Skip to main content

Full text of "Patrologiae cursus completus: seu bibliotheca universalis, integra ..."

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (3ί§ίΐ3ΐ οορ^ οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓθκοΓνθ(3 Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο3ηηο(3 Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρω-ι οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋϊκοϊνεΓΒΐιΙο οηΐϊηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Λε ςορ>τϊ§1ιΙ Ιο οχρϊτο 3ΐΐ(3 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΠς »1οπΐ3Ϊη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ>οΙ: ϊκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςοργΓΪ§1ιΙ ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τϊ§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρϊταί. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ϊκ ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς »1οπΐ3Ϊη πΐΒγ νΒτγ ςοιιηΐτγ Ιο ςοιιηΐτ^. ΡιιΒΗο (3οπΐ3Ϊιι Ιχ»οΚκ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3γ5 Ιο (1ΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙϊη§ 3 \ν63ΐ(1ι οΓ ΙιϊκΙΟΓγ, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 (ΙΐΒΐ'κ οΓίδο (Ιϊίϊϊςιιΐΐ Ιο ϋϊκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐϊοηκ ίΐηύ ο(1ι6γ ιηω^ϊηΒΐΪΒ ρτεκεηΐ ϊη (Ιιε 0ΓΪ§ϊη3ΐ νοίιιιηε \νϊ11 3ρρε3Γ ϊη (Ιιϊκ ήΐε - 3 Γ6ΐηϊη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιϊκ Ιχ)οΚ'κ Ιοη§ ιουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ρΐΐΒΙΪκΗΟΓ Ιο 3 1ΪΒΓ3ΓΥ 311(3 Γιιΐ3ΐ1γ Ιο γοιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

(Ιΐοο§1ο 15 ρτοιιά Ιο ρ^τΙηοΓ \νϊΙΙι 1ϊΙΐΓ3ηβΒ Ιο άϊ$ϊύ2β ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη πΐΒίεΓΪΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& Λέπι \νϊ»ΐ6ΐγ Βςςεκκϊΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 311(3 \νο 3γο πιογοΙ^ ΙΗοϊγ οιΐ5(θ(3Ϊ3ηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιϊκ λνοΓΐ: ϊκ «χρεηκϊνε, κο ϊη ογ(36γ (ο Ιιεερ ρΓονϊ(1ϊη§ Ιΐιϊκ τεκοιιτί^, \ν6 Ιΐβνε Ι2ΐ:εη κίορκ ιο 
ρΓονοηι 3Βιικο Β)- 0Ο1Ϊ11Ϊ1ΟΓ0Ϊ31 Ρ3ΓΙΪ0Κ, ϊιιο1α(3ϊιι§ ρΐ3θϊιι§ Ιθ£;Ιιιιϊθ3ΐ ΓοκίΓΪοΙϊοηκ οη 3ΐιΙοΐϊΐ3ΐα3 ςιιοΓ^ϊιΐξ. 
\νο 3ΐκο 3κ1^ Ιΐΐ3ΐ )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ϋοηιηΐβΓϋϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (3οκί§ηθ(3 Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β^ ίιΐ(3ίνί(3ιΐ3ΐ5, 3ΐΐ(3 \νο Γθ(}ΐιθ5ΐ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρεΓΚοηΒΐ, ηοη-(Χ)ΐηιη6Γςϊ3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοιηαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ 56η(3 3ΐι1οιη3ΐθ(3 (^ιιογιοϊ οΓ 3η^ κοΠ Ιο Οοο§1ο'5 κ^κίοπι: ΙΓ ^οιι 3γο οοιΐ(3ιιοΙϊιι§ γοϊο^γοΙι οη ηΐ3θ1ιίηο 
ΐΓΒΠκΐΒΰοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γ6(Χ)§πϊ(ϊοη ΟΓ ο(1ΐ6Γ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 3(Χ^55 (Ο 3 ΐ3ΐ§ο 3πιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ 15 ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ 115. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς (3οπΐ3ϊπ πΐΒίεΓΪΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ 3η(3 πΐ3γ 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊπίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:"γοιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ϊκ εκκεηΙϊ^Ι ΓθΓίηΓθΓηιίη§ροορΙθ3ΐίουΐ ιΐιίκ ρΓοίιχιΐ 3η(3 ΙιοΙρίη§ ώοηι ί]ηά 
3(3(3ϊΙϊοη3ΐ πΐ3ΐ6ΓΪ3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: 863Γς1ι. ΡΙβΒκε ύο ηοΐ Γβπιονε ϊ(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΐΐ3ΐονοΓ ^οιΐΓ ιΐ50, ΓοηιεπιΙιεΓ (]ΐ3ΐ γοιι 3Γ6 Γεκροηκϊΐιΐε Γογ εηκιΐΓϊη^ Ιΐΐ3ΐ \ν1ΐ3ΐ ^οιι 3Γ6 (3οϊη§ ϊκ 16§31. ϋο ηοΐ Βκκιιπιε (]ΐ3ΐ ]ιΐ5ΐ 
Β(χ;3ΐΐ50 \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; Ϊ5 ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιικβΓΚ ϊη Οίε υηϊΐ6(3 8θ(65, (1ΐ3ΐ (Ιιε \νοΓΐ: ϊκ βΙβο ϊη Λβ ριιΐίΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιΐΒβΓΒ ϊη ο(1ι6γ 
οοιιηίποϊ. \νΐιοΙΙιθΓ 3 Βοολ ϊκ κΐϊΐΐ ϊη (Χ)ργΓΪ§1ιΙ νΒΓΪεκ Γγοπι (Χ)ΐιη(Γγ Ιο (Χ)ΐιη(Γγ, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓβΓ §υϊ(33ης6 οη \ν1ΐ6(]ΐ6Γ 3ηγ κρεςϊίΐς ιικο οΓ 
3ηγ κρεςΐής 13(Χ)1: ϊκ 3ΐ1ο\ν6(3. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε (]ΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5ο3γοΙι ηιο^ηκ ίι 03η Βο ιικο(3 ίη ^η^ ηι^ηηοΓ 
αηγ\ν1ΐ6Γ6 ϊη (Ιιε \νοΓΐ(3. €ορ>τϊ§1ιΙ ϊηΓΓϊη^εηιεηΐ ΗβΙιϊΗ^ ς3η 1>ε ς|ΐιϊΐ6 κενεΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

(Ιΐοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§3ηίζο ΐΗο \νθΓΐ(3'κ ίηΓοΓηι^ϋοη 3η(3 ιο ηι^Ι^ο ίι υπίνοΓΚ^ΙΙ^ ^οοοκκίΐίΐο 3η(3 υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3θ3ΓθΙι ΗοΙρκ [ΰ3(3θΓΚ 
(3ίκοονθΓ Ιΐιο \νθΓΐ(3'5 ΙχιοΚκ \νΙιί1ο Ιιο1ρίη§ 3ΐιΐΗθΓΚ ύηά ριιΜίκΙιΟΓΚ γοβοΗ ηο\ν 3υ(3ίοηοοκ. Υου ο^η κοβγοΗ ΐΙΐΓθυ§Ιι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

^| ||11I1Iρ://130ο]ΐΒ■^ίοο^ί16■^οτα/| / ΤΗΙ5 νΟίυΜΕ 
ΟΟΕδ ΝΟΤ οικουΐΑΤΕ 

ΟυΤδΙΟΕ ΤΗΕ ΙΙΚΑ^ν ΡΑΤΚ01.00Ι^Ε 

ΟϋΚδϋδ ΟΟΜΡίΕΤϋδ, 

δΕΟ Β1ΒΙ.10ΤΗΕΟΑ υΝίνΕΠδΑΙ,Ιδ, 1ΝΤΕ6ΚΛ, 0Ν1ΡΟΚΜ15, ΟΟΜΜΟΟΑ. ΟΕΟΟΝΟΜΙΟΑ, 

ΟΗΝΙΙΐη 88. ΡλΤΒΙΙ. 00£Τ0Β11 8£ΚΙΡΤ0Β1101]Ε Ε€£ΙΕ8Ι48ΤΙ£0Β11Χ, 

8ΙΤΒ ΜΤΙΙΙΟΚϋΜ, 81?Β βλΑΟΟΚΟΜ, 

0111 ΑΒ ΜΨΟ ΑΡ08Τ01Ι€0 ΑΌ ΜΊΑΊΒΜ ΙΝΝΟΟΕΝΤΙ! II! {Α»Ν. 1116) ΡΠΟ ΙΑΤΐΝί8^ 
ΕΤ Αϋ€ΟΝ€ΙίΙΙ ΠΟΠΕΝΤΙΝΙ ΤΕΜΒΟΚΑ {ΑΝΝ. ϋ39) ΡΕΟ βΕΜϋΙΕ ΡίΟΗϋΕΕϋΝΤ : 

ΚΕΟυδΙΟ ΟΗΚΟΝΟίΟβΙΟΑ 

0ΜΝ111Μ ^ι^^£ ΕΧδΤΙΤΚΚΐ!: ΜΟΝυΜΙίΙΝΤΟίΠΙΜ ^ΑΤIIΟI^^^I!; ΤΚΑΟΓΓΙΟΝΙδ ΙΈΗ 0υΐΝΟΕ€ΙΜ ΡΙΙΙΟΚΑ 

Ι0ΧΤ4 υι1ΤΙ0ΝΙ•λ€ευΚλΤΙΜ1ΙΙ4•,ΙΙΙΤΜ Μ ευϋΟυΕΝΟΝΝΟίίΙβ €001011118 ΜΑΝΙ1βθηΐΓΤΐ8εθίΙ.λΤλ•, ΡΕλ{)(ΙλΙΙ ΟΐΙ.ΙβΒΝ' 

ΤΚΚ εΑ8ΤΙ€4Τλ ; ϋΙββΚΚΤΑΤΙΟΝΙΙΙΙΐΒ, εΟΜΜΕΜΤΑΚΙΙβ ▼ΑΚΠβΟϋΕ ίεεΤΙΟΜΙΒυβ ΟΟΝΤΙΝΕΝΤΒΚ Ι1.ίυ8ΤΒΑΤΑ ; αΜΝίηιιβ 

ΟΡΚηιΒυβ ΡΟ•Τ λΙΐη.18•ΐ1ΙΑ8 ΕΟΙΤΙΟΝΚβ 0υ« ΤΒ1Βυ8 Νθνΐ8β1ΙΙΐ8 8.ΒΓ.υυ8 ΠΕΡΒΝΤυΚ ΑΒ801.υΤΑ8, 0ΚΤΡΧΤΙ8 

ΑνΟΤλ; ΙβΠΜ'.ΙΒίΙβ ΟΚΟΙΝΑΒΙΙΒ ΥΕΙ. ΕΤΙΑΜ ΑΝΑίΤΤίεΐΒ, 81Νβυΐ.03 8ΐνΒ Τθν08, 8ΐνΕ ΑΟΟΤΟΒΕβ Αΐ.ΐΟϋϋΙβ 

ΜΟΜΚΝΤΙ 8υΒ8Ε0υΕΜΤΙΒυ8• ΟΟΝΑΤΑ ; €ΑΡΙΤΙ)1.18 ΙΝΤΗΑ ΙΡΒΙΙΙΙ ΤΐΙΙΤυΐΙ ΒΙΤΕ 0Ι8ΡΟ81ΤΙ8, ΝΕΟΜΟΝ ΒΤ ΤΙΤυυ» 

^ 5ΐΝβΐ:ΐ.ΑΒυΜ ΡΑςίΝΑΒυΜ ΜΑΚ61ΝΚΜ βυΡΕΙΙΙΟΒΒΜ ΟΐΒΤίΝβυΒΝΤΙΒυΒ βυΒΙΕΟΤΑΜΟυΒ ΜΑΤΒΒΙΑΜ 8Ι6ΝΙΓΙ- 

€λΒΐτΐΒυ8, αγοβνατα; ορΕΚίΒυβ €υΜ ουΒίΐΒ, τϋΜ ΑΡοεητΡΗΐ8, ΑίΐουΑ ΥΕΒΟ ΑυετοηιτΑΤΕ ιν 

ΟΒΜΝΒ Αη ΤΚλΟΙΤΙΟΝΚΜ ΕεείΒ8ΐΑ3ΤΐεΑΜ ΡΟΙ.Ι.ΕΝΤΙΒ08, ΑΜΡΜΡίεΑΤΑ ; 

ουεκΜΤΐβ ΕΤ ουΑΟΒλεικτΑ ΐΝΟΐείΒυβ βιιβ ομνι ΒΕβρεετυ, 8εΐΜεΕΤ, ΑίΡΐίλΒΕτιεο, ειικοΝοι.οείΓ.ο, ΑΝΑίΥτιεο, 
ΑΝΑίοειεο, 8ΤΑΤΐ9τιε|0, βΥΝΤίίΕτιεο, Ετε., ΟΡΕΙΙΑ, ΚΕ5 ΕτΑυ6Τ0ΚΕ5 ΕΧΗΐΒκκτιουδ, ιτα ι;τ μον βοίυιι 

&ΤΙ-Μ080, 6ΕΒ ΝΕέθΤ1Ι8 ΙΙΙΡ1.ΐεΑΤ0, ΕΤ 81 ΊΤΟΒΤΒ 81ΝΤ, Ρΐεηΐ8 ΕΤΙΑΜ ΒΤ ΙΜΠΕΒΙΤΙδ ΡΑΤΕΑΝΤ ΟΜΝΕδ 
88. ΓΑΤΒΚ8, ίΟΟυΡίΕΤΑΤΑ ; 8Ε0 ΡΒ^ΕδΕΠΤΙΜ ΟυΟΒυδ ΙΜΙ1ΕΝ818 ΕΤ εΕΝΕΒ4ί1ΒΙ)8 ΙΝΙΜΟΙΒυβ, ΑίΤΕΒΟ 

8ειι.ιεΒτ ΚΕΚυΜ, ουο εοΝ8υι.το, ουιοουΐΒ νον 8οι.υιι ται.ι8 ταμβυβρατεβ, νΒΒυιι ετιαμ 

υΝ(;80Ι)Ι80υΒ ΡΑΤΜΙΙΜ, ΑΒΒΟυε Ι)Ι.1.Α ΒΖεΕΡΤΙΟΝΚ, 1Ν ΟυΟΟίΙΒΕΤ ΤΗΒΜΑ 8εΒ1Ρ8ΕΒΙΤ, υΝΟ 

ίΝτυιτυ εοΝβηείΑτυΒ; αι.τεβο §€Γ(ΙΡΤυΚ^ε δΑ^Κ^|!1,ΕX ουο ίΕετοΒΐ εοΜ- 

ΡΒΒ1ΒΒ 8ΙΤ ΟΒ^ΙΙΙΜ ΟυίΜΑΜ ΡΑΤΒΕ8 ΕΤ 1Ν ουίΒυΒ ΟΡΕΚυίΙ 8υοΒυΜ ίοείΒ 

8ΙΝ€111.08 ΒΙΝβυίΟΒΙΙΜ Ι.1ΒΒ0ΒΙ)ΙΙ βεΒίΡΤυΒΑ νΕΒΒυβ, Α ΡΒ1Μ0 6ΕΝΕ8Β08 

υΒςυΒ ΑΒ Ν0νΐ88ΙΜυΐΙ ΑΡ0εΑΙ.ΤΡ8ΐ8, εΟΜΙΙΒΙΙΤΑΤΙ 81ΝΤ : 

ΒΟΙΤΙΟ ΑεεϋΒΑΤΙβΒΙΜΑ, ε^ΒΤΕΒΐ80υΕ 0)ΙΝΙΒυ8 ΡΑείίΒ ΑΝΤΕΓΟΝΕΜΒΑ, 81 ΡΒΒΡΕΝΒΑΝΤυΒ εΠΑΒλεΤΕΒυΐΙ ΝΙΤΙΒΙΤΑΒ» 

εΗΑΒΤ^Ε ΟυΑΜΤΑΒ, 1ΜΤΕ6Β1ΤΑ8 ΤΕΙΤυ8, €0ΒΒΒεΤΙ0ΝΙ8 ΡΕΒΡΕεΤΙΟ, ΟΡΕΒΟΜ ΒΒευβΟΒυιι τυΜ ΥαΒΙΕΤΑΒ 

ΤΓΜ ΝΙΙΜΕΒΙΙΒ, ΓΟΒΜΑ ΥΟΙ.υΜΙΝΙΙΜ ΡΕΒΟϋΑΙΙ ΟΟΜΜΟΒΑ 81ΒΙ0υΒ 1Ν ΤΟΤΟ ΡΑΤΒΟίΟΟΙ^Ε ΟΕΟυΒδυ εΟΝΒΤΑΝΤΕΒ 

ΒΙΜΙΙ.18, ΡΒΒΤ11 ΒΧΙβυίΤΑΒ, ΡΒΑ8ΒΒΤ1ΙΙ0υΕ Ι8ΤΑ εθΙ.Ι.Ε€ΤΙΟ υΚΑ, ΜΒΤΙΙΟΒίεΑ ΕΤ εΐΙΒΟΝΟΙ.ΟβίεΑ, 

ΒκχεΕΝτοΒυΜ ΡΒΑΒΜΒΝΤοΒυιι θΡυ8€υίθΒυιιουΕ ΗΑετΕΝυΒ ιιιε ιι.ι.ιε 8ΡΑΒ8οηυΜ, υεκ εγιαμ 

ΙΝΕΟΙΤΟΒΙ)», ΡΒΙΜΙΙΜ ΑυΤΕΜ ΙΝ Β08ΤΒΑ ΒΙΒΜΟΤΒΕεΑ, ΕΙ 0ΡΕΒ1Βυ8 ΕΤ 1188. ΑΒ 0ΜΝΚ8 
«ΤΑΤΒ8, Ι.οε08. ΜΝΒυΑΒ ΓΟΒΜΑΒΟυΒ ΡΕΒΤΙΝΚΝΤΙΒΰβ , εθλΙ»υΝΑΤΟΒυΐΙ, 

ΕΤ εχ ιννι;μκβι8 ορεηίΒυΒ τβαβιτιομειι εΑΤΗΟίΐεΑΜ εοΝΡίΑΚτιουβ, 0Ρυ8 υ^ιευϋ μιβαβικγγεβ ΕΡηεικΝτίοιι. 

δΕΚΙΕδ αΚΛΙΟΑ ΡΟδΤΕΚΙΟΚ 

ΚΝ ΟϋΑ ΡΒΟΙ)ΚΙ]ΝΤ ΡΑΤΒΕ9, ΟΟΓΤΟηΚδ 8ΓΒΙΡΤθηΕ»0υΚ Ε( Γ.Ι.ΚΗΙ^β ^η^Ε^^^ ΑΒ /Ε\0 ΡΙΙΟΤΙΑΝΟ ΑΟ 
ΟΟ^αυΐ υ80υ£ ΚΙΟΚΕΝΤΙΝΙ ΤΕΜΡΟΒΑ, ΕΤ ΑΜΡίΐυδ, ΝΕΜΡΕ ΜΟΗΤΕΜΙ ΟΑΒΟΙΝΑΙΙ» ΒΕδδΑΒΙΟΝΙλ 

ΑΟΟϋΒΑΝΤΕ ^.-Ρ. Μ10ΝΕ. 

ΒΙΙ»ΙΙοΙΙΐ€«βΒ €ΐ€Η ηιιI▼^^βΒΒ, 

81ΤΙ ευΒβυυιι εοιίΡίΐτοΒυιι ιν 8ΐΝ6υι.08 βείΕΝΤιβ ιεει.Β8ΐΑ8ΤΐΓ.^Ε βαιιο» ββιτοββ. ΡΑ ΓΒ01 061Α, ΑΒ 1ΙΙ8ΤΑΒ ΙΡΒΙΒΒ Εεεΐ.Ε8Ι«, ΙΝ ΒΒΑβ ΡΑΒΤΕ8 ΒΙΤΙΒΙΤΒΒ, Α1.ΙΑ>Ι ΠΕΜΡΒ ίΑΤΙΝΑΜ, ΑίΙΑΚ 6Β^£εθ-Ι.ΑΤΙΜΑΝ. 
Α1ΙΒ.€ ΡΑΚΤΕ8 ΙΑΜ 1ΝΤΕ€ΒΒ ΕXΑΒΑΤ^ε βυΝΤ. ίΑΤΙΝΑ, 222 ΥΟίυΐΙΙΝΙΒυΒ ΜΟΙ.Ε 8υΑ 8ΤΑΝ8, 1 1 10 ΡΒΑΝεΐβ ΥΕΝΙΤ : €Β£€Α 

ρυρίίει εβιτιομβ ττριβ μανβατα εβτ. ρβιοβ εΒ^κευϋ τΕχτυΒ «βα ευΜ υβεβιονε ι,ατινα ι,ατεβαμ εοϋΡίΕ- 

ετίΤυΒ, ΕΤ 104 ΥΟίυΐΙΙΝΑ ιν 109 Τ0Μ18,ΓΒ0 ΡΒΙΜΑ 8ΕΒΙΕ, ΝΟΝ ΕΧεΒΟΙΤ. ΡΟΒΤΕΒΙΟΒ ΥΕΒ810ΝΕΙΙ ι,ατιναμ ταντομ 
ΒΧηΐΒΚΤ, ΙϋΕΟΟυΒ ΙΝΤΒΑ 55 Υ01.υΜΙΝΑ ΒΕΤΙΝΒΤυΒ. βεεΟΝΟΑ 8ΕΒIΕ^^Ε.εΟ-I.ΑΤ1ΝΑ ΑΒ58 ΥΟίΙΙΙΙΙΝΑ ΤΑΝΤυΜ ΑΤΤΙΝ« 

ςιτ; οΐΜ ιιιυυΒ υεββιο ηεβε ι.ατινα29 νοίΐΐΜίΝίΒΟδ Εδτ ΑΒδΟίυτΑ. ΠΝυΜΟΐιοοοιίΒ νοίυΜΕΝ εΒΑεο-ίΑΤίΝΐΐΜ 8, 
ΐϊΝυΜϋεοΐΐουΒ μεβε ίΑΤίκυΜ 5 ΡΒΑκεΐδ ιοι^υΜΜουο ΕΐιιτυΒ : υτΒΜίουΕ υεβο, υτ ρβετιι Ηυ^υ8 ΒΚΝΕΡίειο 

ΙΒΙΙαΤΙ;Β ΕΜΡΤΟΒ, ε01.1.ΕεΤΙ0ΝΕΜ ΙΝΤΒ6ΒΑΜ, 81ΥΒ ίΑΤΙΝΑΜ, δΙΥΕ €Β^ΒεΑΜ εΟΒΡΑΒΕΤ ΝΕεΕδδΕ ΕΒΙΤ; δΕΟυΚ ΒΜΙΗ 
ευΐυϋΟΙΙΕ Υ0Ι.Ι)ΜΙΝ18 ΑΜΡ1.ΙτυθΙΝΕΜ ΜΕεΝΟΝ ΕΤ ΒΙΡΡίευίΤΑΤΕΒ ΥΑΒΙΑ ΡΒΕΤΙΑ ΑΟυΑΒϋΝΤ. 1ΒΕ0) 81 01)18 ΤΑΝΤυΜ ΕΜΑΤ 

υεετ ίΝτεεΒΒ, 8εβ βεοββιμ, εοί^εετιοΝειι 6Β^Εεο-ι.ΑΤΐΝΑΐι, υει. εαμοεμ εχ 6Β^^εοι.ΑΤIΝΕ υεβ8αμ, τι^μ ουοΒ'νυε 

ΥΟΙ,υΜΕΝ ΡΒΟ 9 ΥΕ1. ΡΒΟ 6 ΡΒΑΝΟΙδ δΟίυΐΙ ΟΒΤΙΝΕΒΙΤ. 1δΤ>Ε εΟΝΟΙΤΙΟΝΕδ Ρ08ΤΕΒΙ0Β1 ΡΑΤΕΟίΟΟΙ^Ε ίΑΤ1^Ν^ε δΕΒΙΕΙ, 
ΡΑΤΒΕδ ΑΒ ΙΝΝΟεΕΝΤΙΟ III ΑΒ εθΝεΐΙ.ΐυΝ ΤΕΙΒΕΝΤίΚυΚ εΧΗΙΒΕΝΤΙ, ΑΡΡίΐεΑΒυΝΤυΒ. ΡΑΤΒΟίΟΟΙΑ αυΧ. ΜΑΝυδεΒΙΡΤΙΒ 

ΙΝ ΒίΒίίοτπεείδ οββι8 υΝΐΥεΒδί οοΐΕδεεΝΤίΒυδ εοΝδτΑΒίτ, ΝεεΝΟΝ ΡΑτηοίοείΑ οβιενται.ι8, εοΝΒίτιοΝίΒυδ βρε- 
ι ΑΜΒυδδυΒϋείΕΝτοΒ,ΒτίΝΤΒΜΡΟΒΕ δυο ΑΝΜυκτίΑΒυΝτυκ,δΐ ΤΕΜΡυδ ΕΑ8 ΤΥΡΙδ ΗΑΜΒΑΝΒΙ Ν0Β18 ΒΟΝ ϋΕΡυΕΒΙΤ. ΡΑΤαΟΙΟΟΙΜ βΕΜΟΜ ΤΟΜϋΞ ϋΠΧ. ίΑΟΝΙΟϋδ €ΠΑΙ.εθ€ΟΝϋΤΙ.Α. αΟδΕΡΗϋδ ΜΕΤΗ0ΝΕΝ515. ΑΙ.1Ι. ΕΧΟΟΠΚΒΑΤυΚ ΕΤ ΥΕΝΙΤ ΑΡϋΟ ;.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, Ε01ΤΟΗΕΜ, 

ΙΝ Τ1Α 01ΠΤΑ ΤΗΙΒΑυΟ, ΟϋΜ />ΜΙΙ//0/5Ε, ΡΚΟΡΕ ΡΟΚΤΑΜ 1.I3ΤΕΤI^£ ΡΑΚΙδΙΟΚυΜ νυίϋΟ 

ΏΤΕΠΐΕΚ Μ0Ι1ΙΜΑΤΑΜ, δΕυ ΡΕΤΙΤ'Μ0ΝΤΗ0ν6Ε,^1}^{1 ΥΕΚΟ ΙΝΤΚΑ ΜΟΕΝΙΑ ΡΑΚΙ81ΝΑ. 

1866 Γ -τα 

ίίΟ ΤΒΑΒΙΤΙΟ 0ΑΤΗΟΙ.Ϊ0Α. 

8Λ0ΌΙΌΜ ΓΡ. ΑΝΝΙ 1439-1462. \ ΛΑΟΝΙΚΟΓ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΟΥ 

ΑΠΟΔΕΙΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΔΕΚΑ. ΙΑΟΝΙΟΙ 

€ΗΑΙ.€0€0Ν0Υ1^Ε 

ΗΙδΤΟΚΙΑΚϋΜ ίΙΒΚΙ ΟΕΟΕΜ. ΑεεΕου.ντ ^08ΕΡΗI ΝΕΤΗ0ΝΕΝ8Ι8 ΕΡΙ8£0ΡΙ 

αφΔΝΝΙ§ ΡΙιυβΙΑΟΕΝΙ 

ΧΒΙΡΤΑ Οϋ^Ε ΕΧ8ΤΑΝΤ. 

ΙΕΟΝΛΛΒΙ 0Β1ΕΝ8Ι8, ΜΙΤΤΙΕΝΜΙ ΑΚ€Η1ΕΡ18€0ΡΙ; 181 ΒΟΛΙ, 
8. Λ. Ε. €ΑΚ01ΝΑΠ8, ΆυΤΒΕΝΟΛϋΜ ΑΛ6Η1ΕΡ1800Ρ1, 

ΕΡΙβΤΟΙι^Ε ΗΙβΤΟΗΙΟ^Ε; 

ΑΟευΚΑΝΤΕ ΕΤ ΟΕΝυΟ ΒΕβΟΟΝΟδΟΕΝΤΕ /.-Ρ. Β1Ι0ΝΕ, 
ΒΙΒ£ΙΟΤΗΒ€^ν 0£ΒΗΙ VII^I▼ΒΒΒ^Β, _. ί ίι :■ •• •• ν ••ο- - • β ^ί^ί . . . 

ειΐΒ5υυιι €οιΐΡΐιΐτοΒυιι ιν $ΐΝουι.οβ "δβίΒίιτύλ' ΊΒεει.Β8ΐΑ£πά(:ΐ/κ ιέλΜοβ Βοπολί• ΤΟΜϋδ ϋΝΙΟϋβ. ▼ΒΝΙΤ 10 ΡΕΑΕΙΰΙδ ΟΑΙΧίαβ. 

ΕΧευΟΕΒΑΤΟΕ ΒΤ ΥΕΝΙΤ ΑΡϋΙ) ;.-Ρ. ΜίαΝΙ•; ΒΟΙΤΟΒΕΜ, 

ΙΝ νΐΑ οιετΑ τπίΒΑυΟί ΟΙ.ΙΜ ΰΆΜΒοίΗΕ. ρηοΡΕ ροπτΑΗ ι.υτΕΤI^Ε ΡΑηΐ8ΐοηι<Μ νυκοο 

νΕΝΡΕΛ Ν0Η1ΝΑΤΑ1Ι, δΕ» ΡΕΤΙΤ-ΜΟΝΤαυνΟΕ, ΝυΝϋ ΥΕΚΟ ΙΝΤΚΑ ΗϋεΝΙΑ ΡΑΚΙϋΙΝΑ. 

1866 } •- ■ ι 

ι ΤΒΑΒΙΤΙΟ ΟΑΤΗΟΙΙΟΑ• 

8£€υΐυΜ XV. ΑΝΝΙ 1&39-1462. 

ΕίΕΝΟΗϋδ 

ΑϋΟΤΟΚυΜ ΕΤ ΟΡΕΚυΜ Ουί ΙΝ ΗΟΟ τόμο ΟϊΛΧ ΟΟΝΤΙΙΙΕΙΙΤυΗ. Ι,ΑΟΝΙΟυδ αΠΑΙΧΟαΟΝΟΥΙ-Α, ΑΤΗΕΝΙΕΝδΙδ. 

Ηί$ΙθΜθΓυαι ϋβ ΟΓΐ^οβ αο Γ65α5 ^^8118 ΤαΓΟ&Γυω Ιί1)Γί (ΙθοβΟι 6Χ 6(ϋΙίοηθ ΕυρΑΓββ 

βηηί 1650. οοΙ. 9 

Μανςπανάί ΓΓβΙιβη ίη ΙαοηΜ ΰΗαΙΰοοοηά^Ιω ά€$€ηραοη€ηι (ϋβΓίηαηΐα ΰοίητηβη- 

\ ίαηη». 555 

Ι Αηίίαΐ€$ ίύΐίαηοπίΐη ΟίΗιηαηιάαηιΐίη α ΤηναΒ «ιια Ηηρηα βοηρίί €ί αϋ Ιοαηη€ 

ίηιηοΐανίο ίαίιηβ Γβάάίίί,Ι 572 
8ηρρΐ€ΐη€ηίηηι ΑηηαΙιηηι, φιο τβ» Τητοΐεοβ οοηίίπΗαηΙΐΛν αά αηηχαη Μαίιαηινίαηηηι 

996, ζαι εΗΓ%8ίίαη\Λ9 €$ί 1588, €Χ ^οαηη^$ Ι^βαηΰΙανϋ αάΌβτ$αΓα$, 649 

Ε]α$ά€ΚΛ ^οαηη^$ ί,ι^ηηοΙανΗ ΡαηάβΰΙβ Μβίοηαί ΤηΓοΐοΒ αά ίΙΙίΛ$ίΓαηάο$ Αηηαΐ€9 717 ίΚΟΝΑΗΟΙδ ΟΗΙΕΝδΙδ, ΜΙΤΥΙ-ΕΝ^Ευδ ΑΚΜΙΕΡΙδΟΟΡϋδ. 

ΕρίδΙοΙβ (Ι6 εροΐίΐαηα υιϋβ α ΜθΙιυωβΙβ II εβρίβ, αά Νίοοίβυαι V Ηοω. ΡοπΙ. ϋίο 

15 Αυ^ϋδΙί βηηί 1453 ϋΐΓβοΐΑ. 923 

ΙδΙΒΟΗϋδ δ. Κ. Ε. αΑΚΟΙΝΑΙΙδ, ΗϋΤΗΕΝΟΚϋΜ ΕΡΙδΟΟΡΟδ. 
λά υηίνθΓ$03 εΐΐΓί5ΐιβ(]βΐ68 (16 βιρα^αβίίοηθ εροΙί8. 953 

ΙΟδΕΡΗϋδ, ΜΕΤΗΟΝΕΝδΙδ ΕΡΙδΓΌΡϋδ. 

(αθΑΝΝΕ8 ΡΙ.υ$ΙΑ0ΕΜυ5.) 

ϋβ (ϋίίθΓβηΙίίδ ίηΐΘΓ 6ΓβΒ008 βΐ 1.«Ιίοθ8• 959 

Κβδροηδίο 8(] 1ίΙ)6ΐΐυιη Μάγοι Ευςβηίοί, ΕρΙιβδί ιηείΓοροΙίΙΦ. 1θ23 

Οαηοη ρβΓ βΟΓΟδΙίοΙιίϋβιη ίρ δγηοοίυω ΡΙοΓ^ηϋοθω» βχ Ρβ$ίηί €οά. Ταυπη. 1095 

δγηβχβΓίυιη δ^ηοάί ΡΙΟΓβηΐίη», $ίν6 1>Γ6νί8 πθΓΓβΙίο βΟΓυιη ηυ» ίη θα 8651& $υηΙ. 1(01 
ΕάΠοπΑκη ΡαίνοΙο^χίΒ Μοηιΐηνη ίη ςηο Ώβ/'βηΒΪο φΛίΠί/ηϋ οαρίΐιιιιι οοηοίΚι ΡΙοπη- 
Ιίηί, ςτΜ(? <ιι6 ηοιηίηβ ββηηαάϋ ΞοΗοΙαηί ρτοάίίταί, ίθ8€ρΗο Μ^ίΗοηβΠδί 0396- 
ΗίΗΓ. 1107 

Εχροδίΐίο ρΓΟ 5&ηΰ1α βΙ ΟΒΰαιηβηίοβ 8γηο(ίο ΡΙοΓβηΙίηβ; ςυοιΙ^β^Ηίαιβ οοηβΓθςβίβ 
6$1 ; 61 ϋθΓβηδίο ςυίηςαβ οθρίΐυιη ςυ«θ ίη ϋβΟΓθΐο 6^υ8 οοοίίηβηΙιΐΓ, ηβιηρθ : 
1. (Ιο ρΓθ065%ίοορ 5^ιίΓίΙιι&«(ίΐ);[ϊΐίΓ; 2. 9(ύ6:Φ)Γΰιί5 6ΐ ΓβΓίηβηίΑίο; 3. άβ ρυρ^θίοπο ; 
4. άθ ΓΓαίΙία1χβ:ξΑ|ί(!ξο/.$^^^ 1109 : : :: : :•: : •• ν : ::.• •• •• ••! 

• • • •. ! 

• • • • • ? 

• •• • •- ? Γ«Γΐβϋ•. ^ Ε& 1}'ρΐ8 ι Γ. Μ10ΝΕ. ΑΑΟΝΙΚΟΥ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΑΟΥ 

ΑΘΗΝΑΙΟΥ 

ΑΠΟΔΕΙΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΔΕΚΑ. ΕΑΟΝΙΟΙ ΟΗΑΕΟΟΟΟΝϋΥΕ^ 

ΑΤΗΕΝΙΕΝ8Ι5 

« 

ΗΙδΤΟΚΙΑΚϋΜ ΠΒΚΙ ΒΕΟΕΜ 

ΠϋΤΕΚΡΒΕΤϊ: ΟΟΝΚΑΒΟ ΟΙΛϋδΕΚΟ τιβυκίΝΟ. 

ΑΟΟηΐΌΝΤ 

ΑΝΝΑίΕδ 8υΐ.ΤΑΝ0ΗϋΜ ΟΤΗΜΑΝΙΟΑΚυΜ ΑΒ Α. €. 1389 Α Ο 1550, 

ΕΧ ΕΠΙΤΙΟΝΕ 3. Ι^ΒΟΝεΐ^ΑΥΠ, 001 ΕΤ δϋΡΡίΕΜΕΝΤυΜ ΑΒ ΑΝ. 1550 ΑΌ 158β 

ΟδΜΑΝΙΟΑΚΌΜΟυΕ βΕΝΕΑίΟΟΙΑΜ ΕΤ ΡΑΝΟΕΟΤΚΝ ΗΙ5Τ0ΚΙ/Ε ΤΟΚΟΙΟ^ 

ΑΟ 1ίίϋ8ΤΗΑΝ008 ΑΝΝΑίΕδ ΑΟΙΕΟΙΤ. 

(Ρ*τΙ(ϋ« β Τ7ροβηρΙιΙ* 'Ββ(ί•. ΜΟα.) ΙΕΟΤΟΚΙ. Εάίίίοηί ηονω ΙαοηΜ εΠαΙΰΟϋοηάι/Ια ψηπίΗΝη α€€€$$α^ (^πάΐό^ ί.β^ϊοτ : ηοη ^ηχηΐΰΐαηιίβ 
€$(, €08 φΛΐ ρτ\οΤ€ϊη οητατηηί^ ν^Ι ίη€ϊηβηάαίί$ ΰοάίΰϋηΒ μμομ, ν^Ι ορεταηΑνη η^ρΐίρβηίια ύ^ηα * !>6 1.«0ΙΐΊ€0 Ιΐ2ββ 1β§1ΙΙΙΙΙ1Γ ίη ΒίΜΐ0ΐΙΐ6€9 ΟΠΒΓΜ 

ΡαΙιτΊοη : ι Ι>9οηίουι, •ίγβ, ιιΙ 81πιΐ6Γ0 €ΐ ιιΐϋβ Νί^ 
€οΙαιη ("Μβιη βιιίιη ηοπιβη 681» ιιΙ ΤΙιβορΙιίΙυβ βΐ 
ΡΙιίΙοΐΙιβα•, ΟϋΐηοηΊΰαβ 6ΐ Νίεοϋβαιυβ) €Η»1(ί060ΐι- 
ά^\^Β, Χαλχοχονδύλΐ); ((ΙβουΠλίο ιΐΜΐιίιιβ, €Αβ(β•ι•- 
ά}ΐΐ€* ϋ ρΙβΓίβςυβ <ΙίΓ.ΐιι&) ΑΐΗβηίβηβί», €ΐ«ηι• €ίΓ€• 
Α. €. 1470. Νϋΐη »(1 &ηηυιη 1490 νβΙ οΐΐη ρβηΐυ- 

11856 9Κΐ3ΐ6ηΐ, ΠββΟίΟ (|ΙΙΟ 9Ι1€ΐΟΓβ ΤΡ8ϋίυ8 8€ήΜΐ. 

Εΐ8ΐβΙ ΐΓ8(1Ίΐα 8ΐ) 60 Ηπίοτια ά€ οτίρίηε αίηη€ Τ€• 
Ι«< ΤΜΓ£οηι«η €1 ίηιρ^πί ίίηι?£0Γνηι %ηΐ€Η\η ΜΗ$ χ« 
2ΐ>2. Ο. 1298, :τ^υ6 Οΐΐοηίληηί Ι ίιιίΐϋβ αά 1462, 
81^6 ΐΓορβΓίυνη 9(]α1ΐυιη ΜοΗ^ιηβίϋ 86€υη(ϋ. Αρρβη- 
ϋίχ Ι>Γ6γί8 υβηυβ αιΙ 8. 1565 ΓβοβηΐίΟΓβιη 8ΐΐ€ΐ0Γ6ΐιι 
8|;ηο6είΐ, βΐ ίη 6<1ίΐίοηί1>υ8 ςιπΙ)υ8<)8ΐη (Ιβ$1<ΐ6Γ8ΐιΐΓ. 
ϋικίβ η60 ίΠίυβ Γ2ΐίοη6ΐη Ιι;ιΙ)υίΐ ϋ. ΟλνΙϋ Οϊιγ^ 
ΐΓβαβ, ςιιί8Γ(;ιιιη6ηΐ8 Ιί^ΓΟΓυιη (Ιβοβπι ΟΙιαΙοοεοη- 
ΛγΪΛ 6χΙιί56ΐ ίη βιια 01ΐΓοηο1οςί«. 1*8οηίοο8 ίρ»6 
86ΓίρΚοΓ πιίηίιη6 6θηΐ6ΐυη6η^α8, υπ(ΐ6 ίιι \ίκιιο1ϋ 
ΜλΓνίΙϋ ΜΜ€ΐΙαη€ί» Ηί$ίοη€θ'αα€τατΜ, ι. 111^ ρ. 
56« \^%Μ Ιιοϋ άβ 60 ]α(1ί€ΐιιιη : €οΜη€ οη α }οίΛί 
€αΐ€οηά^ΐ€, ηηί α ίναίΐέ ΓΗηίοη άα Τηνα, ανχ 

Ραταοι.• 6κ« €Ι.ΙΧ. 
αΛΐ€ητ» 4$ Ιβ ΒίβΛοηϋηέ^ οι• ρ€Μί ααηνη (^πΊί η€ 

άοη ά€ τέ9ρΙΐ€Τ ηοίΤ€ οίΐΜΐίοιι» €η μονι άοηηΛηί έ( 
Ια ϋηΗϋίΜ^ «ι 4€ ηβ ιιοιιι ρΜ$ Ιοϊμ^γ άοηηίτ ίητ 

( ΐΜίίηβ €Χ ν6Γ8*ιοη6 €οηΓ8(ϋ €ΐ8υ86Γί Τίι^υηηί 
Βα8Ί1. 1556 ίοΐ. 8ρυ^ Οροηη. Αίςυο 6θ1ΐ8ΐ8 ειιοι 
ΡΙιϋίρρί ΟηηϋβΙίί (Υΐ8α(1 β«Γιΐ8) ▼6Γ8ΐοη6, 688ΐί{[8ΐ8- 
ηαβ 8 €1»ιι&6Γο ίρβο 61 8Γιο υΊγο (1θ€ΐο» ί5ί<]. 1562 
ίοΐ.4 8(1 Νί€6ρΙΐ0Γί ΟΓε^οηΒ 6Γ3ίεο-1.8ΐ. οβΙοβιη» εΐ 
Ρτ8η6οί. 1568 ΓοΙ. 8(1 οβίοειη 6(1Ίιοηιηι 1.8ΐίη6 Ζο- 

118Γ9Β, ΝίοβΙί» 80 Νίθ<>ρΙΐΟΓί 6γ6(;0Γ«. Μ6ΐΐΐίθ 8|ι11(1 

νο«8ίιιιη 6ΐί8ΐη τοΓβ'ιοιιίβ (11180) κιοΐίΐαδ Οίοηγ&Ίιιβ 
€θΓοη(;υ$, ρΓθΓ(ΐ$8θΓ τ«]|;ίυ8 Ρ3Γί5ίΰη8ί8, 8θϋ ίΠα 
ηιιη(|ΐΐ8ΐιι Ιυεβπι νίιϋΐ. 

< (^^αΐ^^ €ΐ ί,αΐίηΒ οιιπι «ίυδίΐβιη €ΐ3υ8βΓί νβΓ- 
β'ιοηβ ίη ΐΓΐΙιυβ Ηηΐ, Β|^8. 8€πρΐοπΙ)υ& ]ιιιιοιιΐλ Νι• 
€6ρΙΐ0Γ0 6Γ6)ζ. ι:1 ββοφο ΑοΓορ. Ο^ηβν. 1615. 
ίοΙ. ; βίςηβ ίΐ6Γυπι βΐ'ραΓβΐίτιι, ι•χ ΐγρο|(Γη|»Ιι. Κ(ί- / ΤΗΐδ νοιυΜΕ 
οοΕ$ Νοτ οικουυ^τΕ 
ουτειοΕ τηε ιι^^Λί^γ ΡΑΤΚ01.0^I^Ε 

ΟυΚδϋδ ΟΟΜΡΙΕΤϋδ, 

8Ε0 ΒΙΒυΟΤΗΕΟΑ υΝίνΕΠδΑΙ,ΙΒ, 1ΝΤΕ6ΚΛ, 0Ν1ΡΟΚΜ15, ΟΟΜΜΟΟΑ. ΟΕΟΟΝΟΜΙΟΑ, 

ΟΜΝΙΙΙΗ 88. Ρ4ΤΒ11, 00£Τ0Β11 8€ΒΙΡΤ0Β110Ι1Ε Ε€αΕ8Ι48ΤΙ£0Β11Χ, 

8ΙΤΒ ΜΤΙΙΙΟΚϋΜ, 81?Β βλΑΟΟΒΟΜ, 

ΟϋΙ ΑΒ ΜΨΟ ΑΡ08Τ01Ι€0 ΑΌ ΜΊΑΊΒΜ ΙΝΝΟΟΕΜΤΙΙ ΙΙί {ΛΪ919. 1116) ΡηΟ ΙΑΤΐΝί8, 
ΙΤ ΑΟεΟΝεΐΐη ΠΟηεΝΤΙΝΙ ΤΕΜΡΟΗΑ {ΑΝΝ. ϋ39) ΡΛΟ βΗΜ€18 ΡίΟΗυΕΛϋΝΤ : 

ΚΕΟυδΙΟ ΟΗΚΟΝΟίΟβΙΟΑ 

ΟΜΝΙΙΙΜ ^ι^^£ ΕΧ8Τ1ΤΕΚΙ!: ΜΟΝυΜΚΙΝΤΟίΠΙΜ ^ΑΤΠΟI^^^I!; ΤΚΑΟΙΤΙΟΝΙδ ΙΈΗ 0υΐΝΟΕ€ΙΜ ΡΙΙΙΟΚΑ 

Ι0ΧΤ4 ΚϋΙΤΙΟΝΙ• ΑεευΚλΤΙ•8ΐΙΐ48, ΙΝΤΚΙΙ μ ευΐΙΟυΒ ΝΟΝΝΟίίΙβ β00ΐεΐΙΙ18 ΜΑΝΙΐ8€ηΐΡΤΐ8 εθίΙ.λΤΑ•, ΡΒΕ^υΛΜ 0ΙΙ.Ι6ΒΝ • 

ΤΕΚ ελ8τΐ64Τλ ; ΐιΐβ8Β8ΤΑΤΐ0ΝΐΒΐΐ8. εοΜΐΐΕΐ<ΤΑηιΐ8 ▼ΑΚίιβΟϋΕ ίΕετιοΜίκυβ εοΝτίΝΒΝΤΒΒ ΐίίυβτΒΑΤΑ ; αιΐΝ«ιιυβ 

0ΡΚΚΙΒΙΙ8 Ρ08Τ ΑΝΡ1.Ι88ΙΙΙΑ8 Ε0ΙΤΙΟΝΕ8 θυ« ΤΒΙβυΒ Ν0Τ188ΙΙΙ18 8«Γ.υΐ.ΐ8 ΠΕΡΒΝΤϋΚ ΑΒβΟίϋΤΑβ, ΟΚΤΕΟΤΙΒ 

αιι€τα; ιβΡΐ(:ΐ8ΐΐ8 ΟΒοΐΝΑΒίΐΒ ΥΕί ΕΤίΑΜ ΑΝΑίττιείΒ, 8ΐΝβυι.08 8ΐνΒ ΤΟΜ08, 8ΐνΒ Αΐ)ετοιΐΕ8 Αΐ.ιευκιβ 
ΜΟΜΚΝτι 8υΒ8ΕουΕΜτΐΒυ8• ΟΟΜΑΤΑ ', εΑΡΐτιιι.18 ίΝΤΗΑ ΐΡΒυΜ τκιτυιι ΒίτΕ 018Ρ08ΙΤΙ8, ΝΕεΝΟΝ Βτ τιτυυβ 

^ δίΝβΙΧΑΐΐυΐΙ ΡΑςίΝΑΚυΜ ΜαΚΟΙΝΚΜ βυΡΒΙΙΙΟΒΒΜ 018ΤΙΝ€1)ΒΝΤΙΒυ8 8υΒ^ΕεΤΑΜ^υΕΜΑΤΚηIΑΜ 8Ι0ΝΙΓΙ- 
€λί1ΤΙΒ|]•, ΑϋΟΒΝΑΤΑ; ΟΡΕΒΙΒ»» ευΜ ΟυΒΠΒ, ΤυΜ ΑΡ0εΒΤΡΗΐ8, ΑίΙΟυΑ ΥΒΒΟ ΑυεΤΟΒΙΤΑΤΕ 1Ν 
0ΚΙ)1ΝΒ Αη ΤΒΑϋΙΤΙΟΝΕΜ Εε€Ι.Β8ΐΑ3ΤΐεΑΜ Ρ0Ι.Ι.ΕΝΤ1Β08, ΑΜΡΙ.ΙΠεΑΤΑ ; 
ΟυΟΕΝΤΙβ ΕΤ ΟυΑΟΒΑΟΙΝΤΑ ΙΝΟΐείΒϋδ ΒΙΙΒ ΟΜΝΙ ΒΕ8ΡΕετυ, 8εΐίΐεΕΤ, ΑίΡΙίΑΒΕΤίεΟ, εΐ1Β0ΝΟΙ.0Γ.ΙΓ.Ο, ΑΝΑίΥΤίεο, 

ΑΝΑΐοοιεο, δΤΑΤΐ8τιε!Ρ,8ΥίΐτιΐΕΤΐεο, Ετε.,ΟΡΕΚΑ, ΚΕ5 ΕτΑυ6Τ0ΚΕ5 ΕχιιΐΒΚΝτιουβ, ιτα ιιτ νον 80ΐ.υιι 

8ΤυΜ050, 6Ε0 ΝΕΟΟΤΗΒ ΙΝΡΜεΑΤΟ, ΕΤ 81 ΊΓΟΒΤΒ 8ΙΝΤ, Ρΐεηΐ8 ΕΤΙΑΗ ΒΤ ΙΜΡΕΠΙΤΙδ ΡΑΤΚΑΝΤ ΟΜΝΕδ 
88. ΡΑΤΒΚ8, ίΟευΡίΕΤΑΤΑ ; 8Β0 ΡΒ^ΕδεηΤΙΜ ΟυΟΒϋδ 1ΙΙΗΕΝ818 ΕΤ εΕΝΕΒΑυΒΙΙΒ ΙΝ0ΐεΐΒυ8, ΑίΤΕΒΟ 

8εαιεΒτ ΗΕΚυίΙ, ουο εοΝΒυίτο, ουιοουικ νον 8οι.υιι ται.ι8 ΤΑΐ.ΐ8νΒΡΑΤΕΒ, νΕηυιι ετιαμ 

υΝ(ΐ801)Ι80υΒ ΡΑΤΜϋΜ, ΑΒβΟυε ΙΙ1.1.Α ΒΖεΕΡΤΙΟΝΚ, ΙΝ ΟυΟΟίΙΒΕΤ ΤΗΕΜΑ 8εΒ1Ρ8ΕΒΙΤ, «ΜΟ 

ίΝτυιτυ εοΝβΡίεΐΑτυΒ; αι.τεβο §€ΗΙΡΤυΚ^ε δΑ^Κ^Ε,ΕX ουο ίΕετοΒΐ εοΜ- 

ΡΒΒΙΒΒ 8ΙΤ ΟΒ^ΐυϋ ΟυίΝΑΜ ΡΑΤΒΒ8 ΒΤ ΙΝ ΟϋΙΒυΒ ΟΡΒΑΟΜ ΒυΟΒυΜ 1.0εΐ8 

81Μ€υΐ.08 8ΙΝ6υΐ.0ΒΙΙΜ υΒΒΟΒυΜ ΒεΒίΡΤυΒΑ νΒΒ808, Α ΡΒ1Μ0 βΕΝ£8Β08 

υ80υΕ ΑΒ Νθνΐ881ΝυΐΙ ΑΡ0εΑΙ.ΤΡ8ΐ8, εΟΜΙΙΒΙΙΤΑΤΙ 8ΙΝΤ : 

ΒΟΙΤΙΟ ΑεευΒΑΤΙ88ΙΙΐΑ, ε^ΒΤΒΒΙ801]Β ΟΜΝΙΒυΒ ΡΑ0Ι1.Β ΑΝΤΕΓΟΝΕΝΒΑ, 81 ΡΒΒΡΒΝΒΑΝΤυΒ εΠΑΒΑεΤΕΒΙΙΙΙ ΝΙΤΙΒΙΤΑ»• 

εΗΑΒΤ^Ε ΟυΑΜΤΑΒ» ΙΝΤΕ6Β1ΤΑ8 ΤΕΙΤϋΒ, ε0ΒΒΒεΤ10Ν18 ΡΕΒΡΒεΤΙΟ, ΟΡΕΒΟΜ ΒΒευβΟΒυΜ τυΜ υαβιβταβ 

ΤΙΙΜ ΝΙΙΜΕΒ118, ΡΟΒΜΑ νΟΙ.υΜΙΝΙΙΙΙ ΡΕΒΟυΑΙΙ ΟΟΜΜΟΒΑ 81Β10υΒ 1Ν ΤΟΤΟ ΡΑΤΒΟίΟΟΙ^Ε ΟΕεϋΒβυ ε0Ν8ΤΑΝΤΕΒ 

•ΙΜΙΙ.18, ΡΒΒΤ1Ι ΒΧΙβυίΤΑΒ, ΡΒΑΒΕΒΤΙΜΟυΒ Ι8ΤΑ εθΙ.Ι.ΕεΤΙΟ υΝΑ, ΗΒΤΙΙΟΒίεΑ ΒΤ εΐΙΒΟΝΟΙ.ΟβίεΑ, 

ΒΚΧεΕΝΤΟΒΙΙΜ ΡΒΑβΙΚΝΤΟΒΙΙΜ ΟΓυΒεϋίΟΒυΜΟΟΒ ΗΑεΤΕΝϋβ ΙΙΐε ΙΙ.Ι.ΐε 8ΡΑΒ80ηυΐΙ, νεί. ΕΓ1ΑΜ 

ΙΝΕΒΙΤΟΒυΜ, ΡΒΙΜΙΙΙΙ ΑΙΙΤΕΜ ΙΝ Ν08ΤΒΑ ΒΙΒΜΟΤΒΒεΑ, ΕΙ 0ΡΒΒΙΒυ8 ΕΤ 1188. ΑΒ 0ΙΙΝΚ8 

^ΕΤΑΤΕ8, Ι.οε08. ΜΝβυΑβ ΓΟΒΜΑΒΟυΒ ΡΕΒΤ1ΝΚΝΤ1ΒΙΙ8 , εθλΙ»υΝΑΤΟΒυΜ, 

ΕΤ ΕΧ ΙΝΝΙΙΜΚΒΙϋ 0ΡΕΗΐΒυ8 ΤΒΑΒΙΤΙΟΝΕΙΙ ΟΑΤΗΟίΐεΑΜ ΟΟΝΡίΑΝΤΙΒυβ, 0Ρυ8 υΝίευΜ ΜΙΒΑΒίυΤΕΒ ΕΡΓίείΚΝΤίΟΙΙ• 

δΕΚΙΕδ αΚΛΙΟΑ ΡΟδΤΕΚΙΟΚ 

ΙΝ ΟυΑ ΡΒΟΠΚυΝΤ ΡΑΤΒΕ8, ΟΟΠΤΟΠΚδ 8ΠΒ1ΡΤθηΕ»0υΚ ΕΓΓ.Ι.ΚΗΙΛ 01{ΜΖΜ ΑΒ /Ε\0 ΡΙΪΟΤΙΑΝΟ ΑΟ 
ΟΟΙΝαυΐ υ80ϋ£ ΚΙΟΗΕΝΤΙΝΙ ΤΕΜΡΟΒΑ, ΕΤ ΑΜΡίΐυδ, ΝΕΜΡΕ ΜΟΗΤΕΜ ΟΑΒΟΙΝΑΙΙ» ΒΕδδΑΒΙΟΝΙλ. 

ΑΟΟϋΒΑΝΤΕ ^.-Ρ. Μ10ΝΕ. 

ΒΙΙ»ΙΙοΙΙΐ€€« €ΐ€Η η^ιI▼^^βΒΒ, 

Βίτι ευΒβυυιι εοΜΡίΐτοΒυιι ιν 8ΐΝ6υί08 βείΕΝτυκ ιεει.Β8ΐΑ8ΤΐΓ.^Ε βαιιο» ββιτοββ. Ρα ΓΒΟΙ ΟεΐΑ, ΑΒ ΙΝΒΤΑΒ ΐΡ8ΙΙ)8Εεεΐ.Β8ΙΑ, ΙΝ ΒυΑ8 ΡΑΒΤΒ8 ΒίνίΒΙΤΙΙΒ, Α1.ΙΑΜ ΝΒΜΡΒ ίΑΤΙΝΑΜ, Α1.ΙΑ11 8Β^£εθ-Ι.ΑΤ1ΝΑΝ. 
ΑI1Β^^ ΡΑΗΤΕ8 ^ΑI1 ΙΝΤΕ€ΒΕ ΕX4ΒΑΤ^ε βυΝΤ. ίΑΤΙΝΑ, 222 ΥΟίυΜΙΝΙΒυΒ ΜΟίΕ 8υΑ 8ΤΑΝ8, 1 1 10 ΡΒΑΝεΐΒ ΥΕΝΙΤ : €Β£€α 
1>ΙΙΡίΐεΐ ΕΙΙΙΤΙΟΝΕ ΤΤΡΙ8 ΜΑΝΒΑΤΑ Ε8Τ. ΡΗΙΟΒ €Β^ΕευΜ ΤΕΧΤυΜ «ΒΑ εΐΙΜ νΒΒδΙΟΝΕ ίΑΤΙΝΑ ίΑΤΕΒΑΜ εθΜΡΐ.Ε- 

ετιτυΒ, ΕΤ 104 νοι.υΜΐΝΑ ιν 109 τοιιΐ8, ρρ.ο ρβιηα βββιε, νον εχεΒοιτ. ροβτεβιοβ νΕΚΒίοΝΕΜ ι.ατιναμ ταντομ 

ΒΧΗΙΒΚΤ, ΙΠΕΟΟυΒ ΙΝΤΒΑ 55 ΤΟΙ.ϋΜΙΝΑ ΒΕΤΙΝΒΤϋΒ. ΒΕεΟΝΟΑ 8ΕΒΙΕ^£]Ε0'1.ΑΤ1ΝΑ ΑΒ 58 ΥΟίΙΙΙΙΙΝΑ ΤΑΝΤΙΙΜ ΑΤΤΙΝ« 

«ιτ; υΐΗ ιιυιιΐΒ υεββιο μεβε ι.ΑΤΐΝλ29 νοι.υΜΐΝΐΒυδ Εδτ ΑΒ80ΐ.υτΑ. ΟΝυΜουοοοιίΒ νοίυΜΕΝ βκ^εο-ίΑτίΝυκ 8, 
υπίΜουοηοϋΒ μεκβ ίΑΤίΝυΜ 5 ΡΒΑΝεΐδ ΒΟίυΝΜουο ΕΐιιτυΒ : υτΒΜίουε υεβο, υτ ρβετιι ιιιυυδ ΒΚΝΕΡίειο 

ΓΒΙίΑΤϋΒ ΒΜΡΤΟΒ, εΟίίΒεΤΙΟΝΕΙΙ ΙΜΤΒ6ΒΑΜ, 8ΐνΒ ίΑΤΙΝΑΙΙ, δΙΥΒ ΒΒ^ΕεΑΜ εονΡΑΙΙΕΤ ΝΕεΕ86Ε ΕΒΙΤ; ΒΕευβ ΒΝ1Ν 
ευϋ1$0(1Β ΥΟίυΜΙΝΙδ ΑΝΡίΙΤυΟΙΝΕΝ ΝΕεΝΟΝ ΕΤ ΒΙΡΡίευίΤΑΤΚδ ΥΑΒΙΑ ΡΒΒΤΙΑ ^ΕΟυΑΒυΝΤ. 1ΒΕ0) 81 Ουίδ ΤΑΝΤΟΜ ΕΜΑΤ 
υΟΕΤ ΙΝΤΕεΒΒ, 8ΕΒ 8Ε0Β8ΙΙΙ, εΟίίΕεΤΙΟΝΕΜ 6Β^Εεθ-ΙΑΤΙΝΑΜ, ΥΒΙ. ΕΑΜΒΕΜ ΒΧ 6Β^^εΟ 1.ΑΤΙΝΕ ΥΕΒΒΑΜ, ΤΙ'Μ ΟϋΟΒ'ΟΙΙΕ 
ΥΟΙ,υΐΙΕΝ ΡΒΟ 9 ΥΕΙ. ΡΒΟΟΡΒΑΝεΐβ 80Ι.υΜ ΟΒΤΙΝΕΒΙΤ. 1δΤ>Ε εΟΝΟΙΤΙΟΝΕδ Ρ08ΤΕΒΙ0Β1 ΡΑΤΒΟίΟεί^Ε I.ΑΤ1Ν^ε 8ΕΒΙΕ1, 
ΡΑΤΒΕδ ΑΒ ΙΝΝΟεΕΝΤΙΟ III ΑΒ εΟΝείΜυΝ ΤΒΙΒΕΝΤΙΝΙΙΜ ΕΧΗ1ΒΕΝΤΙ, ΑΡΡΙ,ΐεΑΒυΝΤυΒ. ΡΑΤΒ01.001Α ϋ^Χ. ΜΑΝυδεΒΙΡΤΙΒ 
ΙΝ ΒΙΒίΙΟΤΠεείδ 0ΒΒ18 υΝΙΥΕΒδΙ ΟΟΙΕδεΕΝΤίΒυδ εΟΝδΤΑΒΙΤ, ΝΕΟΝΟΝ ΡΑΤηΟίΟΓ.ΙΑ ΟΒΙΕΝΤΑίΙδ, εΟΝΒΙΤΙΟΝίΒυδ 8ΡΒ• 
.1ΑυΒυ8 8υΒ^1εIΕΝΤυΒ,ΒΤ ΙΝΤΕΜΡΟΒΕδυΟ ΑΝΝυΝΤΙΑΒΒΝΤυΒ, δΙ ΤΕΙΙΡυδ ΕΑ8 ΤνΡΙ8 ΙΙΑΝΒΑΝΒΙ ΝΟΒΙβϋΟΝ ϋΕΡΟΕΒΙΤ• ΡΑΤαΟΙΟβΙΛ βΚΜϋΜ ΤΟΜϋΞ €111. ίΑΟΝΙΟϋδ €ΠΑΙ.εθ€ΟΝϋΤΙ.Α. αΟΒΕΡΗϋδ ΜΕΤΗ0ΝΕΝ515. ΑΙ.1Ι. ΕΧΟΟΠΕΒΑΤυΚ ΕΤ ΥΕΝΙΤ ΑΡϋΟ ;.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, ΕΟΙΤΟΚΕΜ, 

ΙΝ ΤΙΑ ΟΙΓ.ΤΑ ΤΗΙΒΑυΟ, ΟϋΜ />ΜΙΙβ0/5£,.ΡΗ0ΡΕ ΡΟΚΤΑΜ Ι.Ι3ΤΕΤΙ^£ ΡΑΗΙ8Ι0ΚυΜ νυίϋΟ 

Ο'ΕΛΐΕΗ Μ0Ι1ΙΝΑΤΑΜ, δΚυ ΡΕΤΙΤ'Μ0ΝΤΗ0υ6Ε,^\}^{: ΥΕΚΟ ΙΝΤΚΑ ΜΟΕΝΙΑ ΡΑΚΙ8ΙΝΑ. 

1866 ΤΒΑΒΪΤΙΟ ΟΑΤΗΟΙ^ΙΟΑ. 

8Μ€υΐΌΜ ΓΡ. ΑΝΝ1 1439-Η62. \ ΛΑΟΝΙΚΟΪ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΟΥ 

ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΔΕΚΑ. ΕΑΟΝΙΟΙ 

0ΗΑΙ.0Ο0ΟΝΒΥ1.Ε 

ΗΙδΤΟΚΙΑΚϋΜ ί ΙΒΚΙ ϋΕΟΕΜ. λε€Ερυ.>τ 408ΕΡΗΙ ΜΕΤΗ0ΝΕΝ8Ι8 ΕΡΙ8ϋΟΡΙ 

σθΔΝΝΙ§ ΡΙιϋ8ΙΔηΕΝΙ 

8€ΗΙΡΤΑ Οϋ^Ε ΕΧ8ΤΑΝΤ. 

ρη^Μίττιιιιτυκ 

ΙΕΟΝΑΆΒΙ 0Β1ΕΝ8Ι8, ΜΙΤΤΙΕΝΜΙ ΑΚ€Η1ΕΡ18€0ΡΙ; Ι81Β0Κ1, 
8. Η. Ε. €ΑΚ01ΝΑΠ8, ΛυΤΒΕΝΟΛϋΜ ΑΛ€ΗΙΕΡΙ8€0ΡΙ, 

ΕΡΙβΤΟΙι^Ε ΗΙβΤΟΗΙΟ^Ε; 

ΑΟευΚΑΝΤΕ ΕΤ ΌΕΝϋΟ ΒΕβΟΟΝΟδΟΕΝΤΕ 1.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, 
ΒΙΒ£ΙΟΤΗΒ€^ν 0£ΕΗΙ VII^I▼ΒΒ•^Β, _. ί «ί: ; • ••„*-• - ^ ' • • • «ι 

εΐΐΒ5υυιι ^01IΡI^ΒΤ0Βυ1ι ιν $ΐΝουι.οβ '8€ίΒΜί^' Βεα^(8ΐ&&τΐϋ^< ιάΜ03 Βοπολί• » • . .6 ΤΟΜϋδ ϋΝΙΟϋβ. ΥΒΝΙΤ 10 ΡΑΑΝ0Ι8 0ΑΙ.υα5. 

ΕΧΟυΟΕΒΑΤΟΕ ΒΤ νΚΝΙΤ ΑΡ01) ^.-Ρ. ΜίαΝβ ΒΟΙΤΟΕΕΜ, 

ΙΝ νΐΑ οΐ€ΤΑ τπΐϋΑυο, οι.ΐΜ οΆΉΒοΐϋΕ, ρποΓΕ ροκτΑΜ ι.υτι!:τι^Β ΡΑΠίδίοπι^Μ νυι.(;ο 

Ό*ΕΝΡΕα ΝΟΜΙΝΑΤΑΜ, δΕ|] ΡΕΤΙΤ-ΜΟΝΤηονβΕ, ΝυΝΟ ΥΕΙΙΟ ΙΝΤΚΑ ΜΟΕΝΙΑ ΡΑΚΙδΙΝΑ. 

1866 * 

ι 
ι ΤΒΑΒΙΤΙΟ €ΑΤΗ01.Ι€Α. 

8/Β€υΐυΜ XV. ΑΝΝΙ 1&39•1^62. 

ΕίΕΝΟΗϋδ 

ΑυΟΤΟΗυΜ ΕΤ ΟΡΕΗυΜ Ουί ΙΝ ΗΟΟ τόμο 0Ι«ΙΧ ΟΟΝΤΙΝΒΝΤυΚ. 


• • • • • • ΓλΓΜίι. - £κ 1^ρΐ3 1. Ρ. ΙΙΙϋΝΕ. Ι,ΑΟΝΙΟυδ ΟυΑΙΧΟϋΟΝΟΥί,Α, ΑΤΗΕΝΙΕΝδΙδ. 

ΙΙίδΙΟίίθΓυω ϋθ 0Γί{{{06 &ο τβϋαδ β6$1ί3 ΤαΓΟ&Γυω Ιίϋπ (Ιοοβο), οχ β(1ίΙίοη6 Ιαρβηβα 

βηηχ 1650. οοΙ. 9 

Ματςηατάί ΓνεΠ^η ίη Ιαοηίΰί €Ηαΐ€θ€οηάί^Ιαί ά€$οηρ(ιοηοη (ιβΓίηαηία ΰοηιπιβη- 

ίαηη$, 555 
Αηηαΐ€$ $ηΙίαηοηίη\ ΟίΗιηαηίάητΗίη α ΤηνοχΜ «αα Ιίηρηα ίοηρίί βί αϋ ^οαηη^ 

ίηιηΰΐανίο Σαίιηβ ν^άάία.] 572 
8ηρρΐ€ϊη€ηίηϊη ΑηηαΙίχίτη, φω τββ ΤαΓα€(χ οοηίίηΗαηΙην αά αηηηηι ΜαΗιιηινίαηνίίη 

990, <ΐΗΐ ε/ιηβίίαηΐΜ αί 1588, ίχ ^οαηη^$ Ι^βαηΰΙανη αάνβηαΓίΪΒ. 649 

Ε]α5ά€ΐίη ^οαηη^^ ί^ηηοΐανϋ Ραηάβαίβ Ηί$Ιοτ\<Β ΤητοΙοΒ αά \ίΐΗ$ίΓαηάο$ Αηηαΐ€» 717 

ίΚΟΝΑΗΟϋδ ΟΗΙΕΝδΙδ, ΜΙΪΥΙ-ΕΝΛΙϋδ ΑΠΟΠΙΕΡΙδΟΟΡϋδ. 

£ρί$(οΙα (16 Οροΐίΐ&ηθ υΓΐ}β α ΜθΙιυιηβΙβ II οβρίθ, βά Νίοοίαυαι V Βοιώ. ΡοηΙ. (ϋθ 

15 Αυ^υδΙί βηηί 1453 ϋίΓεοΐΑ. 923 

ΙδΙΒΟΚϋδ δ. η. Ε. ΟΑΚΟΙΝΑίΙδ, ΚϋΤΗΕΝΟΚϋΜ ΕΡΙδΟΟΡϋδ. 
Α(1 υηίν6Γ$03 εΐΐΓί5ΐί6(ΐ6ΐ68 (]6 βιρυβη&Ιίοηβ €ροΙί$. 953 

ΙΟδΕΡΗϋδ, ΜΕΤΗΟΝΕΝδΙδ ΕΡΙδΓΌΡϋδ. 

(αΟΑΝΝΕΗ Ρ1.υ5ΐΑΟΒΝυ5.) 

ϋβ (1ί(Γ6Γ6η(ϋ$ ίη(6Ρ 0Γβ9609 6ΐ ίβΐίοοβ. 939 

Κβδροηδίο 8(1 1ίΙ)6ΐ1υΐΏ Μάγοι Ευςβαίοί, ΕρΗβδί ιηβίΓοροΙϋΦ• 1θ23 

€αηοη ρβΓ βΟΓΟδΙίοΗίίΙβιη ίρ 8}Γηο(]υΐΏ ΡΙοΓ^οΙίαβίΏ, βχ Ρβ$ίηί ΟοοΙ. Ταυπη. 1095 

δγηθχβπυιη $)Γηο(]ί ΡΙΟΓβηΐίη», $ίν6 ϋΓβνίβ ηβΓΓ&ϋο βΟΓυιη ςυ» ία 6& $65ΐα $υηΙ. 1(01 
ΕάϋονίΑκη ΡαΙτοΙο^\(Β Μοηίίνηι ίη ςηο Β€[€η»ίθ φΑΐηφι^ οαρ%ίηη% ΰοηαΐϋ ΡΙοΓ^η- 
(Μ^ ^ΗΟΒ 5η6 ηοτηΐηβ ββηηαάϋ ΞΰίχοΙαήί ρτοάϊβΓαί^ Ιο$€ρΗο Μ€ίΚοη€η$ϊ ααβ- 
ηίηΓ. 1107 

Εχρο&ΐΐΐο ρΓΟ 5&ηοΙα 6( ΟΒΰαοαβηίοβ 5]τηο(1ο ΡΙοΓβηΙίπθ; ςιΐ0(1^β(;11ίαΐ6 ΰοο^Γβ^θίΑ 
65ΐ ; 61 Βθίβηδίο ςυίιΐ(]ϋ6 εθρϋακη ({υ® ίη ϋοοΓβίο βίαβ οοηΐίηβηΙιΐΓ, ηβιηρβ : 
1. (16 ρΓθ66$^οο^ 5^^ίΓί(ιι&«^η^ΐίΓ; 2.χ^£Κ]Γ0ΐί$ 61 ίβρωβηΐβίο; 3. ά& ραΓ{;8(οπο ; 
4. (16 ίΓαίΙίαΪ6:ξ&Ι]*<!έ3/.$[^^^^^ 1109 ί ΑΑΟΝΙΚΟΪ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΑΟΥ 

ΑΘΗΝΑΙΟΥ 

ΑΠΟΔΕΙΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΔΕΚΑ. ΕΑΟΝΙΟΙ ΟΗΑΙΟΟΟΟΝΒΥΕ^ 

ΑΤΗΕΝΙΕΝ8)5 

ΗΙδΤΟΚΙΑΚϋΜ ΠΒΚΙ ϋΕΟΕΜ 

ΠΠΓΕΕΡΒΕΤίΕ ΟΟΝΒΑΟΟ ΟΙ^^υβΕΑΟ ΤΙβυΚΙΝΟ. 

Αεςη>ιιητ 

ΑΝΝΑίΕδ 8υΐ.ΤΑΝ0ΗΠΜ ΟΤΗΜΑΝΙΟΑΚΟΜ ΑΒ Α. ^. 1389 ΑΟ 1550, 

ΕΧ ΕΠΙΠΟΝΕ }. Ι^ΕΠΝΟΙΛΥΠ, Ουί ΕΤ δΠΡΡίΕΜΕΝΤϋΜ ΑΒ ΑΝ. 1550 ΑΟ 1588 

ΟδΗΑΝΙΟΑ&υΜΟϋΕ ΟΕΝΕΑΙ^ΟαίΑΜ ΕΤ ΡΑΝΟΕεΤΕΝ ΗΙδΤΟΒΙ^Ε ΤϋΒΟΙΟ^ 

ΑΟ 1Ι.Ι.υ8ΤΒΑΝ008 ΑΝΝΑΙ,Εδ Α^^Ε^IΤ. Ι.Ε0ΤΟΚΙ. ΕάίΗοηί ηονω ΙαοηΜ €Ηαΐ€θ€οηά^Ι(Β νηπίΠΝη αϋαίηί^ ΟΛπάίύ^ ΙθοΙογ : ηοη εηιηΐΰΐαϊηίβ 
€$(, €08 φΑΪ ρηοναη ΟΗΓατηηύ^ νεί ίίΐϋΐη^ηάαίίί ΰοάΜύια %λ$08, νβΐ ορεταιΠΑϊη η€^ι^ρ€ηί^α ύ^ιιβ * Βο 1.ιοιιί€θ 1ΐ9βθ Ιβ^ηπίΟΓ Ιη ΒίΜιοΐ1ΐ6β& ΟπΒΟλ 
Ι'3ΐ>τίοΊί : ι ΐ4ΐοηί€υ«, »Ίνβ, ιιΙ 8Ιπι1βΓ0 €ΐ ιΐϋβ Ι^ί- 
€όΙαη$ (ϊΗβιη 6ΐιίπι ηοηαθη 691» υΙ ΤΙιβορΗΗυβ βΙ 
ΡΗίΙοΐΙιβαι, ΟβιηοηΊουβ 6Ι Νίοώβιηυ») ΟΗ^Ιοοοοη- 
4]τΐ63, Χαλχοχονδύλτ); ((ΙβουΠλΙο ηΦΠΐίιιβ• €Αα(β«ι•- 
ά^ΐ£9 Λ ρΐβπβςυβ (1ίΓΐιι&) ΑΐΗβηίβηιί», εΙΐΓυ» €ίκι 
Α. Ο. ίΠΟ. Μ:ιιιι «ι1 «ηηιιιη 1490 τβΙ οΐΐ» ρβπία- 
11956 «ΙβΙβηΚ, η69ΰίθ ςΐΙΟ 9Μ€Ι0Γ6 Υρβ«ίιΐ9 9«ήΙιίΙ. 
ΕχβίβΙ ΐΓ9(1Ίΐα 95 60 Ηί$ίοτια ά€ οήρίη€ αΐηηφ Τ0^ 
4«« ΊΗΤΰοτιιηί €ΐ ίιιι^ηί ϋτκΰοτίίνΛ ίηΐ€η\η Μή9 χ« 
9ΐ>9. Ο. 1298, »*^υ6 ΟΙΐοηΐ9ηηί Ι ίιπίϋβ 9(1 146^9 
9116 ίιηρβπιιιη 9(ΙιιΙΐιιιιι ΜοΗλίηβάί 86€υη<ϋ. Αρρβη• 
(ίίχ Ι)Γ6ΐί9 υβηυβ βιΙ 9. 1565 Γβοβηΐίοτβιη 9ΐΐ€ΐθΓ6αι 
β^ηΟΗοΐΐ, 61 ίη 6(1ίΐίοηίΙ)υ8 ηιιίΙ)υ«ΐ9ΐη (Ιβ$ί(ΐ6Γ9ΐιιτ. 
υηϋβ ηβο ίΠίυβ ΓαΐΙοη6ΐη Ιΐ3ΐ)υίΐ Ο. Ολνίιΐ €1ΐ]τ- 
Ιηβυβ, ςιιί9Γ|;ιΐιη6ηΐ9 115Γοηιιη <)6€6πι Οι^ΐοοοοη- 
όχΙ» 6χ1ιί56ΐ ία &υα €1ΐΓοηο1οςϊ«. 1•9οηίοιΐ9 ίρ$6 
9€ΓΐρΐθΓ ιηίηίιηβ 6θηΐ6ΐυη6η(Ιαβ, υικίβ ίιι Υίχηοϋί 
Μ9Γνί1ϋ Μη€€ΐΙαη€ί» Ηί$ίοΗ€θ-Ιίίΐ€νατηί, Ι. \1\, ρ. 
56, 1β{99 1ΐ06 ()6 60 ]α(1ί€ΐιιιιι : Οοιηηιβ οη λ }οίΗί 
€αΙΰ9ηά^ΐ€, ηπί α ίταίΐέ νΗΐ$ίοτ€ ά€9 Τιιιτ*, απχ 

ΡΑΤΒΟί. 6α. 01.ΙΧ. 
ΐ€8 4έ8ΐω9ΙΦ9β ρ•$ ά€ $€ ίΤΦΜΙ^ν ά ΐ€ΗΤ 9ηίΐ€. II Λ Ιβ 

άοη ά€ τί9Λίΐ€Τ ηοίτ€ «ιιμιΙοι•, «μ ιτ•νι άοηηΛηΐ άβ 
Ια ολΗοΜ^ €% Λ€ η€ ιμμ ρβ• Ι«ίΜ€Γ άοτηίη $%τ 

ι ΐΜίιηε 6Χ τ6Γ9ίοη6 €οηΓ9(ϋ €ΐ9υ96Γί Τί($υηηί 
Β99Ί1. 1556 ίοΐ. 9ραύ Οροπη. Αΐςυ6 6θ1ΐ9ΐ• οίοι 
ΡΚίϋρρί ΟιιηϋβΙϋ (Υΐ9α(1 β(<Ίΐ9) τ6Γ9ΐοη6« 698ΐΐ{[9ΐ9- 
ηαβ 9 εΐ4υ&6Γ0 ίρβο 61 9Πο νίΓο (1θ6ΐο, 'ώϊά. 1562 
ίοΙ.« 9(1 ΝίββρΙιΟΓΐ ατ^%οτΛ 6Γ9ίεο-1•9ΐ. 09ΐ€6ΐη• ει 
ΡΓ9]ΐ6οί. 1563 Γοΐ. 9(1 69]€6η) 6(ϋιοηιιη 1.9ΐίη6 Ζο- 
ιΐ9Γ8β, Νίεβίρβ αε ΝΊεβρΙιοΓϊ 6γ6^ογ«. Μβιιΐίο 9|«ιΐ(1 
νο«9Ϊιιιη 6ΐί9ΐη τοΓδΊοιιίβ (]υ9ΐη ιηοΐίΐυδ Οΐοη^ϋίιι» 
ΟοΓοη^υ», ρΓθί<388θΓ Τ6{;ΐυ8 Ραπ9ίϋΐ)8ί9, 8^^ ίΠα 
ηιιηΐ]ΐΐ9ΐιι Ιυεβηι νίιΐίΐ. 

< Οτα!€€ €1 Ι,αΐίΜ εΐΙΠΙ 6]ΐΙ$(ΐ6ΐη €ΐ21ΐ9βΓί ▼6Γ- 

9ίοη6 ίη ΐΓϊΙιυβ Ηηΐ, Βίβζ. »εΓίρΐθΓίΙ)υ§ )ιιιιοιη9 ΝΊ• 
€6ρ1ΐ0Γο 6Γβ|ζ. ϋΐ 66θΓ|;ίο ΑεΓορ. ΟϋΠβν. 1615, 
ίοΙ. ; 9ΐςιιε ίίβηιιη 9ΐ*ραΓ9ΓΜη, γχ ΐγρο9Γ:ιι«Ιι. Βο 

Ι II ΙΑΟΝία ΟΗΑΕΟΟΟΟΝΟΥΙΛ 12 

ΐϋΐι/Ζα ίϊΐβπαα ίη €αίη χΓΓ6ρ$ί89€. Βχηο Ιαοηηϋί ρΐΗΓ€$^ ςηα$ €Χ Κ^ρϋβ οοάίΜηε ^ηρρίΰτιηιχα : 
Ηίηο ρΙ^ναίξΜΒ οοντΗρίβ βάίία^ ^ιλλ βάβιη ιηβ/ίοΓμηι ΰοάίοηίη «βοΐίΠ*, ([ηαπΙχΛίη ροίηχί βηιβηάανί' 
9ηη$. Υατία» εϋατη Ιβοίίοηα β άηούα» τηαηη $οήρα$ οοά\€\1)α$ €Χ€€τρία9 ίη οτα βχίίϋεην^β^ 
ςηίδίΜ ιηίβτάΗηι ({ηωίηρηοτβ βάιίίοηε αίοτίρίοΒ βναηί^ οοηβηηαηΐηΓ. Ει ηίί^η€ ίατηβη Ιαιιάαη^ 
άα βοηιιη ορβτα, ^πί ρτίη^ί θνωϋα βχ ν^Ι^βΓίύια οοάίΜηβ ραΐαϋηΐί ίη Ιποεπι ρτοίηΐεηιηί, 
ςίΑΰΒ ίηίβτρνα ηοη €άιά€ταί. Ιοαηη€8 ΒαίΐΗα$ατ ΒοαγηΙαοΜια βπΒΰα ^{ ΗώναοΒ Ιήιραα 
ρτο/'ΰΜΟΤ ΠΗά€ΐΙί€τρ€η$χ8 ίίχιάχιηη Η ορβταηι ίΐιαιη χτηρβηάβναί^ ηί βγη^ηάαίβ Ιαοηχου» βάβτβ- 
ίχΛΤ, Ξβά ίάΙχύνοΓΗΐη/αίηηι €$86 νιά^ίητ^ ηξ ίη υχίχ0808 '€οάκ€8 /βΓβ ίη€χάαηί,>ηχίχ ρτχτηχ ΰπΒΟίΐη 
νϋΐ ίαίίηχίτη αχΑΟίον^τη ρηΜχοαηί, Εΐ ηηχ ρο8ΐ€α ηΐ€ΐχοΓ€8 ηαοίχ 8ίΐηί €θάί€€8^[€ΐχ€χοΓ68 ^Ηΐάβίη 
8ΐίηζ^ χηχηχιηβ αηί6$η αά Γ€ϊη Ιίίί€ταηαηχ]Ηναηάαηι ρτοηχοτβΒ, ί>€ηοιηχηβυβτοαχΐ€ίοη8ηοη οοη- 
νζχιϋ ,'παηιαίχχείίαΐϋοηάί/ίβηι αΐη €ΗαΙοο€οηάχ{Ιβτη αρρ^ΙΙαηΐ, Ιΐ€0ία βχβινρίαήα Χαλχοκανδύ>τν 
Ηαϋεηζ ίαηιχη ΙϋηβρίρναρΗβ,ςηαιη ραρ, ΟίΧΧΧΙ; ύπΐ ςιιο ηοχηχπβ €€η8€η άοϋβαί οβΠο άϋβηινί 
ηοη ροα8Χί ρτορίΒΤ €οάχοχΑηχνατχβίαΐ€ϊη, ϋίνο αχΑίΰΐη ηοηύηύ βχιηι χηάίβχΐ€ηιχΐ8, ηιχιΐίχίηι Ιαϋο- 
ταηάχ4ίηηοη€8ί^ 

Ρτοείετβα ηουα ςικεΛαηχ ΟτίΒοο^^Ιατ^ανα ονχχΐίΤΜηίαρνΛΙαοηίί^χΛηχ €ί βι^αηι^ ςη^ηχ^Μι^ίτίβ 
ηΐίχί €ηιάχΙχ88χηΐΗ8 νίν Ιδίπαβί ΒΗΐΙίαΙ(Ιη8. Εα ηο8 61θ88ατχο αάΜΙχΙο βχρΗοχιχηχχΐΒ, ηοη Ιιίηο 
χηάβ αιινΙοταηιΙθ€Χ8 €ηΐ6ηάχ€αίί8, ε^ά [ΰτβ €Χ ΙχύΗ:^ λαοί6ηιΐ5 χη€άχίΧ8 ρτοΙαΙί8 : Ββτηρη βήίιη 
ϋχίΓΟΒ ηοΙχ8 [αχί, ηί β ρεηχΛ ίηβνβ ηοΒίτα άερτοπιετΒγηηε φιοά αχιείοτχ, ςχίβτη χΙίΗ8ίναηάα)η8η8- 
€βρχηηΐ8, χη$€Γνχτ€ί : €( €6Τίχιηΐ€8ΐ, 8ΐ ηααηάο ρνοάχβηί ΙβχΗοηΒί/ζαηίχηχΛηχ, χη ηχω νονηϋηία^ 
άϊβοχίίοτα αο ΟηαΟ'Βατδατα^ ςχια χη οηχηίϋηΒ Ηί8ίοηΰΡ Βχ^ζαηίχηα 8€ΗρΐοΓί()ΐΐ8 οϋοχινηηιί 
€χρΙκαΙ)\ιηίχΑν^ρο88€ ηο8 αοο€88χοηβ ηονα νοηρβηβηι ίΙΙαηι /οοιψ/βίαΓβ. Εα άβ τβ (αηιβη ρβπβ^ 
€08, 9ΐ*0Γϋ?η ορ€να ΐ€χχ€οη χΙΙχΑά χη Ιαο€ηχ ίχίδί^, ρετ χηβ αχΊχίηχιηχ €Βίο. Υ€Γηηι ^ηίά€ηι αί, 
€Χ ηηο Ηί8ΐοτχ<Β Βχ^ζαηίχηΰΒ €άιΐχοηχ ρτ€Β€880 ΰωρχ, ά€ ΐ€χχ€θ Βι/ζαηΐχηο €ά€ηάο νορχίααδβ ; 
$€ά ηοΐο νχή8 άοαχ88χηχχ8 Ο€οα8χοη€ηχ}ιαη€ά6 ΤΒρχώΙχοα Ιχίΐ€τατχαΙ)€η€η\€Γ€ηάίρτΰΒηρ€Γ€. 0108- 
$αηαιη Ηοο ηο8{ηίηι $ηοχ 8€^χΐΰίχΛΓ αΐίΰτηηί ίη έση»ίαηίχηχ Μαηα88Χ8 Αηηαΐ€8. ίη ^αο ΰοη^^οη- 
Ιςηάο €α<ΐ€ηχ άχίχρ^ηίχα ίί8ΐΐ8 ιι^ιη, ^χιαΐη ακί€τ\Λ οοηχροη€ηά\8. 1ηΐ€τχηι Ηο^ ηί€Τ€ 8χΐαηΐχ€8ί^ 
€ί ναΐ€. πί» ΡϋΓίδ. 1650, Γοΐ., !η αιΐ0 βιΐίΐίοηβ ρΓβΡίβΓ ταπΑβ 
|ρεΓιοηο8 β ()ιιοΙ)υ$ οοαίοίϋπβ Ββ^ϋδ. 6 ςιιί1ιιι$ 
Ι^προα ρπδδίιη 6ίηβιΐ(1»ΐ3, 61 β1ο&$2ΐΐ'ίυιιι €8Γθ1ί Αα- 
ιπ:)αΙί8 ΡπΙίΓΟίΐϋΟΓι ίιι όΐΐΑΐοοΰοηιίγΙηηι βι 0υο3ΐιι« 
η.ΐ]ιιιιοΐί 8ηπΙ Αιιιι:ιΐ6Η 8ΐιΙΐ3ηθΓυιιι ΟΐΙιιιΐ2ηί(ΐ3Γυιιι, 
μΙ> :ι. 0. 1289 αά 1550, ι^ιιοβ 6 ΤιίΓειοα ϋιΐ|;υ;ι 
ϋ6πιΐ3ηί<;6 νοπβΓοί 6(1ί(](ΐΓ3ΐ(|Πΰ ^03ιιη6« ΟαιίίΙίεΓ 
ϋιείυδ 8μίΐ'(ί;ο1, ίϋΐίιιβ νβιο ΐΓ8ΐΐ8ΐυ1ίΙ βΐ ΡΓβηεοΓ. 
1.>% ίοΐ.; νΐ)1);:ινΐ(1.ΐ46υη€ΐα\ίυ8 ηοΙ)ϋί8 Αΐιςπγα- 
11118, (]υΙ 61 6πρρΐ6η)6πΙιιηι &1> 8. 1550 ;ΐ(1 1588 • 
081119 ιηϋ3Γυιιΐ(ΐυ(: ^θηβαίοςίαιη ("Λ ραιίίΐβί-ΐεπι Ηί- 
.«ΐοΓίΦ ΤιίΓείο»: &ίνο ϋχρΙιεαίΊοηβπι «Ι άεβεπριίο- 
ηΐΐΐιι ναΓί3Γυιιι Γ€ηιιιι ιιοηιϊιιαιιΐ(|υ6 &(! ίϋα&ΐΓ3ΐΐιΐ08 
ΔαπαΙοδ 3ϋ]ε€ίΐ. 1.2υηΊεί ΗιαΙοπ^ιπ ΐΐΊΐ)υ8 ίο εοάΐ- 
«'ΐύυβ Β&νβΓίο» ϋίϋΓιοΐΙιβεκ ιιιαπα εχ3Γ&ΐαιη 6Χ81&Γ0 
οϋβεε, ΐ6ί»ΐ;ιΐυΓ 0Γ6ΐ&6Γυ8. Ι^οευιπ ςιιο ΟθπιίΑ- 
αί;ΐ! «1«ί6εΓίρΙΐο εοιιΐίιιείυΓ εχ ΙίϋΓΟ 86^ϋιιι^^, ρ. Ι^ 

ιΓ£06 εΐ 1«4ΐΐϋβ ευιιι ηοΐί» εχϋϊΜ 1ί ΓβΙιεΓα» ίιιΐϋΓ 

ΟΙ ΙρΙοιεδ ΓεΓϋΐιι (νεηιιαιιίεΑΓυηι. 
< ααΐα€€ Μΐο 8€Γίρ4θΓ ευιυ εοιιιηεηίαΓίο ρροίΐϋΐ 

ϋιι^ίο Υικειιει-ΐο ιπίοΓρΓεΙε Ρϋπβ. ι577, 15Η4, 4 ; 

ι υυηι Τΐιοΐιι»^ Αιΐί εοιιΐΐιια3ΐίοιιε »(Ι ιι. €. ϋ>ϋ, 

.η(1. 1612, ΙΟΪϋ, 1()50; εΐ Μοζοιιεί, υβφΐε »ϋ β. Ο. 46βΙ, ΠιιιΙ. 1665, Γοΐ. Ε€€ΐΐύΤ€ΐΐ€ οιγ ΙΊϋϋοηί ϋ^ 
€ΐιαΙοοηάίΐ€,€ί ίΙΙηκταΐίοηε άε Ια τηέηιβ ΙΙίαοίη. 

ι Ιρ&ε Ιιϋπιιίειίδ, > ίηςιιίι Βοΐΐηηιιίιιιΐδ, Ι)€ χοτί 
ρίονίΰα» Ε€€ΐ€$. <ιιοη ε3Γεΐιι:ητ8ΐίοπΊΙ)ΐΐ8 ΠιΙδί^, ςιι.Ί$ 
Ιειικτε εΓεϋί(ϋΙ τεπιπι ιιοκΙγ:ιγιιιιι ί^ιιαηίδ. > 

ι ΝοιιιιυΙΙ» 1•η(>ΐΜ(-ί ΟΐιαΙοοεοικΙ)!»! Ιοε» ΓορΓο- 
Ιιβπιΐΐι ^»εοι)I1ϋ βαιίιΐϊιΐδ ίη Εΐο(}\ο Ιιηίοτΐ^ο εΐ ι. Ι. 
Ρ€ κπρ'οπ^κι ηοη €€θΙαιαΒΐΧ€η^ ρ. 119, ί>(|. 3ΐ({υο 
6»8ρ. ΗαΠίιΐυβ 3(1 ΟΙβυιΙΐαη. ρ. 358. 0:Γΐει ιιιιι ίπΙ- 
ΙίιυΓ ΗειΐΓΐειΐ8 '^3ΐ-ΐ1ιοιιιΐ8 V. €. (}υ1 ιη 3μ|Η•ηι1ίεο 
3ά ΙΓίδΙ. ΓιΙΐ6Γ3η3ΐιι ϋοείίδβίιιιί 03ν(ί8εηΙ)ίι Οΐ3ΐεο- 
εοιιϋ^ιίβηι ρτοϋϋδδε 1.3(ίιιε εχ €ΐ3υ8ϋΓί ν<!ΐ'8Ϊοιιε 
Ρ3ΐ'ϊ8• 156<». ΡΓ»ΐεΓ Γειιι ςικχιυε ΐιι ε&(3ΐ(>(Ε0 ΙιΙηο- 
Γυιιι 3 ΐο3ηιΐ6 Οροήηο εχεα^οΓυπι, (]ΐιΙ Υίιχ ε]ιΐ8 
8η1)]ίείΐυΓ, ιιικιιιογ3π νί(1ε38 1.3οιιίεί 1ί1>ΐΌ$ ΟπιεΓϋ 
6ΐ1.3ΐίιιε III Γοΐ. ειΐίΐοβ; ιΐ3ΐη 1.3ΐίΐ)ε Ι3ηΐιιιιι 111ο» 
Οροπηυβ νυΐκινίΐ, €οιιΐ|ΐιε8ΐιΐ8 ειΐ3ΐιι ΐιι ρΐ'β^Γ. 3ΐ1 
6(ΙΪΙ. ροΜβΓίοΓβιιι 311111 1562, (ίΓ»Γυιιι εοιίκειπ βιϋί 
άεΓϋίβλβ. Ιΐυηε 1.30ΐΗευιιι ρΓορΐιι(|ΐιίΐ3ΐε ηιΐί^ήΐ 1>ε• 
ιιιΚπυβ 0Ιΐ3ΐ€θ€θΐΐ(Ι]Τΐ88 είιε» 3. €• 1510, ο«•ΐο|$ε- 
ηιιηο ιη3]0Γ ϋβίαηειιβ Μειίίοΐαηϊ, ϋο (|ΐιο ΐιι ϋΐ'αιιι- 
Νΐιΐίεΐβ ϋιοεΓ€ ηιβ ιιι«ιιιίιιί. > ΡΑΒΚιέ. (!) Η»€ υοίευΐςαε 1ί1)Γο ρΓ«η]ί5ΐιηυ&. 


13 . ΟΕ ΠΕΒϋδ ΤϋΠΓ,ΙΠΙδ Ι1Β. Ι. 14 ΛΑΟΝΙΚΟΥ ΧΑΑΚΟΚΟΝΔΥΑΟΥ 

ΑΘΗΝΑΙΟΥ 

ΑΠ0ΔΕΙ2ΙΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΠΡΩΤΗ/ ΙΑΟΝΙΟΙ ΟΗΑΙΟΟΟΟΝΒΥυ; 

ΑΤΗΕΝΙΕΝδΙδ 

ι 

ΗΙ8Τ0ΒΙΑΒυΜ 

1)Κ ΦΒΙ6ΙΝΕ Α(! ΒΕΒΕβ (ΙΕ$ΤΙ8 ΤΓΙΜΙΟΒΟΗ 

ΟΒΕΚ ΡΒΙΜϋδ. Αη€ίοη$ ιηίΰηίίο «Ι /ΙιΙ^ι. ΤιΐΓϋαηιιιι οΗρο^ (αγηίΐία αΰ (Ιιιομ ρτατοίριιι 8€ρί(ηη, ηπι ρο$ί Γιιγ- 
ίαΓ08 Ιαηαη€$αη$€$9 ΑΗαηι Μιηοητη ίηί€Τ 9€ ραΠίϋ 9υηί. θΗοίηαηη%, €ί βΐϋ 0τ€Ηαη%8, φΛ 
Νί€<ΒΜΗ ΒίίΗι/ηία οβρϋ^ €ί ΑηιηΓα(Ηι$ /, {ΐιί ΤΗταοία ραΠ^ϊΗ οοοΗρανίί^ τα, ^αία. 

λαον(χφ *Αθηνα{φ των «ατά τ^ν ρ(ον οΐ Ις 1π\ ]^ Ι^βοηίοιιβ ΑΐΗθίιΙβιιιΙβ, ςιι» τίιυ ηηβΒςυβ ιυ4ί1ιι 

Οέαν τε Χ3\ Αχοήν Αφιγμένοιν Ις Ιστορίαν ξυγγ<^ ρβτοβρΊΐ,ουιη «ιΐΐιυοίη τίτΙβ ΓοΓβυΐΐΙβηηιηιήοιιιι- 

γραπται τΑ8« * ώβτβ βή τούτο χρέως (χτινύναι * τ|| ιηβιιΐίιι ιη«η(1λΓ6 βΙιΐΒίΙ : ρίΓΐΊηι ςυίιΐβιη ιιΐ η»ΐιΐΓ« 

φύβει &μα οΜμ^νος, χαΐ μη6έν αύτων Αχλβώς Εχβιν ιρ^ιΐίιιη <)6ΐΝΐιηι κΓβττϋΙ, ρβΠΐιη τ€ΓΟ ςιιθ(] ριιΐ>- 

Ις τους Ιπιγιγνομένους, ξνν£νιχθέντΐιΐν, ώς Ιμο\ δο- γ61 ηίΐιίΐ ηοη ΠΙΟΓίιιη ιηβιηΟΓίΙΜΙβ τίβαπι ιΗ ρολίβ- 

κ«ΐ, ού^μή έλασοόνιαν των χατ& τήν οίχουμίνην ?ί9• ΟοηρΙβοΐίΙυΓ βιιΐιη !ιθ€ ορυβ (υΐ ηΐΰ.ι Γοι ι ορΙ- 

ηοτΐ γινομένων μνήμην άξ{ων * της τ( Ελλήνων ηίο) ΓΟ» |[β»ΐ3« Γιηΐλ ηβςαΐφΐ^ηι ιηίιιΟΓββ ϋϋ«, 

φημ\ τιλβντηςτά Ις τήν* αρχήν «ύτών Ικκτνμβιβη* ςιι» «η<|«ιηι ίη αιιί?6Τ•0 Ιβίο ΙβτπΓαπι ογΙμ οοΐΐ- 

χότα, χα\ Τούρχων &π\ μέγ« βυνάμβως, χα\ ΙιΑ μέ- Ιί^ίηβ ημοιογοβΙιιγ• Ουο «ιιΐ6ΐη οοηΙίηΗ : βπίοο- 

γιοτον των πώηοτε ή(η άφικομένων. *Αφ* ών Μ) τήν ηΐΜ ΓβριΊ ίηΐβτίΐυπι, οΐ ηα« ηι^Ιβι Ιη Ιρδηηι Γβ(1υη- 

τοΰ&τοΰ βίου 8υ6«ιμον£αν 1«\ τά^ντ(« φερομένην (Ιοηιηΐ; ηββ ηοη Τ«γοο•, ς»! ΙνΓυνί {η Ιηηΐίιβ 

επιλεγόμενος, Γαχειν αύτ]) χα\ Αλλοτε Αλλως θέμις «Τ€ΥΐοηιηΙ ορββ, υΙ ορΙ5υ8 βΐ ροΐοιιΐΐ& πιοΠϋΙβο 

ηγούμαι είναι, περ\ άμφοίν τούτοιν μνήμην ικοιεί- «ηιηβε ηηί ιιηηαβπι ΓυβΓβ, Ιοη^ο ίηΐβτνβΐίο ΙΐιΑπ ιο 

οΒαι ούχ άεική, ξ^γγραφήν Ιέ τήν$ε Αιυοδειχνυμε- ΓθΗη(|ΐΐ8ηΙ. Ου!» ςίΜπίγίι ηηηό Γβταηι ροΓιοηΙβΓ• 

νοι, ΙκιμνηοόμεΟα χα\ π•ρ\ Αλλων, των κατά τήν 6ΐ ρηεββηΐ!» ( νΗ» ίβΙί6ΐΐαΐβπι ΰοηΙιΐΓΐ)«ηΙ, 61 Ιη 

οίχουμένην γενομένων, ούχ άμφΐ τόνβε τ^ν έπ' εμού ^ (ΙίνοΓεαπι •1)ήρί&ηΙ : ΐΑΠΐ«η (βηεβο ΓοΓβ (ιϋ Η 

χρόνον, οΓ,' τε αύτ^ς παρεγενόμην θεαοάμζνο;, χα\ βιοι^πι €»]€ΐιΙιιπι ϋ<Ι]}οί•ιη) Ιβιηριιε ςηο Γοε ίρβο- 

τΑλλα άιιό τε του εΙχέτος, μάλιστα 6έ συμβάλλομε- ηιιη ίη οοηίΓαηυηι ν6Γ|ζΐιιΙ. Οβ υΐΓίβηηβ Ι2ΐη€η/ 

νος, χα\ ώς £τι παρά των τά Αμείνω φρονούντων ^ΠΒ^^( ραπίβτ βΙ ΤιΐΓΰΙε, ΙιίβΙΟΓίιηι €0τη6Χ6Γ6• ηοη 

έ^χουνπυθέβ6αικερ\ αυτών, άλλ* ^ Αν εΙ;μΑλιοτα* 3#Κ>ίΐΓ0Γ ίη]υουη(1ιιπι ίθΓ6. ΗΐΒίΟΓΪαηι 9ΐιιΙ«ιΐι ίείβηι 

Ιχοι ώς ασφαλέστατα ΙπΙ τ^ Αμεινον Αληθείας είρή- οοηεοΓίΙκίηΙββ• ίΐΰίβηιυβ πιβηΐίοηβηι «Ι >ΙίθΓηηι 

σθαι, μηολ έχεΙνό γε πάνυ Ιχφαύλως Ιχειν * ήμΐν, ηυ» ίη ογΙμ »€θΙΑ6ηιηΐ ; ηβ« Ιβιηιβη ηιβο ίοηπροΓβ, 

ώ: Έλλη^^ιχ^ φων|) ταύτα διέξιμεν. Έπε\ ή γετώ>» ιιΐ ςηίΙ>α• ίηίοτΓυβι'ιηιοοΜίβΐυ» ΙβεΙίβ. €9Β(βΓ« νβΓΟ 

Ελλήνων φωνή πολλαχή άνά την οίχουμένην ^έ- ηοη βθουΐυ» ν€η»ίπ)ί1«$ €θη]θ€ΐυΓ9ΐ8, ιΐ€€ ηΐ αϋϋβ- 

σπαρται, χα\ συχναΐς έγχαταμέμιχται * χα\ χλέος ρβτΊπι ιΙ> Ηίβ ςηί πΐ2|;ί8 &8φ€Γ6 ?ίίΙβΙ)ΑηΙηΓ ΙΐΊΚ 

Νοίαΐφ ΐΏ&Γβίη&ΐ68. 

* ΑλΟΝΙΚϋΤ ΧΑΑΚΟΚΑΝΔΤΑΟΓ 1ΣΤ0ΡΙΑΙ ΤΟΝ ΑΓΑΡΗΝΩΝ ΒΑ2ΙΛΕΩΝ. ΗΓΟΤΝ ΤΩΝ ΟΤΟΥ- 
ΜΑΝΩΝ, δίο ίη ύπο. 

' £<τ'.ννύίαι: Κ. ιιΐ. Ίη οοιιΐ. ■ αν μάλ::τχ. ^ δχον. 15 ΐΑΟΝίαι αΗΑΐεοεοΓΠ)Υΐ.Λ « 

όζνΛ : τβΓυιη, 'ϋΐ ίΙιΙαηβΒ ββΓίββ Ιιιΐο ΓβΓβίαΓ, β» α μ^ν αύτ^Ι μέγα τ6 παραυτίχα^ μείζον δ^ χά\ Ις αυ- «(ΙιΙυοηι, ςυ» ςυ^ιη ρΓΟχίιηβ αά ΥβΓΊΐΑίβα] 3€οβ8- 
ΜΓΐηΐ. Νββ ιΐοΙ)ίι νίΐίο τβΓί^ΙυΓ, ςιιοά 6γ9Β08 Ιίη- 
|[υ• ορβη ί»{ί α(ΙΙιίΙ)6ΐαΓ. 81 <(υίάβιη βα Ηοϋίβ ρθτ 
ΐοΐυιη ςυ&&ί 0Γΐ)βιη 68ΐ (ΙίδρβΓ&α, 6ΐ ηΑ(ίοηίΙ)υβ 
οιηιιί1)ΐΐ8 Γ6Γ6 ίιηιιιίβΐϊ €οη8ρίοίΐυΓ : ειι]υ8 ^Ιοηβ θις, όπβτε βή άνά βάσιζε (αν ού φα ύλη ν Έλλην τ ε 
α0τ6ς βααιλευς, χα\ &ξ αύτου έσέμινοι βασιλείς, ή 
δ)} χα\ οΐ των 'Κλλήνων πα?βες ξυλλεγόμενοι, χατά 
σφών αυτών Εθιμα ώς ήβιστα μϊν σφίσιν αύτοΐς, 
τοΙς 5^ Αλλοις ώς χράτιστα πολιτεύοιντο. €αιη 8ΐΙ βχΰβΐΐεηβ, βχεβΙΙβηΐίοΓ ι&ηΐβη 30€6(1βΐ• ()υ3η(]ο Γοςηο 2ΐίΰυΙ)ί Ιιαυιΐ οοηΐβιηηβικίο ρΓχΓιιβΓίι 
^6X βΓββοιιβ, βΐ ςιιί βχ 60 η88€6ηΐυΓ, Γ6|^63« αυΐ <ιυ8η<)ο (νΓΧΟοηιηι βΐϋ μι υηιιηι οοΐΐβοΐί, ρ2ΐΐπο 
Ι1Ι0Γ6 Γ68ρϋΙ)Ιίο&8 8ί1)ί ςυ^πι ]υεηπ(ϋ85ίιηη Α(}τηίηί5ΐΓ3ν6Γ!ηΙ, Γ6ΐί<|υί8 νβΓΟ ςυ^ιη ροΐεηΐίδβίιηβ Ίπιρβ- 
ΓανβΓίηΐ. (νΠΰ€ί ςυίϋβΐΒ, ρΓ»€ΐ&π8 Γ2θίηοΓίΙ)υ& βϋίΐΊβ, ηυο 
ρβείο ίηςβηΐβιη 8ίΙ)ί ρβρβΓβηηΙ ςίοπβιη, εΐ ηυβπι- 
«^ιηοάυιιι ΙηΙβΓ ε%ΐβι*) εκ^^ιη ίη ΕυΓοραιη Ι.ί- 
1>^αηιςιιβ νβηεπηΐ, Οίΐη£;εη Οεββηυιηςυε »(ϋ6πη(, 
ουιη »(Ι 1613 ]οε& ρΓοε6886Γίηΐ 3ΐϋ ρΐυπιηί, ςυοβ 
ίηΐβΓ ΉβΓευΙβδ, εΐ αηΐβ }ιιιηο ΠβοοΙιυβ δειηείεδ β- 
Ιίυβ» ρΓ3^ΐ6Γε& 1»Λ0^ύ»νηοηύ εΐ ΑιΙιβηίοηβεδ, ρο- 
8Ι6& Η30β(Ιοπυηι τεχ, ε]υ8ςυβ βυεεεδβΟΓοβ, οΐ ηπο 
ΟΓΐΙίηβ δίη^υΐα Ιιφο ^ε$ΐ3 8τιηΙ, ρΐιιηιτιί 9ηη:ιΙΐΙ)υ8 
€0η<Ιί(ΐ6πιιιΐ. 6Γ%οί Αΐιίειη ρπΛοίρυε Ιιιιηο ΐ2ΐΙθΓβη] 
§ΙΜ (ΙβΙε^βηιηΐ, <|υί& ρΓ;β εηΐεηβ ΐβιηροΓΑ Ιοη- 
|ίθΓβ(]αΓ8Γυηΐ, ίοηιιη8η)(]υ6 νίπικε ναοϋ^πι, ηιιη- 
ςο&ηι Ι3ΐηεη ηιοόεΓϋίαιη ρΐιιηιηίβ {[εηεΓ3(ίοηίΙ)υ9 
οΙιΙίηιιεΓυηΐ. Ηίβ ρΓχίεΓεβ ρεπ κοίυιη 0Γΐ)€ΐη ρΓΟ- 
ΐρβΓΟ ΓβΓυιη 8υοεε8$υ ιι(εηκί1)υ8, οοιηρεΓίο Α$$>τίο$, 
|βηΐ6ΐη 3ηΐί(|υί88ίιιι&πίΐ, ιηειηοΓί^ηι βιιί ΓαοίβηΙββ 
Ι(Νΐι^88ΐηι•πι« Α8ίβΒ>ίιηρεΓίυιη οεοιιρβδββ. Οείη Με- 
4μ μΙ Α8ί» ίηφβπαιη 8ΐι5νο€ΐθ8, ϋιιοβ δ9Γΐ)3Γβ 
(ςαειη ^υ8ι^ηυβ ΑΓίΐλοΐυιη εΐ ΑΓΐ)2εβη νοε:«ι) δ&Γ- Β *Ελληνες μέν ούν δαα άτιοδβιχνύμενοι Ε,&γα με- 
γάλα τε χα\ περιφανή, έπ\ μέγα άφίχονιο χλέος 
χατά τε &λλα χαΐ Εύρώπην, χα'ι δή χαΐ Λιβύην, 
έπι Γάγγην τε καΐ Τϊκεανδν, χα\ έπ\ Εαύχασον Ιτι 
έλαύνοντε; * έπ\ ταύτα βέ τ:ροεληλυθότων &λλων 
τε πολλών χα\ δή χα\ Ήραχλέους, χα\ Ιη πρ^τερον 
του Διονύσου τοΟ Σεμίλης υίέος, κχ\ προς γε Ιτι 
Ααχεδαιμονίων χαΐ Αθηναίο)./, μετά βέ ταΟτα Μα- 
χεδ^νων τοΰ βασιλέως, χα\ τήν τούτου ύστερον 
ήγεμονίαν έχ<5ντων., πϋλλο\ τιολλαχή Ιχαστα ώς 
έγένοντο, ^λοι έπιμνησάμενοκ χα\ «υνεγράψαντο. 
"Ελληνες μ^ν ου ν ταύτα διεπράττοντο, έπι πολύ ώς 
μάλιατα του χρόνου διάγε νόμε νοι χα\ έπ\ συχ-ά; 
γβνβάς τι3χην αρετής ένδεδ σχ4ντες άπαντιχοΟ , 
ξύμμετρονδέ οΟοαμοΟ. Έπ\ τούτιυν τε γάρ πολλα- 
χή άνά τί;ν οίχουμένην εύδαιμονούντων, Άσσυρίους 
μέν τ^ "καλαιότατον Ιπυθ^μεθα &χοή^ έπ\ τ^ μνή- 
μης μαχρδτατον άφιχομένους, έπΙ τήν της Ασίας 
άρχ^ν προεληλυθέναι • μετά δ^ ταύτα Μήδους ες <ΐΜΑρ3ΐυιη Α88γποπιιιι Γ6($εηι Γεβιιθ'<]6ΐυΓΐ)3ηΐε8. £ τούτο καθιστάμενους ήγησαμένου £αρβ^ρεω τοΰ 86(1 Α*ί£ ιηοη3ΓϋΙιίαιιι (3η<1βιη «ηίβεηιηΐ, τΊοΐί 8 

€γΓΟ Ρ£Γ83ΓΙΙ1Ι1Τβ);0• Αι ΙΐίΐΙΟ ΡεΓ83ΓΙ1ΐη Π'^εβ 2<ΐ60 

Ιη ίιιιιηβη8υιη «αείί 8αηΐ, ιιΐ εΐί^αι ίιι ΕυΓοραιη 
ΐΓΐ]ε€επηΙ. Οείηάε» Ιιιυϋ ιηιιΐιίβ 82εευΙί8 ρο8ΐ, Αΐε- 
χιιιϋβΓ Μ&οβϋοηυιη τβχ, 6Γερΐ3 ΡβΓβΙδ ΑβΊββ ηιο- 
ηίΓοΙιΐλ* 1η(ϋ8 ϋβνίοΐίβ• Ευτορο! Α$ί»ΐ]υβ ρ•ΓΚβ 
ΙΐλΐιιΙ ρφΐιίΐεηϋι (Ιε5β11αΐ8« βυίβ Γβΐίςιιίΐ ίπιρεΓίαιη• 
£χΙα(Ιβ Κοιηαηί ουηι ^$β6ηΐ ηβεΐΐ ίιηρβτίυιη ίιι 
ογΙμ Ιοη^β ΐ3ΐβ(]υβ ιηΑχΙιιιηιη, Ιβηβιιΐββ Γοπαηιιη 
▼^ΠΐιΙί 3 3£<|η)1ϋ)Γβιη, οοιηιηίβεηιιιΐ Βοιη^ιη Ροη- 

Ιίίΐ€ί ΐη8Χίΐηθ. [ρβΐ ΤβΤΟ (ΙΐΙΟΐα 6£83Γί8 ΐΓ808ίβΓ4ΙΙΐΙ 

Ιη ΤίίΓΑοίΑοι (!) ; εΐ ίη εα Γβ^ίοηβ υϋί ΑβίίΕ ρΐΌ* 
χΐηι* 681, Β]^ζ3ΐιΐίϋΐιι υΓ5επι βΓβεοιιιη (ςυβε ηιιη€ 
€ίοιι•1ΐιιΐΙηοροΙί8 €81), ΤΙίΓαοί» ιιι«(τοροΙίιη ευη- Σαρδαναπάλου, Άσσυρίων βασιλέως, τήν ήγεμο- 
ν{αν άφελομένου, Οστερον ύπ^ Περσών τήν βσσι- 
λείαν άπ^βαλειν, ηγουμένου Κύρου τού Καμύύσεω, 
χα\ Πέρσας τδ άπ6 τούδε έτΛ μέγα χωρήσαι δυνά- 
μεως, τά τε άλλα χαΐ ές Εύρ€υπην διαβάντες. Μετά 
δέ ταΰτα ύστερον ού ττολλαίς γενεαΖς Άλέξανδρον 
τδν Φιλίππου Μαχ8δ'5νων βασιλέα, Πέρσα; άφελό- 
μενον τήν ήγεμονίαν, χα\ Ίνδους χαταατρεψάμενον, 
χα\ Αιβύης μοίραν ούχ δλίγην, πρδς δέ χαΊ Ευρώπης, 
τοΓς μιθ' εαυτόν βασιλβίαν * χαταλιπειν. Ές δ δή 
'Ρωμαίους 1π\ τήν της οίχουμένης μεγίστην αρχήν 
άφίχομένους, Ισοτάλαντον Ιχοντας τύχην ττ) άρετξ, 
έπιτρέψαντας Τώμηντψ μεγίστφ αυτών άρχιερεί, 
χα\ διαβάντας ές βρ^χην ΰφηγουμένου έπ\ τάδε τοΟ ΑΐίΙΐΜΟίε», ουιη ΡεΓ8ί8, & ςιιίϋαβ |{Γ3νί69ίιηε «βΟί- ^ βασιλέως, χα\ θράχης έπ\ χώραν, ήτις ές τήν 

|€^ηΐυΓ, ρΙιΐΓί 11)91 ρΓοβΠα ίεοεΓυιιΐ. βι-χοί «ιιΐ^οι 

βχ βο ΐειηροΓε Εοιηαηίβ εοιηηιί8ΐί, ειιιιι Ιιίβ αΐί- 

ςιΐλΐιΐο ρ1υΓ6δ ηυιηεΓΟ εδββηΐ^ Πηκυ^πι 8υαιη ρ»- 

ΐΗοβςυβ ηΐ0Γβ8 3(1 ϋηειη υβςυε οοηβίβηΐεΓ τείί- 

ηα^ηιηΐ; ηεο ΐΑΐηοη ρϋηιιηι ηοηαεη ίρβίδ τεπίλπ- 

8ίΙ« ν«Γυιη ιηυΐ3ΐυιη εβί. Ν3ΐη Βχχαιιΐϋ Γε{ςε8 ιιοη 

ΑΐιιρΠυβ ί8(ιΐ(1 ηοιηεη |^ε8ΐανεΓυηΐ, 88<1 ιηβ^ηβ ουιη 

νβΐΜΓΑΐίοηβ 8είρ808 Ποαΐ3ηο8 ίιιιρεπιΐ0Γ68, εΐ Οφ- 

ΙΛΙ13Λ, ιιβο βΓφεοίυιη γ(*^08, ΗΐιηουρΗνεΓυιιΐ. Βο- *Ασ{αν έγγυτάτω οίχείται , Βυζάντιον Ελληνίδα 
πδλιν, μητρόπολιν σφών αποδείχνοντας πρδς Πέρ- 
σας, ύφ* ων ανήκεστα έπεπ^νθεσαν, τ6ν αγώνα 
ποιβΙβΟαι, "Ελληνας τε τδ άκδ τούδε 'Ρωμαίοις αυ- 
τού έπιμιγιτύντας, γλώτταν μέν χα\ ήθη τά εαυτών, 
τψ ιιολλφ πλέονας "Ρωμαίων Έλληνας αυτού έπι- 
χρατείν, διά τέλους φυλάξαι * τούνομα μέντοι μηκέτι 
κατά τ^ πάτριον χα>.ουμένους άλλάξασθαι * χα\ τους 
γε βασιλείς Βυζαντίου έπ\ τδ σφάς αύνούς Τω* ΝοίυΙβθ αιαΓςίηαΐ65. 
(Ι) €υιΐ8ΐ3ηΐίΐιιΐ8 ίιιιροπαιιι 3(1 ΟπΚιΌβ ΐΓαη$ΓθΓΐ 3ηη. 35.'>. * τήν βασιλ. Ϋΐ ΌΕ ΚΕΒϋδ τυαοιοΐδ ίΐΒ. Ι. 18 

|ϋί(ι)ν βιβιλεις τε κα\ (χύτοχράτορας σεμ^ιύνεσΟαι Α ιη»ηο8 ςιιΐ(]βηι αοϋβρίπιιΐ», 61 ίρβΟΓαπι ροηΙί(ΐ€€ΐιι 

ιηαχΊιηιιιΐ], οαιη Ιοη^ο ΐβιηροΓβ €θη€6Γΐ»•5βηΐ ουηι άποχαλ'Γν • "Ελλήνων δΙ' ββιΛεΤς ούχέτι ούδβμη 
άξιοΟν: Τοα; μέντοι 'ΡωριαΕου; έπυθόμεθα χα\ αυ- 
τών άρχιι^ρέα τ&ν μίγιβίίον; ούκ ολίγα Λ-ίταί χβ'βά 
τ*;ν θρησχΐίαν άιΛ πολλών ετών διβνεχθέντα^ βια- 
^χεχρίυΟαιτά τε άλλα άφ• "Ελλήνων, χα\ δή κα\ 
'Ρασιλέα έ»ιψηφ:{;ομένους, Μ μίν άΐΓ6 Γαλατών, 
6:1 βΙ Ατ;^ Γερμανών , ές τόνδε ίεΐ τ&ν χρόνον 
Αηοδειχνϋναί• Διαιτρεσβεύεσ&αι δΙ άε\ ττρ^; τοΟς 
"Ελληνα; ούχ ίστιν δτβ διαλείποντας, ώστε τΑ Ις 
θρησχείαν σφίακ ξόμφωνί τε χοΛ ξυνωδά χαταστή- 
σαι άλλήλοκ» χατϋ ταυτδ ξυνιίντας. Κα>. μίντοι 
Έλληνας μή έθελήσαι 'Ρωμα(οις διά χρίνου συμ- 
φερομ^νοις τά πάτριι σφίτι χαθεστώτα συγχίαι. Κα\ 
άΓΛ ταύτης δή της διαφοράς συχνούς τε τών Έ'σπε- 6ηΒ€ί•, ίη €ΙΐΓΐ9(ι*9η£ Γ6ΐί£[ίοηί8 ςιιίϋυβιίαιη «Γϋου- 
]($, (Αΐκίβηα 3 6γφγΙ& (]6Γ«£ί$86. Ηοηι&αυιη ααΐβιη 
€£52Γ6ΐη ηυηο 6 0»1Η$, ηυηο 6 0βηΐ)8ηΐ5 βΙΙ^βΐΝ 
168, Ι6|^»ΐ08, ηιιΙΙαηι ργογ$ιι8 οο635ΐοηβιη οιηΐΐΐβιι- 
108', ιηί86ΓυιιΓ 9(1 Ογχ€ο$, ιι( ΰοηνβηίβηΐΰβ !η 
ιιπϋΐη, €οηοίΙίιιιιιςυ6 ΰθϊ)ε6ΐ6ΐ)Γαη(68, €οη€θΓύίιιη, 
ςιιβηΐυιη »(] ΟΙιΗβΐίιιηλίη ΓβΙί^Ίοηβιη ίΐΐίηβΙ, ίιιΙβΓ 
8Ρ8β ΰοη^ΙιιΙίπ:ΐΓ6η(. Αι ΰτχ&ι ηοΙιιοΓυηΐ (2), ουηι 
ρίυπιηΊβ αηιιΐβ 8(Γν6Γ$α3 ηοιη8ηθ8 ΰοηίβηΐίοιιβι 
ιηο?ί89βηΚ, ραΐηυιη ΓθΙί^ί(»ηί8 βυχ οιιΐΐυτη ροΓίαΓ- 
1)βη• ΉίίΟ άί$%\ά\1 οβυββ ρβηηοιΐ ΟοοΙιΙβηίαΙίυιη 
ρΐυηιηί, 3(Ι]υηοΐί8 βΐίαηι ΥβηβΚίδ, ροηΐίΠοβ πι^νΐ- 
ιηο 816 ίη$ΐί([3ηΐ6, (ΙβεΓβτβηιηΙ οίαβββ ηιαιΊιηβ ιηι- ρίων, χα\ δίϊ χαΐ Ενετούς, ενάγοντος έιΛ τάδε του Β ί?ηί ρΓΟβοίδοί 9(Ιν6Γ8υ8 Ο㻀08. ΑρρεΙΙβηΙβδ ιβΚυΓ •Ρωμαίων άρχιερίως 9τ6).ψ στρατεύεσΟαι μιγάλφ 1π\ 
τους Έλληνας, κα\ έπιόντας ές τ6 Βυζάντιον άφι- 
κίσθαι, χα\ Βυζαντίου τήν π^λιν κατά κράτος 
ηιϊν^σιΧίΛ τι Βυζαντίου κα\ Ελλήνων τοί^ς 
όρίττους οΓχεσθαι διαβάντας ές τήν Άσίαν. *Αφΐκο- 
μενους δέ άποδεικνυναι σφίσι Νίχαιαν τήν Ελληνίδα 
πόλιν. τλ βασίλεια έν αύτ8 ποιούμενους. Μετά δΐί 
«αΰτα ου ι»λ).€«ς Ιτεσιν Οστερον, άπολαβείντε αδθις 
Βυζάντιον, κρύ^α είσεληλυθβτας έςτήνπίλιν. ΚαΙ 
ές τήν Κϋρώνην αύ διαβάντας διαγενέσ6αι έν α6τ|| 
βασιλεύοντας. Βασιλέα δέ Ελλήνων μετά ταΟτα 
Ίωάννην έπι ξυρου άχμής ήδη αίσθ^μβνον τά Ελ- 
λήνων πράγματα, λαβ^ντα τβ τους Βυζαντίου αρχιε- 
ρείς, κα\ Ελλήνων τους έλλογίμους, διαπλβυσαι ΒγζβηΗιιιη ΐ]Γΐ)βηι, βαηι νί εβρβΓυηΐ. Ηβχ «υίβηι 
ΒγζβηΓιυ• ΰυπι ^^x^οηηϊ ορίίιηιΐίΐιυβ Γυ^βη 
ίηίβηε, ΰοηΐυΐίΐ $6 ίη Αβίιιιιι. Οαο ουιη νβηΐιββηΐ, 
6ΐβ|;6Γ6 Νΐ6«8ΐη υΓΐ>6ΐη βΓΧοαιη, 6&ηΐ(|αβ π^^ηΙ 
Λβάβϊϊί (1θ€ΐ8Γ8η]ηΐ. βιιιη ιηηί ΙηΙ(ΒΓ0688ΐ886ΐιΙ 
ρ8υε{, Βγζιηΐΐαηι ΓβεηρβηΓυιιΐ, ευηι ςυ^ηι ιηιιΐ- 
ηΐ6 0€ειι11β Ιη 68πι 8β ΓβεβρίιββηΙ (5). ΒβτβΓ»! Ι|[Ι- 
ΐοΓ Βγζαηΐΐυιη, Γ6ΐΐοί8 Αβίβ, τΒ%ηι 0υΙ>6Γη9ούϋι 
(Ιίυ ΐβηυβΓυηΐ. Τιηάβηι (ΓΓχοοΓαιη τβχ Χο^ιιηθ•, 
ίηΐβ11Ι{[6η8 βΓ3βοοΓυιη γ68 ίη βαηιιησ ρβηευΐο, 
ηιιαβ} ίηΐ6Γ πιαΙΙβυιη β( ίηουίΐϋπι, τβΓβιΗ, 8••υΜ- 
ρΐί8 Βχζβηΐίί 6ρί8θορί«, ηβ€ηοη ΟηκεοΓυηι ()οοΐί•, 
εοη$€6η(Ιίΐ η3νοηι, 61 ίη ΙΐΑΐίαπι ρΓόΓεεΙηβ 6$Ι (4); 
6\ί8ΐ:ιη8η8, βΙ οοηνβηίβββηε οηπι Ηοπι^ηί» Ιη βθ• άπιέντα ές Ίταλίαν, Ες γε τ^ν άπ6 Τούρκων έπηρ- ^ β^ΐΐο Γ6ΐί([ίοηί8, 8β Ι)08 ιυιιΙί9Γ68 Ι)8ΐ)ίΙΠΓαηι »ά τημένον οΐ κίνδυνον έπικουρίαν οΙί5μενος οΓσεσθαι, 
ήν έκείνοις τά κατά τήν θρησχείαν ξυμβι}, Γεν^με- 
νονδέέν *1ταλίς[, χα\ κοινωνησάμενον τφ 'Ρωμαίων 
^χιερ^Ι τήν περ\ τήν Ορησκείαν διαψοράν, είς διά- 
λεξιν μέντοι χαταστηναι πολυπραγμονοΰντας, τε- 
/Λυτώ»Λα δέ ξυμβήναι αΟτφ άμα τοΓς "Ελλησι τά 
κατά τήν διαψοράν σφίσιν ξυνφδά άποδεικνυμένους, 
κα\ τήν διαφοράν σφίσι διαλυομένου;. Επικουρίας 
δέ τυχόντα έν μέρει, άποκομίζεσΟαι αύθις έπ\ Βυ- 
ζαντίου. Τους μέντοι "Ελληνας έπ' οΓχου γενομέ- 
νους μή έμμεΐναι το?ς έν *Ιταλίςι και έν συνύδοις 
πεπραγμένο!ς, άξιουντας σφίσι μηδαμή ευαγές 
είναι 'ΡώμαΙσις, ώς δή μή αΓσια διισχυριζομένοις, ΜΙυπι ]3ΐη Ιιβυά (ΙυΙ)!6 9 ΤυΓΟί'ι ίηιηιίη6η8. Οηιη 
30ΐ6ηι αά οοΐίοςυΐυπι νβηΐβδβΐ ουπι ροηΐΐίΐοβ Κο- 
ηιβηο Ευ|;6ηίο Ιυπι ςα^Γΐο, βυρβΓ Γβΐίβίοηίβ 6θη- 
ΐΓΟτβτιίβ, άί8ρυΐ3ΐίο ουηι πΐ3{[η3 ιΙΐβΓΟβίΙοηο 
υΐΓϊηςυβ βχοπι 6βΙ. ΡοβίΓβπισ 60 γ68 <!6(1ιΐ€ΐ4ΐ β•!, 
ιιΐ ΟτΛ€Ϊ ρ8ηΐ6Γ 61 Βοπ)3ηί ίη Γβΐί^^οηίβ 4 ι>Η[<^ 
Ιίο €οη86ηΐΐΓ6ηΐ, <Ιΐ8€0Γ<!ί«<|Ηβ οπιηί• ςη^ηι Ιοη^Ιΐ- 
βίιηβ 8υΙ)Π)0Τ6Γ6ΐαΓ. Ηβζ ϊ^ΙίαΓ βηρϋοηιηι »ηχϋΙΙ 
9 Κοπΐ8ηΪ8 ιϋςυαηίαΐυπι η9ΐ€ΐΗ8, (ϊοπιυηι Γ6(Ιϋΐ• 
Ογ966{ Γ6Υ6Γ8ί ΒγζΑηΙίιιιη, 9€19 6ϋο€βηΙ 60•^ ςυΙ 
(Ιοπιΐ Π)9η8βτ3ηΐ; ςιιί φΐίιίεπι ηοΐιιβηιηΐ βίΑΓβ ΙιΙ» 
(]υ36 36ΐ9 6Γ9ηΙ !η Ι(9ΐΐ9Β βγηοϋΐβ, ρυΐ9ηΐ68, •11>1 
ιΐ6αΐίφΐ9Π) Τ98 6886, 6οη8βη8ΐιηι ρηΒ$ΐ9Γ6 ΚοηιαηΙ• συντίθεσΟαι •Λ τΜΐράπαν. Κα\ ο*^τω διάφορα διά * |) ηβίΑΗβ 988βΤ6ηΐίΙ)η8. Ηίηο ρβηρείνο (1ί•εθΓ(ϋ9ΐιι ίό- τέλους γενέσθαι *Ελλΐ[σι τά πρ6ς Τωμαίους. Ταύ- 
τα μέν ές τοσούτον μοι άποχρώντως Εχοντα• έπιδε-' 
£είχθω πβρί τε της Ελλήνων βασιλείας, κα\ τής- 
ές *Ρωμαίους έχούσης διαφοράς. Ώς δή ούκ δρθώς . 
τά.γε ές βασιλείαν, χαΐ ές τούνομα * αδτφ προσηγο- 
ρεύετο τούτοις. Παραγενόμενος μέν ου ν αύτδς Εγώ*- 
γε έπΙ τύνδβ τ6ν βίον, χατέλαβον "Ελληνας τε κα\ 
*£λλήνων βασιλέα, ύπύ τε τών έν θρ^κη γενών νί886 6180608 ίη πθ^^οΐίο ΓεΙΙ^ίοπί• 9<)?6Γ8υ• Αοπια- 
Π08 6οη8ΐ9ΐ. Η«6 ςαίάεηι 1)9οΐ6ηιιι, ςυληΐηπι ρηΒ- 
86ηκί ΙιίβίοΗίΒ 6οηϋυ66Γβ νί{ΐ6(ιΐΓ, (16 ΟγχοοπιιΙι ' 
Γβ^ηο, 61 €0ηΐίιιυ9 Ιιοηιηι (1ΐ856η8ΐοηβ 9άν6Γ8ν• 
Ποηΐ9ηθ8ν ι1ίχί88β βαίΚείαΐ. Ιΐ9ςη6- ΐαπι Ιρ$οπιηι*. 
Γ^^ηυι», Ιυηι ηοιιΐ6η ηοη Γ66ΐ6 9ρΐ)6ΐ!9ΐυιη 681•• 
β•;ο ί^ίΙϋΓ €0111 9{Γηι;ίδ86Πΐ 1ι9Β6 ΐ6η)ρθΓ9, ιηΐη- 
9<Ιν6ηί 6η6609, Ι1θΓηαιςα« Γ6^(ΐηι ρΗηο •ιι1>^ 
Τ1ΐΓ9€ίΙ)υ8 6X5(111886 ; ρθ8ΐ69 Γ6ΐΓςυο Γθ{ηό 1 Βιιν^' •πρώτα, μετά δέ ταΰτ» χαΐύπ* αύτφν γε τών Βαρ- 

Νο(αΙδ& ΕΟβΓ^ίη&Ιββ. 

(2) βοΐιίεπιι Ι^9ΐΙηοΓυηι 6ΐ6Γ»>6οηιπι,870. ΐαηυιη 1200; Ογχοι τεοιιροΓληΐ 1285. 

(3) 1.9ΐίηί οο€υραηΐ ίωρεηιιιη ΟοηβίΕηΐίηοροΙί- (4) Αηηο 1438. 

* κα\ ούτω δέ διαφ. διά τ6 τ• 19 ΙΑΟΝίαΐ αΗΑ1.Γ0€0Ν0Υί./Ε 

1)3Ηβ 6ζυΙο>, ρίΓναιη ςΒΟϋιΙιιη Γβ^ηιιιη {ΐι1)βΓ- Α βάρων της Αλλης αρχής &πεληλαμένους, άρχΙ^ν τ^ν' 

<< βραχιΐάν τίνα πιριέπειν, Βυζάντιον, χα\ Βυζαν- 
τίου τ)]ν χάτω παραλ(αν &χρις Ήραχλ((ας πόλεως, 
χχτά δλ ΕΟξβινον πόντον τ^ν &νω παραλίαν &χρι 
Μεσημβρίας πόλιω; * ΙΙελοπόννησόν τβ αΖ ξύμπα- 
σαν, «λήν ή τριών ή τβττ&ρων πόλεων των Ενετών * 
ώσαΰτο>ς Λήμνον, 'Ιμβρον χαΐ νήσους τάς αυτού 
ταύττ| έν τψ ΑΕγα(φ φχημένας. Ός ούν Ιχαστα 
ταΟτα ξυνέβη γενέσθαι, ώ; τίί τών Ελλήνων πράγ- 
ματα χατά βραχύ άπώλετο, φθεκρόμενα ύπ6 Τούρ- 
χων^χαΐώςτά Ιχείνων μεγάλα έγένβτο, ές μέγα 
&ε\&ςτόνδε τ6νχρόνον Ιόντα ιύδαιμονίας, Ιπιμνη- 
σόμεθα έπεξκόντες, έφ* όσον Οή Ις τ& άχριβέστερον 
ΙττυθόμεΟα. 
ΤυΓοοβ 61(0 ηββοίο (ΐιισ^ηαιη &η1ίςυίΐυ» ηοηίθη β Τούρχους Οή ουν Εγωγβ ούχ οΤδ* ό τι&ν χαλέταιμι 

«Ιλίηριιίβηΐ 608 ^δοτίΐιίβ, ςιιοβ Τ^γΙαγοβ ηοιιιίη9ηΐ, 
οτί(ίη6ηι ΙΓ>Ι>6Γ6 : ηοη ιηιΐλΐιι δβοιιΐΐ €0ΐι]6€ΐυΓβιη, 
▼Μβΐίοβΐ ςυοιΐ ιηοηΐιυβ Ιΐλίκΐ πιιιΐΐυιη ίιιΚ6Γ 86 <1ίί- 
^ηηΐ, Γιιΐ||;υ»ςυ6 υΐΑΟΐυΓ 6ΐί»ιηη«ιιιι 066 ηιιΐΐυηι 
41ηιιηϋί• ΑΙυηΐ βηίιη, δ6}Ίΐι&8 &6ρΐ6ηί• τΐοίϋυβ & 

ΤλΒ9Ι ρΓ0|[Γ68808• Αβίΐΐη 8Ιΐρ6ΓίθΓ6ΐη ϋ6?88ΐΑ886, 

Ρ9ΐηΐ)ί8 €2 Ι6ΐηρ6»ΐ8ΐ6 ΓβΓϋΐιι 8ηιηηι& ρο(ί6ηϋ1>ιΐ8 : 
ι•€€ηοη Ρ6Γ89ηιιη, Μβ^οτυη» ΑββχΓίοΓυοκιιιβ Γβ• 
||οιιβ8 1θη6ηΐί5ιι«• Ιϋηο ρβΓΑ^Γβΐλ ςαοςυ6 Ιηίβ• 
ιϊοτβ ΑβΙι, ΡΙΐΓχ^ίιηι^ 1.7(1ί3ΐιι, 61 €>ρρβ<Ιθ6Ί9ΐηι 

800 ίΐηρ6Γίθ »4]6€ΐ886. ΕΐίΑΠΙ 011116 νί4}6Γ6 681» ϋΐ 

ί6ΓΐυΓ» ρ1οηιηο8 Ιεΐίιιβ 8606Γί8 Ιιοιηίη68 ιιΐΗ(|υ6 ρ6Γ 

Α«ΐ9ΐη (ϋ8ρβΓ808• ΙΙ10ΓίΙ>υ8 6Ι νΙθΙΐ18 ηΐίοηβ Γ6ί6- % τΙά6ΐΙο6( ΒγζΑηΓιηυιη : ΒχζαηΐΊίςυβ ηι&ήΐΐ- 
πιιηι Γ6£ίοη6ηι ίηΓ6ηοΓ6ηι, Η6η6ΐ68ΐιι ιιγΙ)6πι 
ΐίοςοβ , 61 ]ιιχΐλ Ευχίηυηι Ροηκυιη ιιΐ8πΐίιη8ηι γ6- 
ΐ;ίοη6ηι 8υρ6ΓίρΓ6ΐη, υ3ςυ6 &(Ι ιΐΓΐ>6ΐη Μ686ΐη1)Η&ιη; 
μτ«€6Γ6& Ρ6ΐοροιιη68υαι οηοηβηι, 6χΐπι Ιγ68 ιυΐ 
ΐ|θΐΙαοΓ Υ6ΐΐ6ΐ0Γυηι υΓΐ)68* «(ΙΙιχο 1.6ηιηαιη 6Ι 
Ιηι1>Γ0ΐη. ΙηβυΐΜςυβ Πη ίη ηατί ^£β9^ο 8ίΐα$. ϋΐ 
&αΐ6ΐη βΙη^ΐλίΑ \ϊx^ 6οηΐ{26πηΙ, αΙ 6ΓΧ60Γυπι γ68 
ι>λυΐ8ΐίιη ιηΐ6Γί6ΓΪηΐ 8 ΤαΓβίβ &€θ!$9β, υΐ ΤυκοΓυιο 
Γ6• 08(106 Ιη6Γ6ηΐ6ηΐοηι 80ΐηρ86ηΒΐ, οΐ ϋάβιη ΐ(1 
1111X101810 ρ6ητ6η6ηηΙ ί6ΐίεΗ8(6Πΐ οιςοο ««1 ρπΒ- 

86118 Ι6ΐηρ08« 8100018 1)266 6Χρ1ίθ8ΐ>ία)08, ςΟΜΒ 
6Χ86ΐΐ88ΐθ)β 61 ▼6Π88ΐηβ 80(ϋ?ίηΐυ8• χατ& τ6 παλαιών, ώστε τ&ληθοΰς μή Οιαμαρτε?ν 
οΐ μίν γάρ Σχυθών Απογόνους το'^ς Τούρχους οΓονται 
είναι, όρθότερον Οή συμβαλλόμενοι π£ρ\ αυτών, όιά 
τλΙς ήθη ού πολί) όιεστηχότα χαθισταμένους, γλώτ- 
τυ σύνεγγυς μάλα Ιιαχρησθαι Ιτι χα\ νυν τ|5 αύτζ. 
ΣχύΟας τε γάρ φασι τ^ Ιβόομον ήόη άπ6 Τανάΐδος 
ώρμημέτους» χαταστρέφεσθαι τήν &νω *Ασ£αν, Πάρ- 
θων τήν ήγεμονίαν εχόντων, τήν τε Περσών χώραν 
χα\ Μή^ων, χα\ *Ασσυρ(ων. Μετά δέ ταύτα έπιχα- 
ταβάντας ές τήν χάτω •Ασ£αν, ΙιΛ Φρυγίαν, Αυδίαν 
τε χα\ Καππαδοχίαν, τά ϊς τήνβε τήν χώραν ύπο- 
χείρια σφίσι ποιήσαβθαι. Κα\ νυν Εστίν ΙβεΙν ^ λέ- 
γουσι «ολλά του γένους τούτου πολλαχή της Ασίας 
Ιπινεμόμενα, πρδς ΣχυΟώντών Νομάδων ήθη τε χα\ Ι[βμ(6• δε]ηΙΐ88 Νθθ)8(ΐ68 (ςοθ8 ρ88ΐθΓ68 8ΐτ6 8Γ- & δίαιταν τετραμμένην , ούδαμή της *Ασ{ας Εσχον ΗΙ60Ι8Π08 000 8ΐ>80Γϋ6 (1ίθ88) ΟΟΙΙίΙΐΙ Ιο Α8ί8 €6Τ- 
188 •( 11X88 Ιΐ8ΐ)6Βΐ68 86(168. 11Π 6ΐ 8ΐί8 60θ]6€ΐαΓ8 
«Ιθ6ΒθΙΟΓ• <108 600ηΓσΐ8Γ6 οίίΟΙίΙΙΙΓ, ΤυΓ608 δοχ- 
|1ΐ8ηΐαΐ 6886 ρΤ0|6αί601, ςΒ0(1 ίθΓβΠΟΠ8 Α$ί» Γ6- 
1^00601 (60168 5 ΤοΓΟΟΓΟΒΙ 1)8Γΐ)8ηβ ΙΟΟΟΙβοΙ, 

1.|ΐ1ΐ8η), €8Η80), ΡΙιητβΊΒΟί 61 €8ρρ84θ€ί8θ), ςοΐ 

ϋΒ§α8 61 Γ6ΐΜ|00 Ι|ΟθΙί(1ί8098 νίΐφ 08Ο ΒΐΙΐΗ (ϋ8€Γί- 
1ΒΙβΙ8 ΙιαΙ)6Τ6 60|008€ΗΒΐΟΓ Β δ€νΐ1ΐΊ8 8|[6ΒΐίΙΐ08 ίΟ 
«Β Γ6§ί006, ςΟ» ίΟΐΟΓ Τ80810Ι 6ΐ &ΙΓΠ881Ϊ8ΙΒ 6Χ- 

ΒοτΗΐ. 8οιιΙ ςοΐ 6χί8ΐία)8ο(» Τογ€08 β ΡβΠΙιογοοι 

]Η«|βθί6 (168060(}6Γ6. ΗΟΒ 60101, 6001 ρ6Γ866θΙίθ• 

ΜΒΟΙ Ιιθ8ϋΙ•αι β δοχίΐι» ▼Β{ί8• ςοΊ ΝοοίΒϋβΒ <1ί- 

«ΒΟΙΟΓ 8 ρβΙΟΐυΐΑθ4ί8 ρ8ΐ>θΙί», ρ8ΐ6Ι60ΐ0Γ» 10 1θ- Χλταφανή τήν διατριβήν. • Κάχείνη δέ Ετι συμβάλ- 
λονται ώς *Ασίας τήν χάτω χώρα^ ένοιχοΟντα βάρ- 
βαρα Εθνη Τούρχων, ΑυδίΟνν, Καρίαν, Φρυγίαν τε 
χα\ ΚαππαδοχΙαν, Σχύθαις τήν άπ6 ΤανάΙδος 1π\ 
Σαρματίαν χώραν Ιπινεμομένους όμόγλωττά τέ Ιστι 
χα\ όμόσχιυα. "Ένιοι δλ Πάρθων απογόνους Τούρ- 
χους φασΧν είναι. Τούτους γάρ ύιν6 Σχυθών τών 
Νομάδων διωχομένους, ές τήν χάτω *Ασ(αν Ιπιχι- 
ταβήναι, χα\ Ις τ6 Νομαδιχώτερον άποχλίναντας 
σχ8δασθήναι ταύτη άνά τάς πό/^ις * χα\ άπλ τούτου 
ώς δή Νομάδας Τούρχους τ6 γένος τούτο χαλεϊσθαι. 
•Αλλοι δέ φασ\ν άπ6 Τούρχης τών Περσών πόλεως 
μβγάλης τ» χα\ εύδαίμονος προελθείν τε τδ γένος ΐ6?ΙοηΒ Ακί» Γ6|(Ίοη6αι οοοΐ6θ(ϋ886 οοο8ΐ3ΐ• Οοοι- |. διισχυρ{ζονται, χαΐ εΙς τήν χάτω χώραν της |Ασ(ας 

- - άπαλλαττομένους σχεδασβήναι ταύτη άνά τήν Άσίαν 

ΙπιΧΒτασχόντας τήν χώραν• Ε1σ\ δέ οί βούλοντβίι 
Ταόρχους ά«6 Σ;*ρίας μδλλβν της Κοίλης χαΐ Αρα- 
βίας ή άπ6 Σχυθών, έπ\ τήνδε τήν χώραν άφιχο- 
μένους μετά Όμέφεω του τήν νομοθεσίαν διαδεξα- 
μένου, ΙπΙ τήν της ΆίΙας αρχήν προ•ληλυθέναι • 
χα\ ταύτ|ΐ αύτοϋ χαταΐείφθέντας, Ις τδ Νομαδιχώ- 
τερον άποχλίναι. 'Ος μλν ουν τούτων Εχαστα Εχε» 
Αληθείας, χα\ έψ* Α δέη τούτων χωροϋντας πυθέαθαι 
&μ8ΐνον, ούχ Εχω ξυμβαλέσθαι ώς ασφαλέστατα « 
τοσόνδε μέντοι είρήσεται, ώ; τοΙς άπδ Σχυθών γε- 
νέσθαι τήν άρ/ήν τούτοις δχισχυριζομένοις Εχο: αν ^Οβ <^ ΐρβί ν8|[• Μΐ6βΓΐΐ8 8β<1ίΙ>Β8 0)8ρ8ΐΐ8 808 ρΐ80- 
ΒΙγΙβ €ΐΤ€0Βΐί6Τ60ΐ68, 60 1θ6ί Τ6Ν8Γ6θΙθ?, ρΟΓ 688 
νΓΐΐ68 6886 (υ886σΐΙ08ΐΟ& ΐΒ0<1βΠΙ, ΒρρΒΓβΙ. ΕχΊοΐΚ) 
ί8ΐθ<1 ΙΐΟΟίίοΟΟΙ (ΒΟΟβ €Οθϋβ[ϋ ΤθΓ008« 4|ΟΒ8ί Νθ« 
<ΟΒΐΐ68» Τ0€ίΐ8Η. ΑΙΗ 6Χ Τθί€8, ΡβΤβΒΓΟΟΙ 0Γ1>6 
ΒΒΒ^ΟΒ 61 θρθΐ6θΐΒ, 1ΐΟ€ ΙΐΟΟίίΐΙΟΟΙ |βηθΒ ρΓΟ• 
(Τ688001 6886» ΐΓ84θΟΙ : 6ΐ 1ιΙΒ6 ρΤΟΓβΟΐΟβ, Α8ί& 
ί裕ΓΪΟΤί8 ΕΒβίΟΟΒΟΙ ΐ8Β<ΐ6αΐ ΙΟ 80801 (1ίΐίθ06αΐ Γ6- 
Ιλ6βί8»6 ΙαΐΒΟλ ρ6ΓΐΐΠ)60ΐ. 8θΟΙ 4|θϋ)08 ΠΙΒ^ΪΒ ρΐΒ- 
€•1. ΤθΓ€08 6Χ θ€8ΐ687ΗΒ 61 ΑγβΙιΙβ, 1Ι6ΐ 6Χ 5€5- 
1^18, 10 ίείΒΟΙ Γ6βΙθΒ6ΙΟ, Ιΐ8ΐ)60ΐ68 566001 1β$Ί&ΐ8- 
Ι0Γ6Ι0 ΗθΙ08ΤβΙΟ (ίν6 Οθ)ΒΓ601, (Ι6ΐ8ΐ0β 6&>6, Αείχ* Νοίυΐφ ο[)8Γ8ΊηαΙο&. ^χάχλίνοι δΕΕχι συμβάλλοντας. 11. αΐ ίο ςυοί. Μ ηΚ ΚΕΒϋΒ ΤϋΒΟΙΠΙδ ΪΛΒ. Ι. 25 

τις συμφέρΕ99αι Αμ:ινσν, βι^ τ6 Σχύθα; τους έν Α ηυβ ίιηροηιιιη Ι3η46ΐη οΙ>ΓιηυΊ556« νίνοηΐββ ίη8ΐ2Γ 
τ]| Ευρώπη πρδς ίω Ιτι χα\ νυν βιαγενομένους «ατλ τή^ άγο,οάν καλούμενη ν ■ των έν τ?1 Ά»ί^ 
Τούρχων Ιπαΐκιν ού χαλβπώ;• δια!τη" τι κά\ σκβυ!} 
Ιτι χα\ νυν τ{| αύτ^ &μφω τώ γένβε δΐαχρωμένους, 
θι4 τ^ Σχύθας έιτιχρατήσαι ά^βνταχή της Άσί*ς. 
Δή>οί β^ χλ\ τοδνομα αύτ^, τήν Νομαδιχήν δίαιταν 
1:ρ<}ηρημ^νον• κα\ τδν ταΰτη του βίου πλέον αύτφ 
ιτοιούμενον. Τ6 δί) γένος τούτο τοίίς Τούρκους μέγα 
χι δν χαι\ &π\ ινολυ διήχον, ές μο'ρας Ιπί^ταμί/Χ 
βιαχ€χρ(βΟαι τιν&ς, ^Χλας τε δ{] χα\ Όγου^ίων τ))ν 
μοΤραν, γένος ού φχΟλον ούδΙ άγεννές. *Απ6 τούτων 
Α των Όγ^υζΤων γένβοθαι Ίουβόύζαλπα Ανδρα 
έπιειχή τε, χα> της των ΌγουζΓων μοΓρα; ήγησά- 
μενον^ Τούτον δέ έπ' άρετ{| εύφημου με νον άπομνη- 8 Νοιη3(!υπι. Λη ιυΐβιη €οηιιη6ΐηοΓβΐ» ββηίβηΐί^) 
κ!η|[υΐ9β νβπΚΑΐβιη οοηαρΙβοΟηΙιΐΓ, βυΐ €υί βαηιιη 
ηιιΐΗ &€β6()ΰΓ6 Ιυ(ο &υ8ίΐ, ηβηυβο ςα^τη ΐιιΐί$8Ίηΐ6 β( 
νβΗ$«ίπΐ6 ρΓοηυηΓι&Γβ. ΜΠή Ι&ιηβιι ρΓθΙ)3ΐ)ί11υ5 νί- 
(ΙβΐιΐΓ, Α58€η.ςυιη ρΓ£$(»Γ6 Ι!Γι$ ςιΗ ΤαΓΰοηιιη ογΙ- 
ΐ;ίιΐ6ΐη ίη 3ογΐΙια& ΓβΓβΓυηΙ , ουιη ιη&ηιΓ6$Ιιιη) £ίΐ, 
8θ7ΐΙιί8φΓι 3(ΙΙιιιο Ιιοάίβ ίη ΕοΓορΑ ΟπβηΙβιη ν6Γ$ιι^ 
9Βΐ8ΐ6ΐη 80ΐιη(, ορίίπιβ ΰοητβηΐΓβ οηιη ΊύτοΐΒ Ι(ΐ 
ΓοΓΟ, βιηροπίδ, βΐ οοηιηΐ6ΓθΊΊ8. Υί€(ιΐ8 6ΐ Γο.Γιςιιιΐδ 
νίΐ» υβυβ βΙΙ&ιηηυπι ιιΐΓίβηυβ ρβΓ «"βί » ςυί» δογ- 
ΙΙι» ιιη!ν6Γ89Β ίιηρ6ΠΙίΐΥ6πιηΐ Αδί». ΙιΙβαι βΐίαπι ίη- 
8ΐηυ2ΐ ιιοιηβη ΤυηοΓυιη; δί^ηΐηΓ&ΐ βηίιη ΙιοηιΊηβιιι 
ςιιΐ 3{[Γ68ΐίθΓ6ηι τΐεΐυ8 Γ3ΐίοη6ΐη ββςυίΐπΓ ίηβΙΑΓ 
Νοιηϋϋυιη, βΐ ιη&χτιη8ΐη τίΐ» ραρίβαι ίη εο οοη* μονεύουσι, διχαι6τατβν τβ αμα γεγονέναι, χα\ το!ς * 8ΐιηιίΙ. ββηυβ Ιιοο ΤυΓεοηιπι ουιη 68861 ηΐ3{κηαηι. Όγουζ{οις διαιτιρήν χαταστάντα, έλομένοις δκχά 7αι 
σφίσιν αύτοίς δίχην ήντινούν, δπδτε ΙπιδιχάΦοιτο^ 
το%ς κρο9ΐοϋσιν αύτφ άπαλλάττεοθαι Αγαπώντας 
(χατέρους, οΤς &ν Ικιδιχά^αιτο. Κα\ τοΰτό φααιν 
ίνιδ^ντας αύτφ τοΟς ΌγουζΙους διαπραξάμένους 
πρδς τ^ν τής χώρας βαφ'.λβύοντα, έπιστήοαι σφίίΐν 
αύτοίς τδν Ίουδουαάλπην διχαστήν. Μετά ίέ ταΟτα 
εχιτρέψαι φφιΐς αύτφ διαθεΤναι, ξ Αν αύτφ δοχοίη 
Ιπ\ τΙ> Αμεινον• Μετά δλ ταύτα τ6ν τούτου παΐδα 
Όγοϋζάλπην δκαδεξάμενον τήν Αρχήν της 'Ογουζίων 
μοίρας, ΙπΙ τδ τυ^^αννιχώτερον έξηγήσααθαι , τζρός 
τε τοΟς Ύλληνοτ; πολεμουντα χατΑ τήν *Ασίαν μέγα 
εύδοχιμησαι. Όρθογρούλην δ^ Όγουζάλπεω παΤδα 6ΐ Ι η ίπιιη6η8ΐιιη αιΐϋίαπι, εοαιρβηιιπι Ιι&1)βο ίιι 
ρ2ίη68 8ίτ6 Ιπ1>ιΐ8 ςυ^βόαπι 6886 (Ιίνίβιιιη χ ιηίΑτ 
<\\ϊϋ$ Γυί8δ6 ΐΓίΙ)υιη Ο^υζίοηιπι, (5) Ηοιηίηιιιη ($0- 
ηιΐ8 η60 ιη3ΐυιη, η66 ίηι1)6ΐΐ6. Εχ 1Γΐ8 η:ιΐιΐ8 6«( 
Ουζ3ΐρρ8, (6) νίΓ 9Β(]Ιΐί 1ιΐ8ΐί(ΐυ6 •Ιο4ίθ8ί88ΐηιυ8, 
θ£;υζίθΓυιη ϋυζ. Ηυηο αοοΙρίο οΙ> ΓοΓίίΐΐΜΐίηβη^ 
βαηηι ρΐιιπιηυιη 6886 Ι^υάαΐυιη, Ι^ηΐ^ςυβ ΓαΐΗΟ^ 
]υ8ΐ1(ί» (Οκυζίίδ ηαπκιηβ ]ιΐ8 (ϋ€6ΐ>3ΐ) υΐ 1Ίΐί|[»ιιΐ68 
ίρβιιηι α\ι%οτ^ηΐ ΛΜχτχινη ίη Γθ ςυ3ΠΙ>6ΐ : 8βη^ 
Ιβηΐίιπκιυθ ςοιιη ί6π:1)3ΐ ιιΐηΐ|ΐΐ6 ρηΓβ Ιβΐ» 
Ι6€ίρί6ΐ»ΐ. Εαηο \Ίνι χςιιιΐβίβιη <1βρΓ6Υΐ6η()6ηΙ«• 
Ο^υζϋ, ίιηρ6(ΓαΓυη(, ρΓ6θίΙ)υ8 Γ3ΐί9ηιιΐ68 Γβ{(ίοηί« 
1811118 Γ6{;6πι (ςιιί Ιιιιη 6Γ3( ΑΙ&(ϋπΡ8 ηοιηίηβ) • ιιΐ δραντήρ!^ τε Ις τΑ πΑντα γενύμενον, χα\ έπ\ πολέ- ^ ουηι αε6ίρ6Γ6ηΙ 8ί1)ί ]υ(1ΐ€6ΐη. Οιιο<1 υΙ>ί 6οηΓΐ|ί1• μους ήγη^άμενον, Αλλη τε πολλαχή εύδοχιμησαι, 
χα\ δή Χ3\ πλοία νβυπηγησΑμενον έπιλτ^στεύ6^ν νή- 
αους, επιπλέοντας έν τφ ΑΙγαίψ, τ|) τε *Ασί^ χα\ 
Εύρώπΐ} Ιπιχειμένας, χα\ τήν τε Εύρώπην πορ- 
θοΟντα, τά τε Αλλα χα\ ϊς Ταίναρον έμβΑντα ποτα- 
μών τδν χατΑ τήν Αΐνον, ΙιΑ πολύ του ποταμού συν 
ταΤς ναυνί «ροελθεΐν. Αέγεται δέ αύτδν χα\ Αλλη 
τε πολλαχή της Ευρώπης ΑποβΑαεις ποιήσασθαι* 
χα\ 1π\ ΙΙελθ730ννηαον Αψιχ^μενον, χα\ 1π\ ΕΟβοιαν 
χαΐ *Αττιχήν, τήν τε χώραν δηώααι, χα\ ΑνδρΑποδα 
ώς πλεΐατα ΑπενεγχΑμενον, μεγΑλα χερδΑναι. Όρ- 
θογρούλην δίτ το{ίτον μετΑ ταύτα έν τ{) *Αα(^ τραπδ- 
με•;θν φαα\ν έπ\ διαρπαγ)| της περιοιχΕδος χώρας, 
έπβξιέναι τε χα\ αιώ τούτου δρμώμενον, ξυναγεΤ^αί 86ηΐ6ΐίρ$08 ΐΓ3άί(ΐ6πιηΙ 0ιιζ8ΐρί, Ηΐ ^βειιιη λ%9^ 
Γ61, δβουπίΐυπι ςηοϋ 6ΐΐ8ΐίηιαΓ6ΐ τ^β Οβυζίηηιιη 
ορίίπιβ 1]3ΐ>ίΐιΐΓ88. Οβίπάβ οοιπ ίΙΙίυβ Ηιι]ιΐ8 ηοηιίη» 
0^υζ3ΐρ68 (ςυί 6ΐ Αί;υζ&1ρ68) » ίιηρβΓίυπι Ο^υζίοΛ 
Γυπι ΐΓί1)Π8 8ί1)ί γίη(]ίθ38$6ΐ, 1(1 ΐγΓΑπηίιΙβαι ιβρίη• 
ιτίΐ : ιηηαηιΐΰ ΐπίβεΐα Ορφοί• ΙηίβΓβηϋο, Ι^ΓβνΙ Ια 

Α$ί8 8ά ΐη3ΥΊΐη3ηΐ 0ΐ8Γίΐ3ΐ6Π1 »6€688ίΐ• Ργχ16Γ6• 

0Γΐ1ΐ0£;ιιΐ68 (7) 0||;υζ3ΐρΐ8 Α1ίυ8, οιιηι ιηαηυ 6Μ6Ι 

ρΓΟ(ηρΐί88ίΐηΐΙ8, 2ΓπΓΐ8 ΐηΐΐΙίΟΙ ροραΙθ8 Ιΐ£688βΜ• 

([ΙοπΑΐη ιηΑ^η.Ίΐη ιιΐη^ιυβ 3(]«ρ(υ8 68ΐ : 6ί3886ηι ςυο- 
ςυ6 ρ3Γ•νί(• ηιι^ Γγ61π8 1ιο8ΐί1ί βηίπιο η3νί{9ΐνίΙ ΐ4 
ίη8αΐ38 ίη Μ%90 € Γ6|:ίοηβ Αδί» ΕτίΓορβςυβ 8ίΐ«8• 
εΐί3ΐη ΕιίΓορβηι ροραΐ3ΐιΐ8 68ΐί Ηίιΐϋ ηινίΐΜΐι ίιι 
ίΙιιιιΐ6η ΤυΒη3Γαιη ]υχΐ8 ^Ε^υιη υΓΐ>6ΐη ιΐϋάηοΐίι (8). τε ατράτενμα• χα\ έπιόντα, χαταστρέφεσθαι τους αά ιιιηΙ(3ΐη βυηιΐηΐβ ρίΓίΑπι ρΓ066&8ίΙ. Ρ('.ΓυιιΙ,Ιιιιιΐ€ τε όμηρους "Ελληνας, χα\ τους ταύτη σφίσιν αυτών 
7»ριο^xο<»^ χα\ τδ Απδ τούδε ληΐζόμενον* τους δέ 
έπισπομένους αύτφ έν βραχεΐ δή ολβίους Αποδει- 
χνύναι, χα\ ούτω δή συχνούς τών ΝόμΑδων έπιγενο• 
μένους αύτφ» συμπολεμήσοι^ τε αύεφ Αμα, χα\συν- 
8ιενέγχαι τ6ν τςόλεμον^ έπ\ τους δμέρους , χα\ ταχνι 
Ιϊ ούτως έπ\ Αρχήν πιρεληλυθέναι ού φαύλην * διΑ 
δή ταύτα χα\ παρΑ ^Αλαδίνη μέγα εύδοχιμησαι. 
"Ενιοι δέ φασιν, *Ογουζ!ων τήν μοΤραν ηγουμένου 
*Ορθογρούλεω» χωρία έρυμνΑ π$ρ\ τ5ν Ταύρον χατα- 61 ίη 3Κί8Ϊ06ί8 ίΓΓυρί886 ίπ Εΐ|Γ0ρ3111• Τ30(ΐ6ηι ίη- 

{Γβ88ΐΐ8 Ρ6ΐοροηηβ8υιη, ΕυΙχΒΐιη» 6ΐ Αΐΐίεαιη» ΙμιΙ 
€ΐα<]6ΐη ιηβχίηιιιη, Γ6κ*ιοη11)υ8 ϋ6Τ38ΐ3ΐί8 , Γβνβτ- 
8ΐΐ8ςιιβ (Ιοπιυιη, ρΓ9Β<ΐ3, ιηΑηοίρίί8ςιΐ6 οπαγαΙμ•») 
υΐ3χίηΐ38 1ιΊη6 8ί1)ΐ οοηϋινίΐ ορ68. Αίυηΐ, ΟπΙιιιβα'^ 
ΐ6ΐη Ιιυηο ίιι Αβίι ιηοΓβηίβηΐν ργ9μ)38 βχ Γιηίΐίιιιίι 
β6ηΐίΙ)υ8^{ί88β: ΓβΙαβιιαβ ρυΐ6ΐΐΓ6 8υ666<ΐ€αΐϋ>υ8« 

6Χ6Γ€ίΐ11Π1 60η8€Γΐρ5ΐ886. £χβΓ€ίΐ«Ι ί^ί^υΓ β^Ιΐίβ Τ1- 

1ί()ο η!ΐιηίΐα8 , Οηίΐίοιοβ Ογχοο• άοιηυίΐ : Γ6ΐί(|υο8 
άθρΓ»(ΐ3ΐυ8 681 ; 6ΐ ευιη &1ίί•ι»6ΐα ρβΓοαΙβΙ ίωρ^ (51 ΑΙ, Αςηίίοπιηι. 
(Ιί) Αί. ^π^I^ζ;^Iρ^8. ΝοιαΙω ωαρςίοΑίβδ. 

Π) ΑΙ. ΟηΙιοβΓυΙεδ, (ΐαί βρικυονιαω 2ι^ί^ ^ογλιολ. 23 ΙΑΟΝΙΟΙ ΟΗΑίΟΟΟΟΝΟΥϊ,Λ £4 

Ηυιη 3ΰθΙρ6ΓοηΙ , 1)Γ6νι βυίβ ιη^χίποίΓυη! ορυιη α λαβόντα, έπΙ τη; ταύτΐ) ΙμόροΜ χώρας χαταστροφ^ 

έντεΟΟεν ώρμήσΟαι, χαΐ τους γε Ελλήνων περιοίκου; 9υ€ΐ0Γ ίαΙ(. 06ίη()β €υιη ςυοΙίιΚβ Νοιηα^ββ ρΐιι 
Γίιηΐ 3(1 Ιρβυιη οοηΟιιβΓβηΙ, 61 ίη Μ\ϊ &οά^ΐΛΐ^ηι 
&άν6Γ3ΐΐδ βηίιίΐΏΟΔ 3()ιιιία6ΓβηΙυΓ, (3η(ΐ6ηι ηιίπιοι 
Ιη ηιοϋυπι ίαιρεΠί βυί ροπ]0ΡΓί3 ρροιηονβΓυια. Ργο- 

ρΙΟΓ Γβ8 ΓθίΓΐΙ(;Γ {[69ΐ3β 6(];ΐΠ1 Α1&(ϋη8Β Οΐΐ&Γϋβ 30- 

οβρίυ&ηπθ βΓ3ΐ. $υη( ςυί ΙίΙ(6Γ3Γυιιι ^ΒοηυI^6ιιι^5 
$£πρΙυηι Γ6ΐίι{ΐΐ6Γβ, Οι^υ^ΊοΓυαι ΐΓί1)υιη 3ΐυ$ρίοϋ» 
<ΙυεΙυ(]ΐΐΰ ()η/ιο§υ1ί$ 1ο€3 ΐυχία Τ3υΓυιη ηΐϋηι(3 &γε(ν, χαι έπ\ μέγα χωρήσα» δυνάμεως, 'ύς μέν 
ούν αρχήν Εσχε τούτοις τά πράγματα, χα\ ώς ταΰν^ 
ή &λλ]) έγένετο, ούχ άν ούτω ρ<^1ίωζ βίπείν Ιχοιμι, 
ύπ6 πολλών μέντοκ λεγόμενα. Ταύτα βέ ίς τοσούτον 
έπιμνησάμενος παρίημι. Ός δ& *Οτουμαν{{ας της 
Όγουζίων μοίρας έπ\ τήνβε άφίχοντο τήν αρχήν, 
ωδε γενέσθαι ΙπυΟόμην. 0€€ΐΐρ3$$β, 61 Ιιίηο ΑΓίηίβ ίο&ΚΓυ€ΐο8 ρΓ0€υΓΓ6ΐιΐ68, Αηί1ίιιΐ3ΐη Γβ^ίοη^ιη 8υ1>]ΐΙ§3•$6 : 6γ9€09 6]ο$ Γβ- 
^οηίβ 3€θοΐ38 (Ιβνίείδββ, βυοηυβ ίιηρβηο ιη3χίπΐ3 3ΐ]]6άΜ6 ΊοϋΓϋΐΜβιΚα. Οιι» Αοίθΐη ΙιΟΓυιη αΐι ίηί- 
Ιΐο {υβηκ εοηϋίΐΊο, Αάΐιχο, ν6Γ3ηβ βίηΐ 3ΐι Γ31&3 ςα» ά^ ίρκΐβ ιηο(1ο 6χρο8υίιηυ$, ηοη ί3θί1β 3ΓΒγ- 
ΙΙΙ1Γ6 3υ&ίιη : ςυαπιγίβ ρΙυηηΓι βοπρίΟΓββ 63 οοιηιη6ΐηοΓ3ηηΐ ; ρΓοίηϋο οιιιη €3 ΙιβοΙβιιυ» 8ΐ> οη£;ίϋβ 
ΓτρβΙίβπιη, οηηο 3ΐηρΗυ8 ()6 Ιιί8 ν6Γΐ>3 ΓβοβΓβ βυρβΓ86<Ιβο. Ουβηίαοι νβΓΟ βΐΐίηβΐ ζά Οΐοιη3ηί(ΐ38, 
6Χ Γ3ηιί1ί3 Ο^υζίοπιιη ΟΓΚοβ, ιιΐ 3ϋ οΐ3Π88Ίιηυηίΐ Ιιοο Ιηορθηυιη 6ν3$βπηΐ, ηυηο 6χρΐ3η3Γθ ίηβΐίΐυο. 

Τίοιις 681 ]υχ(3 Μ]Τ8ί3ηι, ςυβηι δθ|[υΐ3ΐη ίηοοΐ» Β Έατι Σογουτη παρά Μυσίαν χώμη οΟτω χαλου* 
Τ0€3η(• υ5ί 68{ 6ΐ ί1υνίιΐ8 <^]υ5(]6ΐη !ΐοιηίοί8. Υίοαδ μένΐί^ ευδαίμων, κα\ ποταμδς παρ* αύτ|} οΟτω χα- 1116 ΓβΓυιη οσιηίυιη ηϋΟυβηΐίβ ροΙΙβΙ, Γ6ΐηο(υ8 3 
Βΐ3η £υχίηο ϋυ€6ΐιΐί8()υίιιςυ3£ίηΐ3 8ΐ3(1ϋδ• Ρο(68ΐ 
Μβιη Ιοευ8 Ιΐβ% νίουβ ιιοιηΐΒ3Γί. Ιη Ιΐ3ηε Γ6^1οη6ΐη 
€απ] Ο^ιιζΙί ρ6η6ΐΓ3886ΐι(, ί1)ί 3Πςυ8ηΐο ΐ6ίηροΓ6 1ΐ3- 
1)ϋ«Γυηΐ. 7 Οκοιηβηιιβ ιυιβαι (9), ΟηΗθ|^υ1ΐ8 βΙΐυ8, 
ΙηίΙΙο ιιοη 3<!ιηθ(1ιιιιι 86€υο()!8 3{[6ΐ)3ΐυΓ ΓοΠιιηβΒ 03ΐί- 

1ΝΙ8. ΡΓΟΐΐκΙβ Οΐΐηΐ 68861 31)1010 ΠΙ)6Γ3Π 6ΐ ΓΟΓΐ! ρΓΧάΐ- 

108, 3ηίπ)08 βΟΓίΗΠ ςυ! ίη ν!€ο 3{;6^3η(, ορίΙ)α8 8ϋ)ΐ 
€0ΐΚ'ί1ί3ΐ, ΒΓβνίςυο 8ί1>1 (ΐ6το(ί88ΐη)θ8 Ιΐ3ΐ)υΗ. Ιϋη€ 

€00) 0(Ιίί8 ϋ6Γΐ3Γ6η( 60ηΐίηαί8 3(}Τ6Γ8ΙΙ8 βΓΧ608 , 

οηηίοηι βϊδβηβυ Ιπιρ6Γΐΐ0Γ (}6θΐ3η(ιΐ8 68(. ΒβΠο 

Ηΐςΐ16 3(Ιθηυ8 0Γ96008, ςυί ίη 63 Γ6{}θΒβ Ιΐ3ΐ)ίΐ3- 

^ηΐ, ηοΒ ρπυ8 ρΓΟκΙΙο 6Χ0658ΐΙ, ςο3ηίΐ ουοα οιηη68 λούμενος. Διέχει δέ άπ6 Οαλάττης της του Ευξείνου 
πόντου σταδίους ώσεΧ πεντήκοντα χα\ διακοσίους* 
καλοίτο δ* άν αύτη *1ταίας χώμη. Ές ταύτην δέ 
τήν χώραν άφιχομένους τους Όγουζίους Ινοιχήσαι 
έπί τίνα χρόνον. Ότουμάνου δέ τδν *Ορθογρούλεω 
παΐδα, ο6 πάνυ τοι εΟ πράττοντα τήν αρχήν γε- 
νέσθαι τήν τε ψυχήν Ιλευθεριώτατον, χα\ τους ίν 
τ{) χώμη φιλοφρονούμενον έχ των προσόντων ώ; οΓόν 
τ* ^ν μάλιστα αύτω τους τε έν ζ^ χώμη άναχτή- 
σασθαι. "Ώστε διαφορβς σφίσι πρδς τους Ελλήνων 
αυτών περιοίκους γενομένης, ήγεΤσθαι χελεύειν τοΟς 
Ιν τ] πόλει Ότουμάνον τδν Όρθογρούλεω* καΐ μοι- 
χεσάμενον, τρέψασΟαί τε τους ταύτη "Ελληνας. •«Ι 66θί(ϋ886(, 3Ι|1 ίυ|[3886ΐ, ΗίοΟ ρΓ08ρ6Γ6 8α666ά61ΐΐί1>υ8 Γ6ΐ>υ8, νί6ΐΟΠ38 ρΙυπηΐ38 6Γ»θί8 6Χ 
1θΓ8ί(. 

€υπι 3υΐ6ηι Γ3πΐ3 ηοηι1ηΊ$ 8»! Γ6£ίοη68 ρ1υΓΐπ)38 Ο 
1ιηρΐ6Υί$&6ΐ, 6ΐί3ΐ!ΐ 3ρυ(Ι Αΐ3(ΙΊη3ΐη πΐ3χίιη3 |;ΙοΗ3 γί^ίΐ, €Γβ3ΐιΐ8 αΙ) ίρ80 (Ιυχ, ουηι υηάίςυο ρΓ«6ΐ3Π3 
6«1ίΙί8 Γ.ιοίηοΓΐΙ)υ3 γ68 ΓθΓΐίΐ6Γ {[688ΐ886ΐ• ΟβΓυηοΙο 
76|6 Αΐ3(1ίη3, ϋίδοοΓϋΙα ίπΐ6Γ Γ(!|;ηί υρΐίιη3ΐ68 
6ζοη3 681• θΓΐ1ιοβυ1ΐ]8 3ϋΙιιΙ)ίΐυ8 ίη εοΐίοςυΐυιη, 
€βιο υιυΐΐυπ) ΐ6πιροΓί8 (!6Γι1)6Γ3η<Ιο 0886ΐ 358υηι- 
ρίοοι, Ιΐηάβηι ΐ6ΐο ΐοίάβτ^ ρΓοηιΙβίΙ, 86 Ιρβίβ 6ΐ 
•οοίαιη 3υιί1!3Γ6ΐη ίοΓβ, ςυοευηςυβ Ιη π)ΙΗΓΐ3ηι 
ρΓθθ€ΐ8€3ηΐυΓ : Ι)30 (3Π)6η €οηάίΐί(ΐΒ6• οΐ ςιΐ38- 
€ηΒ(]αβ Γ69!οη6$, 6οΐι]υΒ0ΐί8 οορπ8, 8υο ίη)ρ6Γίο 
»(1|υηχ6Γίηΐ, 638 Ιηΐ6Γ 8686 ρ3ηίΓί νείίαΐ. €υηι 
ί||{ΐυΓ, ιιΐ Γ(Β(ΐ6Γ6 Ιβη6ΐ)3ΐυΓ, οοηιιιιυηί ϋοη86ΐΐ8υ 
▼ίΗ1)υ&ςυ6 6οηιπιυηίΙ)Β8 1)6ΐΐ3 32(Γ6(ΐ6Γ6ηΐΒΓ, Ι3ηΐ3 
Ιρ8Ίο8 ίηίΟΓ οιηη68 τίΠηδ 6η)ί6αί(, υΐ 1)Γ6τί ρΐυή- Κα\ άπλ τούτου ορμώμενους ΙπιΐΜλυ, έπεξελθείν 
τε τοΟς Έλληνας, χαΐ παρ•Η *Αλαδίνη εδ μάλα εύ- 
φημούμενον μέγα εύδοχιμήσαι, 1π\ στρατηγίας τε 
καθιστάμενον, κα\ ίργα άποοειχνύμενον άξια λόγου. 
Τελευτήσαντος δέ ^Αλαδίνβω βασιλέως, χα\ των 
αρίστων αυτού ές διαφοράν σφίσιν άφικνουμένων, 
λέγεται άφικέσΟαι ές λόγους αύτο7ς, κα\ έκείνοις 
άλλήλοις, ξυμμαχίαν τε καΐ δμαιχμίαν έκείνοις 
συνθέμενον, ξυμβήναι αΟτοΙς ΙίριΐίΛ ποιησάμενον, 
έφ* φ όμοΟ πάντας χοινΙ) συνδιαφέρειν τδν πόλεμον, 
χα\ καταστρέφε σθαι τήν χώραν, δσην δ* &ν δύνωνται, 
δσην δ" άν ύπάγωνται, έπιελέσθαι, σφίσι κατά τά 
κοινή σφίσιν αύτοίς δεδογμένα * χα\ οΟτω δή άμα 
έχείνοις έλαύνοντα χαταστρέψασθαι χώρονΦ ούκ όλί- 
γην, κα\ ίργα άποδεικνύμενον μεγάλα, χα\ χρήματα «138 ορ68 36ςαΐΓ6Γ6(, Γ60ηΒΠ)ςυβ 8ίΙ)Ι Ρ3Γ3Γ61 1ΐ30(Ι Ι^ συχνά έπικτώμενον • ώστε έν βραχεί έπ\ αρχήν πα- 38ρ6τη3η(Ιυηι. Ηί 3υΐ6ίη οπηι ίοκηΐ (Ιυ668 ηυη)6Γ0 
«6ρΐ6ΐπ, ίηΙΙίο Γ6{;ίοη6Π), ςυ3Π) Ιυηο 3Γηι!8 8υΙ)]6• 
€6Τ3ηΙ, ίηΐ6Γ 8686 <Ιιτί86ΓυηΙ : ρο8ΐ63 ρ3ηί(ίοη6πι 

80ηί €0ηΐηΓΐΙΐ6ηΐ68, €3Γ3Π)9Β0 05Γΐ|[ί886 ΐη6<Ιίΐ6Γ' 

ΓαΒ63ηι Ρ1ιΐ7^1», εΊ1ί€ΐ3!η Β8<ιυ6, 6ΐ Ρ1)ίΐ3(ΐ6ίρ1ιί3πι• 
8»Γ6ΐ)3ηί 80Γ8 3(1(ϋχΙΐ ιη3ΓίιΙηΐ3Π) ΙοηΙ» Γ6β[ίθη6ΙΒ, 
ςα3 8α)]ΤΓη3η) υβςυβ ρ3ΐ6ΐ. ι^^ά\9ί υ8(|η6 ιά Μχβίβηι 
ο5?6ηίΐ €3ΐ30ΐΙ, β( Αΐίο 8υο €3η8ΐ. Βί(1)3Γηΐ3ηι 3υ- ρεληλυθέναι ού φιαύλην• Τούτους δε ηγεμόνας επτά 
γενομένους, δσην ύπηγάγοντο αρχήν διανενεμήσΟαι 
μετά ταύτα σφίσιν αύτο7ς • λαχειν δή Καραμάνον 
τήν μεσόγαιαν της Φρυγίας άχρι Κιλικίας κα\ Φι- 
λαδελφία; « Χαρχά^^τιν δέ εντεύθεν τήν παράλιον της 
Ιωνίας χώραν, Ιστέ έπ\ Σμύρνην έλθείν* τά δ& 
Αυδίας Εστε έπ\ Μυσίαν Καλάμην συν τφ παιδί α^• 
του Καρασ!}. Τά πρ^ Όλυμπόν τε χαΐ Βιθυνίαν Νοίαΐδθ ηΐΑΓκίηοΙβδ. (9) ΟίΓάΙϋΓ 3ηη. 1500. ΐ>> ΟΕ κΕΐ^υ8 τυιιοιβίδ ίΙΒ. Ι. 26 

*Οτουμάνον λαχείν μετ^ ΎεχΙ^ω' τά (λ ηρ^ς τίν Α 1<*πι οαηι Ιπ8Γ«(;ίοηΊΙ)υ9 φΐφ ΟΙγηιρυΐΥΐ Γβ.^ρΙΰΙιιηΐ• ιΐ9ΐ€ΐιΐ9 6&1 Οΐοη)2η»9 ΰυιιι Τοοίβ. ΡαρΙιΙη^οηΙλίη 
€υιη Ιι» Γβςιοηίλιιιβ ςιι» νθΓ^ιιηΐ 8ΐ] ΕιιχΊηυιη ροη- 
Ιϋΐη, αοοβρβΓϋΐΚ ΑιηιΐΓΧ Γιΐϋ, βίο δΟΠβ ρ^Γΐίιίοηβιιι 
Γ6{^ηΐ6• Οβηηΐαηαιιι ϋίΰΐιηΐ ιιοιΓίιιίβ«β ϋβ ηιιιηβΓ» 
&ερΐ6ΐη ΠΙοηιηκΙυοιιπί), νβηιηι ίιηρ6Γ3&86 €οιιιο(ΙΟ) 
Οαη» υΓΐ)ί, ίη ηη» γο^ια ύΓ.ιΙ : Καηϋβηι &ϋθ ϋ«ΙιΐΓ- 
ΐΜΐΐυιη Γ6£ηο« α5ϋ$86 Ιη Ιοιπ.ίιιι, &60ΐ9ΐυ$ηιιβ Ιϋ'ι 
νίίαπι ρΓίγΑΐΑΟί, ηιιίβίβιη ηιυρίβχυ» 661. λη 8βρΙβΑι 
ίΠί (1υθ6β ά(Ι]ιιη€:Ί3 οορΗ», 2<ιΐ δίη^υΐί ρβΓ &6, γ^^Ιο» 
ηββ 18138 8υ1)|βο<:ΓίιιΙ : ρΓ«ΙβΓβ» ια &1ίιΐ8 ίιι αΙι^γΗμ 
8Μ0€β586Πΐ χ>ρ<ΐ^ οΐ Γβ|;ιιυηΐ• ηοη γ€Γ€ΙΤ6 «γΙιΊιγοτ 
ευΓίθ8ίιΐ8 (]68ΰπ1)βΓ6. ΙΙΙυιΙ Αΐιΐθπι οβΠιιηι βιΐ, Γ0{«§ 
Οίοιη^ηΊίΙαηιιη δο^ιιΐΐιαηι τίουηι ιηυΐίαιη ΙιοηοηΐΜ, 

ΟΙΙΟΙ 60 ίΓ6ςΐΙ6Ιΐ1<ΐΓ α60β(ΐ6ΓεηΙ» Γ6(](]6Ι11β8 νί€ί ΙηΜ>- 

χώμΐ], χα\ τ^Ις ένοιχουνιν αυτήν &ποβ(δ^«σι γέρα τά ^ 1Ί8 8οΐ6ΐιιιιία ηηιιΐ(!Γ2ΐ. Αοΰβρΐ β ΡΓ»16Γ62, Οίοη»- ΕΟξεκνον «όντον χαΐ Παφλαγον{αν λαχεΖν τους 
*Αμούριω καΐδας. Τ6ν £& Κερμιανδν ού των έπτίί 
τούτων γεγονέναι φα^ίν* &λλ1[ βασιλέα πρ^αθεν 
γεν<}μενον Κωνίου της Καρίας πόλεων, Ιν { τά 
βασίλεια έπ\ ουχν($ν τίνα χρ^νον διεγένετο. Τού- 
τοι; άπεληλαμένον εντεύθεν &πΙ Ίωνίαν άνδ- 
ρας, χ^χεί Εβιωτεύοντα ήσυχίαν 5γειν. ΕΙ μέντοι 
επτά Ιτύγχανον βντες οΐ σϋμπασαν τήνβε χοινζ 
υπαγόμενοι σφίτι τήν χώραν, ή χωρίς ώς ίχαστος, 
χαΐ ^ Αλλφ &λλτ} ξυνέβακνεν έπΙ τήν αυτού άρχ}]ν 
παρεγένετο Εχα^τος, ούχ &ν βή ούτω έν βέοντι ι:ο- 
λυπραγμονο(ηΜ• Σογούτην μέντοι έπίσταμαι χώμην, 
ώς ο( &π' έχείνης γενόμενοι *Οτουμανί5ων βασιλείς 
4τ(μων τε 1π\ πλείστον Ιπιφοιτώντες ταύτ|) τ9) νομιζύμενα• *Απ^ ταύτης (& έπίσταμαι άχοξ γενέ- 
σθαι *Οτουμάνον τ6ν ΌρΟογρούλεω παιβα πρώτον 6ή 
του γένο*ο; τούτου, &λλας τέ ο! πόλεις ύπαγόμενον 
Ιν τ{) *Ασ{2, έν (^ δή χα\ Προύσαν τήν έν Μυσί^ 
πόλιν, χαΐ τότε εύδαίμονα παραστησά[;ενον, ύτ.λ 
λιμού έχ^ολιορχήσαι έλόντα τήν πόλιν, χα\ έν αΊτξ 
τά βασίλεια κοιησάμενον, χα\ άπ^ ταύτης όρμώμε- 
νον Ιργα μεγάλα τε χαΐ περιφανή άποδειξάμενον, 
παΐδάς τε χα\ αρχήν ού φαύλη ν χαταλιπόντα, τ&- 
λευτησαι έν Προύστ], Τούτον βΐ Γσμεν ήμεΖς του 
γένους τοΟ& τά τε Αλλα ώς οΓόν τε άριστα χαθι- 
στάντα, χα\ τήν αρχήν ές τ6 Ιπιτηβειότατον αύτψ 
χαταστησάμενον , τάξιν τε άρίστην άποδείξασθαι υυιη ΟγΙΙιο|[ιιΓι5 Γιϋιιιιι ρηηιιιιιι |^6η6Γί8 1ιιι]α8 βχ 
Ιείο νίΰο οπϋπιΐυιιι 6Χ8ΐίΓΐ886 : ςιιί 1ηιΐ6 ρΓοΓί^ΙΐΜ» 
ιιγ1ι€8 Αδίχ εβρΊΐ : 61 Ρηΐ88ηι Μ^βίφ ιΐΓϋβιη ορΙΙηι^ 

ΑθΓ6Ιΐ(6Ι11« ί81Ι)6 βΧρίΙβηλίΑΙΙΙ, Τβ^ϊϊϊ 86(16111 ΟΟΙΗΐί• 

ΙυίΙ. Ρθ8ΐΓ6ΐηο οριτίϋιιβ αιυ11ί8 ίθΓϋΐ6Γ 61 βρΙβικΙΜβ 

Ρ6Γ36118, Γ6ΐίΐ1(|1ΐ6η8 1ί1)6Γ08 6ΐ Γ6|{ηΐΙΐη {ΠϋλΐΓ»» 

η&ΙαΓββ (]6ΐ)ί(α(ΐι 6Χ8θ1ν'α Ργμ8«• ΙΓιο. ρπιηυι ίβΙΙΐΗ 

£6Ι16Γΐ8 0ρΐίηΐ6 4|α2β 1(1 Τβ^Μ 8»1ιιΐ6ΐη Αΐιίιιβηΐ» 

(ϋ8ΐιθ8υίΐ. Ει υ( Γβ^ηιιηι 8ίΙ)ί Γ»66Γβΐ ςιιβιιι ΐϋΐχίιη• 
ΰΓοιυιη 61 ορροΓίιιηυιη» 82ΐΐ6ΐΠΐ68 ιϋβ^Ίΐ* (ιηο• 
Γ6|{Ί8 (ϋ) ^3ηιι:ι8 8ίν6 ροη88 ουΔουραν'ιΐ. Εΐ εαοι 
]αιη οιηηί1)ϋ£ ρΓορΐ6Γ ίβΐιηι ροΐ6ΐιΐΐΑ0ΐι Γοηιιί<|Ίια 
6886Κ, 8ΐι1>(Ιίΐ08 Γ2άΐ6 'ιο ίηιρ6πο οοηιίιιαΐΐ, 6αΐΗ άμφ* αύτδν, ήν θύρας βασιλέως χαλούσι, χαΐ ταύτη ^ οιιιηββ &(1 ηαΐυιιι, ςυ»η<1ϋ ν06αΓ60ΐιΐΓ, ρΓΧβΙΟ 68- 
γε τΙ| δυνάμει τ6 άπ& τούδε δεβιττόμενον δ/ει τφ 
άμ^ αυτδν, χατέχειν τους ύπδ την αρχήν αυτού 
ξύμπαντας έν τάχει παραγενομένους, δπη άν αύτφ 
δοχοίη, χα\ έπιτελουντας &τ* άν έπιτάττοι ό βασι- 
λεύς, χα\ έπΙ τά παραγγέλλομε να ύπδ των βασιλέως 
θυρών κατά τάχος Εόντας. Τούτον δή ούν έπυθδ- 
με0α γέννα '.δνατδν τε ές τά πάντα γενόμενον, ταύττ) 
τε ώς έπΙ πλείστον νομισθήναι δαιμδνιον χαταλι- 
τκεΤν τε άπδ τούτου τήν έπωνυμίαν το7ς άπ' έχείνου 
γενομένοις, Ότουμάνου παΐδας έτι χαΐ νυν χαλεΤ- 
σΟαι. Έπ\ τούτου βασιλεύοντος δχταχισχίλιοι Τούρ- 
χων ές τήν Εΰρώπην διαβάντες περί Έλλήσποντόν, 
χαΐ έν Χε^ι^ονήσψ χατασχδντες φρούριον Έλληνι- 
χ6ν, χα\ άπ6 τούτου ορμώμενοι, τήν τε θράχην ές $6ΐιΙ : 61 ίιηρί(|[ΐ'6 68 ςιιχ Ι8ΐιυ« γ6|;Ί8 ίιηρβπίβιιΐ, 
οΙ)ίΓ6ηΙ. €οιιιιη6ΐιιθΓαιιΙ, 0γ(1ιο$ιιΙ6ιιι ί8ΐΗΐη νίπιοι 
ρβΐ' οιηηία 6Χ8(ίιΊ«86 9^η6Γ08ί88ίι»Μηι : 61 €υιιι 

ρΓ0ρΐ6Γ Γ68 81188 ρΓΧΟΐβΓβ 8(1ΐΙΐίηί!»ΐΓϋΐΑ8 ΐυ^υβίΙΟΓ 

1ιοιιΓιη6, 6ΐ ςιιαδί ϋΊνίιιυ8 Γβριιΐ8Γ6(ιΐΓ, ροβΙβήι 
ΓβΙίςυίΙ 11181)^116 οο^ιιοιιιεηΐιιιη, ιιΐ Οΐπιη8ΐι{ϋ» βίνβ 
Οίοιυαη! Οΐϋ νοοΰΐιΐιΐΓ. Ηοο Γβ^ιιαηιβ Τιιγ(Κ>γμιιι 
οηΐο ιηΐΐϋϊΐ ΐΓα]606ηιιιΐ ίη ΕαΓορβιη ρ6Γ Ι1βΙΐ68ροιΐ' 
111 111 , (^αρίοςιιο 6ΓΧ6οηιπι ρπ£8ί(Ιίο €ΙιβΓ80η680 
ίίηροβίΐο, ρ6ΓΓ6Χ6Γυηΐ ίη ΤΙίΓαοΊαιη, 6ΐ 8(1 ΙαΙγιμβ : 
ίηουΓδίΐ)ηΊ1)ΐΐ5(ΐιΐ6 ρΙϋΓΐιιιίε Γ86Γΐ8, ΓΟ^Ίοηβιη ίβΐΐηι 
ναδίαηιηΐ, 6ΐ ιιίΑχ'ιηιαιη Ιιίοε ΓΰροΠιίΓαιιΐ ρπβΐΐιιη• 
ΜβηοίρίΑ, (]ΐι» 6Γαηΐ ρΙαΓίιηα, ]μγ6 1ΐ6ΐΙί οαρί»» 
ΐΓαη$ηιί$6Γυηΐ ΐη Αδίαιη. (^ΓΧοοΓυιη Τπ1)9ΐ1οηιοΐ(|α€ Πατρόν έλαύνοντες, έληΚο*^ο τήν χώραν έπιδρα* ^ («ιυί ηυηε ΒυΙ^ΒΓί ϋιοπηίοτ) Γ68 η|;6ΐ>8ηΐιΐΓ ίοΓβΐΜΐι- μάντες, τά τε πολλά διήρπαζον, χα\ άνδράτ^δα ώς 
π>.ε?στα έλδμενοι, ές τήν *Ασίαν διεβίβαζον, τους 
τε Έλληνας χα\ Τριβαλλοιις ήγον χα\ Ιφερον. *£ν 
τούτφ δή Σχυθών μοίρα ούχ δλίγη, άπ^ Σαρματίας 
έπ\ τίν Ίστρον έλάσαντες, χα\ τδν γε "Ιστρον δια- 
βάντες, τους τε Τούρχους έν τ^ βράχτ) χαχέλαβον, 
χαΐ μαχεσά^χενοι έτρέψαντο, χα\ πλην ολίγων τι- 
νών, διεχρήσαντο σύμπαντας άφειδέστατα. *Οσοι δέ ΐυΓςυί'. Εα Ιβαψϋδίαΐβ 5ε>ΐ1)2Β ραΓν» ιη&ϋΐι α &ιγ- 
11131*12) ρΓθ()ουηΐ65 • Γ6$ΐΐπ3ΐ)4 η »(1 Ι^ίίτυηι.' Οιι• 

ΐΓ8η8Ι1ΐί850, ΤυΓΟ)8, ςΐ108 60 1θ€ί (ΐ6ρΓ6ΐΐ6Ιΐϋ6Γ&ηΙ« 

αίΓοεΐ ρΓφΙίο ίηίίο ΓαϋβιιιιιΙ : 61 ρΓορβυιοιΙαιη οηι- 
ηβ$, (Ι6ΐηρΐί5 ρηιΐΰίβ, ιΐ608ν6ΓυηΙ, Ουί 8υΐ6ΐιι ίαΐ6|;ή 

6Χ 60 ρΓΟβΙίο 8ΐ)ί6Γ8Πΐ ίVί%2^ ίΐΙ €ΐΐ6Γ80ΙΙ68αΐη (Ιύΐ&ΐί, 

61 Ηίΐιο ίη Αείαιη ΐΓαη8Υ66ΐί, 1αηϋ6ΐιι 35 ΕαΓορι λΐιι- 
ΙίηϋβΓίιηΙ. ούχ εφθάρησαν, διασωθέντες ές τήν Χε/^^όνησον, ές τήν Άσίον αύθις διαβά^/τες, ούχέτ; πάλιν άφέ- 
χοντο. 

Τότε ούν τά Ελλήνων πράγματα έταλαντεύετο Εθ(ΐ6ΐιι ΙοπιρθΓ6 Ογχοογιιιιι Γ68 αηοίρίΐί ΓΓυ6ΐΐ8η- 

έπ* αμφότερα, διαφερομένων σφίσι χατά τήν Βυ- ΙϋΓ ΓοΠυηο, €υιη ίη(ο$Ιίηί3 (ΙίδΟΟΓίΙϋ 88Ίΐ&Γ6ηΐαΓ 

ΝοΙυΙβΒ αίΑΓ^ηβΙοβ. 
(10) Ιζοηιαηι ο/ί.'/ι, ηαηύ Οοιψιυη, (11) Κι^ίδ ^^I1αx, €α3(ο^6δ εορροΓίδι 1ϋΐίζ8Γί• 27 ΙΑΟΝίΟΙ ΟΗΑΐΟΟαΟΝΟΥΙ* 88 

ρΓορΙβΓ βγζ:ιιιΐίί Γοςπιιιη, η'([<»5 »ιιιΙ)θ, &ΤΜ8 ύΐ ^^ ζαντίου βα9ΐ>είαν, άμφοΤν βασιΐέοιν τοΓν *Αν8ρον(- 

ιιβρο& ΑιιιΙγοπΙοΙ» 6\ Γ3ΐιΓι1ί2 Ρ:ιΙ.το1θ{|θΓυιη οπί. χοιν, τοΟ τβ ττάτπιου χα\ ΰΐδου των Παλαιολόγων. 

