρΓθοβη5α8 ρρορΓίοαι βαρΓλ 46ηΐ6. Αίΐ ίάβηι 15ί(Ιβηι, νΜίαίοηΜτη^ ?β1 ροΙίυ8 οία- ιχ ΝαΚΙιβοβπι. Οα& <16 Γβ νίάβηηΐ λίϋ. ΟεΙ^αίΙ Μβίαΐο- 
ΐΕίοΗοπι, 8θ6αορ1)γΐ8θίαηι, ρναΙΟΓίαπι 6ΐ ββΟΓβίΕ- ^ ηοιη άϋρϋββηι αείίΐοαι 1ια5αί886; υοααι οηβοΐ&ΐβαι, Ηααι υαοαι ί(ΐ6αΐ(ΐα6 ίυί8Β6. Υίά. άβ χηβΙ&ΙοΓίο ρ&υΐο 

Ρ08ΐ. 

(44) Νοα ΓβρβΗο ίη Ιιοο οοάίοβ Ηΐυπι σταυροει- 
δως ίηοβηιαηύί, ςαί 1)0<1ί6 ΟγοοΙβ οΒίΐΑΐαβ ββΐ. *] Οβ 
Η(η ΙαοβηΒαηάί ίαΐλ^ίηββ ίη αΙΙ&γΙ οοηβΙϋοΐΜ 
τ. Οπ1• Κοαίλο. ρ. 240. Βυο ΟΑηοοίοί ίοοβοβ&οΐ πι&- 
βηααι αΙΙαγο ίηΐΡλ ΟΑηοβΙΙοβ βΐ 6χΙγ&. Μοίβοο. 
ρ. 88. ]* ΜβηιΟΓΑΐ Νθ8(βΓ, ββά ηοηο ηοα 8αοοθΓπΙ 
<{οο Ιοοο, ΙοοβηβΕΐί ίπιρ6Γλ1οΗ8 : ςυί αΐ09 β £;6οϋ- 
1ι•ηιο ηβββητΑΐοβ ίύίΐ. ΥβΙβΓβδ βηίοι, 8ί ςαβιιι Ιιο- 
ηοηη τβΐίβηΐ, ΙηΙβΓ αΐίλ ςαοςυβ ϋιοΓί^υΙαοι Γυ- 
Οληβ ίρβί ο£Γθΐ«λ)ληΙ. Ιο πιοαυαιβοΐο Ρθγ§^&π)6οο 
8ρο<Ι Οθί8ΐΐοΙ1. ρ. 147, Ιε^ηΙαΓ Ιιβο : Ένδοζεν Ιπ- 
αηέβαι τβ αύτ&ν χα2 στεφανώσαι χρν>σφ στεφάνψ, 
λΐναι δΐ β&τφ'χαΐ σίτησιν έν πρυτανε(φ, προσφέρε• 
σ6αι Α χαΐ Ονμιατ^. Οβ ϋιηήβ ίη ΥβΙ. 61ιή8ΐίαοο- 

ηΐΟλ ΜΟΗβ 080 άΐ880ΓΜίθΟ6Π1 8θρ6ΡίθΡ6 8000 6 ΟγοΗο, ρβρ ςαβπι ν6ηί608 6 Τή^υοα ίαιρ6Γ&1θΓ 
ΐΓΑ08ΐΏί850 ΟνοΙίο ίοΐΓ&Κ>&1 ; αΙΙβΓοα) οοοίάβοΐ&ΐβιη, 
ρβΓ ςοθπι β Ν&ΓΐΙ)θοβ 61 Ναο ν6ηίθ08 ιοΙγ&ΙμιΙ. ΡβΙβί 
6Χ Οβ^ΓθΟΟ ίο Ιιβοοβ Ρ()ί1ο&ορΙ)θ ! Διά ταύτην ο(»ν 
την αΐτίαν ά πατριάρχς εΙς τήν έχ/λησίαν εισέρ- 
χεσθαι έχώλυε τόν βασιλέα. Όθεν οιά του δεςιοΰ μέ- 
ρους διήρχετο εις τό Μητατώριον, (ίβνίΐΑΐα ΤΓίΙ)ΐΐθΑ, 
6&4υ8 οοο 0&10&1&. Ιο ΜβίΑΐοήο οβΙβ^ΓαΙα Γοί886 
αΐι ίαιρ. οοονίνία ουαι ρΐΌ06πΙ)υ8, β Οθ(1ίοο ρ&ΐ6ΐ 
(|υί ιηβΙαΙΟΓίααι & ^υ$^^ο^&αο βχοϋαΐαοι 8οπΙ)ί(, "ίνα 
έχεΤσε παραμένη μετά τών άρχ(^ντων αύτου χαΐ πολ- 
λάκις εσθίτ^. Υΐάβ ς 088 άίοααι &ά Οτατηα ρ. ιι, 6ΐ αΑ 

ρ. 40, θΙ>ί' Π1008ΐΓ&5θ (ΓΙβ ίθί886 ίο Εθ6ΐβ8ί& οα1>ί- 

ουία, υ$ίΙ)08 ίαιρ6Γ&1οπ8 άίο&Ια, οοοΙίςοΑ, 6ΐ ρρο- 

{»ΐ6Γ6λ 8βρ6 ίοΙθΓ 86 οοοΓυ88 : ι) ΙηοΠοιοοι, ίο αοο 
οιρβΓλΙοΓ 6001 ραΙτί&ΓοΙιιι θΐ ρΓ00θΓΐ5υ8 οοηνίνΑΜ• 
Ια Γ, 6 ςοο 6ααΐ68 ν6Γ8α8 0Γί6ηΐ6αι ΙηΙηΚ^νϋ Ιη 2• ιρβι^ι 167 αΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΗΥΒΟαΕΝΙΤΙ 168 προσκυνήσεω; άπευχαριστουσιν τψ θεψ, καΐ άσπαζ^μενοι τον τ^μιον σταυρόν, Ιν ώ ιτάντα τα σύμοολα 
του πάθους του Κυρίου ημών και θεοΰ '*, έμβέρονται κχι εΙσέρχονται (46) έν τψ μητατωρίφ. 
XI. Λ1 3αθΓα οίοη» ουιη βαηοΐο βΐΐβιπ ϊιηροηθηΊβ Α ΙΑ'• 'Ότε δΐ μέλλουσι τά άγια δώρα (47) τζ άγ(^ βυηΐ, !ηΐΓ&ηΐ68 ρΓβροΒίΙί άοιηίηοβ αάιηοηβηΐ, ςυί 
8018 ο}ι1&ιηγάίΙ)υ3 &1) ίρβίβ ίηάυΐί, β^ΓβάίαηΙϋΓ, 
ρβΓςηβ (ΙβχίΓυηα βοοίεβί» Ι&ίαβ ουιη οα1)ίουΐ3Γϋ$ 6ΐ 
Ββηαίυ, α ΙυΓΓηίβ αβ Γβΐίςυίβ τηίηί8ΐπ8 βϋρ&ϋ, Ιηπβ• 
εοηΐ, βί ΓθίΓΟ &ιηΙ)οη6ΐυ, αΙ)ί βαοΓα ν&8Α ρΓ«9ΐο 
βυηΐ Ιυεβηιββςυβ (ΙοιηΙηοΓαιη αοοθηβ», &1)θπη1. Ουο 
ρο8ΐςυ&πι ρβΓνοηβΓβ, ρΓ»ρο$ίϋ Ιοοογοαβ 8υιηυη(, 
6&89ϋ6 (1οιηίηί8 ίη ιηαηυβ ΐΓ&άοηί, ςιιί οαιη ίρ8ί8 
8&0Γ&, 86η&ΐϋ 6ΐ ευΙ)ίουΙ&Γϋ8 οοΐΏϋ&ηΙϋ)α5, 86ςυυη- 
ΙΜΤ, βοβρίΓΑ 6ΐ ΓβΙίςυβΒ ΙυπΏΦ βυο ΟΓάίηβ &(}8ΐαηί, 
άοιηίηί νβΓΟ ροΓ δοΐβ&πι &1>6υη1β9, βΐ βχίΓα 8&ογ&8 
ροΓίαβ, ρπηια5 ςυίάβπι &ά άβζίΓ&ΐΏ, Ββουηάυβ αά 
8ίηί8ΐΓαιη> οοη:>ϋΙυϋ, ΙυοοΓη&δ 5089 ίη ρ6εΙθΓ&Ιί1)υ9 
8&0ΓαΓαιη ]&ηυ&Γαιη ΓβροηυηΙ. ΒαοΓα ίη Βοΐε&ιη τραπεζτ[1 προσαχΟήναι, εισέρχονται οΐ πραιποσιτοι, 
και ΰπομιμι5^^θ'^^' "^^"^^ δεσπίτα;, καΐ περιτιθέα- 
σιν αυτούς τάς εαυτών χλαμμύδας, και έξέ,:χονται 
οΐ δεσπ(5ται μετά τών χλαμύδων αυτών άποτκέπα- 
στοι (48), καί διέρχονται διά του δεξιού μέρους τζς 
αυτής έ/κλησ(ας μετά του κουβουκλε(ου και της 
συγκλιζτου, ^ψικευόμενϋι 6πδ τών σκήπτρων και τών 
λοιπών σκευών, και απέρχονται 6'πισΟεν του αμβω- 
νος (49)• έκεΤσε γαρ τα άγια σκεύη *ίστανται (50) 
Ικδεχ^μενα, και α\ τών δεσποτών λαμπάδες έκεΤσε 
οΰτως "ίστάνται ά'ττΓουσαι. Και δή παραγενο μένων 
έκεΐ τών δεσποτών, αιρουσιν οΐ πραιπ^σιτοι τάς 
λαμπάδας, και έπιδιδοΰσιν Ιν ταις χερσί τών δε- 
σποτών, και όψικεύουσιν οΐ δεσπ(5ται μετά τών λαμ- θυπί ίη^Γ6(1ίοη(υΓ, 5υΙ)8ί8ΐυηΙ, βΐ νβηίΐ &Γθΐ3ΐάία- «> πάδων τά άγια. μετά και τής συγκλήτου ν.αί τού 
οοηΐΐβ, άθΐηίηθ8, ρ&Ιπ&ΓοΙι&ιη, ροδίΓθΐηο βαογ&πι κουβουκλείου. ΚαΙ τά σκήπτρα και τά λοιπά σκεύη Γστανται έν ταΤς οίκείαις τάξεσι, και οι δεσπόται 
απερχόμενοι διά της σωλέας, 7στανται ?ξω τών 
αγίων 0'«>ρων, 8 μίν πρώτος δεσπότης δεςΐ^, δ δε 
διύτερος αριστερά, τιθέντες τάς τούτων λαμπάδας 
έν τοΤς στήΟεσι (δ1) τών αγίων θ^ρών. Τά δε άγια ΙαΙ>α1&χη ΙΙιοΓβ ίηεεη8&η8. Ηοε ιηοοίο ρο8ΐε& 5αεΓ& 
οχηηί& ίοίΓ&ηί ; (]αο ίαείο, άοπιίηί, ναΐβ ρ&ίΓίαΓεΙιβ 
άίείο, ρεΓ (ΙθχίΓαπι Ββπι&Ιίδ ρ&Γίεπι (Ιίδεθάυηΐ, χΏβ- 
ΙαΙοπυιη ρείυηΐ, ταΓδαδςυβ 11 βοάβπι αιοϋο αε 
ηΐα &ά β^αρβη βεα οδεαίαω ρ&είδ ρΓοάβυηΙ : ίη 

ΥΑΠΙΛ: Ι.Ε0ΤΙ0ΝΕ8 
31 θεού έμφέ'ρονται, εισέρχονται είΐ. 

αΟΑΝ. αΑΟ. ΗΕΙδΚΙΙ αΟΜΜΕΝΤΑΗΙϋδ 

ΧΏβΙαΙοΓίυΓΏ, υΙ)Ί ίΐΏρθΓαίοΓεδ ναε&1)&η1&η1 ιη8(]ϋ&- (50)111 Ιιοε ίηΐ6ΐ1ΐ£;&ΙυΓ, &ρροηβθ€ΐυ8 Ιοευβ 6Ζ 
ϋοηί 8θ1ίΙαπ«, αυΐ αϋά1εΙ)&η( (ϋάλβεαίί&δ ρυΙ>ϋεα9 ΗαϋεΓίί ΡοηΙίΟεαΙί, ρ. 105: ΑάνΰΠβηάητη ^«/, &ίΙ, 
61 αιηϋοηβ Γβείΐαΐ&δ, ααΐ Ιβοϋοηί δ&εΓΟΓυηα 1ίΙ)Γ0- ροεί ίηρΓ6$$ατη ΕναηρβΙϋ €1 ιρ$ίη$ [τβεχίαΐίοπίΐη (χΐβ- 
Γϋΐη &υΓ68 ά8Ϊ>αη1. Εχ Ιιοεάβηίςυβ υΐΐβποδ νθΓβαδ ΰΓαή ίηαίοτβηι ΐη^τβααηι^ τήν μεγάλην ε'ίσοδον, χη 
ΟΓίεηΙβπ) ρΓθθ6(ί6η(]ο ίΙ)&1υΓ ίη (3) ΟοΒίοηβηα, υΐ)] Ο (^χια $α€€Γάοΐ€$^ αανηιρία €χ ατα τηίηονί ρνο19ιβ$€θί 
ρΓθΙ)α5ί1β β8ΐ ίπαρβΓ&ΙΟΓβιη νβδίίΐυαι αυΐ ραΓ&Ιυηι άκία $αη€ία άοηα, ραη^τη »αΙί€€ί €ί νίηηηι^ δεηβάχ- ϊυίββθ, βυΐ βΐιαιη ευ1:)&98β, 8ί ςααηοΐο ίη 6εεΐ68ί& 
ρβΓηοεΙ&Γ6ΐ. Εχ ϊιοε Οβίοηβ ρ&1βΙ)&1 εχίΐυδ 6χ(γ& 
βεείθδί&πι, 8ΐ &11υ8 ςυοςυο ίη Ο^εΐίυηι, 8ευ εοη- 
εΗ&ιη ΑηβίΓ&Ιβα) $υ1) ςυ» ογ&Ι εϋαιη 8&επ8ΐία τβΐ 
άΐαεοηίευιη, ροηθςυ&ιη (ΙεευΓΓεΙ)^! ΟεοΙοη. ΜεΙα• 
ΐΟΓίί ααΐεπι ηοπαίηε ίηΙεΓάυπι βΐίααι Οα)1οηί<:, εοπι- 
ρΓε^εη(Ιε1:)8ΐυΓΐοΙυιηί11υ(]ευΙ)ίευ1οΓυιηίιηρεΓί8]ίυαι 
8^^916IηΑ εοΙΐ8ΒΓβη9. ΙΙα Ληοηγαιαδ 6οπι1)ε1ί8ί&ηυ8 
ΟοβΙοηειη ρυΐοΐιτυαι & ^υ8ι^η^&ηο ίη δαηεία 8ορΙιί& 
εοηάΙΙυιη, υΐ ίΐΐί (ΙοΓοιίΓεΙ, &11 ΜεΙαΙοπυοι &1) ίρβο 
ίυί886 αρρείΐαΐυπ) : Έκάλεσε δε καΐ Μτιτατώριον, 
δ'περ έκεΤσε ανήγειρε, κοιτώνα ώραΐον Οιάχρυσον, 
"ίνα είσπορευομένου αύτοΰ έν τψ ναψ έκεισε καΟεύδη. 
(46) Μ. θεοΰ, έμφέρονται και εΙσέρχονται. ία 
θεού 8υΙ)ίη1β11ίςίΙυΓ : ενεστί' ίη ηηα ίτηαρΐηβ ίη$ιιη( 
οηιηβ» ίίρηίβ€αΐίοηβ$ ρα$$ίοηί$ €Ηη$α^ οχηηία ςυ» 
(ϋνβΓ8& ^εηβΓΑ ρα9$ίοηυιη 6ΐ3Γΐ8ΐί άεβί^η&ηΐ; έμφέ- οία ρηίάβτη θΡαΙ*οηίδη$, $€ά ηοηάηηι ν€Γδί$ €Ηηχίί 
οοη$6€ΓαΙα, αά αΙΙανβ ιηα)Η$, $6η $αη€(αψη ιηβη$αιη 
ίΓαηεΙαΙίΐΓί, ρτοά^ηηΐ βχίτα $αη€ίηαηιιηι ρβτ ίαπνατη 
ιαιβ^αιβ^η ίη $€€ηηάαηι έθ€ΐβ$ί(Β ρανΐ€ίη, ςιιί ν^^ο^ί^ηι 
ίθ€η$€$1, ίάςηβ $οΙβιηη% ςααάατη ροτηρα ίαηοία ιηιι• 
η€τα οαρίΐί ίηιροίίΐα ίεηβηΐ€$, ΰβτεύ αο ΐΗχιΗΙήΐΙχί 
ρναΰ€ά6ηΐ%ίΐί$^ άίαοοηο ιΙιηβ αάοίβηίβ^ Ηριηηο ιη- 
ί^ητη €/ιβκηΰί€θ ρβηοηαηΐβ, ΡορηΙη$ αά μβ6 ίη €€» 
οΙΰ$α$ θΓ(Β€ί(Β ρΓΟίαηάα χηοίίηαϋοηβ ηη άβγηϋ- 

αι. 

(51) ΟΓβεί ηονί &ρρβΙ]&α( στήθη ίά, ςυοά ΥίίΓα- 
νίΐ]8 ρΐηίβοί άίχίΐ, ΙιοοΙίε άίείιηυδ 1>α1η$1ν€» α ρα/ο, 
υρΙ υαΙΙο^ οπιηεδ ί1ΐ88 86ρ(»8, αυΐ Ιίςηεαδ, τβΠίβ 86ΐι 
80011)05 ΟΓάίη&ΙΙΐΏ 8ΐ&η1ι5υ8, βυΐ εοΙυαιεΙΗδ ιηιΐΓ- 
ιηοΓβίδ κηβίδνε, ςυβ 8υ<ΐ68 ίηαίΙεηΙυΓ, εοηαροδίΐΑβ, 
βΐ θρίδίεΐίο δορβΓηβ 3αηε(&8, 6^υ8 αΚίΙαάιηίδ, υΐ Λά 
Ιιοπιίηίδ εΓβεΙί ρεείυδ ρβΚίη^&ηΙ. ΟυαρΓορΙθΓ στήθη ρονται, ιη/ίΠ4»{ ^^5^, ηειηρθάοηιίοί, ίά 68ΐόρμώσι, β 6ΐ θώρακες νίάεηΙαΓ Γυί88θ αρροΙΙαΙβ^. ΕΙε^&ηΙβΡ 

-^ .-.„-„Α (1ε8εΓίΙ)ίΙ ΤΙιεορ1)&η68 6εΓ&πιευ8ΐη Ηοιηϋ. 55, (βρυά 

Βϋ Οβη^ο ν. Κάγκελος) : Τ6 τής άύρήτου τελετής 
οΐ νίηυηα 
(ϋευηΙυΓ, υΐ 

ρ. 37, ίΐεπι τό τΓμιον δώρον,'ρ. 53," ίηίΐ. Υίά. θα 
Οαης^ε 01θ88. Ογ. Ιι. ν., βΐ 1•&Ιιοί ν. Βοηηηι εΐ Μη^ 
ηχΐί. 

(48) Νηάο ΰαρχίβ^ άεΐέείο νβΐ άβίραείο βίειη- 
ηοαίβ. 

(46) ΑιώΙ)0» ϋΐ ηοΐυιη, 68ΐ δϋ^ςεδίυβ, ε ςαο ίη 
εεεΐ68ί& ΙβχΙυδ Εν&η^εΐϋ, θρίδίοΙ&Γεδ, ρδ&ΐηαί, 8&- 
εΓ3β θΓα1ίοη68 τεείΙ&ηΙυΓ. *[ Οθ 8ΐηΙ)θηβ εεεΙεείοΒ, 
εν&η^εΐϋ ε1 ερίβΙοΙοΒ ν. ΟίοΓη. (Ιεί Ι.εΙ(εΓ. XXIII, 
346 εί 347.]* ΚΙ^ογαπι απ)1)οηί8 θχΐιϋιεί ρΓβΙεΓ 
Οη Ο&ηςίυπι ίη ϋΡΙί ΟίιΗίϋαηα Μεηοΐο^ίηπι Β&βί- 
Ιίαηίοπα, 1. 1, ρ. 37, βί 135. Υοχ ε8ΐ Ι)εηε(}Γ8Βεα. Άμ- 
βων εοηΐΓ8ε(υπι εχ άμβαών, &1) άναβαίνειν, Ιοεηβ, 
Ιη <ιυ6ΐη &8εεηάϋυΓ. 
προπετης και ανίερος 
άδυτων ύπερβήναι οιλονεικεΤ. δείΐοΐ. ΑήδΙορΙ). δρυ- 
φακτοι, θώρακες ξύλινοι, τά διαφράγματα, ή τά 
περιτειχίσματα. ΟίεαηΙυΓ ςυοςηε οιάστολα (ν. Ου 
Οβη^ε ΐ. ν.), ςαί& διαστέλλουσι η&αιη α Ιηύυηα* Ευ• 
86ΐ)ίυ8 ΗίβΙ. εεεί. Χ, 4, βρρείΐ&ί τά άπό ξύλου δίκτυα. 
1.&1ίηί πιεάϋ »νί ρορχα ρΓΟ ροάχα (υίΓοιησυθ εοάειη 
ιηοάο ρροηυηΙί&()&η1) ε1 ρβείοναίια, ίΐβιη Ιοη€α$ &ρ• 
ρε1ΐ8ΐ)8η(, ε( ίοΐ€α$^ νεί ζοΐβαήα. Μβ^ίΙΙοη. ΙηΙτοά. 
Αά Οεππιοη. Ηοιη. : ^ιιί ρνΜι^Ιβτχντη α ΰΗοτο ΰαη- 
ίοτητη άχΗτηεΙίαηί ΰαηΰΰΐϋ ροοιητη βΐ ρ^αοταίχα ϋ* 
€βΙ>αηίιΐΓ, Υ. Οιι Οβη^β ν. ΡεοίοταΙ^. * [βωρά^^ειον 169 ΌΕ 0ΕΚ1ΜΟΝΙΙ8 ΑυΐΜ ΒΥΖΑΝΤΙΝ^Ε Ι.1Β. Ι. 170 εΐτερ-/ό;ΐ£να (52) ιις τήν σωλέαν'ίστανται, και έρχεται Α. <1δΧ^Γ0 ^^ο^ηαι^3 ΙαΙοΓϋ αιΐ ιηοΐαίοπαιη ραΙιίϋΓοΙίΛ 

ίοίΓα οαηοϋΐΐοβ 8ΐα(, ςυβιη Οοιηίηί βχίπα οαηεβίΐοβ 
ρΓ0^Γβ98ϋΐη αηΐθ οπιηθβ, ίϊβίϋάβ βγηυβΙΙϋηι, ιηοίΓο- 
ροΐϋθβ, ΒΓοΙιίβρίδΟύροβ, ρΓΟίορΑρ&ιη Μ&ςηχ βεείο- 
81» βΐ οΓΓιοίαΙϋθ ραΙπαΓοΙίίΒ οβοαΙ&ηΙΠΓ. ΙΗ οιηηοβ 
&(1 (Ιοιηίαοβ οβοαίαηάοβ ιηαηυ ΓβΓβΓοηά&ηί βάιΐιι- 
ουηΙοΓ, 6ΐ ροβίοα Γυτ&υδ ραΙπιίΓοΙι&Γα οβουΐ&ηΐυρ, 
ρ&υΙοι]υο ιηΓηι εαοοϋΐΐοβεοηδίϋυΐί, βυπκΐβιη Ηοηο- 
ΓβΓΏ 86Γ.&ΙυΗΙ)υ9 οα)ηίΙ)ϋ8, (]υί ρβΓ οβΓίαιοοί&Γίυιιι 
ΒάάυουηΙϋΓ, θχΗίϋβηΙ : άοπιΐηί, ν&Ιβ ρ&Ιπ&ΓοΗοΐ 
(ΙίοΙο, ΕηβΙ&ΙοΓίυηι ίπρ;ΓθϋίυηΙυΓ. ό άρ-/•.ίιακονθ4,κα•. θυμιατού; οεσπότας,κα• εΤΘ' ούτως 
τον ττατρ'.άρχην, και μετά τούτων (53) τήν άγίαν τρίπε• 
ζαν και ε^Ο' οϋτως εισέρχονται πάντα τα ίίγια, και 
μετά το εΙσελΟεΐν πάντα άποχαιρετίζουσι οΐ δεσττίίται 
τον πατριαρχών, καΐ διέρχονται δια του δεξιού μέ- 
ρους του βν^ματος έξωθεν, και εισέρχονται εν τψ 
μητατωρίφ, και μετά τοΰτο εξέρχονται πάλιν ο\ 
οεσπόται εν τ (υ αύτψ σχηματι ει; τήν αγάπη ν (54), 
και εν τώ δεξιψ μέρει του βήματος προς το μητα- 
τιΰριον "ίσταται ό πατριάρχης ένδον των κιγκλίδων. οεσποται 
σύγκελον ασπάζονται τον πατριαρχτ^ν ισταμενον 31 (Μ) έξω των * ■ ^ και 

ούτοι κιγκΛίοων, και 

τον πρωτοπαπ- 

πάντες οι τους καν εν πρώτοις 

μετ* έκεΈνον τ($ν τε σύγκελον (50) και τους μητροπολίτας και άρ/ 1 επίσκοπο υ ς 

παν (57) της Μεγάλης Εκκλησίας και τους άρχοντας του πατριάρχου• εισάγονται δε 

ΥΑΙΙΙ/Ε Ι.Ε0ΤΙ0ΝΕ8. 
'* ισταμένου οο(1. 

αΟΛΝ. αΑΟ. ΚΕΙ8ΚΙΙ αΟΜΜΕΝΤΑΗΙϋδ. 