€ιιιιι ΑϋΙβιιι 8βϋίΐίοιιίΙ)υ$ ]:ΐΰ(αΓ6ηΐυΓ, (|υί(ΐ2ΐη Ιιπηΰ, 

ριη ίΙΙαιη ββ^υβΙι^ιηΐυΓ. Εχ ςυο βββοΐιιιη β&ι, αι 

ρίΜΪκβίιηε Γβ$ ί'ρ&οηιιη ίιιΐβΓίβηιιΙ. ΡγιογΙ εηίηι 

▲.ηιίΓοηΙοο η>ΐιΐ8 βιΐ ίΙϋιι$, οιιί ηοοιβη ΙικΙΊΙαπι 

Μί€ΐιΐ6ΐ• ηιιί Γ&ΐο Γυηοιίδ 681, αηΐβςυαιιι «(Ι Γβ^ηυοι 

|ΗΌ010ν€Γί ρθ$$6ΐ• Ρθ$( ίΐυ]ΐΙ» ΙΗΟΓίΰΙΙΙ Αη<ΐΓΟΒίθϋ» 

βΗΐΜ* (ϊυιη «νοβ ββηίο οοηΓβΰΐυβ Ιοτ€ΐ, «ϋ Γβ^Ιβκ 
«ϋ|ΐι{ΐ8ΐί• €»1ιη€η οοηβοβικΙβΓβ ςβ&Γιβηβ, ίηιπαίείΐίιβ 
η »ρ€ηο €ηιη «νο βιιβοβρίΐ. Ουιιι «υΐ«ιη 6β86ΐ ίιιι- 
|Ηΐ4βοιΐθΓ €Ι ρηβίίΑοΐίοΓ, ςιι;ιπι υΐ σιβϋοπι «οηβιι- 
ΗΝίΐί ρλΓ6Τβΐ« 6Γ»εοβ ίη 9 {;Γ9ΤΙ*>βίπια (ϋβοηηιΊηΑ 
«ιΙιΙηχΗ. Αΰοτηΐΐ βηίηι ΤΓίΙ>»11ο8, βηεοοΓαιηςίιβ Έφ* ιίιν δέ Ι ς βιαφοράν σφίακν άφιχομένων, οΓ τε 
'βλληνες κρ^ζ έχατέρους βι^ατησαν, χοΛ αύτοΤς τά 
ττρίγματα ήδη ηάμπαν έφΟβίρΕΤο. Τω γάρ πρώτοι 
*Ανβρον{χφ Ιγεγδνιι παΤς Μιχαήλο; ίζ Ιτελεύτησε 
ηρV^ ή ές τήν βαΦίλείαν ΙλθεΤν. Μβ'Τά δΙ τήν (χείνου 
τελιυτήν Άνβρ^νιχος δ παΤς αΰτου, γεγηραχδτι ήδη 
τψ ικάππφ ά(ι6ν αύτδς Εχειν τήν βαιηλείαν υ,λΒΙ- 
στατο ές δια^ράν, αύθαδέ(Iτερο^ ών, ή ΰστε πείθε- 
9θα(, χαΐ πράγματα παρίΤχεν άνήνυτα. Τους ιε 
ΤριβαλλοΙς έπβγβμίνος, χβ\ "Ελλήνων τοι>; αρί- 
στους οΐ προ<^ετα^ρι^δ μένος ές «ϋήν βασιλείαν, ώς δι& ταύτα μηδλ (ξεΤναι αΟτοΤς τοπαράπαν του; 
«»ρ(ίιη«ΐ68 ίη τβ%η\ ουηηι .ι<Ι1ιί1)ίΐο• βίΗί οοη€ΠίΑη$» Τούρχους ές τήν Εύρώπη>» διαβάντας άμύνεσΟαι. 
»0<ΗήΙ υΐ ηοιηο «ιηρίίυβ ϋΓβΒΟΟΓυιη ΕυΓορ» ΐΰτββ&α "^ Κα6* δν δή χρδνον ή τε Προυαα Ιξεπολιορχήθη λιμφ Τιικο» ρΓθ!)ί1>βΓ6ΐ• Τιιηο ΐβιιιροΓί$ €«ρΐ« 6»! ΡΓυβα 
(II), ςιίΑΐη ί;ιιη^ ()οιιιίΐ3ΐιι ίη ϋίΐίυηβηι ΓβάβχΙΙ 
ΟΐΐΝΒβηυο. Ιη ροίΓβίΑΐ^ιη νβηβΓυηΙ €ΐ «ϋα Αβίβ 
ι»Ιφί(Ι& (13), υηύβ πιβχίπι» Τιιηΐβ ροτ οηίΥβΓΜΠί 
Α^Ικιη ιΐ€€β8•ίΙ ροίβηΐίίΐ ; ΐΓ&π82ί6$8ίΐ|ΐιβ ίη ΕυΓΟ- 
ΙΜη, ΤΙίΓαείαηι (|[Πιν^ϋ8^ηι6»1]]ίxβ^ηη^ €Ι)2ΐίΐ68(Ι4) 
ιιυΐβαι, (|υί & βΓΟΜίβ ίη ρΓχβίϋίπη), ςυο<1 €Ιι6Γ80- 
ι βιοιι ΐαι&ΐΜΐυΓ, εηΐ εοιηρπίβπι, τοοΑτίι Ται^οβ 
η Αβίι, θΐ 6γ«€08 αε€βϋ6ηΐ68 ΓοπΓΐβΓ βπδΐίηυίΐ ; 
ηοο ηοΜ «ά ηαΐΐοηι ΤΙΐΓ8ΰί» Γ6|;ίοιΐ€η) ρΓΟ^^ΓΟββυι, 
ρηιάΜ 9|6ΐ>λΐ. Α(Ι(Ιιΐΰΐίβ τβΓΟ (Ιυεβ ΤπΙ>3ΐ1θΓοηι, 
^Ι ϋο ςυΐ ιηοϋο ιΐι 1(ΐ1ΐ8 αιΙτβηβΓβηΙ, ρτχδίϋίιιπι 
€ΐι•Γ8θη68ί ΐβΓΓλ ηΐΑΓίηυ^ ορρυ|[η&π οφρίυηι 6£ΐ• Αλοΰσα ύπ^ Ότουμάνου, χα\ Αλλαι χατά τήν'Ασίαν 
πδλβι; ούχ δλ(γαι Ιάλωναν. "^Οθεν οι τε Τοΰρχοι Ιπί 
μέγα (χώρουν δυνάμεως τ^λΆ 'Τήν *Α'σ(αν, χα\ ές 
τήν Εύρώπην διαβάντες, χαχως Ιποίουν τήν Θρ^- 
χην • Λλλοι τε ούχ δλίγοι, χλ\ δή κα\ Χαλίλης δ; δ?, 
Ις τ6 χατά τήν Χε^^ίνηαον φρούριον ύπ^Έλλήνωτ 
συνελαθε\ς μετεπέμπετο Τούρχους άπδ της'ΑσΕας, 
χα\ τδν τε βασιλέα Ιπιδντα ήμύνατο, κα\ έπ\ πολύ 
έξελαύνων της βρφκης Ιληίζιτο. Όπ-ίτε ίή έπαγδ- 
μένος τδν τε Τριβαλλών ήγεμδνα, χαΐ τους άπδΊτα* 
λ£ας, τδ τε φρούριον Ιξεπολιδρχηαε χατ' ήπειρον 
χα\ χατλ θάλατταν• 01 μ*ν ούν Τουρχοι Ιλαβον 
δρασμφ Ιπιχειρήσαντες Ις τήν Άσίαν νυχτ2>ς δια- Αι ΤιίΓεί οιπη γ'ιιίΐΐιιβ ηβηυβηυλίη ρυ£;η&ΓβηΙ ρ2- £ βάντες. ΑνωμΑλως μέν Ις τε τά Αλλα σφίνιν ίχοντές ΗΙμμ, Βοοίβ ίηίοιιιρββία ρΓοΓυ(^6ηιηΙ Ιη Αβί^ηι 
ίΜ€ίί8 Ιΐ08ΐί1>ιΐ8. Υ6Γυιηΐ3πιβη 6Γ^€ί ραηιηι ΙίθηΙ^ηβ 
ΐηοίΑΠιηΙ ιηπ8Γϋ{88 ΤαΓΰοΓυηι άυεββ βΐ ΑζαΓιη^πι, 
4|10 ηΐϊη ιη&]οΓ€ Ικ^ηβνοΐΐΐηΐί» ϋονίηοβΓβηΙ €0$ ηυοβ 
αΙι Ιΐ»1ί«ι 61 Ταηοοηβ 38€ίτ6Γ3ηΐ, ιιΐ βηρρβίΐαβ Γ^γ- 
Τ6ηΐ εοηΐη ΤπΓοΟΓυηι Γ6|;βιη 0ΓεΥι&ηβηι, ςυί βχ€Γ- 
«Ιίαια ΡίιίΙαιΙβΙρΙιΙοΒ Β«Ιηιον6Γ3ΐ• ΡπΒίβΓβΑ 3(1 οοεα- 
Ιϋηϋιιιη ΟαΙΙΙοροΠβ (ςυ» α εαΙΠροΙίβ) ρΓΦ^ίϋίιιηι 
Ιη €Ιΐ€Γ80Π680, Τ&Γ&εοηβη8Γ8 βΐ ΙιαΙί, 9ΐ1ϋίΓΐ8 Αίλ- 
110161 ε36ΐ6Γί8 ΤυΓεοΓίιπι ΐΓ:ιη5ίυ];ί8• ΗΓΐ)€ΐη α^ι^ΓΟιΙί 
•ιΗΗΜηΐιΐΓ (15). υΐ ιιιΐοπ) ίιιεβρίαιη εοΓοπι ρ:ιΐ6- 
ίαείοηι €&1 ορρίϋ&ηίβ (η&πι 9ΐ ςοοϋιιη ΟΓχεΙβ, ηηί 
έη βλ υΓΐ)6 6Γαηΐ, ιί^πίβεαίηπι 6$ι) ρ6Γ Τ1ιηεί»ιπ, οδτοι οί βασιλεΤς, χα\ αύτομδλοις Τούρκων ήγεμ'δσι, 
τψ τε Άζατίνη χα\ Αλλοι;, ού χαλώς Ιχρήσαντο. 
"Ωστε έπιτηδείως Ιχειν σφίσιν τους τε άπ^ Ταραχώ- 
νος χα\ Ιταλίας, οΟς δέ μετεπέμπετο έπ\ των 
Τούρχων βασιλέα Όρχάνην, δς Φιλαδέλφειαν έπο- 
λιδρχει, χα\ ές τήν Ιπ\ τ|1 Χε^^ονήσφ φυλαχήν της 
Καλλιουπδλεως. Ούτοι μΐν ο{)ν οΐ Ταραχώνες, χα\ 
οΐ άπ6 Ιταλίας ές τήν Καλλιουπόλεως φυλαχήν 
τεταγμένοι τοί; μετά ^Αζατίνεω αύτομόλοις χρησά- 
μενοι Τούρκοι;, συνεστήσαντο άλλήλοις, ώς τί) πδλει 
Ιπιθησδμενοι, χα\ επειδή Ιγνωσαν κατάδηλοι δντες. έμηνύθη γάρ ύπ' αυτών τίνος τοΓς "Ελλησι, διά της 
θρφχης Γεντο• χα\ τήν Τοδδπην διαβάντες, άφ(- 
βΐ» ιιγΙ)6 (11^6881, ίΙ)»Ν(• Ρτοίβοΐί ρΓ£(βΓ ΠΙιοϋορβη, χοντο ές Κασσάνδρειαν, Πύδναν * τ6 πάλαι χαλου- 
^εηβηιηΐ €3883ηάΓί&ιη, 9ΐηΙί(]ηίΠΐ8 Ρχάηβηι άίοΟηι• *^ μένην. Εντεύθεν δλ τών μίν Άζατίνεω Τούρκων Τηκί, ςυί εοιηίΙ^^αηΐυΓ Αζ;ΐΐίηιηι, νβη«Γυηΐ ιά 
ΤήΙαΙΙοηιηι τι^α^ιη. Α( ΙΓι ςιιί εοπίϋ}$εΓαηΙ ίη 
Α^Ιμπι, ΙιεΙΙυηι ΜίηΐββΓίΓβΥοΙβηΙΟδ, βΐ ίΐίηβΓβ ρε- 
4ΐε8ΐΓΐ ιη ΟΙΐύΓ&οηεβοη ΓετβΓίί, εοβίΐ2ΐ)αηΐ ςηοίμιο 
ιιι•άθ ρθ886η( ΓβϋίΓβ Ιη ΑδΙαηι. ΕΓιβηι ηυίΙ)η8()2η) 
ΙηΙοεί8 ίΟΒ(16^3ι εοιη ^^^^^1δ εοπι^Ιυΐίηαππιΐ. Οιιηι 
νιιίεηι Οτχύ 11% \η%\άΪΜ ΙεηόεΓβηΐ, ?ο1εηΐε8 εο8 
ϋ*|ΐ(•Γ6, ίυ|;α ετλδβΓαηΙ ίη ρΓ.-^βίιΙίιιπι (ΊιεΓδοηβδί, δσοι παρήσαν, άφίχοντο έ; τών Τριβαλλών βασιλέα, 
οΙ δΐ άπ6 της Ασίας τ6 ίμπαλιν γενόμενοι Γεντο 
πεζο> έπ\ τήν Χε^(δδνησον, αδθις έν νφ £χοντες 
δτψ άν δύναιντο τρ^πφ ές τήν Άσίαν διαβήναι. Καί 
πη Χ3ΐ\ σπονδάς τοϊς "Ελλησι ποιησάμενοι, ώς έπε- 
βούλευον αυτούς οΐ "Ελληνες έλείν βουλδμενοι, Ις τι 
φρούριον τ6 χατά τήν Χε^^νησον διεσώζοντο. Κα^ 
ούτοι αΟΟις χαχώς έποίουν τους Έλληνας. ^((Ιεηιιο Ορχείβ ρΙυΓίηι» ίπΓ6Γ6ΐ)3ηΙ ϋ&πιπΑ. 

Νϋΐυΐω π}3ΓβίηΛΐβ8. 
(12) Ρ, ιιβα ε»ρ1α 1303. δ»Η|; ΗηΙί ΊιηΐπΓ. 

(Ι4ι ΛΙ. άιαΐα€$ : €ΙιαΙνΙα Ι»πΙ»6ΐ Οη'βΟΓΛδ ; α ρ<»- 

• Οΐμαι ΙΙθί(δζ:αν. Εί $ί€ ΐ€^€η:1^ιη ιησίϋ: ηοο\ή\1. 1'ή:1 Τα{Α ηι • ηΰ^ίαΐοηκα, » ρ. 57 (Βηοί. 1839). 90 ΟΕ ΒΕΒϋδ ΤϋΚ€1015 ΠΒ. Ι. 30 

01 μίντοι άπ^ Έσπίρας τζ χα\ Ιταλίας Λνδρις, Α ΙίβΙ! βΐ ΗΙβρΑίιί (16), ΙιιβΐΓ2ΐΐ» Μ;ΐοβ(1οιΓια βΐ Τΐιβ*. 

βηΐΐ^, €11111 Ιιΐ|;Γβ$8ί 6&$βηΙ Αηββ ΒοβοΓιιβ, β^ιη γ•> 
^ίοπβιη 0€€υρ3Γΐιηΐ. ΤΙιβΙι^Β (]ΐιο<]ηβ ϋΙηρυβΓαηΙ, 
€υ]ιΐ9 (ΙίΓβρΙίοπιβ €9083 βι$ιΙΓιΙ (Ιιΐ€ί$ ίιηρΓυ(Ιβη- διά Μαχε^ν£ας τβ χζ\ θετταλία; ές Βο'.ωτίαν άφι- 
χ4μ£νοι, xατ^σχ•ν αύτίϊν, χα\ τα; Θήβας ήνδραπο- 
δίααντο &φροσύνγ) του ήγεμόνος, δ; δεδιώς τε αύ- 
τοίς, χα\ υπολογιζόμενος, έ«{^$ι ως άνιρπασ^μβνος. 
Ονιτοί μίν ο(ίν ταφρεύσαντες τδ χωρίον, χαι &δ»ρ 
ές βύτ6 έμβαλόντες, έπΙ «ολΰ Αβατον τοΓ; Ιπ«εθ9ΐν 
έποιήαβντο τ* χωρίον. 0( μίν οδν Ιππείς οΐ μετά 
τοΟ ήγεμ^νος έβεον δρίμφ έ«\ τοίίς Έσπίρίου; ώ< 
άναρπαο^μενοι • έμβάντες δ& ές τδ χωρίον, χαλ•- 
«ώς έχρήταντο σφίσιν αΟτοΤς • οΐ δλ Ταραχώνκς 
χαταχΐλταις τβ κα\ τίξοις βάλλοντες και Ακοντίοις, 
τους π^.λλοΰς των Βοιωτών αύτοΟ ταύτγ] διεχρή^ 
σαντο. Ύστερον δέ έπΙ την «όλιν έλθοντες αύτο- Ιί&• ςοΙ €υπι (ίιηίθοβ εΐ ίηιΐοΐΐββ εΓβάβΓβΐ Ιιοβ, 
ΐ|η«βΙ οιηηββ ίη βυιιιη ροΐβ&ΐιΐβιιι Γ€()30(υΓυ8, Γβ- 
ΙΌΧ ΙΌ8 ιιι)θΓ!βΚ>αΐυΓ. Α( Ιι&Π βΐ ΙΙοδρβηί, Ιοοιιϋι 
ϋίαιη Γο<]ί6ηΐ6$« «Ι ιΐ|ΐΐ3ΐπι ηιυΐΐαηι ΐιι ίοο&αβ βιιΐ- 
ιηΐΐιβηΐβδ, βίΙ^ΰβηιηΐ υΐ Ιοοαβ ίΠβ «ηυεβίπ ριι^η» 
Ιη1ιιιΐ8 10 β•$βΙ ορροΓίυηιιβ• Βαχ Ι|(11υΓ, ιη^ςαυ €- 
ηηΜ:ιΐιι ίη ΠΙο• ΐΓΠΚηρβη», ηιΐ8!$Ι ρηιι:ο ίιηρβία 
1ιθ8ΐβ$ (Ι<5νΙοΐιιηιβ, ίη ιηαχίηιιιιη ρβηευΐυιη γιιΙαι 
^ηίβ ρΓΦΰίρΙΐβΙυβ 6ί(, οαιη οηυί βοΐο €θΙιχΓ6Γ6ίι& Ιηβΐιΐιίϋ. Τ<Γ»€θη6η8β8 βίνβ ΗίδρΑπί ιη{;βΓΰΐιΐ€» 
«οεί τ« τήν «Λιν εΤλον, κα\ ήνδραποδίσαντο. ΟίηΜί ΐΓ&ςιιίΑβ βΐ 89βί(1&$, ΙθΓςυΰΐι(€$ηυ6 ιΐ)ίβ8ίΙία, ρίπ- 
μίν ούν ύστερον ές Ι'ζατΑα}^ πιρβιούμενοι, έπ' οΓχο\• Ηιιιθ8 ΒοΒΟΐΟΓυαι βο Ιοοί ηβοι ιΙϋϋβΓυηΐ : Ιιίηο 8(1- Ιτρ&ιεοντο Ιχαστος* 'Κλληνες δέ μετά Άνδρονίχοϋ 
τ•« βασιλέως» χα\ τοΤς έπ^ Τούρκων αύτομδλοις, 
κα\ τοΙς άιιλ Ιταλίας χαχώς χρησάμενοι, ούχ δτΛίς 
•ύδίνεδραντο έχιτήδειον» Αλλ& ,χαΐ πολεμίους σφ(- 
σιν £χοντες τούτ•υ;, έπ\ τδ τους σφών ευγενείς ••- 
ραπεύειν μ^νον τρ«πδμενοι, τής τι άρχϊίς είσδδοος 
χατανηλισχον, χαΐ οδτβ στράτευμα συνέλεγον, οδτ• 
ξένο\>ς μισθωσάμκνοι, χαΙ τους ΐΛλεμίους Ιπιόντας 
σφίσι τιμνρείν ήβούλοντο. Έπάνειμι δέ έπ' έκεΤνο 
του λόγου, δ6εν μοι έξέλιιο• ▼βΓ8ΐΐ8 αΓΐ>6ΐη ρΓοΓβΰΓι, ειρίβιη (ΙβρΓχϋαιί βυηΐ : 
ςυί (αικΙβαι ηιίβυηΐββ Ιη Ιΐαϋιηι, ιίοιιιοβ ΓβηιββΓϋΐιΙ. 
Οτϋ^ϊ βιιιη τ^ 8«ο ΑηόΓΟίιΙϋο, οαιη ρλπιιη <Υβχ- 
ΙΓ« ΤυΓΰοβ ΐΓληβΓυ^β, ηβϋ ηοη βοβ (|αί 8ΐ) ΙΐΜΙ« 

ΓβΓβΙΚίί 9ΐνχίΙΙί ^ηΐΜ 3(Ιν6ΙΙβΓ8ΙΙΙ, Γον{886ηΐ, ρπΒ- 

ΜΓ οριηίοηβιη «Ιΐ«ηι Ιιοβ 8(1)ί ίηίηιίΓΟδ βχ 2ΐιιίό|8 
6ΐ &οχίϋ»Γΐ1>α9 ί€€€Γ6. ΟπΜΟΓυηι ιυΐβιη οοΜΙβ• 
€υηι ρΓοΓιιβΙοΗ!)»» ΐ8Γ|^ίΙίοηϋ>ιΐ8 Ιπ 8β οοηνβΓίβ• 
Γβηΐ Γ0([;«ι1ί, ι^ηΙ τβ<1ίΐ08 ηηίνβΓβοβ €χΙΐ8υ86ηιηϊ» 
ηυΙΙο ιηίβΗπι βχβτείΐιι 60ΐηρλΓ8Κι, ηβο ρβΓβ^^ιιϋ* ηιϋίϋΐΝΐι €οη(1ιΐ€ΐΐ8, ουπι βϋιιη ηβ(ϋ|[βΓθηΙ Ιΐ08ΐ6• βυΐβ ΟηίΙ)»• «Γε«Τ6• Νοηΰ υιΐ(!β ϋί^Γβββιιι $ΐίιιι^ 

ΧΗουμάνος μέν ουν Όρθογρούλεω, τά «λέω της Οΐ(οιη3ηο8, ΟγΙΙιο^Ι{8 βΙ!ιι$, 8υΙ)&οΙ« ΟΓκοοτυπι 
τ)ιν *Ασίαν Ελλήνων χώρας κατάστρεψα μένος, Ις Αβίαιη ΙηοοΙβηΐίηπι Γβ^ίοηβ ρβηβ ηηΐνβΓβι, ΐΓΓυΐ! 
Νίχαιάν τε Ισέβαλβ, χαΐές Φιλαδέλφειαν. Ού'μέντοι γ <η ΝίϋΦλίη «Ι Ρ1ιί1»<ΙοΙρ1ι!8ΐιι, ςιιαιη Ιιαυ^ Ιοιηβΐι 
γε είλε τδ άστυ. Κα\ πρδς Τούρκους τοΙς μετά *0- ><Ι96 (ΙίΙίοηΊ ΑΐΙιιιοτΗ. Τιιγ€08 ςιιθΓ|ΐιβ ηιιί Ποπηι-^ μούρβω διενεχθε\ς Ιιιολέμησεν.Άρξας δΐ έν Προύη|, 
έν 1{ τ^Ε ^χσίλεια έχειιοίητό οΐ, Ιτελεύτησβ, χατα- 
λιπών παίδας χαΐ χώραν ού ψαύλην, χα\ στρατδν ούχ 
Αγεννη. 

Τελβ«>τήσαντος δΙ *(>τουμάνου δ νεώτερος των 
Ίΐαίδων αύτου γενόμενος, τοίις δτι εγγύτατα παρά 
τψ ιιατρί δια&τωμένου;, ώς οΓδν τ' ζν αύτψ άνα- 
χτώμενος, επιτηδείους τε αύτω είχε, χαΐ ές τ& μά- 
λιστα συνήθεις. Άπδ τούτων δή, έπεί τβ τάχιστα 
έκθετο τελευτήσαι 'Οτουμάνον δντα ήδη ^ φασιν 
έπ\ γήρ;(ος ούδω, άποφυγβΤν μέν αύτίκα τουςάδελ- 
<?ους εκποδών γενδμβνον έπ\ Όλυμπον της Μυσίας 
δρος * διαι^ορευόμβνον δΙ κατά τήν δδδν, περιτυχείν Γβη &€<|ΐΐ€ΐ)3ηΙυΓ, ΙηΙπιίοίΓιίβ ρ€ηηοΐιι« 5ϋΙΙο ρβΐΐίΐ. 
ΑβκηΑΟβ βυίβηι Ρπιβ», ςα» ΓβςιιΙ δοΗββ 6Γ8Κ, «χ- 
8ρίΓ8?ίΐ• Γ6ΐίοΐί8 1^^6Γ^8, 6( Γο^Ίοηβ ιιιιρΠββίιηι 61. 
βχθΓοίΐα Γοηί. 

06Γαΐί€ΐο ΟΐΙοηιαηο (17), Πϋιΐ8 βΙιΐ8 ηαΐυ ηπΙηΝ 
ιηαβ €χ ΐΓϋ)ΐι$, ΟγοΙιαικϊβ ηοιηίπβ, ρΓβκοεοιιρ&ιΙβ 
8ηίιιΓΐ8 βοπιιη ςυΙ Ιη αΓείΙβκΙιηΑΐη ρβίΓΐβ 8(ΙπιΊ(ΐ6• 
1)8ηΙαΓ ιιηΙοίιΙαιη, 608 8ίΙιί ΓαιηίΙΙ^Γβλ 6( ςυβιη ηι»«' 
χίιιιβ ορροΓΐυηο8 ΙεηυίΙ. Εχ ηαί5»8 ςιίΑιηρΓίιιιηη» 
8€€6ρίΐ, Οΐΐοιη8ΐιηιη ]8πι (ιιΐ ΓβπιηΙ) ίη 8€ηο€ΐηΙΙ& 
Ιίιηίηο οοη8(1ΐη(ιιηι, οΜίϋδβ ιηοΠβηι, ίΓ8ΐΓ68 ΠΠεα 
Γιι$ΐ6η8, ρΐΌπριηΙ 8β 8(1 ΟΙ]τηιρυιη Ηγ$1κ ιηοηίβηι» 
€υπι ίΐβΓ ί8€6Γ6ΐ• Ιη€ίϋ1ΐ ίη ιηυΙΐ8 βςυοΓυιη ϋΓ- ιππων φορβ!) ταύτΐ) που τή^ χώρας έπινεμομέν^, Β ιη«η18, ςηχ ρ8ΓΐίΙηΓ ίη νΪΓΟδ, ςιΓι 8(1 86 !η ηι•η« χα\ διανεΐμαι ταδτην άνδράσι τοΙς άπδ του δρους 
έπ' αύτδν συλλβγομένοις, κα\ έπιχαταβαίνοντα ές τδ 
πεδίον, έπιτρέπειν αύτοΤς διαρπάζειν δσα γ' άν 
τούτοις προσχωροίη • δρμώμενον δΙ ταύτ^ άπδ του 
δρονς, άγειν χαΙ φέρειν τήν πόλιν. Των δέ αδελφών 
αύτο» σφίσιν άλλήλοις διαπολε μουντών τε, χαΐ άμφ\ 
τους οΕκείο\ις εχόντων πολέμους, ές δ δή καΐ ούκ όλί- 
γίΑν των άπ^ της πόλεως, χα\ άμφοΤν τω άδελφώ έπι- 
γενομένω αύτιρ, έπικαταβήναί τβ ές τδ πεδίον, χα\ 
ές ΐϊόλεμον χαΟιστάμενον, τοις άδελφοις οδσι δίΓρ Ιβηι οοηευΓΓβΓαηΐ. Β680€η(ΐ6ηΐ68 8ΐιΐοηι <1β ιηοηΐβ- 
ίη Ιοεη 8υΙ)]€0ΐ8, ροΐβδίβίεηι ΙρβΙβ τηρίβηιΙΙ (Ιβ^ίΐ 
ςυχ€υη(]υ6 ηαοΐί Τυίβδβηι. £ΐί8ΐη ιιγΙ>6πι, οϋπι λο^ 
Ιιυο ν€Γ88Γ6ΐυΓ ίη ΟΙγηιρο, 6χρυ^»(8ΐιι (ΙΙιΙραΙί. 
ΡΓ8ΐΓϋ)ΐΐ3 8υ(6ΐη 5018 ΙυίεβΙίηο Ι)βΙ1ο 8Γ(1εηΙίΐΝΐ8». 
εΐ ηίπιπίΓΐυο πΐ8χίηΐ8 ρηηβ Ιιοηιίηυπι Γρεςυβη-^ 
Ι8ηΐ6, ειιιπ βεΓερΙβδεί εο8 Ιοη^ο ίηΐβΓν^ΙΙο 8 8θ 
(1ίνί808 ε28ΐΓ8 ρο8υΪ8$ε, ευπι 8ΐιί8 (Ιβ ιηοηΐβ (ϋβ•* 
εε(Ιεη5, βίη^αΐοδ »εοΓ8ίιη 9^£;Γε(ΙίΐυΓ, ίηΐεΓεπ)- 
ρΐίδςυβ νί€ΐί8(|υβ 8η)ΐΜ>1>υ8 ΓΓ8ΐΓίΙ)υ$ 8ΐιί8, ίρ8ί(ΐ8 8(1 (16} Ιΐαΐί €»Ι«1ϋηΙ, 130^ Νοίυΐφ ιοαΓ^ίηβΐ68. 

(17} Αηηο 1550. ΓβΙ^ίλϋΐ (ϋ^πΊΐΑΐβιιι βηιβΓίίΐ. Ε^ίΟ αυίβηι βχρβΗ- Α ρημένοι;, κα> Ανά μίρο; ίχατίρψ στραΐοΐαδευόμέ- 

ν({) μαχέτασΟαι κα\ περιγενόμενον &νελε?ν Αμφω τώ •η«η(ί5 €θ^ιιονί, Τιιγ€03 ηοη ίη Ιιηιιο ιηο()ϋΐη $βη- 
ιΐΓβ <1β (ηΐΓ'ώυβ ί8ΐίβ : νβίυιη ίΐ3 «νβηίβββ ίβηιηΐ 
•ιιΐ» Ο^ιιζίοηιιπ (Ιιΐ€ί[)υ$. ΟΓεΙιαηββ ΐΑϋί τί^^ηι Λά- 
ιιιίηίβίΓΑΐίοηβιη 5ΐΐ80«ρί(, υιιίνβΓΜηι Ι.γαΐ8ΐιι ίιη- 
ρ<ίΗο βυο &(](ϋϋίι, χ χ 6Γ<κοι&(ΐυβ ίη Α^ίιι μογαιι• 
ΙιΙ)υι ΐΗΐΠυπι ίη<1ίχΐι, ρΐιιήπγβκιυβ ΟΓκοοηιιη ορρί- 
ϋλ Ιη (ΙίΙίοηβιιι 3€ΰΓρΐΙ αο ΙοιηροΓβ. ςιιο %ζ&ιι1ϋ 
Γε(€> 61 ΤπΙ>2ΐ1ί ίη ΤΙίΓαοίΑ, βΐ Μχβϋ ιη&χίηιο Οα- 
{Γ•1>«ιιΐ ίηΐ6Γ 8686 Ιιβίΐο. Ροβίΐιχο ίη €&ρρ9(Ιθ€ί»ηι 
()6ΐιιπι ΐΓ^ηβΐυΙίΐ : 8ηΙ)2Γ.ιί8(|υ6 ορρίϋυΐί• ςηί1)υ§- 
Ολίη, 6Χ6Γθί(ιΐ8 3(1 Νί€8Ραιη Βΐι1)3'ηΐβ3 ιιγΙ)6Π) ηιονίΐ• 
«*&ιιιςαο ορριΐ|{η2Γ6 εφρί(« ϋι τ6γο ηυικί^ΐιιπι 68( 

€Γ3Β0θηΐηΐ Γ6|;ί, ΝΐΟΦαίΙΙ 0ΐ)8ί(ΐ6Γί, 61 ορρί(]8ηο8| 

11181 ρΓθρ6Γ6 »ιιχίΙίιιιη ιηίΐΐΑΐυΓ, Λά Ι)3Γΐ)αΓυιιι (ΐ6Γβ- «δελφώ, χαΐ οΟτω την βασίλευαν παριλαβεΐν. Τούτο 
βλ Ιγωγε άνβπυνθανόμενο; , εύρον, ού γνώμί^ ταύτη 
περ\ των αδελφών χρήίθαι, ίφΓσιν αύτους ώς πολε- 
μίους άΐΕοφηναμένου, νομ{ζεσθ^( ΐιαρ* αύτοΓς Ιτ• 
κα\ ές τίνδε τ6ν χρ4νον• άλλ' ύτΛ των τοΤς Ό>^ου- 
ζίοις ηγεμόνων χαθινταμένων χα\ πρδσθεν γενόμε- 
νύν διεπυθόμην. Όρχάνης μίν ουν έπε( τε ιΐς τήν 
βασιλείαν παρήει, σύμπασάν τε τ))ν Λυδίαν χατε- 
στρέφετο, χαΐ τοΙς έν τ^ *Αο<^ 'Ελλησι χαθ{στατο 
ές π4λεμον, κα\ συχνλ των ταύττί^ Ελληνίδων πό- 
λεων πολιορκία παραντη^άμενος, ύπηγάγετό οί, των 
γε Βυζαντίου βασιλέων πρ&ς τους Ι ν τξ βράχτ] Τρι- 
βαλλούς τε &μ« καΐ Μυνούς χατλ τοϋτο του χρόνου €ΙιΐΓθ8 : €ϋΐιβθΓί1)Ίΐ 0Χ6Γ0ίΙιιιη, 61 Γ69ΙΙ1 ουΓ» 86 ^ επικειμένων σφίσιν ές τά ρ^λιτρβ τον πόλεμον δ»Λ- ίιηηιί80βπ8, γί(1(•1)2ΐ(υΓ ηοη ηο^ΐβοίοπιβ Νίοββιηι 
?6Γηιη ΓοΠίοΓ (ΙεΓϋΠδΐιηιβ, ηοη (αιη ΙιαγΙιαΗ οάίο 
βΙΙοΒυΙλΙυδ, ςααηι «οΐΐίαΐυβ ηβ Ιλπίιηι υΓΐ>6ηίΐ α- 
•»ιϋΙβΤ6ΐ. Η ίο ί|[ί(ιΐΓ, ςιιβιυχίπιοθιιιη 6ΐ &ΙΠ ηιυΐιί 
ίβεβΓυηΐ, Γ6|;ί9ηι (ϋ^ηίΐαίβηι &9ρ6Γη&ΐα9 ββΐ, <|ιΐ3ηι• 
%ί8 Νίοχηηι ϋβ ηΐΑηιι ΙιοβΙίυπι 8686 νΙπϋίοΑίιιηιπι 
«βτη)ΗΓ6ΐ : νβΓυηι 6π£608 2(1ν«^Γ&ΐϋ ιινιιιη ίποΊ• 
1«η8, Γ6ηιΐΗ ηοναηιπι &νί«1υ8, Μί€ΐι;ιοΐ6Πΐ Ι[ν8!ο- 
ηιηι ϋα€6ΐη ίη ΙμΊΙι 8θεί6ΐ&ιβηι Γβείρίβηδ, ουηι Ιρ80 
Αΐηιιίΐ2ΐΐ€ηι ]ηηζϋ» ίη ηι«ΐΓίπι•ι»ιυηι 6ΐ €θΙΙοαιη8 
811^111 80Γ0Γ6ηΐ9 ουι» ]2ΐη αηΐβ ϋυχίβββΐ 80γογ6ιιι 
Τη5&ΙΙοΓυπι Γ6|[Ι8. φερόντων. Μετχ δΙ ταΰτα Ιπι Καππαδοκίαν Ιλαύ- 
νων, Ιστιν & των πολισμάτων ύφ^ «ύτφ ποιήσαμε- 
νος, 1π\ Νίκαιαν τήν Ιν Βςθυνίςι πόλιν Ιντρατεύετο* 
έπολιόρκει μ&ν οΟν τήν πόλιν. Ενταύθα ώς ή αγγε- 
λία ήλθεν Ις τ6ν Ελλήνων βασιλέα, τήν τε Νίχαιαν 
πολιορχείβθαι, κα\ τοΟς έντ|) πόλε^, εΕ μή τις έπα- 
μύνοι σφ(«(, πρβαχωρήσαι τφ βαρβέ^ρφ, στράτευμα 
τε συνίλέγετο ές τήν βασίλευαν ήδη παριών, ού πε• 
ριοψόμενος τήν Νίκαιαν, ώς τιμωρήαειν παρεσκευά*» 
ζετο διαμαχούμενο; οδδΐν ήττον πρδς Όρχάνην τδν 

^Οτουμάνεω ή άνασηνόμενος ^ άπό τή< ΝιχαΓας. 

θ5τος μίν δή ώς των &λλων πολλαχή έπιχειρησάντων ού «ροεχώρησεν έπ\ τήν βα^ιλείαν, τους τε "Ελληνας αυνιστών έπ\ τδν πάπηον» καΐ νεώτερα πράσ- 
«β8ν ?«ράγματα, Μιχαήλον τδν Μυαών ηγεμόνα έπηγάγετό οΐ Ις αυμμαχίαν,• έπιγαμίαν ΐτοιησάμενοι, 
τ1)ν.Α(|ρλφήν αύτου ές γάμον έκδοΟς, γήμαντι πρόιιΟεν τήν του βασιλέως Τριβαλλων άδελφήν. 
ίίιηο ίΓ8 ρβΓάΐυβ ΤιίϋαΙΙιιβ, 3ηι»& ηΓπρίι, ΙιζΙ>6η8 £ "Οθεν ό Τριβαλλων ήγεμών έπ* αυτόν τε ώρμητο •««αηι Μί€ΐΐ86ΐί8 οοηβοΙίΓίηυπι Αΐ6Χ3πϋΓυιη. Υίοΐο Ι^ί- 
ΙΗΓΑ Μίο1ΐ86ΐ69 η6 βίηβΓβίερηίιιηιβΙίηπ) βίΐϊί & Μίοΐιαίΐΐβ 
ί•ΐ€ΐ8ηι αΐΝΓ6 ίηυΙΐ2ΐιι, ΑΙβχηηάΓυηι Μΐ€ΐι»6Γΐ8 οοηβο- 
Ιιπηυπ) γ6£ιιο ρΓχΙΙοΙι. €ηιιι «υΐβιη οΐ ίη 6γ3βοο$ 
«*]ϋ8 €0ΐιΙυη)6ΐί« ουίρβηι ΐηηβΓϋΓΓβΐ, βιίαιη Ιΐ08 1ΐ6ΐ' 
Ιο ?6ζ«νίΙ: ορρί(ΐΜϋ8(|ΐΐ6 αΙΙηιιοΙ €ηρΓι$, βχβΓοί* 
Ιαηι (Ιοηιηιη 3ΐ)ϋυείΐ. Ί'αηϋβηι ΓοβιΙογ» ρβρί^βΓυηΙ^ 
ιΐυΙ5υ8 ΐβηβΙίΑΐυΓ• ιιΐίηΐ4ΐΓ86 βΐ βηιίοί α Ιιο8ρίΙβ8 
Ιη ρθ8ΐ6Γυηι 6886η ι. Ρθ8ΐ Ιΐϊνο αϋ νν.^ύ\\\ Οτχοο- 
Γαιη ΓαηοΑ ροΓίβιΐηηι 6εΙ βηΐΐβ €οη5ΐ;ιιιΐί, 0Γ€ΐΐ3ΐι6ηι 
•η€ΐΐΓ8ίοη(^ηι Γ6εί&80 ίη Βί11ΐ)'ηί.'6 Γ6£[ίοπβΜΐ : €8ρ(ί$- 
ςη6 ηιηηοίρϋ8 ρΐυπηιίβ, οΙ»&ί(Ιίοη6 Νί(:α:3>ιι οίη- 
ιί>86, η)υΓυηΐ(\α6 6]η8 1ιοι»ΓιΓι Αηίιηο (|ιι3Ι6Γ6. Βοχ 
ίΐ3(|υ6 6Γ8Β0θΓϋπι οοιιιραΓ3ΐο ςχϋΓοίΐη ίη Α8ί3ΐη στρατεύεσΟαι, £χων μεΒ' έα\>τοΰ τδν Μιχαήλου 
άδελφιδοΰν *Αλέξανδρον* τδν τε Μιχαήλον μάχη 
έκράτησε, κα\ *Αλέξχνδρον τδν άδελφιδουναΟτοΟ ές 
τήν βασιλ£(αν καταστησάμενος, της ές αύτδν Οβρεως^ 
ΑΗιασάμενος ούν τους *Ελληνας, Ιβτρατεύετο έπ* 
αύτοΰς, κα\ πολίσματα &ττα έξελών *, άπεχώρηαεν^ 
έπ* οΓχου. ^Γστερον μέντοι στκϊνδ^ς εποίησαντο» 
έφ* φ ξένοι χαΐ φίλοι είναι άλλήλοις. ΈνταΟθα έπυν- 
Οάνετο Όρχάνην έιιιδραμό^τατάχατ^ι τήν ΒιΟυνίαν 
χωρία, χαΐ άνδραποδισάμενον^ πολιορχείν τε τήν* 
Νίχαιαν, κα\ ουκ άνιέναι προσβάλλοντα τφ τείχει, 
στράτευμα τε ξυναγε?ραι, κα\ ε ς τήν *Ασίαν διαβάς 
ήλαυνεν έ7:\ Νίκαιαν, άμύνειν βουλόμεν•ς τοΙς έν 
τ3 πόλει. Όρχάνης μέν επειδή ήγγέλθη επιέναι έπ' ΐΓϊη$νβ€(ιΐ8, ο1)&ί4ϋοα6 οίΓΟίιωνοηΐίβ 3ηχίΙί3Γ68 ροΓ- Β «^'δν στράτευμα Έλληνιχδν, αυνταξάμενος άντε- 

«τ^^ει, τό τε στράτευμα Ιχων έν τάξει, ώ; μαχούμε- 
νος τίν στρατδν άντεπήγαγε, χα\ ένΦιλοκρίνη γενό- 
μενο,• εΰρε στριτβιτεδευόμενον τδν Βυζαν-.ίου βασι- 
λέα, ϋύ πολίί δέ Οστερον μάχης Ισόρροπου γενομέ- 
νης, αυτό; τε ό βασιλεύς έτρώθη εΙς τδν πόδα, καΐ 
•Ελ).ήνων οΟκ ολίγο•, τραυματίαι γενόμενοι, έγνω- 
σαν δείν ές Φιλοκρίνην εΙσελΟεϊν, ώστε άναλαβεϊν 
σφοίς αύτου ς κα\ άναμαχέσασβαι ένταΰθα. Ός έπΙ 
τήν πόλιν έτράποντο, κατά νώτου γενόμενοι οΐ Βάρ- ΐΊ|{ΐ*Γ6 ηίΐ6ΐ)3ΐηΓ ιη3ηυ$. ΟιιοιΙ υΐ ρπηηιηι ΓυιηοΓβ 
.ιιΙ 0ιχΙΐ3Π6ηι ρβΓίαΐηηι οβί, ίη8ΐηιαο3{;ηιίη6 Οιχ- 
Γΐβ ο1)νί3ΐιι ρΓ066(ίίι. €ηιη 3Ηΐ6ΐη \6ηί$86ΐ Ρΐήΐο- 
ο**•»»»), υ06η(1ίΙ Γ6β6ηι 6Γα?€0Γυΐ!ΐ ί1»ί 6381Π8 Γιχίβ 
ιηοΓ»ηΚ6ΐυ. Νοΰ ιηοΓα, ρκΒίίυαι ιοηιηπίΓιΙυΓ : ίη 
φΐο, Γρχ 3€66ρΙο ίπ ροϋβηι νιι1ηοι-6, ΓϋΙίςυίςυ6 
Οι 9601 ηοη ρ3ΐΐ6ί νιιΙη6ΐίΙια8 οοηΓοϋΐί, 8ΐαΐα6Γΐιοΐ 
ίιιΐΓ3Γβ Ρ1Γι1θ6Γίη3Ηΐ, υΐ νη1η6Γ3Γι Ι388ί(ΐιΐ6 ραυίιιΐιιηι ιβΡθ6Γ6ηΙηΓ. Ν6β (βηιβη 6ίΐΓ3 ρυ^ηαπι 60 ν6ηίΓ6 

' Ιϊϋ'ζ ιοχ νΐίΐβίϋΐ €$}^ο ίΟΓΠφία, ΐίίί απαια €Χ€ νρίαήι ιηακΗΗ'. ^Ί^ ΙιαΙιαιί. Άναστησ. ιη πηο. • ελών. 33 ΟΕ κκΒϋδ τυκαΓ.15 ιιβ;ι. » βαρ•ι, χβι\ επικείμενοι, συχνού; τ£ των Ελλήνων Α ηυΊτβΓοηΐ. Β9γΙ)3π 6ηπη βοι οίΓθΐιιητ«ηΙθ$ « ΐοΐ|;ο βιέφθβιρον, χαλ τους γβ λοιπούς ές τήν πέλιν συνε^ 
λάσαντες Ιπολι6ρχουν• Έ7:ε\ δλ παράλιος ην α&τη ή 
πίλΐς, ώς ούδ^ν πρρεχώρει τφ Όρχάνη, αύθις έπΙ 
Νίχαιαν Ιλθών. έτιολι^ρχει τε έπ{ τίνα χρόνον, Κα\ 
εΤλέ τε ού πολλφ ύστερον όμολογίςι παραστησάμε- 
νος. ΟΟτω Νίκαια Ιπ\ Όρχάντ^ ^γένετο. ΚΙσέβαλε 
•δέ και ε!ς Φιλαδέλφειαν * άλλ* ούχ ήδυνήθη πάρα- 
στήσααθαι πολιορχών διάτ6 πλήθος των επικούρων. 
ΜετΔ δέ ταύτα διενεχΟεις» ώς φασι, πρ^ τους έν τ|) 
*Αα!ςι ^ρ6ά^ν ηγεμόνας» τούτων Ινίους συμμά- 
χους οΐ προσλάβω μένος, τοΙς Αλλοις πολέμων ούχ 
άνίει* Οστερον μέντοι χρόνου συχνού διελθόντος» 
Καντακουζηνοί του βασιλέως Ελλήνων Αρτι γινο• 
μένου ϊγημε θυγατέρα • χα\ Ιπιγαμίαν ποιησάμενος 
ταυτην, είρήνην τι τοϊς "Ελλησιν έποιήσατο, χα\ 
του λοιπού προς τους Ιν τζ Φρυγ(ςι βαρβάρων ηγε- 
μόνας διενεχθε\ς Ιπολέμει, "Ος τελευτήσαντος γάρ 
*Ανδρον(χου του βασιλέως, χατελείφθη τε αύτψ παΙς 
άμ^\ τά δυοχα<δεχα Ιτη γεγονώς, χα\τόν γε Καντα- 
χουνηνόν χαιέλιπιν, Ανδρα εύδαίμονα κα\ μέγα 
^υναμενον, τ^ν τε παΐδα έπιτροπεύειν. Αχρι δ' Αν 
έπ\ τ& της ηλικίας άφίχηται λντελλς, χα\ τήν βασι- 
λειαν περιέπειν, μέγα τ• Βλβιον, χαΐ Αρεσχέμενος 
τούτψ Ιπέτρεφε τά Αμφ\ τί^ν βασιλείαν τε χαΐ τλν 
παΐδα, έμπεδώσας δρχοις ή μήν άδόλως έπιτρο- 
πεύσειν της τε βασιλείας Αμα καΙ του παίδες (καΐ 
Αβλαβή • τον παΐδα Ις τί^ν βασιλείαν χαταστήσιιν). 
Ί2ς δΐ έτελεύτησε βασιλεύς, χρόνου «6 πολλοο διελ- Β ΑϋοΓΓι, αοβΓΓίηιε ίηβΐ&ηΐββ πΐ8||;η& οΙ«<1β ΑΟΰοβΓυιιΐ : 
Γβ1ίςιΐ09 Ίη ιΐΓΐ)βιη [Γυςαΐοβ» οΙ)8ί(ϋοοβ ρΓβηιοϋΑίιΐ• 
υΓΐ)$ «Γ^ο ίΙΐ2ΐ ευιιι ίοΓβΙ ιΐ)9Γίΐίιη^. βΐ οϋβίϋίοιιβ 
ηοη ρο88βΐΐιι 12 ροΐββΙ&Ιβιη Ιιοείίυιη Γβ<1ί|[ί,ΟιτΙιο- 

η68 &1) «« (ΠβΟΟίΙΰηΐ, €0ρί39 81138 Νί€£3ΐη ΐ'ΡίΙιιχίη 

Ου^πι €υιη οΗκ'κΙίοιιβ βΠςυΑηιϋα Αβίΐχίδεβι, ΐβηϋοιη 
ρ3εΙίοηΙ1>ιΐ5 ίη (1ο(1ίΓιοη6ΐιι ΑοείρΊΐ. Ιιι Ιμιηο ιηοϋαιο 
ΟΓοΙιβηβδ Νίειβ» ροΐίΐιι$68(. ββΠιιπι «{(^ΊπίΙβ ΡϋίΙΰΐ* 
(ΙβΙρΗίαιη τγγιϊι, ςυ^ιη βιοβΓπηιβ 3ΐ> 3υχί1ί»ηΐΗΐ• 
ϋ6Γβιΐ83ίη 8111 ]ιΐΓί8ί3ε6Γ6 η6πυίνί(.8ιιΙ> ίίΐιΐΐη ΐοιιι- 
ριΐ8 ουιη ΐΓπΚιΐΒ ^ί>$6ΐ (]υίΙ>ιΐ8(Ι:)ΐη ίιιΑϋ^ίβ ϋβ^ββίί• 
1)α8 83(Γ3ρί$, ςιιοβϋαιη οογιιιιι 8ΊΙ)ί Α&ι^α3η8• κΐίτ 
ςιΐ08 (ΙοΙοβΙΙανίι, ΤβηιροΓ^^ϋβίικΙβ ηιιιΐΐο ίηΐεπβοΐο, 
€3ηΐ3ουζ6ηΐ Ογχοοπιπι Γβ^ίβ ΙΠί3ΐη υχοΓβιη (Ικειί. 
^ιιΦ 3ίΓιιηΐ38 ιιΙ)ί ίηΙβΓϋβδ^Ίκ, ρ3χ ίηΙβΓ Ογκοοι (,• 

ΤΐΙΓΟΟδ ί3€ΐ3 681: ΜΙοηΠβ ΡΙίΓγ^ίΰβ 53ΐΓ3ρ3«. ΟΜίη 
(1Ϊ800Γάΐ3 ίηΐ6ΓΥηηί886ΐ, ρ€Γ86ΙΙΙΙ6ΐΐ3ηΙΐΙΓ. Αΐι(]ΓΟΙ•ί« 

ΰϋ8 6γχ€ογιιιιι Γ6Χ €011) πιΟΓβΓβΙυΓ, Γβΐίηιιίΐ ΓιΜιιια 
η3ΐυιη αηηοδ ι1υο()6£ίηι, ΙιιΐοΓ6ΐη(|ΐιβ βί λβ8ΐ^η:)?ίΙ: 
€<ιηΐ3θΐιζοηιιη), τίτυπι οριιΐοηΐηαι, ηΐ3{(η3ςιι« ρ(ΐ-. 
Ι6ηΐΐ3 8υΙ)ΐιίχυηι, υΐ ρυΰηιοι ιιιΐβΓβΙυΓ, (^Ι ευηΓ^Ι 
3(1 63η) ιιβςιΐθ χΐ3ΐ6ΐη, ςυΐΰ Γ6|;ηο ^ΜΐβΓη&ιιιΙ^ 
1ΐ3ΐ>ίΙί8 ΓοΓ6ΐ. ΙΙιι]η8 11) 0(1611) ριΐ6Γυπι Γββιιηη)(|ΐ•6 
ΐΓ3(1ί(1ιΙ,]υΓβ]αΓ8η(Ι(Κ|υ6 βυιη οϋβΐηηχ'κ, υΐ βΐιιιι 
ιΐοΐο ίη 8(]ιηίηί8ΐΓ8ΐΙοηβ ΓΟ^ιιί, 6()υθ3ΐίοηθ(|ηβ ραβ- 
ΓΙ τβΓβαΓβΙυΓ, ([υο Ιρδυπ) ηίΙΓιΙ ίιι]υΓί3Γΐιηι α 86 6χ• 
ρ6Γ(ιιπ), Ι3η(ΐ6ΐη τ6|[ηο 6γχ60γιιπ) ρτββΟοΟΓβι. υΐ 

3ΙΙΙβη) Γ61( 6X068811 β νίτίδ, ΙΐΟη Π)υΙΙΟ ρ08( ϋΓ^θ»; θόντος Ελλήνων τέ τινοιν εναγόντων ές τούτο χα\ € ^^^^^ ®^ ορΙΐυΐ3Βΐίϋυ8 ΟτχύΒ, (υΐΟΓ 3Α /6(ηι €υ- συνε^πιλαβομένων» τήν τε βασιλείαν κατέσχε κα\ τ6ν 
παΐδα χαχλν μέν ουδέν τ» είργάσατο, χηδεστήν τέ 
οΐ ποιησάμενος, όλιγώρως τά του παίδες είχε, χαΐ 
έαυτφ ψετο τους *£λληνας μδλλόν τι άνακτήσα- 
βθαι. Ό μίν ουν Καντακουζην&ς τήν βασιλείαν 
Αφελόμενος τ^ν παΐδα, πρδς *Ορχάνην τήν έπιγβ* 
μίαν «οιησΑμενος, έαυτφ ξένον τε καΙ φίλον έκτη- 
σατο ϊς τΑ μΑλιστα. 

*ΟρχΑνης μλν δή βασιλεύσας (9) Ιτη έτε)^ότησε 
τταίδας χαταλιπών Σουλαιμάνην τ•. χαΐ Άμουράτην. 
Σουλαιμάνης μέν οδν ό ΌρχΑνεω τήν βασιλείαν ηα• 
ρΛΧα^}β τοΙς τε Έλλησιν έπιιΐιν, Ιπολέμει αύτίκα, 
κα\ Ανδράλοδα Απ& της ές τήν Άσίαν Ελλήνων χΐιΗ. 
ρας ώς πλείστα Αγόμενος, χαΐ ές Εύρώπην διαβΑς Γ3ΐη ι1ΐ6€ΐιΐ8 68Κ, ρυ6Γυιη (3ηΐ6ΐι ηιι1ΐ3 ίιι]υηΑ 
3(Γ6θίΐ• ΥϋΓυπ) ουη) βυηι βίΏηβηι 8ΐ5ί Γ6€ί886ΐ, υ&. 
ίιηΙ>6ΐΐ6ΐη οοιιΐοηρίυΐ Ιΐ3Κ)αίΐ, δρβιη οηιηβιη ίη Ογ&γ 
€18, ςυ3η1υιη 3ΐ1 Γ6βη»πι Γβΐίηεηίϋυη) 3ΐΐίη6ΐΜ|(» 
ροηβηΑο. Αΐ €3ηΐ3ουζ6ΐ)ΐΐ8 Γΐιιη ρυρίϋυηι γγ^^ιιο 
ρπν3886ΐ, 0Γΰ1)3ηβωςιΐ6 (]ιΐ3 ίη υχοΓ6ΐη (ϋία 3%- 
ηβΠΙ 386ίνί886ΐ, 60111 6ΐ 3Π)ί€Ί88ίιηυιη 61 Γαϋΐίϋ^^ί.ΐ;• 

δίπιυπ) ίη ρο8ΐ6Γαπι βχρβπιΐδ 68|» 

0Γ6ΐΐ3η68 €1ΐηΐ Γ0(;η3886ΐ 3ηη08 €ίΓείΐ6Γ νίβΐιιΐί 

()αο, η)0Γΐ6ΐη ο1)ίίκ, Γϋΐίεΐίδ ϋΐίίβ δυΐ3ίπΐ3ΐ)6 6ΐ Αυια- 
Γ313• 5υΐ3ίιη3η('8, ίηίΐο γο^ιιο, 3Γα)3 εοηΐι3 (^Γχυιι» 
Οϊ'ρίΙ. 03ρ1ί8 ί|(ί(υΓ πι&ηοίρίίβ ςυ3ηίΐρΙυΐ'Ιη)ί8 βχ 6ΐ 
ΟΓΦϋΟΓϋΠ) Γ6{ίοη6 (ΐα3Π) ίη Α8ί3 ρο88^(^^I^3η(, 6ΐί3ΐιι 
ίη ΕϋΓορβιη ΐΓ3)6€ίι, 1)0Γΐ3ηΐί1)ΐΐ8 6ΐ ίιι$ΐίρηΐίΙ)»4 τών μετΑ Χαλίλεω πρότερον χατΑ τήν Χε^&όόνησον ^ ''* ΤϋΓοί» ςιιί 3ηΐ6 6υιη €Ι)3ή(6ίιι ΕιΐΓορ3Π) ΐΓ3η4- 

πρδς ^Ελληνας διενεχθέντων, εναγόντων τε )ΐα\ έξη- 

γουμένων αυτών τήν διΑβασιν, ώς ή Ευρώπη είη τε 

χώρα περικαλλήί, κα\ ευχερής χειρώσασθαι ύ«6 

Σουλαιμάνεω βασιλέως. Εντεύθεν διαβιβάσας στρα- 

τί>ν ού πολύν, τήν τε Χε^(5όνησον λτ,Κβσθαι, χαΐ 

τ& πρότερον έτι φρούριον καΐ Μάδυτον κατασχόντβς 

κα\ Αλλ'Αττα πολίσματα κατΑ τήν Χε(^β^νησον, έπέ- 

δραμόν τε τήν βρ^κην, Ις τε έπΙ Ταίνορον τ6ν π^ 

τβμ^ν, χαΐ τΑ τε ΑνδρΑποδα ές τήν Άσίαν διεβίβα- 

ζβν. ΚαΙ οΐ έν τϋ 'Ασί^ Τούρκων, δαοι έπυνθΑνοντο ίο'3ηΐ. Ηί 6ΐ|(Κ6Κΐ3ΐιΙ ρΓϋί6€ΐίοη6ηι, ί|ΐΐ3 (οιηηιο- 
(1ί88ίιΐ)6 ίη ΕαΓορ3ίη τ6ηίΓ6(υΓ. ΡΓν(6Γ63 ιΐ3ΐΤΛϋιηΙ 
ΕϋΓΟρΧ Γ6κίθη6ΠΙ 6886 3ΐη(Βηί88ίπ)3ΐη, €3ρΙιιςϋΑ 
Γ3(;ίΐ6πι. ΤΓ3ϋ8ΐηί$80 ίΐ3()α6 6Χ6Γ6ίΙιι 1ΐ3υ(1 ηΐ3$ζηο» 
01ΐ6Γ8οη68οη ρορυΐ3ΐί βιιηΐ : (Ι6νίειί8ςιΐ6 ορρίιΐυΐί» 
ςιιί1ιυ8(ΐ3ΐη• ρΓ3:Μ4ΐίο(ΐυ6 61ΐ6Γ8οη68ΐ Μ3(1γ(0(|α•.*'()ο« 
ηιΐήδ, ΐΓΓυΓΓυηΐ ίηΤΙΐΓ3€ί3χη, ρΓ0Β<6.<ΐ8ί υ8(ΐιΐ6 &(! 
βυι&6η Τ»τη&)Ίΐηι« ηιβηείρίίβ ρ1ηπιηί$ ίιι Ακίαη» 
ΐΓ3)θ€ΐίβ, (|υ!6.^1)(^Πί ]υΓ6 ο1ιν6ΐΐ6Γληΐ. ΤιίΓοί, (^ηί ίη 
Α8ί3 Γ6ΐη3η8βΓ3η(, εαπι Ιιχο 3υ(ϋ886ηΐ, ίΠΙο• ^ ΝοΙϋΙ» ιχ\δΓςίη8ΐ6$. • Η<Γ€ υ^Γ^β ινι άηοί>Η$ ιηαηηζϋήρία ηοη €Χίίαηί, ί€ά ίη ατϋο ηηί ΙηάουΊή βΐίαοτ'α ηο^ιιαι ί» 
ύηΐ ΐϋ'Τ '" ^«"»«»•«« αηηυνΗ.η ίη Ιπΰη$ ιηαΜίίκτίρίίε ΡαΙαίιηίί άανίβταΐαΓ, ίιιίηρναα: Ιιηβ Ηα^€ΐ ιπ αηιιο» ; ηοη αΐ ίη Η, ίυ ΙλιΛ" % ΙΑΟΝΙΟΙ ϋΗΑΐαοαΟΧΟΥίΛ 1^ 

υ ΕιίΓοραιη εοηΙοιΐ(Ι<»ηιη1 ί<1 5ιι1»ίπΐ2η€ΐη, βΙ Α ταδτα, βύτίχα ίς τήν Εύρώπην -καρλ ΣΜλαιμάνην 
ιη»χίιη« !)Γβνί Ιιοηιίηιιηι ιΐΗΐ1ΐίΐυ(Ιο Ιη ΟΗθτβοηοδοη βιέβαινον, κα\ συνελέγοντο ιΐς τί|ν Χ£^(4όνηββν ούκ 
μΙ ίρβαηι οοιιΠυ<:1>3ΐ ιιηϋίιιυβ €χ Α|ί« : 6ΐ «ο Ιθ€Ί ^<γοι. 
•0η€υΙΐυτ9Β ορβΓ«ιη ϋαΙίϋηΐ,ι^Γίβιυ'ι» Ίη Αβί» ραΓ<^6ηΐ«•. ϋ«ίΐΗΐβ Γβχ 6ι»ΰ0Γυιη, Ιβ^αιΙκ ιοί^βίβ, €ΐιπι 8υ« 
ΙβΙιη&ηβ ΟΓεΙιβηίβ βϋο ραϋβιιι ί6€ίΙ, 9ΐηκ:ο5ςα« Η 
Ιιο&ρίιββ ίη ΓαΙυηιηι ββ ιηαΐυο ίοτβ Ιββί^ΐί 5αηΙ : 
θΙ 60ΐι]αη€Γΐ8 €ορϋ• 1)€ΐ1υιη ίη ΤπΙ)3ΐΙθ8 (ηυί 6Ι 
ΒυΙ|[•η) ΐΓβηιΐηΙβΓυηΐ. Οιιίϋαπι ρ6ΓΗίΙ}6π(, «(Ιΐιιιο 
ΐαρβηιίιβ ΟροΗιιιιβ• 5υΐ2ίηΐ8η6ΐη βΙΙηιη Ιηηβίβδβ 
Ιη ΕυΓοραπι, 80€6Γβίΐυπι »(Ι?ΰΓ8Η5ΤΓί1>λΙΙο$ &1>βηΒ« 
οοπιπι Γ6(;β• ΤΓϋ);ιΙΗ αιιΐβπι €0 ςυβπι ΐΓ8(ΐ6πιυ8 
Βοάο, Λά ΕυΓορββ ίπιρβΓίιιπι (Ιβνβηβηιηΐ. δΐ6ρΙΐ8ΐιιΐ8 
(<|ΐΐ6ΐη 8(6ρ8ΐιιιιη 8ΐίί) ΤΓϋ)•Ι1θΓυηι γ6Ι ρΓθί€0ΐυ8 
«1ΐ 6« Γ6((ίουβ ςυ» ▼6Γ8(ΐ8 Ιοηίυπι ρβίβΐ, ί^ηβ ίη- 
€βιιιΙϋ8<ι\ιβ ρ1αΓίιηΊ8 ΕρΙϋβπιηί Γβ^ίοηβηκ (Ιβ?88ΐιη$« Ένθα δί) χ•\ έπ\ γιωργίβν των άιΛ της *Αβ(ας 
φβιδοί της εαυτών χώρας έτράιτοντο, 'Τστιρον μέν- 
τοι Α Ελλήνων βασιλβΟς βιαπρ^νβχυσάμκνος, σπον• 
{άς τ8 έποιήνατο πρ6ς Σουλακμάνην τ6ν Όρχάνιω, 
χ«\ ένηγβν έκΐ τΦϋς Τρ(6αλλο6ς, λψ* φ τβ αύτοίς 
ξένους χζ χα\ φ(λονς 8ΐν3ΐ &λλήλο&ς , χαΐ τλν ιιρ^ς 
τους Τριβαλλο^ς ηόλβμον συν6ι«φέρίΐν &μα αμφό- 
τερους. Ένιοι μίν ούν φασίν ώς (τι πιριόντος Όρ- 
χ4ν8ω Ιν τ^ ^Α^ί^ τ6ν παΐδβ αύτοΰ Σουλαιμάνην 
Ή) ν Εύρώ«ην βιαβηναι μιταπεμίίομένου έ«\ τους 
Τρι6«λλους του τών Ελλήνων βαοιλέω;. Το(ις μέν- 
τοι Τριβαλλών ήγβμ^νας ώβ• ΙλθβΓν ΙπΥ τά της Εύ> «Ιΐ8ΐη Ερίιΐηπιηυιιι ((|υ(κ1 βΙ 0τΓΓ&8€ΐιίυπι) 8υΙι«{[ίΙ : ρώιιης κράγματα &πυθ6μβ6α. Στέπανος Ιγένετο βα- •ΐΐιίηΰ ίη Μλεβίΐοηίβηι 6ΚβΓαΐυ8ϋυκΙΙ, 8€ορΙθΓαιη• 
φΜ αΓΐ>βπι ΐβ%ΐϊ\ Μά^πΛ ϋΰΰΐ8Γ8νίΙ. ΡυβΓυπί «ιιΐβπι 
Ι«1}« ςυ8ηΐυπι €0η]ίε6Γ6 Ιίεβΐ βχ ρΓοΓβοΙίοηβ βΟΓυπι 
φη <Ι«1«ΐί 8ηηΐ &ϋ ΕυΓορ« Ιηιροπυηι» 0€ηυ8 Ι11χ«- 
Ηοπιηι, ςυί ρνσ^β^ύ ιΐι Οεείϋεηΐλΐί νοΓβυβ Ιοηίυηι 
Γβ§ιοιΐθ, τβιιβΓοηΙ ΐ(Ι δεορίοηιιη «γΙμη», |{η§υ8 
•ϋΜηηυιη ηοη ϋιββίπιίΐί ιιΐ6ΐιΐβ8• Ιβΐυιΐ ΙΠ/γιοοπιπι 
|6ηιΐ8, ουηι ίοη|[6Ί«ΐ6ςιι« ιβηβτβΐ πιΐΓύ Ιοηίιιιυ, βΐίαπι 

νβΙΙ€ΐ08 ΙΐΓίςίΐ. λθΠςΐΐί ΐΙ> ϋΒ 86ΚΓβ||[8ΐί, ρβΓ £α- 

Γοριπι ΟΙβρβΓβί 8«ηΐ» βΐίιιιι Ιιοάίβ ιιοη ηιιιΐίαιιι Ιίη- 
|Μ ιιιοΗ5υ8ςυ« βΐ τί^ΐη8 ΓηΐίοΜ βϋΙιΟΓΓβηΐββ. Οοη- 
8ΙΑΙ Ιΐ«ςιΐ€θθΓαηι ββηίβηΐίιυι Ιΐ8υ(] νβΗοιίβ, ηίιί, ςιιΐ 
ρτοηυηΐίηηΐ ΙΙΐ7Γίθ8 β8•β Μ8 ςαο8 ΑΙΙ)αηο8 ηοηΗηη- 9(λ8ΐ>ς Τριβαλλών, δς 6ρμώμ8νος ?|ν άπδ της Ις τ^ν 
Ιόνιον χίΛροίς^ τ6 πυρ\ *£π(8αμνον χαταστριψάμκ* 
νος, χαΥ ές τήν ΙΙαχ8^ν(αν (λάσατο, χα\ ϊς τήν τών 
£χοη(ων τά ^9<λ<ια (ποκήσατο. ΕΓβν (* &ν οΐίτοκ δσα 
γ8 &ξ8«τι τ8χμα{ρ(9θαι δΟβν προαγαγεΐν *' Ευρώπης 
ήγιμονίαν Αφ/χοντο Ιλλυριών γένους ^', Απ6 της 
τζρίς έοπέριιν τής Ις τ^ν Ηόνιον χώρας, προιλΟόντις 
ΙπΙ τήν τών £χοπ{ων ι^ΰΐιν, τ^ τ8 φων)| παραπλη- 
9ΐψ χρωμένιιΐν (χιίνοις• χα\ γένος II έχ8?νο τών *Ιλ- 
λυριών, μέγα τβ χα\ &πΙ 5(λ8?«τον βιηχον του Ιο- 
νίου «ελάγους, 1ατ8 Ικ\ Ενετούς ώς &ν Ιχβινι ού 
χαλεικώς τ<χμα(ρ«9θαι• *Απ* Ιχιίνων Ιέ τ^τβ άν& 
τήν Εόρώπην «Χ8βασ6έ*/Γας άχθήναι. Φων|) τβ γ&ρ . Νβο τβτο ρΓίηοίρίυπι β]υ8 86Τπιοηί8 «ϋιηίΐ&ο, (^ Αμφ^ροι τ|| αύτΙ) χρώνται Ιτι χα\ νϋν» «α\ ήθεσι ^1 «8ΐηΐ€Γβ€θη8ΐυΓ,Α1ΚΜηθ8βιΐ86 11ΐ5Πΰί {6η<!Γΐ8• 
ΟιημΙ «υίβηι €ΐ ΑΙΙιΐηί ηΐ) Ερί(Ιιιιιηο ρΓοάοιιηΐΜ, 
Ι« ΕιίΓορ» Γ6κίου6ΐη ηΐ8ηΓιιη8ηι, ςυ» ΟΓίβηΐβαι 
ι^ρίοΗ, νβηοΗηΐ : ^ΕίοΙίΑςαβ ΑοίΓηβηίι, ηοΰ ηοη 
ιιι•Ι(η8 Μ806(Ιοηιιηιτ6|ΐοιιί8 ριπβ 8υΙ>80ΐ89 ιΐιϊ 1ιι- 
ΙιΙΙ«Ηηΐ,«ΐίβη ίρ8β ηονΙ, ΗΐιιΙιΐ8 «οΐιίΜίαΗββο <!«- 
ι1ιι«Ιυ8, ιηιι1ϋ8<|α8 βηρβΓ 68 Γ6 8«(ϋΐΐ8• Αη τβΓΟ 
ιΙ^ 1αρ7βί8 ίΐ€ΓΓ8€ί6ηΐ«8 (υΐ ςυΙ(Ι«ιη €6η8οηΐ) ίη Βρί^ 
<ΐ8ΐηηυπι ΐΓβηβίβΗηΐ, 64 Ιιίηο Ιη 68πι Γ6|[ίοη6ηι» 

(|Β8Β1 ΙΒηθβηΐ 8υ1)]6€6Γ6, ρ6ηΤ6η6ΓΐηΙ, 8ί?β €001 

6ΐ86ηΙβηίΐίηιί11ΐ7Π6ί8 Ερίάβηηυπι €0ΐ6ηΐίΐΝΐ8« «6• 
€6ύ6ηΐ68 *ρ8αί8ΐίιη Γ6|ίοη6ηι ερί(ΐ8ηιηί9 φΐ8 ίη 

θΗ6Ι116ΐη ρ8ΐ6ΐ, 0€€Ιΐρ8ν6Γίη(9 ΙΙ68€ΐθ ςΟλ Τ8«ίθΙΙ6 

ςιίΑηι ?6Η88ίηΐ6 8886ςυ8Γ. Αι ΙΙΟ& 6χρΙ«ιΐ8νίηιυ8 ιι( τοΙς αύτοίς »α\ 6ια(τη« ώστε οΰχ δρθώς &ν λέγοιεν 
οΙ γνώμην άηοδειχνύμενοι ιηρ\ Ιλλυριών, ώς ε<η- 
σ«.ν 8ΐ νυν *Αλβαν6{• *Αρχήν II έγώ «611 κροσ(νμαι 
τίν λόγον, ώς ειηοαν Ιλλυριών γένος •Ε *Αλ6ανοΓ. 
*0ς μίν οδν άπ* ΈπιΙάμν•^ χα\ ο9τοι έ^ρμηντο, (ς 
τ1|ν ιιρ^ς Ι« χώραν της Β6ρώκης, &η\ βετταλίαν τε 
άφίχέμενοι, χα\ 1π\ ΑΙτιαλίαν, χα\ *Αχαρναν(αν, ούχ 
Ιλέγα Αττα της ΙΙαχεΙον(•ς χώρ«ς Ιφ*αύτοΙς κεποιη- 
μένοι, φχουν, οΙΙά τε α0τ6< ΙιηβτΑμενος Ακ^ πολλών 
τεκμαιρόμενος , χα\ πολλών Ιή άχήχοα. ΕΓτε μέν 
ο(ίν άπ6 *Ι«πυγ(α«, ώς Ινι•! φααην, Ις Έπϋαμνον 
ΙιΟβΑντες. ΙιΑ τήν χώραν ήν ύηηγάγοντο σφίοιν 
Αλλος Αλλη άφ(χοντο, είτε αΐτου περ\ Έπ(Ιαμνον 
τήν Αρχήν Ιλλυριών Ιμοροι προϊόντες χαταβραχΟ ιιίηςυβ 1ΐ£0 1κ>ηΓιιιυοι |«η6Γ8, ΤγϊΙμιΙΙϊ οι ΑΙόβηί, Ο χατέοχον τήν πρ^ Ιω της ΈπιΙΑμνου χώραν, ο6χ €|Τ68&Ι 8ΐ) 68 Γ6|ίθη6 ςυ» 8ρ6€ΐ8ΐ ΙοηίυΟΙ, ΐΓ8ΙΙ8ί£• 

€ΐηΐ ρ^ Γ6«ίοη6ηι ΕοΓορ» ςη» ίη οΗοηΐβπι ν6Γ- 
Ιΐΐν ΐίι>1<|ΐΐ6 Ιΐ8ΐ)ίΐ8ν6ηηΐ, ηβο ιηο<1ίΰ88 Γβ^ίοηβε εαο 

14 ίΐηρ6ΓΪ0 «(ί]666ΓίηΙ, ν6Γ8υ80€€ί(Ιβηΐ6ηΐ ίΐ6Γ ίη- 

αϋΐα6ηΐ68 : ουηι βΐίαπι ρτορβπκΜίυηι 8(1 Εηχίηυηι 
ιη8Τ6 8€0688βΗη(, Ιεΐηιαι 6ΐ Τ1ΐ6888ΐί8ηι ικΐΐΰηηΐ• 
<Ιιι« οιηΐΜ8 ία Ιιοηο ηιβάιιηι 6ν6η6Γυη(. 

Κ6χ Ιιοηιηα «ϋ^ίΓεάίβηε 8ΐ> υΓΐ)6 &€ορίθΓυηι, πιιι- 
Ιΐ1ΐυ8 νίπ8 Τ6ί ηιίΙϋϊΐΓίε ρβπϋ$5ίπ)ί$, 6ΐ νβΐίϋίεείυιο Ιχω Ιπη ουμβάλωμαι Ασφαλώς. *0 μέν Αμφω τώ 
γένεε τούτω, Τρι€αλλο{ τε χα\ *Αλ6ανο\, Απ6 της Ις 
τλ ^Ιόνιον χώρα^ ώρμημένω, τ^ μλν πρ^ Ιω της 
Ευρώπης ίΐντες, τήν ταότη χώραν ψκησαν, χα\ ούχ 
ΙλΙγα αφίσιν &ς τήν Αρχήν ύπηγΑγοντο • τ^ Ι& πρ^ 
έσχέραν ώρμημένον σχεΙ^ Ις τε. ΕΟξεινον πόντον 
Αφ(χοντο, χα\ 1π\ Ίστρον, Αχρι θετταλ(ας Ιλάσαν- 
τες, ώΐέ μοι είρήσεται. 

Ό βασιλεύς, Απ6 της τών Σκοπίων «όλεοις ώρμη- 
μένος Εχων μεθ* έαοτοΟ Ανδρας τε τΑ ές πόλεμον ΝοίυΙεθ ?ηαΓςίηαΐ6$. •* έχ\ τήντή; *• α/• υιαχ. γέ'«ο;, εΐ Λ. 3Τ ΠΕ κΕΒϋδ τυκοιοΐδ ιιη. ι. 38 

άγα6ο6ς, χα\ στ^τιάν ο5 φχύλην, πρώτα μίν τ1[ Α οχβΡοίΐυ, Ιοοα ΟίδΙοίΙο Αιιίιίιη^ ίη (ΠΓιοηβιη Γ6«ΐ€- ιτερί Καστορκαν χατβστρέψατο χωρ(α• χα\ έπΙ Μα- 
ΧΕ6ον(αν έλάσας ινλήν θέρμης, τί άλλα ΰφ* α&τφ 
ποιησΑμβνος, 1π\ Σάβαν τε ΐΓροβλαόνο>ν, χα\ έπ\ χίι 
χατά τ6ν Ίστρον χωρία, μεγάλα &πεβε(χνυτο £ργα» 
χ2\ τήν τ< χώραν ταύτη αύ μπάσα ν χαταστρβψάμβ- 
νος είχε. Τάξας βλ άνά τήν Εύρώπην των υποχει- 
ρίων &λλου; &λλ^, 1π\ μέγα τε έχώρει δυνάμεως, 
χα\ ίπ\ "Ελληνας ήλαυν: τήν αρχήν άφαιρηαόμενος, 
χαΐ π(»λλαχή έπΙ τά τ6 Βυζάντιον " χωρ(α στρατών 
επαφείς, έπέδραμέ τε χα\ άνεχώρει, χα\ ήν &π\ τού- 
του τά Ελλήνων πράγματα προοΜχιμα έπ\ τδν 
Εσχατον άφ^ξεσΟακ χίνδυνον, ύπ^ βφών τε αυτών 
περιτρεπ^μενα χατά τήν τή; βασιλείας ^^ατώνην, 1π\ 
τ6 άχέλαστον χα\ άνειμένον της διαίτης *Ανδρον<χου £[ίΐ. ΜοίΙλ ιΙ^ίηόβ €Α$Ιπ2, Ιιι ΜιοβϋοηΙϋη, ρπΒΐ«Γ 
Τΐΐ6ηιΐ8ηι οιηηία ΒΐιΙ)]υ]ζ3η<«, ΗβΙΙιιηι :ΐ(1 $3νυπι ιΐ8• 
ςιι« ρΓοηιοχίΐ, οΐ ίιι ΙβΐΗι γ68 ργχοΙμγο (ζβΓβηί 
υη1τ«Γ63 €1 ρθΐί6ΐ>Βΐ(ΙΓ Γβ^ίοιίϋ. 0ί$ρο$ίιί8 ΗϋΙιι 
Ρ6Γ £υη>ριιπι νΐηβ, ιιϋί π«.'€«τ8»6 ογοι, ΗϋίβΗΐιιήε, 
ίιΐ ιη>([ηαιη βϋοΙϋΥΐΐ ροΐϋΐιΐίηηι. Εΐίαιιι Οτ» ηύ 

1)6ΐ1θ 8^^1-655118• ϋΐ ίρδΟΠΙΙΠ Γ6|>ηΐΐηΐ (Ιβ8ΐΓυ6Γ01• 

Ειηί880 Κ3(|ΐιβ6(|ΐηΐ8ΐιι ίη Ιοοα Βνζαιιΐίο ρΓορίηςιιι, 
€ΐιιη €8 ^ΓανΊΐϋΓ ηΟΙίχίδδιΐ, 8()ίΙ)3ΐ. 6Γ«€ί 8ΐ) Ιιοι: 
8ΐΙ>ί 6Χΐι*6Π)8 ΐΊηΐ6ΐ>3ΐιΙ, €11111 Γβ{;ιιιιιη ρβΓ ίιιειΐΓί8«ιι 
ρ€ΠΓ6ΐ, ΑηϋΓοηίου8()υθ βοιιΙοΓ Γ6Χ(Ιί88θΙυΐίοΓΐ\!ΐ•ΐΗί 
86 ηΐ8ΐιοίρ8886ΐ :6γ3.'€Ι ηυΐΐϋπι €οηΐΓ8 ΙίΙυιηριι^ηεικΓι 
ίηί1)8ηΐΓοη2(ίΠυιη, γβΓυιιιοιηηίβ βηΐυΐίβ δρβ^ίη ηιΟΒ- 
ηίΙ)ΐΐ8 (ΐ6ί(ΐΐΐ89ηϋΊ8 είΐα ογοι. Ι(6γ (ΙεΙιίηο ΊπΙβικΙοηβ του ττρεσβυτέρου βασιλέως , φημ^ • τετραμμένου ^ ίη ^ειο1^^η1, ^08ηη^^Iη, 8ΐνβ 4ο8ηιιίιΐ3ηΐ• οΠη) €.ι«- ταύτ^. 'Ες μάχην μΙν βύν τλ Έλληνιχδν γένος έπελ- 
θκΐν, χα\δια7;ειρ2σ9αι,γνώμηνούχ Ιπο(ε?το* σώζειν 
μέντοι τλ τιίχη τρύπω δτφ &ν δύναιντο ασφαλέ- 
στατη• "Ηλασε μ^•δνχα\1π\ ΑΙτωλίαν, χα\ Ίωαν- 
νέων τηι^ ι;άΧιν ε!λε. Κα\ τά μΙν χατά τήν Μαχεδο- 
ν£αν περί *Λ(ιόν ποταμίν Ζάρχφ έπέτρεψεν. άνδρ\ 
ές τά πρώτα τιμής άνήχοντι παρ*•έαυτφ* τά δέ άπ6 
φ£^^ν Ιβτε Ιπ\ ΆξΛν Πογδάνφ '* άνδρ\ άγαθφ, 
χα\ τά Ις πΑεμον ούχ άδοχίμω * τά δέ άπ6 Φε(&.δών 
ίατε έπΙ Ίστρον, Κράλη τε χα\ Ούγγλέη) τοίν* 
άδελφοΝ, ών Οάτερος μέν οίνοχίος ήν του βασιλέως, 
ό δέ Ιτερος Επποχ^μος. Τά μέντοι περ\ τδν Ίστρον 
Βούλχφ τφ Έλεαζάρφ του Πράγχου επέτρεψε, χα\ 8ίορ6η ϋίεΐαηι, υΓΐ)6ηι βπο ίπιρι^Γΐο η(1]ιιιιχίΐ. Μ.ι• 
οβίΐοηίαιπ, <]ΐΐ8 (Ιηίΐΐιηα β&ΐ Αχίο Πυιηίηί, €0ΐηιη1•^ 
811 Ζ8Γ€0, νΪΓΟ 8ριΐ(1 ίρ8Γηη1Ι^ηΙΐ8ΐ6 ρηπιπΗο. Ε»ιιι 
ΓΟ^ίοΐιΙβ ρ^Γΐϋΐη (|<ι« α Ρ1ι6γγΙΓι* 1«'η()ίΙ υβηοο π(Ι 
Αχ'πιιη ηαιηβη, Γοβ(!8ΐιο ΐιίϋιΓκ, υΙγο 1)οιιο, 6ΐ Γ6ΐ 
ιηΠΊΐ8Π$ρ6ΗιΪ88ίηιο. Κοκ!οιΐ6:ΐι (|ΐιηβ α ΓΗθίτΙιίδ βχ- 
οογΗι &ιΙ ΙείΓυηι, 0Γ;ιΙί βΐ υιΐ{;1β5ΐ ίΓαΐη'ΙιιΐΒ ΰοηοβ»- 
8*11• ςυοπιιη αΙΙβΓ τβςίιιβ ροοίΠηίΟΓ, &Ι16Γ βηυοΓυη• 
Γββ^ΟΓαιη ευΓαΐοΓ βηιΐ. Πβ^Ίοποιη ΙϋίΓο 8<Ι]80βηΙέιιΙ 
ιοοίυε 681, €0ΐιΐπΙ)υϋΐιΐ6 Γ6|;β, Βαίειίδ Εΐ69ΐζ8ηΐ8» 
ΡΓ3Ι1(:ί ίΙΙίΐ18. ΤγΙΟ;! 6ΐ €38ΐοπα οΙ)ν6η6Γ6 Ντϋοϋιο 
Ζιιρβιιο. ^Εΐοΐία (ΙβΟΓβία 681 Ρι-ΙαΙπρΙ. ΟοΙιηϋβπι 61 
Γ6|;ίοιΐ6ΐιι ΡΓϋΐ8ρ;ι*8ΐη (1ΐ€ΐ8ΐιι Ρΐβϋί&ε τΙγο Ιιιυιΐ τά άμφ\ τήν Τρίχην χα\ Καστορίαν Νιχολάφ τψ (] Ι^ηυΚιΐΙί Γ6||^βιΐ(1αιη ιΐςάίΐ. ΟοιηηιοιηοΓαΐοε ηιοϋο νί- Ζουπάνφ, χα\ τά κερ\ ΑΙτωλίαν Πρ'.αλοΰπι. Τά δΐ 
9ΗρΙ Όχρίδα τε χα\ ΠριλιαιιαΙον χώραν οΟτω χα- 
λουμένην επέτρεψε Πλαχίδη " ιύθύνειν άνδρΐ ούχ 
άγεννεΐ. Τούτοις μέν δή Ιπυθ^μιθα Ιπιτετράφθαι τά 
χ«τά τήν Εύρώπην ΰ«6 £τεπάνεω του βασιλέως* 
έπεί δέ έτελβύτησε βασιλεΐις, Εχαστος ήν χατιίχε 
χώραν επιτετραμμένος, ήρχ^ τε χα\ άλλήλοις •Ι- 
ρήνην είχον ** συνδεμένοι» σφών μέν αυτών τοι 
άκειχοντο • τοίς δέ "Ελλησιν, ώς έχάστφ προεχώρει, 
άπετ/δεντδ τε χαΐ έπο>^μουν. Μιχβήλον μέντοι τ^ν 
Μυσών ήγεμδνα, άπλ τά χάτω του Ίστρου έπινεμ^ 
μινον έπ\ ΕΟξεινον πόντον, χα\ τά βασίλεια έν Τρι- 
νά6φ ποιι^σάμενον, παλαιδτερον γενόμενον Στεπά- 
ν•ω, άναπυνθανδμενος εύρ(σχω. Ός ταύτη Ούλγά- • 08 8006ρίΐΙΐυ8 ΕυΓ0ρ26 Γ6(^ΊθΙΠΐ)ΙΙ8 ρΓΧΓβΟΐΟΒ 688« 

9 Γ6|[6 5ΐ6ρ3ΐιο : (|υ1 ιι1)Ί 6χ1ΐ3ΐα¥ίΙ απΊιιΐ8ΐιΐ• εΐΑ- 
£;<ιΗ 81138 Γ62Ϊοη6$, (|υ85 8 νίνο )$υΙ>6Γηαιιϋ35 αβύβ-^ 

Ρ6Γ8111, Γ6ΐΐηΐΙβΓ6 , Ιθ6ΐΐ6ΓίΙ>Ι18(]ΙΙ6 ίπΙΟΓ 8686 ΐ6ΐί»« 

9 86 ηιυΐιιο Μ\ο 9ΐ)$ΐίιιυ6ηιηΐ. ΟιβΒοΙβ ι6γ», ϋί 
εαίςιΐ6 ορροπυιιιιιη 6Γ8ΐ, 9ϋιηθ(1υιιι Μϋφ ηηιιΙ» 
ιι^οI68I^ 6Γ9ιι1• Μί€ΐΐ96ΐ6ΐη Μ]τ»ίθΓυιη «Ιιιεοιιι, ήυί 

ΙΙΜρ6Γ3ΤΗ Ιοοίδ ΙβίΓΟ 8υΙΐ]66Γΐ8, βΐ ΤΟ{ίί\\ εΐΐί 86(16111 
ΤπΠ3[)ί ΟΟΙΙϊιΐΙΐηϋ, 8ΐ6ρ9Π0 8Ιΐΐί(|ΙΠ0Γ6ΐη 6Χ8ΐίΐί880 

8υ(1ίνΙ : ρΓ9!ΐοι*63 Βϋ1^9Γ08, ςυο8 Μγ5ΐθ8 νοοαηιυ», 
ίΙ>Ί 86ϋ< 8 Ι6πυί88β αοεβρί : 56Γνίυ8 9(ΐ(6ΐιι 8ίν6 $ογΑ- 
1)108 61 Τιί1ι3ΐ1ο8 α 86 <1ί80Γ6ΐ08• (απιΐβπι 8ϋ ίεΐυιΐ 
ηοιηβη 6ΐιΐ6Γ8ΐ886. υΐΓ9(ΐυοΐ8ΐαβ6Π6Γ3 Χ5'*<>>*ιί»υιιι 
ειιιη (1ίν6Γ89 δΐηΐ, ιιοη 8(1 υηυιη Γ6Γ6Γ6η(]9 ειιηΐ. |]ί ρους μέν τούτους, ους γε Μυσους όνομάζομεν, ϊέρ- ^ 9υΐ6ΐιι δίπ^ιιΠ ίδΐί ρορυΐί Γβ^ηο 8υο 9 Β9Γΐΐ9Γί8 8ΐιιΙ 
6ους δέέχείνους χα\ ΤριβαλλβΟς διαχεχρίσΟαι άπ' 6Χ8εΓι, Ιρδί«|ΐιβ ρΓΟΓευδ ίιιΐ6Γθίιΐ6Γΐηΐ, ίο 86ςυ6υΐΙ- 
άλλήλων ές τοΟνομα (υνηνέχθη άπ6 τούτου. Το^το) 1)ΐΐδ 6χροιι<Ί(ΐΓ• 

^ λμφω τω γένεε ώς παντάπασιν έτέρω δντε αλλήλων, χα\ διεστηκ(5τε νομίζεσΟαι. 'βς μέν Ιχαστο^ 
τούτων τήν τε αρχήν άφήρηντο ύπ6 Βαρβάρων, χα\ αυτοί τε άΛίόλοντο, ές τ6 πρόσω τβΰ λόγο^^<5ντι εΐ- 
ρήσεταί μοι• Σουλαιμάνης μέν οΟν Ιπεί τε τά χατά τήν Χερρό• 
νησον πολίσματα, πλην Καλλιουπύλεως, χατέσχε τε 
χα\ ένηυλί^ετο, ώστε έχειν ορμώμενος άπδ τούτων 
τά έπίτης βράχης χωρία έλαύνων χαταστρέφεαθαι, 
ώς τοίς "Ελλησιν είρήνην έποιήσατο, έστράτευδν 
ά«\ Κράλην τε χα\ Ούγγλίσιν τους ΤριΟαλλών ήγε- 8πΐ3ί(ΐΐ9ηϋ9 οιιιιι ΟΐιυΓδΟΠΰδί υΓΐ)θδ, ρν-Λίαν ΟΑ•» 
Προΐίιιι, δΐιΙκ^βί&ΝοΙ οηιιΐ6δ, ρΓύΓ(^€(υδ 081 ουιιι 6Χ6Γ- 
€11(1 »(ΙνυΓ8υδ Τΐιτβοίαηι, ιιΐ (;1 Ι^ιπΰ };ιΐ;ιπι Γ.ΐ€6Γ6(, 
^ιηη 8υΐ6πι ρ366ΐιι ΓΰοίδδαΙ ου πι Οπν-εΐδ οχρϋϋίΐίο- 
116111 δυδ66ρίΐ οοηΐΓ» ΟΓαΙϋΐη 6( υη|ζΐ6διΜΐι ΤπΙμιΙΙο- 
Γυιη (1υ(-68,ς(η ΟίΦοίδ αιΐηιοιίυιιι ίη(υΐ6Γ3ΐΐ(1ί ϋπαικ^ ΝοΙυΙη; ίη8Γ§ίηαΙυ5. 

" των Βυζαντίων. Η. κατά τ\ Βυίάντ-.ον. '^ αΐ, ηιηη, Μπογδάνφ Λ. «ι ήι ^οηί, »• Πλαδίχη. *• ά^αί. 3β ΙΑΟΝίαΐ €ΙΙΑΙΧ0€0Ν0Υ1./Ε 49 

ίβΓΟΟββ βΐ 1>6ΐΓκ*05ί. ΟιιΙ υ1)ί ΓββοΙνβτυηΙ διιΐ3Ίιη3- Λ μίνας, οΐ δη τοις "Ελλησίν Ιπετίθεντο. χα\ χαλεποί ηβοι ρΓ0€6&8ί55β ίιι ΕυΓοραι», Γε^ίοηβιη ίρβοηιιη ίη 
6πΒ€ί3 8ίΐ&ηι ναιίαΓβ, ρΓΟΜίίδςυβ ιιβιηίιΓι ρ9Γ€6ηΙβπι 
οοηίβπίηι &Κ6Γ6, εορίαβ βΐ ίρ$ί βυββ αϋ?6Γ8υ& ΤυΓ• 
€08 <1ιιχ6ηιηΐ : €0ΐι$ιτ1ί$πιιβ ιηληίΙ)υ8, νί£ΐθΓ68 ρΓΟΒ- 
Γιο 8ΐ)ί6Γυηΐ, ρΐηήπιίβ ρΓΐηΐλ €θίΐίοιΐ6 ίηΙβΓίβεΙίβ. 
Οβίηϋβ €ϋΓΐίοΓ65 Γ0(Ι(ϋΓι, ΤιίΓΟΟΓυιη Γ63 ιι&ςυβ αιι- 
{βπ, •ίΙ)ί(ΐΗ6 ΐαικίεπ) ίηΙοΙθΓ»][>ίΐ68 ΓοΓβ, ουιη ρΐυη* 
ιηΐ ΤιΐΓ€ί υ8(]ΐιο 6Χ Α&ία αϋ δυΐ^ίηιαηβιη εοιιουΓ- 
Γ&ηΐ, ΕυΓθρχ38(ΐυβ ιιγΙ)68 οϋδίόίοηβ υΓββηηΐ, Ιιί8 
οχοΐιί, υΐΟΓςηο ίη ιηβίΙίιοΓΓαηβα ΤΗγαοΙ^β ρβΓ^ίΙ» €ΐ 

€θρί&8 ρ3Γ9ΐ. υΐΐβΙ<'.80.5 :ΐ ΡΙΐβΓΓΗίδ, Ιΐ1)ί ν^^ΙΛ 6Γ3Ι, ίπ 

ΤυΓΰ05 ρΓΟ^ΓΟίΙίΐυΓ. ΟηΙββ βιιΐβιη• ρΓ2Β(ϋΰΐί Γγα1€Γ» 
€0ρΊί8 ρΐιιπιηίβ οοηΐΓ.ηοΐίβ, »(! ίΓ&ΐΓβιη ρ6Γ ηιοιΙΗβΓ- 
ταηβα ΤΙίΓαείΰβ εοιηιηοβΐ, εοηιιυυηί οοοδίΐίο ]ιιη€- 
(Ί8(|υ6 νίπΙ)υ5 ΙκϊΙΙιιιη Τακίδ ΐ11&ΐαη• 5υ5 ί(1βιη Ιβηη- 
ριι• 5υ1λ!ηι&η68 ορρίϋαηι ορρυ{;η8ΐ)»1 Λά ΤοβηοΓυπι 
Ουτίυιη 8ΐΐιιιη, (1ί8ΐ3η8 & ε^ΙΓιροΙί (18) κΟϋϋβ είΓοί- 
(6Γ 86ρΐιΐ3{|;ίηΐα, ρΙιΐΓΊαιΊ8 Ιεηίοπίδ, ςιΐφ 60 3(1ν6Υ6• 
τ<ιΙ, ρβΓ οίΓουίΙυηι Οχίβ, ίη ςυ'ώυβ δο^ΐΐι» ΤαΓοΊ- 
ςαβ, ςαοίηυοΐ ρ»8ΐ0Γ2ΐΐ6ΐιι νί13ΐη βϋςπυηΙυΓ• (ΐηβιη 
8ΐι&νί88Ίιηβ ϋβ^πηΐ : 885Ί(ΐ6η8ηυο ιΐΓΐ)ί, ίηίβηΐιιβ ορ- 
ρα^ηαΐίοηί Ιη8Ί8ΐο1)8( : 6ΐ ιΐυιΙΊο οχρυ^ηβηιΐχ ϋΓΐιίβ 
9•ΐποΐιι$• αεοίρίΐ Ιιοβίιυπι αιΐνβηΐυπι. 06ΐί(ΐ;ίΐ ΪΒίΐϋΓ 
6Χ 8υΐ8 οοΐΊηββηίοδ, ηοείυπιίιςυβ ίιίηοπ][>υ8 ρπ- 
πι» «υΓοηι Λά Ιιοβίίιιηι ε38ΐΓ> ροΓΤβηίΙ. Εθ8 (ΙβρΓβ- 
1ΐ6η<1ίΐ ηβο βοΠίΑ» τΊ^ΊΠ^β (ΐ1)6υηΐ68, Ιαχ^ιΐίβςιιβ ειι- 
βίοάηβ 8ίΓυ80β ΤχηβΓΟ Ωηνίο ρπι»1>£ηΐί αςιιβπ) ροΐυ 
ςαίιΐβσι ορίππαπι εαπκΐβιιι 6ΐ 8αΙυ1)6Γηιη3πι. ^£8(9118 Β ήααν, δ(ά τ6 μηδέπστε ήσυχίαν &γε(ν, άλλ* άε\ χα- 
χώς πο(£(ν πολεμοΰντας τοΖς ''Ελ>ησ(ν. Ο^τοι μέν 
οΰν ώς έτιύθοντο Σουλαιμάνη διαβάνταν Ις τήν Εύ- 
ρώπην, δηουν τε έπ\ τ!) Έλληνιχΐ) τήν σφετέ- 
ραν αυτών χώραν, χα\ διαρπάζειν μηδε^ν^ς φειδόμε- 
νον, Ιβτρατεύοντο 1π\ τους Τούρχους, χα\ συμβαλόν- 
τες μάχη τε έχράτησαν, χα\ διέφθειρον ούχ ολίγους 
έν τ^} έπιδρομΐ)• Μετά δέ ταΟτα ώς {{^θοντο ήβη τά 
Τούρχων ττράγματα ταχϋ έιΑ μέγα τιροχωρουντα 
δυνάμεως , χα\ . τους &π6 ^Ασίας Τούρκους άεΐ 
διαβαίνοντας προσγίνεσθακ αύτφ, ώστε χα\ ές πο- 
λιορχίαν των χατά τήν Εύρώπην τεόλεων χαθίστα- 
σθα(, χα\ προϊόντος έπΙ τήν μεβόγαιον της θράχης, 
συνελέγοντό τε στράτευμα αμφ^εροι. ΟΟγγλεσης μέν 
ουν ώρμητο άπλ Φε^^ών έκ\ τους Τουρχους, έν αίς 
τά βασίλεια ?)ν αύτψ * Κράλης τε άμα αύτφ δ άδελ- 
φ^ς στράτευμα Εχων άπλ της μεσογαίου της Θράκης 
συνήεκ τφ άδελφφ ώς στρατευσ^μενοι αμα τους 
Τούρχους. *0 μίν ουν Σουλαιμάνης Ιτυχε κολιορ- 
χών πόλισμα τδ Τίαρίί Ταίαρον ποταμδν, διέχονάι;^ 
*Αδριανουπέλεως σταδίους ώσε\ έβδομήχοντα* χα\ 
σχηνάς μ^ν αύτου ούχ ολίγας άτ:^ πίλων άγων ", 
έ^ήξατο, Ιν αΤς δή οΐ χατά τήν *Ασ{αν Σχύθαι τε οΐ 
Νομάδες χα\ Τούρχων οΐ πρ^ς τόνδε τ^ν βίον τετραμ- 
μένοι δτ^ουν εΐώθασι * χαΐ έπολιδρχει τδ χωρίον έν- 
τεταμένως * διατρίβοντα δ^ αύτδν >^γεται9 ώς τάχι- 
στα Ιπύβετο έπκδντας ο( τους πολεμίους, λαβείν τε 
έπιλεξάμενον άνδρας ές όχταχοσίους «ών άμφ* α6- Ιΰΐηρββ ΟΓΑΙ, ςιιο η6€ 2ΙΓΠ1& Π60 6ςυο$ρβΓίηϋβ 01ΙΓ9- ^ τ6ν αρίστων, χα\ νυχτδς έπελάσαντα ές τδ πολεμίων ΙμιπΙ, ρυΐ9ηΐ68 86 ρΐ8ηίΒ8ίιη6αΜιθ8ΐίυιηίη€υΓ8ίοηί-. 
ΐΝΐ886€υΓ08 6ΐ Ιυΐ08. Ηθ8 Π60 ορίη9ηΐ€8, 61 ιηΟβπηίΑ- 
ηΙ Γβ^ίοηΰ Ίη Ιιιχυιίαηι 6ίΓα808, Αΐίλςιιβ ςυίβΐβ 8θρί' 
108, $υΙ&ίηΐΑη68 8ΐΊρ>ΐιΐ8 οοΐίη(|[6ηΐί8 πή1ΊΓι1)υ8 ό^ 
Ι6£ΐί8 9ΐ(1οΗΐαΓ ; οΦΐΙβηιηηβ πίλχίιπηπΐ• ίιηρίκΓβ οΙη 
τΙθ8 πΐ3€ΐ9»<Ιο• ΙιΟϋΓιιΐιιι ΓβείΙ. Μηΐιί Ιιι Οιιηιβη ίη£;9ΐ 
ρ^^Βρπ)ρ6^& ϋεΐ^ιί , ϋιιΙ)ϋ (ΐυοη^ιη 8β νβπβΓβηΐ, 
|1>ί ίηΐ€Γ ουηείΑΐκΙΐ ηιθΓ&8 οεεπΙιαβΓυηΐ. Ιη Ιιοε 
ΡΓ<βΗο ϋβ8ίιΙθΓ4ΐιΐ8 681 υιΐ{ΐ€8β8: 6(Ίαηι €γ»168 ογ- 
€ί8υ8 68ΐ. υΐ8υΐ6ΐη ΙιΙεΊηΐ6η6Γίΐ,ί^ηθΓ»ΐαΓ.16 Ηαιιε 
€]ι^ ρΓορίηςιιί ςιιΙ ειιιη 88η{;ιΓιηβ εοιι(ίη(;6ΐ}8ηΙ, αΐί- 
ςυαηίϋυ ροβΐ ρΓΟβΙίιιιη Ι8ΐυ<1 νίχί8$6 εΓ6(1ί(1εΓβ. διι- 
1«1ιη8η68, νίεΙΟΓΐ» ίΙΙ» ίηβίςηί εΐ ϋΙυβίΓί είαπίλ, Γα- 
οΊΙβ Ι8η()6πίΐ εΐΙ^ηι ορρίάυΐιιηι, ίΐιιοιΙ οίοδβιίεηΐ, 8υο βτρα^όπεδον χαταδι^ούμλνον,ώς ήδη ή ήώς ύπέφαινβ, 
χα\ οΟτε φυλαχάς Ιχοντας τους πολεμίους Ιώρα αυ- 
τούς τε τ3ι πολλά παρά Ταίναρον ποταμδν , δς &δωρ 
χάλλιστδν τι παρέχεται πιε?ν, χα\ ύγιεινδτατον. 
θέρους δ& Ι|ν ώρα, δλιγώρως τε τών δπλων σφίσιν 
αΟιοΤς χα\ «ών ύπτιων Εχοντας, οΤα τους πολεμίους 
έν ούδεν\ λδγφ ποιούμενους, έπ\ ^^στώνην τετραμ- 
μένους, χατά Κερμιανδν χώρον έπεισπ^σεΓν τε άφ*Λϋ 
συν το?ς όχταχοσίοις, χαΐ διαφθε?ραι σύμπαντα τδν 
στρατδν χτείνοντας άφειδέστατα * ώστε τους πλείο- 
νας αυτών πεσείν ές τδν ποταμών, χαΐ έν άπορί^ εΐ- 
χον οποί τρέπωνται γενόμενοι, χα\ ταύτη διαφθα* 
ρηνακ * Ενθα 6 τε Ουγγλεσης άπώλετο, χα\ δ Κρά- 
λης, ό αδελφές αύτου Ιν ταύτη τ!| μάχη. "Οτφ δ* άν Ιπιρετίο 80]ίείΙ. ΕχβΓεΊΐι» ςυοηοε 0Γ68ΐί>ϋί, ςηίΐη Ο τρδπφ διεφθάρη, ούχ {)δει ούδεΙς, ώστε οΓεσθαι τους ΗαϋηιηοροΓιπι αρροΐίαπί, :ΐ(Ιιηονίΐ. ΟίΓευιπβεϋίΐ εΐ 
ΡβΓΐ<1πΐ6ΐιΐ0ΐ ίηΓε8ϋ8 βχ6ΓειΐΊΙ>υ8, 3βι;Γ688υ8ςυ6 ηιυ- 
Γυιη, εοΒρίίβ ηοη $υεε6ϋε1κ»ΐ•€υπΐ3υ(6πι ί1>ί Ιι£γο• 
Γ€1 ίηΐεηΐυβ οΙ>$ίιΠοηι υΓΐ)ί8 5υΐ3ίΐΜ8Π68, ΓεΓυηΙ 
>ϋοΙε8εεηΐεπ) ςιΐϋΐηάΐπι εΐαηι 8θ1ίΙυπι ε£[Γε(Ιί υΓΐ)6 
ρβΓ ι*1ηΐ8ηι (|υ3ηιΊ3ΐη ιηυΓΪ, &(! άβηιβίεηάΜΠί ίΓυηίΓη- 
Ιυηι, ϋεΐηϋβ ίΓΠΐηβπίο οηιΐ8ΐι;8, ρ^Γ ευπκίεηο Ιοεαπι 
ίη υΓΐ>επι ΓοιιιβηΙιαί. Ουοιςυβ Ιιοε ΓΓε<|υ6ΐιΐ6Γ ΓΑεε- 
Γεί, Ι^ηιίεηι νί^ιιβ 6$( 3 πιίΙΊΐε ςυοιί^πι Τιιγγο, ί1>1 
βΐίρβικϋα Γβείεηΐε. ΤυΓευ8 αιιίεπι αηΊιηαϋνεηεηδ, προσήχοντας αύτφ περιεΤναι ίτι αύτδν έπ\ πολύν 
τίνα χρόνον• Ός ουν ταύτην τήν νίχην εύχλεή χα\ 
περιφανή άνείλετο Σουλαιμάνης, τδ τε ινίλισμα δ 
έπολιδρχει πρδτερον παρεστήσατο, χα\ Όρεστιάδα 
τήν "Αδριανού πολ'. ν χαλουμένην έλαύνων έπολιδρχει. 
"Ετυχε δέ τήν τε τήν πδλιν Περιδμητ^ν πολιορχών, 
χαι προβάλλων τφ τείχει θαμά ούχ άνίει. Έν τούτιμ 
δέ δντος ΐουλαιμάνεω, τυχεΐν νεανίαν λέγουσι των 
έν τ^ πόλει, χατά όπήν τίνα άπδ της πόλεως (ρέρο^^ 
σαν Εξω, λάθρα τε έξιδντα νυχτδς άμώντα πύρους ΝοΙυΙο) ΐΏ&Γςίηθΐ6$. (18) ΑΙ. ΙΙαίΙτΊαηοροΙί, *^ πίνων. Ά~δ πίλων αΙγών Λ• 41 ΌΕ πΕΒϋδ τυκαιοίδ ι,ιβ. ι. 42 χ»τά τήν ύπήν τ^ύτην διαφορεΤν ές τήν ιτόλιν, υλ\ Α <!«» «ηυπ ρίΓΐο ίηΐπίΓΰ βοΐίΐϋδ ογλΙ, λ Ιογ^^ο βηιΐι το3το συνεχώς ποιουντα όφΟήναι 'ύπ4 τινο; των έν 
τω στρατόπεδο). Ίδίντχ δΙ τ^ν Τουρχον, η είσήδΐ δ 
νεανΕβς, έφεπδμενον χατόπιν γενέσθαι, χατλ τήν 
όπήν πειραΟήναί τε αύτης, χα\ είσιδντα ϊζ τήν «-5- 
λιν, αύβις έ; τ6 στρατδπεδον γενέσθαι • κα\ άφιχδ- 
μενον ιτβρά Χόυλοιμάνη, έξειπεΤν τε την εΓσοδον,χα\ 
αύτδν αύτίχα έςηγεΤσΟαι. ΠειραΟέντα δ^ της ε!σ<5δοο 
τ^ν ήγεμίνα, χάταλαβείν τε τήν «4)1 ν ταύτη, χα\ 
ύ-^' αντώ τιοιήσασθαι. Μετά δέ ταΰτα έΐς Φ:λιππδπο- 
λιν έλαύνοντβ, έλεϊν τε κα\ ταύτην τήν ΐϊδλιν, χα\ 
7:αραστήσασθαι ομολογία. Λέγεται δ^ γενέσθαι τού- 
τω τψ ,8ασιλεΓ 4νδρα έπ\ στρατηγ(*ς επισημότατων 
τε χα\ έξηγεΐσθβι δεινίτατον έπ\ πόλεμδν τε χα\ 
Ιπιδρομάς. Κα\ ο\ μέν λέγουσιν αύτδν τά πλε(ω άπο- 86€ΐιΙιΐ8 €81, ΐ6ηΐΗΐυηΐ8 51 ρβΓ βαπι πηιηηι ίη ιιΗιοιιι 
8ί1)ί ρ3ΐ6Γ6ΐ 8(1ίΙ(ΐ8. υΓϋβιη ίΐ3ςιΐ6 ίη§^685υ8 681. Ουο 
Γαοΐο, ΐ'0(]Ίίΐ ίη ΰΑ$ΐΓ2 αιΐ 8υ)3ίηΐ3η6ηι, 3€ΐ8(]ΐΐ6 θ(1ιι 
0€ΐ• 5υΐ3ίιη»ηβ8 ί^ΙΐΜΓ βϋιιείίβ ίη Αοίβηι οορΗ8, α<1 
ηΓΐ)6ΐη 2ΐθ€β8$ϊΐ. Ιη ηη8πι 6υηι ίΓΓ6ρ&ίΒ86ΐ > 4α€β 
ΤϋΓΟΟ, ςιΓι ηπιαηι ίηνβηβΓ&ΐ ηιυη, ίΐΐίοο €]»$ άοηιΐ••- 
ηίιιπι η80ΐυ8 6$1. Ρθ8ΐ6» ρΓ0ΐη9ΐΐ8 0&&ΙΗ8 ΡΗίΙίρρο- 
ροΐίηι ο1)$Ί06ΐ : ςαχ Ιαη<1βηι ρ8θΐίοηΊΙ»υ8 ίη 6]υ8 (ί• 
(Ιβηι ΐΓ8(]ίΙυΓ. ΡβΓυηΐ^ Ιιηηο ΓΟ^βπι 1ΐ2ΐΙ)υί68β γίΓυπι 
Γ6Ί ιηΠίΐ8Γί5 ρβΓ(|υαιη ^πΒΓυηη,ςυο ηυ11υ8 ίιιβηΐ 50- 
ρβηοΓ ίηουΓ8ίοηίΙ)Π8 Γαοίβη(1Ί8 Ιιβϋίβίΐηβ {;6Γ6ηιΙΐ6• 
Ργ3£16Γ68 «Ίηηΐ 8<1 Ιαηΐ3πι ροίβηΓι^ιη οιιιη Ιιαο 6χ 
€3Η8λ νβηΐΒββ, ςηοιΙ 6ηηιπΐ3ΐ ΰβίβπίλΐβ ίη ΓβΙ}η8 ςβ- 
Γ6ΐΐ()ί5 υΐ6Γ6ΐιΐΓ. 8νιΐ3{ιη&η68 ηΐ0Γΐ}0 ίη)ρ1ίθ3ΐυ8 «8(• δειχνύμενον πάμπολυ ταχύ τε χα\ ιταραχρήμα έπι- Β Ηίηε ΓβδΙίηβϋαΙ !η Αδίαηι. ΝογΙιο Ι8ηι]6ΐη ίηςπιν68- δεδίώχέναι. Νοσήσαντος δ^ Σουλαιμάνεω, χα\ έπΙ 
Άσιαν έπειγομίνου, τήν νδσον οΐ χαλεπωτέραν γενο- 
μένην, άπενέγκαι Ιχ τοΰ βίου αύτύν. Τελευτώ'/τα δΐ 
έπιτεΓλαι τοις άμφ* αύτ^ν, θάψαι τε τδ σώμα αύτου 
τβ^τυ, χατά τδν της Χε^^ονήσου ϊσθμδν. ^ί^ δΐ καΐ 
συνέβη πρ^τερον τε)^υτήσαντα τδν παΐδα αύτου, θά• ^6ιίι6, ηιοπίϋΓ. Μοπ6η8 ρΓχεβρίΙ βαίδ ηΐ οοΓρυ$ 86- 
ρβΙίΓοηΐ Ιη ϋΙιηΓδοηββί ί^ΐΐιπιο, υΙ)ί αηίβα εοηΐί^.*Γ3ΐ 
ΓιΙίυιη βυυηι Γαίο Γηη;;! : β( πΐ3{;ηίΟε9Ρ. ΒρράΐΐηΓ» 
ΐΓ9<1ί οΓϋίηλνίΐ, 6ΐ Γ6(1ίΐυ8 83ε€Γ(!οΓι1)υ8 ςηί οο Ιοοί 
6Γ3ηΙ, υΐ €6ΐΰΙ)ΓΑΓ6ηΙ ηοείηΓηοδ 1αϋθ8 8ϋ δβριιΐοηιηι, 
86(ΐυβ ΩΓπ 86ρυ11υΓΦ ίυη^ί τοίυίΐ. ψαι τε μεγαλοπρεπώς, χα\ έξήνεγκε • χα\ τψ σήματι ταξάμενος φδρους, ώστε παννυχία χρτ.σθαι τους ίε, 
ρείς αυτών έπ\ τψ μνήματι, αύτδν τε έκέλευσεν αύτου Οάψαι &μα τψ παιδί αύτοΟ. "Έ-ειτα δέ αύτου έτελεύτησεν Άμουράτης ό Όρ- 
χάνεω παις, Σουλαιμάνεω δ^ αδελφές, ώς έπύΟετό οΐ 
αύτλν τελευτήσαντα, τους τε *■ νεήλυδας, χα\ Λλλους 
χους των θυρών (ντας λαβών, κα\ ές τήν Ευρώπη ν 
διαβλς, παρέλαβε x>^ στράτευμα αύτου δπαν, κα\ 
έπ\ Άδριανούπολιν Ιλάσας, τά βασίλεια οί αύτου ^ ρηί 
έκοιήσατο. Κα\ εντεύθεν ορμώμενο;, έληΐζετο τήν 8ίθΐ 
της Μακεδονίας μεσόγαιον χώραν, χα\ άνδράποδα 
συχνά αγόμενος, έπλούτιζε τους μεθ' εαυτού στρι- 
τιώτχς, χα\ Τούρκων δσοι έπ* έλπίδι του χερδαναι 
Ιτιούν εΐ-οντο αύτψ, έδωρεΐτο άνδραπόδοις τε χα\ 
ύποζυγίοις, & ήλίσκετο άπδ Μυσών τε κα\ Ελλήνων. 
Λέγεται ;χέντοι χα\ τδδε, ώ; Σουλαιμάνης Ιπε\ {|αθετο 
της ΤριβαλλώνκαΙ Μυσών δυνάμεως έπ* αύτδν αθροι- 
ζόμενης, κα\ Επραττεν ώστε δοθήναί οΐ έξάκις μυ- 
ρίας δραχμάς, ώστε έποδούναι αύτο?ς δσα τών πο- 
ρισμάτων προαηγάγετδ οΐ, χα\ αύτδν οΓχεσθαι άπαλ- 
λαττόμενον εΙς τήν Άσίαν ά7Κ)χωρήσειν, τηνικαΰτα 
τιολιορκούντα τά έντξ θράχη πολίσματα Ελλήνων, 
'β; ούν πυΟδμενοι οί "Ελληνες άτιεδέχοντό τε, καΐ €υηι ]8ηι βηίπιαηι 6(Ιΐ38$6ΐ, θΓθ1ι»ηΙ$ βΐίιιβ Αηιη- 
ΓαΙα (19), 8πΐ9ίηιαπί8 ΓπαβΓ, γ6 οοςηίΐη, ρεΓθ{;πηθ8 
6( Γ6ΐί(ΐυο$ ^^ηυα^υη1 ηΗΐίΐ6δ3$8ΐιπ!6π5 ίη ΕαΓοραηι 
ΐΓ»]6ε1ΐ : 6Χ6Γθί(υ$(]ΐΐί^ οπιπ68 (|ΐη ί1)ί ΟΓαηΐ, «εεο- 
ρίΐ. ΙΙίιιο €0ηΐ6η(!6η8 Αόπηηοροΐίηι, οαιη $ίΙ)ί Γβ• 
δΟίΙθίη ϋεδίςηανίΐ. Π6ΐ)ΐΐ5 ί(α εοπιροδίΐΐ^, ιηουτ* 
δίοηβηι ίη ΜαοβιίοιπΦ ηιεάίίβΡΓαηβαηι Γβ^Ίοηβηι 
ΙβοΊΐ: 1)Γ6ν1ί]ΐΐ6 οηρΐί$ ηβηείρΠδ ρΐηπιηίδ β; 3ΐΐ4 
ρρχιία, η)ίΙίΙβ8 8υο5 αϋηιοάιιηι ορυΐοηίοδ τειίιΐ'κΐίΐ. 
ΤηΓεοδ,ηυί ευηι 1υοΓ3η(Ιί αηίηιο οοηιίΟϋαηΙυΓ, ηιηη- 
είρϋδ 6( ]ιιηΐ6η(ίδ βΓχεοΓυηι είΜγδίοΓυηι, ι^ικϋ 1)εΙ- 
]ι ]υΓβ οΙ)ν6η6Γ0ηι, 1ίΙ)6Γ3ΐίδ8Ίιηβ (Ιοη^Ι. ΓεΓυηι 
17 διιΐ^'πη&ηειη, ρο3ΐ(|υ3πι ηυηΐΐ2ΐιιιη 6Γ31 ΤγΙ• 
1)3ΐ1θΓυηι εΐ Μ}'8ίθΓυπι εορί88 3()ν6Γδυηι 86 ροΓ^οΓβ, 
εοΐΐοευΐυπι ευηι ί^Γ^είδ, 8ί ηυπ)6Γ»Γ6η(ϋΓ 8ίΙ)ί 86• 
χαςίηία ηπΙΠα (ΐΓ3εΙιη)3Γυπ), νεΙΙε 86 τεδίίΐυοΓβ 
ϋΓχείδ ςυχευηιιυε ίη ΤΙΐΓ^ιεία ίρδοΓυηι εερίδδοί ορ- 
ρίϋα 61 ΓεΓιεία ΕυΓορα ϋίδοεδβυηιηι ίη Λδίαηι. 
Ιΐυηε ευιη Οηχεί απϋΐδδβηΐ δυαδ ίη ΤΙίΓοεΙα ο1)<ίί- 
ϋ6Γ6υΓΐ)6δ, ρΓοηιρίίδδίηιίδ ςηίϋεπι αηίηιίδ ρΓ9Β(Ι1- Ετοιμοι ήσαν ζτλ τούτοις σπένδεσθαι, ξυνηνεχθήναι ο^^ιη εοηϋΙΙΙοηβπι αεεερίδβεηΐ: 3ΐ ευηι ηιαχίηιυδ αεισμδν τε μέγαν, κα\ τά. τείχη τών πόλεων δια^- 
^αγηνακ,ώστε αυτούς έλείν άπύ τούτου τά πλέω 
οΤς έπήλαυνον πολιορκούντες. Κα\ έλόντας παρά 
τών Ελλήνων τά πολίσματα, ΙχεσΟαι του λοιπού 
της Ευρώπης, μηδέν τι τοιούτον έτι προσιεμένους. 
Μετά δ^ ταύτα ήλαυνεν έπΙ Μυσούς κα\ έπ\ Τρι- 
6'αλΑθύς. Το δι γένος τούτο παλαιότατόν τε χαΐ μέ- 
γιστον τών κιτά τήν οίκουμένην εθνών * είτε άπ-^ 
Ιλλυριών μοίρας άπίσχισμένον ταύτην ώχησε την 
χώραν, είτε, ώς ένιοι, άπδ της πέραν τού "Ιστρου 

^ ΝοίυΙφ ηιβΓ^^ίηβΙεδ. 
(19) ΑηΐϋΓαΙβδΙ, ς«3Γΐ«8Γ6χ, αηηο ΙδΓίΟ. ΐ6Γ;'33ΐηυΐη8 3εοί(ίίδ86ΐ , ορρί(1οηιΐηςπ6 πιυπ ρΓΟ- 
είϋίδδβπι, Τυτεί βεεϋϋεηΐεδ 3Π)ΐα(ί, υΗιβδ ρΙιΐΓΐ• 
ηι»δ, εΐίαηι (^ιαίοοΓυηι, ίη ιΐίΐίοηεηι 8Π3ηι ΓβίΙο^,'βΓε: 
ηεε βηιρΙΙυδ Ι3ΐ68 οΜυΙεΓεευηϋίΐίοηεδ (ίττείδ, νε- 
Γυιη ΕυΓορ3ηι οΙΐίπυεΓυηΙ. Ρο8( ΙκΈε 1}(ί1Ιυη)3Υί>Γ• 
(Ίΐ ίη Μγ6ίθ8 εΐ ΤΓί1)3ΐΙο$. ΤΓίΙ)3ΐΙοδ 3ηΐοηι ^οηίοηι 
6886 ΐϋΐίυδ 0Γΐ)ί$ 3ηΓκ]υίδ8ίηΐ3ηι εΐπ)3χίηΐ3πι, εοηι- 
ρεΓίυιη 1ΐ3ΐ)οο. Αρριιίεηυηΐ ίη Ιι»ηο Γ6£;ίοπεπι , ί>ίνβ 
(γ3Γί3ηΙεηίιη 3ΐιεΐοΓ6δ) «ϋνίδί 3ΐ) ΙΠχηίδ, κίνε, υι 
(|ΐ•0Γηηΐ(]3ηι 8οηιοπΐΐ3 65(, ζ]) εα τε^ίοηε <\\\», υΙίΓα " Ιη ίνα Ίαννιτζάρους. 
Ρατεοι.. Οβ. ΟΙ.ΙΧ. ΐΛ Ι.ΑΟΝΙ01 ^I1Αι^ο^οΝ^γι^Ε α 

Ι^ίΓυιη ίη βχίΓΟίηΑ £υΓθρ2 6$Ι, 61 α ΟγοαΙι;) Ρηι- Α έη* έσχατων τής Κύρώιτη;, ιλπό τε Κροατίας )(αΙ 6Μ84)ΐΐ6 56ρΐ6ηΐηθΗ&ΐ6 ηΐΑΓο «ΰοοΙο.ιιΐΊϋιιβ : πΰαιοιι 
λ δαηιιοΐία, ςυ»ιη Ιιοιίίβ Βιΐί^βίΑηι ¥0€λΐα, ρΓορί^Γ 
ΒΙ19Β Γ«)$ίοηί& Γη((ΐι& Ίηνί€(υιη ρΓοΓβοΐί, Ι$ιι-(ΐίη(|ΐΐ6 
Ιι*βη5£Γ68βί• ίη π*(;ίοη6ΐιι Ιοηΐο 30088 ιιι ρβπΰίΓα- 
ίΐιιιΙ, υϋί ςυοςυβ ΙιαΙμΙ^γηπΙ, ΰΐιηι απηί» βαιη γρ- 
βίυηβιη ςυ»! Υθηβίοβ ΒρβοΙβΙ βιιΙ)β^ί85οηΙ. δ) αιι- 
Ι6ΐη (]ΐιί3 ΰοπίΓΑΠΑπι «βςιιβΙϋΓ 8βη(6ΐιΐί3ίΐη, ςυ£ΐ8ί 6^ 
ι-β^^ίοηβ νοΓ8υ& Ιυιιίυηι νβΓ^ιβηΐβ ϋί^Γββ»!, ΙδίΓοηυο 
«υρβΓΑίο, 111 ίΐίαιη »€€6566ΓίηΙ, ηιΐιΐβ οο$3ηΐ69 ρΓ0• 
4ΐη586 <ΙίχΊιηυ8 Γΐΐ^ΊυηϋΠΐ, Ιΐϋηϋ ςα'κίβηι οοιιίβη- 
(!6Γο: ΐι#»ο Ιλπιβη 6»ηι (ιιΐϋ Λττϊρατα αικΙβο. Αιία- 
ηιβη 8ειο, ςιιαηινΐ8 ροριιϋ )£ΐί ηοιηίηί1)υ5 &ίηΙ ({ίβ- 
0Γ6ΐί» ηοη 1;λπΐ6η ιηοι'ώιΐδ (]ΐιί(Ι({ΐΐ2ΐίη ιηΐβΓ 80 
ιΙιίΓϋΐΊΐηΙ : 'κίοηι Ιίη^ιιοΐ υ5υ$ ϋδϋοιη βΐίαιη Ιιοίΐίο Προυσίων των ές τ^ν άρχτψον ώχεαν^^ν, χα\ Σαρμά- 
τί«;, τήί νυν ούτω Τωσία; καλούμενης, ίστε έπΙ 
χώραν τήν δια τ6 ψΟχος άοίκητον " χάχεΙΟεν ώρμη- 
μένοι, κα\ τόν τε "Ιβτρον βκαβάντε;, ίπ\ την έ; τ?>ν 
'Ιόνιον χώραν άφίκοντο. Κα\ ταύττ) έπ\ ιτολυ έπΙ 
Ενετούς διήκουσαν, χβταστρεψάμενοι, ψκησαν • 
κΓτε 54) τουναντίον μάλλον εΙπειν &μεινον, ώς έντευ^ 
Οεν άτιδ τής ές τδν Ί(5νιον χώρας ώρμημένοι, καΐ 
"Ιοίτρον δίαβάντες, έπέκεινα έγένοντο της οίχουμέ- 
νης, ούκ 3ίν δή λεγόμενον, ασφαλώς λ^γοιτο ύφ' 
ημών, Τοσόνδε μέντοι έπίσταμαι ώ: το!ς Μμασι 
ταΟτα δ4] τλ γένη διεστηκότα αλλήλων ήθεσ: μέν 
ούχέτ'., γλώτττ) δ» και φων9| τη αύτ^ χρώμενοι, κα- 
τάδηλοι είαιν ίχί χα\ νΟν. Ώς μεντοι διέσπαρται €>ΐΐ. ΟίβρεΓϊ! Ιιίιιε ίικίβ, (1οιηί( ίΙία ροΓ Ιοίαιιι 1ια- Β άνά τ};ν Εύρο^ττην, ?:ολλαχη φκησαν, &λλτ) τε δή, κα\ ΙιυβΓΟ ΕιίΓοραιη, ίηΓθΙοιιΙϋ)ΐΐ5 ςυίΙ)ΐι$(1αηι (Ιβ ίΐΐο 
βΐ'0£6 Ρβίοροηηββί Γοςίοιιοιυ Ι.αοηίεηιη, ςιια ρΑίοΙ 
Α(1 ιηόηίοπι ΤαυςβΙυιη, 018:1 Τ^παρυαι. 111)1 υΐίιιηι 
1ΐ9ΐ)Ίΐ3νί( α 1)αα& αϋ Ρΐιιϋιιιη πϋςυο ηιοιιΐϋΐιι, ίη 
Τ1ΐ6883ΐί&η) 8ϋ ρΓοίί 61611 Ιϋΐη, &1ίιΐ5 ςιιί€ΐ3ΐη ροριιΐιΐδ: 
ιιΐπ$ςιΐ6 ιιοιηβιι ίιιίΐ ΒβεβΙιί (20). Νβο ΐαίηβπ ^οίο, 

ΜΐηΐΙΙΙ πι ΕρίΓΟΒ εθΐηΐΙΐί^Γ:ΐ886 ηί>86ν€Γ6ΐη. Η;ΙΙΙ(1 11)6 

ΐη^ιί, Τΐ]Ί)αΙΙο$, Μγβίοδ, (ϋ) ΙΙΙ^γΊο», ΡοΙοηο», ^Ί 
83Γηιαΐ3$ 63ί1βπι ίιιΙθΓ 8686 Ιίη^ιι» ιιΐΊ. δί ί(;ΊΐυΓ 
Ιιίπο ουη]6ε1υι*&ιη Γ;ΐ€6Γ6ϋθ6(,€χί6ΐίιηο οιηη6$ ί8ΐϋ8 
ιιηυιη Ιιοιιηηυιη 6986 ^βηυβ, η66 (ΙίνβΓδπηι. \^ί μι- 
ι^ιη ιαιηΐβιη Ίη (ΙίνβΓβοβ αϋίΐ'ππΐ ιποΐ6>, 6ΐ ίη Αΐίαβ 
<ΟΙΐ66886ΠηΙ Γ6§ίοη63, 3 ππΙΌ η6ί'('ρί, ηΐ 60ΓΐΐΙΐη 
<ΐαί(Ι (Ι6 ϋ$ ρΓΧδΰΐιΙί 1ϊί8ΐ0Γίϋ6ίη80Γ(:Γ6 αυδίπι. ΙΙΙΐΐ'Ο έν τινι τη; ΙΙελοποννήσου χώρας τε τής Λακων.χτ,ς 
ές 'ζ>^ Ταΰγετον δρος, κα\ ές τ6 Ταίναρον ψκημένον. 
Ου δη κα\ Α.7ώ Δακίας έπ\ Πίνδον τ^ ές Θετταλίαν 
καθήκον ένοιχησαν Εθνος. Βράχοι " δέ αμφότεροι 
ονομάζονται * κα\ ούκ &ν δή Ι/ω διεξιεναι, όποτε- 
ρο\»ς αν τούτων λέγο:μι, έπ\ τους έτ•'ρου; άφικέσβαι. 
Ούτω δή κάνταΰΟα τους τε Τριβαλλους χα\ Μυσοΰ;, 
κα\ ^Ιλλυριού;, κα\ Κροατίους, και Πολανίους, κα\ 
Σαρμάτας, την αυτήν επίσταμαι ίέντας φωνήν. ΖΙ 
δέοι ταύτη τεκμαιρόμενον λέγίΐν, ειη άν τοΖτο τό 
γένος ταυτό τε κα\ εν κα\ όμίφυλον έαυτφ. 'Γτώ 
δΐ του καιρού ές Ϋ^Οη τε διενηνεγμένα αλλήλων, χαΐ 
έπ\ χώραν δλλην άφικύμΐνοι •* ώχησαν. ΟύκοΟν δη 
λέγεται τ:ρ%ς ούδένων ώστε σαφές τι περί αυτών ηΐηιμίΰ Ι8ΐηιιη εοΐυηΐ» Ιοιιςβ 1»1<?ςιΐ6 τΰ^ηαπίοβ. ^ Ιχειν ήμας ές Ιστορίαν άτιοδείκνυσθαι. Βασίλεια μεν 1βΙΐα(|ΐΐ6, ηΐ6α (]ΐιί(ΐ6ΐιι ^επίοπϋ^, ιη3ςί8 ν6ΓΊ&ί<• 
ηιίΐ6 νίϋοΙιΐΓ Ιιοο ΙιοηιΊηιηη β6ηπ8 νηπίβ ΓοΓΙιιη.χ 
ρΓ066ΐ1ί9 ]3εΐ3ΐυιη, Ιυηϋ Γ6£;Ίοηϋΐη ίιι$6(ϋ5$6, Ιγ3- 

]6Γ.Ιθςα6 ΗίΓΟ, ΊΙ)Ί 8β(ΐ68 βχί886 : ίΙ)ίϋ6η)(]ΙΙ6 ροΐίιΐ8 

ΙιαΙ>ίΐ3$Ηβ, ςιΐ3ηι ίηϋβ <ϋ86β(ΐ6ηΐ68, 3(1ίυπηΙ 3(1 6ΐιιη 
01-1)18 ΐ6ΓΓ3Γΐπη ΐΓ36αιη), ςυί ρΓορ^ιηο'Ιαιη ίη1ΐ3ΐ>Ίΐ3- 
1>ΐ1ί8 ΜΙ ΙιοηπηΊΙ)υ8. ΙΙΙι ίΐ3()ϋ6 δ'ινβ η66688Ίΐ3ΐ6, δίν6 
νο!υηΐηΐ6 (ΓαοΓι, 3(1 8υΊ (1οΓ6η$Ίϋη6ΐη 860Γ8ίηι 3 γο• 
1ί()υϊ$ 86ςΓη£αΙ: 1ΐ3ΐ)ί(αΓ6 ίη$ΓιΙιΐ6ΠπιΙ, υΐ νΊ4ΐ6Γ6ϋδΙ 
υΐ3(|;ί8 6θΐι]60ΐ3ηΐΐ» (]υ3ηι ν6ΐ'ίΐ3ΐ6ηι Γοί ρΓοηηη- 
ΐΊβηΐί. Αι 1*16 8ίΙ»ιη 6886 δυροΓίοΓϋηι οι ίπΓΰποΓοιη 
11γί»ί3ΐη, ηοη 63ηι Γ6^ίοη6ηι ΐ'ϋΐΊ6 (Ιΐεί, (|υ£ 8πρΓΛ 
ΐ8ΐΓυπι, ν6ΐ'υπι ςυ»: ιι11γ3 Ι&ΐηιιη €θ1ί(ιΐΓ : ΐι€6 Ιστιν αΰτοΓς κάνταΟθα του "Ιστρου, και ττίραν τε τοτζ 
γένος τοΟτο πολύ μείζΌν, και έπΙ πολΰ μάλλον διήκον. 
'ϋστ' αν μάλλον έκεϊΟιν φάναι χάλλιον τ:αρ^χον, έτη 
τάδε άφικέσθαι τδ γένος τοΰτο, κα\ οίκησα ι ττρ^ς τ ή 
κατά τ^ΐόνιον χώρι^, καΐ παρά τδν 'Ιστρον δίαβήνα•., 
χαιαύτου μάλλον οίκήσαι,ή έντεΟΟεν ώρμτ^μένον, έπΙ 
τα εκεί τη; οικουμένης σχεδόν τοι άοίκητα άφικέσθαι. 
ΕΓτε μέν ούν ανάγκη τιν\ προηγμένον, εΓτε κα>. έκου- 
σιον απέμειναν *■ στελλομενον χωρ\ς ούτω άπ* αλλή- 
λων άπφκισμένον έτυχεν, ώς Εστίν ίδεϊν τεκμαίρεσθαι 
μάλλδν τι, ή διισχυρίζεσθαι δέοι άν. Εντεύθεν μέν ουν 
και τήν τε άνω Μυσίαν κα\ xάτο^ ΜυσΙαν φάναι κ^ λώς 
Εχε^ν οΓονται ένιοι, ώς την άνω Μυσίαν ου τήν ές τα 6ΐί3Πΐ ΊηΓΰΠΟΓ Μνδία ηυηουρβΙυΓ ΓΟβίο, ί|ΐΐ3β ΙδίΓΟ |ν ά.ω του Ίστρου, αλλά τήν ές τΐ πέραν του Ίστρου 

ΙδΙπ, ςυ3Β 3ϋ φκημένην χώραν^ τήν δβ κάτω Μυσίαν ού τί 8ΙΐΙ)]66ΐ3 681. Α(1 ί$ΐ3ΐη Γ6^άοη6πι ΙδΙι 

1ΐ3ΐί3ΐΠ υ8Γ|116 86 ρΟΓΠξίΐ, Βα1;^3Γϋ8, ςιΐ08 ίηΓ6Γίθ- 

Γί5 Μγδΐΰβ ίηοοΐ33 ρεΗιίϋβηΙ, €1 6γφ63πι Ιίηςυιπη 
€3ΐΐ6Γ6 3ίϋηΐ, 8610 ρ6Γνβιιί886 3 Βγϋΰΐιβ ιΐΓϋ6 υ8ςιΐ6 
αιΙΕιιχίηαηι Ροηΐυιη, ΤΓΪη3ΐ)ιιιη ιΐΓΐϋΐη το^ηί ^ιιί 
ϋ6ίΐ6ηι (1εθ6Πΐ6ηΐ68. ΙΙοδ (]ΐιί<ΐ6ΐη ΑΙβτβηιΙϋΓ, «ιιιεηι 
διΐΓνί;υ ΤΓίΙ)α11οΓΐιιηςυ6 ϋαχ €γ3Ι68 Γΰ^ηο ρ^ίΐ- 
<66ίΐ, Ιηιρι:Γίο ΓϋΧίΐ, (1οη60 ιηθΓ6Γ6ΐυρ, 8υρ6Γ8;1(6 
ϋΐίο δυ8ηΐ3ηο• «ιυί ίαρ3ΐ6Γηυιΐι 8υί6688ί( Γ6ςηηιη. (20) ΥβΙαοΙΓι. :ήν ές τά 
χάτω του Ίστρου, τήν έπι τοΰτο του Ίστρου χώοαν, 
ίστε έπι Ίταλίαν καθήκουσ:ίν. Τους μέντοι Ίουρ- 
γάρους ", ούς κάτω Μυσίαν καλοΟσιν οι άμεινον 
Ελληνικής επαΐοντες φωνΤ,ς, έπί^ταμαι καΟήκ:ιν 
Ιπ\τδν Ίστρον, άπδ τής Βιδίνης πίλεως έστέ έπΙ 
ΕΟξεινον πόντον, έν Τρινά3φ πόλει τά βασίλεια σφί- 
σιν άποδεικνυμένοίυς. Τούτους •^ μέν υΰν, όηότζ 
Άλέξανδρον ό -ής Σ:ρ€ίας Κράλης ό τών Τρ;6αλ- 

Νοίυΐφ ιαηΓ^ίη8ΐ65• 

(21) ΑΙιί 3ΐυηηΙ €Γθ3ΐίθ8. '• άνίκητον. Ιη ογο, άοίκητον. *• /;* οτα. Βλάχοι. '* άφικόμεναι Π. «ί ί;ι ϋοηί. " έπέν /// 
ζΐηΐ,; ίίΐ αί, ίη ονα, άπνίχεσαν ο•μαι. *' Ίουργάνους. β. Ίουρ;άρου,-. *^ τούτ^ϊΐς. 5/^ ιη$. 11)10 ϋΐ ίη 45 ΌΕ ΚΕΒϋδ ΤυπαίΠΙδ Ι.ΙΒ. Ι. 4δ 

/ο»ν ήγεμών, ϊς τήν 8α:5ιλε:αν χατέστησβν, εβα^ί- χ Πυηο Ι»6ΐΙο 8ξςΓβ5$υ& 6&1 ΛιηιίΓαΐϋβ, Ογ£|)3ΙιΊ&. βό- λευε τεοΟτως, έ^ δ δή τελευτήσας κατέλίπε βασιλέχ 
τοΟ γένους τ^ν παΓδβ αύτου Σούσμανον, έφ' 3ν δή 
έστρατεύετο Άμουράτης 6 Όρχάνεω. Έπε\ ές Τρι- 
εα).Αο'^ς έσέβαλε, χα\ μάχηκρατήτας αυτών Φ:^^ά; 
τε ύττηγάγετο πίλιν εύδαίμονα, χα\ τά ές την 'Ρο- 
δ^τιην χωοία χαταστριψάμενος, μεγάλα όπεδείχνυτο 
?ργα. Σαΐντ^τε τήν Φε,ό^ών έττιτρέψας ιρι5λ;ν άνβρί 
άγα^ψ, έατρατεύετο έπΙ Σούσμανον, τ^ν Μυσίας Ρ*- 
σ'.λεα, χα\ συμ^αλών αύτοΟ ταύτη έτρ^ψατό τε τυί>ς 
Μυσου;, κα\ διέφθειρεν ου πολλούς, διασωΟέντοις 
έπ\ τά ές τ^>ν Πίττρον χωρία. Διαττρεσβευσάμενος δέ 
«ρ^>ς Άμουράτην Σούσμανο; ό Αλεξάνδρου, σπονδάς 
τε έτιοιήσατο χα\ συμμαχίαν, ώστε τδν αύτδν ΙχΟρ^ 
τε χα\ φίλον νομ{ζειν, χα\ Ιπιγαμίαν ποιησάμενος, 1)(»ΐ68. Ρο$1(|υ3ΐη αυΐβιη γ3$Ιγ«'« Ίη Τι ίΙ)3ΐΙο$ τ.ιονίΐ, 
60$ ρΓβ^Ιίο νίοίί, ΡΙΐ6Γα&ςιΐ6 ιιΐ'1>οιπ οριιΐοηίαιη 1ιι 
ροΐ68ΐ3ΐβπι ΓΟίΙο^ίΙ, 6ΐ Ιθΰ3 ΚΙΐ0(Ιο|)6ΐι βροοίΑπϋβ ίη 
(Ιίιίοηβιη αοεβρίΐ, ιηαχίωαςιιο νίπιπίβ ιΐ)ί11ΐαπ$'ρατ 

ΙΠΐ1ΐ3ΐθρ6Γ3. δβίη'ΐ νίΓΟ ΟρίίίΠΟ €0111 οο-Μηί$ί8$θ1 

Ρ1ΐ6τα$ ιΐΓΐ)«ιη, !ΐ(!νθΓ8υ& Β.ι$ιιΐ3πιιηι λ!^8ί£ Γ^ςοιη 
8ΓΙΠ8 €6|ΗΙ« ΤαικΙθιπ ΰΐιηι Μν8ί1$ π!3ΐιυ$ ΓοιιβΟΓυΊΐ, 
ςυοηιιη ίιιΙβΓΓ€θίΐ ραυευβ, ηιιιι ίιΐ(ζ.ι υν3&ί856ηΐ ίιι« 
νίοΐαΐί αιΐ 1ο€& ΙδίΓο ρΓθχίιι>3. διΐ!»αΐ3ΐηι$ ΐηΗβ Ιο- 
ΐ;3ΐί9 ιηί$8ί$ 3(1 ΑιηυΓοιβιη, ςιιί ρ^οοιη ογ3!'£(ιΙ, 

ΓοίίΙβΓβίοΛΟ ίη 80«ΐ6ΐ3ΐ6η} 3ε06ρΙΙ18 68ΐ, ΙΐΙ €ΐ^ίΐ)06ρ8 

Ι)0$ρ68 61 βη^κυβ ΑηιυΓ3ΐί ίοΓ6ΐ. Ηΐιιο α 3ΐΓιιιί8 
ΑιηυΓ3ΐί Γ3€ΐυ$ 68ΐ, ιΐ3ΐ3 ία υχοΓβιη ίϊΗα 84ΐ.ι ΓοΓΠΐϋ 

6Χ0θ1ΐ6ηΐ6, 6Χ ΒΓ3ί4ΐ6, (|υ3Γη ΙΙΧΟΓΟίη νΐΐΐ!ΐ6Γ3ΐ|Ι8 Ουγατέοα αύτοΰ,χάλλειτε ύπερφέρουσαν, χα\ άπ6 Β (1ϋΧ6Γ3ΐ, ρΓ0»η3ΐ3Πΐ : πΙίοι-Αΐη οοηηιιΐιίο ]ιιηχοΐ3ΐ Έβραΐδος, ή» 1\γάγετο τρωθε\ς, γεννη()εΓ<ιαν, τψ 

Άμουράτη " έξΙδοτο μέντοι χα\ έτέραν τφ Ελλήνων 

βασιλεΤ. Ός τηνιχαυτα τών Έλλήνοιν τ6ν Κανταχου* 

λην^.νάφελόμενος τήν 4ρ/ήν, έβασίλευε γένους του 

ΎΛ/.ψιχ Ό, Ό μέντοι Καντακουζηνός, Ιπεί τε έβα- 

σίλευε πβΤδα;, δύο δχων, τ^ν μίν νεώτερον λίανουή- 

λον, Εζ-μψεν ές Πελοττδνντκϊον ηγεμόνα, τοΰ Μιζ(- 

Ορα "",τ^ν Ιϊ ττρεσβύτερον χαΟίστησβ βασιλέα τοΤς 

•Ελλησιν. 'Τωάννης δΙ 6 τοΰ Ανδρόνικου τεαίς, ώς 

1:τ\ τ1 ίζα-Λν της ήλ(χ{ας άφίχετο, συνίστοτδ τε 

τοΓς "Ελληπι, κϊ\ σ•^ν£τ{θετο σύτοΤς, ώ; έπ\ τήν βα- 

σιλείαν άρ ξόμενος. "Ετυχε δέ διαίτας ίχων έν ττ( 

Λί7κ:δον•α. Οί δ^ Έλληνες άχΟδμενο; τϊ| διαίτη κχ\ ΟΓκεοΓυπι Γ«§ί, Λη<ΐΓοηί€ο 1ο3ΐιηί& ΓιΗο. ^ο^ηη^8 
βηίιη Γο^ιιο ]:ιπι 6χρυΙεΓ3( ββηΐϋοιιζβιιικιι, ηηί 
ρ(ΐ6ηιηίι Ίρ&ιιιν) ^αΙ)6Γη3Γ3ΐ : ουιη 3ΓΓ6ρΐο βΓΧ€ο« 
Γυιη Γ6£[ΐιο, ΓιΗοΓυηι ςυυβ Ιΐ3ΐ)6ΐ)3ΐ, 3ΐΐϋηιιιι Ειηιιι»- 
ηυβίΰτη η3ΐυ ηιίηοΓβη) ιηί$1ι ίη ΡβΙορ )κηβ!&ιιιΐ), ιι( 
68861 (ΙϋΧ ΜίζίΙΙΐΓΧ, ςη3> οΐίηι δραΠθ : ηβΐυ νοΓο 
ηΐ3]οΓ6ΐη, 0Γ8β60Γυηι Γ6|;6ηι 6β86 ]<ιΙ>6(. 4οηιιηΓ« 
3ΠΌη), Αη(ΐΓοηίεί βΙίυ$, ειιπι ]3ΐπ 63ΐη βϋΐ^ 8$6( 
«Ι3ΐ6ΐη, ςυβί Γ6ΐ»ιΐ8 ^«?Γ6ηι1ί8 ίί1οπ(*3 οι-3ΐ, οοηορί- 
Γ3ΐίυΗβ ί3Γΐ3 6υιη 6Γ%οί8» ΓΟ^βνίΐ 111 Γβ^ιιο 19 
ρΓ:€Γΐ€6ΐ*6ΐιΐΓ. £ο<)6ηι 3ηΐβ?η ΐ6Π)ροΓ6 τβχ ίη Μβεβ- 
ίΐοηία 3^β1)3ΐ, Ιυχυπο8ίοΓβ νίΝη οΐ ίηΐ/ίηηροΓΑίι- 
ΓιοΓβ (ϋδδοΐυΐυβ. βΓχεί )η(ϋ^»ηΐ68 ρΓορ(6Γ νίιΐιιι ΰβρει τοΰ διιιλέως, ώ; ίκαστος εΤχεν αίτίας αύτψ, ^ ΓβΐΙοηβηι (ϋδδοΙυϋοΓβιη, οΐ εοηνί6ί3 Γβ^ί ί3θί«ΐΐ|- έτΓαγίμενο•. άτιδ Μακεδονία; τ6ννεανίαν, ές τ))ν βα- 
«'.λείαν κατέστη ταντο. Ός δΙέ ς τήν βασιλείαν κατ- 
έστη, τ^ν μέντοί Καντακουζηνών Ναζηραίον έποιή- 
σατο, ΜατΟαΤον τοΟνομα. Ό τούτου δέ πρεσβύτε- 
ρος •παϊς. δν άπίδειξε βασιλέα τοϊς "Ελλησιν, άφί- 
χετο μίν τλ -ζρωτα ές 'Ρόδον, παρά τ6ν ταύτη αύ- 
τοΰ αρχιερέα, δ4«5μενο; έπιχουρίϋς τυχειν, καΐ έδεϊ- 
το κατάγειν αύτ^ν ές τήν βασιλείαν, κβ\ τ.ολλά 
ττοοΐσχί μένος, ώστε οΐ γενέσθαι τιμωρίαν τινά • ώς 
ούοΐν εΰρατο έητήδειόν παρήν *• αύτίκι, μετά 
ταΟτα, ές Πελοπόννησον παρά τ^ν άδίλφ^^ν αυτού 
Εμμανουήλ, τίν ήγ^μ^να της Σπάρτης, και παρ' 
αύτοΰ την δίσιταν έποιεΤτο. Ιωάννης μέν ουν τω τε 
Άμουράτ-^ι νεωστ\ ες την Ευρώπη ν διαβάντι ξυμ- 169, υ( (]ηί8ίΐυβ [)3ΐ>6ΐ)3ΐ ςυοιΙ οπηιίηί νβπβΓΰΐ, 
4θ3ηηοΐΗ Αη(ΐΓοηί€ί ϋΐίαιη ίιι Μ3θ€(1οιιί3ΐη 3ϋ(1υ- 
Γΐιιιη εοπιηιηηΐ 3886η8ΐι 3ρρΐ3ΐΐ5ΐι«|ΐιβ ιο^οπι ϋεδί- 
^η3η!• Ιηί(ο Γ6£;ηο, Οηηίβειιζβηυιη ίπ Ν3ζ3γφο- 
ηιηι 8ίνβ ηιοη3Γ.1ιθΓηιη 0Γ(Ιίη6ΐη ΐΓ3Π5ΐϋ1ίι, ηυοϋΐ 
ιηη(3(ο ηοπιίηβ Μ3ΐΐΙιβ.Μΐιη «ΊρρβΙΙβν'α. Ηιι]ιΐ8 86- 
ηίοΓ Οΐίυβ, (|ϋ6ηι ρ3ΐ6Γ ΟπΛεΙδ ιο^βΐη (ΐ65ΐ1:ΐ3Γα(, 
ίη ηΐιοιίηηι ηβνί^αΐ, ρβ(ίΐιΐΓυ$ 3 ββεβπίοΐβ βιηιιηιο, 
ηιιβπι Μ3^ηυιη η»»^;ί8ΐΓυιη νοεβηΐ, ςυί Ιη8ΐιΐ3ΐλι 
Γ6§βϋ3ΐ, 3υχί]1υηι, ηηο 3ϋ]ιιΙιΐ8 Γ6ειιρ(;Γ3Γ6ΐ «ιηΐβ- 
8υηι Γ6${ηιηη. Μηΐΐίβ 3υΙοιη ηβ<ιυΐ({(|η.Ίΐη ρεΠβΑ- 
Ι3ΐ!8. ηιΓιΙιιιβ ίη 8πΐ8 ρίΠΡβ δΛεβηΙοίβηϊ ρβΙΓιοβΓβΙ, 
υΐ5ρ6Εη3υχίΙϋ αίΓϋΙ^οτε νίιΐίΐ ηιιΙΙβηι, 3(ΐ Γγ31γ6πι 
•υυιη |υηίοΓ6ηι Εηιηΐ3ηιΐ6ΐβη) ίη ΡιΙοροηηββυιη μαχίαν έποιήσατο, κα\ τήν του Μυσών *' θυγατέρα ρ 5ρ3Γ(«ϋυε6ΐη ίΙοΓ ΟβοΓιΐ : ηριΐιΐ ςηβπι νίι» εοη • ηγάγετ9 έπΙ τφ παιδί αύτοΟ Άνδρονίκ»,), άφ' ής 
έγένοντο αύτώ παίδες, πρεσβύτερος μΙν Άνδρδνι- 
κος, Δημήτριος δ^ κα\ Εμμανουήλ οΐ νεώτεροι, χα\ 
Θεόδωρος. Κα\ Θεόδωρος ειπετο τφ Άμουράτη, 
οποί αν στρατεύηται, κα\ φόρου τε υποτελείς άμα 
δντες τφ Άμουράτη, έπισπόμενοι οποί αν στρατεύ- 
οιτο. Μετά δέ ταύτα έπ\ Δράγασυν τδν Ζάρκου ηγε- 
μόνα, τήν έν τω Άςιψ ποταμφ χώραν στρατευσά- 
με•/ος χατεστρέψατο, ές φόρου τε αμα έπαγωγήν, 
και αυτόν οι στρατευόμενον Ιπεσθαι έπι τους πολε- 
{/(ους, ές τοσούτου; τον άριΟμ^/ Ιχοντα ίππέας. δηβΐιΐιίίηεηα 61 ηβεβ&δηηβ Ιΐ3ΐ)(πι. 1ο3πη68 3ηΐβηΐ 
ειιιη Αηιυΐ'3ΐβ ίη Εητορίπι ΐΓ3η8ςη»•ίδο 5οείοΐ3(6ηι 
εοηΐΓ3χίΐ, ίίΐίοίΐϋϋ βηο ΑηϋΓοηίοο ΜνβίοΓυιη Γο^ίβ 
ίίϋίΓΤϊ ηχοΓοηι ιΐβΐ : βχ ςυα 8ΐι&ΐυ1ί( (ίΙΙο$ : ΑηΟΓ0- 
ηί€ΐΐ8 ίΐυΐϋεηι η3ΐιι πι»χίηιυδ, ΟβιηβίΓΐϋδ νβΓο 61 
Εΐιιπΐ3ηιΐ6ΐ 6( Τίιβθ(1θΓΠ8 η3ΐιι ηιίηθΓ68 6Γαηΐ. 
ΤίίβοίΙοΓϋδ 3υΐ6ΐη 6<ηιιβΙ)3ΐυΓ ΑιηϋΓ3(6η), ηποευη- 
ςυβ 1>6ΐ1υιη 3ν6Γΐί$$β. ΗεΙΙςιιϊ, ςαοδ ηιοίΐο (Ιίχί- 
ϋΐϋδ, ν^εΐί^αΐβδ 61 βΐίρβηϋίηΐ'ϋ ίτβηΐ ΑπιυΓΑΐίδ , 
ίρ8υη)(|<ιο ϋοηιίΟΓί εορ:6ΐ)3ηΙυΓ, (:οηΐΓ3 (|υο8ειιηςιΐ6 
6χρβι1ίΙίοη6ΐη δϋδεβρίβδβΐ. Ιϋδ ίΐ3 εοιηροΛίΐΙδ, βχυΓ- ΝοΙυΙ«Ί3 ΐΏΗΓβίηαΙεδ. 

»• ηγεμόνα τής Σπάρτης. Ιη οτα, ήτοι ΜιζίΟρα. " ττορ-ΐναι /?. παρήν. " βασιλέω:. 8ιο Η. 17 ΙΑΟΝΊΟΙ ΟΠΑΙΧΟΟΟΝΒΥί./Ε 48 

ΜΙϋΐη ΓΟηΐΓΐ 0Γ9}ζ&50ΐη ΖβγοΊ ϋυοοηΐ ιιχ>νίΙ• γο- Α Μβτά ταΰτα Πόγδανοντ^ν ταύτη ήνεμ.$να ύπαγόμε- |,'ίθΐΐ6Πΐ(|ΐι«]υχΐ3 Ωιιπΐ6ΐι Αχίηηι ϋοιιιιιίΙ, βίΐιίηυο 
Ιπ1)η1ηη»ίη 1)6ΐΓκ]ΐιβ $οοί&ιιι ι^ίϊβΰίΐ. Οιιοβιη ηυο- 
ΐ|υ«ΐιιροΐ6$Ιαΐ6ηι :ιεΰ(φ1(, ςιιοιη 5ΐι1) ββ 8ΐίρ€η(ϋ8 
ΓαοβΓβ ]υ$βίΙ, 9(|πίΐυηίΐ ίιιιρβίΓβΙα ηιαιιπ ποη ιιιοϋίε)• 
ΙΙίβ ρΓ3>ΰΐ3Γ6 {^^.8ΐί8, 6119(11 Γθ|^(]9ηιιιη 60 ΙοοΙ ^6- 
(;η3ΐιΐ€ηι (Ι6ΐ)υ11;ιτί( : ηκεπι βιιΙ) $β πΐ6Γ6Γβ ηιπι 
ΐΐΧϋΓεΚυ, ςιιβιιι Ιι;4ΐ)υ6Γ»ΐ, νοίιιίΐ. ΑιιιιΐΓβίΡβ ουίβιη 
ροΓ οηιηία ίηιίΙ»(ιΐ8 ΧΓ]ΐπΟΐ6ΐη Ογη €»ιιι1)76ΐ8 ΑΙίί, 
ιιΐ3ΐίιΐ)2ΐ ηιοϋβδίΊα βΐ 1ί56ΓαΙΊιηΐ6 ΐΓ&€ΐ»1)αι (Ιυϋ65 
ΤγΊΙ)311οπιιιι, 6ΐ Ιΐγ^ίοπιηι 6Γ2Ρ0θΓυηΐ(|ΐΐ6, ςιιί ίη 
8Όλΐη ρο(θ8(&(6η] 6οιΐ€69$6Γ;ΐηΙ. €υιη ηιΟΓβΙυβ 68« 
5βΐ Ιοπ^ο ΐ6ΐηροΓβ ίη ΕοΓορϋ ϋβΠο &$ΐΓί£ΐυ8, ηιιη•> 
1131 ϋΓ, 5008 ίη Αβια ρΓχΓ^οΐοβ 6θη]ΐ]Γ&ϋοηβ Γ<ΐ6ΐ« 
Αβίαποβ 9θ1Γΐ6ί(2ΐΓβ 9(1 (ΙβΓ6ε(ίοη6ηι, ρΙϋΓΐιη&ιηηιιβ νον, ώστε οΙ'ξπεσθαι νυν τ?) αύτου στρχ:ι51, μεγάλα 
αιπεβείζατο £(ϊγα, έπιείχειαν μεν χατά τήν Κ Ορου 
τοΰ Καμβύσεω έπιδεικνύμενος, χαι ώ> μιτριώτ^ιτά 
τε χα\ έλευθεριώτατα προσφερόμενος τοί; ύπ* αύτυν 
γε'Λμένοις, ήγεμόσι Τρ.βαλλών, καΐ Μυσών, κα\ δί) 
Ελλήνων. Κατ3( μεν ούν τΙ]ν ¥^\ίρώρτ^ν βιατρίβοντα 
συχνίν τίνα χρόνον, κα\ πρ6; τούτου; Ιτι διαπολε- 
μοΟντα, άφ{χετο άγγελμα, του; έν τζ *Α9ΐψ βαρβά- 
ρων ηγεμόνα; άλλήλοις συνθεμένου;, άποστησα( τε 
07;6 Άμουράτεω χώραν ούχ όλίγην αύτου, χα\ αυ- 
τού; στρατιάν συλλέξαντα; δσην ήδύναντο μάλιστα, 
ταράξαι τε τά έν τ|} ^Ασίςι πράγματα αύτοΟ, χαΐ 
χώρα^ της έαυτου τά μέν χαταστρεφομένου;, τά δέ 
χα\ πολιορκούνται ούχ άνι^ναι-. Έπεί τε δή τάχιστα Γβ^ιοπΰΐη ]3ΠΙ αΙ) Αιηυτβιΐβ 3ΐν6Γΐί8ϊ»β , οοηβΟΓίρΐίβ- " έπύθβτο, διαβά; ϊέτο ϊη\ τους ηγεμόνα; παρασκευ- ςυβ 6Χ6ΓΰίΐΠ)ΐΐ8, Αβί» 8ΐ3ΐιιιη ςυαιη ιηαιίηιβ οοη*- 
ΙυΓΐ)8Γβ, ορρίϋ3 ςυφίΐϋΐη 66ρΐ6ηΐ68• ΐ|υ»(ΐ3ΐη τβΓΟ 
ορριικη8ηΐ68 ποη 66989Γ6. 0ιΐ3ΐηρΓΊιιιυηι Ιιαπί 66ηο 

2666ρίΐ, (Γ8Π8ίΙΐΙΙ1Ι 20 ί» ΑβΐλΠΙ ρ9Γ9ΐ , 81108<|υ6 

118 ι*η8ΐΓηίΐ, υΐ Ιιο8ΐ6$ ςιιβηι ροΐοηΐίβδίιηβ οοηΐυη- 

ΐΙβΓβ 6( ρΓ0ηίβ8Γβ Ρ08861. ΟΟΠΙ Ιΐ08 (ΐ6ρΓ6ΐΐ6ηϋί880ΐ 

Ιη Μ78ί3 6881Γ8 6οΙΙοο48Ββ« οορϋ8 Ιϊϊ βοΙΰΠΙ 6(1α• 

€(18, Ι3ΐ6 6ΙΟΟ£[ίΐ8?ίΐ, υΐ ςΐΐί 688ΘΙ 81ΐηΐΐη8 Γ6ί Ι1ΐ(• 
Ηΐ8η8 86ίβΙΐ(ί3 ρΓΦ(ΙίΐΙΙ8, 8ΐΓ818^θΐη8• ΟίεΙίϋΓβηίιπ, 
€1111) «818118 68861 Ι6ΐηρΐ18 ίβΓνΙ(1ΐ88ίΐ»Οΐη, βΐ68{θ8 

ΐΓβηίοβ 3ΐ) 06€ί(]6ηΐ6 8ρίΓ8Γβ. Ι1)ί 8υ(6ΐη 8υοηιιη 
θΓ(Ηηβ8 ίΐ3 (Ιί8ρθ8υίΙ, ιιΐ νβηίαηι 8 ΙβΓ£[0 ΙιβΙιβΓβΙιΙ 
ρΓλ!ΐί8ηΐ6β. Ι1μι6 ρήηοβρβ ρηΒΐίυιη Ιη'ώαΐ, υϋί ασάμκνος *', χα\ ές τά Εσχατα πειρααόμενο;, ί^ έδΰ- 
νατο χράτιστα ώ; διαμάχου μένος. Εύρων δέ τούτου; 
έν ΙΙυσί^ στρατοπεδευομένους, παρετάξατο έ; ρά- 
χην. Οία δέ μάχης έμπείρφ πολλαχή γενομένιρ έμί- 
μηχάνητοτοιόνδε. Λέγεται γάρ ώ; έπβΐ θέρου; ήν 
ωρΛ^ χΛΧ ήπ(στατο μεσημβρία; έπιγιγ .ομένη;, έπι- 
πνεύσειν έτησίαν &νεμ{)ν άπ6 εσπέρα;. Ταύτη δ^ 
παρεγγυών τ9) στρατί^, τ^ |^^ρο; εκείνο χατά νώτου 
λαβείν• ές (λάχην τε καθίστατο περ\ πλήθουσαν άγο- 
ράν, κα\ συμμ{ξας τοΙς πολβμίοις, έμάχετο Ισχυρώς. 
Μάχης δέ άμφοΤν Ισο/^,όόπου γενομένης, έπ\ Χ6•^οί 
^ινά αυτού που λέγεται άναβηναι, καΐ φωνήσαι μέγα 
τοις εαυτού τάδε * Παίδες έμο\ στρατιώται, μέμνη• Ηο8ΐίυιη 86168 6Γ81 6οηΓ6ηί88ίιιΐ8, ΐΓΓυβηβ, 61 ςυ&ιη ^ σθβ ημών αυτών δσα έπεπόνΟιιτε έν ττ) Ευρώπη το- ίοηΊ8$ίιη6 ριΐ{;η8η8. Οιιηι 8υΐ6•τ) ρΓ»1ίυπι υΐΓίιι 

ηΐΙ6 ΦηυΟ λΙ&Γΐβ Γ6Γν6Γ6(, ίρββ ίη 6(ϋΐίθΓ6Π) ίππιιΐ- 

Ιυηι 6οη86€η(}βη8» Υ0€6 ςυβιη ροΐυίΐ πιβχίηια 5ηο8 
Ιη Ιιυηβ ιηοιίυιη αΐΐοοιιΐυβ 68ΐ : Ο €θπιιηί1ίΐοη68 
ηΐ6ί, ηΐϋ (1ϋ6€ΐΙ$8ίηιί, ηοη 8ΐιΙ>ίι 8ηίιιιο^, ηυ8πΐ8 
ρι^π6υΐ8 ιη ΕυΓορ8 ηιυΗοηιπ) βηηοτυπι (1υΓί88ίιη8 

ηΐΐΓΐΐί» ρβΓρ658ί 81118 ? ΟυΙϋ 66(11118 ? 8η η686ί(ί5 

οιηηϋι ίη ν68ΐΓ8 ίθΓ6 ροΐββίαΐβ, ίΙΙίβ 8υρ6Γ8ΐί8? 
*Α§ίιβ ϊβίΐυΓ, ρΓοιυρίίβ αηίπΓΐδ ηβ 86ηυηηίΐ{ιπ. Ουοϋ 
81 €υη€ΐ8ΐί ίιιβΓίΐίβ, Ιΐ08(68 ηο8 νίηεβηΐ. Η^ίβο Ιοειι- 
ΐυ8• 8(1ιηί8Ίΐ 6ςυυιη ίη ΙιοδΙβιη, 61 ίη €οηΓ6Γΐ!88ί• 

ηι08Ηθ8ΐίυΐη 6υη608 8β 60η]6€ίΙ , 866ΓΤΊπ16 ρΓ»• 

118118 : 60ΐιΓ68ΐίιιΐ(|υ6, υΐ ρΓ»ϋίχ6Γ8ΐ, τ6η1υ8 6χογ- 
Ιυβ 6>1, 6ΐ ίη Ιιο$ΐίυηο Γ8€ί6ΐη 86 ίυάίΐ. ΗΙηο ευηι σαύτα έτι) ** διαπολεμούντες ; Τί δή ύποχορεΐτ.^ ; 
Ούκ Γστβ ώς τά πάντα έφ* ήμΐν έσται, τούτων περι- 
γενομένοις ; "Αγετε δή έμο\ έπεσθε, ώ; Ι] ν μή άρ- 
τ^ως Επησθε '*, ταχύ περιεσομένων τών πολεμ{ων 
ημάς. Ταύτα είπόντα τ6ν βασιλέα, έλαύνειν όμόσε 
τφ ίππφ έπΙ τους πολεμίους, ές τ6 μέσον στιφο; 
έμβάλλοντα * χαΐ αύτ(κα έπιπνέοντα τ6ν άνεμον άτΛ 
νώτου τ^ στρατί^ ένοχλείν έπΙ πρόσωπον τους εν- 
αντίους. Κα\ ούτω; άμα άλλήλοι; διακβλευσαμένους, 
τμΧ ές τδ πρόσθεν Ιόντας, κα\ βια^ο^χένους, τέλος 
δή τρέψασθαί τε »α\ έπιδιώκειν άνακράτος άπολύν- 
τας τους πολεμίους. ΚαΙ διαφθαρήναι μέν λέγεται 
τά πλείω του στρατεύματος αύτοΟ * διαφυγόντα; δέ 
του; πολεμίου;, οΓχεσθαι άπαλλαχτόμενον Εκαστον ιιιυΐυα Ιιοηβΐίοηβ 8ϋν6Γ8απι 1)08ΐ68 ρΓ0€6ϋ6Γ6η(, ^ έπ\ τά εαυτού. Έ^/ταύθα διαπρεσβευσαμένου;, σπον- 
ηιηχίιηοςϋβ ίιιιρ6ΐυ608 8(ΙοηΓ6ηΙυΓ, ρηπιυηι 608 δάς τε αΐτεΐσθαι, χα\ συμβηναι αύτφ Ιφ* φ Επεσθαι 
ίη ίυ£8ΐη ί'θη]606ΓϋηΙ, 6Ι ίη56<ΐυ6η(69 ρΙαΓίιιΐ88 ΐΓα• τούτους ^ άν έξηγείτο του λοιπού στρατευόμενον. 
€ϊϋ8Γυηκ. 1>'6ηπΓ, ηΐ8χίιη8(η βχβΓοίΙυβ 8υί ρβη^ηι ίΙ>ί ίηΐ6Γθί<ϋ8&6. Η(Αΐ68 αυίβηι {α%9ί 8ί1)ί οοη8υΐ6ηΐ6$, 
Μηι^ηΓι ηιΐ 8ΐΐ9 <Ιί8ρ6Γ8ί βυηΙ. Ηίηε οαπι Ι6|[8ΐ08 πιί8ί886ηΐ8() ΑηιυΓ^ΐβπι, ρ6ΐίΐυιη ραοβπι, 1ΐ3υ(1 ρ338ί $υηΐΓ6- 
ρυίδβηι. Ηαο Ιαητιβη εοηάίιΐοηβ ρ8χ (1818 68ΐ, υΐ 86, ςυο€υη(|υ6 6Χ6Γ6ίΐιΐ8 ηιονί886ΐ, Ιπιρί^Γβ 86φΐ6Γ6ηΐυΓ. 
υΐ 8ΐιΐ6ηι ραχ ευπι ΤυΓ6ΐ9 ίη Α8ί3 ί36ΐ8 "Έν φ δή χατά τήν *Ασίαν διέτριβε, περιήει, κα^ β(ΐ« 6ΐΐ3η) Γ68 ίη ΕιΐΓορ8 ίηΐβΠυΓΐ)»!» βυηΐ. 
84ΗΖ6δ, ηηΐυ ηΐ8χίιηυ8 ΙιΙίοΓυιη ΑηιυΓ3ΐί$ « ία 
ΚιΐΓθρ:ι Γ6ΐίοΙυ8 68ΐ, υΐ 68ΐη (ΙΰίβικΙβΓβΙ : 61 βί ()υ8 

86<Ιίΐίθ 0Ο0Γ18 68861, 8υ( ρΟΓίΟΟίί ςυΐ(1 ίΐ1ΚΠΙ6Γ6ΐ, 

6ΐΐΓ8Γ<:Ι υΐ ΕυΓορχ Γ68 ίη Ιυΐο οοϋοο^ΓοηΐυΓ. Πιο τά έν τή Άσίφ καθιστή πράγματα, καΐ τοΙς Τούρ- 
κων ήγεμόσκ σπονδάς έποιειτο. Σαουζής ό πρεσβύτε- 
ρος των παίδων αυτού έν τ|) Ευρώπη καταλειφθε\ς 
ώστε έφορςίν τε τήν αρχήν, κα\ ήν τι έπήει δεινών ή 
χαλεπών κατά τήν αρχήν, έπ\ τΐ δούναι αύτφ άσφα• Νοίοΐδβ ΐΏβΓ^ίηβΙββ. 
*» ϋ2ρε«χ£υΐσμέ;ο; Π, *• £Ονη πολ. •• Ιπίτθε Λ. Ηίίη €, δτπ^σθε β. «ί ίη €οηΙ. *^ ΟΒ ΒΕΒϋδ ΤυΚϋΙΟΙδ ΙΙΒ. Γ. 50 

λώ; Ιχβιν, καταστησβμενο;, Ουτο; 6έ συνίιτη η Α δβϋίΐίοηβηι ϋχοίΐβνίΐ, εοη€ίΙί3η8 ΟΓ^οοτυηι ηοίπ- 

Ιίυιη ίη ΕιίΓηρ» αιιίιηοβ. Ιΐυηι νβιιΪΜεΙ εοΙΙοι]υβη<Ιί χα\ του; χατά την Εύρώιπιν άριστέας ών ήδύνατβ, 
μάΐιστα ε3 ττοιών τβ κα\ άναχτώμ£ν9<, χα\ του 
Ελλήνων βασιλέως τφ πρεσβυτέρψ ιταιΛ *Ανδρον{- 
χφ, ώς οίχομένρυ τοΟ πατρίς αύτου *Αμουράτ|) τφ 
Όρχάνεω, έ; τήν »« χατά τήν Ά σίαν, πρό; τε ηγε- 
μόνας αύτοΟ ?:ολεμών, έγχατελείφΟη έν τφ Βυζαν* 
τ(ι.>, χα\ έπετέτραπτο τήν βααιλείαν τούτψ, άγκηά' 
μένος ες λόγου;, επειδή τε άφίστασΟαι άπ^ των 
πατρψων, χα\ (μφω χατασχεΤν τήν πατρφαν αρχήν, 
τ^ν αύτ6ν σφίσιν έχΟρόν τε χα\ φίλον ηγουμένους, 
χαι ήν τις έπίτ| πόλεμος άμύνοντας παραγίνεσθαι 
άλλήλοις κατά τ^ δυνατδν ττάτη δυνάμει. ΤαΟτα ώς 
αύτοΓς έδόχει ποιητέα, δσπενδε τό τε •• κα\ δρχια 
έποιοΰντο, έμττεδώντες ώ; μά)αστα τά τοιαύτα σφ£- Ι^ΓΑΐία αϋ 6Γ;黀οηιπι Γβ^ίβ Ηΐίυιη ΜπίοΓβιη ΑπιΙγο- 
ηΐΰυιη, γιιι Βγζ&ιιΙίιιηι Γβκηίηυβ ουΓαηι ιη9ηιΙ;ΐΓ9ΐΐ 
ρβΙβΓ, €υιη ρΓοΓιοίββοΓβΐυΓ Οϋΐη ΑιηοΓβΐβ ίιι Αβίαηι 

94ΐν€Γ5ΙΙβ (ΙυΟΑβ ίΐΐΐΗΟ 6θϋίΐίθ80$ , ΐΑΙΙΐΙβίη 60 (Ιβ• 

<1υ€ΐί 6υηΙ, μι υΙβΓίιυβ α ρΑΐΓβ (ΙβΩοβΓβΙ δΐιο, ρζ» 
ΙβΓΒΐιηιςαβ Γ6((Ηυηι ΙβηβΓβΐ, βιιιικίβιηηυο βΐ 1ιο$ΐβιιι 
61 ασιΐΓΐιιη ϋυοβΓβηΙ, ςυβιη βΙΐβΓ ]ιΐ55ί58οΐ : ργχίατ- 
69 $1 ςυί(ϋηβηΐ6Γ6(, αΙ(6Γ Αΐΐβη βυχϋίο β^ϋβηο 
6ΐιιΐ€ΐαΓ6ΐυΓ• 21 ΚΙ•£<^ <^^ηι ίρβίβ νί&β 68εβηΐ, «ιηα 

ηΐ8]0ΓίΙ)υ$ 311111115 θ1)&6Γν3Γ6ΙΐΙυΓ» Π18]θΓ6ηυ6 Π(1β 
€θΐ6Γ6η(ΐΙΓ, ]υΠ&]ΐΙΓαηάί Γ6ϋ§[ίθ υΐΓίΐΙΐ]ΙΙ6 ίιιΐ6Γρο- 

&ίΐ& 6»! : ςυί5υι 6χρ6ίΙίΙί8, ι]υαιη €0ΐηη)0(ϋΜΊιπ6 6ΐ 
αρβηο ρπΕραηΙιαηΐυΓ ό5εί$ΙβΓ6 ΑιηιΐΓ&ιί, βί ίη σιν αύτοίς, } ασφαλέστατα Ιδόχες άμγο^ν ίσεσθαι. ^ ΕυΓορ^ιη ΐΓ^ηβίΓβ εοη3Γ6ΐιΐΓ• 

•Ως δη ταΟτα ποιησάμενοι δήλα Ιποιουντο, καΐ ήσφαλί^^οντό σφδς ΐΜίραοχευαζόμενοι, ήν Ιπίη ές τήν 

Εύρώπην 'Αμουρ^της, ώς άμννασΟα&. Ταΰτα ώς έπύβο%το τάχιστα γενόμενα χιτά τήν 
ΕύρίΛπην, χαΧέ^οζ Ίωάννην βασιλέα Βυζαντίου, 
ίΐεγε τοιάδε • Βασιλευ Ελλήνων, Ιμοί τε νεωστ\ 
παρά των έν τ5 Εύρώπτ^ πιστότατων αγγελία άφί- 
κετο, ώς Σαουζής δ Ιμ^ς παΧς, νπί) του σου παιδδς 
άναγχααΟεΙς, άνήχεστά μοι βουλεύονται πράγματα. 
Πώς ουν Ιχίΐ μηδέν τοι επισταμένου σου τούτων 
πέρι ές τοιούτον άφιχέσθαι αφροσύνης, ώστε μή 
μόνον έπιχειρήσαι τδν έμδν παιδα, αλλά κα\ σ^ν 
παιδί συνέπαινον γενέσθαι ές ταύτα ; Πώς δ* &νεν 
σης γνώμης τά τοιαύτα γενέσθαι έξείη λογίζεσΟαι ; 
*Αλλ* ε ι μέν δίχην έπιθήσων τφ σφ παιδί ήντινα άν υΐ)Ί ιΐ6 ί$Γΐ5 €6ΓΐίθΓ ΓΑθΐυ$ 68ΐ ΑιπυΓ^ΐββ, αϋνα- 
οαΐοΐοαηηβ γ6^6 Βγ^αιηϋ, 1ιυ]υ806ΐ]ΐοι1ί 6χοΐ8υ$ι 
68ΐ οΓαΐίοηβηι : Β6χ βΓ^εοΓυαι, ιηίΐιί ιιυρβΓ α Γιϋβ 
(1ί£ηί$8ίιηί3 ίη ΕιίΓορα ηαηΐίαίιιπι 6$1• δ&υζ6ΐη Ω- 
Ιίηιη ιηβυιη α ΩΠο Ιηο 6οαοΐυηΐ• ίιΐ5ΐίιυ€Γβ αϋ 6χ• 
ΐΓβηίΑΐη ιη6(ΐ6νοΙν6Γ6ηαί86ηαΒΐ : ςυα Γαΐίοη6 ΐ||;ίΐαΓ 
Γιοπ ρο8&6ΐ, υΐ ίηοοηβοϋβ τοίιίδ χΙ Ιαπιαπι ιΐβνΰηο- 
Γίηΐ (Ι6ΐη6η1ί3η• υΐ ηοη <οΙυιη ιηβυβ ηΐίιΐ8 Ιαια 
ίηιρΊβι 3|;2Γ6ϋί&ΙιΐΓ, ν6Γυιη Ιαιιβ Α0€6ίΙ&ι 3ΐιχίΙίαΐθΓ 
61 2ά]υΐ0Γ? Α1)8ςα6ΐυο 6οηοί1ίο ϊιχο ραΓαη', ςιιο 
ρ&6ΐο 60|;ΊΐαΓβ ρο88αιη ? νβηιιη βί ροβηαδ 6Χ6^6Π8 
(16 ΟΓιο Ιυο, ςυ&5 6^0 (ΙίεΐανβΓΟ, 06γιο βοί&ηι, Ιβ έπιτάττοιμεν μηδοτιουν ύπολογι!}, εΓσομαι τότε σα- η \η&€Ϊ0 β( ίιινίΐο ίβία 6θηΙί(^Ί586. 8ίη αυΐ6ΐ)ΐ αϋα Ιίϋί 
φως, ώς Ακοντος σου ταύτα έγένετο* ήν δέ &λλη ςυαπι ηιίΐπ ρΙα6^6Πΐ ρυηίΰΐκΐί Ωΐϋ δβιιΙβηΓια, 8€ίΙίΐ λογιζόμενος άλλοΓον ή έμο\ δόξει περί του έμου παι- 
δός μή τιμησάμενος μή βούλοιο τίθεσθαι, Γσθι δή 
σαυτδν έν αΐτί^ Ιξων ές δστεραν. Βασιλεύς δέ Ελλή- 
νων άμείβετο τοίσδε * *0 βασιλευ, ρύχ &ν δή ποτβ 
του λοιπού ταύτην δμοιγε τήν αΐτίαν αΐτΐώμενος 
έπιβείης συν δίκη • ή γαρ χ&μοί γενήσετς^ι ^ παΙς 
ουιος δν σΰ έφησθα έπ\ ταύτα ώρμήσθαι, ουδέν τοι 
^ττον έμοΰ συνειδότος, ήδη δή τότε σαφέστατα, ώς 
^χοι μέν εύν(»£ας τε κχ\ φιλοφροσύνης περ\ σέ τε χα\ 
τήν σήν δυναστείαν. "Ην δ' άν έπιτάττοις δίχην 
έχείν€υ έπιθεΐναί με, μή αν ούτω μεμηνέναι δόξαι- 
μι, ώστε τφ έμοί τε χα\ σοι έχθίστφ τε χα\ πολε- 
μιωτάτφ διατεθειμένφ χαρίζεσθαι, δτιοΰν ένδιδόντα ΙΐΑΓυηι ΙυΓΐ>&Γυπι ουΙρΑΐη οοαιίΰπι ηιβ ίη Ιβ ΐΓ9η$Ια- 
(υΓΟφ• 6μί βΓΧοοΓΜίη γ6χ Γ6$ροα(]6ΐ : Ν6(]ΐια(|ΐΐ!ΐιιι, 

Ό Γ6Χ» 1)300 ΟυΙρΑΠΙ ν6Γ6 111 11)6 Γ6]Ίθί68. ΝαΐΙ) 81 

ουηο ιηίΐή ϋαΓβΐϋΓ ϋ1ίυ$ ίΙΐ6 ηΐ6ΐΐ8, ηυ^ιη αίβ α(ΐ6ο 
ϊηιρίΑ ίη 16 ραΐΓ3Γ6 ; βαπο €0ί;η1ιυΓυ$ 68$6$ ΙΙςιιίϋο, 
ςυαπι 2ΐΓϋ6ηΓΐ58ίιιπ8 8ΐυ<1ϋ$ Ιβ Ιιιυηιςιιβ Γοςηυυκοιη- 

ρΐ6£ΐ6Γ6Γ. δίπ 30160) ΙΏΊΙιΙ &ΙΠΠ)3(Ιν6Γΐ6Ι)(ϋ ίη βΙΊιιιΐ) 

η6|{0^ίυηι ίη]υιιΧ6Π8, 06 οΐ6 α(ΐ60 ιίοιηοηΐβιη Γογο 
9χί8ΐίπ)65, υ( ςυίϋιιυΑΟ) ||;Γ3Για Γ6ρΓ688υ8, ϋ6 ρύβη« 
66ν6Γΐ(3ΐ6 Γ6ΐη1ΐ1α!η : ρΓΦ8οηίιη 6Μΐη ί$ ρυιιίβιαίιιιι 
8*11, ςμί ΙίΙ)ί(}υ6 οΓώίςαβ ίηίιιΓιεΐ8&ίηιυ8 ϋ( ίΗΓ68ΐί8- 
$ίΐ|)ΐΐ8 651. Βαχ (ϋούαϋί ουιη Γιηβυι Γ6εί886ΐ, ρΙλ€ΐΓιΐ 
υΐ 11 (6Γ^α6 ραΓ6η8 80001 ΓιΠαιη βίιηίϋ ρωη^» £ΐιιιι της δίκης. Ταύτα είπόντι τφ βασιλει, έοέδοχτο Ο οπο)6θ οΙπυ5ςο6 &|π)1ΐ6 ΓθΓ6ΐ, Γ6γΙγ61. Γοϋηα αυΐ6ΐιι Άμουράττ) τήν αυτήν άμφοίν έπιθεΤναι τήν δίκην. 
Κατά ταΟτα &μφω τώ πατέρε έπαιτιωμένω τοΙς 
τζαισΧν, έζορύσαι τώ όφθαλμώ έχατέρφ έκείνοις. 
'ύς δέ ταύτα έδέιοκτο, ήλαυνεν έπ\ τήν Εύρώπην, 
στράτευμα αγόμενος {έδυνατο πλείστον. Κα\ δια- 
6άς έπ\ τήν Εύρώπην, Γετο όμόσε έπΙ τ<^ν πα7δα, 
οπη δή Ιπυνθάνετο αύτίν ένστρατοπεδευόμενον συν 
τφ Ελλήνων βασιλέως παιδί, 01 δή τδ Ευρώπης 
στράτευμα συλλέξαντες έστρατοπεδεύοντο έν χώρφ 
τιν\ Βυζαντίου •Απικριδίου χαλουμενφ. 01 δή τους 6Γ81 €0η$ΐί(υ(3, ?ί(ΐ6ΐί66ΐ 0( υΐΓίυ$(1(16 0€θ1ί 6Γ06- 

Γ6θΙυΓ. Ηχϋ υΙ)ί &αιιΙ ϋβΟΓΟία, οορϋ$ (ΐυ^αι ροΐιιΙΙ 
ηΐΑχΙοιίΗ 5060106108» ίο&ΐΐιιανί( ίη ΕαΓοραιη. ΟοΊ- 

1)υ5 (Γ31ΐ5Τ66ΐί5 10 ΕυΓΟραίΟ, 50Ι0Π10 «ΙυϋΙΟ 6011- 

Ι60(1ί( 9α1ν6Γ8υ5 ΓιΗυιη ίη 6θπι Ιοοιιιη ιι1)ί ευπι 6υιη 
βΓΧϋοηηο Γ6$ί8 Ωΐίο οαβίΓ» οοη)ΐηυηίνί$$6 η666ρ6- 
Γ9ΐ.0υί (|ΐιί(ΐ6ηι οοαοΐο ίο ΕοΓορη 6Χ6Γαΐυ, 635ΐη- 
ηΐ6ΐ&1ί 5001 ίο βγζαηΐϋ ςιιθ(1αιη Ιο6θ, Αρί6Γίι1ίοιιι 

ϋίοΙΟ : ηΟΟ $306 600£Γ68α108 6856 6οη$Ια1)&1 6γΧ605, 
6ΐ 0ρΐίΐη05 ((008(100 6Χ ΕθΓθρ2. 11)1(1601 ]0Χ13Ι ΝοίιιΙφ ιηαΓ[$ίπαΙο$. ** της €Ι Λ. »■ έαπ^νδοντό τε. 1* 

ι• . Μ ΐΑΟΝίαι ΐΗΑΐ-αοαοΝηγι..Έ δ2 

ΐθΓΓβη(6πι <|υ6ηΐ(1<)ΐη, ηαο ί|ΐΐ95ί ν&ΙΚνιηιιιτίβΙ'^ΐαΓ, Α τε Έλληνας αμρ χαι του; αρίστου; άπ' Ευρώπη; €»βΐΓ« 1θ€3νίΐ 8&ιιζ<^$ ΑηιυΓ^Γΐϊ ΓιΓιη», ρ3ΐη$ ^ϋτβη-' 
Ιιιιη βχβρεείβΙιΐΓυ». Αιηιιταΐΰβ ευιη οχρΙοΓαΐϋΐη 
Ιΐ35βΐ6ΐ, βϋυιη κυαιη, αϋϋίιίδ Ογφοϊ5, ίιι ρΓΧίΙΐοΐο 
1θ€θ €α$ιτ8 ρο8ΐιί88θ, οοιπροβϋο 3§ιηΊη6 2εοβ(1ίι, 
ρΓ»Ιί2ΐιιηι$ €ΐισΓ 1)0$(β. ϋιιπι αιιΙβΓΠ ρΓχΙίυιη ρΓΟ- 
ΙιίϋϋΓβΐ (ΟΓΓβπβ, βΓιαιη 22 Φ^^ ΐοιτβηΐί ε»$(Γ3 Ιιη- 
ρθ8υί(. Ραηι» ο^Ι, ΓιΓ^οογοπι ηαο9(ΐΑΐη εοη^ΓΟδδΟδ 
€11*11 ΑιηυΓηΓιβ ιηί1ί:ΊΙιι«, β05 ίυάίκββ. Οβίηόύ €υηι 
€θ^ηονί$$6ΐ 1οοιι\ιι Ί$1ιιιπ αιΐ ρΓηρ.Ιίιηη οοπίιηίΐΐβπ- 
(Ιηπη Πιίηιΐδ 65κ€ ορροΠηηυηι, ηοοίυ ρΓοΓεοΙπδ β 
Γ6{(ίοη6 εαδίΓΟηιπι ΙιοηΓιΓπιιτι, αά ΟΓβτη ΐοΓΓβηΙίβ 
(|ΐ:3ηι ρΓΟχίιηβ 2(1 ΙιοδΙίυηι ε2δ(Γ2 ηο€6<]ί!. ΙΙίηβ 
ΰΐιιη Γηείΐβ οχ8Η(ΙίΓί ροδββΐ, δΐώίΑΚα νοοβ «ίπξυΐοδ 
ηοιιπτιαίίηι ίηοίηηιηνίκ : ςυοηιπι 6(;Γ6§Ία ΓαοΐΑ Ιοοίδ συλλέγεσΟσ{ οΐ ώ; μάλισ:» έλογί^οντο. ΈνταυΟα 
δη έπ\ χαρί^ρ^ τ:ν\ ώ; ΙπΙ χάρακι έστρατοπεδχύ- 
ετο Χαου^ή; Ά μουράτεω παΣ;, ι^/ πατέρα έπιόντα 
οί ετΓίδεχβμενο;. Άμουράτης δ^ ώς ενταύθα κατέ- 
λαβε τ?»ν ζαΤδα αύτου, χαΐ τους "Ελληνας ττρατο- 
«εδευομένου;, συνταξάμενο; έ::ήει ώς συμμΣξωι» 
αυτίκα τοΓς έναντίοις. Ώς δέ ύπ^ τγ); χαράδρα; 
διεκιολύετο, έστροτοπεδεύιατο κα\ αυτός. Συνέβαλ- 
λον ζ ένεχώρε:. Ελλήνων τίνες τοις του Άμουρά- 
τεο) στρατιώτ7ΐς, κα\ έτρέψαντο τούτους ώ; λέγε- 
ται. Ως δ^ Ιφαίνετο χαλεπώ; Ιχειν τδνχώρον εκεί- 
νον μάχη συνάψαι τοις ττολεμ^οις, "νυκτός έλά^α; 
εναντίον τοϋ στρατοπέδου, έτ:1 τ6 χείλος της χαρά- 
δοας, ώς έγγυτάτω γενόμενο; του στρατοπέδου τ- ν ΐ6ΐηροΓίΐ3υ$(]Π6 ηοΐ3 (2, ΟΓΑΐίοηο $6ΰηηι1ηεχΙθΙΐ6ΐ)9ΐ. ^ πολεμίων ο;ς ,όοίττα έπακούοιτο, φωνή τε' μεγά/τι Οβ!η<]β €υιη $ίη($υΙο$ {(αΐΊδ €θΙ!3υ(ΐ3$$6(, οηαο 
ΐπιπ^ϋΐ ΐοΓΓοηίοιη, βΐ Ιαΐοω θΓ3ΐίοη6ηι Ιΐ2ΐ)υί$<)β 
ΓίΓίαπ : Υίπ ΙιοΓΟΟδ, ςιιο Γα^αίδ, γοΓιοιο ιηβ, ραΐΓβ 
τβδίΓο ? 0ιΐ3Γβ ρπΒοβρίοπβ νβδίΓΐ (ϋδοίρΓιπδίη ο1)- 
χΐεί6ΐιΐ63, Λά ίΙΙηιιη ηΐ6ΐιηι εοηνβηίιτιίιιί άεβΟΓίΟΓβιη ? 
Οαι υΙ)ΐ ρηηΗίπι οαρίιΐδ ίη ιη638 τβηβΓίΙ πιαηυβ, 
(βΓ^οδίιο ρ(Βπ3$ ρ^ηϋΰΙ. Ν3ΐη ΩβςβΠίδ εχίΙβΙιΐΓ, $ί 
ιποϋο ίιΐ ρ6Γ νο8 ίπίΐιί Ποποπΐ ; 1)00 (]ηί(](]ΐΐ3ΐη 
ηϊ3ΐί 3ϋυ(Ι 3(ΙοΙοδθοηΐί$ ρορρεΙίβΙυΓ οοΓραδ. 8ίπ 3υ- 
ΐβπι ΒρΓ6ΐ3 1ΐ3ε δ(>η(6η(ί3 αιβοπιη νοίπβπΐίβ ϋβεβΓ- 
ιτΟΓί* ΓβΓΓο, ρΓΟ οπΓΐο 1ιηΙ)6(οΐ6 τοδ 3(1 δυιηιη3ηι 
ηΐΜΐιίΓΟδ ηΓι$6Γί3ηι, ηβοιηββπι ^οη^{^(^^η ιιη(ΐυ3ΐη 
ΜρβΠαΓΟδ. Α^^ίΐβ εΓ^ο, αϋ ηο8 (ΓΑΠδ'ιΙβ , ηίΐιίΐ ηΐ3Γι επικαλούμενος δνομαστ\ άνδρα Ικαστον, ώ; εύκλεί- 
ζο)ν α μα των πεπραγμένων έκάστι•;^ ε Γ τω φιλότι- 
μον πώποτε ή άγαθδν ξυνηνέχθη γενέσθαι. Μετά 
δ* εύφημίζοντα εκαστον τιαρίί τδ χειλο; διιππ-ύον- 
τα, λέγεται έπειπείν τοιάδε * "Ανδρες ήρωες, ποί δί] 
οΓχεσθε, άπολιπόντες έμέ τ^ν πατέρα υμών; Ποΰ 
του διδασκάλου της διδασκαλίας υμών άφέμενο•, 
ίπ\ παΐδα Ιτράπεσθε Ιτι άπαλλάττοντα, δν έπειδαν 
έ; χε?ρα έμήν άφίκηται, συλλαβών μαστιγώσω, ου- 
δέν τοι άλλο λυμηνάμενο; τδν νεανίαν, αν μέντο'- 
μόνον ύμΤν βουλομένοι; έξί| εκείνου " τοιαύτα 
ποίήσαι • ήν δ^ 4λλοι πειρώμενοι της γνώμη; έμοϋ, 
έθέλητε δια μάχης ίέναι, Γστε'δη ώ; υμών οΰοεν »υ8ρίεηηΐ6$. Γίοϋ ο!) ηοδίΓΟ γίΠιιΙίδ ΓβνβΓβηΐίαιη, ^ ΟγνΙς έσεΓτο •^ του λοιπού. Δευρο δη ουν '.όντε: πιρ' ιιοε οΐίηπι ρΓορίοΓ ΓιΠί Ωβ^οΙΙβίίοηβιη, Λά νηα ΰοη- 
ΛϋΟΓΟ βΓ!ΐΙ>ιιβπΐί8. ^ιι^ο ροΓβΐϋϊΐ, ϋΐφΐδ ορ<ϊ 3ι1 ίδΐϋά 
ίη^Γςηβ ίΐϊίρρη'ΐηι οοηδοβη^Ιί, η)β πίΐιίΐ ηΐ3ΐί ευί(]υ3ηι 
>ο$ΐηηι ϋΐΗΐιιηπη. Γαιη» βδΐ, δ3υζΐ8 ιηίΙίΐ68 Ιι'ΐδς 
αικϋΐΊδ ιιοηηίΐιίΐ οοηίπδΟδ νοοβ Γβ^Ίδ, ςυχ ογ31 εΐ3- 
τΊδδίηκι • 8ίΙ)ί(|ΐιε Γκηυίδδβ ιηαΐβ, νίτίπίεπη ΰ]ιΐ8 6Ι 
ΓοΓίυηιιιη ορΓιιηβ ε3ΐΐ6ηΐ6δ• Αΐΐηαιοη ρ6ΓδΠ38ί 3υ- 
ϋΐΟΓίΙαίβ (ΙίοβηΙίδ, ου Π) ίηΐ6Γ 86 ιηυΐΐυιη 6856ΐι( 
οοΐΐοευΐί, ηρπβ οπ ([χιχ 1ηδ6Γ(ΐΐ6ΐ)3ΐυΓ, 03δΐΓ3 (]6- 
βοΓυηΐ : οΐ ςυο οιιΐ(|ηβ ορροηυηηιη νί(!6ΐ)3ΐυΓ, 60 
<Γιη^6ΐ)3ΐ ςΓΟδδπηο. ΓΙυΓίιηΊ ουΗΐ Αηηιιηΐίδ ε38ΐΓ3 
!η(ι*38δ6ηΙ, όερΓοεβίί $υπΙ €ΐιΙρ3ηι,Γ3((υπ[ΐ ρχοιι$3η• 

(08, 86 ηΟΙΙ 8ροηΐ6, νοηιπί η6€68δΊΐ3ΐ6 εΊΓ6υηΐ(!3108, 
€38ΐΓ3 Βηΐΐζίδ 688β 866υ108. 83υζ6δ υ1)ί ΙηΙβΙιοχίΙ ήμας μηδοτιοΰν δπο>ογίζεσθ6 αΙδοΓ τη; ημετέρα; •» 
Αρετής, κα\ ύπ^ παιδδ; μαστίγια αίσχύνεσθε τοιαύτα 
επιτηδεύοντες , κα\ έπόμνυμι τ6ν την αρχήν τήνδε 
έμο\ έπιτρέψαντα, μηδένα μηδέν £τι άνήκεστόν τ: 
ΙργάσασΟαι. Ταύτα άχούσαντα; του Σαούζεω ϋτρα- 
τιώτας αίδεσθήναί τε λέγεται την βασιλέω; φωνήν • 
φωνεΤν τε γάρ διάτορον μάλιστα δη ανθρώπων, κα\ 
περ\ σφών αυτών δεδιέναι τήν τύχην αύτοΰ κα\ άρε- 
τήν Ιξεπισταμένους, κα\ οδτω πεισθέντας, ώ; έδί- 
δοσαν σφίσιν αύτοΤς λόγον έπ\ τώ γεγονότι, νυκτδς 
Ικείνης άπηλλάσσοντο έκ του στρατοπέδου, άπιόντε; 
?5 έκάστφ προεχώρει • τους δέ πλείους άφικομένου; 
παρά •• του Άμουράτεω στρατόπεδον, παραιτεΐσθαι 
ώς ανάγκη προηνεγμένοι, συνελέγησαν ες τδ Σαού- τηίΐίΐβ^ 81108 βεηδίπδ βαΓπβίδδβ, ηβο ηοη ίΙΙοδ (]ΙΙ08 Β ζεω στρατόπεδον. ΑΙσθόμενο; δέ ό Σαούζης άποδι- δΊνι Γκϋ^δίπιοδ οΙ (ΙβϋΊΓίδδίιηοδ ]υ(1ίθ3ΐΐ3ΐ, 3ΐ)ϋ8δβ, 
οοηεοδδΗ Οΐϋίιηοίγοίιυτη. δβουΐΊ 8ΐιη( βιιηι (^γχοο- 
Γϋΐη ίϋϋ : ςυοΓίηη 3ϋΐίΓιο 5υ1)ηίχυδ, γ68 ηιΐ3ΐη 
:ιπίιηοδίδδ1(η6 {[6Γ6ΐ)3ΐ. ΑηηΐΓ3(6δ οοπιρβηο Πΐϋ 
(ϋδ065.*$ιι, β ν68ΐί{;ιο ίπδβειιΐυδβδί^ ιιγ1)6ιιι(]Π6 οΙ)8ί- 
ιΓιοηβ οίΓΟπηκΙβάίΐ. ΙΠι ηηι 6Γ3ηΐοιΐ!η δαιιζο, Γιηιο 
ορρυ^παΐΊ, οιιηι αηΐβη ηυΙΝιιη ΓΓυιηβηίπιη ίη αΓυβπτ 
εοηςβδδΐδδοηΐ, δβιπθΐ Μύΐ ΑηιυΓΑΐίδ δίν6ρ3ειίοηί- 
Ιιυβ ΐΓ3ϋ1(ΐ6Γ6. ΑηιυΓ3(68 ίιηηιιβ ειιηι ιΐΓΐ)βιη Γ3ηιβ 
εηβεΐαίη ηεοερίδδεΚ, εΐίαηι 8.ιιιζεηι (Ιϋυηι οιφίι : 
ηυβηι οεαΓίδ ρπναπ ]υ$$ίι. ϋηχεοδ ηυΐοηι τεΗςηοδ δράσκοντα; του στρατοπέδου του; στριτιώτα; αύτοΰ 
συν τοΙ; άρίστοι;, οΤς έώρα εύνουστάτοι; αύτω, 
ώ^τετο έπ\ τδ Διδοιμότυχον, συνεπισπωμένων /.α\ τών 
παίδων. "Οσοι ές τόνδε οΐ συνεπιλαβομένων τ?/ι; πό- 
λεμον, ώς προθυμότατα κα\ συμπροθυμού μένος έδό• 
κει τούτων άντιλαβέσ^αι ξ έδόχει έρ^^ωμενέστατα. 
Πυθόμενος δέ Άμουράτη; ήλαυνε κατά π^/δας, κα\ 
έπολιόρχει τήν πόλιν. 01 δέ συν τφ Σαούζη λιμω 
πιεζόμενοι, δτε σίτου ουκ εισενεχΟέντος έ; τήν 
άκρόπολιν πρότερον, κα\ έν βραχεί έπιλε)οιπότο;, 
παρβδίδοσαν σφάς αυτούς χρήσθαι, ώς άν μάλιστχ Νοίαΐφ (Ώ3Γςίηα]65. 

" ΙχέΙνον Λ. αΐ. ηΐ ίη (0Ι*1. *' έσ^ΐται /ί. ?ίί ϊη Γοπί. " νμετίρα; άρ. ΑΙ. ηί ίη ε. *' έπΙ. $κ Η. 55 ΟΕ ΚΕΒϋδ ΤϋΗΰΙϋίδ Ι1Β. Τ; ίι4 

αύτω ^χο(η. Άμουράτης δέ τήν πόλιν λιμω παφα- Α β^ί "Γΐ>β νίηοΐοβ, 25 ρΓ»€Ϊρί(β$ ίη Ουηιοη ίΐιι1ι}ϋ- 

€(απι ϋ6]Ίο ιιηρ€Γανί(. €38ΐπ& ;ιυΐ€ΐη ]υχΐ9 Αιιηιβιι στησάμβνο;, ίίλβ τ6ν παϊδχ (χύτου Σαού^ην. κα\ λα- 
βών Ιξέχοψε τώδφθαλμώ αύτου. Του; βέ &λλου; χε- 
λ£ΰσαι αυτόν δεδβ μένους, ΙπΙ χεφαλήν κατά χρημν^ν 
χατενεχΟήναι α^Α της πόλεως 'ές τ^ν ποταμών. Τ6ν 
δ^ έαχηνωμένον παρά τόν ποταμών χα\ θεώμενον 
έ ττίφερομένους τους τε αρίστους έπΙ χρημνδν, συν 
δύο τε δμα χα\ σΟν τρεΙς άνακαγχάΓειν, οΓς έπ:- 
σίΤΞύίοντα κυσ\ λαγώ έπ:διώχουσι, παίοας των παρ' 
έαυτω Αρίστων, συν τω ΣιούΙη άπί•5ντας, έχέλευσε 
τους πατέρας αυτών αύτοχειρΊ δια/ρ ρ,ϊασΟαι. Δύο δ& 
τούτων λέγεται μη έθελήσαντας τους τιαί^'α; αυτών 
ΟΓΓΟχτείνιι, αυτούς τε άμα άνελεΓν, κχ\ τους πα?δας 
αυτών χελευσαι άνελεΖν. Γνίομη δ; Ιφχικε τών πα- 
τίρων άφίχέσθακ τους πιΐδας έπ'ι τ6ν Σιοΰζην, και 0x18, 8ρ6€ΐ3ΐ)α( ορΐίιη3ΐο$ ΓβΤχνοτηνη υΐ ρΓΧοίρί- 
ι&ΓβιιΙυΓ 6χ υΓΐ)ο• ηιιιιο 1)ίΐΗ, (Ιϋίηϋβ 61 ΐοπιί. 5ΐιι* 
ιΐίο (Ιβίηϋβ 8ρύοΙαηιϋ α(](Ιίο.Ιυ8, οιιιη ίΐ)ΐ6Γνοιιί886ΐ 
€χ ίιπρΓΟνίδΟ Ιορυ» 9 οαιΓι1)ΐΐ8 β^^ίίαιιιβ, ΓϋΠιΐΓ ο»- 
€ΐΓιηαιη 8υ$ΙιιΙίΗ86. Ρθ8ΐ1ιχο ραΓοιιΐίϋα^ οοηηιι ΐ|ΐιί 
86 ]ιιηχ6Γ2ΐιιΙ δΑίιζί 86^ίΓιοιΐ6ΐιι εοηοΊΐ^ΐΠί, ρΓ9βΟ«;- 
ρϊΐ ιιΐ ΓιΙίθ8 ηβεοΓοιιΐ 8υΊ$ ιηαηίΐϋΐβ. Ρ:ιΐΓοδ ιΐυο 
ίαβΓβ, (μιΊ ηοΙιιβΓβ Ιαιη οπιϋΰΐε οχδ^ςυΊ ί^ιιρβπιιηΐ• 
Πίιιε οΐ ίρ$Ί ΐΓυεί(]»Ιί βιιηΐ ^ίηιιιΐ οιπη Γι1ϋ8. Ναβι 
(ΙΐεβΓβ 8θΙο1[)2ΐ, ηβςιΐ3(ΐιι»ιη Ίβίοβ ΰΊΐΓ.-ι οοιίΒϊϋ.'ΐ ρα- 
ΓβηΙιιιιι (ΙβΓιΐοίδΒΟ αιΐ ^αυζοιη. Νιιπο αυΐβιη εηηι ίοΓ- 
Ιιιηα υΐαηΐΠΓ ϋυϋία» 60$ ιιυΐοΓβ ίη υίΓαηιηιιβραΓίϋΐιι. 
Ηί8 ιΐ3 6χρ6(ϋΐί8, ηυηΐίιιιπ ηιϊκΊΐ ηιΙ €Γα:ϋυΓυιι« άφιχέσθαι ταλαντευομένων αυτών έπ* άμφ<5τερα. " Γβββπι, υΐ Γιΐίυιιι δΐιιιιιι ρΙοοΙΟΓΟί, δίοιιΐί ΐιιίιίο οοκ- 
Ταύτα δ^ ηοιητάμενον, έπιτείλαι πίμψαντα άγγελον νβηβιαΐ : ςιιί ίιιΓυη(1βη8 0ί'υ1ί8 ο]^» αΰοΐυιπ ίοΓτί- 
τώ Έλ\ήνων βασιλεΤ, τ6ν παίοα τά αύτλ τούτψ πο-ή- όιιπι, νίδπιιι οί 8ϋϋΐηίΙ. 

σαι, ί} συνέθίτο αύτω την αρχήν. Κάκεινον δε ς^ασι λαβόντα τ6ν παϊδα αυτού δςει ζέοντι •^ χατεν^γχαι 
τώ ίψΟΛΧμώ, Τότε μ^ν ουν ούτως έτε/.εύτα άμφι τ«^νδε τ^ν 
πόλεμον. Μετά δ^ ταΟτα, ως Έμμανουήλος ό του 
•Ρίλλήνων ^ασΐΛέϋ)ς παΤς, θέρμην, τήν εν Μακεδο- 
νία Β^σσαλονίκην Ιπικαλουμένην, έπιτροπεύων διί- 
θυνε. Και τίνος λαβωμένος έττιστάτου άμφΐ τήνδε 
τί;7 /ώραν τί) Φερ<&ών πόλει έττιβουλτύων έάλω, 
π&^ς οϊ κα\ νεώτερα ττράττων πρ^ς *Αμουράτην, 
έτΓ'.πέμψας δνδρα [Χαρατίνην) μ*ν μέγα δυνάμε- 
νον, διά σύνισιν δΙτά ές πίλεμον, ούδΐ^ός τών παρ' Ταιβιπ ίίπΰπι ί8ΐί 1)4^ΙΙο ίπιροδίιίΐ. Ροί>ΐ6α ουιιι 
Ειιιη)3Π(ΐο1, ιο^Ίδ Ογ.'Β€ογιιιιι ΓιΙίιιβ, Μαοβίίοπίί» 
Τΐιοηηαιη, ςιιαηι ΤΙιθ88:^Ιοηίθ3ηι ποιπίπΑπί, Γρςοιίϋ 
εΙ ϋυχίΠυιη ιιαείυβ, ϋορΓ6ΐιοη8ΐΐ8 β886ΐ ΡΙιβΓίδ ιΐΓΐ)ί 

11181(1135 8ΐηΐΟΓ6, ΓΙ*.8(]υ6 ΙΙΟνβδ €01)1 Γα ΑιηυΓ3ΐ6ΐιι 

ηιοΐίπ : ηιίδδο €1)ηΓαΐίιΐ6 ροίβηΐίδδ'ηπο νίΓΟ,'61 ιηί< 
Ιίΐ:ΐΓΊ δοΊοηΐίι ηιιΐϋ ρο8ΐροηοπ(1ο, βί ρΐ'ϋΒοερΊΐ υΐ 
ΤΙιοηηαιη οοειιραΓΟί ; ηβε ΓβνοΓίοΓΰΙιιτ• ηίβί αϋ• 
(11106118 ΩΓιυιη ^03ηη^8 πεςίδ νΐικ'ΐιιιη. Πίβ ηπιόβηλ έίυτώ λειπ*5μενον, έπέτελλε την θέρμην αύτω πα- ^ 0Ιΐ3Γηΐ!ΐΐ68 βΟΓιοΐοικϋδ ρΡΛοΊριιβ ίηΐβπΐιΐδ ΟΜί. Ειπ- 
ρα^τησάμίνον ήκειν, άγοντα τ6ν του βασιλέως Ιωάν- 
νου παΤδα. Χαρατίνης μέν δη έν τούτοις ήπ ' Έμ- 
μανουήλος δΙ αΙρήσεσΟαι τήν πίλιν οΐόμενος ταχύ ιηαηυβίουιΐ) ρΓΠΒδβηΐίΐ'εΙ υτΐιοιη ηοη ρο886 8υ8(ί- 

ηϋΓ6 €ΙΐαΓ3ΐίΐΗ8 νίΓ68, ^ι1Iη 3ΓΐΟ()ΙΠ Ι1Γΐ>ί8 Γ68 68861)1 

ΰοηιηιίηυΐχ, ηεο (ΐηίϋί|ΐιαιιι ϋοιιί ρΓ% 86 Ι'βΓΓβηΙ. ύπ% Χαρατίνεω, άτε τών πράγμάτΐϋν τών έν ττ^ π(5- ^ (ιΐ3ΐη 6οηΐυΐ)ΐ6ΐίθδίιΐ8 ίΠυαι ΐΓ30ΐ3ΐ)3ηΐ, (]ΐΐ3η) ββπ λε» πονηρώς εχόντων, καΐ έπ' ούδενΐ άγαθψ οΐ άπο- 
€ε6ηκ^των, αύΟαδεστερον τε γάρ αύτω, άχθόμενοι, 
Ιχρώντο ο\ της πόλεως, ή ώς έχρήν, ώς είχε. τάχι- 
στα άπηλλάττετο διά θαλάσσης έπΙ τον πατέρα αυ- 
τού, έν νφ Εχων άπιέναι. *ύς δέ έπιπέμπων αύτφ ό 
τ,αχιιρ προηγόριυεν άλλη 7Π]άπιόνταάπαλλάττεσβαι, 
ώς ουκ έτι αύτψ ένδν δέχεσθαι διά δέος του Άμου- 
ράτεω, ίγνω δείν ές αύτδν ΓεσΟαι δή τδν Άμουρά- 
την παραιτησόμενον, ει τι μήέν δέοντι διαπράξαμε- 
νφ αύθις αύτω μεμε>έτηχεν. "Λμουράτης δέ. πυν ρ3Γ 6Γα(, υΊγο Π)3χ1ιη6 ίπΓεπδί), ηιιη^ίΓορΙεΓ αηΐιιιι^ 

3ςίΐ3ΐ)3ΐ (]υ3η) 06*1881016 )113η 60Π(6ΙΗ16Ι'6 3(1 ρίΚΓβΙΙΙ•. 

Ρ316Γ 3υΐ6ΐη ιηίδδο ηιιηΐίο ουιη 6(1ίχί886( υΐ αΐίο 
ηυπιΐ) αά 86 (1ίνβΓΐ6Γ6ΐ, ςιιπδί ειιιη ηοηαΓηρΠιΐδ 6Χ- 

€ίρ6Γ6 3υ(ΐ6Γ6Γ6ΐ ΑπίαΓΜΓΐδ ηΐΟΐΙΙ : 8ΐ3(ϋίΐ ίΓ6 &(Ι 

ΑιηυΓ3ΐβίη, Ιιυηεηυε δπρρίίοίί:» ί3ΐίς3Γ6, υΐ 8ίΙ>ί 
3(}ηΓΐδδθΓυηι ίιηραιιίΐ3ΐ6ΐη €0η66ϋ3(. ΑιιιυΓ3ΐ68 
€0^11110 ΩΠιπη Γβ^ίδ λΛ 86 νοηΐΓβ, ο]ιΐ8 3(1ιπθ()υιΐ) 
βανίδυδ 6δ( β6ΐΐ6Γ083 ίπϋοΐρ. Οιιί ουιη ρΓΟϋΟδδίδ- 
86ΐ, υΐ αηΐεα 6οιΐδΐΐ6ν6Γ3ΐ, οΙ)νί3ΐη, ρηη)θ βυιη Οανόμενος τ<!>ν βασιλέως παΐδα έπ' αύτδν άφικνεΐ- αίΐοουΐιΐδ βδΐ. ΟείηιΙΰ ραυίίδρΰΐ* δίΐεηΐίιιιιι Ι6ΐΐ6ΐιΐ6ΐιι οΟαι, ήγάαθη τε αύτ^ν της γεν/αιότητος " , χαι 
άπαντήσας ή πρότερον εΐώθει -οιεΐν αύτώέπελαύ- 
νοντι, Ιπειτα προσεΓπε, κα\ έπισχόντι βραχύ ούτω 
διηλέγχΟη. Μετά δέ ταύτα προσγελάσας αύτω, 5λεγε 
τοιάδε• *Ω παί βασιλέως, ώς μέν συν δίκη τη έμξ 
χώρςι νύν, πρότερον δέ ημετέρα ούση έπιβουλεύων 
έάλω;, χα*, ταύτα δια διεπράςω, συν δίχη διαπεπρα- 
γμένος εΓης, έιτισταμένψ μοι ταύτα έστι, κα\ ήδη 
συγνιομην σοι παρεχόμενο; έν τψ παρόντι, δρα μή 
είσαύθις άλως, τοιούτον Ις έμέ κα\ τήν έμήν αρχήν 
δ;απρατϊ<5μενο, εΓης, Έμί τε γάρ και βεον αμα τον ουιη βυιη Γ6ρΓ6ΐΐ6η(ϋδ86(, Γ6ΐιί(ΐ6ΐΗί ΟΓε^ίο ΙοουΙυιιι 
0886 ϋοοΰρίπιυδ : Ο ΟΠ γ6£;Ί8, ]ιιγ6 (ριίιίοιιι οοηνίιι- 
66ΓΪ8, ({υοϋ Γ6{;ίοπΊ ηοδίΓϋβ, 3ΐιΐ6α Τ68ΐΓ£, Ίιΐ8ί(1ία- 
Ιπδ δΊ:ί : 61 ςιιχοιιηηυε Γεοοπδ, ]υ8ΐο Ιο Γοάδ;<β 
οοπιρεπυιη Ιΐ3ΐ}60. Νιιηο ^αίοιη οιιιπ Ιί1)ί ρι-:6ΐ6ΓΪ- 
(οΓυιη νβηίαιη ίιιιροΓίΙαΓ, 03ν6 ϋείιιεορδ ΙαΙία 30- 
νεΓδυδ 24 "^® πιειιιηςυε το^ηηιη εοηεπδ. ΙϋΙιί 

ΟηίΠ) 61 1ΐΙΐ]ΐ1δ ΓΟί ΟυΓβΙΟΠ ϋ»*0 83ΐί8 (ΐ66ΐ3Γα8(Ί, Ιο 

ροδδίιηυιη 6δ86 Γαοΐυιη. 1ΐ3ί]υ6 ιιΙ)ί ιικ'ϋοΓ ιιιιυο 
Γηοΐυδ Γυεπδ, εΐίαηι γ65 ΕιίΓορφ δυΐ) νοϋίδ ιπΗίυ» 
811111 ΙιαΙήΐυΓΟ:. Αΐ ο§ο, ίη()υίΙ ί!Ι«\ 8είοη& Ουυιιι. ΝοίϋΙα) ηΐδΓκίιιαΙθ5. *' ζέον Λ. ιιΐ Ίη ^οηι, '• νεί^τητο; Π. η( ίη οαΐ. 55 Ι,ΑΟΝΙΓΙ ΟΗΑΐαοαΟΝΟΤΙ./Ε ?6 

ηΐΜΐιΙη ςιιηιη ορίίιηο Λίξύτο, α(Ι Ιπ νι ηί Ιοί οπιπίπ:- Α τοΟδ: χτι^όμενον, άΓ.οξεδίΐχώς ήδη φ{3ΐνΑ<5τατά σε δ^, 

υ•.α')^5νόμ2νον • ώς ταΰττ) &μεινον Ιχει γενίμ^νο^. Ιμια ΪΓΓ0ΐΊ(π8, Γθ§ίΐ((ΐι*υ& γοιιίηηι 6οηιηι ηπχ ίπ Ιβ 
ιτ§ιιιιιιΐΓ|ΐΐθ ίηφίβ οοιηιηΐβί. Πΐ9 (ϋοΐί$, νΰπίαιη ιΐβ- 
(Γκ ΑιηυΓ3ΐ€3 : βΐ βιΙ ρβίΓβιη βυυιη βιιτη η?πιίΐΐοη.4, 
]«ι»•ίΙ υ( ΩΙΐιιηιοιιη) )>οη9([ΓαΓΐ3 βυβοΙρβΓβΙ. Οαί ίιη- έ'ρ' ύμΓν τΛ της Εύρώ:;η; πράγματα. Άλλ' Ιγω, 
2φη εκείνος, κα\ θεδν αύτ^ν παρά σου ^ Ιχει ώς 
δριστα βιανύνοντα αίσθομενος ζϊα, έπειτα τοσαύτη 
αΙτία γινίμενο;, ώς 4ν μοι έπιτηδείως σχοίης, ί'γ ο:ς πεπλημμίληταί μοι ίτζί αϊ ητΧ τήν σήν βασιλείαν. ΟΟτω δέ χα\ Άμουράτη συνίγνω τε αύιώ 
τήν άμαρτίαν, χαΊ τψ πατρ\ αύτοΟ έπιττέμτ-ων, έχέλευε τδν παϊδα αύτου δέχεσΟαι • ό δέ έποίει τε οΤλ 
ένβτβίλετο, χαΐ τον παϊδα αύτ(χα προσίετο ές Βυζάνιιον. 

ΟΙιαΓαΙίιιβδ οοοηραΐα ΤΗβηιια, 61 (ΐ6ΓβοΐθΓίΙ)υ8 ία Χαρατίνης δέ, τήνδε θέομην παραλαβών, κα\ του; 

βθητΗιιΙβιη Γοιίαοΐΐβ, ρΙυΓίιηιιηι (;1οπ£ Ίιινθπίίαρικί ξυναφεστώτας δουλωσάμενος, μέγα βύδοκίμει παρ* 
ΑιηοΓαΙεπ), οππι απίβα ηηιΐΐυιη, ηπηο ρΐυηιηιιιιι ^Αμουράτ^), χα\ πρ(5σΟεν μέγας ών ΐίαρ* αυτφ ν.αί 
9ρηά 6υπι ροϋ6Γ6(. Εχ8ΐ3ηΐ6ηίιη Ιιυ]ιι$ 0Ιΐ3Γ3ΐίηί$ " μέγυτον δυνάμενος, λέγεται μ^ν περί Χαρατ{νεα> 
ρΙιΐΓϊιυα ηιβηιΟΓαΐα (1ίκιΐ3» υΐ ηυί ΑηιυΓΑΐί υρΓίιηα πολλά &ςια λόγου, ώς υποτιθεμένου *Αμουράττ^ τχ «υς(|[6$86Πΐ ΟΟΙΙβίΠ» ; 61 ρΐ6Γ.1ί]ΙΙ6 β^Γβ^ία ορβΓΑ 

$η Αδ'ια ΕιΐΓορ»(ΐυβ ΓαοΐΑ 1)υ|υ5 6Χ ίηϋυδίπι ρΓΟ- 
▼βη6Γ6. Εχ$ΐ3ηΙ νίπ Ι)υ]υ$ δβηϋοηββ ηπίάαηι ιηβ- 
ΗΐΟΓαΐυ (ϋ^ηίβδίπιί, ςυοβ ουπι τε^β 1)αΙ)υί8$6 ΓβΓίυΓ, 
Γοηΐ6η(ΐ6ΐι$ οπιη βο βυρβΓ ΠΙίβ ςπ» 2ΐΙ ρηκίεηΐΐ^ιη 
Ρ6{(ΐυΰ ιιιΠιίαη^ βαβηΐίαηι 8ΐιίη6ηΐ. Ναιη €υΐΏ Ίπ- 
ΙβΓΓΟ^ηΙίοηβιη ίπ8ΐι1ϋ6ΐι1βιιι, (ϋχίδδβ ιηβιηοΓΑηΙ ;; 
Μβχ ΑιηυΓαΐορ, ηιιο ρηοΐο Γβ8 ΙβΙΙίοίε 8ΐ1ηιίηί8ΐΓ3η- 
Λχ βυπί, υΐ οο, ςυοϋ (]65ΐϋ6Γ»$ ΙιΓί;» €ορίί5 οΟιοί 
ροΙ)0Γβ ? ββξβΐη 3ίιιηΐ Γ68ροη(Γΐ886 : Βί 8ίη$ιιΗ8 
60€2ΐ8ίοη11)(ΐ$, ηο ουΓυ^Ί^ηΙ, ϋίΙίβ^οηΙΟΓ ΓυβΓΟ ΊιιίοΠ' 
ΐυ« : ρΓ96ΐ(ΐΓ6α, 8ί ρΐυίίηιίδ ΚιβηοΓιοϋβ πιΊΙίΐυιη οηι- δέοντα, χα\ τά πλε^ω υπηρετούντος διαπράττεσΟαι 
μεγάλα Λττα χατά τε Άσίαν κα\ Εΰρώπην, Κα\ λό- 
γοι δέ αύτοΟ πρ6ς *Αμουράτην απομνημονεύονται, 
έρίζοντος αύτφ περ\ συνέσεως χα\ στρατηγία;. 
Έρομένου γάρ αύτοΟ λέγεται* *Αμουράτη, ώ βασι- 
λεΟ, πώς &ν δή μάλιστα στρατηγέ). Εως οίν βούλοιτό 
οί γενέσθαι τούτων Ρ((,^ίως έπιτυγχάνοι ; Τ6ν δ^ φά- 
ναι λέγεται. Ευ τε στοχαζύμενος, και τους στρατ•ώ- 
ταςώς οΤύντε μάλιστα ευεργετών. Τ6ν δ^ έτ:7.νέ,οε- 
σθαι, Κα\ τζώς άν δη είπόντα στοχάζοι:ο δρθώ; ; Ί>^Ί 
δε φάνχι. Ε! μετρών τά είκύτα, μήσφάλη-αι τζζρ'. τά 
μέτρα. Ένταΰθα χαγχάσαι •• λέγεται Χαρατίνην 11108 ΗΐίΙΓκΙ^νίηχβΓΟ. Οΐ3Γ2ΐίιΐ6ΐη 8υΙ)]βοί38β δϋΐΐίο : η πάνυ μέγα, κα\ έπειπεϊν Άμουράτη , Ώ βασιλε•}, Αι (]113 Γ&ΙίΟΠβ 06€α$ίθη68 ποιι οηη86η8, ρΓ.τΐ6Γ6α 
βοοριιηι Ιυχ ηΓιΓιΓιχ αΐ(ί{[6Π8? Κε^βιη ίηΐυΐίδββ : 
81 αηίιηο (ϋΙί^βηΙβΓ νοπδίιιΓιΙία ({αχ αά βεοριιηι 
βρβοΐαηΐ, ροηβίΐανβπιη : βΐ ίη ί$Γΐ8 ({\ι:η 3(1 δοο- 
ριιιη Γ&είΐ)η(, ηοη οϋβΓΓανβΓΟ. ΙΙίηο (Γ3(1υη(, εΐιαΓ^- 
Ιίηβιη ίη ηΐ2χΊιιιυη) βίΤαδυπι εαοΐιίηΐιιιιη, (|1χί8&6 : 
Ηβχ ΑιηιΐΓ3ΐ68, ρΙυΐΊΐη.! 8Αρΐ6ηΐί& Ιβ ΙπδίΓυοίαιη 
€58β οβΓπο. Αι ςαο ραοΐο νβπδίιηίΙΊα (1ί1ίί(€ηΐ6Γ απΙ- 
ηιο βχρβηϋαδ, ηίδί ρΓΧδβπδ υίΓΑςαβ βχροπιηβηΐίδ 
βο^ηονβπδ, ηπίρ Πογϊ, ίΐιΐ3Βι|υβ ηοη Ιιβπ οροπβαΐ ? 
Ιΐ9κο !η Γ.οιΐ8ΐι1ΐ3ΐίοπ6 υΐ Γβ&ρυαδ, ίΙΙα υΐ ιη3χί:ΐ)3 
€ϋΓ» (ΙιΊί^αδ. Ιδΐ3 υ1)ί ρΓ«ο€δδβπηΙ, δίδπίΰο^Ι 
ίίΐαηι Γ€(|ΐιίη οβΙϋΓίΐβίβιη,ςυφ ρΐυπιηυηι ιηοηιβηΓι 
αϋ Γ69 ρΓ%ΰΙ.ΐΓ0 26Γ6ηϋ3δ Ι]»1)6(, υΐ ιΓιΙιίΙ ιηα^ίδ σωφρονειν δριστ' άν δοκοίης • πώς δ' δίν μετροίη άν 
μή ηαρω'ί έκάτερα θεωρι) τά τε δέοντα, και τάναν- 
τία τούτων, τών μ^ν άπέχοιτο, τλ δ'ε αύτώ μεταδιώ- 
κοι έλό μένος, φΒάνων τε τδν τούτων καιρόν τά δέον- 
τα; Δ'.άταΰτα δΐ, ταχύτητα αΐνιττόμενος προφ^ριιν 
μέγα τών άλλων αγαθών, ίς τ6 μεγάλα κατερργάζε- 
σθαι , ώς ρυδίν &λλο πρ6 ταχυτήτός τε καΙ σπουδή; 
•τόν γε στρατηγδν χρήναι έπιτηδεύειν, κα\ πανταχού 
παραγενόμενον οποί άν δέοι πη παρείναι. Ταύτα μ^ν 
ούν διειλεγμένου^ άλλήλοις άποδείχνυσθαι γνώμα; 
ου του δέοντος έλλειπεΙς. Άμουράτης μέν ουν διιών 
άπανταχή ώς τάχιστα, δέους τε έπλήρου άπαντα κα\ 
φυλακής, Χαρατίντ^ χρώμενο; υπηρέτη τω πάντ* 
άρ{στ({ΐ, κα\ ές τ6 συλλαμβάνειν α.\)τψ κα\ ότίοΰν ιΐϋοβιη ςιΐ3ΐη οβΙεΓίΙαίβιη βΐ ίη(1βΓ€δδ3ΐη οιΐΓ3ηι ΐη Ο ξυνεπιλαβέσΟαι, χα\ έπιτηδείως έχοντι έ; τά μάλι- α^βηιΐο 61 6οηδΐιΙΐ3ΐιϋο δοείαή οροΓΐ63ΐ• Ρρχδβηδ 
6886 ηβ ηβ^ΐί^βΐ, ιι1)ί€υη(ΐυ6 δυ3 ρΓ^ΐ'δοηΙίβ ορυ$ 
Γυ6ΓΐΙ. ΤαΓίΑ ευιη ίπΙΟΓ 86 οοηΓύΓΓοηΙ $6Γηιοείη3η- 
1(.'8, ρΓοιπιπίίαηιηΙ δβη1εηΐί38, <ιιΐ3η1υιη ρβΠίπεΓβ 
\ί(ΐ6ΐιΐΓ 3ι1 Γ6δ Κ6Γοηίΐ3δ, η6(]υ3(|ΐΐ3«η ίιηιΐίΐϋδ, Αηιυ- 
Γ3168 ςιιοΰυηςυύ ιηονΐδδοι εχοΓαίιΐδ, ^^ βίαΐίιη 

ΐη6ΐΙΙ8 3(]νβΙ'$3Πί& θϋΩ1Μ6ΐ)3(υΓ. ΗΊπε^ΙΙβ 3€ε<11'&(6 

Ιοε». 8α3 ιπΐ)ΐΗ6ϋ:ιηΙ. ΙΙδυδ 081 ορ6Γ3 ΟιηΓαΐίηίβ 
νίΓί ορίίπιί, ςυίίη οηιπ'ώυδ ςιιχεϋπςυε Γ6Χ ΓαεοΓΟ 
3(|;βΓ6(Ιί6ΐ)3ΐιΐΓ, οροΓαπι 81ΐ3ηι ΙΟί'Πνίΐ ίΓκΙβΓ688αιιι, 
Γ6ςΊί|ΐιβ ιη3χΊιηα ηοοεδδίΐυιΐίλβ ιΐ6νίηε(ιΐ8 Γιιίί. Α(1• 
ίηΐιΐδ 3ΐ) ΊδΙο ν'ίΓο, ηοη ιηοϋίοϊ Γ^είΐ, ςυχ Ιεικίο- 
1)3111 3ί1 δυΙ)]υ23η<ΐΜΐιι δίΙ)ί ΕυΓορχ ίιηροπαιη. ΤοΙ στα, χα\ ουκ ολίγα ές τήν αρχήν αύτψ πο'.η^αμένφ 
κατά τήν Εύρώπην. Ύπηγάγετο μ^ν ούν τοσάδε 
!θνη χα\ ηγεμόνας τους έν τη Ευρώπη • κα\ συνε- 
πομένους αύτψ δποι άν στρατεύοιντί Ελλήνων βασι- 
λεΐ; εΙχέ οΊ στρατευόμενους. Έμμανουήλω δΙ ήρέ- 
σκετο, μάλιστα δ^ ξνμπάντων Ελλήνων. Είχε δέ χα\ 
τώνΜυσών βασιλέα, προς δέ χο\ Δράγααην τ6ν Ζάρ- 
κου παϊδα και Μπδγδανον τ6ν τήν Τοδί.την κατέ- 
χοντα, χα\ άλλους τους έν τξ Ευρώπη ηγεμόνας, 
κα\ Τριβαλλών, καΐ Ελλήνων, κα\ Αλβανών. Τού- 
των δΐ Απάντων κατεστραμμένων, κα\ τών έν τί) 
Άσί^ ηγεμόνων αύτφ συνεπομένων ές τους πολέ- 
μους ήλαυνε δέ τίλευτών. 'βς μεν ουν "Έλληνες Νοίοίδο ΓηαΓ8«ηοΙθδ. *' καγχαλάτα; Κ, κι ίη ίοηΐ. 57 1)Ε ΙΙΕΒϋ8:τυΒ01€Ι5 Ι.1Β. Ι. 58 

χατδστραμμένοι έδΐβούλωντο 'Αμουρ&τη τφ Όρχά- Α βί^ί βυΐε^ίΐ ^6ηΙ«8, ΙοΙ ίη. ειίΓορ» (Ιυοββ 5ϋρ«η- 
νεω» Χ3\ •ηρ6τ$ρ6^ μοι βεδήλωται, χα\ νυν δ^ τοβάδι (Ιίυιη ρβη<ΐ6ηΐ68 : ρΓβΙβΓβα 0ΓβΒ£θηιιη ^βιιΐΜ, ^ιι» 
&νλέγοιτο ίς ύ7;($μνη9ΐν Εχχνώ;. θθ04ΐ>8η(υΓ, (|ΐιοεαιιςιΐ6 ΐ•!ΓΓ3Γυπι (ΙιχίΒββΙ, Αιηυη- 

Ιβιη ηιί1ί(2ΐιι&ιη 8ΐι5$βςυί• ΕιηηιαηυβΙβ ρπΕ οαιηίΐ)»» Ογχμ ρΙυΗιηυηι (ΐ6ΐ6€ΐ8ΐ)&ΐυΓ. Ια ΑπηίΓΑΓιβ 
ρο(08ΐλΐ6ηι (ΙβΥβηίΙ γεχ Μ}'8ίθΓυιη Ογ99•8€8, Ζ»Γ€ί βΐΐυ» : ηβο ηοη Ρο$;<Ιαιιυβ• ηιιί Ηϊιοάορβη {ιιιρ^ίΓίο 
Ι6ηβ1)3ΐ. Αεΰβ$δ6Γβ βΓίΑΐη ίη ϋίΐΊοιιβιη ^Ι &Ιϋ Εατορχν <Ιυο6Β, ΤΓίΙ>3ΐΙοπιιη νιϋ^ΓιοβΙ, θΓ«οοηιιη 
61 Α11)3ηθΓυιιι. Ηί8 οιηιιΐΐ^αβ ίηρβΓίο 8υο Αάιηοιίβ βΐίιιπι ΑδΙαηίβ (1υοΙΙ)ΐΐ8 βϋραΐυδ, (ΙβΙηοβρβ ςιΐ08ΐ!1)(;ΐ 
ΜΙο Ιΐ€(;58$Γβ 8ΐ3(αίΐ. 0Γ»€ί 1(00 ρ&οΐο οχ Γβ^πο ΠΙ 8βΓνΙΐυΐ6ΐη ΰ6€ί(ΐ6Γίη(, ]»ιη αηΐβ «χρίαη^γΐιηηβ. 
ΡΓΦ(1ίοΐ3 ηαηο ΙΐΓβνίΐβΓ ίιιιηβιηοιίαπλ Γ€?θ€Ατβ |ιιτ2ΐ. 

Ί&>άννης γάρ έπεί τ• χατέβχΕ τήν βασιλΕίαν, 1οιηη68 3(! Γβ|;ηΙκΐ]1)6Γη2ΐειιΐ3 6τοχΐυ8,€»ηΐΑΰΐιζβ•' 

συνελάσας *• Καντακουζηνών τδν ιτρό^Οεν ρασ*- ηυιη, Αη(6εβ$80Γβιη 8ΐιυιη,Ν3ΐΑΓ6υιη 8ίν€ ιηοηΛΓίιιιηι 
λ£ύφντα Ελλήνων, ές τίιν Ναζηραίων δία:ταν, έν- ΟβηοοιηρΗίιΙ. Πβίπιΐβοιιιη 3ηίιη3(1τ6η6Γβ( Γβ8 Τμγ- 

ηανί^ανί! ίη Ι(»- 
0Γ3(υΓυ9 απχΐϋϋΐη. 111)1 €(0ρα γβ τά Τούρχων πράγματα έπ\ μέγα χωρουντα |^ €οηιιη ίιΐ€Γ6(1ίΙ)ίΙί 3ΐΐ}?βΓί 8υ£0088υ• 
βυνάμεως, άπέπλευβεν ές Ίταλίαν. Κα\ πρώτα μλν Γιαπί• Ρπιηο Λά\\ί Υ?ηβΐ08, 0Γ3(υΓ έπ\ Ένιτοΰς τραπ^μενος, έπ•.χουρ(ας μέν ούβέν τοι 
αξίας \όγου τυχών, έβανε (σατο ;(ρήματα, έν $ ** 
Ιχων έπ\ τ?#ν Γαλατίας ♦• βααιλέα άπιίναι. 'Λ^ί- 
χετο μλν οΙ»ν χα\ έιτ\ ** τβυς λοιπούς των πρ6€ έσ^ί- 
ραν ήγεμβ^/ας, δείμενίς τε έπιχουρ(ας• χα\ άποπει- 
ρώμενοί ώς οΤάν τε μ&λιατα αύτφ. Παριών ** τε 
έπΙ τών Κελτών ^α^Μα, χατέλαβε μέν τά οΓχοι 
αυτώ δίεφθορ^α, χα\ πάνυ δλ Ιχοντα μοχθηρώς, 
τυχείν ούδ^νδ;, ων Ινεκα άφίχετο έπ\ 'Τταλίας. Έπα- 
νιών δΐ έπ' οΓχου, ως έγένετο^ χατά τους Ενετούς, 
χα\ τ^ ^νειον ούχ «ίχεν απαιτούμενος άποδιδάναι^ 
δ έδανειβατο, άπιών έπΙ Γαλατίαν *•, χατεσχέθη τε 
ίιύτοΰ ύπ6 Ενετών ού μεθιεμένων αύτδν άποπλείν ευιη ραΓοιη 3υχΠίί 6Μ6ΐ€οη86οαΐα<;, ηεοβρί» 3 Γβηβ- 
Τ3ΐοπΙ)ΐΐ8 ιη3{;η8 ρβπιηί» τί,ίΙβεΓβνίίαιΙ ΓΜ\χ Μτ6 
Γβ^βπ)» Νβε οιηί$ίΐΓ6ΐίςυο$ Οεοί(ί6η(ί8 ρΓΐπΓίροβ, ςποβ 
οιηη€8 φΐ3ΐη ιηβχίπιβ 8θ1Π€ίΐΗΐ)3ΐ •(! αυχίΐιαιη Γε- 
Γβπίϋυιη. ευιη νβηίβββΐ 3(1 ΟαϋοΓΟίη Γβ^βηι (21), 
βιί3ΐη 1ιυ)ΐΐ8 Γ(8 1)6ΐ1ο βΐ 86(ϋΓιοιΐ€ 3ςί1απ οοηιίΐ, οΐ 
&ϋιηο(ίυηι 3(1τ6Γ83 ιιΐί ΓοΓίυηβ. Νεο ίυίβηιη ςιΓκΙ- 
ςυαπι 3ΐιχίϋ1 ίη Ιΐ3ΐί3 ΐυΐίΐ. Ηοόίΐιιπι ιη3ΐιΐΓ3η8, 
οιιιη Τ6ηΐ886ΐ νβηβΐΐββ, ηοη ροΐυίΐ ιι8πγ38 6]ιι8 
δοπϊβ βχδοΙτβΓβ, ςυβηι 3 ΓβηβΓ3!οη1)υδ πιηΐυο 
30€βρ6Γ3ΐ. ΡΓοΓβοίηΓϋδ ίπιΐβ ίη Οαΐ3ΐϊ3ίη, ΓβΙβηίιιβ 
6δΐ3Υθη6ΐ!δ, ηοη δίηεηΓώυδ βυιη ρβιίεηι ιΐδςηΑΐη 
ΓβΓΓε, (Ιοηβα 83ΐίδΓ6θίδ86( 0Γε(ϋΐ0ΓίΙ)ϊΐ8. ΗΙβ Γε\)ϋ$ ' οίχαδε, &χρις άν μή έχτίση τ6 χρέος το?ς δανει- Ο »ηχίυδ, ιηίδίΐ Β])^ζ3ηΐίυηι 3(1 ΐΑπάΓοηίοηηι ΠΙίϋΐπ, σταίς. Ό Ιϊ έν άι:ορ{α γενόμενος, έπιπέμπων ές 
Βνζάντιον παρά 'Ανδρόνιχον τ6ν παΓδα αύτου έπι• 
τετραμμένον τήν βααιλε(αν, ήξίου χρήματα έξβυ- 
ρόντα άπά τε τών Ιερών χειμηλιων, χα\ Αλλων τών 
χατά τήν αρχήν, πέμψαι οΐ (χανά, άπολυαακ αΰτ6ν» 
χαΐ μή περηδείν ^ύτ^ν ένφυλαχΙ) βντα, πάνυ πολΟν 
$£ατρ(βε(ν χρόνον. Ό μίν ουν Ανδρόνικος έν ολι- 
γωρία έποιεΓτο τά έπεσταλμένα αύτψ, οΓα περ\ τήν 
^βιλείαν μαλαχιζάμενος, χα\ τφ πατρ\ ού πάντι 
το€ άρεσχόμενος, έπ'.ατέλλων έφασχε, μήτε τους 
^Ελληνας έπιτρέπβιν αύτφ χρήβθαι τοΙς IεροΤ^, 
μήτε αύτ^ &λλω6έν ποβεν οΓόν τ* είναι χρήματα 
έξβυρε?ν, έχίλευέ τε &λλτ| τραπόμενον, μή διαμέλ- 
)«•.ν χήδεαΟαι έαυτοΟ, όπως άν άπολύοιτο τοϋ χρέους. €«! Γε^^ηιιηο «οιηιηίδεΓβΙ, ΓΟ^βηδ υΐ ρβοιιηΐ3ηίΐ εοηι- 
Ρ3ΠΙΓ61, Ι3ΐη βχ β€€ΐ68ΐ3Βΐίεί3 ςυ3ΐη βχ ΓεΙΊςηίδ 
Γθ({ηι ΐΗθδίΐυπδ : <|ΐι«ιη θ6ίη<)6 αιΐ ββ ιηίΐΐεΓεί, υ( 
86 « εΓεΗϋοη^υδ γ6(ΙΙπ)6Γ6 ροβδίΐ : ηεο 8β ηε|$1ί{;β• 
Γοΐ, ]3ηίί Ιοη^ο ΐεηιροΓβ Ιη οβΓοεΓβ αβεηΐβιπ. Αη- 
4τοηίου8 Ιιίδ €0(^ηίιί8 ρΑΓοαι αηίηιυιπ ΊηΐεηάβΙιαΐ, 
ειιηι ηΐηιίβ Γβ^ηο |[3ΐιά6Γ6ΐ ρίΐΓβιηιιιιο ιΙβδρίοεΓεΙ. 
Αΐΐηηιβη ει ηιιηΐΐαπ ]ιιΙ)βΙ Ογ»ο08 ηοΙΙβ εοηεβιίβ- 
Γ6, ϋΐ δπεΓΟδ ϋΐ683υΓ08 (1ΐΓίρί3ΐ : ηεο ββ 3ΐίαη<!β 
ΐιηΐΗοι ρεουηΙ» νίιη 28 €0ΓΓ3(1εΓβ ροδδε. ΡΓοίικΙβ 
δί δείρδϋπι ηεβΙΙβεΓβ ηοΐίΐ, 3ΐίο 86 νβΓίβΐ αϋ ρεεπ- 
ηί3ηι ρ3Γ3η(!3ΐη,ςυο 8β 111)βΓ3Γβ ηβχιι ροδδίΐ. Εηι- 
ηιαηυοΐ ηΐίϋδ Γθ?ίδ ]ϋηίθΓ, οαηι ααιίίνίδδβΐ ίη ςϋ3Π- 
ΐΛΐη ηεοεδδίΐΑΐεηι ραιεΓ δΐιιΐδ Γβχ » Υεηείίδ οδδοί Έμμανςυήλος δέ ό νεώτερος βασιλέως παΐ;, πυν- ^ α(ΐ30ΐιΐ8, εοΐΐβοΐα εΐ 6Χ3013 ςυαίη ηΐ3χίιη3 ρεοηιιίφ θανόμενος οΓας άνάγχης άφίχετο δ πατήρ αύτου 
βχαιλευς ύπδ Ενετών, εύρων χρήματα, χα\ πορισά- 
μένος δαα ήδύνατο, δτι τάχιατα έπέβη νηδς, χα\ 
βιζπλέων, ές τήν Ενετών πόλιν άφίχετο, τά τε χρή- 
μίζτα φέρων, άπέδωχε τφ πατρ\ δ(τα έπορίσατοχατά 
την Θέρμην, ήντινα έπετέτρατττο, χα\ χαταλέλέιπτο 
Ιπιτροπεΰειν, χα\ εαυτόν δέ Αγων παρείχετο χρή- 
νθαι τφ πατρί, 6 τι &ν {ίουλοιτο, χα\ τ^ άπ^ τοΟβε 
ώχ£'.ώ9θα; Έμμανουήλον τφ πατρ\ ές τά μάλιστα νΙ, η3τεηι οοηδεεηιΐίΐ : δΐιπιπιαηυβ οβίεηίαίε ιΐδπδ, 
▼εηίΐ νβηβΐί38. Ρ6€πηί3ηι οπ^ηεπι, ιΐυβηι εχε^ε^α 
Τΐιεηη», οιιί ιΐΓΐ)ί ΓΡ8«η«ί* ρΓΛΓεοΐιΐδ εΓ3ΐ, ρ3ΐπ 
οΐΐϋΐίΐ. ΡΓΧΐεΓ03 βε'φδυηι ηποςυο ρ»ΐΓί ΐΓα(Ιί(1ίΐ, 
υΐ δε ρΓΟ 3Γΐ)ίΐπο υΙερείυΓ. Ηοο Γβεΐιιοϊ Ειώπϊλιιιιο- 
Ιειη ρηΐπ εΐ οΙιβΓίδβίίηυιη εΐ ίαπιί1ΐ3Γΐ5δίιηυιη τεά- 
(ΙίϋίΙ : 31 3ΐιεΓϋΐη ΛΓπιιη, ηειηρε ΑηίίΓοηίοϋηι, 
ίη€ίΐ3ΐί88ΐπιο εχίπιΐε οϋίο ρεΓδοςαεΙιαΙπΓ ; (ΐ«ο(Ι ί^υιιι 
Ιιίηο οΓίςίηεαι 8ΐιιηρδί$86ΐ, ρεΠίηαοίυδ ίηΐιχδϋ Νοίαίθθ [ηηΓ§ίηα1ΰ5. 
(22) Ι8 εΓ3ΐε3Γ0ΐυδ ΥΙ, 3ηηο αιπ8ΐί 1411. 

*• έξελάσας ίη εά. ιιί ίη <?. *« νω. β. «ί ζοηί. " Γαλλίας. *» μέντο; ζα\ :. *' ::Λριών τε κα'. ϋ. ΑΙ. υ- 
ίΛ α)η%, ^* Γαλλίαν. ΑΙ. ηΐ Ίη €θη(^ 51> IΑΟ^Ί^I εΠΑ1.εϋΟΟΝΟΥΓ./Ε 00 

υ1π»(|ΐιο., «Ιηηα ίηΙοΓ 86 (1ίΒκί(1ϋΓ6ΐιΐ« ιηΐβΓ ΟΦίβη Α συνήθη βντα' *Αν^ρόνιχον οΙ άπ::χΟάν?96αι τδ Ιν- οΐ{«πι ρΓορίοΓ Γβ^ηυηι. Πβχ Ογκοοπιπι 6& ρβοιιηία 
] ηυ^ιιιι ΕιηI1)&ηυ^1 3()ν6χβΓ9ΐ, οΓβϋίΐηηΟυβ Υβηβΐί» 
ΜϋβίϋΟ'ΐ. ΗβνβΓκυβςυο Β]^ζ3πΐίυιη ιηί$ίι Ιβ^αΐίοηβιη 
»<Ι ΓΟ^βπ) Αη)υΓ&ΐ6ΐη ; ρΓ<βΐ6Γ63 βΐίυηι 8ΐιυιη ίΐη 
^αηυ^& Γ6ςίδ βΐΐρβηιΐία Γ&€6Γ6 ]ιΐ8$Ίΐ. ΑπιιΐΓ&ΐϋβ ίιη- 
ρβΓ0νΐ( ^ο»ηη^ ιι( ββ ςΜ2ΐιη ηι&χίιη3 Γιϋβ οοΙβΓβΙ, 
1160 8υ9ΐη ηιίΐίϋαιη, ςυοουηίριβ 1)6ΐ1υιη νβΓίβΓβΐ* 
(1ΰΐΓ60ΐ3Γ6ΐ. ^οηηιι^8 ϋίΙί^βπΙΟΓ 8ηίιηυιη ίηίεικϋ!, 
116 (ΐ6ίη€6ρ& ςυί(] (Ιοϋηςυιτβι^ ςυο ΊικυΓΓ6Γ6ΐ ΐη οΓ- 
Γ^η&Αηι Γ6£;ί9• Ρο^ίβα ϋΠυιη δυαιη ΤΙιβοάοΓυηι ιηί- 
811 ίη Ρϋίοροηηβδπιΐ)» (ΙεΓιιηοΓίΒ εαηΐΗουζβηί ίΐΐϋβ ; 
(|υί 10311811 3ριΐ(1 Ειηιη3ΐιυ6ΐ6ΐη ίΓβίΓβηι 8υιιιΐ),Τ]ιβΓ- 
ιηχ ρΓΟΐΓοοιυηι. ευί οαη) ίιι οοΐΐοηυίυιη ν?ηί886ΐ 
Μ3θ€ϋοηί;β 61 ΤΙιβί^δαΙί» (Ιυχ, (ΙβΓβαίοηβπι €οη8ίΙίί8 
Ιΐ3ΐ)ίΙί8 πιυΙίΰΙ)3η(υΓ α1)Γ6ΐ;6 ΑιηυΓ&Ιβ. ΑΙΐβΓ Γι1ίυ8 
ιτϋϋΐ Β)'ΖΑηΐίιιιΐ), αεεβΓβίΐυΒ α ρ»ΐΓ6 Λά Γβςΐιυιη. 
1ρ8β ηυΐβιη ίιι^Γ088α8 Ρβ1οροηη68ϋη) 6]υ8 1θ03 (Ιβ- 
ΓϋοϋίΙ (|υαιη οριίαιβ : φιχ. οπιπια Μά ιηυηίγϊΐ, υΐ 
8ϋ)ί νίίΙβΙιαιιΐυΓ ςυαηι ηιαχίηιβ ΐυΐΑ ΓυΙαΓ3• Ηχο 
(|υ3Β ιηοϋυ ΓοεβηβιιίιπϋΒ» 6ν6η6Γ6, ρηαβςιιαιιι Αη- 
<ΐΓθηί6υ8 ιιπ» εαιη δαιιζο άβϋοεΓβηΙ αϋ ΑπηίΓΒΐβ, 

;ΐΐΙΐ1)0(]ηβ ΟΟΠίΓα ρ3ΐΓ68 8υθδ ΗΓΠΙβ €3ρ6Γ6ΙΐΙ• Ρθ8ΐ- 

ηιοϋυιη οοιιιρβΓίΙ Α(ηυΓ3ΐ68, 6ΐί3ΐα Ειηιη3ηιΐ6ΐβηι 
ηον3πιπι ΓΟΓϋΐη ουρίϋυιη άβίβοΐΊοηβίη αοίηιο 3^1- 
ΐαΓ6 ; ςυβπι ΐΑίιιΙΰΐη ΤΙΐ6Γΐη3 ορρίϋο 8υ3(|ΐιβ όί- 
Ι^ηίΐ3ΐ6 8ροΙί3νΊΐ Οΐ3Γ3ΐίπ68. ΟβίαιΙβ €\αα ραΐβΓ 
οιΐίχί^ββΐ» η6 Εΐϋπΐ3πυΰ1 βυβιη ίηΐΓ3Γ6ΐ Γββίοηβιη, 
ιη3ΐυΓ3ΐ3 Γυ^3 νοηίΐ Ίη 1.6δ1)υιη. ϋιι]ιΐ8 βιίνβηΐΐΗ τ^ΰθεν μεγάλωί* κα\ τ6 μίγα δ^ δχΟο; άρξάμβνον 
άπ\ τούτου ξυμβήναι άλλήλο•.;, τά τε 4λλα σφίσι 
χα\ έ; τήν βαισιλείαν δια^ρερομένους. Ό μίν ουν βα- 
σιλεύς Ελλήνων οΤς ?ίκε φέρων χρήμασιν Έμμα- 
νουηλοί, τά χρέα τε άπελυετο τ.ρ>ίζ τους Ενετούς. 
κα\ ΙπΙ Βυζάντιον έπαν.ών, διεπρεσβεύετο πρ^ς 
βασιλέα 'Αμουράτην, ττέμίτων τόνδε τί)ν παΓδα αυ- 
τ^/ νεώτερον έπ\ τάς θύρα; αυτοΰ. Έξίου τε αύτ^ν 
ώς οΤόν τε μάλιστα θεραπεύειν χα\ συστρατεύεσθαι 
ΟΛΟΙ 4ν κελεύοι, χα\ -ηροσεΐχόν *• τε αύτω τίιν γνώ- 
μην, ώστε φυλάττεσΟαι επιεικώς, μηδοτιοΰν τ^ν βα- 
σιλέα του λοιπού εξαμαρτείν. "Υστερον μέντοιΘεί- 
δωρον τ6ν παΤοα σύτοΰ έπιπέμπο)ν ες ίίελοπόννη^ον 
τελευτηίάντων τών του Καντακουζηνού παίδων έν 
τ^ Σπάρτη, έγένετο έν τξ θέρμτ) συν τφ άδε/φώ 
Έμμανουήλφ. Κα\ αύτ<5ν τε της Μακεδονίας και 
θετταλίας ηγεμόνα, άφικόμενοι ές λόρυς, άπόστα- 
σιν έβουλεύοντο άπ^ Άμουράτεοι βασιλέϋ)ς Τ?/ν μίν 
οΓχεσΟαι έπι4ντα έπ\ Βυζαντίου -μεταπεμτιομένου 
αύτδν του πατρίς έπ\ τήν βασιλείαν τ^ν δέ είσελ- 
θείν ές τήν Πελοπόννησον, και έπιτροπεύειν τά κατ* 
αύτ^ιν, ζ έδύνατο χράτιστα, κα\ ^ έδόκει αύτώ 
?ξειν ώς ασφαλέστατα. ΤαΟτα μέν ουν ξυνηνέχθη 
πρινή Άνδρ^νικον τον παΐδα βασιλέως άφιστάμενον 
συν τψ Άμουράτεω παιδ\τφ Σαούζη έξενέγκαι πό- 
λεμον 4μφω τφ Άμουράτη κατά ταΰτα. Τστερον 
μέντοι κα\ τά ύπδ Έμμανουήλου έί νεοηερισμίίν 
πρασσύμενα άνάπυστα έγένετο βασιλεΐ, και τήν 
οιιηι (€ΓΓ0ΐ'6ηι ηΐ3χΊιηιιιιι Ιη]6θί886ΐ ά\ϊύ ίη8αΐ3ΐα Ο Βίρμψ και τά ταύτης χωρία \ΛρΛτΙ'^7\ς άφείλετο ^ιι1)0Γη3ΐιΓι, 8υ3 Γβ{;ίοη6 Ειιιηΐ3ηιΐ6ΐ6ηι 6χε6<)6Γ0 
]ιΐ88ί(. Ουί ουιη ίηαάίδββΐ ίη ΐΗΓΰΐηβιη δοΐνβηίβηι 
ΤΓθ]'.ιιη, ΐΓ3η8Υ66ΐυ8 68( ίιι Α$ί3ΐη. 11)ί οοικίυειίβ 
ι•ΐ6Γ€6ϋ6 εςυίβ» ρΓοΓϋΟΐαβ 681 ΡΓυβαιη αιΐ Γβ((βηι 
ΑιιιιΐΓ3ΐ6ΐη. Τ30<ΐ6ΐη ΑιηιΐΓ3ΐ6$ 1)6ΐ1υιη ιηΐυΐίΐ ΤπΙ)3ΐ• 

Ιΐ8; ίρ8θΓυιοςυ6(1υεί27^^<^'2^ΐ'θ>4"*^^ Ρβηιιοηίοβ 
86 6θηΐυ1θΓ3(, 6θ8(]υ6ίηοίΐ3ΐ)3ΐ,υΙ €θη(Γ3 ΑιηυΓ3ΐ6ηι 

ΑΓΐη3 3ΓΓίρ6Γ6η(. Εΐ63Ζ3Γυ8, ϋΐ Γ68ΰΊνίΐ Αη)υΓ3ΐ6ΐη 
ΑΐΙν6Γ8υΐυ 8686 6001 €Χ6Γ6Ί(υ ρ6Γ£;6Γ6, 60ηΐΓ3χΊ( 

οορίαδ ςυ3ΐη ροΐαί( ιη3χίπΐ38 υΐ Γ6$ί8ΐ6Γ6ΐ Ιιοβίί 
»ιΐ6Μηΐί ςιΐλΐη 306ΓΓίίη6• Εΐ63Ζ3ηΐ8 ουιη Ιΐ3ΐ)6Γ6ΐ 
ίιΗαβ, υο3 διίδίηβηιιο 0(ΐΓ}'8ίθΓυιη 8ίτ6 ΜοΜβνοπιιη 
Γϋβ;Ί Ίη ηιαίηιοοηΐυη) εοΠοεβΙα, 6υιη 8ΊΙ)Ί £[6η6Γηηι 
ρ3Γ3νίΐ , 3ΐΐ6Γ3ηι οοϋπιιΐιΐο ]ιιηχίΙ Βυΐοο ΒγαποΊ» αύτ<5ν. ΚαΙ Οστερον άπαγορεύοντος του πατρίς μή 
έπιβήναι ττ')ς χώρας αύτου, καΐ δη κα\ Ιπι Λέσβον 
άφιχόμενον, περιδεή γενόμενον τδν Λέσβου ηγε- 
μόνα, προσαγορεύειν άπαλλάττεσθ^ι έκ της χώρας 
αυτοΰ, κατασχειν τριήρη ές Τροίαν διαβάντα ές τήν 
Άσίαν, κα\ μισΟωσάμενον ϊπτ.ους, άφικέσθαι ές 
Προΰσαν παρά βασιλέα Άμουράτην• Μετά δε ταύτα 
έστρατεύετο έπ\ Τριβαλλους, χα\ έπ\ Έλεάζαρον, 
«6ν Τρ;6αλλών ήγβμόνα , προς τε τους Παίονας τε- 
τραμμένον, και έξοτρύνοντα έχείνου; στράτευε σΟαι 
έπ' αυτόν, Ό μεν οΟν Έλεάζαρβς, ώς έπύθετο Άμου- 
ράτην έπιέναι έπ' αύτδν, παρεσκευάζετο στρατιάν 
συνεγείρων ^ έδύνατο μεγι'στην, κα\ ί| έδύνατο 
χράτιστα αμυνόμενος• Έλεάζαρος δέ θυγατέρας ιμιΊ ΓυΊΐΡΐ3(Ι1ε9βίίΓιυ8,Γ6^6ηιί€38ΐοπ3ηι 6( ΟοΙιπ- Ι^ ίχων, έπ\ μέν τη μι? τούτων Σούτμανον τών ιΐϋΐπ Μ366ι1οηΊ26 Γβ(;ίοη6ΐϋ, (|υ3ηι 3ηΐ63 ΝΊοοΐ3υδ 
Ζορ3ηί Οϋϋδ ΐ6ηιΐ6Γ3ΐ. ΑΙοΓίυίδ 3υΐ6ηι άηάΐχΐδ υ»« 

βΐ666 <ΐΙ 6γ3Ι6, ΡΠ8ΐίηΐΙΐη 6ΐΝί8ΐ631Ι1, βίο (1Ί€ΐ3ηΐ 

ίοςΊοπβηι, 8υΙ)ί£;βη8, υ8Γ[υβ 3(1 Ουη)6η ςυο<1 δΑνιπιι 
ηοηιΊηαηΐ; ρΓ0£;Γ688(ΐδ 6δ(. ΑϋγβΓδυδ 1ιυιι6, ουιη 

ΟΧΟΓΟίΐΐΙΐη (]υ€(3Γ6( ΑΐΙΐΙ1Γ3ΐ68, «18818 6ΧρΙθΓ3ΐΟΠ• 
1)118, €0^ηθνίΐ ΟΜίη ΊΐΙ9€(Ιί856 6υηΐ 6Χ6ΓθΊΐυ 03111- 

ριιιη, €υΐ Οθδθ1)θ (25) ηοιηι^η 6Γ31. Ιϋίιΐβιη ΑηιυΓβΐίδ 'ϋδρυσών βασιλέα κηδεστήν έποίησατο' £π\ δέ τη 
έτερα Βνυλκον τ6ν του Βράγγου του Πραδίκεω υΙ\ν, 
Καστορίας τε κα\ Όχρίδος της έν ΜαΛεδονί<|^ ήγε- 
μόνος. Έπικτησάμενος δέ μετά ταύτα τήν έν Μα- 
κεδονία χώραν Νικόλεω του Ζουπάνου, ^π\ τή τκ- 
λευτή ϋϋγγλεσή τε και Κράλεω τών ηγεμόνων, τό τε 
ΙΙρίστινον καΐ Νήστεαν ούτω καλουμένην χώραν 
ύ-αγόαενον δχρι ποταμού Ιλλυριών, ^^ά^α Ιέ τά ΝοΙυΙΰο ΐΏαΓςίηΑΐ6§. (^) €3ΐηρυ8 ιιιογιιΙ;ρ, ΑιιηΰΙΙιΊΗ, *• π;;οσ£ίχ:ν β. ηι ίη €υηί. ^►• ΒΕ ΪΙΕΒΓδ Τϋηα€Ι3 ΙΙΒ. Τ. ί?? 

νυν χαλουμένου, προεληλυΟέναι. Έπ\ τούτων ώς Α οοηΐιφβηιίο ιηΊΙΊΐ:ιΐ3αηΙ βΐϋ (Ιιιο, Ρα]3ζίΙ«8 βΐ α«- έστρατεόετο *Αμουράτη; δ Όρ/άνεω. χατέλχβε 
στρατοπ£βευ<5μενον έν πεδίι•) Κθ7<$β;ο οδτω χαλου- 
μένω ττς Ποιστίνου χώρας. Κιιώ^ ενταύθα παρζν, 
ές ττόΐεμον π^ρετάσσιτο, ?χων μεΟ' έαυτου χα\ τώ 
τταιϊδε άμφοτέρο) ΠΛυζή-την τε και Ίαγούπην. Τδ 
δΐ εντεύθεν Τοΰρχοι μέν ου ν 97σιν Άμουράτην μα- 
χεσάμενίνγε χα: τρίψίμενον. του; ιτερι Έλεά^α-,ον 
διώχειν άνά χράτο;• «*ώχοντα δΙ κατα/^β-Γν άνδρα 
Τριβαλλόν, χα\ έπιχϊτσδίντι • τ^.ν δί ίπκιτρέψανΓα 
«£^η αχοντίτακ χατά του στ^,Οου^ χα\ οΟίο» άνελεΤν 
βισιλία Άμουράτην. "Κλληνες δε ^0 φασ: μαχεσά- 
μενον χα\ έττεξελθ-ίντα, ώςέτρέψατο του; εναντίους 
ά-οΟανεΓν, άλλ' έν τξ παρατάξει ίχι μένοντοςαύτοΰ, ^υρεβ. ΤυΓοί Γβπιηΐ, ΑηιυΓΑίοιη Π)ΐ ρΓχΗαηΐ6ΐη 
ΕΙβηζ3Γαηι ίιι^ηπι ΓαΓβΓβ οοοςίδδβ, ςυβηι ουηο ίιι$6- 
ηπϋΓβΐυΓ ςαηιη νοίηοίδδίιηβ, ϊηοίιϋΐ ίη νίΓϋΐη Τπ- 
1):ι1Ιυη),ίη ηιιβιη :ΐΓΐη3 νρΠίΙ. Ηίο, οχινη ΐοτβΐ ρ6(ΐ68 
€0πν6Γδΐι$ , ]»ΓΐιΙυ ΐΓ3η$ΩχίΙ ΑιηιίΓαίΙβ ρτχοοτάΐΛ ; 
ςιιο νυ1ηβΓ6 ιηοΓίιιυδ 68(. Α( Οπφα λ ΤιίΓείδ, ηαπη- 
Ιυηι αιΐ Αιπυτ^Γιβ ηιοΠοιη ΑΐΙίιιβΙ, άί$(;οηΓιιιπ(. 
ΑίιιηΙεηίηι βιι.πο ποη ρΓο^ΠίΐηΙοιη, η60 ΙιοδΙοβ Γιι§3- 
10$ ρ6Γ$ΰ(}ΐιοη(^π>, ίιιΐ6Γο1(]1$$6 :Υ0Γυηιε<ιπι ηιΙΙιιιβ 
5θΓβΙ ίη 3016, νίηιιη ςιιβηιϋιιη {;(*η6Γ0$ί$5ίηηιιΐ!, 
ηοιηίηβ ΜΊΙοβη (2ί), νοίυίδ&β οβΠΑηιεη οηιιΓιυηι 
ί|Π» υηςπΑπι Γυ6Γ6 ριιΙοΙιοΓπιηυιη 8υΙ)ίΓ6. Ιίίη, 81 
8ΊΙ)ί ΕΙθ2Ζ2Γυ8 ροΐ6$ΐ3ΐοιη ΓαεοΓβΙ βοηιιη ηικΈ ρρ- >έγου5ΐν άνδρα γενναιίτατον έΟελήσαι έχ($ντα ύττο- .. ΙϋβδβΙ, ρο1Η€θΙ)αΙιΐΓ δβ βηιιαίιιηι ρΓοΓϋΟΐυιυηι αιΙ 
σττ,ναι άγωνα χάλλίστον δή των ^ώ^οτε γενομένο»ν. ΑηιυΓ2ΐΐ6ΐΐ)• ϋΐ ΐΓΛίΐδΙ ΤοΙίνομα δ^ είναι τάνδρι τψζε Μήλοην. Τούτον δτ] 
τον Μήλοήν φασιν αίτησ'ίμενον δσα έβούλετό οΐ 
γεν^σθ^ι ύπ^ Έλεβίάρου τοΰ ήγεμίνο; ώπλυμένον 
ίλ^υνειν συντω Γττπω έ7:\ τφ Άμουράτεω στρατ4- 
ττεδον, ώ; αν αύτομοΑοΰντα άπ^ των εναντίων. 
Άμουράτην δέ λίγουσιν έλπίζοντα αύτομολείν παρ' 
έαυτίίν χΙί 4νδρα, χελεύην ύποχωρείν αύτω έπι- 
τρέπειν, ώστε έλθ^ίντα έπειπείν δ τι αν βούλβιτο. 
Γενομένου δέ άγχοΰ των θυρών βασιλέως ^ Ιμενε, 
ταραταξάμενος άρασΟαι τδ δ4ρυ, χα\ έτιόντα όρ- 
μήσα^ΟαΣ όρμήν πασών δή χαλλίστην ών ήμεΖς 
Γσμεν, χαΐ άνελίντα βασιλέα Άμουράτην, αύτ4ν τε Γιι^»ηι (25). ΑιηαΓαΙβδ, οιιηι 
ίΙΙυιη ιιΐ ΐΓ3η$Γυ;;αηι 9(1 80 αϋνβηΙβΓβ ο;ο(ΐ6Γ6ΐ^ 
]υ&δΊΐνίΓ0 οοηΓϋδΐίιη εβιΐΰίβηΐ, ςυο, ςα'κΐ νοΙΙβΙ, 
ΐυΐο ε1θ(]|ΐΐ6Γ6ΐιΐΓ. Οπηι ροη6(Γ3586ΐ ςυαιη ρΓοχίιη^ 
3(1 ΓΟ^ίδ ^^ηυ«1$, οΓΓβηϋίΙ Γ^^ςβιη δίαηΐβπι ίη Αοίβ. 
3(1 ρΓχϋυηι 8οείηεΙυπ). ΙΐΑδίαιη ί^ίΙυΓ βοοίρίΰηβ^ 
3Κ^ΓΡ(ϋΙιΐΓ Ιοηςβ ρυΙοΙιβΓπηιππι, ςυο(] δϋΐιηπδ, 
Γαείηυδ. ΑπιπΓαΙβηι επίπι Γο,^βιη ίηΙοιΤιείΙ ; ηοο 
ηοηίρδ6ίΙ)ί(ΐΑηι ΓθΓΐί(6Γίη(6Γ Ιιοδίβδ ρΓχϋαηδ, οοε^- 
Ιιηίι. ϋ6€ 631 ΟΓΧΟΟΓυπι άα ο1)ίΙυ ΑπιπΓ&Γΐδ δβη- 
Ιοηΐία. Αι ΤυΗ αΙΙΙβΓ δβηΐίυηΐ , νίϋοϋοοΐ, οιιιιι 

ρΡΓ86ηΐ16η(€ηΐ 1)08ΐ68, ρ3Γΐ3 ]3ΐη \1θ10Π3, Η υΊγΟ 

ΤΓί1}3ΐΙο 6886 ρεΓβηιρίηπ). αμα αύτοΰ άποΟανεϊν γενναΐ'^τατα. "Ελληνες μίν ουν οΟτω λέγουσι γενέσθαι• Τούρκοι δ^, επεξερ- 
χίμζνοΜ μετά τήν νίκην, ά-οΟανεΓν ύπ' ά7δρ2>ς Τριβαλλοΰ. 

Έτελεύτησε δέ Άμουράτη; ενταύθα έν Κοσίβω. Ο ΛιηίΐΓ3ΐ08 ηΐιί(]6ΐη πιοηβπ) οΐιίίΐ, ιιΙ 6χρ1αη»νί- Κ&\ τ?> μ^ν σώμα αύτοΟ άπήγαγον ες Προύσην, Ιν 
?, ο: τά προ'>ην φοιτών Ότουμανίοων, π)ήν Σουλαι- 
μάνεω, άτοκε κλήροινται. Τλ δ^ εντόσθια Άμουρά- 
τε(ι> έν πεδίω τψ Κοτδβω κείμενα έν τάφω αύτοΰ 
βασ'.λίχφ. Έτ£λ•ύτησε δέ βασίλευσα; 2τη έπτλ χα\ 
τεντήκοντα ύπ' άνδρας ΤριβαλλοΟ, τελε•^τήν ου κιτά 
Ρασιλέι. Τοσαυτχ δι Ιτη διαπολε μουντά κα\ έργα 
μεγάλα άτοδϋξάμενον, δ; του; μεγάλου; έν τ?) Ασία 
πολέμου; κα\ έν τ?| Ευρώπη διαπολεμή^ας. Εξ κα\ 
τριάκοντα, ές τοσούτον αύτω μετην ,τύχη; τε αμα 
χα\ αρετή;, ώοτε μηδέποτε ήττηθήναι έν μάχη, 
Δύναμιν δέ κα\ χώραν άξΐ'ί/ρεων ύπαγ•3μενο;, κατ* 
δμφω δέ τώ ήττείρω, έ; γηρα; ήδη βαθύ άφικδμε- 
■^ο^. μή μεΟίεσΟαι τών πολεμίων μάχης, άλλ' άε\ ιηυδ, ίη €θ8π1)ο Γ3ΐηρο. Ηυ]α8 60Γρυ8 3ΐ)(1υχ6ΓϋηΙ 
ΡΓυ{ί3τη, πυί δερυΐΐυτα 6Γ31 οιππΙμπι Γβ^υηι Οίο- 
ΜΐηηίόλΓΟΠ), ρΓ26ΐ6Γπη3ηι δηΙβίηι^πΊβ. 1ηΐ6&1ίη% 
Αΐιίβηΐΐ Γ6^ί'> ιηοΓβ δβρεΙίνβΓυηι 28 ί" €ο^ο1)θ οπηι• 
ρο. Μοηυιΐδ 68ΐ, ουηι Γ6|;ηο ρΓ3ρΓαίθ86ΐ3ηπί8(|υίη- 
(|γηςίπΐ4 δβρίοιη, νίΐχςυε βχΐΐυιη Ιι»Ι)υίΐ, ίηΐυΓΓβ* 
οΐϋδ δ ΤΓΐΙαΙΙο, ηοη ςιιί τεβοπι (1οϋβΙ)3ΐ ΙαΙβηι, 
ςυί ΐοίβηηίδ 1)β1ΐ3 ΐζβδδίδδβΐ, ηϊϋΐΐαηυβ 61 ρΡΛοΙί- 
Γ3 ορβΓδ ΓβϋίδδοΙ ; ρΓΛίοΓβ» (]ΐΜ πια^ηα ϋβΐΐ» ίη 
ΕαΓορ3 Α5ί3ί]ΐιβ πυπιΟΓΟ Ιη^ίπΙα δβρίβιη οοηΓβ- 
6ίδ86ΐ, ΙηΠ υδΐΐδ 61 νίΠυΐβ ΓοΓίηπ&ηιιβ, υ( ίη ηυΙΙο 
νίοΐιΐδ δυοοηϋηίδδβΐ. Χά\\χ€ πιαςπαιη ροιοηΐίΑπι 
Γρ.ςίοιιβηιηιιβ ρ1ιιπΐίΐ9ΐη ίιι ηίΓδςυβ οοηΐίηβηΐβ δΙΙ/ι 
ρπΓΛγΊΐ, Γΐιι» 9«ί ηηιΐίαπϊ ΪΒηι ρΓοηβδδίδδοΙ χίαΐβιη. λυττώντι έοικέναι έ-\ την μάχην, δ-ληστον δέ αΐ- Β Νϋη«|»ΐ3ΐη οιιρίιΓιηβ ΓβΓϋΠΐ, 86(1 Γ3ΐ)ίβ Ιρβ^ιοΙ)» μάτων γενόμενον άπανταχή. Ήν δέ αΰτψ παύλα 
τών πολεμίων ή τών κυνηγέ σίων άγρα, μελέτη τε 
άμι και τριβή. ΚαΟήστο δέ ούδαμή ουδέποτε • άλλ* 
Ο'ότ- μη μάχοιτο, κυνηγών διετέλει. Πλείστα δέ έ; 
τούτο τών πρ^ αυτού βασιλέων δόςαντος αυτού ένευ- 
δοχιμειν, σπουδήν τε δμα και ταχύτητα ένδεικνύ- 
μενο; ούδαμή ελάσσονα έπ\ γήρω; ή έπ\ νεότητο;. 
*Ην δέ πρδ πολλών επιφανών ήγεμ(ίνο)ν τε κα\ βα- ΙϋΓ 3ΐ1 ρΓΰκϋυηι, η60 ιιη<ιιι.Ίηι ογιιογ6 δ3ΐαΓ3Γΐ 
ριΐιΓιΐ. (ί:ΐ3ΐΐ(1ο οΓπιηι βΐ) Ιιοδίβ βΓΛΐ , νοηη- 
Ιίύηί ίη(1ιι1(;6ΐ)3ΐ. δ1ϋ(ϋί5 61 (Γ3ηΐ|υ<1Ιίΐ3ΐί δβ ηηη- 
(μΐίΐηι ϋ3ΐ)αΐ; νβΓαηι οππι ηυΙΙιιβΓοΓΟΙ Ιιοδίίδ, νεη.ι- 

(ίοηί ίηθΙΙΐη1)6ΐ)3!, Οΐφΐδ ρβΠΐί» 3ηΐ606$δΟΓ68 81108 

Ιοηςβ 6Χθ6ΐΙοΙ)3ΐ. 0ί1ί§6η(ί3ΐη 6ΐ οβΙεί'ίΐΑΐεπι ίη γ6- 
1μι8 §6Γ6η(1ί3 ηοη ιηίηοΓβιη δβηοχ, ςυαιη ]ιι- 
νβηίδ, 0δΐ6η(ΐ6ΐ)3ΐ. ΡΓ0Π)ριίΐυ(1Ίη6 61 βίΑοπίαΐβ ίη- (ϋ) ΥίΙ Μ^Ιοβη,νβΙ Μ'κΙιαβΙίηι, ηιιηη) ΒηιΊβΙίυβ 
ΜίΙο$$ιιη ^ούι^^^ι^ι^^η ηρροΙΙαΐ, 3ΐϋ ΜίΙοίζΙι ΚΜί- 

ΐΟΜίίΖ^ ΝοΙϋΙίΒ ΓΠδΓδίηβΙεδ. 

(2δ) Αηη. Ι4οΙ. Β6ηϋΐ1ί€ΐ.€υιίροδ€ΐιίΐιίπ δΐιο Ιίί- 
ηοΓ3ΐίο. 63 ίΑΟΝίαί εΗΑΐαθ(:θΝΟΥΙ.Ε 64 

€ΐβΓ«8$α ρΙυΓίηίΟδ ιΗιι&ΐΓβ» ϋιιοββ βΐ Γβ|;6δ ίιι Γ6ΐ)α$ Λ σιλέων, χα\ πάντη άοκν^τατός τε Χ3\ σπουδαιότατο; ΐ;οΓ6η<Ιί8 αηΐβίΐιΐΐ. Οιοπία βίρ 9^2Γ6ϋίβΙ)3ΐιΐΓ| υΐ 
; ιιίΐιϋ βοΓαιη ηιιοβ ιιθϋ6$$9Π» ΓοΓβηΙ, ηβ^ΐίςβιιΐίΐιιι» 
οιιιίΙΙβΓβΐ. Μα]θΓ6ΐη Ιιοιηίηιιιη οχιίοιη Γεοίΐ, ηιίΑΐη 
οιηηββ «ιΓυλη(6ε6880Γ68. 2)ΐιΐΗΐίΐο8 ηΐ3χίιη& Γ6(;6ΐ)&| 
$6Γΐηοηηιΐί χςυίι^Ιβ «ι €0η)ίΐ3ΐ6, Οικυιιι Ωΐϋβ οοη- 
ιτ6Γ8αΙ)3ΐυΓ (]ΐΐ3ηίΐ ηΐ0(1«Γ&ΐΊδ$ίηιβ. ΐ!!χρ6(]ίιί$8'Μηυ$ 
ΓπίΙ α(1 ΙιοηοΓοηϋυιη (;1 €0ΐηρρ1ΐ2η(](ΐηίΐ νίηιηι ηαβιη- 
ΙίΙ)βΐ. ΜΑχίιηη νί ρΓα?(Ιί(υ8 ΓιιϊΙ Λά οο1ιθΓΐπη(]θ8 ηιΊ- 
ΙΊΐυιη^ηίιποβ, βί ρΓχΠυπι ίηουικίυηι Γϋ(;Γ3ΐ; ιιοχίηα^ί 
οπιΐ β]υ8 ίη Γ6ΐ)ΐΐ8 ^βΓβηιΙίβ νβΙιβιηβηΓι», αϋοο ό( 
βοηιρι^Γ» ςΐ]9η(]ο πι»ηυ8 €0η86ΓβΓ6ηΙυΓ, υΙ)ίηυβ 
ρΓΧ8ΐ06586(. Λ8ρ6ε1υ ποπ ΐθΓνυ8, νβΓυιη η)ΊΓΐ5 6γ>^ 
86ηηόη6(|υ6 1)1αηι]ί88Ίιηιΐ8. Ρβοο&ηΐί ηιιΐΐηιη <)6Η- 
€ΐοπιιπ οοπο6(ΐ6ΐ)αΐ Ιπιρυιηΐ3ΐ6ΐη ; νβπυιη 6ΐιιη ές πάντα. Πάντων οβ έφαπτόμ$νος ούδοτιοΟν παρίει 
ύπ(5λθ(:ιον των πράττεσθαι δεομίνων * χα\ έπ\ φόνον 
έλάσαι μίγιστον βή των πρ6 αύτοΟ βασιλέων άχο^ 
παρ^ιλήφαμεν. Λόγου μέντοι έπιβιχβία χρώμενον 
έ^ τά μάλκστα προσφίρεσϋαι τοΙς τε ύπδ Χ^ΐρβι αυ- 
τού, χα\ το?; ηγεμόνων παισίν ώς μετριώτατα. ΚαΙ 
τιμησαι δ^ &νδρα εχαιτον, χα\ προσειπείν έτοκμότα- 
τρς, χα\ τουί μεθ' έαυτοΰ έξοτρΰναι εΙς μάχην δει- 
νότατος• χρησΟαι τοϊ; τε πράγμασι δεινλν άπανταχή 
γενόμενος ί^ν ξ φασ\ν, όττότε Γοιτο έπ\ μάχην • χα- 
ρίεις τε ΙδεΤν χα\ επιεικέστατος εΙς τ6 διαλέγεσθαι. 
Κα\ τδν μέν ότιοΰν έξαμαρτόντα Ιτιμωρειτο άφει- 
δέστατα, χα\ προιδια/.έγεσθαι μετριώτατος. Έμπε- 
δοΰν λέγεται τ^ν δρκον αύτου, μάλιστα δ^ των του ιηβΓΊΐίδ 8υΙ)]ί€ΐβ1)2( ρ<Βηί8. δβηηοηίδ 6Γ2( ραΓ€2$8ί- 1^ γένους τούτου βασιλέων. Κα\ πολλούς διά ταύτα αύ- ΙΗΙΙ8• €οηΩηηλ88β ΓβΓίιΐΓ ρΓΧ Γβΐίίΐιηβ ((βηοπβ 8υί 
ΐΐΒςί1)υ3 ]υ8]αΓ3η<1υιη. Ηίηο ουιη ρΙιΐΓΐιηί εοηίΓΑ 
ΐρβιιιη 3υ(]9θί88Ίιιΐ€ ϊηβυΓ^ΟΓβηΙ» 6χί8ΐίιηα886 ηίΐιίΐ 
ρβπΰυΓι &€06ρ(υΓθ8 ; ςυο(Ι ΐαοιβη 00{[η1ΐ3 ^ιΐ8 ρο- 
ΙοηΙία 86008 Αοο'κΙίΙ. Εηιη ςυί δβ Γ.ίΑξηίΩοβ 606Γ6- 
Ι>81 6ΐ ο1> \ά εοηΐυπι&οίυδ Γβδ'ΐδΙβΓβΐ, ρπχΐβΓβα οηηι 
ηιΓι λΐίςυίά ίη ίρδίιπι (Ι6ΐί«|υ!88εΐ, η6(]υ3(|υ3ΐη Ιβ- 
ΙΐΓια βΙιΗυιη ϋίηιί^ίκ. Ουπι ΓοΓβΙ 8πί8 νβΙ ιηαχίιηβ 
ιιιοΐυβηϋυβ, αΐίαιηβη €6Γΐα(ΐι 68ΐ ειιιη ρΐυβ Γ3Υ0Π8 
ηυ3ΐη ΓοΠηιιΟδ άυοβδ οιηηββ αραϋ $υο5 ο1)ΐίηιιί8δ6• 
Νβ (|ηΐ8 ί(|[Ί(ηΓ ρβπ^υαιίβαΐ, ςυοιΐ ΙιΙο νίΓ, βί ιηηΐβ 
βρρβίίΐυβ Γυί88ϋΙ 2 ΤβιηΐΓβ (96), ρ68$Ίπΐ6 ΐβίικί 
ΜΙυπα 3(ίιιιίηίβΐ?3886ΐ• Ρπ^ηββδβΐ οίβηίπι ΓοηίΐβΓ, 
οΐ δΐ ηοη τΙοΙογ. ηββ Ιβιηβη νΐοΐυδ !δΐο 6χ ρΓχΙίο τίκα ΓεσΟ»ι ές αύτί^ν θβ^^οΰ•/τ•ς, μηδοτιουν οίο- 
μένους πείσε^Οαι χαλεπδν, πρινή ές χείρας αΟτοϋ 
έλθόντας, διαπειρ33θαι της δυνάμεως σύτοΟ. Κα\ 
τόν γε μεγαφρονοϋντα χα\ αΟΟαδεστερον αύτω προσ- 
φερόμενον, τόν γε ές αύτ6ν δτιουν πεπλημμεληκό- 
τα, μηκέτι χαίροντα άπαλλάττεσΟαι. Φοβερώτατον 
δέ γενόμενον τοΙς ύφ' αύτφ φιλεΙσΟαι, μάλιστα δ^ 
ηγεμόνων έπυθόμεΟα αυτόν. "Οστε μηδ^ κακώς οΓε- 
σ9αι ώς ήν έπΙ τόνδε τ^ν άνδρα έστρατεύετο Τεμή- 
ρης ό βασιλεΟς, μη αν ούτω φαυλότατα θέσβαι τί>ν 
πόλεμον • άλλ' ή μαχεσάμενον περιφανώς μή περι- 
γενόμενον του Τεμήρεω, μή μέντοι μηδΙ ήττηθήναι 
έλομένφ χώραν ές τ6 διαμαχέσασΟαι, καθ' ήν άν 
μί) ήττφντο ^ςιδίως, ή μί] μαχεσάμενον μεγάλα άν 0Χ€658Ίδ8βΙ. Ριι^η» βηίιη 29 Όουιη 6ΐ6(^ί836( ορ- ^^ βλάψαι τδν Τεμήρ^ω βασιλέως στρατδν έπιιέμενον ροΓίυηιιιη, ίη ςυο ηοη ίβοίΐβ νΐηεί ροΙηίβββΙ• Τβ- 
ιηΙΗδ «υίοπι θΧθΓοΙιυιη ΙιοβΓιΙίΙεΓ αεοβιίβηίβηι, αΐ 
ίϋΓΤΟ, ιιΐιΐονηςιιβ οοοίδίο 86 (ΙβϋΚβββΙ, <ΐ6€6Γη6ΓβΙ» 
ΙζίΒνίδβΙηια 6Μ6 &ίΓ6€ίδ86ΐ• Ι>6ΓιΐΒ€ΐο ΑιηαηΙΰ, 
ΟροΙΐ3ηί8 ΟΙίο, Γβ{ίΙ δαίηρ», ηιΓι ^3ιιυ^8 ρτββΓβηΙ, 
Ρ»)3χίΐβη, ΑπιιίΓΑϋδ ΟΙίαηι ]»ηίθΓ6ΐη, ίη Ιιιιρΰπο 
η)9|;ιιο 60η86η8α οοΐΐοεαηΐ• 

(^6) ΑΙ. ΤαΐΗέτΙαΜ. αύτώ, κα\ έπιτιΟέμενον, ί) αύτψ προχωροίη. Ώς 
μίν οδν έτελεύτησι^ν Άμουράτης δ Όρχάνεω, αΟ• 
τ£χα οΐ έν ταΐς Ηύραις δντες τοΟ Άμιουράτεω άρμο- 
στα\ Παιαζήτην τδν νεώτερον αύτοΰ παίδα χατβ- 
στήσαντο βασιλέα. 65 ΟΕ ΗΕ0υ3 ΤϋΒΠίεΐδ Ι.ΙΠ. II. £$ .*■■ ι ■ ΛΑΟΝΙΚΟΥ ΧΑΑΚΟΚΟΝΔΥΑΟΥ 

ΑΘΗΝΑΙΟΥ 

ΑΠΟΔΕΙΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΙΑΟΝΙΟΪ ΟΗΑΙΟΟΟΟΝΒΥί^Ε 

ΑΤΒΕΝΙΕΝ8Ιδ 

ΗΙδΤΟΒΙΑΚϋΜ 

η ΟΚΙβΙΝΕ Α6 ΕΕΒΟΚ 6ΕΜ ΤΟΒϋΟΒΠΜ 

ίΙΒΕΚ δΕΟϋΝϋϋδ. Ηί$Ιοηα Βα]αζέΙίί^ (^ιιί αητω €Ηη3(ί 1373 Τηνηί χιηρεναΤΒ ΟΒρϋ, ρο$ΐ€α 8\φηιηηάΜίη ι>η». 
αά ΝίοοροΗίη νίαί, Βι^ζαηΐίαηι θ€ΐο αηηο8 οϋίύάίί. ΕηιιηαηηβΙ ιη ΙΙαΙιανη Η ΟαΙΙίαιη αΗΧΐΐΗ 
ρ€ί€ηάί €αη»α ρΓοβοίίοίΙατ, 

Έττειδή βΐ έτ$λεΰτη9€ν *Αμουράτης ό Όρχάνιο) Α 30^<>*^^"^ηΐ ι^<'''^βιη ο1)ίΗ ΑπιιιηΙβϋ, Οΐ'θ1ΐ3!Γ» 

ύτΕ* άνδρας Τριβαλλου^ αύτ{χα οΐ Ιν ΧΛϊς θύραις 6ν- βΐίυβ, ρβΓβιηρΙυβ Λ τίΓΟ ΤΓΐ^βΙΙο» βίβΐΐιη β&ΐηρ» 

τες του ^Αμουράτιω άρμο7τα\ Παιαζήτην τ^ν νΐίϊι- ()(ιΙ Γι•|;6ΐ)3ηΙ 4αηυ88 Γβςίδ, Ρ2ΐ]2ζί1βη ΑιηυΓαΐίβ Π* 

τερον αύτοΰ τζαϊοΛ έστήσαντο βασιλέα. Ό δέ α\»τίι^%^ Ιίΐιηΐ ]ιιηίθΓβιη ρΓοηιιηΙΙαηΙ Γβςβιη (27). Ηίο ιιΙ•1 

ώ; Ιιχε τήν βασιλεέαν μετάπεμπτον ^^ ^Ιαγούτττ^ν ρπιηυιη ίη Γβ^ιιο 681 ρο$ί(ιΐ5» &€06Γι$ί?ϋ 1«{;ιιρ«ιι 

τ^^ν άδελφδν αύτοΟ έιτοιή^ατο» ώ; ύπ6 τον πατρ6ς (ηΟδίΓΐ δοΐ6ίιη;ιηηυπι νοο^ηΐ) Γγ31γ6ΠΙ, ςιιββί ?0ΰΑ<- 

χαλούμενον τοϋ *Αμουράτεω, έπΙ τάς βασιλείους Γ6ΐυΓ & ρβίΓΟ ΑηΐϋΓαΙβ : λά ςυβηι, ηυθ€υηί|ΐΐ6 Ιύπι* 

Θύρας φοιτώντα χα\ ιιρόβΟεν οπότε χαλοιτο. Ούδο- ρθΓ6 ?002()3ΐηΓ, ρΓΟηιρίίβ^ίπΐϋ Λά }'Λη\ίΛ% (»ίο •ΐ|Ι:ιιη 

τιοΰν δέ τών πραχθέντων επισταμένο;, άφίχετο χα• ΤυΓοΙ γοε&ηΐ) ΑοεβιΙβΓβ €0η$υβΥ6Γ2(. ΑβΓαπι ίίλςιιβ 

λουμενος υπ* αύτοΟ. Κλ\ ώς έγένετο 7;αρ* αυτών, οιηηίιιιη ςιΐφ ρΑΓ2ΐ)9ηΙυΓ ί(;η9Γυ8 ^η^^ιιυ88 νοεα• 

συνελήφθη χα\ ετελεύτησε. Κα\ έχρήσατο ^ νομί^ε- 1ιΐ8 νβηΐΓβ Ιιαυό 8υρ6Γ86(ϋΐ. ΥβηίβηΓι Ρ3]βζίΙθ8 

ται το?ς του γένους τούδε βασιλευσιν ές τους άδελ- ιηΑηιΐ8 νίοΐοηίαδ ίιψοί αίςιιβηβοαΓί ]υ1>6( ΐΐΛίτοπί. 

φόυς ποιεΐν, ώς άγχδν|) δέοι τελευτ^ν τ6ν β{ον ύπ* Αΐ ΊηΙβΓΓβοΐιΐδ 68ΐ 860ΐιη()ιιιη βυιη ιηοΓβιη, ^ιιβιιι 

αύτοΟ, χα\ ου σιδήρφ νενδμισται. Ός μέν ούν τφ ΤυΓεΟΓυηι 31 Ι'^β^β ίη ΐΓυεί(Ι&η<Ιί& ίΓ3(ΓίΙ)υ8 οϋ- 

βα^ιλει τ(^>δε έξείργαττο τά έςτ6ν άδελφ6ν, χαΐέβα- 86Γν8Γ6 βοίβηΐ. Πβικί βηίιη Γ6Γγο ο1)ΐΓυιΐ68ΐιΐ8, ?6- 
σίλευε» παρετάξατδ τε αύτ(χα ές μ^χην, χα\ συμ- ^ ηιιη Ιαςυβο ρΓχΓοο2ΐΙυ8 681, ςυ6ΐιι:ιΟΕηθ(1ιιιη (βηοΐ 

€αλών, έτρίψατό τε τους Τριβαλλούς. Κα\ έν τ9)δε Γβ^υπι ΠΙΟΓυιη εοηκυείυάο. Κβχ ουιη ίη Ιιυηο ηιο- 

^ΐ (^^Χ?) κολλάτε άπεγένετοτου στρατεύματος. "Ος (Ιυπ) ΓΓ3ΐΓ6ΐη ρ6Γ(1ί(Ιί886ΐ, Γβ^ηυιηςυβ 8ίΙιί &ΐ3ΐ)ί1ΐ• 

γάρ οΐ Τουρχοι έτρέψανιο, έπεξήλΟον διώχοντες ▼18861, ίΠίοο €ορί»8 ίη ^^ΐΰπι 6(1υχΐ1 , 6θπιιηί88θ- 

άν^ χράτος, χαΐ διέφθειρον τους,Τριβαλλους, Ιπ- ςιΐ6 ρΓχΙίο, ΤγΊΙ)α11ο8 ίη Γιι^Αηι εοη]6είΙ. Ι^ΐο ίη 

ι^ύειν τε δντες έχείνων άμε(νους, χα\ ίππους πολύ ρΓ«1ίο ςηϋΐη Ιοηςί88ΐιιΐ6 35 οχ6Γ€ΐΐιι ίη Ιιο8ΐ68 

βελτίους Ιχοντες, ώστε χαταλαμβάνειν τους φευ• ενβοΐυδ 68ΐ. ΤιίΓοί οηίηι ίϋ^αΐϊβ ίιθ5ΐίΙ)υ$ ίπ86€(ΐ1ί 

γοντι;. "Ίξ^ μέν οΟν ύφ* Ελλήνων λέγεται ταύτη εαηΐ ίοΠΊβί&ίηιβ, ΤιίΙϊΑίΙοδςαβ, ςυοδ 6(|υίΐ3η(]ί ρο- 

έγένετο' ώς δ& αϋτο\ Τουρχοι φασιν, ου Παιαζήτεω ηΐΐλ 3ηΐ6€6ϋςΙ>3ηΐ, ηβεί (]6(ΐ6ΜΐιιΙ• Ν^ηι €(]υί Τυΐ'- 

γενέσθαι τήν νίχην τήνδε, άλλ* άπδ Άμουράτεω τήν €0Γυιιι ηιιιΐΐο ρΓα:&ΐ3ΐιΓΐ0Γ<τ8 ογαπι 6ςυΐ8 ΤπΙηιΠο• 

ΝοΙα!φ ΐΓι&Γ3ίηβΙθ5. 
(17) Ρα]3ζ ΐ68ρποΓ,(|ΐιίηΙυ$ Γοχ^ηηπ. 1573. 

*' μεταπέμπων Λ. νί ίη €, 67 Ι^ΟΝΙΠ ΟΠΑίηοαΟΝΟΥΙ.Ε Γ8 

Γυηι ; ρΓοΊικΙϋ ίιιςΊβηΐ6& Γ^εϋΰ ίηϋ'φΊ906ΐ)^ηΙυΓ. δι Λ τε μάχην γενέσθαι υ.λ\ νίχην έχε^νου, ν.αΧ Έλεάζα Οηοοίδ Ωϋ68 Ιΐ3ΐιοπ<1& β8ΐ• Ηίοβιηυς εη ηη.ι; πιπάο 
ΐΓ2ΐι1ίι1ίιη(ΐδ, ]6ΐο ρϋοιο ΰοη1ί|ί$8θ• ΤιΐΓΰοινιη 9ΐι• 
Ιοιη 9ΐΊβ 5υροΓ Ηίδ υβΐ ββαΐ&ιιΓίΑ. Ν»ιη ρ6Γΐι!Υ)«ηΐ, 
ΊβίΑΐπ νίοΐοΐ'ίίτη ιιοπ »$εΓΊΙ)βπ(]8ίη 6$$6 Ρ»]ιιζίΐί, 
▼οηιιη Αιηυραΐί, ϋυ]α3 (Ιιιοΐιι ρΓχΙίυπι ίδΙα^Ι κίΐ Γβ• 
Γΐηπι ; 6!ΐι]οιη(]πβ νίοΐΟΓία βνβηβπΐ (^8), ηπη ίρββ 
ί*:ΐ<'2Ζ3Γαιη ΤΗΜΙΟΓυιη (Ιιΐοβίιι ίη β^ ρυ^^ιια ΐΓυοί- 
(Ιανο.ηΙ. Τιΐίεί ίη Ιιυηο ΐΥΐοΗαπι, ί]υ3πΐιιιη 2(1 ίδΐυά 
ρΓ2!ΐίιιηι 2ΐΙίπϋΙ, &βιιΓηιηΙ. Αΐ 6^0 ΰοη]β(!ΐιΐΓ9ηι Γ»- 
€€Γ6 ηοίΐιιβο, (ΐϋθΐηθ(1ο ίη αοίβ, 1)Γΰνί 2(1η)θΗυιη 
ΐ6ηφθΓ6 ίηΐ6Γ]οοΐο, /ΓΑΐΓύΐη ηβθ:ιν6ηΐ« €( ιΐβίηιΐβ 
ίη ρΓ»;1ίιιηι ίΠίεο ΓβιϋβπΙ.ΡτίτίεΓβοϋιώίΐο, ςιιοιιιο- 
ίΐο ΤΓίΙ)α11ιΐ5 3ΓΓΊριΐ6ΓίΙ Ιιαβίαπι, τβςβιηςιιβ ηίδυδ 
&ΊΙ ρβπΙβΓβ, ηιιΠο ρΓθΙιί1)6ηΐ6. Υβηιηι οιιίΠ1)6ΐ δυυηι 
«ίΐ Ιιαε (Ι6 Γ6 ΓιΙ)6Γΐιιη ]υι1ίείιιηι. Ρθ8ΐ<]υ2ίηι Γ2]η£ί- 
108 Γοςηί ^υ1ΐ6Γη3θΐι1;«8ΐΐδθβρίί, νΙΰίΟΓίαηιηιιβ ί11υ• 
βίΓβίη (Ιβνίοίίβ Ιιο&ΐΙΙ)π8 6δΐ 8(1ορΐιΐ8, ηεο ρηηΰίβ 
ίηΐεηιη δποπιηι ^πγίδδίδ ίπδΐιρβΓ ΤγΙΙιαΙΙοπιιπ (Ιιι* 
ΰβηι ίη 30(6 ρβΓΟίηίι, ηοη βοοοηΙΙβ^β οοΓΓυιηρβη- 
()υιη «ΙβίΠι, νβηιπι ρΓ9β<}αΙ)ΐιη(Ιϋδ υη)νβΓβ3ΐη ρβΓ8• 
(;Γ3νίι Τΐ'ίϋαΙΙοΓυπι Γβςίοηεπι. ί'Αρίίδηπβ ηι&ηείρϋβ 
ρΐιιπηιίδ, ΓΟ^ηο δΐιο βηηι ΓοΓΜαιη ίηιΐιιιίΐ, ςιιοί^ βίΗί 
οριΐηια βΐ €0ΐηπΐ0(1ί«δίιη.') νίιΙ<Ί)3ΐυΓ. βτΧ'ΟΟδ δίϋί 

Γθβ€ΐ(^Γ6]ΐ1ΠΧίΐ. Ρ3Γ6 Ι'ΠΙΤ) ]!ίΐ3ε6ί1θΓΠ»!*(Ιΐ1€ί{3ΙΙδ ίπίίΠ, 

ίπ δοορίοΓπιη ηΓΐ)6!η Γοΐοηίαιη ίΐιιχίΐ, ϋϋ;1ιιοιίδ οο 
ρΐηΐ'ίιηίδ ΐιΐ) Ειιΐ'ορα Αϋίαςιιβ ΤιΐΓϋίδ, αιιη ιιχογι- 
1)υ8 €ΐ ΙίΙιβΓί». Ηυο 3υΐ€πι ίιΐ^ο Γαοιτε 3^ςΓ6δ5ΐΐ8 
«δΐ, υΐ Ιίίπι; ρΓοΓοοΙιι*», γγ8 ΙΙΙ}τίοοΓΐιπι α}»(»Γβ οι ρον τ>^ν ήγεμίνα έχείνου ύπ' έχε{νψ στρατηγοϋντοι 
ά<:οθανεϊν 4ν τ?( μά/η. Τούρκοι μ^ν ίί; ούτω λέγουτι 
γκνέσΟαι • βύχ ίχωδ^ συμ6α>έσθαι, ώ; εν ττ) -παρα- 
τάξει έν βραχεί τινι χρόνψ, τ4ν τε αδελφών άνείλε, 
χα\ ές μάχην χαθίστατο αΰτΙ^ίΛ, *Αλλ' ουδέ ώ; άρά- 
μενο; τδ δ<5ρυ« Ελο•. τε 1π\ τ^ν βασιλέα, χα\ έξήςΐ 
διαχρήσασθαι μηδενδς αυτφ έμπορων γενομένω. 
Άλλα ταΟτα μέν ήτω, δττη έχάστω προσφιλέ; ήγεΓ- 
σΟαι περ\ αυτών, Έπε\ δέ Παιαζήτης τ.αρέΧσβζ τήν 
βασιλείαν, Χ3ΐ\ τζ ϊς τους εναντίους νίχτ^ έχρήσατο 
«3ριφανεΤ, «ολλών τε χαΊ αύτον αποθανόντων έν τη 
μάχη, χλ\ τελευτήσαντο; του ήγεμόνο;, έπέδραμέ 
τε συ μπάσα ν την Τριβαλλών χώραν, χαΊ άνδράποοα 
,ώς πλείστα ύφ' αύτψ ποιησάμενος, χαθίατηιι τά 
έν τη άρχζ αύτώ, η ζοετο ξυνοίδεσΟαι ^• έπ\ τ^Λμει- 
νον. Κα\ "Ελλησι σΓ.ονοάς έποιήσατο • χ»\ τοϊ; π:ρ\ 
Μαχεδονίαν ήγεμόσιν είρήνην ποιησάμενο;, τ:,ν 
Σχςπίων ψχ'.σε πόλιν, πάμπολλους των Τούρχων 
Απ6 τε τη^ Εύρώττης χα\ άιι^ της 'Ασία; άγαγών 
σ*)ν γυναιξ! τε 5μα χά\ πίΐσί. Ταΰτϊί δε έποίει, ώ; 
2χοι άπ6 ταύτης ορμώμενος, 4γειν χαΐ φίρειν τά 
Μλλυριών ^άγματα. 'Απεδραμε μέν ουν κα\ τήν 
Ιλλυριών χώραν, χα\ πολίσματα δττα ελών ήνδρα- 
ποδίσατο, κα\ τήν τε Αλβανών χώραν, έπιπ^μψας 
στράτευμα , έληΐ^ετο Εστε έπι τήν ες τ>^ Ίίν-ον 
παράλιον χώραν, χα\ τήν περ\ Έπίδαμνον. Κα\ 
"Ελληνες μ«ν αύτω Ιφείποντο στρατευόμενοι διμα 
8πη αν έλαύνοι, δ τε Ιωάννου του βασιλέως Έλλή ΓϋΓΓβ Ιιιΐο ροδδοΐ. ΙπΟϋΓδΙοηοηι Γ^μμΙ ίη ΙΙΙ^ιίοΓυηι νων παΤς Έμμανουήλος, χα\ 'Ανδρονίχου τοΟ πρε- 

ιτ^ίοηοπι , (:αρΐ3(ΐιιο ορρίϋυΐα ροηΐΐιΐδ ϋιιίρηίΐ. σβυτέρου παΤς Ιωάννης. Τούτους γλρ ώ; τω όφ- 

ΕχοΓοίΙιιιιι ιηίδίΐ ίιι ΑΙ»)3Π0Γυιη Γοβίοηβιη ηΐ3ΓίΙί- βαλμώ 6ξει ζέοντι περιέχει, παρείχετο αύτοΓ; τήν 

ιηαιη, ν(;Γδυδ Ιοηίυιη, βΐ Ερίϋϊπιηο βηίΐίιηαπι, βίαιταν άμφοΐν. 

ρηβ(ΐ3δη\ιβ βχ βΛ ο^Ίι. Ορ.τοί 5(^ςι^βI)3ηιυΓ αΓηΐ3ΐί, ςαοευηητίβ βιβΓοίίππι ίρδβ π)ονίδδβΙ; βχοβρίο Εηιπΐ3- 
ηηοΛι*, ^ο'^ηπίδ βιΧΰΟΓυ'ΐι τοςίδ ΓιΓιο, ηβεηοη ^03ηηο Ββηίοπδ Αηάτοηίοί ΓιΙίο. ΙΙίδ εηίηι ευπι ΓοινβπΓ. 
90βΐο ηιιηιπι οευΐοδ ^ηιίβδοί, (Ιοπιί νίεΐηιη ρΓχΙηιίΐ Β^ζ3η1ίυ8 Γβι. 

32 ^"* <^""^ ϋο^ηονίδδοηΐ ΐΑηιΙβηιοοπΙοδ ηιβίίυβ Ούτοι δ' ώς ίγνωσαν, βρώντες έπ\ σφίσιν αύτοΐς. Ι)3ΐ)0ΐν, €θ11οιιποηΐ€8 ίηίοΓ δοδο, οΐ οιιιη ιιχοΓβ 3<1- 
3ΐιΐ3ηΐ!ΐ)ΐΐ8 οΐ ηΐ'ίδ ^η3νίΐ0Γ, ΑΐιΓιι^οηιπΙ ίιι β3ΐ:)ΐί:6 
•:Γΐ)θΐη, ηππβ Ρ»»Γί «ΙίαΐίΐΓ, β Γβ^ίοπο Πγζαηΐϋ δΐ- 
Ι3ηκ ΙΙίπΰ ρ(•Γί•(!χβΓΐιηΐ ηιΐ Γβΐ;ρηι Ρ3];ιζίΐΰΐπ, ογ3π- 

• 

Ιϋδ 3!ΐχ11ίιι:η, ιμιο πιιιηίΐί ίη δΐηηι ρο<>κ6ΐι( Γβνϋτβ 
υΓΐ)ΰΐη, πνί1υπΐί|ΐΐϋ ΓοοαροΓ^πϋ Γο^^πιπη. Αΐ οηπι ίη 
Γθη3ρο€ΐηιη Γοςίδ νβηίδΗΟΐ, ίοηιηΐ βιιιιι ΐβίοηι 
οχοΓδίπη βδδβ ΟΓβΙίοηοηι : Μο ςηίίίοιιι, ο Γϋχ, ΐ;ιιη 
ξπνί €3ΐ3ΐηίι.*ιΐ6 ρ^ΓΟίι^δπηι οηηι ιηγΓιογι ΓοΠηπϋβ χα\ δτι των οφθαλμών έπ\ τ^ 4με'.νον διαx^ϋιτο, 
χρόνου επιγενομένου σφίσ»., τι) τε γυνα'.κΐ χα\ άλλή- 
λοις ές λόγους άφιχ^μενοι, χαί τίνων 4λλων έ; τήν 
έσήγησιν ταύτην έςηγου μένων χα\ συνεπιλαβομέ- 
νων, ά^:£δρασαν ές τήν χαταντικρυ Βυζαντίου πό- 
λιν Γάλατα τών Ίανουΐων. ΈντεΰΟεν δ*ε άφίκοντο 
παρλ βασιλέα ΓΙ:;'.αζήτην, χα\ άφικόμενοι ήξίουν 
σφίσιν ίπιχουρίαν δοΟηναι, ώς έπ\τήν εαυτών πόλιν 
έλαύνϋν, ν.α\ έδέοντο χατάγειν σφας. "ίίλεγε δ' ές Ιι)οοί]ηθ, ι|ΐπ οηιηία ν1(!οΐ, οοηιηιΟϊιϋαΓΪιπ, ηιοΐίιΐδ ο Γψιν τώ βασιλίϊ άφικόμενος το'.άδε • Έμοι μεν ουν, ηαηοηυηιη ίοπυηΛ; ηιε» ραΓιηηΐαΓ,1ΐ3ΐ)θο. Ρρ^ϋΙοΓϋ* 
ϋ6(ΐ8 ^:4(ίαη) ηιΙΙΓι Γβΐυΐίΐ Ιΐ3η;1 ίη]αευηιΐ3ΐπ. Νμίι 
οπηι νίδίπη ηΓιΙιί Ιυΐυηι ρ6Π6 αϋβΐιΐϋπΐ , Γ£ΐί(|ΐΓιΙ 
ιαηιοη ιιΐ ρ3Γυηι οοιηβηι ; ροΙΙίεοΓϋΐυΓςπβ Γο^ηυπι, 
Γ3?ί(]υβ €Βΐ ηΐ ΓΟ^ηιιηι ςυθ(1 ]ιιγ6 3(] ηΐ6 ρβπίηοΐ, ιηίΐιί 
Γ0δΓιΐιΐ3(ιΐΓ. ΙΙοο αηίοιη Γβςηυηι ηοϋΐΓϋΐπ, δί ηιβ 3π- 
(Ιίεπβ, ίη ρυδίΟΓυηι βχρβπϋΓβ α(] οπιηία ΙίΙ)ί οΙ)δβ- βασ.λευ, συμ',/ορα πίπληγμένΐ;> το-δδε, τύχη τη 
άμείνονι επιτρέ^ας έμαυτον, κα\ Θ;ώ τφ πάντα 
έ;^ο;ώντι, βιλτιον Ιχω έμαυτοΰ , καί μοι χάρ•.ν Ο 
δαίμων κατέθετο ουκ αηδή • όραν γαρ ήδη έμοι κα- 
τέλυσε βραχύ, πάμπαν της δψεως άφελόμενος, τήν 
τε βασιλείαν Ο^ισχνειται, κα\ τήν βαιιλείαν άνή- 
:ίθυααν έμο\ Οίμις άποδιδόναι. Ταύτην δ* τήν βα- Νο(υ1« ηιαΓ;;1η&Ιο5. (28) Αηη. 1376. *• ξυνοίσίαΟα•.. Λ. ηΐ ί» ^ βο ϋΕ ΚΕΒϋΒ τυκαΐ€ΐδ ΙΙΒ. ΙΓ. 70 

σιλΕίαν ήμών,ήν έμοί π»ίθη, έξεις του λοιπού χρτ;- Λ ί|Π6πΐί88ίιηυιιι ,$ί 1ϋ2 ορβ 3(1]υ1ιΐ5 ί<] Γ6€?ρβΓ0. Μ σΟαι όπως &ν σοι (οχο{η, ήν ίμοί ταύτην άποβεβω- 
Χϋ>ς ίτί^ ' ήν Ιππέας τιτραχισχιλίους μάλιστα 
πχρεχ^μενος, Ιπβαθα^ μοι έπ\ μήνας βύο χελ£ύ])ς. 
Κί3\ δ& παρ* ήμίν σχεβδν οΐ του &9τεος, γένει τε χα\ 
πλου τω προφέροντες. Κχ\ τούτων ούκ ολίγοι ε?ποντο 
άν μοι ένθίνδε, ε{ μή είβείην έν τψ &3τει έμο\ τύγ- 
χανε ι ν δντις • κα\ έμο\ τιμωροΰντις έφ' δ τι άν 
γνοίην ήμΓν έπιτήδειον £σ-.αΟαι. Φ<5ρον βέ τψ σφ 
οΓκφ πολλαπλάσιον ύπισχνοΰμαι άπάγειν δτους έκα- 
στου, χαΐ άρμοστήν Εχειν έν τ^ π•5λεί. Βασιλεύς δέ 
άμε'βε^ο τοΓσδε • Έμοί τε ουν έττεί τε έπυθόμην, 
ώς όο^ν ήδη σοι χαταλέλειπται, ήδομένφ τέ μοι 6 
λ«$γος έγένετο, χα\ χ^ριν οΤδα τφ θνητών τε κα\ 
αθανάτων δημιουργφ, τήνδε σοι τήν χάριν χαταθε- 
μένφ. Ήχεις δέ έπ\ άνδρας σο\ προσφιλείς, Χ9\ 
άμυνοΰντας σΆ εΙς δσον αν έξ|^ διαπράξασθαι, έφ* 
δ τι περ ζσΟβ αγωνιζόμενος• Τίσομαι δέ βασιλέα τον 
σ^ν πατέρα οΰτω;, ώστε μηδέποτε έσαυΟις βουλεύ- 
εσθαι περ\ ίμϊ νεώτερα πράγματα. ΊΟι δέ τούτους 
λαβών οΰς σ•^ ζγτ^σύα • χώρεχ δ^ έπι την πόλιν πράσ- 
σαιν δ-ως ώς βέλτιστα έ^οιτό σοι καταγομένψ έπ\ 
την πατρίδα. Ό μέν ταΰτα εΙπών έτοιμους παρεί- 
χετο τους Ιππέας• Άνδρδνιχος δε τούτους λαβών, 
!;Καυνεν έπι Βυζάντιον. Ιωάννης δέ χα\ Έμμανουή- 
*&ς ό π^ϊς αύτοΰ, ώς έπύΟοντο τά/ιστα Άνδρόνιχον 
σαν τφ παιδ\ αύτοΰ έλαύνοντα έπ\ σφας, έσηλΟόν τε 
ες τήν της Χρυσέας ούτω χαλουμένην άχρδπολιν, 
χα\ παρεσκευάζοντο ώς πολιορκησόμενοι. 'Λνδρό- Β βνβηίβΐ, εί ιη'ιΐιί (Ι6<)6ΓΪ$ βηιΓιΙβ» ηυαΙοΓ πιίΠο, €θδ- 
(]θ6Πΐο $βπηί]υ5&6Γί8 ιη<^η$ίΙ)ΐι$ ί1ιιοΙ)(ΐ$. δΐ2ηΐ9ΐιΐ•Ίη 
& ραΓΐΊΙ)υ8 ηο$ΐΓί$ ϋ ςιιί ίη υΓΐ>β βοιιβιβ 61 (ϋνίΐίι.Η 
ρπ£$θη(. ΙΙοΓΠΐη ηοη ραιιοΊ ηιβ €0ΐηΊΐ2ηίηΐιιΐ', η'ϋ^ί 
βε'ΐΓβηι 605 ίη ιιΐ'1)β πιβα ηβςοΓια ρΓΟουΓβτβ, ιη6ι)ΐιο 
Ι3η(ΐ6ΐη αϋ]ιιΐιΐΓ08, ίη (]ΐΐ3ειιη(|υ6 Γβ ΐρβοππη »ιι- 
χΐΠο πριι$ |}95π6Γ0. ΡΐΌπΓιΐΐο 6ΐί»ηι ιηβ ΐίΙ)Ί ()ΐιο- 
(βηηίδ (ΐ8(υηιιιι ΐΓϊϋπΙυιη ηιαχίηιιιπι ; 1)*»1)βΙιο ρπΓ- 
Ι6Γ62 Ιη υΓΐ)β ]ιΐ(ίί66ΐη &Ίνο ρΓχΓβοίηιιι ΤιίΓουιη. 
ΙΙοχ, Ιιίβ 3υ(ϋ(ί8, Γ6$ροιιι1ίΙ : Βΐίΐιί Γ{ηί(ΐ6ηι, υΐ 2ε- 
οορί Γι1)ί 2(](ιιιο νίιη νίπίνηπι $υρ6Γ6$$6, δοηιιο 
(υυ^ Γιιίΐ πιιιΐιο ςΓ4ΐί$δ1ηιη8. 6Γ2ΐλ3$(|ΐΐ6 αςο ηιοΓ- 
Ιαΐίυηι 6Ι ίιηιηοΓί^Ιίυπι οοπιΙίΙοΓί, ςυι ί8ιυ^ 1ϋ>ί 
1)ΐΜΐβΓι<!Ίιιιη ρΓΧ$(ίιίΐ. ν«;πί$ιί αιιίβηι α(1 νίΓοβ Ιί1>ί 
8η[)Ίθθ5 61 ΑυχΊΠοΓΟβ, ςυί £0 ί'ώ'ι (Ι^ϋυηΙ ρΓοηιριί!»- 
5Ίηΐ6, ςυοϋοπηςυβ οοοβρ^Γίδ 1)6ΐΙιιπι. υΐεί$ε2Γ ιη- 
ηΐ6η Γο^βηι ραίΓειη Ιπυητι υΐ (ΙοΊηεβρδ πιιη(]ΐι:«ιιι 
εοηίΓα ηιβ γ6$ ηονπ» ηίοΙί^ΜίΓ. Τη Ι^ΊΐυΓ Ιιίβ (]ΐΐ05 

ροίΠ^ΐί, η5Μΐ!ηρΐί8, ΠΡΟΐβ ίΐΡΓ 3(1 II Γ 1)6 Π) ; 62(1116 

:)($ίΙο, ςιι% ]α(]ϊ62νΓΓί$ ΙίΙ)ί νϋΐ Ίη ρΓίπιίε υ(ί1ί2 Γοιβ, 
υΐ ίη ρβΐιί^ιη ΓβϋΐΓ02Γί8. Πβχ, 1)ί$ (ϋεΐίδ €οηΓ68ΐίιΐ), 
ηυο8 Ωπ^ιίανϋΜΐ. 6(|υί(65 ίη5ΐΓυί:Ιθ8 (Ιΐ'ϋίΐ; ηιιΐ1)ΐΐ8 
2ε66ρι:Η, Απ(ΐΓ0ΐιίπΐ8 80 οοηΐιιΐίι Β}'Ζ2ηΙίυηΊ. ^ο»η« 
η68 6( βΙΊυβ ΕιηιηαππεΙ, ειπη 68861 ηυηΐίηΐιιιΐ!, Απ- 
(ΐΓοηίειιιπ ειπη Αΐίο 8ΐιο ιιΐ2ςιΐ3 ηιαηα ηι1ν6ηΐ2ΓΓ*9 
Ίη{;Γβ88Ί 8πηΐ Αυτβ.ΐί (βίε ηρρείΐαΐαη)) 2Γ0Ρηι, ϋ}ί- 
ςυβ οϋβ'κΐίοηβιη 1<)1ργ2Γ6 ρηΓα1)2ηι. ΑπϋΓΟπίουβ ηιΙ- 
νβηίοηβ• αΓΐ>ϋΐη ο1)5ί(ϋοη6 είΓΟίιιπιΙβί. ΓοδΙβα 3γ• ν»;ίος μέν ουν έλάσας έπολ:δρ/.ει • μετά δέ ταΰτα, ^ Γ6ηι ρϊεΐίίιΐιί1>ιΐδ ίη ϋοίΐίΐίοηβιιι 22ΓβρίΙ; 2•ιι1)05(|ΐΐ6 βρολογία χρήσαμε νος, είλε την άκρδπολιν, εΓς τι 
κλωβίον έμβαλλδμενον μετέωρον *•, καΐ χαΟεΐρ- 
ξεν άμφω ές πύργον τε και είρχτήν βραχείαν 
συνιλάσις ςυλίνην πεποιημένην έντδς τού πύρ- 
γου, καΐ την τε βασιλείαν κατέσχε, τ6ν τε πατέρα 
και αδελφών έχων έν φυλακ?|. Βασιλεύσας δ^ απέδειξε 
κα\ τ>»ν παΐδχ αυτού Ιωάννην βασιλέα τοΓς "Ελλησι. 
Κατείχε μίν ουν έπ\ έτη τρία ές τήν είρκτί)ν τήν- 
δε, κα\ άνελείν ούκ ήθελε παροινοΰντος ές τούτο αύ- 
τίύ συνεχώς Παια^ήτεω. Τω δε τετάρτφ έτει άνα- 
^Είσαντες ύπηρέτην, δς αυτοί; τε προστ'ίεί, χα\ τά 
άμφι τήν τροφήν έκόμιζεν ές τήν είρκτήν, ^πιδοΟ- 
ναι σφίσι σίδηρον • κα\ καταβραχϋ καταλΟσαί τε αυ- 
τούς λέγεται τήν είρκτήν. κα> άποδράντα; άφ-.κέσθοι ίηεΙ(ΐ8ίΙ ίη 03Γ€6Γβ 11<;η60 Η 2ηξυ5ΐο, ςιιειη ίηίπι 
ΐυΓπιυ Φ(1ίΓιε3Γ2ΐ; ΓΓ);ηυιη(]υ« οεειιρηνίΙ, )ηιΙ)6η8 
ρ2ΐΓ6η)33 ^^ ίΓ2ΐΓ6η) ίη ε3ΐε6Γ6. €υπ) 2υΐ6ηίΐ 2()- 
ιυΙηί8(Γ2Γ6ΐ ΓΓ^ηυιη, Ωΐίυιη 8Ηΐιηι ^03πη^ηι 6ΐ96οί8 
η'ΐ;6ηι (]68ΐΙη3νίι. ΙΙΙθ8 νβΓΟ 2ΐ>ηί8 ΐΓί1}υ8 ίη 02γ- 
06Γ6 Ιρηυίΐ, ϊϊϋί' ΐ2ηΐΓπ ο1)ΐΓυιιο:ΐΓ6 νοίυίΐ, (ΐηβιηνίβ 

3(1 ί(1 ίηθίΐ3Γ0111Γ 3 Ρ.Ί]2Ζίΐ6. ΑπηΟ 31ΐΐ6ΠΙ (]ΐ>2ηο 

ροΓ8ΐΐ2ε6Πΐηΐ 03ΐε6Γί8 ρπχίεείο, (]υί βΐίηιεϋΐ:) *φδ!8 
ιηίιιί8ΐΓ3ΐ)3ΐ, υΐ 8ΐι1)ίίε6Γ6ΐ ΓεΓΓυπι. Οιιο Γ3εΙο, (11.<^- 
$οΙν6ΓυηΙ εητευΓΰπι, εΐ 2υΓιι^ΐ6ΐ)(ε$ Γο8ΐίη3ΓΐιηΙ 2(1 
Γο^βηι Ρ»]2ζίΐ6ΐη, ρΓΟίπίΚβηΙεδ 86 ΐΓΐΙ)ΐιΙυηι ιηα- 
χίηιυιη ρειΐί»υΓ08, (ΙαΙιίΓΟδί^ιιβ πιίΙίΐ68 ({υοκ^ποί ίιη- 
ρυΓ38δε(• Μίδ^ϋ ηϋηΐίο Β}'Ζ3ΐι(ίυ:η (':•ρ1θΓ2ΐι8( 
Βγζ3ηΐίοηιιιι 3ΐηηΐ03, (|α6Π)η3ΐη 3ίΙ)ί Γ6ξ6!ΐι (ΐ3Γί, παρά βασιλέα Παιαζήτην. Ύπισχνουμένους δ^ φό- ^^ Ειηπΐ2ηυ6ΐ6ηΐ3ΐι Γ3]3ζίΐ6ηι,νβ11ίί"ϊ. Π2ε Γ2ΐίυη6 ρηΐ- 

ρον άπάγειν, κ:ιι στροτιάν δσην άν έπιτάττοιτο αύ- 

τοις, έπιπέμψας άγγελον ές τ6 Βυζάντιον, έπήρετο 

τους Βυζαντίους, κα\ τήν γνώμην αυτών τίνα βού- 

λοιντο σφίσιν βασιλέα γενέσθαι, Έ>μανουή)ον, ή 

βασιλέα ϋαιαζήτην. Διεπίίράτο γαρ ταύτη κα1περ\ 

έαυτοΟ της γνώμης των Βυ^αντίων. ΟΕ δέ Βυζάν. 

τιοι αίροΰντο •« Έμμανουήλον, ατε άχΟόμενοι ήδη 

τη *Ανδρονίχου άρχη. ΈνταΟϋα έρίζοντε άμφω ;ών 

*Γ/λήνων βασιλέε περί της ΒυΓαντίου βασιλείας. εΙΐΓ6 6χρί8ε2ι)3ΐυΓ, ιιΐΒ)'Ζ3ηΐίί 6ΐί»ηΐ0Γ(;3 86 ηηιηΐ3(ί 
ΓθΓ6η(. ΑιΒ^ζ3η(ίί •:1(•^6ΓΐιηΙ Ειηιηβιιπβίειη (29), ].ιηι 
Γα8ΐί(1ΐ6πΐ68 Αη(ΐΓθηίεί ίιΐιροΓίιιιη. !^Χ0Γ12 68ΐ ί^ίΐυΓ 
εοηΐεηΐίο ίηΐβΓ 3ηι1)08 Γο^ϋδ δυρεΓ Β^ζ3ηΐϋ Γ6{^ηυ. 
Ειη!η2ηΐ)6ΐ ρ^οη1^ιι61^3ι 86ΐΓίΙ)υΐιιπι {|ΐιο(Ι εοπΙίηοΓοΙ 
ΙΓ68 ιη^Π3(ΐ68 3υΓ6θπιιη, ηηιη6Γ3ΐιΐΓηηι (]ΐιοΐ3πηίδ: 
2(1(]6ΐ)3((|ΐΐ6 » 8δ ρΓοΓεοΐυΓυιη ουηι ίΙΙο ϊμ η)ϋίιί3ΐη 
()ΐιοου{ΐ(|υο εχείείΐυβ (ίιιχίδδει. Ι1ϊ$ Γοη(ϋ(1οιΓι1)ΐΐ8, 
(ΐυ38 ιηο^ο εοιηηιειποιανίηιυδ, Βγζιηΐϋ ιε^ηιιιη « ΝοΙϋΙθΒ ΓοηΓ^ίπαΙβδ, (29) Επ]Π)2ηιΐ6ΐ ίηιρεΓ., αηη. 138?. '» έμβαλλομΓνου μετεώρου. »• ήοουντο, Π, κι ίη <:, 71 Ι.ΑΟΝΊ01 εΗΑΙΠΟαΟΝϋΥΙΛ 72 

Ρ»]:ιζί1β 3€€6ρί1, νίίΙβΙΐΓβΙ ιιΐ ίιι ΐ3ηιι&8 ρΓΟίοΰΙιιβ, Α ^'^^ξατο φ<5ρον άπάγειν ό Έμμα-Όυηλο; ές τριίμυ- ΐΓίΙ)ΙΙ1Ιΐηΐ, ()(10(Ι ίιιιρ6Γα$56ΐ βοΙν6Γ6ΐ ; ΐηΊΠΐ6β(]Ι16 
(οιηρεΓ ςιιοΙ ]ηβ$ί556ΐΓ χβΓβ ^ρρβίβηΐβ 8ά(1ιΐ€θΓ61 
ΑικίΓοηίοιιβ, 6ΐ Αΐπίδ 6]ιΐ8 ^ο^ηη68 ιηοΓ»ηΙβ8 ίη 
^2ιηυ^8, νίοίπηι βρυά Γβ^βΑΐ 1ιιιΙ)ιι6Γ6. Ειηηΐ2ΐιυ6ΐ 
Γβςηο ρΓχΓυίΙ. ρ(ους χρυσίνους, κα\ έαυ•:ί>ν δγοντα έπ\ στρατιάν 
Ιπεσθα». συστρατευόμενο•/. ΚαΙ ούτω 6^ παραλαβείν 
ΰίΐ^ Παιαζήτεω ΐήν Βυζαντίου βασιλ^ίαν. καΐ ές θύ- 
ρας φοιτώντα, τόν τε φ•5ρον οΐ έτάξατο, χα\ τ^ν 
στρατών άιιάγειν έκαστου Ιτου;, ώς Ιαρ ύπέφαινεν. Άνδρ^^/ικος μίν οδν, •χαΙ 'ίωάννης δ παΤς αύτου, Ι ν ται; θύραις διατρίβοντες. δίαιταν είχον 7:αρά βασι- 
).εω;. Έμμανουήλος δ* έ βασίλευε. 
Ρα]8ζΊΐ68 ΑιηιΐΓ3ΐί8 ηΐίιιβ 1ΐ3ΐ)6η8 86οηιη ΟνΧ' <:οπιηι τβ^ββ, ηπί αϋ ίϋ βιιιη ιΐ5<]ΐΐ6 ίηΰΊ(2ΐ)3ηΐ, 8γ- 
1)13 οοηίΓα ΡΐΗ|2(]6)ρ1η2Πίΐ υΓίοηι ΟΓοεΰ^ιη νίΙ)Γ3νίΙ• 
€οηΐ6ΐΐ')ϋηΙίΙ)ΐι$ η3ΐΐ)ςιΐ6 ίηΐβΓ 86 Βγζ&ηΙίί ΓβςίΙιυδ, 
ρβίβΐ)»! Γβχ Ρ2]αζίΐ68 8ΊΙ)ί (Ιαη ΡΗίΐ3(ΐ6ΐρΗί8ηι. Ουί 
56 ιά Γ:ΐοΐυΓθ8 ρΓοιηίδβΓυηΙ. Ουηι αυΐβιη Ειηιηηηιιβΐ 
πιΙί»ί$56ΐ ρΓχοοηθπι, ςυί ηιυιΐίαΓβΙ ΡΙήΙαιΙβΙρΙη^Β 
€ίνίΙ)ΐΐ8, υΐ 86 υΓΐϊβιη(|πβ άβά^τ^ηΐ Ρη]ηζΊΐί, αοςί• Παια^ήτης δΙ 6 Άμουράτεω, Ιχων μεθ' έαυτου 
τους Ελλήνων βασιλείς, ενάγοντα; ίς τοΰτο, έστρα- 
τεύετο έ7ΐ\ Φιλαδέλφειαν ττ^^λιν Ελληνίδα. Έριζ4ν- 
των γαρ των βασιλίων Βυζαντίου ήτείτο αύτου; κα\ 
Φιλαδέλφειαν. 01 δ& Ιφασαν άττοδοΰναι. 'Ος δΙ 4γ- 
γελον έπιπέμτΛντος του βασιλέως Έμμανουήλου, 
δπως του λοιιϊού τταραδδντες σφδς τψ Παιαζήτη δέ• 
χοιντο άρχοντα χα\ ^.ρμοατ^Ί Τοΰρχον, ούχ έφασαν ρ6Γ6η(ςιΐ6 6ϋ!ΐι ]ηιϋ66η], Ιυιη ρΓχΓβΟιιπι ΤιίΓΟπιη : Β έχοντας είναι χαταίτροδοΰναι σφ5; τψ βαρβάρφ. Κα\ Γϋ<:ροη(]6ηιπΐ« 86 ηβυΐίςυαιη ρ3Γ3ΐ08 <^886, ιιΐ 86- 
ιη'οΐίρβοδ ρΓ0(ΐ6Γ6ηΙ 1)2ΓϋαΓ0. Ουο Γ6δρΩπ$ο ϊγγΊ- 

|21118 Ρ3]2ΐζί(08, υΓΐ)6ΐη ΟΧβΓΓίΐί|)||$ αΓεΐΙ||ΐ86(]ίΐ• 

«Ιιιοοηδ 8βεπιη Άά 'ιά ϋεΐίπιη Ονζ^οοτηνη Γ6^68• ςιιί 
ϋ)ί(ΐ6ΐη νίΓΐιιΐίβ ρΓ9ΒηΗ2 8υηΙ οοηδβουΐί. Ρπηιί 
€(6ηίιΐι εοη866ΐΐ(]6ηΐ6ΐι πιηηιηι ΌΓΐβπι 66ρ6Γ6. Εΐ ίη 
Ιηιηο ήιθ(Ιυιπ €Αρΐ3 681 Ρ)ιΊΐ2()6ΐρΙη2ΐ, ιΐΓΐιβ Ι,^ϋίχ 
€ΓΛί<;8, Ιοβϋπΐδ οριίιηίδ ςπδβ ΓιιίΙ Γιιη(1αΐ3. Ροίίβα 
1)«ί11ιιηι ίιιΙιιΠί Ρ:ι]»ζί(β3 δεεη^βη (50; Αηη6ΐϊίθΓαιη 
ΤΒ%\, Ργ£16Γ6.ι Επζίοαπι ΑΓίηβιηοηιιη Γ6^ηί 86- 
ΗΐΜπ, 61 ίΒηιηοΙιηηι, δίο αρρεΙίΛΐηιη ορρκίϋΐιιιη, 
ΙνΙΙο ροιϋΐ. δΰοηϋ.'Γθΐϊΐ Ιιυηο ίτηϋιιηΐ ΒαΓΐ)3νοΓ»ιη 
Αδίαιη ίηοοΙεπΓιυιη Γιιίδδ6 ιηηΐΐο ΓοΠίδδίιιηπιι, ηοο 
υΐΐο ι»0Γΐ&Ιίυιη 6χ$ι11ί$86 ΓβΊ πηΊιιαπδ 34 ^οί^"ΐί«« τί^ έντεΰβεν έπολΐ'5ρκει ΦΛαδέλφειαν Παιαζήτης, 
έχων χαΐ τους ^Ελλήνων |1ασιλεΤς. 01 δέ άριστευσαί 
τε αύτοΰ λέγονται, χα\ άναβάντες ούτοι 7Γ;5ώτον εΤλον 
τήν ηόλιν. Ούχί•) μίν ουν ίάλω Φιλαδέλφεια ή της 
Λυδίας πόλις ευνομούμενη Έλληνίς. Μετά δ^ ταύτα 
Παιαζήτης ήλαυνεν έπ\ Σχενδέρβα τίν των Αρμε- 
νίων βασιλέα, χα\ έπ\ Έρτζιχαν ττόλιν, τλ των Αρ- 
μενίων βασίλεια, χαΐ έπ\ Αάμαχαν ττολίχνιον λεγο- 
μένην. Λέγεται δ^ ούτος ό Σχενοέρης των βαρβάρων 
ΐΓολλψ των χατα τήν Άσίαν άνδρειίτατο;, και τά 
^ς πόλεμον τόλ^η τε χα\ ^ώμη σώματος, γενέσθαι 
οΟδενΑς δεύτερον, 'β; έιιιίντων ποτΙ αύτφ των Άσ- 
συρίων, πολλάκις Ιργα άποδείξαοΟσι δξ'.α λ<5γου, 
τρεψάμενος τους εναντίους, συν ολίγοις τοΤς άμφ' €0Γρ0Π8(]ΐΐ6 Γθ!)θΓ6 6ΐ 3ΐΐ()3βί3 ίηΓβΓίθΓ6ΐτι. 1 13- ^ αυτόν. Τούτον δέ τ^ν Σκενδίρ^α, ώς άπήχΟετο τξ ηιιβ οαιη ηυοπίίαιη 3ΐ) Αδδ}τϋ8 1)6ΐΙο ΙβεβδδΟΓβΙυΓ, 
ρΐ6πηηςιΐ6 ρΓχοΙοΓβ ηιίϋΟΓίδ νίπυΐίδ Γ3ειηοΓ3 
])6Γρο(Γ3νίΐ, |]0δΐ68ί|ΐΐ6 86ΐηρ6Γ ρ»υΓα η)3ηιι Γικίίΐ. 
Ηηηο δΓ.6ηύ6Γ6η) ευιη Ωϋο πχογ, ςυηιη οιΐίο ρΓΟ- 
86(|υ6ΐ)3ΐιΐΓ, εοιηρΓοΙιεη^εηβ, !η(6Γβιηίΐ, ίρ83(]υ6 
&(] ΓϋμιΓι ςιιΙ)6Γη3ευΐ3 βνββίΐ. ΟοηΐΓβ δοβηιΙοΓεηι 
ί(;ίΐιΐΓ Ρ3]3ζΊΐ68 3ΓΙΙΙ3 ΐ)ΐθΥ6η8, Επζίεαηι βχρη- 
§.ΐ3νίΐ, ηΠιιιη(]ΐΐ6 δοβιΐ(]6Πδ νίηείιπη ίη ευδΐοϋ3πι 
<ΐ€ΐ1ί(. ΡθΗ(ϋ3 οπη) Τζ3ρη1(ΐ38 (Ιοιηυίδδεί, (]υί 6οΙ- 
εΐιίίΐίδ Ιοο3 υδςυ6 3ϋ Αηΐ38ΐηπη ιιγ1)6Π) ΙβηεηΙ, 
1)ε1Ιαηι εοηΐΓ3 03Γ3ί!ιιε6η) 6( Ι46υ03πιη3πι, δ3Π)α• 
εΙ)!» (Ιυοειπ, νβΓίίΐ : ηυειη οΙ)νί3ηι ρΓθε6()6ηΐ6ηι 
ειιΐΗ 6Χ6Γείΐυ« ρΓχΙίο νίείΐ, δ3ηΐ3ε!ιί3ηΐ(ΐη6 υΓΐ)βηι εαυτού γυναικ\, συλλάβου σα αύτδν συν τω τ:α•.δ\ 
διαχρήσασβαι, χα\ τήν βασιλείαν κατέχειν. ΈπΙ 
τούτον δ*; Παιαζήτης έλάσας, τήν τε Έρτχιζάν ν.ά- 
λιν πολιορχών ί:αρεστ](;σατη, κα\ τδν τταιδα Σκεν- 
δέρεω εΤχεν έν φυλακή. Μετά δΐ ταύτα τους τβ 
Τζαπνίδας χαταστρεψάμενος, οι χατέχουσι τά της 
Κολχίδος, ίτύ "Αμαστριν πόλιν καθήκοντα, ήλαυνκν 
έπ\ Καραιλούχην τ6ν Λεύκαμνα •* Σαμαχιήλ ήγε- 
μδνα, χα\ έπεξελΟόντα συν τη έαυιού στρατιά, μά- 
χη έχράτησε καΐ Ιττολκίρχει Σαμαχίην «όλιν. Κα\ 
ώς ούδ^ν ιτροεχώρει ή της πόλεως αιρεσις, ά-εχώ- 
ρησεν άπαγαγών τδν στρατών, χα\ έπανέστησεν έπ' 
οΓ/ου. Μετά δέ ταύτα έλα,ίνων έπ\ τους 4ν τη Ασία ορριι^η3Γβ εΟΒρίΐ. υΓΐ)ίδ βιιΐβιη ΐδΐΐυδ ορρΐιβ;η3ΐίο ρ λοιποί^ς ηγεμόνας, τόν τε Αίδήνην, Σαρχάνην, ]Μ5ν. ευπί ραηιηι δΐιεε6(1(;Γ6ΐ, 3ΐ)(1υε1ίβ εορίίβ, (Ιοιηιιπι 
η•Υ6Γ8α8 οδΐ. Ηίηε 1)6ΐ1υηι ίηίΐΐχίΐ τείίςηίδ ςυί ίη 
Αδΐ3 6Γ3ηΙ (^υ^ίI)υδ,^ει^^ι)^, δ3Γε1ΐ3ηΙ, Μοπάβδί», 
Τ6εοί 61 Μβΐίηί : ίηψϋΓίο()ΐΐ6 60δ 6χρυ)ϋ, 6χριιΙ- 
8οηιιιΐ(]ηβ γρ^ππιπ οοευρ3νίΐ• ΙΙί ευιη Γοροηΐ δΐιίδ 
^εάίΐχΐδ ρυΐ8ί, Ιιθγ ίη$ΙΙΙ(ΐ6ΓυπΙ διΐδ3ΐη 3(! τε^εηι 
Τοιπίΐ'6:ιι. υΐ 3111611), ρΓ<κΐΰΓ 03Γηιιΐ3ηιιιπ, εο^πο* 
ηιίηϋ Α!υ!»υπυιπ, οΐ ΤυΓ^εΐυιη Ρ1ι^}'£;ί^!*(1υ^^η), δεσίαν, Τεκόην κα\ Μετίνην, τήν τε αρχήν αυτών 
άφείλετο, χαΐ έκβαλών αύτούί, τήν χώρα ν ύφ' αύτώ 
ποιηοάμενος, εΐνεν. Ούτοι δ^ ώς σπελήλαντο της 
σφών χιΌρας^ άνέβησαν παρά βασιλέα Τεμήρην, ές 
Σούσαν. *Ω; μέν ούν άναβάντες ούτοι ές δψ;ν ήλΟον 
τω βασιλεΤ, ύστερον μοι διδήλωται. Πλην γαρ Κα- 
ραμάνου τού Άλοσουρίου έπίκλην, κα\ Τουργού- 
τεω τού της Φρυγίας άρχοντο;, οϊ κα>. έπ:γαμ;ας Νοίυΐφ ίη&Γςίη&ΐ65. (30) Οιιί 6( Λίοχ3ΐκ1εΓ. *^ Δεύχανα II, ηί ο. •3 οκ ΠΕΒί'δ τϋκαοΐδ ΙΙΒ. ΙΙ. ?4 

αντφ κοιτβάοίνο!, είρήνην ?,γον• οΐ » λοΐ7ϊο\ των Α »«ί»«ι••"» ί" ίοη8ρΐΌ»«>ηι Γβ8Ϊ5, ΐηΓη «ΙϊοοΙιΐΓ. Η• ήγιμόνων έστβρΜτιμένοι της άρχης, άνέβησιν ές Σβ- 
μαρχάν€ην τά β2σ{λεια Τεμήρεω. ϊαρ/άνην μίν τήν 
πάραλον της Ιωνίας έπιτροπεύοντα, Χ2\ ΜενδδσίΛν 
τον Καλάμβω Ατιό/ονον, χα\ Τβχόην τήνΜαδίαιν χχτ- 
έχοντα» των επτά ηγεμόνων απογόνους γεγονέναι 
οαμίν, των τοΟ Ότουμάνβω, τί;ν της ^λ^ίας άρχί)** 
χοινζ συγχατεργασαμίνων • οΤ χα\ *Α)αδ{νεω του 
βασιλέως γενέσθαι θεράποντες λέγονται. Μ&τίνην 6έ 
χα\ Αίδήνην, δθεν τήν άρχην έκτήσαντο, ουκ ίχω 
^ασημήναι. Τδν δέ ΑΙδίνην λέγεται μόνον, της άπ6 
Κολοφώνος έστε έπΙ Καρ(αν ήρχε χώρας. Τούρκων 
μέντοι γένος τους τε ύπ6 Τουργαταρίων τελοϋντ' 
&ν» χα\ ύπλ Καραμάνεω, και Μετίνη, χαΐ Α1δ(νη, 
έπίσταμαι σαφώς εΤναί τε και δνομάζεσθαι. Κα\ έν ηιιηςιιβ 3ΐΓιιιίΐ9ΐΐ€η[ΐ ]υη|;6ηΐυδ οιιηι Ραί^ζίΐβ, ΐ'»- 
€61» οοπ66ουΐί δαηΐ. ΚςΓι<|ΐπ, '6χεβρΐί8 ί&Ιί^ (Ιυο- 
Ιιυβ, (1υθ€8 Γβςηίβ βυί$ βχ&οΓι »δθ€Π(1ΰπιηΙ 5»πι3γ- 
€ΐι&η(Ιαιη, ςιι« Τβιηίπδ Γβ^ί» βχδίΗ.Ι. 8αΓ€ΐ)3ΐιβ««ι 
ΐ|υί Ιιιΐ2ΐ»ΐυΓ ηι&πΐίπιαιη }οι\ϊ•Λ Γϋ^ίοηβαι οΐ Μύπ- 
(Ιββίαηι, Ολίαπιίβ ηβροΐοδ, Τβ€θβη(|αϋ, ςιιί Γβ^β- 
1)ϋΐ Μ3()Ίηη , &(ηΐΊη3ΐηιι^ Γκίβΐιβ ηβροΐββ 6ΐ ρο- 
8ΐ6Γ0$ 56ρΐ€ΐτι ίΐίοπιιη (Ιποππι Οιίοιη&ιΓι, ςυί £θΐΐ' 
]ιιηΐ!ΐί8 τΊγΊΙ)»^ εοηιιηυηίΙ)π8ςιιβ οοπδίΐϋβ Αδίχ Ιηι- 
ρβπιιηι 8€ςηί$ίνοπιηΙ : ςηοϋ ΑΙαιϋηϋΒ Γ8§ί$ ιιιί> 
ΐ)ί5(Γ08 (]υο(ΐιΐ6 ΓυΊ$5β οοη^ΐαΐ. Μβιίηβδ ^υΐβιη 6ΐ 
>£<)'ίη6$ υηϋϋ πΐςηυηι ηαείί &ίπΐ, «χρΙΟΓΑΓβ ηβ- 
ςυϋο. ^£(1ίπ6ΐπ αΐίαπιβη 8θ1υιη πιβιηοΓαηΐ & Οοΐο- 
ρ!ιοηβ υδςαβ αά Οαπίκη Γβ^ίοπί $6 οΚβικΙβηπ Καππαδοκία υπαγόμενος, τούτο μίν την ύπ'^ Κα- ** ίιιιρβπίαβδβ. ΤυΓϋθ$ ςυίιίειη ββηβΓβ βΐ β58β βί (Ιίοί. ραΐτούφη χώραν, τοϋτο βέ τ^^ν ύπ6 τοΓς Ό'μουρεω 
ιιαηΧ, χα\ τα πλέω της Φρυγίας καταστρέψαμε νος, 
ήλαυνεν έπ\ Έρτζικάν, τϊ των ^Αρμενίων βασίλεια, 
χαΐ έπ\ τίν Σχενδέρεω παϊδα, δς τα-της ήγειτο της 
χώρας, ίστε επ\ Ευφράτην, κα\ της τε Κολχίδος 
μοΐραν οΰχ όλίγην ύφ' αύτω ποιησάμενος, ήρχ^• 
Ταΰτα μ^ν ουν γενόμενος έν τ^ Άιίςί, και μεγάλα 
άπεδείκνυτο δργα • ^ατλ δΙ ώς •• τήν Εΰρώπην δια- 
€άς, στρατεύματα έπιπέμπων, έστε Μαχεδονίαν, 
τήν Ίουνά •• τους ταύτης Αλβανούς κα\ τήν χώραν 
έδήνυ, χα^ πολίσματα άττα εύρων της Αλβανών 
χώρας, έπ\ Ιλλυρίους ήλαυνέ τε κα\ έοήου τήν χιό- 
ραν, λείαν τά έχείνων ποιούμενος. Μετά δ& ταΰτα £6Γΐο 8010, ςυοίηυοΐ 8υ1) ΤυΓ{;»ΐυΓίί8, &υϋ €3Γα- 
ιιι»ηο, 8αΙ) Μαΐίηβ οΐ ^εϋ^π6 ϋΐΐ^υηΙ. δυΙ)8€(2 6» 
Οαρμαιίοείχ Γο^ίοηο, ςυχ 69ΐ 8πΙ> ΟαΓαίβυρΙιβ, η60 
ηοιι ίΙ!2ΐ ςιιαιη ΙΙοπιυιίδ ϋΐϋ Γος6ΐ)8ηΐ, ρΓΧίβΓΟΗ 
111 ϋίΐίοηβιη 3ε42βρΐ& ιη^ιχίπια Ρ!ΐΓ)'ξί£ ρ2Γΐ6, 1)61- 
Ιαηγ ρΓΟίηον'κ €οηΐΓ3 ΕΠζΊεαηι, ΑηιιεηίοΓυίη τ^* 
£18111 €ΐ £0ΐι1;τα δοβικΙ^Γοπι, ςυί 6α 1ογ3 Ιοης;6 1ϋ- 
Ικςαβ υ8ςυβ »(! Εηρ1ΐΓ8ΐβηι Ιοπβϋαΐ : ^άάΙΐΛ ιιοπ 
ωοϋίοΑ €οΐ€ΐιί(]ί8 ραπβ, ςυβηι ΙιεΙΙο ίη (ΙίΐΙοηβιη 
Τ6(ΐ6^6Γ2ίΐ. Ηχϋ (]υί(ΐ6ΐιι οΓΓβοίΙ, ουιη ΓθΓ6ΐ ίιι Α$ΐ;ι, 
ιη8£η8ςιΐϋ νίηυΐίδ ίη οοη8ρύθ(υιιι (Ιατβΐ 35 ^Ρ^' 
ΓΑ. Γθ5ίΐ6α ΐΓ8η8ί6η8 ίιι ΕιίΓοραηι, βχοΓΟίΐίϋυβ ίηι- 
11118818 ίη Μαοβιΐοηίλπι 61 ςυ» βρβοιβΐ Ιοηίππι, Α1- έστρατεύετο έπ\ Πελοπόννησον, τψ μέν λόγψ, ώ; ^ 1)8ηθΓυηι 8θΰθ1&Γαιη Γβςίοπβπι ρορυΐ3ΐ)3ΐιΐΓ. ΟαρίίΛ έπ\ Φώκαιαν χα\ έπ\ θετταλίαν έλαύνων, χαταστη- 
σόμενο; τά έν τ{) Θετταλία, ώστε έπιτηδείως ξχ£ΐν 
αύτφ* του δέΦωχαίων άρχιερέως επαγόμενου σφί* 
ο•.ν έ«\ χώραν κυνηγήσαί τβ χρατίσχην, χα\ λειμώ- 
νας, γερανούς παρεχόμενους πλήθος άπλετον, χα\ 
πεδία ένιπηεΟσαι τά κάλλιστα * τω δβ έργω έπ\ 
Ο&τταλίαντε χα\ τους ταύττ) ηγεμόνας Έπ'.χάρναίους 
το^νομα, χαι έπ\ γυναιχα του Δελουή ήγερόνος 
Τουντεδουλά. Μετά δε ταΰτα, χα\ ώς Πελοπόννησον 
έμβαλών, έχων δή κα\ τ^ν βασιλέως Ιωάννου παΐδα, 
βεωδόρον, ηγεμόνα έστρατεύετο. *Αφιχόμενος δέ ές 
Θετταλίαν, τήν τε Δομαχίην παρέλαβεν, εκλιπόντος 
του έν αύτ!) ήγεμόνο; Έπικέρνεω, χα\ δή χα\ Φαρ- 
σάλων πόλιν, χα\ ταύτην ύπ6 Έπ:χερνα1ων έπικρα- (}υΊ1ιυ8(1•ηι Α11)8ηοΓυπι ορρίϋυΐίβ, οοηΐη ΙΙΙ^τιίοδ 
0Γηΐ8 Ιυΐίΐ : ν88ΐ3ΐ3ςυ6 ΙΙΙ^ΓίοΓυπι Γθ||;ίοη6, ορθ8 
€0Γυπι (ΙΊπρυίΐ, 61 Ίπ §υυπι βηιοΐυιηβΐιΐιιπι εόητοΓ- 
ΐίΐ. ΗΊ$ ρ6Γ;ι€ΐί8 6χρρ(ϋΙίοη6Πΐ 8υ5ΰ6ρίΐ εοηίΓη Ρείο- 
ροηηβ&υηι, τυπιΟΓβ ρπυ8 8ρ3Γ80, ςιιοδί 1)ο11ο 688ϋΐ 
ρ6ΐΐΐιιΐ'υ8 ΡΙιοείάυιη, 61 ΤΙιβδ&Ηΐίϋΐη 8ΐι1)2ΐεΙιΐΓυ8 , 
υΐβίΐή 8ΐ1 Γ68 β6Γ6ηϋα8 ΓοΓβΙ ιΜοπεπ. Ερί8εοριΐ8 
«υΐ6Πΐ Ρ1ιοε6η8ίαιιι ίηνίΐ3ΐ)2( ευηι, θ3ΐοηΐ3η8 γ6- 
^Ίοιιβιη νεηβΐίοηίϋιΐί οοιηιηοϋί88ίπΐ3ΐη, Ιι»1>βιι(βιιι 
ρΓ3ΐ8 (|ΐιχ ρΓ2εΙΐ6ΓβηΙ ίηβηίΟηι ςηιυπι ιιίυΐΐίΐιι- 
ίΐίιιβιη , ρΓ2βΐβΓ68 ε3ηιρθ8 3(1 €ςηίΐ;ιΐυιη ηηΐιίΓα 
ςιΐ3ΐη ριι1ε1ΐ€ΓΓίιη6 ίηδίΓυοιοβ. 1^13 ςυΙ(1ββι ϋχρβ- 
(Ιίιίο νβΓΐ)ί8 ίη Ιιιιηο πιοιίυιη ρ3Γ3ΐ)3ΐυΓ, ^6V6Γ^ 13- 
ηιβη 1)6ΐ1ιιπι ίη(1ίθ6ΐ);ιΙ(ΐΓ Τ1ΐ(;883Γΐ9β (1υε1Ι)α5<|ΐΐ6, τουμένην, ύφ* αύτψ έποιήσατο. Προέλαυνε δέ ές τδ Ο ςυί ίΙ)Ί 32(;1)αηΐ, ηοιιιίηβ 0βΓηχί8 (51), (Ί υχοιϊ τ^ρόσω, τό τε ΖητοΟνιν τδ έν θερμοπύλαις, χαι Πά- 
τρας, τάς έν τφ πεδίφ πρδς τ9| ύπωρείςι του Αο- 
χρών δρους, χατεστρέψατο, χαΙ αΰτφ προσεχώρησε* 
χαι άλλα δΐ των ταύτη πολισμάτων οΰχ ολίγα προσ- 
αχώρησεν αύτφ χαθομολογίη. Μετά δέ ταύτα ή 
Δελουή τοίί ήγεμόνος γυνή, έχουσα θυγατέρα γάμου 
τ& ώρα(αν χα\ έγγυημένην ά^/δρΐ, ώς έπύθετο βατι• 
>^α έκιόντα, ήγείσθαι δέ αύτφ έπι τάδε τών £αλο- Βεΐνίε, ΟβΙρΙιοΓυιη ()υεί8(3'2), Τηιϋείυιΐφ (53) . Ρθ!»ΐ 
Ιιχε ςυ38ί ίιι Ρ6ΐοροηπ68υιιι ΐΓΓυρΙυΓυδ, ευηι οΐϋ- 
ξΐ886ΐ ϋεΙΠ ϋυεβιη Τ1ΐ6ο<]οπιιη, ^υ3ηη^8 Οϋυιη, 
1)ϋ11υηι 8ΐΓβηυβ {[βίεΐιβι. ΡΓοΓβεΐυ8 ίη Τΐιβ88α1ΐ3ηι , 
Βυί ]ιΐΓί8 ΓϋείΙ 0οηΐ3είιπι, ειιηι 63ΐη (ΐ68€Γυί886ΐ, 
ςυί ίη «8 6Γ31, ϋυι Ο^ηιχυβ (5^). Ηίηο Ρ1ΐ3ΐ*83- 
ΙίεοΓυηι υΓϋειη ίη (ίίιίοηβπι βεεβρϋ, ςυ« βί ίρ$3 
α 06ΐ ιι?['ί8 Γ6§6ΐ)3ΐυΓ. Οβίικίβ, αιιη 1οιΐ|;ίυ8 ρΓοε68^ Νοΐυ!θ3ωαΓς1ηαΐ65. 

;51) ΑΙ. ΕρΪ€€τηαΊί. 1ο$, ΟϋΙρΙιοΓυηι άυείβ, ΤηκΙβΙπ^Ιχ. 

(52) ΤυΓϋιΐ^ηί. (34; ϋϋΓνβϋυ) 6( ωοχ €€Γν€ΐίο. 

(55) ΑΙ. €«γμ/ιΊ8, «ι υ&οπ Πθ2ιΐ Αΐοη8 ϋ6 Παυ- 

^ ές. •• τήν πρδς Ίονοΰνα, ίη ΟΓβ, γρ. Ίόνιον, 

Ρατεοι.. Ου.* 01.1 Χ• 3 ^75 Ι.\0ΝΙ€1 ΟΗΛίαοαΟΝΟΥΙ.Λ 76 »Ηΐΐ8 ίη ρΐΐιιπίίβ *\η'Λ βϋΐ ίΐι Γα«ϋι-ί1/ΐΐ8 ηιχ)ηΐί$ ΙιΟ• 
€Γ«ιΐ2ίίιιιιι» ίη ρο(€5ΐαΙβιιι ΓϋΐΙβ^ΙΚ Ρ^x^6^^*» αΓΐ3 ομ* 
ριιΐυΐλ 11011 ραυεα ίβιΐιιβ ΐ60ίοΐ)Ί6, ρ8ΰνίοιΓιΐΜ;ι& ίιι 
6(ΐ€ΐη Γ6€βρίι. ΟβΙνΊ5, Οϋ1ρνιθΓυιιι.<Ιυοί«υιοι%Ιι;ιΙ>ιΊΐ8 
ϋΐίβιιιι ]&ιη •ιιιΙ»ϊ1(ΐΐιι, νίιοιιιιβ ϋββροηβαέ&ιιι, αΐ ίη-^ 
Ι(ΐ11«τίι ;ΐί1νβΓ$υιη 5&86 χαιη 6ΧβΓ€Ίΐιι ρβΓββί'β ^^κοιι^ 
€υιιι ΗΙία ιιιυηβΓί1)ΐι&(|ΐΐϋ (μιαπι ροΐιιίΐ ;>€€6ρΐί6 ηι»!!•• 
ιιΓι§ ΐβ%\ οϋνίπιη ρΓΟοοβ^ίΐ : ςυί Οΐί&ιιι Ιυϋβιι• α** 
&ιιιιιρ9Ίκ» 6αιη(|ΐΐ6 Ε.ίιηυΐ οιι»ι ιι\»ΐΓ6 βυί» η;0ΓΠ>υ9 
ΓίΐιΙ>ΐϋ(]υθ νΐ?«Γ6 ρϋπηίί^ίΐ : Γβ|{ίοιΓι ΜΐΙβιη, ςιΐΰβ 
ίιι (ϋιϊοιι«;ιΐι €οιιθ€8δβΓ»1| ϋα^βιιι ρπφΓβΐΊΐ. Ρ;*ιια 
€81, ί&Ιϋΐη ηιυΐίθΐ'βιιι &ιιΐ9νί$β^ βιιοοΓϋοίβι» (|α<*χιι- 
ύΛίΐϊ ηοΗΐίπβ 8ΐτ;ίΐϋΐ» : «4 >4 ιιιιι^οΓΰΐη ϊιηρυιΐύΐΐ'• 
ΐίΐΜΐι ρΓ0βΓ6&&3ΐυ« ίοιρϋΜΜϋΐ βοοοί'ϋυΐΐ €0ΐ1111ΐίΜ& οσα ήδύνατο, ύπήντα τφ βα^ςλβΤ. Ό 6^ τήν τε θυ- 
χατίρι Μξατο, χτΧ αυτήν 3ιμα τή ΟυγατρΙ Ις τα^ 
έαι^ταΰ ήθη ληέπΕμπ^ * τήν βέ χώραν παραλοκ^ν, 
τοωτΐ| Ι^έατηοιν &ρχο^β« Λέγεται 1^ περΧ ταΰτης 
τΙ^ γυ να ιχ^, ώ; Ιερέως τιν^ Στράτεω Ιηχαλου- 
μένου έρασθει^α * χα\ Ις τ^ ττρόσω &ναι6ε(α; έ>αύ- 
νίύ^ τήν τβ &ρχήν επέτρεψε τφ (ερεί, χαΐ άνα'.ρεί 
πολλούς τοΙς τήν Δελφών ΐϊ^λιν ένοιχοΟντας έργα* 
σαμένγ}. Δι^ ταύτα ύπλ &ρχιερέως ές βασΓ/έα διε- 
βλήθη^αν, ώ( ούχ άνήχον γυναίχα χώρας τοιαύ- 
της ήγουμένην» ύπλ Ιερέως μοιχευομένην, άνή- 
χεστα χαχά ινοιείν τους ηολίτας, χα\ 9ι^ ταΰτα 
4παίραι βααιλέα έπιόντα στρατευεσθακ έπ' αυτούς. 
Λέγεται μέντοι περί του Ιερέως τούτου του τήν γυ- $6, ρ1ιΐΓίιυυ9(4αϋί ϋβΙμΙιοΓαιη ίυνοΐαίΐ οϋΐι υιιοα&ϋ6• ** να^χα ταύτην συγγενομένου, χα\ &λλα ούχ ολίγα ?ς Πίιιο ϋ^1»ΐ3 <:$1 φ5€ορο. ΟϋΙμΙιαΓυιη αραϋ Γβ^^ιη, 
ι^ϋη^ί ΐρ9<4 8θΙα ΐ^Λΐ ι»ια;αιι Γ0|;ΐοιΐ\}ΐιΐ• ίΐιΐοΐΰΐ^ιι- 
ί11:»<|αβ ίιιίιΐΓϋβ αΓίΙϋί&ΐ οΊνββ , ίιιΐβπΐΗ αιΙιιΙΙοΓίο 
Η ΐίΐϋοΓΑΐυιο μοίΐαΐ». Ηίβ ϋχοΐΐ^ΐαβ ΓϋΧ, ΙκίΙΙυΐΜ ϋβ 
ίιαϋϋΐ. ΡϋΓυηίαΓ 61 ιιΐΐα ςιιΟΗλαιιι (16 ί&Ιο δλοϋΐϋο- 
1<ϋ, (|υί 8Λαμπ οοηέΐΐ£ΐϋ(ϋΜβιιι οιιια ιΠα ιιιυΙΐ^Γβ 1ι&• 
1)αΐ(• νίλΐ^ϋΰβΐ (|αο4ΐ ϋ;1ί&ιιι ευΐϋ ϋΐϋβ• ϋ^ΙΐςιιβΓίΙ 
ιιοκ μααοίβ ιιιιι1ί6ΐ'ίϋιι&, ϋαιιι 698 α<Ι οοιίϋΐιΐιιΐιιιιι 
ιΙ<ι^ΐΜθϋΐ«οΐ:) 4ϋΐ1)ΐΐ8ϋ;ιιιι ^11^Α11ιαι^οι1^11υ$ μϋΙϋθύΐ«ι• 
3β 1>($Ιν6λ ϋΜΐϋΐΜ ιιιυ1ίοΓΐ5 ιΐ)ΐ^ηιυ8 αιιΐϋα ι»ιογ)ι>(| 
ιηιμίίυίΐιΐϋ 6Χΐ>μΙΐ'»ν6ΓαΙ• Ιΐίϋ οηυ& 6Γαΐ «Ιο %^' 
ιΐ(ίΓ6 ΤΑΓ960ΐΐ6ΐΐ8|υιιι ΐ6|;υιιι. Οιιί ουιΐλ ν^ιιΐ:ί&6ΐ 6\ 
1(;λΓΐ3,ία Ρο1ορο:)ΐι«5αιιι^ αΙπίαμ^Ι ΛιΐιοΑίιι 6ΐ. Βα)ο* τε γυναΤχας πλημμελήσαι, κατεργαζύμενον δαιμο- 
ν(φτρ6πφ, ώστε ταύτας ^έλχεσθαι όκαγύμενον 
έ«\ συνουσίας. Δελουής θΙ δ τής γυναιχ^.ς άνήρ 
πρύσθεν έτετελευτήχει νόσψ/Ην δΙ οϊΐτος γένος τών 
Ταραχωνησίων βασιλέων. Κα\ ό-ύτε οδχος άπδ Ιτα- 
λίας άφιχόμενος έπ\ Ιϊελοτϊ^ννησον, χατέσχε τήν 
Άττικήν αμα χα\ Βοιωτίαν προ; τξ Πελοποννήσω• 
χα\ δή χα\ Φώχΰιιαν χα\ Π&τρας τάς έχτ6ς Θερμο- 
πυλών. Οδτοι •* μέν ούν υατίρον χρ4νψ ού πολλψ 
διελΟύντι τήν τε ήγεμονίαν άπέβαλον. Κα\ οΙ μέν 
έιπενύστησαν έπ\ Ιταλίας, οΐ δλ αύτου ένέμειναν, 
ές δ ετελΐύτησαν. Τούτων δ* ήν Χ2\ ούτος 6 ΔελουΓ^ς» 
φ τήν γυναίχα &φελόμενος Παια^ήτης ό *ΑμουρΔ• ΙΐϋΐΗ «ίιιΐϋΐ οαιιι ΡθΙοροιιΐιβ&ο. Ν»€ΐυΒϋ&1. 6ΐ Ρΐιχίτ (^ τεω, χα\τήν θυγατέρα Εχο)ν, άπεχώρει, χα\ ές Πε- €ίΜϋΐιι Γαΐι-»5αυ6 υΐ'ΙιολΜ βιΐι» ΤΙινηιιομ)'Ιϋ8. ^ίΐιιιιι. 

ϋθ^68 18(^1» ίΐ116Χ]66ΐθ ΙΜΐϋαιμ ΙύΜφΟΪ^ ποιι μ^ΑΓνο, 

ρηΐ46ϊμΑΐιιιυ απιΐΗΟΐυιιν. ϋιιΐ(1&ΐΜ6αΐ'ΐλΐΐλ ιον6Γ»ΐι>α«( 
III ΙΐαΐΐΑίιι : ΐΜ>ιΐϋΐι1ϋ(ΐιΐ6 ίΐΜ ιΐι»ϋ£6ΓαΗΐ> (|αΒ60 ιιιατ- 
Ιαϊ&μΐι1^ Εχ.1ΐϋΐ'αιΐ ι;/ΰΐϋϋ6 ιιαίι^δ 68( ϋύΐνο» ίΐΐβ 
ϋβΙμΙΐΟΓίιιιι μΓΪιιο«*ρ.8» αιί υχ4Μ'6ΐιι 61 ϋϋυιιι δΐϋ-' 
ίβχβαβ Ρ«]:ιζΗ68, Α4ΐιιΐΓαΐί8 ίίΐΐυ&ι (ΙοινυΐΗ Γ6ν6Γ-> 
&υ8 β&(. Τ8ΐΐ(ΐ6ΐιι 61 ΙινΡ6>υίμ<>0"68ϋΐιι ίΓΓίιϋ• ΥβΓυΐΜ 
^ρλΠΑίιΟΓαιιΙ ι*6κϊοΐλί& (Ιυχ, υ^ ίιι Τ1)6«((;>1ί»ιιι ϊγ- 
ΓυμίΙ, αΓΐ)^8(ΐυ6 ^οι1ιιιιϋ1I^ν^ι,. ςιι» 8ίΙ)ί νί<ΐ6ϋ;ιΐΗϋρ 

%υΐί$βίΐΙΙ96 ίθΓ6• ΙΙΟΟΙΙΙ Γυ£ί61ΐ8 ρΓθί6€ΐυ£ 681 114 
Ρ6ΐθροΙ)Μ681ΐαΐ, ίθΓΐίΐ6Γ ρΐΌρα(8211υΓυ8 1ΐ08ΐ6(Ι», 81 

^ι^^6(16^<;ι« ΡΓοίηαβ ηοιι ρ•Γυια «$1 ευηϋ ίαί4, ϋχ^" 
οίΐϋδ Ρ6ΐομοαιιβ&ο ιιιΙιιιονβΓβ. ΙαΙβΓΪιη »οΐ6Ηΐ ιιυη- λοπ^ννησον έπέβαλεν. Ό μίν οΟντη; Σπάρτης ήγ£- 
μών ώς τήν θετταλίαν έσέβαλε, τάς τε πύλεις έτ:\ 
τ6 άσφαλΙς χαταστησάμενος, άποδράς νυχτ^.ς φχετο 
ές Πελοπύννησον^ώ;, ήν έπίτ), αμυνόμενος. *Πδύνατο 
τάχράτιστα, χα\ Ιμέλησε μέν ούχ ήχιστα δοά τοΟτο 
8ίσ6αιλεΖν ές τήν Πελοπύννησον. *Αγγελία δέ άφί- 
χετο αύτψ, ώς οΕ Παίονες ηγουμένου Σιγισμούνδου 
Ύωμαίων βασιλέως τε χα\ αύτοχράτορος, χα\ Κελ- 
το\ χαΐ Γερμανών ονχ ολίγο*, συνελέγησαν, ώς έπ* 
αύτ^ν έπιύντες, χα\ τύν τε "Ίστρον παρεσχευά^οντο 
δια^ήναι^ χιΐ Δάχας δέ γένος ούχ όγεννές έχοιεν 
μετ' αυτών, της τ• όδβΰ ηγουμένους, τήν έσήγησιν 
του στρατού ποιούμενους. ΣεγισμοΟνδος δλ ούτος δ 
έη\ Παιαζήτην στρατευόμενος, ήγεμών τε Γερμα- ΙΐαΙυιη 6δΙ ΡΑ]8ζίΐί, ΡαιιιΐϋΟβ», (Ια€6 δί^ίβΟΗίικΙο ^^ νών τήν^ ^ρχήν έτύγχανεν ών, περ\ Βιέννην τήν βθΙΙ13ααΓυΐΙ1 θ£89Γθ 61 1|Ιφ6Γαΐ0Γ6, 61 6;λϋθ8 66Γ•» 

ιιΐ8ηο&ςιΐ6 ηοη ρβυοοβ, ία υιιυια 6υ1ΐ6€ΐ089 ΙκίϋΐΜΐι 

Ϊμ8ί ίΐΐΓ61Τ6 (ΐ6€Γ6νΪ896 , ]:ΐαΗ|υ6 Ι^ίΓαίΙΙ ΐΓ»|Ι&ίΓ6 
Ρ3Γ3Γ6, &1ΐ66ΐί8 61 ϋ&θί8• ΙίΟΙΙΐίΐ) 11111 $6116Γ6 ΙΙΟυ ί^ΙΙΟ- 

Ι^ίΐί, ςυί νίϊΒ 81111 (1υ668, 6Χ6Γ€ίΐυιιΐ(}α6 (1ιΐ6ίΐι<α ίη πόλιν τά πολλά διατρΙβων, χα\ χώρας τών ταύτ^η 
Γερμανών &ρχων ού φαύλης. Π7ΐδνων μετά ταΟτα 
προσαγομένα^ν σφίφΐν, αύτ^ς τε βζσιλε6ς &μα χα- 
Οισ^ήχει .Οαιύνων, χα\ της Γερμανών χώρας ήγε- 
μών. ιι08ΐίΐ6Μΐ Γβ|(ίοη6ΐιι. δί2;ί8ηιυιΐ(]ϋ8 ίΐΐϋςυί €ορί88 9^νοΓ8υβ Ρα]αχ)ΐ6ΐη <1ηοΙ•γϋ,ρΗυιο(ι6Γΐΐι8ΐΐΌΓυιη Ι^ιίι ίιη- 
ρ6Γ8ΐΐ0Γ,6ΐ. ρΐβίυίλκιυβ ιιΐ0Γ8(ιΐ8 6&1 \ί6αιι« (^(»-56), ίιιιρ6ΓίΙ'.ιιΐ8 ιΜ €6ηΐ)&ιιοηιιίι Γ&^ίοηί Ιι»υϋ(ΐυ3ςυ»ηι 
ι».Αΐί6. Ροι»(6!ΐ 8υ£6ΐί8 Ραιιιιοιιί1>ιΐ8, Ιιοπιιπ ΓΰΧ 66Γυι;ιΐ)0Γυιιιςυ6 ΐ'6|ίοιΓΐ8 (Ιυχ €ΐ'ϋ3(υϋ 6$1• 
ϋβπιΐϊΐιιίίΐ ίαϋίμίΐ » ιιιυπίβ Ρ^Γΰΐι^^ο (57), ίηιΐβ 'ϋ δ^ Γερμανία (α) άρχεται μέν άπ6 τοΟ Πυρή- ΝοΙυΙδθ ιηθΓςίη8ΐο$. (Ζ^Ζ^) ΡθΓΐ6 ΒηΙο!, Ζηοί/ηια. (57) ΡοΓβίΐ;ιιι «6 Αϊρύη$. 

•* ούτο;. Λ. ηΐ ίη Γοηΐ. 

(α) Ηιΐ06 Ι•€θΐη ηοΐΐ9 ίΙΙοιίΓενΙΙ ΡΓ^ΙιβΓυβ Ια 3€τ'ίψΙοτ\Η% τίτντη €€Γηιζηί€ατνίη ; «89 Ιβίη Γ66<ι4ίΒΐιΐ8. 1:^» * 4 ϋΕ ΚΕΒϋδ ΤϋΚ€ΐα5 Ι-ΙΠ. Π. 7« 

νχίου δρους, οΟεν χάΊ ό ΐαρτησίς |^^ων έπ\ τ6ν πρ^ς Α ΤβΠβδυβ (58) Ου\ίυ$ Πιιίι ίιι ΟοοηΛηηΐ, νβΐδΐι?; έσπ&ραν ώχκανΰν. Κα\ ίστι μίν ή &νω Γερμανία, 
έφ* δτον δέ ιτροΐόντα, χαθήχει Ες τ« Κολωνίαν χαΐ 
*Αργε'/τύνην, ιτόλβις οΟτω χιλουμένας. Τδ δέΐντεΰ- 
6εν χα6ήχι« ίτ). ^Ώκεαν^ν τδν περ\ Κελτιχ^;ν τε &πΙ 
δεξι3ι, χα\ Πυριδαστεί^ν *' έπ* αριστερά, ώ; έη\ τάς 
Βρεταννιχά; νήσους. Έστιδέ χα\ άτ:^ "Ιστρου Γερ- 
μανία, &πδ Βιέννη; πόλεως, ίιζ* αύζΐν ίϊ ίς Τσρ- 
τησδν Προϊούσα χώρα, χα\ έπ\ Βράγαν του; ηολζ• 
μ^0'^;' εΓη Ι* &ν άτζδ Βιέννης ές ώχεανόν &νδρ\ εύ- 
νώνφ, πέντε χα\είχο3(ν ήμερων άνύσαι χατΔμήχο;• 
Κατ 2 δλ πλάτος εΓη &ν χα\ πλέων τούτων βραχύ 
άτ^^τής Κελτιχής ίόντι έπ\ τήν Δαν{αν ** χώραν. 
ΕυνομεΓται δΐ ή χώρα αΟτη μάλιστα δή των πρό; τε 0€ΰΐϋ6ηΐ6ΐη. Ει (}οπη:)ηΊ£ ρ3Γ&, ςιια ίΐαΓ νβΓβυκ 
€οιόηί8πι 6ΐ Αΐ'0θη1ίη&ίη, ιΐΓΐ)β& &ίϋ ιϋ^είλε, 8ΐΐ|ΐ«- 
ηοΓΟβηη&ηίβι ιιιιηούρβίπΓ. Ηίηο ροΓίίη^ίΐ &(1 Οοά^- 
ηυιη ΟαΙΠοπιπ, νβΓβυβ (Ιοχιγαιιι; πΐ τ^Γ^ιιβ βΐπί. 
&ΐΓ3ΐη, ρβίβΐ Ργη(ΐ3ΐ&Γΐ3ΐη (59) υβίριβ 8(1 ΒΓΐ(:ιηΐιΐ• 
Γ.'$ Ίπευΐ38. ΟίοίΐιΐΓ ηιιο<4ΐιο 6(ΐηηληί> οα Π'^ίο, 
()ΐΐ£2ΐι1$ΐΐΌ ρ^ο^υιτ^(, ρ^ι>^ρ^I<'η5 » Υίβηιΐλ ι»ι|ΐΐύ 
9(1 ΤίΓΐβ&υηι Ουπΐ6π, 61 0(1 ΡΓΑ{;3ΐη Β(ΚΜΐη>ηιηι. 
ίοηχίΐυϋο λ ΥίβιιηΑ ΟεββΗΐι-.η ιι$ςιιβ, ΚηΐιιΐΝ βριιΓπ 
€0πιρΐ6€ΓιΐιΐΓ, ςποιΚυπι νίτ ββίΐΐβ ίΐίιιβΓβ νίβπιΐί 
ςυίηηυο ϋίβηιηι εοπΩοβΓβ ροΐβιΐ. ίαΐίΐύϋο β«ι 
η;α]θΓ, βΐίαιη βί «ιυίβ ιΊι^ΓβιΙίϋΐιΐΓίΐβΓ 1[)Γ«νί&6:ιηυιι^ 
> Ολ\\\λ ϋοΐΐίο νβΐ'βυβ Π88ΐί:ιΐΜ ^6ς^ο1|(Μη• Ιιΐη 4ρχτοντεχα\έσϊεέριν, πασών των ταύτη χωρών άμα 113110 βυΙ)βιη2ΐιΐΓ ΐηβΙίοιίϋϋΗ Ιββίϋιιβ, ςπίιη ηιιΙΙλ χα\ Ιθνών, ές τε πόλεις περιφανείς, χα\ εύδαίμονας, 
χα\ ΰπδ σφών αυτών, Ις τ6 Ισοδίαιτον εύθυνομένας, 
δι^ρημένβυς *' χα\ Ις τυραννίδας, χα\ ύπδ άρχιε- 
ρεΟσι τάττομένας, τοΙς ύπδ τοΟ Τωμαίων μεγάλου 
άρχιερέως καθιστάμενους. Κα\ πόλεις μ^ν ές τδ 
ί^οδίαιτον εύνομούμενζι εΓηααναυιαι* Ιν τε τ|) 
&νω χαι τ!) χάτω Γερμανί^, Νορόβε/^γον πόλις 
ευδαίμων, χ«\ Άργεντύνη, χαΐ *Λμπέργον. Κα\ αΐ 
αίς αρχιερείς" τάττδμεναι Κολωνία, Βιίννη ή ές τήν 
χάτω Γερμανίαν, ΙοΟσα, χα\ άλλαι μέν οΟχ δλ(- 
γαι πόλεις, άποδέουσαι τούιων δλίγφ τιν\, &μφ\ 
%άύ; διαχοσίας. Ές δέ τυραννίδας τρεΤς μάλιστα πη 
&έλοι τις τ^ς Γερμανίας ηγεμόνας * της τε Άχιλίης 
«ό>^ως, χα\ *Αονστρίας, χα\ Βλένης, της άνω Γερ- Γαηιιη νβΙ Γβ^ίοιηηη νοί 9«:ηΐίππ) ςπίβ Γ(•8ρίΓίιιιιΐ 

Τβΐ ββρίβΙΙΙΓίοηβΐη νβΐ 0ΰθί(]6ΐΐΐ6ΐη. Π•8£Γ6Ι9 ι•8ΐ ίπ 
υΓ568 ρΓ.Ύΰ1&Γ9δ βΐ ΑθΓ6ηΐ68, ς 1126 39 ΡΙΌρΓϋδ Ι6- 

£Ί1ιυ$ 61 ΐ]ΐιαιη ρΓΟλίιηβ 3<1 2ί(]ΐιί(&(«ιιι αοοοϋβιιΐ 1>υλ 
Γ6|;υηΙυΓ. ΒίνίϋίΐυΓ 6Κ ίη ρΓΐηοίρ^ΐυβ, 8ΐιΙ>]{Μ:ΐ2(|ΐΐϋ 

68ΐ 8206Γ(Ιθΐί1)υδ 6ΐ βρί8€0ρί8 2(1(ι»ΐΊ'ΙΙΐίΙ>(Ι8 Βθ«• 

ιη&ιιο ΡυηΐίΩοί. ϋΓίχ^β (|υηιη ηΐ3χίΜ•« α^Ι 8βιιιιίι&ΐ6ΐιι 
€0η8ϋΙιι1» ίη $ιιρ6ΗθΓ6 6ΐ ίιιΓβποΓβΒβΓίηηιΗα, 8ΐιηΐ 

ΝθΓ6ΐ>€Γ$3, υΓΐΐ8 ΟρίΐΙβΙΐΙϋ, ΑΓ§6ηΐίη3 61 ΑΐΙφ6Γ- 

{υιη (10), ηυ» Γ6|;υηΐιΐΓ 80 βρίβοορίβ, ΟοΙοΐιίαςυβ, 
8 νί6ηη8 ίη ίηΓβΓίοΓβιη 66πΐ)8ηί8ηι ^6^6^6η8. ^ηΐ 
<ΰΙ 8ΐίχ υΓΐ)6κ ηοη ραιιοορ, ρΓορβιηοιΙυηι ϋυεοηΐ»^ 
ςη9Β ίιι ρΑΗοίδ ςυί1)υ$(ΐ8ΐη 8 ρΓΦΐΙίοΐίβ (ΙίΟΓβΓυπί. Ιη 
ΙΓ65 ρπιιείρβίυβ ηπίβ ϋίνίϋεΓβ ρο8δ6ΐ υιιίνβίΒΟ» μ«νίας γενομένης. "Εστί δ^ γένος τούτο μέγα χα\ Ο ΐοΐίπβ Οβηιιαηί» ιΐυοβίιιβ, νΐϋβΐίοβΐ ΑΐζΠίοΒ ιιγ- έπ\ πολΰ διήχον των χατά τήν οίχουμένην, μετά γε 
Χχυθών τών Νομάδων δεύτερον, ώς εΐ ταυτδ φρο- 
ν^η, χ'α\ ύφ* Ιν\ άρχοντι ήγεμόνι, άμάχητόν τε αν 
αίη χα\ πολλφ χράτισ:ον• Ύγιβινότατον δ^ δν, &τε 
ύπ^ τήνάρχτφαν μοίριν τεταγμένον, χα\ περ\ τήν 
ταύτ|} μάλιστα τπ] ρεσόγαιον, θχλάτττ^ ού πάνυ τοι 
τεροσχωμένους, εύνομεΐται μάλιστα δή έΟνών, ών 
"ήμεΤς Γσμεν, οΟτε λοιμού, δ; δή ύπδ τΙ^ς του αέρος 
σήψεως επιγενόμενης, μάλιστα έπιφοιτών τοις έφοις 
άπόλλυσι πολύ τι μέρος τών ταύτη ώχίμων, ο6τε 
&λλωνδή νόσων τών ές ημάς πάνυ τοι είωθότων, 
θέρους δλ χα\ φθινοπώρου έπιφοιταν τών χωριζ•• 1)68 (41), 61 ΛϋδίπηΒ, 61 ΒΙβη» (42), ({υ» ίη 8ΐΐ|)€•* 
ιίοΓ6 (ν6Γΐιΐ8ηία 8ίΐ9 681. 6βηυ8 Ιΐ06 Ιιοηήηυηι ηι8• 
ΐ;ηααλ 68ΐ , Ιοιι^6 Ι8ΐ6ςυβ ρβΓ υηίνβΓδπιη 0Γΐ>6ΐη 
)ηιρ6Γ8ΐ, ιη8|;ηίΐυϋίπ6<]ΐΐ6 δβοιιηϋαιη ρο&ι 8€]ηΙΐ95 
Νοιιΐ8(ΐ68 Ιΐ8ΐ>6ΐυΓ. 1ΐ8ςυβ «ί οοηοοηϋχ' &ΐυ<]ίθ8ί 

688601, 61 8υ1) υΠΟ <ΐ€|;6Γ6ηΐ ρΓΐηΰίρβ, ρ)αη6 688011^ 

ίιινίϋΐί, ιηοη8ΐίυηιςυβ Γοηίββίηιί. 8υηΐ, (|ιι9μιιιιιι 

8(1 €0Γρ0Γ8 8ΐΐίηβ1, ρ6Γ(|(18ΠΙ 88ηί, οΐ <|ηΊ 8υ1> Εβρ- 
ΐ6θΐΓίθη8ΐί 96ΐ8ΐβηΐ 3{8ηΙ ρΙ&(Τ8• 61 6ίΓ€8 ΙΙΙΟ<ΙίΙθΓ- 

Γ8η6ΐΐ!Π ίδΐΐιΐο ηΐ8Γ6, ηη11ίη8 Γοί ίιΐ(1ί{(6η1β8. Ν6^. 
66ΐ £608, ςυο(] 8θί8ΐη, ςιΐ9Β πΐ6ΐίοηΙ)ΐΐ8 ΓβςηΙυΓ 16- 
£ίΙ>υ3. Ν66 ί5Ί 8χνίι ρ68(ί8, ςπββ 6χ εοιτιηιΐο η8• ζώντων αύτοίς θαμά, ώστε χα\ ίχανόν τι άπογίνεσθαι • 8εϋυΓ 86Γ6, η)8χιηΐ6ςυϋ ίιιΓ6ϋ(8ΐ ΟΓΐ^ηΙαΙοβ, ρΐυπ 
ΈοΟ γένους τούτου, ούτε σείει δ τι χα\ άξιον λόγου• || ιιΐ08(ΐυ6 ί1)ί 1ΐ8ϋίΐ8ΐιΐ68 ρ6Γ(1Ίΐ. Ν6«|υ6 8ΐϋ ηιΟΓϋί Ύει δέ θέρους μάλιστα δή έν ταύτΐβ τ{ Χ^Ρ^• 0^ 
λιτεύεται δΙ χατά ταυτά 'Ρωμαίοις, ές τε δίαιταν 
χζΊ ήθη τετραμμένον, συμφερόμενον τά άλλα 'Ρω- 
μαίοις, χαΐ ές τήν θρησχείαν Τω μα ίων. Μάλιστα 
δ^ τών πρδς έαπέραν δεισιδαιμονεΐν. Νομίζεται δΙ 
παρά τούτοις χαί μονομαχία, μάλιστα δέ τών άλλων 
ά^νών, ώστε γηθεν, ούδ* έφ* Ιππων άλλήλο:ς μονό- 
μαχείν• Τ6 δΐ γένος τούτο δεξιώτατον Ι; τε μηχα- 
νάςδν, χα\ Ις τά πολεμιχά έργα, χαΐ ές πάσας τάς ςυί δ^ΐίνο 8υΐυπιη8ΐϊςυβ ΐβιιιρΟΓΟ Γ6ΐίςυί8 ηιοΐ'ΐ8ϋ- 

1>ΙΙ8 Κην68 8υΐΐΙ, 66Γηΐ8ηί36 ίη6θΐ88 Ι8:(1υηΐ. Τ6Γ•^ 

Γβκιηοιυβ γ8π ιη6ΐηοΓ8ΐα ύ\%η\ ^ίΐνη Γ68ΐοή6ΐη ςυβ^^ 

ΐίυΠί. Ρ1ΐΐνί8 ρΓΦ €2Βΐ6Γί$ ΓββίοπΊΙΐΗβ .»»Ιίνθ ΙβΙΙΙ* 

ροΓ6 ίη 1818 Γ6((Ιοη6 ιι1>6ΓΓίιιια €οη8ρ{οίΐυΓ. νΐαυ 
ΐΗθπΙ)υ8ΐιΐ6 Βοπΐ8ΐιθ8 ίηήΐ8ηΐυΓ, ιιβο 6«Ι6Γ8 ςα1<1- 
ςυ8ΐή 8ΐ)1ιί8 όίβύπιηΐ. Νβε βεΐ υ1ΐ8 {609, ςυο! «υ• 
μ6Γ8ΐίΐίθδίαδ Βοηΐ8θθΓϋΐη Γο1ί^ίοη6ηι 6θΐ8ΐ, ιη8ΐίηΐ6 
«108 θ€θΊ(ΐ6ηΙί ρΓορίο(ΐιϊα 68ΐ. Μοηοιολεΐιία 8ρυά Νοίυΐφ αι&Γ^ΙηβΙβι». 

(58) ΡρηοΑά^ηικ. μυβίη ΥίικΙβΙίεα : ηυβη) ΐΛναβη αυοίΟΓ \{(!6(ιΐΓ ρτη 

(59) Ρ^Γ3Τ8ί8πι. ^>ιι6ν^8 ρο8υΪ886. Αΐϋ Αςιιίΐ6ί8ΐη ροηαϊιΐ : 86(1 «μιο•^ 

(40) ΕοΠβ ΒαηίΙίΜτρίη^ γ«| Βαηώένρα. ιηοϋο ιιοιι νίιΐβο. 