Ι,&Ιίηβ τηαΰΰήα, α θώραξ ρ^ΰίΜ ; ν. €οιηιηβηΙ. Ρ&- 3 φ^ί οοιηπιυηίοΑίιιπ ϋρ οοοηα Οοιηίηί 8ί5ί ίητίοβιη 
Ιϊηί &ά ΙΓ68 ίη8εΓίρϋοπ68 ΟΓβοεαβ δαιγρη» &(1νβ- ίη βοοίθ^ϊα άΛϋαηΙ ηοοιίυιη ΐηοβρΙ& εοΐΏΠΐυαίοηί εΙ>ι?.,* ΗβρβΓΪΙπΓ ηϋοςιΐθ ^ιιιαιιά^α ίίρυά ϋαοοΐ). (Ιβ 
νίΐηάεο (ν. ϋϋ Οπη^β βα νοοβ) : Μηίονβ^ ΰοηρτ'ρα- 
α $ηηΙ αά εαΙαπΊταγη ΙβηιρΙΐ, ηηίά βο^νβηΐ, ιΐεΐί- 
ΰΰΓαΐΐίή. Ε& τοχ β8ΐ ΟβΓΟί&ηίεα, ΟβΙηηάβΓ Ιαϋΐλ 
ρο^ΐΗ (Ιΐείπιυδ. Ιη8ί(2ηί8 οβί 1οευ° ΟΙίΓοηίοί Ο&βίηοη- 
513 111, 33: ΓίιΊί οηηεβΙΙοα φιαίΜΟΤ γχ (ΕΓΰ [η$ϊΐ€Χ, 
αηΐ€ αΚηΓύ^ [ιά βδΐ αηΐϋ Ιπ1)υα»πι 86α 136Π3& ; ηαιη 
&11βΓϋ ίιΐβαι 6$1 νί νου&5υϋ &1ςυθ βήμα, οηιηο α1- 
Ιυαι, αά ςυο(1 ^Γ&άί1)υ3 &80βη(1ίΙυΓ,] ίάΐίοβΐ Ηίηο 
ιηΊδ [ίΙβχίΓΑ βί 8ίηϊί*ΐΓα ΙηιηβνβΓΡίιη ρβΓ ΙοΙηγϊι 1λ- 
ϋΐυϋίπβιη βϋείββΐφ] Ίηΐβκ είωηαη βί αάχ^ίηυι [\ά ο$1 
ίηΐθΓ 8θ1θ&Εη 61 αάγΐυοα] $ίαίηβηάθ5 ίναΰαη ηηο^ΐίβ 
ηΜΙοηιΐηΐΜ [\ά οδΐ ρ&π ιηο(1ο] /η$ίΙβίη βχ αβΓβ ηιιη 
^αηά6ιαδ^^^ ηηηιβΓΟ ςηίηηιιαρίηία, ιη ^αί/^ΐί^ νϋηηβ 
Ιοϋάύψη εβνβι ρβτ Ι^ΙίυϊίαΙβΛ ρνχϋψιιαχ ροη^νβηιητ, 
ΙατηραάίΙίΐίΐ [οίεο ιιαίπϋβΐ $ηδΐ€Γ ιη χη6\$ χιηοχί €χ 
€αά^ηι ΐΓαΙ>€ ίηβίηία βί $€χ άβρβηάβηΐΐΐίηί, 3ηδ ί^ηα ι *^ηΓΐ»ΐϋ8 ϋΓυεπιχυβ, ρτο πινβΓ8ΐι&ΐ6 ροΓβοηη- 
βΐ (θΐηροΓυπι : ({υα άο γθ Ιιίϋ &^βΓ6 ορροΓίυουηι 
β8ΐ. Άγάπην ρπο άσπασ)ΐω ροδϋίΐ υΐΐαΐη Ρβε1}>•- 
33 βρϋίΐ ϋϋ Οαηρβ ν. Λσπασμύς ϋΙ)ΐ ίηίοΓ αίια Ουυ(1 08ϋα1υιη &α^^υη^ι^<> Ιαϋϋβ, πυΐ ροΓ ΐΓΗάυεεηι 
1ϊοΙ)8ΐ,ορβροΓΓοεΙίΕεΓΐΐϋΪ8, αυΙΙβέυΙίΒ, ίη ςιια ρίε1ΐ!> 
βδβΡί Οίιπδΐϋδ εΓυείΠχϋδ, ρτο ίϋνβΓδίΙ»Ιβ ροΓδοηη- 
Γϋΐη 
ηοη βδΐ. 
ιηθΓβΡ 

είΙβΙυΓ Ιοευδ 6 (γρΐΰο δ. δ&όοΒ, β ςυο ΙυΙυ» η1π8 
οβευϋ ραείδ (ΙίδείΙϋΓ. Ι'νΙΰΙί», αΐΐ ί(1βπι ίη ν. Ειριζνη, 
ύίΰβίαηΐην $\Η ίηνίΰβτη ύρ-ί^Ίτ^^ ίίανβ^ οηιη ιηίβκ 
ηιί$$χ $οΙβιηηχα $β$€ οχϋαΐαΐ^αηΐητ, άηηι $ηοβΓάν$ 
ρο$1 /ΐ06ΐίχ νοηίΓααϊοηωη Ηχο νενύα ριο[ύΗ: Ραχ 
Οοτηίηι $(1 εβηιρβΓ νί'ίήίειυη. V. ίάβιη ν. Οί€ίΐίη7)ΐ 
ραόί$ Ιηίίί^ηίδ βδΐ Ιοειιβ ΟΐίΓγδοδΙοιηί, ςυο ρΓ8?εί- 
ρυαβ ίϊαεπ οΓΠεΐί ραπίββ οο φΐο Ρβδβ (;χοίμίβ1)»η1, 
ΟΓίϋηβ, δΟΓίΏοηθ ςυοΓ|υθ ρΓοβθίίΐΗΐυΓ. "Οταν εισ- 
έλθτρ ό της εκκλησίας προεστώς, ευθέως λέγει 
Εορήνη πάσιν (οΓ. ΑηΙΗοΙοβ. Π. δΙορΙΐΒΠ. ρ. 130, ίναΐ€ ςΗϊηςηί πηιηβΓΟ ΐετβΙβΛ [\ά ββΐ ΓοΙϋπϋ&Η), ίι-β- γ Ωη., υΙ)ί Βοιτ^υπι δεοαιπια ίη ορίδοορυιη ευιη δο 
Ι-. . — ^ _ι - -• — — .• ^.^^^ ΐΓβπο (ϋεΐα εοΗοίΗΐΗπΙβηι αά Ιΐϋηο πιοΓβιη 

ρ«εεηι ηρρρροβπΓϋ βΙΙιΐίΙΙΙ)• όταν όμ'.λτ;• Ειρτίνη πα- 
σιν δ'ταν εύλογτ,• Ειρήνη πασ.ν, "Οταν άσπάζεσΟαι 
κελεύη• Ειρτίνη πασ•.ν. "Οταν ή Ουσία τελεσΟτ»• Ει- 
ρήνη πάσιν κα• ;;.ετ2;υ πάλιν Χάρις ύμΤν και ει- 
ρήνη. ΡΪΗΐ)αηΙ 1ί30 88ίΙιιΙ•ιΙίοηβ8 οΐ οβουΙ» βίημυΐίβ 
(1ίθ1)υϊ3 Οοίπίπίοΐδ, οΐ ΓοδΙΙδ (]υΦ ίη άίϋβ ΠοωΙηίεΒδ 
ίηεΙοΙβΓβηΙ, ρπνείρυβ π1ί^^0Γ^ι^υ8 Ρα?ε^Λΐίδ βΐ Νϋΐΐ- 
νίΐαΐίδ ΟΙΐΓίδΙί. Κ ΙιπίΙρΓϋπεΙο οοπδίαΐ, ροδΙ &(]ογ2ι- 
Ιίοηειη βευ ίηεΙΙπ&Ιίοηβιη εοΓροηβ ρΓϋΓυηάαηι ρΓο- 
οβΓβδ αά οδευΐυπι ΐπιρβΓ&Ιοπδ &(1ιηίδ308 Γυίβββ. Ι.ο* 
ευδ ϋΐθ, υ1)ί 9Μ,Κ\οορ\ιοτ\ιτΏ,βί$ίάία$ηχηη$(\{Όί 
ρορυΐί αρρβίΐαΐ ΑεεΙβπι&ϋυπβδ) ίηβαίητη ίηανβάι Λ\ 
^ορίιίανη^ άοτηίηί$ $ηί$ ιηιρβΓαΙοήΰιΐΜ (ίηΙοΙΙι^Ι Βα- 
βΐϋυηι εΐ ΟοηδΙ&ηΐίηυπι, Ηοηιαηί ΓιΙίοβ, ςυοΓϋπι 
νίΐηεπίϊ οΐ μιΙογ θγλΙ ΝιεβρΗορυβ) ,^β α Ιοη^^β ίβ- 
^ηβηΐίΰιιχ βί ίη ραα\$ οχαιίο αά ίβΤΓατη ίΐ$ιΐ\ιβ α/Ιο- 
Γ(ΐηΙϊΙ)ΐί$. Οβ ΟδεϋΙο ρηείδ βί όϋ οΓκφ άσπαστικφ ν. {Ιβοίη νβτο ςηαάΓαίαδ ίτηαρίηβ$ ραή3 ιηβηχητχ αο 
^η^/βη$ Λβίηρβΐ $(αΙηίΙ, νοίηηάΊ$ νβΓΟ οτηηβ^ αν- 
αηιίβα ίοίχιτη ηηια [ϊά οδΐ αμπυκι, ηοδίΓΛ^ββ Ηαίιηιρη 
(ΙϊουαΙ] ίΪΓοαηάαηχ^ βΙε. Ββηβ ευπη Ιιίδ εοη^ΓυιιηΙ, 
ςυβ άβ ΟιίΠοε&Ιίβ βυρβη Ιιίς εϋπεβΙΙίδ εοΓοΙ*;, άθ 
&<]0Γ3ΐί8ίΓηΑ^1ηί1)υδ, άβ ΙτίΙιυδ Γοπ5υ8 δαερίδ, Οοη- 
ΒΐΑηιΐηυ<> υοδΙ^Γ ρϋ^βίοη π&γγαΙ. Ουπη οηίιη εΰΐηοβί- 
1ϋ8 ςυ&ΙυοΓ ηυιηβΓβΙ Ο^ΓΟπΙεοη Ο&δίηβηκβ, ηοη 
ροδδυηΐ ηοη Ιγο» ίοΓββ Γυίδδβ. Τναηίβηηαηι αρροΐ- 
ΐΒνίΙ \ιχ€ στήΟεα ΛηαδΙ&δίυβ ίη 86χ1υ III : ονηαηΐ 
ΐΓαπίβηηαίπ βί αΙΙατβ €θη[β$ήοη6τη εαηβίχ Ιαηνβη- 

(52) Ηίε ίάεπι οδΐ βίςαβ μέλλοντα είσέρχε- 
τ^αι, (ΙϋΓη ίη «*ο( δυηΐ, ιιΐ ΐηΐπβηΐ ίη Β&εΓαπυιτι,ΗυΙ 
άυπι εβΙβ^Γ&ηΙ ΙηΐΓθί(υπ), π1&^ο^6Π1 ηειπρο, δυΐ)- 
»8ΐοηΙ ίη βοΐβα. ΟφΙεΓυπι ίΙΙα δ&εΓΟΓϋπι ύοηοηιπι 
ρβΓ θεοίοδίαπι ε'ίΓευιη^^οδίΑΐίο εΐ οδίεηΐϋΐίο ηι&η&- 
νϋ 6χ π)0Γβ νείβΓυπι ^βηΐίΐίαιη οχΐ& πι&ηίΙ)υ8 είτ- 
ουαο^θ^ίΐΑηάί, βΐ 8&οηΠε&ηΙίΙ)υ8 
»ΐδΙϋηΐί1)υ8 οβίβηίαηάί, άβ ςυο νί 
ίό. Μα&8?ίθ. η. 14. 

ί53)ΝονβΒ Ορβεΐφ πιογθ ρΓΟ μετά τούτους. 8εα1ρ.1 
ΝοβΙβΓ (1ίεΙίοηί1)ϋ8 €;]υ8Πΐοάί. Υίιΐ. ρα^ζ. 1(Χ), 130. 

(•^>4) ϋε Β^ιιρίί» νβΙθΓυπι δβα εοηνίνϋ» ίη πιεπιοηίδ 
ΐΓΐ&ΓίγΓυπ), ίΐβαι άβ εοιηοιυηίοηβ δ&ηεία, &(^αρο 
(]υοςυβ()ίοΐ8, πιαΙΙα βεΓΪρΙοΓβδ οιηΐίηηίΐαΐυπι βεοΐε- 
ίίΐϋΐιεοΓυιη. Α^&ρβ ()υοςιιβ ηοδίΓΟ βδΐ εοηνίγίυιη 
οΗ8π1&ΐ!β, ίη βρεοίθ ίΐΐυά, ςυοά ίηιρβΓ&ΙοΓ ίερία 
ςυίυΐλ ροδΙ Ρα8^1ια ρ&Ιη&ΓεΙίι'Β βΐ οΙθΓΪείδ ίη ΟΙιγ^- 
βοίΓίεΙίηίο (1&5α1 ; νίά. ρ. 55, βΐ Ου Οαη^β ν. 'Λγά- 
*ηοΙ εΚαήΙοΒ, ηβοηοα ΜυταΙοΓ, ίη Αη&ΙοεΙίδ Ογη}- 
οίδ. ρ. 241, δης. Υβηιπι Ιιίο ηαί(]6σι Ιοοί Αρρο 
ηίΐιιΐ «ΙϊυΊ ββΐ ςυαιη οδεοΐυπι ραείβ, (\\ιοά βρίβοο• 
ραβ ϊΙΗβ,ςαίδθευιη οοχηοαυηίο&Ιαή βββθηΐ,οΐϋάθΐββ 

Ρατβοι.. Οβ. εΧΙΙ &υΙ 8&εΓίΠοίο α8> η Υ&ΐββ., &(1 Απιπιίαη. Μ&ΓεεΙΙ. ρ. 07. [ΑΙΙο«;εΓΓ.ι 8(1 
ίά. ΡοΙ^'βΒΠ, ρ. 334, ^ ΑπΕδΙαδ. ρ. 87. ϋε οδεαίο ραείδ Γβδίο ΡαδεΙιαΙίδ 

Είΐ'ΐίΐίδ νβΓΐ)ίβ : Εβ$ηττβχίί Όθίηίηη$^ Μοίεοη, ρ. 27. 

"" ■ ' -^--1-^ ΙάβΓΠ ρ. 420, ηοΐβΐ Α^ξβρεη ηϋρΐϋπβ οΗπι ϋ,ιΐίίπι 

ίυίδδε. Οβ τΐΐυ βρίδεοροΓυιη βοβ οδευΐαηάί, ςυί νο- 
1βΙ)βηΙ εοΐΏπιυηίεαΓΟ, ν. ρ. ι,νι. ϋοιηπιβηΐ. ίη ΟΓάϊη. 
ΙΙοσιβη.]• 

(55) Μ. ισταμένου. V. δϋρΓβ 8(1 ρ. 5. 

(5(5) Βθ δγηεείΐο βρ, αοΐ ρ. 306. 

(57) Ρηηιητη ραρατη, δθυ βαεβΓάοΐΡΠΐ ρπηείροηι 
Μαρηχ ΕναΙβδίχ, δευ 8. ΒορΙιί». Υίά. Οοαπ. α(1 
Οοάίπ. ρ. 14, η. 42, βΐ ΟπβΙδβΓ. ρ. 172. Νοη Γοοίβ 
ίηΐ€ΐΙβοΙυ9 ΓοίΙΙηί Ιοευβ ρετδυα^ίΐ Γα^ΓοΙΙο, υΐ ίη 
ΟΙοδδΊΓΪο ΟοίίΓεηί ΙτοάεΓΡΐ, οδΡο ρηιηαηι ρο,^ί ρα* 
ίνίατοΗαηι δανβηίοίβηι. • [Αρικί βεΓίρΙοΓεβ ροεί 
Τ1)6ορΙι&η. ρ. 240, ηιεηιοΓ&ΙυΓ Κωνσταντίνος πρω- 171 ϋΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΗΥΚΟΟΕΝΙΤΙ 172 Ζεατζότας άσπαζόιαενοί δια χεφος το 3 ρεφερενδαρίου (58), χαΐ είΟ' ούτως ασπάζονται πάλιν τον πα- 
χριχρχην, και ?(ττανται υποκάτω ολίγον των κιγκλίδων, και ασπάζονται του; της συγκλήτου (50)• πάν- 
τες γαρ ούτοι δια χειρός τον> τ^,ς καταστάσεως εισάγονται* και άποχαιρετίζοντες οΐ οκσπόται τον πα- 
τριαρχών, εισέρχονται έν τψ μητατωρίψ. 

XII. ΡοβΙίΐοαιη οοιιιιηυϋίο αάνθαίΐ, άοιπίηί βο ^ ΙΒ'. "ϋτε δε «ρθάσει ή κοινωνία (60), πάλιν έξέρ- 
ΓΪΙϋ, ςαβιη ΒαρΓίΐ βχρΓιοανίιηαβ, ίη (ΙβχΐΓϋΠΐ Ι)β- χονται οΐ δεσπόται έν τψ προειρημένψ σχήματι, και ηααΐίβ 1&1α3 56 οοηίβΓοηΙ, β&ΟΓ&ιη ίΙ)ί οοιηπιυηίοηθίη 
βχοίρίθηΐΰθ, βΐ ρ&Ιη&ΓοΙι&πι ρΓο ιηοΓΟ οβουΐ&ΐί, αίθ- 
ΙαΙοπαιη ίη^ΓβάίαηΙϋΓ, ίΙ)ί(ΐυ6 οϋίη ορΙίπι&ϋΙ)υ8 βΐ 
({υίϋιιβ ΓαΐΏϋίαπΙβΓ υΙυηΙυΓ !>6ααΙθΓίΙ)ΐΐ8 οοηΓιιΙ)υ- 
Ι&ηΙυΓ; ({υο ίαοΐο ρΓβΒροδίΙί ευπι ϋβ, €[αί οαυίαίοπίβ 
ρΓΦβυηί, ίηίΓαηΙ, βυίβςυθ Ιυηίοίβ όοιηίηοβ ΐηάυυηΐ, 
(Ιθίαάβ ϋάβιη ραΐΓίαΓοΗϋηι αοΐιΐϋουηΐ, φύ 609 οβαυ- 
1&1υ9; &(ϋ ραΓνααι 3»ηυαιιι ιΐ8ςαβθΗβΓαπι ηϋ ραίβυιη 
οαιη ίρί>ί5 ββΓβάίΐϋΓ. ΙηίΓα Ιιυίυ'^οαίιη ]&ηυφ Ηιηβη 
άοΓΏΐηυδ βΐ ραΙΠΕΓοΙι», ρΓθρροβίΙυβ νβΓΟ βΐ αΓζβηΙο 
ρΓίρΓ60ΐυ5 οχίΓα ίΙΙαά, 8υΙ)8ί8ΐαιιΙ. Ταηο ρΓβΒροβίΙυβ 
6Χ αΓ^γπ Βου αΓ^θηΙο ρΓβεΓβοΙί ιηαηυ α)&Γ8υρί& απέρχονται έν τφ δεξιφ μέρει του βήματος, χαι 
δέχονται κάκεισ^ τήν άγίαν κοινών ίαν, και άσπαζό• 
μενοι κατά το κΙωΟός τον πατριάρχην, εισέρχονται 
έν τφ μητατωρίφ, και κραματίζυυσιν (61) έκεϊσε 
μετά των μεγιστάνων χαι οίχειοτέρων ανθρώπων τής 
συγκλήτου• καΐ μετά το κραματίσαι τους δέσποτας 
εισέρχονται ο\ πςαιποσιτοι μετά •κα\ των Ιπι των 
άλλαξίμων, και έπιτιθέασι τοΤς δεσπόταις τάς Ιαυ- 
των χλανίδας, και εΤΟ' οϋτως είσάγουσιν ο\ αυτοί 
πραιποσιτοι τον ττατριάρχην, και ασπάζεται τους 
δέσποτας, και συνέςευιν αύτοΤς εως της μικρας 
βύρας της είσφερούσης προς τό ^γιον φρέαρ (62). ΒϋΓΟ ρΐβαα βυιηίΐ, ΐΓαάϋςϋθ ιιηρβΓαΙϋΓί, 1ιίοϋ8«ςυ1 λ Έν γάρ ττΐ φλι^^ της αύτης θ'^ρα; "ι^^νται ο'ί τε δε- 
6& αοοίρβΓθ (1θ1)θηΙ, οίαπιαοΐβ &Γ^γΓ0 : «τ Ν. Ν. άο- σπόται και 6 πατριάρχης, ό δΐ πραιπ(^σιτος και ό 
ιηίηί 1)οηΙ 1 » Ηοο &υΐ6ΐη Ι)βπββοίύ αΓθ1ιίάί&οοηα8, άργυρος (63) ΐστανται έξω της αυτής θ'^ρας* χαι δή 

^ΟΑΝ. αΑα ΚΕΙβΚΙΙ ΟΟΜΜΕΝΤΑΚίυβ. τοπαπάς τοΰ παλατιού, ςυοά Γβ(1(ϋΙϋΓ €οη8(αηΙίηη$ 
ραΐαίίηί οΙβΗ ^αοβηίοίχιηι ρΓίτηη&.γ ΥΐάβΙατ ίη ΟΓηηί 
06Γΐβ ιηϋ]θΓί ιιαεΐ€[υο Εοοίββΐα Ιυίβδθ ΡΓθίορ&ρα8, 
6ίυβ Ιοοί, ς[α&1ί8 &ρϋ(1 ηοΗ ρ&8ΐθΓ. 

(58) Ηίο Γθί'6Γβαα&Γΐα8 ίαιρβΓαΙοΓίβηβ &η ραΙη&Γ- 
ο1ΐ8Β ίαΐ6ΐ1ί§(ΑΐιΐΓ, άυΙ)ίυιη β8ΐ. ΡυΙβιη Ι&ηαβη, ίΐΐυιη 
ροΐΐυβ ςυαιη }ιυηο, ά6ΐ3θΓθ ΐαΙθΙΗ^ί, ουιη ρβηθ οιη• 
ηίΐϊυθ 6 10018 Ιιυίαβ οοάίοίβ, (]υϋ>α8 ΓβιβΓβηά&πΐ 
ίιηρ6ηα1ί8 ΓιΙ ιηβηϋο, οοΐΐί^;! €[υ6&1, βί Βοίαπιιηοάο 
οαιη ρ&ΐΓί&Γθ^& θΐ τοί^υβ 6θο1θ8ΐ&8ΐίοί8 ηβςοίίυιη 

ίυί88θ. 

δυηΐ οοΐΏΐΙ&Ιθη8β8 οιηηθ8 νβΐ ρΓ006Γβ8 &υ Γ59) δυηΐ οοΐΏΐΙ&Ιθη8β8 οιηηθ8 νβΐ ρΓ006Γβ8 &υ- Π, ρ. 812 Θ8ΐ οΐι&ηα, ουί ΐΏϋΙΙί οΙίΐοΐΑΐββ άοιηιηι 
Ηοι. 1)6 3ΐΓίοΙίοπ ΒίςηίΠο&Ιυ νοο&Ι^υϋ συγκλητι- Ο ρ&ρβΒ ααΐ βαηοΐφ £ιιιώ6Γ8Β 8ϋΙ)$οπρ8βΓυη1, βΐ ίηΙΟΓ 83106Γ ρυΙβυκαΒγΙϋΓη ΐΐΐυο οοηΓϋκίθηΙίΙ)α8, υΐ 1η(Γ& 
8ορΙα Κοοίο»!» οοη8ΐίΙυ1ϋ8. V. ΡΓΟΟορ. ΑηβοάοΙ. 
ρ. 75. 

(63) ΕηΙ ΑΓ^βηΙ&ΓίαΒ, ββϋ ηυΓηαιυΙϋΓΐυβ, ίΓ&ρο• 
ζϋβ8, 0&ιηΙ)ίΑΐθΓ αυΐίουβ, ςυί ρβουηί&αι, ςα& οραβ 
68ΐ, οοιηρ&ΓΑΐ, βΐ Γο^ββ αΐί^ϋθ (Ιοη&ηα ϊ[ηρβπα1ΐ&, 
8&0008 1&Γ[;ιΙΐοη&ΐ68 αϊ) ίηιροΓαΙοΓΟ άί^Ιπϋυβηάοβ, 
ρΓβροβίΙο ΐΓαάίΙ. Ε^υ8(1^Iη 8ίιηα1 οΓαΐ, θοβ, ςυί 
ϊ&Γ(ζϋίοοθαι &οοίρ6Γ6 άοϋϋΓθΐιΙ, ηοιηοηοΙ&ΓΟ, ββα 
ηοσιίηαΐίιη βνοο&Γβ, ιιΐ θχ Ιιοο Ιοοο ρ&ΙοΙ. ΟΓ. ρ. 41, 
6ΐ ΜυΓ&Ι. ΑαΙ« Ιΐαΐ. Ι. Ι, ρ. 884. Αρυά βαπιάβιη %. 
II, ρ. 812 Θ8ΐ οΙι&Γία, ουί ΐΏϋΙΙί οΙ'ίΐοΐΑΐββ άοιηίηί κοί, άίοο &(1 ρ. 37, βΐ &(1 ρ. 38. 

(60) ϋοτηιηιιηΐο, 86α ρ&Γΐίοίραϋο ΙοΙίυ8 0(Βΐυ8 
Γιάθΐίαιη ά& δ&ηοΙ& Ευο1ι&Γί8ΐί&, βΐ Ιιίο Ιοοί, (θίορυβ 
β]υ8 ρβΓοίρίβηάβθ. ΥιγΙ. Ου Οαη^^β 61υ8$. Ογ. Ι], ν. 
βΐ ιηΓί», ρ. 79. 

(6) 0Γειιη& 86ΰ ηιίχίυιη οβΙθϋΓααΙ» Ιιοο Θ8ΐ άθ- 
ΐθ{υααηΐ ουιη 1ι&υ8ΐυ νίηί βΐ ΐΗηΙίΠο 1ΐ1)0Γυιη αυΐ 
ηβΙΙ&ποΓυω. Κράμα ηονί8 Ογ^οϊβ ίάβιη βββθ &1(]υθ 
άριστον, ]βηΙ»ου1υπι, ραίθΐ β Νθ3ΐπ ρ. 216, υΙ)ΐ 
άίουηΐυτ 0&ηΐ0Γΐί8 1<α1ιηί εις το κςάμα ίηίβκ αταηια 
άίΰθΓβ ίι%ο ν6Γΐ)8ΐ : ίη ραηάιο ρναηάβίβ, άοιηιηι, 
ΗβοΙβ ίβίΙυΓ ίηΙθΓρΓβ8 ηο8ΐβΓ ρ. 40, τ&άάΜ ΰοηνί- 
νίητη ΰϋβίΓαΙ, ΟοπΓ. ρ. 47, 53, ο8, 62, 05 ; (|υΐΙ)υ8 ο 
10018 ραΐβΐ ίΐΓ.ροΓΛίΟΓβιη οοη8υβνΪ8ί>θ ουηι ρΓοοβΓϋΐπ 
8βΐ6οΙΐ8. ίηίβΓάυΐΏ θΐ ουιη ραΙι-ίαΓοΙια, ίη ΙπεΙίηίο 
111ίυ8 Εοοΐ68ί», ίη ςυαπι ίάβηϋιΐοαι ρΓυε68!>ί836ΐ, 
ροδΙ ρΟΓ&οΙυιη 8»0Γυηι οΓΠοίιιπι 8080 ΜϊχΙο, Ιιοε 68ΐ 
(1θ]63υη&ϋοπ6 γοΩοογο, αηΐβςυαπι ίη ραΐαΐίαοι &(1 605 θΐί&ηη &1ί(ΐυί8 ΡαεοΗαΙΪΒ ΰαιηΗίΟΓ, Ουί^ίαπι ηοη 
08ΐ,βϋ[η ςυοηυο αά βροβίοΐίαυπι ΐΏίηίβΙβηυπι ρβΓίί- 
ηυίβ^β. ^υ^ ίΙ)ί(]θΐΏ ρρβοβιΐυηΐ ι;»^Γή', νίάβηΙυΓ Θ980 
ρίη€€Γηχ, υΐ (|υοΓυιη θθβοΙ άοΐία νίπαπία νί86Γ6, ίά 
οβϋοίβοΐα 1)οΙίΓΐο βχρΙοΓαΓβ, (|υ&ηΙυπι ί?ΐ8ίΙ νίηί, θΐ 
^υ^υ8 ηοΙ». Ιη Ιικυιΐο νβίβπ αρυά Ου €&η«ϋ 61. 
1. ν, Ληαςα$$ητη, ]ια\)ϋηί\ιτ €αιηρί0Γ68 Οοτηίηι ωγ- 
οΗϊβρύοορχ ΟοΙοηΊβηίί». Αρροηαιη Ιοουπι, ηυί&βίπιυΐ 
όοοοΐ, (]υ&Γ6 ίΐϋ ΙιυηαίηβΒ άργυροπράται ΙυβΓίηΙ αρ- 
ρβΠ&Ιί. ϋίεΪΜΗί, ηηοά βχοβρϋί €αιηρ»οηΙ)η$ Ο. 
ατε'ηχβρχίοορί ηβίηο ιΜϋαί βηιετΰ ατ^βηΐηηι^ ηί$ί αά 
145115 ρβΓΰί^νίηαηΐΐηηι νβΐ αά αηαςίΐβ ίρβΰίαηι οοτηρα* 
κβΐΗΓ. ΟρροηίΙυΓ Ιιίο ατρβηίητη, 86υ 8θ1ί(1Φ βΐ ^Γαη• 
(|68 πιοΐοβ οΐΓ^βηΙθβΒ τψ κέρματι, πιΐηυΐ» ρβοα- 
πίδΒ, (]υα1ί8ΐη νίΐα οοιηπιυηί υ8υ νβηίΐ, άργυροπρά- 
ται ί11α8 θπιυηί, Ιι&ηο νβηο^υηΐ, ί1Ιι&8 Ηίβ οοιηριΐΓ&ηΙ. 
Ηϊο (ΙίευηΙυΓ βγηιπα&οϋο Χ. 49, οβηάβνβ ίοΐΐάοί, 
νεηάβηάΪΒ ίοΐίάΐε \\ά β8ΐ ηυηαπιυΐίθ, τω κέρμβτι], 6ρυΐ8ΐ8 η)βΓί(1ί8η&8 ΓβνβΓίβΓβΙυΓ. ϋβ πιογθ ίη ΕοοΙβ- Ο ηηο$ ρΙβηΛίηςηο η8η$ ρηΜίοηί €χρο$(ήΙ, οοΐΐβΰΐαηοτητη 8ΐί8 υρυί&ηείί, ΐΓ&άυοΙο αά ΟΙΐΓίδΙίαηοβ α^βηϋΐίύυβ 
θΓβοί3,(ΐυϋΓυπι ίη ΙβηιρΙίΒρβουΙίαΓίβ ριίΓΟΓ.ιΙ Ιστι- 
ατήριον (ΙίοΙδί, (ν. ΡΙιί1θ8ΐΓ8ΐΙ. ρ. 605, ο<Ι. ΟΙβαΓ.), 
ΐ68ΐ&ΙυΓϋθ(ϋηυ8 ΑηΙίη. βΡΙ.., ρβιΐιΐϋθηβ ιηβΙ&ΙοΓίυαι 
ίη δ. δορΗίαα ^υ8ι^η^αηυ Ιοίθο βχοίΐ&ΐυαι Γυί88θ, Ίνα 
έκεΤσε παοαμέντ, μετά των άρχ<$ντων αύτοΰ και πολ- 
λάκις έσοίη. δείΐ Ιιοο άθ τίΐυ ρΙϋΓί1)υ8 ίηίπΛ άίχΐ αά 
ρ. 324. 