(41) Αιΐ{τΐ8ΐ;ι ΑοΗίιιτ, ίϋ 681 δΟ'^ιιΙϋίιιββ, ριο Λπ- (|2) ΑΙ. Βανατίάί, 

•• Περιδαστίαν. ίη Π. κΐί/ι ίοηί^ •• αΐ, Δαχί^ν, «γ Β. €Ι Δχ^ίαν. •' δ ηοημίν^ς, Π. «/ νι ΓβΜ(% ^/) Ι.ΑΟΝΙ01 εΗΛΙ^ΟΟΟυΧΟΥΙΕ ίο 

•*ο& νΐϊΐ 1112111116 εΐΐΚΐΙΓι^ ι•δΐ. ΟοηβΓβιϋιιηΐϋΓ δυΐίίΐη Α τίχν»ς ΐτολύ τιεύοοκιμεΤ. Φίρει οϊ ή χώρχ αΟ;η, ηοη 6({υίβ ίη«Ί(!6π1ο>, νοηπη Ιβιτχ ίπ8ί5ΐΓηΐο&. 
Νβ€ Γϋοίΐβ Ίην6ΐΓια&£€η 16111 3(1 ιιι3ΓΐΓιι>η$ ΓοΙ'κ^υΰςυβ 
ορθπι Ι^βΗίεα ιιι»κί& ίίΐοηβαιη. Ιη αηΠιυι οιιιιιίΙ)ΐΐ8 
ΙΐΓϊΡΓΟ^ζΗΐΊνα ιηαιΊιη» ^ιιιϋβηΐ. ΟπίιίΑΐη επεϋυπί, 
ΙοΠίιβηία ΙιβΠίοα 61 Ι>οιιι1)9Γ(1:ΐΓίυ8 »1) ί^(& ςεηΐβ 
ΊιΓκΊο ιΐ6ηιοπ&ΐΤΑΐο8, ει Ιιίηο ιοίιιιη ρ6Γν3&ί58β ογ- 
Ιιβιπ, υΐ ρ3ΐΐ€Χ §εηΐ69 1)οιηΙ);*Γ4ϋ5 ηιιηε €:ΐΓε3ηΙ• 
ΒβΙίηιιοιυιη Γιυείυιιιιι, ρΓΧΐ6Γ(]ΐΐ3ΐπ οίοί εΐ Γιβικιιη, 
)Ύ^ϊο ΙδΙ» ΓϋΓ3εί8^ίπ)3 ρ6Γΐιϊ1)οΙυΓ. Ρ;πιηοηί3 ((|ΐι;£ 
€ΐ ϋιΐ{;3Γί;ι) ίηείρίΐ α Υίβηηβ βϋπηαηοΓυιιι ορρίιΐο, 
«ι νιτ&υ^ οπεηΐϋΐη, $6ειιη(1ηιιι Ι$ΐηιιη ρηοεοιί^ΐϋ», 
βιΐΐίιιςίΐ Οβεοδ εΐ ΤΓίΙ)3ΐΙθ8. ΥεΓβυδ δΡρίεηΐιΊοηΐίΐη 
«ιουΓΓίΙ 3(ΙΒθ6ΐηο8, (]ΐΐ08 €6ρΙΓιο9 (43) ηυηευρϋηΐ. 
ΙΙ&1)61 Ρ&ηιιυηί3 εΐ ρΓΐηοίρεβ : 38 νεπιιη £ίιΐ|;ιιΙί 
|ΐ3ΐπη8 ΓβξΐιηΙ Γ6{ζίοη68, 8υΙ)]εοΙί ιαιιιεη ιε^ί κιιο 
νεπίβ ςηίΙιυ8ΐΐ3ηι Ι(•§Ί1;ιι$ εΐ εοικΙίΐίοιΓιΐΜΐϋ. Β^'ί^ειη 
(}ε&υο οϋΓροΓβ 3(1ιιΐ0ί1αιη γ3γο οοιι^ιίΐιιιιιιΐ; ν^υιιι 
ρΙοηιιιιΓ{ΐιε 3Γεεΐ'8ίΐιΐΓ εχ Ποεηιοπιηι τε^ία Γαηιίΐίϋ, 
«111 ρΐ'ΙΙΐυΓ 3 6(*Γηιηιή8, 3πΐ ΡοIοιιί^>, 3υΐ 3ΐ) βΐϋβ 
(!6ηΐίΙ>ιι»> Οιιίιίιιιίβ. Κοπΐ3ηο8 ιηοΓΊΙ)υ8 απιιοΓυιΐΜΐιιε 
€!ΐΙΐιι ΓβΠτιιηΙ : εχίεΓυηι 8εςυυηΐπΓ νίαυδ Γβΐίυιιειιι 
ίιΊβιηρεΓαπίίοΓεπι , ςυειηαϋιηοιίιιηι βεηιιαιιί εΐ 
ΟβΙΙί. ΙΙο1ί§[ίοιιειη 8εεΐ3η(ιΐΓ Ι\οηΐ3ΐιθΓυιη. ΙΙοε 1ιο- 
ηιίιιιιΐΗ £(1105 βιίΐΓ.'ΐΦ Γυιΐίΐυϋίιιίβ ε$ΐ, ιιιΪΓυιπςπβ 
(ΙΐιΙα (|υ:ιηΐ3 αικΙαοίβ βΐ ηιιίιιιοδίΐαΐβ ϋεΐΐα |^0Γ3ΐιΐ. 
ϋΐΊΆϋΐ (1ε &υ2ΐ |;ειιΐ6 (|υεηΐ(ΐ3ΐΐΓ ϋβ ιπιπιβρο ρηιιοΊ- 
ριιιιι, ςυί ΐ'υ1ί(]ΐιοηιιη ρΓΐιιιυδ ίη Γεβίβιη 3$εειιι1εΓίΙ, 
4'υηΐ(|υϋ ((αϋεηιαίοΓβιη βίνε ρΐ'οοπΓβίοΓβιη, 3υΐ 3(1- η ιΐΑ^ν ελαίου χαΐ Ισχάβων, τ&λλα πχ/τΐ ουκ Ιλάισιο 
των ίς τΙ;ν &λλην χώραν φερομένων. ΟΓονται Ιέ τί- 
νες κα\ τηλε64λους χβι\ τηλεβολισκους ύπ6 Γέρμα - 
νίον άρ)(ήν αποδεδειγμένου; ές αλλήλους, προελθεΓν 
γ.σΧ ές τί;ν άλλην οίκουμένην. ίίαιονία δ^ άρχεται 
άπί< Βιέννης τή; Γερμανών πόλεως • /α\ έπ\ μΝ 
Ιω τψ "ϊστρψ συμττροΐοϋσα, χαΟήκΐΐ έπ\ Αακούς τε 
κα\ Τριβαλλούς• έπ\ δέ ίρχτον έι;\ Βοέμογ^;, τους 
ΚεχΙους καλουμένους, χαθήκει. "Ενεισι δέ άρχοντες 
ταύτΐ) τζ χώρ^ ' άρχουν δέ δκαστος της ττατρψίς 
χιόρας, κα\ υποτάσσω μένος τιρ βατιλεΖ αυτών, ές 
δσον νομίζεται σφίσι. νομίζεται έπ\ [5ητοΤ:. ΚαΙ 
έτ.ιχωρίφ μίν βασιλεΐ ου τιάνυ τοκ χρώντα^, έτ::- 
γονται δέ Ι) άπδ Βοέμων του βασιλείου οΓκου, Ι) άτΛ 
Γερμανών, ή Πολονίων, τ) κα\ άλλων τιυν ταύ.Τ4 
εθνών συμφέρονται δέ ΓερμανοΓς τά τι όπλα, γ.α\ 
τήν ές τάήΟη αυτών δικταν, έ; τ6 άβροδίαιτον απο- 
κλίνοντες, ζ ί^ααι Κελτούς τε κβ\ Γερμανού;, νο- 
μίζει κατά ταυτ^ '• 'Ρωμαίοίς τα ές θρησκειών. 
Γένος δέ τοΰτο άλκιμον, χα\ ες μάχας τόλμη προτ- 
χριομενον έπιεικεϊ. Ποιούντα: δε κα\ έπιχώριδν τίνα 
των αρχόντων τά πρώτα, ές τΙ;ν βασιλεία ν ανή- 
κοντα • και υ'.κονόμον δ& δντα, κα\ μηδ» άρχοντα 
δνομάζουσι • φωνξ δέ χρώνται ούδαμή παραπληαί^ 
έτέρφ τινι τών γενών, άλλα άλλη τω παράηαν δ•.ε- 
νεγκού^η τε της Γερμανών τε Χ7\ Βοέμων, κα\ Πο- 
λάνων. ΟΓονται δέ τίνες τούτους, οί μίν Γέτας γε- 
νέσθαι τδ πα)αι?>ν , ^λ\ ύπδ •• τδν Αίμον οίκοΟυτας, ιιιίιΓΐ5ΐΐ'3ΐ0Γειιι» ιιεο ρπηοίρειη, ηοιηίηβηΙ. Ι.ίιΐ£ΐΐ3 ^ ύτιδ ΣκυΟών χακουμένους, άναχωρήται ές τήνδε την υΐυιιΐιΐΓ ({υ38ί ρεευΙίβΗ, ιρι» ηϋιίΐ ο,οιηιηεΓοϋ οιΐιη 
1ίιΐ|;ιΐ3 6εηΐ)3αοπιηι βΐ Βοειιιοπιιη ΡοπίΑποππη- 
1)06 (41) Ιΐ3ΐ>6Γ6 ()ερΓεΙιειΐ(1ίΐιΐΓ. ΟιΓιϋβιιι ΐΓ3(1ιιηι, 
«08 βϋΐΐςιιίΐυβ βεΐα» 6Χ8ΐίΐί$86 8ε(ΐ68ςυ6 1ιαΙ)υί886, 
ΐ|υ38 ίιΐ56(1ει-ίιιΙ, 8ϋ1) ιΐιοηΐβ Ηχιηο. Τ3ΐΐ(]ειιιςιΐ6 
•ριιΙ&ϋ8 3 δ6](ΐΙιί8 , εοηεε68ί556 ίη 63πι Γ6^ίυπ6ΐη 
ςιΐ3Μΐ ΙΙΙΙ110 Ιυιιειιΐ. ϋϋίϋαιη ρυΐ3ΐιΙ εο8 ςυοη(ΐ3ΐη 
03608 ίυί886. Ε^ο 3α(6ΐιι, ςυχιΐ3ΐιι ίρβοηιιη ΟΓίςο 
»ίΙ, (ΙίοεΓε ιιυη ρο88ΐιιιΐ• ΡΓ;£ΐεΓ03 επιιι 8ί1ιί (Ιείΐβ- 
ΓΐιιΙ 18111(1 ηοηιειι, υΐ Ρ3ΐιηοιΐ68 νοεεηΙυΓ, ΗΐεΓίυε 
αρρεΙΙεηιιΐΓ αϊ) Ιΐ3ΐί8, ιηηι (Ιβοοηιηι Γογ6 Γ3(υ8 βιιπι, 
&ι 3ΐΐιΐ(1 ϋβ ίιιιρο8υ6Γθ ποιηειι. Βϋςί3 βοΓυιη 681 

ΰΐ1(]3, υΓΐ)5 ί1υΓ6ΙΐΙί88ίηΐ3, ΙβίΓΟ 3(1)306118. 8ίβί8- χώραν, ήν κα\ νΟν οΣκοΰίΐν (Λ δέ ίρασι Δάχας γε- 
νέσθαι. Έγώ δέ δποΐον άν τι εΓη τδ γένις τούτο 
ήν αρχήν•• ουκ αν (!αδ:ως είπεΤν έχοιμκ. ΤοΟνομα 
μέντοι τοΟτο άπό τε σφών αυτών χα\ ύπδ Ίταλων 
καλουμένους, ού πάνυ τοι κα)ώς ίχοιμι έτέρφ 
τιν\ ονόματι χαλεΓν τούτου^. "Εστί δέ αύτοΤς βασί- 
λεια έν Πούδη πόλει εύδαίμονι παρά τλν "Ιστρον. 
Σιγισμουνδον 6έ τ^ν Βιέννης τής Γερμανών πόλεως 
ηγεμόνα έπαγόμενον, ούτοι δέ οΐ Παίονες βασιλέα 
τε σφίσιν αύτοΤς χαθίστασαν, χαΊ χατά τήν αρχήν 
έιτέτρεψαν αύτφ διαθεΐναι, ώς έ/οι έπΙ τδ άσφαλέ- 
στερον. Ούτος μέν ούν έπεί τε τήν Παιόνων παρέ- 
λαβε βασιλείαν, διεπρεσβεύετο πρδς τδν 'Ρο)μαίων ιιιιιικίυιιι Αυ(«ηι 66ΐΊΐΐ3ΐιθΓυιιι ίιηρβΓ3(0Γ6ΐιι (45) αρχιερέα, συνήθη τε δντα αύτφ, χα\ έπιτήδειον ές 
;ΐ{βηΙβιιι ΥΙειιη» \Ό63ΐιΐ68 Ρ3ΐιιΐυηε8, (]6θΐ8Γ3ν^- ^^ τά μάλιστα, ώστε έπιψηφισΟήναι αυτψ αύτοχράιορι 

Ύωμαίων γενέσθαι• Τούτο μέν οΐ της 'Ρώμης αρ- 
χιερείς το?ς Κελτών βασίλευα ι τδ πρώτον έπεδίδο• 
σαν διά τους πολεμίους, οΟς θαμά τε χα\ άνδρειό- 
τατα πρδς τους άπδ Λιβύης ,διαβάντ&ς έκ\ 'ίβηιί^ν 
Βαρβάρους, χαΐτά πολλά της *Ιβηρίας χαταστρεψα- 
μένους αυτούς **. Μετά δέ ταύτα έπΙ τους Γερμα- 
νών ηγεμόνας μβτενήνεχται ή ψήφος του 'Ρωμαίων 
άρχιερέως. Σιγισμουνδον ώς ύπισχνοΤτο 4 άρχ'.ε• 
ρευς, τήν τε άξίαν ταύτην έπιτιθέναι, χα\ δή μετε- 

Νοίαΐβ ΒίΑΓ^ΐηοΙβδ. 

(45) Οε §ί(^ΐ8ΐηυηάο ΙιηρβΓ. ηοη 83Γΐδ Γ60ΐ6. ηιυΐ Γ6[|;<^ιιι, είςυβ ΐΓ3(1ίϋ6ΓυιιΙ Γβ^πυπι υηίνεΓβιιιη, 
«ι ()υχ 3(1 τε^ηί ευΓαπι ρειΊίιιεηι, υΐ οιηηία βίο 
οηΙΙηλΓεΙ, ςαθΐιΐ3(1ιιιο(1υυι ριιΐ3Γ6ΐ 63 Γογ6 οοαιιηο• 
(Ιίββίιηα. ΙΙίο, υΐ ρΓίπιυιη Γε^ίιιιη ΙιοηοΓεηι ίιιϋι, 
Ιβ|;3ΐ08 ιηίβΐΐ 3(1 Βϋϋΐιιηυιη ΡοηΐίΟοειη, ί3ηι «ηΐο 
3ίΙ>ί ί3»ιίΙί3Γ6ΐιι, 61 ιΐ66689Ίιυ(1ίη6 (Ιετίποίαπι, Γ0• 
£308 υΐ 8υυπι 6οη86η8υιη ρΓΧ8ΐ3Γ6(, ςαο ΒοηίΑ- 
ηΟΙΊΙΐη ϋ6€ΐ3Γ3Γ6(Ι}Γ ίιηρ6Γ3ΐυΓ. 1ηΓ•ρ6Γ3ΐοη3ΐη (1ί- 
§ιι1ΐ3(6αι Βοιηβηί Ροηΐίίΐεεβ ρΓίιηο €οηΐΓί1}υ6Γ6 <45) Τΐ66ΐΐίθ8. 

(44) ΡοΓίε ΡοΙοηοτηηί, 

" ταυτά. Λ. ηί ίη γ. »•έπί. Λ. νΐ (λ γ. «• τούτου τήν αρχήν. Λ. ν< ^, •' χατα στρέψαμε νοις α ντοΤς. 
Η. χαταστρεψαμένονς αύτοίς. δΐ ΠΕ ΒΕΒυ$ τυκΓ.ίαΐδ ι,ιβ. ιι. 8? 

τΛμπιτο έτΙ τυΰιφ, ώρμητο μον έπ\ Ίιαλίαν β•.ά Α ^βΙ'ίαΓυιη ΓβξίΙιυβ, ρΓορίβΓ Ιιοδίβδ βχ Ι.ΊΙ»}\ι ίη 

11>βΓίΐΙΙΙ ΐΓηΠ5ν6€ΐΟ$ ΓοΠίΙβΓ Γ9β$0$• Οΐ Οΐι 1Ι)6Π.Ίη) » 

1>2Γΐ>9ΓΊΰί5 Ίη€υΓλΊοηίΙ)ΐΐ5 1ίΙ>6Γ3ΐ8ΐη. ΡοβΙηιοιΙιιιη 
βΙί^βικΙΊ Κοπιβ^ηιιιη ίιιιρ6Γ3ΐ0Γ6η) ρ4)ΐ68ΐ;ΐ8 Ιγ3ι»«• ^ή; Ενετών χώρα;. Ούτοι μΪΊ ουν ώς έπύθοντο 
Σιγίίμοΰνδον ίιϊ της χώρας αΟτών τήν πόρευαν 
ηο:ούμ£νον,Ιπ£μψαν&γγελον, προαγοριύοντες αύτψ, 
μ^ βηίναι διλ της χώρας αύτ(7.ν. Ό βλ οΟκ 2φη 
τείσεφθα:, &ν μή γνψ α6τοΰ> ττειρωμ^νους *ργψ 
βΐ2Χωλυσα( ^(«πορευέμενον. Παρ:σχευά(οντο μ&ν 
οΰν οΙ Έν£το\ σ•^ρατ'^ν, καΙ διεχώλυον. 'βς 2λ {ίθετο 
χωλυβμενος. τταρετάξατο ές μάχην, κι\ συνέβαλε 
τφ Ένΐτίρ στρατψ. κ4\ άπεγίνετο αύτώ ουκ ολίγα 
τονί στρατεύματος, τραπομένψ τε ές φυγήν. χα\ 
μίλι; β(αφυγίντι τους εναντίους. Ούτος μέν δί;έπδί 
τε άπέγνω τήν δι'Ένΐτών πορείαν, άπήδΐ διά της 
άνω Γερμανίας, ές τί^ν Αιγυρίας τύραννον άφιχόμε- 
νος. Εντεύθεν δέ ές Τώμην παρεγένετο. Κα\ βασι- 1813 651 » ροιιΓιΓιεβ 2(1 ββΓΐη2ίΐΐ05. δί(;ίϋΐηιιιΐ(1ιι$. 
ΰπιη 6>Μΐ (1ι^!ΐίι»ΐβιη 56 ϋβΐΜΓυηι Γ6«ροιι«Π>>'βΐ 
ροηΐΊΓβχ, 8Γ0βΓ$ίΐιΐ8 βΐ τοοαίιιβ β$ΐ ϋ ροη(ίίΙοβ, ιιΐ 

ίΐ1ΐρ6Γαΐ0Π3Ι1Ι ΐΙί^ηίΐαΐβΠΙ 9€εΊρβΓ6ΐ. 8ί(ξί8η!ΗΙΐ4]ΐΙ8 

Ηοη'2Γη ρΓοΓιοί8οοη$, ΊΙογ ΓαοίοΙ).*!! ροΓ ΥεηβΙοηιιιι 
Γο^ίοηβιη. ΙΠ, ιι( ριίιπυηι ηιιιιΐίαίιιηι 6!»Ι 8ίςΙ«- 
ηιιιηιΐιιιη ρβΓ 39 ΊρβοΓΜίη Γβ^ιίοηεηι ΐΓΑηβίΐιι η Γ;ι• 
06Γ6, ιΐΗδοπιπί ηιιηιίιιιη, ςαι ηιοηβΓ6ΐ υΐ ίρ80Γΐιιη 
Γβ^ίοηβ βχεβιΙι^Γΰΐ. Ηίο ηυηΐίο Υβηοίοπιιη ρ^ΓβΓΟ 

Ι1θ(ξΐ6χΗ, 11*181 €6ηΐ6Γ6ΐ <Κ>8 Γ6ΐρ89 ΐΓαίΙβίΐΐΙΙΙΙ ρπΐΐΐί' 

λιίΐυΓοβ. Υβΐιβιί ίκίιυτ, εοη^ΐ'β^πιο βχβΓείΐιι, τίιη Γβ- λιύςτε χαθειστήκει ύπλ του με ισάλου άρχιερέως ές Β εοΓο ραπαΙίΑΠί δί{;ί8ΐηιιη(]ο, ηίδί €0ΐιίβ8(ίιιι 8ΐΐ3 (1ί8- Ίουτο αποδειχθείς. Μετά δέ ταΰτα έδείτά τε του άρ- 
*χιερέω; συμβαλέσθαι έ; τήν έπ\ τ6ν β&ρ^αροναύτω 

έχστρατε-αν γινομένην. '^τειτο δέ αύτ6ν χρήματα 
τε και άνδρας. Ό δέ προς τε τίν Κελτών βααιλία 
δι:ττ/9εσ^ευσάμενος, χα\ «ρδς τ^ν Β'^υργουνδίας τύ• 
ραννον, διεπρίςατο δοθήναι ές δκτακισχιλίους, κα\ 
ατρατηγί^ν τ^ν Βουργουνδίας ήγεμίνος &δελφόν. 
ΤΙαρεσχευάσατο μέν οδν χα\ αύτδς συλλέξας στρά- 
τευμα άτΛ Γερμανών, όσον ήδύνατο μισθωσάμενο;. 

'βς ήδη αΰτφ τε τά εΕς ^δν πό>εμον παρεσκεύαστο, 
Ε £ήλαυνε λαβών τους τε Παίονας >:α\Δάκαςτής6δοΰ 
ήγόμδνας εύθυ του Ίστρου έπ\ Πσιαζήτην. Διβ- 
-πρεσβεύσατο δέ καΐ 'κρ>^ς τους Ιταλών κα\ Ιβήρων οβ8δί886ΐ Γβςίοηβ. (]( εο^ηονίι Υβηβΐο8 ίϋ ιηοΙίΓί, 
ΰορί33 Ίη 30*16(11 6(1αχίΐ, (*( οιιηι ΥβηβΙοηιηι 6Χ6γ- 
οΊΐιι ρΓχΗιιιη οοηιιηίδίΐ. ΑιηίβίΙ βιΚβηι ίη 60 ρΓΦΐίο 
ηοη η)0(ϋ€8ηι οχβΓΰΗυδ ρ^πίειπ, ίρ86<(ΐιβ ιη Γιΐξ»ηι 
€0ΐηρυΐ8Η8, χ^Γβ, ςαοηιίηυδ Γ3ρ6Γ6ΐηΓ, Γπ[|;» βτα- 
8ίΙ• Ουιη ]3πι ρΐϋηίδδίιηβ άββροΓβτβΙ 86 ροδδβ ρ6Γ 
ΥΰηβίΟΓυπι Γβ^ίοηβηι 3(ϋΓ6 Βοιηαηι, ίΐ6Γ Οβοΐίΐ ίη 
8υρ6ηοΓ6πι ΟβΓίη^ηίαπι, ρ6Γν6ηίΐ()ηο &ιΙ υ([ΐΐΓί£ 
8ίν6 Μοϋίοίηηΐ ρΗποίρΰΠ). ΙΙ1η€ ίΐ6Γ Βοπι»η) ίηκΓι- 
ιυίι; ςιιο οιιπι Υ6ηίδ86ΐ, ΙιηρβΓαΐΟΓ α ΡοηΐίΩοβ ηΐ8- 
χίηιο οοη3α1ιιΐ&1ιΐ8 6δΙ. Ρθδΐ6& ΓΟ^ηνίΙ ροηΐίΐΐοοηι 
ιη:ιχίηιιιηι ηυιϋίυιη, ηηο 9(1]ιιΐΗδ 6χρ(*(]ίΐΊοη6ηι 
<:οηΐΓ3 ΒαΓΐ)3Γ08 δυ8€€ρΐαη) οοηΓιοοΓβ ρο8&6ΐ. ΡΙ&- ηγεμόνας, χρηματί^οντος δέ τούτο ^'" αυτψ -ιοϋ άρ- ^ ^ίΐαΐοαΐ ηπίεπι ροουηίαηι νίΓθΐ}ί|ϋβ. ΡοιιΓιΓοχ 1ο- 
χιερέως, αΐτούμενος χρήματα και άνδρας. Κα\χρή• ίξ^^Ιοηβ ηήδδ2ί 3(1 βαΐΐοηιηι Γββοηι ΒηΓ{5Μ"*ΠΛ*ςιι« 
ματα μέν έπεπ^μφει αύτψ Ικανά ό άρχιερευς άν* ϋυεβιη, είίβοίΐ υΐ8ίΙ)ί (ΐ3Γ6πΙυΓ (•€ΐο ηΓιΙΙΐα ηιίΐίΐιιιιι; 
Ιρτςιε, 1)θ11ί αηΐεηι (1ιΐ6οηι αεεορίΐ βυΓ§υη(ϋ26 (1ηοί8 Γγ3- 

ΙΓ6Π1. $ί^ί8Π)υη(Ιυ8 <|υο(]Π6 86 «(1 ΙιβΙΙαηι ραΓ»1)3ΐ, οοηδεΓίΙιεηβ βχεΓΟίΙηιη βχ βϋπηαηίδ, ςιιοβιηπίΐηο 
ροιυΐι πΐ6Γε6(Ιβ ^οη^υ^6η8. €αιη ]3πι 8(1 ϋβΠυιη &3Γΐδ ίοΓεΙ ίπ^ίΓυαίυδ, 2ΐ3δυ(ΐιρΐίδ(|α6 Ρίΐηηοπ'ώηδ 4*1 
Π•'€ίβ (ςιΓι €1 Υ3ΐ36)ιΙ) ςηί ίΐίηβΓΑ ΗΐοηδίΓαπβηΐ, Γβ€ΐ;) ροΓ Ιδίπυηι οοηίΓα Ρ<ι].ιζΙΐ6ηι οορί&δ (1υχί(• 
Ι'^-βϋΐΟδ ςιιθ(|η6 ιηίδίΐ, €0η8(ΐΐ6ϋΙβ ίϋ ΡοπΙίΓιεβ ιηβιΐιηο, &(Ι ΙΙίδραηοΓηηι Ιΐ3ΐοπΐΜΐ(]ΐΐ6 ρΓϊκοίρϋδ, ρ<Ίβη8 &ιΙ 
ΪΛίΛΰΛ (Ίρβϋίίίοηεπι ιηίΐίΐβδ βΐ ρΰοιιηίλΐη. Ροιιΐί'βχ ςιιοηπ6 ηιίΠίββ πΓΐδίΐ, 6( ροοιιηίαηι δπρρηίίιανίΐ. 
Ό μίν ουν Παιαζήτης, ως έπύΟ^το έπιέντα οΐ Ρ;)]3ζί1β8, ςπ^πιρΓίηπιπι (ΙϊιΙίείΐ δί^Ίδππιηϋιιηι Σιγισμοΰνδον τ^ν *Ρο)ραίων αυτοκράτορα, συν 
•7:ολλψ στρατεύματι έλαύνοντα, παραλαβών τ6ν της 
Ευρώπης τε κα\ *Ασίας στρζτδν άπαντα άντετι^ήει 
ίηΧ Ίστρον ^ έδύνατο τάχιστα πορευέμενος. Στρα- 
τοπέδευα αμέ νου δέαύτοϋ άπ^ τοΰ "Ιστρου έπ\ στα• 
ΰίους τισσαράκοντα, οΐ Κ£λτο\ αυθάδεις τε δντες. βοηι3ποΓΜη)Ιηιρ6Γ»ΙοΓ6ηι, πια|$ιΓΐ8 €ορϋ8 δΐΐραίπηι, 
αιΙνβΓ^ηηι 56 ροΓ^βΐ'ε, -άοχαρίο ΕιίΓορίβ Α8•»ΐ|υ«ι 
βχιτοίΐυ, 8υηιηΐ3 οβίβπίαΐβ οΐινίαπι ρηοΓοοίιιβ 681 
Ιιοδίί αδηιΐ6 3(1 ΐ5ΐΓυη), €3δΐΓ3ςυβ €θιι>ηιυηίν'α 3ΐ) 
181Γ0, δίικίϋδ ςυ38ΐ ςη3(ΐΓ»ςίηΐ:«. 6α11ί ηιΚβιη, ηΐ 
8ΐιηΐ3υ(ΐ3€69, ρΙϋΓυηιςηβ τογο ίηιρπΐ(ΐ6ηΐ68, οιιηι Χ9ΐ\ αγνώμονες ως τά πολλά, άξιουντες σφών αυτών "Ι^ οιιρ6Γ6ηΐ νίοίοπβιη βυ^ηι ΓλοβΓβ, 3πη3 θ:ιρίϋΐιι» μένων τήν νίχην γενέσθαι, όπλισάμενοι έπήεσαν 
ιτρ^εροι, ώς άναρπασίμενοι τους Β:(ρβάρους. Μά* 
χι\ς δέ καρτεράς γενομένης, τρίπονται οΐ Κελτο\, 
χα\ φεύγοντας άνά κράτος, χα\ ουδ«ν\ κ^σμψ, έπι- 
τδίπτουσι τφ σφετέρφ στρατεύματι, έπισπομένων 
τ<«>ν Τούρχων ένταΟθα άναμ\ξ γενομένων αυτών. 
'υς επέχείντο οΐ βάρβαροι, τρέπονται άμα τούτοις 
οΓ τε Οαίονες κα\ οΐ Γερμανοί. Έπειγομένων δέ είς 

ΝοΙαίΦ Γη8Γ£ΐηαΙθ5. 

(46) €1»π5ΐίαΐΐ0Γυιιι εΐαϋ^•» 1595. ΒαΓΐ)3Γ08(|ΐΐ6 3^{Γ6(]ίυηΙϋΓ ςϋ35ΐ 60 ρΓΐιηο ίιηρβίιι 
ϋοηιΗυπ. Τβηιίειη οααι ρΓχΙίυπι ιιΐηηηπβ πΐ3χίιηα 
νίηυΐβ Γ6ΓΤ6Γ61, 63ΐ1ί Γϋ|;3ΐη Ίηβιιηΐ : ίηοίΐιϋδδίιηο* 
ηυβ οαΓβϋ ειιηι 3§6Γ6ηΐυΓ 3(1 5υθ8, Ιηδβςυοηΐίϋπβ 
Τυιχίδ, 6ΐ δί|;ί8ηιυη(1ί ωίϋΐίϋυβ 3(1αΓΐ8ΐί8, 31Γ0Χ ρΐ'«• 
Ηυι» οοοΠαιη 681 (46)• Ομόλ 3επΐ6Γ ίηδΚβΓβηΐ ΤίίΓοί, 
ί•ΐί3πι Ρ3ηηοη68 61 66Γΐιΐ3η1 ία^χ ϋ3ΐΙθΓυιη £6 80• 
οί3ηΐ. ΡβδΙίηαηΐ'ώυδ 3υΐ6ΐη ϋδΙδίΓυηι ΐΓβηβ'ΐΓβ, ηι3- •• ιοΰτυ». Λ. II ι ίη €οηΙ. 83 Ι-ΑΟΝίαΐ εΠΑ£€θαθΝΒΥΙ.« 84 

χίηΐ2 40 Ρ^ΐ"^ ^16^^^Iα$ Ωαιηίηβ »I^8υIηρι^ 6&(. Α την του ""Ιστρου διάβασιν άπώλειο ηολ>.2 του στρα* Ρ^ιεία β&ΐ εί£ϋ6$ ιη^^ηα βαΙΙοΓηηι βΐ Ραηηοηυιη ρβτ•* 
βαπίίππι. Ουχ ΒυΓ£;υο(Ιίοηϋΐιι , ςυί ΐοΐίυ» 1)«1Ιί 

ίΐηρ6Γ3ΐΟΓ βΙΡΟΐΙΙΑ ϋΓαΙ, α1> 1ΐΟ&Ιί|)ΙΙ3 €Αρΐιι» 6&Ι : 

€2ρΐί 5Ίη1 61 3ΐϋ Ραιιηοιΐ68 0«Ηί4ΐυβ ρΙυΓίανί• ΑΙ 
$ίξί$ιηαη(]ϋ8 ίη ηι&ιΊιηαιη νίΐφ ^^5^ηη16η αιΐϋαείιιβ, 
νΐχςιιβ 1ΐ08ΐί$ πΐΑηιιβ, <)ΐιοη)Ιηυ» ο^ρβΓβΙιΐΓ, ββΤα* 
(ΐ;ίβη$, ΐΓίΓειηβιπ, φιχ ία Ουιηίηβ βι&ι, €οη5€6η<Ιίΐ, 
Ο^ζαηΐΊϋίηςιιβ ζιΐ 6γχοογιιπι Γ6((€ΐη ιιανί^ανίί. €ιιιη 
ρΐιιπηι» εαιη ίβία Γβ^ο (ϋ5$6Γΐι 18861. βί φίΛ νοΐ6ΐ)3ΐ 
6χρ€(1ί?ί85βΐ, (Ιαιηιιηι Γ€νοΓ8ΐΐ5 681. Ρ3]αζίΐ68» Αιηυ- 
Γ3Γΐ8 ΩΓπίδ. ΟϋΙΙίβ ΓαηαοηΊϋυβςιιβ ίιΐ8ί8 βίςαβ Χυ§ι* 
Ιίδ» Γββίοηβφ 60Γυ9ΐ ]3ΐιι ιι;κ2]ογ6 ββουπί&ΐβ ρορυ- 
ΐ3ΐ)3ΐαΓ. Οϋία 6112111 οοηίΓα 1ΐ08 6ΧβΓείΐιΐ8 (Ιυΰΐβίβΐ, 
ηίΑΠΓίρί^ηιιβ ρΐυππια €3ρΊ6ΐ)&ΐ. ΡΓοΠοίβοβηβ &α1βηι 
ΙιρδΙίΙί 3ηΊιηο οοηΐι*) ΡυϋΑΐη» Ρϋηηοηυπι Γβ^αί ββ- 
(Ιβιη, ρο(1&|;Γ3 ΙαΙ)0Γ3νίΙ : ηοο Ι^ιηευ &(1πιοϋμιη 60 
91ογ1)0 3φίϋΐυ8 65ΐ. Παυιΐ Ι3ηιβηα8$6(ΐυίςυ60, ςπΊιΙ 
61 ίιηρ6(]ίιΐ)6ηΙο Γογ6 ροΐ(ΐί&86ΐ» 6Ι1Π1 Γβ&ϋηαΐ6ΐ 
9(|ν6Γ8υ8 Βυϋ3ΐη, ςιιοηιίηΐλ8 ββιη ιΐΓΐ)6Εη ΒϋΛ ϋίΐίο- 

\118 Γα06Γ6ΐ, Γ6|ίθ1ΐ6ΐη(ΐη6 υηίτ6Γ8ΙϋΟ 8υ1)]ΐ£6Γ6ΐ. 

ΥΰΓυιη ρ<?Γορροηυπ6ροϋ3|;ηι ΐυηα 13})ογ2ο8, Γ6ν6Γ• 
$118 68| (ΙοιηιιΐΗ : 6ΐίΑΐη εορί«8 ίιι βιιαιη Γ6{ίοη6ΐη 
3&ϋ(ΐχί!. Ραβίβα ιιιί88ΐ8 6Χ6Γ6Ίΐί5υ8, Ρίΐηηοιιΐ3ΐιι 
.νιι&ΐ»1>3ΐ. ΤβηηρΟΓβ 0υΐβηίΐ 3)ίςυ«ηΙαΙο ίηΐβΓρΟδίΐο, 
Μΐιΐιη ΜγΓΧΦ (αο5ΐπ ΜΑΓ6αιη νοοαπί) 1)&6;2 ϋυεί 
ίηΐυΐίΐ, €ήιηίιΓι βίιΐ^ιηβ, ςΜοά ρΗοΓ &<1]αη§6η8 86 
Ι^ΜπηοηΊϋυδ, εοιιΐΓβ 86 56ΐ1υιη |6886πι. ΟβεοΓυιη 
(βίνβ ΥαΙαοΙιοΓυιη, ίη ςιιίϋιιβ 61 ΜοΙϋ^τί) ([6η8 56ΐ1ο τβύματος κατά τ^^ν ποταμών, Έγένετο βέ φ<5νος πο- 
λΙ»ί, όλλυμένων των Κελτών κα\ Πα•.όνων. ύπδ τ(νν 
Ιναντ(ων, χα\ 6 Βουργουντ(ων στρατηγΐ»; έάλω, χα\ 
Λλλο: ούκ όλ(γοι Παι<5νων τε κα\ Κελτών. Ό μίνδί] 
Σιγισμουνβος διακινδύνευσα; εά δσχατα, κα\ παρα- 
βραχν) άλώναι διαφυγών ••, έμβάς ές τριήρη, κατά 
τδν ποταμών δπλει έ; Βυζάντιον παρά βασιλέα Έλ- 
λήνων. Ές λόγους δΐ ά^ικδμενος τψ Βυζαντίου βα- 
σιλεΤ. κα\ χρηματίαας αύτώ οσα ήβούΧετο, φχ^το 
αποπλέων Ιπ' οΓκου. Παιαζήτης δΐ ύ Άμουράχεω, 
ώς τους τε Παίονας έτρέψατο κα\ Κελτον;, έλτ^Τ- 
ζετο ττ)ν χώραν αυτών, άδεέστερον ήδη χωρών Ιπ' 
αύτους, κα\ άνδράποδα πάμπολλα αγόμενο;, χα\ δή 
έπελαύνων έπ\ Πούδην •* τά Παιόνων Ρααίλβια. 
Ικαμνεν ύΐϊ^ της νδσου, ποδ^λγ^αν γάρ ένόσει. 
Μή •■ μέντοι ήνωχλεΐτο δπ6 της• νδσου, ούκ Ιχω 
λογίζεσβαι, δ τ{ περ άν γένοιτο αΟτψ έμποδώγ, έπ^ 
Πούδην τε ιλάσαι, κα\ παραστήσασΟαι Πούδην, τά 
Παιδνων βασίλεια, κα\ καταστρέ'}ασ6αι τήν χώραν 
αυτών • νΰν δ^ κάμνων ύπΐ της νόσου, επιεικώς 
πάνυ άπενδστησέ τε αύτ?)ς, κα\ τ^ν στρατών άπήγα- 
γεν ώς την χώραν αύτοΰ. "ΙΓστερρν μέντοι έιιιπέμ- 
ίϊων στρατεύματα έπ\ Παιονίαν, κβ\ Παννοδα- 
χίαν *•, έδήου τήν χώραν. Χρόνου δΐ επιγενομένου, 
έι*\ ΔΙκχς, κα\ Ιπ\ Μύρξαν, τ^ν Δακίας ηγεμόνα 
Ιστρατεύετο, αΐτιασάμενο; αύτ6ν, ώ^ ύπάρξαντά τε 
'πόλεμον κα\ συν τοίς Παίοσιν έπ' αύ•Λν στρατευό- 
μενον. '£στι δ^ γένος τούτο (Δ5κες) άλκιμόν τε τά ρΓβ!8ΐαιιϋ88ίιη» 681, 066 Ι8ηΐ6η 3(]ηιο<)υιιι ΐΜ)ηί8 (^ ϊς τδν πόλεμον, κα\ ού πάνυ τοκ εύνομούμενον, κατά Κΐι1)βΓΗ3ΐυΓ Ι6|;ί1)υ8. Υΐοο8 ρΙβΓοηιςπβ ίιιοοίιιηΐ^ 
ϋβηαβιιΐοβ ρα»εΐΐ3• ΕχΙβικΙίΐυΓ Ιιοπηιη τ^ιο (47) 3ΐ) 
|Ρ»ιιιιοηιιιιι ΑΓϋβΠο, α Ρϊπποηιιιη 03εί3 (ηυ» 61 
ΧΓ3υ88}*Κ3ΐι{3) ίηίιΪΗΐη 8ΐιιΐ!€ΐι$, Ό8ςπ6 2(1 ροηΐυιπ 
ϋαιΐηαιπ. λ (ΙβχίΓη,ςυη ν6ΓβίΙ %ά ιη&Γ6, ΙβΙγοΩιι- 
νίο λΙΙϋίΐυΓ : > βίιιί&ίΓΑ Γβ|;ίοα6ΐιι Β3|ζ<]3ΐιί3ΐιι 3ρ• 
ρ6ΐΙ;ιΐ3ΐη Ιΐ[3ΐ)β{• ΒΊ8(ίηκυι( εοΓυιη γ€^!οιι6Π1 ηιοηβ 
ΙΐΜΐ^** 8<' ροΓΓΐ|ξ6η.«; οιΓι Ργ38ο1)ο ((]υί οΗπι Ηχιηυδ) ηο- 
ιι•ηι ίιιοοΐ3βϋίχ6πιΐ)(. Πυίο γρ^ΊοιΓι 3(Ι]366ηΙ ςιιί()3ΐιι, 
<Ιΐ'8Γ7ΐ1ι:ΐΓΐιιιΐ|;6ΐιβΐ'6ροηρ3ϋ6ί,ηυίορΊ1)ΐΐ8ρΙυηιηυπι 
ροι8υιιΐ, 8υ1•ί6εΐί €3ζβιηίΓθΡο1οηοΓυιη τε^ί. Ιπίοαι 
1*6(^610 60ΐηίΐ3ΐιΙιΐΓ $ΰγΙΙΐ3Β Νοιη3(ΐ68, ςυοειιηαιΐ6 
Ιι^ΙΙηιιι νβΓίβΐ'ίΙ. Υίηιιβ 3υΐ6ΐιι 6]ϋ8 ίη οΐΜίΓι 1)6ΐ1ο 
ρΐΊ^οΐ3ΐ'3 1ΐ3ΐ)ίΐ2 (;6Κ. ϋ.Η (ίηίΐίιηί «ιιηΐ, ςιΐ3 86 ίη χώμας οίκοΰν. πρ6ς τ6 νομαδικώτερον τετραμμένον. 
Διήχει δ' αυτών ή χώρα, άπδ Άρδελίου της Ηοιόνων 
Δακίας αρχομένη. Ιστέ έπ\ Εδξεινον πόντον. Έχει 
δ^ έπ\ δδξι^ μεν καθήκουσα έπ\ θάλασσαν, τ^ν 
•Ιστρον ποταμδν, έπ άριστερδ δΐ Βογδανίαν χώραν 
οΟτω χαλουμένην. Διείργει δε αύτους Ιπ\ Παιονοδοτ 
κίας δρος, έπ\ πολύ διϋκον, Πρασοβ>>ς •• χαλούμι- 
νον. •Εχει δ' όμορους ή χώρα βΟτη, κα\ Σκυθών 
των Νομάδων μοΤραν ούκ όλίγην, γένος πολύ τι κα\ 
Ιλβιον, ύπ6 Καζημοίρεω τφ βασιλεϊ ταττόμενον • 
ΰφ' ψ δή καΐ ΣκύΟαι οΐ Νομάδες ταττόμε»/οι, <πρα• 
τεύονται, ^ άν έξηγώντιι. αυτό; τε άρετήν παρεχό- 
μενος ές πόλεμον άξιόλογον. Τούτων δέ Ιχονται ^ 
Πολάνοι μίν πρ6ς άρκτον, Σαρμάται δέ πρ^ς Ιω. ^('ρΛβιιΐήοιιεηι ρ3η(}αιι(, ΡοΙοιιί : ςΐ|& νβΓΟ ΓΡ^ρί^ίΐ ^ Δαίχε; δ^ χρώνται φωνζ παραπλησί^ τή Ίτολων, οΓϊεπίβιπ , δαπιιηΐ;!*. ΟαοοΓυαι ϋπ^υ) 8ΐ'ΜίΙί8 (;81 
)ΐ;<1οπιιιι Ιμι6ΙΙ% : 3(Ι6<) Ιβιιιβη εοΓΓυρία 6ΐ<Ιί(ί6Γ6η8 
μι 4ϋ01ειι1ΐβΓ Ιΐ2ΐί ςυββηΐ ίηΐ6ΐ1ί(^6Γ6, ςη» ίβΙΟΓυηι 
νεπίΜβ ρΐΌ<ιιιηΙί2ηΐιΐΓ. Ιΐηιΐβ ηυΐβιη 41 Ιί'^Β^^ ηιο- 
ιίΐιιιβςιιβ λοηΐ3ηί8 ηβΙ, ίπ ί8ΐ3ηι Γβ^βηεηι 2ε668<6- 
τίηΐ, ίϋί(ΐιΐ686(ΐ6β Οχ6Γίη(, Η ηιιΙΙο ηίΐθΓΐ3ΐίυηίΐ ιεεερί, 
ηβ^ο Μΐί(]ΐΐ6ΐη 3ΐΐ(1ΊτΊ, φΐί ί!»ΐι^ Ιίςυίιΐο εοηιηι«ιηοΓ2- 
Γ6ΐ. ΠίοαηΙυΓ Ιλίαβη 1ιοιηΙιΐ68 υη(1ί(|ΐιβ οοηΟυεηΐε• 
ίιι ί8ΐ2πι Γ6βΊοι^6Ηΐ ρ6η6ΐΓ3886 : 1130(1 ίαΐβπιη 6Χ-. διεφθαρμένη δΐ ές τοσούτον κα\ διενεγκούση. ωστ* 
χαλεπώ; έπαΐειν τοΰςΊταλους, δτιοΰν δτι μή τάς λέξεις 
διασημειουμένωνέπιγινώσκειν,δ τι άνλέγοιτο.'Όθεν 
μλν οΰν τί| αύτ^ φωνή διαχρώμενοι ήθεσι 'Ρωμοίων, 
έπ\ ταύτην ά^ίχο'/το τήν χώραν, κι\ βύτοΟτήδι φκη- 
σαν, οΟτε άλλου άχήχοα περ\ τούτου διασημαίνοντος 
σαφώς έτιοΰν, ούτε αύτδς εχω συμβαλέσθαι, ώς 
αΟτοΰ ταύτη φχίσΟη. Λέγεται μέν πολλαχή έλΟόν 
τδ γένος τούτο ένοιχησαι αυτού. Ού μΐ^ν 6 τι χα\ (^7) Λ ιηοηΐε 0γ1)31ο 36 Ρευοιηΐβ Ίηίΐίυπι $απΐ6η8• 

•' άλ. έλθών δ. ηΐ, ιιΙ ίη ο. •* ήτοι μπούδα, ίη ονα •* κα\ εΐ μή μ. ΑΙ. ν^ί ίη €. 
•<ξξαχίαν, «Ι ίη(^α. •^ Ι1ροσο6>;, (Ι. η! Γ()/έ(, ** Ιη ΟΓΛ, Παιο* 85 ΟΕ ΚΕΒϋΛ ΤυΐΙΟΙΓ.Ιδ11Β. II. 86 

βξι•νέ€ Ισττ,ρΙαΊ ότιοΰν. ^αρεχίμενον τεκμήρ-.ον. Α $1«ίΐΙ« αΠςιιο ιιΐόΐΐιθΓΛΐ>Ηί ^^ΐίιι» ^(ηηίβ €Χβιηρ!ο, Συμφέρετ2( 6^ ΊταΧοις τά τε &λλα, Χ2\ τζ 4{ ζί2> 
ταν χατχστά^εΐγ χαΐ δπλοι; τοί; αύτοΤς• χα\ οχενή 
{τι νυν τ9} αύτξ 'Ρωμιίων βιαχρώμενοι. Έ; δνο 
I^ι^ντο( διηρημένον ά^χ^ς* £ς τβ τήν -Βογδανί^ν, και 
αύτην παρ* "Ιατρον χώραν, ού πάνυ τοι εΰνομ&Σ<•ι• 
Νομ{ΐουσι οέ ήγεμ^αιν ού χοΐ; αυτοίς ^ΐ9 μένοντες, 
αλλ* έπΙ χ& άε\ σ^ίσι πρέ^φορον συμμειαβάλλοντες, 
χαθίοτδσιν Αλλοτε &λλους σφίσι τυράννου;• Μύρξαν 
μεντοι τούτον Αρχοντα του γένους τούοε τ^ 7;αλαι<1ν 
γε.^μόνον, έπιχαλεβάμενοι τύρζννον βφίσι χατ«στή- 
σαντο, αυνανελόντες Δίνον τ&ν ιτρ^σθεν τυραννιύ- 
ονια αυτών. Μύρξας μλν ουν ούτος, παλλαχίδκ «υγ- 
γεν^μενο; ουχ όλιγάχις, χαι νόθους άπ^ τούτου οχών (\ύοΛ ορ€Γ« |ΐΓο(|ΐιιη «Η υΐ ίΜ-βΛβιΚί ΙπίΚιΗ» ίΐιΐβ- 
χ;ϊΙιιγ• ΝίΙιίΙ ιΙίβ'ϋΓηηΙ «(> 4ΐ^Γΐ8 ^Ιβπα «ιίίΐιη νίοΐυβ 
ΓΑΐίοικί, οΓηιοηιηιιιηβ θΐ βιιρβI!^^^^!^5 «ρρ^Γλίιι 
6ΐίΔΐιιιηιιη(*ο(1οαι ιαβηίββ. Οβ^ίΛτίΒβη ^ηβ ίη (Ιυο$ 
<Ιίε€Γβΐίΐ &ίΐ ρτίΐ)€ίρ3(ο«, Ιη Βο^Λ^Λίΐίη νΗβΚοβΐ 
(ςιΐ3β 61 Μο1ϋ;ινΓ4) ηΐ5(π§ηι Γί|;ίοηβιΐι : Ιιβυϋΐ&ηιβιι 
«ίΐιιο ίιιΐβΓβό]ιΐΓ6 νίτιιηΐ. ΟοπΒΐιβνβηιήηιοη ΐι<ίηι- 
ρβΓβ06(ΐ6ΐΐι Ι)•Ι)«Τ6 (]ιΐ€Μ : νβτοΐΛ ρτυιιΐ ίρ^ίΒΥΐαβ- 
Ιυΐ' €οιιιιηο<Ιιιπι, ρτίηοίρΜ ηιΐιίβηΐ, ηιιηΰ 1ιηη€, 
ιιιιη€ ίΐΐιιιη «ίΙιΊ ρΓίηοίρβιη ότιΙίιΐίηΐΡβ. ^Υχηϊτφ 
ίβΐιιιη, ςΗί ανίΐο ίκΙοηιηκΙιΐΓΐιηι ι^ηβτβ βΓ:ι1 οΐ^^ίΐ^ 
<ΐ€Γ.ίΐ«ιιιι 6ϋ)ί <1ιΐ€6ΐη €0πβΐ1ΐιΐ6ίυηΐ, «>€€ΐ90 ΐΐϋιΐ^ο 
(48) ^ι^ί αηΐ«α ΓβηΐΝ) ρη<^(4>Μ1I^. Μ^τΠίί• ΙΓιι* ιμ)|)- ίταιδας ά^Λ τΐ^ν Δαχίαν ούχ ολίγους, Οιτβρον ττροϊ- ^ οιιιηΙ>βιΐ5 βκρίυβ ο.ίΐιιι ροΙΙίοβ, (ΙΙίο^ ΐρ^ιΗαβ «% (» 
όντι τφ χρ^νψ, χα\ τ«λευτήβαντος Μύρξεω, ^ε- Ιυϋι ιιοη ρηιιοοίί ίιι Ο^βί». ΗΊι φύοντο τξ ΑαχΙψ θάμα ηγεμόνες Αλλοτε Αλλοι, Ιβνε 
Ι«\ τόνδε χρόνον χαθοτάμενοι ές τ4]ν Αρχήν. Έ«\ 
τοΟιον δί; τ'.ν Μύρξαν ύ::άρξαντα πρ'^ΐερον πολέ- 
μου, ές τονς Β2ρ€άρους συστράτευόμενον τφ Σ'.γι^- 
μοϋνβ ϋ 'Ριομαίων αύτοχράτορι, αΐτιασάμίνος Ιίαια- 
ζτ^ττ^ς 6 *ΑμουρΑτεω, έστρατεύετο* χα\ τόν «ε 
Ί^τρον διαβΑς, Ι^λαυνεν Ις τ6 πρόσω, τήν τε χώρχν 
άνοραποδιζόμενος. Μύρξας $έ ουλλέξας στράτευμα 
άπ^ της χύρας, έπεξελβεΖν μέν χα\ διαμάχεσθαι 
©ύχ έπο:ε?το βουλή ν • τάς δε γυναίχας χα\ παίδες 
ές τ6 δρος τ6 Πρασοβ^ν χατεστήσατο περιποιούμε- 
νος. *εφε(π<το δέ Οστερον χα\ αύτ^ς τφ Παιαζήτ<ω 
στρατεύματι διά των δρυμώνων της χώρας, οΐ δή 6€6ΐ)3ΐαυΓ ίΓβ<]υ€Αΐ6Γ αΐίΐ Ολύοηιιη 4υο«β, ηιιΐ ιΐβ- 
<|υ6 3(! Ηοο Ιθπιρυβ ίη Γβ^ιο (ΙιιηΓηηίΐ. ϋόηΐηι 
ΐΝΐιιιη Μ^ΓΐΑηιΡ8]&ζίΐ6β, οπιηίιιΙ <ΐ8ΐι« ςα<Μΐ ρΗοΓ 
ίη€Ί|Μ6η$ Ιιοϋυιη» «οβί» •ηΐη9 ΐΗηιΙβνΗ 8ίςίίηιύη4ο 
ΒοιηαιιοΓΗΐιι ίιηρβΓαΙΟΓΐ, οιιιη «χβτε'ιΐιι ρηοίβοΐαι 
Οδΐ. Τια)β£ΐο ΙάίΓο ροίΓο ρΓ0|;Γβ88ΐιβ, ρΓΟΒίΙοιη πιβη- 
Οφίοτυιη ιηιιΐίαιιι βχ ίβΐ» Γΰ^Ίοηβ Γηρ{0|)3ΐ. ΜγΓχ«β, 
οοϋ<;€ΐλ ιηαηυ ιιοη ιηο€ΐΊΰ3 βιιΟΓυηι, ηιιοηιοιίο ο5- 
νΐαιιι ρΓθ06ιΐ6Γ6 ΙιοεΙί| ρΓ«1ϋςιιβ ροΐβδίβΐΐΐΐη ΓΐϋβΓβ 
ρο$8«Ί, ηιιΙΙο ιηοϋο οοηίΐιΙίΑϋ&Ι. ΙΙχοΓΰ* β( 1ίϋβΓο& 
4ΐβροηβη8 ίη ιηοιιίβηι ΡΓαβοϋιιιη, δβηυβΙΐίΙοΓ Ρα^ιζΙ- 
ϋ& βχβτοίΙυιη,ρβΓ ^Ιαικϋί^Γο» ίβιίιιβ Γβ^^ίοηίβ 8ί1ν:ιβ ; 
(]ΐΐΦουιη ρΐυπιηοβ ί5Ί βίιιΐ, Γβ{[ίοηοιη απιϋίιιιιι, χίβο ';ιοΑαο( τε ένυπάρχουσι, χα\ Απανταχή περιδέουσι Ο υΐ βΑΐη (ΙίίΏάΙβιη α€θβ88ΐιΗθ8ΐίΐΝΐ8 ρΐΌΒβΙβηι, ΰαρίιΐ* την χώραν μή βάσιμον εΤναι τοΙς έναντίοις, μηδλ 

εΰπ&τη χειρωΟήναι. Έφεπέμενος δέ άπεδείχνυτο 

Ιργα Αξια λόγου, μαχόμενος τε εΓτι διασπασθέντων 

«ϋν ]ΐολεμ£ων, έπισιτούμενόν πη της χώρα; τρά- 

ποιτο, ή έπ\ υποζύγια ληΐζόμενον» χαΙ οΟτω τόλμ^ 

μεγίτΐί) Ιφεπόμενος τψ στρατεύματι* περιφανώς δ& 

έφεπόμενον, αύτφ δίαμάχεαθαι• ΚαΙ δΐ) λέγεται 

^ναπορευομένφ ζψ στρατεύματι έπέχειτο έν λύπκι 

τεάνυ χαλεπώς, χα\ έξετίθει, χαΐ δι&φθείρων ούχ 

Δνίει. Ένθα Βρενίζεω θεράποντος γνώμην άποδει- 

X χυμένου, ώστε ένσ^ρατοπεδεύσαιθαι τ^ν στρατλν 

αύτου, χαΐ άπαλλαγήν εΟρασθαι. *Απ6 τούτου μέγα 

χ6 Απ6 το'!>δε ευδοχιμείν παρά βασιλεΙ, χα\ ές στρα- 

τηγίας χρηματίζοντα όπ6 βασιλέως, 1π\ μέγα χΐιΐ- 

ρήσαι δυνάμεως• Τότε μ^ν ούν αύτου Παιαζήτης 

ένηυλίσατο, έπιαχών τήν ήμέραν έχείνην* τ|| δ* 

ύστεραί^ διεπόρΟμευσεν { έδύνατο Ασφαλέστατα τ^ν 

ατρατ6ν διά του Ίστρου. Ούτοι μίν ούν αύτφ δ έπΙ 

Δαχί^ στρατός έπεπήγει• ςαβ Ιι»υ(Ι Γ3θί1βιη. ΜγΓΧ88, 86(|ΐΐ6ηλ Ρ9]»ζίΐί8 βκβι- 
€11111», 1081^012 γίπιιΐίβ (ψβΤΛ ΓιοίβΙι&ι, ίΐηρί0Γ(5 
ουιη Ιιο$ΐιΙ)υ8ηι:ιηυ8 οοη86Γ6η8, 8Ί€υ1)ί αναΐβί βΓαηι 
αΙ) Γ6ΐίΓ]ΐιο 6Χ6ΐΎίΐυ» 9111 8ίου1)ί ΓπΐΗΐ6ΐιΐ3ΐυηι, •ιιΐ 
9ΐΙ ρΓχιΐ98 ρ6:οΓί8 3^611(128 56 οοηνβΓίίβ&βηΐ. Ει ίη 
Ιιαηο ιηο(1υιη 86ςυβη8 Ιιο^ΙίΙϋοι 6ΧβΓθίΙ»ιη, ιιΐ2$ιιι;ι 
αιιϋαείβ ΓΓβΐιιβ, 6χ 2ρ6Γΐο οαιη Ιΐ08ΐ6 οοιιΟΊχίΐ. Αίιιηΐ 

ΜγΓΧ&ηΐ ΐΓ8η661ΙΙ1ΐ| «ΧβΓίίΐΙΐΙ £ΓΑΤΙ16Γ ίη8ΐίΐΊ•ίβ : 

ουιιιηυβ Γογ6( ίιι Ιθ€θ ««ΙηιοόυΐΗ (Ιίί&είΐί, Ηθ6ΓιΙί& 

6Χ6Γθίΐυ8 6Ηΐη ΑϋοΠυβ 681 ; 1160 6688«νίΐ 1ΐ08ΐ6ΙΙ1 

ίοηίΙβΓ ιη»οΐΗΓβ. 11»! ΒΓ6η6Ζ65 Γθ^ίιιβ ιηίιιίδΙβΓ, ουιιι 
1)οηϋΐιι 4ΐβ(1ί886ΐ 6οη8ί1ίυιη. νί(ΐ6ΐίε6ΐ υ( οη8ΐΓ« βο 
ΙοοΊ οοιηηιυηίΓβιΚ, ηι&ϋ 1ϋ>€Γ»Ιιοη6ΐη ϊηνεηβΓυιιΐ. 
Εχ 1ΐ(ΜΜ6ΐηροΓβ 1οη|[β βΓΐΙί&8ίιιιυ8 42 ^"ί^ '^^ 
ΒΓβιΐ6Ζ68 : βΙβ£ΐιΐ8(|ΐΐ6. »1) 60(1ιιχ, Ιαοάβιιι ηι&χίηΐλΐιι 
ιΐ36ΐυ8 6»1 ροΐβιιΐίαιη. Ρ3]3ζίΙ«8, βίουΓι 60ΐΐ8υ1υβΓ»1 

ΒΓ6η6Ζ€8• 60 ΙΟΟί 08ΐΓ3ηΐ6ΐ3ΐα8 68ΐ, 6ΐ ςΐΐίΰΐβ ρβΓ 

6υιη (Ιίβιη 6Χ6Γαΐυιιι ΓβθΓ63νίΐ• Ρο&1€ΓΟ 3ιι(6ηι «Ιίβ 
βχβΓΟίΙαηΐν ςυ3ΐη ροΐυίΐ Ιαΐί8$1ιιι« ΐΓ3η8ΐιΓΐ88ο Ι^ΐτη» ίη $υ3ΐΒ Γ6[$1»Η6ΐιι Γ6(1υχίΐ. Ιη Ιιυηο ηΐ0(1υιη 6Χ6Γ€ίΙα8, ςυβη εοηΐΓ3 Οαοο8 (ΐΗΧ6Γαΐ« άοπιυιιι Γβνβί 
ι»η8 β«ΐ• ΜβτΑ Μ τ«ύτα Ιλιύνων, Ιηολιόρχει Βυζάντιον, 
άπ^ α1τ(ας τοιΑαδε. 01 γάρ δή Ελλήνων βασιλβΙς, 
ώς αύτφ παραγενόμενοι, ές τάς θύρας παρήσαν, 
χαι συνεστρατεύοντο έχάοτου Ιτους. ΚαΙ πότε δντος Ηι•ρβηΐ€(ί8> ΙιβΠιιηι ηιοτίΐ οοηίΓΑ Β}'ζοΐΗία^η» 

ΙΙΓίϊβΙΙΐηΠβ Ι3ϋ «Ιβ 631Ι83 θΙ>8ί^ίθη6 ΟίηχΙΐ. 6Γ366<Ι• 

ΓΟηΐ ΓΡξ68 ΰοη€<886Γ&ηΐ ίη ρΌΐ68ΐ9ΐ6ΐη Ρη|»ζίΓΐ8 : 
ρΓοίη^ΰ τη ί«ηιιί8 <ΐ6ς6ΐ)9ηΐ <|υυΙ:ιηη!8 ηιί)ίιβηΐύ8 ΝοΙυ1(Β ΐΏ8Γ^Ίηαΐ6$ (48) ϋααί ΒοιιΓίϊ.ίο. Μ ΙΑΟΝΙΟΙ αΗΑΐαθαθΝΟΥΙ./Ε 88 

βυΐ) Ρ«]η2ί1β, ςαθ€υηςυ6 νίηι 1)6ΐΙί νβΠίδββΙ. Ρα- Α βασιλέως έν Φζ^ραϊς τζς Μακεδονίας χώρας, χα\ 

βιατρίβοντος. χα\ τοΐ Ελλήνων βασιλέως φοιτώντος ]29ί(68, ευηι ςυοικίαιη ΓοΓΰΙ Ρ1)6Γπ$ λίαοΰϋοηί», 
ί|>ί(|υ6 ΐοοΓίδ ΐΓ&Ιΐ6Γ6ΐ, ΟΓΧοοΓϋοι Γβχ, δραΠχ ϋιιχ, 
0οπ5ΐ9ηΐίριΐ8 Ν2Ζ3Γ0Ί ΟΠυβ, δίβρίιαηιΐδςυβ ΕΙβηζΑΐ ί 
βΐίιιβ, ρΓοΓβεΐΊ $ιιηΐ ίη ]3ηιΐ38. Ι1)ί Ιαιη 3(1 Γβ(;6ΐη 
Ρ3]3ζΗ6ΐη νβηίΐ 5ΐ3ΐηοη3Κ3ΐ) Ρθίοροηηβ&ο. φΐί ςυοη• 
ϋ3η) ίιηρβπο ΓβχβΓαΐ Ερΐϋ^υΓυαι : α€€υ53ΐ)8Κ({υ6 
ΟΓΧΰΟΓυηι Γ6{;ί$ ΓΓ3(Γ6ΐη, υΐ 0[υ1 $ίΙ)ί ΕρίιΙίυΓυηι 
«πρυίβββΐ, ο1 ίη]υπί8 ρΙυπίηίΒ^ββ οΙ)Γυί&86ΐ. Ρα]^• 
%\1β» ίυϋίςηΑΐίοηο ίηίΙβιηηια^αίιΐΓ εοιιΐΓ3 Ογχοο- 
Γυηι Γβ(;βηι. ΙικΙί^ηΑΐίοιιβηι Ιιαηο Γβ^ίβ 2ΐι{[6ΐ)3ΐ 
ίιΐ8ΐί§3η(1ο ^03ηη68 ΑικίΓοηίΰί τ^^ιβ Γιΐίυβ, ςυί 

ΡΓ9ΒδΙΟ 6Γ31, 61 ΤίΟΐυΐη 3ρΐΙ(1 Ρ3]8ΖΊΐ6ΐη Ιΐ3ΐ)6ΐ)3ΐ. 

ϊ'βΓϋηΐ, {\Ώοά τ(ίΐχ οοη3ΐυ8 8ίΐ βυιη ΙηΙβΓΓιοβΓβ, €υιη 
οο11ο(]ΐΐ6Γ6ΐυΓ 8β£υπίΐ. Υβηιιη ουηεΐ3ΐυ$ 6$(. Νβο 
Ι9|πιβη πιηΐΐο ρο8ΐ ΠΙυιη ίπΐ6Γβιηί( Η^ΐίββ €Ιι3Γ3- 
Κίηίβ βΐίυδ, ςυί βί Αϋιηοϋιιπι Γ3ΐηΊΓΐ3π$ 6Γ3Ι, ηιυΙ- 
Γιβςιιβ ορίΙ)υ$ 3ΐ) βο (Ιοιΐ3ΐιΐ8. €οιιν6ηί6η(68 ί^ίΐυΓ 
ίη υηιιιη (Ιυοββ ΗΗ, ευιη βα ιβπιρββίαΐβ ίιι )3ηυί8 
λ£;6Γ6ηι, €οη8ί1ίυιη ίιΓιΙιοηΐ ηοη αηιρΗυδ Γβϋβυικϋ 
ίη {απαββ. Γ«οη$ΐ3ηΐίηυ8 Ζογοϊ (Πίυδ Οΐ3ς3&ί$ςιιβ 
ίΓ3ΐ6Γ, 8εΊ6ΐιΙί3 ιηίΓα8π Γαοϋβ οηοηος βχηε1ΐ6ΐ)3ΐ, 
00€ ιιΐΐί ρ^α(1^ιιι^3 ΐΤ6(ΐ6ΐ)3ΐυΓ Ιιιιη ΐοιηροήδ 86- 
^υηϋιΐ9. 1β ϋβΙΙο 3(1οηιΐ8 ΑΙ1>3Π08 βΐ ΤηΙι»1Ιο8 
(106108, ίιι ίΠιίοΜβιη 36ΐ:6μίΐ Γβ^ίοηβιη Ιΐ3ΐΐ(1 ροε- 
ιιίΐ6η(1»ιη. Ουο ιυυΠπο, €οιΐ8ΐ:ιιιΓιηυ8ίΓ3ΐ6Γ Γβ^Ίο- 
1ΐ6ΐη οΙ)(ίιιιιί(, ]»ηυϋ8()υ6 ΓΓ6(|υ6η(3Γβ ε03εΐυ8 6δΐ. 
Ηίε ρΓΟίηίΐιΊι ΟίΦεοΓϋΜΐ τβ^ί βΠαιη 86(ΐ68ροΐ)5υΓυιη, 
δί Γ3ΐ9 ιη3ΐΐ86πηΙ 63 ςυ» δΐιρβΓ (ΙβΓβοΐίοπο οοιινβ- Β ένταΰθα έπ\ τάς Ούρα;, κο\^τοΰ της Σπάρτης ήγε- 
μόνος, χα\ Κωνσταντίνου του Ζάρχου παίδες, χαι 
Στβ'^άνΕω του Έλεαζάρου, άφιχνβίται άπ6 Πελο- 
ποννήσου ό τη; Επιδαύρου τ6 παλαιών γενόμενος 
άρχων, τουνομα Μαμον3;. "Ος άφιχύμενος παρά 
βασιλέως Παιαζήτη, ένεκάλει τψ των Ελλήνων βα- 
σιλέως άδελφφ, ώ; άφελομένφ τήν τε Έπίδαυρον, 
χβ\ πο;ήσαντι αύτ^ν καχά. Ήχθετβ τε τψ Ελλή- 
νων βασιλεΓ Παιοιζήτης. Ένήγε δέ ές τούτο χα\ 
Ιωάννη; ό Άνδρονίχου του βασιλέως παις, ώς παρών 
αύτου τήν Παιταν εΐχεν άπ6 Παιαζήτεω. Κα\ δή 
λέγεται χαΐ άνελεΓν ώρμημένον περ\ ομιλίας έχοντα. 
Μετέμελεν αύθις ου πολλψ Οστερον. Έπήμυνε δέ 
αύτφ τ6ν δλεΟρον Άλίης ύΧαρχτίνεω παΙς, δς συν- 
ήθης αύτψ έτύγχανεν δ>ν, χα\ χρήμασιν ώς τα 
μάλιστα έθεραπεύετο υπ* αυτού. Συνι^ντες δή ουν 
ές ταυτ6 ούτοι οι ηγεμόνες έν τψ τότε χρόνψ, περ\ 
τάς θύρας τού βασιλέω; διατρίβοντες, έδίδοσαν σφίσι 
λόγους, ώς μηχέτι του λοιπού άφίξε^θαι έπΙ τάς 
θύρας. Ενταύθα μέν ου ν εγγυάται Κωνσταντίνος δ 
Ζάρχου, Δραγάσεω δέ άδελφδ;• δς έχείνου τελευτή- 
σαντος τού Ζάρχου, ην ανδρών άριστος τά ές σύνε* 
σίν τε χα\ πόλεμον, ούδενδς λειπόμενος των ές εκεί- 
νον τ6ν χρόνον. Κα\ προς τε Αλβανούς χα\ Τρι- 
βαλλους πολεμίους διαπολεμών, χώραν τε αύτφ 
ύττηγάγετο ού φαύλην, κα\ έπ\ τή τελευτ} αυτού 
Κωνσταντίνος ό άδελφ6ς αυτού χατέσχε τήν χώραν. ηβπιιΐ. 0υχ6Γ3ΐ ίδΐθ Ειηιηβιηιβΐ ]3ΐη 3η(6 τβ^ίδ £ χαλ έφοίτα ές τάς βασιλέο)ς θύρας. Ούτος εγγυάται ϋαΙοΙιΟΓυηι (ςπί βΐ ΤΓ»ρ6ζυιι(ί8 ίιΐφ6Γ3ΐ0Γ) Γιϋ;«ιη 
νί(1υ»ιη, ηυ:« ΓαβΓβΐ Ζΐ'ϋπίβ ΤιίΓΟΟΓυιη (•ιι]ιι8(]αιι» 
ιΐυοίδ υχοΓ, ΓοΓπιη 8(ΐρΓ3 ιιιοιίυιιι ν6ηιι$ΐ3. Ου^ιιιι 
€11111 Β^ζ3ηΐίυιη 3 ϋοΐυΐιίϋ^ ηιΐιΐπχίδδί^ΐ, νίιίβηδ 
βηιη ρηΐ6Γ Γοηηβ ρΓ2Β(Ιίΐ3ΐη βχ€6ΐΐ6η(ί, ηοΓηοιι αΐϋδ 
«'Υ66ΙΙ(!Γ6 φίΛ ίιι ιιιυΙίβΓβ (ΙίΰυπίιΐΓ Ιοη3, ηοη ϋυ- 
ϋίΚ3νίι 63111 ^υΓ6ΓΓ6 ΓιΙίο, δί1)ί(|υβ €οηηυΙ)ίο]ϋη^6Γ6. 
βΓ3ΐ8ΐιΐ6ΐη 18 ΛάίίΟ 3ίΠί€ΐυ8 ρο(]&£Γ3, 43 "^ πβηυί- 
46ΐη βΓβεΙυδ 8ΐ3Γ6 ροΐιΐϋήΐ. ΡβηιηΙ Ιιυιιο Ίη$3πί6η- 
(βιη 3Π10Γ6 ηΐϋΐίβϋη, ρΐυιίιηβ ίη(Ι(?οοΓ3 ςοριιηΐδίδδβ : 
ιΐ6ΐβο(3ΐυιηςυ6 ρδβΗβηίδ, 1ΐ3Γυιιΐ(]αβ €οηδυβ(υ(]ίιΐ6 
«Ι^ΓιπίιυΐΗ, ουΓβηκΙβΰβηιβι-βίΙιιιίιιίδίΓηπϋί τβ^ιύ η*ϊ- 
Ι$Ιί||[οηΐ6Γ 0111181886. Ρθδ(ςιΐ3ΐιι ηΗρίί», υΐ 6οηνβιιβ- 
ΐ'3ΐ, ίηΐβΓ06δδίδ86ηΐ, ιίποβδ αά ιΙεΓϋοΙΙηη^ιη 3«ρΐΓηηΐ, τήν θυγατέρα των Έλλ.ήνων βασ;λεΓ, ώστε έμπε- 
δούναι σφίσιν αύτοίς, δσα συνέθεντο ές τήν άπόστα- 
σιν. ΊΙγάγετο μέντοι ούτος Έμμανο\Λίλο; καΐ πρό- 
τερον τήν τού βασιλέω; Κολχίδος θυγατέρα χηρεύ- 
ουσάν τε, Ζετίνεω δέ τίνος Τούρχο)ν ήγεμόνος γυ- 
ναίκα γενομίνην, χάλλει τε διαφέρουσαν. Ταύτην 
γάρ ώς ήγάγετο άπ6 Κολχίδος ές Βυζάντιον, θεασά- 
μενος ό πατήρ αυτού τότε βασιλεύων, ώ; έδόχει αύτψ 
χάλλει τε γυναικών πολλών είναι καλλίστη, και τοΙς 
άλλοις 5 έλέγετο •• ύπερφίρουσα, έαυτώ τε ταύτην 
ήγάγετο, άφελόμενος τού παιδ'ίς. Ή» δέ κα\ έν νόσφ 
τ^ πβδα/γία διεφθαρμένος, ώστε μή διορθούμενον 
στη να ι οΓόν τ' εΐναι. Αέγεται δέ ούτος ταΐ; γυναιξ\ν 
έπιμαινίμενο;, κατά πολύ άττα άπρεπη έξενεχΟή- €ΐΐηι 8Ίΐΐ£υ1ί, ςιιηηΐυιιι ροδββηΐ, 2Λ βυβπι Γ6ςίοη6ΐη *^ ναι, ήδόμενο; ταΤς τε ψαλτρίαις, )•α\ συγγενόμενος, 

άποθέσθαι τήν έργασίαν της βασιλεία; έν όλιγωρίςι 
πεποιημένος,γαννυμών τε περ\ τά τοιαύτα. 01 μεν 
οδν ηγεμόνες έν ταΐς θύραις δντε; τού Παιαζήτεω, 
συνετίΟεντο άλλήλοις ώς άποστησόμβνοι. γενομένης 
της έπιγαμίας. Μετά δέ ταύτα, ώς είχε ν έκαστος, 
άπηλλάττετο έπ\ τήν εαυτού χώραν. Κα\ βασιλεύς 
μέν 'Ελλήνων, διαφυγών βασιλέα Τοιίρκων, άφιχνεΐ* 
ται άπδ Φε(&^ν ές Βυζάντιον τεταρταιος ή λέγεται * 
Θεόδωρος δέ δ αδελφές αυτού άφίχετο έπ\ Πελοπόν- 
νησον. Κα\ οι λο;πο\ δέ ώς έκαστος άπ^λαυνεν έπΙ 
τά εαυτού, έπιτραπέντες Ιέναι ύπ6 βασιλέως έπ\ τά ΐΙίΐ3ΐ)€Γ6ΐΐΙΐΙΓ. Β6Χ βΓ^ΒΟΟΓίΗΠ Γπ^ίβΙΙδ ΤοΠΌΓυΠΙ 

νι-^βπ!, ηιιαί'Ιο (1ί6 3 ΡΙιβπ-ίδ Β)'Ζ3πΐίυιιι (ιιΐ ρβΓ- 
Ιιί1)ριιΐ) ρ6Γν6ηί<. ΤΙΐΡθ(1θΓυ8 Ιιιι]!ΐ8 Γγ316γ τβηίΐΊπ 
ΡβΙοροιιιΐΡβπιη. ΒβΙίπυΙ <]ΐιοηυ6, Ίηιρ' ιγ.'^Ιο 3 ΐ'6};β 

1*0 1111063 Ιιι, 34ΐ 80!! Γ6(Π6ηΐΙΐΙ. Αρρο(ΐ•|ΐΐ6 (ΙβίΐκΙβ 
;υ^ΐ3ΐ0, βνζ:ΐηΐϋ Γ6Χ ΟΙΙΙΙΙ 66 αίΟΠ €0ΙΐΓ6ΓΓ6ΐ ίη 

]4ΐιυ38, ιιαιιΓ^3Γ6ΐιΐΓςυο Ρ3]3ζΐΐί, ίρδυιη ιιυηςυβη) 

<ΐ6ίΠ0Γρ8 ίιι ]:^ηϋί)8 αίΤΐΐΙΐΙΓΜαΐ, ϋ6€Γ6ν|ΐ ΙΙιίΐΐ6Γ6 

Β?ζ3ΐιΐΐιιη) Ι1α1ΐ6ΐη €Ι)3ΐ*α(ίπί8 βΐίιιιιι, €υί ρΙιΐΓΐ- 
|ΐιιιιη βίίϋΙ^:!!. Ηιιί^ ρΓ«€«*ρ^ί(, ΐι( ]ιιΙ)6Γ6ΐ Ογχγο.^ 
ΙΊίΐη Γ626ηι ν6ΐ)ίΓ6 Ιη ]<ιηη38 : δί ΐ'6ηυ6Γ6(, Γ6ηυ6η- ΝοίπΙίΡ ηιβΓβίηβΙοδ. Η ^γ^νίτο. Λ. αι ίη ΰοηΐ* 89 ΟΕ ΚΕΒϋί> Τΐ;Κ(:ΐηΐδ II Β. Ιϊ. ϊ> 

εαυτών ήθη εχαβτο;. "Υστερον ϋίντο•., ώ; τοϋ έ?:•- Α Ιί ϋΐίοο Ι)βΙΙιιιη ίικίίοοιοκ. Ηαΐίββ αυΐοη), οιιηι «ρ. 

ρηΐίδδίΐ 0}'ζ.ιιιΓιιιιη, ρυ1>1ίΰ6 (]ΐιχ ΙιαΙιγΝι ιηηικ!)- γιγνομίνου θέρους, ως οΰ παρεγένετο Βυζαντίου 
βασίλΕυς έπ\ τάς θύρ»α;, χαΐ ήγγίλλετο τφ Παιαζή- 
ττ\, μηδΐ έλΟβΤν του λοιπού ίτι διανοούμενο;, Ιπ•- 
τέμψα; Άλι'ην τ^ν Χαριτιν^ω, άνδρα, δη των παρ' 
έαυτφ δυνάμενον, έπ^τε>λε παρεΤναΓ αύτ^ν, ϊς τίί; 
Ο.'/ρας παραγίνω με^>ον • ε( δέ μί^, τιίλεμον προαγο- 
οΞυειν αύτψ βασ•.λ£ΐ. ΈλΟών μ]ντοι ούτος ό Άλίης 
έ; τ^ Βΐ'ζάντιον, δημοσία μέν Ιλεγε τά ^πειταλμίνα 
αύτφ ύπ^ βασιλέως, έχρΓ,μάτιΓε δΐ αύτο). ώ; 2νιοι 
λέγουσιν, ίδίςι συγγενίμενον, μηδαμώς ΙλΟεΤν έπ\ 
τ3ις βασιλέως θύρας, Έμμανουήλος μίν άτεχρί- 
νττο, ώς ττείθεαθαί τβ έτοιμος εΓη, κα\ βασιλεΓ μί] 
02^(^ΐ»->, ούχέτι βιωτ^ν τ6ν β(ον αύτψ ήγήσατο, άλλ' 
ώί έν βραχβ? ΐΓαρεσνβ'^ον έαυτί>ν ύποδ^χο•.το τω 
βισιλεΤ, ή άν παραγγέλλοι, "Ύστερον μέντοι άπιδ ν- 
το; ΆλΕεω, ώς Παιαζήτη δήλα καθεστήκ-ι, μηδ^ 
δ-.ανοεΐσθαι αϋτίν Ιέναι έττΐ τ Ας θύρας, έπήλαυνέ τε 
χα\ έ7η)λιδρχ£ΐ Βυζάντιον. Έπελαύνων δΙ, τήν.τε 
γην Ιχείρβ, χαΐ τήν χώραν έχάιτην Ιδήου, κ2\ χί'»- 
μΛς άνδραποδισ^μενος^ τάς προαστείους. ώς ουδέν 
«ροεχώρει ή του Αστεος αΓρεσις, άττεχώρησϊν αύτ^ς 
έπ' οΓχου. Έπιπέμπων δέ στράτευμα πανταχή άν^ 
ιείν Ιτος, Ιπολιδρχει τήν μαχράν γενομένην πο- 
λ(ορχ{αν έπι δίκα Ιτη • έν οΤς πολλά τε της «''Λ£ως 
«αυτής άπεγένετο ύπ^ λιμοΰ διαφθαρέντχ. χα\ ίιζ\ 
ν^ν βάρβαρον άπι^ντα. Τ);ν μέν ουν Συλληβρίαν αύ- 
τ^ χατε?χε Ποιαζητης, ίπετρ'ίπευε δέ ταύτης Ιωάν- 
νης ό Ά*;|δρονίχου πα?ς, 8ς διαφυγών άπ^ Βυζαν- Β Ι:ι. Γϋ^Ι (^λροιιίΐ * ρΓίναΐίιιι νβΓΟ Γββί ('ΟΐιβυΙυίΐ ίιι 
οοΙΙο(|ΐιί;ΐιη :ΐ(1ιιιί$$ιΐ:», ηβ ]3ΐηυ39 &(ϋΓ(ϊΙ. Ειηηΐ3ηυΰΙ 
Π'^ροικί !, δβ ίπφϋΐΓ.Ίΐ» ρΓοιηρίίδδίιηβ Γ^είαπιπι : 
δ:Ι)ί νίΐ9ΐη 1Ι0ΙΙ αιιιρίιυδ δυβνβιη ΓοΓβ, ιΙίοοΓβ, $ί 
οΐΤ(?η(ϋ8ί>(Ί Γ(•μ(ΜΠ : δβ ΙιΓΰνί ίη μηυ3δ, ]υιΙ& ρπ»- 
εορίηιη Γι'{;ί>^, 9(!νΰπ1υΓΐιιιι. Ββίικ!^ βϋβυηΐβ ΙΙβ- 
Ιίβ, 0ΠΙΙ1 ];ιιη γοιι^ιαγοΙ, ουηι ιΐ6ςιΐ2(|ΐΐ3ΐιι τενοτ- 
βιΐΓΠ.π Ιη ].ΊΠιΐ•«.ς, »Γΐΐ)» α<!ν6Γδΐι.ι 6ηΐιι αΓΓίριιίΐ, 
Βνζαηΐίιιιη(|ΐι*ΐ ορριι^ξΐΐΑνίι. Οιιηι (*ο ειιιη βχιτΰίΐυ 
ρρΓ^^βηΙ, ΐΰΓΓ&ιη βοηηη δίη^ηΐΑδ^υβ Γβ^ίοιιβδ %τλ• 
νίδ^Ίιηα ν2ΐί»1ΐΐ»ιβ »ηΐίχίΐ ; 8υΙ)υΓΐ)3ΐΐ3()υ6 οιιιη*» 
(ΙίΓίριιίΐ. ΙΙγΙ)Ί8 ορριΐ£:ιι«ιΓιο οιιιη εί ηοη βυοοβίΙ^^Γβΐ, 
Ρϋν<*Γδΐΐδ β*;( (Ιοπιιπη : δίη^πϋβηπβ απηίδ ιηίΐΐβΐιβΐ 
ϋΧβιτΊΐιΐδ, ρϋΓ3^(φ3ΐςιΐ6 Ιοη^βιη ΊΙΙαιη ο&ίίίιΐίοηβιπ, 
ςΐ!Φ ()(?ϋ6ΐιιΓιο (ΙιίΓανίι. Ηχο οΙ)δί(Ιίο ρΙϋΓίπιυηι 
(ΙβιΐΜΐί β}-Γ.αηΐϋδ ίην6χίι. Ρίαπιιιί ηιιπιςιιβ Γηικβ 
ηβεαίΊ δΐιοΐ. ρΐιιηπιί ςιιθΓ|υβ (1<;8ηίνβπιιιΙ 2(1 ^&ΓI>λ- 
ηιιη. δγΙΙϋ^Γία (49) ίη ροΐβδίΑΐβιη Ρ:ι]:ιζίΐίδ νβιιίΐ. 
11ιι]ιΐ9 πιθιΐ6Γ31θΓ 0Γ»1 ^03ηη^δ ΛηνίΓοηίΰΙ ΑΙία», 
ηιιί Γιι^Ιβιΐδ Βγζαηιίο, ηο ίιιοίιΙηΓβΐ Ίη ραίΓυί ιι'μκ 
ΒγζηηΙίιιιπ Γΐ'^οηΐ δ, ειιιη Γπ^π ηβιιΐίςοΑίη 8ίΙ)ί οοη- 
βυΐβτβ ροϋδοί, δοιιιοΙίρΗυπι ραιπυο ΐΓλίΙίϋίι, υ( «β 
»ίΙ δπηιη πΐοΓβΐυΓ ηΓϋίΐΓΪιιιιι. Ρηΐηιιΐδ βυιη ιηίδίΐ ίη 
Ιΐ3ϋ»ίη : ιι1)ί οιιιη ίιι•ροΓ3ΐ3 6ΧδβοηΙη8 βδδβΐ, Ιος^Ιυβ 
ΐΓβ ]ιΐ8δΐΐδ 6δΙ 3(1 ββηυβπδβδ, 3πχίΙίιιιη οΓαΙυΓυβ : 
ςηίΐ^ιΐδ ΐβιηοη οοουΐΐο πιιηιίιιπι ηιίδ6Γ3ΐ, ιιΐ ^03πηβπ1 
ηιΐνοηίηηίοηι ίη νίηοιι!3 οοη]ίθ6Γ€ηΐ, ηβο ςιιθ(]ΐΐ9ηι τ:ου τ^ν πατριρ^ν, ώ; ούχ ήδύνατο, •καρεΙγΛ'^ αΟτ^.ν Ο βΊΠΐ αΙπΓη ρβΙΟΓΟηΐυΓ. Ηίο ΐΒη()βηι ίηΐ6Γ}6θΙο Ιβηι- Ις δ τι περ αν αύτφ χρήσαιτο δ ιιατρ(;>^ς, Βυζαντίου 
τΟτε βασιλεύων. *0 δΐ, πέμπων αύτ6ν ές Ίταλίαν, 
^ιατιραξάμενον αύτίν δσα γε δή ύπετίΟ&το, Ιπεμπε 
ττα&ά Ίανυΐους , έπιχουρίας δεησ^μενον δήθεν * 
χρύ^α δέ πέμίΓον τοΤς ΊανυΤοις. έπέτελλεν έν φυλαχϊ| 
τ• Ιχ£ΐν μηδζμή μεθιέντα:• Ό δΙ, χρόνου έγγ:νο- 
μένου, διαφυγών τους Ίανυΐους. χα\ άπ6 Ιταλία:, 
Ανέβη καρά βασιλέα Παιαζήτην. ""Ος πολιορ/.ών 
Βυζάντιον χβ\ άγων αυτόν, τήν τε Συλληβρίαν παρ- 
ββτήσατο ομολογία, χα\ έπέστησεν άρχοντα. Μετά 
δΙ ταϋτα έλαύνων έπ\ Βυζάντιο/, ώς ού προεχώρει 
αύτφ ή Βυζαντίου αΓρεσις προσ6αλ4ντι, λιμω έξε- 
πολι^ρχει, *ι\εΤλεν άν τήν πίλιν, εΐ μή δ Τεμήρης 
έλαύνω*; μεγάλη χζιοί ήγγέλλιτο έπ' αυτδν, οτε δή 
χα\ αύτ^ έάλω ύπ^^ Τεμήρεω, χα\ τά πολλά της αρχής 
αάτοΰ άιβώλετο της έν τή *Ασία. Ώς μέν ούν τό 
βυζάντιον Οαιαζήτης πολιορχών ούχ άνίει, Χ9\ Εγνω 
βα^ιλιυς 'Ελλήνων, τδν τε λεών τετρύσΟαι ές τδ 
χα/επώτατον, χα\ ούχ είχεν δπως του χαχοΰ έξ- 
ατΓζλλαγ^., έπέτ.εψέ τε τδ Βυζάντιον τφ άδελφιδφ 
'ίωάν^η. τφ *Ανδρονίχου ιταιδ(. Ός γάρ οί ήχθετο 
Παιαζήτης, δτι δι* αΟτ^ν ού προεχώρει ή Βυζαν- 
τ ου αίρεσις, χαΐ έν ύ7ΐ4πτ(ρ χαθειστήχει αποφυγών 
^α3(λία, έσήει ές Βυζάντιον, χα\ αύτδν άσμενδς τε 
έδέξατο ό πατριρδς βασιλεύς Βυζαντίου, χα\ τήν 
π5λιν έ;ητρεψα:, ώχετο αποπλέων έττΐ ΊτΛ\ίΛ*^^ ροΓβ, 0ΙΙΠ1 (Ιίη ίη ΓΑΓΟβΓο Ιβΐιιίδδοί, οπιρίΐ : 03γο6- 
ΓΡ()υβ 44 1'1)<*Γ3ΐιΐδ, ΓβΙίοΐη Ιΐ3ϋ», οοιιΐ6η(ΙΊΐ λιΐ 
Γ<ΐ^6ΐη Ρ;ΐ]αζίΐ6ΐτι, 63 (οπιρ69ΐ3(6 Β^ζβηΙίυηι ορρυ • 
Ι;π8η'6(η : » πυο 3ηΓιοβ δΐΐδοορίιι» (^Ι, 61 βζβΓοΊΐα 
βΓΐη-^ΐο, 8γΙΗ)Γί3ΐη ρ30ΐίοηί1)ΐΐ9 Ιη (Ιίιίοηβπι 9006- 
ρίΐ, ^03ηηβηι({ιι6 6ί(1οιη ΓβηοΓοιη (1(*(ϋι. Βουογ- 
κπδ Β}'Ζ3πΐίυιη, οιιιιι 63ΐη ιΐΓΐ)Γηι νί (>χρη^ιι»Γβ 

ΙΙΟη ρθ!(δ<^^ ΓβΙΠβ (*0δ (ΐ6ΐχ*Ιΐ3Π(1θΗ (*9δβ βΐ3ΐϋϋ• 

ϋιΐιβιη ββιη οβΠο 0(*ρΊδδ6ΐ, ηίδί ΤβιιπΓΟδ (50) ηιιηΐί»• 
Ιιΐ9 Γδ^ϋΐ ιη:<κη3 ηΐ8ηιι ^(ΙτβΓδίΐδ ίρ»ηιη 3(1ν6ηΐ3Γ(>• 
^110(1 ί|πί()βιη βοΐοηιροΓβ 3θθί<Ιΐι, ί|ΐΐ3η(Ιο βΤβηιίι-β 
Ρ•]»ζίιβ9 ΟΑρίιΐδ, ρΙβίΆίΐυβ ΑδΙππί ίηιρ«Γϋ πιιιίδίΐ. 
Ρ;ι]ίΐζίΙ(>9 οιηη ηΊΐΓι1οηιίπ(ΐ9 η Βνζ^ηΐϋ ηρρηςηβΐίοηβ 
οβδδαπβΐ, 9είΓϋΙηυβ Ογχοογιιπι Γβχ δ(ΐ39 τορΐηδ ίιι 
' ΑΓύΐιικι 0090139» ηβο ρθ996ΐ πινβη'ΐΓβ Ιιυίο υΓκβηΙί 
ιηηΐο Γβιιΐ6(1ίηιη« Β]τζ3ηΐίυπι ρβΐηιβίί «υο ΑηιίΓΟ- 
τ^ίοί ΠΠο ^ΟΊηη^ οοπιηπ9ίΙ. Νιπι ^03ηη^ Ιιυίι; ^τλ- 

νΙΐύΓ ίΓ3ΐη9 0Γ31 Ρ3]9Ζίΐ€9, Ι|Ι138ί ίρ96 ίη 031Ι«» 

69δ6Κ, ςιιοιηίιιΐιβ ΒχζαπΓιυιη ίη (ΙΙΐΙοιιβιη τβηΐΓβΙ : 
]αΐΗ)ηιπ8 ί|[ίιυΓ δΊηί9ΐΓ2ΐ ιιρυ(Ι τβίζβπι Ρ3]!ΐζίΐβηι 
Μίδρίοίσηβ, ηη <»]υ9 ίΓ&οι βιροΓίΓοίηπ, (υς^ι 90 Βγ- 
ΚΒπΐίαηι Γβοβρίι. Ι1ιι]ϋβ 3ΐΙ?6ηΙϋ8 ραίΓαο Β)τζ3ηιίί 

Γβ^ί ρ6Γ(|ΙΙ«ΐη βΓ3ΐυ9 6Χ9ΐίΓΐΙ, «|*(ί ΙΙΓ^ΙΜ ρ3ΐΓυ6ΐί9 

ίΐίΐβί οιιιηιη6η«ΐ3η9, ηανΙ^Β^ίΐ ίη ΙΐβΠ»»!, ρρΐίΐυηιβ 
ηηχίΐίηιη οοηΐΓ3 Ιοηςηηι ί1ΐ3πι οΚ)9ί(1ΐοηοιη, η€ νί- 
(Ιβΐίοοΐ ιΐΓΐ>οηι ίδίηπι Ιηδίςηοπ) ρβΓουηίοηι ηο^Ιί($ο•» (49; δοΐχιυϋπα^ (ΰΟ) Τ;ιη)α1.ιηο9, δΐ ίΑΟΝίαΐ €ΗΑΙ.€Οί:0Ν0ΤΙ.Λ 92 ΓΡί. Οικη νοηί&ιοί ίη Ροίαροηπβ&ιιηι, ιιχΟΤ^Γηβηααι Α ^η'^^ΰΟρΙας δεηα^μενο;, ες την ύ:;6τών πολεμίων ίΐβΓ Ιΐ3ΐί:ιιιι ιιιαΐιΐΓητ:1. Ουηι αιΐϋββοί Υΰΐιοΐθ8« 
ί &«{ΐιο (]ΐι.τ ν«•ΙΙ»Ί ι*χμΙ;ιιι.ι.Η$6ΐ, ίΐΟΓ :ΐ4ΐ ϋμιιΐ'ίβΒ ρΓΐιι- 
€ ροπι Μ•.'ϋίοΙ»υί({ΐιβ ιΐιιοοιη ίιιβίίΐιιίΐ : 2 ι^υο ί*ο- 
ιηίΐιΓ Γ•χεΓρ*.ιι$, ρβευιιία, «πηί";, τί2Ρ<]ΐΐ6 ιΙιΐοΐΟΓίϋιΐϋ 
οι)I:(I^$^» ιιΓιβϋΐΐδ 68ΐ 2(1 β3ΠίαΓυιιι Γϋ^βιη. Ουιιι ρΓ0• 
ε(>)ί8ί8$^Ι !η εοιι^ρεοίιπη 6:<Ι1οηιηι Γβςίβ, Γ0|;»νίι 
110 Π}'7.3ΐι1ίιιιη, ιΐΓΐ)βιιι βΓΧΰοηπη Γ€£;Ί3ηι, ^''π6Γβ 
€:ι!Ιί»ιυπ} ΓΡ^ίΙιιιβ ]ιιιΐ€ΐ2:ιι, ίη $υπιιηυηι «ΠβΟΓί- 
ιΐΗ'π (Ιβιΐηβΐηΐη, (ΙββρίοϋΓϋΙ. Π6£6ΐιι αιιΐβιη 6»ΙΙοηιιη 
Ίιινβπίΐ ΓιΐΓίοδπιη εΐ (ϋΙί^βηΐΊ θϋ$1θ(1ί& αϊ) ορίίηι^ιΐί' 
1)0!$ η5&6Γν.'»Ιιιπίΐ, ϋοηεε π)ογΙμι8 ειΐΓ2Γ6(ιΐΓ, Γκνηυο 
ϋ^ηίΐΑΐοηίΓεοίρεΓβΐ: \ομ%ο ί^ίιιΐΓ ΐβιηροΓείΙ)! 1ι«&ίΐ• ιιολιορχίαν μακρΐν καθεστηκυία ν, μη τιεριιδεΣν την 
π^λςν άπολλυμένην. Ό; οέ κατά τί^ν Πελοπόννηαον 
έγένετο, χατίθειο μίν αΟτου έν Πελοποννήιφ τήν 
γυναίκα αύτοΰ τιαρ^ τψ αδελφφ* αύτλς 5^ άπέπλεκ 
έ; Ίτβλίαν. Τραπόμενος δέ έΐϊ\ Ούβνβτών χα\ χρη- 
ματίσας αντοΤς δσα ήβούλετο, ψχετο 1π\ τλν Λιγυ- 
ρίας τΟριννον, Μεδιολάνου δ^ ήγεμδνα. Ό δ^ φιλο- 
φρονησάμενός τι αΟτδν τα εΙκότα, κα\ χρήΐ***^• 
παρεχόμενος, άπέπεμψεν έπ\ των Κελτών βασιλέο, 
Ιππους τ$ αύτφ παρεχόμενος, χα\ της όδοΟ ηγεμό- 
νας. Ός δ^ έγένετο έπ\ τόν Γαλατίας βασιλέα, 
έδεΤτο αύτοΰ μ4] προέοθαι τνόλιν βασιλίδα Ελλήνων 
ύ?:δ Βαρβάρων κολιορκουμένην, προσήχουσαν άγχο- τά,τω τω ^ααιΧίο^ν Γαλατίας οΓχφ. Τούτον ουν μεμηνότα εύρων, χαΐ έν φυλαχ|) ύπ6 των έφίστω^β χατε- 
χόμενον, ώ^ττε θερα-εύεσθαι τήν νόσον αύτοΟ διέτριβεν αύτοΟ ΙπΙ συχνόν τίνα χρόνον. 
6οιΐ8 Οαΐίαπιο) οβί α4ιηο(1υπ) ληΐίςυ» ορυΐεηΐ»• Β Κελτών δΙ τδ γένος τούτο μέγα τεδν, χα\ δλ€ιον, (|αύ. ΓΓοίηιΙΰ ουηι ιάιιήυιη 6ίΙ)Ι ΐΓίΙιη^^ΐ, θο ςποιΙ 
&ιιρ6Γοΐ Γ6ΐίί|ΐΐ38 Οοεί^ϋπΐΊβ β^Βίεβ, ειίασι Βοιηαηί 
ί)ΐιμ€Γίί ιιιοϋβΓΑίιιειι «Ίϋί νίηϋίοβηΐ. ΗοΓυοι τβ^^ίοτ 
ιιί$ ΐεπΗίηυδ οηβηΐ&Ιίβ ββΐ Ιιί^υΓυπι τ^^ίο : ηιβ• 
ΐ'ίιϋοιιαΓΐ8, Ηίβραιιίβ ; &ΓρΐεηΐΓίοηα1ίβ, 66ηη«ηΊα : 
ν6Γ$υ5 οοίίϋειιίβηι Οο•αΐ]θ ΒΓίΐ2ΐηϋί€ί»<|ΐιβ οΙαιι- 
(ΠΐΜΓ ίηβηΐίβ. 1•ο|ΐ|(Ίΐυϋο Γ]ιιβ οοΙΠ^ίΐυΓ αΙ> ΑΙρί- 
Ιυβ (|υμ' 3ΐΐΐιΐεχΙΐ'αΙΐ3ΐΐ»ηι, υϋ(]ΐΐ63(1 Οθ62ηαιιι βΐ 
€ίεηΐ);)ΐιρ5, ίΐίηοΓο ιιι^χίηΐύ ιΙ^οοιιι βΐ λβρίβιη ϋίε* 
ηιιιι^ ^\) Ιΐαΐί^ α8<|πβ Λά θ€β3ΐιαιη : αϊ) Ηί8ρ3ηί8ΐ 
ιι$(|ΐιβ ίΐι €επιΐ9ΐΠ3υ)4596€χΐ«<ϊϋί(ίΐίιΐ6Γ0ΐη8χίιιΐ9 

«)εί6φ 61 ΙΙΟνβΜΐ (ΙίεΙΊΗΙΙ• Ι.υΐ0ΐί8, ϋΙ»Ί Γε^Ιΐί 86(]β8, 

(ϋνί^ιΐβ ορΊ1)ΐι$ςιΐ6• βΐ Γβ1ίςιΐ2 Γε1ί€ί1αΐ6 βΧΓβΙΙίΐ. 
5ιιηΐ ςυοΐ|ν]ΐε ίο ί^ΐα Γβ^ίοηβ αιΐ^εβ ιιοη ραυε^β Γβςί 
ι«υΙ>]<)(ΐ3>^• <4ΐι^ ρΓορηίδ γ6||;^ιιιγ Ιβ^ίΐΜΐβ• ϋαθ3ΐυ< 
ϋΐ ώκε& ί$ΐίΐ18 Γ6|{ίθηί& ϋίΐίβ&ίιιιί ι^ΐ οριι1βιιΐί8&ίΗΐί, 
ι^ιιί ταιι,ϊ Ρ9Γ6Ι1Ι, 86ΐιιρεΓ ίυ λυΐΑΐη £]ιΐ8 «οοο<ΐ6ηι«β• 
ϋοΓυιιι ι[α $Γ^ζ^ ε»ΐ βαΓ^αΐΜϋ» (Ιυχ, Ιβιρεηΐ•»• 
ΓΓ^Ιοϋί Η)9{οχ, η•!ε ηοιι υΓΐ)ίΙ>υ8 ρΐιιπ'ηίβ : ίπΐ6Γ 
ι^υαβ εΐίαιη τεοΊνββΙιΐΓ ΒΓυββηβίυιη υΓΐ)βν 61 €1<η 
ΙιίΟΓίιηι (51) ιιίΑΠίίιηοπιιη : ηβο ηοη ββηΙγηΑ (52)« 
ιιιΊ»8 ΐϋΛ^ηΛ εΐ ί1<ΐΓ€Π8 ορίϋυ»• ΕβΙ λυΐβιιι ΒΓΟ^βη- 
^^ι11ιι «γΙ).^ ηι^Γΐΐίιη•, Οι^μοο 9^άμ^ι^ηΛ η Γ^^Ίοαβ Λιι* 
(ΐ;1ί», ίϋκιιΐ» 8ΐ€ ΑρρβΗαΙββ: Αίΐ πάλαι βΐ ηανεβ λ ηοβΐΓ4» 
ηιαη, εΙ &λι ιΐΓΐιίλ^υβ Ιη Οοθβηυιη νβΓββοΓιΙ)»», «Ιι 
Οθηη«ιιΐ3, Ηίβραηί», Αη^Ιίβ, ΟλβΊλςυβ, «ι λ ΓβΙίςιιΜ 

Γ^^ίΟπίΙΐϋ• ΑρρβϋϋΙΙΙ• 018111 Ιΐ«€ Ι}Γΐ)β >1» ΑΐΙ{1ί8Ι 8ΐλ^ 

ύ'ιΪΛ θ€ΐ)(οιη 61 <|ΐιίιΐ(]υ9|ίαΐ8. ΡΙαικΙγια ίιΐΙ Γ€β*<»^ί χα\ παλαιόν τε, χαΐ έφ* έαυτψ μέγα φρονών, ύπερε- 
;(ειν τε τών 4λλων, τών πρδ; έσπέραν Ιθνών, άξ'.οΟν 
έαυτφ μετε^ναι τής ηγεμονίας τ« χαΐ *Ρωμαίων 
βασιλείας. "Εστί δ* ή χώρα αυτών πρδς £ω μέν τ|^ 
Λιγύρων χώρςι, πρδς μεσημβρίαν £έ τζ *16ηρί^, 
χα\ κρδς &ρχτον τζ Γερμανία, χαΐ «ρδς έσκέ^ν τφ 
Όκεανφ, χαΐ ταις ΒρεταννιχαΙς νήσοις• Διήχει δέ 
άπδ Άλπεων τών έχτδς *' Ιταλίας Ιστέ έπ'ι ωκεα- 
νών, χα\ έπΙ Γερμανούς όδ6ν ήμερων μάλιστα έτίτα- 
χαίδξχα, &χδ 'ίταλίας Ις *ακεαν6ν, άπδ δέ ΊΟ^ρίΛς 
Ιπι Γερμανίαν, δδ6ν μάλιστα ψη[ έννεαχαίδεκα. 
"Εστί 6έ Παρίσιον πόλις έν ή τά Κελτών βασίλεια, 
βύδαιμονίςι τε χιι\ 6λ6φ προφέρουσα. Κα\ πόλεις 
ούχ δλίγαι της Γαλατίας, ύπ* αύτφ δή τφ βασιλβΐ 
ταττόμεναι, ές τήν οφών διοίχησιν. ΕΙσΙ δέ ήγεμο- 
νίαι τε χα\ ηγεμόνες, δυνάμει τε προύχοντες χα\ 
όλβιώτατοι, ύπ* αύτφ δέ τφ βασιλεΓ ταττόμενοι χα\ 
ές τά βασίλεια παραγβνόμινοι αύτφ. "Ο τε της 
Βουργουντίας ήγεμών χώρας ηολλής τε χα\ μεγά- 
λη;, χαΐ κόλεων άλλων τε, χα\ της Βρουγίων πό• 
λεως, χα\ Κλοζίων παραλίων, κα\ Πιντύνη; '• πό- 
λεως εύδα{μονός τε χα\ μεγάλης, κα\ μεσογαίον. 
"Κτη δ* αύτφ ή Βρουγίων πόλ4ς, πάραλος παρά 
τδν 'Ωχεαν6ν, άντιχρύ της Βρεταννιχής Αγγλίας 
οΟτω καλούμενης νήσου. Ές ήν όρμίζονται νήες 
άπό τε της ημετέρας τήσδε θαλάσσης, χα\ άπ^ τών 
Ις τί>ν•Οκεανδν ιοίλεων, της τε Γερμανίας, Ιβηρίας^ 
Αγγλίας, Δατίας, χαι τών λοιικών δυναστειών. Λιέ- ηοϋΜΐ εεΐ. £κ&1«ηΙ αυΜΗΐ Βιιηρίικίίβι <1ιιηυι• %ϋΐ^ Ο χει δ^ αύτη ή πόλις άπ6 Αγγλίας σταδίους πεντή- β\Ά ίΜΐιιοΓλ, ε(11ια «ιΙνεΓβιίΑ 0»Πί&ιη ΟιΝίβιιιιβ τε* 

1^6111, ρΐΡ«1«Γβ1 9(!νβΓ&ΙΙ8 Α|Ι|{Ιθβ. ΡΟΒίβΑ (ΙΟΚ ΟΟΙϊΓη 

^ΐΓΒΐίβ ΒιΙιαιιιι'Μββ ίΐΒίϋηιιβαβι, ρροιίίεηβ θχ 6α ι«ΓΓα 
ιΙΜίρβΓϋηβΐ »<Ι ^^(κίοΒ•^η ύλ%\μ* υΐΐη Ιιθ8 €0ιιΙ6γ• 
ΙϋΙιιυβ 681 άητ * ^ * * ΗΙβ Γβ^ηοΙέΝΐ• «4η6ΐ» β8ΐ &μ 
Ιιβϋΐϋβ, Γ6βί• Μηρ1ΐ8«ϋιιι 64 ρΐιΙοΙΐ6?Ηιη•, 9ά Ι^ί* 
ρ^ΗΓίϋΐΜ ιΐ8ς«6 6χε«νΓ6Μ• ΟαΜίιιηι αίΑβηι 8ρβ6ΐ•ΐ 
$ιΙ ηατι^οΗΜη 08ΐϋ« ΐ6|ίοη6ΐι>• Ίη Ιιαηο ιΐΜχΙαιιι χοντα χα\ εκατόν. Έ δέ χώρα αύτη καλείται Φλαν- 
^ρία. Κα\ είσΐ τούτοις τβΐς ήγεμόσι Βουργουντίας, 
Ιργα αποδεδειγμένα άξια λόγςμ ές τήν Κελτιχήν 
χώραν προς τε αύτ^ν βασιλέα της Γαλατίας, χα\ 
πρ^ το{}ς Βρεταννούς. λΙετά δέ ταύτα ήγεμών έπΙ 
τή€ ηπείρου Βρεταννία; Ιχεται έκ της γη; της του 
βασιλέως χώρας. ΈπΙ δέ τούτοις ήγεμών της τού- 
των »» δέ 1χ«τα4 χωρών ήγεμόνος Σαβωΐαςχώρα^ Νοίυΐφ ηαβΓκίηβΙεβ. (51) 5ι1ιΐ80Γηιιι. {ο2) 6:)η(1ανϋηι. •♦ ένιός, ^• Ιη οια ήτοι Γανόάνου, 9] ΏΕ ΙΙΕΒϋδ ΤϋΚΟΙΟΙδ ΜΒ. Π. Μ 

{αγά).η τα χτΧ ύπερχαλλή; *", επΙ Λιγυρίαν χαθή- Α ■ηΠΓι 2ύ ρηΒ$ειιΙοιη Ιπ^ϊΙοηαιη 2ΐ(ΜιίΙ)Ί(Α $ίΐ. Αι ^αιηι9 χου9βΐ• 7:ρ^ς 51 τ};ν πάραλον χώραν της Γαλατίας. 
Όβ< δν μοι διαχέο&'6ο τιρίς Ιατορ{αν• *Η μ^ν70I 
Ίανύη, ιτύλη τις οι^α της Γαλατίας* έ^^χ<( Χ<^Ρ«ν, 
ΙτιιτΙ^νΠροβιντ^ίχν χαθήχοι>αα, ^ς&ρχ<ι6 τοΟ οΓχου 
τοΟ βασιλέως της Γαλατίας, Ρογίριος βαΦίλιύς/Ην 
μητρόπολις ή Νίτια Προ^εντ^ίας. Πάλεις βέ ίχονται, 
1^ τε *Α6ιν(ών π^λις, χαθ' ή ν γέφυρα («έστη με• 
γάλη €ή των ^ατέ τ)}ν οίχουμένην, Ισκ έπ\ Βαρ%ζ• 
νώνην χώραν ΙλΟεΤν• Αδτη μίν οδν ή χώρα της Γα- 
λατίας, ώς σν*/βλόντι βιεξιέ'Μΐι. 

Τ^ % γένος τοΰτο Κελτών λέγεται παλαι«5ν τζ 
να\ έργα ^ρ^ς '^ους άπ6 Λιβύης- βχρβάοους άποβε- 
&:ιγμέν^»ν λαμκρά, χα6* δν δτ;τα χρ6νον §α9ΐλε?ς ςυ» 6βΐςιΐ35Ί ροΠβ β^ΙΙίχ, 3ΐιιρΙ«ϊ€ΓαιΐΓ Γβ^ίοηβιιι 
ςυ» ¥61*8115 ΡΓθτίη€ί3ΐη νβΓ$;ί(, ηπΑπι ίιηρβπΊΙια- 
ϋβηί» ΐ6ΐηρ6Γ9^ Κθξ6πα$Γ«χ, οιΐιιβ βτ Ιιιείνΐ* ΰ:)Ι- 
Η» Γ6((ΐιιη ρΓαβαρΙα. ΝίοίΑ ηιβίΓοροΠβ θ$ΐ ΡΓονίη> 
€ί8ί• Ηίπϋ βοηιιηηΐιΐΓ βΐ αΐιχ αΓΐ)68, ΙηΙ^Γ ςιη$ 
οοιηιη«ιιιθΓ&ΐιΐΓ. Τβϊιίιιίοπιιη (55) υτΐ)», ηιιχροιιίειη 
^9ΐ»βΙ ιη&χίιηιιηι βορυπι ςιιί ίιι 0Γΐ)β βυηΐ, <ιιΐ3 ρριΐ€ΐ 
8ΐ<Ιίΐυ$ «(Ι ΒβίΓΟβηοηβηο ιτςίοηβιη• Ιιι 4ιαι>€ ιυοϋιιιη• ηααηΐιιηι Ι)Γ6?$16γ ροίπΙ• (Ιβ- 
»ΰηρ1.ι 811 βαΙΠα, νβΐυδί.ιΐβ ϋΐουηΐ ςβηΐβιη Ιι&ηο 
ρΙΐΜ'ίιηυηι βχοβΠβΓβ, ρΓβκΐβΓβα βορρίαβ ιιΐ3{;η3 οιιιΐι 'Ρωμαίαιν χα\ α'^τοχράτορες Απεβεικνύοντο οι τών η ^Ιογια ίιιϋΊ»•;6 1)3γΙ)9Γ08 6ι Ι.ί1)}'!ΐ ρΓοΓκοΚοβ, ρΓϊΒ- Κελτών ^σιλεΐς. Κίρουλον (^ μάλιστα δή τών βα- 
σΟ^ΐιΐν τούτων, τ^ν ικρ^ς τους Λίβυας ιη^λεμον άνε- 
λ4|ΐενο*<, συνεπιλαμβανομένου του τε &δελφι2ο0 αύ- 
τοΟ Όρλαν^οο^ άνδρας τόλμ|^ τε χα\ άρετ^) τΛ ίς 
στρατΙίΊ επισήμου γενομένου, χα\ Τινάλ^ου, χα\ 
Όλιβιρ^ου, χαΐ &λλων τών ταύτη ήγεμόνοιν. Παλα- 
τινών χαλούμε νων« 9υν$ια φερόντων αύτφ τ6ν έ^' 
λεμον, χα\ «ολλαχη χατά τήν Γαλατίαν μίν πρώτα, 
μετά δ^ ταύτα, χατά Ίβηρίαν τρεψάμενον τους 
(ναντίους, νίχας ΑνελέαΒαι περιφαν^ι^. Κα\ χλέος 
αυτών άνά Ίταλίχν,• χα\ Ίβηρίαν, χςι'ι β^ χα\ 
Γαλάτίαν, μέγα ές τόνβε άε\• εύφημου μενον ^δεται 
ύ^6 πάντων. Λίβυες χίρ βιαβάντες τ6ν πρ6ς Ήρα- 
χλι'ους βτήλας πορθμών, χατέσχον τε χατά βραχύ 8(ίηΗη 00 ΙβιιιροΓο ({πο ΟιιΠοΓυηι Γ6|;β$ ψΊ €φ8ηΓ6• 
Μΐιρ«Γίίί|υϋ ΒοιιΐΗπί Γ<:([09 «ΗββϋαιιΙαΓ. ΟβΓοΙιιιιι λΙΙ• 
Ι6ΐη ΓοΓίιιιΐ ρν». ΓβΓκ|ΐιί5 ΓβξΠ)ΐΐ8 βίΓβηαβ Γβιιι {;β&- 

81886 8ί1ν6Γ8Ι18 ΡϋβΙ108 ((|ηί βΐ 5»Γ&ΐ!6ηΊ) : €111 311- 
Χίΐίο νοηΟΓβ ϋΓΐ2ΐΙΗΐΐΙ$, νίΓ 6λίπΐί3 ΓΟΓίίΐαΐϋηβ &ΰΐ€ΙΙ- 

ϋ^ςαβ πηΙΙΙηπ Ι11ιΐ8ΐπ8 , βΐ ϋ1Γιη3ΐϋιΐ8 ΟΗϋβΓί- 
υβςιιβ, ηβο ηοη 3ΐίΊ (1ιΐ€68 ραΐΑΐΊηί ΐΗΐη€ΐιρ;ιΐΊ. Ουί 
αΙ)ίςυ6, €υιιι ίιι βαΙΙία, Ιυιη ϊη ΗΊ1)6Π3 ίιΐ|;9ΐιΐϋ8 
Ι)0$1θ8, ρ1υππΐ38 ίη8ί(μΐ63 η^οΑ 9ΐιηΐ νίοίοπηβ. 
£θΓυηι |;1οη3 &(]Ιιιιο Ιιοάΐβ Ιαιιϋίϋυβ 46 •'^Ρ^^' Ι^^' 
Ιθ8, 63ΐ1ο8 Πί8ρ3ηο8ςυ6 06ΐϋ1>Γ3ΐυΓ. .Ρφηί ΰηίιη ^« 
ΐΓ8]ίοί6ηΐ68, υΙ)Ι ΗβΓουΙίβ €οΙυιηη£ νίδυηΐϋΓ, ίιιοιιι*- 
»*ιοιΐ6ηι Γ6€βΓυηΙ ιη 11)6Π3ΐη, ςυαπι βιι.τιιη» οβΙβΓί- 

1316 Ο00υρ3ΓΙΐηΙ. ΗίηΟ Ν3ν3ΓΓ3ΐη €3ρί6ηΐ68, ΡΟΓΙΙΙ- «ροΐ<$ντες τήν Ίβηρίαν, με^^ βλ ταύτα Ναβάρην τε ^ ^«ΠίβΒςιιο Γβ^ίοιιβιη ςιΐ3 ρ3ΐ6ΐ μβκΐιιβ 3(1 Τ3ΓΓ30Ρ χ€ΐρωαάμενοι, χοι\ Πορτουγαλίαν χώραν, Ιστέ Ιπ\ 
Τ•ραχώνα έλ^ύνοντες, τά Ις τήνδε αυ τΙ^ν χώρα^* 
χαταοτρεψ4μβνοι, έίέβαλον ές τήν Κελτιχήν. Κά- 
ρτ.υλος μίν ουν, χα\ οΐ βυν αύτψ ιρ^λεμον έξενεγχόν- 
τβς κρ^ τούββε τους Λίβυας, μεγάλα /ίιι^βδείχνυντο 
^ργβ, άνδρες γεν<&μενοι άγαθρ\, )ΐα\ της τε Κεληβή- 
(Μν, χαΐ Κελτιχης χώρα; έξ^λάααντες ϊς τήν Γρα- 
νάττ^ν π^λιν όχύρωτάτην, έπ\ του δρους του ές 
*0χ2ανδν χαθήχοντο;. Παρ* βιύτδν ίέ τ6ν πο^θμ^ν 
χαταβραχν προϊόντες, τήν Τ6 Ιβηρίας Χ<^Ρ>ν πολλήν 
χατασχόντες φχουν, χα\ ουνελ^ύνοντες έπολιόρχουν. 
Κ»: ιήν τε ^ώρ^ν άπδδί^σαν τοΙς έαυτου πρρσή- 
χουαε, τί|ν Ιβηρίαν, χα\ Ναβάρην χα\ Ταραχών^, 
χαΐ τους αφών αντών προσήκοντα;, ύτΛ Βχρβάρων Ι16ΙΙ1, 61 ^υ» 3ά 113116 ρβΓίίηβηΙ, 81ΐ1)ί(|[6ηΐ68, (Ιβτβ- 

ηβπιιιΐβΐίο 63ΠΊ3ΐη. 03Γ0ΐυ8 οππι 8ιη8 οΙ)νΊ3ΐη Ιιίβ 

6£[Γ688ϋ8 6{;Γ6{{13 ί86ΊηθΓ3 ρ3ΐΓ3νίΐ. Ν3Ι11 €1;<ΓθΙυ8 

ρΗη6ίρ68(|υ6 ςιΐ08 8υρΓ3 ηοιηίη3νΊιηα9, βχρυΙβΓυπΙ 
608 €6ΐΐίΙ>6Γ0ΓυΐΙ1 61 63ΐ1θΓυιη Γ6£ίθη6. ϋ»! ίιΐ£(6η- 
168 Γ606ρ6ΓαηΙ 86 ίϋ 0Γ3η3ΐ3ηΐ Ι1ΓΙ>6Ρ1 ιηΜο'ϋΙ^Βί' 

ιη3ηίΐ« 8ίΐ3πι ίη ιηοηΐβ ςα'ι ίιι 0669ηιΐΐη 86 ρΓθ])οίΚ. 
Α5 ίβίο ροηιι ρβμΐυΐαηι ρΓ0|Γ6Β8|ί• Ηίβρ^πίΑΐη ^θΙΙο 
αϋοπί 8υΐιΐ : ηΐϋ1ΐ3ηΐ(|υβ η30ΐί Γΐ'Κίοη^ιη* ίΐΗ 1ΐ3ΐή- 
Ι3ηιηΐ, Αι €3Γο1υ8 ρηηοίρββςΜβ βμί 1ιθ8ΐΊ1ίΐ6Γ 60η 

ρ6Γ8β6Ηΐί 811111. 116810116111 «ΙΙΙβίη 1>6ΐ|θ ρ^ΙΓίΑΠΙ ^6- 

ηϋΓ6 ρΓορΊηςιιΙδ (|6<]6ΓΜη^, Ι1)6η3ΐιι νΊ•)6ϋ€6ΐ» Ν3ν3Γ- 

ηΐΐη 01 Τ3ΓΓ300η6|11« ΡΓΡρίΐΐςΜΟ^ 9 Β3Γΐΐ3Γί8 0ΐΐ8βΗ- 

808 οΙ)8ί(1ίοη6 ϋΙ)9Γ9ΓμηΙ• ΤβικΙοιη Γβ^ίοηοιο ίοΐβΓ π'λίορχουμένους, άπέλυδν τε τη; πολχορχίας, χα\ |^ 8(>86 (1ίαπΐΜΐ6.ια68, «ίη[(ΐ||λ Ρ^Γΐβπΐ «Λ 86 ρβηίηβη- τ)ιν χύ»ρα^ έπιβιελ^μενοι αφίσιν, ψχουν άτ^λαβ^ντίς 
Ιχαατο^ τ^ άν^χον αύτφ μέρο(. Κ*\ οδτοι μίγ τ*ντΐ| 
χάλλιστα θέμε^/οι τδν ειόλεμον, ές τόδ^ άε\ υμνούν- 
ται, 1^ έ1ν{ρες γεν^μκνοι αγαθοί. Και *Ορμ^νδον ** 
μέν τ4ν γε στρα'^ηγδν ύιΛ δίψο:^ς έχπολιορκηθέντα 
ά«ο0ανεΙν• 'ΡιμαΙον βΐ βιαδεξάμενον τδν πόλεμον, 
χαταλιπείν τοΙς *1βηρ•ας βασιλευσιν. 01 βέ, διαδεξά- 
μενοι τό•/δε τδν π^λιμον, ές έτι χαι νυν τους Λίβυας 
τούτους 4γ<ιν ^Χ φέιρειν νομί^Ιουσι. Τ6 δέ γέ\ο^ (53) Ανοηίοΐί6ΐΐ8ίυιιι. 

(54) Οι•Ιιιθ€ΐυ8. ιβπι α(νβ6ρ^Γυρ|. (^μί ςυιιι ί?ι ΙινηΦ ιΐί|0<1ιιαι Ι[ΐ6ΐΙ(ΐοι 

0ΟπΓ66ί886ηΙ, 3ΐ]»ρΐ|ΜμΙ)Ι|8 6ΐί4ηΐ 1|θ4ί6 ΟλΟΟΠίΐΙΓ* ιι( 

<]ΐιί ΓαβΓίηΐ νίπ ιρίίςίβμ^ νίΓΜ>- Ηο|τηιίθ(Ιΐ48 (54) 
(Ιιιι 8ίΐι (ΙβΜΙ^ΐυ» ρει ΜΐινιίΙ, Ρΐιίιρ^υβ (5$) 8υ€• 
€6ΐΐ6η9 1η 1)6ΐ1ιιιιι €$|ςρΐμιιι» Μίκΐ^πφ Μ Ηΐΐρβιιιΐίβ ^6• 

{ίϋοβ Γ6ΐί<)ΐΓΐΙ, 9η1 9Μ96βρ|0 ϋ6|1θ 6Γι«ΡΠ*ΗΗΐΡ Γ64 
ΡύΒΐιονηιιι 3^6Γ6 6| ίϋΓ^^ μμΙ^|ΐμΐ|*. (|6Ρ8 191:1 Ι^ί- 
1)^63 1ίηκΗ3ΐΐ) ΑΓ3νί^9ΐ.Μ υ» ν^Η 1)9ΐ)^1 : ΐαθίΠΐ>Η8 υΐ 
Γ6Π{;ίριΐ6 ΊΗ(ΐίΐ3.η1^ν ^^^Ιι^,^Κιη ; ^Ιβϋΐΐι ϋΙ^μμίαΓ 

Νοίιιΐδθ ιηθΓ§ίηαΐ6$. 

(55) Βίηβΐϋιΐδ. τι -«- - ή; ';ού;ων. έ/ίί ΙαίΜκα αί, ^* ηερ:χαλ>.ή:. Λ/, αί ίη €. '* Ό,-^μ,^νδ^ν. *'"> ΙΑΟΝΙΟΙ ΟΗΑΐαοΟΟΝΟΥΙ.Ε 96 

ίΜΓΐίϋΐ 1)»ι•Ιαπ4θ, ρίΓΐίιη Πίβρ^ηίοο. Οαΐϋ ΓβΙϊΐιβ Α τούτο Αίβύοιν γλώττϊΐ μέν διιχρή**•- '«!) Αραβική, μΐίΐίοίαιβίοιίββ Ιπίβςυβ ^ββΐίβ βΐφβΓΐ>ί*»ιιΐΡ8, ββ ιιο- 
ί ίΐίΐαΐβ «ι ϋίαπιαίο Γ6ΐίςυ35 ΟΓοίϋϋΐιΐίβ μι^ιιΐββ Ιοιι^α 
Μΐΐίί€«•ιΙ<•Γβ μιιιαια. Υίοΐοδ ΙϊΟΓϋιιι ρ^υΙο (μυιιι Ιια- 
ίοΓίιιιι ϋοΜίίΐΐίοΓ, ίη 8ΐψ6ΐΐ6€(Πί ιιιιΙ1»ίη ^ην(ΐο^3^ 
ί1ι?βΓ(*ηΐίαηι. 1.ίιι>;ιΐ3 ΟβΙΙοηιιη (ϋίΤη α ΙΙιι^^ιια Ι:α- 
Ιοηιιη : ηβο ΐβιιιβιι ζάβο η(ι ϋβ Γ6€6(ϋι,υΐ «αοι «ϋαυι. 
ίΐΐ» ΙιαΙϋΓυιΐϊ Ιΐπ^κιΐϋ άίχυπ». Ργππμ δ^ηψοΓ ΓβΓΓ^ 
νοίυιιΐ, (]ΐΐ3$ειιηι|ΐιβ Οοοίίίΐϊηΐίδ αοοοϋδβΓίηΙ ««πΐβδ. 
Υβηιιη &1ί(ΐυ9ΐιι{ιι1υιη ι1β ίδίη ίπΛοίή» ΓβηιίδβΓυιιΐ, 
Ι>05ΐ(|υαΐΜ Αη^;!!. {;ι•ηιΐ8 ^)οιη^ιιιιι11 ΒπίΑίιηΙίΐη ίιι- 
«οΐβιΐδ, ίΙΙηιη ^βηίβηι ί1βΙ)ϋΙΙίνβΓαηΐ. Γβ^ίυιιβιιιηυ*! 
<•ι ίρβοδ δυ:6 (Ιίΐίοηί ]ιιηχβΓηΓΐΐ. ϋιιιη βοδ Γβ(ζΐιο 
^|)ϋ1Ϊ4*ίίβιιΐ, οχιτοίΐιιιιι Ι,ιιΐϋΓΐίιη ίΐ^ικοι-υπί, 62ΐΐι• 
•Ι>»ο "γΟοπι ηΙ)»ί«Ποηϋ οίΓοιιιΠίΙβϋίίΓβ. ϋίδΰΟΓϋία ί»ϋ- 
ιβιιι ίιιΐβΓ 62ΐΙο« ΑπΒίοδηηβ οχοπα Ιιιι^α^ηιοιϋ 
|ΐηη€ίρίυιιι Ι)9ΐ)α!(. Β χα\ Υ^Ο&σι δ^ χαΐ θρηαχδί^ τ{) Μ5χμέτ€ω * Ισθήτκ βέ 
τούτο μέν βχρβαριχτ^,τοϋτο 6* αυ χα\ Ίβηριχ^• 01 
μ^ν ουν Κελτο\ ίς τούτο πχραγενόμΕνοι, μέγα φρο• 
νου^ιν έπ\ τούτοις, χα\ γένος οΓονται τ^ εαυτών ε6- 
γ&νές τε χα\ διαπρεπών, δ'.ά πάντων βτ^ των πρδς 
έ^πέραν γενών. Διχίτη βΐ χρώνται οΐ ΚεΑτο\ άβρο- 
τέρα της Ιταλών διαίτης, χα\ σχευ{| τ^ έχείνων 
παραπλήσια. Φων^^ν δ4 προΐενται διενέγχουναν μ^ν 
της Ίΐαλών φωνής, ού μέντοι τοσούτον, ώστ» δόξαι 
έτεραν εΐναι της Ιταλών φωνής τήν γλώτταν εκεί- 
νων. *Λξιοθ9ΐ δ^ πρωτεύειν οποί αν πιραγένωνται 
τών ές τήν έσπέραν γενών. Τφίεντο μέντοι τής 
άγνωμοσύνης, έπεί τε ύπδ "Αγγλων τών τήν Βρι- 
ταννίαν οίχούντων ϋθνος διαπολεμήσον, τήν τε χω- 
ράν αυτών χατεστρέψαντο, χαι αυτούς, χι\ τήν ήγε• 
μονίαν άφελόμενοι, ίτΧ τήν μητρόπολιν αυτών 
ΙΙαρίσιον συνελάσαντες, έπολι^ρχουν. Την δ& αΐτίαν 
αυτών της διαφορβίς φασι γενέσθαι ώδε. 

"Εστί πόλις Καιλ^δη ^^, ούτω χαλουμένη Ιν τ5 
παραλ£ψ χώρ^ τή; Κελτικής, παρ^^ τδν *0χεαν6ν, ού 
«άνυ το'. επίσημος, Ιν έχυρω δέ ώχημένη, £ς γε τίν 
άπ6 Γαλατίας άπόπλουν ές την Βρεταννιχήν έπιτη- 
δείως Ιχουσα, χα\ Ιν χαλώ τοΰ πορθμού φχημένη, 
παρέχεται εντεύθεν δρμωμένοις Ις την Κελτικήν 
έσβαλε?ν. Ταύτη ν τήν πόλιν ό τών Βρεταννών βασι- 
λεύς τής έν τ^ πδλει προδοσίας συνθεμένος εΤλεν 
έπ.βουλζ, χζ\ χατασχών Ιτυράννευε ταύτη;. Άπαι- 
τοΰντι ίέ την πίλιν ταύτην τψ Γαλατίας βασιλεΐ ούκ 
(τηηΐί υΐ δίΐιί Γβδίίΐϋαΐαρ 63ηΓΐ)8, ΓβκροηϋίΙ : ηιίΜο Ο ^9^ ^'^'^^ ^^^*^ άποδιδόναι, χχ\ φρουράν ίφαινον ϋΓϋδ β»ΐ, ΟαΙβιΙιηι (56) ηοηιίπβ νοεαηΐ, βίι^ Ίιι 
ιιηηΐιιιΐί ΟβΙιίο» ΟαΙΠ* Γβ^ίοηβ, ]ΐιχΐ3 Οοοβηαιη. 
Γΐ;ΐΓΐιαΙιί ηοη 8(Ιπιθ(]ιιηι ιβίβΐιπβ ΙιαϋΰΐιΐΓ : νβΓϋΐη 
ίν)€ΐιβ ιιΙ)ί Λά'ιίίΟΛί^ «ι, η;αιΐΓ3 εοιίδβΐυΓ πιιιηίπδ- 
ΝίπίΜδ. Οοιΐ!ΐηο(1ίδδίΐϊΐβ 47 **»"« β* Ο^Πί» ίη Βγι- 
ΐ:«ιι•Μ.•ιηι ιΐ3ν5ί;:ΐΐιΐΓ. Τβιιία ςιι.ςυβ ροΠιιβ οοιηιιιο- 
ί!α.!β ΐ'δΐ,ιιι ΐ'Γοεϋίίηΐ νίαιιι ΓΗοϋοηι ΐΓΓυβπίΙί ίιι ύ-ΛΪ- 
13111. ΙΙοχ ΒπΐίΐιηΟΓϋΐη, ρΓο ϋΐίοηβιη ρίιίδοβιΐδ «υπι 
ορρίιΐίΐιιβ, ίδίηιιι πΓΐβιη ροΓ ίπδίαϊΗδ ίη ρϋΙϋί»ΐαΐΓηι 
οοΐ'ίρίΐ : Μρίαιη βιιο ίτηρβπο Γοχίι. Ο^ΙΙοΓυαι τυ^ί ιΐϋΐι οβδβδΙΙί ίη 8ΐιίιιιο υΐ τΰΐΐϋαΐ υΓΐ)θιιι. ΡΓΧδίίΙίο 
ς«ιο<)ΐιβ βΛίυ Πηηαπιιιΐ Λπ^Π, ΐηίΊοίΐΜΐΙοδ οο -.ιΙ) ίιι- 
?μ1.ι. Αι ιι1)ί ΟαΙΙϋδ Λ(»|>1αδ ιΐΓϋί 9ιΙιιιονί{, βηιη Ιοπβο 
<βιηρ(>ιχΜ)!!δΐιΙίϋηβ ρΓ0*δίί. Ροδίοα οιίηι οιφιι^παΙΙο 
ριΐΊΐιιι ρροεοϋοΓβΙ, υχβΓϋίΐϋΐιι Γβίΐηχίΐ ϋοιηιιπι. 
ΤΓ^ηδβηηΐβδ ιΐαςιιβ Βπιαηηί ουιο δϋο Γβ^β, (Ιοιιυο 
ϋϋΠοΓΗΠΐ Γ6£[ίοηβιη ροριιΙαΙ>αηΐπΓ : βΐ «ιεουΓΓβίΚβδ 
Γΐιιΐ) ΟαΙΙοΓϋπι ιηαηυ ηοη ιιιθ(ϋΰ3 ρΓ%Ιίιιη) (οηι- 
ηιίδβΓ6, 80 ιηΑχίηιαιη Ιιοηιπι ρΒΠβιη ροηίΐαδ (ΙβΙθ- 
νβΓυηΐ. Ιη Ιιηηο ηιοιίπιη ί:»ΐ3 οίαϋβδ Αοοορίβ βδΐ. 
Αηξ;Π οαιη 3(1 τφοπίδ ρΓΧίί^ιηι ϋδδβηΐ οοηνβΓβί, 
(ΙιΓκΙ.ρΓκΙ Γ»ρυ1δ«6ηΐ, ροΓΐ3ΐ):)ηΐ γθιγο, υΐ ίη δα» 6« 
ι1ϋρθΓΐ3Γ(ϊηΙ. 6;ι1ϋ, υΙ>ί (ΙβρΓβΙιοιΚίΙδδβηΙ 60δ ίη Ιιυηο 
ιιιθ(Ιαπι λ^ϋΓβ, ίιΐδ6(|ηί βίΑίιιβΓβ. ΡΓίαδ(|Π9ηι ΐαηιβη διαπορθμεύοντες άπ6 τής νήσου ΙπΙ τήν πίλιν. Την 
μέντοι πόλιν έπελαύνων έ πολιορκεί έπ\ συχνδν χρό- 
νον. Μετά δ& ώς ού προεχώρει αύτφ ουδέν πολιορ- 
κοΰντι, απήγαγε τδν στρατδν έπ' οΓκου άναχωρών, 
Τστερον δέ ό Βρεταννών πολύ τι στράτευμα άθροί- 
σας, χα\ διαβάντες ές Γαλατίαν τήν χώρα ν Ιδήουν. 
Καί πη συμμίξαντες τή Κελτών μοίρα ουκ δλίγη, 
κα\ μαχεσάμενοι, διέφΟειρον τδ πλέον τής Κε>τι- 
κής • έγένετο δέ ώδε. 'ΐίς έπ\ διαρπαγήν τής χώρας 
έτράποντο οΐ "Αγγλοι, έπήλαυνον όττίσω άπάγοντες 
λείαν* χαταλαβδντες δέ αυτούς οΐ Κελτο\πρινή όφθη- 
ναι διασωθέντος ές τίίν Καλέδην *• περιστήσαί τε 
αυτούς κυχλωσαμένους έν τινι λόφφ. *Ως δέ έν άπόρφ 
τε εΓχοντο οΐ Βρεταννο^^ μή ούκ Ιχοντες οποί τρά- ίη εοηβροοίιιηι ΙιοδΓιυπι νΰηίδδβηΐ, Αη(;1ί Οϋΐβίΐβπι ^^ωνται γενόμενοι, δ:εμηνύοντο ώστε τήν λείλν ίιι Ιοοιιπι ιηυηίΐίβδίιηυιη ββββ Γβε^ρβΓυηΐ. Υ^Γυπι 
ΟαΙΙϊ (Ιβίηοβρδ οίηχβπιηΐ 608 δϋίβ ΰορίίβ, οοηδίΐΐυ* 
10!» ίη οοΙΙύ ςυοιίβηι. Αη(;Π ίη ΑηοίρίΙί τΓΓδ3ηΐ6β()Ιδ- 
ΰΓίιηϊιιβ, 61 (]ηο δβ νβηβΓβηΐ ηββοϋ, (ϋο«Γ6 ]υ1)6πΙ 
ΟβΙιίδ 86 ρΓ:&<!3ΐη Γ6(1ϋίΙυΓ08, λΓη)3ΐςυβ ΙηόίΐηΓΟδ, 
•-ί ίηΰοίηηιοδ Ιη βα&ιη Γβ^Ιοηβη Γ6(1ίΓ6 ρβΓηιίιΐ3η• 
ΐιΐΓ. ϋ:ιΙ1ί Γ68ροη(Ι(ΐηιηΐ : 86 ηοη ρπηδ 60δ (ϋπίΐίβ- 
δοΓοδ ηηΑΠί ρο6ηιΐ8 ίη}υΗ8Γυηι \88ΐ2ΐ86ςη6 Γ6ςίο- 
η β (ΐ6(ΐ€Γίηΐ. Ηίη6 »6ηΐΐ6η(68 ΒΓΐίληηί ϊη 6χ(Γ6ηιο άποδούναι κα\ τίί δπλα, εφ** φ έπιτραπήναι σφίσιν 
Ασινέσιν άπιέναι ές τήν εαυτών. 01 δέ ούκ Εφασαν 
έπιτρέπειν άπιέναι, (Ι μή δώσουσι δίχην, ών εις 
τους Κελτούς Ιζυβρίσαντες, τήν χώραν αυτών δ.αρ- 
πάζουσιν. ΈνταΰΟ' ώς έγνωσαν οΕ Βρεταννο\, ές τ^ 
Ισχατον του κακοΟ &φικ(!μενοι, μαχόμενοι τοις Κελ- 
τοίς, δλίγοι πρδς πολλούς άνδρες γενόμενοι αγαθοί • 
τρεψάμενοι δέ τους εναντίους, Ιδίωχον φεύγοντας, 
χα\ διέφθειρον αυτού ταύτη πολλού;. Κελτούς δέ ΝοίαΙ» αι»Γ{$ίη2ΐΐ65. (56) ΙηΙβΠίςίΙ €αΐ€$^ δίνο €αΙίΐΗΐη. '•^ Ιη 4>Γ(?, γρ. Κάλ^τεί. ^' Κάλιτες. Ιη αΐ. »Ι €. 97 ϋΕ ΚΕηυ8 τυπαΐν.ΐ::^ πη. ιι. 9ίΐ 

ν«9ί τ:νι;, φεύγβιν αύτοΰς έν τ^Ι; μάχχ'.ς ου θέμ:; Α ^•' νοί'βηιί ροηοιιΐο, ηιαηυδ γοιι56Γ6ιιΙο$ ειιιη βηΐ- νομ!ζιτα(, αλλά μαχόμενους αύτου τελΐυτή^αι. Και 
ά«6 τούτου ΚβλτοΙ σφδς άξιουσι προέχειν των £λ- 
λΐιΐν γεννα'.ότητι, χβ^ επισημότατους δΤναι απάντων. 
Τους μίντοι Βρεταννοΰς άπ6 τοΰδε άδ^έστερον ή5η 
χωρείν Ικ\ τάς ιτΛεις των Κελτών πολιορχουντα;, 
χα\ χατά βραχύ προΜντας, μαχέτασΟαί τε τήν μά- 
χην έν τφ Αύιτης πεδίω ούτω χαλουμενψ• έν φ ού- 
δ•ν πλ^ον Ιχοντες οΐ "Άγγλοι, τ!} προτεραία ένηυ- 
λίταντο, χα\ μετά ταΟτα τζ ύστεραία μαχεσάμενοι, 
έφόνευον τους Κελτους μαχόμενου:, φύρδην τε χα\ 
άναμ^ξ, χα: χωρ\ς ώς Ιχαστον έι::χωροΰντα, ώστε 
άΐϋοθανειν. Τί]ν μέντοι χώρχν σχεδόν το» σύ μπα σαν 
υπαγόμενοι οΐ Βρεταννο\, έχώρουν Ιπ\ τά ρασΟ.εια 
τήν πόλΐν αύτ);ν του Παρυίου. Κα\ ?ΐσαν δέ τά Κελ- ί κ, ρ;ΐΜθί €11111 ιιιυΐΐίβ, νίτοΒ ΓοΠί&Νίηιο» ββ 6\1ιΐ- 
1[)ϋ(:Γ0. Ηο6ΐϋ& Γιι^^ιη ΊπΊγ^^ εοιιιροΙΙυιιΐ : Γιιςίοιιΐοβ 
ρβΓ$ο(ΐυηιιΐυΓ, ρ1ιΐΓΐιιΐ05ΐ|ΐΐ6 60 Ιοοί ιτυοκί^ηΐ. Υι*- 
ηιιιι ηυϊιΙ^ηι (ΙοοβηΙ, ιιοςπαςιιαιιι Γ^ι» 6586 βιιΙΙΐ!» 
Γιι^6Γ« : ρΓοίηϋβ η^ε ΐϊΐ^α 8ίΙ>ί εοΐΐ!>υΙυί$8Ρ, &6(1 
ΓοιίίΐΗΓ ρΓ»Γι;ιιιΐ6« ΊΙί οεΰΐιΐιιιίϋδβ. Ηίηε οχί.<ΓιιιΐΑΐιΙ 

6α1Η, 5ϋ ΓυΠίίΙκΙίπβ ς]θΓίχ(]Ι10 {:ρ1βϋϋθΓ«;αΐΐΐ6ίΓ6Γ€- 

ΓιηιΐΑ& ς6ΐιΐ68. Αι ΒηιοηιΓι €ΐιιιι νΙοΐΟΓία β&ί^βιΚ ρο- 
Ιϋί, ηιίιΐΐ)Γ6 ]»ιιι ίυιπ ηιβίιι λπιια ιιιονεΓο €οηΐΓ8 
Ο^ΠοΓυιη υΓΐ)6&, ςιίΓνβ οϋ36ι!βΐΊΐιιΙ : ραπίαΐίηκρπ; 
ρπ»{Γ05$ί, Ι^ιιιίοιπ ρΓ^ΐΐΙίυιιι Γβ.βΓυηΙ Ίηοαιηρο ίνριυ 
(ιιιοκΓΟΠϋ} δΙο (ΙίεΙο. Υβηιιιι (ΐιηι ευ (ϋϋ νίΰΐθΓί:ιηι 
ηηη βδββιιΐ 3!>8 €ΐιΓι, €2^(π& ρο$ΐΙΪ8, ςιΓιβνϋπιιιΐ. Αΐ 
(Ιίβ ρο$ΐ6Γο ρΓ^Ιίιιιη ι-(:(]ίηΐ6£Γ^ιιΐ^5, 6;λ11ο$ οοπνιΊ• των πράγματα προσδόχιμα έπ\ τϊίν δσχατον ήδη β ραίο» βΙ οοιιΓοΠοβ, $ορ2ΐ'.Ίΐυ5 ςιιθ(]υ(ί, υΐ ςικ^ιικιπΰ άφ^ξεσθαι χίνδυνον. ΔΞΐ3ΐδαιμονούσ( τοΓ; Κελτοίς, 
ώς τοιαύτη χατείχοντο συμφορςί, χαΟ* δν δη /ρόνον 
&ν6ρωποι μάλιστα εΐώθασιν ώς τά πολλά έπΙ δεισι- 
δαιμονίαν τρέπεσθαι, γυνή τις τ6 είδο; ού φαύλη, 
φαμε'νη έαυτι) ):ρημβτί;ειν τ^ν θίδν, ήγειτό τε των 
Κελτών, έπισπομένων αύτζ χα\ πειθομένων. Έξη- 
γείσθαί τε τήν γυναΓχα. ή δη ϊφασχε σημαΓνεσΟαι 
Ιαυτί| ύπ^ του θείου, προελθείν τε συλλεγόμενους 
τσΰς Βρεταννου;, χα\ άναμαχομένους, ουδέν πλέον 
Ιχ^ντων τών Άγγλων. Έπηυλίσαντό τε αΰτοΰ. χα\ 
τυ ΰτηριία αύθις ήδη Οα^όοΟντε; τΙ) γυναιχΐ έςη- 
γονμένη, έπ\ τήν μάχην έΓ.ήεσαν, χα\ μαχεσάμενοι 
Ιτρέψαντό τε τους πολεμίους, χα\ έπεξήλθον διώχον* 
τες. Μετά δλ ταύτα ή τε γυνή άπέ'-'ανεν έν τω πο- 
λίμφ τούτφ. Κα\ οΐ ΚελτοΙ άνέ/αβόν τε σφαί;, χα\ 
Ι^^μινέβτεροι έγένοντο πρόςτοΰς Βρεταννουςμαχό• 
ΐανοι, χα\ τάς πόλεις σφών απολαμβάνοντες, δ'.εσώ- 
^•ντο αδΟις τήν βασιλείαν αυτών. 'Αχρις ο^ πολλάκις 
β'.αβάντων ές τήν Γαλατίαν στρατών πολλών χα\ με- 
γάλ•ανάπ6Βρεταννίας, μαχεσαμένους τους Κελτους, 
φέρονται πλέον τών Βρεταννών, έςδ δή συνελαύνοντες 
αύτ<κ>ς 4ς τήν Καλέδην,έξελάααι αύτοΟς &χ της χώρας. 

Βρ<ταννκχα\ νήσοι, χαταντιχρυ της Φλανδρίας 
^ρείς ουααι, έπ\ μήχιστον δλ *Ωχεανου χχθήχουσαι, 
4ε^ μέν μία νήσο; τυγχάνει οδσα, ύπότε πλημμυ- 
ψΐΛ. όιέ δ* αδθις τρε?;, όπότ• τά Οδατα ές άμπωτιν ΙΙ301Ι 6Γ»η(, ηοί'Ί ιΐιιηΐ. Ηίιιε ΐ'€?£;ίοιιοιη β^ΙΙίχ ρΓο- 
ρ6ηιο(1ιιηι ιιπΊνοΓ^βηι 8υΙ)]1είεηΐ6& ΒΓίίαπιιΊ ρΐ'οΓϋΐΙί 
δΐιιιΐ οοιιΐιη Ι^υίοΙί^ηι, Γο^πί 36<]ϋΐπ. Ι&ιιι ροποιιΐιιηι 
ςΓ;ινί88ίιηυιη 03Ι1Ι8 48 ίΗΐρ6ΐ)(}βΙ)3ΐ : ρΓοίηιΙβ αιΙ 
8ηρβΓ8ΐίΓιοη6$, υ( ίιι Ιιπ]υ$Γ(Μΐιθ(!ΐ ΓοΓίιιπίβ Ωοπ $ο- 
Ιβΐ, €οην«ΐηιιηΙϋΓ. Ι:!γπΙ ιηιιϋβΓ Γοπηι Ιι^ιιϋ ΐ1ϋΙ)0' 
Γ9ΐΐ (57), ςπφ (1*ιεβΙ)Ηΐ 3ίΙ)ί οιιιη Οεο 6$8ΰ οοΠο- 
ςπίυη). ΙΐΓΐ*€(1ιιε6ΐ3ΐΟαΙΙθ8, (|ΐιί Ιρ^αιπ 8β(}ΐΐ6ΐ):<ιιΐιΐΓ. 
Μυϋ^Γ ?.υ1βιιι ουιη ΓοΓβ! ιιιίΐ ιΐ» (!ιιχ, ΐικίίοηϋαΐ Νιι- 
ιιιΊηίδ ίικϋοΊο 86 8εΊΓ6, ΒΓΐΙαιιηοΒ οιιιιι βχοΓΰίιυ ηο- 
εοιΙοΓΟ. €οιιιηιί88» Ιαικίειη ριιςπί, ηηη τίΰίοιίαιιι 
Αη^Η 11011 6556111 αι!(^ρ1ί, Ίη εΑ8(Γ2ΐ 86 ΓοοορβΓυιιΐ. 
Ροϋΐΰπο (Ιίΰ ΓγοΙϊ νΊηυΐ6 ιηι.ΙίϋΓΊδ, ηιι» οχοηίίππι 
(1αεΙαΙ):ι(, ρΓ^Ιϋ ρΤ>ΐ65ΐ&ΐ6ηι ΓαοΙυηΙ. Εο ίη ρΓαϋο 

1ΐ08ΐ68 ΓΐΙ^ηηΐηΙ, Γΐ1(;ίθΙΐ(68 ρ6Γ80011(ΐ 8Ι1ΙΙΙ. ΜπΙιοΓ 

ίΙΐ3 ίη 60 ρΓχΙίο (ΐ68ίϋοΓ:η;ι 6βΙ. ΑΙ 6ϋ11ί ουηι Γ6(:6- 
ρΐ586πι 311111108, ]9ΐιη()η6 ΓοΓίίΙιιϋίιιίδ ^οII6£ί^8^ιι^ Γα• 
ιιΐ3ΐη, ΓοΓίΊΐΟΓ ^ουιηι ΒΓίΐΑηηοβ (1ίιιΓιεηιΐ!65, ιιγΙ)68 
81138 Γ6ΰΐιρϋΓ3ΓυιιΙ, Γ(*ςηυιη((ιΐ6 ΙπίΑΐί ΝυιιΙ : (ριαιη- 
νίδρίιιπιυί 6Ι ιιΐ9ΐχίιιιί 6Χ6Γοίΐιΐ8 » Βιίίληιιία ΊιιβιιΙ• 
Ιίαιιι ΐΓ3ΐΐ2>ΐΓ6πΙ, Ι9ΐη6ΐι βαΙΙί 86ΐΐ)ροΓ νίοΐοΓΐαηι ρυ • 
£;ιΐί«η168 ίην6ΐΐ6Γ6. Ηθ8ΐ68 Γιις6Γ6 €06(ι•Γ(ΐιιΐ Οίΐΐβϋαιη, 
Ι3ΐΐ(]6ηιςυ6 ρ6ηίΙιΐ8 608 6 681118 ρ(^ριι1(^πιη(. 

Βπίαηηία 6ΐίιΐ8υ1χ Ιγ68 !•υιιΐ 6 ΓΡ£'*οη6 ΡΐβικΙΗ»*» 
Ιοη^^β ΐ8ΐ(6((Π6 Οεβαιιυιη οοοιιραηΐ^ί». 1}ιι:ι 8ίΐ3 6!»1 6ο 
ΙοϋΊ υΙ)ί ιηλπβ ίιιαηϋλΐίο βίνβ χ&ΐιιαηηιη οοιιρρί- 
αΐυΓ. ΚβΙίςηβΒ ιγ68 βυηΐ, ιιΐιί 3(|ΐιχ ίη {ηΓ^ίι^ιη 
γΓγνόμενα άναστρέφοιτο. Διχαιοιέρα δ* &ν λέγοιτο ΰοιιν6Γ89Β ΓβνϋΠυηΙυΓ. Πΰεΐίιιβ (|ΐιί8 (ΙΊχογϊι, 18138 μίτ αυτή ή νήσος, έπε\ χα\ μία τε ούσα, χα\ χατ* 
αύτ( διήχουσα πολιτεύεται* φρονούσα τε χατά ταυτδ, 
χα\ ύφ'λν^ς αρχομένη, τά ξύμφορα λαυτή έπισχο- 
«εΐ. "Έστι β* ή περίοδος τήσδε τή^ νήσου 6ς πεν- 
ταχισχιλίους μάλιστα στα^ίους. Γένος δέ ένοιχεί τήν 
νήβον πολύ τε χα\ άλχιμον, πόλεις τε Ινεισιν αύτοΰ 
μβγάλαι τε χα\ δλ6ιαι, χα\ χώμαι 5τι πλεΐσται. 
'Έατι δ* αύτοίς βασιλεύς, χα\ μητρόπολις αυτών, λν 
ϋ χα\ ρασίλεια» Λούνδρας '*, του βασιλέως 6π* αΟ- 
τ^ Λ ήγεμονίαι έν τ]| νήσιρ ταύττ| ούχ άλίγαι, χατά 
τχΰτα τοίς ΚβλτοΙς βιατιθέμεναι τφ σφετέρφ βασι- ίη!>υΐ38 υηαιιι 68}>6 : ΐ{ΐιοηί;ιιιι ιιη3 «χείβίοηβ, 61 3(1 

63111(16111 8686 61ΐ6η<ΐ61ΐ8, 118(16»! Ι6|[ΐϋυ8 βΐ ΙΙΙΟΓΙ• 

1)υ8η8(ΐ6ΐη ^1)6Γη3ΐυΓ» βΚ υηϊ 8(ΐ1>]6οΐα πΐ3){ί8ΐΓ3ΐιιί, 
(](ΐ8ί 8ί5ί οιϊΗα 8υηΐ ρΓΟδρίϋΙΐ. Ιιΐ8ΐιΐ2β 1ιυ]ιΐ8 &ηι1ιί- 
Ιυε εοηΐΐηεΐ ςυ1η(|α6 ηιηιίιηβ ηιΠΙίι δίαιΙίοΓυιιι. 

£3Η1 (θη(*Ι {6118 ρορυΙ<>83 6ΐ Γθηί8. ΗβΐΜίΙ υΓΐ)68 ηΐ3- 
§[038 61 Ορίΐΐυλ η0Γ60ΐ68, η6€ ΙΙΟη ΤΊ608 (|ΐι»ιιιρ1υ- 

ηηιθ8. Αβχ 63ΐη {6ηΐ6ΐιι ΊηρϋΓίο ΐυιηρ6Γ3ΐ. 1.οιι- 
(ΐΓ&β Γ6{ηί ιη6ΐΓορο1ΐ8 6ΐ 86(1«*& 1)αΙ)6ΐυΓ. 8ιιηι ίη ί8ΐ3 
Γ6^ίοηΐί ρΗη6ίρ3ΐιΐ8 ηοη ραυοί, ςυί οΙ)ΐ6ΐηρϋΓ3ΐ.ΐ 
Γ6{ί ηοη 86608 30 ίη 63ΐΗα ΟβΓΐ 8υρΓ3 ηιβιηοΐ'ανί• ΝοΙαΙφ ωβΓί^ίηδΙϋδ. 
(57) Αηη3 8ίνο 4θ3ηη3 ΡΓβηοβ ρυοΙΚι, ί|ηαπι γίνα:η 6586 οοιηΙ)υ5ΐ3ηι 1ΐ'3(1υηΐ 143ί. 
'• Αονδίνη, ίη οτα, ήτοι Αούνδρας. 1^9 ΐΛΟΝ'.Γ.ι αΐΛΐ(:οϋοΝ^3γι..ί ιοο 

ΙΙΙΙ1Η. Νβο ςιιίϋηυαιιι Γ6Χ Γ3θΠ45ΐ)Ι$ ρηηΓίραίιιιπ οη- χ λε?. Ούτε γ^^ρ ίΜ (^αΖ'.ως άφέλοίχο βΑ^Λ^Ις τ<ύ\ω^ ρυβΗΐ : ιίοΰ βιί«ιιι ρΓ^κιβι* 5ΐΐλ» εοιΐ5υβιυ(1ίιιΰ& 5Γ•*- 
Ιιιΐβίΐιιβ Γΰ^ί υΙ){>βςυϊ ΐβιιβιιΐιΐΓ. ΙΊβ ίη&ιιία ρΙιιΐΊΐιΐ83 
αιΙ«ηιίΐ0ΐ6§ βιρβη^ 6$1, §6Γβΐ(Β ίηίηιίοίιίαβ ουιιί 
ιηυΐΐίβ ρπη€ίρϋ>υ8, απη Τ6%6 ςυο(|υβ Ιιιίιυίοίιί»! 
βυ»οίρί6ΐι$ ιΊ ίιιΐ68ΐΙιιί8 λε(ΙίϋοηΊΙ)υϋ ίιιΙβΓϋυιιι 1^- 
Ι)0ΓΗΐΐ8. ΓτοΓβΠ Γ6|;ίο ίβίΑ νΐιιυιιι ηυ11ίΙ)ί : ηβο 6Γι»ιη 
ι ϋ1ί(|υοΓΐιηι ίΓϋϋΙαυιη &(1ιηο«}ϋΐη ΓβΓίΊΠι €5ΐ• Ργο* 
ιιιβηΐί Βυΐβιη 61 Ιιοηΐβί οΐ ιιΐρΠίβ, ΐΑΠΦςυβ ρ1υπιΐ)Α 
€8ΐ ΑίύυειιΙί», 'Λ*\ύθ ιιΙ Ιιί^ Ιοηςβ Γ6Γκ]υί5 Γ6|;Ίοιιί- 
1)υίΐ υ1)6ΓίθΓ βίΐ : ρΐυτίαιαβ ίΐ^ςιιβ ν6&1<:8 6οηΐ6χυιιΙ« 
ϋηςιΐϋ αΐιιηΐιΐΓ ρπιρβπιοϋϋΐη ροοαίί^η, ςιΐ8 Β^βθΐ- 
11131108, 1160 βαΐΐοϊ», 1166 «1ίθ8 βιιίΓιπΐ08 ροριι1θ8 ΓβΓβ- 
ιιιιιΐ. ^ιιοΙίιΙΊαηονίΐχ υ8α»ιιιοπΙ)υ8 ςαοςυβ βίνίοΐΐι 
49 ιΉιϋ 3 (ΐΰΠί:» <1ΊδεΓ6ΐ>αιιΐ: ρ^ιΓνα ίρΜ8 ιιχογιιιιι 
1ίΙ)6Γ0Γυιιι/|υ6 οαΓΑ 6δΐ• Ιΐ;ι<|ΐιβ ρβΓ υηίνβΓβιιιη ίη- 
8υ1αιιι Ιιίο ιιιο8 δβρναΐυΐ', «ιυιιιιύο ςυίβ λπιίοί ϋοιηυηι 
Τ062Ι1Ι8 Ίιΐ£Γβι1ίΐιΐΓ, υΐ ρΓίιαυιιι ουιιι λπικί υχοΓβ 
€0η6αηιΙ>αΐ, ιιΐ (Ιΐ'ίικίβ 1>6ΐΓΐ|[ΐΐθ 1ιθ8ρϋΐο 6Χ( ίρίιιΐϋΓ• 
1η ρ6Γ6$Γίΐ)β(ίοιιί1)ΐ»$ ςυο(|ΐΐ6 ιιι»ΐιιί& υΐυιιΙΠΓ υχυ- 
ηΙ)υ8 αιιιχΊ. Εηϋβιη 6θΐΐ8ΐΐ6ΐα4ΐο οΙι^ίΟΓΥΗΐυΓ ίο- 
ΡΙΐΓβηΙ;ιΙοηιηι (^) Γ6βίοιΐ6 Ί1)ί ΜίαηΐΊιη», υβςαβ ϋ(1 

βΰΠΐίΑΙίίαίΙΙ Νΰϋ ρΓθΚ>Γ08υΐΙΙ (ΙυΟΙΙΙΐΙ, Ι1Χ0Γ68 61 ΑΙίΑΙ 

ία Ιιπηο. ιηοιίιιιη ίιιιρΤ6|;ιι»π. Μ^ίΓοροΗβ 6]ιΐ8 ΊηβυΙ», 
νίΓίδ, ορ'ώυϋ, ροΐ6ΐιιί2 Γβΐίςιιαβ υΓΐ>(*8 αιιΐβοβϋίΐ: 
(ίίνΐιϋδ αυο({ΐΐϋ 6ΐ ΓβΙίηυΑ ΓβΙίοίΐΰΐΙβ υιιιιΐ68 υΓΐ>68 
θ66ί(1οιιΐ6ΐιι :»ρ66ΐηιι1β8 Γαοίΐβ 8ΐιρ6ΓαΙ. Ροπίΐυιΐίιΐΰ 

€ΐ νίΓΐαΐ6 Ιΐ6ΐΙΐ€α 6Α $6118 ΙΠΟΐίΟΓ Γΐΐΐίΐΐΐπίδ, 6ΐ &1ϋ8 
ρ1υΐΊΙ1Π8 06(:ίιΐ61ΐ1ί8 ρορυΐϊδ 06ΙΙ86ΐ11Γ. ΟΐΙ3Ι11ΐ1Ι11 Λά 

;ιηιΐ0ΓυΐΜ Ιι»1)ίΐυιη 2ΐΐΊιΐ6ΐ, δουΐα Ιϋιϋοα 61 §ΐ8ΐ(1ίο8 
Οτοΐοοδ (68ΐαιιΐ. Μί8»ί1ί1)α8 αΐυηΐϋΓ οϋΐυιιςίδ, 2(Ι60 

III ρΐ6Π111ΐςυ6 6» 8ΐΑ1ΐΐ68 111 ΐ6ΓΓαΐΙ1 ϋοίΙ^Αίιΐ. Ρ1111Ι16Ι1 

Τίΐθπΐ68ί8 ιιυιηίιιβ ί8ΐ»ιιι υΓΐ>6ΐιι αΐΐυίΐ, ιιι^^ιιιιιη βί 
Ι8ρΐι1υιιι, ηυοιί ίιι Οαΐΐιοιιιη ιΐιίιΓβ ι-ίΓυικΙίΐυΓ 'ύϊ> υΓ- 

Κ* ^»ίΙΊί8 ΐΐ66«•111 6ΐ ΐΐΐΐϋΐίΐΐΐίδ : ίϋίηΜϋ Γ68ΐϋ$ΙΙ^Ι 9(ΐ60, 
«Ι( Γ36ίΐ6 ΙΙ»νΐΙ)υ8 1ΐίΐ16 ;ΐί1 μΓΐ)611Ι 816ϋ64ΐ6Γϋ 116634. 
£ΐ 83116 34)α3 Ι'6θΐΐίΐ»:|{Γ6 Ίΐΐ Πυνίυΐΐΐ 3$6611(|6118 ρΓΟ- 
||16Γ υΓΐ)ί8 Οΐ:1«01υΐ11• Ουί^ΙΙδ ρ6Γ £μΐΓ^Ιΐ6111, (|υί 6:»! 

ίη Γβ^ΐοιιθ ιιι3γΙΙ*ιιιι3 ^(;$^Μι^3^, ΙΙϋί αυΐφΐιι 3ΐ|α;ι ίιι 

•ΙΙ81ΐΐ3 86 Γ666ρ6ΓίΙ ίΐΐ |^υΓ£[ϋθ1Ι1, 113ν68 ίΐΙ 81660 (Ι6- 
Μίΐΐΐί 60118131, 6Χ8ρ66ΐαΐΐΙε8 (1θΙΙ66 ίΐΐυΟίΙαίίΟ 8θ1ίΐ3 
Γ6ί1β3ΐ• 1ΐΙ1ΙΙ14ΐ3ΐίθ 3ΐ|11ϋ6 6Χ61'6δ€ίΐ, ϋΐΐί ρΙυΓΙΙΠΙΙΙΙΐ, 

11(1 ϋϋΐιίΐολ Γ6|ρ«Μ (|ΐιίιιιΐ6άΒΐ : αϋί ν6ΐ'θ ιιιίιιίαιυιιι, 
;ΐ(1 ϋΐι<ΐ66ίιη ευΙιΙΙοΓυιιι υιοιίδΐίΓαιιι 3ΐΐ£;6δ6ίΙ• Μοι:ΐ6 τινά την ήγεμον(αν, οΟτε παρ3[ τα σφών έθιμα άξι- 
οϋσιν ύπαχούβιν τφ βααιλεΐ. Έγένοντο €έ τ|} νήιφ 
ταύτι^ αυμφοραΐ ούχ όλίγαι, Ίίαριπηαύα^ ^^"^^ ^<• 
διαφο^άν έφ!χνουμέ''ων τών ηγεμόνων πρ^ τε τ^ν 
βασιλέα χα\ πρ^ς αλλήλους. "Αλλα τβ χα\ βή φέρει 
ή νηβο; αδιη, οίνον οΙ ού^αμή, ούβλ 6πί[>ρζ; πάνυ 
τοι. Σΐτον ^ χα\ χριθάς, χαΐ μέλι^ χα\ £ριά Ιττιν 
αύτοίς οΓα χάλλιστα τών έν ταΐ; Αλλαι; χώραις. 
"ύστι' χα\ 6φα{νε96αι αύτοις ιςίμκολ» τι πλήθος 
Ιματίων. Νομ{«ουσι 6^ γλώσση Ιδίςι πάμίκαν, χαΐ 
ου6εν\ ^υμφέρεται ές τήν φωνήν, οΟτε Γερμανοΐς, 
οΰτε Κελτοΐς, ούβέ &λλφ ούδενΐ τών περιοίχων* 
£χευ9| τ€ τζ αύτ|} χρώμ«νοι το?; ΚελτοΤς, χαί ήΟεσ( 
τε τοις αύτοίς χα\ βιαίττ;. Νομίζεται δ^ τούτοις τά 

" τ' άμφΐ τάς γυναΐχάς τε χα\ τους καΐδας άπλοϊ- 
χωτέρα ώστε άνα πβίσαν τήν νήσον» επειδάν τις 
&ς τήν νου επιτηδείου αύτφ οΐχίαν έσήει χαλ'τύμε- 
νο;, χύσαντα τήν γυναίχα, ούτω ξενίζεσΟαι αυτόν. 
Κα\ έν τα7ς όδοίς δέ &πανταχή παρίχονται τας 
εαυτών γυνα?χας έν τοΙς επιτήδειοι;. Νομίζεται 
δέ τοϋτο χαΐ ές τήν Φραντάλων χώραν, τήνταν- 
τ|}πίραλον, Αχρι Γερμανίας. ΚοΧ ουδέ αι^χύνην 
τούτο φέρει έαυτοίς, χύεσθαι τάς τε γυναίχας αυτών 
χα\τά; θυγατέρας. Ανδρών δέ ή πόλ'.ς δυνάμει τ• 
προέχουσα τών έν τ} νήσφ ταύτη πα«ών πόλεων, 
ίκ6φ τβ χαΐ τ{ &λλ][) εύδαψονίςι ουδεμία; τών πρ^ 
έσπέραν λειπομένη. Άνδρί^ι τε καΐ τ} ές του; πο- 
λ.-μίους άρετζ άμείνων τών περιοιχούντων, χα\ πολ* 

ρ λών άλλων τών πρ6ς ήλιον δύνοντα • δπλοις δέ 
χρώνται ΟυρεοΓ; μέν Ίταλιχοΐς, χαι ξίφεσιν Έλλη• 
νιχο?ςι τόςοις δέ^ μαχροίς, ώστε χα\ Ι'στώντα; ές 
τήν γήναύτοΰ; τοξευειν. Ποταμέ; δέ παρ' αΟτήν γ4 
τήν πόλιν ^έων, σφοδρό; τε χα\ μέγας, ές τΐιν πρ&ς 
Γαλατίαν " ώχεανδν έχδιδοί, άπδ της πόλεως έ^ 
σταδ'ου; δέχα τε χα\ διαχοσίους έπΙ θάλαισαν, 
χαΐ πλημμυρεί άναβα(νειν τιις ναυς εύπετώς πάνυ 
έην τήν κόλιν. ΚαΙ μέντοι επιστρέφει τα Οδατα τέΐ 
έμπαλιν γινόμενα, χαλεπώς έπ\ τά ρζύμαχΛ ανιόν- 
τα, άντιχό-τειν έπ\ τήν πόλιν Ιόντα. Κ&τα μέντοι 
άμπωτιν, έν τε τΙ| πσραλίφ χώρ^^ ττ,ς Γεγευτία;» 
χαι <ν αύτη τξ νήσΐ|> έ^ Αμπωτιν γινομένων τώ> 
ύ.'άτων, τά^ ναΰς έπΙ ξηράν γίνεσΟαι περιμενού- 
σαν ε; δ άναπλημμυρίζει αύθις τά ύδατα, ϋλημμυ- ί|{ίιυΓ βέ (1ί6 Γ666(ΐ6ΐιΐ68, ρθδΐ63 Γ6ΐυυ3ΐιΐ 3(ΐπα', Ο ρ<1 δ^ έ; τ6 μίγιστον, έπ\ κήχβις βασιλικούς πεν• 1011116 1)18 ίιι »ρ3(ίθ νί|{||1ΐί (|Ι131110Γ Ι)ΟΓ3Ι'ϋ1Ι1. 1.011:1 

4 αΐΗ Γα6Πΐ ίο ιιαπίίο «Βίο Ιιοηζοιιΐίδ ηοδίΓί, οΐ *']ο8 
ιμή 8υϋΐ6Γ 16γΓ3Ι)ι 65ΐ, ίιι ι-οιιΐΐ'3ΐ Ίυι» ϋΐοΐιιαι Λφιχ 
ϋΪ866ΐ1οιιΙ• Υοΐ'υιιι υΐ 6;ιυ838 1ΐ1ΐ]ΐ13 Γ6αρΓ062ΐίθ1ΐί8- 
ίιιν68ΐί{;6ΐιιυ8• ίιι Ιιυιΐ6 ηιοιίυιιι ηοΒ Ιηςυίδίιίοιιβιυ 

ί360Γ6 0ρ0Γΐ•.*1. 1.1111£ δίϋΐΐδ 3 060 0Γ(ϋη3ΐΐΙΙΙΙ 681, 

111 3ΐιιΐ3Γυιιι ιιαίυΐ'απι &ι1ιιΓιιιί8ΐΐ'6ΐ. Ηΐιιο (Τ6ίϋιιιυ8 
Ιιπια: ιΐ;ιΐυΓ3ΐιι 6ΐ ΐ6ΐρρ6ΐ'3(υΓ3βΐ, ΐ|ΐΐ3ΐιι ΐιιίιίυ 3 1>60 
ιιι;•ςιΐ(} Γ6£;6 3666ρΊι, Είοιι 3ΐ}Ιΐ0ΓΓ6Γ6 3ϋ 3(ΐυ3ίυιη 
ΐΐ3ΐυΓ;ι. Ναιιι ιαιιι δυο ιιιοΐιι δβ ίιι ϋΐΐυιη Ι66ίρϊα1, τεχαίδεχα * τουλάχιστον δέ έπΙ ένδεχα. Νυχτδς μέν 
ου ν χαι ημέρας ά^/^^έοντα, πλημμυρεΓ αύθις έπα- 
ννόντα. Σελήνης^ ){|ιτά μέσον ούρανδν γιγνομένη;,. 
ές τετδν χαθ' ήμβίς«4\ έ^ τδν ύ::6 τήν γήν όρίζον^ 
τα, .τρέπ•σθ«( έη\ τήν έναντίαν τά Οδατχ χίνηοιν» 
\ρή ούν δια«χοπ8ΐαθαι πκρί τΨ^ς χινήσεως ταύτη; 
ιών υδάτων, τ|δ^ έπισχίπτομένονς". Τήν γάρ σελη« 
νι^ν έπιτροπβύειν τ• τήν τών υδάτων φύσιν ύπδ τ^ϋ 
Θεού τετάχθαι οίόμ^θα. Ούχ &νδή άσυμφιάνως έ>^ν 
προς τβ τήν φύσ:ν τβ αΟττί; κα\ την κραιιν ήν ΝοίπΙφ π]βΓ2ίηαΙ«^$• (ϋ8) Λ1. ναηάαίοτΗκ 

'^ »ηρ€η€Τ. Φλανδρίαν ίη αηο. 101 ΟΕ ΠΕΒϋδ ΤυΚ(::1€Ι8 Ι1Β. 11. 1(β %ρ6ς μίν τΙ^ν χίνησιν α^νχ\ς ΐΜτεω^ι^ζουνατν έφέλχβ- 

σβν ΐΜΜίέ^αι «ά. &6θΒτν, μηχ^τι συνανι<$ντ« αΟτΙ) 

γινομένη &(ΐξη^βιι γίνβσθαλ ές τ6 Αναντβ;, τ^ ΙνιεΟ- 
^ν αΙΔις έΐιχνιόντα• ιιλημμυρε?ν• Συμ6α£νϋ μέντοι 
«αλ 6ιν& πνι^μάτων, ές τοΟτο συμβαλλομένων, χινε?ν 
Ιτι μίλλον τέί Οβατα, ΙΗν &ν δ&χ^μ«να ή ιτήν έ^ρχ^ 
τΐϊς χ(νή[ββω;• Φέροιτα β* 1ν ταύτα χινούμκνα βιττην 
τήνδ< τήν χΙνησιν, έπ\ τ^ τοΰ ιταντ&ς τοΟδ< τοΰ 
ο&ροινοϋ χ^νηοιν, τήν τ< α^α/ρίτον χαΐ βή βίαιον 
γ•νομένΐ}ν, ώς Αν μή. ές συμφίονάν τίνα ά|>μον(αν 
γινομένης τϊίΐς χινήαβως, πολυειδή τβ χα\ ώ; μάλι • ηιηιη &ιιί ιηυΐιΐιί η&ΰοηιυιιι ρβίνοηοΓίΐ. Ουίικίβ ίρ^^^ 
<!ΐϊ$οειΐ(ΐ6ΐιΙβ :ΐ(]ΐκ'θ ΓοΠυιιηΐ, ιιοη αιιιρϋιι& ςυηιιι ομ• 
ιιβ€ Γύβηΐ ίη (Ιΰ50βιΐ8υ,Ιρ&3ΐη &ΰ(|ΐΐ6ΐιΐθι». Ιΐϋί &υΐ6ΐιι 
9ά ίιηη &ιιΙ ΰΐΐΓ$ιΐ5 (<6806ηϋ6Γί(, «ι ία ^Ιιΐιιιι ίΐ^ηιιιι 
8(8ΐΐΓ({νη; ίηε(;ρ£ΓίΙ, 8()υ;β ΓΓΐ]<*υιιΐ68 ίιιυικίαηΐ. 
ΥβΐΊΐηι 81 3€0β586πιιΐ νβηΐΐ, αοοΊϋίΓηΐ Λ(\ηχ ιηα^ί» 
ιηονίί&ιιΐιιτ. υη(ΐ£ουιΐ(]υβ ΐαιιιβη ιηο(υ$ ρΓΐηείρίιιιη 
8ίΐ|ΐιχ 8υ8''βρ6Γϋη(, εοιίδίαΐ 50 ^^^ «ΐΗρΙίιΐ ηιοΐιι 
ηιονκ!!, {ιιιίΐ8ηΐ65 1ιιι]υ5 υιιίνΐίΐβίούΒΐί ιΐιοιυιη, ςπί 
ρ»Γϋιη ηηΐιιτβΐίβ, ρηιΊίιιι νίοΐ6ΐιΐυ8 €βιΐ80ΐυΓ. Ιΐβςιιο 
η\9\ ΐη Ιΐ3ηιιοΐιί»ιιι αηιΓι α ραιίο κΙΙ)! €οη8θΐια ιιιο- 

(1Ι8 181<! Γ0£6!»86γ!(, ρΙπΠΙΠ^ 61 ναΐ'ΐχ ΠΐΟΐυβ 8ρβ0Ϊ('8 

<^Χ0Γΐαη(ιΐΓ. Ει ββηβ ίη ρΓίηιίδ δπανβ «^ρβαιί^ιϋοιιί, 
)ηαιιιϋυιιιςιΐΰ νί8ΐπ 61 αυϋίΐυί βρβεΐ&ουΐιιηι Γυΰΐ'ίΐ» σ«» ζάν τ^ ή^στον 1«( τι τΙ) θκωρία, χα\ ξψ€ΐ, χα\ ^ βί ίη ιΙ(ίΙιίΐϋΐιι ηΐ608υΓαιιι ςυΑηιϋαιη 1ηι]υ& ιιιιίνβΓ«ί 

ίΐηίπια 6ΌηΐΓ3ΰ(8 Γυκπΐ, (]ΐΐ3$ί βοιιΐίαΐ 8υθ8 ηιοΐυ^ 
βκ ίηιοΓ 86 οοιηιιηβοΰΑΐ, ϋβΐιίίαιηςυβ Ιι^πιιοηίΐΜΐι» 
ηιικ ρΙϋΓϊιηυιη ϋβΙΰοΐΑΐίοιι'ιβ οοηιίιιβϋΐ, ρυΙοΙίΓΟ εοιι « 
ΜίΐιηΙ^ λΐ) 1)06 ηιοΐα (ΙυρΗοΐ βΐί^ιη 8ηίιη8 ηθ8ΐΓ« 
ηιοιαιινιϋιρίίοειιι Αεείρίΐ, βΐ (ΙιιρϋοίΐβΓ οοΓροΓΑ ιιη>« 
ν<^, ρ^ηίιιι ηα'ιϋβιη υΐ €Γ68€3ιιΙ, ραηίιιΐ Υ6γο υΐ άί-, 
^τ^^&^ΆϊιX. Ναι» άιινα 1ιυ]υ8 υΓιίν6Γ8ί ΐΌΟΐιιη) βΐΗΐιι» 

ηθ8(Γ2^ €0ΙΙΐΙΐ9(ΐΙΓ, ηβ6688ίΐα8 6X1^1 ΙΙΙ ΙΙΙΟΐυΜ 112)111• 

ηιϋβ ^«ηβηιΐΐοηβιιι 61 8ΐι§μιΐ6ΐιΐιιΐ)ΐ, ν(οΐ6ηΙιΐ8 νβτο 
οοΓΓίιρΙίοιιβιιΐ 61 ιπίβΓίίπιιι παίιΐΓΰΙίιιιιι οοΓροΓαιιι 
^^ιι:ιΙ. Η^ο ςυίϋβιη, ςιίΑηΙιιιη Ηΐιίηβΐ ηιΙ οθ(•3ΐιιιηι, 
61 8<] (Ιυρίίεοιη 60πιιΐ) {\\ΐ'χ ΑπΊπιβκι Ιιβϋΰΐιΐ, ιιιοΐυ •*, 
(|ΐ!06ΐιηςιΐ6 Ι;ιηϋ6ΐΐ) ιιιοΐπ ίιηρβΙΙαίυΓ, ϋίχί8!$6 β.ιίΐι• &χο(^ χα\έςδρον τινά ούμφωνον τ!) τού παντός 
τοΰδι- ψνχ^ ώς &« αΐ^θομένη μ2.\λ^ τι ένβγχου- 
βών τώνχινήβίιΜνι χαι άλλήλαις συμφβρομένων Ις 
τίνα όμθ£ΐδή συμφι^νίαν Ιχοντι &λλην τ^ ή^ισ^ι^ 
ΈντιυΟβν τήν τ$ ψνχής κίνη«ιν την αρχήν έχχίΟβιτ 
)βμε^νου9αν, έΜ τ6 διττήν έχ^ίνην φοράν χινέΙν 
ανΟις τα αώματα, α&ςοντά τι βή χα\ φθίνοντα. Κα\ 
μ^ν £ή χα\ έιιλ χίνησιν τήν& τήν 6ρμήν έπιδίχε- ται ** τψ έομχΧ τωδβ συμφερομένην ή ήμετέρΐ^ 
Ψ**Χί • τήμέν αύΟαιρέτφ τήν τ© γένβσιν χαΐ αΟξττ;•^ 
αιν ΙΐΜα^ι άνάγχτ;, τ^ δ* α& βιαίφ χο\ άχου^φ 
ικν^η • τήντ»φβίσιν αύ χβ\ τιλδυτήν έηιβ"ηομέ»- 
νην βι»μ6α(ν8ΐν τοί; τξδβ ούσ&. ΤίΟτα- μέν 8ς τε τήν το¥ *0Μ«ν&\2 χίνη^ιν, χα\ τήν τΙ,δε α& βιττήν (ώ^ν -^ οίαΐ. Αΐ ΙιυιηοΓϋΐη ςυί ίιι υοβίΓΟ 681 ηι»Γί» ηοη υ6• έμφύχι^ν χΙνησιν, δσ&τε ψυχήν Γφχβι, ένταυβ» χβΕ%• 
χ<νΐ|β•.ν κινείται ή ντιναοΟν» Τά μέντοι ές τήνδβτήν 
Ι43«Μ«ν ^ζχΛ ου τήν αυτήν έχιίνην Ανάγχη χβνεΤ- 
βθ«ι§ χ{νΐ|^.ν^ Αλλ* ώς Ιχ8κ τΐ- Ιχαστ» πνευμάτων τβ 
ΧΛΪ τ^ηων ές τήν χ(νη9ΐν« βιαζομένιαν αυτά, ί^ φυ^ 
Ιχοι &7 χ^ ^ιή%• ^Ρ^'ς ή ν &ν χκνοΤνο δή 0^886 68ΐ 1810 :ΐ^ίΐ31Ί ΙΙΙΟΐΐΙ : Τ6ΓυΐΙ1 ρΓΟ Π^ΙΐΙΓα ¥611- 

Ιοΐϋίίι 61 ΙουΟΓυηι, ςπίΐιιβ ορροηυηιιβ 68ΐ, ιιιοιιΐ!» 

6ί6Γ6 8θΐ6ΐ ΙΐΙΠηΟΓ. Ιΐΐλ €(»ΙΓ«1ΙΙ6η)0Γ3νίΐηα8 Ιΐ30ΐ6ΠΐΙ.<, 
ηΐΐίΑ 8ρ6€ΐ8Γ6 νίββ βΐιΐΐΐ ρΓ9Εθίρΐ1β «ΐ1 0ΰ63Ι>ί ΓβΙί 

ςαοΓοικςιιβ ηΐ8Γίιιιη ρΐ6ηιηΐ(|ΐιβ ιηοΐυιη. Νυηο αιι- 
(16 <1ί({Γϋ8κ] 8ΐιιηιΐ8» Γ6ϋ6υη(]ιιη) 65(• 
ταντα^χίνητιν. Ταΰτα μέν ουν ές τήν τών ύδίτων τοΰ 'βχιανοΰ χίνηιιν, χαι έπΙ πλείστον δέ τήσδε της 6αλ&σοι^ι Ι ς τοσούτον άχε^(φ&ω. Έπάνειμι 

Βασιλιάς γά^ δI^ •'Βλλήνων, ώς Ιιγ\ τ^ν βασιλέα 
Κ^λτΰν άφΙχετο, φρενίτη τε δντα-δή' κατέλαβαν, ούχ 
έξβγένετό οΙ δτφοΰν &λΑφ τών χατΑ τήν Γαλατίαν 
ήγιμδνων Ινεχα άφίχετο χρηματίσει - χαΐ δια ταύ- 
τα 9υμ6^λευ((ντ€ι>ν των αυτού ταΰττ) Αρίστων, έπ^- 
μίνε θεραιτευθήναι τδν βασιλέα, σνχνδν τίνα διατρί- 
6ιβν α&τΦυ χρ^νον. Ό; δέ έηετείνιτο έτΐ\ μαχρδτερον 
ττΟ νοσήματος, ο6χ οΤδς τ« ήν &ε( έπιμένειν αύτφ, 
ύχέοτρεψε διά Γερμανίας ττ χα\ ΠανΟνίας. Παιαζή• 
τι^ δΙ-τδτβΈυζΑντιον έπολιδρΐ}ςει, ιτροσέχωνέντετα- 
μένω;, χβ\ έπ\ Πελοιιίννησον πέμψας στρατόν, 
&«η(|»ονων μυριάδας πέντε, χα\ Ίαγούιτην, τδν τό- 
τε αύτφ Εδρώιτης στρατηγδν, α6τδς εΐ/εν άμφ\ τ|{ 
Ιαντον άρχ^ τ) π8ρ\ τ^ Βυζάντιον. Ίαγούπης μέν 
αΰντφΙΙρενέ^τ), τ6τε δή άρξαμένφ εύδοχιμεΐν, έσέ- 
€αλον ές τήν Πελοτϊόννησον. ΚαΙ Βρενέζη; μέν πολ- 
λάκις έσβαλών, χα\ τ($τε, χα\ μ&τά ταύτα έδ^ιου τήν δέ έπ* έχείνα της άφηγήσεω;, δ9εν ταύττ) Α^πετραπό^ >•Β6Χ 6ΓΧ60ΓΜΐη 61111) ίη 6α1Ιί8ΐιι νβηί886ΐ, ^6^6η^ 
63ΐ1θΓαιΐ) ρΙ)ΐ'6ΐ)68ί ΐ3ΐ)0Γ8ηΐ6ΐιι οίίβηϋίί : ηβο ροιηίι 
8 ςΐιοΐ]Μαιΐ) Ο^Πί^ι^ (Ιιιοιιιη ΊιηινΊΓαΓβ 64, ρπιρίβΓ 

ί|ΙΙ£ ίΐ6Γ 111 6^11•8Ι11 ίηΐ6ΐΙΐ1«ΤΓ»1. 0ΐΙ;»ρ»<θρ<6Γ Γ01Ι8ΙΙ- 
ΐΗΐΐίΙ>ΙΙ8 ί(1 0ρΐΠΓι8ΐί1)υ8, ςΜΙ ίΙ>ί 6Γ3»1 , Ι1Ι4ΙΓ88 ΐΓ:ι•^ 
|]61'6 818(1111, (101166 ΓβΧ ΟυΓλΓβΐΜΓ. €«ΝΙ ηΐΙίΑΐη ||)0Γ• 
Ι)νΐ8ίθ ΙθΙ1|;|Ιΐη ΡΓ01Γ8)|6Γ61»Γ, ΠΜΙΚ'Γβ 4ΐίΐΐΓΜ»8 ΙΗ>Ι» 

ΓιιίΙ Αΐΐ8υ8 ; ρΓοίικΙβ ι^8η8^ι8 0«ηίηαι)|8 βΐ ΡΜΐιηοιιΙα, 
(Ιοηιιιι» Γ6ι1ϋΙ. Ρϋ]8χίίβ8 6α Ι6ΐηρ68(3ΐ6 ορρα^ιιιΐίο• 
111 υΓΐ)ί8 Β]τζ8ηΐί^Β ίπίβηΐιιβ €Γ8Ι. Μί8ίι ςιιοςκβ ίη 
Ρβίοροηηββυηι βιβΓείΐυιη, (ΐυίεοοορίβείβΐιΐυρ ηιιΐιι^ 
ςυβ ιηγπ8(ΐ68 Ιιοιηίηυιΐ). Βίβ ρι*»(66ίΙ ^;ι}$υρ6•ι, οο 

ΐ6ΠΐροΓ6 £υΓ0ρ2Β (Ιυ66ΐη• 1ρ86 8υΐ6ΐη ίΐΙ6Ι111ΐ1ΐβΙΐ8ΐ 

Β]τζαιιΙίΊ ορρυ^ηλίίοηί, υΐ βΐ ϊά Γ6^ηαιΐ) 8ΐΚ>ί ιηΐι]!* 

€6ί6ΐ. ^8§υρβ8 6Κ ΒΓ6ηβΖ6δ, ηαί ΙΙΙΐη 6Ι8Γ6:>66Γ0 
ηΐ6ίρίθΙ)3ΐ, Γ6ΐ)α8 ΓυΓΐίΐ6Γ ^68118, ί Ι16υΓ8ίθηϋΐη 1*660• 

Γ6 ίιι Ρο1υροηιΐ68ΐιιη. Ει ςιιίιίειη Βγ6ιι6Ζ68, ευιιι ΝοΙαΙω ιη8Γ^ίηα!63. »* ύΐΛδ. 1^3 Ι,ΑΟΝίαΐ αΠΑΙ-00€ΟΧΠΥΙ..£ Η*4 

8.τρ{ιι$ Γϋίοροηπί'βηιη ΐοηία&ββΙ, Ιαηάϋΐη «ϋ ρορυ- Α Πελοπόννηβον, άλλα χαΐ τά τΛρΧ Κορώνην τε Χ2'. 

Μβθώνην χωρία • Ίαγοΰπης δέ ό τηί ΕύρώΛτ.ς Ι.)Γιοηβ8 «πΊιιιυπι εοηνβΠλί, ϋ6Τ3βΐαη& ΡβΙοροηπβ• 
»υιη £ΐ «1ί2 €θΓθη£ ΜβΐΙιοιΐΦ((ΐιβ Αηίιίιιια Ιοοα. 
^&§ι^ρ6^ Ευτορχ ϋαχ οιιιη βζβΓείΐυ 3€€βϋβιι$, Ατ%ο% 
υΓύβιη ορριι((η3Γ6 «^{[Γββδυβ ββΐ : βΑίηςυβ 60 Ιβιιι- 
ροΓβ 51 ο5ιίηυΊΐ. Αι Τΐΐ6θ<1οΓυ§ δρ^Πχ <1(ΐχ Ιιαηο 
ιΐΓΐιβιη νοη(ϋ(]6Γ8ΐ, οαιη βΓ9κ€ί ]αιιι ϋϋβρβηΓβιιΙ άα 
ΙΙγίΛΐιΐ'ύ ΡεΙοροηιιεβίηηΰ &2ΐ1ιιΐ6, ίρδΟΓυιηςυβ Γββ 
ίιι (^Γανί&&Ίιιΐ3 ρβπεαΙ» βϋϋαεΙβΒ βδβΰηΐ. Τπιιε ί^ί- 
ΙΙΙΓ, ΓΙ1Ι11 βΓχευΓυΐϋ γ68 ίη «ηείρΊΓι ΙιβιτβΓειιΙ ρϋΓί- 
ειιΐο, Αγ(;ο8 ιΐΓΐ>6ΐη ΝβυρΓιο βτ^εοΓαιη ορρίϋο ΠιΓι- 
111118111 γκικίίϋίΐ 1ΐ2υ(1 πι^^ηο ρΓοΙίο. δρ^Παιη Ι»- 
ιιιεη, ευιη ίη εοΠοςυίυπι νοηΊ!>$6ΐ ευιη [\Ιη)(1ι Ναζα- 
Γβ'ϋ, ϋϋ ιη&(;ηη ρεοπηί» ν'ι νεηϋίιΙΊι. δριΠΑπΙ εο- 
πίΐο 86 ΐΓαϋίΙοί» β!>$6 3 »ιιο (Ιιιοβ, ({υί εο ΐειηροΓβ ήγ&μών, άφιχόμβνος ές τ6 "Άργος έπολιόρκβι. Τ6 
δλ "Αργός τούτον τ^ν χρ^νον χατείχον. Άιτέθοτο δλ 
Θεόδωρο;, ό της Σπάρτης ήγβμών, ώς άπέγνω τοΙς 
•Ελλησι τήν σωτηρίαν τω τε Βυζβντίψ, πρ^ δέ χβ\ 

τξ Π^λοποννήσψ, καΐ έπ\ ξηροΟ άχμή; ήδη έστηχό- 
ία τά των Ελλήνων πράγματα, τότε "Αργός δμο- 
ρον δν Ναυπλίω, τιόλει των Ελληνικών, άπέδοτο 
ου πολλοΰ. Κα\ Σπάρτην δέ τοΤς άπ^ Τόδου Ναζη- 
ρα(οις ές λόγου; άφικόμενος άπέδοτο πολλού τινο;. 
01 μίν Σπαρτιάται ως ^αθοντο προδεδομένοί, ύπ^ 
τοΟ σφών αυτών ήγιμόνο;, άπήν γαρ τότβ ένάγον- 
το; ^• του Σπάρτης άρχιερέω;, χοινϊ} τε συνιέντες 
Γβ σφίσι λόγον έδίδοσαν, χα\ συνι'σταντο άλλήλοις, χα\ 
αΙιΟΓΗΐ, ΗΙιοάί, αιΙιηοηίΐΊ ά $\\ο ρρί:>εορο, ςιιί ίιΐ ουνβτιΟεντο, ω; ούδεν\ έπιτρέψοντε; είσελΟεΖν ές τ^,ν ιιιιΙ'κΊυιιι Γ^εεΓ&ι, ίη εοηιΗίυιη ενοΐ&ηΐπΓ. Ι1)ί ηιιιΐ• 
118 υΙίΓΟ εί(Γ0(ΐυβ ]9ςΐ8ΐί5, εοη]υΓ3ΐίοιΐί;ιιι ΓαείυηΙ, 
<!ΐ υη&ηίη)ίΙεΓ ϋΟΐϋρίΓΑίιΙ, )30 ηιιΙΠ ΝαζαΓΧΟΓϋΐη 
(59) !ΐ(Γιΐυιη 2(1 βε εοηεεδβυΓΟβ : ίπιο ςυί(1νί$ ροΐίνι 
«Ρ&1Ί 8υΙ)ίΙυΓϋβ, ηιιαπι ΙιϋΐίηοΓυιη Νϋχαπφΐβ ραΓβΓβ 

νείίΐΐΐ. ϋ(10 Γ63 ί>ΐ3 ΐη3)0Γ6 3ϋεΐΟΠΐ0ΐβ |[εΓ6Γ6ΐυΓ, 

εμ{Ηθθραιιι ίΐαεειη εΓεβηΐ. ΥεηΊβιιΐώυδ ΝΑζ^Γΰείδ 
οιΠειιπΚ, υΐ εοιιιίηϋο 8υί8 ΠιΓιϋυι (ΙιβεειΙεΓοηΐ : βίη 
ηιίιιυδ, 8ε εο8ρΓθ 1ΐ05ΐίϋιΐ8 Ιΐ3ΐ)ίΐυΓ08. Ηί ίςίΙυΓ ευιη 
οοηχυλ οιυηββ ε3(1εΓ6ηΙ ιγγΙΗ, λΙ)ίεΓ6| ςιιαλίρΓοίε- 
οΐυπαιΐ ϋυβειη ΤΙιεοιΙοπιηι Τΐιειιϋοηιβ υ5Ί Γεβείνίΐ 
Γβιη 1οη(|;β 3ϋΐεΓ ςυ^ιη 3(;Ίΐ388εΐ 3ΐιίιηο.ενεηΐ88ΰ, 1β|;3- 
408 3(1 δρ3Γΐ3ηθ8ΐηί8ί(, ΐοιιΐ3ΐυηΐ8 εοΓυιη 3ηίιηο8• $1 πό/.ιν τών Ναζηραίων * πάν δλ δ τι άν δέοι χαλεπών 
πειαομίνους, πρ^ του Ναζηραίοις τοίς Αχτίνων 
πιίθεσθαι. Έστήσαντο δέ σφίσι χα>. ιόν γε άρχιερία 
άρχοντα έπ\τοΟτφ ' καΐ έλθόντων τών Ναζηραίοιν, 
προηγορεύοντο άπολλάσσεσθαι τήν τχχίστην • ε! δΐ 
μή, περιόψεσΟαι ώ; πολεμίου;. Ούτοι μέν οΟν ζ*- 
χοντο απαλλασσόμενοι ώ; έπ\ τδν ηγεμόνα, ώ; ου- 
δέν ές τοΰτο σφίσι προεχώρει. Θεόδωρο; δλ δ της 
Σπάρτης ήγεμων, ώς ξιθετο τ6 πράγμα, ώς του- 
ναντίον ή έβούλετο περιέστη αϋτώ , λόγους τκ 
έπεμπβν αυΟις παρά τους Σπαρτιάτας, άποιειιρώμε^ 
νοςε{δ4ςαιντο !τι αύτ'ν αΟβις έπανιόντα. 'Ος δλ 
διαπειρωμένου, προσίεντο του; λόγους, έτήει δΙ Γΰ<]ειιιιΐεπι (Ιβιιαο βιΐδίίρεΓε Τε11εη1.υΐ3υ1ειηΐ6ΐιΐ3ΐι- ^ «.^,^ ι^^χιν, δρχια ποιησάμενος μηχέτι του λοιποΟέηΥ 118 3ϋιηίλ(?ηιηΙ θΓ3Γιοηε8, ΓβςΓΡδδυβ 681 ίη υΓΐ)ειη, 
ίΐιίοιη ϋαηβ, {ιιΙεΓρο8ίΐ3 ]υΓί8]υΓ3η(ϋ Γεϋςίοηε, 86 
•ιίΙιίΙ Ιιιι]θ8ΐηθ(11 απιρ1ίυ$ ίη 3ηΊιηυπι ίηϋυείυΓυηΐ• 
Εο Ι6ηιρ68ΐ3ΐε ν^ΉεΐΙ ρπΒβίίΙίο βΓεεηι 0Γηΐ3Γυηι, 
£3ηιςιΐ6 οΙ)ΐίπιΐ6Γ6. ΓοιιίΓΑ Αγ^08 ϋΓύεηι, υΐ ε;ιηι 
«>ρρυ(;ιΐ3Γ6ΐ, βυπιηιβ νί 1;ΐ{;ιιρΓ8 Γορί38 (ΙυχίΙ : 3|^- 
^Γ6«8ΐΐ8•|υ6 ηιυΓυηι β^^ρΊυ», ηίΐιΐΐ ρΓθΟείεϋ3ΐ. Μεο 
ηΐϋΐΐο ρο:»1 ευητ υΓΐ)ειη (1ιιο1μι$ ίιι ΙοεΙβ βίπιυΙ αιΙογ- 
1118 68861, (^αηι εβρεΓε βυηπηβ ορε ηίΙΐΐΙ)3ΐιΐΓ. Ορρ1« 
«131118 3υ1εηι ηηί ίη 8ίηί8ΐΓ3 ιΐΓΐ)ί8 ραιΊβ Γε$ί5ΐβΙ>3ηι, 
ρ;ιηίευ8 ΙβΓΓοΓ, βρβεΐιο \ί?!0, ίιι]ΙείΙυΓ. Ι*υΐ3ΐ)3ηΐ 
4•πίιιι 86 νί(1ί88β νίηιηι ςιΐ6ΐιιϋ3πι ίικϋςεπΑΐη ϋίεεη- 
ΙεΐΒ, υΓϋειιι ίπ (Ι6χ1ΐ'3 ρ3Γΐβ ςιΐ3 ορρυ|ζΐΐ3ΐ)3ΐυΓ, 
Γβρίαπι 6886. ΑβΙίειο ίΐ3(]ΐΐ6 Ιοεο ίβίο, εΙΐ3ΐο 3«;πιί• νουν βαλέσθαι τοιούτον. Τότε οί ΟύενετοΙ φρουράν 
ές τήν άχρόπολιν άποφηνάμενοι χατεϊχον. Έπ\ 
τοΟτο δέ τδ "Αργός 'Ιαγούπης 6 Παιαζήτεω βασιλέας 
στρατηγδ; ώς έστρατεύετο, έπολιόρχιι τε άνά χρά- 
τβς, χα\ προσβάλλων τω τείχει θαμά ούχ άνίει• 
Μετά δέ ού πολΰν χρόνον, ώς άιιό δυοίν άμα τόποιν 
προσβάλλων, έπειρατο του χωρίου, γίνεταί τι δείμβ 
τοις έν τ^ πόλει πάνοιχον, τοΙς έπ\ τφ εΰωνύμΐιΐ 
της πόλεως μέρει άμυνομένοις, ώ; δόξαν αυτοί; άν- 
θρωπόν τίνα τών έπιχωρίων φήσαντα είπεϊν, ώς 
έάλωή πόλις άπδ του δεξιού. Κα\ εκλιπόντα; τ^ 
χωρίον τοΰτο, Ιέναι δρόμψ έπ\ τδ δεξιόν. Ένταϋθα 
δέ άναβεβηχότος τδ τείχος τους πολεμίους ταύτιι 
έλείν τε κατά κράτος τήν πόλιν, χο\ άνδραποδισ»- ^ - - - ε/.ειν τε κατ* κ(«»•ν« ^ι^» ..ν»»*», •»«•- «,,^,τ-.--^ 

116 εοηίειιϋεΓυηΙ 3(1 ίίεχίΓΒηι υΓΐ)ΐ8 ρβΠεηι. "»»<ϊ © ^ο^ι πόλιν περ φανη τε χα\ πάλαιαν. Άνδράττοδα 

Ιι<Μΐ«»α βι••ιιηΐί« αΐιίιιιί• ιι1ΙΐΓη« βηΠ«>η•ΓΙΐη1. ΙΙΓίΐϋΙΙΙΑΙΙΑ .... . » . -Λ _ •*. 'τ•..". ^.^ .•.,. -.Μ•/*_ 1ιοβΐε8 8ΐιιιιρΐί8 3ηίιιΓΐ8 ηιυΓ08 8αρ6Γ3ΓυηΙ, υΓίιεπιςυε 
ί1Ι«ιιι 8ΐοη3 ει ν6ΐυ8ΐ3ΐβ ρΓΧδίαηΐεηι νί ο€εΐ!ρ3?6• 
Γ6, ροιιίΐιιβηηβ (1ίηριΐ6Γ6. ΙικΙβ εοΙ1ε|;βΓυηΙ ΤοΓεί 
ιιΐ3ΐιείρίθΓυηι ΙΓ68 ηιγι*ί3ϋε8 : ςιιβ: οπιηί3 Ιη ΑΜ3ηι 
«Ιεροηβηιηΐ, ίϋίφΐε 1ι»Ι}ίΐ3Γ6 ]ιι$8εΐ'υηΐ : ηεε Ι3πιεη 
|)<»ΐυί ίηνεηϊΓε, υΐ εΓειΙΐιιι ίιΙ νεηιπι ε88ε : ηεε ρι*»- 
ΐϋΓε3 εοι^η^^δεεΓε ροΐυί, ςιιίδ Ιοοιΐ!^, ιιΐ ευιη ίιιεο- 
ΙΰΓεηΐ, ίρ8ί8 ίη Α8ί3 3 Γε(;ε Ρ3]3Ζίΐ6 38εηρΐϋ8 8ίΙ• 
^3|;ηρ6^, «ΓίΓερίΑ ΑΓ^σ υΓΐ)6 3ηΓκ|ηί8$ίιη3, βχεΓεί- δέ λέγεται γενέσθαι εντεύθεν τοϊς Τούρκοι; ώςτρισ- 
μΰρ'.α. Κατοικήσαι μέν τούτους λέγεται βασιλεύς 
Ις την Άσίαν • ούκ έχω δέ τοΰτο συμβαλέσθαι ώ; 
εΐη αληθές, ου δυνάμενος έξευρεΐν διαπυνθανομένω, 
δποι τη; Ασίας ρυτοι χατφκηνται ΰπδ Παιαζήτεω 
βασιλέως. Ίαγούπης μέν ούν ώ; τδ "Αργό; ήνδρα* 
ποδ-σατο, απήγαγε τδν στρΛτύν • μετά δέ ταίίτα 
Βρενέζης τε αύτίκα έπ\ μέγα έχώρει δυνάμεως* 
συμβάλλων τ• ές τήν Πελοπόννησον, κα\ ές την πα- ΝοΙυΙ® ιιΐ8ΓΑίηίΐΐ65. (59) ΕΙιοαϋ ΕφΓιΐε» ίπΙεΙΓι^'ε. *• άνάγοντες. Λ. ηΐ €. ράΐιον Μακβ^νίαν.^π^ τους ΆΑ^ινοΰς. μεγάλη χα\ 4 «νιιι ΙΙΚιΙηχΗ ίιΐ(|β• Ρο^Ιι^» 58 ^Μ»Ι^ βπ^ηΐΐζ^^ 1«ιν.• Ικίνημα Ιργα Αιΐοβ«ιχνΟμΓ>ος νώ τον β«αιλέφ; 
οΓχΜ * στρατηγ6{ μ^ ούκ^ιι άνοδβιχΟιΙς ύκ^ Ρφ9(- 
λέω;, τών €1 Τούρχων ΙκομέΐΝύν βύιφ, 6χο» $ν 
ΙξηγοΙτο, ^>ς •Οτυχβ? τι γκνομ^νφ ^ά ές ικ^λβμον* 
χαΐ κ)ι•υτ{^οννι τά ΦνρχτΒύματα, ^κ•! ^ν έπί^ ντρα- 
τ<υ^μζνο;. Τους γίρ €4; {«ιτϋβρ^μους κιιλο'^μένοι^ς 
το{» γένους τουβε, μή«€ μ:906ν« μήτβ^ρχήν ίχογτας 
ύπδ του βασιλέως, έπ\ βκβρη^γήν «β Η9^ λιίαν βΑ 
βιωνθέν-Βας, ΙΐΕϋ^αι οιτοι &ν τις έξηγ1|τ#ΐ μ^ΤοΥς Ι«ν 
του; ιν&λιμ£ου;, αυν^χ• Ιιιχφτον {κττ^ύοντ^ τ^ ^«\ 
Ετερον ^γόμενον Γνιιον έ^ τ^ |ν«:4ρρμον τής^ΐ/ρι^. 
Έπ£\ 5& εν τ?) πολ^μίχ γένωνται, σύνθημα λ^ρμβά- 
νοντε; ύπ^ του οτρατηγου, άναβάντβς ούς περιά- 
γ€ν9ϋΐ Γ««οιις, Οιίν ά^ϊ νρ4νο;* μηδέν ^% ίιφ/οΊ' ίΐιί«:6(ο 3(ΐι•ίηι: Ρΰ1οροϋΐι/$αιι^ ιηφΓΪΐίιιιαίΗ &ΐ4β<> 
(Ιριιίλΐη, €οηΐΓ4 ΛΙΙι»ιιο§ ΓοΠίΐβΓ <1ίιηίς2|Μ3• ιιβϋ 
«ιΐφΐίυ» θΐβς^υ» ββι ϋμι γ^);Ι« «Ιοιιιμ^; Τ^Γ^Φ Τμ*- 
οΐ ουοι ββ<|α6ΐ)αϋΐιΐΓρτοιηρ(:88ία)β• 4αο€ΐ|ΐκ|ΐΐ0 6&^ι- 
ςίαιιη <1υιί8$ϋ^ : ςιιίϋ υΙ)ί(|Ηο (ΰΙκί Γβιιιιη μι^ϋμιαι* 

ΙμΒΐ &1ιίΙ>5βΐ. £(|αίιβ« βΐ|ίιΐ) ΊΓιίΓΟΟΓμιιι φΐί|!^^)^ φ\Ί 
ρΓορπο ιιομιίΐλο μοί^ιιΐιΐΓ, α^^ρ μ)0Γΰο4))μι, ^μ 
§μοπμ? ι»);ΐ((ί5ΐΓϋΐα;ί ΙιομοΓβιμ ϋ (Ί^ι^β 9<^θίρίνο^ • 

€ΡΙιν£|Γ>ί μί\ ρτϊ^Λμφ ρ\ ]»ρρ1ί9 ιΙίΓψίβμιΙ^• ΗοΓνΜΐ 
βΊη^υΙίΙλίηοιι £<|υοι1ι«ΐΝΝΐ^.; μμι ίμβ^Μΐ» ^Ιΐ^Γ^Μ» 
4ΐβ(ΐμ1|αΓ]μΐΜ 4^<1ΐΜ:ΐΜΐί Ιββμφ, £^μ| ρρ^Α ίη ρτα:- %αζ « χ«1 βΐΦδανννμΙν^νΐ σνν %μ€ΐ^ δι^^πά^λΐν Β ιϋι βΐι^4\% ν<<ΐι4ιΐΓ. (2μ»η<^α Μηί^ι^ ναμβΓίιιι \μ άν(ρ4«οδ#• χ«λ 9 χ« Ι( Ιλλο 4<ρ•χ(*»^'•η• Ταύτη 

λη(στΐιμ»ι ιούς ΤΕ μιτ^ *Αμου(»4^ω 'κοΰ *0ρχ^ν(^>, 

χ»1 «ους ν^Η 4)) 1«1 Π«ιαζήτ€ω, ^ι^ντα^ «ς την 

ε^ρώγην, άΟησαί τ< χαΐ τμύτ^ 4λομένου; ν^ίαι 

Ρ40«£ύ£;ν, χαΐ ΙτΕέ^ντας «αρ^χρημα ένθους μ^)^α 

ά^£Μ»ς έν ^ρΛχ€Ϊ γ(νε9θ«ι, 4^4ντ0ΐχη τβ της Εύ^^ώ- 

κηςοίχ^σαντ^ις, άπ^τηςχ^ν Σχοιι/ων τ.4ϊίψ$ Ιπ^• 

τ^ν Τρϋ5^λιμν ^Εΐί»^ν χ9.\ ΙΙυβών^ Χ2\ χ^τά τ4}ν 

Μαΐί^νίαν. Μλ^^ £έ ταυτςι ?£ρ^ Ι^^τριλί^ν οίχη- 

^V2X 3;04ΑΟΡ^• ρίμια ηι«Μ€ίρί« «ι (ΐμ9:€ΐυΐ)ΐΐα6 0^9^)» 4»1>]ΜιΪα;|γ4ρ £.<» 

^βΐ εα»! Ρίΐί»^ΐ6 β^ Ι6ΐηρ^«μ(β Ίιι βμπφ^ιη ΐΓ^μι^ίϋ- 

ίλ^ϊ ϋ\(ί^μ^ ; ίμοΓ^ι1ϋ>ί1ί<)ΐΐ9 ί^,ε^ι^μι^μίρ Ιιιμνί 
#ομ)ρα>4 μίΑΐ^ίιμ»» ;ι^9*ιί8ΐνί;ϋβ ^ϋ^^ |)^ι^^)^4)ιμιβ» 
ΜΜΐϋςυβ ρ«Γ Ι^μΓορ/μμ, ;»!) $£ορΙ()Γμιμ 4ν>)ο υ&αμο Μά 7€ΐ\^4ΐ^οημη Η^τμοτυιμςαβ Γβ|μμη£ΐ]}, 64ί^μι ρύτ Μ«λοο4ριάΑμ^ φρβΓ^β. ^4^(16 . €ίτρ;| Τ1>£«#;ι• 

%π), μίν «•ΐν ΙΙαμφζήχβω λέγ«τΑ( μοΙρ^ν «ύχ (&λ(- ΜιροΓ|ΐμμί Γιό^^Η^• /|ΐ(ΐμ 41^1 ηορ ηΗ»4«6»αι &£)> 
γψ $«(ΐΟών 1ΐ^ Δακ^ν ^λθοΰβαν» ^^^Μί«α^Αΐ ΛΙιαρο/ιι |»»Ανμι Ατβιιί6&6 ίμ Ι^ςί^ιιη, βί Ιιίιιο 1^αΐ(Η 
«ϊι^^ Βοίφ^Γ^την, αίτκίοθαι αύ>ών τα2)( ^^γβμ^ΥΑς ^ Ηΐ^βΐΜ^ 9^ Ρ^]^ζά«πι, Α{Μί Ρ^Ι^'(Μ4 ρ«^ιμΐ^^ <'1 9:ο>•ί[μου>• Τ.2»ν $ΐ ί^δ^ιανον τφ .^^Τφ τ^ροαίβχΟαι τήν 
Αίχηοιν οιυτώ^ χαΐ ύπισχνβΙαθΑ^ μ^γάλϊ. Διοι^^ντιον 
^ έχεένων χιτοιίχ^ναι αύι;ούς άνά .την Κύρώιιην, 
4^μ%ίΛύο^ζας τους ^ΙΤ^Ι^νβ^ ^ύχών &ν^ μ^ρος 
ί^9ΛΊ^^ χαι σχΑ^Κασθέντ^ις οΟτιμ^ .αύχους χρησίμους 
Ο^υνέαΙαι £ς τ« Ιντίοδρ^ους τίβΧ ίς πόλεμον. "Γστε- 
^¥ μ£>τρι ϋα;α4ήτης ^^^^ιιμβών ^ι^ τι ν«ωτερ{σωσιν 
αΙ ηχ^^όνες αυτών συνιόντ^ς <^^^9(.> 9υλ).α6ών τρύ- 
^ομς ^ά^;έχτ£ΐν£• Των ^ $χυθ(ρν χα\ ν:^ν|τι ^νίι τΙ^ν 
£:»(^ώ7ζψ «ολυ Ή φλη^ος πολλβι;^η σκ£$^θ/ντων 
1^X1^ ^^ν, 1^1 .0π6 'Α^ρυ^τ^ΐΜ ^λ^ντοι ^ν τ^ Αία- /ειμμ Ρβ^αεΐΐ^ ύΐ ϋβΐΐα ί'^ηρρ;]^ |;^6ΐαί^ /Κ>ί;>;&ίΐι > 
|»1μ«'ίμιυμι ^^1ο^|^Μ^ ]1ΐ9Γ4ΐΐμ ^Φπαοιιβ• ΐμΜΟ^^ Μ•>- 
ΐμΗΐ ρΓαμιί»4ΐ^ 81 |τ^]ί«ϋΓ|:ιιΐ, )Μ60Ι:ι4ιηο44<;ιι ^^ο>ί 
ροΐϋοΐΐί^ 1>(Γΐμ^ : <4ί<:^»^ >( |ρ$Μΐ ι^1(;09^^'μΐ4ΐ 

ι^^ΓβηΐυΓ. 4^ϋί ίιι ]λμμ£ ;ο^θ4ΐαιμ ^ν^^' Ι^μιοΐΡ^μι <]ι- 
$Ι^$ί, €φιί(69 ιί^ςϋ «μμ^ ρρΐίιηί« χοίημβ μιίΐίΐ^^ΐ» 
ρ*!Γίιί«#ίιμί« Οϋΐμο^ι» Ρ|^χί(«ι» Ιΐιη^β μΐ .φΐ04•» 

XΛ^\μ:^^^^ιη, οιμη<!;^ !Κ0|μρ.Γ^|ι.£αι$ν9» ,ΟΜΜ^ \» Α^ηι^Λ 

ιιΐ9βμ^μι Χϋρί'αίιι νΜ(ϋ^ν<^ Ρ^Γ £(α'ΡΡ3ΐη I^ο^9ι^1- 
Ιί/ϋ^μι νίϋοΓΟ 6$1, ^υρ^ &<^£^ ρ^ρ^ΐ'ΰ Ίμ νΑΐ:6(1οΜί^ «οζαμ^νχώρ^ χ^χψχιοται, άχαγό νιος μέγα τι η/η- ρ χι)(;ι^(^\4; (;( Αχίο φμα^ιιί βηϋίιμα ΛΐΑΜΤ^(6$ ]ϋ8^ΐ« 4ο; ΙΌύ^χων τε ές τοΰτον τ'>ν χώρον^ χαΐ χατοι.χί- 
αχντος. ^ϋύ ^6 τΙ^ς Ζαγια^^ς ικέβον οΟνι» χτλούμε- 
νον ύ«6 *Αμρυ^τ<ω χα:Ε<^9θη» χα\ ή Φι\ι•κ]^^\»7ί6' 
λίως χώρα^ Ί1 μέ>Λ0> ^ίβρ^ίνηΐΗίς ή έν τφ 
•Ιίλληοιάντψ χίώ ίΕρό>*ρον μπ^ ϊουλαι^^ν^ χβιτ- 
φχ£9()η χοΰ 죫Λ^οϋ. ^θ»ττα)>^^ 4& λ7\ ή ιςε^Λ τά 

|«τ• έπΙ τ^ Αίμον, χαΐ τ;))^-^^^ <^''^'^<^ χαλύυμέ- 
νην χώμην, ααΐφζήτι^ 6 *Λμομ^τ£ω χ^ίοιχίαας, βν^^^νο^ιμβ ρΙμΓίΐΜ,υ;» ΤμΓ0Ο$ Ιμ ί(>ΐΑηι Γ^^ίοιιβιιι 
ίμι1υ?(ίι, μΐ ^<»ιιι >μ€θΐ6Γ^^• Ρ91>>>^Μ8 .Ζ;ι^ογ;« «ϋπ- 
€αρημ8 (βρ). ]υΙ)({ηΐ6 ΛιμμΓαΙ^β^. .Ιΐ3ϋίΐ3Π .€μΕ|ρΐ|ΐι^ 
«^« Ι:!;ΐΑ^μ Ρΐιν1ί^;ιομο1ν^ ^^ ^ς^ο οϋ ΑιμμΓ^Ι ? 
.€4Αΐμηο^ 9υς6ρί(. Α^ι €1)6ΐ':8μμ€|υ^ Η^Ιοβρομίί ];ι ίιι 
^ιΐμ;»}ι ^μ^Ιανβιμμ ΓοίΓβ ,θθ1ρ4^99 ι^ΠίΧ» ^Ι. Τ!;οη< 
(^ί^ βΐ $ρμρίρ.Γμιη ,μ^.ο ιιυρ 1>ί1ΐί>11οΓαΐΒ .^^^^ιο, 
4ΐ<μι ϋ Ρ^ιίΛΪΡ^'^Μ^Ι 4Μ9Ηβ Φ Ηί«^Μ<Μ ςΐ ^ορΙιίμΐΜ 
^Ιΐλ0€ μμμιίμο >ίθΐΐΙΡ ^λΙ«ΐ# 3ΐ> Λιμμπιϋ^ (ϋίρ Ρα- Νοίαΐφ ωΐΓΐ^ίαΑΐϋδ. κιιΐ« Β(^1^;λ^^»^^<:ρ<ΐ>^|"^ <^>ΐ'<^^ αιιιιαιμ Οοιηΐιιί 508. πι ΙΑΟΝΙΟΙ ΰίΙΑΤΧΟΟΟΝΟΥΐΑ 118 

«ιΐυΐΐοήο ροΐΐιιΐ»»!. Β»^ ηΐιί ημηΐίυβ βοοβρίΐ, ίΐ6Γ Α αυΟις ίγοιτο ύπ^ Ιτέρου μοιχβυομίνην. Ταύτα μ^ν &ϋ Γ^βοαΐ ΤβΐΗΐΜΐΗ Βΐι4αΓ»νΊΐ• ΑίυηΙ,ΤοιηίΓίδ υχο- 

Γ6ΙΙΙ 2ΐ1ΐΙΙ(Κΐΐ1ΐ6 ΪΗ Γ6ΐ>ΙΙβ ΙΙΙ«χίΐΙ»ί$ 6υρ6Γ9ΐίί»ίθ59ΐη 
βΧΜίΐ'ΐΜβ, αΰΰ ρβΓΒΗΜίΜβ ΤθΙΙΐίΗ, Ηΐ Μ^€8ΐΑ ΑΙ ΠΙλ 

ιιιίνΓΓβΐ Ρ2ί«ίί&ί,.νΪΓ0 1•υ(1β άϊ^ηο^ ηυί ηβ^ιι^ €αιη 
^Ιοπα |>Γο Μ6€ΐΐίηίΐί$ Γ6Γ»|;κ>η6 εοοίΓ) ϋ1ΐΓί$ιΙ υ* 
ιίβηι (ΙήηίελΓίΐ. ΥβτΗΐη ηιοΐΗΐί&$6 Γ6({6ΐη υΐ νίΓυπι 
ΐΑϋΐυιη ςιιίο&οϋΓβ ραΐίλΐυΐ'» ιιβο %\ ηεςοίία ίαΰβ&^αΐ» 
<]υί ηαη «οηηιβιυβΓίΙ β Ι ΑΐΊςυί(Ι ηιαίί «1) β]ιΐ8ΐΐ6ΐιι 
ΓοΙΐ^ΙοιιΙι €οη»θΓϋϋυ« αοοίρΜί. 131 ηυιιΐίιΐ8 Τοιιιίπ 
ΐυ«η(1«ΐ3βχρΙ«α;ινιΙ, αχοτβηι (α»!» νο^8ιν^ι,ιιυηι^υηI' 
41υ6 6946111, ίμι^^ λυιϋβϋΙ^ν γ«?€6ιι66Ι'6 ]υ3$ίΐ. Ουί 
€υιη ιΐκίο ρλτυίβΜΐΐ, 61 ΡφζιΓιβ ιιι&ιΐ(1«ΐα 6χρο- 
«αΐβιβΐ, ϋίιιιιί Τ«ιηΐΓ4ίΐιι ίηΐ6ΓΓ0βα&&6 υχοΓβιιι &υαιιι 
Λίΐ β(ΙΗυο 4ιι&ϋιιιι €β8« ΰβηββΑΐ Ρ»]8ΐζίΐ6ΐη 1ι\ίιιΐ'ϋ8 ούν ώ; ήχουαεν ό Αγγελο;, ή>άυνεν άκίιω τί)ν τχ- 
χίατψ παρά βατιλέα Τβμήρην. Αίγουιι δ^ τί^ν γ«• 
να?χα Τεμή^εω δεισιβα(μον& %ινα Ις τά μέγκττα 
γεγονέναι, χαΐ μή έ3ν ΐεμήρην ουίω ^ρίοσφίρε- 
σΟαι, έπαχθη Ι^ντα Παιάζήτη, &νδρ{ νε Ι)ιά(ν«ν 
άξίφ ές τ)]^ χατ* αυτούς ^ρησχείαν, άγωνιζομέ^,φ 
τζρίς την του Ίησου μοΓΪραν, &λλ* ξ^ν αύτν\/ ήΰυχί&ν 
&γειν, χα\ μ)) πράγματα παρέχειν ου δίκαιων ύφί- 
στατΟαι ότιοϋν άνήχβστον υπ* αυτών. ΧΙς δέ τά ύπ* 
αγγέλου ελέχθη, λέγε'ναι έπιχαλεσάμενον τ*)« γυ- 
ναίκα άύτου, χελευσαι εναντίον αύτη; τ& παρά του 
Παιαζήτεω λεχθέντα ύπ' αύτφ άπάγγει).αι. Του δ^ 
άπαγγείλαντος ΐά ύπ6 Παια^ήτεω έπεΜαλμένα, 
1(>έσΟαι τί^ν γυναίκα αύτου, εΐ Ιτι διχαιοί Παίαζή- οιίτΐιιηίθηι ιηίΜαηι ί;ΐ£6Τβ, «Ι βίιιΟΓβ Ιαΐΰβ ίΐϋμυηβ ^ χην έ^ν, ούτω έξυβρίζοντα. Κα\ άνεδήλ!>υ, ώς ε1έιτ\ ί6ΓΓ6 ? Ει 8βΙ)« ΙΙΗΐηίΓβξ1υ$ 6Γ9Ι,, ΟΐίβΙΠ&ί 3ΐ1 ρΠΟΓΟΙΙΙ 

ίιΐϋϋιιθ8$βΙ υχοΓ βοηίφοίί^ιη, 1>ύ11υιιι ίιιίβΓΓβ Ρα]α<- 
χΗί. δίο θΐιίιη ββ Ιφΐιυβ υχοπ οοιφιποΐϋηι £$86 

<ϋθ6ΐΜΐ* «ι Ιιβ8ΐ8Ι?6ΐυΓ ββ ί11ίΐΙ8 ίΐ)]ϋΓί38 νίΐΙ(1ίθ3ΐυ- 

ηηη9 04ΐί(1(ΐιιί4 Ιαιιιοη ραιίβηίΐυη) Γογ^Ι. υχοΓ αυΐ^ιη 

420 ΙβΗΐρθΓ0ΐλΐ6Τ6ΗΜ>η8υΐη 4ΐ64ΐί.Η8β (ΙίοίΐϋΓ : ΥϋΓαΐΙ), 

ο ΐ'θχ, (]υο(Ι ίΙΙβ νίΓ ΓϋΓίΙ, ΐΑΐίςιιβ ιι;ογ1>ο ίιηρίίά- 
108, ήθη αηιρΙΊυβ ταΓιοηθ Γ6€ΐβ ίΓυίΐυΓ, ιιοΐυιιι ββΐ 
€υιιι ΜΪΑ ΐυιη ηιίΙιΊ, ςαβε ιικμΙο 6]α8 αυϋίνί Γβδροιι- 
βυηι. ΡΓθΓβ€ΐο 81 ί8ΐαιιι νίΓαιη ]υΓβ ιι1ΐυ8 ΓιιβΓίβ, 
ρΓϋάθΐιΐβΓ Γβοίβ86 νίιΐ6ΐ)βη8 : 6ί()ΐΐ6 Ιιοο ιηοϋο 08* 
(ϋΐΐ(ΐ68, ςαβιΐΐδ ίρ8β €Μί&ΐ6ΐΐ8, ςυ;ι1ί νίΓΟ Αϋβο ίοβάα 
ϋυιιΐίϋΐ. Ηοο ςαίίίοιη ΙΐΙ>ί ρβΓ8ρ6εΙιιιη 688β νο!ο. Οάτερα διχαιοί Παιαζήτην, ουχ ϊ:ι δίοι αύτψ Ιχεί- 
νην συνο'.χείν του λοιπού. Ε'. δΐ έπΙ θάτερα γένοιτο 
ή γνώμη, ώστε άμύνε^θαι τ^ν πόλεμον, ούτω ^ 
νομίζεβθαι αυτήν οΐ γυναίκα, χα\ μεταδιώχειν, δ 
τι άν αύτψ γενέαθάι άναγχάζοι. Τΐ;ν δΐ γυναίκα 
τότε δί) ύπολαβοΟααν, φάναι λέγεται * *Αλλ* δτι μ^ » 
ώ βααιλεΟ, ύπ6 αφροσύνη; κατεχόμενος, συμφορά 
χρώμενος τοι^ε, ούκέτι Ιμπεδον έχει τ6ν λογισμών 
εκείνος άν);ρ, δηλά έστι, κα\ Εμοιγε ταύτί| κατα- 
φαίνεται είναι, κα\ ήπιστάμην ώς Ικείνον συνδ(κτ) 
τισάμενος, σωφρονείς τε ώς μάλιστα, κα\ ένδ•'{ξτ| 
αύτφ, οίψ 5ντι σοι, ο!ος ών ΙκεΙνος, τοιαύτα έπι- Ίκέμπει. Εκείνο μέντοι σαφώς έπίστασο, ώς οΟτ' 
<|ϋθΐ1 Κβ^οιϋηι οοιη νίΓϋΐιι. ςυί ρπο ιιοβίίο Ιιβροβ ^^ ^^^ ^^^ ί^^ετέρου ήρωος άγωνιίομένψ, ές τε 
1)«»α ββπΐ οοηίΓΑ 0γΛ€Ο8 61 εοιιΐΓ» »Γΐ38 ΕρΙίί ^οΐ,^ -Έλληνας, κα\ ές τά άλλα, τά Ις την άλλη |{0ΐιΐϋ8, 1)β11υιη βιιβείρβΓβ Ιι&υιίςυαςυαηι ί&8 6886 
ϋιιχβΓΟ : 8*1» 30161)1 ιιιίΐιί 6^«ι1ΐβ ΠΙοίΙιΐ, ηοη 3ΐΊ)ίΐΓ0Γ 

ίΐ18ΐ11ΙΙ1 6886 υΐ€38 60Ιΐ111Ι1)6ΐί38 ίηυ1ΐ38 3ΐ)ίΓ6 811)3- 

ιηυ8. Ρΐ'οίη(ΐ6 1)ο11ιιιπ νίΓα ίΚί ίηϋίοίΐο, ιιοο Ι3ΐιΐ€η 
ίρ$6 ρυ£η3ΐυΓυ8 ; υ^γοιη βί 6]θ8 0Γΐ)6ΐη δ6ΐ}38ΐίααι 

(ϋΓυ6Γί8, 83118 60111 θ1ΐυ8 ίθ6Π8 ρΓ0ρΐ6Γ 0Γΐ>6ΐη 

Μ6ΐίΐίη6ΐη £υρ1ΐΓ3ΐί ίιηρθ8ίΐαιΐ) 61 ρΓθρΐ6Γ ϋθ668, ςοΐ 
Βρυϋ 1108 ά:ΐ3ΐ6ΐιι 3{;οιιΐ• 

ΙΙΐ8 ίη ΐΒίαιη ιηοϋοπ» ρ6ΓΑ€ΐί8, αηΜ οβρίΐ Ι)6ΐ1αηι 

((6(|104-08 6010 Ρα]3^ίΐ6, ^0601 «03 ΐφοΙΐΐ6 2η1 ΙΐύΗοΐΟ 

ρΓθνοεαΙ>3ΐ. Ουί(ΐ3ΐπ .ρβΓΐιίΚ>6ηΐ Τ6θήΓοηι « Ιπη^ίΐ» 

Ιΐ6ΐΐϋη6, ν6Βί886 Λ6ΐΐ38ΐ13Ι1), 6ΐ ρ08ΐςα3ηΐ 630) 01- ήπε'.ρον έθνη, ύπάρξαι πόλεμον ές εκείνον, οΟκ 
θέμις ήγησάμην έγωγε είναι. "Ην δέ τι εκείνος 
αφροσύνη μ^] δια3Χοποίτο**, ου δίκαιον έστιν έπι* 
τρέπειν υβριστή τοιούτψ μέγα φρονείν. Άλλ' ίΟι 
δη έπ\τλν πύλεμον, μήτε αύτλς μαχεσάμενο^, άλλα 
πόλιν αύτοΰ Σεβάστειαν ή ν χαθέλ|)ς, Ικανώς τετι- 
μωρημένος Ίση υπέρ ζβτής έντφ Ευφράτη πόλεως 
Μβλιτηνης, χα\ υπέρ των ηγεμόνων, των Ίκαρ" ήμίν 
διατριβόντων. 

Ούτω μέν ούν ήλαυνβ Τεμήρης ό βασιλεύς έπ\ 
Παιαζήτην» ιιροκάλεσάμενος αΟτ^ν έχων ε!ς τ^ν 
πόλβμον. Φασ\ |Αέν ούν τίνες, ώς Τεμήρη;, δια μέν 
τ^^ν Μελίτη νην χατα6άς έπΙ Σεβάστειαν, χα ι έπε{ 
1)610 6θ1>«^ί8δ6ΐ, 1603108 10181886 3(1 Ρ3ί3Είΐ6«), ρ6- Ο χζ χαθείλλ τήν πόλιν ταΰτην, τότε δή πρεσβεύεσΟαι ΐΊΐΐΙΙΟ ΟΙ άοάίΜΙβ Γ6($ΊθΠ6αΐ Γ6&ϋ106Τβ1• ]ί8(}601 ςικ)- 
^06 0Ι3ΙΙ(Ι;ΐνΊΐ, ΟΙ 1}0ΐ]ΤΠ1ΙΠ 61 ΐ601014α Π.-|βίΐ3Γ6Βΐ• 
Ρθ8ΐΙΐΐ3ΐΜΐΟΓ 1>οΐ}τί Ι^ΙΟΐΟΟ), ςΟΑΟίΟΙΟ ϋθ3 Ηΐί11ί3 
€30)6ΐθΓθα) ί61Τ6 ρ0886))1. ΡΓ3*16Γ63 ρ6ΐ653040Γ 160- 
ΙΟΙ'ίΟΓΟΙΙ) ρίΐ63ΐϋ1'001, 6θ]υ$010ιΙΐ ΟίΟηΙΟΓ Ρ&810Γ68, 

ίΐιιο ιηί11>3, Α4 1)966 ναΙοΙίΗΐ, οΐ ρ6τ οηιοία Ι6ΐ)νρΐ3, 

(|11% 6$!»6ηΙ ίο Γ6£ίθΠ6 Ρ3]3ΐίΐί8γ Γ6Χ ρθ1>Ιίθ6 ρΓ0• 
Ι1Ι10ΐί3Γ6ΐ0Γ. ΡΊΙΙαΟΙ Ρ3]32ίΐί8 10 8018 ]3θθί8 ΜΙΟ- 
Γ3Γί 60ρί6ΐ)Αΐ. Ιΐίβ α4ΐϋ6ΐ)3ΐ, Οΐ ίο ^60^Ο^6Ο) 8030) 
Τϋηΐ'ΐΓίβ 000)18013 3ϋθΙ)α6Γ6ΐ, 6θςθ68θ1θ ΙΙ16Γ610Γ. 
Ηβρίβΐη 18138 ρ6ΐίΐΙθη65, 56ΐ)3$ΐί3 03ρί3, Ρ9]3Ζίΐΐ ηρδς Παιαζήτην πιρέ τβ τών ηγεμόνων, ώστβ τΙ^ν 
χώραν αύτοίς άποδιδ^ναι, χαΐ τήν τού βουτύρου αί• 
τησιν χα\ σκηνών. *1[^τείτο γάρ α'ύτδν, ί^ λέγεται, 
βουτύρου μέν χαμηλούς δισχιλίους, σχηνάς δέ πιλ{- 
νους, αίς χρώνται οΐ Νομάδες, δισχιλ(ας * χαΐ αύτδν 
Ιν τοίς ναοίς αυτού διαμνημονεύειν, ώς βασιλέα, 
κα\ τ6ν παιδα αύτοΟ έη\ τάς Τεμήρεω θύρας Ιέναι. 
χαΐ νομίσματα δέ αυτού Ις τήν χώραν αυτού νομί- 
([ειθαι. Ταύτα δέ τά επτά αΙτήματα γενέσθαι αύτω, 
αϊτού με νον Τ<μ:^,ρην, φασ\, μετά τήν τη; Σέβα• 
στεία; άλωσιν. Και τότε δη χαΐ τδν Παιαζήτην θυ- ΝοΙϋΙφ ιηΑΓ§<η&1θ5. *■ διαΓκοπζ. Π. ιιί ίη €, 113 ΡΕ ΕΕΒϋδ τυιιαιςΐ8 υρ. π. ιΐ4 

μωθέντα μιγάλως, έπυτεΓλαι «χΕίνψ τά πβρ\ την Α οΜυΙίΙ. Ρ2]3ζΊ(ββ Ιιί$ |;Γ<νίΐ6Γ 3€0ϋη$ιιβ, ]ιΐ8•Ίΐ Τβ• 
~ ~ - ■ - -■ ιηίπ ς(ΐ2Β 3ΐηΐ63 (Ιβ υχοΓβ ο]α8 Γύεβη^ϋίιηυβ, βχρίί- 

03Π. Τ6ΐηίΓ68 ίΐ^ςαβ, αΓΓβρίίϋ αηιιίϊ» οοηίΓα Ρ;«]2ζΊ« γνναίχα. Τιμήρης μίντοι ώρμητο έπ\ Παιαζήτην, 
ώ; τήν τι χώραν αύτοϋ εν τ?5 Άιία χαταστρε'}^- 
μενος, χαν Ι^ <ϋ^ν |)υρι#ΐΓ|ν διαβηβιδμβ^ΐ, ^ή ϊ'κγ^ 
9χΣ?ν πρ^τε^ο*» άν4ΐχωρ•ΰν«6ΐ, ιιρινή Ιπ\ τοΤς τέρ- 
μασιν αύτϊ)ί γένηται, Ι(ΐτε έπ' ώχεανδν ελςιύνοντα, 
τ^ν περί τάς Ηρακλείους στήλας, Ινθα ΙπύΒετβ 
ιτορβμ^ν, ώς βραχύτατον, διείργειν τήν τε Εύρώπην 
χιΐ Α(βύΐ)ν. *Όθιν $1ς ^ήν Λ^^νην ΐΕερ9ΐο\4μέν(|>, 
χα\ τβύτην τής οίχουμένης χώραν •* οΐ ύπαγομ^νι^), 
1«* οΓχου εντεύθεν χομίζεσθαι. Ταΰτα μέντοι Τ•- 
μήρης έπεν^ι τε μεγάλα, χα\ ές τύχην μδλλόν τ οι 
ύ'δ Αεοΰ δεβομ4«ί^ν ^οφώ^^α. Πβιαι{[ήτης ^ Αρ^ 
έλογίζετο έπι6ντα άμύνεαθαι, &π^ η των παλαιών 
συμβαλλόμενος, ώς ουδέποτε της γκ εύρώττ}^ γ4 Ιβπι« βηίηιο |£[1|3ΐμΐ ρ|^ ^β|Ϊ9ΐ|6ΐ|Β ίιι Αϋία $ιιί 
}«ιή8 ίαοβΓβ, 61 βΐϊηιΐβ ίπ ΕιίΓορβηι (Γ3ηδΚΓ€(ϋ. Νβ6 
ρπυ^ Γ6(]€ΐιιΐ(1ί €Γ31 3ηίιΐ)υ$, ςιίΑΐη ΗιηΊΐ68 6]υ$ 
8(|{^ί856ΐ, ρρο^Γβϋίβηϋο υ$(ΐα6 2ΐΙ θ€βαηυπι, ηυί €8ΐ 
ρΓορβ ΙΙςΓουΙίβ €ρ1ιυνΐΙ^« '^ί ^ι^.^Φ ^^^^ ΐΓ3]βΓΐΐΙΙΙΙ 
η&ΐΊ$ ι^ηςαδίΐι^ίΐι^ιία) |ί006|ί$Η^ΐ, (|^4ίιι$υ6ηΐ6ΐιι Ειι^ 
Γθρ3ΐιι 3 ίίϋγη. Ηίηο ί^ίΙυΓ ίη ΑΓπ€3ΐηΐΓ3η8ηιιΐΐ6Γ6 ' 

(ίΐ6€Γ6Τ6ΓαΙ. ^113 ίιι ΐΐίΐίοηβΐη Γ6€6ρΐ3, (ΙΟΙΗΜΠΙ ΙΙΙΠΙ 

(]6ΐηυιη Γβηιβ^Γβ $ΐ3ΐυ6Γ3ΐ. Η%<: ςηίϋβπι ΤβιηίΓοβ 
«ρίηο ?οΙνβ|)9ΐ : ν^μ^ι ρ<)#(ι^Ι4>>ηΐ ιηβίοΓοηα ΓοΠυ- 

Ιΐ3ΐη, (|υ3ηΐ ΤβΙΐήπ 3 ΟβΟ €θη06β83 ΓοΓβΙ. Ρ3]3Ζίΐ68 

ΥΟΓΟ ίμβρβιη βΓβεΐυβ 6γαΚ, 8β ίβοΠβ ν'ιοίαπιιη Τβιηί• της •Ασ(ας βασιλείς έν τοΤς πρόσθεν χρ^νοις π•ρμ• Β ι^,η^ Ιιο8ΐίϋ 3ηίιηο3006()6ηΐ6Πΐ. δρβπ) Ι8ΐ3ηι Γβοίβ- γένοιντο πώποτε, άλλλ χα\ ώρμη μένους έπ\ τήν 
*Αβίαν, τφτε βα^ιλεΐ άφηρήσΟαι ιοίκ γτ^ς Ά^Ιας 
ηγουμένους. Ταΰτα βιασχοπούμενος, μέγα τι έφρδ- 
νει, χα^φετο έν βραχεί πολέμω&μα χαθαιρήσειν τ4]ν ΈνταυΟα δΐ γενομένω μοι, κα\ τί|ν Ιπ\ Ι|αιαζή<* 
την πρίϋτην τε χα\ δευτέραν έλασιν Τεμήρεω βααι- 
λίως, χατά τούτον τ^ίί '/ρ^νον γενομένην, βιασχο- 
«πουμένφ, Ιπήει λογίζβσ^αι, ώ; Ιπ\ μέγα άφίχοιτο 
δυνάμεως τά των Τούρκων πράγματα, παρίχοιτ' 
&ν βίς τήν έβπέραν Αναστρέφεοθαι, μή οΟτιο πάρα- 1)31 €οη]βεΙυΓ3, ςιΐ3ΐη 3&) βηΐίςυίβ ιΙιΐ€6ΐ)3ΐ ΙβιηρόΓΐ* 
Ιμι^, ί9«ΐ9€αιιθΓηΐ3Κ)3ΐ, Αδίαηον τβ^βδ ηυηφίιηι ςιιί- 
νΊ886 ιΙβνίιιοβΓβ ΕοΓορ^ιη : ΥβΓυηι ΕιίΓοροΒ Ιιοιηίηββ 
111 Α8ί3ΐη ρΓθ|;Γ(•8ξ08> Γ6{^βιη 8αί| ρπηςίρϊίΓιΙιυι $ρο- 

ϋθ846. Η^€ ΙΙΙΐίιΐΚ^ Ββ€ΙΙΙ9 ν^π^ο^, ί(Ι|•Ι|Ιβ8 €οηεί- 

ρΐ6ΐ)3ΐ 8ρΙγΤΓο8, ΐ3ηςη3ΐΑ 5Γβ?1%8ίιηό Ι>έ11ο 6ΐί3ΐη 
ΤβιΐίίΓίβ Γθ(|;ηυιιι (1ί5]6€ΧαΓυ8• 

6αιη Ιιιιε ιιβ^αβ δβηηοβίβ ββηβ δίηι ΐΓ3€ΐα8, οοςί• 
ν9ΐΏ(]Π6 ρηιη3ΐη ον ββϋϋΐκΐβφ ^7 ΤβηιΙπδ τβ^ίβ 
βχρβόίΐίοηβιη, ηβ€ ηοη ιη3ΐ3 <!"« Ι5ΐί8 ΙβιηροΓίΙ)ΐΐ8 
€οη(ί^6Γ6, εοκίΐ3Γιο δϋΐιίΐ, ΤπΓοοΓϋΐη Γββ ΊηοΓθϋΙ- 
Μβ μ)ΡΓ«ηϋΒΐιΙαιιι :μ5»«ΐ6Γ<ί ραίιιίδδ©, δί νβιβιιβ Οο- χρήμα έπιδιδόντο;, ένεχόπτετο ύπ^ Τεμήρεω βασι- ^ γ^„|ρ^. ιι^βρ ^ιμΟΙ, Μ »«ίίί1»0"• ΓβΚΠ«»ΐη Οΐοιιΐ3ηί. λπι>«. ΐΛτε γάρ Λν δ{χα γενομένης της βασιλείας 

*Οτουμαν{δων, χα\ έπ\ διαφορ3ίν σφίσι χαθισταμέ• 

νων, Ιφθε(ρ€το ύπ' Αλλήλων τά πράγματα αυτών» 

βλεθρον μέγιβτον δή των μνήμη πώποτε έπενεγ- 

χόντα, ώς μετά τήν τελευτήν του Παιαζήτεω, συν- 

ηνέχ0η γενέσθαι ές τους παίδας, άλλήλοις δια.?ερο- 

μένους, χα\ τήν χώραν ΰπ' αλλήλων δι^ουμένην, 

ξυμφορ^Εν τψ γένε: έπινβμευσαι *^, δσην δή ^λ^μ• 

τΑτην χα\ χαλεπωτάτην. Νυν δΙ ές ύπερφυΛ δύνα- 

μιν άφιχδμενος &π^ τοΟ Θεοΰ, έγένετο Παιαζήτ() 

βωφρο'/ισθήνιι, ώστε Ιπ\ τήν βασιλείαν μεγάλα 

9ρονε?ν. "Οθεν βασιλεύς Τε μήρης ορμώμενος, έπΙ 

τά της 'Αϊίας άφίχετο πράγματα, χα\ έπ\ τήν τή|| 

Σεμαρχάνδης βασίλευαν χατέστη, τίίδε 4ν μοι διεξ "^;^^^^^^^^ ρνίιιαρϋβρΓοίβείμιιι.. ΐ9«^αΜΐ δίΐίί 1»ο- 

»ί ντι έπίδηλα γένοιτο. Αέγεται μέν πολλαχ^ τούτον Β ^^ |ΜϊΛβιί.»0. 

4ιε' Ιλαχίστου όρμώμενον χατά τήν Άαίαν, έπ\ μέγα ""^'*^ *"* ** ^ *^^' 

χωρήσαι δυνάμεως. 

" μοίραν. *^ 1π»ιεΰ3»ι. Α. κΐίιι «. 04η*ίη 3ίΡ««ί, β^ ν^μλμΜ ϋίδβΟΓίίϋ^ ίρ?ί ίηΐβΓδβ 

€0ΙΙ(ίΜη^5«€Πΐ^ι \^ ^^^^ ν^^"^ βΧίΐΙΜϊΡ Γβ.ί νβΓζβΓβ 

ρ»|ΐ^ίΐ|«»^» VI «Ρΐαί^Ί^^β 9Λη«μι ϋοΤαηςίο Ρ3]3ζΊΐβ, 
«ηιβ^ίιι^ ΓιϋΙίβχΙβ «ΛίβΓ β^ €0ΐμ^»ΐ(ΙβΡ€«ΐ• Γββίρηβηι- 

Ρ3ηι ΤϋΡΟ^ηΐι» 8^ηΓ> ρ1»ιηίΙ.Λ>)?Πϊ ΙρΥβΧίϊΓβ. Ναμο ^ 
Ρ3ί;ΐΒίΐ08 Μ^ν* ^νβθΐα&, ορρίίβίΐτ μΙ ΜΙαΜ^ίί^^ΐΜ» 
<Ιβ8ϋβ8 «ΛΐηοΓ β8ΐβΙ. ΡίορίβΓ/ρ^ εηίιη αα Αδίίβ Γββηυηι 
βδΐ. Ο"» 8ίη6ϋ!3 ϋΐ βνβηβηιηΐ, πιβ οοηιι^βμιΡΓηηΙβ 115 Ι.ΑΟΝί€Ι εΗΑΐαοαΟΝΟΥΙ^Ε ιιβ ΑΑΟΝΙΚΟΥ ΧΑΑΚΟΚΟΝΔΤΑΟΥ 

ΑΘΗΝΑΙΟΥ 

ΑΠ0ΔΕΙ2ΙΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ. ΙΑΟΝΙΟΙ €ΗΑΙ.ΟθαθΝΒΥΙ.^Ε 

ΑΤΗΕΝΙΕΝδΙδ 

ΗΙδΤΟΚΙΑΚϋΛί 

ΟΕ 0ΚΙ6ΙΝΕ Α6 ΒΕΒϋ8 6Ε8ΤΙ8 ΤΠΚΟΟΚυΐ 

υΒΕΚ ΤΕΗΤΙϋδ. 

Ταηΐ€Γΐαηί$ Ξοί/ΐΚοΒ οτίοο^ %η€Γ€ηΐ€ηΙα €ΐ €χρ€άίΙίο αάνβπίϋ Βα]α%Η€ΐη. 

Τβηήπ* 6χρβ(ΙίΐΙθ ρππίλ •άτ6Γ•υ8 δ6ΐΜΐ$Ιίληι, Α Τιμήσω μέντοι ή πρώτη £λα9(ς Ιγένετο ίπ\ Σβ- 

ΟιρρΑϋοοία υΓΐ>βιη ορυΐβηΐιιη, $ιι$06ρΐ& ββΐ. Ν>ιιι βάστκιαν, π^ιν της Καππαβοχίας εύδαίμονα. 'ύς 

£υιη Α€0βρΐΜ6ΐ Ρ0]αζΊ16Π1 ρβιηηη ρ3€&Ιθ688β &ηί- γάρ ήγγέλλετο, ούβΐν υγιές Παιαζήτβω ιΐναι, ί; τβ 

ιηο ^χ%ζ <1υο6§ ΑβΙχ, ΤαΓΟΟΓυιη ^βηΰΓβ η&ΐοβ • ΙπΙ των της *Ασ(ας ηγεμόνων Τούρχων, χα\ Ις τήν 

0€0 νοίηίδββ ουιη ΙΓΐδ ίη |(Γ&1{3ηι ΓβιϋΓβ, ρθ8ΐΐ|υ•πι πρδς τοζ;ς ηγεμόνας ^ιαλλαγήν* οΟς τήν χοΊραν σύμ« 

608 οιηηββ δαίδ ΓοΠυηΙβ 6χριιΙί$86ΐ: ρηβΙβΓβ» «υιη, πασαν άφελόμενος Ιξήλασεν ' ώς γά^ βή έπιπέμ• 

§«ρηΐ8 \^ύ% ιηΐΜΐδ* ηΐΐιίΐ 86ΐ|υί ίηρβίΓΧΓβ ροβΜΐ» ποντι ούβέν έπ\ κλέον προύχώρει, ών Ιπέατελλεν 

νβΓυιιι &υ(1ΐΓβΙ !8ΐυιιι ιΐ5«|ΐΐϋ οοηΐιιιηθϋλλ 80ιι&γ« ; αύτφ, &λλ* έώρα τβ &ς πολλά τβ &λλα χαΐ βλάσφημα 

ΙίΑυά €υηοΚΑη(1υιη Γ3ΐ1υ8, 1)6ΐΙο δβΐίλβίίλΐιι 8(ΙθΓΐυ8 έξενηνεγμένον» παρεσχευά^ετο έλαύνειν ΙπΙ £ε6ά* 

68ΐ• ΡΓΐ«ΐιοηϋ3 λυΐβιη τβ^ηί Ιιχο €?8ΐιΙ, νί(Ι«ϋ€€( στειαν. *Αρχή ^έ αύτφ ή τβ Ιπι τήν.άρχ^^ν πάροδος, 

ϋΐ 1>€ΐ1υιιι |;βΓ6η> Ρ8]αζίΐ6ιιι ϋοηα^ΓβΙ, τβΐΐηαοβ γβΓΟ χα\ ώς τ6ν μλν πολέμων, τά δέ χα\ σπενβόμενος 

ηι<ΐΐα ρ€Γ0υΐ8θ6 Ιη (ΙΙΙίοϋβιη ΓβάΙ^θΓβΙ; ιΐ€0 ρηυδ δέει τό άμφ* αύτ^ν, ξύμπασαν ύπηγάγετοέαυτφτήν 

1>ρΙ1ο 9ΐ>8(ιη6ΓβΙ, ςυ&Ηΐ ΐοΐίυβ ΚύΛ άοηιίιιίυΗΐ αο- 'Ασ^αν, ώδβ αύτω ξυμβήναι έπυθόμεθα• 
<|υί8Ί ¥18861 ; ςυ« ςαΊ<Ι«ιιι 59 οπιιι!λ «ε6ΐ(1ί886 ου- 
£ΐιογΐαιυ5. 

Ηίο Τ«ιη!Γ68 ίαίΚ ΟΗιΐΒ 5αη|^Κ8, γίΗ ρτίγλίβιη * Ούτος μέν δΙ) ^ Τεμήρης Ιγένβτο «ατρ\ Σαγγά- 

νιίαιη λ^βηϋβ; ουί• ϋ1>1 ϋυζίΐ υχΟΓβηι, 1«Ιβ ςιί(Ι λεω« άνβρ^ Ιδιώτου * δς (πβ( τε ήγάγετο τήν γυ- 

α€θί(Ιί886 οοηιρβίΊΐιιυβ. Τ6ΐηΐΓ68 ουιη 688•! ιιΐυΐ- ναΤχα αύτου, λέγεται ξυμβηνακ αύτφ τοιόνδε. Ός 

Ιυβ, }3ηιςυ6 ρ6Γ χΐ8ΐβιη ίδΐί οββοίο ίίΐοηβυδ ΓοΓβΙ• έγένετο *' Τεμήρης, τήν τβ της πόλεως φορβών 

ϋ6Γ6Γ6ηΙί1)ΐΐ8 ορρϊάαπίδ, ρρρΜίαιιΟΓΟπι β(ΐιιθΓυηι επιτετραμμένος, (πποφορβός τβ ήν, χα\ το?ς τε 

ΰΐίΓααι ιιαείυδ £81. Τ»ιΐ(ΐ6ηι ίη εο11θ(|υίυηι Υ6ΐιί€α8 περ\ αυτά δή τά χωρ(α τάς φορβάς έπινεμομένοις 

€αιη Γ6ΐίςυί8 ίβΐίιιβ Γβςίοιιίβ ρ38ΐθΓίΙ>υ5, είίοΰίΐ ιιΐ ουνιών τε χα\ διαλεγόμενος* συνέΟετο αύτοΙ;, ώς 

ίηΙθΓ 86 €οη]ιΐΓβΓ6ΐιΙ, 86 νβΙΙο ίϋΓΐΐ8 €ϋ1ϋς6Γ6 οροδ, άπ6 χλοπης σφίαιν, ήν δύνωνται, χρημάτων χτησιν 

€1(16111(16 αϋ δίΠαιη €0ηΓιιβ6Γ6 Γ6§Ίοη6ηι. Τ6ηιίΐ'68 ποιησδμενοι, έπ' άλλην Γωσι χώρον χα\ δεινές 

εαι» ΓιίΓΑΐκΙΙ ΓοΓ6ΐ ρρπίίδ&ίιηιΐδ, ρΙυΓίιηοβ βςυθ8 χλέπτειν γενόμενος ίππους τε χα\ υποζύγια, χχΐ 

61 ]υιη6ΐιΐ0Γυιιι ονίυιηςυβ ιηυΐΐίΐυϋίιιβηι Ιιηιιΐ6η8;ιΐη προβάτων πλήθος έδηδοχέναι, ούδΐν ύγι^ς ^ν αύτου 

η;ι€ΐυ8 68ΐ; η6ςυ6 (|υίι1ςιΐ8ΐη ίιιΐ6|[ΓΪ αυΐβαΐίβ 8ίΐιιί τδπαράπαν. Καίποτε έπ\ μάνδραν λέγεται άναβή- 

ίη 1810 ΙιοαιΊιιβ 6Γ8ΐ• ΡΰΓΟΟΐ 6αϋΐ ςυοηϋβηι, υΐ ρβ- ναι, χα\ όφθέντα ύπ6 των δεσποτών του οΓχου, 

€0Γί8 δίαίιυΐυιιι πιίΓαΓΟ ρο886ΐ, 6θη8€6ηίϋ$86 ιιιυ- &λλεοθαι δ)) ίλμα μέγιστον, άπ6 του τείχους της 

ΝοίαΙφ αιβΓβ!η<ιΐ6$. 

** γ3[ρ. ίη ιιηο δ^ ίη αΐ, ηί ίη €» ίπ ηκ ΒΕΒϋδΤϋπααίδυΒ. ΐίΐ. ι:8 

μΜραςϊς^^^ γήν. Τάτι γλρ υποζύγια κα\ χιήνη ^^ ηιιη ; «ηΙιη3ΐ1νβΐ'ΐ6ηΙοιη(|ΐΐϋ δβ 6»»β νί&αιη » ρΑΐΐϋ- *ν τΨ^Βι τζ χώρφ ταρι^άΙΙ^χΛΐ τ£{χβι, ώζ μέγιστα 
£!ναι. κα\ μή λνιβήται ιύπετΫ». Ός {& ήλατο, έιη• 
τρ'βηνα! τβ οΟτψ -Λν π^ίβα, χα\ χωλ^ν γενέσθαι τ6 
άτλ τοΟδι. Αέγιται μέν οδν, ώ; μαχ^μινον ικ>ηγη• 
νβ{ τβ τ'.ν ηίβα. χα\ χωλεΰο'/τα διαγβνέοΟαι τ6 έν•. 
τεΰθίν. Μάχης Βϊ γβνομένης τ:ρδ; του; πβριοίχους, 
έλαύνοντα αύτίν τβ &μα, χαΐ ο? συνέθ»ντο τήν Αρ. 
χήν τί;ν ιττπων φορβήν, οΓχεοθαι έπ\ τοΙς ^λ€- 
μ'ου;. ΈντΕυθκν προσλάβαμε νον, βτφ 4ν πβριτδ- 
χο!, χα\ άνα πείθοντα χατασχεΤν χώραν τβ τήν (ρυ- 
μνήν, χα\ ώς έν έπιτη&ίψ Ιχοιβν πρδς ληστείαν* 
εντεύθεν 61 6ρμώμβνον, >|)στεΟβιν τοίις Βϋάντας^ 
χα\ χαταχρίνβιν Αφειβώ;. Κα\ χρήματα Ιπιχτησά* 
μενον. έτερους τε προσχτήσασθαι αδτφ Ιλλους τι ίηηιίΠαβ, ύβ^ίΙίίβΜϊ Ιη Ιογγαιιι ($οΙβηΙ οηίιη Ιιοιιιίηββ 
Ιιι ί:«1& ΓΡ{{οηβ ]ιιηΐΡΐιΐΑ 61 ρ«€θΐ'& ιηιιηι οίπϋΐιη^ 
ι1»Γβ 3ΐΐί8»!ιηίβ. ηυ» ϋί(η(*ιι1ΐ6Γ ηΑι*ΰη<ϋ ροββίιιΐ), 
ηιιο 0^811 ΓΓΡ(ζί8$6 Γπιβ, 61 ΗΙπβ Ηβιιιϋοαίίοιι^^ιη 
ι*οπΐΓ8χί»8β. Νβο (Ιϋλοπΐ ηιιί ρ<ΐΓΐ)ίΙ>€ΐιΙ, «ιιηι Γοπι• 
ΙθΓ ριι^ηιιη οίβιιΐβιη, νυΙηηΓβ Ίη ρειίβηι 9€€βρΙο, 
€ΐ&ιιϋΊθ2Γβ Γφρ'ΐΑββ. ΡγχΙΊο βιιΐβπι Γαείο γ.ιιπ) ηηί* 
Ιιιη!5, ρΓοίβοΐΙ βυηΐ ρ38ΐοΓ68• ςΐιΙ αΙ> {ιιΗιο €οηνβ- 
ηβΓΑίιΐ, άυοβ ΤβιηΐΓβ, <;οτιΙγ3 Ηοβίββ, Γ3ρί«ηΐββ 
ηΝϊΡουηηιιβ €&8υ8 οΙ)ΙηΓι$86(• Γοηβϋΐιιηι ιΐβιΐίΐ ηΐ 
ιτ«ρβΓ6ηΙ Ιοουιη ΙαίΓοοίηίΙδ βΐ Γυηίβοοιηιηοϋιιηι, 
^η ηαβιη ςιιαλί Ιιι ηιηηίιηβηΐυιιι Ιιιΐί8$1ιιιιιιη ι^βββ 
πϊεβρίΑΓοηΙ. ΗΙηο ρΓθΓΛϋΐιι>, ΙιιίΓΟοΊηληιΙο €ηΐ(Ιβ* 
Ι!ΐ6Γ £;πΐ88Αΐυ8 β8( Ιη ρπκΐ6Γ6υιιΐ6δ, ηιιΙΠ ραΓΟβΓβ βή, χα\ &νδρ£ δυω, ΧαΤδάρην τβ χαΐ δή Μνρξίην. Β 8ΐι1ιΐ6η8• ΓοΓΓίάοιιβ &υΐ6ΐη πιαςπλτη ρ«€υη)φ τίηι •Π> γένος ή δ*| λέγεται γβνέσθαι τούτοιν, Μασαγέται. 
Τούτοιν δ^ Ιχατέρφ πρ^σχρώμενον, «εριτυχεΤν τβ 
τοΙς πολεμΙοι:, ληΤ(ομένο'.ς τήν χώ(»Λ^β^ χοή τρεψά- 
μενον, έπεξελθε7ν διαφθείραντα τους Ιπποδρόμους 
των εναντίων. Τξς δΐ φήμη; έπΙ τήν πΛιν έλθού- 
σης, έπκτρέψαι τβ αύτφ στρατιωτών μοΐραν ούχ 
^λίγην, χαΐ χρήματα, ώστε θεραπβύειν τους στρα- 
τιώτας, χα\ δή τ^ άπ^ τοΰδβ έπβγε (ράντα τήν σΟν 
α•>βφ στρατιλν, χα\ έξοτρύνοντα, άμφ> τ} πολεμίων 
Ιχεΐ¥ χώρςί. άνδρΑποδά τβ χα\ υποζύγια ώς πλείστα 
έπάγοντα ές τήν πίλιν. Τ^ν δΐ βασιλέα Μασαγετών 
ένι^ντα τούτο ές τίν Τεμήρην, άξιοΰντα παρ' ίαυ- 
τψ τιμή; της μβγίστη;, χα\ στρατηγΙ»ν άποδεδει- 
χίναι ξυμηΑ^ης ήδη της ύπ* αύτλν στρατιδς. Κα\ 
λντεΟθεν δή δρόμους τβ άνΰσαι μεγίστους των πώ- 
-ίτ-^τβ γενομένων σίν τζ στρατί^. "Ωστε χαταλαμβά• 
νειν τοίις πολεμίους, &φνω έπιπίτττοντα αύτοΤς, χ»\ 
διαφθείραντα τδν έχείνων στρατόν. Κα\ δή χα\ ές 
χείρας έλθόντα τοίς έναντίοις, φασ\ν αύτ^ν μαχεσά- 
μχνον τρίψασθαι, χα\ Ιπιδιώχοντα, έλά^αι τε ές 
Βαβυλώνα, τ6 Πογδάτιν οδτω χαλούμβνον, χα\ πο- 
λιορχουντα, μβταπέμψασΟαι τ6ν έαυτου δεσπ<5την 
βζσιλέα. Μιτά δέ ταύτα, ού πολϋν χρ^νον, τελευ- 
τήσαντος του βασιλέως, γήμαί τβ τήν γυναίκα του 
δεσπότου αύτοΟ, χα\ ές τήν βασίλευαν χαταστήναι. 
Ό; δΐ ές τήν βασιλείαν άφίχετο, επιών τ^ τε Πογ- 
βάτι, χαι τλ Σαμαρχάνδι, έπολιέρχβι• Κα\ ου πολύ 
Οστβρον, ώ; Εξοδον ποιησαμενοι οί της πόλεως, ού- ϋΥ ΙβΙίιιβηκΜΐ} ΙαίΓΟοΙηίίβ, &Ηοβ τίΓοβ (Ιποβ Ιη δπτίβ- 
Ιαίβιη ρβΐΐβχίΐ, ΟΙιαίϋλΓοιη βΐ Μγηίβιιι, ςυη$ &Ι«8- 
&ικ<^1>8 Γυί886 αοοίρίιηυβ. ΟιιίΙιυβ Τ6ΐηΐΓ68 8(Ι]ιιΙιμ, 
ΐιτιιίί ίη Ι)05ΐβ8 Γ6(;ίοη6ΐη (ΙβρΓΟϊΐΙοηΐββ, 60$ Γιι^«- 
νίΐ, ΙιοβΙϊιιηι βςπίΐβΐιιιη υηίνβΓβιιιη ρ^ππι^ηβ. Γ.ιπγ.1 
1ιιι{α$ υΙ Ιη ιΐΓΐ)βιη ιΙΗ»!» ΜΙ, €ΐν^λ ηοη ηκκίίΰηιη 
ηιαηυπι ϋΐ ΐταιΙίΗβΓΗπΐ, ιιοιΙιίιΙμ βιίιιιη ρβουηί^πι, 
(|ΐι& ιηΠίΐηπι 8ηίηιο<( ϋοηϋΊΠ8Γβ- ρθ88οΐ• ΟβίηιΙβ Ιη 
Ιιυηο ιηο<)υητ ΙηβίΓυοίιιβ, 8ΐιο8 €θηΓιηη»ιι$ βΐ ΙηοΙ- 
Ιληβ, Ίη |]08Κ{υηι Γβ^Ιοηβ τθΓδ&ΐυ) 68ΐ, πιαποΐρΐ» 
6ΐ ]ιιηΐ€ΐιΐ3 ρΙαηηΐ8 ιιιΐιίβηβ ίη ιΐΓΐΐΰηι, ςιι» ΙιοβΙΙ 
6χΐθΓ8(;πιΐ. Ββχ Ιΐ8$§&||;οΙαηιηι» βχρίοπιυι τίΗ νίΓ* 
ΐιιΐβ, βυιη Ιη πΐ8χΐηιο ΙιοηοΓβ Ιι&ϋυίΙ. Νβηι ίπιρβη- 
ΐΟΓβηι ιΐβΰΐλγαγίΐ, ιιηΙνβΓβΟΜίυβ 8υο8 βΧ6Γθ!ΐα8 οΙ 
ΰοπηηίβιΐ, ςαί, ΑοοβρΙίι οορϋ» Γβ^ίι», ιη{Γ&Ι)ίΓι ΰθίο- 
Γίηαβ υβη» 681 ίη άβνΐηεβηϋίβ Ι)08ΐί1>υ8, βυϋίΐο ίη 
608 ίη€ί(!6η8, «Ιηπο ΙβηιροΓίβ ηιοπιοηΐο οιηηββ ρβΓ• 

|16ΙΙ8. ΤβΙΙΐίΓ68, ύΙ>ί 8(1 ΙΙΐ8ηΠ8 ν6ηΙΙΙΐη 6Γ8Ι, Ιΐ05<β8 
ΙΟΓβ» νβΓΐ6Γ6 ΟΟ^^^Ι; ίρ86(|ηβ ίυ^ΐ6ηΐ68 ίη$600(ΙΙ8, 

ΰοηιρυϋΐ ίιι Β8^νIοιι^ηι 60 Ι^ο^<)2ΐ^Ιίιη ηυηουρλ* 
Ι8πι, ςη>ηι οΙ)8ί(Γιοη6 είη|;€ΐΐ8, άοιηίηαηι βυυιη τβ- 
^ρτη •006Γ8ίνΐ1. Ι>6ΐιίηο ΙοιηροΓβ ηιοάίεο ίηΚβΓ]βι-Ιο, 
Γοχ ηιοΠιιυβ οδΐ : 6]υ8ηυ6 υχοΓ6ΐη τΐίΐυβπι οοηηυ- 
Ιιίο 8ίΙ)ί ]ιιηχίΙ ΤβηιίΓοβ, Γ6£[ηίηιΐ6 Γ6§ίοιβη βοΠΊΐυβ 

681. Ουηΐ 91ΐΐ6ηΐ ]8!ΙΙ ρΓΟ Γ686 86 ^6Γ6Γ6ΐ, Ρθ^(ΐ2(ίΐη 

6( 5εηΐ2Γ6ΐΐ8η(ΙηΗΐ ορρυ|ζΠ8νίΐ. Νβ^ιηυΙΙυ ρο$ΐ€υιη 
ορρί(ΐ8ηί Ιη ιηίΐίΐιιιη δΐιιΐίοηββ 6χουΓΓ6Γ6ηΙ, ηβο 
\ίηϋ6Γοη(, νβΓυηι νΊηο6Γ(*ιιΐΠΓ, ΓβΤ6Γ&ί Ιη πΓΐ)6ηι δίν πλέον Εσχον, άλλ* ηττημένοι Ισήλθον Ι; τήν Ι) ^ΓΑίί^βίίηα οΙ>$ί(]ίοηβ 8(ΙΙΙς6ΐ)3ηΐΗΓ. Οιιχηι οπηι Ιο- πόλιν χα\ ΙποΛίορχούντο, προσεχώρησαν αύτψ χαβ' 
έμΑλογίαν, ώς έπΙ τήν της Σβμαρχάνδης αρχήν 
παρεγένετο, προ^σ(αν συνθέμενον τοίς έν τ!) Βαβυ- 
λώνι , αύτ&ν Χαΐδαρ}) ές τούτο χρηοάμενον ύπτ^- 
ρίτ^. Τ^ν μέντοι Μυρξίην, Ανδρα έπιειχή τε &μα, 
Χ3ΐ1συγχιρνώνΐ2 τ)ν Τεμήρεω, θυμού χατέχειν έμ• 
φερέμενον εφ* δ τι &ν ήγήσαιτο, 'μή προσήχειν 
6>ύτφ τήν αρχήν έξηγείσΟα^ τε αύτφ τήν ές τά 
Συσσιτήρια Τεμήρ^ω έσήγηιιν. Τήν τβ γάρ στρα- 
τιών αυτών ξύμπασαν Μύρζεω υποτιθεμένου έπι- 
δαλ^μενος ό Τεμήρη; Ι; τε δεχάρχις χα\ λοχαγούς, 
χα\ δή χα\ Ινωμοτίας, τδν δεχάρχην παρηγγύα δίαι- 
ταν παρεχ^μενον τοί; μεθ* εαυτού στρατιώταις, 
^.αρ^ίναι αύτίχα τφ λοχαγψ, τήν ταχέστην παρβ- ΙυηΓβ «ηιρίίυβ ηοιι ρο&$6η1, ρα(:ΐίοιιίΙ)υ8 ίηΐβΓοβ- 
ϋϋηΐί1)α8 86 ΤβηΓιπ ιΙοιΙίϋοΓαηΙ. €υηι ίη ροΐβδία- 
Ιϋΐη ν6ηί886ΐ 5ϋθΐ8Γ6!ΐ3η(ΐ3, ρπχΐίΐίοηίβ ουηβίΠϋ 
ίιιΙΊΐ ουπι 11$ ςυί βηηΐ ίη ΒαΙ)γΙοη6, ηβιΐδ 3(1 63ηι 
Γ6ηι ηιίηίβίΓΟ €Ιιαί(1αΓ6. ΜγΓχί68 νίΓ βχδΐίΐίκ Φ(ΐυί 
δ(αϋίθ8ί$8ίπιυ8 , 3ϋ1ΐ0Γΐα1)αΐυΓ4α6 ΤβηιίΓΟίιι υΐ ίπιηι 
8υρρπηιβΓ6Κ, η66 αά γ6ιιι 6οηΓογγ6 ρ3ΓαΓ6( ηυαΒ 
ί|ΐ$2 (Ιί6ΐ2Γ6ΐ• Νοη ίρβί €οην6ΐΓΐΓ6 ίπιρ6πυηι ΒϋΙ)^• 
Ιυηίβ. ΙΙίηο €ΐίαιη Τι^ηηπίΐη 6ϋθ€υ1ΐ δ)'8&^ι*ο^υηι 
ΓλίΊοηβιη. Ν^ηι πηΙνβΓβηαι &ιιυηι ΓΧ6Γθίΐυπι §606Γ- 
ηβη8 ΤβηιΐΓϋδ ίη ϋβευηιβδ 61 ηιαηίρυ1θ8 61 οοΙιογ- 
168, ]ιιΙ>6ΐ)αΙ ϋ66υΓίοη6ΐη ρΓ^υϋβηίοηι βυίβ Αΐιηιοηία, 
€θηΙίηυο, ςηαηάοοαηιιυβ υ$υ8 ρο8ΐυ1αΓ6ΐ, ρΓ«9ΐο 
ϋ8$« €υιιι 8υί8 ηιίΙΗΙΙιυβ, 605ςυ€ ιηιηίρυΐοίκαι 4ΐΜέ 119 ίΑΠΧίι:! Γ.ΗΑΙΟΟΟΟΝΟΤϋΈ 120 ΜΠΙ ιηΑιιίριιΙοΙιιπ^ <1υεί« βιιο ρ«η&η) &Ιη||;«ιΙθί ιΙΐΗ 
ΓΐοΗι €ιιήι τϋηίΜβιιΐ (κ $]Γ•&ίιί*, ααΙΙηβ βτοκ οιΐΐ 
ϋοη «^βΐΐοου» (Η»{(;ηαΙιΙ^ €ί1>ιιπι ΐΠβΓΓ&Γί ]ιΐι- 
ϋίΐ ίη Γ«1ίςαΐιιη €!ΐ«ιτί1ηπι, )υχΐ:ι β» (|ιι.πβ οοη•- 
ιηιιιΐί €θΐιΐΐ^ηβ1ι (ΙβΟΓοία ΓιικΓ4ηΐ4 1αΐ(»6Γ«νίι ηΐ 
^ίηι^νιΐί ()ιιόβ9 ηΐηοτββ (τι^ηιιβηΐ^Γ, βίοαΐ ρτίΒ- 
(^{(ΐτπΐΐιΐ ιη«]βνΛβ όϋ€β5, 6«0β ιη<Ηΐ€Γ6ΐιΐ« ηο {ΐοβ 
<)ΐίο ΐοΓρβ$ΓΡΠ) ^ίη<ΐΓ«ΐι(. ΙΙίηο οοηΜ^Η «4 ηαΙΙηβ 
ΓχρΙοιαίοΓ, νβΐ |^βΓβ§ΓίΑΐ]8 «Πςιιΐγ, «Ιβηι ίη Τβαιί- 
ΐΊΗ €ίΐ&ΐΓη ρβηϋΐΓ»Γ6. 61 ίη Ηβ(ΐ€ΐη ιώογαγΊ ροδ»6ΐ• 
0^^^η»νί^ νίηιπΐ( «αί Ιιοβ ηο^ΐπ ίπιροβυίΐγ ιιΙ ρβ- 
Γβ4;Γίιιο9« 91 ςυα γ6 ίικϋι^βαιοηΐ» :)(!ν6ΐιΐβηΙ«8 Ιιοβρίϋο «ϊονς Ι* αυ παραγινομ^ν«ύ^ς ^ψ «γειέρ*»», γβνομίνους 
•έ ές τά ΣνβΦίτιΑ, «ύδένκ )€{«ΙβθΑ(> Ζ'ΐψ μή (Γη 
χώρ«ς κύιφ άηοδ«δειγμέ^$( χ*\ τήν τβ άγορϋί* 9ΐ- 
τί^λ^θαι ^Μ^λκυ^, χατά τά 8•6•γμ^ν«ι ^ηΧ χο^ ).οι- 
ν«0 «τρατιύματο;. ΚινεΤν βλ τού^ τ£ «.έχοντας αυ- 
ιών έ^^ά9τον*; θαμά έπΙ νΛ ύπ^ τΗϋ μ€γβ:λΐυν «ΐ^α- 
τηγών ι:αραγγβλλ^μ€να, ώττβ ξνμβΑίνειν ««τάικΑ- 
«6ν εΐ^ι^ντα έ( τ& Τεμήρεω «τρατόπεδον ΑεληΟέν^ι 
ΐΐώποτβ, ούτε ξένον, δς ^ν πα^ών τυγχάνη εν τφ 
στρατοπέδφ. Τούτους βΐ αΟ Ανδ^ι Ιτ^ρφ έιτιτετρ^ι- 
φθβιι, χαταλύειν παρ* έαυτφ τους ξ^νους, εί ~υγ)τά- 
νοκν ?:χραγβνόμ<νθ( λς τ6 στρατΰπεδον, σίτοο δεό- 
^νο(. *Οφτ( νεύματι του μεγάλον βα^λέως χινεΐ- Γ«4ΊΙ υΐ υηίνβΓβαβ Ιβΐβ 6Χ6ίϋίΙιι& »<1 ηυΐυιη 61 3Γ- ρ «θαι πάντα ϋ] τ^ν στρατών, έφ* ο τι &ν γένοιτο, χαΐ 
1»ί1η1ιηι Γβ8ΐ$»ςυθ€υηςυβΤ6ΐΙοΙφ Γ&€ίΙβηογβΓ€ΐϋΓ; έχε^νου (ή &γοντος τά πάντα, έφ* έν\ συ^^ήμαη Γ0(]η6 «ΙϋΰΰΒΐβ βλείΐι, ιιηο βί^ηο οοηΓββΙΐιη α(Ινο- 
1αΓΐ*ηΐ, ρηταΐί βύ Γβ^ί ιιίβηιΐοβ (Ι^Γβ ςιΐ8Γυη(]υ6 ΙΒ 
Γ6 νο1υίβ&6(. »δρθπι ορροΐοηκβ, ΑοοίρΐβηΙβι βί- 
κηιηη 2 άικο βυο ηιαικηο, βίηβυΐί ιηβίαΓαηΐ ίΐβΓ α(1 
ΐοηί•πα 61 ««1 εοηΐυ1)6πι&ΐ68 βυΜ. 1)1)ί βιιΐοα η>ί• 
Ι:ΐι*8 ία (6Βΐοη« 8ΐι&«6 τφεΐ'ρβηιηΐι νίβίΙβ8 λά 1ΐ06 
€Γβ9ΐ1 ίη €3λΐπβ ο1)βΓΓ8Βΐ, 8*1 Ι|υ6ΐιι Ιηγφηίίηΐ 6χΐΓα 
ιβηίοπα ιηστΑΗ• $ί ϋιΐίβ 0€εΐ]ΓΓ<;Ηΐ, 6υιη εαρίβηκε^, 
«υρρϋοίο ο&ρΙΐβΠ 8υ1>(1υηΐ. 51 &αΐ6ΐη ςαίβ 6χρ1θΓ3ΐ- 
ΙΟΓ &6€Ιβ86τΙι ίη οαβίτα, ίβ, υΐ 6υί ηυΙΙυβ &ίΐ 38εΓί- 
ρΐυβ Ιοουδ, βxι^β ΐβηίοηα €η1)ΑΓ6 οο^ίΐυΓ : ρΓοίικΙβ 
ΓβΓΗΠΐ β1 οπηηίυπ) ί^ηαηιβ, ιΐυ^ίιιβ^ιιβ ςηο 86 
ΐτοΓίλΐ, 6οπϋηιιο 9 \»%\νώη8 ίη τίοουΐα ϋιιοίΐιΐΓ. Ηίο ϋνβι αύτ{χα έν τάχει παραγενβμενον, έτ:1 τή« 
χρεέαν χαθίστασΟαι αύτίχα μάλα {όντα. Έσπίρα< 
δέ γβνομένης, ^π6τε τδ σύνθημα λαμβάνοιεν οΕ 
οτρατιώται ύπ6 τοΰ |Αεγ4λβυ ήγεμ^νος, θείν δρ'ίμίρ 
αύτ^ν τίνα Ιχαντον έπ\ τήν έαυτοΟ αχηνήν, Ις 
τους συσχήνου^ {($ντα• Γενομένων βΐ ταΤς σχη- 
ναΤς των στρατιωτών, τάς φυλαχάς «ερινοστεΤν 
τε τ6 στρατόπεδον, εΓ «ίνα τόπον ίδοιεν εχτδς 
των σχηνών ^^νδμενον, τούτον λαβόντες έτιμω- 
ρουντο. ΕΙ δέ τις χατάοχοπος -καρώ^^ τύχ|} έν 
τφ στρατοπίδφ, ούχ Εχων δποι τράποιτο, Χγ^- 
πεαΰάι έχτ^ς των σχηνων, χα\ ούτως ' αύτίχα &λί• σχεσθαι. Ταύτη μίν δή λέγεται γίνεαΟαι τά Τε- 
ΐηοϋΐΜ 61 Ιιχε 68( ΓοΓηι» δ^&βίΙίοΓυηι τβ^ίβ. €ΙιαΗ ^ μήρεω £υαα(τ(α. ^αΐδάρην δ& τ<5ν γε έταΓρον ΰίύτφ, 
(Ι8Γ08, Γ6|ί8&ηιί€υ8 1ιιΙ)0Γυηιςη6 806ίυ$, 6ί Λάνηο- ΐόξύν τ€ ές ^^ ύ~ηρετε?ν αύτω τα δ'οντα γεγονέναι, 

έποτρύνειν τε αύτ^ν βασιλέα έπΙ 'τους πολέμου;. (Ιυιη ()ίϋ(;6η(6Γ ίη Γ6€658απΊ8 ηιίηίβίΓαΓΟ ηονί(. 
Ηε^εηι ςυοςυε ίηοίΐ^Γβ ηυηηιι&ιη (Ι^βΐίιίΐ, υΐ ΙκΐΙΙα 
9(|[βΓ6<ΐ6Γ6ΐηΓ ρΙιΐΓΐηι», ηβ οΐίο βΐ ςαι<ίΐ6 οογπιπι• 
ρεΓβΐυη Αίηια ΜχΓχίειη, βηιβςιιαπι ΤβηιίΓελ ϋϋ 
$βιη3ΓοΗηη(ΐ3Β Γο^ηυ» 6?α9ΐ$86ΐ, Ιαΐβ ςηίρρίΑπι 

Γ6θί8δ6* €αηΐ Τ6ΐηίΓ68 €11ΐη βπίβ ο1)6ΓΓ&Γ6Ι, 181Γ0> 

ΰΐηϋβ 9&Β(ΐ6Εβ, αεαϋΐι ιιΙ Γ;ιηιίΓιαΓ68 Ν7Γχϋ8 ά^ Γ6- 
Ιίεβ Γ6Γϋπι Τεηιίηβ 8υεεβ88υ (ϋ886Γ6Γ6ηΐ• εοςιιβ 
Ιαηιίεηι ΥβηίΓεηΙ, υΙ <]ίε6Γ6ηΙ, βΐΗΒ 1)Γβνί «{ίλία 
δβηιαΓεϋΑηά» τε^ζηυηι εοηδεευΐυΓϋπι. Αι Μ^Γχί68 
Γ68ροη(1ί( : 1ίΐ6(|;ιΐΒπι Βεω&ΓεΙιαηύβ βΓηιίυδ 68ΐ 
«ΐαηιη υΐ οεειιρηΗ ρο88ίΐ α ΙλίΓοηε 6ΐ ρΓίναίο 1ιο- 
ηιίΒ6. 8ίη αυιεηι 9ΐίςυαη<1ο εοη(ί(6πΐ, υι δεηιβΓ- 
εΙι&η(]« Ρβ^ηο ΙβΙβ ροΐίαΙιΐΓ, ρΓβεοΓ ηοη βηψΠαβ Ο πβριών διαγενοίμην, άλΆά τεΟναίην αυτίχα έψευ- μηδαμη ές ^αστώνην τρεπίμενον ••. Λίγουσι Βϊ 
Μυρξίην, έπ«' τβ παρέλαβε την Χεμαρχάνδης ^ασι- 
λε^αν, διαχρήσασθαι τρόπφ τοιφδε. Έπ<{ τε συν 
τούτοις αμα περιιών Τεμήρης, ληστής τε χαθειστή- 
χεκ, καΐ έχρηματίίετο διολεγομένων έ:ϊ' »ύτυχή- 
ματι των εταίρων, χα\ ευφημιζ^ντων ΐεμήρην, ώ; 
έν βραχεί ήδη ές τ& Σεμαρχάνδη; βασίλεια παρισο• 
μένου, ύπολαΰών δ Μυρξίης, "Αλλ" ω τ3ίν, Ιφη, 
τοιαΰτά έστι τ& Σεμαρχάνδης βασίλεια, ώστε ούχ 
εύπετή χειοωΟηναι ύΛ^ Τε μήρεω, άνδρας ληστου 
χα\ Ιδιώτου. ΕΙ δ' εΓη ποτέ τούτο αύτδ γενέσθαι, 
ώστε έπ\ τήν ϊεμαρχάνοη; αρχήν παριέναι, μή ίτι δΙιρ6Γ8ΐ(ΐ8 ηΐϋηοαηι, 86ϋ εοηΓεδίίαι υι ιηεηιΐ^χ οΙ». 
ΐΓϋΒεβΓ. Πχε 4|υί(ΐ6σι 66Π0, ποη ]ογο Ιοειι(υ8 εβί. 
Νεε ΐαΐηβη 8ϋΐί8 ρΓ08ρ6Γυπι 86Γηκ) ίΐΐβ Ιιβϋπίΐ ενβη- 
ηιπα• ϋείηιΐε ΐεηιροΓβ ίηΐ6Γρο8ίΐα, επη υΓΐ)ίκ Γβ'* 
((ίιηεη ΤειηϊΓββ 68861 8(ΐ6ρ1υ&» ΙιοηοΓΟδ ιηα]θΓ68 
%Γχί68 ςυαηι €1ΐ8ΐϋ0^68 ζρ\ιά τεςεπη ίηνεηίι. 
Ίΐίηε εοιηηιοΐυ8 €Ιΐ8ί(]8Γ68, (Ιίχίβδβ ΓεπυΓ : 1*6ηι• 
ρπκ ]9ΐη 6886, υΐ 86Γηιο ίΙΙβ ςυεηι Ιοευΐαβ ΓυβταΙ 
^^Γλίεβ, ΒΐΙ Ι6Π1 εοηΤεΓΑΐυρ; εχβΙ&Γβ εηίπι ε]ιΐ8 
δβΓπηοηίβ Ι68ΐ68 ρΐιιπηιοβ. ϋΐ ίχίΐυΓ βεηηο ίΙΙβ εΓ* 
(ϋεΐυπι 8οηί^ΐυΓ) Μ}τχί6υι εαρίΐαΐί 8ΐιρρ1ίείο «μένος. Ταύτα μέν σπουδή έώχει δποδείχνυσθ^ι, 
ουντυχί^ δέ τινι ούχ ίίγαβ^ χρήσασθαι ές τ6 από- 
φθεγμα. Χρόν-υ δέ έίτιγινομένου. (ϊ>ς Ις τήν αρχήν 
παρεγένετο της πόλεως, τιμήσαι μέν αρετής Ινεκα 
υπέρ τδν Χαϊδάρν;ν • φάσχόντα δέ άύτψ, ως έχεΤνο 
ϊή τδ 'ΐΛος έπ\ μαρτύρων δλλων είρημίνον αύτώ 
δέοι μεταίιώχ&ιν. "Οπερ διισχυριζόμενος, ύπέλαβεν 
έαυ-ϋΐιν ϊανΑτφ, 2ιναμιμνήσχ6)ν ώ, έΓπερ τ'ά Σε-μιτρ- 
χάνδης βασίλεια παραγένοιτο, ψευσθείή τε αύτ*>ς 
της γνο')μής, 'ίνοχο; ειη ιοΟ θανάτου ύ'π6 Τεμ^,ρίΜ. 
Διη-όρει τε δπω; αν αύτψ βε,υϊι^ίύοιτο τήν δεξιάι ΝοίΝΐδ^ ιηηΓβ!ηΑΐ6'3. *• Ιραπ^μ&νον» Λ. VI ίη ύ% 127 ΙΑΟΧΙΟΙ ΓΗΑίΧΟεΟΝηΤΙ.Ε 1» 

Πιιηΐ. ΜβΓ€αιιΙιΐΓ νίΓΐ^ίηη^ «ιιιαιιιΐιι ηπΙβ κιοιη νιιΐι Α γοντβι. •0*/•υντβιι «Ι κϊ\ χ^ς κουριθίας, όσον 5ν τις «20€»Γ«ί ΑΙΐΜη. Ρ:υ'β$ ίρί^Μ |ΙΓ8Κ6ηΐ||Ι|»Γ (]ΙΜΐη<}<) 

ιΐΗρλΰΊφ ΓββίΗΐιι ^^Κτ^ηΐ^ 11»?1ΐιι< βί ροτυιη 
4]ι?ιΐΓ0 ^^|λ μογ^μιι Γυι«Γίΐ ιΙΤβΗΜί, βΙβιϋΗι. Μα 
Ιι-ί^ιβ β^ΙοηίΐΜ» 9Η ίρΜ λτ€ΐΙβη4ιιιη. β( αιΜβΙαιη 
«βΟιιιτι Ι1ΙΟΤ πΗΗΐίΐΗία ΐικήί 8 ν'ίΓΟ, ΙΙΙΓρίΜίΠΗΙΐη 
ββΜΙ «Γ««ΗΙ(Ι«, «ΐηΙ φΜΜΟ ι^ριιιΙΐΛΨβΗΐ, ΓβίίρβΓβ. 

.Νιί« «(Ι•ΐ)> ΓΟοίρΜβ 6•ιη(Ι•ιη ιιΙκί »Ι) «ϋ^ ηίιιΙιβΗο 
ίΜΠ>ιίη«1»αι,ϋοβΐ.Τί||ο«ΐΓί ι>βΓΑ»ιΙηοιιη!Τυι•Η. Νβο 

ΙΑΓ9 οηΐίοικ!•• Εΐαοη ϋβΗηυιβ φΐφκΐιιιι» φηοΐ^ηηίβ 
«β|»οηιιΐιΐ Ομ. ^ιιιηνμι ΜββΗπιΗθβ ίιιιρβτ»?Η Ιβίί 
Ιι••ΐΑΐιυηιι ΐ6•βΓί, ^ϋ«( ϋ«Γ»4 ΐψψηίΛ άΜηη, >ιιΐ 
€ΐί»ηι Μηρ]ίιιβ. ΟίβΐΜΐβ {ιιΐ{9 οιηιιΙΙ^ι» ηΙΙιη νβ? ρβτιι. 
λ•ηΙί, ν«Ι ροοιιίβηΐΐ «ιΙβΜαβηΐ. Υββρβτβ θβτηιιιη πΙ){ ββύλο'.το έκ^υναι τήν Ιαυτοΰ θυγατέρα. Λαμπάδων 
θ^ «ρ^νηνεγμένων σφ.'σιν ϊς τους γάμους, Αγονται 
«Ας γυναίκας. ^ΑνΛ άχ^εαθείη τζ γυναικί 6 άν^,ρ, 
λικ(ιτη Ίοδ λοιτηϋ άι:6 τριών σπληνών άποαχίσθαι 
9'5τή^ ήβη ήλΧοτρίωται τψ λ4γω ή γυνή του άν- 
4(1^. Νομίζεται ί& αίσχιοτον, ήν Αν τις άποπέμ•,^,- 
«αι, βδ9ΐί αύτίϊν Αγαγέσ^αι. "Αν £Ι μη ύπ6 έτίρου 
μοΐ)^υ•ί(. σϋκ Ιξ-σην άγαγε^ι. ΟΡνφ δέ χρί)σθαι 
άΙέμιτον. Άπαγορβΰβι τφ γέν•ί τούτψ, χαί μί| 
λον^Αμενον^ μή ΙζβΙναι αύτφ ^ς τήν ιτρονευχΙ^ν 
Ιένΐϋ. ΔβΜατΙχν δέ τίνα έξελίμενος τψ Θεώ του 
ίτ•ος, ές νν^ιιε^αν αύτοιις «ροάγεται ές τρ^άχοντα 
χαι &πέχ<ινα ημέρας. Τής μίν-νοι ημέρας δλης μη- 
δοτιοΟν τί^ο9ΐεα^\^ μήτε τροφής, μήτβ πόσεως. ί«ηι ϋοηιβΰΐιΗιιΐ 85ΐΓ» , ^ «ίΚ>ηιη «ριρικίιιηι *<^'«^Ρ«^ δ* ^^^ &Λρα φαίνίμαι, οιτίζεσθαι ^0ΐΐ|;Γβ|(9ηΐνΓ. Ν'ιιΙΚ βυΐβπι Ι{«βΙ, νβΙ ίη ρΗηικ ΐ8(ο 
ΙβΜροΓβ, νίΜΝη (^ηκίΑτβ ρτβτΐυβ. Μ«ιιΐηΙ>πι 1<«βιη 
€«το««ι<!ΐι)4Γ« βοίοικ. €ο«ίΙΐοιι»υΓ ΤηλΙ, ΙβΛίιηι Τ)βί 
ί!ΚΛ6 ΑροοΗ^ιαι. [>οηιη «<^ΐιι β^ λπ^^λ^λ ^«βΙΐΓίβΙ^ 
61 Μ^Ηα τίΓ^ίιιβ, ηΝ» ιΐΝΐΝ»ιη «οι^ηονι^ηιΐ τΐηιιη, 
Ι••*!*» ^ηιηιββ, Ηβτοϋ <}Μ6μ49ιιιι Ιιοιηΐηβ ιη9}0Γβιη 
βίιβ Μΐ^αίΜΓβΜ. 1η ηονίββ'κιιο (Ιι>, (|ΐΐ)ηι]ο ηη!- 
ν«•ί«Ιβ {ηιΚ€ί«ιη ροΜ^βίβρ, «{ιιηΐ 1ΰ«ιιη ιηιιη<)ί ]η. 

ΛΟίϊΙΒ βίτβ βΗΐίίΓΙΙΙΛ ίΛΡβ. δΐΙ6ΐη »Ιΐ1ίί|;«Γβ Τιιπ•ί 

Ι»0(1 Γαβ &ΓΐΜΐιτ8η(ηΓ. Κ«1ίςυιι αϋίιηβΠΐ) βιΐηηί, βί 
|«ΜΙ9Ι« ΓηβΓΜί. 1>βιιηι υηΙνι^ΓβΙ ί»»86 ηιοιΙβπίΓοπ^ιη 
ΙΐΛΐι4»ηΙχί|;ιιηΙ,ϋ!€•ηΐ#3βιΐΜΐιιΙ ιιιΜβΙηβ ηΐί'ητί1)ΐΐ8 Πάντων δέ μάλιστα τ^ν χρ^νον ιο3τον μή έξεΤναι 
οίνου πΟι•6αι τλ παρά^ταν. ΙΤεριτέμνεαΟαι δΙ τ6 
α&$οΣο>» ΧΡΐ)^•^^ «:ιντάπα(τιν. Ίηαουν δΐ θεού τε 
4ΐΕ<«ιολον γενέσει νομ{^ει, χα\ εξ άγγέΐιου του 
Γαβριήλ, καΙ Ιχ τ^ς Μαρίας, ιιαρθένου τε οΟαης 
χχ\ μηδινί άνδρΐ αυγγενομένης, γεννήσαι ΊηαοΟν, 
ήρωα 'ϊΐναι μΜίζίύ {| χατ][ Ανθρωπον * χα\ Ις τήν 
τιλεντήν τονδα τ«υ χ4αμου, έιοειδ3^ν Ις χρίσιν των 
Ψψΐ9% βε^ιωμένων χαθιατώνται οΐ ΑνΟριοποκ, τ^ γα 
*|ηαουν φααιν ΑγεσΟαι διοιιτητήν το5 χ4αμου• Ζυ^ 
δ^ μή Αννεσ^βα θέμις βίναι. Καλ τά γε ζώα ηάννα 
Ι.φθ^ον^βν, ^^ μέντοι Ιτά βψαγήν γένωνται. βεδν 
μίν ον>* £ν« έ^ιβτώιι «φφε τώ παντ\, ύι^ηρέταις δέ ν<^ηΜ«θ Βίκαη • 0«•, υΙ «ι» ^ορI6^«ηιιι^, Ιιι ι)ιιΗιο$ Ο ΧΡ^μβνον τ#1ς τη>ρ<νοις 9ι φααι ν<$οι^. Πε^ομφέναι ιΙβΓβϋΐιιιη ρϋί€ΐι•ΐιΙΐ|Γ ρΓίκί & ΟβορΓΟίΙοαηΙββ Ι^^^Ιβ- 

Ι«(ατ6$« €ΗΓ«ιι«ιβΙβίοηβιιι ]ιΐι1$€»ηΐ «β»θ-ριΐΓ|ΐΐΙοη^ι 

οπΜΐΊιιηι ρ#(««:ρΜΐιι : ρΓοΙικΙβ €ΐΓθΐιιηβ(β(οιι!9 1•<η. 

ροτβ ηιιριία• ο•ιι«ηιΙιιιιιΐ• βοΜ Ιϋιΐι] Ιιοιηΐηυηι 

Ι^βύΐιβ ΜΐριιΙ<τα ]ιιχ€;ι τέοβ «οΙΙ«ιο»τ«, ιιβο \η ηϋο. 

.ηϋο Ιοο» Μ^Ιίιΐβ \\9%ι, $«ρ«ΙΙ«?» ΑΐΗβηι πι^βικίϋηΐ 

#«(]«ιτβηι ΙρίΑ, «ι Μη»! α ρλΡΐβ ηβιι, Εβί βι «Ιί• Ιβχ 

•^ιιβΐ >ιι1)ρ• φα9^0 Ι«ι^9ΐ•ΐαη ; κοπ •{>Κ9τηρθτ*τ)Ιβιη 

$ΐΛέ\Λ ιιϋ«τ6 ΑίΓΐΐ. £« Αηιΐ€η{« ίοϋβ. φτ8ΐιιγ?8 η^ 

.«ριέβ 19 τ6Η|γΙοιιί« ιι«9ο(1ο ΗήββηιΙίιιΙ, ι«ι»ιιί4ρ?α 

.«ΙΝΙ Γαρέιΐπΐ» ςιήλ ΑτίΝβΐΗΐβ (νιι14»η τβΐΙϋπίΜιιβ 

Γ91 ^Ιατί:η• Μ«βΙιιιιβαίΐ ρβΜΐηΙνβ«*$ιιιιι 0!»1)«ηι ρπν- 

|ΚΙ8ΜΚΐΐΙΙΙΙ. Κ§1<|«βΙΐ9Μ ΙΙΑίΐΗΙ^ΑβΜ, τΗ ΙιοηοΓΐ ίϋ 

<ΗΙιι«ιιΐ£•« ΐ|ίΝ(Η] ιιιΗ<9 ιΐι ΑηιιβηΙβ πΐ8η€Τρν• ίΐηΐη- 

€11111^ Η«*€^ιι44βιη ηΐιί Μ^Ιιτηβΐ^β 

ιγιΐιιππιιιιιι •ΓΜβ ρηνίβΐΝ βοοη|Τ9νϋ 

«Ι £44η»ρ» Γβ^ίΑπβ ηηιι ηκπΙΙ^•, (|<ι« ίο «^χιβικΙΙΐ 

μΙ β^τ^ΙΐΜ, θΙ «(Ι ΟΜ ΐ|νι! Ιι#<!»β «ιιηΐ, ΤιίΓΟΟβ, 

'ΜΜΙΙΗ^ΙΜ. ΜΟΗΙΙΜ^ €Μ« η*»ΐΗη!Γ (Μί« 980 ΑΗκ 

(0^ Α'κιΙ)}»!!! τ^§^η^€, Ηιμι€ €η^ιΐι Ιιτ^ίβΙιιΟΓΜΐ «ιΙ>ί 
γιτοητρίίβ ΐΜΐιηίβ 89$ιιηφ9<8<;η)1, β( 'ΟΗβϋΙβΓηιιΐ ίη 
<ιιιιιιΗηΐ9 » «|ΐΐΜ«ηςιΐ6 Ι8ηί1«•η {ρ909 Η4ΐχΊ99βΙ. 
Κΐίηηι Γ^Ηΐπ Βακ^ηιη 9ΐηΜΐι»η ΙβΓι β•ιιηηί««τ«ιια 
ιΗ,1ρ^9 ρΐΌ•«ιο •Ηιίΐηο 1ι%€^«Iιι^. Μίητ. οβρίΜ €οη- 
ΐΓ»χ)| ρΙ(ΐτίπ)Μ, <|ΐια9 €βηΐτ• Μ^γρί^ηα άιαχύ, Λί 

(63) ϋαΙΊ. (^ Μεχμέτην 1^ τ* έλλιπη τοΙ; ηρ6τερο-» Ιπιπεμ- 
φθείαιν φη^ Θιον ίς τήν οίχονμένην νομοΰέταις. 
|^θα(>«ιν δ^ ήγο(ίν««ι τήν η περί'ίομήν σφ(αι, 
ι^χων δή μάλιστα• έν ί[ χαΐ γάμους ποιο^ϊνται. 
7^9^^ ^ αύτοίς $ιαρά τάς όδοίς νομίζεται γίνε- 
Οθοι^, ηα\ μΐί|δ^ν άλλο έξείναι Ιάιβτιιν. Μ^τουαι δΐ 
^ον<ταντ<ς• Χΐ8^ ξ.υρψ &μα τφ αώμ^. Νομίζεται δέ 
VI ΙΚ«1 τοΑι» δς {Ιν μή ηείθηται τ<^ νδ{ΐ(ρ, >νελευτ5Εν 
^ <(ΐδ{)|μ|». *Αρμ«ν(ους δέ μ'ίνου; ιών Αλλων εθνών 
δΑ»φβρ«^^Νΐρ>ν ρψί^ι\ ίς τήν θ^ρησχεέαν ούχ άνδρα- 
πΟΜ^^αθΑΚ. ^ *Λ^μβνίωι# τινί προειρηχότι - «λ 
γ^ρ ιάί^ς αύτ&ίί «ς τ^ν οίχου.νιένην &φύμ<νον. Λι3^ 
τανίτο μή Ιι^ιτ^ίπ^ιν^ άνδρικοδ/ζεαθαι *Αρμ(ν(ους. 
Τ(ΐΰτ% μένιοι έ^ %ήν νομοΙ«σ(βιν άπο^βδειγ μένους 
Ιι^?«Η««ιιη5τί9δβΙ, ^ *'^"=*' «^^ ^^Η«ον ίής «ίχουμένιις χατέχ^ιν μέρος. 

Ι. Ιη Α9ί«. 1^II)^ίι, ^*^• ^'^ ί^^^* ^^•'^ ^^ *« ^ή^ '^'^'» ^^^ *^ ^.'' 

Λιβΰην^χα^ 4ς ^^οΐρ^ <νής Ε^ρωίΐ'Κ ^^^ ^^{γην, 

τήν δ; Χχρθα; %ε \λΊ ^^'.ς νί*ν Τούρχβιις, 5ΐα\ ές 

τήν 1^ρ(αν τους γε Λίβυας, Λέγεται δέ τβλευεν^* 

σαι έ^Ι ν9ΐ(\ *Α*^.«| β§74»νον'ν« *Αραΐ^{χς * έκεΤνάν 

ΧΑ γάρ ώς νομ^^έτι^ν κ^οαέμενο{ τ£ χα\ πει^ό- 

Ι^νοι αΑ>τ^. Ι^' δ ^* ϊ« ^^^ ί6ιΙΥ«>ΐτο, έ•«έτρ4ψάν τ» 

4νχφ τ4( «^άγμ^τ^, χα^ οψ^ς αυτούς χρ^σδ^ι ^Έω^ 

Αν ^ονλοιτο. Ν|τ^ Α ^ΛΊ%^ σιρατνντε συν«γε{ρας 

ύ^ς ^λεΐστ^ν, Χιν(^\ ^ς^^ ΑΙγύικο»* «α^ τη: &λλ«,; 

*Αραβίας Ε^τιν & χφχ^σ^ρεψ^μινο^, χσ\ ιήν ψάμμο^ δ:«ι€&< ^,{ *Α>Μΐ€ίΰί^,' %|[ *ιΐ;ίε «&ν«9 ί^νη άι^ν,γΑ- Λ ΓΗί<ΐ<ΐι& ΑηιΜ«( ην^ιΐβΐιι «ιι1ιτ|[Ί. Τηηιβνηκ αυϋ^ιιι χνλ ΜίΐΛ, ού$«>«\ χ«λουμέν(2λ ΚαΙ δ %ί ^^κτ^(, 
«(«\ «ι τήν χώρ«ν ο^χ^υντε^ Ιθβιψιν αύτ^ιτ μ^Υ^^^ 

αύτφ τΜΛΛΪψζΛΐ οΙ ^ρΛ^ &ν)[ ΐτ^ Ιτο{, ώ^ ή ρω! 
« Ιια\ ύ^ό^εοΰ τάχα *< ¥ήν νβμ6^ϊ^?4? ίφίίΐν 
Ανλρ\ βόβγβΙ 6ποβ8(»ιγμΙν({Ι , *Εά τ< Ις *5ήν νομοβ»• 
σ!•? έιη•ΐχ£? »β νι\ ο6 τυ^άννφ γδνομίνω ο5•ΛΛς 
')[%γ^νή«6α<. Έιτ£ΐ Ιέ %«λεντΐ)Λ, Όμϋύρτ^ς 6 πον 
Ιλβ^ητών αύτοΟ Ιοχιμώ^κ^ο<;> ύιΛ •Λ\3 τΐ3;5^ς βύτο3 
τήν έρχήν ι«»^αΙϊζάμβν•ς, χβ\ τί»ν τίρ^-ών 4μ» 
^γίμτ^, ι:ρω>^ μ*ν έιτ\ ίυρί«ν 1>.«υνων, '^ν « 

4κ(6ων %€ «τΐίενδ^ενβς έιΑ ^τ,νΛζ, Μετά δέ ^«ΰη Ιο(:3 ^^βηο4!ι Α^α1ιI{^» ^ιιΐββ ί1)ί ηι^ηιιιΐ•* 8•ο ινι- 
|Μ^ί4 ιΐϊΙ}αηΐιΐ. Οΐιηι νβ^ηιβΜΐ ιιηιιίβ»^^» «ΙβίΗηοΐνκ 
βϋΐ ίπ ΙοΓΟ (|(ίθ4ΐ;ιιιι «ιιί ΐίΟΜβη «•1 ϋΐϋοΐια. Ι1ΐ1ΐΐ6§ 

β ^ηνΐκ»• βιιιη ΐΗκηΒ. <}ι•ιΜ9ΐιιηί Ιΐι «]ι» Ιι«ικΜ*6αι 
»ίΐ^,κι Ιιβίυικ ΑΓαΙκ»» ΝβΓθλ βίβηίηι ςαβηιιΐβιη βυιιι 
•9ΐΜ ρη<;ιικ, ^ΗΐιΙ«4ΐφΐο «ι νΙι*«ιη <{ΐιηοΐιιιιι • Ι)«ο 
4Γ(ΐΗ)9ΐυιιι^ «Μ ίρβιβ Ι«^ίί9ΓΓ6ΐ« (]υβηι ί« (ΙμικΙμι 
Κ^ίΙϊΐι» ΐΗ>ιι Ι^ηιιΐηιιη^ Μ νΐηηι» ηηβιικί&ηι «ςΐΗ* 
Ι4ΐ« νβΙ Ιη ρΓΦιιιΙβ »η«ηΐβιη |ΐΜ}ί€4^οιιΐ. ΜογΙιιο 
ΙΙιΚΓΐιιη6«6,4ίοηιιιη63 ιΙκα^ηιΙΟΓϋπι βρ«ο(ι4Ί»βΊπιυ§• 

ιιτΜ(|Π6 )ΐΚίτΊιιί«ιιι ρ^ηΐΝΐ νί, ρΑΠί!!! ρβΓβιΐϋδίοηί^ ^Λ\ •|«ιν4Κ.Ορί>ς%έ Χ9ΐ\ *4 «νω *:1),• Άσί»; ^ττί^Λ 

^.Ι^ Ανά ^ν 'λχ^α# Ε•νε<ϊι «τύν ^αρ^άρω^, νύ 

Ίζέμκίιΐι^ρ ^^λΐιν \% τϋΕΐ^μτνος^ ΚβΛ %Αφον Κψ 

«γίνε^ο» Τελε^Α; ^ ^1«ετIλε>^ «ύτφ μκγάλϋΐ; *η 
4ν& ίκΑν Ιτος> ιι«\ τοόίς ^λ•ος Ιηη6εν> «ύ^φ 4€ 

<ικϊιΙου( Τ^νισθ«Χ'^ χ«1 νον Α99β ^« τ?^( *Ασ!ΐα;, 
χΐιΐ τη< Α(6όη<, «»\ ά^^ «τη; €ύ/»β•ηΐ)< δ^ ού)ς 
ολίγοι, ϋντίκς Ας 1*6 μν^ΐμ* ^0 Μ^χμ^τΐώ» μέγα 
>Λ σφ'Γυ'.¥ οΐφ/ίαϋ ϊς •εά^μηίν<29 «ύ^οί; ^ίέ^χν 110116111 νοιι«ι*8 ΟΙίΐ'βπ, 4Μιι7(;γι, Μύ6\ βΐ ί•Αβ«• 
ΑιΙ 4νφ€ ΚΐΙβ ίΐΙΐρΒΓίΟ ΑΙ^Μίνίΐ ςυ2»4Κιιιι•*ιρβΓίΜ'ί• 
Αϋί« Τ6|^ΐ6•. Ιη ^βI^;;^οηβ μά ^βπ4»8 λβί» Ιμγ- 
1>»ιΐΜ (οηβΓΜλτΙΐ, «ι ςιιονΑ»ιη ΐ(Ιίβείρυ1θΓΐιηιβυο« 
ϊΐιηι ίΐι «ΙΙ•9 ΓΒ^ηρχ ^ίιπΊ&Η, οβρίολβ βηικίβηι ίη 
8αϋΐιΐΤ€4ί|^οιιβιηι«οίρβΓθ'$ηβ(}οΐ3• ί&βριιίοτυιη ηυο*^ 
<|ΐΐ6 ρ•«ιί«ΐ8ΐιιιι <ιι Ιιοοφτβιιι ΙΙβΐ!ΐιιη€ϋιι «ϋοηληΐΗ 'Μ 
:ιηΜΐβΙ)Μ.^ΰΓ3ΐςιιο<]υβ ππι^•ηυΌΐΜΐιι» ίι (ιοηο 
τ0ηιΑ1%-ι;Ιι«η«ΐΝι4)6Η ρτοηΐΓ-βνίΐ^ «Ιρβηιιαβίΐλϋκρίιι^ 

ΡΤΠΥ^, ■! Μβ(4ΐ41)6ΐ«η•Ι 3Ι(ΙθΤ8Γ6ΐη. εθ8 4)«•ςΐΙβί 1111(1)» 

ϋβιιί »^8«νθπι4)ΐιι, ^ ίρ$ίυ$ («ροΐεηιαι Ιη^ί^^τρηΙ.. 
ΕΓΐΜ» ΙκΜϋ• ικΜΐ ρινίΝΐί 4ΐ(» Α8Ι& 61 ϋΐινιι £ΜΌρ&η«Ιθ« 
ΑΙβσίηνίϋΐίκ (("ριιΐοηιηι αιΙοιινΙ, ρηΐ«ιιΐ68 86 Ιιίηε ιη»* τ^ το^οοτον. Ι1«ρεύ^ντ«% $* ^ με« λ^Χο\, βΙ Ιϊ Αργό- |^ «ΐνιΐΜΐι «οΙΙίςβτβ κΐί^ίοιιβιιι είρτοΙίΝΜ^ βοη. 0«ιι- ιρίου ^ελΟυΦί" τϋΤς ϋ-ίΐϊρ Ιτ^ών κυτών βουλομίένοις 
ΙένΑι. *Ε^τ% II όβ^ς χαλεπωτΑ-Π) Ιέναα ^ιΑ τήν 
ψ&μμον, (π\ χ^ιμήλων 61 νήν τρο^)}ν φερου^ν, 
3Α\ <6 09&>μ. *Αφθ^'/ω; τ|^αρ ο^ϋ, !{(οο»( )^^^\ αύ^ 
η^ ?τβιρΑπαν. Κα\ (5^ω $ή τΑ Α«»τήΰεΜΐ συ9Χ3\>^6Α• 
μενοι ^φ(9<ΐν, &ν«6«ιίνουΰί ^ ίεΐα\ ^«ς καμή#.ου^, 
σ%2με£ο(ς ^ιαχρώμενοι έ< ^ν ιτορείοιν τλΙς ^θΐ5 μ«- 
γν9{ΐΐου ί&ιοοδείξβφιν, || 99] όίΐΑ τής ΑριΑου Α^ιλ^γό- 
-ρι«νοη,5ΐΜ«^!ΐ<<ιτΙκοίθμέ^; Ρβ«$αΓ^^τ9ύ;. Τ•6*«ρ 
τζχμ».ρ6μτν^ι^'ΧΪ['β ΙΙ6ν •Α•αΐ€ορτνβντΒΐ&. ^χειΙΑν ΙΙ 
-2[φ(*ωνται Ι; χώρβς «βΛβίί -Λν»;;, ^ν »Γς ^Λ♦Λν 
ν^ωρ^ ^Ι[»€θ9Αμενο«Α•>, Ιντλν^ν Αΐι.ουΦι» χβί\ Α^• 
χνουντβι ήμέρβις τε^βίΐρίίχβντβ «εΙιν^Αμμον ΙβαβΑ»- 
ι'ς 1ς ^ Αημα τοα Μ£χμ^τιεω. λ^γτνχι Ιέ τ^ «ημα 4μιι 81 Ιρ848 4λθηι ρβι^^ΓΐιιΧίοηβπι ίη^Γϋ^ιι^υΓ : 
4ρΗ(ΐ8ΐιι Μ-^βκΐιιιη ϋυιπβΓλίιΐ ϋ$ ((υίρπι4ρ8ί8ρβ«^ 
|τίΐΜΐιί4ηιβιη «ιΐΜρΗηΜ. Υί» ΜΠβΜ φι» 8(1 β6μιϋ- 
(ηιιη <Ιΐ€ΐΙ, β8ΐ »8ρβΓηιιια η ιϋϋεΐϋΝηο. £8υ(ΙΐΜΐ 
-«ι»»• 68ί ρ«^ 8ΐνιηιηι,'Τί#ΐΐ€ίΐπι ε8ΐΐΜ?Ιαηιιΐι»Ιίιη«ιιΐΑ 

ρόΠΜΙΐίνηΐ ΟρΟΙΙΙ. ΝΐΌΉίλΙΑ 8(|η84 <|ΙΙ3 1Ι18»#(«Γ» 

μΙ ΐΜνκιιη |ΐπ>ιιιρΐ8 •Γ8ΐ 8ΐΜΐ€^ΐ8 ^Μΐιιιΐηο. 4)1 
έΜίΚΐ ί^'ιΙιΐΓ ιιηΜ^υηι )ν6θ^8δ8Η8 ^^ιΟ0ρ«ηηιΙ68, 08- 
«ιιΙμ8 εοΜύβίκΙ^ιιη. ιΐι«ιιΐϋ8 '8ίρη4• ηιβ'νίϋΐι «οηη 
ΐιικ)ΐιΐΐ(Γ6ΐιΐ,4ΐιιι);ιιθ4ί84«ιηοιι«»ΓβΐΝΗ•Ι5υβ.€ο«Ι4^«ιιΝΒ 

ί^4ΐ4ΐΤ 8^ 8€ΐρβ61ΐ(η(»|»3ΐί ρ1«^8> ^8 ΟΓΐΐίβ ρ8Ι^ 

«••κΙΐΝΐι 811, «• τίΜα «(ΐνιι]ο«|8«ι(€8 ροτςνιιΐ• υΐ)ί 

8ΐΙΐΜ1»(*0Ι^«ΙΟΓΊΒΐ||7'^<Ι^'ήΐΙ^ί1^β(|«8ΓΙΙΙ1Ι Γ«<•- 

τίιϋ θ^8ιιι^^|^ιι^Μ, •8ι|4ΐ»ιιΐ«8 «ιι<Ιο ιιΐι^υηΐ : ΐΓ8η8Φΐ8- '•τοΰτού::6λ(θων'ΐ^Αυ^ελ'ε«^<Νϋν 'χαταΜ€ευα9&τί[νβΓ(, ^ %«« «νο»», ΙΐιΐΤ8 <(|«α(Ιηΐ{]^ίΐιΜΐ Ακ)8 -ΙΒ^ Μφο^οιιαιβ χα\ εν μέ^φΙοΟ νοκΜ τΐι σήμ« μετ8ωμνζ^με¥6ν 
άΐίίωρ^^ι [*^^ινερΑ'*(9οι^όν μφίδοχ^ι]. -Δν<χΐΕΐ 
II Α^'«οΰ χώ^υ τούτου«%ν φ ιΛ \9ήμΑ «ύτΟν, %1(\ 
τουςχόΛτί στβδίοντς Ινενήκ^ντ*. Κα\^ξι5ντ«^ ένηδ- 
β»ν, ΗνίΛΐ Ίτι\ τόν χώρόν τοΰ^ον. Του; τε νόμου; 
αύ-ίου, )^αΛ *Α 'Α^χωρΑ έχτίθειται, -ίβ τι Αβαναοτ^ςι 
τιθίμεν^: ιτ^ ψνχΙ{, ίΡγνωμοίάνη; ^ύΐίν τ©ι Λάνυ 
οΤονΤΚι -μετιϊναι «τφ ^εΐω. Ταθτβ μίν βδ/ -φ/ τβυ 
Αεχμέτεω -νομοθεΐίίαν 4?; τοσοδίον ΑναγεγρΑφίω 
ή:χΙν. Τβμήρη; δ' «ίι; τή^ χίί/ρβν τβΰτην λτ,ί»Αμϊ- 
νος, χϊι\ «45ΐει; Ιίίών έν(α;, ύητχομί^ίτο έ^ Ιί- «Ατμαβ ρ(ΐΓνοη4ΐιΜΐ. Ι&β|ΜτΙοηηιι ^8 οοιιιρβπιιιιι 

<18ΐΐβ•«1^84ηα:ΐΙίΝΙ 6#8β•€% ΐ8ρί4ϋΐΗ18|η%Ι>ίθ6ί88ί8Μ8• 
•«Ι 8ΐιι>ϋιη« ^Ιϊ(ΐ6νβ Μ ΊΗ^^Ο ΚΜφΚ). 'ΙΐΙΐ6Γν8Η|»ΙΙΐ 

8«ΐ6ΐιΐΌμΐ8 4ΜΝΐυΐΝ 86ρνΙ«τ<ιιιι ουιι^ρίοίΐυΓ, ι/«ΐ|ΐΐΐϊ 
»4ΐ^υηο4οειιπι 8Ι8<Κ8 €•ιιΐίιΐ6( οΐΡοίΜτ ΜΡαιι»|(Ίιϋ8. 
Ιλάβ «^Ρ€88ί, ιιό βιιιη ΙοείΗΐι οοηΐ€•ν^ηΐ. Ιΐή βίςιιί* 
όβηι Ιθ((€« «ι Α1οοτ8• ΦχρΙίθ8η(ιιτ« Λιμ»18) ιφΐ•ΐ]υβ 

4ΐ»«Ι»η»4ί«8ΐ6ΐη λ8ΐ:ΠΙΙΙΐα. Ν«€ ΝϋΙοΊΐΐί ί|(ΙΙΟΓ8Ιΐ4»81ΐΙ 

«8θήΙ)ΐιαΐ. ϋ^ο 4|ηΙ(ΐ6ΐιι Ιΐ80ΐ«ιιιιβ> ςΜίιΐυηι 8(1 Μ - 

ΐ€Η•Μΐί9 >Γ(4%ΊθΙΙθΙΝ «ΙΐΊΐΜΐ, ΟίΗΐϋίΕΤΤίΐΐηΚ. ΥοΠΗΜβ 
«Ι«Μ(ΙΙ• νίΝη ^^ίΟΙΗ» ρορΐΐΐΒίΐΜ>•ΑΜΙ8 8^&1Κ^I8^^« 


131 ΙΑΟΝίεΐ εΠΑΙΟΟΟΟΝΟΥίβ 132 

υΓίκηηιιβ •1ΙηΗΟΙ οϋ€υρ»8«^Ι, 5βιη&ΓΰΙΐ9η(1αιη >β Α μαρχάνβης. £χύ6ας δέ ώρμημένου; ΙηυνΟάνειο &π6 οοηΐιιΐίΐ. δοχιΗιβ ΑΟΓβρβηΙ* ρΓθίβ€ΐοβ • Τλυ&ί, ίη 
Γΐ*βίοη6ΐη ιυαιιι ίηιρβΙιΐΝΐ Γβείβββ, ρΓ9Βι]»8ηιιο €||^ί$Μ 
ιιοη ιηοϋΐοαβ: ςυίπι «ιαΉΙβιη τοηι ||[Γ»νίβ8Ίιΐ)6 Ιυΐίΐ. 
Ηίιιο Γ60(> ίΐ6Γ ίηβΐίΐυίΐ οοηΐΓβ Οιαίηίϋϋβ• ϋ» ρο- 
βίβηι ιηίηίι•ιΐ9. Πί λΐιΐί(|υΊΐιι$ Μ»&8»ς6ΐα ηκΓιΙίι&β 
οιτϋιιηίοΓ : €1 ΐΓβίΙοΙβηίβι ΑΓλίβιη, τ^ςίοηίβ ρ»Γ« 
Ιβηι ΟηηΓιηΙ »φθ€ηΐβιιι ηοη ιηοιίιο&ιιι οοουρ^ΓυιιΙ : 
Ιιι ηαβ οΐ 8βϋ69 βιι»!ΐ Πΐ€ΓυιιΙ. ΙΙο• (Ιοηι&Γβ ρ»ΓαΙ)•1 
ΤβιιιίΓ69. ΡΓοίηιΙβ €0ηιρ»τ8η8 βχβΓΰίΙιιιη, <ιιπ ΰοιη- 
ρΐ6<:ΐ6ΐ>»ΐιΐΓ 0€ΐ!ΐϋ|ΙηΙ& ιιιτπ3<1ββ Ιιοΐϊΐίηιιηι, 1)€ΐ1ο 
60» &;βΓ(*ϋίβΙ).ιΙιΐΓ. €(ΐ11«Γΐ9 Ιβικίβιη μ^πιβ, ργ9βΗο νΙ- 
€ϋ €Ιΐ3ΐηΙ(ΐΑ&. ΟύΗίηο ^τψλλ €αι•ΐΓ& βΗΐροπιιιη Γβ^ηί• 
ηιΐ6 βΟΓυηι ββιΐΐΐΐη ΓβΓοηβ,ριβϋοηΊΙιιιβοβΗΐ ίη «Ιβ^ϋΐίο- ΤανάΙβος τήν τ• χώρα ν αύτοΰ Ιχιβραμείν, χα\ ληΐ- 
σα^Οαι ούχ ολίγα* χαλκπώς *6Ι Ιφίρβν. ΈντιυΟβν 
βλ αύτιχα Γετο ίμόσι ίπ\ τοΟ> Χαταίβα;• ΛέγοΊ^αι 
^ ούτοι είννι Μισαγέτσι τ^ τταλαι^ν, χα\ διαβάν- 
τες τ^ν *Αράξην, της 1π\ τάδε τοΰ ποταμοΟ χώρα;» 
Ιπι πολύ θιεξελθείν, χαΐ ύφ* αύτοίς ικοιη καμένους, 
Ινοιχήσαι. Τούτους τταρενχευά^ετο ώς, ελών. Κα\ 
στράτευμα ποιησάμενος ές όγδοήχοντα μυριάδας, 
Ιστρζτεύετο έιν* αύτ^ύ;• Κα\ συμβαλών, μά/η τε 
έχράτησε τους Χαταΐβας, χαΐ ϊη\ τήν άγοράν αύ• 
των τούτων, χα\ έπ\ τά ^σέλεια (λαύνων, ομολο- 
γία τ« ΐΓαρεντήσατο, Κα\ μισθω^άμενος ικαμπ^λ- 
λους αυτών, τους γε χρατίσους τά Ις κ^λεμον γενο- ηβιη «οϋορίΐ. ΟοικΙυοϋβ ςιιοςυβ {ιχΐβ ιηβΓΟβϋβ ρ1υ• μένους, ψχετο &γων. Όμηρους δέ λαβοιν, καΐ των Γίιηίβ 61 ορίίιηΐε ηιΊΙίΐίΙιηβ νί€ΐθΓ (1ίΚ6ϋ€ΐ>&ΐ. Εΐί&ιη 
ο1)βίιϋΙ)ΐι• αύΐΐβρίΊ» , ίηιρβΓ^Ιοηυβ Ιπ1)υΐ0 ληηυο, 
4οηιηιιι Γ6νβΓ&ιι» εεΚ. €1ΐ3ΐαία ιιγΙ)« 6§1 Ηγιχβηί», 
γβΓ«ιι• Οπβηίοιη, ηΐΑ^ηί 6ΐ ορυΐβηί* ι ιηηΐΐΐίικίίηβ 
Υιοηήηηηι, βΐ (ϋνΊ(ΐ2Γΐιαι οορίβ, Γ6Π(|ΐΐ8ί|υβ Γβ1ί(Ι- 
Ι«(6 8ΐιρ6Γ8ΐ Γ6ΐί(|υ38, ρΓβΒίβΓ δθΐη&ΓεΙιβπϋλΐη 61 
Ι1οιη|ΐΙιίιιι, Αιίϋί ιιγ565. Οριΐιιιίδ Ιβ^ί^)*** ^^^^^^ ΓυηιΙα- 
τβΓ6 )«ιη οΙΙπι Μ3Ι8Β8061». Μβιχοϋβ ίΐΗ<|»β 8ί1>1 ρΖ' 
Γ«νίι ΤΰΐιιίΓ08 ΓϋΓ6»Γΐιια ρ1αΓίιηο8, υΐ ςυ! €88€ηΙ 
Ιΐηαιΐ Γ6ΓΙΙΙΙ1 δ€7ΐΙΐ9Γΐιη», ηυί» ρΐβπιιηςιιβ ουιη Ιιί8 
ΓοηνεπίΑΓθηΐιΐΓ, ηοο »ιιιρΙίιΐ8 ΓοΓβηΐ ίη νί«1ιιβ ΓβΙίοηβ 
(1ρ1ίο»ΐιιΓι. Ηΐ8 ιιιυιιίΐιιβ, απΊιηο β^ίοΐ)»! νίιιι Ιιβίΐί 
ν«η6Γβ οηιηβηι ίιιβιηροηιιιιι (οηιιη» ςιιοό υΓ(1;ιιη 
ηοιηίη&ιι(. ΑιιάίβπΒ αυΐβιιι, εαιη ({βηίοιη οιηηίιΐιη &ρ?στων τοΟς παΐδας, χα\ φόρον ταξάμενος τούτοις 
άκάγειν του ένιαντού, άπήλαυνε. Τά δΙ Χαταΐα πύλις 
Ιστ\ ττρ^ς Ιω της Ύρχανίας, μεγάλη τε χα\ ευδαί- 
μων, ιιλήθει τε ανθρώπων, χα\ &λβφ, χα\ τ] άλλ^ 
εύδαιμονί^ προφέρουσα των έν τ)| 'Αβί^ ιη^λεων, 
πλην Σεμαρχάνδης χαΐ Μέμφιος * εύνομουμίνη δέ 
τ6 παλαιών ύπλ Μασαγετών. Των μέντοι Περνών 
τους πλείστους μισθωβάμενος τούτους, οΤα των τε 
Σχυθών Ιμπε{ρους ώς τά πολλά γενομένους, χα\ τά 
Ις τήν δίαιταν ούχέτι ά€ροΰς δντας, Ιν νφ £χων 
ίπΐ Σχύθας στρατεύεσθαι, έπ\ τήν αγορών αυτών 
τήν Ο'^ρδάν χαλουμένην. Και πυνΟαν^ μένος, ώ; ιΓη 
τε τ^ γένος τούτο παλαι^ατ^ν τε των χβτά τήν οΐ- 
χουμένην Ιθνών, χα\ ούδενα Ιτι πρ^ αύτου βασι- ςυ8$0Γΐιί8ΐι»1)6ΐ•ββ8β»ιι(ί4πί88ίηΐ8ΐΐ), ηϋΰΐιΐίαιικιυί Ο λέων χειρώσααθαι τοΟτο τλ γένος, χαχά δλ ώς ρΓ8Β0β880Γαηΐ κςιιιη <1οιη&Γβ οαιιι ςυΊνί$8β, ςπϋοι- 
γίβ ιηϋξΐι» (Ιβιηηβ ιΐ6ΐΙί8$οηΐ ΕιίΓορ» Α8ί9ί*(]ΐιβ 8υί« 
ίικ'υπιΊοηίΙιυβ, 61 ΙΓιιιε ρΐϋπηίλβ €0ΓΓ«5ί880ΐιΙ ορββ, 
«ο ηΐΑ^'ΐ!^ αιΐ οιη ΰχρβιΐίΐίοιιβιπ αΰΰβηι1βΙ)&ΐυΓ. Ργ»- 
ΐ€Γβ;ι Μΐιίιηο νβΓβαιιβ, 6ΐ•«ιη Ο.ιπιιιιι ΙΙχβΙλβρίβ 0- 
Γιυηι ΓΡ^βιιι β^ βίβεΐυιη, €Ι λπιιβ ίεΐί §6ΐιΐί ίηΓβ- 
ΓθΐιΙΰΐη, ηίΙιΠ θϋβϋίβ&β : Ιρ8ί 8ίΙ>ί Ιιοΰ ιΐ6€ΐιβ βχί- 
ιηΊιιιιι ρ«(βΓ6 8ΐ8ΐυίΐ• ΙΙΐ ίβίαιιι νβΐΌ Γβιη αιΐ ορί•- 
Ιυηι (ΙυοβΓοΙ Γιηβιιι, ορίίιηυιη 68&6 ΓλΙυβ, υΙ ΐ|υ«ιιιι 
|ΐΓο&ίηιβ αϋ ίρ808 α££β(1βΓβΙ, ίη ΟΗβΓίΑΐη ΗΓϋβιη 
ΰοίοιιίαηι ϋιιο^Γβ ϋβοΓβνίΐ, ΐΝΐιι»ΓβΓ€η• βο ηιίΙίΐ68 

•ϋθ8ΐ|ϋ<9 ΙΐΟΙ1ΐίΐ168 ρ1ΐΙΠΙΙΙ08 θΧ $6ΙΙΙ&ΓθΙΐ8η<Ι•• Ηιιο, 

114 Τ6%ϊ% •βιιΐ•ιιΓΐ9λΐη ίηΐβΙΙύζβΓβ , οοπτβιιβηιιιΐ «ι 
ΐιΙΙί ρΙπΓΐιηί ρΓθθ€Γ68 νβ%ιύ. €υΐΜ αυΐι^ηι ίρΜ ίη πλείστα έργαοάμενον ποιήσαι τήν ^ε *Α9ίαν χα\ 
Ευρώπη ν. επιδρομή τά πλείω ταμιευύμενον τ|| 
χώ{>α * ταΟτα δλ έπ\ νουν τιθέμενον, χα\ ώς Δαρε^^ι^ 
τφ Ύστάσπεω βααιλεΖ γενομένω Πίρσών, Χ3\ 
Ιπιοτρατεΰσαντι αυτούς, ουδέν τι προύχώρηβεν, 
ώρμητο αύτ^ς έ«\ τούτο τ% χλέος (έναι. *Ώ«τε δΐ 
αύτώ Ιχε9θα( τε του Ιργου, έγγυτέρω τούτων γε- 
νομένου, ες τήν χώραν Χερίην πόλιν χχτοιχίβας, 
&ιιύ τε της Σεμζρχάνδης χα\ στρατιωτών χχ\ των 
αρίστων αΟτφ στελλομένων ές τήν άποιχίαν, φ <*.σε 
π^λιν Χερ^ην οΟτω χαλουμένην, μεγάλη ν τε χα\ 
β&δα{μονα &τε του βασιλέως έν αύτ{| διατρίβοντος, 
χα\ των αρίστων αΰτοΰ, τών τε τής *Ασίας στρα- 
τών Ις αυτήν συνιδντων, μεγάλη τε έν βραχεί έγέ- ι*αϋ6ΐιι υΗ)6 νβΓβίΓβΙιΐΓ, οριίιοΑίββ ΑΒίϋκιίυβ ηιϋίΙ<!• ^ νετο ή Χ<ρ/ο, χαΐ εύνομήθη μέντοι χαΐ ύστερον. ορίίιοί ϋ1 ίρ8ΐιιη ςηαΐίϋΐβ οοηΑιίϋΙΐιιηΐ. Ηίηο ^ιΚ»» 
ίΙΙ» ί)Γβνί ίηοιοϋίϋίΙίΐβΓ «υοΐ^ 68Ι. ΕΐΐΑΐυ 1)οιιΐ8 βΐ 
8;ιΙυΙ>6ΓΓίιιιί• ΐ6|;ί&Ηΐι ^υΙιοηιαϋαΐαΓ• »υρΰΓ«ιίΐο Αϋ- 
Ιιυο Τ«ιηίΓβ• Ιη ΐ|υ« βαίβηι Α»!» ρλΠβ ϋΓΐΐΑ 69 8ί(α 
811, αη ίιι δ^ποηιηι, &η ίη ΜβιΙοηιιη κ^^^"^» &88β- 
ΐ|ΐιί ιιβηηου. δαηΐ ΐ(ΐιϊ<ΐ2ΐιιι<|ΐιί ΐΓαιΙυιιΙ, Νίηα:ιι «ιι- 
ιί(|υιΐϋ8 ϋΙιβΠΑηι 6Χ8ΐίιί8»6, βΐ ίη ΑβΒχηοΓυαι γ€- 
{;ίοη6 Ιοι:&ΐ3ΐη 65$^, ΰοη]6€ΐιιΐΓ9ΐηι ί;ιι:ίϋηΐ68 « Ρ»]{<1α- 
ιίηα ϋ^ΐιγίοηι!• Τ6ηιίΓ6§ ιιΐ υΓΐ)βιη ΟΙιοΓί&ιη Ιΐ9ΐΙ)ίΐ&- 
Ιοπίιυβ ^6ρI6V^ι, 61 ίη 6* Γ€8"ί *"^ 86«Ιοπι ριίΓανίΐ, 
Ιη^ηίιηιιηι ιηιΐιιχίΐ ΜΙαυι ίηΓβΓΤΰ ^ίβχρίο, 8€>11ιί8, 
61 ΙιοΓαιη Α^ογ», ςυλπι υΓϋβηι ιιυηευρ«ηΐ. €οη• 
κΗριο ί^ίΐυΓ 6Χ6ΓθίΙιι ιηαχίηιο, 61 389ηαιρ1ί8 
Οιαι&ΐϋίβ, Γ6€ΐα 9<1 Τ^ιηαίιη ΓοηΙοπιΙίΙ. δϋχΐΐιβ, ιιΙ ούχ ήχιστα δΙ βασιλέως Τεμήρεω .^ρι^ντος. *Οποι 
μίν ούν τής ^Ασίας φχισται ή πΛις αυτή, χα\ εΓτ; 
έν τ{ ^Ασσυρί^ χ<<^ρ?• ^^'^ ^^Χ έν τ^ Μήδων, ούχ 
Εχω τεχμήραιθαι. Αέγουσι μέν τίνες Νίνον τήν 
Χερίην γενέσθαι τ^ παλαιίν, χα\ ές τήν ^Ασσυρίων 
χώραν τετ^χθαι* τεκμαιρόμενοι τοϋιο άπ6 της 
Παιδατίνης Βα6υλώνος• Οίχίσας δέ Χερίην πδλιν, 
χα\τά βασίλεια έν αΟτ!] ποιησάμενος, έπεν^ειΐεπ> 
ΑΓγυπτόντε χα\ έπ\ Σχύθας στρατέ ύεσΟαι, χαΐτην 
τούτων άγοράν Ούρδάν χαλουμένην, χα\ στρατόν 
μέγαν συναγείρας, χα\ τους Χαταΐδας συμπαρα• 
λαβών, ήλαυνεν εύθΰ ΤανάΙδο;, Ενταύθα πυΟ<$με.νςι 
ΣχύΟαιΤεμήρην βασιλέα έπ\ σφάς έπιόντα μ^γ^Λ^) 
πορασχευζ, τήν τε ε^σοδον έπεμπον στρατευ^εβ^ 1-^5 ι,ΑΟΚιαι οΗΑΐαοοοΝΟΥΐΛ ι:ιβ. 

ΐΜβαί» (;ΓΧ€θβ βββϋΐιηΐιΐΓ : ιιβο |ΐβπιι»1β ίρβίδ οιιιι» Α ται τά ές Ορησχδίαν τι χ»\ δίαιταν σρίσι^^αΧ ήθιβι ροιιΐίΟΐ'β ΚοίΜΑΐΜΐ οοιινβιιΊΐ. Ιΐ9ΐύ(;ΐΗ (^Γβκΐυηι βρΊ- 

84•θρ«ΙΙΙΙ, Ι'ϋί ίΐΙ Ι'€Γΐ|$ΐΟΙΐί8 πΐΊΙκι» ΟΗ&£υΙΐίΙΙΙΙ^|νίν€Γι- 

4ί ιβΐίοη^ιη ΐΗ0Γ6•ΐ|υ6 <τΓΦεοηΐΗ) ίιι.ίι»ιιΙϋΓ. δα* 
μβ1ΐ€εΐίΗ$ «ρρλίΊΐΐυ Γ6ρΓ«ί86ΐιΐ«ηΐ δογίΐινβ. δαηιΐ3- 
Ιι«» ςυί \ό<Λ \ατ6\ΐΛ ΕιικίΝΐιιη ροηΐυΐΜ »1) ΙιΟαεορο- 
ΙίϋΙιηί »γ1)6 ΐ6ΐι<ΊΐΙ, ρίβηιιιιηιιβ ηοη τβι^ίϋυβ, νβηιιη 
4ΐιιεΊΙ)υ$ιιΐΗηΐυΓ. Μα8θονί•Γυιη, Κίοηοηβίιιι»• Τοί»- 
Γίϋΐΐδίηηι 61 6ΙιθΓθΙ)ίθΝΐηι υΓ)»Μ λ ΐχγβηιιί» Γ6|υΐΗ 
ΐιΐΓ, ΐΓί{)ΐιΙιιιηςαβ 5θ1ν6Γ6 οοβυπΗίΓ Νί^Γ», $ϊο Αρ< 
ρΗΙαοκ, δ»ΠΜ»ιίί£. Ει^ιιΙϋηι δ^ιπίΑΐί•, ςιι« βιιΐι 
δβρίβιιΐΓΪοιίΰ 1-οΙίΙϋΓ, &1ϋ& ί^«ηιι»ιίι Αρρ€ΐΙ»ΐΗΓ• 
ν(ϊΓ8υ& θ€6<φυηι ιιι-1)8 οβί υ€Γ;αί& (6Α) ιΚΗΐιίιιβ : Ιι^ιιο 
•ρΐιιηαιββ ιΐ(1ιιΓιιιί>ΐΓΑα4^ <1ίνί(ί•6(|ΐΐ6 ρΙιιπίΒα• ιιιρ* 
ρΐϊΐϋοι. 0(ά1)ΐιβ 1»€ί1β νίιιοΊΐ ι»!»!!•*• λυαι •ί^Γ» Ιιιιη τοί; αύτοίς Υλλήνων διαχρώμ«νοι, σκβυδ '^ϋ Σχυθ(7»ν 
παραπλησί^ προσχρώνται. Τά μέ'/ιοι πρ>»ς ΕΟξε-.νον 
Πόντον Σαρμάτων γένη, άπ6 λίυχοτιολίχνης χαλου- 
μίνης, ήγεμονίβι τι οιαΑαγ^άνουσι τά πολλά, τ6 τε 
Μοσχ<56ιόν τε, κα\ Κίεβο;, χα\ τ6 Φάρι, χαΐ Χια|>6• 
βςον, πόλεις ύπ6 τυράννονς ιΰθννόμβναι, ίζ τήν μέ- 
λα;νανβυτω ύπ6 σφών αυτών χαλουμένην ΧιρματίΛν 
τιλουσι. Τα 2^ πρ^; Όκιανδν ύπ6 τ^ιν άρκτον ψκτ;- 
μ^να γένη λιυχην Σαρματίαν καλούπι. Πρί>ς μίντοι 
Όχεαν^ν π^.ις ϋύγχράτης χαλονμένη, ές άρ•.ιτ'*- 
χρατίαντ«τραμμένη, Ιλβοντι παρεχδτ^ιΐ, χτΧ αΟττ;ν 
ιύδαιμονί^ ύπερφέρουααν των &λλων τ^ι^ Σαρματίας 
πόλεων, της τε λευχήί, χ«\ μιλαίνης ού'ωτϊ χα• 
λθυμένης. Κα\ διήχ^ι έπ* *Χ2κ£αν&ν αΟτη ή χώρ»« αΐΐιιβ ^απΗλίΐκ ιΐΓϋββ. ^ Γ6|;40 βχΐβιΐιΙίΐαΓ υ&ςυβ Β Μνφλ^ατη καλούμενη» Ένθα δ)} όρμί^ονται χα: ά^^ ΑΐΙ Οθ£&«υιιι» Ευρ1ΐΓ2$ΐβ &ίτ6 ΙιιΑαϋβ ηιαίΰΐιρΑΐΑ. 
Ηαο «ρρϋΐΐαηΐ & Οαι-ία βΐ Οβηηαηίβι ιιανΜ, ιυ6Γ0€• 
0;ι11ί(Μ• €4 Αιι§ΓΐΓ9β ίιι ϋΑΐη Γ«^οιιβιιι ;ΐ(Ινο|ΐ€ηΐ68« 
ΑΙ) Ταηαί υβςυβ αιΙ Οοβιιιιαιη Βηίαηιπουιη /ιΐ6π( 
ϋ6Ρ, 'υΙ)ί Ιοιΐ|;ί8νΐηιιιια• 70 Ρ«Γ<:Αΐη Γ^^ίοηυιιι, ςυβρ 
ιΐ&Ι)ίΐΑΐιΐΓ •ϋ€υιΐ4ΐαιιι Ιοίλ^Ίΐυιϋιιβιιι, «ΙίαΊΐιιι ΐΓΊ|;ίηΐΑ 
4)ΐιίιι<|ΐι«. 1•&ιίΐυϋο ιΐφΓα Τ&ιιαίιιι αιιφΙΐΜϋαΐΓ Γ<ί|[ίο• 
ΜϋΜΐ ΐΜΜΜί&ιη Α &ίΓΐιιβΙί9 ιΐΒςου »«1 Α&$)ποΒ» ςιιιιΐύ 
^]^(1ια* οοΐϋΐιΐ. £&1 ^ιιί^βΐη^ υΐ ιιιίΐιί νιά^Ιητ^ 6« ΐ'6- 
$ϊ^ ^4κ& υΙΐΓ» Ταιίλίιιι ίΐϋΙιίΐιΐιΐΓ» Ιου^β Ι^ιΙ^ςυ^ 
Αηφ1ί£ΐΙυ»3. Ρβηιιϋ ν€Γϋΐι$ ΒοΓΰ^υι βυρΓα δαιαια• 
ίΛ% ιηυΐ'«ιιΙιΐΓ• δ^πΜΑΐί» ϋηίΐϊιηί ϋΐυιΐ β]υ& Ιίυ^υοί 
οοιιιιιι«τΰίο 4ΐΐϋΐ4(», Ροηιυο& Γ^ιί;»! ^τ^^^^ι^ ^^ 
»ιιΙί4|υί&&Μΐι&ιιι ^ ν6ΐιαΙίοιιίΙ)υβ(|Η6 νίνυιιΐ, α |)1ιι- 
ΐ'ίΐΜηι νίΐχ: ραΓίβαι οο ίιι βΐιιιΐίο €(»ιι$αιιιυΐλΙ, οΐ ... 
δ&ηιιαίία νϋΐΊ^υ$ Οοοαηυιη 6Χοιιγγ«ϊι)$• λιϊ τ^%ιοη^η 
ΓΓυ»Μααι «1ίεΐ»ιιι &ϋ6χιοη(Ιίι.ΡίΐΗΐίιΐ)ΐΐ65ΐΝϋΖΔΓ%ίι 
4ΙιυΊ ίϋί •αιιΐ οαικίίιΐο ϋΐηίοΐυ £2ΐιϋΰΐιΐί1)υ&, 61 ΰοηιιη 
Μΐοιΐ2»ΙθΓ4ϋ ςυίΝΐ \η βα γ6£;1οιι6 &ίΐυιη οβί. 1&(ί Ιιο- 
ιΐλίηββ ^βηιιαιιί 65β6 ΟΓοιΙυηΙυΓ, (|ΐϋ& βοΓυιιι νίοΐυιιι 
ιΐ)0Γ«4(ΙΗθ« 11611100 6ΐ ϋη({υ&ιη &6(!ΐαιιΐυΓ. ΙιιεοΙαπΙ 
υι-1»6$4»ιι1οΙΐ6ΓΓίιιΐ2ΐ αΙ ΐ€!£ί1)ΐΐ8 υρΐίιοί» ^ιιιι^υ^ια5. 
£«1 1ιΐ8 ιηοΐΜ&ΐβΓίιιιιι (65), ςυ6ΐιι»<1ιηθ4ΐιιιη 11)6Πβ βίν^ 
Ιϋλρλίιίβ (66) 61 Αΐιυάϋ» ^υθ(1 Ναχαγφι ίιι1ΐ9ϋπΙ«ιιΙ. 
Ναιυ ΐΓΪίΐ ί&ΐΑ 11101138161 ία 46&υ ι*6ΐί£ίοιΐ6ΐη ;ιηιρ1ϋ6ΐί 
{II ρ^^ι1Γ15 ρ^Γ ιοίιιιη ογ1)6ιιι« 61 €ΟιιΙιίι Β;ιγΙ[)2ιι'08 οιϋί- 

«ΐαΐα 66ί>6« 0η)ΜΪΐ)118 ΠίλΙιίίΟΐΙυΐΙΙ 68&6Τ60Ι. Μθί11»ί>ΐ6• 

Λ'ΐυιιι ιιβιΐΜςΛίο ιμιοϋ 11)6ΓΚΐ ΙιαΙ)^!» αΓΐ}ίιι*όΓ Αίΐ'ΐ5 04ΐ ίίαχίας νήες χα\ Γερμανίας, φορτία φέροι^σαι Βρι- 
ναννικά τε &μα χα\ Κελτ(>^^1 ές τήνδι τ^^ν χώρζν. 
*Απ^ μέν ουν Τ^νέΐδος ές "(Χχεαν^ τ^ν Βρ£τανν;χ^^ν« 
χαν έπ\ τήν Ι^ελτών χώραν, ε Γη &ν Αβός τ6 μακρ^ 
τατον ήμερων πέντβ χα\ τρνάχοντα %^ οίχονμενον 
έπΙ μήκος. Έπ\ «λβτος $έ τ^ μέν υπέρ τ^ν Τάναϊν, 
χώραν «Ιναι μ<γ:ατην, ά,ιΛ Σαρματίας, Εστε έπ\ 
την *Α90υρίων χώραν ΣχύΒαχ νέμονται τι^νδε. Έιτ; 
μϊν ούν, ώς Ιμο'.γε χ^ταφαίνεται, τά υπέρ τ^ν 
ΤάναΣν ^ώρα μεγίστη δη των τξ Εύ/)ώπΐ3 ΧΛτ' ^Ιμφω* 
μήκος τβ €ή, χα\ πλάτος, έπιμήκΐίττον ίιήχουσα, 
ΙΙέρμιοι δέ οΖκοΰτί τ^ πρ6ς βο^.όαν υπέρ του,* Σ^ρ- 
μάίΛς. "Ομοροι δέ είσ; Σαρματών, χα\ φωνην τ^ν 
αυτήν ίενται οΐ Σχρμάται τ:1ς Περμί >ι;. Λέγεται δέ 
ίί^ρί Περμίων τάΖξ' ως ^ατι γένο; λίΛ -άγρα; τ6 
πλέον του βίου σφίσι ποιουμενον ••. ΚαΙ ή μέ\τοι 
πρ^ς *Οχ£αν^ν^διήχουβα Σα^|Αατία έπ\ Προ^αίαν 
χαλουμ.ένην χώ/>αν δλήχει, χα\ έπΙ του; ταύττ^ν /^υ- 
Χύφόρους Ι^α^η^αίους, χα\ Ιερ^ν τ6 ές τ|^δε τ]( 
χώρψ *^. ^οχο-^Φί δέ γένος τοΟτο εΤνα^ Γερμανοί, χαΐ 
φων]| τζ αύτων έχείνων προσχρώμενοΑ, χαΐ διαίτ]}. 
Οίχου«( δέ πόλεις περιχαλλε1ςχα\ ιύνομουμένας ές 
%ί χ/>άτΐ9;ον. Έστι δέ τοίίτοις 1ε^>ν |^οε, χα\ τ6 έν 
*1βηρί§ι Ιιρδννομ,ί^^ιιαι^ χα\ έν τ!} Ί'όδφ ένοικου ν 
•Ναζτ^ίων γένο;• Ταϋτα γάρ δη τ^ τρία 1ερ2 ανά 
τήν ο*κου^λένην ές τήν τοΟ Ίησοΰ θρησχείαν έ«Ί 
του^ βαρβάρους φχημένα δή χαταφα /ή έστι * τό ιλ 
έν Ιβηρία πρ6ς τους ταύτ^^ των Λιβύων διαβάντας • ϋ^ΐ€ί(;ιιϋ1)υ8ρρρο&ίΐυιιΐ€8ϋϋ. Ιιίοιιι ΡιυΐΗ<ίΐιαιιι ιηο- |> ^.αι Πρου^ίων προς τε το\ίς Σα^ώτα;« και ΣκυΟιΐη ιι;ΐ8ΐοηυιη ίφροϋΙΐυΓ δαιηο|;€ΐί5, ιιοϋηοη δογιΐιίβ 
|ΐΐ46ΐοΐΊΐ)υ$, (|υί 61 ΤΑΠίαί, ί1>ί ίιι ρΐΌρΙικιαο ^α1I1 »1) 
»^α^(|ι10 86ΐ1^ϋ1ι;ιΐ06ΐιιί1:>ιι$. ϋ1ΐ()(1ΐ08 οοιΐ5ΐλΙ ϋ)1 ιηο- 
^α^^, ια ^^Μ»^^α3^1ι ^£|ί^])^^^8 61 Ρα1χ$1ίηΐ8, ριορίϋΓ 
]68υ ΐϋραίοτααι : 6ΐίααι αΐ ο1)$ί8ΐ2ΐιΐ Α&ΐ»; Βαΐ'1);ΐΓί8 
ϋΐιοιίί ».Ί2ΐΐοιιι 9|;αΐιΐ. Ρνυΐ8ίθ8 ααίιΐ|;ιιιιΐ διιιηυ^^ο- 
Χα!, 1(6118 Γο5υ&ΐ3, νί€ΐιΐ5 ΓαίΙοηβ 61 1ίιΐ£;ιΐ3 ηυΙΙΙ 
ϋηϊΐΐηιαπιΐιι 8ί<ιη1ΐ8. Οοοβ ν6ΐΐ6Γ2ηϋΐΓ Αροΐΐίηαιη 
α ΒΙ^ιαιη. Υίεΐα84 3ΐ1υιΐ6ΐϋ ϋΰ(]ΐαιιιΐαΓ, ςιΐ8ΐιι Ογχ- τβΰς Νομάδας, αύτοΰ ταύτ£ &γχου τδ παλαιδν φκη- 
μένους. Κα\ 'Ροδίους δέ πρίς τους έν τ]) ΑίίύΓ.το* 
τε κ«\ Ιίαλαιστίντ; διά τ^/ τ^υ ΊηΛυ τάφον, και 
πρ^ς τους έν τ^ Άσί^ι βαρβάρους. Προυσίων δέ 
έχονται Σαμώια•., γένος άλχιμόν τε κα\ ούδενΐ των 
περιοίκων έμοδίαιτον, ουδέ όμόγλωσσον. Νομίζει δ^ 
τοΟτο τδ γένος Οεοΰς Ά::δλ>Λ) τε χα\ Άρτεμιν. 
Διαίττ] οέ χρώνται τζ πάλαι Έλ).ηνιχτ) χα\ ί|Οεσι• 
σκευζ δέ τζ Προυσίων π^ραπλησί^. Τούτων δέ έχον- Τ^αΐϋΐι;» αΐ8(Ί£ίηϋ]ο5ι. (υ5; ΤΰαΙοηκυι υιιι οηΐυ. (60) ϋΑΐ«ΙΐΊ»ν«ιΐ8ΐ:β•αΐΐ6ΐΙί&'>1< •* ϋΐ€ Ιαίΐΐ'ΐα αΐ :•ι Ο. »^ ές τήνδε τ^,ν χώραν. Ιη α/, ηΐ ίη €θηί, . ' •• 137 ΟΕ η£ΐηΐ5^ τυκστοΐδ ιιβ. πι. ι^ 

ται Βο]μο:, τ} τ: Σαμωτών δάξη τιθέμενοι, χα\ τ}) Αβί νΗΐϋΐί Ιοιιικμο ; ϋί^Μίοιη οΐ πΐΟΓ'ώιΐδ «ρΓ^Βδοιι- τών Γερμανών ο! 'έν τ3 χώρςι ταύττ) ένο'.χουντε;, 
σ^ίευξ τ{ τώ# ΙΙαιόνων παραηληβί^ έ9Κ£υ29μένοι. 
'£νιι«ι βέ αντοίς μτ,τρ'^πολκ, πόλις εύδχ^μων τ; 
χχΐ «ολυάνΟρωπος ϋράγα, ούτω3\ χτλουμινη. Κα\ 
ηολλ»\ της «όλβως ταύτης, οΟ πολΟ; χρίνο;, έπ^Ι 
έπαύσα>Α0 τφ πυρί ιοα\ τφ ήλ^ Ορηνκ&ύειν. Μόνον 
^ ΙΟνος τοΰτο των έν τ^ Εΰρώπΐ) έκτ^ς γ^νέμενον 
ταΐ; έγνωιμένζις ήμίν έν τφ παρόντι Ορηβχιίαις, 
της τε τοΟ ΊησοΟ φημι• χα\ της τοΰ Μεχμένεω, χα\ 
Μωνέω;• Ταύτας γαρ τοι σχεδόν τι Ρΰμεν <ιαχατέ- 
χ<ιν τήν τ« άγνωιμοιύνην ώς τά πολλά ήμΙν οίκου- 
μένη ν. "Εστί μέντοι ^ πυνΟάνομαι, χα\ τ λ υπέρ τήν 
Κασπ{αν θάλασσαν» χα\ τους Μασαγέτας {Ονο; Ίν- 
βιχ'^ν, ές ταύτην τιτραμμένο^ τήν Ορησχείαν του Ιλίιΐ. διΐ|>οΙΙθ€ΐΠί$ ηρραΓΑίιι ίιιιΊΐ^ιιΐιΐΓ ΓΓυ!ΐΜ0$. 
\ι% ΓθηΠιΐ68 βιιικ ϋυβιηί, 8€ςιΐ6ΐιΐ08 βυροΓ9ΐίχίοηβιιι 
8αιηοςβι»πιιιι» ιιο.οηοπ ΟοηιηποΓυιη, «ρΓι ΊΙιί οο- 
Ιιυιΐ. 8ΐφθ1ΐ6ϋΐϊ 15 ηρρ»Γ.ιΐΗ ιιίΐιίΐ (Π^Γοηιη: α Ραη- 
ηοιιϋβ. ΜϋΙι*4>ροϋιιι (-3 {;(ηΐ!> ΙιαΙίΐΐΐ ιιριιΙίΜίΟηι γΙ 
ρορα1ο$3ΐιι, (|ΐι:ιιιι Ρι-α;;αιη αρρβΙΙαιιΙ. Νοο ιιι«ι1ΐ«ιπι 
Ιοιηροπίΐ ίηίοΓΟβδδίΐ, οχ (|«ο β» πγΙ)* «ο «»νίΙ γοΙ»!- 
Γύ ί;;ιΐ6ΐη 61 8θ!6ΐιι. βοΐα 1ι%€ {(οη$ βατυιιι (ριΐΒ Ίιιιι» 
^(ΓΑ(]ΐΐ6 ΚυΓοραπι βιιηΐ, ηπιβ ΐΗ)νίιιιιΐ3, »(11ΐΦ- 
Γ08είι ^68ι^ Μο»ί8 Μοοίιιηβΐίιηηβ ι*6ΐί};Ίοιιί. Ν^ιη 
οιηηοβ Ιι»8 Γ6ΐίςΐοη6&(67).(|ΐΐληινί8 ηΜίηΙςηοΓ3ηϋφ 
ΐοηβΙΐΓΐβ ρΙοΓΗΐπςπβ νοΓββιηιΐΓ, κβηίβηι ίβΐ&ιιι (οηοΓΐ^ 
οοηιρβΓίυιη υ»ι.Ε3ΐ(ΐαΐ()θΐη,(|ΐιοιη&(Ηιΐ(Ηΐιιιη αικίίο, 
Νΐ(Γ2€«$ρίιιιιι ΙΙΙ3ΓΟ01 Μα859|;Γΐ»8,|[βιΐ8 ηιι%(ΐ3•η Ιη- 
ιΐίοα, 71^^<'ίΐ< ΑροΗίιιί$ ΰυΐΐιιί. ΟοΚίβΛβΠοβ «Ιοο» *Ακ4λλωνο;. Νομίζει δέ έχείνο τ^ γένος χα\ ϋεοϋς ο {^ιΐδ οαϋοιη, ν'κΐϋΐίεβΐ Ιονβιη 61 ^υη1ιηβιη, ιιΐ ϊιιΓγ» Ιτι &λλους, Αία τε χα\ "Ηρ^ν» ώς προΐόντκ κρόσω 
του ΙΑ^Μ δηλωΟήσεταΐ• ΚαΙ «ερ\ μίν τούτων ταύ~ 
τ^ ϊτλ τοσούτον εΙρήσΟω. Πολάνόι β^ Ιχο-^ται Σχρ- 
μάτων» χα\ τ)} 9*#ν{ τούτων νομίζουσι, χα\ ή^εσι 
€έ Χ2ΐ ίιαίτ^ τ^ Τωμαίων παρακλησί^. Πολάνων 
εέ Ι^ονται Αιτουάνοι, έχΐ ΕΟξβίνον ιι^τον, χα\ εκί 
Σαρματίαν χαθήχ^τ«ς• ΚαΧ οίτοκ μΙν ή μέλαινα 
Οογδαν(α, ή Ιν τ|[ Αευχοπολίχν|| καλόν μένη τά βα- 
σίλεια £χουσα, άπ6 ΔοΜών των παρά τδν 'Ιστρον, 
έι;1 Α(τ(4»άνων χαΐ Σαρμάτας διήχεί• Γένος δέ έστι 
τούτο δόχιμον, || &ν τις τεχμα(ροιτο» τήν τε φωνήν 
τήν αυτήν Ιέμβνον, χ«\ άπ6 παλαιού διεσχισμένον 
^ιχή τ6 γένο;, (ς τυραννίδας χαΐ ηγεμονίας δύο κατ- 
έστη. Αιτουάνους δέ οΟτε Σαρμάταις ε2σ\ν ^«μόγ>4ι)τ- Γιι«ία8 (ΙίοοΙιΐΓ. ΙΙ^χ ηιΓκΙβιη Ιι»(;ΐ6ΐιη$. Ρυίοιιΐ ΰοιι- 
ιοηηίηί βιιηΐ δαηηίΐίβ, ςιιοτιιιη 6ΐ Γιη|[ΐΐ3πι Ιη υβιι 
Ιι&ϋΐΊΐΐ. Υίοΐυ$ Γ3ΐκ>η6 ιηοΓϋ)ΐιβ(ΐιΐ6 ηίΐιιΐ (Ιί»€ΓΓρ»ηΐ 
αΙ) ΙΙοιηαηίβ. ΡοΙοηί• Αΐιηοιί βυιιΐ Ι/ιΐιιβιιί, ηηΙ 61 
ίρβι ιιβςυβ 3(1 Ειιχίηαηι ροηΐηιη $ΑΓηΐ3ΐί9ΐιΐ(ΐιιβ ρ6τ• 
Ιΐη£ΐιηΐ. Ει ςυΐιΐβιη Ρο((4&ιιί& (68) ηΐ|;Γ», ηιι» ΓβκκΙ 
Μάΰΐιι Ιι»1>β( Ιι6υ6οροΙί€ΐιΐ]3ΐιι (69), α Ολοι» ΙβίΓυιη 
ίιΐ€θΙ«ηΐίΙ»ιΐ8, 11(1 1.ίΙυ3ηΜ βΐ 8ιιηιΐ8ΐ«8 βο ρΓ0|ί€ίΐ. 
06111010 &υΐ(ΐπι ΙηΙζηι •8ΐΐ8 688β ρΓθΙ>3ΐ8ηι, νοί ΙΐΊΐΙ6 
ςυί• €0Β]ί6!<ΐ, ςικχΐ ϋιΐ|[(ΐ9ηι 8υ3ΐη ΓοΐΙηηύΓβ. ^4ιη 
οΐίιη 6§ £6η8»1η (Ια88 ρ8ηο8 (ϋνί8>, ρβπΊηι ({ΐΓκΙβικ 
8 ρΗηαρϋΐΜ, ραπΠιι τογο α ϋιιείϋυβ ΓβκίΙιΐΓ. 1.(- 
10.11118, ςοϋπίοοι >ι1 1ίη§ο>ιιι 8ΐιίιΐ6ΐ, ηΙΙιίΙ €θον6θίΙ 
6001 δϊΓπι&ΐίβ, 6001 Ρ8οηοηΐ8, οοηι βι^ποΑπίβ, ηοβ τοι,ο&τε Παίοσιν» ο&τε μήν Γερμανούς, ου μήν ούδΐ ^ 6ΐΊ8ΐο εοιο 08€ί8• Ναπι (ιπ8${ ρβοοΙί^Γβπι Ηη|[0Φ Ααξίν. Ίδίχ δ^ τ^ πιράπαν νομίζουσι φων^. Έιτι 
51 αύτοΓς βασίλεια «όλις μεγάλη τε χαΐ πολυάνθρω- 
πος χα\ ευδαίμων. ΚαΙ δοχεί τούτο τ^ γένος είναί 
τ< μέγα των 4^9^ • ή νδ<. τήν χώρα ν εθνών χαΐ άν- 
δ^ιότατον * χαΐ προς τε τους Πρου^ίους, χα\ Γερ- 
μανούς» χα\ Πολάνους διαπολεμοΟν, πε^ί τε βρων 
τών Ις τήν χώραν. Έστι δέ χα\ τούτο τ6 γένος 
«ρΙς τ& τών Τωμαίων £0η χα\ δίαιταν τετραμμέ• 
νον. Σχ£υ|^ δλ τ|} Σαρμάτων παραπληβί^ χρωμένους» 
χαι τ|} μελαίνΐ) ϋογδανί^ όμορος τά πολλά ουσχ» 
«κρ^ς τούτους αγωνίζεται• Σα(^μάται δΙ φων{) δια• 
χρώνται παραπλησί^ χ^ Ίλλυρκαν, τών Ις τΚ^ Ίόνιον 
παροιχούντων Ις τους Ενετούς. 'Οπύτεροι μέν τού- 118010 160601. 4]γΙ)8 «μίΑΙΟ Γ(»(;θί 86<^^01 6008ΐίΐΟ(*-> 
ΓΟΟί, ΙΠ3$(Ι8Ι €ΐ θρθΐ60(8 ρθρθ1(>89ηθ6 68ΐ. Αρρ8- 

Γ6ΐί»6ίΐ6, ίβίαοι ^ϋΐιΐ6πι ^896 ιπαχίοΐλοι οοιοίοιη 

(ΙΟΦ 10 1ΐ30 Γ6βίοαθ ν6Γ530ΐ0Γ. ΡοΓίίΐΟΐΙίΟΘ ΟοΙΚ 
ρθ5ΐροη6θϋ• 6η!(1ίΐΟΓ, 8ΐΓ6θαθ ΡΓ3ΡΠ808 3(Ιν6Γ808 
ΡΓυ88ίθ8, 6αΠΟ»008 61 Ρ(ΐ1θΙΚ>8, ([60168 ίΙθί(|θ198, 
Οΐ 8008 Ιθΐ€ΐΐΙΓ Ωθ68. δ6(|θίΐθΓ 0Ι0Γ08 61 ¥16108 ΠΙ- 

(100601 Ηοοι&ηοΓοπι : 8ορ6ΐΐ66ΐιΊί8 ορραΓηΙο οίΐιϋ 

8 8ΑΓ018Π8 (ΙίίΓοΓΟΟί. ΟπΟΙ 801601 Γ6Γ0 00(1Ί(]00 οί- 
βΓ80Ι Ρ0^(Ι8ΙΙ1»0Ι 81110^301, ρΐ6Γ0Π1(|06 8(Ιν6Γ809 
6]θ8 Γβ^ίοοίδ Ίθ0θΐ3δ ρΐΙ^038 6ί6Γ6 &θΐ6ηΙ. 53Γηΐ8- 

13Γ001 1ίθ£θ8 δΙοιίΙί8 68ΐ ΙΙΙγποπιιη, Ιοηίοιο 3(1 Υβ- 

06108 08(]06 8ς•6θΐ60ΐίΐΙΙΟ. ΙΙΙγΙ 30ΐ6Ι0 ΗΟΓΟΟΙ ΥϋΐΗ- τνν παλαι^εροι» χα\ τήν έτερων όπότεροι τούτων ^ 8ΐ3ϋ8 ρΓΧΓ0$:ιην3 ς3ΐι<1ο3ο(, βΐ ΟΙΓΪ ηΚβΓοηιηι Γ6- χώραν έχινέμονται, ή *1λλυριο\» έπέχεινα της Ευ- 
ρώπης διαβάντες, ϋολανίαν τε χαι Σαρματίιν φχη• 
σαα^ ή Σαρμάται 8ή 1π\ τάδε τοϋ Ίστρου γενόμι^νοι, 
τήν τε Μυσίαν, χαΐ Τριβαλλών χώραν, χα\ δή χα\ 
*1λλυριών» τών πρ^ς τ^ν *Ιόνιον άχρι δή Ενετών 
φχησαν» οΟτι άλλου τιν^ έπυθόμην τών παλαιοτέρων 
διεξ&όντος» οΟτ* &ν Ιχοιμι, πάντη ώς αληθή διαση- 
μή«/ασθαι. Έπάνειμι δΙ έπ\ Σχύθας τους Νομάδα;» 
δ δή γένος μέγιστων τκ χα\ Ισχυρών χα\ γενναι5τα- {100601 1606301, 30 νίιΙϋΠοβΙ ΙΠγπί Ίο 18(301 ΕοΐΌρ:« 
ραη601 Γ6€θ«ΐ60ΐ6β, ΡοΙοοίβΙΟ 61 δ8Π03ΐί3Ι0 Ϊ06η1υ6- 
ηοΐ» 301 80 8Αη03ΐ»» 3(1 ||»6 ΙβίΓΪ 1θϋ8 3(ΐ6001β$» 

Μ]Τ8ί;ιοι 6ΐ ΤγΠι&ΙΙοπιπι ΙΙΙγηοΓΟοιηοβ Γο^ίοοβοι» 

(103 ν6Γ8ΙΙ8 ^00^010 ρ8ΐ6ΐ 08(|06 3ΐ1 Υ606ΐθ8» ίθΙΐ3- 
1)ίΐ3ήθΙ, 06ς0β(ΙΜ6Ι0ς03Π1 30(ΙίνΙ ν6ΐ6Γ00Ι ΟΟΟΙΠΙϋ- 
Ι00Γ8016Π1» 066 ΐρΐ6 ρθ880ΙΟ 63 ςΟΠΟΙ Τ6Π$8ίθΙ6 6Χ- 
ρΙίθ3Γ6. Κ6(ΐ60 0006 3(1 56]ηΙΐ38 Νθΐη3(Ιί•8 : η03) 
{608. 0ΟΠΙ6Γ0, ΓθΓΐίΐθ(Ιίθ6» ΟβΟΟΟΟ {606Γ08ΐΐ3ΐ6, 91 Νοίαίθθ ιη8Γ@^η8ΐ68. 

(67) ^68α ΓΰΙί^ίοιιβοι ρΓθΡοοΓιϋ6ί8 η(Ί1ιθ8 ροοΊΐ : 

Μ«>5Ί8 ν6Γ0, ({00(1 ΟΙΟΐΐί ΛίαϊΧί 3ρθ(Ι 608 Ιΐ8ΐίίΐ30ΐ : 

«ΐαοϋ 801601 1•αΐΓ6<»608 ίο^ίοιοΐ3θΙθΓ ρΓθρΐ6Γ Ηθ8τ 

ρατηοζ.• ακ. ειιχ. 8ίΐ38, Μ36ΐΐΟΟΙ6ΐί8 611^111 Γ6ΓΐΕίθθ! (ΐ6(1ϋθ8 ίποοίΐ• 

(68) ΡοαοΙίβ. 

(69) Ιι6ορ•)Ιίαι• 5 1:59 1.ΛΟΝΙ0Ι 0ΗΛΐ.ΰθαθΝΟΥΙ./Β 140 

οοιηρβΓβΗοιιβηι ίβοίΓο ΗΙιυοπΐ, ίίοίΐιϊ οιιιηίΐιιΐί ρ^Γ Α τ4ν έστιν βΤον ούδένΐ των χβτλ τ^ν οΕχουμένην 0Γΐ)βηι ς6ηΐίΙ>α« 8ϋρ(»ΓΊθΓ ββΐ : ηίδί ηιιοίΐ ρ^Γ Α$ί>ιη 
Η ΕιίΓορβιιι ^^δρβ^δα, βΐ ιιυηο Ίη οΐία Γθ£;ίοη6 λ Γβ- 
ςιιο ΓβηιοΙ» Ι!&1)ίΐ6ΐ, ιιΐ ςΗ9ϊ ϊη€ΐΐΓ5!οηί1)υ5 Γιοίβη- 
\ϊί5^ ίηνίβίΐι*!, βΐ ίη οα Γ^^ίοηβ ιηοΓαΓί, (|ϋ3β ΓοΠβ 
8ΓΠ56ηΙ, ίη βιιΊΐΏΐηη ίικίυεηΐ. δι «8 {;ςη$ οοιιεοΓάίαιη 
ίηΐ6Γ 8β οβΙΰϋι-βίΓϋΐ, ιιπβηιιριβ Γβ^ίοηβιη Γ6{[6ΐιιςιΐΰ 

ηΐΙΐρΐ00ΐ6Γ6ΙΐίνΓ, ΠΟΠ 3Γΐ)ίΐΓ0Γ α1ί•]ΐΐ8ΐηι (^«ιιίθαι ίη 

Μΐο 0Γΐ)β :ΐ(1βο (6Γ0€6ΐη β$8β νΐΓίΙ)ΐΐ8, (]ΐΐ9β δογίΐιίβ 
Μίαιη ίικίίοοτβ .Ίυϋ<»-βΐ. 72 ^("^^ ιιιι(οη) €ΐιιιι ιηι- 
ι1ΐ(]υβ ρβΓ Λβίαιη «ΐΕιίΓοραη}, ηββηοορβΓΤΙΐΓ&υίϊΐιη 
υ8ΐ|ΐΐ6 Λά ^βμΙιΟΓοιη όίββίρβιΐί ΙίλΙιϋβηΐ, ςιΐ8ΐη 1οη• 
({ίβιίηιβ Α 803 τ6%\λ 8υΙ>ηιοΐΙ €6ΓηιιηΐυΓ. ^ηί Γβχίο• 
ιΐ6ηι, ςίΜβ 86 »ά ΒοβρΙιοηιιηραΐΗΗΐ,ίβηβηΐ, ίΐηίιίηιΐβ 
Τζ9Γ€«8ί3, α ΜίηοΓβΙϋ8, 59Γηι«Γιβίΐιΐ6 ηιυΐΐλ ηρ([0• 
Ιίλ Γ&ΰθ88ΐιη( ρΐ'3κϋί8 80βΗϋί8. Α1>(1υ€βηΐ6$ ί^^ίΙυΓίηιΙβ 
ΐΗΑοαρία ρΐυηηΐϋ, ρβΓ^υηΙ &<Ι ΒοβρΙιΟΓΟίη, 61 9(1 ιιγ- 
Ι46ΙΙΙ ΟϋΓβ&πι (70). Ρθ8ΐ6Μ 8|[6ηΐ68 πιβηοίρίβ Α(] Μ«ο- 
Ιίιιι ρλ1ιΐ(ΐ6ΐΜ> 6β ρ2Γνο »τβ νβπίΐηπΐ Υ6Π6ΐΟΓυΐη 6ΐ 
^αηιι6η8^υιι1 ιιΐ6Γ6αΐθΓί1>υ5. Ηυηο νιΐββ ιιιοϋαηι Ι6- 
ΙΙ6ΜΙ. Αι δΐ'γΐΙιβΒ• <|ΗΪ ηιΟΓληίαΓ ίη Α^ογα » ρίαιι* 
ΒίΓΪβ βΐ ]αηΐ6η1ί9 γβΙιυΗΐυΓ• 1•8€16 ρίβυτυιηςηβ, 
6ΐΊ9ηι 6(|αίη8. 68ηΐ6 νίβΜίληΐ. £<β6 ίηιιιΐ6Βϋ, η66 
Ιιοτ^ υ&υβ &ρυϋ Ιιοικ, ςιιοά 8€ΐ8ΐιι, ίιβςηβΐκ»- 
ΐιΐΓ : ν€ηιιιι ιιΐυηιυΓ ρλοί^ο βΐ β€ί8. €ΗΙ«βμ 
8ΐτ6 1111618 ν68ΐϋΜΐ8 ν68ΐίιΐΗΐιΐΓ• Οι»8υΙιιιη λ<1 ιηΐΓ- 
(λΓί(88 Ιαρίϋββςαβ ρ?6Γιοβθ8 ρβΠιηβΙ, Γ6ΐί6ί88ίηΗ 

61 Ιΐίΐί88ίΐηί 66086ΙΙΙυΓ• $3|[ί11ΙΘ βΟΓΜΟΙ Β66ηθη ({Ια• 

(λϋ 1)&Γλ)ΑΓΊ6ηι Γ6«1ο1βηΐ• 86υΐλ ΙΐλΙ)6•ΐ ςϋ«1ί& β6- Β έβνών ιτβρΛβάλλβιν, &ν μή ιτολλαχή άνλ τήν οίκου- 
μένην, χατά τε *Α3{αν χαν Εύρώπην έσχεδατμ^νοιν, 
Λλλη τ£ της αυτών βασιλείας φχίβθη, ώς τϊ) έιηθρο- 
μϊ)τά πολλά χρησάμενον, η δή χώρςι ήρένχετο 
τβ(ύτη τό ΙναπολειφθΙν φλ(?εν. Ε( μίν ούν εύφρ^ 
νει χατά τάδε, τ4)ν αυτήν ένοιχουν χώρα ν, χα\ ύφ* 
έν\ γένοιτο βχσιλεΖ, ούβένες οΐ των έν τί\ οίχουμένη 
ένίσταντο άν, ωατε μή συνομολογε?ν αύτφ • νυν βΙ 
άπανταχή της *Ασίας έπινε μ^μίνον, χα\έν τ?| Κύ- 
ρώπτ), έΐϊ\ τί| βρ^χη τε χα ι έπ\ τ6ν Β^σπορον Ινοι- 
κοΟν, άπφχιτται της σφων αύτων βασιλείας της *ς 
τδ Ούρδάν. 0{ μέν ου ν ές τδν Β^σιτορον τήν ταύτη 
χώραν έπινεμ^μενοι, χα\ τήν δμορον λεηλατοΰντβς. 
τήν τε Τζαρχάσΐι»^^ χα\ Μιγχρελίων, χα\ Σαρμάτων, 
κα\ άνδρίποδα ώς πλείστα αγόμενοι, έπ\ τ6ν Β^σπο- 
ρον έττΐ Καρίαν τιό/,ιν, χαΐ έ; τήν Μαιώτιδα χαλου- 
μίνην λίμνην άπάγοντες ολίγου τε α6τά άποδ6μβνοι 
τοΙς τε Ενετών, χαΧ Ίανύων έμπ^ροις, οΟτω^Μ) 
βιοτεύουσι • Σχυθαι δέ οί έν τι) *Αγορ|, έπ\ αμα- 
ξών τε χ«\ υποζυγίων τ6ν βίον ποιούμενοι, γάλαχτι 
τά τΕολλά, Γππϋ>ν τε χα\ τα χρέα β'.αχρώμενοι, ο5τ< 
σίτφ. οΰτε χριβί) χατβφανεΤς είσι διαχρώμενοι • μ€- 
λίνη δέ τ6 η/έον, χ«ν συχάλη, λινάς τε έσθήτα; φο- 
ροΟ^/τες, ές τ^^ν των λίθων βλβον εΰδαιμονέστατος 
χα\ πλουσιώτατοι νομίζονται. Τ<5ξοις δέ χρ€^^^τΛ^ 
τοσΰμπαν ε1π«?ν χα\ ξίφεσ* βαρίαριχοΤς, χα\ Ουρε- 
οίς, τοΙς τών Δαχών παραπλησίοις. Πίλοις δΙ ταπολ- 
)-ά χρώμενοι, οΟτε •• ^ πβρ\ Σαρμιτίαν• ο?3ίο•>^ες. 8ΐ8ηΐ \>Λ^ι. Ρϋ6ί8 λΐιΐβιη ρΐ6ηιαι<|υ6 ιαιιηΙυΓ, ηβ- ρ ^^ Εματίοις άπ6 Ιρίων, δτι μή λινο7ς νομίζουσι. 
(]η9 8Πΐπ$[υηΙ δβΓηίλΙΙαιη : ηβςνβ ν68ΐί- Διήχιι βλ ή Αγορά τούτιαν τών Σχυ9ών, χα\ του •••• (|1Ι6 

Ιυ8 ίρ8Ϊ8 68ΐ 6Χ Γι1ί8 €οηΐ6Χΐυ•, νβηιηι ονίυηι νβ1• 
ΐ6πι ίηΟυίπιΙ. Α|[0Γλ 86]τΐΙΐ8ηιιη ιη8|[η!ΐ|αβ 6θπιιιι 
γβ%\»9 Ρ9^6ΐ ΗΙηβΓ6 (|ΐπη(1β6ίηι ϋίβΓυια. Ι4λ(ΐιΐ6 Γβ- 
Ι^ΙοηβΓπιυιαυΓ, ςυβ ΐμ$ίβ βοιηηιοϋίββίιηοιιι νίβαιη 
ία6Πΐ. ΟϋίιΙαιη ηυίυ6Γ0 ρ^υβΐ,^ιΙίβρ^ΓβΙ «6 αίΓοςαβ 
1«Ι6Γ6 ιιηυιη Ιι&1)6ϋΐ68 (Ιυοβηι, Α];θΓ8ΐιΐ(|α6 ίβοίπηΐ 
Ιοο^ίββίιη&πι, β1 Γί'ΐ^ίοιιβιη (ΐ6ρ&8ουηΙ, ]υιιΐ6ηιίδ ΙεΓ- 
1^8 ρΓ»1>6ΐιΐ68 ρλΐιυΐα. Ηβΐίςυί ίιι «ιιιη 0Γ(ϋηβιιι 

Γβΐϋ^υηΙυΓ, ςι:ΐρ61Ι68 ίρ308 0ρΐίηΐΐΙ8 6886 0Γ6(ΙίΐυΓ. 

Ναιη Γ696ηι βοΐαηι, Γ6βηίςυ« ρΓ066Γ68 ϋΐΓ^υΙο 6ίΓ- 
6θηΐ4ΐ3ηΙ : ιααηίαιβιιίΑςιιο ΓλοίβηΙββ, ■Τ6κίιιιι 86(]6ΐιι 

Γβ^ί ΡΓ»Ι>6Ι11 βΖ ΙΙ^ηβΙε ΟΟηΐρ^^ίΙΐυβ ρΓ9Βρ8Γ3ΐ3ΐΙΙ. 