(62)0ί3ΐβΓη&,ν6ΐ 1αου8 ίΐΐθ ίη ν68ΐί1)υ1ο θοοΙοβι», 
ίη ςυο (|υί νυΐβί)^! 8β 1&να1)&ί, &ηΐ6ςυ&πι ίη ΝλγΙΙιο- 
οβηι ίηΙηΐΓβΙ. Οιΐϋΐ^β ΙαουΒ ΜυΙίΕπιπίϋά&ηί αηΐβ 
Μ68^ίά&δ 511&8 τα5ΐθ8 ηιαηιΐΟΓβοβ Ιια1)θηί, βχβπιρίο 
α ΟΓΰΒοίβ ρΓοουΙ άυϋίο Ιγ&^ΙιιοΙο. ΟΐβΙίηςιίΑποΙυδ ηίο 
8&ηοΙυ8 ρυίβυβ άπό του λουτήρος, & ΓοαΙθ 1)&ρ1ί8• 
ιηοϊΐί, ςαι ογ&Ι ίηΐΓ& ηαχΊΐίθοοιη ; νιά, ρ. 45. ΕραΙ [ϋ(1θηι 8υηι ουπι ΑΓ^γΓορΓειϋ8] οοτρια οΰηοχΐίΐτη 
€5ΐ, ΙΙ'ιηο ΉίοιίΰΙαΓ α βί ηΗηυηίΑΐαΓη ροπηάβ &ηϋ1υηΙ. 
Τι&ΐ3υ1ιΐΓ. ΕοοΙ. πρ. ΟΟ. ν. ΝατητηηΙαηηί^ ςυί ίη νν. 
ΟοΙΙβΰ^ανϋ θ1 Λτρβηίαηί οοηΓβΓΓί ροΙβ8ΐ, υ1>ί θχ 
8&1πι&8ίο βί β\\\β αίΓθΓΐ, 1ΐ03 ^οπιίηββ βΐίαπι ΰοαΰΐο» 
νβί Γυίθ^^β αρρβ11&(08, 61 ίηάβ θηιβηάαη(1α8 Θ88Θ (;1ο8- 
8&{> νοΙθΓθδ, ςυβρ 1ιαί)οηΙ κομάτωρ, ατρβηΙαΗηΜ, Βοΐ- 
ΙίοβΙ Ιθΐ^βηάυοι 688β χοάκτωρ. ΠβοΙθ νβΓΟ, βί Ωη- 
^οηϋοΰ 8υηΙ ϋΐεο βΙθ886β α(1 Ι4ΐι1ίηί8πιυιη ^Γ&πιπιαίί- 
ουσι. ΑΙ ςυίϋ, βί νυΐ^υδ βίο ρΓυηυηϋ&νβπΙ, υΐ 
ηυΑβί ιυ ίηΙοΓ α β\ ο ίπίβΓβθΓβΓΟί, αΙ οίΤβΓΓθΙ ΰοινα- 
^ίο^^ υηάο άβίοοορβ ηαίαπι οοηιαάοΓ ? δλπθ αΙουίΧΰα 
ρΓΟ ΰΐοαοα (ΙίοθϋιιηΙ, βί &πο;3ροφή ρΓΟ απορροή. νΐ(Ι. 
Ου ο&η£;ο ν• άπθ($ροφή, άββηχίο. ΗβΗςαΙο Ιιο βιιηΐ 
(Ιί^&αιχη&ΙΙθ >ΕοΗοί. Η1 €αιηρ$οτ6ί ηοη 1«ηΙηοι 173 ΌΕ 0ΕΒΙΜΟΝΙΙ8 ΑϋΙ,Λ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ 1.!Β. Ι. 174 5ιά χειρόί του άργύρον» λαμβάνει ό πιαιπόσιτος τα Α Ο^Ιίίΐίϋ, ρ»ΕΐΐΗ3, ρΒϋροπίϋ οΐ ΟΰοΙίϊίίο υυδίοιίοβ α ■χρυια βαλάντια και έττι^ίοωσι τψ βα^ιλίΤ, και ό βα 
σιλευ; δίοωτι τοΐς μ,έλλουσι ταϋτα λαμοανειν, κρά- 
ζοντας δηλονότι του αργύρου. Τω ό οεΤνα οετ-όται 
αγαθοί (64)* βισι δε οΐ λαμοάνοντις ταύτην τήν 
εύεργεσιαν δια χειρός του δεσττότου ο τε άρχιδιάκο- 
νος χαΐ ο\ οστιάριοι (65) και οΐ ψάλται (06) κα• ^λ 
ττίντ,τες και οΐ προ^μονάριοι (67). Και μετά ταΰτα 
εξέρχονται έν τψ βήλψ τψ κρεμαμένψ ει; το άγιον ?? *α?, και στδ'^ε: αυτούς ο πατριάρχη, ς (68). Και (Ιυιηίηο αίϋοίυηΙυΓ. ΰοίπίΐβ (Ιοηιίηί ουιη ρ&ΐΓί&ΓοΗα 
θχβαηΐ, οΐ νοίυιη ίη ββοΓΟ ρυίθο 3ϋ8ροη8υιη ιπΙγηπΙ, 
βοδί^ϋο ραΐΓίΕΓοΙίΛ οοΓοη&Ι. ^υο ίαοΐο παοΓΛΒ β ρα- 
ΙΠΑΓοΙκΰ ιη&ηυ υΙ)1&ΐΗ8 86α ραηβΓη 1)6η6(1ίοΙυαι αο- 
οίρΐυηΐ, βαβίΐϋθ ρΓβροθίϋβ Γβ(1(1υηΙ ; άθΐηθο ραίπ- 
αΓϋΗα υηιτυεηία ίρ&ίβ οίΤβΓΐ, βΐ αροοοπι1)ία αΐ) οίβ 
ΓοοίρΐΙ, 19 6ϋΐΏ(]α6 οβουΐαΐί ϋοιηίηί, 6 βαοΓο ρυίοο 
Γθ00(1υηΐ. Εΐ 111 ρπΐΏ& Γβεβρϋο οχΙγα βϋΟΓυπι ρυίβυιη. 
μετά το στεφΟήναι αύτου; λαμβάνουσιν έκ χειρός αΟΛΝ. αΑΟ, 11Ε18ΚΙΙ ϋΟΜΜΕΝΤΑΗΙϋ8. 

ξΓΐιηάβΒ βϋχηιηίΐβ ΛΓ^βηΙί ρΓοοϋΓΒΐ3αηΙ, βΐ ηυιηοΓΗ- (05) ίαίβΙΙίΒϋηΙϋΓ Ιιίο οίίίαηί ΰα^Ιί&χα^, ηοη ρβ- 
Αη( Β ρηηοίΐ)ϋ3ϋ8, βΐ οοαιπίϋαίΐίϋδ, βά (ΐιΐ09 ρβΓ- Ι&ΐίηί. ΟΓίίοίιιιη βΟΓυηι βπιΐ Ιιυο, ιιΐ ροΓίιίϋβΙ ί8ί(]ο- 
ϋηβΙ)ΛηΙ, ]Π99ϊ, νβΡϋΓη εΙίαΐΏίρ8ίοϋΓαΙ)ΗηΙ ηυιηπιυδ ηιβ ^υη^ΟΓ αρυίΐ Ου 04ηί§β (ϋοββ. Ι.Ηΐ. 1ι. ν : ν4(< 
Οϋίΐί, βΐ βριιηΐ ϋ(ΐ6Πΐ αΐ'ίϋβ οΐίίη ρΓΟϊΓοοΙΐ Α, Α, Α, ΟδΙιαηηηι βοΰίβείχ οΙανβΒ ρβΗχηεηί, %Λ οίαηάαί βΐ 
Κ, Κ, βυΓΟ, ΒΓ^βηΙο, «π, ίΐΛΠίΙίβ, Γβπαπίΐίβ, ^^ * γ» αρ&τίαί ίβτηρίητη 0οί Η ογπηία, ηηοαπηί νιίίΐί βχΒΐη- 

ιχη ΒΠθίρίβΙ)8ΐηΙ εΐ βοΓνα- ^ (μια, πίΛίοάίαΙ, βάβίβχ ΓβπρίαΙ, ίηβάβίρχ βί €Χ€θίη- ηιοηβΙλπίΒ ουβ&ιη ρβουηΙ&αι 
1)ΐιηΐ. ΡαΙεΙ εζ ρπνίΐε^ίο 1.υί1ονίοί ΜαΓε1ιίοπί8 
ΒηλίιϋεηϋυΓκίοΐ Α, 1343, ΙηόυΙϋ, α ^. Ρ. (1β Ι.υ(1β- 
λνίι^, ι. νίΐ. ΚεΙΪΓΐ.ΜδίΟΓ. ρ. 89, εάίΐο, ϋΙ)ί 1ι•βϋηΐιΐΓ 
ίιίεο : 5ί άεηατα$ άΐΰΐοηιιη ηιοηεΐαΗοηΐίη ναταιη 
ύ€€Γ€ν\τηιι$ αάΗ\1)εΓδ^ Κοβ ηηΒςιιαιη, ςιιιηη ίη εοηηη 
Ιίώηι'α ν^ί ίη βΟΓηηιάβτη οατηρχοτητη αΜΟΓβ [Ιιιιηεο] 
Ι'αηι'τηηι. ΡοΓίρυΙ» νανατη αάηίόβΓβ, ϊά εδί ρΓοδατη, 
εχρΙοΓΔίίοηβΠ], 1)οηίη6 βίηΐ ηυιηπιί οοιηπίΗΐίβ, αϋ- 
^ί5ΰΓβ, νβηϊΐ & ρβΓΓΠΛηίοΛ ν εε ^οΗτβ, οΙ)8θΓνίΐΙίο, 
εοη$ί(ϊεΓΑϋο, υηιΐβ ΨαΓίβ, βηατάβ ε1 Ρ^α/ιηιβΙιηΐίηι^ 
οχρΙοΓ&Γβ, Ρΐ ΐ€\νάΗνβη, ρΓθΙ)&Γε, ΙεηΙ&Γε, ρΓυΙ)ΐιπί}υε 
ςυίά βίΐ. Ιη Ιε§ί1)α9 λνίβΙ^οΙΙιΟΓυηι 1. η. ΤίΙ. \, § 4. 
Ατρ^ηίαΗί ({υοαυε ίιιΙεΓ οοηε8ΐίθΓα οί'Ποία ραΐαϋηα 
ηππαβΓαηΙυΓ : Οί ηοη ίτητηβήΐο ραΐαϋηη οΐβοϋ» /ι- 
ΐ€ταΗΙβτ ΗοηοΓβηΙητ, ίιΐ δ$1 αίαίηίαηοηιηι, ΟιΙΙοηα- 
ηοΓίιιιι, [ί(1 εβί ρίηοΡΓΠ&Γϋΐη, α ^ί/Ζο, αρύταινα, 
ϋηάβ οοΒίΓΟπι ΟύΙΙϋ, ] ΑναβηΙαήηηι, Γ,οίΐηοτηηι ηηο ηΐίυή'αίο» τβμήαί, 

(00) ϋαηΙοΓββ, ιηυθίοί νοοπίεβ εοο1θ8ί&8ΐΐοί. Μυ- 
810.1 εαίιη ίη&ίΓυιιιθοΙαΙΐβ, υΐ Γββ ρΓοίαπα, ία βο- 
οίοθϋβ ΟΓίοείΒ Ιοουτη παΙΙυΓπ (ιη1)81. Ρϋαΐΐοβ Ιιοβ 
0Γ(1ίηαΐ09 Γυί8Ββ εΐ &(1 οΙεΓυιη ρ6ΓΐίηυΪ88θ, άεοιοη- 
8ΐΓανιΙ ΠαΙ)6Γΐυ8 ροαϋΠοΑί. ρ. 44. ΝυηηυΗΐη ί§;ίΙυΓ 
ΥΕοαΓβ ρυΙεΓαιιΙ ηΐϋ8ίθ89, ρΓοίαηβΒ, ΙΙιγαιεΙίοβΒ. Κϋβ- 
ηηίπείΐιΐβιΐ' εαηαΟΓ&οϋϋ, ^&^α ίη ΒαρεΓίοΓΪϋυ» (ίίχί, 
άυΙ>ίπιη εββε. δί ΓυεΓυηΙ, ϋίεΐί ΓυΡΓυηΙ ίη βοοίεβϋ• 
(]υΐ(Ιειη ρβαΐΐ» θχΙγβ θηθ ουίεπι ΟγμοΙφ. ΟεΓίυοι ίά 
08ΐ, ρβ;*11&8 ρορυΙο ίη εεοίεβϋβ ρΓ.ΐίνΐβί^ΗίΑυϋβΗ ίπιρε- 
ΓαίοΓυιιι, υΐ ϋΐ&ϋΐΰο οχίΓαεχ'οΙίίδί&β ΙϋΟίεϋΒΠΐ. Ηα^β- 
1)9ΐη( Ιιί ρέ&ΐΐ» ΟΑποη&ΓοΙι&πι, βευ άΪΓεοΙΟΓεπι οΙιογΙ 
ιηυβίπ, (ΐηί ηυαβ νοεε8 ηΓ)θάυΙο8(|υ6 ίΙΗ βεςυί άε- 
1)0Γ€η1, ρΓΛ'ίΙιβΙ, βγιηεο ΤΙΐ688β1οηίε. : τους θείους ύμνους προλέγει τοις ψάλλουϊΐν, ήτοι κανοναρχ^εΤ. 

,α^ .Μ Μ δίθΐίββε 11Ιθ8 ίη ΗΐυΙ^οηε, ρΐΑίεΙ ο ν&Γϋ8 Νοβίη Ιοείβ 

φ^ ρταροΒϋχ, ΚάΥΛϊλϊο^ Γυΐεβε &Γ^εηΙ<ΐΓίο8 αοΐ ρΓ8Β- εΐ ε ο&ηοηβ 15 ουηοϋϋ 1.αο(ϋοϋηί : μή δεΤ πλέον 
Βΐ&ηάηιη ρροΐίηυβ ρεουηίαιη ρΓΟ ΓΐίςηίΙαΙε αυΐίοα Ο τών κανονικών ψαλτών, τών έπι τον άμβωνα άνα- 
νβΐ χηίΙίΙαΗ, βί αυίδ εαιη επηεΓεΙ, (ϋεείπ)η8 ε Ζο- βαινόντων και από διφθέρας ψαλλόντων, έτίοους 

ίίιηο IV, 28, ρ. 412. εά. ΟεΙΙβΓ. 

(64) βοΐϋοεί διδόατι τοΰτο, ΙαΙΙ νβΐ ΙαΙί άαηΐ Ιοηί 
άοηιχηί Ηαηο ΙατρίΙίοηβτη, Ηοο εαΰεβΙΙιιηι, Τψ ό δεΤνα 
6β1 ΟΓΦοίδιηυβ ηονυβ. ΥεΙεΓ^β ΒίηαρΙίοίΙεΓ (ϋοθ1]&ηΙ 
τψ δεΤνα. ΜηηεΙ ίΐΐαά ό ίΐα &11ί^&(υπ3 ΥΟΟΐ δεΤνα, υΐ 
ηιη ναϊ-ΐρΐυπ, φΐίουπιςυρ ΙίΐηΓίεπι ηΐίιιβ θίΐ5υ8ί?οηιι?\'θ 
&ρροη&ΙαΓ, τον ό δεΤνα, ττί ό δεΤνα, τους ό δείνα, εΐο. 
Ειβητιρία τηΐτχ (Ιίεϋοηίδ ηαΐαηΐ ίη Ηοε οοάίοθ. δί- 
ιηίίϊΙθΓ οΐ5ΐίηε1)βί ίη βιιΙε νείεπαπι ΓΓαποΐοϊ ΓΡβυηι, 
ιιΐ ίη ρυϋΐίοί» οοηνίνϋδ τε^ϋβ ίη ιηΒ]υπ1)υ8 Γε8(ί8 
ρΓβεοο οΙ&ΓΒ νοοε δυΐ) ίυϋοΒ βΙ^πο ρποοΙηπιπίΓεΙ Ι,αΓ- 
26Μ€^ 6ΐ ηοοαίηαΐίιη αυειηςυε, ουί άοηιιιη άθ^ϋηα- 
ΐοπι ΡΓΐιΙ, ενοοΒΓεΙ, Υίά. Ι)α Οαηβο αά 3οίηνίΙ. ρ. 
88, υΙ>ί β νβΙυδΙίΒ Γ&Ιΐοη&πί9 εΐΐαΐ, ΐΑηΙυπι ε1 Ιηη- 
Ιυιη <1&(υιη ίυίδββ ίΠί εΐ ίΐΐί, ΗέηιηΙδ ροηηηίναηίχ^ 
[βυηΐ αυΐ ιηαηοΙ&ΙοΓεβ βυΐ διατρέ/οντες ηυϋΐπ οο- 
(1ί^^Β^ τηέη€$ΐΓβΙ$ [Ηί8ΐΓΐοηϋ)ϋδ, Ιη>•ίηο1ίοΐ8, 1)ϋΓοηί- τινας ψάλλειν έν έκκλησίαι. Οϋίά ηοο ίη Ιοοο βίβζηί- 
ίίουΐάπό διφθέρας ψάλλειν, ί&ΙεΟΓ Π1Θ ί^ηΟΓΒΓε, ηίβί 
διφθέρα βϋ εοάεχ χηθΐηΙ)Γ8η8οευ9 εοοΙεβίΗβΙίουΒ, 
ίη (^υο ρεΓ$ΌηρΙ«Ρ εβϊ^θηΐ ΙιγΓηηοΓυπι Γ&ηΙαηάοΓηπι 
ίθΓπιυΐ6Β Οϋπι ηοΐίβ πιυΜ'οί». Νο^υε ρΓΟΓβυδ ίπίεΐΐί^^ο 
ΙΙΙϋπι Ν1οοηΐ9 ιΐϊοηαοΗί Ιοουπι (αμυ•1 Βυ Οαη^β ν. 
Βτ,ματίκια), (ΐυο ρβηΙΐΛΓυηι ιΙοείΒΓίιΙηΓ οίΠείυπι Δια 
τούτο ή έκκλ'/;τιαττική τάξις προχειρίζεται ψάλτας, 
διναγνώστας και υποδιακόνους και πρεσβυτέρους. 
Μ'άλτχς μίν, δια το ψάλλειν και ^^δειν μετά μέλους 
και ν/'>'-> κ«• ?7ματος, και προκαΟτ,γειτθ^ι του 
λάου εις το, "Αγιος ό θεός, και εΙς τα προκείμενα, 
και προψάλματα, και τα βηματίκια, και εις τήν 
προέλευσιν. Οαηϋουπι "Αγιος ό θεός νεί Τρισάγιον 
οαηίαηΐ ίη οεοίεβίβο ίη^Γεί•8υ. V. δυρεηυβ οίΐ&ιο Ιυοο 
Ι^ ϋΓοίχΙί ρ. 31. Τα προκείμενα βυηΐ ΙθχΙηβ ε 
Ρδίΐΐηιίβ αυΐ ΥοΙεπ» ΤεδΙ&ιηεηΙί «ιΐίο (]υοά&πι Ιί^ΓΟ, Ει ΐΓθτηρ€ίΐ€$ ρονν ανοΐκ αιι ;οτίΓ (ίο Ρβηίοϋόΐΰ β ίϋοί ρΓίΡδεηΙϊ βριί. Προψάλματα βυηΐ ρΓοεΡβ, ςιιΐΒ 
(τϋ αη ά\η€ν άη νοι : Ιατςβίίβ άεναηΐ χα ρ€Τ8θη^ι(*. αυΐνί Ιοοίίοηοιη Ρϊΐιΐίετϋ ιίίοϋηΙυΓ. 13τ,ματίκια 8ϋηΙ, 
Μο4ηιη, ςυο ροπΗΓεχ Βοπιαηηβ οΐίηι 0ΒΓάίη8ΐίΙ)ϋ9 
€ΐ »1ϋ8 86(118 Ηοαιαη» ρΓοε6Γί1)η8 ρΓεΒΐ>>!<^πΜηΊ ρπι 
χηιιηαΒ αροΒίοΙίευπη ^&γ6 8θΙεί)&1, (]ε80ΓΐΙ)ίΙ ροηΙΙ- 
ΠοΒίΙβ βίε : ΡοηΙΐ^ίΧ ^β(1βη$ άαί ρταΙιιΙοΗιιηι Ηοο 
ηοάο : €ατάίηαΙίΙη$ άηο5 αητ€09 οί (Ιηοδ (ΐΓ0α$08 αΓ- 
ρ^ηΙβοΜ. Υβηίηηί €ηγάίηαΙβ$ €ί ρνο/Ίιηάΰ αιρηί ίη• 
εΐίηαηΐ αηΐβ ροηΙίβ€€ΐη, ροτηςηηϊηηβ βί ηιΗΓαυι 
αρ^τίατη^ {η ηνηιη ροηΠ/Όχ ίηιτηίΙΙίί ρεηιηίαηι. ΙΙΙί 
βΐιίεπι αοο^ρία ρεοηηία ροηίίβα τηύΐιη^η οδοηΙαηΐηΓ, 
ΡΰΤΛίηίαδ οαρϋ ροηΐφχ 6 τηαηιι αιηιοΓακί. ΛΙϋ ρτ(ν- 
Ιηΐί ρ€ηη ρβοίνηί αηί€ ροηΐιβνβτη, εΐ ηιάμίηηΐ νι 
ηιϋΓα αιίΓεητη ηηπίη €ί ίΐηντηρτο'^ΒΗίη, βί ο$ηιΙαηΐΗΓ 
άεχίηιτη ρεηη ]ζοηΙίβοί$, ΑΠί νεΓΟ ρΓ»ί1ηιί οΐ οΓΠεία- 
Ιββ αοοίρΐυηΐ ίο οααηυ Ιαηΐυιηάεηι, εΐ οδΓυΙκηΙϋΓ 
ρεάβπι. ΙιηρεΓλΙΟΓ χηαηεΓα (]ί&(ΓίΙ)ηθ1)αΐ θυί» πη&ηί- 
1)0•. τζ Χ^^Ρ^ ΐίοααων τό διδ(!μενον, αυτουργών, ου 

Μλιύων, ιιΙ λϋ Ι^ΙΰΑηίτΐΒ ίη ΕζοθΓρΙ. γΙιθΙογ. ρ. 122. ηί ΓϋΙΙοΓ, Ηγίηηί ααΐ ρρεεβδ 8υΙ)ίημ;Γθ8βυη) (πΙ>πηίη, 
Νβυ ϊηίΓοίΙυιη πιϊηυΓειη, άίπίοΐ αηΐ οαηΙαίΓΒ. 'ΙΙ προ- 
έλευαις νΐάεΐυτ ίΐΐϋ Ιιίο ιΙοβίκηΒΓί, ({υ« βΙϊοθ ίηίΓοί- 
1η8 π)α]υΓ άίοίΙυΓ. ΑρραΓεΙ Κίηο, ρΒ&ΙΙ&Γϋπι Γυί88β, 
ηοη Ι^ηΙυιη Ιιγπιηο$ ΟΒηΙ&ηιΙοβ, βεά εΙΐΗΠΐ ρρεεοβ 
ΓεείΙ&η(1α8 1)αΓαιοηίε& νοεε βευ ηιοΐοάίοο ίηιΊρβΓε 
οΐ ρορυΙο ρΓΟΒίΓε. 

(67) ϋίουηΙϋΓ ηυοοιηε παραμονάριοι, ^ϋί/ι προι- 
μένουσι τίμ ναψ, οηαίοΛα Ιβίηρίί^ ηιαηήοηαηϊ, (|ηί 
ΗεΓηρεΓ ίη εο πι&ηβηΐ, εΐ ουΓΗΠι Γ3η5 μοΓυπΙ. ΒυηΙ 
(ΐπ&ΐεβ »ρυΓΐ Τατοα» 8ηη1 ΜηιΙζοιί, (|υί ίη ρΙΐϋΓΐΒ 
6εοΐ6!4Ϊ&ΓΐΜη Ιι&1)ίΙα:ιΙ, εΐ ρΓεεηιη Ιεπιρυβ οΙαηιοΓΟ 
ίηάίοαηΐι »υΙ υΐ Β&οΓίΒίαηΐ ηοδίΓΐ, αυί ίπ χά'ώαΒ 
εοο1θ8ίί« νίοίηίβ Ιι&1)ίΙ&ηΐ, Βίνε, υ1 αίεΐίοηε αιεϋϋ 
βνί ηΙ&Γ, πιαηεηΐ ; νίιΐ. Βυ Οαη^ε ΟΙοββ. 6ρ. Ιι. υ• 
εΐ ν. 5ν/)^Γίι/α. 

(68) Μθ8 ΘΓ&Ι, υ1 ίιηρεΓ&ΙΟΓ Βά βοοΙθίΪΑΐη νοηίβηι 175 του πατριάρχου τα; 
μετά ταΰτα οίδίυΊΐ 

'3 άντιδ'δουσ•. βά. 

&ηΙβ ιη§Γ689υ[η ία ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΗΡΗΥΗΟβΕΝΙΤΙ 

τά; ευλογία; ;ΰΟ), ήτοι ττροτς^ορά;, κα•. άντιυίοουσι *' (70) ταύτας τοΤ; -ραιποσίτοις, 476 και τοϊς δ=σπί5ταις ό πατριάρχης τα άλειττυά (71), 

ΥΑΗΙ/Ε ΙΕϋΤΙΟΝΕδ. και άντιλαμβάνει παρά των οεσπο- ^ΟΑΝ. ^Α^. ΗΕίδκπ οοΜΜΕΝΤΛίιιυδ. 

ηαυιη (ΙοροηοΓβΙ ΐηΓυΙαίΏ 3ϋϋ Α βί ϋοΐΐββίβ α§ηο80€Ρβ, ίρβΟΓϋΐτκιιιο ρ.ίΓοεΙιίΰ ;ΐί?€Γί- 
οοΓοηΛπι, ςυαΓΠ ααΐ ηοη ΓβροαοΙ)&1 ΙοΙο βαοΓΟ άυ- ρίοβ ρΓο πιβηιΙίΓΐβ ΕοοΙβ8ί3Β βυ© ; ςυο ουιη βΠίπίίβ- 
ΓβηΙβ οΓίΐοίο, εΐϋΐ 8»11ίιη, δί Γβρο3ϋί1 ΟΕρίΙί, άοηαοΓβ Γΐ;ηΙ ροΓ.ΙοΓίοΓδί ίοιηροΓα ορίηίοηοιη, ρβΓ Ι&Ιοίπ αΐ) 

βρίβϋυρο ηίΐί3ί:ιΐΏ οαΐοίίίαπι οοαδβΟΓαΐΕΐη οοπιιιιπηί• 
ο.ιπ νίπι δίΐιισίίΐ.ιΐίβ ρΛηί5π8 α ρΓβ9ΐ)γΐ0Γί9 οοηί»β- 
ΟΓϋπάι», εοβμβΓϋηΙ \ά (βνηιβηίητη »ρρβ11ϋΓβ. νί(ί. θα 
ΟΗΠββ, ν. Ρβτγποηΐηηχ, ΕυΙο^^ία νβΓΓΟ, άβ ςυ» Ιήο 
ΒΟΡ.ηο 6ΛΐΙ, ΟΓαΐ ρατϋοϋία 1)'ϊηο1ίοϋ (|ΐιΐ(1θΓη, αΐ ιιοη 
0ϋα860Γ&Ιί ρααίθ, ςυ&ΓΠ ραΐΓίαποΙια ίαιροΓαΙοΓί οχ 
6οεΐ68ί& άοπιυπι τβοίβυαίί, ϊη ϋί^υιη οΙι&ΓϋαΙί^, αΙ 
ραΙβΓ (Πίο ΟΓυ^ΙυΙαίΏ, υηϋ ευτη οηιΐίοπΘ δβυ 1>€ηβ- 
ϋίοΐίοηβ, α(1(1υΐ3αΙ, ΥίΊϋΙ ΐΏΐιηυδουΙυιη, ςυο ίρ»! 
ί'βδίί (Ιΐβί ΙιϋαΓΪΙαΙθίη ^ΓαΙυΙ&ΓϋΙυτ βΐ Ηυ^βΓβΙ, οΐ 
ιηοΓί ϊΙΜ ραΙίδΓαοβΓβΙ, ηυο αιπίοί (1ΐ6ΐ)ϋ8 ί'ϋβΐΐβ 8ροΓ- 
1α1εΐ8 εαπι ρ&ηί6υ8,βαΓηΐ1}υ9, &Ιϋ8(]υ6 βδουίβηΐΐδ οΐ 
ροΐαΐβπϋβ, Γ6ΐ)υ8ςυβ {ΐΙϋ3 3υευη(1ί3 [ηί88ίΙαηΙ, με- 
ρίδας οορταστικάς, ίΐυΐ βΐΐϊψΗοϋβΓίορταττικά όίεΙ(ΐ3. 
V. ϋϋ Οιιηΐίο, ν. Ρβ»1ϊ1ία ιΊ Ρβηαίί^α. Μογπ ί^ϊΐαρ 
({υοάαιηΐϊίοιίύ εβί βυ1ο{;ία αί άντίδο^ρον. ^\1^1^ α[ ροΐοΐαΐ βά ίβοΐίοηβιη Ενοηβοΐϋ, αίΐ ρΓοοοβδίοηβιη 
8&0ΓθΓϋητ, δΡϋ ίηίΓοίΙϋΓη πιβί^ηαπα, δΐά β^αρβη βΐ 
θθΓηη]υϋΐϋϋθΐη ; άοηβο Ιειηϋοιη ίιηίΐΐδ 8ΐιθΓΐ8ΓΪΙϊ1)ϋ8 
οιηηϊΙ)ΐΐί4, ουιπ οχίπβ ίωροΓΗίοΓ βΐ «Ιοηιυιη τβιηβηΓβ 
γοΐΐοί, ραΐΓΪ8Γθ1ια βΐ σοΓυηαιη βαί^ Iη^η^^)ι18 Γβρο- 
ηβΓβΙ, ηοη ΙίίηςιΐΗΐη ίβ, 0ϋ)υ8 ίη 8Γΐ)ίΐΓΪ0 038ΐϊΙ οο- 
Γοη&ηιίπηρβΓαΐϋΓίαυϋηάυΙβΟΓβ, αυΐ ηβίΙΗΓβ, (ΐηοπι- 
ηόπιοϋυιη πιογγ.γπ Ιιυηο ΐΙΙυο ΐΓβχθίυηΙ ςυϊιίαιη, 
8βιΙ ίη «ίβηίίίοΗϋοηβπι ΠβίΙοβ β33β Γί1ϋ«> ΟΓΠΐηοί», 
ί}»0Γυπι ΓϋνβΓοηΙΐίΐ ίπιρ«ΓΛΐθΓ οβρυΐ ηηάίΐνβρίΐ. 