Οβίιιϋβ ρ8Γΐίβηΐ68 Α{;οΓ8ΐιι Ηαηο ιιπί?6ί83ηι ίη ςιΐ88- μεγάλου βασιλέως, έπ\ όδ6ν πεντεχαίδεχα ήμερ'ον, 
ώ^ιτε Ιπινέμεσθαι τήν χώραν Ις τλ έπιτηδειίτατον 
σφίσι χαταστάντες, χα\ χ«τ* ολίγους διεσχεδασμΙ• 
νοι, άφ* έχατέρου πλαγίου χα•(;<9άμενοι ϊψ* Μς " 
τήν τε Άγοράν πο£θί5νται Ιπ\ μήχιστον, χα\ διανέ- 
μονται τήν χώραν το?ς ύπβ^υγΓβις Λφθονσν παρέχω 
μενοι, χα\ αυτοί τε ές τάξιν τήν άρίστην *π* σφών 
νομιζομένην, χαθιστάμενοι. Κατ* βΰτ^ν δΙ μ^νον 
τ^ν βασιλέα χα\ τοΟς ταύτη αρίστους έπ\ χύχλβυς 
χστβστάντες, χα\ περι^υς ποιούμενοι, βασίλεια 
τε ^αρίχουσι τω βασι/βϊ, Απ^ ξύλων χατεσχευα- 
σμένα. Έπιδιελ^μενοι δ^ εΐ; μοίρας ταΰτην σύμ- 
παοαν τήν Άγοράν, άρχοντας τε έφιστΛσι τούτων. 
«Ιλη ρ8Γ(68, βίηι^υΐίε πιβ^ίείΓβΙιιε 86ϋ (ΙυθΡ8 ρι«β- ^^^^^ έπιιδάν παραγγέλλη βασιλείς, χωροΰσιν έφ' δ οίηηι : βίςυαηϋο ΐη)ρ«ην6ηΐ Γ6ι, οοηΓ68ΐίηιοι.ιΐ68 
84ΐτοΐ8ΐιΐ ίηιρ6ΓΑΐ« ίλοΐυά. Εα ΙβίΙυΠβηιρββίΒίοοιιπι 
Τ6ΐιΓΐΓ68 <1ιΐ(1;ΐΓ0( Α8ί8Β6Χ6Τ€ϋυπι, δ63^(1ιακ(]υ6 ίΗΐ6ΐ> 
)ί86Γ6ηΐ 6αιη «ιΙνβΓβυιη μ Ιι•)8ΐΙΙίΐ6Γ ρΓοΠοίβοΙ: τβχ 
ιιιιίν<*Γ88 Α(|;οΓ8 ίη 6Χ6Γ6ΐ(ιΐιη »ΙΙ66Ι8, ίηιρυιιβηβ οπΰ- 
Γ8 ρΐ8ΐΐ8(Γΐ8. μιορΓϋ8τίπ1[)υ8ΐιθ8ΐίυΙ)νί8ηιρΓυ66<ΐ6ΐ>9ΐ. 
ΕιβΓΟίΐυδ ραΠΰΐη ρΓΦΐιιΙβίΙ αϋ ρΓ«ϊ066ΐιρ8ΐι(ΐ38 λπ^υ- 
81188 ιηοηΐίηηι,ςυΑ ΐΓ8(1υ6ΐιΐΓυ8 6ΧβΓ€ίΐηπι ΤβηιίΓβε 

6Γ8ΐ.ΙΙθ$]ΐΙ88ΊΐΓοηίΐ6Γ Γ68ί5ΐ6Γ6 1ΐΟ$ΙίΙ)118 608 8(ΙΗη τι άν γένηται χρεία. Τότε μέν οδν ώς έστρχτεύετΛ 
•Τεμήρης, έ)4ΐύνων τίν τής 'Ασίβς στρατδν, χα\ 
έπύΟοντο έπΙ σφ3ς στρβτευίμενον, ββσιλεΟς μέντοι 
τήν τδ *Αγοράν «ύμπασχν ές στρχτδν πο'.ησάμενος, 
έττρατοποδεύετοέπ*. πολλοΟςτΙ^ βάρος ^Οίησάμενο•. 
Κ«1 αύτίς μέν ταύτη ταξάμενος, Γετο 6μ«5σε έπ\ 
τους πολεμίους • μοίραν δέ προέπεμφε τήν πάοοδον 
κα^ταληψομένους, { (μέλλε διαπο,^εΰεσθαι Τεμήρης 
ό βασιλεύς χα\ διαχωλύααι έχέλευεν δποι δύναιτο ώς ΝοΙυΙφ ωβΓβίααΙ^β. (70) €»ρΙΐ3ΐη. •• Ι1ί€ Ιααιηα €$1. 111 υΕ ΒΕΒΙΤδ ΤυκαΓ.ΙδΙ.Ι1>. ΙίΙ. 141 

κράνιατα μαχ^μβνος τφ Τβμή()|}. Ο&ιος μέν 6ή ιυα- Α ρΓοΙιίΙιβιιΐββ. ΟυΝίοίΟλυΑΐεηΐβ^ίιιβΓβ. ΤΰΐηίΓβ^ΑΟΰ^- ^αλαβών 7^}ν μ£θ* (αυτοΟ μο?ραν * Τεμήρης €λ ώς 
Ιβήει τ&ν στρατέ, •ύ9υ ΤανάΙ^; Ι'πορβύλτ•, Ιν δκ- 
ξι^^ Ιχι•ν Ην Καόχαοον. Έιι^ν βΙ ^ισ^6αλ^ν ές τήν 
]&χν6ιχ))ν, <1ίρ< τοΟς Σκύ€ας Ιστρατοικ^νμ^νονς. 
Ι1α\ ώς {β9θ)ντο &κι^ν7«« ιιβριτά^νοντ• ώς 1ς μά- 
χην * χαΐ α6τ^ τ> Ανκκαρβτάτηίο. Κ«\ μΑχην 
|λέν τιν« Ιινοιήβΐίντο Ιν ν|{ ΐΓαρ(5δφ« χχΐ ο4δλν κΚένΦ 
Ισχϊ Τ«μήρης έν τ?ί μάχτ^ ταίτ^• 

Μιτά (^ ώς έΐ(ηι»λ{Μτ•, τ]) ίη^ραίφ κΒθΐ| 
τηρετάφσβτο, χ«\ ΙμαχέσαντΟ χαΐ\ {ξ£χρου9αντο 
αύτΰν , ώτ(€ μτ^Τ δπ^σοΟν (ξκϊνβη αύΗν παρι• 
^ναι ιΓσω, χαΐ £σ6ά>Λΐιν Ις τήν χοΊραν. Κβι\ αύτο» 
^κ 8ιέφθ«ιρ< του ατρατιύματος αι^τον ο^ ολίγους (Ιβηι, «λβτοίΐνη Γβοΐλ νβΓβυβ Τβηιίιη ιηστβΐΜΐ, « 
(Ι«χΐΓ> ΗλΙιβηβ ιηοηΐ6ΐιι€8ΐΐΓ&»ιιιιι. υΐ)Ί λΐιΐβιη ΪΓπιίι 

86. 73 Ο^ί "^ 8ϋ€ρρ<}ηιηΐ »<1τ€ηΐιιιη Τβηιίπβ, 8ΐ*ΐ€ηίΐ 
ΊηΜπιυιιΐ, ρΓχΙη οορίηιη Γβοΐιψ. Ιρββ ΐ|ΐιο(|ΐιο Τβ• 
ιηίΓ<;• «108 ίη αοίθπι ϋ4ΐ€βΙ)«1• ΤΑπ^βηΙη «ηι^ηβΐϋβ €οηιπή8<τ« ρΓβτΚιιιη : ήβη 
18ΠΙ6ΙΙ νί€Ίΐ βογΗιββ ΤβιηΐΓββ, νοΓϋπι ρΓορβπιο- 
ιΐυιη κι\ηο πιιηβ 6λΙ ρυ^ηηΐιιιη. ΟβΜπο ουιιι τβ* 
^Ηοί €6(ίηίβ<ί(•ιΐ(, «Ιίο ρο8ΐ(^Γθ ίΐβΓΗΐη 8(1 ρτχ• 
ϋιιηι 80€Ήίΐ^βΙ)&ιιΐιΐΓ. Α()60 βυΐβιη ^ο^ΗI6^ ()ίηιΙ- ύ»^ Ίων ΣχυΟών. Μβιά ^, ώς ούχ οΤ^ς ίζ Ιγένειο ΰβηιηΐ δι^^^'^• ^^^ ρΰΠβΓβιιΐ ΤβιηίτβΗΐν ρίαπβηιιβ 
εΓβω χαρΣλΟβίν διαχίιίλυέμενο^, άιτήγ«γι τδν στροί» υΐ (Ι(^βρ6Γ8Γ6ΐ 80 Ιη ίρβΟΓβτη Γβ^ίοηβπι ^ηι^3^β ιλν, χα\ άν<χώρ€ΐ Ιχ* οϊχσ^. Του (^ Ιχιγινομένον 
βέρους, στρατιών ώς μβγίατην συλλ^ξα^, χα\ έπ\ 
Αίγνιη«« Ιν νζ» Εχων σιρχτεύεσθαι. Μετ^Ε βί συ- 
βτρέψας, ήλαυνβναΟΙις έπ\ Σχύθας, «ταθμους έλαύ- 
νων ώς μεγίΦτους. Κα\ ΙφΟη τε ^ έσ^αλών <ς τήν 
Σχυ$ικίιν^ χαΐ νυνέμιξε μο(ρ^ τινί αυτού έπΙ την 
Ιφο^ν έπ€(γομ<νους, χα\ αυμβαλών Ιτρέψατο. Ού 
Ι/ιέντοιγε &πβγένβτο, δ τι χα\ &ξιον λέγου, έν ταύτη 
τφ αυμβολ||. Οι γάρ ()} Σχύθχχ μ^γιστον δή τούτο 
€χουβιν άγα96ν, Ιν τ^ τροι:] αυΦτρεφ^αενοι, αύθις 
έλαύνουβκν ΙχΙ τους πολεμ{ο^>ς, ούΦέν τι χατ^Ε τήν 
τροπήν χαλεχ&ν ύφεατάμενοι. Μετά 6λ ώς ΙπΙ τ^ 
^ασιλ^α ΣχυΟών ήλααε, ηαρετΑςατ^ τε ε{ς μάχην. ρο$β6. €ΐ8(1β8 ηι>ιίιη8 ίΐιί ΤοπιίΗβ βχετείΐυί ΙΙΐ8- 
ΐα «81 λ δε^ιΗί». ΟβΙικΙβ οιιιη ηοη ρο886ΐ βιιρβΓίΓβ 
8η^ιι$ΐί88, ^ιβΓοίΐϋΐη 84)(]ιιχίΙ βΐ (Ιοιηνιη τβνβΓ• 

808 681. ^$ΐ8ΐβ 8α(6ΐη ΐη8«(|<ΐ6ηΓΐ 0<ηΐ$0Τίί)€η8 6Χ6Γ- 

οΐΐυπ) ςιιβιη ρβίαΐι ιη8χ1πηιηίΐ, ΜΙο ρι^ΐοΓβ ^Ε%^^ 
ρΐυηι 8ΐ8ΐπίΙ. Ροβίβ» ίηΚο €οη9ΐΓιο, ΐΓ&η8ν6Γ8ΐ8 
ΐΐίη6ΓϋΗΐ8 ρ«Γ8^έιΐ8 €ΐιι*$ιΐ8 ςυ8ΐιι ηΐ8χίιηοδ, Οηιηβπι 
ΐΗϊΗί 1βη>ρ€8ΐ8ΐ6ΐιι {η 5€)Ίΐΐ38 (Ιβηβο νοΠίΐ. Ε( φΐί- 

<Ι«ΙΙ1 8118 €6(6ΠΐαΙβ Βο^ΐΙιΜ ρΓ^ίΤβπίβΠδ, βΰ^- 

4ΐιί8ΐη Ιη{Γ685υ« «$1 : «Ι ιΙίιηΙο:ιτΐ8 οαιη η8 ηιιί 8(1 

8η£[ΙΙ8ΐί88 Ι«ΐ8η<ΐ88 ρΓβροΤϋΐΜηί, 6(18 ΤβΙΊΰΓβ ΟΟό- 

%\1 ; ηο<|Χ6 1(1 βη^ίΓκιηι ιηΠΗί» οιμιΙηγ. Ηλ Ιΐ8ΐ)βΜ 
ηιΟΓΡβ. δ(^ΐΗη ηβηκιιιβ ιηβχίΐΗαιη Ί9ΐ8ΐιι οοιηπιο- χα& ΟΕ Σχύθαι νύχτας άπεχώρουν ώσεί «ταβίους εΓ- γ ()ίΐ8ΐ6ΐη ΐΜΐιβιιΙ, ιΗ Ιη Γ(}|;8ΐη δβ οοιι?«η€Γ€ ρ<Μΐ• χαβι χα\ έχατ^ν. 'Ος Ιέ Ιπήει Τεμήρης διημερεύω•/ 
έπήλαυνβ νυχτ^« αύθις άιιεχώ^>ουν οΐ £χύΟα€. "Ωα- 
%Β Ιϊι τιντα κοιούμενος, Εχαμνε τψ Τεμήρτ) ό οτρχ•- 
τ^ς« χαΐ «ρ' ιχαλεΤτο ές μ^χην τών Σκυθών βαιΓλία. 
]|£τά Ιέ ναύτα ατρατοι^βίενσ^μενος ές τήν ύστερα^*• 
αν, καρλτάξβτο χατΑ Γλας. Τεμήρης βέ χαρβτάβσε- 
το έχΐ πολύ τέ ^άθος. Εχων 1ΐι\ τ6 Ιεξι^^ν ΧαιΙάρην 
9υν τοΤς Μασαγέταιςν έχΐ Ζϊ τ6 ε^ρώνυμον τ^ν παΐ- 
Ιλ αυτού Σαχρούχον βύν τοΙς Πέροαις τε χα: ^Ασατυ* 
ρ{οις» Χ2ΐ Χαταγίων **, ύβοι εΐηοντο. Έπε\ Ιέ συνέ• 
|«Γΐαγον Αλλήλοις τί στρατεύματα, χα\ έμάχοντο. 
λϋχης Ιέ χαρτερΑς γενομένης, ούϋν τι πλέον 
ίτ^ον <»1 Σχύθαι. Μ$τά Ιέ ώ; ώσ^μ&νοι είχοντο του 
Ιργου έντο«Μ•τερον οΙ Σχύθαι, ούΙ* ώς έτρέψβντο δίιιΐ, ρΓ3;Γιυιιι<|ΐΐ6 ονιη ΗοβΙβ Γ6(Πηί0([Γ8Γ0, ηϋιϋ 
ίηΙβΓίηι ρ«τίουΙί ίη Γυ$8 βυδίίηβηΐβδ. ΟβίικΙύ ουιη 
δΰγΐΙΐ8Π]ΐη Γβββιη «ιιΓβΐιΐο 8ΐιίιιιο ρ<ΐΐ6ΓβΙ, Ιοη{^ίιΐ8 
ρΓθ|;Γ68βυ8 08ΐ, βΐ 8(1 ρηυΐίιιηι βηοβ ίη$ΐη](1)8ΐ. 
8€7^(»8Β €ΐ(κΐ€ηΐ6{» ΤβιηίΗβ €οη$ίΚιιηι, ηοοίΜΓΠΟ 

ίΐίηβΓβ ρΓΟίφΟίΊ 8ΙΙΙΙΙ 8 €88(γΙ8 «]ι1$ 8ΐ8(Ιϋ8 αΓεΙ- 

ΐ€Γ οβϋΐυιιι α νί|ίηΐι. Ηογηπι νβ8ΐίςΐ8 (οίο ά'ιβ 86* 
ουίιΐδ ΤβιηίΓο», ΐ8ΐΐ()6Πίΐ (08 >8960ΐιΐ(ΐ8 6&1. Οαβιη- 
8<Ιιι»0(Ι(ΐιη ιγ'ΚυΓ 8ηνβ8 , &ιε 61 ηυπο ιιθ€(υ (1!8- 
€6(1(1111 δ€^ΐΗ:ρ. 113^116 Ιη$6(|ΐΐ6η(Κ $ΐυ(ϋο ||;Γ3νίΐ6Γ 
ίίΠί^βϋλΐΗΓ ΤβιηίΓί» ο•Χ(:π:ί(υ8• ΗΙιιο ιηοΙιιβ Τβ- 
η»{Γ68, 1δεγΐ1ΐ8ηιιιι ΓΟ^οηι Λά ρΓ.τϋ(ΐ(η ρΓθνθ€8Υ. 
δΰ^'^^^^ΉΓ• Ιον'ηηΐΐ'β (ΐο (Ιίβ ηιιί 8οηιΐ6ΐ)8ΐπΓ, ογιΓι- 
1168 βχρΙίεΒίιΐ, απνακίϋβ €0ιιΙγ8 ΤοηΓίΓβηι (Ιίημιιιιΐ, τ^ν Τεμήρεω στρατίν, Απετράττ^ντο, χα\ Απέβαλον {) ίη ΙαΓηΐ88 (Μ>1ΐ6€ΐί. Τ6πΓιγ65 «Ι ίρνβ ευοδ ίπ 8θΙβΐιι έν ταύτΐ) τ^ μΑχ|) οΰχ Ιλ(γου<. Καϊ Εκεσον έπέ 
του στρατού τών Οερσών ούχ Ιλ<γοΐ• "Ύστερον μέν- 
τοε, ώς ούΐέν Ε^τρασσον Σχύθαι μαχίμζνοι τφ Τεμή• 
ρε ω στρατφ, Ι^λαυνον ές τ^ πρ^σω έχ^μεν^ι, ώς έντ^ς 
^Ά^ ν^ΡΗ Μύς 96αλεμ(ους Απολήψιμε νο:• Ό μίντοι 
Τ^ΐχήρης σνστραφε\ς ήλβη^νι< τζ «ύτ^ς τά ΕμΛβ λιν 
γτνομενος, χαΐ ούτως Εφθη ές τέν}Τάνα?ν άφιχύμε• 
νο^. ΜετΑ Ιέ ταύτα ές τήν Ίβηρίαν την έ•/ τ^) Άσί^ 
ΑφεχΙμχνος, Απεχώρει ΙιΑ της ΚολχίΙος, τ&ν ΦΑσιν 
α^ού Ιια6Ας «οταμάν, τέν Απ6 ΚαυχΑσου ρέοντα 
1«1 Εύξεινον πάντον. Έα6αλώνΙέ ές τήν *Αρμβν(ων 6(Ιη€Η : 8616111 ιιΐϋΐΐίαιη 066ηρ8ΐ }ρ86. 1ιι (ΙιίΙγο 
€θτηυ 61ΐ3ίιΐ8Γ6ηι 6αιη Ιΐ855:ΐ{;6(Ί8 ροηίΙ. Ιιι 8]- 
ιιΙδίΐΌ 0ΟΠΙ1Ι βϋ(ΐηι δυιιπι 8»ηιεΙιιιιπ 6ιιγ8Γ(^ ]υ1»6(. 
ϊ\\η^ 3ΐ1()ϋΊ βαιιΐ ί'βΓβ», Αδ^γΓίί 61 01ΐ8ΐ8(;ϋ• ςηο!ςιιοΐ 
ιηΊΓιΐ8ηΐ6ΐη ΤβιιιΪΓβιη 86<|ΐιβΙ)3ΐιΐυΓ. €υιη ]9γιι υΐΓίη- 

(1116 8:ΐΐί8 ίπβΙΠΙΟΐΊ 6Χ6Γείΐ(ΐ8 Γ0Ι1Μ1ΓΙΊ&&6ηΙ, ΐ3η(1&ηι 

νβΙιβιηβηΓι ρΓ^εΙιο οοηιΐΗΐβδο, δο^ϋι•*» ιΐ6ς(ΐ8(|(ΐ8ΐιι 
νΊ6ΐθΠ8 ροΐίΐΐ 8<ιηΙ. ΡΓθίηιΐ6 ςιΐ8$ί ν{ ρΓορπΙ<%8ΐυΓΐ 
1(0816(1), οοοπΜΐιΐιΐΓ ίιι Τβιηίιίδ «χ6ΓοίΐυΜΐ. Ουηι 

911(611) Ι16ύ8Ί€ (ΐυίίΙβΙΙΙ (ΟΡρΟ 81Ι606ΐΐ6Γ6ηΙ, Γα|Αΐη 

ίη6υιΐ(, ρΐΰήηιίδ ίη 60 ρΓφΙΐο (ΐ68ί(ΐ6Γ8ΐίϋ. ΟοοΙ- ΝοΙυΙΦη}&Γ£;ίη&ΐ68• ** Χαταίων, α/, «ι « 143 ΙΑΟΝΙΟΙ ΟΗΑΙ.ΟΟεΟΝϋΥΙ Λ 141 'ϋΦΓΐιηΙ (ΐηοηηβ ηοη ρβϋοΊ "ΡβΓδ«• Ρο$Ιβί οιιπι ρΓΛ- Α χώραν, άπή)Λυνεν έπ\ Χε.οίτ4;.*'Απβπράνη δ| οϋτω Ηληιΐο ηίΐιί! βΙΒοβΓβηΙ γοπΙγλ Τβηιίη* «βΓοίΐιιιη» 
€{Γϋυιη<ΐΗ06Γ6 ρ&ηηΐ Ηοδίββ, υΐ «οβ ίηΐη Γβ- 
({ίοηβιη 74 €οη€ΐιΐ(Ι&ιιΙ. Υοηιιη ΤβηπΓ6$, οοςιιίιΙ» 
3€7ΐΙΐ)ιΓυαι ίπϊΐϋϋβ, ββΤιΙβηΐΊηπι ηΗΐΙανίΙ, αΐηπο βχ 
ίιιΓββίΑ ηψοΜϋ €ορί98 (]υ€6τβΐη$ίίΐυίΐ, ρποΓ^υβ &<1 
Τ^ηλίιη ρβΓνβιιίΐ. Γο&Ιο:ι ίη ΙΙ)6Γί3ΐιι Αβίκ (ΙβΙ^Ιυβ, 
ίΐβΓ ρ«Γ εοΙοΙΓκΙ**!! ίηΐβιιάίΐ, ΐΓ^η&ίιο Αανίο ΡΙιι- 
ΜΐΙο : ηυί 6ΐ εαιΐ€2&ο ιηοηΐβ Ουβιΐ9, νΑ(1ίΙ ΐη 
εΗΐίιιιιιιι ροηΐιιπι. Ταικίβιη ειιιη λΐΐι^ίβιοί Αηηβ- 
ιιίλΐη. ιηαίιιιαίο ιΙίηβΓβ Οι6Γ1»πι γβηίΐ. ειβΓ€Ίΐιΐ6 
Τ6Γ0 ηυβιη «ηηαΐυηι ίη δ^^^ΙίΑβ ιιιουογαΚ, ^^ανί- 
ΐβΓ 9Π1ίοΐιΐ8 οίΐ. Αηηο 8ΐ1)Ιιιηο ΙβΠίο δογίΗ» λ(1 
3ηη8 εοπγοίβικ, 61 υΙΙυΓΐ ΐ6η)6Γίΐ9ΐ6ηι Τβηιίηβ, 
ίιηρβίυιη (]6<]6ηιηΙ ίη Γβςίοηβηι ςυ» $υρΓ3 Αββγ- 

ΓΪΟ» ΟΟΐίΐΙΜΓ. Τ«•ηΐίΓ6& Γύί 900Γΐ)ίΐ8ΐ6 €03ΰ(ΙΙ8, 1β- 
({8108 Πΐίβίΐ <]ϋί |)6ΐ6ΓβηΙ ρλΟβίη. ΡΓΟίηίΐΙβίΜΙΙ ΓΟΧ 
ΤύΠΐίΓβΙ, 81 ρ8Χ (ΙΟΓβΙϋΓ, 6ΐ ίη Γθ6(1ϋ8 Γβ€ίρ€Γ6ΐυΓ, 

86 «(Οιιϋβίβπι Ιαητ.ΙΐΜΉΠΐ οαηι Γβ^β Οιΐίβο, βΐ ουπι 
αΗίν6Γ8Α δογΙΙίΑΓΜίΐι Α|;0Γ3. Ρ€β(1υ8 €Γβο ίοΐυπι 68ΐ, 
ςυο ]υΙ)€ΐ)ληΐυΓ 0830 Αΐηίοι 1ιο&ρίΙβ8ςυ6 ίηίΟΓ 86. 
ΟοιηροβίΙίβ Γβϋηβ ίπ Ιιυηο ιηοϋυπι δ€7(ΙιίΰΙ$, 

Χ:0βΙβ|γΠ3ΐη 8ηΙ)ί(;6Γ6 »β($Γ688υ8 681. Α(1θΓ(υβ 68ΐ 

1>^ηι&8€ηηί), 63η)ηυ6 υΓΐ)6ηι οΜιΙίοηβΙ αΓΟίηνίΐ. 
Α<1ιηονβη8 «ΙοΙηίΙο πιογο ηΐλοΐιίηαβ λ>6ΐΙί€98, ορ- 
ί«πι νί Γ(£(ΐ6 ϋίπρηίΙ , €ΐιιη ίϋί8861 ΐΗτΙβ ηΐΑχίηίΑ 
64 -ΓοΓιοί8»ιηβ ^ί1>υ8. Ηίη6 8ΐ)(ίιιχίΐ οαο ία'Μζ 
€Αΐη6ΐθΓυπι. ΠαρΓιβ ορίΐΜΐβ ρΙυηηΓΐ8 6χ 6> υΓΐ)6, 
ρτχά^ ιηυΐι» 61 (Ιίγίιί οηβΓ&ΐη8• ϋοηιιιηι Γ6πιβ9νίΐ: Β «ύτοΟ τΑ στρατεύμ«τ3 6ς τήν έτΛ ΣχύΟακς ναύτης 
Ιλασιν, Τφ (Ι τρ^τφ Ιτιι ιταρασχιοα^άμινοι οΙ 
ΣχόθαΙ, ώ; Αμυνούμονοι Ρ23ΐ>έα Τκμήρην, ήλασάν 
τι χοι\ (πέδρβμον χώρχν τήν ύπ^ρ τους *Α9συρ(ους. 
Έπρκσββύιτο μίν οόν Οντίρον ΐϊερ\ σπονδών ιζρ6ς 
τ<τ^ βΐΦΐλέα Τούοδίκω, χα! κρ^ σύμπζΦαν τ)]/ 
•Αγ«>ρΑν, Ιπιγ*μΙ«ν τι ύπισχνονμβνο;, χβ\ σινονΜς 
τκ έποιήσαντο, Ιφ* &ν ξένους τε χα\ φ(λους εΤναι 
άλλήλοις. •0ς ί& τά «ρ^ς τους ΣκΟ^α; χαβίστη. 
Ι^λαυνεν ΙπΙ Συρ(αν ΚοΠιην. Έλάσας βλ λπ\ Δαμα- 
•χ^ν, τήν τε π^λιν έιτο).(όρχιι, χοίΐ μηχανίις κρον- 
φέρων τφ τείχει, •ΤΧέ τε χατ3ι χράτος τήν πόλ'.ν, 
χα\ ήνβρατΕοδίνατο, κόλιν μεγίστην δή τ^τε ουσχν 
χβΐ εύβαιμονεστάτην» Καμήλους τε (ντιυθεν άπήγβ- 
γεν Ι; όχταχί^χιλίους τλς πάσας• Όλβον δή μέγ^- 
στον&ν ταύτη τϋ πΛει ληΐσάμενος, Ακήλαυνεν 6ΐίΙζω 
έπ* οΤχ€ν, λε(βν τε πολλήν χαΐ εύ^ίμονα Αγόμενος. 
Έπρεσβεύετο μέντοι χα\ πρ^ς τ&ν τής Μέμφιος 
βασιλέα , Σουλβάνον οϋτω δή έξΟχϋ>ς χαλουμενον, »«1 
ήξίου Κοέλης Συρίας ύποχωρησα{ οΐ, ώστε Ις σπον« 
δάς τε ΙΙναι αύτφ, χα\ είρήνην ΙπΥ τούτφ ιτοιεΤσΟαι• 
*0ς (Ι π(»οηέμποντ( ού ινροεχώρει, ήδη παρασχευα- 
σΐ μένος, ελών τε χα\ άνδραποβισάμενο; τήν Δαμα- 
σχ^ν κόλιν εύδ^ίμονα, Απεχώρει δι* αΙτί^ν ήντινα 
Ις τ^ πρ^σω του λόγου Ιών σημανώ. *0 δ^ τη; Μέμ• 
φίος βασιλεΟς χώρας τε &ρχει ούχ όλίγης, χα\ εύ- 
δαίμονος , άη6 Αράβων άρξάμενος , Σορ(αν τε 
Κο(Αην χα\ ΙΠαλαιστΓνην, χα\ σύμπασαν δή ΑΓγυ- Ι68»(08 (|υοςιΐ6 (ϋπιίβίΐ «(1 δοΐϋαηυιπ τ^^^νη Μβηι- ς ητον ύφ* αδτφ {χει• Βασιλεύς δλ χα6{9τατα• τ?^ς ρΙιί$, οηοι Ιιυ]ιΐ8ηιθ(}ί ηΐ3ηίΐ8Γΐ8 : •Γ606ηι ΤβηΓίΓβιη 
ρο8ΐυΐ8Τ6 ιϋ 8ίΙ)ί ΐΓαιΐ8ΐ ϋοβίββγηληι. Οιιθ(Ι 8ί Γ6- 
€6ΓίΙ, ΙιβΠυηι ρ8€β 56 ιηυΐ2ΐυΓηηι. Ιΐΐ ίβία ΐ€0:ι1ίο 
ίΓπίΑ ίιιίΐν 8ίΗΐ;*ΐ8 ιη&ηϋ 6ορ'4 6ΐ ϋίτίρηίΐ Βαηηβ- 
6ΐιηι, υΓΐ)6η) ορίϋυβ γί^βηίβηι. Τ;ιη(Χ6ηι (ΙΊβεε&δίΙ 
68 «!6 €8υ88 ςιι»ιη ιηΓη ΐΓαάβηιυβ. Ββχ Μ^πιρΙΓι- 
Ιί6υβ Γ6βίοηί ίιηρ6ΓΑΐ 8ΐηρΙΙ$8Ϊηΐ9β : αϋ ΑΓΑΐ)ίΙ)υ8 
ΙηοίρΙβηβ, εοβίβ&γπαιη, ΡαΙββίίηβιηι, ηβο Ι9ΐϋΐ6η 

Ιΐπίν6Γ88ΐη, 6ΐ ^Ε^^ΎΡ^^Ι'^ ^"0 ΙηΐρβΓίο ηΐΟ()6Γ2ΐΙΙΓ• 

Α866η(1ίΐ 8ΐιΐ6ΐη αϋ 1ιο6 ίη&ί£ηο άβουβ ΜβιηρΗί- 
ΐΙεΊ Γ6{ηί, οΓι 6χ 6λυ89. 0υοΐυ8ΐ|υΐ5ςιΐ6 ϋβ πιηη- 
εΙρίοΓϋΐη %τ^ί^6 Ιη ί8ΐ8 ΓΟ^ίοηβ νίπυΐΐ 8<ΙΙι%Γ6ΐ, 
α Γ6|;β ία ηιΐΐίΐυηι 0Γ<)ίηβη) ΐΓαη&Γ^ΓΐϋΓ Ηί (Ι6ίηϋ6 
Γ6|;ί8 88ΐ6ΐΙΐΐ68 Ιΐ8ΐ>6ηΙυΓ» ηιιιηβΓΟ 1)ί8 Πΐί1ΐ6, 6( Μέμφίο; χα\ της &ρχής ^σδε τρόπφ τοιφδε, *Οσο( 
των Ανδρατιόδων αρετής τι μεταποιούνται, Ιν ταυ- 
τΐ) τή χώρςι ύπδ βασιλέως χαθ{σ:α«/ται Ι; τους 
στρατιώτας. Είσ\ δέ οΐιτοι δορυφοροΟντες βασιλέα 
Αμφ\ του; δυσμυρίους, Μα^αλουχιδες χαλούμενοι. 
*Απ^ τούτων δΙ όσοι επίσημοι, Ιπ\ τδ χατεργάζε- 
σθαι δτιουν των ύπ6 βασιλέως τεταγμένων, οΐτοι 
Ις τας Αρχ3ις χαταβραχΙ) χαβιστάμενοι, έπ\ μεί- 
ζον χωροΰσι τύχης &μα «οάπ\ βασιλέως, χα\ Ις τΑ 
πρώτα τιμής άξιούμενοι, έπΙ τους χαλουμένους Μβ• 
λιχαμηράδας χαθίστανται. Αφ* ών δή της χώρας ίτζ 
αυτήν ήδη χωρουσι τήν βασιλέως χώραν, χαΐ 4 πι τήν 
τΙ^ς Μέμφιος Αρχήν, χα\ συμπάσης τής τε ΑΙγύ• 
πτον, Αραβίας τε χα\ Παλαιστίνης, χα\ τών Αλλων Ι|>ιη8ΐυΙΐΗί68 ηοιηίη&ηΙιΐΓ. £χ ίΙΙοΓυηι ιιυιηβΓΟ Β άρχων , δσαι ύπ^ τούτφ τφ βασιλεΐ τΑττο*^χ<. €|Ηοΐςυοΐ ρ6Γ6κπηί ειιηΐ, ^ά τβ%\& οίΆαϊ^ ροΓίί- 
€ΐ6πϋ8 οπϋηαηΙυΓ. ΙΗ ρβοΐαΐίαι 6ΐί&ηι «ϋ η)&- 
βί8ΐΓ&ΐυ8 (Ιί^ηίΐαΐβπι 8806η(ΐ6ηΐ68, ηιβΙίοΓβηι ί2Λ\' 
ιΐοηι >886(ΐιιιιιιΙιΐΓ ΓοΓίυη&ηι : «Ι α Γυςβ ίη ηι;ιχί- 
ιυο Ι)οηοΓ6 Ιι;ι1)ίΐί, ρΓΰΒΟείυηίαΓ ίΐβ ςηί Μοίίοα• 
πΐ8Γίίΐ9β ηυοΰυρ^ηΐυΓ : 6χ 4υοηιηι τβ^Ιοηβ ί1- 
Γιοο ρ6Γν6ηίυηΐ 8ϋ Γ6{ίοη6ΐη Γ6|ΐί8• 6& Λά Μβπι- 
ρΐιίΐίουπ) Γβ^ηϋοι, 61 3(1 ίηιρβηυιη ^Ε2)^ρι^ Α$ί»• 
«ιυο, ηο€ηοη 8(1 Μίθ8 ηΐ8{ί9(Γ8(υ$, ιιυι 8υΙ) Ι$Ιο Γβ^β 
75 ^^'"^• Μ(:1ϊοαηΐ8ΐΙ<ΐ3( 8υηΐ ρπηοίρ68 νί/ι, ςιιί 8 
10(6 οΐ'63ΐί ρΐ'χΩϋίαηΐϋΓ ίηϋΙ$πίβΓίΙ)υ& ορρίιΐίβ. ΙΙίϋβ 
ΜβηιρΙΓιβ ((ΐηβί 6ΐ Α1θ8ΐΓααι) ηΐΑ2ΐιίΐϋάίη(ϊ ίιοαιί- 
ηηη)({υ6 ηιιιΙ(ίΙη(1ίη6 Ιοΐίυ$ ΟΓϋίβ ηιΐιο» ΓαοίΙο 
ςχδυροΓαΙ. 13γ1)Ι5 6]η$ 8ηιΙ)ίΐϋί» αηιρίυοίί ογ $ορ- Μελιχαμηράδες ε1σ\ν άρχα\ ές τάς πόλεις, τά; ύπ^ 
τήνδε τήν βασι>^ίαν επισήμους, Αρχοντες χαΟι- 
στΑμενοι ύπ^ βασιλέως. Τήν δ^ πόλιν ταύτην τής 
Μέμφίος μεγ{σ;ην δή πασών τών χατά τήν οίχου- 
μένην πόλεων Ες τε τήν Αλλην ευδαιμονία ν, χα\ τλ 
τΛήΟο; τών Ανθρώπων. Ό τε γάρ περίβολος ταύ- 
^η? ^ή( Χ<^ρας Ις έπταχοσίου; ^μάλιστα στα- 
δίους διήχων. ΕύνομεΓται δλ κάλλιστα πασών 
δή ύν ήμεΙς Γσμεν πόλεων. ΟΙχίας δέ Ιχειν χαλ- 
λ(στΐς λέγεται έ; τάς πεντήκοντα μυριάδας. *Ρε1 
δ^ διΑ μ^σης τής πόλεως Νείλος ποταμδς, χρΑ• 
τΐ7;ον Οδωρ παρεχόμενος, ^έων άπ^ "Αργυρού 
βρους. ΑΓγυπτον δέ σύμπασαν αρδεύει ές τά κάλ- 
λιστα Χ2τά τ^ς διώρυχας ύπ6 τών έχασταχή χ•ο. «45 ΒΒ ΗΕΒϋ8 ΤϋΠΟΙΟΙδ 1\Β. III. 146 

ρων χ«τ£3χευαιαμέν<ι>νι ώ^τ• τ^^ν χιίιραν άρδευβιν ^ (ίη|^βυΐ3 3ΐΑ(1ί2. Νοο ηονί υΓΐ>6η)ηα3β|ΐ)6ΐίοηΙ)υ•βιι• έκιτη&^ως ίχζιν. ΟΙχοΰσκ δλ ταύτην τήν χώρβιν 
Μ6νο•(λΙ1τχ(0 χα\ *ΐΑχωβΙιαι, Εθνη χι ούχ όλ{γα• 
χα\ των ϊς τήν του Ίηοοΰ του β€ου θρησχ<(αν, τε- 
λούντων τβ χαν φρονούντων Αλλων &λλη* ο&τκ χ«τά 
τοίις *Ρωμ«Ιους• ο&τ< νατά τά "Ελλησι δι2>γμένα 
Ις τήν θρηβχιίαν φρονοΟντβς * άλλ* δσοκ μίν (Ισιν 
^Αρμένιοι ηλϊΐβιοι Ανί τ^^ν χώραν ταύτην, Μονό- 
6£λήτ9ΐ €ή χα\ *1αχωβ1ται χα\ ΜανιχλΤοι κάμπολ- 
λοι. Διήχιι (λ 4 χώρα τοΟ της Μέμφιος βασιλέως 
Γ.κ6 Λιβύης ίς τι π^λιν Χαλεπίην οΟτω χαλουμ< 
νην χατί τΙ^ν Άσίαν. Νομίζεται δ* ούτος ό βααι- 
λευς, ύπ^ τε των Ιν τή *Α9(ςί Ιθνών, χαι 0π6 των 
τής Λιβύης, χα\ β)] χαΐ ύπ6 των έν τ^ Ευρώχη, ιηαΓίιηι (Ιοιιιογμιιι Ιι.η1)6ΐ. υτϋοιη 黀ϋί9ηι ίηΙβΓΜ- 
^ΛX Νίΐιιβ Οιινίιΐ5« 2^021111 οριίιη&πι βι ββΐΜϋβΓΓίιιιαπι 
ηυιΓι&ΐΓ3ΐΐ8, 6Χ ηιοηΐβ ^τ%^^ο &€&1ιιη6ηβ. ϋηίνβΓκιπι 
^ε£;^ρι^ Γί^ίοηειη ριιΙοΙιοΓπιαβ η^;»!, Γο&»ί$, ςυ» 
&ίη2ΐι1ΐ8 Ιοεί$ (Ιυηΐ, α(1ιηί5$υ». Ηίηο Ιογγ» ο& υΜ• 
(\η^ Γοηιιηο(1ί8 Ιιηβ ϋυπιβοΐ^η ροΐΰ$ΐ. ΑβΓι^ίοηβιιν 
ίβίΛΐη Ι6π«η1 ΙΙοηοΙϋβΠΐχ θΐ 42€οΚ>ίΐ«, (|[6ηΙβ• Ιμικ^ 
6χίρ2?. ηο{;ίοηβιη (ΐυί(1θΐη ^€ΐυ ΡΠϋ Ββί «β Ιβ- 
ιι^Γ6 (Ιίϋΐιηΐ : αΐ ρΙιΐΓίιιιαιη ίρβί ϊιι&ογ ββββ Λί%- 
«οηΐίυηΐ, ηοΰ ΰοιιεβη&αιη ρτβΒβίΑηΐ ίη ΓοΙί^Ιοιιί» 
η<ΐφΌΐίο νοί 6Γ2εί$, ν6ΐ Βοπι&ιιί•. ΡΙαηιηί Λν- 
ηιβηί ίιι Γοκίοηβ ίβΐβ, €ΐίαιη ΜοηοΙΙιβΙίΐη βΐ Ιμο- άρχιερεύς τβ χίί ές τ4}ν θρησχείαν αυτών, χα\ τ^^ ϋ ^^^^ ιιβεηοη ρίαππιί ΜΑηίΰ1ι»ί 1ιΐι5ίΐ<ηΙ. Εχ Ις τους νόμους τοΟ Μεχμέτεω, παμπύλλων αύτου 
ταύτΐ) (ιδασχομένων τβ•4ς της θρησκείας αυτονό- 
μου;, χα\ ώς Από των παλαιοτέρων Αρχιερβύς ίλ 
ΙνομΙσθη , χα\ γράμμασι τοΙς τούτων άποδε(χ*/υ- 
σβαι Αχριβέστατα (ή τ^ν τοΟ Μεχμέτεω-νόμον. Τ6ν 
Λ τάγαν Ιησού χατά τήν Πάλα ιστ (νην χιτίχοντβς, 
μέγα τε ΑτΓΟ^έρονται χέρίος, χα\ βρχοντε; μέγιστο» 
Ο) του βασιλέως οΓχου Ις φυλαχ4}ν του σήματος 
«α6(ατανται• Διήχει βλ Αίγυπτος &π6 Τύρου της 
*Αλεξανβρε{ας Ίς τε Ότουρέαν χώραν έπ\ σταβίους 
μάλιστα πη' •''. Ό δΙ Νείλος, ό της ΑΙγύπτου πο- 
τ«μ6;, λχβιβοί ές θάλασσαν πρ^ς βο^^βν Ανεμον 
χατΔ *Αλεξάνβρειαν της ΑΙγύπτου. Εντεύθεν &ρ* 
χεται ή Παλαιστίνη] βιήχουσα Ις τε έπ\ Κοίλην ΙβηιΙίΐΟΓ »υ&(Μΐι Μβππρίιίΐια τβ^ίβ Γ«κίο « Ι.ί1>]τα- 
υβςιΐο 8ϋ Πΐιαίορΐαιη (71) ιΐΓϋβιη Αεί». ΡΙιιΗηιερ ίο 
Λ&ΐΑ 61 ΑΓΓί€3 ΕυΓοραςαβ β6ΐιΐ6« τθοβΓΑοΐΟΓ ίεΐιιη» 
Γ6(||;6ηι υΐ 8&€βΓ(1οΐ£ΐη, ίη ϋβ ςα« αϋ Γβϋ^ΐοηβιη 61 
ΜβεΙιηιεΓιβ Ιβ^θΐϋ βρβΠαηΙ : ρΙυΓίηιί ΐ)3ΐιΐ(|ΐιβ ίεΐΐιί• 
ΙιΧΓβηΙ ςυΐ οροΓαπι ϋβαιΐ ΜβεΙιιηβϋ» ΐ6|{ίϋυ• άϊτ 
8ε€η(1ί8. ΕΐΐΑΐη αΐ) αη1ίςιιί8 8ΐΐ£6Γ<1ο& Ιι&1)ίΐυ8 681, 
αΐ ςυΐ 6]υλ ^οηΐίδ ΙΊΐΐβΓίβ ΜβεΙιιηβΓι» 16^68 8€ΐΐτ 
Γΐ88Ίηΐ6 οχρΐ2η2Γ6 ρο886ΐ. δβριιΙεΓυπι Ιΰβα 8ΐι1» 
ρο\ι•!<(αΐε ίδΐίυε Τ6%ϊ% ίη Ρα1;ΐΐ8ΐΊη& 8ίΐυιη 66ΐ, υηιΐο 
ρΙαΓίπιυηι Ιποπ 6ί 80€€()ίΙ• Ουείοϋίβκ 1ιυ]ϋ8 86- 
ρυΐεπ νίπ (Ιβ ίαηιίΐίβ το^Ιε ίΙΙυ8ΐη88ίη)ί (1«$8ΐίη8η- 
ΙυΓ. Εχίεηϋίι ββ ^Ε^^\*ι\ι% 9ώ ΑΙβζΑηιΐΓία 61 Τ^γο 
ιι§<μιβ Ίιι ΙΐιΐΓβαιη Γβ^ίοηοοα είχΐϋβ ιηλχίιηβ 88. .Νί- Χυρίαν. Ένταύτ{) βέ Ιστι τλτου Κυρίου Ιησού ση- 0.1υ8 ϋΐίβηι Ουνίιιβ ^£§]ΤρΓι 6χ1ΐ3ϋπΐυΓ ίη ιη&Γ6 τβτ- μα χατΑ τν Ιεροσολύμων πύλιν, ή δή χατέσχαηται. 
Κα\ Λζα% μίν πχράλιαι χώραι * Κοίλη {λ Συρία 
βιήχει £π\ *Αραβίαν 1π\ τ^^ν έρυΟράν θάλασσαν τψ 
τερ^ 'Εοι Ιβντι. Αιαβάντι βέ τήν θάλασσαν, ψάμ- 
μος τε βέχβται αυτού ταύτ|^ βιαπορευομένων έπΙ 
τ6 βήμα του Μεχμέτεω. Αύτη βλ ή χώρα βασιλέως 
της ΙΙέμφιος οΟσα* πρ^ς βλ χα\ ή ^ινίχη. Δύναμις 
δέ Ιστι τφ βασιλεΐ τφβε χατά θάλασσαν άςιόχρεως, 
Ινθα β)} λφίβταται Σάμος πλοΙά τε χα\ τρίήρεις. [Έχ 
το^ς χστασχευάζει ] »• Κύπρον τε ύπηγάγετο , 
παΐ λπΐ *Ρββον χα\ Κύπρον τιέμψαι τά τε πλοία 
χαΐ ατρατβνσΐιναύτοΐς. Αιαπλεύσας βλ τήν τε πόλιν 
άπολιόρχει, χα\ τήν νησον ληΤσάμενος, προσέβα- 
λε ?« τώ τείχει έπ\ ημέρας Εχανα 
προύχώρει ή τής πβλεως α?ρεσι 805 ΒοΓβαηι νρηίηπι, ]ιιχ(8 Αΐ6χ.ιη(1π8αι ^£|7ριί. 

Ηΐιιε ίποίρίι Ρ»Ι.τ5ΐίιΐ3, Ι6ηϋ6η8 υ8ςυ6 8«1 ^^Β^68^• 

ΓΐΑΐη. Ιη Ιιαε Γο^^ίοηβ ^ΰ8υ 66ΐ6ΐ)ΓαΐαΓ 86ρυΙαΓυη, 

βίΐυιη ίη υΓΐ>6 46Γυ8Αΐ6ΐη, ηυ» ιΐ6Τ88ΐ8ϋι 68ΐ 6ΐιιιι 

ηΐ8πΓιπιί8 Γ6βίοηί1ιυ8• 0(Ε\€&γτ\ζ ρ^ηιϋΐοΓ Ιη Αγοτ 

Ιιίαιη ιΐ8ςιΐ6 α(] η)αΓ6 ΒαϋΓυσι» τ6Γ8υ8 Ογ16»16ιιι 

ίΐ6Γ Γΐοίβηΐί. ΤΓ&η86υη(6πι ίιΐ ηΐΑΓβ βχείρίΐ λΓβη» 

ν8$Γαα8, ηιΐ;6 8ΐιρ6Γ9η(ΐΑ 681 ρ6ΐ6ηΓιΙ)υ8 8€ρυ1εηιιη 

ΜεοΙιιη«Γΐ8. Η«ο 681 Γ6|;ίο Μβηορίιίιίά Γβ^ίε, €ΐιί 

3ά(ΙίΐιΐΓ α ΡΙιωηίαα. ΕεΙ Ιιυίο Γβ^ί ςυοςαβ ίη ηι»- 

π ηιηχίηια ροίβηΐί^. 38πιυ8 6ί 8υρρ6(ΙΙΐ8ΐ η&¥68 61 

ΐΓίΓ6ΐη63• €](ρΓυηι ευϋο^ίΙ. Ν8Τ£8 ηιίΐΐτηε αυηι 

ηϊίΓιΐίΙ[)α8 8ϋν6Γ5Μ8 ΙΙΙιοιΙυπι 61 ΟγρΓοαι, υίΐιβιιι 

/άς* χα\ ώς ούβλν «ν οΙ)5ί(ϋοη6 »ίΙ11χίΙ. Αοΐίε αυΐ6πι ρΓ£(1ί8 6χ ΙηευΙβι 

ς, άπεχώρησεν <π* ρΙυππιί8 , 76 ^^^4)^^^ άίβΐιυβ ορρα^ηαΐίοηί ίηίβηΐιιβ οΓχου. Τήν μ^ντοι Κύπρον ύπηγάγετο, χα\ τ4ν τ« 
97σιλέα Κύπρου άγοντα, φχετο. *Αφ* ού βήτα χρβ- 
νου φβρον Τ€ λπάγει ή Κύπρος τφβε τφ βασιλεΐ. 
ΔοχεΙ^βΙ ή ν!}σος αύτη ύπ^ τβνβε γενέσθαι τίν 
βασιλέα τ% παλαιβν. Κ£λτο\ βλ ώς έιφίχοντο λπ\ τδ 
τοΟ *1ηοού του θεού σήμα, βουλώσαμε νοι τήν τε 
νησον ταύτην, ύπηγάγοντο σφίσι, στ<$λον επαγόμε- 
νοι χα\ βύναμιν άξιόχρεων. ^ΐυί χαΙ Ένετο\ Άμα- 
ρίτην πβλιν ε&βαίμονα χειρωσάμλνοι, έπΙ συχ\6ν ίηίΐ : ςιΐφ €ΐιιιι ραπιηι 8υ6ε6(1βΓ6ΐ, 2ι1μΙιι61ο 6Χ6γ- 
οίιυ (Ιοιηυιη Γ6ν6Γ8ΐΐ8 οβί. Ογρπιπι ςιιίιΐβιη βαο ίιη• 
ρ6Γίο 8(1]υηχΙΙ, εαρίο 6]υ8 γ6^6 : 61 βχ 60 ΐοηιροΓο 
€νρπΐ8 λΐ6ΐηρΙι11ί€0 Γ6|;ί ΐΓΐΙιυΙυιη 8θ1νίΐ. Ουίη 
]&πι οΓιιη ςυοηυβ ίβΐϋιη ίιιβηίαηι Ιιυί€ γο^Ι ρΑπιίε- 
86 :ΐΓΐ)ίΐΓ0Γ. ΥβΓυιη β2ΐΠ1 υΐ 8666βΜΓυηΙ &(1 1ι*8υ 
061 86ρη1θΓυηι, ίηβυΐΑνλ: 68!ΐι Ιιι $6ΓνίΙιιΐθΐιι Γβϋλ- 

€1;ΙΙ|| Γ6ρβΓ6. εΙθ886ΐη ρ3Γ8η(68 ΐηα{{η8ΠΙ, νίΓ08(]Η6 

1)80(1 Γθΐ)ΐοηιη6ΐΐ()38• Εο ιηοϋυ 6ΐ Υβιΐΰΐί ΑιιιαηΜίι ΝοΙϋΙφ πιαΓςίιιβΙοβ. (71) ΑΙβρίηιη. • • *^ ίϋ^ (οηε ιιαιηιΐΝ^ $ΐα4Ί"ΤΗψ. ι/ι ιή^ιι* πϋΐ. (I€^Ίίι€^αία^. Ιη Β, αΙ ιη ο* ^Ί'η οΙ. ίιι,Ιιιια ά^^ΗΛ^^ 147 ΧΑΟΓΠα ΟΗΑΐαοαΟΝΟΥΙ,Λ ύί 09) ϋΛβη οριιίβηίασι οοοη|ΜΐηΙ(••, ϋία βληι Ιε- Α τίνα χρίνον ειαχατβΤχον , όρμητή,οίον τής πρ^ς ηιιβΓ6, 1)1 ροΓίιιιιι &(1 ^£^(^ρι^α^88 ηιβΓοββ εοιηιηο• 
ιΙ'ϋβίιηυιη. ΗίιΐΓ. ϋΐιοοββ&ιοηβ Ιοη^9 Γΐ'ΐ^ββ ΟαΠο- 
ηιιιι ι»ΐΊ ίηιαίχ ρΓ«Γυ6Γβ. Εΐίιιηι ΑΓ«1)β8 Ι)(ΐ)ΐ]$ ίη- 

8Ι|Ι« ρ3Γΐ6Ιϋ (ΡΙΙβΙΐΙ, ΒββΠΟΐΙ ΓΙΐ»ΙΙΐ&ςΐΙ»ΐ3ΠΙ 11Γ- 

Ι'βιη ορί5ιι< ΟοΓΡΑΐοπ). Εΐ »Αη6 ΜβπιρΙιΊιίεο «Ι 
Λ1ι^γρΐϊ9€0 Γβ^ί 1)θΙ1υηι ββΐ «ϋτβΓίαβ ΑπιΙιββ 61 
ΑΓγο8, ρΓβρΐ6Γ Γοςίοιιίβ ΙίιιιΙΐ£8 ιιβ(|υ6 (Ιίδδ'κίβηΐββ, 

«*Ι ίθΐ£Γ €Χί^ΤΛ 61121» ΙΙίαπίΙβ 0θη5£Γ6ηΙβ8. Ει (](ΐΙ- 

ιΐθπι ΟΙιβΙβρία υΓΐ)3 β]η8 ίη Αβια ιη^ιι^η», εΐ ϋίτεβ 
ορυηι, ιηβΓΓββ ρΓχΗεηβ Αβί» «Ι ΑΓ8ΐ)ίχ. Εςυοβ 
ίίΒΐλ ^<^β^ο ρΓθ(!θ€*η ροΓΓ]ΐΐλΐη |;οιι<ϊγο808. Εκίαηι 
•^ίΤΡ*"»» ηΜηοη βα τίβίο ςιι» νβΓ8υ8 υΐ)]Τ3ΐη 

6Ι€Ι1ΓΓίΙ, Ιτ'ΐ^Ιΐίΐ 6^008 (;βηβΓ080$, βΐ ΟβΠΙβ- ΑΓγυιττον ϊμπορίας αυτών. Κα\ τ& ΙντεΟθβν &πλ 
Κ•λτών βασιλείς {ιαγ£ν^(χ«νοι βασιλεύουσιν έν ταύ- 
τυ τβ νήβψ. Χίμονται μέντοι χα\ οΐ Άραβες μ^- 
ρος τι τής νήσου ταύτης, κα\ πΛιν Φομαγουστην 
ΧΛλουμίνην •». Τω μ4ν οδν βασΛεΙ Μέμφιός τε κα\ 
ΑΙγΟιττου ηόΧιμός τέ έστι πρ6; τους έντ} Αραβία, 
χι\ «ρΙς τους άπ^ τής Αιβύης, διαφερομίνου; ττερί 
γ1}ς δρων , μαχεσαμένφ τά τε άλλα. Κα\ ^1; • Χαλί- 
πιον <έ πόλις αΰτψ έν τ^ Άσ(α μεγάλη τε χαΐ εύ- 
δαίμΐύν, χα\ ι μπορ (αν παρεχομένη της τε Ασίας, χα\ 
ΑΙγύπτοο, χα\ *Αραβ(ας* ίππους δΙ έχφέρει ή χ^ίφ» 
αδτη γενναίους. ΔβχεΙ δΐ >?α\ ή τε ΑΓγυπτος χα\ 
ή ΐτρ6ς Λ(βύην χώρα φέρειν Τππου; τε άγαΟους χα\ ]θ8..€Η3ΐβρί.«ηι ιΐΓΐιβηι 8ΐιο (Ιοιιιϊηιο 3(ί]β€ΐΙ Τβ- β ^^ΛΙ^ή^^^ί• Τί;ν μέντοιΧαλεπίηνπόλιν Τεμήρης, 2τβ ηιΐΓβ», οηιη αηηη Μβτηΐ 02ΐη2ΐ8€0 : βΐ $ιι1)8οΐ2ΐ 
ΟοΒίρβ^Γΐ» ηοΗ ιηοϋίο Γβί;ϊοηβ, (Ιίβεββ&ίΙ Ιιιι]υ8- 
ιηοόί €808» ιηο(ιΐ8. Νιιιη εΐιιιΐ&^ί» τβι, ιιηυ» όβ 
ηηιηβΓο ηονθίη <1π€υιη, εΐίαιη ΙΐΗΐίββ ίιηρεηίαίιαΐ, 
Ηίο ΑΓΑίβηι ΐΓ8]φοίι, ΤβϋΐίΗβςιιβ Γβ^ίοηβπι ψαδ- 
(αη8, ηΐλΐιοίρΗβ €βρ|}8 ρΙυΓίιηιβ, ιίοιηιιιη ΓβάϋΙ. 
Ρ^ηια 681^ βιιηι ίη &πηΐ8 Ιι»()ΐιΐΗ8β οΐΓΰίΐβΓ ςιΐ3()Γ«- 
β'ηιΐ8 οΐ Γβηΐυιιι ιη;^8(Ι«8 Ιιοιηίηυιη. ΤβιηΐΓ68 αιι- 
Ιβηι Γβ^Ιοιιβ 6Χ€6<]βη8 61 ηϊΐίΓΟ Ιοϋα ΟΗαΙΐΐ^ΊοΓυιη 
Γ6|1ο»ί ίΐοΐιίιιια ΠΓΐη3ΐΐ8• ςυαηο οβΙβΓπιηβ 1ιθδΐ6ΐη 

•ΙΜ604ΙΙΙΗ 681 : ΠβΟ 611111 ΤβΙ Ίπ Ρί*Γ$3ΓυΐΙΙ, ν6ΐ ίη 

(^ηάΐοηιπι Γ6^πο 1ο(ϋρΪ8θΙ ν»ΙυίΙ. Ηίη€ ΐ6({&ιίοη6 
ηΗ892^ 1)6!1τιη) ρ»Γβ ιηαΐ8ΐυηι 68(» €ΐιιη ίη βιιίιηο 

9{ίΐ8Γ6ΐ, Ρ3]8ζίΐ! Αη)υΓΜί8 ΟΙΊΟ :^'ΠΙΑ ίηί6ΓΓ6 1ιο- 
«ίΐί•. Ρ:ΐϊ 8υΓ6Π1 Ιΐ86 €θη(Ιίΐίθη6 (ΪΟΠΐρ08ίΐ3 6δί, 

ϋΐ 1ι-ί1)τυΐιΐίη ηΐ3^ηιιιιι ςίΜίαηηίδ ρβηιΙβΓβΐ ρΓο 
1191888^6(9 ηιαι Γ6(;ίοη6, (|ΐηιηί) «ηπίβ βηΙΐρ^οΓβι. 
>ΐ6ΐΙ«ιηι 1)06 υΐ ίηΐ6Γ66()6ηΐβ ΓοΒ^βΓΰ Γιιίΐ δορίκιιη, 
."κκήιϋι υΐ 68088»! (Ιυευηι ΙπΓεποπδ Αδίχ δΐΐδοϊρο- 
Γ6Ι. Υ6η6Γ8ηΙ 6η{η) ηιιιη6Μ> είΓεΐΐβπ 66η1ιιιη, βΐ 
Μ6ΓιΙιη6ηι ιιγΙ[)οπ) 3ΐΐ8ρί6ϋδ 'Ρα].ιζΊΐΐδ οΙ>ί}Ι(1ίοιιβ 
€ΐΓ6ΐιιηιΐ64ΐ6Γ2ηι.. €οπιρ3Γ3ΐο Η3ςυ6 (μιαιη ροΐυίΐ 
βχ6ΓσίΙιι ηΐ8χίιπο, ΙιοδίΠί 3ΙΙΪΙΙΙ0 ρΓοΓεϋΙιιβ 6δΙ 6οη- 
ΐΓλ.-δ6ΐ):ΐ8ϋ:ιηι, ΟηρρΑίΙοϋΐΰΡ ιιι5ι:ιιι ορίΐιιΐδ νίβ[6η- 
Ι6ΐη : ηοίβ φΐοηίΐια), ιι( 8ρρ8Γ6ΐ, Π'^ίβ Τιιγοο ηιιιι 

8βΐ!68 Γ6ςΐ3 6Χ«(ίΐίΐ. Εΐ 1ΐ30 6111111 »ΐη6Α ρΓ0<ΐ6ΙΙΙ1- 
168 Τ«Γ6ί, δυ1>6{6Γ6 77 |•β&•00«1» Αδί« ΠΟΠ ΚΙΟ- 

«11*6808 πδ'ΐυβ λ(1 ΗβΙΙβδρυηΙιιιΐ) : 61 ]8ΐη ηΐΑ^ιια 5ί) χα\ έπ\ Δαμασχ6ν έστρατεύετο, ύπηγάγετο * καΙ 
Κοίλης Συρίας ούχ δλίγην χωράν χαταστρεψάμενος 
άκεχώρε( δς* αίτίαν τήνδε. Ό γάρ δί; της Κατα- 
γίης βασιλεύς των εννέα καλούμενος, ούτος δ* &ν 
»α\ ό τής Ινδίας βασιλεύς , διαβάς τ6ν *Λρίξην, 
τήν τε χώραν ϊΐίί^ραμΛ του Τεμήρεω, χα\ άν$ρά• 
π•^ ώς πλεΐατα &πάγων, φχετο αύΟι; Ιπ* οίχο;ι 
άίΓοχωρών.Ήγαγε δΐ στρατόν, ζ λέγεται, ές τεασα•. 
ράχοντα χα\ εκατόν μυριάδας. Τεμήρης δλ ώς 
ήλαυνε τήν ταχίστην, τής μέν χώρας ύφιίμενος, 
τφ δ^ τείχει έπείγόμενος διαφυλάξαι δσα τβ ήν 
α6τφ δμορουντα τήν Χαταΐων χώραν , χα\ έν τ|^ 
Ηερσών αύθις χα\ Καμδίων * άρχ!) ουκ ίφΟη χατα- 
λαβών τόν βασιλέα. Εντεύθεν διαπρεσβευσάμενος 
^ σπονδάς τε έποιήσατο, έν νφ (χων έπ\ ΙΙα(αζήτν| 
τδν *Αμουράτεω στρατεύεσΟαι. Έποιήσατο ουν 
σπονδάς έφ* φ άπαγε ιν φδρον Ικανών ύπίρ τής των 
Μασαγετών χώρας, ήν χαταστρεψάμενος είχεν. *(1ς 
δΐ πρ^ς τούτον σπονδίς τε έποιήσατο, κα\ είρήνην. 
ξυνηνέχθη αύτφ τά ές τους άπό τής κάτω *Ασίας» 
Τούρκων ήγεμδνας άφΤχθαί τε παρ* έκατον, κα\ τά 
περ\ τήν Μελιτήνην έπολιορκήσαντο ταύτην τφ 
Παιαζήτ^ . Παρασκευασ&μενος δέ στρατών μέγι- 
στον, ήλαυνεν έπ\ Σεβάστειβν» ιιδλιν τής Καππα• 
δοκίας εύδαίμονα. Δοκεί δέ αδτη ή πόλις βασίλεια, 
γενέσθαι τού πρέτερον βασιλέως Τούρκων , χα\ 
άπδ ταύτης ορμώμενους τους Τούρκους τοπαλαι^ν 
χώρας , ύ πάγου μένους ' τής τε * Ασίας ούχ όλί- ηίληα 9<Ιν6ΐιί6ηΐ68, ΙπΰυΓβίοιιεηι ί^ΐ'βτβ ίηΓ6{(ίοη6η» |ν γην, εΙς τδν Έλλήσπβντίν τβ κα\ άντιχρυ Βυζαν- 41188 6Χ βϋνβΓδΟ Ογζηηΐϋ 8ΙΙ« 60ϋϋρί6ίΚυΓ. 

Τ6Π)ίΓ68 ίΐ9(|υ6 υΐ 8ϋν6ηίΐ, ΗΓΐΐ6ΐη 6Χ6Τ6ΊΐίΐΜΜ 
θίΓθυΐΙΐ80(]ίν. Ρ2ΐ]8Χίΐ6» (0Γΐ6 ΙΙΙΙΡ 2^1)6Γαΐ^ «(υί) 6Χ• 
ρ6<1ίΐίθΠ6ΐη δα866ρ6Γ8ΐ 60«)ΐΓ8 1.6ΐ)3ϋίαηΐ Ρθ60ΐί»ρ^ 

6( 6θηΐΓ8 Ρείοροιιη^υια ΤΙΐ6δβ4ΐί^ιιΐ(|υο. Ε«;1ίςΗίι. 
ΐΑηιβη §61)881*198 *όηΙιοΙ)υΐ6ηι Οΐίυιη ειιαι 6Χ6Γ€ί(ιι. 
Ουχ οηιηίϊ ευπα ίιι ευω ηιο4υιη (ΙίδροδυΐδΜΐ, ίρίΜΐ 
ΐ'οηίΓα Ρΰίοροιιαοδϋΐη αορίβδ (Ιιίχίΐ. ΑΙ υι 866ορίΐ, τίου χώρριν τήν ές τήν *Ααίαν 1πιδραμι7ν χειρ\ 
9η>λλ|| Αφιχομένοι>ς• 

Τχμήρης μλν οΟν ώς &φίχβτ•^ Ιπολιδρχει τήν 
πόλιν. Πα^αζήτης δ& άπήν %&ΐί ίη\ Λεβαδίαν τής 
Βοιωτίας, καΐ έπΙ Οελοιιέννησον κα\ βετταλίαν 
στρατευόμενος. Κατέλιπε δ& έν τ)} Σεβαστεία στρα* 
τδν τβ τδν τής 'Ασίας , χα\ «οΤδα Όρθογρούλην, 
χα\ τιιύτ^ ^ χαταστησ&μενος , αύτδς μίν έπ\ Π^λο* 
ι^ννησον έβτρατβύβτο. Ένθα δή ^υΟομένφ, ώς ΝοΙυΙη ιηβ>;|ηΑΐ65. 

(72) Απΐ3(1)ΐιιιΐ8, ςυίΰ ηιιηε Ι.ίηιίιιο• 

»» κβλουμένην Άμμεχώστην. Η. Ηΐ ίη €. « Ηίΰ [οτΗ αϋηΜά ά€€11; 1)1 Λ. €έί Ιαε, 
έηαγομένους. Η, ηΙ Ίη ϋοηΐ. ^ ίιι Α. ταύτην• Ιη ηηο Καδμίων, 14» Μ ΒΒΒϋδ ΤϋΒααΐδ υΒ. III. 150 

Τ*μΛρης έλά<τβς πολιορχο^η Σεβάστιιαν, Ι^λαυνέ τβ • Α δ€ΐ)«$1ΐ0ΐπ :ι ΤβηιΪΓο θ|φιικιι&Ηί ΜΐιΙβίο €Μΐ5Μίο 

Γ6ν6Γβιι$ 681 1160 ροΐιιίΐ ΐΓΓυιηρβΓβ ι'ηΡβίοροηηβΜπι• 
Γυπ) ηι&ΐιΐΓαΓ«ΐΐ ΐΐβΓ ίη ΑδίΑπγ, 3α(1ίνΙΙ δ«1)8»ΙίΜΝ 
6$8€ €9ρι»ιη, ΤβιηίΓ6ΐιΐ(]ΐΐ6 ιπαποΐρϋβ εοΙΙβοΙΙβ ρΐιι- Ιμπαλιν γιν^μβνος Κα\ ούχ έξεγένβτο αύτφ έιβα- 
λιΓν Ις τίιν Πίλοπ^ννησον. Έπειγομέν:ι> δέ τΙ)ν Ιπ\ 
τί]ν Άβίαν ττορείαν, έπύθ«το άλώναί τε τί^ν π^λιν» 
χα\ άνδραποβισάμβνον , οΓχιτθαι αΟθις έπι^ντα Ιπ\ 
Χ«ρ(ης. Ό; γάρ δή προ3^βαλεν έη\ ήμεριχέναι '« 
οΐ λίΛ της ηόλεως Ιζ&χρούαβντο ιΐν Τεμήρεω στρα- 
τών, έντανθχ Ιχων μεθ* Ιαυτο•; ^ρυχτ&ς έ; άχταχιβ- 
}^ιλίους τ6ν άριθμδν, ύπώρυααον ύπ^ τήν γην Αρύγ• 
ματα φέροντα Ις τδ 'ίβιχ^ς "^η; «^λε*>ς άτ3ΐντ»χή. 
ΚαΙ Ενια μίν οΙ τη; ηόΧίως {}σΟον«6 τε, χα\ Αντσ- 
ρύσβοντες χα\ «ύτο\, ές«χροΰ9αντο• τ^ δΐ κλέ» 
ήνύετο αύτίρ 4τε ιτολυχειρ^α εργαζομένων. Ός Ιέ 
ήδη τά τείχη δρώρυ^ττο, χαι\ έπ\ ξ^λων ί|δη ήν μετ- 
έωρα, πυρ Ινιίντχΐ χβτί^λήΟη τε τλ τείχη αΰτ•5• 
ματα. Και\ έκιπΐο^νχες (νταΟθα οΐ του Τεμήρεω 
στρατιώται , εΜπιπτον έ; τήν π^λιν, χ«\ ούτω 
χατένχον αυτήν. Κα\ τοΙς μίν &νδρα;• παρεγγυή- 
ααντος τού ^ατΟΐέοκ» αάτίχ» έλ^ντες τήν πδλιν» 
^»*ΧΡ<»βντο ' καΐδα; δ& ΥοΧ γυναίχας της ικδλεως 
Ι^Καχωρον άγαγών, τήν τε ?ππον ΙιιαφεΙς χατ- 
•χρήσατο • ώατε μηδέ να των της «δλεως , μήτε 
ΛΛρα^ μήτε γυναΓχα, μήτε παΐδα, περιγενέβ6αι • 
οίχτρδτατα δλ ξυμιιάντων τών Ι ν τζ πδλει θανόντων. 
Λέγεται δΙ γενέσθαι Ανθρώπους Αμφ\ τάς δώ^χα 
μυριάδας. Πρ6ς δέ χα\ Ιλεφαντιώντων ' Ιν ταύτη 
χ% πΑει πλήθος εύράμενον , λέγεται χελευσαι 
άνκλεΐν. Τούτοιι μ^ν ούν δπη ήσθετο περιόντας, 
••Λ Ιτι οΤα ζώντας περινοττεΖν* • άλλ' ώς ^ ιΟετο Β ιίιηίδ &1)ϋΒ8θ Οΐ6η8ΐη. υ Ι βηΐιη ΤϋηιΐΓβ» ΙιηρβΙιιιΗ 
Ιη πκίΓΟπι άτ.ά'η (Ιίβϋυβ 3ΐί(|ΐιοΐ» ορρί(ΐ3ΐιΙ ?ίιη 
ΙιοβίΗβιη ΓθΓΐίΐ6Γ ρΓοριιΙεαηιπί. Ουηι λυιβηι ΗβΙιβ- 
γΜ 0€Ιο ηιίΐΐιι ίοβεοηιιη ίη ελ^ΐΗβ, ίίβ ηβ|[οιίιΐΐΗ 
ύβϋίΐ» ιιΐ αιηί€υΙο§ 1ΐ3ΐ>βΓ6ηΐ βιιΙ)ΙβΓΓ8η609, ρ^Γ 
ςυοε ιιίηςυβ ρα586Α( 6ηιβΓ([θΓ6 ίη ιΐΓΐ)6ηι• ¥Χ ςιΓιιΙβηι 
ορρυ&ηί 8βη96Γαηΐ ί(1 ρλΓ9Γί. ΡΓθίη(]β 61 ίρβί Γο 
()ΐ6η«1ο '1ΐ08ΐϋ)υ8 006υΓΓ•Ι)3η!, νβΓοηι ρβΙΙβΙικηΐιΐΓ. 
ΑιηρΗυι 6ηΙπι βΟιοΙβΙ)»! ΤβιηΐΓβϋ, ιιΐ ({\\\ Γθ85θπιηι 
ηαηιβΓΟ 6Χ66ΐΐ6Γ6ΐ. ΜϋΓΪ €πηι ]&ιη υηάίςηβ 6886ηΙ 

«υ(Γθ8$ί, !ΐ08ΐ68(|υ6 βΙβΓβηΙ ίη Π^^βΓβ 6Χ66ΐ80 6Ι 

1ί|Π^6θ, ΐ£η6πι 1π]666ΠΐηΙ» ηιυπςυβ 8υ2ΐ βροηΐβ 
€0ΓΓυ6Γυη(. 0βίηιΐ6 ρβΓ Ιθ68ΐ τυίηίβ ρηίβηΐΐ» ΐΓΓυεη- 
168 Τ6ΐηίπ8 πιΊΙίΐ68 ίη υΓΐ)6ηι» 6βπι ίη Ιιαηο ιηο- 
(Ιυιη οοοαραΓυηΐ. Ορρί()3ηθ8, 5ίο ίηί)ρ6Γ3ηΐ6 Τ6ΐηί- 

Γ6, Γ9ρΙ& ]9ΠΙ υΓΐ)6, ΐΠίΟΟ ΟΟΟίίΙΟΓΠΠί. 1.ίΙ)6Γ0β 6ΐ 

ιηιι1ί6Γ68 6]ιΐ8 ηΓΐ)ί9» Ιπ υυηιη Ιοοηπι 8(τβη8, !ηι- 
ιη1•80 6(ΐυΗ2ΐο οηιη68 ΐΓυοΙϋΑνίΐ. υΓΐ)Ί5 ίδΐίυβ αιΐηα 

ηΐΐ86Γ8ΐ1)ί1ί8 €ΐ3<ΐ6& Γοίΐ, υΙ η66 νίΓ, η66 ΐηΐΐϋΰΓ» 116- 

φΐ6 6ΐϊ«ηι ρη6Γ «ΙίςυΙβ ροΙη6Πί βχίΐίηιη 8ΐιΙ)ΐ6Γ- 
ίΗ|[6Γ6• ΠοιηΙηοβ ίη ίβία ιιγ1)ο ΓιιοΓυηΐ ρίυπηιί, 
2()οο υΙ ρ6ηβ 8ΐιρ6ΓίΐΓ6ηΙ ηυη)6Γ0 (ίποόβοίπ) ηιγ- 

η3(ΐ68 ΗοηΐΙπυΠΙ. Ργ3610Γ69 Γ6ρ6Γΐ8 ηΐ3({η3 ΙβρΓΟ* 

ί^οπιιη ηιυΙ(ίΐυ<Ιίη6, οηιηββ ίηΙβΓΩοί ουΓβνίι. Ηθ8 
βηΐιη υΙ)ίοιιη<|η6 3(ΐ6ρΐη$ Γοΐ6(» ίηεοΐυηιοβ αϋΐΓβ του ζ^ν Απήλλαττεν • ού θέμις είναι φΑοχων, εις ^ Ιι^υϋ βίηβΐίΐ : η6ςυ3ςαηπίΐ Γ38 6886 ϋίοβηβ, ιιΐ Ηί «οιαύτην γενομένους τύχην, περκέναι τους τε λοι• 
«0^ των Ανθρώπων διαφθείροντας, χα\ αΰτοϋς ώς 
τά πολλΑ παραπαίοντας. Λέγεται δΙ ταΰτη; της 
«όλεως τήν αυμφορΑν ύπερβαλέσθαι τ Ας πώποτε 
γινομέναςτων πέλε&>ν ξυμφορΑς. Όρθογρούλη δ^ 
τ^ν παΐδα Παιζήτεω συλλαβών ζώντα έπΙ ήμέρβς 
ιηριηγι * μετΑ δΙ ταύτα &νελε1ν έχέλευσε. Παια%ή- 
«ης δΙ ώς έπύθετο Ιχαατα μετ* ου πολύ, &τε δή ή 
τκδλις Αλουαα διεφθάρη , χα\ δ παι; αύτου μετ* ού 
πβλϋ ήπ^λτο τελευτήααι ύπ^ ^ασιΧέω; Τεμήρεο) , 
ξνμφορ9 τε έχρητο ώς μΑλιττα, κα\ Ιν πένΟει ην. 
Δια6Ας τε γΑρ δή 6ς τήν *Α9ίαν, ώς βοσκόν τίνα 
ΑωρΑχει αύλουντα, λέγεται δή εΙπεΙν Ιπιδηλώσαντα 
τ'^ πΑΟος αύτφ οΤον ?^ν* Αύλει δΙ ψοήν, ΟΟτε Σε• 8ΐιρ6Γ8ΐΙ(68 8!ηΙ, Γ6ΐίΐ|ΐιο$ςιιο 1ιοιΐ)ίιΐΓ8 ίηΩοίβηΙ, 
ίρβί ρΙβΓυιη(|ΐΐ6 ηυ$οηΊπΐ6 νίνβηίοβ. Γ^πίλ 6χϋΐ• 
6χε!()Ιυιη υΓΐ)ΐ8 ίεΐίιιβ πιί&βΓπηίιΐιηι »υρ6Γ9$86 οα* 
ΐ3ηΓιΙλΐ6& οπιαβϋ, ηηχ ίη η1ΐ38 υη(}η3πι τεϋιιηιία- 
ηιπί ηΓΐΐ€8. ΟπΗοΙιιΙβηι Γ»]3ζΊιί& Γιϋιιιη, οηηι 
νΙνυδ ιπ ιιΐ3πυ8 νβηίδβοί, 3ϋςιιοΐ ϋί6ΐ)ηβ βοευιη 
ΰίΓ• υπιάιιχίΐ : ροδίοα οιιί(Ιαηι ηβ(;οΐίιιηι (]β(1ίΐ, ηΐ 
οιιηι ίηΙβΓΓίί'βΓί'Ι. Ρη]»7.ίΐ6ηι, ηΐ ΠΓΐήδ εχΓΐιΠαιη 
ηη8ίταΙ)Π6 ΙιΙίί(|ΐΐ6 ίηΐ6Πΐυηι 36€6ρΙΙ, εαΐηηιίΐαβ 
1υεΐυ8(ΐυβ 3ρρΓθ1ΐ6πι1ίΐ ηί)3χπηιΐ8. ΤΓΔη8ί6η8 βηίιιι 
ίη 78 Λ8ί3ηι, ιι( νίϋίΐ ρ3&1θΓ6ΐη ςυΓηηΙηηι Ιΐΐιία 
€αηοπΐ6η),Γ6ΓΐυΓϋίχί886, ηι<»Γ0Γ6ΐη δυιπη ΙηιΙίΟΐηκ 
(ΐυ3πι 3€0ΐ'1)ΐΐ6 68801 : €αηύ οηΐίΚίη»ιη• ειιίυ8 αϊ*- 
§(πη6ηΙ(ΐπι βίΐ : Νβιμιβ 5ΐ'.Ι)3$ΐίοηι αιιηΐΐ3!ΐ« ηοΰ βΑατειαν ΑπώλβΛν, ούτε παΤδι Όρθογροΰλην. 'Ήν ^ οΐί»"» ΓιΙίΜΐη Οπίκώπίοπι. ΕιαΙ οηίπι ΟιιΙιοΙιπΙγβ γΑρ δή, ώς λέγεται, Όρθογροΰλης τών ήλίχων τά 
τεΑντα χράτιστος , χα\ Ιξηγήαασθαι έπΙ πόλεμον 
Ιχανδς* διΑ δή το>ϋο χα*. Ιν τ)) *Α9(^ χατέλιπεν 
αΜν, έπιτρ^ψας τήν Αρχήν αύτφ, ^ δοχοίη αύτφ 
ές τ6 έπ•.τηδε:^τατον χαΟιιτάναι. ΚατΑ μΙν ου ν 
τήν Ις τήν ΣεβΑ^τειαν Γλασιν Τεμήρεω τοιαύτα 
Αγένετο. Μετ* οΟ πο>0 δέ χα\ ή πρεσβεία έφίχετο 
«αρΑ τ(ν Λ&ίλαπα Παιαζήτην. Κα\ έχέλευαεν αύ- 
τ^ν άποδοΰναί τε τήν χώρχν τοΙ< ήγεμίσι, χα\ χάς .τηιΐ3ΐίιιιη 8ηθΓυιιι ορίίιηαδ, υΐίβηι 1)ο11ί «Ιηΐ 1ΐ3ΐι Ι 
(οιιΐβιηηεηϋαδ. ΟαηρΓορίβΓ ηυη λΙ) γο η-Ιιείαβ τβΐ 
3 ρ3ΐΓ6 ίη Α8ΐ3, υΐ ΓΟ^ηιιπι 34ΐπΗηί5ΐΓ3Γ(;1 00 ιηοιίο, 

ΐ)υθ 8ίΙ>ί ρυ1:ΐΓ6ΐ €0ηΐΙΙ1Ο(Γΐ8&ίΐΙΐ0 Ιΐ3ΐ)6Γ6. Ειρ6(1ί(ίο 

Τ6ηιίπ8 6οηΐΓ3 561)3811301 Ιιυηε Ωπβηι «>0Γΐίΐ8 68ΐ• 

Ν6<! ΠΙΙΐΙΐΟ ρ08ΐ ΐ623ΐίθ ηΐί8$3 68ΐ 3ΐ1 Ρ:ΐ]3ζΊΐΓ1Π 

Ι.αι:1»ρ3 (7δ) , ηιι« ]Π58ίΐ ιιΐ ϋυΓίϋιΐδ πίΝΐίΐυι ιοί 
ΓΓ^ίοηβηι. 03Γ61 Ιαιιΐιπη 1)ηΐ?Γί, ηιΐ3ηΐηιιι ίίταηΐ 
ϋιιο ηϊίΙΠ^ οηηιεΙοΓϋηι. Πί8 βαιΙοΓΟί άι\ο η\\\\\ζ ΝοΙυΙ© ηΐίΓβίπΒίοδ. 
(7δ) ΙιίΙαρί νυΐ^^ο <1ί€6ΐ)αΙυΓ, ίιΐ 6ί•1 ρΓΟίοΊΙιι δίνο ΙιιγΙο, ΤυΓοΐοβ ϋη3[ηΗ ΙΙχβάίΐη, » τλ. • έπ•.η:Λ•ρικέναι οΐ. ^ ίλάφαντίων. Λ. \α ΊηοοηΙ. » δτη Λ. ιιί ηΐ €οηΐ. 151 ΐ-ΑΟΝία απΑΕαοοοΝΒτυρ ΐϊ 

ΙβηΙΟΓίοΓίιη», €υ]ιΐ8ΐηθ(1ί Ίη υ^υ ΙιαΙοηΐ ρ3$ΙθΓ6$ Α τε διτχιλίας καμήλους βουτύρου, χα\ αχτ^ν^ίς Β^ι^ ρβτ ΑδίΑΐη. Ρο$(ιιΐ2ΐΙ)»Ιι^Γ ςποηιιβ, υΙ ρΓΓ ιιηΊνοΓ<;υη) 
Ρ&]0ζΊ(ί5 Γ«(|[ηυπι ΤβπΓίΓΟδ ρπιηυηΓίΑΓβΙιΐΓ γοχ. Υο- 
Ιβ^βΙ (|υο(|(ΐ6, υΐ Ρη]8ζίΐ6β ίη &ιιαιη ιτςίοπβηι Τ•6 • 
σιΊπδ ηαιηίβιη» τβοΊρβπΜ, 61 βιιιιιη ίρπίιιιη ΓβοβΓβΙ. 
ΡοβίΓβιηο Ιίηρ6Γ8ΐ)λΐυΓ^ ιαυηυβάβ ηηιηβΓΟ ΩΓιο- 
ΠΙΠΙ ΡφζίΙίβ ηιΗΊΐαΓβΙ ίη ίαηηίβ Τοιηΐρίβ. Οιιθ(1 6ΐ 
Ρ&]αζΗ6&1)Χβ Γ3€6ΓθΙ• ΓοΓΟ βυιη Αΐηίευιη βΐ ηβ- 
€689αηιιιη ΓββίδΤβπιίΓίβ : $ίη &ιιΐβιη 1ι&β ρβΐΐΐίοηββ 
»¥ΐ»Γ&3Ρ0ΐιΐΓ, 8€ίΓβΙ ΤβίΛΪΓβΐΏ Ίρδίιπι ρπσ ΗοδΙβ 1ια- 
ΐΜέιιηηιι. ΙΙίβ &υ()ί4Ϊ8, ίοΓυιιΐ Ρα]η»ΐ€ΐη \τλ εοηα- 
ιοοίυιη, ίΐίικί τεδροηβυιη (ΙοιΓιβ^β, ;|ΐιοιΙ βυρη ()6• 
οΙατανΊηΜίδ, γίίΙβΓιοοΐ : δί ηοη νβηΐαί (ΐιιοηοαίΐιηο- 
(Ιιιιη ηιΊπίΐΑίιΐΓ» ρΓβΰΟΓ ηχοΓβηι βυαιη ΐβΓ Γ6ρυ(Ιί8ΐ- 
Ιαιη ΓΰοίρΙηΐ. Ουθ(Ι ηυί(ΐ6ΐη (ΙίοΙυιη ιηα{[ηαιη ΙηίΑ- 
ιηίοπι ίπιροΓίαΐ βί, ίιι ςιιβιη <1ΊοίΐιΐΓ. Πηηι ίβίΙπΓ 
€ΐιιη ΙαΙί ΐΌ^ροηβο Ιο^αΐοβ (ΙΊπΐ!$Ί$8€ΐ, ΤβηπΓββ 
βχροάίΐίαηθίη δΐιαιη, φΐαηι 3ηΙπιο νΰΓ$η1)αΙ, ηοη 
»ηρΓΗΐ3 (]1(ΓοΓΐ εοηίΓΑ Ρ3]3ζΙΐ6ηι. δθ(1 €θπΓο&ΐίιη 
ϋοπίΓΟοίίβ νορϋβ (|ΐι»ιη ροΐυίΐ ρΐυπηιίβ, δυ^ΐΗηπιηι 
61 ΤζαΰΙιαίιΙηηιιη, ηιιί ρΓΧ^ΐο ογαοΙ, (1οΙθ€ΐυ Ιΐιώίΐο, 
€0η8€Γΐρ»ίΐ 6Χ6Γ€ΪΙιιηι, (]ηΐ€οηιρΐ6€ΐ6ΐ):ιΙιΐΓ οεΐιιη- 
(ξ'ιηίΑ πιγπαϋΐ'β Ηοηηηηηι : 61 ρτοΓοοιιιβ 6$1 οοηίΓα 
Ρ;ι]ηζ1ΐ6ηι, ρ^Γ ΡΙίΓγ^ίαηι 1•γϋί3Π)ςθ6 ΗβΓ Γαοίβηβ. 
Ρ2]αζίΙβ$ Μ ι Ιιοβϋ ο1)νίαπι ρΓοεβϋεΓεί ίη^ίΓυοίν!», 
ι-•πιραΡΑνΙΐ6ΐίρ86 ςυηηι ροΐιιίΐ οχβΓοΗυηι ηιαχί- 
ιηυηι,.αβδίιηιρίίβ βΐΐ^υη ΤπϋαΙΓι» $αΐ6ΐΠΐίΙ>α8 8ΐιί$• 
ηηί ηυηκτο βΓ&ηΙ ηυαδί (Ιβΰβηι ηαϋΐβ. Ιη 1)ΐ8 
βρβπι πιαχίπΐ3πι Ιι&1)6ΐ)3ΐ Ρ&]8ζίΐ68, ηΐ ςυί ΓογΓι- δίφχιλίας, αΤς ε{ώΟα9(ν οΐ Νομάββς όν3^ την *Ααίαρ/ 
χρί^σθαι. ΚαΜν τοΖ; ναο!;, τη,Τς ύτ:^ τήν ΙΙαιαζήτεω 
αρχήν, μνημονεύεσΟαι αύτ^νώ; βασιλέα, χα\ νομ(- 
σματα ' 6^ χρησΟαι τφ βασιλέως Τεμήρης, ές σΰμ*- 
πασαν την άρχ^ αύτοΰ, χαθ€λ<5ντα τ^ έαυτοΟ νό- 
μισμα. Πρ6ς δΐ χα\ των παίδων αύτου Ινα ήτουντο 
παραγίνεσΟαι Ι; τάς Τεμήρεω Οΰρας. Κα\ ήν ταύτα 
ποι{, φ(λον τε χα\ Ιιειτήδειον ίαεσΟαι Τεμήρ^Μ 
βασιλέως • ή ν βέ μή ποιήση. χρήσΟιι αύτφ ως πο- 
λεμ{φ βασιλέα Τεμήρην. ^](^ 6λ δή λέγεται Ουμω- 
θέντα τ6ν Παιαζήτην, έχεϊνο δί) τ6 6τ:ος εΕτ^ίν, δ' 
χα\ ΐίρότιρό^ μοι δεδή)4ι)ται, ώς ήν μ^] έπιχαταβ&ς 
άφίχοιτο &π* αύτλν, τήν γυναίχα αύτοΰ ές τρΙς 
αποπέμψαμε νον άπολαβειν αύθις* β δή αίσχύνην 
φέρει μεγάλην είρησθαι ότφοΰν τ^ Ιπος τούτο• 
ΠροΟέμενος μέν ο{)ν τά παρά της πρεσβείας αύτοό 
τ^ Παυζήτεω Ιπος ό Τβμήρης, ούχέτι ές άναβολήν 
Ιποιειτο την ίλασιν. Και αύχιχα παρασχευασάμενος 
στρατών, τ<$ν τε παρ* έαυτφ Σχυθών των Νομάδων, 
κα\ Τίαχαΐτίδων, ές όγδοήχοντα, ώς λέγεται, μυ- 
ριάδας, Ι^αυνεν έπ\ Παιαζήτ|) διά Φρυγίας τε χα\ 
Λυδίας την πορείαν ποιου ^ ενός. Παιαζήτης £έ ώς 
έςορχώσας *' Τεμήρην, ήν μή ώς ήδύνατο χράτιστα 
πάρε σχευασ μένος έπήει, συναγείρας στρατών, ώς 
ήδύνατο μέγιστον , συμπαραλαβών χα\ τους Τρι- 
βαλλοΰς αύτου δορυφόρους, ές μυρίυυς μάλιστα 
που γενομένους τούτους* έφ* οΤς δέ μέγα έφρ'^νει^ 
ώ; βποι παρατυγχάνοιεν ανδρών αγαθών γενομένων• ΙικΓιιιίβ ο$56ηΙ 8€η)ρ6Γ Π)6ΐηθΓ68 (ΐηουυηηπο νει^ίβ- Ο Κα\ προθέμενος , ώς *Αλέξανδρος ό Φιλίππου τους 8οηΙ. 0.1109 €0ΐΐ0ΓΐαΙ)3ΐυΓ, ϋΓΓ6η8 : Αίοχ^ηϋοΓ ΡΙιίΙίρρΐ 
Μ206(1οη68 ^74) 1ι&1)οη8, ΐΓ&η8ςΐ'688Μ8 681 ίη Αδίηπι, 
εηιηΙηί.<ΐ2ΐη8 Όζτιο ΧοΓχίβ Ίη 6Γχεο8 6χρ6(ΙΗΐο- 
ηεη), ρβηεα βιιΟΓυπι ηΐΑηυ.ρεΓ^^εηβ Ιη Ιιο$ΐ6ηι,. θα- 
Γίαπι (ΙενιεΙΐ, 6έ Α8ί2πι 8υΙ)ε(!ίΐ, ρετνεηίίςυε υ8ΐΐυο 
84ΐΡΙι&Ίη(75)Α8ί». Ιη^ρεηοεη^ΟΓεί ίρ$6, πιο Γ&είΐβ 
ηοβίΓΟ 6Υ6ΓθίΙιι ι!68ΐΓυ€ΐυΓαηι79.ΤβηιΐΓΐ& ΓΟ^ηηηι, 
6ΐ «Ιε'ιηιΐο 30Γε88ηΓΐιιη 3(1 Ιιΐ(Ιο8 ιιβίΐυε. Λ8$υπΐ6η8 
ίΐ3(|υ6 ΕπΓορΰΒυηι Α$ί3ΐΐΜηιςιΐ6 εχβΓΓίΜίηι, ηυί 
οοηιρΙοείεΙκιΐυΓ, (|η38ί ϋυοϋεαιη πιγριαιίεβ Ιΐοηιί- 
ηυηι, Γ60Ι3 ϊΐεΓ !η<^Γι(ιιίΐ 3(1?εΓ8ΐΐ8 Τειηίτοηι». εη- 
ρΐ6η8 ευιιι ρΓο^νοΓίοΓΟ, εΐ ίη ίρδίοθ τε^ίοηο εβδίΓα 
Ιοε3Γ6|ιιχΙη ΕιιρΙΐΓπίεηί,.ηη'ιηιο 3ςίΐ3η8 ίΙ>ί (Ιίυη- 
€3Γ0 εαιπ ΤοηνΊτε. ΤεηιΐΓββ φΓιϋοπι οχεΓείΐιυη ροΓ Μαχεδδνας Ιχων μεθ* έαυτοϋ, χαΐ έςτήν Άσίαν δια- 
6άς, ΔαρεΤον αίτιασάμενος της ές τους "Ελληνας , 
Ξέρξεω ελάσεως, τφ έαυτοΰ έλάσσονί: δή στραιφ 
Ιπιών, χατεστρέψατο , χα\ τήν *Λσίαν ύφ* α^χψ•« 
έποιήσατο, ές τε έπ\ ΈνφαΙν της *Ασ(ας •' έληλά- 
χει* έπίστευε.δέ χα\ αύτ^ς τψ έαυτου στρατεύματλ: 
έπιων, χαΟαιρήσειν ταχύ πάνυ τήν Τιμήρεω βασι- 
λείαν, χα\ έπ\ Ινδούς άφιχέσθαι. Παραλαβών δη 
ου ν τότε Ευρώπης χα\ *Ασίας στράτευμα, ές διυδε*^ 
χα μυριάδας, Γετο όμόσε έπ\ τ6ν Τεμήρην, φθΙ^^Άΐ- 
αύτ^ν βουλόμενος έν ττ) χώρα, έ στρατοπεδευμένο ν 
πρ^ς τψ Ευφράτη, έν νψ έχων βασιλεΐ Τεμήρΐ^ 
μαχέσασΟαι. Τεμήρης δέ έπήει διά Φρυγίας έ/αν- 
νων« Παιαζήτης. δέ διά τής Καππαδοχίας έπείγετο^ ΡΙΐΓ7{;ί3η) ϋηοΐ3ΐ):α : 31 Ρ333ΖίΙβδ είΐ3ΐα. 3βΐ«ίηθ Ο φαήναι αύτδς πρ6ς τφ Ευφράτη χατά.τήν *Αρμε- ίεΓοϋηΐιΐΓ ρβΓ €ηρρη(1οι.*ίαηι, ρΓΧΟοεαρηΓΰ νοίεηβ 
ΕιιρΙιπιίοιη ρΐ-Τ ΑΓηιεηΊ3ηι. (3ΐ αχιιεηι, ειπη ίοΓεΙ 
ίη Ληι•ειιΐ3, ηεεερίΐ ΤεηιίΓβηι ]3ηι Ίη βυβηι αο- 
ο•.'<>8Ί&&6 Γ«>|ξίοηεηι, ίΐ6Γ ροΓ ΡΙΐΓγ§ί;ιη) Γβείοηΐεηι, 
ιηιιΐηΐο εοη^ίΙΊο Γεεία Ίη ΡΙίΓγ^ίαηι εοπίεηιϋΐ : 
ηΙ}ί οΙ)νί34ΐι ρΓΟ^ΓβίΙΊ ΤοηπΓΟπι Ιηΐεΐΐεχείαΐ. Οηηι. 
3«10Ι« 3€ΟθΙΡΓΛΓβΙ ΙΐΟΓ, .ΊεΓ|(Πι ϋΐ οχεΓπΐιΐδ Ιοιι^ο 
ίΐίποΓβ ςΓ»νίΐ6Γ ΤΓΧ3ΐα5, Ρ3]3ζίΓι ίηίΙίςπαΐΡίπΓ, ν(ων χώραν βουλόμενος. 'Ο; δέ έν τ^ "Αρμενίων 
γενόμενος χώρςι» έπύΟ^το τίν Τεμήρη ήδη έν τξ 
έαυτοΰ άναστρέφεσθαι χώρ^, διά Φρυγίας έλάσαν- 
τα, τά έμπαλιν γενόμενο; έπορεύετο ευθύ Φρυγίας, 
ώς " δη χαΐ Τεμήρη αύτδν Γεσθαι έπυνΟάνΣτο. 
Ταχύ δ^ έπειγομένων,, ήνύετο ό ορόμ«>; ώστε χα\ τά.. 
στρατεύματα αυτοΟ πβλλήν διανύ^αντα πορείαν, δι' 
ολίγου δχαμνέ τε χαλεπώς φιροντα, καΐ ήχΟετο, 
αύτψ, δτι μή έν δέοντι έχρήσατο τή έαυτου τόλμ|}% <|πυ<1 ίρδοπιιη ορ^^3, οΐί&ιη δΐια 3υ(ΐ3οί.ι, ευιη πιιΙΙ.ί 

ΝοΙϋΙφ ΐΌΛΓ^ίηοΙοδ. 
(71) Νυπιβηιιη ηοη Ιι.ίΙκ•ι βχοιηρΙηΓ «ΐίτοππι. (75) ΛΙ. ΕηρΙιηιη, ΑΙ. Ηιιρίιαβίη. •νομίτματι. 8Ί€ ΰίΊοιηίη μι/ο. ΙηηΙ. ηί ίη γ. '" ίςορ:λοθ5α;. ** 
Τ'^ασιν. '* δ<•. υηιιε ηΐ ίη ΰοηί.^ ο/, ου. ίη ιιηο, ι. Ένφ. της Ινδίας, α ίη οτα 153 ΟΕ ηΕΒϋδΤϋΒβΓεί8 ΠΒ. 1ΙΕ 1&{ 

Ζννέβαινε δΐ κα\ τ5 μη52ν\ έπιτρίΛ-ι; του ατρατου Α ιιοοβδ^ίΐϋβ ιιιοηοΓβΙ, 3ΐ)υΙβΓ6ΐηΓ. Ργχ16Γ63 6οηΙΐ{$ΐΙ £«1 τηιροΰ^ χλ\ ιιριΟά; ΙπΙ Προύτης, ώρα ην παρι- 
6άλ>£ΐν τ^ν Γππον, χαλεπαΓνειν τε τ)[ αύτψ ττρα- 
τκΟματα, χα\ άπαγορβΰβιν. *Δπε(ρητα( γάρ μηβενΐ 
ΙξεΙ^^ι εΙς ιηιροΙ)ς είστέναι, "Οντινα δ* αν λάβοι 
βΙσελΟέντα, ΙτιμιαρεΙτο• Λέγεται δλ αύτφ έστρα• 
τοπεδευμένψ «ερ\ Καππβδοχίαν πνεύμα βιαιότατον 
έπιπνευοταν ^' τφ στρατκυματι αΰτου, τάς τε σχη- 
νάς &πενεγχ^μ<νον, 2π\ «ολΟ άποιττα^ιθαι, χαΐ μετ- 
κώρου; ποιησάμεναν χαταβαλεΐν * χα\ τούτο χατ* 
αυτού γενέσθαι οίων&ν βίς τά στρατεύματα. Μετά 
βέ ταύτα &ς έπελαύνο*Λτι *^ έπ\ τ^^ν Φρυγίαν έσχή- 
νωτο, τήν τβ σχηνην αύτοΰ (ς τρεΙς συστησαμένον^ 
τοΟς άμφ* αύτλν παΐδας, αΰτ^ματον πεσοΟσαν, είτε 
της γης μή δυναμένης χατέχειν τλ σχοινία της 
σχηνης, εΓτβ χα\ Αλλη ιπ] ξυνέ^Ιη τοΰτο• της τε 
γης άχειρησθαι αύτψ, μη έπιβα^νειν της Φρυγία;. 
*£>λήνων τέ τίνες αύτου παραγενόμενοι, ή Τρι- 
βαλλών οίων{ζοντο• Λέγεται μίν ου ν χ2\ πρινή 
&;7\ τ^ Άσ/αν διαβηναι , *Αλίην τίν Χαρατίνεω 
πα23α, Λ^ρα δή τών παρ* έαυτφ τά ες σύν£3ΐν ού- 
δβνδς λειιτ^μενον, 'χρηματίσαι αύτφ μή στρά- 
τευε τΟαι Ιπ\ Τεμήρην* τρ^πφ δ^ δτψ δΰναιτο άιφα- 
λεστάτφ, διαλύεσθαι αύτφ τήν πρ6ς Τεμήρην διά- 
φεραν. Έχέλευε δΙ αύτλν πέμπειν, χα\ ύπιαχνεΐτο 
διαλλάξαι τε α()τψ βασιλέα Τεμήρην, ^ άν αύτ^ς 
βούλοιτο• Τ&ν δΐ ύπολαβόντα φάναι, ώς ου τη έχε(- 
νου συνέσει πιστεύων, άφίχοιιο έπΙ μέγα ευδαι- 
μονίας , ηγεμόνας τοσούτους χαταστρεψάμενον , Β ιιΐ 6ΐ6ΓθίΙυ$ ΑϋΙί^^ΟΓο.ΙιΐΓ ιη.Ίχίιπ» Γηιιηβηΐί οΐ Ιιοτ- 
ιΐβί ίιιορί», ρΓορΙΟΓ Ρηΐ88ΐιη. ΙΙίηο βςυίΙ&Ιιιβ ςηι• 
νίΐ6Γ ροη€ΐίΐ8ΐ)9ΐΐιΐΓ. ΕχβΓοίΐιιβ Γβπι ίδίΑπι ίπίςιιο 
ΑΐΗποο ΓυΓ6ΐ)Αΐ» ϋΐ )2ΐη>(ΐ6ΐΓ60ΐαΙ>3ΐ ηίΠϋαπι. δ(^• 
νοΓΪΐβΓ βιιίιη ίηΐ6Γ(1ίοΐιιιη 6γ»Ι, ηβ φιί&ιη^ηιι&Άί!- 
πιοϋΓΟΙυΓ ΓΓυηιβηΙο , &(Ι(ΐ6ΐι$ , 86 »οο>1)ίιιβ νίιιιΐί- 
οΐυηιιη ουηι, ψιί ί^^υ^I6Iΐ1 1ιυί€ ^ΗΟΰιϋοΐο ΓοοΊβ- 
&ΐ'1. Γαηοα 081,. €ΐιηι 0Α8ΐΓΑΐη6ΐ;ιΙιΐ8 οβδβΐ ίιι 0»ρ- 
ραιίοοΐα,τβηιί ΐυΓΐ>ίη6ηι νίοΐοηιίβκίιηιιιη ίηοιιϋυίδββ 
6Χ6ΓοίΐΜί, 8()60 υΐ ΙοηΙοπα ι]ί&]οαα 61 ίη &ιιΙ>1ί- 
ηΐ6 ΐΓη€ΐ2ΐ (]68ΐηΐ6Γ6ΐ μΙϋΐιίΒδίιηβ : ςιιοϋ ηαίάβιη 

6Χ6Γ€ίΐΙΙ$ ρτο Οηοίοβ ρ8Γ4)ΐη Γ8ΙΑ810 αοΓομίΐ. ΡοβίΟΑ 

οιιηο• ίο ΡΙΐΓ)Ί{ί3ΐη ηιονβηβ €&&Ιγ3 οοηιηιυηίνίδεβΐ^ 
ΐβηΚοπυιη $«ιυιη ίη Ιγο8 ριιβΓΟβ, ψιί ίΐιί ίΐϋοΓ&ηΐ^ 
$υα 8ροηΐ6 οβαϋβΓΑΐ : βίνβ^ ςυθ(Ι ΙβΓΓ» ΒΐΗ|ΐιίνρπΐ* 
8υδΙίη6Γ6 Γ6ΐίη3€υΐ8, $ίνβ 8Η& 681 οαυβα ίη ςυ^ηι 
0Α5ΙΙ8 ί1ΐ6 Γθ(]υΓί ροΐ6Γϋ« Οηίϋ&η 6Γ»€ί 61 Τπ- 
1>&11ί ςηί ρΓΧδίο βΓβηΐ, οιηοη ιά 6886 ϋίοβίιαπί*. 
ηβ 38€6η(ΐ6Γ6ΐ ίη ΡίΐΓ^^^ί&ηι. Ρ6ηιιιΙΐΔΐιΐ6η ρΓΐυβ- 
ςυαίΜ ΐΓ3η$ίΓ0ΐ ίη Α&ίηπι, ΑΙΙεπ) €ΙΐΑΓ3ΐίηΪ8 βΙίυηι«. 
νίπιπι 60Π1ΠΙ ςυί ηιηι Ρ3)αζίΐβ 6Γ»ηΐ, ρηιάβηϋλ. 
ρππιαΓίυαι οοη5υ1ιιίδ86, ηβ 6Χ6Γ€ίΙυιιι €0ηΐΓ3 Τβ» 
ηυΓβηι (1υ66Γ6ΐ» τοΓυπι αιΙηίΐβΓβίοΓ αΐ ί$ΐ& €θη*» 
ΐΓον6Γ$ΐ3 ςυ3ηι ΐυΓι«8ίηή8 ΓαΓιοηί1>υ8 (Ιί88θ1τ6Γ6- 
ΙιΐΓ 61 6θΠ)ροη6Γ6ΐυΓ• δβ ΐ6|;3ΐυπι ΓοΓβ ίη Ιΐ8€ γο 
ρΓοη)ίιΐ653ΐ, 4^1 ]υχΐ3 3ηίπ)ί ίρβΐυβ 86ηΐ6πΐί9πι 
ΤβιιιίΓ6ηι Γ66θηοίΙί3ΐυΓυηι. Ρ3]3ζ1ΐ68 Γ65ροη(ϋΙ ι 
Νιιη.ιυαπι Ιαηΐυπι Γβΐίείΐαΐίβ εοηβοβηιΐίδδβηι Γ38ϋ•» άλλ^^ τ^ Ιαυτού 6ρμ% τε χα\ γβνναιότητι, τύχτ^ δ& Ο ςίυπι» ηβο 6ΐί3ηι Ιοί (Ιυεββ ίσιρβΓίυω &€ί*ίρβΓ0 &ΕπεΙν« χα\ τδλμ|| Ιπιτραπο μένους των βασιλέων 
ΐΰολλοΐις, χαι δίχα συνέσεως μεγάλης, έπιδείξααθακ 
Ιργα* συνέσει δέ τ6 πόίν έπιτρέψαντας, αΓσχιστα 
άπολέσθαι. Μετ3[ ίϊ ταύτα, ώς έν τ|) *Αρμεν(ων 
&γένετο» έπλ Τεμέρη στρατευόμενος» έβουλεύετο, ώς 
δΙ} χράτκστα τ9]ν μάχην ποιήσαιτο. Μεταπεμψά μέ- 
νος δέ τους αρίστους , ές βουλήν χαθίττατο. Κα{ 
τινιβν γενομένων ίη" Αμφότερα ταΐς γνώμαις, λέ• 
γ&ται ΗραΙμην τδν^ *Αλ{εω, μέγιστον δ4] παρά τφ 
Ιίαιαζήτη δυνάμενον, βουλεΰοντα λέξαι τοιάδε* ^ύ 
βασιλεύ , Ιπ* &νδροις παρασχευάζη στρατ&ύεσΟαι 
τά τε πολέμια λεγόμενους εΐναι άγαθοΟς ύΓ^6 πάν- 
των, δσοι '* δή της τε γνώμης αυτών χα\ αρετής 
έκΕΐράσαντο. Τούτοις έγώ- εΙς λόγους, ώς ται πολλ(λ €ο^£ί98ϋπι, 81 ΐυ£ ρηιιίεηΐί;» πΐ6 οοοιπιί&ίβββηι• 
ΙηιρβΙυ ΥβΗβΜβηΐί, ηΐ63(|ΐΐ6 |;6η6Γ08ίΙαΐ6 ιΙυ€ΐιΐ8» 
Ι^ηία ορ6Γ2 (Ιβδί^ηανί• Ργχ16Γ62ι ςιΓιϋαηι τβ^ϋΛ 
ΓοΓίυηοηι 61 3υ(ΐ30ΐηπι 8€0ΐι11» ηβςίβΰΐα ρΓυϋβηΙίιι» 
βΟ βχίοιί^ί Ι606Γ6 οροΓΑ : Γΐιπ) Γοΐιηυί ίηΙ^-Γίηι, 
ςιιί ίη οπ)ηίΙ>υ8 ρΓ96ΐυΐ6ΓϋηΙ ρΓυϋοηΙίαπι, (ΜΓρΙβ^ 
8'πηϋ ρβηβηιιΙ* Οηπι ίη ΑΓΠίβηί» ίθΓ6ΐ, &ηίηιιΐ8 
6γ:ι( , υηίνβΓδίβ οορϋδ ίη 3€ί6Πΐ 6(Ιυοΐί8» 8υπιη)» 
▼ί (;6Γ(αΓβ ευπι Ιΐ05ΐ6• ΑϋΗίΙιίιΐδ ί|[ίΙιΐΓ ίη ΰοιίδί" 
Ιίυιη ορΐίπΐ3ΐί1)ΐΐ8 υΐ ρΓΟΒίίυηι ίαείβικΧυηι «8861» 
(ΐ6ΐί56Γ3ΐ)3ΐ. Οιιπι 68$οηΙςυοΓυπι δβηΐεηΐίχίη υίΓαηι- 
ςυ6 ρ&Πβιη ίηοΠιιηΓβηΙ, Γαπίλ 684 ΡΓαίηιβη Αΐ6ί8(76) 
βΐΐυηι, ςιιί ρΐυπιηυπι ροΠβΙ&Ι &ρυ(1 Ρα].Ίζ'α6ηι, 
810 Ιοουΐυιη 6556 : Ο γ6χ, εοηίΓα νίΓ08 &(Ιοιη»8 άφιχόμην, έπυΟόμην τήν τε άρετήν εΤναι παντός ^ ρΓχΓιυιη, ςυί ρβΓίΐίΑ Γ6Γαπι 1)6Μί63Γυπι ίβηιηΙιΐΓ 
λόγου όξ{αν. ΚαΙ πλήθος δ^ πολλαπλάνιον του ημε- 
τέρου στρατεύματος άγγέλλεται ήμίν είναι τΐ Τε- 
μήρεω στράτευμα• "Ωστε χατ* Αμφω δη ταύχφ νζ* ** &ν συμβουλεύσαιμι Οα^^ουν τφ ήμετέρ;;) στρα- 
τφ έεναι όμόσε ές τ6 Τεμήρεω στρατόπεδον. Άλλ* 
ού^' αν ει μαχεσάμενοι περιγενοίμεΟα, ιίί\ 1ν ήμΖν 
όφελος ότφοϋν £ί μέν γάρ ές την έχείνων έσβάλ• 
λοντίϊς έμαχόμεΟα» ?^ν αν ομού ξυμπαντα άγαΟά, 
τα,(»ί Χί της Λριΐ\ς έχε^νου άγωνί^εσΟαι , χαΐ ?:£ρ\ 0886 ρπηΗ αΐ) ϋ8 ςαί οοΓυπι »ιιίπΐ08 61 νίηυίβηι 
δυηΐ 6χρ6ΓΓι. 6απι Ιιίβ 6|{θ(|ϋθ<|υ6 89βρίϋ8ίη οοϋο*» 
ςιΓιυπι νοηί, 3υ(1ίνίςυ6 νίΓίαΙοιη οσπιιη ηιίηι πιο• 
(1ί8 06ΐ6ΐ)Γ3Γί. ΡΓ9Βΐ6Γ6ίΐ ΕηηυηΙίλΙυΓ, Τ6ηιίπ» 
οορί38 ηιυΐΐίδ ηοοάίδ ηυπιοΓΟ δΐιροΓΑΓΟ ηοδίηβ. 
Ιΐαςυο αΐ πιοϋο υΐΓθΓυηΐ(|υο ίηΐείΐβχί 8οηΧ6ηΐί3«^ 
81 61 ιιιβαιη ϋαη(!υπι 68ΐ οοηδίϋυπι, οοηβιιΐιιοιο,. 
Ι1051Γ0 οχοΓοΙΙιιί Οϋοηβ, ΐΓΓυΰΓΟ ίη οαδίΓ» Τοηιίπδ• 
ΥϋΓυιηίαιιιοη 6ΐ8ί ρΓΦΙίΙ αίααιη ]606Γίιηυ8» ρΓΦτ ΝΟίπΙθθ (ΏβΓ^ίπθ1ϋ5. (76) ϋ&3Γ3η)1)6υ8 ϋκΐίΰβ Ρ. ΑΙ. Π^Ιί. »•^ 1:ηπνευιι•. /?. ιιΐ Ίη οοηΐ, ** άπ£λαΰνον;ι. /ί. «( Ίη €οηΙ, " δοον, αίίικί ϋίαιιβίί•. οί^. Η. αΙ ίη αΜί{^ 155 Ι.ΑΟΝΙ0ί ^ΗΑI-^Ο^ΟΝ^ΥI-^Ε 156 

ΙΙαιιι.|θ« ηοκ ν'ΐϋΐΟΓβι ϋ^οΐ2ΐΓ3Τ«ΓΐΙ» Β€8εΊο βί ςιιβκ Α της δυνάμεως Νιίν βέ χοι\ ή ν εί; μίχην χαΟιβτά- ίηι!β ηοΐιίβ βΙΙ ^1ι«^& ιιΐίΐίι&ε. 5β<ί βί Ιιοκίίυιη Γβ• 
^ίοπβηι Γιι^ΓΪιιιη» ίη^Γοεβί, ϊΜιυβ ρΓχΙϋ Γοπυη^ηι 
Αΐ6Γ}ιηιι» βχγιβΓί'Ν θ(>ιιιιηθ(Ι» ρΙιΐΓίιη» ΓβΓβηιιιβ, ριι• 
(*η»ΐυπ τ'κΙβΜοβΙ ρΓο Γβ^πο β ροίβηΐί) ΤοιηϊΓίι 
8€ςαΐΓβιΐ(Ιίβ. Νηηο ϋοΚιη βΙ βυπαιηαηι ΓβΙ €6γΙ&-> 
πιΙηΙ ,ΰοηιποίββπηιπε, βα ηβςυιςηβιη βνβηίβηΐ. 
8πι «ιιΐβπι, &1)ΐΙΐ οπι«η, Ιπ €θηΐΓ&ηοιη γ«& ο«ΰί- 
αβηΐ, ▼Μβ <|ΐΐ3Β (Ι2ΐιηη9 ρ&β&οΓυβ Μβ, ιηιΐκβηβ 
ρο(6η}ΐ3ΐνι Ιηπΐ3ΐη , ^Λ£^π^η(|ηβ ΐ«ηΤ!ΐιη. Αρρ^ΓβΙ 
ί(ζΐηΐΓ, ηαοιΙ Ιιι β1 ΙΠβ ηοη βχ Άψιο ρπ§[η(*(ΐ8. 
ΑγΙοΊΙγογ βιιΐβιη ηβο Τι^ηηίΓβιη, βΙ ιηοάο ««ρίΐ, 
ΰΐιιπ υηίνοΓβο βχβΓείΙιι ρΓχΗυηι Ιηίΐϋηιηι : τβπιιη 
€ορΐ39 911»$ (ϋ$ΐΓί()αβΐ ΙηΙυΓπΐίβ ιπβ^ιιβι 61 ιηυΐΐβδ, 
Η ίη Ιιπιιο ντ,οόΜίη ηοη Ιοηϋι5ίΐ. Ει εί τύείκίβη- 
10$ ΐοηϊΐύΓ ηιηιιβιη ιιηβιη τίεβηιηαβ, 9ΐΐβΓ3ΐη 
61 Πΐε^ιιΐβιη ηοΙ>ΐ5 ορροηβΐ ΐΛπάΙη, όοηβο 1«1)0- 
Γ>η<β8 (Ιβίΐύί^ηισε, ίΠΙβ εΐΓβηιιβ ρα|^η»πΐίΙ)Μ$. Ηλϋά 
βηίιη 8ίϋ ΤβηιβΓίβ «ορίΐ^ βαηΐ €οιηρ»Γ2ΐ%, οι ιιΜ 
8(1 ρΓ^Ιίικη νβηκυιιι ΓυβΓίΙ, βίαΐίηι \η Γιιβ;:ιιη 35β9ΐιΐ : 
νβπιιη (•ΐι»ηι ίη ίυ{^ ηοΙ)ί8 ιηβΜοΓΓβ βυηΐ, βΐ Γα- 
οίΗαε ίη αηιιηι οοΐΐί^ιιηΐιιι' (ΙιερβΓεΙ, ίη9{(ηα ν'ΐΓ* 
(ιϋΐβ 6(ΐ6η(β8 ορβΓβ. €6π$βο !ΐ3(|(ΐ6 ηοη οϋνΪΛΐη 

βΐΐηΐΐΐΐηΐ 6886 ΤβΠΐίΗβ 6Υ6Γ€{(ηΙ : ▼6ΓΙΙΠΙ Π16ϋΐ18 61 

ηΰΙΙαβ πιΙΙιί ^ΜΰΐΠΓ, υΐ βηπ) 8υ1)8βςιιβηιυΓ, ροΓ 
ηιοπίΜ (ΐηΛψα ρποιίηιβ ββηιροΓ ίη&(3ηΐ68, β]ιΐ8ί|ΐΐ6 

6Χ6ΤΠΐαΐΙ1 Ι36(ΐ6η<65, ΙΐΙ)ί€ΙΠΙίΐ06 0669810 86()6(ΐ6ΓίΙ• 

Η»η6 8ρρ3Γ6()!( 3 ρορυί3ΐίοιπΙ)(ΐ9 6ΐιιη 6«ΐΗί)Ίΐιιιη 
ΙΗ, (Ιυηι ηοε γΙ ιι$(]αβ Ίη6ΐιΙ)06Γίηιυ$, ιιαΙΙϋ)ίευΙ)- Β μΐ'/οι μαχεβώμεθα, ούβ^ δ'.ά τοΟτο ήμίν εαται. "Ην 
β^, δπερ Απεύχομαι, ίς τουναντίον ήμϊν τά ηοά^- 
μβτα ττεριστ!), σκίπει δή, ώ βασίΑεΰ, όποΐον άπ5• 
βήαεταί βοι άπλ τούτου, τήν τε δύναμιν αμα χα\ 
βααιλείαν &ιβοβαλόντι ξυμβαινβιν. ΑεΙ ουν σοι μΙ| 
άη^ του Γ9ου άγωνίζεαθαί σοι χ&χείνψ. Πε(0ομα% 
δ& μη91 σύμπαντι τφ στρατεύματα Τεμήρην βασι- 
λέα, εΐ σωφρονεΤ, τήν μάχην κοιήσασθαι , Αλλ* ϊς 
μοίρας {χανάς διελ6μενος αύτοΟ τά στρατεύματα, 
διαπειρδΙσΟαι ημών. Κα\ εΐ μίν τ^ μι^^ Ρ^^'^99 έναν^• 
τία Ιίντες ιιεριγενοίμεΟα, τί) έτ<ρ^ αδ^ς μετ' ο•> 
ιιβλί) χρησάμενος , Ις β δή άπαγορεύειν " ήμβς 
χαμοΟντας μαχομένοις έχείνοις • ού γΑρ τοιο0τ4ν 
έστιν τ6 έχείνου στράτευμα, οίον 1πειδ3ιν ές χε7ρ«; 
άφίχηται, αύτίχα Ι; φυγήν τοβπίμενον οΓχεσθαι • 
άλλλ χα\ &ν τ!} τροιΗ) βέλτιον ημών, αναλαμβάνει^! 
τε σφ3ί:συνιό'/τα;πυν0άνο;ιαι, χι\ άνα μαχόμενους, 
μεγάλα άποζε(χνυτθαι Εργα. Δοχε! ούν μοι Ιμ699 
μέντοι μή Γεσθαι. έπ\ τ^ Τιμήρεω στράτευμα, 9ι^^ 
δ^ των δρέων πορευομίνου;, {φέπεσΟαι, δτι εγγύ- 
τατα γενομένου;, χα\ δποι τε προχωροίη, χαχουν 
τας έν μέρει τ6 Ιχείνου στρά'^ευμα. Δήλα ^ &ν γέ- 
νοιτο ταύττ;. ώς οΟτε έπιδρομΐ) χρήσαιτ* &ν Ιτι τ•0 
λοιπού έφ ισταμένων ημών, χαΐ ίπισκομένων (γ• 
γύτατα, σιιίζεσθαί τε ούχ 3ν Ιτι τοΟ λοιχοο <ύ« 
ναιτο Ιχανώς, ώς τε άποχρίντα είναι αύτφ τΑ 
επιτήδεια. Έπειδάν δ* έν τϊ( έχε(νου γενώμεθα έπι• 
σπδμενοι τω Τεμήρή στρατευματι, τηνιχαυτα δΙ| ιιιοΐί Ιοη|(τυ8. Νβ6 βΐίαιη 8&1ί8 ΓΓυηιοηΐϊ 36ηυί- Ο ορμώμενοι οΓχαδε τφ στρατευματι, χα\ Ιχομέντρ Γ6Γ6 ροΐ6Γίΐ ! ρΓΟίπαβ ϋΟΠΙΒΙβηΙυβ 8ΐΐΠΐ6ί6η8(ΐ66ΓίΙ. 

111)1 βιιιβιη Ιιι ίΐό8ΐίΙβηι νβηβηιηοβ $1 Γ6{5ίοη6Πΐ, 
8<»€ΐιΓι ΤοηιΐΓΪβ 6ΐβΓ6ίΐιιη), ίΙ)ί ({βιηυπι ιπ3ΐ)υ$ οοη- 
»^Γβηιιΐ8 6ϋΐη Ι)08ΐ€, οΐίρίβηιβ Γο-α Γβ άοιηαιη. 
ΙΙχ!6 6ΐΗη ρ«Γββ[{8βΡ| Ρι•8?ιηβδ, ΓβΙΙηιιΙ ά\\^6% ρβ- 

<ΙίΙ)ΙΙβ Ιιι Ιΐ8η6 8βΙΙΐ6ηΐΐ8τη ΙΙΚΙΠΙ. ΑΙ Ρ3]3Ζϋ68 13Ι6Π1 
680Γ8ΙΙ8 €81 ΟΓ3ΐίθη6ΐη : ΜΐΐΙΚί(||(Ιθ |]08ΐίΓΐ8 6Χ6Γ6ί- 

ΐϋβ, αηβιιιιιηι ιηΐβΙΓι^ο, τοϋίβ ΐβΓΓΟΓοηι ίηί6η. ¥6- 
Γΐιηι βι νο8 008118, ηι»1ϋΐυιΗη6ηι ίιΐ6θη(!ΐΐ3αι ηίΙηΊ 
κίηί νβΙ ηιηιηβηΐί ΙιαΙ}βΓ6, εί τΐηαε βί ορροηαΐυΓ. 
διΗΙε Χι^η^ρπι ΟΛΓίΐ ίΗίϋΐιι, Γο^βπ^ ΡβΓβίΓαπι, οο- 
Ι»Ιλ8 ηυαιιία^ ίη ΕϋΓορ^πι ΐΓ3η8ΐ6η5 β66ϋΐη 2άάη• 
χτίι, οι ρΓορβΜΐθ(]αηι ρβΓ6ΐιιρΐϋ8 3ΐ)ίβΓίι, ηίεί ΜίΓ- 
(Ιοηίυβ ρίπ-ίΓΐιΙϋΛΐ 8ηΙ>81ϋίΗ86£, βΐ ίη(Ιίοα886ΐ 6ί ηιοΓ- τΙ^ς οΓχαδε δδ-^υ, έπέχοιμέν τε &ν, χα\ αμυνόμενοι 
μάχεσαι με θα. Ταΰτα είπδντος του ΠριΙμεω^ ταύτ|) Ιτράποντ• 
χα\ οΐ λοιπο\ τήν ψήφον τιθέμενοι. Κασιλει/ς 5Α 
Πίίαζήτη; λέγεται εΙπεΓν '• τοιάδε* Τδ ιιλήΟος 
!οιχεν, ώ Ανδρις, ^ Ιγώ τεχμαίρομαι, δμβς Ιεδ(τ- 
τεσΟαι. *Αλν έχεινο δή Χ2\ ^με?ς Γστε, ώς κλήΟους 
ουδέν δγιές έστιν, δπου Αν αρετή καραγένηται% 
'Ιστε δή Μα\ Ξέρξην τδν Δαρείου, ^σιλέι Περσών, 
πλήθη όττύσα άγδμενος, χα\ ές τήν Εύρώπην δ•.•^ 
6άς, παραβραχύ έπίη " άποθανούμενος, ε Ι μή 
Μαρδόνιος ύποστ^^ς, έμήνυνν αύτφ τδν δλεΟρον Ι4?ιη ιηιιιιίηβΓο, ηίβί οοηίβεΐίιιι γ6<ΙΙρ61 8ιι$3. Ειί^ηι ^ έπανιδντα; ές Σ>Οσα. ΚαΙ Άλίξανδρον Γστε, ώ; Ιΐ•Ι1(1 ν08 ΓΐΙ^^ίΐ, νΐ ΑΙ613Η>Ι6Γ (Ι6νίθ10 Γββί ΟίΓΙΟ Γβ- 

Κηιιιη αιΙΦίιιβΗΐ, ίρβυιπςυϋ !ηΐ6ΓΓ666Γίΐ. ΡΙϋΓΐηιοβ 
■ΐΜΐΙ?'88β Γβοτ, ρ»υ6«ιη ΤοΓϋΟΓΜίη Φϋηαιιι βχρο 

«ΓΟηββ ΓΘΙ» ^88ΐ88β, η)3;η3(|(Ι6 ίθΓΐΊΐσ(ϋΐΐί8 ΟροΓΛ 
μΗΤ3Μ6. Ει η08 ΓΓ64]Ηθηΐ6Γ ίπ ΕυΓ0ρ.1 ρΓ3ηΠ9ΙΙΐ68, 
ΟβΙΙ«»β βΐΡΔίΜΙ0η68, β[6ΐηη69Γα!η <]υ88 ΟΓ5ί8 Η>561 

€6««το•ί88{ηκΐ8, ίη Γη§3πι οοηίβΰίιηυε. Ου3ρΓορΐ6Γ 

Ι»6 ηόβ 60ηΙβΐηρ86Γί8,6ΐ ηβ ρ6]0Γ68 601Ιΐ6ηΐρΐίθΓ6$- 

ςΜβ, <|η8ηΐυτη 3ϋ ΓοΠίίαιΚηβιιι οΙιίπ6ΐ, ηθ8 δο^ιΙιΐ8 
€5 Τζ3ο1ΐ3ΐφί$ Οδίβη ύοΓίδ : ςιιί ΐιηηςιΐλίη 213^^ί& ιβηι Διρείφ μαχε^άμενο:, τήν τε |1ασιλείαν άφείλετο, 
χα\ αύτδν άπέχτεινε. Κα\ πο).λσυς δέ πυΟέσ9«ι- 
οΐμαι τών ημετέρων Τούρχων, δλ(γ|) χειρ\ μεγάλα 
άτιο^^είξασθαι έργα. Κα\ ήμε{ς δ* έν τ]) Κύρώπ|) 
θ' &μα δή έπι τάς μάχας (δ7τε;« γένη τε έτρεψ4• 
με';σ, γενναιότατα δή γενόμενα τών έ; τήν οίχου- 
μένην έΟνών, ΚεΧτούς τε χα^ Οαίονας. Κα\ δι Α 
ταύτα μή ούτω φαυλίζων ήμοίς ές γενναιότητα, 
χαχίους τε χα\ φαυλότερους άποφαίνου ΣχυΟών τε 
ΤζΛχαταίων ο! ξίφει ούδεπώποτε •• ούδαν.ή έχρή- ΝοΙα'οΐ ιιΐΛΓ3ίηαΐ6δ. •τ άι^αγ.ο-ύζι. ίη νηο^ βί !η €οηΐ. *• τίοε. Λ ιι( %η οοηΐ, '• έπήει. Ηϊζ αίαΗΐ Η. " ουδέποτε. Π. ιιΙ 159 ΙΑΟΝΙΟί ΟΗΛίαΟΓΟΝΟΥΙ/Έ 100 

ΰβΠβιιΙβδ γΊοίοπαιη ΊηνβηΐΓύηΙ, ρΓΐιηο «ηξΓ658ΐι$ €8ΐ Α &ν μη χυχλούμενοι, σφών άμεινονες γένοιντο, ηε^Ι ψυχή; άγωνιζ'^μενοί, 3νν^6αλέ τβ χατά .τ6 της Κ6• 
ρώ'κΐ[ς στράτευμα, χα\ έμάχβτο* ώς έπΙ πολύ μλν 
τ!)ς ημέρας έμάχοντο, ω^τι μηδ* άναπαύεαθαι £χ£ΐν 
τδ Παιαζήτου στράτκυμα. Τριβαλλο\ δέ ενταύθα 
&νδρ(ς γ£ν<^|ανο( άγαθο\« έμάχοντο άξίως λ((γου, 
χα\ έμβαλόντες ές χους Τζαχατάΐδας, τά τε β^ρατ« 
χατέαξαν, χοι\ διηγωνίζοντο έντεταμένως έχομε νο« 
του έργου. Παιαζήτης βλ, ώς έώρα τό της Ευρώπης 
αύτψ στράτευμα χινηθλν ές πρόσω, χα\ μαχόμενον, 
άνεχαλείτο μέν έν τ{) άχμϋ της Ευρώπης τ^ν στρα- 
τηγών , ό^^ωδων μή παραουρείς χυχλωΟείη , χα) 
χινδυνεύση διαφθαρηνιι, μετεπέμπετο ές τ6ν χώ- 
ρον, ές δν ι^ρυτο τήν &ρχήν. Κα\ πρώτα μέν ούχ 
ύπήχουσε, δ•διώς τ^ πραίγμα ' μετά δέ ώς έπΐφ»- ΕυΓορ» οιΟΓΰίΐυηι. 131 &ιι1ύΐ)ΐ ρυι^ηα αιΙ ηιαίΐυιη 

<1Ίβί 68ΐ 6ΧΐΓ8θΙ», ηρηιΐΰ ηιιίβίοιη > ρυ^ιιηηόο Ρα- 

]»ζΊΓΐ3 ιιιίϋι^8 Ι>αΙ>6ΓυηΙ, ίΙ)ί ΤπΙιαΙΙί ρΓΐβΙίηχ 81186 

νίηιιιίβ ιιιοιηοΓβδ,ρΓχΠϋπι ΰίβΐιαηΐ ηια|;ιΐ8 ευηι Γογ- 

ΓιΙιιϋΐηβ ΰΐ };1υη8 : ίαιρβίυιικιυβ (ΐΑίιΙβΑ ίη ΤζΑΟΙια- 

Ι8ί(ΐ38• ΐΜ&ΐ:ιβ ίιιΓΓβ^βπιηΐ, ιηαςιια ουιη νβΐιβιηβη• 

Για ρΓχΙίο Ίη€υηι1)6πΐ05. Ρ2]3ζίΐ08 υΐ οοηδρΊο^Ιυβ 

Γ$1 ΕυΓορχιιιη βλβΓαΙυιη Ιοη^ΊυΒ & 8β ενβΓίηιηου- 

ρίϋίιΐΰ ριι^ηχ, ίΐϋοο ιΐυοειη ΕιίΓορχΐ εχ6ΓθϊΙιΐ8 γο- 

νοοαΐ, ΐίιηεη^, ιιβ &Ί 6]υ8 ε\6ΓθΐΙυ8 65&61 Ιυη^^ίυδ α 

ιιιοηΐβ 8ΐι1)ΐιιοΙυ8, Ίρ&β η5 ΙΐοβΓώυβ ο'ίΓΟίιηκΙυεεΓβ- 

Ιιη*, 61 Ιη ροηοαίιιιη νίΐ^β νβιιίπΊ. 1υΙ)6ΐ)»Ι ί}ξΐΐιΐΓ 

βιηυ Γ<^^Γ€()ί ίτι οηιη Ιοειιηι, υΙ)ί αΐιίηίΐίο οοΙΙοεαΙυβ 

6ΓαΙ. Αι (Ιιιχ ρηηιο ηβίΐυαηιιαηι (ΙίοΙο 3ΐΐ(1ί6π$ ΓιιίΙ, 

τερίΐιιβ Γ61ΙΙ ςυχ ραΓ3ΐ)αΐΜΓ. Οοίικίβ ουιη τϋχ νίοΐεη- '^ ρομένου αύτφ του βασιλέως, χα\ βλασφημουντος, 

Ιίυ«&χνίΓ6ΐ, ηβε οοηνίεϋβ &1)$ΐίη6ΓεΙ* ραηιίΐ, αείβϋ- 

ςιιε ΓενοεαΙα «81. 11)ί Ιυηο Τζ3ε1)9ΐ2ϊ<]ε8 αεΓίΙβΓ 

ίη«ΐ3ηΐ68, οεεΜεΙ)αηΐΤιΐΓ008ρ1ιΐΓίιιΐο$, ϋοιιεε ίεπ^α 

ίΐ8Γ6ηΐ. Οιι) ευιη Γιΐ|$εΓεηΙ ρεΓ&6ςυεηΙίΙ)υ5 ΙιοδΓώυβ, 

εΐΐαιιι 6χοΓεΊΐιΐ8 Αδίαηυ8 Ιιαυιΐ δίοΓιΙ, τει αιη εοιιΓι- 

ιιυο Γϋ^»ιιι ΑΓΓίρυίΙ (80). Ρα]»ζίΐε5, νίιίεπβ ίη ίΐιιο 

8ΐ»ΐιι Γ(*8 81126 ββ^επί, οοηβεεικίίι ε(|υ3ΐιι, ιοίίδηιιε 

νίΓΊ1)ΐΐ5 Γιικϋ• ΤειπίΓοβ, ουιη ρηπ$ ρΐ'χεοηίιιιη ϋί• 

ιηί8Ί$5βΐ 33 Ρ^Γ ε38ΐΓ3, ηε ςιιειη (Ιε Ρ3]ϋζίΓΐ3 εχοΓ- 

οΐΐιι Γ9ρεΓ0ΐιΐ« εΐ ζό ΐϋαηοίρΐοηιιη οοικϋιίηιιεηι 

ηιί$εΓηηι (Ιειίηεείεηΐ, ευΓανίΙ υΐ δροΠ^Γιβ Αϋΐιε Γι- 

(*εΓει. Νοη ειΓιη) Γϋδ ε$$ε (Ιυεε1)3ΐ* ιιΐ||;εηΐϋε8 δΠ08 

»4 ιιίΑίιοΙρίοΓυπι Γοπη^ιη Γε4ΐί{;εΓεηΐ• Αι Ρ3]3ζΊΐε8 άνεχιλείτο τήν σύνταξιν. ΈνταυΟα οΐ ΤζαχατάΙδες 
έπεισπεσέ'^ες τοΓς Τούρχοις, έπέχειντο πάνυ φο- 
νεύοντες, ές δ δή ές φυγήν κατέστησαν αύτοϋς 
τραπηνακ. ΈνταυΟα ώς ώρμηντο ές φυγήν, έπιχ8»• 
μένων των πολεμίων, χα\ τ6 άπδ της Ασίας στρά- 
τευμα αΟτίχα ές φυγήν ώρμητο. Κα\ αύτίχα 4 
Παιαζήτης Ιδών ταΰτα, ούχέτι ένέμεινεν, άλλ* έιλ 
Γππον Οήλειαν άναβα;, έφευγε χατά χράτος. Εν- 
ταύθα ώς πρδτερον κίΐρ^'γμΛ πεποιημένου Τεμήρεια 
βασιλέω;, μηδένα χαταβαίνειν " των του Παιαζή- 
του, μ<5νον δέ άπεχδυδμενοι τούτους, ήφίεσαν. 0*5 
γάρ έξην ομοφύλους δντας άνδραττοδίζεσΟαι. Παια• 
ζήτης δέ τάνβντία τούτων χηρύξας ές τδ στρατέ- 
οοιιΐΓ3Γίιιιη, 3ηΐεςιι»ηι ρΓ9?Ηυπι ΐηίτεΙυΓ, ρεΓ ε3$ΐΓ3 .^ πεδον, ώς δν &ν λάβοιεν του Τεμήρεω στρατού» 7θοε ρΓ9ΒεοιΓΐ8 ιιιιη1ί3π ]υ$$εΓ3ΐ, ηειηρε υΐ (|υειη- 
οπη^ιυβ (Ιε ΤειπΐΓΐ» ιηΐ1ίΙίΙ)υ$ Γυεπηΐ ηαεΓι, ειιιη ίΐ- 
Ιίεο οΙ)ΐΓΐιηο3ΓεηΙ. 53εΙΐΓυο.Ιιυ8 ΐ||[ίΐυΓ υΐ ίη Γυ^ιιη 
νεί'ΐεΓβΐ 1ιθ8ΐεηι, 13111 ΤϋΐηΊπ8 εορΙ^β, ςυ» Ιη ε35ΐπ8 
εχ^ρεοΐαΓ&ιιΐ, ]υηεΐ3Κ ριιςη&ηΓώυβ Ιιηρεία ΓεΓεΙ)3η- 
ΐϋΓ, νοίειιίεβ ρρχνεΓίεΓε Ρ3]3ζιιί8 εχεΓείίαιη. €οη- 
νεΓδί ίΐ8«|αε 3(1 ροριιΐ3ΐίοιιε8, ιηβχιιηβη) Υ3$Γιΐ3ΐεπι 
ΓεεεΓε ίη ]οηί3 εΐ ΙΙεΙΙεδροηίο. ΥΙεΙ οεειιραΐΐ βυηΐ 
ρΐυηηιί : ορρί(Ιηΐ3 ίη ιίεβοΐαΐίοηεηι η)ί^Γ3Γυηΐ ρΐυ- 
ΓΊηΐ3, υΙ)ίφΐε είΐυίιΐΙιυδΤεηιίπβ ίη Ρ3]3ζίΐΐ8 τε^ζίοηβ 
ςΐ'3$83ηΐίΙ)υ8. Ιηΐεππι βαιειη Ιιβεε 3€εί(]εΓε Ρ3]ηζίΐί 
Γυ^ίεηΐί. Ουιη Γυ§εΓεΐ ρεΓηίεί$$ίιηο €ϋΓ8υ, Γυ£[ίεη• 
ΐεηι ίθ8β(|ΐιε1)3ηΐυΓ Τζ3ε1ΐ8ΐ&ί()ε8, 3(Γεεΐ8ηΐε8 εηπι 
εβροΓε. Ιβπι πιηΗιιοι ίΐίιιεη8 Γυ^ίεηύο εοηΓεεεΓαΐ, πάντας χαταχτείνειν. Σαχρουχος μέν ουν, ώς έτρέ^ 
ψατο Παιαζήτην, ήδη τά στρατεύματα Τεμήρεβ»» 
χα\ δσα έμάχοντο, χαΐ δσα έπ\ του στρατοπέδου 
έτύγχανεν δντα, ώρμητο έπ\ τίν Πάιαζήτεω στρχ- 
τ?»ν φΟηνχί βουλδμενο;, χαΥ έπ\ τήν χο>ραν έτρά- 
πόντο έπ\ διαρπατγήν, έτειδρομ^ χρήσαμε νοι, ές τ• 
τήν Ίωνίαν, χα\ ές τδν Έλλήοποντον ένθα δΙ| 
πολλα\ μέν χώμαι ελήφθησαν ' πολίσματα δέ ήρη- 
μώΟη δτι πλείστα, των Ιπποδρόμων του Τεμήρε« 
άνά τήν χώραν του Παιαζήτεω διαθεδντων όΐπζν- 
τοχή. Περ\ δέ τδν Παια?ήτην τοιόνδε ξυνηνέχΟη 
γενέσθαι. Ός γάρ έθει άνά χράτο; οϊτος, έπΙ- 
χειντδ τε χα\ άπεδίωχον οΐ Τζαχατάΐδες, άμιλλα 
μενοι έλείν αυτόν. Κα\ πολίι μέν προήλαυνεν, &τβ υΐ ηυί ?ε1οεί88ίηΐ3 νεΙιεπεΙηΓ εςυα. Γοβίεβ ευπι |) έπ\ ?ππφ ταχυτάτφ έπίφερόμενος • μετά δέ ώς έπ^ Γοηε νεηίδβεΐ 3(1 Ουπιεη, εςυα ίηίοΙεηη^Α 5ίιί 8ΐι- 
πιαίαΐα 1>ί1)εΓε ειιρίεΙ)3ΐ. Ρ3]3ζιΐε8 3η(επι εΙιΐΓ3|;Γ9ΐ 
ει ρο(ΐ3{;Γ3 ςΓ3νί8&ίπ)ε ΐ3ΐ)0Γ3ΐ)αΐ. ΡΓθίη(1ε εςααιη α 
ροΐ3ηϋίί εηρί(1ίηε ίπΗίΙεΓε Η^υι) ροΐεΓ3ΐ. ΕςυΑ ίςίΐυτ 
υΐ ΜΙιϊΐ, ρ3Γυπ) (1ί88θΙυΐ3, ηοηηίΗϋ (1ε ουΓδίΐδ ρεΓ- 
ηίείΐαίε τεπιίβίι, 3(Ιεο υΐ ηιίΐίΐεδ ΤεηηΗβ Ρ3]3ζίιβ 
ροΐίΓεηΐυΓ, εαρίυηκιυε 3(1 5υυιη τν^ονη ΐΓ3ΐ)εΓεηΐ. 
1π Ιιοε ρΓχΙίο οβρίιι&εδί Μο5Γ8: εηριί 8(ΐηΙ ΓεΙίφΐ! 
ρεηε οιηηο$ Ρ3]:ιζίΐί$ (Ιιιοεβ. Νι•ε Ιηηιεη ςυί(Ι(]υ3ηι 
ρεπευΐί ρ38^Ί 8υηΐ, ηίβί (|μο(Ι ν('5ΐίΙ)ΐΐ8 $υπΐ8ροΙί3ΐί• 
Είευίηι Μθ5ε8 νί(1(;1)»ΐυΓ Γε1ί(ΐπί8 ρΓα:8ΐ3ηΓΐ0Γ πι- τδν ποταμδν άφίχετο, τήν Τπτυον λέγουσι διψήσασαν 
χαρτερώς, έθβλήσαι τοΟ Οδατος. Παιαζήτης γάρ 
ένόσει τώ χεΓρχ χα\ τώ πόδε ύπ^ ποδάγρας, χαΐ 
χαταιχεΐν ούχ οΓός τε έγένετο. ΈνταΟθα δή ύπο- 
χαλάσαι τήν Γππον ΰπδ του Οδατος, χα\ λειφθήναι 
του δρόμου, ώστε τους στρατιώτας Τεμήρη συλλα- 
βεϊν τε Παιαζήτην, χα\ άγαγείν παρά βασιλέα 
Τεμήρην. Έάλωιαν μέν οδν έν ταΟτ|) τ^ μάχ^ καΐ 
Μωσής, κα\ πάντες σχεδόν οΐ του Παιαζήτεω Αρ- 
χοντες. Ου μήν χαλεπδν έτταθον ότιοΰν, πλην τώ» 
Ιματίων. Κα\ γάρ Μωσής έδόχει τε των &λλϊιΐν (οΟ) Τ3ΐηεΓΐ3ηί νίεΐοΠ3 είΓοα 3:.ιιαηι 01ιπί>ΐϊ 1397. ιβ3 Ι-ΑΟΝ10Ι ^ΗΑι^ο^οΝ^ΥI.^Ε Η\ 

ρ»ΐϋΓΐιο, ηβςιιβ ιηαΙβΓπο Ιϋο ιιβηβΓΟ (1Ί8η& ί«ο»β• Α χβη ή γυνή αύτοΟ *Ελ«α^άρου Ουγάτη^, ής δή €ιιηι βηίπι ηαΐυ$ βίβοι ρλΓβηΙίΙιιι» ΙιΙΊοΐί• 6ΐίη9ΐ(Η 
Γϋβ ρλυρβη5ιι•ςιιβ, )Λ2ηά ίΜ <ΐ€€οηιιη «βΐ λ«1ΰ• 
ΙΠΓρίΙβΓ ΐιι$ιιΙι>Γβ ΓΡ^ιιιη ΙίΙ)€Γΐλ 6ΐ ιιχοτίΐιυι• Ηοο 
ιηοίΐο 6113111 608 ί|υί Ιί1>ί η8ΐιΐΓα ιιιηΐ άοηαΊηί, ρΓ<Η 
1^^^8 οη6Γβΐ8. Η;66 (Ιίοβηι• ίιΐ|;6ΐιΐ6ΐη ηβιιιη ιι>ον6ΐ>24 
ΤβηΓίΓΪ» ςιιΊ Ηοιηίηβηι ρΓΟ Ιυ<1ίΙ)Π0 Ιι>1>6ΐ)»1, υίςιιί 
ιιΠιΠ βαηί ιΐ66 ϋίυβΓβΙ, ηβε 8>ρ6Γ6ΐ• ΡαΐαΕίΓιβ (Ιιΐ66• 
61ΙΙΙΙ ΐη 6θΠοςυΉιιη Τ6ΐιί$>6η( ΤθίπίΓίβ ΓοιβΟΓΪΙιυ•, 
6•)8 ρΓΟΟοί^λίβ αΓ.66ηά6ΐ)3ηΐ, ϋ8(υΓΐ Ίιηιηβπϋ&ιη •γ- 
ΙΙ|6ηΐί νίιη βί οιιηίοιιΐο »€ΐο Ιη βλίο οηβίΓΟΓΟιη ρ^τ* 
Ιοηι, ιιΙ)ί γίηοΐαβ αβββΓΨ^Ιι&ΐιΐΓ Ρ8]&ζΐΐ68 85 ^ΆβΓ* 
βΊβ&6πΙ, βιιιπςιιβ ίιιιΐβ 6ΓφΐιΊ8β6ηΙ. μάλυτα των &λλων έραντής Ιτύγχανβ Π«αζήτης, 
χα\ ιηριήγ• μίθ* έαυτοΟ £χων Ιν τφ «τροιτοκέδ^» 
(ιηστήσ«( οΐ Ιναιντ(ον του &νδρ^ς αυτής* οΙνοχοήβη( 
οΐ, Τ^ 6έ (υ μάλα άχθιοθέντα, βΐπβΐν λέγ&τκι, 
*Αλλ* οΟτ* &ν νυμφώνως τφ 9ψ πατρ\ χ»\ μη^Ρ^ 
έργάζοιο '^ Ίβιωτών γάρ τούτων, χα\ ι»νήτ«ιν 
γ8νόμ<νος, ίίχβκο; &ν ιΓης, ώντ' &ν (πιχ€ρτομηβ«€ 
βασιλέων πχισΐ τβ χαΐ γυναιξί, χθΐ\ 1{υ^ρ(ζ•ι^ Ις 
τους βους τ|ί φύσκι δββηότας. Τούτψ μίν τοιαυτβ 
λέγοντι γέλωτα τ£ Ιπο(<€ τους λ^ους, χβι\ έπι- 
χλευάζων έπέσχωκτεν, οΤα ού^ν Ογιέ^ ο(>τ« φρ9» 
νοΰντι, ούτΑ λέγοντι. (Η μέντοι Παιαζήτ^ω Αρχον* τβ;, ές λόγουί Αφιχόρενοι το?ς Τεμήρεω όρυκταΐς, η φασιν ύιιέσχοντβ άργύριον τελέσαι πάμιτολν, βΙ 
•ύφέλοιντο Παιαζήτην ύιτορύξαντες. 

Ρθ(ϋβηΐ68 ίΐ8{|ΐΐ6 ν6ΐ*8υ9 οη»ΐη βΐ (ΰηίοπιιπι ιιΙ>ΐ Β 
Ϊη νίη6ΐιϋ8 6Γ9( Ρ.ι]9ζίΐ68 Ι8η^6ΐηα(ΐ6 ρΓΟΓβρβηΐββ, τΐβί 8ΐιηΙ 6υ8ΐοιΙίΙ)υ8 61 €ημΐί• Νοη 6ηίπι ίηίπι 
Ιβιιίοπαιη υ1)ί Ρ»]&ζίΐ68 6^8ι, •6ίΙ 6χ(γα 6χ ουοίοιιΐ• 
ρΓθϋί€ΓυιιΙ, υ^Ι νίΓΐ 6Γ8ηΙ ςηίϋι» Ραί^ζΊιίβ οιιβίο* 
ύ'ΐΛ λ Τβιη'ΐΓβ 6Γ8ΐ ιη>η(ΐ8ΐι. Ε» ί|(ίΙιΐΓ ραπίβ 6ΐ 
ευηίευΐο Γο880Γ6« 62γ«8808 €ΐ οβρίοβ γοχ ]ιΐ8&ίΙ 
οΙ)ΐΓΐιη4!&Γί. Υβηίβιιβ &υΐ6ηι διηγΓοιιιι , 63ΐη υΓ• 
Ιιβηι Γ0Ι18 οβρίΐ. Ργ«16Γ68 ΑΓ€6ΐη ίιι ΙίΐΐΟΓΟ 8ϋ»ιη , 
ίιι ςιΐλ 6γ:ιΙ ΚοΥΟΑηοτυιη ρΓχβίόίιιιη, 8υ0θ(ϋ6θ8 
ρ6ηίΙυ8 8υΙ>ν6ηίΐ• Ηβηο οεευρανΐι, βΐίιηι α Γ6ΐί- 
<ΐηΐ8 ]ιΐ8 1>6ΐ1ί ηοη 9ΐΚ>8ΐίηυίΐ : γβΓυηι 8ΐ6ε64!«ιΐ8 
ορρίιΐβ, ςιιββίΐ)! νίϋβΙιιΙιΐΓ ΑρίίβιΊιηιιη), Α|;ξΓθ(Ιί6ΐ)Α- 

ΙυΓ. ΙΙΐ 8Ιΐΐ6ΙΐΑ ν6Γ]αΐΙΙ βρρΡίίβΓ&Ι, ... Γ0ΐί8 ΟΓΐΜβ 
6«ρί6λ>Αΐ ΤβΐηίΓ68. Η» 6Γ»ηΙ ΟΙΓΟυΗ, 61 ΙηίΓα 868ΐΐ8 

1ιβΙ>βΙ)αηΙ ςυίίοιιβ α566η(]«1)λΙυΓ ίη ιηυΓοβ. ΕΙ ςβλη• 
Λο ΐη Γθ88:ιιιι (ϋπ^βΙίΑηΐιΐΓ» Γβοίρίβύϋΐΐ τΙγο» (!α- 
€6ηΙο8 86ρ9ΓαΙΙιιι ροβίΚΜ, ()θη66 8ίη|[1ΐϋ ?01Μ 
ίηίΓακηΙ. ΡοβίΟΑ ?οαί6ΐ>8ηΙ ΐη ^ΙΙβΓίΐη ςιι» βΐ 

&(Ιν6Γ80 €ηΐ ίθ889 ρβΓίβΙΒ, 8«Γΐ8 ΒΑυπΐλί βΐ 10611 1 
Γ0ΐί8. ΟυΟ 61110 ΤΰηίβββηΙ» 8€8ΐ88 60Β8€βΙΙ()«68ΐηΙ, 

61 60 ηιοιίο οαρΐ6ΐ)9ηΐ υΓΐ)68• ΟβΙηιΙο Γείίςοί, φΐί 
6Γ9ΙΙΙ ΐη 6ΜΐΓί8, υΓΐ)6ΐη ταΙΙθ 6ΐη^6ΐ)8η1, Α§8«Γ0•<Ι1Ι0 
ίυηιΐοϋαηΐ, <|υί ί3Γΐΐ6 πΐιίΓυιη 84ΐρ6Γ»Γ6ηΙ : 6Χ ςνί- 
1)08 (Ι6ίη(ΐ6 ηιιίΓο ί^ςΐΐβ ροΐΪ6ί^ΑΐυΓ• ΡηΒΐ6ί6Α Γμ- 
80Γ68 1ι&6αίΙ Τ6ΐηίΓ68 0ΪΓ6ίΐ6Γ ι1θ66ΐα Βΐϋβ» ςοί 
8υ£Γθ8$ιιιη ιηιίΓυπι βιιβίΑίιΐβΚΜίηΙ 6Χ€6ΐβί8 1ί|ΐιΐ•, 
ίριΐβ ιΐ6ΪΗ(ΐ6 &006ηϋ6ΐ>8ΐι4 : ςυΐΚ)υ8 €0Π6Γ6πι«ι1§, ιπαιί 
ηβη)ΐιΐ6 ίπιροΐΐβαΐβ ρΓθ€ί<1ο1)8ηί : ρ6Γ ηβ^Βΐλ ίηϋβ 'Ένθα ^ ορύγματα π'^ησίμβνοι έν τφ βτρατο»' 
πέ&ι), χ»\ εΙς την σχηνήν έν ή Ιβχήνου Παιαζήτης 
Ιν φυλαχι) ών, έξιόντες ώφθησαν ύπ6 των ταύτη φν» 
λάκων, Χ3ΐ\ έάλωΦαν. 06 γάρ έντ^ς έγένβντ• τής 
βχηνης, άλλ" έχτ6ς, )| έφύλαστον πέριξ γεν^μιν» 
&ν$ρες ύπ6 Τεμήρεω ταχβέντις. Ταύτη ώς έξήινκν 
χαι έάλωσαν, Απετάμοντ• ΧΛς χιφαλάς ύπ6 βχσι• 
λέως. ΈτιΙ Σμύρνης μίν οϋν άφιχ^μενος, τήν «λ 
Σμύρνην εΤλε τροχ(9Χθΐς, χαΐ τήν έν τφ α!γι«λφ 
Αχραν, ύπ6 'Ρωμαίων ταύτη χατεχομένην, 6κορ0• 
ξας, χατέλαβέ τβ. Κα\ ταύτην ελών, ηολ(σματΑ τ< 
Ιΰιλα, της χώρας ταύτης έηελαύνων, Ιίρει, &ς €| 
κρούχώρει προσβάλλονται ** έφ* Ιχαστ•ν. Ός II ίαρ 
ήν τβ χα\ ύιτέφαινε * τριχ^ γάρ λέγεται διήρβι τάς 
ιβόλβις Τεμήρης, το?ς τε τροχοίς* χύχ/.οι Α βντβς 
οίτοι, χα\ χλ(μαχας Ιχοντες Ιντδ;, ώστε ΑναΙαίνβιν 
έπ\ τ6 τεΤχο;, ές τήν τάφρον άγοντες, έπετ(Ι<να» 
άνδρες βιαχέσΐΜ Ιχαστον τεταγμένοι , διά τοβ τρ•* 
χου βίσιών Ιχαστος * ές τ6 πέραν τβ έγίγνβτο τής 
τάφρου, στβγαζ^μενοκ 6π^ του τροχού. 'Ο; Μ πέραι^ 
γίγνοιντο, άνέβαινβν τάς χλ{μαχας, χα\ οΟτω (ροον 
τήν π4λιν• Μετά βέ πολλοί (ντβς αύτφ έν τφ «τρ•- 
τοπέδφ. Εχουν τήν π^λιν, ώσ^β έιι\ τΙ τείχος τά χώ* 
ματα άναβα (νειν, χα\ άνω $ιά των χωμάτων ήλ^αχετ• 
αΰτφ Τ^ τείχος. Είχε δ^ χαΐ άρυχτάς ές μύριους, χ«\ 
όρύσσοντβς τά τβ(χη, έχ\ μετεώρων ξύλων χαθβιστή• 
χβσαν. Μετά δέ ταύτα πυρ ένι«\ς τά ξύλα , χα\ Ας 
έχαίετο τά ξύλα, τά τβ(χη βύπετώς Ιπιπτον, χ«1 
ταύτη έσέπιπτον ίς τήν πόλιν. ΟΟτω μίν ούν !|ρβι ιιιυΓΟ Ιοεα πιΙ1ΐΐ68 Γυ6ΐ)Δη1 Ιιι αΓΚ»€ΐΐι• Ηΐ8 ΐΗΙ»α• |> Τεμήρης τάς πάλεις. 'Ος βέ ήδη Ιαρ 6πέφαινΐ¥;' ηιοιίίδ Τ6ηιΪΓ66 ίη υρρυβη&ΐΐοηβ υΓ^ΐυΐΒ αΐ6ΐ)9ΐΐιΐΓ, 
ΥϋΓ υΐ ]Αΐη ΐΠιιυΐ, \α%9ίί\ νβαΐυηΙ, ΐ|υί Γ6ΓβΓ6ΐ)9ΐιιΐ 
Ιηϋοηιηι Γβ^βηι Οϋοι ηΜΐ|;ηα ηι^ηυ «(Ιτοηΐβ&ο, ηγ- 
(ιριηςυβ ΟΙιβΓίβηι ίΐλΐοΐ6»η(1ί8 ηΐΑΐίβ λβ6€Ϊ886 : 

βΐΐλΐη Α(1 (11682ΙΙΓΜ ί6||ίθβ ρΓ0€64ΐ6Βΐ6Π1, (η1>||10 

αηηΐ βιϋβιιιρίο, άοηιιιιη 2ΐΙ>ΐΐ58«. Μίη» ςυοςιιβ ίβΓ6• 
1)»ηΐυΓ, ΙηιΙΟΓυπι Γ6&6πι ηοΐΐο αικρίΐιιβ ί4£(ΐ6Γ3ΐ(ιιιη 

€856 Τ6ΠΐίΓΪ. Η»6 υΐ Τ611)ίΓ6β ίοΐβΐΐβκίΐρ ΙβΓΓΟΓ 

ΐη^βηβ ίη]66ΐυ8 68ΐ• ηο, βί Γ6(1ϋ886ΐ Ιβ^βΐίο «4 γ&- 
Κοηι ΙπάοΓυηι, ίρ86 6Χ6ΓαΙιωι λπη^Γοί» Γβ^ίοηοιιι^ιιβ 

Ιΐ08(ί1ίΐ6Γ 3666(1608 Ο0€υρ&Γ6ΐ, 86 ίΐΐΙΟΤίΐΟ ΟΧίΟΤηίβ άφίχβτο παρ' αύτ^ άγγβλ(α, ώς τ•ΰ Ινδών βασιλέβ*^ 
πρβαβεία άφιχομένη έπ\ Χερ(ην, μεγάλη χειρ\ δβιι^ 
τβ τήν π^λιν έργάσοιτο, χαΐ έπ\ τους δησαυροί»^ 
παριών του βα^ιλέω;, τ^ τβ φ^ρον λαβών οΓχοιτ•• 
χαΐ άπβιλβίη, ώς ο6χέτι έμμένοι ταΐς οπονδαΙς 6 
Ινδών βασιλβύς. Ταύτα μέν ώς έπύΟετο , περιδβής 
γβνέμενος, μή επειδή άφίχοιτο ή ιιρρ.αβε(α παρΑ 
βασιλέα των Ινδών, επιών χαταστρέφοιτο τήν Ιαν* 
του χώραν, σχέντος αύτοΰ άμφ\ τονς έπήλυδας «ο- 
λέμους χα\ &μα έσήβι αυτόν» χα\ τά άνθρώτιβια Ιν 
ονδβνΐ έστηχ^α άσγαλβΐ, χα\ δεινά ποιησάμβνος» •' έργάτοι;. Λ. η( ίη €. »• 8ΐ€ ίπα ιηαπιικ. Ηαί€ηξ. Ρμ/ο Ιφ^€η4Ηίη προσβάλλοντα. 8ΐ0 ίιι ηηο ; α/• νΐ €. 167 ΙΑΌΜεί ^Ηλί^Ο^ΟΝI)ΥI.^Β 16» 

8αΙ>ιηοΐα ΙΐλΙ)ίΐ6ΐιΐΓ, ί(|;ιιθΓ3ΐιΐΓ ηοΐΐ^υβ πιογΊΙιιιι 61 Α νόμινον τβπα/ακ^ν, τους τι Πισσών βιν-λβίς, χα\ (|υλ νίαυ» ΓΑΐίοιιο ΙικΙΊ υΙιηΐυΓ. Ιΐοΰ Ιιοπιίηυπι 
((θΐ»υ> ουιιι ΓθΙκ>Γ6 ρίαπιιιοιη 87 ρη'βΙ^ΓβΙ λΐιΐί- 
<ΐυίΙυ§, ΡθΓ5•Γυηι βΐ ΑΜγΓίΟΓυιιι Γ6(;οι ςυί Αιΐιηι 
ΊιηρβΓίο 16111 ρ6ΓΑΐ)&ηΙ οοΙπίΜβ Γ•ιιΐλ ΙβηοΙ. ΪΜίηίη- 
ιιιίβ 6ΐ Ο^Γυ& 6βιιιΙ)78ί8 ΠΗυβ Απιχ^ιη Ιγ»ιιμιι»Ιι*8• 
<|ΐιοηι1ηιιι ιΐ)»0η>ιη 1)(Ί1ί ιηοίοιιι 0(> ?<'η6ηιιιΙ. Ν»ιη 
δΰΐιΓίΓ&ιιηβ Α&&7Γ4υηιιιι Γβ^ϊηη, λπηβ €οιιΙγ8 ΙικΙο- 
ιυιιι Γ6^6ΐιι ηι&χΊιηο »ρρΐΓ2ΐιι ιι.ονοιΐ8, ιιΐιί βαηιοιι 
Μΐ|>€ΐ3νΐι, €ΐ»(1β «ιιοηιηι ιιίΑχίιιια ηοοβρί^, οο«:υ5ιιίΐ« 
ΙΜ'ϋΒίοΐ'Οΐ €}τιΐΒ βΐίιΐδ €3πι1>7»ί» ΡνΓβαιυιη Γβχ» Ιγ•- 

)0€ΐΟ (Ιπνίο ΰΗΙΙΙ Μ»8)»»|;6ΓΐΚ €0η^Γ€88υ$, ίΐΙ |^Γ9Τί8•> 

&ϊιιιιιιη ριχ€ίμίΐ2ΐιΐ8 6«1 ροΓΪοϋΙυιη, ίΐιί |)ϋΓοιιιρΐιιι α 
ιηιιΙίβΓβ ΜχΓβ Μ955&8ϋΐιηιιιι τε^ίπα. Τ6ΐηίΓ6&, ιιΐ 
:ι11«ΐιιιη 6&1 (ΐυββ ίβοί8»6ΐ Γ4•|[ί8 ΙικΙοΓυιιι 1•*(&1ί«, *Αν7υρ(ων, ηγουμένου; τη; '*Αβ{ας, ΟιρχκευΕίν μέν 
νους Ίνβών βαΦίλίΤ; * ϊίλΙ τι Χεμ^μις χα\ Κύρος• 
6 του Καμβΰβ&υ τίν ^Αράξι^ν διαβάντι^ μιγάλψ τφ 
πολέμφ Ιχρήσαντο ^. "Η τι γ3(ρ Σιμ^ρα'Λΐς τών 
*Α7βυρ{ων βαβίλισ^βι ^*, ΙικΙ των Ίνοών βχ9ΐ/.<« 
ίλαΟν^υνα μεγάλη παρασχκυ!) , έιοεί τΣ τ^ν ποταμών 
δι«6η• &πεπρχγει τ< χαλεπώτχτι, Χ2\ αύτο'3 ταύτΐ) 
έτελιύτησ:. Μιτ^ι οέ ταΟται Κΐρος ό Κβμ^ύτιω II ? ρ- 
σων βισιλιυς λέγεται ί^ τόν τε *Αρί^ην 5'.α6ά:, 
χαι £ιαγωνι9^μ^νο; ικρδς Μισαγέτβς, Επριςέ τε τ•λ 
χχλεηώτατ«, Χ2\ αύτοΟ ύπ^ γυνζιχ^ς Μο2&α; της 
Μαααγετών βααϊλευούνης άη<»Οανε?ν. Τιμήρης μίν 
ουν, •ώ; ύιε^ του αγγέλου υπόθετο τ'χ περ\ την ττρι- 
σΐείαν, του Καταγίης ^^ βχβιλέως, άπήλαυνζν ώ; ιιιιιχίυια οβίοπί^ΐβ ΟΙι^ηβιη ίο ΓΟΟβρΊι. Ρ'.«|λζΊΐ6•, ιιΐ ^ «Τχε πάχους έη'ι Χερ{ην. Πκιαζήτης £1, ώς εΓρητχι. &υρΓα (Ιίχίιιιυχ, Ιη ίιίποΓβ ρτ» βτκΐΊΐυϋίιιβ η•ΐ4ΐΓ« 
(1ι•1)Ίΐυιιι λοίνίΐ. Μο>€ΐ, Ρα]3ζί4ί8 βΐίιΐδ» «Ιίιηΐλβιι• λ 
ΤοιιπΓβ, ίη ρ^ΐΓΪΑίιι ρΓθΓο€ΐυβ 081 Γοςίοιιβιιι. Κ6Ι 
Τ6ΐηίΓ68 υΐ ρβΓνοιιίΐ Ίη &ιΐ2ηι Γ0};Ί2ΐη, ςιι« αιΐ ι^ιιι 
£ϋΓ9ΐιη α1ιίη6ΐ>αηΐ, βϋιιιιιια (ΙιΓΐ|;βιιΐί8 6Ι8Γ€ιιιιι8 βεΐ. 
Πΰίικίο 1ΐ08ΐίΙί 81111110 βυιηρίο, 1>6ΐ1υιιι οιιηι ΙικΙογιιιιι 

Γβ{6 6Χ ρΓθί6850 §6Πώ»1• Ιΐ8(1ι1 ΙΙΐυΙΐΟ ρυ8ΐ |»8Χ ίκΙΐίΤ 

ιιΐΓϋίηςυβ 60ην6ΐιίΐ. ΤΰπιίΓΪ ΠΑΐί 8υιιΐ Οϋί, ΒιοΙίΓυ- 
ι1ιυ8, Ρ8]8ΐΐ{υΐ6» οΐ Α1)•ΐυΐ8ΐΐφ1ιβ8. δηοΙίΓϋοΙιυιιι 
Γ.Ιίυπ) η&ΐιι ιη^χίιηαιιι Γβςηο ρΓΛ*Γϋ€ϋ• Ιρββ «ιιΐβαι 
3ηΐ0Γί ορ6Γαηι ϋαιιβ, Ιοίιιιικιιΐϋ Ιιιιίΰ Γϋί €ϋΓίθ8ίιι• 
8«δ ιη3ηο1ρ8ΐΐ8, ιηοΓίοπι ΐϋΐκίοιιι οΐιίίι. Αίυηΐ, Τβιηί- 

ΓΟΐη 1ίΙΐί(ίίΐΙβ Τβ1ίι)υ08 ηΐΟΓίβΙθβ ΙοίΙ^β 8αρ6Γ8886• χατ& τήν όδ^ν έτελεύτηβεν, ύκενεχθείς έ; τήν μέλαι^ 
ν^ιν 6;ι6 λύπης. Μωΰτης βέ ό καΣς αύτου, Αφεθεί; 
ύη6 βασιλέως Τεμήρη, έπΙ τήν κατρφαν χώραν 
όφ{χετο. ϋασιλεΰς 5έ Τεμήρης, ώ; έγένιτο Ις τλ 
βασίλεια τϊ Ιχυτοΰ, τά τε έν τ)) άρχ|| αύτοΟ χαΟίστη 
^ έβ^χει χάλλιστα Ιχειν αύτφ , Χ9\ ηρ6ς τήν Ινδών 
βασιλέα διενεχβείς , έηολέμει. Μετά δέ ταΟτα είρή- 
νην τε έποιήσατο» έφ* φ '^^ (ένοι τε χα\ φίλοι είναι 
άλλήλοις. Τούτψ έγένοντο κα?δες, ΣαχροΟχός τε «α\ 
Παιαγγούρης, χαΐ 'Αβδυλατουφης. Σαχρουχον τ^ν 
κρεσβύτερον ηαϊδα αΰτοΟ χατέλιπε, βασιλέα &ποδιι- 
ξάμενος. Α0τ6ς β^ περ\ Ι ρωτάς Κχων , χαΐ ΙνταΰΟχ 
πολυπραγμόνων, έτελεύτησε. Αέγετζι γάρ δη Τεμή- Ναοι α(1οΐ686€ΐιΐ68 ίιι €< ιΐ8ρθ€ΐα 8υο ηιυ1ίι;ΐ'68 ξ* ρης μάλιστα δή Ανθρώπων ές τούτο ύ«6 φόσιως 4-ΟΒ8ΐυρΓ9Γ6 ]ΐΐ1>ϋΙ>:ΐΙ, 816 ρΓ0ν0681Ι8 ηΑΐϋΓΑίΙΙ, ΙΙΙ 

ίρ86 (Ι6ίϋ(ΐ6 6οίΓβ ρο$86ΐ. Οααικίο Αυΐ6ΐη Γβΐίϋΐί* 
»υιοήΙ>ιΐ8 8(1 1>6ΐ1ϋΐιι ρΓ0ΐΓυ<ΐ6ΐ)8ΜΐΓ, ΙμΙΙο 6οηί66ΐο 
9ίά 8θΙίΐαιιι Γ6<ϋΙ)3ΐ ΓιΙ)ί(ϋηβηι, ηυΙΙο ιιιθ(1ο ςιιίβΐίοΓ^^ηι 
\Ίΐ«ιιι 8*τοΐ:•ΐυ«. ΕΓιαιιι ηβΐυτχ 8υχνΐιιι ία£6Γ6 ηοη 

ϋΓΙΐϋϋίΐ, ΙιΐΧΙΙΠ05ίθΓ6ΐη 800ϋΐυ8 νί6ΐιΐ8 Γ9ΐΐίθ06ΐη9 

ςιιο ηιαςίβ ΐ'6ί νΰόοη-χ πΐ(ΙιιΙς6Γ6 ρθ886ΐ. ΤϋΐοίΓβ 

ϋϋίϋΙΐΟΐΟ• 2&3€ΐΐΓυ€ΐΐα9 νίΓ 0Χ16Γ91 98ςΐΐίΐ&Γΐ8 βΐϋίΐίο- 

811$, 61 ρΐ6Γυιιι<|ΐ|β 6υιιι £ηίιίιιιϊ8 ί(Ε<ΐ6Γ8 ίυιι^βηΐν 
ΐΓ8ΐι<|υίΙ1ίΐ9ΐΐί8ςιΐ6 8ηιαΐθΓ, Γΰ^ηΐ |;ιιΙΐ6ηΐ26υΙ& Ι6ηυί1. 
ΙΙαιίίΙ 1800611 ιιιυΐΐο ρο^Ι, 6Χ06(ΐ6ΐιΐ6 6 νίγΐ8 δ8- 
^ΙΐΓϋοΙιο, Ρ3]:ιιΐ{υΓ68 Τ6ΐιιίπ8 Ιίΐίυβ η8ΐιι ιηίηίιηαβ, 
Γο^ηο ροΐίιυ8 681. ΙΙρϋβ 6ί ιιοη βιΐιηοάιιηι 1)606 
6αιιι ΓΓ8ΐΓί1)υ8 6ϋΐιν6Ηίΐ : ν6Γυιιι ίηίιηΐοίΐίχ ίιιΐ6Γ Αχθήναι, ώστε νεανέσχους εναντίον αύτοΰ γυναιξί 
χελεύειν μίσγεσθαι, ώστε χαΐ τήν φύσιν ερεθίζει^ 
αύτοΰ έπΙ τούτψ ^*. Ό; δ^ άπ6 Ιριότων γένοιτο, ΙκΙ 
πολεμίους αύτίχα δή τρέπεσθαι , μηδέποτε ήσυχίαγ 
άγοντα. Κα\ Ιξυβρίσαι δή λέγεται τήν φύσιν αύτοΰ, 
ές τήν δίαιταν περ\ αφροδίσια γενδμε'/ον. Τούτου 
μίν δή τελευτήσαντος , Ισχε τήν βασιλείαν ΣχχροΟ• 
χος, άνήρ τά τε άλλα έπιχιχής, χα\ τοΙς περ^ιοίχοις 
ταπολλά σπενδ^μενός τε χαΐ ήσυχ(αν άγων δίζτέλι•• 
Μετ" ού πολΰ , τελευτήσαντος Σχχρούχου τοϋ Τεμή- 
ρεω, Παιαγγούρης δ νεώτερο; παις Ισ/ε τήν βασι- 
λείαν, πρ^ τοζ)ς αδελφούς αύτοΰ διενεχθείς. ΟύλΙης 
μέν γ3[ρ, τήν τε Καδδουσίων χώραν χαΐ τήν Ύρχα- 
νίαν χατέχων, ιιρδ; *Α6δυλατούφην τ^ν όδελφδν διβ- ΐρ80$6Χ*.ΐΓ$0ΓυηΙ. υΐΪ68 6ΐιΙιιι ΟαϋίΙιιβίοΓυιη Γ6βΊοιΐ6ΐιι ^ νεχθείς, Ιπολέμει. Κα\ ώς Παιβιγγουρης ** έπαγδχι- 

νος , τήν τε χώρκν άφείλετο » χαΐ αύτδν (ωγρήσχς . 
εΤχεν έν φυλαχ^. Μετ3[ δλ ταντα τελευτήσαντος 
ΙΙαιαγγούρεω, Τζοχίη;" ίσχε τήν βασιλείαν• Πρ^ς 
τ«ΰτον Οαιΐμπσύρη;, τών εννέα βασιλέων, έπιγαμίαν 
ποιησάμενο;, χα\ έπιστριφε\ς *• Ισχε τήν βασιλείαν • 
χα\ τά Σεμαρχάνδη; πράγματα χατασχών , χα\ Ιν- 
δών συμμοχίιν επαγόμενο;, κρδς τε τ6ν Τ^οxίην 
Παιαγγούρεω Ιπολέμει ηαΐδα• Τζοχίη; μίν οΰν, τους 
τε Σχύθα; επαγόμενος, χαΐ της *Ασσυρίων χώρας 
βασιλεύων, Ιπ\ Παιαγγουρην τύν άδελφ6ν τδν τε -.τό- 61 Η7Γ€8ΐΓΐ8ΙΙΙ Γ6ΐίΐ16η3, 11111111611188 8υ86ίρί6η8 8(1- 

ν6Γ&υ8 Γγ8ΙΓ6ιιι ΑΙ)(1υΙ»ΐιιρ1ΐ6ΐη, οαιη βο 1>ϋ11αυι 

|;6Γ61>8|. Ρϋ]8η(;ΐ1Γ68 8(1ν61ΐί6ΙΙ8, Γ6|;ίθη6Ι11 61 8ΐϋχ 

ηΐ6ΐ>:ιΐ, 6ΐ ϊρβΜΐιι οβρίΜΐιι ίυ €8Γ€6Γ6ιιι 1111811. ΑΙοΠαυ 

Ιΐ6ίΐ1(ΐ6 Ρ8]8ηί$ΙΙΓ6, 8ίΙ Γϋ^ΙΐΙ ΙΙ10(ΐ6Γ8ηΐ6η 6Τ8§ίΐ 

Τζο1ίΐ68. Οιιιιι Ιΐ06 α£βηίΐ8ΐ6ηι ]αιΐ|[6η8 Ρ868ΐ»ρυΓβι$, 
υηυβ ϋ6 ηαιηβΓο ηονβιη Γ6{υιη, 6ΐ 6οην6Γ8υ8 Γ6- 
{ηυιπ 88 οΰουρ^νίι. ΟρρΓϋ88ί8 6ηίιη 61 066αρ8ΐί8 
!:>6ηΐ8Γ€ΐιαιΐ(1α! Γ6ΐ>υ8, 6οηΐΓ8εΓΐ8 6ΐί8ΐιι Ιυ(1οΓυιιι 
8ΐιχϊΙϋ8, 1)6ΐ1ο ρ6ΐϋΐ Τζοίι^ίϋΐη Ρ3]8ΐΐ|[υπ8 ίϊΐίϋΐιι• Νο(υΙβ9 ιηβΓ3ίιια]65. 

*• μεγάλως τφ πολέμω ευδοκίμησαν. 8ίίρύη€ήρίηηί, Ισφάλλωντο. ** βο«ιλ\ς, Λ. «ι ίη τοπ/. *^ Χαταΐη;. 
Λ/. III ίιι €. *• τοΰτο. 6κ; €ΐϊαιη ίη κηο, ίη αί. νί ίη €. ^• ϋαιαγγούρΐ}. " Κιοχίης, €ί ϋψα. ΑΙ. χΐ ίη (. 
^ έπιτραφΟείς. ») ΟΕ πΕΒυΒ τυκειοΐδ πβ. ιιγ. πο 

λ&μον 8ι^φ•ρ^, χα\ οτρατβυσάμενο;, μά/^ τε έχρά- Α Τζοίιίββ αϋϋυοβιι» 5θ}'ΐ1ιαι, Α>ί8]ηΊθΓυιη<]υο Γβ{ίοη« τησβ, χα\ Σιμαρχάνβην πσρεστήσατο. Ου πολύ 61 
ύστερον , των εννέα βαοιλεΐ συμμάχφ χρηνάμενος « 
χα\ έν τφ Ταβρέζη ικόλιι ιύ^αίμονι Άσσυρίων, τά 
Ρασ{λ<ιχ ποιηοάμενο;• -κρός τε τ^ν Λευχαρία^ πολέ- 
μων δ'.ετέλει, χα\ Σαμαχίην πόλ'.ν Ιπολιέρχει, τά του 
Καραίλούχεω βασίλεια. Ταβρέζη 6έ τζ6\ις είναι με- 
γάλη τι χα\ ευδαίμων, χαΐ των έν τ|) ^Ασίςι, μετά γε 
Σεμαρχάνδην , χρημάτων τε κροσόδφ , χα\ τ^| Αλλη 
ε&<αιμον{^ προέχουσα * σηράς τε τρέφει ή χ^ί'ΡΑ 
αΟτη μέταξάν τε χαλλίστην ποιούμενη, χα\ την Σα- 
μαχίη; άμείνω. Φέρει δέ χα\ Κριμίζιν σηράν οΟτω 
χαλούμενον πορφυράν , περί τά Ιμάτια , τά τε άπ6 
έρ{ων χι\ σηρών , βαφήν Ινβειχνύμενα όξ^αν λόγου. 
*Κστι δέ πλέα τά εν τ^δε τ^ χώρ^, Περσών των *Ατ• 
ζαμίων καλουμένων. *Οσοι γάρ ές τήν *Ατζαμ(ων** ^ 
φωνΙ|ν προίενται , Πέρσαι τε οϋτοι σύμπαντες , χα\ 
τ) Περ.ών φ(ιΐν|) διαλέγονται. ΟΙχουσί τι Ταβρέζη 
τε χα\ ΚαγινΙν, χα\ Νιγετίην, πόλεις εύδαίμονας 
τ)|ς Μήδαιν χα\ *Ασσυρίων χώρας. Σαμαχίιι δέ πρ6ς 
τ] *ΑρμβνΙων χώρ^ φχημένη, πόλις βύδα£μων τε 
χαί πολυάνθρωπος, άπ2» δΐ της θυγατρ^ς Τζοχίεω '*, 
Καραΐβούφεω δέ γυναιχ6ς, έγένετο Τζανισά; '* παΤ; 
Καραΐσούφεω» Τζοχίεω δλ απόγονο;. Οδτός τι Πα^ 
γδατ{ης της Βαβυλώνος Ιπηρξε , χα\ ^Ασσυρίων τήν 
χώρα ν χαταστρτΙάμενος, Ταβρέζη τε έαυτψ ύπηγά- 
γετο, χαΐ ιτρ6ς τ6ν Μπαΐμπούρεω παΤβα διεπολέμει. 
Τηλάσας Ιϊ ιερ6ς *Ατζιγγαύιν '* έπολιόρχει ΐΜίρα- 
στησάμινος, χα\ τήν *Αρμιν{ων έντ6ς Εύφράτου ΪΜιρβιαηδ, εοηίΓα ΓΓαΐΓβιιι Ρα]ΑηξΐΐΓ6ΐη ΙιβΙΙαηι οίο- 
νίΐ. Ιη Ιιοο 1>6ΐ1ο νίοΐΟΓ βχβΐίΐίΐ, 61 δοιηαΓοΙίΑηϋαπι ίη 
ϋίΐίοιίϋΐη 2εοθρίΐ. Νβο ιιιαίΐο ρο&Ι ίη 1)6ΐΙί 80€ί6ΐαΐ6ΐιι 
9ϋ1ιίΙ)ί10 ιιηο (Ι6 ηυηαβΓΟ ηονβηι Γ6§υιη, «ι γο^ϊα 8€(1ϋ 
ίη ΤΑΐ)Γ6ζβ Α$8γΓίθΓυπι υΓΐ>6 ορυΐβηία εοη^ΐίΐιιΐβ, 
1)(^11υ ΐ306&8ΐ.Ί)3ΐ 1.€υε8Γ.96 ϋυϋβηι : 6ΐί&ηι $2Π)α£ϋί.πη 
υΓΐ)6ΐη, ϋ2ΐΓ2ίΙιΐ€ί$ Γβ£ί2ηι, ορρυ^ηα^βΙ. Τ&1)ΓΰΖ6»υ- 
Ι6ηι ΓϋΓίοΓ υΓΐ)8 6556 ηια^ηα 6(ορί1)ΐΐ8ΐ1θΓ6ηΐΙβ8Ίπίΐ2ΐ : 
6Γι&ηι οηαηββ Αβί» υΓΐ)Ρ5, βχιπι δβηι^ΓοΙιιιηιΙ&ιιι• 
ορυπι 3006850 6ΐ Γ6ΐίςυ& Γ«ΐ1ίοίΐ3ΐ6 &ηΐ6€6(1(!Γ6 ηο- 
•οίΙϋΓ. ΥοΓωίουΙοβ &1ίΐ βα η^^ίο οχ ηυ'ώυβ β^Γίουηι 
ρΓοάυοίΙυΓ ρυΙοϋοΓπηιυηι, ηυοιΐ Ιοπ^ο ρΓΧ8ΐ&1 ο1 86- 
Γίοο ηυοά δαιηαοϋίλ δηρρθ(ϋΐ8ΐ. ΡοΠ ι^υοςυο Οπηίζίιι 
(81) ΐ8ΐο ηοσιίηο τοΓηιίουΙυηι, ηιιί ρυΓρυιουα οοΐο- 
Γοιη 3(1ϋΐίΓ8ΐίοη6 (ΙΙ^ηαη) ιπϋυΐΐ νο8ΐί1)υι οχ Α1ί8 ο 
86Π0Ο οοηΐ6χιί8. Αίοϋηίΐαΐ αυίοπι γο^ιο ΡοΓβίβ ςυο8 
Αΐζ3ηπ»8 νοο3ηΙ• Οιιοίηυοΐ οηίηι ΑίζιπιίοΓϋπι Ρογβα- 
Γυηι 11η{ΐΐ3 υΙυηΙυΓ, οηιηοβ 1ιΊ ΡοΓδχ βυηΐ, οΐ Ρογ^α- 
Γυηι Πη^υΑίη ίιι υβυ ΙιαΙοβηΐ• 1ιιοο1υηΐΤ3ΐ)Γοζ6η,€3- 
(πιιυιυ οΐ ΝΙ^ιοΐΐΑηι, υΓΐ>68 ορυΐ^ηίαβ, ίη Α58)ΓίοΓυιη 
€1 ΜοϋοΓαιη το^^ίοηο 81138. δαηιβοΐιίβ βυίοιη, ου]υ8 
8Ίΐυ8 68ΐ νοηυβ ΑΓπιοηΙβηι, υι1)8ροΓΗί1)6ΐυΓ ορυΐβιι• 
ΐα €1 ρορυ1θ88. Εχ &1ί3 Τζυ1ϋ8• ςαβρ ιιΐ3ΐΓίπιοηίο 
]ιιηοΐ3ΓυΙΐϋ1ΐ3Γ3ί8υρΙη, η3ΐυ8 08ΐ Τζ3ΐιί838 Τζ(4ϋ8 
ηοροδ, 6ΐε3Γ3ί8υρΙπ8 βΙίιιβ.Ι^Ρλ^ιΙβίίαιιι Β&1)^1οιιοπι 
ΓβχίΙ, 61 Α88]τποΓυιη Γ6£;ίοηουι ]υΓ0 Χ)ο1Γι ροββίϋοηι, 
ΤαϋΓΟζβη 8υο ίιυροηο «(Ιιΐίϋίΐ• Αηηα ίϋοηι Ρβίιιι- 
ριιπ8 ΙΠίο ίηίαΐίΐ, ρΓοΓβοΙυβ εοιιΐΓ3 ΑπζΊπςαη'ιιιι χ6ραν Ιτύγχβνεν οδσαν, ύηηγάγετο. Μετά δέ του (;; ΐΐΓΐ)ϋηι, 63ΐϋ ορρυβηβΐίοηο οορίΐ : ΑΓΠίοηίβιιι, ςιι;κ Τζοχίκ» παιδ^^ς ώρμημένου άτΛ Σεμαρχάνδης , τήν 
η Βαβυλώνα έπολιόρχει. ΚαΙ αυτόν έπιόντα οΐ, 
μάχ^ έπεχράτησε. Κα\ τήν Βαβυλώνα ελών, έπ\ 
ΤαβρΙζη έλαΰνων , ές τόνδε ουνδιαφέρει τόν πόλε- 
μον. Χααάνης μέντοι ό μαχρ^ Σχενδέρεω του τ6 
*Αρτζιγγαύιν διαχατέχοντος απόγονος ών , χα\ τής 
ΚβραΙλοΰχβω μοίρας, έπ\ τήν αρχήν παρεγένετο 
τήν *Αρμεν<ων, συνελαυνομένων αύτφ ** τών τε Κα- 
ραΤλούχιω παίδων. Ούτοι γάρ ώς ύπ6 του βασιλέως 
Τζανισά Καραίιοόφεω τΰαιδός, έν Σαμαχίη πολιορ- 
χούμβνοι, έν άπόρφ είχοντο, προσεδέοντο του Μπαΐ- 
μπονρεω έσβαλείν έ; τήν Μηδιχήν. *0ς πεισθείς τε 
Ιαέβαλβ• Κα\ άπανέστη τε δ Τζανισάς αποχωρών 
πρ^ τίν ΜπαΙμπούρην, τά μέν συμβάλλων, τά δλ ]»06Ι ίηΐΓ3 ΕυρΙΐΓ3ΐ6ΐη, ίη 8υ3ΐη (ΙίΙΙοηβιη Γβϋοςιΐ. 
Ηίηο Τζοίιΐίβ ΟΙίο ρΓοίοοίο 3 δ6ΐη3Γθϋ3η(ΐ3 ΒαΙ))- 
Ιοηοπι ορρυ^π3ΐ)3(. Ιρβυηι βάουηΐεπι ρΓφΙίονίοίι. 
ΕχίηιΙοΒβϋγΙϋηοπ) θ3ρί6ηβ,€ΐοοαΐΓ3 ΤβΙίΓΟζοηιοχοΓ- 
οίΐυιπ (1α€6η8, ουπι ί11υ1)ο1Ιυιη £68δί1. €1ΐ383η68 ςυί- 
(Ιοιη ίοη^υβ δοοηϋοπβ, ηυί ΑγΙζϊμ^αοϊπ) Ι6η6ΐ)3ΐ, αο- 
ρο8 6Χ8Ί8ΐ6η8, €1 6Χ Γ3ΐηίΠ3 €3Γ3ί1υί.ΐ8, ΓΟ^ιιυιη Αγ- 
ιιΐ6ηίχ 3(]6ρ1υι 6Γ3Ι, 3(1]υΐυ8 3ΐ) ε3Γ;ιί1ιιοί8 ϋΠίδ, 
ςηί ϋη3 ουυι ίΐΐο εο ρΓοΓοοΙί 6Γ3ηΐ. Πί οαιη 3 γο^ο 
Τκαηί83 03Γ3ί5υρ1ιί8 ΓιΙίο δαηΐ3θ1ιί26 {Γ3νί85ίηΐ3 
ο1)8ΐ(1ίοη6 ρΓΟπιοΓοηΙυΓ, τοβςιιβ οοΓυηι 3(1ιηοϋαιιι 
1ιι1)Γί^96 6886ηΙ, ρΓ6θί1)υ8 3βΚΓβ85ί 8υηΙ Ρ3ίηφυΓ6η) 
αι ίΓΓΐΐ6Γ6ΐ Ιη Μβϋίχ Γ6£ίοη6ΐιι. (2υ1 Γαοίΐβ ςυοϋ 
ροΐΙνοΓΟ ίπιρβίΓαΓυηΐ : ηαιη ίη ΙΙϋ(1ί3ηι ΪΓΓυρίΐ. ληΐ;άμ•νος τήν χώραν εκείνου. 01 μέντοι ηγεμόνες, ^ Οιιί ΓυιηοΓ υΐ ρ6Γΐ3ΐυ8 68ΐ 3(1 Τζϋηί83ηι, οΐδίϋίοιίύ υΓΐ)οπι 3ΐ)80β(ΐ6η8 βοΐνίΐ, ίΙοΓςυβ ^9 ΟειΊΐ 3(1νοΓ* 

8υ8 Ρ3ίιηρυΓ6α), ρβΠίιη ςυίϋΰηι Γβ}$ίοιΐ6Ηΐ 6]υ8 ίη 

(Ιΐιίοηβηι 3θοίρί6η8, ρ3Γΐίιη υογο ν38ΐ3η8. Μοη(ΐ68ί8• 

^(Ιίηοβ, δ&Γ0ΐΐ3η68, οΐ ΑΙΙοηΙϋδ, Ρ3]3ζΊΐί8 Γ6^Ιοη6ηι 

οοι.-υρ3Γΐιηΐ ]α8$ιι Τοηιίπβ, 61 ίη 8α3ΐη 8ίηςυϋ ηΐϋΐ- 

1)3ΐιΐ ΓΟ^ίοηοιη. €1ΐ383η68 οοπιοηδ βίΐ)! ροΐ6ΐιΐί3ηι οββο 

ΐΓ.3χίηΐ3ΐη, Αηιιοηΐβηι βΐ Τζαρηκΐ38 8ΐιΙ)0|;ίΙ, οΐ ρ3- 

«'οη) ίηΙι:η'6(]6ΐιΐο ;ιίΰηίΐ3ΐβ οιιηι ΟοΙοΙιίϋίβΓΟκβΓοοίι. 

Νοίΰΐφ α)ΑΓςίιιβ1ΐ'8. 

(81) Νο8ΐΓΐ €1ΐ€πη68ίηυιη 8ίνο οοοουιη γοο3ηΐ. 

^* *Ατζαμ(δων άγχιαμίων χαλ. δσοι γάρ ές τήν άγχιαμίων. ίη αΐ, ηΐ ΐη €. ** Κιοχίεω, ϋ ίιι/*. Λ/., ιιΙ ίη ^. 
** Κιχνισάς, α/. «Ι ίη €. ** *Αρχιγγάν(ν, «Ι ίη{. α/. «Ι ίη γ. ** αυτών. Α. πί ίη €. *^ άλ^ντος. €Ι Η. 
»» λΙ. τζαπν. β τι Μινδε^ίας, ΑΙδίνης, χα\ Σαρχάνης, *Αλόντες "^ 
Παιαζήτεω, τήν τβ χώραν χατέλαβον, έπιχελεύοντος 
Τεμήρεω, χα\ ές τήν έαυτοϋ χώραν χαθίστατο £χα- 
οτο;• Όρων δΐ Χασάνης συμβαλλομένην α6τφ δυνα- 
μιν άξιόχρεων, τήν τε ^Αρμενίων χώραν ύπηγάγβτο, 
χαΐ ^οϋς Κιαπνίδας ", χαΐ προς τοΟς Κολχίδος 
Ρ«σιλιΙς έ«ιγαμ(αν ποιησάμβνος , ειρήνη ν έποιή- Ρατκοι.. Οα• 01•'Χ. ϋ 171 Ι,ΑΟΝίαΐ αΠΑΐεΟΓΌΝΟΥΙ. Ε \η ΑΑΟΝΙΚΟΥ ΧΑΑΚΟΚΟΝΔΥΑΟΥ 

ΑΘΗΝΑΙΟΥ 

ΑΠΟΔΕΙΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟΝ Ι.ΑΟΝΙ€Ι ΟΗΑΐαοεΟΝΟΥί^Ε 

ΑΤΗΕΝΙΕΝδΙδ 

ΗΙδΤΟΚΙΑΕϋΜ 

ΒΕ ΟΚΚΙΙΝΕ Α(1 ΒΕΒΟδ 6Ε$ΤΙ8 ΤΟΒβΟΚΟΝ, 

ϋΒΕΙΙ ΟϋΑΚΤϋδ. ίΊΗοτηϊη ΒαΐαζΗίί Ιο»\α(ε,Μο\ι$χ» βί ΜαΗοηΐ€ίί$ Ι $η€€β9$ίο, €ί βΗοτητη ΕηιιηαηηβΙί» Βι^ζαηΐίηί 

χηιρ, ηοιηίπα : ΒωηβΓη ίΐβτη €ί Αηίοηη, άηοίΐη Α(ίί€θτηιη,Ηί9ίοηα, 

"90 '^ο^^ ΤύΐιΓίΓίδ ίη ΟΙιοπΑΐη ρΓοΓβοΙίοηβιη, ^65υ$ Α Μετά μέν οϋν τήν Τεμήρ^ω άναχώρηαιν έπΙ 

(ηιιί 61 ^05υ^) βΙίοΓυπι Ρα]»ζΊΐί8 ηβιία ϋΐαχίπαιι» (82), Χερίην Ίησου; δ πρεσβύτερο; των ΠαιαζήτίΜ 

€01101 1ίλΙί$ 8ΊΙ)Ί ρΓΟοεπΙχίδΓβ^ηί ςαι ίη ραίπΐδ ^λ•* παί^ν, τήν τε βασίλευαν χατέσχι, ουλλέξ<χ( του; 

ηυίβ »ΐ6Γυ6Γ&ηΐ, αοοΊΐίδ «Ιίϋΐη ςυοίςυοΐ ροΐυίΐ ρ6Γ0- . τε αρίστους των Ουριών του πατρ6ς, χα\ νεήλυβας 

^ηηΊ$• Γβ^ηοιη οοοιιρ:«τίι. Ναιη Ρ:ι]3ζίΐΊ ηιιΐί $υιιΙ ηροσαγόμενος ^^σου; βή ^δύνατο. Τψ γάρ δή Παια- 

ϋΐϋ, ^68υ5, Μυΐ8υιη3η6$ (φΓι 6ΐ Μυ8υ1ιιΐίΐη66), Μο• ζήτη έγένοντο πχίβε; οΓβε, Ίησους τε χα\ Μουσουλ- 

868, Μ6€ΐ)ΐη6ΐ6β, ^^8υ8 ηπηΟΓ οι Μυ8ΐηρ1ΐ38. ^^8ιι8 μάνη^, χα\ Μωσης, χα\ Μεχμέτη:, χα\ ^Ιησούς δ 

ί({ίΐυΓ υ1)ί ρπιηιιη) ίη ΑβΊιιιη τβηβΓΟί, ροίΊ Τοιι.ίΓΪβ νεώτερο;, χα\ Μουστ^^φόί;. ΊησοΟς μίν αύτίχα 

(1ί$ε6$8υ[η ίη εΐιβπ^πι άυοβη» 86ειιπι ρβΓβςπηοΓίιηι μετά τήν Τεμήρεω άναχώρησιν, έν τ)) *Ασ{^ γενό- 

€0ΐΐ0Γΐ68, 6ΐ ορΐΊιηθ8 ΐ|υθ5ςυβ, ηοί Τβηηίηβ 6να96- μένος, Εχων τους τβ νεήλυβας μετ' αύτοΰ, χα\ των 

Γ3ηΙ πΐ3ηυ8, ΡΓυ82ΐιη Γβςηί 8β(1ΰηι ίην&8ίΐ 61 βαπ) αρίστων βσοι . βιέφυγον βασιλέα Τεμήρην, τά τε 

οΙ)ΐΊηυΊΐ. Α8ί2πι υηίν6Γ83ΐη, ηυ» ίη ροΐ08ΐι(6πι το- Προύση; βασίλεια ίσχε, χα\ τήν άλλην της Ασίας 

ηοΓΑΐ τη3£;ίδΙΐΑΐυ8, ηηυηίίβ βπηανίΚ, βΐ Ίη ΕυΓορ^πι αρχήν έαυτφ υπαγόμενος, τά; τε αρχάς διένειμε, 

ΐΓ3η8^Γ0$$ιΐ8,91 1)Γ6νί ουηα βΓϋΐΟΟΓϋΠΐ Γ6£;ηο οΐίαιη χαΐ Ις τί]ν Εύρώττην βιαίας, τήν τε βασιλείαν χατέ- 

ΕϋΓορφ ίηιροΓίπιπ ηαοΐυδ 68ΐ. ΕυΓορ» νοΓΟ (Ιυοοιη σχεν Ελλήνων, έπ\ τά Ευρώπης βασίλεια δντων. 

ϋβϋίΐ, ςυί 5ίΐΜ 3(1 63πι τβιη νίϋοϋαΐαΓ »ρΐί58ίπιιΐ8. Β Κα\ άρχοντα δέ έφίστηοιν έν τ?) Εύρώπί)* ^ δη 

Μυΐ8υιηπη68 ουηι οχοΓΟίΐυ 6βΓ68$ϋ8 Βγζ^ηΙίο, ΙοοΙ- αύτφ έπιτηδιίως Ιίχειν έφαίνετο• Μουσουλμάνας 

Ιαιη ίη(1ίοίΙ ^^8η, 8ίν6 ^ΟΒα;£. €υπι ουίοπι Μΐΐΐ8ΐι- μ^ν ουν ορμώμενος άπ^ Βυζαντίου, συνίστατο έπΙ 

ιΐι3:ΐ€8 1)6ΐΙίθ3Γυηι γογοπι ρβΓίΐίββίιηιιβ !οπ£;6 1ΐ3ΐ)0• τίν ΊησοΟν, χα\ τά πολέμια γενόμενος άνί^ρ άγα- 

Γ6ΐυΓ, 61 &(1 ίρ8ΐιπι 3(Ινο1«Γ6ΐιΙ 6χ £υΓομ& ορΓπηί 06;, χαΐ έπ* αύτ^ν προσγενομένο>ν των της Εύρώ- 

ςηίηιιβ 6ΐ ρβΓ68Γίηί, ςαί ίΙ)ΐ ββίΐββ Ιι»1)βΙ>»ηΙ, ρΓοΠ- πη; αρίστων, χα\ νεηλύδων, δσοι τβ αύτοΰ ένφχουν. 

0ί806ΐ)3ΐυΓ ροΓ ΕϋΓορίΠΐ ϋηίν6Γδ8ηι ροΓίβΓβιιβ , 61 έπήει τβ διά της Ευρώπης έπεξελθών. Κα\ ύπαγό- 

ίη (Ιίΐίοηβηι Αοοίρίοηβ, ^6^υ &1)86η1θ 61 πιοηβ Ιη μενο; ταύτην έαυτφ, απόντος του Ίησου Ις τΐ^ν 

Α8ί3 ηβοίβηΐύ. Ηίβ ίΐ3 ββιΐίβ, ΐΓΐιη&ν60ΐυ8 Ιη ΑδίΑΠί *Ασίαν χα\ διατρίβοντος. Μετά δέ ταύτα Ις τήν 

πιυηίΐυβ 6Χ6Γ6ίΐυ ςυοιη ίη ΕυΓορΑ οοηβΟΓίρββΓαΙ, *Ασίαν διαβάς, £χων τ6 άπ6 της Ευρώπης στρά- 

1ΐ08ΐί1ί αηίπιο ρβΓ^ίΙ οοηΐη Γγ31γ6Π1 βυϋπι ^68αη1, τβυμα &στρατβΟβτο ΙπΙ Ίησουν τ6ν αδελφών, δια- 

8υ1> ίϋοιη Ιβηραβ ίη ε8ρρ3(Ιοοί3 8{6ηΐ6ηι, ςιιία δί- τρίβοντα περί Καππαδοχίαν, έπε\ συνεμάχουν οΐ 

ΝοίιιΙββ ιη&Γβίη8ΐ6$. 
(82) ^08υ6 86χ1υ$ Τιιγοοπιπι γοχ» 1598, ο/. 1409. Γ3 ΌΕ ΚΕΒϋδ ΤυΐΙΓίαϊδ ΙΙΒ. IV. Γ4 

του Σινωιςίου ηγεμόνες αύτφ, χα\ οΐ τη; συμμαχίας Α ηορ6η$68ρΓίπ€ίρ65 ΑΐιχίΓΐ3ΐ).ιηΙυΓ βί, 61 ΓβΙΊςιΓι ρπη* 
λθ(κο\ των τυράννων. Συμβολών 5^ αύτοΟ ταύτ|} τφ άβελφφ, χαΐ τρεψάμενος, ΐΐολλά τε του στρατεύματος 
αύτοΰ έν τ^ 4^άχη διέφθειρε, χα\ 5ή Ιηαουν ζω- 
γρήσας, βιεχρήαατο, βαβιλεύααντα £τη τέσσαρα. 
Ο&ιος μλν β^ ούτω χαθαιρ&θε\; ύπ6 Μουσουλμάνεω, 
έτελεύτηβεν. Ώς βέ Μουσουλμάνης» ές τί]ν βχσι- 
>ε{αν χατέστη, χαΐ έβασ0.ευε, Μωσής μεμαΟυμέ- 
νος '*, χα\ &φεθε\ς ύπ^ Τεμήρεω βασιλέως, έχομ(- 
ζετο Ιπ\ τήν ικατρφαν χώραν, χα\ έπ\ θαλάττης. 
*Αφ(χόμενος δέ ΙπΙ τους Όμούρεω τιαίβας, του; 
Μουσουλμάνεω πολεμίους, διά τήν πρ6; τ^^ν ΙησοΟν 
αυτών συμμαχίαν, &κΙ Σινώπην τ• χα\ Καστάμονα, 
χα\ εντεύθεν έπΙ Δαχίαν, ^ΐΛβϊς διά του Ευξείνου 
«όντου, χαΐ ΙιζΧ Μΰρξαν τ6ν Δαχία; ηγεμόνα, αυτφ οίριιηο &οεπ βυΙ)$ί(1ίο ν6ηίοΙ)»ιιΐ. €ο1ΐ2ΐί8 3ΐι(6ΐη 
00 Ιθ€ί $ί£ΐιι$, ρυςιιαηδ ευσι Γγ2ιΙγ(;, 6ΐ οιιιη ίη Γυ|;3πι 
€0π]ί€ίβη8, ιηαχίιιιβιηίΐ 6ΐ6Γοίια$ ρ;ιη6ΐη ίιι ρΓ»1ίο 
&1.ιΐυίΙ. Ι^$ιΐ5 ^ΟΓΟ νίνυδίη ιη9ΐπυ$ νοηίΐ. Οαβιη. 
ειιιη Γ6ρ;ηο ρΓ^Γηΐ^^^^ΐ 9ΐηηΊ3 ςυαΙυοΓ, ΐΓϋοΊάανίΙ (85). 
1$ ί^ίΐυΓ& ΜυΙδΐιιη3ηβ ρβΓοπιρίυβ, ίιι Ιιυηο ηιοϋιιηι 
ιηοΓίβηι οΙ)Ίίΐ. 11 1 ρηηιυπι Μυΐ8ΐιιη&η68 (84) γθ^παγ^ 
€Οβρίΐ, Μθ568ςυί (1ίπιί8$υ8 6Γ»1 3 ΓβββΤβιηίΓβ, ηΐΑΓΙ 
3ΐ(1ν6ΐΐ6ΐ)&ΙυΓ «ιΙ ρ&ΐΓί3ΐη Γβ£;ίοη6πι. Αιΐνβηίβηβ »υ- 
1601 &(] ΗοΐΏΐΓίβ ΓιΙίοδ, Μπί&ιιιηαηίβ 1ιο&ΐ6&, ςυί» 
βοϋίλ «ηηα εοηΙυΙβΓβπΙϋυηι ^68α9 &0€6(ΐ6η8 ςιιοςυβ 
δίηορβη 61 Γ•28ΐ&ίηοη6ΐη, βΐ Ιιΐηο ίη 0;Αθίλΐη ΐΓ»ιΐ8' 
011880 £υχίηο ροηΐο ρ6ΐ-ν6ΐΗ6η8« 9(1 €θ11οςιΓιυπι 
€001 Μ]ΤΓΧ3 (85) Οαοιχ ((\\ιχ 61 δβΓνία) ρΓχΓι;€ΐο Β ' ' ' — '• ' «^ 

διελέχθη τά τε άλλα, χα\ ώς ήν έπ\ τήν βασι- ** ν6θίΙ. ΙηΐβΓ €Χΐ6Γ& ν6Γ0 Ι9ΐ1ί8 6Γαΐ Μθ8Ί8 ρ6(Ίΐίο : 81 λείαν συνεπτλάβηται, βουναι αύτφ ηρόσοδον Ιν τ|) 
Εύρώκτ}, χα\ χώραν ου χ όλίγην. Προς τε γάρ "Ελ- 
ληνας πολέμια \* αύτφ. ίηΐ τε Μύρξεω παΐδα 
αύτοΰ Ιν Βυζαντίφ όπεδέξαντο, χα\ ύπέχοντο τήν 
αρχήν αύτφ μετά Μουσουλμάνεω '' επιτηδείου 
αυγχατεργάσεσθαι• Οίτος μέν ο3ν τόν τε ΜωΟτήν 
δπεδέξατο άσμεν^ς, χ^^ αύτφ παρείχετο τήν τε 
δίαιταν χαλ τά επιτήδεια * χαΐ τίν στρατών δέ αύτφ 
έδίδου. Εντεύθεν δλ ώς ές τήν *Ασ(αν Μουσουλ- 
μάνης άπην, Ιπι^&^εόντων αύτφ των άπ6 της Εύ- 
ρώπης, δσοι ήχθοντο Μουσουλμάνα, ούχ ε5 φερό- 
μενοι παρ* αύτφ, χα\ ορμώμενος, λαβών τε τούτους, 
χα\ άπ6 Δαχών στρατών Ιχανδν, έπισπομένου αύτφ 6)08 ΑυχΊΠθ8<1]ΐΐΙθ8 Γ6Χ ΟΓβαΓβΙυΓ, 86 (ΙβΙΟΓΟΠΙ 61 
Γ6<ϋΐΜ8 019(;ΐ108 10 ΕοΓΟρ», 6ΐ •88ίςη3ΐθΓυθ) Γ6κίθΠβ01 

ηοοιηο(Ιίο&ηι. Εγ9ιΙ 6ηΊιη6ΓΧ€θΓοιη1ιθ8ΐί8. Ργχιογοα 

β]ΤΖ;ΐ01Π ΠΗΐΙΠΙ Μ^ΓΧ» 80866ρ6Γ0Πΐ, ρΓθθΐΊ86Γοηΐςα<^ 

86 Ιιυίο 61 Μυευίοιαηί Γ6|;ουιιι ΐΓ2(1ίίυΓ05. }ίγτζΛ$ ηοί• 

(1601 Μθ860 1)6ηί||;06 1ί1)6ΐΗί(]ΙΙ6 ΑοΙπιο 6Χ€ίρίβ1>3ΐ, 

6Ίςο6 γϊοΐμαι 61 η66688&η» ρΓθΐηρΐί•οίοΐ6 8υρρ6(!Ιΐ&1>3ΐ 
6ί<ΐ60ΐ 400(106 βχβΓϋίίοιη (ΐ6(1ίΐ, €υηι 8θ46θΐ οο(1ί(ΐο6 
3(1 1)ΐιη€ οοοΩοβΓβηΐ 6χ ΕοΓορα ({ποίςοοΐ ίοΓβοβ'ι 
6Γ301 ΜοΙβοηιαοί (3ΐ)6ηΐ 60101 ΙηΑ8ί3 &(|;6η8), (ΐιιί.ι 

ηΟΠ 83118 (1ί£06 3ΐ) ίρ80 ΐΓ30ΐ3Γ6010Γ, 6Χρ6(1ίΐίθΟβαΐ 
800ΐρ8ίΐ€θηΐΓ3ίΓ3ΐΓ6ΙΟ•388θηΐρΐί8 ςθθΙ(|001 €0ηΤ6• 
η6Γ3ηΙ. Η3ΐ>θίΐ βΐ ΟαΟΟΓΟΟΙ 6Χ6Γ€ίΐ4Ι01 013^0001 0001 χα\ Τάνου^' του Δαχών ήγεμόνος, τήν τε Εύρώπην ρ ρπο8(86)Τ3Ίοοοΐ6θΓθθΐ(Ιυ€6θ)8ί1)ί6θηΓ.ί1ί3886ΐ.Ηί8 «ατέσχεν, χα\ έπΙ τά βασίλεια της *Αδριανοΰ πό- 
λε<ι»ς παριών χαθειστήχει τε βασιλεύς, χα\ έπ\ τδν 
άβελφ^ν ές τήν *Ασ{αν παρεσχευά^ετο στρατεύε- 
σ6ακ. Μουσουλμάνης δέ ύπήγετο χα\ αύτ6; φθήναι, 
πρ^ρος ές τήν *Ασ(αν διαβάς. Διέγνω γάρ κα\ 
άμφοϊν άμεινον, χα\ πρδς του έτερου εΐναι» οπότε- 
ρος άν έπ\ τήν του έτερου αρχήν διαβάς, τήν μάχην 
ποιήσαιτο αύτου, χαΐ μη έπιμείν^ τ6ν αδελφών 
έπιόντα. Διαβά; τε 1π\ τδ Βυζάντιον, ώστε αύτ(]> 
φιλία είναι πρ^ς τ6ν Βυζαντίου βασιλέα, άγεται τήν 
βασιλέως υΐιδουν Ίαννΰου '* Τουντόρια θυγατέρα^ 
υίιΜν δέ του βασιλέως Ελλήνων, αγόμενος Μου- 
ΟΜίλμάνης 6 Παιαζήτεω παΐς. ΚαΙ ές Βυζάντιον 
&(«ΐ(άς, έατρατεύετο έπ\ τ6ν άδελφόν. Μωσης δέ, ώς «0ρΐΙ& 1Ι18ΙΓΟ01Ο8, £υΓ0ρ301 8θΙ>6(|[}1 : 61 Α(1π3θορο 
Ηπίΐ, ςα« ΤΒ%η\ 86(168 681, ρΓΟίβΟΐΐΙβ, ίΙ)ί Γ6Χ €ΐ6€ΐ3• 
ΓϋΙΠ8 68ΐ. ΗυίΟ 3010108 6Γ31 611301 0θαΐΓ3 (γ31Γ601 ίη 
Α8ίη01 6Ι6Γείΐυ$ 010ν6Γ6. Μθΐ8ϋΩΐ3068 1130(1 ίθΐ6ΓΊθΙ 
8000Γ(1Ί96 0ΐ)00Χί08 6Γ3ΐ, ν6ΓυΒ1 Γ68ΐίθ3ΐ)3ΐ βΐ ίρ86, 
οι Γγ31Γ6Ι0 ρΓ36ν6ηίΓ6ΐ, ΐΓ»]ίθί60(]θ 92 0θρί3$ ίο 

Αείβοι (87). Ηθ6 004101 νί(ΐ6ΐ)3ΐοΓ οΙη(]ΐιθ€θθ8θΙΙί8• 

8101001, (|038ί 3ΐΐ6Π08 68861 ΥίΟΐΟΓ, ({ΟΙ ρΓίΟΓ ίο 
3ΐΐΟΓΪΙΙ3 ΓΟ|[Ίθ060Ι ¥6018861, 6( ρΓΧίίΟΙΟ 00100ΐίεί&- 
861, Ι166 6Χ8ρ6€ΐ3Γ6ΐ (1οΟ60Γγ316Γ 3€€6(ΐ6Γθε. Τγ3]η- 
€ί6Π8ίΐ3ς06 Β^Ζ3θΓΐυθ1 ν6θίΐ. €θ01 30160161 Γ3Ιθί- 
1ί3Γΐΐ38 ίθΐ6Γ6688Ί886ΐ €010 ΓβΚ6 ({Οί 63 ΙβΙΏρ6•ΐ3ΐε 

Βνζ3θΓιοοι 1(*η6ΐ)3ΐ, οχοΓ6πι (Ιοοίι Γβ^ίβ η6ρΐ6πι (88), 
^300^^ Ταηίοπ» βΐίβοι, ουιο 3οΐ63 οιαίΓίοιοοΙοοι τάχΐ9«α έπύθετο παρά βασιλέως Ελλήνων χατα- Ο 6οαΐΓ3χΐ886ΐ οοοι 06ρΐ6 Γ6|{ί8 Ογχοογοοι Μθ8α1ιιΐ3- λύειν έν Βιιζαντίψ, αύτίχα έπήλαυνε. ΚαΙ απολα- 
βών έν Βυζαντίφ, οΟχ εΤα ές τήν Εύρώπην εξελ- 
θόντα άναατρέφεσθαι• Μουαοαλμάνης μέν ούν, 
στρατών ώς ήδύνατο μέγιστον, άπ6 της *Ασίας 
^ιαχορθμεναας, έπ\ τήν Βυζαντίου χώραν αύτοΰ 068 Ρ3]3«ίΐί8 Γ(1ίθ8 (89). Τγ308$Γ6880) 801601 ΒγΖ3η- 
Ιίοοΐ, 1>6ΐΙθ01 ίΤΛίή ίθί6Γ6ΐ)3(. Αΐ Μθ868 οΐΐί 3θ€6ρΊΐ 

3 Γ6Κ6 Ογφοογοιο, Μϋ^οΐιηοοϋοι Βγζ3ΐαίυίθ 3(1ν6- 

01886, 60θ1ίΐ100 306(58811 : (10601 Ο Ι ίΙ)Ί (ΐ6ρΓ6ΐ)60(1ίΐ« 
6ΧίΓ6 ΒγΖ30ΐ0, 6ΐ ίο ΕΟΓΟρ» ν6Γ83Γί ΟΟΑ ρ6ΓΙΙΐί8Ϊ(« Νοίαίο ίηβΓςίϋ&1ο8. (85) ΑίΜΐο 1402. 

!ΗΑ} δβρίίιαα* ΤοΓΰΟΓΟοι γ6Χ. 
85) ΜχπΊαβ δίνβ ΜβΓΟΟλ δ6Γνί« (ΐ68ροΐ68» 03- 
«οΓοοι ύηχ, 

(86) 3ΐϋ 611301 ί>αιΐΝΐιι νοο3θ(, 61 ϋααηι^ ν3ΐ3ε1Γι φΓΐο6ίρβηι. 

(87) ΑΙ. ί^'ιίΓοραιιι. 
(88)^ο3οο^3, Τ1ΐ6θ(1οπ Γι1ί30ΐ. 

(89) Μθ1ϊ0013θί ρΐΙϋΤ Ρ3]»ζίΐ68 Γ6Χ.' •• μεαεθυμένος. •' Ι η ηηο αηνρ€τ^ Μουλσευμάνεω. ■• Ύτάνου, Λ. κί ίη ί. 
«/« Ιαννιίου Τ. «• « Ιαννύου δι* αύρίοι»^ 175 1Α0ΝΙ0Ι ΟΕΑίΟθω\ΌΥ1,.£ 176 

&ίΙ. Μυ1>υιη&η68 ίια^ιυβ €θρ'.25 ςυ^ω ροΙχίΜηΐΛ- \ ϊϋτραχοΓ.ι^ζύιχο^ χα,\ χ6^ γι άβελφίν έιή^ντα έπέ• χίιηαλ ΐΓΑίΙαιίΙ βι Α$ία ίη ΒγζαηΐίοΓυιη Γθ)|;Ίοιΐ6ΐη : 
03&ΐΓί$ςιΐ6 ρθ8Ηί&, ΓΓαΐΓβηι 3θοο(1οηΐ6πι €Χ5ρ6£ΐ3νΊΐ. 
ΟβΙιΐιΙβ ουιη »€ί6& ιιΙγΊιι(|1ι6 ΊηβίΓαείχ $ΐβΐΊ&56ΐιΙ, 
ρΓχΗυηι «Ιγοι οχοηΐυΓ. Μο>65 1ΐ2ΐΙ)6ΐ)2ΐ Οιιεοβ, 
ΤΓϋΐ3ΐΙο& βΐ δίορίι&ιιυιη Εΐ6&ζ«Γί Γιΐίαιη. Ηίβ Ιιι 
&άε]υη£βΙ)2ηΐυΓ ΤϋΓεί, ηυίβχ ΕυΓορ» ν€η€Γ3ηΙ. Ιλ- 
£>ΐίοη6ΐη 3αΐ6ΐιι ιπί^ίΊΐ »(1 δίβρίιιιηυιιι Βγζλΐιΐία^τβζ, 
8υ:ι(ΐ6η8 υΐ ίιι&ίΓυείΑ Αοίε οαΐ 8(1 τβ^Μ\ ιηβΙίοΓ^ιιι 
€ΐ «ηυίοΓβιη Μο$6. ΙΙθ8€8 βιΓιιη οκΐβΓβ ιηο1β8(ιΐ8 €ΐ 
ΐϋίοΙβΓαηϋυβ Βοαΐβ, 61 ίιι ίιαιη ριχοβρβ «Γαΐ. 8ιβ- 
ρΙιαιιυ$ ΰχοΓοίΐιι ίιι οτϋίηβδ ηρΙίοΑίο, ιιΐ ρΐ€ΐιι• 
(Μ 81 ευιιι βΓχεοΓυιη τρ^β βΐ ΜιΐϋυΙιηβηβ, ΐυιρΊιβΓ 
ΐΓ8Π8Γιΐ|$Ίΐ Β>Ζ8ΐιΐίυηι. Μθ8θβ ουιιι «αίρβΓοίρΓχΙ.ηιΐΒ 
:ΐ(1νοΓ8υδ Γι&ΐΓβπι, ΛδΊαιιυη €Χ6Γ€ίΙυιη ίιι Γιΐ|[9ΐη μείνε ν. ΈνταΟθα, ώς &μφω ίς μάχην ηα^τάξαντο, 
συνέβαλαν χαι\ έμάχοντο. Μωνής μέν το^ς τ8 Δ2- 
χα;, χα\ ΤριβαλλοΟς Ιχων μεθ* έαυτοΰ, χαΐ Στέ* 
πανον τ6ν Έλε^ζάρου ιια?δα, Χ2\ τ& άπ6 της Ευ- 
ρώπης στράτευμα Τού6χων παρετάσσιτο. Βασιλεύς 
μέν δή ττρ^; τούτον λ'ίγους ιιέμψας, συνεβουλεύετο 
αύτφ, έν τζ παρατάςε*. θα^^ουντα ** {έναι &η\ τ6 
Βυ^άντιον 7:αρ3ί βασιλέα Μωιέα, πολύ &;χε:ν^ν τε 
χα\ έπιειχέστερον. *Ην γάρ 2ή Μωτης χά τε &λλχ 
Ιπαχθής Ις τους συμμάχους, χα\ ές όργ^ '^Λχύς, 
Στέπανος μλν οίν Ι ν τ]] παρατάξει, ώς τφ Ελλή- 
νων συνέθετο βανιλεΐ τε χαι Μουσουλμάνη, αύτομο• 
λήσαντες , άφίχοντο έπ\ Βυζάντιον * Μωσής δέ ώς 
Ιμάχετο, συμμίξας τφ άδελφφ, τους τε άπδ τη: εοιηριιΙΊΐ, ίυ^ίβιιΐβιηςυβ ρβΓββουΐυ» ββΐ. Μυΐβιιιηα- ^ *Ασ{α; έτρέψιτο, χα\ (πεξελΟών έβ(ωχε. Μουιουλ- 1168 86 νίΰΗιιη Μΐηυίαπβ, ΓβίΓΟ Γ6ΓβΙ)ΑΙ |{Γ8(1υη), Βγ- 
ζ3ηΓιυιη Γ68ΐίηαιιβ. Οιιαι &υΐ6ΐη Υβιιί886ΐ 8ϋ υΓΐ)βιη, 
οοηδΊΓΐϋΐη €6ρΗ ιηυΐΐο ςβηβΓΟβίββΙιηαιη• Νβιη Ιΐ8ΐ>€η• 
86€υιιι νϊΓοβ ο'ίΓείΐβΓ ιιιιίη|6ΐιΐ08, οοηουΓΓβηϋ1>υ8 
6ΐΙ»ιη 8Γιί8ςιιΠ)α8ϋ8ΐιι, ιιγ1)Ί8 ίο8€&ιη ιη(^β8$υ8 681. 
ΓηίΓΟ. 8υΐ6Μΐ οοοπρ^ΐο ροηβοαϋοΗβ 6ΐ €χόβ Ηο- 
•Ιίυηι, ίη €]ιΐ8 αΐ8ΐΓΑ ΐΓΓυβΓβ »ΐ8ΐυίΐ, (|υβ<1 βΐ Γβαΐ, 
€α8ΐη8<|υ6ροΐ 1108 681. Εοβ ςυί ρΓκϋο ι»οη ίηΙβΚυβ- 
ΓλπΙ, 9ΐυ( Γιι^α Ίη εαβίπι 86 Γΰ€6ρΡΓ8ηΙ, 06€ΐϋίΙ οιπ- 
η68. 06ίηι1β ειιιιι 8 ρβΓββουΙΙοηβ Ιΐ08ΐ{υπιη06 οβΜΐβ 

Ι6νβΓδα8 Μθ868 ρΓ0€6(ΐΓΓ6ΐ 8(1 ε88ΐΓ8, €0(^ηθνίΐ Ρ4 

€8ρ(8 6886. ΙΙΙίοο ί^ίΙυΓ Γυ{8 8ΊΙ)ί οοηβυΐυίΐ, 6Χ6Γ- 
€ίΐυιη(ΐυ6 (Ι68(^ηιί1. Αΐίυβ 8υΙοιη αΐίο, ιιΙ)ί 8β Ιαΐί•- 
8Ίιι>υιιι ίοΓ(?! ]ιΐ(1ί€8ΐ>8ΐ, 86(1υ1ο (1ί(ίιΐ|ίβΙ)8ΐ. ΰυί(ΐ8ηι μάνης βέ, ώς ήττηθε\ς, άνεχώρει Ιπ\ Βυ^άντιον. 
Ός έγένετο παρά τ|) πόλε ι, έπιλεξάμενος βουλ^ρι 
γενναιοτάτην, χαΐ ίχων μεθ' Ι^αυτοΰ ώσε\ πεντακό- 
σιους άνβρας, έπι^(&εόντων χα\ άλλων τινών, υπο- 
δυόμενος τήν της πόλεως τάφρογ, Ιχοντος τ•δ 
αδελφού Μωσέως άμφ\ τήν δίωξιν, χαι διαφ^ιί- 
ροντος συν το7ς Ιαυτου, ώς ^&πεξέρχοιτο το2ις πολα* 
μ(ους, έπ\ τδ στρζτόπεδον αύτου άψιχόμενος, τά τι 
στρατόπεδον χατελήφθη, χα\ τους Ιπιγινομένους άπ^ 
>της μάχης , ο! χαταφεύγουσί τι χα\ έπανήεσβν, 
διέ'^Όειρε. Κα\ ώς 1πανήχ8ΐ τ8 αΰτλς Μωσής Ιλαύ- 
νων Ιπ\ τδ στρατόπεδον άπδ της μάχης, χ«\ ίγ^Φέ 
δή χατειλημμένον τδ στρατδπεδον, αότίχα ές φυ- 
γήν τε αύτδς έτράπετο, χαΐ του στρατεύματος διέ«• €οηΓιηυο 8(1ίρ8ΜΠΐ ρΓ0ρ6Γ8ΐ)8ηΐΙ1υ8υ1πΐ8η6Πΐ, 6απι-^ φύγε• χα\ ά)λυ άλλος ^ Ιχάιτψ προσεχώρει. 01 ςυ6 υΐ Γ6((6ΐη 84ΐθΓ858ηΐ• 61 (|υο6ΐ]πςη6 ρ6ΐ*|[6Γ6ΐ, 

•86<1ΙΙβ1)8ηΙΐΙΓ. 

Ιη Ιιαηο ηοοιίιιιη 80 Γ68 Μιΐ8υ1ιη8ηί8 Ιι«1>6ΐ)&ηΙ ηι 
€0ηΐίη6ηΐ6, ουιη ΓυΓΓΐ88ίηΐ6 οηιηίυιη, (|υθ8 8είλΐη, 

8(1?6Γ8υ8 Γγ81Γ6Π1 βυυηΐ (1ίΐηί€8886ΐ. ΡΓθΓ66ΐυ8 1ιΙιΐ€ 

Α(]ΓΊ8ηορ•>1ιπι93>^^Ε"ί ββίΐβιη, Γ6|[ηιιηΜηιρ$πυιιι• 
({πβ 0Γ(1ίη8νίΙ, (|(ΐ& ΐυιί88ίηιυιη βΙβΓηΓΐ88ίιιιυιη 8ί1ιί 

ΓθΓ6 601ΐβΐΐ6ΐ>8ΐ. Μθ868 ν6ηϋ ίη Γ6^ίθη6Π1 Ι81Γ0 λά- 

]8ϋΰηΐ6ΐη, 61 εοην6Γ$8ΐιι« εηπι Μ3ΤΓ(ΐ8ηο (90) Οβοίβϋ 
ΓβεΙθΓ6, εαιη η«ο 8ηΐβ3 Ιηΐ€Γν6η6Γ•1 ΓβηαίΙί&ΓίΙβν, 
ιηθΓ8ΐ(ΐ8 661 ]υχΐ.Ί ϋχηιυπι, λΙΙυηι 6χ Αϋο 8υ6ίη<1ο 
Ι4κ*υπι ιιιυΐ8η8. Μυ8ΐιΙιιΐ3η68 86 1§η8νί9Β6ΐ 6ΐ)ποΐ8ΐί 
€0ΓΓΐιιιιρεη(ΐ4ΐηι (]αΙ)8ΐ. Ι^ΓΟίηϋβ γ68 ΓθΓΐίΐ6Γ £6^1;» μέν τίνες χα\ έπ* αδτδν αύτίχα Κόντες τδν Μουσουλ* 
μάνην, ώς βασιλέα προσεχύνουν, χα\ έξελαύνοντι 
έφ£{ποντο. 

Μ«υσουλμάνης μέν δ^ ούτω τά πράγματα 
Ειχεν άμφ\ ταΐν ήπε{ροιν , γενναιότατα δέ πάν• 
των ών ήμεΙς ίσμεν, πρδς τδν άδελφδν διαγων:- 
«άμεν<?ς. Έπελάσας μέν οΟν ές τήν *Αδριανοΰπο- 
λιν ^ά βαιίλεια, τήν τε βασίλευαν χα\ τήν άρχ4ρι 
χαΟ(στη αύτψ, ^ έδόχει χράτιστα Ιχειν. Μωσης μέν 
ου ν, ές τήν παρίστριον χώραν άφιχό μένος, χα\ ατυγ* 
γενόμενος Μυρδάνίρ τψ Δαχίας ήγεμόνΐ, χα\ πρότι- 
ρον δντι συνήθει αύτψ, ^ιέτριβε παρά τψ Α?μ(|), κα• 
ραμε{βων Αλλην έξ άλλης χώραν. Μουσου)μάνου 
δέ ^,^ΟυμοΟντό; τε χα\ περ\ όμιλίαν Εχοντος, τά τε 
υ8(ΐυ6 η.ίηϋ6ΐ)8ηΐιΐΓ. Βυοββ ςιιθ(ΐιΐ6 61 ίηιΐί^ηβΐίλη- Ο πράγματα οΐδίνετο- οΓ τε γάρ άρχοντες αύτψ τι ΐπΓ, υΐ ςυί ηίΐιϋ κ&ηί η6€ Μΐ>ί 066 αΐίί» εοιι- 
8πΐ6ΐ-6ΐ. Ν60 8(1ιιιθ(1υηι 6ί νύΠό 6Γ8ΐ, ςυο Τιιται;- 

Γ(Ιΐη 0Χ6Γ€ίΐΐ16 ρ8ΐΐΐ9ΐίηΐ 9(1 ΓΓ8ΐΓ6ηΐ (1ΐΙ»1>βΓ61ΐΙΙ'. 

ϋΙ)ί 4>'ίιιιυπι Γ6^ιιί ((ΐ1>6Γ绀ΐι1α &€66ρΙι, αν»^% 
ΤΗ6ηιΐ8ΐη (91), Ζοιυπιΐη 61 ιιηίν6Γ58ΐη Α»ί»; ηιαπ- 
ιί:ιΐ3ηι π*ςίοη(:ιιι Γ68ΐίΐυίΐ• ^ρϋΐη άο 86 ρΓ9Βΐ>6Κ»8ΐ, 
ιιΐ ςιιί ρ«ΓΗΐιΐ8 68861 118 ύοιίΛΤύ (|υ«€υη<|υ6 νυΐυίβ- 

81*1)1, ({(1ί«8ί ΐίΐ ρΓ9βί»ΐΜΓ6 ]απη ρ(>886ΐ. 1.6|;4ΐΐί 6γ«οο- ήχΟοντο, ώς ουδέν υγιές ^ν αύτφ χαΐ τψ Αδιλφφ 
αύτον, προσγενομένων χ^τά Ι^ρ^χΙ» των Τούρχων, 
ουδέ να λόγο ν έποιείτο. Ός μέν ούν έΜ τήν |1ασι- 
λείαν άφίχετο, τήν τε βέρμην τοΙς *Ελληαιν &πέ- 
δωχε, χι\ Ζητ<>Ονιν, χα\ τήν παράλιον της ^Ασίας 
χώραν, Χ2\ επιτήδειος ών, έχαρίτατο αύτο7;, εί του 
δέοιντο, ώς δυνατέν ήν αύτψ. Έπρλοβιύοντο μέν 
οΟν αύτψ χα\ εΐ Έλληνες, ρου)£υόμ8νοι, μΙ} άνβΐ- ΝοΙαΙφ ηίΐ&Γ;ίίηοΐ65• (90) Οαηο νεΙ Οαηαν, Ταίηο, ΜγΓλί^ ίίΐίο. 
^^ «ι/. Οβ^άουντι. (91) ΤΙι6Γηΐ2, ςυ« 61 Τ!}6ϋ88ΐοηΐ€8. 1Τ7 , ΌΕ βΕηυ3 ΤυΚΓίσΐδ Ι.1Β. *1>Γ. ΙΤί- 

ναι αύτ^ν έ; τήν όμιλΓαν οδτω πάνυ, ώς έπ.(^φαλ^ς Α πιπί 3<Ι βϋΐη ιηίΙΐ6ΐ>3ηΐιΐΓ, Γοη^ιιίβηΐββ, ηβ 8ρ ΙοΙυιη τ•8ιναύτ$^ χα\ ούβαμή {μττκβουν αύτώ τήν βα^ι- 
λιίαν «ρ^ς τ'^ν &διλφ5ν, τούτων μίν ούβένα λόγον 
ιιοιούμινο^, ΙΙωθ^ν βέ χα\ έσπέραν π(ρ\ τήν &χρα- 
τοκοαίαν διβτέλβι ιτροιτίνων τοΓ; άρίστοις^ χα\ ώς 
λναπαύοιτο, Ιπ€γ»ρ^μβνο; αδθις ές όμιλίαν κββ{- 
στβτο. Αέγβται δλ ώ; Ιχβντβ; έν ταΤς χίρ»ι τήν 
φιά).ην, Ιλαφος Ιπ\ τλ ντρατ^τζίβον πιριΤών διή€ΐ, 
χ>\ 1π:θθ)&υβούντων αυτών τών στρατιωτών, ώς ή 
Πα^ος έπιιτιοϋ, άγχοΰ γενόμενος, Ιιτβιρϊτο, «Ι 
φ:άλην έπ\ του κέρατο; φίροι, ως ταύτην •* άναχτη- 
σόμενβ; άπ^ της ομιλίας. *[Ιν μέντοι 4λλως δ Μου- 
σουλμάνης ένκιχής, χαΐ τ6 σώμα (Ρωμαλέος , χα\ 
δρμΙ)ν ές τλ μάχεαθαιχράτιατος. Μωσης δΙ τουναν- 
τίον •υμουν •• τβ ^^xρατέ(^τβρος ώς έπίπαν, χα\ τα- 
χίις Λ μάλιστα ές δργί)ν, χιΐ ΙπβσΟαι τψ ίυσμενεΐ 
μη^^ν&νιέντα.Έκείτε ουν επιγενομένων αύτφ ο{χ 
δλίγων Ις τΐ πε(Ε6ν χατίβη, χα\ έπ\ Μουσουλμ^νην 
Ιίλαυνι,Χασάνης τι 6 τών νεηλύδων Αρχων, χα\ 
Β,^ν^^ι^ς ίχωΐβ !«ποδρ4μους της Ευρώπης, ηύτομό- 
λησβν αότίχα παρ* Μωσέα. Ό β& ώς ^σΟετο τους 
νιήλϋβας Αφιστηχότας Ιέναι έπ\ τδν άδελφίν, ήλαυ- 
νεν ιύθ^ι Βυζαντίου έπΙ τοΙς "Ελλησι χαΐ τ}ιν Βυζαν- 
τίου ^σκλείαν, Ιν νφ Ιχων συμμίξαι, ώς εντεύθεν 
β5 ΙπΙ τί^ν Άσίαν βιαβάς, έπεχείρει τ* έν τ!| 
•Αβί^ ιτράγματα. Κα\ ώ; Ιχων, τοΤς Τούρκοι; έπί- 
*ηΙβς ήν χατά τήν όΛν, τήν ές τδ Βυζάντιον φέρου« 
ββν. Ένταΰβα συλλεγέντες οΐ τήνβι τήν χώραν 61* 
««υντες Τούρκοι, τδν τε Μουσουλμάνην έζώγρησαν. Β Ιαιυη» βΐ ΥοΙοριαίΊ (Ιβάαΐ• ςυαβί ]9ΐη &ίι ρΐαηβ 
8€θΐιηΐ8, βΐ Ιη ροπιι η3νί{;6ΐ : ςπαβί ηίΙιίΙ ρβηουΐί 
«ιηρίίυβ, (|α2η1αιη αιΐ Γο^ηυιη βκίηβΐ, & ΓγαΙγο 8!ι 
ιηβΐυβη<Ιυιη. Αι ιυΓϋο η3ΓΓλΙ)»ηΙ ί3ΐ>υΐ8ΐη. ΜαίιιΙί- 
ηυιη βΐ τβδρβπίηυιη (βιηριιβ ]ιιη{6ΐ)&1 ροίβηιΐο, 
ρηΒ&ί1)6ΐΐ8 ορΐίηΐλΐίΙ)υ8 βιιίβ. Πβνοΐυΐυβ 1η βοηιηιιιη, 
υΙ>ί ρηιηυιη 6γαΙ βιρβΓΓοοΙυί;, βοΐϋατη ροΟηιΙί €οη• 
8υ6ΐυ()ίη6πι ί(βΓ»1)&ΐ. ΡθγΙιιγ ςιιοά^πι (βιηροΓβ εηηι 
ρΙιίΑΗιη ιηηηίΙ)ΐΐ8 Ιβη^ΓβΚ, βΐ 00Γνιΐ8 ίη οββίΓίΐρβηβ- 
(Γ8886(, ίη ίΊ8<:|η6 οΙ>8πι1)ΐι1αΓ6ΐ, 1ιιιη»1ΐιΐ2ΐ)1ί1)υ8 ηιί- 
ΚΓιΙ)υ8 ρΓορΙβΓ οβΓνί ίη ομιγ» βιΐνβηΐυηι, ίηΙβΓΓΟ- 
Ι^Ιίοηβηι Γ6€ί88β, ηηηι ρΗΙ&ΐΑΐη ίη€0ΓηίΙ>ιΐ8 ^βδίβΐ : 
ςικχΐ 81 681, ΙΐΑΟ Γ64ΐίπιαιη.0ϋ&η ύο βϋπβΙαΓι βΐ εηριιΙ» 
ηοη ορβηιη (ΙβΙ)»! Μιΐ8υ1πι:ιπβ8, 6Γ9ι( ηιικίβιιι 1)6<• 
ηίιριυβ βΙ «ηιιυβ, οοΓροΓθ βΓΠΐυ8, ρυ^η»η(1ίηυβ ίη 
Ιιοιιββ ΙιηρβΙιι ηυΐΐί ρθ8!ροηβη(1η8. Μοββδ νΐ€β υ6γ« 
88 ΐΓ» ΙηορβΓΑΓβ η6ηιΓιΙ)8ΐ , τβπιπι ρΓ9Βΰβρ9 ίη βηηι 
9;6ΐ)8ΐηΓ : ςυ^^«|11^^ 68 (1ίΰΐη886ΐ, Γ806Γ6 ηοη 6υη• 

€ΐ8η8. ΟηΠΙ ί|$ΐΐΜΓ 60ΐηρ8Γ389βΙ 60ρί38 1ι8ΙμΙ 0•ΙΙ• 

Ι6ΐηη6η(ΐ88, (!6$06ηϋί1 ίη <!8ηιριιπι, ρηβΐίο 8)ΐ[(ζΓ688υ- 
ηΐ4 Μυ8υ1π}8η6ηι. €Η888η68 ρβΓβ^ηηοηιπι ϋιιΐ• 6ΐ 
ΒΓβη6Ζ68 (|ΐιί ΡΓ966Γ81 ΕιΐΓορ»ΐ8 6(]υί(ίΙ)Π8, οοηΐίηιιο 
άβ8€ίνβπιη( 8(1 Νθ86ΐη ΐΓ8η8Γθ|[ί6ηΐ68• Νιΐ8ΐι1πΐλη68 
υΐ ΰο^ηονίΐ ρ6Γ6{Ηηο8 <)6Γ66ί88β. βΐ 6θη(^υ({ΐ88β •^ 
Ιιθ8ΐίΐ6τη 6!ΐ6Γ6ίΙυπη, Γ6€ΐ8 Β7Ζ8ηΐίιιηι Γιικί6η8 οοη- 
Ιοηίΐίΐ : 8ηίιηο 8|[ίΐ8η8, βΓ»6ί8 ΒγΜηΙ'ί Γβ^ηιιπι 

ΙΓ8(!6Γ6, 111 ΙΐίηΟ ίη Α8ί8ηΐ (Γ8η8$[Γ688υ9, Αβί:ΐ$ Γ69 

6οηιπΐ0(]ίπ8 8(1οηΓβΐιΐΓ. 6<ιπι 8υΐ6πι Ιιιι]ιΐ8ΐηο<Κ χα\ άπήγβγον παρλ Μωσέα, χαριζόμενοι [ϊασιλεΤ. Ο 8ηίιηονοΙν6Γ6ΐ 8βη!βηΙί8ηι, 00|^ηίΙιΐ8 βδΐ 8 ΤϋΓοίβ 'ϋ μίντοι Μωσης τδν τ• άβελφ6ν διεχρήσατο, χα\ 
τους γι Τούρκους πανοικ\ οι συλ>α64ντες ί^χον 
Λγοηι;, πυρ\ βΙ>ν γυναιξί τε &μα χα\ παισ\ν, ένέ- 
'^Ρ^,Λ, φάμενος αθέμιτα έργασαμένους, χα\ βασι- 
>έε σφών αυτών συλλαβδντες, ταύτην τί[ν δίκην 
ύβ^χοιιν. Αύτ^ βίι έπέλαβε τήν βασιλείαν, χα\ ές 
τήν *Α9ίαν θιαβάς, χατεστήσατο τά εκείνου πράγ- 
ματα, χαΐ έβόκει αύτφ ασφαλέστατα Ιζειν. Κα\ 
έχήλαυνενίν νφ Ιχων πολιορκήσειν Βυζάντιον, κα\ 
τ|| τι βέρμη «Λεμον έπήνεγκε, κα\ τψ Τρι^αλλών 
ήγιμδνι πολέμων διεγένετο , τήν τε χώραν αύτοΰ θ' 
&μβ ληΐζόμενος, χα\ Σπενδερόβην τήν μητρόπολκν 
αύτοΰ πολιορχών• Στέπανος μ^ν οΟν ο!Ιτος Έλεαζά- 
ρου Πλαδίχεω της γυναικάς άδελφδς, Βουλχος δέ Ιη ν!8 ςυ2Β Βγζ8η1πιπι Γ6γ(. ΤυΓοί ίΐ8(|ΐΐ6• ηυί Κιί 
1ιι1)ί(8^3η(, οοΙΙβεΐί ίη ηηυηι, €6ρ6ΓυηΙ Μϋδΐιΐπΐ»- 
ηβηη νίτιιιη, 68ρ1ηπΐ(|ΐιβ 8ΐ)<Ιοΐ6Γ6 ζά Νθ86πι, ίβίο 

Γ^8^^6Π1 ίΐΐίοο η6€8τίΐ. ΤηΓΓΟβ 8υΐ6πι φΐΐ Γγ8Ιγ6ιιι 
€οηιρτ6ΐΐ6η<)6ηιη(, 6θπιρΓ6ΐΐ6η8υπιςηβ 8(1 86 8<ΐ4ΐιι- 

Χ6Γ8ηΙ, ΟΠΐη68 6υηΐ 1ίΙ)6Π8 61 11Χ0ηΙ)ΙΙ8, 8(ΐ60<]116 

6υπι ιιηίνβΓδϋ Γ8ίηίΙί8 ί^ηβ ΟΓβηατΙΐ, ϋίοβηβ 60ϋ 
ίηιρί8 €0η)ΐηί8ί886. Μ6ηΙο ί^ίΙιΐΓ, γηπι Γβςί βυο 
▼1οΐ6ηΐ88 ίηΙιιΐ6Γίη1 ιη8ηυ8,1)88 ρ<Βη88 δΟβΙβΓΪβ Ιιη'βνβ 
€0ΐηηΐί88ί. Ιρ8β 6γ^ο ΓβορρίΙ Γβ^ηιιι» (99), 61 ίη 
Αβίβπι (Γ8ή8ί6η8, 63ηι ΓθΓηΐ8ΐιι Α$1« Ρ6ΐ)υ8 ίιι•ΙιιχΊ!, 
ηιι« νί(ΐ6ί)8ΜΐΓ Αβί» Γ62ηυη) βτηιίββίπιιιπι η Ιπϋβ- 

8ίΐϊΐ11Π16ΐίε6(ΐ]Γ8.0(:ίη(]6 8!)ίί(• ΑΜ8 Γ6ΐί6(8, ^ΙΑΙΙΙ«*ΜΚ τοθνομα Εχων, ώς Έλεάζαρος έτελεύτησε, τήν τε ^^ οΙ>8ί άίοηβ 6ίη^6Γ6 Β7Ζ8ηΙ<αηι. ΤΐιβΓτηφ Ηθ8ΐίΐ6χ ήγεμονίαν παρέλαβε, χα\ έτυράννευε, τψ τε Παια- 
ζήτη συστρατευόμενος || άν παραγγέλλη . Κα\ τ^ε 
€ή έν τή πρ6ς Μουσουλμάνην γενομένη μάχη πρδς 
τψ Βυζαντίψ, μετέστη τε άτιδ Μωσέως έπι τδν αδελ- 
φών, χα\ ηύτομόλησε. Δι* & δή πόλεμον έπιφέρων, 
τήν ΧΜ. πδλιν αύτοΰ έπολί'^ρχει, χα\ τήν χώραν έδήου. 
*ΙΙς βέ έπελαύνων έπολιέρχει Βυζάντιον, έξηρτύετά 
τε &μα, έπιφέρων τε χα\ επέχων δσα της χώρας 
Ι;δόν3το χα\ τριήρεις, χα\ πλοία ώς ήδύνατο πλε?• (η) ΙΙο868 ΤαΓ€0Γ• Γ01 οοΐεγϋβ. Αηη. 1112 €ίΓ€ί- 

1€Γ Ιΐ8€€ {6$Ι8• 

•' ταύτη. 5•γ ίΐΊαηι Λ. *• Ον;ΛοΟ. 5^^ αίαιη Λ. 6Χ^Τ€ίΙιΐ8 8(1ιηονί£. ΤπΙ)8ΐ1οΓυηι (Ιηοί 1>6)1ηηι ίηΐιιΐίΐ, 

6Χ Γ(*]|[ίθη6 6]ΐΙ8 ΓΓ6ςη6ηΐ6Γ ρΤ.'6(!88 896η8, 61 δρΛ» • 

(!6ΤθΙ)βπι (93) ηΐ6ΐΓορο1ϊηι οΙ)8ίΗίοηβ ρΓ6η)6ηβ• !<! 

6Γ8Ι δΐβρ8ηΐΙ8, Εΐ68Ζ8η Ρΐ8(1ί€ί8 υίΟΠδ ΓηΙΟΓ, "ΙΗ 

Βυΐοο ηοηβη 6Γ31. 13( Ε1β8ζ&Γυ8νίΐ8ηι βηίίΐ• ρηιι- 

0ίρ8ΐΙΐη) ίρ86 8ΓΠρΐΐϋ, 6ΐ ρΓΟ ρΠΟΟίρΟ 86 ^^8811, 

Ρ8]8ζίιί 8ΐΡ6ηυ6 ορβΓ8πι η8ν8η8, ς(Μη(ΙθΓυη<|ΐΐ6 
6]ιΐ8 8αιίΙίιιηι ίηιρ1θΓ8δ86ΐ. 5ΐορ1ΐ8ηυ8 6υιη ΓοΓβΙ ίη 
6θ ρΓβτΙίο (1110(1 ρΓορίΟΓ Β]τζ8ηιίιιιη ^οιηπ9^ιι61)81υ^ 

ΝοΙαΙβθ ιΟΑΓ^ίηαΙθδ. 

(93) ΑΙ. 8€ηά€νοΐΊ 179 υ^ΟιΝίαΐ 0ΜΑίΓΌα0ΝΟΥ1-.Ε ΐι^ο 

^βίββίΐ Α Μο$β, θΐ &<1 ΓΓλίΓβιη β]υ9 (Γ^η^Γυ^ίΐ. Ηηε Α σνα ναυττηγησάμενος, έπήει βιά τ« της ήπβ^ρον. άΐυ ϋίΓ€ΐιπΐ86()ίΙ• Γβ^ίοηβιηςυβ ^Γ^τίΙβΓ ρορυΐαΐίο- 
ηίΙ>υι ▼28ΐ&τ!ΐ. (Ιΐ &αΐ6ΐη ορρυ|[η2ΐιιιη ίτΐι Β^ζαη- 
Ιΐαοι, ηαΐΐυιη ]ιιτλΐΑΐιΐΓ λ^βηι ΓβΓβηιςιιβ ςυ!€€υιιςιιβ 

61 Γ6[$ίθηβ Ρ01αί886ΐ. Γλ1)Γΐ€λη8 η•Τ68 61 ΙΠΓ6ΐηβ8 
ΙβΓΓΑ ΐη3Γίςυ6 ίΐβΓ ία€ί6ΐ)8ΐ. 6Γ3Βθί ίιηρΐ4^ιιΐ6β η»?6$ 

βΐ ΐηΓ6ΐη68, ηα» ίη ρΓοιηρία βΓαηΐ, ηΑν2ϋ[)ΐΐ8 οορϋβ 
ρΓφΗιιηι η«τ3ΐ6 €0ΐηιηί86Γαηΐ, <1α66 ΕιηπΒαηιιβΙβ, 
ηοιίιο Γβ^ίβ ^οαηη^8 ΟΠο, ουιη Αο51ΊΙηι8 : 6( 6ΐ βο 
ρηκΓιο ΟγφοΙ 6χε€886Γβ νΊ€(0Γβ8. Ηίο Ειηηιαηυϋΐ 
Γύ^ίδ &ϋθ8 ΰϋΐη ρΓυ()6ηΐί2ΐ βΐ ιιΓιΙίΐβη 8θΙβηΙί• ί^αΐβ 
οιηη68 2ηΐ6ίΓ6ΐ, Ιυιη Ιβηοροπβ ϋΓ%εο8 ί8ΐλ τίοιοπα 
6θΐιΐ6ηΙο• 6886 ]υ1)6ΐ; ίρ8βςυ6 ρίαπηι» ρΓ»ία1^6ΐ>αΐ 
^Ιοπβ. Ηβηο β]α9 κΙ^^ί^Ό ουιη Η>ιΐ(1 χςαο «ηίιιιο χα\ βιά Θαλά99ης. "Ενταύθα πληρώσαντες οΕ "Ελ- 
ληνες πλοία βσα έπήν αύτοΓς, χα\ βή χα\ τριήρεις, 
ηγουμένου Έμμανουήλου του Νόθου, Ιωάννου του 
βασιλέως παιβδς, άντανήγοντό τε χα\ έναυμάχησαν. 
χα\ έν(χησαν οΐ "Ελληνες. 0*3τος δ^ ό Έμμανουηλος, 
δ του βασιλέως παις» τά ές γνώσιν χα\ φρδνησιν 
ούδενδς λειπδμενος, Ιη\ τδ έξηγείσθαι ές πδ>εμον 
Ιχανά τε έδδχει έν τφτδτε παρδντι, χα\ ηύδοχίμει. Δι* 
& δή εύδοχιμών, έάλω τε ύιτ^ του αδελφού βασιλέως, 
χα\ έσπεσών ές είρχτήν, διεγένετοέπΐ Ετη έττεαχαίδεχα 
συν τοις παισ\ν αΰτου. Μωσης μίν οΐϊν ώς Εσφαλε 
τήν χατά θάλασσαν ••, δύναμιν, επιών διά της ηπεί- 
ρου, Ιδήου τε τήν Βυζαντίου χώραν, καΐ θέρμην ή ν 
έπολιδρχει, χα'ι ΤριβαλλοΤς έπολέμει. Πρδς μέν οδν ίβΓΓβΙ Γ6^ί8 ΓΓαΐ€Γ, Ειηιη8ηυ6ΐβιη ίη οαιχβΓβηι ιΙυοΊ τους έν τζ Άσί^^ Τούρκων ήγεμδνας, σπονδάς ποιη- 

σάμενος, είρήνην ^γε, χα\έν τ|1 Ευρώπη τά πολλά 
διατριβών έτύγχανεν. "Ελληνες μέν οΰν, ώς έτελεύ- 
τησε Μουσυλμάνης, επαγόμενοι τδν παΐδα αύτοΰ. 
τοΟνομα Όρχάνην, συνέστησαν έπ\ ΜωσεΙ. Μετά 
δέ ταΰτα Επεμψαν ές τήν θέρμην, ώς εντεύθεν τφ 
τε Πογδάνφ, καΐ τοΙς Αλλοις το7ς ταύτ|) Τούρχ»ν^ 
διά χρημάτων έπιχούροις όρμώντες έπ\ τίιν Εύρώπην 
έπελαύνοι, χα\ τ^ν χώραν χατάσχη. Ό μέντοι παΤς 
έπετέτραπτο άνδρ\ Τούρχψ άπ^ ^Ασίας Παλαπάνφ 
τοΟνομα,τά μέν Αλλαούχ άγεννεΐ, πιστφδέού πάνυ, 
χα\ ές τήν Θέρμην άφίχετο. Έξιών δ' εντεύθεν ζει 
διά της Μακεδονίας, έπ\ Βέ^|5οιάν τε χα\ τίιν ταύττ| 
χώραν , χαΐ προσχωρούντων αύτφ των ταύτη έπι- ]α88ίΙ : ςυί 3ηηί5 &()1ηι6 νίχίΐ 8€ρΐ6Π) 6ΐ (1β€6ΐηευαι 

ΙίΙΐθΓΪβ $υί8. Μθ868, Ουίη ρ&Γυΐη ρΓ08ρϋΓ6 8υθ0688ί6• 
•61 η&ν<ΐΐ6 ρΓ8ΒΐίυΠΙ, 8066<ΐ6η& Ρ6Γ 6οηΐίη6ηΐ6ΐιι,Βγ• 

Μοίη Γβ^ίοηί ρορυI&η^ο πιοΐ68ΐυ8 6Γ3Ι ; ^Γ&νίίβι• 
4υοςυβΤΙΐ6Γηΐ3(η, Ιμλιβ οΙ>8ί(1ίοη6 είηχβί&ΐ, ίΰίϊ' 
|βΐΜΐΙ^ 6ΐί«ιη 6001 ΤΓί1)&11ίβ 56Πυιιι §βΓ6η8. Ραχ 
λαΐ6πι ίηΐ6Γ66886Γ9ΐ( οϋπι ΤυΓΟΟΓυολ ίη Α8ίλ (Ιυοί- 
1νι8 ; ρΓοίοάΰ ηοη Ιιο$ΐί1ία ραΐί6ΐ>«ιιΐυΓ ^ ΙΙθ86, ρΐ6- 
ηιηι<ιιΐ6 Ιη ΕυΐΌρ» «ΐΜ6ΐη 8{β5Αΐ• 6Γ9€ί, ουπι Γαιο 
ίιιηοΐυ• 68861 Μυδυΐιηαηββ, Ωϋυπι 6]ιΐ8 0Γ6ΐ)ΐη6ΐη 
λ666Γ86ηΐ68, ορροδυ6ΓυηΙ Μο8ί Ηθ8ΐ6ηι. Ρο»ΐβ& ηιί- 
86ηηιΙ Τ1ΐ6Γΐη8ΐη ^^ά Ρο^(ΐ9ηιιιη 61 Μίθ8 ΤαΓβοδ, 
ςαί ί1)ί 8(1ρ6η<1ί2 Γιοίβΐχηΐ, ΓΟ^αηΐββ υΐ αυχϋίο 95 6•86η1 ΟγοΙιαπι ρΓ0€6(ΐ6ηΐί Ιη Εατορ&πι, ηΐ 63πι ^ νεμομένων Τούρκων, ήλαυνεν έπι Θετταλίαν. Μωσης 06€υρ»ΓβΙ• Ρυ6Γ ςηίίΐβιη 0Γ€ΐ)Αηί8 τιγο ΤυΓ6ο 6Χ 
λ8ί8 οποηάο 6οπιιηίαβΙ)»(υΓ, οβίβΓβ ηοη ί£ηο1)ί1ί, 
ριηιπ) Ι8πΐ6η 0(1ο, Ρλίβραηυηι (94) 6υπι ποπηηΑοι. 
0Γ€ΐΐ2η68 νβηίι ΤΙιβπηλΦ ; Ιη()6 ΐΓβηβίΐΑ Μ&66(Ιο- 
ηΙ•,Β6ΓΓΐΐ06η τβηίΐ, 61 ίη Γβ((Ίοη6Πΐ Ωηί1ίηΐ8η). Οηπι 
ιιυΐβπι 8(1 ίρ8υω 3οουΓΓ6Γ6ηΐ ΤαΓά, ςυί οα Ιοεα 

Ι6η6ΐ)81ΐ1, ρΓθΓ601υ8 661 ίη Τϋ6882ΐ1ί&η). |Ιθ868 υΐ 96- 

€6ρίΙ, Μυβυ1π)9ΐηί& ΟΙίυηι ΟτεΙιβηβπι Γ6{ηιιπ) &ίϋί 
ρλΓ8ΐΓ6, 6( ίηΤΙΐ6888ΐί2ηίΐ ρβΓ(|;6Γ6, ρΓθ(ϋΐΐοη6ΐη ρυ6Γ0 
Ρ6Γ Ρ8ΐ8ρ3ηαπΐ8υ1)0Γηαΐ. ΡαΙαρβιηυηι 6ηίιη ]υΙ)6ΐ)2(1 

ΙΙθ868, υΐ 8ίΙ)ί 8ί(;ηίθ68Γ6ΐ Ιΐΐΐί ρυ6Γ 6υΠ1 8υί8 ν6Γ8&' 

Γ6ΐαΓ, 6ΐ ά^ιηά^ 8€€6(ΐ6ηΐί βαηι ΚΓ3ϋ6Γ6ΐ• ΡαΙ»• 
Ρ9ΙΒΗ8 ςυί(ΐ6πι 0Γ6ΐι&ηΊ8 ίΐίη6Τ2 6ΐ Ιοοα ίη ςυΙ- 
Κ>υ8 ηιΟΓ&ΐΜΐΙιΐΓ, 86ηιρ6Γ ίη(1ί€»58ΐ. Μοη6ΐ)2ΐΙ ςιια δέ ώς έπύΟετο τδν Μουσουλμάνεω παΐδα τήν τε χώ- 
ραν ύπαγδμενον, κα\ έλαύνοντα έπ\ Θετχαλίαν, συν- 
τίθεται προδοσίαν τψ Παλαπάνψ, ώστε παραδοΰναι 
αύτφ τ6ν πα?δα έπιδντι, χα\ διασημήναι έχάστοτι 
δποι έλαύνοιεν περιιδντες. Ούτος μέν οϋν ώ; έχα- 
σταχοΰ ποι της χώρα; έπίοι, διεσήμαινέ τε τφ 
Μωσί) χα\ έδήλου ξ έπιων σφίσιν τε περιτύχοι, χα\ 
τδν παΐδα παραδοίη σύτψ. Έγένοντο μέν οδν οΐ 
άμφ\ τδν παΤδα έπ\ τ^ ές θετταλίαν καθήκον βρος 
τής Μακεδονίας, χα\ ενταύθα ώς όπεσημήνατο ύπ6 
Παλαπάνεω τφ Μωσ|ί επιών, τδν τε παΐδα έζώγρησβ, 
χα\ τ^^ν στρατδν διέφθειρε . Μετά δέ ταύτα έπΙ τήν 
Βογδάνου χώραν άφικδμενος, τήν τε χώραν αύτφ 
ταύτη ύπηγάγετβ, και τοΤς "Ελλησι διαπολεμών. λ()ίΓ« <ΐ6ΐ)6Γβ1» υΐ ρυβΓΗΐη ρ6Γ ρΓθ(ϋΙΙοη6ηΐ 68ρ6Γ6ΐ. Ο προσε7χεν έχτεταμένως. Έλληνες μέν ούνούτε έπο- 
θΓθ1ΐ8ΐη68 τεΓΟ εαπι βυϊβ πιαη6ΐ)λΙ ίη πιοηΐβ, ςαί λέμουν, οΟτε έπο).εμούντο * χα\ Ιησούς ό νεώτερος 
Τίΐ6883Πχ ίηιηιίπ6ΐ. Εο 6υπι &60688ί886ΐ Μθ86β• αΐ των Παιαζήτεω παίδων, έπΙ "Ελληνας άφίχδμενος, 
ίηάίελίυιη 6Γ&1 8 Ρ^»ΐ8ρ&ηο, ρα6Γαπι ?ί?ιιη) Μρίΐ, Ες τε τήν τού Ιησού θρησκείαν μετέβαλε, χαΐ οί 
€Χ6Γ€ίΐυη)ςυ6 ΐΓϋοίϋ8νίΐ. Ρθ8ΐ68 ίο Ρο^ιΙ^η Γβ^ίο- πολλφ ύστερον έτελεύτησε. 
η6ηι ρΓοΓ66(υ8, 6αιη ευ» (Ιίΐίοηί• Γ66ίΐ : 6ΐ βηηι 0ΓΦ6ί8 ίηΐ6ηΐο8 ίη οιηηββ οο€88ίοη68, 8υηιιη« νΐ ΙκίΠυηι 
β6Γ6ΐ)3ΐ. Αι Οη^\ Μ\ο 8ΐ)8ΐίη6ΐ>Αυΐ ρΓ0Γ8ϋ8. ^68Π8 8ΐαΐ6ηΐ 8ίτ6 ^08υ6, <(υί ηαΐυ ηιΐηίαιυ8 6Γ&1 Οΐίοηιηι 
Ρ•]8ζί(ί8, οΑ 6γχ€08 86 Γ66ίρί6η8, Οιηείίαο&η Γ6ΐΙ$ίοη6ηι Μδαπιρείΐ, «66 ηυΐΐο ρο&ΐ 8(1 8υρ6Γ08 πιί|ΓΑνίΐ. 
Μ66ΐιιη6ΐ68 Μθ8ί• ίπιΐ6Γ, ςυ6ΐη ςυοςιιβ §6ηυ6Γ8ΐ Μεχμέτης μέν ουν, χα\ οϋπ»ςΜωσέως μένάδελφ^ς, 

Ρ8]8ζίΐ68, υΙ)ί ρηπιυηι 68πι 98ΐ8ΐ6ΐη 8(ΐίκϋ ςυ» παΙς δέ Παιαζήτεω, άπδ της Καραμάνου χώρας δρ. 
Γ6ΐ)υ8 £6Γ6η(1ί8 ί(1οη68 ίυί(, 6υηι 6Χ6Γ6ίΐυ 6χ ^8Γ&- μώμενος, επειδή έν Ιχανφ ήλιχίας ήν, τους τε συγ- ΝοίϋΙφ ΙΟΒΓ^ίΠΑΐβδ. '94) ΑΙ. ΞαΙαραηιιη, 
•» Θάλαττχν, α Π. 1β1 ΒΕ ΗΕηυδ ΤυίΙ€1015 ΧΙΒ. IV. 182 

γ€νίί; των Τούρκων μετήιι οΤς Ιπ\ τήν άρχί;ν έπ•.- Α ιηβηίί ρΓθΓβ€ΐυ$, ΤιίΓΟΟβ βοΙΗοίΐίΙ)»!, υΐ 9ΐΙ)ί βϋΐ)- 

βίϋίο νβηΪΓβηκ Ιη 3οςηΐΓ6η(Ιο Γβ^ηο. €υιη ί^ΗοΓ ριών• Κα\ διαπρισβευομένων, χαΐ των Ελλήνων 
ύπο^βχομίνων χα\ αυτών κατά δύνβμιν ίς τί^ν βα- 
σιλ€(αν αύτψ συλ)ήψε9θ«(, τήν τβ Άσίοιν ύπηγά- 
γ«το, &χθομένων των της Άσίβς άρ^ατων της Μω- 
αέως Ιν άρχ|| τυραννίβος, καΧ προσχωρούντων τφ 
Μβχμέτη, της τε *Αβ(ας ύπηρξε, καΙ έπΙ τήν Εύ- 
ρώκην 6ιτηγάγ<το. Οδτος μίν δί^ ώς Μουβουλμάνης 
τι Ι6α9ίλ<υι, κα\ Μωσης χα\ Ίησους, πρότιρον οΐ 
%Η «»;θ(ον Ιπιτιτραμμένοι, μή κατάδηλον, 8«οι 
τυγχάνει δν τ6 παιδίον γενόμενον τοίς άδελφοΤς, δε-^ 
δοίχ^ες μή συλληφΟείη τε κα\ άπ4λοιτο. χορδοποιοΰ 
τίνος, Ιν Προύση παρεχατέθεντο, ώς &ν τήν τέχνην 
ΙχμανΟάνοι, δκοι τυγχάνει δν. ΚαΙ μετά ταύτα, ώς 
ΙνταΟΟα της ήλιχ(ας ήν, βπη άντιλαβέσΟαι των 
ιτραγμάτΐιιν αδτών •^ οΚς τ' ήν, έχώρει έπ\ Καρα- 
μΑν«ν τ^ Άλουριν. Κα\ Ιντευθεν δή. ώς πρ<5σθεν 
μοι Ιδηλο(ίτο, δρμώμενος, της τε •Ασ{ας εύπετώς 
ήρξι, συνεπιλαβομένου του Καραμάνου , καί τίνων 
ϋλλων ήγεμίνιαν των έν τί| *ΑαΙψ. ΚαΙ Ιπ\ Βυζάν- 
τιον βκαβάς, τφ τε "Ελλήνων βασιλε! Ις λίγους ίφ(- 
χιτο, χα\ δρχια ποιησάμενοι ^ έδ($χει αΰτβ?ς έττιτη- 
^(••ί 1χ«ν, ήλαυνεν έπ\ των Τριβαλλών ήγεμδνβ, 
*ιΛ τ^; βρφχηςρ ώς συμμίξων τε έχείνφ, καΐ προσ- 
λα€ών τίρί Ιχεί^^υ δύναμιν, έπίη μαχού μένος τψ 
ά&λ^. Μβ»σής μέντοι Ιπε\ έπύθετο τάχιστα δια- 
βαίνοντβ Ι«\ της *Ασ{ας/ έπήλαυνε συν τ^λλψ τφ 
οτροΒτιύματι Ιπ' αύτδν, χα{ ποι της χώρας διελαύ- 
νβντι κατά Χωριούπολιν ••, προβέμιξε τψ άδελφψ. Β υΙίΓΟ €ΐΐΓ0(]υβ \β%^{ι 3ΐ)ΐ6|;0Γ6ηΙιΐΓ, ηεοιιοη Οτ9θ\ 
αυχΊΠυπ) ροΙΠοβΓβηΐυΓ 3ά Γ6(ρηυιη οβρίβηιΐυιη, Αιί» 
ίιηρβΓίυιη ηαοΐιιβ €&(, ουπι ορϋιηυ$ ςυίβςιιβ ίη- 
(Ιί^πΑΓβΐυΓ ρΓορΙβΓ Μο5ί$ νίοίβηΐί^ιη .1 ΐ7Γ&ηιιί(ΐ6ΐη, 
61 9<Ι]υη$6Γ6ηΙυΓ ΜΒΟΙιηιβΙι ΑάτβηίβοΙί. Αίςηβ Ιη 
Ι)οηο ηκΗϋυπι ΑβΊ^β ϊπιρβΗο ρο(ίΙιΐ5, βΐίβιη ίη Εα- 

ΓΟρλίη 6Χρ6(]ίΙίθ06Π1 ρ8ίΓ9ΐ)31. ϋϋΠΟ ςΐΐ'κΙθΠ), Γβ• 

^:ιηΙβ Μυβυΐιη&ιιβ, Μοβββ 61 Ιββιιβ, ςυίΙ)υ$ «^υ- 
αηά\ ρυβΗ η6|^•(ιυιη <ΐ2(πιη 6Γα(, ηβ ΓββοίΓβηΐ 

Γηΐ(Γ63 1ΐ1)ίη2ΐη ρΐΙβΓ ^ΙβΓβΙΐΙΓ, ϋΐαϋ Ι1( 0«ρ6ΓβΙΙΙΓ 

ύΐ ηβΟΓβΐυΓ, ΑΓίΙβοί βυ'ιά&π) οΗοΗαΓυιη Γ3θί6η()3- 
Γϋπι (Γ&(1ίϋ6ΓυηΙ ΡΓυβΦ, ηΐ &ηίβοίυιη ίϋ 3(](]ί8Γ6Γβ(. 
ΡοεΙηιο^υιη ουιη ]Αΐη ρ6Γ ϋίΙ^Ιβιη τηι ίρ8&8 (ΓίοΙαΓβ 
ρθ88«1, 85ίίΐ 8(] €3Γ2ΐιη3ηιιπι ΑΙυππι. Ηίηο ρΐΌ- 
Γ^.οΐυβ, υΐ 9ηΐ63 βίι^ηΐηο&τίιηυβ, Αβίχ ιαορβπο Γαοίΐβ 
ροΐίΐυδ 6&Ι, 3()}α(&ηΙίΙ)ΐΐ8 ΟίΓΑΠίιιηο 61 Αΐϋβ Α»Ί8ρ. 
ςυΊ1)υ8(ΐΑτη <]υ6ΪΙ)α8• ΤΓ&ΐ]$9Γ688υ8 Β^ζ^ηΓιυι»• Ιίΐ 
οοΐίοςυίυιη ουηι Ογχοογοειι τβ^β νβηίΐ. Ββίικίβ ουιη 
ιιΐΗηςυβ 8β]υΓ&ιη6η(ι ΓβΠ^Ιοηβ, ηυ^ηΐυπι 9β ^^^*^ 
6Γ&Ι, άβγίηχίδββηΐ, ρΓοΓβοΐΊοηβιη Ιηδίίΐυΐι &(! ΤγΊ- 
ΙρΙΙοΓυπι ΤΗΓβοίββςυβ ρηηιίρβιη, υΐ 3<1 Ιιΐιηο ίη 
οοΙΙοςυίυπι αϋΙιΊΙίΐυβ, εορίαβ &1) βο αοοίρβΓβΐ, 
ςυ'ώιιβ 8υ1)ηίχιΐ8, Γγ&ΙγΙ 56ΐΙυπι ίηΓβΓΓβΙ. Ιΐΐ τυιηοΓβ 
2ΐΐ3ΐυιη 6$( 3<1 Μθ8βιη, Γγ31γ6πι ςυ^ιη οοίβδίιηβ Ι» 
ΑδίΑΐη (95) Ιπι]6α58β, οΙ)¥ί3ΐη ρΓθ068$Ιΐ, ιηο^ηο 
Ιη8(ΓυοΙυ8 ΰχβΓοίΙυ. Εΐ ουπι 2ΐίευ1)ί Γβ{;ίοπ6πι (ΐ«8ΐη- 
ά'Δύί ΐΜηεΪΓβΐ, ]ιιχΐ2 6]υ8 Γ6(;ίοηΊ8 ορρίάιιιη ίη ιιβ\ Ις μάχην καθίστατο. Συνταζάμενος δΙ έπήει• χα\ ^ ΓΓβίΓβπι ίηεΜίΐ. Αεοίο^βΙ^&ΚΐΓ Ηίςιιβ-οϋ ρυ(;η3ΐη^ 6 άδελφδς αύτοΰ Μεχμέτης άντεττήει συντεταγμένφ 
τφ στρατεύματι. ΚαΙώς Ιγένοντο τάδελφοΰ τά στρα- 
τβυματα, τ6 μλν της *Ασ(ας διαβάν σ^ν τφ Μεχ- 
μέττ), τ^ δΙ άπδ της Ευρώπης συνέμισγον κα\ έμά• 
χοντο. Μετ' ού ττβλΟ δέ Ιτράπετα άπ^ τής *Ασ{ας 
βτράτευμα, κα\ ώρμητο Ις φυγή ν. Μεχμέτη; μίν 
δ4) δ Χορδίνης έ7:\ Άλίιν •• Παιαζήτεω παΐδα ές 
Βυζάντιον διεσώζετο καΐ τά στρατεύματα διεσώζοντο. 
Εντεύθεν αδθις έπ\ τ*ϊν Άσίαν διαδάντα ϊικρρώ^ 
νυντά τε αΟ, χα\ άνελαμβάνοντο σφάς, ώς αύθις 
'Ιπιδντε^, χα\ άνα μαχού μενοι τφ ΜωσεΙ «ερί των 
&λλων κραγμάτων. Χρόνου δέ ού πολλού διελθόντος, 
βυναγείρας τλ της *Ασ{ας στράτευμα, διεπορθ- 
μαύετο ύπδ των Ελλήνων ές τήν Εύρώττην. Ές μΙν 0Γ(ϋα68ςυθ 6χρΓΐ62ΐ)3ΐ, οι Ιη8ΐη]ΰΙο α^ιηίηβ Μβ- 
ε1υιΐ6ΐ68 €οη(Γ3ΐ ΓΓΑΐΓβιη ΙΙαί. €αιη αυίβηι ίη οοη« 
8ρ60ΐυπι Υβηί886( υΙβΓςυβ βχβΓοίΙυβ, ΙΓιε ςυΐιΐβιη 
ριτ Α8ΐ3πι !|6Γ η)6ΐίβη8, 3Η6Γ 6χ ΕυΓορΑ αϋνβηίβηβ, 
εοΐΐβΐίβ 8?ιπιί8 ρπΒΐίυπι ίηί1)8ηΐ. Εχ('Γο1ιυ8 Α8ίαηα$ 
Ιΐ3ΐΐ(1 <ϋυ βίοΐίΐ , τβΓυιη ίοτ%Λ (Ιβηβ, Γιΐ|;ί6ΐ)3ΐ : υηϋβ 
6ΐ Μβοΐιπιβΐ ρβίλπι 86 ρΓΟΓίρίΐ. Είάίιτπι νοΓΟορΙίεχ, 
Ιη8ΐΓυε(0Γ €1 ιη30ί8ΐ6Γ 6|υ$, Ηαΐίιη Ρ»]3ζί(ί8 (]υο- 
ςυ6 θΙΙηηι Β^τζαηΐίυηι ίηοοίοηιβπι ά€0\\χ&τΛί : 3(1 
ςυ6πι Μ66ΐιπ)6( Γϋ|^ί6Β8, ί1)ί ηιιοςηβ ουπι 6Χ6Γ6ί(ιι 

3ϋ 0Χΐΐ6 86ΓΤ3ΐυ8 681. ΗίηΟ Γβΰβρίίβ 3θίπΐί8, άθΠΠΟ 

Ιη Α$ί3πι (96) ΐΓ3]ί€6Γβ (]6€6Γηυηΐ, ρυ||;η3ΐιιπ ουπι 

Μθ86 ρΓ0ρΐ6Γ ίΐίαβ Γ68. Ν66 ΠΙϋίΐΟ (6Πΐρ0Γβ ΙΠίβΓ- 

]6οΙο, €οη$6πρΙυιη Αβίβηυιη 6χβΓαίΙϋπι 6γλοι ίη ^ντήν *Ασ(αν δια^ηναι τδν Μωαέα διεχώλυον "Ελ- ^ ΕυΓορΑΐη ΐΓ3η8ροη3ΐ)λπΙ• Μθ86Πΐ ίη Α8ί3ΐη ΐΓ3η8- ληνες, 1πε\ Ιπεχράτουν τήν της Οαλάττης διάβασιν, 
χαΐτόντε Έλλήσποντον έπετήρουν, κα\ τ6 Ιν Προ- 
«»ντ(δι Ιερδν. Μεχμέτης μέν οδν, ώς ές τήν *Ασ(αν 
διέβη αύτφ τά στρατεύματα, Γετο ευθύ Τριβαλλών, 
ώς τήν δύναμιν εκείνου προσληψύμενος, άξιδχρκων 
ο&σαν• 'Ος δέ ήπείγετο συμμίξαι Μωβής, ώς έγένετο 
ι ν ΙΙαν(ου χώρ^ ο5τω χαλούμε ν|) τ{] υπέρ τδν ΑΤμον 
χώρα, ενταύθα καταλαμβάνει έπίηροσθεν γενόμενος 
διΑ τοιί δρους ό Μωσης τδν άδελφδν^ κα\ ώς (σθετο (95) ΕυΓθρ»ηι 

(96) Εχ Αεί». βΓ6(ίί Η3υ(1 8ΐη6ΐ)3ηΙ Ονχα^ ςυί οοουρλνβΓληΐ ΐΓβ- 
]60ΐπηι. ΡΓ3Β8ίάίο εΐίβιη (6η6ΐ)3ηΙ Η6ΐΐ68ροοΐυπι, 61 
Ι6πιρ1υηι (97) ίη ΡΓοροηΓκΐ6 8ίΐυπι. Μ6θ1)Π]6ΐ68 , . 
ιΗ €ορί38 8038 (Γ3<1υχίΙ ίπ Αείαπι (98), Γ6εΐ3 8(1 
ΤπΙ)&Πθ8 ίΐ6Γ ηΐ3ΐυΓ3νί(, υΙ ίη<]6 6Χ6Γεί(υα) οοπι- 
ρ8Γ8Γ6ΐ• ςαειη ρΓΧ86ηΐί η6|ο(ίο ίη ρππιίβ οοπ)πιο« 
()ιιπι ]υ(]ίε3ΐ>3ΐ, 6ΐ ουπΐ Γγ8ΙΓ6 ρΓβΒίίί »ΐ63ΐη6ΐρ6Π- 
Γ6(υΓ• Μθ868 ρΓχϋί €ΐιρί<]υ8, τβηίΐ ίη τ6|^ίοηΑπι ςυ« 
ΜΐρΓλ Ηβιηυιη ββΐ, Ρ3ηίυιη (Ιί6ΐ8πι : ίη ςιίΑ, ςιιί»^ 

ΝοΙυΙδΒΐΏ&ΓκίηίΐΙββ. 

(97) Ηί6Γοη. 

(98) Εχ Αδϊ». •* αντψ, €Ι Β. " αΐ. Χαρ. •• Άνν, Η, 'ΚΙΙψ^ αΐ. Αλην. 183 Ι,ΑΟΝίαΐ ϋηΑ1-Γ.θαθΝΟΥΙ./Ε 184 

ρΓΦΰ€6•6Γ&1 ιηοπΐ6ΐιι, ίιΐΥβηίΙ ίΓ3ΐΓβιη. Ιΐκ $βη8Η Α Ιπιάντα τ6ν ά^ελφ&ν έγγυτάτώ οϊ γενέσθαι, παρβ- ΓΓ;ι(Γ6ΐη 3€β6(}6Γ6, 6( ]αΐη 10 ρΓΟ&ΙΐηΟ 6886, 26*16111 

ίυ8ΐΓυΊΙ 6Κ ρΓχΓιυιη 63|>68ςΊΐ : ιηοχ(ΐυ6 Ίη Γυ|8ΐη 
^βί^^Γ, ςιιί Γυ|^ί6η8 ρΓορ6Γ9ΐ1)&ΐ &(1 ΤπΙ>3ΐ1θΓυιιι 
<Ιυ66ηι.!€υιη «ιιίοιη ϋη ν6Γδ3Γ6ΐπΓ, πιί&Ίι Ιβς»Ιίοη6ΐη 

3(1 ορΐΙιΙ•3ΐ(;8 ΤϋΓΟΟΠΙΠΙ, 6( 3(1 ϋΙΐ88&η6ΐη , ΒΓ6ηβ• 

2601 (99) ΑιηιΐΓϋίβηκιυβ, υ( 8θ1ΠείΐίΐΓ6ΐ βΟΓϋΐη 

Μΐίπΐ08 3(1 (1βΓ6€ΐίθη61]1. Αι Ιΐί (ΐ6Γ6€Γΐθηί8 86Γΐηθ• 

ιΐ6ΐη ρΓίιηο 3ΐ)ηιΐ6ΐ)3η( : ν6Γηπι 1αη(ΐ6ϋΐ ίρβί ίαΐ6Γ 

8686 (ΐ6ί66Γΐθηί8 ϋΟΠβίΠΑ 03ρίυηΙ. Ηίη6 ΒΓ6ηϋΖ6β 
ΐυβ 8ρ01ΐΐ6 ΐΓ3ΙΙ8Γϋ(;ί6ΐ>3ΐ 3(1 Μ6€ΐΐΐη6ΐ6ΐη, ΐΓ3ΐΐ6η8 
560υηΐ ΤυΓϋΟΓϋΐη ρΓ006Γ68 61 ί1Ιίθ8 , 066000 ΟΙια- 

830610 €υιη ορ1ίιοί8 ςιΓιΙ)υ8(ΐυβ ά% ρ6Γ62Π00Γυοι 

6θΙ)ΟΓΐ6• €ϋ01 ]30Ι 306688188601 ΟΟρί» 1ΐ6θΙΐΐη6(Ι 

Ιΐ3υ(] ροΒίιί 160(196, ςυί1)υ8 ΓΓ6ΐυ8 ρτχΜι ΓθΓ(υιΐ3θ)6υιη 
Γγ3ΙΓ6 Γϋ6ίΐ6 16013Γ6 ρο$86ΐ, 388θΐηρΐο ΤΓί1)3ΐ1οηιηι 

ρποείρβ, 60ηΐΓ3 Γγ31Γ601 ρ6Γ((0Γ6, 6ΐ ρΤΧΐίΙ ρθΐ68ΐ2Η 
Ι6ΐη Γ306Γ6 97 ίθ8ΐίΐυί1. Μθ868 ί^ΐΐαΓ, υΐ Μ6€ΐΐΠ16• 
Ιίβ 6008ίΠυΠΙ ίθ)ρ6(1ίΓ6ΐ, 06 ί3είΐ6 ίο ευΓορ3ΐο 
ΐΓ;ιη8ίΓ6 6;ιιοςιΐ6 8αί ]ϋΠ8 Γίΐ66Γ6 ρθ886ΐ» Ηυοβα• 

8600111 υθΙν6Γ8υθ1 ΕΟΓΟΡΧ 6ΧβΓθίΐϋΠ1 , 61 ];ΐ009β 
ηΓΐΙΙΐ68, 6Χ66ρΙί8 Ιΐί8 (|ΐη 3(1 Μ66|ΐηΐ6ΐβΐΟ 60066886- 
Γ301 ίο ΕΓγβΟΓΟΟΙ (1) Γ6|{1θ06 60086(1ίΐ. 15ί λ1θ6Η- 
ηΐ6(68 ίη 6Χρ6(1ί 1100601 6ΚΓ688υ8• 63»ΙΓ3 1θ63νίΐ. 
ϋΐ 301601 3ρρΓθρΙθ(|υ3νίΙ Μθβί8 Γ38ΐη'8, €0ρί38 10 
361601 6(1υχΙΐ• 5ίθ18ΐΓυΠ1 60Γηα (6061)31 ΤπΙ>3ΐ1ο• 
ΓΟΙΟ (ΙυΧ ; (ΙΟΧΙΓΟ ρΓ8β6Γ31 ΒΓ6η6Ζ68 Οαπη βϋί8 8018• 

δοουαη βοίοι ίο 638ΐΓΐ8 1)3ΐ)6ΐ>3ΐ 6Ιίθ8» ςυί ίρβί η3ΐί 

0Γ3Π( : Α{3ΐ1ΐ6η, Β3Γ30100), Η3ΐί60], Β6ί660, 6( τάξατό τ€ κα\ εΙς μΑχην χβιθίστη. Μετ' ο6 πολύ δλ 
ίτράπετο^ χα\ φεύγων φχετο έπ\ των Τριβαλλών 
ήγ8μ<$να• Και έπειδ^ι διέτριβεν αύτου, ΕίΓεμικε λ^ 
γους παρά των Τούρχων τους αρίστους 7υ£ρ\ &«ο• 
στάσεως πρ<5ς τε Χασάνην των έπηλύδων άρχοντα, 
χαι έπ\ Βρενέ^εα, χα\ Άμουράτην •'• 01 δΐ τους τ• 
λίγους προΐιντο, χαΐ σφίσι λόγον Ιδ<δοσαν π•ρ\ απο- 
στάσεως. Εντεύθεν Βρενέζης αυτός τκ αύτομολιΐ 
παρά Μεχμέτ^, ίχων παρ' έαυτφ Τούρκους τε ώς 
πλείστους, χα\ δή κα\ τους παϊδας, Χασάνην συν τοϊς 
νεηλύδων τοις άρίστοις. ΈντεΟθβν ώ; τψ Μεχ- 
μέτΐ) προσεγένετο δύναμις , ώστε διαπειράοθαι 
Ιχανδς είναι του άδελφου, λαβών χα\ τδ Τριβαλ- 
|. λών ηγεμόνα μεθ' έαυτου, ήλουνεν έπ\ τδν αδελφών 
ώς μαχούμενος. Μωσης μίν οδν διανοούμενο; έμ- 
ποδών γενέσθαι τψ άδελφφ, ώστε μ4) Ιξελαύνειν €ΐς 
τήν Εύρώπην, κα\ προσάγεσθαι αύτψ τίιν χώραν, 
Ιχων τάς τε ^ύρας^ κα\ τδ της Ευρώπης στράτευμα 
άπαν, πλϊιν των παρά Ηεχμέτη αύτομολησάντων» 
δ*έτρι6ε χατά τήν των Έρυσών χώραν. Ένταΰθα 
έξελθών όΜεχμέτης έστρατοπεδεύετο. Ώς δΙ άγχοΟ 
γενόμενο; τφ στρατεύματι Μωσέω;, παρκτ^ξβτο 
εΙς μάχην. Κα\ είχε μίν τδ εύώνυμον αΟτου χέρας Ι[ 
των Τριβαλλών ήγεμών. τδ δεξιδν δ^ Βρενέζης Λν 
τοϊς πιισ\ν αΟτοίί. Παρήσαν γάρ αύτφ παίδες ^ιν^- 
μενοι ΆγαθοΙ ••, Βαράμος τε καΐ Άλίης ••, χβ\ 
Βείχης χα\ Ίησβΰς. Επειδή δ^ χα\ Εωσης «αρα- 
ταξάμινος, είχεν έν τάξει τά στρατεύματα αύτου. ^65οα1• Ρθ8ΐςυ3ηι 3υΐ6Πΐ 6ΐ Μο$68 βοίβιη 803ΐη Ο χα\ παριών έπεσχόπει, χα\ χαθίστη, ώς αύτφ Ιδό* ίθ8ΐΓυχίΐ, 3666(1008 010013 6Χρ1θΓ3ΐ>3ΐ, 6( ϋΧ)ί 8ίΙ>ί 

ορροΓΐϋΐιΐ88ία)υαίΐ νί(ΐ6ϋ3ΐυΓ, 8ΐ6(ί( : 61 αΙ)1(ΐο6 8οί8 

ΡΓ8Ρ8608 6Γ3Κ. 11)1 ΙΟΠΙ €1)383068 ρ6Γ6{ήη0Π1ΐη 
«ΙυΧ, ()υί ά686ίν6Γ3ΐ 3 Μθ86, 6ςυθ Τ66ΐ08 3(1 Μθ8ί8 
6Χ6Γ6)Ι001, ν06β ({0301 ρΟΐοΊΐ ΠΜΙχίΐη3 6Χ6ΐ3013νίΐ, 
ρ6Γ6^Γίθ08 3ρρ6ΐΐ308: Ο βΐΐί, ααί(1 6ΗΙ1€ΐ3η)ίθί, 301 

(ΐηί(1 (1ιίΓ6Γΐί8 6θοΓιοοο 3ΐ)ίΓ6 3(1 Γ6^60ΐ ν68ΐρυιη, 

υΙγΟΟΙ 6Χ §[βη6Γ6 ΟΐΟΟ)3ΙΐΙ(ΐ3Γυηΐ ΟΓΙΙΙΟΙ^ βΐ](Ι8Γΐ8• 
8101010 6( 8Βςυί•8ίΠ)001, ()θίΓ|06 001068 801 |;606Γί8 
ρΓίπθίρ68 ΤΙΓίΟΐβ 30(666(1ίΙ? Υ6Γ0Η1 ΟΠ86Π Ι0α06ΐί3, 
60Ιΐΐ0Π)6Γΐΐ8 3ίΓ66ΐί 3 υΙγΟ ςοί 066 8)1)1 066 30116)8 
(|θί(1(|03ηΐ 63ΐυΐ3Κ6 ρΓ08ρί66Γ6 ρθΐ68(? Η9Ρ6 ({Ο'κΙβΙΒ 
οΙαΟΙβηΙΟΟ), ΟΙ 3(1 36ί6Π0 Γ68ΐί030(601 3^(1ίνίΙ Γ6Χ• χει, παρελαύνων άπανταχζ, ενταύθα Χασάνης 6 
των νεηλύδοιν άρχίιΐν αυτόμολη σας, τότε δή προσ•- 
)άσας τψ Γππφ 1π\ τδ Μωσέως στράτευμα, Ιφώνκι 
πρ?)ς τους νεήλυδας• ^0 παίδες, τί διαμέλλετε, χα\ 
ούχ έξέρχ€σθε '• δτι τάχιστα έπ\ τδν βασιλέα ύμών« 
άνδρζ τε των τοΰ γένους Ότουμανίδων διχαιό:ατόν 
τε κα\ έπιειχέστατον, κα\ πάντα; δή τοΰ γένου; αυ- 
τού ύπερβαλλόμενον^ *Ρ«5 ί Άλλα άνέχεσθε '• 
ύβριζδμενοι, χα\ κακώς πράττοντες ύπ* άνδρας 
ύβριστού τ|1 φύσει, κα\ αλαζόνος, κα\ έαυτφ χα\ 
τοΙς έπιτηδείοις αύτου ούδΐν ύγιΐς έχοντος ; Ταΰτβ 
λέγοντος του Χασαλέω, ώσπερ έλαύνων έπ\ τάς συν- 
τάξεις, ήκουεν δ τι λέγοι δ άνήρ ο!ίτος. Τπολαβών 0ιΐ1(ΐ3θΐ 301610 Γ08ροο(ΐ6θ8, ίοςοίΐ : Ο Γ6Χ , ηοο |. δέ τις Ιφζσχε'ν - 'Αλλ*, ώ βασιλευ, ούχ δρ|;, Χασά- 38ρί6ί8 01)383060) ρ6Γ6(;ηΠ0Γ0Ω1 (1θ06Ο), ς06Π1 ίΟ 
1113X1100 Ρ6068 (6 ΙΐΟΟΟΓΟ 1)31)01811, ίθ6ΐΐ3Γ6 ρ6Γ6- 
^1 1008 3(1 (ΐ6Γ66ΐίθ06ΙΟ ? Οο» Ιΐ1)ί 3ι1Τ6γΓιΙ Μο468 

ρ3Γ3η, 000 3θΐρ11θ8 8008 €θοΐίοοίΐ : νβπιια ίπιοιίΐ• 

16118 β08« ίρ86(|0β 6^00 63163Π3 8θ1)(1β08, ί6Γ6ΐ)3ΐΟΓ 
Ίο €11383060), Οΐ 6001 066ί(ΐ6Γ6ΐ, 6υΓΓ6ΐ)3ΐ(106 ρΐ6Ιΐί8 
6ΐ 6011818 1)31)6018. €1)383068 Οΐ 360ΓρΙΐ, Μθ860) 
0001Γ3 86 8001013 66ΐ6Γίΐ3ΐ6 οίΐί , 6ΐ ίρ&6 3(1Ι)11)Ιΐ3 
ί6&ΐίΐΐηΐίθ06 8ΙΙ010Ι3 3υΓθ{ίΐ. Ιβθ868 366ΓΓίθΙ6 1086- νην τδν νεηλύδων άρχοντα, μέγα τιμηθένταύπδσοΟ, 
ώς εξυβρίζει, τους νεήλυδας επικαλούμενος έπ\ 
άπόστασιν; Ενταύθα, ώ; ήχουσε ταύτα Μωσης, 
ούχέτι έπέσχεν αύτους ", άλλα έπαφείς τδν Ζππον 
έχέντει έπ\ τδν Χασάνην, ώς άναιρήσων, κβιΥ έθει 
άνά κράτος. Χασάνης μίν ούιν έπε( τε τάχιστα {^α- 
θετό Μωσέα άνά κράτος έλαύνοντα έπ* αύτδν, 
έφευγε τε αύτδς κατά δύ/αμιν * Μωσης δέ έφείπετο 
δ'.ώκων. Ενταύθα καταλαβών φεύγοντα χαταίρει *' ΝοΙυΙη ιηΑΓ;ιίηβτΐ68. (99) ΙΙΓ00ΓΖ601. (1)Μ780ΓΟΟΙ. •' 'Αμούρην. "ί- 'Αγάθης. •• 'Αλιή,-. Λ. κΐ ιη ε, '• έξέρχεσθαι. Λ. ιι( ίη €, '• άνέχεσθαι. Η. ιιΐ ίη €. 
'* αυτόν. Α. ηί ία ο* *' καθαιρεί. Α. κΐ ίιι γ. 'β^ ι>Ε ιίΕΒυ» τυκααΐδ ιιβ. ιν. 186 

χψ ξίφειτ^ν Ανβρα Ανωθιν χαθ.Ις τΐξίφο;. Θεράπων ^ οιΚυβ. ϋΐ ΓαβίθηΙβιη 6$1 ίη(Ι«ρΙυδ, φά\ο βηιη ρβ- 

α του Χβσάνιω, ώ; έπεΚβ τ6ν «βαπότην αύτοΰ τβηιίΐ, 6 &αρβΓηΊ9 ίοΐιιιη ΙηίβΓβηδ. ΜίηΙβΙβΓ «ηίβηι 

άνβιριβέντα, κα\ ώς τλ {εύτερον Μωσζς έπανατει- 

νόμινος τ^ ξίφος καίσων αύθις, χατήρει δ Χασάνβω 

θεράικι>ν, χβΐ τήν χβΤρα έπανατειν4μ«νο;, τί^νχεΤρα 

άφεΓλε τψ ξίφβι, Ό^ώς ίσΟετο τ15ς χειρός »ύτβυ 

κεσούσης, ήλαυνι μίντοι έπ\ τ6 βτριτίπεδον. ΚαΙ 

ώς Ι^νθοντο αύτδν τά στρατεύματα λελωβημίνον, 

φευγοντες φχοντο πρ^ί τ6ν άβελφίν• ΈνταΟθα δή 

χα\ αύτδς ού^ν επέχων» βρ^μφ φχετο φεύγων έπΙ 

τήν ΑαχΙας χώραν. Μεχμέτης μέν ούν αυτίχα, ώ^; 

τ& ατρατβΰματα Γει έκ* αύτον, χαΐ τά πράγματα 

αύτφ Ιγένετο^ αύτίχα έδδχει τδν άδβλφδν έικδιώ» 

χβιν. Κα\ χ&μνοντα αύτ6ν, χα\ συν τζ μιςί χειρί €Ιι:ΐΜηί5» αΐ ιΐοηι'ιηυπι βιιαπι τ'κΙΊΐ ηβΟΑίυιη, ]&ηι- 
ςυβ Ι1θ66Πΐ ίΐβΓυιη 1ίΙ)Γ9ΐΓ6 ίοΐυιη Ιη €Η9ΐ83ηβιιΐ• 
€Ιια«»ηβ βυΜΓβείο, 1ίΙ)Γ8ηΐ!8 ίοΐυηι ιηαηιιιη &{)8θί<1ϋ 
Ιζΐβάίο. Οιιί, υ( ΰθ||;ηονίΐ ιη&ηυπ) βίΙ)ί ρΓβκοίβιΐη» 
ρΓορβΓβ ίη 086ΐη Γβιΐϋ!. ϋΐ ιηϋίΐ68 ΥΪάβΓυηΐ οαιη 
ββΜ ηιυΐίΐβΐυιη, 153ηΐ 9ίΛ ΜβοΗιηβίβιη. Μθ868 «ιιίβηι 
€ορϋ• ]2ΐη οιηηιΙ)ΐΐ8 ηυ()9ΐ1υ8, ουιη ηίΗΙΙ βΏοβΓβ 
ρθ88βΙ, οβίβη' ΪΜ%Λ ίη ϊ>Ά€\χ Γβκίοηβπι λΙιίΓβ ΓββΙί'* 
η8ΐ>8(. Μ6^1ιη1β^^8 8υΐ€ΐη υΙ)ί ρΓίπιοηι 2ά ίρβυιη 
βιβΓεϋυβ οοητοΙ&Γ^ηΐ, Γ6ΐ)ΐι$(|υ6 ]8ηι ροΐϋυβ 68861, 
8(3ΐΐυίΙ οθηΐΊηυο ΓΓΚίΓβιη Γηί(& 8ϋ)ϊ εοηδυΐβηΐ^ιη 
ρβΓΒβςαί. Ευιη Ίΐβςηβ 36(ζΓυιη υη& ηιβηα Γυ^Ιβη- έλιύνοντα, κα\ Ις τι Ιλος Ιμ€α>ίντα, συλλαμβά- ΐβηι, βΐ ίη ραΙϋδίΓί 98 '<>€<> δβ οοπίίβηΐθΐη <1ο- 
νουβι. Κα\ 4γ•ντ•ς «αρά τψ Αβελφψ, χατεχρήσατο ^ ρΓβΙιβηάβΓυηΙ. ΟερΓβΙιβηδίιιη βάίϊυχβηιηΐ «ϋ Γγλ- 
αυτΕχα &γγ6νη τλν λαιιιλν βιασ<((Χ£νΑ•. ΈντβίίΑ/ν ιμ^»» ««■■: ϊιΚαλ αιιμ ηΔ/»«νϊι α^ιιΠιι^ »1ιι• Ιαπιιαπ αντΕχα Αγχόνη τ6ν λαιμών βιασάμενος. Ενταύθα 

Μεχμέτης 6 η«αζήτεω τήν βααιλείαν παραλαβών, 

τούςτι Έλληνας &πιτηδ<(οος 6ντας αύτψ, τφΤρι- 

Μίΐων 4γ<μ^ν( χώραν έδο>ρήσατο, Εχανήν τ|| παρ• 

ο^χιραΰτιου• Μβτά βέ ταύτα στράτευμα ^^ Ιπιπέμψας 

Ιπ\τ)μ ΑΛίίίας χώραν^ ταύτην τι έβήου• Ές βν βή 

ζ^Μιχς πέμφας 6 των Δαχών ήγεμών, σπον^άς τ8 

Ιηιήβατοί, έφ* (ρ άπάγειν φόρον δντινα έτάξατσ 

αΟτφ ϋβχμέτης βασιλεύς. "Έλλησι μέντοι φιλία 

Ι^ν αύτφ βιά τέλους. Δώ χαΐ Εμμανουήλ 6 Βυζαν* ΐΓ6ΐη, ηυ'ι ίΙΠεο €ϋΐη ηβοϋτΐΐ, ^υΠυΓ €]υ8 Ιβςπβο 
Γηη^βηδ. ΜβεΙκηβιβδ ί|$ίΐιΐΓ (2) ουιη ]&ιη Γ6|[ηιιιη 
β8$€ΐ η&εΐυ8, 61 ιιιΐ ίά ρ^Γ^πάυπι β'ιΐ)! ίη ρπιηίδ 
ιιΓιΙβιη ΓυΊ88β ^^«^οτη^η ορθηπι εο^ηονίβδβ^ Γβ• 
{[Ιοηβιη 8ΐηρΙ«ιιι 8ΐΐ36 ίΙηΗίπι&ηι ΤΗΐ>9ΐ1οηιπι άοΓ.! 

ΑοηΑΥΊΐ. Ρθ8ΐ68 6Χ6ΓθΊΐΐΙ>α8 ΐηί88!8, 080ί8ηΐ6ν9ί8ΐ3- 

1)91. Αά ςυβιη ρ»€6ΐη ρβΐίΐιιπι \^%Ηο% πιίβΊΐ Β&ο!» 
ρπηεβρβ, ρΓΟίηΗίΑηδ 86 ΐπΙ>Η(ιιπι τβ%\ ρβηδίιτυιη, 
ςυληΐηπιευηςυβ ίηηρ6Γ2886(• Ρβχ βλ εοπ(Ι1ΐΙοηβ 
<)»1« 681. €υιη βτ^οί» ΒΙ^βεΙιηιβίί ρβΓρβΙιΐϊ 9ΐπι!€ΐ(ί& τίουρασιλβΰς έπ\ Π<λοΐ(δννησονάφιχόμ8νος, τδν τβ* ίυϋ. <}υ&ρΓθρΙ)βΓ Εΐηηιαηαβί Β7Ζ8η(ίί Γ6χ εαπι Ιη 
ΊΛ|ΐΑν έτείχισε, χα\ τους Πελοποννησίους αύτοδ Ρβίοροηηβδυπι Υ€ΐΓΐ88β^ Γδΐΐιιηυιη ιηοΓΟ οίηχίΐ : 
μετακεμψάμενος, ΙπειδΙι έτείχισε τ>^ν Ισθμόν. Ό «| ΡβΙοροηηββιοβ, υΐιί Γβΐΐιιηυπι ιηοΓΟ οίΓουηκΙβ- 
» ΊβΟμλς οίτος ξύμπασαν τήν Πελοΐϊβννησον, ώστβ β ^188^1^ ΑΟββΓδίνίΐ. ϊδίΛπίϋβ ιιηίνβΓ8»πι Ρθίοροη- 
νΐίιος γενέσθαι, βιείργβι ές £ύο χαΐ τεσσαράχοντα η68ΐιιη, η( Ιη Ιηδυΐ» ΓοΓίη&ιη Γ6<1Γ{[8ΐηΓ, οοηοΙυ^ΙίΥ, βτοΜοος &π6 θαλάττης εΙς θάλατταν χαθήχων, χαΟ* 
δν Ι)| χωρον χαΐ Πσθμια έτελείτο τοις "Ελλησι. 
Αιήχιι Ιέ Απδ Κορίνθου πδλεως σταδίους πέντε χα\ 
ιίχοΦί. Τούτον τ6ν *Iσθμ^^ν, έλαύνοντος £έρξεω του 
Δαιριίου ΙπΙ τάς *Αθήνας, έτιιχίσαντο Πελοποννή- 
σιοι, έιαχωλύειν βουλδμενοι, μή παριέναι εΓσωτής 
Πελΰχοννήαου τδν βάρβαρον. ΜετΑ δέ ταύτα Ιου- 
στινιανός δ 'Ρωμαίων βασιλεΟς τδ δεύτερον έτε(- 
χιβι. ΚαΙ οΐίτος δή ώς είρηναΖα αύτφ πρδς Μεχμέ- 
τηντ^ν Παιοιζήτεω, Ις Πελοπδννησον Αφιχδμενος, 
τδν τι άδελφδν αΰτου χαθίστη έιι\ τήν αρχήν της 
Πε)οιηννήσου, χα\ τδν Ισθμδν έτείχισεν, 6στ< 
κύτφ τελέσαι τους Πελοτιοννησίους έπ\ τήν τοδ «ιΐ6η(ΐ6η8 86 8 πιαΓί ίη πΐΑΓβ, ςυο δραίΙο €θ1Ιί|;ίΐ 
(|υ&(ΐΓ8(;ίηΐ8 4υο δΐ^ιΐί». Εο 1θ€Ί ΙδίΙιηιίλ 6βΐ6ΐ)Γ8Γ6 
Οτχα ΓοηβυβνβΓυηΐ. ΕχΙβηάΙΐ 86 8ΐ) υΓΐ>6 ΟοΗηΙΙιο 
λ(] 8ϋ(ϋ• νί^πηΓι (|αίηςη6. ΙδίΗιηιιπι ϊυίβηο &ε66^ 
(Ι6ηΐ6 60Π1 Ιΐ06ΓιΗΙηΐ8 οορϋδ Χβηβ Οβπί ηΠο οοπΙγα 
Αΐ1ιβηΐ6η868, ηιιίΓΟ ΓΟίηρΙβχί δυηΐ ΡβΙοροηηβδίΓ» 
8Γ6βΓ6 τοίβηΐβδ 1>8Γΐ)8ηιιη Ρβίοροηηβδί βοοβδδΐι. 
Ροδΐ68 βΐίίΐη ΙϋδΓιηίίηαβ Κοπΐ3ηοηιιη ίπιρβΡ»ΐοΓ 
ιηυΓΟ Ρβίοροηηβδυιη ίηοΐιΐδίι. ΕιηιηβηυβΙ Ι^ΚϋΓ 
€πιη ρ« ΙηΙβΓ668δί886ΐ ουιη Μβο1ιηΐ6ΐβ Ρ8{ίΐζί1ί8 
ηΠο, ίη ΡβΙοροηηβδίιηι νβηίβηδ, ίΓ8ΐΓβιη Ρβίοροη^ 
η680 ρΓ26Γ6θίΙ . ϊδΛιηηιηςαβ ιηοΓΟ βηηίτίΐ υηίί- 
ηιιηςυβ, βΐ ΐΓί1)αΐυιη ίπιρ6Γ8?ίΐ Ρβίοροηηβδίίδ, ηιιο ΊσβμοΟ φνλαχήν χρήματα. Προηγδρευ• μέν ούν ές Ώ ΙϋΙιηιυιη ιΙβΓβικΙβΓΑ ρθ886ΐ. Εόίχίίςυβ υΐ οηιηββ ίη τδν Ίσθμδν συλλέγεσθαι * οΐ δέ έπύθοντο, χα\ συλ- 
λεχΙΜες, έτιίχιζον, συμβαλλόμενον Ιχαατον τήν 
έαντοο δΟναμεν. Έπεί τε δή ές τέλος ήγαγε τδ 
τε(χ(9μα, ένταυβα συλλαμβάνει τους Πελονοννη- 
σίων άρχοντας * οΙ «ολύν κατέχοντες χρ^νον τήν 
χι^ραν, ουδέν τοι πάνυ πείθεσθα» τοΙς Ελλήνων 
ήγεμέσι βούλοιντο, δ τι μή σφΓσιν αύτοίς δοχοΰν 
Ιστι τι ώφελεΤν αυτούς. Τδτε μέν δή συλλαβών τού- 
τους Ιχομίζβτα έπΙ Βυζάντιον, έχων χα\ τοΟς Π•- ΙδίΙιιηο οοηνβηΐΓβηΙ : ςϋί βάΐϋΐο ρίΓβηΐβδ, €0ϋΥ6- 
η6Γ6, €οη|Γ698ΐίςυ6 ηιαηιηι βχδίΓυνβΓβ, οιιιη ςοι- 
ΙίΙ)6ΐ ρΓΟ 86 δβ^ιιΐο δαιιιη οριη 6ΐ86ςυ6Γ6ΐυΓ• 1}1>ί 
8υΐ6ηι 8ΐ) Οηβηι <}6άυοΐυιη 68ΐ «ϋίΟοίΜΐπ ί11α<1. Ρβ- 
1οροηη6»Ι (1υ668 οβρίι : ςοί Ιοιι^ο ΐ6ΐηροΓ6 τβ^ίο- 
η6ΐη Ιβηβηΐβδ, ρ8Γ6Γβ Γβ6α83ί)8ηί ΟηβοοΓαιη άιιοΐ- 
1)118, ηΐδί ςιΐ8η(1ο βΐ ιρβΟΓοη ίΙ)ί ηιιοςυβ τβΠβΓβΐιιτ 
υ(ίΙίΐ8δ. €8ρ(08 866οιη Β]τζ8η1ίαιη ()ϋ66ΐ)8ΐ, ίηΐ6ππι 
(1ίΓΐ|6ηΐΙ €υ8ΐοι1ί8 ΡβΙοροηηββΙοδ οϊΓουηκΙληδ• 0^ ΝοΙυΙβθ ιη&ΓβίηΑΐ6$. ()ι Νοηυδ ΤυΓΟΟΓυπι γ6χ. τ« στρατεύματα. 8ίΰ €ΐίΛηι Α• 187 ΙΑΟΝία αΒ[ΑΙ.αθαθιΝΌΥΙ..« 188 

ρίοβ ςυΐ(ΐ6ηι <Ι»ϋ6$ ββϋοπΐ ΐΓΑίιβηβ, »1)ίΙ)2ΐ Ρβίο- ^^ λοηοννησίους έν φυλαχ)). Τούτους μίν φχετοΑγων. ροηηβδο• Μ6€ΐιπΐ6ΐ68 ιι1>ί Α(1 Γύ^ηϋιη ρΓΟοαοΐυβ «βΐ, 
βιιοοβάβηΐβ ΐβηιροΓβ βχρειϋΐίοη^ιη ιυιηρβίΐ οοοΐΓ8 
ΐΜη86ΐ60ΐ δίηορχ ρπιιοίρειη. Αιηίΰυβ βηίιη β1 βο- 
«ίυβ ίϋίΐ Μθ8Ϊ£, €υ]ιΐ8 0ρ6Γ9ΐ 6ΙΐίΧ€ Μοβοβ 8<Ι]υΙυ8 
Γ8( ίη 1)6ΐΙο, ςιιοά {β&βίΐ ουη Γγ&(γ6 Μβ€ΐιιιι«ΐ6• 
ΜίΠβηβ Η8<|υ6 Ιβιη^βΐ Ιο^Αΐοβ, ςυίΙ)ΐΐ8 ιη2η(ΐ9ΐΓ:ιΙ« 
ιιΐ (1ίΰ6Γ€ηΐ, 56 ρ^Γ&Ιυπι 6£5β ΧΓΐβ Γ6(1(ϋΐαβ οηοηοβ 
ΙΙθοΙιιηβΙί ηοιηίηβ ΐΓίΙουΙί α^βίςη^Γβ, βί &€€μπι 
ραεθίη Γ6€ί<ϊβ6(. Ηχς βηίητ Γθ^ίο ΑβίΦ %ο\'<ί^ ςυοά 
λΓίβω, 868 ρΓοίβΠ. Οϋΐη ί§ίΙυΓ »ή8 Γβ(1<1ί1υ8 Ιγ8- 
ι1ίι1ί886ΐ 09 ΜοΰΗιιιβΙί, 1)6ΐ1υιη ρ306 οοιηιηυΐ&Ιυιη 
681. Τ&ικίβηι ()Ί8€0Γ(Ιί2ΐ ίηΐ6Γ Ίρκυιη 61 Υβηβίοβ 
6χαΓ8ΐΐ« ()ΐΐ2 ίιιιριιΐ8ΐΐ8 (3), \ύη6ΐΐ8 1)6ΐ1υιη ίικίίοίΐι 
ρΓορΙβΓ Γβς'ιοηβπι ςυ« Ιοηίυιη 8ρ66ΐ2ΐ : ευι ιηίββίβ Μιχμέτης βΙ ώς έβαφίλλυι, χρόνου έπιγινομένου, 
έστρατεύκτο ίη\ τδν Ίσμιιήλην Σινώπης ηγεμόνα, 
Ζτι τφ Μωσε? φίλος τε έβόχει χα\ έκιτήβειος, ώς 
«υμβαλέσθαι ές τ6ν χαθ* εαυτόν *' πόλεμον ' πρεσ- 
βείαν 5^ πέμψας, χα\ ταξάμενοςάπάγειν φόρον, τ^^ν 
τοΰ χαλχου πρόσοδον * δοχεΤ γάρ τούτο τδ χωρίον 
των χατά τήν *Ασίαν φέρειν μόνον, ύν ήμεΙς Γσμεν 
τδν χαλχόν. Τούτου δΙ τ^^ν ιιρόσοδον παραδους τφ 
βασιλεΖ Μεχμέτη, σπονδάς τε έποιήσατο, χα\ τδν 
πόλεμον χατελύσατο. Πρδς μέντοι τους ΟύενετοΙις 
διενεχθείς, & πολέμησε, διά τε τήν πρδς *Ιόνιον 
χώραν των Ούενετών, Ις ήν Ιπιπέμψαις στρα- 
τεύματα, έδήου. Ένθα δή διαπρεσββυσάμενοι» ώς 
ούδΐν εδραντο Ιπκτή'δειον, έπολέμουν αύτψ• 6Χ6Γ€ίΙίΙ)ΐΐ8 ν98ΐίϋιΐ6Π) πΐ3χ1ιιι&ιΐ) ί ϋΐΐ 0661)21 1. Υϋ II 6ΐΊ Ι6β«1ί8 0118818, ιι( ηίΐιίΐ 3β<|υΙ ίιηρβίΓ&Γβ ρο(α6ΓθηΙ» 
>ηΐπΐ08 ςυοςυβ ίη ί<1 1)6ΐ1υπ] ευπαιηϋ νί ίηΐβπάοΓυηΐ. 
Αρρ^Γβΐ £6ηΐ6ηι ίεΐ^ηι Αάσκκίυιη 6886 ?6ΐυ8ΐ&ιο, Β ΔοχεΙ δ^ τούτο τλ γένος ιιαλαιόν τε γενέσθαι. 61 ηοΙ>ίΐ68 Ιοο68 ΓοΓίίΐυά'ιηβ 6ΐ {6η6Γ080 8ρίΓίΐα Ιοο- 

{Ο ίηΐ6Γ¥8ΐΙθ ρ08ΐ 86 Γ6ϋ (101886. Ηλ1)Ίΐ2ν6Γ0ΙΐΙ ΙΙΟ• 

ΙίςυίΙοβ Γ6|^ίοη6πι τ6Γί6ΐιΐ6ΐη ζά βίηοπι Ιοηίΰοιη» 
6ΐ λΐ) ΙΙΙγπεο ίη ΙιαΠαοι 6ΐ60ΓΓ6πΐ6<ιη« ΑηΐΊ<|οΊ 60δ 
Εη6ΐοδ ηοιΐ€αρ;λ1)&ηΙ :ρο8ΐιηθΐ]οηι Υεηβΐί (ϋ6Γι βοηΙ. 
ΡΓθΓ6€ΐί &υΐ6ηι 6Χ οοηΐΊηβηΐί, ραπίηι νο1οηΐ8ΐ6, 

ρλΓίΙΐΒ η666881(&ΐ6 8υΙ)81€ΐΙ, Οΐ ςΟΟΠΙΠΙ Γ6|;ίθ ¥281813 
68861 αϊ) Αΐΐίΐα Γ6|[6, ΟΙ ίη ηΐλ]0Γ6 860ϋΙ'ίΐ8ΐ6 6856ηΙ 

ίη ρο8ΐ6Γοα), ίη8οΐ3Πΐ ςο9ΐη)<1&αι ρ8ΓΤ8πι 6ΐ ρ:)1ιι- 

8ΐΓ6αΐ, (115(80160) 8ί) €0011060 16 ςοί 0(16010) 818(1ϋ8, 

98(ϋ0ΐ'ίί8 οε€υρ8Γ6 8ΐ8ΐυ6Γθοΐ. Ιοίΐίοιη 8Βϋίϋε«0(1ί 

'ίίΟΙΟΠΙ 66ΐ 8 ρ80€ί8 Υ606ΐί5 ίη 0000) 0θ1ΐ66ΐί8. 0610(16 
Α066886Γ6 ς00(ΐυ6 ΩοίΓίΟΐί 0(Η)ΙίΠ60ΐί, 1)6ΐ1ί8 £Γ8νΙΐ6Γ 
(]ίν6Χ8ΐΐ. υΓΐ)8 2101610 )Η& 08(106 ίΐ10Γ6σΐ6ΟΙΟΐη 80- χα\ των χατά τδν Ίόνκον ευγενών χράτιστόν τε 
είναι χαΐ γενναιότατον. 'ύχουν δΐ τδ πρώτον χώ- 
ραν τήν πρδς τφ μυχφ τοΟ Ιονίου, άπδ *Ιλλυριών 
χαθήχουσαν &π\ Ίταλίαν χαΐ Ένετο\ μΙν τοΐ|αλαιδν 
ώνομάζοντο * μετά δ^ ταύτα Ούενετοί Ιχλήθηβαν. 
'Ορμώμενοι δλ άιΛ της ηπείρου τά μλν «ροαίρέ• 
σει, τ& δέ χαΐ &νάγχ|}, δ^^ουμένης της χώρας αΟ- 
τών, ώστε Ιν &σφαλεΙ μβλλον οΙχεΤσΟαι, έπ\ νήσόν 
τ (να βραχείαν χα\ τεναγ(Ι)δη &πδ της ήπεΐρου Ις 
πεντεχαίδεχα σταδίους φχησαν. *Απδ σμιχρου δέ 
τίνος ορμώμενοι, συλλεγομένων ές αυτούς χα\ των 
άπδ της ήπβίρου κεριοίχων, ύκδ των ικολεμίων δτ» 
μάλιστα χαχουμέ^νων, χαΐ προσγινομένων &ε\ άκ^ 
της ηπείρου, φχίσθη τε δ χώρος οδτος, χα\ εΰνο- ηΐ6ΐ)8ΐ 26(]ί0οίί8 61 Ι6βί1)08, 000) 8οοοΙΐ6 ρΙοΓίοιί 000 ^ μήΟη Ις μέγα δυνάμεως. Έχώρει δέ ή πόλις αΰτη, 
€6888Γ6ηΙ 60 οοοΑοοΓβ. €Γ680βΙ)3ΐ ςοίϋβπι 68 οίνί* ευνομουμένων τε τών Ις αυτήν συνεληλυθότων άηά 
138 η)ίΓοα) ίο 0)0^00) άίβοίρΐίο» 8αηοΙί(8ΐ6, οοπι^ τε της ηπείρου επισήμων ανδρών, εΓ τίνα τήν τε 00 8000ΓΓ6Γ601 ρίοτίο)! Ι>οηΐ8 Ι6{ί1)α8 «ηοίΓίΐί, 6Ι 
ρΐυηιηί νίΓΟηιηι οοηΙίη6ηΓΐ8 ί1Ιθ8ΐΓ6!ί 60 Α(1νοΐ8Γ6θΙ. 

ΡΓ8Β16Γ6Α 81 ςθί8ραΐΓί& ΓΟΓίΟΟίβςΟβ 00)011)08 ρο!&ο8 
τί ΙΐΟ•Γΐ1ίβΓ8ΐ, 1)00 2Γ68808 (ϋη^βίλΐ. υΓΐ)8 ί1ΐ2, ίη0Γ6• 
(1ίΚ)ί'6(1ίθΙθ 68ΐ, ςθ8!Ωΐ)Γ6νίθρίΙ>080Γ6ν6η(6ΐ(1ΐ8εί• 

ρ11θ8. Μοίΐί ΟπΒοί 61 Κοηΐ8θΙ, Ο6θοοο 8ΐ:ί νΪΓί οΙαγΊβ- 

είπΙΟ |6Η6Γ6 6Χ0ηί, ίο ρ^ΙΠΑ 08ί 1)80(1 881)8 ρΓ08ρβΓ8 
ΓΟΓΙΟΟ•, 80( α θίνίυθ8 ροΐβί, 201 8ΐ) 1)08ΐίΙ)08 6X8- 

€ΐί, ίη 1)800 0Γΐ)6αι οοο{Γ6(|;α1)8ηΐθΓ, &1ϋ 6Χ5ί8ΐ6η(68 
νίΐΌΓοο) ιΗοείποιη, ςοί Γβ(6ΐ)80( Γ6§[ίοη6πι 1)80(1 
ίοΓΓθ|ίΓ6Γ8πι. Ηί (|οί(ΐ6θ) ρ«ηίιη ίο 1οοί8ηι 61 βκϋο χώραν άφελόμενοι οί πολέμιοι Ιπιδιώχοιεν, Ιν« 
ταυθα γενόμενος ώχει. Μεγάλης δέ της πόλεως έν 
βράχε! γενομένης^ πολλοί τε Ελλήνων τε χαΐ *Ρω« 
μαίων, χα\ 5λλων συχνών γενών &νδρες, γένους δν- 
τες περιφανούς, ήν τις έν τ^ πατρίδι αύτου μή ε3 
φέροιτο, εΓτε ΰπδ %ω^ άντιστασιωτών διωχόμενοι, 
εΓτε ύπδ τών πολεμίων έξελαυνόμενοι, ές ταύτην 
δή τήν πόλιν συνελέγοντο, άνδρες έπίσημοί τε χα\ 
&γαθο\, χα\ παίδες Ανδρών τε δντες έπίφανών, χ«1 
χώρας αρχόντων ού φαύλης. Τούτο μέν, ές τήν 
χατά τδν *1όνιον χώραν χα\ τήν Ελλάδα, τούτο δέ. €1801, ρβηίο) νοΓΟ ίο 1(81180) ροΐ8ί, ίο 18(201 οίνί(8• () χα\ ές τήν Ίταλίαν έξελαυνόμενοι χα\ ένταΟδαάφι- (60) 86 Γ6θίρί6η(68, 8600Π08 1)8ΐ)ίΐ2&20(• €θη) 20- 
(609 62 8ίΐ 0ΓΙ)8 βΟΐρΟΓΙΟΐη 66ΐ6ΐ)Γ6, 2010)1101 2(1]6- 
06Γ6 2(1 ΐη6Γ02(θΓ20) η6€β882Γΐθ. 0012 600(1060- 

Ι6Π1 000 2((ίη{οο(, 066 6θΓοηι ΓΓοο(οαηι, ςοοε οοη• 

(10608 ρΓθΓ6ΐ (, ίρ8ί8 0θρί2 ίθ(ΟΓ2 6Γ2(. Ρπ>1θ(ΐ6 016*^ 
Γί(0 Ο)6Τ02(0Γ» 0ρ6Γ2ηΐ ά6(ΐ6Γ00ΐ, 0( η606888Γί2 
)η2Γί 8θ1)ν6ΐ)6Ι*60(ΟΓ• ΟοΐΟηΟβ ςθί1Η>6( 86(1θ1θ 0Ι6Γ- 
€ί1)08 ρ6Γ0)0ΐ20(1ί8 1θΟΟΐη1)6Γ6(, 1)Γ6νί ίη0Γ6ϋίΙ)ίΐ601 χόμενοι, φχονν δή άσφαλέστερον. Έχούσης δέ ής 
πόλεως έμπορίαν, δτι μάλιστα ανάγκης άποδβιχνυ- 
μένης ές τοΰτο τδ τρέπεσΟαι ένα Ιχαβτον, διά τ^ 
μτδα^ή τής ηπείρου τους έποίχους Αντέχεσθαι, 
μηδέ δσα φέρει ή ήπειρος, εργαζομένων τά επιτή- 
δεια ές τήν πόλιν, χρήματα μεγάλα έργασάμεν^τΐ 
άπο τουίο(>, τήν τι δύναμιν άξιόχρεω άπεδείχνυντο 
άπανταχή, χα\ τήν πόλιν διφχουν '•, οΐχημάτων τε ΝοΙυΙφ αι&Γβίη«ΐ65. (3) Αοηο 1408. 

^' έαυτου. 5ί€ Φΐίαη Ά, ^* αί. έδιοίχουν. 189 • ΏΕ ΒΕΒϋδ Τϋι.ΙΙΟΙδ ΙΙΒ. IV. 191 

τψ πολυτβλβΐ, κα\ [ΧΕγαλοπρεπβί^ι οίχιών χα\ ναών. Α ροίβηΐίλΐη •ί5ί ρβρβΓβΓθ. (ΐΓΐ)6ΐη 1)2ΐ$ίΙί(ϊαΓυιη Λ άο- 

ιηοπιπ), ηβοιιοη ΐβιηρΙΟΓυιη ιη•κη!0θ6ηΐί» οοη^βοο- Τριήρεις δέ ναυπηγησάμενος ούχ ολίγας, χαΐ δυνά- 
μεις ΐίεριβαλόμενοι Ισχυράς, πρ<5; τε τοΟς έν τΐί 
θαλάττιι δυνατούς δοχουντας γενέσθαι ηροενηνεγ- 
μένοι, φθόνψ διεπολέμουν, Ιέει έπ* αύτους τ6ν νό' 
λ<μον («ΐφερ^νηβν , τφ δοχε?ν έπΙ μέγα ήδη χω« 
ρηναι δυνάμε(ι>ς. Τήν τε πρ^ς τδν Ίόνιον χώραν 
Ιχιτλέοντι έπ* αριστερά, &π* αύτοΟ δή του μυχού» 
χώραν τε οδαβν ού φαύλην, χα\ πάλεις εύδαίμονας 
ύιεηγάγοντο» έπΙ τ^ ΑΙγαΙον πέλαγο; άφιχέσΟαι * 
τους τε καράπλους αύτου ταύτη χαταστρεψάμενοι, 
Κέρχυράν τε Ιχειρώααντο σύμπασα ν, χαΐ ΕΟβοιάν 
τε χα\ Κρήτην, χα\ Πβλοιιον νήσου τάς «Λεις. Κα\ 
Ιπ\ Συρέαν δΙ άφιχ^μενοι στόλφ, χαΐ Κυρήνην ^6- 
λιν ύφ* α6τοΤς ποιησάμενοι, μεγάλα ύπεδείχνυντο 
Ιργα, ημός τε τους βαρβάρους ταύτ^ πολλαχή 
διαναυμαχήσαντες, χαΐ της θαλάσσης της έντ^ς 
*Ηραχλε(ων στηλών ίπιχρατήσαντες, χατά τ£ Εύ• 
ρώπην, «ρ^ τους έν τ ζ θαλάττη δοχουντας δύνα- 
αΟ«ι άτιοΰν διεηολέμουν. ΚαΙ Ιταλίας μέντοι της 
«αράιελου ουδέν δ τι χα\ άξιον λδγου ύπηγάγοντο 
9φ£βιν, δτιμή 'Ραβέννην πΛιν εύδαίμονα, τελευ- 
τήσαντος του έν β•>τ8 ήγεμ^νος, διά %6 μή έ< τδ 
δμόφυλον Ιέναι πολέμφ, άλλ' έπ\ τους αλλοφύλους 
διαναυμαχείν. Έπολέμησαν δέ σίτοι πρδς τε τους 
*Ελληνβς, χα\ ναυμαχίας περιγε^/^μενοι, τήν τε 
μητρδηο)ιν έχειρώσαντο, έπισπομένων σφίσι χα\ 
Ισ«ερί#^ν συχνών. Έξηγουμένων δ' αυτών έπ\ τους 
*Ελληνας^ και ώς της ήπε/ρου άντέχεσθαι ήρξαντο. Β ηηιιιΐ. ΤΓίΓβιη63 6Χ8ΐΓυχθΓ6 ηοη π)θ(Ιίο98, 6( ηου- 
ηΙιη6ηΓΐ8 μ εοιηπιυηίβΓβ βηηί»8ίπιΐ8. ΟβΙηίΙβ 30ΐΙ)ί- 
(ίοηβ ιηοΐί, ηατ^Ιία 100Ρ<^'ί3<^οιηιη)αβ1)3ηΐ€υιη 
ίίε ςυΐ 1οη|[β Ιαΐβιιυβ ώλύλΜ %\οτ\2ί οοΓυβο&Γβ νίάβ- 
1):ιηΐυΓ. ΕΐΐΑΐη Ιιί ηιιΟΓυιιι ροίβηΐίϋ ιη^Η ιη&χίιηα 
6Γ»1, ιη6ΐυ6ΐ)3ηΐ ΥβηβίΟΓυιη Ι8068$6Γ6 3ηη^ : Αάβό 
πια^ηΑ Ιιίβ Α€€6886γαΙ ροΐ6ηΐί3• Ηβ^ίοηβαι 3υ(6ηι 
Ιιβυά ίηΓΓυ|[ίί6Γ&ιη, ςαφ η&νί|[&ιιΐί » βΐηιι νβΓδίΐδ 
Ιοηίυηι ιι είπίβίΓΑ β$ΐ, 6( υπΙ^ββ οριιίβηίαε 8αΙ)β(!β• 
ηιηΐ υεςυβ Λά ηοΑΓβ Μ%Ληΐίί. Ηα]α8 ροΓΐυ$ οιηη('$ 
ίη ροίβείλίβπι Τ6(1ί|;6ηΐ6β, ΟοτογτΛη υηίτ6Γ53ΐη ίιι 
ιΐίΐίοηβιη λϋοβρβΓυηΙ. ΟβρβΓυηΐ ΕυΙ)0»ηη,6ΐ ΟΓβ- 
Ι3ηι, Ρ6ΐοροηϋ€8ί(ΐυ6υΓΐ)68. €υπι οΙ^βεβ νβηβΓυηΙ 
ίη 87Γί«ιη: 8υ1)ΐ£€ηΐ6>ςυ6 ^^^^ηβη υΓΐ)€ΐη, πια^ιι! 
ιηίΠίληβ νΊΓ(ο(ί8 Γ&εΐΑ (ΐ68Ί9η2ΐ)2ΐιΙ, υ1)ΐ(ΐιΐ6 οοιη 
ΒαΓ5«η8 ρηκϋ» η&ν»Γΐ8 ΓαοίβηΐβΒ, βΐ ιη&Γβ υηΙνβΓ- 
8ΐιιη, ςιιθ(ΐ68( ίπίΓϋ ΗβΓουΙίε οοίοιίίΐιβι, ρβΗοπιβιι- 
168. Ειί&ιιι ριικη8ΐ)«η( ίθΓ(ίΐ6Γ οοηΐΓ» 608 ςυί €Γ8ηΙ 
ίη ΕοΓορΑ, 6ΐ •ί5ί &(!ηιιο<)υπι ροίβηΐβδ νί(ΐ6ΐ>3ηΐΐ]Γ : 
ηβο οηΐίοηβ (1ί{;ηυηι ρυΐο, ςικχΙ ηοη &(1η9τΙ|;εηιηΙ 
Ιΐλΐί», η6€ •ίΚ>! 8υ1)]6Μηιηΐ Βενβηηιπι, υΓΐ)βηι 
ορυΐβηΐ&ιη, ρπηοίρβ 1ιιι]υ6 ϋ^Γαηοΐο. Ουίλ ηβηιρο 
ηοη 8θ1βΙ)8η( οοηΐη 6]υ8(ΐ€πι {βηΐίε 61 οοτροπε 
11οη1^^68 1)6ΐ1αηι ηιον6Γ6, 86(1 οοηΐΓβ ιΠβηίββηϊδ 
λΓ0ΐ2 ίΰΓ65εαΙ. Αγπμι 6ΐί&πι «τηραοΓΟΠΐ γομΙγα 
Ογφοο8, ςυθ8 η^νΑΐί ρπβΐίο νίΰβΓυηΐ, βοΓυπκιυο 
πιβίτοροΓιπι (4) 8υΐ6β6ηιηΙ• οιιαι ρΐυηηιί ΟοοίιΙοηΐλ- έν ΡραχεΙ δΐ χώραν της ηπείρου έχτήσαντο άγα- (; Ιβε ίρβίβ αά]αηβ6Γ6ηΐυΓ• εορίλε ϋπιβη εαηι άυ€6- θ^ιν» χα\ δχυράν τήν πόλιν αυτών παρείχοντο« ιιατ* 
&μφω τω δυνάμεε έπΙ μέγα αΟξοντες. Πρδς τε τους 
της ηπείρου ήγεμδνας διενεχθέντες , έπολέμησαν 
ϊψΛ πολλ^ίς γενεάς τδν πδλεμον, χα\ διέφερον χρη- 
μάτων προσ^φ, τήν π^λιν μεγάλην έαυτο7ς παρα- 
«χευασάμενοί• Μετά δέ ταΟτα χα\ ύπ6 Βαρβάρων 
βασιλέως , της 'Ιταλίας πρδς έσπέραν χώρας, 
πρ^ τδν 'Ρώμης αρχιερέα, έχπεσόντα τε της 
^97Λ^9 ^^^ 'ή^ Ύωμαίων πόλεως χατήγαγόν 
τε τδν αρχιερέα χα\ πρδς τδν βασιλέα πολεμή- 
ααντες, ώστε έμπεδώσαι τφ όίρχιιρ&Χ τήν άρ• 
χήν« ναυμαχίςι τε έπεχράτησαν, χα\ χατήγαγον. ΚαΙ 
πράς τε τοιις Ίανυΐους, δοχοΰντας της χατά χωρία 
Ιχε7σε, χαι τήν πάραλον της Ιταλίας έπιχρατείν. Γ6ηΙ Α<}ν6ηα8 6㻀08, οοηΐίηβηΐο ηοη εΙ>8ΐίηυ6ΐ«• 
Τ6ηιιη ι^ίοηοπι 6]υ8 ηοη ηιοάίϋ&πι 6Ι ορίίιηαιη 8υΐΒ 
άίΐΐοηί )υηχβΓ6• ϋΓΐ>6Πΐ ςυοςαο ευ^η ηυηίΐίεείηίΑΒί 
ρηβ8ΐΙΐ6Γ6,€ΐιπι 6&Π1 6ΐ ώζ^λΥι ροάοείτίςυβ ροΐοηΙίΑ 
8111X18^601. ΒίεεοΓάίφ ίρείε ίηΐ6Γ66886Γ&ηΙ οιιηι Ερίπ 
(1ϋΰίΙιιΐ8. ΡΓθίη(ΐ6 ί(1 Ι^Παω Ιοη^Ιαε άαΓλνίΐ. Ορί1)υ8 

6Χ€6ΐΐ6ηΐ68, 6ίνίΐΑΐ6Π1 808111 1088118111 Γ6(1ί1ί(ΐ6Γ1ΐηΙ 

ορνηι 8€0685υ. Ργχ16Γ68 ροηΐίίίοβπι ιη8χίπιαπι Βο- 
ή εηυιη Ιΐαΐίε Βοπΐ8ςυ6 ρυίδαιη 8ΐ) Γ6Κ6 1)8γ1>:ιγο (δ), 
Οίά ροηΐίβ(:8ΐυπι 6ΐ ίιηρ6πυπι ρβιΙϋχβΓοηΐ, ▼ίοΐοΒοΓ- 
1)8Γθη8Τ8ΐί ρΓβΙΐο. ΕΓιεπι 8άνβΓ8ΐιε ^8ηυ6η868, «ιυί 
Γ6{ΐοη68 4088^801 ίεΐΐι^ο 6( Π19Πΐίΐη8ΐηΙΐ8ΐί2β0Γ8ηΐ 
ΐ6η6Γ6 τί(ΐ6ΐ)8ηΙαΓ, 1)6ΐΙο ρβίοηίβε, ρ1ιΐΓίπΐ8 ιυϋί!»- 
Η» νίηυΐίε ί86(8 6(ΐ6ΐ>8ηΙ, ρΐ6ηιπΐ(|υ6 ρη^ηΐβ ηα- «όλεμον έξενεγχι^ντες, μεγάλα άποδείξασθαι Ιργα, ^ ν8ΐίΙ)ϋ8 γΐαοηβαι οΙ)Ιίηβηΐ68. Α^^^ηιι6η&68 ΜΙυηι πολλαχη διαναυμαχήσαντες χαΐ περιγενδμενοι. 0^ 
τοι τοιγαρουν τδν πρδς τους Ούενετοϋς πύλεμον 
Αναιρούμενοι, ολίγου δείν τήν πδλιν αυτήν έχει- 
ρώααντο, έπιπλεύσαντες τριήρεσι χα\ ναυσίν ΙπΙ 
των Ούενετών λιμένα» χαΐ είσελθάντες'χατά τδ έπ\ 
Κλιζδην ^'. Πάλις δέ αυτών ο(χε?ται, δπη δή ό λιμήν 
|λέγβκ *(• 2>ν, χα\ πενταχοσίους σταδίους διήχων, 
λήγει ές τήν χατά τδν Ήριδαν^ν χώραν. Ταύτ^^ γάρ 84ΐν6Γ8υ8 \606108 800160168, ρΓΟρβηΟΐΙοΟΙ ΙΐΟΓΟΟ) 
0ΓΙ>6Β1 ίη (Ι6(1ϋί00601 8006ρ6ΓϋηΙ, 1Ι8?Ί1)08 61 ΐΓΙΓβ- 
ηΐίΙ>θε 8(1θ8ν1β8ηΐ€8, 61 60Γ0ΠΙ ρΟΓίαΠΙ Ο061ΐρ8ηΐ68, 
ίθβΓ688Ί 60 ΙΟΟΙ οΙΙ ΟΗΖΟΟ είτβ 01θ(1ί8 (6) Γθ888 68ΐ. 

υΓΐ)8 ΥοηβΙοΓΟίο 8ίΐ8 60 Ιοοί, ο1>ί 18008 είνο ροΓίοε 
018(001 νίείΐοΓ, ςοί Ιοη^οε 8ΐ8<ϋίε ςυίηββηΐίε τβ- 
|ίοο6Π> Εγι^800 Οηίΐίηιειη 8ΐιίηβίι. ΕΓίάεηοδ οηίηι 

(ςοί 61 Ρ8<1θ8) 1ΐ8ΐί« ηί»νίθ8 0188008 68ΐ, 6ΐ η8Τββ. 

ί5ίίο 018Γ6 6χροιΓιΙ. 1180 ί£ίΐ0Γ ^8η06η8^ϋπι 101 η^• Όριβανδς μέγας τε των χατά τ^ιν Ίταλίαν ποτα- 

Νοίαΐφ ιη&Γ^ίο&Ιθβ. 

(4)0οη8ΐ8ηΐίηορο1ίιη• άίβείϋίοπι : εηη. 1380, 5α1)6ΐ1. Εηπ.9, ΠΙιιχ 

(5) ΑΙ6Χ8ο<1γΙ ροηΐίΓ. οοπι ΡπάοΗοο Β8Γΐ)αΓ0858 (6) Νοοΰ ϋΗιοαα. 

^ έπ\ τήν Κλωδίαν. β/. Κλιζ^^ην. ϊ•^1 ΙΑΟΝίαΐ ΟΗΑΓ-ΟΟεΟΝΟΥΙ.β 12 

τβ8 ΙηβΓβ8β3β ίη ροΓίιιη, ΟΠιοβη Οθ€αρ2ΐηιηΐ €1 αί- Α μών, χλ\ ναυσΐ ηΧόΙμος, 7:ρΙ>; ταύτγι δή έχδιδοί Ις 

τΙ^ν θάλασσαν. Ταύτη ^* 2ή ούν είσελθουσαι αΕ νήες ΓίριιβηιιιΙ. ϋαο ίβΰΐο, Ιβ^^Ιοβ ίη αΓΐ)6πι ίΐ6]υ&&6-' 
ΓυιιΙ. είτ68 «υΐβιη ουιη ίη ΑηοίρίΓι ϋΦΓβΓβηΙ (Ιΐβ- 
ΟΓΐιηίηβ, ηβ€ 83ΐίιι ςιιίιΐ ΓβοβΓβηΙ λΰΪΓβηΐ, Γ6»ροη- 
(ΙβΓαηΐ Μ ρλπίοβ 6•&€ ΓΑ€«Γβ ςΐΗβ ίιηρ€ηΐ5»6ηΐ 
^Αηυ6ηβ68 : 61 βαη Γβίρυ1)1ίθ£ ίοΓπι^ηι ^ιηρίβχα- 
Γ0•, ςυ3πι ίρκί ρΓΧΗΟΓίρβίββ^ηΙ. ^ιι39€^αηι ςυο^ιυβ 
^8ηη6η9β8 ρβΙβΓβ ί|υ£ νθΠβηΙ, ςϋ88Ί 63 ρΓοηιρίίββίαιο 
<Ιλ1υη. ^8ηυ6η868 υΐ ιηΐβΠβχβΓυηΙ ΥβηβΙοΓυηι Γβ- 
βροηβυπι, η)8|(ί$ ίη βρβηι ροΐίυηϋ» υΓ&ίβ 6ηβ[6ΐ)8η• 
ΐϋΓ. ΡΓοΐηϋβ ΙιηηιοάβΓ&ΐβ, ηυΐΐα υΓΐ)ί8 ?βΓ6ουη<1ί3ΐ 

ίθ1ΐί5ίΐί , Γ68ρθη<]6ηΙ, 86 ρ6ΐ6Γβ» υΙ 1ΐ668( υΓΐ)6ΐη (Γ68 

<ϋ68 €θο(ίηυο8 <ϋΗρβΓ6. 1.6^311 ίη υΓΐ>6ΐη τβνβΓβΙ, 
ρβΐίΐίοηβπ) Ιίΐηυβηβίυηι 6χροηαηΐ• δβηβΐυβ ρορυ- 7ών Ίανυΐων &π\ τ^ν Ούενιτών λιμένα, τήν τβ Κλι- 
^όην '* χατέαχον, χα\ ήνδραπο5(σχντο. Μετά δέ 
ταύτα πρλς τήν κόλιν διεπρεσβεύοντο, χα\ έν άπ^ρω 
δ& δ ντε ς οί Ιν τ|) πύλει, χα\ ούχ Ιχοντες δ τι γέ- 
νωνται, ύιιαχουσα( τε το7ς Ίανυΐοις ίφασαν Ετοι- 
μοι είναι, χα\ ώς αν δοχο(η αύτοΤ; ξύμψορον εΤναι 
χα\ έηιτήδείον, πολκτεΰβιΟαι, χα\ αΙτεΤσθαι αφΑ; 
έχέλευον δ τι βούλονται, ώ; παρε)τομέ'Λι)ν έτο(μω^ 
αυτοΓς ταύτα. 01 δΐ ώ; τά παρά της πόλεως ηχού- 
σαν, οίδμενοι τήν τνόλιν χαταλήψεσθαι, αύθαδέστερόν 
τε &πεχρ(ναντο τ^ πρεσβείςι, φάμενοι, αΙτεΤσθαι 
αύτους έπΙ τρεΤς ήμ^ρας έξείναι σφ»σι διαρπάζειν 1υ8<ΐϋ6 ίΓ0 ρ6Γ€ίΐυ8 ρΓορΙβΓ Ι8ΐη ίηβοίβηίβηι βΐίηι- -. τήν τυόλιν. 01 μέντοι πρέσβεις ώς άπεχτόρησαν, χβ\ ιηο(ΐ6Γλ(βιη ρ6ΐίιίοη€ηι, ηλνββ, ςυοίςιιοί ρο(ιΐ6Γυηΐ, 
€οηΐίηυο ηιίΙίΐί1)υ8 ίπιρΐ6ηΙ : η8Τ6β(|ΐΐ6 8θΙν6ηΐ68, 
ίη Ι80ϋπι ΙβΓυηΐϋΓ. Ηίβ ο1)νί&πι ρ6Γ|{υηι ^8ηυ6η868» 
€0ηΓ68Γιιηςιΐ6 ίη Ι86υ ηλν^ΐο ρΓχΙίυιη οοπιιηίββΓυηΐ, 
ίη (|υο ρ6ηβ8 νβηβίοβ νιοιΟΓίΑ ΓυΙΐ. Ηίηο ουιη Ιιο- 
8168 ΐ6Γβ8 (ΐ8Γ6η(,66ΐ6Γίςυ6 ίυ^Α Γ68ΐίη8Γ6ηι ίη εΐί- 
ζο6η, €οηΓιηυο ν6η6ΐί &(1(1υ€6ηΐ68 υη8πι (ΐ6ηυιη6Γ0 
βα^Γϋοι ηβτίυπι ιΟΑχίηίληι, 6ΐιηι ϋ6ηΐ6Γ86Γυη(, αϋί 
ροΓίυβ 8η|^α8ΐΐ88ίπιη8 6γΑΙ : 61 8υο8 ροΓΐυ8 οΙ)8ΐηι• 
60(68, ί3πΐ6 Ιοηα6η868 ίη €Ιίζο6 6οη8ΐί(υΐθ8 6χρυ• 
βη&Γ6 ηίΐ6ΐ)8ΐιΐυΓ. Τβηΐλϋβηΐ ο1>8688ί Γθ883ΐη (7) ςυ« 
6χ ΕΓί(ΐ8ηο ίη ροτίυηι νβηίΐυΓ, 6θη&ηΐ68 Ρ6Η<μ)6Γ6 
<^απι ΙοοΗοι» 8ί (|ΐιο ηοϋο ρθ886ηΐ η8?68 ίη ΕΓί(ί8ηυηι 
ίηιρβίίβΓβ: 86(1 ορο8 ί8ΐη<1 Ιιαικί 6ΐ)8θ1ν6Γ6 ροΐη6Γαηΐ• Β τλ έπεσταλμένα τ^ πδλει παρήγγελλον ••, ή τβ 
σύγχλητος κα\ δ δήμος ύπεραχθεσΟεΙς τ^ των πολε- 
μίων αύθαδε(ςι τε χα\ άχολασίφ, ναυς τε αύτ(χα 
&πλήρο>σαν, δσας ήδύναντο, χα\ αύτο\ Ις τάς νβΰς 
έμβάντες, άνήγοντβ ές τ6ν λιμένα. ΟΓ τε 'ίανυΐβι 
άντανήγοντο, χαΐ αύτίχα Ιν τψ λιμένι ένοομάχη- 
σαν, χα\ ούδΐν πλέον Ιτχον οΐ πολέμιοι. Ενταύθα 
ώς Ιπετράποντο ηττημένοι εΙς Κλιζ<5ην •', αύτίχα 
οΐ ΟύενετοΙ ναυν φέροντες, μεγίστηντών παρλσφίσι 
νεών, Ις τδ τοΟ λι μένος στόμα, ^ δή είσήεσαν οΐ 
πολέμιοι, χ«τέδυσαν αύτου ταύτη • ϊστι γάρ τοΟτο 
βτενώτατον, Χ7\ τδ στδμα Ιπιχλείσαντες, λιμφ τους 
Ί3ΐνυ"Τους έν τ^Ι Κλιζδη •• έξεπολιδρχησαν. Άπε- 
πειρώντο μίν οδν χα\ τής διώρυχος, |[ Ιχ του Έρι- Ρ•ΐ8?ίί ϋυχ €«ΠΓ8Γίιΐ8 Υβη6ΐί» ίηΓ68ΐη8, 4&ηυ6η868 Ο δανοΟ ές τ^ λιμένα άφιχνείται, διορύσσοντες, ΰστε Ιιιΐ8ΐο ρΓβίίο 8<)]ιινίΐ. Ριποβ Ι^ΙΙαΓ (ίοοιίΐί, ϋ6<1ί• 

|Ι6Γ6 86 Ι3ηυ6η868 ¥606(189 11( 8β6υΐη 'ρΓΟ 8Γΐ)ί(Γίθ 

8υο »|^Γ6η(. Ε( (ΐιιί(ΐ6ΐη Ιιίο (αΓρί88ίιη6 ρ6Η6ηιηΐ, 
066 ηοη6 88(18 (11(1^6 ΐΓ8€(8ΐί» υ( ίη ρο8(6πιαι πιο• 
ά^ΐ\9 ηιβπ)0Γ68 6886ηΐ. Ηί8 ίο Ιιυηο πιοϋηπι ρβη- 

€118, ΤίΠΙ 1)6ί1ί 60η(Γ& ^8ηυ6η8IυΗ1 υΓΐ)6ηΐ Τ6Γ16Γ6. 

€υαΐ8ϋ(6Π] υΙ>ίςυ6 νίϋίοπίδ ηβν&ίί^αβ €ί8Γ65€6Γ6ηΐ, 
6( η)!η1ιίΐ6πι 8ίΙ)Ι υΙ)ίςυ6 ρο(6ηΐί8πι ρ8Γ8Γ6ηΐ, 61 
6ΐίληι 8!ίθ8 πι«Γί, ηυο^ βληι Γ6||[ίοη6πι 8ΐ1υΙ(, ρΓΟ- 
ΙιίΙ)6Γ6ηΙ, 806ί()ϋ υΐ Ιαηυβηβίυπι ϋΓΐ)8 ίο οίλχίοιβηι 
<ΐ6νοΙν6Γ6ΐυΓ6λΙ&π)ίΐ&ΐ6θΐ, υ( ςυ» 08ν•1ί1)α9 ρΓ£- 
Ιϋβ ηίΙιίΙ 8αιρ1ίυ8 6ίΙΐ€6Γ6 ρο886(: ρο8(6λ 6(1&ηι 
Ρ8(3?ίί ρΓίοοίρ6Πΐ ιιΚί 8υη(9 υΓΐ)6ΐη 6]υ8 ο1)8ί(Ιίοη6 
ρΓ6πΐ6η(68• 06ίη(ΐ6 &(1ϋυ€(ί ίη 60η(ίη6ηΐ6ηι, 6ΐιη έχπλδίμοι γενέσθαι ταΐς εαυτών ναυσ\ν έπ\ τδν 
Όριδανδν. Άλλ' ούχ βΤοί τι έγένοντο άνΰσαι το5ρ- 
γον• Έδδχει δλ χα\ δ Παταβ(ου ήγεμών σύμβαλε- 
σθαι αύτοίς ές τδν τε πδλεμον, διάφορο; &ν τοΤς 
ΟύενετοΙς. Ούτοι μΙν λιμψ έχπολιορχηδέντες ύπλ 
της Ούενετών πόλεως, παρέδοσαν σφβς χρήσβαι σφί- 
σιν, δ τι βούλονται, χα\ ταύτη αΓ(ΐχιστα Απώλοντσ, 
ούχ Ιτι παρά τδ δέον σοίφρονισθέντες. 01 δΐ 0•5ε- 
νετοί τδ άπδ τοΰδε στρατευόμενοι έπ\ τήν ΊανυΙων 
πόλιν, πολΧαχή τε έναυμάχησαν, χα\ έπεχράτησαν, 
δύναμίν τε περιποιούμενοι τδ άπδ τούδε, χα\ της 
θαλάττης εΓργοντις, τής χατ' έχείνην τήν χώ^^. 
Ένθα δή ξυμφοραΐ περιέπεσεν ή τϋόλις αΟτη, οΰ τ|} 
έπιτυχούση, διά> τάς ναυμαχίας ταύτας. •Γστερον €0η8ΐ8η(ίν8 8ί1)ί 8ΐιΙ>]ί66Γ6 πιο1ί6ΐ)8η(υΓ, υ( 8ίϋί €οη- ο μέντοι, τόν τε του Παταβίου ηγεμόνα τισάμενοι. Ιίπη8Γ6η( 6θθΙίη6π(ί8 ίαιρβΓίϋπι. Ε( ευηι 3η(68 ίηι- 
ρβΓίησι ςηο^άβο) (8) ίη Γ6κίοη6 €οη(ίη6η(ί8 6886η( 
η86ΐί, 6( Τ6Γ?ί8ίυηι υΓΐ)6ηι ορίί)υ8 ΑθΓ6ηΐ6ΐη 8αο 
(ίοιηίηίο 8(Ι]ίοί6η(68, Γ6κίοη6ηι ρΓ!Κ(6ΓβΓ688ί8υηΙ, 
ουηι οϋίο ίηοοΐ» 102 ^>>Ί)ί8 ίη6ί(8Γ6ηΐιΐΓ 8(1ν6Γ8υ8 

81108 ρΓίη6ίρ68• ΟίΠΗ ΡβΙ&νίΐΙΠΙ ίη ρθΐ68ΐΑ(6Π1 Τ6ηί8- 
86ΐ«6ΐί8ΠΙ €λΓΓ8ηθηΐΠ1 6 ΓλΟΐίίί&άυΐ 60ηΐΓΑ608 ίΐΗ 

8υΓΓ6λί( : οοη(Γ:ι ςυβηι 1ΐ08(ί1Ι αηίηιο ρΓοε6(ΐ6η(68, τήν τε πόλιν έπολιόρχησαν, χ«\ υπαγόμενοι της 
ηπείρου, άντε(χοντο βεβαιότιρον ές σφόίς. έχυ- 
ροΰντες ές τήν αρχήν της ηπείρου. ΚαΙ πρότερον 
μέντοι αρχήν τίνα ές τήν χατάτήν ήπειρον χτησά- 
μενοι, χα\ Τερβύζιον πόλιν εύδαίμονα Ιπιχτησάμε- 
νοι, προήγαγον τήν χώρα}» αυτών, επαγόμενων τφ τής 
πόλεως ΙχΟει τψ σφετέρφ πρδς τοΟς σφών ηγεμό- 
νας, χα\ δστερούμενοι, ώςτδ Πατάβιον έχειρώσαντο (7) Βπιπίΐϋΐυαι νοοαηΐ. ΝοΙυΙθΒ αΐ8Γςίθ8ΐ68. 

(8) ΓυΓθ]υίίΗηι. '• ταύτην. Λ. «Ι ίη €οηΙ. ^• Κ)ωδ{αν. α/. ιΚ ίη €. '^• άπήγγελλ. «/. ι*ί ίη ^ ** Κλωδί ϊν. αΐ, μ( ίη γ. 
*' Κλωδία. α/. «Ι ίη γ. Μ3 ^^ ^Ε κΕΒϋδ τυκαιαίδ ι,ιβ. ιν. 194 

του ήγε^ΐ^ ^|\αραρ(ων ττ^ οΐχία,ζ, πρ6ς τούτονς 4 ^^Γ^ββ ηοη ρλΐΐ€&$ ΙΙ&Η^Β βΙ ϋ^υηχ 8υΙ)6|;6Γ6. ΥβΓΟ- 
βΐ€ν€χθέ''^ /^^ρμώμκνοι ίτώ τούτου, πάλεις τε &λ- ιιαιιι ςυοςυβ ίη (ΙίΙϊοηβιη Γ6(1βκ6Γυηΐ, υΓΐ)6ΐη ορυ- 
λας οΟχ ΟΑ?,^ ^ χατ£στρέψαντο, των χατά τήν Ίτα- Ιβοΐ^ιη, βχρυΐΜ δοαίΒΠΟΓυοο (9) ρπηοίρυιη ΓλΟΐίΐΜΐ. 
λίαν χώραν ϋ; τήν Λ ιγυρ(αν, &λλας τ^ βή χβ\ Ούη- €:ιριχ5υο( ΥίηοεηΙίίΐ, Βηχία, υΓΐ)68 ορίΙ)υβ €Ι 
^ώνην *' κόλιν εύδαέμονα, έζκλάσαντβς τους ήγ:μ<^ οΐ3Γίΐ8ΐ6 Γβΐίςιιίβ ΙΐβΙΊ» ορρΊϋΐ8 Ηλίκΐ ίηΓβποΓββ. 
νας αυτής. Κλιμαχίοιν της οΐχίας οΟτω χαλουμένους, χβ\ Ούΐχενετίαν, χαΐ Βρήξιαν, ολβίας τβ π^εις, χαΐ 
επισήμους των νυν χατ^ιτήν *Ιταλ{αν• Μετά β^ ταΰτα κρ^ τδν Αιγυρίας τύραννον βιβ- 
ν•χΟέντ<ς Ιιιολέμουν έπ\ συχνοί <τη. Έστι δέ όήγε- 
μώ» οί^ος οΐχέας των Μαριαγγ&λών, δρχων 61 
Μβδιολάνου «όλεως. ^Ην δέ έκιτηδεύμασί τβ ^λβιω- 
τΑτη, χα\ τ^ ΑΑλ|| βύβαιμονίςι προέχει των έν τζ 
Ιταλέ^ καλίων, χι\ ηολυάνθρ<νπος ούσα, παλαιό- 
τατη τε βοχεί γενέσθαι, χα\ αΐ^ί τε έξ δτου φχίοθη 
εύβαιμονη^αι τϋΐς τε έπιτηδεύμασι τοΙς πολιμιχοΤς, Ρϋ8ΐ 1ΐ2€ Ι)6ΐΙιιιη ίρβίε ίυίΙ ουιη 1.\%ι(τιχ (10) ρπη- 
είρβ, (]υο(1 (ΐυίϋβιη Λά θ)υΙ1ο& εχΐΓ&εΐυιη <^8ΐ αιιι.οε. 
1ι •υΐ6ΐη ρήη€βρ8 ΟΓί^ίηβηι ΐΓ3ΐιίΐ βχ ίαηπίΜ Μλ- 
Γί«η(|;6ΐθΓυιη, βΐ Μβϋίοίβηο ρΓχίυίΐ. 1}ν\)» Ιιβο 
βΐυϋίίβ 1)6ΐ1ί οΙ ΓβΙίςιίΑ ΓβΠείΐΑΐβ Ιΐαΐϊ» υΓΐ>68 
\οη%^ βΧ8ΐιρ€ΓΑΐ)&1 : θΙ.Οϋΐη »1ι ροριιΙοβΑ, «ιιΐίςυί»- 
&ίιη9ΐ 6884: €Γ6()ΊΐυΓ, 1160 υοηολπι 2(!ν€Γ88 ΓοΓίιιη• 
6886 υ88, βχ ςυο οοπόΐΐα 6δΐ : νβηιο) 86ΐιιρ6Γ καλ δπλων χατααχευζ. Μεοόγαιος δ* οΐϊβα ή πδλις Β 8(υ(1ϋ8 1)6ΐ1ί 6( βηηοΓαοι ρΓχρ8Γ3ΐΐθη6 6Χ66ΐ1υί886 αΟτι\, ^ι^Χ*ι άπ6 θαλάσσης της Ιανυίων οταδ{ους 
Α|ϋφ\ τους έξαχοαίους, άγχοΟ δέ φχεΤται της Γαλα^ 
τέας, ήτις χα\ Χαβο^ Χ<^Ρ* χέχληται. 'ΡεΙ δ^ πο• 
τα|εδς διά της «Αεως, χαι έχδιδοΤ οΙΙτος ές Τεσί• 
νην ποταμδν π|ΐ^ς Παπίαν ^ πόλιν. Τεσίνης δ* αΣΙ 
Ιπι^[$8?1ςτδν Ήριδαν^ν, πρ^ Πλαχεντίη '* πέλει 
μιγ&λτ) της Λιγυρίβς. Οΰτος μέν ^ Ιχδιδοί, πρ^τε- 
ρόν μο( δεδήλωται. Λέγονται δ* ο{ της •Ιχ{χς ταύτης 
ίς τήν Μεδιολάνου χ«\ της &λλης Λιγυρίας αρχήν 
ιιαταστηνβι τρόηφ τ•ιφδε. Δράχων άπ6 δρεο; φοι• 
«ών ίς τΙ]ν πΑιν, ανθρώπους διαφθείρων ούχ έπαύ- 
β•το« τους τε έπ\ τά Ιργα άκι^ντας, χα\ έπΙ τους 
έεχμ^Λς. ΓυναΤχα μ^ν, }{ λέγεται, ουδέν τι ποιούμε- €01181^1. Ουιη ΑΙ1ΐ6ΐη 8Ίΐ ηΐ6()ίΐ6ΓΓ«»6Ι|» ϋί8(8ΐ λ 

ηΐ8Γί ^]ιηυβη8^υIη 8ΐ8(ϋί8 86χε6ηΐί8. 5ίΐ9 68Κ ρΓορβ 
68ΐ1ϊ8ΐη, φΐϋ δνΐι^ικϋ» ηοΐϋίηβΙυΓ. ΡίΜνίυε ογ* 
1)6ΐη (ΙίππιίΙ, ςυί Ίη Τεείηοιη είνβ Τίοίηυιιι 6ίΓϋη- 
(ΙίΙιΐΓ ]ϋχΐ3 Ρβρίαιιι ιΐΓΐ>«ιη. Τ68ίη6β π'ϋίΐ ίη Εγι- 
<]3ηυιιι ρΓορε ΡΐΑεβηΙίΑΐη, υΓΐ)6η) ηΐϋ^ζΠΑΐη. Ουο 
8υΐ6ΐη Επ(ΐ3ΐπΐ8 Ου8ΐ, ](ΐιη &ηΐ6 ίηϋίεΑτίιιιυβ. Γβ- 
ιηΙΙί» Μ^Γίλη^βΙΟΓΜίη ρΓ0€6Γ68 (Αΐί 6χ εαυββι ίη ρΓΪη- 
€ίρ3ΐΜΐη Μο(ϋ 01811608601 6ΐ ίη Γβϋ^ϋλΐη 1•ί^Π8ΐη 
λ1ΐ6α1 8ηηΐ. Βγ»60 6Χ ιηοιιΐ6 ίη ιιγΙ)6πι ν&ιΐβΐϋ, 
ιη8{η8πι 8ΐΓ8{6ΐη Ιιοηίιιυιη, ηα'ι λϋ ορ6ΓΑ8 6ΐ αιΐ 

Λ%ΤΟ% ρ6Γ{β1)8Πΐ, ί866Γ6 0011 €688Α1)8Ι : ΠΐυΓΐ6Γ6ΐη 

1311)60 ηυΠ8ΐιι, οΐ βΐιιηΐ, 1%(1β1)&1. Υίπ8 Ι8πΐ60 %ος, χα\ τους γε άνδρας έπ\ συχνών χρ<1νον διελυ ^ Ιοιι^ο ΐΰΐυροι-6 ίηΓ68ΐυ8 6Γ8Ι ν88ΐ8ηϋο.Ρ1υπΐ)ΐί ςοα- |Μΐ£νεΜ* χα\ πολλοί δή έπ* αύτίν έπελθόντες, πολλά 
τε χα\ άνήχβστα πρδς του θηρ^ς έπεπδνθεσαν, 
Υίνυον δλ ουδέν. Ούτος δΙ) δ Μαριάγγελος *% πρώ- 
τος της οΐχίας ταύτης, Βρετανδς δέ τδ γένος, θερά- 
«οντα έςοπλίαας πανοπλί^, χαΊ αύτδς ένεδύσατο 
«ανοχλίαν. Μετά δΙ ώς ίσαν έπΙ τ^ν θήρα *\ τ^^ν 
μ έντοι θεράποντα χανών, χατ^ μέσον έσεφ^ρει ές 
τλν λαιμδν αύτου. 'ύς δ' ήδη χανών, οΟτε έντδς 
λαβεΤν οΓδς τε έγένετο, ο6τε Ις τούπίσω έξορμήσαι, 
πελέχει τήν χεφαλήν του δράχοντος χαταίρων διέ- 
τεμβ. ΚαΙ δ μέντοι δράχων ταύτη Ιπεσε, χαΙ ή 
«έλις ήλευΟέρωτο του θηρδς. πολεμοΰντος αύτ^, 
Κα\ ο&κω δή στρατηγδν τε σφίσιν οΐ τδ Μεδιδλανον 
Ινοιχοΰντες έστήσαντο, χα\ ήγε?σΟαι έχέλευον έπ\ ςυ6 1)6&ΐΊ3ΐη ίΠίπι ιιΐ ίηΐ6Τ&ε€Γ€ηΙ, €οηΐΓ8 €80ΐ 
ί1)3ηΙ : νβηιιιι ηίΐιίΐ ρΓθΟοί6ΐιΐ€8, εχΐΓβιηβ ςυ;£(|ΐΐ6 
ρ.αίϋΙιβηΐυΓ. Ταηιΐΰΐιι Μ8Γί8ηκ6ΐιΐ8, ΜλΓίβη^ϋΙο- 
ιοιη ίΑηιίΙίοί ρππεβρβ, κιαΐίοη6 Βι-ΐίΑπουβ 8ίν6 
Αιΐ|1α$, ιηίπίβίΓυιη βυυπι 6( 8βιη6ΐίρ8υιη «ηυ^- 
ΐυΓ8, φίΛ (οΐυηι εοΓριΐ8 ΐε^βΓεί, »ηιΐ3Π8, οΙ)νί8ΐη 
Ιίϋΐΐιιχΐ ρΓ0ΐ'688ίΐ (II). ΜίηίβίΓυπι ί($ίΐυΓ υοοι λ>έ11ιια 

νθΓαΓ6(, 61 ΐη6(1ίΐΙΠ1 ίη ΠΟίυ Ρ0ΓΙ»Γ61, 060 6010 
ίη ίΐί^ (]6Π)ΙΙΙ6Γ6 νοί 6ν0Π16Γ6 ρ0896ΐ, 66€0Γί ϋ6ΐ1υκ 

ιβριιΐ 8Π)ρηΐ8νίΙ. Ογ&οο ίη Ιιυηο ηΐυϋοηι ρ6ΓϋΙ : 

6ί\ίΐΗ6(1ϋ6 1ί1)6Γ8ΐ2 2ΐ) 1813 1)68118, 8 ςΟΑ βοϋίοάϋ 

ορρπβη3ΐΜΐΙθΓ, ΜλΠΑη^εΙοοι ϋοοοιη βίβ^ίΐ, 61 

6001Τ3 1ΐ0:$ΐ68 ΙΓ6 ]θ88ίΐ, Οΐ ςοί υΙγΟΙΟ 1)00001 61 
ΓοΐΙβΟΙ 56 6ΧΗίΙ)θ1δ86ΐ. ΝΰΟ ΐηυΙΐΟ ρ08ΐ, οι 8110 τους πολεμίους» ώς άνδρα άγαθδν γενέμ£νον. Μ•τ* Ό Μ6(1ίο1αιΐ6ηδ6ΐη ρΓίπείριΙοιιι €0η&ΐ3ΐ)ίΙίΓ6ΐ, 61 οίν68 ού πολΰν δ& χρ^ν ήγεμών τε χατέοτη, δορυφ^ 
ρους Ιχων άμφ* αΰτδν, χα\ τοΟς έν τ|) π^λει πείθε- 
α6αι άναγχάζων. ΟΟτω δή άρξαντος ταύτης τής 
χώρας ΙπΙ τεσσάρας γενεάς, ές τδν Φίλιππον ή άρχή 
περιήλθε, «ρδς δν δή οΐ Ούενετο\ έπολέμουν διενεχ- 
θέντβς τά τε άλλα χα\ στρατηγούς έλόμενοι σφ{σιν 01)6(1Ίγ6ΙιΙ• 83ΐ6ΐ1ϋ68, ΐμίΟδ €ΟΓρθΓί& 801 ϋΠ8ΐΟ(ΐ68 

6886 τοΙαίι, (Ι6ΐ6{;ί1. Οοο Γ^^η^ηΐε, (βο«!Γ»Ιίοο6 
ϋϋοιοιη ςοΑΠα ρο&Ι ρπη6ίρ3ΐυ8 ίη ΡΙιίΙίρρυιη «ίο- 
νβηίΐ, ('οιη ςοο Υβοβίί 1)6ΐΙοιη {6Γ6Χ)8ηΐ, ΟΓβαηιβε 

λι] ίά (1θ£6δ νίΓΟβ 1)0008, 61 Οία^ΙΙΑΠΙ 103 1'<^βίθ- 

η60ΐ |[υ1)6Γ080ΐ68. Ρΐ'ίηιο (|θί(ί6ηι ϋ8Γθ)ίοίο1»ΐί; Νοίαΐφ ΐΏ&Γ|;ίη8ΐ65. (9ν δΟΐΓΐ^βΓΟΓΟΜ. 

(10> 1η•η1)Η8ΐ. 
^ (II Ι ΙΙβόίοΙιηβηβίοιη ίη8ί|;ηβ. 1ΙΙ6 ΟΐΙιο νιθ6€θηΐ65 
Γνίΐ6χ α>ιηίϋϋο•Αο{ΐ6πΐρ, ςοί 1>8Γ]^8Γοηι ςοβηκίλΐη, τίρβΓβηι ίη 3Γηιΐ8 ^681801601 8ΐΓ•νί886 ιΙίοίΙηΓ, 109ϋ. 
^ο:ιπη^8 8ηΐ€ΐη ρθ9ΐ68 Οιΐββοϋ νίο6€θ!ηίΐί8 Ρ. ΡΙιί- 
ϋρροε Μ8Π8, Αη|[ΐ6ή» οοοιίΐαίο (ΙοηβΙοε, 8θί8 ^* 

ΓίλΟβίοΓΟηλ 0011)60 Γ6ΐίςθίΐ, 6ίΓ€8 ληοοιΐ! 1400. •• Βερώνα. •* Παπ(αν πίλιν. αί. Παβίη. •■ α/. Πλα;. " αΐ. Μαριάγγλος. " 5 εΐη έ. αΙ. ώς Ιπίη έ. 195 ΙΑΟΝΙϋΙ εΐ1ΑΙ.€0€0ΝυΥ1.^Κ όηοανα ΓβοβΓυηΐ, (ΐυοηι ορροβυβηιηΐ ρΓΐηοίρΐ Μβ- Α &( '^^ν 
(ϋοΐ&ηβηβΐ. υΐ)ί «αΐβιη ίηΐβΠβχβΓυηΐ, βυιη τφο- 
ηβιη ρΓοάβΓβ, 6ΐ €θ11υ()6Γ6 €αιιι Μβ(1ίοΐΑηί άυοβ, 
ϋβρίυπι ΊηΐβΓίβοβΓυηΐ. Εΐ νοο^ηΐβ» ΡΓ&ηοί&ουιη 
€θ([ηοιηΊθ6 δίοΓΓι&ιη, <1ιΐ€6πι ίη Ιοουιη οοοίδί βυΐ)- 
^ ΓΟ^ΑΓυηι. Μίΐ^ηίΒ ςυοςαβ ΙιοηοπΙ>υ8 βιιηι 8ίίβ•> 
€6ΓυηΙ, €ΐιπι βΐί^ιη &ιιΐ62 £ΐοπ« ιιιυ1ΐ2 ρΓ9είυΐ£;6Γ€ΐ, 
€ΐ ηοη ιηο^ίθ3• 1.ί(;υΓί9Β ιΐΓΐ>β8 $ιιΙ)]ί€6Γ6(. Ιηι- 
ρβηυιη ΰοηΐίηβηΐί» βό ιη3([ΐΐ2ΐη ροιβηΐίίΐη ρΓΟ^α- 
ιίΐ. υ ι 3υΐβηι Ιΐ3ΐί& ίη .ρ&ηο βΐιίβηΐ, (ΐυΐ(ΐ3ΐη 
Υβηβίοδ, ςυΐ()&ιη 1.ί(;ιΐΓ(ΐ8 86ουΐ! ίη ββςυβηΓιΙουβ 
υΐ οηιηΊΑ οοηΐίςβΗηΐ» βη^ΓΓΑϋο. Κβιίβο ηυηο 2ά 
νβη^ΐοηιπι υΓΐ)6Πΐ, ςυ» ηΐΓ&ηιςυε Γοηαη&ηι βχ- 
ρεπα 68ΐ. Υΐ'ηβΐί ί(;ίΙυΓ βΙβκβΓυηΐ ηά ίά ΙιβΙΙυηι 
β6Γ6η()απι (Ιυοββ ΓβΊ πιίΙίΐ&Γίβ ρ6π(ί& Ιηβί^ζηββ, 


196 πόλβμον, &νδρας τε άγαΟους / ΙΙα&Ι'^Ρ^* ^9 
ς ούκ όλίγης. Πρώτον μέντο•^^|^^^^μινι'5λα χοντας οοκ ΟΑίγης. υρωτον μ£ντο-^ί|ν|Λμινΐ'5λαν 
στρατηγών ειλοντο ΙπΊ τίν Αιγυρ{αί^»4^οντα. ΚαΙ 
ώς αύτου συνίεσαν χαταπροδιδόντος ϊίήν χώραν χαΐ 
συντιθεμένου τφ Μεδιολάνου ήγεμόνι, συλλαβόντκς, 
άνειλον, χα\ Φραντζίβχον τόν Φορτ{αν έπίχλην μι- 
ταπεμπόμενοι, ήγ€ΐ7θα{ τε αύτ6ν Ιχέλευον, χα\ έτί- 
μων μεγάλως^ τά τε &λλα εύδοχιμουντα, χα\ ικ^εις 
της Λιγυρ(ων χώρας ούχ όλ(γας καραντησάμενον, 
τήν τε αρχήν της ηπείρου έΛ\ μέγα προήγαγε 
δυνάμεως. Ός μίν οΟν πρ6ς τούτους κολεμουντας 
άλλήλοις, ξύμπασα ή *Ιταλ(α διέστη κρ6ς έχατέ« 
ρους, χα\ ώς έπολέμησαν, ές τ6 πρόσω (6ντι τοΟ 
λόγου δηλουταί μοι ώς έγένετο. Έπάνειμι δή ΙπΙ 
τήν Ούενετών πδλιν, ώς ταύτη τ!) ιιόλει λγένετο 
υΐ 8υρΓ& (1θ€υί, ίηΙβΓ ςυο8 ε3ΓηιίηιοΙ&πι Ίπιρβη- "* τΟχη Ιπ' αμφότερα τ^ πόλει, λναλλάξ συμβάν. ΚαΙ 
81118 Γλνβηίβηι Γ65υ8 (1υοί8 Ηβάίοΐ^ηί, 02ρΐυηι αυτή ές τόνδε τ6ν πδλεμον έλομένη έαυτ)) στρατη- 
ηβΰ&ΓυηΙ, ςηί^ι βυηα βιΜ ίη8Ίι]ί88 δίΓαβΓβ ΰο^ηίΐυηι γους τά πολέμια Αγαθούς. Έν δ^ δή χα\ ο&ς &σή- 
Ι)8ΐ)6ΐ)8ηΙ. δίοΠίοηι αοοΐΐασι Ιη Ιοουπι ίηΙ^Γίβοΐί μήνα Καραμκνιόλαν χηδεστήν γενόμενον τοΟ Αιγύ- 
«Ιυοβαι 8υΙ)8ΐίΙυ6Γ6. ρων τυράννου. Τούτον μέντοι ώς λπιβουλεύοντα 

σφίσι λαβόντες, άκέχτειναν• Φορτίαν δέ μεταπεμψάμβνοί , έστήσαντο σφ(σι στρατηγών Ιλ6• 
μενοι. Β Μ8ηίΓ68ΐαιη 8γ1>ιΙγογ6886 οπιηΐϋαβ, Υβηβίοβ ρπκ- 
€ΐ8ή8 Γ3ΰίηοΓίΙ)υ8 υ1)Ι<ιιΐ6 β^ίΐί», πιίΐΐβ ληηΐ8 η808 
ρΓ08ρ6Γ0 Γβηιπι 8Η00θ88ΐι, ρΙυΓίπιαηι ΚΙΟΓΪ» ρβΓ 
ιιηΙτ6Γ88Πΐ ΙίαΙΙαπι Αρυό οσιηεβ Ι€ηυί886. Οαοά 
αυΐβπι Ηνίΐ8(6ηι 8υ8η) ίΐ2ί Γβ^ηανβηηί, ιιΐ Ιητ1ο1•ΐλ 
61 Ίη(8€(8 8 86ϋ1ίιίοηΊΙ)υ8 ίυβηΐ 86πιρ6Γ, άβοβηδ 
ίοΐ1υ8 ιΐΓΐ)ΐ8 8(1πιίηΊ$ΐΓ3Γιο, ςα^ιπι ϋΓβνίϋαβ ηυηο 
<]β8£Γί1)8πι, ίη ε&η83 ίυΐΐ. Οΐίηι ϋ6Π)00Γ8ΐί8 ί8ΐ8πι Ο 
«!νίΐ8ΐ6πι |;υΙ>6Γη8ΐ)8ΐ, ρορυ1υ5ςιιβ 8ίπ)η1 €υπι Η48 
ςυί ίη πΐ2{ί8ΐΓ&Ιυ ρθ8ί(ί βΓαηΐ, ςυα 8ΐΙ)Ι ΰοη8υΙ• 
Ιί88ίαιυπι νί(ΐ65&ΐιΐΓ, οίνίΐβίεπι αΐ0(ΐ6Γ8ΐ)8ηΐαΓ. ΡοβΙ- 
68 ούιη 8(1 οροΓ& ρορυΐ8Γ65 «ίη^οΐί &νοο&Γ6ηΐυΓ, 
060 οΐίηπι &η)ρ1ίυ8, ςυ^πάο ίΐ8 γ68 ιηοηυίίί86ΐ, ίη 
«ιηυπι 6οην6ΐπ6η(1ί 6ΐ€οη8υ1ΐ8η(ϋί ευρβΓββδεΙ,ορίί- 
ιηο8 ςιΐ05ςιιβ ί!>ι! ομγχ ρτχΓβεβΓυηΐ, νβΐ δοηί 
▼6ΐ 8υβΓΓ3£[ίο 6ΐ6θΓιοη6πι οοιηιηίΐΐ6ηΐ68. Ιη Ιιυηο 
ιιΐ0(]υηι Γ6ίρυΙι1ίο» ΓθΓΐη8 6Χ <ΐ6πιοοΓ3ΐί& ίηβΓίβΙο- 

€Γ3ΐί8Π1 ΠΙΙΙ1818 βδΐ. Εχ 60 ίπίΐβ ΙβΠίρΟΓΟ 6ίνίΐ88 

ΙΠα ρυΙϋ))Γ6 8ιΙπ)ίηί8(Γ&ΐ8, Π)&χίηΐ8αι 8ί1)ί ρυΐβιι- 
<ί8πι ρερβΗΐ. Η8ΐ)6ηΐ 86η8(ηπι, (]ΐΐ6ΐη πΐ8[|;ηυπι 
ιτοοηηΐ, ίπ ςυο δίηςυΐίδ οοΐο (ϋ6ΐ)υ8 οοη&αίιαηι. 
Ήιο 86η8ΐυ8 ορρίϋίβ 8υΠΓ8κίο ίηΐ6Γ06(Ιβπΐ6 ρΓΐηοί- 

Ρ68 81811Π(. Εΐί8ηΐ υΓΐ)ί8 Π189ί8ΐΓ8ΐυ8 ί(ΐ6ΐη 56118- ^ 

4118 (ΐ666Γηίΐ. 1.6|;6 8υΐ6ΐη 88η6ί(ϋΓ, ίη Ιιυηο 86η8ΐυιη 
ΙΙ06Γ6 6ί ίη|;Γ6(1ί ςυί ηαΐυβ «ίΐ 8ηιΐ08 τΙβίηΐί ςυ8- 
ΙαοΓ, 61 86η8ΐθΓ Ι8 81^6 ρ8ΐηοίυ8 8ίΙ, ηοο 8Πςυ8 
€81188 6Κ816(, ςυ» 8ΐ) 86η8ΐυ 6υιη 6χοΙυ<ΐ8ΐ. δυηΐ 
«π(6πι τίΗ 1)18 ιηίΙΙβ, <ιυί Ο8ΐου1θ8 ίοΓυηΙ, 61 υηί- 
ν6Γ8ί ίυιρβήί π)8|ί$(Γ8ΐυ8 6ΐί|[υηΐ. Ουθ6Π) βίνβ 
ρπηάρ6ΐη 8ίί)ί 6υηι οοηκΓκυυηΐ, ςυί βρυά 608 6χ 
οιηηί ηυπΐ6Γ0 οριίηιυ8 1ΐ8ΐ)6(υΓ. Ηίο ϋυοβ 104 
]ΐθΔίΐ 08ΐ6ΐιΐ08, ςυθ8 ουίουηςυο τοίυεηκ ρ8Γΐί 
«<Ι(Ι6Γ•6 ροΐ65ΐ. Ρπηε6ρ8 ϋΐβ ηΐ8η6ΐ Ιη ρΓίηιί8 8 
€6η8ΐοπί)υ8 ΙιοηθΓ8ΐα8. 18 ίη γ6^8Η 8υΐ8 Η8ΐ)ίΐ8η5, 
νί€ΐϋΐη 1ΐ8ΐ)6ΐ : βυιηρίυβ, ςυθ8 ΓαοιΙ, 8ΐ> Ηίβ ςυί 
υηιν6Γ8» οίνίΐαΐί ρΓχ&ίϋβηΐ, €3ρίΐ• ΑϋδυπΙ 6ί ηΚχϊ 'ΰς μίν ουν Εργα άποδειχνυ μένους μεγάλα τβ χ«\ 
άξια λόγου, (π\ χίλια Ετη εύδαίμονας διαγβνομένονς» 
άλλοις πολλαχή χατά τήν Ίταλίαν ένευδοχιμήσοκ» 
χατάδηλόν έστι, χα\ έμπεδώσαι αύτ|ί τά χατά τήν 
αρχήν, ώς ελάχιστα έσφάλετο ύπ6 των πολιτών, τ^έ 
πη άν χατάδηλος γένοιτο ή της πόλεως διοίχησις, 
ώς έν βραχεί διασημήναι * ήν γάρ αΟτη ή πόλι< τ6 
παλαών δημοκρατία, χα\ ύπδ δήροις τβ &μα ένταΐς 
άρχαις αυτών, &ς ήρεΖτο τήν πόλιν, \^ έδόχει χαλέΙ>ς 
Εχειν σφίσι, διφχουν * μετά δέ ταΰτα, ώς έπ\ τά Εργα 
σφών οΐ δημόται έτρέποντο, χα\ ούχέτι σχολήν ήγαν, 
ώστε έπ\ τήν διοίχησιν λόγον ποιεΤσθαι, ώς έχάστοτε 
άναγχάζοι βουλεύεσθαι ό χρόνος, έπιλεξάμενοι τοΟς 
άριστους» εΓτε τύχη τιν\, εΓτε δή χαΐ φή<;ρφ έλόμε- 
νοι * οΟτω περ\ τούτου ές άριστοχρατίαν τ^ παρά- 
παν έτράτπ], χα\ τδ άπ6 τοΟδε εισέτι χα\ νυν ασφα- 
λώς διφχημένη, έπ\ μέγα δυνάμεως έχώρησε. Διοι- 
χείται δέ χατά τάδε. Έστιν ή μεγάλη βουλή χαλου- 
μένη αύτο7ς, έν ^ έιι\ ημέρας οχτώ σχολήν άγουοιν• 
Έν ταύτη δή τζ βουλξ τάς τε αρχάς των πόλεββν 
αίροΰνται, ψήφους τιθέμενοι, χα\ τάς έν τ1] πόλες 
αύτΤ^ αρχάς, δπη άν χαθιστώνται. Νομίζεται δέ 
έξεΐναι ώς ές Ετη τέσσαρα χα\ εΓχ<>σι γεγονώς ε^, 
εΕσιέναι ές ταύτην τήν βουλήν, ή ν αύτψ τήν αρχήν 
συνεχωρήΟη γε εΕσιέναι, χάν συγκλητικός 9|. ΒΓησαν 
δ* άν οδτοι άμφ\ τους δισχιλίους, οΐ τάς τε ψήφους 
τιθέμενοι, χα\ τάς αρχάς ξυμπάσης ήδη της αρχής 
αίρούμενοι. Όγεμών δέ τούτων έστ\ν βν άν Ιλων 
ται, τ6ν παρ* αύτο?ς χράτιστον δοχουντα γενέσθαι. 
Φέρει δέ ο^τος δύο ψήφους, τιθέμενος \ &ν βούλοιτο 
προστίθεσΟαι. Μένει δ* οΙΙτος ήγεμών. τιμώμενος τβ 
τά πρώτα ύπ6 των συγκλητικών, χαΐ έν τοΙς βασι- 
λείοις επιμένων. Εχων τήν τε δαπάνην ύπλ τών της 
πόλεως προεστηχότων. Πάρεισι δ* αύτφ βουληφόροι 
άνδρες, Εξ τ6ν αριθμόν, Ιτεροί τε αύτω δντες, χα\ 
τήν τιμήν τής ηγεμονίας συγκατεργαζ'ίμενοι, έ«\ 1^7 ϋΕ ΙΙΕΒϋδ ΤϋΚείΟΙδ ίίΒ. IV. 198 

μήνα; Ιξ άιταλ>αττόμ«νος της σφών ούτοι αρχή;• Α οοηβίΐίβπί 8βχ(12), $οοϋ 6]υ$ οκίβίοηΐεβ» βΐ ίϋ 

ρ&Γΐ6ΐη €υΓ8Γυιη ρηηοίρ&ΐυβ λ(ϋιϋ)βηΐυΓ : (ΐυί Μιτά βΐ τήν μεγάλην βουλήν, Ιστιν ή βουλή •• γβ- 
ρουφίβ χλητών χαλουμένη, &μφ\ τους τριαχοσίους• 
ΑΙροΟνται δή τούτους ή5η χα\ τάς λοιπάς άρχλς έν 
τϊ μιγάλτ) βουλί), (πιλεςάμενοι τους τάμε(νω φρβ- 
νουντας• Κάν ταύτη δή τ^ των χλητών επονομαζό- 
μενη βουλ;^, περί τε πολέμων, χα\ εΙρήνης βουλεύ- 
ονται χζΐ πρεσβειών, δ τι &ν ή δεδομένον •* τούτοις» 
τιβέθεβθαι αύτίχα τήν η^λιν, χα\ ές δ τι &ν δόξη 
ταύτη τ^ βουλ)|, ξύμπασαν τήν πύλιν Ιέναι. ΈπΙ 
^ τοίς των δλων έγχλήμασιν Ιφεστέίσιν Αρχοντες 
βέχα, οΓτινες τά τε έγχλήματα, χα\ τάς ποιν&ς έπι• 
φέρουαιν έν\ Ιχάστφ. Έξεστι δέ τούτοις τδν τε ηγε- 
μόνα λαβδντας θάνατσ/ άτιάγεσθαι, ύπδ μηδεμια^ς 
των άρχων απαιτουμένους τήν αΐτίαν της δ(χης ιη6η8ί5υ$ ββηίδ ονοΙυΙΐ8, (Ιί^ίΐΑΐβοι (Ιεροιιυηΐ. 
Ρο5( «βηαΐυιη ιη3|;ηαιη αΙίυβββη&ΙυΒ €$(» ςυί Κνοο»- 
ΙοΓυιιι (15) (ΙίοίΐυΓ, ςηί νίπίβ εοηείαΐ ΐΓβεεηΐΊι. Ηυηο 
^εηαίιιπ) €Γ(*2ΐιΙ ίη ηιαςηο 8€η&ΐυ, ^υβ^βηΐϋβ ςιιί 
ρηκίβηΐία ρΓΧδίαΓβ τίάβηΐυΓ. δβη&ΐυβ ^ιυΐεηι νο- 
αιΐ0Γυπ)(ΐ6 ΜΙο 6ΐ ρ&οβ 1ΰβ&ΐΙθΒΊ5υ8<ιυ6 εοηβυΐίακ. 
£1 61, ςυο(ΐ€ΐιοςυθ νίβαιη Γυβηΐ ί$(ί 8€ο»Ιιιί, 

€ίτίΐΑ8 10121 ρ8Γ6ΐ , €ΐ ίπ 8€ηΐ€η(ί8ΐη» ςυ^ΙΠ (16(16- 

π(, ιιι&ηί1)υ8 ρβάίΐιυβςυβ υηίτ6Γ8& ΰίνίΐΜ ν^ιΐίι. 
€Γΐιηίηί1>υ8 €8ρΊΐ;ιΙίΙ>υ8 τιγο» ρηβΓβεβΓβ ύβοβιη (14)» 
ςιιί Αοεα86ηΐ 6ΐ ρυηίαηΐ. Ηίβ ΗοβΙ ιη&Ηυβ ρ^^η^^ρ^ 
ΐη]ίοβΓβ 61 8(1 ηβοβιη (ΓίίιβΓβ : ηβο ββΐ ςυί «υβίκ 
6]υ8 0&α82ΐη ίηςυΐΓβΓβ ; 8ΐο βηίιη ΟΓΐΙίηαΙυπι 6«Ι; διαιτεΖται γάρ οΟτως * χα\ καθίστανται ήδη ξυμπά- βΐ ΟΓβλοΐυΓ υ( ()6ΐίηςυ€η(68 Γβπαηΐ. δίνβ ίη ανί • αης της πόλεως ές τάς εΰθύνας των δτιοΰν περί τίνα 
άξαμαρτόντων, ή περ\ τήν πόλιν, ή ές αλλήλους• 
Άγονκβι δλ θανάτου, δντκνα &ν ΰπόδιχον ε&ρωσι• 
Καθίστανται δέ χα\ ές τάς &λλας δίχας διχα9τα\, 
των τε Ιπιχωρίών άλλοι, χα\ ές τους ξένους άλλοι. 
ΈκΙ τοότοις έφιστάσιν άρχοντας τεαααράχοντα, ές 
ο^ς έπειδάν αΕ δίχαι άνενεχθώαιν, εύθύνουαι τάς 
4ρήφους, ές τδ βφίσιν έπ\ τδ ώς χράτιστα Ιχειν δο- 
χοΰν. *Ην δέ μή συμφέρωνται ές τήν δίχην, έπΙ τήν 
των χλητ^ βουλήν αναφέρεται, χάχεΖ πολυπραγμο- 
νεΖται, χα\ τήν άπόβζσιν ίσχει. Ε1(τ\ μένοΟν χα\ 
βλλαι άρχαΐ ούχ δλίγαι τής πόλεως, φυλαχής τε πέρι 
«αθήχεααν, χα\ ές τοΟς νυχτ6ς άατααίαν τινά ές Ιϋΐθΐη, 8ίτ6 ίη ρΓίτβΐυπι ςυϊΕ ;ςιη<1 εοπιπιίδβηΐ, 
<ΐ6€6η) τίπ 81 €θ($ηονβΓίηΐ, (Ιββο ευρρΠοίυπι «υπιυηΐ. 
δυηΙ 61 λΐϋ ]α(1ί668, ςυί ίη Γβΐίςυί• ]υ8 (Ιί6υηΐ« 
ςυί(ΐ8πι υΓΐ>2ηί, ςυί<ΐΑη ρ6Γ6ΚΓίη1. Πί» ρΓ2Βρο8υ6- 
Γυηΐ ηβ^ίβίΓλίΜΐη ςυ8(ίΓ2ΐκίηΐ2 τϊΓΟΓυπι (15), 8(1 
ςαθ8 86ηΐ6ηΐίΑ8 «υρβΓ ρυηΐ6ηϋ|8 8θηΐϋ)υ8 ΐΓληκ- 
ιηΐιίβηΐ, υ( ά!8ρί6ί8ηΐ, ηυπι 6ΐ Ιρβίε 86ηΐ6η(ί9Β 
ορίιηιβ 1ΐ8ΐ)6Γ6 νί(ί6ληΐυΓ• δί 86ηΐ6ΐιΐί& (Ιίερίίουβ- 
ήηΐ, 61 ίρβί ίη(6Γ 8β <1ί886η86ηηΙ, . ηο^οΐίυιη 
Ιοίυπι 8(1 Ετοο&ΐοΓϋπι •6η2ΐυηι ΓβίβηυΓ. Ηί& 
86ηΐ6ηΐί3β πιυΙίΑ ϋ1ίΙί|6ηΐίΑ βχευΐίυηΐιΐΓ, 6ΐ Ι8η(1βιιι 
9ίά βηβπι ϋυειιηΐϋΓ. δυηΐεΐ ^Πί ηι&£ίαΓ3ΐιΐ8 ρΐυ- 
ηηΐ ίη ου8ΐθ(ϋΑηι υΓλ)ί8 οοπ)ρ&Γ8ΐΙ• δυηΐ ςυί1>ιι• τήν πόλιν πράσσοντας. ΚαΙ άγορανόμοι έτεροι χαθί- ^ η6|;οΚίυπι είνίΐλΐίβ 60ΠΐΠ)ΐ88ΐιπι 661 ίιι εοϋ ςυΙ (Ιβ• •τανται, τους φόρους των έπί τινι πραγμάτων, χα\ 
^ς τάς προσόδους τής πόλεως απαιτήσεις, οΐ δή τάς 
«^οβδδους πράττοντες χαΟιατάμενοι» έφ* οΟς δή τά 
τΐΐς ξυμπάσης «όλεως χρήματα, χα\ οΐ φόροι ** 
Αναφέρονται. Άρχοντες δέ οΐ γεραιότεροί τε, χαι 
&ξιώματι προέχειν δοχοΰντες, χαΟίατανται διά βίου * 
Ας εργώδες δν χατ* ένιαυτ^ν λογί^^εσθαι τάς προσό- 
δους τε χα\ εξόδους της πόλεως, δ τι &ν άπογένοιτό 
τε χα\ περιγένοιτο αυτών τών χρημάτων. ^Απδ μέν 
ο3ν τούτων αίρουνται σφίσιν ηγεμόνα, έπειδάν σφίσι 
τβλευτήση, ές τά πρώτα τιμής άνήχουσιν ές ταύτην 
τήν πολιτείαν. Τους τε γάρ θησαυρούς χαΐ τάς προσ- 
όδους έφορώσιν οζτοι,^ χα\ έπιτροπεύουσι. Χρημα- 
τίζουοι δέ σφίσιν ές τήν αρχήν αυτών, συν τφ ήγε« ί6€ΐίοη6αι λϋςυ^ηι 8ίν6 ΐυηυΐΐυηι ηοοίυ οοηαίιηκ. 
δυηΐ 6( Γ6Γυπι ν6η3Ηυαι, «Ιςηο 9(Ιϋθ Ιοίίυ» Γογι 

ρΓ9Β8ί(ΐ6β. Αΐϋ ρΓ3Β&Ι(ΐ6ηΙ ν66ΐί98ΐί1>υ8 Γ6Γυιη, 

3Γπ8υηΐ ΐήϋυΐΟΓυπι 6( είτίΐ8ΐί8 τειίίΐυυηι 6ΐ&εΐθΓ6$• 
0.αί(ΐ3ηι ρΓχρθ8ίιΙ βυηΐ τ6εΓΐ(;&1ϋ)υ9 ο( Γ6(ϋΐΊ5υ5, 
8(1 ςυο8 ιιηίν6Γ<2Β είνίΐΒΐίβ ορ6& 8(Ι1ιίΙ»ίΓΐ8 οΙ)86Γ- 
ν8ΐοηΙ>υ8 (ΙεΓβΓυηιυΓ. Μ82ί8(Γ8(η8 Ιιίε €0η8ΐ8ΐ 
νίΓΐβ »ΐ8ΐβ 61 ΙιοηοπΙ)υ8 κΓ8νί86ίιηί8, ςυί ρβΓ 
ιιηίν6Γ88πι νίΐ8η) ίβΐυπ) πΐ8{ί8ΐΓ&ΐυιη τεϋηβηΐ, ςυία 
ϋίϋΒεΠε νί(ΐ6ΐυΓ αεοερίΑ 6( εχρεηβα είιίΐ8ΐί$, (|υί(1 
6χρ6η<ΐΑ(αΓ 61 (ΐυί(1 8υρ6Γ8ΐΐ, ςυο(8ΐιηί8 εοη)ρυΐ8Γβ, 
€ΐ δίη^υΐ;! ίη Γ8ΐΊοη68 Γ6Γ6γγ6. Εχ Ιιίβ 8ίΙ>ί (Ιυοβηι 
εαρίυιιΐ, ςιΐ8η(1ο ίε ςηί τεπιπι ροϋΙυΓ, ηοΠυιιβ 
ΓαεπΙ. Ουί 8(1 ρΗηυηο (1ίκηίΐ8ΐΐ8 Ιοουπι ενεείί μόνι παραγενόμενοι Ις τε άχρόασιν πρέσβεων, χα\ Ο ίυβΓίηΙ, 8(1 ί8ΐυπι Ι8η(ΐ6ΐη )ιοηοΓ6πι ρΓΟίιΐονεηΐιΐΓ* τών μεγάλων, είτε βασιλέων, εΓτε χα\ ηγεμόνων 
αναφοράς. Κα\ άνδρες ούτοι ή της πόλεως δλη εξου- 
σία * ονομάζεται δέ χα\ ηγεμονία. Προέχει δέ αΟτη 
ή χόλις δυοίν τών έν τ]) Ιταλία πόλεων οίχιών τε 
ε6ιιρεπείφ, χα\ χατασχευφ έπ\ τών της θαλάσσης 
οϋηδομημάτων, ώς τ6 έπίπαν της πό).εως, χαΐ 
ιΰΐούτφ τών έν τ|^ πόλει ένοιχούντων, άτε της πό- 
λβΜς έπ\ έμπορίαν έκιτηδείως έχούσης ώς μάλιστα, 
«Α χρήματα εύπετώς «οριζόμενης. Κεχόσμηται δέ (12) δ«Χΐ6Τα8. 

(15) Ατο|[8ΐοΗ. ΤΙιβ88υΓ08 8ΐςυβ ΐοΐίιΐ8 ατίϊίδ ορ68 61 Γ6(1ί1υ$ ίη« 
8ρ!είυηΐ6ΐ ΐυ(8ηΐυΓ. ΕοΓαπι οίΙΐοΊυπι 105β&^"^'^ 
ηΐ8£[ί8ΐΓ8ΐυπι Ιιυηε ίηίεΓίηΙ, εοπ8υ!ΐ8ΐίοηίΙ>υ8εϋηι 
ρήπείρο νΗε8Γ6• 6( ευη 60^6Π1 ΐ6{8ΐίοη68 ρηηεί• 
ριιιη Γβ^υιηςυβ Γ6ΐ8ΐίοη68 8υ<ϋΓ6. Ρο(68ΐ8β ΐοΙίυ» 
Γίνίΐ8ΐί8 ρβηοβ Ιΐ08 68ΐ : 61 Γ6ν6Γ8 ρΓίηείρ8ΐυπι 
(ρι1>6πΐ8ηΐ. €(νί(88 1518 (Ιυοίΐϋβ οηιηεβ Ι(8Γι9Β ιιγΙ)09 
8ιιΐ6εβ(]ίι : νί(ΐ6ΐίε6ΐ <ΙοηΐοΓυπι ηΐ8βηίΟε6ηΐί8, βΐ 
3Β<)ί(Ιε!θΓυηι ςηχ ίη Π)8Γί 2(1ίβε8ΐ8 8ΗηΙ 8ρρ8Γ8ΐιι• 

Νοίαΐφ ίΐ)&Γ£;ίο&ΐ65. 

(14) €»ρο ά\ ϋίεεί. 

(15) Οα8ΓαηΓΐ£. •• Ιη οτα, πρεγάδοι• •• δεδογμένων. Λ. μΙ ίιι €. •• Ιη ηηο, Εφοροι, χΐ ίη ρΓ, #</. 1<)9 ΙΑΟΝΙΟΙ €ΗΛΙΧθαθΝϋΥΙ..Ε 200 

ΕχοβίΓιΙ βΐ οριιίβηΐίη, απ» ρβιιβ» είνοδ βίΐ ; Α ή «^λις α5τη τά τε 4λ).α, χα\ έπινεΐψ έντ^^; τη; η8ΐη ευιιι &Ίΐ ιοβΓοαίοΓχ 6ΐ η62θΙί&ΐίοιιί1)υ8 ί(1ο- 
1163, ϋΐ υΐ ίηοοίχ ρΙιΐΓΐηιββ Ιιίηο €θΙ1ί{;αιιΙ ορβι. 
ΕχοΓΠΑΐβ 6βΐ β3(ΐ6ΐη ϋτΐ)» ρϋΚ'Ιιηι ιι&τίιιιυ &(&ιΊοπ6 
ςιΐ3β ίηΐΓ& ιΐΓΐ)«ιη &Ίΐ2 6&(, ριιΙΰΙιβΓΓίιηα 6( ηη)θβ- 
ιιί58ίηι& νίβυ, ίη8ΐΓυ€ΐ2ΐ ΐΠΓβιηίϋυβ, ιΐ2τίΙ)υ&(|υΰ 
8ΐϋ3 ρίαπιπΐβ. Οοριοβυ» ίΙ)ί ββΐ αρρ^ΓΑΚυ» ίη 
ρΓΟΠιρίη 9ΐΓΐιΐΑΐηβη(0Γυιη, <ίΙ αΠοΓυπι ςυ» ηανρβ 
ρο&ΙιιΙαηΙ. 5ρ2ΐΓιυιη οεοιιρϋΐ ςπίηςυβ 8ΐ&(1ίθΓΐιη). 
ΥΐΓί οοιιιρΙυΓ6β ςηοΓκΙίβ Ικιο οοιηιηβαηΐ, ορ6Γ&ηΐ68 
&6(1υΙο, υΐ ςιΐ9; >(! η3Τ69 ρβΓίίηβηΚ, ηοη (ΙβΒίηΐ. 
(}υοΐ2ηιΓΐ8 τίΓοβ (1ιΐ08 6ΐί(|[υη( ρΓίπι&πο8, ςυί 8Ι&- 
Γιοηί ΗΓι ρΓ<ι;6αυηΙιΐΓ, ιιΐ 62 ςιΐ96 20 ίρδαιη 
δρεείαηΐ, 86(1υ1ο ρΓΟΟϋΓβηΐ. Ε<ιΐΐ0Γυιη ηυΐΐυβ Ιη 
18(3 αΓΐ)6 11808. Ρβίΐβδίπ ιΓιπβΓβ ϋΐϋοΐυΓ Ιη €θη- πΟ.εως ψχοδομημένψ, κάλλιστα τε ΙδεΤν, κα\ εύπρε- 
τ^στάτφ, ταϊ; τριήρεσιν Ιξηρτημέ^ψ ώςπλείσταις, 
χα\ πλοίοις άλλοις Γ•αμπόλλοις, και τζ σκευ^ τού- 
των άφθόνως τε έχούστ] αύτου, &πό τε *' δπλων χαΐ 
άλλων 69ίζ ές χρείαν φέρει ταΤς ναυσί. Διήκει βέ 
έπ\ πέντε σταζ(•-»υς, κα\ άνδρες ώς πλείστοι εργα- 
ζόμενοι αύτου καθ' έκάστην ές τά; ναΰ;. "Αρχοντας 
δέ αίροΟνται του ένιαυτοΰ δύο ές τ^ έπ(νειον τνΟτο, 
χα\ ές ξύμπασαν τήν κατασκευήν. "Ιπποις δέ ουδέν 
τοι χρήται ή πύλις αΟτη, άλλλ πεζζ τε έπ' Αλλήλους 
φοιτώσι, καΐ πλοιαρίοις, τ)) μέν τής θαλάσσης δι^ 
των οΙκιών διήχουσα, τ|) δέ κα\ αΟτών κατεστρωμέ- 
νων πλίνθοις άπανταχή της πόλεως. Τείχει δέ ούβΐν 
περιβέβληται ή πόλις. Τάς μέντοι αρχάς των σφε- {;Γ68βίΙ)υ8 ιηυ(ϋΐ8. Νβγίβίοηΐίη υ8ΐΐ8 «ρυά β08 ΓΓβ- ^ τέρων πύλεων ές τε την ήπειρον της *1ταλ(ας, κα\ (]υ6η8 681, Οαΐη ΐη&Γ6 ΐΓ3η663ΐ ρΟΓ (101008• ΡΓ96- 
16Γ63 υΓϋ8 10Ι3 16^0118 Ιη(6{1ΐΐ1Γ, ηβ€ υΐΐίβ ΠΙΟΒ* 

ηίΙ)ΐΐ8 οΊη($ίΐυΓ. Μ3{ί8ΐΓ3ΐυ8, ηυοβ ιΐΓΐ)ί1)υ8 ίη 1ΐ3ΐ1» 
€υηΐίη6ηΐ6 61 ίη ιη3ΠΐΙη)3 ίρςοΓαιη 16^1006 8*1(18 
άβοβΓπαιιΐ, ρΐεηιιηηιιβ 6Χ Π8 ςυί Ίιι ιη39ί8(Γ8(α 
8ΐιηΙ οοη8(ί(υυηΙ. υΐ>ί 1ιί Γ6ν6Γ8ί Γιΐ6πηΙ, ροΰηαβ 
(Ι9ηΐ 6οηΐΗΐ (|υ« ίηίςυο ίη ηΐ3|;ί8ΐΓαΐυ 6ο11θ€3ΐί 
6£6ΓυηΙ. Οοϋεπι, (|υβηι 6Χ6Γθί(ίΙ)υ8 €0ηΐίη6η1ί8 
ρΓοροηυιιΐ, ηοη 1η()!^βη3πι 2ίυ( οίνβιη 0Γ63ηΐ, τβ- 
Ηΐί υΐ οοποίΓΐ3(ί8 ιηϋίΐυπι &ιιίηιί8, ΙιιηοτλΙίοηβιη 
2Γιςυ3ηι ηιοΙίΓβΐυΓ οοπΙγ3 ρΓίηοίρ3ΐαπι, τΰΓυηκ^υβ 
•ιηηηΐ3 ίη |Λπευ1υιητ6ηίΓ6ΐ. Ν3ν3ΐ11)υ8 οορϋ8 ουβ 
ηοη ρθ88ίηΐ ϋ3Γ6 ίπιρ6Γ2ΐθΓ6(η ρι^Γΰ^Γΐηυοι, υηυπι ές τΙ}ν παράλιον χώραν αυτών, διά τέλος δΙ ώς έπΙ 
τ6 πολύ α(ρουνται. Έπειδάν δέ έπαν(ωσιν ές τ^ν 
πόλιν, ήν τι μή ορθώς πεπραγμένον ^ αύτψ, τάς τκ 
εύθύνας δ(δωσι χα\ δίχην έφ* οΤ; μή καλώς πετάλι- 
τευμένα τυγχάνει αΰτφ. Κα\ αίρουνται μέν οδιοι 
στρατηγών σφΓσιν ούκ έπιχώριον ές τά στρατεύματα 
της ηπείρου, δεδιότες μ)] προσαγόμενοι τοΟς στρα- 
τιώτας, περ\ τΙ}ν αρχήν νεωτερίσωσι, χαΐ κινβυ- 
νεΰστ| αύτοίς διαφθαρήναι τά πράγματα• Ές μέν- 
τοι τήν αρχήν τής θαλάσσης, ούκ Εχοντε; δηως 
έπάγωνται αλλότριους, χαθιστάσί τε έκ των έπιχω- 
ρ{ων αυτοκράτορας, έπειδάν πολεμείν έξέρχωνταΐ• 
Κα\ Ιδί^ χατ* ένιαυτ^ν τάς δέκα τριήρεις, &ς έπι- (|6 8ϋθ 4:θΓρθΓβ (ΙβΠβυηΐ,ςυί η&νβΐία ρΓ«Ιί* οβρβί- ^ πέμπουσιν έτους έκαστου. Ες τε τ6ν Ί^ιον, κα\ ές 

831, οιιηι 8ΐ1 1)βΙΓιββΓ3η<Ιηιη ρΓΟίΙβαηΙ. 56ρ3Γ2(ίπι τ;ί> ΑΙγαΙον, τών νεών αΟτών αϊ έ:;\ έμπορίαν άφι- 

^υ€(3ηηί8 (ΐ606ΐη (ΓίΓ6Π)68 ηιί(ΐυηΙ ίη Ιοηίυπι 6ΐ 

Μ^'Ληνα ηΐ3Γ6, ρΓορ(6Γ η3Τ68 ςυ» ίη ^ιι^ρΐυηι 

61 ίη Ι.ί1)γ3ηι ιη6Γθίυιη |;Γ3ΐί3 ρΓθΟε)8ΓαπΐυΓ ρ6Γ 

θ€63ηυηι 61 Ευχίηυηι ηι»Γ6• Μ3Γ6 ΗϋΟ Γ6ρηΓ£3η( 

3 ρίηΐί8, ςυθ8 3Γ06ηΐ68 υ1)ίϋυηιιυ6 ίη 608 ίπ6ΐ- 

ϋ6ΓίηΙ, Γοτί8 ηΐ0Γ3ηΙυΓ ρ6Γ ίηΐ6|;Γυπι 3ηηυπ), 6Χ- 

•ρ60ΐ3ΐιΐβ8 ϋοηβϋ (Ι606Π) 3Γΐ86 8υΙ)ηΓκΐ3η(ηΓ. Ουχ 8ί 

ν6η6ηπ(,1Ί1)6Γ3ΐ» ρΓίθΓ68 ηΐ3η8 €υ8ΐθ(1ΐ3, ιΚ)Πΐυηι 

Γ6ηΐ63ηΙ. €ίνίι&8 ί8ΐ3 ηιί(1ίΐ ΙΠΓ6Π168, <ιυ;ΐ8 οίτ6β 

βηιυηΐ, ρβΐίΐυιη ιηοΓΟββ, ίη Α1ϋΧ3ηάπ3ΐη, 5}ΓΓίαπι, 

Τ3η3ίιη, ΒΓίΐ3ΐιηΐ638 ίη8υΐ38, 6( ίη ΑΓπ6λπι. Ηχ 

8ΐιηΙ ηυπίϋΓΟ νί^ίιαί (1η£, ςυχ ηΐ8([ηί1υ(ϋη6 (ϋί- 

ΓβΓυΐΐΙ 3 Γϋ1ίφΐί8, υΐ (|11Χ 3α η)6ΙΧ6$ 63ρί6ΙΙ(ΐ38 χνουνται έπ\ ΑΓγυπτον κα\ Αιβύην, κα\ ^Οκεαν^ν, 
χαΐ ΕΟξεινον πόντον• Κα\ καΟαιροΟντες τ^ ληστρι- 
κών, δποι &ν περιτύχωσιν αΐ δέχα αύται τριήρεις, 
διατρίβουσιν δλον ένιαυτίϊν, ές βπερ αΐ δέχα άφΐ νού- 
μεναι, άπαλλάττουσι ταύτας τής φυλακή;• 'Επι- 
πέμπουσι δέ κα\ τριήρεις έπι έμπορίαν ή πόλις, 
έξωνουμενων τών πολιτών ταύτας, Ες τε *Αλεξάν- 
δρειαν κα\ Συρίαν, καΐ ΤάνσΤν, κα\ ές τ3[ς Βρεταν- 
νικάς νήσου;, κα\ ές τήν Αιβύην. ΕΓησαν δ* &ν α( 
τριήρεις αύται δύο κα\ εΓκοσι με(ζους τών άλλων 
τριήρεων, άτε έπ\ έμπορίαν κατεσκευασμέναι. Νο- 
μίζεται δ^ αύτοι; έφ* έκαστης νεώς κα\ παιδας συγ- 
κλητικών ανδρών έπ\ τήν έμπορ{αν άφικνεΐσθαι. 6Χ$(ΐ'η6(3Β 8ίηΙ. δοΐβηΐ ΙΟβ ^"^^ιη, ί(3 6ΐΓιηι €οη« Ο μεμισθωμένους κα\ τούτους συν τ]) νηΤ έπΙ τήν 8ηοΐυ(1ο 16Π61, ουηι κΙη^υΓιβ η3νί1)υ8 |ρ»(η6ίθΓυιη 
ΟΙϋ 3(1 ηΐ6Γΰ68 6οηιρ3Γ3η(ΐ38 ρΓοΑεί&εί πι•Γ06ΐΐ6 
6οη(]υοΐί. Μ3^η3ηι ρβοιιηί» νίηι ΥβηβΙί €θηί606- 
Γυηΐ, ουπ) 1>6ΐΙυοι {[«ΓβΓβηΐ 3<1ν6Γ8υ8 ΜβϋίοΙβιιί 
(Ιυοβηι, 1>οηθΓυιη, ()υ£ οίνββ ρο88ί(ΐ6Κ)3η(, ΙηίΓΟίΙα- 
€ΐ3 (ΐ6€ίηΐ3(ίοηβ'.• ΡΓορΐ6Γ 1ι&η6 οίνί1)υ8 ιηηαιιηι, 
ςυ88ί άιΦίΐί ρ6Γ&οΙυΐίοη6Π), 0Γ<)ϊη3Πΐη( Γ6<1ί1υπι : 
ρΓοηιί(ΐ6η(6• ()η9ίθΐιη(ΐυ6 ουηΐυΙί886ηΙ €ίν69 ίη 
υ8ΐϋη Κ)6ΐ1ί, βΟΓυιη (6Γΐί3ηι ρΑΠΰπι 8ίη{;υΙί8 3η- 

ηίβ €ίν68 8ίη{;ϋΙθ8 Γ666ρ(Ι1Γ08. ΗΊΟ Γ6(1ί(υ8 3(1 1ίΙ[>6- 
Γ08 61 η6ρθ(68 Γ6(1ίΐ• Ου 1(1301 1ΐΟ• Γ6(ϋ(α8 ρλΓΥΟ έμπορίαν. Έξεύρηται μέν ουν τούτοις τοΙ; Ουενι 
το?;, πρλς τ^ν Αιγυρίας τύραννον διαπολεμουσι, 
χρήματα τ{ τε άλλ|^, καΐ δή τών πολιτών έκαστου 
της οΟσίας ό δεχατισμός. Πρ6ς οΟς δή τάττει ή «ό- 
λις έτήσιον πρόσοδον, οία του χρέους άπύδοσιν * χα\ 
άττα δ' £ν έιιαγγέλλη λαμβάνειν τους τηλίτας, τρίφ 
δή Εκ^στον έπαγγέλλει άποδιβόναι Ετους έκαστου, 
ϋύκ Εστίν '^τί. έπ\ τους παΐδάς τε χα\ εγγενούς ο6κ 
άφικνείται ή τοιαύτη πρόσοδος• Έξι^ινοΰνται μέν 
Ενιοι ταύτας ολίγου τινδς **, παρά τών ένδιώς του 
βίου σφίσιν εχόντων, κα\ εύδαιμονοΟσι. Δοχεί ^ ή ΝοίαΙφ ιηβΓςίαβΙβδ. 