(69) 1(1 β3ΐ Ι^βηβ'ϋοΙίοηββ, νβΐ ρ&ΓΐίοΰΙβιβ άθ ί1Π8 
ί)θηβο1ίοΙί8 ρ&ηίΐϊϋί, αϋ03 ΓκΙβΙοί δβοϋπι ίηβοϋΐββίαηι 
αίΓβΓθΙ)&ηΙ, οΐ βΗοβΓαοΐί ]3βηβάίοβη(1θ8 ο1ίί?Γθΐ3ίΐαΙ. 
8οΙοΙ)ίΐηΙο1ίπι 8αρβΓ3ΐίΐΗ>ηΪ8 ρα^ααβΒ πιοπιοπ'8, αυΐ 

ρΛΠβΒ 0ίΙ)08νβ ίηΐβΐηρίυπί θίίΊ'.ΓΓΘ, Οΐ 8£100Γ(1θΐΗΐί 1)β- 

ηβ(1ίοΙίοηβιηΗθΙθ8ΓυΓ8ϋ?»(1οηιυηΐΓβΐβΓΓθ»ριΐΓΐβοοΓυΓη 
8&εοΓί1οΙϊ ίηορβΓΦ ηιοΓΟΟίΙοπι ηΊΙοΙβ,βιυΙβΙίαπι αΐίηςυβ ίη οοπιπίϋηίοηβιπ βίΤρΓΓθ βΐ ίη οοιη 
(ΙϋροηοΓβ, ίπ(1θ(ϊϋο οοΐΐαΐΐΐΐϋβ 0[ΐυΐΒ8 ίβοθπβ, ςϋα8 
ίη ίρδίλ Κοοίοδία 38^υπιβΙ)αηΙ Οιιί ηΐ08 βλίβηυδ ΓυίΙ 
ιηυΐ&Ιυδ, υ( βαεβΓάοΙββ οΙ)Ι&Ιυ8 α ίί(ϋ6ΐίΐ3υ8 ραηοβ 
βΙϊθΒ(ίυο οίΙ:ίθ8 ίπΓβΓΓβηΙ ίη ΙπίΙίϋηβπι, βΟΓηιη ρ^Γ- 
Ιβπι οοπ8βθΡΛΓβηΙ, (16 ςυα βΐ ίρδί εοπιιηϋηΙοΕΓθηΙ, 
οΐ ΰάβΐίυαι ςηοίςυοΐ νοίίβηΐ, Γόΐίςιιίβ (ίοπιυτη 
&1)βυηΙίΙ)υ8 ρορίίοηρπι 8ΐί1(1βΓΡηΙ, εύλογίαν ΓϋεΙππ^, 
ΓΟΐΪΓΙϋΛ οπιηία β'ώί ίϊβρν/ίΓοηΙ;, •1ίδΐΓίΙ)υΙίοηβ θχ ίρ^ο- 
Γϋΐη &Γΐ)ίΐΓίο ΓαείΛ. ββηϋ1θ8 ςαοί^υο ροβΐ Ηγηιηοδ 
οαηΙ&1θ8 6( οοηΓβοΙυαι βΗερίϋοίηπι οοη8υη)βΙ)&η1 ίη 
Ι6ΐηρ1ί5 ρΛΓίβίη νίεΐΐιπ», ρβΐίίΐυ» βοευιη 8ΐιηιβΙ)αηΙ 
άοπιυΐΏ, &ΐ]1ίΐ9ί &ΐ38υιη6η'1α,&υΙ ίη ηίΒεεΙΙο ν«ηυηι 
θχροηβηόα. Ο^Γίβΐίαηί ρβρίΙοΡΛΠΐ ίρβία» εοπδβΟΓϋϋ 
ρ&ηΐδ ςυ&8 ία εοαιηηυηίοηβ &οοβρί886ηΐ ρΗΡίίειιΙαβ 
νίρί ςυίεΙβίΏ ηυίΐίδ πιαηίϋυ»! Γβαιίηΰθ αυίβηι Ιίηιοο 
βχοορΐ»3 (Ιοαιηπι ί1βίΌρβΙ)ϋηΙ, εΐ ςυοη^ςυθ νβΐΐοηΐ 
&886Γν&1)3η1 ; αυΐ ρτΐηίδ, ϋεηεΗίοίί αυίιίοπι, αΙ ηοη ρΑΠβδ η (ΐίν8Γ8ί(&8 ίηΙΟΓεβάίΙ, ρ» ϊϊκο βΓΪΙ, υΐ αντιόωρον 1;ιη- 
πιαηί ΐυαι ϋΐΐβ (ΙαρρΙυτ, ({υί ηοη ο-^πιαιυηίε&δδοηΐ : ευ- οοηδβΟΓΑΐί, ρπΓΐίεαΙ»», άντίδωρον ρ1 ευλογία άίείβίί, α(1<1ί, ρχ βο ΓΛεΙιιηι, υΐ λαμβάνειν τήν ευ 
ΓθΓβΓθΒ&ηΙ. 0υ]υ8 τεί πΐϋΐίει (1οειιπιεηΙ/ι ίη βερίρΐ!» ^ 8ί5ηίΓιεβΙ, Αΐίΐυβ νβηίαηι ηί)βαο(1ί ίηορβ 
νθΙβΓϋΠΐ ΙΙιεοΙοεοΓϋΐη ΟΧδΙπηί. V. ϋΟ. ν. ΟΰΙΐα εΐ των έητιμίων, εΓ τι; έςέλΟοι του μον $αΙηΙβ$ βΐ Εη€ΗάΗ$Ιία. βεηίίΐββ τηαζ-ΐδ ίΙΙίΐβ, νεί 
1ί5ο. ερυδΙαίΑδ, ςηαδ ίηΐβρ δηεΓίΩε&ηοίαπ) εοπιιηα- 
ηίοιιηΙίΙ:>υ8 (ίί8ΐΓΪΐ)πβΙ>ΛηΙ, βΐ ςυι» νρΐ ίη ΙεηηρΗδ 
εοΐίδαπιβΡβ, νβΙ δβουπι ίΙοηιυΓη βυΓβΡΓβ 1ίεβί)3ΐ, 
υγιείας, $αηααίβ$ 8ΐρρθ1ΙθΙ)αηΙ, ηεσυβ ηοιηίηε, 
ηΐ'ςυο ρε πιυΙΙαηη α ύΐιπδΙίΗηοριιαι εύλογίαις αΙ)1ϋ- 
Ηβηΐρ. V. ΑΐΗεηίΒί 1. τιι, ο. 30, ρ. 115, οΐ ίΙ)ί ηοί. 
Οϊ48.ΐϋΐ3οηΐ. Α6 Ηίδ ΰηίορϋχ 8θυ δβη^άίοΙίοηιΊ}Η$, \ά 
β8ΐρ»ρΙίευΓΐ8 ρπηίδ ^6^6^1ί^ιί, ςυ^ Βίΐ οοηαεθβηίΐυτη 
ί1(!€ΐίΙ)υ8 ()&1)&ηΙυΓ, ΓαεΙαπι 68(, υ1 νοχ βαίορία ρΐ 
οοηνίνίηίίΐ ρΐ άοηηιη δί^^αίΠεβΓοΙ, ν. θα βαη^^ε, ν. 
ΛΙορία, ςαοά ί^βΐίπί βχ ευλογία ΒίΤβεεηιηΙ, ΓοΠβ 
άεεορϋ άυείυ 8ερί1)&ρυΓη βρ(Γοορυιη, φΐί ευ δίΰ 
8{Βρβ 6χ&Γαη1, ϋ( 85 α (ϋδΐίη^υί ηβςυβ»!. 0ρ(1βΓί- 
ευ^ ΥίΙ&Ιίϋ (αρυά Όα ϋαη^ε, ν. Βϋηβάίοΐίο) βαίοςίαχ 
ΙβηδίΗΰϋοηΐΒ (ίίχίΐ, ρρο ςυο ΡοίΓϋδ ϋ&π\ί&ηυ8 ιίοηη*η 
Ιίβηΰάχηϋοηί^. Πίηε ίηΙβΠίβΛίυρ Ιοευδ Ορεβορϊί Μ. Ιο^α νβρο βΐίαια ίΙΙΐδ, (|αί ]αΓη εοπιοιυαίεϋ&βοηΐ όο 
ρκαβ εοηδΡΟΓΗίο. Ναπι δαρρα (ΙίεΊΙυΓ ίηιρορ&Ιορ 
οοηαΐΏϋηίεΑδδει οαί ραΐρί&ρείια Ιιίοιίίοίΐυρ βυίοςίααι 
ά&ρρ. Μορβπ) Ιιιιηε ευίοςί&δ άίδίρίόυρηάί β&εβΜοΙβδ 
ΗυϋΗΟΡυηι α Ορφοίδ αδκυπιρ&βρυιιΐ. /η ίρ$ο ηαΐαΐί 
άίβ ]οαηηύ ΒαρΙίίΙοε ίήητη^ιιβ υιαοοηι/η, &ίί Ρ&π- 
Ιπδ ^ονίυ8 ΙίΙ)ε11ο άβ Ιε^^αΐίοηβ Μθ3εονίεΑ, βΐ ίη 
Ρα$€Ηαί€ ρνβ$Ιηβ€Η $η€ταίο$ ραηβ ραννοί Ιοίί ρο- 
ρχιΐο Ιατ^ίηηΙιΐΓ^ ηηοπίηι €$η ίβΰηΰϋί οοηβΐοΐαίοιι 
αΙΙβυαή ίχΐδίΐτηαηί. Ιρ808 ςυο(ΐυθ ίπιρερβίορεδ ρορ 
ΓβδΙορυηι άίερυπι Ηίίαπίαΐβπη ρ&ηρβ ίη οίΓΟθΙΙί ηαο- 
ίΐυπι ρί8!03 ίηΐϋρ ααιίεεδ (ΙίδΙπύυίδδε ^αΐίδ οοη3ΐ:ιΙ 
ο Οοάίηί άβ οΓΰοίίδ ρ. 98, υοί αίΐ ίπαρεΓΗίορεπη 
ϋΡίαηυιπ Ροΐ6!«ΙαΙο ^«ιηυεη8ί αά 8β ΓβδΙαπι (Ιιβπι 
^ρ&ΐυΐαΐυπι νοηίβηΐί ίη ηι^ηυδ ά^Ρθ κολίκιον, 6η- 
ΓβΙΙατη οίΓεηΙαΓΟίη ΙοΠαηι, V. θα Οιη^ίΡ, ν. ΟΙβητη 
\>βηρ{α€ΐηιη. Οιιϊλ ρυΙο'^ί,'Β δοΙε^ΑηΙ &6εαηΜ'()υ8 

εύλογίαν ίιΐβιη 

ρβΙΡΗΓβ. 1.ίΙ)βΓ 

μοναστηρίου μή 
λαβών τήν εύλογίαν, Ι) απολυθείς υπο του άρχιμαν- 
δρίτου μετά εύχης, έστω άκοινώνητος. Αη1ε(}υαηΐ 
αΐ) Ιιοε ηρ^ηιηβηΐο άοεεάαπι, πιοηεύο 1(1 υηοπη &ι1- 
Ιιυο, ηιορβπι ίΙΙυπι ρΛηβηι εΐ γΐηϋπι ββευπι ίη Εε- 
εΐβδί&πι ΗίΤβΓθπάί α(1Ηυε οϋΐίηερβ ίη Εεείββίπ ΛΙο- 
(ϋοίηηεηδί νβίβρυπι ΓίΙαυπι Ρ6ΐίηρη1ί88ίπι&, υΐ ρβρ- 
Ιιίύεΐ αη^*?Ια5 α Νυεβ &ά Οΐιροηίε. Ο&δίηεηε. ρ. 
373, θάϋ. Μυρ&Ι., ευ^υ8 Ιΐίεο βυηΐ νβρ^α Ιιυε ευη- 
^ρυα : ίη ρηΠίοα ηιί$$α ββϋαί οΐίτη α ρορηίο ραηι.$ 
βΐ ννιχ οΜαΐίο ρτο χαενίβοίο αά ατίίχΐήηιη οοτιβίβα- 
Ιίηιη, Νοη βηΐτη ΰορϋίαηΐηκ. Ε ςηίΙ>ΐί8 οϋΙαΐίοηίΙ»η5 
αα€βνάο$ ρατίηη αΐίςηαιη ί^Ιΐ(^ί*ΰαΙ €οη8β€^'αηάα/η^ 
^^I^^ιι(ι$ α $αοετάοΐ€ ΰβίΐεάίεΐα.^ σΙ ρνορίετα €ΐιΙορία$ 
αρρβΙΙαίαχ, εΐεήά ίπίβρ ίΟ €ί {χάϋΐ^ε άϊνίά^1>αηί^ ηοιι 
νβΓΟ ϋαΙβαΙίΗίηβηοδ, ϋαςη^ αάεο αηίβιη ονευίΐ (ή]ε- 
νβηϋηιη ατηΰίΙιΌ, αί αϋςηαηιίο ηοτηίηα βοηιιη^ ςηί 
οΰίηΙιΎαηΙ^ ρηΜίηβ ΓενίΙαΓβηΙϋΓ. Ιηνβηίο ςυο^^ηβ Ι. II. ΕρίϋΙ. 33 : ΪΓαη$ιηί5ίιηη8 Β. ΡβΐΗ ΑροίίοΙχ Ο ά&Ιβδ ία (ϋβ ΡβδεΙίΑΐίδ α ροηΓιβαβ ΩάβΙίί)α8 ρρββΙΟΓ 
ι.^ »,•.#: „. Ι ...ν ^ Λ^,..'^ -.•... οδεϋΐϋπι ρβοίδ βΐ 1)βηεάίεΙίοηβ8 8βυ 1)υεθ1ΐ85 Βεηβ- 

ϋΐεΐα», τρικέφαλα 8βη ηυπισιοδ ίρίυηι ίηηρβΡΗίοΓηηι 
να11ίΙ)ΐΐ8 δί^ηαίοδ. ΥΙγΙ. Βαΐβαιηοπ. 1.οεη8 α θα 
('ιιηρο, ν. Ασπασμός είΐΕΐιΐ3. Κα ϋΐίβρβίίΐ.ιΐο οραβ 
ηοη 1ΐ3ΐ3ε(>&ηΙ ραΐρί&ρεΗφ &ρυ(ί ίιηρβρ&ΐυρεπ), ςυί- 
ευπι (ΐΐαηεί ρβηηυΐαϋοηβπι Γαείβΐι&ηΐ, αυρβοβ ηυπι- 
Π103 ίρδί αεείρίεηΐββ, οΙ βορυιτι ίη γίοβπι 1)υεθΙ1&9 
ρ&ηί8 ρράιίρηίβδ; ο1 ιηίαυίιι ϋιυΓβ, ο( ρ^^χίϋββ αΡ0• 
πΐΑΐίε&δ θΐ εβΓβΟθ, βΐ αΐί&β β]α3ΠΐοοΙί ΓβουΙ&β. 
^ ρΟ) Μ. άντιδίδυυσι. ΕΙ ΙιΟΒΟ ΓοΓΟία δίδω, δίδει, 
δίδειν, βίε. ίιι ίΠΙβ 6δ1 οοηβΙααίθΓ ο^ββρν&ΐΑ : &1(β• 1)6η€άίΓ.Ιίοηεηι^ ΰπιοβτη ραννηίατη, εαΐ άβ οαίβηί^ φΐί 
1)€η^βαα $ηριί ίη$6νΙα, \Λ θδΐ ΓβΙίηηίω εαΐεηατηιη 
ήη^. ΡβρίΙβΓ Οοηβ(1. Ιδοάιεβη. εαηοη. 14, εηίορϊα 
ρρο (Ιοηο, ρρα23ΠΓΐίηι ΙηΙί, ηϋΛΐβ Βπιίεί (ίίβ ΓβδΙο ίη- 
ΙίίΓ «εβΡ ηιίί^δίΐίίρο δοΐοηΐ, Ιβι^ίΐππ : Περί του τα άγια 
μή εις λ(5γον ευλογιών κατά τήν εορτή ν του Πάσχα 
εις έτερα; παροικίας διαπέμπεσΟαι. δϋάίεβΐ Π105 
βΡΗΐ 60 Ιβτηρορθ, ιιΐ βρίρεορυδ ά& ρλπθ η 8Θ εοη- 
8βεΓ&Ιο ραρ1ϊεα)ιΐ8 Ια Εεείβδία^^ 8υαΐ ίπδρρείίοηίδ οΐ 
ιιά ρΓ63ΐ)ν{βΓ08 6&Γυπι ΐϋίΙΙβΓθΙ, ίη βί^ηίΗε&ϋοηβΐΏ, 
Μ οαπι ίΙΗβ 6οπιπ)υοίε2Γβ, ίρ808ςυ6 ρΓΟ ΓΓ&(ηΙ}υ8 177 ΌΕ εΕΒΙΜΟΝΙΙδ Αϋι.^Ε ΒΥΖΑΝΤΙΝ^Ε ϋΒ. Ι. 178 των τα αιζοχάμ^ΐΛ (72)* και ασπάζονται οΐ δεσπότάι τούτον, και έξ{ασι του αγίου φρέατος ^4 ρ'β). Και νίνεται 
-πρώτη δοχή ϊζω του αγίου φρέατος ^'. 

1Γ. Και δέχεται κάκεΤσε το μέρος των Β3νέτων Α 
μετά καΐ του Ιαυτών δημάρχου, και άκτολογουσι τους οεσπότας κατά το είωΟί^ς' λιβελλάρια γαρ ου 
δίοονται έν τ^ υτοστροο^ των δεσ•;ιοτών καθώς και 
έν ττΐ άφίξει αυτών τα δΐ λοιπά της δοχής επιτελεί- 
ται καθώς προδίρηται. Και πάλιν γίνεται δευτέρα 
δοχή εις την εξω του χυτού (74) της χαλκης του 
έχεΤτε φορνικου καμάραν εις την σιδηράν πύλην, 
χαι δέχεται κάκεΤσε ό δήμαρχος των Πρασίνων μετά 
χαί τοΰ δήμου του ρουσίου* τα δε λοιπά της δοχης XIII. 1\)\ ηυο(]υβ ΥβηβΙΟΓυΓη ί&οΐίο ουιη 1ηΙ)υαο 
βυο 608 εχείρϋ βΐ υΐ ιηο9 β&Ι Ι)θίηίηί8 αοοί&ιη&ΐ : 
ΗΙ)ο11ί βηίΐΏ ίη Γβάϋυ άοιηίηοΓυαι αΐΊ άυιη βχβαηί 
αοη άαηΙυΓ: οββίβΓα αυΐβαο, ςυ» βά Ιιυηβ ηΐυιη 
ρθΓΐίηβηΙ υ1 Βορρα Γθίαΐυηα ΓυίΙ ρβπ&^υηΙυΓ. ΚυΓβυβ 
βεαυΝΟΑ ΓθοβρΙίο ΩΙ 6χΙγ& Γογοιοθιτι οΐιαίοββ ίη οα- 
ΐΏΡΓα Η(1 ΓβΓΓοαιη ροΓί&ο), βΐ βχοίρίΐ ίΙ)ί άοπιίηοβ 
ΙπΙ)υαα8 ΡΓ&ρίηοΓυιη ευοη ΐΓ&η8ίΙοηα 8υ& Γαοϋοηβ 
Γυ83& : ΟίϋΙθΓϋ νβΓο, ςυ» ίη ΓβοβρΙίοηίΙ^υΒ οΙ)8βΓνα- 
Γβ οοηνβπΐΐ, ηΐ 8υρΓ& ηοΐαΐυπι β8ΐ ρ6ΓΠοίιιη(υΓ•8ίο 34 οιοωσι ΥΑΚΙ^ Ι^ΕΟΤΙΟΝΕδ. 

κομβίον χρυσού λ (τ. Γ&τη διδοΰσι νβΐ διδόασι ΣΧΟΛ. Ίστέον, δτι όοείλει ένειν το α ΓποΊ κομβίον γρυσου λίτ. ι" (75) και ε ΓΙ μεν! εστίν εις Βασιλεύς, 
ΐίσι! τας ι Αιτ., ει 6ε Ου [ο] εισιν, ε•.τε και γ είσιν, . . ονται αι οέκα λιτραι, ε . . ει και γ πλην του . . . 

βασιλέως, οφείλει είναι τ [ουτο] το ποσόν του δε . . . 6π1ρ των άλλων τών Δ. . . έξίσης ώς συμο . . . ρουσθ... 

οιά των άμφοτερ. . . τάς δέκα λίτρας, δϋρρίβΐυπι βΐ βαιβηοΐ. βχ οο(1., ϋΐ Ιιίο βχΙιίϋβΙυΓ, & ΚβίβΙίίϋ. •^ ΥβΓ- 

Κ)α και γίνεται — φρέατος οπί. βί. 

αΟΑΝ. αΑΟ. ΗΕΙ8ΚΙΙ ΟΟΜΜΕΝΤΑΚίϋδ. 

ηοη ιηβΐΏίηί ίΙ)ί νίάβΓθ. Β ροΐββΐ Ιι£βο οΙ}1αΙίο Γυίϋββ βί^ηυπ), αυο ίιηρθΓ&ΙοΓ 

^Γ&ίυπίΐ αηίοιυιη βΓ^αΟβυηι άϋπαοηΒίΓ&ΓβΙ, ςυί8ίΙ)ί 
νί(8? υβυηι &οΙ Ιιυηε υβςυβ ίβΒίυηα ΙιίΙαΓθπιςυθ (Ιΐβιη 
ίηάυΐθίβδβί. Νοη (ϋβ 1]ί8, ςυβΒ Γ68ΐί8 (ϋ6ΐ)υ8 Εοοίββίβθ 
&ύ ίωρβΓ&ΙοΓβ ο£Γ6ΓΓί 8ο1βΙ)&ηΙ, &ροοοιη1}ϋ8, ββυ 
8&οευ1ί5 αοΓο ρΐ6ηί8, ββά άβ αϋα ςυαάααι &ηηιια 
^Γ&ΙίΩοαΙίοηβ νβΐ 8ϋρ6η(]ίο Ιοςυί ν)(^βΙυΓ Νίο6ΐ38 
ιηίϋο νϋ» ΜαηυθΗ8 Οοσιηβηί, ρ. 27, βά. ΥβιιβΙο 
ςυ&ηινί8 άη€βηΙβηα$ τηίηα$ βΐ ίαίβηία ηοητήηαηάο 
θΰίβοβΓίΙ, υ( ςυ&ηϋΐαΐβιη 8υαιαΐ£ οιίηα» ίπΙεΠί^α- 
ηαυβ, ςα&πι 8ί η^ίθδα πάίοαία βΐ οΐ^&ουτα εαα νβ- 
Ια8(&ΙΪ8 βίΤβοΙβΙίοηβ ηοιηίηϋ)υ8 ίβία βίαΐβ υδϋϋΐίϋ 
Γ68 ςυαβι^υο ιιρρ6ΐΐ888θΐ, ΙϋΓ&8 βΐ ηυιηί8ΐη&ΐ8. Ιιθου8 
Ιιίο β8ΐ : Γράμμα έρυθροσήμαντον σφραγίδι τε χρυ- 
σεία και σηρ-κώ νήματι εμπεδον, κόγγης άναδεοευ- 
μενφ νιμοτι, τψ κληρψ του Μεγάλου ΙΝεω επιοιοωσι, 
τυπουν αΰτοΐς άργυρέα κέρματα ετήσια, εις δις εκα- 
τόν μνας κορυφούμενα. 'ϋλέγετο δε καΐ Ιτέραν 

ήρυθροδανωμένην βασίλειον γραφήν έπιφέρεσΟφι τον 
»Αί'.^ Ι..-.1 τ ; :> ..ι.\ ^.^^ χρυ- 

β88β βχί- 

δϋπιο, επ'άοηυβι βί αυίά ίη Ιιοο Ιοεο νίόβο, μνάν 
6886 ΝίοβΙβΒ ίό, ςυοά ΝοβΙγο ββΐ ΙΙτοα, βΐ τάλαντον 
ϊά, (|υοι3 Νθϊ»ΐΓθ κεντηνάριον. Ιίΰί-α αιιη, ηυϋοι 
Ραϋΐϋδ λΥΗΓηθίπά 1. ιιι, 13, πιβπιοΓαί, Θ8ΐ ΚΓ&η- 
οίοα νβΐ Ι.οη^οΙ)αΓθΙΐο&, βΐ ιηυΐΐϋίΐι άίίΤβΓΐ Ο Ρΐ&η&. 
Ραυ1υ8 βηίπι ίΙ)ί αην€0$ δίηαηίαηιτη ΙίΰΓαπίηι ΗΐΙ- 
ρβηοο, ΡΓβηοϋΓϋηι Γβ§;ΐ, & ΤίΙ^βπο ΑυρυδΙο ίπορ. 
ΟΡί&ηο 0118808 ΓπβιηοΓ&Ι, ςυο8 6οη8ΐΑΐ βοδάβαι 6886 
ουπι ΝοδίΓΟ (ΙίεΙίθ ηυιηί8ΐη&1ίΙ)υ8 νβΐ 8θ1ίάί8 &υΓ6ί8, 
ςυοΓυο) 72 ίη ΙίΙ)Γ&πι νβΙ ΙίίΓαω Ο Ρΐαηβϊπ Υβηίβ- 
1)&ηΙ. ΙΙΙυβίΓβηάΙδ ηο8ΐΓί8 αροεοαιΐ3ϋ8 β^Γο^ίβ Γ&οϋ 
1οου8 ίο&ηηΪ8 Ρ&υΙί Μυο&ηΐϋ ίη ΟβΓβηι. ΟοΓοηΑϋο- 
ηίβ 0ΙβΠ]βηΙί8 ΥΙΙΪ: ΡοηΙχ(€Χ αά αΐίανε α€α&$ΐί, 
€θηιιβ, άβροδϋα κπϋτα, χη τηβάΐο ο$οηΙαίο, αιιρβκ ίΙΙηά 
αηΓβα$0ΛΐΙα Ι. οΰΐιιΐίί, ηηχ ΐηϋΐηαα ίη ^ηδ^α α-ηπιβίΐα 
5€η€€α Π. Ρ. /). ΒοΓϋιοΙοηΐίί'ηχ Ο^ραίχι^^ 5. 5. Οβ- 
ΗβΓαΙίδ ίίκίΜΐΐίηΐΓΐΗίί^ ρυίΐΐίβεί ίΝηίήΐηινΐΙ. Οϋο ίη 
Ιοοο ηοί«η(1υπι ρππιυηι ή άποστεψις νβΐ ό άποσκε- 
πασμός, (Ιβροδίϋο ηιΐίΓδθ, ΓβνβΓβπϋ» 0&υ5& ί&ο1& 
&!} Ηοοβάβοΐθ αά βΙΙαΓβ, 86ουη(1υπι ό ασπασμός της 
ένδυτής, οδουΐυιη θηογχ βηίΙγΙβΒ νβΐ ίπβίΓΛίο βΙΙλ- 
Γίβ, βΐ ςϋί(1ρπι πιβάιο, ίηαρΓββΝϋΠ), υΐ βΙ) βρίϊ»οι»ρο. 
Ναηι (ϋαοοηί β( ιηίηοΓβ8 οοΓηαα Ιαπίυπι βηοίγΐ® 
080υΐ8ΐ»ΗηΙυΓ. ΤβΓίίαηι (ΙβροδΙίϊο 50 αυΓΡΟΓϋπι 50ϋ- 
ΙοΓϋΠ) νβΙ δουΙαΙοΓυπι Νυρ^τ βπίίγία ίη β&εοο Ββηοο. 
*[Ι)β οίΓΓΗοάα Γββϋπι ΡπιποοΓϋπι \\ό. ΟίτβηιυηίβΙ άβ 
ΓνοηοΛ, \. Ι, ρ. 24 €ι»η8ίϊίΙβΙ)ΐιΙ ίη ραπθ, νίηο βΐ 
ΧΙΙΙ ΗϋΓ»Μ8.1* ί)ρΙ»οο 8(1ΐΊυο 8θΗο1ίηη Ηυΐι: Ιοπο ίη 
πΐΗΓ^ΊΠΡ πιοηίΐΙ>ΓΗΠΗΓυϊη ΗοπρΙαπι, βθοΙ ιι όίΐιΐίυρρρο 
πιί8Γ:ΐο ΙιυηοβΙυΓη βχΙιίΙ)ΡΓ0, ου3α8 βίΐίΐβ ΙαηΙυπι 
ρβΓ8 ΓϋίΙ, Οϋπι θί*ΊθΓ8 Ιρρί ηοη ρορβρηΐ (ι•ίί/. ΐ'ίΐΓ. 
ΙβΰΙή, (71) ϋηξ/η^ηία νβΙ ρχιχίάα ηηρηβηίαηαε^ οάοτα- 
ίαι, Ιίοβ 68( Οηβηΐ&ΐίυπ) ίη ΓβΓβεΙίοηεηα &πηίοί8 
λύ6υηϋ1>υ8 &(](16γθ 6ΐ νοηί6η1ΐΙ)υ8 οίΤβΓΓβ οάθΓ&- 
πιβη(& 61 υηςυθηία. ϋοίβηΐ ςυοςιΐ6 Ρβουιη μβΕΐΗΓ6 
Ρ}'ζίά69 αηα1)Γα βί ιηυ8εο ρΐ6η&8. Ιΐα ^08υει δ1ν1ί1θ8 
10 ΟΙίΓοοίοο δ^Γί&οο βρυά Α886πι&η. Ι. Ι, Βί1)ΐ. Ογ, 
ρ. 268 : €ιυί$ ρ€Γ ίβρίβτη άία Ιοίαιη ηοοίβτη ρβτ «γ- 
\^ιη άί$αΐΓτηηΙ^ /ηπαΐία βΐ ύάθΓαία$ ρι^χίά^δ τηαηη 
§€Τ€η(€ί, α οατιηνια ηιοάηίαηΐβα. Υ1(1. &ά ρ. 270, βΐ 
382, υϋ. Ου&πι 8ΐυ(ίίο$ί νβίβΓββ η&Γίυηι Γυοηηΐ, εΐ 
(]ηΑηΐ08 ίβοβΓίηΐ 8ϋπιρ1υ8 ίη Γ08α8 ίη οοηνίνϋ8, 
ίΐβπι ίη Ιΐιαβ, 6ΐ &1ίιι 8υίΊ1π)βηΙα ίη ει&6ΓίΓΐ6ίί8 8υΐ8, 
6Χ Α(Ιΐ6η&ο 61 &1ίί8 οοη8(&1. 

(72) Ουίά Μϋΐ 8ρο6οιηΙ>ί& εΐ υη(}6 άίοΐα, ρ1απΙ)α8 
άίεο 8(1 ρ. 261. Ηίο ιηοη6ΐ)θ (&ηΐηπι νοΓ^ο, 6886 
Β&εευ1θ8 8βη€εο8 βυΐ ροηηεο8 ευπι ίη8υ1ί8 ηυπαπιίδ. 

(73) Ηκο ίρ8& νβΓΐ)& ίη οοη1ίη(•η1ϊ ΓΟουΓΓοηΙια ίη 
ιη6ΐιιΙ)Γ&ηί8 ε£Γεε6Γοη1, υ( ςυ<εοΙ&ιη βχ εάίΐίοηε ηο• 
ίίΓΕ^ ρχοί(ΐ6ΓίηΙ, ηεπαρβ ΙΐδΒΟ : Και γίνεται πρώτη η Άξουχον [ε8ΐ ηοίηβη ΤϋΓείευπΊ ϋ^ίΟϋλ] 
οοχή έξω τοΰ αγίου φρέατος, ίηΙεΓ πηεπί § 12, θί σέων τάλαντα βραβευουσαν. ΙΙ» Ιβ^οΐκΐηπΐ 
ίΐιίΐϊυιη § 13, ΙηρβΓεηα» : ηϋβπι ίη ρ8Γ8^Γ&ρϋθ8 βευ 
860ΐίϋηε8 εαρίΐϋο) οοηίΓυηο&ΐίοηι^ΐΏ ίη ιη6ΐηΙ)Γ&ηί8 
Η ηϋ8ΐΓ& ϋίνϋΓ&βηα 68^6 8ϋΙ)ϊ 3&αι ιηοηυίηιυ8. 

(74) ΑΐίΙ)ί χυτοΰ βετίΙ^ίΙυΓ, υΐ ίρηοΓββ, 8ί1ηβ α 
Χ'-^της ηοιηίη&ΙΙνο, &η & χυτός. Νεςυε εοη&ίαΐ, 
^'αί(1 &ί)ζηίβοβΙ. Οοείυβ \ηΙϋΓρΓε8 Ιιίο ρΓ3}ΐ6ΓϋΙ, ρ. 
ο8 ; νβΓίίΐ οοηοαιηϋταίιο, ρ. 94 ; Ιονιιγη εάίίηιη, ρ. 
107, 135, εΐ αΙι1)ϊ ίρβαιη νοεεπ) Γ6(ίηυί1 Οίιι^Ινιη 
Γβάϋ609. Εςο ςυί(^6πι 06Γ(ί0Γ& ηοη ηονί. Νεςυε ίο- 
ρορπβρΙιίΡΟΓηπ), ςυβ Ηίε ρΙϋ80ϋΙ& οοουΓΓυηΙ, 8 ηιε 
(ΐυί8 εχρίΐιο&ΐίοηβπι οχί^ρβείεΐ. 1.μ1)ογ ί» εδβεΐ ρα- 
Γυπι υη1ί8. εΐ υίευηςυβ 8β(]υ1υπι β» ίη γ6 Ιε ρΓ£β- 
1>ο&3• 8εαιρ6Γ Ιηπιβη ίαιρϋΓίβεΙυ» ίυΐυρυβ. 

;Τ5) δοΐΐϋΐ. 2. λίτραι ι'. Τερ ρ6Γ &ηηυπι^ Γ68ΐο 
ίοιίίεβΐ Ν8ΐίνί1αΐί8 Οηη'βΙί, ΡββεΗβΙίβ είΡεπΙεεο'^Ιββ 
0ίΓβΓεΙ)ϋΙ ίηιρΡΓΕίορ ίη Μβ^ηΛ Κ^ει^^^^«, δειι 8. 8ο- 
ρΐιΐίρ, εΐ ςυίϋ'. ιη Γυ^Ιο Ραδοΐιαίίβ ϋϋηΙυιΐΗΓίυπι, ϋϋΐ 
ΟΒηΐυιΤ] αυπ 1ίΙ)Γ&8 (ςυα (3ε τβ νί(Ι. 8(1 ρ. 20, Ίί- 
οβΓ.(1.ι), Γβ1ίςυί8 <1εηΕ8. 0Γΐ(;ίηεπι 1ιυ)ϋ8 εοη8ϋ6ΐιι- 
(Ιϊηί^ :•ί ιηεουπι Π'ρυΙο, 0Γβ(1ο εαπι Γϋίβϊ^β, ρΓβεΙίρ 
ηΡΓ?9-»ίΙβιβπη αΐιςυίίΐ ίη 8υ8ΐβπΙαΙίοηβπι βίΓϋοΙΟΓΛ- 
Γυΐύ 6Γ€ΐο8ί£Β 6ΐ ιηίηί8ΐΓ0Γϋΐη 6308 εοηίεΓβηίΙί. εΙίΒΠΐ 
ι)ί(]υ8ΐρ βΐυίΐΐυπ] ρ(£ηί1εηϋ8ηι οοηιπιοη8ΐΓ&η(1ί. 
Ν;ϊΐη επιη ίιηρβΓ«ιΙθΓ68 8οΙβΓΡη( ιη&^πί^ ίΙΙΙϋ ΐΓίΙ)υ8 
ΓεΜΐϋ ι^υϋΐίε&ϋ [)Γ0εε88ίυηε8 8(1 Μ&μ'π&σι Εοο1ε8ί»πι 
Γ8ε>Γβ, βΐ ί1>ί ρυΙ)1ίε6 οοπιηιοηίο&ΓΡ, ιΙε1)6ΐ)8ηΙ 
ρπϋΝ ρ.^εεΛία 808 &ρυ(1 ρ&ΙΠΕΓοΙιαίΏ ρΓοΙϋεΓΐ, εΐ 
ροΒπίΐΐ^ηΐίαιη ίΓΓ0§»1&πι ρΓ»8ΐαΓε. 6οπιπΐ8 νβΓο 
ηαυίεΐη (τ&ί (Ιεεβσι αογι ΙίϋΓΒΓυηα (Υί(Ι. Υαΐβδ. α(1 
ΑιηΓη1«η. Μηγο^ΙΙ. ρ. 330). Νοο ί^ςίΙυΓ ΐιημΓοΙ^ίΐ- 
1>ίΐ6, ίοιρεΓ&ΙοΓβιη άεοειη &υπ ΙίΐΓ&β ίη ω&^ηο α1- 
18Π ί(ΐ6ΐιϋ(1επι νείυί ροΒαίΙεηΙίαπι (ΐ6ρο8υί886. Υβΐ Ο ΜΙ Μ«1Ρ 179 ΟΟΝβΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΒΡΗΥΒΟαΕΝΙΤΙ 180 ΤΕΗΤΙΑ ίηΐΓΛ οΐιαίοθη &(1 ρορίαιη, ςαββ ίη βοΐιοΐ&β Α έ«ι«λ»ϊται χαθώ^ προβίρηται, ΚαΙ ιΤ6' οίίτως γίνε- όιιοϋ, Γβοβρϋο ΩΙ, 6ΐ βχβίρίΐ ίΙ)ί ίηΐ^υηυβ ΥβηβΙο- 
Γυηι 560 ()οιη68ΐίου!» 8θΙιο1&Γυιη οοιη Γαοΐίοπθ βυα 
ίΓβη3ί(0Γί& &Ι13Β, βΐ Γ6ΐίςιι& υ1 βυρπι (ϋζίοουβ 6Χ8β- 
ςαϋυτ. Οθίηάθ ςυλϋΤΑ Γβοβρϋο ύί \η λΧτΊο δ. 8. 
&ρο8ΐο1θΓυιη βίνβ ίη ϋοΐιοΐίβ, βΐ ίΙ[)1ςυοςαβ1ηΙ)υηυ8 
ΡΓββίηοΓυηα ββυ βχουϋΐΐορ οοηα Γ&οϋοηβ δυα ΐΓΑηβί- 
1οπ& Γυ8$8 ΐλάθθΐ : οΦίβηι αβΓο υΐ 8υρΓ& 6ζρο8ίΙυπι 
ίυίΐ α ίαοϋοηβ ρβΓΩοίυηΙυΓ. υι,τίΜΑ Ωΐ ίη ΐΓίΐ3αη&Η 
ββυ Αοίο ΙγοΗηοΒ, υϋί ΥβηβΙοΓυηι ρπηοβρβ ββυ ϋο- 
ιηβ8ϋου8 ουπα (ΓΑΠβίΙοηα 8υ& Γαβϋοηβ αΙ5& βχβρβ- 
οΙ&Ι ; οβίθΓηςιιβ υΐ βηρΓα οβίβοάϊπιαδ οΙ)8θΓν&ηΙυΓ. ται τρίτη δοχή ΙνδοΟβν τής χαλκής προς τήν πύλην 
τήν ίίσφέρονσαν εΙς τβς σχολάί, κα? δέχεται κάκεΤσε 
ό δημοκράτης των Βένετων, -ζγου^ 6 δομέστικος των 
σχολών, μετά και του περατικοΰ αύτοΐ3 δήΠ"•^*•^ '^'^ΰ 
λευχοΰ' τα δέ λοιπά της δοχής επιτελείται καθώς 
προείρηται. Και μετά ταύτην γίνεται τετάρτη δοχή 
εις το προπύλαιον τών Αγίων Άποατόλων, 
■ί[γουν εις τάς σχολάς, και δέχεται κάχεΤσε δ δημο- 
κράτης τών υρασίνων, ήγουν ό έκσκούβιτος, μετά 
τοΐί περατικου αυτοΰ δήμου του ρουσίου* τά δε 
λοιπά της δοχής επιτελείται καθώς προείρηται. Και τελευταία δοχή γίνεται εις το τριβουνάλιον, ήγουν πρ6 τών λύχνων, και δέχεται κάκεΐ ί δημοκράτης 
τών Ββνέτων, ήγουν ό δομέστικος, μετά και του πιράτικοΟ αυτοΰ δήμου του Λευχοΰ* τδζ δε λοιπά της 
δοχής επιτελείται καθώς προείρηται. 

XIV. Ρθ9ΐ Η&αο ΓβοβρϋοηβΐΏ (Ιοπιίαί ρβΓ ΙγοΙιηοΒ Β 
6ΐ ΐΓίοΙίηίυίη 6χουΙ)ίΙοΓυ[η άί^ΓβάίυηΙυΓ, υϋί τυΓδίιβ Ιαιη ηοιηίβί, ςυαπι άίρ&ηίΐίβ βί ςυβθίοπθ εαποοίΐα- 
πί, 8θΐ6ΐηη68 &ρρΓ60&Ιίοηβ8 υΐ βυρτα (Ιίοΐυιη β8ΐ ίη 
Ιοοίβ βυίβ οοηβϋΐυίί, Γβοϋ&ηΙ. Ρθγ ε&ηάΙά&ΙοΓυηι 
νβΓΟ Ιποΐίηίυιη (Γαη8βυη(ϋ)υ8 άοκηίηίβ, Ιο ροΓία 
ίρΒίαβ ΐΓίβΙίηίί, ςπ(Β ίη &1πυπι ηονβζηάβοίπι &οουΙ)Ι- 
ΙοΓϋΐΏ άυείΐ, νοο&ΐββ πιυβίοί άιιο δίααΐ, (1οαιίηί8 (^υβΒ 
Γ6β(ο ΐ3οε άίθ 0105 ββΐ αρρΓβοαηΙθβ. Ιηάο εοηβίβίο- 
ήυιη αάευηί, 01)1 ςυοηιΐθ οχοβρΙυΓΐ (Ιοηαίηο Γ&υβΙα- 
ςυβ ίρκίβ ρΓβοαίυπ αάβαηΐ ρΐΌΐοβθΟΓθΙ&ηυβ βί 
ρΓοΙοηοΙ&Γϊυβ ουοα & ββοΓβϋβ οβίβπδςυβ οίΩοϋβ, 19 
ηοίαπίθ, ο1]αΓΐϋ1&Γίί8 βΐ Γβΐίςυί». Ιη οηοροάίο βίαηΐ 
ίιηροΓαΙοΓίΒ ίαΐΏυ1ί6υΐΏθλρίΙ&η6θ6ΐ(Ιοιηθ8ϋοο βυο: 
ζη&^ίβΐπ, ρΓοοοηβυΙββ, ρ&ίηβίί βΐ οίΩοί&Ιββ οαπι ΙΔ'. Και δή μετά ταύτην τήν δοχήν διέρχονται οΐ 
δεσπ(5ται διά τε τών λύχνων καΐ του τρικλίνου τών 
έκσκουβίτων, έν δε τοΤς αύτοίς έκτκουβίτοις πάλιν 
εύφημοΰσι τάς ευφημίας ο'ί τε νομικοί και οΐ διπα- 
νΐται και οΐ του κοιαίστωρος χαγκελλάριοι καθώς 
και προείρηται, δηλονότι έν τοΙς οίκείοις τύποις 
Ιστάμενοι, Τών δε δεσποτών διερχομένων διά του 
τρ'.νλίνου τών κανδιδάτων έν ττί θύρ^: του αυτοΰ τρι- 
κλίνου τ^ έξαγούστ[ϊ έπι το έξάερον (76) τών δεκαεν- 
νέα άκκουβίτων (77), 'ίστανται δύο βουκάλιοι, τά 
συνήθη της αορτής λέγοντες τοις δεσπόταις' και από 
τών έκεΤσε εισέρχονται έν τψ κονσιστωρίψ, κάκεΐσε 
δηλονύτι εναπομενόντων και έπευχο μένων τοΤς δε- 
σπόταις, δ' τε πρωτοασηκρήτης και ό πρωτονοτάριος 
μετά τών άσηκρητών και λοιπών όφοίκίων, τους τε οβΗπαοηί&Ηο αηςίροΓίυηΐ &υΓ6« ιη&ηιΐθ ίηίΓαηΙ^ βΐ ρ νοταρίους και χαρτουλαρίους και λοιπούς- έν δε τψ 
ίρβί ςυίάθΐη &(1 (ΙθχΙγ&ιώ, βά βίοΙβίΓΑΠί νβΡΟ ΕηΙηίβΙΠ ονοποδίφ πάλιν 'ίστανται οΐ βασιλικοί άνθρωποι, μετά 
αυρβί Ιποΐίηίί &8(&ηΙ. και του δομεστίκου αυτών- οι δε μάγιστροι καϊ ανθ- 

ύπατοι και πατρίκιοι και δφφικιάλιοι δμα τοΰ τής καταστάσεως εισέρχονται Ιν τφ στενακίψ της χρυσής 
χειρός, καΐ Γστανται δεξι^ μεν ούτοι, αριστερά δε ο\ τοΰ χρυσοτρικλίνου. 

XV. Οί^ΓθάίθηϋΙ)υ3 νβΓΟ άοαιίηίδ οαπι οίανα βΓ- Ιβ'• Και δή τών δεσποτών διερχομένων μετά τβ ιη&Ιίβ 61 ιηα^ηίβ 6χοΐ]1)Π8, βοοί&ηιαηΐ οΓπηββ, (υιη 
ίΙ)ί οοαβίίΐυΐί, Ιαπι ςυί άοιαίηοΒ οοπιϋαηΙυΓ. Ιρβί 
νβΓΟ 8θ11 ΐΓίοΙίηίυιη Αυ^υβί&ΐίβ ίηίΓαηΙ (η&ιη βο 
ςυοςυβ ευΙ)ίου1&Γϋ ουιη ρΓ£ρο8ίΙΪ8 ρΓβεοβάυηΙ), οΐ 
οΓάίηβ ίη &οουΐ3ίϋ8 αβί&ηΐ, άοιηίηίβςυθ βυηι βοΐίβ 
οη1}1ουΐΑΓίί3 ίηξ^Γβθβίβ, ]8,ηυΐΒ &ΐ]{;ιιβΐΑΐί8 & ουΙ>ίουΙ&- 
πίβ ο1»α(1υη1αΓ : ρΓβροβΙΙυβ Ηοπι&η&πι νοεβπι : Ρϋ, 
ρΓοηυηΙίαΙ. ΡΓΐβοβηΙοΓουΙϊίουΗ βοβ βχοίρίΐ, (ϋοίΐηυο 
8οηοΓ6 βΐ ΙΐΑΓίηοηίοΘ : • ΡβϋοϋβΓ : » ουΙ)ίου1&η1 τοΰ μαγλαοίου και τής μεγάλης εταιρείας, έπεύ- 
χονται πάντες οΐ κάκεΤσε ιστάμενοι και ο\ τοΤς δε- 
σπόταις συνιόντες. Τών οε δεσποτών μόνων εισερχο- 
μένων έν τψ τρικλίνφ τοΰ αύγουστεως (κάκεϊσε γάρ 
οΐ τοΰ κουβουκλείου προπορευόμενοι μετά τών πραι- 
ποσίτ(ον), και αύτοι κάκεΤσε στιχηδόν έπι άκκουβίτων 
'ίστανται, και δή τών δεσποτών μετά τών κοιτωνιτών 
και μόνον (78) εισιόντων, κλείονται μεν αι τοΰ αύ- 
γουστέως θύραι διά τών κουβικουλαρίων, ό δ^ πραι- αΟΑΝ. ίλα. ΙΙΕΙ8ΚΙΙ αΟΜΜΕΝΤΑΙΙΙϋΒ. (76) Έζάερον. 1•οοΐ]8 Αρπουδ, 8υΙ)(ϋ&1ί8, Ηίπυαι, 
άθΐιιη1)ϋΐΗ0ΓϋΓη, ςαοά ΙυχΙα ροΓϋουίπ οδββ!, οΠιη 
παραδρομίς, άβ ςυβι ν, δβίπιββ. »ό ΤβΡίυΙΙ. ρ. 230. 

(77) Λ€€ηΰίίη$νβ\ αϋ€ηΙ}ίία βπηΐ βΓβοίβ βΐ ΙιΒϋηίδ 
ιηβάϊι »νί πιβηββ, αυίΐχΐδ 8ΐβθϋΓηί)6ΐ9&ηΙ οοηνίγφ. 
ΟίοΙυΐΏ ίηάβ ίαίΐ ββίβϋρβ ίΓίοΙίηιηηι, νβΐ ίν'ώηηαΐ 
(η&ΐΏ ίάθΐη ββΐ βΐ ρβΓίηάβ αρρβΙ1&1)αΙυΓ) Νονβτηάβ- 
ΰίτη αοοηΰίίοτητη, ίη (^υο ίιηρβΓ&ΙΟΓββ Γϋβΐ^υδ ΓβΒίίβ 
Π)&]θΓϋ)υ8 βχοΙρβΓβ Βθ1βΙ)&ηΙ βυοΒ ρΓοεβΓϋβ, ου]υΒ 
ΙοΙίοΒ πιβηίίο ΩΙ ίη 0ΐ6ΐθΓθ(ήο, βΐ <^β ςυο ιηυΐϋ 
()ίχβΓυη(. υΐ Ου Οαηρτθ ΟΡΙί ΟΗπβΙ. ρ. 135, υ8(]υ6 αά 
140. ΟοΗΓ. βίΐ ΤΗβορΙιαη. ρ. 333, βΐ 342, ίΐβπι αά 
ΟβάΓβη. ρ. 385. νκΙβδ. &(1 Αηιηίαιη. Μηγο., ρ. 490; 
οοηί. 0&8&υΙ)οη. &(! βοπρί. ϋΐΒΐ. Αυ^. Ι. ρ. 932, 
αΙ)ί αιυΙίΑ ϋβ (ιγοιι6ι7{ι, Β&οοΙιίη. (οιη. II, ΜυΓ&Ιορ. Β δοΓίρΙ. ΙΙ&Ι. ρ. 61. ΙυίΙρΓαηϋ Ιοοϋπι βχ ΗϊβΙ. VI, 
3, ρ. -470, οϋαΐυϊπ 3&ηι α1ϋ8, ςυ&ιυνί8 β^Γβςίυιη, 
ηοπ 6Χ80Γϋ)&πι. Ιη Ηοο (πείίηίο βχροηί δρβοΐαΐυαι 
8θΙβΙ)ΑηΙ ίηιρβΓβΙΟΓυπίΐ ίυηβΓ», υΐ »ά ϋβρ. 60 1ί- 

Ι)γ1 1 (ΙίΟΑΙΏ. 

(78) Λ^βΙοί ΐΓΐβπι αίςυβ μόνον νβΐ μόνων, δβερβ και 
ΛΠίβ ηητηβΓΟδ αρυά νβΙθΓβδ 8ΐ)υηά&1. Ιη 1)00 ββ- 
ηοΓβ ΓΓβ(|ΐιοη8 αύ ηαυ5<*8ΐπι €βΙ -ίΕΙίβηυβ ίη ΗίβΙοΓία 
αηίπιαίίυπι. ΟοηΓ. Νίοβίβδ ρ. 32, ροη. 68. Και πας 
ρΓΟ 9ίηιρΙίοί πας ββΐ ίη Αηίΐιοΐο^. Η. δίβρ^ίΐηί 
ρ. 480. (η. 2587,2.) Α1)ϋη(ΐ8ΐΙ ςυοςυβ οϋ»8 ίη ηβίΓ- 
Γ&Ιίοηβ 1)ίΗΐθΓίο&, υΐ ρ&υΐο ρυβί Ιιοο ίρβο Ιοοο, βΐ 
ρ. 218, και λαμβανουσι, ίίβηι ίη οοηιρθ8Ϊ1ίοηί1)υ8 ηο- 
ηαίηυΐΏ &(^^θ^1^νοΓΰΠ1, υ Ι καπιός ρΓο και ποιος α/ί- 
ςηαΐίδ; ν. Ου Ο&η^θ Ιί. ν. ιβι ΌΕ 0ΕΚΙΜΟΝΙ18 ΑνίΜ ΒΥΖΑΝΤΙΝ^Ε ίΙΒ. Ι. 182 π<$σιτο<: λέγει τχύτην 'ΡωμαΥκήν λέξιν Βίτ. (79). Α. οιηηββ ΓββροηάβηΙ : « ΡβϋοίίβΓ νβηίβΐίβ : ΓΠϋΙΙοβ 
Καΐ δέχεται & του χουβουκλείου φωνοβ<5λος (80), καΐ &ηηο& ! » Ια 8ααοΙ& νβΓΟ βΐ ιηα^ηα Οοιηίηίοα ββυ 
λέγει εύήχως ιζως και έναρμονίω;• Καλώ;. ΚαΙ βαηοϋΡΜοΗαΙίδΙίΜίαηΙυπι ΠοπίΛηΒβνοοββαάάαηΐ: 
αποκρίνονται ο! του χουβουκλείου πάντες και λέγου- « Αηηθ8 ίβΐίοΐβδίιηοβΐ » 

σιν Καλώζ ^λθετε (81) αΐ μουλτούσανοι (82)• έν ίε τή άγ(ί? καΐ (Αεγάλ^ Κυριακή (83), Ιίγουν του αγίου 
Πάτχα, κα'. μ•5νον προστιθέασι και ταύτην την 'Ρωμαίαν λέξιν Άνω, φιλλικήσιμε ^ (84). 

1ζ\ Και μετά ταύτα είσέρ^^ονται οΐ δεσπ(5ται μετά ΧΥ/. Ροδίββ (Ιοπιίηί ουηι θϋΙ)ίουΐΛΓΗ8 ΟΰίΑΠβΐιΙυιη του χουβουκλείου έν τψ όκταγώνψ (8δ) κουβουκλείψ 
τ»)! ττρο του Αγίου Στεφάνου, κα? έκεΤσε άττοστέφονται, 
εκβάλλοντε; και τάς εαυτών χλαμύδας, και εΙσέρχονται 
έκ τώ κοιτώνι τη ; Δάφνης άπο διβητησίων '"' (86), κά• 
κΐΤτε σκεπαζόμενοι κα: τα χρυσοπερίκλειστα άμφιεν- 
νύμενοι σαγία, εΐτέοχονται εις το \ερον ττολάτιον, δη- 
λον<5τι ιτροπορευο μένων των πραιποσίτων μετά του 
χουβουκλείου. Και δή έν τψ χρυσοτρικλίνψ εισΐ($ντος ουΐ3ίου1αιη, ς(ΐθ(1 ββίαηΐβδ. δίβρίιαηΐββάβπι^ ίη^Γβ- 
(ϋυηΐυρ, βΐ !1>ί ίυηίοαβ βΐ οοΓοηει» άοροηυηΐ. ΟυΙ)ί- 
οαΐυιη Οαρίιηββ ίη^Γβββί, (ϋΙ)βΐ68ίυη] ίηάυυηί, βΐ 
αυτό ρΓΦίβχΙίδ 8&^!8 οΓηαΙί, 8&εΓυιη ρλίΑΐίαπι ίη- 
(Γ&ηΙ, ρΓΦρϋβίΙίβ βείΐίοβΐ ουπι ουΜουΙο ρΓδΒβηηΙΙύυ», 
Ουο<1 ροδίςυ&ηι υη& ουπι ρΓββροδίΙΙβ αυρβυσι ΙγΙ- 
οΐίηίυιη ίηΐτανϋ, 0Γ(1!ηβ αά οπθηίαΐβιη 6|υ8 ρΐ&^αηι 
οοη^ϋΐυΐυπ], άοηιίηίδ (Γαη56αα1ί1>ιΐ8 &οο]&τη&ί: ίη του κουβουκλείου μετά των ττραιποσίτων, 'ίττανται Β τηηΐία ΰοηαςηβ ΙεηιροΓα Όβηα ΐηα]6$ίαί€ηι νβΒίΓαηι 
στιχηδλν ϊη ε5ρος (87) του αύτοΰ χρυσβτρ ιλίνου, καΐ ίηάηΰαϋ » Ε§;Γβ8βί9 αοίβω ϋυϋΐουΐ&πίδ ουζηρΓίβρο- 
των δεαττοτών διερχομένων, έπεύχονται ^(88) το, ΕΙς 8ΪΙί8, άοιηΐηί ΓβτβΓ8ί,8ΐί Οβυιη ρΓβεαηΙϋΓ ΐη οοηοΐια 

ΥΑΒϋΕ Ι-ΕΟΤΙΟΝΕδ. 
** Άνωφιλλικϊ[αιμε βά. '' διβητησίων, δίο Η. ρΓΟ διβητησίω ςυοά οοά, βχΙΐίΙίβΙ, διβητησίου β(3. '* έπεύ- 
χα/ται Η. βχ δΟΓΪρΙυΓα οοά. έπευ βυρβΓδΟπρΙο χ, έττεύχεται βά. 

αΟΑΝ. αΑΟ. ΚΕΙ8ΚΠ ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙϋδ 

(79) ΙΙ& 6βί ίη ΐΏ6ω1)Γ&ηί8. Ου&Γβ αυΐβπι Βιτ, νβΐ 
βί^ (ϋχβηηΐ ΐ8ϋ 2Γ&Ιυ1&ηΙβ8, ηοη &556€[υοΓ. ΡογΙθ 
νοΐ6ΐ)&ηΙ θίοβΓβ» μαί^ ηεπιρβ ^^«, 86(1 ρΓΦ !η8θί1ί& 
ΙίηβυΑ ΙαΙίη» βΐ (ϋθ6ΐ)&ηΙ. Αη τοίβϋβηΐ $α άίοβΓβ, 
»Ηθ0η6 ΡΓΟ ςηοά /βΟχ /αηιιίηηιςηβ $ί(, Αη ββΐ ρΓΟ 
νίνα(, βίοατ. Ρθ8ΐΓ6ηαυπι ΙιοοοπιηίαπΊ οηΐΐιί ιη&χίωβ 
ρΐΛΟΛί' Ν&ηα καλώς ηοη νΐοΙβΙυΓ αά \ιόο βίτ ΐΓ&1]6η- 
5οιη 6886, 8θ(] 6886 εΐ&βδίουπι νβΐ σύνθεμα, ΑηΙί- Ευζηται [ίά β8ΐ ευζιτε, 810 Ιοςυ6ΐ)&ΙυΓ Ιυοι νυΙ^υβ 
ίυξασΟε], ΟπΙρ ή μου, ίά 68ΐ έμου, Αί4 6ΓΚ6υ8, ρΓΟ ευ! 