*^ Ι η οτα, ήτοι άρσενά τε νυν οΟτω; όνομαζόμενον• Γσ. άρτενάλ . ** Ονο ιηιι. ΑαΙ'πιΐ, ουκ ολίγου 
τινός. Α. «ι ίΗ €οηί. . ΜΙ ΟΕ ΗΕΙ^υβ ΤυπείΟίΒ ίΙΒ. IV. £02 

«δλι; αύτη άπ& Ούενβτών άπ^ παλαιού ευνομούμενη Α ρΐΌΐίο ΓβάίιηυηΙ• ηϋ ίΝ ηιη ραιιροΓβιη &ρα(1 ίρ$09 μη^να φθήναι έπ\ νεωτϊριαμόν άφιχέσθακ, πλην 
ϋ] ΒχΤμουνβον νεαν&αν, όλβιώτατον δοχουντχ γενέ- 
βθαι, άναχτώμενον τ6 πλήθος έπ\ τοΰτο ώρμήσθαι. 
^Ατώ θ'Χ!2ς 6ί τίνος βληΟέντα ύπ^^ γυνιικ^^ς ίνωθεν, 
ίν τ!) όδφ προΐ6ν?α έ«ι τί βασίλεια, έπισπομένου 
αύτφ τοΟ πλήθους, χαΐ βεαπ^ην σφών, χαΐ της 
«^λεως &ποδειχνυμένου, χαΐ ταύτη βληθέντα λ{θφ, 
&πο8ανεΙν. "Υστερον μ^ντοι, ούβενες δ τι χα\ &ξ:ον 
^6'χο^^ ές νεωτερισμών ι:ερ\ τήν π^λιν ταύτην έξηνέ- 
χθησαν, βεινώς τοΰτο φ'^λαττομένης της πόλεως, 
{ΐή συμβήναι αύτξ. ▼ίΐΔΐιι β^υιιΐ. είνίΐ8& ίϋΐα ρ!αηβ ΓεΙίκ β&ΐ. Η;κ(! 
€ΐιιη]3ΐη α ρΓίηιοΓίΙίο Ι)οηί$ Ι6(;ΐ1)ΐι^ βδ$6( ΓιιηιΙϋΐ», 
βνβπίΐ υΐ ιιυΙΙα» τερβΓίιΐδ 6ίι. ςιΓι ββϋίΐίοηβιη αΐί- 
(]υί^ιη, πονοηιιη Γ6πιιη Γυρίϋπ}* ίη 62 εχοίΐ.ΐΓβ 
€θηηΐιι$ κίΐ, ρρχίβΓ ΒαΙηιιιηϋαιη 3ϋοΐ6β€€ηΐ6ηι ορα- 
ΙϋηΙίββίυιυηι, ΐ]ΐΓι ρΓβΐίο&ΙΠοίβπδ πιιιΐΐίΐυιΐίηβιη, τβ\• 
ριώΐίοφ $ΐλΐυιη ίιιηοναΓβ ραΓ3ΐ)3ΐ(Ι6)'. Ιηςιιβιη ρπο- 
ϋουπίβη 9ι1 Γβςίΰ^η , 5ΐίρ9ΐυιη 1ιιι1)8 ΙιοιηΊπ^ηι 
ιη&ιΊιιια, (|ΐιί βιιιη <1οιηίηυιη &υυπι αΙ ιιγΙ)Ί5 ϋοοΙ^Γλ- 
1)3ηΙ, ιπαΐ'κτ {\α Ι6ε% ςιιοιί&πι ΙαρΙϋίβιιι ίαοίϋΐΐδ, 
ουιιι ΐΓΐΐΰί(1αν'α, 3ΐ(|ΐιβ αο \ού ββιϋΐϊοδυβ τΊϋιιη βηίίΐ. 0(!ίηϋ6ρ$ ηιι11ιι$ 9ΐΙίιΐ5, (|ΐιί ίιΐβιη πιοΙίΓβΐυΓ, ίηνβηίαβ υ$ΐ : οιιπι εΙνΚαβ $ιιιηιη9 ϋρ6, ηβ ί(1 ηιαίί 
€οηΐίΒ|;αΐ, ρτβοανβΓβ 8θΙβ&ΐ. 

Ός μέν ουν τ3 πόλει ταύττ| πόλεμον έπαγγ«(λας Β 
Μβχμίτης 6 Παιανήτεω παις, χα\ τριήρεις έ πλή- ρωσαν Ιπι ταΐς προφυλαχαΐς &λλας άει, χα\ δύο 
γειρ^μένας• Ιπλεον αύται εύΟΟ Ελλησπόντου, ηγου- 
μένου Πέτρο» του Δαυρεδάνων οΐχίας, ές Οστερον, 
χαΐ τήν έπ\ τους Ίανυΐους στρατηγίαν, χα\ στρα- 
ΧΎ^γιχως εύ&χ^μηιεν. Ούτος δη ούν σΙ»ν τοί; ναυσ\ν 
άφιχόμενοςές τ^ν Έλλήσποντον, ΙπΙ της Καλλιου• 
κόλβως &νβχώχευε μετεώρους τάς ναύς Ιν τφ πε- 
λ&γει, Ιχών μέν ούχ έπαρχων τζολέμου, ϊδδχει τε 
γάρ εΙρήνη •• τε είναι, καΐ τάς σπονδάς μη λελΟ- 
σΟαι • χαΐ ΐμύνειν μέντοι έπηγγέλλετο αύτφ, ύπάρ- 
ξαι δέ πολέμου μηχέτι. Έδόχει τε γάρ χαι μή πο- 
λιμβΓν, των πόλεων σφ:σι έν τ^ τοΟ Μεχμέτεω χώρ^ 
ύπ6 Τούρχων μΙ} χσχώς πάσχειν, έν τε τ^ πρδς τί>ν 
Ιόνιον, χαι εν τφ ΑΙγαίψ πελάγει. Τούτψ μέν οδν 
οΟτω έπιτέταχτιι ύπ^ της συγχλήτου, άμυνόμενον 
μίν διαναυμαχησαι, έχοντα δ& εΐναι μη ύπάρξαι 
«ολέμου. 'ύς δΐ αφίχετο ές τδν Έλλήσποντον, χα\ 
άπ^ της Άσ{ας ήδρεύοντο αϊ τριήρεις, δ της Καλ- 
λιουπόλεως ύπαρχος ούχέτι άνασχετδν έτεοιεϊτο, 
τους ΟΰεΜτους ούτω περιψανώς ύβρίζειν, δτι μή 
«^ παΐδα του ήγεαόνος του Φουσχαρέων οΙχ{ας, 
φασ\, νεωτβρίζοντα, έαλωχέναι ύπδ τών της πόλεως 
Αστυχων, χα\ ές &νάγχας &φΐχόμενον μεγάλα;, μη* 
<οτιουν εύρίσχειν έν έχυτφ. Κα\ τδν μέν νεαν^αν 
Ιχπειηωχέναι, διά τήν τε έαυιφ έπενεχθεΐσαν 
αΙτ£αν * δθεν χα\ εύφροσύνην εύτΓορισάμενοι 
νατελΟειν, χα\ αυ9ις άλώναι, διαφθείραντα τ^^ν ΜβοΙιπΐ6ΐ69 ίςίΐιιι* ?φΜ9 Γι1ίιι$ ΰυπ) 1)6ΐΙιιιη 
Υεπείί» ίηϋίθ6Γ6ΐ, (πΓβιηββ, ςυχ 86ΐηρ<:Γ ])\ηχ \α 
ρΓοριιβηαουΙίδ βΓοιιΐ, ίηιρΙβνβΓυπΙ, οι Γ^οΐα ηανί- 
{[ηρυηΐ Ίιι 11ΰ1Ιο$ροΐιΐιΐιιι, ιΐηεβ Ρ(>Ιγο (Π) Γ&ιηίΙίη: 
Ι^αυΓβϋβηοΓυηι, ΐ|ΐιί ίη 6χρ6<1ίΙίοηβ οοπΙγα ^απυ6I1' 
505 2(]ηί)ίΓ8ΐ)ί1βιη €ΐ3ηΐ3ΐ6ΐιι Γ6ΐ)υ$ ΓοΠίΐβΓ ββ!(Γι.<; 
6ϋ)ί ρ»ΓηνοΓ&(. Ηίη υΙ)ί οιιηι ηανίΐ)!» ίη Η6ΐΐ€.<ροη- 
Ιυηι αϋνβηί&ββΙ, 6 Γ6|;ιοηβ6αΙΓιρο1ί8 τοΙα βχρλπϋοηε 
ρΓχΙίηηι Ιιαικί νοίβιιΐί ιηίπιο ίηΐΓβ ίη «ηίηηιιη ίΐι^ 
ϋυχβΓαΐ. Ρηχ οηίιη αϋΙιυονίςοΓβπι Βΐιυιιι ϋΙ>Ιίη6Γβ, 
ηβοϋιπη ΓοβϋεΓΑ νίοΙ&(3 6886 νί(ΐ6ΐ)9η(πΓ. ΕγαΙ ρι-χ- 
ΐ6Γβ& ϋ 86η2ΐΐα ίΙΙί ίιηρβΓαΐυπι ιιΐ <1«Γ(ίη<]6Γβΐ ρο- 
Γιυ8, ιιβερΓίοΓ ρΓχΗιιιιι 6Χοη]ΐΓ€(ιΐΓ. Υίβιηη οηίηι 
€&1 Υ6ΐ)β1ΐ8 ηοιι ΙιοβΙίΠα Γ:ιο6Γ6, πο ιΐΓΐ)β8 ίρβοΓυηι 
Ιη Μ6θΙιπΐ6ΐί8 Γ6β[ίοη6 ςπ&8 ΙιηΙ)6ΐ)8ηΚ, αΐίςιηϋ ηιαΠ 
3 ΤυΓ6ΐ8ραΐ(.Τ6ηΐιΐΓ. Ηφ αιιΙοιιι $ίκ«ι: «Γβηΐ Ιη τ^ 
Ι^ίοηε ςυχ Ιοηίυηι βρθοίαΐ, 6( Ιη Μξ^ο ηΐΕΓί. §6* 
ηΑίιιβ ί§ίΙυΓ ΥβυΰΐοΓυηι ιιιαηϋαΐϋηι Ιιη]υ$ηιοϋί 5υο 
ιΐυοί ϋ6(ΐ6Γ3ΐ, υι ηοη ρποΓ «ηη» ίπΓβΓΓβΙ : ιΐ66 Ια- 
ε6$86η5» νβηιιη Ιαΐ'ββιίΙιιβ ρι«ΐ1ίιιιΐ) οεοίρβΓβΙ. υΐ 
ν6ηίΙ ίη Ηοΐΐΰβροηΐυιυ, ηβο ιηιιΐΐιιηι 9ΐι Αβίαηανββ 
8ΐ2ΐΓ6ηΙ, ΟλΙΓιοροΙίβ άυχ ηοη &πιρ1ίυ9 ΐβηηάοη 6886 
ϋΊ£6ΐ)3ΐςυί 6χ βρβΠοοοηΐυηχ^Ιϋδ 6ΐίη]ιιιϋ8 οοπα- 
Γ6ηΐ. Οπου ΙίΓιυβ ιΙιΐΓίβ β Γβπιϋία ΡΙ)08€&Γ0Γυηι 2ΐ> 

(1<*66ΐηνίη8 Γ3ρΙΠ8 107 ^>ι βΓ3Τί88ίηΐ3ΐη η6€6Η$1• 

Ι&Ιβηι νβηίβ^ΐΐΙ, ΐ]υ8$ί 864ΐΐΐίοιιί8 ηποΙοΓ, βΐ ιιον3« 
Γυπι ΓϋΓυηι βρρβίβηπ : τοΓυηι ί|ηχ8ΐίοη6 ΙιοΙιίο 
ηηΙΙπηι ίηνοιιΐΓβ 6Γίηΐ6η ροΐυΐ88β• Λ(1οΐ68€οη•.>:η 
ςυίιΐϋπι 6να«ί88β ί1Ι»ΐυπι ΟΓΐιηβη. Εχ ηυ» το. ηοιι Ανδρχ έχείνον, ώς άπήγεν αυτδν προδοσίας, ές Ι) ηΐ6(1ίοεΓΊ8 1»>ΐίΐί2 οΙοτίΛ αί : ίρ86(]ΐΐ6 (Ιοηιπηι γο- λνάγχας Ιόντα τδν οΙίτοις έχπεπτωχότα 6ιατρ{6ειν 
έν Κρήτΐ}. Έπίφερομένης δέ αύτδν αύθις αΙτίας, 
έπ\ τοΰτο μβταπε{/ψαμένους τους δέχα της πόλεως, 
«ολυπραγμονεΐν, χα\ ούχ εύρόντας, άποπέμψαι τε 
αΙΛίζ ές Κρήτην, χα\ μετ* ου π^λϋ αύτου τελευτή- 
σαι. Ές τήν βασιλέως χώραν •*, κα\ ές αύτ^ •• τδ 
έ«ίν£ΐον αύτου, χα\ ώς έπλήρου δέ τά; ναΟς, &ντα• 
νήγκτο χα\ ο&τος, £χων τριήρεις πέντε χα\ εΓχοσι, (1ϋ(. Οβίηίΐβ ίίβηιηι €8ρΐυ9 681. €υιη ίηΐβΓίοϋίβδοί 
νίΓαιη. ςπί οπιηβη ρΓΟϋίΙίοηίλ βί Ιι.ιρΓ^βΓηΙ. ϋηιΐβ 
ίη ΟγρΟ πιοΐ'&η εοαείυβ 68ΐ. ΤΛηίΙειη < ιιιιι (1(Μΐηο 
ρΓθ(1ίΓιοηί8 Γ6Π8 ΩϋΓ6ΐ• <ΐ66οηινΙη εΊνίΐηΐίί;«•ητιι «ίγ- 
Γ6Γ3βιιΐ68, 6ηπίΐ οηιιιί8 Ιεηΐ3Γ6ΐιΐ, ιιβΓ υΙΙο η)0(1ο 
εηιηοη ρ^ΙΟΓβΙ , ιβηιΐβκυβ ο$1 ίη Οηβιαπι : ηοο 

ΠΐϋϊΐΟ ρ()8ΐ ίΙήϋβΠΙ νί(3 (16Γ.08ΜΙ. 0ΙΙΧ ίςίΐιΐΓ ΓηΙ- 

ΙίοροΙίβ νεηίεηβ ίη τε^ρβ ΓΡ(!ίοη6πι, 6( ίη Π3ν3ΐβ 
ο]υ8, η3ν68 πιΊΓιΐΐΙ)υ8 ίηιρΐ6νίΙ« 6Ι (1υε6η<> ΐπΓϋΐηεβ ντ^'ας δέ Αλλος άμφ\ τάς όγδοήχοντχ, ώς δεδιττόμε- 

Νοίυΐφ ΐΏαΓ^ίη&Ιβ5. 

(16) Β8ίιουη(ϋ Τ6υρυΙί 6θη]υΓ3ΐίο, ε'ίΓεα αηηηηι (17) ΑΙ. Αίοηίν. ΡοΐΓυ$ ίπυΓ'εϋαηπϋ. 

Ιϋ»7. 

*' είρήνην. Α.νΙ ίη €οηΐ. *^ ΗΊ^ Ιοαα νί</«ΐιΐΓ €*$€ ϊΗΗΐϋηί, €( Ιαΐ'ια,νύΐ αϊαιΐΐία νοεαΰηία ά€$ίά€ΓαηΙητ/0 
μέν ο>'ν ήγεμων, έλΟών ές τήν, «ίϋ. ίη Η. ηηΙΙα ηί Ιαεπηα. ** Ιη ηηο, χαΐ Λ'.τό, 

Ρατβοι.. Οε. €ΜΧ. 7 803 Τ.ΛΟΝίΟΙ Γ.ΗΛΙ.€0€ΟΝΟΥί..^ 201 

\ί;^ίι\ΐί <]ΐιίη(]ΐΐ6, αΙίαΒςιιο ηανβδ ε'ίΓείΐοΓ 0Γΐιι;ι^ίιιΙ•, Α νος του; 0^»εν£τοΙ>^, τω βα7ΐ>έω; νιυτικφ. Ούτοι ΐ(?ηΌΓ6ΐιι ίη]ίΰβΓ0 πιΐβΙοΙιΐΓ. Ηί ςυίιΐβιη , 8ΐιΙ)ΐ2ΐΐίδ 
ιπ^νιυηι &Μη3ΐηοηΐί$, ρΓ0£;Γ6Β$ί 8ΐιιιΐΓΓί£€θηη*•5Ηΐη, 
ιΓιΙ)ίΙ ιηβΐιιβηίοβ ΙιοδΙβηι . Ν^νίβ ΡβΙοροηηβδίαεα 
ΓοΙίιΐ(|ΜβΙ>ηΐυΓ α ΐβΓ^ο, ςυΊ& ροβίΓβηιο α(](1υ€βη(ΐ2 
€Γαΐ : ί^υφ, ουιη το%\λ ΐΓίΓβιηΐβ 8ρ|>Γορίηςυ9$86ΐ, 
ηΓεοΓ$βΙ>ηΙηΓ. Ουχ αιιΐϋΐη ΥβηοΙοΓυιη $ιι1)ΐ3ΐο βί^ηο 
' ηιπ 80(]ΐιί, 1160 ρΓίΟΓβιη ίιι !]08(6ΐη ίπουΓδίοηβαι 
ίη(6Γθ]α1)6ΐ)2ΐΙ. Ρβίοροηηβδίαεχ ΙπΓβιηίβ (]υχ, οιιιη 
ρΜΐ3Γοΐ ββ ίαββαιη ΐΓΓαβΓε 4η Ιιο&ίειη, ε( ρΓορίθΓ 
ο&ηιϋΰΐη Γβιιι 8ίρ)ΐηη 6$86 (ΙλΙαιη, ΐιηρβίυιη ίη Γ6£;ί8 
ηανοι» Γβοίί, βλίηςυβ άβη\^τ%ιΐ. Αείίςυχ ΒαΓϋαΓΟ- 
Γυιη ηανΰδ ουιυ αϋνΰΠεΓοπΐ, 8 ραΠβ &(]ν6Γ$% οε- 
οβρίαιη ρΓφΙίυηι, 61 ίρ8£ αϋ ρΓχΙίυπι 86 εοητ6Γ- μέν προήε^αν έπι Προιχ«(ννη7ον, μετεώρους £χοντ£4 
τίις ναΟς αύτοι;. Ή βέ Ιίελοχοννησία 6πολ<λιικτο« 
ώς ύστερον αναγόμενη. ΈντοΚ)6α ώ; Αγχον έγένιτο 
τριήρης μία τοΟ βασιλέως, μετειεέμικτο δ ήγεμών 
των Ούενετών, σημείον έπάρας, χελβΰων 1πε<τθαι« 
χα\ μή έμβάλλειν. ΟΙ^μενος 6* ό της τριήρους Αρ- 
χων της Πελοποννησίας, ώ« χελεύοι έμβ^λλειν, τ6 
σύνθημα οΐόμενδς οΕ γενέσθαι ύπό του στρατηγού, 
εμβάλλει τε τι] τοΰ βασιλέως νηΐ, χαι χαταδύει. ΑΙ 
βέ >.οιπα\ των βαρβαρικών νέων Ιδοΰσαι, ώς ύπηρ- 
χτο πολέμου, χα\ ές μάχην χαΟίστανται, επείγονται 
έπαμύνειν βουλόμεναι έπΙ τήν Πελοποννηνίαν ναυν. 
ΈνταΟθα οή των ** Ούενετών τριήρεις χατιδοΰ•«ι 
τ6 γεγονός, ώς έπ\ την σφετέραν αΐ βαρ6αριχα\ νηες Ι(^[):ιη1 : £68ΐί»&η1ΐ|υβ ίηιρείπιη ίη Ρ6ΐοροηη68ίβ* ^ επείγονται, ^ντανήγοντο χα\ αύται έβιΐ ναυ|ΐαχ£αν. 0310 η&νεια ϋαηΙβΕ Γ68Ί&16Γ6 ίοΠίιβΓ. Υεηθίί νί(ΐ6- 
Γυηΐ, (]ΐιθ(1 ρ^ΓβϋαΙιΐΓ, τίιΐβΐίεβΐ €ΐ»3δοπι Ιΐ08ΐίΐ6ηι 
ίηειΐΓ8;ΐΓβ ίη Ρείοροηοΰβίαοαιη ΐτίΓβωβηι, ίρ$ί ςηο- 
(^αβ α<1 ηανιιΐο εβΠαιηεη αεοΜί^^Ι^ΐΑηΐιΐΓ. Ιηίβηπι 
ϋυιπ ΓϋΓνεΓβΙ ρπΒΐίυηι, η3νΊ(;2ΐ)«ηΙ ρθτ οπιη68 Ιιο- 
81*141111 ηΑΥββ, ςτι«8(ΐ3ΐη Γβηαίβ »(1 Ιίαυβ βςεηΐβι. 
Υβηβιί ίπ Ιιυπε ιικκίυιη νίείοηβ ροΐίΐΐ «αηΐ, 68- 

ρΪ6Ιΐΐ68 1131 ¥6» [)»Γΐΐ8Γί699 ΐΓ^ϋβΟίπΐ, ρΙβΓαβςυβ 18- 

ΙΠ61Ι ναειιοδ. Καηι Τογοι, υϋί 8βη8βΓ8η( η&Υ6&, 
ίη Γ|ΐιΠ»Η8 6Γ&ηΐ, ]λΐη οαρίβηιΐ&β, ϊπ ηΐΑΤΰ 86 -Λίψ- 
€ί6ΐ)£ΐηΐ, 61 ίπ (6ΓΓαιη 6η3(8ΐ>αηΙ. Εο^οη ΐεηιροΓβ 
οιιηι »Γηπ8 υΓς6Γ6ηΙ ΥβηβΙί ΜβοΙιπιεΙβιπ, ι^3ηί1ρ&8- 
6υιιι ο1}5Ίϋοπ(Ιο ίη ιΐίΐίοηεπι ιοοερβηιιιΐ : ϋ)ί(|α6 χαι ώς έναυμάχουν, (ιέχπλουν τε έποιήσαντο, χαΐ 
χαταδύσαντες ναυς τέ τινας, χα\ ζωγρήσατεες τίι; 
λοιπάς, ές τήν γήν έτρέψαντο. Κβ\ ένίκηβαν ΟΟε- 
νετο\, ναΰς λαβ($ντες των Βαρβάρων τρισχαίδεχα, 
χεν3(ς 61 τις πλείους. 01 γάρ Τοΰρχοι, ώς άλίσχοιτο 
ή ναΰς, ές την Οΰύ^ατταν ίπιπτον, χάλ έξένκον έχΐ 
τήν γήν. ΈνταΰΟα ώς ήδη 7;^λεμον «οΐί 0(»£νετοΙς 
άνελομένοις πρ^ βασιλέα Μβχμέτην, τήν τε Αάμ- 
ψαχον πολα>ρχί^ παρεστήσαντο, χαΐ φυλαχήν έγχα- 
τέλιπον, χαΙ αύτο\ φχοντο ^π^ οΐχου αποπλέοντες. 
*£νταϋθα μέντοι ο? τε Ούενετο\ τούτον τ&ν σιρατη- 
γ6ν,δς περιεγένετοτου των Βαρβάρων στόλου, ήγοντο 
θανάτου, ώ; πρβτερον ύτεάρξαντα άδιχίας, χα\λελυ- ρτίβϋίιίίο τείίείο, «Ιοηιιιιη ΓβνεΓΒΐ 8υηΐ• ΥβηβΙί (Ια- (] χύτα τ^ΐς σπονδάς παρά τά έπεσταλμενα αΰτΐ}^• Κα\ 
ί'6ΐη ΐΐΐιιπι ςυί ρΓ»ϋα 866αη(ΐΑ εοη(Γ8 Β8Γΐ)αΓ08 έν διχη γενόμενος πχρά διχασταΐς, απελύθη, μή σύ- 
ΓϋΟβΓΑΐ, Γ6ν6Γδυιη 02ρί(ί8 8€0ΐιβ8ΐ)8η4. ΟΗιηίηί ϋ8- τ6ς πρότερο; ύπάρξαι του πρίς βάρβαρον ::ολέμου• 
ί)3ίυΓ, (^υο^1 ρποΓ ρρββΙβΓ ]υ8 61 χςιιυιη, 61 ρπΦΐθΓ Μετ* ου πολΰν δέ χρόνον διιπρεσβεύσαντο, χαΐ σπον- 
ηια^ί&ΐΓβΙυβίπιρβΓίυηι, ρΓβΠυηι ίιιϋβββΐ, ΓωϋβΓ»- ^ς έποιήσαντο. 

«ΐυο ίΓ6£ί§$6ΐ. Οιιηι ίη Ιιυηο ηιοίΐυπ) ο^ίΐίδ βηηυίΓβΓοΟίΓ, εΓίοιίη6 8ΐ)8ο1ιιΐιΐ8 6$κ, ια ςιιί ρΐφΐίαιη 
103 1'^ΐ'<^ ΡΓίοΓ ίηεβρί856ΐ. Ν60 ΐ6»φοΓ6 ιηιιΐΐο ίιϋΰΓροβίΧο Ι6^8(κ)η6$ υΙίΓο οίΐΓθ<)υβ Βΐίβδ», ιηΐθΓ 

ΙΐΙΐΌ1»ηϋ6 ρ866ηΐ ίοΐΟ Γ<£ΐΐ€Γ6 88ηΐ6Γαηΐ. Μΰ6ΐ)ωβΐ68 ηυίίίβηι, ςπ6Π)8ϋιηο(Ιυηι «οοβρίιηυβ 

ΐηοϋϋ, 6Γ£8 Υ 6116108 8ίΪ6€ΐυ8 6Γ81. ΟΓΧΟίβ ΥβΓΟ 

6ΐ'8ΐ ρβπμιαηι ίΒΐηίΙίαπβ, 608ςυ6 6θΐ6Γ6 ειιρί6ΐ>3( 
ίη 0Ηΐιιί1)υ8 ςυφοπαςιιβ ρ6ΐϋ&860( Ιιβηιΐ |(Γαν8ΐίπι 
ΐ8Γ|;ίϋη(1ο. Ραρί1ί8Πΐ3ΐί8 »υΐ6Βΐ 6]ιΐ8 68118», ςηβιη 
ηηη6 ϋα1>Ίιιιυ8. 6Γ81. Ι1ιΐ8ΐ8ρ1ΐ88 υηιΐ8 ε ηυιηεΓΟ 
ϋΙιΟΓυηι Ρα]8ζίΓΐ8, ίιιιίΐ8ΐη» Μο56Π) ίΓβίΓβηι, »ι1 5ί- Ές τούτους μίν ^ϊιν οΟτως Ισχε τφ βασιλεΐ Μεχ' 
μέτ|). ΤοΤς δέ Έλλησιν επιτήδειος τε κα\ συνήθης, 
ήΞίου θεραπεύειν δτου &ν δεήσαιντο παρ* εαυτοί δΓ α> 
τίαν τήνδε. Μουσταφάς γάρ τοιδ των Παιαζήτεω παί- 
δων, μιμησάμενος Μωσέα τ^ν &δελφ6ν, χα\ πρ^ 
τ6ν 1^ν^''πης Αρχοντα πολέμ^ον δντα τφ άδελφφ 
Μεχμέτΐ] &φιχύμενος χα\ δρχια τΓΟίησαμενος, ώστε ηορίαίιΐ ϋυεεηι, (μιί Ιιοβίίβ 6Γ8( Μβεΐιιηβιίβ, ρερνβ- Ό ξένους είναί τε χαΐ φίλους άλλήλοις, χαΐ πρ6ς τ6υ η'κ'Ίΐδ, ]υΐ8ΐηοηιΐ Γ6ΐιςίοη6 ίηΐ6Γρθ8ίΐ8 8β ΐηνίοΰαι 
απιίευ^ οΐ 11ο^ρ^ι6$ ίηρο8ΐ6Γυιη ίθΓ6 6θπβηιια1}8ΐιΙί. 
ΒοιΠ(ΐ6 ευ 111 1ε^'81θ8 ιηί8ί386ΐ 8ΐ1 Ώά^λι ϋϋ66ΐη , «Ι 
αιΐιϊεβ 8ΐ) 60 ΓογκΙ 8θε6ρΐηβ, ρϋ11ίθ6Γ6ΐυΓςυ6 86 ίρ&ί 
8ϋρρ6ΐία&ΐ8ΐυι*υυι ίη ι*62ηο(|υο(1 8ν6Γ6ΐ8ε(ΐηΪΓ6ηι1ο, 
ίη Α^ίαιη (18) ^ιΐιίρβ ϋεοΓενίΐ. Ουπι ίη Αβια Ιοιιςο 
ΐεπΐ[ΐθΓ6 π)0Γ8ΐυ8 68861, 1ΐ8Κ)6η8 ββευηι νίΓοβ ΙΓ6- 
εϋπίοδ, ΙίΑυιΙ ε6888ΐ>8ΐ 8ΐηΙ)ίΓβ ΤαΓϋΟΓαηι ορίίηιυιη 
ςυειικιαϋ, 61 η<1 (ΙβΓεείίοηεπι ρεΙΙίεεΓΰ. βιιιη τε» Ααχίας ήγε^λόνα διαττρεσβευσ^μενος, ώς αύτον 
Ασμενος ύπεδέχετο, χα\ τ^λα υπισχνειτο συγχατερ- 
γάζεσθαι τ4 ές τήν βζσαείαν , διέβη τε εις την Δα- 
χίαν Μουσιαφδς, χα\ χρόνον αυτόθι διατρίψας συ- 
χνών, έχων δ'^δρας τριακοσίους, ί'Λραΰσε ιζρ^ τους 
Τούρχων αρίστους, μετιων Ιχαστον• 'ϋς δ* ουδέν 
προεχώρει *', ήν γάρ Μεχμέτης τά τε άλλα έπιει- 
χής, χαΐ ές τ6 Οεραπεύειν τουις Αρίστους των Τούρ- 
χων οΟχ αδόκιμος, τρόπου τε ήσυχίου, ψευδή τβ ΝοΙαΙφ πΐΑΓ^ίηβΙββ. (18) ΑΙ. Επνοραιη^ 8ΐ. Οαάαηι. •* Ιη ηηο, αϊ λοιπα\ τ. •^ Εχ ί,αίϊηα νβηιοηϋ ραΐα ύεϋά^τατΊ Λ<ργ ι«β.*•ία, ήχθετο μάλιστα, νίΐ $ίΐηίΗα• 
Ιη II. ίίΐιίΐιι €91 Ιαοηηα. 505 ΟΕ ΒΕΒϋδ ΤϋΕΟΙΟΪδ Ι.!Β.αν. 20β 

-ταΤδί Ινίοηνεν είνιι του Οχιαζήτεω τίν Μουντά- Α ρ3Γοη) 8ΐιθ(•ρϋορβΙ, &η{6ΐ)ΐΐ(υηηΑχ!ιη6. Νίΐη ΜβοΙι- φδν, κα\ ώ; οΰδαμη καταφανή σχί^^ντες την διατριβήν 
αυτψ. Τ6ν δ^ ιταϊδα τούτου τε)ευτη7αι παρ' άνδρΐ 
(πιτηδβίω, καΐ τ6ν τρόπον διχιιοτάτφ, 8ς άφΐκτο 
ΤΜρ' έβυτί^ν τ6ν θάνατον του παίδες διασημήναι. 
Ένταΰθα Μουσταφάς, ώς ούδ^ν αύτψ κατά νοΟν 
έ-έβαινεν άπ6 Λακίας, κα\ οΐόμενος έαυτφ δμεινον 
έξείναι, ήν έπι τους "Ελληνας άφίκηται, έν μέσω 
της άρχης Μεχνέτεω Ιδρυμένος, έλαύνει άπ^ Δακίας 
διαμανη; τζς Θράκης έπΙ τήν θερμην, τ:'5λ•.ν Ελ- 
ληνίδα, χ'Δ ές λδγους άφιχόμενος τφ Έλλήνο^ν 5ρ- 
χοντι, βίσήει τε είς την πόλιν, κα\ κατελήφθη. Μεχ- 
μέτης δέ, ώς έπύΟετο τάχιστα ές την θέρμην άφι- 
χΙσΒαι τίν αδελφών, αύτίκα ουδέν έπισ/ών, δρομαϊος 
έπήει Ιι:\ την βίρμην, τταραλαβών στρατδν, κα\ ορΐ!πι&Ιβ$ ΤιίΓΓΟΠιιη οοΙβΓβ ηοπιΐ, ηιοτίΐιυδηυΰ 
Γπιΐ ΐΓ&ηςυίΙΙιΐδ οΐ ρΐ9εΜιΐ8. ΙΙιγ άΊ^^\}Λ^% Μιιβία^ 
ρ1ΐ3ΐη 1)311(1 Ιο^ίΐίιηυιη, τοηιηι δυρροβίΐίΐίυπι 655ϋ 
Ρα]3Ζίΐί8 βΐίπιη, υΐ ςιιί ηυΙΙο, νβΐ ραητο ίηϋίοίο 
ρ&ΐΓβιη 6ΐ Γγ8(Γ68 ΓρρΓΧδειιΙηΓεΙ. Ρίΐίπηι Ρ3]3ζίΐί» 
ΜυβΙηρΙιαηι βχοο&βίβδβ 6 νίνί$, βεςυβ Μυ5ΐ3ρ!ι.ΐ! 
Τ6η ΓιΙϋ Ρ3]ηζΊΓΐ5 ηιΟΓίβίη βοεερίδββ & νίτο ίηΐβ- 
ςβιτίιηο 6ΐ ]υ$ΐί$Μιηο, ()ΐιί $ίϋί εαιη ρΓΟ εοΓίο ηιιη< 
ΙίηηΙ. Μπ$ΐ3ρΙ)η8, οιιπι €(ϋρΐί$ ρηΓυηι βυεοβϋβΓβΐ, 
3ΐ)ΐΊΐ ει ΟβεΙα : εΐ τεβ δΐιαιι τηεΙΙοΓε 8ΐαΐιι ΓοΓβ 
εΓε(]β1)8(, $ί 5ε εοηΐυΠ$3εΐ 3(1 βΓχεοβ, βίε ίη ιηε- 
(ΙΊο ΜεεΙ(ΐηε(?8 τεςηο εοη$ΐ1ΐυΐιΐ8. ΐΓβουηιΙο ίΐβςιιε 
3ηΊπιο, Γε1ίεΐ3 Παείβ, ρεΓ ΤΗΓ8εί3πι εοηΐ6πάε1)3ΐ Ιζήτει τ^ι^ άδελφόν τους "Ελληνας. Ό μέντοι της Β ΤΐιεΓηΐ3ΐη, ςυ» ιιγΙϊ8 εδί 6Γ96εοΓαιη. Ι1)ί τεηίβηβ Θέρμης &ρχων, άγγελον πέμψας έπ\ τον Βυζαντίου 
βασιλέα, έδήλοο τε, ώς Εχει αύτφ περ\ του '::α'.δ2»ς 
Παιαζήτιω Μουσταφά, χα\ ώς Μεχμέτης έπβλαύ- 
ν€ι»ν, έξ|]τ3Ϊτο τ.ν αδελφών, οία ψευδή δντα, καΙ δια- 
^βζί(*οντα τδ γένος αύτου. Βασιλεύς δλ τιρέσβυν τε 
£χ'εμψβ προς Μεχμέτην, χα\ συνέΟίτο αύτφ τλν 
Ηουσταφαίν ές φυλαχήν τε ποιήσασθαι, χα\ μηδαμή 
μεΟι^ναι τ» άτ.ιδντα. Κα\ έτ:\ τούτφ δρχ'.ά τε έποι- 
ήσαντο, χα\ ΜουσταφΛν έν Έπνδαύρ/ρ της Πελοπον- 
νήσου, χαΐ έν τ5 άκρ^ι '^ί πόλεω; χαθεί ρξαντες, αύ- 
τό'/ τε τδν Μουσταφαν, χα\ τ^ν Σμύρνης Λρχο-ντα 
Ζ.υναΐτην, &μα αύτω άπδ Δακίας έπ\ τήν θέρμην 
έ^φιχδμενον, χα\ συνεπιλαβόμενον του πρ^ς Μεχμέ • Ιη εοΙΙοηυίαιη εαηι βΓ^εοπιπι (Ιιιεβ, εΐ υΓίιειη ίη- 
Ι(Γε8$υ8, ε»ρΐυ8 εβί. ΒΙβεΙιιυείεβ υΙ)ί Γεδείνΐι (γα- 
ΐΓεηι $υυπι ρβτνεη!8$ε ΤΙιεητ.βιη , οοηΓεδίίιη οπιηί 
ιηϋΓ3 ρο8ί(3, ΤΗεηηΑΐη κιπτιπιβ εε1εηΐ3?6 3(Ι1ιί1)ίι.ι 
ρΓοίβεΐυδ εβΙ : βδ^ηιηρίοηιιε ειεπεΚυ , ΓρβίΓεηι 
ηιιΧΓεΙ)3( 3ρυ^ ΟπχεοΒ. Οηχ ΟΓδβεοΓαηι, <\η\ ΤΙιεΓ-» 
ιηηιη ^ε^^ηι, ηΐιηΓιηιη .ιθ Β]τζ3η1ϋ Γε{ειη ΐΓβ Ιύ" 
1)ε(, ιιΐ (ϋεαΐ (Iηί^ ε^ζεπίΐ ειιιη ΜπβΙβρΙΐλ ; η3ΓΓ3ΓεΙ 
ηηοςυε 8()γεηί85ε ΜβεΙιηιείειη, εΐ ρο&{υΐ3Γ6 &ΙΙ)Ι 
άβάίύ Μιΐ9!3ρΙΐ3ηι, ιι( ΓΓ3ΐΡβηι 8ΐιρρο8ίΐίΐ!ηηι, ε( βυί 
^Γηεπ8 ηίΐ3ειιΐ3ηι. Κβχ ιηί$80 Ιο^βίο, ρβεΐυιη ίηϋ( 
απη Μ(•ε1ιιηεΐε (|ΐΐ0() ;π1ιεΙ)3(ιΐΓ Μαδίηρίιηιτ) Ιπ νΐη•- 
εΐ)Ι• (Ιαπε, ηεε ςηο(]ΐιε ίικΙε 3ΐ)ίΓε ίρβιιιη ρ3(εΓεΐιΐΓ2 την πολέμου. Τούτους μένουν "Ελληνες εΐχον έν ^ ραοΐυηι Ηοε ]ηΓί8]υΓ3η(!ί ΓβΙίςίοηβΧΟφΓοηηπηιη^ 

φυλαχΙ) έπ\ συχνδν τίνα χρδνον. Μετά δέ ταΰτα |ίιΐδ(»ρΙΐ3ΐιι ίρ[ίΐπΓ υη3 ειιιη δπιγπι» <1υεε Ζιιηηιΐε, 

ήχαγον ές τήν Αήμνον, ^κα\ ές την "Ιμβρον, χαΐ αΟ- 

τοϋ εΙχον έν φυλαχ!), ές δ δή έτελεύτησε Μεχμέτης 

6 Παι.ζήτεω. Τότε μέν δή χαριζόμενοι τφ βασιλεΐ 

ο{ "Ελληνες. κα\ την όμοίαν άνταποδιδόντες, χατέ- 

θεντο τούτους έν Έπιδαύρω της Πελοποννήσου. Κα\ 

ούχ Ιστιν δΐ6ου άκοτύχοιεν διά ταΟτα παρά βασιλεΐ 

ΙΙεχμέτι^ Τδτε μέν ούν παρέσχον σφίαιν έν βελ• 

^(ονί τε τής πρόσΟεν, έπΙ πολύν χρό*>ον 'άεΐ κατα- 

οτάσει έτύγχανον δντες ευ πράττοντις, χα\ τήν τε 

Πελοπδννησον χαθίστασαν έπΙ τ^ σφί^ι δο/.οΟν εξειν ως συμφερ'^(»τατα• ςυί εππι εο Τ1ιεΓπΐ3πι ηιΙνοηεΓηΚ, 3εε('8(;6Γ3(ςιΐ(^ 
1)ε11ί ε<>πΐΓ3 ΜεεΙιηιείεηι α(1]ιι(0Γ, ίη ιίΓοε Ερίιΐβιιτί 
ΐη εβπεεΓεπι ϋειίερε νίηε(08. Οπχεί ΐειηροπε Ιοπςσ 
4*08 Ίη τΙπευΠδ 388εΓΤ3ηιηΐ. Ροδίε» <1(ΐει! βκηΐ Ίη 
Ιπι1)ηιηι εΐ1.εηιηιιη), \ιΙ)! (]ηο(|ΐιε !π επΓεεπε γ3- 
ρΐίνΙ (ΙεΙίΙυεΓθ υβςηε 3(1 ΜέεΙιηιείΙδ οΙ)ίΜιηι. Οιιηι 
ί^ΙΐιΐΓ 6Γ9ΒεΙ 1ΐ3ε ίη τε πιοΓεπι £;ε8«}<8εη( Μεείισιείί^ 
εκ ({11381 |(Γ3ΐί3ηι Γείηΐίβδεηΐ, Ιη εβΓεεΓβ εοη(Ιεη- 
ΐεβ Μιΐ8(.ιρ>ΐ3πι, 3εείάΙι υΐ Ιη ρο8ΐεΓυπι ηη^ευηςυβ 
ιτεΐΐεηΐ. Γβείΐε βριπΙ τε^επι ΜεεΗηιείβπι ΙπιρεΐΓ3- 
Γοηΐ. Τυηο (ΐυί(!ειη εαηι ςχρερίΓεηΐυΓ Γε(;ί8 ίβνο-* Τ€ΐιι Οηαΐ, Ιοη^ο ΐειηροτβ 3(1ιηο(Ιυη) ΓεΙίεΙίεΓ τεϋιΐδ βιιιιΐ υδί. Ρείυροηηεδο εαηι ίη(ΙυχεΓβ ΓθΓΐη3ΐη, ίΐιΐ3ηι 
Γο«ιιυοΟί98ΐηΐ3ηι ίοΓε ]υ(]ίεα1ι3ΐι(. 

1.μμανουήλ(•> μέντοι έγένοντο παίδες, β τε Ίωάν- Ρ Εη)πΐ3ηυεΙ 1)ηΙ)υί( ΠΙίοδ, ^03ηιιεη1 βεηίοΓβηι, νηςό πρεσβύτερος, δν δή τοΓς "Έλλησιν άπεδείςχτο 
βασιλέα, χα\ *Ανδρ4νικος, καΐ Θεόδωρος μετά τού- 
τον, χα\ Κατ/σταντΙνος, χα\ Δημήτριος, χαΐ θωμδς. 
Τιρ μέντο: Ίωάννι; τφ πρεσβυτέρω, πάντατ; των άλ- 
Χων χραχί9Χψ δβχοΟντι γενέσθαι, τήν τε βασιλείαν 
έκέτρεψε, χλ\ άπ^ Ιταλία; αγόμενος αύτφ γυναίκα 
τβΰ Μονφεραρίας •• ήγεμδνο; θυγατέρα, έπειχή 
μ&4 τδν τρδπον, αηδή δλ τήν δψιν, δ:αδήματί ται- 
ν«ώσας, άρχιβρέα τβ και βασιλέα έστήσατο τοΙς "Ελ- 
λησι. Ταύτην μέν οΟν, ώς οΟτε συνψχει , ούτε συνε- 
γίνετο, ές έχΟος άφ'.χ<$ μένος, χα\ άηδώς έχων αυτή ςιιειιι 6Γ;('€ί8 Γβ£;ειη άβιΙΙΙ : Αη(ΐΓθηίειιιη εΐ ΤΙκό- 
(Ιοιπΐΐι, ρΐ'χΐθΓ63 ΟοηδΙβηΓιηυπι, Οεηιείπιιιιι (Ί 
Τΐΐ0ίη3(η. ^03ηη^ δειΓιΟΓΐ, ({πί Γεϋςηίδ ^ίτ ηαεΙίοΓ 
ε$5ε 3ρρί•Γ6ΐ)3ΐ, τε^ιηυοο οοηπιίδίΐ. Ε'κίεηι υχοΓοιη 
(ΙείΗΐεχ Ιΐ3ΐί3 ΜοηΐίεΓΓ3Π36 ρΓίηείρίδ ΓιΙί3πι, ιηο- 
πΙ)ΐΐ8 ςιιΙ(Ιεηι ρΓ2ΐΗΐίΐ3ηι ορίίηπδ, εχίεΓυπι Γοηιιη 
ΙΙ!ί1)(^Γ3ΐΙ. ί)Ί3(Ιειη3(ε ί^ίΙυΓ οβριιΐ ΟΙίί οίηςεηβ, ευηι 
Γοςειη εΐ ροπΓιΠεεη^ ΟΓχεοΓυπι ε»δ6 ]ιΐδ6ίΐ. ΙΙχο* 
Γεπι, ςιΐ3πι εχ Ιΐ3ΐΐ3 ρε(ίεΓ3ΐ, ποη |>εήη(1ε οΙ> Γογ•• 
ηΐφ ΐυΓρίίικΙίηβπι 30(131)31. Ρροίπϋε ηεε εοΐιβ^ΐΐιι•• 
1)31, ηεο εΐί3(η Υβηεπβ Γοβίΐαδ ευιη ε» ίηί|}»ΐ> ΝοΙιιΙ/Β πιαΓβίηΛίββ* •* 31ονφ;ράτου, ίη αΐ, ηΙ ίη ζ. V 207 Ι.ΑΟΝΙ0Ι αΗΑΙΟΟΟΟΝΟΥΙ.Έ 208 

ΐ:ιιιΐυιη ηιυΓκ Πδ οΙ)Γβρ8€ΓαΙ ίίεΙίΗίυιή. ΜυΙίβΓ, Α έ«ί τινχ χρ<5νον. Κα\ ή τ* γυνή του βασιλείας έν€ΐιν ΑΐΙνϋΓίβηβ 86 ιιι&ΓΐΙο 6$β6 ΐηνΊβαιη αϋιηοάυι», ηβ- 
γβπι οοηβΓοηιΠί, 61 9<1 %^ηαη ρΓορίηςυοϋ 86 γ£06- 
{ΐϊΐ. Ιρ$6 ίηΐϋπιη ηιβίπηιοηίο 8ίΚ)ί ]ιιιι&ίΙ δβηιιβΓι» 
((|υ:6 61 Βϋδβίβ) ρπποίρίκ βΗ^ηι. Ηίο ςυίίΐβιη ίη 
ΐ&ΐιιιη ιηοιίυιυ 3(Γϋ€ΐιΐ8 Γ6§ηο ρτχίχΜ. ΑιιϋΓοηίοο 
91116111 ίηιρεπο Γβ^οπύαιη οοη6668ίΙ Τΐιεηπαηι, ςιιί 
νΐΓΐυΐ6 ρο8ΐ ^ο^ηηβιη 860ΐιυ(1υ5 ίιιΐοΓ ίϋΐοβ νβροΒ 
6Γ3(. €ιιιιι Αΐί4]υ2ηΐο ΙϋΐηρηΓβ βυρ6Γνίχί8$6ΐ, ίη ρα ϊς αυτήν τ^ν δνβρχ άηβώ; Ιχοντα, χαΥ αυτήν 
&πεχΟάνεσΟαι τφ άνβρ\ Ις τ3[ μάλιατα, ίτζ\63.Ία 
νεώς, ψ/ετο άποπλέουια έπΙ Ιταλίας τιαρά του« 
προσήχοντας. Ήγάγετβ δέ γυναίχα, τήν ά«6 Σαρμχ- 
τίας, του Σαρματών ήγεμ^νος θυγατέρα. Ό^τος μ^ν 
ούν ούτω δίατεθε\ς έβατίλευβν, *Ανβρονίχω μέν τήν 
τε Θέρμη ν έπέτρεψεν οΙχεΤν, άνδρΐ ουκ άγεννει, 
μετά γε *Ιωάννην τ6ν βασιλέα, χαΐ έπ{ τίνα χρ</νον ϋΙ(ρ1ΐ8η11:ΐ8Ίπι ίηοίϋίΐ. Τΐιεηηαίΐι ςιιοςιΐ6, υΐ ηπ» ' 6ιαγεν<$μ$νος, ές ν09ον περιήλΟεν έλεφαντίασιν. Κα\ 

ιιοη αηιρ1ίυ8 Γ6ΐίη6Γί ρο8δ6(, ρΓορΙβΓ Γβ8 οίνίίαιΊβ «ην θέρμην άπέβοτο τοΤς ΟύενετοΙς. ώς της τβ η6• 

:ΐ(1ηΐ0(]υηι &οοί8.ΐ6, ΥβηβΙίδ νβηϋίϋίΐ. Οιιιιι ΐ^ίαΐΓ λεως ούχ ίτι έπιτηβείω; έχούσης Ις φυλαχήν αυτής 

]υϋίεαΓ6ΐιΙ 62ΐιι νβηιΐίΐίοηϋΐη Ιυιη ^ίϋί (ιιιη υι1)ί βχ- χα\ σφίσι τά πράγματα πονήρω; ήβη Εχοντα. Κα\ 

ρ6(]ίΓ6, ρΑΓΥΟ ρρβίίο οοοβρίο, 68Π1 ¥6116118 (Γ&(1ί- ώς έδέβοχτο ήβη αΰτοΐς, ταύτγ^ αφίσι τε αύτοίς, Χ3\ 

ίΐίΐ. Αιΐ(ΐΓθΐΓιου8 βυΐβιη ρΓθί66ΐυ8 9(1 Γγ9Ιγ6Πι ίη Ρα- τξ ίζομι άμεινον ΙσεσΟαι, άπέβοτο ταύτην το?ς Ού;- Ιοροηη68ΐιιιι, νίοΐυιη ίιι ΜαΐίΐίηβΑ Ιι^εοπί» 1ΐ8ΐ)υί(. 
ΜογΙ)ιι8 οιιιιι Ιη(1ί68 ίην9ΐ6806Γ6ΐ, Ι9η(ΐ6ΐιι νιο Ιυιΐ6- 
ΐυβ 681. Τ1ΐ6θ(1θΓυπι, ςυΐ άείυηοΐί ςυοςυβ β1ίιΐ8 

6Γ91, ΐηί8ίΐ 2(1 ίΓ2ΐΓ6Π1 ΤΗ60(1θΓυίη ΡθΓρΙΐχΓΟ(;6Ιΐί- 

(αιη, υΐ 6ΐιιη Ρ6ΐοροηη68ί 8ΐιθ€68$οΓ6ηι ΓΰΙίηςιΐ6Γ6ΐ. 
0υ6ηι δυ806ρίΐ, 61 υΐ ίΓ9ΐή8 6( η6€6889πί βΐίυιη 
βρυά 8(! <ΐ6ϋηυίΙ; ςαο ηιοΠυο, (ΐυ€ΐη9(1ιηο(1αιιι 
€0ον6η6Γ9(« 506668811 ίη Ρ6ΐοροηη68ί βκΐιηίηίβίπι- 
Ιίοηβπΐ• 110 Ηίο^υΐ)! ίιηρβΗο ροΐίΐυ8 68ΐ, ιιχοΓβηι 

&666ρίΐ 6Χ 1ΐ8ΐί9, ίΐϋαοί Μ3ΐ3ΐ68ΐΦ (Ιυ^ίβ ΜϋΓ6ΐΐί£» 

ί|αΦ ΙοΓπιχ ν6ου$1&ΐ6 βΐ Γ6ΐίςυί8 η)υ1ί6πιηι ϋοΐί- 
Ιιαβ 9(]ηΐ0(1υιη ρΓ3Β8ΐ8Κ)&1. Ρθ8ΐ€9 ουηι Οίϋυιη, ιΐβ- 
Ιιίηο ()ί80θΓ(1ίϊ£ ϊά ιη2ΐπηιοηίυηι ίην9ΐ8ί886ηΙ. ού'ιο^ 
φ\ο υχθΓ6αι ρτθ86ςυ6ΐ>3ΐυΓ, ρβππιοΐυδ, 9(1 Νβζα- Β ν€το?ς ού πολλού τίνος. *Ανβρβνιχος μέντοι ές Πε>ο• 
πόννησον παρ3ί τ6ν άβελφδν άφοχ^μενος, τήν τε ((βκ- 
ταν είχεν έν Μαντινεία της Λαχωνιχής, ές β βή έιτι* 
χρατουντος του νοσή|χατος ήβη τελέως &τελεύτηβε. 
Τ6ν οέ θε(^ωρον τούτου παιβα βντα βασιλεύς Έμ* 
μανουήλος έπεπόμφει παρά άβελφ^ν αύτοΟ βε^βωρ'ίν 
τβν Πορφυρογέννητον« έφ* φ β(άβοχ•5ν τε τβν παΐοα 
χαταλιπε?ν έπΙ τή Πελοποννήσ(ρ. Κα\ ώς έβέξατο 
τούτον, άβελφου τβ παΐβχ, χα\ έπιτηβείου, εΙχέ τε 
παρ" α6τφ, χα\ ώς Ιτελεύτα, χατέλιπε τήν αρχήν 
αύτφ. Ούτος βΙ ώς ές τήν ήγεμονίαν χατέττη, Εγη- 
μέ τε γυνα7χα άπ6 Ιταλίας, θυγατέρα Μαλατέατα, 
του Μάρχης ήγε μόνος, τω τε χάλλει βιαπρέπουααν, 
χα\ τξ 4λλί\ κοσμ?5τητι. Τστερον μέντοι, ώ; ές μΐ- ΓΧΟΓυηι '86ΐΐ6ΐη9 ηιί{[Γ9Γ6 8ΐ91ιιίΙ. Ουπι 9υ(βπι ]9ηι ^ α6; τε άφίχετο τ¥) γυναιχ\, και ές Ιχθος άφιχό μένος ^ 

^ές βιαφοράν χατέστη, ές τήν Ναζηραίων βίαιταν ώρ- 
μητο γενέσθαι, κα\ τ^ν άβελφ^ν αύτου μετεπέμπβτο 
έπ\ τήν αρχήν. Ός έπεί^οΐ έββχει ίέναι ές τ6 Να- 
ζηραίων Όχημα, τήν τε αρχήν έπιτρέψων αύτφ, χα\ 
τήν ούσίαν. Ο2ϋτος μέντοι ούχ είς μακράν αύθις με- 
τέβαλλεν, άποτρεττομένων των άριστων αύτοϋ &π6 
τούτου, χαΐ ουκ έ::ιτρεπ6ντων Εέναι αύτφ, εΙς Ι ώρ- 
μητο. Τφ μέν ούν π(^εσβυτέρ(|) θεοβώρφ τφ πατρφφ 
παις ούχ έγένετο άπ6 της 'Ρα:νερ(ου 0υγατρ6ς, '/^- 
θοι 6έ έγένοντο. Ήγάγετο γάρ ο!Ιτος τήν του *Αθη- 
νών τυράννου θυγατέρα, πασών βέ λεγομένην είναι 
καλλίστη ν των ε!ς εκείνον τ6ν χρόνον χάλλει βιβ- 
νεγχουσών. 'Ραινέριος βέ ούτος Κορίνθου τε έτυράν* 
νευε, χα\ *Αθηνών, της τε Βοιωτίας έπηρξεν. Ιστέ Απίιηο Γιχιιπι 681, Ν9Ζ3ΓΧ0Γαηι 8α86ίρ6Γβ 1)α1)ίΐιιιη, 
9066Γ8ΐνίι ΓΓ3ΐΓ6ΐη, υΐ 61 Γε^οηπι ΙπΙ)υ6Γ6ΐ, ορ68- 
«{06. ΥβΓαηι Ιΐ9ΐΐ(1 ηιυΐΐο ρο8ΐ νο1υηΐ9ΐ6Πΐ ιηιιΐ9νί(« 
οπιη 6υιη ορΓιηιί ςυί<|υ6 9ΐ) ίβίο ίη8ΐί1ιιΐο (ΐ6ΐΐ0Γΐ9- 
ΐ'εηΐπΓ, 060 βυηι 9(1 Ι)9ηο νίι» Γοηη9σι ΐΓ9η8ίΓβ 
8!ΐΐ6Γοηΐ• δοηίΟΓ ΤΙΐ6θ(]θΓα8 ηοη (ιιΐ6Γ9ΐ βΐίοβ οχ 
ΚΙΐ9ίιΐ6Γίί &1ί9 : Υ6ηιιη ηϋΐι &υηκ 6ί β)ϋ ηοΐΐιί; 
ΙΙ9ΙΙ1 (ΙηχίΙ 1ΙΧ0Γ6Π1 Αΐ,ΙιοαΑΓυιη ρπηοίρίβ Π1ί9ΐη, 

€|ΙΙΧ 0ηΐη65 8υί 53ΜΙΐΙί ίθΓΠ108&8 9ηΐ6ίΓ6 (116(>1)211ΙΙΓ. 

Ε1ΐ2ίη6πυ8 (19) Ιιίο €οπη(1ιί 61 Αΐ1ΐ6η9Γυιη ρηη- 
οορβ 6Χ8ΐίΙίΙ : ΒιβοΙίβΒ ςυ(Μ]υβ ίηιρ6Γ9νίι, «ι υ8<|υΐί 
Ίιι Τΐΐ6889ΐί9ηι ρΓθ0688ίΐ. ΙπιρβΓίυπι 1ΐ06 Π10(1θ ηΑΟ- 
108 68(. €υπΐ 0θηΐΓ9 6γ3Β0Ο8, δίο ίη8Γις9ΐιΐο Κο- 
ιηαιιο ρΟηίίΒοο, 6χρ6(1ίιίοιιβιη 8υιιΐ6Γ6πΙ 6αΙΙί (ΐ( ΥβηβΙί, Ιυηι 6ΐί3Πΐ Ν63ροΙίΐ9ΐιαδ Γβχ, ηοοηοη Τ)•γ- Ο έπ\ θετταλίαν χωρήσαι. Έπήρξε βέ τρ<$πφ τοιφβε. Γΐιβηοηιιη οΐ 39ηυβη8ίυιιι τίπ ρυΐ6ηΐί88ίηίΐϊ ρΓοΓοοίΙ 
8ΐιηΙ, υΐ Ρβίοροηηββυιπ 61 Γ6ΐί(μΐ3Πΐ 0πΒεί9ΐιι βϋΙ)ί([6- 
ΐ6ηΐ. Ει Ρ6ΐοροηη65υοι (ΐυΐ(ΐ6πι οχΐ6η ίη (Ιίΐίοηοηι 
Γ6(Ι6];6Γ6. Αι ^9ηα6η868 ςυί 6γ&ιιΙ (Ιβ Γ9ΐηίϋ9 Ζλ- 
οΙΐ9Π9Γυιη (20), 06ρ6ηιιιΐ ΑοΗβίίΐιη οΐ εΗ(1ΐ8 ρ^Γ- 
Ιοηι ηιαχίηΐ9ΐη; οοουρ9ΓυΗΐ 6( Ργΐυπι, ηβοηοη 
Μθ889ΐι» Γοκίοηοπι Ιΐ9υ(1 ραΓναοι, υ Ι 6Γΐ9πι ίη 1.9- 
οοηίβηι ίΓΓυηιρ6Γ6ηΙ. Μ6(1ίΐ6ΓΓ9003οι Γο^ίοηβιη Ρο- 
1οροηη6$ί οΙ)Ιίπιΐ6Γ6 Ονχα Ρ6ΐορηηη68ί96ί. ϋηίνοΓ- 
8»ιη ηιηΓίΐΊιιΐ9ΐη Ρ6ΐοροηη65ί ογ9ιιι θ9ρίοηΙβ8 Ιο- 
ιΐΜίτηπΐ Οο1ΐΐ1)θΓί οοοί<ΐ6ΐι(«ιΐ68, υ6Γηοιι ^^ηυ6η&^8 Όπ^τε έπ\ τους *Ελληνας ενάγοντος τού *Ρωμαίι«ιν 
άρχιερέως έστρατεύοντο οί άπ6 της ίσηέρας Κελτοί 
τε &μα, καΧ ΟΰενετοΙ, τάτζ βή χα\ οι άπ6 Νεαπ^ 
λεως τού βασιλέως, χα\ άπδ Τυ^^&ηνών ώρμηντο &ν- 
βρες Ίανυΐων μέγα βυνάμενοι έπ\ τήν της Πελοπον- 
νήσου τε άμα χα\ της άλλης Έλλάβος καταστρο- 
φήν. Και τήν μέντοι Πελοπόννησον κατεστρέψαντο 
άλλοι τε, χα\ άπ^ της Ίανυΐων μοίρας, τού οικβυ Ζλ- 
χαρίων, τήν τε ΆχαΤαν κα\ Ήλιβος τά πλείω, καΙ 
βή κα\ Πύλον, καΐ Μεσήνης χώραν ούχ βλίγην, Ιστ• έπ\ Αακωνιχήν έλάσαι., Τήν μέντοι μεσόγαιον της 

ΝοΙϋΙδΒ ιηβΓ^ίηβΙβδ. 

(ί9)(;π•κοΓη8 81 ΚΑίθΙΙιΐ8 Ιιαιιο Ρ.οζοιίιιηι ίΐοΐίιη- ί^0\ ΟίαοΙι^ΓίΟΓυπι. 

|)ϋχΐϋ» Ιαιίυιιΐ. ΣΟ) ΟΕ ΚΕΒΙΤδ ΤϋΒΟΐαΐδ ΙΙΒ. IV. Τ.9 

ΙΙελοχοννήσου χατείχον αυτοί τε Πελοττοννήσιοι •Ελ- Λ ο( Τ^γγΙκή). ΗΙιαίιιΟΓίιιβ οαηι αϊ) ΡΙθΓ6ηΐί3 νοη'ΐΓβΐ λη^βς. Συμπβσαν βέ τήν πα/>άλιον της Πελοποννήσου 
οΐ &%^ της έτκέρας κατβστριψάμβνοι βΤχον, Κελτοί 
τε δή χλΙ Κελτίβηρες, καΐ των Ίανυίων χβι Τυ^ 
^νών άλλο» τε, χα\ δή χα\ Ταινέριος άπ6 Φλωρεν- 
τίας Αφιχόμενο^ ίτζί τί) γε στρατί^ ταύτη του οΓ- 
χου των Άζαϊ^λων, τήν τε Άττικήν χατέσχε^ χα\ 
Βοιωτ(αν, χαΐ ηρ4τερ<$ν μοι δεδήλωται, χαΐ ΦωχαΙ- 
δος χώρας τλ πλ«(ω. Αίγυρες μέντοι τήν Εδβοιαν 
«ολλφ ί^^ παλαιδτερον χατέσχον * άφ* ών £πιτρα• 
ΐίίντβς ο! 0&ενετο\, έπ\ (5ητφ της νήσου έπέ6ησαν# 
ΜετΑ δέ ταύτα χατά βραχύ προϊόντες, ξύμπασάν τε 
τΐίν Εδ6οιαν χατέσχον, ές διαφοράν σφίσι των Αιγύ- 
ραιν άριχνουμένων, κα\ τήν τε χώραν χαΐ προσό- 
δους αυτών, δσοι το?ς ΟύενετοΤς επιτήδειοι έτύγχα- 
νον δντε;, ζΐαέτι χα\ .νυν διατελουσιν Ιχοντες, χα\ 
χατά ταΰτα εμμένοντες. Έφ' οΤς σπενδ<5μενοι αύ- 
τοίς ξυνέβηβαν χατά τήν νησον οΐ Ουεν«το(. Ό μέν- 
τοι *Ρακνέριος« χα\οΙ Κελτίδηρες, χα\ Κελτών διοι 
έπΙ τήν της Ελλάδος χαταστροφήν έγένοντο, πολλφ 
ύστερον τουφών φαίνονται άφιχδμενοι έπΙ τ6νχώρον 
τοΰτον. 'Ραινέριος δέ χα\ «ολλφ έτι νέηλυ; ων, 
έ;ιιγαμ(αν τε «ρδς τους έντ?ί Εύβοί^ Αιγύρων ποιη- 
' σάμενος, χα\ Προθύμου τίνος θυγατέρα έγημε, κα\ 
τήν τε χώραν χατασχών, Κ<5ρινθόν τε έχειρώσατο, 
χα\ τήν Πελοπ^ννησον έπενίει δτι τάχιστα ύφ' αύτψ 
τοιήαασΟαι. Ύστερον μέντοι άφιχομένου τοΰ Ελ- 
λήνων βασιλέως άδελφοΰ, έπιγαμίαν πρ^ς τούτον 
έπεποίητο, χα\ θυγατέρα ήρμέσατο τούτφ τω ήγε< Ιη 6χρϋϋίΐίοιΐ6ΐπ Ικιηο (βραΐ βη'ιιη οηυβοχ ΓαιηίΙί.Ί 
ΑζοοΙοΓίιιη &ίν6 ΑΓείο]ο1θΓυπι), Αΐΐΐοαιη βΐ ΒοΒΟ- 
ιίαηι, πι 9η1υ (Ιίχί, ίιι ιΓιΓιοιιβιιι ιίΓΟΰρίΐ. Ν80ΐιΐ8 6ηΙ 
ρΐ ^1)οε6ΐι$ί<ιιη Γοςίοιιίβ ρΙβΓ&ςυβ. Ιιί^ιΐΓββ Ειι1)θΊηιη 
Ιοοςίβ ΐοηιροπϋυδ πΗγο εβρεπιηΐ : ςιιί ρϋΓΠΐΊββΓυηΐ 
\>ιΐ6ΐΊ$, €6ΓΐΊ8 οοηιΓιΐίοιιίΙ)υδ 61 ρααίβ ίη ίηβιιΐβπι 
α8€οη(1θΓθ. Ρο8ΐ1ΐ!ΐ^ο ρ3υΐ3ΐίιη ρΓ0£;Γ68&ί, Ειώοίαιιι 
υηίνοΓβΑΐη «>θ€ΐιρ»Γυηΐ, ουπι ίηΙβΓΟβββίβδβιιΙ ϋίβοοι- 
όί» ΙιαβΓ Υοηοΐοδ 61 Ι^ι^ιΐΓββ (21)• ϋβι^Ίοηβιη ί$ΐ&ιιι 
οΐ Γ6ϋ(ϋιυ&, <]ΐιί3 ρΐ8€6ΐ>3ηκ» ΥβηβΙί αιΙΙιιιο Ιΐ3ΐ)6η( 
οοηϋίΐίοπΊϋυβ βΐ ραοΐίβ ϋ8(ΐ6ΐιι, ςιπΙ]υ8 ίη ϋαιη ίη- 
κυίαπα ρβΓνβηβΓυιιΙ; <|ΐι« ςιιίιίβηι 1)οηα Ωϋϋ οοΐιιο- 
ηιηΐ. ΚΗαίηθΓΐυβ, εθίΐίΐΐθή 6&Ι1ίςυβ• «ιυοίςιιοί 
1)ϋΙ!ο βΓχοο$ 1αο68&6ΐ>&η(• Ιοπ^ο ΙβιιιροΓβ ϋβιηαηι 
ρο8ΐ Υβηείοβ βΐ Ιιΐ([υΓ£8 ιη ί&ΐ&ηι τβ^Ίοηοιη αρριι- 
Ιίεββ νίιΙβπΙιΐΓ. Η1ιαίη6ΓΜΐ8 ηιιοςυβ 111 οάν^ηα 
£Χ5ί8ΐβη8, Αίΰιιίοίε ]ιιηοΐλ οιιιιι 1•ί$υη1)ΐΐ8 ςυίίΐ Ειι- 
1)θί&ηι ΙβηβΟαηΐ, ΡΓΟί^ιγιηί (22) €υ]ιΐ8ϋαιη ΓιΙίιιιη 
ιιχοΓθΠ) 8ί1)ί 3$8οαλνίΙ. Ηίηο Γββίοηβιη βαιη οο€ΐι- 
ρ3η8« <*Λί2ηι ΟοηηΐΙιιιιη $υ1>6κΐ&• Ρβίοροηηββυιη 

φ10(|116 8υΙ)]ΐ€6Γ6 ληΊίΠΟ &|[ίΐη1>3ΐ. Ρθ8ΐ6& £υΐη 3(1 

ίρβυιη νβηΐΓβΙ Γγ316γ βΓχοοηιιπ Γ6||;ί8 ΤΙΐ6θ«1οπΐ9• 
ϊηΐβΓ 86 Αΐ1πιίΐ3ΐ6ΐη Γ6ε6ΓυηΙ;.η8ηι τιχοΓβηι ά^άϋ 
ΤΙιεοϋοΓΟ ϋυοί ΓιΙίΑΐη βηαιη, φΐ» Γογπιχ βίβ^αηΐί» 
θπιη68 3ηΐ606ϋ6Κ)3( ; 0οΓίηΐ1ιαυ)(]υ6, υ1)ί ηιΟΓίιιιιβ 
68861, βί 6θηο688ίΙ. ΡγοιπΊβ^γαΙ €ηΊπι ΚΙιαίηβΓίυδ, 
ιιΐ ()ο(ί$ ηοιηίηβ, ιι1)Ί ρΓίιηιιπι ίρ$6 (ΙβΓυηοιυβ Γαβ- 
τίι, ΟοηηιΙπιιη βοείρίαΐ. Γίΐίαιη 8ΐΐ3ΐη 3ΐΐ6Γ3ΐη €ΐ6- μ£^β^ Θεοδώρφ, χάλλει, ώς £φην, πασών τών τότε β βροιιϋίΐ €;ιγο1ο Α63ηΐ3ΐ)Ίχ οΐ ^ΈίοΙΐβΒ ρπηοίρί (25), διαφέρουσαν, χα\ εήν τε Κβρινθον έπ\ τ^ έαυτοΟ 
τελευτη χατέλιπεν. Ύπέσχετο γάρ όπβτε αΟτφ τήν 
θυγατέρα ήρμόσατο έςφερνήν αύτφ ταύτη, έηειδάν 
τελευτήση* ήρμδσατο δέ χα\ έτέρα\/ αύτοϋ θυγατέρα 
Καρούλφ %φ ^Λχαρνανίας τε χαΐ Αιτωλίας ήγεμ^^νι. 
Ούτος γάρ. ώ; οΐ της χώρας ταύτης άρχοντες πρ(5- 
τερον προνήχοντές τε ήσαν τοΰ Παρθενόπης της 
Ν^απδλεως χαλουμένης βασιλέως* χα\ ώς ύπ^ τε 
τών ικριο(χων χαΐ τών ταύτη Ιθνών άηηλαύνοντο 
έχ της χώρςις άρχοντος άπαλλαττόμενοι έπ\ ^Ιταλίας, 
Κεφαλληνία δέ χα\ Ζάχυνθος, χα\ αΐ Έχινάδες νή- 
σοι, δσαι ταύτη ψχημέναι έτύγχανον, ές τουτον\ τδν 
βασιλέα τετραμμέναι, άρμοστήν τε έδέχοντο, χα\ 
άρχοντα τοΰ βασιλέως Παρθενδπης. *Αφίχοντο μέν 0αε68 Γ6{;ίοιΠ8 ίΐΐίυβ ρΓΪ0Γ6» ρ6ΓΐΙη6ΐ)3ηΙ 3ΐ1 Γβ^βιη 
Ρ3Γΐ1)8ηορο3, φΐΆ ηυηο Νβ3ροΙί$ νο€3ΐυΓ. €αιη η 
11ιπΐίιηΊ8 61 νίοίηίβ κ<^ηΙίΙ)ΐΐ5 6χρ6ΐΐ6Γ6ΐιΐυΓ ^υίδ 86- 
(ϋΙ>υΗ» (1υε6 (ΐ6$ΐίΐυΐ£, ΟβρΙιβΠβηίβ, Ζ36ίηΐΙιιΐ8 61 
£οΙιίη3(ΐ6$ ίιΐδαΐχ, 3(1 ίβΐυιη Γβ|(6πι εοηνβΓ896, ρΓΧ- 
Γβοΐυπι 6( ρππείρβηι βΐ) 60 βεεορβΓαηΐ. Υβηεηιιι 
]3ΐη οΐίιιι βΐ 3ΐϋ ρπεΓοεΙί εΐ ρηηείρ68 ίη ίη8ΐιΐ38 
18138. ΙΙ)ί Ιυηι €3Γθ1υ8 ίΙΙβ ϋβ Γ;)πυ1ί3 ΤοεΟΓυπι Ιι&• 
))υίΙ 86ευπ) νΐΓ08 8ρ6ε(3ΐ96 νίΓΐιιΐίβ, ΒΗοβυπι (2'4), 
6ί<ϋυπι βίνβ 6υί(Ιοη6πι, Μγ1βί3Γ686ΐη. Ει ειιιη €6- 
ρΙι^Πΰηί» Π10Γ38 ΐΓ3ΐΐ6Γ6η(, Ηΐιίηιυηι ίη Ερίηιηι ίη- 
ΙβηϋεΓυηΙ; 3(]]υηε1ί8ςιΐ6 ΕρίΓΟίίβ, τε^^ίοηβιη ()η3ΐη 
1ΐ3ΐ)6ΐ)3η( 8υΙ)]βεΐ3Πίΐ, ίη ά]ΐΗ>η6πι 3εε6ρ6Γυηΐ; ρβιι- 
Ι3ΐίιηηυ6 6Γΐ3πι Α€3Γη3πί3 ίη ιΐίΐίοηεπι νβηίΐ. δή χαΐ άλλοι «ρδσθεν άρμοσταΧ ε{ς τάς νήσους ταύτας, έν δέ δή χα\ Κάρουλος ούτοσ\ν, 6 της οΐχίοις 
Τόχ<«ν χαλούμενος , έχων εταίρους μεθ* έαυτοΰ άνδρας άγαΟοΟς, τδν τε Τώσον, χα\ ΓυΧβον, χα\ Μυ- 
λείαρέσην. Κα\ ώς έν τ^ Κεφαλληνία διατρίβοντες, προσεσχον τε τ^ Έπείρω, επαγόμενων τών Ηπει- 
ρωτών, τήν τε χώραν έχτήσανιο σφίσιν ύπήχοον * χα\ χατά βραχύ τήν τε ^Αχαρνανίαν. 

*ΑλβανοΙ δέ ώρμημένοι άπδ Έπιδάμνου, χα\ τ6 Ρ Α153ηί τυβηΐββ 35 ΚρΙ(ΐ3η)ηο, 6( »ά ΟΓίοηίβηι 
«^ έω βαδίζοντες θετταλίαν τε ύπηγάγοντο σφί σι, ρρορ6Γ3ηΐ68, ΤΙ)6883ΐί3ΐη, 61 ΜεϋίΐβΓΓβηβχ Μβεο- χαΐ της μεσογαίου Μακεδονίας τά πλέω, Άργυρο- 
«ολΤχνην τε, χαΐ Καστορίαν• *Αφιχόμενοι δέ έπ\ 
Θετταλίαν, τήν τε χώραν σφίσιν ύποχεί ρ ιον ποιησά• 
μενοι, χαΐ τάς πδλεις έπιδιελύμενοι, χατά σφάς ένέ- (Ιοηίχ ρΐ6Γ3ηυ6, ΑΓς;}ΤΓοροΠεΙιη3ηι 6ΐ €35ΐοη3ηι 
(Ιοηιίοίο 8υο 3ά(11(ΐ6Γυη(. Α<1ν6ηί6ηΐ68 (Ιβίηϋβ ίπ 
Τ1ΐ6883ΐί3πι, υΓΐ)63 ίηΐ6Γ 86 8υπι ρΑΓίίΐί, Γ6^ίθη6ΐη- 
ςυβ, υΐ ηυί ρ38ΐθΓ68 65$6ηΐ, ηοε υϋο ίη Ιοεο (ίχ»8 ΝοΙαΙφ ωβΓβίπδΙβΒ. (21) Αηη. 4501. 

(22) Ρΐιίΐίρρίϋβ Οη3. 1351. 

(23) Ε ί3αιί1ί3 ΤοεΙιίοιυιη »Ίυ6 ΐοι^ΊοΓυπι Ποηο ν6ηΐ3η3. 
(21) ^3^ο1)υ5 ϋε Ι1οζζ3/0οηιίπ1ευ5 Οί1Ιη&, βοίΓΓί- 

(Ιιΐ5 Μ1Η. 811 ΙΑΟΝία αΗΑΙ.€0(:0Ν0ΤΙ.Λ 212 

ββϋββ Ιι;ιΙιβΓ6ΐιΙ, ϋ€ρ&80<*Ι>9ηΙιΐΓ. Ρθ8ΐ(ΐιΐ9!η Αυΐβία Α μοντο τ^ν χώραν* Νομάδες τε δντες, χαι ούδαμη ϊτ% ία Αο.'ΐΓη9ηΊ3ΐαι ρβΓνβηβΓβ, ΑοβΓηληί» ρηιιείρβ ί(1 
ρβηηίΐίβηΐβ,. βϋ&ιη βλίο Γ6ΐ(;ίοη6αι ρ«οογΊΙ)ιι8 <Ι6- 
ρ»8υβη(1λαι ο1)]6ΰθΓ6• Ρο&46& εϋητβηίκ ίηΐβΓ ίρ$08, 
υΐ ίηδίίϋλβ ΙβηϋβΓβηΙ 6Γ£€ί8, υΐβιιιΐ(|ΐΐ6 ΐΑΐηβιι Γ6& 
ι:6€ί(1ί58(ίΙ. Ει 88ηβ ιΐυοί Ιΐ340θ (35), ςαί νβιι&(υπι 

ρΓθί6€(υ8 6Γ2Ι(, Αϋ)2Ηί νβηί6Ιΐ(68 ίη8ίϋί88 δίΓΟϋΠΐ 

ίΐυεβ 8ρΜ2ί (26). Ουί ευηι Γογ6( νίΓ ίαιρί^βΓ, βΐ αιΐ 
οηιηΊΒ 8β(ΐ8Χ, ρΐαηιηαηι 8ΐιί8 βο ΙβιηροΓβ αυ(]3€ίΑ 
Γΐ Γοη1ΐα<ϋηβ ρΓοΑιΚ. Οοοβιη ΐ883θίιιιη βο \ού 
οοηΓβββΓοηΐ• ΙΗιιο οοηϋηυο ιπΰυΓβϊοιιβηι Ιη Γβ^ίο- 
ιΐθΐη β]α8 ί&ο!6ηΐ68, βαιη βοΙ)«96Γ6, νίΓΟβςυβ ςυ<>8<» 
ϋαηςιιο Ιη 8^ΐ3 ϋβρΓβΙιβικΙβΓυιιΐ» οβρβΓβ ν]το8. 
Ρο$ΐ6» ο1)8ί(]6η(β8 Αηβη (ςυ» οΚά) ΑπιΙ)Γ3€Ι8) βέβαιον σφών αύτ'Λ>ν τήν οΓχησ•.ν ποιούμενοι. Έπ2\ 
21 χα\ ές Άχαρνανίαν άφικ<5μενο•., γνώμτ^ τοΰ ήγβ- 
μόνος *Αχαρναν((λς, έφιεμενον •' αύτοίς της χώρσς^ 
ένέμοντό τβ τήνδε την χώραν. Μετά δέ ταΰτα συνί- 
σταντο όλλήλοις, ώς το?ς "Ελλησιν έπιΟησ^μενοι, 
8πω; Αν αύτο?ς ττροχωροίη • κα\ δήποτβ του ήγεμ<5- 
νος, Ίοαάχιος δ* ήν τοδνομα, έπ\ &γραν φοιτώντος 
άφιχνουμένου, έπίθεντί τ* αύτω οΐ Άλ6ανο\ ήγου• 
μένου α^τοΰ * Σπάτα» άνδρ?)ς ορμή ν τε χα\ τόλμα ν 
έΐκδεικνυμ^^ου ίφίσιν έν τω τ<5τε ιταρ4ντι, ξΰμ^ο- 
ρον ές τά παρόντα αύτοΤς, χβ\ ούχ άδίχιμον. Κα\ 
τ^ν μίν ήγεμ4να αύτοδ ταύτη άνεΠ,ον• τήν δέ χω- 
ράν αύτίχα ύπβλαύνοντες χατέιχον τε χα\ έζώγρη- Αο&Γηληι» «Γΐιβηι, 1ΐ8υ(Ι ΰ6888ηιηΙ ρΓΗΐ8ηυ8ΐιι « σαν τους έν τοϊς άγροίς συλλαμβάνοντες, φ άν ιτερι- 
β8ΐη 0ΰβυρ8886ηΙ• Ηβιιο Γβ^Ιοη^^ιη 8υ1)ΐ£[6η1β8, Ιιβαιΐ τύχοιεν. Μετά δέ τιυτα πολιορχούντές τε "Αρτην :ι1)8(ίη6ΐ)9ηΐ αΐι οβοί<ΐ6ηΐ3ΐίυιη Γβ^Ιοηβ, ςυλοο 112 
ηαίηβ ιηθ(ϋ8 6ΤΑ8ΐ3ΐ>8η!, ηοηςπαιη ηιιίβΐΊ 86 Ιπα- 
4ΐβηΐβ8. Ηί8 ιηοιί ρΓ!ιιαρ68 Ν63ρο1ίΐ3ηΙ, 9 1) €ογ• 
£]ΤΓλ Ίη8ΐιΙ» (27) ρ6Γ{;6ηΙβ8 (ίπδΐιΐβιη βηίηι !δΐ9ΐη βΑ 
Ι6ΐηρβ:»ΐ8ΐβ Ρ8ηΙιοηορβ8 Γβ^68 Ι6η6ΐ>3η4) 61 εορί88 
ΰοηΙτβΗβηΙββ ρΓο0είβθ6ΐ)8η(υΓ γοπΙγα Α€8ηΐ8ηί8ΐιι, 

ϋΙ ΑΙ58η08 61 81Ι& Γβ^ίοηβ (ΐ6ΐΐ1Γΐ)3Γ6η(, βΐ ΑΓΐ6η 

Α68Γη8ηήθ ΟΓΐιβπι εορίαπι Γ66αρ6Γ8ΓβηΙ• Ου) 8(1- 
Τ6ηΐ6ηΐ68, Αηβη οΙ)8β^6ΓυηΙ, 1)βΙΙιε8$(ΐιιβ ιη8€ΐ)Ιηλ8 
ΙΒΟΓΟ αάηιονβΓυιιΐ, υΐ ιιγΙ>6ιιι νί ββρβΓβηΐ. $ρ8(&$ 
ΛΙΙ>8ηθΓυιη άβχ Ιιβαι] }η(Γ8 ιποΒηΐ8 86 οοηΙιη6ΐ)8ΐ, 
86(1 βχΜτα ιιτΙ>6ΐιι οΙ)8ΐη1)υ 19118 βοη8ΐιΐ6ΐ)8ΐ Α11)8ηΐ8, 
ςιΐ08 ίιι αηυιη οοΙΙβ^βηΐ, υ( 86 ρΓΟίηρίβ 86<]ΐΐ6ΓβηιιΐΓ της Ακαρνανίας πόλιν, ιναρεστήσαντο. Κα\ τήν χω- 
ραν ταύτην ύφ' αύτο!ς ποιησάμενοι, τί]ν των Έστιε• 
ρίων χώραν Ιδήουν, ούδΐν !τι ές ήσυχίαν ένδιδόντες. 
Μετά δε ταύτα ο! της Νεαΐϊ'5λεως άρχοντες, άτΛ 
Κερχύρας της νήσου ορμώμενοι (είχον δέ τ4τβ τήν 
νησον οΐ Παρθενόπης βασιλείς), χα\ παρασχβυασάμε- 
νοι στρατδν, Γεντο έπΙ τί|ν *Αχαρναν{αν, ώ; τους τε 
Αλβανούς τήν χώραν άφαιρησόμενοι, χα\ "Α^ην 
της Ακαρνανίας χαταστρεψδμενοι λαββντες• Άφι- 
χ<5μενοι δΙές "Αρτην, τήν τε π«5λιν έπολιδρκουν, χα\ 
μηχανάς προσέφερον τψ τε{χει, ώς αίρήσοντες •. 
Σπάτας δ^ 6 των Αλβανών ήγεμών, ού γάρ β1σήε« 
ές τήν πόλιν, άλλ' έκτδς περιήει τήν χώραν, τους τβ 9Α ρΓ£8βη8 ρβΗβνΙυηι. ^υο ΙιηρΙ^Γβ Γαοΐο, ορρΓί- β *Αλβανους συλλέξας ές ταυτδ, χα\ βουλευσάμενος. ιηοηΐ 8«ι()ίΐο ΙίαΙοΓΟίη βχβΓβίΙυηι ορρο|;η8(Ιοη1 
Ιηΐβιιίαιιι, 4]υθ8 ίη ίυ^αιη οοιηρβίΐυικ, ρΐιιηηιίβ 
ρΑΠίιη ηββιιΐβ, ροηίηι βαρΐί8. δοοίιιβ βΐ 8οχί1ί8- 
Η8 &(1βΓ&1 ίη 60 ρΓχΙίο Ρπ8ΐυρ88 Μίο\ϊ2ί ρηηο6ρ8 
ΤήΙϊαΙΙιιβ βίΑηΙδ 8ρ8ΐ» (Ιιιοί Απ». Ιη Ιιυηο πιο- 
(Ιιιιη δρ8ΐχί^08Γ08ηί&α) οοειιρβΓαηΐ. Ρθ8ΐβ& €8γο- 
1ιΐ8 €υιη ρΓοΟβΐβοβΓβΐυρ •1) }π8ΐι1ί9 οαιη δυίβ δοεϋδ, 
η«6ηοη οΐϋδ ςιιϋ>υ8ί1:ιιη <]«ιί ίη «οείβίαΐβπι ύβΙΠ 
ΐΜ^ηβΜηΐ, οίίβηδΐ ΑΙΙκιηοηινη ΐ)Γταηηίι!6, Γβ^ίοηβπι 
Αβ*Γη8η{» 8ϋΙ)696ηιη(. ΡΓϋΒίβΓβα βήραβΓβηΙ ^ΐο* 
Ιίίΐη ΙζαιιΙο (28) Γβ£[6ηΓι ΟΓΟπικηοηιιη υΓΐ)6ηι βΙ 
.ΈίοΠ&ηι. ΙπιρβΓίνηι Αΐύ\\Λ βηΐβ» ρβηβδ Τΐιοηιαιη 
ΡΗαΙυρβί! ΤγΙΙ)»»! ΙΠίυηι Γυί(, βΐ ίιθ6 ρ80(ο !η 
ΙζπυΙυιη ρβΓνβηίΐ. €υίύ »(Ι]υνΒΓ6ΐ Ρπβΐυραβ δρ8- 
ΐΐ>η» βΐ ΑΙ58Π08 Ιη ΙβΗο ςηοϋ ([βδΐυαι βδΐ οαιη 
ΙιαΙίδ, Αηβη πιβίΓοροΗπι ΑοΒΓηαηΐΦ οΙ>6ί(ΐ6ηΐίΙ>υ8, 
βνβιιΗ υΐ ίη βο ρτχΐίο οαρίίτΙ εοηιρΙοΓββ, ς^ιί ι;6- 

ΙΙ6Π8 0ΐ8Πΐ8(6 6Χ66ΐΐ€ΐ)8ηΙ λϋΐηΟιΙαΠί, Ιη Μ8ΒΙ18 
νβηίΓΜί. ΙαΙβΓ €8ρΙί?08 1ΐ08 βΧδΐίΐίΐ 61 Ι28υ1υ8 6 

|Γβ|{8 οριίπΐ3ΐυηι : ςιιΐ &(1οΙβ806η8 τβ^ίδ Ριιπίιβ- 
Λορβδ ηιΐΓ.6υραΙ)8(ΐ}Γ. Ρογοια βΓαΐ ΓώβΓ&ΙΙ, βΙ 
«ΐυαηΐιιηι Λά ηοτβδ ιΐΐίηοι, »<|ΐΐϋ8 βΐ ρΐ8θί<1ιΐ8. 
^<ιη€ €1101 ρΐιιτίιιιίδ λΐΐΐβ €3ρΐίτυη) ΐΓ&Ιιβηδ Ρηβΐυ- ώς αυτφ είηοντο έτοίμως ε!ς τδν κίνδυνον, 5φνω 
έπεισκίητουσι τψ Ιταλών στρατεύματι, δ έπολιόρ- 
κει τήν πόλιν, χα\ τρεψάμενοι ές φυγήν, 7Κ)λλους 
μέν διέφθειραν, τους δέ πλεΕου]ς έζώγρησαν. Συνε- 
πελάβετο δέ αύτο?ς ές τόνδε τ^ν ιιόλεμον χα\ Οριά- 
λουπας 6 της ΑΙτωλίας ήγεμών, άνήρ Τριβαλλ^ς, δ; 
έπιγαμίαν ιυρ^ς τ^ν Σπάταν, της "Αρτης ήγεμδνα, 
έτεεποίητο. Ούτω μέν ούν κατέσχον οΐ ΣπαταΖοι τήν 
χώραντής^Αχαρνανίας. Μετά δ^ ταύτα ώρμημίνου 
τού Καρούλου άπ6 τών νήσων συν τοΙς έναίροκς αυ- 
τού, χαί τίνων τών της χώρας, &τε δη άχθομέ^^ων 
τ?) Αλβανών τυραννίδι, τήν τε χώραν κατέστρεψαν- 
το της *Αχαρναν{ας • ιτρδς δέ χα\ τήν Αίτωλίαν, 
άφελόμενοι ^Ιζάουλον τδν τ6τ€ ηγεμονεύοντα Δρο- 
μαίνων τε τής «όλεως, χα\ χώρας τε τής ΑΙτωλίαις 
ήδη. Έ δέ αρχή της ΑΙτωλίας ούσα τδ «ρότερον 
ΘωμΑ τού Πριαλούπων Τριβαλλού , κεριήλθεν ές 
τούτον δή τδν Ίζάουλον χράηω τοιψδε. Ώς συνεπι- 
λάβετο δ Πριάλουινας τφ τε Σπάτ^ χα\ τοΓς *Αλ6α« 
ν«?; ές τδν κρδς Ιταλούς τ.δλεμον, κολιορχούντας 
"Αρτην μητρδπολιν τη; ^Ακαρνανίας χώρας, έάλω- 
σαν δή έν τη μάχη ταύτη άλλοι τε «Γθλλο\ τών παρά 
σφίσιν εύδοχιμούντων τφ γένει, 3βα\ δή χα\ Ίζάου- ΝοΙαΙφ ιη&Γ§ιηΛΐ65. (25) 0»ί η Μυδ&οΙιίαδ. 
(^β) 8ρ3ΐ8ΓοΓα. (27) ΟοτογνΛ » Πο^βηο οβρίβ, οίΓοα αηπ. 1150• 

(28) Ιηίι-ο (1β Οαυίοδ. ΑΙ, Ιίαΐίία, »> ά^ιέμινον, β. Μ( ίη ί. » αύτοίς. 5ί« ϋίαια Κ. • αιρήσαντες Λ. νί ίη γ. 213 ΌΕ ΚΕΒϋδ Τυκααϋ^ ΙΙΒ. IV. 214 

λο;, εΙς τωα άριστων λ&γ($μ£νος γεν^σΟαι του Παρ- Α Ρ^5 ιΐυιηπιη, υ4 ιηαηείρίυιη (ιαοΐανίΐ; 6θδ(](ΐο Ίη Οϊνίπης βασιλέως νεανίας, τ^ μέν είδος ούκ αηδή;, 
έπΐ£ΐχ{^ς δέ τ6ν τρόπον χα\ ι^σύχιος. ϊβΰτον συν πολ- 
λοίς άλλοις αγόμενος ό Πριάλουπας ε|ς τα οΣκεΓα» ώς 
άνδράποδά τε περιείπε, κα\ είχεν έν φυλακή» έ« ^^ 
βασίλεια διατρίβιαν» χατείχεν ώς χρημάτων ές τους 
προσήχοντας έσαΰθι; αποδιδόμενος, ή ν αΐτοίντο αυ- 
τούς. Ή δ1γυν{[ τούτου, ώς έώρα τ6ν νεανίαν,ήράσθη 
τεαΟτοΟ• ζν γάρ χαΐ ές άλλους πρότερον φοιτώσα 
εΙς ά^Λρας^ χαΧ ακόλαστος. Συγγινομένη τοίνυν τφ 
νεανί^, χαΐ έπιμαινομένη αύτψ ές τ6ν έρωτα, συντί- 
θεται αύτφ έπΙ τφ άνδρ\ έπιβουλήν, καΐ έξηγουμέ- 
νης της γυνα?κ6ς ές την κοίτην , ϋ*»ς άνεπαύετο 
Πριάλουπας ό ήγβμών, άνεΐλέ τε αύτ6ν άμα συν τ^ 
γυναικ\, χς^Χ αμα συγκατίσχει τήν ήγεμονίαν αύτψ* ^υ5ια^^α »$$0Γνανίΐ, ιηοιαίιιβ Ίη τβ^ία, νοΙοη$ οοη 
ρΓομίη(|υί$ ΓββιίΐυβΓβ, αεο<ίρ(3 ρβοιιηία, βί νβιΓίΓϋΐιΐ 
8110$ Γ6ΐΐ6ΐηρ1υιη. 1]χυΓ Ρπ&ΐυρφ αϋοΐϋϋεεηίοιιι 
νίβυιη αιη;»Γ6 οοβρίΐ. Εγ21 €πίιιι ί^Ιίιΐδ ηιιιΙί6ΐί$ ίη- 
ΐ;6ηίυιη, υΐ ρΓΐιιβςυαπι ρβΙϋΓβΐυΓ, ρι^ΐοΓβΐ \ΊΓθί», 
ρΓ2β ίηΐ6πιρ6Γ3ηΙί2 ουί οϋϋοχία ογηΙ. €αιη ί^ίΐυΐ' 
$ΐυρπ οοιίδυϋΐυϋίηβιπ €υιη αύοΐβδοεπίο ΙιαϋυΊδδοΙ» 

&ΐηθΓ6 21Γϋ6η3 α ΓυΓϋΙΙδ, €Ι1111 3ϋθΙθ8061ΐΐ6 ΙΠδίίΙί^δ 

ηιαπίο 5υΙ)0Γη2ΐ. ΗηΙίϋΓ :ΐ(1ο1θ5(6ηΙοιιι ^ιιείΐ ίη 
€υ1)ίου1υιη, ίη ςηο (]πίο$θ6Γ6ϋθΙίΐυ8 6Γ3ΐ Ρπαίπρ^ 
ϋιιχ : ί1)ίςυ6, α(1]υν2η8 αϋοΐβ&οεηΐβιη πιυΙίβΓ, ΐνία* 
1πρα8 00€ί8υ8 ο$ι, 6ΐ !ρ56 Ηϋ ίιηρβΓϋ ςυϋεΓπΒοαΙα 
3&06η(ϋΙ. €υηι αυκβιη δίΙ)ί Ι^Γ3ηιιί(ΐ6ηι ^^ οηηι ηιο- 
(Ιυηι ρ2Γ»$86ΐ, ηοιιιίηί ηίδί ηιαΠεπ δοΐί ρΙ&0653ΐ. Έπιιδή έτυράννευεν, ούδενΧ των έν τ^ πόλει, ^ Αΐ υίΐίο Ιιαυι! ηιυΐΐο ροδΙ δβου(2τ {13 ^Ι* ^'^^^^^' 
άλλ* έν τ^ γυναικί άρεσκόμενος. Ή μέντοι δίκη 
τί»ν Πριαλούνην ουκ είς μαχρόί)/ κατέλαβε τδν 
9:αΖδα αύτοΰ άιΛ ταύτης δή της γυναικδς γενόμενον 
αύτφ. Τούτον γάρ ται, ώς έφοίτα παρά βασιλέα 
ΜωσβΓ, αίτούμενο; συμμαχίαν τε καΐ έπικουρίαν 
έπΙ Κάρουλον , τδν τότε δή Ακαρνανίας τύραννον, 
συλλαβών, ώστε τήν χώραν αύτοΰ κατασχεΖν, έξέκο- 
ψε τω δφθαλμώ. Τ^^ν μέντοι ^ώραν ούδε\ς κατεστρΙ- 
ψατο της *{ωαννίν(»ν πόλεως. Επαγόμενη τούτον δή 
τδν Κάρουλον έπ\ σφίσιν άρχοντα, καΐ επιτετραμ- 
μένου αυτφ διέπειν τά της πόλεως πράγματα, κα\ 
άντεχομένου ές τδν πόλεμον κράτιστα. Ή μέντοι αρ- 
χή αΰτη Τριβαλλών ούσα τδ παλαιών, ούτω Ε; τε ρα8 6ΐ)ίιη, ςυί ΩΙίυδ 6]α8 βΓαΐ, ρΗΐΠ8 ηοηιοη ^ο- 
Γβπδ, ηαΐυβ 6Χ ίδία αχοΓβ, ουηι ριορβΓΑΓβΐ αϋ ιε- 
(;οιιι Μο^βπ), ροΐ6Π8 &ηχίΓιυπι ϋΐ ρτ^ΐδίιίίυιη €οηΐΓα 
€3Γθ1αιιι (29) Αοαπιαπί^κ ρΓΐηείρβιη, υΐ εαπι τε^ίυ- 
ηβπι ίη ροΐε8ΐ3ΐβΜΐ Γε(1ί£;εΓε(, οαρίυβ εδί, οειι1ί(ΐυο 
ε]υ3 εΓϋΙΐ δυηΐ. Κε^ίοηβπι υΓΐ)ίδ ^03ηπ^ο^υπ1 ηεηιο 
8υ1)6ξίΐ. Ρείϋι εηίηι ΟαΓοΙυπ) 8ϋ}ί άυοεπι : ευί υΙ)ί 
ρΓίπιηπι υΓΐ)ΐ8 α(1π)ίη1&ΐΓ3ΐίο ε8Κ εοιιιΐηίδδΑ, 1)6ΐ1υηι 
ΓοΓίίΙεΓ 2ΐ(1ιηθ(Ιυαι δΐΐδΐΐιιυίΐ. Ηεξ;ηυιη Ιιοε, ευπι 
ρπυδ ΤΓίϋαΠοΓϋοι ΓοΓεΙ, 3(1 Ιζαυίυπι 6ΐ€3ΓθΙυηι 
(Ιυοεηι ίη Ιιυηο ηιο^11Π1 ιίεβοβηϋίΐ. Ουηι υΐΓ&ςοε 
ΙοηβΓεΙ Οηίιίιηαιη ΑΓεΗεΙοί Γ6{;ίοηεπι, <|υ26 62ΐ (επι- 
ρβδίΑΐβ Αείιΐδ νοε3ΐ)3ΐιΐΓ, 6( ΑΓ^γΓοροΙίοΙιηβηι Ηζάουλον, καΐ έπ\ Κάρουλον τδν ηγεμόνα περιήλ- £ υδηυϋ Ν3ΐιρ3οΙηιη, ςυ» βδΐ ε Γε£;ίοιΐ6 ΑεΙιαίχ, δυο θεν• Ούτω δ^ άμφω τώ χειρε κατασχών ουτος^ κα\ 

τί^ν πρδς τφ 'Λρχελψφ χώραν, τό τε Αίετδν καλού- 

μενον, καν Άγγελοπολίχνην, ές τε έπι Ναύπακτον, 

τδν χαταντιχρϋ Αχαΐας» έπεκράτει της χώρας κα\ 

έτυράννευεν έπ\ μέγα χωρήσας δυνάμεως, άνήρ τά 

τε ές αρχήν, χα\ ές τδν πόλεμον δοκών γενέαθαι αύ- 

δενδς των τότε ήγο\>μένων λειπόμενος. ΚαΙ έν πολέ- 

μΛΐς πρδς τους περιοίκους μέγα ευδόκιμων, ήγάγε- 

το, ώς πρ^ερόν μοι έλέγετο, τού Αθηνών τε χα\ 

Κορίνθον ήγεμόνος θυγατέρα ές γάμον. Τούτφτφ 

ήγεμόνι ηαϊς έγένετο νόθος * &πδ γάρ της Εύβοΐδος 

αύτφ γυναιχδς ά^^ενος ούκ έτυχε γόνου. Νόθφ δέ 

τφ παιδν ?;ν βνομα ^Αντώνιος. Τούτφ τφ *Αντωνίφ 

τήν τε Βοιωτίαν χατέλιπε κα\ τήν Θηβών πόλιν * τήν ίηιρεπο αιίπιονίΐ. Ουί ρΓίηείρ3ΐιιηι 3(1πιΙηίδΐΓ3νΐΙ 
εηηι υδςυβ τεδ δΐι» ίηεΓειηεηΐ3 βηηιεΓεηΐ, ρβεε 
ΙεΙΙοςυβ ηυίΐί (Ιιιευιη εβϋβΓεί; Ι3η(1ειη ευιη 1)€ΐΠ8, 
ςυ» αϋνεΓδΠδ Ωηίΐίπιοβ (ζεδδίι, ρΐυηπιυηι ^Ιογι;» 
8ίΙ)ί ρ0|)6Πδδεΐ, ϋυχΙΙ, υΐ δυρΓΑ (Ιοεηίπιυδ, Βαίηε- 
Γίί ΑΐΙιβπΑΓππι 61 €οπηΙΙ)ί ρπηείρίδ βΐίηηι. ΙΙηίο 
<1υεί η3ΐυ8 βδΐ Αΐίυδ ηοΐΐιαδ; ηαπι ει ΕιιΙ)οίι!ε 
υχοΓβ δίίΓρβ ιιίΓίΙίδ 1ιπυ(Ι Π3ΐ3 6δΚ. Νοηιεη ΟΓιι ηο- 
ΐΐιί 6Γ3( ΑηΙοηίυδ. Ηυίε Ιεδίαιηεηΐο ΓεΙ1(]ηίΐ Βοεο- 
Γΐ3Πΐ, ε( Τ1ΐ6ΐ)38 υΓΐ)6ΐη; η3ηι βοηιαίιυβ εεδδειαΐ 
£;6η€Γ0 Τ1ιεο(1θΓθ, τε^ΐδ ίΓ3ΐΓί. υΓΐ)εηι Λ(Ιΐ6η3Λ, 
ςυ» ρήυδ ββΙΐίύεΓΟΓυιη εΓ3ΐ (η3ηι εΐ Ηοπο ΐεηιιεΓβ 
Ιϋεπ) δίΜ δυΙ)]ίοίέηδ, Ι3η(]εη) Υεηείίδ ΓεΙί(]ηίϊ. 
Ρίΐίυβ Αηίοηίϋδ & ραίΓε αεοερίΐ ΒίΒΟΐΙ» τε^ππηι ; γάρ Κόρινθον κατέλιπε τφ κηδεστ)} αυτού θεοδώρφ *^ ηααι τείίςυβ ΡΗοεεηδίυπι Γε|;ίθ εΐ ΙιεΙ)3(ϋα νεηε- τώ ^σιλέως άδελφφ. Τήν δέ Αθηνών πόλιν, άφελό- 
μένος ταύτι^ν τδ πρόσθεν τους Κελτίβηρας άπδ Να- 
^ΡΊ? '» βίχον γάρ δή καΐ ταύτην οΐ Ίβηρες κα?α- 
ο^ρεψάμενοι, χατΑιπε τοΓς ΟύενετοΓς. Ό μέντοι 
'ΚΊΐς αυτού ^Αντώνιος ούτος, ώς παρά τού πατρδς 
«Λρεδέξατα τί^ν τί;ς Βοιωτίας αρχήν; τήν γάρ δή 
^χιΐδα χώραν άλλην, χαΐ Αεβαδίαν ύπηγάγετο 
Πιιαζήτης ό ^Αμουράτεω, προσθεμένος τ^ εαυτού 
^Ρϊδ» ώς πρότερόν μοι δεδή/ωται • ούτος δή ουν έπ\ 
τους Ούενετούς έξήνεγκε πόλεμον, και τάς Αθήνας Γ3ηΐ Ιη ροΐεδΟΙεπι Ρ3ί3ζϊΐίδ, ςυ3δ δυό (ΙοωίηΙο 
3(1]ϋηχί(, υ( 8υρΓ3 πιεπ)0Γ3νίηιυδ. Αηίοηίυδ οοηΐΐΜ 
Υεηείοδ 1)εΙ1υπι ηιονίΐ, ε( Α(Ηεη3δ δυηιπι& (ϋϋ^^επ- 
Ιία εχεΓείΐίΙ)υδ οΐΓειιυΐδε(1ί(. Υυηείί χ^πε ΓεΓθΙ)3ηΚ 
ΠΓίφειη 8υ3ΐη οΙ)$1άίοη6 ρρεπιί : ραΓ3ηΚ Ί^ίΐιΐΓ 6:>ιπ 
ο1)δί(ϋοη6 δοΐνερε. Ε)1 ευιη δΐ3ΐπίδδεηΐ Ιιοδίίΐί ηπί- 
ναο ρΓοΓιοίδοί εοηΐΓβ Τ1ιεΙ)3δ, εχεΓοΙίαηι εχ Ειι()οΊ3 
({υηηΐυιη ροΙυεΓε εοηιρ3ΓαΓυηΙ, ηεοηοπ Γεϋ((η3 
ηυο; 3(1 ίπδίΓυεηιΙιιηι εχεΓοίίπιη ηΙΙίιιεπί, εοΐΐε^ε- 
ηιηΐ. Ει 3ΐ) ΕυΙ)0ΐ3 τεεία πιονοη( ίη Β(Κ0ΐίλΐη, εΙ ΝοΙυΙδΒΐηβΓΚ'ηβΙοδ. 29)03υ1υΐιϊ. 'Ναβάρας Η. ηΐ ίη ε, 
ι 215 ΐΑΟΝίαΐ αΗΑίαθ€ΟΝΟΥΙ.)Β 51β 

ϋυιιΐΓϋ υΓΐ)€ΐη. ΑηΐοηΙυ$ υΐ3ε€6ρίΐ ΥοηβίΟδ €θη(Γ& Α έπολκ^ρχεκ, προσεχών έντβταμένως. 01 μίντοι Ούε- 

ν€τ&\ δεινών ποιησάμενοκ πολιορχβΤσθαι τήν πόλιν 86 ΟΟΐη «ΧβΠ-ίΐυ |>6Γ|[6Γ6, 8υο8 ίπ <1ΐΙ38 1ιΐΓΐη&8 

ρ8ηί(ιΐΓ, ςιΐ38 Ιος-αΙ ίη τί^ ρβΓ ςυ3ΐη \6ηβ(ο$ 6( 
Ρ^υΙ[)0Β6η$€8 ιΊβΓ ίαοΐυΓοβ εοηιροΓίιιηι ΙιαΙιεΙίΑΐ. 
ϋη3ΐη ρο8υίι ίιι ΓΓοηΙβ, αΙΐβΓαηι υΐ 3 (θγ^ο 68ββΐ 

Ίΐ6Γίη([Γβ88ί$. Οΰίηϋβ 6Χ8ρ6ΰΐΑνίΐ ϋθΠ6€ 1)08(68 ϋΧ 

ίιιιρΐΌνί80 Ιη οιεϋΐυιη νβιιΐΓβοΙ. αυτών, χα\ άμύνειν βουλ6μενοί, χα\ έπ\ τ)^ν Θηβών 
διανοούμενοι πόλιν Ιέναι, στρατδν τβ τ^ν άπ6 της 
Εύβοιας, δαον ήδυναντο συλλέξαντες χα\ δπλιαμ^^ν. 
άπδ της Ευβοίας έχώρουν έπΥ τήν Βοιωτίαν, χαΐ έπΙ 
τήν πδλιν. Αντώνιος δ^ πκθδμενος τους Ούενετους στρατευομένου; έπ' αύτδν, λόχους ποιησάμενος διττούς χατάτήνδδ6ν, ?( Ιπύθετο μέλλοντας διαπορεύε- 
σθαι τους τβ Εύβιέοας 4μαχα\ Ούενετους, τ6ν μέν ένεδρεύσα; ές τδ πρίσω τη; δδοΟ, τδν δέ ές τδ δπι- 
σΟβν, έπέμενβν έμβαλε7ν ές τδ μέσον τους πολεμίους. 

ΥβιιβΙί ρΓ09Γ6(1ί6ΐ)3ηΐυΓ 3(1 υΓΐ)βηι Τ1ϊβ1)ϋ5. (|ΐϋΒ Ενταύθα ουν Λς οΙΌύενβτοΙ έπορεύοντο έπ\ τήν 

αΙ)βΓ3ΐ 3ΐ> ΕαΙ)θί3 8ΐ3ϋϋ8 06η(υιη ςιιίη»ιυ3«»Ίηΐ3. Να- Θηβών πόλιν, διέχει δ* ή πόλις αδτη άπδ Ευβοίας 
ιηβΓυ8 3υ(6πι βΟΓυπι ςυί ίπη» ΤΗβ^ίβ ιηΓβΓΓβραΓ»- σταδίου; ώσε\ ρν, καΐ {εσαν έξωπλισμένοι τε Ιμα, 
Κ)3η(,€οηιρΐ66ΐ6ΐ>3ΐυΓ ββχ ιηίΙΙίβ ιηίΓαυπι. Αΐιϊοηίπ8, χαΐ πολλοί δντες έπι τάς Θήβας, ?ίσαν δ& άμφ\ τοΟς 
οαη ίη ίηδί<1ί38 1141)08(68 ρΓχαρίΐ3(ί 6886η(, ιη'β έξαχισχιλίους, έπιπεσών τούτοις &φνω δ ^Αντώνιο;, 
Ιιοβ υη(ϋςιΐ6 00θΓ(υ8, Ιιβίιβηβ ίη 8ίη{;υΙί8 (ϊΐΓπιΐδ έχων χατά τους λδχους ού πλείους τών τριακοσίων, 
ηοη υ1ΐΓ3 (6γ οβηίβηοβ, 8ΊπιυΙ υ(Γί8ςιΐ6 3ρρ3Γ6η8, χα\ έπ* άμφοΓν άμα επιφανείς τοΤ; ΟύενετοΙ;, ές 1)08(68 Γα£3Π1 3ΓΠριΐΓ6 ΟΟβξΚ, ρΙαΠΙΏΪδ 0^818 β( €3ρ- 

(18. Ε(1πκ ρΓίηοίρ68 (ΐηΐ60Γυιη Γβςίοί^οπ) §ηΙ)6Γη3- 
ί)9η(, 66ρίΐ νίνο8, ΗΙηο ί:6(ΐ6η8 Γ6ν6Γ8υ8 68ί, υη(1β 

(Ιί^Γ6881Ι8 6Γ3(, 3(1 θ1)8ΐ(1ίθη6ηΐ Α(Ι)6η3Γυΐ)). λά 

1ΐ3ηε ιΐΓϋβηι 6ορί38 ΙιαϋυΚ, (1οη6(: ςυίϋ3πι Α(Ι)β- 

ηί6η868 ρ3€(0 ίη(6Γ06(ΐ6η(6 ρ6Γ ρΓΟ€ΐ1(ίθη6ίη υΓΐ)6Π1 
Ι)08ΐί (Γ.Ί(1βΓ6η(. θ£ίη(1β ρ31Ι6ΐ8(1ί6ΐ)α8 ρ08(61 3Γ06Π1 

ςυαηι ο1)δ)ίΙ)οηβ υΓ^6ΐ)3ΐ, οοοαρηνίΐ, ρηηοβρ^ςυο 
ΛΐΙίοΦ 61 Β(£0(ί26 (]6θΐ3Γ3(υ8 β8(. Οαπ) 3υΐ6ΐη νβ' 
ηΐ886ΐ ]3ηίΐ 3η(6 ίη Ι3ηυ38 Ρ3]3ζί(ί8, βυρβΡϋΙίΐθ »(]• 
1)110 ρ3(Γ6, (Ι6ίη(ΐ6 ςυοςυβ 36ε68δ1ΐ ^^ηι)^δ Μοδί^, 
Ηοδυΐπιβηίβ, 6( Μ66ΐιπΐ6(ί8 : ^3ηυ?6 ιηίΐίΐβδηιιιηβ• φυγή ν τε έτρεψα το, κα\ τιολλού; τε αυτών διέφθειρε, 
τους δέ έζώγρησε. ΚαΙ τουςτδτε ήγεμδνα; της /ώρα; 
αυτών έζώγρησε, κα\ άπιών αύθις ές τούπίσω, έπο- 
λιδρχει τήν Αθηνών πδλιν, ές δ δη προδοσίαν συνθε- 
μένων αύτψ τών ΆΟηναί(ον, τήν τβ πδλΐν κατέσχε, 
κα\ ού πολλψ δστερον πολιορκών τήν άκρδπολιν 
παρεστήσατο, κα\ έτυράννευε της τε Αττικής &μα 
κα\ Βοιωτίας. Κα\ άφικόμενο; ές τάς Παιαζήτεω 
μέν πρώτα θύρα;, του πατρδς αύτου Ιτι περιδντος, 
μετά δέ ταύτα ές τλ; Μωσέως τε χα\ Μουσουλμά- 
νεω, κα\ δή κα\ Μεχμέτεω θύρας, έθεράπευέ τε 
χρήμασι τάί βασιλέως θύρας. ΚαΙ κατά τήν χώραν Γΐ1)υ8 δΐΐ)! 6θπεΙ]ί3νΊ(, 6( Ιη Γ6£;ίοηβ δπα ηϋιηοίίπιυ ^ άρχων άδεώς του λοιπού διητδτο. Λέγεται μέν βή 8υ3Υίΐ6Γ 6( ΐΓ3ηςυίΙΐ6 ίη Γ6ΐ1ςηιιιη Γβ^πηνίΐ. Πί€ΐΐ))ΐ 
Ι)υη6 τ'Γυηι εχ(6Γ3 ί1Ιυδ(Γ6η) 6Χδ(ίΓΐδδ6. Οβίηϋβ 
61101 ίη (Ιίιίοηβπ) Γ6(ΐ6|;ΐ8δ6( ΑΐΙΐ6η3δ, ΓβΓπηΙ ευιπ 
(υιη (Ιβηιυηι 3ΐ)ϋ8δβ 3(1 ^3η1I38 Γ6^ί8, (]υ38 δίΙ)ί Γ3- 
ιηί1Ί3π(αΐ6 61 3Γ0(ί8δ)πΐ3 η6668δ)ΐυ(1Ίη6 (ΙενίηχίΙ, 
ΤγΓαπηίϋβηι 3υ(6ΐη 6χβΓ€υί(, (1υο(3 ρπναίί ου]υ8• 
άΛϊίΐ Τ1)6ΐ)3ηί υχοΓ6. €υπι βηίιη ηιιρ(ί&ΐ6 836Γυηι 

ρβΓ396ηΐ68 ίη η(ΐρ(ϋ8 0υ]υ8(ΐ3Π1 ΤΙ)6ΐ)3ηί 6ΐ)0Γ638 
(1η06Γ6Ιΐ(, 3(ΐ6Γα( 6( δ306Γ(]θ(ίδ ου]υδ(ΐ3πι β1ί3,ηΐ3- 

ηΐιιπι }ΐ3ΐ)6η8 ΓοΓηια ςη'κίβηι 1υουΐ6η(3, η)οπΙ)ΐΐ8- 
ςυβ νβηπδΐίδ β( ηΐοϋ6δ(ίδ ρΓίβϋίΐυπ). Ηαηο ίη ίρδ3 
οϋθΓ63 3(ΐ3ηΐ3νίκ, ΑηιΟΓβ 3ΐι(6ηι 301608, 1)3υι! ιηπΗο 
ΐ6ηιροΓ6 ροδί 6»ηι δίΙ)ί ιη3(πηιοηίο ]υηχ)(. Γβΐίοί* 
(6Γ(|ΐΐ6 ν)ΐ3ηι 6|;Ιΐ,οιιπι ρπποίρ3(ϋΓη α(ΐ6υπι πιο(1υιυ 
ίθ8ΐίΙαί^6(, ςυο 8ίΙ)ί δΐιίδςυβ βΐ 3ΐϋδ ιιΐ3χίπΐ6 ορ- 
ροΠηηβ 1)3ΐ)6Γ6 τί(ΐ6ΐ)3ΐυΓ. Αΐ60(ί (50) Πϋυηϋε^Ιη» 
ρΓίηοίρβηι, ςιιί οοΓροπίδ ΓυΓ(ί(υϋίη6 ρΓΧδΐ3ΐ)3(, ξ6« 
η6Γυπ« 386ίτί(, (13(3 6ί ηιΐ3πι 3ϋορ(3ν6Γ3(, ίη ηχο• 
Γ6ΐη« 01)3. Η3ΐ)υίΚ 6ΐ 3ϋ3ΐη |[)1ί3ηι 3(]ορΙίν3π), ςυ3 
κί1>ί £[6η6Γυηι ρ3Γ3νίΙ ]υν6η6ΐη ςυ6ΐιΐ(ΐ3)η ηΙ) ΕαΙ)οία 
οπαηιΐυιη, 6ΐ3ΐΌ Ιοεοηαίαπι. Ρο8(Γ6ηιο οηπι ύεΐΐιιιη 
ίηΐ6Γ ίρδυη) 6( Υβηβίοβ ρ3ε6<1ίΓ6ΐηρ(ΐ)π) ΓογοΙ, ρ3« 
63ΐ3ΐη 3η)ρΐ6χα8 68ΐ τίΐ3ηι. Αΐ60(ί ΓιΙίυπι ^Κ^ίιιηβ 
(Ιυοβηι, νίηιαι η)3χί(η6 8ίΙ)ί 6οη)ηιυι1υηι, ηιι:ιη(1ο κα\ οίΐτος, και δοκεΤ γενέσθαι άνήρ τά τε Αλλα ευ- 
δόκιμων, κα\ έπεί τβ παρέλαβε τήν Αθηνών πόλιν, 
έπί τε τάς βασιλέως θύρας ουδέν τοι πολλφ άφιχδ- 
μβνος, επιτηδείους τε αύτψ σχεϊν, κα\ συνήθεις τους 
άμφ'ι τϋίν βασιλέα. Έτυράννευε δέ γήμας γυναΤκα 
άνδρδ; Ιδιώτου άπδ Θηβών. Ό; γάρ άνήγον οΐ Θη- 
βαίοι χορούς 1π\ γάμψ τιν\, χα\ ήν Ιερέως θυγάτηρ 
ύπ' άνδρ\ γεγβνημένη, ούκ αηδής μέντοι, τδν βέ 
τρόπον ίπιειχής τε &μα χαΐ σώφρων, ήράσθη τβ 
αυτής έν τψ χορψ &μα, χα\έρασθε\ς απάγεται τβύ- 
την, Έπιμανε\ς δ^ τω έρωτι, ού πολλψ Οστερον 
έγημέ τε αυτήν, καΙ εύδαιμδνο)ς βιοτεύων έτύγχα- 
νεν, έξοίχονομών τε τήν αρχήν έπ\ τδ ώς κάλλιστα 
Ιχειν δοκούν &μα τοϊ; τε έν τί) χώρα καΥ τοΙς Αλλοις. 
Οίτος μέν ούν χα\ πρδς τδν έν τί) Α1γίν|^ Αρχοντα 
Γαλβώτου * παΐδα,τού έπ\ ί^ώμη σώματος επισήμου 
δντος, έπιγαμίαν ποιησάμενος έπ\ θετή αυτού θυγα- 
τρί, χα\ άπδ Ευβοίας νεανίαν της γβωργίου οικίας, 
κηδεστήν έπ\ έτερα αυτού θετξ ποιησάμενος, πρ^ς 
τε τους Ούενετους σπονδάς τε ποιησάμενος, ήσυχίαν 
ήγε. Κα\ Γαλεώτου τδν παΤδα, Αίγίνης δΐ Αρχοντα, 
έπιτήδβιον έχων. παρ* αύχδν φοιτώντα έθεράπευέ, 
χα\ σο>φρονών έπ\ πολύ δή του χρδνου διβγένετο, 
εύδαιμονών άπδ τε της χατά τήν αρχήν οΙκονομίας, Νοΐϋΐ63 ωΛΓβίηβΙβδ. (50) 6ηΐ60(!. * •Αλ5δτου, ηΐ \η{τα. 817 ηκ ηκΒίτδ τυκαιαδ πβ. ιν. 2ΐ8 

«Αοΰτον έαυτφ περιποιούμινο; , χα\ την τεόλιν ώς Α &ί1 <^β νβηΙδδΡί. ηιη^ηΙΓιΟϋ ν6η6Γη1)3ΐυΓ. Υίιηιη νβιο οΓόντε μάλιστα χοβμών. Τούτων μένουνιεέρι ές το- 
«τουτον έιημνησάμβνος, έπάνειμι δή έπΙ θ£(>βωρον, 
τ* ν ^9ί\έως π^ΐδχ, ηγεμόνα Σπάρτης τε χαι άλλης 
Πελοτηννήσου, ώς ύττ^ θ:ο5τόρου του πατρώου έξε• 
χρίψΛτο άμα χχ\ ΙπαιδεύΟη. Μετά β& ταύτα χατε- 
λή^Οη ίς τήν αρχήν αύτου ήγεμών. Ές τοΰτο βέ 
&φ€κόμενος, δ ττατΙ^ρ αύτου Εμμανουήλ ό Βυζαντίου 
βασιλεύς, τδν Τ3 παΐδα χαθίστη ές τήν αρχήν, χα\ 
έ«\ τφ άδελφφ ή^η τετελευτηκόη λόγον έπιτήδειον 
έξετραγώδει» δ(εξιών έπΙ τω τάφω αύτου, άττολο- 
φυρόμενδς τε άμα τ6ν Ιπ(τήδ3ΐον άδελφδν• Κα\ μετά 
ταύτα μεταπεμπ^μενος τους Πελοποννησίους ές 
Ίβθμδν, τδν τε Ισθμών έτε^χισε, χα\ φυλαχήν χα- 
τατπ^βάμενος αυτού, άπήει αποπλέων έπ\ Βυζαν- 
τίου, Ιχων μεθ* εαυτού χα\ τους Πελοποννητίων άρ' 
χονκας Ιν φυλαχ]}. Β Ταύτα μέν οδν χατά τους των Ελλήνων βασιλείς 
συνηνιέχθη ές έχεΓνον τ6ν χρδνον. Έπ\ δέ Μεχμέτεω 
&μεινον σψίσιν {χοντες Ες τε τήν αρχήν, χα\ ές τήν 
&λλην αύτων βιοτήν, έπε\ ήσφαλίζοντο τήν πρ6ς 
Ριαύΐα Μεχμέτην είρήνην τε, χα\ σπονδάς έμπε• 
δοΟντες, ώς οΤδν τε μάλιστα αύτο?ς , δι* ά δή χα\ δ 
^σιλεύς Μεχμέτης ένεργεΓ, ώς περ\ πλείστου 
ποιοίντο τήν εαυτού είρήνην, χαΐ πάν ότιούν μάλ- 
λον ιτεισομένους, ώστε τήν ξενίην σφίσι μή διαλύε- 
σΟαι, έχαρ{ζετό τε αύτοίς δ τι φετο έν χάριτι ποιεΓ- βιιοτη οιιιη ΙβιηρβπαηΙβΓ ίπδΐΐΐαίδ^βΐ. 9(1 πιπίΜπι $6ηβ- 
οΐ:ιιη ρβΓνβηίΙ, ΓβΠείΐβΓ νίνβη^. £( ηυία ΉυροΓίαπι 
ριιΙοΙίΓΰ 6ΐ (ΙβοβηίοΓ 0Γ(1ίη9Γ3(, ιιιυΙΙη$ οοιηροΠην'ιΙ 
ίη(Ιβ (ΙίνίΙί89. υΓΐ)ϋΐηφΐο<|υβ, ηυ^ιη ροίηίι ιη^τίπηβ, 
βΡϋΐΟοϋε 61 ΓβΙίπιιο 3ρρ3ΓβΙιι βΥΟΓπβνίι. ΙΙοηιιη οιιιη 
Ιιιιοιίδηυβ ΐΏβηΓιοηβηιΓβοβπιπ,ΐβιηρυδβδί ιιΐ ΓβιΙοϋΐιι 

8(1 Τ1ΐ60()θηΐηΐ Γ6^ί!ϊ ΠΠΐΙΠΙ 8ρ8Γΐ%βΙ Γ6Γΐι|ΙΚΙΐ Ρβίο- 

ροηηβδί ρηηοίρβπι, ηυΐ 6(1ιΐ(*8ΐιΐ9 6ΐ (ϋδείρΐίηί^^ ίπ- 
βΙίιυΙιΐΒ 3 ΤΙιβοάοΓΟ ραΐΓϋο, ][13Ρ^^ΐβ^ ^*> ηυιΐΰΐη 
ηιοπυο ρηηοίρλίυιη ηοοορίΐ. Αά Ιιυηο οιιιη νβηίβ^ 
861 ρ3(6Γ6]η8 Εωπιαπυΰΐ β^ζαηΐΗ γ6χ, ρηηοίρβίυπι 
ΗΓΠιίΟΓβιη 61 8ΐ3ΐ)ϋΊ6Γ6ΐη Τΐΐΰοάοτο Γ6€ίΙ. $^Γηιο- 
ηβιη (ΐποηπο Γυη6ΐ>Γβηι 1)3ΐ)υίΚ, 6ΐ ιηαχίιηο ηιΟΒΓΟΡβ 
3βΓβ€ΐη$ νοΙηΐ3ΐ)3(αΓ $ηροΓ Αΐϋ $6ρηΐ6Γ0. Ρο»ΐ£β 
;ιι1νο€3η8 ΡβΙοροηποβίοδ ιη Ι$(Ι)ηιυηι , ηιητο βηηι 
ίηοΙυ<1βΓ6 »$;ςΓ6$5α$ β^Ι. €ηί ουιη ίιηροδίιίδδοί 
ρροΐδίιΐίηιη, Πγζ^ηΙίυηι Γορβίϋι, Ιΐ3ΐ)6ΐΐ8 δβευιη ίιι 
\ίπευΙί$ ΡιΊοροηιιβδίοΓϋΠ) (Ιυοβδ. 

Ηίίρο ςηί(1ϋηι βηηΙ ΐ|ΐι» 63 Ι6ΐηρ68ΐ3(6 Γο^ίΐιηβ 
βΓΧΟΟΓυιη βνβηβΓπηΙ. ΙιηρβΓαηΐβ ΜβεΙιιηοΙβ , 1}6η6 
86 Γ68 Οη-οεοππη Ιΐ3ΐ>6ΐ)3ηΐ, Ιιιπι ςαβιιΐιιιιι ηιΙ ιτ- 
ςηιΐιΐ), Ιιιηι (|ΐΐ3ηΐυπι 3(1 ΓοΙίηηυπι νίνβηϋί ρβΠίηοΙ 
ηιθ(1υιη. Ρο$Κίΐΐ3πι ίη ΓθβίΙυ$ βΐ ρ;ΐ66ΐη εοί6Γ3ΐι( οηιη 
ΜβοΙιιηΐϊΐο , ηΐΐιίΐ βηΐίηυίαδ Μβεΐιηιβίοδ (Ιυ€6ΐ)»1 , 
ςυαπι 5πιηπΐ3 ορβ ηίΐί ηΐ Ονχοι ςιΐίΐιηρΙιιπηΓι ; ί$ΐ3ΐη 
ραοεηι Γ3('6Γοηΐ. ΡΓοΊιηΙβ ςιιί(1νΊ$ ροΐίυδ ιιΐ3ΐ6ΐ)3ΐ 
(1ΙΙ3Μ) ηΐ ρ6Γ0{;ΐΊπί ευπ) 1Γι$ ίηοοΠοςιιίηηι εοιΐ(;ιοιΙο• 
ΓβπΐιΐΓ. Νυε εϋ8δ3ΐ)3ΐ ίη βυδ ϋοη» εοηίι^ΓΓβ, ςυκ• •Αμβοράϊΐ,. ΊΙσηιν γάρ «ύτψ ίΰω παΐίϊ. Άμουρά- ^*''«'*.'" Ρ'^Ρ'^ """'" «""'" ΑιηιΐΓ«βιη. Εγ3ι.Ι β- της μλν δ πρεσβύτερος, Μουσταφά; δΙ δ νεώτερος, 
χαΙΙτι «αΤς ών. Τούτοιν τδν μεν *Αμουράτην ές τήν 
Εύρώπην διενοείτο χαταλιπεΤν, τδν δ^ Ιτερον ές τήν 
*Ασ<αν βασιλέα. Κα\ έπιδιελδμενος τούτοις τήν άρ« 
χήν^ έγχατέλιπεν, ώστε παΤδας έμμένειν οΓς επέτρε- 
ψε, τφ Βυζα'/τ£ου βασιλεΤ, χατά ταύτα συλλαμβάνειν 
ήν τις άδιχ)}, μή έπιτρίπειν, άλλα τφ άδιχουμένφ 
τιμιορείν χατά δύναμιν.Ές τήν μέντοι Δαχ{αν στρα- 
τεύματα έπιπέμψας, τήν τε χώραν έληΐζετο, χα\ 
Παιονοδαχίαν, Βρβνέ^εω του Χάτζα θερίζεω Οερά- 
ι:οντος ήγουμένσ^ τε χα\ Εργα μεγάλα άποδειχνυ με- 
λιού * «ρδς δέ χα\ Μιχαήλεω τού της Ευρώπης αύτψ 
στρατηγού, στρατιάν τε άγοντος έπ\ τους Παίονας, ηίιιι 61 ϋυο Ιϋϋ, ΑιηυΓ3ΐ6δ, ςιιί π:ι|υ6Γ3ΐ ηιβχίπιαβ, 
61 ΜυδΙϋρΙιβδ 8ηηΊδ]αηίθΓ, 6ΐ3(1Ιιαερυ6ΓίΙβπι 3£[βη8 
τΐ3ΐ6ΐη. ΕπΓορχΊπιρεπυηίΐίΙΠ, Ιιιιίο Αϋίχ Ιοδίβηιεηΐο 
η:Γιη{{υ6Γ6 ρ3Γ3ΐ)3ΐ. Ουιη(]πβίΙ:ι Γιΐίίδ ηιι» βϋ Γβ- 
βηιιπι 9ΐιίηϋΓ6 νίβα βπηι ϋίδροδυίδδβΐ» ]υδδίΙ ηΐ 
&χΐΓ6ηΐ3η] βυαιη νο1υηΐ3ΐ6Πΐ δβΓναΓοηΐ : Β}'ζ3ηκίο- 
ςιΐ6 τ€%ι δΐιΐΐδίϋΐο νεπίΓεηΙ, ςη3π(]οευη(ΐα6 3ΐ) Ιιοδ- 
ΙίΙ)υδ νίιη ρ:ιΐθΓ6ΐιΐΓ, 6( ΓοΠίΐβΓ νίΓυιη (ΙϋΓϋηϋϋκπΙ 
3ΐ) Ιιίβ ςιΓι 61 ίη]υη3ΐη Γ3ε6Γ6αι. €υω εορί38 ιηίβίδββΐ 
ϊη Οβοίαιη, βαηι (ΙίΓίρίβϋιΙ. Μθ€ 3 Ρ3ηηθ(ΐ3εί3 ιηαηυβ 
9ΐ>8ΐίΐ)υίΙ, Οΐιοίζα ΊΊι6γοζΊ8 πι'πήδίΓΟ 6Χ6Γ€ίΙαηι ϋυε- 
Ι3ηΐ6 εοηΐΓΠ Ρβιιποηϋδ 6( ΡλπηοίΙαείΑΠ), ΙΙΙ^πεοδ- 
ςιΐ6. βΓ6η6ζί8, ςυί 3ηη3 ίηΓ6Γ6ΐ)3ΐ ΙΠγποίδ 6( Ρ3η- χΛ Παιονοδαχίαν, χα\ δή κα\ Ιλλυριούς• Βρενέζη Ο "0»»1>"» β^ ΡβΙοροηηββο , βχδίλπΐ ίη ΕϋΓορβ άβ- 

8Ίκπ3ΐ3 ορ6Γ3 ρΙηΓίιη3 ιηβηιΟΓ&Ια (11^3 : ρΙυπηΐ3 
ηυο^υβ 6βΓ68ί3 Γ^οΐΑ ΤυιχοΓυιη, ουαι ΕυΓορ» 6ςϋί- 
ΙίΙ)Η9 3(1]ιιηεΐί δΐίρβηϋί:! Γ«66Γ6ιιΚ, ηιβχίπιβ 66ΐ6ΐ)Γ3η- 
(ϋΓ.Ουιη 6η1ιη 6χρ6(1ί1ί δβίμιβΓΰηΐυΓ (ΐυικίουηςαβ 
ΟΜΐ (Ιυχίδδβΐ, εοπιηιοϋα ρΙυΓίηιβ Γ6ρθΓΐ3ΐ)3ηΐ. Ει 
€ηηι 6θ(ΐ6πΐ(]ηε6ίηευΓ8ΐοη6Πΐ ΓβείπββηΙ Ιη Υεηβίο- 
Γυιιι Γβ§ίοη6ΐη Τυπεί, ιη3κη3 ρτ^ιία Ιιοηιίηηπι :ι1ί3- 
Γυιιιςηβ ΓβΓυιη 3ΐ)3εΐ3 , 3ϋιηοϋυηι ορυΐβηΐί Γαοΐί 
δπυι. Ιΐ3(|υ6 1ΐ3υ<1 ιηοι1ίθ3 »ϋίΩ6Ί3 3 ΒΓβηβζβΙη Εα- 
Γορβ δυηι 6χείΐ3(α, ηΐ ροδίβπδ πιοπυιηεηΐυπι 
Γ()Γ6η(. Ροδΐ63 3ηΐ6πι οηιη Γ6ΐίο(ο Μθ8β 3(1 Γγ^Ιι^π 
6ίη$ (Γ3Μ^ίί886ΐ, ίηιρ6Γ3ΐοπ3ΐη (1ί^ιιί(3(6ΐη (Ηϋβ εοη- 
€68811. ΪΙίηο οαιη ΒΓ6η6ζί8'61ϋ 46808, (31) Β3Γ3ΐΐ€α& μίντοιίργα αποδεδειγμένα άςια λόγου χατά τήν Εύ- 
ρώπην, άλλα τε χα\ έπΙ Ιλλυριούς χα\ Παίονας, χα\ 
επί Οελοπδν*/ησον στρατευσαμένφ * πλείστα δέ τού 
γέ>ους τούτου έπΙ στρατηγ(ας χαθισταμένου, συν 
το?; Ευρώπης Εττποδρόμοις. ώιτε αύτψ αύτίχα επο- 
μένου;, δποι αν έξηγοϊτο άποφέρεσθαι χΙρδη ώς μέ- 
γιβτα. Κα\ έπΙ των Ενετών χώραν άφιχδμενον , χα\ 
άνβριποδισάμενον τήν χώραν, άνδράποδα άπαγαγδ- 
μεν&ν, πλουτίσαι τους έφεπομένους Τούρχων, χαΐ 
μέγα ολβίους άποδειχνύναι ώς έν βραχεί. Έστι δέ 
Χ3ΐΙ φχοδομημένα άνά τήν Εύρώπην άπανταχή ούχ 
^γα Βρενέζΐ) πεποιημένα, ώστε ώς μνημόσυνα ές 
του; έπιγιγνομένους χαταλιπείν. Τστερον μέντοι (31) 4θ8Ι16• ΝοΙαίφ οιαΓβίηβΐ6$. 213 ΙΑΟΝίαΐ αΗΑΙ.αθ€ΟΝΒΥΙ.Λ 220 

η Π3ΐΐ€$ ρΓονίπϋίΑ ϋαοβηϋίί ίη 1ιοβΐο§ Γιιη^βΓβηΙιΐΓ• Α ^η\ Μώτέολς του Παιαζήτεω συνέβη 13 αύτ^ν μιτα- 
1»Γ«^\Ί 2(1 {η,-ιχΊπιαιη ΰ1απΐ«ΐ6ΐιι |[1βρ6Γνβι»«Γβ. Βγιϊ- στηαάμβνον έπ\ Μβχμέτην τ^ν άδελφ&ν τοί; γι Χ2ΐ- 
ΙΙ6Ζ68 ιηΙΐϋΙ)ίΐ&νΙΐ ^^η^ιζ2α1 υΓ&>βιιι, (|ΐΐ2ΐιη 2 Γβ^β» σιν αύτοΟ όφέβθαι τής 9τρ2τηγ£ας. Και\ τ6 εντβΟΟεν 
υΐ 'ώί ϋοηηίοίΠυαι Ιΐ8ΐ)€ΓθΙ, ϋοηο αοοβρ^^ΓΗΐ. ΡίΗί& ηγουμένους τους Βρενέζεω ικαϊδας, ^ΙησοΟν %α\ Βζ- 
«υΐβιιι ρρβροερίυιη βΓΛΐ, υΐ (|υ9ΐη<1θ€ΐιπ(|ΐιβ ιΐ£θ(«- Ρ^γχ'^ν, καΐ δή κι\ Άλίην Ιπς μέγα δάςης άφ:χοΛβ 
8*1139 ροβΙιιΙβΓβΙ, Ιιαυιΐ €ΐιη€!3Γ6ΐι(ιΐΓ ιιιίιιί$(Γ3Γ6 6ΐ ανά «ν Εΰ^ώπην. *9^ε( δλ Βρ^νέζη; τά Ίανκτ;^ * 
ίηδβΓνίΓβ Γ6§Ί. ^3ιι^Iζ^ ιΐΓΐ)β 8«13 6δ( ρΓορο Οπυιβη «όλιν, ήν δή αύτ^ςοίχήσακ καρά βασιλέως έδωρήΟη, 
Αχίαιη : η60 ρ.ιιιεί ]ιιχΐ3 6>α) οοΙιιιιΐυΓ Βΐ'6η€ζί& έαυιφ τε χα\ τοΙ; τκκσΐν άνοιχείν * τ^^ν τ;ό).ϊν, αΐεΐ 
νια. δα5 Μ6(:1ιπΐ6ΐβ ρο$1 ΒΓβπβζβηι ΤυΓα€ΐΐ3ΐΐ6& δτουουν αν δέοιτο ύπηρετουντας τω βασιλεΐ. Τά δ& 
((ΐυεηι 1ιο(1ίβ ΥΑΓίΙαπ νοΰ»ιιΙ)6χίπιίιι$ύιιχ €Γ3ί•(|ΐΗ *Ιανιτζά π^λις έστ\ παρά τφ *Αξιφ ποταμφ, χα\ 
ΡΓ2Β6Γ3Κ 6πυΊ(ΐΙ)ΐι&, ςαί υηιΐίίΐυβ αιΐ ίρ^ιιιη οοιιουΓ- χα^ι ν^αρ" αυτήν τήν π($λιν Βρβνέζεω ούχ όλίγαι. 
Γ6ΐί)3η(. υ8ΐΐ8(]υ6 ρΓ0ί(ρ*?Γα Γϋπιπ) 8»€«!658α, ρΓ.Κίΐ3$ ^ '^^^' μέντοι Μεχμέτεω μετά δέ Βρενέζην ΤουραχΑ- 
3|;ϋΙ)αΙ ρ1υπιη;ι$ 6Χ ΙιΟδίίΙί Γβ^ίοηβ. 1ιΐφ€Γ3νίΙ Β]Τ(1ί- νης, παρ3ί Τούρχοις εύδοχιμών, έ::1 οτρατηγίοις τβ 
Ι1ΪΡ, €αιη Ιιυΐο α γ6£;6 Μβ^ίπηβίο 6$ββΙ ρΓχΓοοίιιβ : έζΐ&£^« Ιπισπομένων αυτφ των Ιπποδρομίων. ΚαΙ 
ΐΓηηδίβηβιιυβΊιιΡαηηοηΊαιη.ηιαΙΙυιη^Ιοπχ ροΓ ιιηί* τύχν\ χρώμενος άγαΟξ, τήν πολ£μ{<ι>ν έληΐζετο χώ<- 
ν6Γ83αι ΕυΓΟραπα ο1)ΙίηυΙ(. ^ ραν. Είχε δ^ Βυδίνην τ^ε ύπ^ Ι^ΐεχμέτεω 4πιτ«- 

τραμμένος άρ/ειν,χα\ ές Παιονίαν διαβχίνων '» μ^^ 

εύδοχιμών τζ Ευρώιτη. 

ΝοΙυ)»[ηδΓ3ίπΑΐ68. 

» Ιανίχια. 5ί<: μ(.; ίη αΐ. ηί μι €. • άνήκειν. δίί «Ιίαιιι Λ. ' διαβάντα. β. μι ίη ε. ΑΑΟΝΙΚΟΥ ΧΑΑΚΟΚΟΝΔΪΑΟΥ ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Η ΠΕΜΠΤΗ. Ι.ΑΟΝΙ0Ι ΟΗΑίΟΟΟΟΝΟΥΙ^Ε 

ΑΤΗΕΝΙΕΝδΙδ 

ΗΙδΤΟΒΙΑβϋΜ 

ΟΕ ΟΚΚΗΝΕ Α£ ΒΕΒΠ8 6Ε8ΤΙ8 Τ0Ι160ΚΠ1Ι 

ΟΒΕΚ ΟϋΙΝΤϋδ. ΛηηααίίΒ Π ίηί/ία, οτάο ροίίΐιω €( ηιίΐαίίΒ ΤανείϋΟ!, ΤΚ^ΒααΙοηίνα α βΓα^οο χιηρ. Υβηίΐίίί γ^/ι- 
(ίΐίη, α Τητα$ οεαιραία, ΒύΙα οηιηϋαναιηαηο^ α ΙΙηηχαάο, 6€ηΗ€η$ίαηι ϋειη χηί69ίιηα8€- 
άίΐιο. 

ΧΧ7ΜοηιιοΜ6ΰΗηιοΐ6«()υίΡαί3ΐκίΐί8 ΓαίΙ βΙΊυ», € ΈτιεΙ δέ έτελεύτησεν ό Παιαζήτεω Μεχμέτης» 
ΓΡ^Ι^Μΐ 8υί 8ηαθ ϋιΐΐΗΐβοίιηο , ΐϋΐρΰπί ιΐΗ>«ΙοΓ3ηιοιι βασιλεύ^ας ετη δυο/αίδεχα, δι^δέξατο τήν βαβχλ^ίαν 
Μοοίιιηβΐίδ Γιϋυδ ΑιηιΐΓΜ6& (5^ί), (|ΐιί (-«ΗϋΓΟδχίΑίο \\μουράτης ό Μβχμέτεω παις αύτου πρεσβύτερος 
Μΐιΐ6ίΙΐ9ΐ, υαοΐυβ β&Ι. £& ΙοιηροβΙίιΙβ ν6η^«1>8ΐυΓ Ρηι• γενδμενας. Ετύγχανε δέ ών έν Προύσΐ) χατά τήν 
69Β, ςιι;6 Α^1:£ ιιγΙμ ε$1, <|υ»(|ΐΗ» 3«1 Γβ^ηί €ΐΐΓ9ΐη Άσίαν, χα\ χαΟίστη τά έν τ^ άρχΙ)• 'Βλληνβς δ& 
αΐΐίηοΓβ νί»& $υϋΙ εοηβΙίΙιΐϋΜ. Οηαϋ ΙΙθοΙιιτ^Ιίβ ως ΙπύΟοντο τελευτήσαντα Μβχμέτι^ν, χα\ Άμον^ 

(52;ΑηιυΡ3ΐϋ5 Π, ΤιίΓοοηιιη <ΐ6εΊιηυ8 ΊιιιροΓ.,Γϋ2 νΰΐ 1ϋ1). 22> ΟΕ ΒΕΒϋδ ΤϋΚηΟίδ Ι.ΙΒ. V. ηΐ 

ρίτην ές τί^ν βασίλευαν χατα^τηναι, μετίπέμποντο Α ηωπβ 61 Αΐϋΐιΐ'αΐίβ ίιι ΓΛβηιιηι κιίΓοβδδίΐΜΐη ίΐϋϋβρίη, 

σπ^ Λήμνου Μουσταφαν, τ6ν Πβιαζήτβω λβγόμενον ηεοβρββίιβπΐ ο 1.<>ιηηο ΜυβΙϋρΙιαηι, φΐί ΓφιΐΙί* 

παΓδα γενέσθαι. Έτυχε δέ διατριβών έ•> Αήμνω, ΓοινΙΐίΐΐιΐΓ 6Κ8β ίϊΓιιιβ, βΙ Ιυιιι ΙβιηροΓί» ίη 1.θηιιιο 

ύτΑ 'Ελλήν{ι»ν ώς μετρβώτβτα φυλαττ4μενος. Έπε\ 

δέ ι?εταπ£μπ<{μενοί τούτον, διεκωλυοντο 6ιΛ ττνευ- 

μάτων, έν τφ τόη δή ηαρδντι βιαζομένων τήν Ιπ\ 

Έλλήφποντον άπ^ Λήμνου Λνοδρν, χα\ Ιδεί έν τ^ 

Κ'-ρώπτ) αυτούς χίΟιστάναι βασιλέα. Τριήρισι γάρ 

δ'.εχώλυον τήνδιάβασιν Άμουράιεω έπ\ τήν Εύρώ- 

ιεην, χα\ τήν γι Προτυοντίδα τβ καΐ Έλλήσποντον 

ειργοντες ^^ τήν διάβα<ην, κατέπλευσαν έτΛ Καλ- 

/ιοΰΐίολ^ν τή« Χε^(δβνήσσυ, ϊ«5λιν εύδαίμονα, ώ^ 

ένταΟΟα τφ τε Μβυσταφδ (σπλέοντι συγγένοιντο, 

χα\ άποδειχνΰμενοι αύτ*ν βασιλέα Ευρώπης, τήν τε 

Καλλιουιιρλιν σφίσιν άποδοΰναι «είσαιεν Μουστα- Ιβιηρι 
3Κ6ΐ)3ΐ ηιβίΙΊοοπ οιιβίοιΓι» » €Γ:ν><.Μ8 98$6Γν3ΐΐΙΙΙ. 
Οοιιι ΑυΙθΠ) 1ιί ηαί ΜιίλΙηρΙιαηι νοϋηΐηΐιι {«γαπΙ, ρΓΟ• 
ΙιίΙ)6Γ<>ηΐιΐΓ ν«ηΓΐ9 ΑϋνβΓβίβ, ςιιί ΐΓαπίΐίΐιιιη > Ι^βπιηο 
ίι> ΗβΠββροηίαιη τίοΙβηΙβΓ βο ιβιηροΓβ 8ΐιΓΰΓ€ΪΜηΙ» 
Γ^βοιηηυβ ίη Ευτορα 118 ΰοηβΐΊΐηί οροΓίΟΓβΙ* 
ΐπΓβιηίΙ)υ$ ίηΐβΓοίρΊ^Η^ηΙ ΛηοΓαΐίβ ίιι ΕυΓορλιη 
ΐΓ9](ΐεΐυηι« ΡΓοροηΙίιΙβιη «ι ΗβΙΙβιροηιιιηι {ηΐοΓοΙυ- 
(Ιβηΐββ, ηο ρο<(Ββ( ΐη)]ίθ6Γβ. Ιρ$ι ν«Γ0 η9ΐτί(|[αν6- 
Γυη( €«ΙϋροΗιη, ηα» β»1 υΓΐ)$ ΟΗαΓβοηβλί, ΓβΓυιιι 
οιηηίυιη »1)ΐιη(ΐ9η(ίΑ ηίΟιιβηΙβιη• ιιΐίϋί ίη οοΙ1θ(]ΐιίυηι 
ουιη 3(1ν6ηίβη(6 ΜιιιιβιρΙιι νβηίΓοηΐ. Οιιβιη υΙ)ί ίηι- 
^ροβαβΓπηΙ Γβ§6πι ΕυΓορπΒ, ρβίβηίβι ιιΐ «ίΐιί Γββίί- φ^ν. ΈνταϋΟα μίν οΟν Έλληνες ά%Η αφροσύνης ' ΙυβΓβΙ €β1ΠροΙίηι, ΓβοΙΙβ ίηιρβΙπίΓυηΐ. Ηίο ςηίιίθηι 

σ ,?4ς τε αυτούς, χα\ τΑ πράγματα Γεντο διαφθε- 

ροΰντεςώς •Λ Ι«ίπαν, χαΐ παραβρβχυ δλ τήν πδλιν 

αυτών ύπ6 Άμουράτεω άνδραποδισβήναι. Ός γάρ 
δή οΐ του Άμουράτεω άρχοντες καταλειφθέντες έν 
ττ) Ευρώπη ύπ^ Μεχμέτεω του πατρδς, ώστε αύτφ 
πε{Οεσ•χι διαδεχομέν.) τήν βασιλείαν, άφίκοντο έπ\ 
Βυζαντίου βασιλέα, πρεσ66υ'5μενο£ Ις τά παρδντα 
»?ί«ΐ• μή άξυμφώνους γενέσθαι τους ^Ελληνας, 
Χ2\ ιτερί «φας νεωτερίσαι, ιιαρ'& χα\ έπηγγελμέ- 
νοι εΤεν τώ βασιλεΤ Μεχμέτη• ήν δΙ Παιαζήτης των 
αρίστων του βασιλέως πρύτανίς τε χα\ στρατηγός 
της Ευρώπης γε^^μενβς• οδτος οΐίν άγχοΰ έλάσας τψ 
Βυζαντίου βασιλε?, διεπρεσβεύετο έπ\ τ4ς σπονδάς ΟτίΒοΊ &6ηιβ1ίρ808 Γ6$ςιιβ βυαβ ρΙ«ηί8&ίηιο ρβηΐίΐηηι 
ίνβΓβ ρηβηίηιίΑ ίιηρΓυιΐ6ηΐί&: υΓΐ>8ςιιβ βοηιηι ρη• 
Γυιη &5Γιιί( 4]υία €λρΙ& βΐ ιΙΐΓβρία «Ι) Αιηιιτ&Ιβ Γιηδ<• 
8€Ι. Νίίπι ι)υεθ8 Αηιυηιΐίβ ^6Iί^^ί ίη ΕυΓορ» 
8ΐι Ι1β€ΐ)ηΐ6ΐβ ρ«ΐΓ6ν υΐ (ϋίο ίη το^ηιιπι «αοοβ* 

(ΙβηΙί 05ΐ6ΐηρ6ΠΙΓ6ΙΐΙ, 30€6886Γ6 8(1 ΒγΖλΗΐίΐΙΠ] Γβ«• 

|$βηι, ρ6ΐβηΐ68 ηβ ι η ρΓ«8€ηΐΙ.Ίηιπι ΟγχοΙ (ΙΙβ- 
86ηΙίΓβ τβΐίηΐ : ηβνβ Ιρββ ηυίά οοηίπι αα ςιΐ£ ρτο- 
ιηίβίδβ^Ι ΓΟ^ί ΜβΗιιηβΐί, ηαναππη Γ(;ηιιη €ΐι• 
ρΐίΐίηβ αιοΙίΓβΐυΓ. ΡαΙαζίιββ, υηηβ (1β ηυπιβΓΟ 
ορίίηιαίπιη Γβ{;ί8, ϋβοΙαΓβίαβ ίιιϋβχ γΙ (Ιυχ ΕΜΓορ:^. 
1β|;3ΐΗ8 !))αΐ αιΐ τα%αη\ Ηγζβηΐίιηη, »(ΙΙιοΜ8η$ ειιιη 
2(1 ΓαχΙυδ Γαοίβηίΐυπι, ςυο ]π56ΓβΐυΓ 3ΐιιίΙί9Γί8 βδϋβ. Ύ:αμΊχα\ίΙ}β^ ώστε σφίσιν * αύτ&ν Ιπιτήδειον είναι, (;• β{<ΐυ3η(1θυ5α8ρο$ΐυΙ:ΐΓ6ΐ.£ΐίΐιιοπΐ8κί8Γ6^'ί9:ΐηΙηΗΐ!η Ιδίδου δμήροος των αρίστων παΤδας δυοχαίδεκα, 
χρυσού δ^ μυριάδας εΓχοσι, χα\ χώραν πολλήν Καλ- 
λιουπδλεως, δσην 4ν Ιλωνται παρά σφίσι. ΤαΟταδ^ 
ύπισχ^Λίτδ τε καΐ έδίδου, ώττε αότδν Μουσταφδν 
μίν έ5ν χαίρειν, μηδετέρο;ς δ' έπιβοηθεΓν, άλλ' έ^ν 
αύτοΰς μαχόμενους* όπ4τεροι άν περιγένωνται, τήν 
βασιλείων περιέπειν. ΤαΟτα μέν ουν διεχηρυκεύετο 
«ρ^ς τ6ν τ^ε βασιλέα Ελλήνων Ίωάννην, νέον τε 
Ιτκ δντα» χα\ ούδΐν μιχρ6ν έπινοουντα αύτφ ες 
τήν Αρχήν* έδδχει τε γάρ αύτ(Τ> άμεινον Ιχειν Ις 
σφας αϋτοΟς περιπίπτοντας, καΐ δίχα γενομένης 
της αρχής τά ιιράγματα αύτφ βελτίω τε 5σοιτο 
του χαθεστηκ^ος, καΥ έπ\ με?ζον άφίζθ!το ευδαιμο- 
νίας, δεομένων άμφοΤν, κα\ της γε αρχής έπ' άμ- <χ>η)ηιονβΓβΐ, ο£Γ6Γ«1>8( οΐιβίϋοδ (Ιιιοιίβείιγι ιιοΙπΊΙηιη 
ίίΠοβ. Ηίδ ^ϋϋβΗαΐ αιΐΓβοΓΜίη ηι^Γΐβ^Ιβ» νί^ίηιϊ, 
ηεεηοη Γβ^ίοηβπι ρ1ιιπηΐ8ΐη ^αΠ^ροI^ 8ί1]9€βηΐβηι« 
(ΐυ3ΐιιοιιηί}ΐιβ 60 Ιοοί ΟγοβοΙ ρβΐίίδδβηΐ. Ηχο ηιιί(]βη) 
ροΐηο6ΐ)3ΐυΓ (( (ΐ9ΐ)Α(, Ηΐ ΜπδίαρΗ^π) γ(^χ Βχζ3ηΐία.«ι 
Π)ί88υπι Γ8ϋ6Γ6ΐ» ηβιιΐΗδηηβ 8ΐιρρ«Γι.ΐδ ΓογγοΙ : δβιΙ 
ίρ8θ8 ροΐίυβ 8ίη6Γ€ΐ οαηοιίΓΓβΓβ ΙηΓβδίίδ ηηιιίδ: 
βυιηςιιβ ({ΐιβηι 5βΙΙ{ βνβηΐιΐδ Γβςβιη <Ιοοΐ8Γα88βΚ• 

ΓΓ{[ηθ ρΓ»€886 ρϋΙβΓβηΙΐΙΓ. ΙΙΐΡβ ρΓΧΟΟηίδ νΟΟβ 3(1 

^ο^πηβπ) (πηι βΓβΒΟΟΓυηι Γβςβιη ]ιινβη«ηι, η6€ <|ΐιί(Ι• 
ςυηιη ηοοϋοΓαΙί. ηΙ 8ίΙ)ί ρβΓΟΓβΐ Γ6([ηιιη«, οο|[ίΐ3ΐΗ 
16ΙΠ, ΓβΓ6Γ6ΐ)8ηΙυΓ. ΑΓΐ>ίΐΓλΙ>3(ηΓ ηαηις1I^ Γοβ 8ΐΐ3& 
ηιβίίυβ Ιΐ3ΐ>ίΙυΓ38, β! ΙΙΙί ίΐ)ίιηί€ΐιί«8 ίηΐΡΓ »6^6Γ6Γ6ΠΙ 
Ιιοδίΐίβδ : 8«(|ΐιε ΓβΜοίΟΓβ ?6Γΐιηι δΐι^ΟΓβδίι ΐΜΐιηιηι €<$τερα γινομένης, πλέον περιγενέσβαι άπ' άμφοΤν, Ι> ίίΗ3ΐη 1ΐ30(6ηιΐ6, 8ΐ ίηΙβΓ 8ο ύίΐΰοηΐΐαδ Γονίβδβηΐ. ώ^τε μηδετέρ<ρ δή ταλαντεύεσθαι. ΤοΟτο δ* είναι, 
έπειδάν τήν αρχήν &μφω (πιδιελόμενοι σφίσι 
βασιλενωσιν. Τστερον μέντοι ουδέ τούτο ταύτη 
προδιζτίΟετο, άλλ' 1π\ τ6ν Μουσταφίν δήλος ην τω 
παντ\ γινόμενος δ βασ(λεξ)ς ο6τοσί. Βασιλεύων δέ δ 
κατήρ αΰτοΰ, τάναντία τούτων φρονών, ήξίου μή 
παραβαίνειν τάς σπον^ς» ώς ούδενΥ δτφ ηαραΰαί' 
νοντι τάς σπονδάς Ισοιτ' Ιν υγιές δτιοΰν ή Ιμπε- 
^, ώστε μή σφαλλομένφ έπιτρί^εσΟαι. ΚαΙ τοΰτ* 
Ιφασχε λογίζεσθαι δβΓν, όποτέρφ γε δέει προστίθε- 
0^1, Ενθα τάτε χρήματα της βασιλείας, χα\ νεήλυ- Ε(ί3πι Ιιίιι^ ιη3([η3ΐη 8ίΙ)ί ροΙΙίΓ663ΐυΓ ΓοΙίϋίΐΑίειη 
ΓοΓβ, 8ί 3ιηΙ)0 8(ΐα ηρβΓα ίηιΐί^ιιίβκηΐ. 1*γ«(«γο3 
1ταΗ!€οςίΚ8ΐίθ€]ιΐδ δθΙ)ίΚ>3( ιηίπιιιηίΐ, ηυοϋ βί ίηΐι^Γ 
8(;(1ίνΐ5βΓΐηΐΓ6|;ηιιιη, βΐίιΐ δυρβΓ αΐτοιμιβ ΓΟΰυΙιαβΓίι, 
ΓΟΓβ ηΐ ΓβοΐΙβ δϋρβΓΜΓθ [Κ)35Ί( υίΓηπιςιιβ : «ιιιη ηεα• 
ΙΗ, (]ΐΐ3ηΐυηι 3(1 τβ^ηί ι继[η!ΐυ(ϋηβπι 8ρ6^13I, Ιηιη 
δίΐ €οηΓ6ΐΗΜΐ(1αδ. Μ «ηΐβιη ύοιηηιο4ί•8Ίηΐ8 βν^.ηίΓΟ 
ρπΐιϋαΐ, δί Γ6|[ηιιπι ίΐ)1(^Γ 8β (1)δΐη1)υβ?6ηι, βλ βιηΐιο 
Γβ^η3Γ6ηΐ, ρο3ΐ Ιοη^β 3ΐί8ΐη ιβηβΙ^Αΐ 8(ηιΐ«ηΐίαη). 
ΤοίΜδ η3ΐΐιηαΰ 8ΐ6ΐίΙ 3 ρ3ΓΐίΙ)υδ ΜηδΙαρΙκΎ. ΡαΙθγ 
ηαΐβπ) ^οαηηί8, <|ΐιί Γβ|;ηυπι α(ΙαιΙηίδΐΓ3Κ)3ΐ, ιΐΐν^-» ΝοΙαΙΦ ιη3Γςίη»ΐ6$. * αύτψ Ικιτήδειος. β. ηί ίιι €. 223 ' ΙΑΟΝΙΟΙ ΟΗΑΙ.αθΟΟΝΟΥΙ.;Ε 224 

&υηί) α βΠο ΜΐηίϋΙαΙ. Ν»ιη €6Πδ6ΐ)3ΐ ΓοκϋβΓυιη τείί- Α ^β^ πάρ€(σ£. ΚαΙ τούτο μέντοι άναμφιλβγ&)ς Ιχον% 

£;ίοη6ΐη η6(ΐ κβηιβΓαηιΙαιη, ηεο τίοΐβικίαπι €886 : 61 έμττβδοΰν Ιφασχε τήν αίρεβ(ν, ή'/τ^/α &ν Ιλοιτο. 

«|υί Ί<] Γβ€Ί886ΐ, 1.19 ηίΙιΗ 1>οηΊ€ί υηηυ:«ιη βνβηΐυ- Έχεινα δ* αΟ ένδοιααμδν ΤΕαριχόμενα, δποι τε χαι\ 

ταιη : ηβο ςυίϋςυ»ιη ρΓθΗί5βΓβ, ςποιηίηυβ ουηι βΓ- ί5 ^^^^ 'ή^ βαιιλείαν άφ{χοιτο, χίνδυνον σφ^σι τί»ν 

Γ210 8Ι10 ρβΓβαΙ ροηίΐυ». ΥβΓυιη Ιιχο ίπ (ΙβΠΙιβΓλ- μέγιστον ΐΐαρ{χ£σθαι. 

ιίοηβηι ρΓοροπβηϋα 683β βί, ςυί (^ο]ίΙ>€Γ6ΐ αίΓΐ ρ>Γ(ί 8ίΐ 2(1Ιΐ!βΓ6ΐι(]ιιηι : 9ΐ) Ιΐ96 ραπίβ ΙοΜηΙυτ ορβπ 

Γβ^ηί βΚ ρβΓβ^πηοΓυιη ιηίΗΐυιη ΓθΙ)υΓ; οΐ) 8ΐ(6Γ9, ςυχ ηιθ(1ο (Γιχίιηιΐδ, ροηαηΐυΓ. 1113 ςιιΐϋβηι ϋυΐιίαιη 
Γηαυηΐ βίβοΐίοηβηι. 

Ηχο €1)2111 3ΐιι1)ί$υίΐ3ΐ6ΐηΙηΓ6Γυηΐ,ϋυηι οοςΗΑΓβΐ: Ταΰτα μέντοι τοΓς "Ελληαιν έπ* άμφδτερα γινο- 

ηυ^ 61 ηηοηιοϋο Γβ^ηυιη 8ίΙ)ί 8ιιΙ)]ϊγ6Γ6Ι, 61 Ιηΐ6πηι μένο[ς ταΓ; γνώμαι;, &τε του νέου βασιλέως τ^ 

Οπκ6θηιιη Γ(»8 Ιη βιιιηιηυιη 8(1(]ιιο6Γ61 (Ιίδοπιηβη. χράτος Ιχοντος, τότε των "Ελλήνων ταύτη τζ γνώμη 

1η Ιιιιηο ιηοϋυιη βά υΐΓβπηςιιβ ρηπβπι 6Γ3β€θπιηι έτίΟ^ντο' χα\ αίρούμενοι τ& πράγματα, ^ έξηγεΤτο, 

ληίιηί ρΓθρ6ηιΐ6ΐ)&η(. Υί6ίΐ Ιαπΐ6η <6η(6ηΙί3, ςιιββ Ιπ\ τήν Μουσταφάί έτράποντο τύχην» ώστε χαβιατά- 

]ιιΙ)6ΐ)3ΐ Γ6β6ΐη]υτ6η6ΐη, ςυΐ Γ6Γυπι Ιιιιη ροιί6ΐ)2ΐυΓ, ναι αύτ^ν βασιλέα, χχ\ τήν Καλλιούπολιν σφίσιν 

8€(ΐυί <|υθ€ΐιη(|υ6 (ΙιιχίβδβΙ. ΡΓθίη(ΐ6 α(Ι]υη§6ΐ)3ηΐιΐΓ άποδ^δοσθαι, ώστε ταΰτα Ιδέδοχτο, χα\ έιτλήρουν 

ΜηβΙ&ρΙιχ (55), 6υπιςιΐ6 Γβ26η] ρΓοηυηΙίΑΓοηΙ : τάς ναύς. Άφίχετο ουν δ βασιλεύς έπ\ τήν Καλλιού- 

1ΐ26 13Π16ΙΙ €οη(]ί(Ίοη6, υΐ ΟαΙΙίροΗιη 2ΐπιίδ8&πι Γ6• πολιν, χα\ ως ουδέν πα ρεγένετο άπ^ Λήμνου 6 Μου- 

€ίρ6Γ6ηΐ. ΙΠδ ί(2 (]β€Γ6ΐί8, €θρϋβ ηαν3ΐίΙ)ΐΐ8 Ιίηρΐ6- σταφδς, προαγόμενος πράσσειν τι ίς τήν αρχήν της 

νοΓβ ηηνββ, ιΐυίΐιυβ ίη^ίΓυείυδ γ6χ ν6ΐιίΙ €3ΐϋροΠπ)• Εύρώτπ);, χαν πολιορχείν τήν Καλλιούπολιν Ζουναΐ- 

€υιη 3ΐι(6ΐη ηοηίΐυηι 60 αϋτ6ηί$δ6ΐ Μϋ8ΐ3ρ1ΐ38 6 την τ^>ν της Σμύρνης &ρχοντα, παρδντα δη τδτε 

1.6ΐηηο, νοίβηβ ίρκ6 ίηΙοΓίιη λΐίίΐιι'κΐ 3|(6Γ6 ςιιοιΙ σφίσιν, &τε έτα?ρον δντα τοΟ Μουσταφά, ώ; παρεσο- 

ρ6Γΐίη6Γ6ΐ 8(1 Γβ^ηιιιη ΕϋΓορχ, €»1ΙίροΙίιιι οΙ)8ί(ΐ6Γβ μένου δη αύτίχα χάχείνου, έξ^πιδειχνύντες τοΤς 

8ΐ3ΐυΙ(• ^(]6Γ3ΐ 61 Ζυη3ίΐ68 διη)τη« ρΓίη€βρ8, Μα- Τούρχοις, έπολιδρχουν τήν &χραν της Καλλιουπό- 

8ΐ&ρ1ι« ίχιηίΐίαπίβιβ ]υηοΐυ8• Ρογγο (1ΐ€6ΐ)&ηΙ ΤυΓ- λεως. Μετ* ου πολΰν δέ χρόνον παρεγένετδ τε χα\ 

γΊ8, (ΐαΊ €0πν6η6Γ3ηΙ, Μυ8ΐ3ρ1)3ΐη ])Γ6νί 3ίία1ιιτυιη• αύτδς Μο.υσταφας, χαι τά τε &χρα της πδλεως 

Ορριι^η3ΐ)3ΐ)1 3Γ66ηι ΟαΙΓιροΠδ : η60 πιυίΐο ρο8ΐ προσεχώρησεν αύτφ. Κα\ ή Χε^όόνησος αύτίχα ^βέ- 

(ΙβϋίάίΙ 86 3(1ν6ηί6ηΐί Μυβίαρίιχ €1ιβΓ8θη68υ8 : 6ΐ ξατο βασιλέα, χα\ εΓτζετο δπου έξηγειτο. Τήν μέντοι 

ίΐΐίοο 6υηι Γ6(;6ηι €0η83ΐυ(3νίΐ , 6( ςυοευηηιιβ Καλλιούπολιν 6 Ελλήνων βασιλεύς ήξίου άποδίδο- 

^Iιιx^88^ι• ρΓθη)ρΓι^ίιηβ 'β6(|ΐΐ6ΐ)3ΐιΙυΓ. €3ΐϋρο1ίπι σθαι. Ό δ^» Ιτοιμο; μέν είναι άποδώσβιν, χα\ μή 

8ίΙΐί Ιγ;ι(Γι ρο8ΐυΐ3ΐ)3ΐ ΟΓχεοπιιη Γ6Χ• Μυ8ΐ3ρΙΐ38 (^ άντιτε^νειν, τους μέντοι Τούρχου; χαλεπώς τε οΓσειν, 

ρ3Γ3ΐυ8 6Γ31 63111 ()3Γ6, η60 3ΐ)ηιΐ6Γ6. ΤυΓοί Γ6ΐη χα\ σφίσι μή Ιν χαλφ, ο5πω ξτι χιτειργασμένη; 

ί»ΐ9ΐη ίηίςιιίδ ρ3(ί6ΐ)3η(»Γ 3ηΊιηΊί», ουιη ρ3Γαπι τής άρχης» άποβαίνειν τα πράγματα. Τπίσχετο 

ΙιοηββΙιιπι 81*51 ίθΓ6 3Γΐ)1ΐΓ3Γ6η(υΓ, Γ6βηο ηοη(Ιυιη μέντοι έπειδ^ν ές τήν Αρχήν παραγένηται, τήν τε 

83ϋ8 βΓπΐ3ΐο, υΓΐ)6ΐη Ι3ΐ6πι 6Γ£θί8 (1οηαΓ6. Ργ9Β16Γ63 πδλιν άποδιδόναι, χα\ εΓ τι &λλο έπιτήδειον αύτοις 

ίη (1υΙ)ίο 3(11ιιΐ6 6886. ευπι Γ68ηιιηίΐ ηοη<1υιη 83ΐί8 οΡονται ** έσεσΟαι , μήτε του λοιπού αν στερησαι 
5*11 η^υηίΐυιη, ςηοηαηι Γ6β εηιρΙυΓΧ δίηΐ* ροΙΠοο- αυτούς ποτέ. 

))3ΐυΓ. Ιΐ3ςιΐ6 6γ;€€ι8 γ6χ, οηιιι ίη Γ6{ηιιπι ν6ηί886(, 86 ίρδίβ ΐΓ3(1ίΙυηιπι €3ΐΓιροΓΐίη : ρΓ2βΐ6Γ63 81 αΐίςυυ 

Αΐίυιΐ, ςυοϋ 8ί5Ι ιιΐίΐβ Γογ6 ρυΐ3Γ6ηΚ, ρο8(αΐ3ν6ΓΐπΙ, 608 ροΓΓΟ Ιΐ3υ(1 Γ6ρηΐ93ηι ρ388υΓ08. 

6Γ3;6ί8 ίη Ιιυηε ηιο<1υπι ρ6Γ8ΐι;ΐ8ί8, Γ6013 ίη Εα- Πείσας μέν ουν τότε τους Έλληνας, ήλαυνεν ές 

Γορβιη οοηΐεηϋίΐ : ηιιεπι 3ϋ1ν6ηί6ηΐ6ηι οπιηεβ υΐ τ& πρόσω τής Ευρώπης, χαΙ προσεχώρει τε αύτφ 

τα^αηι 6ΐ Ρ3]3ζίΓΐ8 βΐίοηι 6Χ€ίρί6ΐ)3η( , βίηβςυβ ξύμπαντα, ώς βασιλεΐ τε δντι σφών, χα\ Παιαζήτ^ω 

ίιτ)ρ6Π0 ββ 8υΙ)ΐηίΙΐ6ΐ)3ηΚ. €ηπι Ρ3]3ζίΐ68 €θυιρ6Γ- παιδί γενομένφ. Έπε\ δέ Παιαζήτης {σΟετο έπιόντα 

Ιιιηι 1ΐ3ΐ>6Γ6ΐ Μυ8ΐ3ρ1ΐ3ΐη Α(ΐΓΐ3ηορο1ίιη ρ6Γ(;6Γ6 έπ\ *Αδριανούπολιν, έπετρόπευε δ^ τής πόλεως, 

(αΓΐ>€ΐη 6ηίιη ίβΐιηι Γ6β6ΐ)3Ι ]υ88ΐι ΜεοΙιιηείίδ, ςυί χαταλειφθείς ύπδ Μεχμέτεω βασιλέως έπ\ τ)} τι- 

ιιιοπ6η8 ίιΙ 61 ιη3Π(ΐ3Γ3ΐ ) 6Χ6Γ6ίΐΜ 6Χ ΕυΓορ3 οοη« λευτζ αύτου, συνήγειρε τε τδ άπδ τής Ευρώπης 

|{Γ6^3ΐο, ο1)νί3πι ρΓ00688ίΙ Μα8ΐ3ρ1ΐ9Β (]υ3ηι ρΓθχίιΐ)6 Ι) στράτευμα, χαΐ ύπήντα τφ Μουσταφά ^ΥΧ^^ "^ή^ 

Α(]η3ηοροΓιπι,ςυ38ί ρυ(ζη3(υηΐ8 : η6€ρ6ΓΠΐί88υΓυ8, Άδριανουπόλεως, ώς διαμάχης έλευσόμενος, χα\ 

8ί 1301» νίΓ68 Γαΐ886πΙ, 60111 ίη Γ62;ηί 86(ΐ6πι ρΓΟ- επιτρέπων, ήν δύναιτο, έπ\ τά μή βασίλεια πο- 

66ΐΐ6Γ6. Ουηι Μυ8(3ρΙΐ38 3(<ιηίη6 €θπιρο8ίΙο 3€06- ρεύεσθαι. Ώς μέντοι συνταζάμενος έπήει, οΐ Τουρ- 

(16Γ61, ΤιίΓοΙ οοηΓ68Γπη 120 οιηη68 3(1 Μυ8ΐ3ρΙΐ3ηι χοι ούν αυτίχα ^{εσαν αμα π&ντες έπ\ τδν Μουστα- 

ΐΓ3ΐΐ8ί (10116111 Γ3θίυηΙ, 6υιη(|ΐΐ6 υ( Γ6£;6ΐη 3<1θΓ3ηΙ. φαν, χα\ προσεχύνουν ώς βασιλέα• ΚαΙ αυτός τε 

Ργχ16Γ63 Ρ3]3ζί(68 ρΐΌΥοΙυΐυβ 3(1 §6003 Μιΐ8ΐ3ρ1ΐ3?, Παιαζήτης προσεχύνη^ε, χα\ τά πράγματα παρεδί- 

6ΜΙ1Ι υ( Γβ^βηι :ΐ(1θΓ3νίΙ : Γ68(ΐυ6 είϋβιη ΐΓ3(1ί(1ί(, δου τφ Μουσταφά, χρήσθαι αυτοΓς δ τι άν βούλοιτο. 

ιιΐ ρΓΟ 8110 3ΓϋίΙπο 3({6Γ6ΐ• Ι1ιιη6 οοηΐίηιιο η603Γί Τούτον μέν οίν λαβών, αύτίχα αύτου διβχρήσατο, 

ΝοΙυΙδοιηβΓςίιιαΙβδ. 
(33) Μυ8ΐ3ρΙΐΦ βίΙίυηςαηΐυΓ ^τx^ι, Ωΐ(ΐυ6 γ6χ αη<ΐ6θίπιυ8. 

'ιΓχων. Π» ηΐ ίη ε. ***" ΑΙ, οΓοιτο. 5ίΓ αίωη Λ, 245 ϋΕ ΗΕΒϋδ ΤϋΠΟΙΟΙδ ΠΒ. V. Κ6 

χαΙ άπελαύνων, τήν τζ πόλιν £σχε, χαΐ έπ\ τϊ βι- Α ίπ$$ίΐ : ιίικβηβςυβ βχβΓΰίΐαβ ΑάΓίαηοροΙίιη, βλιη σΓλεια παρβγένετο. Μετά β» ταύτα αυ^τραφείς, 
Χετο ίη\ τήν *Ασίαν, ώστε χαΐ τΙ^ν ττ}; *Α9(α; βα- 
σ:λε£αν έαυτω κροσχτησ^μενο;. Δκαβά; β* ές τήν 
*Ασ{αν. £χων τ^ τε Ευρώπη; στράτευμα, χα\ *Αζά- 
η(οας τους Τούρχων πεζούς, οΟτω χαλου μένους, χα\ 
ές τήν *Ασ{αν (ιεπ^ρθμευσεν. *Εχων μεΟ* έαυτου 
χα\ τ^ν ΖουναΙτην Σμύρνης δρχοντα, έπ\ Άμουρά- 
την ήλαυνε τόν Μεχμέτεω. Τδν μέντοι βασιλέα 
Ελλήνων πέμπβιν πρέσβεις ήξίου, μηδέν ές τήν 
ξενίαν αύτου νεωτερίζειν, ώς τήν Καλλιούπολιν αύ- 
%ΙχΛ άποδώσοντος, έπειθαν τήν *Ασ(αναύτφ ύπάγη- 
ται, χαταστρεψάμενος τ&ν άδελφιδουν. Παρήσαν δέ 
χαΐ *Αμουράτεω, παρά βασιλέα Βυζαντίου άφ ι χαμέ- 
νοι, χρηματίζοντες χα\ ο^τοί, έπ\ σφίσι γενέσθαι 
βασιλέα, χα\ δπισχνουμενοι δώσειν, ί τι 61 ν βού- 
λοιντο. 01 μίν ουν *Ελληνες άνεβάλλοντο μίν έπ\ 
χρ6νον τάς πρεσβείας, τέλος χαΊ τήν μέν *Αμουρά- 
τεω άπεπέμψαντο πρέσβευαν. Τά δ^ Μουσταφά έλό- 
μενοί πράγματα, προσίεντό τε χα\ έπέσχον, ώστε 
αύτο?ς σπένδεσθαι χατά π2ν δεδογμένον αύτοΐς. Ή 
μέν ουν *Αμουράτεω πρεσβεία άφιχομένη παρά τ6ν 
στρατδν τοΰ ^Αμουράτεω, διεφήμισεν, ώ; τους *Ελ- 
ληνζς σφίσι προσχτήσαιντο συμμάχους. Έτύγχανον 
δ* έν Αοπαδίφ τη λίμνη έ στρατοπεδευμένοι, χα\ τήν 
τβ χώραν διέλυσαν του Μιχαλιχίου αύτοΟ, ^ ές τήν 
θάλασσαν έξιοϋσα ή λίμνη, διά στενού έπΙ πολύ 
τεροϊοΰσα έχδιδοΤ, γέφυρα δέ έστι. Μουσταφάς δέ 
χαι αύτδς έλάσας άγχοΟ, έστρατοπεδεύετο παρά τ6 Β ΟΓΐιβηι ΰβρΐΐ, 6ΐ ία τ^%ηϊ 86(1βιη ρΓ0(;Γ688υ5 ββΐ. 
ΗΊδ ρβΓ2ίεΐΊ5 €οην6Γ5υ$ , ρΓθΓΐ€Ϊ8ε6ΐ)8ΐυΓ ϋοηΐΓ» 
Αδίαιη, νοίβηε βΐ ΑβΊ» Γβ([ηυηι 8υΙ)ί£[βΓ6• ΤΓ2]6ΰΊΐ 
ΑυΐΡ.ιη Ίη ΑδίΑΐη, ΙΐΑϋβηβ 56€υηι ΕυΓορχ βχβΓείΐαηι, 
«ι ΤυΓΟΟΓυιη ρ6(1ίΐ6:(, ηιιο$ ΧζΆ[>\άίί% νοοηΐ. ΑϋΙιί- 
1)ΐιΐΙ 61 διηγΓη» ρηηοίρβπι Ζιιηβίΐβιη. Ηίβ οορίίλ 
ίη Αβίαπίΐ ΐΓ3ΐι$ροΓΐ3ΐί$, 8β§π 5808 65ΐ ΑηοιίΓβΙοιη 
ΜβοΗηιβΙίβ βΐίιιιτ). Ιιβςαΐοβ ιηίβίΐ 9(1 Τ€%Βϊη 6γχ6ο- 
Γοιη, ηιιί ΟΓβτβηΐ, π6 ςυίιΐ, ςυίη ρ€Γ«ςΓ6 &Ι)689€ΐ, 
ΙηπονβΓβηΙ : 8β, ιι1)ΐ ρπιηυιτ) Α&ΐΑΐη 8υΙΐ6|ξ6ΓίΙ, βΐ 
ΑιηυΓ&ΐ6ΐιι άβνίοβπΐ, ίρ8ί8 τΐ'όϋίΐυηιηι €&Ηίρο1ίιη . 
Α(Ιν6ηί6ΐ)αηΐ ςυοςυβ βϋ Γ6|[βιη ΒτζΑπίΊυιη ]«|[ηιΙ 
95 ΑηιιΐΓ3ΐ6, (ϋθ6ηΐ68, εί βηηλ ΑηαυΓαΐίβ 86ςιΐ8η^ 
ΐυΓ, ΓοΓβ υΐ ςυίι1ςιιί(] ρβΙβΓβΜ αΙ) ΑιπυτΑΐβ, €θη$ι^ 
ςιΐ6Γ6ηΐυΓ• Οτχο'ι ]6|^:ιΓιοη68 (ϋββΓβϋβηΐ »1ί(|υ9ΐι- 
(Ιίυ : ρο8ΐΓ6πιο Αιπυπιΐί8 Ιβ^τβίοβ (1ίιηΊ86πιηΐ. Ογ^γγϊ 
3υΐ6ηΐ δ6€υΐί 8υηΙ ρ8ΙΓΐ68 Μυ8ΐ8ρΙΐ9Β : €υί ρβΓ8π»- 
86ΓυηΙ, ιιΐ δβΰυι» Γ(Β(1υ8 Γ^οβΓοί οοη(1ίΐίοηίΙ)υ8€|ΐΐ9.Η 
ίρ$ί ρΓΧ5θπρ8ί586ηΙ. 1,Β%Λ{\ ΑιηιΐΓ&Ιΐ8 ουπι Γβόϋβ- 

86ηΙ ίΐΙ ε98ΐΓ&, ΓυΐηΟΓβΐη 8ρΑΓ86ΓυηΙ, 86 6Γ8Βε08 
8ί1)ί 3ΙΙΧίΙίαΓ68 Ρ3Γ3886. Εο ΙβΙΠρΟΓβ 6&8ΐΓ3ηΐ6ΐ»ΐί 

8αιιΐ ρΓορβ 1.ορ3(ϋυπι ΐ36υιη, βΐ Γβ^ίοηβιη ΜίοΙι;!- 
Γιοίί 60 Ιοεί βν&8ΐαν6Γυηΐ, υΙ)ί Ιβαιβ ιηυΐιΐβ 8ΐηΙ>:«- 
(ίΙ)υ8 ρ6Γ 3ΐΐ|[υ8ΐί9ΐ8 ίη ηΐ2Γ6 6βΓυη(ϋΐυΓ, 61 ροηβ 
68(. Μιι$ΐ3ρ1)38 ί(;ίΙυΓ 20€6Η6η8, οβίΓα ΙοοανίΙ ]υϊ!λ 
Δυ?ϋ 08ΐΙιιπι, ςυί 6χ ΐΑου ρΓΟίηβη&ΐ : 60 ουπι βιΙ- 
ν6ηΐ886ηΙ ΑιιιαπαΙίΒ ΐ6|3ΐί, οοπιτηοϋυπι βαηβ νιι)- 
Ι^αρυπΙ πιιηοΓ6πτ, ({Η»8ί 8ηΑ Ιβ^ίΐιοηβ 606εί886ΐιΙ ιιΐ χείλος του ποταμού της λίμνης. Ενταύθα ώς άφί• /^ 6γχο\ 8ί1>ί ίΐιιίΐίο ?6ηίΓ6ηΐ. Μίηίΐ2ΐιΐΡ8 ί£[ΙΙυΓ νο^ χοντο οΕ πρέσβεις *Αμουράτου, τύχη τιν\ αγαθή 
χρησάμβνοι, διεφήμιζον, ώς συμμαχομέ^νους σφίσι 
τους "Έλληνας έχοντες ήχοιεν •*, χα\ έπ\ τ6 στρα- 
τόπεδον του Μουσταφά έφώνουν έπαπειλοΰντες, ώς 
απειλημμένφ έν τ{) *Ασί^. Ένταΰθα φήμης παρά 
τ6 στρατόπεδον του Μουσταφά γενομένης, ώς σφίσιν 
ού παρήσαν οΕ πρέσβεις, χα\ δεδοιχότες μή οΐ "Ελ- 
ληνες τ6ν 'Ελλήσποντον χατασχόντες, του λοιπού 
μή έπιτρέπωσί διαβαίνειν,) χα\ αύτου ταύτη άπό- 
λοιντο, λόγον τε σφίσιν έδίδοσαν. Και νυχτ6ς επιγε- 
νόμενης, αύτ^ ό Ζουναΐτης, ό τ^ς Σμύρνης ήγε- 
μών, άπέδρα έπ\ τήν πατρφαν αρχήν* χα\ οΐ λοιποί 
των αρχόντων άπεδίδρασχον, ούδ* ότεωσούν έπισχόν 
τες, τύχ|} του Μουσταφά ούχ έτι άγαθ}) πιστεύοντβς. €ίΓ6Γ»1)ΑπΐυΓ €0ηΐΓ2 ΜυεΙβρΗχ 6Χ6Γθίΐυτη , ηιιβδί 
ρβΓΪΙυπιβ 8ίΙ ίη Αβίίΐ ίηΐ6ΓθΙυ$π8. \ι»^ Γαηιβ ευιη 

νθΐ3Γ6ΐ ίη 62Ι8ΐΓί8 ΜΐΙ8ΐ3ρΙΐΧ, 6ΐ ηβΓ(1ΐΙΠ1 Ϊ€%^ύ 
ρΓΧ$10 6$86ηΙ, ηυ08 ίρ86 ΐηί86Γ9ΐ, νβΓίΐί ηβ ^ΓΧΟί 

Οθ6υρ3ηΐ68 ΗβΙΙβδροηΐυιη, ηβο ΐΓ&ηβίΐαηι ίη Ειι- 
Γορ&ιη ίΙ»Γ6ηΐ, βΐ ιηίΗΐ68 Μυ8ΐ9ρΙι« ίιι Α8Ί:ι ίηΙ6Γ- 
€ί(1ϋΓθηΙ, ίηΐ6Γ 86 οοΐΐοοηΐί «ηηΐ ν8Π3. Ρθ8(69. 6» 
ποεΐ6 ςιΐ96 ίηδεευΐα 68ΐ, ΖυπΑίΐεδ δπιγΓη;» ρΓΐη- 
ε^'ρβ, Μη8ΐ«ρ1ΐ3 τεΙίείο, α(] ρ8ΐΐ6Γηαηι ρΓοΓυ^ίΐ 
ρηηείρ3ΐΗΠΐ. ΑυΓυ^βΓυηΙ 6ΐ Γ^ΐίηιιί όυεεβ, ρηΓυιη 
βάεηΐβδ ΜυδΙβιρΙι» Γοηπη». ϋι αηίηιβϋνεηίΐ Μπ- 
δΐ&ρΙίΑδ δυο8 6Χ6Γείΐιΐ8 <ϋΐ3ΐ>ί, δΐΙ)ί ςυοηυβ ΐαηιίεηι 

Ιΐηίβηβ, ίυ|[ϋ ρΓ3ίρΓ0ρ6Γ9Ι 3(] Π1ϋΓ6 86 ρΓΟΓίρυίι. 

6ηβεί ςυί 6ΐ6§6Γ&ηΐ Μυδί&ρίι&ιη, ευη^ιαβ 8ίΙ}ί δο- *0ς δέ Μουσταφάς διιδών τά στρατεύματα αύτφ Ο οίπαι ρ^ΓΑνεΓΑΠί, η&νί5υδ ίπ}ροδυ6Γ6 ηιίΙΙΙβδ, 6( άποδκδράσχοντα, περί αύτφ δεδιώς, άπέδρα χα\ αύ- 
τ^ έπ\ θάλασσαν. "Ελληνες μέντοι ώς έλ^μενοι 
Μουσταφάν σφίσι σύμμαχον εΐναι, έπλήρωσαν τάς 
ναΰς, χαι έπέπλεον έπ\ 'Ελλήσποντον. Βασιλεύς δ^ 
αύτ^ Βυζαντίου έν Προιχοννήσφ γενόμενος, έσχό- 
λαζέ τε περ\ γυναικά έρωτα, ής έρών * ετύγχανε 
γάρ Ιερέως θυγάτηρ, χαΐ ουκ έν δέοντι παρεγένετο, 
ώστε διαχωλυσαι Άμουράτην ές τήν Εύρώπην άφι- 
χέσ6αι« *Αμουράτης μέν δή, ώς τάχιστα ήμερα έγε- 
γόνει, χαι χατείδε τ6 στρατύπεδον των πολεμίων 
χε^ϊν, χαΐ ύπ6 τήν οί/ομένην νύχκά άποδραν τε, η&νίκηΓυηΐ ίη ΗβΙΙεβροηΐυη). Κβχ αηίβηι Β?ζ3υΐϋ 
ευπι 121 '0Γ6ΐ ίη ΡΓ0Β0οηη68θ, &ιηοπ ίπιρΟΓίυηο 
πιηΙίεΓίδ, (|υ9πι 9ΐη8ΐ)2ΐ, ορ6Γ»πι ά^ΐΛΐ. Η96ε απΙ^'Π) 
ΒΑεβΓϋοΐίδ ευίυδόαηι ΓιΠα ΰΓαΐ. Νεε δ^ιηβ ηϋιΐιοϋηπι 
ορροΓίαηθ ί1)ί ?ίν6ΐ)»1 : ΐΓ3η$ίΙυ εηίπι ίη Ευποραιη 
ΑηιηΓλίεβ ΑΓεεηάυδ 6γ»ι. ΑηιυΓαΐβδ, ιιΐ ρπιηηηι 
(Ιίββ ίΐΐιιχίΐ, ε»8ΐΓ» Ηοδίίηηι ναεπί βΐ (ΙβδβΠα ιΐε- 
ρΓ6ΐ)6η(ϋΙ. Αζίρίίΐββ δίΜίεπι ηιβηυβ δορρίίεβδ Ιβη- 
<ΐ6ΐ)8ΐηΙ, Γος»π(€8 η6 ίη δυ & δΐιίδ 6ςπίΓιΙ>υ8 Γθ6ϋ<ΐ 

(16861 ΙΟδ 61 ρΓΟ'ϋΐΟδ δ^ΐΥΙΡβ δ1»ΙΠ6Γ6ΐ. ΡθΠΐ6 ίβίΐυΓ 

Αηιιιν;ι(68 Ιαευιη ευηι ΐηπ^^ηβ, ςΜίη εεΙεΓΠΐηβ ΝοΙη1ΐ6 πιβΓ§ίηαΐ6$. *^ 'Γχοιεν. ί^ «/ Ιη (τ. 227 Ι.Α0ΝΙ01 €ΗΑΐεοεθΝΒΥ£Λ Ά% 

Λά 1)0ι>ΐΊαη) €«ΕΙΓ9 ΐΓαοβίίΐ , ^1• Αζ*ρΊ<1ΰ8 οιηηοι Α ^λ\ τους τε *Αζάπιί$ας χε!ρα; όρίγοντα;, δ«ι ΰη6 θΰ^ί(ϋ(. Πίηο ρ6Γ$ι^]ΐιί 8ΐ3ΐαΊΐ Μυ&1ίΐρ1ΐ3(η ροΓ οιηιιοβ 
ιΐΓϋββ , <]ιι&&^υη({υβ &(1ϋβ56ΐ• Μιΐ5ΐ»ρ1ι»β αιιίειιι 
ρΓΟΎεΠΟΓ»! ΑΐΐΐυΓ3ΐ6ΐη, (πιηβΓΓΟίιιηιΙο Ο^ιΙΓιροΓιιιι. 
ΑιΐιυΓ&ΐΐ'β νβΓΟ ιι^εΐιΐδ η:«γίιη Ι^ηιιεηδπιηι ιιΐ3χί- 
1112(1), <)ϋ;£ ίοΠβ βρρηΙοΓβΐ, ρα€ί8ΰίΙυΓ αιιιι ^«ιΙ)6Γ- 
ηΜΐθΓ(% ιιΐ &β ΰυιη ριΤ6|[Γίιιί$ οΐ ^βιι^10^ ηιί1ί(ΐΙ)ΐΐ8, 
ηβοηοιι οιιιη ΓνϋςιΓιβ ηορϋβ ίη ΕυΓοραηι ΐΓοάυο^• 
Γ6ΐ. ΜβΤ€βϋβηι §ιιΙ>€Γη2ΐΙοΗ βοΐ