Οίρρο ίηΐ6ΓρΓ6ΐ6 ΒΐζΖϋδ ΡβΓ(1υ8, 86ΐ)βη6 ΐΊΏΠ1ΐςΓ&88β, 

ηβιηρθ ίη Ιιυηο χηυηάυιη, ίβΐίοί βίάθΓβ βΐ ρ&Γ6ηΙί- 
1)08 ηοη ίηβηιί8 ηαΐυιη Γυίδδβ; ίά βηίπι βί^ηίΐϊεαΐ έπι- 
δημεΐν; 86 νίΐα 6ΐ ΓθΓΐυη& υδυηα Γυίβδβ οοηιπιθ(]&, 
86 1>6η6 ρβΓνθηΙβθβ, ηθπιρβ αά νοίοηιπι, ηυΐ, 8Ϊ 
ηααΐίδ, βίΐ ?ί1β ίϊηοπι : 8β Ιαπίίβηι 1)βηθ ιηοθγθ Ιιοηβ- 
ρΐιοηβ καλώς ήλθες θ ουΙαίουΙιΐΓϋθ 6αη(&η(]». Υίά. (]| βΙΪΒ βχδβςυίίβ βί Ιυπίΐυΐο ^Γαγϊδυιη *[δυ[) Αη&βΙαιίο, 
%ά ρ. 42, (1ί6βηά&. οηιη ρΓ006(ΐ6Γ6ηΙ αιοη&6ΐ)ί ο&ηΐίουιη ρβαΙΙβηΙββ, 

(81) ΡΓΧεβπΙΟΓ, ό βάλλων τήν οωνήν, ό έξάρχων, 6Χθ1&Π)αΙ)&1 ρορυΐυδ: Καλώς ήλΟον οΐ έρθ<5δοξοι.]• ςυί ρΙ)οη&ιη ίηοίρΚ, ευί &Γπ αηΐιρίιοηαιη οεοίηυηΐ. 
{81) δοΐ6ΐηη1θ 68ΐ ίοπΏοΙα ΟηβοοΓυσι Αΐίςαβιη 
ΐΑΐυί&ηΗί. δροη. ΙΙίη6Γ. 1. II, ρ. ^^^ ^ά\1, ββΓπιαη. 
Καλώς ^λΟετε, άρχοντες ίάβιη αϋ ναΙβΓβ βίσυβ 6οη- 
;^ιΐΓ, Μβ5χί^ητ8, ΡΓορΓΐ6 Θ8ΐ 1>0ηβ νβη€ηΙί$. Ναιη ίαι- 
ρΓορπβίπιροΓΓββΙαπι ίη βα ρΙΐΓ&δί ουηα 8υΙ)]υηεΙίνο 
ιηαΙ&Ιυπι 6<^1. 06ΐ)6ΐ)&1 6η1πι ελΟτ^ς 6ΐ ελΟητε <1ίοί. 
Ββηβ υβη6ή$, Ιιυο ^Λ ηοκ 8θϋί6θΙ ; νίάβ&πουβ 16 δαί- 
νυιη βΐ Γ6ΐίθ6ΐη, Ι^οηίδ ίη οαιοί^υβ. Υβΐ, βί 6& ίοΓ- 
πιαία ηοναπι &Ιίου1 πιυηοδ ^ΓαίυΙ&ΓβηΙυι, δί^ίβ- 
Μΐ (}εηβ νβηβη$, ΓαυδΙο ρ6(ΐ6 αάβαβ &(1 ίΙΙϋΠ) άί^ηί- 
ΐΑίβηα. δίο ηονο ραΐΓίοίο (1ίοοΙ>αΙ νβίΡΓθί, 38ΐη 
οοΐΐβ^» : Ββηδ υ^ηίαΐίί^ άοτηίηβ ΡαΐΗείβ^ βίο. V. θα 
€Αη^6 6Ιθ8ί. Ιι&Ι. ΙπΓγα ίη Τ&οΙίεο ηο8(Γθ πιίΐίΐ&π 
&εο1&Γη&η1 πιί1ίΐ68 ίιηρθΓϋΙοΓί ίη ο&δίΓα νβηίβηΐί : 
Καλώς ηλθετε, 6ΐ & 1ίΐ3ΐ ραββίιιι ίη Οίποο οΐ ίη Εοοίβ- Βόπβ ρβΓνβηίαηΙ νβΐ δβηβ Ηηο Ιοοχ νβηΐαηΐ^ νβΐ νβηβ* 
ΗηΙ, 

(82) Υοοαίϊυΐυπι Α(ί]66ΐίνυιη μουλτούσαννος «ια- 
ϋΙαηάιΐΒ ιηη11ί$ απηία, αυΐ ιηηΙΐ03 αηηοί ετηβη^ηί, 
ΓοΓτηαΐϋπι α ΟρβΒουΙίδ 6 1.αΙίηο τηηΙίο$ αηηοα, ηβηαρβ 
νο1)ί8 ορίαπιυδ, ρρο ςυο ρ1β1}8 Ι.ΗΐίπΛ (1ίοβΙ)αΙ ηιηί- 
ίΗ$ αηηιΐδ. V. αά ρ. 235, ρΙ ςυίΒ δυρτα ίΐ(1 ρ. 8 
ρθηυΙΙ.|Γ)6ρο/ι/^ΑΓθηιο άίχίηιυδ. 

(83) Ββηββιΐιΐίΐ Ηαηο ίηΙβΓρΓ6ΐΗΐίοηβΓη, ήγουν 
του αγίου Ηάσχα. Ρβδίυπι οηίηι Ρ&δοΐα&ΐίβ οπιηί 
ΐ6πιροΓβ Ιι&ΙϊίΙυιη α θΓ®οί« ρρο δυπιπιο ΓββΙοΓυιη 
οίτιηίυπι ΓυίΙ, Ι68ΐ6 Ρποοορίο 1. ι. 1)β11ί \ν»η(1»Ιίοί. 
V. Ου 0&η^6 ν. Κυριακή, βΐ Ιιαο ίρδα ρ&[^ίηΗ ίη Ωηο, 
61 ρ. 14. 

(84) δίβ Μ. άυαηυβ νοοίΐ^υβ. Οβ ςυίΙ)υ3 ςυίά βία- 
ΙυβΓίΙ άοοί. ίηΙΟΓρποί, ρβίβίβχ βουβ ίηΐ6ΓρΓ6ΐΑΐίοηθ, 
566ηηϋ Νίκπ, 6( ςυ^Έ ίη Μίδοβίΐ. Ιιίρβ. βία ίΙΙυ(1 ΰψωσιν, άνύψωσιν, βίβναΐίοηβιη ίη βυύΐίιηβηι Ιιοηοπ$ Τηπ)3ΐ6ίοηί8 ΡοίΓοηί&ηί : ΞαΙί$ νίυια ρβννβηβΓΟ ηο- 
Ιβνί.) Ιωο ίρ36 ]&ιη ΛΊΓ^ϋίυδ ΕοΙο^. IX, 2: 

Ο Ιχ^ϋΐάα, νινί ρβΓνβηίηιιιχ Γβο ρΓκοΙαΓβΒ ΓοΚυη» 

8θί1ίθ6ΐ], αάνβηα ηοείτί^ 
Οηοά ηηηαηαιη νβτϋΐ Α«ηΐϋ5, ηΐ ρο$86$9θΓ αρβΙΙί 
ΌίΰβνΦί : ΗΰΡϋ νηβα ίηηί, νεΙβΓα τηιρναίβ ΰοΐοηί. 

υοάθ ΓΓ&ηοί ΓβΙίητΐ6ΓϋηΙ 8υ υ ιη ;αη;έη(>, ου ί γ6- 
ιροο(]έΙ ΝοβίΓυπι [οΗ^ίΟίητηβη^ ί(α ςυο(ΐυ6 βΓββί 
▼αΙ^&Γββ ερχεσθαι άίθ6ΐ)&ηΙ ρπο νίΐα βΐ ΓοΓίυηα, 
ρΡ686Γΐίπι 5οο&, Γραί, υΐ εοηδίαΐ βχ ίηδεπρϋοη6 
Ογαοα ]ηυ(1&(& Ου Οαη^ξίο ϋΐ. Ογ. ν. έπιδημ-ΐν 6^ 
ΟΡΗ ϋΙΐΠ8ΐ, ο. 175: Βίζζος Πάρδο έπ.δήμησα κα- 
λώς, ήλθα χαλώς, Λαι κ?μ [ίά 68ΐ κεΤμαι) καλώς. βί ΓοΓίυηθθ ζΓβίΙϋπι, ϋΐ άνω φιλλικήσιμε &ά Ιιυηο 
πιοάυπι δίβηίΠοβΙ: Ευ1)Ηπΐ6ηι Ιβ μοη»! Οβυδ, θϋΓ- 
δυιη 6&9, βηιίηβαβ δυρβΓ ΙιοδΙββ ΙυοΗ 6ΐ οπιηίυπι 
βρβ^ Βίςυβ νοία, ο Γβΐίοίδδίαίθ. ΕΓ&1&υΐ6πι Γνϋαύ- 
£7τ/;ΰεοηιρθ1]&ΐίο ΟβΒδ&η ρΓορπβ, υ( &(1 ρ. 256. 

(85) Μ., υΙ)ί(]υ6 Ηθβο νοχ οεουρΓβΓθΙ, βχΙιίΙ)θΙ>Ηη1 
ρΓΟ δεχία ΙίΙΙθΓΑ ω. 

(80) Οβ όίΙ>βΙί8ΐο ρροΓβΓο εοη3θεΙυΓ;»8 ςυαδάαιη 
αοΐ ρ. 240. 

(87) Νοη ίη Ιοη^ζίΙυάίηβιη, έπ• μήκος ; δβ^Ι ίη 
Ιαΐΐίηάίηβτη. ΚβουπηΙ Ιιφο άίοΐίο <ιρα(1 ΝοβίΓϋΐη 
ϋΐίςυοίίθδ. 

(88) ΜβπιΙ)Γαιΐ88 έττευ δυρΓΑδοήρΙο χ αηάβ βίΠοίο 
έπεύχονται. 183 ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΗΥΒΟΟΕΝΙΤΙ 484 

αυΓβί Ιηοΐΐηϋ, υΐί ϋοηιίηΐ 810 ϋθίηοδίπ (ϋνίηΛ βαη- Α πολλού; καΐ άγαΟου; χρόνου; ό θεό; άγάγοι τήν 
Οΐβςυβ ίπίΒ^ο Ιΐϋΐη&ηδΐ δρβοίβ ία ΙΙίΓοηο οοΐΐοϋβία βασίλευαν υμών. Των δε του κουοουκλείου μετά 
ΟϋΓηίΙϋΓ, ΟΓαΙΐοηβ Γϋοΐιι : ροδΙ ΙιοϊΟ αά βαοΓϋΐη βυαιη των πραιποσίτων έςιόντων, ύποτυρέφουσιν οι Οίσζό- 
ουίίίοηΐιιιη (ϋδοοϋϋπΐ. 8ϋίί;ηάϋϋΐ νβΓϋ οβί, δΰοαιιιΐυαι ται, και τψ θεψ άπευχαριστουσιν, ευχήν άττοδιδόντε; 
ΙιυηοοΓίΙίηβιη βΐ πΐυιη βΑηοΙυιηιη&ςηαΐϋςυβ άοηιί- έν ττΐ κογχ^ του αύτοΰ χρυ^οτρικλίνου, εν ψ Ιστό- 
ηίο&πι Ραδοΐιιιΐίδ, 14 βααοίαπι ΡθηΙβοοβΙθΠ, άίνίηο ρηται ή του Κυρίου ημών και θεοΰ Οεαν^ρίκελος 
βρΙβηάοΓβοοΓϋβοαηΙβαι ΐΓΛΐι»Π^υΓ»Ιίοηβιιι, βΛοοΙυιη άγ(α εΐκών έπι θρό;ου καΟεζομένη, καί εΤΘ' ούτω; 
αο ηαΐ&ΐβ ϋοαιίηί Οβίςαβ ηοβίπ ίββίυιη βί δ&ΟΓ&ιη εΙσέρχονται εν τψ \ερί]> αυτών κοιτώνι. Χρή δε ειδέ- 
βρΙβηοϋάιίΕηςυβ (ϋβπι ΙαΓϋίηυίΏ οβ1β1)Γ&Γί. ναι δτι κατά τήν τάξιν ταύτην και τον τύπον επιτε- 
λείται ή τε άγια και μεγάλη Κυριακή του Πάσχα και ή αγία Πενττ,κοτ:ή και ή Οεολαμπή; Μεταμόρ- 
φωσι; ή τε αγία και γενέθλιο; του Κυρίου ημών και θεού Ιορτή και ή αγία ^9 ύπέρλαμπρο; των 
Φώτων ήμερα. 

XVII. ΡοΡΓΟ ηοΐαηάυπι 03ΐ, ςϋθ(ί,ουΓη ίη βΕΠΟΙα ΙΖ'. Χρή γινώσκειν, 'ότι τ^ άγί^ και μεγάλη Κυ- 

ιη&^η&ςυβ Βϋΐηΐηίοίΐ τίΐϋ αο ιηυΓβ ευρρα βχροδίΐο ριακή έξιόντων τών δεσποτών κατά τον προιιρημε- 

ρΓΟΟβΊυηΙ, 8υ3(|ΐια (]ίΙ)ϋΙθ8ία ίη οαΐϊΐουΐο ΟαρΙιηββ νυν τύπον και άλλασσό^των (89) τά Ιαυτών διοητησια 

πιαΙ«ηΐ,ρο3ΐ(ΐυ&ιη8βηιιΙθΓβ8θΐηαϋ8ίη ροΓίίοϋ Γπαβηΐ β έν τψ κοιτώνι τή; Δάφνη;, δ'τε άποσυναχΟώσι (00), 

ΙποΠηϋ XIX αοουΙ)ίΙυυ[ηβΙ οηοροιίίο οοανβηβΓυηΙ, πάντε; ο1 τή; συγκλήτου έν τψ π(5ρτηκι του μεγάλου 

ρΓ«ρθ8ί11 (Ιοπιίηοβ πιοηίΙϋΓί ίηΐΓβηΙ.Ηί δοα ΙζΙΙζαοίΛ τρικλίνου τών ιθ' άκκουβίτων και έν τψ ονοποδίψ, 

ίπίΐυυηΐ ρβΓίΐϋΟ ιΠΗίζηυηα 800ϋΙ)ίΙυαι XIX »0ϋϋΙ)ίΙθ- εισέρχονται ο1 πραιπίσιτοι, και ύπομιμνήσκουσι 

ΙΟΓυπλ ίηΐ6Γθ1)&6(]υί& ευϋίουΐί, αι&ηοΙανίΙ&Γυιη βΐ του; δεσπ<5τα;, καί βάλλουσιν οΐ δεσποται τά εαυτών 

ΟΟΓροηβ ΟϋδΙοάϋΓη, ςυί α άβχίΓυιη βΐ βίηίβίΓϋΐη τζιτζάκια ♦<> (91), και εξέρχονται δια του μεγάλου 

ίηοΙΙηίί ΙϋΙυβ δίαηΐ, βχβαηΐ, βΐ ία (ΙεχίΓα ΐΓίοΙΙηίί άκκουβίτου (92) τών ιθ' άκκουβίτων, οψικευ(>μενοι 

ρβΓίβ ίη (Ιβ&ϋΓβΙΙδ ί5βηιπΐα1ί8(]υβ ϋοΐΐίβ οοηβίάβηΐ. ύπο του χουβουκλείου και τών μαγλαβιτών και τή; 

Ταηο ΓβοίοΓ, ρΓΟΒροείΐΊ, οϋϋίουΙαΓΪί ίηΐηαηΐ, βΙ εταιρεία;, Ισταμένων δεξι^ και αριστεροί του τοιού- 

άοωίηοβ Οδουίβηΐυτ: ροδίβα νΐίΡοιιιΙ ηυΐϋπι όοιηίηί του τρίκλινου, έν δε τψ δεξιψ μέρει του αύτοΰ τρι- 

ρΓβροβίΙϋβ 8υΛ νβδίβ οδΐί&πο νίΓβαηι αυτεαπα ββ- χλίνου καΟεζονται έν τοϊ; χρυσοί; καί διαλίθοι; 

ΒίαηΙί δίβΐιυηι ά&Ι,ςυί ε^ΓβίΙίΙυΓ, ϋΐ » άβχίΓΟ ΙαΙβΓβ σελλίοι;. Και εΤο' οϋτω; εισέρχεται δ τε ραίκτωρ (93) 

ΟβρίίΛηουηι ίιηρβΓΑίοποΓϋΐη οηηι ίίοιιΐθδΐίοο οΐ χαί ο\ πραιπ<5σιτοι και ο\ του κουβουκλείου, καί 

ϋαΓβί ΐΓίοΙίηϋ ρτίβίβοΐο, ΟβΓίηιοηί&Γίο, βΐΙβηΙί&ΓΐίδβΙ ασπάζονται του; δέσποτα;, και μετά τοΰτο δια νεύ- 

&(1αιΐ8θίοη&1ί ΟΓάίηβ ΗόάϋεαΙ. ΙηίΓα νβΐυηα &υ1βπ[ΐ ματο; του δεσπότου νεύει διά τή; Ιαυτοΰ χλανίδο; τψ 

ροβίςααααιη ΟδΙίαΓίϋδ ν6ηίΙ;δυΙ)8ί8ΐί!ηϋΙϋΓηςϋβρΓδβ- δστιαρίψ τψ τήν ^* χρ'^^την ^ίρ^α^ κατέχοντι, χαί 

ροβίΐυβ α άοπίίηο Ηοοίρίΐ, οΐ βυα νοείβ ΟδΙί^Γΐο δί- ^ εξέρχεται του είσάξαι άπδ του δεξιο3 ** μέρου; στι- 

^ηααι ιΐ^ί, ςηί αά ρΐίΐΐθδ (ΙοαιίηοΓυιη άβεβηΐϋπ ρΓο- χ^δόν τον τε κατεπάνω *^ τών βασιλικών, μετά καί 

ουηιΙ)θη8, (ΙθχΙγα ηιαηϋ γοΙγο νβΐιιπι ρυίδ&ΐ, ρβΓ του δομεστίκου καί τών έπί του χρυσοτρικλίνου (94) 

ςαοά α εϋεοϋαΓϋε Γθ^αοΙυηι, δυρΓ& αιβιηοΓ&Ιί του τε τή; καταστάσεω; καί τών σιλεντιαρίων καί 

ΕίΙίΙϋΟϋηΙϋΓ,ςϋΙ Ρΐ ίρβί (ΙοπιίηοδΟδΟϋΙαηΙϋΓ,ΓϋΓδυβ• του άδμηνσουναλίου (9δ). Καί ε'.σερχ<5μενο; ό όστιά- 

ΥΑΗΚΦ Ι.Ε0ΤΙΟΝΕ8 
'• ημών θεού -- καί αγία βιΐ. ^^ ΣΧΟΛ. *Ιστέον, ότι τά τζιτζάκια εκ τή; χαζάρικο; φορέουσι, άτινα άπδ 
τή; χαζάρικο; τή; αύγούστη; υπεδείχΟησαν έν ταύττ^ τη βασιλίδι θεοφυλάκτψ πί^λει. ** καί τήν β(1. ** άπδ 
δεξ. *ίΐ1. ** κατ' επάνω βά., καπετάν ω οοη]. 1.6ίοΙΐ. 

^ΟΑΝ. αΛΟ. ΙΙΕΙ8ΚΙΙ ϋΟΜΜΕΝΪΔΕΙϋδ. 

(89) Νοα δίιιβ Ιοίάΐο 1θ{>όΐΐδ Ιο'ίβδ ί';.οίίΐΓη οοΓη- ζΗΓΟΓϋΓη δοοίβ (ίΙοαΓΏ βϋ ρ. 333. Ν&πι & ςυ15ϋ8ί1αιη 
ιηβιηοΓαϋιΐηοπι νοδί^ϋίπ ιηυΙϋΙαΓυπι, αιίταρί οοερί ίη ΟΙιβΡδοηβδο Οίίηΐ3ΓίϋΛ, αΐ) αίϋδ αοΙ ιηαΓβ Ο&δρίαιη, 
οαιίδπιη αιορί^ Ιητπ 1δΒ(1ίθί»ί (Μ ίηεοιπιηυΓϋ ; νί8υδ<;ιιβ ίϋοιυβ ΓβοΙίϋδ, οοΙΙοοαηΙυΓ. 

ηιϊΐιΐ βυηι θηγγι ία ϋϋδΐιρίΐιΐ,ιΐθ βΐ δϋρβΓβΙίΙίοηο ϋΓο- (92) νοοαΙ)ϋ1ιιηι ΛΰΰΐώίΙια Ιιοο Ιοοί ηοη ιη^$ατη, 

άυϋ ίΐΐίπδ »ί6( ϋΐΐ ΡιρβΓίίίίο, ουί Γ&οίΐϋ ρορβϋΛΓίορί ςυοά ιιΐίαδ ηοίαρθ δοΐβΐ, βοά Ιποίΐηίυπι, »ιιΙ β&Ι&Π), 

ροΙθΓίΐΐ, αιαμιΐδί ΐΑΐί^τβ [ίΐ^^Ιοτία ίη ϋϋρα. ρ&ΙΙανβ 1ρϋ)ϋηα1νβ αυΐ ρΕί^Ιίαπα (οιηηία ίΐΐβ ίοΐβιη βαηΐ) δί- 
ίιοο ίη Ιοϋο ρυι^ίΐα, ίη &1ΐϋ (ΙοροδΐΙίΐ, ίη αΐϋ» ΙϋΙίΙίϋδ ρ ^πίΠοϋΙ, ίη ^Iυο οοΙΙοοβΙα βηηΐ &οοαΙ)ϋΕ. Υίά. ρ. 15 

ιηίΓηΐδ. Α(!06ίίβΙ:)&(, ςυο(1 ιηορβαι ΐΙΙπηα οΐΐυ βΐυίΐ, εΐ 10. 

ηβςυο οίΐϋ ϋβροηθΓβ ^ϋ9δ^ι (ΐηοά νβδίβδ ΙβηΙπηι (ίί3) Υίίίβ ςα* ιΙθ ρβοίορβ ηά ρ«ρ. 413 ϋΐοο. 
βχΙβρίοΓββ ίηιΐΰβρεηΐ βΐ βχαβΡβηΙ, Ηπιρίαβ ίΙΙββ βΐ (94) Ιίΐ 4»?5ΐ, ουπι ΗοϋΐββιΙοο !'&ηηηΙορυηι, αυΙ Ι^η- 
ίαοίΐί ηο^'Οΐίο η.υΐαΐηΐΐ'δ ; ί]ϋυ(1 ηβςϋίΐ ίη βίΓίοΙίϋ δίΐίοορϋΐη, οΗιγβοίΓΪοΙίηί, βΐ ουπη ερο^β ίρδίυβ. Νυΐ- 
ηυβίρίδ νββΙίΙΐϋΗ 3Ρ(|ϋθ οοηπίΏοοΙβ ίίβρί. Ιυβ βηίιη βΐίυδ Ιιίο Ιοοί (ΙοωβδΙιοϋδ δΐ^ηΐίίοβίυρ, 

(90) Ιίηηηί ΓΟπζΐινρρβηίατ, ηβπιρβ &(1 ρροοβδβίο- ςϋϋΓΠ βορυιυ, ςυοδ (ίΐχϊ. Ηίΐϊ)ο1)Λΐ ϋηυ[η(|υθ(1ίϊαρ 
ηβαι ροΐΏΡΓίΊΪΛΐι»ιη, ςαί ^β^η αηίβα *\ία8€ΐθπη άίΐ'ί ρΒίβΐίιιηι 8ϋ05 Γϋΐηϋΐοδ, δβη 1>&δΙϋοο8 Ηοπιίηβδ, υΐ 
ΕΠίιηβ οοημ'ΡβκαΙί Ι'ϋΡΡΗηΙ. V. άβ Ηοϋ υβιι ραΓίΐουΙίΒ ρβΙυΙΐϋΐΏ Ι,αϋδϊαουίπ, ρπίαΐίαπα XIX Ηοοιι^ίίορυπα. 
άπδ ίη οοηιρυβΐΓιβ, ςυαί α(1 ρ.Ί{?. 301, (Ιίχιηιυδ. ρβίαΐίυηι Αυ^υδΙβοηίί», βΐ βίο ρορρο ; βΐ ϋηαηι- 

(91) Οπ»Ιθ ΓϋνΓίΙ νΡϊ^ΗίπηίΐΐηπΊ ΤζίΙζ'ίοιιιιη, ηοη ςυοίΐίΐυβ βπΓΊΐη οοΠομΐυπι Ι.ιΐο ΐΊ8ΐΙ>βΙ>α1; άηηΐΡβΙί- 
πι&^ίβ ηονΐ,(]ΐΐΗΓη ςυίίΐ ίϋΙ)«ίΙβ8ΐυπι ΓυβΓίί. ΡβΓβρτρΙ- ουιη ^βυ ρρίποίρ••πι δΐιαηι. 01 έπί του χρυσοτρι- 
ηϋΐη 6886 Ηοηυβ ιρ86 |•Γ0»ΐίΙ, 6ΐ ΒύΗοΙίοη ί]ίο Ιυοί κλίνου ρητ^βϋϋ, αηταίορβκ ϋΗΓΧ^χοΙπΗίηι Ίΐ8 «ίϋπΐ 
βάίΙίΙυΓη ίπίΐίο*»! ίί8ί«β ΟΙι&ζ»ΓίοϋΓη. Ιη δοΐιοΐϊο ίρδο άίοΐί, ηΙοΊ ε::: τή; τραπέζη;, ρΓ3Ρί€^Η ιη€η.<ΐΒ, 

ρΓΟ φορέουσι ρρίΐΐ 'γορεσι ίη ηιοπιϋΓβηίδ, ηποίΐ ςαίά (05) ΑιΙϊηί.'ίαίυη(ΐΙί$, ({ϋΐ ΜίΙιηίΠβηιΙοδ αΊ ίπΊρερπ- 

8ϋ ηοη ρχρβίϋυ. Ραηΐη ρο^^ι π'^ίΐΐΐυίΐΐυρ βχ ϋβάβηι ΙοΓοιη ίηίΓοίί.ίΙΙίΙ. ΥΙίΙ. ΟυίΙιβρ. ρβί;. 011. Υβίββ, 

βασιλίδι καί θεοβυλάκτ. Αυ^ϋδΐΒ ΟΙι&ΖΛΓίοβ, ςυ» &ά ΑηΐίϋίΛΠ. ΜαΓΟβΙΙ. ραβ. 89, βΐ Οϋ Οπηββ ΟΙοβδ. 

Ϊ6ί ιηβιηυΓΗΐυΓ, 68ΐ πιαΙθΓ Ιίβοηίδ ΰΙι»ζ&Γί, υχοΓ 1•&1. Ι), ν. 
ΟοηδΙαηϋηί ϋορροηγηυ*. ϋο ΟΙιαζαΓΟΓϋΐη νβί ΟΙιο- 185 ΌΕ ΟΕΚΙΜΟΝΠδ ΑΌΙΜ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ Ι.ΙΒ. Ι. 18β ριος ένοοΟεν τοϊ> βτίλου, 'ίσταται, καΐ λαμβάνει νεΰμα Α. ςαβ αηυβ ροβΐ &1(6Γυ[η ςυ& νβηβΓαηΙ νίαβ^Γθάίοη- 
ό τζρΛίτζόΊΐτίος παρά του δεσπότου, και δια της οΐ- Ιαπ. 

χειζς χλανίδος νεύει τψ βστιαρ{φ, και δή ό οαττιάριος σ^^ηματοΕίδώς πώ; προσκυνών τους δε(ΠΓ(5τας, 
μετά της δεξιάς χειρός όπισθ^ως (%) κρούει το βήλον, και δια του β/^λου υπο των σιλεντιαρίων συρο- 
μένου (97) εισάγονται ϋΐ προειρημένοι, και ασπάζονται και αύτοι, και πάλιν έξ(ασιν εις καΟ' εις (98) δι* 
"ίς ηλθον όδοΰ. υ Γ. Και μετά ταύτα άνίστανται οΐ δεσπόται, και 
α'ιρουτιν οΐ κουβικουλάριοι τα σελλία, και Ιστώσιν 
αυτά εις τήν έκ κισσού και μυρρίνης και δενδρολι- 
οάνου κατεσκευασμένην έν ε!οει του ταυ στοιχείου 
φίναν (99) έν τψ μέσψ του αύτου τρικλίνου. Κα? 
εΤϋ* οϋτως λαμβάνει πάλιν νεΰμα ό πραιπί σίτος 
παρά του δέσπότου, και εισέρχεται μέσον της αυτής 
φ{νας, και προσκυνεί σχηματοειδώς πώς, και εξέρ- 
χεται του είσαγαγεϊν τά βζλα. Και συνεξίασιν αύτψ 
και οι δύο όστιάριοι, και Ίστανται ενδοθεν του βτ^λου, 
και ό εις έξ αυτών, ήγουν ό δεξιός, προσκυνών και 
αυτός σχηματοειδώς πως τους δέσποτας, και οϋτως 
μετά της δεξιάς χειρός δπισθίως κρούει τά δύο 
βήλα. 01 δε σιλεντιάριοι σύρουσι διχώς τά βήλα, 
οΓον δεξι^ και αριστερά, και εισέρχεται ό πραιπ<$- 
σιτος, προπορεομενος τη τάξει τών τε *• μαγίστρων 
χαί ανθυπάτων, Ιϊγουν τών φορούντων τους δώδεκα 
χρ•^σοϋοάντους λώρους (1). Και ό μεν πραιπ($σιτος 
Ιτταται εις τον Γδιον τ<5πον, οποίως και οΐ όστιάριοι Β XVIII. ΡοδΙβα βυΓμυηΙ (]οιηίαί,8β1ΐ£ΐ8(ΐυβ8υΙ)Ι&1αβ 
ουΙ)ίοιι]&Γϋ ίη ραΓίϊου, βχ Ιΐ6(ΐ6Γα, ιπ^^γγΙ!», ϋ£;ηο 
11ιιιη8, βα Γυπη», (|υααι ΗΗβΓ&Τ Η&Ι)6ΐ, οοηβίΓαοΙα 
ίη ιη6(ϋο β3υ8 ΐΓίοΙΐηϋ, οοΐΐοο&ηί. ΕυΓβυβ ηαΐυιη & 
άοιηίαο ρΓ»ρο8ίΙυ3 αβοίρϋ, παβάΐΑίηςυβ ροΓίίευιη 
(ΙβοβοΙβΓδβ ρΓ0ϋΐ6Γηβα9 ίηΐΓ&Ι, ροβΙ&άάυοβηάοΓαιη 
νβΙοΓυοα οαυβαβ^ΓβιΙϋαΓ. Όοα οαιη ίρβοάαοοβϋαΓϋ 
βχβαηΐ, ίηΐΓ&ηυβ νβΐυιη 8υΙ)8ί9ΐυα1, 15 €[υοΓΐιιχι 
υηαδ &(1 άβχΐΓβιη οοηδϋΐυΐυδ, άβοβηΙΟΓ εοΓ&ιη (Ιο- 
αιίοίβ ρΓΟΟίιιη^ϋ, άυοςπβ νβ1& ά6χΐΓ& πι&ηυ τβίΓΟ 
ρυΐ8&1. βίίβηΐίαπι αυΐΗΐη υίΓαιηςυβ, ιΙθχίΓΟΓβαπι 
8θί1ίθΓΐ οΐ 8ίηί3ΐΓ0Γ$υω, νβία Γ6<ΙυουηΙ, βΐ ιηΙ.ΓαΙ 
ρΓΰΒροβίΙυβ, ρΓΟ ιηυηβΓίδ 8υί (ΙίςηίΙ&Ιβ Γη&ςί8ΐΓ08 βΐ 
ρροοοηδϋΐββ δβυ άυοάθοίιη 1ογ& αογο ίηίοχία §θ5ΐαο• 
Ιβδ ρΓδβΟθάβηβ. Ει ίδ ςυίίΐθΐη »(]υ6 αο οδΐίαπΐ Ιοοο 
800 βΙ&Ι, πιαςίδίΓΐ νβΓΟ αο Γβΐίςυΐ άοηαίηοδ υΐ ιηοδ 
6δΙ οδουΙϋοΙαΓ : ρηιηυιη ςαίάβω ^βηυ& βοΓαιη, 
άβίηάβ οαααυδ, ρο6ΐ6α οβ, άθχΐΓ&ςιιβ βί δίπίβίΓα 86- 
ουηάυιη οΓάίποιη βυυιτι Αδίαπί. 
ιτταται εις τους ίοιους τόπους, οι δε μάγιστροι και οι λοιποί ασπάζονται κατά τύπον τοις δεσποταις' 
πρώτον μεν τοΤς αυτών γόνασι, έπειτα και ταϊς χερσίν, και εΤΟ* ούτως τψ στόματι (2), και Γστανται δεξις^ και 
αριστερά κατά τάς ο\κ£{ας τάξεις. » Ν • Ιθ'. Και πάλιν εξέρχεται ό πραιπόσιτος έν τψ 
αύτψ σχήματι μετά τών αυτών όστιαρίων, και είσ- 
έρχονται πάλιν ο\ δύο όστιάριοι καθώς προείρηται, 
χαϊ ενεργεί ό Χ2ΐ ο εις τα *• των 08 XIX. Εο(1θΐη ιηοάο ρΓΦροδϋυδουπίο&ΙίαΓϋβ ίρβίδ 
ίΙοΓυιη β^ΓθάίΙυΓ, αο άεαυο άυο οδϋ&πί υΐ δυρΓ& 
ϋΐϋΐυαι βδΐ ίηΐΓ&ηΐ, βί Οδΐί&Γίυβ &(1 Ιθεναοα οοηβϋΐυ- 

άριστερ^ Ιστάμενος όστιάριος καθώς β Ια», οηουΐδ, ςυαϊ άβ αΙΙθΓΟ οΙϊδβΓνανίπΐϋδ, ρβΓβξίΙ. 

δεξιά, ήγουν ως προγέγραπται. Και ΕοϋΐΜΠ ςυο ρΓίχηυιη Γΐΐα βθοιιηάυιο νβΙυΐΏ ίηάυοί- 

ΥΑΚΙ^Ε ι.ΕατιυΝΕ8 

αΟΑΝ. αΑΟ. ΙΙΕΙδΚΙΙ αΟΜΜΕΝΤΑΚΙϋβ (96) Μαηη ΓβΙτο ανία ραΐδ&ΐ νβΐυιη, νυΐία ΐΓΓβ- 
ΙορΙη, βΐ ϋοπαρβΓ Λά ΐιηρβΓαΙΟΓβπ) οοηνβΓδο. 

(97^ Ββ τρΙοΓϋΜ νβπίβ |;βηβΓϋ)υδ ν. ςυ® 6\οο 
1(1 ρ. 303. ΡοΙϋδΙ συ>(ίμενον βήλον Ιιίο βδδβ αυΐ 
ςυο(1 Γαηί^ϋδ &ΙΐΓ(ΐοιί8 ία &1ΐυπι Ιοίϋΐυπ, &υΙ ςυοιΐ 
^^ άΐνβπία άιβΙρ&ΙιΐΙυΓ. Ουηί. ρ. 15. 

(98) νίήΐίτη, ηοη ρο$ί αΐίβτηιη, ΙΙ& ΙοςυιιηΙαΓ 
ηονϊ θΓ8Βθί, ρΓο καθ" Ινα. Τ1ιβορΗ&π6β ςυο(]υβ Ιιαϋοΐ 
χζθ* εις. ρϋ^. 105, οιηίδδο ρΓΪιηο εις. 1)ϋ8 θα Ο&α^β 61θδ5. 1.&1. τ. ΡαΙητη. 

(2) Ηαπδ&ΐίηβ αϋ&δ οοηοβδβυηα, υ1 ρποοβΓβδ ίιη- 
ρβΓ&Ιοηβ 1&1)ίυιη οδευΙ&ΓβοΙυΓ, οΐ) βαποϋιηοηί&ιη 
ίβδίί, οΐ) ςυ&ΐΏ ϊΐΏρβΓαΙύΓ 208β (ιυηιί]ίΑΐ)α1, βΐ ρΓΟ- 
06Γ63 δυο.Η 8ίΙ)ί χ(]ϋ&1>ειΙ βΐ ρΓΟ ΓΓαΙΐ'ϊ6υ8 &ι;ηο5θ6- 
Ι)6ΐΙ, 00006(1 βύϋΐ υ Γ. ΥβΙοΓΟ^ ςυί(ΐ60ΐ ίηιροΓαΙΟΓββ 
Ι\οιη)ΐηί δοΐβΐ^αοί, ηυ&αινίβ οοη οιηηβδ, θοη&ΐυιη, 
βΐ απίβ ΟΓηηββ ρΓίϋΙ'ϋΟΐυιη ρΓα}ΙθΓίο ο^ουΐ^η, υΐ ο 
δοΓΪρΙ. ϋίβΐ. Αϋ^'. ι. Ι, ρ. 297 οοοδίβΐ. ΡΓΟΟβάβιιΙθ (99) Ιιοουπ) Ιιυηο οχροηο &ά ρ. 272, υΙ)ί (ίίοο ^ βυΙοΓη ΙβιηροΓβ ηοη ϋοοϋαΐ, ηίδΐ αά κυηαιηυιη (Ιβχ- 

*" " ΐΓαπι ΕΟΕηιίΙΙααι οδουΙαΓί, βυΐ (ζβη&πα, βί ςαίβ 

πι&χίιηίβ (Ιΐ^ηίΙαϋδ βδδβΐ. ΡϋΐΓίαΓοΙ)» Ιακηοη βΐ 
ίηπροΓδίΙΟΓ Βΐίοΐ ίηνΐεεαι 1&Ι)ϋ8 0δευ1?) Ω^ΐ'ύίΐηΙ, (]ΐιο(1 
Ιιΐο ίΐΐυαι ρΓΟ ρ&ΐΓβ βρίπΐυ&ΐί, βΐ ί1ΐ6 Ιιυπο ρΓΟ ΙΙΙίο 

ΟΙθ89£ : ί.αΙ>Γαί\ιηι , φίλημα βασιλ.κόν,, άτπαστικόν 
βασιλέως, δϋΐΐιηαδίαδ Ι&πιβα αιΐ Βογ. Η. Α. Ι. 11. ρ. 
086 βΙϊΙβΓ βχροηϋ. Υίίΐ. δί;1άβη. ΤΐΙ Ηηη. Ι, ρ. 53 
8(|ί]., υΙ)ί πιυΙΙίβ άβ οβοηΐο ίηιρ6ΓΗΐοπΙ)υκ άαίο βΐ 
&ύ ίρβίδ αοοορίο Β^ίΙ. *[ί.β$ Ραί/'χ ίαίχβηί ίαΓοί.Ο*:- 
Γβιηοη. (1β ΚΓβηοβ, Ι. 1, ρ. 28.]• Ν«Μηρο. Γβΐ'βηβ 
οοΓοη&Ιυπι. ΑρποΙιΙϋβ Ι-ϋΒ^ορβίΡίδ II, 15. ΗίίηηιΤ- 
άαιη (ίβίαΐαΜΙί ιοη$Μ€ίηάο Γβρί ΟΓΆ'οοηιτη^ ηΐ υ$• 
οηίητη 8αΙηίαΙίοηί$ ηιιΙΙϊ ο^ίταί, αβίί (^αί'^^ιηηηβ (α- 
οχί'ηι Θ^\ι$ νΐά€Γί τη€Γ€ίηΓ, ίηπίΐναίί'.α (^•!ηηα €^η$ 
οκ-κίαίητ. ΟιιΟίί €θι\ττα(ίΜ$ ννχ οΐ) Ηοηοπίΐη νημ^ηί 
οιηηίηο ά^ΙβίΙη^ι^ητ, Ό»:», νβπίβ ίπιρίίΓαίΟΓβηα οβοα- Γαί886 ρβΓ^υΙαπι α•1 ίηβΙαΓ ΙϋΐοΓφΤ ίοηη&ΐΗΐη, βίο 
ϋΐδοβρυβ €^α3 βδδβΐ κίνβ ΙβΓΟδ &1ς[υ6 ογΙίηϋΓίοϋδ, 
8ί?β βϋαηη ςυαάταΐυδ, ίηΐυβ ΟΛνυβ, ίη ({ϋο !>Γ(1οΓί 
ροδ&ϋΐ, β ςυο θοαρο βχΪΓβπΙ ίη (Ιίνβίδυηι ϋυϋ νβΐυΐ 
ΐΓαεΗία οΙ>1οπ^α, δυΐ) ςυΐΙ)υ& (ΙββηιΙ^υΙαΓί ροδΒβΙ. 

(1) υΗη ίβδίο Ρ&δοΗαΙΐδ (Ιυοάβοίιη ραΐηοϋ Ιογοθ 
§;6{Ί&1)&η(, ηΛ ΓβίβΓβηάαπι ίηα&κιηβιιι (Ιπακίβοίιπ (ϋ- 
βείραΙοΓϋπΐ ΟΙΐΓίδΙί, 00308 ρβΓδοηιπη ίπιροΓαΙΟΓ 
&0δΐιη6ΐ>&1, ςαβιηβίίπιοάυηι β Νθ8ΐΓΪ 1. ιι. οβρ. 40, 
οοπι<1'.1 : ίΐα βχ Ιιοο Ιοοο άίκη'πιΐϋ», ίβδΙο ΝπϋνΙΙϋΙίβ 
ΟϋπδΠ ίη ηπΙη Η^ζ8η1ίη& βχ^ιΙΙιίΙυηι Γυίί'δθ ευοίΐάβηι 
ιηίηηυπι. Μυΐΐυπι ΙΙ^^^πιεΙ» ^ϋιηίβίοηι οπαΐ Ιυπο 
(βιηροπβ ουίΐυί (Ιίνΐοο, βΐ νίάοηΙοΓ ίρδί ίΐΐί δαοϋΓ- 
άοΐβδ, ςαϊ Ιΐο'ϋβ ΙγσιβΙίΓΟβ οοιηπιυηίοηβ ΟΗΓίδΙΐϋ- 
ΟϋΠίοη νίνοβ ΐΏοΓίυο^ςυβ αΓοεοΙ, (ό 1<ΜπροΓ6 ίη 
ίρΜ8 ΕΐΙ^τΙίβ 80® ΓβΙί^ίοηίδείΓαπι.α&βμίδ^β, (^οογογώ 
ηο9ΐιο(1ίθ ραΗβΙ. Εβοο^ίΐεπιυ^ πιογΙο Ιβ>ΐυπ) δΐυΐΐο- 
τυΐΓ« Γ(τ8ΐυπι ρΕίοα&Γοπι, Γεβίοια .ί» πυτυπι, ϋε (ΐυί- 187 00Ν8ΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΕΡΗΤΚΟΟΕΝΙΤΙ 188 ΙϋΓ, ρΓΟΟΟηβυΙββ δοΐΐίεθΐ βΐ ρβίποϋ ίη βιιϊβ ο&ηαίΒϋβ Α βΙσάγοντΛΐ κατά το πρώτον σχήμα ίβύτερον βήλον, &11)ί8ςυ6 Ιϋπίοίβ οίλνΐβ αατθΐβ ΟΓο&ϋβ, ςυί βΐ ίρβί 
άοιηίηοβ ο8ουΐ8ηΙυΓ, 6ΐ αά άβχΐΓ&π) θΐ βίηίβίΓ&ιη 
βυΐ) ϋβ, ςυί αυΓοα 1ογ& ΓθΓυηΙ, αβίΑπΙ. Β,υΓβυβ βο* 
άβιη €[00 βυρΓΑ οδίβηάίιηυβ ηΐιι ρΓ£βρο^ϋυ8 βχϋ 
ίθΓΐίυΐΏ νβΐυιη, ρΓθΙθ8ρ&11ΐΰΐπο8 6ΐ οΓΩοί&Ιββ, θά^υ- 
οΙϋΓΟβ, ςυί θΐ ίρβί ιίοιηίηοβ οβουΙ&ηΐϋΓ, ίηςυβ ()θχ• 
Ιγο 6ΐ 8Ϊηί8ΐΓ0 1&16Γ6 8υ1) θβουηοΐο νβίο αβίαπί. ΡοβΙ- 
Ιι&ο βοάβΐΏ πΐυ &ο άίχίΓηυβ ΙΙβΓϋΓη ρΓΦροθϋυ» βχϋ^ 
βΐ ςυ&Γΐυιη νβΐυιη, α ββΟΓβΙίβ βΐ ηο(&πο8 ββοΓβΙο- 
Γυπ), &(](1υοί(, ςαί οΐίαιη άοιηίηο8, «ά άβχΙΡΗΠίΐ β( 
βίηίδίΓ&ιη 8ϋΙ) νβΐί ΙβΓίϋοΓάίηθ βΙααΙβΒ, οβοαίΑΠίοΓ. 0*1 τ« ανθύπατοι καΐ πατρίκιοι μετά των εαυτών κα- 
μησίων κχΐ των λευκών χρυσοτάβλων χλανιίίων ^• (3), 
και ασπάζονται και αύτοΙ τους οεσπότας, κα? 'ίσταν- 
τ«ι δεξι^ και αριστερά υποκάτω των φορούντων τους 
γρυσοΰς λώρους. Και πάλιν εξέρχεται ό πραιπίσιτος 
έν τψ αύτψ σχι^ματι καθώς καί προείρηται, καΐ εισ- 
άγει γ' βήλον, τους πρωτοσπα6αρ(ους (4) καΐ ^φφι- 
κιαλίους, και ασπάζονται καΐ αύτοι τους δέσποτας, 
και "στανται και αυτοί δεξι^καΐ αύτοΙ τοί)ς δέσποτας, 
του δευτέρου βήλου, και πάλιν μετά τούτο εξέρχεται 
έν τφ αύτψ σχτίματι 6 πραιπ^σιτος καθώς και προ- γέγραπται, και εΙσάγει δ* βήλον, τους άσηκρήτας και νοταρίους ^^ τών σεκρέτων, και ασπάζονται και 
αύτοι τους δεσπ<5τας, και ΐστανται καί αύτοι δεξι^ και αριστεροί ύποκάτω της τάξεως του τρίτου βή- 
λου. 
XX. 8ίο ΟίηηίΙϊϋβ ίη Ιοοίδ βϋίβοοηβΐίΐαϋβ, ρρβΒρο- Α. Κ'. Και πάντων στάντων εΙς τους Ιδίους τόπους, βίΐυβ ε&ηοΓβ 6ΐ Ιΐαπηοηίοβ άίοίΐ :« ^υI3βιβ. »Οπιοθ« 
άβιηάθ αοοΙ&ΐΏ&ηΙ : « Ιη 1οη^& β( Γθΐίοία (6ηαρθΓ& 
Οβυβ 3υ8ΐ&ιη ιιΐ8ΐ36βΙ&ΙθΐΏ νθβίΓ&αι ίηάυο&Ι Ι » ουη• 
6(ί8(}α6 β^ΓβδβίΒ, βϋΓ^υηί άοαιίηΐ, βΐ Γη&^ηυιη αο• 
ου1>ϋυΐΏουχη ρΓΦροΒϋίβΙβΐ οιιΙ)ίου1&πί88θ1ί8ίηΐΓειηΙ. 
Ιη αΓ£;βηΐ6ΐ8 €^05 (ηοΗηίί οοΐϋΐηηίβ νβία 8υ8ρ6η- 
(1υη1υΓ,ηβ,(]αΐΏ ΙοΓ&ίηάυυηΙάοιηίηί,οοηΒρίοί&ηΙυΓ: 
ίΙ)ί βϋίιη ιηυΙαΙοΓβΒ ουϋίουΐίβΐ νββΙίΙοΓβΒουιη ρΓ8Β- 
ρο8ίΙί8, δβουηοΐίεβπο βΐ ου1)ίοο1ιιπί8 (ΙοπαίπΐΒ Ιοπι 
ίη(]ιιυα1. 16 Ουο ΓαοΙο εοΓοηαΙί α ρΓκροδϋΐδ 
(Ιοιηίηί (ΙβχίΓα Αε&οί&ιη, δίηίβίΓα οΓυοβΒ &ι]γο&8 ςβ- 
ιηίβ βΐ ΐΏ&Γ^απΓίβ ΟΓοαΙαβ βυιηυαΐ, ουακιυβ ρβΓ 
£^Γ&άυ5 αοουϋίΐυυιη άββοβηάβΓυηΙ, ΐΏΑηοΙ&νίΙΦ βΐ λέγει διά *^ νεύματος του δεσπίτοο ό πραιπ($σιτος 
εύήχως πως καΐ έναρμονίως• « Κελεύσατε. » Και 
μετά τούτο έπεύχονται πάντεί" « Ε^'ς πολλούς χρό- 
νους καΐ αγαθούς 6 θεός άγάγοι τήν δικαίαν 6μών 
βασιλείαν ! » ΚαΙ μετά τό ϊκβηναι πάντας άνίστανται 
οΐ δεσπ^ται, και ανέρχονται έν τίξ) μεγάλψ άκκου- 
βίτψ μετά τών πραιποσίτων καΐ τών κοιτωνιτών 
και μόνων • έν τοΤς γάρ άργυροΐς κίοσι του αύτοΰ 
άκκουβίτου κρέμανται βήλα προς το μή όρασθαι 
τους δεσπ<5τας, &"τε ένδιδύσκονται τους λώρους* Ιν 
γάρ τψ αύτψ άκκουβίτψ ένδύουσι τους δεσπίίτας 
τους λώρους ο'ί τε άών άλλαξίμων του κουβουκλείου 
και οΐ βεστήτορεί, μετά τών πραιποσίτων καί του ΥΑΚΙΛ; Ι,ΕΟΤΙΟΝΕδ 
♦^ χλανιδίων Κ. 6Χ βΟΓ. 00(1. χλανι ΒυρβΓΒΟπρΙο δ., χλανίδων βά. *• άσηκρήτους νοταρ. βό. *^ λέγει δέ 
διά 6ά• 

αΟΑΝ. αλΟ. ΚΕΙδΚΙί ΟΟΜΜΕΝΤΑΚίυδ 

(3) Ώβ ΙίώΙϋΒ, 8βυ ρΓ/ΒΐθχΙα θ^^ί &(! ρ. 255. ΟΙιΙα- Ο 6(&οοΙρίοΙ)αΙ 1ιΊ3Γαπίΐ υηαπα ; ίΙ)ίά. ρ. 138. ΡΓθΙθ9ρλ• 
ηίαθθ&υΓθίδΙαύυϋδ ρΓ(Βΐ6χΙο Ιιίο άίευηΙυΓ. Εγ&πΙ Ιΐι&ηΐ (ίΐ{;ηίϊΑ86Γ&1 &1)8ςυ6ΓαηοΙίοη6, υΐρ&ΐήοίαΐυθ. 

86(1 ιηίηοΓ. δϋπρί. ροβίΤΙίθορΙι. ρ 293. Γιηθ.]* Νβ- 
ίοΐο, ροβδίΐηθ Ιιοο ίδίοβίοεο, βνίηοί. ΚυηεΙιοηβιη 
δ&ηβ 6Χ0Γ0βΙ)αηΙ οπιηεδ, ςυί ΐη απηίδ, οογ&πι ίπα- 
ρεΓΒίοΓβ εοιηρΛΓεΙ)&ηΐ, δ&ΟΓΐ οοΓροπδ Ιυβηιϋ εαυδοι. βηίιη αΙίίΒ, ςυχ ραΓρυΓβ&δ, αΐί», ςυβε ββςιηβηΐΐηαβ 
1ι&Ι:>βΓεηΙ ί&ί)υ]&8, $εα ρΓ«ΐ6χΙ&8. 1η Π]6ΐηΙ)Γ&ηί8ε8ΐ 
χλανι, δ δυρεη'πιροδίΐο. Ου οι ί^ίΐϋΓ αεεεηΐυβ βυρβΓ ι 
αβδϋ, 1(1 ΗΓ^υηίθηΙο αιίΐιί βδΐ, χλανιδίων ΐ6^6η(1υιη 
6886. Ιη 1εεΙΙοπϋ)υ8 άυΙ)ίί5 ηοβίπ οοάίοίδ Γεβρβχί 
ΒβπιρεΓ 8(1 αεεθπΐυίη, ευίυδ ρΓΦββηϋα &υ( &1)!>βηΐ1& 
ιηίΙ)ί 88?ρΐ88ί(ηβ Γυί( οβΓίυδ ^ηοπιοη. δί 1ίΙ)Γ&Γΐυ8 
χλανίδων νοίϋίβδεί (1αΓ6, Εεεεηΐυπι ηοη οηιΐδίδββί. 
(4) ΤεΓίίιΐδ Ιιίε 6Γ&ί εΐ δυπιπαυδ ^Γ&(1αβ δραΙΙ)&- 
ποΓϋΐη. Ρππιί θΓαηΙ 8ρ&11]&Γϋ, ΙυΐΏβριιΙΙιαΓθοαη(ϋ- 
(Ι&ΐΐ, δβυ δρα^ΙιαπΙ εΐ ε&η(]ί(1α11 δίΐΏυΙ, Ι&ηάεπι 
ρροΙοβραΙΙίΑΓϋ. ΟίίίεΓβΙ)&ηΙ 1)ί Ιγ68 ΟΓάΙπεδ ^επεπε 
νββίϋυ^ εΐ &ΓΐηοΓυσι, ςυ« ίη ροπιρίβ ρυΙ)Ηεί9, ρΓ0• 
0β»8ΐοηίΙ)υ8, Οίτεο, εοΓβΐΏ ίηπρεΓ&ΙοΓβ ^εδί&ι^ιιηΐ. 
δρ&ΙΙι&Γϋ ^6δ(αΙ)&ηΙ βευΐα ε1 Η&δΙ&β, νβΐ εΐίαηι (Ιεχ- 
ΐΓ&1ί& «ευ 8εευΓ69 ; 8ρα11ΐΕΓ0ΰ&η(ϋ(1&Ιί ε&(ΐ6α), εΐ 
οιιη(1ίά88 εΐ ίη εοΐΐο Ιοπςυεδ : ρΓθ1θ5ρ&ΙΙΐ8Γϋ Ιογ- δί ςυί(1&[Ώ ίπιρεΐΓ&1& ιηίδδίοηε ϋΐυΐυω ρΓ0ΐ08ρ&- 
(ϋ&ΓίοΓυηι ΓεΓιηυεΓυηΙ, εχ εο ηοη δεςυίΐυτ, (1ί]§[ηί- 
ΙαΙείΏ 1]8ηο ζηεΓειϋ^ηίΐΗΐεΓη, δευ ϋΙυΙ&Γεπι, ίυί85β. 
Λρΐ](1 ΑδδΡ.ηιηηηύηι Ι. Ι Βΐΐΐΐ. Οπεα). ρ. 149, τβ- 
ρεηο ρΓΟίοβραΙΙι&Γίυιη αΐίςυοπι ίη &υ1& Μ8Γη1υεο- 
ΓκηΓΐ ;Έ;ι;γρ1ι&εοΓυηίΐ ; ςυο(1 γ&1(1ε ιπιγογ, ηεςαβ 
1η1ε11Ι§ζθ, ςυοπιο«1ο ΟΙιη^Ιίαηυβ αΐίςυίδ ΟαΙεΙ), βεα 
δεεΓεΙαηυθ, αρρείΐεΐυτ βίηηυΐ ρΓΟίοβρ&ΐ&πυβ, ουπι 
(ϋυ1π8 (ιίε ίη οΓίεηΙβΙί δευ ΜιιΗαητ.τηείΙαηο ΙοΙο ίιη- 
ρει-ίο ηυη€|υ&ΐΏ &υ(1ί1υ8 ίυεΓϋ. ΠεΓεΓΐ ί1)ί Α88Θ- 
πιαηηυδ 8υΐ38θΓ!ρ1ίοπ6ηι ΑΓ8ΐ)ίεί αΐίου^υβ οο(1ίοί8 
ςυπιη ΚιιΙΙηε (ΙβιπιυΒ : ΟοηυβΗίΙ Ιιηηο Ιίΰπίΐη ογο- 
ίο$ραΙΙιαή\ι$^ €αΐ6ΐ) (δευ δεεπεΙ&Γΐυδ) ΜβΙο/ιιΙα Ιΐ^Γα- ςυεβ εΐ δραΙΙΐΒδ Ιαί&β δυρεπ Ιοη^ίδ εοαίίδ Ιί^^ηείδ, {) /ιι>η, βΙίη$ Ιοαηηί& ΑηϋοΰΗβηιΐΒ, βί (ϋΟανύ βιΐίη ί$1ί (ίυαίββ 8ρ&1ΗοΙ)αε1ί& αρρείΐ&ΐι&ηΐ. ΡαΙεΙ εχ ρη^;. 
ΝοβίΓί 169. βίερε τερεπΙυΓ Ϊ10^ ηοωεη ίη ηοείΓΟ 
εο(]ίεε άσπαοάριος βεπρίυηα. δείΐίοεί ίΙΙη(1 α βο ίη 
ΟΑβυ ηοΐαΐ πρώτος•. Ιη πιεαιϋΓΑηίδ άΐδΐίηείίοηίδ 
(^ΓΑΐία ΒεηιρεΓ ΙιαΒεΙχιΙ Ιιοε α ρητηητη βί^ηίίίεαηδ 
ε&ρίΙθ11υπι &1ίςυο(], νείυΐ ^επιίηυπι ρΐυίευιη, ά. 

α α 

ΗερβΓίΙυΓ ςαοςυε ρβΒδίηι Ο δεΓίρΙηπι. "[Οε θ δευ 
ρΓοΙοδραΙΙΐβΓίο ν. ΒαηοίαΓ. ρ. 126, αά Οοηβίαηΐ. Οβ 
αάτηίηΐίΐΓ, ΐψηρβΗο. ΡΓΟΙο^ραΙΙι&Ηυβ ρΐιΐ&ΐ» εΓ&Ι 
]αιΙβχ η&νίυπι ίπηρ(>Γία1ίιιπι (ΐΓππΐ8(1αΓί:ΐΓηηίΐ. Οοπ- 
8ΐΑη1. Οε αάω. ίπιρβΗο ρ. 140. ΡΓΟίοδραΙΙι&πυΒ 
ε&Π)&8υπι &εείρίβ1>α1, ίη Ιι&υβίΑουηι ρΓΟ^ΓεάίεϋαΙαπ ςηί βχανανιΐ €ηη\ ίηαηη αηα, εβηηοηβ ΛΓαΙ)ί€0 €Χ 
€θάΐ€€ θΓ(β€θ. Ιΐα δοη&ΐ ΙΙΙαδυύδοπρίίο. ΡοΓίβ ίαϋ 
οϋπι &1ί(|υειη(1ο ί$(ε Ιΐ3ΓαΙ)ίιη ίη &υ1α ΒνζΒηΙίηα 
ΓυηοΙυδ ιηυηεΓε ρροΙοδραΙΙι&Γϋ ; άείη(]ε (Ιεί&ΐυβ ίη 
αυΐαοι ΜαιηΙυεοΓυπι βεΓνϋ! ίΐΐίβ υΐ βθεΓείΑΓίυδ; ευί 
ηηυηεη ρΓ«οίρυθ Οιπδΐί&ηοδαάΐιίΐιίΐοδ ίΙΙα ίη αυΐα 
ΓυΙδδβ εοηδΙαΙεχΕΙιη&είηοεΙαΙίυηάε. Ιη(1ε ΓαεΙυσι- 
υΐ νείεηβ ηογβεςυε (Ιί^ηϋαΙίβ ηοσιεη ρίηιυΐ β;6Γ6- 
ΓεΙ. Οηί(] 8ΐΙ)ί ΥϋΙΙ ίΙΙυά αρυά ϋοηδΐ ιηΐ. ΡοΓρΗ. 
ίΐε Ηίίπη. ίαΐρ. καΟέζεσθαι ώς προποσπαθάριον καΐ 
φορεΤν έπικουτζούλιον ? ΕδΙηε Ιιοε βε&Γαιη&η^ίιιιη ? 
Ρυϋηβ Βο&Γ&ΐΏ&ηςίυιη ρΓΟίοδρ&ΙΗ&ηοΓΟίη ? Ι•9 ϋΕ ΟΕΠΙΜΟΝΙΜ ΑΌΙ,Μ Ϊ^ΥΖΑΝΤIΝ^Ε Ι.ΙΒ. Ι. ΙβΟ ββυτέρου (5) χ«( των χοιτωνιτών. Και μέτα τ^ έν^υ- \ ΗβίΑΒΓία ββα οοΙιθΓ& ρΓΦίοΓία ΐρβίβ &οεΐΑΐη&1. βηναι *• τους λίόρου; τοο.-: δέσποτας καΐ υπό των 
ικραιπονίτων ντεφΒήναι λαμβάνουσιν έν μίν ττ^ν δκ^ι^ 
χαρί την άχαχίαν (0), έν δβ ττ^ εύωνύμφ του€ έχ 
λίθων χαΐ μιαργάρων ήμφικσμβνους χρυσούς σταυ- 
ρον>ς, χα2 £τκ χατελθωσ: τά .βάθρα τοο αύτοι^ άχχου- 
6{τοιι, έπεύχονται αύτοΤς ο*ι τε το•3 μαγλαβίου χαί ο\ ΕχβαηΙ &υ1βπι ροΓ ΐΏβάΐαπι ΐΓίοΙίηΙυιη, & οαΙ)ίου1ο 
βϋραΐί, &ά ροΓίίουιη, ίηάβ &(1 οηοροάίαιη, αΙ)ί β08 
βχοβρΙϋΓί ιηλ^ί9ΐπ βΐ ρΓΟΟοαβυΙββ Ιογα ^β8ΐϋη1β8, 
οββίβηςαθ ουιη βυΐβ ιηυΐϋΐοηΐθ αάβυηΐ, ροβίβα &ά 
οοηβϊθΙΟΓίυηι (Γ&ηββυηΐ, 0(β16γα υΐ 5υρρ& (ΙίοΙυιη ββΐ 
βΐ ίη Γθΐιςυίβ ροιηρίβ ρβΓα^υηΙυτ. της έταιρε''ας. 0\ οϊ δεσπ($ται εξέρχονται τήν μέτην του αύτοΟ τρίκλινου, οψικευίμενοι υπ6 του χουβου- 
χλΐίου *• εις τον πόρτηχα, κβί από των έχεΤσε απέρχονται έν τώ όνοποδίφ, χαΐ γίνεται α' δοχή 
έχεΤ, οΐ τε μάγιστροι χαι ανθύπατοι ο\ «ρορουντες τους λώρους χαΐ οΐ λοιποί μετά των ιδίων άλλαζίμων, χαι 
άπό των έχεΤσε χατέρχονται έν τψ χονσιστωρίω, χαΐ τα έξης επιτελείται χαΟώς και ανωτέρω εΓρηται 
και έν ταΐς λοιπαΤς προελεύσεσι. ΚΑ\ Κλ\ τοΰτο δεΤ »• εΐδέναι• 6τι ή άγια χα? 
μεγάλη Κυριακή, εις το άγια χαΐ εις τον άσπα• 
σμόν και ε! ς τήν άγίαν χοινωνίαν μετά των 
χλβνιδίων εξέρχονται οΐ δε9π($ται καθώς χαι έν 
ταΐς λοιπαΤς προελεύσεσι, %α\ ου μετά των XXI. ΡοΓΓΟ δοΐβικίυπι 6$1, ίη 3αηο(& 6( ιη&ςη& 
Οοπιίηίο& 8<1 8&0Γα 6ΐ ο&ουΐυπ) βαηοίαιηςαβ εοιη- 
ιηυηίοηβιη (Ιοιηίηοδ Ιυηίοίβ υ Ι ίη οΡΒίβΗβ ρΓοβββ-* 
δίοηίϋυβ ίηόαΙΟΒ βζίΓβ, ηοη λυΐβπι ουη 1οΓί8, ηαο;, 
ροδίςυαοα ουπι &σιίοί8 οοαίαΒυΙ&ΙΙ βαηΙ, ίηάυιιηΐ: λώρων, άπο δέ του κράματος άμςριέννυνται τους λώ- Β ε»(6Γ& υΐΐ ίη Γοΐίςιιίβ ρΓθθ688ίοηίΙ)υ8 ρβΓ&^υηΙΟΓ. ρους, χαΐ τα έξης επιτελείται καθώς και έν ταΐς 
λοιπαΐς προελεύσεσι. Χρή γινώ(τκειν •*, δ'τι τη ^ορτη 
τοΰ γβνεσίου της ύπιραγίας Θεοτόκου ού στέφονται 
οΐ δεσπόται καθώς χαΐ έν ταΐς λοιπαΤς προελεύσεσιν, 
ίλλά πάντων τελουμένων καθώς προείρηται, έξέρ^ 
χο-^ται οΐ δεσπόται από διβητησίου από του κοιτώ - 
νος της Λάφνης, και έν τψ όκταγώνψ κουβουχλείφ 
βά).λου7ΐ τάς εαυτών χλανίδας χατά τον τύπον των 
προλεχθεισων προελεύσεων, και τα έξης επιτελείται 
καθώς χαι έν ταΤς λοιπαΤς προελεύσεσι* πλην δοχαι 
παρά των δτζμων ού γίνονται ^• (7), άλλ' έν τοις 
τόποις, έν οις αΐ οοχαι γίνονται, ο\ των δύο μερών 
νοτάριο! καί μαΐστωρες 'Ρωμα^ζουσι τους δέσποτας 
"Λ ττ, έορττ^ άρμύζοντα, άπό μίν τζς δοχής των δοίβηάυηα ηυοςυβ 68(, άοπιίηοδ ίθβίο η&ΐίνίΐαΐΐβ 
$αηοΙΐ88ίίηδε ΟβΐραΓΦ ηοη υΐ Γβ1ίςυί8 ροιηρίβ 
οοΓοη&ιη ^68ΐ&Γβ, 86(1 ρβΓ&οϋδ υΐ βυρηι βχροβϋυπι 
68( οιυηίΙ)α8, άίΒβΙβδΙο απιΐοΐί & ουΙ)ίουΙο ϋαρίιηββ 
ρΓΟΟθάυηΙ^ θΐ ίη οοΐαη^υΐο ευϋίουΙο ίυηίοαβ βυαβ 
ίηάυυηΐ, πιΟΓβ ρΓβΒοΙΙοΙβΓυζη ρΓΟΟοββΙοηηιπ δθΓναίο 
β1 οαΙοΓίβϋα υ( Ιη αΐϋβ ροπηρίΒ ρβΓαεΙίβ. Ραοΐίοηββ 
Ιαπιβη Αρορυΐοηοη ίηβΐϋυοηΙυΓ, &β(1 ϋδ Ιοοίβ, υΜ 
αάβρββ δοΐβηΐ, (Ιυ&Γααι ραΓϋυπι ηοίαπϋ 6ΐ πι&^ίδίΓΐ 
άοπιΐηΐδ Ηοαιαηίδ νβΓϋΙδ, €[υφ αά Γ^βΙο αρΙα βυηΐ, 
αοείαηιαηΐ, 6ΐ ςαΐάβαι &1) 6&, (]ιιώ αά Ι)τοΙιηο8 
βΙ&Γθ 8θΙθΙ, ηοίαπυ^ ΥβηβΙ» αάββΐ, ςυβπι ρΓΟχίιηβ 
α ΐ6Γ§;ο 8(1 (1οπι1ηθ3 αοοΒάβτβ, βΐ 86ουη(1υιη οαοΓβπι 
ίαιη1)08 8(1 ροΓίαβ υδςυβ, ηυ» αά 8θ1ιοΙ&8 (ΙυοϋηΙ, λύχνων 6 του μέρους των Βένετων νοτάριος, χαΐ (]| (ΙίοβΓθ, ορΟΓίβΙ. Α ΐΏ8^ηί8 βηίπι ροΓίίδ 60 ΓθΓ6ηΙίΙ>αβ δεε ^ αυτόν περιπατεΤν όπισθεν των δεσποτών πλη- 
90ον χαι λέγειν τους κατά τύπον Ιάμβους Ιως των 
πυλών των άγύντων εΙς τάς σχολάς. *Λπό γάρ των 
έχεΤσε εΐσφερόντων μεγάλων πυλών, ήγουν άπό του 
προπυλαίου τών Άγίον *Λποστύλων, άρχεται Ιαμβί- 
ζειν 6 του μέρους τών Πρασίνων μαίστωρ ^ως της 
μεγάλης πύλης τών σχολών της Ιξαγούσης έπΙ τόν 
της χαλκής Οόλον ΈνΒοθεν γάρ της αυτής πύλης 
Ίσταται ό του μέρους τών Βένετων μαίστωρ, χαΐ 
ά«ό τών έκεΐσε άρχεται χαΐ αυτός ιαμβίζειν έως •611 & 3&ηοΙοΓυιη Αρο8ίο1οηιπι &ΐΓίο υδςυβ &ά πια- 
^η&πι 86ΐ)ο1&Γυιη ροΗϋπι, &ά Κιοΐυπι οΐι&ίεβδ ίβΓβη- 
Ιβπι, ιη&ςίδΙβΓ ΡΓ&δίηοΓυπι 1αωΙ)υ5 όίοβΓο ίυείρϋ. 
ΙαΐΓ8 ^οΙιοΙαΓαπι ροΓίαηι, αια^ί&ΙθΓ Υβηθ^ ί&οΐίοηίβ 
εοηβΐΐΐϋΐυδ, ίηΊβ υ8(]υο αά ι&η^ίροΓίϋπι αά ροπίβαηι 
δαηοΐί ρυΐοί άυοβηΐβπι ΪΑΠίΙϊΟδ ΓοεϋαΓβ ίηείρίΐ : βχ- 
1γ& ΓϋΓΓβαηι βηίαι 6]υδ αη^ίροΓίυδ, ίη (ΐυο αοηο&ιηβ- 
Γ&Ιίο 68ΐ, ]&ου&ηι ηοίαπυβ Ρίεΐδίη» βίαΐ, 17 ςυί εΐ 
ίρδβίηάθ υ8({υ6&ά βαηοΐυηιρυΐβϋηα ίασιΐΐίεοδ νθΓβυβ 
ε&ηβΓβ Ιηείρϋ. του στεναχίου του έξάγοντος προς τόν εμοολον (8) του αγίου φρέατος* εξω γάρ της σιδηράς πύλησ του 

VΑΚI^€: Ι.Ε0ΤΙ0ΝΕ8. 
ποδίφ χαΗν τψ [χον] σιστωρίψ, τα [λοιπά καθώς προείρ'χται. 8υρρ1θ1υ[η 6ΐ βιηεηίΐ. α ΗβίδΙίίο οχ εοά. 
^^ δει εο^^. Ι^6ίο]ι., δή βά. 

αΟΑΝ. αΑΟ. ΠΕΙδΚΙΙ ΟΟΜΜΕΝΤΑΗΐυβ. 
(5) βκρβοεεοΓΓϋ ίη Ιιοο 111)Γ0 ^^ιι^^ΓΜ^ δίοηαΊθ, Ο (6) ΟαίοΙ βίΐ ακακία, οΐύηίβηΐία, βΐ άνεξιχα- βΐ Ιυηο 86ΐηρ6Γ ΙηΙβΙϋ^^ίΐυΓ ΟβαΙβρυβ Ρ&ρί», \ά 68ΐ 
ίίϋηηάί€€τίη$ Ραρίχ, Αΐίαδ ίη ςυονίδ ωυηβΓβ &αΙ 
0Γ<3ίη6, ςαί θβευηάαδ 6ΐ ρΓοζίιηυδ ββΐ ρπαιίοθπο, 
ήιΐ8 ςιιο ΑϋββηΙίβ νίεββ £;6Γϋ, βδΐ δεύτερος, ϋΐ ίη 
ΙΙΐ!1ί1ί&, ό μΙν Σέργιος πριμιχήριος ήν, 6 δέ Βάκχος 
ίε'ύτερος αύτου, Μεηοΐο^;. Β&βίΐ. Ι. II, ρ. 99. Ίίΐα 
(ε•^τερε*ύων (ίά βηΐΓΠ ίάβιη βδΐ) Ββπι&ΓοΙιΙ Ιι&1>β(υΓ 
βυρΓβ ρ» 9., δβυτερεύοντας τών δηφενσ^ρων, Ιερέων, 
^4κ6ν(ιΐν, βΙο. 1ιιιΙ)6ΐ θα 0&ο^6 ΰΐοέβ. 6γ. Η* ν. και. ςυοά ίίίοιτι θί^ηίίιολί, (Ιίο&η) αά ρ. 332. 

(7) 8εΙιο1ίοη αά Ιιυηε Ιοουηι, πιυΐΐίδ εοπιρβηάϋβ 
βΟΓίρΙυπι βΐ α Ι)ίΐ3ΐίορθβ& ρΓβΒββοΙυπι Γυίί. Οααβ 
(ϋιιυουβ υηείδ ίηοΐυδί νοεβδ, ββ&οαϋβΐΐο ρβηοΓ&ηΙ, 
οΐ βα^βείΐαΐθ ε1. 1•θίβ1ιίί βυρρίβία ίιΐΡΓυηΙ. ΟθΙ)6( 
8υΐ6Πΐ δίο Ιββΐ : Ίστέον, δ'τι ταύτη. βΙό., ηΐ ίη ι;λγ. 
ίβΰΐ. 

(8) Υοχ Ηϋβο ροΗίί'Μπ ποΙηΙ, απιϋυΙαοΓυπ) «Ιεβα- 
ρϋΓ οοορθΓΐυιη, ϊη ςυειη ςυίδ 86 ροΐβιΐ έμβάλλβιν, 191 αΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΒΙΉΥΙΙΟΟΕΝΙΤΙ 192 αύτοΰ στενακίου, έν τ(Ρ το ε•'λημά (9) έστιν, Ίτζαται ό τοϋ μέρους των Πρασίνων νοτάριος, και άπδ των 
έκεΐσε α,./εται και αυτός Ιαμβίζειν εω; τοϋ αγίου φρέατος. 

ΧΧΙί. ϋυΐηίηί βαηοΐυιη ρυΐβιιπι ίηίίΓβββί, ροβΐ Α ΚΒ'. Και οή των δεσποτών εισερχομένων έν τψ ίθΓα&ΐΏ ουιη εβΓΟβ ^βουΠβχίοηβιη ρΓ606& &(1 Οβυιη 
ίυη{^ι]^ι, θϋποίοςυβ ραίβο αάοΓϋίο, ρβΓ 3&ααΑαι ίηάβ 
(1(1 6θθΐ6§ί&ιη ίθΓβηΐβιη ίηςΓθ«1ίυη1υΓ : ί1)ί βηίηι 
ραίπ&ΓοΙια οιιηι οοηβυβίο αιίηίβΙθΓίυ βΐ οίΠεϊο βυο 
αάοθΐ. Οαϊ «Ιυπι (1υπιίηο& υΐ πιοδ βδΐ ίηοθοβ&Ι, ίρ8ί 
βυυι θ8θυ1&ηΙυΓ, βΐ ρ6Γ ροΓί&αι &(1 άβχίΓυαι 1>6[η&- 
ίίβ ΙϋΙυβ (ΙυοβηΙβιη, υΙ)ί ββααΙοΓβδ οιηηβδ Γειυ8(& 
(Ιοιηίαίβ αρρΓβΟϋΙυπ οοηνβηβΓβ, ρΓυοβάυοΙ. Ιαάβ 
&ι1 8&0Γα8 3αηυδΐ$ ρβΓ^υηΙ, αο ΐΓΪρΙίοί ουηα οβΓβίβ 
&(]θΓ&Ιίοηβ ίαοΐα, &ά Οβυτη ρΓβο&ηΙυπ οββΙβΓ&ςιιβ ρΓΟ 
ζηοΓθ ρ6Γ&{;υη(. Ρθ8ΐ6& &0Γβρ1υΐΏ & ε&βίΓβπδίίΙιαπ- 
1)υ1υ[η ραίπ&ΓοΙιβ ίιηρβΓΗίοΓί Ιταίϋΐ, ςυί βαοΓυαι 
αΙΙ&Γβ οίΓουιηίαοβαδαΙ, ςυο ΓαοΙο ραΙπαΓοΙια βΐ ίαι- 
ρβΓ&ΙοΓ οοΓ&ιη 8&0Γ0 &11&Π 8ΐ&ηΙ,6ΐ ίηίοη&ϋοηβ &1) άγίψ ορέατι, διάτής τρισσης μετά των κηρών ττροσ- 
κυνήσεως άπευχαριστοΟσι τφ θεω, και τροσκυνή- 
σαντες το βγιον φρέαρ, εισέρχονται διά τ7,ς εϊσ- 
αγούσης πύλης από τψν έκεΤσε εις τήν έκκλησίβν 
έκεΐςε γαρ 'ίσταται ό πατριάρχης μητά της συνγ^θους 
αύτψ υπηρεσίας και τάξεως. Και δή του πατριάρχου 
Ουμιώντος κατά τον τύπον τους δέσποτας, ασπάζον- 
ται αύτον οι δεσπ($ται, και εΤο* οΰτως εισέρχονται διά 
της έκεΐσε εισφερούσης πύλης προς το δεξιον μέρος 
του βγζματος• έκεΐσε γάρ οΐ της συγκλήτου πάντες 
'ίστανται έπευχίίμενοι του δέσποτας. Και από των 
έκεΐσε εισέρχονται εις τα άγια θύρια, και οιά της 
τρισσης μετά των κηρών προσκυνή^εως άπευχαρι- 
στοΰσι τψ θεψ, και τά Ιξής κατά τύπον τελοΰσι. Και &ΓεΙιίάί&εοηο, ρΓϋοαΙίοηβ & ρ{ΐ(Γί&ΓθΙι& ΓαοΐΛ οηιαί- ρ εΤΟ' ούτως λαμβάνει από χειρών ^*τοΰ καστρησίου (ίΟ) 
Ιΐϋδςυβ 6θοΙβ8ί&8ΐίοί8 οβρίπιοοϋβ Ωηίϋβ, Οοαιίηί ό πατριάρχης τόν Ο'^μιβ^'^όν (11), και έπιδίδωσι τώ 
ου πι ρ&ΐΓίαΓθ1ΐ8, ΟΓυεβ βΐ 8&ογο Εναη^βΐίο βίβ ρΓ»• βασιλεΐ, και Ουμις^ ό βασιλεύς πέριξ της αγίας τρα- 
1&Ιθ| β^ΓθίϋίυηΙυΓ. πέζης, και μετά τό θύμιασα ι 'ίσταται και ό πατριάρ- 

χης και ό βασιλεύς έμπροσθεν της αγίας τραπέζης, καΐ της έκφωνήσεως (12) παρά του άρχιδιακόνου 

ΥΑΙΙΙ^*: Ι.Ε0Τ10ΝΕ8. 
** χειρώς οοά., υηόβ Κ. οοη], χειρών, χειρός βά. 

^ΟΑΝ. 3\0. ΗΕΙ8ΚΙΙ ΟΟΜΜΒΝΤΑΚίϋδ. ΓβοίροΓθ, βοηΓυρ;6Γθ, ΐί7ΐΐ€ΗΓβΙβη^ ςυο (υίυβ βίΐ αΙ> 
ίιηΙ)Γβ, ηίνβ, 6ΐ&1ϋ8 αΡΓίβ ίη3υΓϋ8. Ουρίίοίδ ^επθπβ 
βαιϋοΐί θΓαηΙ. Ου£(1ειΐΏ ρΐαΐβ» ηοα 6Χ ίηΙββΓΟ άβ- 
βυρβΓ ΙϋΓΐΰθΓ&ηΙ, 8ϋά ίη ιηείϋο ΙίϋβΓυιη ρροβροοίαιη 
οοβίί οοηββάβΐιαηΐ, οίβοιίΐο βυ» Ι&16Γ& (&η(υπι Η&1)β- 
^βηΐ ροΓΐίοίΙ)υ8 ρΓΟΒίβηδΕ, υ( ίη υΓΐ)ϋ)08 Ευρορ» Ιασι ανίάβ βΐ 1ϊ1)6η(6Γ 8ρβ6ΐ&1)&ηί οοηνίνβρ, υΐ ςυί 
ίρ8Ϊ8 (118008 (1&ρίΙ)υ8 οηυ8ΐθ8 β Γ6§ία [Ώβη3& αΙΓβΓβΙ, 
υΐ βχ ρ&(ζ. 431 αρρ&Γβί. Η&1)6ΐ)&Ιςυο({υθ ρ&Ιη&ΓοΙια 
8υϋπι 0&5ΐΓ6η86ΐη, ςυί 6.{υϋ οαπιβΓ&Γίυβ ςυοάϋΠΟί- 
ιηοΓ)ο 6Γ&1, υ( βχ ΗϋΙΐβΓίί Ροη(ίίιο&Ιί ρ&ΙοΙ ρ. 18 
βΐ 52. Οοηί. Ου Οαη^β ΟΙοβδ. υΐτοςυβ 1ι. ν. βΐ ηθ8ΐΓ£ ρ€ΐ88ίιη νϊ(]θΓθ 6&1; ςυβ(]&ιη ρΙαΙθδΒ 1υ1» Ο Υκΐβδ. &γ] Αηιπ)!8η. Μ&ΓΟβΙΙ. ρ. 75; Οοβγ. α>1 Οοιϋπ, ΟΓαηΙ Ιϋθΐ£ νϋΐ &1)8ίϋϋι<ι;. Ριϊυ» ϋΐυιΐ (^^ηυ» ιΐϋ:)! 
^υαΐ Ραρία», ςυαυϋο &ϋ : Ι^ηΙηΙί άίοΐΐ, νβί ςηία 
$ηΙ) νοίηηιίηβ $ηηΙ^ νβί ςαία »ίίΙ Ιιή ατηΙ>ηΙαηιη5, 
8ηηί βηίτη ρίαίεαπίτη ροΗιαίδ Ηχηο ίηάβ, ΑΙΙβΓυιη 
ββηυβ ία Γβ^ηο Οΐίαπαβοίοο βκίΐιυο ΙιοϋίθνΕΐάβ Γγθ- 
ςυεηΐ&ΙυΓ, βΐ ΒαζζιΐΓ αυάίΐ. ΕκΙ αυίοιη Β&ζζ&γ στε- 
νωπός, 8υρ6Γυ6 &ρ8ί(1&1υ8, ρ1υ8 ιηίηυ8νβ Ιοη^^υβ, 
ίη ςυοαά υίρυπιςυβ ΐΗΐυβ οοη1ίηυ& κοΓίβ ρροΙοηΒ» 
8ΐ8ηΙ οΙΟοίηβΒ ιηβΓΟ&ΙΟΓυηι, βαιηόβιπ βυρβίΐοοίίΐβιη 
νβηϋβηίίυΐΏ, ρβΓςυ&Γυιη χηβιϋυπι ΐΓ&ηβίΓβ ρο88υηΙ 
6ΐ ΙΏ6Γ068 Ιυ8ΐΓ&Γβ 6ΐιιρ1υπβυΐ68. ΡΓορΙβΓβΑ στενω- 
πόν β1 έ'μβολον ίϋβηα 8ί^ηίΠοιΐΓ6 βίΐ 01ηη&[ηυ8 ρ. 
104. Β. 2 : Στενωπόν αύτοΐς [νβηοΐί8ΐ άποτέτακτο δ'ν 
Ιμβολον όνομάζουσιν οΐ πολλοί. 

(9) ΥίόβΙυρ 30&1&Π) οοοΙιΙε&ΓβΩΐ «ϊ^ηίίιο&Γβ. 

(10) 8θΓΪΐ)ί1υΓ ρ6πη(]θ καστρίσιος βίςυβ καν- 
στρίσιος, βΐ Ιοοο ρρίπιί ίοΙ& η ίηνβηίΙυΓ. Νοπ ίπϋβ 
ββςυίΐυρ, α οαηί>^ΐΓο (ΙίοΙυπι οαηδίΓβπίβίπ ΓυίβΒβ. ρ. 13, η. 21, ϋΐ ΟΓοΙδΟΓ. 3ι! ουπί'Ι. ρ. 161. 

(Η) ΡυηΙΙΠοαΙο ΗαΙ^βΚί, ρ. 54 ίϊιιβ : "Αμα τφ 
εΙσελΟεΤν (ία ΐΓίΙ)υη&πι) τον πατριάοχην, ό κανστρή- 
σιος Ιχων προητοιμασμένον τόν θυμ•.ατόν, βα/ών έν 
αύτψ ^^'^μ^αμ7. λέγει ' Εύλ<$γησον, δέσποτα, το θυ- 
μίαμα. Ό (ρΗ(π&Γθ1ΐ&) δ* εύλογων αυτό λέγει τήν 
εύχήν του θυμιάματος καθ* Ιαυτόν, κα•. λαμβάνων 
τόν θυμιατόν έκ τών χειρών αύτου, 0'-»μιφ κύκλψ 
σταυροειδώς τήν άγίαν τράπεζαν. — ΕΤτα λαμβάνει 
τό δικήριον άπ' αύτοΰ. 

(12) ϋΐ'&οί έκςρώνησιν, €Χ€ΐωηαΐί07ΐ€ίη, ίτύοηαίιο- 
ηβηι αρρεΙΙαοΙ, ςυαηοΐο ί^&06Γ(1ο$ ρ&Γ(<3ΐΏ ΟΓϋΙίοαίβ, 
ρΙβΓυιπςυβ βλίΓβιηαιη, ο1&γ& 61 ϋΟοοΓα νοοβ ΓϋοίΐαΙ 
οοϊΙΟΓίδ ΐΗοίΙβ ΓΟΓΪΙίϊΙίβ. νια. Ου Οαπ^ο ΟΙορβ. Ογ. 
νοοβ φωνή, ρ. 1714, βΐ ΙαΙ. ν, χβΟΓβΙα βΐ αοίΐο. <^βΒ- 
ΓβπιοηίΕΐθ ΡαΐΓΪεϋ II, 11: Υεπηχ αά αΐΐατβ $ηΙ> η- 
Ιεηϋο άΐοϋ : Ρα(€Τ ηοαΐ6Γ, βίο., ίητη αΙΙβ Ίηοίρχί ρτο 
ΤβτΙχίΐ : ΰ6χ(,$ ίη αάμιΐοηυιη, βΙο. *[ ΟοηΙϊηυβΙοΓ 
ίΐΐβ 1ββ6ηάυ8 688β. ΑΙίΙΟΓ βυιη οοηβΐιΐυϋ 8&1ιη&8ίυ8 
&(] 8θΓίρΙ. Ηίδΐ. Αυ^. Ι. Ι, ρ. 981. Νηπι ΓβνβΓϋ θγ&Ι 
ηι&βί8ΐΓαΙυ8 ΒΜ^νι\»αα8ΐΓβη6ίί, ςυ&ηινίδ (1ϋ αιίοίηιΪ8, 
υ( Γβδρβοίυ αιίΐϋυηι πΐΗμί8ΐΓΐιΙυ8, Γβδροΐυ ^υρβ- 
ηοΓυΐΏ, ςυοΓυιη ΐΏ&α(1αΙ& θχδεςυβΓβΙυτ, πιίαίδΙβΓ 
68861. Ιηίϋο ςυίίΐβιη ΟΒβίΓβηκΊδ ί&ηΐυιη θγ&Ι ^Γ&(1υ8 
ϋϋςυίδ ιηίΐϋ&πι» ; ηοα ςυίάβοι, ςυί Ιοουηι ϋΐΐδίπβ 
χηβίΑηάίδ (ϋβδίςη&δδβΙ,Ββά 6]υ8 ογ&Ι ρ&οβιη ο&δίΓβη- 
8ΘΠ1 ΐΏίΗϋΙ)υ8 άί8ΐπ1)υ6Γ6. Οβίπϋβ ςυί ρ&αβια &ρρο• 
ηβΓοΙ ίη ηαθηδ&πι ίΐΏρ6Π&1(*.ιη βυΐ ραΙγΙεγοΙ]», &υ1 
ίηΙθΓ ρβυρθΓθδβΟΓυιη ηοηαίιΐθ ραηβπι &1ί»βςυβ βίββ- 
ιηο8γα&8 (1ί8ΐΓίΙ)υβΓθί, βϋαπι €α$ίΓβη$ί$ βρρθίΐ&ϋα- 
ΙυΓ βά βχπηρίυιη ίΐΐίυβ ιηίΗΙ&π8. 8«ρθ ΠΙ ιηβαΐίο 
ία ΙΐΟΟ ΟΙθΙΟΓοΙο^ίο του κλεινού καστρισίου της 
βασιλικής τραπέζης. ΑρρβΙΙαΙυΓ αυοςυβ ό τερπνός 
χαστρήσιος, ^ηϋητκίυδ €α$ΐΓβη$ίί, Ιηιηα εηίπι αανοα- κπηχούντες, τά μυστικά μιμούμενοι, νυν δΐ άνέτψ 
οορ^ και διαπρυσίφ κατά τάς εκφωνήσεις δήθεν 
τών ιερέων. Μΐ8<^ιι νοοβ 8υΙ)Π)ί88α οθΐβύραΐα τηί$5α 
86€Γ€ία άίοί οωρίΐ, ρ. 1371, ΜώηοίΓβ$ άβ Ττέυοηχ^ 
\χ\}\ Γηυΐΐα άβ ιαίδδα θΐ 6{υδ ΟΓΐ^ΐαβ βχ €1ιιυ(1θ άθ 
ΥογΙ Εχρίίααϋοη άα Οάη^ηιοηχα άβ ΓΕαΙίίβ. Ρε- 
Γίβ 1706, 12.]• Υί(1. Η8ΐί)βΓΐί Ρϋπΐϊΐ". ρ. 145. Έκφώ- 
νησις (|υυο|υο βδΐ Γβςροπδίο Αηιβη 8(1 ρΓβοβ8 ρτΆ- 
06(1βηΐ68; ϋ& ίη Ροη(ίΩο&1ί Η&1)0Γΐί, ρ. 46 μετά δΐ 
τήν έκφώνησιν γβΓίίΙυΓ ρο»1 Γ€$ροη$αϊη Ληιοη; βΐ 
Ιιίηο &ηΙίρύοηεί ςυ®νί8, 1ά6Π] ΡοηϋΩοαΙβ, ρ. 58: 
Τάς εύχάς τών τριών αντίφωνων όμοΰ λέγων και τάς 
εκφωνήσεις καΟ' εαυτόν, ρτβοβί ίηατη αηΙίρΗοηατνίτη 
ήτηηΐ βί ίρεαί ίτ€$ αηΙίρΗοηοί Ιαοϋβ αρηά $ε ηχίίαηί. 
Ηίο έκφώνησις Ιιιοίίθ ΓβοίΙβΙϋΓ, θ1 ββάβπι ρβ^ίηα 
εκφωνήσεις αΐίςυοίίθδ νβΓίΙΙϋΓ αηί'ιρΚοηα, οΐ ίιι ηηαΓ- ^«ν 193 ΌΕ ΟΕΗΙΜΟΝΠδ Αυΐ,Μ ΒΥΖΑΝΤΙΝ^Ιϋ Ι.ΙΒ. Ι. \Η γενομένης της τε εύ/ης πάρα τοϋ πατριάρχου τελούμενης, χα? τα Ιξής της εκκλησιαστικής καταστάσεως 
γενομένης πάσης, εξέρχονται οΐ δεσπίται δμα τψ πα